P. 1
A magyar gyogynovenyek neveinek torténeti etimologiai szotara

A magyar gyogynovenyek neveinek torténeti etimologiai szotara

|Views: 520|Likes:
Published by Gita Csörgey

More info:

Published by: Gita Csörgey on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYAI 85. szám Szerkeszti: JAKAB LÁSZLÓ 85.

szám

VÖRÖS ÉVA

A MAGYAR GYÓGYNÖVÉNYEK NEVEINEK TÖRTÉNETI-ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA

Debrecen, 2008

Ez a kötet készült az OTKA (nyilvántartási szám: T 047384) támogatásával a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén.

Lektorálta: Jakab László

© Vörös Éva, 2007.

ISBN 978-963-473-084-2 ISSN 1588-6433

Felelős kiadó: Dr. Hoffmann István Készült a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának sokszorosító üzemében

BEVEZETÉS

A füvekkel, gyógynövényekkel való gyógyítás egyidős az emberiség történetével. Az emberiség igen sokáig nem is ismert más orvosságot, mint növényi eredetű gyógyszereket. Ma, a korszerű gyógymódok mellett, mikor a gyógynövények hatóanyagainak jó részét vegyiparunk állítja elő, a növények szerepe a gyógyászatban természetesen lecsökkent, jelentőségüket azonban mégsem szabad lebecsülnünk. E munka a Magyarországon hivatalos, közhasználatban lévő, valamint a régi, népies gyógynövények elnevezéseit dolgozza fel. A magyar etimológiai szótárakban megtalálhatjuk néhány növénynevünk etimológiáját, azonban ez a feldolgozott névmennyiség elenyésző a herbáriumokban, füveskönyvekben, korai szakácskönyvekben stb.-ben előforduló nevek mennyiségéhez képest. Mindmáig híjával vagyunk egy összefoglaló, szintézis jellegű munkának, egy az egész magyar növénynévállományt átfogó történeti-etimológiai szótárnak. A hatalmas anyag feldolgozása meghaladja egy ember erejét, ezért kisebb egységenként igyekszem a munkát elvégezni. A magyar növénynevek szótárának a gondolata a 80-as évek végén, a 90-es évek elején vetődött fel. A gyűjtést egyetemi hallgatóként kezdtem Jakab László irányításával, ennek első állomásaként jelent meg az Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996). 1997-ben Priszter Szaniszlóval közösen feldolgoztuk és megjelentettük Márton József Természethistóriai Képeskönyvének növényneveit (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai. 69. szám. Debrecen). Ezt követően egy Adattár elkészítését terveztük Priszter Szaniszlóval, a legjelentősebb 18. és 19. századi művek növényneveit kívántuk feldolgozni 1775-től (Csapó József, Új füves és virágos magyar kert... Posonban) 1813-ig (Diószegi Sámuel, Orvosi fűvész könyv mint a’ magyar fűvész könyv’ praktika része. Debreczenbenn). Az Adattár anyagán évekig dolgoztunk, a növényneveket Priszter Szaniszló azonosította, nagy része el is készült, de megjelenésére nem került sor. Most egy újabb, jól körülhatárolható rész (a gyógynövények) feldolgozásának a végéhez értem. Arra törekedtem, hogy a feldolgozott gyógynövénynevek eredetét, létrejöttének okát lehetőség szerint megmagyarázzam, hogy bemutassam szótörténetüket, és hogy dokumentáljam a magyar növénytani nómenklatúra (nevezéktan) alakulását, fejlődését. Szótárainkban sokszor tévesen azonosított növénynevekkel találkozhatunk, az adatok ellenőrzését, pontosítását, valamint az újonnan feldolgozott

4

növények régi és nyelvjárási elnevezéseit botanikus szakember, Priszter Szaniszló azonosította. A kézirat könyvvé formálásában sokat köszönhetek Jakab Lászlónak, aki tanácsaival, részletekbe menő kritikai megjegyzéseivel mind a gyűjtött anyag feldolgozása során, mind pedig a szótár szerkesztési elveinek és módszereinek kialakításában segítette munkámat. Külön köszönettel tartozom Priszter Szaniszlónak, aki a 90-es évek óta óriási türelemmel támogatta munkámat, azonosította és ellenőrizte a történeti anyagban előforduló növényeket. Köszönet illeti Papp Gábort, a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának könyvtárosát, aki lehetővé tette számomra a nehezen hozzáférhető történeti anyag átnézését.

5

AZ ANYAG KÖRÜLHATÁROLÁSA, A FORRÁSOK ÉS AZ ANYAGGYŰJTÉS

1. A gyógynövény fogalma. — Gyógynövénynek nevezzük azt a növényt, legyen az fa, cserje, fű, gomba vagy moszat, melynek valamely szervét, gyökerét, levelét, virágját, termését vagy más részét a benne levő hatóanyagáért a gyógyászatban alkalmazzák. A gyógynövényeket ritkán használják friss, természetes állapotban, hanem rendszerint megszárítva. A gyógynövények hatóanyagtartalmú megszárított részét drognak nevezzük. A növényi eredetű drog tehát nem más, mint a növénynek hatóanyagtartalmú része megszárítva. A drogot hazai, vadon termő vagy itthon termesztett, vagy pedig külföldön termő gyógynövényekből nyerik (MagyGyógyn. 13). A népies gyógyászat igen sok növényt tart számon, melyeket ma is többkevesebb sikerrel használ, de amelyek ma már a közhasználatban nem játszanak szerepet. Ezért a régi népies gyógyszerül használt növények százait mellőzik ma, részint kétes és bizonytalan hatóanyagaik miatt, részint mert a korszerű gyógyászat mellett teljesen feleslegesekké váltak. A gyógynövényi alkalmazásmódok, javallatok között érthetően nagyon sok teljesen megalapozatlan, ellenőrizetlen, babonás jellegű és sok a veszedelmes is; a korai receptek, javallatok, középkori gyógymódok, teljességgel alkalmatlanok arra, hogy segítségükkel ma bárki bármilyen bajt meggyógyíthasson. A növényi hatóanyagokról a korai szerzőknek, pl. Meliusnak nincs még tudomása, a növények „természetéről” alkotott elképzelése a köré a minden tudományos alapot nélkülöző ókori humorális elmélet köré épül, mely szerint a négy alapelemnek (tűz, föld, víz, levegő) és a négy alaptulajdonságnak (száraz, hideg, nedves, meleg) megvannak a megfelelői a négy testnedv (vér, fekete epe, nyálka, sárga epe) között. A betegséget az egyensúly megbomlása okozza, és ezt az egyensúlyt kell száraztó, hidegítő, melegítő vagy nedvesítő hatású gyógynövényekkel helyreállítani (Szabó, Melius 44–45). Feldolgoztam az ún. „hivatalosan elismert” gyógynövényeket, valamint számos ún. „nem hivatalosan elismert” gyógynövényt, amelyeket elsősorban a népi gyógyászat használ. A „hivatalosan elismert” gyógynövények kiválasztásához: a Magyar Gyógyszerkönyv (Pharmacopaea Hungarica) VII. kiadását (Bp., 1986.), az 1961 óta érvényes hazai drogszabványokat, az engedélyezett gyógynövénydrogok jegyzékét (6/1990. KeM. rendelet) használtam. A „hivatalosan elismert” minősítés kritériuma a gyógyszerkönyvekben való szereplés — ez országról országra és időről időre változó. A hivatalos gyógyszerkönyvek

6

gyógynövényei mellett a régi herbáriumok, füveskönyvek jelentősebb gyógynövényeit is feldolgoztam: pl. Melius Herbáriumának, a XVI. századi magyar orvosi könyvnek, valamint a XVII–XIX. századi orvosbotanikusok (pl. Csapó, Benkő) műveinek nem hivatalos gyógynövényeit. A gyógynövényekkel foglalkozó szakirodalom bőséges, a gyógynövények listáját (jellemzésüket és felhasználásukat) elsősorban a következő művek alapján állítottam össze: Jávorka Sándor, Magyar Flóra (Flora Hungarica). Magyarország virágos és edényes virágtalan növényeinek meghatározó kézikönyve. Bp., 1924–1925.; Rápóti Jenő–Romváry Vilmos, Gyógyító növények. Bp., 1980.; Ingrid és Peter Schönfelder, Gyógynövényhatározó. Holló és Társa Könyvkiadó. é. n.; Zdenka Podhajská, Európa vadvirágai. Madách Könyv és Lapkiadó, Pozsony–Bratislava, 1991.; D. Aichele–M. Golte-Bechtle, Mi virít itt? Virágkalauz. Ciceró Könyvstúdió Kft. Bp., 1991.; Lesley Bremness, Fűszer- és gyógynövények. Panemex Kft. és Grafo Kft., Bp., 1995.; Grau–Jung– Münker, Bogyósok, vadon termő zöldségnövények, gyógynövények. Természetkalauz. Magyar Könyvklub, Bp., 1996.; Bolliger–Erben–Grau–Heubl, Cserjék. Magyar Könyvklub, Bp., 1998.; Gyógynövényesek kézikönyve. Gyógynövény Szövetség és Terméktanács, Bp., 2004.; Nico Vermeulen, Gyógynövények enciklopédiája. Több száz különböző faj pompás fotói és részletes leírása. Ventus Libro Kiadó, Bp., 2005. Egzotikus gyógynövényeket kis számban dolgoztam fel, mivel nagy részük (pl. gránátalma, füge, citrom) megtalálható az 1996-ban megjelent Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára c. munkámban. 2. A növénynevek azonosítása. — A munkát elsősorban nemzetségnevek és fajnevek vizsgálatára korlátoztam. A történeti növénynévanyag azonosítását Priszter Szaniszló végezte, ill. ellenőrizte. Ha az azonosítás bizonytalan, akkor ezt a szótárban jeleztem, illetve feltüntettem azt, hogy ki azonosította a növényt. A növénynevek vizsgálatához a botanikusok teremtették meg az alapot azzal, hogy meghatározták a növényeket, a növénynevek szövevényes rengetegében az ő azonosításaik nélkül lehetetlen lenne eligazodni. A nyelvtörténeti anyaggal különösen sok gond volt: ahogy haladunk a mától a múlt felé, úgy szaporodnak azonosítási gondjaink (ez természetesen valamennyi növény- és állatnévre vonatkozik). Erről a problémáról más szótárírók is írtak: „Bizonyos tekintetben külön probléma a növény- és állatnevek jelentéseinek a kérdése. ... Nem tudtam pl. mindig eldönteni, hogy a régi középkori latin nevek milyen mai növényekre (és állatokra) vonatkoznak” (Kniezsa, SzlJsz. 8). Az RMGl. szerzői így vélekedtek a kérdésről: „A szó jelentésének a pontos rögzítése különösen nehéz a növénynevek és a kevésbé ismert állatnevek területén, mivel itt az elnevezés a valóságban is sokféle. E neveket gyakran összecserélik” (RMGl. 14). Egyes forrásanyagok növényneveinek azonosítása megjelent nyomtatásban,

7

ezeket az azonosításokat — Priszter Szaniszlóval — általában fenntartás nélkül elfogadtuk. Melius növényneveinek tisztázásával többen (Fialowski L., Gombocz E., Szabó A.) foglalkoztak; Szabó Attila munkájának Összehasonlító növényjegyzékében találunk részleges hivatkozásokat és azonosításokat a XVI. sz.-i OrvK. növényneveire (és más korai művekre, szójegyzékekre stb.) vonatkozóan. Gombocz Endre azonosította Clusius, Carolus–Beythe István, Stirpium nomenclator Pannonicus (1583) című művének növényneveit (Gombocz, BotTört. 126–133). Szintén Gombocz azonosított még részeket különböző korai művekből pl. Lippai Posoni kertjéből (Gombocz, BotTört. 141–142) stb., ezeket az azonosításokat szintén elfogadtuk. 3. A szótár tartalma. — A szótár gyógynövények magyar elnevezéseit tartalmazza. Növénynevekkel számtalan forrásban (tudományos, szépirodalmi, ismeretterjesztő munkákban, újságcikkekben, tankönyvekben stb.) találkozhatunk. Négy típusba tartozó forrásműveket dolgoztam fel: 1. növénytani és orvosi munkákat; 2. gasztronómiai munkákat; 3. útleírásokat; 4. nyelvészeti anyagokat. A négy típus közül legnagyobb mennyiségben növénytani forrásokkal foglalkoztam. Ez a négy forrástípus lehetővé teszi a növénynevek igen széles körű — nyelvészeti és művelődéstörténeti — vizsgálatát. Ezeket a teljesség igényével egy ember aligha tudná belátható időn belül feldolgozni. Szükségszerűen válogatnom kellett tehát a sok forrás között. Azokat a műveket dolgoztam fel, amelyek a növénynevek szótörténetének és szóföldrajzának megállapításához elengedhetetlenül szükségesek. De a feldolgozott források növénynevei közül is sok kimaradt: pl. kimaradtak a teljesen azonosíthatatlan növénynevek; a téves nevek zöme; a kerti, termesztett növények, ill. ezeket részletesen nem elemzem (pl. borsó, alma, cukorrépa, körte, szilva stb.). Elsősorban növénytani és orvosi forrásokat dolgoztam fel. Az orvosi könyvek, pontosabban herbáriumok, füves könyvek a saját korukban valóban orvosi célokat szolgáltak, de ma már legkevésbé sem sorolnánk őket a szoros értelemben vett orvosi könyvek közé. Szabó Attila Mélius Herbáriumához írt bevezető tanulmányában így fogalmaz: „választ kell keresnünk arra a gyakran vitatott kérdésre, hogy melyik tudományterülethez tartoznak a füveskönyvek: a botanikához-e vagy az orvostudományhoz? A kérdés ebben a formájában nyilvánvalóan hibás: a füveskönyvek a növényismeret leghatásosabb előmozdítói, a növénymorfológia és a növényrendszertan megjelenésének előkészítői és előfeltételei voltak, tudományos-társadalmi alapokat teremtettek a botanika kialakulásához. Arról azonban, amit ma általános botanika néven foglalunk össze ezekben a könyvekben ... alig esett szó” (Szabó, Melius 20). A herbáriumok a népnek készült egyszerű, orvosi tanácsadók voltak, céljuk a gyógyászatban használatos növények összeállítása és leírása volt. A szorosabb értelemben vett növénytani munkák között, amelyeket forrásnak tekintettem, szerepelnek

8

növényhatározók, növényszótárak, természettudományi szójegyzékek, kertészeti könyvek, dísznövény enciklopédiák, természethistóriák és természethistóriai képeskönyvek, amelyek gyerekeknek készültek, valamint kertészeti és természettudományos folyóiratok. Feldolgoztam a jelentősebb növénytani szakirodalmat a kezdetektől egészen napjaink fontos és összefoglaló növénytani munkáiig. Érdemes megnéznünk a herbáriumok modern változatait, a gyógynövényekről írt mai tudományos és népszerűsítő műveket (pl. Augustin Béla–Jávorka Sándor–Giovanni Rudolf–Rom Pál, Magyar gyógynövények. Bp., 1948.; Rápóti Jenő–Romváry Vilmos, Gyógyító növények. Bp., 1980. stb.), ugyanis olyan részleteket tudhatunk meg a növények gyógynövényként való felhasználásáról, amelyek forrásainkban esetleg nem szerepeltek, viszont az elnevezések motiválásában szerepük lehet. A növénynevek egyik legfontosabb motivációja az lehet, hogy minek a gyógyításásra használják: pl. májfű, lépfű, tüdőfű stb. Nem elég tisztában lennünk egy növény neveivel, ismernünk kell magát a növényt, mivel az elnevezéseket általában a növény külseje, termőhelye is motiválta. A növénytani kézikönyvek legkülönbözőbb adatai segíthetnek egy növénynév magyarázatában, sok érdekességet közölhetnek a növények felépítéséről, leveléről, virágjáról, terméséről, régi és mai felhasználásáról, a hozzájuk kapcsolódó hiedelmekről. Pl. Soó Rezső munkái (Soó Rezső, A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I–VII. Akadémiai Kiadó, Bp., 1964–1985.; Soó Rezső, A magyar növényvilág kézikönyve. Bp., 1951. stb). Az idegen nyelvi analógiák és a növénynevek lehetséges motivációi szempontjából igen értékes Marzell német növénynévszótára (Wörterbuch der Deutschen Pflanzennamen... Bearb. von Heinrich Marzell unter Mitwirkung von Wilhelm Wissmann. I–V. Fünfter band. Register: Alphabetisches Verzeichnis. Leipzig, 1943–1958). Marzell flóraműve leírást ad a növényekről, részletezi a növények előfordulási helyét. A mű botanikai értékén túl azért rendkívül tanulságos számunkra, mert magyarázza a növény latin és görög neveinek eredetét, ezenkívül felsorolja a növény összes német elnevezését, a népies neveket minden változatukkal, pontos helymegjelöléssel, sőt magyarázza a motivációt és közli a növénnyel kapcsolatos hiedelmet. A gasztronómiai források között egyrészt régi magyar szakácskönyveket, másrészt néhány újabb szakácskönyvet vizsgáltam. Egyre nagyobb az érdeklődés a különféle nemzetek ételei iránt, és az ételekkel együtt, ezek alapanyagaként természetesen különféle fűszernövények is a szakácskönyvekbe kerültek, pl. kapri, oregánó. A szakácskönyvekben sok olyan fűszernövényt találunk, amelyeket gyógynövényként is használnak: pl. bazsalikom, metélőhagyma, majoránna stb. Az útleírások mint források feldolgozott száma nagyon kevés. Gondos válogatás után bizonyos útleírásokat, naplókat, leveleket néztem át, csak olyan

9

felfedezők munkáit vizsgáltam forrásként, akiknek műveiben felbukkanhatnak gyógynövények. Ilyenek pl. Kitaibel útinaplói, amelyek több száz magyar (valamint német, szlovák, ruszin stb.) népi növénynevet is tartalmaznak. Kitaibel útinaplói Gombocz posztumusz munkájában jelentek meg: Diaria itinerum Pauli Kitaibelii. I–II. Bp., 1945–46. A nyelvészeti források között elsősorban nyelvtörténeti anyagot dolgoztam fel: lexikonokat, szótárakat (értelmező, történeti, etimológiai, kétnyelvű szótárakat, tájszótárakat), nyelvtudományi folyóiratokat stb. A teljesség igénye nélkül dolgoztam fel összefoglaló növénytani munkákat, amelyek népi növényneveket is tartalmaznak: pl. Péntek–Szabó erdélyi gyűjtéseit, két etnobotanikai útmutatójukat: Szabó Attila–Péntek János, Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. Bukarest, 1976.; Péntek János–Szabó Attila, Ember és növényvilág. Bukarest, 1985; Hoffmann, Karl–Wagner János, Magyarország virágos növényei (Atheneum. Bp., 1903.) című művét, ebben a Mágocsy-Dietz Sándor gyűjtötte nevekről van szó, amint ez az előszóból kiderül; Jávorka Sándor, Magyar Flóráját (Flora Hungarica) (Magyarország virágos és edényes virágtalan növényeinek meghatározó kézikönyve. Bp., 1924–1925.), ebben Gombocz Endre és Mágocsy-Dietz Sándor gyűjtéséről van szó, amint ez a munka előszavából kitűnik stb. Az adatok összegyűjtését és a növénynevek vizsgálatát számos körülmény nehezíti. Nagy zavart okoz, hogy egy növénynek több, gyakran 10–20 neve is lehet, és ugyanakkor egy név több, akár 5–6 növényhez is kapcsolódhat. Érvényes ez mind a magyar, mind a forrásokban a magyar mellett található latin, görög, német nevekre, és általában minden nyelv növényneveire. Nem tekinthetjük ezt a feldolgozást véglegesnek, lezártnak, az eddig nem vizsgált források tanulmányozásával újabb adatok kerülhetnek elő. A növénynevekkel foglalkozó vagy a növénynevek vizsgálatához felhasználható irodalom igen bőséges, a kérdés irodalma szinte kimeríthetetlen. Azért sem tekinthetjük a témát befejezettnek, mert a fűszernövények, dísznövények, gombák stb. a témakör bővítésére késztetnek.

10

A MAGYAR NÖVÉNYNÉVADÁS VÁZLATOS TÖRTÉNETE

A tudományos növényismeret történetileg a népi növényismeretből sarjadt ki. A következő áttekintés időbeli sorrendben a magyar növénynévszókincs múltját kísérli meg vázlatosan bemutatni. A magyarság első évszázadaiból származó növénynevekről igen hézagosak az ismereteink. A könyvnyomtatás előtti időkben az oklevelek, kódexek, szójegyzékek és kéziratos szótártöredékek azok a források, amelyekből az akkori növénytani ismeretekről tudomást szerezhetünk. Összefüggő botanikai vagy rokon tárgyú (orvosi, gyógyszerészeti) szöveget ezekben sajnos nem találunk. A magyar növénynevek nyomtatásban való rögzítése és terjesztése a 16. században kezdődött. Ekkor a növénynevek már nem elszigetelten (mint pl. a szójegyzékekben), hanem szövegkörnyezetben fordulnak elő. A 16. század végén készült az erdélyi Lencsés György Ars medica (1577 k.) című munkája, 1578ban pedig Kolozsvárott Melius Juhász Péter Herbariuma. 1. A XVI. sz.-i magyar füveskönyvek; receptek, javallatok a XVI. sz.-i füveskönyvekben. — A növények gyógyító ereje ősidők óta ismert az egész világon, és alkalmazásuk egymástól függetlenül alakult ki a különböző kultúrákban. A népi ismereteknek, a népi tudásnak és a népi hitvilág egészének a mindennapi lét gyakorlati kérdéseire kellett választ adnia. S mivel az ember mindennapi létét éppen a testi bajok, a betegségek keserítik meg leginkább, nem véletlen, hogy a XVI. században a gyógyítás számít a népi tudás és a tudomány első területének. A növények alkalmazására vonatkozó ismereteket az ún. füves- vagy füvészkönyvekben gyűjtötték össze. Az első ilyen jellegű, magyar nyelvű munka Melius Juhász Péter Herbáriuma, 1578-ban jelent meg, a másik kéziratos mű, amely közel ugyanabból az időből származik (1577 k.): a XVI. századi magyar orvosi könyv. Bevezetéssel ellátva közzéteszi Varjas Béla. Kolozsvár, 1943. [Első kéz: 1577 k., második kéz: 18. sz. e.]. Ennek öszszeállítója Lencsés György, gyulafehérvári főudvarmester volt. A két mű jelentősége, hogy összefüggő magyar nyelven növényleírásokat, gyógyjavallatokat tartalmaznak. Melius Herbáriumában részletesen jellemzi a növényeket, majd különféle gyógyító eljárásokat ismertet. A XVI. századi magyar orvosi könyv tartalmában eltér a Herbáriumtól, az OrvK. részletes növényismertetéseket nem tartalmaz (így a növénynevek botanikai azonosítása sokkal nehezebb), az orvoslás tudományának szakszerű, tudományos összefoglalása volt, szerzője gyakran hivatkozik híres külföldi orvosokra, de a népi gyógyítás módszereit is említi, sok testrész-, betegség-, tünet- és gyógyszer-, illetve gyógymódnevet ad.

illetve (szárított) növényi részek. pestis gyógyítására . aſÅſÅu korságot gyogyit” (Melius 45a.) a legtöbb javallat belgyógyászati jellegű: daganatok. A XVI. lépfene. sz.-i embereknek gyakran már helyes fogalmuk volt a gyógynövények hatásáról. és à kęléſre. „Ha az yrdxg harapta f×uet zxld korában meg txrxd.-i munkákban előforduló egzotikus gyógynövények: egy részük a Bibliából volt ismert az egykorú olvasó előtt (pl. Az olasz egyetemeken tanult orvosok maguk is hoztak haza mediterránban gyűjtött gyógynövényeket. A fertőző betegségek közül gyakori a „hideglelés”. el álmelkodóknac igen iò meg innya” (Melius 187). bolondozóknac. a krétai szurokfű ’Origanum dictamnus’. mellfájás. à gyomorból nyalat ki ºz. a réti bakszakáll ’Tragopogon pratensis’ tápláléknövényként való felhasználásáról tudósítanak korai herbáriumaink. csömörlés. a magas szarkaláb ’Delphinium staphisagria’. de vannak különféle javallatok himlő. égés. a fénylő gamandor ’Teucrium lucidum’. századi füveskönyvben (Melius 1578. részben csak később kerültek Európába. pokol varra kxtxd. az olajfa. 293/11): „Fekete gÿopart. SÅeękfwet. századi népi táplálkozásban is megjelent a gyógynövények egy része: pl. a guajakfa ’Guajacum officinale’ stb. amelyek az egykori könyvekben még nem szerepelnek. hertelen meg gyogyittya” (Melius 155).11 Külön figyelmet érdemelnek a XVI. a nyúlsaláta ’Ranunculus ficaria subsp. A két legjelentősebb XVI. Pl. rüh. de ma már ismert gyógynövények. borban iſÅod gyakorta. 293/17). szemölcs) kezelésére vonatkozó receptek is gyakoriak. A középkori köztisztasági állapotok következményeként a bőrbetegségek (kelések. a szenna ’Senna’. hideg lelxknec. aszú kórságról ’tüdővész’: „Ha az leuelét porrá téſÅed. „Ha borban meg áztatod az Hunyort. „Gÿermqkchenek haſa dagadaſarol” (OrvK. Gutta ºtxknec. a kapricserje ’Capparis spinosa subsp. A XVI. a ricinus. sz. hasfájás. a kálmos.). Kórſágoſnac. fűszerek: a maszlag. sz. fonnÿaÅ megh vÿÅben.-i OrvK. T×dxt Mellyet. a bábakalács ’Carlina acaulis’. „hagymáz”. Az ismertebbek közül több ezer év óta használt gyógyszerek. mint az aloé ’Alo(’. SÅepÅqlqt. ficaria’. részben pedig akkor még nem különítették el őket más fajoktól. a csókalábú útifű ’Plantago coronopus’. emésztési zavarok.). és az Fekete hunyor poraban egy arany nyomonit iſÅol. mert néhányat közülük a mai kor embere is többé-kevésbé ugyanarra a célra használ. Pl. tüdővész. a gránátalma stb. a füge. a beléndek. csuklás stb. spinosa’. orbánc. sárgaság. a másik részét drogként a korabeli patikaszerek között tartották számon. gyógyítására szolgálnak. számos drog pedig vándorpatikáriusok útján jutott el a Kárpát-medencébe: pl. XVI. hurutos betegségek. bélbetegségek. „torokgyík”. Azok a növények. a sáfrány stb. es egÿ napon kecchqris aÅÅal parolÿad” (OrvK. vęrt tiſÅtit. Has fayáſſoknac. Mindazonáltal a legtöbb növény felhasználási javallata és alkalmazási módja az évszázadok folyamán gyakran lényegesen változott. Előfordulhattak a patikákban olyan mediterrán növények.

Magas a nőgyógyászati esetekkel. tökösség ’heresérv’. köszvény. álmatlanság. sebes szájak. rüh és bélférgek irtása. emlőbetegségekre. Scorpióknac Kigyónac harapaſſat meg gyogyittya” (Melius 160a). kqſd aÅ Torok gÿkra” (OrvK. gégének a betegségei is elsősorban gennyes fertőzések. Pl. szédülés. megjelennek a nemi vágy szabályozását. századi Orvosi könyv: „Feÿer wrqmnek kÿ fachÿart leweth. 471). században — a köztisztaság hiánya miatt — komoly gondot jelentettek a paraziták: bolha. vagy à gyermec tarto burokot ki hozza. Az idegbetegségek közül fejfájás. MęÅÅel teorÿ eoÅwe. fájó fogak. 470): „Repa magoth tqrÿ porra. békák. Az orrnak. 92). A XVI. francu ’vérbaj’ kezelésére vonatkozó gyógymódok. az AſÅſÅonyállat mehét melegiti. Melius 55). hogy a fejen lévő nyílások betegségeit az alvás közben oda bejutott állatok. csökkentését célzó javallatok. és a XVI. „Az Iſten faya f×ſti Kigyót. reÅelÿ aranÿat kqÅÿben keweſeth. Közülük sok a mai olvasó számára gyakran megmosolyogtató. A sok súlyos nyavalya mellett felbukkannak a férfi. awagÿ BaraÅk fa lewelenek aÅ leweth tqlch melegqn bele ſkÿ hoÅÅa aÅ fęrgeketh” (OrvK.és női hiúságot legyez- . Pl. koſÅt az emberbe barombais el rontya” (Melius 156a). születésszabályozással és általában a nemi felvilágosítással kapcsolatos receptek száma. kígyók. „Ha à Varadiczot. pókcsípés kezelése. elmérgesedett sebek kezelése. fülnek. a nőgyógyászati jellegű gyógymódok pedig sok esetben hátborzongatóan primitívek és életveszélyesek (Szabó. 51). Melius 55). Ðem lelqkÅetqth nem veÅqn” (OrvK. A vize penig Póknak. születésszabályozásra. Pl. bogarak okozzák (Szabó. darázs-. farzsába. méhben meghalt magzat eltávolítására. ritkábban előkerülnek hallásjavításra szolgáló javallatok is. a szeméremtest betegségei. ad megh ÿnnÿa. század közegészségügyi körképének elmaradhatatlan részletei: fekélyek. „Hÿmlqrql” (OrvK. csonttörések. „Ha meg txrxd à maguát és olayba meg fxzed. tetű. gyakran iſÅod. kígyóharapás. Pl. 129). női és férfimagtalanság gyógyítására. es takard aÅonnal be melegh Scarlath poÅtoban” (OrvK. A XVI. nehéz vizelés. sebbe tört nyilak. A „Fwlben valo Fergekrql” így ír a XVI.12 is. torokgyíkról: „Feÿer wrmqth Saletrommal. csepegő vagy nem csepegő vizelet. Pl. kelések. századi füveskönyvekben makacsul kísért az a hiedelem. Ezen haſÅna à vizénec” (Melius 161a). méh-. mérges állatot el ºz. aÅ Melÿ embqrth aÅ Gqrch fogh” (OrvK. vęrét ki tiſÅtittya. serkentését. vasak. megmérgezett emberek védelme. vagy à nagy Varadiczot borba SÅereczen dio virággal meg fxzed. à Tet×t. gyíkok. reszketegség tűnik fel. Találunk javallatot menstruációs zavarokra. görcsös állapotok. 41). A meg hólt gyermeket. lidérces betegség. tövisek eltávolítása. a görcsről: „Æarwas Bogarath vÿÐelÿqn nala. a gutaütésről: „AÅ Guta wteÐben mÿkor aÅ Embqr vgÿ fekwÅÿk mÿnth egÿ holt Ðem keÅe Ðem laba nem moÅogh. toroknak.

Fiveskönyv (Németújvár. [később] Bécs. akik ismerték és gyűjtötték a növényeket. Ebben a csoportban leggyakoribbak a hajnevelő. a rendszertani kategóriák határozatlansága és a nómenklatúra bizonytalansága miatt — a legnagyobb nehézségekkel jár. században ezeket az orvosi feladatokat nagyrészt tudós asszonyok. szemöldökirtás és a szőrnevelés módja is. Beythe András munkájának egy része Melius Herbáriumának szó szerinti átvétele. Növénynévadás a XVII. Itt találkozott össze Beythe István protestáns prédikátorral és természettudóssal. század leghíresebb magyar kertje Lippay György esztergomi érsek pozsonyi kertje volt. 1664–1667. Lippay azonban a vadon termő növényekre aránylag ritkán hivatkozik (BotTört. A XVI. és közölte vele a növények magyar neveit (Kádár–Priszter 17). Hasznos és fölötte szikseges könyv (Monyorókerék. bábák látták el. amely 1590-ben jelent meg Debrecenben. vándorsebészek stb. akik a betegek gyógyításához és a varázsláshoz használatos gyökereket és orvosi növényeket gyűjtögették. hanem azért. sérvmetszők. a Species plantarum (1753). javasasszonyok. pl. a többi pedig Matthiolustól vett fordítás (BotTört. Frankovith egyike lehetett azoknak a XVI. Ugyanennek a kornak a terméke Clusius és Beythe közös munkája. A neves németalföldi botanikus. A 17. kiemelkedő jelentőségű Szikszai Fabricius Balázs latin–magyar jegyzéke. A gyógyító munkában részt vettek még különféle kuruzslók is. hajfestő szerek. századbeli orvosbotanikusoknak. kisebb orvosbotanikai munka: Frankovith Gergely. A megoldásra egészen a XVIII. ezek egy része vándorló (gyakran külföldi) kuruzsló volt. század botanikai munkáiban eligazodni — a növényrendszer kiforratlansága. Nagyszombat. 2. sz. A pozsonyi kert növényeit az érsek öccse három kötetes nagy munkában mutatta be: Lippay János. Frankovith és Beythe István egymással tudományos érintkezésben állhattak. elejétől. hanem egyben az akkori hazai virágkultúra és a korabeli magyar növénynevek forrásműve is. század végén jelent meg két. század közepéig kell várnunk. 63). kezdetleges szójegyzékekkel. ekkor jelenik meg Linné korszakalkotó munkája.13 gető egykori „kozmetika” receptjei és javallatai is. 138–41). I–III. A XVI. Szikszai Nomenclatúrája csaknem 500 növénynevet közöl. Szemben a korábbi. de elsősorban nem magukért a növényekért. . — A XVII. 1588) és Beythe András. Ez a munka nemcsak a magyar kertészeti irodalom alapvetése. arcszínesítés. amely 1583-ban Németújváron jelent meg. Batthyány Boldizsár vendégeként — tartózkodott Nyugat-Magyarországon. de szerepel az arcbőr finomítása. Posoni Kert. hogy gyógyászati gyakorlatukban felhasználják. 1595) című műve. Carolus Clusius — 1574 és 1586 között gr. a Stirpium Nomenclator Pannonicus. borbélyok. aki elkísérte őt növénygyűjtő útjain.

munkája hazánkban elsőként mutatta be Linné rendszerét és nómenklatúráját a pozsonyi Magyar Könyvház 1783. német. magyar. az állatok országa (Földi János. évi kötetében. bár rendszere. tanárok. a Flora Posoniensis (1791). A XVIII. A népi növényismeret is egyre fejlettebbé válik. Voltak közöttük gyakorló orvosok. fogyatkozás. 1791-ben jelent meg Lumnitzer István pozsonyi flóraműve. Bécsben megjelent a szerzőtől egy kis füzetecske Rövid krítika és rajzolat A’ magyar fűvésztudományról címmel. A Linné-féle rendszerben négy nyelven (latin. nómenklatúrája már a maga korában is elavult volt. gyógyító ereje lebegett és nem a florisztika vagy a növényföldrajzi flórakutatás. A Lumnitzer-féle pozsonyi flóra jelentős számú (közel 700) magyar népi növénynevet is tartalmaz. A bevezetésben így ír: „A’ minémű zűrzavar vólt hajdan a’ Deák Fűvésztudományban.14 A 17–18. Bár Földi Természeti históriájának növénytani része nem készült el. Benkő József eredményei a korában nem váltak ismertté. 1801) készült el. A hazai flórakutatás szempontjából jelentős még Veszelszki Antalnak az 1798-ban megjelent „A’ növevény plánták’ országából való erdei. Számos — főleg népi — növénynevet ölel fel Csapó József debreceni főorvos elsősorban gyógyászati célt szolgáló füveskönyve. A Linné systémája szerint. az Új füves és virágos magyar kert (1775). tehetséges debreceni orvos és természettudós. század vége felé — elég hosszú szünet után — a magyar növénynévszókincs gyarapodását is rögzítő több fontos könyv. és Elnevezési előtt: szinte olyan zűrzavar. 195). Csapó József (debreceni városi főorvos). és ezekkel a magyar növénytani szaknyelv gazdagítása. és nem a flórakutatás. század vége felé a fiatalon elhunyt. valamint a XVIII. Veszelszki Antal. Bizonyítja ezt a XVIII. Az orvosbotanikusok olyan személyek voltak. Benkő József (erdélyi református lelkész). de a botanika fő célja még mindig a növény orvosi felhasználásának. vagy-is fa. gyógyító erejének ismertetése. századból szintén kiváló magyar füveskönyvek származnak. összeállítás jelenik meg. 2500 magyar névvel) névjegyzéket (BotTört. A 18. I. század vége felé megjelenő néhány növénytani (orvosbotanikai) kiadvány. akiknek szeme előtt a növény orvosi felhasználása. Közülük a legjelentősebbek: Páriz-Pápai Ferenc (a Pax corporis szerzője). 1793-ban. és mezei gyűjtemény. Justi Joannis Torkos (az első magyar gyógyszerészkönyv szerzője). Az erdélyi református lelkész. Földi János tervezte elsőként a magyar flóra megírását Linné rendszere alapján. Természeti históriájának azonban csak az első része. érdeme a népnyelvi növénynevek felkutatása. a’ Linné Rendbeszedése. és tévedezés vagyon ma a’ Magyar Fűvésztudomány- . 200–5). Természeti história. Pozsonban.és fűszeres könyv” című műve. század második felének rejtélyes alakja. Az állatok országa. ill. lelkészek és más foglalkozásúak is. francia) ad 1000 fajról (kb. amelyek szerzői az „utolsó orvosbotanikusok” (BotTört.

melly ki mutassa a’ rossz Neveknek hibáit. század kezdetétől jelennek meg Bécsben Márton József szótárai. továbbá Tóthfalusi Miklós 3 kötetes kertészeti művében (A magyar gazda mint kertész. század egész folyamán használták. Mit kell tehát tselekedni? Krítikát kell írni.15 ban. Külön ki kell még emelni az Orvosi fűvész könyvet (1813).. Kitabeil útinaplói több száz népi növénynevet is tartalmaznak. A 19. részben ezek. legtöbbjük azonban igen rövid életű volt. melynek függelékeként a magyar növényneveknek első szinonimaszótára olvasható. Minden eddig nevezhető Lexiconainkat (Szótárjainkat) Fűvész. gaz. Orvosi.. és Gazdaság író Könyveinket. könyvük mint növényhatározó. melly Törvényeket és Régulákat adjon a’ Növevényeknek elnevezésekben. már megjelenésekor sem volt korszerű.. 840 növénynevet vizsgálva a magyar növénynevek részletes kritikáját tartalmazza... Jelzi ezt az. exsiccatumot.] Gyümölcsbarát. gyom. hogy közel két évszázad elmúltával az általuk alkotott sok száz magyar szakkifejezés és növénynév jelentős hányadával még ma is találkozunk. Kitűnő nyelvérzékkel alkotott új szavaikat a 19.. Szádler József. 1823 és 1830 között megjelent kiadványainak „Magyarázat”-aiban közli 350 faj magyar és német népi neveit is (MNy. Baumgarten az első. Dudva és Burján lepte el. Az 1840-es évektől egymás után megjelenő növénytani munkákban merész újításokat találunk. A szász nemzetiségű botanikus. nem vert gyökeret nyelvünkben. Vindobonae. Földi János munkája az első olyan növénytani munka. Számos új magyar növénynév található Barra István Növénytanában (1841). Ekkor lát napvilágot Debrecenben a magyar nyelvújításnak a botanika terén legnagyobb hatású műve. a pesti egyetem professzora elsőként adott ki hazánkban szárított növénygyűjteményt. melly minden Tudománynak tökélletességre vitele. benne a szerző értékes népi gyűjtésével. [2. különösen a természettudományok és az orvostudomány magyar nyelven való művelésének célja a botanikát sem kerülte el. Krítikát. Ugyanerre az időszakra esnek a kor legnagyobb magyar botanikusának. 1816) hat nyelven teszi közzé a gazdag flórájú Erdély 2500-nál is több növényfajának neveit. amely kb. Kitaibel Pálnak (1757–1817) a magyar flórát feltáró utazásai. Nem sokkal ezután lát napvilágot (1833–36) Kassai József Származtató ’s gyökerésző magyar-diák szó-könyve. A két szerző (Diószegi Sámuel prédikátor és Fazekas Mihály főhadnagy) egyike sem volt képzett botanikus.. ugyanakkor munkájuk a magyar terminológia és nómenklatúra alapvetése.] Konyhaker- . és azokat meg jobbítsa. [1. de még inkább Bertuch-fordításai (1805–13) az általa alkotott új magyar növényneveknek jelentős mennyiségét tartalmazzák. a szaktudományok. A reformkori nyelvújítás. 79: 116–121)..” (Földi 3–5). aki latin nyelvű munkájában (Enumeratio stirpium Magno Transsilvaniae Principatui..

Sok cikkben foglalkozik a népi növénynevekkel. 1852. A XX. A 19. Én magam csináltam 4860 új magyar növénynevet” (Kováts.) említhetők. Nyr. Fialowski Lajos is. század második felének elején nem sok újítással találkozunk. Bp. ... 117: 563). amely sok más tudományág új szava mellett növényneveket is tartalmaz.. de ő írta a Pallas Nagy Lexikonának (1893–1897) összes botanikai címszavát. közel egyszerre jelentek meg Graumann (1909) és Cserey (1911) növényszótárai. század kutatói közül Fialowski Lajos. Ugyancsak a század kezdetén. Wagner János. A botanikai nyelvújítás csúcsa alighanem Kováts Mihály Növénybölcsesség a’vagy. Gombocz Endre.) indította meg munkatársával Csapody Verával. Jelentősen fellendült a magyar szótárirodalom: kiadták A magyar nyelv szótárát 6 kötetben (Czuczor Gergely–Fogarasi János 1862–74). legfeljebb Gönczi tankönyvei (Vezérkönyv a növénytan tanítására és tanulására. Ugyancsak ekkor jelentek meg az első magyar növényhatározók: Hazslinszky Frigyes (1864. Mindezek jelentős számban tartalmaztak növényneveket is. század második felében látott napvilágot A magyar növényvilág kézi- . 1924–1925. [3. Magyar Flóra (Flora Hungarica). id. Műszótár V–VI.16 tész. 1843-ban az erőszakos szócsinálmányairól híres orvosprofesszor Bugát Pál.). valamint a tervezett (de csak töredékesen ismert) Brassai–Kováts-féle Új Magyar Füvészkönyv (1858). A század első felében Wagner János munkássága kiemelkedő: Hoffmann német növényatlaszának teljes átdolgozása során csaknem 6000 magyar növénynevet sorolt fel könyvében (1903). aki ugyan nem adott közre külön nómenklatúrai összeállítást. háromnyelvű fejtő növénynév műszótára. A szerző ezt írja az előszóban: „Ezen munkában van 5921 Magyar növénynév. Rapaics Raymund nevét említhetjük még. 1847). Simonkai Lajos (1882) és Cserey Adolf (1887) határozói. akárcsak kortársa. 1872). A szerzők még mindig a hiányzó magyar növényneveket igyekeznek pótolni. Mágocsy-Dietz Sándor. Természettudományi szóhalmaza lát napvilágot. A XX. Pest. században a szervezett növénynévgyűjtést a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytára számára Jávorka Sándor (Dr. Jávorka Sándor flóraművében a régi és a népi növénynévanyagnak az addig legteljesebb gyűjteménye rejtőzik. Csapody István. Borbás Vincének munkásságát. Külön ki kell emelni a századforduló egyik legnagyobb magyar botanikusának. az addig csak latin nyelvű genusok és az új fajok számára próbálnak „hivatalos” magyar neveket alkotni (vö.] Virágkedvelő. A 20. – 18592. A reformkori nyelvújítás — nem mindig sikeres növényneveivel találkozhatunk Bugát Pál és Kováts Mihály (1845) könyveiben. megjelent a 3 kötetes Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig (Szarvas Gábor–Simonyi Zsigmond 1890–1893) és a Magyar tájszótár is (Szinnyei József 1893–1901). Jávorka Sándor.

.).). 1966. A magyar és tudományos növénynevek szótára. amelyeket egy kisebb terjedelmű szótárban jelentetett meg (Csapody Vera–Priszter Szaniszló. Ennek alapján készült a magyar és a tudományos növénynevek szótára. Bp. valamint a mohok magyar és latin neveit tartalmazza.és a zárvatermők). ezek a nevek kerültek azután a későbbi növényhatározókba.17 könyve (Soó Rezső–Jávorka Sándor 1951). a nyitva. Magyar növénynevek szótára. amely a hazai és külföldi edényes növények (tehát a harasztok. . Bp.. Növényneveink. Csapody Vera több évtizeden át gyűjtötte a hazai fajok népi neveit. 1998. a kétkötetes kézikönyv magyar növényneveit bizottság bírálta felül és korszerűsítette. A sok évtized óta bizonytalan növénynévi helyesírás alapelveit az MTA Helyesírási Bizottságának kiadványaként 1985-ben megjelent összeállítás rögzítette. fontosabb társneveikkel együtt (Priszter Szaniszló.

nagy nyárfa) . 1. Wörterbuch der Deutschen Pflanzennamen. — A feldolgozott növényneveket vizsgálva azokat a tényezőket veszem számba. termetes medvetalp. 1985.. Heinrich Marzell hasonló rendszert alkalmaz a német növényekre vonatkozóan. Leipzig. 1993. A fölsorolt típusok egyetemes jellegűek.1. A névrészek névelemekből (lexémák és toldalékmorfémák) állnak. Register: Alphabetisches Verzeichnis. Fünfter band.1. I–V. fű.. Bearb. Bukarest.18 A NÖVÉNYNEVEK SZERKEZETI ELEMZÉSE Növénynevek szerkezeti elemzéséről átfogó módszer nem készült. Helynevek nyelvi elemzése. mérete a név az egész növény méretére vonatkozik (apróbojtorján. Figyelembe vettem a növénynevek elemzésére vonatkozó rendszereket. és alkalmaztam Hoffmann István „többszintű” helynévtipológiáját (vö.. Halászné Zelnik Katalin. Hoffmann István. funkcionális névrésznek tekinthető a növénynév hangsorának minden olyan egysége. Nagy Rózsa. azt tekintem át. megjelöli a növény fajtáját (fa. Moldvai csángó növénynevek (CsopNyelvDolg. kifejezi a növény valamely sajátosságát 2. Debrecen. 1987. amelyek alapján a növénynevek létrejöttek. hogy a névadásnak mi volt az indítéka. vö. Adatok a Baranya megyei Nagyváty. különféle részelemzések jelentek meg.1. Funkcionális-szemantikai elemzés.. A népi elnevezések kitűnő vizsgálatát végezte el Péntek János (Péntek János–Szabó Attila.) igazolva azt. tehát milyen szemlélet szülte őket. 1943.. 173–195). bokor. fenyő. A növénynevek névrészeinek funkciói az alábbi rendszerben elemezhetők: A névrész 1. a növény tulajdonságát 2. hogy a helynevek és a növénynevek elemzése sok tekintetben hasonlóságot mutat. A növénynevek funkcionális névrészekből állnak. Kolozsvár.. vö. szulák) 2. 36) Bp. ennek bemutatása a növénynévelemzés lexikális-morfológiai szintjén történhet. von Heinrich Marzell unter Mitwirkung von Wilhelm Wissmann. stb. Ember és növényvilág. 1943–1958. de a különböző művek különböző szemléletet tükröznek. amely a névkeletkezés szituációjában a megjelölt denotátummal kapcsolatos bármiféle szemantikai jegyet kifejez. illetve nemzetségnevek: alma.

gumós boglárka). kiváltott hangra utal (csengőfű.4. hagymájának színére utal (sárgahagyma.1. a termő idő (egyéves vadárvácska) 4.6.1.3. magjára (egymagvú galagonya) 2.2. vagy ahonnan hazánkba érkezik (olasz kapor.1.1. kékibolya) a név a növény magtermésének színére utal (fekete mák) a név a növény gyümölcsének színére utal (fehér gyümölcsű eperfa.5. alakjára utal: pl. gyökerének. keserűfű) 2. alakja a név az egész növény alakjára utal (harangláb) a név a növény valamely részének formájára. rossz illatára. a virág.2. csattogó szamóca) a név a növény leveleinek mozgására vonatkozik (rezgő nyárfa. a levelére (szilvalevelűfű. kifejezi a növény el ő fordulási helyét 3. a növény által kiváltott hang a név a növénytől hallatott.2. reszketeges nyárfa) 3. harangvirág). vöröshagyma) 2. a gyökerére (hézaggyökér. időhöz kötött tu- .3. illata a név a növény jó.1. mezei sülyfű) 3.19 a név a levél. ill. virágzatának színére utal (kékvirágú-ökörfark. a mag. fekete nyárfa) a név a növény virágának.1. szagára utal (illatos ábelfű. ahol a növény rendszerint él (ház helyén termett torma. büdös pipitér. a virágzási idő (tavaszi szironták. veresszőlő) a név a növény gumójának. a helyre utal.1. búzalevelűfű). kifejezi a növény valamely speciális idejét 4. egyéb a név jelölheti a növénynek valamely speciális. az országra utal. a gyümölcs méretére utal (kicsinynadályvirág) 2. fehérhúsvét) 4. a virágjára (bojtvirág. színe a név a növény egészének színére utal (fehér nyárfa. ahol a növény él. íze (édesgyökér. nyári hérics. nehézszagú pipitér) a név a növény jellegzetes szagára utal (hagymaszagúfű) 2. németgyömbér) 4.

a növény használata jellegzetesen valamilyen embercsoporthoz vagy mesterséghez kötődik (vargák füve. felhasználása (tejaltató).20 lajdonságát. hídőr. Boldogasszony tenyere. kifejezi valamely másik növényhez való hasonlóságát (bizonyos növényeket hasonlóság alapján egy másik növényről neveztek el: articsóka ’Anthriscus cerefolium. a növénynévvé válás jelentés-. egyéb: ide sorolhatjuk a mesterséges névadás tulajdonnévi típusát. a denotátum alakja (paponya). Szent Barbara füve) 9. a termés alakja (halálfejecske). a növény speciális életmódja.2. tálmosófű) a növény állatok eledele (lúdfiak étke.1.2. Az egyrészes neveknek két típusát különböztetem meg: a. télen is zöld (télizöld) 5. Ezek a nevek denotátumokról csupán egyetlen információt közölnek. kisasszonypapucs. tyúkhúr) egyéb 8. lúdfiak étke. egyéb 10. kerti ádáz. I. a növény haszna (festőfű. kerti angyélika) 5. a növény vadon terem vagy termesztett (vadarticsóka. 13. prüsszentőfű) 7. vadrózsa. virágzási ideje (őszibánat). pl. amikor a növényt személyről nevezik el (Kitaibel-mályva ).2. kifejezi a növény gyógyászati hatását (köszvényfű. zamatos turbolya’ 12. kifejezi a növény felhasználását 7. salamonpecsét stb. kunok paréja) 8. fehérhúsvét. megnevezi a növény felhasználóját 8.1. bizonytalan (a névadás oka nem világos: nézsitfű). paponya. pl. kakastaréj.3. kifejezi a növény életmódját 5. méhek füve. a növény használója azért vált névadóvá.1. . Egyrészes a tejaltató. A magyar növénynévállomány döntően egy.és kétrészes nevekből áll. kifejezi a növénnyel kapcsolatos hiedelmet 9. mert a hagyomány szerint (mintegy felfedezőként) elsőül vette hasznát (csabaíre.. sebfű. a növény a nap után fordul (napraforgóvirág) 5. fekélyfű. Boldogasszony palástja. a növényt bizonyos szentekről nevezték el (Boldogasszony palástja. a növényt képzelt lényről nevezték el (ördögszekér) 9. mert egyetlen funkció fejeződik ki benne. Gencius király füve) 9. bolondítófű.3. kutyatej. pl. krisztustenyere. macskatalp. egyéb 6. sülyfű. egérfül. Boldogasszony tenyere. kifejezi a növény hatását (tetűrontófű. csabaíre. torokfű) 11.1. télizöld. árvalányhaj. a virág alakja (oroszlánszáj).

bokor. szulák) kifejezése. oroszlánszáj ’Antirrhinum’. Az egyrészes nevek másik csoportját az egyelemű növénynevek alkotják (rózsa. ez a típusú névalkotás a nyelv közszói rétegét érinti. farkasölő sisakvirág’. más részük kihalt (sikkantyú) vagy megmaradt nyelvjárási szinten (sikár). hogy növénynévről van szó. amely bolonddá tesz (2)’.21 valamint szerkezeti változás útján következett be. előtag) a búza. virág. vagy nemzetségnév. búzavirág: az alaprész (v. kaktusz stb. növénytani köznévnek (a földrajzi köznév analógiájára) tekinthető gyűjtőnévi jellegű elem: fa. Ezen nevek egy része morfematikai szerkesztéssel alakult (boglárka). a bővítményrészé pedig a növény valamely sajátosságának megnevezése. az elemek (általában az utótag) valamelyikének növénynév vagy növényféle jelentése van. amely nyáron virágzik (2)’. Ezekben a nevekben mindig kifejezésre jut. Egy részük hivatalos növénynévvé vált (zsurló). hérics. ill. b. elefántormánya). Pl. összefoglaló jelentésű nemzetségnév: bürök. A kétrészes nevek keletkezhettek szintagmatikus úton vagy jelentésbeli névalkotással vagy lehetnek névátvéte- . elnevezéseket. bab. II. A kétrészes nevek névszerkezeti típusai tehát a következőképpen alakulnak: az alaprész funkciója a növény fajtájának (ez lehet a gyűjtőnévi jellegű fa. ezért a bab utótagot kapta. kóró. fű. vö. vadrózsa ’rózsa (1). vadrózsa. Ezek az egyrészes nevek általában kéttagúak. hogy növénynévről van szó. hogy ’a növény a búza között él’. más része pedig névátvétel (rózsa). A kétrészes nevekhez sorolom a köszvényfű. kaktusz. oroszlánfog ’Leontodon’. fajnévként használ: pl. bambusz. moha. Priszter 15). bolondítófű ’fű (1). az elő. A kétrészes növénynevekben a név fajtájának megjelölésére bármilyen. erdeigyöngyvirág ’Polygonatum’. fenyő. lián. amely nem babféle. pálma. 3. Ezen növénynevek sajátossága. utótag) a virág. pl. szulák. boglárka. kosbor. bolondítófű. fű. összefoglaló jelentésű nemzetségnév (pl. azt fejezi ki. bokor. nyári hérics stb. cseresznye. amely vadon terem (2)’. általánosabb vagy speciális jelentésű növénynévi közszót felhasználhatunk (helynevek esetében ezeket földrajzi köznévnek nevezik). páfrány. vagyis a növény másik génuszhoz tartozik (ebben a használatban a jelzőt egybeírjuk az utótaggal): a farkasbab ’Aconitum vulparia. de az egész növény a lóbabhoz hasonlít. (Priszter a hínár. virág stb. mert két funkcionális-szemantikai jegyet kifejező névrész különíthető el benne: köszvényfű ’köszvény gyógyítására való (1) fű (2)’. disznó). amely a névben téves. nyári hérics ’hérics (1). perje növényneveket konkrét növényrendszertani jelentéssel nem rendelkező gyűjtőnevek közé sorolja. Közülük néhányat a hivatalos magyar növénynévadás nemzetségnévként. a bővítményrész (v. Utótagként állhat: 1. hogy semmiféle elem nem fejezi ki azt. orchidea. gyöngyvirág). 2. fenyő.és utótag közötti viszony elemezhető (részletesen a Szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek részben ismertetem). és a nevek közül sokat a köznyelv is használ nem növénynévi jelentéssel (pl.

társadalmi szerepet jelöl ő szó (paptök. farkascseresznye) madár (kakukkvirág. nemesítés helye (francia mustár) etnikai preferencia (pl. Cornus). köznév 1.2. vadrózsa. 1. esetünkben a Cornus mast.22 lek. több (vagy sok) szóból álló leíró frázisokat.1. más része népi név vagy olyan név. valamely csoportok kedvelik) (kunok paréja. farkasalma.2. szaporafű a) népnév eredet. leányeper. kétrés zes növénynevek: köszvényfű. ebszőlő. mas). Linné (1707–1778) hatására terjedt el. címet. — A következőkben a lexikális elemek azon típusait kívánom számba venni. Korszakalkotó munkájában. pipefű. század híres svéd botanikusa. krisztustenyere. Lexikális-morfológiai elemzés. kígyófű. A faj tudományos megnevezésének formája. hérics. kakukksaláta) . kutyatej 1. Ugyanannak a nemzetségnek más fajai másféle jelzőket kapnak: Cornus sanguinea. kettős nevezéktan (kettős nómenklatúra. A kétrészes növénynevek egy része hivatalos növénynév lett. a Species plantarumban (1753) Linné már nem vette át a korabeli botanikusok és orvosgyógyszerészek által általánosan használt.2. veresgyűrűsom. paponya. papsajt. anyafű) d) állatnév háziállat (bárányvirág. Az első ezek közül a nemzetség (genus) neve (pl.1. kanálka) 1. kisasszonypapucs. boglárka.2. tyúkvirág) vadon élő állat (békavirág. kutyakapor. illetve a névrészek felépítésében megjelennek: a névrészekbe foglalt szavak és a névalkotásban szerepet játszó morfémákat vizsgálom. bolondítófű. vitézvirág) c) rokonsági viszony. E kettő együtt alkotja egy-egy faj általánosan elismert nevét. hanem két latin szóval jelölt minden növényfajt. 2. egyszer ű köznév (rózsa. amelyek a növénynevek. a manapság használatban lévő ún. a húsos somot. tótok és barátok salátája) b) foglalkozást. a második pedig a faji jelző (pl. öss zetett köznév 1. A növénynevek nagyobb része kétrészes. egérfül. macskagyökér) háziszárnyas (kotlóvirág. a kétrészes nevek létrejöttét a hivatalos növénynévadás is elősegíti. egyrészes növénynevek: tejaltató. árvalányhaj. amely napjainkban már nem használatos. nem (leánykökörcsin. binominális nómenklatúra) a XVIII.

mózespecsenye.2.2. szappanfű.4. tejesfű 3.1. személynév 2.1.6. tárgy (harangvirág.5. keresztnév (Áron szakálla) becenév (Katika-répa) 2. folyamatos melléknévi igenév (nőszőfű. illatos ábelfű.1. párlófű. kisasszonypapucs) h) élelmiszer (kásafű. visszafordultszőlő) származékszavak 4. bocérkata. igenévi szószerkezet (légyfogó. egérfarkfű. bársonyparéj) f) eszköz.7. rántófű) 3. 2. zsurló.8. keltike. túrófű) i) emberi testrész.2.1. foganőtt. tavaszifű. méhfű) állatok testrésze (bikatökűfű.1.1. 4. üresgyökér) szószerkezetek 5.1. 3. lyukasgyökerűfű).1. kecskerágó) 5.1. egyéb személynév 2.3. pongráccseresznye). 5. pinavirág) j) természeti elem (tűzfű) g) égitest (csillagvirág) h) egyéb tulajdonnév 2. Ez a típus a vizsgált anyagban nem fordul elő. kenyérmorzsa. szentnév (szentgyörgyvirág) 2.1.4. pászkamorzsa. szervetlen szókapcsolat (nefelejcs) . képzetlen melléknév (földfüst) 3. tésztalapu. bels ő szerv (májvirág. bibliai.3. tölcsérvirág. határozós szószerkezet (naprajáró) 5. ökörfarkfű) e) anyagnév (vasfű.2. kétrés zes képzett növénynév (tetvesfű.3. rovar (dongóvirág. családnév (Kitaibel-mályva. köznevesült személynév (salamonpecsét. kultikus név (Krisztus-pálma) 2. dísz (sisakvirág. befejezett melléknévi igenév (türtszirom. kékilonka) 2. egyrészes képzett növénynév (boglárka.1.1. ábrahámfa) 2. gerézdes) 4. többelem ű személynév (jóhenrikfüve. képzett melléknév (bécsikömény.1.23 2. földrajzi név (Bermuda-fű) melléknévi jelleg ű szó 3. szegf ű) g) öltözet.

a külső és a belső szóalkotást különbözteti meg. szőrösfű) 2.1. BELSŐ NÉVALKOTÁS A belső szóalkotás történhet a meglévő nyelvi elemek jelentésének átértékelésével (jelentésbeli szóalkotás) vagy alaki eszközökkel (szóösszetétel. cickafark) 1.1. napraforgó) 4. jelentés beli névalkotással keletkezett nevek 3.1. 9: 3–31). egyrészes nevek (agármony. kiegészüléssel (macskatalpfű.1. mellérendelő (élekhalok) 1.3. valamint figyelembe vettem Hoffmann István helynévtipológiai osztályait is (Hoffmann 57–58).). szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek 1. 1.1. bárányka) 2. naputánnézőfű) 3. csabaíre) 1. cigánypicsa. tejaltató) 1. névutóval (naputánforgófű. sebforrasztófű.2. metonimikus névátvitel (disznócska.5. jelzős (vénuszhaj.2. metaforikus névátvitel (hídőr.1. határozós (fülbecseppentő) 1. szervetlen (engemnefelejcs) 1.1. névátvitellel 3. sikkantyú. szóképzés stb.1.2. jelentésb ő vüléssel vagy -sz ű küléssel (oroszlánszáj) 3.6. amely a szóalkotásnak két szintjét.4. mogyoróaljafű) . névszóképz ő vel (boglárka. macskatalp.24 KELETKEZÉSTÖRTÉNETI VIZSGÁLAT A növénynevek keletkezéstörténeti vizsgálatában Papp István rendszerét alkalmaztam (Papp István.2.2.2. redukcióval (Szent Barbara füve) 4. A szóalkotás problémái: MNyj. Növénynevek az alábbi rendszerben elemezhetők: A.2.1. kanálfű. üresgyökér) 3. harangláb) 3. cickafark. morfematikai szerkesztéssel alkotott nevek 2.2. szinekdoché (akácfa) 4.1. bojtorjánka. jelentéstömörítő (kankós) 1. kétrészes nevek (sípfű.3. sarkantyúka.3. szerkezeti változással alakult nevek 4. tapadással (angyalédes.1. tárgyas (tökösséggyógyító.1.2.

KÜLSŐ NÉVALKOTÁS A külső szóalkotás idegen elemek felhasználásával történik. névátvétel 5. amelyhez az illető faj tartozik (sár- . hogy összetételnek vagy szintagmának fogjuk-e föl őket” (Hoffmann 59– 60).5. jövevényszavak (menta. Birsalma-típus (birskörte). atracél) 5. 5. 2. népetimológiával (kacsanyak. Péntek János 35 összetételtípust állít fel: 1. atlaszér) B.3. Akácfa-típus (rutafa. amely megfelel a latin nómenklatúra jelzős fajneveinek. az egybeírásos forma a jelentésváltozást fejezi ki: pl. Ez a leggyakoribb növénynévtípus. illetve fehér liliom-típus. bükkfa. 3.25 4. idegen szavak (nigella. pásztortarsoly) 1. így a lazább szerkezetek minősítését is lehetővé teszi. Sárgadinnye. fűzfa. muharfű). a kékliliom nem a Lilium. kálomistagyökér. a szintagmatikus szerkesztettséget mutató nevek névrészeinek alaki-funkcionális viszonyának megítélését nem befolyásolja az.2. mivel a növénynevek írásmódja tükrözi a jelölt növény rendszertani besorolását. tükörfordítások (salamonpecsét. A szóösszetételek 271– 328) műve alapján transzformációk segítségével állapítja meg a viszonyt az összetétel tagjai között.1. kökörcsin. Péntek János összetett növénynevekre vonatkozó rendszere (Péntek–Szabó.4. Szintagmatikus szerkesztés sel alkotott nevek A szintagmák és a szóösszetételek között nehéz pontos határt vonni. A tömörebb (egybeírt) névtípusban az utótag nem nemzetségnév vagy nem annak a nemzetségnek a neve. Ember és növényvilág 177) Károly Sándor (Károly. Ember és növényvilág 177). porcsfű. fejezetben foglaltam össze. benedikta) 5. tujafa. hanem az Iris nemzetséghez tartozik. Péntek János az összetett növénynevekről azt írja: „a szűkebb értelemben vett öszszetételek és a lazább szerkezetek részletesebb vizsgálatát együtt végezzük” (Péntek–Szabó. b ő vüléssel (barátfejűfű. juharfa. miszerint „a szintagmák és a szóösszetételek tagjainak szemantikai kapcsolattípusait azonos grammatikai eszközök fejezik ki. fű) mindig általánosabb fogalmi kört jelöl.) E tekintetben elfogadhatjuk Hoffmann István nézetét. ezüstfenyő. de ezüst hárs). Sokszor a szóösszetétel és a jelzős szószerkezet csupán helyesírás kérdése (pl. az utótag általános jelentésű. a hivatalos jelzős fajnév. megkönnyíti az előtag értelmezését. Ezekben a növénynevekben az utótag (fa. cserfalevelűfű) 4. (A növénynevek helyesírására vonatkozó tudnivalókat A magyar növénynevek helyesírása c.

és kétrészes nevekből áll. a melléknévi jelző pedig fajjelölő (fehér liliom. hogy növénynévről van szó. 17. 29. zörgővirág. elefántormánya stb. 18. cickafark. 28. 35. jelzős  minőségjelzős összetett növénynevek: vereshólyag. Csüngő fukszia-típus (álló rózsa. ropogós fűzfa. Téli retek-típus. Oltott eper-típus. 9.1. fehér zászpa. 26. cickafark.2. rezgő nyárfa. 24. határozós  jelölt: fülbecseppentő. 32. Bonyavirág-típus. 11. 23. kankós ’kankó gyógyítására szolgáló növény’ . amelyet a kecske rág’. cigánypicsa. fehér hunyor).1. Sírvirág-típus.4.1. 7. elefántormánya) 1. Az egyrészes nevek elő. Főzőtök-típus. Kígyóugorka-típus. hogy rekonstruálni lehet azt a kommunikációs helyzetet. Galagonyakert-típus. Pokolvarfű-típus. Szálkás búza-típus. Napraforgó-típus. 20. 1. Arannyalversengőtípus. Az alapmondat: A kecske rágja a bokrot ’olyan bokor. További összetételtípusok: 6. Az egyrészes nevek (agármony. 30. naprajáró 1. amely csüng’. Ennek a szemléletnek az előnye. 33. 13. Járomiharfa-típus. csabaíre) valójában közszói összetételek. Síposkörte-típus. 12. hasindító ’hasat indító’ 1. Barackfa-típus. azaz a 35 típusban világosan kimutathatók a növénynévadás indítékai.1. 25. Sóvirág-típus. Kanadai nyárfa-típus. ebből alakulhatott ki a kecskerágó-bokor. Az alapmondat: A fukszia csüng ’olyan fukszia. 31.1.1. Disznótök-típus. de a 35 típusba sok népi növénynév nem sorolható be (pl. földikenyér  birtokos jelzős összetett növénynevek jelöletlen (vénuszhaj. 27. szarkaláb. szószerkezetek. a lazább (különírt) névtípus utótagja nemzetségnév. Légyfogó-típus. sajátosságuk. 34. Útifű-típus. amelyben egy-egy összetétel létrejön. itt az igenévi előtag állítmány. Délignyíló-típus. A történeti növénynévanyag egy. jelentéstömörítő: bolhahalál ’a bolhák halálát okozó növény’. agármony. Gyógykaktusz-típus. hogy semmiféle elem nem fejezi ki azt. tárgyas  jelöletlen: tökösséggyógyító ’tökösséget gyógyító’. 16. Kecskerágó-típus. amelyből tapadással lett a kecskerágó. bagzófű. 4. 19. 10. 8. sárkánynyelv. Büröksíp-típus. Kákabutyóka-típus. tejaltató ’tejet altató’.26 gadinnye). 21. Gyászvirág-típus.és utótagjának viszonya lehet: 1. 14. 15. 5. kiaszszonypapucs) jelölt (papmonya. Odúsfa-típus. Tyúkvirág-típus.3. vérehullófű). Karós paszuly-típus. 22. Hadiburján-típus. Csipkebogyó-típus.). Vérfa-típus.

Problémát okoz a minősítő jelző típusainak elkülönítése. imádságbokor stb.1. típus (definiálásukra és jellemzésükre Péntek János külön csoportokat alkotott). tehát funkcionális jegyet kifejező névrésznek tekinthető. amely annyira leszűkíti a jelzett szó jelentéskörét. pontosabbá. vö. tetűfű ’tetű irtására való (1) a növény (2)’. Ezekben a nevekben az utótag (különféle növénytani közszó és nemzetségnév) kifejezi. tyúkvirág. ahogyan a helynevek sem (vö. tyúkvirág ’a vi- . említhetjük még a kijelölő jelzőt. különféle tulajdonságszerű körülményeit (állapotát. de a korábbiakban ismertetett rendszerekben jól elemezhetők ezek a növénynevek (szögletes zárójelben a névadási típus. II. kígyónyelvfű ’a kígyó nyelvéhez hasonló levelű (1) növény (2)’. Az Akadémiai nyelvtan a min ő ségjelz ő t így definiálja: „a jelzett szó jelentését azáltal teszi teljesebbé. Ez a meghatározás. A kétrészes nevekben jelentkező jelzős viszonyt a névrészek mint szerkezeti egységek közti kapcsolatot értelmezhetjük. Hoffmann 61).].5.27 1. Hoffmann 60–61). valamivel ellátott. ízét.6. A növénynevek névrészeinek funkcionális viszonyait a korábban ismertetett funkcionális-szemantikai elemzés kategóriái összetettebben. 266–267). funkcionális szempontokra van szükség. a sorban elfoglalt helyét stb. mellérendelő (élekhalok) szervetlen (engemnefelejcs. ezeknek a szerkezeteknek mindkét tagja információt nyújt a növénynév denotátumáról. hogy kifejezi a jelzett dolog küls ő vagy bels ő tulajdonságait (színét. alakját. ahová besorolható): sebforrasztófű ’a fűvel sebeket gyógyítanak’ [10. tavaszi hérics ’hérics (1).). 265). útifű ’növény (1). helyzetét.]. Az Akadémiai nyelvtan a minősítő jelző két típusát különíti el: a megkülönböztető jelzőt („a jelző a jelzett szó értelemkörét valamilyen tartalmas jegy hozzáadásával szűkíti”) és a kiemelő jelzőt (a „jelző a jelzett szónak nem megkülönböztetésére.)” (MMNyR. amely az út mellett nő (2)’.1. a funkcionális-szemantikai elemzés részben). anyagát stb. hogy növényről van szó: pl. hogy csupán egy egyedre korlátozza. A sajátos jelentésszerkezettel bíró növénynevek ugyanúgy nem sorolhatók be a minőségjelzői kategória felosztásai alá. további szemantikai. szemléletesebben képesek bemutatni (részletesen l. 1. farkasölőfű ’farkas elpusztítására való (1) növény (2)’. vízililiom ’vízben élő (1) liliom (2)’. valamivel el nem látott vagy valamitől megfosztott voltát. hanem kiemelésére szolgál”) (MMNyR. A kétrészes nevek ben két funkcionális-szemantikai jegyet kifejező névrész különíthető el. csoportosítás növénynevek elemzéséhez nem elegendő (helynevek elemzéséhez sem. varfű ’a fűvel varat gyógyítanak’ [10. temondád) 1. nagyságát. II. A hagyományos minőségjelzői kategóriákba nem fér bele a sebforrasztófű. amely tavasszal virágzik (2)’. valakihez vagy valamihez való tartozását.2. seprűfű.

-s: gerezdes. (Részletesen l. vö. nőszőfű. lyukasgyökerűfű. -i: katibolha. cserfalevelűfű. században alkalmazták. erősfű. angyalédes (< angyalédesgyökér). szopókavirág. Melléknévi igenevek képzői: -ó/-ő (folyamatos melléknévi igenév képzője): borongófű. A jelzős szerkezetből létrejött növénynevek sajátos típusát alkotják a körülírásos növénynevek.) -ú/-ű: borjúfejűfű. likasfű. -ár: folyondár. mérges vad harapást gyógyító fű stb. Az -i/-s képzős melléknévi jelző főnevesülhetett: tengeri (< tengeri kukorica). tátogó (< tátogóvirág). a tapadással keletkezett növénynevek c. . töviseslapu. -cske: disznócska. napraforgó (< napraforgóvirág) stb. a tapadással keletkezett növénynevek c. -r: csucsor stb. (Részletesen l. kankós.1. borsocska. bolondító (< bolondító beléndek). besztercei (< besztercei szilva). névszóképz ő vel A névszóképzővel történő növénynévalkotás megtalálható egyrészes és kétrészes növénynevekben is.) -t/-tt (befejezett melléknévi igenév képzője): türtszirom.]. barátfejűfű. daróci (< daróci szilva) stb. ragadvány. morfematikai szerkesztéssel alkotott nevek 2. csábítófű. boglárka. -sdi: sósdi. kutyócska. jövötény. párlófű. Péntek—Szabó. búzalevelűfű. 2. foganőtt. égivirág. részben. angyalka. Az -ó/-ő képzős növénynevek esetében ráértéses tapadásról is beszélhetünk. Kicsinyítő-becéző képzők: -cska. ezt a módszert elsősorban a XV–XVI. -ke: kutyóka. árvácska. földitök. A magyar növénynévrendszer kiforratlanságát és hiányait körülírásos növénynevekkel pótolták: hamis fekete magú nigellafű. -ka. kontyosfű. Más képzőkkel alkotott nevek: -vány/-vény: gyujtovány. bojtorjánka. Melléknévképzők: -i: tavaszifű. részben. angyalicska.] stb.. bársonyka. ebfejűfű. rántófű. Ember és növényvilág 176.28 rágnak rontó hatása van a tyúkra’ [9. fúvóka. az -ó/-ő melléknévi igenévképzős növénynevekben az összetett növénynév jelző előtagja főnevesült: pl. tálmosófű ’a növényt tálak mosására használják’ [7. sarkantyúka.

azaz érintkezésen alapuló (a jelentések között helyi.2. és ezek azonos fogalmi osztályba osztályba tartozó denotátumokra vonatkoznak (Hoffmann 99). ok–okozati kapcsolat van. metaforikus névátvitel A metaforikus jelentésfejlődés a hasonlóságra épül. A jelentésbeli szóalkotás a szókincs gyarapodásának gyakori módja. amelynek során egy növénynévnek a meglevő mellé újabb jelentése is kialakul. névátvitel Károly Sándor (Károly. vasfű’ növénynév a ’Verbena. A jelentésbeli névalkotás a növénynevek körében is igen gyakori. olyan típusok tartoznak ide. közel áll a hasonlóságon alapuló névátvitelhez.29 2. a víz. a jelentésbeli növénynévalkotás körében az alábbi típusokat említhetjük: 3. metonimikus. időbeli. Történeti jelentéstan 150). a metaforát. azaz hasonlóságon alapuló. A metaforát a stilisztikai szakiro- .2. nyelvi gazdaságosságra törekvés nyilvánul meg benne. Ezen az alapon a növénynevekben is fellelhető típusokat említve. a galamboc(fű) ’Verbena officinalis.1. Tehát olyan névalkotási folyamat. amelyek során az új jelentés kialakulása az alaki szerkezet változása nélkül történik. illetőleg szűkülés lényegében egymással rokon fogalmak. naputánnézőfű. Jelentéstan 164) a névátvitel típusának három jelenségét különíti el. Maga a növény szó is a növevény ’növőben levő. jelentésb ő vülés vagy -sz ű külés A jelentésbővülés. 3. fiatal’ melléknévből szófajváltással és jelentésszűküléssel ’a talaj. 3. naputánforgófű. a metonímiát és a szinekdochét. a következőképpen végezhető el a magyar növénynevek osztályozása: 3. de nem azonos vele. a levegő szervetlen anyagaival táplálkozó élőlény’ jelentést kapott. Egyes növénynevek nemzetségnévvé váltak. verbéna’ nemzetség elnevezése lett.1.2. vagyis a jelentésviszony minősége lehet metaforikus. két képzet hasonlósága alapján az egyik nevet átruházzuk a másikra. esetleg szinekdoché (nem–faj viszony). ez utóbbinál teljesen idegen fogalmak kerülhetnek egymás mellé (Hadrovics. jelentésük bővült: az oroszlánszáj ’Antirrhinum majus’ a teljes Antirrhinum nemzetség. 9: 3–31) a közszavak keletkezését vizsgálva a jelentésbeli szóalkotást a külső és az alaki eszközökkel történő belső szóalkotási módok mellé állította. névutóval Névutóval keletkezett növényneveink száma nagyon kevés: pl. vagy rész–egész viszony). jelentésbeli névalkotással keletkezett nevek Papp István tanulmányában (A szóalkotás problémái: MNyj.

névcsere. személyekhez. a legfontosabbat választják ki a megnevezéshez: oroszlánszáj ’a virág az oroszlán szájához hasonlít’. a nevek . illetőleg azokkal azonosítja. de szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes nevek között találunk. színét. dísz: kisasszonypapucs. Növénynevek hasonlóságán alapuló névátvitel. — A species pro specie metafora esetében nagy szerepe van a tévesztésnek.30 dalom olyan névátvitelnek tekinti. A metafora a jelentésváltozásnak igen elterjedt típusa. illetve annak milyen hatása van. paptök. személy → növény (hídőr → hídőr) 2. emberi testrész → növény ( árvalányhaj → árvalányhaj) 3. hogy a növényt ki vagy mi használja. és ezek közül az egyiket. tárgy (az előtag és az utótag szemantikailag összeférhetetlen. testrész: árvalányhaj. tartalmi hasonlóságon alapuló névátvitelről van szó: a növényeket néha állatokhoz. a következő típusok állapíthatók meg: 1. emberi cselekvés: tátingó. öltözet.). hangulati hatása ezért erősebb): madárkenyér. mitológiai személynek tuladonított tárgyak: ördögbocskor. libaláb. 1. amikor a névadó személyek ismerik a megnevezendő denotátum sokféleségét (méretét. néha funkcióbeli) hasonlóságon vagy hangulati egyezésen alapul” (Fábián–Szathmári–Terestyéni 90). császárszakáll. állatok testrészének neve: galambbegy. istenszakálla. élelem neve: kenyérmorzsa. pásztortáska. Nagy számban szerepelnek növénynévként állatnevek: koldustetű. tárgy → növény (harangláb → harangláb) A melléknevek metaforikus kapcsolataira példát elsősorban a metaforikus szemléleten alapuló. kakastaréj. alakját stb. fizikai tulajdonság → növényi tulajdonság: erősszagú zeller. amely „két fogalom közt fennálló tartalmi (külső vagy belső. tárgyak: seprű. kutyatej. az emberre vonatkozó terminusokat növénynévként használta föl a nyelv. A tartalmi típusok közül feltűnőek az antropomorfikus elemek. állati testrész → növény (kakastaréj → kakastaréj. macskatalp → macskatalp) 4. személynek valamely jellemző tulajdonsága. 2. anyagnév: aranyka. erősfű. A hasonlóság alapja az állatnak. Az antropomorf metaforáknak számtalan tartalmi típusa mutatható ki: emberi szerv. szellemi. társadalmi helyzet: vasúr stb. papsajt. vagy az. oroszlánszáj. életkor. tárgyakhoz hasonlítja. foglalkozás. mint pl. sarkantyú. madármorzsa. Növénynevek esetében metaforának tekintjük azt. lelki tulajdonság → növényi tulajdonság: mérgesparaj. emberre jellemző állapot: árvácska. nehézszagú zeller. időjárási jelenség: aranyeső stb. állatnak tulajdonított termék. ördögborda. A főnevek metaforikus kapcsolatait vizsgálva. A metaforák másik nagy csoportját a zoomorf terminusok alkotják. vallási asszociációkat tükröző emberi testrész: krisztustenyere.

): pl. — Az utótag használata metaforikus (Károly. Jelentéstan 244). Egyelemű nevek esetében is beszélhetünk hasonlóságon alapuló névátvitelről: sok olyan egyelemű növénynevet ismerünk. a szerbtövist ’Xanthium’ és a szamárbogáncsot ’Onopordum’ stb.2. jelentésben is használták. . amely több növényt jelöl. virág stb. sokszor nyomon követhető. Az analitikus species pro specie metafora esetében az előtag vagy az utótag másik növénynek a neve: — Az előtagot más növény neveként ismerik. amelyek valamely más növényhez való hasonlóság alapján kapták nevüket (itt fel sem merül. a borostyán ’Hedera helix’ növénynevet közönséges babér ’Laurus nobilis’. ezért gyakori a tévesztés. a petrezselyemvirág a tavaszi hérics ’Adonis vernalis’ neve. Az ilyen nevek többségében az előtag melléknévi jelző: pl. de az utótag más génusznak a neve. mindegyik növénynek tüskés termése van: a mácsonyát ’Dipsacus’. amelyek jelzős fajnevek ugyan. a petrezselyem előtag azonban ’Petroselinum’ jelentésű elsősorban.2. kerek repkény ’Glechoma hederacea’. ahogy a téves növénynév egyik forrásból a másikba jut). 3. mivel a növényismeret bizonytalan. — Bizonyos esetekben a névadás bizonytalan ismeretet. A tipikus vonások ugyanis nem kizárólag bizonyos fajokra jellemzőek. A kutyatej nemcsak az Euphorbia neve. nem mindenki ismeri (vagy nem egyformán ismeri) a fajokat. Ez a gyakoribb típus. az utótag lehet általános jelentésű növénynév (fű. ahol a két képzet között érintkezési asszociáció áll fenn. orvosi salamonpecsét ’Polygonatum odoratum’ stb. nem gyöngyvirág az erdeigyöngyvirág ’Polygonatum odoratum. ezek azok a terminusok. Az ismeretek bizonytalanságának a következő okai lehetnek: — Vannak növények. a növény nagyon hasonló a gyöngyvirághoz ’Convallaria majalis’. az útszéli bogáncsot ’Carduus’. fölcserélhetősége. A bogáncs több nemzetség egy-egy faját jelöli. kis meténg ’Vinca minor’. gomba. hogy a névadás tévesztés eredménye lenne): vadgyöngyvirág ’Polygonatum odoratum’. génuszokat. névtévesztést tükröz (ezek a nevek általában történetileg minimális számú adattal szemléltethetők. őszi margitvirág’.31 összecserélésének. ezért ezeknek az elnevezéseknek az átvihetősége. orvosi salamonpecsét’. a nevek összecserélése: pl. és ennek alapján egyik nevét átvisszük a másikra. metonimikus névátvitel A jelentésváltozás azon típusa. a bábakalácsot ’Carlina’. nem boglár a fehérboglár ’Tanacetum parthenium. jelentésváltozása meglehetősen gyakori. ezért ebben a metaforikus használatban a jelzős növénynév egybeírandó. hanem az azonos tulajdonság miatt (ez a tulajdonság a tejnedv) a pitypang ’Taraxacum officinale’ és a tavasz hérics ’Adonis vernalis’ neve is.

a megszemélyesítő előtag utalhat emberre jellemző cselekvésre: vérehullófű. szerkezeti változással alakult nevek E névtípus egységét az adja. perszonifikáló jelzők és a színnevek. fűzfa. félreérthetőségét küszöböli ki. disznócska ’csattanó maszlag. Jelentéstan 238). disznócska) → növény (bariska. Ember és növényvilág 188). pl. 4. testi tulajdonságra: kövérfű stb. a kevésbé ismert növényt az általánosabb jelentésű utótag mintegy „értelmezi”. emberre jellemző állapotra: árvacsalán. emberre jellemző lelki tulajdonságra: mérgesparaj. miközben a denotatív jelentés változatlan marad. besorolja az előtagot. az akácfa. általánosan ismert növények esetében az utótag a rövid (rendszerint egytagú) név használatának esetleges kommunikációs zavarait. a kétrészes növénynév egyrészessé válik. amelyekben a jelzői előtag főnevesült: kecskerágó. A legfontosabbak az antropomorfizáló. 4. az ilyen nevekben a jelzők szűkítik az alaptag fogalmi körét. . Pl. tapadás A növénynévből egy funkcionális-szemantikai egység. emberre jellemző külső vonásra. A név funkcionális névrésszel való csökkenését tapadásnak nevezzük. Részletesen a funkcionális-szemantikai elemzés részben vizsgáltam ezeket a típusokat. Elsősorban fajnevekről van szó. cserfa. a megkülönböztetés általában nem a leglényegesebb. Ezeket a szerkezeti változással alakult nevek című részben tárgyalom. szilfa (Péntek–Szabó. sokkal inkább a legfeltűnőbb tulajdonság megnevezésével történik (Károly. Az analitikus szűküléses szinekdoché esetében a jelzős növénynevek dominálnak.1.2. a termés (mag. szinekdoché A tautologikus szűküléses szinekdoché típushoz tartozik pl. odvas keltike’) — termés (bariska. Ez a növények elnevezésében több okból is szükséges lehet: az újonnan megismert növényeknek a már meglevő ismeretrendszerbe való besorolását teszi lehetővé.32 Metonimikus összefüggésként jelentkezik a növény része és egésze közötti kapcsolat: — növény része (gyökér) → növény (üresgyökér ’Corydalis cava. fehér liliom). hogy a növénynév alakját érintő változás megy végbe. de nagyon gyakran a levelek. A növénynevekben előforduló színnevek elsősorban a virág (sárga boglárka.3. A szűküléses metonímiához sorolják a tapadással keletkezett növényneveket. azaz az egyik névrész eltűnik. ahol az utótag mintegy értelmezi. gumó) színére utalnak. Datura stramonium’). napraforgó. 3.

Növénynevek bővülhetnek különféle lexikális elemekkel. amelyben a névrészek funkciója a megnevezés és a növény fajtájának (gyűjtőnévvel vagy nemzetségnévvel) a megjelölése: mogyoróalja > mogyoróaljafű.2. Ember és növényvilág 176). A névelemváltozás főleg lexéma. növénytársulást jelölő terminusok: akácos. (Péntek—Szabó. a melléknévi igenév. valamint képzővel is: galambfű > galambosfű > galambocfű.4.3. az így alakult növénynevek általában fajtanevek: tengeri (< tengeri kukorica). bővülés) is zajlanak a növénynévrendszerben. gímnyelv > gímnyelvűfű. amikor a szószerkezet egyik tagjához hozzátapad a másiknak az értelme.és kétrészes neveket is érinthet. rag) kiesését is jelentheti. . 4. ii. amikor önállóvá vált. gamandorfű > gamandor. Ezek a jelzői tagok is főnevesülhettek. napraforgó (< napraforgóvirág) kecsekerágó (< kecskerágóbokor) stb.33 Tapadás megy végbe akkor is. redukció A redukció egy. gólyahúgytartófű > gólyahúgy. A ráértett alaptag ebben az esetben nyilván a hely. egy vagy több névelem kiesik a növénynévből. erdő stb. ahonnan a növény ered. b ő vülés A növénynévnek lexikális elemmel vagy kötött morfémával (képzővel) való megtoldását bővülésnek nevezzük. tátogó (< tátogóvirág). vagy ahol leginkább elterjedt. méhfű > méhek füve. égeres. gyertyános stb.) Az -i/-s képzős melléknévi jelző az összetett nevekben rendszerint azt a helyet jelöli. cserlevelűfű > cserfalevelűfű. Kiegészüléssel olyan kétrészes nevek jönnek létre. bodzás. fenyves.) Az -ó/-ő melléknévi igenévképzős növénynevekben az eredetileg összetett növénynév jelző előtagja állandósult vagy alkalmilag használt növénynévvé vált. főnevesült: pl.: barátfő > barátfejűfű. redukció) ellentétes irányú szerkezeti változások (kiegészülés. domb. de morféma (képző. 4. pl. Névelem a szó elejéről. Ebbe a csoportba tartoznak a földrajzinév-adásban jelentős szerepet játszó. cserfás. kiegészülés Kiegészülés során egy meglévő növénynevet osztályjelölő növénytani köznévvel toldanak meg. 4. így a négy típus alakulásmódjának szemléltetéséhez pontos történeti adatolásra van szükségünk. A nevek rövidülési folyamataival (tapadás. a tapadással átalakuló név előtagja gyakran -i vagy -ó képzőt tartalmaz: i. besztercei (< besztercei szilva) stb. angyalédes (< angyalédesgyökér). végéről és belsejéből is kieshet: macskanádrafű > macskanádra. bolondító (< bolondító beléndek).

a szlovák eredetű atracél. idegen szavaknak minősítjük őket” (Bárczi: Szók. ciprus. som. rozmaring. csalán. a szláv eredetű bab.. kapor.5. saláta. a török eredetű alma. üröm. borsó. polaj. ösztör. valamely másik szóval hozta kapcsolatba. juhar. peszerce. Ezekre a jövevényszó elnevezést szokás használni” (MNytört. bors. berkenye. a nyelvérzék a számára homályos jelentéstartalmat nélkülöző szavakat „értelmesítette”. „Ha ellenben még érezzük rajtuk az idegenszerűséget. Névátvétel Az átvett nevek csoportja rendszertanilag az előző négy kategóriával. kökény. a mi nyelvünkben is már viszonylag hosszú életre visszatekintő szavakat . sárkerék (< sárkerep). cikória. népetimológia A népetimológiával létrejött növénynevekben névszerkezeti változás történik. citrom. repce.1. mustár. mályva. narancs. idegen voltukat nem érzékeli..34 4. cser. „értelmesítette”: jutka (< Yucca). gyopár. belénd. ezért elferdítve. jegenye. Ezeket az idegen növényneveket a nép átvette. a bajor-osztrák eredetű gesztenye. dió. kapotnyak. ennek megfelelően valamennyi nyelv több-kevesebb külső hatásnak van kitéve. jövevényszavak „Az idegen nyelvből már régebben átkerült. raponc. porcsin. len. 265). 5. mint a belső növénynévalkotás formáival áll szemben. menta. sáfrány és az ismeretlen. liliom. galagonya. cseresznye. A népetimológiás változás oka a növénynév közszói értelmezhetőségének a hiánya. melyek már annyira meghonosodtak. amelyek meghonosodtak az átvevő nyelv szókincsében. tehát olyan idegen lexikális elemek. A közszói jelentésvonatkozás eleve hiányzik az idegen eredetű növénynevekben. A civilizáció kialakulása és terjedése folytán a népek állandóan érintkeznek egymással. de értelmetlennek találta. a német eredetű kapornya. lednek. konkoly. lapu. ezért ezek között gyakori a népetimológiás átalakulás. szőlő. A jövevényszavak. gyömbér. kökörcsin. répa. káposzta. majoránna. mandula. ruta. a bolgár eredetű pemet. A jövevényszavak és az idegen szavak között igen nehéz határt vonni: „Általában jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük. csipke. vándorszó a kömény. bodza. . A jövevényszavak csoportjába sorolható pl. búza. barack. petrezselyem.2 45). kender. rebarbara. illetőleg bizonytalan eredetű bürök. 5. a magyar nyelvérzék már-már szokványos magyar szavaknak tekinti. a latin eredetű cédrus. lencse. hogy senki sem érzi őket idegeneknek”. a növénynév alakszerkezete megváltozik. kopottnyak (< kapotnyak). cékla. az olasz eredetű füge.

nem teljesen meghonosultaknak tűnő szavakat . Gareth Williams and Károly Hunyadi. a teljes tükörfordítás eredményeként az átadó nyelvi modell elemeit az átvevő nyelv saját nyelvi elemeivel adja vissza morfémahelyettesítéssel anélkül. mintegy szóról szóra lefordítja” (MNytört. elejéig. Dictionary of Weeds of Eastern Europe. Melius. ezzel párhuzamosan.. diptamus ~ diktamus. Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen (I–V. French. 265). — melyek között természetesen nagyon sok a modern nemzetközi kultúrszó — idegen szavakként szokás emlegetni” (MNytört. amikor az átvevő nyelv nem az idegen nyelvi hangalakban veszi át a szót. a laikus nyelvérzék számára is még idegeneknek. herbáriumokra támaszkodva lehet elvégezni. ha az átadó és átvevő nyelvi modell a tagok közötti . A szótörténeti anyag alapján megállapíthatjuk. Leipzig. German. 1979. néha francia neveket is feltüntették a szerzők: pl. Ezek az idegen növénynevek a XV–XVI. Sok herbáriumban. a latin mintára történő tükörfordítás elsősorban a régiségben volt jellemző. hanem az átadó nyelvi tartalmát saját nyelvi elemeivel tükrözteti vissza. Az idegen szavak csoportjába a ma is idegen. A tükörfordítások lehetnek teljesek vagy részlegesek. Elsevier’s Dictionary of Botany. sz.2. hogy bármilyen idegen morféma kerülne az átvevő nyelvbe (ebszem. szótára... Latin and Russian compiled by P. az ezt követő időszakban a német nyelv jut jelentős szerephez. Bp.3. I. napjainkban pedig angol mintára is keletkeznek tükörfordítások. kicsinytövis).35 5. 1987. Amsterdam–Oxford–New York. in English. 1943–1958) c. tükörfordítások „Tükörszavaknak nevezzük az olyan szókölcsönzéseket. Macura.. idegen szavak „Az újabban nyelvünkbe került. . nigella.. Fünfter band. frissebb tükörfordítások elemzésekor elsősorban újabb. Átvételüket a szükségszerűség szülte. A tükörszavak megteremtésében az átadó és az átvevő nyelv speciális szóalkotó szerepe egyaránt érvényesül. Grossinger. földi laurusfű stb. többnyelvű szótárakra támaszkodhatunk: pl.. 5. az idegenből megismert új fogalmak megnevezésére nyelvünkben új szót kellett teremteni. laurus. 305) — írja Benkő Loránd. elsősorban latin növénynevek tartoznak: pl. A morfémahelyettesítés lehet részleges. században gyakran körülírásos szerkezetben fordulnak elő: hamis fekete magú nigellafű. Hasznos forrás volt a tükörfordítások vizsgálatában Heinrich Marzell. Register: Alphabetisches Verzeichnis.–II. benedikta. A tükörfordítások vizsgálatát csak a botanikai forrásokra. A mai. tudatos névadásra volt szükség. növénynévszótárban a magyar név mellett a latin és német. ill. amely a régi német növényneveket gyűjtötte össze a XX. aki a Bertuch-féle Természethistóriai Képeskönyvet fordította magyarra. Benkő József vagy Márton József.

lúdláb (< Pes Anserinus ’lúd lába’). véresfű). A tükörfordítások a következő rendszerben elemezhetők: 1. parasztápium (< lat. Paternoster-Erbse). páternoszterborsó (< ném. Részfordítások A nevet alkotó szóelemek közül egyiket nem fordítják le: alantgyökér (< ném. Teljes tükörfordítások 1. a fű magyarázó elem a magyar nyelvben került a növénynévbe). vagy fordítva.1. Az indukáló és indukált a tagok között némiképp eltér: — mondattani viszony alaki jelölésében tér el: latinból: pásztortarsoly (< Bursa pastoris ’pásztor tarsolya’). galambbogyó (< ang. salamonpecsét. részben pedig helyettesítése révén jön létre. Stechapfel). Palma Christi). vagy ha a növénynevet a magyar nyelvben valamiféle magyarázó elemmel látják el (csillagfű. mezei nárdus (< lat. — a magyarázó elem tér el: ujjfű (< lat. Sigillum Salomonis ’Salamon pecsétje’). 1. az összetétel előtagjának szó szerinti fordításával és utótagjának átvételével (mezei nárdus). Alantwurz). Apium rusticum).2. . Nardus agrestis). Az indukáló és az indukált teljesen megfelel egymásnak: kicsinytövis (< lat. lúdláb).36 mondattani viszony alaki jelölésében kis mértékben eltér (pásztortarsoly. pigeonberry). digitális. Az átvétel és a helyettesítés kombinálódásának eredményeképpen a részfordítás létrejöhet az összetétel előtagjának átvételével és utótagjának fordításával (alantgyökér). 2. tövisalma (< ném. 1. csillagfű (< ném. varfű (< lat. scabiosa. Sternkraut). részlegesek. salamonpecsét (< lat. a fű magyarázó elem a magyar nyelvben került a növénynévbe). 2. A részfordítás az átadó nyelvi modellnek részben morfemikus átvétele. teljesek. Krisztus tenyere (< lat. Parua spina).

Ha a feldolgozott növénynevek eredetét vizsgáljuk. a finnugor vagy az ugor korból származnak: pl. szil. 1. a finnugor korból származik a fenyő. szószerkezetek: 23.3%) (i. hogy az egyszerű nevek kis része ősi eredetű.37 A NÖVÉNYNEVEK SZÓKÉSZLETÉNEK EREDET SZERINTI CSOPORTJAI A magyar gyógynövénynevek vizsgálatának művelődéstörténeti. külső névalkotás (pl. pl. Összetett növénynevek. Egyszerű növénynevek. . bár százalékos megoszlásukat mégis kimutatja a vizsgált anyagon (összetételek: 50. Eredetüket tekintve arra a megállapításra jut. az összetett növényneveket és a szószerkezeteket együtt vizsgálja: „a továbbiakban a szűkebb értelemben vett összetételek és a lazább szerkezetek vizsgálatát együtt végezzük” (i. botanikatörténeti és nyelvtörténeti jelentősége van. A népi elnevezéseket vizsgálva Péntek János (Péntek–Szabó. az ugor korból pedig az eper. összetétel) és az ún. IV. ezért itt csak utalni kívánok a növénynévszókincs eredetbeli rétegeire. találunk jövevényszavakat és nemzetközi szavakat is. a magyar nyelv külön életében keletkezett. három fő réteget különíthetünk el: az alapnyelvi eredetű növényneveket. Szószerkezetek. a köles stb. Az itt említett típusok jelentős részét a Keletkezéstörténeti vizsgálat című fejezetben ismertetem részletesen. Ember és növényvilág 173–195) négy szerkezeti típust különít el a növénynevek alaki felépítése szempontjából: I. Az alapnyelvi eredetű növénynevek (ősi szókészlet) az uráli. m. nagyobb része kölcsönelem. II. Összetett növénynevek. III. 2. valamint az idegen nyelvekből átvett növényneveket. — A magyar nyelv külön életében keletkezett növénynevek valamilyen szóalkotási mód vagy jelentésváltozás eredményei. idegen szavak). III. a hárs. Képzett növénynevek. A magyar nyelv külön életében keletkezett növénynevek (belső keletkezésű szavak). Képzett növénynevek. A tényleges elemzés során azonban már csak három csoportot ismertet a szerző: I. II. ez a legnépesebb csoport. m. A növénynevek eredet szerinti rétegződésének feltárására szoros kapcsolatban áll a növénynevek alakrendszerének leírásával. szóképzés. 173–195). 173–195). Egyszerű növénynevek. uráli eredetű a nyár. hiszen így különíthető el az ún belső névalkotás (a magyar fejlemények. a nyír.3%.

-vány/-vény: gyujtovány. kékvirágúökörfark. hogy a növényneveket két szóval jelölik. napraforgó (< napraforgóvirág). Szóösszetétellel létrejött növénynevek.). -cska: kutyócska. sípfű. a pipancs. — A szóösszetétel a növénynévalkotásnak az a gyakori módja. fagyökerű paptöke. Elvonással (tapadással) alakult nevek: bolondító (< bolondító beléndek). cickafark. . nem viszonyszói értékű szónak nyelvtanilag megformált. i. a szónál rendesen alkalmibb egysége” (MMNyR. mérges vad harapást gyógyító fű. sebforrasztófű stb. sárkerék (< sárkerep). Egyéb példák: pitypang. — Azok a szavak tartoznak ide. szóvegyüléssel: citrancs. B. A utótag a nemzetségnév és ehhez hozzáillesztik az előtagot. hangutánzó-hangulatfestő eredetű. angyalka. iii. erdei nagyobb lépfű. bojtorjánka. pukkantó. A szóalkotás ritkább módjaival létrejött nevek. szóvegyüléssel. kisebbik földi sülyfű. -s: gerezdes.38 A. szóhasadással: viola ~ ibolya. metaforizációval stb. — Szóteremtéssel keletkezett pl. amely hangutánzó eredetű. sarkantyúka. csabaíre. Pl. paskol szavak rokonságába. tátogó (< tátogóvirág). hangfestő szavak stb. pattog. az előtag jelöli a nemen belüli egyedet. -di: sósdi. C. népetimológiával stb. -r: csucsor stb. bizonyos általános viszonyt is kifejező. Részletesen a szerkezeti változással alakult nevek és a jelentésbeli névalkotással keletkezett nevek részben tárgyalom. Szószerkezetté válással létrejött növénynevek. — A szószerkezet „legalább két. a fajt. más-felől a pacskol. amelynek segítségével két szót egyetlen új szóvá illesztünk össze: agármony. Belső szóteremtéssel létrejött alakulatok (hangutánzó. Szóképzéssel létrejött növénynevek. II. köszvényt gyógyító fű stb. árvácska. tulajdonnév köznevesülésével (salamonpecsét. ábelfű). 66). Részletesen a szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek részben tárgyalom. s beletartozik egyfelől a pattint. Szóalkotással keletkezett alakulatok. Ezt a típust részletesen a szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek részben tárgyalom. népetimológiával: kopottnyak (< kapotnyak). -i: tengeri. ii. — Elvonással (tapadással). valamint a tátika. szóhasadással. — -ka: bársonyka. borsocska. kecsekerágó (< kecskerágóbokor). tiltó igealak főnevesülésével (nefelejcs). vénuszhaj. A növénytani nómenklatúra alapelve. boglárka. amely a tát igéből származik. hamis fekete magú nigellafű. bozsor stb. Részletesen a morfematikai szerkesztéssel alkotott nevek részben tárgyalom. kanálfű. is jöttek létre növénynevek. amelyek a nyelv önálló életében jöttek létre a szóalkotás különböző módjaival jöttek létre a nyelvben már meglevő vagy oda bekerült elemekből.

Összegezve a vizsgálat eredményeit (és táblázatban összefoglalva). ebszem (< ném. — Az idegen szavak csoportjába a ma is idegen. b) Az idegen szavak. kakastaréj. nigella. hogy az átvevő nyelv az átadó nyelvi tartalmat saját nyelvi elemeivel tükrözteti.). citrom. kömény.). ebszem). ezt követik a jövevényszavak. kapotnyak. Érdekes megfigyelni.). gyopár. kiderül. Tévedett. Az idegen nyelvekből átvett növénynevek rétegén belül beszélhetünk jövevényszavakról. idegen szavakról és tükörfordításokról. A korai (XV–XVI. lúdláb (< lat. hárs). sőt gazdasági körülmények között természetes. alapnyelvi eredetű növénynevek (nyár. mintegy szóról szóra lefordítja: szarvasnyelv (< ném. disznóorja stb. az újonnan megismert növényfajták megnevezésére új szavakra volt szükség. az idegen szavak és a tükörfordítások. A tükörfordítások egy részét befogadta a nyelv. kökörcsin. a török eredetű csalán. hivatalos szintre emelte (salamonpecsét. a szláv eredetű bab. Megállapíthatjuk. tyúkharaptafű stb. hogy az ősi eredetű növénynevek száma kevésnek bizonyult. — A tükörfordítások keletkezésének módja az. a latin eredetű cedrus. csalán) ma is tovább élnek mint hivatalos növénynevek. a legkisebb pedig az ősi örökségű növénynevek száma. tyúkhúr. fajneveink többsége belső fejlemény. az általa tett megállapítás elsősorban egyszavas nemzetségneveink egy részére igaz. oroszlánfog. hogy az ősi. 22: 151). c) A tükörfordítások. Megfigyelhetjük továbbá azt is. hogy a régi körülírásos növénynevekkel (hamis fekete magú nigellafű. Szarvas Gábor úgy vélte. más része nyelvjárási szintre került vagy kihalt (kicsinytövis. Sigillum Salomonis). pásztortáska). hogy a növényvilág magyar nevei „az egész nomenclatura alig egynehány számot tevő kivétellel idegen népek ajándéka” (Nyr. benedikta). más része viszont tájszóként él tovább (borjúorrúfű. Hirschzunge). saláta stb. az olasz eredetű porcsin. a) A jövevényszavak. Hundsaugen). hogy az azonos szemlélet szülte belső keletkezésű növényneveknek egy részét elfogadták hivatalos megnevezésként (hollóláb. tyúktaréj stb. rövidség jellemző (örvény- . valamint a jövevényszavak (kapotnyak. gyömbér. salamonpecsét (< lat. más része pedig kihalt. hiszen az új földrajzi-növényzeti. Legtöbb növénynevünk a magyar nyelv külön életében keletkezett. — A jövevényszavak csoportjába sorolható pl.39 3. A belső keletkezésű növénynevek egy része hivatalos elnevezésként vagy tájszóként él. benedikta. századi) idegen növényneveknek jó része kihalt (nigella. elsősorban latin növénynevek tartoznak: pl. Pes Anserinus). Ezt a típust részletesen a névátvétel című részben tárgyalom. belénd. Ez nem véletlen. hogy a vizsgált növénynevek között a legtöbb a belső keletkezésű növénynév. vagy teljesen kihalt (ebfejűfű. mérges vad harapást gyógyító fű) szemben a mai növénynevekre a tömörség.

a jelentésváltozás típusai közül a leggyakoribbak a metaforikus megnevezések. salamonpecsét . Alapnyelvi eredetű növénynevek (ősi szókészlet) 2. Ezek a növénynevek általában szóképszerűek.) B) Szóalkotással i) Szóképzéssel keletkezett létrejött alakulatok növénynevek nyár. szarvasnyelv. hölgymál). nyír hárs. A magyar nyelv külön életében keletkezett növénynevek (belső keletkezésű szavak) Uráli Finnugor Ugor A) Belső szóteremtéssel létrejött alakulatok (hangutánzó. létrejött bolondítófű növénynevek iii) A szóalkotás kopottnyak ritkább módjai C) Szószerkezetté válással létrejött kisebbik földi növénynevek sülyfű. 1.40 gyökér. illetve tárgy és növény között teremtenek kapcsolatot. tátika boglárka. nyelvekből átvett kapotnyak. szil eper pipacs. benedikta c) A tükörfordítások medveköröm. keletkezésű szavak) citrom b) Az idegen szavak nigella. csengőfű. nyári hérics). termőhelyére. hatására utalnak (nehézszagú pipitér. erdei nagyobb lépfű 3. ezen belül azok. a nevek főleg a növény alakjára. orbáncfű. A növénynevek nagy többségében a névadás indítéka nem homályosult el a köztudatban. varfű. amelyek valamely testrész és növény. gerezdes ii) Szóösszetétellel papmonya. Az idegen a) A jövevényszavak bodza. növénynevek (külső gyömbér. hangfestő szavak stb.

Priszter 6–7). a jelentés). században Benkő József elsőként rendszerezte a magyar növényneveket a Linné-féle binominális nómenklatúra (1783: NclB. fajnév pedig a Ranunculus bulbosus (gumós boglárka). A problémát az okozza. A címszavak megválasztása — mint nyelvtörténeti szótárakban általában — nem könnyű feladat. Munkája megjelenése után a botanikusok és a szótárírók egyaránt az általa meghonosított Linné-féle rendszer szerint közölték. A címszók. „hivatalos” formájuk sokáig nem volt. Nemzetségnév pl. legnagyobb része azonban faji jelzővel ellátott nemzetségnév (vö. és az EWUng. Azonban régi jelzős és összetett növénynevek (hasonlóan az állatnevek!) már jóval korábban is — a Linné-féle . felépítését követtem: a magyar szótörténet (szóalakok. Priszter 14–24). a szócikket pedig rövid bibliográfia zárja. A tudományos (latin) növénynevek közül a fajnevek kétszavasak: a nagy kezdőbetűs nemzetségnévből (nemi név. a mai magyar tudományos elnevezések a latin kétszavas nevezéktant követik (vö.41 A SZÓTÁR SZERKEZETE 1. 2. Technikailag a TESz. tölgy). A szótár tagolódása. genusnevek) mindig egyszavasak és mindig egyes számú főnevek (pl. alakváltozatok. — A szótár a hazai és a jelentősebb külföldi gyógynövények magyar neveit és társneveit (régi növényneveket és tudományos magyar elnevezéseket) tartalmazza: nemzetségneveket és fajneveket. faji jelzővel ellátott nemzetségnév. vagyis a szótár címszavainak nagy része kételemű növénynév. a magyar fajnevek kisebb része egyszerű vagy öszszetett főnév. hogy a magyar növényneveknek. A magyar növénynevek kialakulása és írásmódja szoros kapcsolatban áll a Linné által 1753-ban bevezetett és azóta általánosan elfogadott kétszavas nevezéktannal (binominális nómenklatúra). A magyar nemzetségnevek (nemi nevek. majd az etimológiai megjegyzések. Egy növénynévi történeti-etimológiai szótárnak ezt figyelembe véve kellett új szerkesztési elveket alkotnia. A szócikkek szerkezetét a történeti-etimológiai szótárak szerkesztési elveinek megfelelően alakítottam ki. tudatosan — Linné rendszeréhez igazodva — kételemű növényneveket alkottak. A XVIII. Tudományos igényű növénynévhasználatról csak Benkő óta beszélhetünk. — A szótár természetes közlési egysége az egy-egy szóra vonatkozó tudnivalókat összefoglaló szócikk.) szerint. illetőleg értelmezték a növényneveket. amelynek rendező elve az ábécérend. aggófű. genusnév) és a kis kezdőbetűs faji névből állnak. A magyar növényneveknek a latinhoz hasonló kétszavas. a Ranunculus (boglárka).

a TESz. disznócska).. 24). Alapelvnek a következőt tekintettem (figyelembe véve az RMGl. tudományos elkülönítés és megnevezés szándéka. Külön szócikkben dolgoztam fel az önálló főnévi előtagú növényne- . hogy a szóban forgó elem melyik önálló szócikkben van feldolgozva.-nak előszavában így ír (idézi az RMGl. illetőleg jelzői kifejezések vagy összetételes elnevezések közül külön. hogy a külön címszók. hanem a hétköznapi gyakorlat szükségessége. akár összetételnek veszem egyiket vagy másikat. kételemű növénynevek használatát még nem a pontos.-t. szulák. ha mondjuk az őszi galamb csinált szó. az EWUng. Legyenek együtt a galambfajták. Azokat a növényneveket. virág stb. Az önálló szócikket a kövér betűkkel szedett címszó vezeti be. Az önálló. állatgyógyászat) eredményezte. A korábbi. általános értékű szónak tekinteni? .. élelem. d. papmonya. az önálló szócikk a lehetőséghez képest a címszóra vonatkozó valamennyi tudnivalót magában foglalja. tudniillik a nálunk honos. normatívvá tételük természettudós. fű. amelyek valójában közszói összetételek. utaló szócikkek és az alcímszók. hérics. Önálló címszóként kezelem: a.42 binominális nómenklatúra előtt — nagy számban előfordulnak. illetőleg a növénynevek helyesírási szabályzatának felel meg (Priszter 14). XV– XVI. feldolgozásuk a legtöbb történeti és etimológiai szótárban kérdéses pontként jelenik meg. pl. akár nem” (RMGl. szószerkezetek. növénynevekről Zolnai Gyula OklSz. cickafark. a dinnyefajták elnevezései. hogy növénynévről van szó. Azokat a növényneveket (agármony.-t. sajátosságuk. A kételemű állat. lednek. amelyekben az utótag lehet gyűjtőnévi jellegű fa. a vadgalamb meg a vad címszónál kerülnének elő. Az egyelemű növényneveket (rózsa. embergyógyászat. cseresznye.-ot. az utaló szócikkek csak azt jelzik. akár nem). Egységesítésük. A címszó írásmódja az akadémiai helyesírási szabályzat előírásainak. vagy nemzetségnév. jegenye) és összes jelzős elnevezése (akár a jegenye ’Populus’ nemzetséghez tartozik. egységes használatukról azonban nem beszélhetünk. az önálló fogalmak megállapítása dolgában következetlenségeket is találni szótáramban” (OklSz. boglárka. bokor. valamint értelmező szótárainkat): egy szócikkbe került a címszó (pl. illetve előforduló növényekkel való foglalkozás (gyűjtögetés. őszi galamb kifejezések a galamb címszónál.). c. b. is): „mit lehet a régi jelzős. 3. a csillagnevek stb. csabaíre.. Hasonlóan gondolkodnak az RMGl. elefántormánya). szerzői is: „Ezért nem tartanók helyesnek. — Az önálló szócikkek lehetőleg minden tájékoztatást megadnak a címszóról. Bizonyos. botanikus szakíróink munkájának eredménye. cigánypicsa. önálló fogalomnak. hogy semmiféle elem nem fejezi ki azt. ha a gatyás galamb. még akkor sem. ill.

) Alcímszóként kezelem az elvonással létrejött növényneveket. fejezettel. A névadás magyarázatára l. csattogó eper) jelentésükkel együtt.43 veket (pl. a név után jelölöm azt a szócikket. mérges vad harapást gyógyító fű. Bizonyos esetekben az utalószó valamely részét zárójelbe tettem. Boldogasszony dinnyéje. hogy az agármonyfű összetétel az agármony címszó alatt fordul elő: fű l. disznóbab. A címszó (pl. a cickafark címszón belül foglalkozom a cicfark. Mária gyertyája. agármony(~). A jelzős szerkezetek és összetételek közlésében az ábécé-rend a fő rendező elv. kutyapetrezselyem. Mivel szótáram történeti-etimológiai szótár. ritkábban az alaki és jelentésbeli párhuzamokra hívom fel a figyelmet. vagyis a növény másik génuszhoz tartozik. és az utótagnál (— Ö: .vagy többelemű szerkezetek is önálló szócikkekbe kerültek: pl. Ezekben az összefoglaló jelentésű nemzetségnév általában téves. — amely egyenértékű a címszóval. Ezek a két. (Vö. farkasbab. (= lásd) jelzés után csak azt közli. Amennyiben jelzős szerkezetre vagy összetételre hivatkozom. ahol a szerkezetet tárgyalom pl. ezért a bab utótagot kapta. Utalásra a Vö. etimológiai bekezdésében: pl. feldolgoztam számtalan R. e. Ezeket kettős vonallal (||) tagolom annyi részre. hogy a részletes felvilágosítást melyik önálló szócikkben kell keresni (ez utóbbi szintén kövérrel szedve). kutyakapor. farkasölő sisakvirág’). ezekkel főleg etimológiai összefüggésekre. a farkasbab ’Aconitum vulparia. a -bab utótagra l. fekete nyár (→ nyár). ahány szót adatolok. Alcímszóként. Az utaló szócikk vezérszava a kövér betűkkel szedett utalószó. de utalásként az idegen nyelvi alakváltozat is szerepel. amelyek nem sorolhatók be az említett mai tudományos névadásba és tudományos rendszerbe. formát is használom. hanem l. Egyéb példák: kutyakapor (nem kapor). célszerű egy szócikken belül tárgyalni: pl. ennek alakváltozatait követik a hozzátartozó jelzős nevek (földi eperfű). kutyapetrezselyem (nem petrezselyem). amelyeket az előtagok hasonlósága miatt vagy kialakulásuk miatt. A főnévi előtagú növényneveket (pl. ez azt jelzi. kezelem a címszó jelzős szerkezeteit és az összetételeket. ez érdemi tájékoztatást a címszóról nem nyújt. A magyar növénynevek helyesírása c. A szótár adatainak összefüggéseire utalásokkal hívom fel a figyelmet az önálló szócikkek második. növénynevet is. eper) dokumentálása után a címszó adataitól gondolatjellel elválasztva következnek a címszó jelzős szerkezetei (pl. Az idegen eredetű vagy a köznyelvben idegen írásmódú szavakat kiejtésük szerint írom a szótárban. disznóbab) önálló címszóként kezelem. eperfű). Használok belső utalásokat is a szótárban. ebzeller. és N. farkasölőfű. babfű. ezután újabb gondolatjellel bevezetve a címszó összetelei (pl. amely nem babféle. A jelzős előtagú növényneveket tehát az utótagnál tárgyalom függetlenül attól. de az egész növény a lóbabhoz hasonlít. hogy helyesírás tekintetében egybeírjuk vagy külön. farkasbab. valamint az etimológiailag összetartozó szavakat. ebzeller. cickóró nevekkel.

a nemzetségnév: ’Aconitum. növénynév pontosabban nem is azonosítható). Ha a magyar név tágabb értelemben egy nemzetséget jelent (sok esetben a R. A szócikk szótörténeti része. Az ilyen alakváltozatokat gondolatjel és népnyelvi (— N. Az önálló szócikkek legalább kettő. ahol ez lehetséges volt.44 . sisakvirág’ (pontosan nem azonosítható faj). — Az önálló szócikkekben a címszó után következnek a szótörténeti adatok: az alakváltozatok. Ilyenkor a név (pl. A jelentések. illetve három bekezdésre tagolódnak: szótörténeti rész. időrendben. jelzés. illetve az adatok szövegkörnyezetéből indultunk ki. A harmadik olykor hiányzik. A címszóra vonatkozó abszolút első adat évszámát kövér szedéssel emelem ki. Ha a forrás nem teszi lehetővé a jelentés teljesen egyértelmű meghatározását. Amennyiben szükséges (ha többféleképpen azonosították a növényt). ez azt jelenti. jelzés után) megtalálhatók azok a címszavak. bibliográfiai rész. című munkája alapján): pl. melyeknél az említett név más növénynév utótagjaként szerepel. a jelzős szerkezetek és az összetételek. Pl.. Az adatokat betűhíven közlöm.. ezt követi a fajnév. A jelentések megállapításához elsősorban az eredeti szövegben az adat. ill. Nem tüntetem fel az évszámot a nyelvjárási adatok előtt. akkor azt is megadom. hogy az idézett alaknak valamilyen nyelvtani viszonyítást kifejező végződése van (rag vagy jel). kenyérbél-cickafark’. 4. az etimológiai részt. amelyeknek eredetével a szófejtő irodalomban eddig nem foglalkoztak. napellus. hogy ki végezte az azonosítást. etimológiai rész. a fajnév: ’Aconitum napellus subsp. 1998. a jelentések. mivel vannak olyan címszavaink is. Számos magyar nemzetségnévnek van tágabb és szűkebb értelme. és a helynevekben előforduló növényneveket sem vizsgáltam.. sisakvirág’. — A címszó alakváltozatait dokumentáló adatokat toldalékával együtt dőlten (boglárka) kiemelem. Az alakváltozatok. adatok mellett szereplő latin növényneveket használtuk. Pl. akkor a latin nevek sorát a nemzetségnév megadásával kezdem. ill. a bab címszó végén ott találjuk az utalást: — Ö: disznó~. és ez befolyásolja a szótörténetet. — Az alakváltozatok felsorolása után J: jelzéssel bevezetve következik a címszó jelentésének vagy jelentéseinek megadása a latin tudományos névvel és a hivatalos magyar névvel (Priszter. Bp. farkas~. Katika-sisakvirág’ vagy ’Aconitum sp. J: ’Achillea ptarmica.) megjelölés választja el az évszámmal idézett adatoktól. akkor erre a bizonytalanságra a jelentés elé tett kérdőjellel hívom fel a figyelmet. Növényneveink. sisakvirág) tágabb értelemben egy növénynemzetséget ’Aconitum’ je- . de gyakrabban három fő részre oszlanak. ennek megfelelően nyomtatásban kettő. Az adat után tett ! írásjellel [ ]-ben a nyomtatási hibát jelzem. A magyar népi neveknek csak a legfontosabbjai kerülhettek ebbe az összeállításba.. A szövegkörnyezet nélkül idézett adatok után szerepel még néha a gr.

Ha valamely növénynévnek többféle. méregölő sisakvirág’.). idegen mintát követő névadás). 5. hogy a nevek eredetének. A szócikk etimológiai része. ábelfű’. Ez tartalmazza a nyelvi eredetre (a szó. ahol a név megértéséhez szükséges tudnivalók megtalálhatók. többnyelvű botanikai szótárakat. 1775: Tsuklya-fü (Csapó 264). a kövér arab számot az adatok elé teszem. közönséges lucfenyő’. | 1998: ’Abelmoschus. A jelentéseket időrendben adom meg (amennyiben ez lehetséges).) tagolom. 380).. ahonnan az idegen nyelvi megfelelők származnak. ma már kihaltak mind a magyarból. szócsalád eredetére) vonatkozó információt. A ▌ jel a jelentések elkülönítésére szolgál. ábelfű J: 1843: ’Abelmoschus moschatus. a névadás alapja. Ennek megfelelően felhasználtam régebbi.45 löl. ha a nemzetségnév és a fajnév elkülöníthető. amelyek valamikor tükörfordítással kerültek a magyar nyelvbe. — Minden önálló szócikk második bekezdése az etimológiával foglalkozik. illatos ábelfű’. 1783: Tsuklya-fü (NclB. Ha szükséges zárójelben megadom az idegen nyelvi név fordítását. J: ’Aconitum napellus subsp. napellus. szűkebb értelemben pedig ugyanannak a nemzetségnek egy közismert. ill. akkor ezt évszámmal is jelzem és | vonallal választom el: pl. Az idegen nyelvi adatokat és megfelelőket nem állandó forrásból idézem. J: ’Aconitum anthora. csuklyafű 1. pontosan nem meghatározható jelentése lehetséges. A szócikken belül említett idegen nyelvi példák jelentését csak akkor tüntetem fel.’) foglalom. rendszerint igen elterjedt faját ’Aconitum napellus subsp. utalhat csupán a szó idegen nyelvekbeli megfelelőinek elterjedésére (vándorszó. nemzetközi szó). napellus’. növénynévre. közönséges jegenyefenyő | Picea abies. mivel bizonyos növénynevek. a névhasználat okának minősítésekor bizonyos kifejezések ne ismétlődjenek gyakran. ▌ 2. A szócikk bibliográfiai vagy etimológiai részében a legtöbb esetben közlöm azt az irodalmat is. hangutánzó eredetű stb. ’Abies alba. a jelentéseket arab számokkal (1. 1911: csuklyafű (Cserey.. következetességre törekvése és a szinonimák véges száma következtében nem kerülhettem el. A névmagyarázatokban igen gyakran visszatérnek ugyanazok a névadási és eredetbeli típusok (pl. A többjelentésű címszó dokumentálása megegyezik az egyjelentésű címszóéval. a latin neveket közös jelentésjelbe (’. Magyarázat helyett gyakran csupán utalok egy-egy szócikkre.. és függőleges vékony vonallal választom el egymástól: pl. tükörfordítás. amennyiben az adatok egyértelműen szétválaszthatók. Pl. stb. 1903: Csuklyafű (Hoffmann–Wagner 109). összetett szó. vagy tájékoztathat csak a keletkezés módjáról (származékszó. ha ez a magyar növénynév jelentésétől eltér. Katika-sisakvirág’. mind az idegen nyelvből. 2. . A többjelentésű címszó jelentéseit időrendben közlöm. A tudományos megnevezés pontosságra. Növényszótár 4).

akkor a szócikk végén található hivatkozásban nem ismétlem meg a címszót.46 6. . és EWUng. szótárak és glosszák kb. 36–47 és TESz. 1600-ig (kivéve Calepinust) adatait az RMGl. a források jegyzékét hátul!). A latin név szerinti mutató. — A szótár végén található Latin név szerinti mutatóban a szótárban feldolgozott növények összes elnevezése megtalálható a növény rövid jellemzésével és orvosi felhasználásával együtt.-ből dolgoztam fel. 7. A régi magyar szójegyzékek.) címszavával. A szótárban a Latin név szerinti mutatóban kövér dőlt betűtípussal kiemelt hivatalos magyar és a latin névvel adom meg a növények jelentését (J: jelzéssel bevezetve). A felhasznált irodalom. Helykímélés végett a forrásokat rövidítettem (L. a forrásokra vonatkozó részletes szakirodalmat l. amennyiben a szótár címszava azonos a forrás (SzófSz. — Az önálló szócikkek harmadik bekezdése az etimológiai és szótörténeti irodalom adatait tartalmazza.. TESz. még RMGl.

ezért a szótárban címszóként szereplő növénynevek egybe-. ezért külön kell írnunk. és rögzítette az MTA Helyesírási Bizottságának kiadványaként 1985-ben megjelent összeállításban. 1998. A magyar és tudományos növénynevek szótára.). a növénynevek több alkalommal tapasztalható látszólagos következetlen írásmódjának (mint pl. Növényneveink. Bp. Magyar–latin szógyűjtemény. tehát egybe kell írnunk. Bp. majd az 50000 cím.).és utalószót tartalmazó magyar és a tudományos növénynevek szótára (Priszter Szaniszló. amely szintén nem a Lilium. pontos határt vonni a legtöbb esetben nagyon nehéz. Priszter 18). hanem az Iris nemzetséghez tartozik. 1986. törökparadicsom — török búza) általában botanikai névhasználati okai vannak. A növénynevek helyesírása a növénynévi összetételék és a lazább szószerkezetek elkülönítésére is hatással van. valamint nemzetségnevek helyesírására vonatkoznak. Vö. Ennek alapján készült a mintegy 16000 címszót tartalmazó magyar–latin szógyűjtemény (Priszter Szaniszló. amelyhez a faj tartozik. mivel szótárunkban címszóként elsősorban ezek szerepelhetnek): 1. a szintagmatikus szerkesztéssel alkotott növénynevek c. hogy a név írásmódja tükrözi a jelölt növény rendszertani besorolását. .és különírása. hanem az Iris nemzetséghez tartozik.47 A MAGYAR NÖVÉNYNEVEK HELYESÍRÁSA Sok nehézséget okoz a szótárban az összetett növénynevek egybe. A fehér liliom (Lilium candidum) ugyanakkor a Lilium nemzetséghez tartozik. ezüstfenyő — ezüst hárs. A növénynevek helyesírásának egyik legfontosabb alapszabálya. ha az utótag nem annak a nemzetségnek a neve. A növénynevek helyesírásának alapszabályai a következők (a szabályok fajnevek. résszel.. A sok évtized óta bizonytalan és következetlen növénynévi helyesírást 1983-ban az MTA szabályzata egységesítette. A növénynevek helyesírására vonatkozó részletes szabályzatot (az MTA Helyesírási Bizottságának kiadványaként 1985-ben megjelent összeállítás példaanyagában átdolgozott szövegét) Priszter Szaniszló közli Növényneveink című művében (Priszter 14–24). ez az egybeírásos forma a jelentésváltozást és a rendszertani önállóságot kívánja kifejezésre juttatni. Növényneveink.. A kékliliom (Iris germanica) nem a Lilium. hasonlóan a sárgaliliom (Iris pseudoacorus) növénynevet. illetőleg különírása bizonyos esetekben következetlennek tűnhet (vö. Egybeírjuk a melléknévi vagy melléknévi igenévi jelzőt az utótaggal.

Áron szakálla) sem. Ennek megfelelően Szent László-fű és Szent László füve ’Szent Lászlóról elnevezett fű’ stb. A személynévi előtagú (keresztnév. egybe és kis kezdőbetűvel írjuk (vö. Ennek során az írásformák egy ideig ingadoznak a nagy kezdőbetűs. -perje stb. salamonpecsét. nenyúljhozzám. A tudományos (latin) nómenklatúra mintájára különírjuk az összetett fajnevekben a melléknévi vagy melléknévi igenévi faji jelzőt a név alaptagjaként szereplő nemzetségnévtől: pl. 4.és vad. Atlasz-ciprus. báránypirosító. hanem gyűjtőnévi jellegű vagy bizonytalan értelmű szó. erdeifenyő (Pinus sylvestris). muskotályzsálya. 8. -fa. amelyeknek előtagja földrajzi név vagy személynév. 201. 6. nefelejcs. ezüst hárs. -páfrány. Nem tekinthetők köznevesültnek a könyvnevek (Katika-répa. mitológiai tulajdonnevek növénynevekben történő előfordulásakor úgy jártam el. 7. Szent László-tárnics. pl. szerint: „A köznevesülés lassú folyamat. libapimpó. amelyek a hozzá kapcsolódó utótaggal köznevesültek. Júlia-borbolya. idegenesen írt tulajdonnévi és a kis kezdőbetűs. cigánymeggy). barátszegfű). 3. sebforrasztófű) és a faji jelző nélküli összetett fajneveket (pl. pongyola pitypang. Az írásmódváltozásra csak akkor kerülhet sor. vadkörte. futó. név) növényneveket. ezüstfenyő (Picea pungens f. Pl. Ebben a típusban az AkH. Szent István-szegfű. 168. ha ez nem egy növénynemzetségnek a jelölője.vagy többbelemű személynevek és köznevek gyakran lépnek egymással valamilyen jelöletlen összetételnek tekinthető kapcsolatba (pl. -moha. 9. Ezek a növénynevek nem köznevesültek. nagy kezdőbetűvel írjuk. ebnyelvűfű. -kaktusz. Boldogasszony stb. oroszlánszáj. martilapu.). futóbab. ezek a növénynevek ugyanis sohasem váltak széles körben ismertté. AkH. krisztustövis. borbálafű. 201. vénuszfodorka. A történeti adatok azt mutatják. Krisztus. Az AkH. nagyezerjófű.) (kiemelés tőlem). 5. csabaíre. Az összes fenyőfaj — gyűjtőnévi volta miatt — a faji jelzővel egybeírtan szerepel: feketefenyő (Pinus nigra). -fű. torzsikaboglárka. -hínár.48 2. Azokat az összetett nemzetségneveket és fajneveket. valamint a főnévi értelmű faji jelzőt (pl. -fenyő. Akkor is egybeírjuk a melléknévi vagy melléknévi igenévi jelzőt az utótaggal. A dísz-. gólyahír). Egybeírjuk az utótaggal a főnévi faji jelzőt (pl. hogy ha a növénynév köz- . Kossuth-szobor = Kossuth szobra. magyarosan írt közszói formák között. Egybeírjuk a tömbösödött összetételeket: pl. Kossuth-nóta = Kossuthról szóló nóta)”. pl. Pl. Waldstein-pimpó. családnév vagy mitológiai stb. hogy a személynévi előtagú növénynevek nagyobb része nem köznevesült. -orchidea. szerint írtuk a növényneveket: „Egy. glauca). Az Isten. -bambusz. festő rezeda. ha a társadalmi tudatban a köznévvé válás már elég széles körben végbement” (AkH. és kötőjellel kapcsoljuk össze.melléknévi jelzőt mindig egybeírjuk az utótaggal. Egybeírjuk az összetett nemzetségneveket (pl. -pálma.

gyújtoványfű és zilíz írásmódot javasolja. Ez a szabálypont átgondolásra szorul. Az ilyen alakulatok tagjait különírjuk egymástól”. ziliz) írásában az AkH. szakadást gyógyító fű. mindent gyógyító fű. Pl.49 nevesült kiskezdőbetűvel írtuk (pl. szemnek gyönyörűsége. melyekben személynevek vagy köznevek jelölt birtokos viszonyban állnak. istennyila ’villám’. egybeírásuk zavaró lenne pl. krisztustövis). A növénynevek helyesírási szabályzata még nagyon sok pontosítást kíván. kígyómarást gyógyító fű. rüh ellen való fürösztő fű. b) pontja szerint egybeírtuk az ördögbordája. növényneveket. gyujtoványfű. Három növénynév (gyepűrózsa. mennyország kulcsa. szamár gyönyörűsége. istennyila. méhfűnek árnyéka stb. mivel ezek tagjainak együttes jelentése más (’növénynév’). pontja szerint „A népi növénynevek között vannak olyanok is. nagy kezdőbetűvel írtam (pl. 10. Krisztus-pálma). elsősorban a népi növénynevek írását illetően a szabályzat kiegészítése még a jövő feladata. barátfüle ’tésztaféle’. amely a gyepürózsa. 128. ezekben a növénynevekben sokszor raggal ellátott elemek szerepelnek. Problémát okoznak az olyan népi növénynevek. b) pontjával. Az AkH. ha nem köznevesült. amelyekben személynevek vagy köznevek jelölt birtokos viszonyban állnak. szamárgyönyörűsége. mint az előtag és az utótag jelentésének összege. mivel ellentétben áll az AkH.-t követtük. mérges vad harapást gyógyító fű. 128. toroköröme stb. mint az előtag és az utótag jelentésének összege”. hosszú körülírásos szerkezeteket. . pl. Különírtuk a nehézkes. Ezek tagjainak együttes jelentése más. vásárfia ’ajándék’. sennyedék ellen való fű. A magyar növénynevek helyesírási szabályzatának 13. és nem a növénynevek helyesírási szabályzatát. mely szerint „A jelölt birtokos jelzős kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. mennyországkulcsa.

A MAGYAR GYÓGYNÖVÉNYEK NEVEINEK SZÓTÁRA .

*abruta átvétele. 465). ol. abroszkája l. 414). Az ábrahámgyökér ’foltos konty- virág’ egyedi adat. J: ’Vitex agnus-castus. ábrahámfa 1798: Ábrahám’ fája (Veszelszki 29). ürömcserje’. 107). abrotano. 28). — illatos ~ 1998: illatos ábelfű (Priszter 287). abrutüröm 1807: Abrut Üröm (Magy. illatos ábelfű’. szakny. Az illatos jelző a növény jellegzetes pézsmaillatú illóolajára. 373) nevet javasolja az ürömcserjének a R. 1841: abrut üröm (Barra 207). J: 1843. — N.-i Abelmoschus (< lat. köznevesült: ábelfű. Az abszintüröm összetett szó. Növényszótár 1). EtSz. a magyar nyelvbe valószínűleg németből került. Orvosi fűvészkönyvük is az Abrut Üröm (Magy. 1998: abrutüröm (Priszter 306).-i abrotanum (< gör. barátcserje. habrótanon ’ürömcserje’) és a lat. seprűruta és abruta helyett. árongyökér (→ Áron szakálla). 2. Absinth. Marzell Vitex agnus-castus a. szüzességét megtarthatja. 19). vö. moschátus ’pézsma’ < újgör. moschatellínus a. hogy aki a mag porát fogyasztja. J: ’Artemisia absinthium. barátcserje’.).-i ruta hatása alatt keletkezett. Ábrahám gyükere ’a foltos kontyvirág gyökere’ (ÚMTsz. vö. A növény lat. 465). 1783: Abruta (NclB. vö. 1911: ’Abelmoschus moschatus. amely a lat. ehhez a fa magyarázó utótagot illesztették. Diószegi–Fazekas abrutüröm elnevezése a növény hivatalos neve lett. móschos ’pézsma’). Az abruta talán egy k. valamint a magok hasonló szagára utal. mivel azt tartották. absinth(e). abszintüröm’. Ábel füve (Bugát. szűzfa. fr. szakny. Szóhalm. foltos kontyvirág’. Fűvészk. 1998: abszintüröm (Priszter 306).-i absinthium (< . abelmosch ’Abelmoschus moschatus’) előtagjának értelmesítésével keletkezett. Az ábelfű és az Ábel füve jelölt birtokos szerkezet személynévi eleme a latin szakny.A. Az ábrahámfa elnevezés a ném.. abszint’. MNövSz. A személynév (Ábel) és a köznév (fű) összeforrt. ang. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. Fűvészk. istenfa. 1807: Abruta (Magy. a növény egyéb neveiben előforduló Áron személynevet helyettesítették az Ábrahám tulajdonnévvel. abszintüröm 1966: abszint-üröm (Csapody–Priszter. az utótagra l. a növény egyéb elnevezései is utalnak erre a hiedelemre: szűzbárány. || ábrahámgyökér 1966: ábrahámgyökér (Csapody–Priszter. J: ’Artemisia abrotanum. illatos ábelfű’. Ábrahám) kötötték. szakny. ürömcserje’. J: ’Abelmoschus moschatus. barátbors. ném. 1998: ábelfű (Priszter 27). Genaust abrótanum a. MNövSz. lat. Abrahamstrauch ’Ábrahám bokor’ személynévi előtagjának átvételével jött létre. absinthe ’fehér üröm. | 1998: ’Abelmoschus. sp.. abrótano. Á ábelfű 1843: Ábelfű. ábelfű’. az előtagra l. Az abrutüröm összetett szó. J: ’Arum maculatum. üröm. Az abszint nemzetközi szó. Genaust abelmóschus a. abruta. MNövSz. 1). J: ’Artemisia abrotanum. A növényt szent életű személyekhez (barátok. Fűvészk. 1911: Ábelfű (Cserey. 1966: ábrahámfa (Csapody– Priszter. isten~ abruta 1775: Abruta (Csapó 242). lat.

Veszelszki ezt írta a termésről: „a’ fekete ſzínÍ vagy-is inkább kékes bogyóit Auguſtus elein ſzedtem” (319). A lapu utótag szláv eredetű. 1998: vörös áfonya (Priszter 532). TESz. a jelzős fajnevet: mérges ádáz. Acsalapu (Kovászna 176).). Orvosi fűvészkönyvük is ezt javasolja a R. 1754: ’vad’) feltehetőleg elvonással keletkezett a R. 1998: áfonya (Priszter 532). 2. EtSz. | kerti ~ 1903: kerti ádáz (Hoffmann–Wagner 57).acetosa gör. — N. bürök áfonya 1.. J: ’Vaccinium myrtillus. áfonya’. J: ’ua. Myrtillus a. ádáz 1807 e. hogy a növény nagyon mérgező. — Ö: .’.: ’Aethusa. fanyar íze. A hajas jelzős változat Barra alkotása.) bogyóinak színére vonatkozik. Az ádáz melléknév (1604: ’dühödt’.. ac#t#sus ’savanyú’) átvétele. Az áfonya román eredetű. Az ádáz nemzetségnév ’Aethusa’ hivatalos növénynév. áfin%.). EWUng. — hajas ~ 1841: hajas ádáznak gr. Blaubeere ’kék bogyó’. ádáz’. Fűvészk. 2. ang. TESz. ném. Genaust acetósa a.-i acetosa (< lat. Genaust absínthium a. szakny.). a szár pikkelylevei emlékeztethetnek a rovarra.). ádázóbürök helyett.’. mezei sóska’. az erdélyi nyelvjárásokból került a magyar köznyelvbe. blueberry ’kék bogyó’. 1998: fekete áfonya (Priszter 532). 1998: ’Vaccinium myrtillus. mert ezt a pálinkafajtát ürömmel ízesítették. Diószegi–(Fazekas) a veres Áfonya (Magy... Az acsalapu összetett szó. 362). Fűvészk. 1798: veres Afonya (Veszelszki 455). 1763: ’Vaccinium sp. 362). 367) nevet javasolja a növénynek a R. A fekete és vörös jelzők fajokat különítenek el. | 1783. 374) elnevezése a növény ’Vaccinium myrtillus’ hivatalos neve lett. J: ’Aethusa cynapium. | mérges ~ 1807: mérges Adáz (Magy. A lat. áfinya. A vörös jelző a Vaccinium vitis-idaea (2. vö. acsa a. TESz. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. | vörös ~ 1998: vörös acsalapu (Priszter 451). Ember és növényvilág 263). J: ’ua. áfinyála (Péntek–Szabó. J: ’ua. hogy a virág színe bíborvörös. 208). J: ’Vaccinium vitis-idaea. 1763: Affonya (TESz. J: ’Petasites hybridus. J: ’Rumex acetosa.. a szót régebben főleg a kutyák veszettségével kapcsolatosan használták. piros szinü” (Barra 252). SzófSz. és megalkotta az ádáz nemzetségnevet. 198).. sz. 1792: ’dühít’). ádáz’. Az utótagra l. 1708: „Havasi tsereſznye..: Adáz (Julow 257). Afonnya (PP...: Acha Lapu (SzegSz. közönséges acsalapu’.). ill. arra utal. afín% ’áfonyabogyó’. apsínthion. Fűvészk. abszint a. Fűvészk. acetosa 1583: acetosa (Clusius–Beythe 6: BotTört. Schwarzbeere ’fekete bogyó’. 249). (Barra 163).). vörös áfonya’. J: ’ua.) termésének színére utal: „bogyója a’ fekete áfonyajénál nagyobb. ádázóbürök (→ bürök) (első megjelenése: 1780) névből vonta el. 1753: ’kegyetlen’. — közönséges ~ 1998: közönséges acsalapu (Priszter 451). áfonya’ (ÚMTsz. A névadás alapja nyilvánvalóan az. acsalapu XVI. abszint a. Afinya ’Vaccinium myrtillus. A fekete jelző a Vaccinium myrtillus (1. EWUng. EWUng. — vörös ~ 1783: Veres Áfonnya (NclB. 1798: Afonya (Veszelszki 456). J: 1807 e. havasimeggy (→ meggy) helyett. 2. áfonya’. EWUng. a névadás alapja a levelek savanykás. A vörös jelző magyarázata.’. áfinnya. ▌ 2. 52 áfonya hogy a növény kissé szőrös. áfinya. acsa a. keserűlapu a.’. megbolondítja az embert. áfonya. Ember és növényvilág 300). 380) (a növény mai hivatalos elnevezése) nevet ajánlja a R. EtSz. J: 1708. ápsinthos) neve azért ment át az ital megnevezésére. 1998: ádáz (Priszter 292). acsalapu (Péntek– Szabó. — N. Az ádáz növénynévként való alkalmazása mesterséges. 1798. üröm. az acsa eredete kétes. vadkukojsza (→ kokojsza) és ivolya (→ ibolya) helyett. 1807: Adáz (Magy. rom. acsa-lapi (MTsz.. — fekete ~ 1807: fekete Áfonya (Magy. 198). ádáz’. EtSz. áfonya’ (MagyGyógyn. 1783: Áfonnya (NclB. áfin ’fekete áfonyacserje’. | 1998: ’Aethusa cynapium. áfonya’. TESz. ádázik vagy ádázkodik igéből (1533: ? ’dühöng’. ádázóbürök l. háfina ’Vaccinium sp. Fűvészk. és N. Fűvészk. Diózsegi–Fazekas a R. Diószegi–(Fazekas) fekete Áfonya (Magy. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a mérges Ádáz (Magy. Afonya” (PP. 132). talán ’szitakötő’ jelentésű.

vitézf ű helyett. A tudományos névben szereplő lat.) nevet népetimológia hozta létre. név a növény tekintélyes. — ~fű 1911: Agármonyfű (Cserey. 1990: agármonynak gr. Az agár előtagot a növény R. agárheréhez hasonlóak. J: ’Agave americana. orchis (< gör. neve.agárfű medve~. 1708: agár mony ’Orchis. a lat... here’ jelentésű mony utótagja ’here’ jelentésben már korán fölbuk- .). a latin szakny. agármony 1. és fű magyarázó utótaggal látták el. a név a növény gumóira utal. nőszőfű. Nyr. Fűvészk. Veszelszki ezt írja a gumók hasznáról: „a’ virágok ajakasok. XVI. 1948: agármonifű (Halmai 6).: RMGl. 1798: Agár-fÍ (Veszelszki 329). azután elpusztul. a’ gyökere kettfs tökforma. agáci. agacsi. mony a. 5: 2). LI. agacska. Az agármony ’közönséges párlófű’ (2. vö. Agave. (Egészség Isten patikájából 9). órchis) is ’here’ jelentésű.. Az agárkosbor összetett szó. közönséges agávé’. agárci l. 124: 118–123.: „testic[u]lus: mon” (SchlSzj. EWUng. a dicsőséges’ < gör. akácia 53 agávé kan a magyar írásbeliségben: 1405 k. agármony. Satyrion’ (MA. latin közvetítéssel más idegen nyelvekbe is bekerült. Diószegi– Fazekas alkotása. 421). Növ. hogy a’ bujaságot el-óltsuk magunkban” (Veszelszki 330). rókamony. 421). kosbor’. uag. Nyr. a’ hervadttal pedig ….) összetett szó. Az emberevő jelző az embererő elferdítésével keletkezett. Az agárfű névadás alapja. 285. 124: 118– 122. A’ kettfs gyökérnek kettfs a’ haſzna: mert a’ friſsel élünk. agave. a mony szót tartalmazó elnevezéseivel: ebmonyfű.’. 1872: 400).’. Agave. szőlő~. közönséges agávé’. J: ’Orchis morio. amelyek az agár ivarszervére. közönséges párlófű’. a nemes. 124: 118–123. 1998: agáve. a másik pedig előkészül arra.’.. hogy a következő évben hasonló szerepet töltsön be. agar mony (SzikszF. 1783: Agár mony-fü (NclB. Az agármony elnevezés átvitt értelmű.). és kékek. J: ’ua.). 2). hogy a’ férjfiúság megerfsödjön. Növényszótár 7). aghár moni (NépNyelv. UEWb. agave < gör. — emberevő ~ 1911: emberevő agárfű (Cserey. agauós. 1935: 182). agárkosbor’. agárfű 1604: agarfü (MA. 1998: amerikai agáve (Priszter 293). valamint a növény egyéb. agávé 1911: agavé (Cserey. 363) nevet (ma is a növény hivatalos elnevezése) javasolja a R. embererő. hogy a növény ikergumói állati heréhez. agárkosbor’. agácka. mony a. Diószegi–(Fazekas) az Agár Kosbor (Magy. Genaust Orchidántha a. TESz. óriási méretére. kosmonynősző. J: ’Agrimonia eupatoria. — ~fű 1775: Agár-mony-fü (Csapó 297). 1590: Orchis: Vitez f×. 1783: Agár-fü (NclB.: TESz. 1941: agármony (Varró 77). sz. a’ máſik pedig meg-hervadt forma. Jan. Satyrion’ (PP. 26). iker petéhezz” (Kassai 1: 125). a kosbor utótag szintén a növény R. a növény két régi elnevezését kapcsolták össze. Növényszótár 7). veresellfk. agagyín. J: ’ua. agárkosbor’. ném. agárfű. — amerikai ~ 1805–13: „Más és az Aloestfl éppen külömbözf nemÍ plánta az Amérikai Agave…” (Márton. J: ’Orchis sp.-i Agrimonia értelmesítésével keletkezett. ▌ 2. második fele: agar mony (TermTudKözl. Az agár előtagot valószínűleg a növény agármony elnevezéséből vonták el. kinézetére utal). Fűvészk. 1775: Agár-fü (Csapó 297). Ezek alakja a heréhez hasonlít. | közönséges ~ 1998: közönséges agáve (Priszter 293). Kassai (1833) így jellemzi a gumókat: „gyökere hasonló a’ kettős tojományhozz. agárf ű és agármony elnevezéséből vonták el. J: ’Orchis morio. 1998: agárkosbor (Priszter 440). agács. magyarázatát l. embererő. fenséges. uráli eredetű ’tojás. agárkosbor 1807: Agár Kosbor (Magy. agávé (Priszter 293). 1604: agarrmony (MA. J: ’Agave americana. 494). Vö. J: ’ua. J: ’Orchis morio. Az agárkosbor két gömbölyű vagy hosszúkás gumója közül az egyik a virágzó növényt táplálja. egyik fris. Az agávé latin eredetű (lat. 1643: agár mony (Com. Növényszótár 93). Az amerikai jelző a növény előfordulási helyére vonatkozik (vö. heréjére hasonlítanak.). 1708: agár fü ’Orchis. Agaue ’a mitológiában Kadmosz lánya. ang. Az agármony ’agárkosbor’ (1. 257). Nyr. fr. agaca. 2.

agócka l. A szenegáli akácia (1. agács-fa.. katechu akácia’.-i Acacia (< gör. ogáco (Nyatl. Az ájbis idegen szó. acacia. a ném. ák™c. katekhu (lat. akácia’. fr. Eibisch ’Althaea officinalis. (OrvK.). Baldgreis ’kopasz agg(astyán)’ is hatással lehetett. 1783: Aggó-fü (NclB. öreg’) hatására alkották. ezeket a növényi kivonatokat vándorpatikusok szállíthatták hazánkba. Acaciat gr. a névadás magyarázata. Genaust Senécio a. A latin Acacia a Robinia pseudacacia neveként számos nyelvben elterjedt. agaci-fa. szárnyas levele és fehér virágja. J: ’Acacia catechu. nagyon öreg’) ó folyamatos melléknévi igenévképzős alakja. ang. | közönséges ~ 1841: közönséges ákász (Barra 101). A katekhu akácia (2. ágácka. J: ’Senecio vulgaris. akakía ’egyiptomi akác’ < gör. senegal. utótagjának fordításával jött létre.). 424). amelyeket gyógyításra használtak.’) átvétele. szakny.’. ákácka. 416). 68/19). Farkas szerint az alakváltozatok némelyike bajor-osztrák eredetű (vö. Diószegi–Fazekas fehér akác elnevezése a Robinia pseudacacia hivatalos neve lett. a számos alakváltozat a magyarban népi átvételre mutat. közönséges aggófű’. | 1998: ’Acacia. Genaust Agáve a. Akazie.-i senecio (< lat. szakny. akácfa l..). aggófű 1583: aggo fiu (Clusius–Beythe 7a: BotTört. szakny. J: ’ua. catechu ’az Acacia catechu nedve’) előtagja megkülönböztető szerepű. 1998: fehér akác (Priszter 482). nyak~ ajak l. acacia ’egyiptomi akác és a nedve’) kerülhetett. 370/34). J: ’Althaea officinalis. az Acacia nemzetségnév. agácka. catechu < hind.) a lat. a fehér gömböcskék miatt a növény elaggottnak. orvosi ziliz’. akácfa 1783: Ákátz-fa (NclB. Fűvészk. — katekhu ~ 1841: katek ákász (Barra 105).’. (TESz. hogy a latin szó elsősorban a Robinia pseudacacia neveként terjedt el. J: 1577 k.aggófű ném. 1998: katechu akácia (Priszter 288). 1998: akácia (Priszter 288). ™gác (MTsz. vö. acacia.: Acacia (OrvK.’. ogáci.). a lat. eb~. agárci. gyöngy~ 54 o o akácia (ÚMTsz. amellett a bajor-osztráknak megfelelő. Orvosi fű- ájbis 1911: ájbís (Cserey.). Az adatok azt mutatják. á g ámfa (Nyatl. ákárc.-i Acacia catechu mintájára alakult tudományos név.-i Acacia senegal előtagjának átvételével. 291/13. 448. 1775: Aggo-fü (Csapó 229).).). or. agātßa ’(fehér) akác’). elsősorban A. a magyarba közvetlenül a latinból (vö. Az akácia (1. agacsi. — közönséges ~ 1948: Közönséges aggófű (MagyGyógyn. a névátvitel alapja a Robiniának az egyiptomi akácéra emlékeztető tüskéje.’. Az aggófű elnevezést a lat. ™gācsk™. hazai lat. baj. de főleg az agáci ~ akáci változat a nyelvatlasz alapján nyugati nyelvjárásaink sajátja. J: ’ua. ágóck™.-ben szereplő adatok bizonyos Acacia-fajok nedvére vonatkozhatnak.) tudományos név. ▌ 2.) a lat. agaca. — N. 416).). бéлая акáция ’fehér akác’. akácia agyar l. J: ’ua. ájbis (Halmai 7). 171. — szenegáli ~ 1998: szenegáli akácia (Priszter 288)./1448 k. s kiindulópontnak tekinthető akáca ~ agáca. J: ’Robinia pseudacacia. ákica (ÚMTsz. ™gácsa. Növényszótár 11). A névadásra a ném. Marzell Althaea officinalis a. J: ’Acacia senegal.: ’öreg. 1804: agátzi (TESz.: ’Acacia sp. MagyGyógyn.). a szenegáli jelző a növény előfordulási helyére utal (Észak-Afrikában honos). öregnek tűnik. orvosi ziliz’ átvétele. ▌ 3. — fehér ~ 1807: fejér Ákász (Magy. 325/36). agaricafa . 1577 k. 132). gumiakácia’. ákantha ’ua.. szakny. gumiakácia nedve’. 1787: akatz-fa (Zavira 5). 1948: Aibis (MagyGyógyn. 404). 169). 1818: ákáz (TESz. Az akác ~ akácfa ’Robinia pseudacacia’ latin eredetű. Az aggó(fű) növénynév a finnugor eredetű agg (1372 u. akácia akácia 1. UEWb. 1798: Ákátz-fa (Veszelszki 17). (OrvK.).). hogy a növény virágaiból fehér bóbitájú kaszattermések fejlődnek. BaldgreiſÅ (Melius 82). senecio ’agg(astyán)’ < senex ’agg(astyán). 321). ném. Akátzfa (NomVeg. (TESz. akác. az OrvK. 1854: Ágiczafa (TESz.-osztr. agagyín-fa (MTsz. 1801/1910: Akászt gr. ágācs-fa. J: ’ua. — N. Amerikanische Aloe ’amerikai aloé’). ak³zi. Acatiat gr. || akác 1788: ákkátzot gr. fehér akác’. 1998: közönséges aggófű (Priszter 502).

lat. ákácka l. — díszes akánt 1807: díszes Akánt (Magy. akác a. medvetalp helyett. 365).. alcibiacum nevéhez a fű magyarázó utótagot fűzte. meg-gyógyúla” (Veszelszki 196). Az akantusz latin eredetű (vö. nyugati medveköröm’. medveköröm’. Fűvészk. az alant előtag átvételével és az utótag fordításával jött létre. Az akánt elvonással keletkezett az akantuszból.. acanto. koronafa helyett. áldott bárcs’. a lat. a’ nyálát le-nyelvén.’. ákanthos ’Acanthus mollis: medveköröm. a lat. Fűvészk. J: ’Cnicus benedictus. . 376) nevet javasolja a növénynek a R. A lat. ang. ákárc. holy thistle. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. eke~ akánt. 1664: ’Acanthus mollis. áldot txuis neue” (Melius 45). MNövSz. 365). benedictus fordítása. a növény több elnevezésében megtalálható: áldott csüküllő (→ csüküllő). Az áldott-tövis és a kicsinytövis szintén Melius alkotása. lat. 1783: Áldott tövis (NclB. 1807: áldottfű (Magy. a névadás alapja a kora tavaszi szélben hajlongó. 2. || áldott-tövis 1578: áldot txuis (Melius 45). avagy Acantha (Lippay I: 107). 1998: akantusz (Priszter 288). J: ’ua. Genaust Acácia a. Az áldott a növény gyógyító hatására utal. Marzell Acacia a. ákász. ol. a növénynév latin közvetítéssel más idegen nyelvekbe is bekerült. 363). áldottfű 1578: Aldot f× (Melius 45). 1664: Acanthus. lat. Marzell Inula helenium a. Fűvészk. név tükörfordításával keletkezett: „Deakul Carduus benedictus. Genaust Acánthus a. acanthus. akantusz’). — Ö: gumi~. áldott bárcs (→ bárcs). ném. a növény R. meg-rágá. acànto. Alantwurz ’alantgyökér’ részfordítása. acanthe. Az áldott-tövis a lat. Marzell Acanthus mollis a. akác a. alamuszivirág (Csapody–Priszter. Fűvészk. mivel ez a’ fÍ mérges harapáÐt külsf belsfképpen gyógyít. 328). sp. vö. Görög 44–5. || kicsinytövis 1578: Kiczin txuis (Melius 45). 1948: Áldottfű (MagyGyógyn. 116). Carduus benedictus (Melius 45) részleges fordításával keletkezett. elsősorban kígyóharapás gyógyítására. hogy a közönséges kígyósziszt elsőként Alcibius használta. 675). örvénygyökér’. J: ’Inula helenium. Marzell Echium vulgare a. akanta l... Parua loványka (→ haloványka). cátechu a.. áldott haGeÐeegnete DiÐtel ’áldott tövis. 1998: ’Acanthus. 420). a díszes jelző a növény szépségére vonatkozik. 1813: Álcibiusfű (Magy. ném. takta alamuszivirág N. J: ’Echium vulgare. ákica l. ang. Farkas.i acanthus (mollis) ’medveköröm. vévén f e’ fÍvet. Akanthus.: Acanthus. J: ’Acanthus mollis.: RMGl. akácia akadály l. 490). szakny. nyugati medveköröm’.. Görög 46. a’ mint az öreg Nikander Alcibion.akantusz vészkönyvük is a fejér Akász (Magy. 1775: Áldott-fü (Csapó 213). Népi név. harang alakú. Fűvészk. vö. Az áldottfű Melius alkotása. Fűvészk.. lat. 1841: diszes Ákánt (Barra 323). carduus ’bogáncs’ elemet Melius fű magyarázó utótaggal helyettesítette. EWUng. 1807: Akánt (Magy. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a díszes akánt (Magy. Alcibiadonnak nevezi: hogy midfn Alcibius’ térdét a’ kígyó megmarta vólna. Az Alcibius-fű Veszelszki alkotása. 380) nevet javasolja a R. | 1807. siűe Acanha: Medwe Talp (GyöngySzt. akácia akta l. a’ honnét a’ nevét vette. lila virág. fr. benedictus ’áldott’. a’ rágott leveleit pedig a’ Ðebre kötvén. carduus ’tövis. akantusz 1560 k. A ném. 1798: Áldott-fÍ (Veszelszki 131). bogáncs’. TESz. alantgyökér 1841: alant gyökér (Barra 203). 2. akantusz 55 áldottfű Alcibius-fű 1798: Alcibius fÍve (Veszelszki 196). bogáncs’ (Veszelszki 131). J: 1560 k. acanthus forrása a gör. közönséges kígyószisz’. A névadás alapja az a monda. A kicsinytövis a lat. J: ’ua. blessed thistle ’áldott tövis’. és ez az Echis Viperát teÐz a’ Görögök’ nyelvén.’. mérges harapások. 2. J: ’Pulsatilla grandis. Az áldott jelző a lat. akantuszlevél-díszítés oszlopfőn’. Farkas. Veszelszki így magyarázza: „A’ fÍ magvai a’ kígyó’ fejéhez igen hasonlítnak. bókoló. leánykökörcsin’.

J: ’Alkanna tinctoria.’. Heil alle Wunden ’minden sebet gyógyító. — N. || alleluja 1948: alleluja (Halmai 7). 131). úgy iszod” (MNy. minden sebet meggyógyít. lat. b): RMGl. EWUng. álisma ’valamiféle vízinövény’) átvétele.. Genaust alkekéngi a. Az allelujafű a növény R. ulma. Az alkörmös (2. áldottf ű 56 alma amerikai alkörmösről ’Phytolacca americana’ kapta nevét hasonlóság alapján: mindkettőt piros festőanyagként használták. Marzell Cnicus benedictus a. 1798: Álkermes (Veszelszki 159). Az alkörmösszőlő összetett szó. alkermes a. Vö. alleluja a. alisma < gör. Genaust Alísma a. 2. a növénynek szintén óriási varázserőt tulajdonítottak. EWUng.. A tövisalma a ném. J: ’Datura stramonium. almaformájú. alja l. 363). alma’.). kipcs. polajszigor~. A szó végső soron valószínűleg az óind krmiből ’féregből készített vörös festék’ (< óind k‘mih ’féreg’) származik. az előtagra l. Marzell Aloe a. alkörmös alkörmös 1.. Az alleluja ’aloé’ az allelujafűtől függetlenül alakult ki. mérgező termés. ▌ 2. || körmös 1798: Kermes (Veszelszki 159). vö ném. vö. mert bizonyos növényekből (pl. talán téves. 264). hogy a növénnyel sokféle betegséget gyógyítottak. Stechapfel tükörfordítása. Aleluya (CasGl. benedíctus a. vö. csuv. a névadás alapja a tüskés. alma. 1948: álkermes (Halmai 6). amerikai alkörmös’. 2. Heilallerwundenkraut.alisma ſpina (Melius 45) tükörfordításával jött létre. Fűvészk.’.’. Az alisma a lat. J: ’Arnica montana. J: ’ua. szakny. áll l. egyedi adat. Az alkörmös vándorszó. 1783: Alléluja fü (NclB. R. J: ’Alo( sp. Idegen nyelvi megfelelőre vö. alkörmös. csattanó maszlag’. árkelmes (EtSz. alkermès ’ua. Alleluya (Növ. J: ’Phytolacca americana. Melius 425. lat. sóska a.. J: ’Oxalis acetosella. alleluja fű (ÚMTsz. halleluja isz. Kermes (Veszelszki 159). alma. erdei madársóska’.. álkörmös (ÚMTsz. thorn apple ’tüske alma’. tövisalma (MagyGyógyn. A névadás magyarázata nyilván az. Növénynévvé azért válhatott. fr. J: ’Phytolacca americana. 363). lat. parvus ’kis. deréceszigor~. spina ’tövis’. jövevényszó.).. amerikai alkörmös’. aloé’ . szigor~ állató l. hegyi árnika’. alma. — amerikai ~ 1998: amerikai alkörmös (Priszter 455). 617. nyír~ alkekengi 1813: Alkekengi (Magy. arab al-qirmiz ’a bíbortetű. — N. mogyoró~. ’zsidócseresznye’) utótagjának átvétele.-i Alisma (Melius 137a) (< lat. a belőle készített festék’. — tövis~ 1903: tövisalma (Hoffmann– Wagner 39). a szőlő utótag csuvasos típusú ótör.: RMGl. J: ’Malus sp.-i Physalis alkekengi (forrása az arab al-kākan. kirg. | tízporzós ~ 1998: tízporzós alkörmös (Priszter 455). 1775: Alleluja-fü (Csapó 267). aloé’. vö. zsidócseresznye’. Melius 45. 369). Marzell Datura stramonium a. Az alma ótörök eredetű. 369). 279).) az allelujafű 1583: Alleluia fiu (Clusius– Beythe 6: BotTört. Genaust Cárduus a.. ang. elma. TESz.). — Ö: far- . mint a bíbortetűből. a fürtben érő. — N. amelyből ősi idők óta gyártanak kármin színű festéket. amerikai alkörmös’. J: ’ua. alleluja a.). alleluja. alkermes l. alquermes ’bíbortetű felhasználásával készített orvosság’.). 37: 64). áldott-tövis l. Alkermes átvétele. báránypirosító’. alkörmösszőlő 1783: Álkermes Szölö (NclB. ném. e. ▌ 2. Az alkermes a ném. ’dicsérjétek az urat’. kicsiny’. vö. vér~f ű alisma 1578: Aliſma (Melius 138).. J: ’Physalis alkekengi. 1807: Alkermes (Magy. Szabó. J: ’Phytolacca americana. que wlgo ponica alma dicitur” (TESz. 1335: „pomi. 1813: Allélujafű (Magy. szőlőszerű termésre utal. sp. lat.) ’halleluja’ nevének átvétele. oszm. csag. TESz. 1690: „ha ezekben alkermest vagy kaláris sirupot el-olvasztasz. álkörmös (Péntek– Szabó. alma 1. Az alkekengi a lat. Fűvészk. Phytolacca americana) ugyanolyan vörös festékanyag állítható elő. 617. fű magyarázó utótagot illesztettek hozzá. Fűvészk. a kermes (1798) szintén németből került a magyarba. Ember és növényvilág 268). sóska a. 1998: alkörmös (Priszter 455). szakny.

elalutó szépszőlő (→ szőlő) ’Atropa bella-donna’ stb.’. még álomfű. bókoló amaránt’. | csákós ~ 1807: tsákós Amaránt (Magy. maszlagos nadragulya’. szerelemf ű és bársonyvirágf ű helyett. 513). lignum aloes ’aloéfa’ lehetett.). a lat. J: 1416 u.-i Amaranthus (< gör. — N. székfű altató l.aloé kas~. amelyet Diószegi–Fazekas így jellemez: „bugája … letsüggő … ſzára bókoló” (Magy. tavaszi mandragóra’. 1948: Álomhozófű (MagyGyógyn. hosszú virágzatra utalnak. vö. Genaust Amarántus a. Fűvészk. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a csákós amaránt (Magy. A bókoló. UEWb.. bársonyparéj. Az amaránt Diószegi–Fazekas alkotása. 234).) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. a középkorban boszorkánykenőcsöt és bájitalt készítettek elsősorban a beléndekből és a nadragulyából.: aloeſt gr. mivel halálos álmot okoz” (Csapó 200). a ném. Az s-végű alak alapja a lat.’. J: ’ua. J: ’Alo( ferox. 1578. (OrvK. 253). aloe. ambretta 1998: ambretta (Priszter 287). alutó. J: ’Mandragora officinarum. — ~fa 1798: Alo(-fa (Veszelszki 39)./1466: aloèſnèc gr. tavaszi mandragóra’. A latinon keresztül idegen nyelvekben is elterjedt. A finnugor eredetű álom előtag magyarázata a növény bódító hatása. 1775: Alom-hozó-fü (Csa- amaránt 1807: Amaránt (Magy. 1577 k. álomfű 1. Az alraun idegen szó. J: ’Amaranthus. 1807: Áloes (Magy. J: ’Alo( vera. | 1807. Az aloé latin eredetű. népi orvosság’ (ÚMTsz. fr. bogyós termésű burgonyafélék hasonló elnevezései is hatással lehettek: pl.’. 57 ambretta pó 200). kakas~. 2. 1841: álomfű (Barra 344). Az álomfű (1. 1595: Aloe (Beythe 65). szakny. a nyugat-indiai a növény előfordulási helyére vonatkozik.és bolondítóebszőlő (→ ebszőlő). Fűvészk. J: ’Hyoscyamus niger. tej~ (→ tejzsugorítóf ű) alutóebszőlő l. — nyugat-indiai ~ 1998: nyugat-indiai aloé (Priszter 296). ném. J: ’ua. Szabó. 340). a szúrós./1466. 1783: Álomhozó-fü (NclB. | csüngő ~ 1998: csüngő amaránt (Priszter 297). 1807: Álomhozó fű (Magy. Az álomfű ’tavaszi mandragóra’ (3. szakny. A névadás magyarázatára l. 1416 u. A névadásra egyéb mérgező.’. szúrós aloé’. az orvosi a növény gyógyászati hasznát jelzi. . csákós jelzők a lehajló növényre.-i aloe (gen. tavaszi mandragóra’. állóes. ang.’. | tövises ~ 1998: tövises aloé (Priszter 296). 358). ez is bódító hatású. J: ’ua. farkas~gégevirág..’. | orvosi ~ 1998: orvosi aloé (Priszter 296).. 212: TESz. 1577 k. — bókoló ~ 1998: bókoló amaránt (Priszter 297).. 1998: aloé. J: ’ua. 1948: álomfű (Halmai 52).) elnevezés magyarázata. 1783: Alóé (NclB. amárantos) -us végződésének elvonásával keletkezett. 335. álszíkf ű l. Aloe. amaránt’. a csüngő. J: ’ua. 514). 514). 1903: Álomhozó fű (Hoffmann– Wagner 40). aluja ’hashajtó. ™lo(sz. J: ’Mandragora officinarum. csüngő. 1595: ’Alo( sp. még álomhozófű. EWUng áloé a. aloès. | valódi ~ 1998: valódi aloé (Priszter 296). Melius 406–7. TESz. 37/41). — szúrós ~ 1998: szúrós aloé (Priszter 296). álomhozófű 1. áloé (Priszter 296). a lat. J: ’ua. aloé’. nemzetségnév. 2.’. aloé’. 389) nevet javasolja a R. aloé 1. valódi jelzők megkülönböztető szerepűek. Többféle fajtát használnak gyógyászati célra. bolondító beléndek’. 1998: ’Alo(. Melius 394. J: ’Atropa belladonna. ▌ 3. maszlagos nadragulya’. Fűvészk. ▌ 2.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. ill. 1578: Aloes (Melius 57). áloé a.) Barra István alkotása. orvosi aloé’. 1841: álomfü (Barra 335). Fűvészk. Szabó. J: ’Mandragora officinarum. ▌ 2. 175). ebszőlő Rápóti–Romváry 86. álszékf ű. áloé a. Farkas. J: ’Atropa belladonna.). ▌ 2. áloes. Alraun (Veszelszki 305) átvétele. aloes) átvétele. J: ’Amaranthus caudatus. J: ’ua. alraun 1998: alraun (Priszter 424). A névadás magyarázatára l. hogy „nem tanátsos ez füvel vagy gyökerével élni. Fűvészk. mérgező növényeknek adta ezt a nevet. Görög 51. (MünchK. Az álomhozófű ’tavaszi mandragóra’ (1. Fűvészk. szintén bódító hatású növény. Az álomhozófű ’maszlagos nadragulya’ (2.

angelicus ’angyali’ < gör.’. orvosi angyalgyökér’. angyalikomgyökér l.’. 202). J: ’ua. ▌ 2. Marzell Abelmoschus moschatus a. J: ’Arnica montana. a fű utótag magyarázó szerepű. 1948: angyal édesgyökér (Halmai 66). fr. Katika-sisakvirág’. valamint idegen nyelvi megfelelők is. patikai angyalfű (Halmai 8). Az angyalédes tükörfordítás. — orvosi ~ 1948: orvosi angyalgyökér (Halmai 9). 1798: Angyal-gyökér (Veszelszki 56). Pantoufes de Marie. Növényszótár 4). elérheti a 2 m-es magasságot is. a névadás magyarázatára l.’ < ággelos ’angyal’) fordításával keletkezett. . ol. A N. angelica [herba ’fű. J: ’ua. vö. J: 58 angyalitalgyökér ’ua. 97). ném. Nemzetközi szó.-i Angelica (< k. angyalitalgyökér angyalitalgyökér 1841: angyalital gyökér (Barra 209). A névadás alapja a növény hosszú szára. erdei angyalgyökér’. ambretta került be. Muttergottesschühlen ’Szűz Mária cipellője’. J: ’ua. kígyószerű testéhez hasonlítható. 1807: Angyalfű (Magy. 1948: angyalgyökér (MagyGyógyn. erdei angyalgyökér’. Engelwurz szó szerinti fordítása. 1948: angyalbocskorfű (Halmai 5).’. Az angolnafű összetett növénynév. — erdei ~ 1948: erdei v. anygyalikom-gyökér (ÚMTsz.. hogy a növény gyökerét többféle betegség gyógyítására használták. Az erdei. a gyökér magyarázó utótag a növény föld alatti édes részére utal. angyalicskagyökér. hegyi árnika’. vízparti jelzők a növény előfordulási helyére utalnak. A kisebb ~ nagyobb jelzők a két fajt különítik el méretük alapján: az erdei angyalgyökér kisebb. az orvosi angyalgyökér nagyobb méretű. Marzell Angelica silvestris a. amely a növény virágját emberi papucshoz. J: ’Polypodium vulgare. Engelsüſs (Veszelszki 355) szó szerinti fordítása. borsika’.’. angyalgyökér 1. angyélika. J: ’Aconitum napellus subsp. J: ’Satureja hortensis. J: ’Angelica sylvestris. || angyalitalfű 1948: Angyalitalfű (MagyGyógyn. angyalédesgyökér 1775: Angyal édes gyökér (Csapó 10). J: 1775. Bremness 228.’. Marzell Aconitum napellus a. A magyarba valószínűleg az ang. vö.). ehhez fű magyarázó utótagot fűztek. — erdei ~ 1998: erdei angyalgyökér (Priszter 300).’. idegen nyelvi megfelelőre vö. — N. az előtag halnév. 1998: orvosi angyalgyökér (Priszter 300). J: ’Angelica archangelica. Az angyalbocskor metaforikus elnevezés. J: ’ua. 1998: angyalfű (Priszter 300). a névadás magyarázatára l.angolnafű J: ’Abelmoschus moschatus. — nagyobb ~ 1595: naġob [Angyal fiju] (Beythe 117a). J: ’ua. napellus. Az angyalfű a lat. J: ’ua. 1595: Angyal fiju (Beythe 117a). angyélika. amelyek a virágot szintén emberi lábbelihez hasonlítják: kisasszonypapucs. ambrette.’. 36). amely az angolna hosszú. az angyalikom valószínűleg a bazsalikom hatására jött létre. Ambrette(körner). ▌ 2. ambretta.’. angyalgyökér angyalitalfű l. — ~fű 1911: angyal bocskorfű (Cserey. a névadás magyarázata az. angyalicska gyökér. Fűvészk. aggelikós ’ua. 1903: angyalgyökér (Hoffmann–Wagner 56). Az angyalgyökér a ném. ambretta. bocskorhoz hasonlítja. angyalicska képzőcserével keletkezhetett. || angyalédes 1948: Angyalédes (MagyGyógyn. illatos ábelfű’. a ném.: ang. angyalbocskor 1948: Angyalbocskor (MagyGyógyn. 318). ném. angolnafű 1948: angolnafű (Halmai 73). | 1998: ’Angelica. J: ’ua. | kisebb ~ 1595: kijſſeb [Angyal fiju] (Beythe 117a). Az angyalbocskor elnevezés kialakulására hatással lehettek a növény társnevei. J: ’ua. növény’] < lat. angyalgyökér’. Genaust Angélica a. 1998: angyalgyökér (Priszter 300). 1775: Angyal-fü (Csapó 9). J: ’Angelica sylvestris. közönséges édesgyökerű-páfrány’. fr. angyalfű 1.’. 200). | vízparti ~ 1998: vízparti angyalgyökér (Priszter 300). | patikai ~ 1903: Patikai angyalfű (Hoffmann–Wagner 56). orvosi angyalgyökér’.’. Az angyalitalgyökér valószínűleg Barra alkotása. 1998: ’Angelica archangelica. lat. szakny. 1783: Angyal-fü (NclB. J: ’ua. 348). sarkantyúvirág.

angelika. orvosi angyalgyökér’. J: ’ua. . (OrvK. édeskömény’. A névadás magyarázatára l. ▌ 3. szlk.. ném.’. J: ’Angelica sylvestris.’. görcsoldó. J: ’ua. TESz.’. 336). A szó latin közvetítéssel számos európai nyelvbe bekerült. angyélika) hatására jött létre. angèlica. orvosi angyalgyökér’. Fűvészk. angyalgyökér’. Az angyalka az angyal -ka kicsinyítő képzős alakja.. Genaust Angélica a. J: ? ’Mentha sp.. szakny. J: 1577 k. 1520 k. 351). 200). | 1998: ’Angelica archangelica. 569/31). Marzell Arnica montana a. fr. növény’] alakja a középkorban növénynévként főnevesült. ánizs 1. angelica. 1590: ’Angelica sp. 1577 k. ányizs. 1583: anis Anisum (Clusius–Beythe 2a: BotTört. 609/31). angyalgyökér’. 1783: Angyélika (NclB. 84). 1948: angyalrúgtafű (Halmai 50). hogy a növény valamely része rúgások nyomaira emlékeztet. — N. angyalrúgtafű 1911: angyalrugta fű (Cserey. még angyalgyökér. Wald-Engelwurz ’erdei angyalgyökér’. 1470 k. 2. | 1807 e.: Angelicath gr. a névadás magyarázata az lehet. J: ’Angelica archangelica. | vízparti ~ 1948: Vizparti angyélika (MagyGyógyn. ▌ 2. 1783: Anis (NclB. Gyógynövények enciklopédiája 44. 1998: illatos ánizs (Priszter 456). 202). ang. — illatos ~ 1948: Illatos ánizs (MagyGyógyn. 202).-i Angelica. 1998: angyélika (Priszter 300).angyalka ném.: Angelica fweth gr. 1807: kerti Angyélika (Magy. hogy Barra többféle angyalfű közül kívánta kiemelni a leghasznosabbat.: RMGl. Engelkraut ’angyalfű’. angélique. — erdei ~ 1841: erdei angyalkának gr. Engelwurz ’angyalgyökér’. — orvosi fő~ 1841: orvosi főangyalkának gr. valamint az a monda. ánis. 1998: ánizs (Priszter 456). J: ’Angelica archangelica.’. 348). eredetű. Aniſommal gr. ▌ 2. J: ’Linaria vulgaris. ▌ 2. 202). Az anglika keletkezhetett a két nyíltszótagos tendencia alapján vagy íráshibával.’.. angelicus ’angyali’ melléknév nőnemű angelica [herba ’fű. a): RMGl. | közönséges ~ 1998: közönséges ánizs (Priszter 456). ányizs (MTsz. J: ’ua.’. vízparti jelzők a növény előfordulási helyére utalnak. 1807: ’Angelica. a vaskos gyöktörzsön lévő szaporítórügyek. angyalgyökér. angyalka.: Sisimbrium: menta: n a glica (Növ. 363) (a növény hivatalos elnevezése ma) nevet javasolja a R. 84). 202). J: ’ua. 193). a fő előtag magyarázata..: Angyélika (Julow 257). 1807: Angyélika (Magy. ónejz (ÚMTsz. J: ’Pimpinella anisum. A név keletkezésének indítéka.: Aniſumoth gr. (OrvK. Idegen nyelvi megfelelőkre vö.: RMGl. (Barra 164).’. 14/12). Fűvészk. angyélika 1.). 1775: Anis (Csapó 144). (OrvK. 1590: Angelica: Angelica (SzikszF. Növényszótár 180). — erdei ~ 1807: erdei Angyélika (Magy. részben a lat. vö. (OrvK. mindent gyógyító fű).: Anisum: Anis (CasGl. erdei angyalgyökér’. fertőtlenítő és gombaölő hatásai révén hasznos gyógynövény. 1807 e. 131). közönséges gyujtoványfű’. — magyar~ 1948: magyar ánizs (MagyGyógyn.. pl. 1903: Erdei angyélika (Hoffmann–Wagner 59 ánizs 56). | orvosi ~ 1948: Orvosi angyélika (MagyGyógyn. Az angyélika lat. orvosi angyalgyökér’. A névadás alapja a növény szinte minden betegséget gyógyító ereje (vö. 198). ámnis. 33/23). Fűvészk. hogy megvédje őket a pestistől. angyalfű helyett. 348). J: ’ua. 1577 k. wilde Engelwurz ’vad angyalgyökér’. Wasserangelika ’vízi angyélika’.. Fűvészk. J: ’Angelica sylvestris. angyalka 1. hogy Mihály arkangyal ajánlotta a szerzeteseknek az angyélika gyökerének rágását. Bár nem védte meg a középkori embert a fekete haláltól. Az angyalrúgtafű talán magyar alkotás. J: ’ua. menta | ? Sisymbrium officinale. részben a növény egyéb angyal előtagú neveinek (angyalfű. EWUng. — ~fű 1577 k. szapora zsombor’. Az erdei. 84). Fűvészk. erdei angyalgyökér’.). 1807: Angyélika (Magy. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve az Angyélika (Magy. vagy Angyal-gyökér (Veszelszki 56). de vizelethajtó. — ~gyökér 1798: Angyélika-. ol. — kerti ~ 1783: Kerti Angyélika (NclB. J: ’ua. J: ’Foeniculum vulgare. a lat. (Barra 164). álnizs. közönséges ánizs’. Marzell Angelica silvestris a. hogy a gyökeret nagyon sok betegség gyógyítására használták..

) Melius alkotása. A névadás magyarázatára l. Diószegi és Fazekas az Ánis Pimpinellát (Magy. anis.’. J: ’ua. Hasonló módon keletkezett a XX. kapor~.. anise. J: ’Artemisia vulgaris. Mutterkraut. J: ’Dracunculus vulgaris. Marzell Arnica montana a. a növényt tévesen a kapor ’Anethum’ nemzetségbe sorolták. 1948: füvek anyja (MagyGyógyn. Az ánizskapor összetett szó. Mutterkraut tükörfordítása.) a lat. fekete üröm’. 209). anisum közvetítésével terjedt el. amelyet elsősorban női betegségek gyógyításra használtak.) is megkapta. anésum.: RMGl. század elején a füvek anyja ’fekete üröm’ (4. Az ánizs ’édeskömény’ (2. közönséges sárkánykontyvirág’. ánizs helyett.. 210). ebből származik az um. ol. de hasonlóság alapján a többi ürömfaj.) elnevezés is. még anyafű. a lat. 314). Az anyagyökér a ném. ízük hasonló. lat. 1590: Dracunculus maior: Anya fé (SzikszF. mater herbarum fordítása. anisum (< lat. mindkettőt fűszerként használják. a lat. 1775: Anya-méh-fü (Csapó . 363) javasolja az Orvosi fűvészkönyvben a R. idegen nyelvi megfelelőkre vö.. ném. Az anyafű ’fekete üröm’ (4. J: ’Arnica montana. Fűvészk. az abszintüröm (5. az ánizs előtag megkülönböztető szerepű. ném. an#sum ’ánizs’ < gör. Fűvészk. J: ’Artemisia vulgaris. Mutterkraut (Melius 161) ’őszi margitvirág’. 418). 1998: a- anyagyökér 1841: anyagyökér (Barra 209). 1783: Anya-fü (NclB. a fajt jelöli ki. Vö. a fű utótag magyarázó szerepű. Az anyafű (1.ánizskapor Az ánizs vándorszó. Az ánizs előtag megkülönböztető szerepű. 2. gyógyító erejét így fejezték ki. àniso. a gyökér utótag magyarázó szerepű. 2. án#son ’kömény’. A nevet elsősorban a fekete ürömre használták. aniš. Boldog~ mentája (→ Boldogasszony mentája) anyafű 1. hegyi árnika’. Az ánizs esetében az átadó nyelv bizonytalan. 1775: Anya-fü (Csapó 170). az előtagot lefordították. Az ánizspimpinella Diószegi–Fazekas alkotása.. 257). aneìss szóból jött létre. Matricaria (< lat. ámmi ’mag’) végső forrása ismeretlen. édeskömény’. a N. ang. 2. 1798: Anya-fÍ (Veszelszki 155). 1783: Fünek anynya (NclB. mātréx ’anyaméh’ < māter ’anya’) fordításával jött létre. TESz. 60 anyaméhfű nyafű (Priszter 518). ▌ 4. ánizspimpinella 1807: Ánizs Pimpinella (Magy. A pimpinella nemzetségnév. Genaust Matricária a. 1948: anyagyökér (MagyGyógyn. Az anyafű elnevezésű növényeket mind női betegségek kezelésére használták. Fűvészk. hv. Az ánizs az európai nyelvekbe a k. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. a növény azon részére utal. ezt nyilván a közönséges ánizshoz ’Pimpinella anisum’ való hasonlósága alapján kapta a növény. az orvosi székfüvet már az ókorban is alkalmazták. bécsikömény (→ kömény) és olaszkapor (→ kapor) helyett. 1948: Anyafű (MagyGyógyn. orvosi székfű’. ánéson ’kömény’ < gör. 318). 1807: Anyafű (Magy. Diószegi és (Fazekas) az Anis Kaport (Magy.) a ném. A k. Anis. ▌ 3. J: ’Artemisia absinthium. J: ’Pimpinella anisum. gör.) a közönséges ánizs nevének átvétele hasonlóság alapján. 363) (a nevet nem fogadta el a botanikai szaknyelv) javasolja az Orvosi fűvészkönyvben a R. Diószegi–Fazekas alkotása. fekete üröm’. A fűnek anyja ’őszi margitvirág’ (2. 3. ánizskapor 1807: Anis Kapor (Magy. Pimpinella átvétele. ▌ 2. — Ö: méh~ (→ anyaméhf ű). 1775: Anya-fü (Csapó 137). abszintüröm’. talán a növény hasznosságát kívánta kiemelni a jelentéktelen füvek közül. Mutterkraut részfordítása. ónejz a baj. J: ’Foeniculum vulgare. pl. EWUng. om végű magyar alak. őszi margitvirág’. anya l. lat. Fűvészk. ▌ 5. kaporánizs.-osztr. Genaust Anísum a. Matricaria felhasználásával hozta létre. — Ö: fűszer~. Matronenkraut ’orvosi székfű’. 418). a növény fontosságát.. anyaméhfű 1. édeskömény (→ kömény). Marzell Artemisia vulgaris a. || fűnek anyja 1578: F×nec Annya (Melius 161). án#thon . 1903: Anyafű (Hoffmann–Wagner 163). fr. Fűvészk. anyaméhfű. valószínűleg a lat. 314). J: ’Tanacetum parthenium. J: ’Matricaria chamomilla. 1948: anyafű (Halmai 10). 520). közönséges ánizs’. || füvek anyja 1903: füvek anyja (Hoffmann–Wagner 163).

7: 50. Az anyaméhfű ’őszi margitvirág’ (1. J: ’Ranunculus sp.: TESz.) Veszelszki alkotása. | 1948: ’Acacia senegal. 86). anyja l. füvek ~ (→ anyafű) 61 aranyfű 1590: Ranunculus: Sômôr fé. 28). Genaust Ápium a. mézga’. dán moderkorn. Az arabmézga a lat. 418).) Csapó. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Marzell Anemone nemorosa a. N. — vízi~ . J: ’Melissa officinalis. áprilisivirág 1903: Áprilisi vagy berekvirág (Hoffmann–Wagner 115). 1583: apiom (Clusius–Beythe 4: BotTört. || rozsanya 1762: „Tsuda dolgot beszélnek… a’ ro’snak meg-veszett gombás-szeméröl. gumiakácia’. „A’ méhet meg-tiſztitja” (Csapó 170). (Veszelszki 404).). 1783: Anya méh-fü (NclB. GebÀrmutter ’anyaméh’.. A rozsanya a ném. 234). vérehulló fecskefű’. Az ápium a lat. Mutterkuchen ’méhlepény’). 127). növényi nedv’). J: 1841: ’az Acacia senegal (gumiakácia) sebzett törzséből szivárgó nedv’. vagy beka fé. gummi ’nyúlós anyag. ▌ 2. ▌ 2. a citromfüvet szintén használták női betegségek kezelésére. 86). hogy a aranyevő pintyő l. Vö. ném. J: ’Claviceps purpurea. gumiakácia’.. a ném.). A mézga első megjelenése: 1560 k. orvosi citromfű’. erősszagú zeller’.) talán hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. gumi~ arabmézga 1841: arabi mézgát gr. mátrafű. mellyet némellyek ro’sanyjának-is hívnak (TESz. moederkoren. anyarozs’. Gummi arabicum mintájára alakult. Goldkraut tükörfordítása. valamint az.). ill. — ~fa 1948: Arab mézgafa (Halmai 5). Aprilblume tükörfordításával keletkezett. vö. Genaust Matricária a. hunior fé. sárgás gumiszerű váladék’. jelentése: ’nyúlékony.anyarozs 170). (Barra 104). macskaméz. J: ’Anemone nemorosa. az elnevezés szemléleti háttere. aranyfű 1578: Arany f× (Melius 178a).’. || méhanyafű 1798: Méh-anya-fÍ (Veszelszki 155). ro’s-annyát gr. orvosi székfű’. szb. R. a R. Az aranyfű a ném. holl. gumi’ előtag értelmezésével (mézga) és a lat. J: ’ua. ném. J: ’Tanacetum parthenium. a lat. arabischer Gummibaum ’arab gumifa’. hogy a növény virágai sárgák. apróbojtorján l. мъзгá ’a fakéreg alatti növénynedv. Idegen nyelvi megfelelőre vö. fűnek ~ (→ anyafű). arabicum utótag fordításával (arab) jött létre. még parasztápium. TESz. Növ. 1775: Arany-fü (Csapó 91). TESz. anyaméhfű (2.: RMGl. 1998: arabmézgafa (Priszter 288). GebÀrmutterkraut. Márton. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. 1948: Anyarozs (MagyGyógyn. boglárka’. Az áprilisi jelző a növény korai virágzási idejére vonatkozik.: RMGl. 349). Vö. LXXXIV.-hv. Hasonló szemléletű névadásra l. blg. a víziápium hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezhetett. anyarozs 1790: anya ro’s (TESz. J: ’Acacia senegal. 1533: Apium: Merck ader epth: Apium (Murm. mindkettő a lat. Az anyarozs a ném. mézga ’mézga. 1798: ro’s Annya (Veszelszki 403). az összetett német szó előtagjának jelentése valószínűleg ’anyaméh’ (vö. hogy a rozson élősködő gombából nyert gyógyhatású anyag segíti a méhizomzat öszszehúzódását. J: ’Apium graveolens var. Mutterkorn tükörfordítása. graveolens.. A névadás magyarázata. Hasonló szemléletű névadásra l. Marzell Chrysanthemum parthenium a. apium átvétele. mézga a. mézga a. Matricaria (< lat. arábiai facsipa (→ facsipa). Aprillenblumen. A mézga szláv eredetű. a méhanyafű ’orvosi székfű’ (2. vizi apium (SzikszF. 1948: arabmézga (MagyGyógyn. EWUng. anyafű. pintyő ápium 1. nyirok. Anyaméhfű (MagyGyógyn. J: ’Chelidonium majus. gumiarábikum. mātréx ’anyaméh’ < māter ’anya’) fordításával keletkezett. EWUng. Mutterkraut ’orvosi citromfű’ is hatással lehetett a névadásra. hogy „Szülés után történö belsö fájdalmakat megtsillapitja ez fü”. berki szellőrózsa’.: „Alburnus… adeps arboris: az fanak meghszeyę” (GyöngySzt.. bojtorján arábikum l. ném. a névadás alapja. őszi margitvirág’. Kornmutter tükörszava. utótagjának pedig ’gabona. J: ’Matricaria chamomilla. ném. talán a levelek hasonlósága alapján. elsősorban rozs’ jelentése van. 1595: Apiom (Beythe 80a). A N.

A növénynév a korai adatokban aranyosvessző alakban fordul elő. aranyvirág’. Az aranyvirágúfű a lat. Az aranyvirágúfű ’mocsári gólyahír’ (1. || harangversengő N. az aranyvirág a Chrysanthemum nemzetség hivatalos neve. vérehulló fecskefű’. réti salátaboglárka’. J: ’Tanacetum parthenium. chrysós ’arany’.).’. 382). chrysánthemon < gör. || arannyal versengő 1783: Arannyal verÐengö (NclB. szakny. fi. 4: 30).-i Chrysanthemum (< lat. arannyal versengő f ű. Fűvészk.’. aranyvessző’. lat. Az aranyvirág a lat. J: ’ua.-i virgaaurea (< lat. J: ’Ranunculus acris. a névadás magyarázata. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. 481). ▌ 2.arannyal versengő fű növényből sárga színű tejnedv folyik. virga ’vessző’.’. Melius névalkotására a ném. ▌ 3. aranyvirág 1. Genaust virgátus a. fű’) tükörfordítása. még aranyf ű.’. — N. arany versengő (ÚMTsz. mivel az adatokból kimutatható. 377). 382).) és a Boldogasszony tenyere (4. Ember és növényvilág 278). hv. 293). 1998: aranyvirág (Priszter 336). — erdei ~ 1998: erdei aranyvessző (Priszter 507). aranyos l. aranyvirág 62 aranyvirágúfű 1775: Mezei aranyos veÐzÐzö (Csapó 13). aranyverselő népi nevek. A névadás magyarázatára l. 1998: aranyvessző (Priszter 507). — Ö: ökörszem~. chrûsanthe- .) hasonlóság alapján kapta nevét. A névadás magyarázata a tömött fürtökben álló aranysárga virágzat. a középső. J: ’ua. ▌ 4. kelta ruoho ’sárga fű’. Marzell Chelidonium maius a. ſarga viragu f× (Melius 137). — réti ~ 1578: Réti arany virág (70a). | közönséges ~ 1998: közönséges aranyvessző (Priszter 507). J: ’Caltha palustris. amely szintén Melius alkotása. keltajuuri ’sárga gyökér’. mocsári gólyahír’. | mezei ~ 1583: mezei aranios vezzo Virga aurea (Clusius–Beythe 8: BotTört. — balzsamos ~ 1998: balzsamos aranyvirág (Priszter 518). 1783: Arannya[l] verÐengö-fü (NclB. szakny.). 132). őszi margitvirág’. 1783: Mezei arannyas veÐzÐzö (NclB. J: ’Chelidonium majus. || aranyszínűvirág 1578: Arany ſÅin× virág (71). J: ’Caltha palustris. ánthemon ’virág. J: ’Chrysanthemum. és a növényből sárga színű nedv folyik. gör.’. Az őszi margitvirág (3. aranyvirágúfű 1. száz~fű (→ százforintosfű) aranyszínűvirág l. aranyverselő (ÚMTsz. ficaria. Gold wiſenblum (Melius 70a) is hatással lehetett. J: ’Leucanthemum vulgare. J: ’ua. || aranyverselő N. J: ’Ranunculus ficaria subsp. aranyvirágúfű. nyugati salátaboglárka’. 416). mocsári gólyahír’. sárga nedveſség folyki belölök” (Csapó 91). J: ’ua. holl. Benkő névadásának alapja. A nyugati salátaboglárka arannyal versengő elnevezését Benkő alkotta. csöves virágok aranysárgák. népetimológiával keletkeztek. arannyal versengő fű 1775: Arannya[l] verÐengö-fü (Csapó 91). vö. Ember és növényvilág 278). zlatni korin ’arany gyökér’. Nemzetségnévvé (2. Genaust Chrysánthemum a. hogy az arannyal versengő fű nevet Benkő is használja ’vérehulló fecskefű’ jelentésben. Az aranyvessző a lat. a virágzatokban a szélső nyelves virágok fehérek. hogy a növény virágja sárga színű: „arány ſzinü virága vagyon” (NclB. J: ’Solidago virgaurea. az aranyos előtag -s eleme melléknévképző. N.).’. — őszi ~ 1998: őszi aranyvirág (Priszter 518). Az arannyal versengő fű ’vérehulló fecskefű’ Csapó alkotása. réti margitvirág’. aranyvirág (ÚMTSz. a név a virágot jellemzi: „mint egy arany ackora à virága” (Melius 137). 1948: Aranyvessző (MagyGyógyn. J: ’ua. J: ’Tanacetum balsamita. ’réti margitvirág’ (2. harangversengő (Péntek–Szabó. J: ’ua. aranyverselő (MNy. goudkruid ’arany fű’. Vö.) Diószegi–Fazekas tette. chrûsanthemum < gör. 1578: arany virágu f× (70a).-i Chrysanthemum (< lat. ha bárhol megtörik: „ha a’ levelek vagy ſzárai megſzakaſztattnak. szakny. 1578: arany virágu. aurea < aureus ’arany’) fordítása. Goldwurz ’arany gyökér’. aranyvessző 1798: aranyos veÐzÐzf (Veszelszki 170). hogy a növény virágai sárgák. ▌ 2.) Melius alkotása. ha bárhol letörik. aranyversengő (Péntek–Szabó. valószínűleg a vérehulló fecskefű nevét vette át hasonlóság alapján.). Boldogasszony tenyere’. 1807: Aranvirág (Magy. A harangversengő. Az őszi jelző a virágzás idejére utal.

-i Arnica (ismeretlen eredetű) átvétele. az az arany virágu f×” (137). a német szó előtagja a lat. 1903: Árnyékszerető fű (Hoffmann– Wagner 92). 1948: árnyékszék tetőfű (Halmai 77). Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyvében az orvosi Árnő (Magy. Áron-vessző l. Az Árongyökér a ném. Melius névalkotására a tyúkhúr R. 2. nyúl~ 63 árorr tyúkhúr’. Fűvészk. hogy az érdekes külsejű növény két. Fűvészk. foltos kontyvirág’. J: ’Erodium. aranyvirág. Az árnő Diószegi–Fazekas alkotása. a latin név is a növény előfordulási helyére utal. 1798: Áron’ Ðzakálja (Veszelszki 73).-i Arum (maculatum) értelmesítésével jött létre. Áron-gyökér. 2. Fűvészk. 153. J: ’ua. árnyék l. ennek alsó részét teljesen körülöleli egy zöldesfehér színű. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. Fűvészk. Melius így magyarázza: „Chryſanthemos. Áron szakálla árnyékfű 1813: Árnyékfű (Magy. 1798: Áron-gyökér (Veszelszki 73). 389. Genaust Árnica a. nagy buroklevél. méhfűnek ~a (→ méhfű). 368) nevet javasolja az ebnyelvűfűnek a R. árnyékszéktetőfű. Az árnyékszeretőfű elnevezést Melius hozta létre. közönséges Áron szakálla 1775: Áron Ðzakálla (Csapó 40). 1998: hegyi árnika (Priszter 306). árszerű. Az árnyékfű elnevezés a növény előfordulási helyére vonatkozik. le. 1948: Árorr (MagyGyógyn. álsos ’liget. fű’) fordítása. 1783: Áron ſzakálla (NclB. J: ’Cynoglossum officinale. Fűvészk. tehát az árorr a termés hosszú.[ára] kinő nyársformára” (Magy. Marzell Arum maculatum a. árnika 1948: Árnika (MagyGyógyn. sz. 364). „Anyaszára kinő árformára” (Magy. chrysánthemon < chrysós ’arany’. rom. eggy eggy lapos durva korſzovátbann” (Magy. J: ’Cynoglossum. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. 391.’. 422). és a Geranium L.’. A névadás alapja. Aronstab tükörfordítása. Az Áron szakálla a ném. Alsine (< gör. Magy. nemzetségnév. Fűvészk. 389). 1948: Áronszakálla (MagyGyógyn. Nyr. Aronowa broda. 4. 153). jellegzetes alakú. nagy levele között vastag egyenes tőkocsány nő föl. 153). 389).árnika mum < gör. or. 422). Az árnyékszéktetőfű valószínűleg népetimológiás alakulat az árnyékszeretőfű névből. Vö.). 1998: árnika (Priszter 306). hogy a növény az árnyékos. J: ’ua.’. Genaust Chrysánthemum a. Arnika. névadásának alapja. Fűvészk. || Áron-gyökér 1783: Áron gyökér (NclB. 1948: árnyékfű (MagyGyógyn. a hegyi árnika az árnyékos helyeket kedveli. hegyi árnika’. Fűvészk. mindenik lelapúlva van a’ merőnn álló anyaſzár’ tövéhez ragadva. 1775: Árnyék Ðzeretö-fü (Csapó 286). Fűvészk. Növényszótár 285). áron szakálla (ÚMTsz. kerti atracél (→ atracél) és ebnyelv helyett. Az árnika a lat. Fűvészk. az Áron-vessző a ném. ezen helyezkedik el a meglehetősen nagyméretű torzsavirágzat. 318). J: ’Arnica montana. — hegyi ~ 1903: Hegyi árnika (Hoffmann–Wagner 176). közönséges tyúkhúr’. 124: 477– . szakny. gémorr’. Aronwurz. Az Erodium W. berek. erdő’) elnevezése is hatással lehetett. a névadás alapja az árként kiemelkedő anyaszár: „Mag. amely szakállhoz hasonlít. J: ’Arum maculatum. Vö. Az árorr Diószegi–Fazekas alkotása. ebnyelvűfű’. árnő 1807: Árnf (Magy. aronsbard.-i botanikusok nem egyértelműen különítették el. Magy. lat. hegyi árnika’. 391). közönséges ebnyelvűfű’. szakny. 318). holl. J: ’ua. J: ’Stellaria media. barba lui Aron. orrhoz hasonló alakjára utal (ugyanezen az elven alapul a gémorr név). 152). Genaust Álsine a. Aaronsbart tükörfordítása. || Áron-vessző 1903: Áron-vessző (Hoffmann–Wagner 185). J: ’Arnica montana. a névadást az Erodium és a Geranium nemzetség tárgyalásakor így magyarázzák: „Anyasz. az orvosi árnő azonban nem vált a botanikai szaknyelv részévé. 47). nemzetséget a XIX. méhek ~a (→ méhfű). sárgavirág. 153). árnyékszéktetőfű 1911: árnyékszéktetőfű (Cserey. árorr 1807: árorr (Magy. арника. — orvosi ~ 1807: orvosi Árnő (Magy. — N. árnyékszeretőfű 1578: Arnyéc ſÅeretx f× (Melius 181a). nemzetségnév. J: ’Stellaria media. erdős részeket kedveli. ném. ánthemon ’virág.

| egyéves vad~ 1998: egyéves vadárvácska (Priszter 538). TESz.. sir$tica. Az articsóka (1. — igaz ~ 1745: Igaz Arva leány haja (Torkos 6). 364). artichaut.) ’zamatos turbolya’ a kerti articsóka ’Cynara scolymus’ (első megjelenése: 1585: „scolymos: Artitsiok” (Cal. 2. 1783: Árva Tsalán (NclB.’. 1903: árvaleány haja (Hoffmann–Wagner 213). vénuszhaj’.) a ném. J: ’Viola tricolor subsp. | 1798: ’Adiantum capillus-veneris. 1911: árvaleányhaja (Cserey. TESz. 230). árv`csillyán (MNy.. 184).) árva előtagja a lat. J: ’Asplenium trichomanes. ném. — Ö: bürök~. Az árvacsalán ’apró csalán’ (1. articiocco. csalán növénynév. J: ’Viola tricolor subsp. A fehér jelző a virág színére utal. szlk. 1813: Árvalyányhaja (Magy. vö. Stiefmütterchen ’mostohaanyácska’. Fűvészk.). J: ’Scrophularia nodosa. apró csalán’. J: ’ua. Stiefkind ’mostohagyermek’.. árvalányhaj a. árvacsalán 1. Artischocke. | vad~ 1948: Vadárvácska (MagyGyógyn. 392). cseh sirotka. 181). Lamium album utótagjának fordítása.’. 1585: Arua leány hay (Cal. aranyos fodorka’. J: ’ua. Növényszótár 22). J: ’ua. ▌ 3. a névadás alapja. 1745: Capillorum Veneris Arva leány haj (Torkos 46). vénuszhaj’. 1998: fehér árvacsalán (Priszter 410). EWUng. 133).. az apró csalán (1.: RMGl. EWUng. 386). | 1585: ’bizonyos fajta páfrány’./1466: ’magányos’) előtag valószínűleg a kétlaki csalántól ’Urtica dioica’ különbözteti meg az apró csalánt (1. J: ’ua. 1948: árva leány haja (Halmai 6). 1903: Articsóka (Hoffmann– Wagner 61). 3. ▌ 2. vö.) | ? Adiantum capillus-veneris. J: ’Ballota nigra. a lat. 1590: Capillus veneris: Arua leany haia (SzikszF. tricolor. alcachofa.). Csalhatatlan kert 277–8).. szártalan bábakalács’. Az articsóka vándorszó. a lat. 1798: Árva-leány’ haja (Veszelszki 26). 1783: Árva Tsalyán (NclB. amelyek hasonlítanak 64 árvalányhaj a csalánhoz (Urtica sp. — fehér ~ 1948: Fehér árvacsalán (MagyGyógyn. 4.: „Arwa leanÿ haÿanak melÿ fwet hÿnak” (OrvK.’.-hv. ▌ 2. 1948: Articsóka (MagyGyógyn. 1584: arua chalan Vrtica minor ſiue criſpa (Clusius–Beythe 31).) nevének átvétele hasonlóság alapján. sp. 29: 249). ezért a bőrön nem okoznak égető. J: . J: ’Urtica urens. Marzell Carlina acaulis a. J: 1577 k. ang. — háromszínű ~ 1948: Háromszínű árvácska (MagyGyógyn. — vad~ 1903: vad articsóka (Hoffmann–Wagner 166). göcsös görvélyfű’. szb. vénuszhaj’. árvácska 1824: Árvátska (Szabó. vadárvácska’. 1998: háromszínű árvácska (Priszter 538).. Növénynévként való alkalmazása valószínűleg idegen nyelvi minták alapján jött létre. 2. árva a. — fekete~ 1813: fekete árva Ts[alán] (Magy. A vadarticsóka (2.: ’bizonyos fajta gyógynövény (TESz. tricolor. 1583: arua chalan Vrtica minor siue crispa (Clusius–Beythe 8: BotTört. ▌ 4.’. 162/14). 1577 k. árva a.) porzós és termős virágai egy növényen fejlődnek ki. Az árva (1416 u. zamatos turbolya’. J: ’Adiantum capillus-veneris. J: ’Lamium album. 1775: Arvaleány-haja (Csapó 12). fekete peszterce’. A későbbiekben az árvacsalán (2. | háromszínű vad~ 1998: háromszínű vadárvácska (Priszter 538). 2. Feldstiefmütterchen. 181).articsóka 478. 1590: Vrtica mortua: Arua czallyan (SzikszF. 290). — N. A névadás alapja a vadon tenyésző növény kicsinysége lehet. viszkető érzést. sir"tka.: RMGl. fr. 23). árvácska (MNy. A kétlaki csalán porzós és termős virágai külön egyeden fejlődnek ki. 4: 30). J: ’Carlina acaulis. ▌ 3. articsóka 1. TESz. EWUng. vadárvácska’. fehér árvacsalán’. 1998: vadárvácska (Priszter 538). Az árvácska a főnévként használt árva szóból alakult -cska kicsinyítő képzővel. de csalánszőreik nincsenek. — N. 392). Fűvészk. 955: TESz. ném. árvalányhaj 1. 1798: Árva-Tsalyán (Veszelszki 449). Wilde Artischocke részfordításával keletkezett. bújdosó~ 1813: bujdosó árva Ts[alán] (Magy. hogy virágzata az articsókáéhoz hasonlóan ehető.) nevet olyan növények kapták. artichoke. alcarchofa. ▌ 2. 423). ol. J: ’Anthriscus cerefolium. 138). orphana vrtica (Clusius–Beythe 31) orphana elemének fordítása. vrtica megfelelője a m. 1791: Árva Leany-haja (Lumnitzer 463). Fűvészk.

Boldog~ csipkéje. isten~tövis (→ istenátkoztafa) BotTört. átkozott-tövis l. Régen a patikákban 5 „hajnövelő páfrányféle” volt. A fekete és feketéllő jelzők megkülönböztető szerepűek. kifejezés Venus szavát valószínűleg Venus vulgivagá-nak ’olcsó szerelmet áruló leány’-nak értették. A névadás magyarázata. aszfodéla l. lenszínű. orvosi atracél’.) és ’fekete fodorka’ (3. Boldog~ mentája..aszfodélusz ’Asplenium adiantum-nigrum. zászpa asszony l. „AſÅſÅonyember le ſÅállot Matrayát fel viſÅi ha rea kxtxd” (Melius 184a). | feketéllő ~ 1783: Feketéllö Arva leány haja (NclB. felhasználásuk is hasonló volt. királyné ~ káposztája. még lenlevelűf ű. vén~citrus. fehér aszfodélusz’.). ▌ 2. atlacér. || atlaszfű 1903: atlaszfű (Hoffmann–Wagner 31). hogy a növényt női bajok gyógyítására használták: „kxnnyebiti à ſÅ×léſt”. Fűvészk. fekete fodorka’. Marienflochs ’Mária lenje’ hatására hozta létre. Az aszfodélusz a lat. J: ’Cynoglossum officinale. A név Melius alkotása. nincs folytatása a magyar nyelvben. ászpa l. fekete fodorka (→ fodorka). amelyből az árvalányhaj alakult. 430). 364). — N. TESz. „minden be reket vért. J: ’Linaria vulgaris. A névadás magyarázatára l. Asplenium ceterach) használták. J: ’Asphodelus ramosus. közönséges ebnyelvűfű’. Genaust Asphódelus a. Vénusz ~ haja asszonyembertestefű 1578: AſÅſÅonyember teſte f× (Melius 184a). 65 atlaszér ágas ~ 1998: ágas aszfodélusz (Priszter 308). valamint a növény gyakorta fordul elő lenvetésekben. A névadás alapja azonban valószínűleg az. ki hoz”. Mária lenje. — fehér ~ 1998: fehér aszfodélusz (Priszter 308). akárcsak a vénuszhaj (1. J: ’Anchusa officinalis. közönséges gyujtoványfű’. J: ’ua. boldog~lapu. Marzell Adiantum capillus veneris a. J: ’ua. Szent Barbara ~ füve (→ Szent Barbara füve). — fekete ~ 1813: Fekete Árv[alyányhaja] (Magy. pusztai árvalányhaj’. valószínűleg a ném. hogy a vénuszhaj finom levélkéinek végálló levélcimpái hajszálvékonyak. aszfodélusz aszfodélusz 1.) elnevezések hasonlóság alapján jöttek létre. Vénusz ~ fürdője. kxuet ki indit. a ’délvidéki páfrányfaj’ jelentésű lat. közönséges ebnyelvűfű’. Hosszú ideig több délvidéki páfrányféleség neveként élt. Asphodelus és a német Asphodill változata. isten~fa. 112–3. lengő szálkájú.’. 364).’. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ném. hazánkban is honos Stipa növénynem megnevezésére Benkő József foglalta le: 1783: Fejér árva leány haj (NclB. J: ’Asphodelus albus. 326) ’Stipa pennata. J: ’Ruscus hypoglossum. 2. és azért fordították árva leány-nyal. A pázsitfüvek közé tartozó. lónyelvű csodabogyó’. Frauenhaar ’asszonyhaj’. Boldog~ rózsája. aszfodélosz (Priszter 308). Fűvészk. Fűvészk. Asplenium rutamuraria. A fehér jelző a virág színére vonatkozik. atlasér (ÚMTsz. 1807: Ásfodéla (Magy. szép~szőlő. 1998: aszfodélusz. haui kórſágot. és a lat. — atlaszér 1. SzófSz. A lat. N. Boldog~ oldala. .. A ’páfrány’ jelentésű árvalányhaj és vénuszhaj nevet Veszelszki így magyarázza: „Azért nevezik így: mert ha lúgban élnek vele ſzép vaſtag hajat nevel” (Veszelszki 26). asszonylen 1841: aszszonylen (Barra 353). Asphodelus (< gör. selymes.). ágas aszfodélusz’. capillus veneris nevet mind az 5 növényre (Adiantum capillus-veneris. az ásfodéla a lat. Az asszonylen Barra alkotása. Az árvalányhaj ’aranyos fodorka’ (2. 1903: atlaszér (Hoffmann– Wagner 31). még a patikákban is együttesen árulták őket mint hajnövelő szereket. 1813: Ásfodéla (Magy. ezek is páfrányfélék. ang. ▌ 2.). Vénusz ~ füve (→ Vénusz asszony haja). atlacér. J: ’ua. Az árvalányhaj magyar fejlemény. asphódelos) átvétele. capillus Veneris ’Vénusz haja’ mintájára jött létre. magyarázatát l. Asplenium trichomanes. istenátkoztafa átkozta l. hogy a növény levelei hasonlóak a len leveléhez. királyné ~ dinnyéje (→ királydinnye). J: ’ua. árva a. atracé (ÚMTsz.’. EWUng. 357). J: ’Cynoglossum officinale. tudatos alkotásnak látszik. a névadás magyarázata. maidenhair fern ’leányhaj páfrány’. 231). 1783: Ásfódéla (NclB.. 2. Az árva leány haja szerkezet.’. Boldog~ tövise.

J: ’Symphytum officinale.). 2. J: ’ua.: RMGl.) leveleit. jatrocěl alakban kerülhetett át. csarab’. 334). 334).) és az orvosi atracél (4. kerti borágó (3. J: ’ua. Az atracél ma az Anchusa (+ Cynoglottis) nemzetség hivatalos elnevezése. a kerti borágó (3. 1807: Atratzél (Magy. hogy „Haſonlo az AtratzAlhxz. ▌ 3. akárcsak az orvosi atracél (4. Ember és növényvilág 199). A népi atracél ’indás ínfű’ (7. — kerti~ 1813: kerti Atratzél (Magy. Az atracél szlovák eredetű. 364). cseh jitrocel.). 153). 152). az utótagra l.) neve. Fűvészk. és a népi gyógyászatban mindkettőt alkalmazzák köhögés ellen. ▌ 2. — kerti~ 1775: Kertiatratzél (Csapó 27). ▌ 8. 1998: orvosi atracél (Priszter 299).atracél Az atlaszér és atlaszfű népetimológiás alakulat az atracél növénynévből. 256). jatrocel. | orvosi ~ 1903: Orvosi atraczél (Hoffmann–Wagner 32).).’. avarf ű. fekete nadálytő’. közönséges ebnyelvűfű (2.) jelentés egyetlen adattal szemléltethető. EWUng. indás ínfű’.’. J: ’ua. A gilisztaűző varádics (1. Fűvészk. Fűvészk. ill. szlk. atracéllapu (Péntek–Szabó. A szlovák szó a magyarba R. az érdeslevelűek (Boraginaceae) családjába tartoznak. J: ’Echium vulgare. | 1807. így télen az avar alól is kilátszanak a bokrok. 67. kerti borágó’. amelynek az atracél a hivatalos neve lett. . virágzatuk kékes-lilás-pirosas. gilisztaűző varádics’. ſÅára” (Melius 151). ▌ 6.. Diószegi–Fazekas az Atratzél (Magy. Ember és növényvilág 199). ▌ 7.). — mezei ~ 1775: mezei atratzél (Csapó 204). 157). J: ’Borago officinalis. vö. útilapu’. Fűvészk. 95). 1998: atracél (Priszter 299). A névadás alapja az. ▌ 4. atracél’.’.). levelükből készítettek salátát. orvosi atracél’. atlaszfű l. Hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett a közönséges kígyószisz atracél (5. 1807: kerti Atratzél (Magy. J: ’ua. az előtag magyarázatára l. 152) nevet ajánlja az Anchusa nemzetségnek. avarhanga 1903: avarhanga (Hoffmann– Wagner 79). közönséges ebnyelvűfű’. — festő~ 1807: festő Atratzél (Magy. A közönséges ebnyelvűfű (2.’. — ~lapu N.) Diószegi–Fazekas az atracél ’Anchusa’ nemzetséghez sorolja tévesen (ma az Alkanna nemzetséghez tartozik). atlaszér 66 avarhanga Fűvészk. avarfű 1903: Avarfű (Hoffmann–Wagner 79). a levélzet és virágzat közti azonosság magyarázza. Marzell Calluna vulgaris a. már Melius leírja. atracél (Péntek–Szabó.) érdes levelű növények.. csarab’. 1775: Atratzél (Csapó 77). hogy a növény örökzöld. és köhögés kezelésére használták mindhárom növényt. J: ’Calluna vulgaris. hanga. J: ’ua. | töviskés~ 1783: Töviskés Atratzél (NclB. txuiſſes ſÅxrxs à leuele. — N.) jelentések kifejlődését felhasználásbeli hasonlóság. TESz. 29: 249). EtSz. 129).: Tanacetum: Atracel (Ortus: RMGl. J: ’Ajuga reptans. Fűvészk. a növény gyökerében található vörös festékanyagra vonatkozik.’. J: 1775. 153). jitrocil ’ua’. 1583: atracel (Clusius–Beythe 4: BotTört. J: ’Alkanna tinctoria. A ’gilisztaűző varádics’ (1. jitrocel ’útifű.). 1998: ’Anchusa officinalis. 1578: Atratzęl (Melius 150). | mezei~ 1798: Mezei Arratzel [! atracél] (Veszelszki 187).) és fekete nadálytő (8. atracéllapu l. a szókezdő j a magyarban maradt el. N. J: ’ua. N. Az avarhanga összetett szó. a festő jelző megkülönböztető szerepű. — tövises~ 1807: tövisses vagy vad Atratzél (Magy. atracél (ÚMTsz. 1807: mezei Atratzél (Magy. A báránypirosítót (6. báránypirosító’. köptetőt főztek belőlük. atracél (MNy. | vad~ 1783: Vad-Atratzél (NclB.) névadás alapja nyilván az orvosi atracélhoz (4. a növény leveleit régen konzerválószerként (húst csomagoltak bele) használták. J: ’ua.’. 1775: Atratzél (Csapó 204). orvosi atracél (4. Kniezsa.’. a növény hasonlít az orvosi atracélhoz. 155).’. ▌ 5. Fűvészk. SzlJsz. J: ’Cynoglossum officinale.) való hasonlóság: mindkét növény virágai kékeslila színűek. J: ’Tanacetum vulgare. J: ’ua. kéc à virága. J: ’Calluna vulgaris. közönséges kígyószisz’. 1525 k. atracél atracél 1. 1998: ’Anchusa. ~fű 1590: Borago: Atraczel fé (SzikszF. zaklacér (ÚMTsz.

182). vad~ 1578: Vad babnac (Melius 11a). boszorkány foga’ népi név. disznó~. A görögbab (2. a fonó eszköz orsójának körkörös mozgásához hasonlítja. Genaust fába a. ördögrokolya. virágja) hasonló a közönséges. ▌ 2. a földi királydinnye (2. a görögszéna és a sisakvirág valamely része (pl. bablevelű szaka (→ szaka). ördögszekér. fekete foghoz hasonlítható. || bábafan N. vénasszony fonala’ népi név. görögszéna’. anyarozs’. bablevelű varjúháj’. faba ’bab’) elnevezése alapján keletkezett. bablevelű varjúháj (→ varjúháj). farkas~. levele. A vadbab (1. 1783: Görög bab (NclB. Melius 370. A névadás szemléleti háttere. J: ’Aconitum vulparia. N. Fűvészk.. EWUNg. közönséges bab’ (TESz. ▌ 3. a névadás ma- bábafonal N. bába a. a bab első megjelenése: 1211: ’Vicia faba. 317.). ördögkeringő. az anyarozs (1. A görögbab (2. a’ Bab-virághoz haſonló” (Csapó 108). 317). bòb) kapcsolatából létrejött növénynevek mind hasonlóság alapján keletkeztek. lóbab’. 1–2 cm hosszú gomba. A farkasölőbab (3. farkasölő~ 1807: farkasölő-bab (Magy. J: ’Sedum telephinum subsp. 29: 249). 407). farkasölő sisakvirág’. báb`fon (MNy. ill.-ében tűnik fel. J: ’Eryngium campestre. a szláv eredetű bába előtag ’vénasszony’ jelentésben (?) 1111-től. ’boszorkány’ jelentése 1568-ban tűnt fel. a tüskés növényt a szél görgeti a mezőkön. bábafog (ÚMTsz.) rossz.. babf ű. Az elszáradt növénynek ezt a mozgását a mezei iringó más nevei is kifejezik: boszorkánykerék. J: ’Equisetum arvense.) jelzője a lat.. f##numgr##cum a.-i foenum-graecum (< lat.). TESz. Fabaria (Csapó 19) (< lat. báb`fon (ÚMTsz.. bábafonál (MagyGyógyn. A bábafog ’vénasszony foga.). hogy a növény termése. „fehér a’ virága.). a névadás alapja. 28). bábafog (ÚMTsz. vulgaris. szln. blg. TESz. J: ’Claviceps purpurea. EWUng. Bábafog (MagyGyógyn. vö. rossz fogakra. Fűvészk. hogy a növénnyel Görögországban az állatokat etették. görög~ 1775: Görög bab (Csapó 108).) névadás magyarázata. bábafon l. A megkülönböztető jelző és a szláv eredetű bab (vö. gyarázatára l. A varjúháj. J: ’Tribulus terrestris. vö. földi királydinnye’. — Ö: csoda~ (→ csodamag). A bábafonal ’boszorkány. maximum. bábabéles l. ▌ 2.) a növény R. hogy a növény levele a lóbab ’Vicia faba’ levelére hasonlít. bába a.) Diószegi–Fazekas Magy.) termése szúrós. bábakalács bábafog 1.. A névadási szemlélet magyarázata. lat. a növény bab elemet tartalmazó neveivel: bablevelűf ű. varjúbab. Magy. kerti babhoz. virágja a babhoz hasonló: „mint à Babnac ollyan maguai vannac” (Melius 96a). Szabó. farkasölőfű. A bábafan ~ bábafon népi . bábafonal szakny. Graecus ’görög’) utótagjának fordításával jött létre.B bab — 1. a névadás alapja. 1527-tól adatolható. ill. боб. mezei zsurló’. hogy ezeket a kevésbé ismert növényeket a közönséges babhoz hasonlították. varjú~. Fűvészk. mezei iringó’. a bab utótagra l. hogy a rozson élősködő fekete. valószínűleg ez emlékeztet szúrós. a bábafonál elnevezés ezt a görgető mozzanatot a fonal feltekeréséhez. J: ’Trigonella foenum-graecum. 1585: ’Phaseolus vulgaris subsp.

ném. amelyet Diószegi–Fazekas alkotott. A bábakalács (1. békarokka) azonban inkább a fonás tevékenységéhez kötik a növényt. A névadás alapja. bábabéles. bábaguzsaly N. A körfény nemzetségnév. J: ’Carlina acaulis. 337). fényesek” (Magy. hasznos földitömjén’. Diószegi–Fazekas így magyarázza: „Fészke’ belső pikkelyi kinyúltak. Semmeln ’zsemle’.). J: ’Pimpinella saxifraga. bábafog. — ~fű 1577 k. guzsaly a.. szártalan bábakalács’. bábafog. A név valószínűleg magyar alkotás. Diószegi–Fazekas alkotása. bábakalács stb. Szabó. bábaguzsaly. a névadás szemléleti háttere. ▌ 2. TESz. a névadás magyarázatára l. bábabéles (MagyGyógyn. A bábakalács és a bábabéles ’öregasszony kalácsa. TESz. 1783: Bába-íre-fü (NclB.. A bába előtag magyarázatára l. bábafonal. 29: 249. lepénye’ növénynevek ’tésztaféle’ jelentésű utótagjai a növényekben átvitt értelműek.. fon a. vö. bábaíre 1813: Bábaíre (Magy. A béles ’lepényféle. J: ’ua. a körfény nemzetségnév. 1577 k. nevének átvétele. a mezei zsurló örvösen elágazó rövid oldalágai magyarázhatják is ezt. A bábakalácskörfény összetett szó.. mintára keletkezett. béles a. Hasonló típusú nevek a növény német elnevezései között is megtalálhatóak: Jägerbrot ’vadászkenyér’. A bábaguzsaly ’boszorkány. Marzell Carlina acaulis a. a név kialakulására nyilván hatással voltak az egyéb bába előtagú növénynevek. a bába előtag magyarázatára l. kerek termésre utalnak. J: ’Carlina acaulis. bábaguzsalyt gr. vénasszony fonó eszköze.: baba kalacchÿa fwnek gr. mezei zsurló’. bábafog.. még bélekenyér. Melius 386. mind a növény ehető. Taubenrocken. EWUng. 364). Fűvészk. 461). 175). Malva silvestris a. Bábaguzsaly (MagyGyógyn. 413). bá- 68 bábakalácskörfény bakalács (MagyGyógyn. 609/21).. fan a. (OrvK. 175). J: ’Equisetum arvense.. J: ’ua. szártalan bábakalács’. || bábabéles N.-ben már a körfény nemzetségnevet ajánlják. bábaguzsaly. de ehető termésekre utalnak. acāūlis ’szár nélküli’. A szártalan jelző lat. Fűvészk. a Magy. a bába előtag magyarázatára l. a szláv eredetű kalács utótag magyarázata. Genaust acāūlis a. — ~fű 1775: Bába-ire-fü (Csapó 18). apró.’.. 1578: Bába kalácz (Melius 43a).) bábakalács. fon a. 402. jelentéktelen. 2. Ennek alapján a bábafon utótagja valószínűleg inkább az uráli eredetű fon igéből magyarázható. szlk. rokkája’ népi név.: Feÿer Tqwÿſſes lapu kÿth pÿliſke fwnek es Baba kalacchÿanak is hÿnak (OrvK. guzsaly a. orsószerű szárba szökik’. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Marzell Equisetum arvense a. praslička ’zsurló’ (< praslica ’guzsaly’). 1775: Babakaláts (Csapó 17). pl. kalácsféle’ utótag a bél. Melius (1578) már jelöletlen birtokos szerkezetben említi a növénynevet: bábakalács.’. TESz. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. lat. A növény egyéb népi nevei (bábarokka. 461). bábakalácskörfény 1807: Bábakaláts Körfény (Magy. nem . EWUng.).). hogy a növény tavasszal látványos. b"b™guzs™ly. báb`béles (ÚMTsz..) legkorábbi adata jelölt birtokos szerkezet (1577 k.’. fan a. Diószegi–Fazekas eredetileg a küllőfény nevet javasolta a Carlina nemzetségnévnek: 1807 e. a fan utótag finnugor eredetű. hogy belső fészekpikkelyei ezüstfehérek és a napfényben sugarasan kiterülnek.szóból alakult -s melléknévképzővel. Steinbrötchen ’kőkenyérke’. 297/5–6). kalács a. A papsajtmályva (2. vö. bábaguzsaly. bábabéles elnevezései népi nevek. Milchbrötchen ’tejkenyérke’. J: ’Malva neglecta. hoſzſzúdadok ſzínesek. szerint a fan utótag ’női szeméremtest szőrzete’ jelentésű. bábafonal. | szártalan ~ 1948: Szártalan bábakalács (MagyGyógyn. és főnevesült. MNy. Fűvészk. papsajtmályva’.. A bábaíre a csabaíre név népetimológiás változata. ném. barna spóratermő hajtást fejleszt. Distelbrötchen ’bogáncskenyérke’. J: ’ua. EWUng. béles a. 1783: Bába kaláts (NclB. Spindeln ’orsóz. hogy a növény virágzata ehető. N.. bab™-guzs™ly (ÚMTsz. bábakalács 1. amelynek tetején orsóhoz hasonló spóratartó füzér jelenik meg.: Küllőfény (Julow 265). Fűvészk. J: ’ua. bábafog.. UEWb. a guzsaly utótag szláv eredetű.’. 1998: szártalan bábakalács (Priszter 327). 351).bábaguzsaly név. 37). kalács a. a bábakalács előtag a növény R.. az ÚMTsz.

de valószínűleg összefügg a ném. bobka. orvosi székfű’. — babkalevél 1886: „babkalevél: babérlevél” (Nyr. maximum. b<bavir<g (ÚMTsz. J: ’ua. rokka a. közönséges babérfa’. piros.’. rocke.). lauro. rose laurel. J: ’Orobanche alba.’. rock. a leánder hivatalos magyar elnevezése. magját gyógyszerként. ném. 44: 23). a bába előtag jelentése ’szülésznő’ (első megjelenése: 1395 k. bába a. az egész növény felépítése a lóbabhoz (Vicia faba) hasonló. J: ’Matricaria chamomilla. ang.’. a többes szám alanyesetben bobky) ’babér. lat. hogy a növénnyel főleg női betegségeket. vö.bábarokka maradt fenn. J: ’ua. J: ’ua. babkalevél a. a rokka ’fonáshoz használt eszköz’ utótag vándorszó (vö. ill. faba ’bab’) elnevezése alapján jött létre.. előtagja szlovák eredetű. hogy a leánder levelei örökzöldek. faba ’bab’) elnevezése. J: ’ua. ófn. bablevelű varjúháj’. J: ’ua. boszorkány rokkája’ népi név. ném. ang. napellus a. szülés utáni fájdalmakat kezeltek. a növény R. EWUng. babka. cseh vavřín. Hasonló szemléleten alapul a növény vadbab (→ bab) elnevezése is. Rosenlorbeer ’rózsababér’. A babkalevél ’a babér levele’ összetett szó. ezért elsősorban a bábák ’szülésznő’ használták. ol. a közönséges babérfa levele’. bábafonál. anyaf ű. le. A babér vándorszó. ennek levelére valóban hasonlít a varjúháj levele. bábarokka (ÚMTsz. farkasölőbab (→ bab). 391) nevet javasolja a növénynek a R. 15: 517). A R. szlk. 368). bábakalács helyett. A babérrózsa összetett szó.. A bablevelű jelző a növénynek nem a mai értelemben vett közönséges babhoz ’Phaseolus vulgaris subsp. pl. l#rber. J: ’ua. EWUng rokka a. EWUng. babér a. laurier. || babka 17. | nemes ~ 1998: nemes babér (Priszter 411). wawrzyn. A babfű a növény R. TESz. 1783: Bab levelü fü (NclB. A névadás szemléleti háttere többféle lehet: a növény gyökérzetén lévő csomók babhoz hasonlítanak. leánder’. bába a. minták hatására is létrejöhetett. farkasbab. ném. minta hatására jött létre. A bábavirág népi név. — ~fa 1998: babérfa (Priszter 411). A bablevelűfű lat. J: ’Equisetum arvense. fr. fehér stb. Faba alba (Melius 155a) (< lat. babgyilkolófű 1841: babgyilkolófű (Barra 354). babér a. A bábarokka ’öregasszony.. laur (< lat. azt főzd meg vizben. Lorbeere. méhanyafű (→ anyaméhf ű). bobok (gen. J: ’Nerium oleander. az Orvosi fűvészkönyv a Bábakaláts Körfény (Magy.’. Vö. kfn. Vö.).’. levelét pedig fűszerként használták. bábavirág N. rózsára emlékeztető virágjára utal. hanem a lóbabhoz ’Vicia faba’ való hasonlóságára vonatkozik. 72: 127). babér . TESz. sz. a névadás szemléleti háttere. Fabaria (Csapó 19) (< lat. 69 bablevelűfű TESz.. J: ’Laurus nobilis. kfn. ismeretlen eredetű. vulgaris’. babfű 1798: Bab-. kemények. vö. ezért a közönséges babér leveleihez hasonlóak. 1998: babér (Priszter 411). Fűvészk. sp. Vö. 2. 1775: Bablevelü-fü (Csapó 19). A babér előtag magyarázata.. bablevelűfű 1578: Bab leuel× f× (Melius 35). a rózsa utótag a leánder sárga. bábarokka N.). J: ’Aconitum vulparia. borsófojtófű.: „Végy a kalmártul két pinz ára bobkát. Marzell Aconitum napellus subsp. | közönséges ~fa 1998: közönséges babérfa (Priszter 411). Rocken. Genaust fába a. lat. J: ’Laurus nobilis. farkasölő sisakvirág’. fehér vajvirág’. rocko. bablevelűfű jelzője a növény hivatalos magyar nevében is megtalálható: bablevelű varjúháj (→ varjúháj). Méreg fÍ (Veszelszki 23). babér 1552: Babyr (MNy. N. rose bay ’rózsababér’. Hazánkba először a növény különböző részei jutottak el. 1798: BablevelÍ-fÍ (Veszelszki 178). | közönséges ~ 1998: közönséges babér (Priszter 411). és áztazd meg abban” (Nyr. vö. békarokka. babkalevél l. rueca). J: ’Sedum telephinum subsp. disznótövis. A névadás magyarázatára l. laurus ’babér’) szavakkal. babérrózsa 1998: babérrózsa (Priszter 435). mezei zsurló’. laurusfalevelű-rózsa (→ rózsa). | nemes ~fa 1998: nemes babérfa (Priszter 411).’. borostyán’. a virágoknak babhoz hasonló formájuk van. a névadás magyarázatára l. a név ang.

vö. varázserő’. bagr(na ’fehér akácfa’. 212). vö.: granobacca: bay phÿw (BesztSzj. ba=la-. Szabó Attila Melius Herbáriumának növénynevei között ezt a növényt közönséges babérfának azonosítja.’elvarázsol’. vö. erdei szamóca’. 1798: Baj-fÍ (Veszelszki 47). bagolyeper (MagyGyógyn. azt jelzi.).) első megjelenése a BesztSzj. J: ’Robinia pseudacacia. varázslat’ jelentésben került át a magyarba. fehér akác’. — ~fa 1500 k. A bagolyszegfű népi név.-hv. 344). az oszmán-törökből a tör. A BesztSzj. bogyókra. baÛ és származékai kimutathatók varázslásra vonatkozó jelentésben. a névadás szemléleti háttere.: Laurus: baÿfwfaya (CasGl. bodza bagóeper l. 428). bajfűmag ’babérmag’ (ÚMTsz. közönséges babérfa’. bagóep(r. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Nyr. báj előtagjának a TESz. hogy a növény. kötés’. az RMGl. bogojszekfü (Kótyuk 76). szalag. virág vadon termő. bagr(na. bagrinca l. 1395 k. vö. p« ’csomagolás. 836. szegfű. bau ’kötél’. bagrena ’fehér akácfa. A R. a növényből készült olajat és a levelet használták gyógyításra. J: ’Verbena officinalis. miri- . 126: 299. 1590: Laurus Alexandrina: Baÿ fé (SzikszF. közönséges babérfa’. erdőben gyűjthető növényekre. bagrena N. bilincs’. esetleg a kerti változatnál csúnyább vagy kisebb. ▌ 4. bagrinca ’fehér akác virága’ (ÚMTSz. ba=i ’varázslás. bagrina. A bájfű ’babér’ név báj előtagja a növény varázslatos gyógyító erejére utal. madármorzsa (→ kenyérmorzsa). (Melius 51). J: ’Laurus nobilis. megjegyzi. bagrena. ném. hogy a babért a legenda szerint Apollónak.). A különféle madár és madárféle előtagú neveket a népnyelv gyakran használja a vadon termő. de a nimfa nem viszonozta érzelmeit. Nyr. báj.-ben előforduló bay phÿw ’növény’ jelentésű. baddza l. A bájfű (1. 1841: bájfü (Barra 322). bagóeper. Az utótag magyarázatára l. bagolyeper 70 bájfű gyes libatop’. J: ’Ruscus hypoglossum. és az EWUng. madárkenyér (→ kenyérmorzsa). 1775: Baj-fü (Csapó 20). J: ’Fragaria vesca.: ? ’Laurus nobilis. dúsvirágú ökörfarkkóró’. és a kitűnő költőknek és katonáknak babérkoszo- bagolyeper N. bagolyeper (ÚMTsz. elsősorban a babérmagot (baccae lauri). ▌ 2. a ’varázslat’ jelentésű előtagot az is magyarázhatja. hogy ez a növény az „MA. bagrena bájfű 1. A bagrena népi név. Apolló beleszeretett egy csodálatos nimfába. közönséges babérfa’. században a babérfának csupán különböző részeit.’. ba= ’mágikus. bagolyszegfű N. bájfű ma már csak a népnyelvben használatos.-ben előforduló „bay phÿw”. 1783: Baj-fü (NclB. baÛ ’kötelék. — ~fa bagrenafa (ÚMTsz. | 1590: ’Laurus nobilis. Melius leírásából az is kiderül.). b): RMGl. is bizonytalan ’varázslat. J: 1395 k. eper utótagja ugor eredetű. A reménytelenül szerelmes Apolló a fát szentnek nyilvánította. bagrina. fehér akácfa virága’ átvétele. J: ’ua. bagrena ’fehér akácfa’ (MagyGyógyn. ba= et. vö.). tör. hogy szabadítsák meg szerelmes üldözőjétől. UEWb. Zauberei’ jelentést tulajdonít. J: ’Chenopodium botrys. még madárpogácsa.: RMGl. hogy a XVI. 99). amelynek magvát Páriz-Papai baccae lauri-nak mondja” (RMGl. J: ’Verbascum densiflorum. vasfű’. 147). A kötés a varázslás általános módja volt. tat. „Az Laurea baccánac à maguánac vond le az heiát és txrd meg Mézzel” (Melius 7a). 126: 299. ▌ 3. csuv. a szb.-féle laurus Alexandrina. A báj előtag ótörök eredetű. bagó(p(r. A bagolyeper népi név. Vögelbeer ’madárbogyó’. 1578: Bayf× fa (Melius 7a). azok babérfává változtatták. idegen szó. baÛï birtokos személyragos alakja b™Û™ > b™™ > b™ja > m. 257). Daphnéba. Amikor Daphné könyörgött az isteneknek. 99). A török szó ’mágikus kötés. a madárféle előtagot (bagoly) a népnyelv gyakran használja.bagolyeper Genaust fába a. lónyelvű csodabogyó’. oszm. 125). 1578: Bayf×nec gr. hogy a virágzat szegfűhöz hasonlít. ujg. a görög gyógyászat istenének köszönhetjük.: RMGl. maga a növény valószínűleg jóval később vált ismertté. összetett szó. 1783: Báj-fü (NclB. A névadás magyarázatára l. kötél’.

Wiesenkönigin ’réti királynő’. 1783: Bak-Ðzakáll (NclB. 1798: Bak-fÍ (Veszelszki 94). vadárvácska’. id eſt. 348). — N. borvirág. 378) nevet javasolja a R. ma Filipendula). és bájszert nyakokban hordozzák” (Barra 322). a névadás alapja nem világos. legyező nevének átvétele. Castleman 71. J: ’ua. A néva- . A bakszakáll (1. ennek gyökerét.). TESz. 29/8). 1578: Bak ſÅakál (Melius 80a).) a lat. bajnóca’.) elnevezése szintén hasonlóságon alapul. bakszakáll (ÚMTsz.: Bakfw (OrvK. ugyanezen a szemléleten alapul a csodabogyó laurus. 408). ennivalója. — réti ~ 1998: réti bakszakáll (Priszter 525). A lónyelvű csodabogyó (3.bajnóca rút adományozott. hogy a növény ehető virágzata egyszerű ember kalácsa. 255). feyér és ſárga à virága” (Melius 80a). 387). hogy a réti bakszakáll termése szőrbóbitával díszített. A bakakalács név arra utal. A bajnóca nemzetségnév (a nemzetség R. mint amuletumot. gerely bakfű 1. queen of the meadow ’a rét királynője’. J: ’Betonica officinalis. a névadás magyarázatára l. szártalan bábakalács’. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a Legyező Bajnótza (Magy. A réti bakszakáll (2. 1470 k. Tragopogon (< gör. A bájfű ’mirigyes libatop’ (2. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. J: ’Filipendula ulmaria. orvosi bakfű’. 130: 303). J: ’Carlina acaulis. lat. — orvosi ~ 1998: orvosi bakfű (Priszter 512). EWUng. 1783: Bak-fü (NclB. A névadás alapja. sz. 1775: Bak-fü (Csapó 22). Coma: bak zakal’ (De Herbis: RMGl. 1775: Bakszakáll (Csapó 23). ném.. 1998: legyezőbajnóca (Priszter 377). a névadást Melius így indokolja: „Tragopogon.) eredetét Melius említi: „Bayf×nec is hyiac Német×l” (Melius 51). Fűvészk. lat. a növény a babérhoz hasonlóan örökzöld. Marzell Filipendula ulmaria a.: Barba hirci.. 301). bojtorján 71 bakszakáll jelentésű.. A bakfű (1. a): RMGl. 1577 k. 1578: Bakf×nec gr. herba hirci (Melius 80a) tükörfordításával keletkezett.’. 1998: bakfű (Priszter 512). névadásukhoz talán felhasználták a növény R. réti bakszakáll’. regina prati ’a rét királynője’ nevét. 408). A bakakalács előtagja ’gyalogos katona’ bakszakáll 1. A vasfű bájfű (4. pride-of-the-meadow ’a rét büszkesége’. alexandriai laurus (→ laurus) elnevezése is. herba hirci. bájos a. 1595: Bak fiju (Beythe 95a). ▌ 2. Nyr. 1783: Bak-fü (NclB. XVI..). bajnok a. amely a réti legyezőfüvet kiemeli a rét egyszerű növényei közül. ▌ 3. R. Barbula hirci (Melius 80a) és a lat. 4: 30). bakszakáll. trágos ’kecskebak’. bakszakáll bakakalács 1798: Baka-kaláts (Veszelszki 135).) a lat. | sárga ~ 1783: Sárga Bak Ðzakáll (NclB. Fűvészk. 408). J: ’ua. A legyező előtag a növény R. — legyező~ 1807: legyező Bajnótza (Magy. ill.) bakfű neve szintén a lat. bakszaka l. Melius a ném. pëgōn ’szakáll’) tükörfordításával keletkezett. (Melius 80a). 130: 303.’. 627). réti legyezőfű’. báj a. bakbűzű gerely l. 2. J: ’Tragopogon pratensis. J: ’Tragopogon pratensis.) hasonlóság alapján kapta a bájfű nevet. 1775: Bak-fü (Csapó 23). N. cica). Rácz szerint a Betonica „bakfű nevét alighanem a növény szaga motiválta” (Nyr. hirci herba (Clusius– Beythe 9) (< hircus ’bakkecske’. a növény varázslatos erejét Barra így magyarázza: „A’ babonások. strucctollakra emlékeztető virágzata. ▌ 2. EWUng. legyező(f ű). gör. J: ’Lycopodium clavatum. Beyfuss (Melius 50a) elferdítésével hozta létre a mirigyes libatop bájfű elnevezését.). népetimológiával keletkezett a bábakalács szóból. J: ’ua. szilfalevelű (→ szilfalevelűfű) helyett.’. J: ’Spiraea. bakszakáll (ÚMTsz. v. 1807: Bakfű (Magy. Fűvészk. TESz. neve Spiraea. herba ’fű’) fordításával keletkezett. kapcsos korpafű’. J: ’Viola tricolor. réti bakszakáll’. à Baknak à ſÅakála mint à Ketske baknac vgyan ſÅxrxs. A bajnóca nemzetségnevet a szerb-horvát eredetű bajnok szóból alkották a kicsinyítő képzővel (vö. bakszaka (ÚMTsz. ang.: Betonica: Bakfw (CasGl. bajnok a. Diószegi– Fazekas alkotása. bakszakál (MNy. bajnóca 1807: Bajnótza (Magy. A névadás szemléleti háttere a növény nagy mérete és szépséges. Fűvészk. N. 300). bajtergyán l.

balha l. bak a. 1998: ’Valeriana officinalis subsp. a ballag melléknévi igenevének főnevesült változata. szakny. J: ’ua. Genaust tragophýllus a.. ballangókóró ballangókóró 1792: Barlang-kóró (TESz. ballankóró (ÚMTsz. aigós ’kecske’. A bakszarvúfű a lat. 1610 k.. görögszéna’. A sárga jelző a virág színére utal. officinalis. 1775: BakÐzaru-fü (Csapó 108). vagy az előtag jelentéstapadás útján kiválhatott a ballangókóró összetételből. 1783: Báldián-fü (NclB. Fűvészk. 1911: baktop (Cserey. Baldrian (Veszelszki 436) átvétele. Bockshornkraut.. TESz. Nyr. Fűvészk. hogy a növény „mag-tartó hÍvelyei hoſſzúkasok mint a’ bak-ſzarvai” (Veszelszki 225).-hv. Bádian-fü. J: ’Trigonella foenum-graecum. kozobrad. bucerus ’ökörszarvú’. vö.: Baktopp (Julow 257). (TESz.: BakÅarwo fweth gr.. 1798: Baldrián-fÍ (Veszelszki 436). Fűvészk. kozjabrada. 258). J: ’ua. szb.’. 1813: bigetsi Baktopp (Magy. ballangókóró (MTsz. a baktop nem került be a botanikai szaknyelvbe. tüskés balangó (MagyGyógyn. A ballangókóróból rövidüléssel.-ben fordul elő)’. ang. kozja brada. (OrvK 324/3). bakszarvúfű 1577 k. Buceras foenum graecum előtagjának fordításával jött létre. TESz.. A bigecsi jelzőt talán a bige ’cserje’ (Magy. 2. kecskeszarvúfű. topog a. a vadárvácska bakszakáll neve talán a virágzat formáján alapul. Bocksbart. bonzalgó (MagyGyógyn. 407). — N. 1864: barangkórót gr. macskagyökér gyökere’. — ~fű 1775: Baldian-fü. gör. A ballangó népi név. A névadás magyarázata. bolg.’. 1807: Baktopp (Magy. 124: 123. J: ’ua. A baldián. cseh kozi brada.. ballang. barba caprei. baktop (a nemzetségnév csak a Magy. 210). || ballangó N. pódion < poús ’láb’) figyelembevételével alkothatták: a bak ’kecskebak’ + topp ’lábbal 72 ballangókóró toppan’ összetétele. ballankóró. ördögszekér.: Foenumgrecum: gôreogh szena: Bakszaru fÔ (Herb.’. Fűvészk. J: ’ua.. 289). egyszerejtéssel magyarázható a ballangkóró. Fűvészk.) és a vadárvácska (3. J: ’Aegopodium. hogy az elszáradt növényt görgeti a szél ősszel. A főnevesülés történhetett önállóan. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. Ballagó-kórót gr. 1998: baldrián (Priszter 532). bige a. 1798: „a Ballagó vagy Ballangkóróról”.). báldián l. officinalis. balzsamfű . mezei iringó’. ballanó l. EWUng. barba di becco. Idegen nyelvi megfelelőre vö. | 1798. A báldrián idegen szó. ol. ném. 1841: bigecsi baktop (Barra 161). bucerius. bádian alakváltozatok a mássalhangzó-torlódás feloldásával jöttek létre. le. a fű utótag magyarázó szerepű. 210). lat. ezt hasonlítja a népnyelv az állat szakállához.-ben. barbe de bouc. Báldrián-fü (Csapó 166). EWUng. J: 1745: ’Valeriana officinalis subsp. ballangó a. Fűvészk. J: ’Eryngium campestre. a névadás magyarázata.).). ném. A kapcsos korpafű (2.). még bakfű.). a ném. — bigecsi ~ 1807: bigetsi Baktopp (Magy. podagrafű’. Növényszótár 6). Nyr. 323). 1948. 130: 304. Fűvészk. 1783: Bak Ðzarvú-fü (NclB.) bakszakáll neve népi név. hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett: a kapcsos korpafű spóratermő füzére kissé szőrös. Nyr. Bockshorn. 1798: Báldián (Veszelszki 436). 62) szóból hozta létre Diószegi és Fazekas utalva a növény bokros növekedésére. tehát a növény ballag. macskagyökér’. de már előtte az országban véleményezésre szétküldött elnevezések között is megtalálható. bolha ballagókóró l. — tüskés ~ N. J: ’Aegopodium podagraria. ballangókóró balsamfű l. bige a. 182). A baktop a Magy. A baktop ’Aegopodium’ nemzetségnevet Diószegi–Fazekas véglegesíti a Magy. goat’s beard.). baktop 1807 e. rom. ballag a. Hasonló névadási szemléleten alapulnak a növény egyéb elnevezései is: boszorkánykerék. fr. || bakszarv 1578: Back ſÅaru (Melius 96a). Az rl-es és részben az ng-s alakváltozatok a barlang népetimológiás hatását tükrözik. 1948: Baldrián (MagyGyógyn. vö. d): RMGl.’. a lat. szerzőinek alkotása.bakszarvúfű dás magyarázatára l. 130: 305.. báldrián báldrián 1745: Baldián gyökér (Torkos 10). barlangó (MTsz. kozibród. (TESz. topog a. 379). bak a. Genaust Aegopódium a. 182).-i Aegopodium (< gör.

) és a muszkáta ’muskátli’ (ÚMTsz. a névadás alapja a növény óriási mérete. balzsamfenyőfa balzsamnyár 1998: balzsamnyár (Priszter 463). Götterbaum ’bálványfa. és szívesen szagolgatták a virágot. Balſamum olaÿth gr. illatos gólyaorr’. 389). J: ’Populus balsamifera. J: ’ua. — büdös ~ N.’. vö. 1813: Bal’samfű (Magy. balzsamfenyőfa 73 banyómuszkáté zsam’ közvetítésével terjedet el. A névalkotásra idegen nyelvi példák is hatással lehettek. balzsamfű 1.. A balzsamfű előtagja (balzsam) vándorszó. lat. Balsam. Marzell Abies balsamea a. J: ’Abies balsamea. Ember és növényvilág 198). . 364). banka a. vö.’. a fából kivont balzsam R. buta’ jelentésű szó azért vált a madár nevévé. bandikó l. bálsamo. J: ’ua. lat. a gólyaorr hasonló a muskátlihoz. a banyó ’banya’ (ÚMTsz. büdözsbanka (Péntek– Szabó.. balzsamfenyő) balzsamelőtagja a fa természetes balzsamtartalmára utal. — mirigyes ~ 1998: mirigyes bálványfa (Priszter 293). kakas~ (→ kakasmandikó) banka N. balzsamolaj néven árulták. J: ’Thymus serpyllum. 1775: BalÐam-fü (Csapó 123).bálványfa bálványfa 1998: bálványfa (Priszter 293). fertőtlenítő és görcsoldó forrázatokat. 1948: Balzsamfű (MagyGyógyn. 2. Balsamtanne ’balzsamfenyő’ mintájára jött létre. J: ’ua. alapjuknál 2–4 mirigyes fog található” (Schönfelder 146). Balsambaum ’balzsamfa’. 243).’. hogy a „levélkék tojásdadlándzsásak. magyarázatát l. 1841: balzsamfű (Barra 314).). közepétől adatolható. tavaszi hérics’. A banyómuszkáté népi név. balbalzsamfa l. hosszan kihegyezettek. a jegenyefenyő utótag nemzetségnév ’Abies’. balzsam-jegenyefenyő’. Balsampappel ’balzsamnyár’. amelyet az idős asszonyok a ház közelébe ültettek. balzsam-jegenyefenyő l. J: ’Thymus vulgaris. || balzsam-jegenyefenyő 1998: balzsam-jegenyefenyő (Priszter 287). A névadás szemléleti háttere. A névadás magyarázata az lehet. J: ’ua. Marzell Populus balsamifera a. gyógyszerészeti elnevezése is erre utal: Balsamum canadense.’. J: ’Adonis vernalis. sz. balzsamnyár(fa)’.és utótag magyarázatát l. banyómuszkáté N.-i Abies canadensis elnevezés utótagjának fordításával keletkezett. A szaknyelvi balzsamnyár összetett szó. banka a. jegenyefenyő. Idegen nyelvi megfelelőre vö. A növénynévben szereplő bal(z)sam változat a 18. még Boldogasszony oldala. banyómuszkáté (Szabó–Péntek. J: ’Geranium macrorrhizum. ném. EWUng. || balzsamfa — kanadai balzsamfa 1948: kanadai balzsamfa (Halmai 5). 1783: BalÐam-fü (NclB. a R. — ~fa 1998: balzsamnyárfa (Priszter 463). amikor tavasszal a hérics virágzik. A balzsamfű növénynév magyarázata. Balsam átvétele. vö. kerti kakukkfű’. muskáta a. A balzsam Európában a gör. Halmai 5. mirigyes bálványfa’. büdözs banka ’búbos banka’ (ÚMTsz. ném. balzsamokat készítettek. magyarázatára l. A mirigyes jelző arra utal. J: ’ua. balsamum. A balzsam-jegenyefenyő és társneveinek (balzsamfa. J: ’Ailanthus altissima. balzsamfenyőfa 1807: balzsam Fenyffa (Magy. istenfa’. TESz. vö. 74/1). az elő. hogy a madár akkor énekel. latin szakny. A bálványfa a lat. valószínűleg a ném. vadkakukkfű’. ezeket a patikákban balzsam v. hogy az illatos gólyaorr is illatos „vénasszonyvirág”. (OrvK. mivel a madarat butának tartják. összetett szó. vö. balzsamos nyár (→ nyár). ▌ 2. N. sp. Ezerjófű 21). 521). a banga ’bamba. A balzsamfenyő összetett szó. Fűvészk. A banka és a büdös banka népi nevek.’. ném. balsam. az utótag a német eredetű muskátli alakváltozata. banka (Péntek–Szabó.’. hogy a kakukkfűből gyógyító hatású köptető. valószínűleg a búbosbanka (madár) nevének átvételei. A banka szóhasadás eredménye. balsamum ’ua. Ember és növényvilág 198). szakny. βάλσαµον ’balzsamcserje.-i Ailanthus ’istenfa’ mintájára jött létre. feltehetőleg a ném. Genaust Ailánthus a. ang. A kanadai jelző a fa előfordulási helyére utal. Fűvészk.’. J: ’ua.) összetétele. Marzell Ailanthus glandulosa a. || balzsamfenyő 1998: balzsamfenyő (Priszter 287).

’. J: ’Colchicum autumnale. Lämmerschwanz ’bárányfarok’. A báránycsecsfű Benkő alkotása. A baraboly első megjelenése: 1588: baraboly (TESz. pozsgás levélkék állati csecshez hasonlíthatók. 1807: Báránynyelv fű (Magy. bókoló amaránt’. agni lingua est herba nota. ném. J: ’Verbascum densiflorum. ezt követően. 4: 30). hosszú virágzata. de a név utalhat a Plantago mediára is’. ukr. 1783: Báránynyelv (NclB. ▌ 3. 155). N. a foltos kontyvirág is gumós növény. — N. 1798: Bárány nyelv-fÍ (Veszelszki 106). a névadás alapja. 528).’. molyhos ökörfark’. 279).). 1783: Bárány nyelv-fü (NclB. 330). amelyek aztán elszáradnak. A baraboly vándorszó. bárányfark l. Báránynyelv (MagyGyógyn. 1998: bárányfarok (Priszter 297). J: ’Sedum acre. ▌ 2. Fűvészk. molyhos. barabói ’baraboly. a névadás magyarázata.). bárányfű (ÚMTsz. még csicsiskoma. hogy az apró. kerti borágó’. 1578: Barány nyelw (Melius 149). Genaust Perséa a. Hasonló névadási szemléleten alapul a növény egércsecsf ű elnevezése. hosszúkás. Fűvészk. A bárányfű népi név. J: ’Borago officinalis. 368). nagy útifű’. blg. A bárányfarok báránynyelv 1. Ember és növényvilág 221). J: ’Taraxacum officinale. A növény fejlődésére vonatkozóan l. bárányfark (MNy. burgonya’.’. A báránynyelv (1. | 1783: ’Plantago major. mivel a névadás alapja. N. bárányfark (ÚMTsz. hogy a szőrkoronás termések szőrös állati fejhez hasonlóak. — ~fű 1775: Bárány-nyelv-fü (Csapó 27). J: ’Arum maculatum.: Arnoglossa: Barany nielu (Herb.: Arnaglossos que a latinis plantago dicitur. ősszel tűnnek fel a virágok. szűz~ 74 báránynyelv ’dúsvirágú ökörfarkkóró’ (2. N. barangkóró l. a növény tavasszal (a kisbárányokkal egy időben) megjelenő leveleire vonatkozik. J: ’ua. hogy a növény levele a baracklevélhez hasonló. — Ö: turbolya~. jelentése ’az ernyősök rendjébe tartozó gumós növény’. vö. 1948: báránynyelv (Halmai 15). szintén Benkő alkotása.). bárányüröm báránycsecsfű 1783: Bárány-tsets-fü (NclB.) tükörszó. bárányfejűfű N. 334). foltos kontyvirág’. N. bárányvirág bárányfarok 1. bárányka (Péntek–Szabó. ▌ 2. 364). A bárányka erdélyi népi elnevezés. 47). 2. a levelű és a fű magyarázó elemek a növénynévben. szintén a növény hosszú virágzata hasonlít állati farokhoz. EWUng. vö. b"r"nf™rk. барабóля ’ua. báránfarok (ÚMTsz. A névadás alapja a növény csüngő. J: ’Verbascum thapsus. báránylábvirág l. Vtty fű alias Baraanj nyelu (GyöngySzt.) elnevezése valószínűleg idegen nyelvi minták alapján jött létre. A baracklevelűfű a lat. a latin arno- . 1845: Báránynyelvfű (Kováts. 528). — báránycsecs 1813: Bárány tsets (Magy. fehér fejhez hasonló csonk marad vissza. J: ’Plantago lanceolata. d): RMGl. bárányfű N.). bárányiröm l. virágos hajtása mirigyszőrös. a borsos jelző talán a növény illatára utal. borsos varjúháj’.: RMGl. J: ’ua. borsos keserűfű’.). A borsosbaraboly hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. A bókoló amaránt hivatalos magyar bárányfarok (1. Persicaria (< Prunus persica ’barack’) fordításával jött létre. lándzsás útifű’. 1610 k. őszi kikerics. TESz. барабóй. bárányfejű fű (ÚMTsz.baraboly baraboly — borsos~ 1903: borsos baraboly (Hoffmann–Wagner 185). Marzell Amarantus caudatus a. dúsvirágú ökörfarkkóró’.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. i. J: ’Persicaria hydropiper. bárányfarok bárányka N. ami a bárány bundájára emlékeztet. 1948: borsos baraboly (MagyGyógyn. N. pihéinek elfújása után pedig kopasz. 1847: báránynyelv (Peregriny 354). Műszótár 441). A magyarba a baraboly a románból vagy az ukránból kerülhetett. 1560 k. hogy a növény tőlevelei gyapjasak. a névadás szemléleti háttere. amely állati farokra emlékeztet. pitypang’. barabúla ’burgonya’. rom. ballangókóró bárány l. A bárányfejűfű népi név. elsősorban a tavaszi levelek’. J: ’Amaranthus caudatus. J: 1578: ’Plantago major. baracklevelűfű 1578: BarakſÅk leuelx f× (Melius 174a)..

apró.) népi név. a fű magyarázó utótag. 1783: Bárány üröm. így a bárányüröm ’abszintüröm’ (2. magyar alkotásnak tűnik. bárányvirág 1. 312).: RMGl. J: ’Vitex agnus-castus. Glossopétalon a. a névadási szemlélet háttere. ▌ 2. J: ’Primula veris subsp. szüzességét megtarthatja. A báránynyelv ’lándzsás útifű’ (3. Szabó. abszintüröm’. SchaffÅung (Melius 149) ’birkanyelv’. 209). régen borspótlónak használták: „magva . J: ’ua. hogy „a’ régiek azt hitték. 128: 181. J: ’ua. ném. összetett szó. hogy a növény csüngő. aren. barátcserje’. tavaszi kankalin’. 1998: báránypirosító (Priszter 294).. darabos. amely a növény egyéb neveinek keveredésével jött létre: a bárány előtag valószínűleg a növény másik elnevezésében előforduló ökör állatnév megfelelőjeként (vö.’. A különböző Artemisia-fajok. 1841: bárány üröm (Barra 209). birka’. 734). Melius 429. bárányüröm’. az az.) hasonlóságon alapuló névátvitellel kapták az azonos elnevezést. csípős. Melius névalkotását így magyarázza: „Lingua ouis. J: ’Vitex agnus-castus. veris. Lingua arietina. 128: 181)..’. 1948: Báránypirosító (MagyGyógyn. báránypirosító’. báránylábvirág (ÚMTsz. A bárányüröm valószínűleg magyar alkotás. J: ’Artemisia absinthium. lat. Goatbart ’kecskeszakáll’. ném. A névadás magyarázatára l. hogy a leírásokban szereplő bárányürmöt Melius az Artemisia absinthiumra vonatkoztatta. 220). A báránylábvirág metaforikus elnevezés. ▌ 2. 1948: Bárányüröm (MagyGyógyn.. 1775: Bárány üröm (Csapó 299). Genaust Arnóseris a. J: ’Corydalis solida.) népi név. A bárányvirág ’ujjas keltike’ (2. 128: 181). a lat. szűzbárány 75 barátfő utótagra l. Melius 433. A bárányvirág tükörszó. arnós ’bárány’. állatnyelvhez hasonlítanak. Bárány Irem (NclB. ujjas keltike’. Idegen nyelvi megfelelőre vö. | 1590: ’Artemisia pontica. hogy a fehér színű virágok báránybundához hasonlóak. üröm. hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. gömbös virág.báránypirosító glossus (< gör. Nem kizárt azonban. azért is ezt a’ Németek és Magyarok mái napig is barátborsnak hivják” (Barra 322). a névadás személeti háttere. gen. — N. az utótagot a növény R. akkor hajtják legelőre az állatokat” (Péntek– Szabó.. 1578: barány Irxm (Melius 158a). báránypirosító 1903: Báránypirosító (Hoffmann–Wagner 32). pirosítógyökér nevéből vonták el. gör. barátfő 1578: Barát fxnec gr. J: 1578: ’Artemisia pontica. glôssa ’nyelv’) fordítása. lingua ovis. Barány nyelw” (Melius 149). 1590: Absynthium Ponticum: Barany érôm (SzikszF. 415). lingua arietina (< lat. hosszúak. báránylábvirág (MNy. Marzell Artemisa vulgaris a. J: ’Alkanna tinctoria. a barát előtag magyarázata az a hiedelem. a növény levelei vékonyak. termése égető. Idegen nyelvi megfelelőre vö. hogy a’ ki ezen magnak porát estve reggel késhegyenként szedi. 1948: báránylábvirág (MagyGyógyn. bárányüröm’. Mönchspfeffer tükörfordítása. barátfő . pitypang’. az bárányszűzfa l. || barátcserje l. a ném. barátbors 1841: barátbors (Barra 322). amelyek báránybundára emlékeztetnek. Ember és növényvilág 273). hogy „Mikor virágzik (Szentgyörgy-nap tájékán). — illatos ~ 1998: illatos barátcserje (Priszter 538). A bárány előtag magyarázata talán a sok. A barátbors a ném. még ökörnyelv. Az elnevezés alapja. 1998: bárány-üröm (Priszter 306). 1903: bárányvirág (Nyr. lingua ’nyelv’. J: ’Taraxacum officinale.) a lat. A báránynyelv ’nagy útifű’ (2. (Melius 75a). || báránylábvirág 1908: báránylábvirág (Nyr. 4: 30). Lämmerblume fordítása. barátcserje’. barátbors barátfejűf ű l. sárga virágja hosszú száron található. 1798: Bárány. || barátcserje 1998: barátcserje (Priszter 538). Szabó. A bors utótagot az indokolja. 1903: Bárányvirág (Hoffmann–Wagner 143). A báránypirosító elnevezés a növény mai hivatalos magyar elnevezése. ökörnyelv) került a névbe.). bárányüröm 1. bors izü és csipösségü” (Barra 322). ovis ’juh. ill. Nyr. vagy puÐztai üröm (Veszelszki 16). hogy a növény levelei magas C-vitamin tartalmúak. aries ’kos’) fordításával jött létre.

J: ’Datura stramonium. Növ. bárcs’. b™risk™ ’Datura stramonium termése’ (ÚMTsz. | 1998: ’Cnicus benedictus. Pfaffe ’pap. barátok l. barcs a.. paponya.’. Barschklo. TESz. szerzetes’. ahol Marzell szerint az előtag bär. medvetalp’. bárkavirág N. bárány a. barcsa. 1798: BarátfejÍ-fÍ (Veszelszki 127). 1807: Bárts (Magy. Növényszótár 64). SzlJsz. szem’) is hatással lehetett névalkotására.). 1783: Barát fejü fü (NclB. A nyugati medveköröm (2. 1998: bárcs (Priszter 340). fehér fejhez hasonló csonk marad vissza. cseh bršľ ’ua. 44: 29. Az olaszországi jelző megkülönböztető szerepű. Az áldott bárcs (1. A bárcs nevet viselő növények mindegyikének (közönséges medvetalp. Pfaffenrxrlin (Melius 75a) [Pfaffenöhrlein] (< ném. bariska N. 1998: áldott bárcs (Priszter 340). agármony. áldott bárcs. hogy a tölcsérszerű. valószínűleg a ném. EWUng. egyedi adat. bárcskóró l.-hv. hogy a szőrkoronás termések fejhez hasonlítanak. J: ’Arum maculatum. A névadás alapja. szb. szúrósak. farkasölő sisakvirág’. CV. céklaleves’. Bariska (MagyGyógyn. ÚMTsz. J: ’ua. A névadás szemléleti háttere.. szlk.. foltos kontyvirág’. nyugati medveköröm) nagy. de feltehető szlk. a szláv eredetű bárány becéző rövidítéssel létrejött bari alakjából keletkezett -s és -ka képzőkkel. szúrós. fehéres buroklevél alján egy dudor v. A barátfő Melius alkotása. ami heréhez hasonlítható. barátfő 76 bárkavirág A bárcs szláv eredetű. barát. Melius a barát. A bárcs megvan a német nyelvben is: 1654-től adatolva: Bartsch. J: ’Acanthus mollis. | 1807: ’Cnicus.). 11: 6). A bariska népi név. J: ’ua. csomó található. — olaszországi~ 1805–13: „Az Olaszországi Barts kitelelf növevény…” (Márton. a növény nagy levelű és feltűnően szőrös. A barátmonyúfű ’barátheréjűfű’ Melius alkotása. a termésnek a nevét vitte át a népnyelv a növényre. vö.. az áldott bárcs és a nyugati medveköröm szőrös növények. 1628/1793: Barts (EtSz.. a mony ’here’ magyarázatára l.) bárcs elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. . Fűvészk.. 81. 410).barátmonyúfű barátfejűfű 1775: Barát-fejü-fü (Csapó 208). Marzell Cnicus benedictus a. idegen nyelvi megfelelőkre vö. amelyet a népnyelv bariskának nevez. — Ö: pápafű~. K *baršč ’medvetalpfű’ került át. áldottfű. pap + mony ’here’ szerkezetű nevet a zsidócseresznye megnevezésére is használja. Melius névadását így magyarázza: „Barát fxnec hyiác. a szláv eredetű barát előtag ’szerzetes’ jelentésű. Szabó. TESz.. J: 1628/1793: ’Heracleum sphondylium. 264). vö. J: ’ua. vö. baracsika (ÚMTsz. bariska. bárcs bárcs 1.. áldott bárcs’.). nyugati medveköröm’. bršť. italienische Bärenklau ’olasz medveköröm’. Mert ki kelletkor vgyan ſÅxrxs à feie à virága vtán mint egy koſÅorús Czerifakónac” (Melius 75a). N. or. le. 11] a. mint az áldott bárcs (1. áldott bárcs’. a ném. vö. bršč ’medvetalp’. || barátfű 1783: Barát-fü (NclB.).’. közönséges medvetalp | Cnicus benedictus. A magyarba talán egy ki nem mutatott. A névadás alapja a tüskés toktermés. barátmonyúfű 1578: Barát monyu f× (Melius 89).’. 410). 458). Ember és növényvilág 198). борщ ’káposztaleves céklával. áldott bárcs’. Öhr ’fül. amely a szláv Bar(t)sch értelmesítésével keletkezett. karéjos levelei vannak. a levelek fogazottak. ill. J: ’Aconitum vulparia. — áldott ~ 1911: áldott bárcs (Cserey. 328).’. sőt R. N. 1948: Áldottbárcs (MagyGyógyn. barszcz ’medvetalp.) jelzője a növény régi elnevezéseiből került az újonnan alkotott bárcs nemzetségnév elé. Mönchskopf tükörfordítása. Melius így magyarázza: „mert vgyan monya vagyon à txuénec mint egy piliſſes Papnac” (Melius 89). Kniezsa.. b‘šč. tótok és ~ salátája barátf ű l. ▌ 2. J: ’Cnicus benedictus. csattanó maszlag’. N. — ~kóró 1862: bárcsakóró (TESz. a növény előfordulási helyére utal.). szln. bari a. bárkavirág (Péntek–Szabó. Melius 387. EtSz. bariska. Heracleum sphondylium [1. Metonimikus összefüggésként jelentkezik a növény része és egésze közötti kapcsolat: a növény részének. Nyr. és a növény pihéinek elfújása után kopasz. — Ö: szűz~ (→ szűzbárány).

1527: Bacolcza ffara (TESz. A bársonyka az ótör. | 1813: ’Sorbus domestica. Szabó. J: ’ua. Fűvészk. a névadás alapja a virág.. összetett szó. szépek. 103). 2. a korai adatok ugyanis elsősorban a Dráva–Száva közéről származnak.2: RMGl. J: ’Amaranthus caudatus. || bársonyvirág 1578: Bárſon virágnac gr.).’.). ném. bókoló amaránt’. R.. amely bárkához hasonlítható. valószínűleg Diószegi–Fazekas alkotása. még bársonyvirágfű. valószínűleg a bársonyvirágfű elnevezés előtagját vette át. A bársony előtagot az adatok alapján elsősorban a bókoló amarántra használja a növénytani szaknyelv és a népnyelv is. A barkóca szláv. J: ’Scrophularia nodosa. *brěkavica olyan szláv népcsoport nyelvében élt. bókoló amaránt’. Hasonló típusú névadásra vö. J: ’Amaranthus caudatus. bársonyvirágfű nevéből vették át. 1590: ’Sorbus sp. 383). Fűvészk. Ember és növényvilág 291). — ~fa 1325: Borkouchafa (OklSz. a bársony előtagot a növény R. bársonyszép 1578: Bárſon ſÅép (Melius 92). a levelek nem bársonyosak. berkenye’. (Melius 92). 1379. J: 1325. barkóca 1257: „Usque ad arborem Burcolcha” (OklSz. a paréj (→ paraj) utótag jelentése ’főzeléknövény. szln. A tejoltó galaj virága sárga. J: ’Galium verum. Arche Noah’s ’Noé bárkája’ ’Aconitum napellus subsp. 29: 249). bársonyparéj 1813: bársony Paréj (Magy. kiemelve azt. — N. *brěkovica vagy *brěkavica ’barkóca’ kerülhetett át a magyar–délszláv határon. 1527. b#rsom b•rjan (MNy. barkolca l. brokovec. Bársony Virág (De Herbis: RMGl.. bronkovec ’barkóca’. az utótagra l. 1590: Sorbus torminalis: Barkocza fa (SzikszF..: RMGl. fojtós berkenye’. berkenye’. és a szép utótagot illesztette hozzá. vö. TESz. Amaranthus: barson virag. 1783: Barkótza (NclB. eredetű bársony -ka kicsinyítő képzős alakja. A névadás magyarázatára l. 1379: Barkochafa (OklSz. ebből való a berkenye. ezek alapszava azonos a ’berkenye’ jelentésű *brěkynja alapszavával. v. barkócafa (Péntek–Szabó. 775). valószínűleg délszláv eredetű. bársonyvirágfű. 423).: Barſon vÿragh fwet gr. hogy a növény bíborszínű virágai mutatósak. 1813: Barkótzafa (Magy. vö. 2. TESz. barkócafa ’vadberkenyefajta. 1783: Bárſony virág (NclB. A barnagyökér a ném.: Flos amoris. 1813: Bársony virág (Magy. 1500 k.). 374). ez az ótörök eredetű bársony előtag magyarázata.). hogy a *brěkovica. A bársonyburján népi név. barnagyökér 77 bársonyvirágfű mós gyökérzet.. Noah’s ark. vö. Sorbus torminalis’ (ÚMTsz. gyomnövény’. 1577: ’Sorbus sp. 365). bársonyka 1807: Bársonyka (Magy. A gyök elvonás az ugor eredetű gyökér szóból. ballangókóró barnagyök l. Marzell Aconitum napellus a.). sz. A bársonyparéj összetett szó. bársonyvirágfű 1577 k. viszont a növény gyöktörzse vörös festőanyagot ad. bókoló amaránt’. 2. bársonyos virág. EWUng. — N.. — N. bársonyszép. (OrvK. J: 1257. göcsgyök. barnagyökér 1903: Barnagyökér (Hoffmann–Wagner 127). 344/22). bársonyburján N. TESz. Katikasisakvirág’. 1577: sorbus: barkocza (KolGl. berkenye’. R. amely később beleolvadt a magyarságba. 1500 k.). Sorbus torminalis’ (ÚMTSz. barkóca ’vadberkenyefajta. | ’Sorbus sp. UEWb. a névadás magyarázata a barna. cso- .. göcsös görvélyfű’. J: ’Amaranthus caudatus. Lehet. EWUng. 514).: De zezulo: Barkocza (StrassbGl.). BraunwurÅ tükörfordítása. Fűvészk. gyökér a. burján. napellus. vö. a névadás alapja a bíborszínű. 103).barkóca A bárkavirág népi elnevezés. 1350. 214). paraj a. barkóca barlangkóró.. varjúmogyoró. || barnagyök 1841: barnagyök (Barra 354). bársonyvirág (→ bársonyvirágf ű) stb. Melius 409. tejoltó galaj’. J: ’Amaranthus caudatus. ang. EWUng. barlangó l. paraj a. A bársonyszép Melius alkotása. Fűvészk. A magyarba egy feltehető déli szl. 364). | 1783: ’Sorbus domestica.: RMGl. bókoló amaránt’. 1350: Barkolchafa (OklSz. fojtós berkenye’. XVI. gyökér a.

316). bazsarózsa a. J: ’ua. 1783: Ba’salicom. a nagyezerjófüvet (2. 131).: Peonia: Bosÿr vel Zenth Georgh Rosaÿa (Ortus: RMGl. (OrvK. 1578: Baſilicum f× (Melius 109a). 1775: BaÐa-roÐa. a növény R. eredetű (első megjelenése: 1395 k. még bársonyka. 171/30). bazsalik (MTsz. A bársonyvirág összetett szó. bazsajékum l. nagyezerjófű’.’. — ~rózsa 1577 k. A bársony előtag ótör. J: ’ua. basarózsa l. A nagyezerjófű (2. 105).: RMGl. 1798: Baſalikom (Veszelszki 328). 80/27). 1610 k.. busarózsa. Baſalicomot gr. Diószegi–Fazekas a rózsabazsál nevet javasolja a R. b™zs™licsk™. buzsarózsa (ÚMTsz.). A N. 1998: piros bazsarózsa (Priszter 445).). vö. velwet-flower ’bársonyvirág’. Szabó. bazsalikomfű bazsal l.’) ’bazsarózsa’ jelentésben került át a magyar nyelvbe. bazsalicska. bazsalika. 1595: basalnak gr. ang. a Bazsál ’Paeonia’ nemzetségnév (Magy. sz. 1583: basi rosa Paeonia (Clusius–Beythe 6: BotTört. (OrvK. XVI. új növénynevüket azonban nem fogadta be a szaknyelv. officinalis. és a későbbiekben kiegészült a rózsa magyarázó utótaggal. bazsalikomf ű basilikumbojtor l. bársonyszép. 105). bazsarózsa elnevezés ma is a növény hivatalos neve. masculus ’hím’. 29: 249). 105). v. TESz. ▌ 1. Baſilicum (Melius 109a). A különféle alakváltozatok népetimológiával (busarózsa). bojtorján bazza l. 1590: Basilicon Ocymum: Basalicum. bòžūr. 92). 1525 k. lat. 92). — N. 1783: BaÐa-ró’sa (NclB.-hv. még bársonyburján. EWUng. — kerti ~rózsa 1998: kerti bazsarózsa (Priszter 445). bazsarúzsa. bažur ’ua. 379). (Melius 108a). 1807: Bazsa-rózsa (Magy. BraÐiliom (NclB.’. bazsajikum. Samatblumen tükörfordítása. A rózsabazsal Diószegi–Fazekas alkotása. EWUng bársony a. 1. tejoltó galaj’ (MNy. Melius a lat. 38/17). A névadásra l. d): RMGl. 316). barza l. J: ’ua. Ocymum odoratum: Basalicum (SzikszF. || bazsalikom 1577 k.: Baselicon: basyl[i]k[um] fw (Herb. — N. (Beythe 92a). 1583: bosolicom Ocymum (Clusius– Beythe 6: BotTört. бoжýp ’bazsarózsa’. 1595: Baſalicum (Beythe 44). blg. basarúzsa (MTsz. bazsarózsa helyett. 390).: Baſa roſat gr. božurъ ’sáfrány.’.’. szl. TESz.: RMGl. J: ’Dictamnus albus. J: ’ua.: ’bíborszínű bársony’). mindkét növényt. Melius így magyarázza a névadást: „Bárſon ſÅin× à virága. rózsa~ (→ bazsa) bazsa 1470 k.. 379). 1948: Bazsár rózsa (MagyGyógyn. Melius így magyarázza a nevet: „EſÅt à Paticariuſoc Pœnia maſcula.: Peonia: busir rosa (De Herbis: RMGl. bazsajka. 316).) és kerti bazsarózsát (1. Him baſaroſánac hiyác” (Melius 108a).’. szb. bársonyos virágokból álló bugavirágzat. 1578: Braſiliom. Fűvészk. || rózsabazsal 1807: rózsa Bazsál (Magy. Fűvészk.) is használták epilepszia gyógyítására. 131). | piros ~rózsa 1948: Piros bazsarózsa (MagyGyógyn. a): RMGl. kerti bazsarózsa’. 1590: Malua Romana: Basa rosa (SzikszF. a R. bazsa basilica. BaÐiroÐa (Csapó 30).: Peoniaca: bazar (CasGl. bodza 78 bazsalikomfű A bazsa déli szláv eredetű (vö. 105). .).: Pionia: Baza rosa (Herb. bársony a. N. || bazsalrózsa 1775: Basal-rosa (Csapó 30). az az. J: ’ua. basilicum l. ▌ 2. lat. bozsarózsa. J: ’ua. J: ’Ocimum basilicum. a ném. 1595: Baſij Roſa (Beythe 92a). 1540 k. bazsajékom. 1998: bazsalikom (Priszter 437). A nagyezerjófű (2. bársonyvirág ’tejoltó galaj’ magyarázatára l. Bárſon virágnac is hiyác eſÅt” (Melius 92). 105). e. esetleg torzítással (rosszul megértett ritka szó torzulása) alakulhattak ki.bazsa bárszony-virág ’Galium verum. 105). — hím~rózsa 1578: Him baſaroſánac gr. Idegen nyelvi megfelelőre vö. paeonia nevet a megfelelő magyar növénynévvel helyettesítette (vö. 105).). Fűvészk. bodza basalrózsa. kerti bazsalikom’. 1742: basilika-f× (EtSz. az utótagot pedig lefordította. Melius 409. neve paeonia mascula. bazsalikomfű 1.) bazsarózsa neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezhetett. 1841: bazsalyikom (Barra 315).’.). c): RMGl. bazsarózsa a. bazsarózsa.: Baſalicom (OrvK. J: ’Paeonia officinalis subsp.) hímbazsarózsa neve latin mintára keletkezett. 1783: BaÐal-ró’sa (NclB. a névadás magyarázata a bíborszínű.

amelyet a békaboglárkából vontak el. bosiljak. A bazsalikomfű ’csomborpereszlény’ (2. múzsa. a növény sekély. Benkő alkotása. fr. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a kerti Ba’salyikom (Magy. 1783: Erdei BaÐalikom (NclB. Fűvészk.. tyúk~ béka l. ▌ 4. hortenzia. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvész könyve említi békaboglár nevet. csomborpereszlény’.’. J: ’ua.. or. Fűvészk. J: ’ua. Az erdei. de nagyobbak. indás ínfű’. királyhoz méltó’ jelentésű melléknévi származéka. vö.) elnevezés szintén hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett: a növény felépítése (levele. basilje. vonták el a ké- . — kerti bazsalikom 1813: kerti Ba’salyikom (Magy. ang. békaboglárka’. Növényszótár 5). EWUng. 365). s ~ m. Basilikum. bazsaikom. angyélika. 368).) a ném. A csomborpereszlénynek a német és az angol nyelvben is hasonló elnevezései voltak. Bottört. basilicum végső forrása a gör. bazsárrózsa bazsa begy l. A békabogyó összetett szó. 1783: Vad BaÐalikom (NclB. -om megfelelésre vö. Bergbasilien ’hegyi bazsali- 79 békabogyó kom’. R. J: ’Actaea spicata. 365). 2. J: ’Ranunculus flammula. TESz. vadbòrzsalík (Péntek– Szabó. békaboglárka l. J: ’Actaea. ném. az ’indás ínfű’ vadbisziók (→ bisziókfű) nevét. 1911: fekete békabogyó (Cserey. 1998: békaboglárka (Priszter 477). — fekete ~ 1903: Fekete békabogyó (Hoffmann–Wagner 110). R. ol. J: ? ’Saponaria officinalis. nagy víziboglárka’. boglárka~virág békaboglár l. szappanfű’.békaboglárka bazsalik. hv. Fűvészk. basilicum [remedium] ’királyi orvosság’ < gör. Basilienkraut. amely Diószegi–Fazekas alkotása. ang. basìlico. J: ’ua. bazsajikom. mivel a két növény hasonló. J: ’Ranunculus aquatilis. — erdeibazsalikom 1775: Erdei baÐalyikom (Csapó 30). basil. bazsilikumot gr. 390).’. bisziók (→ bisziókf ű) helyett. a szóvégi k. 1998: békabogyó (Priszter 291). 368). paradicsom. Ember és növényvilág 199). A békaboglárka összetett szó. 1998: kerti bazsalikom (Priszter 437). Genaust basílicum a. — vadbazsalikom N. mindkettő illatos. A szó a latin közvetítésével bekerült a legtöbb európai nyelvbe. ▌ 3. basilikón. 2. || békaboglár 1813: Béka boglár (Magy. Szabó. базилúк. szappanfű’. lat. a bazsalikafű változatok valószínűleg más latinból átvett növénynevek végződéséhez igazodtak: pl. 52. templom. virágzata) a kerti bazsalikomhoz hasonló. 2. (ÚMTsz. 365) nevet javasolja a R. amely szintén a kerti bazsalikom nevének átvétele. nagy víziboglárka’. vö. a k. | szelíd bazsalikom 1783: Szelid Ba’salyikom (NclB. Melius 416. 1798: ſzelíd Ba’salikom (Veszelszki 328). wild basil ’vad bazsalikom’. J: ’Acinos arvensis. az utótagra l. 1783: Béka Boglárka (NclB. fekete békabogyó. a névadás alapja hasonlóság. -um ~ m. basileús ’király’ szónak eredetileg ’királyi.’. muzsika. 1948: békabogyó (Halmai 6). békabogyó’.. J: ? ’Saponaria officinalis. békabogyó 1911: békabogyó (Cserey.) Melius alkotása.és vadbazsalikom ’szappanfű’ (3. békaf ű nevéből vette át. a növény hasonlít a bazsalikomhoz: „Leveleivel hasonlít a’ kertihez [a kerti bazsalikomhoz]. Melius elnevezése hasonlóságon alapul. J: ’Ranunculus aquatilis. békaboglárka 1. Wilde Basilien ’vad bazsalikom’. amely később főnevesült. basilikón [phármakon] < gör. vö. Marzell Calamintha acinos a. a’ virági fejérek” (Veszelszki 328). A bazsalik. A bazsalikom latin eredetű. 1578: „harmadic” Baſilicum f× (Melius 109a). lat. 383). bazsarózsa. Basilie. 129: 187. feltehetőleg a békabogyótakta (1807) elnevezésből. basileús ’király’. bazsalrózsa. ▌ 2. wilde Baſilien (Veszelszki 328) fordításával keletkezett. uzsora stb. A szóbelseji k. bazsalikom a. A korai adatok fű magyarázó utótaggal adatolhatók. zs megfelésre vö. bazsaÇikom. a kerti bazsalikomhoz hasonlítja a csomborpereszlényt. lat.). Nyr. | vadbazsalikom 1775: Vad BaÐalyikom (Csapó 30). A vadbazsalikom ’indás ínfű’ (4. boglárka. Hasonló névadási szemléletre l. ▌ 2. lat. ném. galamb~. 1998: fekete békabogyó (Priszter 291). bazsalikom a.. basilic. mocsaras területeken fordul elő. Ez a gör. bazsalyikom. Növényszótár 5). J: ’Ajuga reptans. Benkő a béka előtagot a növény R.

. Krötenflachs (NclB. a békaláb (2. 129: 188). közönséges gyujtoványfű’. kanálhoz hasonlóak. 1590: ’Ranunculus sp.) és a közönséges gyujtoványfű (2. magyarázatára l. rāna ’béka’ kicsinyítő képzős alakja) fordításával alkotta.). a fekete tojásdad bogyókra utal. 1775: Béka-fü (Csapó 34). közönséges gyujtoványfű’.).. A névadás alapja. 30). 1604: bekalen (MA. békabogyótakta 1807: békabogyó Takta (Magy. vö. 129: 187. békaláb (ÚMTsz. . hunior fé. A békakanál a ném.-i Actaea nigra utótagjának fordítása. A takta ’Actaea’ nemzetségnév. EWUng. mint a békák. közönséges gyujtoványfű’. 1903: ’Linaria vulgaris. mocsaras helyen. N. Nyr. vö.: béka len (NéNy. 1903: béka-kalór v.békabogyótakta sőbbi szerzők. 1583: béka fiu (Nyr. 391). Nyr. a név magyarázata. Froschlöffel tükörfordítása. ▌ 2. a békabogyó előtag talán a ném. 1798: Beka-len (Veszelszki 278). J: ’Actaea spicata. a kicsinyítő képzőt a kis melléknévvel helyettesítette. | 1775. A ’vízi hídőr’ (2. amit a békák kedvelnek.) jelentésű békafű a ném. mivel a takta utótag értelmetlennek tűnt számukra. 1841: békabogyó takta (Barra 8). Marzell Actaea spicata a. meddő szárára utal. 1843: Békakalán (Bugát. kanál a.). a lat. 129: 191.). | 1604. 1935: 182). 129: 191. a béka.-i Ranunculus ’békácska’ (< lat. 1395 k. f. amelyek álló. 1: 39). 129: 187. 1798. A békalen a ném. békaláb 1. J: ’Ranunculus sp. ÚMTsz.a.: Beka lenchÿeth gr. A 80 békalencse névadásra l. A névadás magyarázatára l. takta. Az utótag kanál ~ kalán váltakozása a szó köznyelvből is kimutatható ingadozását követi. Krötenbeere tükörfordítása.) négy-öt helyen behasadt száraz levele hasonlítható a béka lábfejéhez.) is vizenyős helyen tenyésző növények. 1903: Béka-len (Hoffmann–Wagner 128). békaboglárka’.vagy folyóvizekben. hosszú nyelűek. 391) tükörfordítása. 1590: Ranunculus: Sômôr fé. ▌ 2. sz. A fekete jelző a bogyók színére vonatkozik.) összetételben az utótag a növény hosszú. hogy a növény mocsaras helyeken terem. mezei zsurló’. hogy a boglárka-fajok és a vízi hídőr is iszapos. A békaláb népi név. Froschkraut tükörfordítása. valamint levelei tojás formájúak.: RMGl. — N. 1911: béka-kalór v. Marzell Alisma plantago a. békalencse 1. 1903: Békafű (Hoffmann–Wagner 76). Diószegi–Fazekas takta nemzetségneve nem maradt fenn. béka. TESz. szakny. Az utótag (bogyó) magyarázó szerepű. a lat. zöld.). nedvesebb területeken fordul elő. 1948: békafű (Halmai 6). vizi apium (SzikszF. béka. A békaláb (1. kanál (Cserey.. 1798: Béka-fÍ (Veszelszki 374). J: ’Linaria vulgaris. A békafű Melius alkotása. 37). az az. vízi hídőr’. A béka előtagú összetett szavak olyan növényeket jelölnek. vagy beka fé. a békabogyó viszont az ’Actaea’ nemzetség hivatalos neve lett. barázdált. J: ’Alisma plantago-aquatica. f. 1911: békafű (Cserey.előtag magyarázata. amely hosszú békalábhoz hasonlít. a névadás magyarázata. kanál a. hogy a növény vízben él. 86). békaláb a. J: 1583. 1577 k. sz. Növényszótár 9). hogy a növény vadon. m. Szóhalm. békafű 1.: kalan (BesztSzj. Nyr... 1948: békakanál (Halmai 6). békalen XVI. kanál (Hoffmann–Wagner 76).. J: ’Alisma plantago-aquatica. lenlevelűfű. szakny. EWUng. Nyr. m. fekete békabogyó’.: elsősorban a Ranunculus repens.. Fűvészk.a. még békakanál. boglárka’. Vö. azaz a békák tartózkodási helyén előfordulnak. Növényszótár 9). — kis ~ 1578: Kis Bekaiu f× (Melius 175). J: ’Equisetum arvense. 1783. kúszó boglárka’. 312). békabogyótakta. Kis Bekaiu f×” (Melius 175). 1783: Béka Len (NclB. békaláb (MagyGyógyn. vízi hídőr’. J: XVI. sekély vízben fordul elő.: ? ’Linaria vulgaris. a köznyelv is rendkívül későn állapodott meg a kanál változat mellett. békakanál 1831: béka-kalán (Kreszn. A névadás alapja. ami a békák tartózkodási helye. névadását magyarázza is: „Ranunculus. hogy a mezei zsurló (1. 1798: ’Ranunculus flammula. békafű. levele a házi len ’Linum usitatissimum’ leveleihez hasonló. A békabogyótakta Diószegi–Fazekas alkotása. békaláb (ÚMTsz. békafű (ÚMTsz. TESz.

a névadás magyarázata. vel. J: ’ua. vö. 99*/ 4.a. A béka előtag a szárazföldön élő növények (1. hogy a békalencse először ’pásztortáska’ (1. 129: 194. J: ’Taraxacum officinale. 6). 129: 194. 597). 1798: Béka rokka (Veszelszki 205). 455). apró békalencséből lehetetlen koszorút fonni.: RMGl. hanem a közönséges pásztortáskára (1.. A békarokka ’foltos kontyvirág’ hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. mÿndqn ketſegh nekwl megh aal” (OrvK.) jelentésben tűnt fel: 1577 k. Marzell Equisetum arvense a.). biékarokka bi@karokka (ÚMTsz. disznókék. A pásztortáskából viszont lehet koszorút fonni. amelynek tetején orsóhoz hasonló spóratartó füzér jelenik meg. ezt követi a ’mezei tarsóka’ (2. 1775: Béka rokka (Csapó 270). bábafonal) is a fonás műveletéhez kapcsolják a mezei zsurlót. Isten taskaia (SzikszF. — nagy~ 1578: nagy Béka lencze (Melius 145a). J: ’Arum maculatum. ’Lemna’ (TESz. tqd aÅ feÿeben vgÿ hogÿ aÅ orrath erÿe ala. 1948: Békalencse (MagyGyógyn. a növénynek szintén apró kerek lencseszerű termése van. A béka előtag magyarázata. Nyr. és az EWUng. A TESz. Nyr. Nyr. béka. közönséges pásztortáska’. a XVI.) vonatkoznak.) neve nyilván a ’pásztortáska’ jelentésű békalencse nevének átvétele hasonlóság alapján. béka. 129: 191. hogy a növény tavasszal barna spóratermő hajtást fejleszt. A vízben élő békalencsét ’Lemna sp. 6).: Aaron: Beka rok[ka] (Herb.: cefatica: vizi lenche (BesztSzj.’. béka.). jelentése: „poshadt állóvíz színét ellepő apró levelű vízi növény. hogy a növény friss leveleit tavasszal salátaként fogyasztották. 455). tqd aÅth aÅ Newetlęn vÿaban. végén feltűnik a növény békalencse elnevezése is: 1590: Lens palustris: Beka lencze (SzikszF. Szabó. is. Wasserlinse”. A növény egyéb népi nevei (bábarokka. szakny. J: ’Thlaspi arvense. Åqggÿed aÅ Beka lenchÿeth. első előfordulása: 1395 k. 1595: Beka rokka (Beythe 104). A megjelenési időpontok egyértelműen jelzik. békatarsoly 1590: Bursa pastoris: Beka tarsoly. és a földön terül el: „A maſic kis Béka lencze à kinec el ter×l à fxlden à leuele.) jelentés 1578-ból. — kis~ 1578: kis Béka lencze (Melius 145a).. Az OrvK. a növény vérállatófű elnevezése. — N. a növényt a népi gyógyászat vérzés elállítására használja.címszó alatt tárgyalja a békalencse növénynevet. békasaláta (ÚMTsz. a XVI. a növénynek a mezei zsurlóéra (1. ha kÿnek orra vere ÿar. epane: Vizi lencze (SzikszF. ▌ 2.-ből adatolják. J: ’Capsella bursa-pastoris. bábaguzsaly. ebbql chÿnalÿ koÅoruth. béka.. sz. A békasaláta népi név.a. és vérzés elállítására sem használható. a szó első megjelenését az OrvK. békarokka. mezei zsurló’. d): RMGl. 2. 455). bábarokka. Melius 428.: RMGl. így ír a pásztortáskáról: „a’ Régiek helytelenül Béka lentsének nevezték. békasaláta N. de a’ Béka-lentse vizben terem” (Csapó 215).ban — idézett adata szövegkörnyezettel együtt a következő: „SÅenth gÿeorgÿ Napÿanak vagÿ elqtte vagÿ mÿngÿaraſth vthanna. 117).a. hogy a növény nedves helyeken fordul elő. hogy a békalencse három különböző jelentése közel azonos időből. A kis békalencse ’Thlaspi arvense’ (2. vadsaláta (→ saláta).: RMGl. által idézett adatok azonban nem a vízi békalencsére ’Lemna sp. Az adatok azt mutatják. Nyr. és a ’vízi békalencse’ jelentés 81 békatarsoly 1590-ből.) esetében keletkezhetett a lencseszerű termések élénkzöld. 99*/ 4.: RMGl. és az EWUng. EWUng. 455). A víztől csöpögő.. végéről adatolható. J: ’Equisetum arvense. . Lenticula palustris: Beka lencze (SzikszF.békarokka (OrvK.-nek — a TESz.: RMGl.. sz. 1590: Equapium. foltos kontyvirág’. ▌ 2.). Csapó (1775) egyértelműen jelzi a névkeveredést. a névadás szemléleti háttere. a rokka utótagra l. virága mint egy Czillag: Mint egy Lencze lapis Dinnye mag ollyan à magua” (Melius 145a). Chÿnalÿ gÿwrwth is aÅon Beka lenchÿebql. békalencse’.) emlékeztető buzogány alakú fellevelekkel borított virágzata van. 128: 58. békarokka 1.-ben és az EWUng.’ vízilencse néven említik először.. TESz. A TESz. békához hasonló színe alapján. 1610 k. mezei tarsóka’. pitypang’. vö. 1578: Béka lencze (Melius 145a). ugyanezt a jelentést átveszi az EWUng.

békavirág (Péntek–Szabó. Az ezüstös hölgymál békavirág (2. Bruchkohl ’mocsárkáposzta’. J: ’ua. 1762: béka virág (PP.) a ném. közönséges gyíkfű’.’. 761). var a. 2. 1798: ’Ranunculus flammula. 1783: Béka TarÐoly (NclB. J: ’Capsella bursapastoris. 1798: Réti Béka-virág (Veszelszki 459)..). 5. 1775: Béka-virág 82 bélekenyér (Csapó 207). Rácz szerint „a német Froschtäschen ’Ranunculus repens’ (M. bele- .: „dagadas leÅqn. ▌ 2.. 1775: Béka-tarÐoly (Csapó 214). | 1775. elsősorban különböző Ranunculus-fajok megnevezésére használták a német növénynevet is. 129: 198). vö. 129: 196. talán Szikszai Fabricius Balázs hozta létre. — réti ~ 1783: Réti Békavirág (NclB. 1775: Béka virág (Csapó 34). Ember és növényvilág 278). istentáskája. béka előtagú békalencse (első megjelenése: 1577 k. táska elemeket tartalmazó elnevezéseinek hatására alakulhatott ki.) és a pitypang (6.). N. A békavarfű növénynév béka és var eleme is azokra a betegségekre (dagadások. 383). benek(nyér (EtSz. a boglárkafélék kedvelik a nedves helyeket. EWUng. ▌ 5. paptarsoly. de a kúszó boglárka ’Ranunculus repens’ és a közönséges pásztortáska ’Capsella bursa-pastoris’ egymástól nagyon különböző növények. ▌ 4. J: ’Prunella vulgaris. Az erdei hölgymál (3. Nyr. Froschblume. Marzell Hieracium murorum a. bíkavirág.) békavirág elnevezése hasonlóságon alapul.). pl. rüh’ (1405 k. „nyelwnec dagadaſſat meg gyogyittya” (Melius 88a). A varfű utótag var elemének ’sebekkel járó betegség. belekenyér (ÚMTsz. 1775: Béka virág (Csapó 81). 122). ezüstös hölgymál’. 1742: béka virág (Nyr. vö. 129: 196.békavarfű 683). 415). A békavirág (1. 1577 k. a növény nedves. az utótag a lat. békavirág 1. a növény egyéb tarsoly. Ranunculus acer a. békavirág (ÚMTsz. talán téves név. N. Fűvészk. 410). bikavirágat (ÚMTsz. Waldspinat ’erdei spenót’. Krötenblume tükörfordítása. Ranunculus sp. ▌ 6. Nyr. békavirág (Szabó–Péntek. közönséges pásztortáska’. 365).). ▌ 2. valószínűtlen. J: ’Taraxacum officinale. réti boglárka’ (Magy. varfű. nagy víziboglárka’. 2. kúszó boglárka’.) békavirág elnevezése Benkő alkotása. 129: 198. idegen nyelvi megfelelőre vö. béka a. belekenyer. természetesen ez sem zárható ki. amelyeknek gyógyítására a növényt használták: pl. 4: 31). a latin név szerinti mutatóval). 129: 196). némelyik vízben él.). erdei hölgymál’. N. ill. salátaként fogyasztják őket a Ranunculus-fajokhoz hasonlóan (pl. berekenyér (MTsz. sárga virágúak. pitypang’. kÿth Bekanak hÿnak” (OrvK. Az előtag talán a növény másik. J: ’Malva neglecta. hogy helytelen név. de megjegyzi. J: ’Antennaria dioica...). Nyr. eredetű béka előtagjának jelentése ’dagadás’. vizenyős helyeken tenyészik. papsajtmályva’. 1798: Béka-var-fÍ (Veszelszki 358). 365). hogy éppen a közönséges pásztortáskának adta volna Szikszai a kúszó boglárka németből fordított nevét. 390). | vízi ~ 1798: Vízi Béka-virág-is (Veszelszki 374).) nevét Csapó felveszi ugyan.). boglárka’. békaboglárka’. ▌ 3.) békavirág neve népi elnevezés. erszény. — Ö: boglárka~. bélekenyér bélekenyér 1. martilapu’. a kúszó boglárka nevei között nem jelenik meg a békatarsoly (vö. J: ’Hieracium murorum. TESz. var a. Fűvészk. békavirág (ÚMTsz. J: ’Tussilago farfara. vö. A martilapu (7.) elnevezése alapján jöhetett létre. 1798: Béka virág (Veszelszki 458). ▌ 7. Ezerjófű 74). J: ’Ranunculus aquatilis. pásztortarsoly stb. 1813: Béka varfű (Magy. vagy a növény kúszó indái emlékeztetnek a kúszó boglárkára ’Ranunculus repens (5. 393). belekenyér (MNy. erszényesfű. Bruchlattich ’mocsári saláta’. 1798: Béka virág (Veszelszki 248). békavarfű 1783: Béka var-fü (NclB.. 175). békavirág. A parlagi macskatalp (4.. 1813: Béka virág ’Ranunculus acris. belekenyer l.) jelentése van. J: ’Ranunculus repens. J: ’Hieracium pilosella. — N.. béka a. 1783: Béka virág (NclB. a réti boglárka és a nyugati salátaboglárka salátanövények). J: 1742: ’kerti virágfajta. sebek) utal. 1783: Béka virág (NclB. belek(nye. bélekenyér (MagyGyógyn. N. A békatarsoly valószínűleg magyar alkotás. parlagi macskatalp’. 139) mintájára” jött létre (Nyr. erre utal a vízi jelző is. bursa pastoris ’pásztor táskája’. A békavarfű ótör.

1791: belende (TESz. A magyarba egy közelebbről meg nem határozható szláv nyelv R. Beléndfű (MagyGyógyn. másként ezek zavarodást okoznak. állat is-Alces. — N. elemet tartalmazó neveivel: istenkecipója. pl. 1395 k. szb. 108). bölény a.. bilin. (Ne- . belénd i i 83 belénd deliczi 45).: RMGl.’. 24: 480). beléndes ’parázna’ vagy a bolond hatásával is számolni lehet. belén l. — bolondító ~fű 1911: Bolondító beléndfű (Cserey. 255). apró.) bélekenyér elnevezése népetimológiával keletkezett.). 1520 k. TESz. 1577 k. madárpogácsa. belind. blem ’beléndek’. ábránd’. belénd ’bölény’ állatnév is hatással lehetett. a bél’belső’ birtokos személyragos alakja és a kenyér (ősmagyar kori jövevényszó) összetétele. 185). 259).: Coriandrvm: belend fÿ[w].: Iusquianus: Belend fy (Növ.’.: Ivsqviamvs: belend fÿ[w] (Herb. kenyér a. blen. bél a. Ezerjófű 88–9).. 1578: Beléndnec gr. bolondító beléndek’. Hasonló névadási szemléleten alapul a növény bábabéles (→ bábakalács) neve. a): RMGl.) almaformájú. J: ’Sorbus sp. or.). Bőling (Tsz. — ~fű 1500 k. 1792: belindnek gr. 259). 1500 k. (Melius 64). 1948: bilinfű (MagyGyógyn. Földi munkája alapján a belénd alakváltozat kialakulására a R. EWUng. | fekete ~fű 1798: Fekete belénd-fÍ (Veszelszki 459). J: ’ua.. bellény. J: ’Coriandrum sativum.). A berkenye (2. blg. d): RMGl. 255). kalács. 1585: belénd fÖ (Cal. 146). benekenyér. kerti koriander’. XVI. 1694: bilindnek gr. 1948: Belind. блян ’beléndek. vö. A nagy számú alakváltozat a legrégibbnek látszó belénből keletkezett. 1610 k. bár a belénd-nél esetleg a R. 1816: Fekete belendfÍ (Baumgarten I: 166). J: ’ua. (TESz. ▌ 2. 255).). berkenye’.: Jusquiamus: Belendh (Ortus: RMGl. (Nedeliczi 45). a jelentéktelen terméseket az értékes kenyérbélhez hasonlítja.: Belend fwr†l gr. belim.). bilind (MTsz. A beléndre és a beléndfűre vonatkozó adatok alapján megállapíthatjuk. 259). beléndnek gr. hogy a belénd növénynév kialakulására a bölény állatnév régi alakváltozatai is hatással lehettek. belek(nyer. bilind (MagyGyógyn. bél a. a belénd d-je inetimologikus járulék. vö. blěnъ ’beléndek’ szava került át. A belénd elnevezés a XX. 617/29). 1792: Belind fÍnek gr. 108). — N. hogy a belén ~ belént ~ belénd alakváltozatok közül csak a belénd mutatható ki önállóan. belénd 1.: bellend fűveth gr. (TESz. latine calicularis: [belentfw] (CasGl. Vagy ollyankor mindenkor utánnok tétessék e’ szótska: fÍ…” (Földi 13).: RMGl. böling (CzF. a belén ~ belént csupán a beléndfű összetételben jelent meg: beléndfű > belénfű (a középső mássalhangzó kiesésével jött létre). — erdei ~ 1578: Erdei belénd (Melius 64). pogácsa stb. 1647: bxlénd f× (TESz. ehető termését és a berkenye (2.belénd kenyér. Belind. blen ’beléndek’. bilin (Halmai 40). Földi a belénd növénynév helyett a beléndfüvet javasolja: „A’ Növevényeknek Nemi Nevei az Állatoknak ’s Köveknek neveikkel ne eggyezzenek.. 1798: Belénd-fÍ (Veszelszki 252). a papsajtmályva (1. belekenyé r. J: ’Hyoscyamus niger. 258). 1595: Belen fiju (Beythe 108a). cseh blín.’.: RMGl.). kenyér a.).). beléndfű > beléntfű (zöngésség szerinti részleges hasonulással keletkezett). még a mályvafélék (Malva sp. balha [fÿw] (Herb. a növény bolondítófű elnevezésével. bilin (Nyr.). — ~fű 1470 k: Iusganius grece. szln. belénd (Szabó–Péntek. A belénd szláv eredetű. bilind (Rápóti–Romváry 85). A bélekenyér népi szó. 1525 k. 255).: Iuscianum: belend (BesztSzj.) kerek..) kenyér. vö. 108). N.’. blén ’beléndek’. apró gyümölcsét. J: ’ua. Földi Kritikája alapján felvethetjük. a): RMGl.-hv. bxlénd. 1609 u. A bélekenyér összetett szó. De iusquiamo: Belendfyw (StrassbGl. bellény. 255). bl\n ’beléndek’. Belind (TESz. mint: Belénd. Belén. belek(nyé r. sz. vö. szlk. a): RMGl. R. vége: Hyoscyamus: Beleynd (De Herbis: RMGl. Növényhatározó 154). (OrvK.: Ivsqviamvs: Hÿoscÿamus vulgaris: Belend fÿu (Herb. bilind (Jávorka 973). 1578: Belén f× (Melius 64). беленá ’beléndek’. belekeny(r (ÚMTsz. maradjanak abban. fÍ is-Hyosciamus… Az illyen Nevek a’ melly Országában a’ természetnek régibbek. J: ’ua. Bellény (MagyGyógyn. a növény bölény elnevezése. Meg vagyon ez a’ hiba a’ Magyarokban is.

SzlJsz. 1966: beléndek. 42/12). csalmatok.. 1948: Benedekfű (MagyGyógyn. nem meggyőző. bölindök. bëlëndëk.. Kniezsa. Genaust belladónna a.. bölény a. J: ’ua. lednek növénynév mintájára kaphatta szóvégi toldalékját. szerint Márton szótára (1800). a TESz. A tudományos lat. 1798: Beléndek (Veszelszki 252). 328). J: ’ua. Szabó. Szabó. | csalmás ~ 1903: csalmás beléndek (Hoffmann–Wagner 39). hogy a növénynek pupillatágító hatása van.. 1835: Belendek (Kováts. 264).. Marzell Atropa belladonna a. vö. a bolondító jelző a növény mérgező hatására utal. beléndek 1..). 259). A beléndek első megjelenése a TESz. TESz. süveg’ szóból -s képzővel alkották.. Melius 398. J: ’Atropa bella-donna. beléndek a. maszlagos nadragulya’. 38: 465– 474. A csalmás beléndek elnevezés későn. J: ’ua. A jelző magyarázata a növény korsó alakú. Melius 398. | tölcséres~ 1903: tölcséres bilindek (Hoffmann–Wagner 39).’. a TESz. ném. 38: 465–474. 1903: belindek (Hoffmann–Wagner 39). MNyj. — erdei~ 1841: erdei bilindek (Barra 344).). A beléndfű megkülönböztető jelzői: a bolondító és a fekete. Schöne Frau. 1998: bolondító beléndek (Priszter 398). EWUng. és az EWUng.’. csak a XX. || benedikta 1577 k. 1903. 86. böléndekkel gr.: Benedicta laxatiuat (OrvK. 44/4). MNövSz. (Barra 345). SzlJsz. században tűnt fel a magyar nyelvben. A fehér és a tölcséres (3.: Beléndek (Julow 256). beléndek a. 1807 e. A bolondító beléndek elnevezés előtagja a növény mérgező hatására utal. J: ’Cnicus benedictus.) jelzők a virágra utalnak.: ’Hyoscyamus. a csalmás jelzőt az oszmán-török eredetű csalma ’turbán.’. A maszlagos nadragulya (2.). csattanó maszlag’. J: ’Atropa bella-donna. belindek (Márton: TESz. A beléndek a szláv eredetű belénd szóból származik. hogy ezek a növények erősen mérgezőek.). 1998: ’Hyoscyamus niger. TESz. böléndök (SzegSz.’. bilindëk. szerint a viszonylag kései beléndek 84 benedekfű talán a retek. bilindek. a hasonlóság alapja. bilindek. 1998: beléndek (Priszter 398). bilindök. bilíndëk. J: 1798. beléndek belladonna 1841: belladonnának gr. ▌ 3.. 1841: . szerint az a feltevés. 29). ▌ 2. amelyet az atropin nevű alkaloid idéz elő. bello ’szép’. J: ’Hyoscyamus niger. J: ’ua. 1800: beléndek. 22: 23.) és a csattanó maszlag (3. bxléndxk (CzF.). — N. bilindök. vö. vö. N. beléndek’. belénd béles l. amely szerint az -ek kicsinyítő képző volna. a fekete jelző a latin tudományos név Hyosciamus niger utótagjának fordításával jött létre. 127: 331. — benediktagyökér 1578: Benedicta gyxkęr (Melius 131a).) beléndek neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. 127: 331. csalma a. bolondító beléndek’. donna ’asszony’). MNy. maszlagos nadragulya’. bella donna ’szép aszszony’ < ol. | 1807 e. azonban a név már korábban is előfordul (1798). 1783: Benédikta gyökér (NclB. belindek. 376). szépnőnyenadragulya. EWUng.. EWUng.) beléndfű elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. Nyr. 1948: csalmás beléndek (MagyGyógyn. csalma a. Kniezsa. — bolondító ~ 1841: bolonditó beléndek (Barra 335). bába~ (→ bábakalács) belindek l. — fehér~ 1948: fehér beléndek (MagyGyógyn. belénd a. J: ’ua. bolondító beléndek’. 1966. tölcséres pártája és fedővel nyíló toktermése lehet. név utótagjának (belladonna) átvétele (< lat. belladonna ’szép asszony’ < ol. bölöndök (ÚMTsz. bilind(k (ÚMTsz. bölênd(k (MTsz. Kniezsa a beléndek változat felépítését homályosnak tartja. 1800. bilindek (Csapody–Priszter.. a névadás azzal függ össze.beléndek században már csak nyelvjárási szinten él. bölény a. áldott bárcs’. a köznyelvben a beléndeket használják. halált okoznak. bilin (Nyr. A kerti koriander (2. a kerti koriander is bűzös illatú. 1835. csimázillatúfű. Nyr. 1998: benedekfű (Priszter 340). csalmás. 86. ▌ 2. MNyj. beléndfű l. 24: 480). A beléndek megkülönböztető jelzői: bolondító. bilindek. belénd benderó l. belénd a.’..). bilindök. Benedicta luxatiuat (OrvK. Idegen nyelvi megfelelőre vö. kakas~ (→ kakasmandikó) benedekfű 1. bellény l. J: ’Datura stramonium. Magyar patika 26).

A népnyelvi berekfa magyarázata. J: ’Tussilago farfara. berekfa berekfa 1948: beregfa (Halmai 7). lat. a növénynek elsősorban a gyökerét használják gyógyításra. lapály’. utótagja a burján szláv eredetű. nedves területek szélén alkot erdőket. benedekfű benekenyér l. vö. benedictus ’áldott’ < lat. vö. a berek 1795-től adatolható ’láp’ jelentésben. J: ’ua. a névadás alapja valószínűleg a növény gyógyító ereje.’. bönge a. 2. bened(kfüjj (ÚMTsz. 376). A fekete jelzőt a kéreg színéről kapta. Vö. Cnicus benedictus a. 1795: ’láp’. 1798: Szent Benedek’ fÍve (Veszelszki 138). gaz’ a jelentése. martilapu’. A név- . J: ’Anemone nemorosa. bereg. 1783: Szent Benedek füve (NclB. ritkás ligetekben.) átvétele. J: ’ua.) jelentésű. J: ’Orchis sp. Benediktenkraut mintájára jött létre. sp. Benedek fűve (Magy. A bergőburján népi név. börrög ige. — N. A bergőburján előtagja a N. A fehér jelző a virág színét jelzi. bengő-burján (MagyGyógyn. bergő burján (ÚMTsz.-i lat.). a névadás magyarázata. J: ’Rhamnus. berekfa. berki szellőrózsa (→ szellőrózsa).) benedekfű neve a lat. ber(kfa. 381). varjútövis~. TESz. A benediktagyökér Melius alkotása.).). hogy a fa lápos. — fekete ~ 1903: Fekete beregfa (Hoffmann–Wagner 191). ang. J: ’ua. 2. holl. beden(kfüÇ. 1903: berekvirág (Hoffmann–Wagner 115). sással benőtt terület. Marzell Alnus glutinosa a. 365).. vö. ber(kfa (MTsz. bönge. 1791: Fejér Bereg virág (Lumnitzer 224). 1911: fekete beregfa (Cserey. a növény Erdélyben használatos elnevezése. lat. A benedekfű ’martilapu’ (3. — fehér ~ 1783: Fejér Berek-virág (NclB. mézgás éger(fa)’. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. Benediktenwortel.-i elnevezések utótagjának fordításával jött létre: a növény R. berek a. kis szőlőfürt’ (ÚMTsz. J: ’Alnus glutinosa. — N.) benedekfű és Szent Benedek füve elnevezése a lat. ber(gvirág ’erdei virágfajta’ (ÚMTsz. a N. ÚMTsz. 178). Diószegi–Fazekas alkotása. Marzell Geum urbanum a. bërrëg. bergőburján beregfa l. — Ö: kutya~. Herba benedicta és a ném. folyók árterében fordul elő. Szent Benedek napjával. fr. A berek előtag a növény előfordulási helyére utal: nyirkos lomberdőkben. 1813: Sz.). A névadás alapja az a monda. Genaust benedíctus a. Benedictenkraut ’benedekfű’. Vö. hogy egy Benedek-rendi apát gyakran használta gyógyszerként a növényt. 388). neve Centaurea benedicta. bereg. benge’. a nemzetségnek néhány szemből álló fürtszerű ter- bergőburján N. berekenyér.’. Fűvészk. erdei gyömbérgyökér’. hierba de San Benito. bengőburján l. ang. a N. neve Cnicus benedictus. 1798: Fejér berekvirág (Veszelszki 459). EWUng.). Moos-Erle ’mocsári éger’. a névadás alapja. ’dudva. amely a székelyeknél ’párosodik (juh)’ (MTsz. berökfa (ÚMTsz. Benedic:wurtÅ [Benedictwurz] (Melius 131a) fordításával hozta létre. benge 1807: Benge (Magy. berekinnye l. St.. beregfa. bélekenyér 85 bergőburján mése van. N. ném.) jelentése ’vizenyős vagy vízzel borított. bergő burján (Nyr. Az áldott bárcs (1. kosborfélék’. a berek jelentései: 1395 k: ’liget’. szakny.. bereginye.) jelentése népi adat. berki szellőrózsa’. b(nge ’néhány szemből álló. hogy a növény jótékony hatású. A benge nemzetségnév.. a mai szakny.benge benedekfű (Barra 119). berreg. Idegen nyelvi megfelelőre vö. berök (ÚMTsz. herbe de Saint-Beno¢t. berekfa. ló~. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. 28: 42). ingoványos. Növényszótár 11).’. J: ’Geum urbanum. black alder ’fekete éger’. áldott gyógyító erejű. benedicta (< lat. Az erdei gyömbérgyökér (2. berkenye berekvirág 1813: Bereki virág (Magy. 59). Fűvészk.. amely az erdei gyömbérgyökér és az áldott bárcs gyógyító erejéhez hasonlítható. berek a. ▌ 3. a drog neve Herba Cardui benedicti. Fűvészk. a ném. || Szent Benedek füve 1775: Szent Benedek füve (Csapó 257). A benedikta a R. 21ével. berekvirág. benedécere ’áld’) átvétele. benedikta l. hogy a növény gyökeret márciusban szedik. Bennet’s herb. ezt kötötte össze a népi képzelet márc.

EWUng. 16. 110). J: ’ua. 1590: Sorbum. és azonos a barkóca szláv 86 bervéng eredetijének alapszavával. v. A magyarba egy déli szláv vagy szlovák *brěkynja ’berkenye’ kerülhetett át. TESz.: RMGl. 1470 k. bervinc. fojtóska. 1055: „deinde ultra fyzeg adbrokinarea” (TA. madárberkenye’.: RMGl. — N. | vörös ~ 1584: Vxrxs berkinye (Clusius–Beythe 29). 110).’. J: ’ua. 2. R. (Melius 183a). 298). J: ’ua.). berekenye. berekfa bervéng 1. vörös berkenye (Priszter 508). 110).berkenye adás szemléleti háttere. A bervéng feltehetőleg német eredetű.: Sorbes: Berkenÿe (Ortus: RMGl. beerwinck ’kis meténg’. 1775: Börvény (Csapó 45). — N. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a madárberkenyének (2. J: ’ua.). A névadás alapja. Ezek alapszava minden szláv nyelvben megvan.: Sorba: Berkenÿe fa (De Medicinali: RMGl. berkenyi l. vö. J: ’Hedera helix.). — ~fa 1578: Berkenye fa (Melius 26). брякúня ’galagonya’. — N. 343). ami a fa hivatalos elnevezése lett. 1590: peruinca: Beruingh (SzikszF. 1798: Börvény-fÍ (Veszelszki 165). a fojtós berkenyének a fojtós Berekenye (Magy. 1525 k. ném. 2. — vad ~ 1798: VadBerkenye (Veszelszki 416). pervincaból származnak (< a lat. J: ’ua. bőrving (ÚMTsz. amelyeket megkülönböztető jelzőkkel láttak el.-hv. A berkenye nevet Sorbus-fajok ’berkenye’ kapták. 1595: Sorbus: Ein-speür-baum: Berkenye-fa (Ver. брéкúня ’madárberkenye’. 1647: pervingh (TESz. sz. . 1590: Sorbus: Berkenie fa (SzikszF. Sorbellum: Berkenye (SzikszF. 1595: bxrvengh (Beythe 97). szln. fehér virágaiból narancsvörös almácskák fejlődnek. 1998: veres berkenye. berkenye’. hogy a növény tavasz végén nagy bogernyőkben nyíló. hogy a kosborok ikergumóját kiásták. 1841: bervéng (Barra 269). sz. fojtós berkenye’. 110). ▌ 3. 110). — ~fű 1578: Bxruei f× (Melius 183a).: RMGl. vö. Fűvészk. erdei borostyán’. 1798: VeresBerkenye (Veszelszki 416).).). 1813: Börvény. 374). 214). J: ’ua. Bervén (Magy.: RMGl. 1405 k.: sorbellum: berekine (SchlSzj.: RMGl. 110). A Bermuda-fű tükörfordítás. szlk. szb. N.’. közönséges csillagpázsit’. berkenye Bermuda-fű 1998: Bermuda-fű (Priszter 351). börvzng (ÚMTsz.) fojtós jelzőjére l. A berkenye a szó eleji mássalhangzó-torlódás feloldásával. A lat. A fojtós berkenye (3. brekínja ’ua. 1578: Bxrueit gr. valamint i > ë > e változással jött létre. J: ’Cynodon dactylon. 110).’. ukr. 2. berökfa l.’.) a veres Berekenye (Magy. bereknye (ÚMTsz.: sorbellum: berkenÿe (BesztSzj.. Bervén-fü (Csapó 45). 1775: Börvei-fü.: RMGl. berekinnye. N. kis meténg’. Bermuda grass. brekyňa ’ua. 1772: „Bervéng vagy szász f×vet” (TESz.: sorbellus: berkenÿe fa (BesztSzj. berekenye-fa. 1798: Berkenye-fa (Veszelszki 416).. Marzell Cynodon dactylon a.’.). Bervéng (NclB. b): RMGl. megszárították és porrá törték. J: ’ua. 374). 393) nevet javasolja a R. | kőrislevelű ~ 1783: Köris levelü Berekenye (NclB.: TESz. — ~fa 1252: Berekenefa (OklSz. 110).).: Berveng (TESz. | kerti ~ 1998: kerti berkenye (Priszter 508). a pornak nemi izgató hatást tulajdonítottak.: RMGl. N. 214). Fűvészk.).). — Ö: madár~. berginyefa (ÚMTsz. 1783: Veres Berkenye (NclB.’.: Sorba: Berekenye (CasGl. 1783: Berkenye-fa (NclB. 124: 122. Fűvészk. fonásra használják. 214). a): RMGl. XVI.’. J: ’Sorbus sp.: RMGl. ném. hogy Észak-Amerika déli részein a növényt hasznosítják. Nyr. 110). vincapervinca második fele önállósult).) vörös jelzője arra utal. 1395 k. Ezek a lat. bereginye. 366). 1395 k. ▌ 2.’.: Pervinca: berwing (CasGl. berkenye 1. ang. brèkinja ’ua. 374). 1783: Börvény. 1998: fojtós berkenye (Priszter 508). 1595: Sorbum: Sporbyrn: Berkenye (Ver. J: ’Vinca minor. J: ’Sorbus aucuparia. Fűvészk.: sorbellus: berekene fa (SchlSzj. bereginyefa.’. брeкúнa ’barkóca’. Bermudagras. J: ’Sorbus domestica. blg. 211). A madárberkenye (2. | házi ~ 1998: házi berkenye (Priszter 508). 1577: sorbum: berekenÿe (K2: RMGl. 377) nevet.). A berkenye szláv eredetű. ▌ 2. kutyacseresznye helyett. vö.’. 211). berekinye. 1500 k. 1793: börvely (TESz. berek(nye. 1405 k.: RMGl. — fojtós ~ 1807: fojtós Berekenye (Magy.

(Barra 312). ol. Fűvészk. a bőr népetimológiás hatása itt mindenképpen érvényesülhetett. 1798: Betonika (Veszelszki 94). amelyből a tavaszi levelek kihajtanak. indás ínfű levele’. J: ’Datura stramonium. le. baktop betonika 1578: Betoniánac gr. bikatök 1775: Bikatök (Csapó 212). a névadás alapja. 2. tehénfű. elsősorban a tavaszi levelek’. fulák (→ szulák). A bikatök és a bikatökűfű nevekben a tök szó ugyanolyan jelentésű (gumó vagy valamilyen dudor a növényen). Fűvészk. — N. 125: 68–73). Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve az orvosi Betónika (Magy. kemény ’s vaſtag mint a’ bör. (Melius 37). A bikatökűfű erdélyi népi név. barvienok. hagymájára utal. R. R. bakfű’. Fűvészk. így indokolja: „A’ levele sötét zöld. Fűvészk. bibi a. 1807. 2. a meténg utótag nemzetségnév ’Vinca’. folyófű. J: ’Colchicum autumnale. 1783. betonika 87 bikavirág detű gyermeknyelvi szó. fehér vajvirág’. az ótörök eredetű bika és a szláv eredetű tök ’herezacskó a herével együtt’ összetétele. 183). szakny. 348). vö. szb. 1807. bikatök bicske l. 1798. hogy mihelytt a’ tehenek e’ fÍbfl eſznek. A bikafű a lat. bika a.: Betonica (Julow 263). cseh barvínek. 1998: ’Betonica officinalis. bervéngmeténg. 348). | 1807 e. jelentése ’kis seb’. J: ’Betonica officinalis. az ótör. a név valószínűleg a növény büdös illatát jelzi. Fűvészk. 2. 1775: Betonica (Csapó 22). tehén-fÍnek-is hívják: mert a’ páſztorok’ tapaſztalása be-bizonyitotta azt. privinka. ném. Bockstaud’n ’bakbokor’. a tök az őszi kikerics gumójára. bibilevél (Péntek–Szabó. orvosi bakfű’. 1783: Bétonika (NclB.) és az erdei borostyán (2. bakfű helyett. herba tauri fordítása. EWUng. J: ’Orobanche alba. EWUng. Bikavirág (MagyGyógyn. A bibilevél bibi előtagja hangfestő ere- bikavirág 1784–1788: bikavirág (Teleki Domokos-herbárium: Nyr. 376). 1841: orvosi betónikának gr. pervinca. Vö. hogy a növény leveleit külsőleg sebek gyógyítására használják. bikásfű (MagyGyógyn. A bikatök névadás alapja a kicsi. TESz. (Veszelszki 332). 364) nevet javasolja az orvosi bakfűnek a R. 1783: Bikatök (NclB. a börvény (→ bervéng) előtag megkülönböztető szerepű. részben pedig népetimológiával keletkeztek. A kis meténg (1.-hv. bikatökűfű l. Vö.. csipke bigecsi baktop l. bikatöküfű (Péntek–Szabó.-i Betonica átvétele. 1798: Bika-tök (Veszelszki 341). 264). télizöld helyett. agármony. Betónika ’Betonica officinalis’ (Magy. nevének átvétele.. Az alakváltozatok részben hangtani úton. 369) nevet javasolja a kis meténgnek a R. J: ’Potentilla reptans. pl. 1775. Ember és növényvilág 221). Bika fÍnek. betonia l. martilapu’. szlk. 1998: Betonica. eredetű bika -s képzős alakja. J: ’Tussilago farfara. . bibilevél N. bikásfű N. őszi kikerics. 1807: Bétónika ’Betonica’. bervéngmeténg 1807: Börvén Meténg (Magy. levelük kemény. a névadás magyarázata: „Herba tauri. prvinka. ebből b(rving fejlődött. J: ’Vinca minor. bikafű 1798: Bika fÍnek gr. A bikavirág népi név. A bikásfű népi elnevezés. — orvosi ~ 1807: orvosi Bétónika (Magy. indás pimpó’. A magyarba a ném.) örökzöld növények. TESz. 1813: Bikatök (Magy. vö. N. Ember és növényvilág 199). Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a Börvény Meténg (Magy. J: 1578.bervéngmeténg pervinca számos nyelvben megtalálható: fr. bika a. mint a mony ’here’ más növénynevekben. bőrszerű. csattanó maszlag’. J: ’Ajuga reptans. orvosi bakfű’. innét börvény a’ neve” (Csapó 45). A betonika a lat. 1998: betonika (Priszter 512).. szászf ű. azonnal a’ bikák utánn ſzaglódnak” (Veszelszki 332). 1807 e. || ~űfű N. pervenche. kis meténg’. a börvény nevet Csapó pl.. Marzell Datura stramonium a. Herba vaccæ. a növény R. A bikatök összetett szó. gömb alakú termés lehet. bervinc kerülhetett át. tök a. bibi a. földiborostyán (→ borostyán). 365). 315). Diószegi– Fazekas alkotása. a névadás magyarázata. barwinek. Fűvészk. 387). A börvénymeténg összetett szó. tök a.

. ▌ 3. A bodorka nevet Wagner valószínűleg a R. biszjók l. 29). Bocérkata (MagyGyógyn. a büziók -ü. pikkelypáfrány’. A bocér ném. buszujog (MNy. pimpinella bireg l. Bissziok. bimbó a. végső forrása a gör. a névadás magyarázatára l. az indás ínfű ’Ajuga reptans’ vadbazsalikom (→ bazsalikom) elnevezését. A csipkés (2. a többesjelnek felfogott k elhagyásával alakult a biszió és a buszujó. 12: 97). nagyf ű~. sz. bilin. — vadbisziók 1903: vadbuszsziók (Hoffmann–Wagner 119). beléndek bilinty l. a bodorka 1.). J: ’Ajuga reptans. ▌ 4. buszujók > buszujog. buszujog a. TESz.. valamint az. a nevet a kövi fodorkához való hasonlóság alapján kapta. 1604: bimbó ’bogyó’ (MA. még szamárköröm. busióc. fekete fodorka (→ fodorka). a bodorka az ’Asplenium’ nemzetség elnevezése.) jelzőre l. J: ’Ocimum basilicum. TESz. patájára emlékeztetnek. EWUng. busuióc ’bazsalikom’. J: ’Asplenium ceterach. 182). buszujok (ÚMTsz. a fekete (3. ördög~ bocsorvirág l. varjú~ bipenella l. aranyos fodorka’. A kövi bodorka (4. — fekete ~ 1911: fekete bodorka (Cserey. a névadás alapja a növényen található sok.) Wagner alkotása. 1948: csipkés bodorka (Halmai 10). 1911: csipkés bodorka (Cserey. 1787: Büziók (MNy. EWUng. fog~ 88 bodorka névadás magyarázata. TESz. hogy a növény levele. J: ’Eryngium campestre. Az indás ínfű (2.). 34: 262). *p) megfelelés alapján létrejött változata. bócér kata (ÚMTsz.eleme esetleg a növény erős illatára utaló bűz szó népetimológiás hatásával magyarázható. J: ’Asplenium trichomanes. — csipkés ~ 1903: Csipkés bodorka (Hoffmann–Wagner 213). 4: 425). bisióc. buszujóval gr. || bisziók 1783: BiÐziók (NclB. bürök biszijók.. Növényszótár 22). buszijok. 2. de kisebb változások a magyar nyelvben is végbementek: pl. fekete fodorka’. ▌ 2. gömbszerű termésére utal. busziók > buziók. 1876: bosziók. bocfa l. Ōc¥mum a. fodorka nyomán alkotta.bimbófű hogy a levelek szamár. 365). Báccifer a. biszió (Nyr. hogy az egész növény tüskés. a bocérkata ’kócos kata’ népi név. buszijok (MNy. 1798: Biſziok (Veszelszki 328). EWUng. csipkés fodorka (→ fodorka). Buziók (MNy. bodza bocskor l. bozsor bisziókfű 1. Hasonló típusú névadásra l.) elnevezés hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. jelentése ’kócos’. bosióc..) jelzőre l. A bimbó előtag valószínűleg a növény bóbitás kaszattermésekből álló. bolond~. virágzata a kerti bazsalikomhoz hasonló. băsîióc. buszujóka (NyF.. Genaust basílicum a. 2. a névadás alapjára l. biszió l. vö. bika. bocér a. 6: 201).) vadbisziók elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. 29: 250).). Fűvészk. rom. bilind l. A magyar változatok külön-külön átvételek. buszujok. mezei iringó’. kövi fodorka’. Növényszótár 22). Vö. buszujog a. ló körmére. N. még kőfal. bisziókf ű bocérkata N.’. a buszujóka -ka eleme becéző-kicsinyítő képző. Fűvészk. 1708: „Barſalikom. indás ínfű’. Nyr. BiſziókfÍ” (PP. bisziók > bissziók.). 1948: kövi bodorka (Halmai 10). busziók (NyK. — N. 390). a bodorka talán ősmagyar szóhasadás eredménye. szamár. bisziókf ű bocca l. J: ’ua. 29. belénd bilindek l. 365). angyal~. 4: 425). mindkét növény kőfalakon fordul elő. — kövi ~ 1903: Kövi bodorka (Hoffmann–Wagner 213). Növényszótár 22). J: ’Asplenium ruta-muraria. apró. lóköröm. szúrós gömbalakú virágfej. bodza bimbófű 1813: Bimbófű (Magy. bocér a. J: ’Taraxacum officinale. — kövi ~ 1911: kövi bodorka (Cserey.. ▌ 2. a fodornak szókezdő f ~ b (< fgr. kerti bazsalikom’. 1841: biszijók (Barra 315). még a békavirág népi bikavirág elnevezésével. eredetű. A román szó valamelyik délszláv nyelvből való. pitypang’. vö. bimbó a. A kövi bodorka (1. J: ’Asplenium adiantumnigrum. a névadás alapja a növény kissé fodros levele. bingó l. A bisziók román eredetű. biszjók. 1813: Bisziok (Magy. 129: 118. basileús ’király’.

1550 e. 286). 1578: Fxldi Bódza (Melius 24a). bojzing. 118). ▌ 2. 1517: bozzanak gr...). J: ’ua. sz. J: ’Sambucus sp. | 1583. szln.: Ebullus: feldybossÿa (CasGl. v. N. göcsös görvélyfű’. Borza-fa.). fekete bodza’. vagy a szóvégi g lehet járulékhang is. 118). bojza. vö. bocca. burzá (ÚMTsz. — fái ~ 1500 k. bozda ’visszércsomó’ (TESz. 1783: Fekete bodza (NclB. 57: 357). 1470 k. 1838: Borzag. (Szattmáry Király Gy. bodor a. blg. a): RMGl.: Sambucus: faÿ boßa. 1550 e. ebből a bozja. 1583: bozza fa Sambucus (Clusius–Beythe 7a: BotTört. 1838.). 1783: ’Sambucus nigra. a névadás szemléleti háttere.. kerek.. v.: RMGl. bъzъ szava kerülhetett át. — N. ill.) fekete. bodza a.. cseresznye a. bodza a. A bodzacseresznye összetett szó. a bodza előtag és a cseresznye utótag szláv eredetű. gyalogbodza’. gyepű~. — fekete~ 1583: 89 bodzatákajak fekete bozza (Clusius–Beythe 7a: BotTört. bozza. A gyalogbodza (2. barza. 1405 k. a bodza terméséhez hasonlítanak. hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett.) hasonló. 132).-hv. b&zje. bodzfa a. | fekete ~ 1948: Fekete bodza (MagyGyógyn.: bozafa (CasGl. Vö. бъзие.: De sambuco: fay Bozya (StrassbGl. 392). bnz. bodza’. boszf™. J: ’Sambucus sp. bocfa. bócfa (ÚMTsz. vö.: borsa (MNy. szb. bodzacseresznye.. csomós’. bójzafa. 1538: ’Sambucus sp. б^зе.). Borzafa vagy B[od]zafa (De Herbis: RMGl. 62: 24). 1759: Bocz-fárúl gr. 1578: Fay Bódza (Melius 25). feketecseresznye (→ cseresznye). J: ’Scrophularia nodosa. Borzang (Tsz. amelyek az apró szemű cseresznye. N.) földi jelzője a lágyszárú. N. bez. TESz. XVI. A magyar alakváltozatok közül a buzja az eredeti. bozafa. | festő ~ 1998: festő bodza (Priszter 491). alacsonyan növő növényt jelzi.: De ebulo: feldi Boza (StrassbGl. bodzfa a. J: ’ua. 1500 k.’. 1839: botcza (TESz. N. bodza 1. EWUng.: TESz. Fűvészk. XVI. bocfa ’fekete bodza’ (MagyGyógyn. | 1578: ’Sambucus nigra. J: ’Scrophularia nodosa. bèz..: RMGl. 118). hogy a termést festésre használják.’. bodor a. J: 1470 k. XVI. bócf™. 132). cseresznye a. 286). fekete termései vannak. Borzafa vagy B[od]zafa (De Herbis: RMGl. Méhes kert. barzafa. — Ö: gyalog~. borzeg. 119). fab(dza (MNy. боз. bozdafa. a): RMGl. 1538: boocÅafa (TESz. 4: 31). || bodzfa 1257: „Ad aliam metam sub arbore buzfa” (OklSz. J: ’Scrophularia nodosa. hogy a növény .. bojzik. bodzatákajak 1807: bodza Tákajak (Magy. ▌ 3.).: edulum: feldy bozÿa (BesztSzj. borzing (MTsz. A fekete bodza (1.’.: RMGl.). — földi ~ 1395 k. 29: 251). 1798: Bodz-fa (Nyr. — N. Ezek a ’bodza’ jelentésű ősszláv *бъзъ származékai. 1578: Bódza (Melius 24a). 118). hogy a növénynek kicsi. borzég. A magyarba valamelyik szláv nyelv R. a): RMGl.. бoзе. a névadás alapja.: Sambucus: faÿ boßa. bodza’. 363). göcsös görvélyfű’. cseh bez. EWUng. 1998: földi bodza (Priszter 491). baddza (Nyatl. 119). bócfa.) bodza elnevezése hasonlóság alapján jött létre. blg.) különbözteti meg a bodzát (1. bojza ’fekete bodza’ (MNy. sz. bodza’. A bodza előtag jelentése ’göcsös. bezjè. Bojza.. 115).: ebulus: feldi bozia (SchlGl. bodza-fa a. göcsös görvélyfű’. borzing ’fekete bodza’ (MagyGyógyn. vö.. A palócsági g végű alakok esetleg egy szláv *bъzъgъ átvételei lehetnek.bodza TESz. bodza a. a kis fekete termések hasonlóak a bodza terméséhez. TESz. N. bazza. — ~bokor 1337: „Vnum Rubum Sambucy uulgo Bozyabukur nominatum” (OklSz. 352). TESz. 118). — N. 1783: Bodza-fa. sz. J: ’Sambucus ebulus.). borza fejlődött. 1430 k. borzafa.). J: 1517.). bodza a.. or.. J: ’ua. festő jelzői a termés színére utalnak. levele. mac. (DomK. borzáng. бьз. A bodzfa előtagja szláv eredetű. N. Bozza fa (NclB. ill.. bozzafa (ÚMTsz. bodza’. vö. bodzfa. bodza a. bodzacseresznye 1903: bodzacseresznye (Hoffmann–Wagner 127). bójza.. EWUng. A fa magyarázó utótag a gyalogbodzától (2. бъзье. virágzata a bodzáéhoz (1. szln.).). baz. 160). arra. fekete bodza’.). 118).). borzék. v. A magyarba egy közvetlenül meg nem határozható szláv nyelv -ьjе gyűjtőnévképzős *bъzье szava kerülhetett át. | ~fa 1470 k. 286). A bodza szláv eredetű.). feketebodza (→ bodza). J: ’ua. bocf™. majd bozza és elhasonulással bodza.’. A göcsös görvélyfű (4. ebulum: bozia (SchlSzj. 1839: ’Sambucus sp. boszf™ (Nyatl.

bogáncs gyökerén csomók találhatók; az utótagra l. tákajak. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a bodza Tákajak (Magy. Fűvészk. 2. 391) nevet javasolja a R. feketebodza (→ bodza), feketecseresznye (→ cseresznye), torokgyíkfű, varjúmogyoró helyett.

90

bogáncslapu bogáncskóró 1. 1500 k.: De virga pastoris: Bogach koro (StrassbGl.: RMGl. 420 ); 1520 k.: Uirga pastoris: Bogach koro (Növ.: RMGl. 420); 1578: Bogáts koro (Melius 42a); 1775: Bogáts koró (töviÐÐes) (Csapó 35). J: 1500 k., 1520 k.: Dipsacus sativus; takácsmácsonya’. | 1578, 1775: ’Dipsacus fullonum; takácsmácsonya + erdei mácsonya’. — tövises~ 1775: TöviÐÐes bogáts kóró (Csapó 35). J: ’Dipsacus fullonum; takácsmácsonya + erdei mácsonya’. ▌ 2. — fehér ~ 1775: Fejér bogáts koró (Csapó 36); 1783: Fejér Bogáts-kóró (NclB. 412–3); 1813: fejér, szöszös Bogátsk[óró] (Magy. Fűvészk. 2. 365); — N. bog#dzsg<r?, bogáncskóré ’bogáncs’ (ÚMTSz.). J: ’Onopordum acanthium; szamárbogáncs’. | szöszös ~ 1775: SzöÐzös bogáts koró (Csapó 36); 1783: SzöÐzös Bogáts-kóró (NclB. 412); 1798: SzöÐzös bogáts-kórónak gr. (Veszelszki 19); 1813: szöszös Bogátsk[óró] (Magy. Fűvészk. 2. 365). J: ’ua.’. ▌ 3. N. Bodácskóró (MagyGyógyn. 330). J: ’Cichorium intybus; mezei katáng’. A bogáncskóró összetett szó, az előtagra l. bogáncs. A korai adatok között a bogáncs csak bogáncskóró összetételben jelenik meg, a bogáncskóró nevet tüskés, szúrós, kórószerű növények kapták: első megjelenése ’takácsmácsonya’ jelentésű, amelynek levele lándzsa alakú, termése 3–8 cm-es tojás alakú, szúrós termés, tüskés növény, a népi gyógyászatban betöltött szerepe nem jelentős. A szamárbogáncs (2.) tüskés, szúrós növény, a fehér, szöszös jelzők a növény szúrós, finom, fehér szőrrel borított leveleire utalnak. A mezei katáng (3.) népi név, kóróformájáról hasonlóságon alapuló névátvitellel kaphatta a bogáncs nevet. Marzell Cnicus benedictus a.; TESz. bogáncs a.; EWUng. bogáncs a. — Ö: takács~. bogáncslapu N. bogáncslapu (Péntek– Szabó, Ember és növényvilág 204). J: ’Arctium lappa; nagy bojtorján’. A bogáncslapu összetett szó; az előtag magyarázatára l. bogáncs, az utótagra l. lapu. A névadás magyarázata, hogy a növény termése bogáncsszerű, szúrós, ruhához tapad, levelei nagyok, a lapuhoz hasonlítanak.

TESz. bodza a,; EWUng bodza a.
bogác, bogács l. bogáncs

bogáncs 1. 1690: bogáncsnak gr. (TESz.); — N. bógács, bógáncs, bógécs, bugáncs ’különféle szúrós tüskés növények neve’ (ÚMTSz.). J: ’szúrós levelű, virágú és termésű növény neve’. ▌ 2. — keserű~ 1909: keserübogácz (Graumann 17). J: ’Cnicus benedictus; áldott bárcs’. ▌ 3. 1948: Bozogámos, bozogáncs, bogács (MagyGyógyn. 324); — N. bogáncs (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 204); bog#cs, bóg#cs, bóg8cs, bógáncs, bóg<ncs, bóg#ncs ’bojtorján’ (ÚMTSz.). J: ’Arctium lappa; nagy bojtorján’. A bogáncs korai adatai a bogáncskóró öszszetételből mutathatók ki, a bogáncs származékszó; a bog ’kis csomó’ főnévből -cs kicsinyítő képzővel jött létre. A második szótagban magánhangzó-nyúlás történt, az n későbbi járulékhang. A névadás alapja a növény tüskés, szúrós termése, amely ruhához, szőrhöz tapad: „Az egész fészek könnyen kapaszkodik a ruhába vagy állatok szőrébe” (Hoffmann– Wagner 166). Az áldott bárcs (2.) jelentésű keserűbogáncs a ném. Bitterdistel tükörfordítása, a névadás magyarázata, hogy a növény keserűanyagot (cnicin) tartalmaz. A nagy bojtorján (3.) bogáncs elnevezése népi név, magyarázata, hogy a levelek és a termés szúrós. A bogáncs ma a Carduus nemzetség hivatalos megnevezése, az ide tartozó növények gyógynövényként nem jelentősek. Régen ehhez a nemzetséghez sorolták az áldott bárcsot (2.) (Cnicus benedictus; R. Carduus benedictus) és a máriatövist (Silybum marianum, R. Carduus marianum), ezen növények egyes elnevezéseinek utótagja ma is őrzi a bogáncs nemzetséghez való tartozásukat, pl. máriabogáncs(→ máriatövis), tarkabogáncs.

Marzell Cnicus benedictus a.; TESz.; EWUng. — Ö: máriabogáncs (→ máriatövis),
szamárbogáncs, tarkabogáncs.

bogáncssáfrány bogáncssáfrány 1903: Bogács sáfrány (Hoffmann–Wagner 162); 1948: Bogácssáfrány (MagyGyógyn. 327). J: ’Carthamus tinctorius; sáfrányszeklice’. A bogáncssáfrány összetett szó, az előtagra l. bogáncs, az utótagra l. sáfrány. A névadás alapja, hogy a növény felépítése hasonló a bogáncséhoz, a levelek tüskésen fogasak, a szárak végén egy-egy jókora fészek fejlődik, a fészket fészekpikkelyek körítik, virága sárga, narancssárga színű, termése fehéres. bogáncsvakaró 1775: Bogánts vakaró (Csapó 35). J: ’Dipsacus fullonum; takácsmácsonya + erdei mácsonya’. A bogáncsvakaró összetett szó, az előtagra l. bogáncs, az utótag az ismeretlen eredetű vakar ’kaparva tisztogat’ -ó folyamatos melléknévi igenévképzős származéka. A bogáncs előtag magyarázata, hogy a növénynek tüskés, szúrós bogáncsszerű termése van, a vakaró utótagot a takácsvakaró összetételből vonhatták el, magyarázatát l. ott. boglár 1. 1708: boglár (PP.); 1998: boglár (Priszter 476). J: 1708: ’Ranunculus sp.; boglárka’. | 1998: ’Ranunculus; boglárka’. ▌ 2. N. boglár (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 198). J: ’Achillea ptarmica; kenyérbél-cickafark’. — fehér~ N. fehér boglár, fehír boglár, fejír boglár (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 198). J: ’ua.’. ▌ 3. 1903: Boglár (Hoffmann–Wagner 174); — N. boglár (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 208). J: ’Bellis perennis; vadszázszorszép’. — őszi~ N. ősziboglár (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 208). J: ’ua.’. A boglár ’Ranunculus sp.’ hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett a középnémet eredetű boglár ’ékköves, gyöngyös gombalakú ékítmény’ szóból. A névadás alapja, hogy a növény virága aranysárga. A névadásra feltehetőleg hatással volt a növény ném. Goldknöpfchen ’aranygomb’ elnevezése. A boglár, fehérboglár ’kenyérbél-cickafark’ (2.) nyelvjárási szó, a növény virágfészkei hasonlóak a boglárkafélék virágjának formájához. A vadszázszorszép (3.) boglár elnevezése szintén hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, a virágok formája hasonló. Vö. boglárka,
boglárvirág.

91

boglárkabékavirág Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 198; TESz. boglár a.; EWUng. boglár a.; Nyr. 127: 177–182. — Ö: békaboglár (→ békaboglárka).

boglárka 1. 1643: boglárka (Radv., Csal. 2: 282); 1793: Boglárka (Földi 25); 1807 e.: boglárka (Julow 259). J: 1643, 1793: ’Ranunculus sp.; boglárka’. | 1807 e.: ’Ranunculus; boglárka’. ▌ 2. N. boglárka (MagyGyógyn. 294); boglárka (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 208). J: ’Bellis perennis; vadszázszorszép’. ▌ 3. — kúszó ~ 1998: kúszó boglárka (Priszter 477). J: ’Ranunculus repens; kúszó boglárka’. | sárga ~ 1775: sárga boglárkának gr. (Csapó 35). J: ’ua.’. ▌ 4. — ázsiai ~ 1998: ázsiai boglárka (Priszter 476). J: ’Ranunculus asiaticus; ázsiai boglárka’. ▌ 5. — gumós ~ 1998: gumós boglárka (Priszter 476). J: ’Ranunculus bulbosus; gumós boglárka’. ▌ 6. — réti ~ 1998: réti boglárka (Priszter 476). J: ’Ranunculus acris; réti boglárka’. ▌ 7. — sisakvirág-levelű ~ 1998: sisakvirág-levelű boglárka (Priszter 476). J: ’Ranunculus aconitifolius; sisakvirág-levelű boglárka’. ▌ 8. — nagy vízi~ 1998: nagy víziboglárka (Priszter 476). J: ’Ranunculus aquatilis; nagy víziboglárka’. A boglár változatból -ka kicsinyítő képzővel alakult a boglárka. A vadszázszorszép (2.) boglárka elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, a virágok formája hasonló. A 3–8. jelentések különböző boglárfajokat különítenek el megkülönböztető jelzőkkel: az ázsiai jelző (4.) a lat. szakny.-i asiaticus, a gumós jelző (5.) a lat. szakny.-i bulbosus, a kúszó jelző (3.) a lat. szakny.-i repens fordítása, arra utal, hogy a növény szára föld feletti, kúszó indákkal gyökerezik le, ezek a nevek tudományos elnevezések. A réti (6.) és a vízi (8.) jelző a növény előfordulási helyére vonatkozik, a sisakvirág-levelű jelző (7.) a sisakvirág ’Aconitum’ leveléhez való hasonlóság alapján keletkezett. Vö. boglár,
boglárvirág.

Éder, Benkő 63; TESz. boglár a.; EWUng. boglár a.; Nyr. 127: 177–182. — Ö:
béka~, saláta~, torzsika~.

boglárkabékavirág 1793: Boglárka Bé-

boglárkaszironták kavirág (Földi 26). J: ’Ranunculus repens; kúszó boglárka’. A boglárkabékavirág összetett szó; az előtag magyarázatára l. boglárka, az utótagra l. békavirág. boglárkaszironták 1807: Boglárka Szironták (Magy. Fűvészk. 326). J: ’Ranunculus repens; kúszó boglárka’. A boglárkaszironták összetett szó; az előtagra l. boglárka, az utótagra l. szironták. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a boglárkaszironták nevet javasolja a R. kakasláb, hollóláb helyett. boglárvirág 1. 1775: Boglár virág (Csapó 34). J: ’Ranunculus flammula; békaboglárka’. — égető ~ 1798: Égetf Bolgár-virág [! Boglárvirág] (Veszelszki 374); 1813: égető Boglárvirág (Magy. Fűvészk. 2. 365). J: ’ua.’. ▌ 2. 1783: Boglár-virág (NclB. 383). J: ’Ranunculus repens; kúszó boglárka’. — sárga ~ 1775: sárga Boglár virág (Csapó 35). J: ’ua.’. ▌ 3. 1798: Boglár virágoknak gr. (Veszelszki 374). J: ’Ranunculus sp.; boglárka’. ▌ 4. — fehér~ 1903: fehér boglárvirág (Hoffmann–Wagner 115). J: ’Anemone nemorosa; berki szellőrózsa’. A boglárvirág összetett szó, az előtagra l. boglár, a virág utótag magyarázó szerepű. Az égető jelző (1.) a lat. szakny.-i flammula fordítása (l. még lángosfű), a sárga jelző (2.) a virág színére vonatkozik. A berki szellőrózsa (4.) fehér boglárvirág neve a Ranunculus-fajok nevének átvétele a virágok hasonlósága alapján. Vö. boglárka. Nyr. 127: 177–182.
bogyó l. béka~, béka~takta, csésze~, csoda~, enyves~, farkas~, fenyves~, galamb~, gönye(~), kék~, kutya~, medve~, ördög~, pikkely~ (→ bogyópikk), tinta~, varjú~, vas~

92

bojtorján A bogyópikk és a pikkelybogyó névadás alapja a növény termése, a vesszős cserje magját éréskor veres burok veszi körül, és az egész bogyószerűvé válik, éretten piros, húsos tobozbogyót alkot, a növénynek hengeres vesszős szára van, az átellenesenen álló levelek szintén pikkelyszerűek, a pikkelybogyó név a növény hivatalos elnevezése. A bogyópikk Diószegi–Fazekas alkotása, az ’Ephedra; csikófark’ nemzetség neve. A bogyópikk elnevezés bogyó előtagja a termés formájára utal, a pikk utótagot a bizonytalan eredetű pikkely [1807: ’a növény vagy termés „hal pikkely’ módjára eggymást hátaló pikkelyekből vagy levelekből áll” (Magy. Fűvészk. 17)] szóból vonták el. Diószegi–Fazekas így magyarázza a pikk utótagot: barkája „kevés pikkelyű; pikkelyi 1-virágúak, kerekdedek” (Magy. Fűvészk. 546). TESz. bogyó a., pikkely a.; EWUng. bogyó a., pikkely a.
boj l. hím~ bojtika l. bojtocska

bogyópikk 1807: Bogyópikk (Magy. Fűvészk. 546); 1903: Bogyópikk (Hoffmann– Wagner 206). J: 1807: ’Ephedra; csikófark’. | 1903: ’Ephedra distachya; közönséges csikófark’. — európai ~ 1841: europai bogyópikknek gr. (Barra 423). J: ’ua.’. || pikkelybogyó 1903: pikkelybogyó (Hoffmann– Wagner 206); 1911: pikkelybogyó (Cserey, Növényszótár 94); 1998: pikkelybogyó (Priszter 367). J: ’ua.’.

bojtocska N. bojtocska (MagyGyógyn. 294); bojtocska (ÚMTsz.). J: ’Bellis perennis; vadszázszorszép’. || bojtika 1948: bojtika (MagyGyógyn. 294). J: ’ua.’. A bojtocska, bojtika nevek a virág formájára utalnak, idegen nyelvi megfelelőkre vö. ném. Bürstli ’kefécske’, ang. sweeps. Marzell Bellis perennis a. bojtorján 1. N. bojtorján (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 199). J: ’Agrimonia eupatoria; közönséges párlófű’. — apró~ 1405 k.: agrimonium: aprobaytorian (SchlSzj.: RMGl. 120); 1500 k.: Aurimonia: Aproboÿtorÿan (CasGl. b): RMGl. 120); Agrimonia: Approboy[...] (Herb. a): RMGl. 120); 1520 k.: Agrimonia: apro boythoryan (Növ.: RMGl. 120); 1525 k.: Agrimonia: Apro Boÿtorÿan (Ortus: RMGl. 120); 1560 k.: Agrimonia: Apro boytoryan (GyöngySzt.: RMGl. 120); 1578: Az Eupatoriomot, az az, Agrimoniát, az apro Boytoriánt... (Melius 74a–75), apro Boytoriánnal gr. (Melius 137a); 1583: apro buytoryan (Clusius–Beythe 2a: BotTört. 126); 1590 k.: Agrimonia, vel Eupatorium: Apro boytorian, Eupatorium, Tragus dicit vulgo vocari agrimoniam: Apro boitorian (SzikszF.:

bojtorjánka RMGl. 120); 1807: apró Bojtorján (Magy. Fűvészk. 283); 1983: Apróbojtorján (Rápóti– Romváry 79); — N. apróbojtorján (Kovászna 151), apró²b#Çt#rjáág (SzamSz. I. 45); apró bujtorgyán, 6pr#b•jtorjDón (MTsz.); apróbojtorján, apró-bujtorgyán (ÚMTSz.). J: ’ua.’. | kis~ 1395 k.: agrimonia: kis boÿtorian (BesztSzj.: RMGl. 119). J: ’ua.’. || apróbasilikumbojtor 1706: Apró basilicum bojtor: Basilicum minus. Agrimonia (Nyr. 29: 363). J: ’ua.’. ▌ 2. 1590: Lappa minor seu Xanthium: Boytorian (SzikszF.: RMGl. 120). J: ’Arctium minus; kis bojtorján’. — kis ~ 1998: kis bojtorján (Priszter 304). J: ’ua.’. ▌ 3. 1590: Tribulus: Boytorian, vagy, szamar tôuis (SzikszF.: RMGl. 716). J: ’Tribulus terrestris; földi királydinnye’. ▌ 4. 1775: Bojtorján (Csapó 151); 1807 e.: Bojtorján (Julow 265); 1807: Bojtorján (Magy. Fűvészk. 455); — N. bójtergyán, bojtoráng, bojtorváng, bujt(rgyán (MTsz.); bujtorgyán (OrmSz.); bajtarján, bajtergyán, bajtorgyán, bojt(rgyán, bótorján, bujtorgya, bútorvány (ÚMTsz.). J: 1775: ’Arctium lappa; nagy bojtorján’. | 1807 e., 1807: ’Arctium; bojtorján’. — közönséges ~ 1948: Közönséges (nagy) bojtorján (MagyGyógyn. 324); 1998: közönséges bojtorján (Priszter 304). J: ’ua.’. | nagy ~ 1783: Nagy Bojtorján (NclB. 412); 1998: nagy bojtorján (Priszter 304). J: ’ua.’. A bojtorján ótör. eredetű; vö. csag. baldïrÛan; oszm. baldιran. A magyarba az ótör. baltïrÛan kerülhetett, az lt hangkapcsolatból èt, majd jt fejlődött. Az apróbojtorján (1.) belső keletkezésű, szóösszetétel útján jött létre; az ótör. eredetű bojtorján megkülönböztető jelzője: apró, amely bojtorjánfajoktól (Arctium sp.; bojtorján) különíti el a közönséges párlófüvet. A névadás alapja, hogy a közönséges párlófű termése a bojtorjánéhoz hasonló: „melyet horgas tüskéjű, emberen, állaton megtapadó terméséről apróbojtorjánnak is hívnak” (Szabó–Péntek, Ezerjófű 93); „mint az kendxrnek ollyan leuelei vannak, mikor meg erik az magua, ruhahoz ragad” (Beythe 102). A R. apróbojtorján elnevezést a népnyelv és a köznyelv máig őrzi. A kisbojtorján egyedi adat, belső keletkezésű, szóösszetétel útján jött létre. A kis jelzőnek meg-

93

bojtosfű különböztető szerepe van (hasonlóan az apró jelzőhöz). Az apróbasilikumbojtor Pápai Páriz Ferenc alkotása, a névnek nincs folytatása a magyar nyelvben. Pápai Páriz Ferenc a lat. Basilicum minus (Nyr. 29: 363) részfordításával hozta létre az apróbasilikumbojtort, a név a lat. minus ’kicsi’ fordítása, és a basilikum elem átvétele, a növény kiemelkedő gyógyító hatására utalhatott: vö. lat. basilicum ’königliches, királyi, királyhoz méltó’; a bojtor elvonással keletkezett a bojtorjánból. A kis bojtorján (2.), a földi királydinnye (3.), a nagy bojtorján (4.) bojtorján elnevezése hasonlóság alapján keletkezett, mindegyik növénynek szúrós, ruhába kapaszkodó termése van. Vö. az Agrimonia eupatoria ’közönséges párlófű’ egyéb neveivel, amelyek ugyancsak a horgas tüskéjű termésről kapták nevüket: bojtorjánka, katibolha, koldustetű, szőrféreg.

TESz.; EWUng.; NÉ. 21: 341–346. — Ö:
keserűlapu~.

bojtorjánka 1816: Bojtorjánka (Baumgarten II. 8). J: ’Agrimonia eupatoria; közönséges párlófű’. A bojtorjánka nevet Baumgarten alkotta, a név a bojtorján főnév -ka kicsinyítő képzős alakja. A bojtorjánka névben a kicsinyítő képző hasonló szerepet tölt be, mint a korai elnevezésekben az apró (1405 k.: apróbojtorján) és a kis jelző (1395 k.: kisbojtorján); vö. bojtorján (1.). A kicsinyítő képző a bojtorjánfajoktól (Arctium; bojtorján) különíti el a közönséges párlófüvet. A névadás alapja a bojtorjánhoz hasonló termés: „Érett termései horgas sertéikkel ruhára, állatok szőrére kapaszkodnak” (Rápóti–Romváry 79). bojtorjánpárlófű 1911: Bojtorján párlófű (Cserey, Növényszótár 579). J: ’Agrimonia eupatoria; közönséges párlófű’. A bojtorjánpárlófű összetett szó; a nevet Cserey Adolf alkotta, a név nem maradt fenn. Az előtag magyarázatára l. bojtorján (1.), az utótag magyarázatára l. párlófű. bojtosfű 1813: Bojtos fű (Magy. Fűvészk. 2. 366); 1903: bojtos fű (Hoffmann–Wagner 213); 1911: bojtosfű (Cserey, Növényszótár 22); 1948: bojtos fű (Halmai 10). J: ’Asplenium trichomanes; aranyos fodorka’. — egy~ 1775: Egy bojtos-fü (Csapó 12). J:

bojtvirág ’ua.’. A bojtosfű, egybojtosfű ’páfrányfajta’ az ismeretlen eredetű bojt -s melléknévképzős származéka, a névadás magyarázata, a növény csipkés, rojtos levélzete; vö. a bojt 1585-től adatolható ’rojt’ jelentésben. TESz. bojt a.; EWUng. bojt a. bojtvirág N. bojtvirág (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 202). J: ’Amaranthus caudatus; bókoló amaránt’. A bojtvirág népi elnevezés, az ismeretlen eredetű bojt és a virág összetétele, a névadás magyarázata a piros, bojtos, csüngő virágzat.
bojza, bójza, bojzik, bojzing l. bodza

94

boldogasszonyfű dőben, bokrok alatt, árnyékos helyeken fordul elő. A név talán német hatásra jött létre, vö. R. ném. Staudenguckerl (< ném. Staude ’bokor’, guckerl ’szem, kukucska’). Marzell Anemone hepatica a.
bokor alatt kunkorgó l. bokor alatt kucorgó

bokál 1807: Bokál (Magy. Fűvészk. 133). J: ’Alchemilla; palástfű’. — karéjos ~ 1807: karélyos Bokál (Magy. Fűvészk. 134); 1841: karélyos Bokál (Barra 128). J: ’Alchemilla acutiloba; hegyeskaréjú palástfű’. | taréjos ~ 1813: taréjos Bokál (Magy. Fűvészk. 2. 382). J: ’ua.’. A bokál az Alchemilla nemzetség megnevezése, Diószegi–Fazekas alkotása; a bokál szót a kelyhbokál nemzetségnévből vonták el. Az ol. eredetű bokály jelentése ’pohár’; a névadás magyarázata, hogy a növény levelei pohárszerűen felfogják a nedvességet. Hajnalhasadtával gyöngyszerű harmatcseppek jelennek meg a levelek peremén, a cseppek vagy a pohárba kerülnek vagy kicsordulnak. A növény ezen tulajdonságának már a középkori alkimisták is varázserőt tulajdonítottak. A karéjos, taréjos jelzők a levelek formáját jelzik. Diószegi Orvosi fűvészkönyve a karélyos Bokál (Magy. Fűvészk. 2. 382) és a taréjos Bokál (Magy. Fűvészk. 2. 382) nevet javasolja a R. oroszlántalp, palástfű, Boldogaszszony palástja, Boldogasszony tenyere helyett. Gyógynövények enciklopédiája 33; TESz. bokály a.; EWUng. bokály a. — Ö: kelyh~.
bokor l. borbolya(~), csipke~, imádság~, kaporna(~), kazuár~, kőris(~), szederín~, szenna(~), tintabogyó~

bokrétafa 1807: Bokrétafa (Magy. Fűvészk. 243); 1948: Bokrétafa (MagyGyógyn. 161); 1998: bokrétafa (Priszter 292). J: 1807: ’Aesculus; vadgesztenye(fa)’. | 1948: ’Aesculus hippocastanum; közönséges vadgesztenye(fa)’. — fehér ~ 1903: Fehér bokrétafa (Hoffmann–Wagner 76); 1948: Fehér bokrétafa (MagyGyógyn. 161). J: ’Aesculus hippocastanum; közönséges vadgesztenye(fa)’. A bokrétafa Diószegi–Fazekas alkotása, a név az Aesculus nemzetség elnevezése; a bokréta előtag származékszó, az ismeretlen eredetű bokor alapszóból alakult -éta több elemű kicsinyítő képzővel, 1585-től adatolható ’virágfüzér’ jelentésben. A növénynévben a bokréta a gesztenyefa tömött, füzéres, felálló bugavirágzatára vonatkozik, a fehér jelző a virág színére utal. TESz. bokréta a.; EWUng. bokréta a. — Ö: gesztenye~.
Boldoganya mentája l. Boldogasszony mentája

Boldogasszony csipkéje 1775: Bóldogaszszony tsipkéje (Csapó 37); 1783: BóldogAÐzÐzony tsipkéje (NclB. 375); 1798: B[oldog] Aſſzony tsipkéje (Veszelszki 385); 1813: B[óldog] A[szszony] tsipkéje (Magy. Fűvészk. 2. 365). J: ’Rubus idaeus subsp. idaeus; málna’. A Boldogasszony csipkéje jelölt birtokos szerkezet, a csipke utótag valószínűleg szláv eredetű, ’tövis’ jelentésű, a málna tüskés szárára utal. A boldogasszony előtagra l. Boldogasszony tenyere.

bokor alatt kucorgó 1903: Bokor alatt kuczorgó (Hoffmann–Wagner 116); 1948: Bokor alatt kunkorgó (MagyGyógyn. 101). J: ’Hepatica nobilis; nemes májvirág’. A bokor alatt kucorgó, bokor alatt kunkorgó elnevezések alapja, hogy a növény er-

TESz. csipke a.; EWUng. csipke a. boldogasszonyfű N. boldogasszonyfű (ÚMTSz.). J: ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. A boldogasszonyfű népi név, nyilván a növény egyéb boldogasszony előtagú neveinek hatására jött létre, vö. Boldogasszony mentája,
Boldogasszony oldala, Boldogasszony tenyere, boldogasszonylapu.

boldogasszonylapu boldogasszonylapu 1841: boldog aszszony lapu (Barra 209). J: ’Tanacetum parthenium; őszi margitvirág’. A boldogasszonylapu Barra alkotása, valószínűleg a Boldogasszony tenyere ’Tanacetum balsamita’ elnevezései (boldogasszonyf ű,
Boldogasszony mentája, Boldogasszony oldala, Boldogasszony tenyere) alapján hozta létre a nevet, a lapu utótag a növény hasznos leve-

95

Boldogasszony tenyere virágot, az illatáért szeretik. Ha a kapuban ültek, vagy a templomba mentek, ebből törtek egy szárat és szagolgatták” (Szabó–Péntek, Ezerjófű 21). A bizonytalan eredetű oldal jelentése a növénynévben ’valakinek a közele, valaki mellett levő hely’ lehet, mivel ezeket az illatos növényeket az asszonyok közvetlenül a ház mellett termesztették vagy tartották felakasztva. A boldogasszony előtagra l. még
Boldogasszony tenyere.

leire utalhat, ezek azonban nem igazán nagy méretűek. A boldogasszony előtagra l. Boldogasszony tenyere.

Boldogasszony mentája 1533: Anetum: Dille: Bodog azzon mentaia (Murm.: RMGl. 486); 1577 k.: „Bodogh aÅÅonÿ Mentaÿanak fachÿard kÿ aÅ leweth” (OrvK. 315/23); 1578: Bodog aſÅſÅony Méntáya (Melius 104a); 1583: Bodog Azzony mentaya Mentha graeca Costus hortensis vulgo (Clusius–Beythe 6: BotTört. 128); 1775: Bóldog-AÐzÐzony Mentája (Csapó 186); 1783: Bóldog AÐzÐzony Mentája (NclB. 414); 1798: Bóldog Aſſzony méntája (Veszelszki 308); 1998: Boldogasszony mentája (Priszter 518). J: 1533: ? ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. | 1577 k., 1578, 1583, 1775, 1783, 1798: ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. || Boldoganya mentája XVI. sz. e.: Herba sancte Marie: Bodog anya metaya (CasGl. c): RMGl. 485). J: ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. A Boldogasszony mentája és a Boldoganya mentája jelölt birtokos szerkezetek, a lat. Herba sancte Marie (CasGl. c): RMGl. 485) és a Beatæ virginis mentha (Clusius–Beythe 1584. 21) fordításával keletkeztek, a növény menta illatú. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Frauenminze ’asszonymenta’, Marien-kraut ’Máriafű’. A boldogasszony előtagra l. Boldogasszony tenyere.

TESz. oldal a.; EWUng oldal a. Boldogasszony palástja 1775: BóldogAÐzÐzony palástja (Csapó 208); 1783: BóldogAÐzÐzony paláÐtya (NclB. 332); 1798: Bóldog AÐzÐzony’ paláÐtja (Veszelszki 33); 1813: B[óldog] A[szszony] palástja (Magy. Fűvészk. 2. 365). J: ’Alchemilla acutiloba; hegyeskaréjú palástfű’. A Boldogasszony palástja jelölt birtokos szerkezet, a ném. Unſerfrauen Mantel (Csapó 208); Frauenmantel, unſerer lieben Frauenmantel (NclB. 332) tükörfordítása. A névadás alapja a levelek palástszerű formája. A boldogasszony előtagra l. Boldogasszony tenyere. Marzell Alchemilla vulgaris a. Boldogasszony rózsája 1783: Bóldog AÐzÐzony rósája (NclB. 371); — N. bódogasszonrózsa (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. A Boldogasszony rózsája jelölt birtokos szerkezet, a latin eredetű rózsa a kövirózsa húsos, csillagszerűen álló leveleire vonatkozik. A boldogasszony előtagra l. Boldogasszony tenyere.

Boldogasszony oldala N. Boldogasszony oldala (Szabó–Péntek, Ezerjófű 21). J: ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. A Boldogasszony oldala népi név, jelölt birtokos szerkezet, ahol a boldogasszony előtag a vényasszonyokra utal, akik a „A virágos szárát vízbe is teszik vagy kézben tartva szagolgatják. Ezt is, mint a többi vénasszony-

Boldogasszony tenyere 1. 1577 k.: „Bodogh aÅÅonÿ tenerenek, kÿth Teÿes lapunak is hÿnak (OrvK. 592/5); 1998: Boldogasszony tenyere (Priszter 518). J: 1577 k.: ? ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. | 1998: ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. ▌ 2. 1813: B[óldog] A[szszony] palástja, tenyere (Magy. Fűvészk. 2. 365). J: ’Alchemilla acutiloba; hegyeskaréjú palástfű’. A Boldogasszony tenyere (1.) jelölt birtokos szerkezet, nevét a kéz ujjaira emlékeztető levelekről kapta. A Boldogasszony előtag magyarázata, hogy a növény menta illatú, ugyanis Máriáról, Boldogasszonyról általában az illatos, hasznos növényeket nevezték el,

Boldogasszony tövise vö. lat. Herba sancte Mariae; ném. Marienwurzel, Mariawürzkraut. A hegyeskaréjú palástfű (2.) Boldogasszony tenyere elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, a levelek karéjosak. Boldogasszony tövise 1578: Bo:[ldog] aſÅ: [szony] txuiſſe (Melius 46a). J: ’Silybum marianum; máriatövis’. A Boldogasszony tövise Melius alkotása, jelölt birtokos szerkezet, a lat. Carduus S[ancti] Marię (Melius 46a) tükörfordítása. A tövis utótag ’tüskés növény’ jelentésű, a finnugor eredetű tövik ige tövéből keletkezett -s deverbális nomenképzővel. A boldogasszony előtagra l. Boldogasszony tenyere. Vö. máriatövis.

96

bolhaölőfű tása, a növény a rovarokat és az egyéb kártevőket elűzi: „a’ harmatos leveleivel balhákat Íznek, és ha a’ lovak e’ fÍ’ nedvével megkenetnek, a’ férgek (legyek) meg nem lepik. A’ húſt ha meg-ſózzák, és e’ fÍ’ leveleivel bétakarják, a’ legyek bé-nem pökig. Vizben fftt magva vizével jó a’ házat, és az ágyat öntözni: mert a’ balhákat és egyébb férgeket elÍz” (Veszelszki 344). A erdei peremizs (3.) bolhafű neve szintén német mintára jött létre, vö. ném. Flöhkraut, ill. Flöhpflanze. A bolhahalál Melius alkotása, összetett szó az utótag az uráli eredetű hal ’megszűnik mozogni, megdermed’ -l képzős változata, Melius találó neve azt fejezi ki, hogy a növény ’a bolha halálát okozza’. A névadás alapja, hogy a növényt bolha kiűzésére használták: „Balhat, pokot, rut ferget, kigyot, el ×z: vala hol el himtik” (Beythe 89). A névadás magyarázatára l. még bolhaölőf ű. Marzell Coriandrum sativum a.; Genaust Coriándrum a. bolhaölőfű 1. 1578: Balha xlx f× (Melius 113a). J: ’Mentha pulegium; csombormenta’. ▌ 2. 1578: Balha xlx f× (Melius 138a). J: ’Inula conyzae; erdei peremizs’. || bolhaűzőfű 1578: Balha ºzx f×nec gr. (Melius 138a). J: ’ua.’. A csombormenta (1.) bolhaölőfű elnevezésének alapja, hogy a növény „füſtje balhákat Íz” (Veszelszki 363). Melius így magyarázza a név keletkezését: „Pulegium, az az, Balha xlx f×, mert ha à Pulegium virágos f×uét meg gyutod az Balhákat meg xli à f×ſti: Az mely ágyra, Paplanra rakyác balha ott nem lakic” (Melius 113a). Melius az ismeretlen eredetű lat. szakny.-i pulegium szót a lat. pūlex ’bolha’ szóból származtatja. Idegen nyelvi megfelelőre vö. ném. Flohkraut ’bolhafű’. Az erdei peremizs (2.) bolhaűzőfű és bolhaölőfű elnevezése Melius alkotása, a névadás magyarázata, hogy a növényt férgek, bolha, csimáz kiűzésére használták. Melius azonban másféle magyarázatot is fűz névadásához: „ſÅélesb à leuele mint az Iuollyánac, de fekete ſÅobáſu, vgyan mint ha Balha volna rayta, à leuelét à Balha igen ęſÅi mint az KapoſÅtát à kertben: Azért hiyác Czimáz f×nec, Balha ºzx f×nec” (Melius 138a). A néva-

TESz. tövik a.; tövis a.; EWUng. tövik a., tövis a.; UEWb. 520 a.
bolha l. kati~

bolhafű 1. 1500 k.: Coriandrvm: belend fÿ[w]; balha [fÿw] (Herb. a): RMGl. 255); — N. bolhafű (MagyGyógyn. 185). J: ’Coriandrum sativum; kerti koriander’. ▌ 2. 1578: Balha f× (Melius 174a); 1775: Balha-fü (Csapó 26); 1783: Balha-fü (NclB. 363); 1798: Balha-fÍ (Veszelszki 343); 1813: Balhafű (Magy. Fűvészk. 2. 364); — N. bolhafű (ÚMTsz.). J: ’Persicaria hydropiper; borsos keserűfű’. ▌ 3. 1783: Balha-fü (NclB. 415). J: ’Inula conyzae; erdei peremizs’. || bolhahalál 1578: Balha halál (Melius 138a); 1595: balha halal (Beythe 88a); 1775: Balhahalál (Csapó 248); 1783: Balha halál (NclB. 415). J: ’ua.’. A bolhafű ’kerti koriander’ (1.) szláv eredetű bolha előtagjának magyarázata, hogy a növény büdös illatú, és a büdös növényeket bolhairtásra használták, ill. a névadásra hatással lehetett a lat. szakny.-i coriandrum és a német elnevezések, bár ezekben poloska állatnév szerepel; a lat. coriandrum név a növény bűzös, poloskaszagára utal (< gör. koríandron, koríannon, koríanon ’koriander’ < gör. kóris ’poloska’ < gör. káron ’kömény’, kár ’tetű’); ném. Wanzendill ’poloskakapor’, Wanzenkraut ’poloskafű’. Hasonló névadási szemléleten alapul a növény csimázillatúfű elnevezése. A borsos keserűfű (2.) bolhafű neve a ném. Flxhekraut (Melius 174a) tükörfordí-

bolhaseprű dás magyarázatára l. még bolhafű. Genaust pulégium a.; Pulicária a. bolhaseprű N. bàlhasöprü (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 205). J: ’Artemisia vulgaris; fekete üröm’. A bolhaseprű népi név, a szláv eredetű bolha és az ótörök eredetű seprű összetétele. A névadás alapja, hogy a növényt „Seprűnek, bolhaseprűnek használják, tüszejt sepernek vele” (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 205). Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 205.
bolhaűzőf ű l. bolhaölőf ű

97

bolyhosvirág 2. bolondító² (ÚMTsz.). J: ’Datura stramonium; csattanó maszlag’. ▌ 3. bolondító (ÚMTsz.). J: ’Solanum dulcamara; kesernyés csucsor’. ▌ 4. bolondító (ÚMTsz.). J: ’Solanum nigrum; fekete csucsor’. A bolondító a bolondítófű névből elvonással keletkezett, a névadás magyarázatára l. bolondítófű. A bolondító elnevezés Márton Természethistóriai képeskönyvében tűnt fel. A névadás magyarázata, hogy mind a négy növény mérgező, halált okoz, és megbolondítja az embert. bolondítófű 1. 1578: bolondito f×nec gr. (Melius 85a). J: ’Atropa bella-donna; maszlagos nadragulya’. ▌ 2. 1585: Bolondito fÖ (Cal. 146); 1775: Bolondító-fü (Csapó 33); 1783: Bolonditó-fü (NclB. 339); 1798: Bolondító-fÍ (Veszelszki 252); 1807: bolondítófű (Magy. Fűvészk. 174); 1852: Bolonditófü (Gönczi 61). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. A bolondítófű a lat. Morion (< gör. mërion ’mandragórafajta, amelynek fogyasztása bolonddá tesz’ < gör. mōrós ’bolond’) fordításával keletkezett, Melius így magyarázza: „eſÅt Morianac, az az, bolondito f×nec mongyác” (Melius 85a). A bolondító beléndek (2.) bolondítófű neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, a növény hatására utal: „emberre nézve... minden része ... halálos, mérges” (Barra 336), „felette mérges plánta…” (Márton, Növ. LXXI, 6: 42), „mérges, bódító, kábító” (Magy. Fűvészk. 2. 169). A XVI. századi Orvosi könyv ezt írja a bolondító beléndekről: „AÅ kÿ eÅth megh eÐÅÿ vagÿ megh ÿÐÐÅa, Åÿnthe olÿanna chÿnalÿa mÿnemw aÅ (OrvK. 617/32–33) reņgh emb†r, Elmeÿeth el veÅÿ, es haÐonlowa teÅÿ aÅ el aÿulthoÅ, Såeme megh veor†ÐІdik, vÿÅketh aÅ teÐte es reÅketh” (OrvK. 618/1–2), „A’ ki tudatlanságból a’ Belénd-magtól meg-bolondúlt, annak ketske-tejet, mézes vízet, tökmagot, és diót, jól öſzve-törve, adjanak néki be italban, megint eſzére jön” (Veszelszki 252). Genaust mório a. bolyhosvirág N. bolyhosvirág (MagyGyógyn. 216). J: ’Menyanthes trifoliata; vidrafű’.

bolondbingó 1903: bolonbingó (Hoffmann–Wagner 40); 1948: bolond bingó (MagyGyógyn. 253). J: ’Atropa bella-donna; maszlagos nadragulya’. A bolondbingó ’bolondbogyó’ szláv eredetű bolond előtagja arra utal, hogy a növény mérgezést okoz, a bingó ’gubó alakú termés’ a bogyó alakváltozata, a fekete termésre vonatkozik. Vö. bolondf ű, bolondítófű. TESz. bigyó a., bogyó a.; EWUng. bigyó a., bogyó a.; ÚMTsz. bimbó a. bolondfű 1. 1578: Bolond f× (Melius 52); 1783: Bolond-fü (NclB. 340); 1798: Bolond fÍ (Veszelszki 305); 1807: Bolondfű (Magy. Fűvészk. 175). J: ’Mandragora officinarum; tavaszi mandragóra’. ▌ 2. 1791: Bolond-fü (Lumnitzer 90); 1948: bolondfű (MagyGyógyn. 253). J: ’Atropa bella-donna; maszlagos nadragulya’. A bolondfű a lat. morion (< gör. mërion ’mandragórafajta, amelynek fogyasztása bolonddá tesz’ < gör. mōrós ’bolond’) fordításával keletkezett, Melius ezt írja: „ennec Morion neue, az az, Bolond f× neue”, „végre vgyan bolonda tenne” (Melius 52). A névadás magyarázata, hogy a növény súlyos mérgezést okoz. A bolondfű ’maszlagos nadragulya’ (2.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, ugyancsak mérgezést okoz, fogyasztása bolonddá teszi az embert. Genaust mório a.; Nyr. 127: 331. bolondító 1. 1805–13: „A’ bolondító felette mérges plánta…” (Márton, Növ. LXXI, 6: 42); — N. bolondító (Szabó–Péntek, Ezerjófű 88–9); bolondító (ÚMTsz.). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. ▌

borágó A bolyhosvirág népi név, az ismeretlen eredetű bolyhos ’rojtos, szálakkal borított’ előtag magyarázata a növény gyönyörű fehér és rózsaszín rojtos virágja. TESz. bolyhos a.; EWUng. bolyhos a. borágó 1. 1533: Est et satiua buglossus, quam Boraginem triuiales uocant: Burritsch: Borag (Murm.: RMGl. 123); 1578: Borágo (Melius 152), Boragonac gr. (Melius 152a); 1595: Borrago (Beythe 119); 1664: Borrago, Borago (Lippay 86); 1775: Borágo (Csapó 27); 1783: Borrágó (NclB. 334); 1791: Borrák (Lumnitzer 76); 1792: Borrágó dinnye Ðzagú fÍvet (Nedeliczi 51); 1798: Borágo (Veszelszki 106); 1807: Borrágó (Magy. Fűvészk. 155); 1847: borágo (Peregriny 354). J: ’Borago officinalis; kerti borágó’. — kerti ~ 1807: kerti Borágó (Magy. Fűvészk. 155); 1843: kerti Borágó (Bugát, Szóhalm. 42); 1998: kerti borágó (Priszter 50). J: ’ua.’. | orvosi ~ 1872: Orvosi Borágó (Hazslinszky, MagyarhonEdényes. 226). J: ’ua.’. — ~fű 1745: Borágo-fü (Torkos 6); 1792: borrágó fÍnek (Nedeliczi 51); 1833: Borrágófű (PallasLex. 537). J: ’ua.’. ▌ 2. — mezei~ 1578: mezei Boragonac gr. (Melius 151). J: ’Echium vulgare; közönséges kígyószisz’. A borágó a középlatin borr#go, borago alak átvétele, amely talán az arab abū ‘araq ’izzasztószer’ szóból származik. A borrágó, borágó alakváltozatok feltehetőleg latin hatásra alakultak ki. A borágó megkülönböztető jelzői: orvosi és kerti. Diószegi műve, az Orvosi fűvészkönyv a kerti Borágó (Magy. Fűvészk. 2. 162) nevet javasolja a R. kerti atracél (→ atracél) helyett. A kígyószisz (2.) borágó neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, Melius leírja, hogy azért adta a kígyószisznek a borágó nevet, mert hasonlít a kerti borágóhoz, a mezei jelző célja, hogy megkülönböztesse a kertitől: „Haſonlo az AtratzAlhxz [kerti borágó], kéc à virága, txuiſſes ſÅxrxs à leuele, ſÅára” (Melius 151). EtSz. I: 476; Nyr. 12: 349; MNyj. 39: 127–133; Genaust Borágo a. borbélycsombor 1578: Barbęly Czombornac gr. (Melius 110a). J: ’Mentha
bonzalgó l. ballangókóró

98

borbolya pulegium; csombormenta’. || borbélyfőmosócsombor 1578: Barbély fx moſo Czomborra (Melius 113). J: ’ua.’. A borbélycsombor és a borbélyfőmosócsombor nevek Melius alkotásai, összetett szavak. A borbély és a borbélyfőmosó nevek borbély ’haj és szakáll ápolásával foglalkozó szakember’ előtagja német, valószínűleg bajor-osztrák eredetű, a fő ’fej’ jelentésű, a névadás szemléleti háttere, hogy a borbélyok ebből a növényből készült főzetben mosták a fejet, Melius így magyarázza: a „Barbęllyoc, ebben moſſac à feyet” (Melius 107). Az utótagra l. csombor. TESz. borbély a.; EWUng. borbély a.
borbélyf őmosócsombor l. borbélycsombor

borbélypolaj 1578: Barbęly polay (Melius 108a). J: ’Mentha pulegium; csombormenta’. A borbélypolaj nevet Melius alkotta, a névnek nincs folytatása. A borbély előtag magyarázatára l. borbélycsombor, az utótagra l.
polaj.

Szabó, Melius 415. borbolya 1. 1793: borboja (EtSz.); 1948: Borbolya (MagyGyógyn. 103); 1998: borbolya (Priszter 314); — N. burbolya, burbora (ÚMTsz.). J: ’Berberis vulgaris; sóskaborbolya’. — közönséges ~ 1998: közönséges borbolya (Priszter 314). J: ’ua.’. — ~bokor 1998: borbolyabokor (Priszter 314). J: ’ua.’. ▌ 2. N. borbolya (Jávorka 266); Borbolya (MagyGyógyn. 300). J: ’Achillea millefolium subsp. millefolium; közönséges cickafark’. A borbolya bizonytalan eredetű, a R. barbara, borbala (l. még ürömborbolya) alakok alapján egy k. lat. *barbara ’sóskafa’ átvételét tehetjük fel, ez azonban nem mutatható ki, csupán egy k. lat. barbaris. A borbolya a korai adatokban csak az ürömborbolya (első megjelenése: 1583) összetételben tűnik fel, a borbolya önálló megjelenése: 1793. A borbolya növénynév népetimológiás alakulat is lehet, a Barbara, Borbála személynevek hatással lehettek létrejöttére. A közönséges cickafark (2.) borbolya neve népi elnevezés; az elnevezést hasonlóság alapján kapta, több kicsi részből álló, illatos virágzata van. Jávorka 266; TESz.; EWUng. — Ö: sós-

bordalap
ka~, üröm~. borda l. ördög~

99

borjúfejűfű l. fekete fodorka (→ fodorka). A kacskaringós (4.) jelző Diószegi–Fazekas alkotása, a jelzőt azzal magyarázzák, hogy „lombjai ſzárnyasonn kikanyargattak” (Magy. Fűvészk. 557). A kőrutabordalap (5.) Diószegi–Fazekas alkotása; az előtag a növény R. kőruta nevének átvétele. bordon 1807: Bordon (Magy. Fűvészk. 460). J: ’Onopordum; szamárbogáncs’. — fehérhátú ~ 1807: Fejérhátú Bordon (Magy. Fűvészk. 460). J: ’Onopordum acanthium; szamárbogáncs’. A bordon a szamárbogáncs ’Onopordum’ nemzetségnév neve, Diószegi–Fazekas alkotása, a lat. Onopordum nemzetségnév végéből vonták el a bordon nevet. A fehérhátú jelző arra utal, hogy a levelek fehéresek, „molyhosok” (Magy. Fűvészk. 460). Diószegi Orvosi fűvészkönyve a Fejérhátú Bordon (Magy. Fűvészk. 2. 365) nevet javasolja a R. fehér
bogáncskóró (→ bogáncskóró), fehérhátúlapu (→ lapu) és a töviseslapu (→ lapu) helyett.

bordalap 1. 1807: Bordalap (Magy. Fűvészk. 557). J: ’Asplenium; fodorka’. — szarvasnyelvű ~ 1807: Szarvasnyelvű Bordalap (Magy. Fűvészk. 557); 1843: szarvasnyelvű Bordalap (Bugát, Szóhalm. 43). J: ’Asplenium scolopendrium; szarvasnyelvpáfrány’. — ~fű 1948: Bordalapfű (MagyGyógyn. 35). J: ’ua.’. ▌ 2. — csipkés ~ 1807: tsipkés Bordalap (Magy. Fűvészk. 388); 1903: csipkés bordalap (Hoffmann– Wagner 213); 1948: csipkés bordalap (Halmai 10). J: ’Asplenium trichomanes; aranyos fodorka’. | zilálthajú ~ 1903: zilálthaju bordalap (Hoffmann–Wagner 213); 1911: zilálthajú bordalap (Cserey, Növényszótár 22). J: ’ua.’. ▌ 3. — feketéllő ~ 1807: feketéllő Bordalap (Magy. Fűvészk. 558). J: ’Asplenium adiantum-nigrum; fekete fodorka’. ▌ 4. 1903: Bordalap (Hoffmann–Wagner 211); 1911: bordalap (Cserey, Növényszótár 22). J: ’Asplenium ceterach; pikkelypáfrány’. — kacskaringós ~ 1807: katskaringós Bordalap (Magy. Fűvészk. 557); 1813: katskaringós Bordalap (Magy. Fűvészk. 2. 378). J: ’ua.’. ▌ 5. — kőruta~ 1807: Kőruta Bordalap (Magy. Fűvészk. 558); 1813: Kőruta Bordalap (Magy. Fűvészk. 2. 386). J: ’Asplenium rutamuraria; kövi fodorka’. A bordalap Diószegi–Fazekas alkotása; az Asplenium nemzetség elnevezése. A bordalap összetett szó, a szláv eredetű borda ’bordára emlékeztető kiemelkedés’ és a lap ’valaminek a lapos fele’ összetétele, a nemzetség a bordalap nevet a levelek hátoldalán látható, bordaszerűen elhelyezkedő spóratokokról kapta; a szarvasnyelvpáfrány (1.) szarvasnyelvű jelzője megkülönböztető szerepű, magyarázatát l. szarvasnyelvűfű. Diószegi Orvosi fűvészkönyve a Szarvasnyelvű Bordalap (Magy. Fűvészk. 2. 388) nevet javasolja a R. szarvasnyelvűf ű és címnyelvűfű (→ gímnyelv) helyett. A különféle jelzők (2– 5.) az Asplenium nemzetséghez tartozó páfrányfajokat különítenek el. A csipkés (2.) jelzőre l. csipkés fodorka (→ fodorka); a növény zilálthajú jelzője Cserey alkotása, a laza, csipkés levélzetre utal. A feketéllő (3.) jelzőre

borfestő 1798: Bor-feÐtf (Veszelszki 159); 1813: Borfestő (Magy. Fűvészk. 2. 365). J: ’Phytolacca americana; amerikai alkörmös’. A borfestő összetett szó, a bor előtag ótörök eredetű, a festő utótag jelentése ’megszínesít’; a névadás magyarázata, hogy a bíborvörös bogyókkal a silány minőségű borokat festették: „némelly gazdák a’ boraikat feÐtegetik véle, a’ honnét a’ bor-feÐtf nevet viseli” (Veszelszki 159). Vö. festőszőlő (→ szőlő). borjúfark 1578: Boriu fark (Melius 146a). J: ’Verbascum sp.; ökörfarkkóró’. — ~fű 1903: Borjúfark-fű (Hoffmann–Wagner 38). J: ’Verbascum thapsus; molyhos ökörfarkkóró’. A borjúfark összetett szó, a borjú előtag csuvasos jellegű ótörök jövevényszó, az elnevezés magyarázata, hogy a hosszú, sárga színű virágzatot borjú farkához hasonlónak találták. Vö. ökörfark. borjúfejűfű 1578: Boriu feyx f× (Melius 165a). J: ’Misopates orontium; vetési oroszlánszáj + ? Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. A borjúfejűfű Melius alkotása, valószínűleg a felsorolt R. latin nevek hatására alkotta;

borjúfül

100

borjúpázsit

vö. Cynocephalæa (Melius 165a) (< gör. ký#n, genitív kynós ’kutya’; gör. kephale ’fej’), Bucranion (Melius 165a) (< gör. boûs ’ökör’). Melius így magyarázza a névadást: „mint egy Ebnec, vagy Boriunac à feye ollyan fxk vannac à leuele kxzxt” (Melius 165a), a növény magháza borjúfejhez hasonló. Vö. a növény egyéb metaforikus elnevezéseivel: borjúorrúf ű, ahol a növény magházát nem fejhez, hanem orrhoz hasonlítják, valamint l. még ebfejűfű. Genaust Cephalándra a., bucéphalus a. borjúfül 1595: Boriu fijl (Beythe 79a); 1783: Borju fül (NclB. 410); 1798: Borjú-fÍl (Veszelszki 248); 1813: Borjúfül (Magy. Fűvészk. 2. 366). J: ’Hieracium murorum; erdei hölgymál’. — ~fű 1798: Borjú-fÍl-fÍnek gr. (Veszelszki 248). J: ’ua.’. A borjúfül Beythe alkotásának tűnik, Beythe műve pedig Melius Herbáriumának vette át nagy részét. Melius a növényt egérfül néven említi, lehetséges, hogy Beythe ezt vette át borjú előtaggal, vagy névadására hatással lehetett a számtalan borjú előtagú növénynév, amely Melius Herbáriumában előfordul, pl. borjúlábf ű, borjúfejűfű, borjúorrúf ű. A névadás szemléleti háttere, hogy az apró, szürkés, szőrös levelek állatfülhöz hasonlóak. Az erdei hölgymálnak a magyarban nincs borjú állatnévvel alkotott elnevezése, a német nyelvben ökör előtagú elnevezése van, pl. Ochsenzung ’ökörnyelv’; vö. a latin név szerinti mutatóval. Marzell Hieracium murorum a.; Kádár– Priszter 21. borjúlábfű 1. 1578: Boriu labu f× (Melius 89); 1775: Borju láb-fü (Csapó 40); 1783: Borjú láb-fü (NclB. 422); 1807: Borjúlábfű (Magy. Fűvészk. 520); 1948: borjúlábfű (MagyGyógyn. 47). J: ’Arum maculatum; foltos kontyvirág’. || borjúláb 1798: Borjúláb (Veszelszki 73); 1813: Borjuláb (Magy. Fűvészk. 2. 366). J: ’Arum maculatum; foltos kontyvirág’. ▌ 2. 1595: borui labu fiju (Beythe 51a). J: ’Dracunculus vulgaris; közönséges sárkánykontyvirág’. A foltos kontyvirág (1.) borjúlábúfű neve Melius alkotása, a lat. Pes vituli (Melius 89) (< lat. pes ’láb’, lat. vitulus ’borjú’) fordításá-

val alkotta. A növény nevét a borjúlábra emlékeztető levelekről kapta. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ném. Kalbsfuß; ang. calf’s-foot ’borjúláb’. A közönséges sárkánykontyvirág (2.) borjúlábúfű neve a levelek hasonlósága alapján keletkezett. Marzell Arum maculatum a. borjúorrúfű 1578: Boryu orru f× (Melius 165); 1595: Boryu orru fiju Antirrhinum, Bucranion, Cynocephaloea (Beythe 120a); 1775: Borjú orrú-fü (Csapó 39); 1783: Borju orru fü (NclB. 391); 1807: borjú orrú fű (Magy. Fűvészk. 362). J: 1578, 1595, 1775: ’Misopates orontium; vetési oroszlánszáj + ? Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. | 1783, 1807: ’Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. || borjúorr 1792: bornyú orra (Nedeliczi 183), 1813: Borjúorr (Magy. Fűvészk. 2. 366). J: 1792: ’Misopates orontium; vetési oroszlánszáj + ? Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. | 1813: ’Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. || borjúorrú 1798: Borjúorrú (Veszelszki 61). J: ’Misopates orontium; vetési oroszlánszáj + ? Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. A borjúorrúfű Melius alkotása, a ném. R. Kalbsnaße (Melius 165) tükörfordítása. Melius leírása magyarázza a névadási motivációt: „A magua à leuele kxzxt mint egy Boriunac az orra, Boryuorru f×nec hiyác” (Melius 165a). Melius valószínűleg a vad változatot (vetési oroszlánszáj) nevezte el, ezt a nevet a későbbiekben a kerti változatra (kerti oroszlánszáj) is alkalmazták. A borjúorr és a borjúorrú elvonással keletkezett a borjúorrúfű elnevezésből. Vö. orrosfejűf ű. Nyr. 127: 478. borjúpázsit 1783: Borju páÐit (páÐint) (NclB. 322); 1807 e.: Borjúpásit (Julow 255); 1807: Borjú-pázsit (Magy. Fűvészk. 96); 1998: borjúpázsit (Priszter 301). J: 1807 e., 1998: ’Anthoxanthum; borjúpázsit’. | 1783, 1807, 1998: ’Anthoxanthum odoratum; illatos borjúpázsit’. — illatos ~ 1998: illatos borjúpázsit (Priszter 301). J: ’Anthoxanthum odoratum; illatos borjúpázsit’. | szagos ~ 1903: Szagos borjupázsit (Hoffmann–Wagner 16); 1998: szagos borjúpázsit (Priszter 301). J: ’ua.’.

boróka

101

borostyán

A borjúpázsit feltehetőleg Benkő alkotása; a névadás alapja az lehet, hogy a borjakkal legeltették ezt a füvet. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a szagos Kéthímpá’sit (Magy. Fűvészk. 2. 366) nevet javasolja a borjúpázsit helyett; a kéthímpázsit azonban nem maradt fenn, helyette a borjúpázsit a növény hivatalos magyar elnevezése lett. Az illatos, szagos jelző a növény finom illatát jelzi, a lat. szakny.-i odoratum (< odor ’illat’) fordítása, magyarázata, hogy a növény „Erős cumarin-szagával a szénának kellemes, úgynevezett szénaillatot kölcsönöz” (Hoffmann– Wagner 92). Genaust odoratíssimus a. boróka 1791: „A’ Gyalog-fenyő… gyümőltsét a’ Nógrád-varmegeiek Borókának nevezik” (MNy. 32: 316); 1798: Boróka (Veszelszki 265); 1808: Borók (Sándor I., Sokféle 12: 20); 1816: Borok (Gyarmathi, Voc.); 1998: boróka (Priszter 405). J: 1791: ’Juniperus communis; a közönséges boróka bogyója’. | 1798: ’Juniperus communis; közönséges boróka’. — közönséges ~ 1998: közönséges boróka (Priszter 405). J: ’ua.’. A boróka szlovák eredetű; vö. szlk. N. borovka, bor&vka, ir. borievka; cseh borůvka ’fekete áfonya’; le. borówka ’áfonya’; or. борóвка ’áfonya’. A szlovák szó a szlk. bor, b&r ’fenyőfa’ származéka. TESz. boróka a.; EWUng. boróka a. — Ö: gyalogfenyő~. boronafa 1903: Boronafa (Hoffmann– Wagner 99). J: ’Prunus spinosa; kökény’. || boronatüske N. boronatüske (Jávorka 592). J: ’Prunus spinosa; kökény’. A névadás magyarázata, hogy az egész növény tüskés, ezért a déli szláv vagy szlovák eredetű borona ’a felszántott föld porhanyósítására használatos mezőgazdasági eszköz’ tüskéihez hasonlítható. A tüske utótagra l. borostyántüske. Vö. ekeakadály, ekegúzs. TESz. borona a.; EWUng. borona a.
boronatüske l. boronafa

virág N. Borongóvirág (MagyGyógyn. 322). J: ’ua.’. A borongófű növénynév borongó előtagja ótörök eredetű szócsalád származéka, a borong ’sötétlik’ -ó folyamatos melléknévi igenévképzős származéka; vö. még ború ’sötét felhő’. A névadás magyarázata, hogy a virágok borongós, esős időben nem nyílnak ki. TESz. borít a.; EWUng. borít a.
borongóvirág l. borongófű

borongófű 1775: Burongó-fü (Csapó 291); 1783: Búrongó-fü (NclB. 420); 1798: Burongó-fÍ (Veszelszki 119); 1813: Burongófű (Magy. Fűvészk. 2. 367). J: ’Calendula officinalis; orvosi körömvirág’. || borongó-

borostyán 1. 1282: „in Pethna potoka, vbi commetatur terre Burstian” (TESz.); 1500 k.: De lauro: Borostyan (StrassbGl.: RMGl. 124); 1595: Boroſtyan (Beythe 55); 1998: borostyán (Priszter 390); — N. barisnya, bruscsin, burusnyán (MTsz.); barastyány, barastyi™ny, boroscsány, boroscsián, borosnyán (ÚMTsz.). J: 1282, 1500 k.: ’Hedera helix; erdei borostyán | Laurus nobilis; közönséges babérfa’. | 1595, 1998: ’Hedera helix; erdei borostyán’. — erdei ~ 1998: erdei borostyán (Priszter 390). J: ’Hedera helix; erdei borostyán’. | fái ~ 1510 k.: radix hedere: faj borosti [...] (SágiGl.: RMGl. 124); 1525 k.: Edera arborea: Faÿ borosthÿan (Ortus: RMGl. 124); 1775: Fai-borostyán (Csapó 44); 1783: Fai BoroÐtyán (NclB. 343); 1798: Fái Boroſtyán (Veszelszki 243). J: ’ua.’. | fára-futó ~ 1775: Fárafutó-borostyán (Csapó 44); 1783: Fára fútó BoroÐtyán (NclB. 343). J: ’ua.’. | folyó ~ 1583: folyo boros tyan (Clusius–Beythe 5: BotTört. 130); XVI. sz. v.: Hedera: Folyo borostyan (De Medicinali: RMGl. 124). J: ’ua.’. | földi ~ 1510 k.: terrestis: foldj boros [...] (SágiGl.: RMGl. 124); 1525 k.: Edera terrestris: Fewldÿborosthÿan (Ortus: RMGl. 124); 1540 k.: Edera Terrestris: fewldÿ borochan (Herb. c): RMGl. 124). J: ’ua.’. | közönséges ~ 1998: közönséges borostyán (Priszter 390). J: ’ua.’. — ~fa 1395 k.: eginus: borostian fa (BesztSzj.: RMGl.); 1540 k.: Edera Arborea: fa borochan (Herb. c): RMGl. 124). J: ’ua.’. | földi folyó ~fű 1583: fody folyo borostian fiu (Clusius–Beythe 5: BotTört. 130). J: ’ua.’. ▌ 2. — kis földi~ 1578: „EſÅt hiyác Laureolanac, az az, Vékony leuel× kis fxldi Boroſtyánnac” (Melius 185a). J: ’Polygonatum odoratum; orvosi salamonpecsét’. — földi~fű

borostyánlevelűfű

102

borostyánrózsa

1578: Fxldi boroſtyán f× (Melius 185a). J: ’ua.’. | laurus~fű 1578: Laurus boroſtyánf× (Melius 185a). J: ’ua.’. ▌ 3. — földi~ 1813: főldi Borostyán (Magy. Fűvészk. 2. 366). J: ’Ruscus hypoglossum; lónyelvű csodabogyó’. — ~fű 1798: Borostyán-, Nyak-tsap-fÍ (Veszelszki 97). J: ’ua.’. | földi~fű 1578: fxldi Boroſtyán f× (Melius 184); 1775: Földiborostyán-fü (Csapó 20). J: ’ua.’. ▌ 4. — földi~ 1775: Földi-borostyán (Csapó 45); 1783: Földi-boroÐtyán (NclB. 343). J: ’Vinca minor; kis meténg’. | földi mászó~ 1841: földimászó borostyán (Barra 269). J: ’ua.’. ▌ 5. 1841: borostyán (Barra 311). ). J: ’Glechoma hederacea; kerek repkény’. — apró földi~ 1948: Apró földi folyóborostyán (MagyGyógyn. 228). J: ’ua.’. | földi~ 1775: Földiborostyán (Csapó 43); 1783: Földi BoroÐtyán (NclB. 386). J: ’ua.’. | földön futó~ 1775: Földön futó borostyán (Csapó 43); 1783: Földön fútó BoroÐtyán (NclB. 386). J: ’ua.’. ▌ 6. — erdei~ N. erdeji borostyán (Péntek– Szabó, Ember és növényvilág 227). J: ’Daphne mezereum; farkashárs’. | mezei~ N. mezeji borostyán (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 227). J: ’ua.’. | piros~ piros borostyán (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 227). J: ’ua.’. | vad~ 1801: Vad borostyán vel boroßlán. Daphne Mezereum. (PPE. 32. Boroſtyán a.). J: ’ua.’. A borostyán szláv, valószínűleg szerbhorvát eredetű növénynevünk; vö. szb-hv. N. b”ščan, b‘šcan, b‘štan ’borostyán, repkény’; szln. brščnl; szlovák bečtan; le. R. brzeszczan ’ua.’. A magyar alakváltozatok részben a magyarban alakultak ki, részben pedig többszörös átvétel eredményei. A borostyán forrása a szb.-hv. R. brьšcan, a boroscsán forrása a szb.-hv. R. brьščanъ lehetett. Az adatok azt mutatják, hogy a borostyán növénynévnek számtalan jelentése van, ezeket a jelentéseket a jelzők különítik el; a legtöbb hasonlóság alapján létrejött elnevezés a növény örökzöld tulajdonsága és bőrszerű levele alapján alakult ki. A borostyán eredeti jelentése a erdei borostyán (1.) lehetett, a közönséges babérfa (1.) jelentés hasonlóság alapján alakult ki, mivel mindkét növény levele sötétzöld, bőrnemű, örökzöld. Az erdei, fái, fárafutó, folyó,

földi, közönséges, földi folyó (1.) magyarázata, hogy a növény vadon, erdőben nő, „a’ fákra, kf-falakra, és egyéb ſzomſzéd támaſzakra tekervényesen fel-fút” (Veszelszki 244). Az orvosi salamonpecsét (2.) kis földiborostyán, földiborostyánfű és laurusborostyánfű elnevezései Melius alkotásai; Melius az orvosi salamonpecsétet az erdei borostyánhoz, ill. a közönséges babérhoz hasonlítja, megkülönböztető jelzői: kis és földi. A laurusborostyánfű előtagja a lat. laurus ’babér’ átvétele; vö még laurusf ű. A lónyelvű csodabogyó (3.) levélszerű ágacskái bőrneműek, örökzöldek, a kis meténg (4.) szintén örökzöld, földön kúszó növény, mindkettő hasonlóság alapján kapta borostyán nevét. A kerek repkény (5.) földi, apró földi és földön futó jelzőinek magyarázata, hogy a növény „a’ ffld-ſzint hamar el-terjed mint a’ perje” (Veszelszki 243); a kerek repkény borostyán neve a lat. szakny.-i Glechoma hederacea utótagjának fordítása, vö. lat. heder#ceus ’borostyánszerű, borostyánzöld’. A borostyán ’farkashárs’ (6.) jelentésben egyetlen adattal jelenik meg a történeti forrásokban (1801), elsősorban a növény népi neve. A név nyilván a farkashárs boroszlán elnevezése mellett jött létre (lehet két külön átvétel is a szerb-horvátból), sőt a növény ’babér’ jelentésű latin neve is hathatott rá; vö. lat. szakny.-i Daphne (< lat. daphn# ’babér’). Hasonló szemléletű névadásra a farkashárs német nevei között is találunk példát, pl. R. ném. Lorbeerkraut ’babérfű’; R. ang. dwarf bay ’törpebabér’. Vö.
boroszlán.

Marzell Polygonatum odoratum a.; TESz.; EWUNg.; Genaust lauréola a., Hédera a. — Ö: farkas~, kutya~, repkény~. borostyánlevelűfű 1775: Borostyán levelü-fü (Csapó 242); 1783: Borostyán levelü fü (NclB. 393). J: ’Lepidium latifolium; széleslevelű zsázsa’. A széleslevelű zsázsa borostyánlevelűfű elnevezése hasonlóság alapján keletkezett, Csapó alkotása, a növény levelei az erdei borostyánéhoz hasonlóak. borostyánrózsa 1841: borostyánrózsa (Barra 268). J: ’Nerium oleander; leánder’. A borostyánrózsa összetett szó, az előtag-

borostyántüske

103

bors

ra l. borostyán, az utótagra l. rózsa. A névadás magyarázata, hogy a leánder levelei „mindég zőldek, bőrformák” (Magy. Fűvészk. 183), örökzöldek, mint az erdei borostyán levelei, a leánder rózsaszerű virágjára utal a rózsa utótag . borostyántüske N. borostyántüske (MagyGyógyn. 41); borostyántüske (ÚMTsz.). J: ’Juniperus communis; közönséges boróka’. A borostyántüske népi név, a borostyán előtag arra vonatkozik, hogy a közönséges boróka is örökzöld, az utótag arra utal, hogy fenyőszerű tüskéi vannak a növénynek. A tüske utótag ’tüskés növény’ jelentésű, a finnugor eredetű tövik ige tövéből létrejött tövis R. tüs változatából alakult ki -ke kicsinyítő képzővel. A boldogasszony előtagra l. Boldogaszszony tenyere.

Kniezsa, SzlJsz. 104; Éder, Benkő 64; TESz.; EWUng. — Ö: farkas~.
borovicska l. borovnyica

TESz. tövik a.; tövis a., tüske a.; EWUng. tövik a., tövis a., tüske a.; UEWb. 520. boroszlán 1. — vad~ 1783: Vad BoroÐzlán (NclB. 362). J: ’Daphne mezereum; farkashárs’. || boroszlán 1801: Vad borostyán vel boroßlán. Daphne Mezereum. (PPE. 32 Boroſtyán a.); 1807 e.: Boroszlán (Julow 258); 1807: Boroszlán (Magy. Fűvészk. 252). J: 1801: ’Daphne mezereum; farkashárs’. | 1807 e.: ’Daphne; boroszlán’. ▌ 2. 1784: boroszlán (SzD. 14). J: ’Laurus nobilis; közönséges babérfa’. A boroszlán szerb-horvát eredetű növénynevünk; vö. szb-hv. N. brstan, brstran, bersljan ’borostyán, repkény’. Megtalálható több más szláv nyelvben is: blg. бръшл_н; szln. bršlj&n; cseh R. brziestan; le. R. brzestan, brzostan. A magyarba feltehetőleg a szb.-hv. brstan került. A boroszlán 1783-ban tűnik fel Benkő József művében: boroszlán ’Syringa vulgaris; orgona’ [1783: BoroÐzlán (NclB. 320)] és vadboroszlán ’Daphne mezereum; farkashárs’ (2.) jelentésben. A név megterheltsége nagy, már megjelenésekor több növényre használták, nyilván hasonlóságon alapuló névátvitellel (hasonló a virágzat, a termés). A boroszlán nevet 1807ben Diószegi és Fazekas a ’Daphne’ nemzetség megnevezésére foglalta le, ez ma is érvényes. Vö. borostyán.

borovnyica N. borovnyica (MagyGyógyn. 208); borovnyica, borovnyic™ (ÚMTsz.). J: ’Vaccinium myrtillus; áfonya’. || borovicska 1841: borovicska (Barra 417). J: ’Juniperus communis; közönséges boróka’. A borovnyica a szlovák borovnyica ’fekete áfonya’ átvétele. A borovicska szintén szlovák eredetű; vö. szlk. borovička ’borókapálinka’; cseh borovička; le. borowiczka. A szlovák szó a szlk. borievka, N. borovka, bor&vka ’borókabogyó’, borovica ’erdei fenyő’, N. borovnica ’fekete áfonya’ családjába tartozik. A borovicska növénynév magyarázata, hogy a közönséges boróka bogyójából főzik a pálinkát. TESz. borovicska a.; EWUng. borovicska a. bors 1. 1395 k.: píper: bors (BesztSzj.: TESz.); 1595: Bors (Beythe 50); 1783: Bors (NclB. 322); 1998: bors (Priszter 458); — N. bos, bros (ÚMTsz.). J: ’Piper nigrum; fekete bors’. — fekete ~ 1948: fekete bors (MagyGyógyn. 351); 1998: fekete bors (Priszter 458). J: ’ua.’. | közönséges fekete ~ 1783: közönséges fekete Bors (NclB. 322). J: ’ua.’. — ~cserje 1998: borscserje (Priszter 458). J: ’ua.’. | ~fa 1595: bors fanak gr. (Beythe 50). J: ’ua.’. ▌ 2. — vízi~ 1578: Vizi bors (Melius 174a); 1775: Vizi-bors (Csapó 26); 1783: Vizi bors (NclB. 363). J: ’Persicaria hydropiper; borsos keserűfű’. ▌ 3. 1584: bors (TESz. bors a.); — N. bors, boss (ÚMTsz.). J: ’Capsicum annuum; termesztett paprika’. — kerti~ 1775: Kerti-bors (Csapó 283); 1783: Kerti bors (NclB. 341). J: ’ua.’. | magyar~ 1841: magyar bors (Barra 348). J: ’ua.’. | spanyol~ 1841: spanyol bors (Barra 348). J: ’ua.’. | török~ 1775: Török-bors (Csapó 283); 1783: Török-bors (NclB. 341). J: ’ua.’. ▌ 4. — kerti~ 1813: kerti Bors (Magy. Fűvészk. 2. 366). J: ’Coriandrum sativum; kerti koriander’. A bors ótörök erdetű; vö. Kāšγ. murč; CC. burč; kirg. murč. A borsos keserűfű (2.) vízibors neve a lat. hydropiper (< gör. hydro’víz’, gör. péperi ’bors’) tükörfordítása, a névadás magyarázata, hogy a növény csípős,

borscsombor

104
borsfa l. bors

borsika

a borshoz hasonló, és nedves helyeken fordul elő. Melius így magyarázza: „Hydropiper Gxrxg×l, az az, Vizi bors Bors ſÅagu” (Melius 174a). Idegen nyelvi megfelelőre vö. ang. water-pepper; ném. Wasserpfeffer ’vízi bors’. A termesztett paprika (3.) bors nevét elsősorban spanyol, török megkülönböztető jelzőkkel használták. A törökbors és spanyolbors tükörfordítás, a R. ném. TürkiÐcke Pfeffer (Veszelszki 126), Spaniſcher Pfeffer (Csapó 284) fordításai. A paprikát a 17–18. században borsként használták, Csapó így ír a paprikáról: „Ezt kertekben termeſztik, és a’ piros hoſzſzú gyümöltseit a’ paraſzt emberek porrá törik, és eledeleiket avval borſozzák” (Csapó 284). A termesztett paprika amerikai eredetű növény, a növény neve a ’bors’ jelentésű szóból alakult több nyelvben, vö. ang. red pepper ’vörös bors’; ném. spanischer Pfeffer ’spanyol bors’; or. перец ’bors’. A kerti koriander (4.) szintén fűszernövény, bors neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. Vö.
borserejűf ű.

TESz.; EWUng.; Genaust Hydrangéa a. — Ö: barát~, farkas~, fűszer~.
borsa l. bodza borscserje l. bors

borscsombor 1911: bors csombor (Cserey, Növényszótár 272). J: ’Satureja hortensis; borsika’. A borscsombor összetett szó; az előtag bors ’Piper’ arra utal, hogy a növény a borshoz hasonlóan fűszerként használható, az utótagra l. csombor. Vö. borsika. borserejűfű 1578: Bors erey× f× (Melius 174); 1775: Bors-erejü-fü (Csapó 241); 1783: Bors erejü fü (NclB. 393). J: ’Lepidium latifolium; széleslevelű zsázsa’. || borsosfű 1775: BorÐos-fü (Csapó 241); 1783: BorÐos fü (NclB. 393). J: ’ua.’. A borserejűfű Melius alkotása, a borserejűfű és a borsosfű a növény R. lat. nevének mintájára jött létre; vö. R. lat. Piperitis (< lat. piper ’bors’ < gör. péperi ’bors’). Veszelszki így magyarázza a nevet: „A’ levelei nagyok, retzések ſetét-zfldek, tsipfſsek, a’ honnét a’ Deák neve piperitis” (Veszelszki 272). Vö.
bors.

Genaust Píper a.

borsfenyő 1783: Bors-fenyö (NclB. 427); 1798: Bors-fenyf (Veszelszki 265); 1813: bors F[enyő] (Magy. Fűvészk. 2. 369). J: ’Juniperus communis; közönséges boróka’. A borsfenyő az ótörök eredetű bors és a fenyő összetétele, a névadás alapja a növény kerek borsszerű termése: „mint egy egy bors ſÅem à gy×mxlcze” (Melius 9a). A fenyő magyarázó utótag arra vonatkozik, hogy a növény tüskés, fenyőhöz hasonlít. Marzell Juniperus communis a. borsfű 1. 1578: Borsf× (Melius 120); 1583: bors fiu (Clusius– Beythe 7a: BotTört. 132); 1590: Satureia: Bors fé (SzikszF.: RMGl. 257); 1595: Bors fiju (Beythe 73); 1745: Bors-fü (Torkos 8); 1798: Bors-fÍ (Veszelszki 398); — N. borsfível, borsfü, borsfű, borsfűnek, borsfüjj (ÚMTsz.). J: ’Satureja hortensis; borsika’. — kerti ~ 1578: „Eggyic kerti” Borsf× (Melius 120). J: ’ua.’. ▌ 2. — hím~ 1578: him Borsf×nec gr. (Melius 125). J: ’Rosmarinus officinalis; rozmaring’. ▌ 3. 1911: borsfű (Cserey, Növényszótár 272); 1998: borsfű (Priszter 339); — N. b#rsfű, brosfü (ÚMTsz.). J: ’Clinopodium vulgare; borsfű’. A borsfű ’borsika’ (1.) Melius alkotása, az ótörök eredetű bors ’Piper nigrum’ -fű magyarázó utótaggal ellátott alakja. Fűszernövény, mint a bors ’Piper nigrum’, a kerti jelző a lat. hortensis fordítása. A rozmaring (2.) borsfű nevét szintén Melius hozta létre, hasonlóság alapján: „him Borsf×nec hiyác mert igen haſonlo à Borsf×hxz (Melius 125). A borsfű (2., 3.) elnevezések magyarázata az, hogy a rozmaring (2.) és a borsfű (3.) a borshoz ’Piper nigrum’ hasonlóan fűszerként használatos. Vö. borsika. Szabó, Melius 418. borsika 1911: borsika (Cserey, Növényszótár 272); 1948: borsika (MagyGyógyn. 237); 1998: borsika (Priszter 493); — N. borsika (ÚMTsz.). J: ’Satureja hortensis; borsika’. A borsika a bors ’Piper’ kicsinyítő képzős alakja, a névadás magyarázata, hogy a növény fűszerként használható, ill. illatos, mint a valódi bors: „jó illatú, tsipfs ízÍ, étkekben alkal-

borsmenta

105

borsóka

matos, étel-kivánásra indít” (Veszelszki 398). A növényt régi időktől fogva használják fűszerként, amire a német elnevezések is utalnak: Wurstkraut ’kolbászfű’, Bohnenkraut ’babfű’, az utóbbi nevet az magyarázza, hogy amennyiben babételekhez fűszerként használják, úgy a bab nem okoz felfúvódást. Vö. a növény egyéb, a bors ’Piper’ növényhez hasonlító elnevezéseivel: borscsombor, borsf ű,
borsos szátorja (→ szátorja).

sou, majd bursó > borsó. A jeneszter (1.) sárgaborsó elnevezésének szemléleti háttere, hogy a növény hüvelytermése a borsóhoz hasonlít, virágzata sárga színű. A nyári hérics (2.) vadborsó elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, valószínűleg a bimbók emlékeztetnek borsószemre. TESz. borsó a.; EWUng. borsó a. — Ö:
miatyánk~, páternoszter~, seprű~.

MagyGyógyn. 238; Marzell Satureja hortensis a. borsmenta 1948: borsmenta (MagyGyógyn. 246); 1998: borsmenta (Priszter 427); — N. borsminta (MNy. 4: 31); borsminta (ÚMTsz.). J: ’Mentha x piperita; borsmenta’. A borsmenta összetett szó, a lat. szakny.-i Mentha piperita mintájára jött létre. A borsmenta előtagja a lat. szakny.-i piperita (< lat. piper ’bors’ < gör. péperi ’bors’) fordítása, utótagja pedig a lat. szakny.-i Mentha > m. menta átvétele. A borsmenta növénynév kialakulására idegen nyelvi megfelelők is hatással lehettek; vö. ang. peppermint, ném. Pfefferminze ’borsmenta’. Vö. borsos menta
(→ menta).

borsocska 1. — nagy ~fű 1775: Nagy BorÐotska-fü (Csapó 42). J: ’Thlaspi arvense; mezei tarsóka’. || nagy ~ 1813: nagy Borsotska (Magy. Fűvészk. 2. 366). J: ’ua.’. ▌ 2. — nagy ~fű 1798: Nagy borotska-fÍ [! borsotska] (Veszelszki 424). J: ’Lepidium campestre; mezei zsázsa’. A borsocska az ótörök eredetű bors -cska kicsinyítő képzős változata. A mezei tarsóka (1.) borsocska elnevezésének magyarázata, hogy a növény hófehér virágaiból apró, kerek borsocskára emlékeztető termések fejlődnek. A mezei zsázsa (2.) borsocska neve azon alapul, hogy fűszerként használták, erős ízű, vö. ang. pepperwort.
borsocskafű l. borsocska

Genaust Píper a. borsmustár 1998: borsmustár (Priszter 370). J: ’Eruca vesicaria subsp. sativa; vetési borsmustár’. — vetési ~ 1948: vetési borsmustár (Halmai 28); 1998: vetési borsmustár (Priszter 370). J: ’ua.’. A borsmustár összetett szó; az előtagra l. bors, az utótagra l. mustár. A névadás alapja, hogy vetési borsmustár magja a borshoz ’Piper’ hasonlóan csípős: „a’ virágja-fejér, a’ magva tsipfs” (Veszelszki 207). borsó 1. — sárga~ 1813: sárga B[orsó] (Magy. Fűvészk. 2. 366). J: ’Spartium junceum; jeneszter’. ▌ 2. — vad~ N. vadborsó (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 198). J: ’Adonis aestivalis; nyári hérics’. A borsó ótörök eredetű; ujg. burčaq ’borsó’; oszm. burçak ’ua.’; tat. borčak, burčak ’ua.’; csuv. pçrźa ’ua.’. A borsó ’veteményborsó’ első megjelenése: 1395 k.: píſſa: borſo (BesztSzj.: TESz.). A magyarba a török *burčaÛ kerülhetett, ebből *burcsou ~ bur-

borsófojtófű 1841: borsófojtófű (Barra 354). J: ’Orobanche alba; fehér vajvirág’. A borsófojtófű a lat. Orobanche név (< gör. órobos ’csicseriborsó’, ágchein ’fojt’) mintájára jött létre. A névadás alapja a növény „gonoszsága”, élősdi mivolta: „Puha földben ſzeret tanyáſzni; a’ hol a’ ſzomſzéd növevényeket el-nyomja” (Veszelszki 332), „népszerü nevét onnan vehette, mivel többnyire a’ kender- len- és a’ hüvelyes vetemények közt lakik” (Barra 354). Idegen nyelvi megfelelőkre vö. R. ném. Ervenwürger ’borsófojtó’, N. Würger ’fojtó’, Böse Blume ’gonosz virág’, Höllenbrand ’pokoltűz’ (mert a rét, ahol ez az elősdi növény elszaporodott, úgy fest, mintha kiégett volna); ang. hell-root ’pokolgyökér’; fr. herbe de feu ’tűzfű’. Vö.
babgyilkolófű.

Marzell Orobanche alba a.; Mollay, Növénynevek 85–88; Genaust Orobánche a. borsóka — kerti sárga ~fa 1783: Kerti sárga Borsóka fa (NclB. 401). J: ’Spartium junceum; jeneszter’. A borsóka az ótörök eredetű borsó -ka

borsóvirág

106

boszorkánytüske

kicsinyítő képzős változata, a névadás magyarázatára l. sárgaborsó (→ borsó).
borsosbaraboly l. baraboly borsosf ű l. borserejűf ű

borsóvirág 1903: borsóvirág (Hoffmann– Wagner 143). J: ’Corydalis solida; ujjas keltike’. A borsóvirág összetett szó, előtagja az ótörök eredetű borsó, a névadás szemléleti háttere, hogy a növény termése a borsóéhoz hasonló hüvelytermés. borszeder N. Borszeder (MagyGyógyn. 73). J: ’Morus nigra; fekete eperfa’. A borszeder összetett szó, előtagja az ótörök eredetű bor, utótagja az ismeretlen eredetű szeder. A névadás alapja, hogy a termésből bort készítettek, ill. a fekete színű termést bor színezésére használták. borvirág 1798: Bor-virág (Veszelszki 220); 1813: Borvirág (Magy. Fűvészk. 2. 365). J: ’Filipendula ulmaria; réti legyezőfű’. A borvirág összetett szó, előtagja az ótörök eredetű bor. A névadás alapja valószínűleg a fehér színű, fürtszerű (szőlőtermésre emlékeztető) virágzat.
borz l. menyét~a borza, borzag, borzang, borzáng l. bodza borzas porcika l. porcika borzeg, borzég, borzék, borzing, borzing l. bodza borzsalik l. bazsalikomfű borzsalék l. bozsor boszfa l. bodza

A boszorkánygyökér a ném. Hexenkraut részfordításával keletkezett, az előtagot lefordították, a ném. kraut ’fű’ utótagot gyökér magyarázó elemmel helyettesítették, amely a tavaszi mandragóra varázserejű részére utal. A névadás magyarázatára l. még embergyökér.

boszorkánykerék 1948: boszorkánykerék (MagyGyógyn. 182). J: ’Eryngium campestre; mezei iringó’. A boszorkánykerék összetett szó, a boszorkány előtag ótörök eredetű, a kerék utótag szóhasadás eredménye, a kerek szó elkülönült változata. A névadás szemléleti háttere, hogy a mezei iringó elszáradt, gömb alakú száraz kóróját összel görgeti a szél a mezőkön, réteken. A névadás magyarázatára l. még ördögszekér.

boszorkányfű 1. 1841: boszorkányfű (Barra 312). J: ’Stachys recta; hasznos tisztesfű’. ▌ 2. N. boszorkányfű (MagyGyógyn. 259); boszorkányfű (Jávorka 973). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. A boszorkányfű összetett szó, a boszorkány előtag ótörök eredetű. A tisztesfű (1.) boszorkányfű elnevezésének magyarázata, hogy a növényt rontás elűzésére használták. Hasonló szemléletű névadásra l. még rontást gyógyító f ű. A bolondító beléndek (2.) boszorkányfű neve a növény gyógyhatására utal, a növényből boszorkánykenőcsöt is készítettek. boszorkánygyökér 1948: boszorkánygyökér (Halmai 52). J: ’Mandragora officinarum; tavaszi mandragóra’.

TESz. boszorkány a., kerék a.; EWUng. boszorkány a., kerék a. boszorkányléptefű 1841: boszorkányléptefü (Barra 211); — N. boszorkányléptefű ’a néphit szerint rontás ellen használható gyógynövény’ (ÚMTsz.). J: ’Senecio vulgaris; közönséges aggófű’. A boszorkányléptefű összetett szó, a boszorkány előtag ótörök eredetű, a lép ’a járás egy mozdulatát végzi’ talán ősi örökség az ugor korból; a növénynév jelentése ’boszorkány megtaposta fű’. A névadás magyarázata, hogy a növény levelei szeldeltek, emberi lábujjakhoz hasonlítanak, és a néphit szerint a közönséges aggófű rontás ellen használható. Hasonló szemléletű névadásra l. még a növény rontófű és boszorkánytalp elnevezését. boszorkányliszt N. boszorkányliszt (MagyGyógyn. 38). J: ’Lycopodium clavatum; kapcsos korpafű’. A boszorkányliszt a ném. Hexenmehl tükörfordítása, a névadás magyarázata, hogy a növény pora tűzbe hintve nagy lánggal fellobban, és füst nélkül, tűzveszélyt nem okozva ég el; tüzijátékoknál is alkalmazták. boszorkánytalp N. boszorkánytalp (MagyGyógyn. 321). J: ’Senecio vulgaris; közönséges aggófű’. A boszorkánytalp népi név, összetett szó, a névadás alapjára l. boszorkányléptefű. boszorkánytüske 1. N. boszorkánytüske

boszorkányvirág

107

bölénymag

(ÚMTsz.). J: ’Rosa canina; gyepűrózsa’. ▌ 2. N. boszorkánytüsök (ÚMTsz.). J: ’Ruscus aculeatus; szúrós csodabogyó’. A boszorkánytüske ’gyepűrózsa’ és a boszorkánytüsök ’csodabogyó’ népi nevek, a gyepűrózsa tüskés növény, a szúrós csodabogyónak pedig a levelei hegyesek, szúrósak. A tüske és alaktani változata, a tüsök ’tüskés növény’ jelentésű, a finnugor eredetű tövik ige tövéből létrejött tövis R. tüs változatából alakult ki -ke kicsinyítő képzővel. TESz. tövik a.; tövis a., tüske a.; EWUng. tövik a., tövis a., tüske a.; UEWb. 520.
boszorkánytüsök l. boszorkánytüske

növényt a szamár fogyasztja, és a szamarat böfögteti. TESz. böfög a.; EWUng. böfög a.
bölénd, böléndek, bölöndök l. belénd

boszorkányvirág 1948: N. boszorkányvirág (MagyGyógyn. 59). J: ’Orchis sp.; kosbor’. A boszorkányvirág népi név, összetett szó, a boszorkány előtag ótörök eredetű, a névadás alapja, hogy a növény gyökerét varázslatos erejűnek tartották, nemi izgató hatást tulajdonítottak neki, úgy gondolták, hogy a növény hereformájú gyökérgumói fokozzák az ondótermelést, és erőt adnak a férfiaknak. MagyGyógyn. 59.
botca l. bodza bozogáncs l. bogáncs bozza l. bodza

bölény N. bölénd, böllény (MTsz.); bölén, bölény (ÚMTsz.); bölin (MNy. 4: 43); bölín (NyF. 34. sz. 72); bölöny (Hoffmann–Wagner 39); bölöny (Halmai 40). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. — ~lapu N. bölénlapi (Szabó–Péntek, Ezerjófű 88–9). J: ’ua.’. | ~virág N. bölényvirág (Szabó–Péntek, Ezerjófű 169). J: ’ua.’. A bölény, bölénylapu, bölényvirág ’bolondító beléndek’ népetimológiás növénynevek, a bölény előtag a belén ~ belénd értelmesítésével keletkezett. A TESz. szerint a bölény állatnév ótör. eredetű, első megjelenése azonos a növénynév első megjelenésével: 1395 k.: belÿn ’bölény’ (BesztSzj.: TESz.), a R. belénd ’bölény’ alakváltozat szóvégi -d-je járulékhang. A bolondító beléndek népi elnevezései között szerepel a bölömbika (előtagja a bölény alakváltozata) is. Vö. belénd, beléndek, bölényfű, bölénymag.

bozsor N. Bozsor (MagyGyógyn. 59); bozsor (ÚMTsz.). J: ’Orchis sp.; kosbor’. — ~virág N. bocsor virág (ÚMTsz.). J: ’ua.’. || borzsalék N. borzsalék (ÚMTsz.). J: ’ua.’. A bozsor népi szó, a hangutánzó-hangfestő eredetű bizsereg (~ bozsog) családjába tartozik. A növénynevet a bozsog ’bizseg, rajzik, hemzseg, nyüzsög’, bozsorog ’pezseg, nyugtalankodik’ (MTsz. bozsog a., ÚMTsz. bozsorog a.) szóból képezték, a névadás alapja, hogy a növény gumóit szerelmi vágy pezsdítésére használják. TESz. bizsereg a.; EWUng. bizsereg a.; ÚMTsz.
bödök l. bürök

böfögtető N. böfögtető (MagyGyógyn. 182). J: ’Eryngium campestre; mezei iringó’. A böfögtető népi név, a hangutánzó eredetű böfög származéka, a gyomorban keletkező gáznak a szájon át való távozását kísérő hangjelenséget utánozza. A név arra utal, hogy a

TESz. bölény a.; EWUng. bölény a.; MNyj. 38: 465–474; Nyr. 127: 331; ÚMTsz. bölényfű 1. N. bölényfű (Szabó–Péntek, Ezerjófű 88–9). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. ▌ 2. N. bölin- […] füjj, böllénfüjj (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. A bölényfű ’bolondító beléndek’ népetimológiás növénynév, magyarázatára l. bölény. A bölényfű ’kövirózsa’ jelentése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, a levelek húsosak. bölénymag 1. N. bölénmag (Jávorka 973); 1948: bölénmag (MagyGyógyn. 259); bölénmag (MNy. 4: 31); bölénymag (Csapody– Priszter, MNövSz. 29); bilinmaggal gr., bölémmagot gr., bölénmaggal gr., bölémmag, bölénmag, bölénymag (ÚMTsz.). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. ▌ 2. 1903: bölénymag (Hoffmann–Wagner 40); 1948: bölénymag (MagyGyógyn. 253). J: ’Atropa bella-donna; maszlagos nadragulya’. A bölénymag ’bolondító beléndek’ népetimológiás növénynév, magyarázatára l. bölény. A bölénymag ’maszlagos nadragulya’ jelenté-

börög l. — N. EWUng. — ~fű 1798: Bösvény-fü (Veszelszki 162).) szintén hasonlóság alapján kapta nevét. foltos bürök’. buruzdujlapi. az amerikai alkörmös (2. 1775: Bösvény (Csapó 49). A börzsönyvérfürt Diószegi–Fazekas alkotása. A brusztujlapu összetett szó. J: ’Phytolacca americana. brezil. A ricinus (1. Fűvészk. 1807: Berzsen (Magy. prov. 187). 317). — ~virág N. . ▌ 2. még könyve a Ber’sen Vérfürt (Magy. bruzdújlapi. bugolya a. brîndúşă ’ua. J: ’ua. buckó l. A bölömbika népetimológiás elnevezés. brasil. nagy bojtorján’.bölömbika 108 buglyosvirág se hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. jelentése: ’egy fajta festék’ valószínűleg összefügg az ol. alkörmös.. 1783: Kerti Berſeny (NclB. J: ’ua.).). EWUng. 347). 2. a névadás magyarázatára l. N. kialakulására hatással lehetett a növény népnyelvi bölény elnevezése. A börzsöny (első megjelenése: 1552: „Berson libras duas” (TESz. EWUng. Brustujlapi. Fűvészk. pitypang’. utal a növény bóbitás kaszattermésekből álló. Péntek–Szabó. akkor a magyarság valószínűleg a honfoglalás tájékán vagy a honfoglalás előtt megismerte a szót. borfestő helyett. brésil ’börzsöny’. a bölömbika állatnév összetett szó. a bíborvörös fürtszerű termésről brindus N. Idegen nyelvi megfelelőre vö. amerikai alkörmös’. 1798: Kerti-börsöny (Veszelszki 140). bölömbika a. fr. — N. börzsöny. bösövény (ÚMTsz. lapu utótagja szláv eredetű. az őszi virág’. bölömbika (Jávorka 973). TESz. 1783: Bösvény (NclB. 279). amely arab eredetű (vö. Ember és növényvilág 221. borsfű brusztujlapu 1. N. az előtagra l. bölénylapu. ▌ 2. létrejöttére a börzsöny is hatással lehetett. 1948: bösvény (MagyGyógyn. izmaelita kereskedők közvetítésére gondolhatunk. J: ’Anthriscus cerefolium. belénd kapta nevét. előtagja a bölény alakváltozata. TESz. az utótag nemzetségnév. Fűvészk. brindusavirág l. zamatos turbolya’.) börzsöny neve a növény pirosas színe és élénkpiros termése alapján alakulhatott ki.). — kerti ~ 1775: Kerti berÐeny (Csapó 237). arab wars ’a szezámhoz hasonló sárga növény’) lehet. bölényvirág l. J: ’Taraxacum officinale. bösvény 1. a növény termésének sötétvörös nedvét festésre használják.’ átvétele. Ember és növényvilág 221). dutkóró buglyosvirág 1841: buglyosvirág (Barra 216). J: ’Hyoscyamus niger. bolondító beléndek’. Az ol. bötkő l. 259). A bösvény talán a börvény (→ bervéng) népetimológiás változata. verzino nyilván összefügg az újlatin adatokkal: sp. brustur ’ua. bösövény ’a sima bürök mogyorónyi gyökere. burusztujlapi.). ▌ 2. burdujlapi (MagyGyógyn..’. újlat. Ez származékszó a bog ’csomó’ alapszóból (a -la > -lya képzőbokor). A brindus erdélyi népi elnevezés. borozdojjlapi. gyöngy~ bucsfenyő l. J: ’Conium maculatum. mivel kereskedelmi cikk volt. blowball. 425). bugolya a. J: ’Petasites hybridus. közönséges acsalapu’. bőling l. börzsöny. őszi kikerics. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvész- bölömbika 1948: bölönbika (MagyGyógyn.’. purusztojlapi (ÚMTsz. verzino ’berzsenyfa.’. amerikai alkörmös’. bölény bölindök. ricinus’. bresillum ’ua. J: ’Arctium lappa. burusztoj lapi. brîndúşă (Péntek– Szabó. vö. száz~jűf ű (→ százbütykűf ű) vérfürt. Ember és növényvilág 221). J: ’Ricinus communis. N. festőszőlő (→ szőlő). börzsönyvérfürt 1807: berzsen Vérfürt (Magy. szürkésfehér gömböcskéire. lucfenyő bucskóró l. Ha mindezek az arabból származnak. bölénylapi. brindus brosfű l. 279). 363) nevet javasolja a R. brindus. a rom. brindusavirág (Péntek– Szabó. festékanyag’. TESz. amelyből salátát készítenek’ (ÚMTsz. bürök börzsöny 1. bölömbika a.. J: ’Phytolacca americana. J: ’Colchicum autumnale. A buglyosvirág Barra alkotása a bugolya ’bóbita’ szóból. az előtag a rom.’ átvétele.

Ezerjófű 71). pézsmabúzavirág’. || búzakék N. a burgonyagumókhoz hasonló hagyma. XVI. 2. J: ’Chelidonium majus. — kék ~ 1783: Kék Búza virág (NomVeg. J: ’Borago officinalis. 1798: Búza-levelÍ-fÍ (Veszelszki 240).’. A növényeket igen gyakran nevezik el előfordulási helyükről. 4: 29). … Az ő szemükben a burján a növényország szemetje” (MNy. bodza búsfenyő l. ▌ 3. | vetési ~ 1998: vetési búzavirág (Priszter 330). gaz. — tejes ~ N. — Ö: bársony~. hogy a növény felépítése (levele. burzá l. kisebb. 39: 127–133. igénytelenségük miatt nem jutnak külön névhez. bazsa búskóró l. nyilván az. Ezerjófű 69). 1798: Búza-virág (Veszelszki 185). gaz’. ilyen a növény mai szakny. dutkóró buszujó.) vadon növő.’. 4: 31). 1775: Buza-virág (Csapó 47).-i elnevezésének (vetési búzavirág) vetési jelzője is. bojtorján buk l. buszujok. a Linné-féle rendszerben a növény lat. jelentéktelen gazok. Ember és növényvilág 218). 775). A búzalevelűfű elnevezés magyarázata. borbolya 109 búzavirág bútorvány l. J: ’Amberboa moschata. Triticum) sorolták. buszujog. svéd kornblomma. bergő~. 1807: Búzavirág (Magy. gaz’. A kék . Fűvészk. A burján ’gaz’ jelentése a népnyelvben ma is használatos: „A növények százai észrevétlenül maradnak.. бурь_н ’burján. 113: 349. a burgonya és a hagyma növénynevek összetétele. ang. kék búzavirág’. A névadás alapja. MNövSz. || búzalevelű 1813: Búzalevelű (Magy. mezei pipacs’. bisziókf ű búzalevelűfű 1783: Búza-levelü-fü (NclB. Weitzengras ’búzafű’. csóka~ burbora l.) és a libatop-félék (3. A burján ’dudva. 427). dán kornblomst. 1807: Búzalevelű fű (Magy. 1847: burecs (Peregriny 354). burgonyahagyma N.’.). 367). J: ’ua. 1998: búzavirág (Priszter 330). 420). burina ’burján. libatop’. konkoly burecs 1775: Burets (Csapó 27).2: RMGl. A kék búzavirág (1.burecs bujtorgya. J: ’Centaurea cyanus. 1577: Cyanus: Kek szinyé virag. holl. ném. ▌ 2. A tejes jelző a növényben található nedvre utal. sz. MNyj. ▌ 2. 1798: Burets (Veszelszki 106). gaz’ szláv eredetű. kalásza) hasonló a búzáéhoz. N. a névadás magyarázata. gabonavirág. burján 1. gyógynövény’. általánosan burján-oknak nevezik őket. Nyr. ▌ 3. — fehér ~ 1903: fehér búrján (Hoffmann–Wagner 197). tövisdisznó~ (→ disznó). Fűvészk. közönséges tarackbúza’. J: ’Elymus repens. a növényen található több. Idegen nyelvi megfelelőkre l. a vérehulló fecskefű (2. régen a búzafélékhez (lat. A burecs a német BuretÐch (Csapó 27) átvétele. búzakék (Szabó–Péntek. 132). v. büdös gönye’. bujtorgyán l. J: ’ua. cigány~ (→ cigányfű). 328). hegyi imola’. бýрен. J: ’Bryonia alba. J: ’Centaurea montana. 1998: kék búzavirág (Priszter 330). or. buszujóka l. ▌ 4. korenbloem.: Flos frumenti: [b]uza virag (De Herbis: RMGl. Fűvészk. búzavirág (Szabó– Péntek. bojtorján búza l. — illatos ~ 1998: illatos búzavirág (Priszter 298).) búzavirág neve öszszetett szó. neve: Triticum repens. tarack~ búzakék l. Ezerjófű 71). búzavirág 1. burgonyahagyma (Csapody–Priszter. szlk. hogy a büdög gönye (1. J: ’Allium ascalonicum. seprű~ (→ seprűf ű). N. — piros~ N. N. — erdei ~ 1578: erdei Buza virág (Melius 146a). бýрян ’burján. vö. buza virag (KolGl. A burgonyahagyma népi név. ném. piros búzavirág (Szabó–Péntek. J: ’ua. 1903: burecs (Hoffmann–Wagner 31). blg. 115). kerti borágó’. tejesbúrján (Péntek–Szabó. Kornblume. burján (MNy. lucfenyő busirózsa l. J: ’Chenopodium sp. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. a gabonatáblára utal. J: ’Papaver rhoeas.’. vérehulló fecskefű’. cornflower. auagy. 1783: Búza virág (NclB. J: ’ua. köszvény~. 1948: fehérburján (MagyGyógyn. Marzell Agriopyrum repens a. Hasonló szemléletű névadásra l. mogyoróhagyma’.’. 291). J: ’ua. búzavirág búza között termő konkoly l. 775). 489). előtagja a virág közönséges tenyésző helyére.

| pirosító ~ 1807: pirósító Buzér (Magy. A virág búzakék neve. J: ’Abies alba. átható. — Ö: pézsma~. ezért kapta a piros megkülönböztető jelzőt. kék színű virág (→ kékvirág). ennek alapján elképzelhető. festéssel kapcsolatos szót kell feltételezni. forrása ismeretlen...) büdösfa neve hasonlóság alapján keletkezett. buzér’. bücske l.. blaue Kornblume. a bozsér (1799) Gyarmathy alkotása. buzérfű 1708: „Feſtf fü. A erdei búzavirág ’hegyi imola’ (2. banka büdösfa 1. és egyéb elnevezései is utalnak a jellegzetes kék színre. J: ’Frangula alnus. TESz. bűz a. erdeimester. legno puzzolente. büdöske a.. Növénynevek 49–52. A festő..’. bluecaps. Fűvészk. 384). A büdöske származékszó. EWUng. ném. közönséges kutyabenge’. büdös szagot áraszt. Csapó 254. Stinkbaum. 129). 1783: Buzér-fü (NclB. összetett szó. Diószegi–Fazekas Orvosi fűvészkönyve a Búzavirág Tsüküllő (Magy. Faulbaum tükörfordítása.) virágja hasonlít a kék búzavirágéhoz. — puzsérfű 1798: Pu’sér-fÍ (Veszelszki 384). a búzavirág előtag fajnév. büdöske 1775: Büdöske (Csapó 254). 384) nevet javasolja a régi sukollat helyett.’. ol.’. buzér a. kýanos ’kék’) utótagjának fordítása.) pontos fordítása a Lonicernél megtalálható német névnek: Wald Kornblum. J: ’Rubia tinctorum. búzavirág a. Marzell Centaurea cyanus a. Erdxn teremnec ezec” (Melius 146a). J: ’ua. a bükk előtag jövevényszó. Magy. Mollay. 1583: bidös fa (Clusius– Beythe 4a: BotTört. bükkfenyő N.) és a mezei pipacs (4. búzavirág a. Fűvészk. 1841: buzérfű (Barra 189). Pirosító. szlovén plavica. ez a jellemző kék szín a legtöbb idegen nyelvi megnevezésben is megtalálható: ang. EWUng. J: ’ua. 342). — festő ~ 1998: festő buzér (Priszter 485). 419). Róbia a. csipke büdös banka l. EWUng. hogy a növény megdörzsölve undorító.’. TESz. 489.. kék búzavirág’. Stinken Holz. 1775: Buzér-fü (Csapó 47). 1813: Puzsér (Magy. Fűvészk. A pézsmabúzavirág (3. J: ’Anthemis cotula. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. 330). buzér a. A hegyi imola (2.. az illata szintén kellemetlen. 1798: Büdös-fa (Veszelszki 41). az utótagra l. kékkonkoly (→ konkoly). J: ’ua. A büdösfa a ném. ▌ 2. Ember és növényvilág 197). veresf ű. búzavirágcsüküllő 1807: Búzavirág TsÍkÍllf (Magy.’.. plavcek. CzF. büdös a. Fűvészk. A buzér ismeretlen eredetű. A bükkfenyő népi név. bükkfenyő (Péntek–Szabó. Marzell Frangula alnus a. || buzér 1799: Bo’sér (TESz. a mezei pipacs (4. 1798: Pusér (Veszelszki 384). hogy a növényt posztó és kelmék festésére használták.) ugyancsak előfordulási helyéről kapta erdei jelzőjét: „hegyen.. hogy a buzér szó eredetére is hasonló jelentésű. J: ’Centaurea cyanus. || puzsér 1783: Pusér (NclB. A buzér összes elnevezése (l. közönséges jegenyefenyő’. bluebottle. cseh sinokvě t. fenyő. Buzér fü” (PP. hogy a növény friss kérge kellemetlen. a virág színe azonban eltérő. 1998: buzér (Priszter 485). a névadás alapja. a lat. TESz.. pirítóf ű. a pézsmabúzavirág (3. büdös pipitér’. a büdös melléknévből (a vitatott eredetű bűz származéka) -ke kicsinyítő képzővel keletkezett. 132). dögszagú és mérgező. 489).) búzavirág neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. 1783: Büdös-fa (NclB.) pedig búzatáblákban fordul elő. Genaust Cyanánthus a. 2. A névadás magyarázata. 1841: buzavirág csűküllő (Barra 212). büdöske a. J: ’ua.). 119–120. 330). bűz a. a latin név szerinti mutatót) a növény jellegzetes festő tulajdonságára utal: farbálófű. A névadás alapja az.). 120). büdös a. festőgyökér. vö. madárberkenye’. J: ’ua. J: ’Sorbus aucuparia. A búzavirágcsüküllő Diószegi–(Fazekas) alkotása: az utótag (csüküllő) nemzetségnév. 2. 1948: büdösfa (MagyGyógyn. hogy a fenyő a bükkfákkal keveredve fordul elő: „a . Centaurea cyanus (< gör. pirosító jelzők a növény azon tulajdonságára utalnak.búzavirágcsüküllő 110 bükkfenyő jelző a virág színére vonatkozik. Fűvészk. A madárberkenye (2. 1783: Büdöske (NclB. a virág „szirmaiból igen szép kék festéket készithetni” (Barra 212). 1798: Buzér-fÍ (Veszelszki 384).

bükör l. magyarázatára l.. 1841: bürök Arorr (Barra 81). bürökgémorr’. 129).). J: ’ua. J: 1405 k. 1783: Adázó Bürög (NclB. J: ’ua. 1584: Beurök (Clusius– Beythe 12). ennek korrelatív párja a nagy jelzős foltos bürök (1. Wut ’méreg.) megkülönböztető jelzői a büdös. bürök (Péntek–Szabó. szőlőlevél’) magyarázza az EtSz. düh’) is hatással lehetett. Török jövevényszóként (vö.: „cicota: berwk” (SchlSzj. foltos. Ember és növényvilág 22). bürök a. szerint ez nem meggyőző. A büdös jelző arra vonatkozik. 198).-i cicutarium (< lat. 152). J: ’ua. talán a ném. Genaust maculátus a.: Bwdqs Bqrqk (OrvK. szakny. 133). 1793: Bürök (Földi 19). bürökgémorr’. Bötök (NclB. bireg. 1841: büdös bürök (Barra 167). . és az EWUng. 2. Börög. Fűvészk. 1500 k. 616/1). J: ’ua. — ádázó~ 1780: adázó bürök (Nyr. A bürök eredeti jelentése (első megjelenése: 1405 k. 1405 k. Wutschierling (< ném. bükkel vegyesen” (Péntek–Szabó. J: ’ua. felhasználását jelzi. gefleckter Schierling ’foltos bürök’. 1948: Bürök. bürökárorr 1807: bürök Árorr (Magy. bükör (MTsz. EWUng. Az ádáz (2.: ’Conium maculatum. 187).v.). bürökgémorr. Diószegi–Fazekas alkotása. EWUng.’. J: ’ua. A foltos bürök (1. foltos bürök’. A bürökárorr összetett szó. 1807: adázó Bürök (Magy.’. 1807 e. 1470 k. ném.: Bÿwrewk (MNy 11: 38). Börög (Csapó 49). | kicsiny~ 1903: kicsiny bürök (Hoffmann–Wagner 57). A bürökgémorr összetett szó.: Bürök (Julow 257).. bőring (ÚMTsz. macul#tus ’foltos’) fordítása. Fűvészk. a): RMGl.: Cicuta: bereg (CasGl. árorr. hogy a növény szárának alsóbb részén hosszúkás. TESz. 349).. Bürköt gr. J: ’Erodium cicutarium. J: ’Aethusa cynapium. 1595: B×rxk Cicuta (Beythe 110). mint a foltos bürök (1. | mocskos ~ 1903: mocskos-. ▌ 2. ádáz a. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. | patikai ~ 1948: patikai bürök (MagyGyógyn. 1998: büdös bürök (Priszter 342). bürök’. 1791: Adázó Bürök (Lumnitzer 116). (OrvK.: Apro bwrkqth gr. egérszagú növény” (Schönfelder 84). — apró ~ 1577 k. 387). 187). bürökgémorr 1948: Bürök gémorr (MagyGyógyn. — N. 1578: bxrkxt gr. J: ’Erodium cicutarium. az utótagra l. bükk a. | büdös ~ 1577 k...) ádázóbürök neve összetett szó. ném. de a TESz. bükk a. J: ’ua.. bérök. 1783: Bürög. mocskos bürök (ÚMTsz.’. cic•ta ’bürök’) fordítása.). Apotheker-Schierling ’ua. a megkülönböztetés a méretekre utal. | 1807 e.bürök 111 bürökgémorr Pányiki-szorosban. 1775: Bödök. J: ? ’Conium maculatum. a jelző nyilván megkülönböztető szerepű.). Ember és növényvilág 197). 1798: Börög (Veszelszki 162). Bödök (MagyGyógyn. | foltos ~ 1948: foltosbürök (MagyGyógyn. Vö.) jelentése később (első megjelenése: 1780) alakult ki. A patikai jelző a növény R.).: De cicuta: Bwrek (StrassbGl. — Ö: csemege~. hogy „Kellemetlen. 1813: büdös Bürök (Magy.. 1998: foltos bürök (Priszter 342).) foltos bürök (1. bürük ’kúszó növénnyel befuttatott fa. szerint a bürök is- meretlen eredetű.: RMGl.’. — N.’. 1525 k. (Veszelszki 163). bürök. A névalkotásra talán a ném. 187). (Melius 115a).: RMGl. spotted hemlock ’foltos bürök’. 1998: bürökgémorr (Priszter 370).). 1583: bevrök Cicuta (Clusius–Beythe 3a: BotTört. R. TESz.) kapta. 347). a bürök utótag hasonlóság alapján került a névbe: a növény ugyanolyan mérgező. — N. 347). arra utal.’. 1577 k: Bqrqkrql (OrvK.’. Genaust Eródium a. A TESz..133). 1798: Adázó Börög (Veszelszki 458). a növény levele hasonló a bürökéhez. a bürök előtag a lat. 389).’. vö. Fűvészk. nagy. | nagy ~ 1783: Nagy Bürök (NclB. vörös-barnás foltok láthatók. maculatum (< lat.: ’Conium. 616/2). ang. bürök bürök 1. 414/15). 1998: bürök (Priszter 342). ádáz’. foltosbürök (ÚMTsz. büröklevelű gémorr (→ gémorr). 133). foltos bürök’. 61: 18). bűröng. ádáz. bürök a. Béreggel gr. patikai bürök (Hoffmann–Wagner 62). Az apró bürök elnevezés kétes azonosítású. patikai. a foltos jelző a lat. a későbbiekben az apró jelzőt inkább az ádáz (2. ádáz a. oszm. előtagja a növény mérgező voltára utal. | közönséges ~ 1775: Közönséges bürök (Csapó 49). Marzell Aethusa cynapium a. 1798: közönséges Bürök (Veszelszki 162). 1841: nagy bürök (Barra 167). ádáz (2.).

gémorr bütykű.bürök 112 gémorr. százbütykűf ű bürök Schierlings-Reiherschnabel mintájára jött létre. bütyök l. bürök. A bürök előtagra l. bürökárorr. Az utótagra l. büröklevelű gémorr (→ gémorr). . vö. büröklevelű gémorr l.

J: ’Achillea millefolium. Genaust centifólia a. 51: 14).). 345). közönséges cickafark’. Diószegi–Fazekas a cámolyfűből a cámoly alakot vonta el. cickafark (SzegSz. cickafarka ’Achillea nobilis’ (MTsz. cintorja ’ezerjófű’. 1807: ’Aquilegia. 1813: Tzentauria (Magy. 1826: „jó ha czíczka-fark helyett vagdalt ruta-levelekkel vegyíted” (TESz. a név nem maradt fenn. (Melius 67a). Cintorja (Nyr. serta ’koszorú’ szóból eredezteti. centaurea 1577 k. centaur#um. vö.: „kÿs fqld Epeÿet kÿt Centaureanak hÿnak deakul” (OrvK. lat. A cámolyfű valószínűleg Melius alkotása. cintori™. 318). Melius azonban a lat. minus ’kis’) és a k. cintória ’ezerjófű’. cickefark. a lat. Centaurium minus (Clusius–Beythe 3a: BotTört. centinodia. centum nodia átvétele. vö. cicfark. 37: 376). centum ’száz’. cickafarok.C cámolyfű 1578: Czamoly f× (Melius 65). k. mert a monda szerint kentaur fedezte fel a növény gyógyhatását. cickafark cickafark 1. lat. J: ’Centaurium erythraea. cicfarkkóró l. centaurea szót centum aureī-ként ’100 arany’ értelmezte. réti harangláb’. A kis centaurea a lat. lat. Sertula [Serratula] campana (Melius 95) nevének fordításával hozta létre. nodiflórus a. réti harangláb’. cic™f™rokv(r™og. J: ’Aquilegia vulgaris. cicaf`rka. centinodia 1583: centinodia Polygonum (Clusius–Beythe 6a: BotTört. lat. 1998: cickafark (Priszter 290). lat. kentaúreion. cicafarok. harangláb | Aquilegia vulgaris. Genaust Centauréa a. centaurea átvételével jött létre. . 1948: Cintoria (MagyGyógyn. madárporcsin’. Fűvészk. centauria. 128) utótagjának fordításával (< lat. — N. Centaur#us ’kentaur-’ < gör. 583/2).: Czámoly (Julow 259). || cámoly 1807 e. 131). 2. ’ezerjófű’ (ÚMTsz. a növény R. 128). — közönséges ~ 1948: Közönséges cickafark (MagyGyógyn. százbütykűfű. Vö. Kéntauros ’kentaur’ szóból ered. — N.. cickefarok. — N. A campaniakoszorú Melius alkotása. J: ’Aquilegia vulgaris. campaniakoszorú 1578: Campaniai koſÅoro (Melius 95).’. orvosi somkóró’. centaur#a [herba] ’kentaurfű’ < lat. cicafarok. a név eredete ismeretlen. 1578: Centaureánac gr. 1807: Tzámoly (Magy.). réti harangláb’. százforintosf ű. Genaust sérra a. lat. 212).. A népetimológia a lat. J: ’ua.). tehát száz aranyat érő növény a gyógyító hatása miatt. cintoria. serr#tus ’fűrészformájú’ < lat. centória. 1830: cziczka farka (Nyr. cintórium. lat. 39: 333. — Ö: harangcámoly. serr#tula (< lat. n#dus ’csomó’. cic™f™rok (SzlavSz. J: ’Polygonum aviculare. cickefarkfű. Melius 63.). 393). kentaúrion. serra ’fűrész’) a fűrész formájú virágra utal. vö. és fűvészkönyvükben a harangláb nemzetség neve. cich™-f™rók (ÚMTsz. — közönséges ~ 1903: Közönséges czámoly (Hoffmann–Wagner 111). kis ezerjófű’. Kentaúreios ’kentaur-’ < gör. 1775: Czamoly-fü (Csapó 57). J: 1807 e. kentaurí# < gör. 1783: Kis Centuria (NclB.).). — kis ~ 1583: kis centaurea (Clusius– Beythe 3a: BotTört. J: ’Melilotus officinalis.). vö. Fűvészk. centaurium. cámoj (ÚMTsz. A centinodia a lat. cintórionnak gr. Campania ’sík tartomány Közép-Itáliában. cickefark.

). bárányfarok ’bókoló amaránt’. ill.). 419). millefolium.-i név utótagjának (pannonica) fordításával jött létre. Fűvészk. || cicfarkkóró 1775: Czitzfarkkóró (Csapó 82).’. 484). 394. 1775: Tzigány petreÐelyem (Csapó 141). J: ’Lycopus europaeus. Diószegi és Fazekas a cickóró nemzetségnév elé a növény R. Magy. — cicfarkkórófű 1798: Tzitz-fark-kóró-fÍ (Veszelszki 313). cickafark. ez a típus igen gyakori a növénynévadásban. J: ’Achillea pannonica.. A cigányfű talán népnyelvi elnevezés. 1783: Tzigány petre’selyem (NclB. cicafarkúfüjj (ÚMTsz. cickafark’. J: ’Achillea collina. cickara. sok. | 1948: ’Achillea millefolium subsp. J: 1807. mezei cickafark’. cicufark-ezerlevelűfű (→ ezerlevelűfű). A név előtagja a cica. ▌ 2. 1841: cziczfark (Barra 206). || cigányburján 1841: czigányburjány (Barra 305). Marzell Lycopus europaeus a. — N. Magy.cigányfű 114 cigánypetrezselyem 300). vénasszonycitrus cigányburján l. Vö. TESz. 1841: ’Achillea millefolium subsp. ökörfark ’dúsvirágú ökörfarkkóró’. 1903: Czigány-fű (Hoffmann–Wagner 6). cigányf ű cigányfű 1841: czigányfü (Barra 305). hengerded. millefolium. cicfarok (ÚMTsz. 1783: Czitzfarkkoró (NclB. Marzell Achillea millefolium a. rókafark ’parlagi macskatalp’ stb. J: ’ua. cickafarok cickóró l. egymásra halmozott szirmu virággal” (CzF. 1998: közönséges cickafark (Priszter 290). — N. ezen okból a’ köznép czigányfűnek nevezi” (Barra 306). farok összetételű növénynév. elnevezéséből (egérfark) megkülönböztető jelzőt (egérfarkú) illesztett. ezerlevelűfű cifrus l. A cickafark összetett szó. Ugyan- ezen a szemléleten alapul a növény egérfark elnevezése. Az ezerlevelű jelző a növény jellegzetesen szeldelt leveleire utal. cicfarku korró (ÚMTsz. millefolium. a névadás magyarázata: „a’ babonás czigány aszszonyok pedig a’ tehenek téjapadását szokták általa eszközleni. cicfarok. || cickóró 1807: Tzitzkóró (Magy. ennek játszi képzős módosulata.’.’. cickefarkf ű. cicfark. cickórót. szakny. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. cicfarkufü ’közönséges cickafark’ (ÚMTsz. millefolium. ang. A magyar cickafark megkülönböztető jelzője a lat. | ’Achillea pannonica. kenyérbél-~ (→ kenyérbél-cickafark) cicufark-ezerlevelűfű l. cigánypetrezselyem 1578: Cigán petreſeliem (Melius 58). EWUng. cicf™rk. Az elnevezés alapja a növény puha. 1948: cickóró (MagyGyógyn. Földi 20. J: ’ua. cickafark’. J: ’ua. Fűvészk. J: ’ua. 1841: egérfarku cziczkóró (Barra 206). — N. vízi peszérce’. lat. magyar cickafark’. — cicfarkfű N. 2. hosszukás.). közönséges cickafark’. | ~fű N. — Ö: kenyérbél-~. cicfarkkóró. cickefarok l. közönséges cickafark’. millefolium. a növény hivatalos neve ma: cickafark. Növénynevek 57–60.). J: ’ua. magyar cickafark’. gipsy wort. — magyar ~ 1998: magyar cickafark (Priszter 290). J: ’Achillea millefolium subsp. — egérfarkú cickóró 1807: egérfarkú Tzitzkóró (Magy. Mollay. — ezerlevelű cicfarkkóró 1703: ezerlevelÍ Cziczfarkóró (Földi 32). szintén megkülönböztető szerepű. Fűvészk. J: 1807: ’Achillea. | 1862: ’Achillea. a fark elemet hagyták ki a növénynévből. és az Achillea nemzetség megnevezésére a Tzitzkóró (1807) nevet javasolják. szőrös leveleinek a macska farkához való hasonlósága.. cic-kóró (ÚMTsz.). a latin név mintájára keletkezett (vö. A cickórót Diószegi és Fazekas hozta létre. A mezei cickafark jelzője a növény előfordulási helyére vonatkozik. ▌ 3. 1998: cigánypetrezselyem . J: ’Achillea millefolium subsp. A cickafark. cicfarkóró. || cicfark 1807: tzitzfark (Magy. 1862: cziczfark „Növényfaj a cziczkórók neméből. 484. J: ’Achillea millefolium subsp. cicfark állatnév + fark. az alakváltozatok között előfordul jelöletlen birtokos jelzős (cickafark) és jelölt birtokos jelzős (cicka farka) szerkezet is. 300). ebből a magyarázó kóró utótag elhagyásával keletkezett a cicfark és cickafark. közönséges cickafark’. Fűvészk.’. közönséges cickafark’. cickefarkfű. I: 1125).). A növénynév először cicfarkkóró (1775) formában tűnt fel. 486). — mezei ~ 1998: mezei cickafark (Priszter 290). 486).’. közönséges cickafark’. Fűvészk. cicfarku-fí ’magyar cickafark’ (ÚMTsz. millefolium). 349). vö.

fekete nadálytő’. petrezselyem a.). Vö. feketés színű virág. J: ’Persicaria hydropiper.) tekert jelzőjét a növény R. valag a. cigány a.. Vö. a tavaszi hérics (2. A latin eredetű petrezselyem utótag hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. vízibors (→ bors). cigányvirág (ÚMTsz. A kígyógyökerű keserűfű (2. a felépítésük is azonos: „mint a’ petreſelyem olly magasra nö” (Csapó 141). fekete nadálytő’.) nyilván a növény feketés.). EWUng. előtagja cikk ’gerezd’ jelentésű (1795-től adatolható). keserűfű’.) és a pettyegetett tüdőfű (2. N. kígyógyökerű keserűfű’. EWUng..) cigányvirág elnevezésének alapja a sötétlila. Fűvészk. N. légyfű. Diószegi–Fazekas alkotása. hogy a növényt egyszerűbb emberek használták fűszerként.) és a fekete nadálytő (3. N... ízekre tagolt. a szár ’a növénynek vékonyan felnyúló része. bár virága élénksárga. az orvosi körömvirág (3. cigányvirág. A borsos keserűfű (1. cigória l. A cigányvalag népi név. 254). 1807: Tzikszár (Magy. J: ’Persicaria bistorta. a déli szláv eredetű cigány ’cigány ember’ és a szláv eredetű picsa ’női szeméremtest’ öszszetétele. TESz. cigXvirág (ÚMTsz. N. összetett szó. Fűvészk. A fekete nadályt ő (3. J: ’Symphytum officinale. N.. EWUng. 253). A névadás alapja. 1841: tekert czikszár (Barra 378). cigóré. a két növény (petrezselyem és koriander) felhasználása hasonló: fűszernövények. cigánypicsa (ÚMTsz. Ember és növényvilág 240). cigányvalog (ÚMTsz. ▌ 2. összetett szó. A cigánypicsa összetett szó.. cigányvalag. cigány a. hogy a nemzetséghez tartozó növények szára vagy gyökere csomós. Fűvészk.) borsos jelzőjére l. Vö. cigány a.). amely a levelet.. cigányvirág 1. cigánypicsa (Péntek–Szabó. A cigánypetrezselyem Melius alkotása. Hasonló szemléletű névadásra l. trankfű. hogy sokszor cigány emberek gyűjtik a növényt. tavaszi hérics’. fenék’ összetétele. cigány a. virág magyarázó utótag összetétele. fekete kökörcsin’. cikk a. cigánypicsa. fekete nadálytő’. pettyegetett tüdőfű’. kígyóTESz. cikória TESz. borsos keserűfű’. a tavaszi hérics (2. cigóri. Diószegi– (Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a borsos cikkszár nevet javasolja a R. szár a. picsa a. cikk a. A névadás magyarázata a fekete nadálytő feketés színű virágja. cigány a. az egész növény felépítése (pl. virágot. a déli szláv eredetű cigány ’cigány ember’ és az ismeretlen eredetű valag ’női szeméremtest. Orvosi fűvészkönyvük a tekert cikkszár nevet javasolja a R. A fekete kökörcsin (1. cigánypicsa. petrezselyem a.). EWUng. lilás színű virágja alapján kapta a nevet. 1841: borsos czikszár (Barra 378). vízibors (→ bors). bolhaf ű.) cigányvirág nevét valószínűleg az magyarázza. J: ’Pulsatilla pratensis subsp.. J: ’Symphytum officinale. összetett szó. darabos.. orvosi körömvirág’. cigány a. ▌ 3.). kígyógyökér. A cigányvirág népi név. valag a.. nigricans. ebgyömbér helyett. A fekete kökörcsin (1. ▌ 3. TESz. J: ’Coriandrum sativum. még a növény sobraborifű ’szegény emberek borsa’ elnevezése. A cikkszár ’Polygonum’ nemzetségnév..) virágja szintén sötétlila színű. cigányvirág (ÚMTsz. a déli szláv eredetű cigány előtag magyarázata. termést tartja’ utótag ugor eredetű.) cigánypicsa neve valószínűleg hasonlóság alapján keletkezett.. ▌ 2. J: ’Symphytum officinale. az értékes petrezselymet helyettesítették vele.) cigánypicsa elnevezése népi név. kerti koriander’. keserűfű. vízihunyor (→ hunyor). — tekert ~ 1807: tekert Tzikszár (Magy. a déli szláv eredetű cigány ’cigány ember’ és a cikkszár 1. cigánypicsa 1.). ▌ 2. Ember és növényvilág 198). EWUng. cigány a. cigányvalag N. J: ’Adonis vernalis. J: ’Pulmonaria officinalis. A cikkszár összetett szó. 253).. N. picsa a. tekertgyökér (→ tekertgyökerűf ű) nevéből vette át Diószegi–Fazekas. J: ’Polygonum. TESz. . J: ’Calendula officinalis. levelei) nagyon hasonlóak a fekete kökörcsinéhez. tekertgyökér (→ tekertgyökerűfű) helyett. — borsos ~ 1807: borsos Tzikszár (Magy. cigány a.cigánypicsa 115 cikkszár (Priszter 343). A fekete nadályt ő (1. cigánypicsa (Péntek– Szabó.

cyclaminum. 1775: Czinadonia (Csapó 91). 135). cinagna. Diószegi–Fazekas alkotása. minden merget es faidalmat ki ſzijvia” (Beythe 51a). chelidën ’fecske’). — szegfűszagú ~ 1807: szegfűszagú Tziklász (Magy.). 1578: Chelidonia (Melius 178a). ol. vö. Fűvészk. cikória virág (ÚMTsz. cichorea. cikoria. az erdei hölgymál (3. h. kichërion.’. J: ’Geum urbanum. cyclamen.-i cyclamen került.). vö.’.’. A cikória eredeti jelentése ’salátakatáng’ (1. cyclamen. vérehulló fecskefű’. cichoreum. 1763: Czikória (TESz.’ átvétele. ang.. cinodonia (ÚMTsz. 1583: Cicoria Cichorium sil. 1610 k. J: ’ua.. hedipnois (Clusius–Beythe 3a: BotTört. Fűvészk. Cinadó (MagyGyógyn. J: ’ua. kichër#. 16).). cinadóna. 455). 307). (MNy. 129). gímnyelv cinadó l. κυκλάµινον ’ua. ném. J: ’ua. szekfűszagúf ű nevéből vonta el. — ~virág N. pareyt. 70). Fűvészk.: RMGl. ciklam(nt gr. lat. lat. lat. (ÚMTsz.) cikória elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett a felhasználás alapján. — törpe sárga~ 1841: törpe — sárga czikória (Barra 216). fr. 11: 132). cigória (NyF. 256). 104). (OrvK. Genaust Cichórium a. cikória 1. cichorium.: Cichoriana(k) gr. cinadória. J: ’Chelidonium majus. chicory. ▌ 4. cinadona.). erdei gyömbérgyökér’. 1544: „Vöttem soskat. k. vö. or. N. Nyr. amely a gör. ▌ 2. 307). A cinadónia latin eredetű. sz. ciclamino. J: ’Cichorium intybus. A mezei katáng (2.’. J: ’Hieracium murorum. ▌ 3. — Ö: porcsin~. 411). Cicoria (Lippay II: 90). k. ciklámen 1877: „Pihenés után elmentünk cyclámákat szedni” (TESz. 61).’. csalán címer l. szakny.. Névadásukat így magyarázzák: a növény magva „sok. 1807: Tzikória (Magy. 1998: ciklámen (Priszter 351). J: ’ua. 135).). cykoriat” (OklSz.). цикламен. vö. — erdei ~ 1998: erdei ciklámen (Priszter 351). J: ’Taraxacum officinale. 1998: ciklász (Priszter 384). cinaduna. J: ’ua.’. Zichorie.). kichória). salátakatáng’. kakas~ címnyelvűfű l. a magyarba a lat. cigóri (NyF.. cinadó (MTsz. sz. 411). J: ’ua. Zyklamen. EWUng. A növény „Arnyekos helyxkxn es fak alat terxm”. | vad~ 1578: Vad cichoria (Melius 77a). cigori (ÚMTsz. cigóré. cinnadónia. A szegfűszagú jelzőt Diószegi–Fazekas a növény R. mindegyik növény friss leveleit salátaként fogyasztották. 307) jelzős szerkezetből alkották összevonással: cikkelyes kalász. kíchora. a nevet a cikkelyes kalász (Magy.) és a pitypang (4.: Celidonia: cenodonÿa fw (Herb. sziklament gr. — N.. 1583: cynadonya (Clusius–Beythe 3a: BotTört. 128: 184. — N. cinedória.’. Diószegi–Fazekas ciklász nemzetségneve a gyömbérgyökér (→ gyömbéresgyökér) név mellett ma is a Geum nemzetség hivatalos neve.). cicoria. A cikória latin eredetű. cinaduna (Nyr. [herba] . 1775: Vadcikoria (Csapó 132). ang.). ciklász 1807: Tziklász (Magy. 1794: tzikorja (TESz.). c): RMGl.: Cicoreath gr. 1590: Chelidonia: Czinadonia (SzikszF.ciklámen 116 cinadónia szár a. Fűvészk.). erdei ciklámen’. cikórija (ÚMTsz.: RMGl. 48. Ezek forrása a latin cyclaminos. A ciklámen nemzetközi szó. erdei hölgymál’. Fűvészk. pitypang’. többes szám: kichóreia. 1775: Tzikoria (Csapó 207). EWUng. chelidonius ’fecske-’ melléknév < gör. cicoria. ol. J: ’Cichorium endivia. ném. 1783: Czinedónia (NclB. — mezei~ 1783: Mezei Czikória (NclB. 10.. J: ’ua. — N. κύκλος ’kör’ kicsinyítő képzős származéka.). — kerti~ 1798: Tzikória kerti (Veszelszki 161). chicorée. — ~fű 1540 k. TESz. cicorea (< gör.). J: ’Cyclamen purpurascens. lat. 1893: cyclamen (TESz. J: ’Geum. 73: 396). 307). lat. A ciklász nemzetségnév. gyömbérgyökér’. fr. mezei katáng’. A latin szavak a legtöbb európai nyelvbe bekerültek. Marzell Hieracium murorum a. cilján l. 127: 47. 377). cikória. 1783: Vad Czikória (NclB. cinadónia cinadónia 1533: Chelidonia: Schelwurtzel: Cynedonia (Murm. bötykös v. Nyr. tzikkelyes kaláſz” (Magy. κυκλάµινος. 1664: Cichorium Katankóró. TESz.. chelidónion ’fecske-’ melléknév < gör. A latin szó a gör. cenedonia (< lat. 128). gyógynövényként használták: „Ha ket fele haſitod es faio fog irant kiuxl az orczadra tezxd. vö. 1577 k.

| mezei vad~ 1798: Mezei vad-tzipros (Veszelszki 261). vö. cinadónia Vincetoxicum) nemzetség neve. a neveket Melius alkotta. 104). — nyíri~ 1578: nyiri Cypruſnac gr. A cinka nemzetségnév. lat. A magyar alakváltozatok közül a cinadó szórövidítés eredménye. kýpros). cindrót cinka 1807: Tzinka (Magy. ágchein ’fojtani’) elnevezésének előtagját vették (cin-) át.: cÿpreſſus: cipreſſus fa (BesztSzj. 1903: czinka (Hoffmann–Wagner 51). Zinnkraut ’cinfű’. Nyr. cinadónia cintori. cintorja l. mezei üröm’. csipke cipója l. méregölőfű. Scheuerkraut ’súrolófű’. közönséges méreggyilok’. A ciprus latin eredetű.). cypressus. mezei zsurló’.). 1948: cinadogódirc (MagyGyógyn. közönséges csikófark’. centaurea cipke l. mezei cziprus (Hoffmann–Wagner 163). J: ’ua. EWUng. *Zinndrot növénynév is. 369) nevet javasolja a R. kalincaínfű’. Fűvészk. Fűvészk. a csarab (2.-i Cynanchum (< gör. cinedória l.) ciprus neve megkülönböztető jelzőkkel először 1578-ban tűnik fel. cintorion. Genaust Cynánchum a. cintorium. ▌ 2. — homoki~ 1903: Homoki v. ném. cinadona. új nevüket azonban nem fogadta be a szaknyelv. TESz. — mezei~ 1775: Mezei tzipros (Csapó 125). 184). 312). Fűvészk. Diószegi–Fazekas alkotása. Zinngras ’cinfű’ előtagjának átvétele. mosófű cinnadónia l. Putzkraut ’tisztítófű’. vérehulló fecskefű’. a cinaduna talán népetimológiával jött létre. cupressus. J: 1807: ’Vincetoxicum. 1903: czipor (Hoffmann–Wagner 79). és ezt kicsinyítő képzővel (-ka) láttak el. J: ’Calluna vulgaris. a gódirc utótag nemzetségnév. — méregölő ~ 1807: méregölő Tzinka (Magy. Növényszótár 94). cindrót (MagyGyógyn. cinadóniagódirc 1807: Tzinadónia Gódirtz (Magy. J: ’Ajuga chamaepitys.’. A méregölő jelző magyarázatára l. feltehető egy ném. N. fecskefű. lat. Mezei Cypros” (Melius 170a). | 1841. 1903: czindrót (Hoffmann– Wagner 206). A közönséges csikófark (1. a drót utótag szintén német eredetű. Vö. 384). 2. 184). A növény R.cinadóniagódirc 117 ciprus chelidonia ’fecskefű’. 1783: Mezei Czipros (NclB. J: ’ua. Szent Lőrinc füve helyett. ónf ű. cyprus ’henna(gyökér). Genaust Chelidónium a. 1911: cindrót (Cserey. A cinadóniagódirc összetett szó. J: ’Vincetoxicum hirundinaria. J: ’Ajuga chamaepitys. || cingrát N. 1783: Vad Cypros (NclB.) és a mezei üröm (3. ▌ 3. a cinadória hangcserével keletkezett. 1841: czinka (Barra 272). A kalinca- .’. elsősorban örökzöld ciprus (Cupressus sempervirens)’ jelentését vette fel.’.. csarab’.. J: ’Artemisia campestris. ciprus cindrót 1. a név Diószegi–Fazekas alkotása. cyparissus ’ciprus (Cupressus sp. Diószegi Orvosi fűvészkönyve a Méregölő Tzinka (Magy. A cingrát a ném. cingrát (MagyGyógyn. Marzell Equisetum arvense a. | vad~ 1578: Vad Cypros (Melius 171). J: ’ua. | mezei~ 1578: mezei Cyproſnac gr. szakny. J: ’Ephedra distachya. méreggyilok’. 1903: ’Vincetoxicum hirundinaria. R.).). 37). cinagna l.) cindrót nevének szemléleti háttere. gen. cinadónia cingrát l. A magyar ciprus a lat. közönséges méreggyilok’.. 1775: Vadcyprus (Csapó 125). idegen nyelvi megfelelőre vö. (Melius 20). Zinngras ’cinfű’ átvétele. A kalincaínfű (1. cinmosófű l.. cinadória. kalincaínfű’. J: ’Equisetum arvense. tövistelen fagyalfajta’ (< gör. ký#n. ▌ 2. cintória. N.eleme a ném. J: ’Chelidonium majus. 37). cinmosófű (→ mosófű). 1508: „almafanak: gxmxlčevel Cipros nardoſval” (TESz. méregölőf ű.: TESz. istenke~ cipor l. és a növényt edények tisztítására használták. 128: 56. A cindrót cin. első megjelenése: 1395 k. hogy a növény vesszőszerű szára dróthoz hasonló. a cinadónia előtag a régi és a nyelvjárásokban megőrzött cinadónia név átvétele. cinaduna. | vad~ 1578: Vad Cypros (Melius 20). kynós ’kutya’. J: ’ua.) szára szintén dróthoz hasonló. ez a latin szó a magyarba is bekerült. A mezei zsurló (2. Fűvészk.’. 362). J: ’ua. a cinadona hangkieséssel. a Cynanchum (ma: ciprus 1.’.

hazánkban csak a nyugati határszéleken. hogy a levelek hármas örvökben állnak. cukorjuhar(fa)’. citromf ű. Genaust Tripetália a.).’csavar. 1798: Tzitrom-fÍ (Veszelszki 63).. szakny. mirtusz-. ennek gyümölcse’ átvétele. MNövSz.) vadciprus neve tükörfordítás. || vadcitrom 1798: vad-tzitrom (Veszelszki 63). Marzell Aloysia citriodora a. 1911: citromfű (Cserey. a növény citromillatú. 1783: Vad Czitrom-fü (NclB. lemon. czitrom szagu. vö.) citromfű neve a ném..) citromfű neve a növény R. nyír3 a. háromlevelű citromverbéna’. 1998: orvosi citromfű (Priszter 427). ▌ 2.. A cucik népi név. Cucik (MagyGyógyn. Feldcypreſſen (Melius 171) fordításával keletkezett. a névadás alapja. verb#na. lat.-i Verbena (< lat. holl. a nyír ’mocsár. verbéna a.’.stb. A nyíri jelző a növény előfordulási helyére utal. melly szag száraz állapotban erőssebb” (Barra 315). citromfű (ÚMTsz. 1775: Czitrom-fü (Csapó 183). háromlevelű citromverbéna’. megkülönböztető jelzőket illesztett a ciprus elé. ném. Marzell Calluna vulgaris a. az előtag a lat. ciprushoz hasonló felépítésű. életfa’. A ciprus ’mezei üröm’ (3. teker’ tőből) átvétele. a névadás alapja a kerek pipacsgubó lehet. a névadás magyarázatára l. többes szám verb#nae ’kultikus célra szedett szent fű. Növényszótár 11). EWUng. Citronenkraut. a név talán a német. A névadás alapja a növény „nyers füve . phýllon ’levél’) fordítása.. J: ’Papaver rhoeas. hogy a levelek megdörzsölve citromillatúak. a latin eredetű citrom előtagot azért kapta. A háromlevelű jelző a lat. 1783: Czitrom-fü (NclB. — ~fa 1998: cukorjuharfa (Priszter 289). J: ’ua. J: ’ua. nedves talajon él meg. citraria. J: ’Melissa officinalis. babér-. citromcserje — háromlevelű ~ 1998: Háromlevelű citromcserje (Bremness 93). 40)... de nem txuiſſes. J: ’Melittis melissophyllum. coriandrum l. Citronenmelisse. cukorjuhar 1966: cukorjuhar (Csapody– Priszter. — Ö: fenyő~. Genaust Verbéna a. citrum ’citromfa. Az orvosi cit- romfű (1. levél. 389). orvosi citromfű’. — N. lat. Melius 437. a névadás alapja. citromverbéna 1998: citromverbéna (Priszter 297). ill. verbéna a.) citromfű neve hasonlóság alapján keletkezett.citromcserje 118 cukorjuhar ínfű (1. J: ’Aloysia triphylla. a növény bokorszerű. 234). citroenkruid. és hasonló az orvosi citromfűhöz. háromlevelű citromverbéna’. k. ang. J: ’ua. ha megdörzsölik őket. J: ’Acer saccharum. Genaust citrátus a. A citromcserje a ném. 390). J: ’Aloysia triphylla. vö. triphylla (< gör. Citronella. mert a levelek citromillatúak. TESz. 111). olajfa. a növény a verbénafélék családjába tartozik. Zitronenstrauch tükörfordítása. a hasonlóságot így magyarázza: „mint az Fxnny× fánac à leuele ollyan. déli méhfű’.. citromfű 1. EWUng. nyír3 a.’. J: ’Aloysia triphylla. A citromfű (1. tríphyllos ’háromlevelű’ < gör. Idegen nyelvi megfelelőre vö. A citromverbéna összetett szó. a német eredetű cukor előtag a fa törzséből megcsapolással . Szabó. citromcserje.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. — orvosi ~ 1948: Orvosi citromfű (MagyGyógyn. A cukorjuhar összetett szó. 1998: citromfű (Priszter 427). vizenyős rét’ első megjelenése 1578. a növény egyéb citrom előtagú neveivel: citromf ű. — vad~ 1775: Vad tzitrom-fü (Csapó 184).) összetett szó. tujafa. J: ’ua. ▌ 3. A déli méhfű (2. TESz. a lat. Zitronenkraut tükörfordítása.’. a ném.. A verbéna utótag latin eredetű. a fű utótag magyarázó szerepű. tri’három’.’. Melissa officinalis a. alaczon faczka” (Melius 20). amely cuclihoz hasonlít. koriander cucik N.) nyíriciprus és vadciprus elnevezéseit szintén Melius alkotta hasonlóság alapján. citrago (< citrus ’citromfa’) elnevezése alapján jött létre. citromcserje. ág’ < indogermán *²erb. mezei pipacs’. A csarab (2. 1998: cukorjuhar (Priszter 289). A háromlevelű citromverbéna (3. — háromlevelű ~ 1998: háromlevelű citromverbéna (Priszter 297). a növény elsősorban savanyú. citrum ’citromfa. bajor-osztrák eredetű cucli ’cumi’ hatására jött létre. A háromlevelű magyarázatára l.

édesgyökér. A névadás alapja a növény édes gyökere. vö. juhar. minden bizonnyal a növény egyéb. ném. Marzell Acer saccharum a. ang. édesfa. vö.cukorkóró 119 cukorkóró nyerhető cukortartalomra utal. sugar maple. Az összetétel idegen nyelvi minták alapján jött létre. édeslevelűfű. . igazi édesgyökér’. J: ’Glycyrrhiza glabra. Cukorkóró (MagyGyógyn. cukorkóró N. Zuckerahorn. az utótagra l. édes előtagú neveinek hatására jött létre. A cukorkóró népi név. 148).

). a’ honnét ez életben meg-maradt leg-kiſsebbik fijától. 1584-től elkülöníthetőek a vérfű ’Sanguisorba officinalis’. könnyen kaphattak azonos nevet. 1525 k. Fűvészk. csabaíre-vérfű 1998: csabaíre-vérfű (Priszter 491). Az adatok között azonban feltűnik a lat. hogy az Át’illa régi Magyar király’ halála után. — vérfejű ~ 1807: vérfejű Tsábaír (Magy. TESz. A vérfejű jelző magyarázata a gömb alakú pirosló virágzat. 356). 1540 k.: „Pimpinella: Chabaÿr” (TESz. szerint magyar fejlemény. 1525 k.. EWUng. J: ’Sanguisorba minor.: Pipinella: chobaÿer fw (Herb c): RMGl. Ma a vérfű és a csabaíre növények egy nemzetséghez tartoznak. Ó Buda. J: ’Pimpinella saxifraga. „melly nevezetét. 1807: ’Pimpinella és Sanguisorba sp. ill. ki meg-nyillozott katonáinak sebeit evvel gyógyitotta” (Barra 121). Fűvészk. | 1807: ’Poterium. ill.. J: ’ua. 256). A csabaíre jelölt birtokos szerkezet.: „Isop salluia obruta czyabaire” (TESz. 331). 1775-től a csabaíre ’Sanguisorba officinalis’ megjelenési adatai. vérfű’. a fajokat nem lehet pontosan elkülöníteni. — vad ~ 1813: vad Tsábaíre (Magy. A csabaíre csaba előtagja valószínűleg azonos a mondai Csaba személynévvel. elsősorban Sanguisorba minor (csabaíre) és Sanguisorba officinalis (vérfű)’. 1584: Chaba ire „emplaſtrum chabæ” (Clusius– Beythe 24). tudják azt az Istóriákban jártos ’s költös Hazánkfiai. ▌ 2. a’ Chaba-íre nevét a’ Csabától vette” (Veszelszki 349–350). 2.: Pipinella: Pimpinella: Chÿaba ire (Herb d): RMGl. Csabának nevétől vette. hasznos földitömjén’.). 1807: Tsábaír (Magy. Diószegi–Fazekas fűvészkönyvében a jelöletlen birtokos szerkezetet teszi meg nemzetségnek: Tsábaír. . J: 1500 k. A csabaíre ma a Sanguisorba minor hivatalos neve. Az ír utótag jelentése ’kenőcs’. 515). a’ fiai a’ birodalmon meg-nem eggyezhetvén. A mondai névadásról a legtöbb szótárszerző megemlékezik: „A’ Magyar nevét honnét vette. 1775: Csába ire (Csapó 51). Fűvészk. 1798: ’Sanguisorba minor. és akkor ezen fÍvel magok magokat ki-gyógyították. a TESz. a növénynév megjelenik jelöletlen birtokos szerkezetben is Chabaÿr. az Attila fiának. 351). (régen a két nemzetséget gyakran keverték). A csabaíre ’hasznos földitömjén’ (2. „emplaſtrum chabæ” (Clusius– Beythe 24). | 1775. de elsősorban valószínűleg a vérfű ’Sanguisorba officinalis’ és a csabaíre ’Sanguisorba minor’ adatai. Endre között majd 15. 1798: Csaba-íre (Veszelszki 349). így kelet- kezett csabaíre nevük. 1525 k. J: ’Sanguisorba minor. csabaíre’.. 1540 k. 392). a növények megjelenése nagyon hasonló.’.) hasonlóság alapján keletkezett. | 1584: ’Sanguisorba officinalis. A csabaíre (1. csabaíre’. ma ilyen nemzetség nincs’. ezeren ſebbe eſtek. ezért latin hatással is számolhatunk.CS csabaíre 1. 1610 k. 1783: Csába-ire (NclB. és Sz. 1500 k.. csabaíre’. hasonló gyógyító erőt tulajdonítottak a növénynek.) korai adatai a Pimpinella ’földitömjén’ és a Sanguisorba ’vérfű’ nemzetségekre vonatkoznak. 515). 1783: Csába-íre (NclB.. 1610 k.

J: 1775: ’Ballota nigra.: Vrtica mortua: Hot cÿlan (De Herbis: RMGl.’. bolondító beléndek’. | égető ~ 1578: Égetx czalán (Melius 99). 1998: nagy csalán (Priszter 531). a csajka előtag szlovák eredetű. J: ’ua. csajka a. csábítófű (MagyGyógyn. MNövSz.csabaüröm 121 csalán A csabaíre-vérfű többszörös összetétel. 1783: Nagy Tsalyán (NclB.).’. kábító hatású. csanár.).). szenvedés’ jelentése is (első megjelenése: 1416 u. csolán. 1798: Nagy Tsallan (Veszelszki 448). csonár. csalám l. csalán csajkavirág N. 29). csián.. | 1998: ’Ballota. 138). ▌ 4. csanál. csajánt.). eszét megzavarja’ jelentéssel. sz. 1813: Csaba Üröm (Magy. A csabaüröm összetett szó.: RMGl. 1798: Égetf-Tsallán (Veszelszki 448). 1807: bujdosó Tsalán (Magy.’. v. Fűvészk. 138). csójján. 1966: csábítófű (Csapody–Priszter.. XVI.). csilly›ny.) helyettesítették. — N.: Vrtica: Chynal’.. csanal.’. 1775: Csába üröm (Csapó 51). nagy csalán’. 350). csanáj. a csábít 1611-től adatolható ’kábulatba ejt. csinár. fekete peszterce’. 138). | szelíd~ 1783: Szelid Tsalán (NclB. — égető ~ 1775: Égetö Csallán (Csapó 53). csoján. | kis ~ 1841: kis csalán (Barra 394). A csábítófű öszszetétel magyarázata. üröm a. cs(lány. 423). | közönséges nagy ~ 1841: közönséges nagy csalán (Barra 393).: RMGl. J: ’ua. üröm a. J: ’Sanguisorba minor.: vrtica: chalan (BesztSzj. 1998: apró csalán (Priszter 531). cs(lán. 1775: Bujdosó tsallán (Csapó 221). csajánt l. 394). nagy csalán’. 259). 2. ▌ 2. Az előtag magyarázatára l. ▌ 3. csabaüröm 1602: „Pimpinella:… Chaba×rxm” (TESz. szillán (MTsz. | nagyobb égető ~ 1783: Nagyobb égetö Tsalyán (NclB. csojjant. árvacsalán’. 1925: csábítófű (Jávorka 973). csinál. TESz. álomfű.. Csanál. 1595: Eghetx chyalan (Beythe 113). az előtag a csabaíre összetételből elvonással jött létre. hogy a növény mérgező. Lamium (Clusius– Beythe 8: BotTört. 1983: csábítófű (Rápóti–Romváry 85).. 1775: Apró-csallán (Csapó 53). a növény régi neveiből alkotott hivatalos magyar növénynév. J: ’ua. csani. cs™n". Tsolyán: Tsilány (De Herbis: RMGl. csaláng. 386). csinált. cs™n™l. csohán.. 133).’. igazi édesgyökér’. vérf ű. — bújdosó~ 1590: Ballote: Budoso czallyan (SzikszF. 138).tő -ít és -ó melléknévi igenenévképzős származéka. fehér árvacsalán’.: vrtica: chalan (SchlSzj. csonál. — holt~ 1525 k. csillyán.’. csián. Fűvészk. J: ’Glycyrrhiza glabra. J: ’ua. csilánk. csuhány. csujáng. csujány. de az utótag kialakulására hatással lehetett a szó ’keserűség. 138). Vö. A csábító a hangfestő eredetű csáb. 388). 423). 1783: Apró Tsalyán (NclB. 423). A névadás alapja a növény virágjának formája. apró csalán’.). TESz. | nagy ~ 1775: Nagy-Csallan (Csapó 53). 1783: Bújdosó Tsalán (NclB. csabaüröm ’gyógynövényfajta’ (ÚMTsz. csalán | Urtica dioica. csábul a. csalám. csolláng. J: ’Urtica sp. 1583: chalan Vrtica maior vulgaris (Clusius–Beythe 8: BotTört. 130). csollán. J: ’Hyoscyamus niger. silány.: RMGl. Urtica minor: arwa chalan (Ortus: RMGl. csilánt. peszterce | Ballota nigra. cilján. A csajkavirág népi név. XVI. 1578: Hólt czalán (Melius 100). Vö. csójány. csabaíre’. csih›nt. J: ’Urtica urens. 1395 k. csajka a. csábul a. 1903: csábítófű (Hoffmann– Wagner 39). | csípős ~ 1998: csípős csalán (Priszter 531).. sillyán (ÚMTsz. csalán csalán 1. EWUng. 1948: csábító fű (Halmai 40). 1998: kis csalán (Priszter 531). 1583: hot chàlan Vrtica labeo. 29: 364). csollánt. | kétlaki ~ 1841: kétlaki csalán (Barra 393). J: ’Urtica dioica. csabaíre. J: ’ua. fekete peszterce’. J: ’ua. 148). nagyobb mennyiségben halált okoz. cs(lánt. v./1450 k. Paritaria: Holth chalan (Ortus: RMGl. csajkavirág (MagyGyógyn. csijány. csovány (MagyGyógyn. jelentése ’csésze’. silyán. csojjany. cs(n"l. csabaíre. TESz. | kisebb égető ~ 1783: Kiſſebb égetö Tsalyán . 138). sz.’. csabaíre a. J: ’ua. az ír ~ íre utótagot az üröm növénynévvel (első megjelenése 1395 k. J: ’Lamium album. csabaíre a. csona. EWUng. 138). csábítófű 1706: Csábító fű: Hyosciamus (Nyr. csoh#ny (Nyatl. J: ’Lamium sp. EWUng. csona. csalánt. — N. — apró ~ 1525 k. 1405 k. csojánt. 77). csohán. 1775: Chyallán (Csapó 53). az utótagra l.

ūvula csanáj. Urtica (< lat. small nettle ’kis csalán’. 428). 2. 1798: Fekete Tsalán (Veszelszki 402). A bolondító jelző a növény mérges voltára utal: „emberre nézve. A névadás magyarázata. csalmatok a.’. A tárgyragos csalmatot úgy keletkezett. ang. lónyelvű csodabogyó’. 392). égető. hogy ha a növény a testhez ér. J: ’ua. 1595: Tſap fiju (Beythe 124a). bolondítóf ű. A déli méhfű felépítése hasonló a csalánéhoz.) bújdosócsalán neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett.). 1783: Tsap-fü (NclB. 174).. a növény egyéb bolondító jelzős neveivel. 1807: Hyoscyamus Tsalmatok (Magy.) levelei szintén a csalánéhoz hasonlóak: „Ollyan a’ levele mint a’ Csalláné” (Csapó 56). 2. čalkančak ’ua. csalánt l. 1808: Tsalmatok (Magy. Urtica előtagnak a magyar csalán növénynév felel meg. ném. dioica fordítása. Fűvészk. csani l.’). EWUng. TESz. Uvularia (< k. 1805–13: bolondító Tsalmatok (Márton. a növény kétlaki. | jószagú ~ 1775: JóÐzagu-csallán (Csapó 55).: Tsalmatok (Julow 267). 1863: csalmatot gr. göcsös görvélyfű’. A nyelvújítási csalmatok a csalma ’turbán. csanár. A göcsös görvélyfű (6. ném. a csalmatok név azonban már ennél valamivel korábban megjelent a Fűvészkönyv előkészítő munkálataihoz tartozó Toldalékban. Az égető. hogy a növény érintésre nem okoz viszkető fájdalmat. J: ’ua. 169).’. és az EWUng. 29). a lat. 423). ▌ 6. bolondító beléndek’.) megjelölésére szolgál. Az apró csalán (4. A név Diószegi és Fazekas alkotása. A csapfű a lat. tartó’ összetétele. 1783: Nyak Tsap-fü (NclB. csag. MNövSz. idegen nyelvi megfelelőkre vö. az elnevezés alapja a növény korsó alakú. J: ’Scrophularia nodosa.’. hogy a csalánszőrök — amennyiben a bőrhöz érnek—.csalmatok 122 csapfű (NclB. 1966: csalmatok (Csapody–Priszter. kleine Brennessel ’kis égető csalán’. — erdei~ 1775: Erdei-csallán (Csapó 55). J: ’Hyoscyamus. 1783: Erdei Csallán (NclB. J: ’Hyoscyamus niger. a magyarba a tör. J: ’Melittis melissophyllum. csalán csalmás beléndek l. (TESz. Fűvészk. A nagy csalán (1. süveg’ és a tok ’burok. a lat. A déli méhfű (5. 1775: Tsap-fü (Csapó 20). beléndek’. — bolondító ~ 1807: bolonditó Tsalmatok (Magy. čalkan. viszkető fájdalmat okoz. A fekete peszterce (3. A csalán ótör. bolondító. tölcséres pártája és fedővel nyíló toktermése lehetett. čalaÛan ’csalán’. Növ. A TESz. a fekete jelző a kis termések színére utal. Az erdei jelző a növény előfordulási helyére.. || nyakcsap 1813: Nyaktsap (Magy. — fekete~ 1775: Fekete-csallán (Csapó 56).) nagy jelzője megkülönböztető szerepű.) a lat.) és a göcsös görvélyfű (6. belénd csalmatok 1807 e. Vö. Waldneſſel (Veszelszki 450).) apró ~ kis ~ kisebb jelzői megkülönböztető szerepűek. Urtica mortua fordítása. ▌ 5. halálos.. LXXI. a Hyosciamus növénynemzetség neve. 390). lat. disznó~. a lat. 4. csalmatok a. nyak~ (→ csapfű) .. idegen nyelvi megfelelőre vö. 6: 42). eredetű (vö. — nyak~ 1775: Nyaktsap-fü (Csapó 20). 1783: Fekete Tsalyán (NclB. csípős jelzők arra utalnak. mortua (< mortuus ’halott’) utótagot lefordították. EWUng. A kétlaki jelző a lat. minden része . 382). J: ’Ruscus hypoglossum. viszketést okoznak. — Ö: árva~. déli méhfű’. nem okoz égető érzést. J: ’ua. és elhagyták.. idegen nyelvi megfelelőre vö. 428). A bújdosó jelző magyarázata valószínűleg az. grosse Brennessel ’nagy égető csalán’. 174). ang. Az égető jelző arra utal. a lat. A holtcsalán (2. 1783: JóÐzagu Csallán (NclB. •rere ’égni’) fordításával keletkezett. 1798: Nyak-tsap-fÍ (Veszelszki 97). csalán csap l. A különféle alakváltozatok szabályos hangváltozással keletkeztek. ném. A csalán növénynév általában Urtica-fajok (1. great nettle ’nagy csalán’. alt. A csalmatok nyelvújítási szó. hogy a növénynek nincsenek tüskéi. első adata 1807-ből van.. mérges” (Barra 336). Fűvészk. pl. A csalmatok megkülönböztető jelzője: bolondító.. Urtica minor fordításával jöttek létre.’. Fűvészk. hogy az elhomályosult felépítésű csalmatok szóvégi -k-ját többesjelnek fogták fel. TESz. csapfű 1578: Czap f× (Melius 184). J: ’ua.) csalán elnevezése hasonlóság alapján keletkezett. csanál. čalaÛan vagy čalïÛan kerülhetett. a jószagú jelző a finom illatára vonatkozik. dwarf nettle ’törpecsalán’. 390).

sólyom~ TESz. bárány~fű. csorbóka császárvirág 1664: Flos Trinitatis Cáſzár virág (Lippay I: 76). pukkantó. amelyek éréskor pukkanó hanggal 4 kopácsra repednek. EWUng. A gaz ’gyomnövény’ utótag ismeretlen eredetű. Kaiserwurz ’Astrantia maior. 91). csattan a. midön Leveleit vizben fözik. a növény ezeken a területeken őshonos. szálka~ cselán. tricolor.). tricolor. R. csecs l. J: ’Taraxacum officinale. császárszakáll 1. csarab csarbóka l. ▌ 2. TESz.). Vö. (Calluna vulgaris). csarab’. császárszakál. csarab.). a nagy völgycsillag német nevének fordításával alkotta a közönséges medvetalp császárgyökér nevét. Flos Trinitatis (Lippay I: 76) fordításával. majd hirtelen mozdulattal csapnak velük. Vö. 1783: CsáÐzár-virág (NclB.. J: ’Datura stramonium. csarap. Genaust úvifer a. ném.’. 3: 56: TESz. esetleg termése nyílásával előidézett hangra utal. vö. hogy a trombita alakú virágok tetejét ha összefogják. császárszakáll (MagyGyógyn. a növénytani szaknyelvbe a nyugat-dunántúli nyelvjárásokból kerülhetett. csarab (EtSz. csattangóra. Marzell Astrantia maior a. — N. Kleschenstaud’n. Zäpfleinkraut (Veszelszki 335). maszlag császárgyökér 1903: Császárgyökér (Hoffmann–Wagner 58). 420). hangalakja a növény virágjával. csattanó maszlag’.). Vö. cselány l. csattogó a.EWUng. . 1998: csarab (Priszter 322). 1783: CsáÐzár-Ðzakáll (NclB.’.. csattan a. Idegen nyelvi megfelelőre vö. császárszakáll.. N. tehén~ csék l. csalán csemege l. vadárvácska’. Marzell azzal magyarázza a névadást. a csattogó jelző magyarázatára l. A csattan hangutánzó eredetű szó. Barba imperataluj (NomVeg.). csarab 1892: „Csarap. J: ’Viola tricolor subsp. mestergyökér. 1948: Császárgyökér (MagyGyógyn. J: ’Calluna vulgaris. császárszakáll (ÚMTsz. Somogym.és -ó képzőelemek. csarak l. 1775: TsáÐzár Virág (Csapó 296). A császárgyökér tükörszó. csattogó szamóca (→ szamóca). TESz. A névadásra hatással lehettek a tojásdad. szúrós tüskékkel borított toktermések. Marzell Datura stramonium a. felálló. a Fiú és a Szentlélek egysége’ szót a m. — ~fű 1909: czattantófü (Graumann 144). csarak (Nyr. Téli sirkoszorukra használják” (Ethn. Idegen nyelvi megfelelőre vö. császár szóval helyettesítette. csattantó 1783: Tsattantó (NclB. Vö. erdei szamóca’.) császárszakáll neve hasonlóság alapján keletkezett. 339). J: ’Saponaria officinalis. A császárvirág nevet Lippay alkotta. csarak (ÚMTsz. — N. csattogó (ÚMTsz. nagy völgycsillag’.csarab 123 csattogógaz ’nyakcsap’) fordítása. J: ’Viola tricolor subsp. csattangõ (ÚMTsz. csattanó maszlag l. vadárvácska’. A szappanfű (2.). 1798: Tsáſzár-ſzakáll (Veszelszki 254). 204). A császárszakáll az erdélyi Benkő József alkotása. és azt a’ vizet a’ Beteg gyakran ſzájában forgatja” (Csapó 20). közönséges medvetalp’. hogy „Nyaktsap és mondolák dagadását eloſzlatja. Hasonló szemléletű névadásra l. császárvirág. sászársz(káll (ÚMTsz. EWUng. pitypang’. A császárgyökér Wagner alkotása. ném. A csarab ismeretlen eredetű. csattogógaz N. Trinitatis ’szent(háromság): az Atya.). 1798: Tsattanto (Veszelszki 419). — ~fű N. 427) tükörfordítása. a névadás alapja a virágok formája. csarapfű (ÚMTsz. még csattogó szamóca (→ szamóca). akkor pukkantó hang hallatszik. a lat. a névadás magyarázata. ném. a csattogó előtag a virág szárának leszakításakor hallható csattanós hangra utal. a -t. J: ’Heracleum sphondylium. J: ’ua. a növény fehér virágja szakállhoz hasonlít. csattogó N. császárszakáll.). 73: 396). csattogógaz (Nyatl. Lippay a lat. szappanfű’. 420). csattangó a. a növény szintén hangutánzó eredetű pitypang nevét. A névadás magyarázatára l.). A csattogógaz összetett szó.. J: ’ua. J: ’Fragaria vesca. egér~f ű. a rom. másik nagyon hasonló felépítésű növény. 1: 865 csarap a.

: Perfoliata: czengo f„ (De Herbis: RMGl. hártyás toktermést a szél fújja. 256).. ir. blg.’. 408). csorbóka cseregalagonya l. | mérges~ 1807: mérges tseresznye (Magy. Afonya” (PP. 373). cseresznye utótagú elnevezések: Giftkirsche ’méregcseresznye’. sólyomcsemege csemete l. or. J: ’Frangula alnus. | vad ~ 1807: vad – v. áfonya’. J: ’ua. A zelni- . cseng a. J: ’ua. J: ’Hypericum perforatum. 1783: Kis Csengö-fü (NclB. ▌ 5. sz. csámcsog igéből és -e folyamatos melléknévi igenévképzőből áll. zamatos turbolya’. J: ’Scrophularia nodosa. A növénynévben az előtag arra utal. J: ’Anthriscus cerefolium. kőrislevelű-~ (→ kőrisfalevelűf ű) cseresznye 1. amely veszedelmes.) és a göcsös görvélyfű (6. göcsös görvélyfű’. Fűvészk. vö. J: ’ua. hogy a növény virágzata sárga bogernyő. cseresznyeszemekhez hasonló termése van. szln. hogy a növény magas hegységekben fordul elő. 258). cseresznyefa’. hogy a növény ehető fűszer. Teufelskirsche ’ördögcseresznye’ stb.) havasicseresznye nevének alapja. чeрéшнa. A kutyabenge (4. cseng a.). — kis ~ 1578: kis Czengx f× (Melius 135a). črě šьnja kerülhetett. 1590: Hypericum: Czengô fé (SzikszF.Tseresznye (Magy. v. az áfonya (3. J: ’ua. magyarázatára l. || csengővirág 1583: chengö verág Hypericum (Clusius–Beythe 5: BotTört. 296). a csemege a hangutánzó eredetű csemcseg ~ csamcsog. csengőfű 1525 k. 392). — vad ~fa 1783: Vad TsereÐznye-fa (NclB. a növények felépítésének hasonlósága alapján. feketés. a csemege előtag jelzi. a növény termése cseresznyéhez hasonló. 257).). közönséges orbáncfű’. J: ’Atropa belladonna. a virágok kis sárga csengőkhöz hasonlítanak.) megkülönböztető jelzőkkel ellátott cseresznye elnevezése azon alapul. чeрéшa. főnevesült. A maszlagos nadragulya (2. Az áfonya (3. XVI. 1595: Chyengx viragh (Beythe 94a). és a termés cseresznyéhez hasonló bogyó. hogy mindegyik növénynek bogyószerű. J: ’ua. valamint ha az érett. 2.: RMGl. 175). 373). — fekete~ 1813: fekete Tseresznye (Magy. a hangutánzó eredetű cseng -ő melléknévi igenévképzős alakja. de a névadásra hatással lehetettek a ném. Az utótag a bürök növénynév átvétele.’. galagonya csemegesulyom l. A jelzős elnevezések kialakulhattak a magyar nyelvben is. igen mérgező. A névadás magyarázata. | mérges fekete~ 1775: Mérges fekete tsereszne (Csapó 188). чeрéшня.). EWUng. A csemegebürök összetett szó. — büdös~ 1783: Büdös tsereÐznye (NclB..’. a zelnicemeggy (5. büdösfa. mandula. közönséges kutyabenge’.). — fekete~ 1903: fekete cseresznye (Hoffmann–Wagner 40).. csemege a. — gerezdes ~ 1783: Gerezdes TsereÐznye (NclB. ▌ 2. Nyr. TESz. A maszlagos nadragulya (2. a cseresznyefa első megjelenése: 1256. közönséges orbáncfű’. J: ’Hypericum perforatum. csengő hangot ad. Wolfskirsche ’farkascseresznye’. ▌ 3. blg. ▌ 4. J: ’Prunus padus.’.csemegebürök 124 cseresznye csemegebürök 1948: csemege bürök (Halmai 8). édes mandula’. 1783: Csengö-fü (NclB. Perforata: Czengô fé (SzikszF. szlk. fülbe~ cserbóka l. | vad~ 1948: vadcseresznye (MagyGyógyn. cseppentő l. 1775: Kis-csengö-fü (Csapó 58). J: ’ua. A csemegemandula összetett szó.) büdös jelzőjére l. 130). még csemegemandula. 342). gerézdes . Myrtillus a.) fekete cseresznye. čerešňa. чeрéшня.: Ypericon vel scopa regia: Chengew fÿw (Ortus: RMGl. 127: 329–330.. mérges cseresznye elnevezéseinek magyarázata a növény sötétvörös. a közönséges kutyabenge (4. ▌ 6. A csengőfű talán magyar alkotás. A magyarba egy szláv R. havasimeggy (→ meggy).). 164). csemegemandula 1903: csemegemandula (Hoffmann–Wagner 98). — ~fa 1256: „Sub arbore Cheresnafa” (TESz. zelnicemeggy’. J: ’Vaccinium sp.’. 1578: Czengx f× (Melius 134). A cseresznye szláv eredetű. maszlagos nadragulya’. sativa. 257). cseresznyéhez hasonlító bogyótermése. Fűvészk. J: ’Prunus sp. črYšnja.: RMGl. az utótagra l. чрéшня. EWUng. 408). hogy ez a mandula édes (szemben a keserű mandulával) és finom. Fűvészk.’. — havasi~ 1708: „Havasi tsereſznye. 1775: Csengö virág (Csapó 58). vö. J: ’Prunus dulcis var.

blg. kaporna(~). jelentése: ’szőlőfürt’. 393). Péntek–Szabó. virág’. cerь. csätä ’bodza’. csete ’bodzavirág’. Ember és növényvilág 197. A cser déli szláv eredetű. csetenyefa N. ill. Ezerjófű 175. Vö. mac. csikófark’. cetiníş ’fiatal fenyőerdő’. cèr ’cserfa’. csipke ’növény. és ebből a téve- .). a -z és -ő képzők. kazuár~ (→ kazuárbokor). TESz. hólyag~. Hasonló szemléletű névadásra vö. csormolya cserszömörce l. fenyővessző’. a vesszős cserje magját éréskor a veres burok csészeszerűen veszi körül. A göcsös görvélyfű (6. minor ’kis. — kis ~ 1775: Kis cser-levelü-fü (Csapó 60). A csetenyefa népi elnevezés. cserzőfa. és éretten piros. üröm(~) cserlevelűfű 1578: Czer leuelx f× (Melius 36a). Ember és növényvilág 201). J: ’ua. cserlevelűf ű cserge N.) erdélyi szó. sarlós gamandor’. 276. Vö. J: ’Ephedra. erdei pajzsika’. közönséges jegenyefenyő | Picea abies. ▌ 2. J: ’Sambucus ebulus. A cserzőfa előtagjára l. cer ’ua. TESz. cserszömörce (→ szemerke). gerezd a. A gerezdes jelző a laza. hogy a növény levelei a cserfáéhoz hasonlítanak: „Ez fünek levelei ollyak mint a’ Cserfa levelei” (Csapó 60). 286). cétin% ’fenyőág. húsos tobozbogyót alkot. ▌ 2. J: ’Sambucus nigra.). cserfalevelűfű l. barát~ (→ barátbors). || kis cser- cserzőfa 1998: cserzőfa (Priszter 345). az erdei pajzsikát nevezték így. Marzell Atropa belladonna a.’ szóban. — N. A csészebogyó Diószegi– Fazekas első kísérlete a csikófark ’Ephedra’ nemzetség megnevezésére. цер.’. kicsi csomókban. ott. csete 1. szl. Fűvészkönyvükben a bogyópikk nevet véglegesítették. vö. A csészebogyó a szláv eredetű csésze és a bogyó összetétele. szemerke cser 1. 2. hogy lehet a bodza. cser. cerrus ’ua. — Ö: bodza~. quercus ’cser’. A cserfa ’mézgás éger(fa)’ (2. hogy ezek a fafajták a bőrkikészítés fontos nyersanyagai. azon. szln. A cserge erdélyi népnyelvi szó. citrom~. gerezd a. közönséges lucfenyő’. fekete bodza’. vö. csermulya l.: TESz.’. sztrichninfa-~ (→ sztrichninfa).) feketecseresznye elnevezésének alapja. sárga cserszömörce’. EWUng. EWUng. csAtA. gyalogbodza’. a növénynév elsősorban a farkascserge összetételben jelenik meg.. A csete ismeretlen eredetű. különféle páfrányfajokat. valamely részének. csete (MagyGyógyn. J: ’Abies alba. cserge (Péntek–Szabó. A névadás a fafajták téves ismeretén alapul. pl. farkas~. román eredetű. a gerezd első megjelenése: 1395 k. 316. eb~. J: ’Quercus cerris csertölgy’. mézgás éger(fa)’.: Tsészebogyó (Julow 266). apró cseresznyére emlékeztet. kapri(~).. Ember és növényvilág 229. — Ö: farkas~. 1862: csete (CzF. 1798: Kis-tser-levelÍ-fÍ (Veszelszki 152). ill.: RMGl. gerezd a. hogy a növény kérge a bőrkikészítés anyaga. magyarázatát l. csèrfa (Péntek–Szabó.). az adatok azt mutatják. N. virágjának vagy bogyójának népi megnevezése. hogy a gömbölyű. termés. 285). Az is lehetséges. vö. zsidó~. Szabó–Péntek. cetiníş ’fiatal fenyőerdő’ szót vettük át *csetenyés alakban. J: ’Cotinus coggygria.: „rachenus: Åelew gereÅd” (BesztSzj. Querculus minor (Melius 37) (< lat. 269). csészebogyó 1807 e. csetenyefa (Péntek–Szabó. levelű 1813: kis Tserlevelű (Magy. hánytató~ (→ hánytatófa). Fűvészk. J: ’ua. hogy a rom. csete. alii fést fé (SzikszF.) termése kicsi. J: ’Teucrium chamaedrys.’.-e. Ember és növényvilág 229). — ~fa N. J: ’Alnus glutinosa. kutya~. csete. cserszömörce (→ szemerke). ez él tovább a rom. 272. A cserlevelűfű és a kis cserlevelűfű a lat. rom. 1193: „Prima meta incipit a cher” (TESz.. цер.cser 125 csetenyefa cemeggy (5. cserje l. cs(te ’bodzabogyó’ (ÚMTsz. fekete termések szintén cseresznyéhez hasonlóak. szb. A névadás alapja a növény termése. csete (MagyGyógyn. J: ’Dryopteris filix-mas. kérgéből cserlét készítenek. A névadás alapja.). A szláv szavak forrása a lat. J: ’ua. csermoglya. kisebb’) fordításával keletkezett. a névadás alapja. fürtökben fejlődő termésre utal. 257).’. || cserfalevelűfű 1590: Chamaedrys: Czerfa leuelô fé. bogyószerűvé válik. TESz.

A név arra vonatkozik. keskeny levelekre vonatkozik. A húr ’bél’ jelentésű utótag a növény gyakran messze kúszó. mert megdöglenek tőle. A névadás magyarázatára l. N.’. 126: 48–71. ezt a jelenséget filius ante patrem (előbb a fia. bojtszerű formáját írja le. A közönséges csikófark (1. csibedöglesztő (NéprÉrt. az előtag arra vonatkozik. Marzell Ephedra distachya a. A haraszt utótag arra utal. J: ’Asplenium ceterach. amikor a csibék kelnek” (Kovács 18).’. ficaria. . A csibe ’tyúkfélék pelyhes kicsinye’ hangutánzó eredetű állathívogató szó. 1998: csikófark (Priszter 367). ang. Csicsiskoma (MagyGyógyn. a névadás magyarázata. Növényszótár 94). csík a. csikorgófű 1783: Csíkorgó-fü (NclB. 126: 48–71. A csicsiskoma népi elnevezés. 1948: csibehúr (MagyGyógyn. csibehúr’. A csibevirág népi elnevezés. csibe a. J: ’Equisetum arvense. a névadás alapja. még tyúkhúr. Nyr. csikófark (MagyGyógyn.) csikófark neve népi név. 279). 124: 239–247. mely a csibe beléhez hasonlítható. csibehúr 1807: Tsibehúr (Magy. csibevirág N. pikkelyszerű levelekkel a kis bokrok csikófarkhoz. csikófark 1. mezei zsurló’.. belőlük csak a következő tavasszal bújnak elő levelek. J: ’Bellis perennis. csián l. hogy a növény vesszős cserje. seta ’állati szőr. 126: 48–71. csicskenye. valószínűleg a ném. A csibehúr összetett szó. réti boglárka’. valamint a R. Gänseblümchen ’libavirágocska’. J: ’ua. TESz. cimbora’ utótag szláv eredetű. J: ’Ephedra distachya. hogy a háziszárnyasok szívesen fogyasztják a növényt. pikkelypáfrány’. A mezei zsurló (2. lófarkhoz hasonlítanak. vadszázszorszép’. a csicsis ’kisgyermek elaltatására használt isz. 128: 57. Az ókori természettudósok. közönséges tyúkhúr’. Nyr. hogy a növény a virágnál hamarabb érlel termést. shrubby horse tail elnevezés is utal. A mezei zsurló (1. J: ’Ranunculus acris. 377). kanyargós szárára utal. 33: 244). és a tokokat viselő rövid szárak. még lófarkf ű.. zöld hajtásai hasonlóak. nyugati salátaboglárka’.. TESz. | 1948: ’Stellaria media. 87). Fűvészk. hogy nem szabad csirkék és baromfi közelébe vinni. Az ismeretlen eredetű csík előtag feltehetőleg a vékony. || csirkedöglesztő N. | törpe ~ 1911: törpe csikófark (Cserey. sörte’) név. közönséges csikófark’. 50). Nyr. hogy „Akkor virágzik. hogy a magtokok a talajban őszszel képződnek (télen „alszanak”).) vesszős. lat. A növény német elnevezése hasonló a csibevirághoz. a névadás magyarázatára l. TESz. a Spergula nemzetség neveként használják. őszi kikerics’. Diószegi–Fazekas alkotása. 37). EWUng. csirkedöglesztő (Gyógysz. | közönséges ~ 1998: közönséges csikófark (Priszter 367). Vö. Marzell Colchicum autumnale a. Nyr. 1925: Csikófark (Jávorka 35). csibevirág (Kovács 18).) csikófark elnevezése összetett szó. a toktermések májusban érnek be. J: 1807: ’Spergula. háziszárnyas nevével képzett: Gänseblume ’libavirág’. A csibedöglesztő és csirkedöglesztő népi elnevezések. prücsökkoma. equus ’ló’. csibe a. amely a növény hosszú. — európai ~ 1841: europai Csikófark (Barra 426). J: ’ua. csipke csihant l. csetenye a. csiggenye l. motivációja egy téves hiedelem: azt tartják a növényről. ▌ 2. csík2 a.’ előtag gyermeknyelvi eredetű ikerszó. equisetum quartum (< lat. egyenes szárain ülő apró levélkéit. a jellegtelen. J: ’ua.) és a mezei zsurló (2. J: ’Colchicum autumnale.. a mezei zsurló népi neve könnyen keletkezhetett hasonlóságon alapuló névátvitellel. EWUNg. A növénynek erre a jellegzetes felépítésére a R. saeta. csicsiskoma N. a koma ’pajtás. abban a hiszemben. csalán csibedöglesztő N. hogy a növény a harasztfélék családjába tartozik. aztán az apja) kifejezéssel jellemezték. J: ’Ranunculus ficaria subsp. csicskenyefa. Nyr.csibedöglesztő 126 csikorgófű sen magyar képzőnek vélt -s elvonásával jött létre a csetenye. csalán csíkharaszt 1903: csíkharaszt (Hoffmann–Wagner 211).’. equisetum < lat. Roßschwanz tükörfordítása.

Marzell Gratiola officinalis a. J: ’ua. orvosi csikorgófű’. pūrus ’tiszta’) és a R. pūrgāre ’tisztít’ < lat.: Csillaghúr (Julow 402). 272). a . csillaglevelűfű 1590: Stellaria: Czillag leuelô fé (SzikszF. 258). st#ll#ris ’csillag alakú’) fordításával hozta létre. || csillagosfű XVI. UEWb. csikorka l. — közönséges ~ 1998: közönséges csillagpázsit (Priszter 351). | 1862. ſárt. | réti csikorka 1807: réti Tsikorka (Magy. 1: 997). tyúkhúr. 1864: csillaghúr (Gönczi 243). 1948: csillaghúr (MagyGyógyn. J: ’Stellaria media. A csikorgó a hangutánzó eredetű csikar ’itt: hasat csikar’ szóból -ó melléknévképzővel alakult. valamint a csillagszerű virágzat. amelyek máltai keresztet formálnak: „tetején négy ſzép zfld levelek. J: ’Gratiola officinalis. közönséges tyúkhúr’.-i Cynodon dactylon (< gör. hogy a növény fűféle.: RMGl. csikorgóf ű csilánt l. J: ’ua. a névadás magyarázata. 1864. — kö- csillagpázsit 1948: csillagpázsit (MagyGyógyn. Genaust dactýlifer a. a névadásra l.-i Stellaria media utótagjának fordítása. A csillag előtag a növény virágjára utal. J: ’Cynodon dactylon. Fűvészk. 87). J: ’Stellaria media. Sternkraut (Veszelszki 245–6) tükörfordításával keletkezett. vö. Purgierkraut hatására alakulhatott ki. 357). EWUng. 1807: ’Stellaria. még csillaglevelűfű.. közönséges tyúkhúr’.’. tyúkhúr’. Sternmiere. 364). ang. az utótag a ’bél. A közép előtag a lat. A csillaglevelűfű és a csillagosfű a lat. J: ’ua. a csikorka -ka kicsinyítő képzővel jött létre. összetett szó. 2. szakny. A csillagfű a ném. Diószegi–Fazekas a csillaghúr előtagját a tudományos szakny. 1998: csikorgófű (Priszter 386).’. A csillaghúr Diószegi–Fazekas alkotása. 1783: Tsillag-fü (NclB.’. ínnyújtóf ű és csikorgófű helyett. dáktylos ’ujj’). 357).. négylevelű farkasszőlő’. csillaghúr. 1807: Tsillaghúr (Magy. — orvosi ~ 1998: orvosi csikorgófű (Priszter 386).csillagfű 127 csillagszék 321). A csillag előtag magyarázata.: közép tsillaghúr (Diószegi 272). v. csillagszék 1706: csillag szék (PPNomH. közönséges tyúkhúr’. Genaust médius a. J: ’Stellaria media. istenharagja. Fűvészk. A csikorgófű a R. — orvosi csikorka 1948: orvosi csikorka (MagyGyógyn. hogy a növény kúszó gyökeréből tavasszal egyetlen szár emelkedik ki. közönséges csillagpázsit’.. 1862: csillaghúr (CzF. szirmai sugarasan szétállnak.). istenkegyelme. lat. lat. 1798: Tsillag-fÍ (Veszelszki 245–6). purisago (< lat. J: ’ua. A pázsit ’fű’ utótag arra utal. csikorgófű lett. ném.-i Stellaria (< lat. J: ’Gratiola officinalis. J: 1807 e. magyarázatára l. st#lla ’csillag’. 1948: Csikorka (MagyGyógyn. 1798: Tsikorgó-fÍ (Veszelszki 241).’. a lat. amely csillag alakú. star wort. Marzell Cynodon dactylon a. csillaglevelűf ű csillagfű 1775: Csillag-fü (Csapó 65). csillagmáj l. A csillag előtag a növény virágjára vonatkozik. … tsillag-formán állanak” (Veszelszki 245–6). TESz. alólrúl ki-hajt” (Veszelszki 241). orvosi csikorgófű’. csillaghúr 1807 e. 1948: ’Stellaria media. csalán zönséges ~ 1903: Közönséges csillaghúr (Hoffmann–Wagner 92). dáktylon < gör.’. sz. J: ’ua. Fűvészk. szakny. st#ll#ris ’csillag alakú’) mintájára jöttek létre. 272). még disznópázsit. hogy a 3-as vagy 5-ös osztású kalászok csillagra vagy ujjakra emlékeztetnek. 45). | közép~ 1807 u.: Herba stellaris: chillagos ffe„ (De Herbis: RMGl. Stellaria (< lat. csikorog a.. ném. lat. — Ö: liba~. közönséges tyúkhúr’. 257). általában négy levéllel a csúcsán. csikorog a. || csikorka 1807: Tsikorka (Magy. epét. st#lla ’csillag’. A növény hivatalos elnevezése a csikorka (Diószegi–Fazekas alkotása) és a R. Vö. Diószegi Orvosi fűvészkönyve a réti Tsikorka (Magy. baromfibélhez hasonló szárára utal. 272).. Idegen nyelvi megfelelőre vö. belsőség’ jelentésű húr a növény vékony. 393) nevet javasolja a R. Genaust Stellária a. Fűvészk. vö.’. májfű csillagosfű l. a névadás magyarázata a növény hashajtó hatása: „nyálat. J: ’Paris quadrifolia. J: ’ua. a névadás alapja a növény csillag formájú levele. 1998: csillagpázsit (Priszter 351).

csimázfű 1578: Czimáz f×nec gr. cibál). 43: 142). cimicaria (lat. šípka. EWUng. A csipke először csipkebokor összetételben jelent meg (1246/1408-tól adatolható). 46.. a szék utótagra l. — N. csipke1 a. csimázfű..csillagszívfű 128 túf ű. A csillagszívfű Benkő alkotása. a növényt csimázok ’poloska’ (a csimáz első megjelenése 1525 k. a csipke szó forrása a bolgár vagy a szlovák lehetett. A csillár nyelvújítási származékszó: a csillog ige tövéből képezték -ár képzővel. blg. J: ’Ranunculus sp. csütke (MTsz. csipke csipke 1305: Chypka (OklSz. csillag a. mac. A névadás alapja a növény bűzös illata: „czimáz b×z× à leuele” (Melius 58). magyarázatára l. berkenye. csillár a. Marzell Asperula odorata a. Idegen nyelvi megfelelőre vö. — Ö: eb~.-szorb šypka ’csipkebogyó’. csimasz a. 1783: Tsipke-bokor (NclB.. que wlgariter chipkebokor appellatur” (TESz. csillár a. cémicis ’poloska’) fordításával keletkezett: „EſÅt à Báboc Cimicaria. 4-levelű: Bokr. 256). csalán TESz. a név a növény csúcsán látható négy levélre utal. bücske. шuпка ’csipkebokor. csipkefa. farkasszőlő. koríandron. csipke1 a. .) kiűzésére használták. J: ’Galium odoratum. gen. meg nem fęrgeſedic” (Melius 59).-szorb šípka.. UEWb. A csimázillatúfű a lat. csinár l. — ~fű 1775: Czillár-f× (Csapó 65). hogy a levelek csillagszerűen helyezkednek el a növényen. bicske. Stellaria (< lat. csicskenye. csitkenye. Wanzendill ’poloskakapor’. ném. 1246/1408: „ab vna dvmo. A csitkenye. gyepűrózsa’. J: ’Rosa canina. J: ’Inula conyzae. csillag a. Herzfreund ’szívbarát’. J: ’ua. 364).’.). Vö. Ezek a szláv šipь ’tövis. Diószegi–Fazekas így magyarázza: „Tsész. 255).szaggat. még csillaglevelűf ű.. gelegenye ’galagonya’ (→ galagonya). J: ’Paris quadrifolia. Boldogasszony ~ csipkebokor 1. A csill. tüske. „Ha az maguát etzetben meg áztatod. négylevelű farkasszőlő’.). csillagfű. vö.. Hasonló szemléleten alapul a növény bolhafű elnevezése. EWUng. csimázillatúfű 1525 k. csimasz a. koríanon ’koriander’ < gör. boglárka’. Fűvészk. Vö. a. 1863: Csüpke (TESz. Sípk™ (Nyr. Sternleberkraut ’csillagmájfű’. szakny. és az húſt meg ſózod.. Fűvészk. Stinkdill ’büdösfű’. f. J: ’Coriandrum sativum. székf ű.-i Rubus (< *reub. Czimáz f×nec hiyác” (Melius 138a). sem a köznyelv. a névadás alapja nyilván a virág sárga színe és csillag formája. csicskenye a N. a négylevelű csillár növénynevet azonban nem fogadta be sem a szaknyelv. Fűvészk. gesztenye növénynevek hatására jött létre. 2.-i coriandrum fordítása (< gör. Genaust Cimicífuga a. J: ’Paris.). A csipke valószínűleg szláv eredetű. cémex. kerti koriander’. csillyany l. farkas~ csipa l. csillagszívfű 1783: Tsillag-Ðzív-fü (NclB.: Coriandrum: chÿmazillathofÿw (Ortus: RMGl. Marzell Coriandrum sativum a.). csimázillacsillyán. vö. fa~ csipcse l. A csillagvirág egyedi adat. csitke. A névadás magyarázata. Wanzenkraut ’poloskafű’. 375). valószínűleg német minták alapján hozta létre a nevet. TESz. TESz. A csimázfű a lat. шúпка.tő jelentése ’csillag formájú’. és a szagos mügét gyógynövényként a szív megerősítésére használták. farkasszőlő’. galagonya~. csalán csinge l. Lippay alkotása. csipcse (ÚMTsz). koríannon. Diószegi Orvosi fűvészkönyvében a Négylevelű Tzillár (Magy. kóris ’poloska’ < gör. 4-ſzirmú” (Magy. (Melius 138a). négylevelűfű. szlk. Fűvészk. 329). lat. 1783: Tzillár-fü (NclB. csinált. ném. szakny. csillagvirág — sárga ~ 1664: sárga cſillag virág (Lippay I: 78). az az.). csillár 1807: Tzillár (Magy. csipkebogyó’. Páris-fű helyett.). Vö. st#lla ’csillag’) fordítása. 255). — négylevelű ~ 1807: négylevelű Tzillár (Magy. cibál. EWUng. 393) nevet javasolja a R. káron ’kömény’. vö.. csipkéje l. 255). erdei peremizs’. csipkebokor lat. 1578: Czipke (Melius 23a). 1831: csiggenye (TESz. nyíl’ származékai. 1836: Tsipkenye (TESz. cipke. és az Coriandrumos etzetben meg áztatod. szagos müge’. kár ’tetű’).

A csipkefa összetétel eredetileg tüskés növények. csattanó maszlag’. pettyegetett tüdőfű’. hypó ’alatt’. vakuló~ csirkedöglesztő l. aculeátus (< lat. gyepűrózsa’. csitkenye l. J: 1911: ’Ruscus sp. csipke a. szeder’. Mora Baccae. Fűvészk.. 1783: Tsipke-fa (NclB. Csirkevakító (MagyGyógyn. ▌ 2.) neve. 1578: Czoda fa (Melius 82a). rózsa. hasonlóság alapján azonban egyéb tüskés növények. a névadás alapja. — szúrós ~ 1998: szúrós csodabogyó (Priszter 487). 387) nevet javasolja a R. — N. 1584: clypke fa (Clusius– Beythe 27).) ’gyepűrózsa’ jelentése azonban később jelenik meg. — N. 1813: Tsipkefa (Magy. Az összetétel előtagjára l. a’ középső tsipkés” (Magy. Diószegi–Fazekas alkotása. a Rubusfajok ’tüskés szeder. a növény ágaira és leveleire utal. csipkebokor csirkevakító N. 222).) megnevezésére szolgált. a Rubus-fajok ’tüskés szeder. 1775: Tsuda-fa (Csapó 237). hypógl#sson < gör.. pittyed a. gyepűrózsa’. (632/9). 343). szúrós csodabogyó’. 335). 1577 k. szépséges. Szederj-in-bokor (De Herbis: RMGl. csipkefa 1. Diószegi–Fazekas így magyarázza: „Bokr[étája] ásító a’ torkolatnál ſzegett ſzélű: alsó ajakának két ſzélső metſzései hátra hajólnak. 1911: csoda v. idaeus. csipke a. macskamenta’. Wunderbaum (Melius 82a) tükörfordításával keletkezett. XVI. acule#tus ’tüskés’) fordítása. hypoglóssum a. hanem bokor. faszerű növényt sokféle betegség gyógyí- . apró. hypoglossum (< lat. Fűvészk. csipke csitnyebokor l. a csipkefa összetétel (2... 343).) a lat. J: ’Rosa canina. A csipkepitty összetett szó. Genaust aculeátus a. a csipke ’cakkos’. 1798: Tsuda-fa (Veszelszki 419). 1998: „csipkerózsa” (Priszter 483).csipkefa 129 csirke l. Diószegi–Fazekas Orvosi fűvészkönyve a Tsipke Ró’sa (Magy. 339). J: ’Datura stramonium. lónyelvű csodabogyó’. Nyr. J: ’Ruscus hypoglossum. csipke. piros virágú. 1807: Tsipke Rózsa (Magy. Jávorka 848). A csirkevakító népi név. ▌ 2. csodamag csodabogyó 1. 1783: Tsuda-fa (NclB. 135). pittyed a. 1998: „csodafa” (Priszter 481).) a lat. | 1775: ’Rubus idaeus subsp. Fűvészk. J: 1584: ’Rubus sp. EWUng. csipnyebokor l. hogy a növény megvakíthatja a csirkéket. gör. (Lippay II: 223). csodabogyó’. A névadást az magyarázza.és málnafajok’ (2. 303). 1775: Tsipkefa (Csapó 37). Vö. csirkevakító (MTsz. A ricinus (1. — lónyelvű ~ 1998: lónyelvű csodabogyó (Priszter 487). ricinus’. csitke. csitnyebokor (MTsz. A névadás magyarázata. piros termése. ▌ 2. 375). ▌ 2. 375). A csodabogyó ’Ruscus’ nemzetségnév. J: ’Pulmonaria officinalis. A csipke csipkebokor összetételben (1246/1408-tól adatolható) ’gyepűrózsa’ jelentésű. a valódi levelek alatt kicsi nyelvhez hasonló levélkék találhatók. gl"ssa ’nyelv’) fordítása. | 1948: ’Ruscus aculeatus..’. Fűvészk. J: ’Ricinus communis. Fűvészk. csipke. — Ö: macska~. az utótagra l. 393). 256). hogy a karéjos levelű.) is átvették a nevet. 2. Növényszótár 262). málna’. inkább népi megnevezés.: Rubus. ~fű csodabab l. v. 120). az előtagra l.) csodafa neve a ném. 1595: Chyuda fa (Beythe 127).). tyúkvakító. 126: 48–71. a névadás alapja az ide tartozó növények fényes. TESz. Az előtagra l.: Catapucia: Chodafa et Saarfÿw (Ortus: RMGl.és málnafajok’ (1. J: ’Rosa canina. J: ’ua. 1948: Csodabogyó (MagyGyógyn. seggvakaró és csipkefa helyett. szeder. csodafa 1. csipkerózsa 1783: Tsipke Ró’sa (NclB. csipkepitty 1807: Tsipkepitty (Magy.).. J: ’Rubus sp.. A lónyelvű jelző (2. A csipkerózsa összetett szó. csuda bogyó (Cserey. a pitty ’lebiggyesztett ajak’ összetétele. csipkebokor csoda l. 2. hogy a virágzat csészéje lehajol és csipkés. gyepűrózsa’. a csipkebokor eredetileg a gyepűrózsa (1. A szúrós jelző (1. Csicskenyefa (MagyGyógyn. J: ’Rosa canina. csibedöglesztő csodafa 1863: Csipnyebokor (TESz. málna’.: Chÿoda farol gr. a növény nem fa. csipke. 1664: Csuda fát gr. hypogl#ssa < gör. J: ’Nepeta. sz. A csipkepitty nemzetségnév. Mora Rubi: cipche bokor.. 1525 k.

J: ’Colchicum autumnale. 126: 302. maszlag’. EWUng.) csodafa neve hasonlóság alapján keletkezett. 126: 302. maszlag. Növényszótár 15). TESz. őszi kikerics. Növ. 399). a névadás magyarázata. orvosi kecskeruta’. 4: 24). még lóhere. Nyr. J: ’Hyoscyamus niger. csókahagyma N. csodafa. a növény csodafa és csodaf ű neveiből keletkeztek elvonással. Fűvészk. csodafű. Fűvészk. Csapó megjegyzi a ricinus ismertetése közben: „Némellyek a’ Maſzlagot (Stramoneum) tsuda-fának nevezik” (Csapó 180). varjúláb. 1775: Tsuda-fü (Csapó 180). 393. veris. 257). csattanó maszlag’. 1813: Tsókaláb (Magy. A csodafa utótagját fű magyarázó utótaggal helyettesítették. MNövSz. csojjant. hogy a növényt sokféle betegség gyógyítására használták: köhögés csillapítására. bukfenc a. 1775: Tsuda-fü (Csapó 237). Wundklee tükörfordítása. csókaláb 1. csodabab (Csapody–Priszter. 393). a bab alakú. a név nem maradt fenn. A csodamag és a csodabab népi elnevezések.: ’Primula sp. Marzell Anthyllis vulneraria a. csohany. vö. sz. Fűvészk. kecskebuka ’bukfencezik’ (ÚMTsz. hogy a növény furcsa. népi elnevezés. mérgező termésre utalnak. 1590: palma Christi: Czyuda fé (SzikszF. bukfenc a. Hasonló szemléleten alapul a növény báránylábvirág (→ bárányvirág) elnevezése is. A here utótag magyarázatára l.).) csókaláb elnevezésének alapja lehet a virágok szára. csodafű 1. 209). csohán. A csókabuk talán népi elnevezés lehet. 1783: Tsuda-fü (NclB. Rápóti–Romváry 86. tüskés termése hasonló a ricinus terméséhez. 1911: csodahere (Cserey. N. A piros gólyaorr (2. sebekre hámosodás gyorsítására. 259). 126: 301. 1783: Csóka-láb (NclB. XVI. csodamag (Jávorka 973). A csókaláb elnevezés valószínűleg más madárféle + láb összetételű növénynevek hatására jött létre.) csókaláb neve metaforikus elnevezés. a csoda elvonással keletkezett a csodafa ~ csodafű növénynevekből. A névadás magyarázatára l. 2. 1935: 178). csojánt. csoján. csodafa. csodamag (MagyGyógyn. 425). Nyr. csókahagyma (Péntek– Szabó. A csókabuk összetett szó.: Tsúda (Julow 256). vékony termés. J: XVI. hogy mindkét növény mérgező. J: ’Datura stramonium. . ill. J: ’Datura stramonium.: czioka lab (NéNy. A buk utótag valószínűleg névszó. J: ’Geranium sanguineum. J: ’Anthyllis vulneraria subsp. sz. a csoda Diószegi–Fazekas első kísérlete volt a maszlag nemzetség megnevezésére. csókabuk 1813: Tsókabukk (Magy. piros gólyaorr’. ricinus’.. a hangutánzó eredetű csóka madárnév és a buk összetétele. A csókahagyma erdélyi. 29). réti nyúlhere’. 128: 180. Ember és növényvilág 221). J: ’Ricinus communis. ▌ 2. ▌ 2. a hosszúkás. csalán csodafamaszlag 1805–13: „Tsudafa MaÐzlag” (Márton. A csodahere a ném. | 1948: ’Primula veris subsp.. A növénynévi utótagban valószínűleg a ’bukfenc. csattanó maszlag’. a névadás alapja az. 1948: csókaláb (MagyGyógyn. vulneraria.csodafamaszlag 130 csókaláb tására használták. 393) (→ gálga) nevet javasolja a régi csókabuk név helyett. 393). az utótagra l. Nyr. vö. A csattanó maszlag (2. illetve az. J: ’ua. méregtelenítő hatású.. amely madárlábhoz is hasonlítható. bolondító beléndek’. elsősorban a tavaszi levelek és a hagyma’. Fűvészk. bukfencezik’ fogalmának másféle R. A kankalin (1. amely magyar fejlemény lehet. de idekapcsolható a bukfenc is. || csoda 1807 e. a névadás magyarázata talán az. csojjany l. Vö. hogy a növény levelei kora tavasszal hajtanak ki a hagymából. kankalin’. Magy. tavaszi kankalin’. csodamag N. A csodafamaszlag Márton alkotása. 2. csodahere 1903: Csodahere (Hoffmann– Wagner 92). 2.’. és N. J: ’Datura. J: ’Galega officinalis. XLIV. amikor a madarak is ébrednek. 2. || csodabab N. a névadás alapja feltehetőleg a hosszú száron álló virág. mivel Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a Ketskere Gálga (Magy. a bukik igéből alakulhatott ki.: RMGl. az előtagra l. értelmezése található meg.

a névadásra nyilván hatással volt a növény hasonló madárféle + orrú + fű szerkezetű neve: esztragorrúf ű (→ esztragorr). 389).). nyári hérics’. hortensis fordítása. N. csombor helyett.). csombor a. gólyaorr’. arra utal. EtSz. A csókaorrúfű Melius alkotása.. 1783: Erdei Tsombor (NclB. 1861: csömbör (TESz. A köznévi csombord stb. SzlJsz. чабёр: ’borsfű. csomb#rd. pereszlény | Satureja hortensis.: RMGl. csombor (MagyGyógyn. az utótagra l. 150). Fűvészk. a vad jelző megkülönböztető szerepű. J: ’ua. — vad 1783: Vad Tsombor (NclB. Magy.. 385). amelynek „hegyes à hegye mint à Czokánac az orra” (Melius 162). 393). „bolembica: idem chombor” (BesztSzj. N. J: ’Erodium cicutarium.). ördög~ csolán. Fűvészk. 1405 k. kakasvirág. vö. J: 1395 k. — vad~ 1841: vadcsombor (Barra 311). — vad~ 1775: Vad-tsombornak gr.: staturna: combar (SoprSzj. J: ’Satureja hortensis. csombor csombormenta 1807: Tsombor Ménta (Magy. csombord (Péntek–Szabó.: ’Satureja sp. csombord. borsika’. A növény eredeti jelentése borsika (1.. A csókavirág népnyelvi elnevezés. (Csapó 267). 1583: Chombor (Clusius–Beythe 7: BotTört. čubrь. csalán csombor 1. чýбрица sz. 150). bors~. a név a növény egyéb madár előtagú nevei nyomán jöhetett létre. csollán.’..-hv. csomborszátorja 1807: Tsombor Szátorja (Magy. 1435 k. 130). borsfű’. R. csolláng l. 1395 k.: RMGl. szb. Fűvészk. Etimológiája vitatott. 126: 302. 1798: Tsombor (Veszelszki 398). A borsika (1. csokor l. 343). чýбрика sz. előtagja a csombor. csombor. J: ’Adonis aestivalis. csombord’. 1798: Tsombor (Veszelszki 363). Ember és növényvilág 286). A magyarba egy (déli) szláv R. J: ’Acinos arvensis. polaj. borsika’.. csókavirág (SzegSz..). | 1783: ’Satureja hortensis. cseh R. utótagja a pereszlény nemzetségnév ’Acinos’. csombôrd (ÚMTsz. szln. csókavirág N. 139. 1783: Csombor (NclB. or. a csombormenta (2. 389). 237). a lat. 126: 303.: staturnea: chombor (SchlSzj. 1813: vad Ts[ombor] (Magy. . 1578: Czombor (Melius 107). kakukkvirág. d-je inetimologikus járulékhang. fajnév.-e. combor (MTsz. A csomborpereszlény összetett szó. — kerti ~ 1998: kerti csombor(d) (Priszter 493).: „staturna: chombor”. N. szl. Nyr.) vadcsombor neve Csapó alkotása: „Vad-tsombornak-is lehetne nevezni az én itéletem Ðzerént” (Csapó 267). bürökgémorr | Geranium sp. illatos macskamenta’. Diószegi–Fazekas alkotása. borsika’.). Tudatos névadással alkotott növénynév. csomborpereszlény 1998: csomborpereszlény (Priszter 290). 1798: Vad Tsombor (Veszelszki 409). — N. 1783: Tsombor (NclB.: RMGl. csombormenta’. szb. vadkakukkfű’. čYbrъ ’borsfű’ kerülhetett át.: blg. J: ’Nepeta cataria. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a csombormenta nevet javasolja a R. 1590: Satureia: Czombor (SzikszF. A borsfű (3. 386). csomborpereszlény’. megfelelő szó más szláv nyelvekben is.: RMGl. közelebbről talán déli szláv eredetű. az alakváltozatok nem vezethetők vissza egységes alapalakra. A csombormenta összetett szó. 346. J: ’Thymus serpyllum. J: ’Clinopodium vulgare. mac.. 150). J: ’Satureja hortensis. 1998: csombormenta (Priszter 427). N. 2. 1998: csombor(d) (Priszter 493).. A csombor szláv.. A csömbör alakváltozat hangrendi átcsapás eredménye. Fűvészk.). TESz. EWUng. vö.). csombord l. J: ’Mentha pulegium.) kerti jelzője megkülönböztető szerepű. 346). Szabó. az előtagra l. hogy a növényt termesztik. ▌ 5. — erdei ~ 1775: Erdei tsombor (Csapó 167). — Ö: borbély~. A névadás alapja a növény termése.csókaorrúfű 131 csomborszátorja csókaorrúfű 1578: Czoka orru f× (Melius 162a). ▌ 4. vadkakukkfű (5. Nyr. illatos fűszernövények. чумбрика sz. csombor a. köszvénymenta. čubr. 150). az illatos macskamenta (4. ▌ 3. 1948: Csombord. Chyombor (Csapó 69). menta. čúbar. köszvényfű. csombor a. csombormenta’. ÚMTsz. J: ’Mentha pulegium. 1775: Csombor (Csapó 69). ▌ 2. Kniezsa. čibr. č_ber. Melius 434.) csombor neve hasonlóság alapján jött létre.

1590. bütyök’. (csormolya).) a csorbóka ’Sonchus’ nemzetséghez tartozik. Mindez a szláv *ščьrba ’kicsorbult rész. valamint az. Hartröhrle. TESz. ščrbák. 300. a névadás alapja valószínűleg a csontszínű. csarbókának gr. a szóvégi -ó és -ika kicsinyítő képzők. csorbóka a. 1798: Tsomorika (Veszelszki 373). lactuca leporina: Czorbaka (SzikszF. — szelíd ~ 1998: szelíd csorbóka (Priszter 507). Melampyron. Jávorka 266. csormolya (ÚMTsz. 29: 17). szb. A növény elnevezésének indítéka virág- . (ÚMTsz. Fűvészk.). 1590: Lagopus.)”..tőből származik. csorbóka’. szlk. щербáк más képzővel alakult. ščerbák. Melandrium (habszegfű). 1793: ’Sonchus sp. 1775: Csomorika (Csapó 70). szelíd csorbóka’. szelíd csorbóka’. közönséges fagyal’. és ezért torokdagadás ellen használták a torzsikaboglárkát. J: ’Sonchus oleraceus. 382). — szúrós ~ 1998: szúrós csorbóka (Priszter 507). Marzell Ligustrum vulgare a. közönséges cickafark’. J: ’Agrostemma githago. a szláv čьrmъlja vagy čьrmulja (< szláv čьrmъ ’vörös festéket szolgáltató pajzstetű’) növénynév átvétele. ném. 268/1). csontvirág (Jávorka 266. J: ’Ranunculus sceleratus. 444). or. csomorika 1578: Czomorika (Melius 175a). Fűvészk. csalán csontfa 1841: csontfa (Barra 263). az utótag a Magyar fűvészkönyv szerzői (Diószegi–Fazekas) által alkotott nemzetségnév. hasonló képzésmódra l. 1791: Tsorbókáktól gr. (TESz. 1783: Csorbaka (NclB. csontba faragták: „Achillea millefolium [cickafark]. csorbánka. fehéres virágzat. csomós. hogy a gyökere göcsörtös. J: ’Achillea millefolium subsp. szúrós csorbóka’.).. EWUng. 1578: Czorbaka. 1783: Csomorika (NclB. štrbák. hogy a növény levelein mély bevágások láthatók. *ščьrbъka ’katáng’ kerülhetett *csirbuka > csorboka alakban. A növény R. A csorbóka szláv. Genaust Scrophulária a. (Melius 76a). szczerbak. nyúlkék~. még borsika. millefolium. 1793: Tsorbáka (Földi 58). J: 1577 k..). torzsikaboglárka’. MagyGyógyn. csorbóka csormolya 1. J: ’Sonchus asper. ▌ 2. Härtern. eredeti jelentése ’különféle gyomnövények: Melampyron sp. cserbóka (MTsz. Scrophularia (< scr#fulae ’torokdagadás. ÚMTsz. szláv jövevényszó lehet. csurbókát gr. csorbóka csorbóka 1. A névadás magyarázata. csorbóka’. A csontvirág népi elnevezés. mely a pásztorfaragásokon is kedvelt virágdísz” (ÚMTsz.-hv. csorbuka. ’torzsikaboglárka’ jelentésben használja. A csormolya első megjelenése: 1708: „Tsormolya: Melandryum. le. A csontfa névadás magyarázata. N. hogy a virágot bizonyos területeken fába. — N. a lat. hogy gyökércsomókat a dagadt mirigyekhez hasonlították. 1783: ’Sonchus oleraceus. 1911: csermoglya. 409). csonár l. A csormolya eredete bizonytalan. csorbóka a. Myagrum (légyfogó)’. ▌ 2. | 1807: ’Sonchus. csermulya (Nyr. J: ’Ligustrum vulgare.). torokduzzanat’) elnevezés szemléleti háttere. neve Scrophularia minor (Melius 179). A csomó legkorábbi jelentései ’görcs <növényben>. A csomorika név a növény azon alaki sajátságára utal. J: ’Ajuga chamaepitys. csorbuka l. A csomorika valószínűleg Melius alkotása. 1903: Csermulya (Hoffmann–Wagner 119). — N. Czarbakánac gr. vö. štrbka. az előtag a növény régi nevének átvétele (csombor). štrpka. hogy a növény fája nagyon kemény.) és a szúrós csorbóka (2. A csomborszátorja összetett szó. közelebbről szerb-horvát eredetű.. N. lat. kalincaínfű’. csorbaság’ származéka. Magy.). magyarázatára l. N. A magyarba egy szláv R. A csomorika a finnugor eredetű csom. vö.csomorika 132 csormolya borsika’.). Nyilván a latin Scrophularia mintájára alkotta Melius a csomorika nevet. 1577 k. UEWb. 151). csona. Myagros (PP. kinövés. — Ö: dudva~. | 1578. vetési konkoly’.: „Nÿers chÿorbakat tqrÿ megh ÿol erqſſen. a cseh šterbák. es vgÿ leweſqn kend be aÅÅal” (OrvK.. 343. szátorja. csorbánka l. torzsika. 1807: dudva Tsorbóka (Magy. csontvirág N. 38.). cs(rbók™. csermulya (ÚMTSz.: RMGl. A szelíd csorbóka (1.

.’. J: ’Aconitum napellus subsp. 177). Nyr. 128: 58–9. EWUng. Fűvészk. TESz. egyedi elnevezés. kesernyés csucsor’. A csuklyafű elnevezés német mintára keletkezett. és a gyökerén dudorok talalhatók. kesernyés csucsor’. 1805–13: Keserédes Tsutsór (Márton. 317). 380). vö. csalán csuklyafű 1.. TESz. Növényszótár 4). Növ. csalán csömbör l. 380). XVI: 8). csucsor a. 176). csovány l. keserűédesszőlő (→ szőlő). | édeskeserű ~ 1925: édeskeserű csucsor (RévaiLex. J: ’Aconitum anthora. 1925: csucsor (RévaiLex. burgonya’. 85: 211). a csucsor ’Solanum’ nemzetséghez tartozik.) fekete jelzője is a termés színére vonatkozik. keserűédesszőlő (→ szőlő). jelentése ’kesernyés csucsor’ (1. J: ’ua. keserédes. nyelvújítási alkotás. Katikasisakvirág’. | kesernyés ~ 1980: kesernyés csucsor (Erdő-mező növ. LXXII. TESz. J: ’ua. J: ’Solanum. A csuklyafű elnevezés magyarázata az. EWUng. csujáng. 1807: Tsutsór (Magy. 1948: Édeskeserű csucsor (MagyGyógyn. 1998: kesernyés csucsor (Priszter 348). édeskeserű jelzők magyarázatára l. 1868–73: Csucsor (Ball. 6: 43). részben pedig megmaradt. J: ’Solanum nigrum. a fejfedőhöz hasonló virágforma számta- . csujány l. hogy a növény virágai fejfedőhöz hasonló formájúak.: Keserédes csucsor (Nyr. A nyelvújítás korában az újonnan alkotott csucsor ’Solanum’ nemzetségnév elé különféle megkülönböztető jelzőket illesztettek. — cserjés ~ 1998: cserjés csucsor (Priszter 348). napellus. A burgonya csucsorka elnevezését dudoros gumója és bogyótermése alapján kaphatta. 16: 8).).) csucsor nevének szemléleti háttere. J: ’Aconitum anthora. 1: 198). 1903: Csuklyafű (Hoffmann–Wagner 109). 82). A szaknyelvi csucsor ’Solanum’ szóképzéssel keletkezett. odor. A csucsorka nyelvújítási alkotás. — keserűédes ~ 1893: keserüédes Csucsorka (PallasLex.) és a fekete csucsor (2. 1783: Tsuklya-fü (NclB. J: ’Solanum dulcamara. csönge l. 1998: fekete csucsor (Priszter 506). J: ’ua. R.’.’. méregölő sisakvirág’. csucsorka a. 263). 1790 k. hogy a növénynek dudoros részei vannak: bogyótermés és csomós gyökérzet. tsuklyás fű (Magy.). Kappenblume.csucsor 133 csuklyafű jának élénkvörös színe lehetett (eredeti jelentése: Melampyron). fekete csucsor’. ▌ 2. EWUng. sárga. — fekete ~ 1807: fekete Tsutsór (Magy. A csucsor nevet valószínűleg a csucsorka növénynévből vonták el. J: ’Solanum dulcamara. 1807: kuklás v. 1843: Csucsor (Bugát. vö. Fűvészk. méregölő sisakvirág’. 176). sömör). ezekből alakultak ki napjaink tudományos elnevezései is: keserű csucsor. 1911: csuklyafű (Cserey. 1807: keserédes Tsutsór (Magy. A kesernyés csucsor csucsorka neve hasonlóság alapján keletkezett. | keserédes ~ 1790 k. csuhány. A kesernyés. A cserjés csucsor elnevezés esetében a névadás alapja a növény életmódja: „felkapaszkodó szárú cserje” (RévaiLex. 1775: Tsuklya-fü (Csapó 264). hogy a korábbi háromszótagú alakok egy részének vegyeshangrendűsége részben különböző irányban kiegyenlítődött. 16: 8). farkascsinge csucsorka 1. | keserű ~ 1998: keserű csucsor (Priszter 348).. A fekete csucsor (2. tűnt fel jelzős szerkezetben (keserédes csucsor). J: ’ua. keserű. 71). A magánhangzóknak az alakváltozatokban jelentkező gazdagságát az okozza.) a burgonyafélék (Solanaceae) családjába. A keserűédes jelző magyarázatára l. 4: 789). csucsor’. csombor csucsor 1. az eredeti virágszíntől függetlenül: a kalincaínfű virágja pl. 1787: „De hát a’ tsutsorkámról mit mond? nem szépen nfnek é” (TESz. | piros ~ 1998: piros csucsor (Priszter 348). 1783: Kuklás-fü (NclB. 1798: Tsukla-fÍ (Veszelszki 62).’. A magyarban gyomnövény jelentésben terjedt el. A kesernyés csucsor (1. a csúcs ’dudor’ főnévből -r kicsinyítő képzővel (vö.’. A kesernyés csucsor (1. ném. bogyótermése van. Fűvészk. || kuklásfű 1775: Kuklás-fü (Csapó 264). kesernyés csucsor. Szóhalm. A piros csucsor a termés vörös színére utal. amelynek első megjelenése 1787. ▌ 2. — Ö: ebszőlő~. csupán legújabb növényszótárunkban található meg. J: ’ua. a csucsor főnév -ka kicsinyítő képzős származéka. Fűvészk. J: ’Solanum tuberosum. ▌ 2. 1798: Kuklás vagy Tsukla-fÍ (Veszelszki 62).

csipke csütke l. mint a sugárvirágok. Az áldott jelzőt a növény áldottf ű nevéből vették át. búzavirág’. Fűvészk. kukla. a küllők. Diószegi–Fazekas csüküllő nemzetségnevét azonban nem fogadta be sem a szaknyelv. feltételezése valószínűleg helyes. A belénd utótag hasonlóság alapján keletkezett. a csuklya a m. szerint „cső + küllő ?” összetétele. sem a köznyelv. 258). csuklya a. TESz. 20. Ezeket az anyagokat a középkorban a boszorkányok is használták. amelyek a beléndekben ’Hyoscyamus niger’ is megtalálhatók. EtSz. A kék búzavirág (1. kék búzavirág’. hogy a növény gyökerében halucinogén anyagok találhatók. hogy a’ belső tsőves virágok nagyobbra nőnek. — áldott ~ 1807: áldott TsÍkÍllf (Magy. eredetű (< lat. Csüngőbelénd (MagyGyógyn. Fűvészk. — Ö: búzavirág~. ’s a’ félſzer súgárokat vagy küllőket kiſzorítják” [kiemelés tőlem] (Magy. ’s a’ belső tsőveseket kiſzorítják…. 488). (Barra 212). a cs-s szókezdet a csuha szó hatására keletkezett elhasonulással. pézsma~.-ban keletkezett alak (< R. | vetési ~ 1903: vetési csűküllő (Wagner 169). csüpke l.). J: ’Centaurea cyanus. a gabonatáblára utalnak (vö. csüngőbelénd N. hogy a’ félſzer virágok ſzaporodnak meg. csuklya a. a csöves virágok nagyobbra nőnek. Mönchkappe ’szerzetescsuklya’. az EtSz. J: ’Cnicus benedictus. a’ belsőknél többnyire hoſzſzabbak” (Magy. 1841: áldott csűküllőnek gr. csuklya a. Fűvészk. kapucni’). csüküllő 1. EtSz.csüküllő 134 csüngőbelénd lan német elnevezésben kimutatható. A névadás magyarázatára l. csorbóka ség érvényes a Centaurea (ma búzavirág) nemzetségre: „súgárvirági töltséresek. — égivetési ~ 1948: égivetési csüküllő (Halmai 19). m. A Magy. Fűvészk. Sturmhut ’rohamsisak’. Ez utóbbi jelencsurbóka l.’. búzavirág). Diószegi–Fazekas Fűvészkönyvének Bévezetésében Megjegyezni valók alatt a következőt írja: „Az elegyes vagy súgáros virágúk vagy úgy tellyesednek. J: ’Centaurea. Fűvészk. áldott bárcs’. A kukla a csuklya alakváltozata. nyilván a növény R. EWUng. tévesen a Centaurea nemzetséghez sorolja az áldott bárcsot ’Cnicus benedictus’ (2. A csuklya lat. a név tehát a virág felépítése alapján keletkezett. 490). R. J: ’Scopolia carniolica. 488). cuculla ’fejlepel. 20). Fűvészk. a névadás magyarázata. kuklya). Eisenhut ’vaskalap’. Narrenkappe ’bohócsipka’. farkasbogyó’.) égivetési és vetési jelzői a virág előfordulási helyére.. még sisakvirág. vagy úgy. ▌ 2. Az EtSz. latin Centaurea benedicta neve alapján. A csüngő jelző a harangalakú sárgászöld lógó virágokra utal. Diószegi–Fazekas leírása alapján a csüküllő összetett szó. J: ’ua. az -s melléknévképző. ném. a déli szláv eredetű cső és az ótörök küllő összetétele. egyenetlen metſzésűk. csipke . A csüküllő nemzetségnév Diószegi–Fazekas alkotása. vö. 1807: TsÍkÍllf (Magy. Magy..

-i gentianaból. J: ’Pulmonaria officinalis.D dancia 1. szakny. — ~gyökér 1775: Dantzia gyökér (Csapó 260). gólyaorr’. 2. Nyr. amelyből tavasszal salátát készítenek. encián a.). J: ’ua. 257). J: ’Gentiana cruciata. . A metaforikus elnevezés alapja a hosszú száron álló kalász. 1590: daru orru fé (SzikszF. EWUng. || daruorrúvirág 1664: Darú orrú virág (Lippay I: 76). 126: 304– 305.. N. TESz. J: ’Pelargonium odoratissimum.. első megjelenése: 1798: daru-láb ’Chondrilla juncea’ (Kitaibel 164). a név valószínűleg más madárféle + láb összetételű növénynevek hatására jött létre. közönséges csillagpázsit’. (ÚMTsz. Vö. odor ’illat’). gencián. 326/ 34). A jószagú és illatozó jelzők a növény kellemes illatára utalnak.’. tárnics’. | jószagú ~ 1813: jószagú Daruorr (Magy. darulábból gr. lat.: RMGl. gólyaorr’. madárlábhoz hasonló gyenge csírahajtás. szakny. daruorrúfű 1577 k. vö.). J: ’Gentiana lutea. lat. Dani sarkantyú (Péntek– Szabó. sárga tárnics’. encián.’. A darázsvirág népi elnevezés. A dancia feltehetőleg népi változat a gyenciánának ejtett lat. Az illatozó daruorr (1780) a ném. 1708: Dantzia (PP. J: ’Cynodon dactylon. Mollay. Gentiāna a. Jávorka 848).-i odoratissimum (< lat. Fűvészk. danisarkantyu (NyIrK. encián a. — N. | 1775: ’Geranium columbinum. ▌ 2. 367). J: ’ua. J: ’ua. mezei szarkaláb’. J: 1577 k. — illatozó ~ 1780: illatozó daru-órr (Phytologicon 99). A daruláb népi név. király~ dárdácskája l. 1948: Dancia (MagyGyógyn. 367). daruláb (MagyGyógyn. sehr wohlriechender ſtorchen ſchnabel (Phytologicon 99) fordítása. összetett szó. dongóvirág. 1767: Dantzia (PPB. dárda l. 126: 304. A névadásra hatással lehetett még a gyógynövényként nem használatos közönséges nyúlparéj ’Chondrilla juncea’ daruláb neve is. Genaust odoratíssimus a. A névadás magyarázatára l.’. J: ’Consolida regalis.: AÅ hatodÿk fele daru orru fwnek gÿeokerebeol” (OrvK. — ~gyökér 1767: Dantzia gyökér (PPB.: ? ’Geranium sp. 1775: Darú orru-fü (Csapó 107). 2. az utótag magyarázatára l.). összetett szó. 222. 1767.). Növénynevek 25–30. Marzell Pulmonaria officinalis a. J: ’Geranium sp. 45). darázsvirág (MagyGyógyn. vö.). 214). Ember és növényvilág 222). 34: 40). Fűvészk. pettyegetett tüdőfű’. a későbbi adatok létrejöhettek elvonással a daruorrúf ű névből is. A Dani személynévi előtag talán a növény R. daruorr 1807: Daruorr (Magy. 390). Nyr. danckai-gyökér (Tsz. citromillatú muskátli’.. sarkantyúvirág. király~ (→ királydárda) daruláb N. Fűvészk. darázsvirág N.. Delphinium elnevezésének népetimológiás változata lehet. itt a névadás alapja a növény gyökerén levő.’ | 1590: ’Geranium sp. kígyótárnics’. A Dani-sarkantyú népi név. Dani-sarkantyú N.. galamblábgólyaorr’. J: ’Gentiana. 1813: Dántzia (Magy.

szigoráll.. hogy a növény örökzöld. 1783: Derétze (NclB. 1577 k. illetőleg szó eleji zöngésüléssel *derice formát vett fel. J: ’Veronica officinalis. 1798: Demutka (Veszelszki 424). derce a. kerti kakukkfű’. deréceszigoráll 1807: Derétze Szigorall (Magy. A démutka ném. vadkakukkfű’. 367) nevet javasolja a vízi pólé (→ polaj).’. deréce. démutka a. magyarázatára l.’) eredetű derce (első megjelenése 1763: ’különféle termények hüvelye’) szóból származik. géranos ’daru’) célozva a növény madárcsőrszerű termésére. esetleg szlovák közvetítéssel. hogy a növény egykor nagy becsben tartott gyógynövény volt. kócsagorr. gémorr. diadalmasfű 1578: Diadalmas f× (Melius 184). orvosi veronika’. 1664: Dictamos (Lippay I: 76). 1841: demutka (Barra 314). | fehér ~ 1577 k. 321). J: ’Veronica beccabunga. dicsőfű l. vízisaláta (→ saláta). az előtagra l. az utótag nemzetségnév. Geranium (< gör. 337). 2. 428). magyarázatára l. victorialia (Melius 184) (< lat. démutka származhat közvetlenül a németből. A diadalmasfű a lat. 353). a névadás magyarázata. трuцu [többes sz. J: ’ua. 1775: Ditsöséges-fü (Csapó 294). | 1807: ’Thymus sp. 321). Diószegi–Fazekas a növény R. 273). borsfű’. deréce 1775: Derétze (Csapó 71). — kerti ~ 1807: kerti Démutka (Magy. démutka nevét a Thymus nemzetség megnevezésére foglalta le. J: ’Dictamnus albus. Diptamuſth gr. a névadás magyarázata. de kialakulásukra nyilván hatással volt a növény tudományos neve. az előtagra l.. 65). || dicsőfű 1948: Dicsőfű (MagyGyógyn. (572/22). TESz. ártéri veronika’. 1798: Derétze (Veszelszki 49). 367). ErenpreiſÅ (Melius 38a) [Ehrenpreis] fordítása. 1813: Diktamos (Magy. demut ’kakukkfű. boglárka. 1807: Démutka (Magy. csombord. deréce. a névadás magyarázata. Dictamuſnak gr. cseh N. N. J: ’ua. J: ’Veronica beccabunga. Diószegi–Fazekas Orvosi fűvészkönyve a Derétze Szigoráll (Magy. dymutka ’ua. A dicsőségesfű a ném.’. 1783. — erdei ~ 1578: Erdei Diptamuſnac gr. Fűvészk.’. diktamus 1. EWUng. 1998: deréceveronika (Priszter 534). hasonlít a babérhoz. J: ’ua. J: 1775. | 1841: ’Thymus serpyllum. ártéri veronika’. mac. vö. lónyelvű csodabogyó’. kakukkfű’. 1798: Diktamos (Veszelszki 190). 1775: Diktamos..] ’korpa’. Fűvészk. daruorrúf ű démutka 1775: Demutka (Csapó 123). és N. amely a győzelem jelképe. deréceveronika 1948: Deréce veroníka (MagyGyógyn. Diptamuſnak gr. derce a. TESz. az utótag nemzetségnév. télisaláta (→ saláta) és a deréce helyett. 1798: Ditsfsséges fÍ (Veszelszki 440). (265/39). A dicsőfű elvonással keletkezett a dicsőségesfű növénynévből. (141/4). nagyezerjófű’. Fűvészk. veronika. fölfúvódott. csókaorrúf ű. Fűvészk. — Ö: kakukk~. daruorrúvirág l. Diószegi– Fazekas alkotása. a nemzetség hivatalos neve ma kakukkfű. 1775: Diadalmas-fü (Csapó 20). esztragorr. blg. 1783: Ditsöséges-fü (NclB. eredetű. Ditamos (Csapó 86). 1798: ’Thymus vulgaris. szlk.’.démutka 136 diktamus A daruorrúfű és daruorrúvirág valószínűleg magyar alkotások. dicsőségesf ű .: Dictamuſt gr. A deréce talán a déli szláv (vö. 1783: Demutka (NclB. A deréceszigoráll összetett szó. démutka a. *tьricę ’korpa’ kerülhetett át. N.: Feÿer Dictamnuſth gr. A m. ném. a -ka pedig képző. Genaust Geránium a. demutka. ártéri veronika’. (573/2). 353). valamint a légutak hurutus betegségeinél is alkalmazták. 1783: Diadalmas-fü (NclB. vö. hogy a növénynek a termése kerekded. a lat.] ’ua. (Melius 108a). A deréceveronika a növény összetett szó. amely *terice. 389). A magyarba egy déli szláv R. трúцu [többes sz. J: ’Ruscus hypoglossum. EWUng. 2. használták mint görcsoldót és idegnyugtatószert. (OrvK. victoria ’győzelem’) fordítása. Fűvészk. démut ’kakukkfű’. A névadást a Geranium-fajok egyéb madárféle + csőr típusú elnevezései is befolyásolhatták: gólyaorr. dicsőségesfű 1578: D×czxſéges f× (Melius 38a). J: ’Veronica beccabunga.

384). K#šγ. J: ’Trapa natans. a lat.) dinnyeszagúfű neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett.’.) hasonlóság alapján kapta dió nevét. a névadás magyarázatára l. a fehér jelző a virág színére utal. A dió csuvasos jellegű ótörök jövevényszó (vö. 255). cucurbitalis (< lat. 537). 1783: Vizi-dió (NclB. kalincaínfű’. dictamnum < gör. lat. dinnyeízűfű 1500 k. 159). a kalincaínfű R.: Borago: [Di]nnie izex fÿ (De Herbis: RMGl.’. (Melius 108a). mellyeket valaki tenyerei között dörsöli. 1706: Dinnye szagú fű: Borago (Nyr. A hasznos földitömjén (2. dinnyeszagúfű l. krétai szurokfű’.: De boragine: dynÿaÿzwfyw (Herb. csabaíre’.-i Dictamnus (< lat. illetve íze. dictamnus. 1948: jezsuita dió (Halmai 87). 256). — krétai ~ 1578: „Eggyic Cretai” [Diptamus] (Melius 108). hogy a növény Kréta szigetén őshonos: „Ez czac Creta ſÅigetben terem” (Melius 108). a növények illatosak. yaγaq. értéktelen. ▌ 3. A diktamus idegen szó. a Pseudodiptamus (Melius 108) részfordításával alkotta. J: ’ua. ném. Diptam. 1903: dinnyefű (Hoffmann–Wagner 119). A sulyom (1. hogy a nálunk a XVI. a tökfélék (Cucurbitaceae) családjába tartozik. 331). szakny. žaáak. cucurbitalis nevét fordíthatták a dinnye növénynévvel. ▌ 2. A vízidió a ném. | vízi~ 1775: Vizi dió (Csapó 268). apró termést. || dinnyeszagúfű 1. neve Cucurbita citrullus. J: ’ua. de az adat kétes azonosítású. a lat. — jezsuita~ 1903: jezsuita dió (Hoffmann–Wagner 23).-i Origanum dictamnus utótagjának és a R. ehető. a hamis jelző megkülönböztető szerepű. 1775: DinnyeÐzagu-fü (Csapó 51). mivel: „Levelei gömbölyüek. J: ’Origanum dictamnus. 1903: dinnyeszagú fű (Hoffmann–Wagner 31). A dinnyefű valószínűleg a növény R.’. A dinnye lat. J: ’Ajuga chamaepitys. 1540 k. c): RMGl. J: ’Borago officinalis.) és csabaíre (3. feljegyzésben pedig ezt találjuk: „kek uiraga: szagos minth az dinnie” (Herb. kirg. nyilván a szegényebb népréteg (jezsuiták) fogyasztotta a közönséges dióhoz (Juglans regia) hasonló. dinnye l. J: ? ’Aesculus hippocastanum termése. Beythe András Fiveskönyvében így ír: „szagos mint az dinnye. A krétai szurokfű (2. csemegesulyom’. 1595: dinnye zagu fijv (Beythe 99). — magyar~ 1578: Magyar dióc (Melius 14). žaáak). diktamus diptamnus alakváltozatának átvétele. 29: 364).) diószerű termésére utal. Genaust Dictámnus a. J: ’ua.’. J: dió 1. a): RMGl. század folya- . A krétai jelző magyarázata. A jezsuitadió a csemegesulyom (1. hogy a szöveg szerint a növény termései „az gyomorban ſárt és hurutot czinálnac” (Melius 14) — . | hamis ~ 1578: hamis Diptamuſnac gr. 258). király~.’ tükörfordítása. J: ’ua. a növény indás töve pedig a dinnye terjeszkedésére emlékeztet. A kerti borágó (1. és így Dinnye-Ðzagu fünek nem jól nevezik” (Csapó 27). 1813: Dinnyeszagúfű (Magy. Waſſernuſs ’ua. ▌ 2. kerti borágó’. szakny. Natter-Nád Miksa feltételezi — abból kiindulva. sz. lat. d): RMGl. lat.: Borago: buglossa minor: dÿne sago fw (Herb. 1783: Dinnye-fü (NclB. diptamnusnak a hatására jött létre. 2.) diptamus neve ismételten latin átvétel. díktamnon) átvétele. valóságos Ugorkát illatoznak. Majdnem 200 évvel később Csapó József már tévesnek ítéli a dinnyeszagúfű elnevezést. 1798: Vízi-dió (Veszelszki 427). díktamnos.) és a gesztenyefa termése (2. dinnyeízűf ű dinnyefű 1775: Dinnye-fü (Csapó 125). Fűvészk. még vízigesztenye (→ gesztenye). A hamis diptamus (1. 367). hasznos földitömjén’. kerek termésük van. közönséges vadgesztenye(fa) termése’. kemények és ÐzöröÐÐek. ▌ 2. királyné asszony dinnyéje (→ királydinnye) ’Pimpinella saxifraga. XVI. A diptamus a lat. J: ’Sanguisorba minor.) dinnyeízűfű és dinnyeszagúfű elnevezéseinek magyarázata a növény dinnyéhez hasonló illata. A vadgesztenye termésének (2. Idegen nyelvi megfelelőre vö. a termés a dióhoz hasonló. v. 1833: dinnyeszagu fű (PallasLex.’. weisser Diptam.) magyardió neve Melius alkotása. kek viraga vagyon…” (Beythe 119). első megjelenése 1264: ’Juglans sp. egy 1610 k. cucurbita ’tök’) nevének fordítása.) Melius alkotása.dinnyefű 137 dió 609/23). Genaust Cucúrbita a.

keresztesf ű) ismertetése után megjegyzi. hogy a termés szúrós.’. Kováts Mihály műszótárában így magyarázza a disznóbab elnevezést: „Mert e’nek a’ gyümfcse bab képÍ. a’tól mindjárt rángatodzást kapnak” (Kováts. a névadás alapja. hŷs ’disznó’ (gen. disznó disznógyógyítófű 1578: diſÅno gyogyito f×nec gr. disznó (Péntek–Szabó. 264). Igen iò à ſebes louakat ſanta túros Louakat vęle moſni à vizéuel” (Melius 157a). disznócska (Magy-Gyógyn. diktamus dísz l. hogy a növényt „diſÅno gyogyito f×nec is hiyác” (Melius 157). J: ’Datura stramonium. disznóbab 1578: DiÐÅno bab (Melius 64). A tövisdisznóburján utótagjára l. — N. hogy a zöldségnövényt. J: ’ua. | tövises ~ N. A disznócsalán összetett szó. Melius a kígyótárnics egyéb neveinek (vö. Sau ’disznó’.’. A disznó ’a csattanó maszlag tüskés termése’ a R. Ember és növényvilág 227). tövises disznó (MagyGyógyn. eredetű disznó -cska kicsinyítő képzős származéka a disznócska. díszfű (Péntek–Szabó. tüvisdisznó (Péntek– Szabó. J: ’Urtica dioica. szúrós disznó (MagyGyógyn. Saunuß ’disznódió’ tükörfordítása. Fűvészk. J: ’Hyoscyamus niger. mivel. a csattanó maszlag termése is erősen mérgező. 1798: Diſznó-Tsallyán (Veszelszki 448). A disznó előtagú termésnevek általában mérgezőek (vö. A disznógyógyítófű név a későbbi herbáriumokban már nem jelenik meg. az előtag a csuvasos jellegű ótörök disznó. burján. J: ’Asparagus officinalis. TESz. a növény tüskés toktermésére vonatkoznak. 264). Ember és növényvilág 227). A nevet valószínűleg Benkő hozta létre. 423). és lúh. babja mérgező. 1903: disznóbab (Hoffmann– Wagner 39).díszfű 138 disznógyógyítófű mán már ismert. A N. A díszfű népi elnevezés. de a szerzők. Genaust Hyophórbe a. tövises. disznó 1852: disznó (Peregriny. diptamus l. 264). 1775: DiÐznó-bab (Csapó 33). dió a. tövisdisznó ’sündisznó’ növénynév kiemeli. még a disznónak is árt. (Melius 157). || tövis~ N. hogy a növényt a disznók etetésére használták. 1783: DiÐznóbab (NclB. tüvisdisznó-búrján (Péntek– Szabó. A disznóbab Melius alkotása a lat. vö. Szabó. 382). J: ’ua. EWUng. nagy csalán’. 1807: disznó Bab (Magy. pl. — szúrós ~ N. csattanó maszlag termése’. hyoscyamus. A disznógyógyítófű valószínűleg nem tükörfordítás.’. mert meg-öriztettnek az által a’ Dögtöl’ (Csa- . Ember és növényvilág 227). Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a bolondító csalmatok (→ csalmatok) nevet javasolja a R. disznócsalán 1783: Diſznó (ételére való) Tsalyán (NclB. Az ótör. magas szaponintartalmú. aminek a gyógyítására használják. disznóbab helyett. hyoskýamos ’disznóbab’ < gör. csalán. | töviskés ~ 1903: töviskés disznó (Hoffmann–Wagner 39). J: ’ua. dió a. midön köztök a’ Dög uralkodik.. Marzell Datura stramonium a. A disznógyógyítófű Melius alkotása. Hyoscyamus tükörfordítása. és diſÅno páſÅtoroc igen adgyac enni à diſÅno és Iuh baromnac à dxg ellen”. kýamos ’bab’. csattanó maszlag’. hyoscyamos < gör. 1798: Diſznó-bab (Veszelszki 252). — tövis~burján N. J: ’ua.. Természettört. Csapó ismerik a növény disznógyógyító hatását: „A’ kereſzt-fü [kígyótárnics] gyökerét haſznos meg-etettni a’ Diſznókkal. a spárgát kerti díszfűként is ültetik szépséges. kecske~ díszfű N. tűszerű levélzetéért. mérgező termésű közönséges vadgesztenye(fa) termése lehet. az elnevezés alapja.’. Műszótár 138). bolondító beléndek’. mikor a’ csürhék e’nek a’ babját megeszik. Melius ezt írja a kígyótárnicsról: „A tehen. lat. töviskés jelzős elnevezések népi nevek. A szúrós. || disznócska N. a gyógynövényekre jellemző. az utótagra l. hyós). hogy arról nevezik el őket. J: ’Datura stramonium termése. ném. A bolondító beléndek termése babhoz hasonló. 339). Benkő körülírásos disznó ételére való csalán elnevezéséből a későbbiekben a magyarázó ételére való részt elhagyták. kígyótárnics’. J: ’Gentiana cruciata. Melius 371. közönséges spárga’. disznócska l. Ember és növényvilág 206).. disznóbab). 174).

Schweinbrot. disznókörti. hogy a disznók szívesen fogyasztják. káposzta’) fordításaként. — kemény erdei ~ 1578: kemény Erdei diſÅnokéc (Melius 76a).’. J: ’Sonchus asper. ang.: RMGl. holer#ceus ’fűnemű’ < lat. szakny. disznókörte N. Vö. 2. disznóorja 1578: DiſÅno oria (Melius 33a).). 1664: „Cyclamen. Növénynevek 42. hogy a gyümölcs vadon terem és kicsi. disznókenyér 1588: dizno kenyer (Nyr. 335). J: ’Cyclamen purpurascens. ill. az előtag a csuvasos jellegű ótörök disznó. valamint a „A’ gyökere fekete vaſtag. Mollay. 347). A szelíd csorbóka (2. ang. szúrós csorbóka’. hasonló felépítésű növények. cseregalagonya’. foeniculáceus a. 1520 k.) idegen nyelvi megfelelőire vö. svinbröd. kit az Németek diſznó kenyérnek neveznek” (Lippay I: 64). 1783: DiÐznó-kenyér (NclB. ſzint úgy lehet kéſzitteni és enni mint a’ Salátát” (Csapó 208). foeniculum < lat. 428). 1775: Disznókömény (Csapó 72). az utótag létrejöhetett a lat. 128: 184). J: ’ua. sow thistle ’disznóbogáncs’. Idegen nyelvi megfelelőre vö. a szúrós csorbóka (2.). A disznókáposzta a szúrós csorbóka (1. 1595: Dizno kxmeny (Beythe 81a). Fœnū [Foenum] porcinum (Melius 49a) (< lat. ▌ 3. 410). A névadás magyarázata. oler#ceus. pitypang’. szúrós csorbóka’. 1813: disznó. azt is jelezheti. J: ’Peucedanum officinale. J: ’Crataegus laevigata. 121). ▌ 2. Csapó a pitypangról (4. ném. 367).disznókáposzta 139 disznóorja pó 261). 1798: Diſznó-órja . A disznókenyér a ném. orvosi kocsord’. swinebread.’.) a Sonchus nemzetséghez tartozó. (Melius 76a). 1783: DiÐznó Kömény (NclB. sv. Fűvészk. J: ’Cichorium endivia. hogy ezek vadon termő káposztafélék (szemben a termesztett káposztával). porcinum < lat. a disznók szívesen fogyasztják. A növény termése a köményhez hasonlít. és fogyasztják a növény gumóit. Fűvészk. ’s annak a’ fejébfl körös-körÍl ſürÍ haj-ſzálok.) olyan növények. de belfl fejér. J: ’Sonchus asper. 128: 184. Saudistel. 1775: DiÐznó kenyér (Csapó 73).) és a szelíd csorbóka (2. friss. A disznó előtag gyakori megkülönböztető elem. 1578: DiſÅnokéc (Melius 76).: Endiuia: dizno keek (Növ. hogy ezek az állatok szívesen fogyasztják. hv. porcus ’disznó’) neveinek fordításával jött létre. az előtag a csuvasos jellegű ótörök disznó. disznókék. 1783: DiÐznó kápoÐzta (NclB. disznókék 1. lat. J: ’Sonchus oleraceus. a disznókörte növénynévben jelzi. disznókömény 1578: DiſÅno kemény (Melius 49a). amelyeknek fiatal. 1798: DiÐznó-kenyér (Veszelszki 185). 2. a cseregalagonya ehető termésére utal. A disznókék összetett szó. J: ’ua. — sima ~ 1578: Sima DiſÅnokéknec gr. porcinus < lat. J: ’Taraxacum officinale.: RMGl. f#niculum ’kömény’ < lat.-i oleraceus (< lat. szelíd csorbóka’. 1813: Disznó kék (Magy.) és a pitypang (4. A salátakatáng (1. Disznókörte (MagyGyógyn. 1783: DiÐznó kék (NclB. erdei ciklámen’. és a vaddisznók is szívesen túrják ki. Sew Fenchel (Melius 49a). Genaust porcínus a. A disznó előtag megkülönböztető szerepű.. 1775: DiÐznó orja (Csapó 225). 375).. disznu6körti (ÚMTsz. 370). J: ’Sonchus oleraceus. ném. helus ’zöldség. az utótagra l. A disznókáposzta összetett szó. 409).). 1590: peucedanon: Diszno kômeny (SzikszF. svinjak. salátakatáng’. A disznókömény a növény R. 1783: DiÐznó orja (NclB. hogy a megfőzött gumókkal etették a sertéseket. ▌ 4. Nyr. szelíd csorbóka’. vagy-is Diſznó-serték állanak” (Veszelszki 345). Sonchus oleraceus a. f#num ’széna’ kicsinyítő képzős alakja. a szelíd csorbóka (3. fiatal leveleikből salátát készítettek. azt jelzi. A disznó előtag arra utal. 1783: DiÐznó kék (NclB. 409).) így ír: „Mikor gyenge ez fü. Saubrot fordítása. nyúl Káposzta (Magy. 1775: DiÐznókék (Csapó 208). disznókáposzta 1. 388). A disznókörte az ótörök eredetű disznó állatnév és a körte gyümölcsnév összetétele. friss leveleiből salátát készítettek. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. hog’s bread. kék ’saláta’. Marzell Sonchus asper a. Fœniculū [Foeniculum] porcinum. ▌ 2.

1584: dizno répa (Clusius– Beythe 13). amaránt’. különféle disznóbetegségekben (pl. EWUng. amelyek répához hasonlóak. hogy az amaránt nemzetséghez tartozó növények szinte gyomnövényként terjednek. EWUng tüske a.. az ótörök eredetű disznó és az orja ’állati gerinc’ összetétele. A névadás magyarázata. 1813: D[isznó] orja (Magy. a lat. 367). ezenkívül a disznók szívesen fogyasztják a növényt. J: ’Rhamnus cathartica. J: ’Portulaca oleracea. 127: 48. Eber ’vadkan’). 629).. r#pum ’répa’) tükörfordítása. J: ’ua. TESz tüske a. a paréj (→ paraj) ’ehető főzeléknövény. madárporcsin’.. pázsit a. Nyr. Portulaca szót (tévesen) feltehetőleg a lat. Genaust porcínus a. A disznórépa a lat. Genaust porcínus a. 1798: DiÐznó-tövis (Veszelszki 135). 1791: Disznó Tövis (Lumnitzer 361).. pázsit a. dobronika 1783: Dobrónika (NclB. Marzell Carlina acaulis a. az utótagra l. 1798: Dobrónika (Veszelszki 64). Melius 386. || disznóporc 1798: Diſznó-portz (Veszelszki 357).: DÿÅno Repanak gr. Eberdistel (ném. valójában a lat.. porcsin. Szabó. pozsgás levelű növény hasonlíható állati gerinchez. Idegen nyelvi megfelelőre vö. mert a növény ágvégei tövisesek. varjútövis’. 1775: DiÐznó tövis (Csapó 17). J: ’Melittis melissophyllum. kövér porcsin’. disznóporcsin. EWUng. porcus ’disznó’ szóból eredeztette. J: ’Cyclamen purpurascens. pórtula a. A disznóparéj összetétel arra utal. orja a. 363). A disznótüsfa egyedi adat. disznópázsit 1595: Dizno paſit (Beythe 96). A tüs utótag a tövisnek régi tüs változata. rapum porcinum (< lat. portula ’kis ajtó’ szóból származik. (OrvK. A disznóporcsin Melius alkotása. A disznótövis Melius alkotása. Az előtag magyarázata. szártalan bábakalács’. J: ’Polygonum aviculare. ném. disznóporc l. J: ’Portulaca oleracea. Genaust pórtula a. Genaust porcínus a. TESz. hogy a disznók ették a növényt. 335). valószínűleg a növény szarvastövis elnevezésének hatására jött létre. A disznóorja összetett szó. pórtula a. Saudistel tükörfordítása. 1783: DiÐznó pá’sit (NclB. 413). 1775: DiÐznó-páÐit (Csapó 226). porcénus ’disznó-’ melléknév. 128: 184.’. Marzell Cyclamen europaeum a. orja a. A név arra utalhat. hogy megvédje az állatokat a marhavésztől. déli méhfű’. 1578: DiſÅno porczin (Melius 183). Nyr. TESz. r#pa. J: ’Carlina acaulis. Az előtag az ótör. Portulaca szót a lat. 1783: DiÐznó tövis (NclB. rápa a. az ur ~ or ’domb. A tövis utótagra l.. Melius 381.. 390). Növényszótár 12).. hogy a kövér porcsint a disznók szívesen túrják és fogyasztják. Erdrübe ’földirépa’. J: ’Amaranthus. hogy a szártalan bábakalácsot a disznók teknőjébe tették azért. hogy elsősorban a disznók fogyasztották.. a ném. madárporcsin’. az erdélyi Benkő . az utótag. porcus ’disznó’ szóból eredeztette. hogy a disznók szívesen eszik a gumókat. a szláv eredetű pázsit utótag ’fű’ jelentésű. lat. disznótövis 1578: DiſÅno txuis (Melius 43a). Szabó. 1775: DiÐzno-portsin (Csapó 225). Vö. A dobronika idegen szó. A disznóorja Melius alkotása. disznó köhögése) is használták. J: ’Polygonum aviculare. Az orja utótag szóhasadás eredeménye (az orr testrésznév előzményének. Waldrübe ’erdeirépa’ (Veszelszki 185). 1798: Diſznó-pázsit (Veszelszki 354).disznóparéj 140 dobronika (Veszelszki 357). disznórépa 1577 k. Melius valószínűleg a lat. magaslat’ elemeknek más testrész jelölésére való alkalmazásával jött létre). disznótüsfa 1798: Diſznó-tÍs-fa (Veszelszki 335). Fűvészk. ▌ 2. A disznóparéj összetett szó. A disznópázsit előtagja arra utal. gyomnövény’ jelentésű. 2. 1775: Disznórépa (Csapó 73). kövér porcsin’. valamint a kerekded.. még varjútövis. eredetű disznó állatnév. közülük némelyiket főzeléknövényként fogyasztották. erdei ciklámen’. a név magyarázata. disznóparéj 1911: disznóparéj (Cserey. 1783: DiÐznórépa (NclB.. Cserey nemzetségnévként használja. 1595: Dizno repa (Beythe 51). disznóporcsin disznóporcsin 1.

drágolub 1583: Pilosella minor albo flore. Marzell Melilotus officinalis a. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Gazdag méztartalma miatt a méhek. a névadás magyarázata. EWUng. 1903: drágulob (Hoffmann–Wagner 165). Dragon (< lat. A dődike népi elnevezés. dédike a). pettyegetett tüdőfű’. 145). Pilosella minor purpureo flore. J: ’Pulmonaria officinalis. csirke~ (→ csibedöglesztő). Dongovirág (Jávorka 848). dohány l. TESz. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. 1783: Drágulob (NclB. dicsőségesfű. kígyó’) átvétele. drágajó (MagyGyógyn. ném. szopókavirág. csibe~. A névadás alapja. nyúlkék. zúgó hangját jeleníti meg. darázsvirág. 1783: Dutkóró (NclB. J: ’Artemisia dracunculus. Marzell Pulmonaria officinalis a. dragollub. A pettyegetett tüdőfű (1. hogy a növénynek érdesen szőrös szára és levele van. az utótagra l. ném. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a dudvacsorbóka nevet javasolja a R. a R. a dongó ’rovar’ előtag dong töve hangutánzó eredetű. J: ’Sonchus oleraceus. stink-weed. tyúk~ dongóvirág N. valószínűleg a ném. A drágajó népi elnevezés. tárkönyüröm’. dődike N. J: ’Symphytum officinale. kígyótrankfű. a dudva előtag jelentése valószínűleg ’burjánzó’ (vö. méhvirág. ismeretlen eredetű. nyúlkáposzta.). dődike (ÚMTsz.) dongófű elnevezése Barra alkotása. 264). dracunculus ’kicsi sárkány’ < lat. dídike (ÚMTsz. A dragontárkony összetett szó. ném.’. Vö. hogy az egész növény büdös. — N. dudkóró ..) és a fekete nadálytő (2. 127). dongófű l. orvosi somkóró’. Talán a dédike ’dédszülő. hogy az orvosi veronika a népi gyógyászatban nagyon fontos és hasznos gyógyszer volt. mindkét növény lila virágait kedvelik a méhek. Genaust dráco a. 1798: Drágulob (Veszelszki 238). pakulár~ dohányvirág N. — N. 1948: dudkóró (MagyGyógyn. J: ’Antennaria dioica. kutya~fű. J: ’ua. csattanó maszlag’. dohányvirág (MagyGyógyn. liba~. J: ’Melilotus officinalis. A dohányvirág népi név. A dögfű elnevezés alapja. lat. 222). Dődike (MagyGyógyn. 126). a déli szláv vagy szlovák eredetű drága ’értékes’ és a jó ’hasznos dolog’ összetétele. dutkóró József a rom. ▌ 2. parlagi macskatalp’. ill. orvosi veronika’. A borzas jelző (2. hogy a növény gyorsan szaporodik. darazsak. „Dobrónike” (NclB. darazsak. dracónis a.) magyarázata. A drágolub idegen szó. dongóvirág (MagyGyógyn. dongók gyakran keresik fel a petytyegetett tüdőfüvet. bokor’.: BotTört. 145). 1723: ’burjánzik’). drac# < gör. dong a. solanum foetidum pomo spinoso (< lat. Bockstaud’n ’bakszagú növény. J: ’Veronica officinalis. R. az előtag a ném. Tabaksklee. Marzell Datura stramonium a. dungó-virág (MTsz. dögfű 1903: dögfű (Hoffmann–Wagner 39). Fűvészk. szelíd csorbóka’. dongóvirág döglesztő l.. dögfű (MagyGyógyn. (Melius 95). 415). nyúlsaláta helyett.. 1841: dongófű (Barra 302). csorbóka nevet Diószegi–Fazekas tette nemzetségnévvé. hogy a növény gyökerei kígyószerűek. Idegen nyelvi megfelelőre vö. 326). Honigblume ’mézvirág’. foetidus ’bűz- drágajó N. || dongófű 1.’ növénynevet vette át. — borzas ~ 1841: borzas dongófü (Barra 302). kígyóharapás ellen használták a növényt.dohányvirág 141 lő’). 406). tárkony. kék búzavirág’. cin~ dudvacsorbóka 1807: dudva Tsorbóka (Magy. disznókáposzta. Ehrenpreis hatására jött létre. 444). drák#n ’sárkány. A dongóvirág népi elnevezés. J: ’Datura stramonium. dong a. kakics. dragontárkony 1583: Dragon tarkony Tarco (Clusius–Beythe 7a: BotTört. hangalakja a rovar tompa. Vö. J: ’Centaurea cyanus. Vö. fekete nadálytő’. ismeretlen eredet ű. 422) ’ua. dédnagymama’ népetimológiás változata. ang. 273). A dudvacsorbóka Diószegi–Fazekas alkotása. Marzell Centaurea jacea a. dutkóró 1578: Dutkorónac gr. R. hogy a növény megszárított virágját dohányhoz szokták adni. A névadás szemléleti háttere.). drót l. holgy mal (Clusius–Beythe 6a. utalva arra.

). gaz’ származéka. a növénynév előtagja az ismeretlen eredetű dudva ’gyom. || búskóró N. J: ’Melilotus officinalis.. dudva a. TESz.’. A búskóró előtagja népetimológiával keletkezett. búskóró (MagyGyógyn. Bucskóró. 145). a kóró utótag magyarázata: „mert igen magas mint egy ember” (Melius 95). orvosi somkóró’. EWUng dudva a. . A dutkóró Melius alkotása.dutkóró 142 dutkóró (MTsz. J: ’ua.

J: ’Taxus baccata. a névadás alapja itt is a jellegzetes apró. halálfa. 1578: Ebfa „b×dxs ÐÅederies virága vagyon” (Melius 20a). ébenfa 1841: ijbenfa (Barra 423). 1775: Eb-csipke (Csapó 76). ebes a. 93). varjútövis’. kynós ’kutya’. fr. J: ’Bryonia alba. A valódi ébenfa ’Diospyros ebenum. Hundskirsche tükörfordítása. Genaust Cýnodon a. 1397/1416: „arbor wlgo ebefa” (TESz. kynód#n.. h. „b×dxs ÐÅederies virága vagyon” (Melius 20a). éberfa l. эбéновый ’ében-’. Az ebfa az ugor eredetű eb ’kutya’ és a fa összetétele. égerfa Marzell Bryonia a.. Az ében ’ébenfekete. a lat. UEWb. A tiszafa ébenfa elnevezése Barra alkotása. ’kutya. gyepűrózsa’. Az ebagyar növénynevet a reformkori nyelvújítás idején Bugát Pál alkotta valószínűleg a lat. EWUng ében a. Az ebcsipke összetett szó. cseresznyeszerű termés. Barra a német előtagot átvette. az utótagra l. még csipke. hogy a termés nem ehető. 117: 562. ▌ 2. É ebagyar 1843: Ebagyar (Bugát. TESz. farkashárs’. A varjútövis (1. Marzell Cynodon dactylon a. Ebenbaum. Az ükörke ’Lonicera xylosteum’ növény (nem gyógynövény) neveként már 1833-ban felbukkan az eb-tseresznye (Kassai 2: 15). ébenos ’ébenfa’). a baum magyarázó utótagot lefordította. ébène. vö.’. ében a. J: ’Cynodon. ký#n.-i Cynodon (< gör. 291). sem a szaknyelv nem fogadta be.E. fekete’ előtag a tiszafa mérgező hatására utal. gen. Nyr. Barra ebagyar elnevezését sem a köznyelv. ang. odoús. 1783: Eb-tsipke (NclB. Az ebcseresznye a ném. Nyr. lat. 375). Ebenholz. 1264: „spina. Vö.. J: ’Rhamnus cathartica. Szóhalm. Genaust ebenacánthus a. — büdös ~ 1578: b×dxs Ebfánac gr. forró égövi fafajta’ első megjelenése: 1551: „Sz×ntelen neuekedem mint az Eb…us fa” (TESz. Ibenbaum (Veszelszki 422) részfordításával jött létre. 125: 420. Az ében vándorszó. vö. még kutyarózsa.. Az elnevezés motivációja. mérgező. Nyr. (h)ebanus. 132).. R. J: ’ua. az eb ’kutya’ előtag azt jelzi. kutyacseresznye. Nyr. tiszafa’. a ném. csillagpázsit’.. ebony (tree). or. a latin Rosa canina részfordítása. odóntos ’fog’) fordításával.. ebes a. (h)ebanum ’ébenfa’ (< gör. a csipke eredeti jelentése ’Rosa canina. èbano ’ébenfa’. büdös gönye’.).) elnevezésének eb előtagja a növény jelentéktelenségét és bü- .. lat. szakny. ném. canina (< canis ebfa 1. 125: 420. gen. Eibenbaum. que Ebfa dicitur” (TESz. gyepűrózsa’. ol. heben. J: ’Daphne mezereum. 1948: ebcseresznye (MagyGyógyn. eb’) utótagot lefordították. hogy fogszerű rügyek találhatók a növény gyökérzetén. 125: 420. ebcseresznye 1903: ebcseresznye (Hoffmann–Wagner 197). ebcsipke 1578: Eb cypke (Melius 11a). a cseresznyéhez hasonlóak. 1583: eb chypke (Clusius–Beythe 7: BotTört.). kynódous < gör. hogy a büdös gönye apró bogyói feketék.). J: ’Rosa canina. Az ugor eredetű eb ’kutya’ előtag magyarázatára l. A névadás magyarázata.

Nyr. Melius a latinból fordított ebfej növénynevet -ű melléknévképzővel és fű magyarázó utótaggal látta el. közönséges méreggyilok’. A méregölő jelzőre l. 1595: Eb feix fiju Antirrhinum.. hogy Melius milyen általa ismert növénnyel vélte azonosnak a jelzett fajokat. 1903: ebfojtó fű (Hoffmann–Wagner 51). TESz fáj a. ágchein ’fojtogat. J: ’Vincetoxicum hirundinaria. valószínűleg Dankovszky alkotta a nevet. Az ebfejűfű az oroszlánszáj elnevezése. Bucranion. még tetűfa. mert mint egy Ebnec. ebfáj.. J: ? ’Erythronium dens-canis.i elnevezése szintén tartalmazza a R. A növény magháza ebfejhez hasonló. J: ’Vincetoxicum hirundinaria. ký#n. kínoz’ az összetétele. — méregölő ~ 1841: méregölő ebfáj (Barra 272). fulladásos betegség ellenszereként használták. lat. kynós ’kutya’. kephale ’fej’) mintájára. a farkashárs népi kutyaborostyán neve.. fáj. Az ebfa és a büdös ebfa Melius alkotásai. Marzell Erythronium dens-canis a. gör. Melius 435. 391). hivatalos lat. fulladás) kezelésére használták. európai kakasmandikó’. 1807: ebfejűfű (Magy. latin Cynocephalæa (Melius 165a) (< gör. Genaust Cynánchum a. a korai adatokban vadon növő ’vetési oroszlánszáj’ jelentésű.’. ebfáj XVIII. Vö. | 1775: ’Misopates orontium. még a növény R. cynanchum (< gör. Cynocephaloea (Beythe 120a). J: 1578. közönséges méreggyilok’. gör. 125: 421.. 362). Nyr. ebfejűfű 1578: Eb feyx f× (Melius 165a). ký#n. A magyar ebfáj növénynévben a ’fojtogat.. büdös.). a latin tudományos Denticula canis (< lat.) eb előtagja minden bizonnyal a növény egészének mérgező voltát magyarázza. sz. 125: 421. . Nyr. Szabó Attila szerint Melius Herbáriumának ebben a szakaszában az előforduló növénynevek azonosítása bizonytalan. vö. gen. kerebfaképű lóbenge l. Melius 375. a növény egyéb metaforikus elnevezésével: borjúorrúfű. dog’s tooth. Az ebfoga Pápai Páriz Ferenc alkotása. ang. nehezen nyel’ jelentésű gör. ebfojtófű. 85: 210). canis ’kutya’) tükörfordítása. A német szó a lat. Genaust Cynánchum a. Vö. EWUng. Marzell Antirrhinum orontium a. Nyr. a későbbi adatokban már a kerti fajtát jelöli. lat. Hundszahn ’kutyafog’. nehezen nyel’) szóból ered. A név valószínűleg a lat. vö. vetési oroszlánszáj + ? Antirrhinum majus. 389. vö. hogy régen a növényt torokgyík. Szabó. genitív kynós ’kutya’.. UEWb. gyakori megnevezés mérgező bogyótermésre. 1807: ’Antirrhinum majus. Melius így magyarázza a névadást: „Eb feyx f×. Genaust Cephalándra a. ebfojtófű 1833: eb-fojtó-fű (Dankovszky 276). kerti oroszlánszáj’. vagy Boriunac à feye ollyan fxk vannac à leuele kxzxt” (Melius 165a). J: ’ua. Vö. semmirevaló törőfa” (Kassai 2: 15). hogy „b×dxs ÐÅederies virága vagyon” (Melius 20a). 125: 420. Vö.ebfáj 144 ebfojtófű dös szagát jelzi: „roszsz. szakny. nevei dens canis. ágchein ’fojtogat. 1595: ’Misopates orontium. Cýnodon a. 1775: Ebfejüfü (Csapó 39). cynanchum (< gör. | 1783. lat. Az ebfáj az eb ’kutya’ és a bizonytalan eredetű (talán finnugor kori örökség) fáj utótagnak ’fájdalomgyötör. Az eb előtag a farkashárs német elnevezéseiben is megtalálható: Hundsbeere ’ebbogyó’. méregölőfű. eb + fog jelentésű elemet.: ebfáj (Nyr.. ágchein szót az általánosabb jelentésű fáj ’fájdalom gyötör’ szóval fejezték ki. ném. kerti oroszlánszáj’. magyarázata. hegyes hagymája. nehezen nyel’) hatására jött létre. a büdös jelzőt azzal magyarázza. Idegen nyelvi megfelelőre vö. lóbenge ti oroszlánszáj’. dens caninus. ebtövis.. kynós ’kutya’. A növény mai. A névadás magyarázata. Erythronium denscanis. 125: 421. A farkashárs (2. ebfoga 1706: eb foga ’Denticula canis’ (PPNomH. Az ebfejűfű Melius alkotása a R. A névadás alapja a növény felül fogszerű. A ném. Szabó. vetési oroszlánszáj + Antirrhinum majus. Fűvészk. nem állapítható meg világosan.. 1783: Eb fejü fü (NclB. ký#n. A bizonytalanság okára l. Hundskopf (Melius 165a). 125: 421. dens ’fog’. Idegen nyelvi megfelelőre vö. ném. Nyr. hogy a növényt torokgyík (a betegség tünete a nehéz nyelés. Hundswürger tükörfordítása. gen. Marzell Daphne mezereum a.

és a növény kitisztítja az állat gyomrát. ebkapor 1577 k. borsos keserűfű’. silány minőségű fűszer. || ebgyógyítófű 1807: Ebgyógyító fű (Magy. 1577: chiroglossa [a.’. 403/ 6). Cynosorchis (Csapó 298) (< gör. ezek dörzsölésre undorító szagot kölcsönöznek a növénynek” (Hoffmann–Wagner 171). 1533: Cynoglossa: Hundstzung: Eb nyelue (Murm. 1578: Eb nyelw (Melius 150). 1948: Ebgyógyítófű (MagyGyógyn. magyarázatára l. 1783: Eb Kapor (NclB. a R. Az ebkutyatej Veszelszki alkotása.’. lat. ill. ném. Marzell Agriopyrum repens a. Hundsgras ’kutyafű’. 528). ebmonyfű 1601–16: eb mony fiű ’Orchides. 1783: Eb gyömbér (NclB. Marzell Anthemis cotula a. gramen ’fű. kutyatej’. Hunds-Pfeffer (Veszelszki 343) ’kutyabors’. Zinziber caninum (Melius 174a) (< lat. Nyr. Idegen nyelvi megfelelőre vö.2: RMGl. cynoglossa]: eb nyelÔ (KolGl. az eb. de mirígyes foltoktól tarka. J: ’ua. J: ’ua. ebnyelv 1525 k. 1775: Eb-nyelv (Csapó 77). pázsit’.előtag a növény büdös illatára utal: „Szára kopasz. büdös pipitér’. órchis ’here’) tükörfordítása. 328) (< lat. borsízű növény. 328). m. J: ’Elymus repens. 126). Az ebmonyfű összetételben az összefoglaló jelentésű eb ’kutya’ az agármony szerkezetben előforduló agár ’kutyafajta’ megfelelője. MNy. gyep. 1798: Eb-kapor (Veszelszki 177). 1775: Ebgyömbér (Csapó 26).: RMGl. 363). 1783: Eb-nyelv (NclB. 1798: Eb-gyömbér (Veszelszki 343). Az ebmony hasonló névadási szemléleten alapul. közönséges ebnyelvűfű’. gyökér (Hoffmann–Wagner 11). Genaust Cýnodon a. Az ebmonyfű a R. zingiber ’gyömbér’. lat. társneve a kutyakapor a R. A név valószínűleg latin hatásra jött létre. a lat. — ebgyógyítógyökér 1903: ebgyógyító pázsit v. 1583: eb nyelw (Clusius– Beythe 4: BotTört. ném. testiculi’ (Nyr. csípős.. Fűvészk.előtag jelzi.: Cinoglossa: eb nÿelw (Ortus: RMGl. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ha a gyomra beteg. még gyömbér. Az ebkapor. gör. az utótag magyarázatára l. agárkosbor’. szln. J: ’Cynoglossum officinale. — ~űfű 1578: Eb nyelu× f×nec gr. eb’. rókamony. 528). 125: 422. hogy hitvány. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Gramen caninum (NclB. 1783: Eb-gyógyító páÐint (NclB. Fűvészk. közönséges tarackbúza’. ebgyógyítógyökér l. Nyr. 29: 51. 51: 18. A gyógyító magyarázó elem egyéb hasonló szerkezetű növénynevek hatására kerülhetett a névbe. || ebgyógyító 1813: Ebgyógyító (Magy. . 528). 1595: Eb kapor (Beythe 95). Genaust canínus a. 1583: eb kapor Cotula (Clusius–Beythe 4: BotTört. 368)..’. disznógyógyítófű. J: ’Euphorbia sp. Vö. J: ’Anthemis cotula. canénus ’kutya-’ melléknév) tükörfordítása. 29: 362). íze a gyömbérre emlékeztet. J: ’ua. vö. lat.: Eb kaproth gr. hogy a borsos keserűfüvet régen fűszerként használták. pásja jájca ’kutyahere’. ebkutyatej 1798: Eb-kutya-tej (Veszelszki 459). 1798: Eb-gyógyító Pázsit (Veszelszki 240). lat. 1578: Harmad fęle Eb kapor (Melius 72). 115). kutya. J: ’Orchis morio. az eb-. ang. ebgyógyítófű. ký#n ’kutya. A névadás szemléleti háttere. Az ebgyógyító elvonással keletkezett az ebgyógyítófű névből. Az ebgyógyítópázsit elnevezés magyarázata. Nyr. A büdös pipitér levelei a fűszerkapor ’Anethum graveolens’ leveleihez hasonlóak. Nyr. canénus ’kutya-’ melléknév) fordítása. A mony ’here’ jelentésű. 419). 1775: Eb kapor (Csapó 254). Hundsdill tükörfordításával keletkezett. 2. ill. J: ’Persicaria hydropiper. ebgyógyítópázsit ebgyömbér 1578: Eb gyxmbęr (Melius 174a). Hundshödlein ’kutyaherécske’. 125: 423. 125: 422. 44).ebgyógyítópázsit 145 ebnyelv ebgyógyítópázsit 1780: eb-gyógyitó pázint (Phytologicon 86). hogy a növényt a kutya gyógyírként eszi.’. 333). Hundshoden ’kutyahere’. a név a kutyaheréhez hasonlítható ikergyökérgumókra vonatkozik.. vargyógyítófű (→ varf ű) stb. dog’s grass ’ua. 129). ném. a növény ebtej és kutyatej elnevezéseiből hozta létre a szinonim előtagokat (eb ~ kutya) tartalmazó növénynevet. még agármony. mint az agármony növénynév.. Az ebgyömbér Melius alkotása. (OrvK.

gör.: Solatrvm: Eb zewlew (Herb. Genaust Cýnodon a. Nachtschatt: eb Zoeloe (SzegSz. Genaust Cýnodon a. 340). vízi. — alutó. Katikasisakvirág’. 125: 424.’. 1775: Eb-nyelvü-fü (Csapó 77). Hundsaugen (Melius 138a) tükörfordítása. | kerti ~ 1578: kerti Eb ſÅxlxnec gr. | vízi ~ 1775: Vizi eb-Ðzölö (Csapó 79).. 1783: Eb rontó-fü (NclB. sz. ký#n ’kutya’. 1998: ebnyelvűfű (Priszter 351). J: ’Solanum dulcamara. jelentése ’a kutyának se jó’. J: ’ua. fent). 664). | kertekben termő ~ 1578: kertekben termx Eb ſÅxlx (Melius 86).’. J: ’ua. közönséges kutyabenge’.: RMGl. 664). ném. a névadás alapja a fa használhatatlansága. és a lat. J: ’ua. 664). Az ebsefa népi elnevezés. kutyát mérgeztek. Lingua canina: ebnyelxe fÿw (De Herbis: RMGl. veres. (Melius 11a). Nyr. — erdei ~ 1813: erdei. J: ’Aconitum napellus subsp. 1520 k. 1525 k. 664). 1405 k. | vad ~ 1903: vad-.’. kutyafa.: RMGl. 1578: Eb ronto f× (Melius 155a). 415). … hertelen embert. Hundstod ’kutyahalál’. hogy a növénnyel farkast. Farkaſt. lat. 1775: EbÐzem (Csapó 248). ▌ 4. J: ’Frangula alnus. (Melius 86). 1595: Eb Ðzxlx (Beythe 110). 1533: Solatrum: Nachtschadt: Eb sxlx (Murm. I: 307).: RMGl. ebrózsa l. b): RMGl.’. ebszem 1578: Eb ſÅem (Melius 138a). — fekete ~ 1998: fekete ebszőlő (Priszter 506). Cynoglóssum (lat. J: ’ua. a ném. J: ’ua. Vö. XVI. farkasölő sisakvirág’.: Cyglassa.ebrontófű 146 ebszőlő (Melius 150). 1595: Eb ſzxm (Beythe 88a). 1590: Solanum hortense: Ebszôlô vag. 2.: RMGl. ▌ 2.: RMGl. minden állatot meg xl” (Melius 156). lingua canina ’kutyanyelv’. J: ’ua. — N. Fűvészk. | piros ~ 1903: Piros ebszőlő (Hoffmann– Wagner 40).’.’.: Solanum hortense. J: ’ua. napellus. J: ’ua. kynoglôssos. ebszőlő 1.: solatum: eb zele (SchlSzj.’. 664). 1578: Eb ÐÅxlxt gr. hogy a virágfejecskék állatszemhez hasonlóak.és bolondító~ 1578: aluto és bolondito Eb ſÅxlxuel gr. kýōn. gyötör’) mintájára hozta létre. — halálos bolondító~ 1578: Halálos bolondito Eb . ebrontófű 1. ebnyelvűfű (SzegSz. 1775: Eb-szölö (Csapó 78). Nyr. ▌ 2. erdei peremizs’. Hundszunge ’kutyanyelv’ is hatással lehetett. Az ebnyelv a lat. Melius a lat. 664). Ebet xl.. 1911: ebrontófű (Cserey.’. 164). cynogl#ssus < gör. 389). maszlagos nadragulya’. 1783: Eb-Ðzem (NclB. — közönséges ~űfű 1998: közönséges ebnyelvűfű (Priszter 351). 1577: solatrum: eb szxlex (KolGl. Növényszótár 4). 43: 311. 1500 k. 125: 424. Az ebrontófű sisakvirág-fajokat ’Aconitum sp. 1: 307). 1903: ebrontófű (Hoffmann–Wagner 109). Solatrum: Eb zewlew (Növ. ebnyelv ebsefa N. Az ebsefa az eb ’kutya’ és a se nyomatékosító elemből tömbösö- dött összetétel. Melius 431. Marzell Inula conyza a. 1533-ban már említik a növény német nevét: „Cynoglossa: Hundstzung” (l.: De strigio siue solatro: Ebzewle (StrassbGl.. Melius a latinból fordított ebnyelv növénynevet -ű melléknévképzővel és fű magyarázó utótaggal látta el.’. J: ’ua. kynoglôsson < gör. ebsefa (MagyGyógyn. ▌ 3. J: ’ua. v. 1578: Eb Ðzxlx (Melius 85). R. A névadás alapja a növény keskeny. J: ’Atropa belladonna. Péntek–Szabó.. A névadás alapja az. kesernyés csucsor’. J: ’ua. 340). kynós ’kutya’.2: RMGl. Ember és növényvilág 290). A névadásra a ném.’ nevez meg. | veres ~ 1783: Veres Eb-Ðzölö (NclB. tónsus a. fekete csucsor’. J: ’Solanum nigrum. XVI. Idegen nyelvi megfelelőre vö. | felfutó ~ 1775: Fel-futó ebÐzölö (Csapó 79).’. — N. vizivagy veres ebszőlő (Hoffmann–Wagner 40). J: ’Aconitum vulparia. 664). 258). 664). A névadás alapja talán az. glôssa ’nyelv’) tükörfordításával keletkezett.’. ebszőlő (Nyr.: Solatrum: eb zewlew (Ortus: RMGl. J: ’ua. 379). (Melius 86a). Cynoctonon (Melius 155a) (< gör. A növénynek ezt a tulajdonságát már Melius említi: „à gyxkerét húſſal xſÅue czinálod. 125: 424. eb Sz[őlő] (Magy. szep szôlô (SzikszF. kutyarózsa ebnyelvűfű l. nyelv formájú levele. ebnyelvü fű (Nyárádi 85). J: ’Inula conyzae. tondēre ’nyes.’. Nyr. Lingua Canis. 1798: Veres eb-Ðzflf (Veszelszki 45). Szabó. | orvosi ~űfű 1998: orvosi ebnyelvűfű (Priszter 351). 1783: Vizi Eb-Ðzölö (NclB. Az ebszem Melius alkotása.

687). szb. századi OrvK. élvezhetetlen ízére. Hundesbeere ’ebbogyó’ mintájára jött létre. a kertekben termő pedig azt mutatja. 29: 51–2.’. Nyr. 8). az ebszőlő előtag a növény R. — ~fű 1577 k. Az ebszőlő a ném. | naptámadatról hozott ~ 1578: Nap támadatrol hozot Eb ſÅxlx (Melius 86). Az alutó.) név elé a későbbiekben a kesernyés. hogy a növény a kertekben is előfordult. szőlőszerű termésre utal. ebszőlő. J: ’Solanum dulcamara. 125: 425.) ősrégi ázsiai kultúrnövény. 129). is összefoglalóan jellemzi azokat a növényeket [„AZ Eb Teÿ fwek is igqn artalmaſok” (OrvK.). Az ebszőlőcsucsor összetett szó. 631/13)]. Az adatok mutatják.: Eb Teyrql gr. psie mleko. 612/34). A növény vadon. laptele-c"nelui. Vö. pasje mliče. A XVI. a fekete csucsor (2. melyeknek közös jellemzőjük. 1577 k. Melius 370. A mételmaszlag (4. 1525 k. hogy Melius 1578-ban mind a négy növényt ebszőlő néven említi. Hundsdill). 1775: Eb-téj (Csapó 80). Åÿnthe olÿan aÅ ÿÅÿ mÿnth aÅ Teÿnek. Növényneveinknek ez a csoportja olyan gyógynövényeket foglal magában mint az ebtej (< ném. 371). A korai adatokban az ebtej elnevezés a kutyatejfélék (Euphorbiaceae) családjába tartozó tejnedvet tartalmazó növényekre vonatkozik. J: ’ua. ebkapor (< ném.) elnevezések hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkeztek: mindegyik növény mérgező és bogyós termése van. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. Hundsmilch tükörfordítása. amelyek fontos szerepet töltöttek be a középkori patikákban. és bogyójuk is mérgező.. csucsor. J: ’Euphorbia cyparissias.: RMGl. ebszőlőcsucsor 1948: Ebszőlő csucsor (MagyGyógyn.és bolondítóebszőlő ’maszlagos nadragulya’ (3. J: ’ua. Ezeknek a növényeknek közös tulajdonsága.. század végétől a megkülönböztető jelzők segítségével fajokat is el lehet különíteni. és a növénynevet összefoglaló ’különféle mérgező. mételmaszlag’. J: ’ua. bogyója ehetetlen. le. nyirkos területeken él. halált okoz.-i OrvK. a növény és neve a német patikusokkal terjedt el az országban. a csucsor utótag a Solanum nemzetség neve.: Agrimonium: eb teÿ (BesztSzj. erre utalnak az erdei. így ír a csucsorról (1. hogy tejszerű ragacsos anyagot tartalmaznak: „a’ belflök ki-ſzivárgó téjrfl mindeneknél esméretesek” (Veszelszki 211). neve. hogy az egész növény. Az ebtej elnevezés valószínűleg a ném. 631/13). (OrvK. hogy a kesernyés csucsor (1. 1395 k. bogyós termésű növény’ jelentéssel használja. farkas-kutyatej’. 129). magyarázatára l. a növény értéktelenségére vonatkozik. a XVI. mely valószínűleg Egyiptomon keresztül jutott el a mediterrán területekre.) fekete jelzője a termés színére utal. A piros. vad és vízi jelzők. ebtej 1. A fekete csucsor (2. hasindító kutyatej’. J: ’Euphorbia sp. Marzell Solanum dulcamara a. A hasindító kutyatej (1) nagy ~ nagyobb jelzője a lat. — nagy ~ 1775: nagy eb-téj (Csapó 81). cserjés ebszőlő elnevezés esetében a névadás alapja a növény életmódja: „felkapaszkodó szárú cserje” (RévaiLex. 631/12). Az összetétel ebelőtagja azt jelzi. EÅ gÿakor chÿoklaÐth hoÅ” (OrvK. Hundmilch). Az ebtej összetett szó. az az Nap támadatrol hozot Eb ſÅxlx” (Melius 85a–86). A felfutó ebszőlő. A XVI. J: ’Euphorbia lathyris. pejoratív értékű eb előtagja pedig a nedv csípős.: Esula: ebtheÿ (Ortus: RMGl. a maszlagos nadragulya (3. MNy.ebszőlőcsucsor 147 ebtej ſÅxlx (Melius 85a). XVI.). . magyarázatára l. 1783: Nagyobb Ebtej (NclB. kutyatej’. utótagja a növény szárában lévő tejszerű nedvre utal.: „Eb Teÿ fwek” (OrvK. kesernyés csucsor’.) gyümölcse. ezek a növény ízére utalnak. Szabó.-hv. 1583: eb tey (Clusius–Beythe 4: BotTört. Az ebszőlő a németből fordított igen régi növényneveink közé tartozik. 406–7. psi mlecz. és onnan esetleg „Patica- riuſoc” útján hozzánk is: „EſÅt hiyac à Paticariuſoc Cuculus de leuante. 263). rom. Cataputia maior utótagjának fordítása.): „EÅ Bolondÿto es halalhoÅo Eb Åxlxt ha kÿ megh ÿÅÅa. J: ’Datura metel.’. keserű vagy az édeskeserű jelzőt illesztették. a szőlő utótag a fürtös. 1783: Eb-téj (NclB. sz. kutyatej. 371).’. 687). ▌ 2.) és a mételmaszlag (4. erdőben. veres jelzők a termés vörös színét jelzik. | nagyobb ~ 1583: nagyob eb teij (Clusius– Beythe 5a: BotTört. Az ebszőlő ’kesernyés csucsor’ (1.

1998: ebvészmag (Priszter 514). — erdei ~ 1775: Erdei édes gyökér (Csapó 10). 125: 426. J: ’ua. Vö. 1583: edös gyoker Glycyrrhiza (Clusius–Beythe 5: BotTört. 342). lat. 130). ▌ 2. Marzell Aethusa cynapium a. Nyr.). édesgyökér. (Beythe 60a). echium 1798: Echium (Veszelszki 196). Növ. 125: 425–6. o. 42/9). Nyr. 125: 426. EWUng kutyatej a. echidna ’kígyó’ < gör. ký#n ’kutya’.. 2. 125: 426. sztrichninfa’. 404). 1708: éd(s-gyökér (PPBl. ebzeller 1903: ebzeller (Hoffmann–Wagner 57). Az ecetfű népi elnevezés. még varjútövis. 1798: Eb-tövis (Veszelszki 335). Fűvészk. Az ebvirág a ném. mintára jött létre.: Edqs gÿqker (OrvK. Az édesfa népi név. vad édes Gy[ökér] (Magy. édesgyökér. 1903: Ebvirág (Hoffmann–Wagner 73). kutyatej a. A tövis utótag ’tüskés növény’ jelentésű. íd(sgyökér (ÚMTSz. J: ’Glycyrrhiza glabra. varjútövis’. Hundsblume tükörfordítása. magyarázatára l. — N. 223). TESz. Vö. ágai tüskések: „ágai tövissen végződnek” (Magy. 430). — igazi ~ 1948: Igazi édesgyökér (MagyGyógyn. XVI. az őszi kikerics kutyadöglesztőfű elnevezésével.: RMGl. 148). J: ’ua. közönséges kígyószisz’. mérgező tulajdonságát fejezi ki. az ugor kori eb és a bizonytalan. angyal~ (→ angyalédesgyökér) ebvirág 1833: eb-virág (Dankovszky 176). 1998: igazi édesgyökér (Priszter 386). | édesgyökerűfű 1775: Édes gyökerü-fü. || ~mag 1948: ebvészmag (MagyGyógyn. 520. a’ kutyákat és matskákat meg lehet ölni” (Márton. | erdei vad ~ 1813: erdei. échidna ’kígyó’ < gör. a növénynév szláv eredetű ecet előtagjának magyarázata.. az eb előtag a varjútövis jelentéktelenségét jelzi. Édes gyökérfü (Csapó 259). vö. ebvész gör. Benkő 63. 50). J: ’Polypodium vulgare. J: ’ua. Nyr. UEWb. 125: 426–7. || édes páfránygyökér 1775: Édes paprágy gyökér (Csapó 11). J: ’ua. édes l. hogy a növény még a kutyának is mérgező. Éder. 2: 36). 1998: édesgyökér (Priszter 386). vasfű’. Nyr.ebtövis 148 édesgyökér Marzell Euphorbia a. édesgyökér 1. MagyGyógyn.-i Echium (< lat. ebvész 1830: ebvész (Nyr. 1783: Vad édes gyökér (NclB. Vö. hogy a vasfűvel és gyökerével ecetes uborkát ízesítenek. 1181). Az ebvész összetett szó. 1783: Eb-tövisk (NclB. J: ’Strychnos nux-vomica. ami szintén azon a névadási szemléleten alapul. szakny.. közönséges édesgyökerű-páfrány’. 1798: Édes gyökerÍ-fa (Veszelszki 237). J: ’Glycyrrhiza glabra. A lat. 1590: Glyceriza: Edes gyôker (SzikszF. sz. ebfa. „Canina ſpina” (Clusius–Beythe 27). — N. a finnugor eredetű tövik ige tövéből keletkezett -s deverbális nomenképzővel és denominális -k képzővel. az eb előtag a növény haszontalanságát.. édesfa (MagyGyógyn. ebtövis 1584: eb töuisk. ill. | édesgyökerűfa 1783: Édes gyökerü fa (NclB. kutyapetrezselyem. 371). ádáz’. Az ebtövis a lat. 280). macskák elpusztítására: „mellyel p. 1577 k. igazi édesgyökér’.’. Nyr. Hunds-Eppich. „Canina ſpina” (Clusius–Beythe 27) (< lat.’. 280). Fűvészk. XVI. I. 404). J: ’Echium vulgare. échis ’kígyó’ < óind. 430). J: ’ua. UEWb.’. 1783: Édes-gyökér (NclB. ebvirág (MagyGyógyn.’. igazi édesgyökér’.: NySz. J: ’Aethusa cynapium. hogy a növény magva alkalmas kutyák. magyarázata. 836.’. canis ’kutya’.-i cynapium (< édesfa N. | vad ~ 1775: Vad édes Gyökér (Csapó 10). ecetfű N. v.: Polypadium: edes gÿöker (De Medicinali: RMGl. 1783: Édes Paprágy gyökér . J: ’ua. 148. A névalkotásra hatással lehetett a lat. áhiA ’kígyó’) átvétele. J: ’Rhamnus cathartica. talán finnugor kori vész ’pusztulás’ összetétele.. Vö. szakny. Az ebvészmag mag utótagja a növény termésére utal. 351). ebvészmag l. 125: 426). a névadás alapja a növény édes ízű gyökere. őszi kikerics’. J: ’ua. 148).’. 178). spina ’tövis’) tükörfordítása. ném. 1783: Erdei édes gyökér (NclB. J: ’Verbena officinalis. J: ’Colchicum autumnale.’. Ecetfű (MagyGyógyn. apium ’petrezselyem’) is. Az ebzeller valószínűleg ném. 1595: edxs gyxkernek gr. 520. Marzell Colchicum autumnale a.

1998: mézgás égerfa (Priszter 296).’. jég(rfa. — fekete~ 1798: Fekete Éger-fa (Veszelszki 41). — enyves ~ 1998: enyves égerfa (Priszter 296). | ragadós ~ 1998: ragadós égerfa (Priszter 296). éger a. a vad jelző arra utal. J: ’Frangula alnus. Genaust glutinósus a. csucsor édeskömény l.: erulus: eger fa (SchlSzj. italt ízesítenek. | ragadós éger 1998: ragadós éger (Priszter 296). édesgyökerű-páfrány (→ páfrány).) összetételből adatolható. Vö. közönséges kutyabenge’.’. J: ’Alnus sp.). Az igazi jelző más édes ízű gyökerektől különíti el a növényt. 1560 k. (gerfa. báránycsecsfű. 36). Az éger kezdetben az égerfa (1. a gyökér magyarázó utótag. Vö. Süſsfarn (Veszelszki 355) tükörfordítása. rhíza ’gyökér’) tükörfordítása. hogy az apró.: Millefolivm: Egherfark (Herb. | mézgás ~ 1807: mezgés Égerfa (Magy. 1234: „Arbor que Hungarice dicitur egurfa” (OklSz. euforbium efrasia l. a növénynek a gyökere édes. a szókezdő magánhangzó rövid volt. nem a levele. J: ’Glycyrrhiza glabra. mézgás. glykýs ’édes’. (OrvK. szaknyelvi elnevezés is: Alnus glutinosa (< lat. 1577 k. eforbium l. egőrfa. J: ’ua. TESz. J: ’ua. 620). Fűvészk.édeslevelűfű 149 egérfark (NclB. Valószínűleg a lat. az éger ismeretlen eredetű. égerfa 1. glycyrriza (< gör. a fa innen kapta az enyves. éger a. égerfa.2: RMGl. J: ’Sedum acre. igazi édesgyökér’. 1595: Egxr fa (Beythe 10a).) édesgyökér neve a lat. erre utal a lat.: Millefolium: eger fark (BesztSzj. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Ember és növényvilág 201). 423).) édesgyökér neve feltehetőleg a ném. 1405 k. 511). 219).: RMGl. A közönséges édesgyökerű-páfrány (2. mivel a növény föld alatti része édes. EWUng. || éger — enyves éger 1998: enyves éger (Priszter 296). egérfark 1395 k. Az egér és a j kezdetű változatok (jágerfa.’.: RMGl... égerfa (Péntek–Szabó. 1395 k. egerfa. J: ’ua. jég(rfa. A gyökér és a gyöktörzs édes nedvével ételt. 219). a névadás alapja. Jágerfa (Herman. J: ’ua. glycyrriza ’édesgyökér’ hatására keletkezett. Marzell Polypodium vulgare a. radix dulcis ’édesgyökér’ és a lat. A friss rügyek ragacsosak. J: ’ua. hogy a növény vadon terem. — N. kömény édeslevelűfű 1577: gliciriza: edes leuelw fÔ (KolGl. borsos varjúháj’.: RMGl. J: ’ua. páfrány édeskeserű csucsor l. J: ’Alnus glutinosa. jégerfa (Barra 403). a tő eredetileg eger ~ egres váltakozást mutatott.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. égerfa a.: Egqr fanak gr.). Genaust Glycéria a.: BotTört. Fűvészk. 1841: egerfa. égörfa.. gör. hogy a páfrány gyökere „a cukornál többszázszorosan édesebb” (MagyGyógyn. | mézgás éger 1841: mezgés Éger (Barra 413). 368). jégörfa) feltehetőleg népetimológiával keletkeztek. éger(fa)’. mézgás éger(fa)’. 168). 1578: Eger fa (Melius 11a).: RMGl.: TESz. 213). Az egércsecs elvonással keletkezett az egércsecsfű névből. a levelek nagyon hasonlóak a mézgás éger(fa) leveléhez.’. 126). 430). Vö. Az erdei jelző a növény előfordulási helyére vonatkozik.’.: RMGl. eufrasia egércsecsfű 1783: Egér-tsets-fü (NclB. Az igazi édesgyökér (1. Kleb-erle ’ragasztóéger’. édesgyökér.. 256). jégörfa (Nyatl. Az egércsecsfű Benkő alkotása.’..: Alnus: ni: arbor: Eger faa (GyöngySzt. A névadás alapja. Az égerfa ’közönséges kutyabenge’ (2. ragadós jelzőket. — egércsecs 1813: Egértsets (Magy. glūtinōsus ’ragadós’). Pászt. egyedi adat. hosszúkás pozsgás levélkék csecshez hasonlíthatók. 1583: egör fa Alnus (Clusius–Beythe 2a. 1998: mézgás éger (Priszter 296). 211). glycyrrhiza. édesgyökerű-páfrány l. Marzell Alnus glutinosa a. ▌ 2.) édesgyökér nevének hatására alakult ki. 368). glykýrrhiza < gör. Az édes páfránygyökér jelzős előtagja ném.’. Süſsfarn (Veszelszki 355) ’édes páfrány’ és az igazi édesgyökér (1. ném. 668). glycyrrhiza.: erulus: eger fa (BesztSzj. klebrige Erle ’ragacsos éger’. a gyökérfőzet besűrítésével készül a medvecukor. 1520 k. Az édesgyökér növénynév -ű melléknévképzővel és fű ~ fa magyarázó utótaggal is megjelenik. 1405 k. 1783: Egerfa (NclB. 2. .: milifolium eger farc (SchlSzj. éb(rfa. J: ’ua. b): RMGl. R.

171). egérfarkú fűvet gr. — ~fű 1775: Egérfül-fü (Csapó 81). 410). Mausohr. J: ’Potentilla anserina. 1583: egher fark (Clusius– Beythe: BotTört.). J: ’Achillea millefolium subsp. egérfarkúfű. 1595: Eger fark (Beythe 114).’.). cickafark. Myosotis fordítása (< lat. sz. közönséges cickafark’. 126). J: ’ua. egérorrú fű (ÚMTsz. egerfű. Egérfű (MagyGyógyn. kóró) magyarázó szerepűek. ném. nevei is hatással lehettek. auris ’fül’ kicsinyítő képzős alakja). myos#ta ’egérfülecske’).: Millefolium: [Eg]er fark (De Herbis: RMGl. — N. UEWb. bogarak is megtalálhatóak). J: ’ua. egérf#rkDórDó. Auricula muris (Melius 181a) . egérfű. mezőkön fordul elő (ahol egerek. egerfarkkóró. sz. a lat.: RMGl. — kisebb ~fű 1783: KiÐÐebb Egér fül-fü (NclB. Az egérfarkfű és egérfarkkóró összetételben az utótagok (fű.) egérfül neve szintén Melius alkotása. egérfű (ÚMTsz. 1807: egérfark (Magy. Millefoliu : Egerfark (Növ. A névadás magyarázata.). szőrös levelei az egér farkához. lat. 87). 410). J: ’Hieracium pilosella. lat. egérfarku-fí.’. hamu ſzinüek” (Csapó 81). egirfarkó fü (ÚMTsz. ▌ 3. myos#tis. 219). vége: Egér fark-kóró (De Herbis: RMGl. mouse-ear-hawkweed. || egérorrúfű N. egerfargóró. Fűvészk. egérfarkófüj. J: ’Achillea mille- folium subsp. millefolium.) egérfű neve azon alapul.) és az erdei hölgymál (2. egérfarkúfüjj. J: ’ua. Az elnevezés alapja a növény puha. N. J: ’ua. 1690: „Fxzz Vizet. libapimpó’. egérfarkú virág (ÚMTsz. 213). | ~virág N. hogy „A’ levelei akkorák és ollyan ſzöröſſek. mint az egér füle.. egérfarok (ÚMTsz. | ~kóró XVI. 1590: Eger fark (SzikszF. J: ’ua. Tormentilla gy×kérrel.. 500. szőrös leveleinek az egér farkához való hasonlósága. J: ’Antennaria dioica. Egér-fark f×vel…. egérfül 1.) és a közönséges cickafark (2. ang. 126). J: ’ua. Vö. Az egérfark összetetett növénynév. Fűvészk. 219). 220).. Fűvészk. közönséges tyúkhúr’. 468).’. egérfarkkóró. Mausöhrlein (NclB. ▌ 2.) egérfű és egérorrúfű elnevezéseinek alapja. annak aÅ leweth aggÿad ÿnnÿa melegqn” (OrvK 189/1). 295).’. hogy száraz árokpartokon.egérfű m 150 egérfül 219). parlagi macskatalp’. Auricula (Melius 79a) (< lat. 220). ▌ 4. a finnugor eredetű egér és a far főnévből -k névszóképzővel létrejött fark összetétele. Marzell Achillea millefolium a.’.: RMGl. A libapimpó (1. A libapimpó (1.’. millefolium. — kis ~ 1807: kis egérfül (Magy. pil#sus ’szőrös’ kicsinyítő képzős alakja). egérfarkkóré. ▌ 2. 1745: Egér-fark-fü (Torkos 7). egérfarkúfüvet gr. — kis ~ 1813: kis Egérfül (Magy. 1948: egérfül (MagyGyógyn. 220).). 368). 415). egérfark. — N. 1578: „ſÅxrxs leuel× Egęr f×l” (Melius 79–80).. ill. s-azt igya” (PaxCorp. J: ’Stellaria media. 1595: Eger fijl (Beythe 97a). Az ezüstös hölgymál (1. egérfarkóró. XVI. útszéleken. Vö. 1578: Egęr f×l („magas à ſÅára”) Melius 79a). orrához hasonlítanak. TálmoÐó f×vel. közönséges cickafark’. A közönséges cickafark (2. ezüstös hölgymál’. N. egérfarku-fi. cickafark egérfű 1. 2.. J: ’ua. J: ’Antennaria dioica. egérfarkú cickóró l.) egérfű elnevezése népi név. egérfarku fű.). egérfarkvirág. Fűvészk.). — kis ~fű 1783: Kis Egér fül-fü (NclB. Ugyanezen a szemléleten alapul a növény mai hivatalos elnevezése: cickafark. eger-fark (MTsz. illetve. parlagi macskatalp’. 1807: Egérfül (Magy. egér farku fűvet gr. egérf#rk. Idegen nyelvi megfelelőre vö.: Millefolium: egeerfark (Ortus: RMGl.) egérfül neve Melius alkotása. hogy a levelek kicsi állatfülhöz hasonlóak. J: ’ua. egérfarak. J: ’Hieracium murorum. egérfarku fűnek gr. egerfarggó²r~. A közönséges tyúkhúr (3. || egérfülecske 1948: Egérfülecske (MagyGyógyn. v. egérfarkufüjj. 486). — N. egerfarkú füvet gr. Marzell Achillea millefolium a.’.: „Eoregbÿk Egerfark fweth tqrÿ eoÅwe borral. egérfark. a névadásra a növény egyéb R. fonákjuk ezüstös. 1798: Egér-fark-kóró (Veszelszki 460). a lat. 1798: Kis egérfÍl-fÍ (Veszelszki 238). 1578: Egér f×l (Melius 181a).’. hogy a növény puha. 1775: Egérfül (Csapó 286). egérfarkú kóró (ÚMTsz. pilosella (< lat.). 1525 k. 1798: „kisſebb és’ nagyobb Egér-fÍl-fÍ” (Veszelszki 348). erdei hölgymál’.. vö. — ~fű 1577 k. Marzell szerint az egér előtag talán a növény jelentéktelen voltára is utal.

vö. ném. egérfű égikincs N. A név keletkezésének indítéka. Marzell Antennaria dioica a. az utótagra l. éjjelilámpa (Csapody– Priszter. auricula ’fülecske’.’. szúrós csodabogyó’. 1998: egértövis (Priszter 487). Idegen nyelvi megfelelőre vö. egres a. első megjelenése: 1395 k. az egreshez hasonlóak. az egérűzőfű és egérűzőtövis is a latin név hatására jött létre. lámpavirág. veris. ol. szőrös levelek egérfülhöz hasonlóak. Mausöhrlein (NclB. J: ’Taraxacum officinale. lat. J: ’ua. EWUng. Növényszótár 32). az előtagra l. ogrosl ’köszméte. 1595: Eger txuis (Beythe 124). agrasl. MeuſÅdorn (Melius 56a). vagy f× (Melius 56a). Szabó. egönye l. . szőrösfű és kis egérfül (→ egérfül) helyett. egérfül. 326. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve az egérfülhölgymál nevet javasolja a R. 4: 31). agr#Å ’egy fajta savanyú lé’. J: ’Cynoglossum officinale. agres. égivirág N. „a’ házban felakaſztják. Genaust Mýagrum a.. talán a ném. Himmelschlüssel ’égi kulcs’ elnevezés hatására jött létre. Az egérfülhölgymál összetett szó. hogy az egerek eltávozzanak” (Veszelszki 388). baj. 415) fordításával keletkezett. Mäusdorn (Veszelszki 388). Vö. A parlagi macskatalp (4. J: ’Berberis vulgaris. ném. J: ’Centaurea cyanus. Az egértövis. MNövSz.: Agreſtum: egreÅ (TESz. || egérűzőtövis 1578: Egér ºz× txvisk (Melius 56a). hogy a növény büdös: „Illatja kedvetlen.. egérűzőfű és egérűzőtövis Melius alkotása. az elnevezés a virág kék színére utal. az TESz.’. J: ’Ruscus aculeatus.). kfn. égerfa egres — veres~ 1903: veres egres (Hoffmann–Wagner 65). tavaszi kankalin’.) egérfül ~ egérfülecske elnevezése a ném. Myacantha (< gör. hogy a növény kis levelei egérfülhöz hasonlóak. mŷs ’egér’. TESz. ezüstös hölgymál’. a névadás magyarázatára l. MNy. Fűvészk. Az éjjelilámpa népi név. agresta ’éretlen szőlőbogyó. agrestum. Az égikincs népi név. a névadás magyarázatára l. Idegen nyelvi megfelelőre vö. égi virág (MagyGyógyn. vad’.. de ezekben Melius az űz igéből képzett folyamatos melléknévi igenévvel pontosítja. vadon termő. hogy az apró. pitypang’. bojtosfű éjjelilámpa N. 1775: Egértövis (Csapó 83). egérfülecske l. Az egres vándorszó. 449). Egereket ki ºzi” (Melius 57a). agresto. közönséges ebnyelvűfű’. ég a. egérűzőf ű. magyarázza a növény hatását. Acánthus a. Szent Péter kulcsa. Diószegi–Fazekas alkotása. Genaust aurícula a. Melius 394. szürkés. agrestis ’mezei.-osztr. pilosélla a. EWUng. ákantha ’tüske’) tükörfordítása. sóskaborbolya’. egres. J: ’ua. bogyói savanykásak. „Bűzitől minden bogarak elszélednek” (Barra 301). egres’. egérszagu”. muris ’egér’) fordításával hozta létre. egérfül Pupteneuert. 52). piros színűek. kékvirág. J: ’Primula veris subsp. 209). 1783: Egér-tövis (NclB. egérszagúfű 1841: egérszagufü (Barra 301). UEWb. Az égivirág népi név. A növény egérűző hatásáról szinte minden szerző megemlékezik: „ha fel f×ggeſÅted az házban. egértövis 1578: Egér txuis (Melius 56a). éretlen szőlő leve’. melynek bogyói nem érnek meg teljesen’.egérfülhölgymál 151 éjjelilámpa (< lat. agresta ’olyan szőlőfajta. egértövis egérfülhölgymál 1807: Egérfül Holgyomál (Magy. || egérűzőfű 1578: Egér ºz× txvisk. gör.. egérorrúfű l.. a névadás magyarázata. 428). k. jegenye égörfa l. esetleg a bajor-osztrákból kerülhetett át. ég a. az egértövis növénynév a lat. egybojtosfű l. Az egérszagúfű névadás alapja. J: ’Hieracium pilosella. a finnugor eredetű ég ’égbolt’ -i melléknévképzős származéka. hölgymál.. egérűzőtövis l. 1911: veres egres (Cserey. Az egres a magyarba olaszból. 435. kék búzavirág’. az egértövis növénynév is. Hasonló szemléleten alapul pl. MÀusedarm ’egérbél’. Végső forrása a lat. A veresegres ’sóskaborbolya’ hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. égikincs (MagyGyógyn.

ormányhoz hasonló. élekhalok (MagyGyógyn. kökény’. Vö. tavaszi mandragóra’. 1775: Élek halok (Csapó 214). fürge’ tövéből. az alutó az alu. 1903: ekeakadály (Hoffmann–Wagner 99). ormány a. A névadás magyarázata. eketartófű 1578: Éke tartó f× (Melius 48). EWUng. ehhez pedig Diószegi–Fazekas kicsinyítő képzőt illesztett. Az ótörök eke ’szántásra használatos mezőgazdasági eszköz’ előtag magyarázata. J: ’Mandragora elalutó szépszőlő l. még álomhozófű. vidrafű | Menyanthes trifoliata. 401). — N. a növény szintén tüskés. kesernyés csucsor’. J: ’ua. elefánt a.. szőlő ekenyűg l. J: ’Ononis spinosa. J: ’Prunus spinosa. — Ö: vidra~. eleven a..ekeakadály 152 élekhalok ekeakadály 1. J: ’Menyanthes. a lat. 1595: Eke akadaly (Beythe 64a). 216). — N.. EWUng. || ekenyűg 1783: Eke-nyüg (NclB. J: ’Ononis spinosa. 1798: El-alutó-fÍ (Veszelszki 305). Az ekegúzs összetett szó. 1775: Ekeakadály (Csapó 120). 401). A vízi jelző arra utal. Az elecke nemzetségnév. J: ’Prunus spinosa. J: ’Amaranthus caudatus. EWUng. tövises iglice’. 1578: Éke akadaly (Melius 48). EWUng. közönséges pásztortáska’.. elefánt a. Waſſerklee (Veszelszki 454) ’vízihere’. J: ’Ononis spinosa. Az elecke hasonlót fejezhet ki. Az eketartófű Melius alkotása. vidrafű’. ▌ 2. vö.(szik) ige -t igeképzős és -ó igenévképzős származéka.) elnevezés alapja. A kökény (2. 1578: el aluto f× (Melius 51a). kökény’. TESz. Az elefántormánya népnyelvi elnevezés. Ember és növényvilág 202). TESz. ▌ 2. elecske (ÚMTsz. 1948: elecske (MagyGyógyn. Az ekenyűg Benkő alkotása. boronafa. ▌ 2. J: ’Solanum dulcamara. boronafa.. ▌ 3. gúzs a. 1783: Élek-halok (NclB. eke a. vö. J: ’Capsella bursa-pastoris. élek-halok (MagyGyógyn. elefántormánya (Péntek–Szabó.). 1775: Eketartó-fü (Csapó 120). — vízi ~ 1841: vizi eleczkének gr. ekegúzs 1903: ekegúzs (Hoffmann–Wagner 99). 160). ormány a.. a névadás oka ismeretlen. N. mint a vidra előtag a vidraelecke vagy vidrafű elnevezésben: a növény erősen. eleven a.) növénynév ’elaltatófű’ jelentésű.) Melius alkotása. hogy a tüskés növény a szántást akadályozza. J: ’Atropa bella-donna. vízielecke (MagyGyógyn. „Remora aratri” (< remor#men ’akadály’. 1578: el aluto f× (Melius 51a). összetett szó. a növénynév arra utal. jelölt birtokos szerkezet. Az elalutófű ’Mandragora officinarum’ (2. elefántormánya N.. hogy a növény mérgező. Növénynevek 28. 393). gúzs a. (Barra 294). eketartóf ű ékesség l. hogy az erősen tüskés kökényen fennakad az eke szántás közben. Fűvészk. TESz. de talán származhat a név az eleven megszilárdult ragos alakulat ele. bókoló amaránt’. 216). 340). élekhalok 1. ar#trum ’eke’) (Melius 48) fordításával hozta létre. eke a. gyorsan szaporodik a vízben. Mollay. eke a.’. Diószegi–Fazekas alkotása. magyarázatára l. TESz. tövises iglice’. 142). 1783: Eke-tartó-fü (NclB.. ekeakadály. maszlagos nadragulya’. eke a. piros virágzata. 263). 1948: ekenyüg (MagyGyógyn.) ekeakadály neve hasonlóság alapján keletkezett. „Remora aratri” (Melius 48) (< remor#men ’akadály’. Az ekeakadály ’tövises iglice’ (1. N. 1948: Ekeakadály (MagyGyógyn. pogány~ officinarum. elecke 1807: Eletzke (Magy. tövises iglice’. elalutófű 1. élek-halok (Jávorka 978). 1841: eleczke (Barra 294). A névadás alapja a bókoló amaránt hosszú. J: ’Potentilla . hogy a növény vízben él. ném. 142). halált okoz. ekegúzs. hogy a növény szintén mérgező. ar#trum ’eke’) fordításával hozta létre. Vö. a lat. Schlaffkraut (Melius 85) is hatással lehetett. A névadásra talán a ném. Az elalutófű ’Atropa bella-donna’ (1. a nyűg ’lószőrből vagy kötélből font béklyó’ utótag Melius akadály és tartó elemeinek (az ekeakadály és eketartófű növénynévben) szinonimája.’élő. Melius ekeakadály növénynevével. 1783: El-alutó-fü (NclB. a latin eredetű elefánt és az ormány nyelvújítási származékszó (orr + -mány főnévképző) összetétele. 126). az eke ’mezőgazdasági eszköz’ és a gúzs ’béklyó’ összetétele.

hogy a növény hosszú szára miatt ide-oda hajladozik. sz. farkasölő sisakvirág’.elfordultfű 153 embernek orra tekerő anserina. emberképűfű N. menta élő l. A név . A libapimpó (3. erőt adnak a férfiaknak. J: ’Mandragora officinarum. az ember ’férfi’ és az erő ’szexuális hatalom’ összetétele. 61. Az élekhalok ’Capsella bursa-pastoris’ (1. 421). és így jellemzi: „mivel a’ két ágú gyökere igen hasonlít az ember testének a’ küldökön alólvaló réſzéhez” (Veszelszki 306). s így elősegítik az erőteljes. tavaszi mandragóra’. Az embererő összetett szó. Nasturtium (< lat. elfordulószőlő l. a gyökér magyarázó elem a növény mérgező részére utal. vua versa fordítása: „Vua verſa. n#sturcium < lat. a növény értékes gyógyító erejére utal: „minden belſx betegſéget gyogyit” (Melius 145a). | gyökere elfordult fű 1578: gyxkere el fordúlt f× (Melius 155a). MagyGyógyn. Az embererő névadás magyarázata az. n#sus ’orr’. a névadás magyarázata. viſÅſÅa fordúlt ſÅxlx. el fordúlt f×” (Melius 155a). szőlő elfordult gyökerű fű l. emberevő agárfű l. azt fejezi ki. J: ’Pulmonaria officinalis. az agárkosbor hereformájú gyökérgumói fokozzák az ondótermelést. martilapu’.’. 1775: Gyökere elfordúlt-fü (Csapó 88). ezért a virág színei a tüdő színéhez hasonlóak. asszony~testefű embererő 1775: Embererö (Csapó 297). — ~fű 1798: Ember-erffÍ (Veszelszki 329). mérgesfű morio. de keueÐet igyal benne. élő-halófű (MagyGyógyn. Melius alkotása. mert bolonda tezxn” (Beythe 110). úgy hitték. Az elfordult gyökerű fű elnevezés a XX. n#sturtium. egészséges nemi életet. elfordultfű elfordult mérges fű l.) a magyar nyelvben keletkezett.) neve hasonlóság alapján keletkezett. A gyökere elfordult fű szintén Melius alkotása. élekhalok. emberképű fű (Jávorka 848). Knabenkraut ’fiúfű’ (Veszelszki 329). | elfordult gyökerű fű 1903: elfordult gyökerű fű (Hoffmann–Wagner 110). az újkor elejéig természetfeletti erővel rendelkező csodaszerként tartották számon a növényt szerte Európában.’. A kesernyés csucsor (2. nyilván Melius növényneveiből hozták létre. Az emberképűfű népi név. embernek orra tekerő 1578: Embernek orra tekerx (Melius 172). belÐx kilÐx dagadaÐt gyogit. 222). J: ’ua. hasonmás’ -ű melléknévképzős származékának összetétele. Vö. 1783: Ember-erö (NclB. hogy a növény bizonyos részei emberi testrészekre emlékeztetnek: pl. Idegen nyelvi megfelelőre vö.) élekhalok népi neve a növény gyógyító és egyúttal mérgező hatására utal: „Ha vizet vezxd az kerti Eb Ðzxlxnek az viraganak. hogy a növénynek erős gyógyító ereje van. Veszelszki bolondf ű néven említi a növényt. leuelenek es gyxmxlchyenek pinkxÐd hauabá. agárkosbor’. többszörös összetétel. Az elfordultfű Melius alkotása. J: ’ua. 1948: elfordult gyökerű fű (Halmai 5). ném. hogy a növény gyökere emberi alakhoz hasonló. J: ’Tussilago farfara. emberképűfű (MagyGyógyn. valószínűleg a növény gyógyító hatására utal. torqu#re ’csavar’) nyomán jött létre. elfordulószőlő (→ szőlő). Az élőhalófű népi név. elején keletkezett. hogy régen úgy gondolták. rossz szellemet távol tarthat magától. A mandragóra sokszor emberi alakhoz hasonló gyökerének a középkorban varázserőt tulajdonítottak. a fű utótag magyarázó szerepű. J: ’Aconitum vulparia. az ember ’a legmagasabb rendű élőlény’ és a kép ’hasonlóság.’. es keueÐet izol henne. hogy a gyökér birtokosa minden bajt. Vö. a tüdőfű virágai tavasszal vörös színűről kékre változnak. illetve az. agárf ű elfordultfű 1578: el fordúlt f× (Melius 155a). mindenkor~ élőhalófű N. Az embergyökér az ang. Az embernek orra tekerő körülírásos növénynév. ember l. közönséges torma’. J: ’Orchis embergyökér 1998: embergyökér (Bremness 187). manroot tükörfordítása. a lat. 315). A névadás alapja talán az. A névadás szemléleti háttere lehet a növény gyökérzete. pettyegetett tüdőfű’. J: ’Armoracia rusticana. a jelző a lat. kivágott gyökerű f ű elmeindító házi menta l. mellérendelő szókapcsolat. elharapott gyökerű fű l. libapimpó’. J: ’ua.

1583: epöry Frage (Clusius– Beythe 4: BotTört. földepe. Enyvesbogyó (MagyGyógyn. az előtagra l. endíviasaláta 1783: Endivia-Saláta (NclB. Genaust Helénium a. enula 1948: Enula (MagyGyógyn. Gentiána a. Fűvészk. J: ’Achillea ptarmica. forrása a lat. lat. tárnics’. a növényt salátaként fogyasztották. encián (MagyGyógyn. 1595: Epergy (Beythe 103a). 1405 k. 1610 k. Marzell Gratiola officinalis a. endíviakatáng 1807: Endivia Katáng (Magy. encián a. enula (< lat. Az encia alakváltozat esetleg íráshiba. 540). Diószegi– Fazekas alkotása. endívia és cikória helyett. erdei szamóca’. A nefelejcs ’Myosotis sp. Az engemnefelejcs nyelvjárási szó. tárnics’. csattogó eper. — csattogó ~ N. | 1583: ’Fragaria vesca. 129). vagy az enciánból keletkezett a határozóragnak felfogott szóvégi n elhagyásával. csattogóep(r.. J: 1604. örvénygyökér’. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve az endíviakatáng nevet javasolja a R. kis ezerjófű’. entýbion többes száma < éntybon ’endívia’) átvétele. 1998: endívia (Priszter 337). (Melius 77a).encián 154 eper arra utal.) német mintára alkotott tükörszó. b): RMGl. epörnye (MTsz. EWUng. 192). 188). Fűvészk. entýbia. J: ’Cichorium endivia.). — N. 272). enyves bélűk” (Magy. 376). TESz.. — mezei~ 1813: mezei Endivia (Magy. Az enula a növény R. kerek termésére utal. Fűvészk. kígyótárnics’. kígyótárnics’. és azonos családba (a tárnicsfélék családja) tartoznak.. hogy a növény erős illata az orrot csavarja. Vergißmeinnicht ’ne felejcs el engem’. 411).: fragum: eper (SchlSzj.. endívia 1. 1578: Endiuiánac gr. epe l. Az enyvesbogyó összetett szó. 1610 k: Gentiana: Encian f… (Herb d): RMGl. N. J: ’Centaurium erythraea. a gör.’. Vö. 78). Ember és növényvilág 198).) és az ezerjófű is keserű. A mezei katáng (2. Fűvészk. J: 1520 k. ▌ 2. a kenyérbél-cickafarkat a nefelejcsfélékhez (Myosotis) való hasonlósága alapján nevezték el. enyvesbogyó 1998: enyvesbogyó (Priszter 538). felépítése hasonló.: fragum: eper (BesztSzj. télisaláta (→ saláta). fagyöngy’. engemnefelejcs N..) endívia neve hasonlóságon alapul. eper 1. 78. Az epefű a ném.). 2. a katáng nemzetségnév. 258). — ~fű 1604: Encian f× (MA. ném. | 1767: ’Gentiana sp. MagyGyógyn.). szamóca’. Mollay. mindkét növény virágzata sok apró virágocskából áll. csattoguó-ep(r. gencián. mezei katáng’. encia l. 192). 1395 k. . J: ’Cichorium intybus. a -bogyó utótag a fagyöngy apró. 1775: Entziana (Csapó 260). 1578: Endiuia à kit vetnec (Melius 77a). 1708: entzián fu (PP. Enzian átvétele. J: ’ua. ▌ 2.. J: ’Cichorium endivia. gentiana. Marzell Inula helenium a. salátakatáng’. Az endíviakatáng összetett szó. 1775: Endivia (Csapó 84). 1767: Enzian (PPB. endívia. Gallenkraut tükörfordítása.. 1520 k: Genciana: Encia (Herb. a névadás magyarázatára l. ep(rnye.) encián neve hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre: a tárnics (1. | 1708: ’Gentiana sp. — N. ep(rgye. Az endíviasaláta Benkő alkotása. Genaust Nastúrtium a. salátakatáng’. 297). J: ’Viscum album subsp. 1798: Eper (Veszelszki 226). 455). a ném.: Fragula: Eperÿ (CasGl. A kis ezerjófű (2. föld~tárnics epefű 1948: epefű (MagyGyógyn. 1775: ’Gentiana cruciata. vö. Endivia (Melius 77a) (< gör. b): RMGl. encián a. kenyérbél-cickafark’. 368). 212).). a növények felhasználása. J: ’Cichorium endivia. encián encián 1. album.: RMGl. Az encián idegen szó. 455). 1807: Endivia (Magy. összetett szó. Növénynevek 25–30. az előtagra l. helenium ’örvénygyökér’) nevének átvétele. 192). 1783: Eperj (NclB.: RMGl. J: ’Gratiola officinalis. a saláta magyarázó utótag. dancia. J: ’Inula helenium. Az élősködő fagyöngyöt ragadós bogyóiról nevezték el: „bogyói fejérek. J: 1395 k. engem nefelèjcs (Péntek–Szabó.’ (első megjelenése: 1790 k. Az endívia a lat.: ’Gentiana cruciata. 1500 k. föld~. endívia. az előtag az enyv ’ragasztószer’ -s melléknévképzős származéka.: ’Fragaria sp. epere. orvosi csikorgófű’. salátakatáng’.

48. Àprijėè .: TESz. Az eperfa (fekete eperfa és fehér eperfa) (2. 255). eperfa’. A szerzőknek teljesen igazuk van. J: ’ua. Àprėè. 1998: savanyú eperfa (Priszter 430). | 1998: ’Morus alba. TESz. J: ’ua. magyarázatára l. a növénynév illatú és fű eleme magyarázó szerepűek. J: ’ua.’. UEWb. Az erdei sza- móca (1. maamansikka. Bottört. 1490 k. | csúcsos ~ N. Gombocz. csattogó szamóca (→ szamóca). | fehér gyümölcsű ~fa 1783: Fejér gyümöltsü Eperj-(Szederj-) fa (NclB. leány~.) jelentések a földi eper ’erdei szamóca’ (1. 193). J: ’ua. ném. 1998: földi eper (Priszter 378). Ember és növényvilág 235).. J: ’ua.’. Az 1490 k.’. ▌ 3. a jelző a rom.). J: ’Fragaria vesca. J: ’Morus alba. mint az eper ’Fragaria vesca’ termését. kerek eper.) jelentésű eper kétes. epernye.) földi jelzőjének magyarázata. fekete eperfa’. P. 1578: Epery fa (Melius 1a). 836. majd mássalhangzós toldalékok előtt kiesett. ▌ 2. nyilván a termések hasonlósága alapján.’. erdei szamóca’. A fekete jelző ’fekete eperfa’ a termés színére.. 1595: epergy fivnek gr. J: ’ua. .: RMGl. 257). — Ö: bagoly~.. 512). | fehér ~fa 1998: fehér eperfa (Priszter 430). ny lett a j-ből.’. Az ugor alapalak äpp"r"k" lehetett. erdei vadmester 1798: Erdei Vad-Meſter (Veszelszki 457). Az epret illatával jellemzi a név. T. az RMGl. eper.-i adatban feltűnik az eper elnevezés. A csattogó jelzőre l. 256). | kerek ~ N. 368). vö. az eper elnevezés hasonlóságon alapuló névátvitellel kerülhetett a natragula mellé.: fragaria: eper fy (Növ. Melius szövege alapján nem dönthető el. mivel a nadragulya bogyóját csillag alakban körülveszik a csészelevelek pontosan úgy. Az eperillatúfű körülírásos növénynév. fehér eperfa’.) jelentésből fejlődtek ki. — ~fa 1416: Iuxta arborem Eperfa nuncupatam (Oklsz. Ápėrėè. epörnye l. J: 1416. 511). Erdbeer-Kraut (Veszelszki 226). ▌ 2. atlasz~ erdeimester 1. 423). Az eper ősi örökség az uráli korból. (Beythe 103a). Ember és növényvilág 235). Marzell Fragaria vesca a.: Egressus … in agrum repperit mandaroras.). Ember és növényvilág 235). natragula vel epeÿ eperÿ (NagyvGl. — földi ~fű 1775: Földi eperj-fü (Csapó 84). csúcsos eper (Péntek–Szabó.’. maszlagos nadragulya’. 73). valamint gy. Ember és növényvilág 235). idegen nyelvi megfelelőre vö.. Fűvészk. cs™ttogós ep(r. csattogó-epörgye. 1798: Fejér gyümfltsÍ Eper. J: ’Morus nigra. | fekete ~fa 1783: Fekete Eperj-fa (NclB. hogy a fekete eperfáról ’Morus nigra’ vagy a fehér eperfáról ’Morus alba’ ír-e a szerző. a savanyú jelző a termés ízére vonatkozik: „Gyümőltse fekete. j-vé vált az e utáni hang. pumi ep(r (Péntek–Szabó. | savanyú ~fa 1948: Savanyú eperfa (MagyGyógyn. szerzői ezt a megjegyzést fűzi hozzá: „Az első szó talán csak íráshibás változata a másodiknak. 2.’. 1998: eperfa (Priszter 430). Àpėrjėè ’földieper’.: RMGl. J: ’Rubia tinctorum. J: ’ua. 1595: Epery fa (Beythe 27). vog. AL. (Szeder-) fa (Veszelszki 315). idegen nyelvi megfelelőkre vö.’. — ~fű 1520 k. A magyar növénynév nem felel meg a latinnak” (RMGl. J: ’ua. a harmadik szótag magánhangzója kiesett. J: ? ’Atropa bella-donna.’. fehér eperfa’. Erdbeer. fi. A pumi eper erdélyi nyelvjárási szó. buzér’. eper ér l. 1604: „Szimolcza: Epery illatuf×. 1998: fekete eperfa (Priszter 430). EWUng. — fái ~ 1841: fái eper (Barra 397). hogy a növény a földhöz közel terem. erdeji ep(r (Péntek–Szabó. savanyú” (Magy. ÀprÀ. kerek ep(r (Péntek–Szabó. ném. J: ’Fragaria sp. pomíţe átvétele. 1783: Erdei-meÐter (NclB. epergye. A fű utótag magyarázó szerepű. erdei eper. 1578: ’Morus sp. 1775: Eperjfü (Csapó 84). az eperé piros. csattantó eper (ÚMTsz.: RMGl. szeder~fa. Fűvészk.. Fragaria” (MA. eperillatúfű 1533: Fragaria: Ertberkraut: Eperillato fy (Murm. ezért a fajig menő azonosítás nem indokolt. A szóvégi rj nyelvjárásokban e hanggal bővült. 329). J: ’ua.). csattogatottepörgye.’. | földi ~ 1813: főldi Eperj (Magy. J: ’Galium odoratum. 1590: Fragaria: eper illato fé (SzikszF. 423). szamóca’. | pumi ~ N.: RMGl. bár a termések színe eltérő: a maszlagos nadragulyáé fekete. A maszlagos nadragulya (3. selyem~fa.eperillatúfű 155 erdeimester csattogó epör. 1775: Erdei meÐter (Csapó 172). | erdei ~ N. J: ’ua. szagos müge’.

— N. a lat. paptarsoly. A névadás szemléleti háttere a hosszú. Fűvészk. J: ’ua. 398). eredetű erő ’valamely hatás előidézésre alkalmas képesség’ -s melléknévképzős származéka. a kis ezerjófű (2. nagyezerjófű’. lapos. EſÅtragorra (Melius 162). ném. bürökgémorr’. citromillatú muskátli’. 544). gyógyító erejére utal. Melius a latinból fordított esztragorr növénynevet -ű melléknévképzővel és fű magyarázó utótaggal látta el. vö. pap~e (→ paptarsoly) erszényesfű 1540 k. Fűvészk. Erica (Melius 20) átvétele.) izzasztószer. fülbe~fű ka’. J: ’Dictamnus albus. ember~ Eszkulápiusz füve 1775: Æskulapius füve (Csapó 261). déli szláv eredetű. J: ’Galium odoratum. közönséges méreggyilok’. J: ’Pelargonium odoratissimum. Az esztragorra jelölt birtokos szerkezet. hogy a növény erdőkben él. 1783: Eskulápius füve (NclB. A névadás alapja. Asclepias (< gör. ernikefű 1911: ernikefű (Cserey. || esztragorrúfű 1578: EſÅtrag orru f× (Melius 162). emésztésjavító.) a ném. | ’Melius ebben a szakaszban több fajt tárgyal egyszerre. c): RMGl. erejű l. hegyi árnika’. hogy a vadon előforduló növényt posztó és kelmék festésére használták.: Rostrum ciconiae: Estrág orra (De Herbis: RMGl. a lat. Askl#piós ’az orvostudomány istene’) nevének átvétele. Az erdei vadmester valószínűleg hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. Arnica elferdítésével keletkezett. erő l. sz. Idegen nyelvi megfelelőre vö. J: ’Erodium cicutarium. — havasi illatozó ~ 1783: HavaÐi illatozó EÐztrag-orr (NclB. J: ’Calluna vulgaris. R.érdeske 156 esztragorr Az erdeimester ’szagos müge’ (1. lat. Növényszótár 19). 336). és az erszény szót -s melléknévképzővel látták el. J: ’Geranium macrorrhizum. 256) részfordítása.) vizelethajtó. illatos gólyaorr’. Az erősfű eredetileg népi név. erősítőfű l. Ernika. J: ’Centaurium erythraea. orr. Marzell Arnica montana a. 1998: erősfű (Priszter 359). a név vonatkozhat Geranium fajokra is (Geranium sp. Az erősfű az ótör. 1798: Aeskulapius’ fÍve (Veszelszki 76). az orr utótag ’csőr’ jelentésű. 1998: erika (Priszter 322). v. jellegzetes.: Bvrsa Pastoris: erzÿnos fw (Herb. elsősorban kígyómarás ellenszeréül használták. 1578: EſÅtrag orra.)’. J: ’Vincetoxicum hirundinaria. (Melius 20). asper ’érdes’) fordításával keletkezett. a névadás magyarázata. eszterparaj l. A lat. A név a lat. ösztörparaj erősfű 1. a növény mai lat. Az ernikefű a lat.’. háromszög alakú. közönséges pásztortás- esztragorr 1. hogy az egész növény felülete érdes. 284).) és a ’kis ezerjófű’ (2. A névadás alapja. Az erősfű elnevezés a ’nagyezerjófű’ (1. Az esztragorra. az előtag a növény R. vékony gólyacsőrhöz hasonló termés. szagos müge’. askl#piás < gör. c): RMGl. J: ’Capsella bursa-pastoris. A névadás magyarázata. 390). N. 212). száj’. — szagos ~ 1807: szagos Isztragór (Magy. Vö. . ▌ 3. esztragorrúfű Melius alkotásai. 344). ▌ 2. szívgyógyító erszény l. Az Eszkulápiusz füve jelölt birtokos szerkezet. érdeske 1948: érdeske (MagyGyógyn. hogy a növény gyöktörzsét mérgezések. muskátli’. Bvrsa Pastoris (Herb. az eszterág előtag ’gólya’ jelentésű.) sokféle hasznára. Asperula (< lat. váltóláz és hasmenés ellen is használták. a névadás magyarázata. 1807: Isztragor (Magy. erősfű (MagyGyógyn. vö. de ’nagyezerjófű’ jelentésben a növény hivatalos neve lett. Waldmeister (Csapó 172) tükörfordítása. az előtagot lefordították. ▌ 2. Fűvészk. társneve: Erica vulgaris. bors~f ű eresztő l. erika 1578: Ericanac gr. 390). XVI. pásztortarsoly. 184). Genaust Asclépias a. 1807: Eskuláp’ füve (Magy. Marzell Rubia tinctorum a. erősfű (MagyGyógyn. Az erszényesfű egyedi adat. csarab’. J: ’Pelargonium. -ke kicsinyítő képzőt illesztettek hozzá. cicōnia ’gólya’) fordításával jöttek létre. sebkezelő szer. a nagyezerjófű (1. a fű magyarázó utótag. hogy a növény termése erszényre emlékeztet. rostrum ciconiae (< rōstrum ’csőr. kis ezerjófű’. 256). J: ’Arnica montana.

210) alapján esetleg feltehető a lat. EWUng. euphorbia (herba) < gör. Genaust Euphrásia a. ▌ 3. kőris~ ezer io fiw (SchlSzj. Fűvészk. 9/15). Diószegi–Fazekas az esztragorr nevet a Pelargonium nemzetség (3. kis ezerjófű’. örvendezik’) átvétele. — kis ~ 1775: Kis ezerjó-fü (Csapó 85).) jelentésű ezerjófű hasonlóságon alapuló névátvétellel jöttek létre. J: ’Origanum dictamnus. 256). Szabó. || ezerjó 1807 e. gólyaorr. 256).: Diptamum: ezerÿofÿw (Ortus: RMGl..: „Euforbiomot roſa olaÿal elegÿch eoÅwe” (OrvK. ahol a névadás alapja szintén a sok. a): RMGl. 129). mert ember ennek haſznait.: Eufraſianak gr. nagyezerjófű’. (OrvK. 1595: Euphragia. hogy a növény étetés ’mérgezés’ (vö.. 390). J: ’ua. Feczke fé (SzikszF. ha ezeret ſzámlál-is. 1798: Kis ezer-jó-fÍ (Veszelszki 143). | kisebbik ~ 1595: Kisſebbik ezxr io fiju (Beythe 61a).) és kis ezerjófű (4. J: ’Centaurium erythraea. 1520 k. 368). tüskés virágfej. Vö. tehát a növény a szemre gyakorolt gyógyító hatásával jó érzést kelt. eszterág a. Fűvészk. 1948: Kis ezerjófű (MagyGyógyn. 345). 210). alysma vel calceolus Mariae: Ezerio fô (SzikszF.: RMGl. amely tüskés növény. 1583: ezörio fiu (Clusius–Beythe 3a: BotTört..). 1775: EffraÐia (Csapó 255). 1998: nagyezerjófű (Priszter 359). J: ’ua. a magyarba a lat. euphórbion ’tüskés afrikai növény gumiszerű tejnedvvel’). etet. Euphrásia (< gör. A nagyezerjófű (2. Melius 434. 1470 k. közönséges méreggyilok’. 1798: Nagy-ezer jó fÍ (Veszelszki 190). 210). J: ? ’Carduus sp. kutyatej’.: Diptamus: eserÿofw (CasGl. Ebben az esetben az ezer előtag jelezheti a növény rengeteg.: RMGl. euphrasía ’öröm’ < gör. 255).: paburus: ezerÿo fiu (BesztSzj. 1395 k.: Diptamus vt Dictamum: ezew Io fyw (Növ. étetés ellen való fű 1590: Asclepias vel hirundinaria: Etetes ellen valo fé. 358). 255). a lat. Fűvészk. euphraínein ’örül. 128). ▌ 2. 1783: Kis ezer jó fü (NclB. 257).).: Ezerjó (Julow 258). A növény szakny. A név szemléleti háttere: „Igazán hívattatik ezer jó fÍnek. eszik a.’. 1578: Ezer ió f× (Melius 108). 1470 k. 1405 k. Az illatos gólyaorr (2. A lat. lúdfiak ~ euforbium 1577 k. — nagy~ 1775: nagy ezer jó-fü (Csapó 86). 366). centaur#um téves értelmezése hathatott: centum aureī ’100 arany’ szókapcsolatból származtatták (Genaust) tévesen. eufrasia 1577 k.: RMGl. Az ezerjófű (1. ▌ 4. Vö.: RMGl. 57/24). magyarázata. méregölőfű. 1583: effrasia Euphrasia (Clusius– Beythe 4: BotTört. ezerjófű’. Euphraſia (Beythe 104). J: ’Euphorbia sp. a): RMGl. krétai szurokfű’. krétai szurokfű (3. étet: 1470: ’megmérgez’) ellen való fű. szamártövis’ (TESz. ezerjófű 1.) neveként jelöli ki. paliurus (SchlSzj. Storchen ſchnabel ’gólyacsőr. vö. 1807: Éfrázsia (Magy. A névadásra a lat.’. 2. J: ’Vincetoxicum hirundinaria.’. J: ’Dictamnus.) azonos neve a termések hasonlóság alapján keletkezett. 212). 1813: Éforbium (Magy. Az étetés ellen való fű körülírásos név. a név nem maradt fenn. TESz.). apró. | kőrislevelű-~ 1998: kőrislevelű-ezerjófű (Priszter 359). 368).’. az ezerjó előtagban az ezer fokozó szerepű. elegendfképpen elf nem ſzámlálhatja” (Nedeliczki 68). J: ’Euphrasia officinalis. J: ’Dictamnus albus. hogy a növényt mérgezés ellenszereként használták. csókaorrúf ű. J: ’ua. orvosi szemvidító(fű)’.-i latin neve Euphorbia (< lat.: Diptamus eserÿofw (CasGl. J: ’ua. | ? ’Paliurus. paliūrus ’krisztustövis’ (Genaust Paliúrus a. auagi. 1813: nagy Ezerjófű (Magy. 2.: RMGl. Az ezerjófű összetett szó. 1798: Euforbiom (Veszelszki 459). eszik a.) és a muskátli (3. étke l. 1590: Dictamnus. egykor mindegyik varázserejű gyógynövény volt. 255). a névadás alapja. tehát száz . EWUng eszterág a. TESz.: paliurus: euphrasia l. 1525 k.) korai adatainak azonosítása kétséges. 1783: Ezerjó-fü (NclB. tövisfa’. Genaust Euphórbia a. gólyaorr’ (Melius 162).: RMGl. Euphorbia gyakrabban használt tárgyesete (Euphorbium) került.. 1783: EffráÐia (NclB. aptó tüskéjét. százf ű (százf őfű). eufrasia ezerjó l.étetés ellen való fű 157 ezerjófű ném.

százforintosfű. золототысячник ’nagyezerjófű’.. 300). millefeuille. ang. hogy a növény levelei szárnyaltak. — cicufark-~ 1841: cziczufark ezer levelüfü (Barra 206)..). Tausendgüldenkraut. Helyesen a lat. or. folium ’levél’). 258). sz. gyógyító hatása miatt. Genaust Paliúrus a. A növény „szőrös halványzöld szára mint- egy másfél lábnyi magas. 1807: ezerlevelű fű (Magy. vége: Ezer-levelűfű (De Herbis: RMGl. Fűvészk. 1798: Ezüstös-hátú-fÍ (Veszelszki 60). fehérhátúf ű. cickafark. centaur#um a gör. ezerlevelü fű. millefolium. Kéntauros ’kentaur’ szóból ered. az ezerlevelűfű elnevezés ezekre a jellegzetesen szeldelt levelekre utal. Vö. Melius 415. egérfark. millefolium (< mélle ’ezer’.. TESz. a cicufarkezerlevelűfű egyedi névalkotás. 1783: Ezer levelü-fü (NclB. . EWUng. fr. Az ezüstöshátúfű magyarázata.) elvonással keletkezett az ezerjófűből. cickafark ezerlevelűfű XVI. Ulrich 2. J: ’Achillea millefolium subsp. 486). lat. J: ’Potentilla anserina. libapimpó’. 419). ang. Vö. ez(rlevelűfű. ném. Marzell Achillea millefolium a. Genaust milleflórus a. Silberkraut ’ezüstfű’ (Csapó 164).’. J: ’ua. az előtagra l. J: ’ua. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. közönséges cickafark’. Barra István hozta létre. Tausendblatt. vö.: ném. 1775: Ezer levelü-fü (Csapó 82). Idegen nyelvi megfelelőre vö. 1783: EzüÐtös-hátu-fü (NclB.’. ezerlevelű cicfarkkóró l. Idegen nyelvi megfelelőre vö. kétszeresen tollazott levelekkel” (Peregriny 359). Az ezerjó ’nagyezerjófű’ (2. A névadásra hatással lehetett a ném. ang. Szabó.ezerlevelűfű 158 ezüstöshátúfű aranyat érő növény. mintára jött létre. 376). — N. || patikai ezerlevelű 1948: patikai ezerlevelű (MagyGyógyn. Az ezerlevelűfű lat. ezüstöshátúfű 1775: EzüÐtös hátu-fü (Csapó 164). Az ezerlevelű elvonással keletkezett az ezerlevelűfű névből. thousend-leaf. silverweed. ezerlevelű fű (ÚMTsz. Vö. ezüstös fonákúak. common centaury.

ebse~. 1998: közönséges fagyal (Priszter 415). kőris(~). | 1807: ’Ligustrum. borostyán(~). ében~. eb~. J: 1395 k. bájfű(~). 1807: Fagyal (Magy. — közönséges ~ 1841: közönséges fagyalnak gr. nyár(~). J: 1578: ’Ligustrum vulgare. berkenye(~). Fűvészk.F fa l. édes~. Márton alkotása. || fagyal 1578: Fagyol (Melius 25a). sóska(~).: RMGl. csont~. 1998: vesszős fagyal (Priszter 415). gesztenye(~). baď-pu ’fűzfa’. | ? ’fenyőféle’. votj. cukorjuhar(fa). J: ’Calluna vulgaris. 62). balzsamnyár(~). Növ. leánysóskafa. topolya(~). szűzbárány(~). galagonya(~). mandula(~). balzsamfenyő~. seb~. cser(~).alapszóból származik. jegenyenyár(~). 1578: Fagyol fa (Melius 25). csoda~maszlag. tisza~. aloé(~). első megjelenése: 1211: ? „Isti sunt serui Zombot Chypa Vocu Voci” szn. közönséges fagyal’. édesgyökerű~ (→ édesgyökér). olvasó~. rekettye(~). 7: 50). gyalogolajfa. hanga(~). A fagyal az uráli eredetű fagy. Növ.: ? ’áfonyaféle’. akác~ (→ akácia). fülbe~ Az arábiai facsipa a lat. Vö. csoda~. büdös~. kőris~levelűf ű. lógesztenye(~). ábrahám~. 130). ~gyöngy. mannakőris(~). hánytatófa (→ hánytatócserje). gálna(~). 1583: fagyal fa (Clusius–Beythe 5a: BotTört. Márton (1803: TESz. kecskerágó~. 210). disznótüs~. 1395 k. barkóca(~).: RMGl. ternyő~. vasbogyó(~). szeder(~). *čapaγ).’. (OklSz. pimpó(~). vö. TESz. Gummi arabicum utótagjának fordításával (arab) és előtagjának értelmezésével (facsipa) alakult ki. repkény(~). zürj. május~. fagyalfa 1. eper(~). berek~.) használja először. borona~. A finnugor . Márton. paju ’fűzfa’. tetű~. nyúlsóska~. kokojsza(~).: ’Ligustrum vulgare. nyír(~). — parlagifagyal 1903: parlagi fagyal (Hoffmann–Wagner 79). farkashárs(fa). eredeti jelentése: ’a szem sárgás váladéka’.’. ▌ 2. csipa a. csarab’. V. Fűvészk. juhar(~). közönséges fagyal’. szódok(~). bokréta~. (Barra 263). selyemeper~. borsóka(~). 1798: Fagyal-fa (Veszelszki 274). istenátkozta~. csetenye~.: vaccinium: fagal fa (SchlSzj. arabmézga(~). szarvastüs~ (→ szarvastövis). sztrichnin~. szil~levelűf ű. csipke~. fi. laur~ (→ laurus). zelnice~ facsaró l. mimóza(~). isten~. A csipa ótör. korona~. szűz~. 1405 k. pápel~. szemerke(~). bodza(~). vakondok~ (→ vakondokfű). LXXXIV. | 1405 k. kutyacseresznye(~). gumiarábikum. bors(~). olaj~. hársszódok~. tövis~. babér(~). Sz. éger~. farkasalma(fa). 62). J: ’ua. halál~. szömörce~ (→ szemerke). ternyőtisza~. 1998: fagyal (Priszter 415). 210). 1783: Fagyal-fa (NclB. paróka~.: abies: fagal fa (BesztSzj. a’melly termi a’ hires Arabiai fatsipát” (Márton. fagyal~. lürbör~. fagyal’. kutya~. cseresznye(~). LXXXIV. fenyő(~). tüske~. cserző~. facsipa — arábiai ~ 1805–13: „A’ Mimosa fa az. szurok~. arabmézga. J: ’az Acacia senegal (gumiakácia) sebzett törzséből szivárgó nedv’. J: ’ua. a csipa ’gyanta’ jelentése hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. | vesszős ~ 1807: veszszős Fagyal (Magy. közönséges fagyal’. szenna(~). szedereper~. bagrena(~). jegenyefenyő(~). gesztenyebokréta~.).: TESz. luc(~). málna(~). csipa a. hárs(~). 320). kaporna(~). fűz(~). EWUng. lucfenyő(~). baď ’fűzfa’. kökény(~).. ürü~. 7: 50. gyalogfenyő(~). eredetű (< tör. bálvány~. | 1578: ’Ligustrum vulgare.

kő~ruta (→ kőruta) fárafolyófű l. 1584: faij gyöngy (Clusius–Beythe 31). | fehér ~ 1783: Fejér Fa-gyöngy (NclB. 2. a gyökér ’a növénynek a földben szétágazó része’ -ű melléknévképzős származékának és a fű magyarázó utótagnak az összetétele. farba a.: Uiscus: Gÿôngh. 428).’. (Melius 30). az előtag ném. v.. TESz. EWUng. hogy a magyar nyelvben megjelenő jelentések: ’közönséges fagyal’ (1. szakny.’. A fagyal -l (~ r) eleme képző.: Rubea tinctorum: farbalo fy (Növ. 1998: fehér fagyöngy (Priszter 538). oroszlán~. A farbálófű egyedi adat. fagyöngy a. aki[bôl] Madarfog[o] [le]peth czinal[nak] (Herb. 1470 k. farba a. vö. d): RMGl. fagyal a. J: ’ua. fül~ó fal l. 540).. 1590: Viscus: Fa gyôngy (SzikszF.: RMGl. 410. hogy örökzöld növények. EWUng. — N. ’csarab’ (2. ló~fű. gen.: 281). festék’. J: ’Viscum album subsp.: RMGl. egér~.: De aristologia: farkasalma (StrassbGl. mint másutt válaſztotta” (Veszelszki 339). 1998: fagyöngy (Priszter 538). szerint a BesztSzj. ném. Fűvészk. fark l.’. — közönséges ~ 1998: közönséges falgyom (Priszter 447). 1783: Falfü (NclB. buzér’.-i Parietária (< lat. pellitory of the wall. 1583: farkasalma Aristolochia clematitis.: Uiscus: Faÿ Gewngh (Ortus: RMGl. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. juh~. 281). J: ’Linaria vulgaris. ang.: RMGl. hogy a növény falakon nő: „Fali-FÍnek-is igazán nevezték: mert állandó tanyáját az ó és új kf-falak mellett inkább. 1610 k.’. — élődi ~ 1807: élődi Fagyöngy (Magy. 1807: Fagyöngy (Magy. album. Fűvészk. 376..’. macska~. 80).). J: ’ua.. 374). 43: 253. (Melius 164a). közönséges gyujtoványfű’. fagyökerűfű 1578: Fa gyxker× f×nec gr. 127). J: ’ua. A fagyökerűfű valószínűleg Melius alkotása. A gyöngy elvonással keletkezett a fagyöngy szóból. 256). 422). borjú~. J: ’Parietaria officinalis.fagyökerűfű 160 farkasalma (uráli) alapalak *paj‹ lehetett. sz. parietis ’fal’) fordítása. kakas~fű. UEWb. vaccinium ’áfonyaféle’ „értelmezése tévedésen alapul” (TESz. fáj l. || gyöngy XVI. 1783: Fa gyökerü-fü (NclB. bárány~ (→ bárányfarok). Maurkraut. EWUng fagyöngy a. abies ’fenyőféle’. a névadás magyarázata. J: ’ua. fagyal a. J: ’ua. Fűvészk. kő~ falfű 1775: Fal-fü (Csapó 89). J: ’Rubia tinctorum. UEWb. a): RMGl. fáy gyxngyet gr. falgyom l. valamint a SchlSzj. pari#s. J: ’ua. hogy a fákon élősködő növény termése gyöngy alakú. a finnugor megfelelők tanúsága szerint eredetileg fűzfaféle jelentése volt. eb~. ? ’fenyőféle’. Wandkraut. 1500 k. falfű fali l. A névadás magyafagyökerű paptöke l. ökör~. róka~. 1903: fagyökerű fű (Hoffmann–Wagner 128). felfutó farbálófű 1520 k. A névadás magyarázata. hogy a növény lombhullató. TESz. A TESz. ném. Ember és növényvilág 205). 281). paptök rázata. . csikó~. fagyöngy’. 349.) sajátossága. TESz. a magyar nyelvbeli közönséges fagyal (1. cicka~. J: ’ua.’. Figyelmet érdemel. MNy. rák~fű. közönséges falgyom’. Fűvészk. 539). A falfű a lat. 1998: farkasalma (Priszter 305).’. eredetű. ir. 426).) jelentése egyes fűzfafajtákhoz való hasonlóság alapján jöhetett létre. hogy a növénynek vaskos gyöktörzse van szaporítórügyekkel. hogy a növényt posztó és kelmék festésére használták. 80). tehát a ’fenyőféle’. fagyal a. 1578: Farkas alma (Melius 143). || falgyom 1998: falgyom (Priszter 447). istenlova~a. ’áfonyaféle’ jelentések kialakulhattak hasonlóságon alapuló névátvitellel is. Farbe ’szín.: Viscum quercinum: gÿongh (De Medicinali: RMGl. 391). || fái gyöngy 1578: Fay gyxngy. a fa ’fakeménységű’. illetve tűlevelű fákon élősködik: „Leginkább a’ gyümőltsfákonn élődik” (Magy. A fagyöngy az uráli eredetű fa ’a növény törzse’ és az ótörök eredetű gyöngy ’kis gömböcske’ összetétele.). ? ’áfonyaféle’. 281). 540). Az élődi jelző magyarázata. 1783: Farkas-alma (NclB. Az elnevezés alapja. fàrkasàlma (Péntek–Szabó. — orvosi ~ 1813: orvosi Falfű (Magy..: Aristologia longa farkasalma (CasGl. Szent György lova ~a farkasalma 1. siue lõga vulgaris (Clusius–Beythe 3: BotTört. fagyöngy 1525 k.

Idegen nyelvi megfelelőkre vö. — hím ~ 1595: hijm Farkas alma (Beythe 59a). | kerek ~ 1783: Kerek Farkas-alma (NclB. farkasalma nevének átvétele. 1783: Hím Farkas-alma (NclB. fārkasālma. J: ’Corydalis solida. Farkas f×. Marzell Aristolochia clematitis a. farkasalmát gr. „Lupinum malum. 1807: nőstény Farkasalma (Magy. a hím és nőstény jelzőt valamilyen külső tulajdonságra alkalmazták. — kerekalmájú~ 1578: keréc almayu Farkas almánac gr. A farkasalmagégevirág Barra alkotása. J: ’ua. a virágoknak is babhoz hasonló formájuk van. Ember és növényvilág 205). amelyet gyógyszerként használnak. J: ’Aristolochia rotunda. ▌ 3. Nxſtin farkas alma (Melius 143–143a). Wolfsbohne.’. A farkasbab Melius alkotása: „Más neue Luparia: Faba alba.) régi nevei gyakran keverednek a Cyclamen europaeum (R. a gégevirág utótag nemzetségnév. másfelől pedig az almaszerű gyökérgumóra. valamint az egész növény a lóbabhoz ’Vicia faba’ hasonlít. aristolochia longa) elnevezéseivel. mint a farkasölő sisakvirág (1. A bab utótagra l.) nevének átvétele a gyökérgumók hasonlósága alapján. ▌ 3. a növény bab elemet tartalmazó neveit: farkasölőbab (→ bab). 1578: Farkas bab (Melius 155a). lat. szb-hv. Mollay. J: ’ua. J: ’ua. A farkasbab ’fekete békabogyó’ elnevezés hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. a kerek (4. Farkas bab” (Melius 155a).’. A farkasalma (1. vlkovec obyčajný. 1903: farkasbab (Hoffmann–Wagner 109). J: ’ua. ▌ 4. Weeds 162. ujjas keltike’.). 1783: Farkas-bab (NclB. 421).) jelző a lat.’. Fűvészk. 1798: Farkas bab (Veszelszki 455). J: ’Aconitum vulparia. ▌ 2.farkasalmagégevirág 161 farkasbab farkasalma.) szintén a közönséges farkasalma (1. nevei aristolochia rotunda. rotunda fordításával jött létre. kerekded farkasalma’. ném. J: ’Actaea spicata.’. az előtag a növény R. a növény mérgező. odvas keltike’. mintára jött létre. farkasóma. ol. J: ’ua. amit ma morfológiai leírásnak nevezünk.’. ſeu pomum” (Clusius–Beythe 8). Genaust Lupínus a. . az ehhez szükséges terminológia is hiányzott.) és a kerekded farkasalma (4. lat. farkasu óma (ÚMTsz. napellus. A hím és nőstény megkülönböztetés két különböző. farkasbab 1. században még igen kezdetleges volt az. A kerekalmájú ’ujjas keltike’ (2. 1841: farkasalma (Barra 387). Katika-sisakvirág’. J: ’Aristolochia clematitis. de hasonló felhasználású növényt különített el. Luparia (< lupus ’farkas’) és faba ’bab’ összekapcsolásával hozta létre a növénynevet.) név valószínűleg lat.’. A farkasalma ’odvas keltike’ (3. — gömbölyű gyökerű ~ 1783: Gömbölyü gyökerü Farkasalma (NclB. 1775: Farkas bab (Csapó 88). 1998: közönséges farkasalma (Priszter 305).’. Nyr.’. f™rk™s™lm™. (Melius 180).).. A XVI. | nőstény ~ 1595: nxſten Farkas alma (Beythe 59a). hogy a közönséges farkasalma (1. Növénynevek 54–55. Marzell felhívja a figyelmet. J: ’Aconitum napellus subsp. pl. | kerekalmájú ~ 1783: Kerek almájú Farkasalma (NclB. Az alma utótag egyfelől az almaszerű termésre utal. 500). vučja stopa.. 1783: Farkas bab (NclB. J: ’Aristolochia clematitis.. J: ’ua. 377).a. ennek oka a gumók hasonló formája és felhasználása volt. 422). közönséges farkasalma’. Melius a lat. J: ’ua. fàrkasàlmafa (Péntek–Szabó. J: ’Corydalis cava. ▌ 2. Wolfsapfel. farkas. — ~fa N. fava di lupo. 1903: farkasbab (Hoffmann–Wagner 110). A bab utótag magyarázata többféle lehet: a növény gyökérzetén lévő csomók babhoz hasonlítanak. | kerekalmájú nőstény ~ 1578: keréc almaiu. ném. közönséges farkasalma’. J: ’ua. 421). 400). szlk. J: ’ua. TESz. részben az almaszerű termésre. — kerekalmájú~ 1783: Kerek almáju Farkas-alma (NclB. részben a kerek gyökérgumóra vonatkozik. fekete békabogyó’.’. 422). | kerekded ~ 1998: kerekded farkasalma (Priszter 305). J: ’ua. A farkas előtag a növény mérgező voltát fejezi ki. | nőstény ~ 1783: Nöſttény Farkasalma (NclB. 421–2).’.. farkasölő sisakvirág’. különféle gumós növények megkülönböztetésére használták. vö. | közönséges ~ 1903: Közönséges farkasalma (Hoffmann–Wagner 183). 379).) jelző a növény gumójára utal. neve malum terrae) és a Corydalis cava (R. babf ű. farkasalmagégevirág 1841: farkasalma Gégevirág (Barra 387). Idegen nyelvi megfelelőkre vö.

1807: farkas Boroszlán (Magy. neve piper montanum. ’páfrányféle’ jelentésű: ’erdei pajzsika’ (1. cseresznyéhez hasonlító. — krajnai ~ 1998: krajnai farkasbogyó (Priszter 497). — fekete ~ 1903: fekete.) a ném. 362) részfordítása: az utótagot lefordította. farkascsergő. A farkasborostyán összetett szó. Bergpfeffer ’hegyibors’ (NclB. magyarázatára l. boroszlán. igen mérgező. farkasbogyó’. J: ’Atropa bella-donna. Ember és növényvilág 207). J: ’Polypodium vulgare. 340).) jelző Scopoli Antal (1723–1788) előbb selmecbányai. 7: 7). A farkasborostyán valószínűleg népetimológiával jött létre a farkasboroszlán szóból. a növény R. a farkas előtag a növény mérgező voltára utal. 362). farkasboroszlán (ÚMTSz. farkashárs’. Marzell Atropa belladonna a. Ember és növényvilág 272). J: ’ua. 1998: farkasbogyó (Priszter 497). 253). N. maszlagos nadragulya’. R. A fekete csucsor (2. 125: 187–202. farkascserge 1. vö.). J: ’ua.) farkascseresznye neve hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. a Flora carniolica szerzőjének műve alapján keletkezett. fàrkascs(rgő (Péntek–Szabó. erdei pajzsika’. vö.).vagy kendőző farkas-cseresznye (Hoffmann–Wagner 40). még farkashárs. 175). ang. Falscher Pfeffer ’hamisbors’. ▌ 2. cseresznyéhez hasonlító bogyótermése. farkas csërësnye (ÚMTsz. N. kutyaborostyán. A növény mérgező voltára utal a farkas előtag.farkasbogyó 162 farkascserge 125: 187–202. J: ’Daphne mezereum. 2: 280). farkashárs’. Ember és növényvilág 229). farkasborostyán. maszlagos nadragulya’. farkasborostyán (ÚMTsz. Nyr. farkasbors 1780: farkas bors (Phytologicon 89).’. J: ’Solanum nigrum. farkasbors. a növénynek zöld mérgező bogyói vannak. A krajnai ’farkasbogyó’ (2. ném. krainer Tollkraut. Wilder Pfeffer ’vadbors’. farkascseresznye (ÚMTsz. a ném.) a ném. fàrkascs(rgő (Péntek– Szabó. 2: 280).). Fűvészk. Ember és növényvilág 227). A névadás alapja. farkashárs’. J: ’ua. farkasboroszlán. innen a pejoratív értelmű farkas előtag az összetételben. 1783: Farkas bors (NclB.. mérges bogyótermése. vö. mérges termését juttatja kifejezésre az elnevezés. közönséges édesgyökerű-páfrány’. Fűvészk. J: ’Daphne mezereum. 1783: Farkas-csereÐznye (NclB. a növény bogyószerű. majd páviai tanár. 1948: farkasbogyó (MagyGyógyn.vagy kendőző farkas-cseresznye (Hoffmann–Wagner 40). ném. Vö. J: ’Daphne mezereum. farkasboroszlán 1805–13: „A’ farkas BoroÐzlán (vagy Farkashárs) sok környékeken terem MagyarorÑzágban is az árnyékos erdfkben” (Márton. wild pepper ’vadbors’. 1903: farkasbogyó (Hoffmann–Wagner 40). A farkascserge erdélyi népnyelvi szó. maró érzést okoznak a szájban. A farkasboroszlán összetett szó. A cserge utótag önállóan is feltűnik ’páf- . farkascseresnye (Péntek– Szabó. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. farkasborostyán.’. feketés. J: ’Atropa bella-donna. farkashárs. A farkascseresznye (1. a növény egyéb farkas előtagú neveivel: farkashárs. Márton alkotása.). hogy a bogyók égető. Marzell Atropa belladonna a.’. Marzell Daphne mezereum a. farkasborostyán (Péntek–Szabó. farkascserësnye. Wolfsbeere tükörfordítása. utótagja a borostyán ’Hedera helix’ nevének átvétele. A farkasbogyó (2. lat. A farkasbors valószínűleg Benkő alkotása. mely veszedelmes. farkascseresznye 1. a névadás alapja a növény sötétvörös. Növ. Az utótag magyarázatára l. | kendőző ~ 1903: fekete. a névadás alapja a növény feketés. A farkasbogyó ’maszlagos nadragulya’ (1. 1775: Farkas tsereÐzne (Csapó 188). — N. farkasbogyó 1. farkasborostyán N.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. N. Wolfskirsche tükörfordítása. 252). LXXVI. fekete csucsor’. ▌ 2. J: ’Scopolia carniolica. az előtag létrejöhetett a növény egyéb farkas előtagú elnevezései alapján. 1807: Farkas-tseresznye (Magy. farkascsërgő (ÚMTsz.) és ’közönséges édesgyökerű-páfrány’ (2. fàrkascserge fàrkascs(rge. — N. J: ’Dryopteris filix-mas. ▌ 2. Marzell Daphne mezereum a.

1903: farkasfű (Hoffmann– Wagner 109).-i OrvK. — N. farkasgyökér 1762: farkas gyökér (PP. Péntek–Szabó a rom. Ember és növényvilág 175) kifejezéssel hozzák kapcsolatba a növénynevet. cserge a..). .. J: ’Daphne mezereum. 1525 k. 1783: Farkas hárs (NclB. 1577 k. farkashárs (ÚMTsz. 3. Melius 155a . A farkas előtag a növény mérgező voltát jelzi. a): RMGl. 1775: Farkas gyökér (Csapó 88). TESz. J: ’Aconitum vulparia.: Farkas Haaſrol gr. birsalma ~ bisalma. farkasalma nevéből vették át. 1998: farkashárs (Priszter 355). amely nyilván az almaszerű termésre utal. — ~fa N. A farkasgégevirág összetett szó. Wolfskraut ’farkasfű’.) név hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre.. A jelentés kapcsolatban lehetett a növény fogazott. J: ’Aconitum napellus subsp. szintén mérgező. farkashárs’. luparia < lat. Fűvészk. (OrvK. farkas. lycóctonum a. Diószegi–(Fazeka alkotása.). 1583: farkas fiu (Clusius–Beythe 3a: BotTört. a név a növény fekete.. lykos ’farkas’. közönséges farkasalma’. J: ’ua. Ember és növényvilág 229. csinge a. A névadásra a ném. Szabó–Péntek. de mÿndqnÿk mergqs. 362). farkasgyükeret gr. 1948: farkasfű (MagyGyógyn. Marzell Delphinium staphisagria a. farkascserge farkascsinge N. farkasboroszlán.: Agnus castus: farkas haas (Növ. 272.) a ném. ném. 1520 k.. A hárs korai adataiban az r nem fordul elő. Ezerjófű 175. farkasfű 1. Wolfskraut tükörfordítása. wolf’s-bane ’farkasbaj. lycoctonum < gör. fàrkascsèrge. J: ’Aconitum vulparia. napellus. 613). fr. farkashásfa (NéprÉrt.a. és gör. 305).: RMGl. farkasveszedelem’. A farkasfű elnevezés (1. lupus ’farkas’. A farkas előtagot valószínűleg a növény R. az utótag magyarázatára l. ▌ 2. TESz. bisóma. farkashárs 1. Aconitum lycoctonum) hatására jött létre. WolffswurtÅ ’farkasgyökér’ (Melius 155a) is hatással lehetett. farkasgégevirág 1807: farkas gégevirág (Magy. lat. ţolu lupului ’Polypodium vulgare’ (Péntek–Szabó. Ember és növényvilág 276) neve is. azzal magyarázza a névadást. J: ’Aristolochia clematitis. farsang ~ fasang. J: ’Aristolochia clematitis. 316. EÅ kÿth Magÿarul Farkas haaſnak hÿnak aÅert NeweÅÿk annak. Ember és növényvilág 276). Farkasf× (Melius 155a). farkascsergő l. cserge a. WolffswurtÅ (Melius 155a) tükörfordítása. ha megetetik a növénnyel: „Az kÿth Deakul Aconitumnak mondanak Vagÿon ſok fele. Katika-sisakvirág’. Idegen nyelvi megfelelőre vö. A saspáfrány ’Pteridium aquilinum’ erdélyi népi nevei: fàrkascs(r(. fűrészes leveleivel. TESz. farkascs(rgő (Péntek–Szabó. A farkasgyökér a ném. farkasölő sisakvirág’. fàrkascs(rge. közönséges farkasalma’.’. 305). 276. A farkashárs ’közönséges farkasalma’ (2. gégevirág. Genaust Lupínus a.. ÚMTsz. vö. A névadás magyarázatára l. farkas. merth aÅ Farkaſth megh qlÿ ha megh aggÿak huſban qnnÿ” (OrvK. 305). Menſchen mxrder (Melius 20a). ang. farkasfű. vö. 97).). 806). mezei szarkaláb’. J: ’Consolida regalis. Péntek–Szabó. A farkaslepedő növénynév alapján feltételezhető.. 1783: Farkas-fü (NclB. 1578: Farkas f×. A farkasfű ’mezei szarkaláb’ (2. fassang.: Laureola: farkashas (CasGl. 35: 79). 129). hogy a farkas elpusztul. valamint szálkás termésével egyaránt.).) a növény lat. farkashásfa (ÚMTsz. J: ’Aristolochia clematitis. 613). fásáng.farkascsinge 163 farkashárs rányféle’ jelentéssel. Vö. 1841: farkas gégevirág (Barra 387). hogy a farkascserge összetételben a cserge utótag ’pokróc. A saspáfránynak feltűnik a farkaslepedő (Péntek–Szabó. farkascsönge (OrmSz. A növénynevekben a farkas elem elsősorban a növény mérgező voltát vagy egyszerűen csak hasznavehetetlenségét fejezi ki. EWUng. ’Aconitum’ (ÚMTsz.a. a hárs utótag talán a növény erős háncsrostjaira utal.). 371). — N. ném. farkasölő sisakvirág’. ▌ 3. A XVI. közönséges farkasalma’. 1470 k. sz. 379). mérgező magjaira utal. inetimologikus elem. A farkascsinge összetett szó. — ~fa N. takaró’ jelentésű.: Laureola: Cholafa Farkashas (Ortus: RMGl. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. tue-loup. neveinek (Aconitum vulparia. ▌ 2. utótagja nyelvjárási szó: csinge ’labda’ (ÚMTsz.

382). 1948: farkasméregfű (Halmai 5). farkasláb 1841: farkasláb (Barra 305). hogy a levelek állatnyelvhez hasonlítanak. Melius alkotása. 1998: farkasmaszlag (Priszter 514). XVI. Katika-sisakvirág’. hogy Farkas módra meg-ne nevetteſse az embert” (Veszelszki 374). az utótagra l. lycóctonum (< gör. A farkasnevetőfű Melius alkotása. maszlag. 1783: Farkas hézag gyökér (NclB. A névadás alapja a növény termése. A farkasnyelv szemléleti háttere. hogy a növény nedve mérgező. farkasméreg 1. 1805–13: „A’ FarkasmaÐzlag. az utótagra l. A farkasmaszlag összetett szó.’. farkas. vagy Vasbogyó egy napkeleti Indiai fának magva” (Márton. lykópous ’farkasláb. farkasborostyán. kapcsos korpafű’. Vö. ▌ 2. J: ’ua. 1948: farkasköröm (MagyGyógyn. görögszéna’. J: ’Aconitum napellus subsp. hogy a szőrös hajtások. 144). A farkasnyelv népi név. Ebet xl.a. a farkas előtagra l. amely karomhoz hasonló alakú. farkashézaggyökér 1. J: ’Aconitum vulparia. hogy a néphit szerint a golyvát eloszlatja a növény. farkasnevetőfű 1578: Farkas neuetx f× (Melius 175a). 125: 187–202. valamint arra. farkasnyom 1908: farkasnyom (Zelenyák . 422). kutyatej. — ~fű 1903: farkasméregfű (Hoffmann–Wagner 109). 1775: Farkashézaggyökér (Csapó 86). J: ’Ranunculus sceleratus. de ez nem igaz. J: ’ua. lat. A farkasköröm a farkas állatnév és az ismeretlen eredetű köröm ’szaruképződmény az ujjak végén’ összetétele. 1783: Farkas nevetö-fü (NclB. 1902: farkasköröm (Nyr. 164 farkasnyom TESz. ha reá kötik. farkasölő sisakvirág’. A farkashézaggyökér többszörösen összetett szó. Idegen nyelvi megfelelőre vö. A farkasméreg elnevezéshez hasonló társnevek: a farkasölőfű és a farkasfű a növény mérgező voltára utal. mintára jött létre: „Sardonius riſus. farkasnyelv N. vízi peszérce’. A lat. hogy a’ golyvát elveſztené [az ember]. farkas-kutyatej 1998: farkas-kutyatej (Priszter 372). J: ’Lycopus europaeus.’. de az illyen gyanús ki-menetelÍ próbáknak jobb békét hagyni. A farkas-kutyatej többszörösen összetett szó.) magyarázata. Veszelszki 374. szakny. 2: 36). Nyr. 81). lykóktonon ’farkasméreg’) tükörfordítása. J: ’Corydalis cava. Veszelszki így magyarázza a farkasnevetőfű elnevezést: „Azt mondják. 1578: Farkas hézac gyxkęr (Melius 143). J: ’Trigonella foenum-graecum. farkasköröm 1833: farkas-köröm (Kassai 2: 151). ▌ 2. Farkas neuetx f× ” (Melius 175a). farkas-kutyatej’. az utótagra l.farkashézaggyökér farkasbors. 341). farkastalpú’). 1798: Farkas-Héza[g]-gyökér (Veszelszki 68). hézaggyökér. Fűvészk. Genaust Lýcopus a. R.-i Lýcopus fordítása (< gör. nagy útifű’. korpafű’. hogy ezekkel a növényekkel mérgezték a farkasokat: „à gyxkerét húſſal xſÅue czinálod. 1948: Farkas hézaggyökér (MagyGyógyn. a farkas állatnév és a nyelv ’a hangok képzésében és az ízlelésben szerepet játszó szerv’ összetétele.. 369). a farkas előtag magyarázata. 1864: farkasköröm (CzF. A névadás magyarázata az. 281). J: ’Strychnos nux-vomica. méhek nevetése. — ~fű 1. 1793: Farkas méreg (Földi 15). ill. Növ. J: ’Euphorbia cyparissias. Wolfsgift ’farkasméreg’. 2. 31: 138). farkastalp. farkaslábú. farkastalp. A farkasméreg a lat. 2: 609). a gyökér szőrös farkasmancshoz hasonló. A farkasköröm ’kapcsos korpafű’ (2. farkasmaszlag 1783: Farkas MaÐzlag (NclB. ▌ 2. Farkasnyelv (MagyGyógyn. Farkaſt. ném. közönséges farkasalma’. az az. odvas keltike’. vö. A névadás magyarázatára l. — ~fű 1903: farkasláb-fű (Hoffmann–Wagner 6). 1775: Farkas nevetö-fü (Csapó 70). torzsikaboglárka’. a farkas előtag a növény mérgező voltát jelzi. farkashárs. J: ’Aristolochia clematitis. minden állatot meg xl” (Melius 156). 1775: Farkas méreg-fü (Csapó 88). a növény hivatalos elnevezése. Genaust lycóctonum a. sztrichninfa’. || farkasnevető 1813: F[arkas] nevető (Magy. napellus. J: 1864: ’Lycopodium. … hertelen embert. J: ’Plantago major. | 1902: ’Lycopodium clavatum.’. J: ’ua.

A farkas előtag azt jelzi. A névadás magyarázatára l. napellus. 1708: Farkas répa. répa ölőbab (→ bab). 1813: farkas R[épa] (Magy. Vö. farkasölőrépa l. 317).. barmot. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Lycopodium (< gör. farkasölő sisakvirág’. mérgező. Növényszótár 5). farkasszőlő 1. R. napellus < n#pus ’répa. 125: 187–202. 1783: Farkas-Ðzölö (NclB. 1903: farkasrépa (Hoffmann– Wagner 109). farkasf ű. 1775: Farkas répa (Csapó 88). lýkos ’farkas’. mintára (Aconitum napellus) jött létre (lat. 12. Vö. Növényszótár 5). (Melius 156). 377). 1783: Farkas répa (NclB. farkasölőgyökér 1807: farkasölő-gyökér (Magy. fekete. a növény földalatti. embert. R. J: ’Heracleum sphondylium. ▌ 2. ném. A farkasrépa elnevezése valószínűleg a ném. Wolffsbeer ’farkasbogyó’ (Melius 155a). a növény egyéb farkasölő jelzős neveivel: farkasölőbab (→ bab). 1588: farkastalp (Nyr. farkasölőrépa (→ répa). gör. tojásdad bogyóira vonatkozik. Wolfswurz ’farkasgyökér’ hatására jött létre. ▌ 2. Farkas xl× f× (Melius 155a). raisin de loup ’farkasszőlő’ tükörszava. 317). 1998: farkasszőlő (Priszter 447). 385). J: ’Lycopodium clavatum. 125: 198).farkasölőfű 165 farkastalp 91). PPB. A négylevelű jelzőre l. Wolffsbeer részfordítása. a szőlő utótag magyarázó szerepű: „Igen haſonlo à leuele à Vad ſÅxlx leueléhxz” (Melius 155a). farkasölőgyökér. lykópous ’farkaslábú’) hatására jöhetett létre. 12. PPE. A farkasszőlő ’fekete békabogyó’ (2. R. farkasölőrépa (→ répa). vö. Szóhalm. bab Genaust lycóctonum a. Nyr. napellus < n#pus ’répa. J: ’Aconitum vulparia. farkasölőfű. Karika répa. Aconitum napellus (< lat. 1783: Farkas Ðzölö (NclB. Farkasnyom (MagyGyógyn. 1783: Farkas ölö fü (NclB. A farkasszőlő ’négylevelű farkasszőlő’ (1. J: ’Aconitum napellus subsp. ném. kteínein ’ölni’). Wolfsbeeren ’farkasbogyó’. farkastalp. Fűvészk. Katika-sisakvirág’. A névadás magyarázatára l. 1903: farkasszőlő (Hoffmann–Wagner 110). ha meg-eſzi.) tükörfordítás. gyökér’). pódion ’kis láb’. J: ’ua. 1791: Farkas Szölö (Lumnitzer 216). 1903: farkasölőfű (Hoffmann–Wagner 109). nevének (Aconitum lycoctonum) fordításával keletkezett. de nyilván hatással voltak rá a növény egyéb farkas előtagú nevei: farkasölőfű. kapcsos korpafű’. TESz. Fűvészk. répaszerű gyökereire utal. ang. de nyilván a magyar nyelv egyéb mérgező farkasszőlő (1.’.) névadási szemlélet magyarázatára l. (PP. A gyökér utótag lat. farkas. A farkasölőfű Melius alkotása a növény régi lat.a. — N. Rácz szerint a fr. 2. fekete békabogyó. 317. J: ’Actaea spicata. 364). négylevelűf ű. 1843: Farkasrépa (Bugát. Fűvészk. a növény föld alatti. 1578: Farkas xlx f×nec gr. A farkasszőlő ’farkasölő sisakvirág’ (3. Katika-sisakvirág’.) a ném. farkasölőfű 1. 38). A répa utótag létrejöhetett a lat. — ~fű 1903: far- . Fűvészk. mérgező részére vonatkozik: „Ez a’ mérges fÍvek köztt leg-mérgeſsebb. farkasölő sisakvirág’. Nyr. ném. gyökér’) hatására is. — négylevelű ~ 1998: négylevelű farkasszőlő (Priszter 447). lykóktonos ’farkasölő’ < lýkos ’farkas’. farkasölőbab l. közönséges medvetalp’. Marzell Aconitum napellus a. napellus. 379). J: ’Aconitum vulparia. Idegen nyelvi megfelelőre vö. 13. négylevelű farkasszőlő’. fox grape ’rókaszőlő’. hogy „egy kis ſzölö ſzem nagyságú gyümölts vagy bogyó vagyon” (Csapó 65) a növényen.. lycóctonum (< gör. A farkas előtag a növény mérgező voltára utal. kicsi. J: ’Aconitum vulparia. R. A farkasnyom a lat. 123–124). 1911: farkasölőfű (Cserey. lat.) elnevezésű növényneve is hatással lehetett kialakulására. a szőlő utótag a növény fekete. 1807: farkasölő-fű (Magy. farkasrépa 1. farkasMagy. farkasölő sisakvirág’. ▌ 2. ▌ 2. 125: 187–202. Idegen nyelvi megfelelőre vö. J: ’Aconitum napellus subsp. 1911: farkasszőlő (Cserey. 379). hogy a növény erősen mérgező. J: ’Paris quadrifolia. ▌ 3. egyeránt el-öl” (Veszelszki 319). 1775: Farkas Ðzölö (Csapó 65). a szőlő utótag arra utal. farkastalp 1. Fuchsbeere ’rókaszőlő’. J: ’Aconitum vulparia.). farkasölő sisakvirág’. a farkasölő előtagra l. gör. A farkasölőgyökér Diószegi–Fazekas alkotása.

| nagyobbik ~ 1595: nagyobbik fetske fivnek gr. teord megh. nyelvújítási tükörszó latin mintára. A farkastop valószínűleg Ballagi alkotása. hajszálvékony szőrben végződő hajtások. farkastalpú’) tükörfordítása. J: ’Lycopodium clavatum. Volfsfuss ’farkasláb’. Feczke fé (SzikszF. A farkastalp ’vízi peszérce’ (2. J: ’ua. mely genusnév.) medvetalp és medveköröm elnevezése. J: ’Lycopus europaeus. J: ’Alchemilla acutiloba. mélyen bevágott levelek farkasmancshoz hasonlítanak. lýkos ’farkas’. J: ’Euphorbia cyparissias. 1595: Kis Fetske fiju (Beythe 56). Bärlapp. 1583: fechke fiu Asclepias (Clusius–Beythe 3: BotTört. hogy a növény nem igazi sáfrány. gör. lapos. 1948: fattyúsáfrány (MagyGyógyn. Bastard-Saffran tükörfordítása.: „Fechke fweth de aÅ gÿeokereth. az utótag a jóféle sáfrányhoz ’Crocus sativus’ való hasonlóságot jelzi. ▌ 3. a libatop mintájára hozta létre. 1813: F[arkas] téj (Magy.-i Lýcopus (< gör. Marzell Carthamus tinctorius a. 22: 74). — ~fű N. ▌ 3. ▌ 4. farkaslépés’. KolbenbÀrlapp. A névadás alapja a növény húsos. — N. J: ’Chelidonium majus. 1590: Asclepias vel hirundinaria: Etetes ellen valo fé. Lycopodium (< gör.) a lat. ang. vérehulló fecskefű’. — kis ~ 1578: Kis fetske f× (Melius 179). J: ’Carthamus tinctorius. bastard saffron ’fattyúsáfrány’. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. 1798: KiÐseb fetske-fÍ (Veszelszki 158). ugyanazon a névadási szemléleten alapul. 129). — N..) lat. farkastej 1775: Farkas-téj (Csapó 80). 1908: farkastalp (Zelenyák 91). 263). lycóctonum a.’. farkaslábú. A névadás magyarázata.) és ’martilapu’ (5. 2.’. ficaria. A top utótag magyarázatára l. hegyeskaréjú palástfű’. gemeiner Wolfstrapp ’farkasnyom. ném. Marzell Heracleum sphondylium a. fecskefüvet gr. J: ’ua. Fűvészk. a névadás magyarázatára l. ökörfark farok l. pódion ’kis láb’. ▌ 5. 1798: Fetske fÍ (Veszelszki 157). kapcsos korpafű’. A farkas előtag magyarázatára l.’. farkastalpfü (FöldrKözl. gör. farkastop 1868: farkas-topp (Ball. farkkóró l. auagi. A fattyúsáfrány a ném. J: ’ua. fecske l. ném. A farkastalp ’kapcsos korpafű’ (3. 369). kÿth merqgh gÿqÅeo fwnek is hÿnak. — N. A farkas előtag a növény mérgező hatására utal. 1577 k. sáfrányszeklice’. libatop.: RMGl. 1998: fecskefű (Priszter 335).. 1775: Nagy fetske-fü (Csapó 91). mint a közönséges medvetalp (1. farkas-kutyatej’. farkastalp (MagyGyógyn. 38). a növények levelei állati talphoz hasonlóak.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. KeulenbÀrlapp. 315).’. — nagy ~ 1595: nagy fetske fiju (Beythe 55a). mintára jött létre. szakny. 1775: . J: ’Tussilago farfara. 1578: Fetske f× (Melius 178a). A névadás magyarázata. Wolfsklauen. ebtej. | vérehulló ~ 1998: vérehulló fecskefű (Priszter 335). J: ’ua. 327). vízi peszérce’. vérenhulló~ (→ vérehullófű) fecskefű 1. J: ’Solanum dulcamara. farkasvirág (Jávorka 978). kesernyés csucsor’. bárány~ fattyúsáfrány 1903: fattyú sáfrány (Hoffmann–Wagner 162). 1775: Kis fetske-fü (Csapó 92). nyugati salátaboglárka’. lykópous ’farkaslábú’) tükörfordítása. 1: 352). Idegen nyelvi megfelelőkre vö. farkastalpfű (MagyGyógyn.. hogy a szőrös. 1948: farkastalp (Halmai 6).farkastej 166 fecskefű kastalp-fű (Hoffmann–Wagner 6). hogy a fehér. Wolfsmilch tükörfordítása. a fattyú előtag arra utal. martilapu’. lykópous ’farkasláb. | kisebb ~ 1578: Kiſſeb fetske f× (Melius 179a). (ÚMTsz. farkasvirág 1948: farkasvirág (MagyGyógyn. teod aÅ fakadekra” (OrvK. kapcsos korpafű’. J: ’Ranunculus ficaria subsp. ▌ 2. 1583: fechke fiu (Clusius–Beythe 3a: BotTört.). 175/26). J: ’Lycopodium clavatum. A farkastalp valószínűleg a R. 1783: Farkas-téj (NclB. 128). a lat. (Beythe 55a). 256). 125: 187–202. ném. Genaust Lýcopus a. A farkastej a ném. valamint a gyökér szőrös farkasmancshoz hasonló. a magyar nyelvben keletkezett összetétel. farkastalp. Idegen nyelvi megfelelőre vö. állati talphoz hasonló levele. A farkasvirág népies elnevezés. Wolfsklau ’farkasköröm’ hatására jött létre. A farkastalp ’hegyeskaréjú palástfű’ (4. Nyr. Genaust Euphorbia a. 371).

ang. madársósdi. a növény egyéb madár előtagú neveit: madársóska. erdei madársóska’. J: ’Potentilla anserina. 1775: Fejér-tövisk (Csapó 165). J: ’ua. J: ’Vincetoxicum hirundinaria. A név magyarázata Melius szerint az.: RMGl. erdei madársóska’. A névalkotásra mindenképpen hatással lehetett a ném. fehérhátúfű 1775: Fehérhátu-fü (Csapó 164). 2. hogy bárhol megsértve a növényt. Fűvészk. fehérgyökér 1578: Feyér gyxkęr (Melius 185). fehérhúsvét 1903: fehér húsvét (Hoffmann–Wagner 115). fecskegyökér l. a Melius-szövegben idézett Chelidonia-vizes kezelés következménye végzetes szembetegség. libapimpó’. A fecskefű elnevezés magyarázatára az is elfogadható. vö. a lat. 1813: Fejér. 1595: Feier txuisk (Beythe 13). hogy à Fetskéc à fioc ſÅemét ezzel gyogyittyác” (Melius 178a). calidonia. az utótagra l. | mezei fehér~ . ném. 357).: Celidonia: hirundinina herba (GyöngySzt. 1560 k. az utótagra l. hogy a növény virágzásának ideje egybeesik a fecskék megérkezésével. ol. chelidón ’fecske’). közönséges méreggyilok’. 1775: Fetske gyökér (Csapó 261). ha megérnek.’. A fecskefű elnevezés a lat. vagy az. or. J: ’Oxalis acetosella. mikor elmégyenpenig akkor ſzokott hervadni” (Nadányi 398). J: ’Polygonatum odoratum. narancssárga színű tejnedvet ereszt. A vérehulló jelző magyarázata. Kováts Mihály Műszótárában másképp fejti meg a fecskefű nevet: „a fecskefű hegyes és kinyílt fejér gyapjas tömlőcskéi csaknem hasonlók a repülő fecskéhez” (200). Osterblume ’húsvéti virág’. a madárféle előtag arra utal. 256). A fecskesóska magyarázatára l. hogy a hosszan elkeskenyedő levél a fecske farkához hasonlítható. swallows wort. A névadás magyarázatára l. a R. fecskefű fecskesósdi 1783: Fetske-Sósdi (NclB. teljes vakság lehet — jegyzi meg Szabó Attila (Szabó. A fecskegyökér ’közönséges méreggyilok’ (3. mezei iringó’. ezüstöshátúf ű. vö. 1783: Fejér gyökerü fü (NclB. A névadás alapja a növény korai virágzása. ластовен. a füsti fecskéhez hasonlítanak. ném. ill. J: ’Anemone nemorosa. A kis és kisebb fecskefű ’nyugati salátaboglárka’ (2. fehértövis 1. Vö. sóska. Chelidoniū minus (Melius 179) tükörfordítása. hogy a növény hüvelyes termésében gyapjas. weisse Scwalbenwurz. || fecskegyökér 1745: Fetske gyökér (Torkos 10). Chelidonium (< gör.’. gyenge. A névadás magyarázatára l. hirundina elnevezésének fordításával jött létre. аптечный. fecskesóska 1813: fetske. 376). 1903: fecskefű (Hoffmann–Wagner 51). Schwalben- wurtz tükörfordítása. hogy a növény apró sóskaféle. J: ’ua. — fehérgyökerűfű 1775: Fehér gyökerü-fü (Csapó 236).fecskesósdi 167 fehértövis Fetske-fü (Csapó 261). A fecskesósdi Benkő alkotása. ▌ 2. fr. J: ’Eryngium campestre. berki szellőrózsa’. A fehérgyökér és fehérgyökerűfű elnevezések a növény gyökerének színére utalnak: „A’ gyökere fejér. Schöllkraut. ném. Idegen nyelvi megfelelőre vö. J: ’Oxalis acetosella. WeiÐswurz (Melius 185) tükörfordítása. hogy „Azért hiyác Fetske f×nec. A növény neve más nyelvekben is a fecske állatnévvel képzett. gyenge Gy[ökér] (Magy.) a német Schwalben-wurtÅel (Torkos 10). vö. 1578: feiér txuisknec (Melius 47). lat. 1903: fecskegyökér (Hoffmann–Wagner 51). 371). A fehérhúsvét valószínűleg német mintára alakult ki. calandine. Schwalbenkraut. „A’ gyökere hoÐzÐzú fejér” (Csapó 237). Fűvészk. 1783: Fejér-hátu-fü (NclB. Melius 439–40). Schwalbenkraut ’fecskefű’ (Melius 178a) is. madár Sóska (Magy. 1584: „hirundinum herba” (Clusius–Beythe 11). fecskesóska. ang. hoÐÐzúkas” (Veszelszki 354). 2. amelyek. A középkorban a vérehulló fecskefű nedvét vízzel vegyítve sikeresen használták szemfertőzések és más szembetegségek gyógyítására (Melius 178a). A fehérgyökér Melius alkotása. chelidoine grande. 369). sósdi. máriatövis’. Schwalbenwurz. Nadányi másképp vélekedik „akkor virágzik zöldellik mikor a’ fecske meg-jő. 387). orvosi salamonpecsét’. fecskesósdi. A névadás szemléleti háttere az. great celandine. széles magvacskák vannak. cinerognolle. a ném. J: ’Silybum marianum.) nevet Melius hozta létre.

A fehértövis ’máriatövis’ (1. feketegyökér (MagyGyógyn. horzsol’) ige mozzanatos -t képzős származékának a főnevesült igeneve a fentő. (Melius 154).: Fqkelÿ fweth kÿth Eordqgh harapta fwnek is hÿnak (OrvK. 407). jegenyefenyő | Abies alba. nyers’ < scabiēs ’rüh. A fehértövis ’mezei iringó’ (2. nagy sarkantyúka’.) Melius alkotása. A fentő bizonytalan eredetű. Fűvészk. fentő1 a. 548/3). Ember és növényvilág 197). közönséges jegenyefenyő’. a tövis utótagra l. fehér. ezüstlevelü-fenyő . 407) (< lat. varjútövis. kosz. szamárbogáncs’. UEWb. szürkés színű. súrolására használták. A felfutó és fárafolyófű a fut ’növény kúszik’ és a folyik ’növény kúszik’ -ó melléknévi igenévképzős származéka. a finnugor eredetű tövik ige tövéből keletkezett -s deverbális nomenképzővel és denominális -k képzővel. ſzára. Csapó így magyarázza: „ſzöſzös fehér levelei vagynak” (Csapó 90). fenyő 1. J: Abies alba. hogy a növényt „Házi kertekben az ablakokra fel-futatják” (Csapó 280). Vö. varjútövis’. | 1578: ’Abies. eb~fű. amely kálciumban. A névadás alapja a fekete karógyökér. fejecske l. királyszínűvirág. ezüstfenyő (Péntek–Szabó. foszforban gazdag: „gyökere nagy. EWUNg. 369). Fenugrek (NclB. 1578: fekély f× (Melius 155). hogy a növény levele fehér foltos. hogy a növényt edények dörzsölésére. fenugrec. A feketegyökér a ném. Benkő 66.). tálmosóf ű. N. A fehértövis ’varjútövis’ (4. görögszéna’. pirosak.. bárány~fű. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. 1578: Fxnny× (Melius 18a). 1775: Fekély-fü (Csapó 292).: abies: fene (SchlSzj. J: ’ua. ótvar. száz~f ű (→ százfű) fekélyfű 1577 k. — ezüst~ N.’. fekélyek. A fekélyfű ’ördögharaptafű’ (1. J: ’ua. varf ű. kivül fekete” (Barra 302). J: ’Symphytum officinale. 1783: Fejér hátú Tövis (NclB. Spina alba (Melius 46a) tükörfordítása. ördögharaptafű’. foenum-graecum ’görög széna’) átvétele.fekélyfű 168 fenyő 1798: Mezei fejér-tövisk (Veszelszki 143).) a lat. borjú~fű. feketegyökér N. a fenő elemre népetimológia is hatással lehetett. A tövis utótag ’tüskés növény’ jelentésű. fentő1 a. 2. fehértövis (MagyGyógyn. ang. ném. A névadás magyarázata. scabiōsus ’durva. fr. sz. J: ’Onopordum acanthium. fenőgrék 1783: Fenögrék (NclB. v. | ezüstlevelű~ N. Idegen nyelvi megfelelőre vö.: Fekély fű (De Herbis: RMGl. fenyő’. 258). sárgák. 1998: fenőgrék (Priszter 526). hogy a növény tüskés. nomine feniosaunicza” (TESz. J: ’ua. ágas.) magyarázata. var’) fordítása. valószínűleg a fen (eredeti jelentése ’dörzsöl.) népi név. 163). A fentőfű elnevezés magyarázata az. 429). Milchdistel. 412). hogy a virágok nagyok. barát~fű (→ barátfő). leveleit finom. scabiosa (< lat. 1075/†1124/†1217: „caput est riuuli. hogy a növény szúrósan fogazott. Vö. nemezes szőr borítja. 1798: Fentf-fÍ (Veszelszki 205). narancssárgák. holy thistle. 218). (Beythe 6a). fennugreek. 1775: Fekélyfü (Csapó 210). mezei varfű’. blessed thistle. ▌ 2. A királyszín arra utal. || királyszín felfutó 1807: Királyszín-felfutó (Magy.) fehérhátútövis elnevezésének szemléleti háttere.: RMGl. J: 1075/†1124/†1217: ’Pinus. 1405 k. ▌ 4. Melius ezt írja: „Ez yrdxg harapta f× virága. Éder. valamint fehéres. kelések gyógyítására használták mindkét növényt. a lat. Schwarzwurz tü- körfordítása. J: ’Rhamnus cathartica.’. A két növény felépítése hasonló. 361). 1813: Fenőgrék (Magy. J: ’Tropaeolum majus. orros~fű. J: ’Knautia arvensis. Silberdistel. 1595: fenyxnek gr. Fűvészk.’. közönséges jegenyefenyő’. A szamárbogáncs (3. ▌ 3. J: ’Succisa pratensis. — fehérhátú~ 1775: Fehér hátutövis (Csapó 90). 233). mezei zsurló’. 1578: Fekęlyf×nec gr. || fárafolyófű 1798: fára folyó-fÍ (Veszelszki 323). fekete nadályt ő’. káliumban. felfutó — sárga ~ 1775: Sárga fel-futó (Csapó 279). 247).) és ’mezei varfű’ (2. 1783: Sárga fel-fútó (NclB. A fenőgrék a ném. TESz. magyarázata. XVI. fentőfű 1783: Fentö-fü (NclB. haſonló à Scabioſahoz à varf×hxz” (Melius 155). J: ’Equisetum arvense. vö. 520. halál~ fejű l. J: ’Trigonella foenum-graecum.

| keresztes~ 1584: Köröztös fenyo (Clusius– Beythe 23). | gyantás~ 1948: gyantás fenyő (Halmai 5). J: ’ua. Növ. 1783: Kereſztes fenyö (NclB. A keresztes jelző a vízszintesen keresztszerűen elálló ágakra utal.: fè‚v fa[t] gr. ? votj. 1583: apro fenyö (Clusius– Beythe 5: BotTört.). közönséges jegenyefenyő’. | töviskés~ 1583: teuiskes fenyo (Clusius–Beythe 5: BotTört. J: ’ua. J: ’Abies alba. J: ’ua. J: ’ua. — földi ~fű 1577 k. | fésűs~ 1948: fésűs fenyő (Halmai 5).: RMGl. — ~fű 1903: fenyőfű (Hoffmann–Wagner 119). 384).’. 1783: Apró-fenyö (NclB. hogy a fenyőféléket a népi növényismeret nem különíti el igazán. valamint lapos tűlevelei fonákján két világos csík van. 1578: Fxnny×nec gr.: RMGl.’. Fenyxfa (Beythe 6a). Idegen nyelvi megfelelőkre l. J: ’ua.’. 1578: Fxldi fxnny× f× (Melius 171). ill. 1430 k. J: ’ua. 521). jegenyefenyő’. J: ’Ajuga chamaepitys. J: ’Picea abies. feny. — N. kalincaínfű’. пумель ’fiatal hajtás.’.alapszava ősi örökség a finnugor korból. valószínű azonban. havasi fenyő (Péntek–Szabó.fenyő 169 fenyő (Péntek–Szabó. Weiß . | fehércsíkú~ 1948: fehér csiku fenyő (Halmai 5). Az ezüstlevelű jelző Erdélyben használatos. glauca) is szerepet játszhatott. hogy más növényekre. kalincaínfű’. (Melius 18a).’.: RMGl. A magyar szó ny hangja feltehetőleg az eredeti *n folytatója lehet. a gyantás jelző a fa gyantatartalmára vonatkozik. — ~fa 1231: „ubi iuxta arbores feneufa est meta” (MNy. | 1578: ’Ajuga chamaepitys. J: ’ua. | közönséges~ 1841: közönséges fenyő (Barra 420). V. | paraszt~ N. J: ’ua. J: ’ua. Fűvészk. J: ’ua. J: 1577 k. | 1578: ’Picea abies.: abies: fenÿefa (SchlGl. | szurkos~ 1807: szurkos Fenyf (Magy. 130). (Melius 9a). 1250/1392: „In arbore qui wlgo dicitur fenywfa” (OklSz. J: ’Juniperus communis. 1595: Abies: Ein Thannbaum: Fenyü-fá (Ver. Pinus: Fiechten baum: Fenyeu-fa (Ver. 427).. közönséges boróka’. A finnugor alapalak *p"n‹ lehetett. talán kicsinyítő funkciójú. 22: 67).: juniperus: apro fenÿe (BesztSzj. közönséges jegenyefenyő’. | szőke~ 1578: ÐÅxke Fxnny×bxl gr. | kontyos~ 1948: kontosfenyő (Halmai 64). J: ’Abies. fésüsen állók” (Hoffmann–Wagner 186). 233). Ud. A szőke jelző megkülönböztető szerepű. fiatal fa’. A szóvégi -ő (~ -ű. 369). 1578: „A SÅxmxrkénec vagy Fxnny×fánac dioi. vö.’. ponAľ ’fiatal fenyőfa’.: „Feoldÿ fenÿw fweth teorÿ eoÅwe MeÅÅel” (OrvK.’.… hegyük kicsípett. tükörfordítás. — földi~ 1775: Földi fenyö (Csapó 125). J: ’Abies alba. két sorban. hogy a fenyő lapos tűleveleinek fonákján két világos csík van.’. többek között az indás ínfűre ’Ajuga reptans’ vonatkozó részek is belekeveredtek a szócikkbe. 425).). -é) képzőelem lehet. J: ’ua. A névadásban hasonlóságon alapuló névátvitel (az ezüstfenyő egy másik fenyőfaj elnevezése: Picea pungens f. és az fa heya hurut ellen jó”. kalincaínfű’. ném.). 1783: Töviskes-fenyö (NclB. A fésűs jelző a tüskékre vonatkozik: „Levelei rövidek. Kreuztanne ’keresztesfenyő’. | havasi~ N. 1525 k. LX. Ember és növényvilág 269). az. 427). J: ’ua. 1416 u. A leírást Gombocz teljes egészéban az Ajuga chamaepytisszel azonosítja. — földönfolyó~ 1783: Földön folyó fenyö (NclB. fenyő’. Fűvészk.: RMGl. ▌ 5. ▌ 3. 1783: Földi-fenyö (NclB.: ’Ajuga chamaepitys. keresztesfenyő. a névadás alapja a fenyőtüskék ezüstös színe. körösztös fenyű (ÚMTSz. 5: 34). 430). közönséges lucfenyő’.’. k(r(szt(sfenyü. A fenyő származékszó. 214). | szurkos~fa 1783: Szurkos Fenyö-fa (NclB. fènèfa (TESz. Weißtanne. J: ’Lycopodium clavatum. 211). 1813: főldönnfolyó F[enyő] (Magy. 173/20).).’. KorÑzikában és felsf OlaÑzorÑzágban terem a’ leg magasabb bértzeken…” (Márton.’. azt jelzi. kapcsos korpafű’. ? zürj.’. közönséges jegenyefenyő’./1450 k. A fehér csíkú jelző arra vonatkozik. közönséges lucfenyő’. Fxnny× fa (Melius 18). ▌ 4.’. MagyarorÑzágban. Weißfichte. J: ’ua. 2. J: 1231: ’Pinus. | veres~ 1805–13: „A’ veresfenyf ffképpen Tirolisban. parasztfenyő (Péntek– Szabó. Ember és növényvilág 197). hogy a fa kérge szürkésfehér. 1552: fxny×fa (TESz. — fürtös~ 1903: fürtös fenyő (Hoffmann–Wagner 186). ▌ 2. 233). 214).: Juniperus: Fenÿew (Ortus: RMGl. 130). — apró~ 1395 k. fenyő-fa a. pomeľ ’fenyő’. | ’Abies alba. vö. Ember és növényvilág 269). 425). A szó eredeti jelentése ’fiatal fenyőfa’ lehetett.

fenyőciprus

170

festőfű

Thannenbaum. A szurkos jelző a fa sötét kérgére, erősen gyantás tobozára, ill. gyantatartalmára vonatkozik: „Fenÿw Åurkoth kÿwel aÅ haÿokat kenÿk” (OrvK. 325/35). A fa sötét kérgére és gyantatartalmára utaló szurkosfenyő, szurokfenyő elsősorban a közönséges luc ’Picea abies’ elnevezései, ennek korrelatív párja a fehérfenyő ’Abies alba; közönséges jegenyefenyő’ elnevezés, mivel ennek a kérge szürkésfehér. A két fajt a köznyelvben gyakran összekeverik. A veres jelző ’Abies alba’ téves, fenyőfélék összekeveréséből keletkezett. A fenyő ’közönséges boróka’ (2.) hasonlóság alapján jött létre, az apró és töviskés jelzők nyilván a lat. „ſpinoſa, & minor” (Clusius–Beythe 18) fordításával keletkeztek, az apró jelzőre l. még gyalogfenyő. A földifenyőfű ’kalincaínfű’ (3.) Melius alkotása, a név a gör. chamaepitys (< gör. chamaí ’a földön’, pítys ’fenyő’) fordítása: „Chamæpitys Gxrxg×l, az az, Fxldi fxnny× f×, mert à leuele ollyan ſÅagu mint à Fxnny×nec” (Melius 171). A névadás alapja, hogy a növény felépítése a kicsi fenyőéhez hasonló. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ném. Erdpin ’földifenyő’ (Veszelszki 261), Erdkiefer, ang. ground pine. A fürtös, kontyos jelző ’közönséges lucfenyő’ (4.) a fa kúp alakú koronájára utal, a puha, síma jelzők a növény fájára, ill. kérgére vonatkoznak. A havasifenyő (a havasi jelző a fa előfordulási helyét jelzi) és a parasztfenyő (a paraszt jelző a fenyőfa közismertségére vonatkozik) elnevezések Erdélyben fordulnak elő. A keresztes jelző a keresztszerűen álló ágakat jelzi. A kapcsos korpafű (5.) örökzöld, ezért hasonlóság alapján kapta a fenyő elnevezést. A földönfolyó jelzőre l. földönfolyómoh (→ moh).

rus communis; közönséges boróka’. A fenyőciprus összetett szó, az előtagra l. fenyő, az utótagra l. ciprus. A névadás magyarázata, hogy a növény fenyőfára emlékeztet. Idegen nyelvi megfelelőre vö. ném. R. Feldcypresse. Marzell Juniperus communis a. fenyvesbogyó N. fenyvesbogyó (MagyGyógyn. 208). J: ’Vaccinium myrtillus; áfonya’. A fenyvesbogyó összetett szó, a fenyő -s melléknévképzős származékának és a bogyó elemnek az összetétele. A névadás magyarázata, hogy a növény savanyú talajokon, így pl. fenyves erdőkben fordul elő elsősorban, termése fekete bogyó.
féreg l. szőr~

féregmag 1903: féregmag (Hoffmann– Wagner 163); 1948: féregmag (MagyGyógyn. 314). J: ’Artemisia vulgaris; fekete üröm’. A féregmag valószínűleg a ném. Wurmkraut ’féregfű’ részfordításával keletkezett, a mag magyarázó szerepű, a növény magját és levelét használták féregűzésre.
festő l. bor~

EtSz.; Marzell Abies alba a., Ajuga chamaepitys a., Picea abies a.; MSzFE.; Szabó: Melius 374, 437; TESz.; EWUng; UEWb. 416. Genaust Chamaeálo( a. — Ö:
balzsam~fa, balzsam-jegenye~ (→ balzsamfenyőfa), bors~, bükk~, bús~ (→ lucfenyő), gyalog~, gyalog~boróka, jegenye~, luc~, szemerke~, szurok~ (→ szurokfa), tisza~.

fenyőciprus — mezőn termő magas ~ 1578: keÐer×b am az mezxn termx magas fxnny× Cyproſnál (Melius 8–8a). J: ’Junipe-

festőfű 1. 1775: feÐtö fünek gr. (Csapó 229). J: ’Genista tinctoria; festőrekettye’. — sárga ~ 1578: Sárga feſtx f× (Melius 98); 1775: Sárga feÐtö-fü (Csapó 228); 1783: Sárga feÐtö fü (NclB. 401). J: ’Genista tinctoria; festőrekettye’. || festővirág 1775: FeÐtö virág (Csapó 228); 1783: FeÐtö virág (NclB. 401). J: ’ua.’. — sárga festővirág 1578: Sárga feſtx virág (Melius 98). J: ’ua.’. ▌ 2. 1578: Feſtx f× (Melius 54); 1775: FeÐtö-fü (Csapó 245). J: ’Saponaria officinalis; szappanfű’. || summa~ 1578: Summa feſtx f× (Melius 54a). J: ’Saponaria officinalis; szappanfű’. ▌ 3. 1708: „Feſtf fü, Pirosító, Buzér fü” (PP. Róbia a.); 1775: FeÐtö-fü (Csapó 47); 1998: festőfű (Priszter 485). J: ’Rubia tinctorum; buzér’. — veres ~ 1775: VeresfeÐtö-fü (Csapó 47). J: ’ua.’. | veresre ~ 1813: veresre Festő fű (Magy. Fűvészk. 2. 369). J: ’Rubia tinctorum; buzér’. ▌ 4. — sárgára ~ 1813: sárgára Festő fű (Magy. Fűvészk. 2. 369). J: ’Carthamus tinctorius; sáfrányszeklice’. A festőrekettye sárga festőfű neve Melius

festőgyökér

171

fodorka

alkotása, a lat. Tinctorius flos (Melius 98) fordítása, a névadásra hatással lehetett a ném. Ferbblumen (Melius 98) is. A névadás magyarázata, hogy a növényt festésre használják, a sárga jelző a virág színére utal: „ſárga virága, à leuele mint à SÅanotnac, Sárgát feſtenec vęle” (Melius 98). A név megfelelői megvannak más európai nyelvekben is; vö.: R. ném. Färberginſter, gelbe Färberblumme (Veszelszki 233); ang. dyer’s weed. A festőfű ’szappanfű’ (2.) nevet hasonlóságon alapuló névátvitellel hozta létre Melius. A summafestőfű (vö. lat. summa ’főhely, első hely’) jelentése valószínűleg ’az első helyen lévő festőfű’, szintén Melius alkotása, egyedi adat. A festőfű ’buzér’ (3.) névadás magyarázata, hogy a növény gyökeréből kivont vörös festéket posztó festésére használták, vö. festőgyökér. A sárgára festőfű ’sáfrányszeklice’ (4.) elnevezés magyarázata, hogy a növény virágai vízben oldódó narancsvörös festékanyagot (carthamin) tartalmaznak, ezért a hatóanyagért mint konyhai festőnövényt és drogot is számon tartották. festőgyökér — veres ~ XVI. sz. v.: Rubia tinctorum. Lappa minor: Pyritho ffw. Veress festő győkér. Pirossító győkér (De Herbis: RMGl. 258); 1783: Veres feÐtö gyökér (NclB. 330). J: ’Rubia tinctorum; buzér’. A veres festő jelzők a lat. szakny.-i Rubia tinctorum (< lat. Rubia ’piros’, lat. tingere ’festeni’) fordításával jöttek létre, a gyökér magyarázata, hogy a növény vöröses-barna gyökeréből piros festéket nyernek. Vö. festőfű.

össze az új növénykéket, a fiakat: „Tőlevelei közül nő ki egyenes, …, és a közeli növényeket összekötő, olykor félméteres leveles indája” (Európa vadvirágai 111).
ficfa l. fűz

festőrekettye 1998: festőrekettye (Priszter 383). J: ’Genista tinctoria; festőrekettye’. A festőrekettye összetett szó, a növény tudományos neve, az előtagra l. festőfű, az utótagra l. rekettye.
fiak l. lúd~ étke

fiasfű 1783: Fias-fü (NclB. 384); 1791: Fias-fü (Lumnitzer 235). J: ’Ajuga reptans; indás ínfű’. A fiasfű Benkő alkotása; a fiú ’utód, új növényhajtás’ -s melléknévképzős származékának és a fű magyarázó elemnek az összetétele. A névadás magyarázata, hogy a növény indás, indákkal szaporodik, az indák kötik

fodorka 1. 1578: Fodorka (Melius 37); 1775: Fodorka (Csapó 60). J: ’Teucrium chamaedrys; sarlós gamandor’. ▌ 2. 1783: Fodorka (NclB. 344); 1813: Fodorka (Magy. Fűvészk. 2. 369). J: ’Chenopodium botrys; mirigyes libatop’. || fodorkás 1798: Fodorkás (Veszelszki 47). J: ’ua.’. ▌ 3. 1793: Fodorka (Földi 27); 1807: Fodorka (Magy. Fűvészk. 559). J: 1793, 1807: ’Adiantum; vénuszfodorka’. | ’Adiantum capillus-veneris; vénuszhaj’. — ~fű 1843: Fodorkafü (Bugát, Szóhalm. 133–134). J: ’ua.’. ▌ 4. — kövi ~ 1998: kövi fodorka (Priszter 308). J: ’Asplenium ruta-muraria; kövi fodorka’. ▌ 5. — fekete ~ 1998: fekete fodorka (Priszter 308). J: ’Asplenium adiantum-nigrum; fekete fodorka’. ▌ 6. — aranyos ~ 1998: aranyos fodorka (Priszter 308). J: ’Asplenium trichomanes; aranyos fodorka’. | csipkés ~ 1998: csipkés fodorka (Priszter 308). J: ’ua.’. A fodorka ’sarlós gamandor’ (1.) Melius alkotása, a fodor -ka kicsinyítő képzős alakja; vö. boglárka stb. A névadás alapja, hogy a sarlós gamandor levelei csipkések. A fodorka ’mirigyes libatop’ (2.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. A fodorka ’vénuszfodorka; páfrányféle’ (3.) Földi alkotása, a névadás alapja az, hogy a finom levélkék felső széle rendszertelenül bemetszett és kissé fodros. A kövi fodorka (4.) elnevezés szakny.-i név, a kövi megkülönböztető jelző a lat. Asplenium ruta-muraria (< lat. muraria < lat mūrus ’fal’) utótagjának fordítása; vö. kőruta. A fekete ’fekete fodorka’ (5.) jelző a lat. szakny.-i Asplenium adiantum-nigrum utótagjának fordítása, a névadás alapja, hogy a növény levelei barnásfeketék. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ném. Schwarzes Frauenhaar ’fekete lányhaj’. Az aranyos ’aranyos fodorka’ (6.) jelzőre l. aranyos páfrány (→ páfrány). A csipkés (6.) jelző arra utal, hogy a szárnyasan összetett apró levélkék csipkéhez hasonlítanak: a növény „levélkéi kerekdedek, tsipkések” (Magy. Fűvészk. 577).

foenum-graecum

172

fokhagyma

Marzell Asplenium adiantum-nigrum a.; Genaust rúta-murária a. — Ö: vénusz~.
fodorkás l. fodorka

foenum-graecum 1577 k.: „Fenumgrecom lÿÅtÿth” (OrvK 324/11), Fenumgrecomoth (590/7). J: ’Trigonella foenumgraecum; görögszéna’. A foenum-graecum a lat. foenum-graecum ’görög széna’ átvétele, a névadás magyarázatára l. görögszéna. Vö. fenőgrék.
fog l. bába~, eb~a, oroszlán~

foganőtt 1807 e.: Foganött (Julow 263); 1807: Foganftt (Magy. Fűvészk. 348). J: ’Galeopsis ladanum; piros kenderkefű’. — veres ~ 1807: Foganftt (Magy. Fűvészk. 348). J: ’ua.’. | ~fű 1948: Foganőttfű (MagyGyógyn. 229). J: ’ua.’. A foganőtt Diószegi–Fazekas alkotása, a fog ’rágásra használt szerv’ birtokos személyragos alakjának és a nő ige -tt ’kifejlődött’ befejezett melléknévi igenévképzős származékának az összetétele. A névadás magyarázata, hogy a virágokon, az alsó ajkakon sárga folt és két fogszerű kinövés látható: „felső ajaka bóltos, tsipkés végű; az alsónn az inyénél két kitsutsorodás v. fog” (Magy. Fűvészk. 348). A piros jelző a virágok színére utal. fogbilinty N. fogbilinty (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 88–9). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. A fogbilinty népi név, a fog ’rágásra használt szerv’ és a belénd összetétele. A bilinty utótagot népetimológia (bilincs) hozta létre, a név a növény fogfájást csillapító hatására utal: „A kinek a foga fáj, füstölje meg bilinmaggal” (ÚMTsz.). Az Orvosi fűvész könyv (1813) ezt írja: a beléndek „melj útonn útfélenn terem… mérges, bódító, kábító… nehéz és főszédítő szagával hírt ád, és az embert magától elűzi. A’ hasogató tüzes daganatokat fonnyasztott levelével borogatni szokták; magvaival pedig a fájós fogat füstölni” (Magy. Fűvészk. 2. 169). fogolyfű 1775: Fogoly-fü (Csapó 89); 1783: Fogoly-fü (NclB. 428). J: ’Parietaria officinalis; közönséges falgyom’. A fogolyfű a fogoly madárnév és fű magyarázó utótag összetétele, a fogoly madárnév az uráli eredetű fog- -ly denominalis névszó-

képzős származéka. A névadás alapja, hogy a növényt a madarak fogyasztják: „A’ fogolyfÍ’ neve-is reá illik: mert azoknak kedves eledele” (Veszelszki 339). TESz. fogoly a.; EWUng. fogoly a.; UEWb. 383. fogpiszkálófű 1998: fogpiszkálófű (Priszter 298). J: ’Ammi visnaga; fogpiszkálófű’. A fogpiszkálófű a ném. Zahnstocherkraut tükörfordítása. A névadás alapja, hogy Törökországban, Spanyolországban a növény szárított ernyővirágzatát fogpiszkálónak használják. Marzell Ammi visnaga a.
fojtó l. borsó~fű, eb~fű

fojtóska 1998: fojtóska (Priszter 508). J: ’Sorbus domestica; fojtós berkenye’. A fojtóska a fojtós (1618: ’fanyar’) kicsinyítő képzős alakja, a névadás alapja a termés íze. fokhagyma 1. 1395 k.: Alium: fog hagma (BesztSzj.: RMGl. 244); 1405 k.: aleum: fog hagma (SchlSzj.: RMGl. 244); 1430 k.: Alium: foghagÿma (SchlGl.: RMGl. 244); 1520 k.: Allevm: foghagÿma (Herb b): RMGl.: 244); 1583: fok hágyma (Clusius– Beythe 2a.: BotTört. 126); 1664: Allium Foghagyma (Lippay II: 132); 1783: Foghagyma, Fokhagyma (NclB. 354); 1998: fokhagyma (Priszter 295). J: ’Allium sativum; fokhagyma’. — török ~ N. törökfokhagyma (Péntek– Szabó, Ember és növényvilág 200). J: ’ua.’. ▌ 2. — vad mezei~ 1578: Vad mezei foghagyma (Melius 173a). J: ’Alliaria petiolata; hagymaszagú kányazsombor’. | vad~ 1578: vad Foghagyma (Melius 173a). J: ’ua.’. — ~fű 1998: fokhagymafű (Bremness 228). J: ’ua.’. ▌ 3. — vad~ 1590: Asphodelus: Vad saphrany, auag vad fog hagma (SzikszF.: RMGl. 604); 1664: „vad-foghagymának neveznek, avagy Haſtula Regia, Király dárdácskának” (Lippay I: 75). J: ’Asphodelus ramosus; ágas aszfodélusz’. ▌ 4. — török~ 1798: Török Fok-hagyma (Veszelszki 401); 1807: török Fokhagyma (Magy. Fűvészk. 226). J: ’Allium scorodoprasum; kígyóhagyma’. | vad~ 1590: „Scorodaprassum: Vad foghagyma” (SzikszF.: RMGl. 244); 1998: vadfokhagyma (Priszter 295). J: ’ua.’. ▌ 5. — vad~

fokhagymakányafű

173

folyondár

1783: Vad Fokhagyma (NclB. 355). J: ’Allium ursinum; medvehagyma’. A fokhagyma összetett szó; az előtag az ’ízecske, rész, gerezd’ jelentésű fok főnévvel azonos, az utótagra l. hagyma. A vad mezeifokhagyma, vadfokhagyma ’hagymaszagú kányazsombor’ (2.) Melius alkotása. Melius lat. mintára hozta létre a neveket; vö. lat. Alliaria (< lat. allium ’fokhagyma’), és vad, mezei megkülönböztető jelzőket illesztett a fokhagyma elé. A névadás alapja, hogy a növény megdörzsölésekor fokhagymaillat érezhető. A fokhagyma ’ágas aszfodélusz’ (3.) névadás alapja, hogy a gyökér a fokhagymáéhoz hasonló: „A’ gyökér ſok-felé terjedez a’ ffldben a’ makk-forma tsomós botkókkal, a’ mellyek kivÍl barnák belfl világos zfldek, ízekre ímelygfsek és tsípfsek” (Veszelszki 79). A kígyóhagyma (4.) szintén a fokhagymához hasonló felépítésű és illatú, a vad jelző mutatja, hogy a növény erdőben, réteken fordul elő. A török előtagra l. törökhagyma (→ hagyma). A vadfokhagyma a ném. Waldknoblauch (NclB. 355) ’erdei fokhagyma’ mintájára keletkezett. A fokhagyma ’medvehagyma’ (5.) névadás magyarázata, hogy a növénynek jellegzetes, átható, fokhagymaszerű illata van. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ném. Wilder Knoblauch; ang. wild garlick. Vö. fokhagymaszagúfű. Szabó Attila, Melius 437; TESz. fokhagyma a.; EWUng. fokhagyma a. fokhagymakányafű 1903: Foghagymakányafű (Hoffmann–Wagner 138). J: ’Alliaria petiolata; hagymaszagú kányazsombor’. A fokhagymakányafű többszörösen összetett szó; a fokhagyma előtag magyarázatára l. fokhagymaszagúfű, az utótagra l. kányafű. fokhagymaszagúfű 1595: Fok hagyma zagu fiju Alliaria (Beythe 87); 1775: Fokhagyma-szagú-fü (Csapó 93). J: ’Alliaria petiolata; hagymaszagú kányazsombor’. — mezei ~ 1775: Mezei fokhagyma-Ðzagú-fü (Csapó 93). J: ’ua.’. A fokhagymaszagúfű magyar alkotás; a névadásra hatással lehetett a lat. Alliaria (< lat. allium ’fokhagyma’). A névadás alapja, hogy a zsenge növényi részek megdörzsölve

fokhagymaillatúak, Melius így jellemzi: „ollyan à ſÅaga à leuelénec, viragánac mint a Foghagymanac” (Melius 173a). Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ném. Knoblauchkraut ’fokhagymafű’.
folyó l. földön~fenyő (→ fenyő), földön~moh (→ moh), vére~f ű (→ vérejárófű)

folyófű 1. 1500 k.: De volubili: folÿo fyw (StrassbGl.: RMGl. 255); 1590: Conuoluulus: Folyo fé (SzikszF.: RMGl. 257). J: ’Convolvulus sp.; szulák’. ▌ 2. 1578: Follyo f× (Melius 183a); 1590: Vinca: Folio fé uag szederyin (SzikszF.: RMGl. 636); 1775: Folyó-fü (Csapó 45). J: ’Vinca minor; kis meténg’. ▌ 3. 1595: folyo fiju (Beythe 55). J: ’Hedera helix; erdei borostyán’. ▌ 4. 1775: Folyó-fü (Csapó 43); 1783: Folyó-fü (NclB. 386). J: ’Glechoma hederacea; kerek repkény’. ▌ 5. 1783: Folyó-fü (NclB. 336); 1807: Fojófű (Magy. Fűvészk. 162); 1998: folyófű (Priszter 342). J: ’Convolvulus arvensis; apró szulák’. || folyóka 1903: folyóka (Hoffmann–Wagner 37). J: ’ua.’. A folyófű az ugor eredetű foly- ’felkúszik’ -ó folyamatos melléknévi igenévképzős származékának és a fű magyarázó utótagnak az összetétele, a folyóka -ka eleme kicsinyítő képző. A folyófű ’kis meténg’ (2.) Melius alkotása, a lat. Clematis (Melius 183a) fordításával hozta létre; vö. lat. cl#matis, gen. cl#matidis ’futónövény’. A folyófű növénynév magyarázata, hogy a szulák (1.), az erdei borostyán (3.), a kerek repkény (4.) és az apró szulák (5.) mindenre felkúszik; vö. az apró szulák „sövény kertekre és egyéb ſzomſzéd növevényekre támaſzkodván fel-folynak, ’s kapaſzkodnak” (Veszelszki 454), „igen ártalmas kivált az által, a’ folyófü a’ többi növényeknek, hogy szárokra kanyargózik, és azoknak nevekedhetését akadályoztatja” (Barra 297). Vö. fárafolyófű (→ felfutó), vérefolyófű
(→ vérejárófű).

TESz. folyó a.; EWUng folyó a.; UEWb. 881; Genaust Clematáquila a., Genaust volúbilis a.
folyóka l. folyófű

folyondár 1793: „Folyondár. Nép közt” (Földi 52); 1800: Folyandár (Márton). J: ’Convolvulus arvensis; apró szulák’.

fordulófű

174
főangyalka l. angyalka

földfüst

A folyondár a folyik igének *folyond származékából jött létre -ár deverbális névszóképzővel. A névadás magyarázatára l. folyóf ű. TESz. folyondár a.; EWUng. folyondár a.
fon l. bába~ (→ bábafonal) fonal l. bába~ forduló l. napra~ (→ naputánforgóf ű), négylevelű ~f ű (→ négylevelűfű)

fordulófű 1525 k.: Valeriana: fordwlo fÿw (Ortus: RMGl. 256); 1577 k.: Fordulo fw (OrvK. 609/12); XVI. sz. v.: Valeriana. Herba Benedicta: Fordulo ffw (De Herbis: RMGl. 258), Phu: fordulo fx (De Medicinali: RMGl. 258); 1775: Forduló-fü (Csapó 166). J: ’Valeriana officinalis subsp. officinalis; macskagyökér’. A forduló az ősi hangutánzó-hangfestő finnugor, esetleg uráli for- tő származéka, a névadás magyarázata, valószínűleg a növény csavarodó gyökere. Vö. négylevelű ~fű (→
négylevelűfű).

UEWb. 414.
forgó l. napután~f ű, napra~ (→ naputánforgóf ű) forint l. száz~, száz~osf ű formájú l. kereszt~fű (→ keresztesfű) forrástorma l. torma

forrasztófű 1. N. Forrasztófű (MagyGyógyn. 151). J: ’Geranium robertianum; nehézszagú gólyaorr’. ▌ 2. N. f#rasztófű (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 198). J: ’Helleborus purpurascens; pirosló hunyor’. ▌ 3. N. forrasztófű (MagyGyógyn. 293). J: ’Solidago virgaurea; aranyvessző’. ▌ 4. 1813: Forrasztófű (Magy. Fűvészk. 2. 370). J: ’Symphytum officinale; fekete nadálytő’. A forrasztófű a forr- -szt műveltető képzős ’<sebet> begyógyít, hegeszt’ és -ó melléknévi igenévképzős származékának és a fű magyarázó utótagnak az összetétele. A forrasztófű elnevezés a növények gyógyító hatására utal, belsőleg összehúzószerként, külsőleg pedig vérzés csillapítására használatos. Beythe így ír a Geranium-fajokról: „Sebxt xzue forraztanij es ver allatnij igxn haznos” (Beythe 88). A forrasztófű ’fekete nadálytő’ (4.) magyarázatára l. összeforrasztófű. MagyGyógyn. 293. — Ö: seb~, össze~.
fő l. barát~, száz~fű (→ százfű)

földepe 1. 1578: fxld Épeiénec gr. (Melius 67a); XVI. sz. v.: Centaurium. Chironia: feìld epeíe (De Herbis: RMGl. 192); 1775: Földiepe (Csapó 85); 1798: ffld’ epéje (Veszelszki 143). J: ’Centaurium erythraea; kis ezerjófű’. — kis ~ 1577 k.: „kÿs fqld Epeÿet kÿt Centaureanak hÿnak deakul” (OrvK. 583/2); 1578: Kis fxldi ępe (Melius 67a); 1783: Kis földi epe (NclB. 345). J: ’ua.’. — ~fű 1775: Föld-epéje-fü (Csapó 85); 1783: Föld-epe-fü (NclB. 345). J: ’ua.’. || epefű 1948: epefű (MagyGyógyn. 212). J: ’ua.’. ▌ 2. 1841: földepe (Barra 352). J: ’Gratiola officinalis; orvosi csikorgófű’. ▌ 3. 1864: földepe (CzF.). J: ’Gentiana lutea; sárga tárnics’. ▌ 4. 1948: Föld epéje (MagyGyógyn. 113). J: ’Fumaria officinalis; orvosi füsike’. A földepe ’kis ezerjófű’ (1.) a ném. Erdgall (Veszelszki 143) tükörfordítása. A névadás alapja a növény keserű íze, a virágos szár keserűanyagokat tartalmaz. A földepe ’orvosi csikorgófű’ (2.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre, a névadás magyarázata, hogy az „egéſz fÍ keserÍ” (Veszelszki 241). A földepe eredetileg és elsősorban a kis ezerjófű (1.) neve, de mivel a sárga tárnics (3.) és a kis ezerjófű is keserű (azonos családba is tartoznak), könnyen átvitték az egyiknek a nevét a másikra. Az orvosi füsike (4.) földepe nevének alapja szintén a növény keserű íze. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. svéd Gallgräs; fi. maasappi. Vö. keserűfű, keserűgyökér. Marzell Gratiola officinalis a. Mollay, Növénynevek 47. földepetárnics 1807: Főldepe Tarnits (Magy. Fűvészk. 192). J: ’Centaurium erythraea; kis ezerjófű’. A földepetárnics összetett szó, Diószegi– Fazekas alkotása. Az előtagra l. földepe, az utótagra l. tárnics. Mivel a tárnics ’Gentiana’ és az ezerjófű ’Centaurium’ is keserű, azonos családba is tartoznak, könnyen átvitték az egyiknek a nevét a másikra. földfüst 1500 k.: De fumoterre: feld fÿsth (StrassbGl.: RMGl. 261); 1540 k.: Fvmvsterre: fÕldÿ fist (Herb. c): RMGl. 261); 1578: Fxldi f×ſt (Melius 180); 1948: földi füst (MagyGyógyn. 113). J: ’Fumaria officinalis;

földikenyér

175

fúvóka

orvosi füstike’. — ~fű 1783: Föld-füÐt-fü (NclB. 400). J: ’ua.’. || földfüsti 1. 1577 k.: „Fqldfwſtÿnek vÿÅeben ſokÅor moſd megh” (OrvK. 95/15); 1578: Fxld f×ſti (Melius 180); 1595: fxld f×ſti (Beythe 116a); 1775: Föld füsti (Csapó 96). J: ’ua.’. || földfüstike 1807: főld Füstike (Magy. Fűvészk. 448); 1841: föld Füstike (Barra 26). J: ’ua.’. || füstike 1806: „Füstike: Fumaria” (TESz.); 1807: Füstike (Magy. Fűvészk. 448); — N. füstike (MagyGyógyn. 113). J: 1806: ’Fumaria officinalis; orvosi füstike’. | 1807: ’Fumaria; füstike’. — orvosi füstike 1948: Orvosi füstike (MagyGyógyn. 113); 1998: orvosi füstike (Priszter 379). J: ’ua.’. ▌ 2. 1578: Fxld f×ſtinec gr. (Melius 180). J: ’Corydalis solida; ujjas keltike’. — hüvelykes földfüsti 1578: H×uelykes fxld f×ſti (Melius 180). J: ’ua.’. ▌ 3. — hüvelykes földfüsti 1783: Hüvelykes FöldfüÐti (NclB. 400). J: ’Corydalis cava; odvas keltike’. A földfüst a lat. fumus terrae (Melius 180) tükörfordítása. A névadás szemléleti háttere, hogy a növény nedve könnyeztet, mint a füst. Idegen nyelvi megfelelőre vö. ném. Erdrauch ’földfüst’ (Melius 180). A füstike nyelvújítási származékszó, a lat. fumaria (< lat. fumus ’füst’) mintájára hozták létre -ike ~ -ika képzőbokorral; Diószegi–Fazekas nemzetségnévvé tette. A növény hasonló típusú elnevezései más nyelvekben is megtalálhatók: ang. fumatory, fumory; fr. fiel de terre, fumeter; ol. fumaria, fumoterra. A földfüsti ’ujjas keltike’ (2.) Melius alkotása, a lat. Fumus terræ (Melius 180) fordításával hozta létre. A hüvelykes jelzőt Melius így magyarázza: „h×uelykec vannac à ſÅarán mint à vad Borſónac” (Melius 180). Az odvas keltike ’odvas keltike’ (3.) hasonlóság alapján kapta nevét. Marzell Fumaria officinalis a.
földfüstike l. földfüst

fúvóka N. fuvóka (MagyGyógyn. 264). J: ’Datura stramonium; csattanó maszlag’. A fúvóka az uráli eredetű fúj eredetibb v hiátustöltős fúv alakjának -ó melléknév és -ka kicsinyítő képzős származéka, népi név. A névadás alapja, hogy a gyerekek fúvókának használták a növényt: „Belefújtak a tölcsérébe, lőttek vele a gyerekek” (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 227). MagyGyógyn. 264; UEWb. 411.; TESz. fúj a.; EWUng. fúj a.
f ű l. ábel~, agár~, agármony(~), aggó~, Alcibius-~, áldott~, alleluja~, álom~, álomhozó~, angolna~, angyalbocskor(~), angyal~, angyalital~ (→ angyalitalgyökér), angyalrúgta~, angyélika(~), anya~, anyaméh~, arany~, arannyal versengő ~, aranyvirágú~, árnyék~, árnyékszéktető~, árnyékszerető~, asszonyemberteste~, atlasz~ (→ atlaszér), atracél(~), avar~, bábaíre(~), bábakalács(~), bab~, babgyilkoló~, bablevelű~, báj~, bak~, bakszarvú~, báldrián(~), balzsam~, baracklevelű~, báránycsecs~, bárányfejű~, bárány~, báránynyelv(~), barátfejű~ (→ barátfő), barát~ (→ barátf ő), barátmonyú~, bársonyvirág~, bazsalikom~, béka~, békavar~, belénd(~), benedek~, Bermuda-~, bervéng(~), bika~, bikás~, bikatök(ű~), bimbó~, bisziók~, bojtorjánpárló~, bojtos~, boldogasszony~, bolha~, bolhaölő~, bolond~, bolondító~, borágó(~), bordalap(~), borjúfark(~), borjúfejű~, borjúláb~, borjúorrú~, borostyán(~), borostyánlevelű~, borserejű~, bors~, borsocska(~), borsófojtó~, boszorkány~, boszorkánylépte~, bölény~, bösvény(~), búzalevelű~, buzér~, cámoly~, cickafark(~), cigány~, cinadónia(~), citrom~, csabaíre-vér~, csábító~, csap~, csarab(~), csattantó(~), csengő~, cserlevelű~, csikorgó~, csillag~, csillaglevelű~, csillagszív~, csillár(~), csimáz~, csimázillatú~, csoda~, csókaorrú~, csuklya~, daruorrú~, diadalmas~, dicsőséges~, dinnye~, dinnyeízű~, dinnyeszagú~ (→ dinnyeízű~), dísz~, disznógyógyító~, dongó~ (→ dongóvirág), dög~, ebfejű~, ebfojtó~, ebgyógyító~ (→ ebgyógyítópázsit), ebmony~, ebnyelv(ű~), ebrontó~, ecet~, édesgyökerű~ (→ édesgyökér), édeslevelű~, egércsecs~, egérfark(~), egér~, egérfül(~), egérszagú~, egérűző~ (→ egértövis), eketartó~, elalutó~, elfordult~, élőhaló~, embererő(~), emberképű~, encián(~), epe~, eper(~), eperillatú~, er-

földikenyér 1775: Földi kenyér (Csapó 73); 1783: Földi-kenyér (NclB. 335). J: ’Cyclamen purpurascens; erdei ciklámen’. A földikenyér a ném. Erdbrod (Veszelszki 185) tükörfordítása. A névadás alapja, hogy a földben található gumókat fogyasztották. Marzell Cyclamen europaeum a.
fulák l. szulák

176

nike~, erős~, erszényes~, esztragorr(ú~), étetés ellen való ~, ezerjó~, ezerlevelű~, ezüstöshátú~, fagyökerű~, fal~, fárafolyó~ (→ felfutó), farbáló~, farkas~, farkasláb(~), farkasméreg(~), farkasnevető~, farkasölő~, farkastalp(~), fecske~, fehérgyökerű~ (→ fehérgyökér), fehérhátú~, fekély~, fentő~, fenyő(~), festő~, fias~, fodorka(~), foganőtt(~), fogoly~, fogpiszkáló~, fokhagyma(~), fokhagymakánya~, fokhagymaszagú~, folyó~, forduló~, forrasztó~, földepe(~), fülbeeresztő~, fülbemászóf ű, fülemüle~, fülfájó(~), fül~, fürtös~, füst~, galagonya~, galamb~, galamboc~ (→ galamb~), gálna(~), gamandor(~), gelyva~, gémorr(ú~), gerent~, giliszta~, gímnyelv(ű~), gólya~, gólyahúgytartó~, gólyaorr(ú~), golyvarontó~, görvély~, gyapjas~, gyapjú~, gyermeklánc~, gyík~, gyíklevelű~, gyopár(~), gyujtovány~, gyűrű~, gyűszű~, habzó~, hagymás~, hagymaszagú~, hagymáz~, hajas~, háló~, hályog~, hanga(~), harag~, harangláb(~), harmat~, háromlevelű~, hasindító(~), haslágyító~, házon termő zöld ~ (→ télizöld), héja~, hetvenhétlyukú~, hideglelés ellen való ~, hollóláb(ú~), húgyos~, hunyor(~), ín~, ínnyújtó~, istáp(~), istenkegyelme(~), istennyila(~), iszap(~), izsóphoz hasonlatos ~, kakasfark~, kakasláb(~), kakastaréj(~), kakukk~, kakukk~-vajvirág, kalap~, kaláris~, kalinca(~), kalincaín~, kanál~, kannamosó~, kánya~, kapor(~), kapotnyak(~), kása~, kavkáz~, kecske~, kecskeszakállú~, kecskeszarvú~, kegyelem~, kele~, kelés~, kéménytisztító~, kender(~), kenő~, keresztes~, kereszt~, keselyű~, keserű~, keserűgyökerű~ (→ keserűgyökér), keserűmagú~, kígyó~, kígyógyökér(~), kígyólevelű~, kígyómarást gyógyító ~ (→ mérges vad harapást gyógyító fű), kígyónyelv(~), kígyótrank~, kikeleti~, kína~, király~, kivágott gyökerű ~, kontyos~, kopottnyak(~), korpa~, kosbor(~), kosz~, köcsög~, kökörcsin(~), köldök~, kőrisfalevelű~, kőrontó~, köszvény~, kövér~, kristóf~, kút~, kutyadöglesztő~, kutyanyelvű~, lábmosó~, lakat~, lánc~ (→ gyermeklánc~), lángos~, lator koldus lába sebesítő ~, laurus(~), legyező(~), légy~, lenlevelű~, lenvirágú~, lép~, lépkisebbítő~, lestyán(~), létra~, levestikon(~), libaláb(ú~), likas~, lófark~, lóköröm(~), lonc(~), lónyelvű~, lucián~, lúdláb(~), lúdnyelvű~, lúg~, lyukasgyökerű~, lyukaslevelű~, macska~, macskaméz(~), macs-

kanádra(~), macskatalp(~), madárkeserű~, máj~, május~, mák(~), málna(~), mályva(~), mária~, mátra~, medve~, medvetalp(~), méhekszerető~, méh~, melissza(~), mell~, mennydörgő~, méreg~, méreggyőző~, méregnyomó~, méregölő~, meresztő~, mérges~, mérges vad harapást gyógyító ~, meténg(~), metter~, méz~, mindent gyógyító ~, minden zárt feltörő ~, mirha~, mirigy~, misegyertya(~), mogyoróalja(~), moly~, mosó~, mustár(~), nadály(~), nádra~ (→ mátra~), nadragulya(~), nagy~, nagy~bingó, nagy~szilva, nagyszagú~, Nándor-~, naputánforgó~, nárdus(~), nátha~, nézsit~, nősző~, nyelves~, nyúlárnyék(~), nyúl~, nyúlhere~, nyű~, nyűölő~, ón~, óra~, orbánc~, oroszlánfog(~), oroszlántalp(~), orrosfejű~, ökörfark(~), ökörnyelv(~), ökörszem(ű~), ölyv~, ördögbordája~ (→ ördögborda), ördög~, ördögharapta~, örvény~, összeforrasztó~, összeplántáló~, ötlevelű~, ötujjú~, palacka~, palást~, pamut~, pápa~, pápa~bárcs, paponya(~), Páris-~, parlagi~, párló~, pásztortarsoly(~), pecsétes~, pemete~, pénzlevelű~, péra(~), pere~virág (→ péra ), pereszlény(~), perje(~), peszérce(~), pézsma(~), piliske~, pipe~, pipi~, pirító~, pirosító~ (→ pirosítógyökér), pityer~, poca~, podagra~, polaj(~), porcing~, porcinkula~ (→ porcing~), porcogó~, porcs~, porcsin(~), porcsinkeserű~, pörgő~, prüsszentő~, pukkantó(~), pulyka~, putnok~, ragadó~, rákfark~, rántó~, repcsény(~), rontást gyógyító ~, rontó~, rüh~, sár ellen való ~, sár~, sarkantyú~, sárkány~, sarkas~, sarló~, sas~, saskeselyű~, sebesítő~, sebforrasztó~, seb~, sennyedék~, seprű~, sikkantyú~, sikló(~), simító~, síp~, sír~, sisak~, skarlát~, skorbut~, sobrabori~, soktérdű~ (→ soktérdű-gyökeres~), somkóró(~), sömör~, spárga~, süly~, szaka(~), szakadást gyógyító ~, szamárkörmű~ (→ szamárköröm), szapora~, szappan~, száraz~, szárcsa~, szár~, szarkaláb(~), szarvasgyökér~, szarvasnyelvű~, szász~, százbütykű~, százforintos~, száz~, szeg~szagú~, szék~, széleslevelű~, szél~, szélhordta~, szem~ (→ szemnek gyönyörűsége), Szent Antal ~ (→ Szent Antal tüze fű), Szent Antal tüze ~, Szent Iván ~ (→ Szent Iván virága), szépítő~, szerelem~, szilfalevelű~, szilvalevelű~, sziszegő~, szíverősítő~ (→ szívgyógyító), szív~, szívkés~, szőlő~, szőrös~, szöszke~ (→ szőröske), szöszös~, szú~, szurok~, tajtékzó~, tálmosó~, ta-

fügelevelűfű

177

fülbemászófű

rack(~), tarló~ (→ tarlóvirág), tarsoly~, tavaszhozó~, tavaszi~, tea~, tehén~, tejes~, tejzsugorító~, tekertgyökerű~, temondád~, térdkötő~, terjék~, tetemtoldó~, tetű~, tisztes~, torma(~), torok~, torokgyík~, toroktisztító~, tökösség ellen való ~ (→ tökösséggygógyító), tömjén~, túró~, tüdő~, tűz~, tyúkharapta~, tyúkláb(~), tyúkszem(~), uborka~, uborkaszagú~, ujjas~, úti~, üveg~, vakondok~, var~, varjúláb(~), vas~, vérállató~, vérehulló~, vérejáró~, veresellő~, veres~, vér~, vérhozó~, veronika(~), vérontó~, vidra~, vitéz~, vizeletindító~, víz~, víziméreg(~), zöld~, zsázsa(~), zsurló~ fücfa l. fűz füdzőrózsa l. rózsa

fügelevelűfű 1775: Füge levelü-fü (Csapó 92); 1783: Füge levelü fü (NclB. 382). J: ’Ranunculus ficaria subsp. ficaria; nyugati salátaboglárka’. A fügelevelűfű Csapó alkotása; a lat. ficaria (< lat. ficus ’füge’) (Csapó 92) alapján hozta létre. Csapó a növény leveleit a füge leveléhez hasonlítja. Valójában azonban a névadás alapja, hogy a növény gyökércsomói hasonlítanak az aranyeres csomókhoz, golyvához, szemölcshöz (= lat. ficus) stb., ezért a növényt ezek gyógyítására használták. A lat. szakny.-i ficaria < lat. ficus jelentése kettős: 1. ’füge’; 2. ’vmi golyvaféle. Csapó nyilván nem ismerte az utóbbi, ’golyvaféle’ jelentést, ezért hasonlította a leveleket a füge leveleihez. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. FeigwarÅenkraut ’golyvafű’, Feigwurz ’fügegyökér’. Genaust Ficária a.
fül l. borjú~, egér~, egér~hölgymál, nyúl~e

fülbecseppentő N. fülbecseppentő, fülcsöptetü (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. A fülbecseppentő jelölt határozós kapcsolatból keletkezett összetétel: a finnugor eredetű fül ’hallószerv’ -be határozóragos alakjának és a cseppentő (a csepeg ’cseppenként folyik’ származéka) összetétele. Az elnevezés szemléleti háttere, hogy a növény kipréselt levével a fülgyulladást kezelik. A névadás magyarázatára l. még fülf ű. UEWb. 370. fülbeeresztőfű 1. 1583: filbe erezto fiu

Sedum maius vulgare (Clusius–Beythe 7a: BotTört. 132). J: ’Sedum telephinum subsp. maximum; bablevelű varjúháj’. ▌ 2. 1595: Filben ereztx fiju (Beythe 112); 1610 k: Semper Viva: Semper uiuum. Sydum maius: Filben ereztheô fÔ (Herb d): RMGl. 258); 1775: Fülben ereÐztö-fü (Csapó 97); — N. fübe eresztőt, fülbeeresztő fű, füleresztő (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. || fülbeeresztőrózsa N. fülbeeresztő rózsa (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. A fülbeeresztőfű jelölt határozós kapcsolatból keletkezett összetétel: a finnugor eredetű fül ’hallószerv’ -be határozóragos alakjának és az ereszt ’csurgat, folyat’ -ő folyamatos melléknévi igenévképzős származékának az összetétele. Az elnevezés szemléleti háttere, hogy a növényt kipréselt levét a fülbe csepegtetik, és fülgyulladást kezelnek vele. A fülbeeresztőrózsa rózsa elemének magyarázatára l. fülfű. UEWb. 370. fülbefacsaró 1775: Fülben fatsaró (Csapó 97); 1783: Fülbe-fatsaró (NclB. 371); 1798: FÍlben fatsaró (Veszelszki 404); — N. fülbecsavarító, fülbecsavaró, fülbecsavaru, fülbe facsaró (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. A fülbefacsaró jelölt határozós kapcsolatból keletkezett összetétel: a finnugor eredetű fül ’hallószerv’ -be határozóragos alakjának és a facsar ’nedvességet, levet kisajtol’ -ó folyamatos melléknévi igenévképzős származékának az összetétele. Az elnevezést az indokolja, hogy a növény kifacsart levét a fülbe csepegtetik, és fülgyulladást kezelnek vele. Vö. fülfű. UEWb. 370. fülbemászófű 1775: Fülben máÐzo-fü (Csapó 97); 1798: FÍlben máſzó-fÍ (Veszelszki 404). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. || fülbemászó N. filbemászó, fülbemászó (ÚMTsz.). J: ’ua.’. A fülbenmászó jelölt határozós kapcsolatból keletkezett összetétel: a finnugor eredetű fül ’hallószerv’ -be határozóragos alakjának és a mászik ’kúszik, lassan halad’ -ó folyamatos melléknévi igenévképzős származé-

fülemülefű

178

fűszerkapor

kának az összetétele. A fülbemászófű elnevezés magyarázata, hogy a kövirózsa húsos levelének nedvét kifacsarják, és a levet a fájós fülbe csepegtetik. Vö. fülfű. UEWb. 370. fülemülefű 1775: Fülemüle-fü (Csapó 291); 1948: fülemülefű (MagyGyógyn. 322); — N. fülemüle, fülőke, fülőÝke, fülőjke (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 211); fülemülefű (ÚMTSz.). J: ’Calendula officinalis; orvosi körömvirág’. || fülemülevirág 1783: Fülemile virág (NclB. 420). J: ’ua.’. A fülemülefű a latin eredetű fülemüle és a fű összetétele, a név arra utalhat, hogy a növény akkor virágzik, amikor a fülemüle madár szól. fülemülesárgavirág 1519: fülemile sarga virág (SzT. 4: 463). J: ’Calendula sp.; körömvirág’. A fülemülesárgavirág többszörösen összetett szó, az előtagra l. fülemülef ű, az utótagra l.
sárgavirág.

zsához hasonló formájára utal, a házi jelző arra vonatkozik, hogy a kövirózsa sokszor a házak tetején fordul elő. Vö. fülbecseppentő, fülbeeresztőf ű, fülbefacsaró, fülbemászófű, fülfájó.

Szabó, Melius 381.
f űnek anyja l. anyafű fürdője l. Vénusz asszony ~ fürösztő l. rüh ellen való ~ f ű (→ rühfű), var ellen való ~ fű (→ varfű) fürt l. börzsönyvér~, tündér~, vér~

fülfájó N. fülfáju (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. — ~fű N. fülfájó fü, fülfáju6füÇ fülfájófüjj, fülfájófüjjet gr., fülfáju-füjj (ÚMTsz.). J: ’ua.’. A fülfájó a finnugor eredetű fül ’hallószerv’ és a fáj ’fájónak érez’ -ó folyamatos melléknévi igenévképzős származékának az összetétele. Az elnevezés magyarázata, hogy a növényt gyulladt fül gyógyítására használják. Vö. fülf ű. fülfű 1. 1578: F×l f× (Melius 32); 1590: Semper viua: Teli zôld, fél fé (SzikszF.: RMGl. 257); 1775: Fül-fü (Csapó 97); 1998: fülfű (Priszter 501); — N. fílfű, fülfű, fülfüvet gr., fülfűt gr., fülfűről gr., fülfü, fülfüjj, füfüjj, fűlfűl (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. — házi ~ 1948: Házi fülfű (MagyGyógyn. 336). J: ’ua.’. | rózsás ~ 1813: rózsás Fülfű (Magy. Fűvészk. 2. 385). J: ’ua.’. ▌ 2. — kicsiny ~ 1783: Kitsin Fülfü (NclB. 369). J: ’Sedum album; fehér varjúháj’. A fülfű a finnugor eredetű fül ’hallószerv’ és a fű összetétele, az elnevezés magyarázata, hogy a növény kipréselt levével a fülgyulladást kezelik, a népi gyógyászatban ma is használják. A rózsás jelző a növénynek a ró-

fürtösfű 1578: F×rtes f× (Melius 50a); 1783: Fürtös-fü (NclB. 344). J: ’Chenopodium botrys; mirigyes libatop’. A fürtösfű valószínűleg a gör. Botrys ’szőlő’ (Melius 50a) és a ném. Traubenkraut (Melius 50a) hatására alakult ki, a név magyarázata a fürtszerű virágzat. Vö. szőlőfű. füstfű 1590: Chamaedrys: Czerfa leuelô fé, alii fést fé (SzikszF.: RMGl. 257). J: ’Teucrium chamaedrys; sarlós gamandor’. A füstfű valószínűleg a lat. fumaria (< lat. fumus ’füst’) tükörfordítása, a névadás magyarázata, hogy a növény aromás illatú félcserje. Vö. földfüst.
füsti l. földfüst füstike l. földfüst, likasír~

fűszeránizs 1998: fűszeránizs (Priszter 456). J: ’Pimpinella anisum; közönséges ánizs’. A fűszeránizs összetett szó; a fűszer előtagra l. fűszerkapor, az utótagra l. ánizs. A név arra utal, hogy a növényt fűszerként használják. fűszerbors 1998: fűszerbors (Priszter 458). J: ’Piper nigrum; fekete bors’. A fűszerbors összetett szó; a fűszer előtagra l. fűszerkapor, az utótagra l. bors. Az elnevezés magyarázata az, hogy a termést fűszerként használják. fűszerkapor 1998: fűszerkapor (Priszter 300). J: ’Anethum graveolens (convar. hortorum); fűszerkapor’. A fűszerkapor összetett szó, a növény mai hivatalos magyar elnevezése. A fűszer (< fű ’növény, növényféle’ + szer ’valamihez szükséges kellék’) előtag azt jelzi, hogy a növényt fűszerként használják, az utótagra l. kapor. TESz. fűszer a.; EWUng. fűszer a.

fűszerkömény

179

f űz

fűszerkömény 1998: fűszerkömény (Priszter 328). J: ’Carum carvi; fűszerkömény’. A fűszerkömény összetett szó; a fűszer előtagra l. fűszerkapor, az utótagra l. kömény. A névadás magyarázata, hogy a növényt fűszerként használják. fűszersáfrány 1998: fűszersáfrány (Priszter 348). J: ’Crocus sativus; jóféle sáfrány’. A fűszersáfrány összetett szó, a ném. Gewürzsafran tükörfordítása. A fűszer előtagra l. még fűszerkapor, az utótagra l. sáfrány. A fűszer előtag magyarázata, hogy a növényt régóta használják ételek ízesítésére. A monda szerint Zeusz a sáfrány illatától ittasult meg, amikor Ida hegyén Hérával (a házasság és születés istennőjével) nászt tartott. Gaea, a föld istennője a nász színhelyén —szerelmük tiszteletére és dicsőítésére — sáfrányt növesztett körülöttük. MagyGyógyn. 55.
füve l. Eszkulápiusz ~, Gencius király ~, görögpap~, jézus~, jóhenrik~, méhek ~ (→ méhfű), ölyv madár ~ (→ ölyvf ű), Szent Barbara ~, Szent Benedek ~ (→ benedekfű), Szent Gellért ~, Szent György ~, Szent Ilona asszony ~, Szent Jakab ~, Szent János ~, Szent László király ~, Szent Lőrinc ~, Szent Magdolna ~, Szent Róbert ~, Szent Simeon ~, szeretők ~, vargák ~, Vénusz asszony ~ (→ Vénusz asszony haja)

fűz — ~fa 1500 k.: De salice: fÿzfa (StrassbGl.: RMGl. 211); 1520 k.: Salix: fÿzfa (Herb. b): RMGl. 212); 1533: Salix: Eyn weydenbom: Fiz fa (Murm.: RMGl. 212);

1578: F×ÐÅ fa (Melius 10a); 1595: Fijſz fa (Beythe 17), fijz fanak gr. (Beythe 16a); 1998: fűzfa (Priszter 489); — N. füc-fa (MTsz.); fícfa (Nyatl.). J: ’Salix sp.; fűz’. — ezüstös ~ 1948: ezüstfűz (MagyGyógyn. 63); 1998: ezüstös fűz (Priszter 489); — N. fűc (ÚMTsz.). J: ’Salix alba; ezüstös fűz’. | fehér ~ 1948: Fehér fűz (MagyGyógyn. 63); 1998: fehér fűz (Priszter 489). J: ’ua.’. | ezüstös ~fa 1998: ezüstös fűzfa (Priszter 489). J: ’ua.’. | fehér ~fa 1783: Fejér Füz-fa (NclB. 426); 1798: Fejér fÍz-fa (Veszelszki 391); 1998: fehér fűzfa (Priszter 489). J: ’ua.’. A fűz valószínűleg ősi örökség a finnugor korból, a megfelelések vitatottak. 1. A legvalószínűbb, hogy azonos a fűz igével, az alapnyelvi igenévszó ’fon’ és ’fűzfa’ jelentésű lehetett, jelentésfejlődése: ’fonadék’ → ’fonásra, kötözésre szolgáló vessző’ → ’fűzfavessző’ → ’fűzfa’. Idegen nyelvi megfelelőre vö. white willow ’fehér fűz’; ném. Silberweide ’ezüst fűz’, Weissweide ’fehér fűz’. 2. A finnugor alapalak *peć‹ lehetett. Vö. zürj. I. pača ’a fűzfa ágai, fűzfa’; votj. Sz. pučê ’rügy, bimbó, fakadó barkavirágzat’, pučÏ ’kecskefűz, bimbó’. 3. Összefügghet a lp. N. b#ssud"k ’sodrott fűzfavessző vagy nyírfaágból készült kötél’ szóval; a lapp szóban szóbelseji korábbi *s vagy ** tehető fel, a magyar szóval csak az eredeti *s esetében tartozhat össze. TESz. fűz2 a; EWUng. fűz2 a.; UEWb. 367. — Ö: sár~.
füzéres akta, füzéres takta l. takta

G
gabonavirág 1948: gabonavirág (MagyGyógyn. 326). J: ’Centaurea cyanus; kék búzavirág’. A gabonavirág összetett szó; virág előtagja a növény közönséges tenyésző helyére, a gabonatáblára utal. A gabonavirág a búzavirág szinonímája, azzal azonos szerkezetű név. Idegen nyelvi megfelelőkre l. ang. cornflower; ném. Kornblume; holl. korenbloem; dán kornblomst; svéd kornblomma. Marzell Centaurea cyanus a.; TESz. búzavirág a.; Genaust Cyanánthus a.; EWUng. búzavirág a. galagonya 1. 1327/1410: „Sub arbore Galagynya” (OklSz.); 1369: Galganya (OklSz.); XVI. sz. e. f.: Gelegonÿa (TESz.); 1541: ghelegheńenek gr. (TESz.); 1566: galogonya, galagannyáról gr. (TESz.); 1578: Galagonya (Melius 23); 1595: Geleginye (Beythe 13); 1798: Gelegenye (Veszelszki 25); 1807 e.: Galagonya (Julow 259); — N. galegenye, geleg(nye, gereginye (MTsz.); gelagunya (TESz.); geleginya (OrmSz.); gelegenye, geregenye, giligán (MagyGyógyn. 121); galaginnya, g™l™guny™, g(legonyát gr., gelegunya, gereg(nye (ÚMTsz.). J: 1327/1410: ’Crataegus sp.; galagonya’. | 1807 e.: ’Crataegus; galagonya’. — ~fa 1379: Galagonyafa (TESZ.); 1499: Gelyegenyeffa (TESz.). J: ’Crataegus sp.; galagonya’. ▌ 2. — csere~ 1807: tsere Galagonya (Magy. Fűvészk. 297); 1998: cseregalagonya (Priszter 346). J: ’Crataegus laevigata; cseregalagonya’. | kétbibés ~ 1998: kétbibés galagonya (Priszter 346). J: ’ua.’. | közönséges ~ 1841: közönséges galagonyának gr. (Barra 121). J: ’ua.’. — ~fa 1584:

gal.ginya fa (!) (Clusius–Beythe 23); 1783: Galagonya-fa (NclB. 373). J: ’ua.’. ▌ 3. — egybibés ~ 1998: egybibés galagonya (Priszter 346). J: ’Crataegus monogyna; egybibés galagonya’. | egymagvú ~ 1998: egymagvú galagonya (Priszter 346). J: ’ua.’. — ~fa 1583: galaginya fa (Clusius–Beythe 6: BotTört. 129). J: ’ua.’. A galagonya valószínűleg déli szláv eredetű, vö. blg. глогúна, N. глогúня ’galagonyacserje és a gyümölcse’; mac. глогuна ’ua.’; szb.-hv. glòginja ’a galagonya gyümölcse és a cserje’; szln. glogínja ’a galagonya gyümölcse’. A magyarba a déli szláv R. glogynja ’galagonya gyümölcse’ került át *gloginya alakban. A szó eleji mássalhangzótorlódást feloldották, a galagonya és gelegenye két irányú hangrendi kiegyenítődéssel jött létre, a magas hangrendű alakváltozatok az elhasonulásos g(l(gonya-félékből is kialakulhattak. A csere, kétbibés (2.) és az egymagvú, egybibés (3.) jelzők két galagonyafajt különítenek el. A csere, kétbibés (2.) jelzőket az indokolja, hogy a termésben két mag található, a cseregalagonya Diószegi– Fazekas alkotása, a csere jelentése ’pár’, az előtag a bibék számára utal, Diószegi–Fazekas így magyarázza: „anyaſz[ára] 2–4” (Magy. Fűvészk. 297). Az egymagvú, egybibés jelző magyarázata, hogy a termésben egyetlen mag található. Idegen nyelvi megfelelőre vö. ang. single-seed hawthorn; ném. Einkern-Weissdorn. TESz.; EWUng. galagonyacsipke N. geligán-csüpke (MagyGyógyn. 121). J: ’Crataegus laevigata; cseregalagonya’.

galagonyafű

181

galambfű

A galagonyacsipke összetett szó; az előtagra l. galagonya, a csipke utótag eredeti jelentése gyepűrózsa ’Rosa canina’, a galagonyacsipke növénynévben ’szúrós, tüskés növény’ jelentése van. galagonyafű 1578: Galagonnya f× (Melius 11a) J: ? ’Rosa canina; gyepűrózsa’. A galagonyafű egyedi adat, Melius alkotása, az előtagra l. galagonya. A szövegkörnyezet alapján az ebcsipke és a galagonyafű azonos növények: „Eb cypke az az, Galagonnya f×” (Melius 11a). A gyepűrózsa ’Rosa canina’ és a galagonya ’Crataegus sp.’ adatai mutatják, hogy a két növény szúrós, tüskés felépítése miatt — hasonlóságon alapuló névátvitellel — kaphatott azonos neveket; vö. a gyepűrózsa és a galagonya egyéb azonos csipke és tüskefa elnevezéseivel, amelyek szintén a növények szúrósságára utalnak. Szabó Attila, Melius 370.
galagonyagyökér l. galanga

galaj 1. 1807 e.: Galaj (Julow 255); 1807: Galaj (Magy. Fűvészk. 126). J: ’Galium; galaj’. — ragadós ~ 1807: ragadó Galaj (Magy. Fűvészk. 127); 1948: Ragadós galaj (MagyGyógyn. 337); 1998: ragadós galaj (Priszter 381). J: ’Galium aparine; ragadós galaj’. ▌ 2. — tejoltó ~ 1807: Téjóltó Galaj (Magy. Fűvészk. 126); 1998: tejoltó galaj (Priszter 381). J: ’Galium verum; tejoltó galaj’. ▌ 3. — illatos ~ 1998: illatos galaj (Priszter 381). J: ’Galium odoratum; szagos müge’. A galaj Diószegi–Fazekas alkotása, a Galium nemzetség megnevezése. Valószínűleg a Fűvészkönyvben az utána található Valaj ’Valantia’ (Magy. Fűvészk. 127) nemzetségnévvel állítható párhuzamba, mindkét növénynevet a latin név előtagjából képezték: Galium + aj > galaj, Valantia + aj > valaj. A ragadós galaj (1.), tejoltó galaj (2.) és a müge (3.) mind Galium-fajok, a növények felépítése hasonló. A ragadós jelző magyarázatára l. ragadóf ű. A tejoltó jelző magyarázatára l.
tejzsugorítófű.

galambbegy 1525 k.: Dragantum vel dragagantum: Galamb Bewgh (Ortus: RMGl. 106); 1578: Galamb bégynec gr. (Melius 179a); 1775: Galambbegy (Csapó 92); 1783:

Galambbegy (NclB. 382); — N. galambbegy (ÚMTsz.; SzlavSz.; SzegSz.). J: 1525 k.: ’salátanövény, talán Ranunculus sp.; boglárka’. | 1578: ’Ranunculus ficaria subsp. ficaria; nyugati salátaboglárka’. A galambbegy összetett szó, a galamb előtag szláv eredetű, az ismeretlen eredetű begy ’a madár nyelőcsövének kiöblösödő része’ az első megjelenési adatban növénynév része (1525 k., l. fent), az ilyen alkalmazásnak feltétele, hogy a begy ’madárbegy’ jelentésben már korábban is közkeletű volt. Azoknak a növényeknek adták a galambbegy nevet, amelyeket saláta gyanánt fogyasztottak. A névadási motiváció talán az, hogy a madarak, elsősorban a tyúkok és galambok szívesen csipegetik a növény levelét. Szabó, Melius 440; TESz. begy a.; EWUng. begy a.; Nyr. 126: 59. galambbogyó 1998: galambbogyó (Priszter 455). J: ’Phytolacca americana; amerikai alkörmös’. A galambbogyó az ang. pigeon-berry tükörfordítása, a névadás magyarázata, hogy a madarak eszik a piros bogyókat. galambfű 1. 1578: Galamb f× (Melius 144a); 1775: Galamb-fü (Csapó 246); 1783: Galamb-fü (NclB. 322). J: ’Verbena officinalis; vasfű’. ▌ 2. 1775: Galamb-fü (Csapó 107). J: ’Geranium columbinum; galamblábgólyaorr’. || galambosfű 1578: Galambosf× (Melius 144a). J: ’Verbena officinalis; vasfű’. || galambocfű 1590: Verbenaca: Galambucz f× (SzikszF.: RMGl. 263); 1604: Galambotzf× (MA.: TESz.); 1775: Galambotz-fü (Csapó 246); 1783: Galambotz-fü (NclB. 322); 1798: Galambotz-fÍ (Veszelszki 439). J: ’ua.’. || galamboc 1807: Galambotz (Magy. Fűvészk. 338). J: ’Verbena; verbéna’. A galambfű (1.) ~ galambosfű Melius alkotása, lat. mintára jött létre, vö. lat. Columbaria, Columbaris (Melius 144a) (< lat. columba ’galamb’, columb#rius columbénus melléknév ’galamb-’). A galambos és galamboc származékszavak, a galambos -s melléknévképzővel, a galamboc -c kicsinyítő képzővel keletkezett a galamb főnévből. A névadás alapja, hogy a galambok kedvelik a növényt, így ha pl. galambdúcba te-

galambgerely

182

galanga

szik, akkor az ismerős galambok visszatalálnak. A galamboc növénynevet nemzetségnévvé Diószegi–Fazekas tette, a galambocfű névből elvonással alkották. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ang. pigeon’s grass; ném. Taubenkraut; le. gołębie ziele; or. N. голубúнец. A galambfű (2.) magyarázata, hogy a termések hosszú galamblábhoz hasonlóak, a növénynév Csapó alkotása, talán a növény galambláb nevéből elvonással hozta létre a galambfű nevet. Marzell Verbena officinalis a.; TESz. galambóc a.; EWUng. galambóc a.; Genaust columbária a., columbiánus a., columbínus a.; Nyr. 126: 60, 62. — Ö: szaporagalamboc. galambgerely 1807: galamb Gerely (Magy. Fűvészk. 393). J: ’Geranium columbinum; galamblábgólyaorr’. A galambgerely összetett szó, Diószegi– Fazekas alkotása, a gerely ’Geranium’ nemzetségnév, az előtag magyarázatára l. galambfű. Diószegi–Fazekas Orvosi fűvészkönyve a galambgerely nevet javasolja a R. vérállatófű, gólyaköröm, galambláb helyett. Nyr. 126: 61. galambláb 1. 1578: Galamb láb (Melius 162). J: ’Erodium cicutarium; bürökgémorr. Melius ebben a szakaszban több fajt tárgyal egyszerre, a név vonatkozhat Geranium-fajokra is: gólyaorr’. ▌ 2. 1775: Galambláb (Csapó 107); 1783: Galamb-láb (NclB. 398). J: ’Geranium columbinum; galamblábgólyaorr’. A galambláb (1.) Melius alkotása, a lat. Pes Columbinus tükörfordításával hozta létre: „Mas neue, Pes Columbinus, Galamb láb” (Melius 162). A galambláb (2.) Csapó alkotása, a ném. Taubenfuß tükörfordítása. A névadás alapja mindkét esetben a növény hosszú szára, ill. a kapcsolódó szárnyas levelek, amelyek madárlábra emlékeztetnek, de a termések hosszú, lábhoz hasonló formája is hatással lehetett a névadásra. Idegen nyelvi megfelelőre vö. ang. long-stalked cranesbill; cseh kakost holubiči; le. bodziszek gołębi; or. герань голубиная. Szabó, Melius 434; Weeds Geranium columbinum a.; Nyr. 126: 62. galamblábgólyaorr 1998: galamblábgó-

lyaorr (Priszter 384). J: ’Geranium columbinum; galamblábgólyaorr’. A galamblábgólyaorr összetett szó, tudományos név, az előtagra l. galambláb, az utótagra l. gólyaorr.
galamboc(f ű), galambosf ű l. galambf ű

galambsaláta 1911: galambsaláta (Cserey, Növényszótár 120); — N. galambsaláta (Nyr. 12: 477; Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 278; ÚMTsz.). J: ’Ranunculus ficaria subsp. ficaria; nyugati salátaboglárka’. A galambsaláta összetett szó, a szláv eredetű galamb és a saláta ’salátanövény’ összetétele, elsősorban népi elnevezés. A névadás magyarázata, hogy a növényből tavasszal kitűnő zöldsalátát készítenek, fiatal, zsenge, csípős ízű levele salátaként fogyasztható. Nyr. 126: 62. galambvirág 1798: Galamb-virág (Veszelszki 67); 1903: galambvirág (Hoffmann– Wagner 111); — N. galambvirág (ÚMTsz.). J: ’Aquilegia vulgaris; réti harangláb’. A galambvirág a réti harangláb R. lat. columbina (< lat. columba ’galamb’, columb#rius, columbénus melléknév ’galamb-’) nevének fordításával és a virág magyarázó utótag öszszetételével jött létre. A név magyarázata, hogy a növény szárán nem egy, hanem 4–6 apróbb virág nyílik, ezek emlékeztetnek az ágakon ülő madarakra. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ném. Vogelkraut ’madárfű’; ang. dove’s foot ’galambláb’. Marzell Aquilegia vulgaris a.; Genaust columbária a., columbiánus a., columbínus a.; Nyr. 126: 63. galanga 1577 k.: galangath gr. (OrvK. 197/27); 1600 k.: galgantot gr. (Magyary– Kossa, OrvEml. 2: 256); 1998: galangál (Priszter 297). J: ’Alpinia galanga; sziámi gyömbér’. — ~-havasika 1805–13: „A’ Galanga Havasika néhány eÑztendfkig tartó plánta a’ melly Déli Indiában és Kínában vadon nf…” (Márton, Növ. XCI, 9: 8). J: ’ua.’. | ~gyökér 1783: Galánga gyökér (NclB. 319); — N. galagonyagyökér, Gálántgyökér (EtSz. 2: 835 galagonyagyökér a.; 2: 866 galang a.). J: ’ua.’. — jávai ~gyökér 1948: jávai galanga gyökér (Halmai 7). J: ’ua.’. A galanga latin eredetű; vö. k. lat. galan-

gálga

183

gálna

ga, galgana, galganum; az alakváltozatok közül a galgant németből származik. Nemzetközi szó; vö. ang. galingale; ném. Galgant; sp. Galanga; fr. galanga; ol. galanga. A galagonyagyökér és a gálántgyökér népetimológiával keletkezett. A galanga-havasika Márton alkotása, a havasika utótag az uráli eredetű hó szóból keletkezett -s melléknévképzővel és -ika kicsinyítő képzővel; a névadás magyarázata, hogy a növény Indiában és Kínában, a magas hegyekben fordul elő. A jávai jelző szintén a növény előfordulási helyét jelzi. Vö.
galagonya.

EtSz. galang a., galanga a., TESz.; EWUng.; UEWb. 204.
gálántgyökér l. galanga

gálga 1807 e.: Gálga (Julow 264). J: ’Galega; kecskeruta’. — kecskere ~ 1807: ketskere Gálga (Magy. Fűvészk. 420); 1841: kecskere Galga (Barra 109). J: ’Galega officinalis; orvosi kecskeruta’. A gálga a lat. szakny.-i Galega szó belseji e-jének kiejtésével keletkezett, nemzetségnév. A kecskere gálga Diószegi–Fazekas tudatos alkotása, az előtag a növény egyéb kecske (kecskehere, kecskeruta) előtagú neveiből származik, talán a kecskehere szó belseji -heszótagjának kiejtésével keletkezett, a névadás magyarázatára l. még kecskehere. Vö. gálya.
galganya l. galagonya

gálna 1. — ~bokor 1425: „Penes locum Kalnabokor sub arbore Ilicea” (OklSz.). J: 1425: ? ’Sorbus aucuparia; madárberkenye’. | ~fa 1998: gálnafa (Priszter 508). J: ’Sorbus aucuparia; madárberkenye’. ▌ 2. — ~fa 1500 k.: De genestra: rekethýefa, De genestra: Rekethÿeffa alias ý zalagh galnaffa (StrassbGl.: RMGl. 212). J: ’Genista tinctoria; festőrekettye’. | ~fabokor 1595: Genista: Ginsteren: Ganya fa bokor (Ver.: RMGl. 120). J: ’ua.’. ▌ 3. — ~fa 1520 k.: Agnvscastvs: galÿna fa (Herb b): RMGl. 212). J: ’Euonymus sp.; kecskerágó ’. ▌ 4. 1590: Ribes: Galna (SzikszF.: RMGl. 263). J: ’Ribes sp.; ribizli’. ▌ 5. — ~fű 1590: Galna fé (SzikszF.: RMGl. 257); 1604: Gálnafü (MA.: MNy. 31: 248); 1745: Gálna fü (Torkos 8); 1775: Galna-fü (Csapó 289); 1783: Gálna-fü (NclB. 334); 1798: Gálna-fÍ

(Veszelszki 364). J: ’Pulmonaria officinalis; pettyegetett tüdőfű’. || gálna 1793: Gálna (Földi 52); 1807 e.: Gálna (Julow 256); 1807: Gálna (Magy. Fűvészk. 154); 1867: gálna „Növénynem az öthímesek seregéből és egyanyások rendéből, mely tüdőbajok ellen gyógyszerül használtatik” (CzF. 2: 1021). J: ’Pulmonaria; tüdőfű’. — orvosi ~ 1841: orvosi, vagy pettegetett gálnának gr. (Barra 302). J: ’Pulmonaria officinalis; pettyegetett tüdőfű’. | pettyegetett ~ 1807: Pettegetett Gálna (Magy. Fűvészk. 154); 1841: pettegetett gálnának gr. (Barra 302), petytyegetett Gálna (uo. 304). J: ’ua.’. ▌ 6. — ~fű 1775: Gálna-fü (Csapó 102); 1783: Gálna-fü (NclB. 383); 1813: Gálnafű (Magy. Fűvészk. 2. 370). J: ’Helleborus foetidus; büdös hunyor’. ▌ 7. N. gány6 (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 208). J: ? ’Berberis vulgaris; sóskaborbolya’. ▌ 8. N. gálna (ÚMTSz.). J: ’Solanum dulcamara; kesernyés csucsor’. A gálna elsőként gálnabokor (1425), majd gálnafa (1500 k.) és 1590-ben gálnafű összetételben tűnt fel. A magyarázó utótag (bokor, fa, fű) nélküli gálna csak 1590-ből adatolható, és a nyelvújítás korában 1793-tól válik általánosan használt növénynévvé. A gálna szláv eredetű; vö. blg. калина ’kányabangita, Punica granatum, Sorbus aucuparia, Paeonia officinalis’; szb.-hv. kàlina ’fagyal; N. kányabangita’; szln. kalína ’kányabangita; fagyal’; szlk. kalina ’kányabangita’; or. калúна ’kányabangita’. Az ősszláv *kalina etimológiája nincs teljesen tisztázva; talán az ősszláv *kalъ ’sár’ származéka, és arra utal, hogy ezek a növények a lápos, nyirkos talajt kedvelik. A magyar alakváltozatok többszörös átvétel eredményei. Az újabb kalina közvetlen forrása a szlovák, a régebbi kálna ~ gálna stb.-féléké azonban nem állapítható meg közelebbről. A fejlődés a málna, pálca stb. típusú szavakhoz hasonlóan ment végbe; a második nyílt szótag rövid magánhangzója kiesett: gálna (< or. калина; szb.-hv. kàlina), málna (< or. malína; szb.-hv. màlina; szlovén malína; cseh malína). A hangfejlődést a kánya madárnév népetimológiás hatása is befolyásolhatta. A gálna ’madárberkenye’ (1), ’festőrekettye’ (2.), ’kecskerágó’ (3.), ’ribizli’ (4.) jelentései

gálya

184

gégevirág

nagyobb bokor vagy kisebb faszerű növényekre vonatkoznak. A gálna növénynév számtalan jelentése hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre, valószínűleg a jellegzetes piros szín jelenik meg mindegyik növényen, elsősorban a termések színe pirosas, némelyiké barnáspiros. 1590-től feltűnnek a kisebb, fűfélékre vonatkozó adatok: a gálnafű ’pettyegetett tüdőfű’ (5.) és a ’büdös hunyor’ (6.). Ezek a jelentések is hasonlóságon alapuló névátvitellel jöttek létre, mindegyik növény valamely részét piros szín jellemzi, a ’pettyegetett tüdőfű’ (5.) virágja először pirosas-lilás, majd kék színbe vált át, a ’büdös hunyor’ (6.) zöld színű, de a csüngő, harang alakú virágok széle piros. A ’büdös hunyor’ (6.) R. lat. nevei között szerepel a pulmonaria Vegetii (< lat. Pulmonaria < lat. pulmō, gen. pulmōnis ’tüdő’; lat. vegetus ’vidám, élénk’ < lat. vegeto ’élénkít, serkent’), ennek alapján is alkalmazhatták a gálnafű nevet a növényre, amely elsősorban a pettyegetett tüdőfű (5.) megnevezése, lat. neve szintén Pulmonaria. A gálnafű legelterjedtebb jelentése a ’pettyegetett tüdőfű’. A pettyegetett gálna Diószegi és Fazekas névalkotó munkájának eredménye; a Magyar fűvészkönyv szerzői nemzetségnévként ’Pulmonaria’ a szláv eredetű gálna elnevezést javasolják, a gálna nemzetségnév elé a növény levelén látható, jellegzetes foltokra utaló pettyegetett megkülönböztető jelzőt illesztették. A pettegetett (’pettyes, foltos’) jelző hangutánzó-hangfestő eredetű, Gönczi Pál növénytanában a pettegetett mint a növénytani szakszó szerepel: „pettegetett, punctatum, mikor valamely szerv mintegy be van szurkálva, mint a Csillagcsín, Galatella levele; vagy átszurkáltnak látszik, mint a Csengő Linka, Hypericum perforatum levele, vagy mikor színesen van pontozva, mint a Pettegetett Gálna, Pulmonaria officinalis levele” (Gönczi, PestmegyeVir. 322). Ugyanezen a szemléleten alapul a pettyegetett gyűszűvirág (→ gyűszűvirág), pártája piros, belül piros pettyes; a jelzőre l. még pettyegetett tüdőf ű (→ tüdőf ű). A pettyegetett gálna nem maradt fenn, a növénytani irodalom csak a jelzőt őrizte meg; a Pulmonaria officionalis mai hivatalos elnevezése pettyegetett tüdőfű. A gálná-

ra vonatkozó népi adatok megjelennek fű, fa magyarázó utótag nélkül is: ’sóskaborbolya’ (7.) és ’kesernyés csucsor’. (8.) jelentéssel, mindkét növény neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett: jellegzetes piros termésük van. Marzell Helleborus foetidus a.; EtSz.; Kniezsa, SzlJsz. 178; NyK. 66: 60; TESz. gálna a.; EWUng. gálna a. gálya 1911: gálya (Cserey, Növényszótár 120). J: ’Galega officinalis; orvosi kecskeruta’. A gálya a kecskegálya összetételből elvonással jött létre, az utótag a gálga ’Galega’ nemzetségnév népetimológiás változata. Ö: kecske~. gamandor 1807: Gamandor (Magy. Fűvészk. 342). J: ’Teucrium chamaedrys; sarlós gamandor’. | nemes ~ 1841: nemes kamandor (Barra 308). J: ’ua.’. | sarlós ~ 1998: sarlós gamandor (Priszter 520). J: ’ua.’. — ~fű 1775: Gamandor-fü (Csapó 60); 1798: Kamandor-fÍ (Veszelszki 152). J: ’ua.’. A gamandor idegen szó, a ném. Gamander átvétele. A sarlós jelzőre l. sarlósf ű.

Csapó 60. — Ö: gamandor~ (→ tarorja). gamó 1903: gamó (Hoffmann–Wagner 111). J: ’Aquilegia vulgaris; réti harangláb’. — ~virág 1783: Galamo-virág (!) (NclB. 380); 1813: Gamóvirág (Magy. Fűvészk. 2. 370). J: ’ua.’. A gamó talán hangfestő eredetű, jelentése ’kampó, ág-bog’, a névadás magyarázata, hogy a növény hosszú szárain bókoló virágok vannak kampó alakban görbült sarkantyúval. TESz. gamó a.; EWUng. gamó a.
gánya l. gálna gaz l. csattogó~ gége l. farkas~virág, farkasalma~virág gegenye l. jegenye

gégevirág 1807 e.: Gégevirág! (Julow 265); 1813: Gégevirág (Magy. Fűvészk. 2. 363). J: ’Aristolochia; farkasalma’. — kerek ~ 1807: kerek Gégevirág (Magy. Fűvészk. 500); 1841: kerek gégevirág (Barra 387). J: ’Aristolochia rotunda; kerekded farkasalma’. A gégevirág nemzetségnév, Diószegi–Fazekas alkotása. A gégevirág összetett szó, a

gelyvafű

185
orr.

Gencius király füve

hangutánzó eredetű gége ’légcső, cső’ és a virág összetétele, a név nyilván a növény ideoda hajló szárára utal. Diószegi—(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a Gégevirág (Magy. Fűvészk. 2. 363) nevet javasolja a R. farkasalma helyett. A gégevirág nevet nem fogadta be sem a köznyelv, sem a szaknyelv, a növény hivatalos neve ma a farkasalma, amelyet Diószegi–Fazekas elutasított. A kerek jelző megkülönböztető szerepű, az almaszerű termésre és a kerek gyökérgumóra utal, a lat. rotunda fordításával jött létre. TESz. gége a.; EWUng. gége a. — Ö: farkas~, farkasalma~. gelegenye, gelegunya l. galagonya geligáncsüpke l. galagonyacsipke

származéka -fű magyarázó utótaggal. Vö. árGenaust Eródium a.; Weeds Erodium cicutarium a.; Nyr. 124: 480, 126: 311. — Ö:
bürök~.

gelyvafű N. gelyvafű (MagyGyógyn. 321). J: ’Senecio vulgaris; közönséges aggófű’. A gelyvafű népi név, előtagja a szerb-horvát eredetű gelyva arra utal, hogy a „dagadáſt … [a növény] ki-nyomott levével tiſztittani és gyógyíttani lehet” (Csapó 230). TESz. golyva a.; EWUng. golyva a. gémorr 1894: gémorr (PallasLex. 7: 890); 1998: gémorr (Priszter 370). J: ’Erodium cicutarium; bürökgémorr’. — büröklevelű ~ 1903: Büröklevelű gémorr (Hoffmann–Wagner 141). J: ’ua.’. | ~úfű 1911: Gémorru fű (Cserey, Növényszótár 122). J: ’Erodium; gémorr’. A gémorr növénynév csak a XIX. század végén jelent meg, kései felbukkanása valószínűsíti, hogy németből való tükörfordítás; vö. ném. Reiherschnabel. Végső soron a lat. Erodium (gör. erōdiós ’szürkegém, kócsag’) ~ lat. herōdius, herōdio ’szürkegém, kócsag’ szóra vezethető vissza, a név a termés madárcsőr alakjára céloz. Az elnevezés szemléleti alapja — csakúgy, mint a daruorr, gólyaorr, csókaorrúf ű esetében — a jellegzetes, 3–5 cm hosszú, a gém orrához hasonlatos, hasadó termés, melyből csavarszerűen megtekeredett függelékben végződő részterméskék válnak ki. A büröklevelű jelző a lat. cicutarium (< lat. cic•ta ’bürök’) hatására jött létre, vö. bürökgémorr. Idegen nyelvi megfelelőre vö. ang. common stork’s-bill. A gémorrúfű Cserey alkotása, a gémorr -ú melléknévképzős

gencián 1. 1577 k.: gencianat gr. (OrvK. 343/27), „Genciananak kÿ fachÿarth leweth” (OrvK. 591/34); 1775: Gentiana (Csapó 260). J: ’Gentiana cruciata; kígyótárnics’. ▌ 2. 1578: Gentiana (Melius 142); 1783: Gentziána (NclB. 345). J: ’Gentiana lutea; sárga tárnics’. — ~gyökér 1577 k.: Genciana gÿeokereth gr. (OrvK. 591/2); — N. gencián gyökér (ÚMTsz.). J: ’Gentiana sp.; tárnics’. A kígyótárnics (1.) és a sárga tárnics (2.) a tárnicsfélék családjába tartozó, azonos felépítésű növények. A gencián a lat. szakny.-i Gentiana (< gör. gentián# < gör. Génthios ’a király’) átvétele. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ang. gentian; sp. genciana; fr. gentiane; ol. genziana. Melius adta a sárga tárnicsnak a genciána nevet, valószínűleg nem ismert a növényre magyar népi elnevezést, így a lat. gentiana nevet vette át, amely a növényből származó gyógyszertári nyersanyagot, a drogot jelentette. Melius így magyarázza a nevet: „Magyarúl is Gentiana neue” (Melius 142). Vö. encián, dancia, Gencius király füve. Mollay, Növénynevek 25–30.; TESz. encián a.; EWUng. encián a.; Marzell Gentiána a. Gencius király füve 1. 1578: Gentius Király f×ue (Melius 142); 1783: Gentius Király füve (NclB. 345); 1948: Gencius király füve (MagyGyógyn. 214). J: ’Gentiana lutea; sárga tárnics’. ▌ 2. XVII. sz.: „Cruciata: Madelgeer: Keresztes fÔ, Likas ir, Gentius király fÔve, Szent László király fÔve” (NéNy. 1935. 172). J: ’Gentiana cruciata; kígyótárnics’. A Gencius király füve elnevezés alapja a lat. szakny.-i Gentiana (< gör. gentián# < gör. Génthios ’a király’). A Gencius király füve Melius alkotása, a lat. szakny.-i Gentiana értelmezésével hozta létre, Melius így magyarázza: „Gentiana Gxrxg×l és Deákúl neue, az az, Gentius Király f×ue, mert Gentius Király lelte leg elxſÅer haſÅnát” (Melius 142). A növény „A nevét Dioskurides szerint Gentiustól

genyőte

186

gerezdes

vagy Gentis-től, Illiria királyától (élt Kr. e. a II. században) kapta, aki a pestis gyógyítására ajánlotta” (MagyGyógyn. 214). Melius a lat. szakny.-i Gentiana nevet lefordítja, sőt értelmezi a latinul nem tudó és iskolázatlan, a mondát nem ismerő olvasó számára. A magyar nép azonban nem fogadta be a Gencius királyról szóló mondát, a magyar nyelvben a Szent László királyról szóló legenda terjedt el, vö. a növény Szent László király füve elnevezésével. Mindkét uralkodó a pestis ellen egy Gentius-fajt ajánlott. A kígyótárnics (2.) Gencius király füve neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, hasonló felépítésű növények, azonos családba (tárnicsfélék) tartoznak. Vö. gencián. Mollay, Növénynevek 29–30, 39. genyőte 1998: genyőte (Priszter 308); — N. Hőle, genyőte, Asphodelus albus (Nyr. 30: 529); genyőte, genyéte, genyőte (Tsz.); kenyéte (Bot.Közl. 35: 278–83). J: ’Asphodelus sp.; aszfodélusz | Asphodelus albus; fehér aszfodélusz’. A genyőte ismeretlen eredetű, Rapaics szerint a növény a gumója nyálkatartalmáról — amit a cipészek, nyergesek, könyvkötők ragasztószerként használtak — kapta a genyőte vagyis gennyeske nevet (Természet 1937. 67). Mollay Erzsébet szerint a növénynévnek a bizonytalan eredetű gennyett melléknévből való származtatása valószínűtlen, mivel a növény szépséges. Kassai a genyőtét a ken szóból magyarázza (Kassai 2: 273–274). Ez jelentéstanilag esetleg elképzelhető, hisz a ragasztóanyag általában valami kencefice. A kenyéte alak esetleg a német anyanyelvű Kitaibel „svábos” átírásának köszönhető. Mollay, Növénynevek 69; TESz. genny a.; EWUng. genny a.
gereginye l. galagonya

gerely 1806: gerely (TESz. 232); 1807 e.: Gerely (Julow 264); 1807: Gerely (Magy. Fűvészk. 391). J: ’Geranium; gólyaorr’. — bakbűzű ~ 1807: bakbűzű Gerely (Magy. Fűvészk. 393). J: ’Geranium robertianum; nehézszagú gólyaorr’. | rózsás ~ 1807: rózsás Gerely (Magy. Fűvészk. 391). J: ’Geranium sanguineum; piros gólyaorr’. A gerely ’Geranium’ nemzetségnév Dió-

szegi–Fazekas alkotása, a lat. Geranium szó eleji ger- részét -ly elemmel „értelmesítették”; a gerely valószínűleg német eredetű; vö. kfn. gêrel ’hajítódárda’ (< az ófn., kfn. gêr(e) kicsinyítő képzős származéka), a termések hosszú alakjára utal a név. A gerely növénynév nem lett köznyelvivé, a nemzetség hivatalos neve gólyaorr. A bakbűzű jelző magyarázata, hogy az egész növénynek kellemetlen szaga van. A rózsás jelző magyarázata, hogy a virág „szirmai nagyszép pirosak” (Magy. Fűvészk. 391). TESz. gerely a.; EWUng gerely a.; Nyr. 126: 304. — Ö: galamb~. gerentfű 1. 1500 k.: De scabiosa: warfyw vel gerennth fyw (StrassbGl.: RMGl. 255); 1590: Scabiosa maior Matthioli: Var, vag, réh ellen valo fôrôztô fé, alii pesma, alii gerint fé, vocant (SzikszF.: RMGl. 257). J: ’Knautia arvensis; mezei varfű’. ▌ 2. 1500 k.: Celidonia: gerent f[ÿw] (Herb. a): RMGl. 255). J: ’Chelidonium majus; vérehulló fecskefű’. ▌ 3. 1792: „A májnak és lépnek keménysége ellen a gerény vagy gerents füvet szarvas nyelvel együtt főzd-meg borban” (Nedeliczi 86: NySz. I. 1082, 1083). J: ? ’Antirrhinum sp.; oroszlánszáj’. A gerentfű ’mezei varfű’ (1.) mindkét adatának a szövegében a gerentfű szinonimája a varfű, ill. a var vagy rüh ellen való fürösztő f ű (→ varfű, → rühf ű) (l. fent). Ennek a két adatnak az alapján feltehetjük, hogy a gerént ’var, fakadék’ jelentésű, a ném. R. grint ~ grindt ~ grind ’ótvar, var, kosz’ átvétele, a szó eleji mássalhangzó-torlódást feloldották; vö. ném. R. grintwrtze, grindtkrut (Marzell Knautia arvensis [7] a.), Grindkraut (Melius 154). A vérehulló fecskefű (2.) és az oroszlánszáj (3.) gerentfű neve hasonlóság alapján keletkezhetett, a vérehulló fecskefüvet sebek gyógyítására használták, az oroszlánszáj azonosítása kétes. gerezdes 1. — piros ~ 1783: Piros Gerezdes (NclB. 391); 1791: Piros Gerezdes (Lumnitzer 265); 1807: piros gerézdes (Magy. Fűvészk. 362). J: ’Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. ▌ 2. — tavaszi ~ 1807: tavaszi Gerézdes (Magy. Fűvészk. 403). J: ’Corydalis cava; odvas keltike’. || tavaszi gerezdeske

gesztenye

187

gesztenye

Ö: ~tátika (→ tátika).

1783: TavaÐzi Gerezdeske (NclB. 400). J: ’ua.’. A gerezdes a laza fürtökben fejlődő virágokra utal; vö. a szláv eredetű gerezd első megjelenése: 1395 k.: „rachenus: Åelew gereÅd” (BesztSzj.: TESz. gerezd a.), jelentése: ’szőlőfürt’. A gerézdeske a gerézd főnévből jött létre -s melléknévképzővel és -ke kicsinyítő képzővel. A kerti oroszlánszáj (1.) és az odvas keltike (2.) gerezdes neve Benkő alkotása, mindkét növénynek fürtszerű virágzata van. A tavaszi jelző a növény virágzási idejére utal, a piros jelző a virág színére. TESz. gerézd a.; EWUng. gerézd a. —
gerezdeske l. gerezdes gerlice l. iglice

gesztenye 1. 1533: Geztxne (Murm.: TESz.); 1577 k.: GeÅtÿne (OrvK. 237); 1578: GeÐÅtenye (Melius 15); 1583: göztynye (Clusius–Beythe 3a: BotTört. 128); 1595: Geztinye (Beythe 18); 1600 e.: gesztőnye (TESz.); 1796: geszténye (TESz.); 1805: g(szt(nye (TESz.); 1948: Gesztenye, geszkinye (MagyGyógyn. 68); 1998: gesztenye (Priszter 328); — N. g(szk(nye, geszk(nye (MTsz.); gesztene, gesztinye, gesztinnye, kesztene (ÚMTSz.). J: ’Castanea sativa; szelíd gesztenye(fa)’. — édes ~ 1998: édes gesztenye (Priszter 328). J: ’ua.’. | jóféle ~ 1903: Jóféle gesztenye (Hoffmann–Wagner 195). J: ’ua.’. | szelíd ~ 1798: Ðzelid geÐztenye (Veszelszki 139); 1807: szelíd gesztenye (Magy. Fűvészk. 243). J: ’ua.’. | ~fa 1364: „Veniret ad duas arbores vnam videlicet Geztenyefa et aliam Rakatyafa” (OklSz.); 1595: geztinye fanak gr. (Beythe 18); 1783: Geſztenye fa (NclB. 424); 1998: gesztenyefa (Priszter 328). J: ’ua.’. — édes ~fa 1998: édes gesztenyefa (Priszter 328). J: ’ua.’. | szelíd ~ fa 1998: szelídgesztenyefa (Priszter 328). J: ’ua.’. ▌ 2. — ágas~ 1590: Thlaspi, Thlaspidion, Thlaspe: Agas gesztyene, vag, palacka fu (SzikszF.: RMGl.: 267). J: ’Thlaspi arvense; mezei tarsóka’. ▌ 3. — vízi~ 1595: vizi geztinye (Beythe 98a); 1775: Vizi geÐztenye (Csapó 268); 1783: Vizi-geÐztenye (NclB. 331). J: ’Trapa natans; csemegesulyom’. ▌ 4. 1807 e.: Gesztenye (Julow 258). J: ’Aesculus; vad-

gesztenye(fa)’. — vad~ 1783: Vad GeÐztenye (NclB. 361); 1791: Vad Gesztenye (Lumnitzer 156); 1998: vadgesztenye (Priszter 292). J: ’Aesculus hippocastanum; közönséges vadgesztenye(fa)’. — fehér vad~ 1998: fehér vadgesztenye (Priszter 292). J: ’ua.’. | közönséges vad~ 1998: közönséges vadgesztenye (Priszter 292). J: ’ua.’. — vad~fa 1813: vad Gesztenyefa (Magy. Fűvészk. 2. 370); 1998: vadgesztenye(fa) (Priszter 292). J: ’ua.’. — fehér vad~fa 1998: fehér vadgesztenye(fa) (Priszter 292). J: ’ua.’. | közönséges vad~fa 1998: közönséges vadgesztenye(fa) (Priszter 292). J: ’ua.’. A gesztenye bajor-osztrák eredetű; vö. baj.-osztr. R. kestene ’szelídgesztenye’; h. baj.-osztr. kesten ’szelíd- és vadgesztenye’. Az európai nyelvekben a gör. κάστανον ’gesztenyefa’, lat. castanea ’ua.’ révén terjedt el; vö. fr. châtaigne; ol. castagna; le. kasztan ’ua.’. Az idegen földről származó, nálunk csak a XVI. századtól meghonosított közönséges vadgesztenye(fa) (4.) a nevét a nálunk őshonos szelíd gesztenyéről (1.) kapta, termésének, levelének hasonlósága alapján; rendszertanilag pedig igen távol állnak egymástól. Diószegi–Fazekas ezt írja a vadgesztenyefáról: „Magvát nem jó megenni: a’ szelíd gesztenye más nemű fánn terem” (Magy. Fűvészk. 243). A vad jelző a hazánkban őshonos szelíd gesztenyétől különbözteti meg; a vadgesztenye Benkő alkotása, a ném. Wildcaſtanie (NclB. 361) fordításával hozta létre, a növény mai hivatalos magyar elnevezése lett. A fehér jelző a virágok színére vonatkozik. A jóféle jelző valószínűleg német hatásra keletkezett; vö. ném. Edelkastanie. Az édes jelző ang. mintára jött létre; vö. ang. sweet chestnut. Az ágas gesztenye ’mezei tarsóka’ (2.) névadás alapja hasonlóság, a mezei tarsóka felépítése a gesztenye virágjához hasonló, a növényen apró ágacskák találhatók, a végükön kerek lencseszerű terméssel, mint a gesztenyén. A csemegesulyom (3.) vízigesztenye neve a ném. Waſſercaſtanie tükörfordítása. A névadás magyarázata, hogy a növény vízben él, a termések diószerűek, ízük pedig a gesztenye ízéhez hasonlít: „A’ levelei közÍl Juniusban holmi apró fejér virágotskák nfnek ki, a’

267). TESz. Fűvészk. A névadás alapja. A gilisztavirág korai adatai körülírásos nevek. mivel a növény vérzéscsillapító hatású. magyarázatára l. 1775: GeleÐzta-fü (Csapó 57). 1798: GeleÐzta-fü (Veszelszki 67).. Wurmfarn ’féregpáfrány’ . giliszta kiűzésére is használták. a gezemice valószínűleg szintén ’pásztortáska’ jelentésű. J: ’Aquilegia vulgaris.: ’egyfajta vérzést elállító fű. A giliceökörgúzs összetett szó. A gilisztaűző népi név. 243). J: ’ua. vadgesztenyefa (→ gesztenye) és lógesztenye(fa) helyett.’. erdei pajzsika’. Az adatok azonban egyértelműen azt mutatják. A bokrétafa utótag az Aesculus nemzetség elnevezése.gesztenyebokrétafa 188 gímharaszt mellyek helyén három ſzarú vízi fekete-diók következnek. gilisztavirág 1783: GeleÐzta (ellen való) virág (NclB. Növényszótár 274). TESz. A réti haranglábat gyógynövényként bélférgek. EWUng. 1664: Aquilegia Harang virág. — éplevelű ~ 1903: Éplevelű gímharaszt (Hoffmann–Wagner 20). a gesztenye előtag a növény R. közönséges pásztortáska’. A gilisztafű a ném.: Sanguinaria: gezemiche (De Herbis: RMGl. Genaust hippocástanum a. b): RMGl. Marzell Aquilegia vulgaris a. hogy a növényt bélférgek ellen használták: „Borban. ízekre a’ geſztenyékkel igen meg-eggyezfk” (Veszelszki 427). Melius 372. és R. Vö. alapja talán a geze-guza ’gizgaz’ (MTsz. 2. gilice l. ökörgúzs. Fűvészk. Benkő 70. a Capsella bursa-pastoris. v. sz. közönséges vadgesztenye(fa)’. J: ’Ononis spinosa. szarvasnyelvpáfrány’. Vö. | XVI. lat. Növénynevek 74. az előtagra l. Éder. gímnyelv . nevének átvétele. neve sanguinaria. az utótagra l. a név Diószegi–Fazekas alkotása. Fűvészk. A gilisztaűző elnevezés kialakulására hatással lehetett a R. 1948: éplevelű gímharaszt (Halmai 74). réti harangláb’.. az utótag nemzetségnév. gilisztavirág helyett. a növény felhasználását magyarázzák: giliszta ellen való virág. 256). gilisztaűző N. J: ’Dryopteris filix-mas. Diószegi– Fazekas alkotása. ném. ott. J: ’Aesculus hippocastanum. giliceökörgúzs 1798: Gelitze ökör-gú’s (Veszelszki 59). sz. a növény hasonló szemléleten alapuló vérállatófű nevével. gilisztaűző varádics’. A XVI. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f űvészkönyve a giliszta Varádits (Magy. gilisztavarádics. vagy téjben fftt leveleinek levét ha a’ geleſztásokkal gyakran itatják. Fűvészk. J: 1500 k. mint pl. 370) nevet javasolja a R. gilisztavirág. — Ö: ló~. tövises iglice’. 465). J: ’Tanacetum vulgare. J: ’Tanacetum vulgare. a gilice előtagra l. 2. 1798: Geleſzta (ellen-való) virág (Veszelszki 422). varádics. Mollay. Gilisztaűző (MagyGyógyn. hogy a pásztortáska hasznavehetetlen. 1911: éplevelü gímharaszt (Cserey. szerint. A névalkotásra hatással lehetett a ném. melynek a jelentését az RMGl. A gímharaszt gím eleme a R. iglice (SzikszF. 370) nevet javasolja a R. 35). 414). hogy a növényt bélférgek kiűzésére használták. így határozza meg: ’egyfajta vérzést elállító fű’ (267). gilisztaűző varádics’. a névadás alapja.) lehet. és arra utal a TESz. A gesztenyebokrétafa összetett szó. J: ’Asplenium scolopendrium. XVI. Szabó. A gezemice valószínűleg ikerszó. v. A gilisztavarádics összetett szó.: ’Capsella bursapastoris. gilisztafű 1590: Aquilegia: Gilizta fé gímharaszt 1948: Gimharaszt (MagyGyógyn. végéről származó adatban. Wurmkraut ’féregfű’. Wurmkraut tükörfordítása. EWUng. iglice. gezemice 1500 k.. magyarázatát l. 33). Marzell Aspidium filix-mas a.: Bursa pastoris: gezemicze (CasGl. 1998: gilisztavirág (Priszter 518). lúdláb gilisztavarádics 1807: giliszta Varádits (Magy. 267). gesztenyebokrétafa 1807: Gesztenye Bokrétafa (Magy. azokat kiÍzi” (Veszelszki 422). hogy az 1500-as években a pásztortáska nagyon hasznos gyógynövény volt. Wurmfarren. közönséges pásztortáska’. gilisztaűző lúdláb l. geleſzta-f× (Lippay I: 74).: RMGl. sz. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a Gesztenye Bokrétafa (Magy.

— jószagú ~ 1775: JóÐzagú golya-fü (Csapó 263). gímnyelv előtagjának átvétele. J: ’Dipsacus laciniatus. gliceriza. magyarázata. gólyahír 1807 e. . szarvasnyelvpáfrány’. HirſchÅung (Csapó 249). 2: 653). J: ’Caltha palustris. 12/4). ▌ 2. gólyahír’. 312). gólahíradú (Csapody–Priszter.’. gólya l. 1807: Gódirtz (Magy. ▌ 3. — mocsári ~ 1807: motsári Gólyahír (Magy. | 1998: ’Caltha palustris. Az éplevelű jelző a növény ép szélű. J: ’Geranium robertianum. ma nincs ilyen nemzetségnév’. hogy a bibeszálak a virágban terméscsőrré nőnek ösz- sze. gólyafű 1. 328).gímnyelv 189 gólyahír előtagjának átvétele. — éplevelű ~ 1998: éplevelű gímpáfrány (Priszter 308). a névadás alapja. hogy a növény a harasztfélék családjába tartozik.: Gólyahír (Julow 259). higviric gódavére l. is hatással lehetett. 528). Genaust Geránium a. géranos ’daru’). J: ’Chelidonium majus. hogy a növény levele lándzsás. gódirc gódirc 1807 e. A címnyelvűfű elnevezés népetimológiával jött létre. glicoricia l. MNövSz. a Geranium-fajok egyéb madár + orr ’csőr’ összetételű neveit: gólyaorr. Geranium (< gör. kígyóhagyma’. mocsári gólyahír’. A mocsári gólyahír (2. daruorrúf ű. 68). a héjakútmácsonya (4. ép szélű. 8: 95). gólyaorr’. J: ’Caltha palustris. Hirschzunge tükörfordítása. Gódavére (MagyGyógyn. Fűvészk. — gímnyelvűfű 1577 k. hogy a növényt tavasszal. csókaorrúfű.’. 1998: mocsári gólyahír (Priszter 322). mocsári gólyahír’. a gólyák érkezésekor gyűjtik. J: 1807 e.). A gímnyelv tükörfordítás. sz. vö. 1798: Gym nyelvÍ-fÍ (Veszelszki 400). mocsári gólyahír’. 8: 415). 126: 313. a növény páfrányféle. Gem nÿelwq fweth gr. Fűvészk. J: ’Pelargonium odoratissimum.) és a nehézszagú gólyaorr (3. szarvasnyelvpáfrány’. talán a növény ném. a gím a R. gólya fű (ÚMTsz.’. gólyaorr. v.. 124: 480. J: ’ua. nyelv alakú leveleire utal (a páfrányok levelei általában nem ép szélűek. gólyahagyma (ÚMTsz. Goldwurz ’arany gyökér’ nevének elferdítésével keletkezett. J: ’Allium scorodoprasum. a névadás magyarázatára l. N. héjakútmácsonya’.) gólyafű neve népi név. a páfrány utótag magyarázó szerepű. 528). gémorr. Fűvészk. citromillatú muskátli’. A gólyaorrfélék (Geraniaceae) családjába tartozó citromillatú muskátli (1. 1783: Gym nyelvü fü (NclB. 296/38). galambláb~orr gólyabors l.) gólyafű nevét valószínűleg a gólyaorr ~ gólyaorrúfű névből vonták el. gólyahagyma N. A gólyacsőr kialakulására a növény lat. A gólyacsőr név magyarázata. J: ’ua. nyelv alakú. ném. J: ’Asplenium scolopendrium. Nyr. hanem mélyen hasadtak). 2. 126: 314. 1807: Gólyahír (Magy. vérehulló fecskefű’. gímnyelv 1525 k. J: ’ua. A névadás alapja az. A gólyahagyma népi név. || gólyahíradó N.: Gÿm nÿelw (Ortus: RMGl. Ö: cinadónia~. || gódavére N. A gódirc Diószegi–Fazekas alkotása. gólyavirág gólyacsőr 1894: gólyacsőr (PallasLex. amelyben az esővíz összegyűlik. 1879: gólyafű (Nyr. 104). esztragorr. J: ’ua. gímpáfrány 1998: gímpáfrány (Priszter 308). XVI. 1807: ’Caltha.: Gem Nÿelw fwet gr. nehézszagú gólyaorr’. Nyr. — jószagú ~ 1948: Jószagú gólyafű (MagyGyógyn. ez jut kifejezésre a hosszú csőrű madarak nevével képzett növénynevekben. J: ’Asplenium scolopendrium. 430).) gólyafű neve nyilván a növény mocsaras előfordulási helyére utal. szarvasnyelvűfű. 394).’. lat. a gódavére népetimológiával jött létre. kócsagorr. ▌ 4. A gímpáfrány a növény mai tudományos elnevezése. 151). (OrvK. tudományos neve — amely szintén hosszú csőrű madárról kapta nevét —. vö. vö. A haraszt utótag arra vonatkozik. Fűvészk. J: ’Chelidonium. a R.: gymnielw (De Herbis: RMGl. (OrvK. 328).. 1998: gólyahír (Priszter 322). ebből a gólyák kiszedegetik az apró élőlényeket. J: ’Geranium. hogy a levelek széleinek összenövésében kis medence keletkezik.: Gódirtz (Julow 267). || címnyelvűfű 1813: Tzímnyelvűfű (Magy.

től adatolható) jelentésű. — nehézszagú ~ 1948: Nehézszagú gólyaorr (MagyGyógyn. A galamblábgólyaorr gólyaköröm elnevezése a termések hosszúkás. gólyaláb N. ▌ 2. Fűvészk. A gólyahíradó ugyanezt a szemléletet tükrözi./1448 k. || gólyahúgy 1807: Gólyahúgy (Magy. illatos gólyaorr’. 1775: Golya köröm (Csapó 107). az utótag a köröm -ke kicsinyítő képzős származéka. — N. Nyr. || gólyakörömke N. vizeletindításra használták: „Borban fftt gyökere’ leve vizelletet. gó²jahugy ’Dipsacus fullonum. gólyakút N. gólyahír a. nemzetségnév. 373.gólyahúgytartófű 190 gólyaorr A gólyahír Diószegi–Fazekas alkotása. fehér akác’. TESz. kányaköröm. hernyó. héjakútmácsonya’. J: 1583. 2: 322).. galamblábgólyaorr’. — illatos ~ 1998: illatos gólyaorr (Priszter 384). | 1813: ’Geranium columbinum. 1998: nehézszagú gólyaorr (Priszter 384). Veszelszki alkotása. A gólyahúgy elvonással keletkezett a gólyahúgytartófű névből. amelyek általában madárcsőrhöz hasonlítják a termést. a növény virágzása megelőzi a gólya tavaszi érkezését. 34: 37). berki szellőrózsa’. gólyaorrúf ű névből elvonással. 398). de a névalkotásra az idegen nyelvi megfelelők is hatással lehettek. fehér aszfodélusz’. pl. amiben gyakran sok rovar. 147). melyben az esővíz összegyűlik. hogy a növény tavasszal a legkorábban nyílik a víz partján. 1595: Golya kxrxm (Beythe 88). ÚMTsz. Idegen nyelvi megfelelőre vö. a Geranium-fajok társneveivel. amiben összegyűlik a víz’ összetétele. hó-ſzámot. 126: 314. A gólyahír összetett szó. ’gólyavirág’.. J: ’Geranium macrorrhizum. Vö. nehézszagú gólyaorr’. Storchblume R. gólyaláb (Gyógysz. J: ’Geranium. (Veszelszki 79). 2. 126: 314). a gólya előtag magyarázata talán az. A gólyahúgyfű ’fehér aszfodélusz’ többszörösen összetett szó. hogy a levelek által alkotott kis teknőben összegyűlik a víz. NyIrK. a névadás alapja a fehér virágok körömre emlékeztető formája. a gólya madárnév és a kút ’gödör. Fűvészk. magyarázata. erdei mácsonya’. gólyakörömke (MagyGyógyn. 1998: gólyaorr (Priszter 383). A gólyakörömke népi név. A gólyakút összetett szó. Storchsblume. 126: 313.’. A névadás magyarázata. A gólyahúgytartófű ’erdei mácsonya’ Aachs (Ács) Mihály alkotása (MNy. 1813: G[ólya] köröm (Magy. 122). — piros ~ 1998: piros gólyaorr (Priszter 384). hogy a növény gyökerét vesekő elhajtásra. J: ’Dipsacus sylvestris.. || gólyahúgyfű 1798: Gólya-húgy-fÍnek gr. A mai tudományos gólyaorr ’Geranium’ nemzetségnév létrejöhetett az esztragorr kihalt esztrag előtagjának helyettesítésével. gólyaköröm 1583: golya koröm (Nyr. Nyr. gólyahúgynak gr. gólyacsőr. esztragorr ’gólyaorr’ (első megjelenése: 1578) megfelelője. összetett szó. a névadás magyarázata. EWUng. ném. gólyahúgytartófű 1706: gólyahúgytartófű (MNy. a névadás szemléleti alapja ennél az elnevezésnél a jelölt növények hosszú szára. hogy az ellentétes állású levelek széleinek összenövésében kis medence keletkezik. A gólyaorr a R. ezt a gólya gyűjtögetés közben gondosan kiszedegeti. 370). hogy a növény magasra nö: „Más-fél réfnyire fel-nf” (Veszelszki 79). 2: 322). héjakút. J: ’Geranium robertianum. Nyr. és rendszerint a gólyamadár megérkezését hirdeti. Vö. 126: 314. gólyaorr’. 126: 313. J: ’Robinia pseudacacia. J: ’Asphodelus albus. ▌ 3. J: ’Geranium sanguineum. piros gólyaorr’.). ’Dipsacus laciniatus. és követ hajt” (Veszelszki 79). J: ’Dipsacus sylvestris. vö. Nyr. vagy a R. takácsmácsonya + erdei mácsonya’ (ÚMTSz. A gólyaláb népi név. a végén enyhén meghajló formájára utal. 1595: ’Geranium. gólya. A gólyaköröm a gólya madárnév és az is- meretlen eredetű köröm ’szaruképződmény az ujjak végén’ összetétele. 1783: Gólya-köröm (NclB. népi név. gólyaorr 1. gólyakút (Jávorka 1057). a növénynévben az orr utótag ’csőr’ (1372 u. gólyaorr’.a. a húgyfű névadás alapja pedig az. 151). J: ’ua. vö. . gójahúgy. J: ’Anemone nemorosa. a bizonytalan eredetű gólya madárnév és az ismeretlen eredetű hír ’friss értesülés valamiről’ összetétele. apró csiga van. erdei mácsonya’.

a rontó magyarázó elem Melius növénynevében. orr a.. gólyaorr. Genaust sanguinális a. A gordon valószínűleg olasz jövevényszó.. Melius 179a–180. gólyaorrúfű 1. Végső forrása a lat. sanguis ’vér’). J: ’gyomnövények fészekvirágzattal. vö. nyelvjárási gardXá. göcsgyök 1841: göcsgyök (Barra 354). J: ’Carthamus tinctorius. gorika 1533: Gentiana: Gentzion: Goryka (Murm. 1783: Gólya-orru-fü (NclB. őszi kikerics’. 270).. még gólyahír. carduus ’bogáncs. 124: 480. a névadás magyarázatára l. az az. sanguineus ’véres. Mollay. cardo.gólyaorrúfű 191 göcsgyök ang. Ezért hiyác Scrophularia minornac. vadarticsóka’. 398). — szagos ~ 1783: Szagos Gólya-orru-fü (NclB. Gelyua ronto f×” (Melius 179a). TESz.. 50). Vö. 398). k > g zöngésülésre vö.). pora. Fűvészk. A mocsári gólyahír (1.. ▌ 2. még csicsiskoma. J: ’Geranium columbinum. gorzyczka.: „colligunt (zednek) … de tribulis ficus i. sanguineus (< lat.: RMGl. Mariſcas. elsősorban vadsáfrány (Carthamus tinctorius)’. hogy a termés tavasszal jelenik meg. hogy a virág színe élénkpiros. citromillatú muskátli’. gárdo. a fű magyarázó utótag. J: ’Ranunculus ficaria subsp. J: ’Geranium robertianum.’. 382). az az.: RMGl. J: ’Pelargonium odoratissimum. J: ’Gentiana sp. 1813: Gólya virág (Magy. galamblábgólyaorr’. || gordon 1590: Arractylis vel cartamus: Gordon: alii. TESz. hogy a növénynek erős illata van. ném. 270). ol. gácsér. sülyfű. vérvörös’ < lat. 151). sáfrányszeklice’. vö. leuele. J: ’ua. 1948: gólyavirág (MagyGyógyn. ▌ 2. A nehézszagú gólyaorr (1. bogáncshoz hasonló terméssel. moſod gyakran. mintára: „Scrophularia minor. az nagy Gelyuákat. arra utal. torokduzzanat’) fordítása. 1783: Golyva rontó fü (NclB. || golyvarontó 1798: Golyvarontó (Veszelszki 158). — N. 270).. goryczka. Marzell Colchicum autumnale a. 1798: Gordon (Veszelszki 136). ol. Cartamus syluestis [!]. J: . 1903: gólyavirág (Hoffmann–Wagner 73). A névadás magyarázata. vö. még esztragorr. Kiſſebbic fxldi S×lf×nec” (Melius 179a–180).) piros jelzőjének magyarázata. ném. A gólyaorrúfű Csapó alkotása. 270. Csapó így magyarázza: „A’ gyümöltsei ollyak mint egy hoſzſzú Darú vagy Golya orra” (Csapó 263). hogy golyvákat gyógyítottak a növénnyel. gójavirág (ÚMTsz. 1948: szagos gólyaorrfű (MagyGyógyn. gólyavirág 1. mohar. goryza nevének átvétele. Nyr. — szagos ~ 1775: Szagos golya orru-fü (Csapó 263). nehézszagú gólyaorr’. gordon1 a. vel attractilis: Gordon.) gólyavirág nevének magyarázata.e. esztragorr. amikor a gólyák. 413). S×lxket el ronttya ha vęle kxtxzed. az az. 1775: Golya oru-fü (Csapó 107). Scrophularia (< lat. l.). A névadás magyarázatára l.: RMGl. A szó eleji m. A névadás alapja a hosszú termés. Marzell Geranium robertianum a. 1775: Golyva-rontó-fü (Csapó 92). a német Storchenſchnabel (Csapó 263) fordítása.. Stinkender Storchschnabel. A golyvarontófű Melius alkotása lat. gójavirág (ÚMTsz. golyvarontófű 1578: Gelyua ronto f× (Melius 179a). ſuccuſſa. nyilván ezek is hatással lehettek névadására. Csapó említi még a növény Eſzterag orra és Darú orru-fü (Csapó 263) neveit. német mintára jöttek létre. guzsaly. J: ’Colchicum autumnale. EWUng gordon1 a. Talán azért került ide. Az őszi kikerics (2. nyugati salátaboglárka’.) gólyavirág neve a ném. gordon — ~kóró 1456 k. ficaria. de herbis spinosis: boÿtorÿanokrol (gordonkorokrol figheket)” (SermDom. gαrdún. Melius a névadást így indokolja: „A gyxkere. A névadás magyarázatára l. Storksblume tükörfordítása. Storchsschnabel. cardon. A piros gólyaorr (2. vize. 328). A gorika a Gentiana lutea ’sárga tárnics’ le. RMGl. Strumas. daruorrúfű. mocsári gólyahír’. ▌ 3. Növénynevek 31–35. — N. vadarticsóka’. A golyva a lat.) nehézszagú és szagos jelzőinek magyarázata. mert a növénynek nem volt megfelelő magyar neve. cardo. lat. Genaust orr a. — Ö: galambláb~. hogy a növény kora tavasszal virágzik. scr#fulae ’torokdagadás. J: ’Caltha palustris. 1783: Gordon (NclB. tárnics’. cardone ’bogáncs. mohar (SzikszF. storks-bill.

gömböstűvirág N. A görvély ’duzzanat. Fűvészk. . Diószegi Orvosi fűvészkönyve a R. A névadás alapja a növény gumósan megvastagodott gyökértörzsének alakja.. bodza a.. kunkorodó száráról kaphatta nevét” (TESz. n#dus ’csomó’ fordításával jött létre. hogy a növény és apró fekete bogyótermése a tökhöz hasonlítva nevetségesen kicsi. földitök nevet elutasítja. n#d#sus ’csomós’ < lat. lat. amelynek a göngyölít és családja is tagjai. 525). földitök (→ tök). hogy gyümőltse gömbölyűded bogyó” (Magy. büdös gönye’. görbeszuka N. Vö. torokgyíkfű.’. ibolya’. Genaust Scrophulária a. 1998: büdös gönye (Priszter 319).’. gönye — büdös ~ 1807: büdös Gfnye (Magy. szakny. Diószegi–Fazekas alkotása. A göcsgyök Barra alkotása. göcsös görvélyfű’. foenum-graecum fordításával jött létre. nodiflórus a. d): RMGl.: Fenumgrecum: Gewreghpapfÿwe (Ortus: RMGl. | göcsös ~ 1948: Göcsös görvélyfű (MagyGyógyn. A TESz. TESz. J: ’Viola odorata. a görög előtag a lat. 294). graecum l. amelyet valószínűleg ’görög ember. vö. A gönye bizonytalan eredetű. 2. görögpapfüve 1525 k. 258). 1595: Gxrxg zena (Beythe 28a). 1775: Görög széna (Csapó 108). görögszéna 1578: Gxrxg ſÅéna (Melius 96a). Genaust f##num-gr##cum a. vadszázszorszép’. gömböstűvirág (MagyGyógyn. a névadás magyarázatára l. A göcsös jelző a lat. EWUng. ném. J: ’ua. satnya’ utalva arra. Knodenkraut (Veszelszki 402). f#num ’széna’. helyette a büdös Gőnye (Magy. és Görögországban állatok etetésére használják. görögszéna’.. amelynek alapján úgy vélték. görvély a. foenum-graecum (< lat. az utótagra l. bodza a. Fűvészk. hogy a növény a nyaki nyirokcsomók tuberkolózisának (torokgyík) gyógyítására alkalmazható. torokduzzanat’) fordítása. J: ’Trigonella foenum-graecum. a szirmok tűszerű elhelyezkedése. gönye a. ’kutya nősténye. A gönye nemzetségnév ’Bryonia’. A gumiakácia összetett szó. a nyaki nyirokmirigyek megduzzadással járó gümőkóros megbetegedés’ előtag a lat. J: ’Bellis perennis. A gömböstűvirág népi név. a szuka utótag északi szláv eredetű. 391) elnevezést javasolja. | fekete ~ 1948: Fekete gönye (MagyGyógyn. Idegen nyelvi megfelelőre vö. EWUng. acacia átvétele. — ~bogyó 1807 e. A büdös jelző a növény szagára. a fekete jelző a bogyók színére utal. griechisch Heu. J: ’Acacia senegal. scr#fulae ’torokdagadás. görög pap’-ként értelmeztek. J: ’Scrophularia nodosa.: Gönyebogyó (Julow 266).gömböstűvirág 192 gumiakácia ’Scrophularia nodosa. Graecus ’görög’) fordítása. 1610 k. lat.. 525). J: ’ua. A névadás alapja.). daganat. akácia. hogy a növény széna illatú. görvély a. görögszéna’. A gönye másik régi elnevezése a földitök (első megjelenése 1525 k. Idegen nyelvi megfelelőre vö. A görbeszuka népi név. nőszemély’ jelentésű. Diószegi–Fazekas meg is jegyzi „A’ Töktől és Ugorkától abbann külömböz. J: ’Bryonia alba. gumi előtagja a fa sebzett törzséből szivárgó gumiszerű nyálkára utal. 179). görvélyfű — csomós ~ 1998: csomós görvélyfű (Priszter 497). görbeszuka (MagyGyógyn. 1998: görögszéna (Priszter 526). Vö. gumiakácia’. J: ’Bryonia. A gyök utótag elvonás a gyökér szóból. a növény gyökerén található csomókra utal. a névadás alapja a virág formája. TESz.. Fűvészk. Vö. A növénynév fű eleme magyarázó szerepű. a lat. Graecus ’görög’. varjúmogyoró. barnagyökér. 337). 256). esetleg abba a hangfestő eredetű szócsaládba tartozik. J: ’Trigonella foenum-graecum.). nodosa < lat. az utótag a nemzetségnév. ill. 291). A görögszéna a lat. az előtag a göcs ’csomós’ főnév. A gönye jelentése valószínűleg ’sovány. amely állatfejhez hasonlítható.-i Scrophularia (< lat. foenum-~ gumiakácia 1998: gumiakácia (Priszter 288).. 1998: göcsös görvélyfű (Priszter 497). szerint „kérdéses a ’földitök’ jelentésű növénynév idetartozása” „a növény esetleg kapaszkodó. A görögpapfüve egyedi elnevezés. göcsös görvélyfű’. A névadás alapja talán a virág.: Foenumgrecum: gôreogh szena: Bakszaru fÔ (Herb. gönye’.

guzsalyülő ném. gúzs l.’. Növ. guzsalyülővirág guzsalyülővirág 1783: Gu’sály-ülö virág . vö. akác a. (Melius 181). őszi kikerics’. || guzsalyülő 1948: guzsalyülő (MagyGyógyn.. hogy a növény virágzásával (késő ősszel) kezdődnek a hosszú téli esték. 1948: Gummi arabicum (MagyGyógyn. guzsalyvirág. J: ’az Acacia senegal (gumiakácia) sebzett törzséből szivárgó nedv’. 349). LXXXIV. a lat.. giliceökör~. 50). 1578: Gummi Arabicummal gr. Spinnblumme ’guzsalyvirág’ (Veszelszki 168). arabmézga. J: ’ua. Görög akácia a. A guzsalyülővirág. 70*/2). 50). Márton. Gummi arabicum átvétele.: „elegÿch eoÅwe gummi arabicommal” gr. eke~.’. ném. Marzell Colchicum autumnale a. mintára jöttek létre. arábiai facsipa (→ facsipa). J: ’Colchicum autumnale. 7: 50. EWUng. fonni. 1948: guzsalyvirág (MagyGyógyn. 360). TESz. bába~ (NclB. amikor az emberek leülnek szőni. guzsalyvirág l. A gumiarábikum összetett szó. || guzsalyvirág 1903: guzsalyvirág (Hoffmann–Wagner 73). 1798: Gúsály-ülf virág (Veszelszki 168). gumiarábikum 1577 k. akácia a. ökör~ guzsaly l.gumiarábikum 193 guzsalyülővirág Farkas. Vö. A névadás magyarázata. (OrvK. J: ’ua.

a gyalogfenyő előtag a növény R. a gyalog előtag a lat.a. eredetű gyapjú -s melléknévképzős származéka. gyalogfenyő 1450: „inter rubeta Gyalogfenyew vocata” (MNy. 415). molyhos ökörfarkkóró’. J: ’Juniperus communis. Vö. szöszös ökörfarkkóró’. Fűvészk. Fűvészk. Csapó 203) tükörfordítása. farkashárs’. A gyalog előtag azt fejezi ki. gyapjúfű 1. A gyalogolajfa Melius alkotása.< gör. Idegen nyelvi megfelelőre vö. 1783: Gyalog-fenyö (NclB. a névadás alapja. A növénynek ugyanerre a tulajdonságára utal az aprófenyő (→ fenyő) elnevezés is. chamaí ’földön’) fordítása. borsfenyő helyett. 1798: Gyalog-fenyf (Veszelszki 265). A szöszös ökörfarkkóró (1. gyalog. gyalogfenyő. amely jelzős szerkezetből forrt össze. 1783: Gyapjú-fü (NclB. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvész- TESz. A növény hasonló szemléleten alapuló elnevezése a földibodza (→ bodza). R. 1798: Gyalog-Bozza (Veszelszki 194). lat. gyalog. közönséges boróka’. ne- . EWUng. a R. parlagi macskatalp’. 1807: Gyapjúfű (Magy. laureola (< lat. gyal. Lorbeerkraut. J: ’Daphne mezereum. ve. J: ’Antennaria dioica. J: ’ua. 1798: Gyapjas. chamae. 1775: Gyapju-fü (Csapó 203). gyalog. ▌ 2. gyalogbodza’. magyarázatára l. A gyalogfenyőboróka Diószegi–Fazekas alkotása. 1948: gyapjasfű (Halmai 8). 172). 545). a bodzafától ’Sambucus nigra’ (bodza) különbözteti meg ezt a kisebb bodzafajtát. közönséges boróka’. szokásosnál kisebb.) és a molyhos ökörfarkkóró (2. Genaust Chamaeálo( a. 1998: gyalogbodza (Priszter 491). hogy a növény bogyói és keskeny levelei emlékeztetnek az olajfára. TESz. A gyapjasfű előtagja az ótör. 61: 486). az utótag nemzetségnév. A növénynév gyalog előtagú összetett szó. ném. amely jelzős szerkezetből forrt össze. hogy a növény apró levélkéi molyhosak. gyalogolajfa 1578: Gyalog olay fa (Melius 20a). J: ’Juniperus communis. Vö. EWUng.GY gyalogbodza 1783: Gyalog Bozza (NclB. könyve a gyalogfenyőboróka nevet javasolja a R. dwarf bay. 1783: Gyalog Olaj-fa (NclB. Vö. hogy a közönséges boróka ’a rendes fenyőfajtáknál kisebb. A növénynév gyalog előtagú összetett szó. boróka. chamelea < lat. 1578: Gyaptyu f× (Melius 146). 362).a.a. jelentése ’földhöz közeli’.. J: ’Verbascum phlomoides.) gyapjúfű neve a ném. 339). 1903: gyapjasfű (Hoffmann–Wagner 165). 352). Wullkraut (Melius 146. gyalog.. laurus ’babér’) név alapján jött létre a ném. gyapjasfű 1783: Gyapjas-fü (NclB.’. ang.fÍ (Veszelszki 238). A gyalog származékszó. || ~fa 1578: Gyalog fxnny× fa (Melius 9a). ’a rendesnél.alapszava ősi örökség a finnugor korból. alacsonyabb’. J: ’Sambucus ebulus. az olajfa magyarázata talán az. J: ’Verbascum thapsus. gyalogbodza. az előtag megkülönböztető szerepű. 427).a. földiolajfa (→ olajfa). gyalogfenyő. Feldcypresse ’földi ciprus’. Chamelæa (Melius 20a) (< lat. gyalogfenyőboróka 1807: gyalogfenyő Boróka (Magy. A növény idegen nyelvi elnevezései a babérhoz való hasonlóság alapján keletkeztek. alacsonyabb’. vö.

hogy a növényt a torok betegségeinek. gyíkfű’. EWUng. 295).’. gyenge előtagja ’fiatal. soktérdű-gyökeresfű. gyegönye l. gyomború (MagyGyógyn. 179). gyenge.. gyíklevelüfű (MagyGyógyn. gyenge a. || gyermeklánc 1798: Gyermek-lántz (Veszelszki 127). 1998: gyermekláncfű (Priszter 518). gyenge előtagja ’zsenge. 1775: Gyik-fü (Csapó 281).). 390). bútzkós.’. gyilkoló l. amelyen csomók találhatók. akadály’. torok~fű gyepűbodza 1911: gyepü bodza (Cserey.. a növény más elnevezésében is megjelenik állatnév betegség megnevezésére: békavarfű. lándzsás útifű’. TESz. 1590: prunella: szilua fé. 257). „Az egész növény csillagszőröktől sárgásan vagy szürkén molyhos” (Hoffmann–Wagner 38). 1998: gyepű bodza (Priszter 491). a név magyarázata. gyomboló. közönséges gyíkfű’.: RMGl. vag.’. A névadás alapja. gyenge a. hogy a levelek állatnyelvhez hasonlítanak. 78). sőt neveltek is belőle sövényt. bodza. J: ’Viola odorata. vö. 135). fagyöngy’. hogy a bodza eleven sövényt alkotott vadon. J: 1577 k. A gyík előtag azonos az állatnévvel. gyepű 1225: ’sövény. A gyermeklánc és a láncfű elvonással keletkezett a gyermekláncfű névből. 78). gyomboru. 1783: Gyék-fü (NclB. orvosi salamonpecsét’. vö. méreg~ TESz. (Melius 88a). gyengevirág N. EWUng. TESz. J: ’Polygonatum odoratum. ibolya’. torokgyík a. 291. zsenge’ jelentésű. gyíklevelűfű N. pitypang’. EWUng. gyöngevirág (MagyGyógyn. A gyermekláncfű összetett szó. gyimbor 1948: gyimbor (MagyGyógyn. Veszelszki is kiemeli a gyökér gyengeségét: „A’ gyökere fejér. gyoŒboru (ÚMTSz. J: ’ua. 1998: gyíkfű (Priszter 467). erőtlen’ jelentésű.). gyepű a.. gyepűrózsa’. A névadás alapja. lila virágait. gyombolyú. gyepű a. gyombolló. gyapjas. vulgaris + P.gyengegyökér 195 gyimbor mindkét növény molyhos. az előtagot az indokolja. még gyepűbodza. gek fé (SzikszF. láncfű (Csapody–Priszter. 1783: ’Prunella vulgaris. gyomború.: „Gÿkfwnek es SÅakat feÿw fwnek leweth fachÿard kÿ” (OrvK. 331/13). az előtag magyarázata valószínűleg az. J: ’Viscum album subsp. a névadás alapja. torokgyík a. század elején eltűnt nyelvünkből. gyertya l. — közönséges ~ 1998: közönséges gyíkfű (Priszter 467). Az utótagra l. 154). A gyengegyökér összetett szó. a gyökér utótag a növény felhasználható részére utal. magyarázatára l. Növényszótár 266). Melius alkotása. hogy a növényből láncot fonnak a gyerekek. J: ’Plantago lanceolata. 1998: gyepürózsa (Priszter 483). rózsa. a gyermek és a lánc ’egymásba kapcsolt karikákból álló eszköz’ összetétele. hogy a növény kora tavasszal bontja ki aprócska. vagy Gyenge gy×kér vizzel” (PaxCorp. pl. TESz. A gyíklevelűfű népi név. fekete bodza’. J: ’ua. Az utótag magyarázatára l. 1578: ’Prunella sp. . gyimbór (ÚMTSz. árokpartokon. A növény felhasználásán alapul a toroköröme és a tűzf ű elnevezés is. J: ’Sambucus nigra. gyepár l. | 1775. Csapó így jellemzi a molyhos ökörfarkkórót: „Levelei nagyok puhák. || láncfű N. MNövSz. (P.’. A gyengegyökér növénynév a XIX. gyopár gyegenye. bab~fű gyilok l. 1775: Gyenge gyökér (Csapó 236). hogy a tüskés vadrózsa eleven sövényt alkotott. egy újnyi temérdek. 279). A gyengevirág népi név. mise~ gyík l.. || gyomború N. jegenye gyermekláncfű 1783: Gyermek lántz-fü (NclB. J: ’ua. A gyepűrózsa összetett szó. gyepűrózsa 1948: Gyepűrózsa (MagyGyógyn. 1578: gyekf×nec gr. gyengegyökér 1690: „Az Himlxrxl … Az harmadik állapatban mikor varaÐodni kezd és Ðzárad:… s-moÐsák penig Bab-virág vizzel. J: ’Rosa canina. EWUng. 179. J: ’ua. J: ’Taraxacum officinale. laciniata). hoſſzúkas.. király~. gyapjaſſak” (Csapó 203). és erfs ſzagú” (Veszelszki 354). A gyepűbodza összetett szó. 410). MagyGyógyn. album. A gyíkfű a torokgyík (1489: ’Diphterie’) betegségnévből elvonással keletkezett. torokgyík gyógyítására használták. gyíkfű 1577 k.

1807: parlagi Gyopár (Magy. rontást ~ fű.) és a vadszázszorszép (5. 1807: fekete Gyopár (Magy. | hegyi~ 1903: hegyi gyopár (Hoffmann–Wagner 165). J: ’ua. a): RMGl. gyombolyú. CC.: Origanum: fekethew gypaar (Növ.).) név hasonlóság alapján jött létre. gyomború l. | kétlaki~ 1807: kétlaki Gyopár (Magy. gyapár (Péntek– Szabó. yïpar ’mosusz. 279). sárga gyopár ’Helichrysum arenarium’ a sárga színű virágról). sylvaticum’. gyimbor gyógyító l. közönséges szurokfű’. J: ’ua.2: RMGl. a gyomború ’domború’ ennek továbbképzett alakja.: Origanum: Fekethe Gÿopar (Ortus: RMGl. eredetű (vö. 279). A közönséges szurokfű (1. hosszú szára és levele van. oszm. — sárga~ 1583: sarga gyopar Sedum minus causticum (Clusius–Beythe 7a: BotTört. 1520 k. virágjára.) gyopár elnevezése népi név. 1577 k. ▌ 2. sok apró gömböcske. a termése gyöngy alakú. J: ’ua.: Origanum: Fekethe giopar (Herb. türk yïpar. a): RMGl. közönséges szurokfű’. 279). eredeti jelentése ’különféle erős szagú fűszernövény’. 218). 279). J: ’Antennaria dioica. századtól a gyopár közönséges szurokfű (1. fekete jelzőjének megkülönböztető szerepe van.’.: RMGl. 279). nyilvánvalóan azért. — fekete~ N.: Origanum: feketegyopar (CasGl. A kétlaki és a parlagi jelzők magyarázatára l. ? gyapár (Péntek–Szabó. köszvényt ~ fű (→ köszvényfű). A gyopár ’parlagi macskatalp’ (3. gyepárvirág (Péntek–Szabó. hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre.: Fekete gÿoparth gr. ipar ’mosusz’).: RMGl. ▌ 4. tökösség~. fal~ (→ falfű) gyomboló. 279). 1783: Sárga Gyopár (NclB.’. Wilder Edelweiß ’vadgyopár’.. Idegen nyelvi megfelelőre vö. 1525 k. a növény sárga. J: ’ua. Ember és növényvilág 203). vadszázszorszép’.’. — N. J: ’ua. szőrös levelei. esetleg a növényben található fekete festőanyagra utal: „Ennek Lugjával a’ gyapjat ’s fonalat feketés Ðzinre változtattni lehet” (Csapó 106). d): RMGl. szakadást ~ fű. A 17.: De origano: fekethe gyopar (StrassbGl. A névadás alapja. a fekete nadálytőnek érdesen szőrös. a növény különféle fafajtákon élősködik.) erős szagú fűszernövény. hogy a fagyöngy kidudorodás a fákon. 1610 k. a vad- . N. 1590: Origanum.’. 1577: origanum: giapar (KolGl. 368). borsos varjúháj’.’. 468).) gyopár neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett: a virágok hasonlóak. szív~. gyimbor gyopár 1. gyoboru l. 415). macskatalp. A gyopár ótör. disznó~fű. J: ’ua. hogy a növény szürkés. A fekete nadályt ő (4. Origanum: fekethe [gio]-par (Herb. hosszú száron ülő virágjai emlékeztetnek a gyopár és a havasigyopár levelére. fekete nadálytő’. mint a gyopárnak ’Gnaphalium-fajok’. 132). Fűvészk. 468). J: 1395 k.: secat[us]: gyopar (BesztSzj. Fűvészk. Feketegyopár (MagyGyógyn. Ember és növényvilág 199). mert a gyopár elnevezést már más jelentésben használták: Gnaphalium + Pseudognaphalium (erdei gyopár ’G.: ’Gnaphalium sp. Falsches Edelweiß ’hamisgyopár’. 42/17). J: ’Symphytum officinale. gyopár | ? Origanum vulgare. J: ’Sedum acre. var~fű (→ varf ű). Ember és növényvilág 208).: RMGl. 1500 k. orminium: Fekete gyopar (SzikszF. világ~ gyom l. Ember és növényvilág 199). hideglelést ~ fű (→ hideglelés ellen való fű). eb~fű (→ eb~pázsit). „A’ gyapjat feketére feſtik vele” (Veszelszki 330). kígyómarást ~ fű (→ mérges vad harapást ~ fű). 279). J: ’Bellis perennis. gyapárvirág. — havasi~ N. | 1577. 279). mindent ~ f ű.’. csillag alakú virágai nyáron bogernyőkben nyílnak. 1578: Gyopár (Melius 115). N. A névadás alapja. ujg. A gyimbor a dombor ’kidudorodás’ (a domb főnév -r képzős alakja) alakváltozata. supinum’ stb.: TESz. feltehetőleg a növény lilás/kékes virágaira (vö.) már nem adatolható herbáriumokból. havasi gyopár (Péntek–Szabó. A borsos varjúháj (2. a növény felépítése a gyopárra ’Gnaphalium-fajok’ és a havasigyopárra ’Leontopodium-fajok’ emlékeztet. ▌ 3. szem~fű (→ szemnek gyönyörűsége). Fűvészk. (OrvK. — fekete~fű 1664: „Fekete gyopár f×vet” gr. | parlagi~ 1783: Parlagi Gyopár (NclB. J: ’ua. parlagi macskatalp’. 352). — ~virág N.). fekete gyopár (ÚMTSz.’. (Lippay 166). 1395 k. yïpar.). — fekete~ 1470 k. 1578: ’Origanum vulgare. henye gyopár ’G.gyopár 196 gyopár A gyimbor és a gyombolyú népi nevek. ▌ 5. illat’.

. J: ’Alpinia galanga. vö. így pl. gyökint a. (Barra 192). kénköves~. hogy a növény gyökere sűrű. szerencse~. méreg~ (→ méregölőfű).) németgyömbér neve a ném. kőméz(~). A macskagyökönke macska előtagját a macskagyökér névből vonták el. kivágott ~ fű.) és a kereklevelű kapotnyak (3. macska~.) gyömbér neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. angyélika(~). ábrahám~ (→ ábrahámfa). de ſok apró óldal ágai vannak” (Veszelszki 436). zingiberi ’gyömbér’). Fűvészk. foltos kontyvirág’. kígyó~. gyökkent a. 79). TESz. kő~. || macskagyökönke 1807: matska Gyökönke (Magy. angyalédes~. macskagyökér’. anya~. Marzell Antennaria dioica a. gömbölyű ~ farkasalma (→ farkasalma). lat. lat. madár~. kaporna(~). a sziámi gyömbér (2. fa~fű. Veszelszki ezt írja a növényről: „a’ gyökere egy újnyi vaſtag.). 77). Fűvészk. A gyömbér ’Zingiber officinale. a gyökkent ige ’fejét le-leejtve bóbiskol. DeutÐcher Ingwer tükörfordítása. gyök l. fűszergyömbér’ latin eredetű (vö.’. sziámi gyömbér’. ▌ 2. pecsét~ (→ pecsétesfű). 1783: Német gyömbér (NclB. J: ’Valeriana. elfordultfű gyökerű l. kígyó~ keserűf ű (→ keserűfű). A névadás alapja. sárkány~. fa~ paptöke (→ paptök). 77). mogyoró~.. szegfű~ (→ szegfűszagúfű). pirosító~. pecsétes~ (→ pecsétesfű).: zinziberíuÅ: genber” (BesztSzj. h. szarvas~f ű. farkas~. kapotnyak(~). vér~. gyömbér 1. hézag~. A gyökönke ’Valeriana’ nemzetségnév Diószegi–Fazekas alkotása. J: ’Arum maculatum. A „meggyökönt” (Magy. nadály(~). — orvosi ~ 1841: orvosi. és ehhez illesztette a -ke kicsinyítő képzőt. gencián(~). gingiber ’gyömbér’. császár~. angyal~. gyenge~. gyökint a. J: ’Valeriana officinalis subsp. vérhas~. Fűvészk.gyökönke 197 gyömbér százszorszép tőrózsájából kiemelkedő kis levelek és virágok a havasigyopárra ’Leontopodium-fajok’ emlékeztetnek. 77). bécsisás~ (→ sás). fehér~fű (→ fehérgyökér). k. A foltos kontyvirág (1. benedikta~ (→ benedekf ű). gyömbér~ (→ gyömbéresgyökér). gyopár a. karácsony~. A foltos kontyvirág (1. MNy. vörös~ gyökere elfordult fű l.tőből származik. gyopár a. farkashézag~. barna~ (→ barnagyökér).). lyukacsos~ (→ lyukasgyökerűf ű). TESz. 77). hogy „Gyökere szagos. EWUng. derékszögben meghajlítgat’ (ÚMTsz. festő~. Diószegi–Fazekas a „meggyökönt” ’meghajlítgatott. farkasölő~. sok~fű (→ soktérdű-gyökeresf ű). zingiber. 39: 359. a’ matska szeret vele játszani” (Magy. ördögborda(~). gyopár a. — sziámi ~ 1998: sziámi gyömbér (Priszter 297). üres~. kígyóf ű(~). dancia(~). SzófSz. 422). angyalital~. édes~fa (→ édesgyökér). alant~. ugró~.. elharapott ~ fű (→ kivágott gyökerű f ű). édes~. örmény~ (→ örvényf ű). 1948: németgyömbér (MagyGyógyn. 47). EWUng. kirágott ~ fű (→ kivágott ~ fű). lyukacsos~fű (→ lyukas~fű). 65: 136. J: ’ua. vagy meggyökönt” (Magy. MNy. szappan~ (→ szappanfű). kőrontó~fű (→ kőrontófű).. barna~. sokszorosan elágazó.) jelentésével. mester~. fekete~. göcs~ gyökér l. 77) valószínűleg ’meghajlítgatott. tekert~fű gyökönke 1807: Gyökönke (Magy. első megjelenése: 1395 k. elfordult gyökerű fű (→ elfordultfű). tekert~ (→ tekertgyökerűfű). hogy a növény gyökerét gyomorpanaszok gyógyítására használták. lat. menny~.. officinalis. vad gyömbér (Jávorka 266). A későbbi herbáriumszerzők is a növény jellegzetesen elágazó gyökerét emelik ki. szegf űszagú~f ű (→ szegfűszagúf ű). keserű~. — vad~ 1948: N. kígyó~fű (→ kígyógyökér). galanga(~). sokszorosan elágazott’ jelentésű. hasonlóan az ázsiai eredetű fűszergyömbér . 211–215. keresztes~ (→ keresztesfű). keserű~fű (→ keserűgyökér). boszorkány~. kálmos(~). vagy macska gyökönkének gr. fecske~ (→ fecskefű).. macskagyökér’. Fűvészk. fehér~. kereklevelű kapotnyak’.: TESz. J: ’Asarum europaeum. Diószegi–Fazekas így magyarázza a névadást: „tövönn eggyfelöl dútzos. ember~. vadgyömbér (MagyGyógyn. Áron-~ (→ Áron szakálla). ebgyógyító~ (→ ebgyógyítópázsit). a névadás alapja. Fűvészk. galagonya~ (→ galanga). — német~ 1775: Németgyömbér (Csapó 40). gálánt~ (→ galanga). sokszorosan elágazott’ (Magy. 77) igéből elvonta a gyököntövet. ▌ 3. az ismeretlen eredetű gyök. Fűvészk. tajték~ (→ tajtékzófű). pirító~ (→ pirítófű). Szent János ~e. örvény~ (→ örvényfű). a névadás magyarázata. kereszt~ (→ keresztfű).

1578: Gyxngy virágnac gr. lat. J: ’Geum urbanum. J: ’ua. szúrós gyöngyhím (→ gyöngyajak). Fűvészk. az ajak az uráli eredetű aj ’nyílás’ szóból -k kicsinyítő képzővel jött létre. 232). Fűvészk. Marzell Geum urbanum a. 351). || gyömbérgyökér 1841: gyömbér gyökér (Barra 119). fagyöngy’. hím2. hogy „tséſzéje ſzúrós” (Magy. 1998: ’Convallaria majalis. A gyöngyajak valószínűleg Diószegi–Fa- TESz. TESz. 1807: Gyöngyvirág (Magy.’. májusi gyöngyvirág’. gyöngyköles (MagyGyógyn. 861. J: ’ua. 129). A gyöngyköles népi név. | közönséges gyömbérgyökér 1948: Közönséges gyömbérgyökér (MagyGyógyn. — N. névadásuk alapja. buckó a. a névadás alapja a növény erős. Növényszótár 132). 218). 1545: Uöttem göng uiragot mind fazekastol” (TESz. J: ’Leonurus cardiaca. hím utótagot ajakra cserélték. album. J: ’Symphytum officinale. 1998: . gyömbér a. előtagja a termés formájára utal. a gyöktörzs a fűszergyömbér ’Zingiber officinale’ gyökeréhez hasonlóan hasznosítható. gyöngyajak’. a buckó ’csomó. a gyömbérrel adták vissza. hogy a szegfűszeg és a gyömbér is nagyon illatos. UEWb. caryophyllata ’fűszernövény: szegfűszeg’ jelentését más fűszernövénnyel. EWUng. gyömbéresgyökér 1783: Gyömbéres-gyökér (NclB. J: ’Geum urbanum. 1998: közönséges gyömbérgyökér (Priszter 384).: Gyöngyvirág (Julow 258). gy(ngyvirág (MTsz. — szúrós ~ 1807: szúrós Gyöngyhím (Magy. — Ö: eb~. A gyöngybuckó ’gyöngycsomó’ népi név. 1578. fa~ zekas gyöngyhím nemzetségnevének mintájára jött létre. szúrós gyöngyajak’. gyömbér a. A gyömbéresgyökér latin eredetű. A szúrós jelzőre l. 1998: szúrós gyöngyajak (Priszter 412). 1998: gyöngyvirág (Priszter 342). A kereklevelű kapotnyak (3. az ótörök eredetű gyöngy és az ugor eredetű köles összetétele. a sziámi jelző arra vonatkozik. 775). hogy a növény „Porhonjainn üvegenn által ſzép apró gyöngyök látszanak” (Magy. 376). 78). A sziámi gyömbér (2. fekete nadálytő’. Ember és növényvilág 222).: RMGl. az elnevezés valószínűleg a lila gyöngyszerű virágokra utal. az előtag a gyömbér ’Zingiber officinale. Genaust Caryophýllus a. gyöngybuckó N. caryophyllon ’fűszernövény: szegfűszeg’) nevének mintájára jött létre. J: ’Viscum album subsp. J: ’Leonurus. 351). gyömbéresgyökér gyöngevirág l. Fűvészk. A gyömbéresgyökér magyar alkotás. fűszeres illata. gyöngyajak’. hogy a gyöktörzs gumói összenőnek. gyöngyajak. TESz.). a név magyarázata. A R. 351). 1775. 11. 1590.). Fűvészk. 1798: Gyömbéres gyökér (Veszelszki 138). a gyömbérgyökér elvonással keletkezett a gyömbéresgyökérből. gyöngybuckó (MagyGyógyn. A szúrós jelző magyarázata. lat. 1590: Lilium conuallium: Gyôngy virag (SzikszF. — erdei gyömbérgyökér 1998: erdei gyömbérgyökér (Priszter 384). az ótörök eredetű gyöngy és a hím ’hímzés. buckó a. 351).. 1998: gyömbérgyökér (Priszter 384). a növény illatos gyökerére utal az elnevezés. J: 1545. (Melius 138).) vadgyömbér elnevezését a növénytani szakirodalom népi névként említi. gyöngyajak 1911: Gyöngyajak (Cserey. 1775: Gyöngy virág (Csapó 108). gyöngyvirág (Péntek–Szabó. hogy a fagyöngy a fákon élősködik. kidudorodás’ magyarázata. gyönggyel kivarrt minta’ öszszetétele. gyöngyköles N. J: ’Leonurus cardiaca. Diószegi– Fazekas alkotása. A névalkotás talán a növény R. Vö.gyömbéresgyökér 198 gyöngyvirág ’Zingiber officinale’ gyökeréhez.. összetett szó. caryophyllata (< lat. gyöngyhím 1807: Gyöngyhím (Magy. A gyöngyhím nemzetségnév. EWUng. — szúrós ~ 1903: Szúrós gyöngyajak (Hoffmann–Wagner 119).. Fűvészk.) a gyömbérfélékhez tartozik. fűszergyömbér’ -s melléknévképzős származéka. | 1807 e. gyöngyvirág 1. a R.’. J: ’Leonurus. 1807 e. UEWb. erdei gyömbérgyökér’. gyöngybuckuó (ÚMTsz). gyengevirág gyöngy l. szúrós gyöngyajak’.. erdei gyömbérgyökér’. gyömbérgyökér l. 1807.

ném. J: ’ua. gyűjtvény l. az előtagra l. a gyujtovány előtag a gyujtoványfű növénynévből elvonással jött létre. gyöngyvirág a. 1791: Gyujtován-fü (Lumnitzer 265). pintyő. Vö. ezt a lat.. | vad~ 1948: vadgyöngyvirág (MagyGyógyn.’. a magyarba *Qürük alakban kerülhetett.’. 1807: Gyújtován (Magy. és elutasított. jelentése ’hideglelés. Fűvészk. J: ’Solidago virgaurea. ▌ 2.’. 33: 178). gyujtoványlen 1841: gyujtovány lenünek gr. mivel a növény a gyöngyvirághoz hasonlít.gyujtoványfű 199 győző l. szakny. aranyvessző’. || gyujtovány 1793: Gyulytovány (Földi 52). magyarázatára l. májusi gyöngyvirág’. közönséges gyujtoványfű’. A gyűrűfű hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. orvosi salamonpecsét’. méreg~f ű gyűrűfű ’Convallaria. közönséges gyujtoványfű’.’.) összetett szó. Maiglöckchen. J: ’ua.-i Polygonatum (< lat. 362). 282). gyöngyvirág a. de a salamonpecsét elnevezés. Barra alkotása. 1783: Gyujtován-fü (NclB.) sokbötykűgyöngyvirág elnevezése Diószegi és Fazekas botanikai névalkotó munkájának eredménye. Fűvészk. gyönyörűsége l. szemnek ~ györgyike l. gyujtoványfű 1649: Gyujtovány fű (MNy. — fehér ~ N. a növény ma is használatos hivatalos elnevezése lett. Fűvészk. Maiblume. Fűvészk. | veres ~ 1775: Veres gyürü-fü (Csapó 13). Diószegi– Fazekas a Gyöngyvirág nemzetségnév elé a növény gyökerén található jellegzetes csomókra utaló sokbötykÍ megkülönböztető jelzőt illesztette. fehér gyöngyvirág (Péntek–Szabó. EWUng. J: ’ua. Az utótag nemzetségnév. eredetű gyöngy előtagja illatos. gyűjtény. (Barra 353). A sokbötykűgyöngyvirág — Diószegi és Fazekas alkotása — nem maradt fenn. jövötény gyűrűfű — mezei veres ~ 1798: Mezei veres gyürÍ-fÍ (Veszelszki 170). J: ’Linaria vulgaris. 53). A gyűrűfű hasonlóságon alapuló .’. A gyujtoványpintyő Diószegi–Fazekas alkotása. J: ’Convallaria majalis. J: ’Polygonatum odoratum. jövötény gyümölcsű l. ótör. A májusi jelző a növény virágzási idejére vonatkozik. 1903: gyujtoványpintyő (Hoffmann–Wagner 128). a’ mellyekbfl egy borsónyi fekete bogyók leſznek” (Veszelszki 354). J: ’Linaria vulgaris. gyujtoványfű a. A növény gyöngyvirághoz hasonlatos leveléről és virágjáról Veszelszki is megemlékezik: „a’ levelei majd igen olIyak mint a’ gyöngyvirágé. 1798: Gyújtovány-fÍ (Veszelszki 278).. polygonatos ’sok csomós’) mintájára alkották. Maililie. EWUng. gyujtoványfű a. a gyujtovány a gyújt ige -vány képzős származéka. 271). len. isten~ TESz. gyujtoványfű. fehér gyöngyhöz hasonló virágaira utal. A névadás magyarázata. amelyet Diószegi és Fazekas rossznak ítélt. gyöngyvirág’. 362). 232). 282) elnevezést javasolják. fehér ~ szederfa (→ szeder). gyujtovány. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. az utótagra l. a gyűrű előtag csuvasos török eredetű. — sokbütykű-~ 1807: sokbötykÍ Gyöngyvirág (Magy. 1783: Veres gyürüfü (NclB. kaláris forma ~ fű (→ kalárisfű) gyümölcse l. — közönséges ~ 1948: Közönséges gyujtoványfű (MagyGyógyn. Ember és növényvilág 222). magyarázatára l. A gyöngyvirág ’májusi gyöngyvirág’ (1. szamár~. gyövőf ű. közönséges gyujtoványfű’.). soktérdű-gyökeresfű. A Magyar fűvészkönyv szerzői — hasonlóság alapján — nemzetségnévként a Gyöngyvirág ’Convallaria’ (Magy. soktérdű salamonpecsét (→ salamonpecsét). lázas betegség’ (1531-től adatolható). ang. gyujtoványpintyő 1807: Gyújtován Pintyf (Magy. May lily. A gyűrű(bokor) ’főként juhar vagy somcserje’ első megjelenése 1268: Gyrowbukur (OklSz. gyövötény l. szent~ (→ szentgyörgyvirág) győtény. 1998: májusi gyöngyvirág (Priszter 342). 1998: gyújtoványfű (Priszter 416). hogy a növényt lázcsillapításra használták. 391). J: ’ua. 416). A gyujtoványfű összetett szó. | májusi ~ 1807: májusi Gyöngyvirág (Magy. fehér ~ eperfa (→ eper). J: ’ua. a’ levelek a’ ſzárokon egy más utánn állanak és azok’ elején két-két tfltsér-forma fejér virágok függnek. TESz. 1998: közönséges gyújtoványfű (Priszter 416). fajnév. Az orvosi salamonpecsét (2. Fűvészk. J: ’Linaria vulgaris.

orvosi körömvirág’.) gyapjas jelzőjének magyarázata. digit#lis ’ujj-’ < digitus ’ujj’) fordításával hozta létre. a pettyegetett jelző pedig a virág belsejében lévő pettyes pártatorokra. digitális (vulg. Névadására nyilván hatással volt a növény gyűszűf ű elnevezése. A pettyegetett jelző magyarázatára l. 277). A névadás alapja.’. Idegen nyelvi megfelelőre vö. A gyűszűfű a lat. 363). mert ollyan mint a’ gy×ſz×” (Lippay I: 76). 1998: gyapjas gyűszűvirág (Priszter 359). digit#lis ’ujj-’ < digitus ’ujj’) fordításával keletkezett. J: ’Calendula officinalis.: Gyűszűvirág (Julow 263). 1775: ’Digitalis sp. wolliger Fingerhut. gyűrűvirág 1578: Gy×rx virág (Melius 71a). Genaust Digitális a.: RMGl. || gyűszű — piros ~ 1841: piros Gyüsző (Barra 357). ném. Diószegi–Fazekas Orvosi fűvészkönyve a gyűszűvirág nevet javasolja a R. 1775: GyüÐzü-fü (Csapó 110). Ringelblumen tükörfordítása. digit#le ’gyűszű’ < lat. gyűszűvirág’. Fűvészk. — kerti ~ 1841: kerti gyüszüvirág (Barra 354). hogy a virágok kocsánya és csészéje fehéren szőrözött. J: 1578: ’Digitalis purpurea.. Genaust Digitális a. TESz. 1998: piros gyűszűvirág (Priszter 359). 1998: gyűszűvirág (Priszter 359). A gyűszű növénynevet Barra a gyűszűvirág névből vonta el. woolly ’gyapjas’ foxglove. 1775: ’Digitalis sp.. 1807. A gyapjas gyűszűvirág (2. 257). piros gyűszűvirág’. gyűszűfű 1578: Gy×ſÅx f× „à ſarga és verhenyegxs virági” (Melius 51). A gyűszűvirág Lippay alkotása a lat. A névadás alapja a gyűrűszerű termés. . ujjasfű helyett. gyűszűvirág’. — gyapjas ~ 1948: Gyapjas gyűszűvirág (MagyGyógyn.’.) és a gyapjas gyűszűvirág (2. 1664: Digítalis „Gy×ſz× virág. vö. és virág magyarázó utótaggal látta el. hogy a virágok gyűszűhöz hasonlítanak: „Gy×ſz× virág. digit#le ’gyűszű’ < lat. gyapjas gyűszűvirág’. tehát a növények felépítése hasonló. A piros gyűszűvirág (1. gyűszűvirág’. 1783: Gyürü (magú) virág (NclB. gyűszűvirág 1. A piros gyűszűvirág (1. J: 1664. gyűrű1 a.. lat. | 1590. J: ’Digitalis lanata.. 1998: ’Digita- lis. 1807 e. mert ollyan mint a’ gy×ſz×” (Lippay I: 76). | pettyegetett ~ 1998: pettyegetett gyűszűvirág (Priszter 359). ang. | 1807 e. valószínűleg az aranyvessző hosszú szára és a sárgás virágzat emlékeztet a somcserjére. 1775: Gyürü virág (Csapó 291). a ném. lat. gyűrű1 a. J: ’ua. 1590: Digitalis: Vii fé.gyűrűvirág 200 gyűszűvirág névátvitellel keletkezett. ném. A gyűrűvirág Melius alkotása.’. A jelző valószínűleg idegen nyelvi minták alapján jött létre. 1807: GyÍszÍvirág (Magy. piros gyűszűvirág’. vel gyézô fé (SzikszF. azonos nemzetséghez tartoznak. EWUng. 420). Fingerhut. ▌ 2.) piros jelzője a virág színére utal.) Digitalis-fajok. Digitalis lanata a. J: ’Digitalis purpurea. J: ’ua. még pettyegetett tüdőfű (→ tüdőfű). digitális (vulg. 1775: Gyüszü virág (Csapó 110).. Marzell Digitalis purpurea a.. | piros ~ 1841: piros gyüszüvirág (Barra 354). J: ’ua.

Ember és növényvilág 200). kígyó~. sárgahagyma (Péntek–Szabó. A metélőhagyma (3. Ember és növényvilág 200). A névadás magyarázatára l. EWUng.: cepe: hagma (BesztSzj. 372). fok~.. csóka~. | vörös~ 1525 k. neve porrum sectile (< lat. ▌ 3.) lat. végső soron a piros.’. hagyma a. posz~. Ember és növényvilág 200). póré~.’. ▌ 4. 1998: habzófű (Priszter 492). Graslauch (Veszelszki 147) ’fűhagyma’. 289). 1540 k. vöröshagyma (Péntek–Szabó.’.. — magvas ~ 1807: magvas Hagyma (Magy. 289).: RMGl. az igen korai pir ~ p(r ~ pör ~ por tőből származik. | metélő~ 1590: porrum sectiuum: Metelô hagyma (SzikszF.. 1911: pázsit hagyma (Cserey. lat.: RMGl. J: ’Asphodelus ramosus. 164. A vöröshagyma (1. hogy a gyökér a hagymáéhoz hasonló. TESz.: RMGl. J: ’ua.’. UEWb. ném. J: ’ua. A habzófű az uráli eredetű hab -z igeképzős és -ó melléknévképzős alakja. UEWb. Fűvészk. J: ’Allium cepa. idegen nyelvi megfelelőre vö.) vadhagyma nevének alapja. A pirihagyma előtagja (piri-) szintén a pirosas-barnás hagymalevelekre utal. piros a. ágas aszfodélusz’. J: ’Allium schoenoprasum. 1998: metélőhagyma (Priszter 295).: weres hagma (Herb c): RMGl. — piri~ N. eredetileg a sülés folyamatát kísérő pattogás hangját elevenítette meg. Fűvészk. medve~. mintára jött létre.: Affodillus: wadhagÿma (Ortus: RMGl. a szóvégi a valószínűleg képző. 226). pár~. pirul.) vörös és sárga jelzőjét a gumó külső száraz vöröses-barnás hagymaleveleiről kapta. J: ’ua. 226). 289). A keserű jelző megkülönböztető szerepű. kígyóhagyma’.: cepe: hagma (SchlSzj. J: ’ua. — keserű ~ 1903: Keserű-. v(r(shagyma..(Beythe 47). mogyoró~. 126).: Cepe: weres hagÿma (Ortus: RMGl. tajtékzófű mintájára jött létre. 289). gólya~.: RMGl. | sárga~ N. a hagymtő finnugor kori örökség. 1664: Porrum ſectile Metélló-hagyma (Lippay II: 146). salotta~. 1590: Hastula regia alias asphodelus: Vad saphrany. pirihagyma (Péntek– Szabó. J: ’ua. v9r9shagyma. 1998: hagyma (Priszter 295). | pázsit~ 1903: pázsíthagyma (Hoffmann– Wagner 70). A pázsithagyma elnevezés alapja nyilván a növény fűszerű levele. Fűvészk. pirít is idetartozik. 203.’. A ágas aszfodélusz (2. 225). A habzófű a R. A hagyma származékszó lehet. 1395 k. 289).’. sás~. szappanfű’. . 604). — Ö: burgonya~. esetleg nomenverbum tő lehetett. vad hagyma (SzikszF. J: ’ua. tajtékzófű. 1998: vöröshagyma (Priszter 295). még vadfokhagyma (→ fokhagyma). varjú~ hagyma 1. Marzell Allium schoenoprasum a. 1807: metélő Hagyma (Magy. metélőhagyma’. | török~ 1813: Török H[agyma] (Magy.H habzófű 1948: habzófű (MagyGyógyn. Növényszótár 10).. pirít a. A kígyóhagyma (4. l. vagy pázsíthagyma (Hoffmann–Wagner 70). — vad~ 1525 k. 1583: hagyma (Clusius–Beythe 3a: BotTört. 1595: vxrxs hagymanak gr. 91). 289). Fűvészk. hágó l. 2.. 1405 k. ▌ 2. J: ’Saponaria officinalis. piros a. hagyma a. a növény R. sectilis ’metszett’). — N. a finnugor alapalak *koćm‹ vagy kaćm‹ lehetett.) magvas jelzője a fokhagymaszerű gerezdekre utal: „Gerézdjeiről a’ héjja könnyenn lekoppad” (Magy. vöröshagyma’. pirít a. J: ’Allium scorodoprasum.

J: ’Misopates orontium. 1948: hagymalapu (Halmai 7). haj l. 279). Ember és növényvilág 200). 416).. hagymázfű 1798: Hagymáz-fÍ (Veszelszki 36). áldottfű. J: ’Calendula officinalis. az előtag az ugor eredetű haj ’a koponya szőrzete’ -s melléknévképzős származéka. A halálvirág népi elnevezés. a lapuk megdörzsölve fokhagymaillatúak. -ván névszóképző-bokorral és -ka kicsinyítő képzővel jött létre. has~kökényfa (→ kökény) halál l. vö.hagymalapu 202 f ű. Marzell Calendula officinalis a. hogy a növénynek fehér bóbitájú kaszattermése van. Vö. árvalány~.. A névadás magyarázata. tiszafa’. halálvirág N. mellyek fſz-felé ſzínte úgy meg-fſzÍlnek mint a’ meg-aggott öreg fe- hálófű N. Vö. amely a melegvérű állatok szívműködését és légzését bénítja: „a’ tiszafát mérges hatása miatt halálfának nevezték” (Barra 424). haj a. hagymaszagú kányazsombor’.. vénusz~páfrány ~a. Növénynevek 80. élő~fű hajasfű 1578: haias f× (Melius 82). 322). Todtenköpfel fordítása. az előtagra l. TESz. fokhagymaszagúfű. az utótagra l. EWUng. J: ’Taxus baccata. fr. de a hagyma népetimológiás hatása is érvényesülhetett létrejöttében: a növénynek hagymaszaga van. Priszter 429. A hagymaszagú kányazsombor hagymázfű neve származhat a hagymáz ’lázas betegség’ betegségnévből. A hagymás előtag a hagyma -s melléknévképzős származéka. a háló uráli örökség. UEWb. lapu. a nagyobb levelek. Vö. hagymaszagu-fű (Péntek–Szabó. a névadás alapja. A hagymaszagúfű népi név. a halottak napján is virágzik. A haloványka az uráli eredetű hal. jeken a’ hajak” (Veszelszki 407). A halálfejecske tükörfordítás. A halálfa összetett szó. J: ’Alliaria petiolata. hagyma. fokhagymaszagúfű. vetési oroszlánszáj’. a ném. J: ’Alliaria petiolata. 120. hagymásfű 1948: hagymásfű (Halmai 7). de lázcsillapításra is használtak. haloványka hagymalapu 1903: hagymalapú (Hoffmann–Wagner 138). üres. hagymaszagúfű N. benedictus fordítása. hal a. 854. A hagymalapu összetett szó. halok l. A hálófű népi név. barnás. Vénusz asszony vénusz~. A hagymaszagú kányazsomborral elsősorban sebeket kezeltek. még novemberben. A haloványka valószínűleg Wagner alkotása. áldott bárcs’. J: ’Plantago lanceolata. egyedi adat. (Barra 424). hagymaszagú kányazsombor’. 1903: hagymázfű (Hoffmann– Wagner 138). J: ’Alliaria petiolata. halálfejecske 1998: halálfejecske (Priszter 429). fleur de mort. a’ mellynek ágos-bogas tetején a’ sárga gombos virágok Ílnek. hagymaszagú kányazsombor’. haló l.. 1775: Hájas-fü (Csapó 229). Mollay. fokhagymaszagúf ű. orvosi körömvirág’. bolha~ (→ bolhafű) halálfa 1841: halálfának gr. hogy a növénynek hagymára emlékeztető illata van. hal a. 1783: Hajas-fü (NclB. hálófű (MagyGyógyn. szöszösTESz. Veszelszki így magyarázza: „a’ korója gömbölyÍ. az előtag az uráli eredetű hal -ál képzős származéka. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. hajtó l. Az áldott jelző a lat. UEWb. J: ’Alliaria petiolata. A hajasfű Melius alkotása. Wagner . alapja a növény késői virágzási ideje. lándzsás útifű’. a név magyarázata. hogy a tiszafa minden növényi része mérgező anyagot tartalmaz. hogy a zsenge növényi részek. közönséges aggófű’. UEWb. hagymaszagú kányazsombor’. 119. ném. halálvirág (MagyGyógyn. élek~ haloványka — áldott ~ 1903: Áldott haloványka (Hoffmann–Wagner 170). EWUng haj a. J: ’Cnicus benedictus. Vö. A névadás szemléleti háttere. a névadás magyarázatára l. Az elnevezés magyarázata. J: ’Senecio vulgaris.’megszűnik élni’ igéből vány-. A névadás magyarázata. fokhagymaszagúf ű. hogy a növény jellegzetesen hosszanti erezetű. hogy a termés halálfejre emlékeztet. Totenblume.

még csodamag. vadrepce’. lat. A hangarepcsény összetett szó. TESz. zsidócseresznye’.halyag 203 harangcámoly alkotta talán utalva arra. J: ’Physalis alkekengi. hályogfű N. magyarázatára l. EWUng. Ebben a növénynévben valószínűsíthető. 1783: Hanga-fü (NclB. TESz. A hánytatófa ~ hánytatócserje idegen nyelvi minták alapján jött létre. cámoly. 1460 k. 183). haragfű 1590: Volubilis. hanga 1. szerint ismeretlen eredetű.. vag folyo fé (SzikszF. Az utótag mezetségnév. isten~. hogy a bokor vagy kisebb fa nagyságú növényt hánytatásra használták. szakny. UEWb. Diószegi– Fazekas alkotása. J: ’Hyoscyamus niger. vö.-i nux-vomica (lat. A névadás alapja.: RMGl. vomere ’hányni’). 259. hangarepcsény 1903: hangarepcsény (Hoffmann–Wagner 139).. halyag a. A vereshalyag ’zsidócseresznye’ (1. hánytatófa 1966: hánytatófa (Csapody– Priszter. J: ’Convolvulus sp. ill. Idegen nyelvi megfelelőre vö. hanga. J: ’Aquilegia vulgaris. Heydekraut ’hangafű’. hogy az erdei gyömbérgyökeret különféle szembetegségek gyógyítására használták. 129).: TESz. gamóvirág . a névadás magyarázatára l. MNövSz. UEWb. — N.: Hanga (Julow 258). a -g névszóképző. 299).) neve német mintára jött létre. A vadrepce bokros felépítése. Csapó hangafű ’vadrepce’ (2. — Ö: avar~.. volvere ’csavar’). hólyag a. — vereshólyag N.. — ~fű 1775: Hanga-fü (Csapó 194). Brechnuß. halvány a. a cserje. A csarab (1. A hályogfű népi elnevezés. hogy a növény fészkének belső pikkelyei pókhálósak.).: ’Calluna sp. bolondító beléndek’. | 1998: ’Calluna vulgaris. A harangcámoly összetett szó. 362). volūbilis ’változékony’ < lat. az előtagra l. repcsény.’.. halyag a. . 257). J: ’Sinapis arvensis. 318).’.szóból származik.. rep-csény~. hogy a lampionszerű vagy hólyagszerű termésről van szó. A haragfű a finnugor eredetű har. csarab’. réti harangláb’. — ~fa 1783: Hanga-fa (NclB. 1798: Hanga-fa (Veszelszki 206). A vereshólyag ’bolondító beléndek’ (2.. J: ’Strychnos nux-vomica. J: ’ua.. Jávorka 973). Genaust volúbilis a. 1807 e. UEWb. A névadás magyarázata. és szinte megfojtja azokat. A névadásra esetleg hatással lehetett a lat. ném. amely éréskor narancspirosra színeződik. vö. 1807 e. az előtagot a növény R. a ganga mássalhangzó-hasonulással keletkezett.. csarab’.) hólyag utótagja szintén ismeretlen eredetű.. conuoluulus: Harag fé. veres hólyag (MagyGyógyn. halyag 1. erre utal a veres jelző. erit eni[m] qu[asi] mirice in deferto: hanga (JászGl. halvány a. — veres~ 1525 k. az utótagra l. ném. vel. 30). haragja l. vékony levélkéi emlékeztetnek a csa- rabra. 1998: hanga (Priszter 322). a hályog ’különféle szembetegségek neve’ előtag a finnugor eredetű hály -g kicsinyítő képzős származéka. 220.: maledict[us] homo. a névadás magyarázata valószínűleg az.. Noix vomiques (Márton. 2: 36). a termés hólyagszerű burkára utal. XVI. 397). 119. Idegen nyelvi megfelelőre vö. ördög~fű (→ ördögharaptafű) harang l. 121. || hánytatócserje 1998: hánytatócserje (Priszter 514). Marzell Convolvulus arvensis a. és az EWUng. hólyag a. Genaust nux-vómica a. 74. J: ’Strychnos nuxvomica. EWUng. Növ.: Alkekengi: wereshalyag vel papmonya (Ortus: RMGl. Hályogfű (MagyGyógyn. ném. lat. J: ’Geum urbanum.. EWUng. fr.) hanga elnevezése ismeretlen eredetű. harangvirág elnevezéséből vonták el. szulák’. Diószegi–Fazekas Orvosi fűvészkönyve a harangcámoly nevet javasolja a R. J: ’ua. ganga (MNyTK. hogy a növény rácsavarodik más növényekre.. fa magyarázó utótag. ▌ 2. J: 1460 k. erdei gyömbérgyökér’. ▌ 2. volubilis (< lat. sztrichninfa’. kakas~ harangcámoly 1807: harang Tzámoly (Magy. Fűvészk. sztrichninfa’. J: ’Sinapis arvensis. sz. nux ’dió’.) halyag eleme a TESz. Besewinde ’böse Winde’. TESz. vadrepce’.

: Harmatfű (Julow 257). szb. TESz.) haranglábfű neve népi név. 1998: harangláb (Priszter 303). láb a. cserjés. bozót’. vessző. olyanok mintha harmatcseppek lennének. 335). 1783: Harmat-fü (NclB. 370) nevét sem a köznyelv. 218. harmatfű 1775: Harmat-fü (Csapó 111). J: ’ua.). hogy a növénynek kis kékeslila. zöldségféle levele’. Az égerfa (1. A harmatfű valószínűleg a lat. 1232: In summitate montis est arbor. ▌ 3. szln. hogy a növény leveleire telepedjenek. N.’. Genaust Drosánthemum a.). chrast ’egy fajta tölgy: Quercus aegilops’. 2. arannyal versengő fű A haraszt szláv eredetű. hogy ezek a növények kedvelik a nedves talajú berkeket. or. 1998: harmatfű (Priszter 362). fekete nadálytő’. közönséges kutyabenge’. N. 217). — kereklevelű ~ 1807: kereklevelű HarmatfÍ (Magy.). 1903: harangvirág (Hoffmann–Wagner 111). ang.. sem a szaknyelv nem fogadta be. Ezek a csöppek a napfényben csábítóan csillognak. rőzse. 217).’. | 1998: ’Aquilegia. sundew. 1807 e. hím~. A magyarba a déli és nyugati szláv *ch(v)rastъ (ősszl. TESz. és a rovarokat arra késztetik. J: ’Frangula alnus. J: ’páfrány’. vö. 1807: HarmatfÍ (Magy. droserós ’harmatos’) fordítása. EWUng. rotundifolia fordításával keletkezett.és nőnemű] ’ua. | 1807 e. puha káposztafej levelei’. J: ’Aquilegia vulgaris. chriašt ’kifejletlen. a névadás magyarázata. kanálszerű leveleire utal. *chvorstъ) került át többszörös átvétellel. Sonnentau ’harmat’ (Csapó 111) is. tenger~ harangvirág 1664: Aquilegia Harang virág. éger a.) harangláb elnevezésének alapja. 1807: ’Drosera. chrast ’cserjés. harasztfa (Csapody– Priszter. harang a. J: ’ua. 164). A harangvirág a ném. EWUng. — ~fa N. J: ’ua. éger(fa)’. — ~fű N. kampó alakban görbült sarkantyúval. A névadás alapja a növény levele: nyeles. ÚMTSz... melyek ragadós váladékcsöppeket bocsátanak ki. J: ’Symphytum officinale. haranglábfű (MagyGyógyn. 1775: Harangvirág (Csapó 57). 1783: KeÐerü Három levelü-fü (NclB. J: 1775. Diószegi–Fazekas Harang Tzá- moly (Magy. a növény hosszú. N. réti harangláb’.’. nyeles. | réti ~ 1998: réti harangláb (Priszter 303). lép~. harmatfű’.-hv. J: ’ua. harangszerű virágja van. harangversengő l. qui vocatur harast” (OklSz. bókoló virágok találhatók. a névadás magyarázata. — Ö: csík~.’. a páfrány (2. réti harangláb’. Fűvészk. cserje’. sasfű helyett. A kereklevelű jelző a lat. haraszt a. chrást. J: ’Alnus sp. — N. hölgy~. 1783. Drosera (< gör. hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. mérges vad ~ harapta l. N. hrást [hímnemű] ’ua. ▌ 2. hr&st [nőnemű] ’rőzse’. tyúk~ harapást gyógyító fű l. хвóрост ’száraz gally. 1998: ’Drosera rotundifolia.). 1903: harangláb (Hoffmann–Wagner 111). keselyűf ű. harcsfa l.’.. tyúk~fű haraszt 1. gilisztafű. hogy a növény hosszú szárán nagy harangszerű. Fűvészk. harangvirág (Péntek–Szabó. kerek lemezű leveleit mirigyszőrök borítják. kereklevelű harmatfű’.). cseh chrast [hím. szlk. geleſzta-f× (Lippay I: 74). bozót’. J: 1903: ’Aquilegia vulgaris. N. ÚMTsz. 1998: kereklevelű harmatfű (Priszter 362).. harangláb | Aquilegia vulgaris. рас ’ua. ▌ 2. A fekete nadálytő (2. ördög~f ű. 1813: keserű . harang a. hárs harmat l. храст ’bokor. 353). Glockenblume tükörfordítása.). hogy a virágok kis csengőkre emlékeztetnek. MNövSz.. храс ’magas tölgy’. A harangláb a török eredetű harang ’hangadó eszköz’ és a láb ’a harangozó eszköz talpa’ összetétele.. | ~virág N. réti harangláb’. hr&st.) haraszt elnevezésének magyarázata. harangláb 1. haraszt a. Idegen nyelvi megfelelőre vö.’. — közönséges ~ 1998: közönséges harangláb (Priszter 303). harapás l. harangvirág. r&st ’tölgy’.’. Ember és növényvilág 204. gím~. MagyGyógyn. cserjéseket.harangláb 204 háromlevelűfű (→ gamó). a névadásra hatással lehetett a ném.) és a közönséges kutyabenge (3. A réti harangláb (1. háromlevelűfű — keserű ~ 1775: KeÐerü három levelü-fü (Csapó 295). chřást ’répa. Fűvészk. blg. 1838: haraszt (Tzs. haranglábvirág (ÚMTsz. láb a.

J: ’Malva sylvestris. 1998: hársfa (Priszter 523). mint a farsang ~ fasang. vidrafű’.’. tri.-i trifoliata (< lat. vö. Idegen nyelvi megfelelőkre hársszódokfa 1807: Hárs Szódokfa (Magy. J: ’ua. ill. Vö. 371). az az. Marzell Euphorbia a. Fűvészk. hasindító . 213). 174).: RMGl. 305). fassang vagy a birsalma ~ bisalma. ▌ 2. | széleslevelű ~ 1998: széleslevelű hárs (Priszter 523).). de idegen nyelvi példa is hatással lehetett névalkotására: „Gxrxg×l Malache. J: ’Alcea rosea. kutyatej hasindítómag l.. Harsfa (Melius 17). vö. kosku. Genaust trifasciátus a.hárs 205 haslágyítófű Háromlevelűfű (Magy.. Az előtagra l. Treibkern ’hashajtó mag’. J: ’Euphorbia lathyris. zürj. purgatoria (< lat.’. esetleg az uráli korból. P. 1595: Has fa (Beythe 15). bigleaf lime ’nagylevelű hárs’. EWUng. h#rsof™ (ÚMTsz. J: ’ua. hogy a növénynév először hársfa összetételben tűnt fel.: tilia: has fa (BesztSzj. 1998: hárs (Priszter 523). A finnugor (uráli ?) alapalak * końćk‹ ~*koćk‹ lehetett. haslágyítófű 1. bisóma esetében. a ném. 211). 1550 k. szakny. vö.. J: ’ua. lat. Grosslinde ’nagy hárs’. nagylevelű hárs(fa)’. 1395 k. haslágyító 1948: haslágyító (MagyGyógyn.. a nyelvjárásokban ma is hásfa (Erdővidék). large-leaved lime ’nagylevelű hárs’. || hárs XVI.’. ném. Az előtag eredetibb alakja has. — Ö: farkas~. Szilágy m. 133). ▌ 3. szódok. vö. 1525 k. hogy a növény a víz színén lebeg hármas leveleivel. | ~mag 1775: Has indittó mag (Csapó 238). Euphorbia lathyris a. 1578: has lagyito f× (Melius 166a).) (MTsz. 214). hárs — ~fa 1158 e. TESz. ném. 1841: hasinditófű (Barra 389). háromlevelű-keserűfű (→ keserűfű). — N. 314). osztj. a névadás magyarázata. háss (MTsz. az utótag nemzetségnév. J: ’Malva neglecta. — ~fű 1783: Has indító fü (NclB. 373). hárs(fa)’. Diószegi–Fazekas alkotása.). has lagyito f×”(Melius 166a).’három’. UEWb. 212). 1405 k. kÏńť: Ç–[Ïńť ’a fa (fenyő. J: ’ua. ganéj’) hatására hozta létre Melius. kaťś ’a fenyőfa kérgének belső rétege’. ki hányattya” (Melius 84). 166).. A hasindító ’a növény. hogy elsősorban a növény magját használták hashajtóként. J: ’ua. háss (Göcsej.). A hársszódok összetett szó.: Tilia: Hars (De Herbis: RMGl. nyírfa) kérge alatti nyálkás réteg’. — nagylevelű ~fa 1998: nagylevelű hársfa (Priszter 523). hárs(fa)’. A növény erős hashajtószer: „A ſárt. ScheiÅe ’szar. magja a hasat működésbe hozza’ Melius alkotása. has l. V. takarít’) nevének. A névadás alapja a növény orvosi haszna: „Hasfahasindító kutyatej l. folium ’levél’) fordítása. magyarázatára l.). hasso-fa (MTsz.: RMGl. J: ’ Tilia sp.’.: tilia: hasffa (KolGl. 399)./1158/1323/1403: „Tricesima Belyz que ab oriente terminatur in Dedteluke. 1798: has indíttó-mag (Veszelszki 141). fajnév. 166). harcsfa. erdei mályva’. || hársszódok 1841: hárs Szódok (Barra 68).: ’Tilia sp. broad-leaved lime ’széleslevelű hárs’. J: ’Menyanthes trifoliata. A hárs ősi örökség a finnugor.’. A hasindítómag mag eleme arra utal. grossblÀttrige Linde ’nagylevelű hárs’. malacus ’lágy.). | széleslevelű ~fa 1948: széleslevelű hársfa (MagyGyógyn.). hárs. 32: 106). kerti mályvarózsa’. 211). lat. — nagylevelű ~ 1948: Nagylevelű hárs (MagyGyógyn. hasindító kutyatej’. kaťśka ’fakéreg’. fi. purgo ’tisztít. fásáng.’. J: ’ua. 1335: hassufo (MNy. h™s. sz. ang.: RMGl. talán a növény R. észt kosk ’hosszú csíkokban lehántott lucfenyőkéreg’.: tilia: has fa (SchlSzj. 1801: hárts (TESz. et Hasfa et Kurtuelfa” (TESz. 1578: Hárs fa. Aruk et Owut. Trj. nyalat. Treibkraut ’hashajtó fű’. koskus ’vastag fakéreg’. A háromlevelűfű a lat.’. 2. — N. 1998: nagylevelű hárs (Priszter 523). vér~gyökér hasindító 1578: Has indito (Melius 83a). A haslágyítófű ’a növény a kemény hasat lágyítja’ Melius alkotása. ScheiſÅkraut (Melius 83a) (< ném. v.1: RMGl. 1583: hárs fa Tilia (Clusius–Beythe 8: BotTört. 1998: széleslevelű hársfa (Priszter 523). Az adatok azt mutatják.: Tilia: Haasfa (Ortus: RMGl. papsajtmályva’. J: 1158 e. Fűvészk. 1783: Has’ lágyíttó-fü (NclB. ill. hás volt. J: ’Tilia platyphyllos. J: ’ua. puha’. Tilia: Lindenbaum: Haas-fa (Ver. 179.

egyedi adat. 1807: Héjakút (Magy. hó2 a. fehér~f ű. — nyári ~ 1807: nyári Hérits (Magy.. 3. kecske~. Vö. | 1807: ’Adonis. amiben összegyűlik a víz’ összetétele. az előtagra l. hézaggyökér 1. sólyom’) fordításával keletkezett. Az OrmSz. hogy a növény erősen mérgező. ölyvf ű. J: ’Dipsacus laciniatus. hérics’. 1784: hérits (TESz. a név talán a ném. dipsacus: Hea kut. 1998: héjakútmácsonya (Priszter 360).. A havaskacs Barra alkotása. magyarázatára l. A héjakút a héja madárnév és a kút ’gödör. hassofa l. a növény kora tavasszal virágzik. héjakút a. A havas előtag ’holdkóros. A papsajtmályva (2. Genaust Hierácium a. A héjakútmácsonya összetett szó.) haslágyító elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. 2. magyarázata. lehetséges. A névadás magyarázatára l.. MNövSz. A névadás hérics 1. nyári hérics’. nyúl~fű. Nyr. TESz. 122). 122).. hetvenhétlyukúfű N. Idegen nyelvi megfelelőre vö. 1998: hérics (Priszter 292). felhasználásuk is azonos volt.) a boglárkafélék (Ranunculaceae) családjába tartozó. 1813: hézag Gy[ökér] (Magy. 323). a levelek által felfogott vízből a madarak isznak. A tavaszi jelző a lat. ló~. A héjafű a lat. a növény virágain és levelein apró lyukacskák vannak. A hetvenhétlyukúfű népi név. ’gyógynövényfajta’ (ÚMTsz. 1595: hezagh gyxker (Beythe 59a). Fűvészk. Siebenundsiebziglöcherkraut mintájára jött létre. hiérax ’héja. Diószegi–Fazekas alkotása.. hárs hátú l. — tavaszi ~ 1807: tavaszi Hérits (Magy. 371). Fűvészk. gólyavíz a. fehér~tövis (→ fehértövis) havasika l. ami a levelekben megáll: „a babakóró v. 1807: Hérits (Magy. J: ’Hieracium sp. fehér~lapu (→ lapu). a kesernyés csucsor bolondító és felfutó ebszőlő (→ ebszőlő) elnevezésével. hóbortos ember’ (ÚMTsz. alii. Marzell Hypericum perforatum a. vö. — N. 323). | 1998: ’Adonis vernalis. Az elnevezés motivációja. bogacz koro (SzikszF. havas ’bolondos. ill. 1998: tavaszi hérics (Priszter 292).). J: ’Aristolochia clematitis. — N. Fűvészk. 2. 1998: nyári hérics (Priszter 292). A tavaszi hérics (1. TESz. héjakútnak nevezi az esővizet. Fűvészk. seb~. 1998: héjakút (Priszter 360). vernalis fordítása. hogy a növény átellenes két levelének összenövéséből víztartó keletkezik. TESz. tavaszi hérics’. Habichtskraut. ▌ 2. ném. még lyukaslevelűfű. fehér~ bordon (→ bordon). 10. héjakútmácsonya’.) és a nyári hérics (2. hetvenhétlikúfű (MagyGyógyn. 126: 316–7. somkóróló~ havaskacs 1841: havaskacs (Barra 330). kacs a. hérics (Péntek–Szabó. héjakútmácsonya 1807: héjakút Mátsonya (Magy. hölgymál’. házon termő zöld f ű l. télizöld héjafű 1966: héjafű (Csapody–Priszter. A hérics ismeretlen eredetű. galanga-~ (→ galanga) valószínűleg népi megfigyelésen alapszik. a növény szőlőszerűen kapaszkodik. kő~. EWUng.. héjakút 1590: Carduus fullonum. bolondos’ jelentésű.. Ember és növényvilág 198). Veſénec.). a három növény (1. burjánkóró levelei által fölfogott esővíz” (OrmSz.) és az erdei mályva (3. 22. J: ’Solanum dulcamara. közönséges orbáncfű’.) a mályvafélék (Malvaceae) családjába tartozik. A névadás magyarázatára l. here l. közönséges farkasalma’. és viztarto hoyagnac fayáſſát meg gyogyittya” (Melius 167). 440). azonos felépítésű növények.: RMGl. ▌ 2. hérics’. J: ’Adonis aestivalis. sz. A kacs ’a növény kapaszkodója’ utótag hangfestő eredetű. héjakút. kacs a. herencs. az utótag nemzetségnév. helyakupnak gr. csoda~. J: ’Hypericum perforatum. herincs ’egy fajta gomba’ növénynévvel.). 1775: Hézag- .). 81). J: ’Adonis vernalis. ház helyén termett torma l. vel. összetett szó. gólyavíznek. 177). ezüstös~f ű. héjakútmácsonya’. a nyári jelző a másik faj (nyári hérics) virágzási idejére vonatkozik. Fűvészk. kesernyés csucsor’. J: 1784: ’Adonis sp. hogy összefüggésben van a R. MNyTK. J: ’Dipsacus laciniatus. 323). EWUng. tavaszi hérics’. Fűvészk. mácsonya.havaskacs 206 hézaggyökér yáſt. Hieracium (< gör. torma házizöld.

híd a. A likoricium és a likviricia a lat. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. N. J: ’Menyanthes trifoliata. sz. glykýrrhiza < gör. növényi nedv’ összetétele. J: ’Corydalis cava. 1577 k. igazi édesgyökér’. J: ’ua. A kis ezerjófű (1. ill. Marzell Menyanthes trifoliata a. 1798: Higviritz (Veszelszki 237).: Liquericia vulgariter dicitur Ricolicia alio nomine glicoricia (TemGl.’. hogy a növényt szintén lázcsillapítóként használták: „az idült félbenhagyó lázban . A vidrafű (2. 417).: „Liquiricianak kÿ fachÿart leweth igÿa” (OrvK. higviric XVII. 308). 345). odvas keltike’. HolwurtÅ (Melius 180) tükörfordítása. 371). J: ’ua.) hideglelelés ellen való fű neve a ném. J: ’Centaurium erythraea. 1807: ’Alisma. ill. glykýs ’édes’. Hig viries (SzegSz. liquiricium és liquiritia ’édesgyökér’ (< a lat. — édes ~ 1807: édes Higviritz (Magy. 2. a ném. 163/11). 417). EWUng. rhíza ’gyökér’) átvétele.’. híd a. J: ’ua. hogy hideglelés ’hidegrázás’. őr a. EWUng. hideglelésfű l. 404). A higviric a híg ’folyékony anyag. ang. Csapó 86.: Edes Gioker.. glycyrrhiza. A névadás magyarázata. 1783. 1841: édes higviricz (Barra 102). lukrecja. glycyrrhiza. Lakritze. 1783: HidegleléÐt gyógyittó fü (NclB. víziútifű (→ útifű) helyett.. vidrafű’. glycyrriza (< gör. kis ezerjófű’. A higviric létrejöttében népetimológia is szerepet játszhatott. | 1807: ’Glycyrrhiza. a név farkashézaggyökér összetételben jelenik meg először. alacsony vízben fordul elő a növény. hideglelés a.. 373). 212). Fieberklee ’lázhere’. idegen nyelvi megfelelőre vö. 1578: Glicerizáual gr.’.hideglelés ellen való fű 207 higviric gyökér (Csapó 86). Fűvészk. 345). italt ízesítenek vele.’.’. Fűvészk. hideglelés ellen való fű 1578: hideglelés ellen valo f×nec gr. az ’Alisma’ nemzetség elnevezése. 1998: hídőr (Priszter 294).. hogy a növény gyökerének édes nedve van. J: ’Glycyrrhiza glabra. A hézaggyökér ’odvas keltike’ (2. (Melius 67a). J: ’ua. hogy nedves területeken. Fieberkraut (Melius 67a) ’lázfű’ körülírásos fordításával keletkezett. 1783: Hideglelés ellen való fü (NclB. || hideglelésfű 1. TESz. 267).: Liquiricia: Likoricium (CasGl. A név nyilván azt jelzi. — hideglelést gyógyító 1813: Hidegleléstgyógyító (Magy. vízi hídőr’.. Süszholz. ol. gör. likrize. — Ö: farkas~. Fűvészk. ▌ 2. Marzell Glycyrrhiza glabra a. || hideglelést gyógyító fű 1775: Hideglelést gyógyíttó-fü (Csapó 85). liquor ’folyadék’ szóból) átvétele. 1798: ’Glycyrrhiza glabra. Fűvészk. . — vízi ~ 1807: vízi Hidfr (Magy. Fűvészk. hidak lábánál. ném.. Glycyrrhiza. 1775: Higviritz (Csapó 259). I. A hideglelés a hideg leli ’láza van’ szókapcsolat -és képzős származéka. (Melius 21). hideglelés a. Melius alkotása. a nehezen értelmezhető latin szavak (likviricia. | 1998: ’Alisma plantago-aquatica. igazi édesgyökér’. liquorice. Diószegi–Fazekas Orvosi fűvészkönyve a vizi Hídőr (Magy. legorizia. J: 1775. Fűvészk.: RMGl. || gliceriza 1500 k. || likviricia 1470 k. J: 1807 e. a): RMGl. őr a. a növények gyökere hiányos. 1998: vízi hídőr (Priszter 294). — édes likviricia 1813: Édes Likritz (Magy. édesgyökér’. a névadás alapja. hideglelés ellen való fű hídőr 1807 e.) a közönséges farkasalma nevének átvétele hasonlóság alapján. 2. Fűvészk. láz csillapítására használták a növényt: „A’ régi orvosok még a’ lobbos természetü lázokban is használták” (Barra 274).’. odvas. 394) nevet javasolja a R. 241). TESz. A hídőr Diószegi–Fazekas alkotása. 241). ném. folyadék’ és a német eredetű virics ’meglékelt fából kifolyó nedv. 1807: Hidfr (Magy. 1807: Higviritz (Magy. J: ’ua. 459). 1841: hideglelésfű (Barra 294). 1783: Higviricz (NclB. hídőr’. R. 2. A hézaggyökér ’közönséges farkasalma’ összetett szó.) hideglelésfű nevének alapja.. J: ’ua. gliceriza) értelmesítésével hozták létre a higviric növénynevet. igen nagy hasznu” (Barra 294). hideglelésfű (MagyGyógyn. J: ’ua. le. 14/12). A hídőr az alán eredetű híd ’folyó feletti áthaladást biztosító létesítmény’ és az őr ’vigyázó személy’ összetétele.: Hidőr (Julow 258).’. a gyökérfőzet besűrítésével készül a medvecukor. ételt. A gliceriza a lat.. „Liquiriciat magÿarul Edqs gÿeokernek hÿiak” (OrvK.

ném. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. hóvirág’. 1798: Hólyag tseresnye (Veszelszki 242). kárpáti homoktövis’. Schneeglöckchen ’berki szellőrózsa’. impr ’málna’. 1775: Hollóláb (Csapó 35). — ~úfű 1578: Hollo lábuf× (Melius 175). hímpáfrány (→ páfrány). J: ’Ricinus communis. csalán hólyag l. A hímboj Diószegi–Fazekas alkotása. himper. hölgyharaszt — erdei ~ 1911: erdei hölgyharaszt (Cserey. a növény virágai fürtösek. Seedorn. Marzell Anemone nemorosa a. hóvirág 1. A homoktövis a ném. ném. A himpér bajor-osztrák eredetű. Fűvészk.). fr. berki szellőrózsa’. holtcsalán l. kúszó boglárka’. 523). hollóláb (KertLap. 7: 105). hímpáfrány l. ricinus’. 340). Vö. himpYir. 1783: Holló-láb (NclB. Melius a latinból fordított hollóláb növénynevet -ú melléknévképzővel és fű magyarázó utótaggal látta el. himpér és alakváltozatai főképpen a hazai bajor-osztrák nyelvjárásokból származnak. J: ’Anemone nemorosa. páfrány szárnyasok lábára emlékeztetnek. A név magyarázata az. A m. hogy a növény már a hó alatt virágzik. K. 523). szintén a hóvirág nevének átvétele. J: ’Dryopteris filix-mas. carpatica. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. hír l. Himbeere.) hóvirág elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett: a növény virágja fehér színű. a növény a harasztfélékhez tartozik. carpatica fordítása. veres~ himpér 1878: „himpér: himbeer” (Nyr. hogy a növény szeldelt levelei hólyagcseresznye 1783: Hólyag-tsereÐznye (NclB. 1948: himpér (MagyGyógyn. Vö. | 1775. 122). A hímharaszt tudományos szaknyelvi szó. A hímboj a hím (termő) virágok sokaságára utal: „Hím. J: ’Hippophaë rhamnoides subsp. „Pes Coruinus” (Melius 175) tükörfordítása. hóvirág (Péntek–Szabó. A név magyarázata. hártyával bé-vont bogyói következnek a’ fejér virágok’ helyén” (Veszelszki 242). a név magyarázata. J: ’Ranunculus sp. az utótagra l.) gyógynövényként jelentéktelen. h¢n˜pZre.: elsősorban a Ranunculus repens.hímboj hím l. halyag. a hollóláb a lat. porzós virágai a termő virágok alatt fejlődnek ki.. ném. a hó ’jégkristályokból álló csapadék’ és a virág összetétele. hangyaboly’ összetétele. J: .: elsősorban a Ranunculus repens. hölgyharaszt. — N. kúszó boglárka’. két~pázsit. J: 1578: ’Ranunculus sp. 383). A hóvirág ’Galanthus nivalis’ (1. villa~ 208 hölgyharaszt hímboj — repedő ~ 1807: repedő Hímboj (Magy. homoktövis — kárpáti ~ 1988: kárpáti homoktövis (Priszter 395). A kárpáti jelző a lat. ang. impör (ÚMTsz. homokos helyeken fordul elő leginkább. gólya~ híradó l. EWUng. A hollóláb és hollólábúfű Melius alkotása. Vö. hogy a növény tövises. himpör. N. tüskés. Krähenfuss. hímharaszt 1998: hímharaszt (Priszter 362). 1783: ’Ranunculus repens. kakasláb. a hólyag ’a termés hólyagszerű burka’ és a szláv eredetű cseresznye összetétele. 1783: Hó-virág (NclB. Meerdorn. gyöngy~. A hóvirág összetett szó. erdei pajzsika’. zsidócseresznye’. Idegen nyelvi megfelelőre vö. sallow-thorn. ▌2. Rabenfuß. J: ’Galanthus nivalis. ném. A névadás magyarázata. a hím ’termő virág’ és a boly ’valaminek a sokasága. vö. és a hóvirághoz hasonlóan nagyon korán virágzik. Marzell Hippophaë rhamnoides a. öszszetett szó. 17: 244). kúszó boglárka’. az utótag magyarázó szerepű. gólyahíradó (→ gólyahír) hisop l. A berki szellőrózsa (2. T. impZr˜. pied de corneille (NclB. Ember és növényvilág 203). Növényszótár 24). J: ’Physalis alkekengi. [Hímje] Igen sok” (Magy. izsóp hollóláb 1578: Hollo láb (Melius 175). málna’. Szabó.). pl. — N. 354). J: ’Rubus idaeus subsp. 331). himper. A hím előtagra l. hogy a cseresznyeszerű termést hólyagszerű burok borítja: „Szép piros. tseresnye nagyságú. TESz. haraszt. Sanddorn tükörfordítása. sea buckthorn. himp9r (MTsz. Fűvészk. idaeus. A hólyagcseresznye összetett szó. Melius 438.

: RMGl. 1807: ’Stachys.. közönséges gyujtoványfű’. 450). vizeletindítóf ű. urina ’vizelet. hunyor 1.. J: ’Helleborus sp. Fűvészk. 340).. ném. hunyor’. | kőfali ~ 1807: kőfali Holgyomál (Magy. tisztesfű’. parlagi macskatalp’. Diószegi–Fazekas a hölgymál nevet a Hieracium növénynemzetség neveként rögzíti. murorum (< lat. UEWb. a finnugor alapalak *m!l‹.. „Herba vrinalis” (Melius 164a) (< lat. humor l. akár a nőstény madár begye. Katzenpratzel ’macskapracli’. hölgymál 1. J: ’Stachys recta.: pelipodia: himur (SoprSzj. EWUng. 1998: fehér hunyor (Priszter 392). A hölgy ősi finnugor örökség. ▌ 3. A névadás magyarázata. a’ honnét húgyos-fÍ a’ neve” (Veszelszki 279). amely állattal kapcsolatos. 1583: Pilosella minor albo flore. 349). az utótag magyarázó szerepű. lekonyúlnak” (Magy.) hasonlóságon alapuló névátvitellel kapták hölgymál nevüket. 1807: Hunnyász (Magy. hasznos tisztesfű’.: poliandrum: hunior (SchlSzj. Katzenpfötchen ’macskatalpacska’... Hasenpfötlin ’nyuszitalpacska’. dragollub. Idegen nyelvű megfelelőre vö. A tisztes hunnyász fajnév Diószegi–Fazekas alkotása. mūrus ’fal’) fordítása. ném. Fűvészk. A hunnyász az uráli eredetű huny igéből -ász gyakorítóképzővel keletkezett. 448). névadásuk ma is érvényes. hunyászkodik a.: RMGl. hogy a növény szőrös. — fehér ~ 1525 k.: RMGl. Fűvészk. nőstény’.: RMGl. | 1807 e. Polypodium vulgare. 1807 e. J: 1525 k. J: 1807 e. az utótagra l. Hazai Tud. A hölgyharaszt összetett szó. 1395 k. a mál finnugor kori örökség.. 415). 340). 340). J: ’páfrányfélék. 391). fekete hunyor’. fehér zászpa | ? Helleborus niger. Harnkraut (NclB. d): RMGl. Az ezüstös hölgymál (2. 1435 k. — erdei ~ 1998: erdei hölgymál (Priszter 394). huny a. 1500 k. a tisztes jelzőt a növény R. a hölgy előtagra l. 1405 k.hölgymál 209 hunyor ’Dryopteris filix-mas. hölgy a. mál a. 208–9. húgy’) tükörfordítása. pl. 340). 224). Diószegi–Fazekas emelte nemzetségnévvé a növénynevet.: Veratrum album. erdei pajzsika’. J: ’Hieracium murorum. feltűnően szőrösek. Fűvészk. haraszt. húgy l. 349).: RMGl. holgy mal (Clusius–Beythe 6a. Marzell Antennaria dioica a. 340).: RMGl. 391) ’húgyfű’.: Holgyomál (Julow 265). 116. közönséges édesgyökerű-páfrány’. hunyászkodik a. A hölgymál mint növénynév talán arra utal. 340). az erdei hölgymál (3. nőstény páfrány (→ páfrány).: Elleborus niger: er ÿr vel fe- . 1807: Holgyomál (Magy. erdei hölgymál’. | 1998: ’Helleborus niger. — tisztes ~ 1807: Tisztes Hunnyász (Magy. hogy a növénnyel vizelési problémákat kezeltek: „a’ nehezen vizellfknek eſtve reggel haſznos ital. *m!lj‹ vagy *m!lk‹ lehetett. Fűvészk. — ezüstös ~ 1998: ezüstös hölgymál (Priszter 395).. hölgymál’. 1783: Hölgymal (NclB. Pilosella minor purpureo flore. J: ’ua.. 1807 e. hasznos tisztesfű’. TESz. a növény a harasztfélékhez tartozik. J: 1806: ’Stachys recta. hogy idegen nyelvekben is számtalan neve van a növénynek. Az ezüstös hölgymál (2. hunnyász 1806: Hunnyász (Kultsár.: Elleborvs Albvs: Feÿer hunior (Herb. TESz. 126).: polipodia: humior (BesztSzj. A névadást magyarázhatjuk azzal. EWUng. 1798: Hölgymal (Veszelszki 238). Mausöhrlein ’egérfülecske’. vö. 340). — Ö: egérfül~.’. az előtag jelentése ’nő. ▌ 2. 349). 1610 k. | fekete ~ 1525 k. tisztesfű nevéből vették át. 1520: Elleborus: hwnyor (Növ. ▌ 2. névadásukat így magyarázzák: „két nagyobb himſzálai a’ tenyéſzés utánn a’ virágból kétfelé kifordúlnak. J: ’Hieracium pilosella. huny a. fekete hunyor’. J: ’Antennaria dioica. UEWb. az utótag jelentése itt a ’madár begye.: Elleborus albus: Feÿer Hwnÿor (Ortus: RMGl. 1903: Tiszteshunyász (Hoffmann–Wagner 122). 1807: ’Hieracium. 289–290.) kőfali jelzője a lat.: BotTört. kánya~ (→ kányahunyor) húgyosfű 1578: Hugyos f× (Melius 164a). az állat hasi része’. mál a. Vö. a lat. A húgyosfű Melius alkotása. J: ’Linaria vulgaris. a finnugor alapalak *kaδ’ßa vagy *kaδ’ß‹ lehetetett.: De polipodio: hwnÿor (StrassbGl. Bärnpratzl ’medvepracli’.. 1590: Helleborus albus: Feier hunyor (SzikszF. hölgy a.: Hunnyász (Julow 263).) ezüstös jelzője a levelek színére utal. ezüstös hölgymál’. gólya~tartófű 1783: Húgyos-fü (NclB.) és az erdei hölgymál (3.. 340).

▌ 10. tavaszi hérics’. 1998: zöld hunyor (Priszter 392). 93). | télizöld ~ 1998: télizöld hunyor (Priszter 392). 1783: Vizi hunyor (NclB. 1841: büdős húnyornak gr. | hamis fekete~ 1578: hamis fekete Hunyorral gr. c): RMGl. el is tűnik. magyar hunyor (Halmai 38). aÅ melÿek ha megh Etethnek nem hogÿ taplalnak es Eltetnek aÅ Teſtôth.: Veratrum album: feÿer hunyor: Földi borostyan és Zazpa (De Medicinali: RMGl. büdös hunyor (Priszter 392). J: ’ua. — magyar ~ 1948: magyar hunyor (Halmai 38). J: ’Ranunculus sp. Farkas haas. kisvirágú hunyor’. 340). Bqrqk. XVI. fekete zászpa (5. — vízi~ 1578: Vizi hunyor (Melius 174a). pl. J: ’Adonis vernalis. hunyor’. A tavaszi hérics (8. mÿnth aÅ Feÿer hunÿor. borsos keserűfű’. J: ’ua.).). hogy „aÅ [ember] SÅqmeÿ annÿra be hunÿodnak hogÿ NeheÅen nÿlÿk fql” (OrvK. „ſÅęles leuel×” (Melius 186a). tűnik fel ’páfrányféle. páfrányféle. fehér zászpa (6. 1520-tól kezdve az adatok a következő mérgező növényekre vonatkoznak: hunyor.) vonatkozó adat van. 1807: Húnyor (Magy. fehér zászpa’. es tqbbek effelek” (OrvK.: Elleborvs Niger: Fekete hwnor (Herb. borsos keserűfű (4). (Beythe 125). 86). J: ’ua. 1775: Fehér hunyor (Csapó 118). 93). ▌ 4. 1577: muscus: fa moha. ▌ 6. — berki ~ 1998: berki hunyor (Priszter 392). 1775: Vizi-hunyor (Csapó 26). v. hunior fé. 1540 k. Polypodium vulgare. J: ’moha’. dumetorum. J: ’ua. J: ’ua. vagy beka fé. | hegyi fekete ~ 1578: hegyi fekete Hunyor (Melius 186a). 1590: Elleborus. sz. ez a jelentés 1500 k.’. 1595: feier hunyornak gr. 603/24). fekete zászpa’.’. 340). ez a két jelentés ’páfrányféle. Fűvészk. — sárga~ 1783: Sárga Húnyor (NclB. hogy virágtalan növényekre vonatkozik. | pirosló ~ 1998: pirosló hunyor (Priszter 392). ▌ 7.v. 1948: piros v. 1577-ben pedig egyetlen ’mohára’ (3. J: ’Helleborus purpurascens. 618/33) [kiemelés tőlem]. veratrum: Hunyor (SzikszF. | piros ~ 1903: Piros hunyor (Hoffmann–Wagner 111).hunyor 210 hunyor kethe hwnÿor (Ortus: RMGl. 328). ▌ 8. J: ’ua. 1807 e. A hunyor nevet különféle növények (vö. 340). fekete hunyor’. 328). — fekete~ 1595: Fekete hunyor (Beythe 125a). ezekre a növényekre az jellemző. Sqth aÅ ÿol taplalth Teſtqth is. Fűvészk. 340). boglárka’. 363). az OrvKM. a hunyorral együtt is előfordul). J: ’Veratrum nigrum. | zöld ~ 1807: zőld Húnyor (Magy. 1520-tól kezdve a hunyor ’különféle mérgező növény’ jelentésű. 53). a XVI. (Barra 7).) hunyor neve 1783-ban tűnt . 1590-től (!) adatolható növénynévként. J: ’Persicaria hydropiper. J: ’Helleborus niger.) jelentéssel. A hunyor magyar fejlemény: beletartozik a huny ige családjába. — nyugati ~ 1998: nyugati hunyor (Priszter 392). J: ’Helleborus. boglárka (7). vizi apium (SzikszF. büdös hunyor’. | kisvirágú ~ 1903: Kisvirágú hunyor (Hoffmann–Wagner 112). ▌ 13. ▌ 3. sömörf ű. 340). | hegyi fekete~ 1578: hegyi fekete Hunyor. — fehér~ 1578: Feyér hunyor (Melius 187a).) kaphatták meg. hérics stb. a könyvben külön fejezetet kapnak a mérgező növények: „AÅ Fwek keoÅÅwl.: RMGl. XVI.’. huniar (KolGl. aÅ Eledelnek termeÅetÿwel ellenkqÅnek telÿeſſeggel ees vÿaſkodnak mÿnd aÅok. — büdös ~ 1807: büdös Húnyor (Magy. 340).: RMGl. fekete hunyor’. 1948: Hunyor (MagyGyógyn.: Veratrum nigrum: fekete hunÿor (De Medicinali: RMGl.). — fehér~ 1948: fehérhunyor (MagyGyógyn. 1948: Fehérhunyor (MagyGyógyn. sz. | juhoktisztító~ 1578: Iuhoc tiſÅtito Hunyor (Melius 186a). 1841: zöld húnyor (Barra 7). Fűvészk. Laurus fa lewelw roſa. 1998. J: ’ua.’. orvosi salamonpecsét’.’. 1998: fekete hunyor (Priszter 392).: Húnyor (Julow 259). J: ’Polygonatum odoratum. J: ’Veratrum album. moha’ abban azonos. aÅ magok mergqs termeÅętÿre valtoÅtattÿak. 382). pirosló hunyor’. 1948: Kisvirágú hunyor (MagyGyógyn. zászpa. J: ’ua. századi Orvosi könyv részletesen ismerteti ezeket a növényeket (vö. Kialakulására hatással lehetett a sömör (magyarázatára l. ▌ 11. ▌ 9. (Melius 187). fekete hunyor (2.2: RMGl. J: ’Helleborus foetidus. valószínűleg -r névszóképzővel létrejött származék. ▌ 5. 49). zöld hunyor’.’.. A növénynév 1395 k. 328). J: ’Helleborus dumetorum subsp. 240). — ~fű 1590: Ranunculus: Sômôr fé. ▌ 12. hunyor.’. közönséges édesgyökerű-páfrány’ (1. J: ’Helleborus viridis. J: ’Helleborus niger.’. 1998: kisvirágú hunyor (Priszter 392).

Melius 443.) hamis fekete jelzője arra utal.. A fekete zászpa (5. a lat.. TESz.) fordítása. falsche. EWUng. Helleborus foetidus a. pipa~ (→ pipehúr). Diószegi–Fazekas a Helleborus nemzetséget nevezi így.). fehér~ . ném.-i niger (5. lúd~. kisvirágú hunyor (12. ez a név a virágok hasonlósága alapján jött létre. weisse Hellebore. zöld hunyor (10. A borsos keserűfű (4. A tavaszi hérics (8. szakny.) Diószegi–Fazekas alkotása. lat. 1807-től a hunyor nemzetségnév lesz. Elleborum album (Veratrum album) utótagjának fordítása. A nyugati jelző tudományos szakny. pirosló hunyor (11. Az orvosi salamonpecsét (13.. pipe~. hasonlóság alapján jött létre. ang. Marzell Helleborus niger a. a „hamis fekete Hunyorral az Iuházoc à Iuhoc dxgét oruoſſollyác” (Melius 187).-i foetidus (< lat. idegen nyelvi megfelelőkre vö. ettől kezdve a hunyor nevet Helleborus-fajok kapják megkülönböztető jelzőkkel: büdös hunyor (9. ném.). A fehér hunyor (2. ang. A pirosló hunyor (11.) vízi jelzője a növény előfordulási helyére vonatkozik. szakny. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. madár~. A zöld hunyor (10.) zöld jelzője a virág színére vonatkozik: „zxld virágja vagyon” (Lippay I: 77). a kisvirágú hunyor (12. hogy ez nem az igazi hunyor. tyúk~ húsvét l. 6. false hellebore ’hamis hunyor’. a sárga megkülönböztető jelző a virág színére utal.) hunyor neve népi név.-i jelző.). feltehetőleg az előfordulási helyet jelöli.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. R. Stinkkraut ’büdös fű’. a hunyor utótag nemzetségnév. R. libacsillag~.). hasonló szemléletű nevek idegen nyelvekben is megtalálhatók. fr. ném. Szabó. a büdös jelző a lat. erba fétida. a virág csüngő.) piros. harangszerű formája emlékeztet a Helleborusra. pirosló jelzői a virágok színét jelzik. white hellebore. foetidus ’bűzlő’) fordítása. csillag~. Wintergrün ’örökzöld’.) jelzője a R.hunyor 211 hunyor fel. vö. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. A fekete jelző a gyökér színére utal. innét kapta a juhoktisztítóhunyor nevet. ném. Benkő alkotása. — Ö: kánya~. Genaust foetidus a. A télizöld a növény örökzöld leveleit jelzi. Adonis vernalis a.... böhmische Nieswurz ’hamis hunyor’.) kisvirágú jelzője a virág méretét jelzi: „Virága kicsiny” (Hoffmann–Wagner 112). csibe~. A büdös hunyor (9. húr l.

J: ’ua. még sárgavirág. Í ibolya 1. 1903: szerecsendiószagú ibolya (Hoffmann–Wagner 119). a növénynek kékeslilás virágja van. nemes májvirág’. | kék ~ 1813: kék Ibolya (Magy. ▌ 2. — háromszínű ~ 1998: háromszínű ibolya (Priszter 538). moschátus (< gör. J: 1578: ’Ajuga chamaepitys.: RMGl. áfonya’. 1998: ibolya (Priszter 538). R. orvosi körömvirág’. kalincaínfű’. 1783: Ivolya. J: ’ua. Ember és növényvilág 240). ▌ 5. 1590: Vaccinium: Iuolya (SzikszF. — sárga~ 1578: ſárga Iuollyánac gr.’. Ibolya (NclB. a szerecsendiószagú jelzőt nyilván a lat. A növénynév először Meliusnál jelent meg orvosi körömvirág’ (1. 1998: illatos ibolya (Priszter 538).). vadárvácska’. hogy más növényekre. J: ’ua. vimád > imád. Fűvészk. a szőrös jelző arra.’. Az ibolya szóhasadás eredménye. 1783: Vad mezei ibolya (NclB. Azért hiyác vad mezei Iuollyánac” (Melius 171). móschos ’pézsma’) alapján alkotta: „Iuamoſchata. 1798: vad mezei Ibolya (Veszelszki 261). (Melius 72). (Melius 171). | 1798: ’Ajuga chamaepitys. 420). | szerecsendiószagú~ 1578: SÅereczen dio ſÅágu Iuollya (Melius 171). valószínű azonban. ▌ 3. J: ’Viola odorata. J: ’ua. A szerecsendiószagúivolya szintén Melius alkotása. Ivolya (Veszelszki 443). 1775: Vadmezei ibolya (Csapó 125). Az ’orvosi körömvirág’ (1. ▌ 4. A mézesszagú. hogy az ibolya növénynév jelentése a korai adatokban illatos virág. A mai hivatalos ibolya ’Viola odorata’ (4. J: ’ua. Vacínium a. J: ’Hepatica nobilis. 179). SÅereczen dio ſÅágu Iuollya” (Melius 171). A fenti adatok alapján kimutatható. ibolya’.’. többek között az Ajuga reptansra vonatkozó részek is belekeveredtek a szócikkbe. N. erdejiibója (Péntek–Szabó. J: ’Vaccinium myrtillus.) jelentésben.’. A mezei szőrösivolya és vad mezeiivolya kalincaínfű (2. 179). A szókezdő v elmaradására vö. J: ’ua. szintén Melius alkotásai. A R. | vad mezei~ 1578: vad mezei Iuollyánac gr. | kék~ N. 1578-ban az ibolya jelzője sárga. ivola ~ ivolya változat v-je hiátustöltő. 1604: Ivolyva (MA. | mézesszagú~ 1903: mézesvagy szerecsendiószagú ibolya (Hoffmann– Wagner 119). a névadás magyarázatára l. kékiboja (Péntek–Szabó.I. odorata fordítása.) körülírásos nevek. a latin eredetű viola elkülönült változata. Ember és növényvilág 240). 344). J: ’Viola tricolor subsp. erdejiiboja. — erdei~ N. — mezei szőrös~ 1578: Mezei ſÅxrxs Iuollya (Melius 171). — illatos ~ 1948: Illatos ibolya (MagyGyógyn. Ember és növényvilág 240). tricolor. szerecsendiószagú jelzők a növény erős illatára utal. ▌ 6. | jószagú sárga~ 1578: iò ſÅagu ſárga Iuolya (Melius 71a).’. 1783: Ivolya (NclB. | márciusi ~ 1948: márciusi ibolya (MagyGyógyn.) elnevezésű növény csak 1775ben tűnt fel. kalincaínfű’. hogy az „egész növény gyapjas” (Hoffmann– . J: ’ua. 373). névadását Melius így indokolja: „A virága óllyan mint à kerti Iuollyánac. 1998: márciusi ibolya (Priszter 538). 1775: Ibolya (Csapó 296).’.) sárga virágú növény. J: ’Calendula officinalis. 1798: Ibolya. J: ’ua. amelynek a színe általában kék. 362). 384). kalincaínfű’. b-vé válását egykori bilabiális ejtése (ß) magyarázza. iboja (Péntek–Szabó. A leírást Gombocz teljes egészében az Ajuga chamaepytisszel azonosítja.’.) és kalincaínfű (2. J: ’Ajuga chamaepitys. az az. 2. az illatos jelző a lat.’.

tövises iglice’.: Rannus: irglicze (CasGl. iglice | Ononis spinosa. Szabó. J: 1783. igric l. gilicetövis (Priszter 438). 126: 311).: „Himulus vulgo komlo vel inula” (TemGl. 1998: tövises iglice (Priszter 438).: gilice (Nyr.’. gólyaorr’. 533). иглúци ’egy fajta szúrós növény’. hogy ide tartozik-e a következő adat: 1500 k. festőrekettye’. ▌ 3. szamárbogáncs | Ononis spinosa. 349). 1578: Iglitze txvisk (Melius 48). a gilice ~ gelice alakváltozatok a madárnév hatására alakultak.. 83). Bizonytalan. imola’. A névadás alapja az. hogy a növény korallpiros magvaiból rózsafüzért készítettek. juhar illatú l. 427). ahol a névadás alapja ugyanez. N. a növények felépítése hasonló.). — Ö: kakukk~. | 1998: ’Centaurea. pézsmabúzavirág’. 1775: Gelitze tüske (Csapó 120). a háromszínű jelző magyarázatára l. — N. az imola a Centaurea nemzetség hivatalos . 1775: Iglitze-tövisk (Csapó 120). XV. sz. 420).). J: ’ua. | ~tüske 1706: Girlicze tüske (TESz. az imádság ’ima’ és a bokor összetétele. imolya (MagyGyógyn. a réti imolának ’Centauria jacea’ adta: 1807: Imola TsÍkÍllf (Magy. igrictüske (MagyGyógyn. J: ’Centaurea montana.: IglÿcÅe Tqwÿs (OrvK. 131). spinosa (spéna ’tövis’) fordításával keletkezett. blg. Vö. 1775: Iglitze (Csapó 120). 1783: Imola (NclB. vö. a nemes májvirágot (4. imádságbokor’.) a virág kék színe és korai virágzása és felépítése alapján hasonlította a népnyelv az ibolyához.-i Abrus precatorius név átvétele. — hegyi ~ 1998: hegyi imola (Priszter 330). 297). 1583. Fűvészk. juhar iglice 1. a tövises jelző magyarázata. 1775: ’Ononis spinosa. a lat. 326). 368). R. iglice ihar l. hegyi imola’. v. 142). szb. szakny. az ſzarabul zederies viraga nx kxver zanto fxldxn terxm” (Beythe 64a). egy nijl az txuiſſe. — illatos ~ 1998: illatos imola (Priszter 298). iglic™. gólyaorr. sz. iglice’. a szláv szavak az ősszláv *igla ’tű’ folytatójának kicsinyítő képzős származékai. 1783: Gelitze-tüske (NclB. a növény egyéb elnevezéseivel. imola (ÚMTsz. 1998: iglicetövis. örvénygyökér’. hogy a növény tüskés: „heġxs mint imádságbokor 1966: imádságbokor (Csapody–Priszter. J: ’Inula helenium. iglic (Priszter 438). A vadárvácska (6. hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. Az iglice szláv eredetű. iklic™. ▌ 4.’.: RMGl. 1583: iglicze Anonis (Clusius–Beythe 2a: BotTört. eper~f ű (→ eper) ilonka l.. 1500 k. imola 1. J: ’ua. 401). | 1998: ’Ononis. 1998: ’Centaurea cyanus. 1998: imola (Priszter 330). 1590: Anonis vel ononis: Iglicze (SzikszF.. Paternosterabrus ’páternoszter. miatyánk abrus’. hogy a növénynek nincsenek tüskéi.). tövises iglice’. imola (MagyGyógyn. ìglica ’kis tű. szln. giliceökörgúzs. — N. iglic(. Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály az imola nevet náluk egy másik Centaureafajnak. J: XV. kék búzavirág’. A magyarba egy déli szláv vagy szlk. csimáz~f ű. ném. (Melius 98a). | 1590: ’Onopordum acanthium.-hv. Imola (NomVeg. J: ’Amberboa moschata. ahol az abrus a lat.iglice 213 imola Wagner 119). 1775: Iglitze-tövisk vagy tüske (Csapó 120). Az imola ismeretlen eredetű. Imoja (Tsz. tövis utótagok. Az áfonya (3. v.’. 1998: iglice. J: ’Abrus precatorius. ill. 1500 k. 1998: imádságbokor (Priszter 288). háromszínű viola (→ viola). 2. — ~tövis 1577 k. — N. gilicetüske. iglíca ’kis tű. A tüske. Fűvészk. Genaust moschatellínus a. 355). N. — tövistelen ~ 1578: txuiſetlen Iglitzénec gr. kék~ Marzell Anemone hepatica a. 490). a tövistelen jelző arra utal. ▌ 2. MNövSz. a virág és a növény felépítése is hasonló az ibolyáéhoz. Az imola valószínűleg Benkő alkotása. ▌ 2. Az imádságbokor szaknyelvi elnevezés. Vö. J: ’Genista tinctoria. tövises iglice’. szegf ű~. iglica ’iglice’ kerülhetett.: RMGl. — tövises ~ 1813: tövisses Iglitz (Magy. igar l. b): RMGl.) Melius alkotása. Vö. A tövistelen iglice ’festőrekettye’ (2. Marzell Abrus precatorius a. J: ’ua. Nyr.) ibolya neve feltehetőleg a kék termés hatására jött létre. 126: 311–2.) ibolya neve szintén hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. Melius 437. 349). feltehetőleg idegen nyelvi minták alapján hozták létre.

többek között az indás ínfűre ’Ajuga reptans’ vonatkozó részek is belekeveredtek a szócikkbe. ín a. 364). 1798: Ín-nyújtó-fÍ (Veszelszki 241). orvosi csikorgófű’. mezei katáng’. || aranyos ~ 1813: Aranyos istáp (Magy. zsába a. szeder~ ínfű 1. éntybon ’endívia’) (Melius 77a) átvétele. 1775: Infü (Csapó 125). ín l. idegen nyelvi megfelelőre vö. futtatja a mezőkön. valószínű azonban. — Ö: kalinca~. a lat. || arany~ 1813: arany Istáp (Magy. J: ’Solidago virgaurea. lat. A hegyi imola (2. ném. J: ’Ajuga reptans.. hogy más növényekre. A névadás magyarázata. szakny. 1783: ’Ajuga chamaepitys. Marzell Centaurea montana a. J: ’Eryngium. kalincaínfű’. — másik féle ~ 1578: maſic fęle Intybus (Melius 77a). a növény R.’.. ínfű’. Az iringál ir. Az aranyos istáp elnevezés a lat. Gichtkraut ’köszvényfű’. 1841: mezei iringó (Barra 158). 1578: In f× (Melius 171). valamint a lat.ínfű 214 istáp neve ma. 1998: aranyos istápfű (Priszter 507). Az indás és a mászó jelző magyarázata. — Ö: mósusz~.-i Eryngium (< lat. Az ínfű valószínűleg Melius alkotása. 1783: In-fü (NclB. ez magyarázza imola nevüket. A nevek katángfélékre vonatkoznak.) imola neve népetimológiás alakulat. A leírást Gombocz teljes egészéban az Ajuga chamaepytisszel azonosítja. 193). iringál a. EWUng. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Marzell Eryngium campestre a. 373).). 2. J: ’ua. Az iringó nemzetségnév. likas~. Marzell Gratiola officinalis a. salátakatáng’. 2. taps~ iringó 1807: Iringó (Magy. 194). 416). Genaust intybus a. a mezei iringónak érdekes sajátossága. hogy a növénynek „Gyökerező indái vannak” (Hoffmann–Wagner 119). Az ősi uráli eredetű ín szavunk 1405 k. ízületi fájdalmak. mezei iringó’. 1998: mezei iringó (Priszter 370). Fűvészk. A névadásra valószínűleg az iringál ’korcsolyázik’ is hatással volt. bába~e.. Fűvészk. aranyvessző’. iringó’. — indás ~ 1998: indás ínfű (Priszter 294).’. 1998: iringó (Priszter 370). indás ínfű’. EWUng.). J: ’Cichorium endivia. és az elszáradt. TESz. 384). a nyújt ’kiegyenesít’ és a magyarázó fű utótag összetétele.-től mutatható ki ’ideg’ jelentésben. J: 1578: ’Ajuga chamaepitys. hogy a növény tüskés.’. — N. | 1775. csaba~e. kalinca~fű.) és a pézsmabúzavirág (3. aranyistápfű (ÚMTsz. irringó ’Eryngium campestre. | mászó ~ 1903: mászó infű (Hoffmann–Wagner 119). Az indás ínfű (2. Diószegi–Fazekas alkotása.) Centaurea nemzetséghez tartozó fajok. Melius ínfű növénynevében az ín előtagnak ’ideg’ jelentése van.) szintén az Ajuga nemzetséghez tartozik. a nevek nem maradtak fenn. Fűvészk. Az intubus Melius alkotása. Az örvénygyökér (4. TESz. Intubus.alapszava ’fut’ jelentésű. a két fajt erdei és másik féle jelzőkkel különíti el. iringion. Berg-Flockenblume. A hegyi (2) jelző a növény előfordulási helyére utal. J: ’Cichorium intybus. ▌ 2. az izmot a csonthoz erősítő képződmény’. köszvény kezelésére használják. a névadás alapja. ínnyújtófű 1783: In-nyújtó-fü (NclB. ín a. eringius. J: ’ua. neve Inula nevének értelmesítésével jött létre. zsába a. mezei iringó’ (ÚMTsz. — erdei ~ 1578: Erdei Intubus (Melius 78). ▌ 2. Diószegi–Fazekas hosszúnak tűnő ostorindás (→ kacskanyak) jelzőjéből vonták el az indás jelzőt. — N. 1998: ínfű (Priszter 293).. istáp — aranyos ~fű 1775: Aranyos istáp-fü (Csapó 13). hogy a növényt reuma. Az ínnyújtófű magyar alkotás. J: ’Gratiola officinalis.. Intybus (< gör. yringus elnevezéseiből. 1783: Arannyas IÐtáp-fü (NclB. .. ír l. az indás ínfű a növény hivatalos magyar neve. likas~füstike. UEWb. eryngos ’kecskeszakáll’) nemzetségnévből alkották. 441. hogy a növényt heves idegfájdalom gyógyítására használták. J: ’Eryngium campestre. Melius ezzel magyarázza a névadást: „Farſabáſt à ki nem iárhat igyeneſen meg gyogyirtya” (Melius 171a). a növény lat. — mezei ~ 1807: mezei Iringó (Magy. elhalt növényt ősszel a szél görgeti. Fűvészk. 321). | 1998: ’Ajuga. intubus 1. az ín ’lábszárín. iringál a. J: ’ua. kalincaínfű’.

1525 k. J: ’ua. mind a két jelentés erősen mérgező növényre vonatkozik. J: ’Ranunculus sceleratus. kerek termésére utal. J: ’Artemisia campestris. (OrvK. Isten gyümölcse (MagyGyógyn. Isten kalapja (Csapody– Priszter. haragja (Magy. 1372 u.: Abrotanum: Isthenfaÿa (Ortus: RMGl. abrotanum nevének téves eredeztetése (< ábrotos ’halhatatlan. istenkalapja N. mételmaszlag’. istenfa 1. Istenátkoztafa (MagyGyógyn. bábakalács. ném. a növény szintén ürömféle. A névadás magyarázatára l.: ’vessző’). J: ’Crataegus laevigata. 135). istenkecipója N. 126). lignum Dei” Abrotonum (Clusius–Beythe 7). kisebb kenyér’ a növény ehető. 129). 2. Az istenharagja valószínűleg népi név. Hergottsbrot ’Isten kenyere’.) elnevezés hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. lat. J: ’Artemisia abrotanum.-i vírga-aurea (< lat. libapimpó’. mezei iringó’./1448 k. Az istengyümölcse népi név. hogy a galagonya piros termését a természet felkínálja. 1798: IÐten-fája Abrotanum mas (Veszelszki 15). réti harangláb’. 1783: átkozott tövisk (NclB. Az istenabroszkája népi név. 427/14). Isten abroszkája (MagyGyógyn. és a gyümölcs ehető. 1584: Iſten faya „Iſten faya hoc eſt. amelyek szívesen fogyasztják a libapimpót. 1578: Iſtáry (Melius 86).’. papsajtmályva’. isteni’) is hatással lehetett. mivel Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyve a „Régi Nevek” közt említi. 1793: Istárj (Földi 25). J: ’Potentilla anserina. Idegen nyelvi megfelelőre vö. „Maſic à mezei” (Melius 160a). hogy a növény a természet által felkínált élelem főleg a szárnyasok számára. a cipó ’kerek. aurea < aureus ’arany’) fordítása. az istáp jelentése ’vessző. virga ’vessző’. 1577 k. istenátkozta jelzőket az indokolja. szúrósak. J: ’Aquilegia vulgaris. 76). az. Az istenfa elnevezés alapja a növény gyógyító ereje. || átkozott-tövis 1775: Atkozott tövisk (Csapó 165). Az istenkalapja népi elnevezés. Az istenátkoztafa. átkozott-tövis. a jelölt birtokos szerkezet gyümölcs ’termés’ utótagja ótörök eredetű. Istenke cipója (MagyGyógyn. vö. cseregalagonya’. Az istárj ismeretlen eredetű. Vö. bot’ (1356: ? ’vessző’. ▌ 2. Gottes bäumchen. 1783: IÐten átkozta tövisk (NclB. ▌ 2. gyepűrózsa’. ürömcserje’. J: ’Eryngium campestre. talán Datura metel. J: ’Rosa canina. 1595: Iſten faia (Beythe 67). istenharagja 1813: I[sten] kegyelme. a jelölt birtokos szerkezet kalap ’fejfedő’ utótagja a virág formája alapján jött létre. N. torzsikaboglárka’. . tüskés iringót a szél görgeti ősszel a mezőkön. nagyon hasonló az ürömcserjéhez (1). istenátkoztatövis növénynevek átkoz eleme ’átkot mond’ jelentésű. talán a növény istenkegyelme elnevezésének mintájára jött létre. istenátkoztafa N. — mezei ~ 1578: Iſten fáya. 382). 1578: Iſten fáya (Melius 160a). lignum Dei tükörfordítása. J: ’Gratiola officinalis. aranyvessző. Az istenabroszkája növénynév jelentése. — N. istenfa (Péntek–Szabó. 212). orvosi csikorgófű’. 175). Ember és növényvilág 205). J: ’Malva neglecta. Az istenátkoztafa ’gyepűrózsa’ tüskés növény. Genaust abrótanum a. MNövSz. a növény R. istánfa (Péntek–Szabó. istenabroszkája N. 1783: IÐtárj (NclB. a mezei iringó növénynévben az átkozott. a lat. vö. hogy az elszáradt. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Az istenfa ’mezei üröm’ (2. 1998: istenfa (Priszter 306). istengyümölcse N. ezek a „megátkozott növények” erősen tüskések. istárj 1. jelölt birtokos szerkezet. 346). ill. 374). Az istenkecipója népi elnevezés. Abrotanum mas (Veszelszki 15) elnevezésével.istárj 215 istenkecipója szakny.: Iſthen faÿath gr. hogy a növényt felszentelésekkor használták. ném. J: ’valamiféle mérgező növény. az utótag a szláv eredetű abrosz ’terítő’ -ka kicsinyítő képzős származéka. A névadás szemléleti háttere. J: ’ua. A névadásra a növény lat. 121). Fűvészk. 346). ördögszekér. istenfa. 1798: Iſtárj (Veszelszki 373). || istenátkoztatövis 1583: Isten atkozta touisk (Clusius–Beythe 4: BotTört.’. Ember és növényvilág 205). lat. jelölt birtokos szerkezet. mezei üröm’.

Az istennyila (1. Az istenkulcsa jelölt birtokos szerkezet. N. J: ’Equisetum arvense. hanem annak virágos. Mollay. b): RMGl. J: ’Chenopodium botrys. istenkesztyű l. Ambroſiam ’Istenek eledele’ (Melius 50a) fordításával hozta létre. 317. kerti oroszlánszáj’. J: ’Arum maculatum virágzata. Az istenlovafarka népi név. ▌ 4. N. lat. J: ’Asparagus officinalis. hogy a régiek a növény gyógyhatását nagyra tartották. Istennyila: Orobanche” (MA. a névadás alapja. valószínűleg népi név. J: ’Gratiola officinalis. az ezt körülvevő fehér burkot pedig a későbbiekben istenszakállának nevezték. 2. Melius a növénynevet egyértelműen nem az egész növényre. Az istenpapucsa ’kerti oroszlánszáj’ (1. Az istenkegyelme a növény R.: Sparagus: Istenloafarka (CasGl. terméses kocsányára érti: „Kettx à leuele. 1590: Asparagus: Nyul arnyek. sparga. ▌ 2. a növény különféle betegségekre utaló neveivel: ínnyújtófű. istenlovafarka 1500 k. ami lófarokhoz hasonlítható. hogy a növény fogyasztható és finom. 374). sokféle betegséget gyógyítottak vele: pl. . 220). A fehér vajvirág (3. 1590: Hippuris minor: Isten nyla (SzikszF. „A kis Balatonban előforduló sulyom nevű növény ehető termését nevezik igy” (Borbás. MNövSz. 219). 1783: IÐÐten-kenyere (NclB. MNövSz. 76). foltos kontyvirág virágzata’. alii Isten loua farka (SzikszF. A névadás szemléleti háttere. hogy mezei zsurló tavaszi.: RMGl. 141). istennyila (Csapody–Priszter: MNövSz. közönséges spárga’. 1604: „Orobanche: Isten nyíla. 1578: Iſten nyilánac gr. fehér vajvirág’.) istenpapucsa szintén népi elnevezés. UEWb.’. J: ’Trapa natans. nyíl a. Jávorka 749). 374). istennyila 1. köszvényt. a lat. J: ’Orobanche alba. 107. mirigyes libatop’. — ~fű 1783: IÐten nyila fü (NclB. réti harangláb’. 529). vajvirág’. hogy a növény olyan. vö. helyette létrehozta a Szent György lova farka elnevezést. a névadás magyarázata a növény papucsra emlékeztető virágja. J: ’Orobanche alba. ▌ 2.) név motivációja az. a füzérvirágzat képviseli a kulcs tollát. és földbe fúródott nyílvessző. EWUng. || istenkegyelme 1813: I[sten] kegyelme (Magy. Növénynevek 100–101.. 1590: Orobanche: Isten nila. Vö. sár ellen való fű. istenkulcsa 1813: I[sten] nyilafű. fehér vajvirág’. istenkegyelme — ~fű 1783: IÐten kegyelme-fü (NclB. alii. (Melius 89). 1798: Iſten’ kegyelme-fÍ (Veszelszki 241). Misegyertya. 392). A csemegesulyom (4. A névadás alapja valószínűleg az. J: ’Aquilegia vulgaris. kesztyűvirág istenkenyere 1578: Iſten kenyere (Melius 50a). 1798: Iſten’ nyíla-fÍ (Veszelszki 332). mezei zsurló’. de lehet a mezei zsurló lófarkfű nevének hatására létrejött elnevezés is. istenpapucsa 1. hasonló szemléletű névadásra vö. nyíl a. Melius a bunkószerű torzsavirágzatot nevezi isten nyilának. Muttergottesschüchelchen ’miasszonyunk papucsa’. hogy a növény felépítése kulcshoz hasonlítható. Az istennyila ’mezei zsurló’ (2.. jelölt birtokos szerkezet. A réti harangláb (2. Isten papucsa (Csapody–Priszter.) istennyila neve népi név. Iſten nyilánac hyiác à ki kxzép aránt terem benne” (Melius 89). J: ’ua.) istennyila elnevezésének alapja. A névadás alapja. reumát.) népi elnevezés. mint valami égből lőtt.. spórafüzéres szára nyílvesszőhöz hasonlítható. ill.: RMGl.. TESz. köszvényburján. és a későbbiekben már nem adatolható. ném. 321). gratia dei nevének tükörfordítása. a nyíl uráli eredetű. Fűvészk. Diószegi–(Fazekas) Orvosi fűvészkönyvében a Régi Nevek között tűnik fel. 2. J: ’Antirrhinum majus. kúltsa (Magy. a virágok papucshoz hasonlóak. Isten papucsa (Csapody–Priszter. az utótag a szláv eredetű kulcs. mise gertya (SzikszF.). J: ’Orobanche sp. Balaton 52).istenkegyelme 216 istenpapucsa Marzell Malva silvestris a.) név Melius alkotása. Az istenkenyere Melius alkotása. erős hashajtószer. Fűvészk. ▌ 3. N. csemegesulyom’. 529). Csapó később az istenlovafarka nevet megbotránkoztatónak tartotta. 344).: RMGl. hogy a növény a szárakon tűszerű bokros levélzetet fejleszt. a füzérvirágzat képviseli a nyíl tollát. orvosi csikorgófű’. Marzell Gratiola officinalis a.

176). ibolya izsóp 1395 k. | ’Solanum dulcamara. ▌ 3. A magyarba egy szb. 374). J: ’Convolvulus arvensis. Kis Jézus táskája (MagyGyógyn. 6: 43). az Áron szakálla elnevezés mintájára jöhetett létre. foltos kontyvirág’. J: 1807 e. 1805–13: IÐzalag (Márton. Az istenszakálla ’hasznos földitömjén’ (3. J: ’páfrányfaj. vö. Növ. (Csapó 41). Az istenszakálla jelölt birtokos szerkezet. vö.: RMGl. vö. Nyr. papszakáll. — ~fű 1775: Iſten-ſzakála-fünek gr. hasznos földitömjén’. Fűvészk. ▌ 4. táskához hasonlóak. A kisjézustáskája népi név. vagy a laza levelek sokasága emlékeztet szakállra. 1903: juszalag (Hoffmann– Wagner 40). csucsor’. 1525 k.: Isopus: isop (SoprSzj. 364). 603). sl&k. 1948: Isten táskája (MagyGyógyn. TESz. bursa pastoris ’pásztor táskája’ elnevezése. — ~fű 1807: Iszapfű (Magy. 374). szakáll a. 2.-hv.. pásztortarsoly. hiſopoth (OrvK. kövi fodorka’. istentenyere l. svl&k. hogy a növény gyakran fordul elő homokos. békatarsoly.: ysopus: ysop (SchlSzj. istentáskája 1590: Bursa pastoris: Beka tarsoly. A szláv eredetű iszap név magyarázata valószínűleg az. J: ’ua. ju és a szalag népetimológiás beleértésének következménye. 683). 1813: I[sten] szakálla (Magy. 1948: juhszalag (Halmai 76). 10: 13. szb. vagy szln. EWUng. 364). sl&k ’szulák’. Fűvészk. | 1807: ’Solanum dulcamara. szln. 45: 219). iszap 1783: IÐzap (NclB. hogy a növények valamely része fehér. 364). Fűvészk. 117). A névadás alapja. LXXII. közönséges pásztortáska’. szerb-horvát vagy szlovén eredetű. A névadás oka. 1841: iszalag (Barra 330). 117).: RMGl. Isten taskaia (SzikszF... J: ’Pimpinella saxifraga.’. hasonló szemléletű nevei alapján alakult ki. csucsor’. isztrák l.) istenszakálla neve valószínűleg magyar alkotás. 1577 k. vel. J: ’ua. 336). A névadás alapja. J: ’Viola tricolor subsp. istáp.’. ispotály. A névadás alapja a szakállra emlékeztető lecsüngő. Marzell Aquilegia vulgaris a. A foltos kontyvirág (2. Az iszalag szláv átvétel. farkasmaszlag~ ivolya l. hogy a termések kis iszalag 1807 e. J: ’Capsella bursa-pastoris. de a névadásra hatással lehetett más páfrányfaj elnevezése is (vö. 2. isztár. MNy.) névadás alapja. kesernyés csucsor’. Unser Lieben Frau Handschuh ’miaszszonyunk papucsa’.: RMGl. || kisjézustáskája N. krisztustenyere Marzell Asplenium trichomanes a.) istenszakálla neve valószínűleg a növény hasonló szemléletű elnevezései alapján keletkezett. hogy a szárat egy szakállhoz hasonlítható zöldesfehér színű nagy buroklevél öleli körül. Az iszalag alakváltozata a juhszalag ~ juszalag elsősorban a juh ~ N.: ÿſopus: ÿſíp (BesztSzj. J: ’Solanum. Fűvészk. ▌ 2.: Iszalag (Julow 256). tricolor. iskola.) istenszakálla elnevezése talán tudatos magyar szóalkotás. 1405 k. 1435 k. paptarsoly.: ’Solanum. iszapos területeken. ném. bakszakáll. TESz. 1807: Iszalag (Magy. istenszakálla 1. 1813: I[sten] szakálla (Magy. istráng. A mássalhangzó-torlódásos szókezdetnek i-vel való feloldására vö. vö.istenszakálla 217 izsóp ném. császárszakáll.-hv. vadárvácska’. a szakáll ’állon növő szőrzet’ ótörök eredetű. talán Asplenium rutamuraria. a növény egyéb. hogy a fehér virágzat szakállhoz hasonlít. 1940–43: juszalag (MNy. Marzell Convolvulus arvensis a.: Hiſſop. laza páfránylevelek tömege. R. a „Megállított Nevek” között már a keserédes csucsor-t (→ csucsor) olvashatjuk. Sandwinde ’homokszulák’. 11: 221. — juhszalag 1816: Juszalag (Baumgarten I: 169). Az istentáskája valószínűleg magyar alkotás. 162). J: ’Arum maculatum. A kövi fodorka (1. szakáll a. apró szulák’. A vadárvácska (4. mivel a patikákban régen több páfrányfajt együtt hajnövelő szerként árultak. Diószegi–(Fazekas) Orvosi könyvének „Igazító Laistrom”-ában a „Régi Nevek” között az iszalag szerepel. 1816: Iszalag (Baumgarten I: 169). . kesernyés csucsor’.: RMGl. Vénusz asszony haja).: Capillus veneris: Kewÿ Ruta vel Isthenzakala (Ortus: RMGl. a névadásra hatással lehetett a növény lat. slak ’szulák’ kerülhetett át. Csapó azt írja az istentáskája névről: „Némelly Magyar Dictionariumokban ez fü Isten táskájának neveztetik de vétkeſſen” (Csapó 215).

1798: Isóp (Veszelszki 250). J: ’Hyssopus officinalis. fuladás. hýss#pos < héb. J: ’Hyssopus officinalis. A latin szó elsősorban a bibliafordításokon keresztül bekerült az európai nyelvekbe: ang. Az izsóphoz hasonlatos fű körülírásos forma. mind a szurokfű hasznos fulladás ellen. szakny. kerti izsóp’.-i hyssopus (< lat. J: ’ua. J: ’ua. a ném. hyss#pum. jó ezen fünek fött vizével gyakran öblögetni” (Csapó 121). J: ’Hyssopus officinalis. Egyházi Hyſopnac gr. Ysop. kerti izsóp’. a közönséges szurokfüvet az izsóphoz ’Hyssopus officinalis’ hasonlítják: az izsóp és a szurokfű illatos gyógy. A növény görcsoldó. | erdei ~ 1798: erdei izsóp (Veszelszki 250). ízű l. issopo. (Melius 121a). hyss#pus. Az egyházi és klastromi jelzők Melius alkotásai. Szabó. Hyſop (Melius 121a).. hys#pus < gör. hogy a szurokfű „fuladaÐt gogit. kerti izsóp’. közönséges szurokfű’. dinnye~fű . #z#b ’izsóp’). J: ’Hyssopus officinalis. EWUng. izsóf (OrmSz. Melius leírásaiban a vadon termő és kolostori változatoknál mindenekelőtt az subsp.. hv. Egyházi Hyſopnac hiyác (Melius 121–121a).és fűszernövény.” (Beythe 69). Isop. | kerti ~ 1578: „Eggyic kerti” [Iſop] (Melius 121). sipan. ol.. hysope. es aÅÅal moÐÐad aÅ torkoth” (OrvK. vö. fertőtlenítő. az izsóp gyógyító ereje hasonlít a szurokfű hatásához. | mezei ~ 1578: mezei Hyſop (Melius 121). Mindkét növény használható ütés vagy esés miatt megdagadt. | hegyi ~ 1578: hegyi Hyſopnac gr. | réti ~ 1798: réti izsóp (Veszelszki 250).izsóphoz hasonlatos fű 218 izsóphoz hasonlatos fű 14. 1578: Iſop (Melius 121).’. az az. Melly fayás ellen” (Melius 122a). aristatus jöhet számításba. Kalaſtromi. Csapó szerint: „Fulladozó Ember meg-épül tsak fözzön-meg egy Lót IÐopot egy ittze vizben ’s igya ezt a’ vizet” (Csapó 121). — N. 1783: I’sóp (NclB. kerti izsóp’. Melius 418–9. aristatus jöhet számításba. 1595: Iſop (Beythe 67a). Kloſter Iſop fordításával alkotta: „eſÅt Nemet×l Kloſter Iſop. Melius leírásaiban a vadon termő és kolostori változatoknál mindenekelőtt a subsp. izsóp a. Ilyen értelemben szerepel a Herbáriumban is: „Igen jò hurutás. Mind az izsóp. kerti izsóp’. 385). Melius leírásaiban a kerti változat elsősorban a subsp. | klastromi ~ 1578: Kalaſtromi. kerti izsóp’. Az izsóp latin eredetű. kerti izsóp’. officinalisra vonatkozhat. hyssope. (Melius 121). alkalmazása légcsőhurut esetén javallott.oder Klosterysop. 130). (Melius 121a). Csapó József így ír az izsópról: „Toroknak belsö dagadását.). | kertbeli ~ 1798: kertbéli izsóp (Veszelszki 250). 1583: Isôp (Clusius–Beythe 5: BotTört. 46). 131/8) „kÿ fachÿart leweth veogÿed. lat. Kirchen. izsóp a. 1775: Isop (Csapó 121). J: ’Hyssopus officinalis. Beythe András azt írja. 131/20). TESz. is.. Mindkettő hasznos torok dagadása ellen.: RMGl. hyssop. megkékült testrészek borogatására stb. izsóphoz hasonlatos fű 1533: Origanum: Wolgemut: Isophoz hasonlatus fy (Murm. ném.). — egyházi ~ 1578: Egyházi Hyſopnac gr. a XVI. századi orvosi könyvben ezt olvashatjuk az szurokfűről: „Torok dagadasrol” (OrvK. 1841: kerti izsóp (Barra 309). 1798: mezei izsóp (Veszelszki 250). izsó (ÚMTsz.’. J: ’Hyssopus officinalis. köptető hatású. ſÅomiuſág. Genaust Hyssópus a. 256). J: ’Hyssopus officinalis. fr. J: ’Origanum vulgare.

„Igqnÿe fan termqth Enÿwnek (OrvK. — fekete ~ 1583: fekete iégnye (Clusius–Beythe 6a: BotTört. 1610: Popvlvs: Populus alba: Jeghenie fa (Herb. 131). AgAnyAfa. 212). J: 1239: ? ’Populus.’. jagnjet ’fekete nyárfa’. jàgnjeda ’rezgő nyárfa. 1590: Abies: Iegenie. 427). N. fekete nyár(fa)’. a kóró ’a növény szára. 1550 k.: TESz.: RMGl. 211). 1453: Penes arborem platani wlgo Jegenye vocati (OklSz. EWUng. jaj a. J: ’Populus nigra.’.1: RMGl.-hv. 1584: fekete iégnye „ki-böllezön az Populeum ir” (Clusius– Beythe 25).). leginyefa.). — ~fa 1590: Populus nigra: Iegenie fa (SzikszF. fehér nyár(fa)’. uag. jagned. N. jágor. közönséges jegenyefenyő | Picea abies. jàgnjēd. 1540 k. ▌ 4. A jegenye szerb-horvát vagy szlovén eredetű.: RMGl.: „Terpentinat de ÿegqnÿe faÿeth” (OrvK. jegnye (Nyatl. 61). jεgenε-fa (SzamSz. 1500 k. 214). d): RMGl. (ÚMTSz. regönyét gr. fekete nyárfa’. legénye-fa (MTsz. 1783: Fekete Jegenye (NclB. 213). — bemagos ~ 1903: bemagos-jegenye (Hoffmann–Wagner 186). — N. jeginye. 1600 k.. 1865: jegėnyé-t gr. jeg(nye-fa a. jágned ’ua. platán’.: RMGl. juhar jegenye 1. 1578: Iegene fa (Melius 11).. 214). (TESz. az útszéleken gyakran letiporják. 464/32). | 1453: ? ’Platanus. J: ’ua. J: ’ua. egönye.: jeg(nye a. jágnjed ’ua.).’. A névadás a nyárfák bolyhos. 1948: Jegenyefa (MagyGyógyn. geg(nye-fa. reg(nye.-hv. gyegönye. jaj a. vö. Mindezek az ősszl. szln. a): RMGl.).). közönséges lucfenyő’. c): RMGl. ▌ 3. szb. 213).: Populus: yegynyefa (CasGl. 1239: „Uadit ad arborem que uulgo dicitur Jeguna” (OklSz. . ▌ 2. TESz. J: ’Cichorium intybus. bársonyos virágzatával függ össze.: abies: Jegenÿe fa (BrassSzt. 1533: Jegxne fa (Murm. 1577 k. egönye-fa. — ~fa 1500 k.: RMGl. 1533: Abies: Eyn tann: Jegxnefa (Murm. nyár(fa) | Populus alba. szln. jajkóró (MagyGyógyn.: RMGl. jáger.). fehér nyár(fa)’. — ~fa 1247: „Ad vnum arborem Jegeniefa wlgariter nominatum” (OklSz. — fekete ~fa 1798: Fekete Jegenye-fa (Veszelszki 31).: ’Abies alba. *agnę ’bárány’ származékai. jáhor l. 1255: jegnye (TESz. 1783: Jegenye-fa (NclB. 427). kemény szára’ magyarázó elem.). J: ’ua. nyár(fa) | Populus alba.J J: ’Populus. luczfeniô fa (SzikszF.’.: abies: Jegheneffa (KolGl.2 m magasra is megnő. 131). jávor l. 1248: jegune (TESz.).: De populo et albaro: yegene (StrassbGl.: Populvs: Jegine fa (Herb. hogy a mezei katáng 1. 1499: Jegenyewffa (UjMMúz. 315/40). mezei katáng’. A névadás magyarázata az.. gegenyefa. — N. letörik. közönséges lucfenyő’. J: ’Picea abies. 330). 1583: iegnye fa (Clusius– Beythe 6a: BotTört. CsángSz. A jajkóró népi név. gyeg(nye. J: 1500 k. A magyarba egy szb. a jaj ’érzelmet kifejező felkiáltás’ előtag önkéntelen hangkitörésből keletkezett indulatszó főnevesülése. | magos ~ 1903: magos jegenye (Hoffmann– Wagner 186). reg(nyefa.). jegényefí (Nyatl. regönyefa (ÚMTSz. 367).: Abies vulgo nominatur Jeghenefa (TemGl.’. geg(nye. 214). jámbor.: RMGl. jagnjed ’nyárfa’ kerülhetett át *jagnyéd alakban.). 1470 k.). juhar jajkóró N. 212). Ebből a magyar változatok hangrendi kiegyenlítődéssel és a kicsinyítő képzőnek felfogott szóvégi d elha- jábor.). jeg(nye a. 213).).: TESz).

tükörfordítás. a nemzetségnév ma nem létezik’.). J: ’Abies alba.jegenyefenyő 220 jeneszter gyásával alakultak ki. közönséges jegenyefenyő’. jegenye.) ’platán’ jelentéssel. a ném. (Melius 11a). Fűvészk. genesta alakokra vezethe- . Némelyik alakváltozat. — Ö: balzsam-~fenyő (→ balzsamfenyőfa).) és ’közönséges jegenyefenyő’ (2.’. Populus alba. jegenyenyár 1425: „In medio duarum arborum Jegenyenyar vocatarum” (OklSz. genista.. A jegenyefenyő összetett szó. J: 1425: ’Populus sp. egönye-fa. NyTan. 232. a be. jeneszter’.. így pl. vö. SzegSz. fehér nyár(fa)’. 324. — Ö: balzsam-~ (→ balzsamfenyőfa). nyár(fa)’.. 405). 1/1: 48. Marzell Abies balsamea a. UEWb. Abies alba a. 1807: Jeneszter (Magy. SzófSz.. közönséges jegenyefenyő’. | 1998: ’Abies. — szagos ~ 1807: szagos Jeneszter (Magy. SzófSz. a lat. hasonlóképpen korai neveik is keveredtek. 401) neveket vette át.’. az előtagra l. 1998: ’Abies alba. a közönséges lucfenyőt (1. (Csapody–Priszter. égerfa jeneszter 1.. közönséges lucfenyő’. J: ’Picea abies. utótagja az ősi.nyomatékosító szó. A jegenyefa ’fenyőféle’ (2. seprűzanót’. ennek kérge szürkésfehér. a fehér nyárfa ’Populus alba’ korrelatív párja. nyeg(nye nyárfa (ÚMTSz.) és a közönséges jegenyefenyőt (2. Picea abies a. TESz. | 1807: ’Spartium.) a köznyelvben ma is gyakran összekeverik. EWUng.’. a névátvitel alapja valószínűleg a fák óriási mérete. Populus alba a. fehér nyárfa’ jelentésből hasonlóságon alapuló névátvitellel fejlődött. Picea abies a. 394). A N. Fűvészk.) jelz ője megkülönböztető szerepű. SzlJsz. 1783: Jegenye fenyö (NclB. uráli eredetű nyár. jegenye fa a. 1911: jegenyefenyő (Cserey. a fa sötét színű kérgére utal. J: 1783: ’Spartium junceum. Az 1453ból adatolt ’platán’ jelentésű jegenyefa alak kétes. J: ’ua. A keresztes jelző a vízszintesen keresztszerűen elálló ágakra utal. Populus nigra) különbözteti meg ezeket a fenyőfajtákat (Picea abies. 521)..-i Populus nigra utótagjának fordításával jött létre. szakny. MNövSz. jégerfa l. jeg(nye-nyár a. tehát magyarázó utótaggal jelenik meg. A fenyőféle (Pinaceae) jelentésű jegenye csak összetételben. A bemagos ~ magos jelzők a fenyő hatalmas méretére utalnak. amelyek végső fokon az ismeretlen eredetű lat. jegenye a. — N.) az eredeti ’Populus. keresztesfenyő (→ fenyő). geg(nye-fa változatokra vö.. 1948: keresztes jegenye fenyő (Halmai 64). fehér nyárfa’ jelentésből hasonlóságon alapuló névátvitellel fejlődött. jegenyefenyő | Abies alba. A fenyő utótag magyarázó és megkülönböztető szerepű. Abies alba). Genſter. fenyő a. gérce. utótagja -fa vagy -fenyő. 2.. A fenyőfélék (Pinaceae) családjába tartozó tűlevelelű fákat. | 1578: ’Populus alba. — keresztes ~ 1903: keresztes jegenyefenyő (Hoffmann–Wagner 186). J: ’ua. Kniezsa.). ▌ 2.. A jegenyenyár összetétel a fehér nyárfa két különböző eredetű nevének összekapcsolásával keletkezett: előtagja a szláv eredetű jegenye. J: ’Populus alba. 1578: Iegene Nyárnac gr.). SzlJsz. A jeneszter növénynevet Benkő alkotta. 1783: JéniÐzter (NclB. 4. jegenyenyárfa ’Populus nigra’ (Péntek–Szabó. 88). A jegenyefenyő ’közönséges lucfenyő’ (1.. 232. jegenye a. jérce ~ N. ▌ 2. TESz. — közönséges ~ 1998: közönséges jegenyefenyő (Priszter 287). Ember és növényvilág 272).) összetett szó. közönséges jegenyefenyő’. a ném.. legénye-fa népetimológia eredménye. 401). jegenyenyár (Szamsz. 1813: Jegenye Fenyő (Magy. A fekete jegenye (3. de nyelvjárásokban is megtalálható a jegenye fa (SzamSz. Marzell Abies alba a.. Növényszótár 1).. az utótagra l. az eredeti ’Populus. nyárfa’ jelentésből hasonlóságon (valószínűleg a fák magassága) alapuló névátvitellel fejlődött. N. Kreuztanne fordítása. fehér nyár(fa)’. 1903: jeneszter (Hoffmann– Wagner 145). érce ~ N. 1998: jeneszter (Priszter 510).. J: ’ua. Ginſter (NclB. — ~fa N. igenyes nyár sz. a fűzfafélék (Salicaceae) családjába tartozó jegenyéktől (pl. 425). EWUng. jegenyefenyő 1. 405). J: ’Cytisus scoparius. Fűvészk. Kniezsa. J: 1911. fenyő. — ~fa 1807: Jegenye Fenyffa (Magy Fűvészk. A ’platán’ az eredeti ’Populus. 1998: jegenyefenyő (Priszter 287).

Marzell Chenopodium bonus-henricus a. J: ’ua. | 1841: ’Convolvulus arvensis. Marzell Hypericum perforatum a. J: ’Convolvulus arvensis. 1903: győtény (Hoffmann–Wagner 37). A jövötényszulák Barra alkotása. juhar-fa a. TESz. MNövSz. gyüöti(ny.. 1330: Johor (OklSz. parajlibatop’. pl.’. juhar jőtény l. Genaust Genísta a. ih™r.’. gyövüőtín (MTsz. | kis ~ 1841: kis gyüvőtény (Barra 297). kis meténg | Convolvulus arvensis. jábor.’. cruce signatam (NyK. a szó elején g > j változás érvényesült.). | platánlevelű ~ 1911: platánlevelű jávor (Cserey.. A seprűzanót (2.). 1807: Jávor (Magy.).’.).). jó l. juhar a. tökjohàr. — Ö: seprű~.). Herrgottskraut. juhar a. apró szulák’. juhar a. győjtín. Fel futó.’. Növényszótár 4). 250). növény a. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. jövötényszulák 1841: jövőtiny Szulák (Barra 299). az n > ny kicsinyítő képző). | korai ~ 1998: korai juhar (Priszter 289). 1255: jaurfa (TESz. 1257: Ihar (OklSz. jövötény a. J: ’ua. jövötény jövötény 1735: „Vinca: Folyófű. EWUng. Benkő a ném. 1: 362). jezsuitadió l. J: ’ua. — N. joh$r (CsángSz. szulák. Ginster szóbelseji mássalhangzó-torlódását feloldotta. közönséges orbáncfű’. J: ’Chenopodium bonus-henricus. jávor a. A jóhenrikfüve a ném. jövőtin. juhar 1233: Arbor que uulgo dicitur yhor (OklSz. növény a. jávor a. és eldörzsölve pirosra festi az ember kezét. Jézus füve (Csapody–Priszter. — ~fa 1232: „ad arborem ihor-fa. bonus-henricus elnevezésre vezethető vissza.jézusfüve 221 juhar tők vissza. győjtény.).’. győtény” (MNy. jövötény a. 1841: jövőtiny (Barra 297). gyövötin. J: ’ua. apró szulák’. a svéd mondavilág szerint szent Henrik a növényből minden sebet meggyógyító gyógyírt készített. Gyövötény (Veszelszki 454). A német név végső soron a lat. 1325: Jaurfa (OklSz. 1397: Iavor (OklSz. jelölt birtokos szerkezet. jövötény. Kristus-blaume. | jókori ~ 1807: jókori Jávor (Magy. — kicsiny.). terjedő. 1411: Jawor (OklSz. burjánzó gyomnövény’. jáhor. gyütény (ÚMTsz. piros Fulak.). Fűvészk. burjánzó növekedése: „Növötény. A jézusfüve népi név. ihar.). jávor-fa .). Marzell Genista a. a fű magyarázó utótag. J: ’ua. az utótagra l. johar (ÚMTsz. 1903: Jókori juhar (Hoffmann–Wagner 77). — N. Növénynevek 285. J: ’ua. 251).) jeneszter neve hasonlóság alapján jött létre. drága~ johor l. Guter Heinrich tükörfordítása.). Növötény. Súlák. gyüjtvény. győtén. gyövötény ’kúszó terjedő gyomnövény’ a jön ige származéka -tény képzőbokorral (a képzőbokor t eleme deverbális nomenképző. Kiſseb. 1236: ihorfa (OklSz. TsengetyÍ-virág. gyövőtin. a jövötény. 88). J: 1233: ’Acer. gyövötiny. Ember és növényvilág 197). juhar a. juhar(fa)’.). Gyövötény: mert a’ vetemények köztt nfttön-nf (a’ mint fk ſzóllnak) alkalmatlankodik” (Veszelszki 454). Kristuskräut. | töklevelű ~ 1911: töklevelű jávor (Cserey.). Az elnevezés magyarázata a növény gyógyító ereje. gyövőtény. Harang. J: 1735: ? ’Vinca minor. a növény felépítése hasonló a jeneszterhez (1. A névadás alapja a növény gyors.). A növötény ~ jövötény ~ gyövötény nyelvújítási alkotások. Vas-Vármegy. 1484: Ihar (OklSz. Iſzap. összetett szó. dió jóhenrikfüve 1903: jó Henrikfűve (Hoffmann–Wagner 49). győtiny. hogy a levél felületén lévő fekete mirigypontsorban hipericin nevű vörös festékanyag van. 331.. gyövötény. A növötény a nő ige származéka.). győtiny. Mollay. J: ’Acer platanoides. Növényszótár 4). korai juhar(fa)’. ném. ez teremti meg aztán az asszociációt a keresztfáról lecsepegő vérrel. gyütvény. jézus füve (ÚMTsz. — hegyeslevelű ~ 1903: hegyeslevelű juhar (Hoffmann–Wagner 77). Az elő és utótag jelentése azonos: ’kúszó. gyövőtény. 1998: juhar (Priszter 289). tökjuh6r (Péntek–Szabó. juhar a. — N. A győtény változat a növevény > növény mintájára alakult ki. J: ’Hypericum perforatum. jézusfüve N. kisebb ~ 1798: „Kitsiny. Fejér. apró szulák’. 1279: jawar (TESz. győtin. 31: 245). 1233/1345: Arbor que uocatur Jhor (OklSz. tökjuhàr. Fűvészk. győtény. az előtagra l.. Az elnevezés alapja.

juhar(fa)’. SzófSz. 1414: Jaworfa (OklSz.. N. a.. hogy a fa tavasszal korán kezd hajtani. jáborfa. — N. 394). J: ’Acer platanoides. | széleslevelű ~fa 1798: Széles levelÍ Jávor-.).’. fehér zászpa’. — korai ~fa 1998: korai juharfa (Priszter 289). 89). vö. 1366: Juharfa (OklSz.. igarfa (Csapody–Priszter.). 2. ih#rfa. EWUng. széles. jaharfa.: hyhar fa (BesztSzj. 1998: juharfa (Priszter 289). jágérfának. 1337: jwharfa. Juhar-fa (Veszelszki 19). összetett szó. 211). illetőleg alakváltozatainak. a.). or. ném.). juhar-fa. ih6rf6. juhorfa. joharfa (OklSz. égerfa a. a széleslevelű és hegyeslevelű jelzők a fa hatalmas. Breitblatt ’széleslevelű’.: RMGl. szlk. j<borfa. szb. R.: RMGl. a juh állatnév és a fark ’az állati test hátul kinyúló része’ összetétele. TESz. hegyes leveleire utanak. jámborfa (SzegSz. großer spitzblÀttriger Ahorn ’nagyobb hegyeslevelű juhar’.). A juhar szláv eredetű. iszalag . MNövSz. явор ’hegyi juhar’. J: ’ua. A magyarba feltehetőleg többszörös átvétellel került.: RMGl. színe a fehérestől a zöldesig változó. jaor.juhfark 222 juhfark a.). R. SzlJsz. J: ’Veratrum album. явор ’hegyi juhar’. Iauor fa (SzikszF. iharfa (OrmSz. Az alakváltozatok később összekeveredtek. A töklevelű és platánlevelű jelzők szintén a fa karéjos levélformáját jellemzik. jáh#rfából. jávor ’juhar’. jahor ’hegyi juhar’. jágorfa. 213). jávor-fa a. juhar-fa a. 49). juhoktisztítóhunyor l.).).’. korai juhar(fa)’. Marzell Acer platanoides a. hasonló szemléletű elnevezésre vö. J: ’Acer. szln. jágerfa ~ igarfa) játszhatott közre.: jauor fa (SchlSzj. Ihar-. népnyelvi változatainak szórványos ’égerfa’ értelmezése is: 1395 k.-hv. valamint a juhar változat. 211).). — Ö: cukor~. Spitzahorn. iharfa.). egy rövid ™-s szláv javor-ból v > h és ju > i változással fejlődött ki az ihar. jámborfa. 1791: Iuhárfa (Lumnitzer 457). javōr ’ua. 1813: Juharfa (Magy. Breitlaub. Weinblatt ’szőlőlevél’. 1405 k. 1590: Ihar fa. A juhfark népi név. javor ’ua.: blg. juhfarkhoz hasonlítható. Kniezsa. iharfa (SzlavSz. néhol meg népetimológia (jámborfa. A névadás magyarázata. juhfark N. Fűvészk. 232. jágerfa (ÚMTsz. jágėrfácska (ÚMTsz.’. jámbor-fa (MTsz. A szó- középi g-t tartalmazó alakok az égerfa név hatásával is magyarázhatók. juhfark (MagyGyógyn. hunyor juhszalag l. ném. A jávor a hosszú á-jával talán a szlovénből való. jávor 1. Erre mutat a juharnak. jágerfa. A korai és jókori jelző arra vonatkozik. idegen nyelvi megfelelőkre vö. hogy a növény tömött virágbugája 30–60 cm hosszú.

J: ’Ajuga. 1: 442). — ostorindás ~ 1807: ostorindás Katskanyak (Magy. Az ostorindás ’indás ínfű’ (2. A név alakleíró elnevezés. ÚMTsz. a szláv eredetű . kokasharang (Csapody– Priszter. 1578: Kakas cimer (Melius 144a). indás ínfű’. amelynek formája szájhoz hasonló. Criſta gallinacea” (Melius 144a) (< crista ’taréj’. kakasalma (ÚMTsz. kokasalma (SzamSz. ▌ 2. 1798: Kakas-fark-fÍ (Veszelszki 354). 1807 e. 3: 27).) jelző Diószegi–Fazekas alkotása. a lat. kökörcsin kakascímer 1. MNövSz. J: ’Linaria vulgaris. 492. A kakascímer Melius alkotása. A kakasfarkfű nevet a növény kiálló virágzata motiválta. pávafarkú salamonpecsét’ (azonosította Priszter Szaniszló). kacsaszáj növénynév a szlovák eredetű kacsa és az uráli eredetű száj ’ember. J: ’Sisymbrium officinale. de már előtte az országban véleményezésre szétküldött elnevezések között megtalálható. kakasfarkfű 1783: Kakas-fark-fü (NclB. hogy a növény „gyökeréről ostorindákat botsát” (Magy. 3: 14). ▌ 2. cseregalagonya piros színű bogyója’. kacskanyak 1. A kakasalma népi név. N. 1807: katskanyak (Magy. 1798: Kakas-tzimer (Veszelszki 439). J: ’Antirrhinum majus. 357). 39: 161. J: ? ’Polygonatum odoratum. Fűvészk. a szláv eredetű kakas és az ótörök eredetű alma összetétele. szapora zsombor’. A névadás alapja a növények virágja. A kacskanyak ’ínfű’ nemzetségnevet Diószegi–Fazekas véglegesítik a Magy. 341). J: ’Ajuga chamaepitys. 3: 13). kakalics l. A kacsanyak népetimológiával keletkezett. Fűvészk. ínfű’. kerti oroszlánszáj’. 341). — vad~ N. kacskanyak kacsaszáj 1. ÚMTsz. állat fejének elülső részén lévő nyílás’ összetétele. 322).K kakasalma N. A névadás alapja a piros színű termés.: Katskanyak (Julow 263). J: ’Crataegus laevigata. gall£na ’tyúk’) tükörfordítása. J: ’Pulsatilla grandis. a fark ’a madár hátul kiálló tollainak öszszessége’ és a fű magyarázó utótag összetétele. J: ’Verbena officinalis. 341). A kakascímer ’vasfű’ (2. havas~ kacsanyak l. mint egy görbe nyak. J: ’Ajuga reptans. közönséges gyujtoványfű’. kakasharang N. kacsanyak (Herman. magyarázata. Fűvészk. kalincaínfű’. a kacskanyak nem vált köznyelvi szóvá. a névadás alapja a szétállóan elágazó növény. kakasmandikó kacs l. A N. 1783: Kakas-tzimer (NclB. kácsaszáj (MNy. vasfű’. Ö: kalinca~. orvosi salamonpecsét | Polygonatum verticillatum. kakics kakarics l. Fűvészk. UEWb.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre (szintén elágazó növény). 1841: ostorindás Kacskanyak (Barra 317).ben. kakasbenderó l. A kakasfarkfű a szláv eredetű kakas állatnév. Csapó azt írta róla: „Kakas-tzimernek pedig helytelenül neveztetik” (Csapó 246). || kacsanyak N. 39: 161: 155). A kakasharang népi név. hogy a növény olyan. arra utal. 116). ▌ 2. leánykökörcsin’. Pászt. 678. vatkácsaszáj (MNy. kakasbandikó.

J: ’Colchicum autumnale. Hanenſporn (Melius 180) tükörfordítása. Criſta gallinacea (Melius 144a) (< crista ’taréj’. muskotályzsálya’. odvas keltike’. A kakastaréj ’ujjas keltike’ (2.’. ÚMTsz. 2: 22. J: ’Salvia sclarea. 1998: kakasmandikó (Priszter 371). kakassarok 1. harangütés jelentésű. J: ’Corydalis cava. őszi kikerics’. az az. kúszó boglárka’. J: ’Corydalis solida.: elsősorban a Ranunculus repens. a becőtermések a szárhoz simulnak. a lat. Ember és növényvilág 202). Erdővidék). szakny. Melius alkotása. 1578: Kakas taré (Melius 180). ▌ 2. a névadás alapja a fürtös. a növényeket szintén nemi betegségek gyógyítására használták.kakasláb 224 kakastaréj kakas állatnév és a török eredetű harang öszszetétele. J: ’ua. őszi kikerics. ujjas keltike’. Feyér Kakas láb” (Melius 175a). Mert hogy ki ix à fxldbxl ollyan mint à Kakaſnac à farka” (Melius 180).) és az őszi kikerics (3.’. kúszó boglárka’. Vö. A fehér kakasláb ’sisakvirág-levelű boglárka’ (3. 400).’. Melius 438. 1578: Kakas lábnac gr. 1783: Kakas ſorok (NclB. ▌ 3. J: 1578: ’Ranunculus sp. A kakastaréj ’szapora zsombor’ (1. — ~fű 1577 k. J: ’Ranunculus flammula. odvas keltike’. ÚMTsz. sisakvirág-levelű boglárka’.: Kakas Lab fwrql gr. kakastaréj (Péntek–Szabó. 1775: Kakas-láb (Csapó 34). elsősorban az őszi virág’. békaboglárka’. egyszerre használták Ranunculus ’boglárka’ és Corydalis ’keltike’ fajok megnevezésére hasonlóság alapján.) Melius alkotása.) és . ▌ 3. tyúkláb. — N. Szabó. 3. J: ’Corydalis solida. 50). piros virágzat. | 1783: ’Ranunculus repens. ▌ 4. más képzéssel bëndérezik (Udvarhely m. Az ujjas keltike (2. bókoló amaránt’.. ▌ 2.. 2. J: ’ua.) Melius tükörfordítása: „Német×l neue Weis Hanen f×s. ▌ 2. J: ’Colchicum autumnale. — európai ~ 1998: európai kakasmandikó (Priszter 371). Genaust Pulsatílla a. kakasmandikó 1. A kakasmandikó. 3: 28). 3: 27). gall£na ’tyúk’) tükörfordítása. || kakasbandikó N. A lat. sarkantyúszerű.) kakasmandikó elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. hogy az európai kakasmandikót (1. mivel a növény virágja harangformájú. kakastaréj 1. 1578: Kakas láb (Melius 175). — ~fű 1775: Kakastaréj-fü (Csapó 234). kakasbenderó összetett szó. ▌ 3. A MTsz. 383). J: ’Corydalis solida. 1838–45: kakasmandika (Nyr. A kakassarok a ném. 4: 32.) nemi betegségek kezelésére használták. J: ’Corydalis cava. a Háromszék megyei Uzonból megerősíti ezt az adatot: „a kakas megbenderészi a tyúkot: meghágja”. || kakasbenderó N. őszi kokasmandikó (Péntek–Szabó. európai kakasmandikó’. a növénynevet már Melius is három jelentésben (1. a kakas állatnév szláv eredetű. kankós. J: ’ua. pulsatus ’csapás. valószínűleg ennek alapján kapta nevét. A kakasláb ’ujjas keltike’ nevet Melius így magyarázza: „EſÅt hiyac Kakas lábnac. Hanen f×s (Melius 175) tükörfordítása. hollóláb. ujjas keltike’. A kakasláb ~ kakaslábfű a ném. N. bëndërëzzik (Székelyföld). J: ’Ranunculus repens. kúszó boglárka’. 1578: Kakas tare (Melius 144a). a leánykökörcsin harangszerű virága motiválhatta az elnevezést. és a szélben ide-oda ing. J: ’Sisymbrium officinale. A kakasbenderó ’kakas pénisze’ jelentésű. (OrvK. szapora zsombor’. A kakastaréj ’muskotályzsálya’ (3. 1783: Kakas-lab (NclB. kakas bandikó (Nyr. kakasbenderó (MNy. 1903: kakas bandikó (Hoffmann–Wagner 143). — fehér ~ 1578: Feyér Kakas láb (Melius 175a). J: ’Ranunculus aconitifolius. A névadás magyarázata. ujjas keltike’. ütés’) elnevezés is ugyanezen a szemléleten alapul. kakasláb 1. J: ’Erythronium dens-canis. szétállóan elágazó növény. 614/ 5).) használja. A névadás magyarázatára a sarkantyúszerű virágzat.-i Pulsatilla (< lat. ujjas keltike’. (Melius 180). harangmozgást végez. J: ’Corydalis solida. kakas mándikó (NövTanKözl. 126: 67). ▌ 2. 126: 67).) szintén Melius alkotása. Ember és növényvilág 221). Vö. az utótagok a benderészik ’bögyörészni’ igéből származnak. 1578: kakas ſoroc (Melius 180). J: ’Amaranthus caudatus. 400). kakasbandikó. 1783: Kakas-láb (NclB. — őszi~ N. ▌ 4. 1948: kakasmandikó (MagyGyógyn.

) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. 1798: kokas virág (Veszelszki 27). 381). kakukkvirág. J: ’Sonchus oleraceus.. — északi ~ 1998: északi kakukkfű (Priszter 521). ▌ 2. más növények. — kerti ~ 1775: Kerti kakuk-fü (Csapó 123). J: ’ua. olasz kakukkfű’. J: ’ua. ſzagáról. 1595: Kakijch (Beythe 38). Fűvészk. ízérfl az esméretes fÍvek közÍl való. gyakran a kakukkfű gyökerén élősködik. vö. | olasz ~ 1841: olasz kukukfű (Barra 314). 323). J: ’ua. kakukkfű’. Hahnenblume mintájára hozta létre.) kakastaréj nevének alapja: „nevezték kakastaréj fünek. salátanövény’ jelentésű. 1791: Kakas-virág (Lumnitzer 227). ▌ 2. amikor a kakukk szól. szúrós csorbóka’. … setét veresek” (Magy. nyári hérics’. hogy a levelek közül hosszú száron kikucskáló termést tyúkhoz. a kakukkf ű előtag magyarázata. TESz. fehér vajvirág’. Diószegi– Fazekas alkotása. kakashoz hasonlítják.’. Fűvészk. azért a’ ki ſok kakuk ſzót akar érni.: sarphileum: kakuk fiw (SchlSzj. | 1775. TESz. J: ’Colchicum autumnale.’. 1998: kerti kakukkfű (Priszter 522). | olasz ~ 1578: OlaſÅ Kakuc f×nec gr. A névadás alapja talán az. 374).: RMGl. kakasvirág (MagyGyógyn. 1783: Kerti Kakuk-fü (NclB. Az utótagra l. kakasvirág 1. vadkakukkfű’. J: ’ua. 389). A névadás alapja. ’szúrós csorbóka. 1783: Kakits (NclB. Az előtagot a növény R. J: 1395 k.’. J: ’Sonchus asper. A kerti kakukkfű (2. 255). EWUng. 2. a bókoló amaránt (4. 1998: vadkakukkfű (Priszter 521). 243). mivel a’ virága a’ fü ſzárainak tetején meg-hajlott kaláſz formában állanak” (Csapó 234). Fűvészk. . kakukkfű a.) népi elnevezés. kakukkfű a.’. hogy a piros színű virágok kakastaréjhoz hasonlóak: „vir.’. (Melius 118a). Fűvészk. a névadás magyarázata. A kakukkfű-vajvirág összetett szó. 50). az a’ kakuk-fÍvel így éljen: Ételben ſzinte olly jó mint a’ petré’selyem: mert az eméſztéſt ſegítti” (Veszelszki 409).’.: ’Thymus sp. A kakics ismeretlen eredetű. 1775: OlaÐz kakuk-fü (Csapó 123). 1405 k. 1813: Kakalits (Magy. kakukkfű 1. J: ’Orobanche alba. J: ’ua. őszi kikerics’. J: ’Thymus vulgaris. 409).’. 1775: Kakuk-fü (Csapó 123). hogy a növény klorofillhiányos. | római ~ 1578: Romai Kakuc f× (Melius 118a). Colchicum autumnale a. Veszelszki így magyarázza a kakukkfű nevet (tévesen): „Színérfl. ahol a kakukk jár. J: ’Adonis aestivalis. J: ’ua. a démutka utótag nemzetségnév. a nevet valószínűleg a ném.) bordó színű virágzata a kakastaréj színéhez hasonló. | mezei ~ 1775: Mezei kakuk-fü (Csapó 123).. A kakukkdémutka összetett szó. 1775: Kakits (Csapó 122). vadkakukkfű’. kakukkfű elnevezéséből vonták el. 389). Kock ’kakas’. a muskotályzsálya (3. a növény akkor virágzik. 1783: Mezei Kakukfü (NclB. ott terem. J: ’ua. A kakasvirág ’őszi kikerics’ (2. Marzell Adonis aestivalis a. 374). | kerti ~ 1841: kertikukukfű (Barra 314). ill. szelíd csorbóka’. vö. A kakukkfű valószínűleg a lat. 132). 2. kakukkdémutka 1807: Kakuk Démutka (Magy. 255). ▌ 2. a növénynév előtagja azonos a hangutánzó eredetű kakukk madárnévvel. ném.’. cuculi herba (Clusius–Beythe 28) tükörfordítása.: sarpileum: kakuc fiu (BesztSzj. vadkakukkfű’. J: ’Thymus serpyllum. vagy OlaſÅ Kakuc f×nec hiyác” (Melius 118). kákics a. kakics 1. 1783: Kakas virág (NclB. J: ’ua. kerti kakukkfű’. kákics a.’.. hogy a növény ott fordul elő. | magas ~ 1578: magos Kakuc f×hxz (Melius 118a). N. 1998: ’Thymus serpyllum.kakasvirág 225 kakukkfű-vajvirág ’bókoló amaránt’ (4. | vad~ 1948: vadkakukfű (MagyGyógyn. ném. J: ’Thymus serpyllum. idegen nyelvi megfelelők alapján jött létre. 1813: Kakits (Magy. 1395 k. Vö. 1998: kakukkfű (Priszter 522). EWUng. kakukkfű-vajvirág 1998: kakukkfű-vajvirág (Priszter 441). | keskenylevelű ~ 1998: keskenylevelű kakukkfű (Priszter 521). 1583: kakich (Clusius–Beythe 7a: BotTört. || kakalics 1775: Kakalitz (Csapó 122).’.) jelzői megkülönböztető szerepűek: „EſÅt Romai.. J: ’ua. || kakalics 1783: Kakalits (NclB. J: ’ua. J: ’ua.: RMGl. 1578: Kakuc f× (Melius 116a). 1998: mezei kakukkfű (Priszter 521). 409). römischer (welscher) Quendel ’római.’. 353). 1775: Kakuk-fü (Csapó 123). A kakasvirág növénynév Benkő alkotása.

EWUng terjék a. a sárga virágok akkor nyílnak. vö. tavaszi hérics’. vö. J: ’Tragopogon pratensis. 2. hogy a levelek kalap formájúak: „levelei kalaphoz vagy lókörömhöz hasonló alakot képeznek” (CzF. ▌ 2. 1783: Kakuk-terjék (NclB. kakukvirág (Péntek–Szabó.) és ’berki szellőrózsa’ (3. kukukvirág. 1775: Kakuk-Ðaláta (Csapó 23). 408). ▌ 5. TESz. közönséges acsalapu’. 1798: Kakuk-terjék (Veszelszki 50). . 161). J: ’Convallaria majalis. fr. Ember és növényvilág 203). réti bakszakáll’. Theriak. A névadás alapja a virág kék színe. A réti boglárka (4. kakukkvirág 1. kakukkvirág (Péntek–Szabó. 1783: Kakuk pogátsa (NclB. amely az ibolya színéhez hasonló.) a ném. kanáltorma heil(mittel) ’gyógyszer’) mintájára hozta létre. ill. Gouch ’kakukk’. 408). J: ’Ranunculus ficaria subsp. ném. kukuksajáta (Péntek–Szabó.). a ném. kalánlevelűf ű l. 390). kakukkibolya (Nyr. Ember és növényvilág 278). 1841: kakukterjék (Barra 261). triaca. a névadás alapja a növények kora tavaszi virágzása. A kakukkterjék Melius alkotása. ▌ 4. ökör~ kalamus l. ficaria. A kakukksaláta ’nyugati salátaboglárka’ (2. kalács l. J: ’Tragopogon pratensis. akkor virágoznak. 1813: kakuk T[erjék] (Magy.. Mélius a ném. még kakukkvirág. ang. kalapfű 1775: Kalap-fü (Csapó 190). Marzell Anemone nemorosa a. kálmos kalánfű. kakukvirág (Péntek–Szabó. N. A kalapfű valószínűleg a lat. J: ’Anemone nemorosa. Gauchheil (< ném. kukuksaláta. a névadás magyarázatára l. kanálfű kalántorma l. A névadás szemléleti háttere az. — fehér ~ 1903: fehér kukukvirág (Hoffmann– Wagner 115). hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. ang. kakukkterjék 1578: Kakuc terięc „veres virágu” (Melius 182).’. terjék a.. 3: 33). N. ném. kakukkvirág (ÚMTsz. Ember és növényvilág 203). J: ’Adonis vernalis. ficaria. nyugati salátaboglárka’. a ném Gauchheyl (Melius 182). 1783: Kalap-fü (NclB. ▌ 3. 1783: Kakuk virág (NclB. amikor a kakukk szól. tavasszal szól a kakukk. amikor a kakukk szól. thériaque. J: ’Anagallis arvensis. réti boglárka’. ▌ 2. — N. Gauchbrot (Melius 80a) tükörfordítása. tavaszi virágzása motiválja. A réti bakszakáll tápláléknövény volt. Marzell Anagallis arvensis a. A terjék (első megjelenése: 1529. réti bakszakáll’. A kakukkpogácsa Melius alkotása. baka~. Petasítes (< gör. nyerſen is enni etzettel Saláta módra” (Melius 81). hogy a növény virágzásakor. fehír kukuvirág (Péntek–Szabó. fehér kukukvirág. A kakukkibolya összetett szó. 226 kalapfű kakukkibolya N. J: ’Hepatica nobilis. 1775: Kakuk terjék (Csapó 288). 1783: Kakuk Saláta (NclB. cuckooflower ’berki szellőrózsa’. 336). kakukkpogácsa. N. A saláta utótag magyarázata. A kakukksaláta ’réti bakszakáll’ (1. Fűvészk. 1807: Kakuk-terjék (Magy. Ember és növényvilág 198). kakukkpogácsa 1578: Kakoc pogácza (Melius 80a). 1775: Kakuk virág (Csapó 108). N. berki szellőrózsa’. 3: 340). májusi gyöngyvirág’.) és nyugati salátaboglárka (5. hogy a növényt táplálékként használták. ezek a növények szintén kora tavasszal virítanak. Kuckucksblume tükörfordítása. Idegen nyelvi megfelelőre vö. a hangutánzó eredetű kakukk madárnév és az ibolya összetétele. ’tavaszi hérics’ (2. 416). Fűvészk. J: ’ua. petasítēs ’kalapformájú’) hatására jött létre. 97: 333). bába~körfény. J: ’Petasites hybridus. A kakukkvirág ’májusi gyöngyvirág’ (1.kakukkibolya vajvirág. nyugati salátaboglárka’.) kakukk előtagját a növény korai. kakukksaláta 1. nemes májvirág’. kakuksaláta. Brot ’kenyér’ utótagot a pogácsa ’kenyérféle’ megfelelővel fordítja. ol. gauch < kfn.) kakukkvirág elnevezése népi név. és a salátaboglárkát salátaként fogyasztották. Gauchbrot ’kakukk-kenyér’ (Melius 80a) átvétele. J: ’Ranunculus ficaria subsp. mezei tikszem’. az. jelentése: ’gyógyszer’) utótag vándorszó. J: ’Ranunculus acris. N. már Melius is elsősorban mint tápláléknövényt ismerteti: „Igen iò fxve is. theriac.) kakukk előtagja a ném. 357). bába~. Ember és növényvilág 277–8).

kalmus gyökeret (ÚMTsz.). . szakny. kalendula 1783: Kalendula (NclB. kalína ’kányabangita. 197/28). kalincaínfű) jelentést az 1590-es adat esetében. Nyr. gálna a. galangath. Genaust Caléndula a. (TESz. kalinka l. Fűvészk.’. J: ’Solanum dulcamara. összetett szó.).-hv. 1813: Kalintza Katskanyak (Magy.). fagyal’. 1775: Kálmos (Csapó 126). ehhez megkülönböztető elemként illesztették a növény R. — ~fű 1775: Kalintza-fü (Csapó 125). Kalyinka. 1783: Kalárisfü (NclB. kalina (Jávorka 978). — N. gálna a.. J: ’ua.-i Calendula átvétele. J: ’ua. 1745: Kálmuſz (Torkos 9). J: ’ua. szln. kalinka (ÚMTsz. J: ’ua.. A kalendula a lat. Calamus odoratus (OrvK. kalina.: „Aloeſt. 357). 619). kalinca a szláv kalinica második nyílt szótagjának kiesésével keletkezett. kalyinka (Hoffmann– Wagner 40). 1948: kalina. Marzell Asparagus officinalis a. Fűvészk. Sparga (De Herbis: RMGl. Melius 437. MNövSz.’. az előtag magyarázatára l. 1903: Orvosi kálmos (Hoffmann–Wagner 73). || N. A névadás alapja a növény piros bogyója. 64: 14.’. 367). A kalárisfű Melius alkotása. kalyinka. kalmusgyökér. 232). orvosi kálmos’. kalinka átvétele. 1998: orvosi kálmos (Priszter 291).: Asparagus: Nÿwl’ arnik. kalmos-gyxkeret gr. kalinca a. Spárga fű. 1807: Kalintza (Magy. EWUng. katyinka (Halmai 76). a kalárisfű nevet „a’ piros gyümöltseiröl” (Csapó 270) kapta. A kalincaínfű összetett szó. kalinca a. A kaláris forma gyümölcsű fű körülírásos alak. — ~gyökér 1708: Kalmuß Kálmuß gyökér (TESz. 1998: kálmos (Priszter 291). szlk. szójegyzékünkben. koraalkruid. ka- linica ’fagyal’. 93). A m. kálomistagyökér N. Fűvészk. 420). kalincaínfű’. kalincaínfű’. kalina.. J: ’Calendula officinalis. Fűvészk. — N. | 1807: ’Acorus. kalincaínfű 1903: Kalincza infű (Hoffmann–Wagner 119). a gálna szláv eredetijének (< vö. J: ’Ajuga chamaepitys. 1783: Kálmus (NclB.’. or. orvosi körömvirág’. érdekes.). 235). a név a ném. 1787: kálmos (TESz. 235). N. holl. J: 1577 k. J: ’Ajuga chamaepitys. 1998: kalincaínfű (Priszter 293).kalárisfű Genaust petasátus a. TESz. kalina. 1807: Klárisfű (Magy. hogy a kalinca növénynév egyéb korai szótárunkban. J: ’ua. Fűvészk. kalincakacskanyak 1807: Kalintza Katskanyak (Magy. kesernyés csucsor’. Fűvészk. corallört. ínfű. Nyúl árnyék fű. Vö. 341). v. szerzői kétesnek vélik a ’gelber Günsel’ (Ajuga chamaepitys. népetimológiás változat. szb.: ’Acorus calamus. kálmos | Acorus calamus. Kaláris forma gyűmőlcstsű fű.: RMGl. 1798: Kálmus gyökér (Veszelszki 24). kalina kálmos 1577 k. Az RMGl. kalinca. glosszánkban nem tűnik fel (az RMGl. sz. J: ’Ajuga chamaepitys. kalina ’kányabangita’. kálomistagyökér (Csapody–Priszter. A kalinca valószínűleg szláv eredetű szó. A kalincakacskanyak Diószegi–Fazekas alkotása. kalapja l. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. kaljinka (MagyGyógyn. vö. jelentésmegadásuk azonban pontos. Kálmus ’Acorus calamus’ (Magy. 1807: Kálmos ’Acorus’ (Magy. 235). sv. közönséges spárga’. 341). kalina 1903: kalina. bizonytalan eredetű. J: ’ua. A növény népies elnevezései közül a katyinka valószínűleg a szláv növénynevek értelmesítésével. — orvosi ~ 1807: orvos Kálmos (Magy.). az utótagra l.’. A kalina a szláv kalina. kalinca nevét.). kalinca 1590: Chamaepitys: Kalincza (SzikszF. Calamus aromaticust … tqrd erqſſen megh eÅqketh” (OrvK. 2. калина ’kányabangita’) kicsinyítő képzős származéka. 359). gálna. 263). || kaláris forma gyümölcsű fű XVI. 609/42). orvosi kálmos’. || kaláris 1798: Kaláris (Veszelszki 77). Koralkraut fordítása.’. 1608: „Jó illatú calamus” (TESz. a személynévre való utalással keletkezett. J: ’Asparagus officinalis. Vö. isten~ kaláris forma gyümölcsű fű l. 1783: Kalintza-fü (NclB. kalinca. Fűvészk. kalárisfű 227 kálmos kalárisfű 1578: Kalaris f× (Melius 148). 377). Szabó. amely a növény két régi nevéből jött létre. 384). a kacskanyak nemzetségnév. 1290-től 1604-ig dolgozta fel nyelvemlékeinket). 1775: Kaláris-fü (Csapó 270). kalincaínfű’.

fr. orvosi kanálfű’. camomilla < lat. a magyar nyelvbe kerülhetett a latinból vagy a németből is. a kanál előtag magyarázatára l. magyarázatára l. A kanáltorma összetett szó. h. kanálfű kanál l. camomile. Kalmus ’kál mos(gyökér)’. szakny. ol. J: ’Chamaemelum nobile. Genaust Chamaeálo( a. kálmus. cochlear ’kanál’) fordítása. vö. J: ’Cochlearia officinalis. J: ’Capsella bursa-pastoris. kalamus a. kanálfű 1664: Kalán-f× Cochlearia (Lippay II: 32). A kanálfű a lat. J: ’Chamaemelum nobile. 117). Különféle úton-módon bekerült számos európai nyelvbe. A kamillapipitér összetett szó. cseh kalmus. J: ’ua.). fogyasztották a növényt. 1783: Kalán levelü fü (NclB. lat. 1608) latin eredetű. 1775: Kalan-fü (Csapó 124). 1813/1900: „Székfű. hogy ahhoz hasonló módon használták. Kalmuß. Löffelkraut ’kanálfű’ (Veszelszki 167) is.. írónád. kalina kamilla 1. gör.). Fűvészk. A kálomistagyökér előtagja népetimológia eredménye. Genaust Cochleánthus a. — orvosi ~ 1998: orvosi kanálfű (Priszter 340). A rómaiszékfű (2. orvosi kanálfű’. Az elnevezés magyarázata a kamillavirágnak az almáéhoz hasonló illata. béka~ kálvinistatapló 1903: kálvinista tapló (Hoffmann–Wagner 163). A névadás alapja a termés. a kamilla szó vége latinosítás eredménye. A görög szó a lat. vö. kanállevelűf ű l. a torma utótag arra utal.’. fekete üröm’. kanálf ű. chamomilla. 374).). szakny. J: ’ua. || kanállevelűfű 1775: Kalán-levelüfü (Csapó 124). kankaj l. Patikaiszer ’s kristilybe is veszik.kálvinistatapló 228 kanáltorma A kalamus (1577 k. lat. 1948: kamilla (MagyGyógyn. ital keverésére szolgáló nyeles eszköz’ -ka kicsinyítő képzős alakja. taplóüröm. k. A kálmos kettős átvétel. calamo (aromātico). J: ’Matricaria chamomilla. Kamille (< lat. chamaí ’a földön. 393). kálvinistatapló ’alma’). nádsíp. EWUng. m"lon kanáltorma 1807: kalán Torma (Magy. J: ’Matricaria chamomilla. J: ’Artemisia absinthium. abszintüröm’. J: ’Cochlearia officinalis. orvosi kanálfű’.) rómaikamilla neve német mintára jött létre.. az ismeretlen eredetű kanál ’étel. — kis ~ 1841: kis kamilla (Barra 207). J: ’Artemisia vulgaris. 1998: kamilla (Priszter 425). 1797: [végy] római szegfüvet vagy Kamomillát két marokkal” (TESz. 1948: kálvinista tapló (MagyGyógyn. kálmos kálomistatapló l. hogy a növény „levelei öblöÐsek mint a’ Kanál” (Veszelszki 167). römische Kamille..: ang. 302). A kanálka népi név. kamillapipitér N. a szárított növényt tűzgyújtóként használták. a földre’. orvosi székfű’. c(h)amomilla közvetítésével jutott az európai nyelvekbe. ol. (sweet) calamus. 299). orvosi székfű’. vö. gálna kálomistagyökér l. kálmusz l. ném. camomilla és kamomilla a latinból való. || kálomistatapló 1903: kálomista tapló (Hoffmann–Wagner 163).’. calmus ’bozót’. A névadás alapja. az sz-szel hangzók pedig a németből származnak. A s-sel hangzó magyar alakváltozatok a latinból. chamaím#lon < gör.. A kamilla német eredetű. ném. vö. kálmosnád’. chamaem#lon ’kamilla’ < gör. kamilla. J: ’ua. 93). calamus ’nád.. A kálvinistatapló ~ kálomistatapló népi elnevezés. ang. A m.-i Acorus calamus utótagjának átvétele. || ~virág 1948: kamillavirág (MagyGyógyn. kanálka (MagyGyógyn. a lat. rómaiszékfű’. ném. konkoly . 1798: Kanál-levelÍ-fÍ (Veszelszki 167). 312). J: ’Cochlearia officinalis. rómaiszékfű’. — N. 302). a gyökér utótag magyarázó szerepű. úfn. ▌ 2. vö. — római~ 1948: Római kamilla (MagyGyógyn. 1998: rómaikamilla (Priszter 334). közönséges pásztortáska’. az utótagra l. kam(lla (ÚMTsz. az előtagra l. camomille. pipitér. camomillo. MNövSz. Marzell Matricaria chamomilla a. a fű magyarázó utótag.-i Cochlearia (< lat. kamillapipitér (Csapody–Priszter. Talán Camill” (TESz.’. TESz. 1584: fiue Camomilla (Clusius–Beythe 11). A névadásra hatással lehetett a ném. NySz. kalyinka l. chamomílla a. kanálka N. kálmos kálnabokor l. amely kanalakhoz hasonlít.

Habicht ’ölyv’) mintájára jött létre.. kankoj l. kankalék származékszavak. — N. kankó N. fehér zászpa’.) népi név.. A kankalin. J: ’ua. N.’. J: ’Veratrum album. 152). és formája a hunyoréhoz hasonló. A kányahunyor összetett szó. 45). őszi kikerics. Marzell Equisetum arvense a. veris. Kankalék (NclB. 1998: tavaszi kankalin (Priszter 466). elsősorban az az őszi virág’. ▌ 2. — tavaszi ~ 1813: tavaszi Kankalin (Magy.). bürökgémorr’. tavaszi kankalin’. fekete zászpa’.’. hogy a növény szára nagyon rövid. kányakörme (MagyGyógyn. a kankalin végződése talán szintén kicsinyítő szerepű képzőelem. a kankalék végződése képző (vö. 228). Hippuris: Kanna moso fô (SzikszF. A kányakörme népi elnevezés. Kankalék (Csapó 148). J: ’ua. A kankós valószínűleg erdélyi népi név. kankalíkfű. a veres jelző a virág színére utal. kányahumor (MagyGyógyn. J: ’ua. kányahunyor (ÚMTsz. 257). 5: 37). EWUng. A kannamosófű a ném. A kankuska ’közönséges csillagpázsit’ (3. — közönséges ~ 1998: közönséges kankalin (Priszter 467). A szártalan ’szártalan kankalin’ jelző arra utal. 1783: Kankalin.). és abba a nem egészen tisztázott. konkoly zős származéka.’. kankó a. Kankalék (Veszelszki 72). A kányafű feltehetőleg a ném. Vö. 375). kankuska (MagyGyógyn. jelölt birto- . 1775: Kánna mosó-fü (Csapó 270). tálmosófű. hogy a kankalin virágja a száron mintegy kampószerűen meghajolva függ. J: ’Cynodon dactylon. | szártalan ~ 1998: szártalan kankalin (Priszter 467). A kankalin ~ kankalék alaktanilag azonos felépítésűek.) a kankó (1808: ’fertőző nemi betegség’) -s kép- kányahunyor N. J: ’ua. — veres ~ 1783: Veres Kankós (NclB. Ember és növényvilág 221). kánya humor (Ethn. Benkő ezt írja a növényről: „mellynek neve Közép-Ajtánn: Veres Kankós” (NclB. J: ’Erythronium dens-canis. 2. kankalinkó. 356). mivel a növénnyel szintén nemi betegségeket gyógyítottak. J: ’Primula vulgaris. hogy a növényt edények tisztítására használták.kankalin kankalék l. ölyvfű. kányahumor l.’. J: ’Veratrum nigrum. kankalin (ÚMTsz. kányafű 1583: kányá fiu (Clusius–Beythe 2a: BotTört. de létrejöttében a kökörcsin analógiás szerepe is közrejátszhatott. a kankó -s és -ka kicsinyítő képzős alakja. kankuska N. 335). 356). a növényt elsősorban bizonyos gyulladásos bőrbetegségek gyógyítására használták. valószínűleg hangfestő eredetű szócsaládba tartozik. kankalin 229 kányaköröm kankalin 1. veris. őszikankó (Péntek–Szabó. 49). a névadás magyarázatára l. | orvosi ~ 1948: Orvosi kankalin (MagyGyógyn. Ö: fokhagyma~. J: ’Descurainia sophia. kányaköröm N. hajlott. A kankó ’őszi kikerics’ (2. 1807: veres K[ankós] (Magy. J: ’Primula veris subsp. 132). ▌ 2. 1798: Kankalin. A névadás alapja. J: ’Erodium cicutarium. ▌ 2.’. A kányahumor népetimológiával keletkezett a kányahunyorból. Erdélyben alkalmazhatták a kankó ’fertőző nemi betegség’ kezelésére is. Ember és növényvilág 221). 1775: Kánya-fü (Csapó 126). a kánya madárnév és a hunyor növénynév összetétele. kányahunyor kankós 1. hajlik’ jelentésű lehetett. sebforrasztófű’. A névadás magyarázata. kankó a. TESz. szártalan kankalin + Primula veris subsp. szártalan kankalin’. alapszavuk eredetileg ’görbe. hajlék). hogy a virág színe feketés. EWUng. hogy a növényt nemi betegségek kezelésére használták. a névadás magyarázata. 1775: Kankalin. mezei zsurló’. ugyanezen a szemléleten alapul a növény kaszavirág elnevezése.) erdélyi népi elnevezés. Kan(n)tenkraut. tavaszi kankalin’. közönséges csillagpázsit’. TESz. J: ’Colchicum autumnale. || kannamosó 1798: Kanna-mosó (Veszelszki 205). Az elnevezés alapja az lehetett. Fűvészk. amelynek a kacs. ▌ 3. Kannenkraut tükörfordítása. kuncsorog. európai kakasmandikó’. J: ’ua. J: ’Equisetum arvense. Habichtkraut (< ném. — őszi ~ N. kannamosófű 1590: Equisetum. 209). görbül. kankó (Péntek–Szabó. főzelék.: RMGl. kunkorodik szavak is a tagjai. 1584: Kanya fiu (Clusius– Beythe 7). A kankós ’európai kakasmandikó’ (1. J: ’Primula vulgaris. Fűvészk.

| kerti ~ 1783: Kerti Kapor (NclB. A kaporánizs összetett szó. ▌ 4. kerek kapor (Jávorka 266). blg. fűszerkapor’. 1570 k. 1998: kapor (Priszter 300). kányafű ’Descurainia sophia. 351). 198).’. 351). кóпър. — bécsi~ 1948: Bécsikapor (MagyGyógyn. vö. 13). J: 1790 k. az olasz ’édeskömény’ (4. az utótagra l. J: ’ua. ▌ 2. 351).) jelző a növény idegen eredetét jelzi.’. 1998: kerti kapor (Priszter 300). mert a Sisymbrium ’zsombor’ nemzetséghez sorolták régebben. 1578: Kapornya (Melius 22a).: ’Descurainia sophia. koprъ.: RMGl. kutya~. J: ’Anethum graveolens (convar. vö. Kányafű … Kánya zsombor” (Nyr. kapotnyak kapli l. 1798: Kerek-kapor (Veszelszki 75). kaporna 1516: Kaporna (OklSz. 380). kapor. kapri kaponyák l. kányazsombor 1790 k.). a kánya madárnév és köröm ’szaruképződmény az ujjak végén’ összetétele. A kapor ’kereklevelű kapotnyak’ (2. 1998: ’Alliaria petiolata. gémorr. ánizs. spinosa. A kányazsombor összetett szó. sebforrasztó zsombor’ névből keletkezett elvonással. J: ’ua. — fokhagymaszagú ~ 1948: foghagyma szagú kánya zsombor (Halmai 7). kapotnyak kapor 1. 79).: „Sophia Chirurgorum.: kapornyath (MNy. 2. | római~ 1948: római kapor (MagyGyógyn. 1807: Kaporna (Magy. J: ’ua. a növény társnevei madárcsőrhöz hasonlítva alakultak. 335).: RMGl. J: ’Anethum graveolens (convar. hogy konyhai fűszernövényként használják. kapÀr. J: ’ua. 1543: kapornath (MNy. kaperli. — fűszeres ~ 1903: Fűszeres kapor (Hoffmann– Wagner 58).: anetum: capor (SchlGl. 85: 211). — kerek~ 1783: Kerek kapor (NclB. 1798: Kerti-kapor (Veszelszki 55). eb~. J: ’Foeniculum vulgare. 312).: BotTört. 250. | 1807: ’Capparis. 56: 117). a kánya előtag valószínűleg a R. kapitnyák l. TESz. hortorum). A kapor ’büdös pipitér’ (3. 1798: OlaÐz-kaportól gr. 1783: OlaÐz Kapor (NclB. az előtagra l. felépítésük is hasonló.: RMGl. 375). kopór (ÚMTsz. hortorum). 1583: kapor Anethum (Clusius–Beythe 2a. Kniezsa. kôpor.) jelző arra utal. 1813: olasz K[apor] (Magy.’. kopar. — ~fű 1791: Kapor-fü (Lumnitzer 121). | 1948. 377). kapar. 1590: Kaporna (SzikszF. — N. — N. J: ’Anthemis cotula. édeskömény’. 126).’. A név a termések hosszú alakjára utal. Növényszótár 50). fűszerkapor’. SzlJsz. szlk. 1783: Kaporna (NclB.) a fűszerkaporhoz (1.’. — Ö: ánizs~.: coaltum: capor (SchlSzj. 54). 1405 k. 1430 k. 1645: Kaporna (MA. kaperlin l. J: ’Asarum europaeum. A magyarba egy déli szláv. erős illata: „A’ leveleknek és a’ vékony hoſzſzú botkos gyökerének mint a’ borsnak olly erös ſzagok és izek vagyon” (Csapó 130). kopòr. EWUng. kaporánizs 1841: kapor Ánizs (Barra 174). 370). | olasz~ 1775: OlaÐz kapor (Csapó 128). Ember és növényvilág 203).’. | hagymaszagú ~ 1903: Hagymaszagú kányazsombor (Hoffmann–Wagner 138). J: 1516: ’Capparis spinosa subsp. szl. J: ’ua. A fűszeres ’fűszerkapor’ (1. 1783: Kapor (NclB. Barra a közönséges ánizshoz ’Pimpinella anisum’ való hasonlósága alapján alkotta meg a növény nevét: mindkét növény fűszer. 1948: Kányazsombor (MagyGyógyn.(Veszelszki 55). 1998: hagymaszagú kányazsombor (Priszter 294).: kaporna (OrvK 205/7). a kerek jelző a növény kerek levelére utal. 380).) való hasonlósága (vékony szeldelt levelek. J: . sebforrasztófű’. J: ’ua. Sophienkraut. 1577 k. 1998: kányazsombor (Priszter 294).’. kapri kapiknyak. *koprъ kerülhetett át *kopr alakban. J: ’ua.). a zsombor utótagot azért kapta a növény. kereklevelű kapotnyak’. A kapor szláv eredetű. ▌ 3. 198). ánizskapor. Vö. 1585: Káporna (Cal. 56: 117). — mezei~ 1798: mezei kapor (Veszelszki 155).) névadás alapja valószínűleg a növény kaporhoz hasonló. ezt követően a szóvégi mássalhangzó-torlódás feloldódott.) és ’édeskömény’ (4. 380). óe. esetleg szlovák R..kányazsombor 230 kaporna kos szerkezet. büdös pipitér’. f űszer~.’.). — tüskés ~ 1911: tüskés kaporna (Cserey. hagymaszagú kányazsombor’. 1948: kerek kapor (MagyGyógyn. Fűvészk. | olasz ~ 1841: olasz kapor (Barra 163). 1590: Anethum: Kapor (SzikszF. kapri’. tövises kapri’. a növények erős illata) alapján kapta nevét. kapor (Péntek–Szabó. Fűvészk. J: ’ua.

(OrvK. 3/16. spinosa. vége: Asarum: Kaponyak (De Medicinali: RMGl. valószínűleg a növény német nevének felhasználásával hozta létre. (OrvK. 1958.kaporrózsa 231 kapotnyak ’Capparis spinosa subsp. a fűszerkömény ’Carum carvi’. — ~cserje 1843: kapornacserje (Ballagi 174). királyné asszony káposztája. J: ’ua.).’. ném. J: ’ua. blg.: ’Asarum europaeum. J: ’ua. kappren. Kaper szó Kapern többes számú alakja került. ném. gappern. 1676: kopotnyikot gr. Etimológiailag összefügg a m. 433). 1903: Kaporrózsa (Hoffmann–Wagner 112). | ~fa 1787–1793: Kapornya-fa (Mátyus I.). 382). A kapotnyak a ’lópata’ jelentésű szláv kopyto származéka.: Kapothnakot gr. Marzell Adonis vernalis a.: RMGl. N.’.’. 1578: Kapotnyac (Melius 130a). kapotnyak-féle alakváltozatok egy déli szláv R.: TESz. kapta szláv eredetijével. (TESz. vö. TESz. 1841: kerek kapotnyak (Barra 387). | ~bokor 1843: kapornabokor (Ballagi 174). (OrvK. 336/34). ném. kопuтн_к. Kapothnakoth gr. kòpitnjāk.). 127). 1775: Kapotnyak (Csapó 130). szlk. kappern. копúтник. idegen nyelvi megfelelőre vö. hogy a növény levelei hoszszúak. Mollay 342. disznó~. kopotnyak. — Ö: kapri~. 1: 163: TESz. J: ’ua. 100. NémEl. копúтняк. kaporna kaporrózsa 1783: Kapor-ró’sa (NclB. nyúl~ kapotnyak 1520 k. 79). amely hangrendi kiegyenlítődéssel és a szóvégi mássalhangzó-torlódás feloldásával nyerte el a kaporna alakot. — N. Melius így jellemzi a növényt: „à leuele mint egy Kxménnec” (Melius 62a). kapitnyák.). káposzta l. Adonisröschen ’Adonis-rózsácska’. 26. 1540 k.’. Fűvészk. — kerek ~ 1807: kerek Kapotnyak (Magy.: CzF. a kerti kapor ’Anethum graveolens’. 344/41). | 1807: ’Asarum. szálasak. 226/31.). J: ’Adonis vernalis. 1948: Kapotnyak. vö. kòpitnīk. Kapotnaknak gr. | ~gyökér 1745: Kaporna Gyökér (Torkos 2). 1760: kapotnya gy×kér (TESz. A kapotnyak szláv eredetű. 1807: Kapotnyak (Magy. Perpénfa a. 305/18. kapotnyakot főzzön neki” (Népd. A tüskés jelző a növény apró ágtöviseire utal. | kereklevelű ~ 1998: kereklevelű kapotnyak (Priszter 307). 343/9. kereklevelű kapotnyak’. sz. A névadást az magyarázza.. ukr. szln. 380). bokor. amelynek ’pata’ az elsődleges jelentése. 282). FenchelblÀtterige ſchwarze Nieswurz ’kaporlevelű fekete hunyor’ (NclB. illetve a kerti édeskömény ’Foeniculum vulgare’ leveleihez hasonlóak. 217/22).). | mogyoróalj ~ 1841: mogyoréaly Kapotnyak (Barra 387). kereklevelű kapotnyak’. a kapotnyik-félék pedig egy déli szláv vagy szlovák R.: Asarum: kapothnak (Növ. or. XVI. J: ’ua.: Kaponyak (StUnBB. fa utótagú nevek német mintára jöttek létre.: RMGl. vö. Kapotnyik (MagyGyógyn. EWUng. 16. vö. kopytník. tövises kapri’. kopotnyikot (ÚMTSz. Mollay Károly szerint a kaporna szó újfelnémet eredetű. „Ki az urát nem szereti. копúтник.’. II. 282). a kapor és a rózsa növénynevek összetétele. kapotnyak’. 2: 260: TESz. *kopytьnjakъ-ból. 1791: Kapor róÐa (Lumnitzer 228). c): RMGl.’.). kopîtnik. 380). kopytnik. kapri. Kappernstrauch. kopyten. 382). J: ’ua. (OrvK.: Asarum: Kapothnak (Ortus: RMGl. A kaporrózsa összetett szó. tavaszi hérics’. szb. 1583: kapatnok (Clusius–Beythe 3: BotTört. | ~gyökér 1733: Kaponyák gyökeri (Magyary-Kossa.’. Ó és Új Diaet. 380). (OrvK. A magyar nyelvbe a ném. Kappernstaude. Kapotnakot gr. — ~fű 1604: Kapotnyik f× (MA. Kniezsa szerint az n-es és ny-es változat két . 380). úfn.. A cserje. J: 1520 k. Kapotnakoth gr. 1577 k. 1797: kaput-nyak-füvet gr.). OrvEml. keskenyek. A virág a rózsához hasonlítható.: RMGl. 380). A kaporna német eredetű. Vö. ném. 1525 k. 206/23).: TESz. J: ’ua.-hv. 380).’. Kaper ’kápri’. *kopytьnikъ-ból származnak. A m. kapotnyak. 1787: kapotnyák (Zavira 11: NSz. (TESz. Fűvészk. kapiknyak. A kaporrózsa Benkő alkotása. 1798: Kapornya-fa (Veszelszki 123). cseh kopytnik. Horváth. J: ’Asarum europaeum. vö. J: ’ua. kapornya l. hogy a kapotnyak kerekded vese alakú levele a lópata lenyomatára emlékeztet. A névadás alapja.: Asarvm: kapothnÿak (Herb. 1590: Asarum: Kapotnyak (SzikszF. 399/17). sz.). Vulgago: Kapotniak (SzikszF.

J: ’ua. szerint a magyarba esetleg az ol. — hegyi ~ 1807: hegyi Kappanfr (Magy. 375). hogy az árnika „Herélt hímszálai ritkánn látszanak a’ súgáronn” „Virágibann legtöbbſzör 5-hímſzál porhon nélkűl” (Magy. A mogyoróalj kapotnyak növénynév Barra István alkotása. átvételre mutatnak. külön átvétel a szerbhorvátból. A kapotnya korábbi kapotnyák-ból keletkezett a többesjelnek felfogott szóvégi k elhagyásával. Melius alkotása a ném. cappari ’a káprinövény még ki nem nyílt bimbója. 1617: Kaperli (uo. vö. 479). kapotnyak kappanőr 1807 e. tövises kapri’. 479). 227). Vö. fűszer’. Fűvészk. A kápricserje tükörfordítás.).’. mogyoróalja elnevezéséből hozta létre. a botanikai szaknyelvbe nem került be. cappelit gr. 1807: Kappanfr (Magy. kaporna. 1843: Kápri (Bugát. egyéb efféléket a’ mellyek- hez én külsö országon hozzá szoktam. J: ’ua.). II/6: 262). Mollay Károly szerint a kapri korai úfn. Fűvészk. Fűvészk. J: ’Helleborus niger. Kappernstrauch. A kaprikaporna összetett szó. Kniezsa. kaplit. vö. kopottnyak. 2. A kapitnyák újabb. 100. 1483– 1490: kappry (SoprOkl. amely a lat. spinosa. SzófSz. kivált tavaſſzal” (Veszelszki 201). 1841: kápri Káporna (Barra 48). NémEl. J: ’ua. kaprikaporna 1807: Kápri Kaporna (Magy.: Kappanőr (Julow 265). — tövises ~ 1998: tövises kapri (Priszter 324). a kerek kapotnyak. 1612: Kappelit gr. fr. Krisztusvirág. vaniliát. hogy a fekete hunyor karácsony tájékán virágzik. Horváth. Mindezek végső forrása az ősperzsa käbär (> gör. Kaper. milanoi tzukkerpakkerait. ném. J: ’Capparis spinosa subsp. ang. eredetű kappan ’herélt kakas. az utótagra l. Diószegi és Fazekas botanikai névalkotó munkájának eredménye. A kappanőr a nyelvújítás korában keletkezett. árnika’. fekete hunyor’. 1793: Kápri (Grossinger 345). sampanelt. J: ’ua. ném. kapri. valamint a növény gyökerét használták: „Azt mondják az ott Lakosok. capparis. spinosa. A kapri vándorszó. a stekli. кáпeрсы (többes sz. J: ’ua. kapotnyik l. jövevény -li végű szók analógiája. herélt férfi’ és az őr főnév ’megfigyelő’ összetétele. câpre. strimfli. || kapli 1799: „Külsö országi sago darát. EWUng.’. A névadás magyarázata. 60). Weihnachtswurz tükörfordítása. A kapiknyak közbülső k-ja hasonulás eredménye. 61). 479). A TESz. kapri 1548: kapri (OklSz. Diószegi–Fazekas alkotása. amelyet fűszernek gyűjtenek’ révén terjedt el. Vö. az előtag magyarázatára l. spinosa. Csokonai színműveiben is előfordul pl. hazai bajor-osztrák eredetű. 312).. Csokonai-szókincstár 255. 318). SzlJsz. hol kapna azok között ottan az ember az originalis magyarok között” (Csokonai Vitéz Mihály. caper. A kapelli ~ kapli alakváltozatok közvetlen ném. a ragozhatatlan lat. A névadás motivációja az volt. Karáczon gyxkęr neue” (Melius 187). A kappanőr összetett szó. a nevet a növény R. III: 57).: ’Arnica. Vö.kappanőr 232 karácsonygyökér külön átvétel: az ny-es változatok a kopytnjakból. 1841: hegyi kappanőr (Barra 209). J: 1807 e. (uo. Szóhalm. — ~cserje 1925: Kápri-cserje (Jávorka 448).’. ol. 1948: kappanőr (MagyGyógyn. A növény kerek levelére utaló jelzős elnevezés. . a középső szótag kiesésével. | tüskés ~ 1998: tövises kapri (Priszter 324). | 1948: ’Arnica montana. ill. kaporna. TESz. J: 1548: ’Capparis spinosa subsp. 251.. karácsonygyökér 1578: „neuezéc Német×l. cappari közvetítésével kerülhetett. 1807: Kápri (Magy. A tüskés jelző a növény apró ágtöviseire utal. A kapli kialakulhatott a kapriból r ~ l cserével. vö. tövises kapri’. 65). Fűvészk. a ném. or. az n-esek a kopytnik-ből valók. Csal.’. || kapelli 1603: kaperlin (Radv. I: 689. Cultura in: Csokonai Színművek 167). hegyi árnika’. | 1807: ’Capparis. A karácsonygyökér könyvszó. (uo. kapparis).’. tövises kapri bogyója. hogy a’ Páſztor emberek meſſze ffldrfl-is el-jönnek oda gyökeret ásni. Fűvészk. J: ’Capparis spinosa subsp. capperi vagy a lat. A folyamatot elősegíthette a ném. cáppero. Kappernstaude. kapri’. de létrejöhetett a kapelliből is. csak fűszer jelentésben kerültek a nyelvünkbe: ’a növény bogyója’.

Ember és növényvilág 199).’. tavaszi kankalin’. A katáng valószínűleg török eredetű. hogy „Száraz virága az orbánczos daganatot eloszlatja” (Barra 190). répa 233 katibolha kásafű 1775: KáÐa-fü (Csapó 256). csalán > N. 330). kipcs. J: ’Cichorium intybus. kattankóró (MagyGyógyn. a kati személynév és a bolha ’apró vérszívó rovar’ köznév öszszeforrt. TESz. sz. hogy a kankalin virágja a száron kaszaszerűen meghajolva függ. J: ’ua.’. qataÛan ’vadcikória. karikarépa l. 411). A névadás alapja a termés. katibòlha (Péntek–Szabó. J: ’Primula vulgaris. 406). a szláv eredetű kása ’pépszerű étel’ előtag magyarázata. J: ’Galium verum.’.alapszó származéka -Ûan képzővel. mezei katáng’. J: ’Agrimonia eupatoria. Hasonló szemléleten alapul a növény kankalin elnevezése. A kaszavirág szláv eredetű kasza ’szálas termények levágására használatos hajlított élű kézi szerszám’ előtagjának magyarázata. katibolha N. — mezei ~ 1807: mezei Katáng (Magy. csaláng). || katlankóró 1775: Katlan-koro (Csapó 132). A kásaorbánc összetett szó. a tejet megaltatja. | kerti ~ 1783: Kerti Katáng (NclB. Fűvészk. a virágok követik a nap járását. — apró ~ 1775: Apró katang (Csapó 84).: RMGl. tavaszi első virág. . J: ’Primula veris subsp. 1775: KáÐa virág (Csapó 148). 1395 k.: RMGl. Clusius–Beythe művében így magyarázzák a névadást: „kása virág. 1783: Apró Katang (NclB. tavaszi kankalin’. salátakatáng’. 1998: katáng (Priszter 337). 455). akácia katáng 1. katekhu akácia l. 411). amely egy qata. Katika-répa kárórépa l. tejoltó galaj’. — ~kóró 1595: katang koronak gr. Cicoria (Lippay II: 90). | vad~ 1783: Vad Katáng (NclB. 57: 357). 1948: kattangóré. 475). kaszavirág 1584: kaſa verag (Clusius– Beythe 25). kása. 330). Ember és növényvilág 199). J: ’Cichorium endivia.). vö. bojtorjánka. A kásafű Csapó alkotása. kásaorbánc 1841: kása-orbáncz (Barra 189). katting kóré. colorem referat” (Clusius–Beythe 25). 1998: katángkóró (Priszter 337). solsequium: Napra nezô fé. 1783: KáÐa-fü (NclB. 1783: Katlan-kóró (NclB. a növény pl.. szártalan kankalin + Primula veris subsp. — Ö: endívia~.’.: kathan koro fw (MNy. J: ’ua. veris. 411). szőrféreg. 1560 k. katakóró.’. EWUng. 411). A kásavirág ’kankalin’ elnevezés alapja. hogy a növényt tápláléknövényként használták. — tavaszi ~ 1798: TavaÐzi kása-virág (Veszelszki 72). orbáncfű. Vö. 411). a növény egyéb neveivel. — sárga~ 1783: Fejér és Sárga Kotang (NclB. 1783: Kotáng-kóró (NclB. A szóvégi g magyar fejlemény (vö. 1585: heliotropium: Katung koro. — N. Vö. bocér~ 1998: mezei katáng (Priszter 337). kávé~. salátakatáng’.: kathang (BesztSzj. J: ’ua. mint a köleskásáé. koldustetű. tavaszi kankalin’. és köznevesült. saláta~. hoc est milii contriti flos.). kásavirág 1584: kása virág (Clusius– Beythe 25). — ~kóró 1578: Kotangkorónac gr. hogy a virág színe olyan.kásafű Marzell Helleborus niger a. orvosi somkóró’.’. A katibolha népi név.). az orbánc magyarázata. 1841: kattan (Barra 215). A sárga jelző a virág színére utal. (Melius 77a). naputám forgo fÖ (Cal.: RMGl.) és az orvosi somkóró (3. amelyek ugyancsak a horgas tüskéjű termésükről kapták nevüket: apróbojtorján (→ bojtorján).: kattangh (GyöngySzt. J: ’ua. 1590: Heliotropium. veris. J: ’ua. J: ’Primula veris subsp. szintén a napra érzékeny növények. ab ungaris appellati. | ~kórófű XVI. a kása előtagra l. J: ’ua. kásafű. amely beleakad a ruhába: „Gyaluban minden növényt katibolhának neveznek. 1775: Kattang-koro (Csapó 132). közönséges párlófű’. kottángkóré (ÚMTsz. kasszia l. 411). bojtorjáng. veris. szenna~ kata l. (Beythe 39). 1783: Katáng (NclB. ▌ 2. J: ’ua. 257). amely beleakad a ruhába” (Péntek–Szabó. ▌ 3. A salátakatáng (2. auag katang (SzikszF.) katáng elnevezése hasonlóság alapján keletkezett. J: ’Galium verum. quod milii contrici. J: ’Melilotus officinalis. 1664: Cichorium Katankóró. A nyelvjárási alakváltozatokat népetimológia hozta létre. bojtorján > N.’. tejoltó galaj’.

58: 352). R. 1783: Katika répája fü (NclB. 379–380). kalina kávékatáng N. napellus. 375). összetett szó. a Katalin személynév becéző Kató változatának -ka kicsinyítő képzős alakja. v. A kávékatáng népi név. ami azonban nem a patika elírása. A névadás magyarázata. 317). J: ’Matricaria chamomilla. vö. J: ’Aconitum napellus subsp. A kazuárbokor ~ kazuárcserje magyarázata. innen vette a’ katona petrezselyem nevezetet” (Barra 312). mintára jött létre. A Katikarépa és a Katika répája fű elnevezések utótagjai magyarázó szerepűek. PPE. 258). közönséges csikófark’. ném. 302). orvosi székfű’. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. J: ’ua. 125: 187–202. J: ’Tragopogon pratensis. J: ’Tragopogon. 317. mezei varfű’. mezei katáng’. Kathreinenbläume. hogy az orvosi székfüvet szüléseknél is használták. Fűvészk. 1903: Katika répája (Hoffmann–Wagner 109). hanem a karika szóé. A katonapetrezselyem összetett szó.). Növényszótár 94). 330). 1807: Katika répa (Magy. || karikarépa 1708: Farkas répa. Fűvészk. indás ínfű’. kavkázfű XVI. J: ’Glechoma hederacea. mert ez a növény német Apotheken-Eisenhut nevének szó szerinti megfelelője” (Nyr. a Katika előtagú név elsőként Pápai-Páriz-szótárban jelenik meg: Katika-répa alakban. A névadás alapja talán az. || kazuárcserje 1903: kazuárcserje (Hoffmann–Wagner 206). Katika-sisakvirág’. 317). A Katika-sisakvirág utótagjának magyarázatára l.Katika-répa 234 kecskedísz Katika-répa 1708: Katika répa (PP. J: ’Knautia arvensis.’. PPB. az oszmán-török eredetű kávé ’italféle’ és a katáng összetétele. 12. Fűvészk. J: ’Ephedra distachya. a katona ’fegyveres’ és a latin eredetű petrezselyem összetétele. (Megjegyzem a sisakvirág szó csupán 1807-től adatolható. Szóhalm. kazuárbokor 1895: kazuárbokor (PallasLex. lat. 443). Magy. PPE. ). katóka (MagyGyógyn. Benkő 61. J: ’ua. Fűvészk. és petrezselyem helyett levesbe szokták tenni a’ francz. kecskedísz 1807: Ketskedísz (Magy. sisakvirág.’. mivel a Pápai-Páriz-szótár latin–magyar részében ez található: karikarépa. Fűvészk. katlankóró l. napellus. katonapetrezselyem 1. .. 1948: katonapetrezselyem (Halmai 6). Borbás Vince szerint a Katika előtag a patika szó elírásával keletkezett: „a Katika jelző ebben az esetben minden bizonnyal sajtóhiba. || Katika-sisakvirág 1807: Katika Sisakvirág (Magy. 443). Nyr. — réti ~ 1807: réti Ketskedísz (Magy. 2. tehát növényünk helyes neve patika sisakvirág lehet” (TermTudKözl. 125: 187– 202). Rácz János szerint Borbás Vincének „Annál is inkább igaza volt. || Katika 1813: Katika (Magy. A névadás oka ismeretlen. hogy a növényből pótkávét készítettek. katyinka l. vö. 346). A katóka népi név. hogy a közönséges csikófark gallya elágazó. (PP. 58: 352. 379). J: ’ua. 10: 302. A magyarság virágai 115. 12. || Katika répája fű 1775: Katika-répája-fü (Csapó 133). 106. PPB. kerek repkény’. sz. Genaust Anthemis nobilis a. bakszakáll’. J: ’ua. mivel a növénynek kicsi fekete répaszerű gyökerei vannak. tehát szó szerinti megfelelője nem lehet!) Éder szerint a Katikarépa alakban valóban sajtóhiba van. 1998: Katika-sisakvirág (Priszter 291). Éder. és ekkor szent Katalin segítségét kérték. 1807: katona – Petrezselyem (Magy. 13. Fűvészk. réti bakszakáll’. J: ’Ajuga reptans. katáng katóka N.’. és angoly katonák. 1911: kazuár cserje (Cserey. Rapenblumen ’répavirág’. J: ’Aconitum napellus subsp. TermTudKözl. A Katika előtagú növénynevek alapja feltehetőleg sajtóhiba. Rapaics.: Cavcáz [vagy Caucáz] fű (De Herbis: RMGl. A névadás szemléleti háttere. 1843: katika Sisakvirág (Bugát. a növény hasonlít a kazuármadár szétálló tollazatához. kávé katáng (MagyGyógyn. Aconitum napellus < n#pus ’répa.’. Karika répa. 10: 302). J: ’Cichorium intybus. ▌ 2. Katika-sisakvirág’. 1798: Katika-répája (Veszelszki 319). PallasLex. a répa utótag lat. gyökér’. Fűvészk. ném. 163. hogy „Tavaszszal gyenge levelét salátának. 170). Marzell Aconitum napellus a.

Graumann 88. a fű magyarázó utótag. 1595: Kechke ragho (Beythe 16). Geißraute ’kecskeruta’. 1783: Ketske rágó-fa (NclB. 1998: kecskeruta (Priszter 380). 214). szb. Fűvészk. 1590: Vitex: Keczkerago fa (SzikszF. A kecskeruta a ném. 2. a mai Euonymus fajokhoz hasonló vagy azzal azonos cserjék megjelölésére használták. J: ’ua.: taxus: kechkerago ffa (KolGl. 1783: Ketske Ruta (NclB. hogy a növény kecskék tápláléka (bár részben növeli a kecskék tejhozamát).) kecskefű elnevezése népi név. A here utótag magyarázatára l. goutweed ’kecskegyom’. viszont nem ismerte a barátcserjét ’Vitex agnus-castus’. ill. ném. A réti jelző a lat.. hanem a valódi. kecskere gálga l. MNövSz. kecskegálya 1909: kecskegálya (Graumann 88). mezei szarkaláb’. pódion < poús ’láb’) részfordítása.: Caprificus: [. 213). || kecskerágó 1578: Ketske rago maguát (Melius 10). a kecskekörömre emlékeztetnek.. podagrafű’. 1948: kecskefű (Halmai 6). Ember és növényvilág 222). Idegen nyelvi megfelelőre vö. talán a kecskeszarv alakú magokról kapta a nevet. Hornkümmel ’szarvkömény’.. 1500 k. az utótagra l. Tragopogon (< trágos ’kecske’) részfordítása. 392.-hv. szakny. kecskehere. A kecskehere a ném. J: ’Galega officinalis. 584). lúdlábfű (Hoffmann–Wagner 55). Ziegenklee tükörfordítása. kecskehere. 1525 k. J: ’Galega officinalis. A mezei szarkaláb (2. 1903: Kecske . TESz. századtól már használatos volt.: ? ’Taxus baccata. ném. gálga kecskeruta 1775: Ketske-ruta (Csapó 134). Idegen nyelvi megfelelőkre vö. orvosi kecskeruta’. 168. Marzell kiemeli.]rago fa (BesztSzj. a szőrkoronás.. 212).: ’Euonymus sp.’.: De fusano: kechkeragoffa (StrassbGl. kecskefű 1. A ruta utótag magyarázata. gálya. J: ’ua. pratensis fordítása. hogy Melius ismerte azt a fát.’ neveznek. kecskehere 1813: ketske Here (Magy. NclB.1: RMGl. 212). Geissfuss ’kecskeláb’.’. Szabó Attila feltételezi.-i Aegopodium (< aigós ’kecske’.: Agnus castus: Kechkeragofa (Ortus: RMGl. — gyógyító ~ 1998: gyógyító kecskeruta (Priszter 380). Geißkraut ’kecskefű’ — ezek a nevek a magyar nyelvben is megtalálhatók) elősorban nem arra utalnak. a névadás magyarázatára l. Szabó. . a dísz ’ékesség’ utótagot Diószegi–Fazekas illesztette a névhez. J: ’Galega officinalis. adat a m. EWUng. goat’s rue. Marzell Galega officinalis a. Geißklee ’kecskehere’. A kecskefű a lat.: RMGl. kecskerágófa lehet. A kecskegálya összetett szó. melyet magyarul kecskerágónak ’Euonymus sp..kecskefű 235 kecskeruta A kecskedísz Diószegi–Fazekas alkotása. J: ’Aegopodium podagraria.: RMGl.: RMGl. vö. a kecskerágó ’barátcserje’ (1578) megnevezés mindenképpen hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. kecskerágó’. A kecske előtag a lat. orvosi kecskeruta’. tiszafa’. barátcserje’. lóhere. ruta kozja. Marzell Galega officinalis a. 1550 k. UEWb. Delphinium consolida a. Genaust tragophyllus a. 373). barátcserje’. Geißraute tükörfordítása. 1578: Ketske rago fa (Melius 10). hogy a levelek tojásdadok. kecskefű (Péntek–Szabó. fehér termésekre utal. | ’Vitex agnuscastus. ang. 97). Az 1395 k. Geißklee. ol. pontos jelentéstartalmát ma már nehéz megállapítani. N. J: ’Consolida regalis. J: ’Vitex agnus-castus. ném. A kecskerágó megnevezés a XIV.v. hogy a növény kecske előtagú nevei (pl. A növénynév jelentése: ’a kecske rágja a fát/bokrot’. az előtag magyarázatára l. bár az előtag hiányzik. 1966: kecskegálya (Csapody– Priszter. J: 1395 k. | 1550 k. Marzell Aegopodium podagraria a. A kecskerágó a török eredetű kecske és a rág ’fogaival apró darabokra őröl’ -ó folyamatos melléknévi igenévképzős származékának az összetétele. 405). 392). Melius 370. kerti rutától (Ruta graveolens) különbözteti meg az orvosi kecskerutát. A névadás alapja. kecskerágófa 1395 k. ▌ 2. | orvosi ~ 1998: orvosi kecskeruta (Priszter 380). nemzetségnév. néha kéthasábúak. hogy a növény a kerti rutához ’Ruta graveolens’ hasonlít. ang.. ruta capraria. orvosi kecskeruta’.

Idegen nyelvi megfelelőre vö. ném. 123). J: ’Trigonella foenum-graecum. 1783: Vadkék (NclB. GeiſÅbart (Melius 81). hogy a virág színe kék. kék színű jelző a virág égszínkék színére utal. Barba caprina (Melius 81) (< lat. — erdei~ 1520 k. ▌ 3. J: ’Hepatica nobilis. kékilonka (Péntek–Szabó. goat’s beard. kelefű Ö: disznó~. a lat. a kékicske a kék színnév -cske kicsinyítő képzős származéka. kék búzavirág’. barbula caprina. viola növénynévből. plavcek. orvosi csikorgófű’. kecskeszakállúfű 1578: Ketske ſÅakálu f× (Melius 81). cyanus (< gör. Marzell Centaurea cyanus a. kékicske (MagyGyógyn. c): RMGl. mezei csorbóka’. J: ’Viola odorata. ném. réti legyezőfű’. kecskeszarvúfű 1590: Foenum graecum: Keczke szaruu fé (SzikszF. ang. hogy a kék virágú növény útszéleken fordul elő. 388). kýanos ’kék’) fordítása. a növény R. J: ’Hieracium murorum. ibolya’. Kékbogyó (MagyGyógyn. hamvas szeder’. 1775: Ketske Ðzarvu-fü (Csapó 108). J: 1540 k. J: ’ua..: Endiuia siluestris: erdeÿ keek (Növ. J: ’Rubus caesius. nyúl~csorbóka.) és az erdei hölgymál (3. Az útféli kékvirág ’mezei katáng’ (2. 256). Marzell Anemone hepatica a.: Endivia: vadkek (CasGl. mezei katáng’. flos frumenti (Clusius–Beythe: BotTört. J: ’Lactuca sp. hogy a régiek nagy gyógyhatásokat tulajdonítottak a növénynek..: vad kekkel gr.2: RMGl. 201/14). saláta’. A kecskeszakállú elvonással keletkezett a kecskeszakállúfű névből. 256). görögszéna’. barba szakáll. 775). kekín. kék búzavirág (→ búzavirág).. Gnadenkraut. kelefű 1540 k. Ember és növényvilág 240). szl. lat. a bogyó ’apró gyümölcs’ jelentésű. 388). J: ’Centaurea cyanus.. 1577 k. Genaust Gratíola a. capra ’kecske’) fordítása. ▌ 4. gr#tia ’kegy’) elnevezésének alapján jött létre. a növényeket salátakánt fogyasztották. 410). blaue Kornblume. || kék színű virág 1577: „Cyanus: Kek szinyé virag. ill. Genaust Cyanánthus a. a): RMGl.: lactuca: kek (BesztSzj.’. Marzell Filipendula ulmaria a. ▌ 2. buza virag” (KolGl.’. nyúl~. — vad~ 1595: Vad kek (Beythe 79a). Idegen nyelvi megfelelőkre vö. A névadás magyarázata. salátakatáng’.: De endiuia: vad kyk (StrassbGl. 1395 k. plavica. 1500 k. A salátakatáng (2. — vad~ 1578: Vad kéc (Melius 75). búzavirág a. J: ’ua. kékilonka N. eredetű kék ’saláta’ jelentése 1395 k.: RMGl. 1775: Kék-virág (Csapó 47). J: ’Filipendula ulmaria.-től adatolható.: RMGl.: . vö. nevei: barba caprae. kegyelme l. 1783: Kék virág (NclB. bluebottle. nemes májvirág’. 128). lat. magyarázata. Az ótör. pie~. 388). A kékilonka népetimológiás alakulat az ibolya. A névadás magyarázata a fehér hoszszú álernyőkben elhelyezkedő virágzat. amely szakállhoz hasonlít. kekény l. kekiny l.) kék elnevezése hasonlóság alapján jött létre.: Capillvs Veneris: kwtfw et kele fw (Herb. a virág „szirmaiból igen szép kék festéket készithetni” (Barra 212). A kecskeszakállúfű Melius alkotása. A kékicske népi név. 1583: kek verág Cyanus. a lat. kékkonkoly (→ konkoly).: RMGl. A névadás szemléleti háttere. 388). J: ’Gratiola officinalis. ▌ 2. J: ’Sonchus arvensis. erdei hölgymál’. lat. cseh sinokvě t. Az ótörök eredetű kék. gratiola (< lat. A virág jellemző kék színe a legtöbb idegen nyelvi megnevezésben megtalálható: ang. kökény kék 1. búzavirág a. 420). a bakszarvúf ű mintájára jött létre.: RMGl. kökény kékicske N. A kecskeszarvúfű magyar alkotás. J: ’Cichorium intybus. A kegyelemfű a növény R. A kékbogyó elnevezés kék jelzője a szederfajta termésének színére utal. EWUng. Vö. (OrvK. 1798: Kék-virág (Veszelszki 185).kecskeszakállúfű 236 széna~. ill.) Barra alkotása. auagy. 1775: Ketske-szakállu-fü (Csapó 134). TESz. | vad~ 1470 k. a névadás alapja a virág kék színe. J: ’Cichorium endivia. 179). ném. kékvirág 1. bluecaps. isten~ kékbogyó N. — útféli ~ 1841: útféli kékvirág (Barra 215). kegyelemfű 1841: kegyelemfű (Barra 352).

kelyhbokál 1807 e. A keltike növénynév szóképzéssel keletkezett. A növény keserű . len’ kerülhetett át. Mind az elő-. 1948: kenderikefű (MagyGyógyn. rühfű. A piros.... J: ’Knautia arvensis. üzb. jelentése: ’talpas ivóedény’ és „zőld boríték. èendir ’kender. A magyarba egy török kändir ’kender. kelésfű 1578: Kelés f× (Melius 154). A kénköves jelző magyarázata. a kelyh ~ kehely előtag ném. senyved a. ujjas keltike’. — ujjas ~ 1998: ujjas keltike (Priszter 344). ném..).kelésfű 237 kénkövesgyökér ’bizonyos fajta gyógynövény. mezei varfű’. A kelésfű Melius alkotása. A kenderfű és kenderikefű (a kender -ike képzőbokorral létrejött származéka) ’piros kenderkefű’ (2. J: ’Peucedanum officinale. EWUng kel a. A kelefű egyedi adat. alt. vénuszhaj’.) és a rétikender ’parlagi macskatalp’ (3. parlagi macskatalp’. ném. len’. a névadás magyarázatára l. szúrós csodabogyó’.’. — réti~ 1783: Réti kender (NclB. TESz. kender kenderkökörcsin 1783: Kender Kökörtsin (NclB. ▌ 2. Az ujjas ’ujjas keltike’ (2. J: ’Corydalis cava.. 16). mod. J: ’Alchemilla. 347).: Kelyhbokáll (Julow 267). kenderikefű. 1775: Kelés-fü (Csapó 292). TESz. a ném. hogy levelei pohárszerűen felfogják a nedvességet. hogy a növény gumója belül odvas.: Canapus: kender (TESz. A kelyhbokál összetétel. A névadás magyarázata. J: ’Orobanche alba. Idegen nyelvi megfelelőre vö. eredetű. || kenderikefű 1783: Kenderike-fü (NclB. J: ’Galeopsis ladanum. 1998: piros kenderkefű (Priszter 380). 392). senyved a. EWUng. még olaszok seprűje. A kénkövesgyökér Melius alkotása. Marzell Galeopsis speciosa a. 229). kénkövesgyökér 1578: Kénkxues gyxkér (Melius 49a).. odvas keltike’. palástfű’. Hanfwürger ’kenderfojtó’ (NclB.’. — odvas ~ 1998: odvas keltike (Priszter 344). nog.. ujg. CC. 387).. A névadás magyarázata. kender 1. AH. 1395 k. kändir. kel a. J: ’ua. fehér vajvirág’. 1775: Kénköves gyökér (Csapó 72). 229). ▌ 3. J: ’Antennaria dioica. 415).) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. kirg. hogy a páfrány a hajnövekedést elősegítette. kendir. a kel igéből t befejezett melléknévi igenévképzővel és kicsinyítő képzőbokorral. hogy a növény gyökere keserű. varfű. -e végződése melléknévi igenévképző (hasonlóan alakult a kerge. tat. bask.). 1783: Kénköves gyökér (NclB. Diószegi–Fazekas a bokál ’palástfű’ nemzetségnevet véglegesítette a Magyar fűvészkönyvben. a kender előtag arra utal. ▌ 2. J: ’Corydalis solida. J: ’ua.. kender’. kinder. Schwebel WurÅl (Melius 49a) tükörfordítása. melly a’ bokréta’ tövét körűlveſzi” (Magy. keltike 1. a kökörcsin utótag hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. szüle stb. A kenderkökörcsin Benkő alkotása. Wilder Hanf ’vad kender’. vö. kenderkefű l. a növényt kelések gyógyítására használják. A név magyarázatára és eredetére l. a név mintájául nyilván a növény egyéb nevei szolgáltak: varfű.. a kelefű alapszava valószínűleg az ősi eredetű kel ige. A kéménytisztítófű a szláv eredetű kémény ’kandallószerű tűzhely’ és a szláv eredetű tiszta ’piszoktól mentes’ -ít és -ó képzős származékának az összetétele.) jelző magyarázata: „murvái ujjasan hasadtak” (Hoffmann–Wagner 143). hogy a növény kora tavasszal „kel”. hogy a növény gyakran a kender gyökerén élősködik. fekélyfű stb. mind az utótag a növény azon jellemzőjére utal. — veres ~fű 1783: Veres Kender-fü (NclB. J: ’Ruscus aculeatus. 1798: Réti Kender (Veszelszki 238). egykor gyomorerősítő és skorbutellenes szer volt. kéménytisztítófű 1578: kemény tisſÅtito f× (Melius 56a). A kender ótörök eredetű. || kenderkefű — piros ~ 1948: Piros kenderkefű (MagyGyógyn. Fűvészk. hogy a növényből seprűt készítenek. tuv. Az odvas ’odvas keltike’ (1. oszm. orvosi kocsord’. A bokál utótag olasz eredetű. 392). 387).) jelző arra utal. bizonyos fajta páfrány | Adiantum capillus-veneris. veres jelző a virágok színére utal. piros kenderkefű’. A kelőfű név magyarázata talán az. J: ’Cannabis sp. jelentése ’pohár’. öszszetett szó.

A kenyérmorzsa a kenyér ’gabonalisztből sütött ennivaló’ és a morzsa ’apró törmelék. barna. Marzell Achillea millefolium 15a. 2. kenyérmorzsához hasonló hófehér virágára utal (vö. J: ’ua. ill. A keresztesfű és keresztformájúfű elnevezések a lat. A kenyérbélcickóró összetetett növénynév. Ganselkraut ’libafű’. hogy a szétmorzsált levél libák. kenyérbél-cickafark’. szakny. madarak tápláléka. külső tulajdonságából a növény varázserejére következtettek. Szent János ~ dárkenyir (Péntek–Szabó. KereſÅtesf× (Melius 157). or. GÀnsegras. vö. || kenyérbélvirág 1. az ’apró törmelék’. peukedanós ’keserű’) elnevezés is. Ember és növényvilág 198). Schneeballen ’hógolyó’. ma- keresztesfű 1577 k: „KereÅtes fwnek gÿqkeret Nÿerſet tqrÿ megh” (OrvK. cipó alakú termése. fácánok. parajlibatop’. Ember és növényvilág 198). A névadás magyarázata részben a kereszt formát mutató levélállás: „Levelei kettöſſek egymás ellenébe állok” (Csapó 260). kenyérbélvirág l. 1813: Kenőfű (Magy. sár~ kenyérmorzsa N. kenyérbél-cickóró. 484). J: ’ua. disznó~. kígyótárnics’.. sár~ (→ sárkerep) kerep l. 1775: kenyérbél virág (Csapó 291). 1578: KereſÅtes f×. méz~. fácánok.. illetve ’könnyen morzsálodó rész’ jelentésű utótagot a növény levele motiválja. 344). kerék l. J: ’Calendula officinalis.’. staurós ’kereszt’) felhasználásával jöttek létre: „Cruciata Staurotypos: az az. 1998: kenyérbélvirág (Priszter 322). A madárkenyér névadás alapja a növény kicsi. J: ’Chenopodium bonus-henricus. Ember és növényvilág 198) kenyérmorzsának a növényt. béle~. a kenyérbél előtag feltehetőleg a növény apró kenyérbélhez. A gyógyítás szempontjából legfontosabb növényi résznek.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. isten~.’. 1798: Kereſztes gyökér (Veszelszki 235). Talá- . kenyérbél-cickafark kenyere l. A kenyérbél-cickafark összetett növénynév. 375). Schmer ’kenőcs’) hatására keletkezett. [! kenyér] (Lippay II: 23). A kenyérbélvirág ’orvosi körömvirág’ (2. madár~ (→ kenyérmorzsa) kenyérbél-cickafark 1911: kenyérbél cickafark (Cserey. 1664: Kenyár-bél-virágot gr. || keresztformájúfű 1578: KereſÅt formáyu f× (Melius 157). 1783: Kenyér-bél virág (NclB.’. Péntek–Szabó. a cickóró ’Achillea’ (1807) utótagot Diószegi és Fazekas nemzetségnévként használja. kenyérbélcickafark’. kenyérmorzsa. J: ’Gentiana cruciata. ném. Ember és növényvilág 198. 420). cickafark. madarak tápláléka. gen. amely szétmorzsálva libák. Schmerbel (< ném. Növényszótár 4). Fűvészk. Ember és növényvilág 198). k(nyérmòrzsa.-i Peucedanum (Melius 49a) (< gör. J: ’ua.’. J: ’ua. a gyökérnek ebből a különös. amely az edénynyalábok elrendeződéséből adódóan szintén keresztformát mutat A régiek képzeletét különösen ez utóbbi ragadta meg. Calendula officinalis a. J: ’Achillea ptarmica. 1807: Kenyérbél virág (Magy. a madár előtag jelentése ’kicsi. crux. || keresztesgyökér 1783: KereÐztes gyökér (NclB. J: ’Achillea ptarmica. kenyérbél-cickafark’. || madármorzsa N. Fasankraut ’fácánfű’. Fűvészk. kenyér l. Marzell Achillea ptarmica a.kenőfű 238 keresztesfű gyökerére utal lat. részben a növény gyökerének keresztmetszete. k(nyírmorzsa (Péntek–Szabó. Diószegi és Fazekas alkotása. valamint az. Käsblume ’túróvirág’).’. crucis ’kereszt’) és a gör. ▌ 2. Weckbröselchen. földi~. magyarázatára l. gusinnik ’ua. 346). amely szétmorzsálható. 484). madármorzsa (Péntek–Szabó. 533). Genaust Peucédanum a. kenőfű 1783: Kenö-fü (NclB. || madárkenyér N. Brotkrümmelche ’kenyérmorzsa’. || kenyérbélcickóró 1807: Kenyérbél Tzitzkóró (Magy. a cickafark utótag nemzetségnév. 1998: kenyérbél-cickafark (Priszter 290). a név a ragadós levelekre utal. „apró sziromleveleiről nevezték el” (Péntek–Szabó. vö. A kenőfű növénynév a ném. ném. a névadás alapja a bimbós virág.’. gusinaja grečka. J: ’Achillea ptarmica. az átlagosnál apróbb’. ném. Staurotypos (< gör. boszorkány~. KereſÅt formáyu f×” (Melius 157). orvosi körömvirág’. Fűvészk. könnyen morzsálodó rész’ összetétele. J: ’ua. Cruciata (< lat. A madármorzsa összetett szó.

crusada. szb. szapora zsombor’. Kreutzwurz (Veszelszki 407) fordítása.-hv. 1841: keserüfű (Barra 274). . ném. Növénynevek 36–40. porcsin~.) jelzőt az indokolja. hogy a virágos szár keserűanyagokat (pl. tövis utótagra l. keserűfű 1. A keresztesgyökér a ném. J: ’Marrubium vulgare. ’az epe ízéhez hasonló ízű’ jelentésű. ▌ 5. magyarázatára l. 1783: KeÐerü-fü (NclB. 346) is hatással lehetett a névalkotásra. keserűgyökér 1. aquila ’sas’) fordítása. kígyógyökér.) a növény levelének ízére utal: „levele keserü izü” (Barra 313). 1783: keÐerü-fü (NclB..keresztfű 239 keserűgyökér lunk a keresztesfű névre analógiát más európai nyelvekben.) a ném. 363). a háromlevelű jelzőre l. Ö: sas~. a keserűfű utótag nemzetségnév ’Persicaria’. ▌ 2. varjútövis’.’. ol. 322). sasfű. 861. 1783: KereÐzt gyökér (NclB. 2. A névadás magyarázatára l. keresztgyökér ’közönséges aggófű’ (1. közönséges aggófű’. ördög~ keselyűfű 1577 k. kÿth deakul Aquilegianak hÿnak” (OrvK. 345). 416). 346). croisette. aquilegia (< lat. Cruciata fordítása. 416).) Csapó alkotása. még földepe. J: ’Gentiana cruciata. 335). J: ’Aquilegia vulgaris. ▌ 2.’. Creuzwurz (NclB. — kígyógyökerű ~ 1948: Kígyógyökerű keserűfű (MagyGyógyn. kis ezerjófű’. ▌ 6. 1783: KereÐzt-fü (NclB. Mollay. Kreuzblum stb. A ’kis ezerjófű’ (5. Marzell Gentiana cruciata a.) jelző magyarázata. 280). 1783: KereÐzt-fü (NclB. vö. J: ’Gentiana lutea. UEWb. 1775: KereÐzt-fü (Csapó 229). 1578: Keſer× gyxkér (Melius 142). J: ’ua. || keresztgyökér 1775: KereÐzt gyökér (Csapó 229). J: ’Persicaria hydropiper. 375).alapszava ugor kori.). A keserű ’vidrafű’ (2. A névadás magyarázatára l. 1775: KeÐelö-fü (Csapó 57). 1578: Keſelx f× (Melius 63). réti harangláb’. (Melius 57). A keserűfű ’vasfű’ (1. Mollay. J: ’Senecio vulgaris. Cre×tÅzwurtÅ (Melius 82). 1798: KeserÍ-fÍ (Veszelszki 439). keresztesgyökér. keresztesfű keresztfű 1. Creuzwurz (NclB. kígyótárnics’. — borsos ~ 1948: Borsos keserűfű (MagyGyógyn. A keresztfű. vízibors (→ bors). J: ’Centaurium erythraea. J: ’Persicaria bistorta.. keſerü kedvetlen izüek” (Csapó 246). de szagtalan növény” (Barra 274).: „Keſelÿw fwnek. Kreuzdorn tükörfordítása. a névadást azzal indokolja. J: ’Menyanthes trifoliata. A névadás szemléleti háttere a kereszt formát mutató (keresztben átellenes) levélállás. A keselyűfű a lat. A borsos ’borsos keserűfű’ (3. erythrocentaurin) és glikozidokat (pl. J: ’ua.: Genciana: Kesserw Gÿewker (Ortus: RMGl. hogy a növény „Levelei hoſzſzak. 82).’. 1841: keserüfű (Barra 313). 1775: Ke- serü-fü (Csapó 26). a keserűfű elnevezésű növények névadásának alapja. keresztesfű. 1783: keÐerü gyökér (NclB. kígyógyökerű keserűfű’. J: ’Rhamnus cathartica.) a növény mai hivatalos elnevezése. keringő l. de a ném. Növénynevek 37–38. 1998: borsos keserűfű (Priszter 450). keserű gyökér. || keserűgyökerűfű 1775: KeÐerü gyökerü-fü (Csapó 260). ▌ 2. a hatóanyagok kivonata étvágyjavító hatású: „Igenkeserü. nagyon öblöſſek. 346) tükörfordítása. — N. A kereszttövis a ném. hogy a növény „levele igen keserü” (Barra 294). eritaurin) tartalmaz. keresztformájúf ű l. vasfű’. hogy a növények valamely része kesernyés ízű. fr. 1775: KereÐzt-fü (Csapó 260). A keserűfű ’orvosi pemetefű’ (6. Fűvészk. — Ö: madár~. 1578: Keſer×gyxkeret gr. orvosi pemetefű’. a kígyógyökerű jelző magyarázatára l. J: ’Alo( sp. J: ’Sisymbrium officinale. keserűgyükér (ÚMTsz. J: ’ua.) valószínűleg a lat. 1998: kígyógyökerű keserűfű (Priszter 450). 1525 k. A keserűfű keser. 1775: KeÐerü-fü (Csapó 246). vö.) keserűfű nevének alapja. hogy a növény csípős ízű. keresztgyökér l. križatica. ▌ 4. — háromlevelű-~ 1798: Három levelÍ keserÍ-fÍ (Veszelszki 454). háromlevelűfű. sárga tárnics’. varjútövis. 564/ 28). 1813: Keserűfű (Magy. keresztf ű kereszttövis — római ~ 1948: római kereszttövis (MagyGyógyn. 163). vidrafű’. J: ’Verbena officinalis. A keresztfű ’kígyótárnics’ (2. ▌ 7. borsos keserűfű’. ▌ 3. A kígyógyökerű keserűfű ’kígyógyökerű keserűfű’ (7.

UEWb. kígyófűgyükér (Péntek–Szabó. A névadás alapja talán a növény hüvelytermésének jelentéktelen magja. Fűvészk. 346). kéthímpázsit 1807 e. ném.: Kéthímpásit (Julow 266).’. kígyófű (Péntek–Szabó.’. gen. a keserű. 455). A keserűgyökér ’aloé’ (2. 256). 257). az nap nem félhet a’ kígyó-tsipéÐtfl” (Veszelszki 194). Csapó azt írja: „A’ fekete hunyort kigyó-fünek helytelenül nevezik.: Serpentaria: kegÿo fÿw (Herb. R. kesztyűvirág 1775: KeÐztyü-virág (Csapó 148). || istenkesztyű N. pirosló hunyor’. Ember és növényvilág 198). illatos borjúpázsit’. ▌ 2. basilisca (< gör. J: ’Glycyrrhiza glabra. 96).) kígyófű neve hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. keserű magúfű 1533: Glycyrrhica uuglo liquiricia: Sießholcz: kxsserx mago fy (Murm. kétiksz repkény l.’az epe ízéhez hasonló ízű’ alapszava ugor kori és a mag ’termés’ -ú melléknév képzős származékának az összetétele. kígyónyelv. 861. és a népi gyógyászat elsősorban a növény gyökerét használja: „Chak az gyxkerenek vagyon hazna” (Beythe 58a). tekert Gy[ökér] . 1783: KeÐztyü-virág (NclB. A kígyófű a lat. J: ’ua. hogy a növény gyökere keserű ízű. ▌ 3. J: ’Gentiana cruciata. közönséges sárkánykontyvirág’. b): RMGl. 2-hímű” (Magy. Fűvészk. az ſÅára czepegtetxt ſÅin×” (Melius 89a). kígyófű. a név arra utal. a név Diószegi–Fazekas alkotása. kígyótárnics’. veris. 255). krisztus~ (→ krisztustenyere) keserűlapubojtorján 1807: keserűlapu Bojtorján (Magy.: RMGl. hegyes: „Kigyó f×nec is hiyác. ▌ 4. J: ’Anthoxanthum odoratum.). a pázsit utótag szláv eredetű. Veszelszki még azt is hozzáteszi. A kesztyűvirág elnevezést az indokolja. hogy a növény gyökere tekergős. — ~gyökér N. (Melius 89a). dracunculus (< lat. repkény keze l. 1798: KeÐztyÍ-virág (Veszelszki 72). vö. fekete hunyor’. hogy „Vir. tavaszi kankalin’. 1775: Kigyó-fü (Csapó 116). nagy bojtorján’. serpentaria (lat. Csapó így magyarázza: „Ez egy araſzni fünek keſztyü-forma virágai vagynak” (Csapó 148). Marzell Aloe a. serpēns ’kígyó’. Bitterwurz tükörfordítása. J: ’Dracunculus vulgaris. ami megízlelve igen keserű. J: ’Helleborus niger. J: ’Anthoxanthum. Marzell Glycyrrhiza glabra a. Ember és növényvilág 198). kígyó’ kicsinyítő képzős alakja) is hatással lehetett. basiliskos ’kígyó’) alapján jött létre. mert más fü az” (Csapó 117). A keserűlapubojtorján összetett szó. A keserűgyökér ’sárga tárnics’ (1. 255). Mikor ki iò à fxldbxl ollyan mint à Kigyo nyelw.) és pirosló hunyor (4. A keserűmagúfű egyedi adat. hogy mikor kihajt a növény. SchlangwurÅ ’kígyófű’. 335). A kígyófű ’kígyótárnics’ (3. 1590: Serpentina: Kegyo fé (SzikszF. A kéthím előtag magyarázata.keserűlapubojtorján 240 kígyógyökér aloé’. 1520 k. hogy a növény pázsitfűféle. — szagos ~ 1807: szagos Kéthímpázsit (Magy. keserűgyökerűf ű l. 96). | 1798: ’Primula vulgaris. J: ’Helleborus purpurascens. Mélius azzal magyarázza. oly hegyes. tavaszi kankalin’. A névadásra a lat. borjúpázsit’. Fűvészk. serpentis) fordításával jött létre. dracō ’sárkány.) elnevezés valószínűleg a növény régi lat. A névadás alapja.) Melius alkotása. szártalan kankalin + Primula veris subsp. kígyófűgyökér. istenkesztyüje (ÚMTsz. lapu. ném. keserűgyökér A kéthímpázsit Diószegi–Fazekas alkotása. A fekete hunyor (2. a névadás magyarázatára l. — N. J: ’Arctium lappa.: De serpentaria: kegÿo [trank] fyw (StrassbGl. 1948: kígyófű (Halmai 38). melynek keser. a bojtorján utótag nemzetségnév. kígyógyökér 1813: kígyó. hogy a növény hatóanyaga többek között az aloin nevű keserűanyag. hogy a kankalin virágzata kesztyűhöz hasonló. hogy véd a kígyócsípéstől: „Ha pedig valaki a’ kezét e’ gyökérrel meg-dörsöli.. A névadás alapja. veris. magyarázata. az előtagra l. 1578: Kigyó f×nec gr. igazi édesgyökér’. J: 1775: ’Primula veris subsp. NaterwurÅ. J: ’ua. kígyófű 1500 k.: RMGl.: RMGl. Hele Better ’heilig Bitter’. Idegen nyelvi megfelelőre vö. 1783: Kigyó-fü (NclB.) a ném. 1903: Kígyófű (Hoffmann–Wagner 111).

kígyószisz’. 346). Melius és Veszelszki így magyarázza: „egy koroya vagyon. 1807: Kígyószisz (Magy. Schlangenknoblauch ’kígyófokhagyma’ részfordítása.) és ’kígyóhagyma’ (2.) névadás alapja részben a hosszú kígyószerű levél. échis ’kígyó’ < óind.’. vö. kígyóhagyma (Péntek–Szabó. „Ennek az egygyes kövér levele ollyan mint az úti-fÍvé. 82). 1578: Kigyo nyelw f×uet gr. neve is: Echium (< lat. id eſt Lingua Serpentis. erre utal a lat. 388).. 1998: egylevelű kígyónyelv (Priszter 439). Fűvészk. Ember és növényvilág 221). J: ’ua. Echium fordítá- . A kígyóhagyma ’őszi kikerics’ (3. kígyógyom’. közönséges kígyószisz’. J: ’ua. a kígyó előtag a lat. 429). A névadás magyarázata részben a növény képzelt erejével kapcsolatos. Es az egy leuélbxl mint egy Kigyo nyelw ollyan ix ki” (Melius 90). 2.: Kígyószisz (Julow 256). közönséges kígyónyelv’. kígyóhagyma’.) elnevezés valószínűleg a növény régi lat. kígyógyökerű keserűfű l. 1783: Kigyó-gyökerü-fü (NclB. basilisca (< gör. ang. 2. 2. échidna ’kígyó’ < gör. egy leuele. lándzsás útifű’. 372). Schlangenwurtz. A kígyónyelvűfű ’kígyótárnics’ (2. a lat. J: ’ua. 279). kígyóhoz hasonlíthatóak.’. Fűvészk. snake root ’kígyógyökér’. kígyólevelüfű (MagyGyógyn. Fűvészk. snake weed ’kígyófű. N. 372). Diószegi–Fazekas alkotása. | 1998: ’Echium vulgare. 1783: Ki- gyó nyelv (NclB. két-felfl ravatos ſzáratska magát ki-tolja” (Veszelszki 280). 355). 354). (Melius 90a). Fűvészk. J: ’ua. kígyógyökerű keserűfű’. kígyófű. || ~fű 1. 363). a névadás magyarázata.) vadon növő hagymafajok. || kígyós hagyma 1813: kígyós Hagyma (Magy. 226). J: ’Persicaria bistorta. részben a kígyóhagymához való hasonlóság. 1807: ’Echium. J: ’ua.: RMGl.’. — egylevelű ~ 1813: Eggylevelű Kígyónyelvű (Magy. J: ’Allium scorodoprasum. 1783: Kigyó nyelvü-fü (NclB.’. Kigyo nyelue (Melius 90). A névadás magyarázata a lomblevél nyeléből kiágazó termőfüzér. Genaust ophiocárpus a. ▌ 2. részben pedig a kígyószerű gyökérre utalhat. mellybfl egy kígyó-nyelvhez haſonló fúrkós. J: ’Ophioglossum vulgatum. 1783: Kigyó-hagyma (NclB. 1998: kígyószisz (Priszter 365). || ~fű 1948: Kígyógyökérfű (MagyGyógyn. 1590: Ophioglosson: Kegyo nyelé (SzikszF. hosszúak. őszi kikerics. A kígyóhagyma a ném. mérges vad harapást gyógyító fű kígyónyelv 1578: Kigyo nyelw. A kígyólevelűfű népi név. J: ’ua. Ophioglossum (< gör. ſzaga. Diószegi– Fazekas így magyarázza a nevét: „ſzára virágzás előtt kígyósonn öſzvetekeredik” (Magy.. hogy a növény gyökerei kígyószerűek. A névadás magyarázata. ném.’. Natterwurz tükörfordítása. óphis. Lingua Serpentis ’kígyónyelv’ mintájára jött létre: „Opiogloſſon. kígyólevelűfű N. 1775: Kigyó-hagyma (Csapó 115). J: ’Plantago lanceolata. Mollay. A növényt kígyóharapás ellen használták (sikertelenül). J: ’Colchicum autumnale. — közönséges ~ 1998: közönséges kígyószisz (Priszter 365). 156). Naterzunglin (Melius 90). J: ’Gentiana cruciata. keserűf ű kígyóhagyma 1. Kigyo nyelw” (Melius 90). elsősorban a növény tavaszi levelei’. Marzell Gentiana cruciata a. ▌ 2. 1595: Kigyo hagyma (Beythe 48a). 429). kígyószisz 1807 e. Veszelszki ezt írja: „A’ fokhagyma’ mondérja van rajta. Idegen nyelvi megfelelőre vö. basiliskos ’kígyó’) hatására jöhetett létre. Növénynevek 46–47. | közönséges ~ 1998: közönséges kígyónyelv (Priszter 439). 528). medvehagyma’. A kígyószisz nemzetségnév. megfelelőjét is megemlíti.’. azert íze. kígyómarást gyógyító fű l. J: ’ua. A kígyónyelv(fű) Melius alkotása a lat. ▌ 3.’. 1998: kígyónyelv (Priszter 439). 1783: Kigyó-hagyma (NclB. J: 1807 e. echidna ’kígyó’ < gör. A kígyógyökér ~ kígyógyökerűfű a ném. áhiA ’kígyó’). hogy a levelek vékonyak. 1998: kígyóhagyma (Priszter 295). || kígyógyökerűfű 1775: Kigyó-gyökerü-fü (Csapó 274). valamint a növényt kígyóharapás ellen alkalmazták. ill. 1775: Kigyo-nyelvü-fü (Csapó 139). Fűvészk. óphios ’kígyó’. ereje mind egy bordából valók” (Veszelszki 401). 1783: Kigyó nyelvü fü (NclB. A kígyóhagyma ’medvehagyma’ (1. J: ’Allium ursinum. gen. Melius még a név ném. glôssa ’nyelv’).kígyóhagyma 241 kígyószisz (Magy. kígyótárnics’. vö.

kincs l. J: ’Artemisia dracunculus. kökörcsin kínafű 1903: kina-fű (Hoffmann–Wagner 6). Gencius ~ füve. ▌ 3. — Ö: terjőke~. dracunculus szó volt. kígyótárnics’. 376). hajlott porzói. | 1783: ’Dracunculus vulgaris. 82). a tráng utótag bizonytalan eredetű. J: ’Anemone nemorosa. J: ’Persicaria bistorta. Genaust echídne a. Marzell Anemone nemorosa a. dracunculus ’kis sárkány’) részfordítása. kökény kirágott gyökerű fű l. 1998: kígyótárnics (Priszter 383). az utótagra l. Schlangenkraut ’kígyófű’ (< lat. A kígyótrank ’foltos kontyvirág’ (2. 156).. Marzell Lycopus europaeus a.) valószínűleg a ném. kikirincs l.) és ’közönséges sárkánykontyvirág’ (3. 520). Fűvészk. tárkönyüröm’. MNövSz. 1775: Kigyotrang (Csapó 137). 1948: kígyótrank (MagyGyógyn. A kígyótrank ’tárkonyüröm’ (4. Serpentaria (< lat. A névadás alapja. Échium a.: RMGl. 1783: Kigyó-trank (NclB. 1807: Királydárda (Magy. vízi peszérce’. (OrvK. terjőke~ kígyótárnics 1966: kígyótárnics Csapody–Priszter. 381). 1590: Dracunculus: kigyotrangh (SzikszF. Märzenblume ’márciusi virág’. kígyótrankfű 1500 k. Szent László ~ füve (→ Szent László füve) királydárda 1. amiből a latinul jól tudó orvosbotanikusok elvonhatták az unculus képzőt. 1783: Kigyó trang (NclB.: Kegÿo Trangoth gr. előzménye talán a lat. szorong) és zöngétlenüléssel fejlődött tovább a magyarban. Idegen nyelvi megfelelőre vö. J: ’Gentiana cruciata. ▌ 2.kígyótárnics 242 királydárda sa. 1948: kígyótráng (MagyGyógyn. avagy Haſtula . Fűvészk. A kígyótrank összetett szó. égi~ kininfa l. Natternkopf ’kígyófej’. Osterblume ’húsvéti virág’. foltos kontyvirág’. 103).. slangenkruid ’kígyófű’. A kínafű a ném. Chinakraut tükörfordítása.. 1948: Kígyótrank (MagyGyógyn. tárnics. Az elvont szóalak n járulékhang betoldásával (barlang. közönséges sárkánykontyvirág’. kígyógyökerű keserűfű’. 112/18). hogy a növényt kígyóharapás ellen alkalmazták. ném. A kígyótárnics összetett szó. 2. 1807: Kígyotráng (Magy. A kikelet ’tavasz’ a kikel igéből keletkezett -et képzővel. 1577 k. ágas aszfodélusz’. 1583: kygyo trank Dracunculus (Clusius–Beythe 7: BotTört. hogy a növény gyökerei kígyószerűek. kikerics. holl. a név magyarázata. terjőke (→ terjékfű). viper’s herb ’viperafű’. 363). hogy „Hasonlít a’ kígyó’ sziszegő szájához” (Magy. a névadás alapja a növény korai virágzása. a virágokból emelkednek különböző hosszúságú. 1578: Kigyo tranck (Melius 89). Vö.) kérgét. 47). Marzell Echium vulgare a.) gyökere tekergős. 716). 1813: Kígyótráng (Magy. berki szellőrózsa’. Diószegi–Fazekas névadását azzal indokolja. 422). az előtag a lat. mérges vad harapást gyógyító fű.: De serpentaria: kegÿo [trank] fyw (StrassbGl. — N. 231). TESz. || kígyótrank 1. ▌ 4. serpēns ’kígyó’) (Melius 89) fordítása. kikerincs. kikarics l. az előtagra l. Genaust dracónis a. valamint az. EWUng.: RMGl. Fűvészk. hogy a növényt elsősorban lázcsillapításra használták. — királydárdácskája 1664: „vad-foghagymának neveznek. az utótag a hangutánzó eredetű szisz. viper’s grass ’viperafű’. közönséges sárkánykontyvirág’. snake flower ’kígyóvirág’. 255). J: ’Lycopus europaeus. J: ? ’Persicaria bistorta. kígyóf ű. kígyótráng (Csapody–Priszter..). J: ’Asphodelus ramosus. J: 1583: ? ’Dracunculus vulgaris. ezek a kígyószájból kinyúló kígyónyelvre emlékeztetnek. 1903: kikeleti fű (Hoffmann–Wagner 115). a névadás alapja. MNövSz. kivágott gyökerű f ű király l. Fűvészk. ang. A növény virágzata kék virágokból áll. J: ’Arum maculatum. kígyógyökerű keserűfű | ? Dracunculus vulgaris. mint a valódi kínafa (Cinchona sp. 1595: Kigyo trank (Beythe 51a). Natterkraut ’kígyófű’. 1798: Kígyó-trank (Veszelszki 193).) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. kikín. kökörcsin kikeletifű — fehér virágú ~ 1783: Fejér virágu kikeleti-fü (NclB. kikirics. 127). 310). később megkékülnek. közönséges sárkánykontyvirág’. hogy a ’közönséges sárkánykontyvirág’ (3. kikeri. kígyószisz l. vö. amelyek nyíláskor pirosak. illetőleg a tövet.

’. mezei iringó’. 182). 1578: Király gyortya (Melius 146). MagyGyógyn. 1903: királyné asszony káposztája (Hoffmann–Wagner 97). király káposztája l. | királyné tüskés káposztája 1798: Királyné tüskés kápoÐztájának gr. 1590: Tribulus syluestris: Kiralyne aszony dinnyeie (SzikszF. 1520 k. J: ’ua. 406). 1560 k. || királynyila N. J: ’Verbascum thapsus. 172). J: ’Eryngium campestre. J: ’ua. virágos szára gyertyaszerűen kiemelkedik a réteken. 159). hogy ezeknek a növényeknek a hosszú. királynéaszszony káposztájának gr. a termése gömbölyű. orvosi somkóró’. ezért kapta a jelentéktelenséggel ellentétes királydinnye és királyné asszony dinnyéje nevet.: Tribulosa: keralne azzon dÿnÿeÿe (Ortus: RMGl. A királydinnye és királyné asszony dinynyéje valószínűleg magyar alkotások. J: ’ua. királyné gyertyája 1998: királyné gyertyája (Priszter 308). — ~tartó 1841: királygyertya tartó (Barra 332). Királydárda (MagyGyógyn. ▌ 2. 7: 381).’. 339). (Melius 95). J: ’Agrimonia eupatoria. Marzell Tribulus terrestris a. a királydinnye a szláv eredetű király ’uralkodó’ és a szláv eredetű dinnye összetétele. 1948: királygyertya (MagyGyógyn. királydárdácskája l. — N. szöszös ökörfark-kóró’. Fűvészk. 159).’. 1807: Királygyertya (Magy. a hastula regia szabad fordítása. lat. 1783: Király dárdátskája (NclB. — N. A szöszös ökörfarkkóró (2. 159). mert a nagy. J: ’Verbascum phlomoides.: Eupatorium: Keral kapozthaÿa (Ortus: RMGl.) királydárda neve a R. ang. | király káposztája 1525 k.: Eupatorium: keralne azzon kapozthaya (Növ. Mollay.’. 1775: Király-gyertya (Csapó 203). ▌ 2. pompás virágzata. 1775: Királyné AÐzÐzony kápoÐztája (Csapó 239).: Batis genus herbe aculeate sponte nasientis: kyralne azzony dinnye: vel: szamar tówys (GyöngySzt. feltűnő. Növénynevek 65. 280). Idegen nyelvi megfelelőre vö. .’. a név nem maradt fenn. J: ’Melilotus officinalis.: RMGl. J: ’Verbascum phlomoides. királyné káposztája (MagyGyógyn.). 1783: Király-gyertya (gyortya) (NclB. 380). || királyné asszony dinnyéje 1525 k. 380). a névadás magyarázata. Fűvészk. 40: 104).: RMGl. J: ’ua. 1775: Király-fü (Csapó 239). ſzáraz fövenyes utakon el-fut (Csapó 268). közönséges párlófű’. 1775: Király dárdátskája (Csapó 139). J: ’ua. 268). (Egészség Isten patikájából 9). Melius alkotása. Növénynevek 75–77. Kxnigs kerÅen (Melius 146).’. királydinnye királyné asszony káposztája 1. Herba Regia (Melius 95) tükörfordítása. királyfű 1578: Király f×ue (Melius 95). J: ’Tribulus terrestris. amely alulról felfelé elkeskenyedő. 1783: Király-fü- ve (NclB. királynéasszony káposztája (Varró 77). A királydárdácskája ~ királydárda a latin hastula regia tükörfordítása. J: ’Asphodelus albus. Király dárdácskának” (Lippay I: 75). N.’. a növények dárdaként állnak a réteken. Candela Regia (Melius 146) tükörfordítása. hogy a növény és gömbölyű termése jelentéktelen. királygyertya (Szegsz. J: ’ua. molyhos ökörfarkkóró’. királyné káposztája (Jávorka 536. pompázatos dolgok gyakran kapják még a királyi jelzőt. királydárda királydinnye 1807: Királydinnye (Magy. Idegen nyelvi megfelelőre vö. A királygyertya a lat. (Veszelszki 144). 1998: királydinnye (Priszter 525). orvosi somkóró’. királygyertya alapján jöhetett létre. ▌ 3. J: ’ua. „ſzára főldreterűlt” (Magy. és azért a királyé. királyné káposztája N. Mollay. a névadás magyarázata. tüskés. king’s clover. 132). 1578: Királyné aſÅſÅony kapoſÅtayánac gr. királyné asszony káposztája királyné asszony dinnyéje l. szöszös ökörfarkkóró’. | királyné káposztája N. királygyertya 1.’. ▌ 3. földi királydinynye’.: RMGl.királydinnye 243 királyné asszony káposztája Regia. A földi jelző magyarázata. J: ’Melilotus officinalis. 268). fehér aszfodélusz’. 357). — földi ~ 1998: földi királydinnye (Priszter 525) J: ’ua. kiráj-gyertya (Nyr. messziről dárdához hasonlító formát mutat. ném. A királynyila a királydárdácska hatására keletkezett. király nyila (Nyr. 84). Az elnevezést a növény külső megjelenése motiválja: méternyire is megnövő egyenes szára. ▌ 2. A királyfű a R. Fűvészk. hogy a növény homokos mezőkön fordul elő.

a kénköves jelzőre l. 362). J: ’Succisa pratensis. Königskraut ’király füve. J: ’ua. 1783: Kukojza (NclB. ill. stork’s-bill ’gólyaorr’.) és ’mezei iringó’ (3. sőt esetleg a ném. királyné káposztája valószínűleg magyar alkotások. ang. a királyi színnek felel meg. succésus ’alul elvágni’ < succédere) mintájára jöttek létre. Eupator király nevéből) név.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. orvosi kocsord’.. királydárda királyszínűvirág 1775: Király Ðzinü virág (Csapó 279). Reiherschnabel tükörfordítása. eupatorium (< talán VI. sz. kocsord’. hogy a gyöktörzs vége olyan. — fanyal ~ 1807: fanyal Kukojtza (Magy. N. J: ’ua. 263). orvosi medve- .: Kochÿordot ecÅettel es roſa olaÿal teorÿ eoÅwe” (OrvK. A kocsord ismeretlen eredetű. J: ’Peucedanum. Muttergottesschucherl. 35). pirosas. J: ’Aconitum vulparia. Ember és növényvilág 198). 152). Eupator király füve’ elnevezés is. Fűvészk. ▌ 2. ném. 329). Delphinium consolida a. Idegen nyelvi megfelelőkre vö.-i nevek (kivágott gyökerű fű. szakny. 361). J: ’Succisa pratensis. Fűvészk. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ördögharaptafű’. J: ’ua. 329). Muttergottesschühlen ’Szűz Mária cipellője’. J: ’Peucedanum officinale. 1783: Ki-vágott gyökerü-fü (NclB. kokojsza 1. A mezei szarkaláb (2. a névadás magyarázata. | orvosi ~ 1998: orvosi kocsord (Priszter 451). kisasszonypapucs (Péntek–Szabó.’. 1807 e.) népi elnevezés. 200). 2. kocsord a. 1807: Kotsord (Magy.-i eupatoria. Genaust Succísa a. lép~ Ki-rágott gyökerü-fü (Csapó 210). succisa (< lat. hogy a virágok színe sárga. J: ’Erodium cicutarium. hogy a ’mezei iringó’ (3. kisebbítőf ű l. J: ’Arctostaphylos.’. Szabó. kivirics l. a név a virág formájára utal.) szúrós. J: ’Vaccinium myrtillus. AbbiſÅ. 1798: El-harapott gyökerÍ-fÍ (Veszelszki 314–5). J: ’Consolida regalis. kénkövesgyökér. | sziki ~ 1998: sziki kocsord (Priszter 451). Pantoufes de Marie. A kisasszonypapucs ’farkasölő sisakvirág’ (1. kökörcsin kivágott gyökerű fű 1578: ki vágot gyxkere f× (Melius 155). ném. Fűvészk. Hasonló típusú névadásra l.’. kocsord a. 262). narancssárga. J: ’ua. A királyszínűvirág szláv eredetű király ’uralkodó’ elemének magyarázata. TESz.) kisasszonypapucs nevének magyarázata. 377). fr. — vad~ 1813: vad Kukojtza (Magy.királyszínűvirág 244 kokojsza A királyné asszony káposztája. J: ’Tropaeolum majus. Marzell Erodium cicutarium a. amelyek szépsége királyi. ném. áfonya’. király káposztája. ▌ 2. Fűvészk. ördögharaptafű’.. TeuffelſbiſÅ ’ördögharapása’ (Melius 155). Genaust eupatória a. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. ördögharaptaf ű. A kócsagorr valószínűleg a ném. kocsord 1577 k.’. elharapottfű) mintájára keletkeztek. de a névadásra hatással lehetett a lat. — kénköves ~ 1807: kénköves Kotsord (Magy. Melius 410. Herrgottsschühli. Fűvészk. 200). a növény társneveit: angyalbocskor. a tüskés jelző magyarázata. || elharapott gyökerű fű 1783: El-harapott gyökerü fü (NclB. királyné káposztája l. Ulrich 7. medveszőlő’. EWUng. A kirágott gyökerű fű és elharapott gyökerű fű a korai XVI. 1783: Király Ðzinü virág (NclB. bürökgémorr’. J: ’Arctostaphylos uva-ursi. farkasölő sisakvirág’. Storchen ſchnabel ’gólyaorr’. nagy sarkantyúka’. Kisasszony papucsa (MagyGyógyn. mintha kiharapták volna vagy egy darabot kivágtak volna belőle. N. || kirágott gyökerű fű 1775: kócsagorr 1948: kócsagorr (MagyGyógyn. sarkantyúvirág. 1775: El-harapott-fü (Csapó 210). || elharapottfű 1578: El harapot f× (Melius 155). A kivágott gyökerű fű és az elharapottfű nevek a lat. hogy a virágok formája szintén cipellőkre emlékeztet. A királyné káposztája ’orvosi somkóró’ (2. devil’s bit ’ördög harapása’. Marzell Agrimonia eupatoria [6] a. 1807: Kukojtza (Magy. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Marzell Aconitum anthora a... Vö. 96). ang. mezei szarkaláb’. kisasszonypapucs 1. Aconitum napellus a.: Kukojtza (Julow 258). királyné asszony káposztája királynyila l.

hogy a növény „levele fanyar keserü izü erősitő” (Barra 254). beggar lice. Melius 395). — ~fa 1903: kukojczafa (Hoffmann–Wagner 86). a lat. ilyen nemzetség ma nincs’. 276. csicsis~. EWUng. Idegen nyelvi megfelelőre vö. földi királydinnye’. J: ’ua. prücsök~ kónizs 1807: Kónizs (Magy. beggar’s buttons ’koldus gombja’. konka. kokojsza a. ▌ 2. N.) koldustetű elnevezésének alapja a tüskés. A kónizs Diószegi–Fazekas alkotása. A kokojsza román eredetű. szb. koldustetű (MagyGyógyn.: ném. Pracherläuse. 1775: Koldus tetü (Csapó 268). szőrös virágfeje. 1775: Konkoly (Csapó 141). J: ’ua. | fanyar ~ 1841: fanyar kukojczának gr. hogy a növény fészekpikkelyei felállók: „féſzke’ pikkelyi berzedtek” (Magy. nagy bojtorján’. 1998: vetési konkoly (Priszter 293). 470). konkó (OrmSz.: ’vetésekben gyakori gyomnövények (pl. J: 1405 k. Fűvészk. vadóc) neve’. kankaj. berzenkedik a. Fűvészk. Agrimonia eupatoria a. A magyarba egy közelebbről meg nem határozható szláv nyelv R. 1583: konkoly (Clusius–Beythe 7: BotTört. harvest lice. к]клица sz. 17). A kokojsza ’orvosi medveszőlő’ hasonlóság alapján kapta nevét: alacsony. szln. 277). 1783: Kóldus tetü (NclB. TESz. egres. ang. ang. áfonya’. kankoj. 367). J: ’Arctium lappa.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. ▌ 3. J: ’Centaurea cyanus. 132). ném.: ÅiÅania: concol (SchlSzj. örökzöld törpecserje bogyószerű. szlk. | vetési ~ 1807: vetési Konkoly (Magy.). 470).’. nemzetségnév.. konkoj (Péntek–Szabó.). vö. rom. 1903: kódistetű (Hoffmann–Wagner 31).).koldustetű 245 konkoly szőlő’. 1998: konkoly (Priszter 293). A földi királydinnye (1. közönséges ebnyelvűfű’. A konkoly szláv eredetű. 1405 k. Koldustetű (Jávorka 536). | 1807: ’Agrostemma. N. Fűvészk. a közönséges ebnyelvűfű (2.hv. lator~ (→ lator koldus lába sebesítő fű) koldustetű 1. számtalan bojtorjánhoz hasonló termésnek adták a tetű elnevezést. 280). berzenkedik a. piros terméssel.-i conyza (Magy. A konkoly a vetésekben gyakori különféle gyomnövényeknek a neve. vetési konkoly | a gabonát megrontó gyommag’ (Szabó. J: ’Agrimonia eupatoria. konkoly | Agrostemma githago. ang. J: ’ua. — berzedt ~ 1807: berzedt Kónizs (Magy. 126). or. 1948: koldustetű (MagyGyógyn. J: ’Cynoglossum officinale. vetési konkoly’. coácăţă ’alacsony ribizli. 1578: Konkoly (Melius 63). megfelelő szó megtalálható a többi szláv nyelvben is. (Barra 254).. a név valószínűleg a ném. ruhához ragadó termés. konkáj. J: ’Agrostemma githago. N. kúkoľ. erdei peremizs’. Bettelläus tükörfordítása. EWUng. konkoly konkoly 1. konkoj l. N. J: ’Inula conyzae. amelyek ugyancsak a horgas tüskéjű termésről kapták nevüket: bojtorjánka. ▌ 2. TESz. vetési konkoly’.). A koldustetű ’nagy bojtorján’ (3. Fűvészk. konkáj (Nyatl 1: 15). katibolha. к]кьл. 326). kókolj. Vö. A berzedt jelző (berzed 1796: ’borzasan felmered’) arra utal. vö. a közönséges párlófű egyéb elnevezéseivel. N. Fűvészk.. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. konka (MTsz. konko.’. кýколь ’konkoly’. szakny. kúkolj.) név keletkezésének indítéka a bojtorján tüskés. 276). kokojsza a. J: ’Conyza. Fűvészk. κόγκολη ’egy fajta gyomnövény a gabonában’ a déli szláv nyelvekből való. 1807: Konkoly (Magy. | 1578: ’Agrostemma githago. ▌ 4. kék búzavirág’. Ember és növényvilág 199). *kYkoljь . 470). Diószegi–Fazekas így magyarázza a berzedt jelzőt: „Berzedtt (Squarrosus) mikor az eggymást hátaló pikkelyek’ végei kihajolnak. — búza között termő ~ 1578: Buza kxzxt termx Konkoli (Melius 63). Az újgör. szőrféreg. A koldustetű ’közönséges párlófű’ (4. — N. kunkoj (ÚMTsz. A fanyal ~ fanyar jelzők magyarázata. kolandran l. Bubeläuse ’gazfickótetű’. Fűvészk. Marzell Arctium lappa a.: TESz. közönséges párlófű’. coácăză. J: ’Tribulus terrestris. — kék~ 1948: kék konkoly (MagyGyógyn. 324). Fűvészk. idegen nyelvi megfelelőkre vö. 470) névből hozták létre. blg.) koldustetű elnevezésének magyarázata szintén a növény tapadós termése. koriander koldus l. 1807: Kóldústetű (Magy. Ðzéllyelberzednek” (Magy. koma l.’..

J: ’Arum maculatum’. 1841: kopottnyak (Barra 387).. 1998: koriander. és amelyben megtalálható a torzsavirágzat. Fűvészk. 419). Jan. hogy a növényt fűszerként használják. TESz. 1872: kopotnyákot gr. érthetőbb. EWUng. J: ’Saponaria officinalis. a konyha előtag jelzi.) jelzője (kék) megkülönböztető szerepű. (Barra 161). a növény előfordulási helyére utal. hasonlóan a vetési jelző. J: ’Asarum europaeum. — foltos ~ 1998: foltos kontyvirág (Priszter 307). 520). amely kontyszerűen véd. kapor koporsóvirág N.). zeller. de van fejér vagy fekete fólttal jegyes levelű is” (Magy. 25: TESz. foltos kontyvirág’. konkoly’ szava került át még a 10. J: ’ua. A koporsóvirág az ótörök eredetű koporsó ’ládaféle. 520). a növény levele néha fehér foltos: „Lev. Csapó József indokolja is a névadást azzal. 1673: kopottnyák (Com. zeller a. hogy a levelek kopasz szárakon állanak: „Mogyoró-fák alatt és nedves Erdökben terem: A’ ſetét zöld veſe forma és hoſzſzú kopaſz ſzárakon álló (az honnét a’ kopottnyak-fü neve-is eredhetett) leveleknek tövében. EWUng. A kontyvirág nemzetségnév. az utótagra l. 1578: Colandran Coriandrum. 91). amelybe a halottat eltemetik’ és a virág összetétele. Coriander (Lippay II: 20). zeller a. fehéres buroklevele. koporsóvirág (MagyGyógyn. A legrégebbi alakváltozat a konkoly. (TESz.’. A konty előtag magyarázata a virág tölcsérszerű. magyarázata. a konkoly pedig arra vonatkozik. Diószegi–Fazekas alkotása. A konyhazeller összetett szó. | 1998: ’Arum maculatum. hogy a növény fűszerként használatos. kereklevelű kapotnyak’. 1807: Kontyvirág (Magy.. sz. J: ’Apium graveolens var. az utótagra l. Kniezsa. 1783: Kóriándrom (NclB. fűszerkömény’. fejlődött. kömény. graveolens. kontyvirág.). A kopottnyak-féle változatok népetimológiás alakulatok. | mocskos ~ 1807: motskos Kontyvirág (Magy.kontyosfű 246 koriander ’gyomnövény. hogy a búzavirág vetésekben gyakori gyomnövény. kopar. 1798: Koriánder (Veszelszki 172). A kékkonkoly ’kék búzavirág’ (2. 1775: Kopottnyak-fü (Csapó 130). 265). 1998: kontyvirág (Priszter 307).: TESz. (Melius 89a). sz. EWUng. valószínűleg az idegen eredetű kapotnyak helyett az értelmesített kopott nyak jobban hangzott. A kontyosfű magyarázatára l. Kolandran (NclB. Veszelszki Antal is érezteti „fa. vagy inkább kopott-nyak” (75). ill. J: ’Arum maculatum. SzlJsz. 349). 1683: Kopottnyak (Nyr. TESz. 278.: Coriandrum: Coriander (De Herbis: RMGl. Fűvészk. 1798: kopott-nyak (Veszelszki 75). a búzavirág jellemző kék színű virágjára utal. az előtag arra utal.. TESz. kontyvirág 1807 e. 1595: Coriander (Beythe 79). 40: 111). másfelől pedig konkoj stb. és szívesen ültetik temetőkbe. XVI. 1807: ’Arum. tiszta zőldek. hogy a kopott-nyak elnevezés jobb. 520).). A konyhakömény összetett szó. Perpenia a. foltos kontyvirág’. J: ’Carum carvi.. — ~fű 1708: Kapott-nyak fÍ (PP. 47). hogy a virág fehér. Ö: sárkány~. 419). v.: Coriandrum (OrvK. J: 1807 e. hogy a tölcsérszerű buroklevelet belül lilás foltok díszítik. 520).: RMGl. vége előtt. foltos kontyvirág’. A foltos/mocskos jelző a lat. (Melius 58). kontyosfű 1807: Kontyosfű (Magy. kopotnyik l. 1664: Coriander (Lippay II: 18). J: ’Arum maculatum. szappanfű’. 1577 k. 85).és fÍszeres könyvében”. kapotnyak kopottnyak 1578: Kopot nyaknac gr. vö.: Kontyvirág (Julow. konyhakömény 1841: konyha köménynek gr. kékvirág. 1948: Konyhakömény (MagyGyógyn. Fűvészk. maculatum ’foltos’ fordítása. 191). a névadás alapja. A búza között termő körülírás Melius alkotása. 1948: kontyosfű (MagyGyógyn. koriánder (Priszter . kontyvirág’. konyhazeller 1841: konyha Zeller (Barra 170). hoſzſzú gyenge ſzárakon állanak a’ virágok” (Csapó 131). Fűvészk. így adja meg a növény nevét: „Kapotnyak. ebből egyfelől konkol > konkó > konkõ > konku. koriander 1533: Coriandrum: Coriander: koriander (Murm. a búzavirág egyéb kék jelzős neveivel: kék búzavirág (→ búzavirág). 349). kopor l. erősszagú zeller’.

— Vö. A koriánder vándorszó. koszorú l. koleándert gr. J: ’Orchis morio. scabiosa (< lat. ótvar. 1998: kapcsos korpafű (Priszter 421). a TESz. Bocksbeutel ’bakzacskó’. 404). coriandro. TESz. J: ’Orchis morio.). J: ’Coriandrum sativum.. кориáндр. jaj~. kosbor 1585: crataegonon: Kosbor (Cal. kapocs a. a nőszőfű névben).). 556). (ÚMTsz. Értekezések a Nyelv. kosz. dut~. A koszfű a lat. κορίανδρον. or. varfű. J: ’Knautia arvensis. mely szerint a növénynek rontó hatása van a kotlóra. kotlòvirág (Péntek–Szabó. pézsma(~). A kosbornak az ótörök eredetű kos állatnévvel való összefüggése nagyon valószínű. seprű~ (→ seprűfű). — N. szamár~ (→ szamártövis). fr. Bockhode ’bakhere’. Az utótag valószínűleg az ótörök eredetű bor ’szőlőből készült ital’ szó. kóró l. és az EWUng. coriandrum. J: ’Robinia pseudacacia. cukor~. koszfű 1578: koſÅ f×nec gr. Fűvészk. agárkosbor’. kerti koriander’. 556). A kotló ’költő tyúk’ a kotlik ’költ. szerint az előtag esetleg kapcsolatba hozható a kossal. 556). — kapcsos ~ 1807: kaptsos KorpafÍ (Magy.. Fűvészk.: ’a bőrről lehámló apró fehér pikkely’) előtagjának magyarázata a növény pikkelyekkel borított termése: „Termése hoſzſzúdad Fűzér. Ember és növényvilág 198). kosbőr l. kosmonynősző. scabiōsus ’durva. 1775: KoÐz-fü (Csapó 292). κολίανδρον ’ua. a névadásnak mágikus hiedelem az alapja. és elhomályosult összetételként való magyarázata nem meggyőz ő. 869. A kosmonynősző elnevezésben a növény különböző elnevezései keverednek: a kos ’állatnév’ (l. cicfark~ (→ cickafark). a kosbor névben) + mony ’here’ (l. Stendelwurtz’ (NéNy. 107). Fűvészk.’. J: ’Orchis. 1998: kerti koriander (Priszter 343). ballangó~. J: ’ua. kosbor kosmonynősző XVI. Az 1621-től kezdve szótárból szótárba vándorló kosbőr nyomdahiba eredménye. kenyérbél-cic~ (→ kenyérbélcickafark). az agármony névben) + nősző ’növelő. Nxßxf× a. hiszen a szerelmi alkímiában nem csupán a nemi vágyat serkentő növényeknek. Koriander. UEWb. mezei varfű’. coriandre. | vetési ~ 1841: vetési koriándrom (Barra 168). A korpafű szláv eredetű korpa (vö. A koronafa a latin eredetű korona ’a fa terebélyes része’ előtagjának magyarázata a növény nagy. ökörfark(~). kosbor’. a szerelmi bájitalok és gyógyborok egyik fontos serkentő növénye volt a kosbor. ang. 1783: Kosborfü (NclB. J: ’Orchis. szerelmi vágyat gerjesztő’ (l. som~lóhere.’) átvétele. varádics(~) koronafa 1783: Korona-fa (NclB. a név magyarázatára l. szerint ismeretlen eredetű. kosbor’. ném. kapocs a. 494). campania~ kotlóvirág N. Idegen nyelvi megfelelőre vö. coliandrum (< gör. 267). A kapcsos jelző az ívesen felálló oldalhajtásokra (vö. J: ’Adonis vernalis. 26/8: 16. EWUNg. 1798: Kerti Koriándrom (Veszelszki 172). κορίαννον. 1798: Korona-fa (Veszelszki 17).’. 1577 k. A lat. ol. var’) fordítása. — Ö: agár~.) megrövidült változatával.. korpafű’. agárkosbor’. korpafű 1807: KorpafÍ (Magy. 421). — kerti ~ 1775: Kerti koriandrom (Csapó 141). Geschröt a. 1935: 184). puncs~. kolandrán (Csapody–Priszter. ném.koronafa 247 kotlóvirág 343). fedelékes pikkelyekből” (Magy. vö. — ~fű 1834: kos-bőr-fű (Kassai 3: 202). TESz. nyers’ < scabiēs ’rüh. EWUng korpa a. hanem az állati eredetű kivonatoknak is fontos szerepük volt. látványos koronája. katáng(~).’. A kosbor a TESz. 1516: ’horgas végű eszköz’) vonatkozik. fehér akác’. || kosbőr 1621: kosbxr (MA. (Melius 154). szenna(~). bogáncs~. tavaszi hérics’.. második fele: kosmonjnözö ’Satyrion trifolium. J: ’ua. 1807 e. — ~fű 1775: Kosbor-fü (Csapó 297). sz. kapcsos korpafű’. a .. J: ’Lycopodium. egérfark(~). coriander. J: ’Lycopodium clavatum. 1807: Kosbor (Magy. sokáig egy helyben ül’ melléknévi igeneve. J: ’ua. EWUng.és Széptud. az utótag pedig a borral vagy a ’herezacskó’ jelentésű borék (1835: Tzs. TESz. MNövSz. Fűvészk. 1998: kosbor (Priszter 440). korpa a. lencse~. som~.: Kosbor (Julow 265). gordon(~).

a névadás magyarázata a termés kék színe. TESz. Vö. Növényszótár 22).’. — festő~fa 1813: festő.: RMGl. kőméz. őszibarack.. seprűzanót’. 110). köcsögfű N. 426). kekiny.). vajvirág’. 1590: Prunus syluestris: Kôkeny fa (SzikszF. EWUng kotor a. 1798: Hastiſztító kökény (Veszelszki 335). J: ’ua. (Clusius–Beythe 7: BotTört. kék’ szóból származhat. hogy ez a páfrányfaj a sziklákon. 347. 1578: Kxkény fa (Melius 26a). A magyarba került török alak *kükän lehetett. oszm.). Fűvészk.. az elnevezés szemléleti háttere az. kövek között nő: „Terem a’ kfſziklák’ repedéseiben mint a’ kf-fali ruta” (Veszelszki 80). kőfal 1911: kőfal (Cserey. (ÚMTsz. a): RMGl.: Acacia: kekyn (CasGl. ▌ 2. 430) tükörfordítása. kotronc 1903: Kotroncz (Hoffmann– Wagner 145). 1998: kökény (Priszter 470). 426). 132). közönséges édesgyökerű-páfrány’. kökén. a növény sziklákon fordul elő. köcsögfűnek gr. MNövSz. mert nem lesz csirkéje vagy nem tojik. kininfa (Csapody–Priszter. hogy a növény köves területeken fordul elő. 1405 k.: RMGl.). 1798: Kökeny-fa (Veszelszki 361).” „Ne vigyük be. MNövSz.. Ember és növényvilág 198.: cirius: keken fa (SchlSzj.’. J: ’Asplenium ceterach. — festő~ 1783: FeÐtö-kökény (NclB. A török szó a kök ’ég. 164). kökény’. 211). 342). A kőfal a finnugor eredetű kő és a finnugor eredetű fal összetétele. Marzell Ceterach officinarum a. J: ’Prunus spinosa. A kökény ótörök eredetű. kökäm ’kökény’. kökönye (MTsz. J: ’Frangula alnus.: cirium: kwten (SchlSzj. A köcsögfű ’öblös szájú edény’ jelentésű köcsög előtagjának magyarázata. kökinye. kum. — ~fa 1395 k. stone fern. kükíny (Nyatl. annak ezen füböl és Virágaiból fördöt kell kéſzitteni” (Csapó 240). kökän ’szilva’. 1783: Kökény-tövis (NclB. — festő~ 1948: festő kökény (MagyGyógyn. valamint a növény kökény 1. „A következő hiedelmek élnek: a kotlóvirágot nem szabad leszedni. 1590: Acacia: Kôkkeny (SzikszF. 2. köcsögfű. varjútövis’. 110). 1430 k. pikkelypáfrány’.). Steinklee tükörfordítása. 1798: Feſtf-kökény (Veszelszki 335). paprat od kamena. hogy a növényből söprűt készítettek. A kőhere a ném. 213). kikín. steenkloover. | hashajtó~fa 1813: hashajtó K[ökényfa] (Magy..’. 36).).: RMGl. J: ’Cytisus scoparius. J: ’ua. A kőgyökér a ném.: cinum: keken (BesztSzj. kökönye (Csapody–Priszter. „A tyúkok közé dobták. kotor a. 1470 k. — N.: RMGl. vö. mert nem lesz kotló.1: RMGl. Vö. cinus: kekenffa (KolGl. kikin-fa (MTsz. ang.: cinis: keken fa (BesztSzj. nem tojik”. Marzell Melilotus officinalis a. kőkiny. J: ’Melilotus officinalis. 1395 k. hogy a növény főzetével a tejes edényeket forrázták ki.: RMGl. kökän ’szilva. kipcs. 426). Idegen nyelvi példára vö. közönséges kutyabenge’. 163. a név magyarázata. Ember és növényvilág 198). J: ’ua. kőgyökér N. A névalkotás idegen nyelvi megfelelők alapján jöhetett létre. ▌ 3. J: ’Orobanche sp. gogan ’kökény’. 2. kőgyökér (MagyGyógyn. k(kény. hv. 376). Steinwurze (NclB. k(kín. 145).’. köcsögfüvet gr. orvosi somkóró’. kőkény. gö=em ’kökény’. A kotronc a hangutánzó eredetű kotor származéka. kökény Péntek–Szabó. tyúkvirág. 373). 426).’. J: ’Polypodium vulgare. J: ’ua. — N. a névadás magyarázata. 342). 376). hogy tojjanak” (Péntek–Szabó. UEWb. jelentése ’söprű’ (vö. kőhere 1948: kőhere (MagyGyógyn. 211). kökönnye. hashajtó K[ökényfa] (Magy. meggy’. Fűvészk. | hastisztító~ 1783: Has’ tiÐztitó kökény (NclB. | ~tövis 1578: Kxkény txuis (Melius 26). tyúkszem. J: ’ua. vö. kökén l. AH. kotor 1902: ’söpör’). megszárított szára kőkeménységű. csag. kükény. sőt a növény orvosi hasznára is utalhat a név: „Holyagban lévö kö miatt melly ember kinlodik.: RMGl. me megláttya a tyúk. 213). 1: 112). A tövis ma- . Marzell Polypodium vulgare a. holl.kotronc 248 kökény növényt nem szabad leszedni. 1583: Kökény fa Prunus sil. ném. kükin (ÚMTsz. J: ’Rhamnus cathartica. Steinfarn ’kőpáfrány’. 1255/1261: „Dumus qui uulgo kuken dicitur” (OklSz.

A festő kökény ’közönséges kutyabenge’ (3. tavaszi kankalin’. „kiczin.. hamar kinx TauaſÅſÅal” (Melius 62a).. Ember és növényvilág 198). 1783: Sárga Kükörits (NclB.’. J: ’Primula veris subsp. ▌ 2. tavaszi kankalin’.: . veris. 1903: sárga kökörcsin (Hoffmann–Wagner 112). szártalan kankalin + Primula veris.) kökény nevének magyarázata az.titipus: kikerchen” (BesztSzj. hashajtó’) szóból származik: „purgáló ſirupot tzukorral. 1590: Anemone. J: ’Orchis morio. MNövSz. kökércse (Péntek–Szabó.: ’Pulsatilla sp. — piros ~ 1966: piros kökörcsin (Csapody–Priszter. J: ’Prunus spinosa. 426). 1775: Kükirtz. vagy mézzel keſzítnek belfle” (Veszelszki 336). | szederjes ~ 1783: Szederjes Kükörtsin (NclB. | 1807 e. 50). ▌ 8. kökörcsin’.. tavaszi kankalin’.’. J: ’ua. 1783: Fekete Kükörits (NclB. 380). 1584: kökörchijn Colchium (Clusius–Beythe 12). kökinye. kukerc (MagyGyógyn. kukerc. összetett szó.. — N. kökény’. Fűvészk. 426).’. Purgierwegdorn. TESz. EWUng. kökörcsin’. A varjútövis (2. a hashajtó jelző a lat. tavaszi hérics’. MNövSz. 1798: kökörtsény (Veszelszki 168). || kikerics 1. J: ’Adonis aestivalis. kökörcsin’. J: ’ua. 1405 k. 19). 426). 1903: Berki kökörcsin (Hoffmann–Wagner 115). Färbeerbeere (Veszelszki 335) ’festő bogyó’. Fűvészk.: RMGl. kükörics (Csapody-Priszter. 1948: kivisics. J: ’Primula veris subsp. kökény a. 1775: KökörtÐin. 382). kökény a. kivirics (Csapody–Priszter. kökörcsiny. 380). ▌ 3. hogy a növény tüskés. Kükertz (Csapó 146). — N. kikirics.: ad comedendum debent eis dare radicem kekerczin vulgariter.kökényszilva 249 kökörcsin kökércse. — fekete kikerics 1775: Fekete kükörits (Csapó 146). molyhos ökörfarkkóró’. kökörcsin 1. — berki~ 1807: berki Kökörtsín (Magy. kökényszilva 1807: Kökény Szilva (Magy. kökény gyarázó utótag arra utal. kökény. N. hogy a „kártya-feſtfk timsóval timporalva ſzép kellemetes zöld feſtéket kéſzítnek belfle” (uo. 1783: Sárga Kükörtsin (NclB. kökiny. — fekete ~ 1798: Fekete kökörtsin (Veszelszki 365). — N. J: ’Colchicum autumnale. — sárga~ 1903: sárga kökörcsin (Hoffmann– Wagner 38). az előtagra l. ▌ 6.: ’Pulsatilla. 1595: kxkxrchin (Beythe 54). J: 1798: ’Pulsatilla sp. 1470 k. 1798: Sárga-kökörtsént gr. 1578: Kxkerczin „veres virága vagyon” (Me- lius 62a).).: Premula veris: Kÿwkerchw (Ortus: RMGl. kikerics 1525 k.’. scilicet latine primule veris (CasGl. kökönye l. A kökényszilva Diószegi–Fazekas alkotása. J: ’ua. kökörcsin’.. 426). Ember és növényvilág 198). nyári hérics’. J: 1775: ’Primula veris subsp. kükerc. | sárga~ 1583: sarga kökörchin Helleborine Matthioli (Clusius– Beythe 5: BotTört. 1578: Kxkerczin „maſiknac kéc és eggyiknec ſÅederies virága vagyon”. a varjútövis termése is októberben érik. kikirics (Péntek–Szabó.: Kökörtsin (Julow 259). J: ’Verbascum thapsus. kökörcsin’. — nagy~ N. berki szellőrózsa’. 103). 1798: ſzederjes kökörtsin (Veszelszki 365). Kökörtyén (Csapó 146). ▌ kikerics 3. 320). 103). Ember és . pulsatilla: Kékôrcz. ▌ 2.: RMGl. az éretten hamvas kékesfekete kökénytermések színe emlékeztet a szilvára. hogy a fekete bogyótermés. a szilva utótag a Prunus ’szilva’ nemzetség megnevezése. Pulsatilla: Kôkercz (SzikszF. MNövSz. veris. 1798: kükirtz (Veszelszki 168). k(kercsin. a fa fekete bogyói erősen fognak. kathartikós ’tisztító. ▌ 5. 426). nagykökörcsin (Péntek–Szabó. 335). kökercsin (ÚMTSz. ▌ 4. veris. (Veszelszki 366). 1998: kikerics (Priszter 340). ha megcsípte a dér: „bogyóit Octoberben a’ fagyas derek érlelikmeg” (Veszelszki 336). ném. J: 1405 k. | 1578: ’Pulsatilla grandis. kikerics. 360).: titipus: kwtwrchv (SchlSzj.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. | szélindító~ 1578: ſÅél indito Kxkerczin (Melius 62a). a): RMGl. 126). 295). 1807 e. J: ’Pulsatilla sp. J: 1395 k. — őszi~ 1783: ÖÐzi Kükörtsin (NclB. | 1798: ’Primula vulgaris.: ’Pulsatilla sp. kökörcsin’. kikirics. J: ’Anemone nemorosa.. amely hasonlít a kökény termésére. őszi kikerics’. 1395 k.. J: ’Pulsatilla sp. J: ’ua. és festésre alkalmasak. ▌ 7.). leánykökörcsin’. cathartica (< gör. J: ’Adonis vernalis.: RMGl. tavaszi kankalin’. agárkosbor’. Idegen nyelvi megfelelőre vö. — sárgakikerics 1775: Sárga kükörits (Csapó 148). A festő jelzőt az indokolja.

J: ’Veratrum album. 428). köles l.’ és a szellőrózsát ’Anemone sp. ’őszi kikerics’. maximum. és az EWUng.. kökörcsin’ (1.: RMGl. 3. Marzell Adonis vernalis a.) növénynévnek a virágok hasonlósága alapján számtalan jelentése alakult ki: 2. kakarics. J: ’ua. a név magyarázata. 2. őÝszi kikirics (Péntek–Szabó. — Ö: varjúkikerics. A kikerics lehet egy feltett török *kükerč. J: ’ua. kükörtsin. őszi kikirics. kikarics.) jelző Melius alkotása.: fenicullinum: kemen (SchlSzj. kökörics l. 1430: feniculum: kwmen (SchlGl. fehér zászpa’. kökörics. — N. ’berki szellőrózsa’. 1998: őszi kikerics (Priszter 340). Vénusz ~ köldökfű 1578: Kxldxc f× (Melius 35). — sárgakikerics 1784: „sárga kükörts. ’nyári hérics’. a névadás magyarázata. leánykökörcsin. ▌ 5. kökörcsin a. kenderkökörcsin. A kökörcsin ’Pulsatilla sp. amely abban különbözik a lila virágú. 368). kikirincs. J: ’Foeniculum vulgare.. hogy a virágok a tavaszi szél kezdetekor (kora tavasszal) nyílnak. a török szó a kök ’kék’ melléknév származéka. ▌ 4. gyöngy~ kömény 1. — sárgakikerics 1775: Sárga kükerts (Csapó 118). pipacskökörcsin. lókökörcsin. lat. hérics a. or. 5. ’tavaszi kankalin.’. Genaust autumnális a.: RMGl. hogy ősszel virágzik. 1948: sárga kükercs (Halmai 90). őszi kikerics’. hamar kinx TauaſÅſÅal” (Melius 62a).’. Melius 397. 7.) jelző a növény virág- zási idejét jelzi. 1783: Köldök-fü (NclB.). kikirics. a két szóalak (kikerics ~ kökörcsin) elkülönülése a magyarban ment végbe valószínűleg az ómagyar -n ~ -ny képző alapján vagy kökörcsin > kökörcs elvonással. a későbbiekben elsődleges jelentése azonban az ’őszi kikerics’ (3.). Diószegi–Fazekas egy nemzetséghez sorolták a kökörcsint (Pulsatilla sp. virágzata halvány lilás. голубóй ’égszínkék. A kikerics ~ kökörcsin viszony többféleképpen is magyarázható. A kökörcsin török eredetű. kukurícs (ÚMTsz. de ennek lehetősége a kökörcsin lilás-kékes virága alapján mindenképpen megvolt. A szélindító ’tavaszi hérics’ (4. őszi kikerics. 427). küköritsvirág. zászpakikerics. a héricset ’Adonis sp. mintára jött létre (< lat. J: ’ua. — bé- . A köldökfű a ném.’. 8. 427). tavasszal virágzó kökörcsintől. 6. kökörcsin köldöke l. 103). a szederjes és fekete jelző a virág színét jelzi. *kükürč ’kékes’ átvétele. Az őszi ’őszi kikerics’ (5. kukurics. Ember és növényvilág 221). — kék kikerics 1775: Kék-kükörits (Csapó 146). édeskömény’. Fűvészk. A kökörcsinre ’Pulsatilla sp. A kivirics változat népetimológia eredménye a kivirít hatására. 1405 k. török jövevényszavaink ótörök vagy kun-besenyő rétegéből. 1584: Komeny (Clusius–Beythe 14). tavaszi hérics’. Melius körülírása jól mutatja a növény jellemzőit: „Kxkerczin „maſiknac kéc és eggyiknec ſÅederies virága vagyon”. | őszi kék kikerics 1783: ÖÐzi kék Kükerits (NclB. Nabelkraut (Melius 35) tükörfordítása. J: ’Colchicum autumnale.. szártalan kankalin’. a lat. hogy a levelek közepén köldökszerű mélyedés található.) lett.’. J: ’Adonis vernalis. гóлубь ’galamb’. Szabó. ’molyhos ökörfarkkóró’. autumnālis ’őszi’). 360). 1533: Feniculum: Fenchel: kxmen (Murm. világoskék’. Anemóne a. EWUng.) jelzőre l. J: ’Sedum telephinum subsp. kökörcsfű (Csapody-Priszter.köldökfű 250 kömény növényvilág 221). ’agárkosbor’. 376). A berki ’berki szellőrózsa’ (7. kükörtsén” (TESz.’ (1.’ vonatkozó 1578-as adatot Szabó Attila azonosította. Genaust Cotylédon a.: RMGl. ’tavaszi hérics’.). A kikerics eredeti jelentése szintén ’Pulsatilla sp. Anemone (< ánemos ’szél’) fordítása. A kék színnév és a galamb madárnév kapcsolatára vö. J: ’ua. igazolhatja ezt az. kikeri. A TESz.). rózsaszínes.. kikirícs. szerint a kökörcsin és a kikerics egymáshoz való alaki viszonya nem világos. kökörcsin a. „kiczin. A kökörcsin török megfelelői csak ’galamb’ jelentésben mutathatók ki.. | őszi kikerics 1813: őszi K[ükörits] (Magy. hogy a régi botanikusok. MNövSz. Növénynévi alkalmazásban a szó a törökségből nem mutatható ki. A jelentésfejlődés egyértelműen a virágok hasonlósága alapján ment végbe.. 4. szellőrózsa. kik(rincs. pl. bablevelű varjúháj’.’. TESz. — kikericsfű N. vagy esetleg kökörcs > kökörcsin képzéssel.

198).’. 1783: Erdei vad Kömény (NclB. 351).’. termése. | német~ 1948: németkömény (MagyGyógyn.’. Marzell Cuminum cyminum a. ’közönséges ánizs’ (5.’. WieÐen oder Mattenkümmel (Veszelszki 133). mezei jelzők létrejöhettek ném. | kerti ~ 1775: Kerti-kömény (Csapó 144). 1435 k. J: ’ua. fűszerkömény’. ▌ 3. J: 1435 k.) jelentései hasonlóságon alapuló névátvitellel jöttek létre: a növények felépítése. Genaust foeniculáceus a. kemímmag. keminym™g. közönséges ánizs’.). A réti. | római~ 1998: rómaikömény (Priszter 349). J: ’ua.).’. orvosi kocsord’. Fœniculū [Foeniculum] porcinum. 351). A névadás magyarázata. | vad~ 1783: Vad Kömény (NclB. (Melius 49a). f#niculum ’kömény’ < lat. | kerti~ 1783: Kerti Kömény (NclB. κύµίνον. R. Vö. A magyar nyelvbe feltehetőleg egy kfn. 377). Feldkümmel. 198). 273. Fűvészk. 1948: Édeskömény (MagyGyógyn. lat. 351). тмин. kőmézpáfrány 1903: kőméz páprágy (Hoffmann–Wagner 211).’. hortorum). J: ’Anethum graveolens (convar. a méz utótag finnugor eredetű. — Ö: disznó~.’. TESz. J: ’ua. gyökere édes. J: ’ua. ném. A szó a latin és a görög révén terjedt el az európai nyelvekben. J: ’ua. 1783: Bétsi Kömény (NclB. ir. | olasz~ 1948: olaszkömény (MagyGyógyn. — ~gyökér 1948: kőmézgyökér (MagyGyógyn. 1911: kőmiz páprágy (Cserey.’. 351). | olasz~ 1783: OlaÐz-kömény (NclB. 1807: Kőméz (Magy.. kömény’. *kъminъ kerülhetett be. mintára. Römischer Kümmel ’római kömény’. J: ’Cuminum cyminum.: ’Carum. J: ’Polypodium vulgare. | erdei vad ~ 1578: Erdei vad kemény (Melius 49a). ’borsoskömény’ (4.).’.) kömény neve a R.’. 1798: Kf-méz (Veszelszki 355). ’orvosi kocsord’ (3. 347). UEWb. J: ’Cuminum cyminum. A borsoskömény ’borsoskömény’ (4. Kümmel. Fűvészk. Növényszótár 245). J: ’Peucedanum officinale. borsoskömény’. — N. kemínym™g. 128). J: ’ua. J: ’ua. konyha~. J: ’ua.’.: semlinum: kemin (SoprSzj. 349). J: ’ua. f#num ’széna’ kicsinyítő képzős alakja) fordítása. J: ’ua. 1584: Kömeny (Clusius–Beythe 13). J: ’ua. ▌ 6. Italienischer Kümmel ’itáliai kömény’. vö. Fűvészk. 351). valamint a borshoz hasonlóan használták a növényt. közönséges édesgyökerű-páfrány’. ’fűszerkapor’ (6. J: ’ua.: ’Carum carvi. — borsos~ 1998: borsoskömény (Priszter 349). — édes~ 1841: Édes kömény (Barra 163). 2. Ägyptischer Kümmel ’egyiptomi kömény’. 1998: kömény (Priszter 328).’. 430). ném. esetleg egy nyugati szláv R. kimimmag (ÚMTsz. 1583: kömeny (Clusius–Beythe 4: BotTört. | 1807 e.). 198). ▌ 5.. ernyős virágzata. borsoskömény’.kőméz 251 kőmézpáfrány csi~ 1813: Bétsi K[ömény] (Magy. | egyiptomi~ 1998: egyiptomikömény (Priszter 349).’. | konyhakerti ~ 1998: konyhakerti kömény (Priszter 328). 1807 e. kőgyökér.: RMGl. 377).’.). fűszer~. 1998: vadkömény (Priszter 451). névadás alapja.’. | édes~ 1783: Édes Kömény (NclB. J: ’ua. kumil. fűszerkapor’. kúmina. ófn. 2. hogy a növény sziklákon fordul elő. EWUng. | réti ~ 1783: Réti Kömény (NclB. | nagy~ 1948: nagykömény (MagyGyógyn. 351). ném.: Kömény (Julow 257). A növény termése a köményhez hasonlít. J: ’Pimpinella anisum. 1998: édeskömény (Priszter 377). | mezei ~ 1798: Mezei. 1775: Erdei vad-kömény (Csapó 72). gör.. J: ’ua. felhasználása (fűszernövények) hasonló.’. J: ’ua. or. 427). kümin. cuminum.’. A kömény vándorszó. — hasznos ~ 1948: hasznos kömény (MagyGyógyn. szln. ▌ 4. Marzell Polypodium vulgare a. mint a méz. 198).’. J: ’ua. 1775: Bötsi-kömény (Csapó 144). kumin. J: ’ua. kumīn. Steinwurze (Veszelszki 355) ’kőgyökér’ hatására jött létre. A kőméz összetett szó. hogy a növény íze a borshoz hasonló. 1664: Kxmény (Lippay II: 98). — erdei~ 1813: erdei Kömény (Magy. 191). A kömény ’fűszerkömény’ (2. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. 558). 1798: kerti-kömény (Veszelszki 58). 36). hv. . római és olasz jelzők a növény külföldi eredetére utalnak. a kő előtag talán a ném. lat. 1783: Kömény (NclB. J: ’ua.’. J: ’ua. Fœnū [Foenum] porcinum (Melius 49a) (foeniculum < lat. Az egyiptomi. kőméz 1783: Kö-méz (NclB. A orvosi kocsord (3. vö.). ▌ 2. | vad~ 1578: vad keménnec gr. vagy réti-kömény (Veszelszki 133). — bécsi ~ 1595: Bechij Kxmeny (Beythe 78).

páfrány.: fraxinus: keres fa (SchlSzj. kürüč ’ua. al~szőlő körmű l. | virágos ~fa 1841: virágos Kőrisfa (Barra 266). 211). — ~bokor 1193: „Inde ad Keureſ bocor” (TESz.: ’Fraxinus. J: ’Tragopogon pratensis. karacs. J: ’ua. Fűvészk. 75/37). bibircses kőtörőfű’. Escherwurtz ’kőrisgyökér’. (Melius 80a). ném. közönséges falgyom’. kőris(fa)’. | nagyobb ~fa 1798: „A nagyobb Körös-fa’ héja” (Veszelszki 456). hogy a növény levelei a kőris leveleihez hasonlítanak: „A’ levelei a’ Kfrös leveleihez igen közelítenek. nagyezerjófű’. | 1775: ’Saxifraga granulata. J: ’Fraxinus sp. 1807: Kfrisfa (Magy.’. 1590: parietaria: Kô ronto fé (SzikszF.’. || kőrislevelű-csemete 1783: Köris levelü tsemete (NclB. TESz. J: ’ua. || kőrislevelűfű 1807: Kőrislevelű fű (Magy. 212). az előtag magyarázatára l. Fűvészk. — vad~fa 1998: vadkőrisfa (Priszter 378). | 1807: ’Fraxinus. ▌ 6. saxifragus ’követ törő’ < lat. a): RMGl. J: ’Dictamnus albus.: „MaÐfele kq ronto fwet kÿt Saxifragianak hÿnak deakul” (OrvK. 1783: körontó gyökerü-fü (NclB. 1775: Köronto-fü (Csapó 89). J: ’Dictamnus albus. 366). réti bakszakáll’. J: ’ua. flowering ash. vö. 1577 k. a magyarba a tör. — vad~ 1998: vadkőris (Priszter 378). 367). 1775: Körontó-fü (Csapó 215).: RMGl. | ~fa 1395 k. ▌ 2. kevriš vagy küirüč kerülhetett. ném. 261). az utótagra l. 1775: Körontó-fü (Csapó 144). J: ’Parietaria officinalis.’.’. 1583: köris fa (Clusius– Beythe 4a: BotTört. J: ’Filipendula ulmaria. csuv. fraxinella (< lat.. tat. 1577 k. frangere ’törik’) mintájára jött létre. J: ’Fraxinus excelsior. | magas ~fa 1998: magas kőrisfa (Priszter 378). J: 1395 k. az előtagra l. saxum ’kő’. 1775: Kö-rontó-fü (Csapó 229).. J: ’ua. 1783: Kö-rontó fü (NclB.: Fraxinvs: Kerisfa (Herb. J: ’Saxifraga granulata. | virágos ~ 1998: virágos kőris (Priszter 378). J: ’ua. 1998: virágos kőrisfa (Priszter 378).: ’Fraxinus sp. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. az utótagra l.’. 1578: Kx ronto f×nec gr. | hegyi ~fa 1998: hegyi kőrisfa (Priszter 378). nagyezerjófű’. A névadás magyarázata. körfény l. kőrisezerjó 1807: kőris Ezerjó (Magy.). Körös-fa (NclB. bask. közönséges aggófű’. bábakalács~ zekas alkotása. J: ’Physalis alkekengi. a lat. 367). 210). 340). J: ’ua. europÀische Blütenesche. réti legyezőfű’. — veres~ 1798: veres kfrontó-fÍ (Veszelszki 220).: RMGl. qorïčagač ’kőrisfa’. ▌ 5. kőris(fa)’. 1783: Körös-fa levelü-fü (NclB.’. bibircses kőtörőfű’. a’ honnét a’ neve” (Veszelszki 190). ▌ 3. J: ’ua. kő- kőris 1.’).: RMGl. ló~lapu (→ lapu). J: 1807 e. J: ’Fraxinus ornus. 366). kőris(fa)’.’.. A néva- . kőtörőfű’. qoros aγas ’ua.’. kőrislevelűf ű l. — Ö: manna~. 1783: Köris-fa. J: ’ua. A virágos kőris idegen minták alapján jött létre. A kőrisfalevelűfű lat. Fűvészk. J: ’ua.’. Marzell Dictamnus albus a. al~.). | magyarországi ~fa 1841: magyarországi Kőrisfa (Barra 266). göris.kőris 252 risfalevelűf ű. vö. | hegyi ~ 1998: hegyi kőris (Priszter 378). 1578: Kxrxs fa (Melius 25a). 1998: magas kőris (Priszter 378). EWUng. 284/26).’. mannakőris(fa)’.). ló~ szattyú (→ szattyú). Saxifraga (< lat. ▌ 4. A kőris ótörök eredetű. 429). — N. Diószegi–Fa- kőrisfalevelűfű 1775: Körös-fa levelü-fü (Csapó 86). ang. 1405 k. A kőrisezerjó összetett szó. 261). || kőris 1807 e. 129). A kőrontófű a lat. 63). J: ’Senecio vulgaris. J: ’ua. Fűvészk. — büdös ~ 1841: büdös kőrős (Barra 264). kőrisfalevelűfű körmös l.). kőÝricsfárol (ÚMTSz.’. kavçrçś. fraxinus ’kőris’) fordítása. — büdös ~fa 1807: büdös Kfrisfa (Magy. kőrontófű A kőmézpáfrány összetett szó. zsidócseresznye’. 416).’.’. J: 1577 k. | magas ~ 1948: Magas kőris (MagyGyógyn. szamár~fű (→ szamárköröm) kőrontófű 1. ▌ 2. — mezei~ 1841: mezei kőrontófű (Barra 348). J: ’ua. magas kőris(fa)’. kőris(fa)’. 1500 k.’.. || kőrontógyökerűfű 1775: Körontó gyökerü-fü (Csapó 144).’. kavrçś ’ua. mintára jött létre. kőrüs-fa (MTsz. 1783: Körontó-fü (NclB.: Kq rontho fweth kÿt parietarianak hÿnak (OrvK. J: ’ua.: fraxinus: kewres fa (BesztSzj.: Kőris (Julow 266). 31: 380: TESz. J: ’ua. kőméz.: ’Saxifraga sp. 63). 336). 1783: Kö-rontó-fü (NclB. kérisfa (NyK. ezerjófű. 257).

J: ’ua. a zsidócseresznye (4. 430). kánya~. 1783: Köfali Rúta (NclB. A köszvényburján a ném. A bibircses kőtörőfű (2. ang. körömvirág. kőfal. | orvosi ~ 1998: orvosi körömvirág (Priszter 322). 1998: kerti körömvirág (Priszter 322). Rother Steinbruch [brech] (Veszelszki 220) tükörfordítása. — kerti ~ 1948: Kerti körömvirág (MagyGyógyn. mert levelei hasogatottak. A kőruta. a névadás magyarázatára l. 603). hogy ezeket a növényt vesekő szétoszlatására használták. Steinbeere ’kőbogyó’ mintájára jött létre. 1911: kőruta (Cserey. süvöltény~ körtvély l. rontófű. körömvirág 1998: körömvirág (Priszter 322). || köviruta 1525 k. Genaust saxícolus a. a kő előtag valószínűleg a növény R. a növényt köszvény gyógyítására használták. A réti legyezőfű (6. orvosi körömvirág’. Az utótagra l. sziklarepedésekben terem: „Azert hijuiak k× fali Rutanak mert k× falok mellet zokot termenij” (Beythe 121a). ném. sziklás helyeket. J: ’ua. hogy vesekő ellen hasznos:. a köröm ’szaruképződmény az ujjak végén’ előtag a növény valamely részét jellemzi: a sas karmaihoz hasonló lehet pl. 1783: KöÐzvény-fü (NclB. J: ’Calendula officinalis. A kőruta ’Asplenium ceterach’ elnevezés hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre.’. kőruta 1. ſegít rajtok” (Veszelszki 220). szamár~.) vereskőrontófű neve a ném.’. 1745: Kö fal Rutha (Torkos 6). 1798: . pikkelypáfrány’. J: ’Calendula officinalis. orvosi körömvirág’. kőrontógyökerűfű l. A növény kőfalakon. Melius ezt írja a réti bakszakállról (3. bordalap kőszőlő 1841: kőszőllő (Barra 252). J: ’Asplenium ceterach. medve~. A kőszőlő a ném. Marzell Gratiola officinalis a. orvosi csikorgófű’. körömke (MagyGyógyn. a névadás alapjára l. kőtör. ló~. 430). 1595: K× fali Ruta (Beythe 121a). kőrontófű köröm l. borban igyák. a kerti ruta (Ruta graveolens) leveleihez hasonlóak. illóolaj készül belőle). Steinbrech (NclB. vörös áfonya’. varjú~ körömke N.’. holl. disznó~. Genaust Rúta a. Növényszótár 22). esetleg a növény görbe termése: „magvai tsónakos görbék” (Magy. 1903: kő ruta (Hoffmann–Wagner 213). Marzell Asplenium ruta-muraria a. stonerue. 1775: Közvény-fü (Csapó 125). rúta-murária a. feketeszőlő (→ szőlő).: Capillus veneris: Kewÿ Ruta vel Isthenzakala (Ortus: RMGl. a növény sugárvirág része (sárga festék.) tőlevélrózsájának leveleinek hónaljában kis kövecskeszerű sarjhagymák fejlődnek. A népnyelvi körömke a köröm ’szaruképződmény az ujjak végén’ kicsinyítő képzős alakja. ezért azt tartják róla.) orvosi haszna hasonló: „Fövént a’ vesékböl és követskéket a’ Holyagból ki-hajthatni ez Gyümöltsel” (Csapó 215). Gichtkraut fordítása. süvöltény~ (→ süvölténykörte) dás magyarázata. köszvényburján 1841: köszvény burján (Barra 352). és a növény kedveli a köves. „A’ nevét igazán hordozza: mert a’ kf. szakny. 1948: kőruta (Halmai 10). és a’ vese-kf miatt fanyalognak. 1783: Kövi rúta (NclB. A névadás magyarázata.. ha e’ fÍvet borban ffve iſſzák” (Veszelszki 399). J: ’ua. a szőlő magyarázó utótagra l. A körömvirág a Calendula szaknyelvi neve. J: ’Asplenium ruta-muraria. „Emberben termett kö ellen lenni mondatik” (Csapó 144). kövi fodorka’. idegen nyelvi megfelelőkre vö. 322). köszvényfű 1.-i ruta-muraria (< lat mūrus ’fal’) részfordítása.’. a ruta előtagot változatlanul átvették. 491). 128). farkas~. A ruta utótagot azért kapta a növény. J: ’ua. Steinraute részfordítása. burján. macska~. Fűvészk. J: ’Gratiola officinalis. J: ’Vaccinium vitis-idaea. A kőfaliruta a lat. 1775: Köfali ruta (Csapó 231). ▌ 2. Vö. köviruta valószínűleg a ném. kőrutabordalap l. || kőfaliruta 1583: Keu fali ruta Adianthi genus illud. gólya~. steenruit. 367).): „az kxuet ronttya” (Melius 81).körömke 253 köszvényfű körte l. Ö: gólya~ (→ gólyaköröm). és fövény ellen nagy Principalis. 322). Ruta muraria vulgo nuncupatum (Clusius–Beythe: BotTört. hogy „a’ gyökere verhenyeges hoſſzú” (Veszelszki 220) és „A’ kiknek vizelletek tseppeg.. köviruta elnevezéséből került a növénynévbe. 384). Idegen nyelvi megfelelőre vö.

kövirózsa’. tavaszi kankalin’. J: ’Ajuga chamaepitys. N. J: ’Sempervivum tectorum. A köszvényfű ’tavaszi kankalin’ (4. J: ’Primula veris subsp. Gichtkraut tükörfordítása. nadály közökörnyelvf ű l. köszvénymenta. köszvényfű (Péntek–Szabó. kőtör 1807: Kftör (Magy. R. Gichtkraut.) köszvény gyógyítására használták: „Kösvény fájdalmai miatt ſinlödök. J: ’ua. bibircsók a.’. a kalincaínfüvet (1. hogy a növényt szintén köszvény gyógyítására használták. a lat. podagra ’lábköszvény’) fordításával jött létre. veris. vízitorma’. a rózsa utótag magyarázata. 263).) a lat. 1911: Kristóffű (Cserey. Kristóf a pestises betegek védőszentje . crassus ’kövér’) (Csapó 19) fordítása. fr. arra utal. BrunkreſÅ (Melius 107) ’forrás zsázsa’. A köszvényfű és köszvényt gyógyító fű ’podagrafű’ (2. saxum ’kő’.-i podagraria (< lat. a csombormenta magyarázatára l. köszvényf ű ter 493). J: ’Mentha pulegium. Genaust crássus a. A kövérfű a növény R. ném. J: ’ua. 1783: Kövér fü (NclB. bibircsók a. A csombormentával (2. — fali ~ 1998: fali kövirózsa (Priszter 501). A névadás magyarázata. 368).) és a fehér vajvirággal (5. 130). 2. A köszvénymenta a lat. A névadás magyarázata. J: ’Saxifraga. Fűvészk. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. 371). goutwort. J: ’ua. J: ’Saxifraga granulata. kőruta középcsillaghúr l. ▌ 5. 1998: köszvényfű (Priszter 292).. fehér vajvirág’. frangere ’törik’) tükörfordítása. Ember és növényvilág 199). sarjhagymák fejlődnek. és Szt.) is köszvényt gyógyítottak. EWUng. podagrafű’. Christoffelskraut. nagy haſzonnal ihatjak ezen füröl fött vizet” (Csapó 125). ▌ 4. szem’) mintájára jött létre. ▌ 2. szakny. köviruta l. köszvénymenta 1583: kxzuény ménta Pulegium (Clusius–Beythe 7: BotTört. — bibircses ~ 1807: bibirtsós Kftör (Magy. Növényszótár 5). Saxifraga (< lat. J: ’Actaea spicata. Marzell Aegopodium podagraria a. Genaust podagrária a. hogy a növényt a pestis ellenszereként használták. kőtörőfű’. ökörnyelv kres 1664: Kreſt. Brunnenkresse. csombormenta’. 1948: köszvényt gyógyító fű (Halmai 6).’. jichtkruid. kőtörőfű l. 1813: Köszvényfű (Magy. maximum. A bibircses ’daganat’ jelző a lat. A kristóffű a ném.’. Marzell Sempervivum tectorum a. grānum ’mag. Kristofeleskraut tükörfordítása. holl. kőrontóf ű. A köszvényfű a ném. || bibircses ~őfű 1998: bibircses kőtörőfű (Priszköszvényt gyógyító f ű l. 1775: KöÐzvény-menta (Csapó 69).’. hogy a növény felépítése rózsaszerű. kristóffű 1903: kristóffű (Hoffmann– Wagner 110). ném. fekete békabogyó’. 1783: KöÐzvény Menta (NclB. Kres. Fűvészk. Craſſula (< lat. a névadás oka. Fűvészk. Kresse ’zsázsa’ átvétele. 341). 1998: kövirózsa (Priszter 501). J: ’Orobanche alba. Steinrose tükörfordítása. J: ’Rorippa nasturtiumaquaticum. J: ’Aegopodium podagraria. granulata (< lat. J: ’Mentha pulegium. A kres a ném. a növényt köszvény gyógyítására használták. csombormenta’. Gichtkraut tükörfordítása. ▌ 3. lat. a fű magyarázó utótag. 1948: köszvényfű (MagyGyógyn. 386). TESz. | házi ~ 1998: házi kövirózsa (Priszter 501). 377). kén~gyökér kövirózsa 1775: KöviroÐa (Csapó 97). R.. herbe aux goutteux. 1807: Köszvényfű (Magy. hogy a növényen kis bibircsókok. 209). (Lippay II: 26). hogy a tavaszi kankalinnal is gyógyítottak köszvényt. saxifragus ’követ törő’ < lat. avagy ſáſa-f×vet gr. 1783: Kövi ró’sa (NclB. Diószegi–Fazekas alkotása.köszvénymenta 254 kristóffű KöÐzvény-fÍ (Veszelszki 154). csillaghúr középnadályfű l. Fűvészk. bablevelű varjúháj’. kőtör kövérfű 1775: Kövér-fü (Csapó 19).) a ném. vö. A kőtör nemzetségnév. köves l. goutweed. Vö. kalincaínfű’. || köszvényt gyógyító fű 1903: köszvényt gyógyító fű (Hoffmann– Wagner 56). 265). podagrica mentha (Clusius–Beythe 26) fordítása. J: ’Sedum telephinum subsp. Christophskraut. J: ’ua. bibircses kőtörőfű’. A kövirózsa a ném. ang.

kukucsk™ (ÚMTsz. a névadás magyarázata a korai. az utótagra l. 1775: KriÐztus tenyere (Csapó 237). A Krisztus-virág a ném. A kunrépa ’erdei ciklámen’ valaha az Alföldön is elterjedt növény volt. vénuszhaj’. 1813: kún R[épa] (Magy. még csicsiskoma. bokor alatt ~ (→ bokor alatt kucorgó) Krisztus-virág 1903: Krisztus-virág (Hoffmann–Wagner 112). Vö. A krisztuskeze. ▌ 2. J: ’Portulaca oleracea. hogy a növény Krisztus napján. A névadásra hatással lehetett a kunok paréja ’kövér porcsin’ elnevezés is. (Veszelszki 185). N. kukucskál a. Palma Chriſti (Melius 82a) mintájára jött létre. kukucskál a. 256). csuklyafű kukojsza l. ÚMTsz. Marzell Helleborus niger a. Christblume tükörfordítása. Schlüsselblumen tükörfordítása. Szent Péter kulcsa. A névadás alapja.) talán a bizonytalan eredetű kukucskál családjába tartozik. A kulcsvirág a ném. Krisztus-pálma 1841: kristus pálma (Barra 390).Krisztus-pálma 255 kutyabenge volt. karácsonygyökér. Fűvészk. Fűvészk. karácsony táján már virágzik. erdei ciklámen’. kokojsza kunok paréja 1578: Kunoc paréya (Melius 33a). 425).). Krisztuspálma. J: 1540 k. hogy a leveleken 5 nagyobb.). || krisztuskeze 1578: Chriſt’ keze (Melius 82a). EWUng. ném. kukicska a. újra emlékeztető karéj látható. mohos források oldalán fordul elő.: Capillvs Veneris: kwtfw et kele fw (Herb. konkoly kunkorgó l. 1948: Krisztus virág (Halmai 38). Melius alkotásai (Melius 82a).). Palma Chriſti (Melius 82a) tükörfordítása. kutyabenge 1807: kutya Benge (Magy. kunrépa. bokor alatt ~ kukerc l. A névadás magyarázata. a névadás magyarázata nyilván az. Idegen nyelvi megfelelőkre vö. fekete hunyor’. kucorgó l. kút l. 147. Melius 381. 2. N. Marzell Actaea spicata a. A Krisztus-pálma a lat. isten~.). pl. krisztustenyere és istentenyere a lat. héja~mácsonya kukucska 1.. kukukvirág l. A kunok paréja Melius elnevezése. héja~. J: ’Primula veris subsp. palma Christi ’Krisztus pálma mag’. kövér porcsin’.) valószínűleg hasonló szemléleten alapul. J: ’Helleborus niger. J: ’ua. J: ’Cyclamen purpurascens. || istentenyere 1813: I[sten] tenyere (Magy. fehér akác’. késő ősszel pedig csak nagy rózsaszín virág fejlődik. TESz. Vö. őszi kikerics’. 374). krisztustenyere. Marzell Colchicum autumnale [8] a. Szent Péter ~ krisztustenyere 1578: Chriſtus tenyere (Melius 82a). J: ’Ricinus communis. kulcsvirág 1948: kulcsvirág (MagyGyógyn. 1783: Kriſtus tenyere (NclB. ricinus’. a kút ’forrás’ előtag magyarázata talán az. Vö. a kunok sütötték és fogyasztották gumóit. a névadás magyarázatára l. hogy a kunok salátaként fogyasztották a növényt. a lat. kökörcsin kuklásfű l. vö. közönséges kutyabenge’. J: ’Ricinus communis. Vö. Christmas-flower. régi. A kukucska ’fehér akác’ (2. 209). 1903: Krisztus pálma (Hoffmann–Wagner 197). hogy a növény gumóiból kora tavasszal csak levelek kútfű 1540 k. A répa utótagra l. kulcsvirág (ÚMTsz. kukucska (MagyGyógyn. Szabó. kutyabenge (SzegSz. palma ’tenyér. 385). 178). tavaszi kankalin’. kéz’ elemet a pálma növénynévvel helyettesítették. A kútfű egyedi adat. kukucskálnak ki. J: ’ua. J: ’Frangula alnus. kakukkvirág kulcsa l. — N. A névadás magyarázata. disznórépa. c): RMGl.’. kunkoj l. A népnyelvi kukucska ’őszi kikerics’ (1.’.). kukicska (ÚMTsz. bizonyos fajta páfrány | Adiantum capillus-veneris. ang. ang. J: ’Robinia pseudacacia.. paraj. Fűvészk. J: ’Colchicum autumnale. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Christuspalme ’Krisztuspálma’. illatos virágfejlődés lehet.: ’bizonyos fajta gyógynövény. ricinus’. 2. kunrépa 1798: Kún-répának gr. — közönséges ~ 1998: közönséges kutyaben- . veris. hogy a növény nedves helyeken. ötujjúfű. — N.

nagy útifű’. R. hound’s berry ’kutyabogyó’. kutyaborostyán (ÚMTSz. 296).’. fekete csucsor’. közönséges csillagpázsit’. az utótag magyarázatára l. J: ’Sorbus aucuparia. ÚMTsz. kutyadöglesztőfű N. Hundsblume ’kutyavirág’ hatására alakult ki. kutyapázsit 1824: kutyapázsit (MNy. J: ’ua.). kapcsos korpafű’. vad – v. az előtagra l. — N. közönséges kutyabenge’. 50). idegen nyelvi megfelelőkre vö. ebkapor.’. 1798: Piros kutya-tseresnye (Veszelszki 416). J: ’Adonis aestivalis. vö. A kutyakapor ’büdös pipitér’ (1. kutyafa. törékeny. Hundsbaum tükörfordítása. J: 1798: ’Solanum nigrum. A kutyapázsit feltehetőleg ’közönséges tarackbúza. kutyapázsit (MagyGyógyn. ill. ang. J: ’Cynoglossum officinale. ▌ 2. kutyacseresznye 1.). kutyafa (SzegSz. J: ’Plantago major. mérgező bogyótermése. ném. Fűvészk.).) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. A kutyakapor ’nyári hérics’ magyarázata. A kutyafa a ném. | 1813: ’Solanum nigrum. gerézdes . Marzell Colchicum autumnale a. ÚMTsz. A kutyabenge összetett szó. a nevek a termések ’zelnicemeggy’ (1. J: ’Frangula alnus. azt. 1813: Kutyabogyó (Magy. — N. hogy mérgező. kutyalánc (MagyGyógyn. J: ’ua. kutyaborostyán (Péntek–Szabó. ha szétmorzsoljuk: „Azt hiszik.). kutyafa 1754: kutja fa (Nyr. 38). Ember és növényvilág 227). hogy a növény illata büdös. Ember és növényvilág 198.) jelentéktelenségére utal. kutyabogyó 1798: Kutya-bogyó (Veszelszki 414). kutya bojó (ÚMTsz. ’madárberkenye’ (2. hondjeshout. kutyanyelvűfű 1. ▌ 2. 125: 428). — ~fa 1783: Kutya TsereÐznye-fa (NclB. 419). borostyán. dogwood. A névadás magyarázata. ang. farkasbors. nyári hérics’.’. 1807: kutya –v.kutyabogyó 256 kutyapázsit ge (Priszter 378). J: ’Lycopodium clavatum. — piros ~ 1783: Piros Kutya tsereÐznye (NclB. 1783: Kutya Kapor (NclB. Gramen caninum (NclB. zelnicemeggy’. 2. 374). ▌ 2. neve frangula (< frangere ’törni’). Az elnevezés szemléleti alapja a növény alacsony. J: ’Prunus padus. farkashárs’. Gürtelkraut (Veszelszki 317) fordítása. Péntek–Szabó. a levelek állatnyelvhez hasonlítanak. 377). 1903: kutyanyelvű fű (Hoffmann–Wagner 31). 1807: Kutyafa (Magy. kutyakapor (Péntek–Szabó.) az ebnyelv mintájára jött létre.). kutyabogyó. Elymus repens’ a lat. benge. A kutyanyelvűfű ’nagy útifű’ (2. 2. farkashárs). 7: 679).Tseresznye (Magy. J: ’ua. az utótagra l. 1758: kutyafa (SzT. kutyaborostyán N. — N. Fűvészk. Diószegi–Fazekas alkotása. a növény R. kutyalánc 1908: kutyalánc (Zelenyák 91). a kutya előtag a növény mérgező voltára utal (hasonlóan a növény farkas előtagú nevei is: farkasboroszlán. fekete csucsor | Solanum. kutyakapor 1. holl. J: ’Daphne mezereum. . A kutyabogyó a német Hundsbeere tükörfordítása. piros termése. csucsor’. 178). A kutyacseresznye a ném. 281). 328) (< lat. J: ’Cynodon dactylon. kutyadöglesztőfű (MagyGyógyn. 45). közönséges ebnyelvűfű’. gramen ’fű. kutyanyelvűfű (MagyGyógyn. földön szétfutó jellege. A kutyalánc a ném. Ember és növényvilág 198). Marzell Daphne mezereum a. A kutyaborostyán összetett szó. büdös pipitér’. A névadás alapja a növény értéktelen. Hundsbeere ’kutyabogyó’. N. Fűvészk. 373). idegen nyelvi megfelelőre vö. hogy jégeső után büdös tőle a határ” (Péntek–Szabó. madárberkenye’. 79: 116–121). őszi kikerics’. gyep. 393). N. J: ’Anthemis cotula. A kutyadöglesztőfű a ném. hogy a fa hitvány. 1813: kutya Ts[eresznye] (Magy. a név a növény haszontalanságát jelzi. 1798: kutya-kapor (Veszelszki 155). A kutyanyelvűfű ’közönséges ebnyelvűfű’ (1. a cseresznye utótag magyarázata a növények kerek.) magyarázatára l. Marzell Frangula alnus a.. — N. Ember és növényvilág 198. lat. J: ’Colchicum autumnale. Fűvészk. Hunds-Elſebeere részfordítása. Idegen nyelvi megfelelőre vö.

375). a kutya előtag a növény értéktelenségét. A tavaszi hérics (2. J: ’ua. . A növénynek egyéb tájnyelvi elnevezése is kialakult a kutya állatnévvel.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. 328) (< lat. J: ’Chelidonium majus. rosa ’rózsa’. kutyabogyó. A kutya előtagra a növény egyéb kutya előtagú nevei (vö. kynós ’kutya’. tejesfű.). Hunds-Petersilie tükörfordítása. J: ’Taraxacum officinale. pázsit’.. ebagyar). mérgező bogyótermése: „mírges a bogyója” (Nyr. de nem zárható ki a lat.) kutyarózsa neve hasonlóság alapján jött létre. ha leszakítják.kutyaperje 257 kutyatej pázsit’. ký#n. ill. J: ’ua. Vö. Hundrose.’. kutyaszőlő 1834: kutyaszőlő (Kassai 3: 220). nyelv hatása sem.’. A kutyarózsa a késő lat. gramen ’fű. 104). 349). TESz. kutyatej — ~fű 1761: A’ Kutya Tej f×nek a’ txvit” (TESz. Hundspeterlein (NclB. ang. MNövSz. J: ’Euphorbia lathyris. — sárga~ N. perje. J: ’ua. kutyarózsa (Péntek–Szabó.) és ’vérehulló fecskefű’ (3. kutyatej’. A kutyatej a német Hundsmilch tükörfordítása. N. kutyaperje 1783: Kutya-perje (NclB. kutyapetrezselyem 1783: Kutya Petre’selyem (NclB. kutyatej (MagyGyógyn. farkaskutyatej’. J: 1798: ’Euphorbia sp. gen. ký#n. J: ’Euphorbia sp. és később tapadhatott hozzá a ’szőlő’ jelentés. J: ’Rosa canina. pitypang’. gyepűrózsa’. „A’ petrezselyemtől és turbojától alól fényes levele külömbözteti” (Magy. lat. gen. kutyatej | Euphorbia cyparissias. szakny. hasindító kutyatej’. Gramen caninum (NclB. ném. szőlő a. dog-rose. Péntek–Szabó. keserű tejnedvet tartalmaznak. N. 1998: kutyatej (Priszter 372). — N. 1783: Eb ró’sa (NclB. ebzeller. 1998: kutyarózsa (Priszter 483). a virágok a gyepűrózsa virágjára emlékeztetnek. lat. vö. || kutyatej 1798: Kutya-tej (Veszelszki 211).-i cynapium (< gör. ▌ 2. J: ’ua. lat. TESz. lat. Ember és növényvilág 218). a lat. canis ’kutya’) fordítása. Nyr. A kutyatej ’pitypang’ (2.. hogy a növény tejnedvet tartalmaz. 125: 424.. rosa canina (< lat. gen. J: ’ua. ezek a növények szintén fehér..’. odóntos ’fog’) is hatással lehetett. A szőlő utótag csuvasos jellegű ótör. 328). kutyatej’. 1: 571. | 1998: ’Euphorbia. N. kynós ’kutya’. 1: 860. tavaszi hérics’. a tej utótag magyarázata. 1791: Kutya Petre’elyem (Lumnitzer 116). J: ’Adonis vernalis. vérehulló fecskefű’. kutyaszőlő (SzlavSz. | keresztes ~ 1998: keresztes kutyatej (Priszter 373). Ember és növényvilág 198). J: ’Aethusa cynapium.’. 1798: Kutya-perje (Veszelszki 240). — Ö: eb~. Fűvészk. a névadás magyarázatára l. ebgyógyítópázsit. kutyarózsa 1. A névadás alapja a növény haszontalan. A kutyaperje valószínűleg a lat. jövevényszavunk. canénus ’kutya-’ melléknév. mindkét növény szárából nedv folyik. kutyatej (Csapody–Priszter. fekete csucsor’. 1948: kutyaperje (MagyGyógyn. kutyaszöllö (ÚMTsz. Idegen nyelvi megfelelőre vö. Marzell Solanum nigrum a. 86: 441). veszedelmesen hasonlít a petrezselyemre” (Európa vadvirágai 176). odoús. Hundswein tükörfordítása. a névadás alapja hasonlóság: a növények fűfélék. A kutyapetrezselyem valószínűleg a ném. 114). | kerti ~ 1841: kerti kutyatéj (Barra 389). vö. — hasindító ~ 1998: hasindító kutyatej (Priszter 373). SzegSz. a kutya előtag a növény mérgező voltára utal. apium ’petrezselyem’). Vö. J: ’Elymus repens. eredetileg valamilyen bogyótermést jelölhetett. Az utótagra l. Marzell Aethusa cynapium a.. Ember és növényvilág 218). canis ’kutya’) fordítása. közönséges tarackbúza’. canénus ’kutya-’ melléknév. sárgakutyatej (Péntek–Szabó. farkas-~. 2: 126. A főként nyelvjárási alakváltozatokban meglévő l > ll (szöllő) kettős mássalhangzó hangzóközi geminálódás eredménye. Genaust canínus a. kutyatéÇ (Péntek–Szabó. 1903: kutya petrezselyem (Hoffmann–Wagner 57). A levelek formája a névadás motívuma: „Főként a levele. 1841: kutyaszőlő (Barra 331). SzamSz. canis ’kutya’) tükörfordítása. ▌ 3. Cynodon (< gör. kutyaté. ▌ 2. J: ’Solanum nigrum. || ebrózsa 1578: EbroſÅa (Melius 23a). Ember és növényvilág). gyep. 198). lat.). 44). ádáz’. hitványságát jelzi. | keresztlevelű ~ 1841: keresztlevelü kutyatéj (Barra 389). A kutyaszőlő a ném. 349). Genaust cynápium a.’.

hogy a növény magháza ebfejhez hasonló.kutyatök 258 kutyócska kutyatök N. kükiny l. a névadás magyarázata. Fűvészk. Hundskürbis tükörfordítása. cucurbita canina. kerti oroszlánszáj’. J: ’Prunus padus. 51: 15. J: ’Misopates orontium. A kutyatök a ném. 16. vetési oroszlánszáj’. Idegen nyelvi megfelelőre vö. kutyatök (Nyr. valószínűleg a kutyacseresznye mintájára jött létre. az utótagra l. zelnicemeggy’. A kutyócska ~ kutyóka a kutya főnév -cska ~ -ka kicsinyítő képzős alakja. Nyr. kutyócska 1903: kutyócska (Hoffmann– Wagner 127). kökörcsin kükin. 23: 423). Nyr. J: ’Bryonia alba. 2. kutyócska kükény l. kutyóka l. || kutyóka 1903: kutyóka (Hoffmann–Wagner 128).. lat. ebfejűfű. J: ’Antirrhinum majus. Marzell Bryonia a. büdös gönye’. zelnicefa. Vö. kökény kükerc l. kökény . kutyazelnice 1813: kutya Zelnitze (Magy. 394). A kutyazelnice összetett szó. 31: 139.

éjjeli~ lámpavirág N..: Laboda (Julow 256). vasfű’. 1798: Büdös laboda (Veszelszki 82). 257). lajtorja tüsök (MagyGyógyn. A lámpavirág népi név. galamb~. A lábmosófű magyar alkotás.’. лебедá. tajtékzófű.: bleta: laboda (BesztSzj. hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. laboda 1. varjú~ lábmosófű 1577 k. Csapody–Priszter. ▌ 2. a fű magyarázó utótag. 1395 k. szlk. farkas~. EWUng. csóka~. a növény a népmesék minden lakatot nyitó füve. J: ’Chenopodium vulvaria. vörös libatop’. lámpavirág (Csapody– Priszter. J: ’Chenopodium rubrum. N. harang~. büdös libatop’. 324). hogy a növény őszszel elszárad. lakatfű (MagyGyógyn. 223. béka~.: lab moſo fweth gr. MNövSz.. lakat a. A lajtorjatüske népi név. — N. tyúk~. J: 1395 k. Fűvészk. A tajtékzó jelzőre l. J: ’ua. az ófrancia eredetű lakat ’levehető függő zár’ és a fű összetétele. holló~. 1775: Láb-mosó-fü (Csapó 245). 405/12–13). libatop’. majd 1807-től elsősorban a Chenopodium-félék elnevezése különféle megkülönböztető jelzőkkel: a büdös jelző a növény átható szagára. A lakatfű népi név. 2.) népi név.: ’különféle nagy levelű növények neve. 1590: Hemerocalles: Labmoso fé (SzikszF. 182).). lúd~. loboda. 377). J: ’Taraxacum officinale. 1807: büdös Laboda (Magy. hogy a növény gyökerét szappanként használták. or. TESz. spenót. 1807: ’Chenopodium. gömb alakú föld feletti száraz kóróját a szél sodorja a mezőkön. TESz. lakatfű N. a lámpa ’világítótest’ és a fű összetétele. J: ’Saponaria officinalis. bárány~virág (→ bárányvirág).: TESz. daru~. 115). labogya.).). a vörös a növény vöröses szárára és levelére utal. лoбoдá ’ua. liba~. EWUng. A laboda szláv jövevényszó. lobòda ’Atriplex’. kakas~. — büdös ~ 1783: Büdös Laboda (NclB. J: ’Eryngium campestre. Fűvészk. labogya l. vö még tüskefa. galamb~gólyaorr. лóбода ’libatop’. szb-hv. lobodo (CsángSz. 345). has~fű lajtorjatüske N.’ (TESz. 115). gólya~. szappanfű’. MNövSz. lámpa l. lator koldus ~a sebesítő f ű. (OrvK. N. loboda (ÚMTsz. J: ’Verbena officinalis. ugyanezen a szemléleten alapul a növény ördögszekér elnevezése. mezei iringó’. borjú~fű. lakat a. a német eredetű lajtorja ’létraszerű szekéroldal’ és a tüske ’tüskés növény’ összetétele. 377). nagy bojtorján’. a láb ’végtag’ és a mos -ó folyamatos melléknévi igenévképzős származékának az összetétele. ▌ 3. J: ’Arctium lappa. vö. 1807 e. szarka~.L láb l.. A laboda ’bojtorján’ (2. a növénynek is nagy levelei vannak. pitypang’. — vörös~ 1813: veres L[aboda] (Magy. laboda (MagyGyógyn. | 1807 e. bojtorján elnevezése’. A névadás magyarázata. A laboda eredetileg ’különféle nagy levelű növény’ jelentésű. — tajtékzó ~ 1578: Taytékozo láb moſo f× (Melius 54). A névadás magyarázata. oroszlán~. elsősorban a libatop. laboda lágyító l. blg. a névadás magyará- . 2. réteken át.: RMGl. A név valószínűleg a tálmosófű növénynévvel párhuzamosan alakult ki. 2: 702).

békaboglárka’. nagy bojtorján’. J: ’ua.: RMGl. kutya~ lapu 1.’.’. ▌ 8. Melius 438. J: ’ua. az az. 416). 448). borda~ lapi l.’. 1807: keserű Lapu (Magy. kis bojtorján’. 416). és ſzárítók. lángosfű — égető ~ 1578: Égetx langas f× (Melius 175). mostoha lapu (SzikszF. J: ’ua. Fűvészk. kÿth Teÿes lapunak is hÿnak (OrvK. J: ’ua. 592/5). A lampionnövény a zsidócseresznye hivatalos magyar elnevezése. vag. 455). Égetx langas f×” (Melius 175). 377).: lappa: lapow (BesztSzj. hólyagszerű. hogy a növény csípős: „mindnyájan a’ nedves helyeken ſzeretnek tanyázni. (Csapó 190). idegen nyelvi példák mintájára jött létre. nádralapu lánc l. 1783: Marti Lapu (NclB. a’ mint a’ Magyar neveik-is ezt bizonyítják: Égetf Bolgár-virág. 1798: édes lápú (Veszelszki 87). | fehérhátú~ 1775: Fehérhátulapunak gr. piros csészék veszik körül. J: ’Ranunculus flammula. takácsmácsonya + erdei mácsonya’. 448). máriatövis’. brusztujlapu. vngula caballina: Edes lapu. 2.’.’. 609/21). MNövSz. Fűvészk. nagy Lapunac gr. — nagy édes~ 1783: Nagy édes Lapu (NclB. J: ’ua. és mindnyájan tsipfsek. J: ’Silybum marianum. | apró bojtorjános~ 1798: Apró bojtorjános lapú (Veszelszki 88). 1590: Lappa maior: Szeles lapu (SzikszF. J: ’ua. | tövises~ 1590: Lappa minor: Tôuisses vagy apro lapu (SzikszF. 127). lampionnövény 1966: lámpionnövény (Csapody–Priszter. ▌ 2.’. Boldogasszony tenyere’. J: ’ua. || lángosfű 1813: Lángosfű (Magy. bölénylapu (→ bölény). (Melius 11a). J: ’Arctium sp. | marti~ 1775: Marti-lapu (Csapó 164).’. | keserű~ 1577 k. 448). 448).: lappa: lapho (SchlSzj. széles L[apu] (Magy. 288/8). | tövises~ 1775: TöviÐÐes Lapu (Csapó 35).: „Bodogh aÅÅonÿ tenerenek. 1578: Keſer× Lapu (Melius 40a). 378). | szomjúhozó~ 1775: Szomjúhozó Lapu (Csapó 35). J: ’Petasites hybridus.’. | keserű széles~ 1813: keserű. Laternenpflanze.lampionnövény 260 lapu zata a lámpához hasonló bóbitás kaszattermésekből álló gömbszerű termés. ang.’. Szabó. ▌ 3.: RMGl. lanternplant.’. J: ’ua.’. 1998: lampionnövény (Priszter 454). zsidócseresznye’. J: ’ua.’. amelyek lámpásokhoz hasonlítanak.: RMGl. 416). 1096). 1775: Égetö lángas-fü (Csapó 34). — apró~ 1590: Lappa minor: Tôuisses vagy apro lapu (SzikszF. J: ’ua.-i flammula ’égető’ felhasználásával alkotta: „Flamula. bojtorján’. J: ’ua. J: ’Tussilago farfara. árva~haj lap l. ném. ▌ 7. hogy a növényen a bogyókat felfúvódott.’.’.’. lány l. | keserű~ . J: ’ua. | keserű nagy~ 1798: keserÍ nagy lapú (Veszelszki 87). | nagy~ 1578: Nagy Lapu (Melius 40a). — fehér kerti~ 1578: Feiér kerti lapu (Melius 46a). — fehér tövises~ 1577 k. J: ’Carlina acaulis. | lókörmű~ 1775: Ló-körmülapu (Csapó 164). Az égető lángosfű Melius alkotása. szakny. ▌ 5. a lat. J: ’Arctium minus. ▌ 4. égetfk.’. 1775: Nagy lapu (Csapó 151). 448). — tejes~ 1577 k. szártalan bábakalács’. gyermek~f ű. — édes~ 1590: Tussilago. J: ’Arctium lappa.’. J: ’ua. | sima~ 1585: „tussilago: Zamar lapu sima lapu zamar kxrxm