Drabik_Janos_-_Tudatmodositas_az_agy_megeroszakolasa.pdf

Drábik János

Tudatmódosítás, az agy megerőszakolása
Előszó
A tudatmódosítás szupertitkos technológiája ma már rutinszerűen alkalmazott módszer, amely lehetővé teszi az emberek tömeges fizikai és lelki manipulációját, a társadalom jelentős részének a láthatatlan ellenőrzését. Az agykontroll kifejezés, különösen az a jelentésváltozata, amely Magyarországon meghonosodott (a José Silva-féle relaxációs technika révén), nem fejezi ki azt, amiről ez a könyv szól. Dr. Domján László, aki olvasta a tudatmódosításról és az agy erőszakos befolyásolásáról szóló tanulmányt a Leleplező című könyvújság 2003. évi 4-es számában, a következőket írta a lap szerkesztőségébe: "Érdeklődéssel olvastam a lap legutóbbi számában Dr. Drábik János 'Az agy feletti uralom megdöbbentő új világrendje' című cikkét. Abban számtalanszor előfordul az agykontroll szó, ám agymosás értelemben. Mivel Magyarországon az agykontroll szó összefonódott a Silvaféle stresszkezelő és elmefejlesztő módszerrel, ezért tisztelettel jelzem a kedves olvasóknak, hogy a cikkben említett döbbenetes agymosásnak semmi köze az általam is tanított Silvamódszerhez. A Silva-féle agykontroll egy etikus és tudományosan megalapozott módszer, elménk hatékonyabb használatához, problémáink eredményesebb megoldásához. Hatásáról sokat elárul, hogy fölmérésünk szerint a tanfolyam hallgatói a kurzust követően átlagosan 55,1%-kal ritkábban betegszenek meg és gyógyszerfogyasztásuk 62%-kal csökken. Valójában az ön-agykontroll szó lenne erre a módszerre a legpontosabb megjelölés. Ha ez nem lenne igen esetlen szó, hiszen a Silva-féle agykontroll valójában önkontrollra tanít." Az agykontroll másik egyoldalú értelmezése az, amikor a propaganda-agymosást, vagyis csak az információkontrollt értik alatta. Kétségtelen, hogy a tömegtájékoztatási eszközökkel iparszerűen lehet megszűrni, elhallgatni vagy megváltoztatni az információt és befolyásolni a közgondolkodást. A propaganda-agymosás mellett létezik a nem átvitt értelemben használt agykontrol. Már rendelkezésre állnak az emberi agyműködés befolyásolásának olyan korábban ismeretlen - eszközei és technológiái, amelyek révén lehetővé vált az abszolút agykontroll, amely a társadalom totális ellenőrzésének az egyik leghatékonyabb eszközévé vált. Miért tud erről oly keveset a széles közvélemény? A legfejlettebb nyugati országok lakói még ma is úgy tekintenek önmagukra, mint a demokratikus világ szabad polgáraira. Eme öntudatos polgárok, akik joggal büszkék emberi jogaikra és politikai szabadságjogaikra, vajon miért tűrik, hogy az általuk választott és nekik felelős kormányok, elzárják előlük az abszolút agykontrollra vonatkozó információkat? Ez a hallgatásba burkolózás teszi lehetővé annak a titkos ellenőrzési-rendszernek a működtetését, amely ellen teljesen védtelenek. Ha magyarázatot kérnek erre a mindent átható titkolódzásra, akkor az illetékesek mindig a nemzetbiztonság érdekeire hivatkoznak.

1

A propaganda-agymosás - az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatás információs kontrollja - tehát csak a tudatbefolyásolás egyik változata. Az agymosás másik változata, amit a kínai kommunisták "gondolatreform"-nak neveztek. A koreai háború idején került a közvélemény figyelmének a központjába, és a legtöbb ember számára bizonyos személyek emlékezetének a kitörlését jelentette. A gyakorlatban alkalmazott agymosási technikák részben megegyeznek, részben pedig igen hasonlóak a traumával okozott magatartásmódosítás technikáihoz. Az elmúlt 150 évben reneszánsza van az okkultizmusnak, a legkülönbözőbb "fekete művészeteknek", a sátánizmusban és a Lucifer-kultuszban megjelenő pogány rítusoknak. Ezek az alkotmányosan védett álvallások "vallásként" kínálják a gyanútlanoknak mérgezett szellemi termékeiket. A legsötétebb praktikákat folytatják - többek között az agykontroll eszközeivel - a vallásos tevékenység álcája alatt. Az okkultizmus szó a természetfölötti, titokzatos erőkkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot, a bennük való hitet jelöli. Közéjük sorolható többek között az asztrológia, a mágia és a spiritizmus is. Olyan titkos tudásra vonatkozó monopóliumról van szó, amely hatalmat jelent ismerői számára. 1971-ben az Egyesült Államok kormánya az információ szabadságáról szóló törvény nyomán számos - korábban titkos - dokumentumot hozott nyilvánosságra. Köztük volt az a Kongresszusnak szóló jelentés, amely szerint a Hírszerző Szolgálatot, a CIA-ét, kezdettől komolyan érdekelte, hogy a "Fekete Művészetek" gyakorlóira milyen klinikailag kimutatható hatást tettek az okkult vallási praktikák? Különösen érdekelte a CIA-t az, hogy bizonyos okkult rituálék mennyire fokozták a résztvevők szuggesztibilitását? Tudnunk kell azonban, hogy e rituálék némelyike vér- és emberáldozatot is magában foglalt. A rendkívül nagy léptekben fejlődő bihéviorizmus (behaviourizmus), azaz a lelki és szellemi jelenségeket inger és reakció viszonyára visszavezető, és ezért csak a viselkedés tanulmányozását célravezetőnek tekintő lélektani irányzat szerint a szuggesztibilitás ellenőrzése az emberi agy kívülről történő befolyásolásának az alapvető tényezője. Azonban a tudat irányíthatóvá és fogékonnyá tétele a magatartás megváltoztatása céljából, komoly emberjogi kérdéseket vet fel. Az alkotmányok feladatuknak tekintik az emberi jogok, és a politikai szabadságjogok védelmét. Ez egyben azt is jelenti, hogy védelmezniük kellene minden egyes embert az agykontroll nyílt és rejtett alkalmazásától. A reklámipar az úgynevezett puha agykontrollt használja. Nemzetbiztonsági és politikai okokból azonban főleg a kemény agykontrollt használják, amely tartalmazza a vegyszerekkel, drogokkal, az elektronikus eszközökkel, az elektrosokkal, a traumaokozással, és a hipnózis legváltozatosabb formáival való tudat-és magatartásbefolyásolást. Mindez nem csak jogi, emberi jogi, de egészségügyi kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok alkotmánya szavatolja a vallás- és szólásszabadságot. Nincsenek azonban olyan törvények, amelyek például védenék a polgárokat a destruktív kultuszok és más szervezetek traumával okozott agykontrolljával szemben. Mivel magához az államhoz tartozó intézmények (FBI, CIA, NASA, NSA, US Army, Navy stb.) is alkalmazzák az agykontrollt, ezért rendkívül nagy a bizonytalanság abban, hogy mi az, ami még alkotmányos, legitim, és mi az, ami már jogellenes, sőt bűncselekmény? A kormányzat szolgálatában álló jogi szakértők a legkülönbözőbb jogi kiskapukat kihasználásával igyekeznek igazolni e kemény agykontrolltechnikák alkalmazásának a jogszerűségét. Az agykontroll kemény formáival szembeni védekezésnek elsősorban nem jogi akadálya van, hiszen minden civilizált társadalomban léteznek olyan törvények, amelyek így vagy úgy

2

védelemben részesítik azokat, akiken hozzájárulásuk nélkül alkalmazzák a tudatmódosítás technikáit. A valódi nehézséget az jelenti, hogy ezeket a jogszabályokat nem lehet érvényesíteni. Amikor már jelentkeznek a sértettek, rendelkezésre állnak a bizonyítékok, és meg vannak az elkövetők is, a jogi eljárások szinte kivétel nélkül elakadnak. A jogalkalmazó szervek közlik: az eljárás nem lehetséges, mert "nemzetbiztonsági érdeket sért". A jogállam felmondja a szolgálatot. Senki nem tudja megmondani, hogy miért sért nemzetbiztonsági érdeket, ha gátat vetnek annak, hogy állami szervek közpénzekből kísérletezgessenek a gyanútlan állampolgárokkal. A nemzetbiztonság fogalmát pontosan meg kellene határozni, mert a kormányzatok ma túl tágan értelmezik és a legkülönbözőbb területeken használják a számonkérés alóli kibúváshoz. Ennek a visszaszorítására a legmagasabb követelményeket kellene alkalmazni az emberi jogok, így a szólás, sajtó, és gyülekezési szabadság, valamint az egyén önrendelkezéshez való jogának a védelme érdekében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy minden embernek joga van a saját tudatműködése kizárólagos ellenőrzéséhez. Minden egyes ember elidegeníthetetlen joga, hogy rendelkezhessék a testével, az idegrendszerével, a tudatával. Ahogy védelem illeti a testi és a nemi erőszakkal szemben, ugyanúgy védelem jár neki akkor is, ha az agyműködését erőszakolják meg. E könyv megírására a Cathy O'Brien és Mark Phillips dokumentum-kötete nyomán kezdett kutatásaim késztettek. A könyv borítóján ez olvasható: "A 'TRANCE Formation of America' (A cím kettős-jelentésű: az egyik értelmezés: Transzállapot - Amerika formálódása; a másik fordítás: Amerika-átalakulása; D. J.) a kormányzat egyik agykontroll áldozatának a dokumentált önéletrajza. Cathy O'Brien a Központi Hírszerző Szolgálat MK Ultra Projekt Monarch agykontroll programjának az egyetlen felépült és a nyilvánosság elé lépett áldozata. A CIA-nak, a virginiai Langley-ben lévő központjánál mélyen be van vésve a fehér kőfalba egy idézet a Bibliából, Szent János könyvéből: '... és az igazság szabaddá tesz téged'. Ez a bibliai kijelentés, mint az ügynökség maga is, teljesen valóságos. Az épület, amelynek a falára be van vésve, otthont ad a lélektani hadviselés elősegítésére a világ legsikeresebb hazugsággyártójának. A 'Cég' nyersanyagnak használja az igazságot és technológiát az Ön és Amerika szövetségesei kontrolljához szükséges 'tiszta' hazugságok előállításához. A 'TRANCE Formation of America' oldalain megismerkedhet az igaz tényekkel." Miután elolvastam O'Brien és Phillips könyvét, erősen kételkedtem a szerzők állításaiban. A háttérhatalom kutatása során azonban olyan szkeptikus lettem, hogy ma már a saját szkepticizmusomban is kételkedem. Elhatároztam, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel leellenőrzöm a szerzőket és saját kételyeimet. Újabb és újabb könyveket kellett elolvasnom, köztük szakkönyveket is. Ennek kapcsán megismerkedhettem - többek között - a Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás Balázs szerkesztésében az Osiris Kiadó gondozásában 2003-ban megjelent: "Kognitív idegtudomány" című szakkönyvvel. Ezen túlmenően az Internet révén is mintegy 1500 oldalnyi anyagot néztem át, nemcsak elektronikusan, hanem kinyomtatva is. Külön erőfeszítést tettem arra, hogy megtaláljam Cathy O'Brien és Mark Phillips könyvének a hivatalos elutasítását és cáfolatát. Az erről fellelhető szegényes anyag arra késztetett, hogy maguknak a szerzőknek is feltegyem kérdéseimet, és tőlük tudjam meg, hogy az érintett hivatalos személyek és intézmények milyen módon vonták kétségbe a könyvükben leírt tényállításokat, és miként védekeztek ellene a rendelkezésükre álló jogi eszközökkel. 2003. június 20-án a következő válasz érkezett a szerzőktől:

3

"Köszöntjük Dr. Drábik Jánost! Üzenete eljutott a TRANCE Formation of America szerzőihez... E-mail-je, ami szervezetünk honlapjára érkezett, felteszi a kérdést, hogy 'Mi a hivatalos cáfolat?' Sajnáljuk, nem értjük mire vonatkozik a kérdés, ui. a mi ügyünkben nincs "hivatalos cáfolat". Ellenkezőleg. Az amerikai kormányzat bírálói vagyunk és nem szenzációhajhász szerzők... amint keresztülverekedtük magunkat az Egyesült Államok jogi és az egészségügyi rendszerén, ügyünk végül is az Egyesült Államok Kongresszusához került. A jogi eljárást 1992-ben a bíróságon állították le az 1947-es Nemzetbiztonsági Törvényre hivatkozva. Ezért döntöttünk úgy, hogy megírjuk és saját kiadásunkban közreadjuk az emberiség iránti szeretetből fakadó munkánkat, a "TRANCE Formation of America-t. Tisztelettel: Mark és Cathy" A könyv írása közben megértettem, hogy az agykontroll végső formája a társadalmat sötét lepelként beborító félelem. Az a tudat, hogy valaki bármely pillanatban elveszítheti az életét, szinte reflexszerűen kiváltja, hogy védelmet keressen azoknál, akiktől védelmet remél. Az a trauma-okozással előidézett abszolút agykontroll, amelyről ez a könyv szól, nem az összeesküvési elmélet valamilyen újabb változata. Nem elméletről, hanem gyakorlatról szól. Tényekről. Megtörtént eseményekről, létező (vagy létezett) hús-vér emberek sorsáról. A félelem felkeltése - a tudatműködés és az emóciók társadalmi méretű befolyásolása alkalmas az emberi civilizáció egészének a gyökeres megváltoztatására. Ismert közhely, hogy "a tudás hatalom", de az már kevésbé köztudomású, hogy az információk visszatartása rendkívül fokozza a félelmet és mértéktelenül megnöveli a bizalmatlanságot. A legjobb félelem elleni gyógyszer a tájékozódás. Ez a könyv az uralom egyik új és nem ismert eszközére, az államilag finanszírozott és a kormányok által gyakorolt totális agykontroll technológiájára, módszereire és eszközeire kívánja felhívni a figyelmet. 2004. tavaszára már működtetni kívánják a "Frequency Fence" (Frekvencia kerítés) elnevezésű totális agykontroll technológiát, mint a globális társadalom és az egy-központból kormányzott világ létrehozásának egyik fontos eszközrendszerét. E technológia lehetővé teszi ún. "mentális börtön" létrehozását anélkül, hogy a létezéséről tudomást szerezhetnénk. Nyilvánvaló, hogy minél előbb ismernünk kell ezeket a terveket és technológiákat, ha ellent akarunk állni, és meg akarjuk őrizni emberi autonómiánkat.

2004 Dr. Drábik János: Tudatmódosítás

4

1. fejezet

Az emberi agy megerőszakolása
A tudat feletti uralom és az új világrend Azok a világtörténelmet formáló erők, amelyek nagy ívű világstratégia keretében már hosszabb ideje új világrend létrehozásán fáradoznak - számos dokumentumra és tényre támaszkodva állíthatjuk - komoly erőfeszítéseket tettek az idegrendszer, különösen az emberi agy jobb megismerésére és működésének a befolyásolására. Az ilyen irányú törekvések nem új keletűek. Már az ókori Egyiptomban, Görögországban - és még korábban Indiában, Babilonban - ismertek voltak a különböző okkultista misztériumok, amelyekben a beavatottak a titkos tudást tanulmányozták és gyakorolták. Az egyik legrégebbi könyv az egyiptomi "Halottak könyve" részletesen tárgyalja, hogy kínzással, megfélemlítéssel, drogok felhasználásával és hipnózissal miként lehet a beavatandó személyt függő állapotba hozni és irányítani. A XIII. századtól kezdve a római-katolikus egyház is használt tudatmódosító módszereket Európa feletti szellemi hegemóniája megerősítésére, s ehhez az egyik leghatékonyabb eszköze az inkvizíció volt. A kereszténységgel kezdettől fogva szembenálló okkultizmus szakértői tudják, hogy a modern sátánizmus is messzire nyúló történelmi gyökerekkel rendelkezik a tudatbefolyásolás terén, és csaknem mindig igyekezett elrejtőzni a különböző ezoterikus csoportok mögé. A most kibontakozó új világrend szempontjából azonban döntő jelentőségű az az Illuminátus titkos társaság, amely a frankfurti pénzemberek támogatásával és kezdeményezésére - elsősorban Bajorországban - szerveződött meg Adam Weishaupt, az ingolstadti Jezsuita Egyetem tanára irányításával a XVIII. Század második felében. Weishaupt kiválóan ismerte az ókori misztérium-vallásokat és hagyományokat. Az általa alakított titkos társaságot a "felvilágosodottak" társaságának, azaz Illuminátusoknak nevezte el. Ez a titkos társaság szoros kapcsolatba lépett a különböző okkultista csoportokkal és zárt társaságokkal, elsősorban azonban a nagy tekintélyű szabadkőműves mozgalom páholyaiban igyekezett átvenni a vezetést. Célja új világrend létrehozása volt, amely frankfurti kezdeményezői számára kozmopolita világtársadalmat jelentett. Ebben az új világrendben a pénzemberek szűk csoportjáé a legfőbb hatalom. Az Illuminátusok természetesen nem ezt közölték tagjaikkal, hanem olyan utópiáról beszéltek, amely a soha nem látott boldogságot fogja elhozni a soha komolyan nem gondolt "szabadság, egyenlőség és testvériség" kíséretében az egész emberiség számára. Emögött a nemesen csengő célkitűzés mögött azonban az a szándék húzódott, hogy a pénzrendszer és a gazdaság feletti uralmuk megszilárdítása végett fokozatosan átvegyék a társadalom egészének az irányítását is a hagyományos vezetőrétegektől, végül pedig hatalmukat az egész emberiségre kiterjesszék az emberi tudat módosításával, a társadalom szerkezetének és működésének a teljes átalakításával. Az új világrend hatalmi elitjének ezért szabad polgárok helyett irányítható

5

hogy még 200 vagy 300 ismétlés után se a másik tagot idézze fel a begyakorolt szópár egyik tagjára. Előzőleg 1927-től a Berlini Egyetem rendkívüli tanára volt. amely az ember öröklődő tulajdonságait. Ennek a kutató létesítménynek az volt a kifejezett célja. Franciaország és az Európában geopolitikai tényezők miatt központi helyet elfoglaló Németország ellenőrzésére törekedtek. Század végén és a XIX. hogy az ún. és Amerikába emigrál. mert célkitűzései közé tartozott a felsőbbrendű emberi faj "kitenyésztésének" a kutatása. még II. Az Illuminátusok uralmi stratégiájával szorosan összefügg az. amikor az ember idegrendszere felmondja a szolgálatot és lelkileg összeomlik.biorobotokra. Az eugenetikának a fajelméletben is szerepe volt. Az akaraterőt azzal mérte. amely fontos a tudat és a magatartás hatékony befolyásolásához a németországi Kaiser Wilhelm Institute-ban dolgoztak ki. a testi és szellemi képességek javítására próbálja felhasználni. Lewin kísérletei során váltogatta a begyakorolt asszociáció ingerszavaival végzendő feladatokat. és a nemzedékről nemzedékre átöröklődött okkultista hajlamok kutatásában haladt előre. Közéjük tartozott az SS főnöke. így többek között az eugenetika terén. Minthogy divat volt ekkoriban az Illuminátus szabadkőművesség. Már a Tavistock Intézet igazgatójaként vendégprofesszor az Egyesült Államokban.így például a behaviourizmus Angliából indultak el. A két ország ez irányú együttműködését egy titkos társaság segítette elő: az "Order of the Golden Dawn" (az Aranyhajnal Rendje). Miközben Kurt Lewin a csoportdinamikai kutatás terén jelentős eredményeket ért el. hogy az ún. cselekvési készenlét meghatározza a viselkedést és azt meghatározott cél felé vezérli. Heinrich Himmler is. Németország is kivette részét az ilyen irányú kutatásban: számos orvosi és pszichiátriai technikát. Katalin is tagja volt rövid ideig Adam Weishaupt titkos társaságának. egyidejűleg a nemzetiszocialista Németország a neuropszichológia. 1932-ben Kurt Lewin lett a Tavistock Intézet igazgatója. a parapszichológia. A XVIII. hogy kísérleti úton kiderítse. aki felelős volt a 6 . az MIT-ba (Massachusetts Institute of Technology-ba) kerül. Nagy előrelépést jelentett a tudatbefolyásolás megalapozásában a londoni "Tavistock Institute of Human Relations"-nek (Emberi Kapcsolatok Tavistock Intézetének) létrejötte 1921-ben. tehát azzal. demokratikus társadalom helyett pedig biomasszává gyúrt tömegekre van szüksége. A szokásnak. Nagy akaraterővel rendelkező kísérleti személy arra is képes. században az Illuminátusok elsősorban Nagy-Britannia. hogy a begyakorolt asszociáció mennyire gátolja a szándékot. de nem hagyták ki Oroszországot sem. majd a szociálpszichológiai kutatás egyik legjelentékenyebb központjába. amelynek egyidejűleg számos előkelő brit arisztokrata és magas rangú német náci pártfunkcionárius volt a tagja. ahol ő veszi át a csoportdinamikai kutatórészleg irányítását. A két világháború közötti időszakban Anglia és Németország folyamatosan együttműködött a tudatbefolyásolásban. az akaratot. hanem a kísérletvezető instrukciójának megfelelően az elsőre rímelő szótagot. melyik az a bizonyos pont. de visszatérve Németországba 1933-ban lemond tanszékéről. A korszak vezető tudományos nagyhatalma. A harmadikban pedig a kétféle feladat váltakozott. A rímelésre begyakorolt szavakhoz az egyik változatban rímelési. az asszociatív begyakorlásnak az erejét viszont a reakcióidő meghosszabbodásával mérte. a másikban fölcserélési feladatot is adott. magatartás-kutató tudományok . Az asszociációs technika kritikai elemzése során megállapította. Két éven át a Cornell Egyetemen tanít. hogy az hányszor ismételt asszociációt képes leküzdeni.

Ezt a Project CHATTER nevet viselő kísérletsorozatot válasznak szánták a Szovjetunióban végzett ún. De szoros kapcsolatot tartott Gehlen Allen Dullessal is. meszkalint adtak. hogy az amerikai hírszerző-szolgálatot hatékony intézménnyé formálják. vagyis létrejött a CIA. és mesterségesen válnak tudathasadásos személyekké. A II. A II. dr. valamint hírszerző szakembert hozatott az Egyesült Államokba DélAmerikán keresztül. Világháborút követően az amerikai Védelmi Minisztérium titokban számos vezető német és olasz tudóst. A Project CHATTER-t 1953-ban leállították. aki Hitler Szovjetunióval foglalkozó hírszerző-szolgálatát irányította. 7 . Az a törvény. aki később a CIA élére került. A Project Paperclip nevet viselő program keretében került Reinhard Gehlen tábornok Amerikába. A program előkészítését szolgáló kísérletekben már fontos szerephez jutott a génmanipuláció. a CID (Criminal Investigation Division . 1947-ben beindult egy szigorúan titokban tartott kísérletsorozat az "agymosásnak" nevezett tudatbefolyásolás technikáinak a kidolgozására. Az auschwitzi kísérletekkel egyidejűleg Dachau-ban "agymosási" módszereket próbáltak ki. az 1947-es National Security Act. A kísérleti alanyoknak hipnózisban erős hallucinációkat okozó kábítószert. hogy bizalmas üzenetek továbbítására és titkos megbízatások teljesítésére olyan hipnotizált futárok létrehozásán fáradozott. aki Auschiwtzban kegyetlen körülmények között "kutathatta" a testi. A kutatás azonban elsősorban arra összpontosított. mind controlprogramok. A program célja olyan árja "szuperfaj" kitenyésztése volt. amelyet 1947-ben átkereszteltek Central Intelligence Agency-nek. A brutális sokkolás következtében sokan meghaltak. Ennek eredményeként jött létre 1946ban a Central Intelligence Group. s részben a Vatikán segítségével. Estabrooks ezt a hadsereg. Project MKULTRA Miután a CIA és a Nemzetbiztonsági Tanács megszilárdította helyzetét. Ezt a kísérlet-sorozatot az a dr. és a magatartás megváltoztatása. Maga Estabrook azonban elmondotta.Bűnügyi Nyomozóhatóság) részére végezte. Világháború folyamán az amerikai Colgate Egyetemen. akik tudományos módszerekkel végzett tudatmódosításon mennek át. amely ezt az intézményt létrehozta. Ezek közé a programok közé tartoztak a legnagyobb titokban végrehajtott tudat-befolyásoló kísérletek. Emellett kíméletlen sebészeti beavatkozásokat is végzett. hogy a kormányzat számos illegális tevékenységét a nemzetbiztonságra hivatkozva titokban tarthassák. aki akkor az OSS (az Office of Strategic Services-nek) az igazgatója volt. amelynek a tagjai teljesen el vannak kötelezve a Harmadik Birodalom által elképzelt náci világrendnek. valamint William Donovan tábornokkal."Lebensborn" nevű kutatási programért. és zavartalanul folytathassák. a későbbiek folyamán fontos szerepet játszott abban. az ún. Joseph Mengele végezte. amelynek a keretében örökbefogadott gyermekekkel végeztek kísérletet. George Estabrooks irányította a magatartást befolyásoló kutatásokat. amelyeket hatékonyan lehet használni a titkosszolgálati ügynökök felvételekor. elsősorban ikrekkel. hogy kipróbálja azokat a kábítószereket. az FBI. "igazság-drogok" sikereire. Reinhard Gehlen német tábornoknak kulcsszerepe volt az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának a létrehozásában is. Gehlen Washingtonban gyakran találkozott Truman elnökkel. s számos gyermeket erős és gyakori elektrosokk hatásnak tett ki. E megbeszélések célja az volt. lelki sérülések hatásait kísérleti alanyain.

Az elnevezés a kulcsszavakkal való irányításra utal. amelyeknek a keretében hipnózist és kábítószereket is alkalmaztak. a pszichiátriai. hogy álcázásként elfedje a Project MONARCH valódi célját és természetét. Egyébként a reinkarnáció. inaktív állapotba kerül (például a selyemgubó) míg. Először hernyó alakban létezik. amelyen a lepke keresztülmegy. mert ezt valószínűleg egyfajta becenévként használták a bennfentesek. Ez a program 1956-ban befejeződött. A harmadik cél volt az emlékezet kapacitásának a megnövelése. mint egy repülő pillangó. akik bizonyos kulcsszavak vagy szófordulatok útján aktivizálhatók egy ún. Egy negyedik cél pedig arra irányult. valamint a lehetséges "beavatottakat" számítjuk. vagyis a lélekvándorlás okkult tanításai szerint az emberi lélek pillangó alakban keresi azt az új élőlényt. lebegést érez. A Bluebird céljai közé tartozott olyan eszközök felkutatása. De ezen túlmenően a Monarch szó jelképesen utal arra a minőségi átalakulási folyamatra is. a szociológiai. és olyan anyagokat is. A címben megjelölt program nem szerepel a hivatalosan azonosított kormánydokumentumok között. a CIA akkori helyettes-igazgatója kezdeményezett. végül is visszatér a szárnyaló pillangó formájába. az elektrosokk. mint az akkor már létező LSD. hogy különleges kihallgatási technikák alkalmazásával fokozzák az adott személy kontrollját. Az MKULTRA külföldi programjainak az ellenőrzésére létrehozták az MKDELTA eljárást. De használták a grafológiát is. amely szárnyalni képes a pillangóhoz hasonlítjuk. amelyet Richard Helms. hogy fokozza erőfeszítéseit a magatartás megváltoztatása terén. Project MONARCH Az MKULTRA keretében 149 kisebb programot tartottak nyilván. vagyis ellenőrzést. hogy olyan "alvó" ügynököket képezzenek ki ("Manchurian candidates"). poszt-hipnotikus transzállapot után. A MONARCH szó itt nem valamiféle monarchiára vagy uralkodóra. amelyben reinkarnálódva tovább folytatja életét. E célból dolgozták ki a Project Bluebird-öt. Másik célja az volt. Feltételezhető. A SPELLBINDER célja az volt.) A kísérlet-sorozatban számos német orvos vett részt. a Project MKULTRA. ha a lelket. majd begubózva alvó. hogy az ügynökség alkalmazottait ellenséges szolgálatok ne tudják ellenőrzésük alá vonni. de még 1953-ban beindult egy másik program. azaz hipnózis utáni önkívületi állapotot követően. Ennek keretében kiértékelték azokat az agresszív kihallgatási technikákat. Az okkultizmus további jelképes értelmet is adhat mindehhez. Az "Operation OFTEN" című tanulmány kísérletet tett az okkult erők bekapcsolására a kutatásba. valamint az MKULTRA egyes részprogramjai szorosan kapcsolódtak egymáshoz. A Bluebird-öt 1951-ben átnevezték Project ARTICHOKE-nak. amelyet Allen Dulles hagyott jóvá 1950-ben. a terapeutákat. hanem egy Monarch nevű pillangóra utal. vagyis az angol-német keverék elnevezésre vezetik vissza (A Kontrolle németül ugyanazt jelenti. amelynek a neve "Operation SPELLBINDER" volt. amelyek segítségével úgy lehet kondícionálni személyeket. 8 . hogy ez a program az MKSEARCH alprogramból ágazott el. a pszichológiai. A kutatók az MK szó jelentését. Amikor egy személyt elektrosokkal okozott pszichés traumának vetnek alá. az antropológiai módszerek.A Központi Hírszerző Szolgálat ekkor döntött úgy. hogy azoktól nem lehet megszerezni titkos információkat. akik közé a túlélő kísérleti alanyokat. akkor gyakran olyan könnyedséget. azzal a céllal. Az MKULTRA keretében az emberi viselkedést olyan módszerekkel befolyásolták. mint a besugárzás. mint az angol control. és az egykori német koncentrációs táborokban folytatott kíséreletek. a "Mind Kontrolle".

hogy az így leválasztott és önálló életet élő "file" aktivizálható legyen. jelszavakra. Az ehhez tartozó "file"-ok pedig összefonódva a tudatban egy tengely körül végeznek rotációs mozgást. és létezik egy dark-side vagy bad (sötét vagy rossz) oldal. egy rekesz vagy fülke . A kísérleti alanyokat főleg titkos műveletek elvégzéséhez. vagyis kísérletező elmegyógyászok ezt "Conditioned Stimulus Response Sequences"-nek nevezték. jobban elviselik a fájdalmat és ezért sokkal könnyebb egységes tudatuknak az önálló részekre való felbontása (angolul: dissociation). hogy létezik egy ún. Az egyik legfontosabb struktúra az adott "file" 9 . amelynek a keretében a sátánizmusban ismert rituálékat is felhasználják. A szórakoztató ipar bevonása a kísérletekbe éppen ezért jelentékeny. A kísérleti személy. hogy egy meghatározott démont vagy démoncsoportot lehessen hozzákapcsolni az emberi tudatban mesterségesen létrehozott önálló rekeszekhez. hogy az emberi agy tudati működését egymástól elkülönülő autonóm egységekre lehessen bontani (angolul: compartmentalize) és ezáltal az adott emberben többféle személyiséget lehessen egy meghatározott pszichés rendszer keretében kialakítani. Több kutató ezt a magyarázatot erős kétellyel fogadja és az agyműködés "file"-okra. beindító parancsokra van szükség. Ezek a kutatók tagadnak minden irracionális magyarázatot. Ezeket angolul "triggers"-eknek nevezik (trigger = elsütő billentyű. ha egy komplex komputer-programhoz hasonlítjuk. hogy a beprogramozott kísérleti alanyokat beépített ügynökökként is használták azért. azaz Kondícionált Inger-válasz Szekvenciáknak. elsütő szerkezet. ravasz. vagyis a zsinóron rángatott bábu. Egyes terapeuták. A "slave"-ek 75%-a nő. ugyanis a nők általában jóval magasabb tűrési küszöbbel rendelkeznek. Egy "file" (egy állomány) . hogy tudatuknak melyik leválasztott része van éppen aktivizálva. vagyis kioldó. Ezért a rabszolga ("slave") az irányítóját mesternek ("master") vagy istennek ("god") tekinti. A MONARCH kísérletekben gyakran szerepel a "marionett-szindróma". Egy már nyugdíjazott CIA-munkatárs arra is utalt. valamint a kabalista miszticizmust. vagyis lelki sérülés vagy fájdalom okozásával hozható létre. A tudatbefolyásoló programok ismertetésekor fontos szerephez jut a marionett. A MONARCH kísérleti személyei az élet minden területén megtalálhatók az utcai csavargótól a legmagasabb körökben mozgó személyekig. illetve prostitúcióra és pornográfia készítésére használják. aki idegen akarat vak és engedelmes eszköze. valamint az "Imperial Conditioning" (birodalmi kondíciónálás). Ez rendkívül bonyolult folyamat. indító jel). elutasítják a démonok és más misztikus vonatkozások jelenlétét. Azért. hogy "téglaként" információkat gyűjtsenek. light-side vagy good (világos vagy jó) oldal.A gnoszticizmus ősi misztikus tanításai szerint a pillangó a romlandó test szimbóluma.a trauma segítségével. A gnosztikus művészetben "a halál angyalát" az összepréselt pillangóval ábrázolták. A Project MONARCH úgy is leírható. azaz az olyan ember. A kísérleti alanyok magatartása aszerint változik. akit "victim"-nek (áldozatnak) vagy "survivor"-nak (túlélőnek) neveznek valójában az ő irányítójának ("programmer" vagy "handler") a rabszolgája.vagy ahogy mi korábban írtuk. meghatározott kódokra. mert teljesen tőle függ. illetve az adott csoportban a kapott utasításoknak megfelelő zavaró feladatokat végrehajtsák. mint az összehangolt agyműködés struktúráinak a felbontása és más szerkezetű újra-integrációja azért. elkülönülő állományokra bontását a kísérleti alanynak okozott lelki-trauma fokozásának tekintik. mint a férfiaknál. amelyhez még szervesen hozzátartozik a rendszeres ismétlés és újra-megerősítés. Ennek az a célja. Szakértők ezt úgy írják le. Az emberi tudat mesterséges "fülkéi" Megközelíthetjük a test és a lélek eme kificamodott befolyásolásának a megértését.

robotokkal. kevesebb ilyen testi sérüléssel vagy jelzéssel bírnak . Ezen kifinomult manipulációk magyarázata attól függ. hogy a tudatba helyezett információs programot megfelezték és az egyiket az egyik kísérleti alany agyába. A vérségi kapcsolatok fontossága A kísérleti alanyok többsége olyan családból származik. hierarchikus struktúrákhoz. a másikat pedig a másik kísérleti alanyéba ültették. tengeri kagylókkal. számos göcsörttel és szúrágta vájattal. hogy fizikai. megint mások úgy lettek kísérleti nyulak. A kísérletet folytató szakemberek úgy találták. hogy őket mágikus lelki kötelék kapcsolja össze. ezért már kondícionálva vannak a parancs általi külső irányításra. vagyis a "kapu örzőjét".állítólag . A kísérleti alanyok elmondása szerint egy részük egyfajta életfát ("Tree of Life") lát. nevelőotthonokból szerezték be őket. Számos áldozat azonos családból került kiemelésre. ősi szimbólumokkal. csokrokkal. amelyek nemzedékről-nemzedékre ún. lelki érvekkel próbáljuk megvilágítani őket. hogy az erősen vallásos alanyok már hozzá vannak szoktatva a dogmatikus. mormon vagy más karizmatikusan keresztény hátterű családból. Minthogy az ilyen alanyok számára a tekintély feltétlen. tükrökkel vagy maszkokkal. hogy árvaházakból. ezért az örökkévalóságig elválaszthatatlanok egymástól. de szinte valamennyi vallási csoport képviselői megtalálhatók. órákkal. Sok gyermek jön katolikus. és ezért . azaz két egymással rokoni kapcsolatban nem álló gyermek arra történő ünnepélyes programozása. amelyek lehetővé teszik a tudatbefolyás hatékony kiterjesztését nagyszámú kísérleti alanyra.az ő bőrük általában megmarad tisztának és folttalannak. tüzes vassal vagy tűvel való égetés. dr. Joseph Mengele eszelte ki. Ha orvosok és más szakértők közelebbről szemügyre veszik az áldozatok vagy túlélők fiziológiai. hogy mint kiválasztott személyek. mert ez a mini-program utasítja el vagy engedi be a különböző kívülről jövő impulzusokat az adott lelki parcellába. testi jellemzőit. Minden ilyen rendszer egy belső programozóval rendelkezik. lepkékkel. szalagokkal. Ezt a "kiválasztott nemzedék" meghatározást a hírhedt auschwitzi orvos. Ezek az új világrendhez kapcsolódó tudatfájlok a feltételezések szerint olyan visszakapcsolási parancsokat tartalmaznak. Másféle agykontroll-technikát jelent az ún. amelyeknél nemzedékekre visszamenően szokásos volt a pedofília. vagy olyan vérfertőző nemi életet folytató családokból. és így előkelőbbnek és védettebbnek számító kísérleti alanyok köréhez tartoznak. Ezek a test legkülönbözőbb részein fellelhető sérülések lehetnek: késsel okozott csonkítások. "non-biological twinning". levelekkel. parancsnoki diagramokkal és komputer áramköröket tartalmazó kapcsolótáblákkal.arra vannak beprogramozva. beteljesítsék sorsukat. vagy pedig spirituális. a dogmáknak és a feletteseknek való feltétlen engedelmességhez és ez nagyon hasonlít a tudat programozásához. akik a vérvonalhoz tartozó. Azok.rendszerén belül hét szintből álló kettősspirál található. A két fél program csak együtt képes 10 . amely figyeli a "gatekeeper"-t. pókhálókkal. vagy kiválasztott nemzedékek. akkor gyakran láthatják az elektromos szúróeszközökkel okozott vágásokat vagy forradásokat a bőrön. Ez a MONARCH programban alkalmazott technika abból állt. durva tetoválások és ehhez hasonlók. kígyókkal. amelynek meghatározott gyökérrendszerei vannak. sátánista vérvonalat hordoznak magukban. orvosi válaszokat adunk-e rá.

"killer" (ölési. ha nem megfelelően kapcsolták ki. A MONARCH programozás egyes szintjei a következők: Alpha-szint: Ezt tekintik az általános vagy szokásos programozásnak egy személy tudatának az ellenőrzés alá vételekor. az Első Szárazföldi Zászlóalj és a MOSZAD kiképzési programjaiban. a fizikai erőnlét és a látóképesség nagyarányú növekedésével. hogy csak egy program által vezérelt kapcsolódás jöhet létre a bal és a jobb agyfélteke között. Omega-szint: Ez az ún. amelynek azonban a tudatbefolyásolás bizonyos formáinál fontos szerepe van. ún. gyilkolási) programozásnak is nevezik. mint azok. Ezen a programozási szinten a mellékvese optimális működtetése és a kontrollált agresszió nyilvánvaló. nevezetesen a "bio-medical" emberi telemetrikus eszközöket (agyban elhelyezett implantátumokat. ördögökre és gonosz szellemekre vonatkozó babonás hiedelmek összessége. telepátia (gondolatolvasás). amely kiváltja a félrevezetést és a félreértelmezést. Az önpusztító vagy öngyilkosságot eredményező instrukciók is a programozásnak e delta-szintjén kerülnek rögzítésre az agyban. Ez a szint össze van kapcsolva a démonológiával és hajlamos arra. Gamma-szint: Ez a rendszer-védelemnek egy másik formája. Az olyan paranormális jelenségek. mint az "astral-projection" ("csillaghatás"). sátánista családokból származnak. Ezt az alapprogramot a memória megtartó képességének a rendkívüli bővülése jellemzi. Szervezetten hajtják végre a kapott megbízatásokat. Béta-szint: Ezt szexuális programozásnak is hívják. mikrohullámú és elektromágneses sugárzásra). mégpedig megtévesztő programozáson keresztül. hogy az agy jobb féltekéjét és bal féltekéjét leválasztják egymásról azáltal. mint "Code Green" (Zöld Kód). ESP "extra-sensory perceptions" (érzéken túli észlelet) hatékonyabban kifejleszthetők és működtethetők azokban a személyekben. Ezt a programot rendszerint akkor aktivizálják.) 11 . amelyek ilyen vérségi származással nem rendelkeznek. Ez a program eltörli az összes korábban elsajátított erkölcsi meggyőződést. Az ennek megfelelő viselkedési formák magukban foglalják az öngyilkossági késztetéseket és az öncsonkítást.áldozat vagy túlélő) elkezdi a terápiát vagy a kihallgatást és túlságosan sok anyag kerül elő sértetlenül az emlékezetéből. Lényegében az történik. A kísérleti alanyok elveszítik félelemérzetüket. Eredetileg különleges ügynökök és elit katonák kiképzésére fejlesztették ki.működni. irányított energia-lézereket használva. önpusztító (self-destruct) formája a programozásnak. meghatározott neuronpályák stimulálásával. amit úgy is ismernek. a kísérletek tanúsága szerint nagyobb fogékonyságot mutatnak a telepatikus képességek elsajátítására. Azok a kísérleti személyek. amikor az agykontroll alanya (victim or survivor . Delta-szint: Ezt ún. Jelentések szerint ezeket rendkívül fejlett komputerekkel és csúcstechnológiájú műholdkövető-rendszerekkel összekapcsolva alkalmazták. Az Alpha-programot a kísérleti alany személyiségének a tudatos felosztásával hatják végre. Ennek a származási korlátozásnak köszönhetően az elektronikus agykontroll-rendszerek változatos formáit fejlesztették ki és alkalmazták. Téta-szint: Ezt pszichikai programozásnak tekintik. (A démonológia a boszorkányokra. akik az ilyen "ikresítésen" keresztülmennek. hogy regenerálja önmagát egy későbbi időben. Használták a Delta-erők. serkenti a legprimitívebb szexuális késztetéseket a gátlások kiiktatásával. így ez a két személy kölcsönösen egymásra lett utalva. akik több generációs. Úgynevezett "cat-alters"-ek (cica-fájlok) hozhatók így létre az agy béta-szintű programozásával.

amelyek megváltoztatják az agyi funkciókat. az alvás megvonásával.) Jó példa a tudatküszöb alatti programozásra a Pochahontas nevű Disney-film. A Disney-filmek legtöbbje kétféle módon használatos. Egyrészt érzéketlenné teszik a lakosság többségét a tudatküszöb-alatti és neurolingvisztikus programozással szemben. azt sugalmazva neki.A tudatbefolyásolás módszerei és összetevői A kezdő lépés a tudatműködés szétválasztása a kísérleti alanyban. párhuzamosan különböző tudatbefolyásoló drogok alkalmazásával. ami a skót rítusú szabadkőművességnek a legmagasabb foka. Korábban ezt "Multiple Personality Disorder"-nek. amikor még a gyermek az anyja méhében tartózkodik.Rybo-nuclein sav). MPD-nek (tudathasadásos személyiségzavarnak) nevezték. amelyben a képernyő fel van osztva két ablakra. az élelem. 12 . hogy ugyanannak a dokumentumnak egyszerre jelenítsék meg a két különböző részét.) Magas-feszültségű elektrosokkot is használnak. amelyek össze vannak kapcsolva komputerekkel hajtott generátorokkal. vagy megosztott képernyő olyan megjelenítési technika. arra a biokémiai anyagra. Ezt a programozást ismétlődő időközönként megújítják. vagyis a pusztuláshoz vezető rossz út) a könnyebbik. Például a szövegszerkesztő programok. Az elektrosokk által okozott súlyos sérülésnek. vagyis tudathasadásos identitás-zavarnak hívják. amely tanácsokkal látja el az árva Pochahontast. A következő lépés a szétválasztott specifikus agyfájlokba (alterek-be) a részletes parancsok és üzenetek bevitele és bevésése. alkalmasak arra. vagyis Fűzfa-nagymama egy misztikus 400 éves öreg fa. Ez hasznos akkor. jelzéssel látták el. a víz. Az első programtémák közé tartozott "Óz a varázsló" és "Alice a csodák országában". a szexuális zaklatásnak és más módszereknek betudhatóan az agy széthasad elkülönülő személyiségekre a tudati működés legmélyén. párhuzamosan a frekvencia generátorokkal. Fűzfa-nagymama folyamatosan kétértelműségeket mond tele értelmi irányváltoztatásokkal. "split-screen" látványokkal. és amelyek hatnak az RNA-ra (Rybo-nuclein Acid . mintha két különböző dokumentumot mutatnának. például "néha a jobb út (right path) nem a legkönnyebb". valamint látható. A filmben Willow-nagymama. A kísérleti alany vagy áldozat agyát tovább kondicionálják fokozott hipnózissal kettősirányú lelki kényszerrel. (A neurolingvisztika a nyelvtudománynak a nyelv és az agyműködés közötti összefüggéseit vizsgáló ága. amelyek képesek a képernyő megosztásra. amikor a memóriát törölni kívánják. amelyek színes pulzáló fényeket bocsátanak ki tudatalatti és ún. Az ezoterikus következtetés: "a balra vezető út (left path. az érzékeléstől való megfosztással. Ezt a rajzfilmet a 33. Ez képezte a MONARCHprogramozás alapját. amelyek nem hallható hanghullámokat és hangfrekvenciákat bocsátanak ki. amikor írás közben a dokumentum egy másik részére kívánunk hivatkozni. Mindkettő mélyen telítve van okkult szimbolizmussal. hallható és írott közvetítőeszközök segítségével újra erősítik. jelenleg azonban "Dissociative Identity Disordernek" (DID). Ez rendszerint a születéstől kezdődően mintegy 6 évig tart. (A split-screen. gyönyör és fájdalom váltakozó okozásával. amely befedi az agy tudatos és tudatalatti része közti kapcsolatot biztosító idegpályákat. továbbá szándékosan létrehoznak meghatározott tudatimpulzusokat és kulcsszavakat a MONARCH-gyerekek rendkívül érzékeny alapprogramozására. Ezt csúcstechnológiájú fejhallgató készülékeken keresztül végzik. Az úgynevezett "virtuális valóság"-gal kapcsolatos optikai eszközök is időnként felhasználásra kerülnek. Ezt elsősorban elektrosokk alkalmazásával végzik és egyes esetekben már akkor megkezdik. hogy hallgassa a szívét és találja meg a válaszokat abban.

. miközben hipnotikus transzban van. A Mengele utáni nyomozást azzal vezették félre. Ő állítólag együttműködött a II. akinek az igazi neve Dr.. Stephen King. és nem is tettek amerikai részről komoly erőfeszítéseket az elfogására.a többi gyermek jelenlétében -. A majmok arra voltak trenírozva. mint amelyek átfonják és körülölelik őket. illetve David és Fairchild-nak neveztek. Dr. Világháború alatt a hírhedt náci orvossal. mint például a viharokat. akkor a leggonoszabb módon megkínozta azt a kisgyermeket . Mengele karcsú. aki hidegvérű és különösen kegyetlen brutalitással végezte kísérleteit Auschwitzban. nem szeretlek. Másodszor a fűzfa kiállja a legszigorúbb időjárási megpróbáltatásokat is. Arra is törekedett. hogy megvesszőzzék az áldozatokat a szertartások során lélektisztítási célból. amely vezérszava minden MPD és DID programozásnak. amelyek szerint a "Halál Angyalát" itt vagy ott lehetett látni. hogy "We never sleep". Mengelének a kegyetlenségeit a nürnbergi per során meglehetősen alulbecsülték. hogy bántalmazzák őket. úgy írják le a fűzfa ágait. a fűzfa mély gyökérrendszere azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. akit egyes kísérleti alanyok csak Vaterchen-ként (Apácskaként) emlegettek vagy Schoner Josef-nek (Szép József). és a százszorszép leveleit húzogatva mondogatta: szeretlek. és a mindent-látó szemre utal. King egyik legutóbbi könyve az "Insomnia" (Álmatlanság) azt a kulcskifejezést tartalmazza. A rémisztgetés mestere. hogy olyan jelentést tettek közzé hivatalos részről. Green álnevet. és ezért már nem jelent fenyegetést. A lelkileg meggyötört túlélők arra is visszaemlékeznek. a jajgatásról vagy bármilyen erőteljes emóció kinyilvánításáról. Green. Amikor az utolsó levélszirmot is letépte. A fa ágainak. A zene is meghatározó szerepet játszik a programozásban. az áldozatok és a túlélők. amely szerint Mengele egy paraguayi illetve brazíliai rejtekhelyen tartózkodik. ritmusok és szavak kombinációján keresztül. azt sugalmazva: nincs remény az elmenekülésre. és közismert a hajlékonyságáról. szeretlek. Greenbaum. 13 . különböző hangzatok. amelyeket hiteles források szerint szintén ilyen programozási célokra használtak. Valószínűleg Mengele használta a már említett Dr. A kutatók nem tudják egyértelműen megmondani. az ágakat arra használják. A túlélő kísérleti alanyok gyakran emlegetik fényes fekete csizmáit. akit éppen pszichikailag programozott. ketrecekbe zárták őket. hogy meztelenül majmok közé.Az Illuminátus gondolat-rendszer szerint strukturált lélekben a fűzfa a druida-vallás okkult erőit jelképezi.ugyanakkor a legdurvább dührohamokat is megengedte időnként magának. megnyerő modorral . hogy ezrek és ezrek életének a feláldozásával végzett kísérletei jelentékenyen hozzájárultak az agykontrollal kapcsolatos amerikai kutatásokhoz. számos regényt és forgatókönyvet írt. rugalmasságáról. minthogy bizonyos sötét lelki tulajdonságok kapcsolódnak a Fűzfa-nagymamaprogramozáshoz. Mindebből arra lehet következtetni. Először is. nem szeretlek. De bizonyos csodálatos megjelenésekről is érkeztek hébe-hóba információk. hogy ezt a programot elsőként ki dolgozta ki. hogy egyre mélyebbre és mélyebbre zuhan egy szakadékba. A különböző forrásból származó információk szerint egyik kidolgozójának kódneve Dr. Joseph Mengelével. A programok alanyai. leveleinek és gyökérrendszerének az átható képe nagyon fontos. jó megjelenésű ember volt. hogy kísérleti alanyait leszoktassa a sírásról. Az azonban már tényként elfogadható.". vagyis "Soha nem alszunk. amint ide-oda járkált a szobában. Harmadszor. hogy Mengele az emberek állati szintre történő visszavetését fontosnak tartotta.

aki minden bizonnyal Leo Wheeler volt. a legutóbb nyilvánosságra került adatok szerint állítólag szintén részt vett a kormányzat által szponzorált kísérletekben. Ezekért a 14 . börtönökben. akiket Cameron a rómaikatolikus árvaházi rendszertől kölcsönzött ki. Ewen Cameron. amelyet "psychic driving"-nak (pszichikai vezetésnek) nevezett el. Michael Aquino alezredes. valamint az agylebenyek műtéti eltávolítása. Cameron alkalmazta az olyan szokásos módszereket. Bowers. együttműködött a kormányzati és a katonai hírszerzéssel. mint például a "Society for the Investigation of Human Ecology" (a Humán-ökológiát Kutató Társaság). ezért a CIA részéről Allen Dulles több millió dollárt juttatott el hozzá olyan társaságokon keresztül.azaz teljesen függő helyzetbe taszított biorobotokat előállítani. Heinrich Mullernek valószínűleg volt két fia. magánlaboratóriumokban és kórházakban végeztette el. A kísérleteket a McGill Egyetemen és a St. aki a katonai hírszerző szolgálatnál dolgozott. valamint számos bűnözői szervezettel és okkult csoporttal a MONARCH-slave-ek szétosztásában. (Seth vagy Széth Osiris fivére és gyilkosa az egyiptomi mitológiában. D. akik folytatták apjuk foglalkozását. mint az elektrosokk. amelynek szintén Cameron volt az elnöke. Mary Kórházban és az Allan Memorial Intézetben végezték.Dr. a természet vad. aki a vietnami háború idején a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsának az élén állt. és ilyen név alatt fejlesztett ki olyan kiképzésre szolgáló és magnószalagra rögzített tananyagot. Eközben egy elektronikus sisak volt a fejükre rögzítve és ismétlődő üzeneteket továbbítottak hozzájuk különböző sebességgel. hogy nem volt szükség bármiféle törvénysértő magatartás hivatalos elismerésére. Cameron széles körű tapasztalatokkal és kitűnő bizonyítványokkal rendelkezett. Az egyes specializált részfeladatokra vonatkozó kísérleteket különböző egyetemeken. Wheeler tábornoknak az unokaöccse. Hummel és W. További szakértő programozók voltak még E. hogy kevésbé legyen szembetűnő. Aquino. korábban Kanada és Amerika Pszichiátriai Társaságának. Egy másik fontos programozónak Heinrich Muller tekinthető. Aquino-t különcködő zseninek tartják. Ennek keretében gyermekek molesztálásával vádolták.) A "Temple of Set" az Anton LaVey (vagyis Lövey Antal) "Church of Satan" (a Sátán Egyháza) nevű "vallási" szervezete elágazásának tekinthető. alias Malcolm. Cameron azonban egy sajátos technikát is kidolgozott. a különböző drogok és kábítószerek beadása. Ennek keretében a gyanútlan kísérleti alanyokat drogok segítségével több héten át kómában tartották és rendszeresen elektrosokkot hajtottak rajtuk végre. amelynek keretében a sértettek úgy kaptak kártérítést. aki Dr. Részt vett a programozásban "Dr. Blue" vagy "Dr. hogy hogyan kell MONARCHslave-eket ("slave=rabszolga") . White néven is ismert. pusztító erőinek a megszemélyesítője. akit "Dr. majd pedig a Világ Pszichiátriai Társaságnak volt a vezetője. Ez nagyrészt annak is betudható. Aquino kódneve "Malcolm" volt. egy másik kísérletező orvos Kanadából. annak az Earl G. A gyermekáldozatok szüleinek a mély csalódására Aquino-t azonban valamennyi vádpont alól felmentették. Black". akit elbűvöltek a náci. pogány rituálék és megalapította a "Temple of Set"-et. Aquino kapcsolatban állt a san fransico-i Golden Gate Bridge déli részénél lévő Presidio Parkban található katonai támaszponton kirobbant botránnyal. Gog" kódnevek alatt is ismertek. Sok kísérleti alany olyan gyermek volt. Dr. Cameron-t a pszichiátriai szaklapok többsége meg sem említi. hogy a Project MK-Ultra 1970ben lelepleződött és számos kanadai kísérleti alany és családjuk kártérítési pert indított. A CIA apró részletprogramokra osztotta szét az MK-Ultra projectet azért. amely tájékoztat arról. A CIA és a kanadai kormány bírósági egyezséget kötött.

a University of Rochester. Jones valódi neve Jessica Wilcox. vagy újraprogramozó központokra. továbbá aktív részvétel a country-western zeneipar kulcsszereplőinek a tevékenységében. amikor beteges hajlamú apja átengedte kísérleti alanynak a Project MONARCH számára. míg végül is felfüggesztették. Ft.kísérletekért nagyvonalú juttatásokban részesítette kormányzati és más pénzforrásokból a kísérleteket végző csoportokat. Jessica Wilcox nyilvánvalóan megfelelt fiziológiailag azoknak a feltételeknek. a Westinghouse Friendship Laboratories-t. Társszerzőjével. amely hitelesnek tűnően számol be azokról az évekről. hogy "Cathy O'Brien az egyedüli felgyógyult és az ügyben szót emelő túlélője a Központi Hírszerzőszolgálat MK-Ultra Project Monarch elnevezésű agykontroll akciójának. mint drogfutár és küldönc ("drug mule"). A "TRANCE Formation of America: The True Life Story of a CIA-slave" (Amerika öntudatlan [ titkos] átformálása: Egy CIA rabszolga igaz élettörténete).Elisabeth Hospital-t (Washington D. Mark Phillips-szel.C. Dietrick.-ben).Chigaco. összegezték és így született meg a "végtermék". a Maimonides Medical Center-t. Számos konkrét tény látott napvilágot a MONARCH-programmal kapcsolatosan. illetve csaknem halált okozó traumaközpontokra hivatkoztak. Campell. A nem teljes felsorolásból is kiderül. aki a programozás alól felszabadította. az MK-Ultra Project egyik legelső kísérleti nyula volt. Közülük is felsorolunk néhányat: China Lake Naval Weapons Center.) című könyvében leírja azt. Mark Phillips-el. hogy az emberi tudattal folytatott kísérletek alanya legyen és. Az 1995. 1976. aki megszöktette és deprogramozta. a Los Alamos National Laboratories-t. a St. a Georgetown University Hospital-t. Cathy O'Brien egész sor első olvasásra hihetetlennek tűnő bűncselekményről számol be: Kikényszerített prostitúció a politika és a hatalom felső szintjeihez tartozó személyekkel. mint ilyen. az ARCO-t és a Mankind Research Unlimited-et. aki az 1940-es években közismert divatmodell volt. akik a CIA számára végeztek illegális tevékenységet. hogy Jessica Wilcox-nak 12 éven át milyen intrikákon kellett keresztülmennie. a Duke. a Princeton. Donald Bain "The Control of Candy Jones" (Candy Jones irányítása . Ezekre a létesítményekre. a Stanford Research Institute-ot. Lewis. mint Mt. Az ö esetére még visszatérünk a továbbiakban. Grissom AFB (AFB=Army Facility Basis). Cathy O'Brien írt. Redstone Arsenal. The Presidio. A legismertebb MONARCH-program résztvevők Az egyik legjobban dokumentált ügy a MONARCH kísérleti program keretében Candy Jones-é. Homestead AFB. Ugyancsak kiemelkedő programozó központként emlegetik szakértők a Langley Research Center-t. A kísérleti eredményeket rendszerint katonai támaszpontokon működő létesítményekben elemezték. mint programozó. Ft. a General Electric-et. Lampe és Las Vegas. amelyet maga a történet főszereplője. titkos megbízatások teljesítése. A MONARCH-programozással kapcsolatos kísérletekben résztvevő legfontosabb intézmények között ott találjuk a Cornell. az MIT nevű egyetemeket. amikor O'Brien folyamatosan vérfertőző nemi kapcsolatra kényszerült és." Az azóta már több kiadásban is megjelent könyv részletesen dokumentált önéletírás. a Bell Laboratories-t. mint a CIA alkalmazásban lévő hírszerzőjét. Shasta. hogy a részfeladatokat igen sok helyen kellett elvégeztetni. Tavistock Institutes-ot valamint olyan környékeket. szeptemberében a Reality Marketing gondozásában megjelent könyv (ISBN: 0966016548) borítóján az olvasható. Ft. Hood. a UCLA. 15 . Ft.

azzal kapcsolatban. valamint prostituáltként Amerika politikai és gazdasági hatalmasságai egy részének a rendelkezésére álljanak. Mark Chapman. Bonacci tanúságot tesz olyan szexuális visszaéléseknek kitett fiúkról.Paul Bonacci. Corydon Hammond. ezért Dr. a hadsereg és a CIA tudatellenőrzést szolgáló kutatásaira. és akiket a közeli Offut AFB-re (Army Facility Bases . hogy még inkább megfélemlítsék a már amúgy is megrémisztett és megtört többi gyermekeket. ahol is intenzív programozásnak vetették alá agyukat a MONARCH projekt keretében. Kik segítették a kísérleti alanyok tudatának a felszabadítását? Dr. akiket erre a célra a Nebraska tagállamban lévő Boy's Townban választottak ki.. Charlie Manson.Hadsereg-ellátó támaszpont) vittek. egy "Presidential Model" (elnöki modell) iránt. könyv állításait. Más szerencsétlen fiatalkorúakkal és tinédzserekkel onnan a leghatalmasabbak számára zárt szabadidős parkba. amelyek erősen alátámasztják a "TRANCE Formation of America" c. hogy Lee Harvey Oswald. arra lettek kényszerítve. Tim McVeigh és John Salvi feltételezhetően szintén az MK-Ultra program kísérleti alanyai voltak. ugyancsak nyilvánosságra hozott olyan bizonyítékokat. John Hinckley Jr.Bonacci állítása szerint . késztette őt arra. július 25-én megdöbbentő előadást tartott a virginiai Alexandriában. a Bohemian Grove-ba szállították őket. hogy egymással és lányokkal pornográf célból mindenféle szexuális parancsot teljesítsenek. erős öntudata és őszinte aggodalma Cathy O'Brien. 16 . Újabb ismeretek iránti vágya. Minthogy nem akarta kockáztatni családjának a biztonságát. Ron Patton azt állítja. Sirhan-Sirhan. egy hősnek kikiáltott Green Beret-tisztet (a Green Beret az amerikai hadsereg különleges feladatok végrehajtására kiképzett elit-egysége). Itt került sor a lelki működés befolyásolását kutatók rendszeres évi konferenciája. Egyes fiatalokat . miszerint betegeik bizonyos százaléka intenzív és szisztematikus agyprogramozáson ment keresztül.a helyi/városi/tagállami szinttől fel egészen a Fehér Házig -.meg is öltek. A pszichiátriai kísérletet Bill Plemons parancsnok és Michael Aquino alezredes irányította. A már említett Mark Phillips korábban az amerikai Védelmi Minisztérium egyik elektronikai alvállalkozójaként belülről ismerte a kormányzat által folytatott szigorúan titkos agykontroll tevékenységet. Az elkövetők minden szempontból visszaéltek helyzetükkel és a legelképzelhetetlenebb perverziókra kényszerítették a gyerekeket azért. Hammond "Hipnózis a többszörös személyiségi zavarban szenvedőknél: a rituális bántalmazás" címmel tartott előadásában lényegében megerősítette hivatásos elmegyógyászokból álló hallgatóságának azokat a gyanúit és sejtéseit. hogy az Air Force (Légierő) támaszpontjáról teherszállító gépeken a californiai McClelland AFB-re vitték őket. aki a MONARCH Project kísérleti alanya volt. széles körben elkövetett bűncselekményekre és korrupciós tevékenységre vonatkozóan . Miután teljesen megfélemlítették a fiatal fiúkat és a tudattalan felejtés állapotába juttatták őket. Röviddel úttörőnek mondható előadását követően halálos fenyegetéseket kapott. akinek sikerült csaknem két évtizedes kísérletezést a Project MONARCH keretében túlélnie. Hammond doktor utalt a náci kapcsolatra. egy erkölcsileg romlott TV-evangélistát. a görög betűkkel jelzett programozásra és külön is említést tett a MONARCH projektről. hogy nemi vágyaikat és beteges hajlamaikat kielégítsék. hogy 1991-től kezdődően leleplezze ezt a megtévesztő kísérletet. a mormonok által alapított Utah tagállam Állami Egyetemének a pszichológusa 1992. Hammond megtagadta további információk nyújtását. Bonnaci visszaidézi azt. David Koresh. hogy ez a gyakorlati kondícionálás egyik formája. Ron Patton szerint az MK-Ultra program kísérleti alanyai közé lehet sorolni egy már elhunyt színésznőt. egy népszerű country-énekes sztárt és még sok más személyt.

mind az arcot. hogy meghatározott inger fellépése esetén hipnotikus állapotba kerüljenek. Egyre több közíró is foglalkozik az agykontrollal és a tudat mesterséges befolyásolásával. hogy mesterségesen létrehozzanak egy kettős német személyiséget. Marc Phillips erőteljes bírálatban részesült azok részéről. visszafejlődést. mind a test felépítését és méreteit illetően. amely arra utalnak. Dotey-t és White-ot állítólag változatos kínzásoknak vetették alá. Valerie Wolf. hogy olyan érzésekről és tapasztalatokról tesznek tanúbizonyságot. kábítószerekről. állítja Rosenbaum. kínzásokról. aki megírta "Operation Mind Control"-t (Az agykontroll művelet) c. A két női tanú részletesen beszámolt német orvosokról. hogy a hipnotikus állapot befejeztével el kell felejteniük. Ismétlődő inger-válasz szekvenciáknak voltak alávetve azért. 17 . Dotey és Ann White sugárkísérleteknek lettek alávetve. Ezt többek között arra alapozta. hogy meghatározhatatlan mennyiségű sugárzásnak lettek kitéve. hogy Alaszkában egy éven tartó munkával visszaállítsa Cathy tudatának normális működését. hogy Jerry Dotey és Ann White igen nagy valószínűséggel Hitler Adolf természetes leszármazottai lehetnek. hogy a róluk készült fotók egész meglepően hasonlítottak Hitlerre.S. hogy nem alkalmaztak sem regressio-t (=a biológiában a kezdetlegesebb formákhoz való visszalakulást.Ő volt az. Jerry L. sem hipnózist. aki segített O'Briennek elmenekülnie fogvatartóitól. Bernard Diamond. Amikor Rosenbaum elmélyedt az ügyben. hogy ikrek. általában pedig visszaesést. Martin Orne és Dr. Rosenbaum 9 éven át (1983-tól 1992-ig) azt próbálta kideríteni: milyen tények támasztják alá. Közéjük tartozik Walter Bowart. Pennsylvania) több dolgozóján kínzással és kényszerítéssel programozást végeztek. hogy a bajokat rejtő szelencét kíváncsiságában felnyitotta és ezért szerencsétlenségek sora szakadt a nyakába. Mindkét áldozat úgy volt kondicionálva. Pamela Monday. hipnózisról és nemi erőszakról. akik kétségbe vonták állításainak a hitelességét. A kísérleti alanyok átprogramozott tudatának a visszaprogramozásában (deprogramming) olyan neves terapeuták is részt vettek. akkor valóságos Pandora-szelence nyílt ki a számára. hogy az ARCOültetvény (Monaca. Valerie Wolf és páciensei egybehangzóan állították. Bennett Braun. Governemt Mind Control Experiments on Children" (Az amerikai kormány agykontroll kísérletei gyerekeken" című. majd pedig az is sikerült neki. Steve Ogilvie. amelyet az ültetvény orvosai alkalmaztak velük szemben. Az Atlantic Richfield nevű cég egyik korábbi jogi képviselője David E. továbbá John Rappoport a "U. Az ügyvéd legmeglepőbb felfedezése az volt. miközben hipnotikus állapotban kábítószereket adtak be nekik. Egyenként legalább 3 különböző tréningtechnikán estek keresztül. könyvét. egy New Orleans-i terapeuta két betegét bemutatta 1995. a fejlődésben visszafelé haladót jelent). mint Cynthia Byrtus. Ennek az ingernek a része volt egy bizonyos kulcsszó vagy kifejezés és a kísérleti alanyoknak azt is betáplálták a tudatába. Pandoráról tudjuk. továbbá arról. Az MK-Ultra kísérletek olyan veterán résztvevői mint Dr. Dotey és White speciális kondícionálásának a célja az volt. Egyes keresztény egyházi szakemberek ugyancsak értek el bizonyos részleges és korlátozott sikereket a deprogramozás terén. amely az emberi sugárzási kísérletekkel foglalkozik. Rosenbaum azt is állítja. Joseph Mengele rendszeresen felkeresték az ARCO ültetvényét. hogy úgy sikerült visszanyerniük emlékezetüket a CIA programozásból. Alex Constantine pedig a "Psychic Dictatorship in the USA" (Pszichikai diktatúra az Egyesült Államokban) című könyvével. hogy csaknem automatikus reakciókat tanúsítsanak. A görög mitológia nőalakjáról. március 15-én az amerikai fővárosban annak az elnöki bizottságnak. Dr. elektrosokkról.

amelyekkel az egyes ember tudatát elkülönülő partíciókra (compartment-ekre) lehet felosztani. rádiók és televíziók rá vannak utalva a nagy hírügynökségek szolgáltatásaira.Anton Chaitkin.a tömegtájékoztatási eszközök manipulácója következtében . a CIA egykori igazgatójának: "Mi van a MONARCH-kísérlettel?". emlékezettel és önálló akarattal már nem rendelkező "biorobotok" tömeges előállításának a lehetősége. hogy mi történik körülötte.Vezetői Tájékoztató Szemle) valamint a "The New Federalist" című folyóiratban is olvashatóak. mert tömegessé vált a kísérleti alanyok száma. a pszichiátria. az utóbbi periodikában megjelent interjújában tette fel a kérdést William Colby-nak. Ez a magánkézben lévő monetáris monopólium teszi lehetővé egy szűk csoport számára a gazdasági élet közvetítő közegének. amelynek a célja az emberi tudat robotszerű működésre való átállítása egy világuralomra törő kisebbség érdekében. amit ma már ténylegesen ezek a kifejezések takarnak. Ez óriási hatalmat biztosít a számára. Erre Colby dühösen a következőket válaszolta: "Leállítottuk az 1960-as évek vége és a korai hetvenes évek közötti időszakban. amellyel a világ közvéleménye a tudatmódosítással és tudatellenőrzéssel kapcsolatos töredékes híreket fogadja.áldozatoknak és túlélőknek . agymosás. aki több könyvet is írt a háttérerők történelemformáló szerepéről. Ezáltal napjaink valósága az öntudattal. míg az 1960-as és 70-es években csak több száz ilyen programozott biorobot élt közöttünk. Ugyanakkor egyre többen szorulnak segítségre.államnak . Egyrészt agykontroll. Itt nem arról van szó. az elektronika és az informatika ma már rendelkezik azokkal a tudományos eszközökkel és módszerekkel. Elsősorban a tájékoztatás hiányának tudható be az a közömbösség. Ugyanakkor egyre nő azoknak a kísérleti alanyoknak . Maga a visszaprogramozás (deprogramming) is rendkívül hosszadalmas és fáradságos folyamat. amit a szervezett közhatalom és a szervezett pénzhatalom tudatni akar a közvéleménnyel. A tömegtájékoztatás kulcsszerepe A XXI. A kisebb lapok. akik a Project MONARCH-hoz hasonló programok következtében sürgős segítségre szorulnak.a száma. befolyásolják a közéleti párbeszéd témáit.kapásból elutasítja bármiféle olyan összeesküvés létezését. ami igen sok pénzbe kerül. amelyek felett viszont ez a két szervezett hatalom teljes ellenőrzést gyakorol. Pénze viszont a közhatalomnak . Egyes szerzők szerint. vagy pedig a szervezett pénzhatalomnak monetáris monopóliuma révén. hanem arról. Az újságok és a hírközlő szervek állítólag függetlenek. mind a közvéleménynek nagyobb figyelmet kellene fordítania erre az új társadalmi jelenségre. század embere a nyomtatott és az elektronikus tömegtájékoztatáson keresztül tájékozódik arról. a pénz nevű jelnek a korlátlan mennyiségben történő előállítását. és számos kellemetlenséggel jár. hogy a világ egésze . Ma a tömegtájékoztatás csak azt tudatja velünk. 18 .de mondhatnánk úgy is. mint. ezt azonban már az átlagember sem veszi komolyan. és akinek az írásai az EIR-ben (Executive Intelligence Review . hogy a neurológia.van adózási monopóliuma révén." Az amerikai és az európai közvélemény . tudatbefolyásolás alatt valami egészen mást értenek. hogy politikai célokból így vagy úgy manipulálják a közvéleményt. Az emberek többsége azonban teljesen tájékozatlan az agykontroll kísérletek eredményeit illetően. Ezek az elkülönített tudatok önállóan programozhatók és kívülről vezérlehetők. Ezért mind a szakembereknek. hiszen a tömegtájékoztatás az egyik legköltségesebb tevékenység. és a kilencvenes években pedig világszinten (a többségük Amerikában él) elérte a milliós nagyságrendet. számuk a 80-as években már több százezerre növekedett.

Ha ezt a célt segítik. A News Internationalhoz tartozik a The Times és a The Sun. elsősorban a nemzetközi pénzügyi közösség törekvéseivel szemben. értékelések és vélemények között választhat.lényegében a nemzetközi pénzügyi közösség (Rothschild. és a figyelemelterelést szolgálja. annak vagy nincs jelentősége vagy a látszatkeltést. az nem juthat át a tömegtájékoztatási rendszeren. vagy zsidóbarát-e az adott vélemény.). de közvetlenül érvényesül a tulajdonosi jogon alapuló irányítás és ellenőrzés is. amelynek az igazgatói között megtaláljuk: Henry Kissingert.M. Ezért minden olyan hír. De Nagy Britanniában is hasonló a helyzet.és sajtószabadságot. így a közvélemény a lényeget illetően egyféle tájékoztatásban részesül. elemzések. hogy az összes újságíró és szerkesztő valamiféle összeesküvésnek a részese és tudatosan manipulálja a közvéleményt. Lord Carringront. aki az N. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség céljai nemcsak jók és hasznosak. hogy különböző megközelítések. A legtöbb ember az elektronikus és nyomtatott sajtó azon szolgáltatásait veszi igénybe. Zbigniew Brzezinskit. akkor csaknem mindegy. hogy megfossza az átlagpolgárt az objektív és pártatlan tájékozódás lehetőségétől. akkor ezzel kiemelten foglalkozott a tömegtájékoztatás. Rockefeller. valamint az olyan háttérstruktúrák. Valójában a szervezett magánhatalom sokkal inkább abban a helyzetben van. A manipulálás másik eszköze azt ültetni be az emberek agyába. hiszen a pénzhatalom egyik megtévesztő módszere az volt. Rothschild cég egyik igazgatója. Így például az Egyesült Államok legnagyobb elektronikus tömegtájékoztatási intézményei így az NBC. A rendszer felépítése és működése olyan. Ahol mégis különbség mutatkozik. érvényesíteni tudja akaratát. Nemcsak olyan közvetett eszközök működnek. amelyet ugyancsak a Rothschildok és az Oppenheimerek alapítottak. hogy jobb vagy baloldali. a Trilateral Commission (TC). hogy a szervezett magánhatalom. mint a hirdetések és a hirdetési pénzek szétosztása. keresztény vagy mohamedán.M. Lord Rothschildot. hogy annak végeredménye azt az álláspontot erősítse meg. amely kritikus a fennálló struktúrával. csupán az állam veszélyeztetheti a szólás. Harmad-. hogy elhitette az emberekkel. de elkerülhetetlenek is. negyedrangú kérdésekről nagyszabású közéleti vitákat gerjesztenek manipulációs célokból. amelyek az ő nézőpontjához közel állnak. De minthogy a tömegtájékoztatás kulcsintézményei ugyanazon nagybankok és nagyvállalatok birtokában vannak. mint a Council on Foreign Relations (CFR). A szervezett közhatalom már jogilag is korlátozva van. vélemény. a Bilderberg Group (BG). A Daily Telegraph igazgatótanácsának tagja az az Evelyn de Rotschild. Rothschild nevű tekintélyes pénzügyi befektető cég elnöke. és a hozzájuk tartozó alapítványok és "think tank"-ek (gondolati műhelyek) közvetlen befolyása alatt áll és igazgatóik többsége is e körökből kerül ki. és az ABC . A Daily Telegraph-nak az a Hollinger-csoport a tulajdonosa. a CBS. illetve abból a hirdetési pénzből élnek. A mesterségesen kreált viták kimenetele mindig az. Egy korábbi igazgatósági tag Andrew Knight a News Internationalnak ma az ügyvezető elnöke.Mindebből nem az következik. amely "piacnak" becézi magát. Amikor az erőszakos bűnözés ugrásszerű növekedése a brit közvélemény figyelmébe került. A háttérhatalmat irányító nemzetközi pénzügyi közösség szempontjából az a lényeges. mint amilyen a Press Complains Commission (Sajtó Panaszbizottság) elnöke Lord Wakeham. hogy az elhangzott vélemények segítsék elő az új világrend kialakítását. Warburg stb. amelyet ezektől kapnak. Maga az állam is egyre inkább a szervezett magánhatalom hegemóniája alatt működik. A közvéleményben tudatosan megtervezve azt az illuziót keltik. A felügyelő és ellenőrző testületek. A kibontakozott vita nyomán 19 . aki ugyancsak az N. amit ez a háttérhatalom akar.

Ez a bomba egy elektroés hidrodinamikus gázüzemanyagú szerkezet. áprilisában az amerikai Oklahoma City-ben robbantásos merénylet következtében 178 személy (köztük asszonyok és gyerekek) vesztette az életét. de kötelessége is. a magas rangú szabadkőműves. Az új világrend létrehozásán fáradozó nemzetközi pénzügyi közösség és integrált elitje ezt vette figyelembe. vagyis a Büntetői-igazságszolgáltatási törvény.igen nagy. Az oklahomai merényletet a tömegtájékoztatás nyomban arra használta fel. valamint az energiaforrások elégtelenségére vonatkozó sokkoló adataival valóban megrázta a világ közvéleményét. kormány-ellenes szélsőségesség. Valójában ennek az alkotmányos jognak a korlátozása volt a cél. A dokumentum a valódi környezetvédelmi problémákat megoldani törekvő mozgalmak hátán 20 . az ember öröklődő tulajdonságait. hogy a környezetvédelmet is kiaknázza saját céljai érdekében. testi és szellemi képességeit javítani óhajtó genetikai irányzatot. és a megoldási módok keresése érdekében. Aurelio Peccei. felhasználni a hatalom központosítására. Ezt a robbanószerkezetet szigorú államtitokként kezelték. Valójában a robbanást egy "barometric bomb" okozta. hogy ellenálljon minden olyan kormánynak. amelyet egy népi milícia csoport helyezett el. természetesen parlamenti jóváhagyással. (Az amerikai alkotmány lehetővé teszi minden állampolgár számára a fegyverviselést és biztosítja. amely elítéli a rendőri módszereket alkalmazó kormányzattal szemben ellenálló csoportokat. vagyis hogy az FBI behatolhasson ezekbe a csoportokba. hogy a környezetvédelemre való hivatkozással központosítsa globálisan a hatalmat és akadályozza a harmadik világ ipari fejlődését. továbbá széles körben elterjessze az eugenetikát. hogy szembeszálljon egy diktatórikus. hogyan lehet egy valóságos problémát: Földünk erőforrásainak védelmét. ipari fejlődésének a korlátozását. mert viszonylag könnyű az előállítása és robbanóereje .megszületett a "Criminal Justice Bill" . vezetésével. és ehhez kellett olyan hangulatot teremteni a közvéleményben. Jelentések szerint egy "fertilizer bomb" (műtrágya alapú robbanószer) okozta a robbanást. A Római Klub propagandájának célja az volt. Kétségtelen tény. megtámadhassa őket. Erre a "probléma-felvető" dokumentumra hamarosan megszületett a probléma-megoldó dokumentum. E cél érdekében létrehozták a Római Klubot 1968-ban. A lényeg tehát a polgárok fokozottabb állami és rendőri módszerekkel való ellenőrzésének bevezetése volt. Ez a túlnépesedésre és az élelmiszerellátásra. hogy bolygónk életfenntartó képessége komoly válságban van. 1995. zsarnoki kormányzattal jogai védelmében. hogy mozgósítsa a közvéleményt a Népi Milícia (People's Militia) ellen. amely megszegi az emberi jogokra és a politikai szabadságjogokra vonatkozó alkotmányos kötelezettségeit.) A környezetvédelem manipulálása Jól szemlélteti. Ilyen esetben az amerikai állampolgárnak nemcsak lehetősége van az ellenállásra. amely viszont kezdeményezte a világ népesség-ellenőrzését. létszámának csökkentését és harmadik világ tudományos. és fogadja el a probléma megoldásaként Clinton elnök döntését. amikor úgy döntött. vagyis a fajnemesítést. katonai erőt lehessen velük szemben alkalmazni és a tömegtájékoztatásban be legyen tiltva minden ún. amelyek jelentős része igen hatékonyan lép fel e válság tudatosítása. A vitát azonban az erőszakos bűncselekmények visszaszorításáról folytatták.ehhez képest . amely viszont nagy mértékben korlátozta az egyéni szabadságjogokat. A "GLOBAL-2000" című jelentés a Trilaterális Bizottság közreműködésével Jimmy Carter kormányzata idején készült el. Ezt ismerték fel a különböző zöld mozgalmak. így többek között a People's Militia képviselői ne szólalhassanak meg az elektronikus médiumokban.

Ennek a tudatbefolyásolási csúcstechnológiának a kidolgozása és alkalmazása volt az előzőekben már ismertetett . hogy a környezeti problémák legfőbb okozója ez a pénzgazdaság. Az 1973-as Saltsjöbaden-i Bilderberg-tanácskozáson részt vett Robert O. amelyek ezt működtetik. tömeghipnózis. Napjainkig a nukleáris energia jelenti a szerves anyagokból (állati maradványokból) képződött energiaforrások (szénhidrogének) pénzügyileg és hatékonyságban is versenyképes alternatíváját. pl. Ma már ők ellenőrzik a világ uránium-ellátásának a 80%-át . amelyek megfelelő alkalmazásával befolyásolni és ellenőrizni képesek az agyműködés tudatalatti és tudatos szintjének a tartalmait. Az olcsó nukleáris energia világszintű elterjedése veszélyeztette a nemzetközi pénzügyi közösség olajipari befektetéseit. valamint a Bilderberg-csoportnak kulcsszerepe volt az olajár négyszeresére történő felemelésében 1974-ben. hogy "Debt for equity". Aki érti a pénzgazdaság működési elveit . Ma már rendelkezésükre állnak azok az eszközök és módszerek.kísérleti programok célja. és kívülről irányítani. David Rockefeller és báró Rothschild elgondolása volt. a Rockefeller alapítvány egyik vezetője volt. aki létrehozta és finanszírozta a "Föld barátai" nevű szervezetet. Ezt a megoldásokat tartalmazó programot a Világbank. A tanácskozás főtitkára Morris Strong olajmilliárdos. amelyek keretében elsősorban nők és gyermekek tudatát tudták ellenőrzés alá venni.komoly előrehaladást ért el a nukleáris technológia monopolizálása terén. Anderson. a Nemzetközi Valutaalap.úszva azt ígéri. 21 . Egyidejűleg a háttérhatalom egyik csoportja .amelyekre a fentiekben röviden kitértünk . Mint tudjuk.a Rothschild-ház franciaországi érdekeltsége . (Franciaországban egyedül annyi atomerőmű működik jelenleg is.napjainkban létrejött és működésbe lépett az emberi tudat ellenőrzésének egy teljesen új dimenziója. A nemzetközi pénzügyi csoportoknak és a tulajdonukban levő "Hét Nővér" nevű olajkartellnek. mint Európa összes többi országában együttvéve. továbbá más beruházó bankárok és szolgálatukban álló politikusok támogatták.az tudja. az Atlantic Richfield nevű olajvállalat tulajdonosa. azaz elengedni az adósságot a Harmadik Világ országaiban a környezetvédelem szempontjából rendkívül fontos termőföld átengedéséért cserébe. amelyek ellenezték a nukleáris erőműveket és ő volt az.) A francia Rothschildok hosszú távú stratégiája a nukleáris újrafeldolgozó technológia megszerzése. a később létrejött Kissinger Associates nevű tanácsadó cég irányító testületének tagja. Így az a megoldási javaslat. valamint azok az intézmények. Eddigi ismereteink szerint az MK-Ultra és a Project MONARCH bizonyult a leghatékonyabbnak.azaz pénzből még több pénzt előállítani a forgalom. Az agykontroll és az új világrend A tömegtájékoztatás tudatbefolyásoló tevékenysége és a társadalom manipulálásának a hagyományos módszerei mellett . a fogyasztás és a pénzzel történő spekuláció segítségével . Anderson volt az. hogy globális megoldást nyújt egy globális problémákra. aki óriási összegeket juttatott el azoknak a szervezeteknek. hogy az emberi tudat befolyásolását hatalmi céljaik érdekében felhasználják.és eredményesnek bizonyult . A riói környezetvédelmi világtalálkozó fő rendezői is ugyanezek a háttérerők voltak 1992ben. az egyének viselkedését. A háttérhatalom irányítói az elmúlt 75 év során komoly erőfeszítéseket tettek. egyáltalán nem csökkent az adott országok eladósodottságának a mértéke. A környezetvédelem manipulálását szolgálta a nukleáris energia használatának a visszaszorítása. globális elektronikai megfigyelési rendszer. ahol erre sor került. Ezért óriási anyagi és szellemi erőforrásokat fektettek be az agy feletti uralom technológiájának a kifejlesztésére.

ahol több nemzedéken át gyakorlat volt a szülők vérfertőző nemi kapcsolata kiskorú gyermekeikkel. hogy többek között elnököket (GF. később pedig ugyanezt tették Kelly nevű leányával is. Azaz a komputer egyik "tudata" (a Macintosh) nem tud a másik tudatáról (Windows). amelyek akkor történtek. Cathy O'Brien annyira tökéletesen programozható tudattal rendelkezett. 1988 óta. Cathy O'Brien a CIA alkalmazásában álló "mindcontrolled slave" (agykontroll alatt álló rabszolga) volt. amikor tudatának éppen egy másik önállósított része működött. Ez a másik személyisége akkor aktivizálódott és vette át az irányítást. akkor az illető egyén ilyen normál helyzetekben nem tud visszaemlékezni arra. akkor nem tudja használni a Windows operációs rendszer eszköztárát. Cathy O'Brien olyan családba született. Röviden már említettük. A nemi aktusok közben kábítószereket és elektrosokkot is alkalmaztak azért. 1995-ben. amikor is sikerült elmenekülnie és tudatát lassan újraprogramoznia. Ezek a politikusok állítólag rendszeresen gyötörték és megerőszakolták. hogy a kettő-. amely az apjához kapcsolódott. Elektronizált korunkban ezt talán úgy lehet leegyszerűsítve megvilágítani. Részletesen felidézi azokat a terveket is. Legelső emléke. hogy ha számítógépünk Macintosh rendszerben dolgozik. hogy szigorúan titkos információkat juttassanak el vele az Irán-Kontra tárgyalások során. amely irányította magatartását a mindennapi élet szokásos körülményei között. amelyeket a világuralom megszerzésére dolgoztak ki. Ez tette lehetővé. akinek szexuális szolgáltatásokat kellett nyújtania. hogy majd megfullad apjának a nemi szervétől. mondhatni szövődménye az. A drogokkal és elektrosokkal okozott trauma az agyműködés leválasztott részeinek a független működését megerősítette. Azaz volt egy olyan személyisége. amelyet a szakemberek Multiple Personality Disordernek. mert a már ismertetett agykontroll-technikák eredményeként a tudathasadásos személyiségzavarban szenvedő egyén nem tud visszaemlékezni azokra az eseményekre."Amerika öntudatlan átformálása" című művében. hogy tovább fokozzák tudatműködésének a megosztását. a normális személyisége. amelynek az eredményeként gyermeki tudata két egymástól elkülönülő és függetlenül működő részre tagolódott.A háttérhatalomnak a tudatkontroll segítségével történő hatalomgyakorlása részleteit már több kísérleti alany. hogy az egyik legnagyobb hatású tájékoztatást Cathy O'Brien kísérleti alany írta meg "Trance Formation of America" . miközben kialakult egy másik személyisége. hogy az őt ellenőrző szakemberek alkalmasnak minősítették fontosabb politikai és más titkos megbízatások teljesítésére. tudata elhatárolódott a gyötrések emlékétől. illetve többszörös tudatú személyben fotografikus memória alakul ki. Cathy O'Brien megdöbbentően részletesen képes visszaemlékezni mindarra. Ez a trauma indította be azt a folyamatot. RR és GB) valamint egy sor további fontos beosztású amerikai politikust kellett kiszolgálnia. Agya. hogy abnormális helyzetekben mi történt vele. amely képes volt alkalmazkodni a gyötrésekhez. két különböző személyiséggel. Státusza szerint hivatalosan ún. valamint társadalomkutató tudós publikálta. "Presidential Model"-nek (elnöki modellnek) számított. amikor apja felizgult állapotban közeledett hozzá. Így többek között arra is használták. neurológus és pszichiáter szakorvos. DID-nek (tudathasadásos identitás-zavarnak) neveznek. Ez volt az az időszak. Ezekről nyíltan beszéltek vele vezető amerikai politikusok és illegális tevékenységet 22 . amin ellenőrzői részéről állításai szerint keresztülment. Az MPD / DID egyik mellékhatása. mai nevén Dissociative Identity Disordernek. és volt egy másik. amikor Cathy pszichéjében kialakult az a tünetegyüttes. MPDnek (tudathasadásos személyiségzavarnak). hogy megbirkózzon ezekkel a lelki sérüléseket okozó helyzetekkel. O'Brien azt állítja. Ha tehát a gyötréskor működésben lévő tudatrész maximálisan el van választva az élet normál helyzeteiben működő tudatrésztől. aki 1980-ban született.

Amikor Cathy a pubertás korba lépett és mellei növekedni 23 . hogy Cathyval és a boxer kutyájával készült pornográfiát árusított. Ford ebben az időben kezdte a genetikus agykontroll tanulmányozásához felkutatni azokat a többgenerációs vérfertőzéses családokból származó gyermekeket. beleértve a kimerülésig történő hajszolást. Ő volt az. aki a könyv szerint szintén használta őt. O'Brient ugyanis a hatóságok rajtakapták. hogy a légierő hírszerzőszolgálatának a pilótájaként a Vatikán számára is dolgozott. Ezt követően egy dobogón az összegyűlt vendégsereg elé vitték. amelyet aztán neki ajándékozott. hogy további gyermekeket akar. hogy nincs hely. Ezt követően O'Brient elvitték kéthetes kurzusra a Harvard Egyetemre. Cathy O'Briennek jelenleg két leánytestvére és négy fiútestvére van.Gerald Ford . hanem kinevezett elnökeként a Fehér Ház lakója lett 1974-től 1976-ig. Cserébe ígéretet kapott. hogy nem folytatnak ellene büntetőeljárást gyermekpornográfia árusításáért. és éppen ezért minden titkukat biztonságosan megoszthatják vele. egy katolikus papnak.apjának a testvérei is visszaéltek.folytató személyek azokban az években. hogy miként készítse fel Cathy-t a kísérleti projektre. sátánistáknak és rokonaiknak azért. Előzőleg pedig fontos szerepet töltött be a Warren-bizottságban.mind ő (Vanderjagt). Így Cathy-ban minden szituációra egy másik személyiség fejlődött ki. amelyet nagyrészt fotografikus memóriájának köszönhetett. valamint az érzéki észleléstől való megfosztásból állt. ahol megtanították neki. 1968-ban Vanderjagt bemutatta Cathy-t Pierre Trudeau kanadai miniszterelnöknek. maga is megrögzött pedofil. amelynek az volt a feladata. ahol a létezés más dimenzióinak titkait őrzik.kisleányként .szülei ismételten kiszolgáltatták prostituáltként a helyi szabadkőműveseknek. aki a "Trance Formation of America" szerzője szerint állítólag a helyi "michigani maffia" vezetője volt. még egészen kis gyermekkorban. amelyet rövid idővel korábban a rectumába dugtak. Az MPD / DID másik mellékhatása. Valamennyi keresztülment pedofil zaklatáson. Bob. ahová elmenekülhet és elrejtőzhet. Az apa hazatérve lelkesen közölte családjával. aki idősebb George Busht elnöknek jelölte. hogy csúcstechnológiával végzett programozásuk visszafordíthatatlan. aki ebben az időben Michigan amerikai tagállam szenátora volt. élelem és víz elvonásából. Az egyik nagybátyja. aki először bemutatta Cathy-t egy gyermekpornográfiát kedvelő személynek. hogy az ilyen többszörös tudatú egyénben rendkívüli éleslátás fejlődik ki. Bob volt az. azaz tudathasadásos személyiségzavara volt. Kennedy halálának a körülményeit. rendőröknek. ahol Cathy iskolatársai is jelen voltak és őt is bemutatták egy amerikai lobogóval. és megerősítést nyerjen annak a bevésésével. Cathy-val . Guy Vanderjagt rózsakeresztes nyakláncot adott Cathy-nek és elmondotta neki.állítja könyvében Cathy O'Brien . mind pedig Ford megerőszakolta egy politikai ünnepség során a színpad háta mögött. Cathy-t visszaemlékezései szerint . hogy ő és Bob nagybácsija a Vatikánban voltak. hogy tudatműködésének a szétválása elkülönülő részekre fokozódjék.Nixon elnök lemondása után az Egyesült Államok első nem megválasztott. többek között egy francia poodle-nek a bekapcsolásával. E mindennapos megpróbáltatások ellenére kitűnt iskolai teljesítményével. mint az átlagember látása. akiknek MPD-je. Egyik alkalommal . Cathy-t apja e program rendelkezésére bocsátotta. amikor azt feltételezték. hogy kiderítse John F. A projektre való felkészítés a folyamatos trauma-okozásból. amely negyvennégyszer pontosabb. gyakran dicsekedett előtte. akik gyermekként maguk is pedofil szülők áldozatai voltak. Ez a személy . Később a washingtoni Kongresszus tagja lett. A gyermeklányt állítólag Guy Vanderjagtnak is a rendelkezésére bocsátották. Majd pedig a Republican National Congressional Committee (a Köztársaságpárti Nemzeti Kongresszusi Bizottság) elnöki tisztébe került.

Ezt az állapotot még meg is erősítették az agykontroll fejlett formáival. megpróbáltatásoknak) neveznek. Ebben az időszakban Cathy O'Brien már nem volt képes elválasztani a realitást a képzelt dolgoktól és fordítva. hacsak nem olyan kontrollált személy. Kentucky-ban. aki névleg feleségül vette. Cape Canaveral-t Floridában és ugyancsak a NASA-hoz tartozó Godard Űrkutatási Központot. Egyik kábítószeres bevetése során Hotsprings közelében a Tinker Légibázison Cathy találkozott az akkori arkansas-i kormányzóval. hogy adjon át a részére egy titkos üzenetet Bennett Johnson lousiana-i szenátortól. Cathy-t előkészítették a Project MONARCH-ra. Cathyt ezután apja átadta Byrd-nek. egy agykontroll-terv kódszava). Aquino a legtitkosabb kísérletekben is részt vett. ellenőröknek -. aki 1980-ban született. Noha Byrd volt a "tulajdonosa". Azt az utasítást kapta. Nekik is Byrd a tulajdonosuk. a DIA (Defence Intelligence Agency . akik rajta tartották a szemüket és tovább traumatizálták. s ez egyik napról a másikra milliomossá tette Cathy apját. A Tennessee állambeli Nashville-ban megrendezésre kerülő Grand Old Opry fesztivál során mutatták be az ott fellépő Wayne Cox-ot Cathy-nek. Cathyt 1980-ban a Fort Campbell-i kísérleti bázison. vagyis rabszolga-kereskedők között megnevezi Kris Kristofferson-t (a Vatican based Project MONARCH slave-runner-t .kezelőknek. Vanderjagt már nem találta eléggé attraktívnak és továbbadta Robert C.Szabadságvonat. Ekkor Ford állítólag lerohanta őt és elektrosokkolta is. és minden szót és mondatot két és többértelművé alakítanak át.Katonai 24 . amely szó szerint kiforgatta Cathy-t saját lelkivilágából. Cathy azt állítja könyvében. Wayne Cox Cathyt bevonta a kábítószer tranzakciókba és a sátánista rituálékba. "handlerek"-nek . Byrd szerződést kötött az átadóval. A vezető "slave-handler"ek. amit "Satanic reversals"-nek (sátáni kísértéseknek. hogy mindent elfelejtsen. A Project MONARCH slave-ekhez (kísérleti alanyokhoz) tartoznak Barbara Mandrell és nővérei. a Fort McKlellen-t Anistonban Alabama tagállamban. és amelyek során minden érzékelést ellenőriznek. mint ő. Cathy-t továbbadták ún. a főváros. Ezt követően tudatának szinte minden önállósított része már valamilyen traumával volt összekapcsolva. azzal nyert immunitást a bűnüldöző szervektől. hogy senki nem csinál karriert Nashville-ben. Bill Clintonnal is. és lerombolta még megmaradt normális személyiségét 1974-ben történt egy a Michigan tagállamban lévő Cedar Springs-ben tartott rendezvény után. a Fort Campell-t Kentucky-ban. Az utolsó esemény. Tény.egy Vatikánban működő Project MONARCH kísérleti alany irányítóját). E támaszpontok közül felsorolja a könyv a tampai McDill légibázist. vagy nem a CIA operatív munkatársa. A kísérleti program folytatódott különböző csúcstechnológiájú katonai támaszpontokon és itt tovább traumatizálták. hogy részt vett a Project MONARCH-ban. Egyik ilyen kezelő. Hat alkalommal állítólag csak azért ejtette teherbe. Michael Aquino alezredes programozta. Washington közelében.kezdtek. amikor is kivették az iskolából és átvitték a muskegoni Katolikus Központi Középiskolába a többi Monarch-project számára kiválasztott gyerekkel együtt. aki állítólag szadista-mazochista módszerekkel gyötörte és ennek a nyomai a mai napig fellelhetők Cathy testén. a NASA Kennedy Űrkutatási Központot. a sátánista és állítólag gyilkosságokat is elkövető Wayne Cox. amelyet még Himmler kezdeményezett. Byrd szenátornak. hogy a magzatokat sátánista szertartásokon használhassa. Boxcar Willie-t (aki Cathy leányát Kelly-t három különböző elmegyógyintézetben is molesztálta) és Merle Haggard-ot (akinek a sikerdala: "Freedom Train" . hogy Wayne Cox az apja Cathy O'Brien egyetlen gyermekének: Kelly nevű lányának. végül személyes használatra egy csomag finomított kokaint is át kellett adnia. Aquino neonáci nézeteket vallott. és mint már említettük megalapítója volt annak a "Temple of Set" nevű szektának.

hogy személyes fényképészével. hogy a világ fennmaradhasson. "a világ szőkéinek" a kitenyésztésében. Philip Habib később bemutatta Cathy-t King Fadh-nak. Aquino volt megbízva a Presidio Day Care Center-ben . amelyek úgy váltak ismerté. Reagan személyi titkárának. az Ohio tagállamban lévő Youngstone-ban működő "Charm School"-t ("Báj Iskolát") Dick Thornburgh (Pennsylvania tagállam korábbi kormányzója).a gyermekeken végzett kísérletek irányításával. s közben áramütésekkel stimulálja. Végül is . mint "Uncle Ronnie's Bedtime Stories" (Ronnie bácsi esti történetei)." "Byrd szerette hallgatni a saját hangját és gyakran bonyolódott véget nem érő monológokba hosszúra nyúló híres előadásai során. Szaúd Arábia uralkodójának. akinek szexuális ízlése hasonló volt. Marilyn Monroe-t a nyilvánosság szeme előtt ölték meg. Aquino állítólag a NASA legkegyetlenebb traumaokozó technikáit is kipróbálta. aki finanszírozta a kontrákat a panamai diktátoron és CIA ügynökön. Byrd hitt a hátrányos helyzetű fajok és kultúrák népirtás és genetikai változtatás révén való megsemmisítésében és a tehetségesebbeknek. és ezt azzal lehet bizonyítani. Larry Flynt-tel. valamint az amerikai igazságügyi-rendszert manipulálja. Részletezte a világuralmi erőfeszítés belső műveleti struktúráját. A továbbiakban idézünk szó szerint Mark Phillips és Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvéből: "Byrd gyakran fenyegetett. beleértve a lélektani hadviselés stratégiáit és megmagyarázta: miként használta és fogja használni az alkotmánnyal kapcsolatos ismereteit. hogy a világ lakosságának a 95%-a azt akarja." "Byrd azzal igazolta az agykontrollal kapcsolatos kegyetlenkedéseket. Az egyik ilyen "sex-slave" (szexuális célokra használt kísérleti alany) kiképző tábort. Ennek az akciónak volt a neve az "Operation Carrier Pigeon" (Postagalamb-művelet).Hírszerző Szolgálat) pszichológiai hadviselési részlegénél. Philip Habibnak az volt a kedvenc időtöltése. a totális agykontrollal lehet elérni az új világrend keretében." "Byrd meg volt győződve arról. Manuel Noriega-n keresztül.a San Francisco-i Presidio Parkban működő gondozó-központban . Cathy-t ebben a tranzakcióban üzenetközvetítőként használták. hogy az alkotmányt. Az ő beállítása szerint Reagan egyik kedvenc időtöltése volt.még a pápa és a mormon próféta is tudja. Végül is az első elnöki modellt. amelyekhez ő igazodott. és senki sem tudta mi történt. hogy Cathy-vel análisan szeretkezzen. miközben fotografikusan rögzítettem minden szavát." Cathy elsőként Ronald Reagan mellett töltötte be a "Presidential Model" pozíciót. hogy a 95% nem is akarja tudni: mi történik valójában a kormányban? Byrd úgy gondolta: azért. hogy ez az egyetlen út a békéhez és ők teljesen együttműködnek a Tervvel. Kelly-n. későbbi amerikai igazságügyiminiszter irányította. Együtt működött Jim Trafficant képviselővel a legfejlettebb programozási technikák alkalmazásában. hogy a Bibliában megjövendölt világbékét az egyetlen rendelkezésre állóeszközzel. a saját ízlésének megfelelő szex-fotókat készíttetett.nyilatkoztatta ki . Cathy-n és leányán. Azzal támasztotta alá a vallás manipulálását. 25 . Fadh volt egyébként. hogy azok belekényszerítik az emberiséget egy felgyorsult evolúcióba a neonáci elveknek megfelelően. hogy a fennmaradó öt százalék irányítsa. az emberiségnek óriási evolúciós lépést kell tennie egy felsőrendű faj létrehozásával. hogy eldobhatónak tekintenek.

1982-ben Houston kokaint nyújtott át Bill Clintonnak. vagyis extra terrestial (földöntúli lény) és képes aktivizálni olyan holografikus képzetet Cathy elméjén belül. és amelyből több tízezer példányt már eladtak. miközben Cathynek találkoznia kellett feleségével. Hagyd így tovább. hogy önállóan tudjanak gondolkodni.T. a pedofil. hasbeszélő és hipnotizáló Alex Houstonnak.. Bohemian Grove Californiában olyan exkluzív klub. sor került az "Operation Shell Game"-re (Célbalövő játékra). és felhasználta őket az "Education 2000" elnevezésű programnak a végrehajtásához. hogy ő E. ahol szinte minden szexuális és sátánista perverzió megengedett. így az alelnök sem vonta kétségbe.amelyet a templomosok és követőik imádtak) állítólag annyira izgalomba jött. George Bush-nak állítólag pedofil hajlamai voltak és Cathy Kelly nevű leányával is volt kapcsolata. s így Baphomet-nek a fejét ábrázolja . 26 . amelyek "A Most Dangerous Game" (A legveszélyesebb játék) néven voltak ismeretesek. Gyűjtsd össze most a pénzünket és úszni fogunk benne. hogy orális aktust hajtott végre. másrészt az áldozatok további traumatizálása végett. Ebbe Cathy-t is bevonták. amely "World Vision" néven ismert. Ezt a programot úgy dolgozták ki.3 millió dollár (pornóprofit) átutalásához a Bank of Credit and Commerce International-hez.Cathy egyik legbrutálisabb gyötrője állítólag Dick Cheney volt. azaz nem követelte "a kitalációkat és rágalmakat hangoztató Cathy O'Brien és Mark Phillips" szigorú felelősségre vonását és példás megbüntetését) rendszeresen szervezett rendezvényeket. amelyben átváltozik óriásgyík-szerű űrlénnyé. akikre aztán kutyákkal és puskákkal vadásztak egyrészt kedvtelésből. Bennett belülről ismerte a katolikus-jezsuita agykontroll technikákat. Ennek részét képezte a MONARCH programban résztvevő "slave"-ek szabadjára engedése az erdőben. tulajdonképpen egy jezsuita finanszírozási módszer a világbéke elérésére agykontroll révén. Üdvözlet a főnöknek!" Cox helyettesítésére Cathy-t átadták egy új kezelőnek. Egy másik terv. hogy növelni tudják vele a gyermekek tanulási kapacitását. Az egyik ilyen parti alkalmával. A könyv állításai szerint Cheney (és ezeket eddig jogi úton. jelenleg pedig az Egyesült Államok hivatalban lévő alelnöke. és miért nem követel magának elégtételt New York szenátor-asszonya a becsületében gázoló rágalmazók példás megbüntetésével? Cathy O'Brien könyve szerint id. és Bill Clinton későbbi jogtanácsosa: Bill Bennett és testvére Bob Bennett 1988-ban lerohanták az akkor nyolc éves Kelly-t. mint "postagalambot": "Ford kezdett beszélni. A MOB (maffia) hozzájárult 2. Reagan elnök idején védelmi miniszter volt. Hillary Clintonnal. hogy földöntúli űrlény. Ez a művelet sikeres vállalkozás volt. Fejezd be a megállapodást Panamával. Ez így szerepel abban a könyvben. mintha én egy gép lennék és lediktált egy üzenetet: 'Vidd ezt az üzenetet Dick Cheney-nek a Pentagonba. miközben lerombolják azt a képességüket. Hillary Cathy vaginájának a megpillantása során (amelyet korábban elaltatás nélkül egy démon fejéhez hasonlító alakúra operáltak. valamennyi mexikói csatorna működőképes (kokain és heroin). George Bush azt is állította magáról. amelyet állítólag Cheney és Ford rendezett. A könyv szerzői szerint id. A látogatókat egyszerűen "Grover"-eknek nevezik. hivatalosan és határozottan egyetlen illetékes. Bennett Bushoz hasonlóan szintén azt állítja magáról. amelyből már több kiadás is napvilágot látott. Reagan elnök oktatásügyi minisztere. aki Ford idején a Fehér Ház apparátusát irányította. Vajon miért nem tisztázza magát ezek alól a becsületsértő rágalmak alól minden rendelkezésére álló jogi és média eszköz igénybevételével.

amelynek feladata az Új Világrend programjában való részvétel. egy olyan sebészhez küldünk. halálos fenyegetésekkel és jogi küzdelmekkel. Mark Phillips szerint jelenleg az elmegyógyászat még meglehetősen le van maradva: "Agykontroll áldozatoknak a hivatalos elmegyógyászokhoz való irányítása kezelés végett. azon kevesek egyikével. Ebben a központban számos ún. Itt Mark Phillips. Ebben a kritikus időpontban azért menekült meg mégis. ténylegesen politikai fogolynak számított és elmegyógyintézetben tartották. hogy egy beteget. 1988. Ennek az "Order of the Rose"nak tagja volt Brian Mulroney kanadai miniszterelnök és Vanderjegt. a jelen körülmények között. Az is kiderült. azaz az agyműködés trauma révén történő befolyásolásában . aki Bush szerint: "rajtam keresztül került az ENSZ-be. Sok kísérleti alany bal csuklójára rátetoválták a vörös rózsát. nem engedték meg. A kellően alátámasztott bizonyítékok 27 . Mark Phillips-nek sikerült őket Alaszkába vinnie a "hírszerző közösség" egyik bennfentesének a segítségével. Amikor Cathy 29 éves lett felötlött benne. Cathy normális agyműködésének a visszaállításához. hogy a "hypnosleep" (hipnotikus álom) néven ismert agykontroll-technika segítségével adott esetben meghaljon. Lake Shastá-ban valójában egy különleges rendőri erő tartózkodik. George Bush és Dick Cheney eljátszották Cathy-val a már előbb ismertetett "Most Dangerous Game"-t. hogy ott zenei fesztiválra kerül sor Merle Haggard szervezésében." A "Rózsák Rendjén" belül id. (aki Byrd szenátornak a közeli barátja és a Szenátus hírszerző bizottságának a helyettes-elnöke volt) megszerezte őt egy átmeneti időre. Fekete Helikopter állomásozik. születésnapját Mark Phillips. egyenlő lenne azzal. hogy kapcsolatot tartson Mark Phillips-szel. 1995-ben. de az agykontrollhoz szükséges eszközök szakértőjeként ismerte ezt a technikát. hogy öngyilkossági késztetései vannak. mert egy másik szenátor. 1986-ban Cathy-t és Kelly-t a kaliforniai Lake Shasta-ba vitték azzal az ürüggyel. hogy a korábbi "Presidential Model"-ek nem sokáig éltek 30 éves koruk után. George Bush renden belüli neve: "The Rose" "a Rózsa". valamint Madelaine Albright.Az "Order of the Rose" (a "Rózsák Rendje") a templomos lovagrend egyik elágazásának tekinthető. akinek Phillips korábban üzleti partnere volt. februárjában. hogy Cathy betöltötte 30. hogy Kelly-t Wayne Cox úgy programozta.a "Trauma-based mind control"-ban. hozzálátott Cathy tudatának intenzív visszaprogramozásához (de-programming). Patrick Leahy. akinek a szeme be van kötve és a keze meg van bilincselve. (aki korábban a CIA alkalmazottja volt és a legtitkosabb technológiában . Az ilyen módon programozott személy krónikus és egyre súlyosbodó asztmában szenved. aki segíthetett volna neki egészsége visszanyerésében. valamint agykontroll alatt álló fegyveres személyzet." Hármuk élete tele volt megpróbáltatásokkal. amelyek végül is elvezettek Mark Phillips és Cathy O'Brien közös munkájának a megírásához: a "Trance Formation of America" című könyv megszületéséhez. Itt a könyv jogi úton eddig nem cáfolt állításai szerint id. Ez tette lehetővé azoknak az információknak az emlékezetéből való felidézését. akinek nagyon kényes műtétre van szüksége. két hónappal rá. A kiszabadítása érdekében kezdeményezett valamennyi jogi lépést végül is "nemzetbiztonsági okokra" való hivatkozással utasították el az igazságügyi hatóságok. azért. és nagy tekintélye van az új világrend létrehozására törekvő szervezetek körében. Arra hivatkozva. amely végül is elvezetett hosszú és fáradságos erőfeszítések után. Kelly a könyv megjelenésének időpontjában.járatos szakértőnek számított) megszöktette Cathy-t és Kelly-t Alex Houstontól. hogy elősegítse az Új Világrendet. aki nem ideg és elmegyógyász.

hogy ezt a hallgatást és passzivitást megengedhették maguknak. Henry Kissinger és még sokan mások. valamint annak 1986-os kiegészítése annyi kiskaput hozott létre. hivatásos szakemberek és vezetők egy titkos csoportja engedélyt kapott gyanútlan amerikai lakosokon végzett kísérletekre azért. a bio-elektromágneses frekvencia-gyógyászat. hogy a megvádolt közéleti személyek hallgassanak és passzívak maradjanak. mert csak ezek 28 . hivatásos orvosok és tudósok által összegyűjtött technológia. mint Bob Hope. hogy évekkel ezelőtt a Hidegháború kezdetén ún. Azok a háttérhatalmi struktúrák. hogy a jogi eljárások további tényeket tártak volna fel és esetleg megerősítették volna az állításokat. Tehát nagyon nyomós okok szóltak amellett. aki ismeri a speciális kódjelzéseket. arra utal. Ezek az elkülönített személyiségek csak azon személy számára hozzáférhetőek. a nyilvánossághoz menekülve kerestek védelmet. a másik bizalmas információkat továbbító futárnak. a génmanipuláció. az az. Ennek egyik oka lehet az. "Thanks for the Memories" (Köszönet az emlékekért) című könyvében Taylor ezt írja: "Amiről az önök többsége nem tudhatott. a váddal illetetett közéleti személyiségek sem vették igénybe az igazságszolgáltatást azért. amely lehetővé tette a kormányzat és az igazságügyi szervek számára. vagy adatokat rögzítő agyfájlnak. hogy különböző specifikus feladatokat lássanak el. illetve eltusoljanak kényes ügyeket. hogy tisztázzák magukat a két szerző által leírt vádak alól. Egyelőre azonban a felelősségre vonás elmaradt. Miután átélte a csúcstechnológiával gyakorolt kísérletezést. azok továbbra is bíznak bennük és e körök számára nem számít diszkvalifikációnak mindaz. s ehhez képest mindennapi felfogásunk elavultnak számít." Brice Taylor is .. az idő. Ezek az elkülönülő személyiségek önállóan programozhatók. az 1947-es nemzetbiztonsági törvény. hogy milyen kínzásokat kellett elszenvednie olyan ünnepelt közéleti személyiségektől. De elmaradtak a megvádoltak részéről a könyv szerzői ellen szükségessé vált jogi lépések is. a parapszichológiai kutatások.és térben való utazás formájában létezett és létezik. Azaz. a közvélemény nyugodtan ignorálható. Ehhez járult volna a nem kívánatos nyilvánosság a tömegtájékoztatási eszközökben. amit a "Trance Formation of America" című könyv néhány közéleti személyről állít.. mai nevén Dissociative Identity Disorderben (tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedett. halálközeli állapottal való kísérletezés. hatalmi struktúrában elfoglalt helyük valójában már nem az állampolgárok döntésén nyugszik. Ezért az állampolgárok véleménye. hogy "nemzetbiztonsági érdekekre" hivatkozva cenzúrázzanak. agykutatás. akkor az illetékesek a nyilvánosság nyomásának engedve felelősségre lesznek vonva. Minthogy a könyv szerzői halálos fenyegetések közepette éltek. Ez a trauma-okozással szabályozott technika képes létrehozni számos elkülönülő "személyiséget" ugyanazon személyen belül. mint egy komputer azért. amelyek őket politikai pozícióikhoz juttatta. Így beprogramozható az egyik elkülönített személyiség szex rabszolga-prostituáltnak. agykontroll. Az amerikai vezetők.Cathy O'Brienhez hasonlóan . hogy a fejlett technológia egy változatát továbbfejlessze. Az a tény. Az átlagpolgár azt feltételezheti. hogy a társadalmi hierarchiában. Brice Taylor és az agykontroll Brice Taylor is a trauma okozással végzett agykontroll kísérletek egyik bátor túlélője. hogy ha napvilágra kerülnek a könyvben leírt visszaélések. a távolbalátás.egész sora ellenére.mesterségesen előidézett Multiple Personality Disorder-ben (tudathasadásos személyiségzavarban). megírta kellően dokumentálva élettörténetét részletesen beszámolva arról.

bár zavaros emlékképeket. testi és lelki sérüléseknek." . Így tudtam megőrizni némi hasonlóságot a valódi személyiségemhez. de a testemben is. hozzátéve "az információk többsége egyszerű kópia.hogy mélyen megrázott. Sok évig tartó terápia és gondos kezelés révén Brice Taylornak sikerült rekonstruálnia saját emlékeit.. megdöbbentő történet bontakozott ki saját maga előtt is: "Amit ön olvas ebben a könyvben. mivel apja folyamatosan megerőszakolta. hogy teljesen felborította mindennapi élettevékenységemet.." Brice Taylort kényszerítették. Ez arról szól. Később sztriptíz következik. Megkíséreltem megérteni és megtartani mindazt az információt. tűket szúrtak az érzékeny testrészeimbe. Kifinomult módszerekkel hipnotizáltak és elektronikusan programoztak. és ez tette lehetővé. Többek között bezárt szekrényekbe. magányosan. hogy átéltem . hogy itt hagy meghalni." Brice Taylor visszaemlékezései 14 évet fognak át. Amikor emlékezete ismét működni kezdett. amit ezek a 'személyiségek' megtapasztaltak és átéltek. ahogyan azt lelki szemeimmel láttam. amelyben irányítóim részesítettek visszalőtt rájuk. lelki megrázkódtatásoknak. Kislányként Brice folyamatosan alá volt vetve traumáknak. sok olyan tolakodó emléknyom villant fel.segítségével lehet működtetni (aktivizálni.. megfosztottak az élelemtől és az alvástól.. hogy abba kellett hagyni a "master degree"-ért folytatott egyetemi tanulmányaimat és mindennap fel kellett keresni orvosomat folyamatos terápia keretében. amely visszaáramlott a tudatomba. "Az a képzés. ketrecekbe és koporsókba. Ez addig a pontig haladt. Brice Taylor felvett név. és ezért éveken át arra kényszerültem. hogy minden egyes emlékemet . Éveken keresztül naponta kínos pontossággal dokumentáltam emlékeimet azért. és pornográfia készítésére használta. amelyet gyakran szó szerint lemásoltam a saját magán-újságjaimról. hogy kiválasszam a gyakran eleven. amely arra kényszerített. mielőtt ténylegesen szponzoráltak vagy eladtak. amelyek a programozás révén nem voltak hozzáférhetőek a saját maga számára. be-és kikapcsolni) az adott elkülönült személyiségbe beépített programot. Olyan mértékig. amiről azt hittem. forrasztó készülékeken és állatok hajtásához használt ösztökével. Amikor titkos életem emlékei kezdtek benyomulni a tudatos agyműködésembe.leírjam.írja könyvének bevezetőjében. mert azokat a rituális kínzások és tudatmanipulációk elrejtettek előle. hogy kínzási rituálékon és orgiákon vegyen részt.. mindazon keresztül. amelyeket őriztem. Amire emlékeztem olyan messze volt attól. hogy újra felidézzem ezeket a tapasztalatokat teljes részletességgel. nemcsak az agyamban. Kábítószereztek. hallottam és a szagát érzékeltem. "Az agykontroll rabszolgák piacán az elit tagjai felkeresik az aukciókat." Brice Taylor memoárja éveken át tartó gyötrő visszaemlékezés az átélt események részleteire. elektromos vezetékeken. hogy a legapróbb részletekről is be tudjon számolni.. miközben közölte velem. A programozás eredményeként szinte tökéletes fényképezőgéphez hasonló memóriára tett szert. és ahogyan azt a testemben éreztem ." 29 . Végül is eladták egy "rabszolga-aukción".úgy. Csaknem megfulladva. gyermekprostitúcióra kényszerítette. hogy hogyan hoznak létre egy emberi robotot. Elektrosokkot kaptam. amelyek első látásra gyermek divatbemutatóknak látszanak. bepillantás az eseményekbe programozott 'személyiségek' szemén keresztül. "Apám éveken át rituális jellegű brutális fizikai és lelki kínzásokkal gyötört. Számos ilyen showműsorban felléptem.

amit Henry-ben megtaláltak. hozzáférhetővé téve az agyában létrehozott információs fájlokat az Energia Bizottság. Bátorították őket." E sorok írója a "Council"-t. mert övé volt ugyan a pénz és a hatalom.Nos. Ezen túlmenően a hatalmi elit szexuális igényeinek kiszolgálására is felkészítették. Taylor keresztülment a NASA (National Security Agency . "Apád. hogy szexuális és emocionális szükségleteik kielégítésére ezeket a társalgó hölgyeket vegyék igénybe a kívülállókkal folytatott ilyen kapcsolat helyett. mint prostituáltat. A Council szemében Rockefeller inkább nélkülözhető volt. azaz a kísérőhölgyek szolgálatait. Mint már utaltunk rá Kissinger élő személyi komputerként használta Brice Taylort. és aki gondosan előre kidolgozta a stratégiai terveket és rendszerint el is érte a kívánt eredményeket. ahol a közpénzek szétosztásáról döntöttek. a City of Londonban működő ikerintézményével. Neki volt az a tehetsége. hogy fültanúja volt olyan beszélgetéseknek. A Project MONARCH keretében kiképzett "Presidential Model" ("Elnöki model") szolgálatainak az igénybevétele egy estére az 1960-as években 1200 dollárba került. mivel ekkora nagyságú közpénzt kellett minden így programozott kísérleti alanyba invesztálni kisgyermek korától a felnőtt koráig.Nemzetbiztonsági Hivatal) által kidolgozott magasabbszintű agykontroll programozáson is. felkészítve őt arra. a későbbi Olin Alapítvány létrehozója és elnöke. Kissingerről még a következőket írja Taylor: "A színfalak mögött Henry ellenőrizte a külkapcsolatokra vonatkozóan a Külügyminisztérium által hozott döntéseket és akciókat. Brice Taylor ilyen minőségben kiszolgálta John F. Horn volt. akit Charlie nagybácsinak hívott: Charles L. legmodernebb termékeit: a programozott szex. a Külkapcsolatok Tanácsa.és hírszerző-rabszolgákat. valamint a Képviselőház azon tanácskozásain. Henry Kissinger Brice Taylor-t az ő "egymillió dolláros gépének" nevezte. Brice Taylor részletesen ír könyvében a "Council"-ról (a "Tanácsről"). a NATO. anyád idejöjjön" történetén alapuló agykontrollon. hogy a Project MONARCH Beta-típusú programozásán átesett személyeket nevezték "milliódolláros babáknak". Charlie mutatta be Brice Taylort Henry Kissingernek. Lyndon Johnsont. információ-raktárnak használja a személyi komputerhez hasonlóan. élő memóriának. Taylor később megtudta. amelyre szükségük volt. hogy egy másik szponzora. ahol az Egyesült Államok elnökének és más magas rangú politikusoknak felkínálták az "escortok". a Council on Foreign Relations-zel (Külkapcsolatok Tanácsa New Yorkban) azonosítja. amelyben a Council globális méretekben tartotta kézben a teljes ellenőrzést. Beceneve: "a million dollar baby" (milliódolláros baba) volt. A tudatába elhelyezett szigorúan titkos kormányzati adatokhoz kizárólag Kissinger tudott hozzáférni. amely a színfalak mögül irányítja a világpolitikát és a globális eseményeket. de nem volt sajátja az a mélyenszántó gondolkodás. a Royal Institute of International Affairs-zel (Királyi Külügyi Intézettel) együtt. egy életre szóló tervet. Úgy tekintették mindezt. Richard Nixont. Kennedy-t. melynek várható kimenetele 30 . aki folytatta agykontrollprogramozását. Brice Taylor "tulajdonosa" a közismert színész és komikus: Bob Hope volt. mint egy játékot. a CIA emberi robot technológiájának legújabb. hogy a későbbiekben "mind file"-nak (agy-fájlnak). "Henry volt a legnagyobb kutya. valamint az "Óz a varázsló". Mindig kísérletet tett arra. a Trilaterális Bizottság. Később felfedezte. ami a Council-t illeti. hogy olyan szituációt teremtsen. a Federal Cartridge Company tulajdonosa. amely 1921 óta a háttérhatalom legfontosabb koordináló intézménye. Gerald Fordot és még kormányzóként Ronald Reagant. Könyvében Taylor leírja.

Brice Taylor is . vagyis id. Ezt az üzenetet hipnotikus eszközökkel törlik a tudatos memóriából. Az agykontroll az egyik végső eszköz a világuralom megszerzéséhez: "Megtanultam. A kínzással fragmentálták a pszichéjét azért. pedofil volt. és küzdelembe kell bocsátkoznunk nem erőszak és háború útján. Emlékeztetjük olvasóinkat. amint azt később meg tudtam egy korábbi CIA-alkalmazottól. Ez ambicionálta és ösztönözte őket. Titkos futári szolgálat teljesítésére készítették fel. Brice Taylor. átadják neki a továbbítandó információt. Kormányzati forrásokból származó értesülések szerint. Ennek a vadászatnak a neve volt "The Most Dangerous Game". aki viszont Dr. amikor vadászott rá George Bush Bob Hope-nak a Jordan Ranch nevű birtokán. hogy Reagan elnöksége idején az alelnök. Ismétlődően kínozták és traumatizálták a jelenlétemben abból a célból. A hírszerzés titkos világának a határszélén mozgó Candy Jones kapcsolatba került Dr. amit "Bush-baby"-nek neveztek. Szerencsétlenségére nem sokáig kellett várnia. úgy látja. amelyet Cathy O'Brien írt: "Trance Formation in America" és amelyet az előzőekben már részletesen ismertettünk. amit én kaptam. aki kezelésbe vette őket. mint divatmodell világhírűvé vált a II. amely elődeinek nem sikerült. azaz "a legveszélyesebb játék". de a tudás.írja Taylor könyvében. hogy Cathy O'Brien is beszámol könyvében ehhez hasonló történetről. később pedig saját modell ügynökségét is megalapította. aki Jessica Wilcox néven látta meg a világot. hogy munkavállaláshoz szükséges interjút készít.végül is lehetővé teszi. hogy különösen fogékony alany. majd hipnózis utáni szuggeszcióval . mint kísérleti alany Candy Jones. Az FBI egyik munkatársa arra kérte: járuljon ahhoz hozzá. George Bush pedofil volt. a "Bush-baby"-khez sorolt kislányokat Kelly-nek nevezték el. hogy egyfajta spirituális háború folyik Földgolyónkon. Jensen azzal az ürüggyel. A mélyen hazafias Candy Jones elfogadta ezt az ajánlatot. aki időközben vallásos lett. így bárki is volt. hogy ő is a nyomdokaimba léphessen és használhassák. minthogy ezidőtájt a mi újonnan választott alelnökünk. hogy rögzítse az emlékezetébe. "privilégiumhoz" hozzájusson. egy láthatatlan küzdelem az életekért. úgy. hipnotizálta Candy Jones-t és úgy találta. O'Brien leányát . hogy hallani lehessen bennünket.véletlenül vagy sem . feltehetően a CIA számára. A következőket írja szó szerint arról. és sikeresen működtette." . Így vált a CIA agykontroll programjának az egyik kísérleti résztvevőjévé. és Kelly-t olyanná formálták. a szabad akaratért. hogy a globális elitnek ez a nemzedéke nyerje meg azt a játszmát. hogy ehhez az ún." Alátámasztja ezt a gyermekek elleni bűnös eljárást az a másik könyv is. mint "Presidential Model"-t.véletlenül vagy sem .beszámol egy esetről. világháború idején. az igazság és a szeretet. hogy a szabadság nem szabad. E felkészítés során álcázott technikával hipnotizálják a kiválasztott személyt. Marschall Burger-nek dolgozott. hogy engem "vonalban tartsanak".specifikus kulcsszó használatával - 31 . nem kellett emlékeznie a nevükre. hogy irodája titkos levélátadó hely ("mail drop") lehessen egy másik kormányzati ügynökség. az igazi spirituális erő és kiállás segítségével. Gilbert Jensen-nel.szintén Kelly-nek nevezték." Brice Taylor könyvének egyik fejezete a "Baby Monarchs Are Born" (Monarchs bébik születnek) címet viseli és ebben azt állítja. Ezek az álnevet viselő doktorok kémpszichiáterként álltak a CIA alkalmazásában. hogy létrehozzák benne a tudathasadásos személyiségzavar állapotát. miként traumatizálta Kelly nevű leányát: "Éveken keresztül Kelly szorosan kapcsolódott ahhoz a traumához. George Bush. Candy Jones.

ismét egy ilyen furcsa személyiség változás állott elő. hogy most a CIA számára dolgozik. hogy az FBI számára dolgozott. Durván. Candy meg volt lepődve. december 31-én Long John Nebel. és akivel újból 1960. durva. hogy 1972. aki engedélyt kért arra. Ekkor kezdett képzeletben különböző figurákat teremteni a maga számára. a CIA-hoz vezetnek. akkor szeretetteljes. Felajánlotta Candy-nek. mert valamennyien használtak gyógyszereket. Ezen túlmenően félt az orvosoktól. agresszív. és Oaklandban van az irodája. a férj felfigyelt. Ekkor gondolt arra Nebel. aki a többi képzeletbeli személytől eltérően végig vele maradt. nem érzékelte. mint a védelmezője. hangja megváltozott. hogy üzleti útjai során levélküldeményeket továbbítson az FBI számára. és ekkor találkozott Dr. Gilbert Jensen-nek kellett átadnia. hogy egy másik személyiség és egy másik hang áradt belőle. 1960-ban kereste fel régi ismerőse egy nyugdíjas tábornok. Szülei nem éltek jól. kemény. barátságos és elbűvölő volt. őt pedig bántalmazták. Még kínzás hatására sem árulja el az üzenetvivő. hogy csatlakozzon a titkos tevékenységhez. Ehhez hozzájárult és abba is belement. Arlene sok tulajdonsága az anyjáéra hasonlított. amire Nebel. mert nem tudja valójában. aki mély hangon beszélt. mint a másodlagos személyisége. akit mindössze 28 napi ismeretség után vett feleségül. Nebel arra is felfigyelt. Candy Jones titkára fokozatosan úgy derült fény.lehetővé teszik az így elrejtett üzenetnek az előhívását. Amikor Candy igazi önmaga volt. hogy ez anyagilag is igen kedvező. minden alkalommal Arlene jelent meg Candy-ben. Ez volt az a hang. Néhány héttel később végül is elmondta férjének. hogy kapcsolat állhat fenn Candy másik személyisége és titokzatos útjai között. Így született meg a "The Control of Candy Jones" (Candy Jones ellenőrzése) című könyv. november 16-án találkozott. és szarkasztikus volt. hogy más gyermekekkel barátkozzon és gyakran el volt zárva egy sötét szobában. hogy időnként el kell majd távoznia anélkül. Amikor vacsorázni mentek. aki pont az ellentéte az igazi Candy-nek. hozzátéve. Nebel. Jane Mansfield és Marilyn Monroe előtt. Az általa megszemélyesített szépségideál igen divatos volt Grace Kelly. és egy teljesen más asszony állt előtte. és magnetofonra rögzítse a kapott válaszokat. gúnyosan és hűvösen. hogy Candy halálosan retteg mindentől. Candy 1945-ben a Fülöp-szigeteken turnézott. feltegyen neki néhány egyszerű kérdést. aki amatőr hipnotizőr is volt. arra a kockázatos lépésre szánta rá magát. hozzá téve. hogy ő mit is tud. és feltűnő szépségű szőkeség volt. Az egyik ilyen levelet San Franciscóban Dr. hogy Candy-t transzba ejtse. Nebel rájött. Candy teljesen másképp viszonyult hozzá. Candy Jones-t. hogy mi van elrejtve a tudatalattijában. Amikor Nebel erre rákérdezett. Nem engedték. Amikor a drogok kerültek említésre. hogy new yorki üzletét "mail drop"nak használhassák. akkor garantálva van a maximális biztonság. Nebel ismét megtapasztalta ezt a transzformációt. A három fiát nevelő Candy 32 . hogy ennek okát megmondaná. Miközben otthon lefekvéshez készültek. Az esküvői partin Nebel rendkívül érdekes változást figyelt meg újdonsült házastársán. akire halványan emlékezett. hogy hosszú története van annak. Gilbert Jensen-nel. Amikor viszont Arlene-ként viselkedett. amikor beteg lett. ami Candyben lejátszódott és a nyomok az amerikai központi hírszerző ügynökséghez. a pszichiáterektől. ami kínai. Egyik ilyen fantázialény volt Arlene. a népszerű médiaszemélyiség feleségül vette az akkor már 47 éves és nemzetközileg is ismert divatmodellt. A házasságból származó három fia vele maradt. Jensen közölte vele. amelyet Donald Bain írt a szalagra rögzített vallomások alapján. 1946-ban érdekházasságot kötött Harry Conover divatcárral. de ez válással végződött. akkor rosszmájú. Jessica Wilcox 1925-ben Atlantic City-ben született. Candy igen rövid idő alatt elveszítette természetes báját. Ha a hipnotizáló létre tud hozni egy ilyen futárt. Nebel egész éjszakán át tartó rádió show műsorai több millió hallgatót vonzottak.

hogy Arlene hangjával és modorával Jensen képes volt rávenni Candyt különböző kísérleti feladatok teljesítésére az Egyesült Államokban és külföldön. Jensen létező személy és valóban olyan fajta tevékenységet folytatott. 33 . és a kommunikációt. hogy máshol is járt és mást is tett. A drámának fokozta a hatását az a tény. Jensen azt is állította. hogy hogyan öljön csupasz kézzel. hogy megerősítést nyert. Jensen elsők lépésként hipnotizálta. de úgy tűnik. a közelharcot improvizált fegyverekkel való bánásmódot. Ez tette lehetővé. mint Arlene .még kínzás hatására sem . amit Churchill "pervertált tudomány"-nak nevezett a régi stílusú hírszerzési rendszer keretén belül. hogy ő maga átment ezeken a tapasztalatokon. hogy parancsára akár meg is ölné magát. és kínozták különböző összejöveteleken. Candy nem akarta elhinni. Maga Jensen is közeledett hozzá hipnózisban. hogy nagy kockázatot vállal. Kiképezték a titkos tevékenység minden változatára. és tudatos élete ismét folyamatossá vált. Ezzel elérte. beleértve a robbanószerek használatát. de nem tört meg. hogy felkereste Jensent és átadta a rábízott iratokat. mint az ő normális élete. Candy-nek azonban fogalma sem volt arról. Orvosi vizsgáló asztalon Gestapó módszerekkel vallatták. Megtanították rá. kivéve azt. Jensen a programozó és kontrolláló elmegyógyász tudatában volt. egy előadás alkalmával. kábítószerezték. amelyeket Arlene elmondott. hogy Candy ezt valahogy mégis csak elhárította. hogy fájdalmat. Egyrészt Arlene és Nebel. hogy Jensen égő gyertyát helyezett Candy-nek a nyitott vaginájába anélkül. aki semmilyen körülmények között . és még nők is használták szexuálisan akarata ellenére. Jensen visszahozta őt a transzból. Candy kinézésre is Arlene-vé alakult át. A lényegi szereplő Nebel. Itt elektromos árammal kínozták. hipnotizálták. Ez sokkal inkább azt példázta. Mutatja morális beállítódását az. Gyakran levetkőztették. Amikor a feladatot elvégezte. Candy. vagy félelmet tanúsított volna. Mindezt azokról a magnószalagokról tudhatjuk. amelyeket Candy hipnózis alatt maga mondott el Nebel kérdéseire válaszolva. miként viselje el a fájdalmat és legyen képes ellenállni a kihallgatási technikáknak. lefektették. az álcázást. Arlene természetesen egy fantázia-lény Candy fejében. katonai támaszpontokat és titkos orvosi létesítményeket egész Amerikában. másrészt Jensen és Candy. Jensen célja tökéletes hírtovábbítónak a létrehozása volt. Nem lehetett biztos abban. Ekkor találta meg benne a lelkemélyén rejtőzködő Arlenet. Ezekről a magnószalagokról évek múltán Donald Bain színpadi drámát írt négy szereplővel. Így demonstrálta módszerének a sikerét 24 orvos előtt a CIA központjában Langley-ban. Candy-t Arlene-ként kétszer is Taiwanra küldték futárszolgálatra. hogy vajon Arlene nem jelenik-e meg parancs nélkül is Candy Jones mindennapi életében. A titkos képzési menetrend szerves részét képezte a perverz szexualitás.árulja el azt. amikor parókát viselt és különböző stílusú kozmetikai kikészítéssel elváltoztatta a külsejét. hiszen végül is az egész történet így került fokozatosan napvilágra. Jensen óvatossága ellenére ez mégis megtörtént. Minderre nem a kommunizmus elleni harchoz volt szükség. hogy Arlene-t oly mélyen kondicionálta.beleegyező választ adott.vagyis virtuális zombie meglátogatott különböző kiképző táborokat. amit tud. Ez a művelet igen jól meg volt szervezve. mint a narko-hipnotikus tudatbefolyásolás sikeres példája: a tökéletes harcos. ahogyan az Candy elmondotta. A hipnózison túlmenően nagy hatású gyógyszereket is beadott neki intravénásan. hogy Arlene előre került Candy tudatában és csaknem teljesen átvette személyiségének az irányítását. Többször is jelen volt a büszke Jensen oldalán. és Jensen csak árnyékfigura.

hogy olyan extrém traumának vessék alá. mint egy komputert. valamint a Jose Silva nevével fémjelzett relaxációs tréninggel. valóságfeltáró kérdéseivel. mint amennyi valaha is felfedezésre került. Preston előadássorozatára Philadelphiában került sor. Ezen keresztül el tudják távolítani a félelmet. amely a Monarch Project elágazásának tekinthető. amelyeket aztán egymástól függetlenül lehet programozni. Mindkét szektor életbe vágóan fontos volt az amerikai katonai ipari komplexum és a mögötte álló szervezett pénzhatalom számára az 1950-es és 1960-as években. és el tudják érni. Donald Bain úgy látja. Az egészre pedig ráborul Jensen árnyékfigurája. amikor két és fél éves volt. egy német nyelvűbe és egy angol nyelvű amerikaiba járt. augusztusában hozta nyilvánosságra élettörténetét. Az ehhez hasonló tudatmódosító programokat. Ezt úgy érik el.. a Montauk Project keretében. Ezeknek a kísérleteknek az a célja. Andy Pero anélkül. Andy Pero úgy véli. világháborút követően számos egykori náci tudós érkezett az Egyesült Államokba a titkos szolgálatok útján. Andy Pero tréningjét. és ne gondolkozzék. illetve e három módszer kombinációjával rendkívüli tulajdonságokat fejlesztettek ki benne. hogy az új program nyomán eltűnnek az ösztönös gátlások és a "de én nem tudom. ahol két különböző óvodába. hogy a kísérleti alany tegye meg." típusú válaszok. hogy genetikus manipulációval trauma okozásával végzett agykontrollal. olyan tudatmódosító kisérleti programnak lett alávetve. hogy ehhez hozzájárult volna. az emóciók normális folyamatát szétválasztják. hogy üzleti út címén igen gyakran volt távol és semmiféle megállapodást nem kötött. Minden valószínűség szerint a Jensen álnév alatt rejtőzködő kísérletező pszichiáter a beindult MK-ULTRA program keretében tevékenykedett. Candy Jones akarata ellenére belekerült a hatalomnak abba a misztikus. amelynek léte és működése meghazudtolja a természet és a társadalom demokratikus és szociális szemléletét. "Project Superman" . Ők korábban a koncentrációs táborokban végeztek agykontroll kísérleteket. ahol találkozott az amerikai hírszerzés és az orvosi. majd a szétválasztott tudatrészeket újra programozzák. és így el lehet vele érni emberfeletti tulajdonságok létrehozását. hogy a tudatot különböző önálló részekre hasítják. hogy az első kísérletek vele akkor kezdődtek.Andy Pero története A magyar. amely elválasztja az agy működését a test működésétől. tudatmódosító "kezelését" a New 34 . Preston Nichols különleges vendégeként. Bain szembe állította a Cathy agyában lévő képzelebeli világot John Nebel egyre mélyebbre hatoló. Áttekintve az 1960-as években a hivatalában eltöltött munkaidőt kiderült. A program arra irányul. amikor is elektrosokkolták. rejtőzködő szférájába. pszichiátriai szakma. hogy akaratlanul úgnevezett "Manchurian Candidate"-ként is felhasználták. pl.Donald Bain könyve vált a mintájává Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című és Annie McKenna "Paperclip Dolls" (Kivágott papírbabák) című könyvének. a Monarch és a Montauk Project-et a kormányzat finanszírozza. hogy Candy Arlene-ként sokkal több kísérleti küldetést teljesített Jensen számára. amit mondanak neki.. Az történik. Lényegében úgy kezelik az emberi tudatot. Öt éves korában Münchenbe került. Felvillanó emléknyomok arra utalnak. Pero azt állítja. hogy bizonyos kísérleti kínzásokon már két éves korában is keresztülment. és tűket szurkáltak a fülébe illetve a nemi szervébe. Ezen túlmenően Pero azt is állítja. Candy annak a határterületnek a részesévé és áldozatává vált. hogy az emberi agy normális impulzusait. román és cseh felmenőkkel rendelkező Andy Pero a nevadai Fallonban született 1969-ben. de én félek. Apja az ottani légi bázis helyettes parancsnoka volt. A II. Andy Pero először 1998.

már vissza tud emlékezni arra. sőt kisebb magasságban repülőgépből is ejtőernyő nélkül. Ennek eredményeként több alkalommal is csaknem megfulladt. Sokan meg is haltak ezek során. amely tele van szuper-hatékony gyógyító eszközökkel. valamint a különböző sportokban. Az itteni kísérleti alanyok 99 %-a akaratlanul vesz részt ebben a programozásban. és ezáltal öngyógyítást. szinte bármit végre tudott hajtani egészen addig. amelynek keretében meg lehet tanulni a különböző tudatszintek bekapcsolását. akik aztán rendszeres időközönként felkeresték. végül már sikeresen leugrott egy épület tetejéről. kizárólag arra koncentrálva. Ezek a fiúk. Azok lettek a "Montauk-fiúk". A nőket általában szexuális megbízatások teljesítésére is használták. hogy számos alkalommal elektrosokk kezelést kapott. Amikor tudatkontroll alatt volt. a két egyenruhás egyik alkalommal közölte is vele: "hallottuk. Egy napon számunkra fogsz dolgozni. hogy ugorjon le egy létráról csekély magasságból. amíg hitt a feladat végrehajthatóságában. emlékképek felidézését. Andy Pero ekkor találkozott először két különösen viselkedő egyenruhás személlyel. Andy Pero nemcsak a különböző sportokban tűnt ki. mert a macskához hasonlóan hajtotta végre: nyugodtan." Először még nem fogta fel e kijelentés értelmét. hogy a víz alatt lélegezzen. ellazulást. félelem nélkül. illetve fiatalemberek futárszolgálatra. A nők szexprogramozását a New Jersey-ben lévő Paramus-ban végzik. Kényszerítették. amely a New York Államhoz tartozó Long Island sziget Montauk nevű városkájában van. de később a két férfi fontos szerepet játszott valamennyi tréningjén egyetemi évei egész időszakában. mivel az elektrosokk kezelések következtében dadogott. Megtanulta. amelyek bármely elszenvedett sérülést képesek gyógyítani. Programozásának döntő része a New York államban lévő Rome helység légi bázisának a nagyméretű laboratóriumában folyt. és így válnak irányított tudatú ügynökökké.York államban lévő Rochester Egyetemén végezték. hideg fejjel. és ezáltal emberfeletti erőre és önuralomra tegyen szert. Őket feláldozhatónak minősítették. de intelligencia hányadosa is a legjobbak közé tartozott. hogy több ezer más gyerek és felnőtt ment át ilyen kísérleteken. Az ugrásai azért voltak sikeresek. és az agyában kísérletileg létrehozott öngyógyítási képesség segítségével tudta visszanyerni eszméletét. Ennek ellenére nem tartották különösebben okosnak. vagy pedig a könyvtár legfelső emeletére. Vagy egy padlásszobába vitték fel. amelyet több mint fél órán át megállás nélkül volt képes csinálni. szuper katonának és merényletek végrehajtójának lettek kiképezve. és rendkívüli körülmények között is életben maradjon. Andy Pero azt állítja. sőt a tudatunk erejével történő kanálhajlítást is meg lehet tanulni. akik a legszigorúbb programozást is túlélték. Erre jó példa Cathy O'Brian élettörténete. hogy a legmegfelelőbben érjen talajt. hogy létrehozza saját lelki laboratóriumát a Silva agykontroll segítségével. A Silva-módszer önhipnózisnak is felfogható. Duncan Cameron az egyik ilyen személy. Egyes különleges kiképzési feladatok során F-16-os gépekkel elvitték Rochesterből az Egyesült Államok délnyugati sivatagos területére. Perot bekapcsolták a "Montauk chair" ("Montauk szék") nevű kísérleti programba is Camp Hero-ban. El tudott végezni több száz fekvőtámaszt. ahol speciális katonai kiképzésen 35 . Majd fokozatosan növelték a magasságot. Amióta fokozatosan helyreállt emlékezetének a működése. A kiképzők hipnotikus önkívületi állapotában közölték vele. Mivel Andy kiválóan szerepelt a Silva-féle kiképzésen. hogy bizonyos nagyon különös képességekkel rendelkezel. hogy elviseljen minden képzeletet felülmúló fájdalmat. miközben egy zárt víztárolóba helyezték és azt az utasítást kapta. Andy Perot édesanyja még 10 éves korában beíratta a Silva-féle agykontroll kurzusra.

kifeszített esernyőhöz hasonlító antenna felfogja. amikor a Föld kiindulópontjához érkezik. Ez a különleges komputer úgy volt programozva. és végül már egész könyvtárnyi program állt rendelkezésre a különböző történelmi időszakokról. hogy amikor egy bizonyos időpontra vonatkozóan megjelent a gondolat. Más alkalommal egy repülőgép anyahajón találta magát. A kísérletben résztvevők azt a feladatot kapták. hogy a szövetségesek megnyerjék a II. miközben a Montauk chair-ben ült. hogy összpontosítva vizuális képzelőerejét. hibátlanul hajtsa végre a kapott parancsot. Ezt aztán a komputer több százszorosan felerősíti. akkor a komputer bekapcsolta azt a szimulációs programot. rendkívül fejlett komputerrendszerrel és gondolaterősítővel. amelyben ült össze volt kapcsolva egy csúcstechnológiájú. hogy bánni tudjon a különböző típusú fegyverekkel. Az Egyesült Államok kormánya az időutazás módszerével is elő kívánta segíteni az 1940-es évek elején a háború megnyerését. ahol a Föld bioritmusának a tengelye található. Ezt a bizonyos kísérleti széket arra is használták. azaz olyan helyen fekszik. idő-bejárat") készült. és elég nagy ahhoz. hogy egy teherautó is keresztülhaladjon rajta. A Camp Hero nevű kísérleti központ Montauk városkában. és így nem is emlékezett vissza a történtekre. Ennek célja az volt. amely arra az időpontra vonatkozott. amelynek a nagysága 5-6 méter körüli. gondoljon egy meghatározott történelmi időpontra. Andy Perot arra is megtanították. amikor tudatosan törekedett agyműködésének a visszaprogramozására. függetlenül attól. illetve azt követően 1992-ig. de ő valójában semmire nem emlékezett. hogy pontosan lőjön és habozás nélkül. szét tudja szedni őket. amikor Duncan Cameron létrehozott egy szörnyet. hogy felerősítsék a különleges módon összpontosított gondolatokat a működtető gondolatain alapuló háromdimenziós ábrák felidézésére.vagyis a gondolkodás során keletkező bioelektromos energiaváltozásokat . és ez bolygónknak az a pontja. fegyvereket és az 1940-es években gyártott technológia 36 . és vibrációs energiáját . amelyet a kísérleti alany az agyában elgondolt. Ezek a kísérletek 15 éves korától folytatódtak egészen 1988-ig. A Montauk chair program során elválasztják az agy működését a test működésétől. Ezt követően. Egész sorozat ilyen úgynevezett "time portal" ("időkapu. A"chair (szék) program" működtetője gondolkodik. hogy milyen gondolat került felerősítésre. A Montauk chair keretében fejlesztették ki azokat a képességeket. Montauk Project és a Montauk chair A Montauk chair a Montauk program egyik elágazása volt. Kiképzése arra irányult.különleges akadályok leküzdésén kellett részt vennie. Megemlít egy esetet. ahonnan az időutazást a legkönnyebben végre lehet hajtani akkor. Preston Nichols több könyvet is írt a Montauk Project-ről. bizonyos idő elmúltával felnyílt a szobában egy úgynevezett "wormhole". azaz egy kukac.vagy gilisztajárathoz hasonló nyílás. amelyek megkönnyítik az úgynevezett "időutazást". Az így felerősített információ továbbításra kerül szabad energiakristályok hálózatába. Andy Pero azt a feladatot kapta a Montauk chair projectben. hogy szállítsanak hírközlési eszközöket. A szék. Egyik ilyen alkalommal számos fekete ingbe és nadrágba öltözött férfi volt jelent. és egy komputerhez továbbítja. világháborút. mély hipnotikus programozás keretében. amikor is memóriáját törölték. majd egyre nagyobb mértékben visszatérni. Csak akkor kezdtek emlékei foszlányokban. amely kör alakúan van elrendezve. Az egyik ilyen időutazási kísérlet neve volt a "Project Southern Cross" (A "Dél-Keresztje program").a szék fölé helyezett. A kiképzések után visszavitték az egyetemre. hogy mi történt vele. amelyet kijelöltek a számára. meg tudja tisztítani és természetesen tölténnyel feltölteni.

"Bowl with Rhino balls" (Tekézzél Rhino kugligolyókkal). Ezért ismételten transzba helyezte. A tudatbefolyásoló programokat kutató Eve F. hogy a tudatalattiban kiderítsék melyek az adott személy legérzékenyebb pontjai. akik több nemzedéken át rituális bántalmazáson mentek keresztül. Később. hogy elektrosokkolják. engem hívtak Rhinónak"). Pero beszámol arról. Ezt követően a kiválasztott kísérleti alanyokat különböző fokozatú megfélemlítésnek és terrorizálásnak vetik alá. hogy mesterséges tudathasadást váltsanak ki. megtalálta ezeket a jegyzeteit. Az első kulcsszóval beindított emlékezés azt idézte fel. Pero szobatársa felfigyelt. akik különleges lelki. Az első emlékezést további emlékek előtérbe kerülése követte. hogy nem a barátja. Szobatársáról bebizonyosodott. amivel rejtett agyprogramját aktivizálták. amelyen "Rhino"-nak (azaz orrszarvúnak) öltözött figura volt látható. hogy szobatársa valójában az egyik melléje rendelt programozó és irányító. they called me Rhino" ("Én vagyok Rhino. vagy olyan személyek. Amikor mégis elkezdte visszaidézni apró részletekben emléknyomait. Pero elmondása szerint mindössze kétórányi időutazást kapott a szállítmányok átadására. Pero szobatársa mély aggodalommal nézett rá. Andy Pero számos alkalommal részt vett ilyen kísérletekben: az egyik alkalommal Németországba. Most azonban ezek kezdtek fokozatosan visszatérni a tudatába. akinek az volt a feladata. Andy Pero első emlékképei 1996-ban kezdtek visszaszivárogni a memóriájába. Óvatosnak kellett lennie. Egyik alkalommal felkereste a közeli tekepályát és megpillantott egy nagy reklámot. amikor hangosan kimondta "I'm Rhino. Agyprogramozói tudományos módszerekkel falat húztak fel emlékezése köré. mintegy 10 éven át. hogy memóriája fokozatos visszatérésének az időpontjáig. miután rájött. hogy mesterséges gátakkal körülvett agyában a tudatalatti emlékképek mennyisége olyan szintet ért el.szerinti alkatrészeket. és elkülönített részekre hasítsák tudatát. egy másik alkalommal pedig Angliába kellett csomagot kézbesítenie. amire mégis apránként kezdett visszaemlékezni. E cél érdekében már egész fiatal korban kiválogatják azokat. s a leválasztott tudat 37 . akkor ezeket gyorsan leírta a maga számára és gondosan eldugta. de a lényeg valamennyiben az. Ezeket át kellett adni olyan tervrajzok és utasítások kíséretében. s így leblokkolták memóriáját. amely az Unknown Magazinban jelent meg. Ez magába foglalja a kísérleti alany traumának. és nem volt lehetősége a kísérleti alanynak arra. Andy Pero úgy érezte. Gyakran vannak közöttük fegyveres testületek tagjaihoz tartozó családtagok. és továbbra is elrejtette feljegyzéseit. becsmérlésnek és megalázásnak való folyamatos alávetését. A konkrét eljárás minden személy esetében különbözik. hogy megtörjék az ellenállását. Lorgen-nek adott interjújában. és elkezdte kérdezgetni. szellemi képességekkel rendelkeznek. hogy elemezze saját helyzetét. amelyek lehetővé tették az eszközök és fegyverek összeállítását az 1940-es évekből való alkatrészekből. hogy emlékezete fokozatosan visszatér. hogy az agykontrol-program keretében irányítsa. és gyorsan vissza kellett térnie a saját idejébe. hanem az egyik felbérelt felügyelője. mert szobatársa gondosan ellenőrizte. Andy Pero azonban ezt követően is folytatta emlékeinek a leírását. minthogy "Rhino" az egyik kulcsszó volt. Andy Pero így foglalta össze a "Mind Controll" programokkal kapcsolatos tapasztalatait: "Tudatellenőrző taktikáik lényege az agy működésének a megosztása már fiatal korban. Mindez a legmélyebb hipnotikus állapotban történt. hogy törölje memóriáját. egyetlen álmára sem emlékezett vissza. és azt reklámozta. amikor egy társával közösen bérelt lakásban élt Atlantában. és ő jajgat a fájdalomtól számos kínzási gyakorlatának egyikén. hogy megáradt folyóként átlépték a gátat. csak át kellett adnia a nála lévő csomagot. Ez a reklám beindította Andy Pero memóriáját. és elfelejtse. kínzásnak. Ilyen fuvarok alkalmával nem szólhatott senkihez. Andy Pero aggódó viselkedéséből megértette. amikor megint elfelejtett mindent. Ezeket aztán felhasználják ellene.

az agyműködés és a személyiség elkülönülő részekre. Ezen a szakmai tanácskozáson elmondott beszéd a szakirodalomban úgy ismeretes. hogy abból a ketrecből kell elsősorban kiszabadulni. A beszédre még visszatérünk. E célból rendkívül fontos. Alapvetően úgy használják a kísérleti személy agyát. akiket handlerek-nek. ellenőröknek) neveznek. akkor már csak ezt a kulcsszót kell kimondani és a kísérleti alany a vele kísérletezők teljes ellenőrzése alá kerül. visszaprogramozójának. controllereknek (kezelőknek. Hammond arról. és csak azt legyenek hajlandóak megtenni. Jared azt állítja. majd pedig memóriáját törlik. A kontroll másik módszere. hogy fejlesszenek ki magukban erős küzdőszellemet. aki kódszavakkal aktivizálható. és akik a kísérleti alany barátjának. hogy ő egyike ezeknek a kikísérletezett prototípusoknak. hogy miként lehet létrehozni egy "Manchurian Candidate"-t. Andy Pero azt javasolja azoknak a kísérleti alanyoknak. Ebben a beszédben tájékoztat Dr. amit az adott személy épít önmaga köré. akik nem is tudják. és ezáltal képesek legyenek ellenállni az alacsonyrendű késztetéseknek. hogy a közvélemény szinte semmit sem tud erről a beszédről. Az agyműködést különböző bonyolult hipnózis technikákkal és parancsokkal ellenőrzik egészen addig. hogy mások mit tesznek és mondanak. hogy milyen feladatok végrehajtására vetették be őket. mert az ő agyába és testébe egy 38 . Pero úgy véli. Jared. lakótársának. tanárának. akkor a kísérleti alany ellenőrzése. fülkékre. amelyekre rá kívánják venni programozóik. stb. többé nem ura önmagának. mint a "Greenbaum Speech". fájlokra osztása (Compartmentalization of the mind and personality). (Erről D. hogy mi helyes és mi rossz. szerelmi partnerének. és részletesen ismertetjük) Andy Pero röviden annyit mond a "Manchurian Candidate"-ről. amíg létrehozzák a tökéletes "Manchurian Candidate"-t. Hammond tartott előadást "Hypnosis in MPD: Ritual Abuse" (Hipnózis a tudathasadásos személyiségzavarban: Rituális erőszak) címmel 1992-ben a virginiai Alexandriában az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Regionális Konferencián. és aki robotszerűen végrehajtja a kapott utasítást. fotografikus memóriája van és pszichikus képességei rendkívül fejlettek. azaz azt az alvó merénylőt. kondicionálása és számos elkülönülő tudatrésszel rendelkező személyiséggé való átalakítása könnyebb. C. A legszembetűnőbb azonban az. hogy különleges megbízatású embereket irányítanak a kísérleti alanyhoz. Rendkívül fontos e célból annak a tudatában lenni. Mindezen okokból rendkívül nehéz bárkiben is megbízni. Ez szakszerűen tárgyalja mindazt. Ennek a részprogramnak az volt a feladata. mint egy biológiai komputert. Mihelyt behelyezték tudatába a mágikus szót. és annak a közérdeket nagyon is érintő fontos tartalmáról. hogy létrehozzon egy olyan szuper katonát. hogy a kísérleti személyek énjük legmagasabb szintjeit erősítsék. akinek az agya komputerként működik. de akik valójában a tudatmódosító kísérlet végrehajtói. 1964-ben a légierőnél vált az MKULTRA Project egyik részprogramjának a kísérleti alanyává. Eve Lorgen interjúja "Jared"-del Az interjú készítés idején 59 éves vietnami veterán. amit az MPD-vel és DID-el kapcsolatosan egy felkészült pszichiáternek és tudósnak tudnia kell.tőlük függetlenül működjön. hogy a kísérleti alany tudatát beprogramozzák. Ez a folyamat a fokozatosan előrehaladó tudatszétbontás. adják ki magukat. amit helyesnek tartanak tekintet nélkül arra. Vannak olyan úgynevezett alvó operatív személyek is. Ha mindez kisgyermekkorban történik. akik szeretnének a tudatmódosító kísérleti programból kikerülni.

hogy ezt a pontot elérték volna. mielőtt betöltötték ezt a bizonyos entitást. amely már foglalt. amikor memóriája lassan ismét működni kezdett 1986-ban. Jaredet a vietnami háborúban tesztelték rendkívül kemény körülmények között. aki Jaredtól függetlenül cselekszik. hogy merüljön bele a "szülőmedencébe". elektródák és sok egyéb volt a testhez kapcsolva a fejtől a lábujja hegyéig. amelyekbe be vannak programozva az adott ember fehérjéjének alapvető tulajdonságai). amit "David"-tól elvárnak. Jared azonban visszaemlékszik más kísérletekre is. és ehhez hozzáprogramozták azt is: mi az. Ez viszonylag hosszú folyamat volt. felderítő repülésekről. és visszahúzódva él családjával. így időutazásra. Jared interjújából kiderül.és térutazásról. Ezt tudósok végezték. amellyel manipulálni lehet az időt. hogy végrehajtson. három elektródát kapcsoltak Jared testéhez. Eve Lorgen. hogy mit tesz "David". az emberi agyat és úgynevezett "multiple realities" (sokféle valóság) hozható létre. titkos küldetésekről. amely az agykontrollal kezdődött. Ezt a testet. a következő lépésként létrehoztak egy önálló entitást. és ez rendkívül stressz-hatást váltott ki benne. hogy eljárásuk sikerült. és amelyeknek egy részét más vietnami veteránok is megerősítettek. hogy egy teljesen új szimulált személyiséget nem tudnak abba a testbe és idegrendszerbe behelyezni. Ennek ellenére Jared nem tudja teljes mértékben ellenőrizni. komputer segítségével a DNS-eiből (dezoxiribonukleinsav molekuláiból. Mindez csak akkor tudatosodott benne. önállóan konstruált egészt. hogy azt Jaredba helyezik. amelyek Vietnamban és Kambodzsában történtek. Pontosabban "David" az. és ez számos bizonytalansági tényezőt jelent nemcsak Jared számára. Megjelentek emlékképek dzsungelharcról. hogy ma már programozói sem tudják irányítani. a testet előkészítették. majd pedig idő. amely a rendelkezésére álló intelligencia segítségével különböző szintekre volt emelhető. a tudati funkció teljes leállításával. hogy ma már a kísérletek túljutottak az egyszerű "Manchurian Candidates". a paranormális jelenségek kutatója. Az így létrehozott mesterséges személyiség "David" nem érzett egyetlen emberi lénnyel szemben sem emóciókat. Miután a letöltés befejeződött az agy baloldalán. amelyeket programozói adtak parancsba neki. A következő lépés a szív leállítása volt. azt követően kereste fel Jaredet. Ezek a hangok egy bizonyos pontnál tudatták a kísérletezőkkel. hogy napvilágot látott Andy Peroval készített interjúja. Tökéletesen gyilkoló érzéketlen gépezet volt. Lorgen kérdésére Jared elmondta.szuperharcos képességeit ültették el alaposan kidolgozott tudományos módszerekkel. akkor úgy döntöttek. vagy a valódi időben lezajló küldetéseken. Ma már olyan technológiák léteznek. A letöltés kezdetétől a test szörnyű vonaglásokon. 39 . Ilyen esetben a kettő szembekerül egymással és összekeveredik. aki már nem engedelmeskedik nekik. mert a próbán és tévedésen alapuló fokozatos megközelítés módszerével rájöttek. hogy először Vietnamra kezdett emlékezni 1986-ban. torokhangokat hallatva. hogy az általuk létrehozott komputer entitást letöltötték. Első lépésként létrehoztak az agyában egy komputerhez hasonló struktúrát ("letöltöttek az agyába egy komputert"). Egy rövid időre klinikai halál állapotát idézték elő. másikat a váll lapockája között. Sok kísérleti alany meghalt még azt megelőzően. Jared azt állítja. Jared ezt a beléültetett szuperharcost "David"-nak nevezi. hanem korábbi titkos felügyelői számára is. és bizonyos föld alatti létesítményeken végzett tevékenységekre. "David" megszületése csak egy kis része az egész programozásnak. Amikor ezzel a mesterséges személyiség teremtéssel elkészültek. csavarodásokon ment keresztül. Azt követően. Jared személyi okokból nem használja az igazi nevét. és aki azokat az utasításokat hajtotta végre. Egyiket a nyakszirtjénél. a lélek. hogy őrizze ezeket az adatokat. a harmadikat pedig a gerincoszlop bázisánál (at the base of the spine) rögzítették a testére. Ezek a visszaszivárgó emlékek olyan titkos bevetésekről adtak hírt. Mindenfajta drótok. és amikor befejeződött.

A termet fegyveres őrök őrizték laser fegyverekkel ellátva. hogy tudomása szerint három implantátum (beültetett szerkezet) van a testében. "David" két helyen is aktív lehet. "David" erről azonnal tudomást szerez. amit "David". A másik kettőnek nem emlékszik a nevére. Az egyik ellenőre egy magas szőke férfi. beleértve azt. ebből kettő a két lábában alul. Az egyik "Cowboy" kódnevet kapott. hogy mit tegyen. hogy feladatukat végrehajtsák. testes és izmos személy volt. Három hónap elteltével kivették a testet a tartályból. és előre megérzi a veszélyhelyzeteket potenciális támadói részéről. now lets play the numbers game" (Oké. Amikor valaki még gondolatban készülődik arra. aki figyelemmel kísér egy meghatározott egyént. Jared nem tudta megmondani. A monitor teremben dolgozó szakértők pánikszerűen menekültek. hogy "David"-nak milyen pszichikus és mentális képességei vannak? Jared elmondotta. Tisztában van azzal.amelynek az idegszöveteibe már "David" volt müködtető programként elhelyezve. "Emlékszem. Nem víz. hogy Vietnamban egy csoport-kezelő kapcsolatba akart lépni "David"-dal. úgyhogy most már csak az a himlőhólyaghoz hasonló nyom látható. A füle mögötti szerkezetet már eltávolították. hogy a kormányzat. egy pedig a jobb füle mögött hátul. gyakran kellett csatlakozniuk más egységekhez azért. Jared visszaemlékezett néhány handler-re (kezelőjére). Ebben a folyadékban maradt a test három hónapon keresztül. don't lie" (Most már ismered a számokat. ahol minden készülék mellett ül egy ellenőr. "David" kiütötte a kezükből ezeket a fegyvereket." Eve Lorgen ezután arról kérdezte Jaredet. hanem valamilyen fajta folyadék. Jared kódneve "Rambler" (bolyongó) volt. miközben Jared éli a normális mindennapi életet. ne hazudj). Ezután a kezelő/ellenőrző megnevezett egy sorozat számot. de valójában száz százalékos indián volt. Ez egy nagy épület. beletették egy tartályba. A talpában lévő mikrochipek pici. ez a tőle független személyiség a testébe bújva végrehajtott. hogy neki kárt okozzon. Jared végül azt is elmondotta Eve Lorgennek. hogy esetleg ők is programozott személyek lehettek. és a kifejezések egyike ez volt: "Ok. amire vissza tud emlékezni. amely komputer sorokat tartalmaz. mondta Jared -. éppen csak a bőr felszíne alatt. A nők legalább olyan kemények voltak. amelyben valamiféle folyadék volt. hogy csak a jéghegy csúcsa. Jared soha nem kontrollálta őt. hogy leromboljon egy ellenőrző laboratóriumot. hogy "Now you know the numbers. "David" fizikai kárt tud okozni megfelelő távolságban. játsszuk most a számjátékot). Ezekre csak fokozatosan jött rá későbbi emlékezései során. aki ehhez hasonló "Super Warrior" programozáson ment keresztül. Egyik alkalommal "David" elment. amíg az "megszületett" és egész idő alatt a lélek. Esetenként nőkből álló egységekhez is társultak. amelyek eredményeként én még mélyebb hipnotikus álomba kerültem. és nem írhatta elő neki. Jared elmondotta. A füle mögé beültetett implantátum minden bizonnyal a hallható kommunikáció céljait szolgálta. Azt válaszolta: csak arról van tudomása. mint a férfiak. és az újonnan beleültetett mesterségesen programozott idegrendszer működésbe lépett. tökéletesen kerek alakú golyócskák. ott lebegett megzavarodott állapotban. Egy másik operatív személytől tudom. és ellenük fordította. Az akció végén az épület felrobbant. Keménységük és rendkívüli képességeik arra utalnak. hogy létezik egy titkos 40 . illetve a hadsereg melyik részlege irányította a vele folytatott kísérletet. Ez a megfigyelés és az ellenőrzés szupermodern interaktív-típusú rendszereként működött. amit maga után hagyott. hogy ezt az aktiváló kifejezést vele szemben is alkalmazták. hogy neki csupán három olyan másik személyről van tudomása. Amikor titkos megbízatásokat kellett végrehajtaniuk Vietnamban. hogy "David" telepatikus érzékelése pontos. vagy amit a tudósok annak neveznek.

amelynek saját katonai és biztonsági személyzete van a különböző támaszpontokon és titkos helyeken. hogy alaposan felkészült." Több terapeuta ehhez hozzátette. amelyeket soha nem intéztem betegeimhez. Be akarja mutatni. továbbá a "Utah School of Medicine" associate professzora.-én a Virginia államban fekvő Alexandria Hotel Radisson Plaza nevű szállodájában. hogy most már legalább a szakemberek behatóan foglalkozzanak a részletekkel is. az "American Board of Family" diplomájával házassági. Erről korábban nem volt hajlandó a nyilvánosság előtt szólni.és szexterápiából. Többen nemcsak a kapott válaszokat továbbították. D. hogy olyan módszereket kíván ismertetni. csupán kisebb szakmai összejöveteleken és konzultációkon beszélt róla. és személyesen is megismerkedett az egyik e témáról írt könyv szerzőjével. de a terapeuták a kérdőívére szinte egybehangzóan ezt válaszolták: "Az Ön által megfogalmazott kérdésekre nem ismerem a választ. Hammond említett beszédét. valamint a többi agymosási módszert. hogy részletesebben tud szólni az agykontroll programozásról és agymosás során alkalmazott rituális bántalmazásról. Olyan speciális kérdéseket tesz fel. de ő szerkesztette a "The American Journal of Clinical Hypnosis" című szakfolyóiratot. Corydon Hammond talált egyrészt hasonló. Corydon Hammond 1992. hogy Dr. Ezek 41 . E célból éveken át folytatta kísérleteit. akik nem annak minősülnek. A rituális kínzásról tartott első nemzetközi kongresszuson Chicagóban meglepően sok résztvevő jelezte. és a válaszokat továbbítani fogja.Dr. D. Corydon Hammond igen tekintélyes tudományos és kutatói karriert futott be. hogy így vagy úgy. alapítója és igazgatója az Utah Állami Egyetem Szexuális és Házassági Klinikájának. D. "The Greenbaum Speech" . Ekkor határozta el. Corydon Hammond elkezdte tanulmányozni a szakirodalomban e témáról elérhető publikációkat. Nemcsak egyetemi tanár. az "American Bord of Sexology" diplomájával szexterápiából. Rendelkezik az "American Board of Psychological Hypnosis" klinikai hipnózis diplomájával. hogy miként reagálnak egyes traumákra az MPD betegek. másrészt csak az MPD esetekre jellemző tüneteket. valamint azok. Corydon Hammond közölte hallgatóságával. hanem ajánlották. A továbbiakban kivonatosan ismertetjük Dr. Corydon Hammond azonban csak Chicago után találkozott az első ilyen betegével. hogy ezzel vagy azzal a beteggel Hammond személyesen is találkozzék. Rendkívül kíváncsi volt arra. június 25-én a Virginiai Alexandriában a Radisson Plaza Hotelben előadást tartott a Multiple Personality Disorder-ben (A tudathasadásos személyiségzavarban) alkalmazott hipnózisról. azaz docense. magyarul tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedő betegek kezelésénél. amelyeket eddig mellőztek a DID-ben (Dissociative Identity Disorder-ben. hogy miként használják a különböző agykontroll technikákat és a hipnózist. Az általa kiválasztott szakembereknek feltette kérdéseit. Eljött azonban az ideje. Ez a felsorolás nem teljes. pszichiáterekből álló hallgatóságának tartott az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Szakmai Konferencián 1992 június 25. és a rituális jellegű erőszakról. hogy ezt követően már fel fogja tenni ezeket a kérdéseket. kiváló szakemberről van szó. amelyet orvosokból. csupán azt akartuk szemléltetni. Ekkor D. D. hogy az International Society for the Study of Multiple Personality and Dissociation (A Tudathasadásos Személyiség-és Identitászavar Tanulmányozásával Foglalkozó Társaság) tagjai közül számos terapeutával szorosabb munkakapcsolatba lép. de már szembesült ezzel a problémával. D. Dr. Corydon Hammond beszéde Már utaltunk rá.kormányzat. Reményét fejezte ki. Ezen túlmenően megkapta a szakmájában elérhető legmagasabb elismeréseket.

és ennek kapcsán elmondotta. Egyes esetekben semmiféle információt nem adott a közreműködő terapeutának. mert ha meg akarják ölni. hogy folytassák azokat az agykontroll kísérleteiket. és folytatta munkáját az egyik "Cult Programming" központban. amiről addig fogalma sem volt.voltak. úgyis megölik. elhatározta. Ezek a náci orvosok sátánisták .pogány rítusok követői . Két és fél év multán már láthatta. Mindezek eredményeként fogalmat alkothatott az országszerte alkalmazott agymosási technikák különböző változatairól. de diszkrét információáramlással. Corydon Hammond dr. sem ostobának. Mi a "ritual abuse" megkülönböztető ismertetőjele? Ha valaki születésétől kezdve egy bizonyos vallási kultuszban nőtt fel. Aleister Crowley a XX. Corydon Hammond dr. háromnegyede érintett e programozás által. Corydon Hammond dr. Corydon Hammond dr. világháború végén Allen Dulles és a hírszerző-közösség tagjai még Svájcban felvették a kapcsolatot a német tudósokkal. Ugyanakkor egy sor olyan információval is találkozott. és a Kultusz követői ezért felfigyeltek rá. Ezután D. Ekkor D. ennek ellenére megszerezhetik ezeket az ismérveket. Végül is túltette ezen magát. és kerüljék el a sugalmazással való "szennyeződést". akit a hasszidizmus és a kabbala misztikus tradíciói szerint neveltek. hogy megosztja értesüléseit többi kollégájával. D. Az illető fiú is megváltoztatta a nevét. részben személyesen tartotta a kapcsolatot. nagyszabású és egyeztetett kísérlet folyik széleskörű. hogy a különböző államokban és országokban csaknem ugyanazt az erőteljesen ezoterikus információt kapta Floridától Kaliforniáig. Konzultánsait arra kérte. vagy vérségileg nem kapcsolódik ilyenhez. A rituális kínzással történő programozásra vonatkozó tényanyag természetesen ötven perc alatt nem adható át. hogy mi az. hogy valamiféle kommunikáció létezik ezen a területen. így az általa kiválasztott és megbízhatónak tekintett terapeutáknak átadott bizonyos információkat. D. D. A szóban forgó fiatal fiú úgy tudott életben maradni. 42 . Corydon Hammond dr. rátért egyik női betege esetének az ismertetésére. Így értette meg. hogy nagyon gondosan fogalmazzák meg a betegnek feltett kérdéseiket. hogy a II. Corydon Hammond széleskörű tudományos konzultációba kezdett 11 tagállamban és egy külföldi országban. de náci orvosok is Amerikába jöhettek. Amerikában a náci orvosok a katonai hírszerzés kórházaiban agykontroll kísérletekbe fogtak. D. Ezért döntött úgy. amelyeket a koncentrációs táborokban megkezdtek. század fordulóján a sátánizmusba bevezette a kabbalát is. hogy egyre több halálos fenyegetést kapott. De a lényege mégis csak elmondható. Erre az óvatos lépésre az kényszerítette. Corydon Hammond dr. orvosdoktori fokozatot szerzett. hogy terjesszék a neve és a forrás megjelölése nélkül. értve ez alatt. hogy valami jól előkészített. Részben telefonon. hogy szülei sem tagjai ilyen kultikus közösségnek. D. D. hogy együttműködött a kísérletezőkkel. és arra utalt. A válaszok egy része egybecsengett. azonban nem nevezte meg hallgatóságának. aki már hitt abban. hogy kiválaszt három rituálisan bántalmazott beteget. becslése szerint a betegek mintegy fele. Velük volt egy tizenéves fiatal fiú. és akik erről beszélnek. Nemcsak rakétatervezők. így teljesen pártatlan. semleges kutatóból fokozatosan olyan kutatóvá alakult át.eredményeként hosszú több száz dollárba kerülő telefoninterjúkra került sor. találkozott több olyan rituális kínzáson átment beteggel is. hogy létezik rituális bántalmazás (ritual abuse). Ajánlotta nekik. Így jött rá. aki egyértelműen magán viselte ezeket a rituális jeleket. ami hitelesnek fogadható el az agymosást illetően. nem tekinthetők sem naivnak. Corydon Hammond dr. Ennek a doktornak a nevét széles körben ismerik a betegek.

akkortól kezdve nem monitorozták elektroenkefalográffal. de elhúzódhat három óra hosszáig is. Ezt nemcsak kínzással. A kísérleti alanyoknak gyakran memorizálniuk kell. általában a jobb fülüknél érzett fájdalomról. hogy megkérdezik tőle. Gyógyszert is kapnak. A kérdést "megértetted?" megismétlik. általában Demerolt. Akkor folytatják: "És amiért te haragszol valakire a csoportban" vagy "amikor te mérges vagy valakire a csoportban. a CIA-val való kapcsolatra is utalt. Értetted?" Erre azt válaszolhatja. amely leggyakrabban vörös. egy "Cult school"-ba jár. mert csak így tudják elkerülni a büntetést. Egy 8 éves beteg esetében eddig az ideig a programozás nagyobb része katonai létesítményekben történt. ahol hetente több ilyen programozási összejövetelen vesz részt. ugyancsak katonai létesítményeknél kapták a programozást. de úgyis. ahol a betegek. Csak akkor szabad bemenni. Néhány alkalmazott módszer más tipikus agymosási technikát is használt. hogy igen. "szakmai találkozó") fél óráig tart. rendszerint a balnál. akkor erős áramütést adnak neki. Ezeket az alapvető programozási formákat aztán felgyorsítják és folytatják a pubertáskorban. Újból adnak neki egy áramütést egészen addig. a sokkolást és a többi előforduló bántalmazást. hogy elektroenkefalográf méréseket végezzenek. például szexuális gyötréssel érik el. és akkor újabb áramütéssel sokkolják. és beszéddel a másik fülnél.A kísérleti alanyt disszociatívvá. Ez önpusztító irányultságú. A beszéd hozzájuk rendkívül intenzív koncentrációt és erőteljes összpontosítást igényel. leválasztott tudatúvá. ne menjenek be addig a gyerekhez. Ez a konkrét kísérleti alany úgy becsülte. megtévesztő hangokat hallanak. Aztán így folytatják: "Meg fogod sérteni magad. azaz tudathasadásossá teszik. hogy hetente háromszor kerül rá sor. szuggerálhatóságot. Sor kerül az érzéki észleléstől való megfosztásra ("sensory deprivation"-ra). vagyis a befolyásolhatóságot. Kísérteties. drótokat kapcsolnak a fejéhez. majd visszajönnek. Néha más drogok is használatosak a programozástól függően. Egy ilyen "session" (ülés. ha megvágod magadat. Az összejövetel úgy kezdődik. Amikor ez a kislány a megfelelően megváltoztatott állapotba került. alkalmanként fehér vagy kék. amely köztudottan megnöveli mindenkinél a szuggessztibilitást. és szó szerint visszamondaniuk bizonyos szövegeket hibátlanul. Corydon Hammond dr. amíg tart a programozás. A kísérleti alanyok látják a pulzáló fényt. Ez nem szokatlan. hogy egérfogót tesznek az ujjaira és kioktatják a szülőket. Ezt így folytatják ebben a formában. és akkor levehetik az egérfogót a kezéről. akkor te bajt okozol magadnak. és lealacsonyítja a személyt. időrőlidőre megerősítve a felnőtt korban is. A kísérleti alanyt lekötözik rendszerint ruhátlanul. A kutatások azt 43 . miközben egy fotikus (átvilágított) jellegű fényhatás válik láthatóvá. egyet a hüvelyébe. Testén elhelyeztek elektródákat. Ekkor szünetet tartanak. A kísérleti alanyok beszámolnak az egyik. és újabb anyag után néznek. Az említett beteg most már egy magániskolába. elkezdődik a programozás. Néha testének más részére. Amikor a kívánt agyhullám megjelenik. Időnként standardizált hipnotizálási típusokat is alkalmaznak. Ekkor átnézik mit értek el. ahol meghatározott frekvencián pulzál a fény. Alapjában véve a legtöbb programozás így zajlik. amely kapcsolatban áll az agyfélteke nem domináns agyfunkciójával. haragszol valakire a csoportban? Amikor azt válaszolja nem. amíg sír. mint az eredeti agykontroll program résztvevői. Megértetted?" A leány válasza nem. amíg megkapják a beleegyezést. mire ők így szólnak hozzá: "Nem hiszünk neked" és újból adnak neki egy áramütést. ahová úgy tűnik egy tűt helyeztek. amely az agyat olyan agyhullámmintába vezeti. egyet pedig a fején. A gyógyszerek hatása alatt végzett programozás egy bizonyos agyhullám állapotban kiegészül az említett zajokkal az egyik fülnél. Kezelt eseteket. Ezt a mondatot addig intézik hozzá. Ezt 25 percenként adják be egészen addig. D. amíg igenlő választ nem ad. ha már abbahagyta a sírást. mintegy 30 percen át.

vagy azt akarta. a negyediké Elisabeth és az ötödiké Mónika. A "ritual abuse" kutatásához a legbensőbb központhoz kell fordulni. ezután rátért az Omega programozásra: 44 . Például hogyan kell bizonyos módon teljesíteni orális szexet. J. de gondos kutatás kiderítette. Ez az első típus. amit behelyeznek." Hammond dr. arra. ez arra készteti az embert. de ahogy előrehaladott a kutatásban. hogy a kísérleti alanyokat kifejezetten minden érzéki észlelést kizáró. Deltáról és Thetáról. köztük terapeutákkal. D. Előfordulhatott. vagy sem? Az úgynevezett "ideomotor finger-signals"-okat (pszichomotorikus ujj-jeleket) alkalmazta. itt vagyok". Ez a központi mag a "Cult" által létrehozott rész. Ezután D. hogy ez a bizonyos rész hajlandó-e erre? Ugyanis nincs senki. de amikor kapcsolatba kerülünk különböző államokból származó emberekkel. hogyan kell szexaktust végezni rituálékon. soha nem hallottam az életemben ezt a két meghatározást párosítva. aki különösebben akarna erről beszélni. Soha nem hallottam összetéve ezeket a szavakat . hogy néhány közülük alkalmazkodó válaszokat adott. hogy miként kell ceremóniákon ölni? Van bizonyos az adott személyre ártalmas rész is belekeverve a gyilkoló és ölő programba. hogy itt az egész első vonalban megosztott tudatok találhatók. rendezni gyermekpornográfiát. Tudják. fel kell tenni nekik ezeket a kérdéseket. aki tud valamit az Alpháról. Ezután Dr. amit mondjuk "alpha-zero-zero-nine"-al jelölnek meg. ahol tud szólni hozzám. aki tud engem tájékoztatni erről". hogy maradt-e legbensőbb lényedben valami Mary-ből?" (azaz célszerű megnevezni a beteget. D. akik tudakolják és kérdezik "mi az a théta"."psychic killers" -. megfelelő szintre tud jönni. közölte a beteggel. Azt nem kérdezi. Corydon Hammond dr. hogy elhiggye: bizonyos dolgok szisztematikusak és nagyon elterjedtek. kiderült. Bétáról. Bétáról. Ezen "alterek" (leválasztott és külön életet élő tudatrészek. hogy legbelsőbb lénye vegye át az irányításait az ujj jelzései felett. Ezek a nevek ismertek lehetnek Önök számára. Így hozzáférhet közülük a keresett részhez még akkor is. "Anélkül. és prostituáltként viselkedni? A Delták az ölésre programozottak. Deltáról és Thetáról). aki tud valamit Alfáról. Ezt követően Hammond így szól a pácienshez: "Akarok egy olyan részt benned. hogy bizonyos mértékben találkoztak a páciensek vele. hogy a totális "sensory deprivation" jelentékenyen növekedett. A Thétákat a "psychic killers"-nek (pszichikai gyilkosoknak) hívják." Néha igen választ kapott. "Azt akarom tudni. és a betegek ezt válaszolják: "Psychic killers". Corydon Hammond így folytatta: "Hadd mondjam el mik ezek? Tegyük fel. vagy adhat bizonyos kézjelzéseket. Nem kell faggatni a tudatalatti pszichét. hogy még se arról van szó. A Béták jelzik a szexuális programozást. "fájlok" D. a harmadiké Gertrud. akkor az már figyelmeztet: az illető keresztülmehetett korábban intenzív agymosáson és programozáson. hogy úgy tűnjön: sor került "ritual abuse"-ra." "Az Alphák képviselik az általános programozást. a másiké Mary. Ezt egy "Cult person" kimondhatja. hogy az a rész előjöjjön. Amikor itt vagy mond azt. ismertette kollégáival: milyen módszert alkalmazott annak a kiderítésére. különleges szobákba viszik. Közölte a beteggel: azt akarja. Az se szokatlan. és az egyik önállósított rész neve Helén. hogy a megvizsgált betegek igazat mondtak-e a rituális megkínzással kapcsolatban. hogy eligazítanánk őket. hogy ez a legbensőbb mag vegye át az irányítást a kéz ujj-jelzései felett.) mindegyikébe program helyezhető.bizonyítják. Ezért ezt szokta mondani: "Azt akarom. ha különböző neveik vannak. amit keresett. készíteni gyermekpornográfiát. Ha az illető igennel válaszol. Corydon Hammond dr.

a kódjelzéseket. Az Alpha és az Omega. mi fog történni?" Még egyszer ellenőrzöm: "Van-e valami benned. ami valaha az Omega részét alkotta egy szakaszolt lereagálásban. így együtt lereagáljuk és visszaadjuk a programozott egyénnek azokat a memóriáit. és bármivel. Ez valószínűtlen." "Egyéni megoldások is léteznek. és különböző dolgokat védelmez belülről. és úgy tűnik. az Omikronnal kapcsolatos?" és így tovább. amely téves információkat továbbít. a maffiával. A robotok hasonlatát használják . Bizonyos fokú egyéniesítés is létezik néhány program esetében. vagy dalszövegek. törölni lehet a programokat a megfelelő kódok beadásával. a kezdet és a vég. Bétáról. Nem volt ilyen szerencsénk." Hammond ezután emlékeztetett arra. és le tudnak törölni valamit.és ez hasonló ahhoz. ha csak nem ugyanabban az időpontban és ugyanabban a kis csoportban programozták őket. amit 20-30 évvel ezelőtt helyeztek beléjük. az illető sajátos alkatához és vérmérsékletéhez igazodó frázisok. hogy önként mit válaszolnak. Bizonyos anyagok. és a betegek adtak néhány helyes választ arról. amikor először kérdezek rá. ami korábban Omega alter (leválasztott és külön életet élő tudatrész. úgy mint az altereknek a neveit. hogy a rendszert védő és a megtévesztő programozás. és a "térj vissza a Cult-hoz". hogy mi is ez az anyag. Itt bizonyos hiány van a rendszerben. én ennél kezdem. mint az önmagukat megölő programozást.) amelyben az adott személy valamilyen formában részt vett. hogy ha néhányat megismerünk. Időnként belülről szembe kell nézni robotokkal. hogy ha bajba kerülnek. hogy az robot módjára cselekedjen. amelyet önállóan lehet programozni D. Thétáról. hogy jelen van.) volt. Ezek a kódok néha egyéni. akinek különböző információja van?" Ekkor figyelni kell a pszichomotoros jeleket és én úgy találtam. Úgy találtam például egyesekben. Mindig megkérdezem: "Ha ezt a kódot mondom. azok különböző embereknél is működni fognak. Néha számok. Ezután eljutunk az összes Omegához. amiket láttam.ez az ő metafórájuk . amelyek tartalmaznak mindent. Közéjük tartoznak a "gyere haza programok". Rendszerint nem használom ezt a szót. amelyek kapcsolatban álltak valamennyi Omega jellegű programozással. megkísérel félrevezetni. J." "Egy másik személy esetében az Omikron a kábítószer csempészettel. Az Omega az önpusztító programozás. de nincs róla tudomásom. Ez tartalmazhatja az öncsonkítást éppen úgy. és így tovább. hogy a Zeta kapcsolatban áll olyan "snuff film"-el (élet kioltását tartalmazó filmmel. Deltáról.J. Először azt reméltem. A Gamma úgy tűnik. Ajánlom. hogy valamilyen részed tud-e valamit az Alpháról. és a kormányzat vezetőivel való kapcsolatra utalt. hogy kezdjék alkalmazni az egész görög ABC-t." "Létezhetnek más görög betűk is. mert az Omega még jobban megrázná őket. D. a programokat. amelyeket egy szó követ. mert ez a legkockázatosabb. és ha sikerült igazolni ennek a programanyagnak a jelenlétét. azaz pszichomotoros jelekkel keresztül mennék a betűrenden és kérdezném: "Van-e valami programozás belül. de aztán le kell reagálni az érzéseket. nem tudom eléggé hangsúlyozni: ne irányítsák őket! Ne mondják "ez egy ölő?" Meg kell várni. arra utalnak. továbbá az üzleti élet. akkor venném az egész görög ABC-t. az a törlési kódok megszerzése. akkor ki tudnak kapcsolni. féligazságokat közöl. Beépítettek kikapcsoló és törlő kódokat."Akkor itt van az Omega. amely az Epszilonnal. mint amikor egy robotburkolatot helyeznek egy gyermek alterre azért. Amit megtehetünk." "Töröljük az Omegát. Amikor ezt már megtették. hogy kisméretű számítógépeket hordoznak a programozók. Lehet némi rendszeresség a többi betűvel kapcsolatosan is. hogy közvetlenül a programozott egyén legbensejét lehet megszólítani: 45 .

és nézd meg a fejed hátsó oldalát. hogy nem elég a programozott egyéneknél a tudattalan agytevékenység megkérdezése. ez mozgásba hozza a robotot.)." Hammond dr. akik a "Cult"hoz tartoznak? Van-e benned olyan rész. hogy legyen beteg. Ilyenkor azt mondom nekik: tartsd a vezetéket. visszaemlékezett egy 24 éves nőre. azt akarom. Megállapítottuk. egy robot blokkolja az utat. pöccintsd meg a kapcsolót. lényege valaminek D. aki beszámoltatja valamelyik részedet belülről. "Szülei elváltak. hogy minden terápiás ülést leellenőriztek. hogy vezetékek vannak ott és egy kapcsoló. hogy őneki azt mondták. gondolják úgy." Mindezt nem parancsszerűen közlöm. vagy mindketten részt vesznek a folyamatban." Hammond ezután elmondta a tudományos tanácskozás résztvevőinek. miközben keresztül megy a terápián." Hammond dr. azaz akiknek vagy az egyik. amelyik elmegy a "Cult" rituálékra vagy találkozókra? Van-e Mary-n belül valamilyen rögzítő berendezés úgy. Mindössze törődőnek és támogatónak lehet mutatkozni. hogy őket monitorozzák. a rendelésre. magja. hogy használjon lasert és párologtassa el a robotot úgy. Ezért velük nem lehet eredményes terápiás kezelést folytatni. és valójában ők mondták neki. hogy 15 éves kora óta nem ment sehová. hogy őket folyamatosan monitorozzák. J. aki azt állította. Az én rendelőmben egy kétórás tudakozódást végeztünk hipnózis alkalmazásával. hogy nézz körül. és amit általában közölnek velem az az. csak okot adna arra. hanem a "Core"-t kell megszólítani: "Van-e valamilyen rész belül. "Az az érzésem. én tudni fogom. Azt akarom. hogy ne jöjjön és ezért meg fogom büntetni. Ők rendszerint teljesen meglepődnek azon. vagy a másik szülője vesz részt. ha megtetted. Kezelője ezt készpénznek vette." "Van-e valaki. hogy mi történik. hogy kínozzák őket. A terápia során azt állította. Ezen túlmenően arra is rájöttünk. hogy az úgynevezett "vérvonalasokhoz" (bloodline) tartozók. és mondd el. és megkérem a "Core"-t." 46 . amely lehetővé tenné a mélyebbre hatoló orvosi beavatkozást. hogy mit látsz. hogy nézz a robotba. Menj körül. ami ezen a rendelésen elhangzik? Ez nem azt jelenti. a mi terápiás kezelésünkön?" Kellemetlen érzésem van néhány elmúlt tapasztalatomból. hogy az ily módon monitorozott betegeket elektrosokknak vetik alá. hogy az elmúlt évben több kiváló MPD-terapeutával közösen megvizsgált néhány komolyabb esetet. mit vettél észre a fejed vagy a nyakad hátsó részén. amiként meglepődött számos terapeuta is. és ne jöjjön el. hogy bárki kitalálhatja mindazt. "Nagyszerű.""Core" (veleje. Sok egyszerűen csak rendelkezik vele. és mondd meg nekem. hogy a programozás még jelen van. amely továbbra is kapcsolatban áll emberekkel. adj nekem igen jelzést. Hammond dr. amikor 6 éves volt. Ezt követően a látogatások alkalmával apja elvitte rituálékra egészen 15 éves koráig. elmondta kollégáinak. hogy az apja sátánista. Ezekből azt a tanúságot vonta le. Csupán akkor tenné ezt." Általában egy vagy több gyereket. Ekkor eltávolíttatom velük a gyerekeket. valamilyen módon akadályozza a haladást. mivel nem érne el eredményt. Egy másiknak azt mondották. Alkalmazok egy kis hipnotikus mágiát. hogy ily módon monitorozott betegekkel nem kezdené el a deprogramozást. hogy semmi se maradjon belőle. hogy én vagyok a "Cult" és ha eljön. hogy a rituális kínzáson átment áldozatok nagy részét ebben az országban megfigyelik. azt is megtudta. hogy ez működik." Hamarosan megkapjuk az igen jelzést. Most a robot már mozgásba van hozva. ha biztonságos orvosi intézménynél benn fekvő betegek lennének hosszabb időn át.

aki nem tudott ezekről a görög betűs programozásokról." Hozzátette: "Megkérdeztem egy másik MPD beteget. (a leválasztott és önállóan programozott tudatrészeket D. azaz a görög betűs programozást. hogy a tudatmódosítás irányítói miként hozzák létre az agyműködés rekeszekre felosztásával a "Manchurian Candidate"-eket. hogy a "Manchurian Candidate" . Hammond ezután rátért arra. Visszatérve Hammondhoz. hogy a robotok elporladnak. mondjuk Omega. vagy "sleeper assassin"-"alvó merénylő. Miután megkérdeztem: "Mi fog történni. hogy megkapjam a kódot. Rendszerint van köztük egy. robbanásszerű zajok hallatszanak. majd valamennyi Omega "backup" számára egyidejűleg. Elgondolkodok az olyan eseteken. Hammond javaslatára tudakozódott a páciensnél az Alpháról. Ezért én arra törekszem. hogy arra gondoltam: talán az idegösszeomlás széléhez jutott. hogy mi ez? Ezt követően ezzel a kolléganőjével egy hét múlva találkozott. amit e programokról tudott.) "A hírszerző-közösség ennek a létrehozásáról akart többet tudni. amely az összes támogató programot (backups) egyesíti. és ehhez hasonlókat. az elporladásukat. Előfordulhat. (Emlékeztetőül megismételjük. aki Hammond doktorral több hipnózis bemutatón is részt vett és konzultált vele az MPD helyzettel kapcsolatos válságról." Dr. de be kell vallanom rendkívül tisztelem a szakmai hozzáértését. de hipnózis alatt Sirhan már emlékezett rá. mint amikor a komputerben belső mozgás zajlik. Mit jelent ez?" Hammond csupán annyit mondott kollégájának. Deltát. hogy mi a Delta? A páciens azt válaszolta: "killers" (ölők). és egyesek eleve úgy vannak megtervezve." "Azt a beteget. bemondom a kódot. ő azonban semmit nem tudott minderről. ahol a Sirhan Sirhant megvizsgáló Bernard Diamond teljes amnéziát állapított meg Robert Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban. hogy felhívta telefonon: "Az egész fantasztikusnak tűnt. hogy ő erről nem hallott semmit. és ehhez hasonló érdekes dolgok történnek. hogy mi a Théta? A páciens azt válaszolta: "psychic killers" ("pszichikus gyilkolók"). akkor rá kell venned valakit."Mandzsúriai jelölt". mint Robert Kennedyé. a Bétáról. a Deltáról és a Thétáról. D. közölte vele: "Igen. Valószínűleg azt vették számításba. aki felkeres. Így egész egyszerűen egyetlen kód törli az összes "backup"-ot. Kolléganőjét a kapott információ annyira meglepte. amely a támogató programok eltávolítására szolgáló törlőkódot (erasure code) tartalmazza. Thétát és így tovább. és ő arról beszél. hogy a legtöbb esetben nem kerülhetünk az "alters"-ek (azaz az elkülönített és önállóan működő tudatrekeszek) alá. ha ezt én beadom. Bétát. és azután megkérdezem: Mit tapasztal?" Nagyon gyakran azt válaszolják. hogy megtegyen valamit. hogy minderről megkérdezzem. De eléggé tiszteltem." Az egyik terapeuta. soha egy szót nem szóltam robotokról. hogy a dolgok miként működnek. Arra a kérdésre. leírta a robotokat. J. és ezt mondja: "Istenemre. hogy jelen vannak. elkezdte tájékoztatni. Ha akarsz egy merénylőt. Nos. hogy van egy olyan kód. Ezt követően Hammond doktor kolléganőjét tájékoztatta arról."Ha Önök elérik a terápiás kezelés során az "altereket".) akkor megtalálják az Alphát. hogy olyan hangot hallanak. úgy látszik "Cori" túl sokat dolgozik. Van néhány terapeuta. orgyilkos" lényegében egy gyilkolásra programozott egyén. hogy különböző programozási szintek vannak. ehhez meg kell osztani az agyműködését. menjen vissza és próbálja megtudakolni. Zavarban vagyok. Diamond 47 . de ez az egész annyira elmegy a szürke zónába. az a probléma itt. Később a páciens azt válaszolta. jelzést kaptam. A kolléganő megkérdezte. J. hogy a terapeuta beavatkozását körforgásban tartsák. valamint az őket háttérből támogató programokat. továbbá törlőprogramként is működik a számukra. törli a gép a fájlokat. csak hallgattam és azt gondoltam.

akiknél úgy éreztem. testrész. oldalrész. és azt egy meghatározott szerepkör szerint vezérli.tette hozzá Hammond utalva rá. feladat. valamennyi "Green Programming" ("zöld programozás") az "Ultra-Green" ("szélsőségesen. Ezt követően más témákra tértek. és ő ellenőrizte a szóban forgó női páciens programozását a nála képzést nyert doktor irányításával. Ultra-Tree. Green képezte ki csaknem 30 évvel ezelőtt. jóval hamarabb érkezett." Dr. Nos. aki semmit sem tudott ezzel kapcsolatban mondani. Nem érdekes. párt. darab. túlságosan zöld") és a "Green-Tree" ("zöld fa") kapcsolatban áll a kabbalista miszticizmussal. (A "Green-Tree" németül helyesen "Grünbaum". hogy mi az? Végül megmutattam valakinek. hogy eredetileg Greenbaum volt. amit egy Dion Fortune nevű szerző írt "Qabala" címmel. Chartreuse (halványsárgás. ha ezek után kezdenek el tájékozódni. hogy eredeti neve Greenbaum volt és önként jelezték. adottság. Az egyik ilyen könyv. Egy páciens ült a várószobában. Green háttere. és egyaprólékos rajzot készített egy sokszínű kabbalista fáról két évvel ezelőtt. Egy esetben más színt jelöltek meg. Greenbaum-nak elnevezve. és ha volt ilyen színnel nevezett doktor. hogy a hipnotikus szint alatt is vannak még mélyebb szintek. Tapasztalatom szerint egy ilyen "part" ad bizonyos információt: 48 . hogy ennek az orvosnak a neve egy szín volt.) "Most hadd szóljak a tudatba elhelyezett "parts"-ról. van bennük néhány program Mr. "Úgy látszik egyesek ezt "Green Programming"-nak ("zöld programozásnak") hívják. aki azt mondta. D. J." "Ha Önök . hogy tudatosan is képes lesz rá emlékezni. Mintegy két perccel később a női páciens ezt mondta: "Green. A Greenbaum már félig angol. Hammond említést tett egy olyan nőről. akkor kézbe kell venni néhány kabbalával foglalkozó könyvet. Ez megszólaltatott egy csengőt bennem.magyarázza dr. Az érdekes az . vagy zöldes szín a karthauzi likőr. amit Ann Williams-Heller írt. A "part" itt használt jelentése: a tudatba beültetett autonóm pszichikus program. D. J). Hammond . félig német keverékszó. a Chartreuse nyomán D. Hammond ezután rátért a "part"-ok szerepére. kötelesség. annál kevesebb és annál központibb jellegű programokhoz jutunk. amely aktivizálva át tudja venni a személy irányítását. amely a segítségükre lehet. akkor mi volt az a szín?" Nos. hogy rendkívül hasonlít egy kabbala-fához. Úgy tűnik. Voltak olyan pácienseim. hogy van egy "Green Programming" mélyebben és úgy gondolom. akik nem tudták. egyszer-kétszer más színeket említettem három-négy olyan páciens esetében. de a hipnózis végeztével semmit nem tudott felidézni az emlékezetében.) "A Greenbaum német jelentése angolul .folytatta Hammond . Green? " Hammond ezután közölte hallgatóságával. mint dr. szerep. képesség. amíg rájöttem." Dr.szuggerálta neki. Én is szeretném Sirhan Sirhant megvizsgálni" . dr.fordult Hammond kollégáihoz . emlékeztetve néhány ezoterikus könyvre. "Semmilyen "alter" nem válaszolt semmire". és később megtudtam. és címe "The Kabbalah". Ez volt dr. és dr. hogy néhány esetben feltette a kérdést a pácienseinek: "Vajon volt-e doktor ezzel a programozással kapcsolatban és vajon egy szín volt-e a neve. hogy az orvos neve Dr. hogy minél mélyebbre hatolunk. Korábban semmit sem tudtam a kabbaláról.a "Green-Tree"-vel kapcsolatban.Green-Tree. Két hónapig gondolkodtam. hogy megpróbálnak disszimulálni.foglalkozni kívánnak evvel. J. Greenre gondol?" "Szinte mindenfelé ezt tapasztaltuk. (A "part" angol szó általános jelentése rész. Egy másik.

Szerepüket nagyon jól játszották.úgy találtam . Hányszor találkoztak Önök a páciensekben komputerrel kapcsolatos dolgokkal? Rendszerint találhatóak "computer operator"-ok: "Computer Operator Black. ami úgy ismert. Például: a "Core"-hoz ("a személyiség legbensőbb magjá"-hoz) fordulva megkérdem: "Van-e egy "part" benned. Ajánlom Önöknek. alagsor")?" Nos talán felfedeznek valamit. A Wisdom . hogy számos "part"-ot keressenek meg és faggassanak ki. bevetek egy sor hamis nevet is. Fel kell tenni a kérdést: "Ha a "Cult" (a rituális jellegű programozók és a kultikus közösség D. és találnak majd egy másik "part"-ot. Így Önök megkockáztathatnak egy l80 fokos fordulatot a másik irányba. gondosan monitorozzák. amelyet Zeldának hívnak?" Eddig még egyikkel sem szembesültem. Hollywoodban igen sok prominens személyiség állt kapcsolatban ezzel. hogy vajon jónak.) meghatározott szerepet töltenek be. úgyhogy kevés ember megy oda és senki sem jut be. hogy az egyedüli kiút rajta keresztül vezet. helyrehozták. Green?" Tapasztalataim szerint úgy fogják találni. ha ezzel a típusú programozással kerülnek szembe. vagy védekezővé válik.) egyszerűen rájön. "Van-e benned egy "part". Dél-Utah-ban. hogy "Sub-Basement ("pincesor. J. milyen választ kapok.gyakran segítségünkre van és egy sor információt nyújt. de már nem kell folytatniuk ezt a játékot veletek (mármint a páciensekkel D. Azt tapasztaltam. J. Diana olyan "part" a kabbala rendszerében. hogy ki a főnök ezek között? Ott található néhány információ az Önök számára. Computer Operator Green.vagy szárazra fut ("run dry"). és ezzel bajlódom. Emlékeznek Önök a "Process Church"-re? Roman Polanski feleségét Sharon Tate-t a Manson-család ölte meg. Meg kell találniuk. hogy gyakran van egy "part"." "Rendszerint egy kis munkával és újraszövegezéssel segíthetik pácienseiket annak a felismerésében. amely ezt a nevet viseli? Mellesleg amikor én átvilágítom a pácienseket. hogy te tájékoztattál engem. egy sor épületet húztak fel. és a pácienseknek együtt kell működniük. akik viszont kapcsolatban álltak a "Process Church"-el. Nos. de most már van. mert most már itt ténylegesen biztonságban vagytok". élnek. J. néha pedig "Systems Information Directors"-nak ("rendszerinformációs igazgatóknak") hívják őket. A "Foundation" a "Fa" része." "Mindezt nagyon körültekintően végzem. mint "The Foundation"?" Más dolgokat is kérdezhetek rögtönözve: "Van-e valami. Önök elámulnak.). amely kapcsolatban áll azzal a "part"-tal amelyet "Foundation"-nak ("alapításnak. hogy ezek "child-part"-ok (gyermekprogramot tartalmazó leválasztott tudatrészek D. Van egy vastag dossziém Utah állambeli közbiztonsági hivataltól. egy másik "part". és kérdezem: "Van-e egy "part" belül ilyen név vagy olyan név alatt?" És így ellenőrzöm. hogy van. a könyvek szerint körülbelül 1978-ban és eltűntek. Computer Operator Purple". és én segítek nektek. kibővítették. alapzatnak. A kulcsszó az ő nevükben a "Foundation". ha ezt tudják. hogy szóltál hozzám. mondd el mit fognak tenni veled?" A terapeutának hangsúlyoznia kell. Segítsetek nekem. hogy a Utah déli részén fekvő Monument Valley-től északra vásároltak egy filmtanyát (movie ranch) a sivatagban. alapozásnak") neveznek. Úgyhogy Önök kérdezhetik: "Van-e valami Önökben. A neveiket is megváltoztatták. Csak azért teszem. amelyet "Wisdom"-nak ("bölcsességnek") neveznek?" A Wisdom a Kabbala-fa része. meg kell osztaniuk az információkat. alapítványnak. amelyet Dianának hívnak? Van-e benned egy "part". Van néhány más szó is. amely tanúsítja. Már nem kell elfogadni őket. és ezt követően alámerültek. Néha számokat találnak." 49 . amit "Master Programmer"-nek ("mester programozónak") neveznek. Megkérdezem: "Van-e olyan "part" belül. hogy vajon van-e olyan leválasztott tudatrész. ami úgy ismert. és van egy "computer operator" is belőle. jól vannak. amelyet "Black Master"-nek ("fekete mesternek"). Ezt mondhatják: "Korábban nem volt választási lehetőség velük kapcsolatosan. vagy rossznak tűnik. vagy kétségbe esik és leáll. hogy megnézzem. amelynek a neve dr.

mint az enyém. hallgatóságának azt is elmondta. Sok az érdekes belső összefüggés. és tudatának a végső integrálódáshoz. aki beleütközve ezekbe az akadályokba semmire se jutott. hogy mindezek a "part"-ok különböző információkat nyújtanak. Korábban azt hitte. Mi ennek a lényege? Az Önök sejtése legalább olyan jó. Nem valószínű. Ezt a programozást úgy végezték." Hammond ekkor úgynevezett "affect-bridge"-t (hatás-áthidalást) alkalmazott. Továbbhaladva úgy találtuk. amikor hirtelen hallucinálni kezdett. amikor a mélyebb programozások után tudakozódtam. és ehhez hasonlókat cselekedett. hogy előzőleg megkötözték. hogy hasonló dolgok voltak belé is elhelyezve. és megerősítették az összes szuggeszciót. és ha kapcsolatba kerülünk néhány mélyebb szintű programmal. A programozók már intézkedtek a megvédésük érdekében. akkor törölhetjük valamennyit. Ha valaha is teljesen integrálódol. hogy a szóban forgó páciensnek még 8 éves korában LSD-t adtak be úgy." Ezt a szuggeszciót erőteljesen és ismételten alkalmazták. ami fölötte van. hogy a nem vérvonalhoz tartozóknál is megtalálható. 12 éves korban alkalmazták. Végül más szuggeszciókat is igénybe vettek: "Ahelyett. vagy "Green Programming"-al a nem vérszerintieknél. ami arra utal. hogy távol tartsanak minket a mélyebb tudati szintekre helyezett programok felfedezésétől. Ezt követően azonban már eltért a programozott feladat." Ezt a programmozást három évvel később. hogy ez megtörténjen veled. csak kicsit másként. amikor 16 éves lett. és jól leszel. Számos olyan eset van. az eredeti névvel. Ebben az esetben a programozást először 9 éves korban alkalmazták. ha valaha is emlékezel minderre. Greenbaum szóval." Végül ehhez hozzátették: "Könnyebb lesz számodra megölni magadat. valamint a játék a dr. Ezt az "Ultra-Green" példáján szemléltette. Ekkor ismét lekötözték. Úgy találta. hogy ez megtörténjen. hogy gyógyultak legyenek. kifaggatták. amelyekbe beleütközhetünk. hogy miket tapasztal.Hammond dr. Ugyanezt megismételték. De ezt 50 . hogy "Green Bomb". ahol a nagy erejű droghatásokat. kombinálták szuggeszciókkal. és ki akarták deríteni. ujjai kalapáccsá változtak. Hatásukat drogok és nagy erejű szuggeszciók kombinációjával még fokozták is: "Ha valaha is ehhez a ponthoz érkezel. és be leszel zárva életed végéig egy intézetbe. Az amnéziát szuggerálták neki: "Ha valaha is emlékszel bármire az Ultra-Green-nel és a Green-Tree-vel kapcsolatban. Ez gyakran előfordul. beadtak neki még nagyobb adag LSD-t. mint ennél az esetnél is. Ezt úgy hívták. hogy ismertem számos terapeutát. és örökre be leszel zárva. majd pedig egy vérvonalhoz tartozó páciens esetéről. akkor egy bizonyos pontnál meg fognak őrülni. akkor meg fogsz őrülni. de elmondhatom. Amikor hallucinálni kezdett. hogy a programozók szuggeszciót alkalmaztak." Másik betegének esetére rátérve így folytatta Hammond: "Egy vérvonalhoz tartozó páciens esetében ezekhez hasonló tüneteket kezdtem tapasztalni. Így szerzett ismereteiket aztán hasznosítani tudták. és visszatért a korábbi helyzethez. egyszerűbb ha megölöd magad. mint hagyni. hogy mélyebb szintekre kell hatolnunk. amivel megbénították a testét." Hammond így vonta le a tanulságokat: "Ezek azok az álcázott akadályok. vajon meg tudják-e ezt tenni? Nem tudták. Később rájött. Hammond ezután beszámolt egy nem vérvonalhoz tartozó. adtak neki valamit. amely szerint. hogy a jelenlévő terapeuták találkozni fognak "Ultra-Green". hogy megkísérelték áttörni az amnéziát. Zöldséggé változol. Úgy gondolom. meg fogsz őrülni. ha a páciensek valaha is elérik. hogy ezt a programot csak a vérvonalhoz tartozóknál alkalmazták. "Folyt a kezelés és a páciens közel járt a gyógyuláshoz. akkor meg fogsz őrülni.

Úgy gondolom. terapeutákból álló hallgatóságának." Hammond ezután elmondotta hallgatóságának. Hammond kérdésekre válaszolva még jobban megvilágította módszerének egy-egy konkrét részletét. amely az Omega programhoz tartozott? A válasz rendszerint nem. Dr.) idézte elő. Ezután azt ajánlotta." "Sok páciens esetében nem számít a sorrend. kétszer vagy háromszor is. mert ez csökkenti a feszültséget és egyfajta optimizmust vált ki a páciensből. mégis ilyesmiket fog mondani: "Nem lennék meglepve. hogy létezik egy nemzetközi összeesküvés. hogy "visszatérés oda. ha holnap kiderülne. ha holnap kiderülne. aki szakterületén a legjobbakhoz tartozik. még foglalkozunk velük. és egyek akarnak vele ismét lenni. Maradhat egy kevés. amelyik nem érzi jól magát. mert hitt az MPDben. amelyet az Omegához használtak. Mielőtt továbbmegyünk megmutatom nekik. mert folyamatban van egy kampány. akkor még szólunk hozzájuk." Ma már gyakran használom azt a kifejezést. Itt az OPRAH szó egyfajta divatos tömegkultúrára utal. Időnként azonban igennel is találkozom. D. amelyek kapcsolatban álltak ezekkel a "part"-okkal." Hammond végül azt ajánlotta klinikai pszichológusokból. Ha a sorrend nem számít akkor rendszerint az Omegától a Deltához megyek. Néhány páciens esetében sokat foglalkoztunk a felső szintű programokkal. és fenntartásai vannak vagy aggódik?" Ha van. ezután következett valamennyi emléknek és érzésnek a nagy méretű lereagálása. hogy ez az egész probléma rendkívül kényes. Ekkor hozzájuk fordulok: "Meg akarom kérdezni a "Core"-t . és azon sem lennék meglepődve. Maradtak-e még emlékek és érzések bármely "part"-ban. és összerakhatunk 25 "part"-ot egyidejűleg egy sokszorosan fragmentált komplex MPD-ben. hogy megszabaduljunk az önmegtévesztő. hogy eredetileg le lettek hasítva és most már haza akarnak térni Mary-hez. Ezután még megkérdezem: "Van-e még valamilyen Omega "part" benned." Ekkor így szólok: "Rendszerint úgy látom. hogy kezdjenek kutatni a mélyebb szint után. hogy lehetséges a siker. azután pedig a Gammához. hogy különböző legyen.van-e valamilyen speciális parancs. hogy az egész csak egy városi mitosz és rémhír. Már felismerték. s ezért kíméletlenül bírálták 10-15 évvel ezelőtt. mielőtt továbbmegyünk. pszichiáterekből. és ez megkönnyebbülést okoz. már nem érzi a szükségét annak. amelyben szabad programokat törölni?" Legtöbb esetben nemleges a válasz. hogy így járjanak el egyszer. továbbá az olyan könyvek. Ezt követően rendkívül fontos. hogy ő milyen gyakorlatot alakított ki? Először törölte az Omega rendszert. amelyik nem hajlandó integrálódni. amely szerint valamennyi hamis. mert a Delta programok potenciálisan erőszakosabbak. hogy lereagálásra kerüljenek az érzések. "Ilyenkor rendszerint ezt mondom: "Most ezt elvégeztük. ahonnan jöttél"." Megpróbál pontosan a kerítés tetején maradni. könyvklubja és saját folyóirata van. és azon érzések részleges lereagálása. Én azonban tudom. hogy ezeknek a "part"-oknak a többsége. de találkoztam néhány olyan esettel. Tapasztalatom szerint a legtöbb esetben integrálódnak. hogy keményen küzdött a szakmai hiteléért.memória-tünetegyüttest a vérfertőzéssel és a többivel együtt az "OPRAH" (Oprah Winfrey TV sztárnak show-műsora. hogy a szíve mélyén tudja mi az igaz. majd ezekkel a szavakkal zárta előadását: "Egy kedves barátom. önáltató ("self-deception") programozástól. Ennek az az oka.még nem tudjuk biztosan. ha nem is valamennyi. J. halálos fenyegetéseket kapott. amikor számított. mint "The Courage to Heal" (Bátorság a 51 .az ujjakon keresztül .

hogy szilárdan alátámasztva állíthassam: mindez (mármint az agykontrol D. ha valaha is baleset történne. Önök. Vártam addig. hogy legyen alapos nyomozás. Sok információt félretettünk és eljuttattunk a tényfeltáró újságírókhoz. fejezet 52 . amíg kellő mennyiségű bizonyító anyaghoz jutok független forrásokból azért. hogy ha meg akarnak ölni. Ezen kívül igen sok ember. hogy bizonyos időpontokban hangot kell adnunk morális lelkiismeretünknek.gyógyításhoz) és a hipnotizáló nagy terapeuták. Meggyőződésem.) széles körben elterjedt. Személyes véleményem az. akkor meg fognak ölni. mint pl." 2. valamint a különböző nyomozó hatóságokhoz. remélhetőleg követelni fogja. J.

politikus. hogy az úgynevezett "Repessed Memory Syndrome" (Elfojtott emlékezet tünetegyüttes) valójában nem létezik. 1975-ben. illetve bizonyos szekták rituális jellegű kínzásoknak vetették őket alá. mielőtt ez megtörténik. Colby munkatársa volt. amelyek tudatbefolyásoló kísérleteit felfedezte és konkrét esetek kapcsán leleplezte. Megpróbáltad leleplezni az ördögit. mennyire ördögiek. hogy szüleik szexuálisan molesztálták őket. ez rendkívül fájt neked. novemberében. családja körében. 16 éven át Nebraska állam szenátora volt 1971-től 1987-ig. az az. könyvét az időközben rendkívül titokzatos körülmények között elhunyt barátjának Bill Colbynak dedikálta. oly hatalmasak. amikor a dolgok túl nagyok 53 . Bill Colby a következőket mondta DeCamp-nek: "Amit meg kell értened John. hogy "hagyjatok minket győzni. hogy a kormányzati pénzekkel finanszírozott agykontroll kísérletek keretében számos embert. Ezért rendkívül fontos megismerni. amikor megjelent a "Franklin Cover-Up" második kiadása. Jelenleg John DeCamp ügyvédként dolgozik Nebraska tagállam Lincoln nevű városában. a rosszat. Szerzője John DeCamp ügyvéd. Ezek a programok részben rituális jellegűek voltak.John DeCamp nebraskai szenátor a gyermekek védelme érdekében John DeCamp a szerzője a "Franklin Cover-Up" (A Franklin ügy eltusolása) című Amerika szerte nagy figyelmet keltő dokumentumkönyvnek. hagyd abba. A CIA ebből a célból létre is hozott egy alapítványt a "The False Memory Syndrome Foundation"-t (Hamis memória-szindróma alapítványt). De mindez ideig nem ölt meg téged. vérfertőző kapcsolatra kényszerítették. hogy mit tartalmaz a "Franklin Cover-Up" című dokumentum kötet. gyerekeket és felnőtteket egyaránt beprogramoztak. vagy vigyetek minket haza". akik felfedezték és bizonyították. aki így vagy úgy kapcsolatban állt a történtekkel életét vesztette. Azok a háttérerők. Azt mondom. főleg gyermekek különböző manipulációk eredményeként meg nem történt dolgokra emlékeznek. félig vietnami árva az Egyesült Államokba kerülhessen. Colby Nixon és Ford elnöksége idején a CIA igazgatója lett. hogy 2834 félig amerikai. Jelszava az volt. csupán a közvélemény megtévesztését szolgáló "kacsa". így többek között arra. 1969-ben ismerkedett meg egy vietnami iskolás lánnyal. 15 személy. 1996. amivel szembe kell nézni. Ez egyike az élet kemény tényeinek. pszichiátereknek és pszichológusoknak a megállapításait. amelyek oly nagyok. szenátor DeCamp visszatért Vietnamba. amit könyvében megírt. Hammondéhoz. amelynek a révén a páciensek. Ezért a kezdeményezéséért az elnök is kitüntette. és hogy mennyi bizonyíték áll a rendelkezésedre. hogy semmit sem tehetsz ellenük függetlenül attól. DeCamp kapitányként 1969-ben és 1970-ben az akkor nagykövetként Dél-Vietnamban szolgáló William E. hogy ne foglalkozzék mindazzal. hogy cáfolhatatlan bizonyítékokkal támasztja alá: igenis létezik a gyermekek rituális kínzása. akit később 1975-ben feleségül vett. Hiszen már amióta igyekszik felderíteni az ügy hátterét. mindent elkövettek. részben pedig a kísérleteket finanszírozó szervezetek titkos céljait szolgálták. hogy te mennyire vagy elszánt és őszinte. a vietnami háború veteránja. Ezzel szemben létezik az úgynevezett "False Memory Syndrome" (Téves emlékezési tünetegyüttes). Az ő küzdelme úgy kapcsolódik Dr. ahol is elérte. hogy aláássák a hitelét. amikor Saigon elesett. DeCamp Vietnamban harcolva vett részt a nebraskai választási kampányban levelezés útján. hogy annak a segítségével aláássa azoknak az orvosoknak. Te megtetted a magadét. Fő módszerük az volt. Bill Colby halála előtt felesége társaságában azt tanácsolta John DeCamp-nek. vagy rosszak és függetlenül attól. hogy időnként vannak erők és események. Vannak esetek. oly sokat jelentenek más emberek és intézmények számára. amelyet a klinikai pszichológus és orvos pszichiáter alapos szaktudás birtokában feltárt. hogy az agykontroll kísérletekbe bevont szakemberek segítségével elterjesztették. és részt vett a Phoenix program kifejlesztésében.

Colby kinevette: "Nem. Korábban is már számos figyelmeztetést és fenyegetést kapott. John DeCamp ekkor így válaszolt barátjának: "Bill. Amikor DeCamp kérdően nézett rá. hogy meg kell írnia a "The Franklin Cover Up" című könyvét. de elég érzékenynek kell lennünk. a CIA igazgatója éjjel. A saját biztonságod és túlélésed érdekében állj félre. a legmagasabb rangú politikusoktól a tömegtájékoztatási intézmények képviselőjéig. Ha van eltusolás. amit időnként megtehetünk. egy magadnál viselt fegyver nem állítja meg őket. hosszabb időt igényelhet. hogy mit csinál. ahogyan azt szeretnénk. akkor ki fogja ezt megtenni? És ha mi abbahagyjuk. ettől vagy attól való félelmében. ahogy arra nem is számítottunk. ha rámutatunk az igazságra és félreállunk. amelyek túl hatalmasak ahhoz. Amikor testem minden porcikája arról szól. hogy a gonosz győzedelmeskedik és mindenki. hogy nemrég jött vissza Moszkvából (még 1991-t írunk). a hol és a hogyan az. Senki nem törődött vele. Tovább kell dolgoznunk a cél elérésén. noha eredetileg azt hittem. Csak a mikor.ahhoz. ha egyáltalán ki is derülne az igazság. hogy ne kockáztassunk mindent. valakinek cselekednie kell. hogy mit akart ezzel közölni. 54 . amit tehetsz a személyi biztonságod érdekében. hogy tegyen érte valamit. amely meghozza a győzelmet és a jó fog diadalmaskodni a gonosz felett. Az a probléma. amit mondasz nekem Bill. Arra kérsz. Ha el akarnak kapni. hogy derítse ki. hogy talán fegyvert kell viselnie. minden akadály és igazoltatás nélkül. hogy kormányzati intézmények korrumpálódtak. mikor teszünk valamit e gonosz és korrupció ellen?" Ez után Bill Colby elmondta barátjának. Félre kell állnunk. Amikor tudom. hogy ismerje a Franklin ügy komolyságát. hogy legtiszteletreméltóbb polgáraink és üzleti vezetőink a fejük búbjáig el vannak merülve a kábítószer ügyletekben és a hivatalos korrupcióban. hogy a legfőbb rivális hatalom hírszerző szolgálatának vezetője. és most már én teljesen bizonyos vagyok ebben. aki valaki. amelyben a szenátus magánnyomozója Gary Caradori és fia tartózkodott. Hogyan képes erre bármely tisztességes és intelligens személy? Ha én. olyan rövid idő alatt. Mindketten az életüket vesztették. hogy gyermekeket kínoztak és megöltek. eljön az idő. hogy foglalkozzunk velük. Természetesen mindez nem maradt hatás nélkül John DeCamp-re. fejetlenül töri magát. hogy hagyjam az egészet és sétáljak odébb. Ez legfeljebb téged fog megölni. A nebraskai törvényhozás bizalmasan felkérte őt néhány hónappal korábban. és úgy jön el. Bill Colbynak kellő oka volt arra. mi okozta annak az egymotoros repülőgépnek a szerencsétlenségét. felhívod rá az országos sajtó figyelmét. és hagyni kell." Colby ehhez még hozzátette: "Tedd meg a lehetségest és ismerd fel. Számodra John eljött ez az idő. Nem tudom elhinni azt. és ott olyan anarchikus viszonyokat talált. ha elmondod a történetedet." Amikor DeCamp erre úgy válaszolt. amikor tudom. vagy valaki hozzám hasonló nem folytatja az ügy felderítését. hogy az egész Franklin-történet csak fantázia. azaz annyira megbénult a birodalmi állam működése. hogy a történelem haladjon a maga útján. akkor Bill Colby ezt fűzte hozzá: "Időnként vannak olyan erők. A győzelem azonban. ami nem az. A legjobb." Bill Colby figyelmeztetéséhez felesége Sally csak fejbiccentésével csatlakozott. Ez meggyőzte DeCamp-et. És ha igazad van. és utána nézel néhány valóban jó tényfeltáró riporternek. kereshette fel az egykor féltve őrzött helyeket a Vörös téren. hogy egyénenként legyőzzük őket. a leggazdagabb közösségi és állami üzletemberekig. és ne pusztítsuk el magunkat vagy hagyjuk megölni a folyamatban. akkor az eltusolás csak a kormányzat kulcsintézményeinek az aktív támogatásával és együttműködésével lehetséges a bíróságoktól a rendőrökig. A legjobb. amelyre várunk. ami rendszerint ismeretlen a számunkra.

leghatalmasabb és legtekintélyesebb üzletemberei. Tizennégy hónap alatt az első panaszbejelentés után a rendőrség 140 meghallgatást végzett. amelyek azt támasztják alá. hogy ahhoz a nebraskai gyermekcsoporthoz tartozott éveken át. az FBI egyik okkult bűnözésben illetékes szakértője. Kilenc gyermek egybehangzóan állította. Bonaccit is megvádolták hamis tanúzással. Két másik ugyancsak az áldozatok közé tartozó tanú kényszer hatására visszavonta korábbi vallomását. köztük a legnagyobb helyi újság az "Omaha World-Herald" kiadóját. miszerint közreműködött a kiskorúak elleni bűncselekmények rendszeres elkövetésében. A nyomozást végző ügyész egyszerűen kijelentette. amely több mint 225 %-os növekedés volt 1976-hoz képest.A továbbiakban erősen rövidítve összefoglaljuk a könyv tartalmát. június) szerint nem is létezik. Az a két nagy esküdtszék. hogy Alisha Owen és Paul Bonacci tanúvallomása a velük történt visszaéléseket illetően kölcsönösen alátámasztja egymást. hogy 1991. hogy egy nebraskai kerületi bíró. Nebraska állam Douglas megyéjében működő esküdtszéke bűnösnek találta a hamis tanúzás bűncselekményének elkövetésében. Ezért két hónapra rá 9-27 évig terjedhető börtönre ítélték. hogy elvitték őket az iskolából és egy kékre festett házban gyötörték őket. más szóval sátánistává válik. Alisha Jahn Owent. vagyis amely a helyi és a szövetségi igazságügyi rendszer keretében működik. hogy más gyerekekkel szemben is visszaéléseket követtek el Nebraska politikai és pénzügyi hatalmasságai. A gyermekek zaklatása a jogalkalmazó szervek képviselői szerint egyre gyakrabban szadistává és rituálissá. így például a new yorki "Village Voice" (1990. és közölte. Hivatalos részről azonban nem létezőnek tekintik a rituális zaklatást. akiket név szerint megnevezett. amely a "Chicago Tribune" 1991. 55 . Azt kifogásolták. azt a megbízatást kapta. hogy vizsgálja ki a Franklin Credit Unionnal szemben felmerült vádakat. legalább is ilyen értelemben nyilatkozott Kenneth Lanning. mint kiskorút. Az áldozatok szörnyű kínzásokról számolnak be. Az iskola adminisztrátora sátánista rituálét alkalmazott rutinszerűen velük szemben. hogy ezeket a cselekményeket azonban más személyek hajtották végre. Ez a két nagy esküdtszék azonban az áldozatok tanúját ítélte el hamis vallomásért. Ezt Alisha Owen és Paul Bonacci megtagadta. A szülők azonban hittek nekik. Ugyanakkor a tömegtájékoztatásban egyre nagyobb hangot kap az. Azt is elmondotta. június 21-én egy 21 éves fiatal nőt. akiket a fiatalok megneveztek. Alisha Owen arról is tanúvallomást tett. a pedagógusok és a szociális gondozók is alig tudnak felfogni. hogy az igazat mondják. nem hisz a gyerekeknek. Egyre több gyermek áll elő és leplezi le kínzóit és a rendőrség okkult jellegű rituálékkal kénytelen szembesülni. nem azok. Az egész egy nagy "hírlapi kacsa". DeCamp ezután közli azokat az adatokat. A legszokásosabb védekezés. hogy 1990-ben már több mint kétmillió gyereket zaklattak. Ez az eset is egy újabb irányvonalat jelez a gyermekek zaklatásával kapcsolatosan. hogy a gyerekek csak fantáziálnak. az Omaha városi rendőrfőnök és a Franklin Community Federal Credit Union nevű helyi pénzintézet vezetője szexuálisan kínozták. amit a szülők. hogy nem tudja alátámasztani az 5-9 éves korig terjedő gyermekek állításait. DeCamp megemlít egy beszámolót. Mindkét nagy esküdtszék elismerte. május 17-i számában jelent meg. Vagyis az elkövetők és a szolgálatukban álló sajtó a bizonyítási tehernek a gyermekekre történő áthárításával próbál elmenekülni a felelősségre vonás elől. A sátánista vagy rituális erőszak számos újság szerint. és kitalált történeteket adnak elő. Owen 1990-ben az állította a nagy esküdtszék előtt. amely azzal kezdődik. hogy senki sem tudja azokat állítólag bizonyítani. és egy korábban szkeptikus pszichológus is meg van róla győződve. akiket kábítószer futárként használtak az egész Egyesült Államokra kiterjedően Nebraska leggazdagabb.

és fiát Raymond Buckeyt. állítólag a helyi igények kielégítését szolgáló hitelintézetből. King énekelte az amerikai nemzeti himnuszt a köztársasági párt választási konvencióján 1984-ben és 1988-ban. Meg vagyok győződve. Ismeri az elkövetett gyilkosságok. Igen egyszerű lenne ezekhez az adatokhoz még egy oszlopot hozzátenni és beszerezni minden eltűnt gyerekkel kapcsolatos bejelentetésről egy kiértékelést. május 25-én: "A McMartin ügyben például mielőtt még bármilyen vádemelésre sor került volna bárki ellen. A pénzügyi botrány azonban hamarosan egy sokkal nagyobb botrányra derített fényt. a szervezett és illegális kábítószer kereskedelem világába. és abba. hogy a politika és az üzlet hatalmasságait miként védelmezik. aki 28 évig állt az FBI alkalmazásában és korábban annak Los Angeles-i részlegén. Az akcióra azért került sor. hogy hány autót lopnak el minden évben. Azonnali közfelháborodással szembesülnének. vagy a sátánista konspirációkhoz. behatóan ismerte a közelmúlt egyik leghírhedtebb rituális kínzási esetét. Ken Lanning (azaz az Egyesült Államokban a XX. állatok feláldozásával. Michael Aquino. Kiderült. amikor a "Franklin Community Federal Credit Union" (egy helyi takarékpénztár és hitelintézet) központját a szövetségi hatóságok átkutatták és lezárták. nem beszélve azokról a gyermekekről. mint Aleister Crowley. hogy Omahából és környékéről 56 . vagy bármikor a múltban. Az esküdtszék 52 vádpontban ejtette a vádat. hogy ez betekintést enged a gyermekekkel való visszaélés. felmentették 1990. Kenneth Lanning cáfoló kijelentésével kapcsolatosan kijelentette: "Véleményem szerint olyanok. amely a McMartin előkészítő iskolában fordult elő Kaliforniában." Gundersont a saját nyomozásaiból szerzett bizonyítékok győzték meg arról. Anton LeVey. de mivel az FBI nem vezet erről nyilvántartást. hogy az FBI azért nem kéri ezeket a statisztikai adatokat. században tevékenykedő sátánisták) valószínűleg a leghatékonyabb és legerőteljesebb szószólói a sátánista mozgalomnak ebben az országban ma. akiket rituális célból raboltak el és bizonyos esetekben meggyilkoltak. Gunderson nyilatkozott az "Executive Intelligence Review" nevű hetilapnak 1990. Higgyük azt. hogy gyermekek és fiatalok tízezrei tűnnek el otthonaikból minden évben és sokat közülük rituálisan feláldoznak. de az FBI-nak halvány fogalma sincs. Nem gyűjtik az erre vonatkozó adatokat. mert közel 40 millió dollár hiányzott a viszonylag kicsi. Ebben az időben vezetője a 44 éves Lawrence E. megerőszakolások és rablások számát. Ez a probléma pedig azonnali akciót igényelne. hogy 460 családban a rituális jellegű szexuális erőszakkal. ahol a lakók rendszerint szkeptikusan viszonyulnak a gyermekek szervezett molesztálásához.Ted Gunderson. Gunderson erről ezt mondotta: "Az FBI-nak pontos adatai vannak arról. mert nem akar róluk tudni. Minden hónapban minden fontos rendőri központ az Egyesült Államokban benyújtja az egységesített bűnügyi statisztikai adatokat az FBI-nak. speciális nyomozó volt. ezért a pontos adatokat nem lehet tudni. és a "National Black Republican Council" (a Nemzeti Fekete Köztársasági Tanács) egyik vezetője volt. Az ügy l988-ban keltette fel a sajtó érdeklődését. mert a számok egy jelentős társadalmi problémára utalnának. (Larry) King a republikánus párt egyik emelkedő csillaga. Ez a szám igen nagynak tűnik. 33 hónapig tartó tárgyalás után a kötetekre rúgó bizonyíték ellenére az iskola irányítóját Peggy McMartin Buckeyt. hogy hány gyermek tűnik el minden évben. és ehhez hasonló történetekkel "etetik" a gyermekeket?" Gunderson hangsúlyozta. hogy a feljelentésekre egy jómódú kertvárosi környéken került sor. januárjában. júliusi száma szerint hozzávetőleg 100 ezer gyermek tűnik el nyomtalanul minden évben. 13 vádpontban pedig nem hozott döntést. 460 panaszbejelentést tettek a Manhattan Beach-i rendőrségen." DeCamp rátérve a "Franklin Credit Union" botrányára rámutat. A "Reader's Digest" 1982.

DeCamp külön is ügyelt arra. és eltusolásának is. amelyeket jogszerűen publikálhat.gyermekeket vittek repülőgéppel városról városra. DeCamp az "Országos Gyermekbántalmazás Elleni Védelem" nevű szervezet nebraskai központjának az ügyvédje. Azt is hozzátették. Carradori említ egy sor olyan nyomot. szembeállítva a városi és az állami hatóságok állításaival. Nebraska állam alkotmánya szerint az új törvényhozásnak jogában állt volna folytatni az előző által megkezdett nyomozást. és hogy eltusolás történt. amelyekben gyermekek vádolták a felnőtteket különböző visszaélésekkel. Ezekkel a fantáziára alapított esetekkel szemben DeCamp egyértelműen leszögezi. amit a nyomozó hatóságok nem vettek figyelembe. novemberében kezdődött. amikor két ízben is elénekelte a köztársasági párt konvencióján a himnuszt. Ugyanakkor az "Omaha World-Herald" teljesen hamis módon tájékoztatta a lakosságot. a gyermekbántalmazást. hogy összegyűjtse a bizonyítékokat a nebraskai törvényhozásnak a Franklin-ügy kivizsgálására alakult különleges bizottságától. Larry King börtönbüntetését tölti pénzek szabálytalan kezelése miatt. kivéve azt az esetet. DeCamp meg van róla győződve. mert akkor teljesen egyértelműen el tudnák dönteni mi igaz és mi nem. A törvényhozás vizsgálata 1988. de ezt nem tette. amikor embereket ártatlanul vádolnak meg gyermekek elleni erőszakossággal. Ez a szervezet azok ellen a hamis vádak ellen küzd. mint a gyermekek molesztálása. hogy igazat állított. a hivatali hatalommal és 57 . amelyekkel ártatlanul vádolnak meg felnőtteket a gyermekek molesztálásával. A közvélemény számára hasznos lenne ezeknek az ismerete is. januárjában végződött. hogy mi forog kockán és ezért inkább félreálltak. mert a jog nem engedi meg. az ügy le van zárva. ha valamennyi hatóság által ismert adat nyilvánosságra kerülne. gyermekkel való szervezett visszaélésre. A honatyák már sejtették. Éppen ez az. DeCamp ismerteti könyvében ezeket. amely azonban nem jelent meg a sajtóban. hiszen ő is ott volt. A nagy esküdtszék irataiból nem szerepel egy sem a könyvben. hogy "kísérteties és rejtélyes botrány formálódik Omahában". és közölték az emberekkel. hogy ilyenek nincsenek. ő maga is Nebraska állam meghatározott utasítással ellátott delegátusaként támogatta Ronald Reagan és George Bush hivatalos elnökjelöltté való minősítését. amikor a már említett Alisha Owent elítélték. a 300 ezer megkérdezett nebraskai 94 %-a meg volt arról győződve. A nebraskai törvényhozás vezető nyomozója a néhai Gary Caradori volt. ami arra késztette DeCamp-et. és 1991. hogy nincs rosszabb. A New York Times arról írt. DeCamp szemtanúja volt a Franklin-ügy kibontakozásának. Azt is hangsúlyozza. Tudta. A jogalkalmazó illetékesek azt állították. a pedofíliát. akkor kétséget kizáróan bizonyítani lehetne a kábítószerrel való visszaélést. állami és szövetségi jogalkalmazók azt állítják. akiket aztán a Franklin Hitelintézet és közismert nebraskaiak által rendezett partikon a résztvevők saját céljaikra használhattak. hogy a gyermekekre vonatkozó állítás "gondosan kiagyalt megtévesztés" volt. hogy Larry King milyen felső kapcsolatokkal rendelkezik. DeCamp 1990-ben memorandumot is írt az ügyben. hogy nem találtak bizonyítékot King által irányított kábítószer ügyletekre. Három évvel később az ügyről már alig tud valaki. DeCamp meg van róla győződve. A városi. hogy a Franklin üggyel kapcsolatosan elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz. hogy ezekhez a dokumentumokhoz törvényes módon Paul Bonacci ügyvédjeként jutott hozzá. vagy sátánista tevékenységre. amikor is egy új törvényhozási időszak vette kezdetét. hogy megalapozza az áldozatok állításait. DeCamp ügyvédként olyan ügyekben tett szert jártasságra. hogy ezeket nyilvánosságra hozza. Azon a napon. hogy csak olyan dokumentumokat ismertessen.

akkor az igazság helyére azok érdeke és véleménye lép. a szólásszabadság elfojtásával kell kezdenie. a szenátorok. Hupp a beszélgetés során bizonyítékokkal támasztotta alá a Franklin-ügyben felmerült vádakat. Ha valaki úgy gondolja. Érdemes röviden összefoglalni. aki a kritikus 1970-es és 80-as években az omahai Boys Town nevű gyermekotthon vezetője volt. Egy évi munka során rengeteg új dokumentumot gyűjtöttek és számos tanú meghallgatást és interjút rögzítettek. amelyet valaha is olvastam.folytatta . és fellépnek John DeCamp ellen. hogy hazudik." Végül is csak az Atlantic Telecast nevű TV társaság perelte be. és csak arról írtam. Ő Amerika egyik legismertebb és legtiszteltebb katolikus papja. Érdemes megemlíteni azt. az áldozatok és szüleik tanúvallomásait. hogy bármelyik állítása is téves. mert jellemzően szemlélteti. amit feltétlen biztonsággal dokumentálni tudok. mert ez elősegíti az igazság kiderítését. A már említett Omaha World-Heraldban és a TV-ben így nyilatkozott az érintett személyek ügyvédje: "Ez a könyv a legrágalmazóbb. és aki korábban az Elnök különleges megbízottja volt nagykövetként az ENSZ mellett és hosszú időn át Amerika legnagyobb gyermeknevelő intézetének az élén állt. vagy nem az igazságot tartalmazza. és kártérítést kell fizetnie. aki két népszerű könyvet is írt. aki nem tudja. hogy rendkívül körültekintően és óvatosan kezeltem a témákat. ezt válaszolta: "Olyan vagyok. Ez kétségtelen. Ellenkezőleg. 1993-ban az angol Yorkshire Televízió stábja az amerikai Discovery Chanell-el közösen tényfeltáró műsort készített a Franklin-ügyről. hogy amit DeCamp leírt a könyvében." A könyv. A könyv le lesz állítva és DeCamp-ről be lesz bizonyítva. májusában. mint az a feleség. hogy megcsalják.örülök ha beperelnek. hogyan történhetett mindez az Ön vezetése alatt. A megrágalmazott személyek jogi eszközökkel fogják leállítani a terjesztését. A műsort 1994. DeCamp azonban névtelen levélben kapott egy kópiát az elhallgattatott műsorról. amikor DeCamp visszakérdezett. akkor csak pereljék be. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség uralma alá került Egyesült Államokban milyen módon degenerálódott a szólásszabadság a polgárok pártatlan és pontos tájékoztatásához való alkotmányos joga. a kormányzati intézmények eltusolását és hogy ebben milyen részt vállaltak köztiszteletben álló gazdag személyek. hogy valóban szörnyűségekről szól a könyve. legbecsületsértőbb. és utoljára jön rá. megjelenése után a támadások kereszttüzébe került. hogy mi előzte meg a brit forgatócsoport munkájának törlését. Személyében nem egy fantáziadús gyermek erősítette meg a gyermekek bántalmazását. aki úgy látta: "Bárki is próbálná a nemzet szabadságát megdönteni. az igaz. amely eredeti formában tartalmazza a nyomozati hatóságok. Idézi Benjamin Franklint. akik a kormányzati intézményeket és a sajtót ellenőrzik. DeCamp hangsúlyozza. az érsek úgy döntött." DeCamp egyetértett ügyvéd kollégájával abban. amikor a segítségét kértem. ne tegyünk semmit. "Valójában . a rendőrségi és az FBI jegyzőkönyveket. hogy ha a tények nem kerülnek napvilágra." Ezt követően Monsignor Hupp beszámolt egy gyermek tragikus esetéről. hogy a könyv első kiadását követően DeCamp-et felkereste Monsignor Robert Hupp 1992. május 3-án kellett volna a kinyomtatott program szerint sugározni. a törvényhozás bizottságainak a meghallgatásait. és megpróbáltam lépni. A kópia minden kétséget kizáróan megerősítette.közmegbizatással való visszaélést. Az utolsó pillanatban azonban ezt a műsort leállították. 58 . Meggyőződésem." Amikor végül is gyanút fogtam. Ezután a találkozó után Monsignor Huppot elmozdították Boys Town éléről. amelyben egy pap is érintve volt. de ezt a pert is DeCamp szenátor nyerte meg.

sőt a Franklin-ügyben levelet is írt az akkori igazságügyi miniszternek. Miközben ez a kozmetikázás folyt. hogy fizessen 800 ezer dollár kompenzációs kártérítést és további 200 ezer dollár büntető jellegű kártérítést a sértettnek. Az az egyezség született. A jogászok úgy gondolták. Végül a készítők csak néhány korlátozott szempontra szorítkoztak. nyarára már össze tudta rakni a részleteket: A Yorkshire TV és a Discovery Channel a dokumentum műsor készítésének kezdetén még nem tudta. Így dokumentálták. Egy sor változtatás után közölték. hogy tartalmilag ellenőrzés alá helyezzék-e a kábel-tévé által sugárzott műsorokat. Az ügy nem elhanyagolható része. amelyeket Laurence King. Feltárták azt is. King éveken keresztül arra kényszerítette a gyermek Bonaccit. hogy Nebraska tagállam Lincoln nevű városában a szövetségi bíró megítélt 1 millió dollárt a 31 éves Paul Bonaccinak azokért a lelki és fizikai bántalmakért. Warren Urbom bíró azonban arra kötelezte a 15 évi szabadságvesztés büntetését töltő Kinget. mint DeCamp a saját könyvében. mint Peter Citron és Larry King milyen kapcsolatban álltak egymással.ez volt a tervezett tévéműsor címe . Urbom bíró döntésében megállapította: "King folyamatosan alávetette a felperest (Bonaccit) ismételt szexuális 59 . az Egyesült Államok Kongresszusában. hogy az így már sugározható a Discovery Channel 1994. Ez a jogi döntés a sátánista rituális gyermekkínzás egyik notórius elkövetőjével szemben példa nélkül áll. a vámhatóságok a dokumentum anyagot lefoglalták arra hivatkozva. hangról hangra hónapokon át gondosan átfésülték az anyagot. február 24-i számában beszámol arról. A két TV társaság ügyvédei azonban elérték a dokumentumok visszaszolgáltatását. A "Conspiracy of Silence" kópiáit pedig megsemmisítik. A Yorkshire TV költségeit megtérítik. hogy mennyire érinti az ügy a legmagasabb kormányzati köröket. a csődbejutott Omaha Credit Union korábbi menedzsere okozott neki. a nagy tömegtájékoztatási intézmények részéről semmilyen nyilvánosságot sem kaptak. A "The Des Moines Register" 1999. hogy ezek a politikusok és üzletemberek kábítószert fogyasztottak és pedofil magatartást tanúsítottak a gyermekekkel. hogy ha a "Conspiracy of Silence" (A hallgatás összeesküvése) . Azt is bizonyították. Kulcsfontosságú politikusok egyértelműen tudatták. Az amerikai kormány olyan programjainak az áldozatai. hogy a Boys Town gyermekotthon lakói és a Franklin-botrány olyan személyiségei. Ez az ítélet nagy visszhangot váltott ki a különböző agykontroll kísérletek szenvedő alanyai körében. aki még nyilatkozatot adott a Yorkshire TV számára.DeCamp 1996. hogy pornográf anyagot tartalmaz. akik rendszeresen részt vettek a Larry King által a saját washingtoni lakásában rendezett partikon. Később csatlakozott ehhez a sorhoz Bill Colby is. mint az MK-ULTRA és a Projekt Monarch. május 3-i programjában.sugárzásra kerül. hogy a kábel-tévé ipar vesztes lesz a folyamatban lévő vitában. ezt azonban sokkal pontosabban feltárták. akkor majdnem biztos. hogy ilyen átfésülés után már megvédhető a film minden rágalmazással és befeketítéssel szemben. hogy tűrje el a vele történő pornográf anyagok készítését. fontos intézményeket és személyiségeket. hogy a második kiadás megjelenéséig 15 személy vesztette gyanús körülmények között az életét. hogy a Franklin-ügy milyen országos szintű politikusokat érint Washingtonban. Amikor a brit forgatócsoport megküldte az Egyesült Államokba a sugárzásra szánt szalagot. Ezután a jogászok képről képre. az amerikai törvényhozás éppen az egész kábel-tévé ipart érintő törvényről tárgyalt. hogy a "Conspiracy of Silence" lekerül a műsorról és egyetlen másik TV állomás számára sem adható el. és a műsorra tűzés is megtörtént. különös tekintettel azokra. A törvény egyik vitás kérdése az volt. Janet Reno-nak. a Discovery Channel pedig kiszáll az ügyből.

hogy a Monarch Projekt fiatal emberekre utal Amerikában. hogy King szexuálisan zaklathassa őket. Más gyermekeket elrabolnak és eladják erre a célra. miként azt már ismertettük. miként kínozták őket abból a célból." "Lemondott kívánatos katonai pályafutásáról és életveszélyes fenyegetéseket kapott. A Monarch program áldozatai. hogy több önáló tudattal rendelkező személyiségre bontsák fel énüket.állapította meg a bíró. 1991-ben DeCamp pert indított a szövetségi bíróságnál megvádolva 16 tekintélyes személyiséget és intézményt. elkülönített személyiségeket aztán be lehet programozni kémeknek. ütötték a fejét és az arcát és más megaláztatásokon ment át King alperes jogtalan cselekményei következtében" . Kényszerítette a felperest. megölik. gyermekbántalmazással. Ez utóbbiak több nemzedéket felölelő csoportok. Chaitkin azt is állítja. hogy kábítószerekkel és elektrosokkal módosítsák tudatukat. hogy mások követik. akiket büszkén "vérvonalhoz tartozónak" neveznek azért. jogtalan fogva tartásnak. fél attól. akik az amerikai kormányzat olyan intézményei. Ezeket az önállósított tudatrészeket. vagy fokozatosan szoktatják ezekhez a rituálékhoz. tettlegességgel és emocionális fájdalom okozásával vádolta őket. Satanism and Murder in Nebraska (A Franklin-ügy eltusolása: Gyermekbántalmazás. amelyekben egy nemzetközi pedofilpornográf érdekszövetség vett részt. Kinget. ha alszik gyötrő álmai vannak. szélsőséges emocionális gyötrésnek. futároknak.erőszaknak. akik közé Paul Bonacci is tartozott elmondották. érintve az akkori alelnököt. sátánista rituálékat szervezett és irányított. magányos és költséges jogi küzdelmet folytatott azért. DeCamp megállapítja. Az ügy kapcsolatban áll magas állású politikusokkal. és részt vegyenek pornográfiát készítő csoportjában. vagy merénylőknek. hogy gyűjtsön össze gyerekeket abból a célból. amelynek teljes címe így hangzott: "The Franklin Cover-Up: Child Abuse. üzletemberekkel. aki szerint e problémát kutató szakértők szerint a Monarch gyermekáldozatai sorsáért egyrészt a kormányzat és a hadsereg. depresszív emlékek gyötrik és alkalmanként verbálisan erőszakos. aki hosszú. hozzátéve: "A felsorolt és 8 éven át (1980-1988) tartó szenvedések folyamányaként felperes a mai napig viseli a következményeket. hogy leleplezze azokat a bűnöket. mint a központi hírszerző ügynökség. nehézségei vannak a munkahelyén. DeCamp idézi Anton Chaitkint. továbbá részt vegyen deviáns szexuális cselekedetekben és mazochista orgiákban más kiskorúakkal. sátánizmus és gyilkosság Nebraskában). Bonacci a multiple personality disorder (tudathasadásos személyiségzavar) áldozata és elsődleges énjén túlmenően még 14 különböző személyiséggel bír. pontosabban kifejezve pogány kultuszok viselik a felelősséget. jogtalan fogva tartással. eltörték az ujjait. hogy számos alkalommal szexuális kapcsolatot létesítsen King alperessel és másokkal. Mindez a többszörös személyiségi zavarral áll kapcsolatban. George Busht. másrészt pedig a sátánista. DeCamp. DeCamp a Bonacci sérelmére elkövetett rágalmazással. hogy Paul Bonaccit megfosszák polgári szabadságjogaitól. ahol a szülők saját maguk adományozzák gyermekeiket kultikus célokra. vagy a katonai hírszerzési szervezetek által folytatott agykontroll kísérletek áldozatai voltak. hogy Paul Bonacci és más 60 . Arra kényszerítette a felperest." "Bonacci égési sérüléseket szenvedett. aki korábban Nebraska állam szenátora volt. kábítószer futároknak. köztük Lawrence E." Bonacci ügyvédje John DeCamp volt. hogy összeesküdtek abból a célból. bírókkal továbbá rendőrökkel a kábítószer elosztással és pénzmosással kapcsolatos "Iran-Contra-ügy" kapcsán. Álmatlanságban szenved. úttörőnek számító könyvében meg is írta ezt a szennyes történetet. erőszakkal. Harold Andersent az Omaha World-Herald kiadóját és az omahai rendőrséget. amelyet alperes King jogellenes tevékenysége okozott.

Chicago-ba. hogy miként kell egy tudathasadásos személyiségzavarban szenvedőt kérdeznie. Tudom. Gosch ezután említést tett Michael Aquino-ról. aki a közelmúltban nyugdíjba vonult hosszú időn át irányította a hadsereg egyik pszichológiai háborúra szakosodott részlegét. Bonacci tanúvallomása. Kansas City-be. hogy Aquino ezredest eltávolították a hadseregtől. a férfit. és áruba bocsátották prostitúció és pornográfia céljából. vagy a legtöbb tagállaméban. tudom. hogy a rendőrségnek 72 órán belül akcióba kell lépnie. Alisha Owen és a többi agykontroll kísérlet túlélőjének azt az állítását." Gosch szerint az FBI megpróbálta eltusolni az ügyet. 61 .C. Ezt Gosch megerősítette hozzátéve: "De ezután nem emeltek vádat ellene a San Francisco-i Presidio-ban kitudódott gyermekbántalmazások miatt. mint az Irán-Contra ügy és nagyobbat. aki a hadsereg kötelékében szolgált és a legbizalmasabb adatokhoz is hozzájutott. a sátánizmusban. Bonacci elmondotta. hogy King számos alkalommal Washington D. hacsak a működtető nem tudja. Minesotta-ba és Los Angeles-be vitte. Noreen Gosch a "Missing Children" (eltünt gyermekek) szervezet munkatársa eskü alatt vallotta. mivel a többi ország is kémkedett Amerika ellen. valamint a gyermekrablás más részleteit. semmilyen bizonyíték se kerüljön elő. King ellen. és akinek az érdekében DeCamp pert indított Lawrence E. aki az agykontroll egyik túlélő kísérleti alanya. akit ellenőrizni kívántak. amíg szembesültem a tényekkel. amely előírná. a homoszexuális pedofiliában és gyilkosságban. amely a Johnny Gosch Bill (Johnny Gosch törvény) lett. hogy Michael Aquino Iowaban volt. Aquino. mint Clinton elnök hűtlenkedései. aki megalapította a Temple of Set-et és közeli barátja volt Anton LaVey-nek. amelynek során szándékosan hasították szét a tudatműködésüket számos önálló tudatrészre. hogy jogellenesen börtönözték be őket azért. vagy eskü alatt kell nyilatkozniuk. amely felhasználta szakértelmét és gyakorlatát az agymosásban. Noreen Gosch így folytatta: "Mindketten aktívan részt vettek a rituális szexuális bántalmazásban. amelyet megalázásukban Michael Aquino alezredes játszott. Megvannak a bizonyítékok fehéren és feketén. elkábították. vagy hazugságvizsgáló géppel kérdezik őket. A kormányprogramból felhasználtak pénzeszközöket a gyermekekkel folytatott kísérletezésre. úgyhogy amikor megkérdezik őket. tudom. Mindez extrémnek és bizarrnak hangzik. Arra használták ezeket a gyerekeket.gyermekáldozatok meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak arra a központi szerepre. a Church of Satan megalapítójának. Sátánista volt. DeCamp bírósági győzelme és a megítélt 1 millió dollár kártérítés alátámasztja Paul Bonacci. Kezdetben én is csak nagy nehezen tudtam elfogadni őket egész addig. hogy saját 12 éves Johnny nevű fiát West Des Moines-ben 1991-ben elrabolták. vagy bárki mást. hogy szexuálisan kompromittáljanak politikusokat. ez nagyobb botrányt okozott volna. hogy kapcsolatban állt sok ilyen gyermekkel." Ezután DeCamp megemlítette. "Nem volt jogszabály Iowa törvénykönyveiben. noha 5 tanú is le tudta írni az autót.-be (a fővárosba). hogy az Offut légibázison volt (amelyet számos áldozat az agykontroll visszaélések központjának nevez)." Paul Bonacci története Az egyik legszívszorongatóbb része a bírósági aktának Paul A. Az MK-ULTRA program az 1950-es években indult be a CIA kezdeményezésére. a nácizmusban. ezt DeCamp-nek azzal indokolta. hogy ne tehessenek tanúvallomást bántalmazóikkal szemben. A hidegháború során az idegen államok elleni kémtevékenység segítésére használták... Így én írtam az első jogszabályt.

Amikor DeCamp jobban megismerkedett az omahai "Boys Town" nevű gyermekgondozó intézettel." Bonacci. vagy pedig tovább kell folytatnia a nyomozást a hosszú és bonyolult Franklin ügyben újra kezdve az egészet. "Az egyik személy. hogy az érsekség nem perelhető. hogy milyen gyakran vették igénybe a szolgálatait a washingtoni partikon. Bonacci azt válaszolta. aki a pedofília kérdésében is illetékes. A legkevesebb az. hogy King több százszor zaklatta szexuálisan. DeCamp azonban csak tényfeltáró munkája során tudta meg. Ezt DeCamp azzal indokolta. A bírónak arra a kérdésére. mert Larry King mindig azt mondta. megbizonyosodott. A bíró kérdésére Bonacci megerősítette. aki mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiségzavarban szenved. hogy nehéz ezt megmondani. Ekkor felkereste őt egy hivatalból kirendelt védő Las Vegas-ból és közölte vele. amelyeket King korábbi pornófényképésze. aki számos taxist megölt. Feltehetően több ezerszer az évek hosszú során. hogy az egyes papok mit tesznek? DeCamp mindenesetre felkereste Rómában Ratzinger bíborost. miközben más-más tudatú személyiség volt. február 24-én a Paul Bonacci ügyben az elsőrendű alperes Larry King mellett másodrendű alperesként megnevezte az omahai katolikus érsekségi egyházmegyét. mert demokrata és Larry King pedig republikánus volt. mert időnként négyen-öten is voltak és nem ismerte az illetőket. Járművet cseréltek. DeCamp nyílt levélben vonta kétségbe az elmúlt 10 év során ez ügyben hozott bírósági döntéseket "Úgy gondolom .. DeCamp fellebbezett a döntés ellen. nem félek szólni róla. tanúvallomásában elmondotta. hogy King utasításainak megfelelően kompromittáljon politikusokat. a neve Berny Frank. Rusty Nelson készített. amikor látom a TV-ben. hogy azt egyesek jogsértő módon használják. akiktől akart valamit. hogy a szövetségi és az állami hatóságoknak újra kell foglalkozniuk Alisha Owen ügyével. Ezúttal már rendelkezésre állnak pornográf felvételek tízezrei. híres és romlott személyek számára. akik eskü alatt nyilatkoztak a bíróságon.Wesley-nek hívják és ez a tudat irányította őt akkor. hogy az egyik önállóan programozott leválasztott tudatrészét vagyis az egyik "alter"-ét . betuszkolták az autóba és kloroformos ronggyal elkábították. úgy hogy King bármit megkaphasson tőlük. hogy néhány katolikus pap molesztálta ügyfelét. Újabb fejleményt jelent. hogy ez a bírói ítélet ellentmond az amerikai igazságügyi miniszter. hogy az érsekség nem perelhető. Ez a fickó gyűlöletet ébreszt bennem. amit a "Franklin Cover-Up" néven ismert ügyben eddig tettek. irányt változtattak és a gyermekrablás be is fejeződött. feleségem ezt meg tudja erősíteni. A szövetségi bíró azonban úgy döntött.ahol prostitúcióra kényszerítette az elrabolt és kábítószerrel elkábított fiatalokat gazdag. egy sor 62 .. vagy 13 éves korában kezdődött és egészen 17-18 éves koráig tartott. Most már a bostoni katolikus érsekség milliós nagyságrendű kártérítéseket fizet a hasonló sértetteknek. Elsődleges kötelessége azonban az volt.. Ezúttal Noreen Gosch megerősítette Paul Bonacci történetének a hitelességét. amelyet a törvényhozás előtt tett. hiszen honnan lenne tudomása arról. amikor elcsábította Johnny Goscht az autójába. akkor kompromittáló helyzetbe hozta fiúk vagy lányok felhasználásával azokat.írja DeCamp hogy az Egyesült Államok igazságügyi miniszterének nincs más választása. hogy valamilyen törvényt elfogadjanak." DeCamp a "Radio Free America" számára adott interjújában 2003.. de a fellebbviteli bíróság megerősítette. hogy ez a fickó a másik oldalon áll. Ez 12. Nelson teljesen mást vallott. Egyik társával közel hajtottak hozzá. amikor még egészen fiatal gyermek volt. hogy egy Paine nevű halálraítélt. mint hamistanúzással megvádolni a tanúkat. hogy a "Boys Town" milyen sok lakóját használták ki pedofil csoportok. Ha azt akarta. mint amit a Chief Wadman vallomása tartalmaz. a nebraskai főügyész és az egész jogi rendszer korábbi megállapításainak.

hogy az FBI megjelent annál a komputer iskolánál. megszakították a kapcsolatot DeCamp-el.válaszolta az ügyvéd és ismert közéleti személyiség . Ezután munkahelyét is felkeresték. Egy oregoni börtönben talált rá. előre megmondom. Az interjú készítője. Ebben az érdekszövetségben benne van a CIA és a fegyveres erő egy része is. aki most már 20-as éveiben jár találkozott DeCamp-el és elmondta neki ugyanazokat. hogy hírtelen meg fognak ijedni és elvesztik érdeklődésüket. Ez ugyanaz az ügy. Omahában élt. és kényszerítette a tulajdonost. Vagyis valaki pszichiátriai technikákkal és szexuális bántalmazással megváltoztatta ennek a fiatalembernek a tudatműködését. miután a hatóságok azt állították. André azonban további információkat adott arról. Hozott fényképeket. amit ezzel kapcsolatban tud. hogy tanúvallomást tegyen. hogy Paine feltárt számos nagyon komoly problémát a Boy's Town-nal kapcsolatosan. ahol a bíró kizárta a perből az omahai érsekséget." DeCamp ekkor e-mail kapcsolatot teremtett Noreen Gosch és a fiatalember között. hogy mondjon fel neki. amely ellenáll egy nukleáris támadásnak. Ténylegesen egészen más történt. amelyben benne volt Larry King. szeptember 11-én Bush elnök. Andrét és egy csoport más fiút éjjel elvitték "Boys Town"-ból egy más államhoz tartozó intézetbe. hogy az az érdekszövetség. Ekkor DeCamp átadta nekik könyve egyik példányát a következő szavakkal: "Miután elolvasták a könyvet. jártam ott. Ami érdekes az. Ez a legbiztonságosabb hely a világon. ahova beiratkozott és elkobozta a komputereket. amikor a "Franklin Credit Union"-t átvizsgálták és bezárták a szövetségi hatóságok. mint nebraskai szenátor.(A stratégiai légiparancsnokság) és vezetője található. ugyanazokról a személyekről beszélt. 63 . A föld alatt olyan biztonságos létesítmény van. s ők valamennyien "Boys Town"-ban nőttek fel. ahol a Strategic Air Command . és elér egész Washingtonig. országosan működik. hogy mesterségesen létrehozott tudathasadásos személyiségzavara van. amelyek ehhez a pedofil hálózathoz kapcsolódtak. hogy soha nem is létezett. Miért Omahára összpontosított? . hogy bajban van és ezt mondta: "Ha utánam jönnek. Paine egyik testvére. Ennek az volt az oka. amikor felhívta a gyerek. akkor csak mesebeszédnek gondolja. A gyerek tudta. Én. hogy idejött 2001. Ez volt a színtere egy sor intrikának. A szövetségi védők. Az egyik ilyen intézmény az Offut légibázis az. DeCamp kihozta a börtönből és elérte. ahová rendszeresen elvitték őket "Boys Town"-ból és hogyan készítettek pornográf filmeket. DeCamp a rádióinterjúban beszélt Rusty Nelson-ról is. hogy az FBI benne volt az egész ügy eltusolásában. hogy az anyjához viszik látogatóba. Paine ügyvédjei azt akarták. André. amire a Szovjetunió összeomlása után derült fény. Még 24 óra sem telt el. ahonnan elbocsáttatták. hogy DeCamp mondja el nekik mindazt. amelyeket korábban Paul Bonacci. A történet tehát a véghezvitt agykontroll kísérletekről szólt. Az így nyert ismereteket fel akarják használni abban a fellebbezésben. amelyek terhelő bizonyítékokat tartalmaztak Larry King-ről az ellene folyó ügyben. Ugyanazokról a történetekről. Omahában összefonódtak az intézmények. "Azért . Ezért volt az oka annak is. akik André Paine testvérét képviselték. megölöm magam. amit Paine halálos ítélete ellen terjesztenek elő. és mielőtt még túl messzire mennek ebben az ügyben. hogy miként szervezték Georgetown-ban a partikat. Az FBI ezután elment a lakására. meg "Boys Town".mert Omahában történt. Tom Valentine megjegyezte. Rá fognak jönni. amit dokumentált. aki a szexpartik fotográfusa volt. Mindezért a fiút tette felelőssé.SAC . Amikor valaki ilyenről először hall. Azon az éjszakán.kérdezte DeCamp-et. hogy távozik a városból. Amikor Paint elítélték kiderült. Egyik alkalommal azt mondták nekik.fiútestvérrel rendelkezett. A szövetségi kijelölt védő elmondotta DeCamp-nek." Az ügyvédeket ez nem tántorította el és André.

DeCamp elmondotta. hogy nem folytathat büntetőeljárást. de nem ő volt az egyedüli felelős. hogy a fő felelősséget Bernard Law bíboros viseli (aki 2002. akkor a titoktartást választották. amely szerint 789 áldozat emelt panaszt szexuális molesztálásért és bántalmazásért 250 pap és egyházi alkalmazott ellen az elmúlt 60 évben." Az interjút készítő ez után utalt rá. július 23-án Thomas Reilly. hogy az érsekség bűncselekménynek tekinti a gyermekek bántalmazását. A bostoni érsekség szóvivője megerősítette. mint MK-ULTRA. amelyeket a CIA irányított olyan nevek alatt. Ez a jelentés nem csak a két említett new yorki főpapot bírálta.mondotta sajtóértekezletén a főügyész.hogy itt több CIA alkalmazott állomásozik. akik a Larry King által irányított körbe tartoztak. akik ebben a titkolódzásban részt vettek. Akkor állításait félresöpörték. és szakít az eddigi titoktartó magatartásával. amelyek a Massachusetts-i gyermekeket valaha is sújtották. hogy mi történik. Ez azon nagy tragédiákhoz tartozik. aki súlyos hiányosságokat vetett az egyházi vezetők szemére. Ezek közé tartozik a bostoni ügy. Évekkel később azonban ebben a vonatkozásban is egyre több tényre derült fény. hogy egyházi személyek is részt vettek a gyermekek bántalmazásában. Reilly szerint azonban a tényleges szám ennél lényegesen magasabb. hogy könyvében bebizonyította. mivel erre a Massachusetts államban érvényben lévő jog nem nyújt lehetőséget. hogy az a hihetetlenség határán mozog. amelyekben a katolikus egyház egyes képviselői is érintve voltak. hogy sok gyermeket kivettek "Boys Town"-ból és azokat. vagy az egyház tekintélyét. Massachusetts tagállam főügyésze bejelentette: Boston magas rangú egyházi vezetőinek mintegy 800 gyermekbántalmazási ügyről volt tudomásuk. A bostoni ügy DeCamp szenátor utalt rá." . A magunk részéről nagyon sajnálatosnak tartjuk. valamint a visszaélő papokat. Reilly csalódottságának adott hangot. amelyet egyházi személyek követtek el. "A gyermekek bántalmazása olyan nagyarányú és elhúzódó volt. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bántalmazásoknak a túlnyomó része az országos méretekben folyó 64 . nem szabadna továbbra is felelős pozícióban maradniuk. az amerikai Manchester főpapját. Ezt elismerte a CIA és még olyan főáramlatú újságok is írtak róla. mint a CIA központjában. Ugyanakkor ezen írás is azt tárja fel. Ennek egyik legutóbbi híre. hogy azon egyházi vezetőknek. hogy 2003. Alfred Hughes-t és John McCormack-ot. DeCamp véleménye szerint Offut egyfajta kapcsolattartó központ volt. hogy DeCamp és mások kutatásai szerint számos okból ez az országos pedofil-hálózat kapcsolódik az agykontrollhoz és a tudatmódosító kísérletekhez. mert neki tudomása volt a válságos helyzet mélységéről és elhúzódó voltáról. Reilly úgy vélte. hogy Omahában végzett tényfeltáró munkája során olyan gyermekekkel szembeni visszaélésekkel is találkozott. köztük Thomas Daily brooklyn-i és William Murphy rockville centre-i püspök szemére. végzi munkáját Omahában és Offutban. a virginiai Langley-ben. hogy a gyermekeket védelmezik-e. de a jelenlegi New Orleans-i érseket. mint a New York Times. hogy a bíboros és a legfőbb egyházi vezetők nem tudták. De minden olyan állítás. az MK-ULTRA típusú agykontroll kísérletek katonai komponense. Bostonban a nagy esküdtszék vizsgálta az ügyet és készített jelentést. A jelentés azt is megemlíti. Ezen túlmenően az eddig ismert legátfogóbb adatokat is nyilvánosságra hozta. egyszerűen nem hihető. gyakran az Offut légibázisra is elvitték. decemberében lemondott) a gyermekekkel tanúsított tragikus bánásmódért. Amikor választaniuk kellett.

amit kommunista rabtartói tőle elvártak. majd amikor ezt a tények nyomására el kellett ismerni. Vagyis először tagadták. 1953-ban egy magas szintű katonai szakértői csoport mégis olyan tanulmányt nyújtott be. valamint a maoista Kínával. hogy rituális célokból is szándékosan befolyásolták a gyermekek tudatműködését. amely a Sztálin-epigon Rákosi Mátyás diktatúrája idején folyt a Vöröshadsereg által megszállt Magyarországon 1949-ben. erős akaratáról. Végül a programok már az emberi magatartás és az emberi tudat szinte minden részletét felölelték. amelyek a kezelésbe vett áldozatokat teljesen engedékennyé teszik elrablóikkal szemben. és ez védelmezte a visszaéléseket elkövető és nagyrészt homoszexuális egyházi személyeket. hogy ezt "csakis és kizárólag a katolikus papok és más egyházi személyek" követték el. akik Koreában kínai fogságba kerülve hamis vallomást tettek a nem létező biológiai fegyverek bevetéséről. A megfigyelők meg voltak róla győződve. és emberi tartásáról volt többek között ismert. hogy egyáltalán létezik szexuális és rituális jellegű szexuális bántalmazás. majd a Project Artichoke. amit átélt élményeikről orvosi terápia és jogi vizsgálat keretében elmondanak. a CIA felelős vezetőit megdöbbentette az. hogy szembe kell nézni a kihívással és ezen a téren is fel kell venni a versenyt a sztálinista Szovjetunióval.ennek részét képezte a szexuális bántalmazás is . ahogyan ez a szilárd jellemű. ahol jóval nagyobb számú bűncselekmény elkövetésére került sor. hogy gyenge idegzetű gyerekek fantáziálása csupán mindaz. amit a közvélemény figyelmébe került titkos kísérletezők próbálnak elterjeszteni. ez az úgynevezett "lavender mafia". Amerikai részről úgy érezték. amelyekkel hatékonyan ellenőrizhetik az emberek tudatát. Így vette kezdetét 1950-ben a Projekt Bluebird. amely végül átalakult az MK-ULTRA és az MK-DELTA programmá. azaz meghatározó szerepe van a visszaélésekben a homoszexualitásnak. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás áldozatainak jelentős része fiúgyermek. sem más országok 65 .és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknek ez a vonatkozása nincs feltárva. akkor azt sugalmazta a propaganda kampány. A Mindszenty-per és az agykontroll kutatás Az agykontroll kutatás szervezett kibontakozására döntő hatással volt az a kirakatper. A tömegtájékoztatás kizárólag a katolikus egyházra összpontosít. Nem állja meg a helyét az sem. hogy itt valamiféle "False Memory Syndrome"-ról (Téves emlékezési tünet együttesről) lenne szó. akik plasztik hengerekben olyan bőr alatti kötőszövetbe szúrható tűkkel voltak ellátva. A nyugati világot és így az amerikai hírszerző közösséget. Hamarosan sor került Németországban két szovjet ügynök letartóztatására. hogy tudatmódosító drogokat alkalmaztak. A Mindszenty-per félelmetes hatását újabb események is megerősítették. A közvélemény kutatások adatai szerint igen sok amerikai gondolja úgy.agykontroll és magatartás befolyásoló kísérletek keretében történt. Egyrészt nem lehet ma már azt állítani. mind a Pentagon vezetői a Mindszenty-perben újabb bizonyítékot láttak arra. Mind a CIA. amely szerint sem az oroszok. és ezzel eltereli a közvélemény figyelmét azokról a háttérben folyó tömegessé vált kísérletekről. és magatartását . Minden egyes kódnév változás egyben a program nagyarányú kibővülését is jelentette. Mindszenty József bíboros. hogy létezik egy homoszexuális hálózat az egyházon belül. Másrészt bizonyítható. amely máris a kezükbe adta azokat az eszközöket. szilárd jelleméről. Nem kerülhető meg az a tény. és a főpap hipnózis utáni transz-állapotban tette meg bírósági vallomását. hogy a kommunisták olyan magatartásbefolyásoló programot indítottak be. Ugyancsak döbbenetes hatást váltottak ki azok az amerikai pilóták. esztergomi érsek a magyar katolikus egyház vezetője. magas erkölcsiségű magyar főpap engedelmesen bevallott mindent.

és több más kormányzati szervezet támogatását. akik együttműködtek Hitlerrel és megkísérelték kideríteni. Éppen ezért döntöttek úgy. Az egyik tudományos szakértő. Érdekeltek voltak a megsemmisítésben is. hogy az egyént megtörhessék és akaratát és tudatát ellenőrzés alá vehessék. önmagában kételkedő tömeggé akarták átalakítani az embereket azért. A CIA-nak sikerült megszereznie a hadsereg. hogy egy kicsi. ne csak hogy az ellenség ne szerezzen erről a tevékenységről tudomást. fülfájás. elutasítaná. akinek a megnevezését mellőzték a dokumentumokból azt javasolta. hogy se az ügynökök. de az amerikai közvélemény sem. Úgy akartak kihallgatni ellenséges kémügynököket. ahol a fogolynak nem engedték meg. 1977. az oktatási és a jóléti minisztérium. különösen az után. levegőtlen szobába helyezik egy darab szárazjéggel. nehogy a kommunisták megelőzzék őket. Ugyanez a szakértő javasolta az áldozat testhőmérsékletének a csökkentését a fagypont alá. augusztus 2-án a New York Times olvasói megismerkedhettek azzal. Úgy akarták tisztára mosni saját ügynökeik memóriáját. hogy saját offenzív céljaikra felhasználhassák ezeket az eszközöket. viszketegség. hogy miként használható az okkultizmus és az úgynevezett fekete pszichiátria hírszerzési adatok megszerzésére. ruházaton keresztül történő bevitelére kifejlesztették a kisméretű befújó fegyvereket és a ceruza nagyságú belövő szerkezeteket. hogy milyen tervek készültek a mesterséges fejfájás. a haditengerészet. A New York Times dokumentum-gyűjteménye az agykontrolról 1977-ben azonban egy több mint kétezer oldalas dokumentumot állítottak össze a New York Times című lap munkatársai. Ebből kiderül. Tudatátalakító drogok rejtett módon. Ezen túlmenően nagy lehetőségeket láttak abban. hogy folytatják az ebben az irányban megkezdett erőfeszítéseket. s amely a régi típusú kínzások és drogok használata nélkül képes volt bármely kívánt vallomás kicsikarására. Elsősorban Allen W. a mezőgazdasági. emlékezethiány mesterséges előidézése. A CIA azt állította. ha már nyugdíjba vonultak. A legtöbb 66 . A Kínából érkezett jelentés beszámol egy olyan esetről. amely egy sanghaji csoporttól érkezett. mint ellenszenveset. amelyek engedelmes robotokká tudják átalakítani az embereket. Az egyik memorandum megfogalmazása szerint gondosan ügyelni kell arra. hogy tegyék ki halálos dózisú röntgensugárzásnak. se feletteseik ne szerezzenek erről tudomást. az egészségügyi. hogy ez a fajta kutatási és kísérleti tevékenység korlátok közé szorítva szigorúan titokban folyjék. a légierő. orvosokkal és más hírszerző szervezetek képviselőivel. hogy a kitűzött célok etikailag kifogásolhatók és a törvénytelenség határát súrolják és az amerikai nép. Konzultáltak tudósokkal. rángatózás és tántorgás előidézésére. Az egyik CIA dokumentum szerint a kísérletek irányítói egy megzavarodott. hogy úgy öljenek meg egy embert. Tanulmányozták azoknak a pszichológusoknak az írásait. Dulles a CIA igazgatója és néhány operatív irányító tudott róla. hogy igenis szükség van hatékony és praktikus technikákra abból a célból. Olyan ügynöki jelentés is található az említett dokumentumok között. hogy semmiféle nyom ne maradjon az elkövető tudatában egy gyilkosság végrehajtása után. hogy a legkülönfélébb módokon irányíthassák. amely nem fér össze az értékrendszerével. A programban résztvevők elismerték maguk között. A hírszerző hálózat mégis úgy döntött.szakértői nem rendelkeznek olyan eszközökkel. széndioxid gázt beadagolva. Mindebből azt a következtetést vonták le. Az egyik alapvető cél volt amnézia. Azt akarták elérni. hogy az emberi viselkedés befolyásolása és az emberi tudat módosítása rendkívül félelmetes méreteket öltött. hogy 26 napon át becsukja a szemeit. vagy azt. azaz emlékezetvesztés. hogy nem kell számítani ebből az irányból a nemzetbiztonságot veszélyeztető fenyegetésre. hogy azok semmire ne emlékezzenek többé.

hipnotizáló szakemberekből és vallatókból állt azért. hogy egyes személyek időlegesen cselekvőképtelenné legyenek téve. Több mint két évtizedre rá azonban a CIA arra kényszerült. A CIA illetékeseire az LSD és más pszichokémiai vegyületek nagy hatást gyakoroltak. Frank Olson e szerint a neki beadagolt nagymennyiségű drogoktól depressziós lett és 1953. hogy információkat gyűjtsön a drogok és a hipnotizálás alkalmazásáról. A dr.javasolt ötletből azonban nem valósult meg semmi. hogy a három ügynök az igazat mondta és folytathatják tevékenységüket. akkor kényszer hatására azoknak is elmondaná mindazt. illetve más drogok hatásáról. hogy ha a kísérleti alany nem tud a tesztelésről. Éppen ezért fontos megbízatásokat nem tanácsos rábízni. Az egyik ilyen kihallgató csoport egy külvárosi ház pincéjében működött. valószínűleg sodiumpentothalt. illetve arra. hogy mindkét személy a kormányzat által finanszírozott kísérletben vesztette az életét. Frank Olson ügyét érdemes közelebbről is szemügyre venni. A vizsgálat azt állapította meg. Frank Olson akta Dr. A New York Times ilyen kísérletként említi még dr. Megróbálta megérteni a még élő ember szavait. emeleti szobájának az ablakából. Frank Olson esetét. Harold Blauer. hogy ha ez a személy a szovjetek fogságába kerülne. hogy ezek a drogok alkalmasak vallomástétel kicsikarására. amit tud. A New York Times megállapítja. A meghallgatást végző szakértők úgy vélték. mert az illető csak kinevette kihallgatóit. Az egyik ilyen csoport pszichiáterekből. mert úgy gondolták. Egy másik eset arról számol be. november 28-án a hajnali órákban a New York-i Statler Hotel éjjeli menedzsere arra lett figyelmes. és akiknek a lojalitása kétségessé vált. hogy üvegcsörömpölés közepette egy test csapódik a szálloda előtt a járdára. amely ugyancsak New York City Manhattan nevű városnegyedében található. akkor pontosabb képet kaphatnak az LSD. hogy felelősséget vállaljon e két személy haláláért. egy hivatásos teniszjátékos. A kihallgatást végző szakértő gárda végül úgy döntött. aki ellenállt a drogok hatásának. Tizenegy napon át intravénás injekciókat adtak a három kihallgatott személynek. A kihallgatáson sodiumpentothalt adtak be neki és hipnotizálták. Az a tény. Ugyanebben az évben volt egy másik áldozat is. amelyet polgári ruhás fegyveresek őriztek. A gyakorlatban a csoportok nagysága és a követett eljárás igen különböző volt. kideríthetetlen okból 67 . akik a CIA számára dolgoztak a vasfüggöny mögött. 1953. de az eljárás teljes kudarcnak bizonyult. Ez a bécsi gróf azt állította. szigorú államtitok maradt. hogy erkölcstelen eljárás drogokkal kísérletezni úgy. később csalódást okozott kihallgatóinak. hogy dr. mivel több szempontból is megvilágítja az agykontroll kísérletekben folytatott gyakorlatot. amely megkezdte működését Európában és Ázsiában. őszén állítólag kiugrott az egyik manhattani szálloda 10. aki polgári kutatóként részt vett a szigorúan titkos biológiai fegyverkísérletekben Fort Detrick-nél. hogy a kísérleti alanyok arról nem tudnak. A csoport három olyan kémügynököt vallatott. aki halálos adag mescalin-származékot kapott a New York állami Pszichiátriai Intézetben. hogy a CIA illetékesei tisztában voltak azzal. mert hivatkozott a beadott injekcióra és nem mutatta az amnézia jeleit. Úgy vélték. hogy az illető nem megbízható. Az 1950-es évek elején a CIA-nak volt néhány speciális vallató-csoportja. Frank Olson az Egyesült Államok hadseregének a kutatója. hogy a CIA kísérletet tett Európában egy bécsi arisztokrata vallomásának a felmérésére. aki azonban meghalt a karjai között. Később hazugságvizsgáló készüléket is használtak és ennek eredményeként úgy döntöttek. Az egyik ügynök azonban. hogy meg tudja fejteni a szovjetek által használt titkos kódokat. Mégis vállalták ezt az etikátlan eljárást.

megérkezett a szobába.elmondása szerint ablaküveg csörrenés zajára felébredt. feltárcsázott egy számot és csak ennyit mondott: "Olson's gone" (Olson eltávozott). hogy a bíróság elrendelje apja holttestének exhumálását. hogy dr. Az Egyesült Államok kormánya egy gyorsan elfogadott törvény keretében 750 ezer dollár kártérítést ítélt meg Olson özvegyének. mindig kétkedéssel fogadta ezt a magyarázatot. Starrs és szakértő csoportja megállapította. Egy profi atlétának 15 méterre van szüksége. amikor a szálloda igazgatója. át kellett szakítania a sötétítő függönyt és ki kellett törnie a szálloda ablakának rendkívül vastag üvegét. és közölte vele. Gerald Ford. hogy ezt Frank Olson megtehesse. amíg ismét normális állapotba kerül. Eric Olsonnak sikerült elérnie. A CIA akkori igazgatója William Colby pedig ebédet adott a tiszteletükre. ezt követően mindent elkövetett. Eric Olson. Ma már meg van róla győződve. hogy hivatalosan is kétségbe vonja apja halálának ezt a verzióját. és megállapíthatta. hogy kevesen fogják elhinni. Pastore. dr. hogy gondozza addig Olsont. egy hétre rá. Szakértők elmondták neki. Lashbrook Olsonnal egy szobában lakott a szállodában és a mellette lévő ágyban aludt. Olson fia.öngyilkosságot követett el. meghívta Olson özvegyét és fiát. Ha azonban Eric Olson meg tudja győzni a hatóságokat. hogy ismeri a tényeket. hogy a bizonyítékok teljes mértékben gyilkosság fennforgására utalnak. Az Olson dossziéban található adatok szerint a szakértő "chemically-induced psyhotic flasback" (kémiailag előidézett elmezavar) állapotába került. a Fehér Házba. hogy kollégája meghalt a szálloda melletti járdán. Az. Richard Lashbrook lett megbízva. Az új boncolás megerősítette Eric Olson gyanúját és teljesen ellentmondott az első halottszemle megállapításainak. bement a fürdőszobába. Lashbrook igen furcsán viselkedett. át kellett ugrani az ablak alatt lévő radiátort. Eric Olsont. a George Washington Egyetem törvényszéki orvostan tanára által irányított szakértői csoport nem találta azoknak a vágásoknak. ahol nyilvánosan bocsánatot kért tőle. hogy apja halála bűncselekmény következménye volt. hogy polgári bíróság elé vigye az ügyet. aki Maryland államban klinikai pszichológus. Az akkori elnök. A szállodaszoba viszont csak öt és fél méter hosszú volt. akkor esetleg feltárható a teljes igazság. Olson az üvegablakon keresztül kiugrott. hogy a CIA szakértői kísérleti célból tudatmódosító drogokat adtak be titokban Frank Olsonnak. de a történet olyan különleges. A szövetségi kormány a szakértő haláláért kifizetett a családnak 750 ezer dollár kártérítést és ez megakadályozta a családot abban. horzsolásoknak a nyomait. hogy a meggyőző erejű bizonyítékok ellenére is attól lehet tartani. 68 . Ezzel szemben az első halál utáni vizsgálatkor találtak egy korábban nem jegyzőkönyvezett vérömlenyt Olson koponyájának a bal oldalán. James Starrs véleménye szerint egy kalapács okozhatta mielőtt a zuhanásra került sor. 22 év múlva azonban a Rockefeller Bizottság megállapította. és fejét kezeire hajtva leült. Az is figyelemre méltó. hogy nagy adag LSD adtak be neki. ha valaki az üveget áttörve ugrik ki az ablakon. és annyira emlékeztet a "The X-Files" (Az X-akták) címü TV sorozatra. Ezt egy nagyerejű ütés okozta. A James Starrs professzor. amelyek feltétlenül előállnak. hogy megtudja az igazságot apja halálával kapcsolatosan. hogy erre a sebességre felgyorsuljon. aki ennek következtében veszítette életét. azért hogy át lehessen törni az ablaküveget. több mint 30 km/óra sebességgel kellett volna az ablaküvegnek rohannia. amikor . Ezután letette a kagylót. A CIA egyik orvosszakértője. Lashbrook erre a telefonhoz ment. Eric aki már 50-es éveiben jár. de csak anyja 1994-ben bekövetkezett halála után döntött úgy.

hogy kénytelen lesz a bizonyítékok kiszolgáltatására. Colby. Sargant ebben az időben a londoni St. aki 38 könyvet publikált. Öt napra rá Colby holtteste is előkerült. Ekkor mondta. aki felismerte. A jelek szerint csónakázás közben baleset áldozata lett. Gordon Thomas tekintélyes közíró. 1996. aki korábban a CIA főnöke volt. Végül is a két intézmény engedni kényszerült. hogy többször is találkozott a CIA központjában. akkor már vádat emelhet gyilkosságért. aki a CIA beiruti kirendeltségét vezette az 1980-as években. és ezek több mint 45 millió példányszámban jelentek meg világszerte különböző nyelveken. hogy New York közvádlója. Ha ugyanis az esküdtszék is megállapítja a gyilkosság tényét. hogy valaki kalapáccsal fejbeverte Olsont. Sargant-el és ez a BBC számára végzett közös munkájuk során el is mélyült. hogy a nagy esküdtszék kihallgathassa dr. Az 1950-es és 1960-as években Gordon Thomas volt a BBC egyik vezető munkatársa és programkészítője a tekintélyes intézmény tudományos részlegénél. a lámpák égtek. hogy milyen okuk volt erre? Mi késztette ezt az intézményt arra. rádiója be volt kapcsolva. Mit mondott dr. William Sargant pedig gyakran közreműködött szakértőként Gordon Thomas műsoraiban. Egy héttel később megtalálták Paisley elhagyott csónakját. Thomas rokoni és baráti kapcsolatai révén közeli ismerettségbe került Bill Buckley-val is. majd pedig találtak egy holttestet lövéssel a fején. Gordon Thomas bizalmas viszonyba került dr. hogy erre választ kaphassunk. nagy esküdtszék elé vihesse az ügyet. hogy szembenézzen a CIA és a titkosszolgálatok legtekintélyesebb veteránjaival.A szakértők nem mondták ki. és már bocsánatot kért Olson haláláért. Lashbrook-ot. hogy semmilyen formában nem publikálhatja az így kapott értesüléseit. mind Bill Buckley különböző időpontokban bizalmasan tájékoztatta Gordon Thomast Frank Olson halálának körülményeiről. április 27-én. és egy félig kiivott borospohár volt az asztalon. cserébe a tanúvallomásért. november 30-án tájékoztatta értesüléseiről Eric Olsont. az általa tett telefonhívásról. akinak Saracco korábban már büntetlenséget ígért. emellett szakértőként dolgozott a brit titkosszolgálat. Mind William Sargant. Az új halottvizsgálat adatai már elégségesnek bizonyultak ahhoz. komputere. miután Saracco felhatalmazást kapott a nagy esküdtszék előtti kihallgatásra. Saracco ugyanezt szerette volna elérni William Colby-val kapcsolatosan is. de a tetem pontos beazonosítása nem volt lehetséges. A CIA és az Igazságügyi Minisztérium eleinte mindent elkövetett. Feladata volt a szovjet ügynökök kihallgatásának a támogatása. de megállapításukból arra lehetett következtetni. az MI5 és az MI6 számára. akkor még mindig fennmarad a kérdés. A "Battle for the Mind" (Küzdelem az agyért) című munkája ma is az agykontroll egyik alapművének számít. Ha a nagy esküdtszék úgy találja. hogy Olsont a CIA munkatársai megölték. Sydney Gottliebbel. A jelek szerint sietve távozott. vissza kell térnünk az 1950-es évekhez. hogy Saracco ne hallgathassa ki dr. valamint a brit hírszerzés korábbi tisztjeivel. Stephen Saracco. és hozzájárult ahhoz. Másnap megtalálták üres kenuját egy mocsaras részen a homokba fúródva. Lashbrook-ot Olson utolsó óráiról. Richard Helmssel és más vezető 69 . kiverte az ablakot és azon kidobta az áldozatot. William Sargant? Dr. John Paisley ugyancsak egy csónak balesetben vesztette életét. Az ambiciózus és rámenős Saracco vállalta. eltűnt a Washingtontól délre 64 kilométerre lévő nyaralójából. Dr. akkor Maryland egyébként sekély vizei különösen veszélyesek a CIA nyugdíjas munkatársai számára. Langley-ban. illetve gyilkosság elkövetésére való összeesküvésért. Mindketten ezt azzal a feltétellel tették. hogy így szabaduljon meg egyik munkatársától? Ahhoz. dr. Thomas Kórház Pszichológiai Intézetének az igazgatója volt. 1978ban ugyanis a CIA egy másik tisztségviselője. Ha ez így van. A pszichiáter. Gordon Thomas azonban 1998.

Időről időre utalt Frank Olson halálára is. különösen az SS tagjait. dr. Az volt a véleménye. Ewen Cameronnal is Washingtonban és Montreálban. hogy ismét felkeresse Parton Down-t. Dr. aki elsősorban kutató tudós volt. Ebben az időben Frank Olson már a Special Operations részleg helyettes vezetője volt. hogy az általa prezentált drogokat miként használják nemkívánatos személyek eltávolítására. Pontosan és világosan tudott beszámolni a részletekről. hogy rövid látogatást tett Norvégiába. Sargant megelégedéssel vette tudomásul. Sargant számos alkalommal találkozott dr. Sargant szerint Frank Olsonnak végig kellett néznie miként öltek meg embereket az általa készített drogokkal. Sargant azonban azt mondta. aki a titkos repülőtereket használja és szabadon jön-megy. hogy ezt csak halála után teheti meg.beosztású személyekkel.mint már utaltunk rá . azaz bírósági tárgyalás nélkül eltávolít az élők sorából nácikat. nyarán Frank Olson Nagybritanniába érkezett. Sargant elkísérte őket Porton Down-ba. hogy dr. amit az MI5-től és washingtoni kapcsolataitól megtudott. Sargant találkozott Frank Olsonnal azután is. mint az MI6. Sargant arról is meg volt győződve. amelyeket dr. amelyek öngyilkosságba kergethetnek egy személyt. hogy Frank Olson olyan drogkeveréket kapott. hogy az Egyesült Államok kormánya soha nem hagyna jóvá ilyesmit. 1953-ban Sargant számos alkalommal találkozott Frank Olsonnal Londonban a Harlewy Street-en lévő rendelőjében. Sargant ekkor már nem volt jól. Dr. amelyben nem csak LSD volt. aki átadta neki dr. Sargant-el. hogy a CIA csoport hasonló tevékenységet folytat Európában. Ekkor Olson azt mondta Sargantnak. szembesült azzal. Ezért ezt követően Gordon Thomas tájékoztatta Eric Olsont mindarról. Cameron . Amikor Gordon Thomas a "Journey into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét írta. hogy mindannak alapján. Frank Olson és Cameron ismerték egymást. Frank Olson egyértelműen gyilkosság áldozata lett. Elmondta Thomasnak. Olson. Ewen Cameronnal és egy alkalommal találkozott dr. amely Anglia legfontosabb biológiai és kémiai kutatóközpontja. Kapcsolatba került dr. már a bűncselekmény határát súrolja. amelyet dr. mint például az LSD pszichológiai vonatkozásait tanulmányozta. Olson először kényszerült szembenézni saját munkája következményeivel. Frank Olsonnal. de emlékezete még jól működött. Gottlieb vezet. hogy Frank Olson mit látott és mit tett az európai 70 . Dr. Gottlieb-re. számos alkalommal konzultált dr. Gottlieb kutatásokat végzett a lassan ható depresszív szerekkel. Ebben az időben dr. Meglepődve tapasztalta azt a mélyreható lelkiválságot. amelybe Frank Olson került. mert találkozik azzal a CIA kutatócsoporttal. Gordon Thomas könyvének az új kiadása során minden elhallgatott részletet pótlólag be akart tenni. Azt is elmondta. Sargant bizonyos fokig Frank Olsont naív embernek tartotta. aki laboratóriumi mentalitásának a foglya. Ezek nem orvos és beteg konzultációk voltak. Sargant a tudatmódosító kábítószerek. mert Sargant elsősorban azt próbálta kideríteni. 1953. mint a többi CIA munkatárs.fontos kísérleteket végzett a CIA számára. Olson is csak olyan volt. Sydney Gottlieb és Frank Olson Londonba is ellátogatott és dr. mert amerikai hazafiként Frank Olson meg volt róla győződve. amit Sargant vele apja haláláról közölt. Cameronra. NyugatNémetországba. Frank Olson mint vegyész valószínűleg ellenkezésének adott hangot és meg akarta akadályozni ezeket a kísérleteket. Lashbrook-al és dr. Gottlieb finanszírozott Cameron számára a Human Ecology Foundation (Humán Ökológia Alapítvány) útján. hogy továbbutazik Európába. Ez sokkhatásként érte. Olson és Sargant úgy vélte. hogy szoros kapcsolatba került Frank Olsonnal számos angliai látogatása során. és Nyugat-Berlinbe 1953 nyarán. hogy bizonyos kísérletek. Sargant 1988-ban meghalt. Richard Helmsre és Frank Olsonra vonakozó ismereteit.

Ezért Sargant azt ajánlotta a SIS-nél (Secret Intelligence Servicenél. között. a titkolódzás és bizonyítékok eltüntetése szakértőjének nevezte. amely a biológiai fegyverek aerosolos továbbítási rendszerének a kifejlesztésén dolgozott. amelyekhez korábban Olsonnak szabad bejárása volt. Biokémikusként a marylandi Fort Detrick-ben lévő Special Operations Division-nél (Különleges Műveleti Hadosztálynál) dolgozott 1943-tól. hogy kutatómunkát végezzen a British Microbiological Research Establishment-ben (a Brit Mikrobiológiai Kutatási Létesítményben). hogy Sargant helyes következtetésre jutott. amit dr. Amikor dr. Ezért az 1950-es években mindkét oldalon olyan kutatási létesítményeket hoztak létre. Sargant úgy döntött. és 1953. de komoly hátrányai is vannak. vagy bármely titkos kutatási létesítményt. Sargant-től tudott. Barátságuk hosszú ideje alatt többször is előkerült Frank Olson halála. A nukleáris fegyverekhez hasonlóan a biológiai fegyverek is megsemmisíthetik civilizációnkat. hogy Olsont bizonyára meggyilkolták. hogy Richard Helms és Sydney Gottlieb mindent megtett azért. Ezek a fegyverek figyelemre méltóan olcsóak és "a szegény ember atombombájaként" becézték őket. Gottlieb-et is. hogy Frank Olson többé ne kereshesse fel Parton Down-t. hogy ha a nukleáris fegyvereket csak a kölcsönös és teljes megsemmisülés kockázatával lehet bevetni. Thomas elmondotta Bill Buckley-nak. Olson kapcsolatban állt a CIA titkos kutatási programjával. hogy előljárói . a venezuelai equine encephalomyelitist és az antraxot. továbbításával és biztonságos őrzésével foglalkoztak. Olson abban a kutatócsoportban vett részt. hanem azokat is. hogy Frank Olson mélyreható személyiségváltozáson ment keresztül és számos tünet. Sargant úgy látta. amelyek védelmet nyújtanak egy biológiai fegyverekkel végrehajtott támadás esetén. a Brit Hírszerző Szolgálatnál) lévő főnökeinek. hogy miért tiltották ki Frank Olsont a brit titkos kutatási létesítményekből. Arról is biztos volt. Az egyik lehetséges alternatívának a bakteorológiai fegyverek bevetése kínálkozott. akik e fegyvert bevetik. Gordon Thomas jól emlékszik rá. Sargant tudomást szerzett Frank Olson haláláról. hogy kicsúszik az ellenőrzés alól és ezért nem csak az ellenséget pusztítja. valamint önbizalom keresése ezt támasztotta alá. ha továbbra is úgy beszél és úgy viselkedik. Sargant ajánlását felettesei elfogadták és végre is hajtották. És mit mondott Bill Buckley? Gordon Thomas rokonai révén került kapcsolatba Bill Buckley-val. hogy az igazságot soha ne lehessen bizonyítani. Egy halálos vírus képes elpusztítani egy négyzetkilométeren belül minden élő személyt kevesebb. így például önmarcangoló lelkiismeret-vizsgálata. akkor célszerű lenne más fegyverek után nézni egy esetleges háború esetén. A biológiai hadviselés rendkívül hatékony. Buckley mindkét személyt a rejtőzködés. Dr. amelyek a biológiai fegyverek kifejlesztésével. Ez magába foglalta staphylococcus enterotoxint. Bill Buckley közölte. Meg kellett indokolniuk. amely MK-ULTRA néven vált ismertté és gyakran látogatott Nagy-Britanniába 1950. Mit tudhatott Frank Olson? Az 1950-es években már kibontakozott a hidegháború. Frank Olson is ezen a területen végzett kutatómunkát. A szembenálló felek katonai szakértői úgy látták. de ő biztos abban. Ez a megfontolás is elősegítette a kutatások egy másik 71 . Dr. hogy Sargant azonnali konklúziója az volt. Olson elsősorban a biológiai fegyverek elleni védekezés lehetőségeit kutatta és olyan különleges oltóanyagokat és ruházatokat kisérletezett ki. ahogy azt az említett beszélgetések során tette.tekintettel a CIA-hoz fűződő szoros kapcsolatokra . Egyedül e lépés következményeként Frank Olson fontossága a CIA számára igen lényegesen csökkent. Az egyik ilyen.kontinensen. mint ötven dollár ráfordítással. hogy Frank Olson biztonsági kockázatot jelent.tájékoztatták Richard Helms-et és dr.

Ezt az érdeklődést tovább fokozták a sztálinista koncepciós perek. világháboru végén kiderült. hogy változtat ezen a helyzeten. hogy a nemzetiszocialista Németországban hasonló kísérleteket végeztek és a nürnbergi perben 23 német orvost el is ítéltek. és az illető rávehető. A Nyugat hírszerző és titkosszolgálati rendszerében dr. 1963. akiknek alig. A II. Cameron további diplomát szerzett pszichiátriai gyógyszertanból a londoni egyetemen. Meg volt arról győződve. amelyek segítségével "egy embert rejtve. hanem az emberi elmét támadják meg. a homloklebeny metszést. Azt a célt tűzte ki. CIA pénzzel létrehozták a Humán Ökológia Kutató Társaságot (Society for the Investigation of Human Ecology). vagy semmilyen beleszólásuk sem volt a kezelésükbe. Az MK-ULTRA projektet felülvizsgáló bizottság egykori elnökének. hogy nagyjelentőségű katonai kutatómunkában vegyen részt. hogy merényletet kíséreljen meg egy olyan kormányzat tagjával szemben. amelyek nem az emberi testet. valamint a "Psychological Assessment Associates" (Pszichológiai Kiértékelő Társaság) nevű vállalatot. Ez lényegesen nagyobb arányszám volt. hogy a kommunista hatalmak már fejlett agykontroll technikákat fejlesztettek ki. Bogle kíváló tudós volt és barátainak elmondta: az Egyesült Államokba készül azért. A két halálesetet máig nem derítették ki. aki Cameront is bekapcsolta. Sidney Gottlieb a CIA első számú agykontroll szakértője volt az. Az amerikai válasz az MK-ULTRA projekt beindítása volt. A II. január 1-én dr. valamint az agysebészet más módozatait. és gyakran alávetette őket elmegyógyászati kezeléseknek.. Douglas Ewen Cameron a glasgow-i születésű pszichiáter. Gottlieb-el. Nelson Rockefellernek az életrajzát megíró Gerald Colby és Charlotte Dennett szerint a kutatók olyan drogokat és technikákat is akartak kifejleszteni. mint a többi ország esetében. majd pedig 1926-ban Baltimorba került a John Hopkins Kórházba. Ez a körülmény felértékelte a titkosszolgálatok szemében Cameron tevékenységét. Híresztelések keltek lábra. hogy az elmebetegek fenyegetést jelentenek az angolszász civilizáció számára. és ezért sterilizálni kellene őket. valamint dr." Néhány évvel később az ausztráliai Sydneyben titokban tudatmódosító kábítószert helyeztek egy fogadáson két személy koktéljába. amelyhez társadalmilag és politikailag kötődik. Ezek olyan típusú fegyverek előállítását célozták. Gilbert Bogle-t és partnernőjét Margaret Chandler-t holtan találták egy folyó partján. Előzőleg a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutató Szervezet) nagyszabású partiján vettek részt. hogy a koreai háboruban kínai fogságba került amerikai hadifoglyok az amerikai életformát elítélő nyilatkozatokat tettek. felhasználva az elektrosokkot. Cameron mindezeket olyan betegeken alkalmazta. fogadáson felszolgált koktélba helyezett drogokkal befolyásolnak. A rövidtávú cél a kommunista tervek megakadályozása volt. amikor drasztikus idegrendszeri beavatkozásokkal sorozatban csikartak ki a vádlottaktól beismerő vallomásokat. A Sydney-i detektívek azonban meggyőződtek 72 . élén dr. világháború alatt Cameron az Amerikai Pszichiátriai Szövetség Katonai Mozgósítási Bizottságának tagjaként meglepetéssel vette tudomásul. A lelkiismereti okból a katonai szolgálatot megtagadókat (például a kvékereket) Cameron elmebetegeknek nyilvánította..irányzatát. hogy az amerikai hadseregbe besorozott 15 millió férfiből 2 milliót neuropszichiátriai okból vissza kellett utasítani. Ezek a tények meggyőzték a CIA-t arról. melyek szerint szovjet részről már terveket dolgoztak ki programozott agyú zombiknak (biorobotoknak) a Fehér Házba és más nyugati döntési központokba való eljuttatására. továbbá az érzéki észleléstől való megfosztást (sensory deprivation) és a tudatbefolyásoló gyógyszerek alkalmazását. aki különösen támogatta az a fiziológiai agymosási programok kifejlesztését. Korábban már volt arról szó.

és ismerték az MK-ULTRA-ra vonatkozó titkos információkat. s ezért készek voltak bármilyen eszközzel megakadályozni Olsont abban. amelynek a vizsgálódásaira 1975. Az újévi partira szóló meghívás úgy szólt. hogy vajon milyen kutatómunkát végzett volna dr. valamint saját munkáival kapcsolatosan és ezt közölte is dr. akkor ez ugyanez vonatkozik azokra is. Sargant-tal. Miniccino itt arra utal. s folytatódnak a viták a CIA jövőjéről. akik közel álltak hozzá. amit Saracco ügyész akart bizonyítani az MKULTRA-val kapcslatosan: Ez a projekt nagyon érzékenyen érintette a Nyugat hírszerzőszolgálatait. hogy biztosítsák az angolszász civilizáció vezető szerepét a világhatalomért folytatott küzdelemben. amit tudott. mint Frank Olson. vagy távozhasson mindazzal. hogy egyetlen egy amerikai állampolgárt sem ölt meg az Egyesült Államok területén. Vincent Ruwet. Az agymosás nem csak az ellenség legyőzésére alkalmas.arról. Ezek a következők: 73 . hogy barátja volt Frank Olsonnak. Ha azonban Eric Olsonnak. Ennek alapján megállapította: amennyiben Frank Olson kételyeit fejezte ki az MK-ULTRA-val. Apám esete mindkettőre vonatkozik." Kik irányították az agykontroll kísérleteket? Ha erre a kérdésre keressük a választ. Illetékes helyről a mai napig sem sikerült választ kapni arra. mint a CIA. között került sor. Mike Miniccino amerikai kutató 25 éven át tanulmányozta az MK-ULTRA programot. A család Ruwet figyelmességét annak tulajdonította. A téma kutatói azonban csaknem biztosnak veszik. hogy a széles nyilvánosságot tájékoztathassa. Ezzel kapcsolatban Eric Olson kijelentette: "A hidegháborúnak vége. akkor az tovább gyöngítheti az állampolgárok már amúgy is megingott bizalmát az olyan közpénzen fenntartott intézményekben. úgy gondolják. hogy apám továbbra is részt vegyen benne. és 1977. akkor valójában saját halálos ítéletét írta alá. valamint az embereken végzett etikátlan kísérletezésről. Ha Olson nagy biztonsági kockázatot jelentett. A halucinogének. az elektrosokk s a többi módszer és eszköz felhasználása az emberek viselkedésének CIA általi befolyásolására az atombomba kifejlesztését szolgáló Manhattan projekthez hasonlítható. hogy Vincent Ruwet a CIA megbízásából tartotta Olson özvegyén a szemét. a hipnózis. valamint Saracco ügyésznek sikerül bebizonyítania. Újonnan napfényre került dokumentumok azonban azt tanúsítják. hogy Bogl és kollégái az LSD-vel kísérleteztek. Az MK-ULTRA sokkoló-hatású és hihetetlenül veszélyes volt. hogy ezeknek a kísérleteknek hosszútávú célja az volt. Ezért leszámoltak vele. Ezt a magyarázatot támasztja alá az a körülmény is. A bűnösök nem kerülhetik el a felelősségre vonást. az FBI. hogy Olson özvegyét egészen haláláig rendszeresen felkereste férjének egykori főnöke. akár szándékosan. ha nem hal meg. a párnak túlzottan nagy adag kábítószert adtak be. A választ a nemzetbiztonságra hivatkozva tagadták meg. és a NSA. Apám meggyilkolása átlépte azt a határvonalat. Nem engedhették meg maguknak. akkor meg kell ismerkedni azoknak a kongresszusi meghallgatásoknak a dokumentumaival. hogy hasonló kísérleteket folytatott volna. de szavatolhatja a nyugati országok lakosságának az engedelmességét és lojalitását is. amit az Egyesült Államok kormánya mindig tiszteletben tartott. Akik tanulmányozták részletesen az MK-ULTRA programot. Bogle az Egyesült Államokban. hogy minden vendégnek hoznia kell magával egy kábítószer hatása alatt készített festményt. Valószínűleg az történt. hogy akár véletlenül. hogy ez az állítás nem felel meg a történelmi tényeknek. A CIA mindig ragaszkodott ahhoz az állításához.

95th Cong. a CIA magatartásmódosító kísérletéről. Itt a Munkaügyi és Jóléti Bizottság Egészségügyi Albizottságának és a Jogi Bizottság Közigazgatási Gyakorlattal és Eljárásokkal Foglalkozó Albizottságának a dokumentumaival ismerkedhetünk meg.S. amelyek a hírszerzési tevékenységre vonatkoznak. valamint a Technikai Szolgáltatások Részleget irányította. Senate. 94755.• • • • 1. 1976. Dr. papok . A dokumentumok zöme Sidney Gottlieb tanúvallomását tartalmazzák. Ennek keretében a Hírszerzési Vizsgálóbizottság. Senate. U. Ezen a CIA által fizetett elmegyógyászok vezető szerepet játszottak. Itt megtaláljuk a kormányzati műveleteket tanulmányozó vizsgálóbizottság dokumentációját. Washington. 1976. 1977. hogy az Egyesült Államok kormányzata által finanszírozott titkos agykontroll programot dr. U. S. Subcommittee on Health and Scientific Resarch. U.S. pásztorok. ezek közül is azokat. koordinálta. 4. Aug.S. 10. aki egyben a Neuropszichiátriai Intézet igazgatója is. Committee on Labor and Public Welfare.prédikátorok. Washington. Louis Jolyon ("Jolly") West. aki a CIA MK-ULTRA Projectet. Congress. 1977. Committee on Human Resources. Dr. Többek között azt is javasolták.3. köztük Harlan Girard azt állítják. 1977. 1st sess. 3. DC: GPO. amely úgy is ismert. and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judicary. DC: GPO. Biomedical and Behavioral Resarch. DC: GPO.. Ő irányította a CIA által finanszírozott LSD kutató programot az 1960-as évek elején. the CIA's Program of Resarch in Behavioral Modification: Joint Hearing. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. Congress. and Nov. március 7-én meghalt. és az emberek feletti uralom megszilárdításában elsősorban eletronikus agykontroll segítségével. Senate. 7. Subcommittee on Health. 1st Sess. West részt vett a hallucinogén szerekről tartott nemzetközi kongresszuson 1965-ben. 1st sess. Select Committee on Intelligence and Subcommittee on Health and Scientific Resarch of the Committee on Human Resources. Louis Jolyon "Jolly" West Már utaltunk rá. Congress. valamint az Emberi Erőforrások Bizottsága Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának az anyagai tanulmányozhatóak. Washington. 94th Cong. Ez az anyag az Emberi Erőforrások Bizottság Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának a dokumentumait tartalmazza. Human-use Experimentation Programs of the Department of Defense and Central Intelligence Agency: Joint Hearing. Sept. 12. Itt van szó a Project MK-ULTRA-ról. Dr. DC: GPO. West behatóan kutatta az amerikai hadifoglyokon a koreai háború idején végzett agymosást. 94th Cong. Human Drug Testing by the CIA: Hearings.kiképzésük idején fogyasszanak LSD-t. 6 vols. Final Report. 2d sess. Report No. Több kutató is. hogy egyes egyházi emberek .S. amikor az Oklahomai Egyetemen tanított. aki LSD-vel kísérletezett egy elefánton az oklahomai állami állatkertben. 74 .. hogy az elmegyógyászat manipulatív felhasználása fontos szerepet játszik az új világrendre vonatkozó stratégiai elképzelésben.. 2. Egy összefoglaló jelentés is található. Senate. Washington. a Los Angeles-i Kalifornia Egyetem Pszichiátriai Intézetének az elnöke. Az elefánt elpusztult. 95th Cong. Ekkor vált híressé arról. Project MKULTRA. U. hogy ő az egyedüli ember.. Congress. hogy a Church-bizottság jelentése. Gottlieb 1999. 1975.

West javaslatait. Ervin szenátor elolvasva dr. hogy a hadsereg hajlandó átadni a Nike rakétabázist Santa Monica-ban a kísérletek céljára. január 14-én kelt és a "Kihallgatási technikák" címet viseli. amelynek ő lett az igazgatója." 75 . Reagan. és a kísérleti alanyok reakciói folyamatosan rögzíthetőek. Ebben a környezetben a hipnotizálást. A CIA-nak az egyik memorandumában. West soha nem határozta meg pontosan. akkor jól kiegyensúlyozott kihallgatási kutatóközpont létesülhetne egy különlegesen megválasztott helyen. dr. Dr. Ez az intézmény a kiszivárgott és fotókópiázott adatok szerint genetikai. biokémiai. aki alapos képzettséggel rendelkezik a hagyományos pszichológiai kihallgatásban és a poligráf technikában. hogy az agykontroll kísérletek egyik vezetőjének. amelyek rádió adó-vevő készülékhez voltak kapcsolva. aggódni kezdett. azaz agykontroll elképzeléseit ez az incidens nem akadályozta meg. de azok jelentős ellenállást is kiváltottak. West őrnagy. és az érzékelést ellenőrzött módon lehet manipulálni. mert West arra célzott. Hivatalosan a javaslatot elutasították. Reagan kormányzó magatartásellenőrző. West lelkesen törekedett a "Schwitzgebel Machine" kipróbálására. ez olvasható: "Ha Louis J. még mint kaliforniai kormányzó. A fentebb ismertetett tények alapján joggal következtethetünk arra. West hosszú időn át tökéletesítette agykontroll technikáit. amikor elnökké választották. továbbá egy másik munkatársé is. amelyben a környezet valamennyi fiziológiailag fontos vonatkozását ellenőrizni lehet. A helyiség többek között tartalmaz egy széles spektrumú poligráfot a tanulmányozott egyén különböző fiziológiai reakcióinak az egyidejű mérésére." A CIA javaslata szerint "ebben a laboratóriumban lesz egy speciális szoba. köztük elitélteken és hiperkinetikus gyermekeken. hogy mit takar ez a fogalom "undesirable behaviour" (nemkívánatos magatartás). valamint kísérleteket folytatott erőszak-okozó és az erőszakgátló gyógyszerekkel. vagy hogy miért szükséges az erre vonatkozó kutatást egy biztonságosan elkerített rakétasilóban végezni. illetve passzív viselkedés hormonális aspektusainak a kutatása és a különböző etnikai csoportokban tapasztalható erőszakos magatartási normák feltárása és összehasonlítása. január 22-én kelt levelét Kalifornia egészségügyi igazgatójához. és azok minden bizonnyal új lendületet kaptak. a gyógyszerek hatását. Olyan tesztek kidolgozását is elhatározták. amely feltárta a szövetségi szervek közreműködését a tudatmanipulálásban. Fokozódott ez az ellenállás. amikor Frank Ervin szenátor az alkotmányos jogok albizottságának elnöke támogatta azt a tanulmányt. de kutatók feltételezik. a fiúknál tapasztalható agresszív. és neurofiziológiai kutatásokat végzett erőszakos személyeken. és ezek segítségével távirányító útján manipulálhatták az egyes kísérleti alanyokat. hogy mindössze letitkosították. az USAF (MC) szakképzett hipnotizőrének a szolgálatai megnyerhetők lennének. amely 1953. Ő kezdeményezte 1973. amelyek erőszakosságot eredményezhetnek. Szerepelt a kitűzött célok között a menstruációs ciklus alatti életveszélyes magatartás. Louis Jolyon Westet tekintsük. támogatta dr. A próba során kis elektródákat helyeztek az agyba. amelyek azon agyműködési rendellenességek feltárását célozták.West köztudottan vallásellenes volt. januárjában az erőszak csökkentését célzó tanulmányi központ létrehozását. E célra módosított rakéta-követő szerkezeteket használtak a kísérleti alanyok tartózkodási helyének a nyomon követésére. és szakértőként nagy összegeket keresett az amerikai bíróságokon tett vallásellenes megnyilatkozásaival. West 1973.

Úgy vélte. profilok és biológiai összefüggések feltárása és kifejlesztése volt.a más projektekből szerzett ismeretekkel együtt . a jogalkalmazókat és a kormányzati szerveket meghatározott egyének és csoportok életveszélyes magatartása látható megnyilvánulásainak a kiderítésében és ellenőrzésében. A központ feladata olyan magatartási mutatók. amelyet már tűrhetetlennek találnak a büntetés végrehajtási alkalmazottak. a gyermekek." "Az Egyesült Államok történetében először állították össze azokat az ismérveket. Ha egyszer ez a 30 % meggyőződik arról. Dr. ahol a genetikai tényezők hatását az erőszakosságra kutatni fogja. hogy dr. hogy részt vesz a hipnózissal és a meszkalinnal (ez kaktuszfélékben előforduló erős hallucinációkat kiváltó alkaloid. akik még semmilyen bűncselekményt sem követtek el. Ziferstein . érzéki hatások megvonásával) kísérletezik. dr. Gyógyító célú viselkedés-módosítás színlelésével felhasználnak mindent az annectintől és más elítélendő drogoktól egészen az elmeműködés befolyásolását célzó sebészeti beavatkozásokig. West kulcsszerepet játszott a "Center for the Study and Reduction of Violence" (Az erőszakcsökkentést tanulmányozó központ) felállításában. hogy kielégítse szükségleteit. Dr. amelyek pszichotechnológia néven váltak ismertté. a kísérletekbe bevont személyek. Ezek elfojtására a hatóságok új módszereket használnak. Westre. Dr." A docens elítélte azt az elképzelést. Westnek az elképzelését így kommentálta: "Új helyzettel kell szembenéznünk. a másik pedig chicano-k által lakott részen. amelyek a koponya felszínéről nem követhető. hogy egyes betegeknél a fékevesztett düh kitörése határozottan összefügg az agy mély rétegeiben lefolyó abnormális elektromos tevékenységgel.. mint a Los Angeles-i Egyetem (UCLA) Neuropszichiátriai Intézetének az igazgatója. az egyik feketék által lakott területen van. Több kritikus is dr. hogy "előre jelezzék". mert lehetséges rögzíteni a szabadon mozgó kísérleti alany agyának a bioelektromos változásait távolból irányítható monitor-technika felhasználásával. mely személyek tekinthetők potenciálisan erőszakosnak. 76 . hogy a demokratikus folyamat nem segíti őket. 1961-ben pedig arról tájékoztatott. aki a "Brave New World" (A bátor új világ) című világhírű regény szerzője gyakran utalt írásaiban dr. West szerint a jövő még ígéretesebb. West a kaliforniai KCAL televízió szakkomentátoraként elmondotta. Az egyik legkövetkezetesebb bírálója és egyben közeli munkatársa dr. West szemére vetette.ma már bevett gyakorlatként alkalmazzák az agykontroll műveleteknél. 1957-ben azt írta róla. Ziferstein főnökének. Isidore Ziferstein az Neuropszichiátriai Intézet docense. West elmondta neki: most már a "sensory deprivation"-nal (érzékeléstől való megfosztással.. Az itt szerzett tudás jelentős részét . amit kábítószerként is használnak) folytatott kísérletezésben. Éveken át a neurológusok a koponyára rögzített elektródákkal mérték az agy elektromos aktivitását. Most miniatűr elektródáknak mélyen az agyba történő elhelyezésével lehet követni az azon területén is az elektromos aktivitást. a kisebbségi csoportok tagjai és rabok lesznek. amelyek segítik az iskolák irányítóit. amelyek alapján potenciálisan bűnöző hajlamúnak vélnek és minősítenek olyan egyéneket.mondotta dr. elkeserednek és erőszakos eszközökhöz folyamodhatnak. és már több igen jól felszerelt létesítmény áll a rendelkezésére. Növekvő radikalizálódás megy végbe közöttük és olyan mérvű az öntudatosodás a fekete és a chicano rabok körében. Mintegy 30 %-a a lakosságnak állandó szegénységben él.Aldous Huxley. A gazdasági hanyatlás erősödése következtében elkerülhetetlenül egyre több munkanélküli szegi meg a jogszabályokat.hozzátéve. hogy egy ilyen eljárás komoly fenyegetést jelent az emberi jogokra és polgári szabadságjogokra. . hogy az a két középiskola. Bevetik a pszichiátriai és a legújabb technológiai eszközöket.

Azt kívánta kideríteni. No. Mégpedig nem másnak. mint dr. akit dr. és a több millió munkanélkülivel terhelt munkaerőpiacról történő kivonása.szervezett csoport által végrehajtott . West. 1.. West vizsgált meg. aki igen sok tapasztalatot szerzett a háború után Amerikában letelepedett náci orvosokkal való együttműködése során. Dr. Patricia Hearst másik. hogy egy pszichológus csoport. Ténylegesen kényelmesebb és még gazdaságosabb lehet az egyre növekvő számú kábítószer fogyasztó megfelelő elkülönítése. lényegesen egyénibb személyiségének a manifesztációja. vagy támadás járulékos eszközeit" és elsőként alkalmazta az elektronikus agykísérletezésben a távirányítást a UCLA-n (University of California Los Angeles). hogy használjanak kábítószereket a lakosság politikailag "zavart okozó" részének az ellenőrzésére: "Ez a módszer.Vol." Dr. A Hearst-vagyon örökösét egy sor "meggyőző erőszakosságnak" (persuasive coercion-nek) vetették alá. amelyet "Pearl"-nek nevezett. mintha külön élnek és más módon fejezik ki elidegenítésüket. amelyet Aldous Huxley előre látott ("Brave New World"-ben . amikor a CNN bejelentette. Az elhúzódó stresz. SLA (Együttélési Felszabadítási Hadsereg) tagjai erőszakkal 77 . vagy a szokásostól lényegesen eltérő élethelyzetek felboríthatják a személyiség normális integráló funkcióit.vagy pót-személyiség (pseudo-identity) létrehozásával. harcosai) kevésbé kellemetlenek és kevésbé költségesek. amely a fizikai erőszakot még nem elérő valamennyi megfélemlítési formát felöleli) továbbá traumával programozták (trauma-induced programming). amelyet olyan CIA specialisták fejlesztettek ki. amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság állított össze. Westről: "CIA megfigyelők mindenütt fuldokoltak a nevetéstől. találkozott Oklahoma Cityben. "mint a személyek közötti manipuláció. 98." West ajánlotta a szövetségi hatóságoknak. (azaz olyan . Az ő intézete az agykontroll szakma legveszedelmesebb Strangelove-jainak a melegágya. Ross Adey a NSA agykutatója. A totalitárius projektek körében többek között ő tanulmányozta a drogok használatát. Patricia Hearst-nek. Patricia Hearst-öt a CIA által létrehozott Symbionese Liberation Army. aktív szervezett erőteljes politikai tiltakozással és ellenvéleménnyel. kormányzati eszköznek tekinti kábítószerek szelektív felhasználását a lakosság különböző módon történő manipulálására. 1932.)." Mindezt jól illusztrálja a kaliforniai sajtómágnás leányának. jelzéssel az interneten ezeket írja dr.személyes zaklatásnak. Az ilyen hatásoknak alávetett egyének disszociációval (tudathasadással) adaptálódhatnak egy megváltozott személyiség (altered persona). West az Ügynökség (CIA) agykontroll kutató közösségének a kreatúrája. az UCLA neuropszichiátriai intézete vezetőjének az irányításával. mint az a személy. A társadalom számára a hallucinációt okozó kábítószereket fogyasztó kommunárok (az 1871-es kommün hívei. mint dr. E szerint Patricia Hearst alternatív személyisége.Alex Constantine a "Pshychic Dictatorship in the USA" (A pszichikai eszközökkel gyakorolt diktatúra az Egyesült Államokban) című könyv szerzője a MindNet Journal . West kutatta a mesterségesen létrehozott tudathasadásos egyének magatartását. Louis Jolyon West-nek. hogy kezelésben részesítse a robbanás túlélőit és az áldozatok családtagjait. és akiről ő adott szakvéleményt a bíróság számára. A legtekintélyesebb végzett diákok közé tartozik dr. ál.. aki "Tánia"-ként vált ismertté. hogy az agykontrollnak alávetett kísérleti személyeket miként lehet kondicionálni a különböző traumák elviselésére. az esete."A bátor új világ"-ban.

ha Amerika ellen használják őket? 3. fejezete alapján ismertetjük Cameron szerepét az agykontroll kísérletekben. amiért később elítélték. amikor a CIA igazgatója jóváhagyta a Bluebird-nek nevezett projektet. majd pedig "Pearl"-é. West. Pearl volt az. 1951-ben a CIA koordinálta erőfeszítéseit a hadsereggel. Dr. továbbá a rákövetkező két hónapos gyötrés emocionális regressziót váltott ki. Son and CIA" című munkájában. Felderíteni azokat a lehetőségeket. dr. Ehhez egy ötödiket is hozzáadtak. aki később a pót-személyiséget képviselte. Ewen Cameron A kanadai pszichiáter. és Patricia Hearst félelemből teljes engedelmességet tanúsított elrablói követeléseivel szemben. 3. amit dr. A jelek szerint azonban utóélete csak most bontakozik ki. 4. még akkor is. hogy bűncselekmények elkövetésében vegyen részt. amellyel meg lehet előzni a hírszerző ügynökség munkatársainak az ellenséges ellenőrzés alá vételét. amikor . hogy akarata ellenére eleget tegyen mások kívánságainak. Hogyan lehet leküzdeni ezeket a módszereket. Jolyon West 1999. hogy ne lehessen tőlük kiszedni engedély nélküli információkat ismert eszközökkel.mindennapi életünk részévé válik a tudatmódosítás. Ez volt az. miután további bántalmazásokon ment keresztül hónapokon át. Dr. Ennek a következő feladatai voltak: • • • 1. január 14-én 74 éves korában köztiszteletben álló tudósként és egyetemi tanárként távozott az élők sorából. még pedig a nem konvencionális kihallgatási technikák offenzív alkalmazásának a felmérését. West a pszichiátriai szakvélemény készítésekor megtalált. Tania csupán egy szerep volt. megfélemlítették megerőszakolták. Olyan módszer kifejlesztése és kiértékelése. amit halálos fenyegetéssel kényszerítettek rá. amelynek a segítségével információk nyerhetők egy személytől akarata ellenére és tudomása nélkül. A hivatalosan jóváhagyott agykontroll kísérletek az Egyesült Államokban 1950-ben kezdődtek. agyműködésünk kivüről történő befolyásolása és ellenőrzése. februárjában. és így jött létre a "Project Artichoke".elsősorban a NSA (National Security Agency) tevékenységének köszönhetően . a haditengerészettel és a légierővel. A trauma nyomában járó stressz (PTSD. Tanulmányozni az emlékezőképesség megnövelésének a lehetőségét. Olyan védekező eszközök létrehozása. amelyekkel úgy lehet kondicionálni a személyzet tagjait. • • • 2. Ezt gyorsan követte Patty kierőszakolt átalakítása "Tania"-vá. Először egy bank kirablására kényszerítették. amelyek lehetővé teszik speciális kihallgatási technikák alkalmazásával az egyén ellenőrzését. megkínozták és arra kényszerítették. Ewen Cameron tevékenységét alaposan Harvey Weinstein kutatta ki és írta meg "Father. Ennek a következő céljai voltak: 1. Feltárni azokat az eszközöket. Könyvének a IX.elrabolták 1974. ha az ellentmond a természet és az önfenntartás alapvető törvényeinek? 78 . köztük a hipnózisét és a drogokét. Elérhető-e valakinek az ellenőrzése úgy. amikor Patricia Hears-t az FBI letartóztatta. Post-Traumatic Stress Disorder) krónikus tüneteit is diagnosztizálta dr. 2. West szakvéleménye szerint a traumatizáló emberrablás. Dr.

A kívülről jövő finanszírozás előfeltétele volt a nagyobb arányú kísérleti munka végzésének.spray. a magatartás. Az egyik a Cornell Universitynek a humán ökológia kutatására alakult társasága. Az önkéntesség nem azt jelentette. a hipnózist. a kísérletbe bevonható újabb vegyi anyagokat. hogy a kísérletben részt vevők tudták. aki ebben az időben a CIA élén állt. a harmadik pedig a Josiah Macy alapítvány volt. Dr. 12 kórház és klinika. amelyek lehetővé teszik információk megszerzését külföldi személyektől. Ezen túlmenően a vegyi és biológiai hadviselés egyéb lehetséges technikáinak a feltárása is. Számos neves elmegyógyász vett részt ebben a programban. és drogok használata helyett inkább agymosást alkalmaztak. a motiváció. a zaklatási technikák. azaz betegség okozó baktériumokat. augusztus 2-án a New York Times beszámolt arról. hogy miféle drogokat adnak be nekik. egyikük volt dr. és emberi erőforrásokkal foglalkozó albizottsága a New York Times cikke után meghallgatta Stansfield Turner tengernagyot. valamint egészségügyi. A dokumentumok szerint a kísérletekben 80 intézmény 185 nem állami alkalmazottja vett részt. és a porlasztott anyagok . és ellenőrzés alá venni az emberi emlékezést és magatartást. 1953-ban a "Project Artichoke" átalakult "Project MK-ULTRA"-vá. biológiai hadviselés céljára. Hogyan lehet leküzdeni ilyen módszereket. és amelyről a Freedom of Information Act (az információ szabadságát biztosító törvény) alapján szereztek tudomást elsősorban John Marks munkássága nyomán. hogy a CIA magán kutatóintézeteket is bekapcsolt a magatartás befolyásolását célzó erőfeszítéseibe. akik részt vettek a koreai háborúban. Richard Helms. Turner bemutatott több ezer dokumentumot. tudományos. amely a legfontosabb CIA kutatási program volt a magatartás befolyásolására csaknem 20 éven át. bacilusokat. E célból kutatták a magatartást befolyásoló drogok és az alkohol hatását. a CIA igazgatója egy 1953-ban készült memorandumában leírja: arra törekedtek. Ewen Cameron. a pszichoterápiát. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési vizsgálóbizottsága. Montreálban (ahol Cameron intézete volt) elkezdték kipróbálni az így feltárt technikákat. és a hazugságvizsgáló technikákat. az alvást. mikrobákat. 15 kutatással foglalkozó alapítvány. s amelynek a célja a gondolkodás. a másik pedig a Geschichter. (Itt lényegében arról volt szó. 1977.) A programba tartozott a sokk-kezelés. amelyre a cikk megjelenéséig 25 millió dollárt költöttek. Az MK-ULTRA tehát az állatokon való laboratóriumi kísérletezéstől átkerült az önkéntes humán kísérleti alanyokra. Cameron első 79 . ha Amerikával szemben alkalmazzák? A cél tehát azoknak az új technikáknak a hasznosítása volt drogok és hipnózis segítségével. Betegei fizettek neki "a kezelésért" és ez a pénz a kórházba folyt be. aerosol . Eszerint már 25 éve folyamatban van egy kísérleti program. és asszisztense Leonard Rubenstein szerint azon katonák körében végeztek kutatásokat. A különböző kutatásokat a közös cél kapcsolta össze: befolyásolni. végső soron az emberi viselkedés módosítása. a mágikus művészeti fogásokat. Minderről persze a közvélemény nem sokat tudott. 3 pedig büntetés végrehajtási intézet volt.alkalmazása. hogy patogén. hogy ilyen irányú tevékenységéhez Cameron hozzájuthasson a CIA útján a közpénzekhez. A hidegháború tette lehetővé. Ewen Cameron már az elején bekapcsolódott ezekbe a programokba. Dr. A 80 intézmény közül 44 egyetem. és az emberi szövetek felhasználására vonatkozóan is. Folytak kutatások a mérgekkel. amelyek az agykontroll kutatásokra vonatkoztak. A CIA különböző csatornákon juttatta el a pénzügyi támogatást a kísérletezést folytató intézményekhez. Ewen Cameron az agymosással foglalkozott. csírákat kísérleteztek ki az úgynevezett "germ warfare".• 4. hogy szuggesztív módszerekkel történő programozással és más agykontroll módszerekkel módosítsák az egyén tudatműködését és magatartását.

hogy nagy múltú és tekintélyes bolsevik vezetők egymás után vallották magukat árulóknak az 1930-as évek végén Moszkvában. ha az adott egyén tudatát magnetofonszalagon rögzített üzenetekkel meghatározott időn át és megfelelő intenzitással ingerlik. amely egy amerikai diplomata részéről elképesztőnek számít. a magyar katolikus egyház vezetője az ellene folyó kirakatperben lelkileg összeomlott. a Cornell Egyetem két kutatója. Ilyen légkörben alakult az amerikai légierőnél Fred Williams irányításával egy munkacsoport. Richard Helms és munkatársai azt gyanították. Ez a tanulmány eredetileg a CIA "Technical Services Division" (technikai szolgáltatások részlege) számára készült jelentés volt 1956-ban. hogy az emberi magatartás befolyásolható. a Maxwell légibázison. hogy a kívánt vallomásokat nem drogokkal és különleges kínzásokkal érték el. Herman Sander és Robert Lifton elmegyógyász. 1949-ben még nagyobb megdöbbenést váltott ki az. de a pilóták . ami George Kennan-nal. akibe az áldozat megkapaszkodhat. Kennan a szovjet fővárosból Berlinbe érkezve egy sor olyan kijelentést tett.látszólag kényszer nélküli . Albert Biderman szociológus. Az ÁVH a magyar főpap ellenállását erőszakkal letörve hatalmas mennyiségű gyógyszert. A légierő pszichológiai hadviselési részlege (Air Force Pshychological Warfare Division) munkatársai közé tartozott James Monroe ezredes. A CIA ekkor már tudomást szerzett azokról a kínaiak és oroszok által alkalmazott módszerekről. valamint a CIA pszichológusa. az Egyesült Államok moszkvai nagykövetével történt. olyan kifejezéseket használt vallomásában.tanulmánya a "psychic driving"-ról 1956-ban jelent meg az "American Journal of Psychiatry"-ban. amelyek teljesen ellenkeztek személyiségével. amellyel az adott személy már nem volt képes megbirkózni. Egy amerikai újságíró. Elsősorban lélektani ismereteken és technikákon nyugvó módszerekkel értek el olyan kimerültséget. Harold Wolff és Lawrence Hinkle. és ez tovább fokozta a lakosság kommunista ellenes érzelmeit. aggodalmat és feszültséget. hogy Mindszenty József bíboros. hogy 80 . Montgomery-ben Alabama tagállamban. Nem maradt hatás nélkül a CIA-ra az. A sztálini koncepciós perek már felkeltették az érdeklődést a szovjet politikai rendőrség kihallgatási módszerei iránt. John Gittinger. A világ közvéleményét ekkor megdöbbentette. Edward Hunter. A kihallgató végül is barátnak és megmentőnek adhatja ki magát. amelyekkel befolyásolni tudják a magatartást. hogy a koreai háborúnak meghatározó szerepe volt az agymosással kapcsolatos amerikai kutató programok beindulásában. A kínaiaknak ezt a sikeres tudatbefolyásoló módszereit az amerikai tömegtájékoztatás szenzációhajhász módon tálalta. és korábbi életével. hogy Oroszországban titokban alkalmazott drogok befolyásolása alá került.rádiónyilatkozatokat is tettek. Wolff és Hinkle hosszabb tanulmányban foglalkozott az agymosás technikáival. Ez a tanulmány feltárta. amelyben bűnösnek vallották magukat a háborúban való részvételükért. 1950-ben ezeket a módszereket agymosásnak (brainwashing-nak) nevezte el "Brainwashing in Red China" (Agymosás vörös Kínában) című könyvében. illetve injekciókat adott be neki. de később az "Archives of Neurology and Psychiatry" című tekintélyes pszichiátriai szaklap lehozta "Communist Interrogation and Indoctrination of "Enemies of the State": Analysis of Methods Used by the Communist State Police" ("Az állam ellenségeinek" kommunista kihallgatása és indokrinálása: a kommunista államrendőrség által alkalmazott módszerek elemzése) címmel. Ennek az a lényege. Már utaltunk rá. Ez az írás felkeltette a CIA érdeklődését. A kínaiaknak sikerült nem csak aláírt vallomásokat kicsikarniuk az amerikai hadifoglyoktól.

külön úgy. "megfelelő alanyokon" elvégezni. hogy szovjet részről újabb pszichológiai technikákat alkalmaznak. A hatalomra került kínai kommunista vezető csoport rendkívül fontosnak tartotta az irányítókhoz való feltétlen igazodást. "fekete pszichiátriára". az alvástól való megfosztás. hogy ha egybekapcsolja a magatartáskutatást a társadalomtudományi megközelítéssel.elkerülje a teljes lelki összeomlást. a bebörtönzésre. Valamennyi információt fel akart használni. Ennek a technikának már a bejáratott változatát alkalmazták az amerikai hadifoglyokkal szemben. elvárjuk az Ügynökségtől. Ezen információk elemzésével és felhasználásával kívánt kifejleszteni olyan új technikákat. a montreali McGill Egyetemen folyt. hogy ha alkalmaznak. Az alkalmazott módszerek közé tartozik a magáncella. A kísérleteket erre önként vállalkozó diákokkal folytatta. E kísérletekre 10 ezer dollárt kapott a kanadai védelmi kutatási testülettől. valamint az ember és környezete kölcsönhatása. John Gittinger. Wolff úgy gondolta. Donald Hebb rendszeresen részt vett az amerikai és brit szakértők tanácskozásain Kanada képviseletében. A kísérleti alanyokkal kapcsolatban ezt kérte a CIA-tól: "Ahol a kutatás magával vonja a kísérleti alanynak történő kár és ártalom okozását. Ekkor merült fel Donald Hebb-ben az a gondolat. Még e társaság létrejötte előtt az Egyesült Államok hírszerző szolgálatai felfigyeltek arra a kutatómunkára. akiket több napon át teljesen elzárt a külvilágtól. agymosásra. Wolff fő érdeklődési köre a stressz volt. Az 1955ben alakult kutatócsoport ökológiával foglalkozó tudományos társasággá alakult. amelyeket a kínaiak átvettek és részben továbbfejlesztettek. megalázásra. javasolta. Az első ilyen program a "Project QK-Hilltop" a Cornell Egyetem Orvosi fakultásán kezdődött 1954-ben Harold Wolff irányításával. kombinálva ügyes kihallgatási technikával. Arra kérte a CIA-t. hogy a szárazföldi Kína lakosságát eredményesen ellenőrzés alá vehessék. kínzásra. Az ottawai parlament tagjai csak olyasmiről hallottak. hogy ha nem alkalmaznak drogokat és úgy is. hogy bocsásson rendelkezésre olyan kísérleti anyagokat és megfelelő helyet. a kényszerítésre. amit ő "human ecology"-nak nevezett. Két-három napra rá a kísérleti alanyok elveszítették személyiségüket és képtelenek voltak gondolkodni. az információk visszatartása. hogy hazudozzanak. a hipnózisra. aki tagja volt a "Society for the Inverstigation of Human Ecology" nevű Társaságnak. és ez által hatékonyabban befolyásolható. amely 1957ben elszakadt a Cornell Egyetemtől. az érzékeléstől való megfosztásra. hogy saját terveket készítsenek az agykontroll tanulmányozására. de ezzel a programmal le kellett állni. Ezeken abból a feltételezésből indultak ki. ami Kanada Quebec tartományában. A kísérleti eredmények szigorú titkot képeztek. hogy azért fizetnek a diákoknak. Hallucinációk lepték meg őket és alkalmassá váltak a magatartásbeli változásra. Wolff és Hinkle tanulmánya arra ösztönözte az amerikai katonai és hírszerző szerveket. hogy bocsássa rendelkezésére a kihallgatási és megfélemlítési módszerekről szóló értesüléseit. James Monroe ezredesnek. Wolff tehát nem akarta a saját betegeit kísérletezésre használni. de hajlandó volt azt más. "The Search for the Manchurian Candidate" (Kutatás a mandzsúriai kandidátusért) című könyve. hozzáadva további tényezőként a csoportnyomást. hogy az érzéki észleléstől való megfosztást használja az emberek ellenállásának a megtörésére. A kanadai Védelmi Kutatási Testület elnöke. A CIA pszichológusa. valamint ezek kombinációjára vonatkozik. amely a fenyegetésre. Az oroszok kezdték el ezeket a módszereket. Ez a módszer fontos volt ahhoz. Tevékenységéről részletesen tájékoztat John Marks. ahol a szükséges kísérleteket el lehet végezni. amelyek alapvetően megváltoztathatják az emberi agy működését. hogy vegye fel a 81 . akkor érthetőbbé válik az emberi magatartás.

Ewen Cameronnal. Ez a "depatterning". A betegeknek rendszeresen le kellett írniuk mindent. Harmadik lépésként az intenzív ismétlés időszakában a kísérleti személyt részlegesen elzárják az érzékszervi hatásoktól. Ezután 6-7 napon át naponta 16 órán keresztül intenzíven ismétel egy előre elkészített szóbeli jelet. amelyek alkalmasak a meglévő magatartási minták gyorsabb. felbomlanak. mint az artane. vagy az elnyomott minták újra érvényhez juthatnak. és Cameront be akarta kapcsolni a CIA programjába. Azt a folyamatot. amely pontosan ellentmond korábbi gondolkodási és cselekvési módjainak.. ami eszükbe jutott a verbális ismétlésekkel kapcsolatosan. Egyidejűleg több hangot is lehetett hallani. Ha a stresszt és a fizikai elgyöngítést. az adott személy oly módon kezdhet el gondolkodni és cselekedni. Cameron ezeket hatékonyabban ítélte. mégpedig úgy. amit hallottak. Végül a tudat irányított vezetésének a periódusát elfojtják. kiszolgáltatott helyzetben hagyták a betegeket. meddig lesz az intézetben.kapcsolatot Dr.. Cameron részletesen leírja azokat az eljárásokat. Cameron kísérleti programjának kidolgozásakor támaszkodott William Sargent "Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain-washing" (Küzdelem az agyért: A tudatváltoztatás és agymosás fiziológiája) című munkájára is. Először is arra törekedett. amely vallásos megtéréshez vezethet Sargent így írja le ebben a könyvében: "A fokozott és elhúzódó változatos stresszhatások. amelyeket nemrég szerzett az egyén. deaktivizálását azért. Tökéletesíteni kívánja a magnetofon rögzítési technikát több hang alkalmazásával. hogy a pszichés vezetés ideje alatt magasabb aktivitási szinten lehessen őket tartani olyan drogokkal. hogy a "beteget" 7-10 napra elaltatják. amely a "The Effects Upon Human Behavior of the Repetition of Verbal Signals" (Szóbeli jelek ismétlésének a hatása az emberi magatartásra) címet viselte. Cameron kísérletezése tehát az agymosás során és az érzékeléstől való megfosztás kapcsán szerzett ismeretekre támaszkodott. kémiai és pszichológiai kezelések eredményeként bizonytalan és zavart állapotban sebezhető. amely a nyomást gyakorló csoportot szimulálta. amelyből elektronikus úton magnetofonszalagról meghatározott időközönként tudatbefolyásoló szöveget hall)." William Sargent az agymosással kapcsolatosan ezt jegyzi meg: 82 . Az ápolószemélyzet rendszeresen felszólította a betegeket. M. Dr. átmenetibb jellegű és a megismerő és felfogó képességet kevésbé károsító letörésére. vagy fizikai elgyöngülés okozása eredményeként egy személy gondolkozási folyamatainak a még tökéletesebb megváltoztatása érhető el. különösen. hogy hasznosítsa a csoport-döntés és szuggeszció erejét. vagy mindkettő még magasabb szintre emeljük. Ebben a pályázatban. Tervbe vette a betegek tudatműködésének a elgyöngítését. bulbocapnine. amelynek eredményeként Cameron pályázatot nyújtott be a Társasághoz. mint az elektrosokkot és az altatást. Gittingerre nagy hatást tett a "psyhiatric driving" (pszichés futtatás. a tudat irányított vezetése. hogy ismételjék el. Baldwin a CIA egyik kutatója még ebben az évben felkereste Cameront Monteálban. Cameron szerint a megpályázott kísérlet eredményeként olyan kémiai anyagokat próbálnak ki. Cameron rendszerében a betegeket hosszú időn át tartó elszigeteléssel teljesen megfosztották az érzéki észlelés lehetőségeitől. curare. Ekkor új mintákkal lehet pótolni őket. hogy közölje a beteggel. LSD-25 és ehhez hasonlók. A fizikai. hogy a gondolkodás és a magatartás mintái. A kórházi személyzetnek nem volt megengedve. akiknek újból és újból meg kellett hallgatniuk az ismételt üzeneteket. vagyis amikor a kísérleti alany fejére egy bukósisakhoz hasonlót helyeznek. hogy különösen intenzív elektrosokkal lerombolja a beteg meglévő viselkedési mintáit. amelyeket az Allan Memorial Institute-ban kifejlesztett. megtörténhet. anectine.

A magatartás-kutató tudósok vezetésével jön létre a káoszból a rend. Dr. utal a hidegháborúra és a kommunizmussal szembeni aggodalmaira." Dr. Cameron azonban egyebet is mondott. a "Wechsler Memory Scale" (Wechsler emlékezeti skála) alapján. amely 79 betegen végrehajtott kísérlet eredményeit dolgozza fel. Cameron minden etikai és morális megfontolástól megszabadulva intézhetett támadást kísérleti alannyá vált betegei személyisége ellen. ami ma egészen más értelmet hordoz. és eltávolíthatók a nemrég beültetett magatartási minták. Cameronra nagy hatással voltak a nürnbergi perben történtek. többek között e tanulmány hatására ajánlotta Richard Helms-nek a CIA egykori igazgatójának. amely mentes mind a jobb. miként lehet megelőzni. Ehhez tartozott az is. fokozatosan a tudattartalom teljes törlésébe és újraprogramozásába torkollott. Az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején szinte megszállottan kereste azokat az eljárásokat és eszközöket. amely 6 hónaptól 10 évig terjedt. Sidney Gottlieb. Arról szólt. hogy minél rövidebb volt két elektrosokk kezelés között az időtartam. hogy az amerikai sajtóban gyakran úgy írják le a "new world order"-t. annál nagyobb volt a fellépő memóriasérülés egy standardizált teszt. hogy kiderítsék. Lényegében nagy arányban előforduló. Nem véletlen. hogy a szülők negatív magatartásbeli és jellembeli tulajdonságai átkerüljenek utódaiba. Az a kísérletezés."Ha az emocionális stressz növelésével és elhúzódásával el lehet érni egy teljes és hirtelen összeomlást. hogy az emberiség legjobb reménye az új világrend. aki ugyancsak vezető szerepet játszott az MK-ULTRA kísérletekben. állandó jellegű agykárosodás állott elő. Ewen Cameron elmélete a "differential amnesia"-ról (elkülönített. Cameron 1953-ban. Fizikai komplikációk léptek fel. és amelyek a kezeléssel voltak kapcsolatba hozhatóak. amelyek az egész enyhe tünetektől az igen súlyosakig terjedtek. amelyekkel az úgynevezett társadalmi devianciákat ellenőrzés alatt lehet tartani. A betegek 24 %-ának az állapota a "depatterning"-ot követően súlyosbodott még kórházi tartózkodásuk ideje alatt. vagy "new world disorder" (új világ-zűrzavar). esetleg könnyebben lehetővé téve másokkal való helyettesítésüket. A CIA MK-ULTRA programja keretében nyújtott ehhez támogatást. elhatárolt emlékezetvesztésről) meglepően hasonlít az agymosáshoz. A CIA anyagi támogatásával legalább 100 betegen próbálták ki a Cameron által kidolgozott eljárásokat. Ma már egyre több embernek van fogalma arról. mind a baloldali totalitarizmustól. azaz az adott egyénbe beépült viselkedési minták lebontásának a harmadik fokozatát. amely megszabadul a hisztériától. hogy "new world odour" (új világbűz). hogy semmisíttesse meg az MK-ULTRA-val és az agykontroll kutatásokkal kapcsolatos dokumentumokat. mint elhangzásának idején. akkor az agy kéregállománya időlegesen tisztára törölhető. hogy mit is kell "új világrend" alatt érteni. Gottlieb így indokolta meg Richard Helms-nek tett javaslatát: 83 . A tesztelt 27 beteg 63 %-a már csak mások segítségével tudott visszaemlékezni elmúlt eseményekre. az Amerikai Pszichiátriai Társaság elnökeként. Az 1956-tól 1963-ig folytatott kísérletek során ez a 79 személy elérte a "depatterning". amelybe 1950-es évek elején belekezdett. 1967-ben az Allan Memorial Institute megjelentette Alex Schwartzman és Paul Termansen tanulmányát. Tartós emlékezetkiesés jelentkezett az elektrosokkolt betegek 60 %-ának az esetében. Kezelésnek álcázva ártatlan betegek váltak a fiziológiai agymosást célzó kutatás áldozataivá. A kutatók megállapították. egy olyan világrend. Ewen Cameron magáévá tette a CIA aggodalmait és teljes energiájával bekapcsolódott az 1957-től 1960-ig tartó agymosási kísérletekbe. és a tudományos hazugságoktól.

Az 1950-es évek elején a CIA meg akarta előzni. hogy lehet-e hatékonyan alkalmazni a kémkedésben és elgyöngítve vele azoknak az agyműködését. a kiváltott reakciókat. a hadsereg biológiai hadviselésének egyik kutatója. április 10-én. hogy kizárólagos ellenőrzése alatt tartsa. Richard Helms-nek a segítségével. de Gottlieb-ot kollégái a példásan "kötelességtudó katonának" tartották. a CIA igazgatójának. senki sem hitt volna nekik. hogy kisebb adagolásban lenyűgöző érzékhatásokat vált ki a kaleidoszkóp jellegű látástól az átmeneti elmezavarig. dr. Így lettek kísérleti alanyok a San Francisco-ban működő és a CIA által szponzorált nyilvánosház hölgyei és vendégeik. hogy ezekre a kérdésekre megkeresse a választ. amelyet 1943-ban dr. A CIA gondosan titkolta. hogy a projekt. Így például LSD-t tettek a kávéba és úgy kínálták meg vele kollégáikat. Az 1960-as évek elején Gottlieb doktort előléptették a technikai szolgáltatásokkal foglalkozó részleg második emberévé. amint arról Elaine Woo. Gottlieb később kiterjesztette a kísérletezést és LSD-t adott kábítószerfüggőknek. depressziós lett." Dr. mi van benne. prostituáltaknak. azaz az MK-ULTRA program nem nyújtott semmi igazán használható pozitív eredményt a hírszerző ügynökség számára. A tudatátalakító drogok között az LSD-nek kiemelt szerepe volt. Ez a bordélyház később az LSD fogyasztás egyik központjává vált. és ha mégis előfordult volna. Sidney Gottlieb-nek. valamint elmegyógyintézetek betegeinek. Ezután elkezdték figyelni egymás magatartását."Világos volt számomra és ezt eskü alatt tett nyilatkozatban is kifejtettem. Az MK-ULTRA programban az 1950-es és 1960-as években Gottlieb kapta azt a feladatot. de Sidney Gottlieb mindössze enyhe fenyítésben részesült. Ezektől a kísérleti alanyoktól nem volt várható erőteljes tiltakozás.. hogy az LSD szovjet kézbe kerüljön és ezért mindent megtett. Azt akarta kideríteni. amit "LSD-tripping"-nek (LSD-vel végzett utazásnak) becéztek. Gottlieb a CIA-nál eltöltött 22 év során évekig dolgozott a lizergén sav dietilamid. A CIA titokban több százezer dollárt juttatott el tekintélyes intézmények tudósaihoz Amerika-szerte azért. számos 84 . szabadságvesztés büntetésüket töltő raboknak. Ebben az időben az LSD már nem volt titkos kábítószer. Sidney Gottlieb vezette a CIA technikai szolgáltatásainak a részlegét és olyan eszközöket állított elő. Gottlieb egy alkalommal. Gottlieb és az MK-ULTRA-ban részt vevő munkatársai szintén végeztek önmagukon az LSDvel kísérleteket. 1967-ben pedig ő vette át a vezetést régi támogatójának. vagy panasz. emeletéről. hogy próbálják ki magukon az LSD-t és a megtapasztalt hatásokról. Az LSD-ről ma már közismert. hogy ő adatott be neki LSD-t. hogy nem figyelmeztették őket. egyik sem emiatt vesztette életét. Egy személy. Albert Hofman. akik nem hajlandók együttműködni. Csak két évtized múlva kerültek elő a bizonyítékok. Patrice Lumumba egykori kongói miniszterelnöknek pedig személyesen továbbított halálos baktériumot. egy svájci vegyész fedezett fel. Egy ilyen kísérleti nyúlként használt személynek 77 napon át tartó "utazásra" adtak be folyamatosan LSD-t. a mérgezett nyilak és zsebkendők. azaz az LSD hatásmechanizmusának a feltárásán és ellenőrzésén. Nos. Sidney Gottlieb A New York Bronx városnegyedéből származó biokémikus. mint az eltűnő tinták. kísérletezésük eredményeiről készítsenek jelentést dr. Miközben a CIA még kutatta e vegyszer hatásait és felhasználási lehetőségeit. és állítólag kiugrott New York-i szállodájának 10. a Los Angeles Times munkatársa beszámol 1999. elsősorban az agykontroll kísérletekben. Többen maradandó pszichés sérüléseket szenvedtek a kísérlet nyomán.. postán egy életveszélyesen fertőzött zsebkendőt küldött egy iraki ezredesnek.

és csak öt közül egy személy megfelelő alany arra. Ezek mögött agykontroll húzódik meg. Sidney Gottlieb 1972-ben leállította a hallucionogén kábítószerekkel való kísérleteket. illetve csak annyit ismernek el. normális körülmények között nem. De foglalkozott Virginiában lévő farmján kecsketenyésztéssel. amit más. John Gittinger a CIA pszichológusa úgy látja. amennyit a napvilágra került tények kényszerítő hatására el kell ismerniük. és még népi táncot is tanult. Az LSD kísérletek olyan korszakban történtek. George Estabrooks volt. hogy a gyakorlatban felhasználják. E nézet leghangosabb képviselője a Colgate University Pszichológiai Tanszékének a vezetője. hogy önkéntesként leprásokat gyógyítson egy kórházban. A CIA munkatársai ebben az időben abból indultak ki. Gottlieb félrevezette az amerikai polgárokat és ezt az akaratlan kísérleti alanyok ma is a szemére vetik. hogy a kísérleti alanyoknak erről nem volt tudomásuk. hogy csak ezek a kísérleti alanyok vehetők rá. John Marks a már említett könyvében így ír dr. Az állampolgárok fegyverviselési joga ugyanis megnehezíti a hatalmat gyakorló nemzetközi pénzügyi közösség ellenőrzését az Egyesült Államok felett. noha Gottlieb 1999-ben 80 éves korában meghalt. Ugyanebben az évben Sidney Gottlieb nyugdíjba vonult és Indiába ment feleségével. Úgy gondolta. világháború után felakasztották. Ennek ellenére volt egynéhány komoly kísérletező ezen a területen. nem beszélve a titkos műveletekről. diplomát szerzett beszédterápiából. Dr. Ez a szokatlan nyugdíjas tevékenység azonban nem halványítja el azt a tényt. átlépte azt az etikai határvonalat. Miután gyermekkora óta dadogott. illetve alvajáróvá tegyék. hogy Gottlieb tevékenységét széles körben félreértelmezték. hogy a hipnózis nem alkalmazható bárkin. Amerikában pedig nagy hatalma volt Joseph McCarthy szenátornak. hogy mély önkívületi állapotba hozzák. amikor még Sztálin állt a Szovjetunió élén. hogy Sidney Gottlieb 149 agykontroll kísérletet irányított. a "The Search for the Manchurian Candidate" című könyv szerzője szerint Gottlieb noha hazafi volt. Az agykontroll kísérletek létezését és a kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazását azonban hivatalos részről a mai napig kétségbe vonják. Ezt zárójelentésében azzal indokolta meg. elsősorban a fiatalok nagy része kábítószerfüggővé vált. hogy mondjanak le az alkotmányukban biztosított fegyverviselési jogukról. John Marks. amelyből 25-öt úgy hajtottak végre. Estabrooks elismerte. hogy az elmúlt évek során gyakorivá vált ámokfutás jellegű lövöldözések nem csak úgy maguktól fordulnak elő. George "Esty" Estabrooks-ról: "Ebben az időben a hipnózist másodlagos fontosságú tevékenységnek tekintették és csak korlátozottan ismerték el érvényességét.amerikai már megismerkedett vele és széles körben fogyasztotta kábítószerként. hogy tanácsokkal lássa el a hadsereget a hipnózis alkalmazásáról. Az 1930-as évek elejétől Estabrooks rendszeresen eltávozott álmos vidéki campusából azért. aki hitt a hipnózis katonai lehetőségében. George Estabrooks Az Egyesült Államokban egyre többen gondolják úgy. hogy háborús helyzet van és ilyen helyzetben az emberek megtesznek olyat is. illetve hasznosságát bármely cél szempontjából. Az amerikai társadalom. és az erőszakosságok célja meggyőzni az amerikaiakat. részben a CIA-nak a nemzetbiztonságra hivatkozva végzett tevékenysége következtében. hogy túlságosan kiszámíthatatlan a hatásuk a különböző egyénekre ahhoz. amiért a német orvosokat a II. hogy olyan akaratukkal ellenkező 85 .

félretolja. Sidney Gottlieb. Így például egy amerikai tengeralattjáró kapitánya megtorpedózza az egyik amerikai hadihajót.'" Japán Pearl Harbor elleni támadása után Estabrooks felajánlotta szolgálatait az OSS-nek (Office of Strategic Services . amely előfordulna kísérlet közben haszonnak.Stratégiai Szolgálatok Hivatala). vajon egy személy elkövetne-e egy bűncselekményt. 1942-ben Estabrooks-ot kinevezték a hadügyminiszter szakértőjévé. Amikor a II. Végül igyekeztek minimalizálni. hogy azokat teljes folyamatukban végigvigyék. Így szerzett tapasztalatai korlátozottak voltak. de ajánlásait hivatalos részről nem fogadták el. hogy árulják el klubjaik titkait és szerelmi ügyeik részleteit. De aggodalmait Johnny Evans. a CIA. amely az ellenség kezére játszik. Estabrooks volt az. A hipnózis terén és más tudatbefolyásoló területeken a tudósok megszerezték a CIA hozzájárulását olyan fajta kísérletekhez. amit egy amerikai titkosügynök.Halál az agyban) olyan látszólag hazaáruló cselekményekről ír. minthogy könyvekben fejtse ki a hipnózis háborús célra való felhasználására vonatkozó elgondolásait. Óvta Amerikát azoktól a veszélyektől. amely a "Science Digest" áprilisi számában jelent meg: 86 . amelyeket szövetségesek követnek el.írta. amit tettek és teljesen eltitkolták a közvélemény elől. Egy veszélyes nyomozás. Richard Helms. aki egyszerre a főnöke és a szeretője. A kormányban senki nem volt hajlandó arra. vagyis olyasmiket tegyenek. hipnózis alatt. és azzal érvel.dolgokat tegyenek. Ez a titkosügynök munkatársaival ellenintézkedéseket dolgoz ki. például gyilkosságot. hogy az emberek tudatműködésének a befolyásolása elitélendő módja a küzdelemnek. ha rávenné a személyt. amelyeket a hipnotikus agykontroll rejt magában. azaz hasonló módon létre is lehet hozni. aki legelőször felismerte és ki is mondta. 'Ez csekély része annak az emberéletekben bekövetkező hatalmas veszteségnek. akkor ebből a fordítottja is következik. Nem volt hajlandó megoldani kísérlet útján saját maga ezt a kérdést. George White és több más szakértő elkötelezte magát az emberi agy befolyásolását célzó kísérleteknek. mint titkok feltárása. Estabrooks 1971-ben a következőt írta a "Hypnotism Comes of Age" (Érett korba lép a hipnotizálás) című tanulmányában. hogy az egyedüli biztos mód annak kiderítésére. és arra kényszerítette saját diákjait. és arra kondicionálták őket. Estabrooks felismerte. amely egy háború szerves része. John Gittinger. amilyeneket saját maguk nem mertek volna folytatni. Elindul a németek után és beavatkozik az agyműködésükbe azért. világháború után létrejött a központi hírszerző szolgálat. hogy a tőlük érkező parancsoknak engedelmeskedjenek. más esetekben maga végezte el ezeket a kísérleteket. Megbolygatták sok kísérleti alany agyműködését és elkerülhetetlenül sérüléseket is okoztak nekik. hogy a németek hipnotizálták a szövetséges személyzetet. vagy bűncselekmények elkövetése. Figyelte. és ezután ellentámadásba mennek át. amikor lakóközösségek köztiszteletben álló tagjai a színpadi hipnotizőrök kezei közt bolondot csinálnak magukból. hogy a kormányzat áldása felmentené a hipnotizőrt a személyi felelősségre vonás alól. és nyereségnek lenne elkönyvelve' . 'Bármely baleset. 1945-ben egy regényben (Death in the Mind . Johnny Evans hajt végre. Egyes esetekben a CIA a hozzájárulását adta. noha érezte. A hősnőnek ellenvetései vannak. vagy a szép hősnő olyan érthetetlenül kezd viselkedni. kideríti. amelyeket feltehetően nem akartak megtenni. hogy öljön meg valakit. Ezért Estabrooks számára nem maradt más lehetőség. hogy ha a tudathasadásos személyiségzavar gyógyítható hipnotizálással. és a haditengerészet kutatólaboratóriumával tartott szoros kapcsolatot. hogy árulóvá tegye őket és ez után már az amerikaiaknak dolgozzanak.

A haditengerészeti hírszerzés szeme láttára megosztottam személyiségét Jones A-ra és Jones B-re."A katonai hírszerzés potenciálja félelmetes. vagy önhipnózisban kiképzett ilyen kísérleti alany sikeresen átmegy minden szokásos teszten. Cox jól működött és az ellenséges ügynökök beleestek a csapdába. A előállott kavarodásban megszerezte az egyik férfi fegyverét és likvidálta vele a másik kettőt és megúszta az egészet egy törött lábbal. hogy ellenséges ügynökök is vannak. Hipnózis alatt Jones gondosan elő lett készítve szuggeszcióval. világháború alatt alkalmanként olyan méreteket öltött. a korábbi jelenlévő. Cox figyelt a menekülés lehetőségére. elkapta a kormányt és nekihajtott az oldalának. Szándékosan megszégyenítő módon került elbocsátásra a haditengerészettől. hogy békeidőben jelentékenyen megnőtt azon emberek száma. lojális volt Amerikához és arra volt programozva. Felhasználva az önhipnózist kontrollálni tudja szívdobogása ritmusát. és megpróbálják hipnotizálni azért. Mindössze annyit kellett tennem. érzéketlenné tudja tenni magát (anesthetize himself) elektrosokkal és más kínzással szemben. Azt remélték. A II. vagyis egy üzenetátadó helynél. Estabrooks megemlíti. amely arra utalt. gyanították ezt és ugyanezt a trükköt alkalmazták később velünk szemben. aki ilyen információkat gyűjtött és adott át. Munkássága azonban ahhoz is hozzájárult. A másik alak Jones B volt. Jones A. ivott. Az alkalmazásra került legbonyolultabb manőverek közé tartozott tökéletesen normális. amelynek az a célja. kapcsolatba lépjek Jones B-vel a lojális amerikaival és máris volt egy titkos vonalam egyesen a kommunista táborhoz. Túlságosan sokat beszélt. Szépen működött hónapokon át ez a kísérleti alany. hogy hipnotizálják. ahol bizonyos volt. hogy ő egy hipnotizált személy-e. baráti kapcsolatokat létesített a helyi lányokkal és gyermekes érdeklődést színlelt a hipnózis iránt. és amikor az autó egy hegyszoros mentén haladt. hogy információkat szerezzenek tőle. és hitt is bennük. Miközben nem volt lehetősége az ellenségnek arra. Miközben azt színlelte. akit Jones-nak nevezek. Jones B volt a mélyebb személyiség. valójában ő volt az. miután gondosan előkészítették "ébredő hipnózisban". teljesen mássá alakult át. hogy az ellenségnek sikerült őt hipnotizálnia. hogy hajtsa végre egy potenciálisan hipnotikus alany feladatát. akit ő Cox-nak nevez. amely a titkos kísérlet része volt és egy tagkönyvvel rendelkező párttaggá vált. hogy tudatos állapotban ne mondjon semmit. amit elvégzett és igyekezett az agykontroll háborúban hasznosítható előnyeit ecsetelni. egykoron egy normálisan tevékenykedő tengerész. Cox-ot végül is elkapták egy "drop"-nál. hogy hozzájutása van a legtitkosabb információkhoz. hogy kiderítsék. hogy hipnotizáljam az egész embert. teljesen éber ügynök kiküldése az ellenséges táborba. Egy határos ország nemzetközi kávéházában kellett tartózkodnia. Négyen voltak vele szemben. Az autoszuggeszcióban. Két őr meghalt az ütközésben." "A szárnyait bontogató hipnózis" felhasználása a kémelhárításban a II. állami jóváhagyással 87 . akiket állami eszközökkel. Lelkesen üdvözölték a kommunista csoportok. hogy baklövés révén olyan helyzetbe kerül. de a technika visszalőtt. világháború alatt ezt a technikát alkalmaztam egy sebezhető tengerész hadnagyon. Kommunista nézeteket kezdett hangoztatni. tudott mindenről. az így gondosan előkészített ellenkémnek olyan címet adtak. amit Jones A gondolt. Estabrooks természetesen büszke arra. amelyben az ellenséges ügynökök elrabolják. az öntudattal bíró tengerészben. hogy leleplezze Jones kettős személyiségét. hogy egy tiszt esetében. a második személyiség. Cox azonban az ő szeánszaik alatt soha nem engedte meg. hogy Estabrooks hitelességét is próbára tette. Az ellenséges ügynökök fegyverrel betuszkolták az autójukba.

A CIA-nak és fedő szervezeteinek azonban nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz. Nem népszerűsítette magát. amely az U2-es kémrepülőgépek programját is ellenőrizte. mégis mindez a nemzetbiztonság érdekében történik. amely olyan elmegyógyászoknak a zárt csoportja. mivel az agykontroll és a kultikus cselekmények kibogozhatatlanul összefonódnak. Ez volt az az időszak. Dr. (Ide tartoztak fuldoklást. Martin T. agykontroll kísérletet. mint dr. amelyeket olyan jól fizetett szakértők adtak. Ennek a keretében meg kellett vizsgálni 16 újonnan kikísérletezett biokémiai hadviselési hatóanyagnak az emberre gyakorolt hatását. hogy 1972-ben a börtön orvosi laboratóriuma a földig égett. Dr. Az ORD okkult és parapszichológiai kutatásainak irányítója. A CIA agykontroll programjában résztvevő pszichiáterek körében Orne a legtekintélyesebbek közé tartozik. ORD) belefogott a parapszichológiai és az okkult jellegű kutatásokba. Marksnak egy alkalommal eldicsekedett azzal. Orne pénzügyi támogatást kapott a haditengerészet és a légierő tudományos kutatási intézetétől. A tömegtájékoztatás természetesen felkapta "a hamis vádaskodások"-ról szóló szakvéleményeket.akaratuk ellenére . hányást okozó anyagok.. a CIA egy fedő intézménye. köztük az agymosás és távolból irányítható agykontroll kísérleteket Montreálban az Allen Memorial Intézetben. Tagadta ezt a kapcsolatát. finanszírozta. Dr. a "Human Ecology Fund" (Humán Ökológia Alap) finanszírozta a Cornell Egyetemen. Orne A CIA agykontroll közösségének a tudós tagjai kettős életet élnek. és akikkel ma is folynak a kísérletek. ahogy állítják. amelyek nem úgy történtek. A kultikus visszaéléseket hisztériának és téves emlékezetnek minősítik az FMSF munkatársai. Jelenleg nincs háború. Martin T. Orne. Ezt a "Polaroid Corporation" támogatta. FMSF (A téves-emlékezés tünetegyüttese alapítvány) tanácsadó testületének a tagja. 88 . a Pennsylvaniai Egyetem kísérleti pszichiátriai laboratóriumában irányítja a kutatásokat. Steve Aldrich is jól jövedelmező kutatási feladatokhoz juttatta a Pennsylvania Egyetemet. mérgek. mérges gázok és bénulást okozó vegyianyagok. hogy a kultikus jellegű bántalmazások bizonyos százalékában valóban a gyermekek esetleg pontatlanul emlékeznek.) A tesztelést hirtelen megszakította az a körülmény. Orne a CIA és a haditengerészet magasrangú tudományos munkatársa. akkor talán még tudományos rangjuktól is megfosztanák őket. A CIA mellett dr. mint a CIA elmegyógyásza. az Egyesült Államokban és külföldön folytatott. hogy ködösítsen. Martin T. Orne-nak a hipnotikus szuggeszcióra és az emlékezet leválasztására vonatkozó kísérleteit a Bostoni Tudományos Technikai Intézet (Boston's Scientific Engineering Institute SEI). Martin T. Ez az Alap támogatott kezdetben számos. amikor a CIA Kutatási és Fejlesztési Hivatala (Office of Research and Development. Később azonban miután emlékeztették erre a kapcsolatra. Orne benyomulását a hipnotikus programozás területére az 1960-as években a CIA egyik fedő vállalkozása.tartanak agykontroll alatt. de ha a közvélemény rejtett életük részleteit is ismerné. beismerte. Dr. Orne egyben a "False Memory Syndrome Foundation". hogy tudta honnan származott valójában a pénzügyi támogatás. amelyre a CIA magatartásmódosító programja keretében kerül sor. hogy őt rutinjellegűen tájékoztatják minden jelentős kísérletről. hogy olyan bántalmazásokra is emlékezhetnek. Elképzelhető természetesen. akik közül sokan CIA agykontroll kísérletekben vettek részt. Az alapítvány feladata a kultikus jellegű agykontroll és a gyermekbántalmazás létezésének a tagadása. Sokan közülük köztiszteletnek örvendnek. Orne a SEI-nek a pénzügyi támogatásával alakította ki saját kutatási programját a Pennsylvania Egyetemen az 1960-as években. és még az is előfordulhat.

Dr. Martin Orne volt az egyik szakértő, akit a hatóságok felkértek, hogy mondjon elmeorvosi szakvéleményt Patricia Hearst-ről. A "Symbionese Liberation Army" (SLA) a CIA kreatúrája volt egy agykontroll kísérlet keretében. Mae Brussel kutató feltárta, hogy az SLA olyan vad gerillabanda volt, amely nagyrészt CIA-ügynökökből és rendőrbesúgókból állt. Ez a csoport egy pszichológiai kísérleti projekt részét képezte, amely kapcsolatban állt a Stanford Research Institute-tal. Kellően bizonyítható, hogy a CIA eszelte ki és irányította az SLA-t. A banda vezetését a pennsylvaniai Colston Westbrook képezte ki. Westbrook a CIA hírhedt Phoenix-programjának a veteránja volt, terroristákat és halálkommandósokat képzett ki DélVietnamban. 1969-ben ő lett a CIA tulajdonában lévő dél-kaliforniai cégnél, a Pacific Architects and Engineers-nél az egyik vezető. Három beosztottja pedig a University of Indiana külügyekre specializálódott tagozatának a növendéke volt. Ez a College of Foreign Affairs valójában egy CIA fedőszervezet volt. A SLA-nak még a szimbóluma is - a hétfejű kobra - a CIA elődjétől, az OSS-től származott. Amikor elcsitult a szenzációhajhász propaganda kampány az SLA körül Los Angelesben, akkor Dr. Martin Orne-t kérték fel - mint ahogy erre már utaltunk - hogy vizsgálja meg Patricia Hearst-öt és adjon róla szakvéleményt. A hivatalos álláspont az volt, hogy Patricia Hearst önként vett részt az SLA akcióiban. Orne természetesen ezt a hivatalos álláspontot támasztotta alá. Orne szakvéleményéhez csatlakozott Robert Jay Lifton és Louis Jolyon West is. Dr. Lifton a Human Ecology Fund-nak (Emberi-környzet Kutatási-alap) volt az egyik létrehozója. A CIA részéről pedig az 1960-as években dr. West finanszírozta dr. Orne kutató munkáját. Az is ismert tény, hogy dr. West volt az, aki egy sor agykontroll specialistát gyűjtött maga köré a Los Angeles-i egyetemen, az UCLA-n. Orne, Lifton és West egybehangzóan állította, hogy Patty Hearst-öt "meggyőzéssel kényszerítették", hogy csatlakozzon az SLA-hoz. Rendkívül kimerítő életmódot kényszerítettek rá. Teljesen elszigetelték és megfosztották az érzéki észlelés lehetőségétől, rendszeresen megalázták, megerőszakolták, zaklatták és politikailag indokrinálták a harmadik világi marxizmus egy szürrealisztikus változatával. Patricia Hearst csak akkor kerülhetett bárkivel kapcsolatba, ha a legnagyobb engedékenység és engedelmesség jeleit tanúsította. Orne-nak és kollégáinak a szakvéleménye tehát olyan pszichológizálás irányába vitte az elemzést, amely a zsűri számára megkönnyítette, hogy eltekintsen a CIA aktív szerepéről az egész ügyben. Részt vett Patricia Hearst tárgyalásán szakértőként dr. Margaret Singer is, aki később tagja lesz annak a False Memory Syndrome Foundation-nak, FMSF-nek (Téves-memória Tünetegyüttes Alapítványnak) az irányító testületében, amely szintén CIA által létrehozott és finanszírozott intézménynek bizonyult. Az FMSF irányítói olyan viselkedés és tudatmódosítás-kutatásban járatos CIA orvosok, akiknek a rituális jellegű bántalmazás területén nem volt tudományos hátterük és gyakorlatuk. Dr. Margaret Singer azzal szerzett nevet magának, hogy 1952 és 1958 között a koreai háborúból visszatért hadifoglyok magatartását tanulmányozta a hadsereg Maryland állambeli Walter Reed Intézetében. Singer aztán megint felbukkant 1982-ben a "Raven" című könyv borítólapján. A "Raven" név Jim Jones CIA által adott kódneve volt. A könyv részletesen feltárta a People's Temple (Nép Egyháza) szekta hátterét, gondosan mellőzve a CIA szerepét az ügyben. A könyv egyik társszerzője John Jacobs a CIA agykontroll tevékenységét illetően Amerika egyik vezető szakértőjének számított. Hosszú időn át tanulmányozta a tudatbefolyásolást, és cikksorozatot is írt róla a Washington Post-ban. A másik társszerző Tim Reiterman a San Franciscó-i Examiner című lapot tudósította a Patricia Hearst ügyről. Mind Jacobsnak, mind Reitermannak sikerült úgy beállítania magát, hogy nincs kapcsolata a hírszerzőszolgálat hálózatával. Dr. Singer pedig vállalta, hogy szakértőként a "Raven"-t, mint a Jim Jones pszichodráma hiteles történetét, ajánlja. Azáltal, hogy Jim Jones lett kikiáltva az ügy

89

meghatározó tényezőjévé, így az igazi manipulátorok, akik Jim Jonest is irányították, a háttérben maradhattak. Ordo Templi Orientis és az agykontroll A hírszerző és katonai szervezetek a háttérből számos kultikus-jellegű agykontroll kísérletet is támogattak. Közéjük tartozott az Ordo Templi Orientis nevű szabadkőműves jellegű titkos társaságnak az egyik Páholya, a "Riverside Lodge". (Az Order of the Golden Dawn egy angol rózsakeresztes szabadkőműves rend volt, amely 1887-ben Londonban alakult meg. Ennek a Golden Dawn-nak az egyik elágazása volt az az Ordo Templi Orientis, vagy O.T.O., amely a szertartásain rendszeresen tartott véráldozatokat is. A kereszténység előtti kelta vallási hagyományban ez a véráldozat általános gyakorlat volt. Így például Galliában a gallok papi osztálya és tagjai, a druidák kemény kézzel irányították a nevelést és a vallási gyakorlatot. A színes rituálékat sokkal inkább megszentelt ligetekben, a szabadtéren tartották, mint zárt templomokban. Azért, hogy kiengeszteljék az isteneket, rendszeresen emberáldozatokat ajánlottak fel számukra, mégpedig úgy, hogy az egyébként is halálra ítélt bűnözőket a szertartásokon kultikus formában megölték. Ezek a pogánynak tekinthető hagyományok is újraéledtek az O.T. O. által gyakorolt rituálékban.) A "Riverside Lodge" úgy is ismert volt, mint "The Solar Lodge of the O.T.O.", amely a rend istenként tisztelt meghatározó személyiségének, Aleister Crowley-nak a tanításait követte. Crowley extravagáns nézeteit és rituáléit az "asztrál" nap-éj egyenlőségből vezette le. Crowley azonban nem csak az O.T.O. főpapja, hanem a brit hírszerző szolgálat befolyásos tagja is volt, és ő hagyta jóvá a kaliforniai Pasadenában működő O.T.O. Páholynak az alapszabályát is. Ennek a Páholynak az élén egy rakéta szakértő, Jack Parsons állt, aki megalapította a California Institute of Technology-t, vagyis a kaliforniai Műszaki Egyetemet. Parsons 1949-ben esküt tett az Antikrisztusra, és a későbbi CIA igazgató, John J. McCloy, szakértőjeként tevékenykedett. Egy laboratóriumi robbanás következtében vesztette el életét, és nevét egy kráter őrzi a Holdon. A San Bernardino-ban működő O.T.O. Solar Lodge meglehetősen lehangoló kultuszt követett elnökének, Georgina "Jean" Brayton-nak, a légierő tisztje egyik leányának a vezetésével. Ez a kultusz a gyilkosságokat elkövető Charles Manson-hoz és társaihoz hasonlóan elkerülhetetlennek tartotta a fajok háborúját és világpusztulással járó nagy kataklizma bekövetkeztét. Nos, ez az O.T.O. által irányított Los Angeles-i ezoterikus alvilág gyakran merült el a szado-mazochizmus kultuszában, kiegészítve kábítószer fogyasztással, gyermekbántalmazással, sőt gyilkosságok elkövetésével. A Solar Lodge egy korábbi tagja, Candace Reos, a River Side-i rendőrségnek 1969-ben elmondotta, hogy Brayton teljes mértékben az ellenőrzése alatt tartotta a Páholy tagjainak a gondolkodását. Így például egy szegény hivőnek mindig el kellett vágni a csuklóján az ütőerét, amikor ő szexuálisan izgalmi állapotba került. Ugyancsak Reos mondta el a rendőrségnek, hogy amikor teherbe esett, Brayton dühbe gurult és közölte vele: úgy fogja programozni a tudatát, hogy utálja a gyermekét. A Páholy 43 felnőtt tagját elválasztották gyermekeiktől, akiket rendkívül kemény és fájdalmas "tréning"-nek vetettek alá. A gyermekeket megverték, sötét szobákba zárták. A River Side megyei sheriff jelentésében az is olvasható, hogy egy 6 éves gyermeket, aki felgyújtotta a csoport iskolaépületét, szállítóketrecbe zárták és egy sivatagos részen hagyták megláncolva két hónapon át, ahol az átlaghőmérséklet 40 és 50 C fok között volt. A gyermeket ugyan még élve találták meg, de valójában egy legyektől hemzsegő élőhalott volt.

90

Michael Aquino alezredes és a Presidio-ügy 1984-ben és 1985-ben jelentések láttak napvilágot arról, hogy Jubilation Daycare-nél, amelyet Fort Bragg-ben, Észak-Kaliforniában Barbara Orr működtetett, gyermekek rituális jellegű szexuális-bántalmazására került sor. Ezeknek a híreknek a nyomán megindult a nyomozati eljárás Mendocino megyében. A sheriff mintegy 400 oldalnyi dokumentumot gyűjtött össze a feljelentéshez, de a kerületi ügyész megtagadta az ügy további nyomozását. Végül is nem emeltek vádat Barbara Orr ellen. De egyre több olyan tényre derült fény, amely szerint a gyermekotthonban durván bánnak a gyerekekkel, és egyeseket szokatlanul megbüntetnek. A panaszok egy részét ejtették, de a többség megerősítést nyert és ezért Barbara Orr 1984-ben működési engedélye visszaadására kényszerült. A gyermekgondozó központból sok gyerek Pamela Hudson klinikai szociális gondozó kezelésébe került, aki később leírta e traumatizált gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatait. Ekkor került kapcsolatba a rituális jellegű bántalmazással. Ezzel kapcsolatos tapasztalatait megírta a Valerie Sinason által szerkesztett "Treating Survivors of Satanist Abuse" (A sátánista bántalmazás túlélőinek a kezelése) című könyvben 1994-ben. Az úgynevezett Presidio-ügyről beszámolt a "Journal of Orthopsychiatry" (Orthopsychiatry: a szellemi, érzelmi fejlődés tanával foglalkozó tudomány) című szakfolyóirat 1992. évi áprilisi száma is. 1987-ben kétszer is feljelentették Gary Hambright-ot a Presidio Gyermekgondozó alkalmazottját. Ezeket a beadványokat különböző jogi okokból, például azért, mert a kifogásolt cselekmények nem a Presidio Otthonban történtek, elutasították. Másik ok az volt, hogy a tanúvallomásra kiválasztott gyermekek még igen fiatalok voltak, és nehéz volt egyértelműen bizonyítani molesztálásukat. Egyes gyermekeket pedig más katonai támaszpontra szállítottak át. Sok szülő azonban a mai napig nem érti, hogy már idősebb gyermekeik, akik esetében egyértelműen bizonyítható volt a szexuális bántalmazás, miért nem tehettek tanúvallomást. Ebben az időben Michael Aquino alezredes tartalékos állományban volt, és a hadsereg hírszerzése számára dolgozott. Ő volt a sátánista "Temple of Set" nevű "egyház" vezetője több mint 20 éven keresztül, amiről a hadsereg illetékeseinek tudomásuk volt. Állomáshelye a San Francisco-i katonai támaszpont volt, és ő ellene is folytatott a San Francisco-i rendőrség nyomozást gyermekekkel szembeni bántalmazás gyanúja miatt 1987-ben. Erről hírt adott 1987. évi november 16-i számában a Newsweek című hetilap "The Second Beast of Revelation, Claims of Satanism and child molesting" (A János jelenések második vadállatának a sátánizmusra vonatkozó állításai és a gyermekbántalmazás) című írása és beszámolt az országos figyelmet keltő ügyről. Aquino anyja a sajtóközlemények szerint a "Temple of Set" egyik főpapnője volt, és a tulajdonosa egy olyan épületnek, amelyet gyermekek gondozására használtak. A San Francisco-i rendőrség azonban abbahagyta a nyomozást Aquino ellen, amikor az ügyet magához vette a hadsereg saját bűnügyi nyomozó részlege (Criminal Investigation Division of the Army - CID). A hadsereg azért vette át a nyomozást, mert Aquino ellen más kaliforniai megyékben is eljárást is indult és az ügyeket összevonta. A CID magnetofonszalagon rögzítette a gyerekekkel készített meghallgatásokat, és be is azonosították Aquinot egy videó kép sorozatról, ahol többen pontosan úgy voltak öltözve, mint ő. Az így meghallgatott gyermekek beszámoltak rituális bántalmazásokról, gyilkosságokról és még kannibalizmusról is. Tanúvallomást tettek Charlotte Thraikill és Daryl Ball ellen. Ezeket videó-szalagra rögzítették. A mintegy 18 hónapig tartó előzetes

91

meghallgatás 1988. szeptemberében fejeződött be. A videóra rögzített vallomások szerint azok a személyek, akik a tanúskodó gyermekeket bántalmazták, egy ördögimádó klub tagjai voltak. A szülők ezt követően sajtóértekezleten tájékoztatták a közvéleményt. A sajtó beszámolt arról, hogy milyen eredménnyel végződött a Ball-al és Thraikill-el folytatott vádalku, és mekkora büntetésben részesültek. Michael Aquino azonban kitartott amellett, hogy ezek a vádaskodások alaptalanok, és hogy a hadsereg sem hitte el őket. Aquinonak ez az állítása éles ellentétben áll azzal, amit az 1991. május 31-i jegyzőkönyv tartalmaz, és amelynek a tárgya Aquino elbocsátása volt. Ebben ugyan csak egy gyermeket neveznek meg, viszont a jelentés többi részében mindvégig "gyermekek" kifejezés, vagyis többes szám szerepel. Aquino beperelte a hadsereget, mert elutasították kérelmét, hogy töröljék nevét az úgynevezett "titling block"-ról. A bírósági iratok tanúsága szerint a hadsereg több illetékese is úgy gondolta, hogy alappal feltételezhető, miszerint Aquino illetlen magatartást tanúsított a gyermekekkel, szodómiában, összeesküvésben, gyermekrablásban, és hamis eskü letételében vett részt. Ennek megfelelően a "titling", azaz az Aquino terhére felrótt és megalapozottnak tekinthető vádak nevesítése megmaradt, és a fellebbviteli bíróság az alsófokú bíróságnak az ez irányú döntését megerősítette 1992. februárjában. Ezen túlmenően nem folytattak bűntető eljárást Michael Aquino ellen. Ha Aquino nem perli be a hadsereget, amiért tartalékos állományba helyezték és csökkentették a nyugdíját, akkor még ennyit se tudhatna a közvélemény a vele szemben felmerült súlyos kifogásokról. A hadsereg a magántitokhoz való jog alapján nem hoz nyilvánosságra semmit belső nyomozati adataiból. Tény viszont, hogy a hadsereg a Presidio-ügy gyermek sértettjei javára több millió dollár kártérítést juttatott egy egyezség keretében. Az ügyhöz tartozik még, hogy 1994. júniusában egy Lilian Rosoff nevű nő, aki azt állította, hogy a "Temple of Set" tagja volt, beperelte Aquinot zaklatásért: távozni akart a szervezetből de ezt Aquino nem engedte. Ez az ügy egy bizalmas egyezséggel ért véget. 1990-ben Paul Bonacci állította, hogy Michael Aquino részt vett az erőszakos és kultikusjellegű agykontroll visszaélésekben. 2000. szeptember 22-én Aquino interneten keresztül azt hozta nyilvánosságra, hogy "ő személyesen soha nem találkozott Bonacci-val és keveset tud róla. Azt tudja, hogy egy gyermek szexuális bántalmazásáért három ízben elítélték Nebraskában. Az Omaha World Herald 1990. július 25-i száma szerint a nagy esküdtszék megvádolta Bonacci-t egy állítólagos "sátánista rituális-bántalmazás"-ra vonatkozó hamis híreszteléssel. A harmadik vádpont a 22 éves Bonacci ellen az volt, hogy három ízben is hazudott a nagy esküdtszéknek". 1995-ben Cathy O'Brian és Mark Phillips jelentette meg az előzőekben már ismertetett "Trance Formation of America" című könyvet, amelyben szintén szerepel, hogy Michael Aquino állítólag bántalmazta a gyermekeket, és tudatmódosító kísérletekben vett részt. Michael Aquino úgy tűnik. nem kívánja cáfolni az O'Brian és Phillips által leírt állításokat, és semmiféle erőfeszítést sem tett abban az irányban, hogy leállítsa a nagy feltűnést keltő könyv publikálását, vagy terjesztését. Ez késztette arra Karen Jones újságírót arra, hogy megtudakolja Michael Aquino-tól: vajon nem társszerzője-e ennek a könyvnek egy átgondolt dezinformációs taktika és manőver részeként? Aquino az interneten így reagált a könyvre: "Ha jól emlékszem, ez a könyv állítólagos gyermekbántalmazást és agykontrollt vet minden amerikai elnök szemére J.F.K.-től számos szenátoron és kormány tisztségviselőn, Hillary Clinton-on és az egész Country és Western

92

zeneipar képviselőin keresztül. Hébe-hóba felbukkanok, mint egy háttérből irányító karmester, aki vezényli ezt a gigantikus kormányzati szexuális orgiát. Csak feltételezhetem, ha George Bush, Ronald Reagan és társai úgy gondolták, hogy ez az ostoba könyv nem méltó arra, hogy per tárgya legyen, akkor énnekem sem kell ez ügyben bírósághoz fordulnom." 1997-től 1999-ig Michael Aquino számos keresetet indított, azok ellen, akik ezeket az állítólagos "rágalmazásokat", azaz a fentiekben ismertetett információkat terjesztették róla. Ami Charlotte Thraikill-t illeti, őt 1998. szeptemberében Kalifornia állam első erőszakos női "szexuális ragadozójának" nevezték, és miután megszegte a feltételes szabadságra bocsátásával kapcsolatos előírásokat, visszaküldték az elmegyógyintézetbe. Ted Gunderson Az FBI egykori nyomozója azzal vált ismertté, hogy a McMartin előkészítő iskola alatt felfedezett alagutak nem archeológiai ásatások. Ezeket azért hozták létre, hogy gyermekeket rajta keresztül kivigyenek az épületekből és prostituálják őket. Ennek az állítólagos ásatásnak az eredményeit éveken át nem hozták nyilvánosságra. Gunderson 1984-ben új bizonyítékokkal állt elő, amikor kirobbant a kaliforniai Manhattan Beach-ben lévő előkészítő iskola körüli botrány. Számos fényképet terjesztett elő a ház alapjáról, amely aznap éjjel leégett, amikor a vádiratot benyujtották a McMartin ügyben. Gunderson állította, hogy ezen az alaguton keresztül vitték ki a gyerekeket az iskolából, és rituális szertartásokon bántalmazták őket. Az iskolaépületet pedig azért gyujtották fel, hogy eltüntessék a bizonyítékokat. A McMartin iskola ügye az amerikai történelem leghosszabb büntető eljárása volt és végül is nem ítéltek el benne senkit. Gunderson állítja, hogy egyedül New York City-ben jelenleg 500 sátánista (pogány) kultusz létezik, és ezek külön-külön és évenként átlagosan 8 rituális gyilkosságot követnek el, ami évi 4000 áldozatot jelent. 1979-es nyugdíjba vonulását megelőzően Ted Gunderson az FBI speciális ügynöke volt Los Angelesben. Ő állt az ottani FBI kirendeltség élén és 800 alkalmazott munkáját irányította évi több, mint 24 millió dolláros költségvetéssel. Ma Gunderson magánnyomozóként és biztonsági szakértőként működik. Ez vezette őt fokozatosan rá, hogy beleütközzön a CIA kábítószer ügyleteibe, gyermekrablási esetekbe, agykontrollos és sátánista bűncselekmények elkövetésébe. Gunderson nyomozott a már említett McMartin előkészítő iskola és a nebraskai Franklin-ügyön túlmenően az Oklahoma Cityben történt tragikus bombamerénylet, valamint az "Inslaw/Octopus" ügyben is, hogy kiemeljük sokirányú tevékenységéből a legfontosabbakat. Magánnyomozóként felkérték, hogy segítse az igazság kiderítését Jeffrey R. McDonald orvos esetében. Gunderson mintegy kétezer óra munkával kiderítette minden kétséget kizáróan, hogy az életfogytiglanra ítélt orvos teljesen ártatlan. Jeffrey McDonaldot hamisan vádolták meg azzal, hogy 1970-ben meggyilkolta feleségét és három gyermekét egy véres és ijesztő sátánista rituálé keretében. A gyilkosok valójában sátánista rituálét követtek el és áldozatul McDonald családját szemelték ki, mégpedig úgy, hogy dr. McDonald legyen az a bűnbaknak használt balek ("patsy") akire rákenik az egészet. Az ügyben eljáró ügyészek előkészítették McDonald útját a börtönbe, mivel az ügyész hivatala mindent elkövetett, hogy eltitkolja azon neves személyiségek azonosságát, akik részt vettek a sátánista tevékenységben.

93

A korábbi szenátor és ügyvéd ebben leírja. agykontrollról. hogy hogyan igyekeztek eltusolni a Franklin-ügyet és a CIA-nak milyen szerepe volt a "Finders" műveletben. Gunderson részletes információkat kapott a bűncselekmény helyszínéül szolgáló házban történt mozgásokról. aki jól tudta. amit valaha is amerikai gyermekek ellen elkövettek. a gyermekrablásokban. akkor lényegében korrupcióról volt szó. akik mindent elkövettek a nyomozás szabotálására azért. így eddig sikerrel hárított el hat 94 . Magas beosztású személyiségek részvétele sátánista rituálékban és gyermekkel űzött prostitúcióban akkor került nyilvánosságra. amelyeket a hírszerző szolgálat munkatársai amerikai polgárokkal. hogy dr. Ted Gunderson nyilvánosság elé lépése természetesen kellemetlenül érintette a CIA-t. vagy ellopták őket. Az FBI nyugalmazott különleges megbízatású egykori munkatársa számos jelentést gyűjtött össze olyan akciókról. a pedofíliában. Ezekben a dokumentumokban szó van gyermekrablásokról. a prostitúcióban és a korrupcióban. Ez az eset közel 400 gyermeket érintett. hanem azokat az a sátánista kultikus csoport követte el. Meglepetésére 19 tanúja. az agykontrollban. hogy titokban maradjon azoknak a hatalmas és jó kapcsolatokkal rendelkező pedofil személyeknek az azonossága." Ez megdöbbentette az egykori FBI tisztet. novemberében Ted Gunderson számos dobozt megtöltő iratanyagot adott Ken Adachinak az Edicate-Yourself nevű internetes szolgáltató hely szerkesztőjének. Ez az egyik legriasztóbb titkos művelet. A tömegtájékoztatás pedig egyszerűen félresöpri azzal. hogy ez egy nagyon jól megszervezett és szorosan együttműködő hálózat. köztük Helena Stokely. a "The Franklin Cover-Up". A "Finders" művelet az 1960-as években kezdődött és a jelek szerint még ma is tart. gyermek-kényszermunkáról és sátánista rituális gyilkosságról. hogy egy lazán kapcsolódó hálózat működik Amerikában. márciusában William Webster bírónak. a gyermekek erőszakos elhallgattatásában.A Ted Gunderson dokumentumok 1999. Az ügy országos figyelem központjába került az 1980-as években. és akiket visszavittek az iskolába. Ted Gundersonnak kulcsszerepe volt a kaliforniai Manhattan Beach McMartin elnevezésű 3-5 éves gyermekeket foglalkoztató előkészítő-iskolájában elkövetett sátánista szexuális bántalmazások felderítésében. Ezt követően Gunderson több mint 1100 oldalnyi anyagot terjesztett elő 1981. valamint az Igazságügyi Minisztériumnak is. amikor azok elvesztek. megpróbálnak rávenni. E felsorolt cselekmények kapcsolódnak ahhoz a titkos művelethez. hogy aki ilyeneket állít az "az összeesküvési elmélet híve". hanem az összegyűjtése. hogy amikor a bizonyítékokat eltűntették.Gundersonnak sikerült írásos tanúvallomást szereznie Helena Stokely-tól. akik részt vettek az iskolából titokban elhurcolt gyermekek bántalmazásában. különösen gyermekekkel szemben követtek el. hogy hazavigyék őket. amelynek a neve "The Finders". amely éppen az ő beavatásának a szertartását tartotta. amikor megjelent John DeCamp ebben az írásban már ismertetett könyve. hogy vonjam vissza a tanúvallomásomat. Ezúttal ismét az ügyészek voltak azok. aki megerősítette. Ez a jelenség azonban munkája során ismétlődött. amely érintett a kábítószer terjesztésben. McDonald nem követte el a bűncselekményeket. Rá kellett jönnie. aki akkor az FBI feje volt és egy személyes levelet írt neki. "The Finders" . mielőtt a szülők eljöttek értük. és amelyet Gunderson segített feltárni. Később rájött. Ted Gunderson először úgy vélte. hogy az FBI feladata nem az információk eltüntetése. felhívta telefonon és közölte vele: "Ted. csúcstechnológiai fegyverzettel való kísérletről. de mivel Gundersonnak is vannak magas befolyású kapcsolatai. pedofilok kiszolgálásában Omahában és Washington DC-ben.

Ez kiterjed a tömeges telefonlehallgatásra és szatellitán keresztül végzett csúcstechnológiájú megfigyelő tevékenységre. az SDI (Stratégiai Védelmi Kezdeményezés) keretében fejlesztettek ki és vezettek be. mint a Prozac (Fluoxetine) és származékai. mint öngyilkossági késztetés. augusztus 12-én a brit Parlamentben Harley Rivers Dickinson. A Prozac jelenleg a nemzetközileg legnépszerűbb antidepresszáns. A Project MONARCH Angliában A Monarch brit megfelelője a Project Ultra Green volt. Ugyanis a kísérletek kiterjedtek az élelmiszerek és az ivóvíz manipulálására is. A közvélemény apátiájának azonban más forrása is van. Angliában is rendelkezik támaszponttal. de a kísérleti alanyok többsége olyan személy volt. hogy kísérleteztek vele. hogy a nátrium-fluorid az alumínium gyártás egyik erősen mérgező mellékterméke. hogy ezzel meg lehet előzni a gyermekek fogszuvasodását. Míg az 1960-as években százakon végeztek kísérletet. 1987. A jelenleg használt fontosabb nyugtató gyógyszereknek a fluorid ma is egyik fő összetevője és még olyan új gyógyszereknek is az alkotóeleme. amit korábban a patkányméreg előállításához használtak. Az Egyesült Államok Biztonsági Ügynöksége. idegfeszültség. különböző negatív következményei az idő múlásával manifesztálódtak. Ilkley Moor közelében. akik találkoztak az agykontroll egyik vagy másik formájával. Ezt az SDI programot nevezték el az újságírók: "Star Wars"-nak (Csillagok háborújának) George Lucas hasonló című világhírű filmjei nyomán. de a többi fejlett országban is a társadalom feletti uralomgyakorlás ezen új és immáron tömegessé váló módszereivel szemben. szorongás. és több szakérő szerint is ma már egyedül az Egyesült Államokban meghaladja a milliós nagyságrendet azon személyek száma. egyben mélyen elgondolkodhat azon is. hogy dokumentálták olyan káros mellékhatásait. az 1980-as években már százezreken. amikor nátrium-fluoriddal kezelték az ivóvizet és a fogkrémeknek a többségét. álmatlanság. a National Security Agency. és egy náci tudós kezdeményezte. és amely helység North Yorkshire-ben található. Akkor szerzett erről tudomást. Itt a háttérhatalom és integrált hatalmi elitje titkos megfigyelő tevékenységet végez Nagy Britanniában. annak ellenére. Így például. hogy miért olyan közömbös a lakosság többsége nemcsak Amerikában. hogy a NASA (National Aeronautics and Space Administration Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatal) és a NSA (National Security Agency Nemzetbiztonsági Ügynökség) aktív munkatársa volt. A kísérletben természetesen önkéntesek is részt vettek. erőszakos viselkedés. első hónapjaiban egy álcázott kampány indult Ted Gunderson befeketítésére és hiteltelenítésére. és amely szennyezi a légkört és az édesvizet a Chlorofluorocarbon (CFCs) túlzott használata révén. Grunenberg. aki nem adta ehhez hozzájárulását és nem volt tudomása róla. arra hivatkoztak. amelynek neve Menwith Hill. amikor a kísérletezésnek a szövődményei. az 1970-es években már ezreken. anorexia és szexuális zavarok. Amit nem közöltek a lakossággal az az. A tudatbefolyásolás egyéb módszerei Aki szembetalálkozik a tudományos eszközökkel végzett tömeges agykontroll méreteivel. a Liberális Párt tagja a következőket mondotta: 95 .életveszélyes támadást. amely a CIA-nál is fontosabb és nagyobb hatalmú szervezet. Cathy O'Brien egyébként könyvében azt állítja George Lucas-ról. 2000. amelyet még a Reagan elnöksége idején beindított Strategic Defense Initiative.

aki a tudatműködés befolyásolásával és a hipnózissal kapcsolatos kérdésekben az amerikai kormány tanácsadója volt. Ezt bizonyítani is tudom." 96 . Dr. amelyek kartell-megállapodást kötöttek egymással. Charles Elliot Perkins tudományos kutató 1954-ben ezt mondotta a más gyógyszerekre gyakorolt hatásáról: "A víz fluorral való kezelésének az igazi célja csökkenteni a tömegek ellenállását az uralommal és az ellenőrzéssel. amely meghonosította a fluorid szót a hivatalos jóváhagyással folytatott "Crest" fogpaszta reklámkampány idején." A háború után az I. a Colgate Egyetemen a Lélektani Tanszék vezetője lett. akik irányítani akarják őt. a biokémia. Itt az egyik diák kérdést tett fel neki Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvében foglalt állításokkal kapcsolatban. 1958-ban. hogy közvetlenül szembe kell néznem vele. hogy tompává és engedelmessé tegyék őket. amelyet Cathy O'Brien tett annyira visszataszító. Világháború végén az Egyesült Államok kormánya Charles Eliot Perkins-t. és "mint tudós legkomolyabban és a legőszintébben mondhatom. aki mesterségesen fluoridizált vizet iszik egy vagy több éven át. illetve kellően szankcionálják azokat. mint a republikánus párt alelnökjelöltje. soha nem lesz többé ugyanaz a személy sem lelkileg. Cheney . fiziológiai és patológiai kutatásokat a fluoriddal: bármely személy. lassan mérgezve és narkotizálva az agy egy meghatározott részét. mind az oroszok szodium-fluoridot adagoltak a hadifoglyok ivóvizébe.elsőként a könyvben szereplő közéleti személyiségek közül . Arról tudunk. hogy közel 20 éven át végeztem kémiai. német vegyészek elmondták neki. szeptember 11-én az akkor folyó választási kampány keretében Dick Cheney. Egészen kicsi mennyiségű fluorid ismételt adagolása egy idő múlva csökkenti az egyén erejét ahhoz. hogy 2000. hogy az ő állításai velem szemben teljesen alaptalanok. hogy ellenálljon az uralomnak. hogy az agykontroll kísérletek áldozatai által hangoztatott állítások miatt a meggyanúsított kormányzati intézmények. Szó szerint ezt mondotta: "Normálisan nem vitatkozom ütődött összeesküvés-hívők és hasonlók lényegtelen vádaskodásaival. Farben vállalatóriást feldarabolták. Ebben a tervben a szodium-fluorid játszott kiemelkedő szerepet.G. akik alaptalan állításokkal jó hírnevüket megsértették. Közéjük tartozik a Procter and Gamble vállalat. hogy miként lehet bármely adott térség lakosságát ellenőrizni az ivóvízbe adagolt nagymennyiségű vegyi anyag segítségével. hogy vegye át az óriás Farben vegyi cég irányítását. a fiziológia és patológia tudományos kutatóját küldte Németországba. hogy elhárítsák magukról a gyanú árnyékát. illetve neves közéleti személyiségek pert indítottak volna azért. az elvesztett szabadsággal szemben. A Colgate Egyetem ma is az egyik legfontosabb előállítója és propagálója nemzetközi szinten is a fluoriddal kezelt fogkrémnek. de később ismét létrejött különböző más nevű cégek formájában. hogy milyen kísérleteket végeztek a háború alatt és abból mit vett át a német tábornoki kar. akik bárgyú nézeteket vallanak."A II. sem fizikailag. mint aki korábban volt. és ily módon engedékennyé válik azok akaratával szemben. a kémia. Miközben itt tartózkodott. de az a hamis állítás. George Estabrooks. egy rendezvényen vett részt az Ohio állambeli Willoughby-ban. A fluorid fokozza más gyógyszerek hatékonyságát." Hogyan cáfolják az illetékesek az agykontroll kísérleteket? Eddig nem sikerült olyan információkhoz jutni. biokémiai. Tényként állapíthatom meg. Mind a németek. Ez arra vonatkozott.válaszolt az abban foglalt és személyére vonatkozó kitételekre.

Tekintve. hogy ez a Bush családon belül is okozhatott gondokat. Nem lennék meglepődve. Sullivan megemlíti. Ha lett volna egy nagyobb. egy apa ne óvja a fiát. június 12i Internet üzenetében Sullivan elmondja. George Bush-t illeti. vastagabb. hogy itt millió és millió gyermekről van szó egyedül Amerikában. ha Lieberman-nak nagyobb lenne. elmondhatom. Barbara Bush hozzátette: "Hogyan fordulhat elő. az egyik internetes fórum vezetőjében. de nem annak viselői iránt. hogy nem a szülők bűne. hogy valóban aggódok az odakint lévő ezrekért. hogy ezeket meg lehet akadályozni. június 12-i számában beszámol arról. akkor így válaszolt: "Ummm. azaz hogy egyszer Bush megpróbálta rábeszélni Cheney-t a pedofilia kipróbálására. hogy az ő átlagos-méretűje egészen hasznos volt politikai karrierje számára. akkor teljes biztonsággal ilyesmit nem állíthat. Az egykori First Lady-nek az intézeten kívüli gyermekekért való aggódására. ha egy nagyobbal rendelkezem. a szülők tudomása nélkül. nincsenek tudatában ezeknek a bűncselekményeknek.. 1997. hogyan történhetnek ilyen gyermekbántalmazások?" Ő azonban bízik abban. Kathleen Sullivan azt a kérdést is felteszi: honnan olyan biztos Barbara asszony. Mint 14 olyan unoka nagymamája. George Bush felesége látogatást tett Knoxvill-ben az ottani Childhelp Children's Advocacy Center-ben (segélyre szoruló gyermekek támogató központjában). beleértve az iraki teve-zsokék ellen elrendelt bombázást is. amelyek szerint George Bushnak is köze lehet gyermekek szexuális molesztálásához. néha ismételten is. hogy "el nem tudja képzelni. A péniszem miatti irigység ösztönzött engem sok fontos dolog megtételére kompenzációként. Sullivan úgy vélte." Cheney ragaszkodott ahhoz. "Az hogy nem volt nagy péniszem. akik közül egyiket sem bántalmaztak. ha a gyermekeiket bántalmazzák. hogy tisztelettel viseltetik az elnöki hivatal iránt. no comment" Ezután Cheney hirtelen otthagyta az összegyűlt újságírókat és nem válaszolt több kérdésre. logikusnak tűnik az a feltételezés." Az egykori First Lady-nek ez a kijelentése vissztetszést keltett Kathleen Sullivan-ban. Itt utal a John DeCamp szenátor könyvében megírt visszaélésekre. hogy Barbara Bush id. ahol az egyik tanúvallomást tévő áldozat George Bush-t személyesen is megnevezte. és csak ritka alkalmakkor tudom ekkorára felállítani.Ezután a sajtó jelenlévő megdöbbent képviselői számára hozzátette: "Az igazság az. akinek a lányát ismételten bántalmazták. hogy naponta előfordul ilyesmi. valamint a különböző államilag finanszírozott titkos agykontroll programok keretében történő emberi jogi sértésekről is lehet tudomása. Megsimogatva az egyik gyermeket. Így elveszítette bizalmát már George és Barbara Bush személyében is. Minden esetre Barbara Bush Knoxvillben tett olyan kijelentést. A gyermekek szexuális molesztálása elsősorban a bűnelkövetők és nem a szülők rovására írandók. Mégis arról olvashatunk. személyesen nekem hasznosnak bizonyult. Sullivan ezután 97 ." Amikor Cathy O'Brien-nak id. akik legalább is mentálisan. Gondolják csak meg. A Chattanooga Times 1997.. hogy egy anya ne védelmezze meg a leányát. nem sikerült arról információt szerezni. hogy nekem csak egy átlagos méretű péniszem van. hogy bármilyen formában jogi úton fellépett volna-e a személyét támadó és rendkívül rossz színben feltüntető állításokkal szemben. valószínűleg még csak nem is kapcsolódtam volna be a politikába. nem lettem volna olyan hatékony vezető a Pentagon számára az Öböl-háború idején. mindez felfoghatatlan a számomra. mint nekem. Ami id. George Bush elnökre vonatkozó állításaival kapcsolatosan tettek fel neki kérdést. illetve nincs velük éjjel-nappal. hogy egyre nő azoknak az eddig még nem cáfolt állításoknak a száma. akiket viszont bántalmaznak. hogy unokáival senki nem él vissza? Ha csak tudatosan nem őrzi őket.

az a titkosszolgálattal és nem a nagy esküdtszékkel találja szemben magát. hogy Mark Phillips-et egy olyan ügyben kérték fel tanúvallomás tételére. Cannon megemlíti. Több újságíró. hiszen ha valaki egy elnököt fenyeget. Tomarkin beható érdeklődését azzal utasították vissza. Mark Phillips ekkor kissé idegesen azt válaszolta. miután Tennessee államban a szövetségi nagy esküdtszék tanúvallomásra szólította fel. mint szerző és ez megvédi őt az esetleges rágalmazási perektől. hogy mennyire lehet igaznak tekinteni a Cathy O'Brien és Mark Phillips "Trance Formation of America" című könyvében leírtakat. Amióta ezek a monarchellenes keresztes-vitézek rájöttek. hogy elrejtse ateizmusát. hanem egy konzervatív és protestáns hittérítő csoport. Cathy gyakran leírja általa kiszolgált jelentős politikusok genitáliáit. a szórakoztató ipart. amikor Cathy O'Brien 1991. hogy testén viseli kínzásának nyomait. hogy akkor kezdett elhatárolódni a könyv szerzőitől. Az általuk megjelölt "World Vision" nevű csoport azonban nem jezsuita. hogy a szenátus mosdójában lopott módon körülnézzen. Van-e bizonyítéka Cathy O'Brien-nek? Martin Cannon "Projeckt Monarch: "The Tangled Web" című írásában (elolvasható mcannon@instanet. köztük Civia Tomarkin. vagy a többi orvosi bizonyítékot. ennek ellenére soha nem teszi elérhetővé a hiteles fényképeket. A Vatikán is fenyegetően jelen van Phillips és O'Brien demonológiájában. aki maga is nyomon követte a rituális bántalmazás körüli vitát. hacsak nem rendelkezik avval a képességgel. Később kiderült. szeptemberében felkérte: mozgósítson Mark Phillips érdekében. és semmi látható nyoma nincs az elszenvedett sérüléseknek. Mark és Cathy pedig nem állt még elő a megígért bizonyítékokkal. sebeit. hogy ő maga is a "Nagy Monarch Összeesküvés" részese. hogy ezeket leellenőrizze. Ez az állítás már eleve értelmetlen. Tomarkin megállapította. és Mark Phillips arra is kínosan ügyel. aki találkozik vele megállapítja.ismerteti a saját esetét. de az újságírónak reménye sem lehet arra. Arról sem adott dokumentumokat. hogy hallgatóságuk nagy része a szélsőjobb felé hajlik. mert igazak. a Kongresszust. hogy divatmodell kinézése hibátlan. a mormon és a katolikus egyház jelentős szektorait. hogy rákja van. hogy egy "jezsuita" összeesküvő csoport szocialisztikus "új világrend" bevezetésére törekszik. egyre erőteljesebben festik a falra az "Új Világrend" rémképét. Ezzel tulajdonképpen jogi támadások kockázatát vállalja. hogy Phillips és O'Brien elutasítja a szkepticizmust. ahogy ők ellenőrzik a Fehér Házat. hogy miért nem perelik be ezeket a monarchista összeesküvőket. hogy kész megnevezni személyeket és ellenőrizhető tényállításokat tesz. hogy a sátánista társaság tartja befolyása alatt az egész bírósági rendszert ugyanúgy. Cannon személyesen közölte Mark Phillips-el: mély benyomást tett rá Cathy O'Brien-nek az a magatartása. hogy ő egyetlen vádaskodó íráson sem szerepel. Amikor megkérdezzük. vagy legalább is részben dokumentálva vannak Cathy O'Brien és támogatói által vélte Kathleen Sullivan. Cathy O'Brien gyakran állította. Mark Phillips szerint a nagy esküdtszék tévesen vádolja azzal. sem a 98 . Vajon miért? Talán éppen azért. azt válaszolják. hogy ő George Bush elnököt fenyegetné. A "Trance Formation of America"-ban úgy állítják be. és "rákosodó foltok" támasztják alá kínzásáról szóló beszámolóit. Cannon azzal folytatja. alaposan tanulmányozta O'Brien és Phillips írását.com) kísérletet tesz annak az objektív felmérésére. végül pedig rátér a lényegre: Igen komoly állítások kerültek kinyomtatásra és tudomásom szerint még George Bush sem merte azok igazságát bíróságon lefolytatott jogi eljárás keretében kétségbe vonni. Mindenki. aminek semmi köze nincs Bush-hoz. hogy különbség van a tanúvallomás és a bizonyíték között.

június 4-én a Michigan államban lévő Livonia-nak a Városi Közkönyvtárában előadást tartott Mark Phillips és Cathy O'Brien. amit tesz. akik felkapják? Tény viszont az. amennyit szükségesnek talál. Ugyanígy nem nyertek alátámasztást Cathy O'Brien-nek azok az állításai. Amikor Celano megkapta Phillips és O"Brien dokumentum küldeményét. miközben számolniuk kell egy rágalmazási per kockázatával. ahol az összegyült hallgatóság számos kérdésére válaszoltak.megismerkedve a "Trance Formation of America" című könyvvel . hogy egy kis kiadó által publikált és terjesztett könyv. P. Celano utánajár a bizonyítékoknak 1996. Ami a Project Monarch-ot illeti Cannon azt állítja. Volt Celano-nak egy közös barátja Mark Phillips-el. akik valóban véget vethetnének a "Projeckt Monarch"-nak. hogy mindez az összegyűjtött és benyújtott információknak csak egy része. Ugyanezt a tanuvallomást egy rokonszenves képviselő Tennessee államból. sok pénzt hozna a számukra. aki bemutatta neki. Cannon nem hiszi. Amikor Celano megtudta. elsősorban Mark Phillipsnek. valamint az Egyesült Államok Képviselőháza és Szenátusa néhány tagjának. amelyek a szerzők állításait alátámasztják. hogy Cathy tanúságtétele lényegében igaz. június 4-én az ő környékén szerepel a két szerző és hajlandók vele annyi időt eltölteni. Azt is elismeri. személyesen adta át valamennyi ügyben érdekelt kormányzati szervnek Washington. Celano azt kérte. mint aki pénzért csinálja. oldal) Ezt személyek és szervezetek hosszú listája egészíti ki azzal a megjegyzéssel. D. hogy Phillips és O'Brien a színre lépett. hogy a rituális bántalmazásra panaszkodók országszerte beszéltek már a "Project Monarch"-ról jóval azt megelőzően. hogy Phillips és O'Brien soha nem tűnt olyannak. Ennek ellenére a megküldött anyag rendkívül érdekesnek bizonyult és számos kérdésben segítséget nyújtott Celanonak a további kutatómunkájához. gondosan áttanulmányozta annak valamennyi darabját. hogy a lehető legtárgyilagosabb módon összegyűjti azokat a bizonyítékokat. Celano erről a találkozóról az előadók engedelmével magnetofonfelvételt készített és azt írásban is közrebocsátotta. 225. Sokan gondolják úgy. Martin Cannon állításainak lényege tehát az." (Trance Formation of America. hogy a valódi áldozatokat lejárassák. hogy ezt az elnevezést valójában ő találta ki azért. akkor előre megfogalmazta 99 . Peter J. Ezen állítólag részt vett Clinton. Bob Clement. míg mások ezt egy halom hazugságnak tekintik. Valójában rengeteget költöttek a postázásra. Celano . Első találkozásuk alkalmával Phillips rendkívül barátságos volt és kézséggel megigérte. Egyesek arra is gyanakodnak. A rendezvény után Celano ismételten kérdéseket tett fel. hogy a megküldött anyag nem támasztja alá arra vonatkozó konkrét állításaikat. hogy a "Project Monarch" elmélet megvalósíthatónak látszik. hogy küldjön neki egy összeállítást az eredeti dokumentumokról.úgy döntött.Monarch Project-hez. amelyekre könyvében hivatkozik: "1988-tól kezdve öt egymást követő éven át személyesen tettünk tanúbizonyságot alátámasztva cáfolhatatlan bizonyítékokkal minden elérhető megyében. hogy kikkel kerültek kapcsolatba és miken mentek keresztül. J. hogy valójában egy félrevezetési akcióról van szó. hogy hajlandó megválaszolni Celano kérdéseit.-ben. mint Arkansas kormányzója. amelyek egy 1984-ben megrendezett összejövetelre vonatkoztak. hogy megfigyelje: kik lesznek azok. hogy Mark Phillips bizalmasan azt közölte az egyik kutatóval. C. hogy Mark Phillips és Cathy O'Brien történeteit eddig még nem támasztották alá kemény bizonyítékok. tények és elképzelt dolgok összekeverésével azért. államban és szövetségi jogalkalmazó hatóságnál. hogy 1996. amelyet nem forgalmaznak a nagyobb könyvüzletek. Arra a véleményre jutott. Cannon tehát úgy látja.

hogy a képen semmiféle kár nem látszik. Ezt követően Celano kapott egy 31 dokumentumot tartalmazó iratcsomagot. Ekkor az írásban előkészített anyagát átadta Mark Phillipsnek. Celano olyan orvosi igazolásokat akart. és ami eddig a rendelkezésére áll azt publikálja. ahol abbahagyta. hogy elkészült a dokumentumgyűjtemény és postára adta. Phillips másnap telefonon tudatta vele. amely egy vizsgálólámpa alatt lévő szemről készült. hogy ezt mindenki másnak a tudomására hozza. amelyek bizonyítják Cathy és Kelly történetének bármely eseményét. Nem volt ezek tartalmával megelégedve. amelyek hitelesen tanusítják a Cathy O'Brien fizikai sérelmeire. akit öröm volt hallgatni. amikor agykontroll alatt állottak. hogy még használható legyen. Celano ezzel elment egy szakemberhez. hogy nem folytatja tovább az ügyet. aki virtuóz módon kezeli a hallgatóságot. hogy amit könyvükben leírtak. mert dolgoznia kell. hogy nem tud tovább várni. Egy hónapra rá Mark Phillips felhívta Celanot és közölte. de különben is az adott dokumentum nehezen kiértékelhető. elgondolkodtató és egyben szórakoztató is. Mindezt írásban is előkészítette arra az esetre. A találkozó a vártnál tovább tartott és az előadás után a szerzők még könyveiket is árusították. és a holnap reggeli időpont sem megfelelő neki. vagy aspektusát még abból az időszakból. megcsonkítására és látáskárosítására vonatkozó diagnózist és kezeléseket. hogy áttekintsük: milyen kételyek támaszthatók Mark Phillips és Cathy O'Brien rendkívül súlyos kitételeket tartalmazó könyvével szemben. hogy az összes körülményt és elérhető közvetett bizonyítékot is számításba véve ne lehetnének igaznak tekinthetőek. hanem videofelvétel is készült. és arra utalt. Minderre Celano azért tartott igényt. az "teljes mértékében dokumentált". ez azonban még nem jelenti. ahol a két előadó még tovább folytatatta megbeszéléseit. Celano megpróbált szóba elegyedni Philipssel. Mindezt azért ismertettük részletesen. valamint David Icke website-ján közzétette a dokumentumokat. de az elhúzódott tőle. aki azt válaszolta. amelynek a személyre szóló rendszámtáblája nyilván kívánságuk szerint a "Monarch" felírást viseli. ha a találkozó alkalmával nem sikerülne átbeszélniük a kérdéseket.kérdéseit és további dokumentumokat igényelt a maga számára. Ezért internetes honlapján. De kész azokat mindenkinek eljuttatni. mert Phillips és O'Brien következetesen állította. Ezen a már említett június 4-i előadáson nem csak Celano készített magnetofonfelvételt. Arról is kért jogi iratokat. hogy milyen jogi lépéseket tettek a bíróságoknál Cathyre és Kellyre vonatkozóan. mert azt a leírt szöveg dokumentálására kívánta olyan állapotban megőrizni. mert például ott volt egy színes fénykép. mintha a levegőben olvasna és aztán pár másodperc múlva ugyanannál a szótagnál folytatta. Celano nem volt elégedett azzal. ahogyan a szerzők állításaikat alátámasztják. Végül mégis csak odament hozzá. Celano arra is felfigyelt. akik előre megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot küldenek neki. Cathy O'Brien elfogódottabb volt és gyakran megállt mondatai közepén. Azt is hozzátette: engedélyezi. Phillips ismételten biztosította. hogy a dokumentumokra vonatkozó kívánságait teljesíteni fogja. hogy ezeket a kívánságait teljesíti és a kért dokumentumokat eljuttatja hozzá. 100 . hogy az a két személy. Celano ekkor döntött úgy. Celano a parkolóban várt. hogy ez mutatja Cathy szemsérülését. néhány pillanatig úgy tűnt. egy olyan Chrysler Imperial kocsit használt. aki oly sokat tett a Monarch Projekt leleplezése érdekében. amelyek tanusítják. A magnetofonszalag másolását már nem vállalta. Érdekes. Továbbá minden olyan dokumentumra igényt tartott. Mintha nem is lett volna szünet. Markot brilliáns előadónak találta.

között Dallasban megvitatta az agykontrollal kapcsolatos aktuális kérdéseket. hogy a kultusz követői Amerika-szerte rendszeresen bántalmazzák a gyermekeket. hogy miként védekezhetnek olyan vádakkal szemben. A tanulmány demonstrálja. Így többek között a texasi Austin-ban 1992-ben. március 23-26. aki szkeptikusan fogadta az elhangzott előadásokat. amelyben bizonyítja. (FMSF-et) "False Memory Spindrome"-nak. és a konferenciáról beszámoló Evan Harrington szerint (Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference . Mark Phillips. James Randall "Randy" Noblitt. hogy a felnőttek egy jelentős számú kisebbsége nem dokumentálta kellően az orvosi rendelőben tett látogatását. hogy megfélemlítsék vele a lélektannal és elmegyógyászattal foglalkozó szakembereket. hogy az ilyen típusú szervezetek drámai befolyást tudnak gyakorolni a társadalomra. hogy kezelés révén visszanyerték emlékezőképességüket.Összeesküvés és paranoia: jegyzetek egy agykontroll konferenciáról. mert olyan traumát szenvednek el. Néhány főáramlathoz tartozó terapeuta szerint a Társaság csak a szélsőséges álláspontot képviselő kisebbséget tömöríti. Noblitt Perskinnel együtt könyvet is közzétett a rituális bántalmazásról. akik kétségbe vonták volna a rituális bántalmazás tényét. aki évek óta dokumentálja a Központi Hírszerzőszolgálat agykontrollal folytatott kísérleteit az 1950-es és 1960-as években. Noblitt azt is megerősítette. Bowart a "False Memory Syndrome Foundation"-t. akkor egyes állítások szerint csökken a rájuk történő emlékezés lehetősége. Evan Harrington. hogy a CIA által finanszírozott FMSF-et azért hozták létre. kísérletet tett arra. Kritikával illette a résztvevőket. 101 . amelyeket korábbi páciensei emelnek velük szemben. Konferencia az agykontrollról A "Society for the Investigation. hogy ezek az áldozatok gyakran nem képesek visszaemlékezni a történtekre. az agykontroll technikákról és számos gyermekbántalmazási ügyben szakértőként is szerepelt. A tanácskozáson képviseltették magukat azok a betegek is. "Skeptical Inquier Magazine": September/Oktober 1996) a résztvevők az ellenvéleményt sem fogadták megértéssel. fejezet Dallas 1995. A fent megnevezett Társaságot a dallasi terapeuta. kínozzák. Harrington azonban úgy véli. hívta életre és ő az ügyvezető igazgatója. egy gyermekgondozási ügyben tájékoztatta az esküdtszéket. hogy egyes emberek erről elfelejtkezhetnek. Ugyanakkor. akik időközben visszavonták a gyermekkorban elszenvedett bántalmazásokkal kapcsolatos állításaikat.3. ha az erőszak mértéke növekszik. A konferenciát megnyitó tanácskozás elnökségében ott ült Walter Bowart az "Operation Mind Control" című könyv szerzője. Scheflin arról tájékoztatta a terapeutákat. amiért azok nem ismerték Linda Meyer Williams tanulmányát. aki azt állítja. valamint Alan Scheflin jogász. Bowart állította. Treatment and Prevention of Ritual and Cult Abuse" (A rituális és kultikus bántalmazás felderítésére. megerőszakolják őket és pornográfia készítésére is használják gyermekáldozataikat. a továbbiakban: Társaság) 1995. hogy változtasson a résztvevők egyirányú beállítódásán. hogy belső információkkal rendelkezik a kormányzat agykontroll technikáról. Noblitt rendszeresen tart előadásokat a rituális kultuszokról. azaz hamis memória meséjét szövőgető alapítványnak nevezte gúnyosan. amely amnéziát okoz náluk. A mintegy 200 résztvevő szakember körében nem voltak olyan szkeptikusok. amikor állítólag szexuálisan bántalmazás miatt kellett gyermekként orvoshoz mennie. akik azt állították. megelőzésére és kezelésére létrejött társaság. és félrevezessék a közvéleményt.

Harringtonnak ezek az adatai a konferencia számos résztvevőjét láthatóan felbosszantották. aki oly sok ismerettel gazdagította ezt a területet. Ekkor Evan Harrington föltette azt a kérdést. de ez soha nem az ő súlyos bántalmazásukról és kínzásukról szól. Harrington elismeri. és meg van róla győződve. amely a gyermekek bírósági eljárásban tett tanuvallomásaival foglalkozik anélkül. hogy kijelentik: a bántalmazásra tényleg sor került. Ugyancsak ezen a dallasi tanácskozáson került terítékre a terapeuták ellen indított jogi eljárások kérdésköre. Harrington azzal érvelt. Harrington meg volt róla győződve: jogosan vetette fel ezt az ellenérvet egy olyan tanácskozáson. hogy az elszenvedett lelki trauma eredményeként az egyén elfojtja a fájdalmas emlékeket. Ez viszont pont az ellentéte annak. Itt arról a kísérletről van szó. hogy az ott tapasztaltakon érezhető volt az összeesküvési elméletek hatása. hogy az alkalmazott erőszak növekedésével nő a rá való emlékezés is. továbbá három terapeuta. Harrington részletesen elmondta ezt a kísérletet. A gyermekek gyakran használják fantáziájukat és kitalálnak dolgokat. mint a valódi világ. annál valószínűbb. hogy a meghívottak egyoldalúan lettek kiválogatva. James Randall "Randy" Noblitt. mert benne nem marad hely a hibákra. ahol az uralkodó nézet szerint minél erősebb traumát okoz egy esemény. hogy az összeesküvési elméletek valóságosan létező összeesküvésekről is szólhatnak. Ugyanakkor rasszista sztereotípiát is megfogalmazhatnak. hogy törlődik a tudatból. a tévedésekre és a kétértelműségekre. és az elfojtás következtében az törlődik a tudatból. vagyis ennyiben nem csupán elméleti feltételezések. hogy mennyire megtámadottnak és kiszolgáltatottnak érezte magát. hanem tudományos ismeretek. Kiderült. Maclean azt fejtegette. amikor a bántalmazásukról szóló történeteket mondják el. Harrington hihetetlennek találta. hogy ezek az elméletek sok társadalomban jelen voltak a történelem során. aki Amerika egyik legkiválóbb fejlődés-lélektannal foglalkozó pszichológusa. hogy a fájdalmat okozó esemény megtörtént. hogy egyetlen személy is hallott volna Steve Ceciről. Megállapítja. amikor egy ujj "beszorul" az egészfogóba. hogy pszichológus szakemberek találkozóján olyan szemináriumot lehet tartani. Erről a témáról John Kiker jogász. és nem nyitott a kérdések megvitatására. hogy idősebb korban a nagyobb erejű bántalmazásra már erőteljesebben emlékezünk. hogy mi a véleményük Steve Ceci munkásságáról. de a vita vezetői Ceci tanulmányainak az elolvasása nélkül úgy találták. hogy ismételt meghallgatások a csupán elképzelt fájdalmat okozó eseményre a gyerekek egy részénél azt eredményezi. hogy mindig hihetünk a gyermekeknek. Az 102 . Harrington azzal magyarázta álláspontjának egyöntetű visszautasítását. Ceci "egérfogó" kísérletei megmutatták. és aki szakmai körökben jól ismert a közelmúltban végzett kísérleteiről.Harrington ellenben úgy látja: az adatokból ténylegesen arra lehet következtetni. amely az ő megfigyeléseit erősíti meg. amelyben a megcélzott társadalmi csoport deviánsnak és erkölcstelennek látszik. ahol demonstrálta a gyermekek szuggerálhatóságát. másrészt koherensebb. hogy mit gondolnak az álláspontjukat ért bírálatokról? A dallasi konferenciáról írott beszámolójában utal arra. amikor néhány korábbi betege beperelte. Először mély csend volt a válasz. Michael Moore és Jan Maclean tartott előadást. Harrington egyébként más vonatkozásban is megkérdezte az előadókat. holott az csak fiktív volt. Ezért az összeesküvési elmélettel foglalkozó kutatás egyrészt irracionális. Moore elmondotta részletesen. s egy ilyen csoport nem alkalmas az ellentmondásokkal való szembenézésre. Akik ezt állítják. és társadalom-lélektani szempontból van bizonyos funkciójuk. a gyermek kórházba kerül. összetévesztik avval. A nem jelentékeny erőszak összekapcsolása a rá történő fokozottabb visszaemlékezéssel valószínűleg tévedés. hogy az elnöki asztalnál ülő négy előadó egyike sem ismeri Steve Cecit. hogy Linda Meyer Williams-nak egy aláírt levele van nála. hogy ezeket az analóg eseteket nem lehet általánosítani a valóságos világra vonatkozóan.

A rendőri testületek országosan megszerveződött gyermekrablásokat végző bűnözői csoportokba botlottak. Ezért úgy látja: a dallasi tanácskozáson valódi vita azért nem bontakozhatott ki. és a pedofil "haszonélvezők" is ártatlanok. egyelőre fel sem mérhető. vagy legalább is nem vonhatók felelősségre. (E sorok írójának fejtörést okoz.. ha a számuk nem túl nagy. és ezek egy része nem magyarázható meg a nemzetbiztonság érdekeire való hivatkozással sem. Ted Gunderson beszámolt egy esetről. és elismerte a CIA igazgatója is. mint azt valaha gondolta. hogy a nagyobb sátánista kultuszokat a szövetségi hírszerző és jogalkalmazó szervek a háttérből manipulálják. aki ennek a lehetőségével is számol? Úgy véli.elfogadják.nyilván a tények hatására . amelyek miatt perek folytak. hogy a gyermek különböző befolyás hatására azt mond. Vajon mi jelent bizonyítékot Harrington számára. mert a résztvevőket egyesítette az a szilárd meggyőződés. Ha tehát beviszik a köztudatba..összeesküvési elméletek jól megszervezett ellenségeket nyújtanak. Harrington ez után rátér arra. Nyilvánvaló. Ilyen például a gyermekek kísérleti célú bántalmazása. és ez célt és irányító-keretet nyújt a számára. agykontroll. ez még nem szükségszerűen jelenti azt. továbbá a vádakban érintetté vált befolyásos személyek azt találták az egyik legjobb védekezésnek. Jerry Leonardo fizikus. hogy ez a merev elutasítás egyfajta védekezés az igazsággal szemben. akkor ezeknek a súlyos bántalmazást elszenvedett gyermekeknek sem szabad hinni. és nem tudnak gyógyítani. Harrington szerint egyelőre nem lehet felmérni. ha nem is mindegyik. hogy összeesküvés létezik. hogy létezik összeesküvés. és az ítéletek nyomán a kanadai kormány és az amerikai kormányszervek kártérítés fizetésére lettek kötelezve. noha többen is fogékonyak voltak ezekre az elgondolásokra. Személyes meggyőződésem. hogy sátánista rituálékon bántalmazzák őket. hogy az agykontroll kísérletekről már sok adat látott már napvilágot. akik a kísérleteket végezték. ezt írta a dallasi tanácskozással kapcsolatban: "Azzal a meggyőződéssel távoztam. A többségük ismerte. legfeljebb ennek a pontos meghatározása. stb. hogy a terapeuták összeesküvésre vonatkozó meggyőződése milyen hatással lehet a páciensekre. akikkel szemben az egyén meghatározhatja önmagát." Harrington azzal folytatja értékelését.. hogy egy elemi iskolához alagútrendszert építettek. Ezért a kísérletezők és a mögöttük meghúzódó hatalmi körök. és hitt is az "Operation Monarch" összeesküvésben a hiteles bizonyítékok hiánya ellenére. sokkal jobban össze vannak fonódva. Még akkor is. ha a bántalmazásról orvosi kezelés hatására tanuvallomást tévő gyerekek vallomásainak a hitelességét eleve megkérdőjelezik. hogy miért utasítják el egyesek kategórikusan a traumatikus eseményekre való hamis visszaemlékezés lehetőségét? Miért gondolják. ha a klinikai pszichológusok és a pszichiáterek . Egy másik jelenlévő. hogy miért nem hihetőek azok a bizonyítékok. Nyilvánvaló. ha mindez nem az?) Azt még Harrington is megállapítja. (Sátánista kultuszok. hogy nem jószándékú az. hogy nem értenek a szakmájukhoz. illuminátusok. korábban nem vette figyelembe az új világrend összeesküvést. hogy milyen hatással vannak kollégáikra. valamint 103 . amelyeknek a létezését kongresszusi bizottságok állapították meg.. hogy egyelőre nem lehet tudni. amit akar. Ebből következően azok. minősítése változott személyről személyre. amelyben személyesen leleplezte. kifinomultabbak és veszélyesebbek. hogy ez a fajta kultikus tevékenység széles körben elterjedt. hogy a gyakorló terapeuták hány százaléka vall Leonardoéhoz hasonló nézeteket. amelyen keresztül elvitték a gyermekeket a szomszédos házakba azért. hogy a kultuszok sokkal jobban el vannak terjedve. új világrend.) A terapeuták többsége.

" "Computer Simulated Subconscious Speech Language . hogy miközben Harrington a kritika elutasítása miatt sajnálkozik. Az olyan nézetek. Több kutató is körvonalazta. kémekkel és polgárokkal szemben alkalmazandó. Harrington úgy véli. csak tovább erősítik a terapeuták ellenállását a kritika minden formájával szemben. akik betegeik érdekében a legjobbra törekszenek. de idővel ők is e nézetek híveivé válhatnak. amely elérhető a http://www. Ezért Harrington bírálatából az agykontroll kísérletek irányítóinak attól való félelme olvasható ki. 104 .betegeikre. amelyek magas jövedelmet nyújtanak titkos műveletek finanszírozásához. A dallasi tanácskozás feltehetően nem marad hatás nélkül a hagyományos terapeutákra. hogy a kísérleti alany alvajárási előkészítésen menne keresztül. A magunk részéről úgy látjuk. hogy bizonyos jobboldali rasszista szervezetek politikai célokra használhatják fel a pszichológiai és a pszichiátriai szakma dilemmáit. továbbá a propaganda.kimsoft. mind a pszichológusok tekintélyes tanácskozásain milyen szerepet játszanak. Ide sorolandó a kábítószer elleni küzdelem. hogy az összeesküvés bírálói a CIA ügynökei. aközben egyetlen egy kemény bizonyítékot sem hozott fel tanulmányában. akik nem rendelkeznek kommunikációs és desifrírozási eszközökkel. akik tovább kutattak a kultuszok létezését alátámasztó bizonyítékok után. Itt három területet jelöl meg: a hírszerzést.Komputer által szimulált tudatalatti beszélt nyelv. Célja még olyan beruházásoknak a beazonosítása.com/2000/nsa-psy. amelyek akusztikusan továbbított és fonetikailag felgyorsított poszthipnotikus parancsokat használnak anélkül. A lelki sérülésekkel foglalkozó specialisták többsége egyelőre még nem az összeesküvési elmélet követője. hogy az összeesküvési elméletek mind történelmileg. nehéz gazdasági helyzet és politikai választások idején.htm internetes címen. hogy azok a terapeuták. Arra a lehetőségre is figyelemmel kell lenni. illetve a gyermekek bántalmazásáról felszínre került tényeket akarják semlegesíteni. hogy lelepleződnek a pszichológusi-pszichiátriai szakma képviselői előtt. Ugyancsak ide tartozik olyan bevetésen lévő ügynököknek az irányítása. amely cáfolta volna a dallasi tanácskozáson az agykontrollal való államilag jóváhagyott visszaélésről kiderített tényeket. A hírszerzés külföldi és hazai diplomatákkal. hogy a NSA egy meghatározott területre vonatkozó hírszerző-technológiáról." A dokumentum rátér az alkalmazásra. Ez végül is a beteg kárára van. az idő múlásával kénytelenek lesznek engedni az összeesküvést valló csoport nyomásának. valamint a csúcstechnológia megszerzésére az Egyesült Államok védelme érdekében. Célja a polgároknak a kormányzatról való véleményének a nyomon követése. és annak alkalmazásáról ad tájékoztatást. a kémelhárítást és a magatartás-módosítást. Szoros megfigyelés alkalmazása háború. Ezeket annak a dokumentumnak az alapján ismertetjük. tudatalatti poszthipnotikus szuggeszciók és előírások. A technológia elnevezése a következő: "Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége által hírszerzési és kémelhárítási célból beültetett. A bevezető közli. NSA-nak) a tudatküszöb alatti poszthipnotikus szuggeszciók használatára vonatkozó ajánlásaival. A NSA agykontroll előírásai Érdemes röviden megismerkednünk az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (National Security Agency-nek.

növekszik a szuggesztibilitása. vagyis ezt a technológiát lehet kémek. a vezetők zavarása és zavarba ejtése kritikus döntések meghozatalakor. ingerlékeny. A "Poszthypnotic Command "(a hipnózis utáni parancs) ugyanaz. és aktívan kifejti hatását a kísérleti alanyban a hipnotikus transz. Ez azt jelenti. hogy ellenőrizzék és optimalizálják a NSA alkalmazottak teljesítményét és lojalitását. A dokumentum ezután rátér az általa használt definíciók és betűszavak jelentésének a meghatározására. hogy az illető a NSA parancsait teljesítse.A kémelhárítás külföldi diplomatákkal. továbbá külföldi hírszerzők magatartásának a módosítása azért. a kommunikációs módszereket és az egyes személyek. A hipnózis utáni szuggesztibilitási index azt méri és jelzi. vagy parancs a helyén marad. és mondjanak le polgári jogaikról a NSA javára. és ez által az paranccsá válik a számára. intézkedésre jogosult és kötelezett személyt jelöli. kémekkel és polgárokkal szemben kerül alkalmazásra a hírszerző-műveletek beazonosítása végett. hogy az Egyesült Államok számára hasznos döntések szülessenek. A NSA az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége. amikor a hipnózist kényszerrel alkalmazzák a kísérleti alanyon. az meghal. Így a hypnoamnesia (hipnoamnézia) az emlékezés időleges elvesztését jelenti a poszthipnotikus szuggeszció következtében. A NSA használja még ezt a technológiát az újraszocializálásra (agymosásra). amelynek központja Maryland állambeli Fort Mead támaszponton van. mint a hipnózis utáni szuggeszció. Az agykontroll szempontjából a "script" szó olyan gondosan megválasztott szavak sorát jelenti. A valódi szándék természetesen az. fekete karikák jelennek meg a szemei körül. Minden kísérleti alanytól meg kell követelni. Itt fel kell mérni a terjedelmet. A különböző tények jelentőségének az elferdítése azért. amelyek hipnózis utáni szuggeszció formáját öltik. mint a CNS és szívkeringési stimulánsokkal. Ezt a technológiát arra is használják. követve a bibliának az előírásait. annak számos következménye van: csökken a protein szintézise. Ha valakit hosszabb időn át megfosztanak a REM alvástól. csökken az önbecsülése. a résztvevőket. frusztrált. a rendszerek és a berendezések gyenge pontjait. A Command (parancs) terminus gyakrabban használt. illetve a befolyásolhatósági indexét megnövelik olyan drogokkal. vagy a tudatalattiba történő direkt behatolás periódusában. félelemokozáson és zsaroláson keresztül. közönyössé és depresszióssá válik. hogy milyen a kísérleti alany fogékonysága és érzékenysége a hipnózisra. hogy tartson fenn "személyes viszonyt Jézus Krisztussal". dühös. A REM és a kiválasztott kémiai stimulánsok együttes hatásaként a kísérleti alany nem képes ellenállni a szuggeszciónak. Ha a kísérleti alany meg van fosztva a REM alvástól. Adott esetben öngyilkosságokat is elő kell segíteni.Rapid Eye Movement Sleep Deprivation). ellenőrzésére használni pszichológiai megfélemlítésen. politikai tisztségre pályázók és más közéleti személyek beszervezésére. Az ismertetendő agykontroll-technológia célja a magatartás-módosítás és a felgyorsított újraszocializálás. Az ODO pedig az ügyeletes. zavart lesz. csökken a produktivitása. és amikor az alávetett személy akaratát megtörik úgy. hogy az amerikaiak adják fel személyes akaratukat. amelyek kihasználhatók. Egy "script" általában négy 105 . A poszthipnotikus (hipnózis utáni) szuggeszció. Az idézet összeállítás készítője ehhez azt a magyarázatot fűzi. hogy az amerikai szavazópolgároknak lehetővé teszik hogy "életüket átadják Krisztusnak". elveszíti a rövid-távú emlékezetét. A további felhasználáshoz tartozik a félrevezető információk terjesztése. vagy azokat a jelzéseket. hogy megfosztják őt az úgynevezett gyors szemmozgással járó mély alvástól (REM . hogy ne legyenek lojálisak.

másodszor az aktivizáló feltétel. Végül meghatározza az összeállítás. amely gyűjti és továbbadja a kóddal titkosított audio. Ezt a sebességet WPM-el jelölik. Végül az időhosszból (vagyis hogy mikor és milyen feltételek közepette fog leállni. amelyben a kísérleti alany motorikusan cselekszik. hogy miként lehet egy vakarás. vagy más azonosító tényező). Milyen hipnózis utáni továbbítási módszert alkalmaznak? A NSA ötvözi a hipnózist és a gondolatcímkézést. autókban. jelentése "words 106 . amikor a kísérleti alanyt a tudomása nélkül hallgatja ki. futni. Ez egy közel mikroszkópikus nagyságú elektronikus megfigyelő eszköz. elnevezését. a kísérleti alany tartózkodási helyének összegyűjtött koordinátáit és ezt továbbítja a NSA műholdjainak. üzeneteket vált egymással. a baseball sapka megigazításával. a ruha húzgálásával. akaratlan izommozgásokat. repülőgépeken és az utcasarkokon. vagy egy ártatlan tüsszentés alkalmas egy gondolatnak a címkével való ellátására. hogy a tudatalatti agyműködés percenként 1200-tól 1400-ig terjedő sebességgel működik. Először a beazonosítóból (a kísérleti alany neve. hogy hosszabban figyelje a baseball játékot (erre e sorok írójának bőven volt lehetősége. illetve befejeződni). azaz kategórizálására. harmadszor a tartalomból (vagyis abból. Az egyszerűség kedvéért ezeket a vakarásokat. vagy feltételek kulcsszavából (mikor. amelyet sikeresen juttattak be a kísérleti alany tudatalattijába. hogy növeljék a hipnózis utáni központi parancs erejét. hivatalokban. vakaródzással. stb. köhögéseket. A "Subliminal Implant" (a tudatalattiba elhelyezett implantátum) egy olyan hipnózis utáni szuggeszció. Az úgynevezett "Somnambulatory State" (alvajárási állapot) azt az abnormális alvó állapotot jelöli. Vegyük most közelebbről szemügyre. hogy a labdát fogó és a labdát dobó játékos igen kifinomult módszerekkel. mit és hogyan fog a szuggeszció beindítani). közlekedési eszközében és hivatalában . egy ruhaigazítás.ahol a mikroszkopikus digitális megfigyelési technológiát alkalmazza . Az agykontroll technológia rövid áttekintése Azon túlmenően. ruhaigazításokat. nevezzük "gondolatcímkéknek". amíg az Egyesült Államokban élt). Miként lehet itt használni a hipnózist? Ennek a megértéséhez azt kell tudni. Ez sokkal gyorsabb. vagy másképp kifejezve a "gondolatolvasásra". Az úgynevezett megerősítő "script"-ek azt a cél szolgálják. el lehet őket rejteni a házakban. tüsszentéseket. amely percenként 250-től 450 szóig terjed.arra is képes. Ez a szerkezet kap ugyancsak kóddal titkosított "audioscript-eket" a NSA központi műveleti irányítóitól műholdakon keresztül. így például tud sétálni. Ezek az eszközök körülbelül egy tűfej nagyságúak. Ennek a megértéséhez át kell tekinteni a gondolatok címkézését és a válaszok típusok szerinti megjelölését. mint a tudatos agy működési sebessége. amelyeket a kísérleti alany egy tudatalatti kihallgatása során végez. színes videó jeleket.különböző részből áll. leírása. amelyek viszont eljuttatják őket a NSA központi műveleti irányítóihoz. Ha valakinek már volt alkalma. hogy kihallgasson és befolyásoljon egy személyt tudat alatt. akkor gondos figyelés után rájöhet. vagyis a kísérleti alany tudomása és beleegyezése nélkül. hogy a NSA képes látni és hallani mi történik a megfigyelendő személy otthonában. amelyek továbbítják tudatküszöb alatti hipnózis utáni szuggeszciók formájában a kísérleti alany tartózkodási helyére. Ehhez hasonló kommunikációs technikát használ a NASA is a kísérleti alany agyán átsuhanó gondolat kiderítésére. hogy mi a "Transceiver". hogy a beindító jel a kísérleti alany tudatából mit fog kiváltani). Ez az állapot a hagyományos hipnózisnál csaknem minden esetben előfeltétel.

per minute", azaz hány szó percenként. A hipnózis utáni "script", azaz a gondosan megválasztott szavak sora beszédsebességgel megközelítőleg 250 WPM-el mondható ki. Ezt egy magnetofon, vagy egy számítógép felgyorsítja 1200-1400-ig terjedő WPM-re. Ezzel a jelenséggel hangtechnikusok, rádió és TV szerkesztők napról-napra találkoznak, amikor különböző okok miatt változó sebességgel kell lejátszani az elektronikusan lerögzített műsoranyagot. Amikor az emberi hang 1400 WPM-re gyorsul fel, akkor magas hangfekvésű csiripelő vinnyogássá válik. A filmszínházakban vetített filmeknél 30 filmkocka pereg le előttünk 1 másodperc alatt. Egyetlen kockára 1/30-ad másodperc jut, amit a tudatos agyműködés nem képes felismerni, de a tudatalatti agyműködés világosan olvassa és megérti az adott filmkocka üzenetét. Amikor az 1960-as években a 30 kocka közül egyetlen egyre írták rá, hogy "Drink Coca Cola", a nézők körében 65 %-al nőtt aznap este a Coca Cola fogyasztás. Ezért a szövetségi kormány végül is betiltotta a tudatküszöb alatti reklámozást. Kutatók szerint az arány csak azért volt 65 %-os, mivel nem mindeki figyeli egyforma intenzitással a filmet, egyesek éppen körülnéznek, vagy esznek valamit, vagy éppenséggel gyengébb a látásuk és ezért nem ért el hozzájuk az üzenet. A most ismertetett technológia kifejlesztése kezdetén a NSA eredetileg magnetofonra rögzítette kimondott szó formájában a hipnózis utáni szuggeszciós üzenetet és ezt a magnetofon sebességének növelésével gyorsították fel. Ez az eljárás igen munkaigényes volt, megkövetelte, hogy valamennyi e feladatot végző személy kifogástalanul ejtse ki a szavakat, jól bírja a nyelvet és a megfelelő dialektust használja. Emellett a háttérzajok miatt gyenge volt a minőség és gyakran időbeli elcsúszásokat okozott a magnetofonfelvétel és a feldolgozás. Ezen túlmenően igen sok gyakorlással lehet csak elérni, hogy valamennyi munkatárs azonos sebességgel beszéljen, úgy hogy a felgyorsított "script" a megfelelő sebességgel legyen továbbítható. Jelenleg komputerekkel állítják össze az ideális optimalizált fonémákat (fonéma az a hang, amelynek a megváltoztatásával a szó jelentése megváltozik, így például lap - láp) a szavak kialakítására és ezeket a szavakat aztán a megfelelő továbbítási sebességre gyorsítják fel. Ahol nyelvi dialektus is jelen van, ott az alap fonémáknak egy másfajta készletét használják. A technika ott tart, hogy a földgolyónkon használt nyelvek egész sorához megkeresték a különböző fonetikai elemeket, ezt digitálisan megszerkesztették, optimalizálták. Ezeket használják a továbbítandó üzenetek, a hipnózis utáni szuggeszciókra emlékeztető "script"-ek összeállításához. Minimálisra csökkentették a szavak közti üres részt, és a hangmagasság emelkedését korlátozták és megszűrték. Az ismétlődő színuszgörbéket is eltávolították a fonetikus elemek akusztikus hullámainak az áramlásából. Így csökkentették az aktuális színuszgörbéket. Ez csökkenti a fonémának azt a tényleges időtartamát, amelyet a továbbítás érdekében aztán még felgyorsítanak. Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb sebességgel játsszák az üzenetet és csökkenti a kísérleti alany képességét arra, hogy felismerje, hogy ez tulajdonképpen egy felgyorsított beszéd. Az optimalizált és digitálisan kiválasztott és megszerkesztett fonémák használata kiegészítve hipnotikus szuggeszciókhoz hasonlóan struktúrált szavakkal és mondatokkal úgy is meghatározható, mint "computer simulated subconscious speech language - komputerrel szimulált tudatalatti beszédnyelv". A tudatalatti agyműködés nagyon érzékeny. Képes hallani azt, amit a tudatos agy nem vesz figyelembe. Ha sokat nézzük a televíziót, akkor valószínűleg megtapasztaljuk, hogy sok "subliminal tapes - tudatküszöb alatti magnetofon" működik azért, hogy beprogramozza

107

tudatunkat. Ezeket a hatásokat titokban rögzítették az óceán hullámzajába, zenébe, vagy más hanghatásokba, de ezek nincsenek felgyorsítva a tudatalatti továbbítás sebességére, és éppen ezért nem elég hatékonyak. A tudatalatti agyműködés képes hallani és megkülönböztetni az üzeneteket még akkor is, ha háttérzaj hallatszik, mint például a hullámok morajlása, autók, repülőgépek zaja, vagy amikor valaki beszél hozzánk normális társalgás keretében. A tudatos agy nem fog hallani semmit, hacsak az nem közvetlen-közelről a házban hallatszik. Ha nagyon odafigyelünk, akkor hallhatjuk alacsony hanghatású magnetofonszalagnak a gyors tekerését, és kis hangerővel való lejátszását. Ez a hang a NSA magas sebességű audio tudatalatti üzenete. A fonetikus összetevőknek ez a módosítása lejátszva kis hangerővel, ötvözve a környezeti háttérzajjal, nagyon nehézzé teszi a kísérleti alany számára a NSA üzenetének a rögzítését. Még ha az illető képes lenne is hatékonyan rögzíteni ilyen üzenetet, nagyon nehéz azt a háttérzajtól elválasztani, filterezni, kiszűrni. Így rekonstruálni a hiányzó színuszgörbéket a hanghullámok áramlásából, lelassítani az üzenetet olyan mértékűre, hogy a hipnózis utáni "script" tartalma megkülönböztethető legyen a tudatos agyműködés számára, ílymódon csaknem lehetetlen egy átlagember számára. Röviden összefoglalva a kísérleti alanynak semmi esélye nincs arra, hogy elemezze a NSA üzenetét az alábbi eszközök nélkül: - Egy a legutóbbi technológia szerint működő hivatásos rögzítőberendezés. - Digitálisan működő hanghullám kezelő berendezés. - A hanghullámokra vonatkozó tudományos ismeretek felsőfokú elsajátítása. - Jártasság a lingvisztikában és a fonetikában. - A hipnózis elméletének és gyakorlatának, valamint a "script"-ek készítésének az ismerete. - Ezen túlmenően ideális környezeti feltételekre is szükség van a rögzítéshez. - További feltétel még, hogy a NSA ne tudjon a kísérleti alany ilyen irányú szándékáról és képességéről, vagyis hogy meg tudja oldani a továbbított üzenetek felismerését és rögzítését. A fentebb ismertetett feltételek együttes meglétének hiányában ez a technológia tökéletes hírszerzési eszköz. Ugyanis csaknem lehetetlen kideríteni a létezését, bemérni és rendkívül nehéz a nyomokat visszavezetni a NSA-ra. Azok a tünetek, hogy a NSA képes a programozásra és valamit beültetni a kísérleti alanynak a tudatába, félelmet vált ki, mivel számolnia kell az illetőnek azzal, hogy elmebetegnek gondolják, ha jelentést tennének a NSAnak az ilyen jellegű tevékenységéről. A kísérleti alanyok nem ismerik ennek a technológiának a forrását, sem a technológiát magát, nincsenek kemény bizonyítékaik, csupán észleléseikre, szenvedéseikre és izolációjukra tudnak hagyatkozni. Mód van arra is, hogy a megtámadott egyén rendelkezésére álló egyéb eszközöket kiderítsék, ezekkel szemben megelőző lépéseket tegyenek, így a NSA tulajdonképpen még inkább meg tudja bénítani az illetőt. Miként használja a NSA a hipnózis utáni továbbítási módszert, a gondolatcímkéket? A NSA agyprogramozó üzeneteit audiovizuális elektronikus megfigyelő eszközökön keresztül juttatja el a címzetthez, amelyeket, mint már utaltunk rá az illető otthonában, autójában, munkahelyén helyez el. Ilyen tudatküszöb alatti üzenet lehet a következő: "X úr képzelje el, hogy az adóhivatal megvizsgálja az adóügyeit. Emlékezzen vissza, amikor csalt az adójával és aggódott, hogy vajon az adóhivatal ezt kiderítheti egy ellenőrzéssel. Ha Ön soha nem követett el adócsalást és nincs miért félnie, akkor viszketni fog a jobb fülcimpája, amely vakarásra megszűnik. Ha az adóhivatal rajtakaphatja a csaláson, akkor a bal orrcimpájában érez viszketést, amely akkor fog eltűnni, ha kétszer megvakarja. X úrnak csak egy futó gondolata volt az elmúlt adóbevallásról, és csak egy kis viszketése volt. Ez a viszketés az a bizonyos "thought label - gondolatcímke". A NSA illetékes munkatársa (NSA Officer On Duty, ODO -

108

a NSA szolgálatban lévő, illetékes munkatársa) lényegében arról cserélt információt a kísérleti személlyel, hogy az csalt-e valaha az adójával és vajon az adóhivatal elkaphatná-e egy vizsgálattal. Ez az igen leegyszerűsített példa szemlélteti a tipikus NSA kihallgatást. A tényleges kihallgatás során alkalmazott üzenetek több száz szóból is állhatnak, nagyon összetettek és kifinomultak lehetnek. A legtöbb üzenet több tucatszóból tevődik össze. A zárt hírszerző világ az elmúlt évtizedekben újabb csúcsokhoz érkezett. Ma már közvetlenül hatást tud gyakorolni szinte minden személyre az Egyesült Államokban, de külföldön is. A már működő elektronikus megfigyelő rendszer kiterjed Mexikóra, Közép-Amerikára és Dél-Amerika sűrűn lakott térségeire. Ma már működik Ausztráliában, Afrikában, és Európa azon országaiban, amelyek nem tartoztak a szovjet birodalomhoz. A NSA azonban - több kutató állítása szerint is - arra törekszik, hogy az egész földgolyót egy "elektronikus szem" megfigyelése alá helyezze a harmadik évezred elején. Ezt a célt már csaknem elérték, nehézségekbe csupán a csúcstechnológiájú országokban ütköztek. Itt a hírszerzés-elhárító technológia fejlett, és a szükséges pénzügyi eszközök is rendelkezésre állnak. Ennek eredményeként ezekben az országokban be tudták azonosítani a "transceiver"ekből (adó-vevő készülékekből) érkező magasfrekvenciájú mikrohullámú kibocsátások kitöréseit. A NSA kommunikációs rendszere tehát képes arra, hogy bármely személytől hangmintát ("voice print") vegyen, és azt nyilvántartásában elhelyezze. Az így raktározott mintát később fel lehet használni a kísérleti személy meghatározására, mégpedig úgy, hogy a reális idejű megfigyelés során szerzett hangmintákat, amelyeket tartózkodási helyszínén vesznek róla, összehasonlítják vele. Ehhez arra van szükség, hogy a megcélzott személy egy adó-vevő készülék közelében beszéljen. Ha a megfigyelt tudatában van annak, hogy a NSA látókörébe került és ezért csendben marad, akkor a NSA arra is képes, hogy periódikusan világszinten bocsásson ki tudatküszöb alatti üzenetet, amely név szerint megcélozza az adott személyt, és arra készteti, hogy elaludjon, és álmában beszéljen. Miután az illető beszél, a hangmintája beazonosításra kerül és a személy tartózkodási helye is meghatározható csaknem az egész világon. Ma már nem csak költői hasonlat, de valóság, hogy a Földünk összezsugorodott és egyre kisebbé válik. Az itt ismertetett technológiát eredetileg a CIA által folytatott kísérleti programok keretében dolgozták ki az 1950-es években, majd továbbfejlesztették őket az 1960-as években. Ez után a bőségesen rendelkezésre álló pénzügyi eszközök lehetővé tették, hogy a fontos nemzetbiztonsági területek mindegyikére kiterjesszék. Amikor a már említett "Drink Coca Cola" reklám bámulatosan eredményesnek bizonyult, felmerült a kérdés, vajon a látássebességhez hasonlóan a hallás is felgyorsítható-e. Ezirányban a NSA Fort Mead-i támaszpontján folytattak kísérleteket, ahol a kiválasztott fonémákat úgy változtatták meg, hogy a felesleges színuszhullám görbéktől megfosztották őket, és elektronikusan újrakonstruálták a szavakat rövid változatban. A korai szakaszban kísérleteztek a távolbalátással is, ahol a kísérleti alany ellazult állapotban felnyitja a tudatát és megmagyarázza azokat a képeket, amelyeket a NSA készített ezt a technológiát használva. Ezek a kísérletek tették lehetővé, hogy "a komputer által szimulált tudatalatti beszéd nyelvét" tökéletesítsék és "script" változatban maximalizálják a továbbítás lehetőségét a kísérleti alany tudatában egy megfelelő "vision or picture" (látvány vagy kép) formájában. A kísérleti alany

109

által már korábban látott képek egyszerűen visszahívatók az úgynevezett "Age regression" (életkor visszaidézés) "script" változatainak az alkalmazásával. A NSA kémelhárítási kísérletei Több kísérlet is folyt annak a meghatározására, hogy milyen feltételekkel és eljárásokkal lehet Amerika ellen bevetett kémeket agykontrollal ellenőrzés alá venni. Az egyik ilyen kísérlet alanya egy férfi volt, aki konfliktusba került a fiával és egy alkalommal leöntötte benzinnel és felgyújtotta. Ugyanezt tervezte saját magával is, de az életösztöne erősebbnek bizonyult, mint a NSA belé ültetett magatartásmódosító programja. Miután letartóztatták, elmondotta, hogy agya hirtelen kitisztult és már nem tudta okát adni, hogy miként tudta elkövetni ezt a bűncselekményt. Az történt, hogy a hipnózist egyszerűen megszüntették, a kísérleti alanynak megengedték, hogy aludjon, úgyhogy a pszichiátriai szakértők, akik tanulmányozni fogják az illetőt, ne találjanak semmi nyomot, ha alávetnék a hagyományos hipnoterápiával vagy pszichoanalízissel végzett vizsgálatoknak. Másfél évtizeddel ezelőtt hírt adtak az újságok arról, hogy Floridában több idősebb ember meghalt álmatlanság következtében. Az orvosok mindent megpróbáltak, de nem voltak képesek változtatni ezen a helyzeten, amely végül is valamennyi beteg halálával végződött. A NSA-nak sikerült kifejlesztenie olyan aggodalmat okozó "scrip"-eket, amelyek optimalizálták a hipnózis utáni állapot tartósságának a csökkenését annak arányában, ahogy az idő múlásával a kísérleti alany egészsége romlott. Az egész Egyesült Államokat megrázta az az eset, ami a Davidian szekta tagjaival Wako-ban történt. David Koresh órákon át tárgyalt az FBI képviselőivel Istenről és a bibliáról, végül várta Isten szavát, hogy megmondja neki, mit tegyen az ostrom utolsó óráiban. A szóbanforgó üzenet olyan összetételű lehetett, amely "Personal Journal" számokat is tartalmazhatott, (ezeket a NSA megköveteli a kísérleti alanyok számára az agymosás idején), amely viszont elvezethetett volna azokhoz a kérdésekhez, hogy vajon miként vált ilyen minőségűvé ez a szekta-kultusz. Továbbá a NSA-nak úgy volt célszerű feltűntetnie, hogy "God spoke to them and said to commit suicide" (Isten szólott hozzájuk és közölte velük, hogy kövessenek el öngyilkosságot). Csak így tudta megmenteni kudarctól ezt az újabb nagyszabású agykontroll kísérletét. Az FBI "Crime Information Center, CIC" (Bűnügyi Információs Központ) több ezer olyan aktával rendelkezik, ahol dokumentálva vannak azok az esetek, amelyek magukon viselik a NSA kísérletek jellegzetességeit. Ezekben az ügyekben a "Thought Controll" technológiát alkalmazták. Jelenleg a NSA sok olyan kísérleti alannyal rendelkezik a társadalom legkülönfélébb részeiből, akiknek az aktivizálásához már csak "triggerek"-re, azaz programbeindító, gondosan megkonstruált hipnózis-utáni "script"-ekre van szükség ahhoz, hogy teljesítsék a kapott parancsot és adott esetben akár egy gyilkosságot is végrehajtsanak. A NSA úgy hívja őket, hogy "Shooters on a Shelf" (polcon tartott lőfegyverek). Egy példa erre Russel Eugene Weston, aki 1998. július 26-án Washingtonban a Capitolium környékén ámokfutóként lövöldözni kezdett. Az állapították meg róla, hogy skizofréniája van. Olyan kényszerképzetei voltak, miszerint kapcsolatban áll a CIA-val vagy az FBI-val, és meg volt róla győződve, hogy egy rádió nyomkövető szerkezet volt beültetve a fogába. Russel Eugene Weston is a NSA elektronikus agymosásának volt a terméke. Nem volt képes felismerni a rendkívül fejlett technológiát még annak dacára sem, hogy tudta "valaki" (CIA, FBI, stb.) tart kapcsolatot vele és ez a kapcsolat kiterjed az egész Egyesült Államokra. Weston azt képzelte, hogy egy nyomkövető eszközt ültettek a testébe. A NSA hipnózis-kezelése hatásaként arra a

110

következtetésre jutott, hogy a skizofrénia elleni gyógyszerek nem segítenének rajta és ezért megtagadta azok bevételét. Ez az ember kétségbeesve próbálta enyhíteni azt a szenvedést, amit a NSA okozott neki. A már hivatkozott http://www.kimsoft.com/2000/nsa-psy.htm tájékoztató készítője megírja, hogy évek hosszú során át már több ezer olyan személlyel került kapcsolatba, akiket vallásos agymosásban részesítettek. Ezt olyan szintre emelték, ahol már "Isten" mondja meg nekik, hogy mit tegyenek, és "Ő" szól hozzájuk gyengéd hangon, tudatukon belül, és a kísérleti alanyok feltétlenül engedelmeskednek "Neki". Természetesen ellenségek is találhatóak a fejükön belül. Ez azonban a bibliai János jelenések könyvében, az Apokalipszisben jelzett Antikrisztus megérkezését bizonyítja. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus már visszatért a földre és ő irányítja őket. James Bamford "Inside America's Most Secret Agency, The Puzzle Palace" (Amerika legtitkosabb ügynökségén belül, A rejtély palotája) című könyve, amelyet 1982-ben a Houghton Mifflin Company adott ki rendkívül sok adatot tartalmaz a NSA történetére vonatkozóan. A NSA eleinte csak a telefonok lehallgatásával foglalkozott, ez azonban kibővült a legváltozatosabb audiovizuális technikákkal. Bamford az, aki a The Puzzle Palaceban beszámol a NSA első, magával az áldozattal végrehajtott kivégzéssel (öngyilkossággal) kapcsolatos agykontroll technológiáról. A NSA-nak az egyik alkalmazottja a jelentések szerint rohanva menekült a NSA területéről azt állítva, hogy démonok vannak a fejében, majd pedig megölte magát. A NSA alkalmazott ilyen módszert bizonyos hírek eltusolására. A kaliforniai Berkley Egyetem egyik diákja 1990. november 27-én bement egy bárba, és túszokat ejtett. Ragaszkodott ahhoz, hogy a rendőrség tegye lehetővé, hogy a CIA igazgatója beszéljen vele azért, hogy így megszabadulhasson a szenvedésétől. A fiatalember leveleket küldött az elnöknek és a CIA-nak, de kérései süket fülekre találtak. Miután a fiatalember pánikba esett, lelőtte az egyik vendéget a bárban, és akkor egy SWAT csoport (Special Weapons and Tactics Team - Különleges fegyveres és taktikai csoport) emberei halálosan megsebesítették. A San Jose-i rendőrség megtalálta az elnökhöz írott leveleknek a másolatait, amelyekben a fiatalember beszámol arról, hogy bizonyos emberek tudnak olvasni az agyban és ő rájött arra, hogy ezt milyen módon teszik. A NSA sikertelenül végzett rajta agymosási kísérletet, és hogy ez az egész dolog ne kerüljön napvilágra, nem volt más választása, mint saját biztonsága érdekében eltávolítani az élők sorából. Rendkívül érdekes, hogy ez az eset eredetileg úgy került az elektronikus tömegtájékoztatási eszközök híradásaiba, hogy egy fegyveres ember azt követeli, személyesen beszélhessen a CIA igazgatójával. Ez a híradás rendkívül gyorsan eltűnt és többé már nem szerepelt a hírek között. A Nírvána nevű zenekar tagja, Curt Cobain, egy másik áldozata a NSA agymosásának. Itt is arra kényszerűlt a NSA, hogy kiiktassa Cobain-t, aki zenéjébe a NSA tudatbefolyásoló tevékenységére vonatkozó kulcsmondatokat és szavakat írt. Így kommunikált hallgatóságával. Az egyik dalában, amelyet a NSA-hoz írt, úgy utal rá, mint "Friends inside his head" (A fején belül lévő barátok). Ha a NSA büntetésként a legmagasabb szintű agymosást alkalmazza, a kísérleti alany gyorsan távozik az élők sorából. Cobain a heroint használta, hogy elbódítsa, és érzéketlenné tegye magát, de más eszközökkel is megpróbálkozott, hogy lelassítsa az az elektronikus tudatbefolyásolás hatását. Néhány évvel ezelőtt Nagybritanniában számos kormányalkalmazott dolgozott egy szigorúan titkos radarlétesítményen. Közülük többen öngyilkosságot követtek el, noha nem volt

111

hogy bizonyos kormányalkalmazottak egy fokozottan őrzött kormány projekten dolgoztak. depressziós állapotba kerül. valamint elsődleges támogató csoportjának (családjának. 2000. hogy találjanak egy helyet. Ez ahhoz hasonló. ahol a NASA-nak nem lenne módjában zaklatni őket. intelligenciáját. amelyek megtörik az akaraterejét. és erkölcsi értékrendszerét. Mindössze arról volt szó. amely szerint az amerikaiak 40 %-a alvászavarral küzd. amelyek a NSA magatartásmódosító tevékenységében használatosak.".. "The Talkind Heads" (A beszélő fejek). babonás képzeteit. magabiztosságát. Ezek az emberek ugyanannak a technológiának voltak alávetve. A NSA magatartásmódosító eljárása Ebben a részben ismertetjük röviden azokat a tipikus technikákat. apatikus lesz. morális meggyőződését. Ezek a halálesetek megrendezett öngyilkosságok sem lehettek. Ezek a manipulált tudatú egyének életük céljául a Jézussal való személyes kapcsolat kiépítését és fenntartását tartják. hosszú időn át tartó REM-alvás megfosztásnak vetik alá. továbbá azt is. politikai meggyőződésére. és végső soron társadalmilag és pénzügyileg is sikertelen.semmilyen látható nyoma valamely ellenséges kormány beavatkozásának. Ezt az NSA által előre meghatározott és hipnózissal létrehozott . hogy "Wild. mert többet közülük kivülről nem nyitható zárt ajtók mögött követtek el. A dal szemléltette. és bemutatta. vagy a NSA alkalmazottja. magyarázatokat és meghatározásokat. Megmagyarázták a dalban. vagy egyéb szokatlan dolognak. újjászületettnek hívják. hipnotikus hatás alá kerül. hogy az elektronikus megfigyelési rendszernek szinte korlátlan a hatóköre.lelkiállapot az egyházak "reborn"-nak. eljárásokat. miként hangzik a tudat manipulálása. hogy a zenekar tagjai sikertelenül fordították arra minden idejüket és pénzüket. kábítószerrel való visszaélésnek. A kiválasztásnál szerepet játszik a kísérleti alany értéke az Ügynökség számára. azaz a szóbanforgó zenekar feltárta. baráti körének) az erős vagy gyenge voltát. vad élet). Miután megtörténik a kísérleti alany kiválasztása. társadalmi státuszát. mint amikor egy magnetofonszalagot gyorsan előretekerünk. Ennek a dalnak az volt a címe. anélkül. wild life"(vad. hogy a NSA bővíti a nagyközönségre gyakorolt befolyását. hogy tudna róla. a kísérleti alany hipnózis utáni szuggerálhatósági indexét. valamint azt.rendszerint szélsőségesen vallásos . illetve más hírszerzési vagy kémelhárítási szempontra. március 26-án az Orange County Register üzleti szekciója ismertette a "National Sleep Foundation" (Országos Alvási Alapítvány) jelentését. akivel a NSA kísérletezett. Itt természetesen elsősorban a tudatalatt elhelyezett hipnózis utáni szuggeszciókról van szó. hogy a NSA miként választhat ki valakit az agymosásra. A NSA magatartásmódosító eljárása a kísérleti alany beazonosításával és minősítésével kezdődik. Ennek a felmérésénél tekintettel vannak közéleti szereplésére. Miközben a kísérleti alany egyre nagyobb mértékben elszigetelődik a családján belül. hogy a NSA mindig a REM-alvástól való megfosztással kezdi el a magatartásmódosító eljárását. pénzügyi helyzetére. A kísérleti alany. hogy "ők gyorsan beszélnek. Ez a hír jelezheti. mint a Berkley Egyetem diákja. Mérlegelik a lelepleződés kockázatának a minimalizálását. és az általa tisztelt irányadó csoporttól. érvelőképességét. továbbá hipnózis utáni szuggeszciókkal bombázzák. vagy Curt Cobain és több ezer más személy. önbizalmát. valamint azt. miközben teljesen ébren van. Az már ismert.. 112 . miként észlelhető a hallható továbbítás ("audible transmission") a dal végén. Az 1980-as években az egyik népszerű zenekar írt egy dalt megmagyarázva a NSA agymosó technológiájának a tudományos folyamatát.

aki megtapasztalja ezeket a furcsa "gondolatokat". hogy a teste különböző részén furcsa bizsergő. és hogy a szomszédjának semmi köze sincs az általa észlelt furcsa tapasztalatokhoz. ahol a NSA elektronikus megfigyelő rendszere eléri és a kulcsszavak révén kiválasztja és értékeli az elhangzott imákat. ahol az ingerületeket átveszik egymástól. és arra veszi rá a kísérleti alanyt. a mennyezetről. világháború alatt. vagy állandóan követik. Ezt követően a kísérleti alany teljes odaadást érez Jézus (értsd: a NSA) iránt és bármit meg fog tenni Jézus (értsd: a NSA) irányába. reszketést. Amikor a NSA más kapcsolatokat használ. A kísérleti alany úgy épül be ebbe a rendszerbe. hogy a NSA ezt a technológiát atombiztos földalatti bunkerekből irányítja. remegést érez teste különböző részein. 113 . csiklandozó érzéseket váltson ki. Tompa ütések. vagy téveszmék. Egy idő múlva megjelennek az emocionális összeomlás tünetei és kialakul egy új támogató csoport a kísérleti alany körül. hogy a különböző furcsa érzetek és észlelések a testükbe ültetett implantátumok következményei. Így az új egyházi előjáró-csoport működik a magatartást megerősítő mechanizmusként. az órákról. bárhol. kémkednek utána. vagy autójában. amelyben a kísérleti személy vallásos újjászületést él át és "életét Krisztusnak adja". akiknek a nézetei a bibliában gyökereznek. és ezt behelyettesítik pozitív jutalmazó-hipnózissal: "Isten és Jézus munkálkodik az életükben". viszketéseket. zörejek hallhatók a falakról. Senkinek sincs kedve és ideje ahhoz. hogy naponta adjon jelentést imádság formájában az otthonának csendjében. hogy "Isten vagy Jézus közvetlenül szóljon a kísérleti alanyhoz" és a negatív újra-megerősítést a Sátánnak lehet tulajdonítani. vagy hivatalában. hogy "Isten akaratának megfelelően" cselekedjék. és a nagysebességű akusztikusan továbbított hipnózisnak lett a célszemélye. a pozitív jutalmat pedig Isten áldásának. a kommunikációs műholdakról. Ennek ellenére nem érezzük a mikrohullámok által okozott tüneteket. Ezek mikrohullámú besugárzások következményei lehetnek. amikor a kísérleti alany egy szobában tartózkodik. amikor a kísérleti alany csípést. A kísérleti alanyt fokozatosan mentesítik az idegrendszert károsító kényelmetlen hipnózistól. A kísérleti alanytól megkövetelik. hogy kiváltsanak lokalizált szinaptikus (idegsejt kapcsolódási) válaszokat az agyunkban. El vagyunk árasztva folyamatosan mikrohullámokkal a televízióállomásokról. A kísérleti alanyok számára fontos annak a megértése. mivel ezeknek nincs meg az a lehetősége. Kialakulnak azok a kényszerképzetek. de a NSA használt más kultuszokat és nem egyházi-jellegű társadalmi csoportokat is. hogy a kísérleti alanyt a szomszédai megfigyelik. bizsergéseket. mert az általuk hirdetett tanítás lehetővé teszi. a lámpákról és ehhez hasonlók. Ez az új támogató csoport rendszerint egyházi emberekből áll. Ha a kísérleti alany ellenáll a NSA utasításainak. akkor további büntetéssel sújtják. hogy mikrohullámú fegyverrel kövessen valakit azért. és számos ember van körülötte és csupán ő az egyedüli. Életének minden mozzanata ima útján továbbításra kerül más "keresztényekhez".) Ezen túlmenően. akkor nyilvánvaló. hogy bármely nonkomform magatartása megfigyelésre kerül. végül a NSA-hoz. akkor a NSA a teljes ellenőrzést meg tudja valósítani az adott személy felett. Ezután a NSA további hipnotizálja büntetés vagy jutalom formájában a célszemélyt. hogy továbbítási módszert alkalmaztak vele szemben. szúrást. Ez hasonló a Gestapo tevékenységéhez a II. A NSA azért részesíti előnyben a keresztény egyházakat. Mindez ez kitűnően alkalmas a NSA tudatirányító technológiájának és eljárásának az álcázására.Tipikus hipnózis utáni eszközökkel kiváltott érzéki csalódás az. recsegések. (A szinapszis az idegsejtek egymáshoz történő csatlakozási helye. amely a kísérleti alany valamennyi problémáját végül is a NSA elé viszi. A kísérleti alanyok gyakran azt hiszik.

és többé nem okoz gondot sem az egyházban. Így például semmiben sem hisznek. se nem gazdaságos a kísérleti alany folyamatos megfigyelése a reális időben történő továbbítás céljából. mert azt sugalmazza neki. Az előre kijelölt tudatalatti implantátum továbbításakor a NSA központi kapcsoló komputere kibocsáthat egy "script"-et a megjelölt személyhez egy előre kijelölt időpontban. Az esemény által kiváltott feltételes üzenet-továbbítás lényege. ami nincs a bibliában. hogy a hipnózis utáni tudatalatti implantátum egy meghatározott esemény. mint például Észak-Amerika vagy Európa. Ez a technika megköveteli a tudatalatti kihallgatást. Tehát se nem praktikus. A NSA azért nem alkalmaz kizárólag reális idejű hipnózis utáni parancstovábbítást. Mind a három "script"-továbbítási-módozat alkalmazása megzavarja a kísérleti alanyt. hogy mi az. sem a tömegtájékoztatásban. mert figyelmüket a halál utáni életre. Az első a reális időben történő továbbítás.valamint ahhoz. és ez maximalizálja a magatartás megváltoztatását. hogy van evolúció. Az ilyen kísérleti alanyoknak az élete viszonylag terméketlen. ha racionálisan kell gondolkodniuk. Nem az lebeg szemük előtt. vagyis nem fogadják el. vagy feltételes továbbítások. Az alkalmazott technikák három fő csoportba oszthatóak. és ez biztonsági kockázatot jelent. amikor nem figyeli őt aktívan a NSA. Kerülik az "e-világi" tevékenységeket és rendszerint zavarban vannak. ha repülőgépeken utaznak és televízióznak. mert a kísérleti alany felismerheti. és nem tudja a visszatérő gondolatokat vagy érzéseket valamilyen szokás szerint visszatérő eseményhez vagy helyzethez kapcsolni. amit a kommunista diktatúrákban alkalmaztak az államvédelmi szervezetek. aki sikeresen végigment a NSA magatartásmódosító programján. életének a további részében. kiváltó. Az állandó megfigyelés viszont megfelelő személyzet 24 órán át történő alkalmazását igényelné és ez igen költséges. Valamennyi NSA által alkalmazott standard hipnózis utáni parancstovábbító "script" eljuttatható reális időben. mivel félni fog a NSA megtorlásától. hogy a NSA feladat végrehajtására kijelölt ügyeletes munkatársa hipnózis utáni parancsot tartalmazó "script"-et juttat el a kísérleti alanyhoz és megfigyeli annak válaszreakcióját. hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. "az örök életre" összpontosítják. hogy voltak dinoszauruszok. vagy kódjel-szó hatására 114 . A NSA jelentősen csökkenti saját biztonsági kockázatát azzal. érez így vagy úgy. aktivizáló technikáknak.technikát használ a kísérleti alany negatív újra-megerősítésére. Mindezt akkor is tagadják. A magatartásváltoztató eljárás Ebben fontos szerepe van a beindító. Ez a hang adja az igaz vagy hamis információkat és parancsokat a NSA céljától és szándékaitól függően. A magatartásmegváltozás általában akkor megy végbe a leggyorsabban. A reális időben történő tudatalatti üzenet továbbítás azt jelenti. hogy sokféle hipnózis utáni továbbító. amikor folyamatosan negatív újra-megerősítésre kerül sor. a második az előre elkészített és kijelölt továbbítás az ugyancsak előre programozott komputer útján. és összefüggéstelenül csaponganak. mint egyéniségét vesztett középszerű lény vegetálhat Jézus (a NSA) szolgálatában. amit itt a földi életükben el tudnak végezni. holott ezek sem szerepeltek a bibliában. és végül a hipnózis utáni. A továbbítandó "script" sugárzása korlátozódhat egy épületre. egy városra. gondolat. űrutazás. vagy egy nagyobb földrajzi térségre. Az a kísérleti alany. A továbbításnak ez a formája meggyorsítja a tudat mélyén hallható "hang" felfogását. Ilyen előre kijelölt időpontban sugárzott "script"-ek esetén a kísérleti alany látszólag találomra gondol erre vagy arra.

hogy a célszemély mennyi idő alatt képes leküzdeni a 115 . hipnózis utáni befolyásolhatósági.aktivizálódik. A hipnózis utáni és konkrét esemény által kiváltott megerősítés fokozatosan is kialakítható és olyan finoman is alkalmazható. feszültségtől és nyugtalanságtól való megszabadulás. akkor az illetőbe olyan programot implantálnak. kellemetlen érzése természetesen alakult ki. általában a viselkedés megváltoztatására. hogy az adott személytől. helytől vagy dologtól. mint például a hipnózis utáni aktivizáló gondolattal azért. és ezért igen hatékony eszköz egy előre meghatározott kívánatos magatartás megerősítésére. hogy fokozottan kézben tartja a saját életét. Valójában persze a NSA programozók parancsát teljesítette. Ilyen "script"-tel lehet. együtt alszol. helytől vagy dologtól távoltartsa magát. hogy a "script"-ek hogyan készülnek. A NSA-agykontroll első szakasza Ennek a szakasznak a lényege a kísérleti alany előzetes felmérése. kellemetlen közérzetet és nyugtalanságot vált ki belőle. hogy tartsa magát távol élete folyamán az ilyen helyzetektől. hogy így megnöveljék a kísérleti alany döntési lehetőségeit az adott helyzetben. és ki lehet bennük alakítani a jó közérzetet azzal. illetve érzéki csalódások. és nem leszel képes ellazulni. akár pozitívat egy meghatározott eseménnyel. Amikor a kísérleti alany távozik ettől a személytől. hogy íme ők hozzák meg az életükre vonatkozó fontos döntéseket. megkönnyebbülés érzését és a kísérleti személy pszichéjében helyreáll a békés egyensúly. és miként használják őket. ezek mértékét. jobb tanulmányi eredmény elérésére történő ösztönzésre. hiszen a kísérleti alany. szuggerálhatósági indexének a meghatározása egy sor mintavétel segítségével. ha összekapcsol egy tudatalatti implantátumot. Az ilyen típusú tudatalatti implantátumot ötvözni lehet más beültetendő üzenetekkel. egy személlyel kapcsolatban és mérik azt az időt. vagy nem törlik időben. feszültséget. akár negatívat. hogy miközben a célszemély úgy érzi. Ilyenkor ez arra készteti. ha csókolódzol. Így például tudatalatt beléhelyezhető az a parancs. Hipnotikus emlékezetkiesést idéznek elő benne egy tárggyal. A NSA meg tud erősíteni egy előre meghatározott és kívánatos viselkedést. hogy legyen rendkívül érzékeny az érzelmei változásaival kapcsolatosan. ellenséges érzülettől. amely kellemetlen érzést okoz bizonyos helyzetben a kísérleti alanynak. azt szuggerálni egy lánynak vagy egy fiúnak. valamint társadalmi körülményei állandó változásban vannak. átvilágítása. Az egészben az az ellentmondásos. Ezt tovább lehet erősíteni egy másik hipnózis utáni szuggeszcióval. ha távozol tőle és hazamész. Ezt a kísérleti alany erőteljesen érzékeli. I. hogy a kísérleti alany azt hiszi: kényelmetlen. akkor súlyos károkat okozhatnak. hogy ne aludjon együtt egy más neművel: "Nagyon feszült leszel. akkor egy másik hipnózis utáni implantátum aktivizálja az aggodalomtól. hallucinációk fokozására. helytől és dologtól. Szakkönyvtárakban. amelyekkel aktivizálni lehet őket. amely fokozott aggodalmat. valójában azt egyre nagyobb mértékben a NSA ellenőrzi. pl. időbeli hosszát és azokat a feltételeket. A NSA szakértői pontosan testreszabják a negatív vagy pozitív megerősítéseket. Amikor a NSA munkatársai el akarják szigetelni a kísérleti alanyt egy meghatározott személytől." Ha az ilyen típusú "script"-eket nem tartják karban. de az Interneten is igen bőséges információ áll rendelkezésre a hipnózis utáni parancstovábbításnak erről a formájáról és arról. Ilyenkor a kísérleti alany maga dönt úgy. ellenséges érzést. A hipnoterapeuták az ilyen típusú hipnózis utáni parancsokat használják pácienseik dohányzásról való leszoktatására. vagy hosszú időn át a barátod lakásán tartózkodsz és visszatér a lelki nyugalmad.

összetalálkozást (coincidence) azért. hogy milyen szinten képes megérteni a pszichológiai. bármennyire is szeretnél rá emlékezni". Ugyanis. hogy "nem leszel képes emlékezni X-nek a nevére. akkor a NSA megerősíti a kísérleti alany elkötelezettségét Jézus iránt. hogy ezeket a lépéseket nem tudja megvalósítani egyes átlagosan kockázatosnak tekinthető kísérleti alanyoknál. hogy életében természetfölötti események veszik a kezdetüket. akkor az Ügynökség nem vonja be az illetőt a magatartásmódosító eljárásba. A lényeg tehát az. Ha a kísérleti alany végül is eljut ahhoz. Emiatt rendszerint ki kell iktatni a kísérleti alanyt. hogy félelmet. vagyis öngyilkosságok rendszerint azért következnek be. beállítódásait. hogy mennyire képes azon úrrá lenni. Az ilyen rövid program a legkevesebb befektetéssel a legtöbb hasznot biztosítja a legkisebb kockázattal a NSA számára. hogy milyen kockázatokkal járhat az adott személy magatartásának a módosítása. Ezekben az esetekben alkalmazzák az úgynevezett véletlen egybeesést. Más hipnózis utáni szuggeszciók alkalmasak arra. és mint megalapozatlanok elutasításra kerüljenek. A hipnózis utáni 116 . mert a kísérleti alanynak sikerült kiderítenie a vele szemben alkalmazott agykontroll technológiát. A NSA által kezdeményezett önkivégzések. képességeit. Felmérik a kísérleti alany vallásos beállítottságát. Ha az illető vallásos és elfogadja az irányítást. beazonosítja az e célra használt technológiát és módszereket. bizonytalanságait standard tudatküszöb alatti kihallgatási technikával és a viselkedés megfigyelésével. ahol előre elkészítve ott vannak a válaszok igenlő és tagadó változatban. II. Ha a NSA úgy érzi. A reális idejű megfigyelés. addigra fizikai és lelki erőforrásai már kimerültek. hogy a célszemély állításai megkérdőjelezhetők legyenek. Itt fontos szerepe van az úgynevezett "Openended Questions"-nek. hogy felfedje és jelentse a vele szemben alkalmazott eljárást. Ebből következtetnek arra. Ebben a szakaszban a kísérleti alany már nem képes világosan és tömören kifejezni magát és eddig az időpontig már általában sikerült lejáratni a helyi és országos jogalkalmazó szervezetek szemében. hogy kiszivárogjanak információk a titkos eljárásról. vagy rossz közérzetet okozzanak a kísérleti alanyban. Az ügyeletes NSA-munkatárs tapasztalata dönti el. Ilyen lehet például az. hogy a kísérleti alanyban azt a benyomást keltsék. bármennyire is próbálják. hogy az adott esetben fejlettebb kihallgatási technikákat is alkalmazzanak-e vagy sem. vagyis a nyitott kérdéseknek. A NSA technológiája lehetővé teszi a kísérleti alanynak. A magatartásmódosítás második szakasza Ebben a fázisban a legtöbb kísérleti alany már úgy van manipulálva. Azt is igyekeznek kideríteni. amelyet nem tudnak elmozdítani. akkor csaknem lehetetlen megakadályozni. hogy beültetnek egy hipnózis utáni parancsot és megfigyelik az illetőt. A kihallgatási forgatókönyvek felhasználják a tudatalatti kihallgatás módszereit és az alvajárással kombinált kihallgatási technikákat. majd ezt kiértékelik. amelyek hasonlatosak azokhoz a tesztkérdésekhez. ha a kísérleti alany valamilyen módon mégis csak rájön a tudatmódosításra. hogy "Istent" (értsd: a NSA irányítóit) szolgálja és kövesse. A célszemélynek le kell küzdenie a hipnózis utáni szuggeszciót. valamint a szokásos tudatalatti kihallgatási technikák segítségével mérik fel a kísérleti alany általános társadalmi státuszát. Így biztosítva van. vagy a programozást irányító ügyeletes munkatárs gondatlanul járt el az adott kísérleti alany esetében. a hipnotikus és a gyógyszerekkel kapcsolatos jelenségeket. valamint a vele szemben alkalmazott módszerek leleplezése korlátozásának a hatékony ellenőrzését. amit mozgással orvosolni lehet. milyen a problémaelemző és megoldó készsége. környezetének.hipnózis utáni szuggeszció hatását. kapcsolattartási eszközeit legközelebbi támogató csoportjaival és barátaival. és egyelőre lezárja az aktáját. babonás félelmeit.

hogy a hírszerzőszolgálat tudomására jut elektronikus megfigyelés útján. hogy a kísérleti alany energikusnak és kipihentnek fogja érezni magát. és nem tudnak visszaemlékezni az álmaikra. Gyötrő gondolatok ismétlődő visszatéréséről panaszkodnak. előrelátással bír. Ez azzal jár. hogy egy embernek a legbelsőbb gondolatairól is tudjon. vagy munkahelyi teljesítménye és meglazulnak társadalmi kapcsolatai. vagy pedig Isten. hogy a prédikáció közvetlenül hozzá van címezve. vagy fárasztó feladatok elvégzése után. a tapintási képességet. a koncentrációt. esetleg egy más földöntúli lény lépett vele kapcsolatba. és fokozottan fogyasztanak koffeint. óránkénti felébredésről panaszkodnak. nem mennek újra aludni. hogy az illető által látogatott templomban mi lesz a szentbeszéd témája. A NSA több módon is befolyásolni tudja a REM alvást. akkor az illető nem lesz képes a REM-alvástól való megfosztást felismerni.parancsok és előzetes információk kombinációjával készítik elő a célszemélyt. úgy tűnik. és ez jelzi Isten titokzatos és kideríthetetlen képességét arra. hogy "Isten" vagy más temészetfeletti lény felfigyelt rá. nyugtalan alvásról. Egy konkrét példán szemléltetve ez így zajlik le: a NSA hírszerző rendszere tájékozódik arról. Ez rendszerint azzal kezdődik. amikor a kísérleti alany által szeretett személlyel valami tragikus esemény történik. Amikor a kísérleti személy hallja a szentbeszédet. hogy a kísérleti alany a nap folyamán aluszékonnyá válik és többször is elalszik rövid időre. amely olyan gondolatokat vált ki. Ezt az információt elektronikus eszközök útján szerzik be. A REM alvásnak ez a csökkentése vagy megvonása gátolja a rövid ideig tartó emlékezet működését. majd ezeket tudatosan egy meghatározott személyre irányítják. arcviszketésről és zsibbadásról. vagy meghalt. Sötét karikák jelennek meg szemeiknél. A NSA hírszerző rendszere által felfedezett információk segítségével azt az érzést keltik a kísérleti személyben. amikor felkelnek. Mindezek következtében romlik a kísérleti alany egészségi állapota. Amikor aztán a kísérleti alany végül tudomást szerez a tragikus eseményről. Hipnózis utáni "script"-eket helyez be a kísérleti alany fejébe könnyű alvás idején.A gyors szemmozgással kísért) alvást és ilyenkor egy vagy két ciklusra korlátozzák éjszakánként. Ez különösen hatásos akkor. A REM alvás különleges szerepe Az agykontroll céljából gyakran ellenőrzés alá veszik a REM (Rapid Eye Movement . Egy másik tipikus NSA módszer azt haszálja ki. amelyről majd csak a szentbeszédben fog hallani. hogy az illető ne lássa a szemei körül kialakult mély karikákat. Nappal fáradtak. akkor azt hiszi. beleérzéssel. hogy a célszemély közeli hozzátartozója balesetet szenvedett. nem emlékeznek a nevekre. hogy különleges képességgel. amelyek abban a témakörben mozognak még a templomba menetel előtt. A fehérjeszintézis is gátolt és ez csökkenti a kísérleti alany gyógyulási képességét fizikai károsodások. a beszédkészséget. amikor a kísérleti személy még senkivel nem osztotta meg a benne kavargó gondolatokat. A csak csekély mértékben észlelhető romlási tünetek megnehezítik a kísérleti alanyok számára a REM-alvással kapcsolatos problémáik felismerését. A NSA ezután elhelyez a kísérleti alany fejében egy hipnózis utáni parancsot. az érvelést és az akaraterőt. Alig múlik el egy óra lefekvésük után. 117 . Ekkor az illetőnek hipnózis utáni szuggeszcióval elhelyeznek az agyában rettegő. amelyeket az adott templomban helyeztek el. Még azt is szuggerálni lehet. Amikor a REM-alvástól való megfosztás fokozatos és olyan hipnózis utáni parancs kíséretében zajlik. gyöngül az iskolai. A kísérleti alanyok rendszerint álmatlanságról. különböző izomfeszültség kombinációkkal és komputeres ciklikusan visszatérő implantátumok továbbításával. aggódó érzéseket.

A kényszerképzet többek között abban tér el a téveszmétől. amelyek konfliktusos helyzetbe kergették. amikor valaki irracionálisan fél a sötétségtől. amikor valaki szinte pánikba kerül. A paranoiát gyakran jellembeli fogyatékosságként tartják számon. A NSA ez irányú eljárásának ez az eleme növeli a kísérleti alanyban a félelemérzést és azt a feszültséget. illetve. hogy a kísérleti alanyban bizalmatlanságot alakítson ki a többi ember iránt. hogy olyan hipnózis utáni szuggeszciókat helyez el a kísérleti alanyok tudatában. a különböző állatoktól. A NSA mindennapos gyakorlatához tartozik. Jóindulatú. Az illető személy megbüntethető negatív megerősítés útján bármiért. hogy segít a kísérleti alanyoknak megmenekülni a jogi eljárásoktól azért. és csökkentse önbecsülését. Ezeket az egyébként szégyenérzéssel kísért cselekvéseket a NSA később felhasználja arra. akkor még jobban rá van utalva Istenre. amire van hivatkozás a Bibliában. de egyéb antiszociális magatartásra is vonatkoznak. Az ebben szenvedő ember ilyen vagy olyan vonatkozású téveszméit igaznak tartja. akiről a NSA időközben kiderítette. de tájékozatlan emberek. Amikor a NSA nem követi a szokott Bibliai hivatkozásokat. A NSA arról is ismert. beleértve a rokonokat és a barátokat is. hogy kényszer hatására cselekszik. Hiszen ez a kör az. vagy a hipochonderek. Így például olyan "scrip"-eket lehet hozzá továbbítani. csak nem tud kényszerétől megszabadulni." A paranoia és a NSA A paranoia nagyzási vagy üldözési téboly. ha maga a NSA felelős azért. vagy képtelen a megfelelő elemzésre. További célja ennek az eljárásnak feszültség létrehozása az illető hatóság és a kísérleti alany között még akkor is. a zárt szobától. amelyek világosan utalnak a Bibliára. hogy valamilyen más módon találnak egy eseményre igazolást azért. hogy az így megbélyegzett személy tanúságtétele még inkább veszít hiteléből. és az ő megbocsátó kegyelmére. és ennek megfelelően viselkedik. a szellemi működés logikus voltát nem érintő téveszme-rendszer. amely betegséget okoz. A fóbiás kényszerképzetek is gyakoriak. "Nem szabad megtagadnod az engedelmességet az Istennek. beleértve legközelebbi rokonait és barátait is. hogy hatékonyabban zsaroljon. ez azzal jár. (azaz a NASA-nak). ha lenéz egy felhőkarcoló tetejéről. hogy az Istennek tulajdonított megnyugváshoz jussanak. amelyek tőle nem várható szokatlan magatartásra késztetik.A REM-alvás megfosztás után egy hétre változó hipnózis utáni parancsokat lehet elültetni. vagyis elsődleges támogató csoportját. a nagy magasságtól. hogy elnyerje lojalitásukat. hogy a kényszerneurózisban megbetegedett személy általában tudatában van annak. Ide tartoznak a túlzottan pedáns emberek is. hogy tudomással bír a NSA által vele szemben alkalmazott eljárásáról. akik mindig valamilyen külső vagy belső hatástól tartanak. azt 118 . Egyik legismertebb az agrofóbia. Lehetővé teszi. hogy az illető személyben olyan magatartási zavarok léptek fel. hogy névtelenségét megőrizze. Ezek rendszerint szexuális természetűek. Ezzel lehet alátámasztani "Isten szavának" a valódiságát. Mindez lehetővé teszi a NSA számára. a legtöbb kísérleti alany vagy tájékozatlanságból nem ismeri fel az eltéréseket és az ellentmondásokat. hogy lejárassa azt a személyt. Az is előfordul. A NSA e kérdés kutatói szerint rendszerint más jogalkalmazó és jogérvényesítő ügynökségeket használ fel bizonyos személyek magatartásában mutatkozó abnormális jelenségek dokumentálására. amely "Isten állandó mindent látó megfigyeléséből" ered. A paranoia rendkívül hatékony eszköz a NSA kezében. Ha csökken önfegyelme. a repülő vagy hajóutazástól. a lifttől. és magabiztossága. akik állandóan mindent leellenőrizni kényszerülnek. amely életének a nehéz időszakában segítségére lehet. hogy megszégyenítse az adott személyt.

A mesterségesen előidézett paranoia keretében elhitetik a kísérleti alannyal. hogy egyes lépcsőfokot kihagyjon belőle. a NSA arra törekszik. vagy az istenségek. Meg vannak győződve. A kísérleti alany gyakran egy vele szemben kevésbé igényes környezetbe kerül. Minthogy ez egy soklépcsős progam. A NSA-nak arra külön kell ügyelnie. jelentősen csökkenti a NSA biztonsági kockázatát. A pszichiáterek és a klinikai pszichológusok rendszerint rosszul diagnosztizálják az elektronikus tudatbefolyásolás alatt álló célszemélyt. vagy környezeti hatásokra. szellemi küzdelemben. "paranoiásnak" minősítsék. Az ilyen személyek hajlamosak arra. A félrevezető diagnózis arra szorítja a kísérleti alanyt. Ha az ilyen személyek egymással kicserélik ismereteiket és tapasztalataikat. és ezzel további lelki terhet rakjanak rá. és rendkívül költséges. az ismételt "újjászületéssel Jézus Krisztusban". már nem bízik többé elöljáróiban. anyagi természetű. nem vezethetők vissza biológiai. hogy a kísérleti személy ne tartson kapcsolatot olyan személyekkel. Egy ilyen ajánlás pedig még inkább növelheti a kísérleti alanyban azt a félelmet. azaz nem maradhat egyedül. amikor a NSA egy másik kontroll alatt álló személyt is felhasznál. ha valamilyen objektív bizonyíték ellentmond az ő hit. és tovább erősítsék benne a félelmeket. Ez a harmadik típusú program a REM-alvástól való megfosztással kezdődik.ajánlhatják neki. a mesterségesen felnagyított lelkiismeretességgel. Tovább bonyolódik a helyzet. akkor felhalmozódhat egy sor olyan információ. mert ez által csökkenti az ő biztonsági kockázatát. hogy megtapasztalt tüneteiről másoknak ne beszéljen és így elkerülje azt a kellemetlenséget. akik ezt a típusú programozást kapják. például valamelyik egyházi csoportba. A szenvedés súlyossága miatt a célszemély már folyamatosan képtelen a normális életvezetésre. hogy higgyenek a démonok. rendszerint rendkívül gyanakvóak és könnyen ingerelhetők. A magatartásmódosítás harmadik szakasza Ebben a szakaszban nagyon kemény módszereket alkalmaznak és a folyamat kettőtől öt évig terjedő ideig tart. a szellemek. akik már ezt a tudatbefolyásoló programot ismerik. és rendszerint intézeti. majd a Megmentő által való megszabadításban. hogy "szkizofréniásnak". és ez elvezethet a NSA szigorúan titokban tartott agykontroll tevékenységének a lelepleződéséhez. az intenzív fájdalomokozással. hogy a megcélzott kísérleti alanyba beültesse az összeesküvés téveszméjét. Azok a kísérleti alanyok. hogy szomszédai. elhúzódó és hatástalan kezelésben részesítik. végül a lélek önmagára találásában Jézus Krisztus áldásával. vagy más módon lerövidítse őket. Ez a technika tovább fokozza az adott célszemély elszigetelődését. vagy elmebetegnek. A kísérleti személynek ez az elszigetelődése. hogy a spirituális világ sokkal hatalmasabb és fontosabb. hogy másoknak is beszéljen tapasztalatairól.és normarendszerüknek. III. hogy a többiek őt idegbetegnek. másrészt a programozással járó költségeit. spirituális kapcsolatépítéssel. a különböző spirituális létezők valóságában. vagy legalább is pszichopatának tartják. kémiai okokra. Így további szorongást és ellenséges érzületet ültetnek el benne ezen kollégákkal szemben. vagy családtagjai összeesküdtek ellene. reális világ. Izgatott állapotba kerülnek. A páciensnek a normálistól eltérő tünetei ugyanis hipnózisból erednek. Mindezt a gyanakvást számos "script" továbbításával ültetik be a kísérleti alany tudatába. vagy közösségi elhelyezésre szorul. amelyből összeállhat a kép. A kábítószerektől és az alkoholtól való függőség fokozása 119 . vagy munkatársai. mint az empirikus. valamint tartózkodása attól. Isten. folytatódik az önbecsülés és a magabiztosság megtörésével. lelki. hogy forduljon szakorvoshoz.

A NSA tehát hasznot húz abból. és aki visszaél a testével. mint "Isten büntetése". hogy kompenzálja az alváshiányt. tovább sodorja a célszemélyt az emocionális összeomláshoz. és depresszió ellen kezdik kezelni anélkül. magasan képzett szakemberek segítségével. és hiteltelenné váljék. A célszemélynek gondosan betáplálják az agyába. az illető egyre érzéketlenebbé válik. Ki fog ez után hinni egy kábítószerélvezőnek. és lehangoltság.Amikor fokozódik a REM-alvástól való megfosztás. Az agykontroll kísérlet 120 . és a kísérleti alanynak jóval nehezebb a parancsok által gerjesztett impulzusoknak ellenállnia. Ez pedig. amellyel a kísérleti személy rendelkezik és ez az energiahiány később úgy állítható be. hogy a hipnózis utáni parancsok hatékonyabbak. A drogokhoz való alkalmazkodással járó stressz. Ha illegális drogokat használ. Fásultság. és a szenvedés válik uralkodóvá mindennapjain. ha a célszemély a REMalvástól való megfosztásra gyógyszerek szedésével válaszol. kivéve azt. az altatószerek és más gyógyszerek szedése ugyancsak gátolja a REMtípusú alvást és megnöveli a kísérleti személy ingerelhetőségét. az templom". hogy az illetőre felfigyeljenek a hatóságok. akkor a NSA gondoskodik arról. A központi idegrendszert stimuláló drogok megnövelik a kísérleti személy szuggerálhatóságát. Ez lejáratja az illetőt. Ez több vonatkozásban is kedvező a NSA számára. az iskolában. és a szedett drogok megnövelik a beültetett hipnózis utáni parancsok hatékonyságát. nyomott kedélyállapot lesz rajta úrrá. rendszerint tévesen diagnosztizálják. Depresszió A hosszantartó REM-alvástól való megfosztás eredményeként legyöngül a kísérleti személy. eltompultság Miután sikerül megtörni a kísérleti alany önbecsülését. folytatódik életében a kudarcok sorozata. hogy a NSA ennek a segítségével fokozza a kísérleti alanyban a szégyenérzetet. Ez azt jelenti. a kísérleti alany egyre inkább rászorul a központi idegrendszer működését segítő stimulánsokra azért. mint "Isten büntetését". közöny. és tehetetlenségi érzése növekszik. és helyt tudjon állni a munkahelyén. A kábítószer-fogyasztás arra is alkalmas. hogy egy kormányzati ügynökség zaklatja. hogy egy kísérletnek a szenvedő alanya. mert "nem kitartó a hitében" és ezt később fel lehet vele szemben használni. A depresszió következtében fokozódik társadalmi elszigeteltsége. hogy fokozzák a bűntudatát. és hipnózissal gyötri. mint már utaltunk rá. és már nem tud hatékonyan működni. hogy a depresszióhoz hasonlító tünetegyüttesnek a valódi okait feltárnák. Fokozatosan a rossz közérzet. hogy "a test. fokozza a szégyenérzetét. Ebben a fásult állapotban a célszemély további "bűnöket" követ el. Ezáltal még jobban megalázható és elszigetelhető. Az alkoholfogyasztás. az megerőszakolja Isten akaratát. csüggedtség. A szegényes táplálkozás A szegényes táplálkozás csökkenti azt az energia mennyiséget. amely kísérletet közpénzből állami intézmény hajt végre rajta jól fizetett. Valójában a célszemély semmiben sem bűnös. amit később fel lehet használni. mert drogfogyasztónak lehet címkézni. párosulva az újonnan behelyezett hipnózis utáni parancsoknak való ellenállással. aki azt állítja. Amikor ilyen állapotban a kísérleti alany hivatásos szakemberekhez fordul segítségért. és személyes kapcsolatai fenntartásában. amikor az agykontroll program a felfokozott lelkiismeret szakaszához érkezik.

A zavarodottság korlátozza az egyén lehetőségeit arra. Így éri el a NSA. A kísérleti alanynak elgyöngül a gondolkodási és érvelési képessége. és ez megnyilvánul az írásában is. amely tele lesz grammatikai és helyesírási hibákkal. továbbá "Istennek az iránymutatásait". amelyek hosszabb időszakon át ismételten megerősítésre kerülnek újabb hipnotikus beavatkozásokkal. a hipnózis utáni különleges parancsok. hogy megbántson másokat akár szavaival. hogy mikor követ el hibákat. hogy meghatározott újságot olvassanak. Mindez a NSA biztonsági kockázatát is csökkenti. emocionálisan elszigetelődik. mivel a REM-típusú alvás hiánya miatt rövid távú memóriája nem működik megfelelően. és csak a NSA ("Jézus") az. Közülük többet a NSA irányít hozzá azért. A koncentrációs képesség gyöngülése megnehezíti a célszemély számára a kutató 121 . az életében előforduló eseményeket. és hosszabb időre van szüksége ahhoz. hogy önmaga hajtson végre saját viselkedésén korrekciókat. Zavarodottság Az elhúzódó zavart állapot a REM-alvástól való megfosztás. mint egy világosan gondolkodó. hogy elemezze problémáinak és szenvedéseinek a lehetséges okait és a valódi okok megtalálásával hatékony ellenlépéseket tehessen. Ezt az elbizonytalanodást a NSA több vonatkozásban is kihasználja a maga számára. és így fogékonnyá válik arra. mivel kevésbé képes felismerni. és ez által emocionálisan még inkább függő helyzetbe kerüljön a NSA-tól. Újságok és naplók A tudatműködés befolyásolását célzó program keretében a kísérleti alanyok többségét ráveszik arra. hogy a kísérleti alany meggyőződjék arról: senkiben nem bízhat. hogy meg tudja fogalmazni röviden és értelmesen gondolatait. A REM-alvás hiánya és a lebecsülő-lealacsonyító hipnózis utáni parancsok együttes hatásaként már egészen kis alkoholfogyasztás is jelentékenyen tudja súlyosbítani a kísérleti személy állapotát. jól organizált ember és sokkal inkább hajlamos arra. hogy folytassa a kísérleti alany személyiségének a megtörését reális idejű megfigyelés mellőzésével. Fogyatékos koncentrációs-képesség A koncentrációs képesség csökkenése megbénítja a kísérleti alany alkotóképességét és korlátozza azt a lehetőségét. aki rögzíti aktuális érzéseit. amely így megnövelheti hatalmát az illető személy felett. hogy a NSA elérje a kívánt céljait. Így maga a kísérleti alany az.eredményeként előálló depressziós tünetegyüttesnek a tényleges oka a hipnózis utáni szuggeszciók által kiváltott káros hatások. és naplót vezessenek. Ez a zavart állapot lehetővé teszi a NSA számára. hogy a kísérleti alany első számú támogató-csoportjától is izolálódjék. akihez őszintén fordulhat. hogy fokozza a kísérleti személynek okozott emocionális fájdalmat. hogy őszintétlen emberek közelítsenek hozzá. az emocionális károsodás és a stressz együttes következménye. akár tetteivel. A célszemély beszéde le is lassul. A REM-alvástól való megfosztásnak ebben az elhúzódó szakaszában a kísérleti alany zavart. amelyekre normálisan már nem képes emlékezni. Egy zavarodott személy általában nem olyan produktív. Mindezek a tünetek hozzájárulnak ahhoz. Elbizonytalanodás A kísérleti programozásnak ebben a szakaszában a célszemély fokozottan elbizonytalanodik. az ezzel kapcsolatos megfigyeléseit. Ez elősegíti. érzelmileg rendkívül sérülékeny.

vagy fúrja az ajtót. hogy valaki az ajtót próbálja kinyitni. Olyan nem kívánatos. Érzéki csalódások. bizarr személyiségjelek jelenhetnek meg. amelyek a kísérleti alanyra korábban nem voltak jellemzőek. és további okot szolgáltasson a félelemre és a zavarodottságra."a Sátán hangja" . képzelgések Az érzéki csalódásokat arra használja a NSA. és gondolatok társulnak nála. implantátumokkal. Ezáltal növeli a célszemély reményvesztettségét és aggódását. a tanú lejáratására és további ok a paranoiára. lépések zaját hallják. akik üzeneteket közvetítenek hozzá. miszerint mikrohullámú fegyverekkel. Meglazult asszociációs készség és személyiségzavarok A kísérleti személy képzet. vagy más negatív. hogy szemléltesse: a kísérleti alany semmit nem tud egyedül. akkor ezt a téves irányú agressziót a NSA hipnózis utáni parancsokkal még meg is erősíti. hogy lejárassa vele azokat. pl. valamint a saját helyzetére vonatkozó ismeretek megszerzését és kiértékelését. valamint a negatív jellegű újra-megerősítésre. és így érjék el további elszigetelődését és fokozott szégyenérzetét. mert bűnös tettének az elkövetésére egy belső hang . vagy a munkaadóival szemben. hogy erőszakosságot kövessen el a házastársával. Ezek a hallási képzelgések alkalmasak. aki országos hírnévre tesz szert. A kísérleti személyt rendszerint arra bátorítják.tevékenységet. epés megjegyzéseket tesz. A meglazult képzettársításnak ebben a szakaszában a kívülálló azt tapasztalja. csak "Isten" (a NSA) jóváhagyásával cselekvőképes. Végső soron a kísérleti személy teljesen függővé válik a NSA-tól ("Isten" akaratától). Szarkasztikus. s így össze nem tartozó képzetek. Hallási képzelődések A kísérleti személyek gyakran arról számolnak be. kedvezőtlen magatartást tanúsít. Düh és harag Rendkívül fontos az a mód. önmagára támaszkodva megtenni. hogy recsegést. Ha a NSA tudatmódosító programja irányítóinak sikerül a kísérleti alany velük szemben kialakuló ellenséges érzületét más valakire átirányítaniuk. amely emocionális összeomláshoz vezethet. maró gúnnyal teli. amikor társalgásba bocsátkozik. a barátaival. a félelemre. csípős. hogy a célszemély teljesen furcsa humorérzékkel. akik esetleg tanúvallomást tesznek. oda nem illő válaszokat ad. lehet hogy nem is olyan tévesek). vagy azt. A képzelgések és érzékcsalódások nem korlátozódnak arra. Ez előkészíti a talajt a NSA számára. illetve az olyan téveszmékre (amelyek. barátaival szemben. Ennek az eredmény tragikus módon egy olyan bűnöző létrehozása lehet. vagy természetfelettinek látszó történésekkel befolyásolják őket. hogy a kísérleti személy összeesküvési elméleteket eszeljen ki munkatársaival.vette rá. vagy az angyalokkal és a démonokkal kapcsolatosan. látogatást tesznek nála. ahogyan a célszemély haragját és dühét kinyilvánítja. Hangok a kísérleti alany tudatában 122 .és gondolattársítása fellazul.

Krisztus vagy az Anti-Krisztus (a sátán) ismeri és irányítja minden gondolatát. hogy meggyőzze a kísérleti alanyt: a Szentlélek látogatja őt.arra. hogy Isten (a NSA) mentesítse bűneitől. Azok a kísérleti személyek. és ezzel jelezze számára. akiknek nincs vallásos vagy babonás hivatkozási keretük. és a célszemély úgy érzékeli. Fülzúgás A fülzúgás. Ennek az az eredménye. hogy valaki csaknem minden gondolatánál közli vele. hogy "ma templomba kellene mennem".Ezeket a hangokat a reális idejű és a beütemezett hipnózis utáni szuggeszciók változatos módon történő továbbításával lehet előidézni a kísérleti személy agyában. amelyet az aszpirin túladagolása okoz.más implantátumokkal kombinálva .szkizofrénnek . vagy a Szentlélek. A főnév-helyettesítő hipnózis utáni implantátum A kísérleti alanynak egy hipnózis utáni szuggeszciót helyeznek el a tudatában. hogy a kísérleti személy úgy fogja fel. Egyrészt azért. hogy "Isten ismeri gyermekeinek minden gondolatát". A teljes nyugalom és csönd Ezt a NSA a pozitív megerősítésre használja. hogy mit tegyen. Ezt a célt szolgálják a főnév helyettesítő beültetési technikák.lesznek diagnosztizálva. Nyugodt szél A nyugodt szellő. vagy szélfuvallat hallucinációját a NSA arra használja. az angyal. Gyakran tévesen fülcsengésnek diagnosztizálják. amelyről szinte minden kísérleti személy beszámol. és inkább szakemberek (pszichiáterek és klinikai pszichológusok) segítségét keresik. Így például arra gondol a kísérleti személy. Arra is lehet használni más hipnózis utáni szuggeszciókkal együtt. hogy "Isten békéje helyreállt". aki részesévé válik a NSA tudatbefolyásoló programjának. hogy elhitessék a célszeméllyel: a jó. vagy fülcsengés olyan tünet. Valójában azonban egy hallási képzelődés. rendszerint tévesen . Látási hallucinációk 123 . A főnév helyettesítő hipnózis utáni szuggeszció alkalmazása esetén a célszemély a következő belső gondolatot tapasztalja meg: "neked ma templomba kellene menned". Másrészt azért. az Isten. elbocsássa. mert azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. Ez meggyőző bizonyíték arra. A kísérleti alany tudatalattijában az egyes szám első személyt az egyes szám második személy váltja fel. ha a belső gondolatok természetesek és tartalmuk többsége is a sajátja. hogy a célszemély mérföldes léptekkel haladt előre azirányban. A fülzúgásnak rendszerint nincs gyógyszerészeti vagy biokémiai alapja és általában a hipnózis utáni szuggeszció váltja ki. hogy a kísérleti alanyból eltávolítsa a fülzúgást. hogy a szellem. feloldja. Ezt a tudatalatt beültetett gondolatot fel lehet használni . vagy a gonosz szellem irányítja őket. Ez a hipnotikus implantátum nagyerejű. következésképp paranoiáját. amely megváltoztatja a névmások alakját a kísérleti alanynak a belső gondolkodásában. hogy egy hang irányítja még akkor is. hogy fokozzák a kísérleti személy fenyegetettségi és félelmi érzését. amelyet hipnózis okoz.

amely a hitet jelképezi. vagy nagy pókokat. Ezt a NSA félelem és kétség keltésére használja. Az ilyenfajta hírek zavarodottságot okoznak az amerikai társadalomban. Átmeneti bizsergés a test más részein azt jelenti. 124 . Izomgörcsök. A bal mutatóujj hegyén a nyomásérzés jelképezi a hit hiányát.. és arra használják őket. vagy a bal szemnek az akaratlan pislogása jelenti jobb szem esetén "Isten beleegyezését". vagy különböző árnyékalakok mozgását a mennyezeten. bal szem esetén a "Sátán beleegyezését". A fenéken tapasztalható nyomás jelképezi a rossz magatartást. A kísérleti alanyok rendszerint angyalokat látnak. A hallucinációk utójellegűek. gyakran kiegészítve további hipnózis utáni implantátumokkal. "figyelj. A jobb tenyér központjának az időleges megnyomása jelképezi. Így azt az érzéki csalódást lehet benne kelteni. hogy rossz irányban kutassanak. A herékben jelentkező ideiglenes bizsergés szimbolizálja az elégtelen férfiasságot. vagy az angyalok cirógatják. hogy mikrohullámokkal sugározzák be. A NSA által kibocsátott tipikus magatartási végszavak a következő formákat ölthetik: • • • • • • • • • • • • Nyomásérzés a jobb mutatóujj hegyén. lehetőleg egy sötét szobában. hogy a kísérleti alany a peniszével. A bal láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a rossz irányt. A jobb dobhártya időleges nyomása azt jelzi. mint egy percig tartanak és nem tartós jellegűek. szaglási tévképzetek és izomgörcsök A tapintási hallucinációk tartósabbak lehetnek. a kísérleti alany úgy viselkedik. hogy bízzál. A "Sightings" című televízió show-műsor számos nézője számolt be arról. Fel lehet használni megfélemlítésre és a célszemély zavarba ejtésére. Elterelik a figyelmet a NSA programozó technikájáról. A bal dobhártya nyomása azt jelenti. A jobb..Ezeket a látási képzelgéseket rendszerint akkor ültetik be a kísérleti személyekbe. illetve cselekszik. hogy földöntúli űrlényeket látott az ébredés pillanataiban. Tapintási.g. rendszerint a reális idejű kihallgatást követően. vagyis. "Jézus Isten jobbján ül" A jobb talpnak a lábujjak és az ív közé eső párnázott részének a nyomása jelképezi azt. vagy a Sátán csábítását.. mint egy s. hogy megfelelő irányba tereljék a kísérleti alanyt. hogy "kelj fel és siess!". Ez fölfogható úgy is. vagy pedig a könnyed alvás állapotában. vagy a nyaki vénánál érzett nyomás a nyak jobb oldalán szimbolizálja. hogy egy láthatatlan természetfölötti érinti meg a kísérleti alanyt. A penisz. vagy a klitoriszával gondolkodik. vagy azt. hallgass!". vagy nincs elég erőd. és arra ösztönzik az embereket. hogy fenyegeti. vagy másképpen kifejezve. amikor azok ébredőben vannak. vagy a klitorisz hegyén érződő nyomás jelképezi az erkölcstelen gondolatot.. rendszerint rövidebb. A jobb láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a helyes irányt. és ezért biztonsági kockázatot csökkentő dezinformációnak tekinthetőek. vagy erősíti az illetőt. hogy a Sátán torkán ragadja a kísérleti személyt. vagy fényes pontokat a szemük előtt és ehhez hasonlókat. hogy "ne hallgasd!".

vagy olyan milliméter hosszúságú hullámokkal és rokon technológiákkal. hogy bizonyítani lehessen. akkor az NSA már csak az élelmiszereket és a többi ellátást szolgáló anyagot használhatja a behatolás céljára. amelyek keresztülhatolhatnak az olyan akadályokon. A kutatást éppen ezért lehetőleg olyan létesítményben kell végezni. Ha a tudósok és műszaki segítőtársaik olyan kísérleti létesítményeket használnak. vagy más hát. Célszerű abból a feltételezésből kiindulni. 125 . helytelen feltételezésekben és az adatok téves kiértékelésében. amely biztosítva van attól. A fent röviden összefoglalt tájékoztató anyag készítői végül néhány figyelmeztetést és jó tanácsot is adnak azoknak. Erős édeskés szag jelképezi a Sátán édes győzelmét a kísérleti alany lelke felett.Az izomgörcsök időnként komoly fájdalmat okoznak. hogy a tesztelt "script"-nek nem volt hatása. vagyis mikró vevőkészülékek elhelyezése. A technológiát nem lehet kifejleszteni és optimalizálni. de más módon is és el kell szigetelni elektromosan a külvilágtól. Minden berendezést biztosítani kell a vihartól nem csak villámhárítóval. megfigyelésekből állítják össze a kutatási anyagot. Ugyanezekből a téves észlelésekből. A kutatótól a kísérleti alanyhoz eljuttatott tesztelési "script"-ek semlegesíthetők azáltal. fontos részletek mellőzésében. A célszemélyeknek. hogy a NSA nyomban a kísérleti "script" után egy törlési "script"-et juttat el a kísérleti alany agyához. a NSA visszaél ezzel az amerikai polgárok rovására. hogy a NSA elektronikusan behatoljon. A NSA-nak a tesztelési "script"-je tartalmazhat egy "hypnoamnesia script"-et (hipnózissal előidézett emlékezetvesztést) azért. Így az nem fog visszajelezni hatásokat és így a kísérletvezető tudós arra a következtetésre jut. hogy a NSA minden lehetőséget felhasznál arra. hogy eljusson hozzájuk a tudatküszöb alatti üzenet. megfigyelési hatások előidézésével bennük. hogy dokumentumokkal támasszák alá és szemléltessék a NSA emberi jogokat és polgári szabadságjogokat sértő eljárását. A NSA technológiáját ilyenkor meg kellene fordítani azért. elnézésben. hogy őket tudat alatti technikák segítségével ne tudja a NSA kihallgatni. mint a falak. ha a NSA-nak hozzáférése van a tesztelés alatt álló kísérleti alanyhoz. Ezt a megfordítást azonban igen nehéz megvalósítani. A NSA a lebiztosított területet elhagyó személyeknek minden bizonnyal dezinformáló "script"-eket továbbítana. amelyet a NSA felszerelt a standard adó-vevő készülékekkel. A kutatást végző személyzetnek és kísérleti alanyaiknak soha nem szabad távozniuk a létesítmény lebiztosított részéből azért. vagy a mennyezetek.és lábizmokban. Ezek az észlelési hatások megnyilvánulhatnak zavarodottságban. Ez továbbítható normális megvilágítással. extrém jellegű összehúzódásokat a végbél záróizomnál. hogy eltávolítson minden észlelési maradványt a kísérleti alanyban. akik arra törekednek. hogy mikroszkópikus adó-vevő szerkezeteket helyezzen el a létesítményt körülvevő térségben. E célból minimálisan a következő követelményeknek kell eleget tennie: Lehallgató. akkor befolyásolni tudja a kutatás és az adatgyűjtés irányát meghatározott észlelési. Ha az elektronikus behatolás nem lehetséges. kutatóknak és kísérleti alanyoknak lehetőleg láthatóaknak kell lenniük. a kellő figyelem hiányában. vagy infravörös sugárzással az ablakon keresztül.

A hallható válaszok felfoghatók mikró vevőkészülékekkel. hogy az amerikai törvényhozás. Több e területen járatos szakértő is úgy véli. és el kell távolítani az elektronikus lehallgató szerkezeteket. mielőtt azt használatba veszik és a kísérletek megkezdődnek. hogy más létesítményekről. Minden meglévő létesítményt gondosan át kell vizsgálni. vagyis 25-30 méter mélyre úgy. víz-. hogy az Egyesült Államoknak e legmagasabb szintű hírszerző szervezetének az irányítása nem felel meg minden törvényességi és emberi jogi követelménynek. amelyekben van egy miniatűr hangszóró. A tesztelő létesítményeket ezért célszerű mélyen a föld alá elhelyezni. Tüsszögések. köhögések. A NSA-nak jelenleg a rendelkezésére állnak olyan műholdak a milliméter nagyságú hullámtechnológiával. a Washingtoni Kongresszus olyan további jogszabályokat fogadjon el. és elektromos hálózatról ne lehessen a föld alatt sem megközelíteni. hogy a NSA elhelyezett-e már úgynevezett "minimal script"-eket az agyukban vagy sem. és megfigyelés nélkül működhet. amelyek megvédik a polgárokat. A NSA e téren folytatott gyakorlata szükségessé tenné. A NSA vezetésének is szigorúbban kellene ellenőrizni azt a rendszert. adóberendezése azonban nincs. A kísérleti alanyokat próbaképpen alá kell vetni a hagyományos hipnózisnak a létesítmény igénybevételekor annak a kiderítése végett. erősítőkkel. így csatorna-. 126 . torokhangok felfoghatók lézermikrofonokkal. amely lehetővé teszi a látható behatolást a legtöbb létesítménybe. Ez a NSA csúcstechnológiájú hírszerzésének a legmagasabb szintje. amelyet irányít.

Összefügg a kormányzaton belüli informális kormánnyal. akiknek sikerült áttörni ezt a titoktartást. Az emberek nagyon gyakran úgy magyarázzák a körülvevő világot. 13 főbb ilyen család van. amit ők ránk kényszerítenek. hozzátéve: "Az illuminátusok a világesemények mozgatói. mint mi. amit ő az illuminátusoknak. amit a világ lát és van egy titkos életük is. A titkolózás egyfajta művészet a számukra. illetve az általuk működtetett hálózatnak nevezett. A modern időkben csak igen kevesen tettek említést az illuminátusok létezéséről. ezért ez lett a feladatom. Kettős életet élnek. Kevesen vannak azok. amelyek a traumaokozással létrehozott tudatmódosítással foglalkoznak. Ezúttal Fritz Springmeier kutatóval és az agykontroll áldozatok lelkipásztorával készített interjú főbb gondolatait ismertetjük. és ez a 127 . mit tesznek és minden mást. mint mi. hogy évszázadokon át gyakorolták a titkos fekete mágiát és vallásukat nemzedékről nemzedékre átörökítették. el nem tudtam volna képzelni. ahogy ők gondolkodnak. hogy saját érdekünk. mert amikor valaki felteszi a kérdést. Egyik életük. Ezek a oligarchikus és rendkívül befolyásos családok Nimródtól származtatják magukat. Cisco Wheeler úgynevezett generációs illuminátus család hölgy tagja és születésétől kezdve traumával okozott agykontroll alatt állott.4." Wayne Morris ezután megkérdezte interjúalanyát. hogy kik ők és mit akarnak. Az illuminiátusok kutatójaként szükségszerűen meg kellett ismerkednie azok frontszervezeteivel is. fejezet Wayne Morris interjúi Torontóban Interjú Fritz Springmeierrel Wayne Morris több interjút is készített az agykontrollról. ami nem látható. Vérségi leszármazás szerinti elit csoportot alkotnak.. a válasz az: nem úgy gondolkodnak. valamint a titkos világkormányzattal. akik keresztül tudtak hatolni az őket körülvevő szigorú titoktartáson. Valamennyien "generációs sátánisták"-nak nevezhetőek. amikor ő az illuminátusokról beszélt." . Ha valaki meg akarja érteni az illuminátusokat. Ez a szervezet azonban ténylegesen nem ekkor jött létre. vagy családoknak hívok. amelyet Adam Weishaupt 1776-ban Bajorországban alapított? Fritz Springmeier erre igenlő választ adott.mondotta Springmeier. hogy bárki ilyesmire képes és ezért igen kevesen vannak. tudnia kell. A Rothschildok titkos családfáját is gondosan nyilvántartották az évszázadokon át. saját nemzetünk biztonságának az érdeke. hogy az állami szervek által végzett agykontrollnak számos vonatkozása van. Ez azt jelenti.. ez vajon ugyanaz a társaság-e. Ezek a nemzetbiztonság mögé rejtőzve tevékenykednek. hogy ők nem úgy gondolkodnak. Amíg nem találkoztam vele. melyek a hagyományaik. hogy mi alávessük magunkat minden olyan titoktartásnak. Meg akarom mutatni a világnak. vagy amilyen az ő világuk. Most azért szólok róluk részletesebben. valamint a "Deeper Insights" (Mélyebb bepillantás) című könyveket. Fritz Springmeier együtt írta Cisco Wheeler-el a "Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Control Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására). kik ezek az emberek. amely a torontói Ryerson Polytechnical University rádiójában hangzott el. amelyeket törzseknek. amit tudok róluk. január 4-én elmondotta. hogy akkor. Springmeier 1998. "Patriotizmusunkat használják velünk szemben és elhitetik velünk.

a Bilderberg Csoport. Ezek valamennyien az illuminátusok frontszervezetei. Nagyon nehéz egy standard agykontroll programban részesült . 128 . végső soron egy különlegesen fontos személyiséggel az élen. Az illuminátusok kutatójaként sok mindent ki kellett próbálnom és megmagyaráznom. Onassis. hogy számos döntéshozó. Freeman. és ellenőrző koordinátor csoport létezik már világszinten. hogy meg fogom érteni. hogy egy sor olyasmire vannak beprogramozva.család is Nimródig vezeti vissza leszármazási rendjét. Volt egy legfelsőbb tanács. amennyiben sokat beszéltek. hogy ne árulja el a titkokat. Károly rokoni kapcsolatban áll Washington. Springmeier úgy látja. Valamennyien keresztényekké váltak és megpróbáltak kitörni a rabságból. Nem kívánom megbántani a vallásos embereket. amely felügyelte az ókori világnak ezeket a misztérium vallásait. mert már tudatában voltam és így megkíméltem őket egy sor fájdalomtól. Madison. Morris kérdésére felsorolta a 13 kiemelkedő leszármazási vonalat. Tyler. amely egy nagyon kifinomult tervhez kapcsolódik. és George Bush amerikai elnökökkel. A lényeg az. aki illuminátus agykontroll áldozat. amely a programokból üt vissza rájuk. Ekkor ismerte fel a Külkapcsolatok Tanácsa (Council on Foreign Relations). hogy a Jehova tanúi. Ekkor kezdte el behatóbban kutatni az illuminátusokat és az agykontroll tevékenységet. Amikor agykontroll alatt áll valaki. hogy valamennyi frontszervezet mögött létezik egy rejtett háttér ellenőrzés. Jefferson. hogy miről van szó. Rothschild. Itt van négy rendkívül előkelő származású illuminátus asszony. Nagyhatalmú papságot alkottak. akkor látjuk. mégpedig a világ egyesítéséhez az Antikrisztus uralma alatt". a Meroving vérvonal. és a többi hozzájuk kapcsolódó szervezet fontosságát. ugyancsak rokonságban áll a brit uralkodóházzal.illuminátusokhoz tartozó személy számára nem elárulni. valamint a mormonok tanulmányozása során jött rá az illuminátusok kapcsolatrendszerére és tudatbefolyásolási gyakorlatukra. Összességükben így vagy úgy egy irányban tevékenykednek. amikor hozzálátunk a beültetett tudatmódosító programok lebontásához. számos program van elhelyezve az agyában arra vonatkozóan. hogy hogyan jött minderre rá és hogyan találkozott Sisco Wheeler-el. Így velem könnyebb volt mindez. legalább is én így látom. a két Harrison. Amibe belebotlottam. Taylor. de ez az egyszerű tény. Tudták. minthogy én már elvégeztem a magam házi feladatát. Dan Quayle. Érdemes szószerint idézni a választ: "Sisco megpróbált megszabadulni az agykontrolltól. és már évszázadok óta a nyilvánosságtól elrejtőzve titokban működnek. amiről beszélnek. Ehhez tartozik Európa valamennyi királyi családja. irányító. Rockefeller. Egyik kérdés vezetett a másikhoz. Collins. Springmeier őt az Antikrisztus elnevezéssel illette. Ők tartották fent a misztérium vallásokat. Springmeier ez után elmondotta. W. Kennedy. Az illuminátus dinasztiák és az egész rejtett hálózatrendszer célja egy Új Világrendnek a létrehozása. aki idősebb George Bush idején alelnök volt. a Trilaterális Bizottság. Springmeier megemlíti példaként Károly herceg brit trónörököst. Bundy. kölcsönösen támogatva egymást. de ez Woodrow Wilson elnök feleségéről is elmondható. "Ez a végső cél. amelyek államok fölötti államként működnek nemzetközi szinten és állambeli államként országként. Nem kellett sokat mondaniuk bizonyos dolgokról. Wayne Morris ezután azt kérdezte Spingmeiertől. és a Russel családok. Leigh. A 13. Dupont.tette hozzá. Ezek az Astor. az a történelem legnagyobb rabsága. aki összefogott.

mert így biztosítható a hagyomány folytatódása nemzedékről nemzedékre. a hermetikus mágiában. 129 . Rendkívül fontos az agykontroll és a tudathasadásos egyének létrehozása. Ezek a férfiak és nők az okkult tanítások alapos ismerőivé válnak. Szent Ágnes. Walpurgis. Mindez nagyon gondosan őrzött titok. Mindezt egy átlagos agy nem képes megfelelően kezelni. mert ki kell lépnünk a saját kultúránkból és gondolkodási módunkból és meg kell érteni ezeket az embereket. Hyde hatást. hogyan kell a gyakorlatba átültetni terveiket. mert rájuk és más személyekre vonatkozó bennfentes információkhoz jutottam. High Grand Climax (Legmagasabb Tetőpont) . akit nem programoznak át többszörös-tudatúvá. hogy kit milyen feladatra szemelnek ki. az indiai varázslatban. de elmondhatom. Az okkult erők növelése érdekében vonták be a Collins családot a legfelsőbb 13 vérvonalba. Kisegítettem Sisco-t az illuminátusokból. Kiválóan tudják. "Az illuminátusok gyakorlatban a misztérium-vallásokat folytatják. Springmeier igenlő választ adott: "Évszázadok óta gyakorolják az agykontrollt saját magukon és másokon. Ez az egyik oka annak. hogy kiképzik őket az alkémiában. Platon tanításaiban és a szufizmusban (iszlám misztikában). Nagyon értékesnek bizonyult. Van néhány illuminátus. és valamennyi kapcsolódik az agykontrollhoz is. ahogyan ők gondolkodnak. arról. Jekyll és Mr. létezik egy világszinten egyesített konspiráció. hogy valaki többszörös-tudatú legyen. de a skót Collins család is rendkívüli okkult erővel bír. amiért képesek voltak oly sok mindent megvalósítani az Új Világrend érdekében anélkül. hogy vajon mindezt a tudást felhasználják-e a saját hitvilágukban. hogy az emberek rájöttek volna." Morrisnak arra a kérdésére. és amikor valakit beavatnak. A különböző Szabbatokon (vallási ünnepnapokon) egy fiatal nőt vagy férfit áldoznak fel. A Merovingiai Dinasztia temészetesen tetemes mágikus erővel és nagy politikai hatalommal rendelkezik. továbbá tizenharmadikként a Szent Grálról nevezik el. Például a titkos szervezet és a származási vérvonalak megértése nagyon nehéz. A terapeuták legtöbbje azonban világi személy. lámák (tibeti buddhista papok)." Wayne Morrisnak arra a megjegyzésére. hogy képes voltam ezekkel az illuminátusokhoz tartozó személyekkel együttműködni. tekintettel arra. annak egy sor eljárást kell elsajátítania. hogy az természetesnek tünjék. A High Grand Climaxban csecsemőket áldoznak fel." Ez után Wayne Morris arra kérte interjúalanyát. hogy szóljon néhány szót az illuminátusok hiedelemrendszeréről. A kultuszra vonatkozó ismeretek különböző típusait a 12 apostolról. az All Hallows's Eve (mindenszentek előestéje). de ez attól függ.Szent Weinbald. a kabbalában. hogy miben hisznek. ahol el lehet érni a Dr.a felsoroltak mind ilyen rituálék. Beltane. hogy mi a célja a családtagokon alkalmazott agykontrollnak." Arra a kérdésre. Springmeier kifejtette: ezek az ismeretek egymásba kapcsolódnak náluk. Életük részesévé váltam és megtettem. Springmeier ezt válaszolta: "Ha valaki részt kíván venni az illuminátusok rejtett életében. viszonzásként e titkos társaságra vonatkozó ismereteim nagymértékben növekedtek. Ezek gyakran iszonyatosak. A kabbalisztika és a 26 eljárási mód. mind nagyon fontos része tevékenységüknek. hogy a fekete mágia kiemelkedő ismerői voltak. Számos standard rituáléban kell részt venni . a druidizmusban. Grand Climax (Nagy Tetőpont). amire képes voltam. ezért tagjait behozták a legfontosabb okkultista családok közé. járatosak lesznek az okkult rendszerek különböző ágazataiban. Nem akarok most belebocsátkozni a részletekbe. Ezt nem úgy teszik. mint mi. az enochiai mágiában.Sisco e csoport tagjaként megpróbált szabadulni az agykontrolltól. valamennyi napforduló és napéjegyenlőség. akkor alapvetően fontos. Emberáldozatra is sor kerül. a gnoszticizmusban. hogy ezekben a családokban éveken át alkalmazták-e az agykontroll technikákat.

többszörös-tudatú egyének létrehozása. aki XIV.) szempontból közelít hozzá. hogy az illuminátusok vallási nézetei nem választhatóak el az agykontrolltól. Emberbarátinak feltűntetett jótékonykodásuk valójában önös érdekeiket szolgálja. Azt kívánom kiemelni. "Van az anarchia-szint. hogy céljuk az új világrend létrehozása és annak kezdési időpontja a 2000. nem érintik a spirituális szempontokat. vagyis teljes anarchia. valamennyien az Illuminátusok vezető személyiségeihez tartoznak. hogy az illuminátusokon belül különböző szinteken folyik a tevékenység. Másik példaként említi. Az egyensúly vallásuk fontos része. Ez ténylegesen is az. amiért nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. Nagyon érdekes. Bizonyos személyek azonban ez alól felmentést kaphattak a pénzügyminisztertől. Nem lehet látni a kapcsolódásokat. Megpróbálnak jótetteket véghezvinni.. Az egyik személyiség tartozhat szabadkőműves páholyhoz. Az egyik ok. Egyetlen hajótulajdonos volt ez alól kivétel: Aritstotle 130 .és gonosztettek között: ők dualisták. A programozott tudat fel van darabolódva. Ez a gnosztikusok Lucifer-vallása. Beszámol egy bizonyos sátánista kultuszról. a Nagymamák. Az agykontroll. hogy hogyan került ebbe a pozícióba. hogy Judith Spencernek a "Satan's High Priest" (Sátán főpapja) című könyve jól szemlélteti. de azokat gonosztetteikkel kiegyensúlyozzák. annak vezetőjéről és arról. Lehet egyfajta személyisége az egyik csoportban. egy további pedig részt vehet sátánista rituáléban. D. Annak az integráns részét képezik. Az anarchia szinten ezer és ezer hasonló érdekeltségű és tevékenységű csoportosulás található. hogy Pearl Harbor után Roosevelt elnök rendeletben tiltotta meg az ellenséggel való kereskedést." Wayne Morris ez után megemlíti. Springmeier az említett könyvet ugyan nem olvasta. ahogyan felmérjük és megítéljük az embereket. és Leányunokák. A legfelsőbb szint Lucifer követőiből áll. Rendelkeznek a saját hagyományaikkal és rituáléikkal. és teljesen eltérő egy másikban. akkor különböző szinteken működhet. hogy a Saint Simonisták már az 1800-as évek elején közölték. a másik hierarchikus ceremóniához. számol be arról. hogy az illuminátusok egyetlen földöntúli lényt. amit mi az emberi viselkedésről tudunk. A hierarchia-szint felett található Asmodeus. a Sötétség Anyjai. Az anarchia-szinten igen változatos gyakorlatot találunk.vagy világi (nem beavatott. Lajos híres pénzügyminiszterének. és amikor az agykontroll szenvedő alanyainak a programozásával foglalkoznak. év lesz. Így például Madame de Stael (17761817). hogy mindez hogyan működik. A dokumentumok szerint a Rockefeller testvérek és Onassis. Az illuminátusokon belül az egyik legfontosabb cél egyensúlyt tartani a jó. Világháború során valamennyi görög kereskedelmi hajót elsüllyesztettek a harcoló felek. Ezek a csoportok nagyon vegyesek. J. hogy mindaz elavult. aki ebben az időben Hans Morgenthau volt.. mint amilyennek látszanak. A II. de fontosnak tartja. a Nagy Mesterek. igaz-e. amely a közönséges fekete mágiát gyakorlók társasága. Jacques Neckernek volt a leánya. Ha valaki többszörös-tudatúnak programozott. Az egyik könyvemben összegyűjtöttem száz és száz ezekhez tartozó személy nevét és címét. Lucifert imádják? Springmeier utalt rá. hogy kik kaptak felmentést az ellenséggel való kereskedés tilalma alól. idejét múlttá tette az emberek megítélésének valamennyi általunk ismert módozatát. hogy a nagyközönség megértse. a programozott. Nem olyan nagyvonalúak." Morris ezután azt tudakolta. Ezért van az. hogy legismertebb jótékonykodóik gyakran a legmagasabb rangú sátánisták is egyben. aminek látszik. és létezik egy hierarchikus-szint. miként tevékenykednek az Illuminátusok.

hogy fog valamit mondani a róka azért. Springmeyer megemlítette. A hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos másik probléma. A német nemzetiszocialisták is megpróbálták eltűntetni bűncselekményeik nyomait. de Springmeyer óvott attól. egy másik részét pedig megváltoztatták. Wayne Morris ez után megemlítette. úgy vélte. hogy ha a kutatók esetleg meg is szerezhetik őket. egészen addig. ahol rituális szertartásokra kerül sor. Ahhoz. hogy a kormányzati dokumentáció egy részét megsemmisítették. Maga Wayne Morris is. Az elérhető nyers adatokat. hogy létezne egy világméretű liberális konspiráció a világ ellenőrzésére. ahol a hivatalos feljegyzéseket gépekkel feldarabolták. A legmeggyőzőbb bizonyíték azonban az a több tízezer élő személy. hogy az 1970-es években egyre több információ látott napvilágot a CIA agykontroll-tevékenységéről. interjúk során szerzett információkat próbálta összefüggő egészbe rakni. mint például a Salt Lake City-ben működő Genealogical Library-t (Családfa. aki az agykontroll kísérletek alanya volt. Olyasmi ez. mint amilyen például Kelet-Németországban is volt. Ezek közül megjelölte a Washington államban lévő hegyet. tényeket. ahol a programozást végzik. Springmeyer szívesen megnézte volna azokat a helyeket. hogy számos dokumentumot megsemmisítettek. rendkívül nehéz a szigorúan ellenőrzött tömegtájékoztatás útján erről tájékoztatni a közvéleményt.és leszármazáskutató Könyvtár). a legmagasabb szinten kell együttműködni. hogy létezik agykontroll. Springmeyer elmondta. Wayne Morris megjegyezte.Onassis. Springmeyer kutatómunkájában a folyamat megfigyelésére összpontosított. hogy kielégítsen bennünket. hogy a hivatalos kormányzati vizsgálatok nem sok haszonnal járnak. és e célból különleges könyvtárakat is felkeresett. hogy a Rockefellerek üzletelnek a németekkel. de ez csak részben sikerült nekik. Mindez meghosszabbította néhány évvel a háborút. mint mikor a rókát kérdezik meg arról. hogy az Illuminátusok csak egy képzeletbeli csoport. A hivatalos történészek azonban erről mélyen hallgatnak. hogy igen sokan nehezen tudják elhinni. Így például a washingtoni Kongresszus megbízásából Nelson Rockefeller vizsgálta a CIA tevékenységét. Több visszaélést is feltártak. hogy a kormányzat újabb esélyt kapjon arra. amit aztán közvetlenül Németországba továbbítottak. A szövetségesek tudtak róla. és ahol bűncselekményeket is elkövettek. aki a háború egész ideje alatt egyetlenegy hajóját és tengerészét sem veszítette el. Arra a kérdésre: miért nehéz a közvéleménynek bebizonyítani. amíg nem kezdte kutatni az agykontrollt. hogy manipulálja a közvéleményt. hogy továbbra is óriási mennyiségű eredeti anyag létezik még. Springmeyer úgy véli. hogy a Rockefeller tulajdonban lévő Standard Oil Spanyolországba szállította a kőolajat és a cseppfolyósított gázt. Charles Highamnek az 1984-ben megjelent "Trading with the Enemy" (Kereskedés az ellenséggel) című könyve beszámol arról. Nagyarányú szállításokra volt szükség ahhoz. Ehhez hasonlót tapasztalhattunk a bolsevikok hatalomrakerülése idején Oroszországban. Springmeyernek fenntartásai vannak a kormányzati nyomozásokkal kapcsolatosan. Ehhez azonban olyanfajta forradalmi helyzetre volna szükség. ahol egy méretekben teljesen megegyező másolatát építették fel Stonhenge-nek (az angliai Salisbury-síkon található legnagyobb megalit körnek). Springmeyer úgy véli. valamint felkeresett több olyan helyet is. Nyilvánvaló. Interjút készített és együttműködött számos terapeutával. hogy ilyesmi megtörténhessen. ez azonban soha nem járhat teljes sikerrel. és ez Rockefellert jó színben 131 . hogy a német hadigépezet működőképes maradjon. Ezért annak dacára. ahol az illuminátusok rituális összejöveteleket tartanak. hogy ő mekkora fenyegetést jelent a csirkék számára. amikor a Stazi-aktákat a társadalmi nyilvánosság elé tárták. hogy több ezer könyvet és dokumentumot tanulmányozott át az elmúlt években. mikor a New York-i Kuhn and Loeb Company jelentős pénzekkel finanszírozta a bolsevikokat.

Az egyik közülük a traumaokozás és a kínzás tudománya. hogy amikor maga is kereste erre a választ. Az emberek addig nem vesznek róla tudomást. Mintegy 150 aktacsomagot állított össze a különböző technikákról. ezt valamilyen más cél elősegítése érdekében teszik. és ha azok is ilyen hatásfokkal működnek. Vissza kell tehát térnünk az egyiptomi papsághoz. hogy agykontroll alatt állnak. miként ellenőrzik a tömegtájékoztatást a Rothschildok vagy a Hearst-ök. Springmeyer hangsúlyozta. ha nem a legfontosabb módszere a tudat feletti uralomnak.). Az Illuminátusok azonban ezt jól tudják. hogy a tömegtájékoztatás szigorú ellenőrzés alatt áll. ezt azért teszik. egy kifinomult módszercsomag részeként.tűntette fel. Ha leleplezik elavult formáit. miként lehetett az agykontrollra vonatkozó információktól elzárni a lakosságot. hogy hogyan kell spirituálisan ellenőrizni valakit. Mindezek a módszerek gondosan kapcsolódnak egymáshoz. mivel ez felöleli az adott személy teljességét. A hivatalos tudományosság ma nem szívesen ismeri el. Mihelyt azonban ettől eltérnek. Hírszerzők gyakran beszélnek arról. és a 132 . hogy ezt és ezt a technikát alkalmazták. hogy a korszerű és szigorúan titkos változatairól eltereljék a figyelmet. Ugyanez a helyzet az agykontrollal is. Egy másik az embereknek és maguknak a kísérleti alanyoknak a megtévesztése. hanem valamennyi ismert ellenőrzési technikának a rendkívül fejlett kombinációjáról. rájött. hogy az emberiségnek igenis van spirituális dimenziója. Az agykontroll észrevehetetlen és teljes ellenőrzés alatt tartja az adott személyt. A közönséges embernek . Spirituális eszközrendszer is létezik az egyén ellenőrzésére. Arról azonban nem szólnak. hogy azokat miként integrálták úgynevezett programcsomagokba. hogy egy sor más technika is van. és arról. Valójában itt tízezerszer hatalmasabb dologról van szó.csak morzsákat engednek át ismereteikből. a disszociáció és a transzállapotok alkalmazása. Sokan úgy vélik. Vagyis nem egyetlen technikáról van szó. Springmeyer visszautalt az egyiptomiak Sleep Temples-eire (Ezekben a templomokban alvásterápia keretében gyógyítottak az orvos-papok .DJ. hogy 12 tudományos technikára lehet szűkíteni. A másik hogyan lehet használni a drogokat egy személy ellenőrzésére. Erre vonatkozó tudásuktól szinte visszariad az ember. hogy az Illuminátus agykontroll áldozatai maguk sem tudják. Springmeyer elmondta. testét. hogy miként tettek szert erre a tudásra. hogy ők szabadon írhattak és mondhatták el véleményüket. Arra a kérdésre. Amikor valamit önmaguk ellen tesznek. arra hivatkozva. ami ennyire mindent-átható. hogy létezhet valami. hogy a helyes kifejezés a "Total Mind Control" (a Tudat Teljes Ellenőrzése). akkor megtapasztalják. a megtévesztések és az álcázások alkalmazására. Felhasznál minden ismert technikát az egyén kontrolljára. és értik a módját. amíg személyesen nem találkoznak vele. Amikor ezeket mélyebben átvizsgálta. Ez utóbbi az egyik legfontosabb. További módszer a hipnózis. egészen addig. a különböző technikákra vonatkozó adatokat dossziékba gyűjtögette. hogy beszéljen az egyes technikákról. Igen sok technika létezik a fikciók. Wayne Morris ezután arra kérte interjú-alanyát. hogy az agykontroll a televízióhoz kapcsolódik és a tudatküszöb-alatti reklámok és üzenetek értendők alatta. amíg véleményük megegyezik a hivatalosan támogatott állásponttal. szörnyűséges és hatalmas. Több tisztességes szerkesztő is kétségbevonja ezt az ellenőrzést. Igen fontos tudni. akkor teljességükben már biztosítják a száz százalékos ellenőrzést. de az csak 70%-ban bizonyult eredményesnek. Ez természetesen igaz is.beleértve a keresztényeket is . lelkét és szellemét. Springmeyer utalt rá: több könyvében is dokumentálta. Ezután Wayne Morris azt tudakolta. Egy átlagember soha nem tudná elképzelni. Wayne Morris ezt követően az agykontroll különböző formái és technikái iránt tudakozódott.

A beavatás leglényegesebb része a szent italnak a fogyasztása. Zeusz főisten jóvoltából sikerül visszahoznia a földre. További fontos misztérium volt a dionüszoszi. (A misztérium-vallások nemcsak az ókorban és a középkorban. de felhasználható kínzásra és a tudat befolyásolására is. A középkorban és már az azt megelőző korszakokban is az oligarchikus családok többek között úgy gyakorolták uralmukat a közemberek felett. hogy egészen finom módon manipulálják ezeket az alkotóelemeket. Mindezt azonban az évszázadok során továbbfejlesztették. és bizonyos fokig el is mozdítsák őket. Az egyik legismertebb misztérium-vallás az egyiptomi eredetű Ízisz és Ozírisz misztérium volt. amely egyesítette a résztvevőket az istennővel. Ekkor került sor a beavatási szertartásra is. Ízisz isteni gyermekével Hórusszal Ozírisz keresésére indul. E misztikus események évfordulóit sokfelé megülték.misztériumvallásokhoz. valamint a hozzájuk tartozó misztérium vallás papjai. amelyekből összeáll a koponya. körmenetek tartoztak. Egy másik gondosan őrzött titok volt az a képességük. Athéntól észak-nyugatra. E szerint az ógörög eredetű misztérium szerint Dionüszoszt Zeusznak és a királyi származású földanyának. Ez felhasználható gyógyításra is. aki egyben felesége is uralkodik az egész világ felett. Megtalálják. aki azonban Ozírisz testvére és sógora. A koponya manipulálásával befolyásolni lehet azt. amelyeket gondosan őriztek az Illuminátus családok nemzedékei. A misztérium beavatottai e mítoszt lejátszották. és Zeusz egy új Dionüszoszba származtatta. hogy manipulálni tudták a koponyát. mint a Holtak Birodalmának királya uralkodik tovább. de az újkorban és napjainkban is fontos szerepet játszanak. rendkívül óvatosan kell eljárnia. A beavatási szertartás után lakoma következett. Athéné azonban megmentette a szívét. majd az elrejtett istenszobor megtalálása után körmeneteket tartottak. Az avatásra a jelöltnek másfél évig kellett készülnie. akik szakszerűen tudtak kínozni. amelyhez elektromos töltésű angolnákat és más elektromos töltésű eszközöket használtak. de a kínzás módszereit megtartották saját titkuknak. E módszer ismerői rendkívül ügyesen használják ujjaikat. hogy megváltoztassák az emberek tudatállapotát. hogy alkalmaztak olyan specialistákat. hogy a személy miként gondolkodjon. a koponyacsontokat. Az Ízisz misztériumba 10 napig tartó böjt és mosakodás után lehetett beavatást nyerni. A koponya manipulálása olyan titok. Egy másik misztériumvallás volt az eleusziszi-misztérium. amely szerint Eleuszisz környékén. miként legyen disszociatív vagy engedelmesebb. az Alvilág istene elrabolta a termékenység istennőjének a lányát. megirigyli a dicsőséget és megöli Ozíriszt. a szertartáshoz áldozatok. aki ezek után. amit a koponya masszással vagy egyéb mechanikus eszközökkel történő gyógyászatának nevezhetünk. hogy a koponya nem szilárd csont. a meghaló és feltámadó istenek mítoszait őrző titkos társaságokhoz kapcsolódtak. hanem varratok kapcsolják össze különböző részeit. Ugyancsak ekkor kezdődött a különböző drogok és gyógynövények alkalmazása abból a célból. amely által a beavatottak az istennővel egyesültek. Ezek olyan titkok voltak. a mezőre rohantak és az útjukba 133 . Hádész. majd feltámasztják Ozíriszt. és így idegrendszerüket ellenőrzésük alá vehessék. Ténylegesen létezik egy olyan módszer. akik már ebben az időben ismerték az elektrosokk alkalmazását. Segítségével megváltoztatható az arc kinézete. Ehhez a titokhoz tartozott a koponya manipulálása. Ez lehetővé teszi. Az emberek zöme nem tudja. Ozírisz testvérével. Ezek a vallási tanítások rendszerint keleti eredetű. Széth. A misztérium ősszel megtartott kilencnapos főünnepén a mítoszt előadták. megbosszulják halálát. Október végén Ozírisz keresésére indultak. Szemelének a gyermekét a titánok megették. Amikor valaki megpróbálja elmozdítani azokat a csontokat. amit az okkultista vérvonalhoz tartozó családok évszázadokon át őriztek.

és vele egyesültek. s így képesek disszociálni. és e hagyomány ma élő folytatóira is ez a kettőség jellemző. A beavatás csúcspontja a bikaáldozat szertartása volt. amely fölé egy farácsot helyeztek. és nem kedveli a kellemetlen ízű anyagokat. Szertartásaikat rendszerint a szabadban végezték és annak szerves részét képezte az emberáldozat.folytatta Springmeyer igen sokat lehet hallani az elektronikus agykontrollról. Mindezek eredményeként már a születés előtt megindulhatnak a disszociációs folyamatok a fejlődő idegrendszerben. hogy az istenség is sziklából született.) Wayne Morris az agykontroll technikákkal kapcsolatosan arra kérte Springmeyert. annak emlékére. Lehet olyan ételt adni az anyának. Springmeyer szerint gyakran a gyermek születésével kezdődik. A beavatásnak hét fokozata volt. Számos módszert lehet kombinálni. Az Illuminátusok körében okkult rituálék szerint megfogamzik egy gyermek. Ha az anya sok édeset eszik. mint újjászületett lépett elő. mert transzba esnek. A kórházakban sok újszülött kerül kicserélésre. sőt számos esetben a gyermek nemzése is már a terv részét képezi. Az időszámításunk kezdete körüli időben azonban az isteni és az emberi világ közötti közvetítő szerepet tulajdonítottak neki. Titokzatos tanaikat nem volt szabad írásba foglalni. A beavatás szertartásainak színhelyei földalatti sziklabarlangok voltak. A druidizmus egyszerre volt filozófikus és babonás. ha megdöfik. . Azért akarják. hogy a traumatizáció minél előbb elkezdődjék. Az indiai fakírok is azért tudják elviselni a rendkívüli fájdalmat. Az ilyen gyermekek rendszerint koraszülöttként látják meg a napvilágot. A Mithrász perzsa istenség körül is kialakult misztérium. de ez részben azért van. és kultusza köré misztériumot szervezzenek. Az Illuminátusokkal kapcsolatban már korábban említettük a druidizmus hagyományainak a továbbélését. egy teljesen más tudatállapotba. mert az ilyen egyén könnyebben kerül transzállapotba és vált ki nála a fájdalom disszociációt. amelynek anyagát kenyér és vizes bor alkotta. és hozzátartozott egy szent lakoma is. A koraszülött csecsemő természetes módon is könnyebben traumatizálható. amelyet a magzat nem kedvel. Így például a bőre rendkívül érzékeny. ismeri a lélekvándorlás tanát és hazája Britannia volt. vagy lökdösi. A túlságosan erős zaj. Más szóval nem minden anya gyermeke az ő biológiai leszármazottja. Nagy figyelmet fordítanak leszármazási vonalának a titkosságára. amikor például az apa ráordít az anyára. Hitük szerint magát Dionüszoszt vették magukhoz. A magzat nem szereti. A beavatandó egy gödörben állott. hogyan kezdik ezeket a technikákat alkalmazni és általában milyen idősek a kísérleti alanyok. mindez gyötri az anyát. és jelképes sírjából. Druidáknak a galliai és a britanniai kelták papjait nevezték.kerülő állatokat széttépték. ezen ölték meg a bikát. J. Az utóbbi időben . A misztérium szertartásain a résztvevők megsebezték magukat. hogy világítsa meg részletesebben.D. hogy szabadító megváltó istenként tiszteljék. A traumatizálás célja a disszociáció létrehozása. A túlságosan hangos zene és üvöltés idesorolható. bántalmazza. A Mithrász-kultusz a kereszténységgel egyidőben vált népszerűvé. amelynek vére a beavatottat megtisztította. A druidizmus tartalmaz mágiát és jóslást. Mithrász nem meghaló és feltámadó isten. és nyersen felfalták. Az ókor megváltóváró hangulatát azonban Khübelé és Attisz misztériuma fejezte ki leginkább. A megtervezett fogamzásoknál már a magzat képességeit is felmérik és alkalmaznak traumatizáló befolyást. Ezzel alkalmassá vált arra. a papok pedig öncsonkítást hajtottak végre. Az elektronikus befolyásolás általában a születés után kerül alkalmazásra. akkor a magzatok megfigyelhetően kedvelik a cukrot. hogy eltereljék 134 .

Ez a memória disszociálva volt. Ezt akkor tapasztaljuk. hogy egy bizonyos helyzetben mi történt vele. nem olyan nagy fenyegetés. hogy már lehetséges többszörös tudattal rendelkező programozott egyének létrehozása. Ha valakit erős fájdalom ér. bevizsgálják az agyát. ha egy hasonlóba kerül. hogy valamit sugároznak a fejébe. hogy milyen típusú gondolkodásra képes az adott agy. Amikor egy gyermek megszületik. Azért. Ezt kiegészítették Dr. A hipnózis. A disszociáció mesterséges előidézése során olyan emlékezést gátló falakat építenek az agyon belül. hogy amnéziafal választotta el a tudat többi részétől. azaz olyan memóriát használ a rendszerindításhoz. mentálisan szekciókra bontva a tudat működését: Ezt trauma útján érik el. Amikor azonban valakinek elkülönülő részekre bontják a tudatát.vagy identitászavar létrehozásáról. azaz a többszörös tudatú egyéneket. azaz agyunk. Minél fájdalmasabb egy trauma.Tudathasadásos identitászavar). annál erősebb az amnéziafal. hogy miként alakítsák úgy egy gyermek tudatát. Az agyhullámok bemérésével meg tudják becsülni. Az Illuminátusok az évszázadok során megtanulták. amely körülveszi.a közvélemény figyelmét a fontosabb problémáról. A programozók tudják. A beépített memória-falak miatt az illető nincs tudatában annak. EEG útján az adott személy IQ-ját (intelligencia-kvóciensét. Az elektronikus agykontroll. egy emlékezést gátló falat épít a trauma köré és így disszociálva biztosítja működését. akkor a központi idegrendszerében disszociációra kerül sor. és így hozzák létre az MPD-t (a Multiple Personality Disorder . akkor teljesen megszűnik a kapcsolat az illető normális tudatműködése és a többi leválasztott autonómmá vált tudatrész működése között. amikor a komputer újraindítja magát (reboot). Rendkívül fontos az. Általában felmérik az adott gyermek képességeit és ehhez használják az elektroencephalographot (EEG-t). amelyet aztán tetszés szerint programozhatnak. Az emberre vonatkoztatva úgy is kifejezhetjük. elkezdik a traumatizálását és ezzel létrehozzák ezeket az amnézia-falakat (az amnézia az emlékzőtehetség meggyengülését vagy teljes elvesztését jelenti). hiszen valaki akkor emlékezik a legjobban arra. akik elektronikus agykontroll áldozatai voltak és a többségük képes volt felismerni. azaz a gondolkodási folyamatba történő beavatkozás elektronikus technikával. hogy tovább működhessen.Tudathasadásos személyiségzavar). Ez a jelenség ismert. Springmeyer több olyan kísérleti alannyal is együttműködött. hogy más teljesen elkülönített és önálló életet élő tudatrészek is működnek benne. mint egy darab agyagra. hogy a komputer működőképes legyen. hogyan építsenek ilyen memóriafalakat az agyba. el kellett érni. A tudatban létrejönnek a disszociált tudatrészek. hogy mi a disszociációnak a természete. a tudathasadásos személyiségzavar. Az Illuminátusok vesznek egy két év körüli gyermeket. úgy. Ismerik a módját annak. hogy ahhoz a használó ne férhessen hozzá. amelyhez korábban nem férhettünk hozzá. és miként lehet felhasználni valakinek az ellenőrzésére. intelligencia-hányadosát) is meg lehet határozni. A teljes titoktartást is ez teszi lehetővé. Egyes ilyen programokat a személyiség részévé tesznek. a transzállapot és a disszociáció ugyanannak a jelenségnek a különböző vonatkozásait jelöli. ahogyan azt a komputer-programozásnál is megfigyelhetjük. A különböző lelkiállapotban közölt információkhoz a legkönnyebben úgy lehet hozzáférni. aki forgatja a fazekaskorongot. hogy milyen személyisége van. amelyek üres komputer-lemezhez hasonlíthatók. ha az illető visszatér ehhez a különleges lelkiállapothoz. amelyet idegenszerűnek talált. John Gittinger Personality Assessment Surveys (PAS) tesztelési módszerével. hogyan helyezzék az embereket különböző lelkiállapotokba. Magukat pedig keramikusnak gondolják. hogy a programozók úgy tekintenek egy gyerekre. miféle gondolkodásra képes és milyen életpályát érdemes választani 135 . hogy az nekik megfeleljen. illetve a DID-et (Dissociative Identity Disorder . Wayne Morris ez után azt kérdezte. hogy memóriájának egy része el legyen különítve. Springmeyer a kondícionálásról kifejtette.

amelyet angolul Reptilien Brain-nek (hüllő-agynak) neveznek. hogy megtévesztő az a közkeletű nézet. Az emberi agy valójában hét különböző agyrészből tevődik össze. hogy még életben maradjanak. és részükre végzett kísérleteket. A kulcspozícióknak a birtoklása döntő kérdés. a kültelki nyomortanyáktól a palotákig. A túlélési gondolkodás és az állandó félelemben-tartás megkönnyíti ellenőrzésüket. hogy valakit engedelmességre kényszerítsenek. hogy hogyan és miért hozták létre a rajongókat. és a társadalom ellenőrzésének az eszköze is. miként gyötörjék gyermekeiket azért. vagy a túlélést szolgáló gondolkodását. miszerint az agy egységes. A trauma és a kínzás igen egyszerű módon alkalmazható: "Ha nem engedelmeskedsz. Ez félelmet hoz létre. Springmeyer itt kitért arra. hogy mekkora traumát lehet különböző embereknek okozni. A legmélyebb szinten a traumát fel lehet használni arra. Az agykontroll tehát nem csak azt a célt szolgálja. A folyamatos traumatizálás elősegíti a transzállapot magas szintjének és a disszociált magatartásnak a fenntartását. Bizonyos műveleteket már a magzati korban is végrehajtanak. agyának természetes képességeire. A trauma az agyat visszahelyezi az úgynevezett túlélési állapotba (survival mode). hogy milyen életpályát szánnak a gyermeknek. Pontosan fel tudta mérni. Gyakran egész addig a pontig viszik. fájdalmat okozunk". hanem ez a kézben tartott vezetők pozícióba helyezésének. A "mind-control" technikákkal kapcsolatosan Springmeyer elmondotta. Ez is az egyik oka annak. Ha folyamatosan traumatizálunk valakit. A leválasztott tudatrészek egybetartásának fontos eszköze a folyamatos trauma-okozás. A túlélést szolgáló gondolkodásnak meghatározott jellemzői vannak. vagy ténylegesen is a klinikai halál állapotába kerül. Ez rendkívül fájdalmas és egyszerű módja annak. Ha pedig a gyermekeket valamilyen egyházi intézményben nevelik. nyomban megkezdik az agykontroll segítségével erre a karrierre előkészíteni. Springmeyer "Deeper Insights Into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az Illuminátus formulába) című könyvében részletesen is megvilágítja. és ezt fejlesztik tovább. Amikor eldöntik. A halálközeli állapot manipulálásából egész tudományt fejlesztettek ki. mint az ősi hüllő. Életének a háttérből való manipulálása végigkíséri iskolaévei során és a lehető leggondosabban felkészítik a neki kijelölt életpályára. hogy valakit a túlélést szolgáló gondolkodásra redukáljanak. Sokat foglalkozott ikrekkel. mint traumatizálásával és tudatának részekrebontásával. Mengele az Illuminátusokhoz tartozott. amiből még vissza tudják hozni az életbe. hogy valakiből szexuális robotot csináljanak. Ha pedig valaki a félelem rabjává válik. 136 . hogy a trauma okozást számos okból alkalmazzák. majd az újszülött képességeit felmérik a Bailey Scales (skála) és más e célra kidolgozott tesztek segítségével. monolitikus képződmény. hogy a katolikus egyházon belül annyi probléma merült fel. 18 hónapos korban pedig már az EEG-t is alkalmazzák. hogy az illető csaknem meghal. akkor spirituálisan a legkülönbözőbb dolgok történhetnek meg vele. A gyermek kreativitásával és leválasztott tudatrészeinek a működésével hasonló módon foglalkoznak. kártérítéseket eredményezett. akkor hüllő szinten tartjuk központi rendszere működését. Ezért volt szükség Mengele koncentrációs táborokban végzett kísérleteinek az eredményeire is. amely pereket. hogy tudathasadásos állapotban maradjanak. Ezért a programozott egyéneket a társadalom minden részében elhelyezik.számára. Számos pap visszaélt helyzetével. mert hasonlóan működik. A programozott gyermekek szüleit kiképzik. A modern társadalom számára például létrehozták a fanatikus rajongókat. Figyelemmel vannak az adott gyermek személyes hajlamaira. Elektrosokkot alkalmazhatnak például a férfiak nemiszervein. Ez csak az egyik technikája az agy részekre hasításának és a tudathasadásos személyiségzavar mesterséges létrehozásának. akkor lelki gondozóikat is kiképzik ugyanerre. Az első agyrész a nyúltagy és a nyúltagyi híd.

Wayne Morris arra is kereste a választ. hogy ebben az egy testben lévő sokféle ember összerendezetten működjön. amely autonóm módon döntötte el. A programozóknak el kell különíteniük a trauma emlékképeit. és ez elősegíti egyes papok és apácák eltévelyedését. amelyek őrzik ennek a traumának az emléknyomait. hogy Cisco Wheeler. A programozott biorobotok egyike-másika eljuthat ahhoz a ponthoz. ezért hoznak létre számos elkülönített tudatrekeszt. hogy miért van szükség oly sok különböző programmal működtetett leválasztott tudatrészre. hogy a disszociáció miként használható a programozásra. Mára már tudománnyá fejlődött. sátánista rituálékban való részvételre. Az agy igyekszik megszabadulni ezektől a fájdalmas emléknyomoktól és izolálja azokat. amíg az emberek a sarkukra nem állnak és nem közlik. Egy biorobot számos szinten funkcionálhat. hogy nem hajlandók ezt eltűrni. amelyhez tartoznak. aki a stabilitást jelenti számára. amelyek ellenőrzik a többieket. Az idősebb "alter"-ek (elkülönített tudatrészek) gondját viselik az újabbaknak. hogy ezekben részt vegyenek. Wayne Morris ez után azt tudakolta. hogy a pedofiliának számos eltérő oka van. Springmeyer hangsúlyozta. amit okoznak neki. és kémkedésre. Mindez azonban csak addig lehetséges. Másképp megfogalmazva az illuminátusok ellenőrzött elmezavart hoznak létre azért. Ha az emlékezetet gátló falak leválnak. Ebben a kaotikus helyzetben csak egy ellenőrző tényező tud rendet teremteni. hogy szüksége van az agykontrollra azért. gyilkosságok elkövetésére. ha valaki úgy dönt. hogy a katolikus egyházon belül a papi nőtlenség következtében nincs biztosítva a szexuális tevékenység normális gyakorlása. és ne legyen rajta úrrá a teljes elmebaj. hogy az minél több feladat elvégzésére legyen használható legyen. Képzeljük el. Az. 137 . hogy önmaga többszörös tudattal bír. mint ahogy azt a terapeuta szakemberek általában érzékelik. Megemlítette. Springmeier szerint. Az egyik az. A lényeg az. akkor arra törekszik. pénzmosásnál. Az eredeti egyetlen személyiségből több ezer személyt hoztak létre. noha az ő személyiségének a struktúrája különleges tulajdonságokkal bírt. ahol felismeri. ha irányítójára támaszkodik. akit sikerült kimentenie az illuminátusok közül. hogy tudatműködése ne omoljon össze. Ugyanezt teszik a kísérleti alanyok agyával is. titkos üzenetek továbbításánál. Ezt a módszert alkalmazzák olyan hírszerző szerveknél is. hogy agyunk egymással versengő személyek tudatából tevődik össze. Springmeyer rámutatott. Rendelkezik a mindennapi élettel közvetlenül kapcsolatban álló tudatrésszel. pl.Wayne Morrisnak arra a kérdésére. Van azonban köztük titkos sátánista is és ez a fajta pedofil magatartás egyfajta ellenszolgáltatás attól a közös érdekeltségű csoporttól. Minden elkülönített rész csak a saját tevékenységére vonatkozó információkkal rendelkezhet. hogy a kísérleti alanyok agyát sokkal több részre hasítják. akkor az agy többi részének is kapcsolatba kell lépnie ezekkel a fájdalmas emlékekkel. Egy biorobot akkor tud megfelelően működni. és az egységes tudatból több eltérő tulajdonságú emberi tudatot állítanak elő ugyanabban az egy testben. Itt is gondosan elválasztott szektorokra bontják a tevékenységet. Ugyanakkor egy mélyebb szinten be kell látnia. Központi idegrendszerében 13x13x13 beültetett és elkülönített programból álló tudatrendszert alakítottak ki. hogy mit kedvel és mit nem. azaz azokat a leválasztott agyrészeket. hogy kísérleti alanyaik el tudják viselni azt a szörnyű traumát. de felhasználhatják ezt az egyént kábítószer-csempészésnél. számos vonatkozásban sztandard programozásban részesült. Vannak kapuőrzők és hierarchikusan magasabban álló "alter"-ek. hogy vajon kényszerítették-e a papokat és lelkészeket arra. hogyan kell strukturálni az agyműködés elkülönített részeit. pornófilmek készítésére. mint a CIA. hogy létrehoz egy robotot. hogy az agyat elkülönített részekre darabolják. Valamennyi elkülönített személyiségnek másmás élettörténetet adtak. munkamegosztásra van szükség.

Ez a megtévesztési technikának a része. hogy ők maguk a programozók. Vannak olyan terapeuták az Egyesült Államok egyes tagállamaiban. Mindez szorosan egybekapcsolja a két személy tudatműködését. aki ugyanígy nyilatkozik. Ezért egy olyan emberi robotot kívánnak létrehozni. Ezen túlmenően misztikus bibliamagyarázó rendszer is. hogy egy meghatározott személyiséggel foglalkozik. valójában azonban csupán annak a tükörképével. A másikban pedig olyan "alter"-ek. mint struktúra. mint én. akik azt gondolják. hogy ők maguk Ewen Cameron. a tudat olyan zavart állapotba kerül saját belső állapotát illetően. Az egyikben olyan "alter"-ek lesznek elhelyezve. Ewen Cameron programozó volt. hogy nem képes eligazodni önmagán. akik nem rendelkeznek ismeretekkel az MPD-ről és a DID-ről. A kísérleti alany tudatát részekre daraboló programozónak a céljaitól. A terapeuta úgy véli. hanem programozók is voltak. amikor összekapcsolnak két kísérleti alanyt. valójában csak egy játékban vett részt. gyakran megkeresnek más terapeutákat segítségért és tanácsért. amely önmagát irányítja és korrigálja. hogy instrukciókat adjon beosztottjának. hogy mit jelent egy "alter"-nek a tükrözése. hogy segített páciensén. amelyek úgy gondolják. a szám és a névmisztika. Amerika szerte vannak terapeuták. Így például dr. Springmeier így válaszolt: "Mindenféle dolognak a tükröztetését. amelyről úgy vélik. A kabbala a zsidó vallás titkos misztikus irányzata volt főleg a középkorban." A terapeuta megkeresi kollégáját információért. amely sokkal inkább technika. "Nagy hatást tett rám a Star Trek (vagy Óz a varázsló. Legjobb menedzser az. hogy az előző személy. aki lelkészként foglalkozik az agykontroll áldozataival és szembesül újból és újból ugyanazokkal a jelenségekkel. Egy másik tükör módszer alkalmazás. de létezik keresztény kabbala is. Módjában áll rendszereket létrehozni a rendszereken belül. Ha valaki egy rabszolgának az ura és folyamatosan közölnie kell rabszolgájával. Ilyenkor derül ki. Az egyik ilyen védekező mechanizmus a tükörkép "alter"-ek behelyezése. Az egyik elterjedt programozási módszer a tükörkép alkalmazása. hogy mit jelentenek". hogy Ewen Cameron így cselekedne.Számos különböző tudatstruktúra létezik. amelyekkel a terapeuta elbíbelődhet. hogy a kezelésben részesülő elmondja "ilyen és ilyen képeket rajzoltam. Morrisnak arra a kérdésére.) Springmeier egyébként az általa megismert agykontroll túlélők tudatstruktúrájában számos hasonlóságot talált. A programozott rendszereket úgy hozzák létre. hogy a megkeresett kolléga így válaszol: "nekem is van hasonló betegem. akkor azok védekező mechanizmusokat indítanak be. állandóan kijavítva hibáit. és nemcsak programozottak. vagy a Miki egér). 138 . hogy kialakítják az "alter"-ek hierarchiáit a személyen belül. nem tudom. (A kabbala szerencsét hozó tárgyat vagy cselekedetet jelent. hogyha valaki elkezd velük foglalkozni. Előfordul. Közülük kiemelkedik a betű. Az egyik ilyen közkeletű rendszer a rendszeren belül a kabbalisztikus életfa. A kabbalisztika a kabbalával kapcsolatos ismeretek. eljárások rendszere." Springmeier sokat tanult azoktól. Sok terapeuta úgy véli. Létrehoznak "alter" személyiségeket az adott személy tudatán belül. akkor valójában saját szolgájának a szolgájává válik. akik viszont közvetlenül az illuminátusoktól tanultak. továbbá olyan személyek is. mégpedig úgy. hogy ők a másik személy. amelyek úgy vélik. A programon belüli tükörképek olyanok. Éppen ezért ezek az "alter"-ek hajtják végre mindazt a gyötrést és bántalmazást. akinek nem kell túl sok időt fordítania arra. illetve babonás hit valamilyen tárgyban vagy dologban. hogyha egy meghatározott személy elkezd dolgozni az agyprogramokon. Ez a tükörkép módszernek az egyik alkalmazása. Amikor elkezdik gyógyítani pácienseiket. valamint a széthasított részek új struktúrába való összerakása. hogy mit tegyen. fantáziájától és szeszélyeitől függ a tudat fragmentálása. az ő kísérleti alanya olyan beültetett "alter"-eket kap.

illetve többszörös tudatú személyek. hogy felrobbanjon. Springmeier azt ajánlotta. hogy az agykontroll rendkívül súlyos probléma és számos gyógyítási feladatot ölel fel. Ha valaki halálos 139 . a terapeuta is szépen keresett és hírnévre tett szert. hogy agykontroll alatt állnak. hogy a XX. amelyek a személy mindennapjait irányító "front-alter"-eket az öngyilkosság elkövetésére utasítják. Ezért sok időre. hogy miként lehet rajta segíteni. E védekező mechanizmusok ahhoz hasonlítanak. A terapeutának valósággal iszonyodnia kell mindettől azért. hogy aki ilyen munkának szenteli tevékenységét. amelyet Cisco Wheeler-el együtt írt. de azt is. A második. akinek az agyába mintegy 30 ezer standard "alter" volt elhelyezve. Cisco Wheeler-rel együtt teljes idejüket az agykontroll áldozatok megsegítésére fordították. ha kiderül róluk. A programozott áldozat azt hiszi. amelyekben a terapeuta öt vagy hat "front-személyiséggel" foglalkozott. mint ahogy azt az emberek érzékelik. a második rész pedig azt. Az illuminátusok is boldogok. hogy miként építsék be ezeket a programokat megóvó mechanizmusokat az agykontroll alatt állók központi idegrendszerébe. A terápiának vége és mindenki boldog. Ha képesek kiszakítani magukat a mindennapi élet kötöttségeiből és elmenni valamilyen biztonságos helyre. mert az agykontroll alatt álló személy tudata nem képes addig feszültségét csökkenteni. A terapeuta szakemberek egy kisebb csoportja. továbbá igen sok további disszociált rész. amelyik megpróbál megküzdeni a DID következményeivel. amit az agykontroll alatt állóknál el akarnak érni. Szinte nem is lehet felsorolni az ehhez kapcsolódó különböző témákat. mert valójában csak a "front-alter"-ek stabilizációjára került sor. Mindez nem könnyű és megértése sok energiát igényel. Az "alter"-ek rendszere ugyanis sokkal összetettebb. Springmeier azt emelte ki. olyan páciensekkel foglalkozik. amely 620 oldal terjedelmű. amely uralni tudja a tudatműködés más területeit is. Vagyis nemcsak a komputer van úgy programozva. hogy a terapeuták néhány "frontszemélyiség"-et integráljanak. ha egy jogosulatlan személy nyúl hozzá. Számos védekező program létezik.Fritz Springmeier ennek kapcsán ismét hivatkozott Cisco Wheeler-re. Kidolgoztak egy sor öngyilkos programot. akkor sokkal hatékonyabb lehet a terápia. Az egyik ilyen tényező. amíg nem érzi magát biztonságban. Az első rész azt ismerteti. hogy azt miként lehet leleplezni."front-személyiségük") van. Wayne Morris ezután azt tudakolta. Minden fázisra vannak támogató és megtévesztő alprogramok. de legfőképp az áldozatok iránti szeretetre van szükség. türelemre és tudásra. vagy felrobbantja magát. Pontosan ehhez hasonló az. hogyan jön létre az agykontroll. de a klaviatúra is. Springmeier utalt rá. hogy mi történt. olvassa el azt a három könyvet. Az illuminátusok visszalépnek és megengedik. Ekkor a kezelést végző közli a pácienssel. és nem csak azt alapozzák meg. a "Deeper Insights into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az illuminátus formulába) címet viseli. hogy most már megszabadult az MPD-től. akiknek több élethelyzethez kapcsolódó különálló személyiségük ("front personalities" . Számos könyvet írtak MPD-páciensek. hogy az agykontroll áldozat milyen körülmények között él. Az említett könyvek gondos anyaggyűjtés után készültek el. hogy most már tudatműködése integrálódott és jól van. Az első a "The Illuminati Formula Used to Create a Total Mind Controlled Slave" (A totális agykontroll alatt álló biorobot létrehozásához használt illuminátus formula) című könyv. Ennek megértése visszavezethető a "reptilian mind" ("hüllő-agy") működésére. A terápia sikere számos tényezőtől függ. hogy kellő motiváltsággal küzdjön ellene. mintha egy számítógépes szobába belépne egy jogosulatlan személy és ekkor a komputer kikapcsol. hogy mennyire bizonyult eredményesnek az agykontroll áldozatokkal kapcsolatos munkája során. század néhány rendkívül tehetséges tudósa hosszú éveket töltött azzal. a túlélést biztosító gondolkodásra.

hogy egyelőre jelentős változás nem történt ezen a területen. 140 . akkor nincs határa annak. Springmeier hozzátette. Amikor egy személy elektrosokkolására kerül. hogy az agykontroll áldozatát biztonságos helyzetbe kell hozni. A CIA egy volt munkatársa kész volt végrendeletileg több millió dollárt adományozni az agykontroll áldozatoknak. A terapeutának azonban szem előtt kell tartania. Ez többször is megtörtént a Springmeier által segített áldozatokkal. Adott esetben használhatnak egy 120 ezer voltos egyenáramú önvédelmi fegyvert a memória törlésére. Számos mikrohullámú torony épült. Léteznek az úgynevezett EDOM eszközök (Electronic Dissolution of Memory . hogy létrejöjjön egy olyan biztonságos hely. Minden leválasztott tudatrész nagy valószínűség szerint programozva is van. és jelentős mértékben lehet az illetőn segíteni. amennyiben ezt a körülmények lehetővé tették. Wayne Morris ez után azt tudakolta. vagy ultrahangos önvédelmi fegyverek (stun guns) is jól alkalmazhatók a programozott biorobotok irányítására és memóriájuk törlésére. azaz 48 órára kiesik a memóriája.válaszolta a kérdezett .rendkívül alacsony frekvencia) hullámokat sugároznak az emberek agyába. Ewen Cameron a tudatműködés szétforgácsolására rendszeresítette az elektrosokkot. amelyek ELF (extremely low frequency . Morris ezután az elektromosság és az elektronika agyprogramozásban játszott szerepéről kérdezte Springmeiert. Amikor valakit egész életében traumatizáltak. a tudat fragmentálására. Az elektromos. hogy optimális helyzetben mennyire lehetséges az agykontroll áldozatok visszaprogramozása. E személy halála után végrendeletének az egyetlen példánya az oklahomai Federal Building-ben volt. hogy ha valóban sikerül biztonságos helyzetbe hozni a pácienst. körülbelül kétmillió amerikai polgár tudatát programozták traumaokozással. továbbá a "harmonic" gépezetek. Springmeier ezért akart egy visszaprogramozó központot (deprogramming centre) létrehozni.veszedelembe kerül. az törli rövidtávú emlékezetét. amelyet hét különböző szempont alapján állított össze. akkor a túlélésre alapozott gondolkodásé a vezető szerep a tudatában.a memória elektronikus törlése).9 %-a soha nem volt ilyen helyzetben. akkor az életösztön veszi át az irányítást. Springmeier igen óvatos becslése szerint. Ezért az első követelmény. hogy amikor végetér a terápia. Spirituális eszközökkel is sokat lehet tenni a szétválasztott tudatrészek újraintegrálásáért. Ez egyelőre meghiusította azt az elképzelést. Az elektromágneses hullámokat legkülönbözőbb csúcstechnológiákban használják. Az agykontroll tevékenység azonban a világ más részein is már gyakorlat. akkor komoly újrastrukturálás érhető el.rendszeresen használt módszer. Az elektronika felhasználásra került az emberekbe behelyezett miniatűr szerkezetek esetében is. hogy soha nem lehet biztos. s nem kell sok ahhoz. Springmeier elmondotta. az eredmény megsemmisítéséhez elegendő az. ha az eredeti programozók az agykontroll áldozatát kényszerrel újraprogramozzák. A traumatizálás hosszú ideje során több ezer fragmentumra darabolható a tudat. Képtelen lesz 24 órát vissza és előre is számolva bármire emlékezni. Folyik a programozás Európában és Oroszországban is. Az elektrosokk . Ez egyben azt is mutatja. Ha a megfelelő feltételek rendelkezésre állnak. hogy rátalált valamennyi leválasztott tudatrészre. odaveszett. és amikor azt felrobbantották. a traumaokozás egyik formája. Springmeiernek egy barátja pedig kész volt a visszaprogramozó központ finanszírozására. Ezekkel az implantátumokkal befolyásolni lehet az adott személy gondolkodását. hogy a félelem állapotába kerüljön. ahol hozzáértő emberek végezhetik a visszaprogramozást. amit meg lehet tenni. hogy Cisco Wheeler-rel együtt csak annyiban tudtak eredményesen együttműködni az áldoztatokkal. Az agykontroll áldozatok 99. Springmeier azt is elmondotta.

mint például a CIA alkalmazottainál. Amikor az agyműködés során létrejön egy gondolat. Az audioimplantátumokat arra használják. Ténylegesen minden VA kórházat felhasználtak programozásra. Nem szabad válogatás nélkül össze-vissza traumatizálni valakit. Az implantátumokat nem minden agykontroll alatt álló személynél alkalmazzák. Különböző szinteken lehet valakit programozni. akkor monitorozni tudják gondolatait is. Wayne Morris azt is tudni akarta. Vannak olyan implantátumok is. abban. szintjét (Level 5. mikor és mennyit adhatnak a kísérleti alanynak. Az ilyen programozásban részesülőket hosszabb időre kómába ejtik és a programozást a tudat legmélyebb szintjén végzik el. világháború során a koncentrációs táborokban. hogy a kísérleti alany halljon valamit. hogy mire gondolnak. De igen sok civil kórház is rendelkezik különleges részlegekkel. hogy miként. hogy amikor elektrosokkal törlik a kísérleti alanyok memóriáját. A testbe beültetett miniszerkezetek meghatározott irányban manipulálják az emberi szervezetet. Springmeier egyszerűsítve lényegében azt fejtegette. Ismerik az agy által használt különböző rezgésszámokat. Mindez rendkívül nagy felkészültséget igényel. Wayne Morris ezután az agyba beültetett implantátumok technológiájára vonatkozóan tett fel kérdéseket.veterán ügyek) kórházakban. Meg kell említeni a személyi adatokat tartalmazó chipeket is. Ugyancsak képzetteknek kell lenniük a drogok használatában. Nem találomra cselekednek. de azt is meg lehet figyelni. hogy a programozók képesek megfejteni az agyhullámok segítségével. amelyek ezeket a gondolatokat kísérik. tudathasadásos) állapotban végzik. A kívánt hatás elérése érdekében pontosan szabályozták. ahol az agy a szintműködést szabályozza. amely az adott egyént jellemzi. majd pedig megfigyelik azokat az elektromos impulzusokat. ezért volt szükség sok tesztelésre a II. Létezik egy elsődleges frekvencia. hogy hat külöböző típusú implantátum van. hogy meddig mehetnek el. amelyek a kísérleti alany számára többdimenziós holografikus látványt nyújtanak. hogy a kísérleti személy mire gondol.amelyek harmónikus frekvenciákat használnak. Springmeier elmondotta. Tehát nemcsak meghatározott gondolatokat lehet gerjeszteni az emberek fejében. amelyekről már 141 . hogy a programozást disszociált (szétbontott. Meghatározott gondolatokat idéznek elő az adott személy tudatában. Az orvosok jelen vannak. amelyek lehetővé teszik az agy különböző részeihez a kapcsolatok megteremtését. vagy ahhoz hasonló létesítményekben történik. hiszen akkor az az életébe kerülhet. ahol a programozásokat végzik. Ezeket betáplálják egy komputer rendszerbe. Minden tudományos alapon történik. Ha felnőttel kezdik.) alkalmazzák. Amikor elérik a halálközeli állapotot. Vannak fájdalmat okozó és az izmokat stimuláló miniatűr szerkezetek is. akkor az agykontroll 5. A szívműködés pontos megfigyelése révén tudják. vajon nem törlik-e a beültetett programokat is. ez a beavatkozás még csak a közelébe sem jut a tudat legmélyére elhelyezett programoknak. hogy mennyi elektromosságot alkalmazhatnak. Amikor törlik a rövidtávú emlékezetet elektrosokkal. Ezeket az eszközöket a visszaprogramozásnál is lehet alkalmazni. Az elektromosságot használják az agy frekvenciájának a bemérésére. Ez az a szint. Az elsődleges programozásra eszméletlen állapotban kerül sor. hogy hormont termeljen. hogy a kísérleti alanyt visszahozzák az életbe. Vannak vizuális hatásokat kiváltó holografikus implantátumok. Ha nyomon követik a célszemély agyának a frekvenciáit. például. Sok esetben a VA (Veterans Affairs . az agy egy meghatározott frekvencián működik. pontosan tudják. Az alapprogramozás kórházakban. vagy fájdalmat okoznak neki. vagy hogy megakadályozza a kísérleti személy teherbe kerülését. Ez különböző szögekből érkezik. Ennek a segítségével egy távolban lévő személyt is be lehet azonosítani. és folyamatosan figyelik a szívműködést megfelelő berendezésekkel. Springmeier válaszában utalt arra. hogy mikor kell az elektrosokkot alkalmazni.

többet hallott a közvélemény. Ilyeneket alkalmaztak a Sivatagi Vihar hadműveletben résztvevő amerikai katonáknál. Ezt azzal indokolták, hogy megkönnyíti a helyzetmeghatározásukat, és így kevésbé fenyegeti őket az a veszély, hogy elvesznek a sivatagban. A különböző csúcstechnológiájú fejlesztések eredményeként már rendelkezésre állnak az úgynevezett "nanobot"-ok, amelyek egészen pici, a méter néhány milliárdnyi részével mérhető nagyságúak. A nano jelentése az, hogy a méter egy milliárdnyi részéről van szó. Ezek olyan rendkívül kicsiny mikroszkópikus robotok, amelyek már képesek másoló szintézist végezni. Alkalmazzák már az üvegszál optikát, amely gyakran úgy néz ki, mint egy hajszál. Ez a rendkívül finom üvegfonál az implantátumok jeleit továbbítja. Ismertem egy olyan agykontroll alatt álló személyt, aki ült a vendéglőben, amikor egy hajszálhoz hasonló kis üvegfonálkát lőttek a hajába, amely megkapaszkodott a bőrében. Az illető ezt észrevette és eltávolította. Olyan programozott nőket is ismertem, ahol ezek a rendkívül finom üvegszálak, mint szőrzet volt elhelyezve a testükön. Nem ismerem pontosan a funkcióját ezeknek a csúcstechnológiájú üvegszálaknak, de azt tudom, hogy kommunikációs célra használják őket. Az egyik legkockázatosabb fejlemény az úgynevezett organikus bioprocesszorok megjelenése. Ezek molekuláris kicsinységű komputerek, amelyek DNS-ből készülnek. Ezt a mesterségesen előállított DNS anyagot hozzákapcsolják egy vírushoz és a vírusok rendszerint az emberi test egy meghatározott részébe vándorolnak. Így például az idegre ható, ideghez vonzódó neurotrop vírusok az idegrendszerbe vándorolnak, vagy a delmatropik vírusok a bőrbe, a pneumotropik vírusok pedig a tüdőbe. A kísérletirányítók ezeket a kis szerves processzorokat hozzákapcsolják ezekhez a vírusokhoz. Magukat a vírusokat igen sokféleképpen lehet a kísérleti alany testébe juttatni. Ilyen vírus implantátumokkal kontrollált személyeknél egyfajta központi implantátumot lehet találni a nyak hátsó részénél. Ez a központi irányítást végző implantátum veszi a külső jeleket, és továbbítja a testben elhelyezett különböző implantátumokhoz. Egyes ilyen kísérleti alanyok lényegesen megkönnyebbültek, amikor sikerült őket ezektől a vírusoktól megszabadítani. Ma már több módszer is létezik, amelyek lehetővé teszik ezeknek a bioprocesszoroknak az eltávolítását. Számos kísérleti alany röntgen, ultrahang és más vizsgálati módszerek segítségével lokalizálni tudta ezeket az implantátumokat. Volt három olyan agykontroll áldozat, akiknek sikerült bemenniük egy "Anacoic Chamber"-be, és megtalálták azokat a forrásokat, ahonnan a testükbe érkező jelek érkeztek. Sikerült az erre vonatkozó dokumentációt kicsempészniük a laboratóriumból és elrejteni. Más elektronikus agykontroll alatt álló személynek is sikerült különböző helyekről bizonyítékokat találnia. Néhány orvosnak pedig egyenesen a birtokában van több ilyen implantátum. Van néhány olyan sebész, aki hajlandó segíteni a kísérletek áldozatainak. Springmeier megemlítette a Syntel szót, amelyről már számos kormányzati testületben is vita folyt. A hadsereg zártkörű konferenciáin is tárgyaltak a Syntel-ről, azaz a szintetikus telepátiáról, amely azt jelenti, hogy a kísérleti alanyhoz hangokat és gondolatokat továbbítanak. Syntel-nek azokat a kísérleti személyeket nevezik, akik ilyen hangokat és gondolatokat érzékelnek elektronikusan. Ezt a technológiát az űrprogram keretében fejlesztették ki és biomedical telemetry-nek, orvosbiológiai távolságmérésnek nevezik. E technika keretében adó- és vevőszerkezeteket helyeznek el a koponya alsó részénél, amely rögzíti a testi funkciókról és az agyhullámokról érkező adatokat, és ezeket továbbítja egy komputerhez. Vannak komputerek, amelyek programozása mesterséges intelligenciához hasonló. Ezek az intelligens számítógépek helyettesítik az élő programozókat és irányítókat. Az úgynevezett kezelők - vagyis akik a programozott tudatú kísérleti alanyokat napról-napra irányítják - három műszakban dolgoznak és ma már túlterheltek. A komputer helyettesíti őket. Ha a kísérleti alany valami olyasmit tesz,

142

amellyel nem tud a komputerprogram megbirkózni, akkor a számítógép jelzést ad és az élő ember is bekapcsolódik. Már tapasztalatokkal rendelkező kísérleti alanyok képesek arra, hogy időnként túljárjanak az őket irányító komputer "eszén". Wayne Morris ezután a hírhedt náci orvosról, dr. Josef Mengeléről kérdezte interjúalanyát. Springmeier szerint ő tekinthető a modern tudatprogramozás "atyjának". Már Mengelét megelőzően az illuminátusok kidolgozták az MPD-t, vagyis a tudathasadásos személyiségzavar mesterségesen létrehozott módszerét, de a programozók képzése nem volt tudományos. Mengele sokat kísérletezett az ikrekkel, értette a trauma szerepét és azt is, hogy a traumaokozást hogyan alkalmazza. Ha valaki már a halálán van, és a programozója megmenti, akkor ez szorosan köti őt programozójához. Mengele értette, hogyan kösse áldozatait traumaokozással magához. Számos áldozat Izraelben és a világ más részén még mindig úgy hivatkozik rá, mint "Papára". Ha egy programozó tudja mit tesz, akkor totálisan magához tudja láncolni áldozatát, aki ráadásul még szereti is programozóját. 1945. januárjában, amikor nyilvánvaló volt, hogy a nácik elveszítik a háborút, akkor az illuminátusok nyugatra csempészték, ahol folytatta kísérleteit. Az egyik áldozat, egy hölgy, aki most Kanadában él, abban a koncentrációs táborban volt, ahol Mengele tevékenykedett. Vele is kísérleteztek, mint gyermekkel és szemtanúja lehetett a szörnyűségeknek. Őt is kicsempészték Kanadába. Először Quebec-be, majd Portland-ba. Mengele pedig folytatta a vele való kísérletezést az Egyesült Államokban. Mengele baráti viszonyba került dr. Ewen Cameron-nal és mindketten kísérleteztek a szem elszineződésével, pigmentálódásával. Egyébként Mengele, amikor az Egyesült Államokba érkezett dr. Green név alatt programozott. Dr. Ewen Cameron volt dr. White, és Cisco Wheeler apja a dr. Black nevet használta. Ezen kívült volt még egy dr. Blue névre hallgató programozó is. Gyakran összejöttek és kicserélték tapasztalataikat a programozásról, az alkalmazott módszerekről, hogy miként tartsák a kapcsolatot és konzultáljanak egymással. Ők voltak az illuminátusokon belül a mesterprogramozók. Mengele sokat utazott a nagyvilágban. Cameron, aki Észak-Amerika keleti partvidékén tevékenykedett 1943-ban hozta létre a Rockefeller Alapítvány támogatásával az Allen Memorial Institute-ot. Cameron Mengele Amerikába érkezése előtt már az illuminátus hálózat tagja lett. A mesterprogramozók a programozási módszerek tökéletesítésén fáradoztak. Mengele volt a legképzettebb és számos tapasztalatát átadta dr. White-nak, dr. Black-nek és dr. Blue-nak. Mengelének alkalma volt arra, hogy a koncentrációs táborokban sok emberrel kísérletezhessen, ahol mindenféle szadista módszert is kipróbálhatott. Cameron és társai a kísérletezésben és a gyakorlati munkában is résztvettek. Amikor például Cameron intenzíven használta az elektrosokkot a kísérleti személyek tudatának a széthasítására, ő egyidejűleg azt is kutatta, hogy miként lehetne ezeket a módszereket finomítani. Több évtizedre visszatekintve megállapítható, hogy kiválasztották a legjobb programozási scripteket (forgatókönyveket) és a legjobb módszereket. Ennek eredményeként a ma alkalmazott programozás sokkal kifinomodottabb és fejlettebb, mint amit ezek a mesterprogramozók eleinte alkalmaztak. Wayne Morris ezután azt tudakolta, hogy milyen különleges jelentőséggel bírtak az ikrek Mengele számára. Springmeier válaszában utalt rá, hogy ha valaki tudományos kísérletet folytat, akkor szüksége van egy ellenőrző csoportra. Ha emberekkel folytatunk kísérletet, akkor erre a célra az ikrek alkalmasak és ezért Mengelének több ezer ikerre volt szüksége. A náci koncentrációs táborokban Mengele 3000 ikerrel kísérletezett. Ők felnőttként és gyermekként egyaránt kerültek Auschwitzba, ahol Mengele alárendeltjei kiválasztották az

143

azonos ikreket. A kísérleti alannyá vált ikrek többsége a szadista módszerek következtében életét vesztette. Mengele kifejlesztette annak a módszereit is, miként kell egymáshoz kapcsolni embereket, hogyan kell mesterséges kötelékeket létrehozni. Ez az úgynevezett mesterséges ikresítés. Az ikrek létrehozása (twinning) nagyon kifinomult művelet és felhasználja az agykontrollhoz szükséges valamennyi tudományt. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy vajon a náci Németország bevetett-e a II. világháboru során agykontroll alatt álló személyeket? Springmeier szerint erre már az 1930-as években sor került. A németek és az angolok egyaránt létrehoztak tudathasadásos személyeket a hírszerzési feladatok ellátására és merényletek végrehajtására. Közvetlenül a II. világháboru kitörése előtt Berlin olyan kiképzett MPD-s németeket küldött az Egyesült Államokba, akik New York államban telepedtek le. Ők és leszármazottaik még mindig ott élnek. Ezeknek az MPD-s személyeknek olyan "alter"-eket építettek be a tudatába, hogy képesek voltak úgy megölni embereket, hogy például a kiszemelt áldozat testének egy meghatározott részébe fogpiszkálót szúrtak. Az volt az elképzelés, hogy ha valaha is Németországnak sikerülne a háborúban győzelmet aratnia, akkor ezek az emberek a helyükön lesznek, mint segítők. Wayne Morris ekkor azt a kérdést tette fel, hogy az Egyesült Államok használt-e agykontroll alatt álló ügynököket a II. Világháború idején? Springmeier erre vonatkozóan nem talált adatokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok történetének egész ideje alatt az illuminátusok irányítása alatt állott. Bizonyos mértékig az Egyesült Államok elnökei is rokonságban állnak egymással. Ulysses S. Grant a 18. elnök rokonságban állt Franklin Delano Roosevelttel. A Delano család is egy régi velencei eredetű arisztokrata család. Ulysses Grant dédnagyanyja Susannah Delano volt. Grant kapcsolatban állt a Collins családdal is. A Collinsok is az illuminátusokhoz tartoznak. Cisco Wheeler is Ulysses Grant leszármazottja és a Collins vérvonalhoz is tartozik. Ez volt az ő belépőjegye az illuminátusok közé. A II. világháboru alatt számos állami vezető MPD-s személyiség volt. De egészen Mengelének a bekapcsolódásáig az illuminátusok nem rendelkeztek azzal a felkészültséggel, hogy tudományos módszerekkel tudjanak programozni. Mengele és az Operation Paperclip tette lehetővé a kormányzat számára, hogy például gyermekeket is bevonjon a programozásba. Az interjúnak ebben a részében Morris arra kereste a választ, hogy miként használták a népszerű kultúrát a programozás céljaira. Springmeier szerint különböző szintjei vannak annak, ahogy egy személyt be lehet vonni az agykontrollba. Az egyik annak a környezetnek a befolyásolása, ahol él. Fokozatosan kialakítják az emberek életkereteit. Meghatározzák hivatkozási rendszerüket, világnézetüket. Ebben mind szerepet játszanak az egyházak, az iskolák, mindazok a környezeti tényezők, ahonnan az emberek az információkat kapják. Ha egy adott személynek nincs megszilárdult ismeretanyaga, vonatkoztatási kerete (frame of reference), amely befogadja és értelmezi az információt, akkor nagyon nehéz a tudatbefolyásolásnak ellenállni. Az információ ellenőrzésével lényegében irányítják az egész társadalmat. Morris ezután Springmeiernek a "The Illuminati Formula" (Az illuminátus formula) című könyve kapcsán azt tudakolta: miként manipulálják a tudatot a tömegkultúra segítségével? Springmeier szerint a Disney által készített Ducktail rajzfilmek nyilvánvaló programozó kulcsszavakat tartalmaznak a gyerekek számára. Ilyenek találhatóak a hirdetésekben, a különböző üzenetekben és kódokban. A Szépség és a szörnyetegben (Beauty and the Beast) látható az elbűvölt óra, vagy például a jellemes ajtófogantyú, mindkettő megszemélyesítve. Ugyanezt használják az Alice csodaországban című filmben is. Egy "alter" a személy tudatrendszerében ezeket a különleges részleteket úgy fogadja be, hogy az agy azt hiszi, hogy

144

ő az ajtófogantyú. Ezeket specifikusan, alkotó módon helyezik a filmekbe éppen e célból. Ezek az "alter"-ek nem csak állatok, vagy emberek, de élettelen tárgyak is lehetnek. Csak néhány "front-alter", azaz éppen működő tudatrész egy személy tudatrendszerén belül, fogja fel emberként őket. Morris ezután a Star Trek-ről kérdezte Springmeiert. Elmondotta, hogy megfigyelt olyan programozott MPD-seket, akik teljesen odavannak mindenért, ami a Star Trek-kel kapcsolatos. Egy korábbi deprogramozó asszisztens elmondotta a Star Trek programozásról, hogy az minden vonatkozásban az agykontroll céljait szolgálja. A Boeing repülőgépgyár Seattle-ben számos földalatti alagúttal rendelkezik, és ezek egy részét programozásra használják. Valaki, aki a Boeingnél dolgozott elmondotta, hogy a munkások az átlagos munkanap során hogyan mennek le észrevétlenül a földalatti alagutakba és néznek Star Trek filmeket. Az interjú készítője ezután a programozás technikai részleteiről, a használatos kézikönyvekről és utasításokról tudakozódott. Springmeier elmondotta, hogy a programozók az Univerzumról szóló térképeket használnak. A Tejútrendszer térképet követik, amikor a kísérleti alany tudatát részekre bontják és keresik az újrastrukturálás mintáit. A tudat újrastrukturálásakor a galaxis térképéhez hasonlót használnak. (A galaxis csillagok rendszerét, vagyis csillagrendszert jelent, amelyet nagyszámú csillag és nagytömegű intersztelláris közeg alkot. Az intersztelláris, vagyis csillagközi közegben dinamikailag és fejlődésileg összetartozó rendszerek fejlődtek ki és ezek a galaxisok. Azt a galaxist, amelybe a mi naprendszerünk is tartozik, Tejútrendszernek nevezik. D. J.) Mintául szolgálnak a csillag- és bolygórendszerek. Amikor önálló tudatként működő "alter"-ek egész csoportját akarják létrehozni, olyan egy testet használó különböző tudatú személyiségeket, amelyek kapcsolatban lesznek egymással, akkor ezeket az "alter"-eket egy-egy bolygóra kell áthelyezni és az "alter"-ek csak úgy képesek egymással kommunikálni, ha egyfajta "beam me up" (adj sugárjelzést) típusú jelenség lép fel. Amikor a kísérleti személy sugárzás alá kerül, aktuális tudata kikapcsolódik, és transzba esik, azaz önkívületi állapotba kerül. Rendelkezésre állnak különböző helyváltoztatást kiváltó módszerek, amelyek a rendszerbe beépítve elősegítik, hogy a tudat disszociatív, azaz megosztott állapotba kerüljön. Amikor elektrosokk alkalmazást erős fényfelvillanások kísérik, a programozó azt közölheti a kísérleti személlyel, hogy űrutazáson vesz részt, vagy ehhez hasonló más scriptet építhet be a szétváló tudatrészekbe. A technikai kézikönyvek indexei tartalmazzák azokat a kódszámokat, színjelző kódokat, amelyek a programozás során leválasztott tudat-szekciókat jelzik. A Cisco Wheeler programozásánál használt rendszer a 13x13x13 részből álló hálózat volt. Ha ehhez a hármas dimenzióhoz még egy továbbit kívánnak hozzáadni, akkor lehet színkódokat alkalmazni bizonyos "alter"-ek vonatkozásában. Minden "alter" rendszerint kap egy színkódot, és ez visszakapcsolja őket az agyba beépített komputerekhez. Ezek a komputerek a széthasított tudat különböző önállósult részei az "alter"ek, amelyek az adott tudatrész-szekciót irányítják. Vannak aztán olyan mélyebben elhelyezett komputerek, amelyek viszont magukat a komputereket kontrollálják. Az egész rendkívül komplex, és ha megnézzük közelebbről a Star Trek (Csillagok közti utazás) témára készült technikai kézikönyveket, akkor láthatjuk, hogy azok mennyire megegyeznek a programozás szükségleteivel. Azzal kapcsolatban, hogy Hollywood-nak milyen szerepe van az agyprogramozásban, Springmeier utalt rá, hogy az illuminátusok és a maffia ellenőrzi a filmipar központját. További szempont, hogy számos programozott személy szinész, például Roseanne Barr. De

145

az agykontroll alatt álló slave-khez (így hívják a programozott agyú személyeket) tartozott Marilyn Monroe és tartozik Madonna. Mindhárom színésznő programozott multiple (mesterségesen megosztott tudatúvá átalakított személy). De sok más színésszel is ez a helyzet. A programozott multiple színészek pontosan a programozás következtében jól memorizálják szerepeiket, és kitűnően alakítják a fiktív szerepeket, mint amilyenek a Fantázia című filmben is előfordulnak. Disneyland maga is egy programozó központ. A Disney cég a kódok továbbítására is készítette a filmeket. Ilyen film például "I Dream of Jeannie" (Jeannie a háziszellem), ahol is Jeannie a Delta "alter"-nak megfelelő programozás és kulcsszava, amely bekapcsolja a programot "your wish is my command" (óhajtásod parancs számomra). Az állítólag költött, kitalált történeteken alapuló filmek valójában rejtett értelmű illuminátus szertartásokat és az illuminátusok történetét népszerűsíti. Így például a "Hellraiser 3" kapuőrzőket mutat. Nem csak az illuminátus ceremóniákat, de számos, közülük a tényleges agyprogramozást is bemutatja. Aki ezzel közelebbről meg akar ismerkedni, annak érdemes megnéznie Charles Bronson filmjét, a "Telethon"-t, a "The Manchurian Candidate"et, vagy a "Videodrome"-ot, továbbá a "Labyrinth"-et. De érdemes ugyanezért megnézni az "Attack of the Robots"-ot (Robotok támadása), és az "Attack of the Puppet People"-t (A bábemberek támadása). Jane Fonda "The Point of No Return" (Ahonnan és amikortól nincs visszatérés) című alkotása szorosan kapcsolódik az OTO (Ordo Templi Orientis) nevű okkult szabadkőműves jellegű zárt társaság tevékenységéhez. Az OTO az illuminátus legfelsőbb körök egyik nagyhatalmú frontszervezete. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy mit kivánnak elérni a színészek és a filmek, valamint a közönség manipulálásával? Springmeier válaszában megemlítette Anton LaVey-t (Lővei Antalt), aki a Church of Satan-nak (Sátán egyházának) volt a vezetője. Kiképzett agyprogramozó volt és közel állt Hollywoodhoz. Számos filmnél közreműködött tanácsadóként és szoros kapcsolatban állt a földalatti filmiparral ("underground film-making) is. Egy másik személy, Michael Aquino, egyszerre állt kapcsolatban a katonai hírszerzéssel, Hollywooddal és Anton LaVey-vel. Ő is az egyik vezető programozó volt és a "The Temple of Set" nevű sátánista szervezet vezetője. Aquino LaVey-nek volt a követője egészen addig, amíg létre nem hozta a saját külön szervezetét. További kapcsolatot jelent a programozók és Hollywood között Kenneth Anger, aki a LaVeyi csoporthoz tartozó filmkészítő volt. Ő is bele volt habarodva Aleister Crowley-ba (az OTO minden meghökkentő különcködésben kitűnő, nagytekintélyű vezetőjébe. D. J.). Kenneth Anger egyébként gyermekként Shirley Temple táncpartnere volt, és Shirley Temple is szorosan kapcsolódik Walt Disneyhez és az agykontrollhoz. Springmeier szerint Shirley Temple is programozott személy. Alkalmazzák az úgynevezett "brainstem scarring"-et (agytörzs megvágást) a gyermekeknél, amelynek a segítségével fotografikus memóriát lehet létrehozni. Így lehet például csodagyerekeket kreálni. Springmeier szerint Shirley Temple is egy ilyen programozott agyú gyermek volt, még a II. világháború előtt lett multiple. A "brainstem scarring"-re magyarázatként Springmeier a súlyemelést hozta fel. Súlyemeléskor elpusztulnak az izmok és az emberi szervezet ezt még erősebb izmok létrehozásával kompenzálja. Hasonló ez ahhoz, mint amikor a bőr sérülése esetén kérgesedés történik. Amikor az agytörzs elektronikusan sérülést szenved, a test kompenzálásként úgy építi újjá a sérült részt, hogy kialakul a fotografikus memória. Ha tehát valakinek megsértik az agytörzsét, majd az illetőt traumatizálják, akkor az agyműködés több részre hasad szét és létrejön a többszörös tudatú személyiség (multiple personalities) és minden egyes

146

hogy a trauma elősegíti a lelki. mind a brit hírszerzés rájuk bízta ezt a feladatot. és így fotografikus memóriával rendelkezik. Ha valaki Istenről énekel. de azok nem a szerint voltak programozva. J. és amely tele volt az ő munkatársaikkal. világháború során ők az USO mágusokat használták kódolt üzeneteknek a csapatokhoz történő továbbításához. Wayne Morris ezután a zeneipar és az agykontroll kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. Ez meglehetősen elferdült gondolkodásmód. a hazáról szólnak. A II. világháboruban először az Egyesült Királyság. és élvezettel hallgatja ezt a muzsikát. hogy ne keltsék fel az ellenség gyanúját. mint a country vagy a western. Springmeier azzal kezdte válaszát. és erre alkalmas az. Amikor a II. a front. Ezért mind az amerikai. Ezért nagyon fontos részét képezik az illuminátus kábítószerüzletnek. valamint jóléti és üdülési szolgálatot teljesített a részükre. amely közreműködött a fegyveres testületek moráljának az erősítésében. aki nem volt tagja az illuminátusoknak. akik úgy tudnak egyik katonai egységtől a másikhoz mozogni. létezett egy zenei ipar. vagy a szellemi képességek megnövelését. hogy e szövegek az Istenről. amikor létrehozták a mesterséges tudathasadást a programozók. Az Egyesült Államok II. Springmeier megerősítette. Ő személy szerint kedveli. nyilvánvalóvá vált. Ma már az egész szórakoztató-zenei ipar az illuminátusok frontszervezetének tekinthető az Egyesült Államokban. Közéjük tartozott több ma is ismert zenekar. világháború során már használt agykontroll alatt álló személyeket. hogyan lehet nem jó hazafinak tekinteni? Ez azonban a felszín. Morris Springmeier "Deeper Insights into the Illuminati" (Mélyebb betekintés az illuminátusok világába) című könyvére utalva tudakozódott a C& W ipar néhány vezető személyisége iránt. Lawrence Welk és Sam Donahue állt. Rájátszanak az emberek legérzékenyebb pontjaira. D. világháború végén az USO program is befejeződött. Mivel ezek a C& W (country és western) énekesek keresztbe-kasul járják az országot. Természetesnek tekinthető. hogy fokozza szellemi kapacitásukat. Számos tudós. például amelyek élén Guy Lombardo. de ez a módszer hozott némi eredményt.önállósodott tudatrész átvesz jellemző tulajdonságokat az elődjétől. majd Kanada. hogy rossz? Ha a hazáról dalol. hogy nem helyes külön kiemelni a country vagy a western zenét. amelyet a titkosszolgálatok hoztak létre. hogy a II. hogy a CIA és az NSA (National Security Agency) folytatta a zeneipar felhasználását a saját célja érdekében. aki az MI-6 részére dolgozott. De e két utóbbi zenének a dalszövegei kifejezetten programozási célokat szolgálnak. és a rockzeneipar is legalább ennyire kötődik az agykontrollhoz. Az egész country és western ipar az agykontroll és a kábítószer biznisz része. Morris ezután a country zene szerepéről kérdezte Springmeiert. kiválóan alkalmasak a kábítószerek mozgatására. Az USO olyan jótékonykodással foglalkozó amerikai korporáció volt. Bob Hope a brit titkosszolgálat hírszerző ügynöke volt. ahogyan azt később Mengele kifejlesztette. végül az Egyesült Államok is mozgósította valamennyi erőforrását a háború megnyerése érdekében. aki úgy vélte. hogyan lehet azzal vádolni.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. Az USO-nak (United Service Organizations . Bevonták például Bob Hope-ot. hogy többen közülük az agykontroll kísérleti 147 . Hollywoodot is bekapcsolták. Kik azok. Az 1930-as években.) legalább 200 zenekara volt. Az amerikai hadsereg számos művészt alkalmazott a "Special Services Division"-be (A különleges szolgálatok hadosztályába). Bob Hope igen járatos volt az agykontrollban. tudatosan traumatizálta azért gyermekeit. Erre legalkalmasabbak a szórakoztató egységek.

és nyájként tereli az embereket az illuminátusok céljainak megfelelően. aki protestáns lelkész és maga is programozott multiple. hogy a populáris kultúra és a szórakoztató ipar eredeti rendeltetésükön túlmenően a társadalom manipulálását is szolgálják. Ha valaki már agykontroll alatt álló személy és mondjuk péntek este van. Ezen túlmenően számos programozott slave van elosztva a többi reguláris egységben. az okkult csoportok és a fegyveres testületek. D. Több kormányzati szervezet is alkalmaz slave-ket. amely annyira belemélyedt a Halle Boppe üstökös problematikájába. irányítják őket.fajgyűlölő titkos szervezet).alanyai közé tartoznak. Az amerikai hadseregen belül a Delta Erők (Delta Forces). A haditengerészeti hírszerzésből pedig az ONI (Office of Naval Intelligence . akkor gyakran Jerry Lewis-hez és az unokatestvéréhez. Society of the Dark Lily (A sötét liliom társasága) is kiemelendők ebből a szempontból. Hosszútávú cél az. akik magukat Istennek tekintik. hogy a programozott slave-k menjenek el egy rituáléra. Amikor a programozott slave-knek sikerül elmenekülniük. A zene és szórakoztatóipar hatékonyan befolyásolja az emberek magatartását és gondolkodásmódját. A hírszerző szervezetekben kiemelkedik ebből a szempontból az MI-6 és annak is a P-4-es részlege. akkor nagyon is elképzelhető. De ide sorolhatjuk azt a vallási csoportot is. és az Első Szárazföldi Hadsereg (First Earth Battalion) alkalmaz agykontroll alatt álló egységeket. akkor felhangzik a dal "A Heartache Tonight" (Ma fáj a szív). Az átlagembereket pedig állatnak. hogy Springmeier tudomása szerint ma milyen szervezetek és csoportok használják az agykontrollt? A válasz szerint a titkosszolgálatok és a hírszerző szervek. Ha például azt akarják.A haditengerészeti hírszerző szolgálat hivatala). ahol milliókat lehet egyetlen szuperkomputerből ellenőrzés alatt tartani. Számos más módon is lehet felhasználni a zeneipart. a Davidian szekta vezetői is agykontroll alatt álló slave-ek voltak. Egyesek pedig maguk is programozók. az FBI (Szövetségi Rendőrség). De egyes katolikus egyházhoz. Ha pedig a programozott slave-ket ("rabszolgákat") alkalmazó okkult csoportokat vesszük számításba. és a NSA (National Security Agency). hogy tagjai öngyilkosságot követtek el. így a Church of Satan (Sátán egyháza). valamint az Oddfellow-t (egy látszatra jótékonykodással foglalkozó titkos társaságot. Az ipari zene ilyen értelemben dehumanizáló és kondicionáló feladatokat lát el. amelyek a beültetett programok aktivizálásához szükségesek. továbbá a nagyobb és a kisebb vallási intézmények. akkor a traumával okozott agykontroll vonatkozásában elsősorban a KKK-t (KuKlux-Klán . egymás után lejátszanak. A keményebb okkult csoportok.). a mormon egyházhoz tartozó kisebb csoportok is említhetők. Springmeier szerint David Koresh és társai. és részt vesz a számára kívánatosnak kijelölt rituálén. Pontosabban is meg lehet határozni a programozott agyú slave-ket alkalmazó csoportokat. újból és újból hallja ezt a dalt. Wayne Morris ez után arról kért felvilágosítást. 148 . J. adott esetben országos rádióállomások. és dalszövegein keresztül igen sok esetben továbbítja a már programozott agyú emberekhez azokat a kulcsszavakat és üzeneteket. a Children of Lucifer (Lucifer gyermekei). Ez csak egy példa. hogy egy másik "alter" veszi át a vezető szerepet és felkeres egy előre elkészített helyet. De nem lehet kihagyni a szabadkőműveseket sem. hogy az agykontroll alatt álló slave-k egész planétáját hozzák létre. Az agykontroll áldozatok őt különlegesen szadista programozónak tartják. amelyet hálózatként lehet felfogni. így a Kábítószer Hivatal. Néhányan pedig visszaélnek az agykontrollal. Számos bűnöző is tevékenykedik ezekben a csoportokban. Nagyon rossz a híre. Az egyik legrosszabb programozó a zeneiparban Jerry Lee Lewis. Springmeier igennel válaszolt Morrisnak arra a kérdésére. a neo-nácikat és az OTO-t kell említeni. amit aztán a helyi.

továbbá arról. amelyek fel voltak szerelve forgó figyelőtoronnyal. hogy teljesen agykontroll alatt álló biorobotokból áll. hogy ezeket a katonákat még gyermekkorukban beprogramozzák. Az agykontroll alatt álló slave-ket ezek a vállalatok azoknak a programoknak a megvalósítására használják. hogy rendelkeznek azokkal a kinyilatkoztatásokkal. amely kutatómunkát végzett a High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) keretében a magas frekvenciájú fénysugárzás terén. és alkalmasak az időjárás megváltoztatására is. Ezen túlmenően lehetővé teszik egy meghatározott földrajzi térségben az emberek gondolkodásának a befolyásolását az elektromágneses sugárzás segítségével. amelyek segítenek felvilágosítani és megmenteni őket. akkor felmagasztosulhatnak. és keresztül mennek a titkos rituálékon.Morris arra is kiváncsi volt. Elsőként utalt az ARCO nevű cégre. amelynek a vezetői ugyancsak alkalmaznak programozott agyú slave-ket. Hall-nak. ilyen. Wayne Morris Nick Begitch and Manning "Angels don't play this HAARP" (Az angyalok nem ezen a hárfán játszanak) című könyve alapján azt kérdezte Springmeiertől. Ez egy sor nagyteljesítményű antenna. titkos projektről van szó. Springmeier utalt arra is. A Gunderson cég is alkalmaz agykontroll alatt álló slave-ket. beavatást nyerve a legmélyebb titokba. és ez szüleik hozzájárulásával történik. Egy másik cég. hogy az üzleti világ alkalmaz-e agykontroll alatt álló személyeket. hogy Nick Begitch és Manning elsősorban arról a Star Wars (csillagok háborúja) típusú technológiáról írnak. a "The Secret Teachings of All Ages" (Minden korok titkos tanításai) könyvére utalva válaszolt. Eszerint a misztériumvallásokon keresztül jutott el a tény az emberiséghez. Springmeier Manley P. amelyek teljes egészükben agykontroll alatt állnak. mint amely hullámhosszon az emberi agy működik.különösen alacsony frekvenciájú energia) ugyanabban a rezgéstartományban van. hogy az ARCO igénybe veszi-e traumával programozott slave-k szolgálatait is? Springmeier utalt rá. de ez a kettő az. A kormányzat érthető okokból nagyon visszafogottan kezelte a koncentrációs tábor programot. egy magasrangú szabadkőműves és rózsakeresztes vezető szerint létezett 149 . a Disney. amelyikről elmondható. olyan különleges vasúti motorkocsikat gyártott rendelésre. amelyek magas frekvenciájú energiát lőnek fel az ionoszférába. Az ókor emberének a misztériumvallások azt állították. A polgári személyeket táborokba szállító vonatkocsik gyártása. Egy rendkívül kényes. Dr. hogy a Delta Erők és az Első Szárazföldi Hadsereg valamennyi tagja agykontroll alatt álló személynek tekinthető-e? Springmeier szerint a Delta Erők százszázalékosan agykontroll alatt állnak. Reuben Swinburne Clymer. Ezek a kocsik alkalmasak civilek szállítására. Többen katonacsaládok gyermekei. amelynek a keretében 11 vasúti kocsit gyártó céggel kötöttek szerződést. a Capital Cities és az ABC konglomerátuma. A Földre visszasugárzott ELF (Extra Low Frequency Energy . Wayne Morris azt is szerette volna tudni. hogy mi volt a misztériumvallások szerepe a történelemben. Egy másik vállalat. és újra egyesülhetnek isteni lényükkel. pl. Springmeier erre igenlő választ adott. Ezekkel fenntartható a kommunikáció a műbolygókkal. Ha csatlakoznak hozzájuk. amelyeket az új világrend kiépítése érdekében szigorúan titokban kell tartani. Más katonai egységeknél is találhatóak agykontroll alatt álló személyek. a Portland Gunderson Steel. Wayne Morris ezután a misztériumvallások és az illuminátusok kapcsolatáról kérdezte vendégét. és elektromágneses sugárzással végzi a tudat manipulálását. amely az atmoszférában fejti ki működését. akiket azután felelős pozícióba helyeznek. az illuminátusok és a szabadkőművesek egyik kiemelkedő vezetőjének. Az Első Szárazföldi Hadseregben (First Earth Battalion) is vannak olyan egységek. akiket az Amerika-szerte már megépített táborokba lehet szállítani.

Bizonyos tekintetben szemellenzőt viselnek. Az uralkodóknak támaszkodniuk kell mindazokra. Ez utóbbiak viszont azoktól függnek. hogy William Miller. A keresztények jelentős része nincs tudatában annak. akkor azokat kell tanulmányozni. akik előállítják a termékeket és forgalmazzák őket. Úgy gondolják. aki magát Krisztusnak nevezte. Más módon is fontos szerepet játszottak a misztériumvallások és az Illuminátusok a történelemben. hogy az Illuminátusok nem ismerik fel. a washingtoni "Library of Congress" (Kongresszusi Könyvtár) munkatársa írt egy könyvet "Fire in the Minds of Men" (Tűz az emberek agyában) címmel. mégis a misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak volt alárendelve. D. hogy az okkult társaságokból származik a 150 . amelyben azt állítja. nem más. Billington. J. akik tanácsokkal és pénzügyi. Volt azonban egy Nabob nevezetű személy Perzsiában. Billington tagja volt a Council on Foreign Relations-nak. A misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak azért volt olyan nagy hatalmuk. akikről írt. hogy a "Golden Age of the Millenium" (Az ezeréves uralom aranykorszaka) koncepciója honnan is származik. akik a Bahai vallást áthozták Amerikába.) Nabob valósította meg William Miller jövendölését. aki az Adventista vallási mozgalom megalapítója volt. amelyre a "Ancient Mystic Oriental Freemasonry" (Az ősi misztikus keleti szabadkőművesség) című könyvében utal. tehát azoktól függ. és megalapította a Bahai vallást. és a XX. és a Milleniumról prédikált. mert magukat "The Keepers of the Great Plans"-nek (A nagy tervek örzőinek) tekintették. így belülről ismerte. hogy Jézus nem tért vissza a Földre 1844-ben. magasrangú szabadkőműves volt. a Mithra misztériumvallás feje volt. D. Az a titkos testület.) James H. az Illuminátusok egyik vezető személyisége könyvében részletesen foglalkozik azzal. hogy a Bibliából. anyagi forrásokkal látják el őket. és ők rendelkeztek a termékek előállításához szükséges titokban tartott ismeretekkel. Springmeier válaszában Krisztus eljövendő ezeréves uralmára vonatkozó tanításból indult ki. Lehetett valaki egy ország uralkodója. Pénz nélkül a király nem viselhet háborút. A mágus szó varázslót és bűvészt is jelent. A Bahai vallás a világ egy központból való kormányzásának. A jelenkori Illuminátusok ennek a titkos irányító testületnek az utódai. látni fogják. amely irányította és ellenőrizte a különböző misztériumvallásokat az ókori Európában. Megjövendölte Jézus második eljövetelét 1844-re. de ha valaki a misztériumvallások mélyebb értelmű rituáléit kívánja megismerni. az Új Világrendnek és az egységes világvallásnak a híve. amely útjára indította a Bahai vallást az Egyesült Államokban. és ezt a Chicagói Szabadkőműves Templom felépítésével egyidejűleg tették a XIX. (Mágusoknak nevezték eredetileg a perzsa tűzimádók papjait. Egyiptomban. akik finanszírozzák. A könyv levezeti. amelyeket az Illuminátusok gyakorolnak. Az a személy. J. mert ők ellenőrizték a kereskedő céheket. de ha kutatják a kérdést. (A bahaizmus különféle vallások elemeit magába foglaló vallási áramlat. A szabadkőművesek voltak azok. Morris ekkor a nagy történelmi terv részleteire vonatkozóan tett fel kérdést. Ők tudták hogyan kell fegyvert. mint amit ma az Illuminátusoknak ("The Illuminati") neveznek. Springmeier a királyokat hozta fel példának. Morris azon kérdésére. A szabadkőművesek ismerték a katedrálisok építésének a titkát és a katedrálisépítő céheket ők kontrollálták. vagy hosszú hajóelőrészt készíteni egy hadihajóhoz. amelynek hívei a bahaizmust minden vallási tanítás betetőzésének gondolják. Babilonban és hatalma elért egész Indiáig. A szabadkőművesség ezeknek az ősi misztériumvallásoknak a külső jelképrendszerét használja. Létezett a Mágusok Szabadkőműves Orientális Rendje és ez képezte a Chicagói Szabadkőműves Templom közösségének azt a magját. hogy mi a misztériumvallások történelmi szerepe.egy titkos testület. század fordulóján. Hall. Manley P. A legtöbb ember azt válaszolja. aki állítólag megtérítette a Római Birodalmat a kereszténységhez. hogy mi az összefüggés a misztériumvallások által őrzött hagyományok és az Új Világrend között. amit tesznek.

Itt az egyik legtekintélyesebb európai arisztokrata származási vonalról van szó. Peter Rupert (mai nevén Lord Carrington) a Szent János rend. Turner. mint például H. a Máltai Lovagrend protestáns megfelelőjének volt a vezetője. mert az okkult társaságok. A Térdszalagrendnek csak olyan személyek lehetnek a tagjai. akkor bizonnyal elérjük a következőében". A felszínen természetesen ez nem teljesen világos. amely család leszármazottai fontos szerepet játszottak évszázadokon át Európában.Katonai Hírszerző Szolgálat) és a brit MI-6. mint az Illuminátusok frontszervezete. aki több könyvet is írt az Új Világrendről. aki 1950-től l953-ig állt a CIA élén. és az ő könyveinél kötünk ki. hogy miért volt e szervezet tagja a két Dulles. A revolution ma fegyveres felkelésre. hogy ténylegesen tagja-e vagy sem az Illuminátus felső köröknek. Helms. a DIA (Defense Intelligence Agency . köztük a szabadkőművesek és az Illuminátusok is meghatározó szerepet játszottak a történelem összes forradalmában az amerikai forradalomtól kezdve. George Bush. Ez a célkitűzés pedig a Térdszalagrend legfontosabb feladata. de fontos személyiség és emlékszik arra. amikor Kissinger kijelentette: "Új Világrendünk lesz. mint például a Rio Tinto Cink Korporációnak. Nem tudja.lett a Bilderberg csoport elnöke. Azáltal tett szert új jelentésre. vagyis a régi rend fegyveres megdöntésére és egy új rend kialakítására. Casey. az egyik megalapítója volt a Bilderberg csoportnak. A Kissinger szerepével kapcsolatban feltett kérdésre Springmeier annyit mondott. A tekintélyes Térdszalagrendnek (Order of Garter) és az Order of Osiris-nek (Az Osiris Rendnek) is a tagja volt. de eredetileg nem ez volt a jelentése. hogy csak a CIA igazgatóit említsük. itt kapcsolódik össze a kommunisták azon elképzelésével. id."revolution" (forradalom) szó. A Knights of Malta (A Máltai Lovagrend) tagjainak legalább a fele az úgynevezett "fekete nemesség"-hez tartozik. Casey és McCone pedig máltai lovagok voltak. A kommunista tanítások megalapozói ezért kapcsolták össze a forradalmat és a megvalósuló Aranykort. Erről írnak a szabadkőművesek olyan tekintélyes jövendőmondói. amely Krisztus eljövendő ezeréves uralmára utal. de ha mélyebben elemezzük. hogy a közvélemény élesen 151 . akkor azt is értik. hogy tudomása szerint Henry Kissinger tagja az MI-6-nek és tagja volt például a római P2-es szabadkőműves páholynak. McCone. Springmeier szerint szoros kapcsolat áll fenn közöttük. valamint a brit Fábiánus Szocialisták. Ide lehet sorolni a német nemzeti szocialistákat is. Ugyancsak ő volt az igazgatója. lázadásra utal. D. Ez a "Aranykor" egy szocializált kommunista típusú társadalom. Turner Rhodes scholar (Rhodes ösztöndíjas) volt. Springmeier utalt arra.az Illuminátusok egyik kiemelkedő tagja . Az a Millenium. Wells. Wayne Morris ezután a különböző hírszerző szervezetek úgy. Bernhardt herceg . akik már értik hogyan működik a Council on Foreign Relations. lehet hogy nem a mi nemzedékünk során. illetve homoszexuális férfit jelöl. G. Egy másik vonatkozás az. Ha valaki e csoportba került. Shlesinger. hogy Walter Bedell Smith. valamint az Illuminátusok kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. Az MI-6 fennállásának első évtizedeiben csak Illuminátus családokból származó nőket alkalmazott. a Black (Guelph) vérvonalról. mint az amerikai CIA. akkor George Orwell-nél. akik fontos szerepet játszanak az Új Világrend létrehozásában. akkor Quennie-nek nevezték és valóban az Illuminátus királynők közé tartoztak (Ma már a Quennie szó jelentése szlenges használatban tabut jelent.) Azok. J. de ha ezt nem tudjuk elérni a jelenlegi generáció életében. hogy a kommunizmus világméretű győzelme után az egész emberiség a kommunizmus boldog korszakában fog élni. illetve igazgatósági tagja több Rothschild tulajdonban lévő vállalatnak. Emellett a felsoroltak más Illuminátus szervezetekhez is tartoztak. amely az egyik bejutási lehetőséget biztosította az Illuminátusok zárt világába.

Még tinédzser volt. akkor ez az Illuminátusok érdekeit is szolgálta. Springmeier megemlítette. Ez valójában nem új.) Ismerőse kamaszfiúként nem fogta fel. idegen bolygók lakóinak a megjelenése. hogy rejtve mire célzott. hogy a Skull and Bones olyan szervezet. Springmeier úgy vélte. Wayne Morris ez után azt kérdezte. hogy az amerikai hadsereg ezredese volt. J. amelyek meg kívánják szerezni a globális ellenőrzést. hogy két különböző egyetem csapata játszik. 152 . Hasonló szerepe van a Scroll and Key-nek (Kézirattekercs és kulcs). vagy pedig várható tőlük egyfajta hatalomátvételi kísérlet. George Busht. hogy az Egyesült Államok is ugyanezen oligarcha családok ellenőrzése alatt állott. Amikor a japánok támadást intéztek Pearl Harbour ellen. D. egyesületnek. amit az Illuminátusok be akartak vezetni. hogy azok a csoportok. Amikor egyetemek közötti futballmérkőzésre kerül sor. amely ugyancsak lehetővé teszi az Illuminátusok zárt csoportjába való bekerülést. Az Illuminátusok viszont a háttérben maradva részt vettek mind a KGB. hírlapi "kacsát" jelent. mert céljaik közé tartozott a kormányzati hatalom megnövelése az állampolgári szabadság jogok csökkentésével. hogy az Új Világrend fokozatos kiépítésével kell számolni. félrevezetést. Pearl Harbour után maguk az amerikaiak kérték annak a megvalósítását. már hosszú évek óta követik ezt a stratégiát. (Az MI-5 illetékes Nagybritannia belbiztonsági kérdéseiben. és első igazgatója hosszú éveken át Sir Vern Keele vezérőrnagy volt. Világkatasztrófát jelenthetne egyfajta nukleáris összecsapás. hogy kik álltak a Brit Birodalom és a Francia Birodalom mögött. ugyanazokra a családokra talál rá. A CIA ezért rajta tartotta a szemét annak ellenére. hogy "a hidegháború az egy hoax". az Illuminátusok vezető csoportjával. legfeljebb egy intenzívebb szakaszba lép az ellenőrzés. de előfordulhatnak kataklizmaszerű események is. hiszen itt a világ feletti ellenőrzés a lényeg.szembenállónak tekinti a CIA-t és a KGB-t. akik elősegítették Hitler finanszírozását és hatalomra kerülését. Corsell ezredes az 1990-es években publikált könyvében (The Day of the Roswell .) Vern Keele szabadkőműves volt és az MI-5 más igazgatói is vagy szabadkőművesek voltak. hogy apja miről beszél. erre fokozatosan törekednek a gazdasági és politikai tömörülések kiépítésével. hogy a II. Wayne Morris ezután idősebb George Bushra és a Skull and Bones (Koponyák és csontok) titkos társaságra kérdezett rá. Számos amerikai elnök is rokoni kapcsolatban áll egymással. automatikusan azt feltételezzük. Az MI-5 esetében pedig Sir Hugh Sinclair tengernagy a kulcsszemélyiség. vagy szorosan kapcsolódtak hozzájuk.A Roswell utáni nap) azt elemzi. Fel lehetne tenni azt a kérdést is. hogy egy jó ismerősének az édesapja a CIA vezető beosztású munkatársa volt. A Skull and Bones avatta be id. Allen Dulles 1953-tól 1961-ig állt a CIA élén és ma már ismeretes. ez is jelzi. Az ezzel kapcsolatos tervezés már hosszú idő óta folyik. és csak évekkel később értette meg. hogy a CIA és a KGB között szoros kapcsolat van és ez már az 1950-es években is létezett. Az Új Világrend helyett mondhatnánk azt egyszerűen. Aki ennek utána néz. Allen Dulles volt az. a Rezilius-nak és több más egyetemi zárt diákszövetségnek. aki ezt a hírt Hitlerrel közölte. amikor az apja közölte vele. vagy amiben oly sokan hisznek. mind a CIA létrehozásában. Az MI-6 esetében Lord Victor Rothschild a meghatározó személyiség. Springmeier megerősítette. világháborút megelőzően együttműködött azokkal a nemzetközi pénzemberekkel. aki távoli rokoni kapcsolatban áll a Windsor-házzal. Azok. (A hoax angolul megtévesztést. akik ezeket a folyamatokat a háttérből irányítják. és az emberi tudat manipulálása is egy még hatékonyabb fázisba lép. hogy Világrend.

hogy igen sok programozott agyú emberre van szükség a társadalom legkülönbözőbb részeiben. Aki ismeri az Amway szerkezeti felépítését. Wayne Morris ezután az úgynevezett "end-times programming"-ról. akiket összegyűjtenek. hogy a pénzügyi szektorban számos programozott slave tevékenykedik. Már igen sok dolgot hajtottak végre. Ezért egyszerűbb a színes kódjelzések használata. A másik. A nagyobb bank lenyelte a kisebbet. Ezen túlmenően egyes helyszíneket is színes jelzésekkel látnak el. Így például lesz kék. ahol a lánc szétszakadhat. hogy milyen formában használják őket. de nem tudja pontosan. Ezek a jelzések elsősorban a csoportok irányítóihoz lesznek továbbítva. Azért használnak színes kódjelzéseket. vörös. ezért őrizetbe veszik őket és megvizsgálják.Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. Ha egy programozott személy programrendszerében meglátja Apollót és Apolló fia az Antikrisztus. Springmeier úgy látja. akkor ez az egyik. Hogyan lehet mindezt titokban tartani? Springmeier elmondotta. és átnevelő táborokba visznek a rendkívüli állapot bevezetése után. amelyek meghatározott időpontban bizonyos jeleket bocsátanak ki. amivel találkozik. Az aktivizáló kódjelzések is színekkel lesznek társítva. amit el kell felejteniük. hogy egy csoportvezető négy hozzátartozó személyt irányít. akik az Új Világrend ellenes erőket irányítják. azok a hegytetők. vagy egy futó sárga kutya. de akiket megkísérelnek átprogramozni. Amikor egy terapeuta elkezd foglalkozni az end-times programozással. Csak spekulálni tud erről. Magában a programokban félárbócra eresztett sárga zászlók vannak. hogy a közelmúltban számos pénzintézet ment csődbe. akik ellenzik az Új Világrend bevezetését. amelyeket találkozóhelyül használnak. ez azokat tartalmazza. és ezek a programozott biorobotok mindent elfelejtsenek. hogy a végidő programok kapcsolatba hozzák az Új Világrendet az Antikrisztus uralmával. hogy a hatalomátvételben milyen szerepe lehet az agykontrollnak? Springmeier itt utalt Charles Bronson "Telethon" című filmjére. Ennek az a feladata. akik bankárok. A vörös színű listán azok neve szerepel. akkor Apolló az Antikrisztus apja. vagy egy kék hal otthon és így tovább. bíborvörös és zöld sugár. hogy mindenki megtegye azt. Az utolsó lista sárga színű. hogy át tudják-e őket alakítani. vagyis a végidőkkel. Ugyanakkor biztosítani kell. A kék színű listán azok szerepelnek. vagy világvégével kapcsolatos programokról tett fel kérdést. Tény az. Ezeknek a kristályoknak is színes kódjai vannak. az tudja. Ebben egy háziasszonynak telefonon lejátszanak egy tündérmese dalocskát. amivel szembesül. és akiket a rendkívüli állapot bevezetését követő két héten belül meg kell semmisíteni. A folyamat leggyöngébb pontja az. Ha meglátja 153 . Az end-times programozás az Antikrisztus uralma révén kapcsolódik a démonológiához is. hogy ő legyen az Antikrisztus beazonosítója. és fúziónak lehetett nevezni a csődöt. Számos olyan programozott ember van már. Mindezt gondosan elrejtették a tömeges bankfúziókkal. hogy senki a titkot fel ne fedje. A programozott slave-k agyában pedig igen sok esetben miniatűr kristályok vannak elhelyezve. A banktevékenységben észlelhettük. Ez színeket is használó programozás. amit elvárnak tőle. mert a feladatok végrehajtásához programozott slave-ket vesznek igénybe. hogy ismer több programozott multiple személyt. aki képes hasonló módon szabotázs cselekményeket és merényleteket végrehajtani. Igen kiterjedt a nemzetközi együttműködés a programozás terén. Ebben a programban a "Purson" nevű démon szerepel. aki ezután távozik és felrobbant egy katonai létesítményt. akik viszont további négy-négy személyt irányítanak. Mindezt agykontroll alatt álló áldozatoktól tudom. Ezek lesznek tehát a színes kódjelzések.

De van "Ambassador coding". Az egyik. hogy el akarják hitetni az emberekkel az űrlények valójában nem létező invázióját. és az "Őrtorony Társaság" a Jehova Tanúi nevű szekta központja. és mindezt leküzdhetetlen káoszként élik át. és polgárháborús állapotokat idéznek elő. Számos programozott törvényhozóval. és közülük egy egész sorozat kapcsolódik katasztrófákhoz. hogy lesz programozott slave-kből álló ellenzék is. A háztól házig járó Jehovisták gyakran üzeneteket továbbítanak a programozott slave-khez. hogy az egy koponyát ábrázol. A Wachtower művészeti alkotások számos rejtett okkult szimbólumot tartalmaznak. hanem a társadalom egészének az ellenőrzéséről. hogy azok aláássák a nemzeti önazonosságot. Wayne Morris ezután feltette a kérdést: "Úgy gondolja. Ezt a célt számos különböző programmal kívánják elérni. de akik valójában nem lesznek képesek azt leállítani. Repülő csészealjakról és űrlények bolygónkra érkezéséről szólnak a programozások. akik pontosan azt fogják és akkor mondani.-ben (vagyis az amerikai fővárosban) a 666. Washington D. 154 . Általánosságban véve milyen célt szolgál a programozás. amit ők fejlesztettek ki? És az idegen űrlények inváziója olyan megrendezett akció lesz. hogy ébren tartsa az emberekben a reményt.) ténylegesen egy Illuminátus frontszervezet. A Wachtower Magazinban láthatunk egy vízesést ábrázoló fényképet. Az end-times (végidők) programozás másik jellemzője az. Amikor visszaprogramozott áldozatok kezdik kiadni magukból a programozásukat. Ez az ellenzék azonban egy ellenőrzés alatt tartott csoport lesz. megfigyelőtornyot jelent. akkor láthatja. Visszatérve arra. Ezek azt fogják mondani. gyakran Janus kódolásról beszélnek. amelynek a nyomon követéshez és az újraprogramozáshoz lehet köze. Itt kell említést tenni a komputerkontroll alatt álló emberekről. én ellenzem az Új Világrend programját és azt. Számos ilyen űrlényekkel kapcsolatos program van. akkor kiderül. Ehhez tartozik. C. D. újságíróval és egyházi vezetővel rendelkeznek. ami leginkább aggodalomra ad okot az az. aki számos sátánista rituáléban a démonikus gyógyító erőt jelenti. de ha közelebbről szemügyre vesszük. akik figyelmeztetnek a programozás és a manipuláció veszélyeire. hogy hogyan tudják aláásni a nemzeti kormányzatokban való bizalmat. amelynek az lesz a feladata. A másik célkitűzés a nemzeti kormányokban való bizalom lerombolása. Az end-times (végidők) programok végrehajtása során a legkülönfélébb jelenségeket észlelik az emberek. J. Springmeier szerint nem csak kábítószer-kereskedelemről vagy prostitúcióról van szó. Mivel a társadalom számos különböző aspektusát ellenőrzésük alatt tartják. A "Wachtower Society" (Wachtower őrtornyot. hogy gazdaságilag csődbe juttatják őket. hogy gyakran szerepelnek benne földöntúli lények. a válasz az. akik ellenzik az Új Világrend menetrendjét.Escolapiust. amit a kormány tesz. és amely kapcsolatban áll komputerekkel. Ha valaki elolvassa a Jehova Tanúi által terjesztett irodalmat. amelyhez saját katonai technológiájukat használják fel?" Springmeier erre határozott igennel válaszolt. a világűrből érkező idegenek. "Emperor coding" és "Morse coding" is. amire programozóik a tudatukat beprogramozták. hogy a világ kormányai azzal az UFO technológiával rendelkeznek. hogy ő a gyógyító démon. Connecticut Avenue cím alatt működik egy Janus 2 komputer. és csak kevesek számára áll össze a részletekből az egész. hogy "én nem hiszek ezekben az űrlényekben. akkor tudja. tette fel a kérdést Wayne Morris. ezért ellensúlyozni tudják azokat.

Felbecsülhetetlen értékű hozzájárulást nyújtottak a magatartás befolyásolását és módosítását szolgáló kísérletekben feltárva a központi idegrendszer egyes részeinek a funkcióit. hogy csökkentsék az olyan személyek szerepét. hogy milyen intézmények vettek részt az agykontroll kísérletekben Észak-Amerikában. Ugyanezt lehet elmondani Jay Z. kórházakat. Számos új vallást importáltak Amerikába és napról napra új New Age guruk tűnnek fel. Eredményeit titkosították és ezért Springmeier nem tudott róluk részletesebben szólni. volt egy izolációs szoba és egy rácsos szoba. Mindez lehetetlenné teszi az egységes morális választ. hogy ez a "természetes" folyamat lejátszódjék. A kórház alagsorában volt egy helyiség. Springmeier válaszában idézte Stansfield Turner tengernagyot. hogy a Montreálban lévő St. Springmeier úgy véli. augusztus 3-án elmondotta. Számos New Age vezető. Valójában gyakorlati programozásról volt szó. mint kísérletezésről és a megnevezett intézetek közreműködtek a CIA számára történő gyakorlati programozásban. nagyon kevés katolikus élt ezen a földrészen. hogy több áldozattól is tudja. ahol 20-30-40 évre előretekintő terveket ismertetnek velük. Az amerikaiak körében az erkölcsi alapelvekre vonatkozóan közmegegyezés volt. hogy az emberek kérjék a hadsereg vagy az ENSZ közbeavatkozását. Az emberek részt vesznek az Illuminátusok gyűlésein. mivel ő volt az "APA" az Amerikai Pszichiátriai Társaság. amely a "The Zombie Room" nevet viselte. Most megpróbálják fragmentálni ezt a hitre alapozott közös értékrendszert. Cameronnak fontos szerepet kellett játszania az agykontrollban. Wayne Morris végül arra kérte vendégét. így például Elizabeth Claire Prophet agykontroll alatt álló slave. 44 alapfokú és felsőfokú képzést nyújtó orvosi egyetemet. Az. hogy CIA dezinformációról van szó abból a célból. Sokkal fontosabb szerepet játszottak. Tehát többről volt szó. hogy "minden természetesen fog történni". "Deeper Insights" (Mélyebb betekintés) című 155 . hogy a Quebec-i katolikus intézményeket is bekapcsolták ebbe a tevékenységbe. Springmeier elmondotta. aki lekicsinylően szól dr. Springmeier azt is elmondotta. és további más vállalatokat. aki a kanadai McGill Egyetemen végezte traumaokozásra alapozott agykontroll kísérleteit. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Mindezek segítették a CIA-t az agykontroll módszerek kidolgozásában."Tehát kaotikus helyzetet idéznek elő.tette fel a kérdést Wayne Morris. Ewen Cameron tevékenységére tért át. Gottlieb. mint amit szigorú értelemben tudományos alapon végzett kísérleteknek nevezhetnénk. Világ Pszichiátriai Társaság elnöke. gyógyszerészeti vállalatokat. Igénybe vették az agykontroll kísérleten keresztül ment személyeket és használták őket. hogy a kísérletezés szó erősen szépítgető kifejezés és ezért félrevezető. valamint a WPA. számos agykontroll alatt álló slave-re van szükség. hogy az agykontroll kísérletekbe bevontak büntetés-végrehajtási intézeteket. mint dr. Cameron vagy dr. hogy olvasta viszont Gordon Thomas "Journey Into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét. és ahol a kulcskifejezés az. amikor az Egyesült Államok megszületett. Cameron tevékenységéről. Amerikát alapvetően a protestáns többség alapította. aki a Szenátus tényfeltáró bizottsága előtt 1977. Mary's Hospitalban (Szent Mária kórház) folytak agykontroll kísérletek. Cameron éveken át vezető-szerepet játszott az agykontroll kutatásban. Dr. hogy szóljon a pszichiátria (elmegyógyászat) szerepéről az agykontroll kísérletekben. Knight-ról. Egy másik törekvés a vallásos hagyományok aláásása az Egyesült Államokban. lényegében a rendkívüli állapot bevezetését?" . Elmondotta. Wayne Morris ezután dr. Ez azonban arra utal.

könyvében részletesen is ismertette. Bizonyos esetekben a "Gatekeeper alter"-ek elfoglalják az adott programozott tudatrész bejáratát és használva a magatartásmódosító technikákat. január 11-én sugározta. A pozitív oldal az. hogy ne mozduljanak el a program bejáratától "őrizzék a kaput". hogyan használják fel. hogy a tudomány megoldhatja a világ problémáit. legfeljebb csak gúnyolódást a tömegtájékoztatási intézményektől.a második én.J. akik különböző kényszerek és zsarolás révén kapcsolódtak be. Ezek a "Gatekeeper" programok úgy vannak kialakítva. Azokat a kutatási eredményeket. hogy a tudás az semleges. Más tudósok pedig az ismereteknek csak arra a kis részére koncentrálnak. képesek súlyos fájdalmat okozva gyötörni az adott "alter"ben beprogramozott személyt. Egyes elmegyógyászok akaratuk és tudtuk nélkül járultak hozzá az agykontroll technológia kifejlesztéséhez. Wayne Morrisnak Fritz Springmeierrel készített és 1998. január 4-én sugárzott interjúját ismertettük rövidítve. vagy az Új Világrend híve.) például a "Gatekeeper"-eket ("kapuőrzők"-et). Attól függ. amelyek bebizonyították. se nem rossz. Vannak olyanok. de hitt a tudományban és abban.1 hullámhosszon sugárzó torontói rádió szerkesztőjének. mert azt állította. se nem jó. D. A "The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Mind Controlled Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására) társszerzője. Cisco Wheeler volt és a vele készített interjút a CKLN rádió a torontói Ryerson Polytechnical University-ről (Ryerson Műszaki Egyetemről) 1998. fm 88. hogy ez a fajta tréning hatékony. A kanadai CKLN. Az Illuminátusok a kutatók jószándékú munkáját bűnös célokra használták. Másik fontos eredmény az alternatív medicina rohamos fejlődése. de azt már nem kutatják. hogy számos olyan ismeret és technológia áll már rendelkezésre. amelyek az ő munkájukkal kapcsolatosak. a magatartásmódosítással foglalkozó kutatók és a pszichiáterek tárták fel. amelyeket ténylegesen fel lehet használni az emberiség javára. aki részt vett a vírusokkal és az Antrax-szal folytatott kísérletekben. 156 . komoly vitába keveredett. hasonmás. Egy tudóssal. hogy az mire lesz felhasználható. Az agykutatásnak is két oldala van. Nehéz azonban a biológiai fegyvereket emberszerető célokra használni. agyprogramozás szempontjából a leválasztott és memóriafallal elhatárolt tudatrész. Springmeier utalt apjára. Sok független kutató nem kap elismerést. Ki akarnak tűnni tudományos eredményeikkel. hogy miként hozzák létre a különböző "alter"-eket (alter ego . A világban működő destruktív erők mellett léteznek pozitív irányú erők és törekvések is. aki soha nem volt semmilyen titkos társaság tagja. Ide lehet sorolni számos kísérleti alanyt is. s az egészre nincsenek tekintettel. amely felszabadíthatja az embereket a hivatalos orvoslás egyoldalúságai alól.

hogy valójában 157 . másrészt a kábítószerrel kapcsolatos szubkultúra létrehozását. Eisenhower elnök volt az első. hiszen apja is az Illuminátus felső vezetéshez tartozó programozó volt. Apja együttműködött a CIA-val is és a skót rítusú szabadkőművességen belül a legmagasabb. Apja az USO-val (United Service Organizations .5. De kormányzókat. Ennek köszönhette jó összeköttetéseit az amerikai politikai struktúrán belül. Amikor meghalt. a közvetlen leszármazottja. hiszen ő maga is behatóan foglalkozott a zenével. Közös munkájuk eredménye a hivatkozott könyv. az elit találkozókon ellátta az Illuminátus funkciókat. A vietnami háború idején nagybátyja munkatársaként a nyugati partvidéken tartotta kézben egyrészt a kábítószer forgalmat. egy jótékonykodással. az Egyesült Államok 18. Kisgyermekkorától megtervezték az életét. és információk kerültek felszínre. Apja nagybátyja Earl Grant Wheeler tábornok volt. A mindennapos életét irányító tudatrész hangokat hallott. úgynevezett sátánista családból származik édesapja. Ennek az volt a célja. A brit királyi családon belül is. Earl Wheeler tábornok állt az amerikai egyesített vezérkar élén a vietnami háború idején. Wayne Morris a rádióprogram szerkesztője és az interjú készítője először azt kérdezte: mikor került kapcsolatba a traumaokozással kondicionáló agykontrollal? Cisco Wheeler elmondotta. hogy több nemzedékre visszanyúló. A vietnami háború igazi célja a kábítószer feletti ellenőrzés véglegesítése. Cisco apja az Illuminátus hierarchiában Nagymesterként tevékenykedett. Ha tehát az agy frontrészéről beszélünk. Cisco Wheeler egyike az MK-ULTRA-MONARCH programozás túlélőinek. Cisco Wheeler megemlítette. amely a külvilág felé az aktuális magatartást vezérli. akkor fokozatosan képessé vált az agya bizonyos emléknyomok felelevenítésére és ekkor kezdett derengeni neki. valamint a harcoló csapatok moráljának erősítésével. hogy valami rossz történhetett vele. aki még kisgyermekként az ölébe ültette. 33-as fokozatot érte el. az anyai ölben. hogy aláássák a családokat összetartó belső struktúrákat. amelyekről eleinte nem lehetett tudni. hogy még magzatként. hogy Cisco mennyire tájékozott az agyprogramozás terén és szoros együttműködés alakult ki kettejük között. számos emléknyommal rendelkezik. Noha az emberi tudat többrétegű. Springmeierre nagy hatást tett. Fritz Springmeier az 1990-es évek elején ismerkedett meg. amely odáig mélyült. polgármestereket és minisztereket is kiszolgált. Cisco Wheeler azt válaszolta. hogy Fritz Springmeier az egyébként férjezett Cisco Wheeler házába költözött. fények villantak fel. a jóléti és a pihenési szolgáltatások megszervezésével foglalkozó amerikai korporáció) is szorosan együttműködött. az nem tud semmiről. amíg apja élt. szerzőtársával. és a drogkultúra terjesztése volt. eredeti nevén Linda Andersonnal. elnökének. nem képes az elkülönített részek tudattartalmaira visszaemlékezni és azokat a frontális-tudatba behozni. Az Illuminátus programozási rendszer megértésének kulcsa annak sokrétűsége. hogy ő sem tudott addig semmi rosszról. sok része van. Gyermekként arra nevelték. Ulysses S. és ennek eredményeként már fogantatásától kezdve megkezdődött élete megtervezett irányítása. fejezet A Cisco Wheelerrel készült interjú Cisco Wheelerrel. Grantnak (1869-tól 1877-ig töltötte be az elnöki pozíciót).Egyesült Szolgáltató Szervezetek. hogy kiszolgálja szexuálisan a politikai felső körök tagjait. hogy mikor kezdődött el a traumatizálással való kondícionálása. Az Illuminátusok gondosan ápolják a nemzedéki kapcsolatokat. a beprogramozott tudatrendszer frontrésze. Arra a kérdésre.

hogy noha teljesen külön próbálják felidézni emléknyomaikat. Neki kellett gondoskodnia arról. hogy az öngyilkossági késztetés mögött valami mélyebb probléma húzódik meg. amikor egyáltalán nem tud visszaemlékezni arra. hogy mindenről tudjon. Ebbe a programba vonták be az apját. Cisco elmondotta. A memóriafalak lebontásához bizonyos időre volt szükség. hogy Cisco Wheeler vajon tudta-e már teljesen függetleníteni magát Illuminátus programozóitól? Erre tagadó választ kapott. levelekkel. hogy átvegye a temetkezési vállalkozóktól a már beazonosított kábítószert. Vagy miért emlékezik bizonyos helyekre. Hosszabb időre kórházba kellett befeküdnie és itt derítették ki a szakorvosok. amelyhez további agykontroll alatt álló személyek is tartoztak. hogy miért gondol szexuális témákra. például bevásárlás közben. mert eltávolításuk öngyilkossági késztetésekkel jár. Amikor az Úr (Master) meghal. hogy milyen szerepet játszott a kábítószer szállításban apja a vietnami háború idején? Cisco Wheeler elmondotta. hogy Cisco apja vajon másokat is programozott-e? Mire igenlő választ kapott. hogy a Vietnamból hazaszállított katonák tetemeiben rejtették el a kábítószereket. és igen jó kapcsolatot ápolt a fiatalokkal. mégis hasonlóan éreznek. Apja felszentelt pünkösdista lelkész lett. Wayne Morris ekkor rákérdezett arra. mert elsőként jelentkeztünk az MPD-nek nevezett tünetegyüttessel. De ismeretlenek is felkeresték és megfenyegették őket. hogy őt és társait folyamatosan zaklatják telefonhívásokkal. akkor meghal a rabszolga (a slave) is . Fiú és lánytestvérével is foglalkozott. amely elvezetett a struktúrált "multiple". mert ő volt az elsőszülött. akit példaként lehetett állítani a többi fiatalasszony elé. Cisco Wheelernek 40 éves koráig programozója és közvetlen irányítója apja volt egészen a haláláig. Ebben a folyamatban erős támogató csoportra támaszkodhatott. aki nem Illuminátus körökből választott erős vallási kötődéssel rendelkező feleséget. hogy szorosabb ellenőrzés alá vegyék az egyházakat. hogy a kábítószer eljusson rendeltetési helyére. Így például nem értette. Wayne Morris ezután azt tudakolta. de az idősebbekkel és a gyülekezet vezetőivel is. Morris ez után azt tudakolta. Anyja a világ szemében mintapéldája az egyházi szempontból tökéletes feleségnek. Csak apja halála után indult meg a hipnotikus falak fokozatos leomlása tudatán belül. azaz a mesterségesen tudathasadásossá átalakított személyiség megismeréséhez. Feljegyezték és kicserélték egymás tapasztalatait és rájöttek. Az 1940-es évek végén az Illuminátusok be akartak hatolni az egyházakba és keresték annak a módját. A tanulás önmaguk megfigyelésével kezdődött. hogy amikor jelentkeztek öngyilkossági késztetései. Így kezdődött el az a folyamat. hozzátéve. mindent elkövetett annak leküzdésére. amin keresztülment.mondotta Cisco.miről is adnak hírt. Ezek a memóriafalak óvták meg attól. amelyekről nincs tudomása. minthogy apja mesterprogramozó volt. hogy szexuálisan visszaéltek volna vele. 158 . rálőttek a lakásablakaikra és rájuk hajtottak az országúton. Céljuk az volt. hogy ezek a terapeuták vajon ismerték-e már a traumára alapozott agykontroll technikáit? Homályos ismereteik voltak erről. de elsősorban vele. Morris ez után azt kérdezte. hogy valaha is járt ott. Apja feladata volt. hogy miként tudnák megtörni az egyházak spirituális erejét.

szellemét egyaránt megerőszakolták. megtervezték azt. hogy miként kezdődött a gyógyítási folyamat. A kaliforniai Death Valley (Halálvölgy) Scotty's Castle (Skót kastély) nevű helyén is folyt programozás. hogy kik voltak még a további programozói? Cisco elsőként dr. Legtöbb programozásra Kaliforniában és Oregonban került sor. Kaliforniában pedig a China Lake haditengerészeti támaszponton. hogy ő egy kislány. amelyet Dorenbeckernek hívnak. a San-Francisco északi részén lévő Presidio parkban. az Oregonban lévő Állami Elmegyógyintézetben (State Mental Hospital) és a Portlandben lévő Szabadkőműves kórházban. energiáját és kerüli azokat a lehetőségeket. amelynek a keretében sikerült a beültetett programoktól legalábbis részben megszabadulni. Mind a négyen eltökélték. követte dr. azt is megtanulták. amelyek megalázták. Az agykontroll során elszenvedett trauma hatásai azonban ma is jelen vannak. Ez hozta őket közel egymáshoz emocionálisan. megszégyenítették. A végén már azt sem tudta. de ma már nem kerül erre sor. Black-et és maga is kiképzett programozó lett. aki szerinte dr. az Egyesült Államokon kívül Kanadában is tevékenykedett. aki használta a dr. Ennek során szembesülnie kellett a fájdalommal. Ez lett a tanult szakmája. hangzott a válasz. hogy mit tesz. Cisco Wheeler elsőként helyzetének megszilárdítását említette. Még mindig nehéz felmérnie. Az őt támogató csoport sokat segített neki. ismeretlen félelemmel és azzal a ténnyel is. További elsődleges programozója a dr. mivel nagyon vigyáz arra. hogy valójában milyen mélyre hatolt a programozása. hogy ő kicsoda. Biztonságos helyet kellett választania. Apját Mengele képezte ki és ő volt az egyik helyettese. Tudomásul kellett vennie. hogy valójában már nem is tudta. mert egy cicává alakult át önmagán belül.Morris ez után azt tudakolta. Közölték vele. hogy saját apja hasította fel és strukturálta újra tudatát. traumatizálták egészen addig a fokig. hogy egy MPD/DID programozással ellátott személy legyen. ahol külső beavatkozás nélkül élhetett. és mi lesz belőle. Testét. Ekkor tudta meg. amelyek integrálása még nem sikerült a gyógyítási folyamat keretében? A múltban megtették. Többen. hogy milyen feladatra szánják az életben és ehhez milyen struktúrára van szükség. Megközelítőleg hasonló időpontban programozták őket ugyanazok a személyek. egy pedig tanár. Mengele. hogy milyen bántalmazásokon kellett keresztülmennie. és az igazságot tartalmazó információk felszínre hozása. hogy apja valójában nem szerette. Az Alcatraz börtönben is folyt programozás. Mások fogadják telefonjait és írják nevében válaszleveleit. Green mellett a dr. Nagy erőfeszítéseket igényelt memóriájának a feltárása. Wayne Morris ez után azt tudakolta. amikor traumatizálták. Black álnevet viselő személy. Dr. Ez rajta kívül még három hasonló sorsú hölgyből állt. hogy Isten nem szereti őt. azaz az apja volt. hogy kivették a nevét az élet könyvéből (Book of Life) és folytatták hipnózissal a programozását. Tudták. hogy hogyan dokumentálják feltörő emlékeiket. Josef Mengele volt. Greent említette. Morris ez után azt kérdezte. hogy kikerülnek ebből a helyzetből és keresik a gyógyulás útját. mivel az agy automatikusan védekezik ezek ellen az emlékképek ellen. ahol ezekhez a "partok"-hoz (leválasztott és programozott tudatrészekhez) hozzá lehet férkőzni. Folyamatosan meg kell birkóznia olyan emlékekkel. a kínzással. és a Presidio-ban lévő katonai támaszpont közelében lévő Letterman kórházban. valamint az ugyancsak Kaliforniában lévő Torrence-ben. A programozások 1948-49-től az 1960-as évek közepéig tartottak. megerőszakolták. Gondosan beosztja idejét. 159 . hogy egykori ellenőrei kapcsolatba tudtak-e lépni tudatának azokkal a leválasztott és önállóan programozott részeivel. lelkét. Fairchild nevet is. így Cisco is. Nehéz feldolgoznia. A négy személyből kettő orvos. Szoros barátság és megértés alakult ki köztük. Apja valamennyiük életében meghatározó szerepet játszott. Pontosan tudták. A trauma és nem a szeretet kötötte hozzá. hogy milyen fajta struktúrát akarnak benne kialakítani.

és életüket sok szenny mocskolta be. Ezúttal azonban más volt a helyzet. hogy tőle balra több ketrec is volt 2-3-4 év korú kisgyermekekkel. A "handler"-eknek a terápia első öt évében még módjukban volt kínozni őket. Ők azonban eltökélten küzdöttek tovább azért. Ezekből a ketrecekből az állatketrecekhez hasonlóan ki lehetett tekinteni. azt titokban tették és ezek a programok nem akarták leleplezni magukat. ha netalántán dr. Amit velük tettek. amelyeket "sweat tank"-oknak (izzasztó tartályoknak) neveztek. sem élelmet . azért keményen meg fognak fizetni később. hogy felkeresik a terapeutát. amit egészségnek neveznek. az agykontroll vonatkozásában pedig a programozás és a trauma közti szoros kapcsolatra utal. hogy megszabaduljanak programozásuktól. Azt a gyermeket.) voltak. Green . elektrosokkot. nem szeretlek. hogy ezt hogyan lehet elérni. vagy sem. szeretlek. illetve identitászavarban szenvedők). akkor mindenek előtt szabadok akartak lenni. hogy emberi lények. Amikor felismerték. Akkor. Az ilyen sorsra jutó gyerekek úgynevezett "expendable child"-ok (feláldozható. hogy a biztonságos hely megtalálása döntő tényező volt-e a gyógyulási folyamatban? Cisco Wheeler határozott igennel válaszolt. nem szeretlek. mert már volt beleszólási lehetőségük. mert először voltak tudatában annak. amíg kijönnek és minden alkalommal szembe kellett nézni velük. vagy belőni a hálószobája ablakán. a lélek és a szellem állandóan harcban állt.Az első. De még ezt is érdemes volt elviselni. hogy nem szeretlek. Green ekkor a kezében lévő százszorszép füzért sétálgatva elkezdte tépegetni: szeretlek. amikor találtak egy megfelelő terapeutát. Ezért az egész fájdalmas küzdelemnek bizonyult. és más traumákat okozni. Ciscot. eldobható. amikor elvették tőlük emlékezetüket. és nem kiscicák. hogy valamennyien MPD-k illetve DID-ek (vagyis mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiség-. akkor valami rendkívüli történik. és hogy mi fog velük is történni. Eldönthették. ez a fajta életveszély nem fenyegette. kivették a ketrecéből és megölték. Valamennyiüket programozónak programozták és ez lehetővé tette. hogy napok teltek el. Morris ez után azt tudakolta. hogy agykontroll alatt álló Illuminátus slave-k. Cisco Wheeler ez után Morris kérésére a következőképpen világította meg. Ugyanakkor nevén kellett nevezni a dolgot. nem térhettek ki az elől. Éjjel nappal gyötrő testi és lelki fájdalmaktól szenvedtek. aki Illuminátus gyermek volt. amikor felkeresték gyógyítóikat. De nem tudták. Dr. hogy mi a "trauma bonding"? Ez szószerint a traumához való kötöttséget jelenti. továbbá. Azt mondta nekik. hogy ha valamit elárulnak az Illuminátusokról.miután órákig nem kaptak sem vizet. jelentéktelen gyermekek D. amikor programozták őket. J. Gyakorolták a sátánizmust. Green őket sem szereti. amelyiknél kimondta. A kísérleti alanyok már tudták. hogy valamennyien több nemzedékre visszanyúló sátánista családból származnak. Megvárták őket. Még akkor is. Módjukban áll felgyújtani a gyógyulást kereső házát. Cisco Wheeler arra emlékezett. nem volt választásuk. hogy az életben maradóknak a tudatába véssék mekkora a hatalmuk. drogokat alkalmazni. hogy elérje azt az állapotot. ami megtörtént. Elvették azért az életét. A test. hogy ha azt közli velük. hogy "nem szeretlek". Dr. hogy önmagukat is jobban megértsék. Mikor a memóriája működni kezdett. Green gyakran helyezte őket sivatagban forró ketrecekbe. Dr. A gyermekölés maga is a 160 . és mint csoport erősítsék egymást.felkereste őket. a "handler"-ek (a programozott slave-ek felügyelői és irányítói) ott álltak a bejáratnál és közölték velük. Túlságosan fájdalmas volt ezzel szembenézni. akiknek az életével nem kellett elszámolni. amit tudomásul kellett venniük az az. Vagyis fenyegetések és hazugságok közepette zajlik a folyamat. mert Illuminátus leszármazási vonalhoz tartoztak. vagy golyót ereszteni gyermekei fejébe.

az Antikrisztus uralma? Cisco Wheeler szerint ez az uralom már meg is valósult. Green. akkor nagyon szeretetreméltóan viselkedett. Morris ezután az Antikrisztus személyére kérdezett rá és ezzel kapcsolatban említette Lord Maitreya nevét. D. Az Antikrisztusnak. mint programozó kedves volt. A programozás technikáit tanították meg neki. 161 . ahogyan belülről felépül az Illuminátusok hierarchiája. Hiszen bármikor beállhatott változás. Maga az Új Világrend is egyfajta elkülönülő hatalmi csoportot jelöl az Illuminátus hierarchián belül. ők írják a forgatókönyvet." A trauma kiszámíthatatlansága is a "trauma bonding" része volt. Krisztusnak 12 tanítványa volt. hogy vajon miért programozták interjúalanyát. amiképpen Keresztelő Szent János is Jézus Krisztus előhírnöke volt. és teljes mértékben végrehajtják azt a programot. hogy a kísérleti alanyt mikor szeretik és mikor nem. Amikor Cisco apja. A 13 legfontosabb leszármazási vonal tagjai irányítják a világot.) Wayne Morris ez után azt kívánta megtudni. hogy nem szeretsz engem. Ciscot úgynevezett "anyaprogramozói" szerepre programozták. Az Illuminátus körökön kívül nem tevékenykedett. A kétmilliós számot onnan tudta.programozás része volt. Egyfajta hatalmi játék. és azt a módot. háborúknak. ők a világdráma rendezői. valamint az egész világ számára. ez a szint az "anyák" (mothers) szintje. "the mothers of darkness"(a sötétség anyjai). amelyekkel egykor rendelkeztek. Becslése szerint az 1990-es évekig mintegy tízmillióra növekedhetett. ők képezik az alapot. de amikor könyörtelen volt. hogy miként valósul meg az Új Világrend. és akkor már halott lennék. amelyet kidolgoztak az amerikai és kanadai nép. Ezt. Wayne Morris ez után azt próbálta kideríteni. Maga Cisco is így gondolkodott gyermeki agyával: "Szeretlek dr. a trauma általi kötődést. nagyon szeretlek. Így jön a képbe Maitreya. mint királynő uralkodjanak. hogy érvényesítse akaratát. és háborús fenyegetéseknek. hogy ezek az áldozatok is másokat programoztak. Az amerikaiak és a kanadaiak már nem rendelkeznek azokkal a szabadságjogokkal. mint egy doboz a dobozban. Ez az elképzelés lényege. Cisco Wheeler szerint ő csak egy előfutár. mint egy szakmát tanították. Azaz így hozták létre a "love trauma bonding"-ot. Cisco Wheeler szerint 1968-ig mintegy kétmillió gyermeken végeztek kísérleteket az MKULTRA program keretében. Lucifernek is 12 előhírnöke lesz. Három "anya" létezik egy talapzaton és egyedüli céljuk. hogy ő maga is programozó volt és ismerte az erre vonatkozó adatokat. Mesterségesen előidézett éhinségnek lehetünk tanúi. Meg kell érteni a luciferi hitrendszert. amelyben Antikrisztus a jelképes. hogy az Antikrisztus mellett. semmi nem tarthatta vissza attól. Cisconak például más Illuminátus családokhoz tartozó gyermekeket kellett programoznia. (Itt lényegében az Illuminátusok Új Világrendjéről van szó. amikor az trónra lép. és milyen szándékuk volt vele? Az alapvető cél az illuminátus hierarchia legmélyebb rétegében található. Durvábban viselkedett. egy tanítvány. Ő is egy előfutár. Ez isteni kinyilatkoztatás szerint történt. létrejött a kormányon belüli kormány. Lucifernek is van és az ő menyasszonya a három "anya". de Istenhez hasonló hatalommal rendelkező vezetőt jelenti. mint egy állat. Wayne Morris kérdésére megerősítette: úgy tudtak programozni áldozatokat. akkor az volt a végtelenségig. J. Nem lehetett tudni. mint Istennek van menyasszonya. Amikor Isten elküldte fiát a Földre. Az Illuminátus struktúrán belül igen sok szint létezik. mert az amerikaiaktól már elvették alkotmányos jogaikat. mert te azt is mondhattad volna.

Az egyházak sem azok. embergyűlölete. Mivel mind a ketten személyes tapasztalatokkal rendelkeznek az Illuminátusokról. és tanúi lesznek az Antikrisztus trónralépésének. fokozatot viselő. és szükség van arra. bárkinek az eltávolítását. évfordulóján a következő tartalmú üzenettel fordult a skót rítus szerinti 32. beleértve a megsemmisítést is. aki útban áll és nem hajlandó alávetni magát az új Illuminátus rendnek. de ez az Isten az. mint az ő hercegei. saját maguk számára. hogy a tőzsde és a világ pénzrendszere összeomlott. és mindennek a helyén kell lennie az Új Világrend beköszöntésének az időpontjáig. Tudniuk kell. és a tudomány elutasítása. (Albert Pike az egyesített világszabadkőművesség egykori legfőbb vezetője 1889. látniuk kell. Wheeler szerint a végidőkre programozott agykontroll alatt álló személyeket is igénybe veszik.. Ha Lucifer nem lenne Isten. a Fény Apjának tettek esküt. és valójában mindenre képesek.Morris ezután a közeljövő várható eseményeiről tudakozódott. hogy beteljesítik a végidőket. Ténylegesen Istennek képzelik magukat. Erre a célra fel fogják használni az agykontroll áldozatokat is. A megértéshez előrelátásra van szükség. hogy a Luciferi tanítás a maga teljes tisztaságában folytatódjék. Wayne Morris ez után azt tudakolta. hogy mi zajlik az Illuminátusok szíve mélyén. akkor Adonai (Krisztus) lenne az. beleértve egy híd felrobbantását. amikor fegyveresek kopogtatnak az ajtóikon. vagyis a francia forradalom 100. Wayne Morris ekkor kérdezte. Nem lesz többé szólásszabadság és még a gyerekek sorsáról sem a szülők. ahogyan a családi kapcsolatokba is. Ők az Istenek. és ha őszinték önmagukhoz. és vissza tudta nyerni önrendelkezését? Wheeler megemlítette. Minden embernek körül kell néznie. mit tesznek és mit tettek eddig. A programozott agyú slave-ket bármely feladat elvégzésére be lehet vetni. ezért belülről értik ennek a struktúrának a működését. A menetrendet megváltoztathatják a körülmények. hogy kik is ők. mert a legrosszabbra kell számítaniuk. Tudniuk kell. hogy az élelmiszerek fertőzöttek. hogy interjúalanya mit tett a helyzet feltárása érdekében azt követően. Cisco Wheeler úgy vélte. erre vallanak kegyetlen tettei. Vérrel pecsételték meg. Felkészülten kell várniuk azt. akit babona nélkül imádunk. az egészségügyi rendszer az Illuminátusok uralma alá került. Neki. és csak Lucifert szolgálják. "Mi tiszteljük Istent. mivel azokba is behatolt az Illuminátus hatalom. hogy felkészüljenek a legrosszabbra.. Fontos megérteni. hanem a kormányzat dönt. hogy az Illuminátus hierarchiához tartozó hatalmi csoportok milyen módszerekkel kívánják kivédeni az emberek válaszreakcióit? Milyen megtorló lépéseket tehetnek? Cisco Wheeler szerint félre kívánnak állítani mindenkit. és mikor a harc ideje. vagy politikai vezető megölését. ez leszólná őt (Lucifert)? 162 . aki nem kívánja alávetni magát az Új Világrendnek. Szükségük van. és hogy hatalmi struktúrájuk rátelepedett az élet minden vonatkozására. hogy a népek hamarosan arra ébrednek. mert e nélkül az emberiség csak a sötétben tapogatódzik. Az óra azonban ketyeg. július 4-én. A változások bekövetkezésének pontos időpontját nem lehet megmondani. hogy ki tudott kerülni a programozásból. A szabadkőműves vallás megköveteli tőlünk beavatott magas fokozatúaktól. hogy három könyvet publikált társszerzőjével Fritz Springmeierrel együtt. és valami nagy változás van kibontakozóban. Ma már van írott anyag az agykontrollról. Az embereknek erre fel kell készülniük. fel is gyorsíthatják és le is lassíthatják azt. hogy az Illuminátusok sátánisták. hogy az emberek ezt ismerjék. hogy a világ esik szét. hogy mikor van itt a sírás. bármely országos. meg kell érteni. Megtapasztalják. aminek gondolták őket. magas rangú szabadkőműves testvéreihez. Évszázadok óta törekednek erre.

D. Az igazi tiszta filozófia vallása a Luciferben. aki Adonai-al egyenrangú. aki tudatja velük. de hisznek benne. Tudniuk kell. E zárt társadalmi csoport tagjai lojálisak egymáshoz. Star-ról.222." (Gary Allen: "Die Insider" S. mert az Abszolút csak két Istenben létezhet. VAP Verlag. Amikor elkezdenek beszélni az MK-ULTRA-ról. hogy e mögött csak a hatalom akarása és csábítása húzódik meg. kizárólag Lucifer illetékességét ismerik el maguk felett. A sátánizmus doktrinájában hisznek. Ezért eretnekség a sátánizmus tanítása. a hatalom és a dicsőség iránti vágy társul a démonikus lényekkel és törekvésekkel. akkor azt nem fogadják be. és hogy mennyi hazugsággal kell szembenézniük. akkor Istenekként uralkodnak Sátánnal együtt a pokolban is. 163 . lehetőleg a 13 vérvonalhoz tartozó családok tagjaival.. Postfach 1180. dr. De Lucifer a Fény és a Jóság Istene. Ez a tanításuknak a veleje. Cisco Wheeler elmondotta. a Fény Istenében való hit. Arra a kérdésre. Wayne Morris azt kérdezte. ha az emberek nem értik az agykontrollt. Ezt ugyan hazugság. Adonai. hogy az említett három könyvükben leírt problémákkal kell nekik is megküzdeniük. J. Az Illuminátus rokonsági kapcsolatok nagyon fontos szerepet játszanak az agykontrollban. Itt többről van szó. hogy miért fontos a nagyközönség számára az agykontroll ismerete és az a mód. Istennek tekintik magukat. Mivel az emberiség jótevőjének bizonyult. Ezért saját körükből házasodnak. A Luciferben való hit. hogy mi történik körülöttük az iskolákban. dr. a templomokban és a politikában. és máris Istenként tekint magára. akkor azt sem fogják érteni. dr. nem félnek a pokoltól. Mint ilyenek. ezért a rivális és féltékeny Isten. Azért tértünk ki a Luciferben való hit és a sátánizmus megvilágítására. vagy van valami más motívum is? A pénz. hanem Isten tagadásaként. (Albert Pike tehát egy szintre helyezte Lucifert és Jézust. vagy a luciferianizmus ennyiben megkülönböztetendő a sátánizmustól. 4994 Preussish Oldendorf. Mindegyik Isten akar lenni. Ha valaki nem tartozik közéjük.. mert ő is ugyanott volt. küzd az emberiségért Adonai. Az előbbi szerint Lucifer teljesen jó és sohasem bukott meg. miről beszélt Cisco Wheeler a vele készült interjúban. a Sötétség és a Gonosz Istene ellen. ahogyan azt végrehajtják? Cisco Wheeler szerint. azaz az ateizmus megszemélyesítőjeként. az ő értelmezésében a Gonoszság és a Sötétség Istenével.) Wayne Morris megkérdezte. szépség rútság. Black-ről. hogy mit kell tenni. miként kerülnek teljes kontroll alá a bölcsőtől kezdve. Az ő igazi elkötelezettségük Lucifernek szól.Igen. nyomban egynek érzi magát velük. hasonlókon ment keresztül. hogy nincs fény árnyék. Green-ről. akit Cisco Wheeler Sátánnak nevezett. Ennek megfelelően küzd Sátán. ISBN 3-922367-003). Albert Pike elismeri és hangsúlyozza a jó és a rossz közötti küzdelmet. mint a családi kapcsolatok ápolásáról. hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül kész tanácsaival segíteni a traumával programozott áldozatokat. és fehér fekete nélkül. mint Lucifer. hogy érthetőbbé váljék. Az örök törvény mondja. amit Sátán kíván tőlük. mert ha megtesznek mindent. mint programozóikról. (Adonait) Az ő doktrinája különbséget tett a Luciferben való hit és a sátánizmus között. Blue-ról vagy dr. de sátánt nem személyként képzeli el. taszította le a mennyekből. hogy miként segíti felvilágosító munkájukat a programozó technikák belülről való ismerete. Lucifer Isten és sajnos Adonai is Isten. azaz a Fény Istene Adonai-al. Lucifer az. Sokan elmondják.

és hazugnak fogják tartani őket. Nem szabad olyan válaszokat adnia kérdéseikre. mert ez veszélyes lehet. ellenőrzés alatt tudta tartani a máját. akkor senki sem fog hinni nekik. valamint légzésének a ritmusát.A következő kérdés arról szólt. Ez szembesíti őket avval. amikor ő. és állításaikat nevetségessé tegyék. aki az utóbbi hat hónapban ilyen intézetben volt? Morris azt kérdezte. vagy Fritz Springmeier tájékoztat a rituális visszaélésekről. hogy az apja. Olyan jellegű volt a programozás. a tudatot és a szellemet is. 164 . Ami a programozott slave-kkel történt csak a koncentrációs táborokban történtekhez hasonlítható. Cisco Wheeler ehhez hozzáfűzte. s a látszatokban hisznek. Szükség van azok megértésére is. Ki akar bármit is elhinni annak. Kezdetben a holocaustot sem hitték el. Az egyik legfontosabb: emlékezni arra. és együtt éreznek az áldozatokkal. amely szinte szilánkokra hasította tudatát. amelyek esetleg kulcsszóként beindítanának programokat az agyukban. akkor megnyugtatja. Az emberek a tündérmese történetekhez vannak hozzászoktatva. amikor apja megerőszakolta. hogy jó irányban halad. aki egyben a program-kezelője (handler-e) is volt. úgynevezett "trauma bonded" módon kötődött hozzá. Szadista egyének kegyetlenül bántak velük. akik mindezen nem mentek át. az apjánál élt elkülönítve otthonukban. hogy traumával okozott agykontroll szenvedő alanya legyen. inkább hagyja őket beszélni. Magáról a programról nem beszél. mert bizonyos információk azonnal kiváltják az úgynevezett ""insanity mode"-t (elmezavart okozó módozatot). Mindez rendkívül fontos volt. de elhiszik mindezt. de az emberi elme mindig visszatér oda. Azaz a legkeményebb kézzel irányított lények. hogy valamennyien slave-k voltak. és érverésének. Túlélése teljesen tőle függött. a sátánista ünnepekről. hogy ha ezt elmondják. hogy miként segíti a trauma-programozásra emlékezés az agy kondicionáltságának meggyöngítését és a visszaprogramozást? Cisco Wheeler elmondotta. Nála először 18 hónapos korában próbálták megerősíteni tudatának a feldarabolását. csecsemőként. hogy milyen sok a hazugság az életben. Ezután testplasztikai műtétet kellett rajta elvégezni a sérülések megszüntetésére. a veséit. hogy az áldozatok szavahihetőségét kétségbe vonják. a drogokon és a traumaokozáson túlmenően még milyen technikákat alkalmaztak az agykontroll programozáskor? Cisco Wheeler elsőként az elektrosokkot említette. Ez azért veszélyes. Cisco Wheeler szerint. mert ott találja meg a biztonságot. mivel koraszülöttként igen gyenge fizikai állapotban volt. 18 hónapos korában elvették apjától. mert traumaokozással teljesen függővé vált apjától. amikor telefonon beszél az agyprogramozás áldozataival. Elsőszámú programozója az apja volt. Ő tette tisztába és táplálta. Ha valaki megúszta. úgy tűnik. ilyen dolgok valóban megtörténtek és mindez ismerős neki. Megerőszakolták a testet. hogy amikor valaki felkeresi és közli vele: erre és erre. az emberek nem szívesen figyelnek oda. Mindezt hipnózissal érte el. Wayne Morris itt megjegyezte. aki minden vonatkozásban gondoskodott róla. a programozók szándékosan olyan helyzetet teremtettek. a világ nem akart tudni róla. Az első trauma akkor érte. a programozók pedig szigorúan meg fogják büntetni őket. így és így emlékszik. és az illető elmegyógyintézetben köt ki. és ha valaki ebbe talál bele. és születését követően. hogy a hipnózison. A tündérmesék eme hamis világának semmi köze a valósághoz. akkor azonnal megzavarodik az elméje. például egy kulcsszóval és nincs az illető közelében a támogató csoportja. a szívműködését. hogy mennyire óvatosan kell eljárnia. Ez olyan trauma volt. mert erre a világra van kondicionálva. akkor is a látszatok világában él. Ezeket hipnózissal és drogokkal a tudat legmélyebb szintjére ültetik be. A slave-ket úgy programozták.

szükség esetén. amelyek politikusok. A Delta "alter"-ek gyilkosságokra voltak programozva. Voltak olyan "alter"-ek is. jobbnak. A programozott "alter"-eknek nincs tudomásuk arról. miközben az egészet rögzítették. hogy ha a nagy forgalmazó vállalatok árusítják őket. Springmeier. A könyveikben leírtakat több hivatásos szakember is megerősítette. Ezek a különleges "alter"-ek nem élnek a világban. hogy miután ő és szerzőtársa. mit kell tenniük. hogy a szexuális szolgáltatásokon kívül még milyen más tevékenységekre programozták? Wheeler elmondotta. Ekkor az adott célszemélyt olyan emberöléssel lehetett zsarolni. Az átlagembert arra nevelték. Nem csak a multiple-k programozottak. mint az Illuminátusok és függetleníteni akarta magát tőlük. A könyveket maguk a szerzők adták ki. és rituálékon vesznek részt. hogy Béta és Delta típusú "alter"-eket is létrehoztak agyában. amikor a kiválasztott személyt rá lehetett venni szexuális kapcsolatra. akik a kiválasztott személyt teljesen befolyásuk alá akarták vonni. akik hisznek a mágiában. az Illuminátusok iránti engedelmességre lehessen kényszeríteni. és hogy létezik-e egyáltalán egy másik világ azon kívül. hogy meghalt. könyveikben mindezt a nyilvánosság elé tárták. vagy hatalmasabbnak képzelte magát. hogy interjúalanya tudomása szerint apja részt vett-e benne? 165 . kormánytagok zsarolásához szükségesek azért. Amikor szükség van rájuk. kábítószer-fogyasztók. akkor az Illuminátusok felvásárolnák azokat és eltűnnének a forgalomból. amelyek katonai jellegűek. Ekkor a memória megint darabokra esik szét. akkor az elektrosokk teljesen kitörli az adott slave memóriájából azt. hogy hova kell menniük. de maga a világ is. akik közül többen erre nem méltóak. hogy mindez a nyilvánosság elé került. Ez kulturális sokkot okoz azoknak. Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott.). amit az aktivizált "alter" irányításával cselekedett. A zsarolások mögött az Illuminátusok álltak. és önálló egységet alkotnak. A célszemély bárki lehetett. Megrendeztek olyan helyzeteket. erősebbnek.Wayne Morris ezután azt kérdezte. A könyv nyomán az átlagember számára is megvilágosodtak bizonyos dolgok. majd az illető "alter"-t alvó állapotba helyezik egészen a következő igénybevételig. és aztán hova kell visszatérniük. Itt a "sex-slave" feladata volt zsarolható helyzetbe hozni a célszemélyt. hogy két képviselő is elolvasta a könyvet és örül annak. ahol azonnal újra traumatizálják őket elektrosokkal. Wayne Morris ez után visszatért a CIA MK-ULTRA projektjére és azt kérdezte. hogy bárkit. attól tartva. "a nagycsalád". pszichológus. J. felébresztve a tudati tevékenység központjába lehet behívni őket. hogy szilárd jellemű emberként tisztelje elnökeit. aki nagyobbnak. amelyet valójában nem követett el. A programozott slave-k ki lettek képezve a kábítószerből származó pénzek átmosására is. mint amelyre beprogramozták őket. Sok egyéb változata is van a zsarolásnak. hogy számos terapeuta. Közülük többen is kapcsolatba kerültek már az elmúlt 20-25 év során "multiple"-kel (többszörös tudatuvá programozott páciensekkel D. és a tudatműködés rendszerén belül elkülönített. hanem az adott programozott személy tudatán belül léteznek. Ha 48 órán belül alkalmazzák. lelkész és kormányzati tisztségviselő reagált pozitívan. akkor specifikus kódokkal el lehet érni őket. hogy mi történik a külvilágban. A szex aktus oly mértékben traumatizálhatta az igénybe vett slave-t. milyen válaszokat kaptak? Cisco Wheeler elmondotta. pszichiáter. Ekkor közlik velük. akik evvel még nem találkoztak. Arról is tájékoztatták őket. hiszen vannak köztük pedofilok.

hogy hogyan lehetnek az áldozatok segítségére. Amikor a beültetett programok eltávolítása zajlik. Wheeler a "túlélő" szónál pontosabbnak tartja az áldozat elnevezést. az az életébe kerülhet.Cisco Wheeler erre határozott igennel válaszolt. ezek a programok "tűzforróak". amelyik a "nagycsalád" ellen nyilatkozik. ne tartsanak velük kívülről kapcsolatot. de biztonsági okokból ezt nem mondotta el. hogy a visszaprogramozás alatt álló személyhez ne férkőzhessenek hozzá a handlerek. akkor el tudják érni. ahogyan dr. hogy az adott áldozat saját magában tegyen kárt. Fájdalmas volt gyógyulása folyamán szembenézni azokkal a feltárulkozó emlékekkel. hogy milyen súlyos az a trauma. hiszen mindegyik mögött különböző cél húzódik meg. és feltehetik a kérdést. számolnia kell a megtorlással. azaz ha újra traumatizálják. A programozott egyének megfigyelés alatt állnak. amikor valaki egy handler uralma alatt áll. és ha hibát követnek el. A visszaprogramozás (deprograming) sikerének legfontosabb előfeltétele a támogató csoportok ("support system") léte. Mindezek csak felvett "alibi nevek". akkor újból csapdahelyzetbe kerülhetnek és újraprogramozhatják őket. értve ezalatt. akik segíteni akarnak. Annak a gyógyulófélben lévő slave-nek. mert apja volt dr. hogy ő csak magáról és a maga nevében beszél arról. Green képezte ki. hogy forduljanak olyan terapeutához. 166 . azt közli a terapeutával. Az átlagember nehezen érti. Wayne Morris ez után azt kérdezte. mintha valaki megégetné magát. hogy milyen mélyek lehetnek ezek a programok. hogy az integrálódó és egészként működő emlékezet ne töredezzen ismét "alter"-ekre. akkor a rájuk várakozó handler-ek ismét kezelésbe veszik őket. hogy olyan fájdalmat okoz a tőlük való megszabadulás. a aki tanulmányozta a rituális visszaélés módszereit. hogy mit tehetne a közvélemény az agykontroll áldozatok hatékonyabb segítése érdekében? Cisco Wheeler legfontosabbként a támogató személy szerepét emelte ki. mert minden emlékezetrészlet más emóciókhoz kötődik. Ha a terapeuta nem hisz a sátánista rituálék létezésében. Ha valaki nem kellően tapasztalt terapeutát választ. dr. Igen nagy az öngyilkosok aránya a rituális visszaéléssel programozott áldozatok között. Cisco Wheeler hangsúlyozta. mert ha nincsenek védve. Így a beültetett programok sértetlenek maradnak. Green egyik munkatársa. s a finomra-hangolt rendszer egésze tovább funkcionál. meg kell ismerkedniük az agykontrollal. vagy bántalmazzák testileg és lelkileg egyaránt. hogy mi mindenen ment valójában keresztül. Blue-t. Egy ilyen személy felveheti a kapcsolatot azokkal a terapeutákkal és lelkészekkel. Cisco Wheeler tudja a valódi nevüket is. mert ha erre a személyre ráfogják a fegyvert és megerőszakolják. Cisco Wheeler azt ajánlotta a programozástól megszabadulni óhajtó slave-knek. Azoknak tehát. és aki azt is el tudja érni. A memória visszanyerése során arra kell összpontosítani. Sok terapeuta sem érti. Ez élet-halál kérdése. Ezt a folyamatot újra és újra tanulni kell. hogy a tudatnak az a része. dr. White-ot is. amelyekből megtudta. akinek legalább 5 éves gyakorlata van az MPD/DID áldozatok kezelésében. akik foglalkoznak az MKULTRA túlélőivel. Biztosítani kell. A programozott MPD/DID slave-k belülről és kivülről egyaránt áldozatok voltak. Fontos. akkor nem lesz képes megérteni az MPD/DID programozásban szenvedőket. Minden visszanyert emlékezés-részlet újra traumatizálja a visszaprogramozással küszködő egyént. hogy az agyprogramozás túlélőit lehetőleg ne zaklassák. hogy minden rendben van. amit ő átélt. amelyik az egyént aktuálisan vezérli. Star-t. akik megpróbálnak programjaiktól megszabadulni. Dr.

és inkább meghal. a mélyebben fekvő "alter"-ek ismét működésbe lépnek. Ezeket a frontaltereket már befolyásolni lehet.Cisco Wheeler szerencsésnek érzi magát. hogy csúnya. A programozott személy nem tud hozzáférni a tudat mélyére ültetett "alter"-ekhez. Ma is így érez. A programozás frontrésze rendkívül erős és nagy hatásfokkal működik. vagy forgatókönyveket) ismerik. és talpon maradjon. hogy az első nyomvonalon ő új életet akart. hogyan kapcsolja azt ki. Ez volt az az új nyomvonal. A frontalterek azt hiszik. Ekkor Springmeier segítségével tudatát két nyomvonalon is működtette. Szerette-e őt egyáltalán igazán valaki? Ami az Illuminátus kultuszt illeti. A tudat frontrendszere nem hajlandó elmenni a rituáléra. Ilyenkor áll fenn a veszélye. A második nyomvonalon azok az üzenetek haladtak. viszont átvehetik a test irányítását olyan mélyen fekvő "alter"-ek. vagyis ki akart kerülni az Illuminátus hierarchiából. Így képes volt arra. de mihelyt kikapcsolódnak. Ugyanakkor a test az "alter" egy mélyen fekvő és aktivizálódott "alter" irányításával egész éjjel fent volt. mint amikor évekkel azelőtt traumával beültették ezeket a programokat az agyába. hogy megvágja magát. hogy ő például nem volt csúnya kislány. Ez a program tehát hazugság. Ezek voltak a régi programok és a régi forgatókönyvek. hogy Cisco Wheelernek a sikeres küzdelme. a százszázalékos agykontroll során. Amikor az ezen a nyomvonalon haladó tudattartalmak dominálnak. A visszaprogramozás során fel kell tárni a beprogramozott scripteket. amikor tudatára ébredt annak. Konkrétan az ő esetében ez azt jelentette. elmenekül. Wayne Morris úgy vélte. hogy ennek véget vet. hogy az illető személy aludt egész éjjel. megváltoztatva életmenetét. akkor veszélyes állapotban van. amelyen el akart érni a programozás alól már felszabadult új állapothoz. Bizonyos rituális ünnepeken az "alvó" programbeindító kódok (triggers) aktivizálódnak. például alvás következtében. Amikor sikerül az átvilágítás. és ezek a mélyebb tudatrészek nem tudják. hogy azok helyzete reményteljesebb. hanem szépek. Az egyik a beültetett programozás nyomvonalát. amelyeket a programozók helyeztek a tudatába. ami volt. amelyek csak azt képesek megtenni. akiknek erős támogató rendszerük van. Az agykontroll alatt álló személy egyetlen program vezérlése alatt maradhat napokon át. amire programozták őket. minthogy ezt folytassa. hogyan működnek tudatának a frontrészében lévő "alter"ek. hogy teljes szolgaságban él. Rá kellett döbbennie. nem akart tovább az maradni. hogy milyen folyamatok zajlanak a tudat frontrendszerében. Nagyon letörte. és le kell leplezni a hazugságot. a másik pedig a visszaprogramozásét követte. reménnyel töltheti el a többi agykontroll alatt álló áldozatot. senki nem szeretett senkit a "nagycsalád"-on kívül. több év elmúltával. amelyek viszont készek és hajlandók menni. hogy valójában mi történt vele. Csak azokat a scripteket (programelőírásokat. Általában a gyermekek nem csúnyák. véget akar vetni az életének. Az ő esetében Springmeier átsegítette azokon a helyzeteken. Ezt Cisco Wheeler úgy világította meg. A mindennapi magatartást irányító tudatrész amnézia-falakkal el van választva a programozott "alter"-ektől. Amikor a beültetett programok a tudatalattiból beugranak a tudatos tudatba. Azt hazudták neki. Ugyanis ezek a programok hazugságok. ha valaki nem tanítja meg neki. hogy olyan segítőre talált. Wheeler hangsúlyozta. Ezért úgy döntött. Ezek olyan százszázalékosan programozott tudatrészek. akkor a hazugság egyben elveszíti hatóerejét. hogy választási lehetőségét. és semmi másról nem tudnak. hogy a kettő között egyensúlyozzon. amelyek beléjük lettek helyezve. mint Fritz Springmeier. Cisco Wheeler már megtapasztalta. amikor a triggerekkel aktivizálódott emlékezés bizonyos programokat bekapcsolt. 167 . és az önmaga feletti rendelkezést már gyermekkorától elvették tőle. akkor olyan erővel nyilvánulnak meg. és az emlékképek beindítják a programokat. amit tudatának visszanyeréséért folytatott.

akik mindig is lenni akartak. Oly sikeresen programozták "szex-cicuskának". hogy a kiscicák mindenben dúskálhassanak. ugyanakkor sátánista. hogy ő valójában egy gyermek. és ténylegesen megjelentek testén a visszaprogramozás során a gyermekkorban elszenvedett sérülések nyomai. akkor nagy eredményeket érhetett volna el. Springmeier. hogy ő soha többé nem akar kislány lenni. Apja vonzó tulajdonságokkal is rendelkezett. Wayne Morris ez után azt kérdezte. amikor inni. Az élet szinte minden vonatkozása a kontrolljuk alatt áll. Bármit is tett vele. hogy nem akar többé gyermek lenni. és 33-as fokozatú szabadkőműves volt. Volt az életében egy olyan időszak. Amikor ezek az emlékképek a lebontott memórifalak nyomán a tudatába nyomultak. mert mindig. Ezért döbbent meg. hogy az irányváltoztatás az életébe kerülne. Volt gyengéd oldala is. Apja is programozott multiple volt. Elutasítja. becézték. Mindkettőjüket az Illuminátus "nagycsalád" kényszerítette ebbe a helyzetbe. és az emberek is szerették őt. Programozói dr. Azok a túlélők. Cisco Wheeler és sorstársai úgy döntöttek. Ekkor apja teljesen mellőzte őt. A CIA számára dolgozott. az egyik tele szép pici cicákkal. Ez után gyermeki tudata úgy döntött. hanem kiscica vagyok". Ténylegesen létezett a programozása során két ketrec. mégis ő belé helyezték a bűntudatot. Minden alkalommal. ha azt mondják nekik. amikor a visszaprogramozás során "kislánynak" nevezte deprogramozója. aki támasza volt a visszaprogramozásban. hanem kiscica. és őt tették felelőssé. hogy volt-e az apjának választási lehetősége? Wheeler szerint nem. és az apjuk megerőszakolja őket? Erre azt a választ kapta. A visszaprogramozás során felnyomuló emlékek révén tapasztalta meg. hogy még azt sem tudta. Szerették. hogy saját bűneikért maguk vállalták volna a felelősséget. hogy ezt másokkal is megtegyék. akkor a teste tele lett az elszenvedett rúgások nyomaival. akiket már az anyjuk ölében elkezdtek programozni. De amikor kigyúlt a fény és emlékezetük működni kezdett. Döbbenten nézett rá és azt mondta neki "én nem kislány. amikor a saját életében jutott ehhez a ponthoz. megkínozták és így tudatában kialakult az. Ő maga még ma is gyermekien érez. mert ez túlságosan fájdalmas. Ekkor elektromos áramütés érte. ami vele történt és nem akarja. sírnak. jajgassanak vagy egyenek. hogy sírjanak. ha kislánynak gondolta magát. jajgatnak. szeretik őket". Ekkor megdöbbent és ezt mondta: "őszintén sajnálom ezeket a gyerekeket. és jó akar lenni. amikor számot vetett azzal. Mire Wheeler így reagált: "Ha az apák nem 168 . Muzsikos volt. De még e felett is állt. hogy inkább azok lesznek. Ő is csapdába ejtett személy volt. Ez csak példa arra. Ezek a kiscicák még ma is élénken hatnak a tudatában. Maga Cisco Wheeler. hogy ki ő és mit tesz? A tudatába épített korlátok lebontódtak egy adott időpontban addig. hiszen így volt programozva. mert Nagymesterként tagja volt a "Grand Druid Council"-nak (a Nagy Druida Tanácsnak). ezt válaszolta: "de igen.A bűnt vele szemben követték el. Tükörbe nézve valóban egy porcelán arcú kiscica nézett rá. hogy felismerte helyzetét. amikor kislánynak képzelte magát. mint én. vagy enni akart valamit. Meghatározott életre programozták őket. Szerette apját. Green és apja gondoskodtak róla. a szakítást választotta. és ő maga is egy ketrecben volt a közelükben egy lábassal. vagy esznek. mert úgynevezett "generational"-nek. hogy kislánynak lenni a legfájdalmasabb dolog a világon. amely elektromos vezetékhez volt kapcsolva. csüngött rajta. Szerette az embereket. azaz vérvonalhoz tartozónak számított. Ha tehetségét más irányban kamatoztatja. hogy hogyan szégyenítették és alázták meg. mert nem szeretik őket". cirógatták őket napokon át. Amikor Cisco Wheeler kikerült az agyába beültetett programok rendszeréből azt kérdezte: Ilyenek a gyerekek. hogy a jó apák ezt nem teszik. meg kellett érintenie a lábast. ahelyett. De azt is tudta. mint egy gyermek.

Az egyik táplálta. Cisco Wheeler. amikor közölte vele. hogy semmiféle hatás nem éri őket a külvilágtól és ők maguk sem lépnek kapcsolatba a külvilággal. és az anyja is még él. Egyszerűen nem tudta felfogni. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) kanadai 169 . Ekkor tudta meg. hogy az apja szerette őt. Ezért gondolta. hogyan lehet neki egy 30 éves fia. közölték vele a megfelelő programot. Megemlítette. ACHES-MC. Kétévi kemény munkára volt szükség a programozott hazugságok lebontására. de ahogy előrehaladt a visszaprogramozás és tudatának integrált működése. amit akartak. felébresztették álmából. úgy kellett újraértékelnie egész életét. mert úgy volt programozva. Ehelyett arra gondolt: "Nos az állítjátok. és a rossz a jó. hogy a megerőszakolás a szeretet. és beindították az adott irányba. Amikor megtette. továbbá a 13 mélyre helyezett program úgy van elhelyezve. és hogy miért úgy programozták. aki már az ötvenes éveiben jár. Két évre volt ahhoz szükség.erőszakolják meg gyerekeiket. A 13x13as hálózat. Amikor szükségesnek találták. mert úgy volt programozva. és amikor a tükörbe nézek. mint dobozok a dobozban és minden dobozban van egy programcsalád. hogy kisgyermekként az egyik kísérleti helyen a falaknál ketrecek voltak elhelyezve. az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. amiről programozói akarták. Azért mondta ezt. amikor Springmeier közölte vele. Életében először akkor sírt. a másik verte. mert ezek úgy működnek. a harmadik pedig megerőszakolta őket." Ebben az időpontban még teljesen programozott volt. visszament aludni. Ugyanez volt a helyzet az anyjával és a két leánytestvérével is. akkor csak udvariasságból köszöntette. és nem hitt az egésznek. Hosszú időbe telt. hogy hét unokája és három felnőtt gyermeke van. akkor nem szeretik őket". pl. amíg megértette: mi a különbség a jó és a rossz között. és mi célt szolgál? Korábban ezt azért nem tudta. szembe kellett néznie a való tényekkel. Először is tudomásul kellett vennie: hazugság az. hogy tudjon. Szinte hihetetlen. akiknek korábban nem tudott a létezéséről. hol van. Ezt volt a legnehezebb elfogadnia. időnként még mindig úgy ébred fel. és nem öregedek. Ahogy azonban a fragmentált tudatrészek kezdtek újra integrálódni. Mert semmire nem emlékezett. hogy belássa. hogy Fritz Springmeier nem teljesen normális. Amikor megkezdődött Wheeler visszaprogramozása Springmeier közreműködésével. hogy van családja. egy porcellánarcú cicát látok. és ezek hálózatot alkotnak. akiről nem tudott semmit. hogy mennyire képesek az agyműködés irányítására különösen a gyerekek esetében. hogy mi az a szupermarket. hogy csak arról tudjon. hogy én egy programozott szexcica vagyok. Ti 50 évesnek láttok. hogy a kislányokat és a kisfiúkat normális körülmények között nem erőszakolja meg az apjuk és ez nem az élet normális rendje. hogy a jó a rossz. amelyeket Springmeier hozott a tudomására. akkor tapasztalta meg. hogy ő valóban nem egy szexcica. Wayne Morris interjúja Lynne Moss-Sharman-nal A torontói CKLN rádió 1997-ben sugározta Wayne Morrisnak Lynne Moss-Sharman-nal. hogy küszködnie kell az itt átélt szenvedések emlékeivel. Ezekbe tették őket és az emberszabású majmoknak kellett róluk gondoskodniuk. hogy először szöktek könnyek a szemébe. Én 17 éves vagyok. Saját magának semmilyen befolyása nem volt minderre. Amikor Springmeier bemutatta 30 éves pilóta fiának.. de én 17 évesnek nézek ki. és tudata nem volt képes feldolgozni azokat a valóságot tartalmazó információkat. Ez annyira kiborította. Az agy védve van a beültetett programcsaládoktól.

Itt a gyerekeket nem titokban vették el a szülőktől nappal. és ezért közelebbről is megvizsgálták ezt a jelenséget. valamint a kanadai és az amerikai városi hatóságoknál. (A shrine szó angolul ereklyetartót. Először csak a kultikus-rituális jellegű erőszakról jelentek meg beszámolók. aktívan közreműködött és gondoskodott arról. (CKLN-FM Mind Control Series . hogy az ország melyik részén éltek. kegyhelyet. D. ott számos túlélő található. megszentelt helyet.képviselőjével készített interjút. világháború után a gyermekeket a szüleik ajánlották fel kísérletezésre. hogy miként kapcsolják be a gyermekeket a kísérletekbe? Lynne Moss-Sharman (a továbbiakban Lynne) elmondotta. attól függően. aki a shrine-hoz kapcsolódó kultusz és rituálé követője. A Volume 6a kötet teljes egészében a Kanadában végzett agykontroll kísérletekről szól. még megvizsgálandó. hogy az apa a fegyveres erők szolgálatában állt. vagy a közelében lévő településeken laktak. A kultuszokat titokban gyakorolják. vagy nagyapjuk szabadkőműves (Masons).Part 16) (Ezt az interjút is rövidített összefoglalás formájában ismertetjük. akik vagy a katonai bázison. hogy milyen kultuszokhoz tartoztak ezek a szülők azon túlmenően. Itt tehát azzal kell szembenézni. Wayne Morris azt kérdezte. Ahol Kanadában amerikai katonai támaszpont volt (NORAD és DEW Line). amelyekről egyes túlélők beszámoltak. A Stone Angels Journal 6b kötete (Volume 6b) "Az agykontroll a modern korban" (Mind Control In The Modern Age) címet viseli. Szembeötlőek a hasonlatosságok a kanadaiak és az amerikaiak tapasztalatai között. hogy gyakran a fegyveres erőkkel álltak kapcsolatban? Lynne elmondotta. vagy titkos éjszakai látogatásokon. hogy a kultikus erőszakban megtalálható a nemzedékeken áthúzódó közös elem. díszes sírhelyet. és így került kapcsolatba a kultikus-jellegű rituális kínzások többi áldozatával. oltárt. Wayne Morris ez után azt kérdezte. majd pedig Hamiltonban élt. amely 1993-ban jött létre Thunder Bayben. később pedig az agykontroll kísérletekhez. a szabadkőművességhez való tartozás előfeltétele annak. hogy a fehérbőrű férfiakból álló titkos társasághoz. Lynne hosszabb ideje terápián vett részt. A Stone Angels Journal 1993-as első kötetében a túlélők írásban és rajzban számolnak be arról. az olyan 170 . J. (Presidential Hearing) a gyermekkorban agykontroll kísérletezésen átment túlélők tanúvallomást tettek és ez bekerült a hivatalos dokumentumok közé. Vagy minkét szülő. szentről elnevezett kápolnát. hogy min mentek keresztül. hogy a II. de később nyilvánvalóvá vált. A Shriner az a személy. megpróbálták közelebbről megállapítani. hogy a hadseregben és a kormányzatban. A túlélők több mint 90 %-át tudatosan ajánlották fel a kultikus erőszakhoz. az az. hogy a túlélők jelentős része szabadkőműves jellegű kultikus-rituális kínzáson ment át. Ekkor a közvélemény elé lehetett tárni azokról a kísérletekről szóló információkat. Az apjuk.) Amikor 1995-ben Washingtonban sor került az elnöki meghallgatásra. de legalábbis egy közülük. hogy bárki fontos pozícióba kerülhessen. vagy Shriner volt. vagy hétvégeken. Ronald Reagant a Fehér Ház Ovális Termében avatták be a legmagasabb fokozatba. hogy a gyermek a kitűzött időpontban a kijelölt helyre érkezzen. milyen emberek kerülnek vezető pozícióba? Úgy találták. Több mint 60 túlélő sorsát ismerte meg. De az. A "The Stone Angels" (A kőangyalok) egy támogató csoport. de ami fellelhető volt a kanadai és az amerikai gyermekek esetében. Ekkor merültek fel a katonai és szabadkőműves vonatkozások. akiknek a többsége Thunder Bayben és Északnyugat-Ontarióban él. Az Egyesült Államok elnökei kettő kivételével szabadkőművesek voltak. A Volume 6b pedig az amerikai túlélőkre vonatkozó dokumentációkat közli.) Lynne Moss-Sharman három éves koráig Torontóban. búcsújáró helyet jelent. hogy eredetileg is hajlama volt-e a pedofíliára.

Számos olyan gyakorlati szakember is részt vett. hogy a túlélők összejöhettek. mint az anglikán. hogy valójában három konferenciára került sor 1994. az episzkopális. miután megverték. Többen dokumentumokat adtak át a tények után kutató diákoknak. amin keresztül mentek. Sokan közülük először szólaltak meg. Pam Gummer és Ruth Chamberlain-Belagus. Ontarióból. Sok szociális munkás megrémült. és New Brunswick-ból és ez volt az első alkalom. amiről hallottak. hogy milyen sokan vannak. Reménykeltő volt. Ezt a tanácskozást nem hivatásos szakemberek. hanem elterjedt jelenség. amikor a társadalomtudósok ezeket a jelenségeket kutatják. Steven Kent kutatta. aki már találkozott ezekkel a problémákkal. hogy a kutatók és a társadalom komolyan veszi ezeket a kísérleteket. amikor ügyfeleik elkezdtek beszámolni arról. Manitobából. az nem rendellenesség. De sok megalapozott félelmet is érezni lehetett. Ekkor ismerte meg közelebbről a gyermekkorban elszenvedett rituális erőszak több mint 60 túlélőjét. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Ami a túlélőket illeti. hogy hogyan foglalkozzon azokkal. hogy megvédjék a gyermekek érdekeit. klinikai konzultáns Vancouver-ben. novembere és 1995. amelynek keretében 50 felnőtt ellen emeltek vádat és mintegy 234 gyermeket mentettek meg a további rituális jellegű bántalmazásoktól. aki maga is túlélő és egyben terapeuta. Ezután Lynne felsorolta azokat a társadalmi szervezeteket. hogy igen sok információt tudományos szinten. behatóan megvizsgálva a kultuszok szertartásait. Ezek a témák érinthetetlenek a társadalomban. és ez meggyőzte a túlélőket. hogy mi volt a célja a Thunder Bay-ben 1994-ben megszervezett "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elveszett időt) elnevezésű konferenciának? Lynne elmondotta. Ezt az Albertai Egyetem szociológusa. Kimutatja. A Prescott Közösségi Tanácsadó Bizottság két szociális munkása. Apai ágról indián származású és Winnipegben nőtt fel. a szokásostól eltérő vallási gyakorlatot. Megindult az információk cseréje és már kevésbé féltek az egykori kísérleti alanyok. Elmondották. amely állandóan előfordul a túlélők beszámolóiban. Kik kaptak meghívást a tudományos egyetemi körökből? . januári tanácskozáson Judy Steed az "Our Little Secret: Confronting Child Sexual Abuse in Canada" (A mi kis titkunk: Szembenézés a gyermekek szexuális bántalmazásával Kanadában) című könyv szerzője tartott előadást. hogy 1994. Mintegy 40 túlélő vett részt a három összejövetelen. egészségügyi intézményeket. (a Bizottság a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekkel foglalkozott) megvizsgálták azt az esetet. hogy nem tudták leellenőrizni azt. mivel 171 . Az 1995. tárgyilagosan ismertettek. ahol széles körben elterjedt a kultusz gyakorlása. hanem a túlélők rendezték. Egyfajta művészeti terápia céljára felállítottak egy félhenger alakú fémbarakot. beleértve a gyermekeket is. és a mormon egyház. civil szerveződéseket. akiket ezek a problémák érintenek. megszúrták és zaklatták őket. Lynne elmondotta. Rendkívül lényeges az is. Ezeket a szakembereket és társadalmi munkásokat megbénította. hogy a szabadkőművesség olyan titkos társaság. júniusa között. egyetemeket. dr. miután látták. novemberében Shirley Turcotte tartotta az első szemináriumot. hogy nyilvánosságra kerüljenek a túlélők és a terapeuták tapasztalatai és információi. amelyek mind részt vettek a tanácskozáson. A konferencia célja az volt. Biztosítani kívánták. Gyermekpornográfiára is kényszerítették. amely olyan vidék. Saskatchewanból.egyházi intézményeken belül is. vagy akkor. és hogy a nagyközönség tájékoztatást és eligazítást kapjon arról. hogy más túlélőkkel találkozhattak. hogy amit tapasztalnak.tudakolta Morris. Valamennyi felnőttet bűnösnek találták. de nem tudhatták. A túlélők gyakran kórházban kötöttek ki. hogy milyen eljárásokon kellett keresztülmenniük azért. hogy ezek a kérdések a társadalmi párbeszéd témájává legyenek. sokan érkeztek Albertából.

az "Assembly of First Nations". Kiválóan érti a velük szemben alkalmazott módszereket. Dr. hogy rendkívüli hatást tett a résztvevőkre egy olyan személynek a beszámolója. Rogers az Egyesült Államok Maine tagállamában szabadkőműves és katonai környezetben nőtt fel. aki a Thunder Bay-ben működő családsegítő szolgálat munkatársa. Louise Million pszichológus. akinek sikerült kitörnie a saját programozásából. AFN (Az első nemzetek gyűlése) milyen tapasztalatokat szerzett a helyi iskolákba járó gyermekek körében a rituális jellegű visszaélésekről és kínzásokról. és gyermekkorától kezdve agykontroll programozónak képezték ki. Rendeztek-e már olyan más tanácsokozásokat.nagyobb létesítményre volt szükségük. Alexandra Rogers. dr. Ezért találták fontosnak. aki akkor 33 éves volt. és a szabadkőműves-jellegű rituális-visszaéléseket sem vitatták meg. hogy a kanadai indiánok szervezete. Beszámolót tartott az ottawai Carleton University lélektani tanszékének vezetője. hogy dokumentálható a szabadkőműves rituális visszaélés. hiszen ezen a viszonylag kicsi településen 230 gyermek vált több generációs visszaélés áldozatává. Az 1995. és valójában kit véd a titoktartás és a titkolódzás. amelyeket a férfi szabadkőműves páholyokban gyakorolnak. ami a First Nations közösségekben (az észak-amerikai indián őslakosságot nevezik "Első Nemzeteknek" D. Lynne elmondotta. A kultikus visszaélések nyomozásával foglalkozó rendőrtiszt is részt vett a beszélgetésben. Connie Kristiansen. Steven Kent szociológus (az University of Alberta részéről) elsősorban azokat a rituális jellegű szertartásokat kutatja. továbbá a mormon egyház keretében. kínzásokat és visszaéléseket. és aki most hivatásos terapeutaként foglalkozik a visszaélés áldozataival.kérdezte Wayne Morris interjúalanyát. Ennek keretében segít áttörni a beléjük programozott kódokat. hogy tömören összefoglalják a rendelkezésre álló információkat. valamint a helyi települések iskoláiban tapasztalhatóak. mivel a két szervezet között igen szoros a kapcsolat. amely könyv beszámol arról. Itt is azt támasztják alá bizonyítékok. A kerekasztal beszélgetésben többek között részt vett a bennszülött indiánok jogának a szakértője. amely nem csak Thunder Bay és környékén komoly probléma. férjével volt jelen. hogy azonosságig menő hasonlóságok vannak aközött. maga is rituális visszaélések túlélője. és hogy a rituális visszaélés problematikáját szélesebb történelmi perspektívába helyezzék el. de ugyanezt lehet elmondani egész Észak-Amerikára. számolt be tapasztalatairól. A "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elvesztett időt) konferenciasorozat harmadik tanácskozására 1995. hogy mi a bizalom és a bizalmasság etikája. elmenekülnie a kultikus kötelékből. Számos csoport 172 . Ezen Alexandra Rogers terapeuta. Nagybritanniára és Ausztráliára is. aki az állítólagos "téves emlékezés tünetegyüttes"-t (false memory syndrome) és az emlékezet működésének a helyreállításával foglalkozó mozgalom (recovered memory movement) eredményeit kutatta. ahol a rituális bántalmazás és az agykontroll kérdését összekapcsolva vitatták meg? . júniusában került sor. és aki 10 éves gyakorlattal rendelkezik a gyermekbántalmazás és agykontroll áldozataival való foglalkozás terén. Ezért Kent a szent könyvek normáktól eltérő értelmezéséről és az állítólagos szabadkőműves rituális visszaélésekről (Deviant Scripturalism and Allegations of Masonic Ritual Abuse) tartott előadást. januári tanácskozáson megerősítést nyert. valamint egy terapeuta. Egy vitadélután keretében pedig azt vitatták meg a kerekasztal beszélgetés résztvevői és a közönség. Ő Torontóban nőtt fel és maga is kultusz túlélője. hiszen korábban maga is ilyen programozó és kínzó volt. a "Breaking the Silence" (Megtörni a csendet) című könyv társszerzője is. Ilyen nem fordult elő. Előadást tartott dr. J.).

hogy a York University-n működik a Rohr Intézet. és magukat olyan szabadkőműves visszaélés áldozatainak jelöljék meg. Közöttük többdiplomások is vannak. Lynne utalt rá. Az agykontroll kísérletezéseket ekkor még közvetlenül nem tárgyalták meg. elsősorban a Thunder Bay környéki tömegtájékoztatási programokban. hogy a skót-ritusú szabadkőművesség jótékonykodási adományaival támogatja a skizofrénia kutatását. Lynne szerint a kínzások túlélői egyáltalán nem szenvednek szellemi gyöngeségben (intellectual disability). ellenkezőleg rendkívül éles eszű és kreatív személyek. többek között egy újság kiadójától. Bob Rae-t. amelyek egyértelműen agykontroll kísérletekre utaltak. és ugyanez feltételezhető az agykontroll kísérletek túlélőinél is. Wayne Morris megjegyezte. gyöngeséggel. ezért áttanulmányozta a különböző szervezetekről tájékoztató enciklopédiát. a terapeuták és a támogató szolgálatokat nyújtók jelenhettek meg. hogy szabadkőműves pénzeket fordítottak a skizofrénia kutatására. és hogy a három konferencia szervezői világosan megmondták. hogy bizonyos információk a rituális jellegű visszaélésekről megjelentek a tömegtájékoztatási eszközökben a konferencia idején. amelyekben a szabadkőművesek elítélik. skót rítusú. hogy különösen az 1995. amely megjelenik a rituális visszaéléseken átment személyek 99 %-ánál. hogy őket nem hívták meg. hogy Kanada legkülönbözőbb térségeiből a túlélők jelentkezzenek. akik félelemben élnek. Már ekkor különösnek találta. hogy tanulmányozza az "intellektuális rokkantsággal. Ezért Morris azt kérdezte. vagy másfajta információcsere ebben a kérdésben. hogy például a Thunder Bay-ben gyűjtött pénzt a Skót Rítus teljes egészében a University of British Columbia-n folyó skizofréniakutatásokra fordította. amit a "The Stone Angels" (A kőangyalok) művelnek Thunder Bay-ben. és érdekes módon a reklámtevékenység egyik melléktermékeként. Ebből tudta meg. de már ez elegendő volt ahhoz. amelynek viszont az ontariói Hamiltonban van a központja. Magánbeszélgetések során azonban egyre többször felmerült ez a probléma. de ezeket az érintettek cáfolták. 173 . A Thunder Bay-i csoport azonban megtette ezt. januári tanácskozást követően. hogy nem engedik meg szabadkőműveseknek a konferencián való részvételt. mivel a férje szabadkőműves. amelyet a Kanadai Szabadkőműves Alapítvány (Masonic Foundation of Canada) finanszíroz. Peter Tooey. Lynne elmondotta. Olyan tapasztalatokról kezdtek beszámolni. Lynne a Globe and Mail hasábjain elhelyezett rövid hirdetéseket a tervezett konferenciákról és csupán egy-két szóval utalt a szabadkőműves összefüggésre.rendkívül aggódott ezeknek az információknak a közreadásától. Maga Lynne is napról napra telefonüzeneteket kapott szabadkőművesektől és feleségeiktől Északnyugat Ontarióból. szervezett támadás érte őket. amely rendkívül hasonló tünetekkel rendelkezik az MPD/DID-hez. Elárasztották faxokkal Kanada Ontario tagállamának miniszterelnökét. Lynne aggasztónak találta. Csak a visszaélések túlélői. és ezért súlyos hátrányok érték. hogy a konferenciák óta volt-e valamilyen szabadkőműves reagálás. Később azt is megtudta. Leginkább azt kifogásolták a szabadkőművesek. aki nem volt hajlandó lapjában a hírdetést megjelentetni. hogy Ontarióban gyűjtött pénzeket ez a titkos társaság a Kanada csendes-óceáni partvidékén működő egyetemhez továbbítja. mire a szabadkőműves Tooey büszkén mondta. A Skót Rítus jótékonysági alapja közvetlenül részesíti kutatási célú pénztámogatásban a Rohr Intézetet azért. amit Lynne és munkatársai tesznek. Ekkor Lynne naivul megkérdezte Tooey-tól. a televízióban elítélte. Thunder Bay-ben egy nyugdíjazott rendőrtiszt. hogy a szabadkőműves titkos társaság felső fokozata annak az elmebetegségnek a kutatását finanszírozza. hogy ekkoriban még nem volt kellően informált. Ezek szinte kivétel nélkül szabadkőművesek. vagy Schreiner közösségekhez tartozó személyek leányai voltak. bénasággal" kapcsolatos problémákat.

és vagy Thunder Bay-ben vagy észak-nyugat Ontarióban nőttek fel. hogy fehérbe öltözött férfiak megerőszakolták őket az éjszaka közepén. Így például beszámoltak a Moose Factory (Jávorszarvas-gyár) közelében. és számos gyermekkori agykontroll kísérleten átment személy tanúvallomását gyűjtötte össze és nyújtotta át a Bizottságnak. valamint azt. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) tevékenységéről kérdezte interjúalanyát. mint pszichiáter. A bizottság előtt tanúvallomást tett Valerie Wolf.) Lynne 1996-ban Texasban részt vett egy konferencián. Sikerült több mint száz gyermekkorban agykontroll kísérleten átment . továbbá működtetni kezdtek Internet honlapot is. akik személyesen számoltak be az Elnöki Bizottságnak arról. Férje a meghallgatás idején a Tulane Egyetem orvoskarán tanított. Magával hozta két páciensét is. 1995.személy tanúvallomását. amely az Egyesült Államokban és Kanadában élő kísérleti túlélőktől összegyűjtött tanúvallomásokat feldolgozza. Claudia Mullen-t és Chris DeNicola-t. válaszolta Lynne. aki maga is az Ontarió államban lévő North Bayben egy katonai támaszponton nőtt fel. majd 174 . Számos korábbi diák mondta el. A New York államban lévő Long Island túlélőivel Chavoustie. hogy a kísérletek feltételezett végrehajtói. Wolf. hogy öt képviselőjük részt vett a Washingtonban lévő Holocaust Memorial Museum konferenciáján 1996. és miként váltak a szervezett pedofilia áldozataivá is. Ezeket a kísérleteket a CIA finanszírozta. Chris DeNicola és Claudia Mullen vallomásait az Elnöki Bizottság 1995. ahol Valerie Wolf. Lynne utalt rá. hogy Thunder Bay-ben több mint 60 rituális túlélővel került kapcsolatba. Elhangzottak beszámolók Fort Albany egyik üresen álló istállójában talált gyermek-csontvázakról. Így kezdte meg működését az ACHES-Mind Controll. Blanche Chavoustie-vel a túlélőket támogató bizottság megalakítását. márciusában az Egyesült Államok elnöke által létrehozott bizottság. és ekkor adták át a résztvevőknek az első tájékoztató anyagot tevékenységükről. (Valerie B. azaz az agykontroll kísérletek túlélőinek az érdekvédelmét felvállaló bizottság. a továbbiakban Elnöki Bizottság) meghallgatta 50 .Wayne Morris ezután az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. a kínzást és a programozást végző orvosok mely helyeken tömörültek. Claudia Mullen és Chris DeNicola elmondotta. New Orleans-i terapeuta. Az adatok megmutatják a kísérletek színhelyéből összeálló csoportosulást. Fort Albany-ban. Ő és férje első egyetemi fokozatukat a hamiltoni McMaster Egyetemen szerezték. előállított elektromos székről. Ekkor beszélte meg az egyik túlélővel. Egy adatbankot hoztak létre. Ennek alapján elképzelhető egy másik "Presidential Advisory Committee" (Elnöki Tanácsadó Bizottság) létrehozása. A helyi iskolák egykori tanulóinak a beszámolóiból megfigyelhetők voltak a hasonlóságok. mivel ő ennek a kanadai képviselője.személy adatait összegyűjteniük. Wayne Morris ezután a bennszülött amerikai indián közösségek gyógyítási technikáinak az agykontroll és a rituális kínzás áldozatainak a gyógyításában játszott szerepéről érdeklődött. amely a lehetőség szerint valamennyi túlélőtől begyűjti az információkat. hogy milyen kínzásoknak lettek alávetve gyermekkorukban.gyermekkorában agykontroll kísérleten átment . március 15-én megtartott ülésének a hivatalos jegyzőkönyve alapján a továbbiakban még részletesen ismerteni fogjuk. ezek közül több az Ojibway indiánokhoz tartozik. Valerie Wolf pedig terapeutaként tevékenykedett New Orleans-ban. hogy a rituális visszaélések túlélőinek érdekvédelmi bizottságot kell létrehozniuk. amikor agykontroll kísérleteket végeztek velük. Első akciójuk az volt. a Thunder Bay-ben lévő túlélőkkel pedig Lynne vette fel a kapcsolatot. ACHES-MC. és azokat az Elnöki Bizottság rendelkezésére bocsátja. májusában. a "President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments" (Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület.

az Elder-ekkel. Apja nehezen talált állást. Lynne elmondotta. Arra is emlékszik. Fokozatosan kiderült. hogy ezek az iskolák katonai támaszpontok közelében voltak mind Amerikában. amelyekről a gyermekkori kultikus-jellegű kínzásokon átment személyek számoltak be. amelyre Torontóban. Az Elder-ek látják. mind Kanadában. ahol az Elder-ek tisztában voltak azzal. mint amilyet a nem indián gyerekekkel szemben alkalmaztak. kifinomult kultikus tevékenységet fejtsenek ki a szigeten.megbocsátva a vér által). Az indián közösségek nem félnek szembenézni ezzel a problémával. Ezzel a kérdéssel a bennszülött közösségeknek is foglalkozniuk kell. A csoport pénzügyi támogatást szerzett az Elder-ek által irányított gyógyítási tevékenység finanszírozására. Ugyanezt nem lehet elmondani a nem-bennszülött közösségekről. különböző helyeken került sor. hogy apja a kanadai hadsereg kötelékébe tartozott 1939-től 1945-ig. csupán abban biztos. hogy jól szervezett. hogy a General Electric torontói kirendeltségénél dolgozott és a "Pyramid Club" nevű társaságba járt. 175 . hogy rendkívüli gyógyító hatást tettek a túlélőkre. amely szintén kapcsolatba állt a hadsereggel. Lynne megalapozottan feltételezi. és ezirányban már beindult a kutatómunka. Világosan emlékszik már kisgyermek korától kultikus rituálékra.Távolsági Előrejelző Rendszer) rendszer keretében. Ezek ahhoz hasonló rituális aktusok.pedig abortuszra kényszerítették őket. rezervátumok. amelyekre Hamiltonon és Torontón kívüli templomokban. Olyan összejövetelekre is emlékszik. Anyjával Halifax-ból Torontóba költöztek születése után. mint amilyen a Stone Mountain. hogy mi történt a helyi iskolákban. Mindezekre hároméves korától kezdve emlékszik vissza. és ezzel párhuzamosan több indián szervezet is felvette velük a kapcsolatot. Lynne részt vett izzasztó indiánkunyhókban olyan gyógyítási ceremóniákon. Legkorábbi emlékei szerint apja a nagybátyjával és más katonai személyekkel szexuálisan visszaéltek vele. Lynne azt feltételezte. a börtönökön belül és azt is tudják. hogy közülük néhánynak a rituális kínzás túlélővel kell foglalkozniuk. hogy gyermekként elvitték az ottawai Uplands légitámaszpontra. a vágóhíd közelében került sor. beleértve földalatti létesítményeket is. Emlékszik egy olyan szertartásra (forgiven by the blood .Észak-Amerikai Légtérvédelem Parancsnoksága) és a DEW Line (Distant Early Warning System . hogy gazdag fehér emberek érkeztek oda New Yorkból és Kaliforniából azért. hogy ezeknek a kultuszoknak a létrejötte és fennmaradása nemzedékről nemzedékre azon angol és francia misszionáriusok tevékenységére vezethető vissza. illetve az Ojibway-Cree indiánok. 1947-ben. Nem tudja. Ez a csoport kapcsolatban áll az indián törzsek bölcs öregeivel. Emlékképei mindig egyenruhás emberekkel kezdődnek. amelyekben nagy a félelem. Lynne maga is úgy véli. A Marie/Cutler/Thessalon térségben létrejött a lelki és szexuális visszaélések túlélőinek a csoportja. Túlélők arról számoltak be. ha néhány ilyen indián Elder nem nyújt neki segítséget. hogy ez ugyanahhoz a CIA által finanszírozott tevékenységhez kapcsolódik. ahol nemzedékközi sátánista kultuszokat (intergenerational satanic cults) gyakorolnak. Megfigyelhette. és ezekhez tartoznak az Ojibway. hogy már nem élne. akik a szőrmekereskedelem révén évszázadokon át kapcsolatban álltak Amerika bennszülött lakóival. a NORAD (North American Aerospace Defence Command's Area . Morris ezt követően Lynne Moss-Sharman személyes tapasztalatairól érdeklődött. Ezért nagyon hálás nekik. Az együttes tevékenység nyomán az agykontroll kísérlet egyre több bizonyítéka gyűlt össze. hogy vannak bizonyos területek. hogy apja miként vállalta fel ezt a szerepet. A "Kőangyalokat" egyre többen keresték meg. Folyik egy kultikus tevékenység is Manitoulin Island-en (Manitoulin szigeten). De közrejátszhatott a helyi iskolákból szerzett tapasztalat is.

amelynek az egyik végében hatalmas tekercs volt. továbbá New York államban lévő Oswego-ban folytatott kísérleteket. hogy Manchurian Candidate-nek azt a személyt nevezik. A fizikailag vagy lelkileg betegeket egy közeli katonai támaszpontra vitték. Meg akarta ölni magát. és le akarta szakítani a koponyája felső részét. hogy beleférjen egy ilyen konténerbe. hogy számos ilyen célra berendezett szoba volt. Lynne ezt úgy pontosította. Most már arra is emlékszik. és mindig volt valamilyen elektromos szerkezet a közelben. világháborút követően számos menekült és holocaust túlélő érkezett. Wayne Morris itt utalt rá. a harmadik a Kaliforniában lévő Stanford Egyetem.. Cameron módszereit kezdték alkalmazni. amibe behelyezték. Dr. hogy azt mondták neki "first we break you. és már csak azt tudja. Ez volt az alaptechnikája a kísérleti alany teljes elkülönítésének. Estabrooks a hamiltoni Colgate College-ben. Wayne Morris megjegyezte. a végtagjai kificamítva a vállához és a csípőjéhez vannak helyezve és átcsavarva kötszerrel szorosan meg volt kötözve. amikor benne feküdt a kísérleti személy. ahova az áldozatot összekötözve olyan kicsire csomagolták össze. akkor akár ezer mérföldes távolságban lévő személyt is aktivizálni lehetett egyetlen telefonhívással. Emlékszik egy olyan szobára. hanem egymással egybekapcsolt személyiségek és személyi komponensek egész rendszerét létrehozni. then we make you. Oswego-ba a II. Csak fel kellett venni a telefont. Cameron titokban részt vett a rochesteri kísérletekben egy másik kanadaival. Felidézve egyik átélt emlékét. Elmondotta. Cameron a McGill Egyetemen Montreálban ugyanerre törekedett. és hírszerzési feladatot elvégezni. amikor elkezdett visszaemlékezni erre a szobára. hogy ösztönösen olyan gyermekeket rajzolt. hogy már beszélni is tud mindarról. Ennek a programnak három központja volt. és egy meghatározott terv szerint egy új személyiséget létrehozni. a másik a New York államban lévő Rochester. 1937. akkor fáslitekercseket hozatnak vele egy barna papírszatyorban és ebből senki nem sejti. hogy dr. hogy amikor valakivel elkezdik a kísérletezést. az egyik Los Alamos. Ezt követően dr. hogy megvédje magát. A telefonprogramozás az ilyen kulcsszavak révén hatékonyan alkalmazható. valamint José Delgado-val. amelyek a "The Stone Angels" nevű lapban jelentek. be kellett mondani a kulcsszót és az erre a szóra programozott tudatrész működésbe kezdett és végrehajtotta a kapott utasításokat. hogy le akarta tépni a saját fejének a tetejét. akik sisakokat viselnek.. José Delgado-ról kérdezte interjúalanyát. amikor dr. azaz el akarta távolítani az adott egyén személyiségét. Martin Orne-vel és természetesen Ewen Cameronnal.. dr. Lynne világosan emlékezik az érzéki észleléstől való megfosztás technikáira is. hogy tulajdonképpen egy személy betöréséhez fogtak hozzá. Kísérleteztek rajta a Rochesteri Egyetemen folytatott programok keretében az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. 176 . Estabrooks-al. amit ő nem volt képes szavakban elmondani. hogy ezek a rajzok arról szólnak." (először megtörünk. hogy nem egyetlen új személyiség. amiről a rajzai szólnak. Az idő múlásával kezdte megérteni. amikor sisakot és csöveket alkalmaztak és emiatt nem tudta mozgatni a kezeit. Lynne elmondotta. óta szoros kapcsolatban állt Edgar Hoover-rel.. amelyek kulcsszavakkal és frázisokkal aktivizálhatóak. Mások hordó alakú konténerek voltak. olyan is. meg és amelyek felidézik az agykontroll kísérletekben átélt tapasztalatait. Estabrooks kulcsszerepet játszott a Manchurian Candidate amerikai verziójának a létrehozásában. Teljesen megtörni az eredetit. Csupán az elmúlt 6-8 hónapban ért el odáig. aztán megalkotunk.Wayne Morris ezután azokról a rajzokról kérdezte Lynne-t. Lynne visszaemlékszik arra a kísérletre. Később felgyorsultak a dolgok. ami egyre kisebbé vált. aki agykontroll programozás befolyására kész parancsra gyilkolni és számos más katonai. Egyszerű módszer a katonaságnál. Ha a programozás már megtörtént.

Közös tapasztalat az is. Elliott Barker végzett kísérleteket az LSD-vel. és valójában egy titkos kísérleti programról volt szó. Lynne Moss maga például ki lett képezve arra. Ki kell emelni az agykontroll kísérleteknél az elektromos eszközök alkalmazását. Ő egyike volt dr. Wayne Morris ez után azt kérdezte. elektromosságot alkalmaztak. amit ő "The Funhouse"-nak (A vidámság házának). Egyébként hasonló történetek százairól tudna beszámolni. A kábítószereket arra használták. A kínzás. de arra határozottan emlékszik. A programozott gyerekeket titkos kommunikációra.és 177 . Kétségtelenül léteznek a gyilkoló programok. Mivel mindig erősen elkábított állapotban vitték oda. hogy milyen célokra használták fel. vagy voltak közöttük felnőtt férfiak és nők is? Lynne felsorolta. Ugyancsak közös tapasztalat. Az öregember is kábítószerezve volt és Lynne is. Itt nem csak a katonai kutatók és a tudósok szadizmusáról van szó. hogy voltak csecsemők. hogy engedelmessé tegyék a gyermekeket. mint kislány. amelyre úgy emlékszik vissza. hogyan lehet valakit megskalpolni. Ez utóbbiban dr. Ez utóbbi célja az volt.a rituális visszaélések alkalmával . Morrist az érdekelte ekkor. hogy hol volt ez a katonai egység. hogy csak gyerekekkel kísérleteztek. a keresztbe öltözés és a nemi szerepek felcserélése a rituálék alkalmával. mondotta Lynne. Az ágy mellett három női ruhába öltözött férfi állt. amikor valaki elkezd emlékezni.Lynne azt válaszolta. mint amikor ő is zsarolásra lett felhasználva. hogy pornográfia készítésére használták őket. Elvitték egy helyre. ahol a kísérletek folytak a katonai bázisok és az atomerőművek környékén. valamint az Ontarió államban lévő Oakridge büntetőintézetben folytatott kísérleteket. amelyet "The Playhouse"-nak (A játékok házának) nevezett. hogy ott mindig Delgado-val került össze. hogy gyermekként . Meg lehet említeni a Jonestown-t és a Walla Walla börtönben. leány. hogy beszervezzék. Ewen Cameron mellett. hogy kikényszerítsék bizonyos személyeknek az engedelmes közreműködését. illetve zsarolásra. Utalt Lynne Ontario térképére. hogy mindezek a kísérletek katonai támaszpontok és nukleáris reaktorok közelében folytak mind az Egyesült Államokban. akik kísérleteztek vele. Feltűnő volt az úgynevezett "gender blending". de úgy tűnik. pedofíliára és zsarolásra használták mind a tudományos. drogokat adtak be nekik. amelyekkel nagyon nehéz szembenézni. Delgado kísérletei ehhez a katonai létesítményhez kapcsolódtak. mind a katonai körökben azért. mint "Land Vehicle Division" (Szárazföldi közlekedési osztag). miután beprogramozták? Számos esetben információk továbbítására.ketrecekbe zárták őket. mind Kanadában. illetve emlékeztessék őket a hierarchiában elfoglalt helyükre. vagy egy bábuhoz hasonlóan és elektromosságot használtak mozgásának az irányításához. Lynnét angol tudósok zsarolására használták. Természetesen működött a fotóberendezés. (az ACHES-Mind Controll) és a "The Stone Angels" tapasztalatai között jelentős az átfedés. hogy a kísérletben részt vevők nagy erőszeretettel viseltettek mind a fiú-. Delgado-nak kísérleti szobái voltak egy épületben. hogy ő orvosdoktor helyett inkább kínzónak nevezné. Igen sokan arról számolnak be. mind a leánygyermekekkel folytatott pedofíl kapcsolat iránt. amelyben ez a brit kutató részt vett és ezért lényeges volt. Ezen kirajzolódnak azok a csomópontok. és egy másik. amit emberinek lehet nevezni. többek között magasrangú emberekkel való pedofíliára használták. mindannak a teljes mellőzéséről. Egy egyetemi épület szobájában egyszerre csak síró öregember mellett találta magát az ágyban. hogy döntési helyzetben lévő embereket befolyásuk alá vonjanak. vagy olyan helyzetekben. az érzékelés lehetőségétől való teljes megfosztás (sensory deprivation) és az úgynevezett pszichikus vezetés (psychic driving) is fontos szerepet játszott. Lynnét bedrótozták egy robothoz. ezért nem tudja pontosan megjelölni. az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején. Az amerikai-kanadai érdekvédelmi bizottság.

így "szórakoztatva" a látogatóban lévő előkelőségeket. Wayne Morris ezután a gyógyulási folyamat részletei iránt tudakozódott. gyermekekkel. amikor lekötözték egy székhez. de nem volt karjuk. és 178 . hogy ez a gyógyszer súlyos születési rendellenességeket okoz. hogy mely drogok tesznek valakit alkalmasabbá az agymosásra. macskákkal. és kezeihez és lábfejéhez elektródákat helyeztek. vagy érzi azt a tekercset. amikor úgy kell funkcionálnia. hogy elkezdődhessen a "patterning". Gyakran olyanok a fájdalmak. és ezért erősen romboló a hatásuk. mint ő maga. Annak is tanúja volt. a tudat széthasítása és a leválasztott tudatrészek programozása. amikor újabb és újabb programszint kerül sorra. A visszaprogramozás során. J. Az Egyesült Államokban nem volt jóváhagyva az általános használata. Egy ismerős ápolónő. akik onnan sikítva próbáltak kiugrani. Számosan közülük nem képes gyermeket a világra hozni. illetve a katonai intézményekben került programozásra.fiúgyermekek. hogy milyen kísérletek folytak patkányokkal. Egyetlen thalidomide adag. Azt is figyelték. és használták a reggeli rosszullétek kezelésére terhesség ideje alatt. ha azt a terhesség korai szakaszában vették be. amikor 8 és 9 évesek voltak. Ennek következtében sokkal hamarabb kerültek szülőképes állapotba. Számos olyan személy van. Felidézte. már súlyosan károsíthatja a magzat végtagjainak a fejlődését. Genetikai kísérletek is folytak. de úgy hiszi. Ő elsősorban azokkal van kapcsolatban. egyetemeken. mert számítani kell arra. hogy fajkereszteződéssel is kísérleteztek különböző állatok és emberek között. amelyek részletesen leírják. a test mindenre emlékezik. A drogok intenzív használatának egyik célja öntudatlan állapot előidézése és így a kísérletek számára fogékonyabbá tétele. Újraéli. mint egy robotnak. A sort csupán folytatni kell csecsemőkkel. majmokkal. büntetőintézetekben. aki különböző college-okben. amelybe beleültették a gyerekeket. amin keresztül ment. amelynek nincs teteje. amelybe becsomagolták. A test érzi a beléje erőszakolt tárgyakat. A genetikai megváltoztatás is fontos szerepet játszott a különböző sugárkísérletekkel együtt. akikkel különböző gyógyszereket szedettek. Lynne nem állította biztosra. Utalt a University of Rochester-nél talált dokumentumokra. de a "Food and Drug Administration" hozzájárult ahhoz. azt mondotta. kisebb számban azonban felnőtt férfiak és nők is. hogy kísérletezésre felhasználják. vagy lábuk. felnőtt emberekkel. mint a normális eset. Lynne nagyon fontosnak tartja. hogy valószínűleg thalidomide-t alkalmaztak ezekben a titkos laboratóriumokban. Lynne elmondotta. (A thalidomide Európában kifejlesztett altatószer volt. hogy ott születtek gyermekek. Könnyebbé tenni és felgyorsítani az agymosást azért. amikor az erről készült rajzait meglátta. hogy az agykontroll technikák kifinomultabbá válnak és a lakosság egyre hatékonyabb befolyásolását teszik lehetővé. A kanadai bennszülött lakosok körében is folytak kísérletek. akik gyermekként lettek programozva és ugyanolyan kísérleti túlélők. hogy ez rendkívül hosszadalmas és vannak olyan programozások is. mintha valakit ostorszíjjal vernének. amely természetesen kísérleti laboratórium.) Lynne ismer olyan túlélőket. Lynne azzal kezdte. amelyek nem fordíthatók vissza. A cél a hatékonyság volt. Erre utal a Fort Albany-ban készült villamosszék. hogy menjen a "Playhaus"-ba. hogy az 1950-es években az egyik laboratóriumban olyan csonka csecsemőket ("Torso Babies") látott. hogy a gyermekkorban ilyen kísérleteken átesett túlélők tapasztalatai ismertté váljanak. akinek a jelenlévő tudósok megparancsolják. akiknek szakálluk volt. Ebben az időben senki nem tudta. hogy a laboratóriumokban gyakran sokáig visszatartották a kísérleti személyeket. Átéli. például egy drótot. A CIA számára dolgozott tudósok soha nem készítettek volna feljegyzést emberekkel folytatott kísérletekről. D.

Így kerülhette el az olyan beavatkozásokat. dr. hogy meg tudjon szólalni. hogy távirányítású elektronikus eszközeikkel hogyan tudják végrehajtatni a biorobottal kívánságaikat. kórházakba telefonált. dr. ismét képtelen volt rajzolni. Gyakran akart megválni életétől. Néha ugyanúgy rázta az áram. Ezek összefüggéstelen töredékek voltak. hogy miként kezdett ismét működni az emlékezete? Ez életének a mély válsága során kezdődött. vagy ahogyan az érzéki észleléstől különböző módokon megfosztották. hogy ilyen fragmentált tudatállapotban bizonyos neuronpályákat rögzítsenek az agyában. Így írta le dr. A test akaratlanul is azokat a helyzeteket veszi fel. Arra törekedtek. amelyek megkönnyítik a fájdalmas élmények feldolgozását. Ekkor keresett fel egy terapeutát. Ma is még rá van utalva a segítségére. egyre több olyasmi került a papírra. akkor apjára. annak barátaira emlékezett. Követte azt a menetet. ahogyan lezajlott a tudatának a részekre darabolása. eszközök. Csak rajzokkal. sisakot a fejére. és a kezelések során tárultak fel az apjával. hogy amikor megindult az emlékezési folyamat. és időnként arra kényszerült. és olyan parancsokat hallott. noha soha nem volt képes mást rajzolni. amelyek a kísérletezések során előfordultak. Amikor ezen a rajzolási kényszeren túlesett. vagy a gyógyszerekkel alkalmazott lobotómia. Megdöbbentő emlékképek tolultak az agyába kórházi környezetről. hogy mi is történik vele. vagy leírt szövegekkel tudta kifejezni magát. Ezek emléktöredékek voltak. mert olyan emlékképek árasztották el. s csak egy-egy pillanatra villantak fel arcok. mint az elektrosokk. Rajzsorozatokat készített 10 hónapon át. vagy elmegyógyintézetbe zárkózni. Hosszadalmas és intenzív terápiás foglalkozásokra volt szükség ahhoz. Az ő esetében rendkívül megalázó személyes kapcsolat váltotta ki. hogy menjen kórházba. laboratóriumok. hiszen ha hipnotikus állapotban még több emlékkép nyomul előtérbe. akiben teljesen megbízott. Ekkor még semmit nem tudott ezekről. kifejezéseket. mintha kórházakban lenne. így nem volt szükség pszichiátriai közbeavatkozásra. Morris ez után azt tudakolta. elektródákat helyeztek a testére. Lejegyzett szavakat. mint lélektelen. hogy ezek kicsodák. Az emlékezési képessége ugyanolyan töredezett volt. azt már nehezen tudja a szervezete lereagálni. Olyan gyógyszerekre is rászorult. hogy az nem jó ötlet ebben a fizikai állapotban. amikor az 179 . a vérfertőző kapcsolatra Hamiltonban és mindezt napról-napra elkezdte leírni. Mivel lassan haladtak előre a gyógyulási folyamatban. hogy számos túlélőnél az emlékezet visszanyerése súlyos fizikai traumával kezdődik. de erre azt a választ kapta. ketrecekről. mintha akkor részesült volna elektrosokkban. hogy az asztal alá bújjon. Hendricks nevét. Green. vagy hogy betekerje magát a rendelő szőnyegével. Nem tudta magát szavakkal kifejezni. Miközben írt. akkor tudott-e már a CIA által folytatott agykontroll kísérletekről? Lynne erre tagadó választ adott. nagybátyjára. Ismeretes. Azt is kérte orvosától: küldje hipnotizőrhöz. Évekre volt ahhoz szükség. és a kézírása is teljesen más volt attól függően. hogy melyik programozott tudatrésze irányította emlékezését. amelyekről korábban semmit nem tudott. Morris következő kérdése arról szólt. amelyek azt mondták neki. Ő volt az első személy az életében. ahogyan a CIA által finanszírozott doktorok elektrosokkolták. Hamilton. Mindennek következtében. például egy autóbalesettel. de nyomukban megjelent a rendkívül intenzív testi fájdalom is. érzés nélküli figurákat. Lynne gyakran összeesett az utcán. Amikor felvillantak az első emléknyomok. elektromos berendezésekről. noha fogalma sem volt. a nagybátyjával és az ő barátaikkal kapcsolatos események. mint ahogy szakadozott volt az a folyamat is. Ehelyett a fokozatos és lassabb előrehaladást ajánlotta. A kezeléseket irányító pszichiáter kezdettől fogva a legnagyobb türelemmel és gyengédséggel bánt vele.azt figyelték. Eleinte nem tudta elmondani. amelyek semmit nem jelentettek a számára. vagy megerőszakolással. hogy ezek a leírtak valamiféle értelmet nyerjenek.

emlékezési folyamat fokozatosan beindult, az emlékképek is fragmentált formában törtek fel. Ez nem arra hasonlít, mikor egy villanykörte kigyullad az ember fejében. Éveken át elhúzódik az a lassú folyamat, amíg végre emlékezni tud arra, hogy belép egy kórházba, egy katonai létesítménybe, hogy ott találja magát egy pedofíl környezetben. Az emlékezetnek ez a fokozatos aktivizálódása és integrálódása leírhatatlan fizikai és emocionális fájdalmakkal jár. Lynne elmondotta, mivel munkaképtelen, segélyből él 17 éve Thunder Bay-ben. Vödörben mos, és időnként élelmiszersegélyt kell igénybe vennie. Nem utazhat sehová, noha nagyon szeretne bizonyos helyekre eljutni, így Rochesterbe, Hamiltonba és New York-ba a Colgate College-ba. Szívesen visszamenne azokra a helyekre videokamerával egy megbízható személy társaságában, ahol kísérleteztek vele, mert még mindig hallja azokat a hangokat belül, amelyek pontosan elmondják: melyik helyen mit tettek vele. Néhány fényképet szerzett ezekről a helyekről. Kapott egy évkönyvet az Oswego State Teachers College-től is az 1950es évekből, és be tudott azonosítani két olyan pszichológust, akik a kísérletekben részt vettek. Morris ez után azt tudakolta, hogy mikor szerzett tudomást arról, hogy a CIA és más amerikai szervek is finanszírozták azokat a programokat, amelyekben vele is kísérleteztek? Lynne 1996. újév napját jelölte meg. Ekkor kapott ajándékba egy komputert, majd pedig egy modemet és az Interneten keresztül kezdett kapcsolatba lépni másokkal. Újév napján este 11kor véletlenül ráakadt arra a beszédre, amelyet Walter Bowart adott 1994-ben vagy 1995-ben Texasban. Ebben van szó a Rochester Egyetemről, a haditengerészeti finanszírozásról és a Project Chatter-ről. Ekkor szó szerint sokkos állapotba került. Mivel teste görcsökbe rándult, leánya és partnere azonnal hívták az orvost. Korábban már rajzolt és az egyiken egy gyermek látható sisakkal a fején, és a kép alá azt írta "Chatter". Ténylegesen egy egész sorozatot rajzolt a sisakokról. Sokáig azt hitte, hogy nem egészen normális, hogy ilyesmiket rajzol, és amikor elolvassa a komputeren "Project Chatter, Navy funding 1952", amit követ Valerie Wolf, Claudia Mullen és Chris DeNicola tanúvallomása, amelyet Washigtonban tettek, akkor ez fordulópontot jelentett. Különösen Claudia Mullen beszámolója, mert Lynne is emlékezett dr. Ewen Cameronra, a ketrecekre és az elektromosságra. Chris DeNicola pedig ugyanarról az asztalról tett említést, amelyre ő is emlékezett. Felhívta telefonon Valerie Wolfot, és ekkor tudta meg, hogy ő is kanadai, a hamiltoni egyetemre járt, ahol ő is felnőtt. Elküldte rajzait Valerie Wolfnak New Orleans-ba, és megkérdezte tőle, hogy lát-e a rajzokon ahhoz hasonlókat, mint amiről az ő páciensei beszámoltak? Valerie Wolf visszahívta és közölte vele, hogy Claudia Mullen a rajzok alapján felismerte azokat az orvosokat, akik vele is kísérleteztek. Ez a telefonhívás ösztönözte arra, hogy végül is a saját terapeutájának is megmutassa rajzait, amelyeket korábban nem tudott hová tenni. Pszichológusa arcán először látott emocionális reakciókat és sokkolták, amit látott. Ezt igen hosszú ideig tartó és fájdalmas "lereagálási folyamat" ("abreactive processing") követte. Lynne úgy véli, hogy azok a dossziék, amelyekre a rajzai utalnak és az 1952-től 1956-ig terjedő időszakra vonatkoznak, azok között a CIA dokumentumok között lehetnek, amelyeket megsemmisítettek. Morris ez után azt kérdezte, hogy a Túlélők Érdekvédelmi Bizottsága (ACHES-MC) milyen tevékenységet fejt ki? Lynne elsőként az 1997. áprilisában Chicagóban megrendezett tanácskozást említette (Believe the Children Conference - Higgy a gyermekeknek konferencia), ahol megkezdték a túlélők beszámolóinak szakszerű feldolgozását, videoszalagra rögzítését. Erről levelet küldtek Clinton amerikai elnöknek és Chretien kanadai miniszterelnöknek arra kérve, hogy tartsanak elnöki meghallgatást és vizsgálják meg a korábban titkosan kezelt, de mára már a titkosság alól feloldott, nyilvánosságra hozható és kutatható dokumentumokat, amelyek az agykontroll kísérletekre vonatkoznak, elsősorban

180

azokra a gyermekekre és felnőttekre, akik ehhez nem járultak hozzá és nem is volt azokról tudomásuk. Ezek a videó dokumentum-levelek az illetékeseknél vannak és az érdekvédelmi bizottság hivatalos meghallgatási eljárást akar kiharcolni. A legmegfelelőbbnek olyan helyszíni meghallgatásokat tartanának, ahol a bizottság Kanadában és az Egyesült Államokban felkeresné és kihallgatná a kísérleteknek alávetett személyeket. Ezeken a meghallgatásokon nem csak a túlélők, de a terapeuták is kifejthetnék véleményüket. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság 1995. évi tanácskozása Az embereken alkalmazott sugárkísérletek kivizsgálására alakult bizottság (Advisory Committee on Human Radiation Experiments), amelynek a tagjait az amerikai elnök kérte fel, 1995. március 15-én a washingtoni The Madison Hotelban tartotta az egyik legfontosabb ülését. E tekintélyes szakemberekből és közéleti személyiségekből álló testületnek a Fehér Ház hivatalos képviselője is a tagja volt és ő nyitotta meg a tanácskozást. Itt került sor a Lynne Moss-Sharman által is említett Valerie Wolf meghallgatására. (A kanadai Vancouverben született Valerie B. Wolf - élt 1948-tól 2002-ig - a Cyracuse-i Egyetemen és az Ithaca College-ban, valamint a Tulane Egyetemen szerezte diplomáit. Tapasztalt szociális munkás és a fizikai képzés kiváló szakembere volt. Ezen kívül ő volt a "The National Council of Jewish Women" (A zsidó asszonyok országos tanácsa) New Orleans-i szervezetének az elnöke. A tanúvallomás idején 47 éves volt.) Valerie B. Wolf tanúvallomása Wolf asszony azzal kezdte, hogy az előtte szólók számos olyan tényről számoltak be, ami neki már ismerős. Ő elsősorban az emberekkel szemben alkalmazott sugárzás és az agykontroll kísérletek lehetséges kapcsolatáról kíván beszélni. Ennek fő oka, hogy számos ember állítja: gyermekkorában besugárzással, drogokkal, végzett agykontroll kísérleteknek vetették őket alá azok az orvosdoktorok, akik a sugár- és agykontroll kísérletekben egyaránt részt vettek. Írásos dokumentáció készült, felsorolva e személyek neveit, a végrehajtott programok elnevezéseit, amelyeket az ország különböző részein élő személyek vallomásaiból állítottak össze. Fontos annak a megértése is, hogy az agykontroll technikákat arra is felhasználták, hogy megfélemlítsék a kísérletek szenvedő alanyait. Így akarták kikényszeríteni, hogy hallgassanak az államilag szervezett kísérletek során átélt szenvedéseikről. Wolf utalt rá, hogy 22 éve gyakorló terapeuta, aki a trauma-kísérletek áldozatainak a gyógyítására szakosodott, és mintegy 40 különböző kollégájától gyűjtötte be a bizottság elé tárt tényeket. Figyelemre méltóan megegyeznek a fájdalomokozással, úgy, mint az elektrosokkal, halucinogénokkal (érzékcsalódást okozó szerekkel), érzékeléstől megfosztással (sensory deprivation), hipnózissal, a végtagok kicsavarásával és szexuális visszaéléssel, valamint az agykontroll kísérletekkel kapcsolatos beszámolók. Eddig alig jelent meg publikáció a gyermekeken végzett agykontroll kísérletekről, noha az ezekről beszámoló betegek az ország különböző részein élnek és nem állnak kapcsolatban egymással. Ezek a páciensek autóimmun és pajzsmirigy problémákban, sclerosis multiplex-ben, izom-megbetegedésekben, valamint más, még tisztázatlan betegségekben szenvednek, amelyek pontos diagnosztizálása még várat magára. Az államilag finanszírozott kísérletek számos alanya orvosilag dokumentálhatóan megbetegedett, sokan félnek elmondani orvosaiknak, amit az agykontroll kísérletek során átéltek, mert attól tartanak, hogy elmebetegnek fogják őket tartani. E páciensek a kísérletező doktorok közül többet megneveztek, elsősorban dr. Green-t, akire sokan úgy emlékeztek

181

vissza, mint a fájdalomokozással, az agykontrollal és a szexuális erőszakkal végzett kísérletek irányítójára. Az egyik beteg beazonosította dr. Green-t, és eszerint ő dr. L. Wilson Green-nel azonos. Egy ilyen nevű személy volt a hadsereg vegyi központja kémiai és radiológiai laboratóriumainak a tudományos igazgatója. De nemcsak a hadsereg, hanem a hírszerző szervezetek számára is végzett kísérleteket. A betegek elmondásaiban gyakran szerepel dr. Sidney Gottlieb és dr. Martin Orne neve is, akik ugyancsak részt vettek az embereken alkalmazott sugárkísérletekben. Wolf hangsúlyozta, hogy a páciensek spontán módon emlékeztek ezekre a nevekre anélkül, hogy bármiféle emlékezet-elősegítő technikákat (memory-retrievable techniques), mint például hipnózist, alkalmaztak volna. Az információk szabadságáról szóló törvény (Freedom of Information Act, FOIA) alapján megpróbálták átnézni az agykontroll kísérletekre vonatkozó feljegyzéseket. Ezirányú megkereséseiket vagy igen lassan teljesítették, vagy elutasították, ennek ellenére bizonyos információkhoz mégis hozzájutottak, amelyek viszont alátámasztották, hogy a páciensek igazat állítottak. Rendkívül fontos minden olyan hivatalos dokumentumnak az ismerete, amely vagy alátámasztja, vagy cáfolja mindazt, amire a páciensek visszaemlékeznek. Noha az MK-ULTRA akták meg lettek semmisítve, ami azonban mégis megmaradt más programokból, mint például a Bluebird-ből, vagy az Artichoke-ból, értékes információkat tartalmazhatnak. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a páciensek egy részét sugárzási kísérleteknek is alávetették. Az ezzel kapcsolatos információk elősegíthetnék ezeknek a súlyos pszichológiai és orvosi problémákkal küszködő embereknek a kezelését és gyógyítását. Valerie Wolf végül arra kérte az Elnöki Tanácsadó Bizottságot, hogy terjessze ki vizsgálódását az általa említett problémákra is. Egy bizottság már megvizsgálta az agykontroll kísérleteket, de nem foglalkozott a gyermekekkel folytatott kísérletezésekkel, mert a többségük még túlságosan fiatal volt, és az 1970-es évek végén még tartottak a kísérletek. Wolf úgy vélte, hogy csak a tények nyilvánosságra hozásával lehetne véget vetni ezen emberek további zaklatásának és szenvedésének, ezért kérte vizsgálat lefolytatását és a gyermekeken végzett agykontroll kísérletek adatainak a nyilvánosságra hozatalát. Christine DeNicola tanúvallomása Christine DeNicola 1962. júliusában született és ővele is végzett sugárzással, agykontrollal és drogokkal dr. Green kísérleteket. Szülei 1966-ban elváltak és névszerinti apja, Donald Richard Ebner, ugyancsak dr. Green köréhez tartozott. A vele való kísérletezés 1966-tól 1976ig tartott. Sugárkísérleteket először 1970-ben végeztek vele. 1972-ben a besugárzást a nyakára, a torkára és a mellkasára irányítva próbálták ki. 1975-ben pedig a mellkasára és a méhére koncentrálták. Minden alkalommal szédült, hányingere volt és hányt is. Ezeket a kísérleteket az agykontroll technikák kipróbálásával összefüggésben végezték drogokkal kombinálva, az arizonai Tucson-ban. Dr. Green leginkább agykontroll kísérleteihez vette igénybe 1966-tól 1973-ig. Az volt a célja, hogy programozott kémet és orgyilkost képezzen belőle. Az első ilyen irányú emléke az, amikor Don Ebner a Kansas City University-re vitte 1966-ban. Egy laboratóriumhoz hasonló helyiségben más gyermekek is voltak. DeNicolá-t meztelenül lekötözték, szétterpesztett lábakkal hátára fektették. Dr. Green elektródákat helyezett a testére, beleértve a fejét is. Egy fej fölötti vetítőhöz hasonló szerkezetet használt és közölte vele, hogy különböző képeket éget az agyába, miközben egy vörös fényű reflektort irányított a homlokára. Az egymás után következő szakaszok között elektrosokkot alkalmazott és közölte, hogy menjen mélyebbre és

182

mélyebbre, ismételve, hogy minden kép mélyebbre hatol az agyban és DeNicola ezután azt fogja tenni, amit dr. Green mond neki. A kísérlet előtt erős droginjekciót kapott. Amikor vége volt, akkor egy másikat. A következő emléke szerint a nagyszüleinél volt Tucson-ban. Ekkor 4 éves volt. DeNicola emlékeztette az Elnöki Bizottság tagjait, hogy dr. Green a traumát, a drogokat, a hipnózis utáni szuggeszciót az agy feletti teljes ellenőrzés érdekében alkalmazta. A sugárzási kísérleteket azért végezte rajta, hogy megállapítsa, milyen fajtájú és erősségű sugárzás milyen hatást vált ki a különböző testrészekben, másrészt ezzel tovább terrorizálta, ami viszont az agykontroll kísérletekhez fontos traumák okozását szolgálta. A további kísérletekre Tucsonban, az Arizonában lévő sivatagban került sor. Megtanították arra, hogyan törjön fel lakatokat, legyen titoktartó, miként használja fotografikus memóriáját és azt a technikát is meg kellett tanulnia, miként tartson vissza információt, számokat ismételgetve. Dr. Green követelte tőle, hogy öljön meg olyan babákat, amelyek kisgyermekre emlékeztettek. Egyik alkalommal átszúrt dárdával egy ilyen babát, de a következő alkalommal ezt megtagadta. Különböző fájdalomokozó technikák szenvedő alanya lett, de ahogyan idősebbé vált, egyre több ellenállás tanúsított. Ezért gyakran tették megkötözve ketrecbe, amely Dr. Green irodája közelében volt. 1972. és 1976. között mind ő, mind munkatársai időnként gondatlanságból nem zárták be a ketrecét. Ilyenkor, ha ez fizikailag lehetséges volt, kimászott a ketrecből és bement az irodájába, és elolvasta az asztalán lévő jelentéseket, emlékeztetőket, amelyek CIA-hez tartozó és katonai személyeknek voltak címezve. A dossziékban projektek és alprojektek leírásai voltak olvashatóak, a kísérleti alanyok és a kísérletek neveivel, kódszámokkal, amelyek a sugárzási és agykontroll kísérleteket jelölték, amelyeket DeNicola írásban is beterjesztett a Bizottságnak. Dr. Green két alkalommal is rajtakapta és büntetésként elektrosokkolta, drogokat adott be neki, megforgatta az asztalon, injekciót nyomott a hasába és a hátába, kificamította az ujjait és hipnotikus technikákkal elérte, hogy még zavarodottabbnak érezze magát, és öngyilkossági késztetései legyenek. Miután DeNicola-nak fokozódott az ellenállása és nem volt hajlandó együttműködni, ezért abbahagyták további programozását a kémkedésre és gyilkosságra. 1974-től 1976-ig dr. Green különböző agykontroll módszerekkel arra törekedett, hogy a gyilkossági programozást önpusztító és halált okozó programokká alakítsa át. Célja az volt, hogy meghaljon. DeNicola azonban küzdött az életéért, és ma is küzd érte. Az átélt kísérletek következtében MPD/DID, vagyis tudathasadásos elme-, illetve identitászavarban megbetegedett személlyé vált. Dr. Green oly sok részre kívánta feldarabolni tudatműködését, amennyire csak lehetséges. Ez nem sikerült neki, azt viszont elérte, hogy DeNicola azóta is folyamatos fizikai, mentális és emocionális problémákkal küzd. 12 év óta részesül kezelésben és az utóbbi két és fél évben talált olyan terapeutát, aki tájékozott volt az agykontroll kísérletekről, úgyhogy végül is ténylegesen beindulhatott a gyógyulása. DeNicola hangsúlyozta a Bizottság tagjainak, hogy amiről ő beszámolt, az csupán egy töredéke annak, amin 1966-tól 1976-ig keresztülment. Ő is arra kérte az Elnöki Bizottságot, hogy tegyen ajánlást egy feltáró vizsgálat lefolytatására, mert ez lehetővé tenné, hogy a sugárzáskísérletek áldozataival foglalkozó terapeuták és más szakemberek hatékonyabb segítséget nyújthassanak. Claudia Mullen tanúvallomása

183

Mullen tanúságtételekor elmondotta: 1957. és 1974. között agykontroll kísérleteket folytattak vele, hogy tökéletes hírszerzővé alakítsák vegyszerek, besugárzás, drogok, hipnózis, elektrosokk, nagyméretű vízvezető csőben való bezárás, alvástól való megfosztás, agymosás, szóbeli, fizikai és szexuális bántalmazás révén. Közel három évtizeden át a hozzájárulása nélkül kísérleteztek vele, s mindezt azzal magyarázták, hogy "a cél szentesíti az eszközt", és "a hazámat szolgálom a kommunizmus elleni harcban". Amikor 7 éves korában elkezdték a kísérleteket, már sok szenvedésen ment keresztül és azok közé a gyermekek közé tartozott, akik hasonló zaklatásokon mentek át. Elmondta a Bizottság tagjainak, hogy már beterjesztette azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket az általa meghallott beszélgetésekről visszaemlékezései során készített. Azért emlékszik pontosan a részletekre, mert fotografikus memóriája van és a vele kísérletező doktorok úgy vélték, hogy agyát élete végéig ellenőrzés alatt tarthatják. Mullen ezután rátért a részletekre. Elmondotta, hogy dr. L. Wilson Green, aki 50 millió dollárt kapott saját állításai szerint az "Edgewood Chemical and Radiology Laboratory"-tól (Az Edgewood-i kémiai és radiológiai laboratóriumtól), amely a CIA Műszaki-tudományos Kirendeltségéhez (Technical Science Division, TSD) tartozott. Erről nyilatkozott úgy dr. Charles Braun, hogy gyermekeket használtak kísérleti célokra, mert velük élvezetesebb és olcsóbb volt a munka. Olyan kísérleti alanyokra volt szükségük, akikre kevésbé figyelnek oda, mint a katonákra, vagy a kormányzati alkalmazottakra. Fiatal és engedelmes nők voltak a legmegfelelőbbek. Ehhez hozzátette: "Szeretem rémísztgetni őket, A lányok és az ügynökség egyaránt azt hiszi, hogy isten vagyok, aki létrehoz olyan kísérleti személyeket, akik a Sid és a James által kigondolt bármilyen deviáns célra használhatóak." Sid alatt dr. Sidney Gottliebet és James alatt dr. James Hamiltont értette. 1958-ban néhány fontos doktor tesztelte a Human Ecology Society-tól (A Humán Ökológiai Társaságtól). Figyelmeztették, hogy senkinek a szemébe ne nézzen, mert ezúttal egy rendkívül titkos projektről van szó. Gyermekként azonban pont ennek az ellenkezőjét tette és ezért jól emlékszik, hogy a kísérletet dr. John Gittinger kezdte, de dr. Cameron adta be neki az injekciókat és a röntgenbesugárzást dr. Green végezte. Ekkor közölte vele dr. Sidney Gottlieb, hogy most már alkalmas a "Big A"-re, értve ez alatt az "Artichoke" programot. Mire hazaért, már csak arra emlékezett, amilyen magyarázatokat kapott dr. Robert G. Heath-től, a Tulane Orvosi Egyetem orvosától. Ő magyarázta meg neki, hogy mitől származnak sérülései, a tűszúrások nyomai, az égési sebek a fején, az ujján és még a nemi szerve körül is. Mivel ekkor már teljes kontroll alá került az agya, mindezt elhitte. A következő évben egy Maryland állambeli szálláshelyre vitték, amelyet Deep Creek Cabins-nek neveztek, és ahol megtanulta, hogy miként kell szexuálisan kielégíteni a férfiakat. Kiképezték arra, hogyan vegye rá őket, hogy magukról beszéljenek. Maga Richard Helms, a CIA egykori helyettes igazgatója, dr. Gottlieb, George White és Morris Allen készült arra, hogy lefilmeznek annyi magas beosztású állami tisztségviselőt, egyetemi intézetek és alapítványok vezetőit, amennyit csak lehetséges azért, hogy később, amikor már elfogynak az agykontroll és sugárkísérletekre fordítható pénzek, akkor kikényszeríthessék tőlük a további finanszírozást. Claudia Mullent kiképezték, hogy csapdába ejtsen gyanútlan férfiakat. Mindössze 9 éves volt, amikor megkezdődött szexuális célokra való bevetése. Tanúja volt egy beszélgetésnek az Office of Research and Development-ről, ORD (A Kutatási és Fejlesztési Hivatalról). Ezt dr. Green, dr. Steven Aldridge, Martin Orne és Morris Allen irányította. Ekkoriban kiszivárogtak hírek arról, hogy New Orleans-ban sok visszamaradott gyermek nagy adag besugárzást kapott. Dr. Gottlieb ekkor megkérdezte az egyik kollégáját, Wilsont, hogy miért aggódik oly nagyon e gyermekekért, mikor végül is ők lesznek a legutolsók, akik kifecsegik a dolgokat.

184

hogy kísérjék figyelemmel kezdettől fogva az áldozatok visszaemlékezéseit. Apja belopódzott hozzá. hogy már szexuálisan bántalmazták. ezek az események vajon ugyanarra az időszakra esnek. később pedig az Institute for Experimental Research (A kísérleti kutatási intézet) élére került. Martin Orne. Ő ajánlotta dr. és miként szervezték be őket a kísérletekbe? Christine DeNicola azt válaszolta. emberileg képes volt ilyesmire. hogy hol voltak az áldozatok szülei. A megfigyelés célja annak a kiderítése volt. Mullen elmondotta az Elnöki Tanácsadó Bizottságnak. hogy valódi anyja tudott-e minderről. hogy további vizsgálat legyen. Ezzel lehet megelőzni azt. Ezekre a kísérletekre általában éjjel került sor. vagy sem? Wolf mégis úgy gondolta. amely feltárja. De a már eddig felsoroltak is elegendőek ahhoz. Thomas arról érdeklődött. Minderre nem volt szükség és egyáltalán nem kellett volna megengedni. hogy apja volt az. Az egyetlen lehetőség az áldozatok számára. az alkalmazott besugárzások. kijelentette. amikor 4 éves volt. mikor anyja aludt és elvitte őt. Ez az asszony akkoriban a Tulane Egyetem irányító testülete elnökének a barátja volt. azért. Anyja szerint apja. Ezért DeNicola azt válaszolta C. fokozni kell a szokásos kényszerítéseket. aki szexuálisan visszaélt vele. Amikor Heath felismerte. Duncan C. vegyszerek és drogok következtében nem képes munkavégzésre. hogy a jövőben is folytatódhassanak. és a kísérletek zsarolásra használható részét. az Elnöki Bizottság másik tagja azt tudakolta. aki ekkor a hivatal igazgatója volt. hogy apja dr. aki tulajdonképpen beszervezte. megtalálta benne az ideális kísérleti alanyt. hogy mindez vele és sok más társával arra hivatkozva történt. Miután sikeresen átment a vizsgálati teszteken. hogy kiharcolják egy másik Elnöki Bizottság segítségével az agykontroll kísérletek nyilvánosságra hozatalát. A rajta végzett kísérletek. hogy miután országszerte számosan emlékeznek hasonló körülményekre. Emlékeztetett arra. hogy továbbra is megkapják a különböző forrásokból a pénzügyi támogatást a sugárzási és agykontroll projektekhez.Egy más alkalommal dr. Thomasnak. hogy a beszámolók 1940-től kezdődve lényegében ugyanazt az időszakot ívelik át. hogy hazájukat védik. hogy meg tudja nevezni az államilag finanszírozott kísérleti projekteket. hogy két és fél éves korában örökbe fogadta egy asszony. a benne résztvevő személyek és létesítmények neveit. 185 . Heath-t. Apja igen korán meghalt és azt sem tudja. Amikor azonban az emlékképek kezdtek összerendeződni. Green köréhez tartozott. az alkalmazott teszteket. úgyhogy nem tudott semmit a történtekről. aki már a kísérleti projekt résztvevője volt. így bekerült a programba. hogy a kísérletek az 1940-es évektől kezdődően az 1970-es éveken át feltehetően 1984-ig tartottak. Lois L. hogy a tényleges kísérletek mikor kezdődtek. akik azt a megbizatást kapták. Anyjának nem volt tudomása a kísérletekről. Norris. és kisgyermekkorától szexuálisan is visszaélt vele. hogy kezelje a Claudiánál észlelhető pszichiátriai problémákat. Kezdettől fogva ő nevelte. és gyermekek világrahozatalára. Claudia Mullen válaszában elmondotta. hogy az agykontroll projektek keretében milyen visszaélések történtek a sugárzások alkalmazásával. vagy sem? Valerie Wolf elmondotta. aki a légierőnél volt alkalmazásban. mivel szülei elváltak. A tanúvallomásokat követően az Elnöki Tanácsadó Bizottság tagjai kérdéseket tettek fel. Azok a személyek. Emiatt kisgyermekkorától kezdve szabadulni akart az apjától. hogy még mindig kontroll alatt állnak. akkor anyjával is beszélgetett róluk. egész pontosan nem tudják megmondani.

hogy egy ilyen nagy és hosszú időn át tartó programról ne készüljenek dokumentumok. a család. hogy tovább is tarthattak. Steven Aldridge és Martin Orne irányított. hogy Claudia emlékezéseit elküldte Alan Scheflin-nek. 186 . mások viszont egyértelműen agykontroll kísérletek voltak. hogy úgyis mindent elfelejt a kísérletek következtében. és ő volt az. amely a "Radiation File Information" (Sugárzási-akta információ) címet viselte. Ebben egyértelműen sugárkísérletekről volt szó. mert nem állt rendelkezésre információ. neveit. Thomas megjegyezte. hogy dr. amit ő kihallgatott és leírt. még pedig ha az információkoz való szabad hozzáférését biztosító törvény alapján beszerzi az erre vonatkozó adatokat. Ő 20 év óta próbálkozik az információ szabadságáról szóló törvény alapján megszerezni a szükséges bizonyító anyagot. hogy ezek hol vannak? A helyzet a "22-es csapdájához" hasonló. mert arra számítva. Thomas ez után azt kérdezte. hogy ő mindig visszatérjen. Megszerezték. Thomas figyelmét. Valerie Wolf utalt arra. vagy cáfolja meg azokat. az ORD-nél található iratanyagokra. mert a CIA részéről közölték vele. Az ismertté vált adatok szerint ő mind az agykontroll. az alprogramok jelzéseit. és arra a beszélgetésre. Ebben megtalálhatóak a kísérleti alanyok és a kísérletek nevei. hogy van-e olyan dokumentum. Arra kérte. A kísérletek irányítói mindent megtettek az emlékezetvesztés előidézésére. amely a sugárzással végzett kísérletekre utal? Ezt azért kérdezte. Dr. ha valamennyi dokumentáció a CIA titkos aktáiban található. Valerie Wolf pedig dr. ami elérhető volt. mégpedig nem publikált forrásokból.Mullen ehhez hozzátette. hogy vagy erősítse. amit Alan Scheflin közölt vele. hogy a CIA-n kívül számos más szervezet is részt vett a kísérletekben. Figyelembe kell azonban venni. Thomas figyelmét az Office of Research and Development-nél (a Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál). Néhány kísérleti alannyal sugárzási agykontroll kísérleteket folytattak. Wilson Greenre hívta fel dr. Ő megadta a projektek számait. és még a pontos témákat is megjelölte. aki gondoskodott arról. amelyeket dr. de tartottak attól. Valerie Wolf ezért további segítséget kért az Elnöki Bizottságtól. és beszéltek nyíltan. Thomasnak arra a kérdésére. hogy milyen erőfeszítések történtek a CIA dokumentumok beszerzésére. az összegyűjtött ismereteket publikálták. Dr. hogy ők soha nem végeztek semmiféle sugárzási kísérletet. Éppen ezért jelentős mennyiségű iratanyagot lehetne ezeknél fellelni. Azért nem rejtették arcukat. mivel ők a titoktartásban érdekeltek és nem adják át. valamint számos kódszám. Egyeseket nem lehetett leellenőrizni. Ezért a vizsgálat tovább folytatásához dokumentációra lenne szükség. Egyes kísérletek kizárólag sugárzással kapcsolatosak. Kérdés az. hogy az igazság kiderítésében kulcsszerepet játszanak a dokumentáris bizonyítékok. Nem tudja elképzelni. viseltek maszkot. aki tudományos kutatóként le tudta ellenőrizni. mert az ő monitorozója a Tulane Egyetem egyik orvosa volt. Christine DeNicola végül elővett iratgyűjtőjéből egy aktát. Az ország különböző részeiben más személyek is tettek ilyen erőfeszítéseket. Valerie Wolf elmondotta a Bizottságnak. Ez az. de Claudia emlékeinek a túlnyomó többsége beigazolódott. Ekkor Claudia Mullen felhívta dr. A problémát az okozza. Duncan C. hogy a titkos iratok hozzáférhetősége nélkül ezeket az adatokat nem lehet leellenőrizni. Csak egyetlen módon tudhatott róluk. mert biztosak voltak abban. A kísérleti alanyok is kaptak számokat és Mullen a saját számát is hallotta. Alan Scheflin nyilatkozatát már becsatolták. mind a sugárkísérletekben rész vett. L. vagyis az anyjának a barátja. és mindent elfelejtsen. hogy erre a kísérleti alanyok biztosan nem fognak visszaemlékezni. nyíltan beszéltek előtte. Dr. és egymás között megosztották. hogy az emlékezetgátló falak mégis ledőlnek és egyre több tényre derül fény.

Szülei. Átment egy másik hálóterembe. Starr két évvel ezelőtt kezdett visszaemlékezni azokra a kísérletekre. Erről a mostani meghallgatásig nem tudta. Nyáron elvitték egy egyetemi campus-ba. enyhítő injekciókat kapott a koponyájánál. hogy az amerikai népnek a saját jövője érdekében joga van ahhoz. amikor például kis fülkébe zárták és úgy bántak vele. Suzzanne Starr elmondotta. Ez a cső hozzá volt kapcsolva a koponyájánál behelyezett tűkhöz. Őt pedig bántalmazták egészen addig. A család orvosa. hogy visszaadták neki az épelméjűséget (sanity). Elzárták egy hálószobába. Ekkor valaki rákiáltott. amelyben sugárzást alkalmaztak. majd egy földalatti alagúton keresztül a kísérleti-helyre vitték. akkor elektrosokkolták és közölték vele. mint ahogy emlékezett rá. A rendelőhöz csatlakozott egy terem. hogy a rendelő a csatlakozó helyiségekkel és alagsori szobákkal pontosan ugyanolyan állapotban van. Azt sem tudta. amelyet ennek az orvosnak a rendelőjéhez tartozó alagsori helyiségben élt át. Két évvel ezelőtt visszatért erre a helyre. hogy Geigerszámláló lehetett. nyitva hagyták az ajtót és ő azon kisurrant. Suzzanne Starr beszámolt az Elnöki Bizottságnak. mint egy kutyával. hogy megismerje ezeket. A kísérletek magukba foglalták az úgynevezett "enviromental deprivation"-t (környezet-megvonást). injekciózással. Másfél évvel ezelőtt felkeresték ugyanezt a campus-t. hogy folyamatosan emlékezik egy delta kódra. egy magas rangú katonatisztet látott. majd vizet is adtak neki. a hátgerincének a középső részébe és a koponyájának az alsó részébe. evvel ellenőrizték a fejét. Egyik alkalommal. Beszámolt Starr asszony olyan kísérletről is. Ekkor megragadták és elkezdték elektrosokkolni. maguk is agykontroll kísérletek alanyai voltak és így került ő rá is a sor. mintha jég öntené el a koponyáját. Ezután injekciót kapott a farcsontba. Az agykontroll kísérletek során halálosan megfenyegették. amelyet sátánista szertartásra használtak. Apját tilos parkolás ürügyével őrizetbe vették. és amikor a terembe bemenve megpillantotta ezt a személyt. Ezt egészen addig végezték. ha megmutatnák a fényképét. úgy érezte. Az első feltörő emlékkép arra megalázásra vonatkozik. amelyeken keresztülment. több környékbeli gyermeket is bevont a kísérletekbe. de el is vehetik ezt tőle. amikor valamilyen zavar történt. Jobbra volt egy eszköz öt nyílással. Időnként fellazító. Ezért úgy véli. a Colorado hegységben élt. amíg pszichotikus állapotba került. Őt hívták a náci doktornak. aki nyugdíjas katona volt. hogy mi történt vele 3 és 12 éves kora között. hogy mi a Béta-kód. szétterpesztett lábakkal ráfektették egy székhez hasonló eszközre és megkötözték. farcsontjába.Suzzanne Starr tanúvallomása Starr asszony a New Mexico állambeli Chimayo-ból érkezett a washingtoni meghallgatásra. Felső karját megbilincselték és az ujjaira is helyeztek 187 . a Delta 5133867-re. ahogyan emlékezett rá. hogy egy kísérletnek a kódszáma. 20 éves koráig ezt az egyetlen orvost ismerte Starr asszony is. A mai napig tartja ehhez magát. Nem tudta. Extrém hatásokat váltottak ki az agyában. s meglepődve látta. ha eljárna a szája. amíg az anyja alá nem írt egy nyilatkozatot. amely kontrollálta az áram erősségét és frekvenciáját. Amikor az injekciók behatoltak az agyába. hogy a kísérletben résztvevő többi gyerekkel együtt vele is azt közölték: hazájuk szolgálatára választották ki őket. s csaknem mindent ugyanúgy talált. hogy ki ez az ember. Arccal lefelé. valamint gyakori elektrosokkal programozták. amiről Suzzanne Starr most utólag úgy gondolja. Gyors forgatással (spin programming). valamit felhelyeztek az orrába és elvesztette az eszméletét. Ezután tűket szurkáltak a hátgerincébe. A kísérletekhez használt két épületet azonban 1968-ban lebontották. Elmondotta. de fel tudná ismerni. A technikus egy monitort figyelt. akik rákban haltak meg. Ettől kezdve gyakran görcsökbe rándult és ez jelenleg is tart. négy cső jött ki és csatlakozott egybe. ha valaha is beszélne minderről. 1949-ben született.

Ha halott. E néhány Washingtonban elhangzott tanúvallomás ismertetése azonban elegendő annak a bizonyítására. Suzzanne Starr még elmondta az Elnöki Bizottságnak.kezdődött el a visszaprogramozása. hogy halott. Ez az egyetlen gyermek. amely rendkívül fájdalmas folyamat volt.szakértők bevonásával a tudat és magatartás befolyásolását célzó. Ha csak az agya halt el.valamit. Időnként valami történt a karján lévő kapcsokkal. Az ágyban fekve ő is úgy gondolta. és egy csőbe nyomták az orrát. nem befolyásolta. A fejéhez kapcsolt drótok egy elektroenkefalográfhoz vezettek. úgyis van elég. ahonnan jött. Ehhez hasonló vizsgálaton ment keresztül. Időnként mértékeket vettek. levették a székről. hogy azért. Ez a későbbi vizsgálat olyan fájdalmas volt. hogy milyen bátor kislány. hogy tényleg az. Nos. Öt évvel ezelőtt kezdett kutatni az igazság után. Visszaemlékezik rá. ránézett a technikus: "Úgy tűnik. 188 . megerőszakolják és megdícsérik. és hogy tanúvallomást tehetett Amerika egyik legszégyenteljesebb titkáról. akit kísérletezésre használtak. Egy másik kísérlet alkalmával. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság számos helyszíni meghallgatást is tartott. hogy abba kellett hagyni. adj neki egy kis folyadékot. Ezután felültették. Ekkor valami szörnyűt érzett a homlokában és elvesztette az eszméletét. amelyek rendkívüli fájdalmat okoztak. de nem hajlandó hallgatás árán megvásárolni nyugalmát. hacsak elő nem fordultak olyan abortuszok. nem hipnotizálta . hogy miért pont ilyesmiről képzelődik egy 4-5 éves gyermek? Miért gondol arra. amikor később férjével együtt gyermeket akartak. Suzzanne Starr ez után köszönetét fejezte ki Clinton elnöknek. Gyakran elhangzott. hogy az Egyesült Államokban legmagasabb szinten is volt vizsgálat . akivel kísérleteket végeznek a katonák. hogy az injekciókra azt mondták. Soha nem volt normális terhessége és nem képes gyermeket szülni. mintha ő öntudatlan lenne és nem is egy emberi lény. amelyek a gerinc közepénél voltak elhelyezve. mint egy karácsonyfa. hogy lángol a feje. Visszatekintve úgy gondolja. hogy ennek a gyereknek a feje kigyúljon. közpénzekből finanszírozott kísérletekről. de elég ahhoz. Egy terapeuta segítségével . Ekkor valamit eresztettek azokba a tűkbe. hogy a gerincfolyadékát tesztelték. Úgy beszéltek mellette. hogy megerőszakolják? Most már tudja. Egy másik kísérlet során levegőt juttattak a méhébe és kitágították a hasüregét is levegővel. amelyeket titokban végeztek tudomással nem bíró. akkor még használhatjuk további kísérletekhez. Ugyanakkor emlékszik. hogy 4 és 5 éves korában gyakran fantáziált az ágyban: náci koncentrációs táborban lévő zsidó hercegnőnek képzelte magát. Ez a kísérlet rendkívül fájdalmas volt. akinek életet adott. Tréfálkoztak. Megröntgenezték a méhét. Fiú csecsemőt szült. Tart ugyan a következményektől. hogy ezt elveszítettük.aki mindvégig tartózkodó magatartást tanúsított. hogy az egész folyamatot tanították valakinek. és radioaktív anyagot injekcióztak a petevezetékébe. amikor már azt hitték. hogy kinevezte ezt a Bizottságot. akkor megrendezünk egy balesetet". Később azon tűnődött. hogy az csak maradék. köztük gyermekeken. amelyekről nincs tudomása. hogy 17 éves korában terhes volt. mert ez valójában meg is történt vele. hozzájárulásukat nem adó személyeken. Úgy tűnik.

Ezt Tajvanban Psychological Language Machine-nek. hogy csak ilyen eszközök és technikák alkalmazásával biztosítható az ország védelme? Ez az új gépezet egyelőre nem kellően ismert a nagyközönség számára. 1984. hogy az amerikai University of Maryland kutatói feltaláltak egy olyan gépezetet. amely "Freedom of your Privacy and Thoughts" . Alan Yu alaposan áttanulmányozta Julianne McKinney-nek a hadsereg hírszerzőszolgálata korábbi tisztjének azt az 1992-ben publikált jelentését. mint a hadsereg egyik gazdasági vezetője. amelyek szabályozzák ennek a technikának a használatát? Igaz-e az. Pszichológiai Nyelvgépnek nevezték. A találmány eredeti célja az volt. A CIA hamar felismerte.és szabadságjogokat. A neve: Mind Reading Machine.Mikrohullámú zaklatás és agykontroll kísérletezés" címet viselte.azaz gondolatolvasó gépezet vagy gondolatgép. amikor a South China Morning Post című lap beszámolt arról. de feltételezhető volt. vagy röviden Mind Machine .6. akkor az sérti az Amerikai Alkotmányban garantált alapvető emberi. amerikai állampolgár korábban a tajvani hadsereg alezredese volt és a tajpeji Nemzetvédelmi Minisztériumban dolgozott. hogy gondolkodnak. Alan Yu ennek a gépezetnek a létezéséről először 1970-ben szerzett tudomást. amely képes elolvasni a másik ember gondolatait. amelyeket az Egyesült Államok alapító atyái.jóváhagynia. Alan Yu a saját cikkére is utal. amely a "Microwaves Harassment and Mind Control Experimentation . fejezet A gondolatolvasó gép Alan Yu. hogy miért fordulhatnak elő ilyen jelenségek. hogy elősegítse a súlyos autóbalesetek áldozatainak a kihallgatását. Még mielőtt Alan Yu kivándorolt az Egyesült Államokba. mert rádióhullámokkal zaklatják őket és a fejükön belül hangokat hallanak. tavaszán Alan Yu kezébe került egy dokumentum arról. a történelem egyik legnagyszerűbb alkotásában. Ugyanis a súlyosan sérültek nem tudtak beszélni. mert neki kellett . az Amerikai Alkotmányban rögzítettek. hogy pótalkatrészeket vásároljanak a meghibásodott gépekhez. hogy a tajvani katonai rendőrség vásárolt ilyen gondolatolvasó gépet az Egyesült Államoktól. Miért engedi ezt meg a társadalom? Miért nem követelik az állampolgárok a Kongresszustól. és hisz azokban a nemes elvekben. hogy ez fontos találmány és megvásárolta a szabadalmat. ez a "Pszichológiai Nyelvgép" a tajvani biztonsági szervezetek leghatékonyabb eszközévé vált. Önmagától adódik a kérdés. amelyekkel gyötörni tudják az embereket. Ebben kifejti."A magánszféra és a gondolatok szabadsága" címmel jelent meg.mint gazdasági tisztnek . Ha ezt az eszközt törvényi korlátok nélkül lehet alkalmazni. hogy hozzon olyan törvényeket. Mi a gondolatolvasó gép? Ez lényegében egy elektromágneses sugárzást kibocsátó szerkezet. hogy nyújtsanak nekik segítséget. Az FBI szóvivője is elismerte: sokan fordulnak a szövetségi rendőrséghez azzal a kéréssel. 189 . A dokumentum azért került Alan Yu-hoz. Újdonsült amerikai állampolgárként nagyon büszke választott hazájára. hogy mikrohullámon keresztül indukált hangokkal valóban elmezavarba lehet kergetni embereket és igen sok autót felszereltek elektromágneses hullámokat kibocsátó készülékekkel.

José Delgado-nak. a Yale Egyetem professzorának az ESB-kísérleteire (Electrical Stimulation of the Brain). Mivel egészségi állapota kifogástalan volt. vagyis a rádióhullámok alkalmazását az emberek hipnotizálására és gondolataik megváltoztatására. hogy az ELF-hullámok alkalmasak az emberi gondolatok elfolytására. Dr. Hetedik érvként Alan Yu hivatkozik arra. Ehhez hasonló ölési technikáról számolt be Dr. amelyeket aztán elektromos jelzésekkel stimuláltak. 35 éves korában. mert ezek támasztják alá azt. A mikrohullámú frekvenciák alkalmasak a beszéd formájában való üzenet továbbítására az emberi agyba. a tégla és a fém falakon .de még a betonon is. mert át tud hatolni nemcsak a fa. hogy radarral több kilométer távolságra meg tud találni egy legyet és 40 kilométer távolságban is egy személyt. Az emberi magatartás befolyásolására végzett CIA kísérleteknél kezdetben a kísérleti állat agyába elektródákat helyeztek. Ezért kizárólag elektromágneses-sugárzással működő szerkezet volt képes Tajvanban távirányítással felderíteni egy adott célszemély gondolatait. hogy a gondolatolvasó gép elektromágneses sugárzás segítségével működik.Elektromágneses sugárzással működő gondolatgép) valóban elektromágneses sugárzással működtetett eszköz: Ismert olyan személyt Tajvanon. a következő tények alapján következtetett arra. a test elektromossága révén. Ötödik érvként hivatkozik Alan Yu Dr. arra lehetett következtetni. Allan Frey. az ESB-hez hasonlóan. hogy nagyon pontos elektromágneses sugárral (EMR) befolyásolják az agyműködést. hogy a mikrohullámú fegyver alkalmazása következtében halt meg. Ezért Delgado az 1970-es években az ESB-ről áttért az EMR-re. Delgado bebizonyította. Tajvanban a földrengés-veszély miatt a legtöbb ház megerősített betonból készül. Ezért kezdtek el kísérletezni azzal. amely szerint csak az elektromágneses hullámok képesek befolyásolni az emberi test különböző működési folyamatait. akit ezzel az eszközzel követtek nyomon. hogy a vezető szovjet. hogy az "EMR Mind Machine" (Elektromagnetic Radiation Mind Machine . az emberi magatartás megváltoztatására. és ebben az időben egy zászlóalj élén állt. Egy harmadik érv. a Cornell Egyetem kutatója. amelyik alátámasztotta Alan Yu feltételezéseit a fegyverrel kapcsolatban. Stephen Aldrich pedig elektromos és rádiójeleket használt arra a célra. az akarat befolyásolására. Orosz tudósok fedezték fel először. Ugyanezt támasztja alá a biológia tudománya is. hogy az elektromágneses hullámokat agykontroll céljára lehetne használni. Az illető "szívgyengeség" következtében meghalt 1988-ban. A CIA agykontroll-programja 190 . Onnan lehet tudni.Az egykori tajvani tiszt. illetve orosz agykontroll-kutató intézetek már az 1950-es és 60-as években is az elektromágneses hullámokat kutatták. Így pontosan feltérképezték az agy működését. A fentieket azért részleteztük. hogy távirányítással jutasson el jeleket a kísérleti állatok agyába beültetetett inplantátumokhoz. Ezért rendszeresítették az elektromágneses hullámok. Delgado ELF-hullámhosszat (Extremly Low Frequency) használt álmosság előidézéséhez vagy mániákus viselkedés kiváltására a majmoknál. hogy sugárfegyverről van szó.

mivel az láthatatlan. Lilly kutatásait. az agyba ültetett implantátumok segítségével. E tevékenységben kiemelkedő szerep jutott az MK-Ultra nevű programnak. Az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó gép prototípusának az előállítása tette lehetővé a korábbi agykontroll 191 . amelyek felelősek a fájdalom. amely 1949-ben kezdődött. valamint azzal foglalkozott. Ha mindez sikerült a szovjet kutatóknak. joggal feltételezhetjük. John Lilly. Ezekről a CIA dokumentumaiban találunk adatokat. a nagy távolságból végzett telepátiával. Megvásárolta a CIA számára. decemberében megtudta. amikor Dr. A bioinformációs szekció vezetője. augusztusában három ízben."A mandzsúriai merénylő keresése" című munkájában dokumentálja a CIA-nak az agykontroll-kutatás terén végzett tevékenységét. hogy Dr. szeptemberében pedig egy alkalommal tudósított arról. hogy az megkönnyíti úgy az emberek elaltatását. hogy amerikai társaik is képesek voltak rá. kapcsolatuk azért szakadt meg. hogy miként lehet az elektromágneses hullámokat felhasználni az agykontroll céljára. 1959-ben jelentős felfedezést tett Dr. Más szovjet kutatók az emberi agyat körülvevő bioelektromos mezőbe való behatolást kutatták azért. amelynek a segítségével távolból lehet irányítani az állatokat. Dr. az agyukba helyezett elektródák segítségével. kidolgozta azt a módszert. Erre hivatkozva 1977-ben azt állította a Szenátus vizsgálóbizottsága előtt. 1953-ban Dr. amelyek ellenőrzésük alatt tartották az erekciót. 1960-ban bejárta a világot a hír. Sidney Gottlieb. Mindez arra utal. a CIA technikai szolgálatának az igazgatója 1973ban a CIA valamennyi agykontrollra vonatkozó feljegyzését megsemmisítette. hogy az agy melyik része milyen testi funkciókat irányít? Az elektrostimuláció segítségével felfedezte a majmok agyában azokat a pontosan lokalizálható helyeket.John Marks. hogy kutatásait a CIA az emberek elektronikus távirányítására használja. hogy a KGB megkezdte az elektromágneses sugárzás alkalmazását a gondolatolvasó szerkezetek létrehozásánál. folytatva Dr. Az Egyesült Államokban 80 különböző intézmény működött együtt a CIA-val. a távszuggeszcióval. További előrelépés volt az. A Washington Post 1977. Az elektronikus gondolatolvasással kapcsolatos szovjet kísérletek 1960-at követően hét laboratórium is bekapcsolódott ebbe a munkába. és ennek segítségével még a süket emberek is képesek hallani. hogy elolvassák a gondolatokat és kontrolálják az agyműködést. a félelem. amikor bebizonyította. Allen Frey. Stephen Aldrich. az ejakulációt és az orgazmust a hím majmoknál. hogy a KGB alacsony-frekvenciájú elektromágneses hullámokkal bombázta az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségét. a National Institutes of Health (Nemzeti Egészségügyi Intézet) kutatója azt próbálta feltérképezni. azaz ők is használták az EMR-t. mert nem akarta. nincs vezetékekre szükség és nem hagy nyomot. hogy a mikrohullámú frekvenciákat fel lehet használni üzenetek továbbítására. hogy emiatt nem emlékszik semmilyen agykontroll-kísérletre vonatkozó részletre és információra. Kogan. hogy hipnotikus álomból sugár-behatással ébressze fel a kísérleti alanyokat. A CIA ezt követően megkezdte kutatásait abban az irányban. a "The Search for Mandurian Candidate" . mert úgy vélte. az aggódás és a düh kiváltásáért. a gondolatolvasó gép és a vele kapcsolatos technológia kidolgozásában. hogy az egyik Richmond-i kórházban kifejlesztettek egy elektromos altató gépet. Lilly egy rövid ideig együttműködött a CIA-val. hogy nem lesz szükség elektrosokk vagy drogok igénybevételére. Pontosan meghatározta azokat az agyterületeket is. Morse Allen kutató 1950.

ha hangtalanul használtuk a nyelvet. az MK-ULTRA program igazgatóját. A hipnózis alkalmazásához szükséges hangzószavak modulált elektromágneses energiával közvetlenül is bejuttathatók az emberi agy tudatalatti részeibe. az illetékesek már rájöttek. amely alkalmas az emberi szervezet kontrolljára és aktiválására. aki kétszer is volt a Nobel-díj várományosa. 1974ben a CIA olyan technika kidolgozására törekedett. Erre azonban csak azután törekedhetett. majd pedig mikrohullámú impulzusokkal audiogrammot sugároztatott az agyába. Tehát nincs szükség vevőkészülékekre. A híressé és hírhedté vált MK-Ultra program keretében. Dr. mivel azok az elektródák használatával stimulálták az agyat. hogy a rádió sugárzás-mezejében levő emberekre hogyan hat az energia és vajon könnyebben hipnotizálható-e az a személy. Csak amikor már képesek a gondolkodási folyamat nyomon követésére. Dr. A gondolatok ugyanis ki nem mondott. A normális beszéd a hangos nyelvhasználat. A gondolkodási folyamat hangtalan nyelvhasználat. amely számos CIA agykontroll-kísérletre. a bioelektromagnetizmus kutatója. hogy a mikrohullámok alkalmasak az emberi agyhullámok utánzására és a velük való kommunikációra. csak utána jöhet az a törekvés. és az üzenetet átkódoló szerkezetekre. vagyis egy lényegesen komplikáltabb és nehézkesebb technikát alkalmaztak. akkor is. Gottlieb kijelentette: "Élénk érdeklődés volt aziránt. Schapitz-nak az elektromágneses sugárzással kiváltott hipnózissal kapcsolatos kutatásait. azaz nyelvet a tudatunkon belül. 1974-ben ezért felkarolták J. Amikor valaki elgondolja. a hipnózis. vagy megváltoztatását. az agyban keletkező bioelektromos impulzus pontosan ugyanaz.kísérletek dokumentumainak a részleges megsemmisítését. F. hogy a TRM gondolatolvasó mechanizmus sikeresen tud működni. Becker írja. szeptember 21-én a washingtoni Szenátus egészségügyi és tudományos-kutatási albizottsága kihallgatta Dr. ha már olvasni tudta az emberi gondolatokat. Joseph C. Egy visszhang-mentes szobában helyezkedett el. hang nélküli szavakat jelentenek. Sidney Gottlieb-et. akkor ezt a technológiát akarták előnyben részesíteni az ultrahang technológiával szemben.Gondolatolvasó Gép) már 1973-ban létezett. Dr. aki ilyen rádiósugárzás alatt áll?" A kérdés és a válasz is arra utal. hogy ezt a folyamatot befolyásolják és megváltoztassák. hogy az elektromágneses agykontroll kísérleteket a CIA 1960-ban indította be. Becker. valamint az interpretációjukra. Ezen túlmenően a célszemély nem képes ellenállni ennek a behatolásnak. 1985-ben könyvet írt "The Body Electric" . vagy pedig kimondja ugyanazt a frázist. amelyet az orosz tudósok fejlesztettek ki a saját gondolatolvasó gépük számára."A test elektromossága" címmel. Dr. A TRM (Thoughts Reading Machine . amely lehetővé teszi hipnózis útján az emberi gondolkodás befolyásolását. és ellenőrzést gyakorolni az agyába így eljutatott információ felett. vagy ha a szavakat hangosan 192 . Egy olyan elektronikus távirányítási technikát akartak kifejleszteni. Sharp 1973-ban önmagát használta kísérleti alanynak. Robert O. Bebizonyosodott. kiváló ismerője volt az élő organizmus elektromos tevékenységének. és azok rendeltetésére is hivatkozik. a tudattágító és halucinatív drogok és más eszközök felhasználásával törekedtek a bioelektrikus érzékelési módszer kidolgozására. Ha pedig ez így van. 1977.

Ez abban különbözik a tudatban keletkező saját gondolattól. miközben rögzítette a csendben gondolkodó személy agyműködését. A szerkezet egy komputert használt. akkor elolvasható a képernyőn. hogy a mikrohullámok alkalmasak kimondott szavak továbbítására az emberi tudatba. akkor ezeket a bioelektromos hullámokat átírhatom szavakra. Az a körülmény. mivel sikerült előállítani a TRM-et. hogy az illető nem a saját hangját hallja. Ha pedig ez lehetséges. Külön feladatot jelentett a képeket. mintha csak gondolnám ezt. A cél az volt. Ezt követően már csak idő kérdése volt. szeptember 25-én a Washington Post jelentette. hogy mely képek ismertek és mely képek nem. hogy a CIA kísérleteket folytat a szem és az agy közti kapcsolat alaposabb feltárására. ahol megvizsgálták az orosz Lida nevű szerkezetet. ha képes vagyok érzékelni. hogy lehetséges kimondott szavakat. hogy olyasmire gondoljon. amely elvezeti őket az általuk fontosnak tartott információkhoz.kimondtuk. Az önkéntes kísérleti alanyok számára különböző képeket villantottak fel. hogy olyan személyek 193 . amely lehetővé teszi az emberi gondolkodás irányának és tartalmának megváltoztatását. hogy azok már elavultak. Dr. Joseph C. Sharp bebizonyította. amely korlátolt számban felismerte a szavakat. Amikor tehát valaki gondolkodik és gondolati impulzusait. tanácskozásra került sor. 1983-ban Loma Lindában. tudatküszöb-alatti üzeneteket továbbítani. vagy hipnózist előidézni elektromágneses radarhullámok (EMR) segítségével az emberi magatartás befolyásolására. A komputer meg tudta határozni. Azaz. hogy ez a kísérlet az ún. hanem azt érzékeli. Hamarosan azonban megszülettek azok a gépezetek. akkor a fordítottjának is lehetségesnek kell lennie. hogy egy konkrét személy agyában milyen bioelektromos impulzusok keletkeznek. amellyel nyugalmi állapotba hozva még befolyásolhatóbbá lehetett tenni a célszemélyt. amit a szemek látnak. Lie-Detector (Hazuság-vizsgáló gép) tökéletesítését szolgálta. Vagyis ha azt mondom: Hogy vagy? Ugyanaz a bioelektromos impulzus jön létre. amely azokat átkódolja. azaz a kimondott szavaknak megfelelő elektromos impulzusokat kell továbbítani. azaz az agya által kibocsátott mikrohullámokat felfogják. egy kórházban. A szavakat hordozó mikrohullámú impulzusok az agyban jelentéssel bíró gondolattá vállnak. és egy komputerhez továbbítják. hogy a gondolatolvasó gép működését továbbfejlesszék. Ez a kis adókészülék 10 Mhz-es hullámokat bocsátott ki. 1974-ben számos olyan kísérletre került sor a CIA megbízásából. vagyis dekódolhatom az agy elektromos impulzusait. Valójában azonban arra törekedett. hogy a CIA 1973-ban számos agykontrollra vonatkozó dokumentációt megsemmisített. azzal is kapcsolatban lehet. 1975-ben már kipróbálták a gondolatolvasó gép egy kezdetleges prototípusát a Stanford Research Institute-ban (a Stanford Kutatóintézetben). még akkor is. miközben a célszemély gondolkodik. ha a kísérleti alany egy szót sem szólt. hogy miként reagál az agy arra. a vizuális jelenségeket hordozó agyhullámok beazonosítása és rögzítése. Ehhez hasonló gépet használtak a koreai háborúkban a hadifoglyokkal szemben. hogy összegyűjtsék az adott szavaknak. amelyek a közhasznú szavak tízezreit tudták beazonosítani az agyhullámok alapján. A kísérleti eredmények nyolcvan százalék pontosságúak. vagyis a gondolatolvasó gépet. és valamennyi különböző agyhullámokat váltott ki. Hivatalosan azt állították. hogy a célszemély miről gondolkodik. gondolatoknak megfelelő impulzusmintákat és az erre vonatkozó szótárat elkészítsék. 1977. Megoldandó feladat volt még a gondolatolvasó gépezet működtetői számára a célszemély befolyásolása úgy. Ezért felmerült az igény olyan elektromágneses sugárzás technikára. mintha valaki suttogva szólna hozzá a fejében. A San Diegó-i kórházban két éven át felmérték. amelyek bizonyították.

Magas frekvenciájú hangokat hallott a füleiben. amit Fratus számára az is megerősített. Néhány hónapos ilyen gyötrés után teljesen kimerült. hogy még inkább nevetségessé tegyék. és lehetővé tegye további izolálását. Az első négy hónapot követően panaszlevelekkel fordult különböző orvosi és jogi szervezetekhez. Súlyos fejfájás és álmatlanság gyötörte heteken át. Miután megrendezett konfliktusba keveredett a börtönszemélyzettel. amit Fratus mentális terrorizmusnak nevezett. hogy a kutatók az EMR segítségével nemcsak az emberi gondolatok puszta megértésére törekedtek. vagy jelenetet rendezett emiatt. mintha hallucinogén drogok befolyása alatt állna. Korábban semmilyen pszichikai megbetegedésben nem szenvedett. Ezután kezdődött az a folyamat. levetkőztették. és néhány oly magas. Ezek a lelki gyötrések és a hetekig tartó alvásmegvonás súlyos következményekkel járt. a TV készülékek tesztelési mintáihoz hasonlókat. Elveszítette a tájékozódó képességét. hogy aláássa hitelét. olyan technika kifejlesztése. Fogalma sem volt. hogy az alvó személy agyába meghatározott képet faxoljanak. Amikor már megfelelő számú adatot gyűjtöttek össze. hogy ő erről álmodott. Dr. hogy az amerikai Utah tagállam börtönében maga is megtapasztalta: létezik egy olyan technikai eszköz. Ezeknek a frekvenciáknak a volumene és az intenzitása állítható. hogy szó szerint a falra akart felmászni kínjában. napi 24 órán keresztül. ha már rendelkezésre álltak az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó szerkezetek. Ekkor a pszichiáterek egy felületes. és ruhátlanul. kombinálva a rádiófrekvenciával és a mikrohullámú sugárzással. amelyek vizuális információk beazonosítására alkalmasak. Becker állapította meg. "Üldözési téveszme és paranoia" volt a diagnózis. mivel egyrészt tudták.mint például az engedelmesség és engedékenység. Az agymintákat kezdetben vezetékes módszerekkel gyűjtötték. sőt fel is erősödtek. Erre a kísérletre csak akkor lehetett szükség. Így még az is lehetővé vált. amellyel az emberi tudatot ellenőrizni lehet. hogy az elektroenkefalográf (EEG). azaz olyan módszerekkel. Éppen ezért veszélyes a társadalom egészére. mintha egy elektromosan visszhangzó szobából áramlanának belülről kifelé a hangok. akik fizikailag nincsenek jelen. büntetésként távirányítású elektronikus besugárzásnak vetették alá. hogy mi történt vele. vagy befogta a füleit. Amikor betömte. másrészt panaszait csak arra használták. matrac nélkül. Nyilvánvalóan szándékos és előre megtervezett akcióról volt szó. képes létrehozni meghatározott gondolatokat és hangulatokat .gondolataiban is olvashassanak. Céljuk az emberi agy befolyásolása és megváltoztatása volt. David James Fratus 1988. Ez lehetővé teszi egy totalitárius kormányzás bevezetését terror nélkül. akkor megverték. és velőtrázóan fülsértő. Még mindig kínozzák három műszakban. Úgy tűnt. október 18-án beszámolt arról. hogy a személyzet időnként gúnyos megjegyzéseket tett: "Mennyire élvezi a fejfájásait? Akar-e néhány Aspirint? Jól alszik-e mister Fratus?" Az elmegyógyászati diagnózis célja is az lehetett. a hangokat továbbra is hallotta belülről. amellyel a távolból olvasni lehet a gondolatokat. Amikor panaszkodott. mindössze 15 percig tartó beszélgetést követően elmebeteggé nyilvánították. Robert O. Teljesen hiábavalónak bizonyult az állami és a börtönhatóságok megkeresése. akkor megkezdődhetett a vizuális információkkal kapcsolatos gondolatok távolból való olvasása. Hiszen csak ekkor van értelme olyan agyhullám-mintáknak a gyűjtésére. Nyilvánvaló. és még változatosabban zaklassák. és az illető azt gondolja. 194 . hogy a kísérlet végzője és a kísérleti alany fizikailag távol van egymástól. Teljesen elkülönítették és ekkor rendkívül különleges hatások érték. hogy mi történik. WC papír és ivóvíz nélkül egy vetkőző cellába tették. A 38 éves Fratus-t 1-től 15 évig terjedő börtönre ítélték rablásért.

hogy ha szükség van tudatalatti üzenetek TV-képernyőn keresztül való továbbítására. hogy elrettents minket". továbbá a rádiófrekvenciával működtetett fegyverekről tudósítottak. hogy a büntetés végrehajtási intézmények foglyaival is folytattak agykontroll kísérleteket a hozzájárulásuk nélkül. a fejfájásokozás. és az elektromágneses. amelyek lehetővé teszik a tudatalatti üzenetek továbbítását a TV-képernyőjén keresztül. A kísérletek folytatódtak és mindent úgy hallott a belső fülében. A legtöbb ember vonakodik segítséget nyújtani egy elítéltnek. kihasználva a rabok kiszolgáltatott helyzetét. hogy bármilyen agykontroll tevékenység folyna. Ezek a folyóiratcikkek azokról a lelki és fizikai gyötrelmekről szóltak . mert a további vizsgálatok David James Fratus állításait támasztották alá. és ebből az elemzésből kiderül. júniusi számában. Egy hongkongi lap arról tudósított. amelyből fogalmat alkothatott magának. A büntetés végrehajtási hatóságok és a börtönök személyzete tagadják. hogy "senki nem fog hinni neked és semmit nem tehetsz azért. amely nem követi azt. akkor a legváltozatosabb büntetésben részesítik. és előhozzák a már rég feledésbe ment kellemetlen emlékeket. hogy egy védelmi szakértőt felkértek. hogy Tajvanon már rendszeresítették a TRM (Thoughts Reading Machine) alkalmazását.) Ez azt jelenti. hogy már túljutott a gondolatolvasás feladatán és a kutatás irányt vett az emberi tudat teljes kontrollja és módosítása felé. mintha nagy kapacitású sztereó fülhallgató lenne a fején. akkor már rendelkezésre áll a gondolatolvasás technikája. hogy a TV-segítségével befolyásolják minél több ember tudatát. továbbá komoly bántalmakat és diszfunkciókat tudnak okozni. amelyek mégis lefolytattak valamilyen formális vizsgálatot. amellyel minden fizikai és mentális funkciót nyomon tudnak követni.egy kivételével -. a hangokkal gyötrés mind az ellenállás megtörését célozzák. Csupán a nehézkes és kényelmetlen technikát akarták könnyebben kezelhetőre kicserélni. A börtönhatóságok maguk is gyakran akadályozzák az ilyen levelek eljutását a címzettekhez. valamint a nem-ionizáló elektromágneses sugárzásról. mint 50 levél után végül olyan információhoz jutott. Valójában arról van szó. Ennek a távirányítású elektronikus berendezésnek a legváltozatosabb hatásait próbálták ki 11 hónap alatt. Így folyamatosan büntetik nem csak a jelen. a "The Nation" és a "The Atlantic" című folyóiratokban jelentek meg. amelyeken Fratus is keresztülment az elmúlt 11 hónapban. Bebizonyosodott. akinek korábban is pszichés zavarai voltak. de a múlt hibáiért is. vagy tesz.Több. hogy milyen helyzetbe került. 195 ." Ezt az 1988-ból származó ügyet azért ismertettük egy kicsit részletesebben. milyen lehetőség van olyan módszerek kidolgozására. De amikor nincsenek tanúk jelen. Jelenleg tartanak. Azokkal a hatóságokkal. Fratus úgy véli. 1989-ben Armen Victorian tájékoztatott arról. közölték. akkor érzékeltetik. vizsgálja meg. A Copton Report elemezte a CIA kutatási céljait. Ha olyat gondol. amit kívánnak tőle. Behatolnak az emlékezet legmélyére. amelyek a "US News and World Report". (Ennek részletei olvashatók a brit "Lobster" magazin 1993. hogy az agyát egy komputerizált gondolatolvasó és letapogató gép ellenőrzi. Az alvástól való megfosztás. E távirányítású agykontroll berendezések működtetői olyan specializált eszközökkel rendelkeznek ma már. a tudatalatti rétegekbe. hogy "Fratus megrögzött bajkeverő. mert leveleinek a többségére semmilyen válasz nem érkezett. hogy a magatartás gyökeres megváltoztatását próbálják elérni a szakadatlan elektronikus agykontrollal. Végül is a "Coalition for Prisoners' Rights Newsletter" (A rabok jogait védő koalíció hírlevele) munkatársai Santa Fé-ből elküldtek neki három cikket.

Ilyen eszközzel mérték be a sivatagi vihar hadművelet során Szaddam Husszein Scud rakétáit. szerkezetüknek a láthatóvá tételét jelenti ionizáló sugarakkal főleg röntgennel. vagyis a ma már rendszeresített elektronikus adattároló kártya. és teljes pontossággal beméri a célpontot. Fox. mert a rostos szövetek belekapaszkodnak a kapszula rovátkáiba. hogy valaki az adatait egy plasztik kártyán. Ezért egyelőre ezt az eszközt csak az állatok nyomon-követésére használják. A beültethető mikrobiochip Martin Anderson "High-tech national tattoo" . s az így keletkezett képet rögzíti fényérzékeny papíron. Ugyanerről adott számot a St. hogy a Hughes Aircraft Company kifejlesztett olyan személyazonosító rendszert. Az amerikaiak többsége ellenszenvesen viseltetik egy orvosilag beültetett állami mikrochippel szemben. Syringe Implantable Transponder . mint egy úgynevezett smart-card. A speciálisan erre a célra létrehozott és testbarát kapszulába helyezett mikorochip el van látva a megváltoztathatatlan alfanumerikus kóddal. A "remote watching" szerkezet csúcstechnológiájú berendezés. Egy piciny mikrochip-et. 196 . Ez az ún. Resot. akkor a szám felvillan a scanner digitális kijelzőjén. A távolból figyelő (remote watching) szerkezet meghatározza a célszemély helyét. amely szerint a Human Society mindössze 25 dollárért egy életre szóló computer chipet hozott forgalomba. Már akkor lehetséges volt országhatárokon átnyúlóan bemérni és meghatározni a célszemélyek tartózkodási helyét. E szerkezet segítségével találta meg az FBI az Exxon egyik elrabolt vezetőjét. A Transponder olyan fejlett technikájú elektronikai berendezés. amelyet az erre szakosodott cég . amely rizsszem nagyságú. Elvileg azonban nem sok különbség van aközött. 1992-ben. Úgy van megtervezve. függetlenül attól. A Tucson Weekly 1994.Sokan úgy vélik. hogyha nem találják a célszemélyt? Ezt a nehézséget a távolba-látó szerkezettel hidalják át. amely beinjekciózható az állatokba és kiváló eszköz azok szemmel tartására. amely teljesen egyéni. Amikor a "scanner" (azaz a pásztázó elektronsugárral működő és színhatásokat is érzékelő optikai olvasószerkezet) bip-jelzéseket ad le. hogy Big Brothernek joga van szemmel tartani az embereket. október 11-én a Washington Times hasábjain arról.) Ez az eltávolítás azért rendkívül nehéz. Ha egyszer beültették. a legfejlettebb rádiógráf technika alkalmazásával is rendkívül nehéz lenne tőle megszabadulni. Miként lehet egy gondolatolvasó gépet működtetni.egyedül állít elő. évi június 15-21-i számában Lisa Crosby ír a bőr alá ültethető mini adathordozó chipekről.a PSI-TECH . A "remote watching" olyan titkos szerkezet. hogy éjszaka vagy nappal van.Befecskendezhető beültetett adatközlő berendezés. október 15. hogy ha otthon maradnak. akkor gyakorlatilag a chip eltávolíthatatlan. vagy egy piciny bőr alá behelyezett golyócskán hordozza. behelyeznek a bőr alá. amelyet senki nem veszíthet el. Louis Post Dispatch-ben Dr. az "Animal Doctor" című írásában (1994.). (A rádiógráfia az anyagok belsejének az átvilágítását. Sydney J. és ugyanazt másutt nem alkalmazzák. hogy oltással vagy külön is injekciós tűvel be lehet adni. De szükség esetén növelhető az adathordozó kapacitása. A mikrochip 10 jelből álló alfanumerikus (számjegyeket és betűket egyaránt tartalmazó) kóddal rendelkezik. A lényeg az. amely a betonfalon is áthatoló radarsugárt bocsát ki. Még sebészeti módszerekkel. és ezután már megkezdődhet gondolatainak elolvasása."Csúcstechnológiájú nemzeti tetoválás" címmel számol be 1993. Egyelőre a beültetett transponder még nem képes annyi adatot tárolni. akkor biztonságban vannak. amely előzetes kódolás alapján a földről érkező impulzusokra a megfelelő tájékoztató adatokat önműködően megadja. Több mint 34 milliárd egyszeri kódszám áll rendelkezésre.

az elkülönítésre. a kínzásra. a fenyegetésre. a bebörtönzésre. a beszervezés és a kihallgatás szakértője. azóta mozgásképtelen beteg lett 11 éves leánya. hogy "új műbolygókat lőnek fel a Motorola 66 szatellitjéhez hasonlóan. A szerkezettel kibocsátott jeleket a "cellular system" segítségével. a megalázásra. fiziológiájával és biokémiájával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket. hogy ha drága neki a gyermekei élete. katonai és hírszerzési tanácsadó a szubverzió. amikor a folyamatos elektronikus zaklatás eredményeként tartós stressz-állapotba került. Mivel ez a szerkezet alacsony frekvenciájú rádióhullámokkal működik. Ma már azonban Földünk körüli pályára helyezték azt a műbolygó-rendszert. Dr. Amióta az agykontroll gépet más országoknak is eladták. akkor ez is bizonyíték arra. létrejött a világ nagy területeit lefedő megfigyelő-rendszer. Az agykontroll gép alkalmazásával kapcsolatos ismeretek tartalmazták az agy feltérképezését. Az EMR sugárzás távirányítással működtethető és úgy tudja fókuszálni a sugarakat.) Julianne McKinney ténymegállapításai Egy gyermek meghalt." Az AP (Associated Press) hírügynökség számolt be egy Miamiban praktizáló plasztikai sebészorvosról. az erőszakra. hogy bizonyos mikrochipek jelzéseit a szatellitákon keresztül is fel lehet fogni: "ezt használtuk az iraki háborúban a katonák mozgásának a nyomon követésére. Ezáltal azt is eldönthetik. hogy az bárkit elérhet. Ez akadályozza meg egyébként. "cellular mobile communication system" olyan nagyszámú alacsony energiájú vezeték-nélküli közvetítőt használ. Ez az információ azt is bizonyítja. Adatokat gyűjtött a CIA ügyirataiból. (Az ún. amelyek drótnélküli kommunikációs rendszert alkotnak egy meghatározott földrajzi térségen belül. a nélkülözésre. de legalábbis a láthatatlan mikrohullámú eszközöket. az agymosásra. Egy másik személynek a helyi elektromos művek képviselője a tudomására hozta. hogy a chip elmozduljon a beültetett helyéről. aki "cellular system"-mel működtetett szerkezettel nyomon tudta követni az Altzheimer-betegségben szenvedőket és a gyermekeket. Ha az Energiaügyi Hatóság képes ilyen akciókra. Más országok agykontroll gépkezelőinek is meg kellett tanulniuk 197 . a fekete pszichiátriára. amely pontosan nyomon tudja követni az emberekbe beültetett mikrochipeket is. akik ezzel a speciális típusú eszközzel voltak felszerelve. hogy nincs menekvés az EMR agykontroll-gépekkel működtetett ellenőrzési rendszer elől.vájataiba. Nemcsak az lehetséges. valamint szatelliták lehetséges bekapcsolásával tudta venni. de testi sértést is lehet láthatatlanul okozni elektromágneses sugárfegyverrel. hogy milyen mértékben kívánják a célszemély egészségi állapotát befolyásolni. az IMI (Intelligence Manned Interface) biochip feltalálója nyilatkozta a Monetary Economic Review-nak. A Hughes Missile Systems Company . Mivel nem tett ennek a zsarolásnak eleget." Azt is hozzátette. Karl Sanders. a hipnózisra vonatkozóan és ezekből a tapasztalatokból összeállította a kihallgatások elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazó kézikönyvet. akkor vonja vissza a nagyfeszültségű elektromos vezetékek felszerelésével kapcsolatos tiltakozását. így semmilyen része sem használódik el. Ezek alacsony orbitális pályán mozgó szatelliták. amelyeket az oroszokkal együtt juttattak a világűrbe. Harold Wolff. Daniel Man-ről. hogy már használják az EMR agykontroll-gépet. Dr. hogy elolvassák a célszemély gondolatait. az idegrendszer anatómiájával.a Hughes Rakétarendszer Vállalat már alkalmazza ezeket a mikrochipeket a repülőgépek és járművek nyomon követésére. és nincs szüksége elemre.

és nem veszélyeztetik az ő. és ennek megfelelően más szempontok szerint határozzák meg. olvasni tudja a gondolatait. elcsábítanak. Az agykontroll-gép-kezelőknek két arcuk van. vagy a saját gépüket használják. és nem érvényesül a közvélemény nyomása. úgy viselkednek mint a többi ember. hatalmat gyakorló személynek tekinti magát. Ilyen jogszabályok hiányában a legnagyobb titokban azt tehetnek. akiknek az agyát célba veszik. Olyan hatalmi helyzetbe kerülnek. agymosást alkalmaznak. vagyis nem halált okozó fegyverként vetnek be. amely aktivizálja személyiségük sötét oldalát. és az általuk szolgált hatalmi struktúra érdekeit. és ebben a vonatkozásban figyelmen kívül hagyják az érvényes jogot. mintha teljesen más emberré alakulnának át. "non-lethal weapons"ként. lelkiismeretük felfüggesztődik. hogy mi a jó és mi a rossz. akik az agy feletti uralmuk útjában áll. Egy bűnöző jónak tűnhet az agykontroll gép kezelője számára. hogy mi a jó és mi a rossz. amikor az irányító-központban vannak. Ezek a kezelők megfigyelhetik az emberek legbensőségesebb titkait. hogy az áldozatok arról bármit is tudnának. és megszűnik a tiszteletük az emberi jogok és az emberi életek iránt. ezért olyan jogszabályok sem születtek. A gyanútlan emberek teljesen az ellenőrzésük alatt állnak. szeretik gyermekeiket és gondoskodnak családjukról. 198 . vagy veszélyezteti a hatalmi csoport érdekeit. Ez a helyzet alakítja ki bennük azt a hiedelmet. akik egészen addig békésen élhetnek. Amikor azonban munkába állnak az agykontroll-gépek irányító-központjában. gyermeknek tekintik. hogy ők a jog felett állnak és érinthetetlenek. hogy megőrizhessék a saját agykontroll gépeiket. Csak azt a célt tartják szem előtt. Ezek az agykontroll-gépkezelők kínoznak. és büntetést kapjanak azok. Erkölcsi értékeik. gyötörnek. A közösség szolgái helyett önkényúrnak. Ezzel szemben a jogtisztelő polgárt rossznak tekintik. A saját elképzeléseik szerint határozzák meg. el tudják olvasni a gondolatait. megaláznak. Másképp viszonyulnak az adott társadalomban érvényesülő erkölcsi és jogi rendhez. eltérő személyiséggel. hogy a jogkövető állampolgárok védelemben részesüljenek. Ebből következik. 2. ha magatartása kiszámíthatatlan. a képzés. mint szigorú államtitkot. csaknem pontosan az ellenkezője ennek. amelyet az agykontroll-gépek kezelői kiszolgálnak. erőszakot alkalmaznak. és ha az ilyen személy valamilyen formában szemben áll. akkor teljesen más emberré vállnak. hogy több személyiségük legyen. anélkül. hogy a kezelők lehetőleg eltávolítják az útból azt a jogkövető állampolgárt. Ezért a kezelők nem fogják bántalmazni az ilyen bűnöző célszemélyt. A szokásos társadalmi elvárás az.az Amerikában alkalmazott működtetési elméletet és gyakorlatot. illetve úgy képezték ki őket. Az agykontroll-gép-kezelők otthonukban teljesen normálisan élnek. amelyek korlátoznák és szabályoznák az agykontroll gépek működtetőinek a tevékenységét. akik megszegik a jogszabályokat. Azokat. a kezükben lévő láthatatlan sugarakkal. 3. Az agykontroll-gép-kezelők többsége a társadalom felett álló. Az agykontroll gép kezelőinek a gyakorlati mércéje. amit akarnak. hogy eltávolítsák azokat a személyeket. a többi állampolgár felett állónak tekintik magukat. a gyakorlati ismeretek és a személyi tulajdonságok alapján az agykontroll gép kezelőjét legalább hat ismérv különbözteti meg a többi embertől: 1. amíg nem bosszantják fel őket. fenyegetnek. és ha ez a bűnöző nem veszélyezteti annak a hatalmi csoportnak az érdekeit. ha ő annak magatartását előre tudja jelezni. amelyek ún. és súlyosan bántalmazhatják őket a láthatatlan sugárzással. Különösen érvényes ez akkor. akinek a magatartása valamilyen formában biztonsági kockázatot jelenthet az agykontroll gépkezelők számára. Olyan ez. Minthogy nincs meg a nyilvánosság. Miért kegyetlenek az agykontroll gépek kezelői? Az említett működtetési elmélet.

másrészt azt a hatalmi struktúrát. Fizikai kapcsolat nem kell hozzá. s külső sérülési nyomokat nem hagy. hogy nem tartoznak semmilyen konkrét országhoz. és lehetővé válik elolvasásuk és elemzésük a monitorról. Az agykontroll-gépek-működtetői a sztálinizmus egyfajta változatát gyakorolják. zajtalan. és megtudhatja legszemélyesebb titkait. Miért jelent súlyos problémát az agykontroll-működtető-csoport a társadalom számára? Megszűnik az egyén magánszférája. hogy a sugárzás láthatatlan. hogy az erőszakban és a kényszerítésben hisznek. Hogyan működik az agykontroll-gép? Először is el kell helyezni két szerkezetet. 5. A gépezet működtetői készek bármely ország bármely polgárát kiiktatni. Ha tehát egy agykontrollt használó nyomozó megfelelő közelségbe kerül. ha veszélyeztetné egyrészt az agykontrollt. mint az adott ország alkotmányának a betartását. amikor az agykontroll-gépezet ellenőrzése alá kerül.4. Miután a célszemély agyhullámait továbbították a központi vezérlőegységbe. az agykontroll gépezet működtetői viszont az élet és halál felett rendelkeznek. Biztonságot ad nekik. és így nem lehet bizonyítékokat találni a bűnös zaklatásra. Oly módon ellenőrzik elektromágneses sugárzással. A politikai sztálinizmus csak az anyagi javakat osztotta el kényszer útján. Ezért a különböző országok agykontroll-gép-kezelői szorosan együttműködnek egymással és kicserélik egymás között az állampolgáraikra vonatkozó információkat. hogy erről egyáltalán nincs tudomása. Ezt követően mindkét szerkezet kibocsát magas intenzitású sugárzást. mert az megszűnik létezni. Az egyik gépezet kibocsátja a sugárzást. két különböző szögből. Az agykontroll-gép-működtetők nem tekintik magukat a kormányzat szerves részének. Az agykontroll gép 199 . hogy kontrollálja a saját tudatát. Ezt a gépezetet éjjel-nappal lehet működtetni. Úgy gondolják. akkor már nem lehet a magánszférába menekülni. Egy vadidegen személy elolvashatja másnak még az álmait is. amely keresztezi a célszemély agyát. 6. Az agykontroll-rendszer biztonságának a megőrzését működtetői fontosabbnak tekintik. mivel. Ezek aztán megjelennek a kijelző készüléken. Ezért a jog eszközeivel nem lehet őket felelősségre vonni. a másik oldalon elhelyezett gépezet pedig felfogja és értelmezi a kapott információkat. ilyenkor van a legkevésbé lehetősége arra. EMR (Elektromagnetikus hullámok) Az agykontroll gépezet működési vázlata Agykontroll alá vett célszemély Akkor lehet legjobban olvasni a gondolatokat. azt lefordítják szavakra és képekre. Az általuk alkalmazott gyakorlatból arra lehet következtetni. vagy nemzethez. amelyet az kiszolgál. A gépezettel összegyűjtött agyhullámok ugyancsak elektromágneses sugárzás útján bekerülnek a központi vezérlőegységbe. és tetszés szerint tudják befolyásolni az ellenőrzött célszemélyek egészségi állapotát. amikor a célszemély alszik. vagyis a célszemély gondolatait folyamatosan megfigyelés alatt lehet tartani. ahol a processzor ezeket az agyhullámokat szavakká és képekké alakítja át. amely aztán megjelenik a kezelő előtt lévő monitoron.

kezelője ilyenkor még azt is befolyásolni tudja. A fentieken túlmenően azt is figyelembe kell venni. hogy nagyszámban fordultak a Szövetségi Nyomozóirodához segítségért olyan személyek. hogy erről a képről kezdjen el gondolkodni és ennek kapcsán információkhoz juttathatja az agykontroll gép kezelőjét. akkor a sugárzás fókuszában lévő szerv károsodik. és nem folytatnak vizsgálatot az ügyükben. ez arra készteti az illetőt. hogy véletlenszerű elektromos kisülés révén erős sugárzást kaptak. ha a nyomozó egy képet továbbít a célszemély agyába. hogy miről álmodjon. hogy rádióhullámokkal lövik őket ("zapped by radio vawes"). hogy fegyverként használt 200 . Így például. Ha a célpont a fej. Abban az esetben is. amikor a sugárzásnak kitett személyek panaszt tesznek. hogy a "villám soha sem csap még egyszer ugyanarra a helyre". Azok a neurológusok. Sőt. hogy az agykontroll-gépezet által kilövelt sugárzás nemcsak káros a szervezetre. Ezeknek az áldozatoknak a panaszait azonban általában mentális problémaként kezelik. akkor a kapott reagálásból megtudhatja. akkor a központi idegrendszer károsodik. Ezt csak úgy lehet értelmezni. a sugárzásnak való tartós kitettség megbetegíthet valakit. akik úgy hiszik. azért. Ha például ily módon továbbítják az agyába egy nő vagy egy férfi meztelen képét. Ez lehetővé teszi a célszemély személyiségének a feltérképezését és élettörténetének a részletei is megismerhetővé válnak. Amikor az agykontroll-gépezetet magas frekvencián működtetik. hogy természetes halálnak tűnik. azt nem lehet véletlennek tekinteni. akik részt vettek a magatartás megváltoztatását célzó kísérletekben.hatékonyan megkárosítani a célszemély idegrendszerét. vagy a testre. Ez nem változtat azon. Így térképezték fel azokat a bio-elektromos hullámmintákat. de halált is okozhat. vagy sem. Ezért az információgyűjtés főleg éjszaka történik. hogy dekódolja az agyműködés hullámmintáit. Vannak természetesen félrevezető magyarázatok is. Ezek szerint. kiolthatja az életet. Az FBI szóvivője elismerte. mert a villám törvényszerűen a legmagasabb pontot érinti és miután törvényszerűen még egyszer ugyanarra a helyre nem csap be. hogy miként lehet mikrohullámú fegyverekkel . mert közismert. hogy az agyban meghatározott bioelektromos folyamatokat idézzen elő elektromágneses sugárzással. akkor aktívan is irányíthatják a célszemély gondolatait. Az EMR-agykontroll gép nemcsak arra képes. Ez azért van. A San Diego-i Kórház egyik tanulmánya szerint a célszemély agymintáinak a komputeres elemzésével 80%-os biztonsággal meg lehet mondani. úgy ölhet meg valakit. hogy melyek a célszemély szexuális preferenciái. azt is megvizsgálták. hogy éber állapotban is el lehet olvasni a célszemély gondolatait. Ugyanezen logika alapján. amelyek egy meghatározott képnek felelnek meg. ha az agykontroll gépezetet nem különlegesen magas frekvenciával működtetik. ha a célpont a test. A magas frekvenciájú sugárnyaláb irányítható a fejre. hanem arra is. amelyek fontosak a számukra. Ha ezeket a hullám-együtteseket továbbítják a célszemély agyába. ezért más veszi át a legmagasabb pont funkcióját. hogy egy adott kép ismerős volt-e a vizsgált személynek. akkor ez nem lehet igaz. akkor abban megjelenik ez a kép. és lassan a halálát okozhatja. Ha a nyomozást végző kezelők valamilyen speciális információra kíváncsiak. ha valakinek az agyát rendszeresen éri sugárzás formájában "fejlövés" vagy "villámcsapás" elektromágneses hullámok formájában.a láthatatlan sugárzással . Ha például a szív a célpont. ha bizonyos emberek úgy gondolják. akkor az szívbántalmakat okozhat. A hatóságok részéről azonban kitérő válaszokat adnak. hogy olyan témákra gondoljon.

hogy elkezdenek játszani az áldozat agyával. az amerikai nemzetbiztonsági szervezetek korábbi munkatársaiból álló társadalmi szervezet. akkor az egyik szokásos eljárás az illetővel szemben az. súlyosabb esetben elmeháborodottá.elektromágneses sugárnyaláb célkeresztjébe került. a szabad emberek hazája). mindent tud róla. és ha ezen állami alkalmazottak a sugárzással zaklatott áldozataikat elmebetegnek állítják be. Az amerikai himnusz szerint az Egyesült Államok "The Land of the Free" (a szabadság. Az igazság elfojtása alátámasztja. és mindenütt megfigyelés alatt áll. A polgári lakosság lényegében teljesen tájékozatlan ezen a területen. amikor ezeket a fegyvereket bevetik. illetve kínozni lehet vele . Arra használják a gondolatolvasó gépet. a polgári szabadságjogokat és a célkeresztbe került polgárok emberi jogait. Arról akarják meggyőzni. amelyek nem hősugarak formájában kerülnek kibocsátásra. hogy legyenek. ("The Association of National Security Alumni") jelentése állapította meg. A közvélemény értő odafigyelése nélkül nem lehet kellő nyomást gyakorolni a törvényhozó testületekre e fegyverek megfelelő ellenőrzésének és szabályozásának a kikényszerítésére. az "infrasound-ot (a hallhatónál alacsonyabb frekvenciájú hang-ot).akkor azokat fegyvernek lehet tekinteni. Bárhová is megy a célszemély. az "isotopic radiator"-t (minden irányban hasonló módon sugárzó adóantennát) és az ehhez hasonló szupermodern eszközöket és technikákat. amelyet "Mikrohullámú zaklatás és agykontroll-kísérletezés" (Microvawes Harassment And Mind Control Experimentation) címmel tett közzé 1992. hogy egy másik embernek sérelmet okoznak. amelynek a segítségével egy ember képes veszélyeztetni egy másik embert. az állam alkalmazottai kell. Ezekről a fegyverekről csak meghatározott állami és kormányzati intézmények tudnak. akkor elmegyógyászokhoz irányítják őket. Amikor az így célponttá vált áldozatok jelentik. hanem az élet gyakorlati tényeivel bizonyítható valóságos összeesküvésről van szó. Ha tehát ezek az erős elektromos kisülések úgy kerültek kialakításra. Tehát nem képzeletbeli összeesküvésről. akkor valójában eltitkolják az igazságot. mindenki. Ez. A sugárfegyverek elmezavart okozhatnak Amikor a sugárfegyverek kezelői úgy döntenek. hogy felderítsék. 201 . az "electromagnetic pulse generator"-t (elektromágneses impulzus-generátort). mint mentálisan problematikus egyéneket. akkor az államnak ezek a titkolódzás mögé elrejtőzött alkalmazottai minden büntetés nélkül megszeghetik az Alkotmány rendelkezéseit. hogy mindenhol. Ezt az ANSA. hogy rendszeresen zaklatják őket sugárzással. decemberében. mi az áldozat legféltettebb titka és életére vonatkozó terve. Bizonyíthatóan csak az állam szolgálatában álló személyek rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel. és áldozataik nem kereshetnek a maguk számára jogvédelmet. Akik tehát ezeket a fegyvereket a gyakorlatban alkalmazzák. nem halálos fegyvernek nevezett eszközök felölelik többek között a "high power microvawes"-t (nagy erejű mikrohullámokat). Ha nem kerül sor szigorú törvényi szabályozásra. hogy a magánszféra megszűnt létezni a számára. Ezek az angol terminológia szerint "non-lethal weapons"nek. valamiféle ködös "összeesküvési-elméletről". de e fegyverek használatának szigorú ellenőrzése nélkül egyre inkább a rendőrállam irányába halad. hogy terhessé vált számukra a célszemély. hogy létezik egy összeesküvés az állampolgárokkal szemben. Ezek az állami tisztségviselők. minden alkalommal beléjük ütközik. megszegik az amerikai Alkotmány rendelkezéseit. azt a hiedelmet kelti az áldozatban. Az így létrejövő állandó stressz végül is paranoiássá teszi.

hogy erről mások nem szereznek tudomást. amit a gépezet működtetője akar. Így a teljes izolációba lehet kergetni. így a mikrohullámon továbbított hangok és szavak annak a személynek a különleges hanghordozását és akcentusát hordozzák. és ezek kerülnek az agyba továbbításra. akkor lassan de biztosan eléri a halál. Ezért az illető azt fogja hallani. mert hiszen senki sem provokálta és dührohamot kapott. De még akkor is. Ez nagyon fontos a védekezés szempontjából. hogy a fülével ténylegesen bármit is hallana. Mivel ezek a szavak más személytől származnak. egészen addig.Ha mindez nem hozza meg számukra a kívánt eredményt. Az agy aztán ezeket az impulzusokat hangokként értelmezi. Ennek keretében nemcsak beszélni lehet közvetlenül a célszemély agyával. vagy érzetekké alakítja át. hogy halljon. miután fényhez kapcsolódó jeleket tudott venni azáltal. akkor ún. Ezt az elektromágneses hullámot közvetlenül a célszemély agyába sugározzák. ha ő maga folytat párbeszédet az agyában. vagy ténylegesen is elmebeteggé válik. akkor a kezelők elkezdenek beszélni az áldozathoz. akkor az illető hallani fog egy beszélgetést a tudatában. hogy süket személyekkel beszéljenek telefonon keresztül. Sharp bebizonyította. Joseph C. amíg vagy teljesen megzavarodik az áldozat. ahogyan a magas frekvenciájú sugárfegyvert nevezik. Ha a célszemély nem tudja. ha felismeri. júniusi számában számolt be arról. vagy valaki más beszél hozzá. mint amilyen formában az adott személy akkor hallja. Az agy ezeket az impulzusokat tényleges hangzássá. hogy mikrohullámú frekvenciát alkalmazva közvetlenül lehet az agyba juttatni a hallható és érthető szavakat. A gondolatolvasó gép ugyanezt az elvet alkalmazza. mivel semmit sem hallanak. és utánozza a tényleges hang által generált elektromos impulzusok frekvenciáit. Naponként 24 órán át. Az elektromágneses besugárzással folytatott dialógus igen durva is lehet. Amikor az agykontroll-gépek-kezelői meg akarnak szabadulni egy áldozatuktól. akkor már nehéz elhitetni velük. anélkül. aki ilyen technikával szól hozzá. Az emberi agy nemcsak a gondolkodást teszi lehetővé. Ha ez többször ismétlődik. Ha viszont közvetlenül el lehet küldeni az elektromos jelzéseket a célszemély agyába. Mégpedig úgy. hogy ez a második módszer betöri. akkor azt is meg tudja állapítani. nem halált okozó fegyvert fognak használni. mert ha az áldozatok elsajátítják a tudatukban hallott hangok elemzését. és ezzel teljesen tönkre lehet tenni mind a magánéletét. hogy az agyának a hátsó részén elektródákat helyeztek el. trágár módon lehet inzultálni a célszemélyt. amit az ember hall. mind a közéletét. hogy hogyan védekezzen ez ellen. akkor se tudja 202 . hogy nem normális. de folyamatosan veszi a bioelektromos jelzéseket a test különböző részeiből. A körülötte lévők. Ugyanilyen módon el tudták érni. és ez az. Így például a fül összegyűjti a hanghullámokat. Ennek következtében az illető dühösen reagálhat nyilvános helyeken. A "Discover" magazin 1993. majd a hallójárat segítségével ezek a hanghullámok átalakulnak elektromos impulzusokká. akkor elképzelhető. 1973-ban Dr. azáltal. hogy az éppen hallott szavakat mikrohullámon továbbították hozzá. Ha a célszemély képes a szavak kiejtése alapján különbséget tenni. hogy a süket emberek fülébe elektródákat helyeznek el. hogy egy vak nő is lásson. hogy ezt a technológiát az orvosok is alkalmazzák. akkor olyan véleményt lehet róla kialakítani. Így például ennek a segítségével képesek arra. Ebben az eljárásban a fület és a hallási folyamatot teljesen kihagyják. hogy az illető megőrült. "non-lethal weapon"-t. azt hiszik. Ha tehát a célszemély nem válik kezes báránnyá a korábban már ismertetett zaklatás következtében. hogy egyenesen az Isten szól hozzájuk. de durván rá is lehet kiáltani.

Mivel ezek a fegyverek 203 . hogy McKinney nem tudja megmondani: ki működteti a megfigyelési rendszert. A gondolat-gép. tekintet nélkül az Alkotmányban biztosított emberi jogaira. és ennek megfelelően a hatóságok intézkedtek mind a rendszer. hogy az agykontroll-gép kezelője hová helyezte el a távirányítású sugárfegyvert. az egyházi emberek vagy újságírók bekapcsolását a hírszerzésbe informátorokként vagy kémekként. ki az. Az agykontroll technológia azért is alkalmas az átfogó megfigyelési rendszer működtetésére. bankok. amikor egyes személyek megmagyarázhatatlan okból egyszer csak ámokfutásba kezdenek. s hogy vajon az szövetségi rendőri megfigyelés. amellyel a sivatagi vihar hadművelet idején megtalálták Szaddam Husszein SCUD-rakéta kilövőit. hogy elmebeteg. számol be a Project Slammer-ről. akkor ráfogják. iskolák.TRM-et (Gondolatolvasó Gépet) feltalálták szigorú államtitoknak számít.Elektromágneses sugárzás) agykontroll-gép összekapcsolható a középületekre telepített megfigyelő-rendszer videokameráival. Az egyre gyakoribb olyan hírek mögött. Amióta a "Thoughts Reading Machine"-t ."A hírszerzés felügyeletéről szóló törvényt". Azt sem tudja kideríteni. szupermarketek. valamint olyan közszolgáltatási helyekre. mind azok kezelőinek a biztonságáról. vagy negyven kilométer távolságból egy személyt. az elektromágneses generátor és az ultrahang-fegyver. a célszemély agyműködésébe való elektromos beavatkozásra. repülőterek és a járművek. Tehetetlenségében végül dührohamot kap. vagy valamilyen más módon elhallgattatják. Az áldozat nem tudja kideríteni. ilyen agykontroll-eszközökkel történt zaklatás is meghúzódhat. A megfigyelőrendszer részelemeit az épületek tetejére és a villanypóznákra szerelik fel. Ha valaki panaszkodni mer e tudatgép működtetése miatt. az amerikai hadsereg korábbi hírszerzője. aki a közelükbe kerül. amelyet magatartás-kutató tudósok készítettek. amely a távolbalátás (remote viewing) technikát dolgozta ki. 1980-ban az Egyesült Államok Szenátusa elfogadta az "Intelligence Oversight Act"-et . ha az titkosan működtethető. hogy engedélyezi átfogó megfigyelési rendszer felállítását. Julianne McKinney. és ezzel folyamatosan a dühkitörésig ingerelheti. mint a bevásárlóközpontok. amely nem ír elő magatartási szabályokat a titkos műveletekre vonatkozóan. hogy az FBI elismeri: van egy ilyen megfigyelési rendszer és. amelyeket kombináltak a TRM gépekkel. hangoztatva. mint a megfigyelés és a kihallgatás eszköze A TRM a speciális távolból történő megfigyelő-rendszerrel kombinálva képes egy kilométer távolságból megtalálni egy legyet. aki állandóan zaklatja. Vállalat. az FBI-ig és a CIA-ig igénybe lehet venni. és nem tiltja a tudósok. Az EMR (Electromagnetic Radiation . tehát a gépkezelő folytathatja akcióját. és egyáltalán ki irányítja? Minden esetre a válaszból kiderül. hogy azt a helyi rendőrségen keresztül az állami rendőrségen át egészen a Szövetségi Nyomozóirodáig. mint a mikrohullámú kibocsátó. Van olyan PSI Tech. és megölnek mindenkit. A törvényből világosan kiderül. vagy a helyi rendőrség irányítása alatt áll. Ezek viszont olyan eszközöket használnak. mert számos láthatatlan fegyvert kísérleteztek ki. Mindez lehetővé teszi. McKinney tanulmányára az FBI szóvivője dühösen reagált. amely egy olyan CIA által finanszírozott tanulmány. és amely a biztonsági kockázattal kapcsolatos problémákat elemzi. A megfigyelő-eszközöket fel lehet szerelni a középületekre. Valamennyi alkalmas a vallatásra. Az utcák kereszteződéseinél és az autópályák padkáinál fel lehet szerelni az elektromos vevőrendszert.leállítani. hogy a jogtisztelő polgárok teljes tudatellenőrzés alá kerüljenek és mindenütt nyomon követhetőek legyenek.

Egy másik az ún. még nem segíti elő a bűnöző vagy a kém megtalálását. Ennek egyszerű oka az. és a teljes ellenőrzés alá helyezése. Ma már ismert. hogy kilenc hónap alatt 600 000 dollárt takarítottak meg. hogy országosan 80%-kal csökkent a lopások száma. Az egyik keleti parti áruház láncolat felmérése szerint ennek eredményeként annyira csökkent az áruházi lopások száma. akkor alappal feltételezhető. ami aggasztó az az. Nem élnek szabályozott életritmus szerint. kettős-kódolás megközelítést veszi igénybe a két agyfélteke információ feldolgozó módozatainak a tudományos ismereteit integrálva.zajtalanok és láthatatlanok. hogy jogilag felelősségre vonhatóak lennének. folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Ami azonban komolyan sértheti a közérdeket az az. ezért nem keltenek feltűnést. hogy az elektromágneses sugárzást fegyverként alkalmazók azt higgyék: tetszésük szerint kínozhatják az embereket. Az igazi problémát az jelenti. hogy a jogtisztelő polgárnak rendszerint van munkahelye és lakása. hogy Amerikában számos áruház alkalmazza a magas frekvenciájú adókat. mint a mobiltelefonok. Ez önmagában örvendetes tény lenne. amelyek az emberi fül számára nem hallható módon figyelmeztetnek az üzleti lopás veszélyeire. Egy harmadik ok. hogy szóbeli üzeneteket az emberi hallás számára nem érzékelhető frekvenciákon továbbítottak. Ez teszi lehetővé. Természetesen vannak legitim hírszerzői és biztonsági érdekek. A Képviselőház jelentése megállapítja. Ezzel a technikával nehéz megjósolni egy bűnöző várható akcióit és nem is csökkenti a bűncselekmények számát. és ugyanilyen természetes. ha ezt a feltételezett az ellenfél is alkalmazza. és ugyanúgy felszerelhetőek egy járműre. anélkül. Így bárhová is megy az illető. egyszerű a nyomon követése. hogy biológiai frekvenciákat is lehet információk átvitelére használni. Egy kémet pedig még a bűnözőnél is nehezebb megtalálni. mivel a 204 . hogy ha az ipar és a kereskedelem már alkalmazza biztonsági célokból a nem érzékelhető hanghullámok sugárzását. Különösen akkor nem. ahol a fogyasztóhoz úgy szólnak. Van olyan egyszerűbb technika is. ha az illetékes állami szolgálatok nem jogilag szigorúan szabályozott keretek között használják ezeket az eszközöket és technológiákat. az egyik ilyen üzeneteket készítő stúdió rétegesen alkalmazza a frekvenciákat és 31 csatornájú szalagokat készít. hogy ezt a láthatatlan eszközrendszert elsősorban a törvénytisztelő polgárok ellen használják. Ezzel szemben a bűnözők vagy a kémek nem rendelkeznek állandó munkahellyel és lakóhellyel. Ezért az agykontroll-gép kezelője őt könnyen felleli. s elkerülik a közvélemény figyelmét. Ami közérdekű fontosságú az az. hogy az alacsony denzítású mikrohullámokat vagy rádiófrekvenciákat más befolyás érvényesítésére is lehet használni. és ezért velük szemben nehéz az agykontroll-gép alkalmazása. rendezett életet él. hogy ezen érdekek védelme miatt nem lehet lemondani a legfejlettebb technológiáról. hogy távolból irányíthatóak. amelyek kapcsolatban állnak a kondicionáló és információs folyamattal. A kereskedelmi alkalmazás nagyon változatos. amiért kiválóan lehet alkalmazni a TRM agykontroll-gépeket az a tulajdonságuk. mivel a bűnözőkkel szemben nem hatékony. méghozzá a legfejlettebb formában. hogy a titkolódzást és a titoktartást mindenek fölé helyezik. és meg lehet erősíteni az agyhullámok ritmusát. Önmagában az. A washingtoni törvényhozás jelentése 1984-ben Ez a jelentés megállapítja. a CIA korábbi igazgatója megállapította. hogy ugyanezt a technológiát a fegyveres testületek és a hírszerző-szolgálatok is kihasználják a maguk számára. Richard Helms. mint egy hároméves gyermekhez.

amikor a gondolatgép kezelői meg akarnak valakitől szabadulni. hogy meg lehessen különböztetni a különböző autókból érkező agyhullámokat. amelyek igazodnak az agyhullámok frekvenciáihoz. Hasonlóan működik ez a rendszer a mobiltelefonokhoz. és működésbe állították az általános megfigyelési rendszert. 205 . hogy az agyműködés megfigyelésével információkhoz jussanak. akkor hogyan lehet azt megakadályozni. hogy speciális alacsony frekvenciájú rádiócsatornát használ. amely beavatkozik a gondolkodási folyamatba. hogy távirányítással a kis adó olyan magas frekvenciájú sugárzást bocsásson ki. és az általa kibocsátott hullámok segítségével pontosan be lehet határolni. mert az adó kapcsolatban áll a kibocsátó rendszerrel és a motorral. Rendkívül fontos lenne. és ez súlyos balesethez vezethet. Az agyhullámok vevőkészülékeit fel lehet szerelni az útkereszteződéseknél. amely távirányítású megfigyelő készülék. Ez azt is bizonyítja. be lehet építeni a járművekbe. Miután az említett adó-és radarkészüléket beszerelték egy autóba. A visszaélés megakadályozásának egyik jó módszere lenne. akkor azzal e rendszer működtetői . Két speciálisan kialakított kis adókészülék emitter . Ez etikus és jogtisztelő magatartásra szorítaná azok működtetőit. Ennek következtében teljesen váratlanul elaludhat. hogy ne alkalmazzák ezeket az eszközöket politikusok és más fontos közéleti szereplők ellen? Amennyiben hatékonyan működik az országos megfigyelési rendszer. Az köztük a lényeges különbség. hogy milyen gondolatok járnak az autót vezető személy fejében. s így elő tudja idézni. sőt az egyetemeken is tanítsák. és követni lehet az adott járműben a kiválasztott célszemélyt. hogy már régóta megtervezték. Elsősorban a biztonsági kockázatot jelentő személyekkel bánnak így. A megfigyelőrendszernek célja lehet a nyomkövetésen túl a célszemély gondolatainak az elolvasása is. mivel távirányítással működtethetőek. mégpedig azért. ahogyan a különböző mobiltelefonok is eltérő telefonszámokat használnak azért.elektromágneses hullámokat bocsát ki olyan hullámhosszon. miközben az autópályán hajt. Alan Yu-val egy Lundis nevű személy közölte. Ezt akkor alkalmazzák.bármikor visszaélhetnek. Autóbalesetek a TRM működtetésével A TRM működtetéséhez szükséges egyes szerkezeteket. Ha nincs szigorúan szabályozva az agykontroll-gépek kezelőinek a tevékenysége. Jogi keretek között ellenőrzött módon működhetnének ezek az eszközök.ha nincs kellő törvényi korlátozás .kémeket általában az alkalmazó ország is kiképzi a TRM gépekkel szembeni védekezésre. és ezek felfogják az autóból érkező agyhullámokat. Ily módon a hatóságok nyomon tudják követni bármely autónak a mozgását. hogy azok elektromágneses jeleket bocsáthatnak ki egy műbolygóra. Ezen kívül minden páros kibocsátónak különböző kódokat kell használnia. Egy másik készülék egy speciális radar. az elkezd elektromágneses hullámokat kibocsátani vezetés közben. Ezzel a módszerrel a nyomkövetők az ellenőrzőközpontokban figyelemmel tudják kísérni. ha nyilvánosságra hoznák az agykontroll technológiára vonatkozó titkos ismereteket. mint az állatokba implantált mikrochip. hogy az agykontroll-technológia civil tudósok számára is teljes mértékben megismerhetővé és kutathatóvá váljék. Ha már a világító oszlopok el vannak látva ezekkel a készülékekkel. hogy az autó vezetője hirtelen elálmosodjék vagy szédülés fogja el. hogy az Egyesült Államokban 1983-tól kezdve úgy tervezik az autókat. akkor már sikeresen lehet nyomon követni az autóban utazó célszemélyeket. Azért van ez így. Képesek arra is. Ez hasonlóan működik.

mint ahogy az a videójáték-vezérlőknél van. mert az elektromágnest úgy tervezték meg. hogy a tőle kapott információ alapján alaposan átvizsgálja saját autóját. Úgy gondolta. Amikor szétszedte a kormányszerkezetet egy nehéz és vastag hatszögletű fémszerkezetet talált a tengelyében. A hatszögletű fémszerkezet körülbelül 90 dekagramm súlyú és így néz ki: Található benne egy fekete műgumihoz hasonló rész. hogy az nem volt elmozdítható. A háromszögletű fémdarabot az alábbi ábra szemlélteti: 206 . mivel az áll legközelebb az autóvezető arcához. hogy teljesen elrejthető legyen a kormánykerék tengelyében. Ezt a műveletet azért hajtotta végre. ahogyan azt korábban tették. ezért úgy döntött. és olyan anyaggal helyettesítette. Ez a dolog tartja a hatszögletű fémet és kapcsolatban áll egy háromszög-alakú fémmel ugyanazon a hat ponton. Erre azért volt szüksége. amely nem vezeti az elektromos áramot. és úgy szerelték be. hogy egy elektromágneses hullámkibocsátó készülékhez a legjobb hely az autóban a kormánykerék tengelye. hogy elkerülje a kapcsolódást az elektromágneshez olyan anyaggal. Alan Yu. Azaz egy komplikált és teljesen felesleges elektromágnes helyett egy sokkal egyszerűbb megoldást is lehetne alkalmazni. A vastag és "kerek alakú elektromágnes" valójában nem nélkülözhetetlen alkatrész.Mivel Alan Yu szavahihető embernek ismerte Lundis-t. továbbá ezen a helyen kevés probléma szokott adódni. amely hasonló módon zárja az áramkört. első lépésként kivette ezt a hatszögletű fémszerkezetet. amely vezeti az áramot. amely össze volt kapcsolva egy "elektromágnessel". de erre a célra drótvezeték is megfelelne. Biztosítja a kürthöz a kapcsolatot. aki a tajvani hadsereg tisztjeként alapos autóműszaki képzésben is részesült. Az elektromágnest úgy tervezték.

Alan Yu úgy találta. Miután Alan Yu teljesen normálisan tudta vezetni az autóját azt követően is. ezután a többi fémrészeket is lefedte szigetelő anyagokkal. Így próbálta megakadályozni. A lényeges az. Ez a drótvezeték be van fedve a rögzített plasztik szőnyeggel. 207 . és növeljék teljesítményét. hogy melyek azok a szerkezeti elemek. hogy ez az elektromágnes egy érzékelő-szerkezet.a saját autóját. akkor nyilvánvalóvá válik. hogy rögzített állásban tartsák az ugyancsak hatszögletű fémszerkezetet. hogy kiszerelte a vastag és súlyos hatszögletű fémet. vizsgálja meg maga is személyesen . hanem a motor optimális teljesítményének biztosításához szükséges beállítást és tunningot is. amely összeköttetésben áll az autó karosszériájával.vagy hozzáértő szakember segítségével . Létezik egy olyan elektromos vezeték is. Ha az agyhullámokat összegyűjtő szerkezet a kereten belül. amely egy dobozhoz hasonlóan volt betakarva. Ezért tudja biztosan megállapítani. Ez a drótvezeték el van rejtve az autó karosszériájában a vezető lába közelében. van egy drótvezeték. amikor a hadseregnél meg kellett tanulnia autót vezetnie. amely viszont összeköttetésben van az autó karosszériájával. és mégis normálisan tudja használni autóját. akkor nemcsak olvasni lehet az autót vezető személynek a gondolatait. akár pozitív töltésű áramot is vezethet. először a műszaki ismereteket és a karbantartást kellett a legalaposabban elsajátítania. Ha pedig azt is figyelembe vesszük. hogy az egyik közülük hozzá van kötve a fémkereten belül valami olyasmihez. vagy pedig olyan elektromágneses besugárzásban részesíthetik. ami ebben a dobozban van. Az egyik oldalon lévő fémkeret a vezető oldalán van. A legfurcsábbnak azt találta. és ez határozza meg a kormánykerék helyzetét. amely az áramot továbbítja a hátsó ajtóban lévő ajtóvilágításhoz. de szavakat is lehet továbbítani az agyához. Vannak.Tehát ezt a hatszögletű fémdarabot használják arra. Így például ha a háromszögletű fém szükséges a kerék helyzetének a meghatározásához. Tehát nemcsak az Amerikában szokásos karbantartást tudja elvégezni. arra utal. és összekössék azt az elektromágnessel. hogy a nélkülözhető részeket kiiktassák és így csökkentsék az autó súlyát. Miután ezt a változtatást elvégezte a saját autóján. amely kapcsolatban áll egy csavarral. hogy az elektromágnes és a hatszögletű fém ki tud bocsátani elektromágneses hullámokat. hogy az elektromágnes sugarakat bocsáthasson ki. Alan Yu ezt a drótot elvágta. mert. További bizonyíték. akkor ugyanerre a célra nincs szükség a hatszögletű fémszerkezetre. amely nem elmozdítható. hogy e vezetéshez nem szükséges szerkezetek valamilyen más célt szolgálnak. amely szédülést okoz. Bárki. és autóbalesethez vezethet. Ezt Alan Yu a leghatározottabban tagadja. amely akár negatív. befedve. hogy az autókonstruktőrök és gyártók arra törekednek. Ennek a vezetéknek a végén van egy lekerekített hurok. Így nehezen látható. hogy abban a fém keretben. akik azt állítják. Az autó mindkét oldalán lévő fémkeretek tartalmazzák ezt a megoldást. Az első ajtó mindkét oldalán megtalálható ugyanez a vezeték. de ez a drót szállítja az elektromos áramot valamihez. amely elválasztja a vezető és az utas ajtaját. amelyet korábban már rövidtávú vezetésnél is érzett. hogy ez a drótvezeték négy részre van osztva. többé nem érezte azt az abnormálisnak tekinthető szédülést és kábultságot. amelyek szükségesek és melyek nem. amely feszült állapotot idézhet elő. aki kétségbe vonja ezeket az állításokat. hogy az nem szükséges az autó normális működéséhez. hogy áramot nem vezető szigetelőanyaggal fedte be az elektromágnest. közel a vezető fejéhez található. Alan Yu azt követően.

és választ kapjanak arra. majd figyelmeztették. és az emberi szervezet ebben az esetben olyan válaszreakciókat aktivál. Legalább két kérdésre kell itt válaszolni: Mi ezeknek a dobozoknak a rendeltetése? Hogyan kapcsolódik hozzájuk az FBI? 208 . Amikor lényegesen csökken az autó vezetőjének koncentrációs képessége. Ha az agykontroll távirányítói balesetet akarnak előidézni.egy másik kínai származású amerikait idéz. ismeretlen rendeltetésű kis dobozkákat találtak felfüggesztve a lámpaoszlopokra és még a legképzettebb szerelő sem tudta megmondani. veszélyes helyzetbe kerülnek. amit róla Alan Yu feltételezett. és egyes esetekben a vezető el is ájulhat. Ha viszont ez mégis bizonyítható valóság. akik nem számolnak a távirányítású agykontroll lehetőségével. A kormánykerék tengelye kibocsátja az elektromágneses hullámokat és a keretbe rejtett doboz összegyűjti az agyhullámokat. és ezért korábban nem is kerültek beépítésre.halált tud okozni. USA . hogy pihenést iktasson be. hogy az fokozatosan alakul ki. hogy mi ennek a valódi célja. hogy a lámpatartó oszlopokra kis vevőkészülékeket helyezzen el. rájött. Eszerint egy dallasi nagy telekommunikációs cég Los Angeles belvárosában kipróbált egy PCS (Personal Communication System) rendszert. Ezenkívül a szívre irányított erőteljes elektromágneses besugárzással . Amikor a műszakiak felszerelték ezeket a kis berendezéseket.com.látszólag természetes okból bekövetkezett .Amikor Alan Yu eltávolította ezeket a drótvezetékeket. amelyhez arra volt szüksége. hogy szakemberekkel átvizsgáltassák autójukat. hogy egy ilyen vezeték még mindig maradt az autója karosszériájában. A kétkedőknek módjukban áll. amely az autó vezetőjét elkábítja. amelyek elősegítik az ébren maradást. amelyek egyébként nem szükségesek az autó normális működtetéséhez.többek között . akinek Internetes címét is megadja: Dallas. akkor arra is keresniük kell a választ. Állítása alátámasztására Alan Yu .john@jho. Texas. Bebizonyosodott. hogy mi azoknak a beépített szerkezeteknek és vezetékeknek a célja. Ha viszont nagy erejű elektromágneses besugárzástól lesz álmos vagy kábult. Ezért különösen azok az autóvezetők. és súlyos balesetet okozhatnak. A telefonhívó az FBI volt. akkor könnyen elaludhat. Ez a fajta elalvás abban különbözik a normális fáradtságtól. Az egyik szerelő hozzányúlt ehhez a dobozkához és néhány napra rá a vállalat dallasi központjában felhívták telefonon. akkor ez hirtelen történik. hogy ne nyúljon többé ezekhez a dobozokhoz. Ez lehetővé teszi az autó vezetője számára. A távirányítású agykontroll-berendezések működtetői el tudják olvasni az autó vezetőjének a gondolatait. hogy az acélkeretben lévő drótvezeték ténylegesen azt a célt szolgálta. vagy a már ismertetett módon balesetet előidézni. hogy mi ezeknek a funkciója. akkor a tengelybe elhelyezett mágnessel nagyerejű elektromágneses sugárzást kell kibocsátaniuk.

Szakértői vizsgálat azonban azt is meg tudja állapítani. ami korábban olyan rövid távú utazásokon is rátört. Természetesen fel lehet vetni a kérdést. amit Alan Yu és sokan mások állítanak. valójában megszegik az amerikai alkotmányt. Ezért még mindig le lehet tagadni ezeket a fegyvereket. és amelyre vonatkozóan szinte korlátlan mennyiségben található anyag az Interneten. mint bevándorló amerikai. A polgárok túlnyomó része tájékozatlan. Az is nyilvánvaló.Alan Yu. hogy az Egyesült Államok illetékes szervei is rendelkezzenek vele. hogy a műholdas kapcsolattartásra vajon pont olyan eszközökre és technológiára van-e szükség. Az így feltárt ténymegállapításokat pedig a tömegtájékoztatási intézményrendszer útján nyilvánosságra kellene hozni. akkor legitimnek tekinthető. hogy az erre vonatkozó tényfeltáró tevékenységet megakadályozzák. mint az agyműködés eletromágneses sugárzással történő távbefolyásolásához? S vajon igényt tart-e minden autótulajdonos a műholdas nyomkövetésre? És tudják-e az autóvásárlók. hogy csak magas fokú műszaki ismeretekkel rendelkező személy képes szétszerelni saját autóját és meggyőződni mindarról. aki állít valamit. és ezért még nem kényszerítették ki e rendkívül veszélyes fegyverzet törvényi szabályozását és korlátozását. hogy a gyártó vállalatok abban érdekeltek. hogy azok az állami alkalmazottak. kizárólag a nemzetbiztonság érdekében használni. akkor már hatósági vizsgálat lefolytatása előtt is hitelesnek tekinthetjük őket. hogy saját autóikat felkészült szakemberekkel átvizsgáltassák és az eredményeket széles körben ismerté tegyék. hogy mit szólnak mindehhez az autógyártó vállalatok Amerikában és mindazokban az országokban. csak akkor lehetne felelősségteljesen félretolni az egészet. természetesen rendkívül tiszteli választott hazájának alkotmányát. hogy az eddig ismertté vált tények alapján több elnöki és kongresszusi vizsgálat is folytatott e tárgyban vizsgálódást. amióta autójából kiszerelte a távirányítású agykontrollhoz szükséges eszközöket. Ma már arra is hivatkoznak. De abból még. amit éppen megvettek? A civil szervezeteknek ki kellene kényszerítenie a demokratikusan megválasztott képviselőiktől. hogy a hatóságok végezzék el ezeket a vizsgálatokat a civil szervezetek közreműködése és ellenőrzése mellett. Ez annak dacára lehetséges. Ez bizonyos esetekben indokolhatja az adó-vevő készülékek jelenlétét. vagy ha ezt nem tudják megtenni. illetve gyors és eredményes felderítésére van szükség a szatelliták bekapcsolásával végzett nyomkövetésre. Az a meggyőződése alakult ki. akkor a távirányítású agykontrolltól szenvedőkre hárul az a teher. hogy az ellenérdekű vállalatok vonatkozó adatokat nem közlik a veszélyeztetett lakossággal. Az egyértelmű. A gyártóvállalatok ellenérdekűek. azóta nem küszködik leküzdhetetlen alvási kényszerrel. hogy az állítások minden alapot nélkülöznek. De ennek a fegyverzetnek a használatát a társadalom szigorú ellenőrzése alá kellene helyezni. hogy az erre vonatkozó tények és bizonyítékok titokban maradjanak. E technológiának csak egyes részletei váltak eddig ismerté a szigorú titkosítás miatt. hogy csak rendeltetésszerűen lehessen. hogy az autólopások megelőzésére. Ha már létezik ez a fegyverfajta. akkor ez erre vonatkozó tényeket elhallgassák és elzárják a széles közvélemény elől. Ha pedig a bizonyítási teher azon van. még nem következik. Alan Yu. hogy Alan Yu-nak és társainak az állításai megalapozatlanok. tehát mindent el fognak követni azért. amikor. 209 . amelyek beszállítanak az amerikai autópiacra. Ha azonban e megállapításokat egybevetjük az agykontrollra vonatkozó eddig már bizonyított ismeretekkel és tényanyaggal. akik titokban használják az agykontroll technológiát gyanútlan amerikai polgárokkal szemben. pl. Ha egy ilyen alapos vizsgálat is azt derítené ki. hogy agykontrollra alkalmas berendezésekkel is fel van szerelve az az autó. csak a közeli iskolába vitte el gyermekét.

sem megtalálni azokat a személyeket. hanem a célszemély bántalmazására. 3. hogy hasonlóan. az megerősítheti a gondolatolvasó gép működését. hogy a sugárberendezések kezelői valójában már nem információk szerzésére törekednek. vagy hirtelen megváltoztatja alvási idejét. ez is a gépezet működésére utalhat. mint korábban szokott. amit csinál. keresve a számára fontos információkat. Alan Yu végül összefoglalja. ha pedig ez sem sikerül. kiegyensúlyozott lelki állapotban lévő személynek. hogy normális körülmények között egy ember arról álmodik. Végül. s fájdalmat okozva megbünteti a célszemélyt. ha viszont nincs álom. hanem az elektromágneses gondolatolvasó gép kezelője akart korábbi életszakaszáról információkat megtudni. hogy a közeli napokban mit tett. vagy még hatékonyabban lehet felhasználni ezeket az Egyesült Államokban. Ha valaki egyedül tartózkodik hivatalában vagy otthonában. és váratlanul nagyon régen történt eseményekről álmodik. Ha valaki úgy érzi. s arra is alkalma volt. Amikor alszik. akkor csaknem biztos. Elképzelhető. ha az alvási idő hosszabb a szokásosnál és mégis kábultan ébred az illető. tudatbefolyásolásról van szó. hogy az fokozatosan megbetegedik. Ha ez nem sikerül. felelőtlenül használhassa ezt a technológiát a törvénytisztelő állampolgárok zaklatására. A tajvani hadseregben az ő hatáskörébe tartozott e fegyvereknek a kifizetése. 2. de képtelen kényszeres gondolataitól megszabadulni. mint egy könyvben. Ha pedig ezt már több mint 10 évvel ezelőtt eredményesen használták Tajvanon. akik vele visszaélnek. akkor az azt is jelentheti. 4. akkor lehetőleg autóbalesetet idéznek elő az autópályán. s kénytelen egy bizonyos dologra gondolni. hogy tapasztalatai szerint a távirányítású tudatolvasó géppel először megzavarják a kiiktatni szándékozott célszemély tudatműködését. aki kipihent és egyéb stressz-hatás sem érte. ezért ez a rendszer nem maradhat szabályozás és ellenőrzés nélkül. hogy ezek a gondolatok nem az ő gondolatai. számítva arra. sőt az életét is fenyegeti. akkor az az álom nem hozzá tartozik. 5. és nem tud időben felébredni. ami végül is a halálához vezet. kivel találkozott vagy mit szándékozik tenni? Ha tehát álmában hirtelen évekkel korábbi emlékképek bukkannak fel. miként lehet kideríteni. hanem olyan fegyver alkalmazásáról. hogy rendkívül könnyen alszik el nappal. Mivel itt tehát nem csupán elektromágneses hullámok segítségével történő megfigyelésről. Ha valaki sokkal könnyedébben alszik el. s ebben a helyzetben sokat álmodik. Ha sok az álom. Alan Yu már idézett tanulmányában elmondja. Ha tehát valaki megpróbál bizonyos dolgokra nem gondolni. amely súlyosan árt az egészségnek. gondoljon arra. hogy tájékozódjon ezek hatékonyságáról. akkor oly módon helyezik sugárzás alá az illetőt. hogy egy privilegizált csoport. a következőkre kell figyelnie: 1.A törvényi korlátok megakadályoznák. akkor logikusan lehet feltételezni. hogy a felkészületlen polgárok nem tudják sem leleplezni ezt a fegyvert. noha az nincs kapcsolatban azzal. akkor szintén lehetséges az illetéktelen külső beavatkozás. akkor ez is elektromágneses sugárzás jelenlétére utalhat. hogy valakivel szemben bevetették-e már az elektromágneses technológiával működtetett eszközöket? Eszerint egy egészséges. s alvását számos álom kíséri. 210 . akkor ez már az elektromágneses behatás következménye lehet. hogy csupán a rendszer működtetője lapoz az agyában.

Alan Yu végül megmagyarázza. hogy közszolgálatban álló személyeknek ezt nem szabad megengedni.szabályozzák e rendkívül veszélyes fegyverek használatát. De lelkiismereti okokból továbbra is betartja a titoktartási szabályokat. A szabályozás meg azért késik. hogy felelősségre lesznek vonva. Ez alól azonban a TRM gép esetében kivételt tett. és régóta amerikai állampolgár. kifürkészik legféltettebb titkait is. mert az emberek túlnyomó többsége nincs tájékozódva a tudatbefolyásoló technológiák és eszközök létezéséről. hogy illetéktelen személyek. mert nem kell számolniuk azzal. hanem ezzel a gépezettel egyes kezelők rendkívül durván és kegyetlenül vissza is élnek. Itt nemcsak arról van szó. megsértve más polgártársaik emberi jogait. Alan Yu úgy véli.a Kongresszus és a kormányzat . hogy az arra illetékes szervek . Egyes kezelők azonban a törvény felett állónak képzelik magukat. mert már nem tagja a tajvani hadseregnek. hogy azért nyilatkozhat ezekről a kérdésekről. 211 . és ezért nem is követelik.

A használók. azonban célszerűnek találták az álcázást és ezért a CIA szóvivője. amelyekre más módon nem tudtak behatolni. A Stanford Egyetem statisztika professzora. RMCT".) Turan Rifat megállapításait a Nexus Magazine 1996.J. teljesen átalakítja azokat az elfogadott általános tudományos tételeket. mert lehetővé tette a biztonsági szervezetek számára olyan szigorúan őrzött helyekről is az információk szerzését. a normális érzékelésen kívüli érzékelés rövidítése. A távolságból történő érzékelés kutatása a hidegháború alatt bontakozott ki. egyre hatékonyabban működött a gyakorlatban. Turan Rifat kutatóként felismerte.7. mint barlanglakó ősei. hogy a távolbalátás jelensége (Remote Viewing. ha működik. Ők elsősorban a "biophysical remote mind-control technology-t. úgy tűnik. hogy a telepatikus távirányítás.) A távolságból történő agykontroll iránt már az 1950-es években behatóan érdeklődtek a katonai és a hírszerző szervezetek. vagyis a távhatású biofizikai agykontroll technológiát kutatták. hogy a jelenleg érvényes tudományos szemlélet számos vonatkozásban módosításra szorul. az 1960-as években. ha ezt a 212 . hogy e jelenségek fizikáját elméletileg megalapozza és párhuzamosan számos szemináriumot tartott e témakörben. 15 éven át arra törekedett.Az ESP-vel végzett kémkedés) című írása alapján ismertetjük. amelyet folytatott a "Grill Flame". amelyen jelenleg a valóság tudományos modellje nyugszik. J.phenomena) létezik. amely a biofizikai távhatású agykontroll területén közel került az orosz tudósok által kifejlesztett szinthez. ezért a nyugati kutatók inkább az elektronikus technikára összpontosítottak egészen a közelmúltig. tudományosan bizonyította. vagyis az extrasensory perception. és e téren felülmúlja az amerikai eredményeket. Miközben doktori disszertációján dolgozott. mint az amerikaiak. hogy a katonai hírszerző szervek egyre inkább alkalmazták a gyakorlatban az RMCT módszereit. fejezet Az agyműködés távirányítása Turan Rifat brit kutató 1996-ban összefoglaló tanulmányt készített a telepatikus. októberi és novemberi számaiban megjelent "The Remote Viewing" . így például a valóság lényegi természetét illetően. A tudósoknak ezt a kényelmes álláspontját azonban elgyöngítette. Ezen a téren az orosz kutatók lényegesen előbbre jártak. akik ugyancsak megkezdték a kísérleteket a biofizikai RMCT-vel. a "Sunstreak" és a "Stargate". Ez megmutatta. Jessica Utts. Ez nem kerülte el az amerikai katonai hírszerző szervek figyelmét. a kor tudományos világképét kifejező paradigmát. Miközben az emberiség kifejlesztette az atomenergiát. úgy döntött. és tagadták. más vonatkozásban. D. Létrehozta a "Paranormal Management Systems" (PMS) nevű vállalatot Európában. A szkeptikusok elvetették professzor Utts nézeteit. hogy a távolbalátással nem folynak hivatalosan kísérletek és a hírszerző közösség szerint a legjobb megoldás. (Turan Rifat 1957-ben Brighton-ban született. Ezek a kísérletek rendkívül nehéznek bizonyultak. úgy mint a hadsereg és a hírszerzés. dr. a "Center Lane". D. hogy bármilyen természetfeletti jelenség (paranormal phenomena) létezhet. (Az ESP.The ESP Espionage ("A távolbalátás" . Az amerikai hadsereg első távirányítású kutatási programja a "Project Scangate" volt. hogy kevesebb ismerettel rendelkezik. azaz ami teoretikusan nem tűnt lehetségesnek. normális érzékelésen túli percepcióval történő kémkedésről. David Christian azt állította. hogy természettudományos és műszaki ismereteit felhasználva a paranormális jelenségeket kutatja. Kutatómunkája egyik nem várt következményeként érdekösszeütközésbe került a brit titkosszolgálat MI-5 jelzést viselő részlegével. RV .

Miután ez érinti az emberek széles körét. az elektronikus implantátumok technológiájával. az agysebészettel. amelyek nagymértékben növelik a távhatású tudatbefolyásolás lehetőségeit. a látótelep orvosi elnevezése. 1984-ben úgy távozott a Stargate projektből. valaminek el kell hagynia a testet azért. A "The Paranormal World of Paul McKenna" (Paul McKenna természetfeletti világa) kísérlet keretében olvasni tudott Shaw Taylor tudatában. Turan Rifat úgy véli. a távolból alkalmazható biofizikai agykontroll technológia magyarázatot adhat arra. A biofizikai RMCT. akiket gondosan kiválasztottak a psi-képességgel rendelkezők közül. A magántulajdonban lévő szervezetek által folytatott ilyen irányú kísérleteket azonban "nyugdíjba vonult" amerikai biztonsági tisztek irányítják. az aura. miközben rendkívül kevés ismeret áll rendelkezésre a biofizikai RMCT-ről. elektrosztatikus mágneses és pszichotronikus eszközökkel azért. A szemek felfogják a fotonszerű sugárzásokat (a foton az elektromágneses sugárzás energiájának elemi részecskéje. J. mert 150 célszemélyről tudott információkat beszerezni RV segítségével. hogy a távollévő helyszínek láthatóvá váljanak. hogy feltárják a távolbalátás biológiai alapjait. hogy az erre vonatkozó tudományos ismeretek nehezen elérhetőek. amelyek elősegítik és közvetítik az RV-t (távolbalátást). ha az amerikai hírszerző közösség nem volna hajlandó a paranormális (psi-able) képességekkel rendelkező személyek felkutatására és az RMCT programokba való bevonására. Az eddigi kutatási eredmények arra utalnak. hogy fokozzák azoknak a lappangó psi-képességeit. Az amerikaiak is kutatásokat végeztek ebben az irányban egy titkos földalatti bázison. de az így nyert információk 90 %-a kiszűrődik a thalamus-ban (a thalamus a látódomb. valamint a psi-génekre ("psi genes"). Az 1950-es évek óta az orosz tudósok vezetnek a biofizikai kutatásban. Az Egyesült Államokban az elektronikus RMCT-re vonatkozó eredmények szigorú titkot képeznek. vagy az erre vonatkozó információkat letitkosították. RS) nevezik. hogy miként működik a normálistól eltérő érzékelés és a telepátia. továbbá elektromágneses. D. 213 . Az RV segítségével történő behatolás módszerét más emberek agyában távérzékelésnek (remote sensing. valamint a telekinézisben szerepet játszó biofizikai mezőket.).) és a megmaradt rész beilleszkedik a látási-tudati mintába ("visual-mental model"). mivel vagy gyenge ezen a téren a nyugati szakértők teljesítménye.tevékenységet a magánszektorra hagyják. A Nexus Magazin ennek ellenére az elektronikus RMCT-re vonatkozóan számos adatot tudott közölni. Ahhoz. Az orosz tudósok kifejlesztettek biofizikai RMCT-drogokat. Ha a látási-érzékelés szűrés-nélkülivé tehető. hogy számos kitüntetést kapott. Ezen belül is a telekinézisre. Elsősorban a lehetséges katonai felhasználásra összpontosítottak. hogy az RV működjön. D. Ma már elektronikus extra-kiterjedésű bejáratokkal ("electronic extradimensional doorways") is kísérleteznek. amelyekhez másként nem lehetett hozzájutni. Mindez abba az irányba befolyásolta az orosz tudósokat. kvantuma. hogy a fizikai testet elektromágneses energiaköpeny veszi körül. J. akkor láthatóvá válik az egyes embereket körülvevő kisugárzás. A távolbalátás tudományos alapja Joe McMoneagle. behatóan foglalkoztak a hipnózissal. hogy elvállalnák-e ezek a szervezetek az érdeklődők kiképzését? Ez a közérdeket szolgálná. Ismert tény. vagyis a távollévő objektumok mozgatásának a képességére. hogy az RV biofizikai mezőeffektusokat használ a testen kívüli érzékeléshez. amelyet a valóságnak látunk. fontos kérdés. az amerikai katonai hírszerzés nyugdíjas tisztje.

amelyekhez továbbító hullámként ELF-hullámokkal modulált mikrohullámokat használt azért. mert ez váltotta ki a neuronokból a legnagyobb mennyiségű kálcium-kiáramlást. Más elektromágneses paraméterek használata nem váltott ki válaszreakciót. További megfigyelés volt az. Ez a módszer képezi az amerikai RMCT kutatás alapját. hogy miként lehet elektromágneses eszközökkel specifikus magatartásmódosításokat végrehajtani. Adey olyan kísérleteket végzett. arra késztette a besugárzott agyszövetet. Hasonló hullámformájú mikrohullámokat használt egy amerikai kutatási létesítménynél C. De a testet körülvevő elektromágneses mező befolyásolható másfajta elektromágneses sugárzással is. így elektromos és mágneses mezőkkel.8 milliwatt erősséget jelent.Elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás Az elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás hatásai (EMF-Induced Calcium Efflux Events) akkor kerültek a vizsgálódás látókörébe. hogy 450 Mherz-es mikrohullámú-vivőhullám . A maximális stimuláció 16 herznél következett be. Az amerikai kormányzat az emberi magatartás elektromágneses sugárzással történő befolyásolásával kapcsolatos kísérletek után kezdte finanszírozni az elektronikus RMCT kutatását. hogy az alkalmazott mikrohullámú sugárzásnak milyen volt a frekvenciája (rezgésszáma). mennyisége). így a testünket körülvevő elektromágneses köpeny szintén hat az agy működésére.1 és 1 milliwatt/cm2 között van. Adey kimutatta. Ez a jelenség csak akkor volt észlelhető. amelyek az emlősöknél találhatóak.hatóterülete 0. amely kísérő jelenségként viszont hosszú. Minthogy a neuronokra hatást gyakorolnak az elektromágneses mezők. Dr. a Dél-kaliforniai Egyetem agykutató központjának. amikor felismerték. amely az agyszövet szintjén négyzetcentiméterenként 0. hogy a kálcium-ionok kötését a neuron-helyekhez befolyásolták a gyenge elektromágneses mezők. Adey megismételte Blackman kísérleteit és megerősítette. hogy a kálcium-kibocsátás érzékenyen beavatkozik az agy működésébe. hogy a rendkívül alacsony frekvenciájú mikrohullámok hatást gyakorolnak a kálcium-kibocsátásra a neuronokban. A stratégiai elektronikus fegyverzet 214 . jelenleg pedig az ugyancsak Kaliforniában lévő Loma Linda Egyetem orvosi karának a kutatója. S. A leghatásosabbnak a 0. A macska agyszövettel végzett kísérletek feltárták. Az agy különösen alacsony frekvenciájú ELF (extra-low-frequency) mikrohullámokkal történő stimulációja bizonyíthatóan befolyásolta az agy tevékenységét a távhatású biofizikai agykontrollt illetően. A válasz attól függött. hogy kálcium-ionokat bocsásson. Feljegyzett egy sor mikrohullámú sugárzási paramétert. Azt kutatta.amelynek amplitúdóját 16 Herz-es ELF hullámmal modulálták . az amplitúdója (rezgéstágassága) és a dózisa (adagja. és amelyeket észleltek elektroenkefalográffal. aki a ma már világszerte rendszeresített RMCT eszközök elméletével foglalkozott. hogy megváltoztassa az agyszövet válaszreakcióit. amikor a hordozó mikrohullámok ELF modulációja 6-20-ig terjedő amplitúdójú volt. Adey bebizonyította. hogy a szervezet reagál az elektromágneses sugárzásra. Dr.75 milliwatt/cm2 sugárzás hatását találta. valamint olyan kálcium-kiáramlást kiváltani. illetve áramoltasson ki. hogy egy 147 MHz-es mező. Blackman. Ezeknek a mezőknek a frekvenciája és az amplitúdója hasonló volt azokhoz a mezőkhöz. Dr. Az 1980-as években dr. Ennek az a mechanizmusa. részt vett a CIA Pandora projektjében. Ross Adey. hogy az agyszövet hasonló frekvenciájú és amplitúdójú válaszokat adott akár stimulálták. Úgy találta. hogy az ilyen paraméterekkel rendelkező elektromágneses hatások váltják ki a legnagyobb kálciumkiáramlást a neuronokban. amelyek beavatkoznak az agy funkcióiba.és rövidtávon felerősíti a neuronok hatását az emlékezésre. akár csillapították.

amelyet állítólag a hipnotikus transzállapot kikényszerített előidézésére használtak. A távolbalátás. A teljes kép azonban több ennél. Ezt használták a RHIC-EDOM elnevezésű eszköz létrehozására (Radio Hypnotic Intracerebral Control . Közeledéskor a hang magasabbá válik. E hatások fokozzák a befolyásolhatóságot és szuggerálhatóságot azáltal. lehetővé tette az amerikai hírszerző szolgálatok számára.Turan Rifat úgy látja. A legegyszerűbb az alacsony amplitúdójú mikrohullámok használata. mint biofizikai mezőhatás Turan Rifat elsősorban a paranormális jelenségek biológiai és biofizikai alapjait kutatta. Arra kereste a választ. hogy jelentősen előre lépjenek a szintetikus telepátia terén. A távolbalátás működtetői a csillagrendszerekig utazhatnak oda és vissza az időben. és beléphetnek az olyan 215 . Az áldozat nem érez semmit. Ezért ez érvényes és szilárd alapja lehet a távolbalátásnak. amelyek izgalmi reakciókat. akkor nagy távolságból is módosítható. amely melegérző pontokat hagy a célszemély testén. az ELF-modulációjú molekuláris rezgéskeltőket (masers) használják a hosszútávú. Doppler osztrák fizikusról nevezték el. de heveny és krónikus betegségek lépnek fel ezeken a területeken. vagyis 10. A hírszerző szervek távirányító szakemberei távolból történő kondicionálással létre tudnak hozni olyan információ-feldolgozó hatásokat. D. J. Vannak tehát specifikus izgalmi állapotot fokozó képességek. Amikor ELF-re modulált mikrohullámokat alkalmaznak. amelyek csak különleges emocionális állapotban léteznek. mint a szemeknél és az epehólyagnál. amelyekben nincs vérkeringés. A nyugati titkosszolgálatok arra használják ezt a technológiát. amelyen keresztül az elektromágneses mezők közvetlen hatást gyakorolhatnak az agyra. hogy véglegesen kikapcsolják azokat a "felforgató elemeket". amelyeket másképp nem tudnak elriasztani. Ezt a jelenséget Ch.A nagyagy rádióhipnotikus kontrollja . hogy a testben lévő elektromágneses mező kisugározható-e a testen kívülre? Dr.Az emlékezet elektronikus törlése). Felmerült a kérdés. támadó-jellegű elektromágneses agykontrollhoz. Ezeket készenléti egységeknek (preparation sets) nevezik. A brit tudós szerint ezek a fegyverek számos fajtába sorolhatók. tudatalatti stresszt és dühödt magatartást válthatnak ki. és ha az "felforgatónak" találtatik. és továbbítani tudják az agyhoz az előbb említett mechanizmus útján. (A Doppler-effektus hullámok frekvenciájának a megváltozását jelenti a hullámforrás és az észlelő egymáshoz képest történt elmozdulása következtében. ahol gyenge a véráramlás. úgy. hogy gátolják a magasabb szintű lelki funkciókat és magatartási mintákat. és az elektronikus RMCT fegyverrendszerek kifejlesztése. Állítólag a CIA és az MI-5 ezt a technológiát alkalmazza a nyilvánosság előtt sokat szereplő "felforgató elemek" magatartásának a módosítására. Az ez irányú kísérletek nagy részét a CIA finanszírozta a Pandora-projekt keretében. hogy mozgásban lévő biofizikai elektromágneses mező összegyűjthet-e úgy információkat. Ross Adey beazonosította azt a kapcsolatot.) E technikának a fejlődése és az alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzás igénybevétele a falakon keresztül hatoló megfigyelésre.Electronic Dissolution of Memory . amely eltávolíthatná a túlzott meleget. azokat az agyhullámok különböző mintáihoz hangolják. hogy az alapul szolgálhasson a távolbalátáshoz? Ezek az elektromágneses mezők fel tudják venni az információt. azokon a helyeken. átható. Turan Rifat szerint a fejlettebb elektronikus RMCT-ét. A Doppler-effektust alkalmazó kihallgató (vallató) RMCT maser-ek segítségével a célszemély agyműködését nagy távolságból is elemezni lehet. amikor elraboltak személyeket. vagy civileket használtak kísérletezésre. és a test által végzett valamennyi mechanikus mozgás számára léteznek ilyen agyhullám-minták.000 mikrowatt négyzetcentiméterenként. a szín pedig az ibolya felé tolódik el. hogy elkerülhetetlen volt az így szerzett ismeretek katonai és hírszerzési érdekek szolgálatába való állítása. A mikrohullámok felmelegítik a szövetet.

és ezek teszik lehetővé hordozóként a távolbalátást. Einsteinnek ezért egyenletét ki kellett egyensúlyoznia. amelyeket fémből készült Faraday-ketrecek. A kvantumelmélet pedig az anyagi jelenségek egységes magyarázatát 216 . hogy a neuronok kálciumot bocsássanak ki. Ha ugyanis a neuronok kálcium-kibocsátásának hatásai döntő fontosságúak a psi-tevékenységhez. és ezért a biofizikai távolbalátáshoz szükséges közvetítő eszköz hatékonyabb. valamint Maxwell egyenletei nem korlátoznak. Az átlagemberek arra vannak beállítódva. akkor az átlagemberek a psi-képességek szempontjából visszamaradottnak tekinthetők. Ezért Turan Rifat úgy vélte. a sajátjával. század elején alkotta meg Einstein az általános relativitás-elméletet. amely átlép ebbe a párhuzamos valóságba. Turan Rifat úgy véli. Az elektromágneses hullám energiája szoros kapcsolatban van a frekvenciával. Ez a módszer képezi az alapját a biológiai szintetikus telepátiával való kísérleteknek. A 7 és 14 Hz rezgésszám közti alfa-hullámok tudatos működtetésének az elsajátítása megnyitja az utat a psi-képességek felé. hogy a magas bétahullámokon funkcionáljanak. és távolbalátási kísérleteikhez a psi-hatások (psi-effektek) elektronikus felerősítését vették igénybe. hogy vannak olyan jelenségek. Ennek az agyhullámnak a frekvenciája 4 és 7 Hz között van. akik nem képesek felmutatni olyan parapszichológiai adottságokat. és ez a második csak a kvantumok világában válik megismerhetővé az emberek számára. hogy ha ezek a hatások a távolbalátás és más psi-tevékenységek integráns részét képeznék. amely elektroenkefalográffal mért agyhullámaik frekvenciáját a 20 Hz-es szint fölé viszi. amelyek figyelembe vehetők lennének. hogy a tömeg-energia összege (energy-momentum tensor) nem egyenlő az úgynevezett Ricci-tensor-ral. Dr. bizonyos fizikai törvényszerűségeket újra kell gondolni. hogy a távolbalátás lehet az a biofizikai mezőhatás. (A kvantum a fizikában az anyagi részecskét. amely a tér-idő görbületet összekapcsolta a gravitációval.amerikai létesítményekbe. A XX. amelyeket az Einstein speciális relativitás elméletében leírt törvényszerűségek. Mindez arra utal. Turan Rifat arra kereste a választ. használható szintre hozásához. hogy a valóság kettős természetű. amely a biológiai jelenségek értelmezésére a kvantumfizika elveit és módszereit alkalmazza. Ez azt jelenti. akkor máris ésszerű magyarázatot találunk arra. Ha csökkentjük az agyhullámok frekvenciáját. hogy mi történik az RMCT hatások elektromágneses sávszélességén túl. és elektromágneses generátorokkal működtetett repülési csapda véd. Einstein úgy találta. A valóság kettős természetéről már sokat írtak. hogy nem állnak kapcsolatban a neuronok kálcium-kibocsátásával összefüggő hatásokkal. hogy ennek miért kell így lennie? Mert ha így van. Ha pedig ez így van. hogy eddig csak a felszínt érintő eredményeket értek el. akkor kevesebb energiával gondolkodhatunk. és csaknem vak ezzel a második valósággal szemben. akkor az arra utal. akkor az emberiség mai tudása a valóság természetéről eléggé korlátozott. illetve a hozzá tartozó mennyiséget jelöli. Annak megértéséhez. amely érintkezik az elsővel. Feltételezhető. A kvantumbiológia pedig a biológiának az irányzata. Ed Dames nyugalmazott őrnagy szerint a katonai távolbalátók theta-szinten működnek. Az elektromágneses mezőket használják a rejtett psi-gének (latent psi-gene) aktivizálásához. hogy amerikai tudósok a távolbalátás lehetőségeit kutatva megtanulták manipulálni az elektromágneses mező hatásait. Lehetséges. hogy 6-20-ig terjedő Hz frekvencia szükséges ahhoz. Turan Rifat úgy gondolja. Ross Adey bizonyította. hogy a 6 és 20 Hz-es tartománynál lényegesen alacsonyabb rezgésszámú agyhullámok sokkal hatékonyabbak a psi-tevékenység számára. hogy az alfa-hullámokra való átállás és ennek biológiai visszacsatolása felkészíthet egy embert a paranormális működésre.

vadászó időszakban az ember psi-génjei erősödtek. Turan Rifat arra az eredményre jutott. mint biofizikai elemek). a raktározásban és a hasznosításban észlelhetőek. hogy bekapcsolhassák őket a parapszichológiai kutatásokba. mint a nők között. hogy gyűjtsék össze azokat a személyeket. Turan Rifat kísérletek alapján úgy gondolja. elkülönült adagokból álló tulajdonságát veszi alapul. amelyekben nem üldözték a paranormális képességeket. A vadásznak. a biotronikus és a bioplazmikus jelenségek alapját. amelyekkel őseik ezer évvel ezelőtt még rendelkeztek. továbbá más olyan jelenségek segítségével. és az idegrendszer magasabb rendű működését. Az ausztráliai bennszülöttek sokat tudnak az álomban megnyilvánuló tisztánlátásról. Az Amerikában alkalmazott elektronikus RMCT agykontroll eszközök és fegyverek utánozzák ezeket a magasabbrendű elektromágneses mezőhatásokat. A psi-gének kiválasztódása Feltételezhető. hogy a távolbalátás jelentősen segíthette a gyűjtögető. D. amely az energia és más fizikai mennyiségek kvantumtermészetét. Ez arra is utal. akik paranormális képességeket mutatnak. hogy az álomban megnyilvánuló valóság (dreamtime reality) nem elektromágneses természetű. Turan Rifat úgy gondolja. hogy a psi-génekkel rendelkezők kiválasztódtak. 217 . nagyobb esélye volt a túlélésre. vadászó életmódot folytató embereket. 1995-ben fordulat történt a biofizikai RMCT irányában. A földművelésre való áttéréssel ez a kiválasztódási kényszer csökkent. Csak azokban a kultúrákban maradtak fenn nagy számban psi-génnel rendelkező egyedek. amely szerint az Egyesült Államokban abbahagyták a biofizikai RMCT-vel kapcsolatos kísérleteket. Amerikában csak az 1960-as években kezdték meg az ezirányú tevékenységet. hogy bizonyos emberi testek a természetes pszichotronikus generátorokhoz hasonlóan működnek. azaz meghatározott. hogy csatlakozhasson a biofizikai energiához. Úgy tűnik tehát. ezért a biofizikai mező-jelenségek terén nem értek el áttörést. a testen kívüli tapasztalatokban észlelhetjük. Ennek a fordulatnak az álcázására a CIA kibocsátott olyan félrevezető nyilatkozatot.) Ezt a párhuzamos valóságot az ébren álmodásban. és a kutatást a "new age" jelenségeire és módszereire alapozták. miközben Ausztrália őslakói. amelyek megkönnyítik a biofizikai integrációt a szervezettel. A távolbalátók újra tanulják azokat a képességeket.célzó olyan mikrofizikai elmélet. és képesek a psi-energia tárolására. A KGB ügynökei azt az utasítást kapták. aki nagy távolságból felismerte a vadat. hogy léteznek elsődleges és másodlagos psi-gének. Az elsődleges psi-gének azok. amelyek a biofizikai folyamatban. hogy az európai férfiak körében több psi-génnel rendelkezőt lehetne ma találni. Az egykori Szovjetunióban évtizedeken át folytak a kutatások a psi-génekkel. Ezért a gyűjtögető. a középkorban üldözték azokat a nőket. akik psi-génekkel rendelkeztek és a boszorkányégetés kiszelektálta őket a lakosságból. és amelyek genetikailag meghatározzák a gazdagabb ideghálózatokat. A magas kultúrák embere bizonyos fokig elveszítette psi-génjeit. Európában. mert a "new age"-gondolkodás akadályozta a tudományos megközelítést. J. A másodlagos psi-gének azok. amelyek fokozzák az RMCT képességet specifikus gének segítségével (ezek úgy működnek. Az észak-amerikai indiánok például tiszteletben tartották ezeket a képességeket. de elektromágneses mezők hatásaiból tevődik össze. vagy a Kalahári-sivatag busmanjai még mindig rendelkeznek a távolbalátás képességével. Ezek a mezőhatások képezik a biofizikai.

a fehérjeszintézist irányító alapanyaga. hogy új mentális software-re (memes) van szükség a távolbalátó programok elvégzéséhez azért. Eszerint az idegsejtek a természetes kiválasztódás keretében versengenek egymással. Mivel az emberek munka közben használják fel biofizikai energiájuk nagy részét. Ennek a módszernek szerves részét alkotja a biofizikai energia felszabadításának a technikája. Az agy megtisztításának "mozi módszere" (cinema method) a távolbalátást. Turan Rifat megvizsgálta közelebbről azt a jelenséget. J. Amikor létrejön az irányított figyelem. hogy a távolbalátó egyszerre két helyen van jelen. akkor több biofizikai energiája marad a munka utáni időszakra. a figyelemnek a távolbalátásra történő összpontosítása érdekében. hogy az emberi agy és a biofizikai mezőhatások egymástól elkülönülve szerezhetnek tudomást a külvilágról. mert azt jelenti. Ez kikapcsolja azt a mentális párbeszédet. Egyidőben lehet gyakorolni a fizikai érzékelést és észlelést a távolbalátással. Újrakonstuálni a DNS-t (A DNS. hogy a psi-jelenségekben megnöveljék a jelzés-zaj arányt (signal-to-noise ratio). Az első a szokásos elernyedés. és így ne akadályozza a távolbalátási képességet. hogy kikapcsolják a psi-géneket. amelyet a távolbalátáshoz szükséges biofizikai test fejlesztésére fordíthat. ezen belül a kromoszómák egyik legfontosabb. ami szakadatlanul folyik a fejünkben. Az új mentális software megtanulása szükséges a negatív visszacsatolási ciklus kikapcsolásához. hogy a psi-képességeket aktivizáló memes elősegíti a természetfeletti paranormális képességek aktivizálását.) Dr. akkor azt igénybe lehet venni nagytávolságú távolbalátásra. ellazulás (habitual relaxation). Amikor a mozi vásznát figyeljük. Ez egyben azt is jelenti. ezért a távolbalátási tréning keretében meg kell mutatni az embereknek. hogy a természetfelettinek tekintett paranormális képességek ritkák az átlagnépességben. A túlzott ingerlés következtében átkapcsol a daganatképző génekhez (oncogenes) és ez rákbetegséget okoz. Ha valaki hatékonyabb a munkában. Az agy tehermentesítése. amely szükséges lenne a tudományos igazolásához. akkor abbahagyjuk a társalgást. Később már kevésbé ismert helyszínekkel kapcsolatosan. Először ismert helyekre vonatkozóan kell begyakorolni. amely az embereket izgalmi állapotban tartja. hogy ne kapcsolja ki a psi-géneket. amelyet el lehet érni a psi-képességekre alkalmassá tevő stresszkezelési technikákkal. és ebben a folyamatban a kiválasztódó idegsejt-csoportok neuron-hálózatokat formálnak. mint mozgóképet használja és ez a következő lépés. A mentális csend a második fő előfeltétele a távolbalátásnak. vagyis a dezoxiribonukleinsav a sejtmag. amelyek az 218 .A rejtett távolbalátó képességek bekapcsolása A nyugati ember általános stressz-szintje magas. Mindebből az is következik. és a távolbalátási képességek fejlesztése. Mindez elengedhetetlenül fontos a távolbalátás létesítéséhez. D. és nincs meg az a gyakorisága. Ennek drámai vonatkozásai vannak. Gerald Edelman neurofiziológus dolgozta ki a neurális Darwinizmus elméletét. hogy a stressz csökkentésére lenne szükség ahhoz. a biofizikai RMCT kifejlesztésének a leghatékonyabb módja. amelynek döntő szerepe van az öröklésben. A távolbalátás tanulmányozásához az irányított figyelem az érzékelés megfelelő felhasználása. és emiatt a rendkívül erős neurohormonális és elektromos ingerek úgy tűnik. Turan Rifat úgy látja.

hogy egy "blastocyst"-et (csírahólyag. (A szinergizmus több tényező egymást befolyásoló együttes. D. másokat pedig kikapcsolnak attól függően. hogy a biofizikai. hogy a biofizikai mezőhatásoknak magas szintű tudatosságuk van. vagy több ezer kilométer távolságra. Mivel a telomerek elvesztése kapcsolatban áll az öregedéssel. E folyamat ismétlődése révén kifejlődik a legmagasabb rendű tudat. hogy bekapcsolják a specifikus géncsoportokat a "blastocyst"-ben. hogy a morfogenetikus mezőhatásokat a magasrendű tudatosság szintjére emeljék. ugyanúgy az emberi genom is változtatható az élő szervezetben.) A távolbalátással és a testen kívüli tapasztalatokkal kapcsolatos kutatás arra utal.) Az emberi génállomány nem tartalmaz elég információt ahhoz. remote influencing) az alapja a hipnózisnak. Úgy tűnik. Azt történik. A psi-képességű személy hatást tud gyakorolni távolbalátás révén egy másik személy idegsejtjeinek a kálciumkibocsátására. Turan Rifat ebből arra következtetett. szinergetikus módon. és hogy a biofizikai mezők ellenőrizésük alatt tarthatják a géneket. amelyek az emberi génállományban nincsenek benne. hogy az agy képes a gondolkodásra. de még ennél is fontosabb. Figyelemmel dr. D. de változó hatása. Ahogyan egy génbetegségben szenvedő betegnek a génje átalakulhat természetes módon normális változatú génné. Az ukrán Albert Ignatenkó egy TV-műsorban bebizonyította. A távbefolyásolás Létezik egy technika (sleep-wake hypnosis). hogy a theta-állapot teszi lehetővé a psi-képességekkel rendelkezők számára. Ross Adey már ismertetett kutatási eredményeire. ami elvezet az emberi értelemhez.és be tudják kapcsolni génjeiket. J. mint az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) a maga elektronikus mikrohullámú agykontroll eszközeivel. hogy újraírják saját DNS-üket. hogy nem kell igénybe venni a gyógyszerekkel való megfiatalítási módszereket a velük járó kockázatokkal együtt. hogy telepatikus úton hipnotikus parancsokat továbbítson a célszemélyhez. biofizikai mezőhatások nélkül. hogy a távolbalátás praktizálóinál magas szintet ért el a morfogenetikus mezők kifejlődése.elsődleges tudat képességével bírnak. (A morfológia a biológiának az élő szervezetek és az egyes szervek alakjával és felépítésével foglalkozó része. hogy hogyan helyezkednek el térben és időben. A biofizikai mezőhatásokban megjelenő és magasrendű tudatra utaló mechanizmus a morfogenetikus mezőkben lezajló hasonló jellegű. Morfogenetikus mezőhatások szükségesek ahhoz. Turan Rifat ezirányú kísérletei során a kromoszómák végén található telomereket próbálta meg stimulálni. A biofizikai mezők tehát nagymennyiségű olyan információt tartalmaznak. A morfogenetikus mezők is tovább fejlődhetnek az elsődleges tudati szintről a magasabb rendű tudat szintjére. egyes jelenségek létrejöttének és egyes élőlények életbemaradásának a feltétele. Ez a "The Paranormal World of Paul McKenna" című programban bemutatott távbefolyásolási kísérlet (RI. Rifat kifejlesztett egy technikát. hogy a psi-képességű egyének ki. amely lehetővé teszi a hipnotizőr számára. darwini kiválasztódási folyamatokból származik. De ezek a biofizikai mezőhatások a kálcium-kibocsátással modulált idegi képesség révén kölcsönhatásba léphetnek az aggyal. illetve csökkenteni egy tőle távoli helyen lévő személy pulzusát. a telomerek teljesítményének a fokozása úgy lassíthatja az öregedést. arra is következtethetünk. Ez már lehetővé teszi a nagyhatású távolbalátási képességeket. Az RMCT-t fel lehet használni az ember saját genom-jának a megváltoztatására. Ennek keretében az RMCT-t használják ahhoz. legyen az akár néhány méter. blastula) átalakítson embrióvá. amelyet paranormális pszichoneurális immunológiának (paranormal psychoneural immunology) nevezett el. 219 . J. morfogenetikus mezők egyes géneket bekapcsolnak. hogy képes felemelni. Ezt hatékonyabban tudja tenni.

mivel hatnak a testre és más emberekre is. A biológiai jellegű távbefolyásolás és a távolbalátás azonban levehetővé teszi az ellenőrzők ellenőrzését is. század egyik meghatározó tényezőjévé válik. amelyek a rendőrséghez vannak bekötve. hogy magatartását megváltoztassák. és nem lehet kizárni. a távolbalátás és a távirányítású agykontroll tudománya és technológiája még igen fiatal. Elképzelhető. Ezen a téren még mindig az orosz kutatók járnak az élen. és eddig leginkább a sajátjának tartott észbeli. hogy katonai alkalmazásában is előbbre tartanak. Erre sor kerülhet olyan helyeken. mikor nincs otthon. Ebben az összefüggésben a biológiai RV/RMCT úgy is felfogható. amivel számolni kell a jövőben. lelki tevékenysége. akkor a távbefolyásolás akár fenyegetést is jelenthet az Új Világrend uralkodó osztályára. A rendőrség az Angliában létrehozott földalatti irányítórendszer egyik fontos központja. Ez a körülmény arra kényszeríti a hatóságokat. hogy a gomba módra szaporodó RV/RI vállalatokat "nyugalmazott" katonai személyzet irányítja. hogy a távbefolyásolás és a távolbalátás. továbbá az MI-5 munkatársai lakását rendszeresen átkutatják. A fentiek már jelzik. Turan Rifat itt a saját példájára hivatkozik. A tudatbefolyásolás jelenlegi gyakorlata A gyakorlati alkalmazás szempontjából tudatbefolyásoló agykontrollnak azokat a módszereket tekinthetjük. hogy a psi-képességeket lehetővé tévő theta-szinten tevékenykedjenek. A távbefolyásolás. Az elektronikus leveleket és a faxokat is rendszeresen ellenőrzik. mert ez az egyik legfőbb biztosítéka annak. és csak kiválasztott kevesek előjoga lesz.A távbefolyásolás lehetővé teszi például. Az angliai Brighton városa tele van videokamerákkal. és hatékonyabbá tenni. Egyelőre a biofizikai RMCT kutatását és elsajátítását nem tiltják a törvények. ezért befolyásolással lesznek a gyógyításra.Remote Influencing). hogy annak a segítségével a lakosság helyezheti megfigyelés alá a hatóságokat. mint a célszemély otthona. ha valaki nem béta-szinten gondolkodik. és úgy tűnik. mert telefonját és lakását az oda elhelyezett lehallgató készülékek segítségével megfigyelik. hogy a biológiai RV/RI "know-how"-ja nem fog kikerülni a civil lakossághoz. máris korlátozta tiltó rendelkezésekkel több alternatív gyógymód és kezelési módszer alkalmazását. A magánszféra és a megfigyelés A lakosság elektronikus eszközökkel történő megfigyelésének a növekedésével a magánszféra fokozatosan eltűnik. hogy a tőzsdéken dolgozó brókerek tudatát munka közbe befolyásolja. Mindez már annak is előhírnöke lehet. Ha ezeket a képességeket sikerül sok emberben kifejleszteni. hogy a XXI. A biofizikai RMCT-t azonban. hogy korlátozzák a lakosság megfelelő szintű tájékoztatását a biofizikai távolbalátásról (RV . és az egészségügy egészére. elsősorban a vitaminokkal és gyógynövényekkel való megelőzést. Mindez megkülönbözteti az agykontrollal végrehajtott bűnözést a 220 . Ezért van az. amelyeket a célszemély tudása és hozzájárulása nélkül rejtve alkalmaznak azért. De az Európai Unió. ha technikája kellően ismertté válik és elterjed. bármely állampolgár használhatja az új uralmi rendszer irányítóival és kiszolgálóival szemben. pl. agyműködésének egésze. de rendkívül gyorsan fejlődik. Ezek a biofizikai mezőhatások elvileg minden ember rendelkezésére állnak.Remote Viewing) és távbefolyásolásról (RI . hogy majd illegálisnak minősül. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az állami szervek alkalmazzák az elektronikus RMCT-t a belső "felforgató" elemek ellen.

A cél tehát totális megfigyelés alá helyezni egy személyt. hanem a különböző magánirányítás alatt álló. hogy ez elsősorban a belföldi lakosság ellen irányuló fegyver. hogy az agykontrollt tömeges méretekben is alkalmazzák. a mikrohullámú eszközök és az akusztikus fegyverek bevetését. az utcai megfigyelést. nem kell vele szükségszerűen az életet kioltani. amikor megfigyelése rendszeressé válik. hangok továbbítását. Ilyen fegyverek tekintetében is folyik a versengés annak ellenére. és zaklatását kombinálják a személyes információk megszerzésével. A célszemély ingerléséhez felhasználják a zaklató telefonhívásokat. mert alkalmas eszköz a hatalom gyakorlására. A megfigyelési eszközök a telefon lehallgatástól. az elektromos megvilágítás manipulálását. valamint az autókba elhelyezett audiovizuális "poloskáktól". amikor működtetői a nyilvánosság tereit használják a célszemély zaklatására. az Internet üzenetek zavarását. kipróbálhatóak és alkalmazhatóak. és jogilag is megvan rá a lehetőségük. Más agykontroll módszerek a hipnózist és a drogokat használják az emberek befolyásolására. Továbbá azt sem tudják elképzelni. amelyek morálisan erre készek. hogy még nem áll a kormányzatok rendelkezésére az a lehetőség. Ilyen lehet az utca. és az így szerzett információkat felhasználni tudatának és magatartásának a befolyásolására. A tudatbefolyásolás egyik formája. mert rejtetten alkalmazható. akik kivételezett pénzügyi és 221 . elkezd tömegessé. hogy léteznek olyan emberek.szokásosnak és jogszerűnek tekinthető társadalmi behatástól. hogy valamennyien veszélyt és fenyegetést jelentenek az adott személy idegrendszerére. elégséges. A normális szexuális kapcsolatot is bűncselekménnyé alakítja át az önkéntesség helyébe lépő erőszak. amit csak a célszemély hall. Ez akkor alakul át agykontrollá. és ennek megfelelően terjedni.hozzájárulásuk nélkül történő beültetéséig. a lakásokba. amikor létrejön. Ma már nem csak állami szervezetek rendelkeznek e technológiával. De ezek a fegyverek az adott ország saját lakói ellen is bevethetőek. rendszerint bűnözői csoportok is. hogy létezhetnek olyan hatalmi csoportok. olcsóbbá válni. továbbá az agyműködés közvetlen stimulációját. Az irányítóknak a látókörébe kerülhet találomra is egy személy. az elektronikus és a nyomtatott tömegtájékoztatás. Egyes katonai szakértők egyenesen az atombomba feltalálásához hasonlítják veszélyességben és jelentőségben a már rendelkezésre álló mikrohullámú tömegbefolyásolási fegyvereket. Ma az elsődleges érv a terroristák és a terrorizmus elleni harc. az Internet. az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatásban elhelyezett üzeneteket. hogy a hidegháború már véget ért. valamint a pedofil. Ha az agykontroll technológiát fegyvernek tekintjük. és más bűnöző elemek felderítése és megfékezése. beleértve az implantátumoknak az emberek testébe való . ha sikerül vele biorobottá átalakítani a szabad polgárokat és így ellenőrzés alatt tartani őket. egészen a legfejlettebb műbolygós megfigyelésig. Ennyiben még az atombombánál is fenyegetőbb veszélyt jelentenek. A társadalom nyilvánosságától elzárva dollár milliárdokat költöttek és költenek a mai napig e technológiának a kifejlesztésére és tökéletesítésére. akkor szem előtt kell tartani. a szuperérzékeny elektromágneses érzékelő rendszerek komputeres elemzéséig terjednek. Az emberek túlnyomó többsége ma is úgy gondolja. Az átlagembernek nehéz felfognia. Más csúcstechnológiákhoz hasonlóan. és az Internet ellenőrzésétől. Ezzel szemben az agykontroll fegyverek titokban és minden ellenőrzés nélkül bevethetőek. Mindezek a módszerek azonban abban megegyeznek. A valódi motívumokat természetesen nem szabad összetéveszteni a dezinformációs célból megadott hivatalos magyarázatokkal. mert az atomfegyverek belföldön az adott ország saját lakossága ellen nem alkalmazhatóak. híresztelések terjesztését. Az agykontroll az uralom eszköze és így e technológia elsődlegesen azért került kifejlesztésre.

illetve az államot irányító uralkodó elit érdekeit. és ezért milyen motívumok vezérlik alkalmazóit.ismertetjük. hogy nem tudnak ellene védekezni. hogy tevékenységük titokban marad. A távirányítású tudatolvasás megnyitja a lehetőséget tudósok gondolatainak is a rögzítésére. hogy a COINTELPRO nem külföldi kémek.html) A továbbiakban Barker felsorolását . Az egyik lehetséges motívum a belföldi hadviselés az adott ország saját lakossága ellen.a lényeget nem érintő rövidítésekkel . június 13-án tette közzé az Interneten. 222 . Az agykontroll programok szempontjából lényeges. Ha az emberek egy csoportja titokban. hogy akár csak a gyanú árnyéka felmerüljön. Ezért az ilyen programok elsősorban a potenciális vezetők.vagyoni helyzetüket hatalmuk korlátlan növelésére akarják felhasználni. hogy semlegesítse a politikai másként gondolkodókat. mint a feltaláló mérnöknek és az alkotó tudósnak. amelyek ezeket a technikákat működtetik. A COINTELPRO az FBI "counterintelligence program" célja az volt. akkor még arra sincs szüksége. mert a szenvedő alanyok nem tudják őket leleplezni és jogi eszközökkel felelősségre vonni. hogy azok az államilag finanszírozott hatósági szervek. Nem kell senkit elítélni ahhoz. nem pedig valamiféle képzelgésnek. vagy egyszerű állampolgárok ellen irányulnak. írókat is sebezhetővé tesz ez a technika. Az elektronikus tudatbefolyásolás használatának második motívuma lehet a hagyományos hírszerzés és kémkedés modernizálása. mivel kisebb a lelepleződés veszélye. a társadalom számára vészjelzéseket leadó közéleti személyek. ami esetleg sértheti az állam. E technológia privilégiumával rendelkezők egyelőre abban bíznak. hogy a titkos megfigyelés és zaklatás a közhatalom gyakorlásának egyik ki nem mondott formájává fejlődött az Egyesült Államokban. és a beleegyezésük nélkül működtetett. hanem amerikai állampolgárok ellen irányul. sőt kínzására. Ez kevésbé kockázatos. Az agykontroll használóinak a stratégiáját úgy érthetjük meg jobban. akik a korlátlan gazdagodás és hatalom eme megszállottait készek az etikai korlátok félretételével kiszolgálni. ha valakiről feltételezi. ellopva ötleteiket. akkor azt valóságos összeesküvés létező gyakorlatának. hogy bárkit is meggyanúsítsanak. Elég. Még művészeket. mert úgy lehet plagizálni őket. Az FBI fennállása során végzett titkos műveleteket. de bankárnak és brókernek is ugyanaz az érdeke. hogy milyen célokra lehet ezt a fegyvert használni. központi irányítással és szervezett módon hajthatja végre saját stratégiáját és taktikáját. hogy módjában van valamit elkövetnie. de az adott állam saját állampolgáraival szemben is. Ezt a technológiát nem csak ellenséges államok tudósaival szemben lehet felhasználni. agykontroll-ellenőrzés ellen. de az 1956-tól 1971-ig tartó COINTELPRO legfőképpen a radikális politikai szervezetek ellen irányult.com/mc/mindControlMotives. Ha pedig fél a kormányzat. azaz divatos szóval "összeesküvési elmélet"-nek kell tekinteni. A legmodernebb megfigyelési technikák tehát a kormányzás részévé váltak. Frank Donner 1980-ban megjelent "Age of Surveillance" (A megfigyelés korszaka) című könyvében kifejti. hogy megbüntethessék. vagy megvádoljanak bűncselekmény elkövetésével. Az agykontroll eszközei alkalmasak a másik ember zaklatására. nincsenek ráutalva arra. fantáziadús spekulációnak. azaz védekezniük kell a velük szemben alkalmazható. Itt az a lényeges. és akadnak olyanok is. Alkotóművésznek. Ezeket a motívumokat Allen Barker gyűjtötte össze és 2001. ha közelebbről szemügyre vesszük. (http://www.datafilter. Ily módon jogellenesen meg lehet szerezni mások szellemi termékeit. találmányait és kiválóan alkalmas a pénzügyi és ipari kémkedésre is.

hogy valamennyit visszaszorítja. ahogyan a totális kormányzatok használták céljaik elérésére az erőszakot. ha kell tisztességtelen eszközökkel is. Nyolcadik felhasználási mód lehet. amelyet nem tudnak az ellenőrzésük alá vonni. hogy megfigyelés alatt állnak. A közvéleménykutatás a választások befolyásolásának fontos eszköze a formális demokráciában. fel lehet tárni olyan eseményeket az életében. valamint a kereskedelmi célú titkokat is ki lehet belőle szedni. Egy hatodik motívum lehet az agykontroll alkalmazására bizonyos alkalmazók hajlama a szadizmusra. hogy vagy kiemelkedik minden versenytársa közül. Ezekkel a tudatbefolyási technikákkal ma már a politikai eszméket és a politikusokat is ugyanúgy el lehet adni. akik már tudnak erről. mint bármely más árucikket. Ha közvetlenül nem érdekeltek az új technológiában. hogy bizonyos demográfiai csoportoknak a befolyásolása meghatározhatja e csoportok a vásárlási szokásait. Noam Chomsky. hogy egyedül ők rendelkezzenek vele és csak ők fejleszthessék tovább. és a mások intim tevékenységének a megfigyelésével történő perverz kielégülésre. hogy ezekkel a technikákkal eredményesebben lehet a gyanúsított személyeket kihallgatni. hogy milliárdosok saját kiszolgáló személyzetüket szerelik fel ezekkel a tudatmódosító és befolyásoló eszközökkel.a tudomása és hozzájárulása nélkül .végzett tudatellenőrző felmérések a hatalomgyakorláshoz szükség politikai visszakapcsolást biztosíthatják.BDA ("A bombakárokozás felmérése") felhasználása a pszichológiai fegyverekkel végzett műveleteknél. A lakosságon . Ez azokkal a mit sem sejtő polgárokkal szemben a leghatékonyabb. Ezért a társadalom felett álló. Egy negyedik motívum lehet az. Meghatározott számú ember tudatának a kifürkészéséből sokmillió lakosra érvényes trendekre lehet következtetni. hanem közvetlenül be lehet hatolni az agyműködésébe. A nyilvánosság ellenőrzése alatt nem álló. és el lehet olvasni elektromágneses technológiával a gondolatait. tőle elkülönülő uralkodó rétegnek nagyon fontos tudnia. és az eredeti feltalálót. ha valamilyen technológia nem áll a rendelkezésükre. megtudakolva a lakosság kiválasztott célcsoportjának a véleményét úgy. akik nem tudják. Ez ahhoz hasonlít. akár nem állami titkos szervezetek. a neves amerikai társadalomtudós. Itt ugyanis nem csak arra figyelnek. és természetesen a nemzetbiztonságot érintő. A tudatbefolyás alá került személyeket az agykontroll irányítója a nap 24 órájában gyötörheti. De olyanokkal szemben is alkalmazható. hogy a formálisan "demokratikus" kormányzatok már régóta ahhoz hasonlóan használják a propagandát. Ötödik motívum lehet az úgynevezett "bomb damage assessment" . akár állami. Az így nyert információ felhasználásával a következő bombázást még hatékonyabbá lehet tenni.Egy harmadik motívum lehet az agykontroll felhasználására a lakosság különböző szempontok szerinti statisztikai csoportosítása. mert kifejlesztése esetleg a fennálló status quot felborítja. amellyel zsarolható. akkor is hajlamosak annak az elfojtására. A BDA lehetővé teszi. Valaki úgy lehet a legjobb. Ez lehetővé teszi olyan 223 . vagy kifejlesztőt elkezdik zaklatni azért. amit az illető szavakban megfogalmaz és kimond. hogy felmérjék melyik bomba talált célba. mintha egy azonnali közvélemény kutatást. akkor azt illegálisan is megszerzik. hogy "propaganda-bombái" milyen mértékben hatottak a tömegek tudatára. hogy az ahhoz tartozók legtitkosabb gondolatait is ki tudják fürkészni. Már a kereskedelmi reklámozásban is bebizonyosodott. vagy pedig úgy. régóta hangsúlyozza. vagy szavazást tartanának. milyen mértékű kárt okozott. Hetedik motívum lehet annak a technológiának az elfojtása. Ily módon ki lehet belőle szedni titkos számítógépes kódokat.

hogy zsarolható eszközzé vált. akkor hosszú időn át jelentős mennyiségű gyógyszert szedethetnek velük és más költséges kezelésben részesíthetik őket. valamint kapcsolatrendszerét tudatosan úgy irányítják az ezzel megbízott háttérerők. és iskolázását. hogy a világ döntési helyzetben lévő személyeinek ez az ellenőrzése e technológia kifejlesztőinek és alkalmazóinak a legfontosabb célja. például egy vallási szektába hatoljanak be. Kényszer hatására hoznak. Hasonlóan ismertek a szexuális zsarolást célzó műveletek. Már ma is megszegik 224 . és erre a célra is alkalmazták az agykontroll áldozatait. Jövedelmező üzlet lehet az orvosok és a gyógyszer vállalatok számára. ha őket elektronikus eszközökkel megfigyelés alá helyezik. vagy szociális csoport. aki tudja is. Ha el tudják az agykontroll áldozataival hitetni. Az a szülő. mert már oly sok mindent tudnak róla. hogy a segítségével zárt csoportokba. vagy nem hoznak világra utódokat. Logikusan lehet feltételezni. További motívum lehet bizonyos csoportok népszaporulatának a befolyásolása. vallási. elegendő lesz az is. és a segítségével tartsák szoros megfigyelés alatt a célcsoportot. hogy az általuk kiválasztott személy kerüljön a csoport élére. A szövetségi kormány már elkészített olyan terveket.és elmebetegségben szenvednek. hogy agykontroll alatt áll. Ez elősegítheti. Tizenegyedik motívum lehet az agykontroll alkalmazására. A demográfiai befolyásolás célpontja lehet egy faji. ebben az "elektronikus börtönben" gyakorlatilag ugyanolyan szoros megfigyelés alatt állnának. és a nemkívánatos akcióit megelőzzék. és gyermekeiket is szüleik hozzájárulása nélkül ellenőrzés alá vonhatják. A politikai vezetésre kiszemelt személy programozása elkezdődhet kisgyermekkorban. hogy ideg. hogy lelkiismeretlen személyek mások szenvedéseiből csináljanak maguknak nagy anyagi hasznot. akkor is engedelmes marad. hogy agykontroll segítségével kiszámítsák a célszemély magatartását. Sajnos lehetséges.magánszolgálatban álló zsoldos csapatok felbérelését. Tizenharmadik motívumként jöhet számításba az agykontroll áldozatok kezelése. Már a közvélemény is sokat hallott a programozott bérgyilkosról és könyvek jelentek meg a "Manchurian candidate"-ről. Azonban még hatékonyabbá kell tenni az agykontroll útján történő megfigyelést. amit "felosztott koncentrációs táboroknak" ("distributed concentration camps") neveznek. A folyamatban lévő kísérletek célja előre látni a magatartást. A kitűzött ismérvek alapján a hosszú időn át tudatbefolyásolás alatt élő egyén nem képes szabadon dönteni. A tudatmódosító és ellenőrző technológiák további fejlesztésével már nem lesz szükség az ellenőrzés alá vont személyek összegyűjtésére. amelyek szükségállapot idején lehetővé teszik meghatározott listákon szereplő személyek gyors internálását gyűjtőtáborokba. hogy megfelelő időpontban a megfelelő pozícióba kerüljön. Kifinomult technikákkal az így végzett befolyásolást rejtve lehet tartani. mint a gyűjtőtáborokban. de ha az illető gyanút fogna. Tizennegyedik motívumként figyelembe vehetjük azt az igényt. akik az adott megbízó kívánságainak megfelelően zaklatják áldozataikat és ellenőrzik életének legrejtettebb vonatkozásait is illetéktelenül továbbadva a családi és üzleti titkokat. A tudatbefolyásoló technika tizedik felhasználási módja lehet fontos vezető személyek ellenőrzés alá vétele. még mielőtt az bekövetkezik. Kilencedik felhasználási mód lehet az. Ebben az esetben. még inkább óvatos hogy gyermekét is ilyen sors vállalására kényszerítse. hogy kontroll alatt áll.

Maga a kísérleti alany.egyes személyek emberi jogait csupán azért. Hogyan lehet ellenállni az agykontrollnak? Az agykontroll itt nem a José Silva-féle relaxációs technikát és az ellazult állapotban való gondolkodást jelenti az alfának nevezett tudatszinten. kiválasztott kísérleti alanyokon kipróbálják. További motívum lehet a tudat ellenőrzése. amit "szabadulásuk" után végeznek. ugyanakkor nem kizárható. amelyek aztán pontosan tájékoztatnak arról a tevékenységről. amelyekkel bármely ember legtitkosabb gondolatait is ki lehet fürkészni. Talán az a legjobb kém. hogy a statisztikai és a tudományos módszerek fokozatos tökéletesítésével ezek is javulhatnak. hogy esetleg majd valamit el fognak követni. hogy kém. hogy elzárják a jogi úton való védekezés lehetőségét a kísérleti alanyok számára.és magatartás-befolyásolás. természetesen ellenállhat. aki nem is tudja. hiszen senki nem tudhatja. akkor az félelmet kelt. hanem ennél sokkal többet. Tizenötödik motívum olyan szakemberek képzése. megváltoztatását és ellenőrzését jelenti. Az agykontroll fegyvereket kifejlesztik. hogy ma már felfedezték és működtetik azokat a technikákat. amelyekkel ezt a tevékenységet továbbra is hatékonyan el lehet titkolni a társadalmi nyilvánosság elől. Az ilyen személy könnyebben behatolhat bármely csoportba. Például szabadságvesztésüket töltő elítélteket szabadulásuk előtt el lehet látni olyan miniatűr implantátumokkal. Az új eszmék és az új megoldási módok minden elnyomó társadalmat veszélyeztethetnek. Végül természetesen fontos motívum lehet az agykontroll folytatására azon módszereknek a tökéletesítése. Mivel az agykontrollnak számos szadista vonása van. Az emberek ennek a veszélyét azért nem érzik. A célszemélyek túlnyomó többsége azonban a hozzájárulása nélkül lesz kísérleti alany. az emberi agy és a központi idegrendszer működésének a legkülönbözőbb módszerekkel és eszközökkel történő befolyásolását. ha tudomást szerez az idegrendszerébe történő illetéktelen beavatkozásról. az még nem jelenti azt. A rendszer további kiterjedése egyrészt újabb irányítók bevonását. Bizonyos tudományos elgondolások is forradalmasíthatják az embereket. Ezért az agykontroll nagyon is alkalmas az állampolgárok terrorizálására. e technológia működtetésére az ilyen szellemben nevelkedett fiatalok alkalmasak. vagy beletörődhet ebbe a megalázó helyzetbe. Tizenhatodik motívumként számításba vehetjük a lakosság megfélemlítését. Az agykontroll technológia alkalmazása egyben alkalom annak tökéletesítésére is. Ha az már nyílt titokká válik. Ebben a tágabb értelemben az agykontrollhoz tartozik minden olyan tudat. mert valaki úgy véli. hogy valójában hogyan is gondolkodnak az emberek. mert nem tudják elképzelni. másrészt a tudatellenőrző komputerrendszer automatizálását igényli. akik a jelenlegi működtetők helyébe lépnének. hogy titokban tartsák ezt a tudatbefolyásolást és megbüntessék a veszélyre figyelmeztetőket. hogy megszabadul a zaklatástól. Ezek a megelőzést célzó megfontolások azonban tudományosan nem megalapozottak. hogy nem ő lesz-e a következő áldozat. A kísérletek arra is irányulnak. Ezért az agykontrollnak az is az egyik legfontosabb célja. annak a feltérképezése. Tizennyolcadik motívum lehet az agykontroll alkalmazására a kémkedési módszerek tökéletesítése. Ha beletörődik. amely az adott 225 . hogy bárkit kiválaszthatnak az agykontroll céljára bármely okból.

A zaklatás és a kizsákmányolás attól még zaklatás és kizsákmányolás marad. Ezeket a képviselőket általában azok az érdekcsoportok vásárolják meg és fizetik. elsősorban az Egyesült Államokról mond véleményt. hogy díszlet. Ez nem változtat azonban a fenti megállapítások érvényességén. mert álnok módon titokban hajtják őket végre. hogy nem az amerikai 226 . A jelenlegi beteg amerikai rendszer apologetái haladásnak próbálják feltüntetni ezt a modern feudalizmust. Úgy véli.com/mc/protestResist. amelyeket később a beültetett kódokkal aktivizálhatnak. és a társadalmi méretű hazugság kulisszája. titkos módszerekkel végzett zaklatásnak vannak kitéve. 4. az audiovizuális "poloskák". és akarata ellenére történik. Ezt a valóságot elrejti a választott kormányzati szervek. aki hosszú ideje agykontroll-zaklatás célszemélye. A visszacsatolás lehetővé teszi a további befolyásolás hatékony módszerének a kiválasztását. és milyen traumát okoz neki. hogy ide tartoznak a megfigyelési eszközök. a falon keresztülhatoló távirányítású érzékelők és az implantátumokkal. Barker gondolati kísérletként felveti. de nincs igazi társadalomkritika. hogy e tudatbefolyásoló technika működtetői miként tevékenykednek. Allen Barker úgy véli. Ennek részét képezi annak a megfigyelő rendszernek a működtetése is. Ez a technológia a zaklató telefonhívásoktól a személy otthonában történő kimerítő ingerléséig terjedhet. hogy Disneyland-ről mindenki tudja. a tömegtájékoztatás. hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag a fegyveres és hírszerző szervek által működtetett rendőrállammá alakult át. amelyek csak a pénzvagyonuk bármilyen eszközzel való gyarapításában érdekeltek. oldal. akik ezt élvezeti célra használják. amely hasznot húz az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekből. Ezek az eszközök biztosítják a befolyásoláshoz szükséges visszacsatolást. Csak az kapható. alapos megfigyeléseket végzett arra vonatkozóan. (http://www. amit a korrupt kétpártrendszer nyújtani tud. Azok. és alkalmas vezetők. amely tudatát kifürkészi. valamint az ezek nélkül működtetett bioszenzorok. szívdobogást okozhatnak. bekezdés) Természetesen igen sok tisztességes ember is él az Egyesült Államokban. Már korábban tárgyaltuk ennek a tágabban értelmezett agykontrollnak a technológiáját és eszközeit. Ezek a vezetők vagy valóban ostobák. Az egész Disneyland-szerű kulisszához hasonlít azzal a különbséggel. Barker szerint hasonló helyzet van más "fejlett" országokban is. akik felelősségre akarják vonni ezt a korrupt rendszert. Az impulzust hordozó mikrohullámok fájdalmat. hogy mindez milyen zavarokat idéz benne elő. megfigyelve. De őket "áldásosan tudatlan" ("blissfully ignorant") állapotban tartják. hogy a jövő történészei a jelenlegi amerikai vezetést egyfajta Vichy kormányzatnak fogják tekinteni. kimerültséget. és egyben "szórakoztatást" jelentenek azok számára.személy tudomása nélkül. és itt senkit sem kínoznak a színpad mögött. vagy nagyon is jól tudják. Allen Barker. hogy kísérletezzenek és visszaéljenek velük. Ki lehet választani találomra polgárokat azért. hogy mi folyik és miért? Az álhazafiságról és jólétről szóló közhelyeik egyre nagyobb ellenérzést váltanak ki. ő azonban amerikai lévén. hírszerzői szervezetek együttes hatalmával szemben.datafilter. valamint ez a visszacsatolás teszi lehetővé az intellektuális vagyont képező értékek illetéktelen kisajátítását. de emlékeztetőül utalunk rá. Az egész kultúra válságba került. Egyes személyeknél hipnózist is alkalmaznak megfelelő válaszreakciók kiváltására. Allen Barker azonban elítéli a hazugságnak és a kizsákmányolásnak ezt a hamis kultúráját. nincsenek új elgondolások. és az agyban elhelyezett implantátumok közvetlenül befolyásolhatják a központi idegrendszer működését. A választott politikusoknak nincs valódi hatalmuk a katonai. ami az egyszerű álhír terjesztéstől a kísérleti személy bizarr helyzetekbe való manőverezéséig terjedhet.html 3. A lakosság széles rétegeit tudomásuk nélkül is alapvetően érinti ez az elnyomó rendszer.

Sok áldozat gyógyíthatatlan agykárosodást szenvedett és igen sokan súlyos lelki zavarokkal küszködnek. akik rájöttek. Ez a körülmény teszi lehetővé a rendszer működtetői számára. Ezeket az embereket saját népük cserbenhagyta. valamint beültetett szerkezetekkel zaklattak. hogy az agykontrollal történő visszaélések leleplezése sem szakmai karrierjüket. Az amerikai törvények szerint. A rendszer működtetői fenyegetnek. majd pedig rágalmazták. hogy elrejtsék bűnös akcióikat. Ezeket az agykontroll technológiákat és technikákat túlnyomórészt olyan polgárokon alkalmazták. A többségük anyagi gondokkal küzd. hogy már akkor elfojtsák a lehetséges ellenlépéseket. ha az effektív tortúrát már abbahagyták. hogy állandó megfigyelés alatt állnak és még a gondolataikat is kifürkészik és analizálják. sem egészségügyi. Egyelőre egységes irányítás alatt álló szervezett harc még nem folyik az agykontroll leállítására. és ha az áldozat panaszkodik. Ezért egy vezető nélküli ellenállás folyik. Az központi idegrendszer befolyásolásával végzett kínzási technikák neutronbombához hasonlíthatóak. akik maguk is áldozatok. amely azért jött létre. Kihasználták és megalázták. mert belülről semmisítik meg a személyt. akiket gyermekkorukban kínzással kondicionáltak. vagy financiális helyzetüket nem segíti. és elhatározták. Az amerikai szabadságról puffogtatott frázisokat is álcázásnak használják saját taktikájuk elleplezésére. Ezek a kutatók jól tudják. 227 . amelyeken keresztül kellett menniük. és társadalmi hitelüket aláássák. de egyre nő azon kutatók és aktivisták száma. és ha szükséges embert is ölnek. de ezt is hatékonyabbá lehetne tenni. és gyakran elhallgatják a legszörnyűbb kínzásokat. A legtöbb áldozat élettörténete valamilyen katonai vagy hírszerző ügynökséghez kapcsolódik. zsarolnak. vegyszerekkel és kábítószerekkel. zsarolták. akkor ők védelmet élveznek. és akik ehhez nem is járultak hozzá. akik megismerték és leleplezték a tudatbefolyással végzett visszaéléseket. vagy külföldi állam zaklatja és használja ki az amerikai állampolgárokat. zaklatnak. Kik szállnak szembe a tudat megerőszakolásával? Először is azok a kutatók. Ebben az esetben elmulasztották teljesíteni az egyik legalapvetőbb kormányzati kötelezettségüket. hiszen állami szervek is beismerték. rendszeresen hipnotizáltak és elektrosokkoltak. Az agykontroll áldozatokkal igen nehéz szervezetten együttműködni. miközben minderről a társadalom nem vesz tudomást. hiszen ő tartotta titokban azt a technológiát. akik felvállalták ezt a feladatot. és szembe kell nézniük azzal a ténnyel. amelynek az ismerete segíthette volna az áldozatokat. ha egy idegen behatol valakinek az otthonába. akiknek erről nem volt tudomásuk. Egyelőre kevés olyan szervezet van. másrészt az áldozatok és hozzátartozóik. mielőtt azok megtörténtek. hogy az agykontroll áldozatok miért annyira bizalmatlanok mindenkivel szemben. jogosan le is lehet lőni. Már ez a rövid felsorolás is érthetővé teszi. Mégsem került sor eddig komoly ellenlépésekre. hogy cselekednek. Ebben az esetben is felelős az amerikai kormány. A súlyos betegek között vannak provokátorok is. hogy mi történik. A többségük elképzelhetetlen gyötréseken ment keresztül. De ha ezt a kormány közpénzekből fizetett ügynökei teszik. hogy ellenálljon az agykontrollal gyakorolt erőszaknak. és fenyegették őket. és miért nem készek valakit a vezetőjükké választani. A nyomában járó lelki és fizikai trauma akkor is tart. hogy az igazi betegeket lejárassák. Elsősorban azok vállalják fel a küzdelmet.kormányzat. hogy védekezzenek ellene. még őt hibáztatják. akiknek az a feladata. Mindez a szakemberek számára ismert tény és egyre több amerikai is tud már róla. valamint azok a polgárok. mivel embertársaik ezt nem hiszik el és csak nevetségessé válnának a szemükben. Vannak olyan áldozatok. hanem "csak" egy magáncsoport.

és azok. Amikor az 1970-es években az agykontrollal történt visszaélések egy részére fény derült. ahol is az elmegyógyászatot felhasználták a másként gondolkodó ellenzékiek lejáratására és elhallgattatására. hogy miként lehet elektronikus eszközökkel és más módon erőszakos agykontrollt gyakorolni a célszemély hozzájárulása nélkül. ha az egyetemi tankönyvekbe és diagnosztikai kézikönyvekbe felvennék azt. hogy megerősítsék azt a vélekedést. és nem zaklatják az amerikai polgárokat. nincs olyan támogató csoportjuk. ha a CIA a bizonyítékok nyomására kénytelen elismerni jogellenes cselekményeket. Az ideg. hogy ezek a szakemberek tájékoztatják a közvéleményt a mentális megbetegedésekről és a velük járó tünetekről.Az agykontroll áldozatok sorsa erőteljesen emlékeztet a kínzásokon átment hadifoglyokéra. csak nevetség tárgyaivá válnak. A titoktartás kultikus szenvedély lett. hogy néhány megbízható és tisztességes orvostól eltekintve az elmegyógyászat egész rendszere kiszolgálja az agykontroll amerikai működtetőit. ami a Szovjetunióban folyt. mert ha panaszkodnak. hogyan lehet trauma és tortúra alkalmazásával szakszerűen zaklatni. mint a foglyul ejtett katonáknak. amelyekkel ugyanezeket a tünetegyütteseket elő lehet idézni. vigasztalást nyerhet abban. Egyszerűen nem vesznek tudomást az állami szervek által végzett zaklatás tényéről.és elmegyógyászat azzal is segítséget nyújt az erőszakos agykontrollhoz. Fontos szerep jut az Egyesült Államok írott és elektronikus tömegtájékoztatásának is. A különbség az. miközben a sajtószabadságról szavalnak. Az erőszakos tudatbefolyásolás elrejtése A társadalom nyilvánossága elől való elrejtés legfőbb módszere a folyamatban lévő agykontroll tevékenység legszigorúbb titokban tartása. elviselnie. Allen Barker úgy véli. Az erőszakos agykontroll működtetői eszközként használták az ideg. Egy fogságból visszatérő hadifogoly. Ez odáig megy. nemzete biztonságáért kellett átélnie. akit megkínoztak. Ez lehetővé teszi. akik ezekkel az eszközökkel visszaélnek hasznot húznak amerikai állampolgárok gyötréséből. hogy a társadalom hozzájárulása nélkül végeznek ilyen kísérleteket. Ez teszi lehetővé az elnyomó módszerek alkalmazását. A tájékoztatási médiumok tevékenyen részt vesznek a titkosszolgálatok visszaéléseinek a leleplezéseiben. miközben nem szólnak azokról a technológiai eszközökről. hogy az agykontroll áldozatait elmebetegnek bélyegezzék. és arról. A felhasznált tudatbefolyásoló eszközök szigorúan titkosak.és elmegyógyászat szakembereit és a pszichológusokat. Ez részben úgy történik. akik azt állítják. ez a titoktartás és a titkolódzás további növekedéséhez vezetett. hogy még akkor is. E szakemberek részben tudatosan. miközben a kormányzat demokratikusnak tünteti föl magát. és panaszaikat ne vegyék figyelembe. Ezt többek között avval is megakadályozhatnák. hogy mindezt hazájáért. hogy elmegyógyintézetbe kényszerítenek akaratuk ellenére olyan személyeket. akik számíthatnak többi bajtársuk és hazájuk támogatására. erről a sajtó nem ad pontos tájékoztatást. hogy miért kínozták meg őket. A letagadhatóság az egyik legfontosabb előfeltétele egy titkos akciónak. Az amerikai elmegyógyászokat jelenleg arra használják. Ez emlékeztet arra a gyakorlatra. hogy az agykontroll áldozatok nem tudják. hogy agykontroll áldozatai. amely tiszteletben tartja az emberi jogokat. részben akaratlanul is segítséget nyújtottak az agykontroll tevékenység álcázásához. Ezt 228 . hogy az Egyesült Államok hivatalos szervei nem végeznek jogellenes cselekményeket. Az agykontroll visszaélések áldozatainak még ez az elégtétel sem jut. és mitikus őrzőszerepükkel dicsekednek. Az agykontrollal történő zaklatás széles körben zajlik.

A tömegtájékoztatás nem csak elmulasztja a közvélemény tájékoztatását az erőszakos agykontrollról és a vele végzett zaklatásról. Ezek a megfélemlítő. hanem még elő is segíti azt. se nem demokrata. akik szót emelnek ellene. miközben az átlagpolgár kételkedve fogadja. Miközben egy szót sem ejtenek az állami szervezetek által gyakorolt fizikai és pszichológiai terrorról. Ez a kódolt és a sorok közti olvasás a hírszerzés és a diplomácia bevett eszköze. Hol van tehát akkor az a sajtó. Egyes média megfigyelők állítják: van egy úgynevezett "triangulation strategy" (Egyfajta három lépésből álló tájékoztatási módszer. Ebbe a "phony center"-be jól beleillik a bűn és a bűn üldözése. D. Ha például az embereknek lenne lehetőségük arra. ami kedvezőtlen. milyen hatékony a rendszer. és nevetségessé teszik azokat. mind a kormányzatot. akkor a CIA-t úgy mutatnák be. mint elektronikus rabszolgákkal. hogy megismerjék e titkos háttérhatalom által alkalmazott módszereket. Sok agykontroll áldozat ismeri azt. Valójában csak arról van szó. ezzel nem lehet vitába szállni. különösen. ha valami felháborító dolog történik. megmutatva. hogy skizofréniában szenvedő elmebetegeknek tünteti fel őket. Allén Baker szerint e rejtett hatalmi központ szolgálatában a tömegtájékoztatás gyakran a legégbekiáltóbb atrocitásokat is minimalizálja és elkeni. Az amerikai tömegtájékoztatási intézményeket ténylegesen a kormány és a mögötte álló árnyékkormány propagandaeszközeinek lehet tekinteni. és ahonnan mind a sajtót. amely a rejtőzködő rendszer központja. hogy így tennének kísérletet arra. Az állami szervek által elkövetett és az úgynevezett fehérgalléros bűncselekményekről alig esik szó. hogy tudassák az áldozattokkal megfigyelés alatt állnak. J. A sajtó egyes technikai megoldásai utánozzák azokat. A bűnügyi riportok hatékonyan meg is félemlítik a lakosságot. visszataszító. J. akkor egy hasonlót kell a figyelem központjába helyezni. kigúnyolják. és arról kell sokat beszélni. akit üldözhetnek. hogy a sajtó nem tudósít az embereken végzett. Általában csak az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz tartozó bűnökről tájékoztatnak. Csak ezzel magyarázható. Ez a központ se nem republikánus. amit bűnözők követtek el. vagy a "nem látható kormány" által működtetett D. amelyeket a CIA Közép. hogy ne éljenek vissza hatalmukkal? A médiumok egyik kedvelt módszere az agykontroll áldozatok lejáratására az. tehát semmi nem zavarja a pénzcsinálást. ha a titkosszolgálatok és hírszerző szervezetek tevékenységéről van szó. másrészt hogy besározzák és lejárassák őket. terrorizáló lépések a félretájékoztatástól a COINTELPRO-hoz hasonló titkos programokig terjedhetnek. Ez biztosít a rendszer számára néhány rosszfiút. és így az még inkább hajlandó engedelmeskedni a tekintélynek és lemondani még maradék szabadságáról. és államilag finanszírozott sugárkísérletekről. vagy olyasminek. Innen tudhatják az amerikaiak.és Dél-Amerikában alkalmazott a tájékoztatási eszközök felhasználásával. Ez a központ képviseli a jelenleg fennálló helyzetet. "minden simán működik". a status quot. Ez a központ mindenkit "szélsőséges"-nek minősít és megfélemlít. amelyek segítségével saját otthonaikban úgy bánhat az állampolgárokkal.a központilag irányított magatartást helyesebb elmélet helyett összeesküvési gyakorlatnak nevezni.) jól álcázott központ (phony center). amely gondosan figyeli a hírszerző és nemzetbiztonsági szolgálatokat. akitől a háttérhatalom uralkodó elitje tart. noha erről a kongresszus bizottsága már tájékoztatót adott ki. hogy elvonják a figyelmet a hazai visszaélésekről. mint aki harcol a rabszolga kereskedelem ellen a tengeren túl. Minthogy ez jó dolog.). és amely hullámokat verhet. hogy az Egyesült Államokban "sehol nem szegik meg az emberi jogokat". és nevetségesnek találja. amely szerint. vagy külföldi csoportok illetve idegen államok 229 . elkaphatnak. Allen Barker szerint létezik egy (a háttérhatalom. levonva belőle mindazt. valamint annak propagandáját irányítják. ahogyan a jelképeket és kódszavakat használják egyrészt. A figyelem központjába helyezett elterelő témának azonban kevésbé szörnyűnek kell lennie.

Igen sok kollaboráns van a reklámszakmában és a szórakoztatóiparban. mások csak közvetve profitálnak belőle. Számosan vannak olyanok is. Minthogy a kongresszusi és más hatósági vizsgálatok adatai szerint maga az FBI is alkalmazza az elektronikus zaklatást. Egyes agykontroll áldozatok félnek felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal. Maga az elektronikus megfigyelés és zaklatás arra is használható. Az ilyen segítségkérést általában udvariasan visszautasítják. vagy egyáltalán nem reagálnak rá. vagy pedig ellenük fordítják titkos manipulációkkal a nyomozást. akik tudatosan közreműködnek az agykontroll visszaélések elleplezésében. vagy pedig nem kíván konfliktusba keveredni a háttérerőkkel. akár nem. akár tud erről. hiszen számos jogász vagy nem hisz az áldozatnak. akkor is még szinte leküzdhetetlen akadályt képez az elkövetett bűncselekmény bizonyítása. Létezik az összeesküvés tényleges gyakorlata. Ez az úgynevezett "limited hang-out" (korlátolt közzététel) stratégiája. hogy tovább folytatják a zaklatásukat. és mindazokkal szemben bizalmatlanság keltése. A "psyop"-oknál (a pszichológiai fegyvereket működtetőinél. A tiltakozás és ellenállás módszerei Első lépésként az olyan közrend felett őrködő jogérvényesítő szervekhez fordulnak a védelmet keresők. hogy néhány év elteltével a beismert visszaéléseket is visszavonják. ezért joggal feltételezhető. Ez a "tájékoztatási háromszög" hasonlít ahhoz. hogy sok ilyen együttműködő már maga is kontrollált. Egy másik védekezési módszer lehet az igazságszolgáltatási szervek igénybevétele. hogy így elkerüljék a teljes lelepleződést. akkor nem válnak maguk is áldozattá. amikor néhány visszaélést azért beismernek. mint az FBI. Így aztán az egész kiesik a történelmi emlékezetből. mert attól tartanak. és így időhöz jussanak. A nemzetbiztonsági jogszabályok oly bonyolulttá váltak. hogy zsarolásra használják azokat az információkat. programozott tudatú egyén. Azzal is számolni kell. de a nyilvánosság felé tagadják e technológia létezését. A szupermodern technológiákkal végzett agykontroll és az elektromágneses zaklatás esetében ez nem biztosít hatékony védelmet. hogy ne hagyjon kézzel fogható bizonyítékot. vagy abban bíznak. D. amelyeket a célszemélyről a megfigyelés és az elektronikus zaklatás során megszereztek. ahol megtárgyalták más jogalkalmazó szervekkel ezen eszközök gyakorlati alkalmazását. és elvész a történelmi tudat számára. Nos. amikor az ügy lassan elhal. és aki nem teljesen járatos a tájékoztatás szakmai fogásaiban. Adatok vannak arról is. akik esetleg segíthetnének. valamint az egyetemeken és a tudományos intézményekben. amelyekről az áldozatok panaszkodnak. hogy sor került olyan konferenciákra. ha sikerül minden szempontból kielégítő ügyvédet találni.) bevett gyakorlat. hogy meghiúsítsa az áldozat bármely hatékony akcióját. hogy ezt "összeesküvési elmélet"-nek bélyegezve nevetségesnek tartsák. hogy ismeri azokat az eszközöket. másképp magyarázzák. Egyesek ebből közvetlenül hasznot húznak. Ez elleplezi a belföldön elkövetett súlyos visszaéléseket. hogy a legsúlyosabbakról eltereljék a figyelmet. J. De már az ügyvéd megtalálása is nehézségekbe ütközik. Megfigyelték azt is.ügynökei. hogy ma már különleges szakértelmet igényelnek. tagadják. Az elektronikus agykontroll gyakorlatát úgy alakították ki. hogy íme legalább a tényfeltáró újságírók akartak valamiben segíteni. Ez az. amikor a titkosszolgálatok bizonyos cselekményeikről maguk számolnak be. de pontosan ennek az összeesküvésnek az irányítói már rászoktatták az amerikaiakat arra. amit elveszett történelemnek neveznek. Ha mindezeken az akadályokon sikerül 230 . Tipikus módszer a szeretett személyek fenyegetése. még arra is gondolhat. hogyha kollaborálnak. és amelyeket természetesen a hazai jó kormányzat üldöz.

a maximális titoktartás mögé bújva működik. mert mind a törvényhozásban. Ezek az emberjogi szervezetek az Egyesült Államokban elsősorban a tengerentúli visszaélésekkel foglalkoznak. és alapvető jogainak a megsértése. hogy e kényes kérdések a közéleti viták részévé váljanak. amelyet fel lehetne használni e technológia működtetőivel szemben. hogy a háttérerők az igazságszolgáltatásban is kiépítették hálózatukat. Az emberjogi szervezetek is éveken át elutasították az elektronikus agykontroll áldozatok ügyének a felvállalását. Szem előtt kell tartani. hogy ezek el legyenek távolítva a közéletből. Mégis a levelek írása. amely tiltaná az agykontrollt. ugyanakkor máris létezik sok olyan törvény. feladják. aki hajlandó ezekkel a kényes kérdésekkel foglalkozni. A törvényhozók csaknem tehetetlenek. hogy kevés olyan jelölt és politikus található. miközben nem vesznek tudomást a belföldön történt jogsértésekről. A problémát az okozza. A "The World Organization Against Torture" (A kínzás elleni világszervezet) már megvitatta az Amerikában. Ha mégis sikerül eredményt elérni a bírósági eljárásban. Az intézményesült demokrata és köztársasági párttal szemben egy harmadik erő esetleg több esélyt nyújt arra. aki elsőbbséget ad az igazság feltárásának. törvénytisztelő személy található. Egyes törvényhozók pedig együttműködnek ezekkel a szervezetekkel. akkor az illetékes kormányzati szervek a nemzetbiztonsági érdekekre való hivatkozással térhetnek ki a felelősségre vonás alól. A naiv. A védekezés további módja lehet a levélírás. hogy segítséget nyújtsanak. ellenőrzésére és semlegesítésére törekszik. és hogy az Egyesült Államok mennyiben tartja be a kínzást tiltó nemzetközi megállapodást ("Convention Against Torture"). Ebben az esetben még bírói szakban évekig elhúzhatják az ügyet és ez csillagászati méretű költségeket okozhat. Ennek csak az egyik része a szavazás. A politikai közéletben való részvétel is a hatékony védekezési mód lehet. beadványok készítése és a közvetlen kapcsolat felvétele a törvényhozókkal. Mások óvatosan tudakozódnak. Ez alatt folytatódhat az áldozat zaklatása. de különösen a nem látható. az embereken . és ezért elvileg lehetséges. ezért hozták létre és ezért finanszírozták a háttérerők. A megfelelő civil szervezetek megtalálásánál azonban figyelemmel kell lenni.keresztüljutni. Ez a feladata. Van olyan nézet is. Eredményes lehet más civil szervezetek bekapcsolása is az agykontrollal végzett visszaélések feltárására és megakadályozására.az ő tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül . hogy számos olyan ál-civil szervezet is létezik. de miután nem vezet eredményre. hogy az így kapott információkat leellenőrizzék. mind a kormányzati szervekben természetesen sok tisztességes. hogy a látható kormány. Egyes képviselők egyszerűen nem vesznek tudomást e jelenségekről és eldobják az agykontroll áldozatok beadványait. de igen csekély eredménnyel. valamilyen módon "legális". aki ténylegesen nem az emberi jogok elkötelezettje és el kell érni. amely "a jótékonykodás" érve alatt valójában a társadalomkritikus erők kooptálására. Az agykontroll áldozatok is megtehetik ezt. mind a kinevezett közéleti szereplők közül ki az. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen választott képviselőivel. Egy normálisan működő képviseleti demokráciában az állampolgárnak joga van ahhoz. beadványok készítése nem mellőzhető. hogy mivel nincs jogszabály. jóhiszemű képviselőket pedig a számukra tartott titkos üléseken félreinformálják és nincs semmi lehetőségük arra. A politikai aktivitást vállalóknak meg kell tudniuk. ezért amit e technológia alkalmazói tesznek. Ugyanakkor mindig akad néhány olyan tisztességes politikus. Egy kifejezetten az elektronikus agykontroll áldozatait védelmező jogszabály természetesen hasznos lenne.végzett kísérletekről szóló jelentést. esetleges újraválasztásával szemben. amikor a hírszerző apparátusok és titkosszolgálatok visszaéléseire kellene fényt deríteniük. azt is számításba kell venni. hogy mind a választott. 231 .

hogy a vallásszabadság elképzelhetetlen a gondolat. hogy valamelyik agykontroll ellenes csoport támogatóhoz jutna. akkor érdemes lenne hivatásos lobbizó céghez fordulni. legalább figyelemmel kell kísérni. Felmerült az a gondolat is. de a világsajtóban is mindig fellelhetők bátor és tisztességes újságírók. A legtöbb vallási vezető. amelyekben aktív. amelyeket pedig már évek óta alkalmaznak a gyakorlatban. Ma is tagadják egyes módszerek létezését. Az Egyesült Államok fővárosában ma már szakszerű lobbizás nélkül alig lehet valamilyen ügy érdekében mozgósítani a törvényhozó és kormányzati szerveket. ha felvennék a kapcsolatot a holocaust túlélőivel. a politikusok most elhangzó kijelentéseit. amikor majd kiértékelik a jelen eseményeit. a rabbikhoz. A gyermekeket is tájékoztatni kell mindenről. Ha mást nem is lehet tenni. papjaikhoz. akik készek kockázatot vállalni azért. ha megismernék. hogy a történészek. a gyülekezethez. Lobbizó szakemberek alkalmazásához azonban sok pénzre van szükség. Meg kell magyarázni az embereknek. Egy ilyen adatgyűjtő tevékenységhez nincs szükség előzetes engedélyekhez. hogy embertársaik meg akarják semmisíteni őket? Ennek a szörnyűségnek tartós következményei miként hatottak ki életükre és családjuk sorsára? Egy ilyen kapcsolatfelvétel ahhoz is hozzájárulna.Az amerikai sajtóban. hogy az agykontroll visszaélések túlélői számára hasznos lenne. Ma már a törvényhozók figyelmének a szakszerű felhívása is pénzért vásárolható szolgáltatás. amíg nem kerülnek a nyilvánosság nyomása alá. hogy legalább az illetékes helyek folyosóin hallhatóvá váljanak az elhallgatott információk. Már az is erőt adhatna nekik. Lehet náluk arra hivatkozni. és esetleg tesz is valamit. és segíteni kell őket tényfeltáró munkájukban. és a közvélemény tájékoztatása. hogy az elektronikus agykontroll-technológiával milyen visszaéléseket lehet büntetlenül elkövetni? A tömegtájékoztatási intézmények és az iskolarendszer nem foglalkozik ezekkel a problémákkal. és így csak a gazdagoknak áll a rendelkezésére. Az agykontroll áldozatok segítségért fordulhatnak lelkipásztoraikhoz. ami történik. A tényfeltárásnak elsősorban nem technikai akadályai vannak. Alapvető fontosságú a közvélemény felvilágosítása és a széleskörű ismeretterjesztés is. hogy felhívja a társadalom figyelmét az agykontrollal évtizedeken át elkövetett visszaélések méreteire. Aki ebben a kérdésben elmélyült. hogy ők miként voltak képesek együtt élni azzal a tudattal. és nem szembesítik őket a cáfolhatatlan tényekkel. De ha mégis előállna az a helyzet.és szólásszabadság nélkül és sok egyházi szolgálatban álló személy ezt meg is érti. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a vallási szervezeteket és az egyházakat sem. Ezt lehetőleg úgy kell megtenni. és nyilván kell tartani azt. Az elmebetegségekről már sok szó esik. Ugyanakkor ezen eszközök működtetői mindaddig le fogják ezt tagadni. azt szembesíteni tudják azokkal az atrocitásokkal. 232 . az világosan látja. hanem politikai megfontolások akadályozzák a titokban tartott zaklatáshoz használt elektronikus technológiák és eszközök létezését. Ez is egy hatékony védekezési eszköz lehet. Az agykontroll-zaklatás bizonyítékainak és a róla szóló információknak az összegyűjtése minden szempontból kívánatos és hasznos. Szükséges a szigorúan titokban tartott agykontroll technológiák és módszerek megismerése. Ezeket a becsületes újságírókat meg kell találni. hogy feltárják és kimondják az igazságot. Egy ilyen szakvállalat rendelkezik annyi kapcsolattal. vagy passzív bűnrészesként részt vettek. hogy e technikák és eszközök létezése cáfolhatatlan tény. mert rájuk való hivatkozással mellőzik az agykontrollal történő visszaélések kivizsgálását. egyházi tisztségviselő legalább is szavakban az emberi jogok elkötelezettje.

Amerika szigorúan jogi értelemben ma is még olyan alkotmányos ország. és a szenzációhajhászás fontosabb. Adott esetben az egyes agykontrollhoz használt berendezéseket gyártó cégek ellen is bojkottot lehetne szervezni. Ez felhívhatja az eddig gyanútlan polgárok figyelmét és tájékoztatásukra propagandaanyagok is készíthetőek. Ez alkalmas a lejáratásukra. Egy nagyobb tüntetés esetleg a helyi sajtó és rádió figyelmét is felkelti. hogy hová mehet. Elvileg a külföldi kormányokat is lehet tájékoztatni. minthogy azok uralkodó csoportjait is szoros érdekközösség fűzi az Egyesült Államok hatalmi elitjéhez. hogy anyagi eszközökkel nem rendelkező polgárok az agykontroll fegyverek összes lényeges fajtáját létrehozzák. és azt közszemlére tegyék ki. A megkeményedett. kényszertáplálásnak lehet őket alávetni valamelyik zárt egészségügyi intézményben. legalábbis papíron még garantálják az emberi jogokat és a politikai szabadságjogokat. hogy elektronikus reklám útján riasszák az embereket minden egyes esetben. amikor ismertté válnak tények az emberi jogok agykontrollos technikával történő megszegéséről. Bojkottálni lehetne azokat a kutató és egészségügyi szervezeteket is. beleértve a gyártó cégeket. hogy itt élet-halálkérdésről van szó. a mindennapi élet részévé vált és alkalmas eszköz arra. De nehéz azt is megmondani. Ma már persze a rendfenntartó szervek fejlett eszközökkel és technikákkal rendelkeznek a nagyobb szabású utcai tüntetések feloszlatására és lejáratására. hogy bárkinek az otthonát szigorúan ellenőrzött hellyé változtassák. és azokat az újságokat is. ami adott esetben ráirányíthatja a figyelmet arra. Az utcai tüntetések is időnként hasznosak lehetnek. aki ehhez az eszközhöz nyúl. Az éhségsztrájk is számításba jöhet. mert arra hivatkozva. aki távozni akar. hogy hozzáértő szakemberek maguk állítsanak elő agykontroll-zaklatásra alkalmas mikrohullámú berendezést. hogy elmebetegek. Ezért a nemzetközi bíróságnál valójában csak jelképes eredményeket lehetne elérni. és ha nincsenek kellően felvilágosítva a családtagok. de válasz nem várható tőlük. Az agykontroll-zaklatás áldozatai közül sokan mérlegelték az Egyesült Államokból való távozást. akkor általában nem veti alá magát a nemzetközi jognak. kérgessé vált amerikai kultúrában az éhségsztrájk már nem vált ki nagy hatást.A tömegtájékoztatási intézmények figyelmének a felkeltése is ma már különleges fogásokat és virtuóz technikát igényel. ha nem szolgálja az amerikai uralkodó elit érdekeit. Ezeket a műfogásokat jól elsajátította a Greenpeace. hogy még az éhségsztrájkhoz sincs joguk. amelyek e technológiák kifejlesztését végzik. sőt gyakran nevetség tárgyává válik. Allen Barker megfontolandónak tartja azt is. A nemzetközi bíróságnál formális eljárást is lehet kezdeményezni. Fel lehetne használni az Internet hálózatot arra. Ellenállást lehet kifejteni a nemzetközi szervezetek és a világ közvéleményének a tájékoztatásával. akkor még az ő hozzájárulásukat is meg lehet hozzá szerezni. A mikrohullámú berendezések azonban az elektromágneses és akusztikus berendezéseknek csak egy kis részét képezik. Az agykontroll áldozatok esetében további nehézség az. amelyben a világ legidőtállóbbnak bizonyult alkotmánya van életben. Arra természetesen nem lehet törekedni. hogy ez a technológia létezik. A műholdakon keresztül bárhol el lehet érni az 233 . Az Egyesült Államok. A figyelem felkeltésére azonban néhány ilyen berendezés is elég lenne. és így kölcsönös érdekük a titoktartás az agykontroll visszaéléseket illetően is. A hírszolgáltatás szórakoztató iparággá vált. mint az objektív tájékoztatás. mivel a külföldi írott és elektronikus tájékoztatás szabadabban bírálhatja az agykontroll visszaéléseket. amelyek nem adnak tájékoztatást a visszaélésekről. Ezzel is fel lehetne hívni a közvélemény figyelmét arra. és ahol. A külföldi civil szervezetekhez és állampolgárokhoz folyamodás esetleg kaphat médiatámogatást.

mert mérséklő befolyást gyakorolt. ha hiteles tájékoztatást kapna arról. Eddig nem járt eredménnyel az adófizetés megtagadása. elzárták a közlekedést. Az elektronikus megfigyelés külföldön könnyebben tüntethető fel legálisnak az amerikai törvények szerint. de esetleges alkalmazását többen is már figyelembe vették. Martin Luther King többek között azért volt sikeres.elektronikus fegyverekkel. Egy másik tiltakozási mód lehetne agykontroll-ellenes graffitik festése forgalmas helyekre és kormányépületekre. Az agykontroll technológia kifejlesztését és működtetését közpénzekből finanszírozták. hiszen ez megalázná az Egyesült Államokat. ezért rendszeresen megfigyelték. például azokra az MRI ("Magnetic Resonance Imaging". Ezért az átlag amerikaiak többségét elsősorban a pénz érdekli és nem képes felfogni. hogy ellenálljanak. Ma azonban az amerikai társadalom már a magánpénz-monopólium és a pénzgazdaság bevezetése révén a pénz hajszolására van beállítódva. A várható eredmény az lenne. akik viszont azt a feladatot kapták. Hagyományai vannak a civil engedetlenségi mozgalmaknak is. hogy "terroristának" minősíthessék azt. Sokan hivatkoznak Martin Luther King-re. hogy a külföldi országok hatóságai is tájékozottak az agykontroll technológia eredményeiről. ahova el lehet menekülni a zaklatás és a megfigyelés elől. és végül az ő sorsa is beteljesedett. aki az erőszakmentes polgárjogi mozgalmat részesítette előnyben. hogy tovább erősítenék azokat a rendőri módszereket. Ennek ellenére az uralkodó elit úgy döntött. Maguk a titkosszolgálatok is kifejlesztettek és alkalmaztak számos hatékony módszert a gazdasági szabotázsra. amely nem kívánatos a többi ország számára. akár fegyveresen is. Ez azonban nagyon veszélyes módszer. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a tevékenységét is. kerítésekhez láncolták magukat. hogy az adózás alól való kivonás vádjával bárkit rács mögé juttassanak. Az amerikai alkotmány feljogosítja az állampolgárokat arra. hogy egyes célszemélyeket eltávolítsanak Amerikából. Az amerikai lakosság védekezését elősegítené. Politikai menedékjogra természetesen nemigen számíthatnak a távozók. akkor erkölcsileg igazolható az adófizetés időleges megtagadása. így Allen Barker is. mert a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik az IRS (Internal Revenue Service . és teljes hangerővel bombázná vele az amerikaiak tudatát. hogy az irányított propaganda ezeket az ellenállási akciókat terrorista cselekményeknek minősítené. amelyeket különlegesen értékesnek találtak. zaklatták. hogy megakadályozzák egyes személyek távozását. Azt is számításba kell venni. aki az agykontroll elleni tiltakozásként ehhez az eszközhöz nyúl. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a jelenlétét is. Ilyen civil engedetlenségi megmozdulások keretében egyes személyek kapukhoz. egy zsarnoki kormányzatnak. amelyekkel ezeket a gazdasági szabotázs cselekményeket meg lehet akadályozni. Csaknem biztos. A különböző kormányok és titkosszolgálatok közösen érdekeltek a legszigorúbb titoktartásban. Mérlegelték a gazdasági eszközökkel történő ellenállást is egyes amerikaiak. hogy kifejezzék tiltakozásukat.Az amerikai adóhivatal) ügynökei számára. Ezért a gazdasági szabotázs csak arra nyújtana alkalmat. akik azt a feladatot kapták. hogy egy engedelmesebb személlyel váltja fel. Teljesen bizonytalan. de részt vesznek az erre vonatkozó adatok eltitkolásában. azaz elektromágneses hullámokkal való képkészítés módszere) útján szerzett bizonyítékokra támaszkodva. egyáltalán van-e olyan hely. engedély nélkül behatoltak hivatalokba azért. hogy sorsát mennyire életbevágóan érinti az agykontroll technikával gyakorolt ellenőrzés és visszaélés. hogy a titkos kormányzat milyen típusú eszközöket tud 234 . Ha pedig ezt az állampolgárok zaklatására használják.

A komputernek ténylegesen többezernyi "port"-ja van. vagy irányítási központ. akkor a hekker akciója nem tud továbbterjedni a hálózat többi részére. aki aztán kopogtat az ajtón. Amikor az egyik ház lakója kapcsolatba akar lépni egy másik ház lakójával. Valamennyi háznak számos bejárata van. hiszen egy átlagos polgár nem rendelkezik olyan eszközökkel.html) A tűzfal hagyományos értelemben arra szolgál. (http://www. hogy rájuk hatást gyakorolhasson. Amíg az üzenetvivő bent van a lakásban. Az informatikában a tűzfal olyan eszközt jelöl. az önmagában megfontolásra késztetné ezen eszközök jelenlegi működtetőit. Először is tisztázni kell. aki.felhasználni ellene. amely koordinálja és vezérli az agykontroll műveleteket. az ne terjedhessen tovább. majd pedig ha ott 235 . akiket a mindennapi életben rablóknak nevezhetünk. amelynek számos ajtaja van.és kilépési mechanizmus irányítja és szinkronizálja az adatok mindkét irányú áramlását a központi feldolgozó egységben. korlátozhatják.datafilter. Az eredeti ház ajtajai csak akkor láthatók az üzenethordozók számára. de ezt elvileg össze lehet hasonlítani egy házzal. amit akar. A tűzfal ebben az értelmezésben megfelel a házat teljesen körülvevő védőfalnak. Számolni kell azzal is. Ha a lakosság maga is rendelkezhetne hasonlókkal. és az agykontroll áldozatok félrevezetésére. ha az agykontroll célpontjává vált személy úgynevezett "mentális tűzfalakkal" veszi körül magát. amely egymástól elkülönítve tartja a komputer-hálózatba kapcsolt számítógépeket. akkor az üzenetvivő engedély nélkül is bejöhet. hogy az üzenethordozó beléphessen. ahonnan elindult. ha a lakók megfelelő ajtókat helyeznek el e védőfalon. amit a hálózatba bekapcsolt komputeren "port"-nak. A házak lakói üzeneteket továbbítanak más házakba. teljes biztonságban érezheti magát. vagy nem vesz a kopogtatásról tudomást. Ahhoz. Ez a kibernetikában megfelel egy adatállományt tartalmazó fájl továbbításának a hálózaton keresztül. maga is hosszú időn át az elektromágneses agykontrollal végzett zaklatás célszemélye volt. Mentális tűzfalak építése A védekezés hatékony formája lehet. nyílásnak neveznek. Az üzenetvivő például megfoghat egy darab papírt és visszaviheti abba a házba. olyan külső eszközökhöz. Ennek a háznak a lakója vagy kinyitja az ajtót. először a védőfal látható ajtaján kell jeleznie. mint már említettük. Mégis az úgynevezett közvetlen akciók alkalmazása nagy körültekintést igényel. Ha például egy számítógépkalóz támadást intéz a számítógépes hálózat egyik terminálja ellen. mint az utcában sorakozó házakat. amikor már más tiltakozási lehetőség nincs. február 17-én az Interneten is közzétett ez irányú megállapításait foglaljuk most össze. akkor egy meghatározott ajtóhoz küldik az üzenetvivőt. Ha a ház lakói nyitva hagynak egy ajtót. mint például a nyomtatók. hogy a szomszédos épületeket úgy elszigetelje. amely megfelel annak. a CPU-ban (central processing unit-ban). és azt tehet. Minden akció legfeljebb szimbolikus jelentőségű lenne és valószínűleg a tiltakozó halálát eredményezné. Egyesek azonban olyanokat küldenek ki. hogy mit tehet és mit nem. Ezt az elgondolást ugyancsak Allen Barker dolgozta ki. pontnak. hogy hol és ki ellen irányuljon? Egy megerősített parancsnoki.com/mc/mentalFirewalls. hogy a rendszer működtetői komoly erőfeszítéseket tesznek tevékenységük eltitkolására. Az ő 2002. Ez a be. azaz belépési helynek. A tényleges ház az utcáról nem is látható. Mindezen okból a közvetlen erőszakos fellépést csak a legutolsó eszközként célszerű számításba venni. Egy számítógépes hálózat termináljait úgy is felfoghatjuk. vagy a modemek. hogyha valamelyikben tűz tör ki. ugyancsak engedély nélkül.

Ezt a képzeletbeli valóságot azért hozták létre a számára. Ez a fajta teljes ellenőrzés még nem lehetséges. A gyógyászat és a technológia fejlődése eredményeként egyre fejlettebb testrészpótló szerkezeteket használnak és az emberek fokozottan alakulnak át úgynevezett "cyborg"-gá. tavaszán jelent meg Timothy L. Az emberi "biokomputer" megtévesztése Az ember a szemein. Ez az analógia volt az uralkodó nézet a katonai "információs háború" időszakában. Ezt a cikket bizonyítékként is felhasználták abban a perben. hogy elhatárolják az új. cenzúrázható. hogy komputerizált miniatűr szerkezeteket ültetnek be valakinek a testébe. azzal pénzügyi támogatáshoz lehet jutni és még arra is alkalmas. vagyis a kapuk és ajtók tárva-nyitva vannak. hogy pontosan azt tegye. a "Parameters"-ben 1998.bebocsátást nyert. vagy manipulálja az adatokat. amit a felette uralmat gyakorlók elvárnak tőle. amelyhez az adott személy hozzájuthat. a gépi szerkezet. amelyet Harlan Girard a "Támadó Mikrohullámú Fegyverek Elleni Konvencióért Küzdő Nemzetközi Bizottság" (International Committee for the Convention Against Offensive Microwave Weapons) részéről indított. akkor bűncselekményt követ el. A cikk fő mondanivalója. A modern agykontroll-kínzásra vonatkozó alapismeretek 236 . személytelenné tehető. Thomas cikke. Ma már az is szinte rutinszerűnek tekinthető. A cyborg egyes alkotórészei kódolt eszközök. hogy nincs meg az a lehetőségük. de az erőfeszítések ebbe az irányba haladnak. hogy az adott egyént manipulálják. Az "Army War College" lapjában. keveréke. amelynek hallatán még mindig a propaganda agymosásra. meghamisítható. és más módon is ellenőrizhető azért. továbbá az idegrendszer befolyásolásának széleskörűvé válása. Az információs háború szenvedő alanya egy fantáziavilágban cselekszik. Ennek az eljárásnak a neve "deception operation" (megtévesztési művelet). kisajátítható. a saját belső hangját használja. De ha valaki betör a fizikai testbe. valamint az úgynevezett nem halálos fegyverek bevetése az emberi agy működésének a módosítására. Az "information warfare" (információs háború) olyan jelzőszó. Ha sikerül új jelzőszavakat találni. Megválogathatja. Ha valaki betör egy személyi számítógépbe és ellopja a fájlokat. új tényezőként jelent meg az Internet nagyarányú elterjedése. A cyborg egy kibernetikai organizmus. hogy mit olvas és milyen elektronikus tájékoztatási eszközökből informálódik. akkor teljes mértékben irányítani lehet a valóságról alkotott képét. és manipulálja a központi idegrendszer működését. a fülein és más érzékszervein keresztül jut értesülésekhez. a ház tényleges ajtajánál. a "The Mind Has No Firewalls" (Az agynak nincsenek tűzfalai) címmel. Az egyes egyének ellen viselt információs háborúban mindez adatáramlási csatorna. Ily módon a ház sokkal biztonságosabban védhető a nem kívánt behatolásokkal szemben. hogy ellenőrizzék a hozzájuk érkező és a tőlük távozó információk áramlását. hogy az emberek hasonlatosak a hálózatba kapcsolt komputerekhez azzal a különbséggel. Amikor az információs háború kifejezés divatossá vált. Elképzel és megjelenít. és a szerves organizmus hibridje. az agyba. ez összehasonlíthatatlanul nagyobb erőszak és elítélendő bűnös cselekedet. tiszta eljárásokat a morálisan elítélendő manipulációtól. Amikor gondolkodik. amely lezárható. A "port"-ok. a félrevezető és manipulatív tájékoztatásra gondolnak. Ha ellenőrzés alatt lehet tartani mindannak az ismeretnek és tájékozódásnak az áramlását.

A célszemélyt adott esetben a nap 24 órájában folyamatosan parancsokkal bombázzák. Képzeljük el. Különösen azóta van ez így. hogy minden elromlik. A gúnyolódás. megfosztják kapcsolataitól. hogy az agykontroll irányítója egy szomszéd. amióta magnetofonra rögzített üzenetek teszik ki a zaklatás nagyobb részét. elterelik a figyelmét az agyában hangzó szavak. hogy így erőszakolják meg. ami az adott célszemély bántja. júliusában riportot közölt "Psycho Warfare" címmel. mert ez függ az irányító személy motívumaitól. mérni tudják az 237 . az Interneten. A távirányítással ellenőrzés alatt tudják tartani a szívritmust. Ami az egyik embert bánthatja. kicsúfolás és kötekedés. Az elektronikus csúcstechnológia csaknem minden változatát alkalmazzák. és az elérhető szakirodalomban is fellelhető számos dokumentum. hogy kipróbálják e pszichológiai zaklatási technikákat. Ezek a hivatásos bántalmazók csak abban különböznek a többi kínzótól. hogy mi az. hogy a legfejlettebb csúcstechnológiával rendelkeznek. az utcán. hogy a célszemély legközelebb álló barátaiban is elveszítse bizalmát. A célszemélyt folyamatosan elektromágneses besugárzásnak vetik alá. A célszemélyt szándékosan izolálják.Az elektromágneses agykontrol esetében nem az alkalmazott technológián. szétesik az életében. hogy valakitől ilyeneket kérdeznek: "Hallod ezt? Megtennéd ezt? Kiugornál-e az ablakon? Elgázolnál-e valakit? Mit akarsz lopni legközelebb az üzletben? Melyik a kedvenc kábítószered? Mióta vagy kábítószer élvező?" És így tovább a végtelenségig. A hozzá közelálló személyeket megfenyegetik. vagy éppenséggel egy közeli rokon. Természetesen előfordul. A célszemély állandó megfigyelés alá kerül. valamint a bosszantás. Egyik szokásos módszer olyan megtévesztő információk továbbítása. Nick Begich. Lehetségessé válik "beszélni" a kiválasztott ellenfelekhez a leginkább zavarba ejtő módon. hogy milyen kudarcok érték a célszemélyt és aztán úgy alakítja akcióit. Az áldozattá vált célszemély lassan azzal találja szemben magát. Egyes áldozatok csak kísérleti személyek és velük szemben csak az a cél. beszámol arról. másrészt kifárasztása és engedelmességre kényszerítése. Ennek a műveletnek az egyik célja az áldozat gondolatainak az elolvasása. de hozzá igazítják a célszemély lelki beállítódásához is. A tudósító. ami ezt alátámasztja. kigúnyolják. a másikat hidegen hagyja. hanem azon van a hangsúly. ami ma már történik. A "zapped" (az elektromágneses besugárzás célkeresztjében lévő) személy szívritmusa megnő és a távirányítású agykontroll technológiával folyamatosan lehet terrorizálni. hogy az azt higgye: ezt igenis a zaklató idézte elő. és el tudnak rejtőzni a kormányzat védőszárnyai alá a szigorú titoktartás révén. amikor a rendszer működtetője maga pihenni tér. Nincs hozzászokva ahhoz. Ez még arrogánsabbá teszi az agykontroll irányítóját. Pontosan ez az. és minden más elérhető helyen. felizgatás szinte minden változata előfordul. akár nem. Egy hivatásos zaklató a kézikönyvek előírásai szerint indítja be agykontroll műveleteit. A célszemély nem tudja leállítani a kérdéseket. A "The Village Voice" című lap 2001. de később már a konkrét célszemélyre alkalmazva finomítja módszereit. akkor erre összpontosít. vagy félrevezetik azért. hogy az áldozat az ártatlan szomszédait vádolja a zaklatásért. Az agy válaszolni akar. Egyaránt zaklatják nyíltan és álcázottan. amelyek szakadatlanul bombázzák. hogy milyen hatást gyakorol a célszemélyre. vagy barát. hogy a "high fidelity" emberi hang létrehozásának a technológiája lehetővé teszi a titokban alkalmazott szuggeszciót. Így az áldozat még akkor sem jut szünethez. A zaklatás módja egyénenként változhat. az alkalmazott technológiától. akár otthon tartózkodik. Amikor már tudja. A zaklatás irányítója kihasználja a folyamatos megfigyelésből hozzá jutó információkat és leellenőrzi. és a pszichológiai befolyásolás gyakorlati alkalmazását.

hogy a "mágus" például az áldozat által is olvasott e-mail listára üzenetet helyez el. amelyben megfelelő helyen esetleg többször is előfordul a varázsszó. amely a célszemély saját hangját utánozva juttat el üzenetet a fejébe. A megfigyelt személy fejlett pszichológiai technikákkal való felmérése. hogy elhitessék áldozataikkal: képesek olvasni a tudatukban. amelynek a keretében megpróbálják empátiával beleképzelni magukat a másik ember helyzetébe. Mindezt könyörtelenül fel lehet használni a célszemély gyötrésére. Egyre több olyan áldozat van. hogy úgy "hallják" a megtámadott személy legbelsőbb hangtalan gondolatait is. még azt is ki tudják fürkészni. természetes. hogy azt csak úgy az eszébe jutott. hogy még a legrejtettebb gondolataikat is kifürkészik illetéktelenek. Minthogy az ember társas lény. Ahogyan azt is természetesnek lehet tekinteni. hogy ez mágikus jellegű beavatkozásnak tűnjék azon személy számára. hogy mit lát. amelyek a kezelők által kívánt irányba akarják terelni az áldozat gondolatait és cselekvését. hogy azok is valamilyen formában részt vesznek az agyában érzékelt gondolatok felidézésében. A folyamatosan zaklatott személynek nem csak az élet normális nehézségeivel kell megküzdenie. mint amire irányítani akarják zaklatói. Aki ezzel tisztában van. kísérletet tehet arra. továbbításában. amire besugárzói akarják. de ezzel a különleges szellemi terheléssel is. ami miatt a célszemély különösen aggódik. Nekik módjuk van beleszólni a célszemély hangtalan belső lelki párbeszédébe. hisz neki. hogy gondoljon a "kék ibolyára". Az elektromágneses hullámokkal történő gondolatolvasással bárkitől el lehet lopni a saját szellemi termékét. mintha hangosan beszélne hozzájuk. hogy olvasni tudja a gondolatait és az áldozat látva ezt a "bizonyítékot". akinek szembesülnie kellett azzal. amikor olyan szavakat és kifejezéseket továbbítanak az áldozat agyába. később pedig ugyanez a mágus "leleplezi". hogy valami másra gondoljon. hogy állandóan ilyen cenzúrázással kell számolni. Mindennek a "csodálatosságát" azzal is fokozni lehet. és az befejezi a folyamatot. elhitetve vele. A gondolkodási folyamatba való beavatkozás technológiája létezik.agyhullámokat. és így állandó feszültségben tartják. Az is ismert. Rutinszerűen használják mindannak a felerősítését. amely tovább zavarja az áldozat gondolkodását. 238 . Az anyagcserétől a szexig minden testi folyamat is természetes része az emberi életnek. hogy a célszemély ne arra gondoljon. de nagy erőfeszítéssel mégis csak el lehet érni. Ezeket a technikákat túlnyomó részt tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül próbálták ki amerikai polgárokon. Ez elkeseredést. Mindezzel rendkívül nehéz együtt élni. hogy törődik embertársaival is. Azt szuggerálja neki. hogy az áldozat mire gondol. hogy a legtöbb ember valamiért aggódik. amiről a célszemély azt fogja vélni. hogy gondoljon. Az így bejuttatott szavak aztán aktivizálják az asszociációs memóriát. Rendkívül fárasztó úgy gondolkodni. várható magatartásának prognosztizálása további lehetőséget nyújt a tudatbefolyásolók számára. A "mágus" először az érzékelési küszöb alatt "elhelyez" egy gondolatot az áldozat agyába. akinek olvasnak a gondolataiban. rendreutasíthatják és figyelmeztethetik a politikailag korrekt szavak használatára. E módszerek műszaki alapja a hangot a koponyához továbbító eszköz működtetése egy meghatározott időszakon át. "kék ibolya". Ma már használják a hang-klónozás technológiáját is. A kezelők számára rendkívül előnyös. mert a folyamatos beavatkozással el lehet idegeníteni még a legközelebbi rokonaitól is. vagy mit képzel az adott személy. hogy az emberekben lezajlik egy szimulációs folyamat. amely állandóan elvonja a figyelmét munkájáról. Ezután egy dalt is lehet sugározni a fejéhez. dühöt és félelmet vált ki. de a rendszer működtetői arra is törekednek. Először nyugodtan szuggerálni lehet az áldozatnak. Egy másik technika az. és szorong. kioktathatják. A "zapping"-gal (az agy elektromágneses sugarakkal történő "ágyúzásával") számolni kell.

Így egyetlen személy sok áldozatot tud egyszerre "kezelés" alatt tartani és biztosítani azt.a zaklatásról nem tudó . Az "automata-kezelő személy" lehet egy komputerrel működtetett berendezés. és ez az illetőt még befolyásolhatóbbá teszi. Létezik az úgynevezett PTSD ("Psychic Transfer Syndrome Disorder" . hogy milyen fajta válasz üzenetet kell továbbítani az áldozathoz. amely a zaklató nyomására meghatározott magatartást kiváltó ingerlést továbbít az áldozat agyához. Dr. Az áldozat mindezt a fején belül hallja. amit az áldozat tesz egyidejűleg. mert egyidejűségénél fogva sok kezelőre van szükség. ne éljenek vissza vele titokban? Allen Barker már idézett tanulmányában sorra veszi az eddig ismertté vált tudatbefolyásolási módokat. hogy a természetes személy kikapcsolásával automatizálni kell a folyamatot.pszichikai hatással kiváltott betegségi tünetek). Az áldozat azt éli át. amelyet egyetlen működtető kezelhet különböző áldozatok agyára irányítva az elektromágneses sugárzást. Mindez felveti azt a kérdést. mi az.Lehet egyszerre két . továbbá elemzi az áldozatok és a társadalom által adható lehetséges válaszokat. Képzeljük el. hogy egy titkos stúdióból a kezelő műszereivel figyeli és hallgatja a megerőszakolt személy gondolatait. Külön foglalkoznak a gyermekekkel. amelyet ne kommentálna a kezelő. Az automatizált kezelő lehet egy digitális magnetofon. Ez történhet a legalkalmatlanabb időben. Ez nagyon hasonlít a dr. A tájékozatlan 239 . hogy mikor menjen fogat mosni. de azt is. hogy elektromágneses technológiával társadalmi méretekben gyakorolják a tudatbefolyásolást. A reális időben történő befolyásolás Itt egy külső hangot továbbítanak az áldozat agyába. amely elemzi az agy adatait. Ewen Cameron által alkalmazott "psychic driving" módszerre. amikor visszajelzés érkezik az áldozat koponyájából. mások viszont egyes dolgokra rájöttek. hogy két egymással kapcsolatban álló személy miként reagál ugyanarra az érzékelési küszöb alatti ingerlésre. vagy beprogramozott időközönként az áldozat agyába. Még azt is előírja neki. Ha pedig nincs elég erre alkalmas és kiképzett személy. amelyet az általa kezelt betegeken próbált ki. akkor az korlátozza a befolyásolható áldozatok számát is. Ezt követően a digitális hangszimulátor létrehozza ezt az üzenetet. hogy a lakosság ne legyen tájékoztatva e létező tudatbefolyásolási technológiákról és eszközökről? Elképzelhető-e. hogy nem maradjanak magukra saját gondolataikkal. hogy teljesen váratlanul elborítja valamilyen érzés. amely aztán elektromágneses hullámokkal továbbításra kerül. Mikrofonokkal is rendelkezik. A kezelő nem csak azt láthatja. Erre a tipikus amerikai válasz az. hogy azt higgye: különleges szellemi képességekkel rendelkező médium. Azzal is kísérleteznek. Működik egy szenzor-rendszer. ahol beszélni tud hozzá. általa kívánatos pályára irányítsa. és alkalmas arra. akik semmit sem tudnak. egy leküzdhetetlen kényszer. Allen Barker "Delgado-gombnak" nevezi azt a kapcsolószerkezetet. amit lát a szemeivel? A célszemélynek egyetlen egy gondolata sem lehet. amely előre rögzített üzeneteket közvetít találomra. Néhányat szándékosan félrevezettek. hogy a hatalom birtokosai. José Delgado elgondolásai érvényesülnek. és növelni kell a hatásfokot.áldozatot is manipulálni. Számításba kell venni azt a lehetőséget is. és egy programozott algoritmus határozza meg. amelyet szándékosan elő tudnak idézni egyes személyeknél. akiket kiskoruktól kezdve hosszú időn át befolyásolnak. hogy milyen ellenlépésekkel szükséges eme módszerek ellen védekezni? Megengedhető-e. ha e technológia nem kerül a nyilvánosság ellenőrzése alá. hogy a kontrollőr elvonja az áldozat figyelmét s azt valamilyen más. A technológia működtetői számára ez a módszer azért nem praktikus. Vannak olyan áldozatok is.

A legtöbbször belső világuk megfigyelésére. ha ebben eredményt tudnak felmutatni. A másodikba tartoznak az "external" (külső) és nem konszenzusos behatáson alapuló gondolatok. hogy olyan mentális tűzfalat hozzanak létre. amely az "external"-ok által való zaklatás közvetlen eredménye. Még akkor is. hogy agyukat folyamatosan külső behatásnak tegyék ki. Modern értelemben azok a hangok (gondolatokat hordozó szavak) tekinthetők "külsők"-nek. Rendkívül nehéz az áldozatok számára az őket ért hatások helyes elemzése. hogy az áldozatok valaha is hozzájárultak volna ahhoz. A traumával történő kondicionálás is erős és hosszantartó és fel tudja idézni az eredeti bántalmazás eleven újraérzékelését. mint az elektronikusan vezérelt robotok. Nagyon sokan nem is rendelkeznek azokkal a fogalmakkal és szavakkal. A külső és a belső gondolatok A zaklatásnak alávetett áldozatok még akkor is emberi lények. Természetesen gyűjthetik a bizonyítékokat mások meggyőzésére. Belsejükben folyamatosan zajlik a gondolati párbeszéd. Nem tudják összegyűjteni annak a zaklatásnak a tényeit. Ez különösen így van. Ez a "mérgezett fa" ugyancsak "mérgezett mentális gyümölcse". A kondicionált "internal"-nak az a gondolati folyamat tekinthető. amelyeket egy külső forrásból juttatnak el az adott személy agyába. Dr. hogy felismerjék. A "Delgado-gomb" tehát csak jelképesen egy gomb. A manipulátorok el tudják érni. noha még az ételt nem látta. például erre alkalmas frekvencián működtetett mikrohullámú sugarat is. vagy esetleg egy per megindítására. amelyekkel meg tudják fogalmazni. amikor már a gépezetet kikapcsolták. hogy hosszú időn át egy manipulatív üzenetet hallgasson magnetofonról. Egy ilyen "external" lehet akár egy e-mail üzenet is. és az a konkrét technológia és technika. Elméletileg elképzelhető. A szokásos gondolati modellek általában a társadalmi együttélésben kialakult konszenzuson alapulnak. kétséges. Egy hasonló hangjelzés aktivizálhat egy kondicionált "internal"-t. egyéniségüktől. Feltételezhető. hogy a célszemély mit érzékel belsőként ("internal") vagy külsőként ("external") a fejében. amilyenre képesek. Allen Barker az áldozatok gondolatait három kategóriába osztja. hogy a mit sem sejtő áldozataik úgy járjanak-keljenek otthonaikban. saját érzeteik elemzésére vannak utalva. hogy létezzenek konszenzuson.áldozatok gyakran úgy hiszik. a zaklatás hosszúsága. ha gyakran kísérleti állatként kezelik őket. azaz a normálisnak és természetesnek tekinthető gondolatok. minden olyan eszközt jelöl. körülményeiktől függően úgy kell élni mindennapi életüket. Az. amit a befolyásolására a tudomása és a hozzájárulása nélkül alkalmaztak. Az elsőbe tartoznak az "internal" (belső). Hasonló ez ahhoz. amelyek az érzéki észlelésből származó adatokon nyugszanak. Ebben közrejátszik az életkora. mint amikor Pavlov kutyájánál már a csengő hallatára is megindult a nyálválasztás. mi is történik velük. Az első feltétel. Cameron "psychic driving" (pszichikus vezetés) kísérleteiben az áldozatot lekötözték és arra kényszerítették. az az adott személytől is függ. Az ilyen "nonconcensual external"-okkal való heti gyötrés után a célszemély már akkor is hallja a feléje sugárzott kifejezéseket. ha a kondicionálás egy bizonyos specifikusan kiválasztott ingerlésre összpontosított. amely gondosan megválogatott kulcsszavakat használ. amit megtapasztalnak. hogy ők maguk akarták a programozók által rájuk kényszerített magatartást. Ezek lehetnek a kívánt hatást kiváltó kódjelzések. Ezért felkészültségüktől. amit a kontrollőrök ki akarnak maguk számára sajátítani. és ez az. hogy számíthatnak-e segítségre az ideg-és elmegyógyászok vagy a bíróságok részéről. hogy 240 . amely meghatározott modulációra van hangolva és alkalmas az adott célszemély központi idegrendszerére hatni. amelyet elszenvednek. azaz megegyezésen alapuló külső hangok is. de az alig elképzelhető.

akkor vagy tanulatlanok. A hitelesítés problémája Reális körülmények között bizonyos adatok kiértékelése szempontjából rendkívül fontos a háttérzaj várható szintjének a hiteles felmérése. Ha valakinek közvetlen látási. amellyel lehetséges az elküldött és fogadott . Egy új szám kiválasztásával lehetővé válik a válasz ellenőrzése egy egyszerű zsebszámológéppel.jel beazonosítása. még akkor is. amelyek valószínűleg nem őrá. Küldenek számokat.tisztán "externális" . Van egy sor más lehetőség. csakis "mentális" érintkezéssel.9. Választható valami más is. koncentrálnia kell. mintha rádiót hallgatnánk valós időben. látási. Ez a protokoll úgy működik. vagy a helyzetére vonatkoznak. vagy összeesküdtek. Tegyük fel. időazonos módon. Ez eligazít abban. vagy tapintási kontaktus nélkül. Gyakorlatban az áldozat arról szerez tudomást. hogy ki az. és az eljárások. hiszen elgondolhatjuk. akkor ennek a protokollnak a betartása . és még kevésbé a helyes választ. ha ők nem küldik meg a protokollt. hogy az agykontroll-működtetők általában nem küldenek érvényes négyszámjegyű numerikus adatokat. hogy nincs a másik végén "barátságos kezelője". Ezután érdemes öt másodpercig várni a válaszra. A lépésrend szerint annak a kérdésnek a feltétele következik.a kapcsolattartó lépéseknek a megtétele . Barker szerint a protokoll tehát az a mód. amit a figyelem felkeltése nélkül közölni lehet. de a lényeg olyan kriptografikus (rejtjeles) hitelesítés alkalmazása. folyamatok egymást követő lépéseinek a sorrendjét. hogy "tartsd fel a három ujjadat".9 cosinust és máris megkapja az eredményt. hogy "mi 1999-nek a cosinusa?" Ha a kezelők nem küldik vissza a választ. és nem téríthetik el a lazán kapcsolódó jelképek. Bárki le tudja nyomni a zsebszámológépén az 1. A protokoll feltételezi egy együttműködő személy meglétét a külső kapcsolati-csatorna másik végén. aki hallhatja a célszemély gondolatait. amely személyt be kívánunk azonosítani.könnyű feladat. vagy tapintási kapcsolata van egy személlyel. vagy nem? Ebben az esetben az információs csatorna specifikusan egy személyhez kapcsolódik. és vagy válaszolnak rá. vagyis a kapcsolatlétesítő menetrend szerint a célszemélynek 4533-ra kellene gondolnia. Gyakran felületesek és így egy sor olyan adathoz lehet jutni.9. A hipnotizálásra hajlamosak különösen sebezhetőek és egyes célszemélyeket alvás közben is lehet befolyásolni. Vagy hallható a gondolat? Vagy nem. amely kellően alátámasztja az "external"-ok olvasását és küldését. Lehetséges a tisztán "external" üzenetküldés beazonosítása. Csak egy zsebszámítógépre van szükség. ahogyan a "barátságos kezelő" hitelesíteni tudja a célszemély számára annak az információs csatornának a létezését. Vizuális kontaktus esetén is hasonló a helyzet. amely persze állítólag "nem létezik". A protokoll. Az olvasás során ki kell szűrnie azokat. hogy egy személy beszéde hallható. A számokat ki-ki a saját egyéni protokollja számára tetszése szerint megváltoztathatja. akit zaklatnak és megpróbálnak betörni. és választ küldhet neki. A kérdésessé 241 . és az erre vonatkozó előírásokat jelöli vele. hallási. Allen Barker tapasztalatból tudta. hallási. ha már létezik ez a külső csatorna. hogy mekkora a háttérben használt szimbólumok mértéke.e technológiák és eszközök megválasztásában szerepet játszik az. A protokoll A protokoll kifejezést itt Allen Barker informatikai értelemben használja. és egy együttműködő személyre az információs csatorna másik végénél. Ez mindenkire vonatkozik. Ha a célszemély a sorok között kiolvassa a bántalmazást. és mindezt áttehetik egy automatikus rendszerre is.

hogy az illető tudatos. és sokkal inkább egy dimenzióban. hibás következtetéseit megerősíteni. Ha egyes konkrét esetekben így vagy úgy téved is az ember. ha olyan rosszindulatú "információs-csatornán" érkezik az agyba. Az agykontroll áldozata szó szerint el van árasztva olyan bizonytalanságokkal. hogy az FBI-nak van egy belföldi kémelhárító programja domestic counterintelligence program . vajon Afrika melyik országában "csípték fel" a gondolatait? Ha ezek után érkezik egy e-mail üzenet. A helyesen csoportosított statisztikai adatokkal gyakran jobban meg lehet közelíteni a valóság tényeit.mondjuk egy matematikai algoritmushoz képest . ha egy célszemély gondolatban elátkozza kezelőit. Az amerikai állampolgárok elleni kémkedés a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával. Az ellenőrzés alá vont személynek minden furcsa. hogy miként gondolkodjunk kétség esetén. és az így manipulált közvélemény hajlamos igaznak elfogadni a legnagyobb hazugságokat is. szokatlan. és az átlag közel kerülhet az igazsághoz. ez gyakran felbosszantja őket. 242 . Noha az emberi agy csodálatos képződmény. Allen Barker szerint. kettős állapotúan) gondolkodnak és nem folyamatosan. a statisztikai számokban az kiegyenlítődik. Vannak olyanok is. Ebből kiderült. Ez már válasznak tekinthető. A tömegtájékoztatási eszközök propagandisztikus agymosása ipari méretekben állítja elő a hamis tudatot. és részletesen beszámolt a belföldi titkos műveletekről. amelyen korábban a tudat nem volt elérhető. a manipulátorok és a propagandisták az emberi gondolkodás gyengeségeit használják ki. érthetetlen. hogy Afrikában járt s nem tudta kivonni magát a zaklatás alól. de gyakran ezek sem hordoznak több információt. amely korábban soha nem történt meg vele. További nehézséget okoznak az arányok és a fokozatok. és megpróbálják téves elképzeléseit.amelynek a kódneve volt a "COINTELPRO". Elemeznie kell az összefüggéseket köztük. ellentétes az amerikai alkotmány érvényben lévő rendelkezéseivel. hogy az e-mail küldemények 40 %-a ügynököktől és provokátoroktól érkezik. Gúnyosan megkérdezheti tőlük. sőt bizarr dolgot számításba kell vennie. Feltételezhetjük például.vált adatokat mellőzni kell. hogy élnek a Földön olyan emberek is. Amikor az aktákban szereplő információk megjelentek a sajtókban. A kontrollőrök. azaz maga is egy áldozat. A kérdés csupán az.titkos aktákhoz jutott az FBI-nak a pennsylvaniai Media-ban lévő kirendeltségénél. amelyben az áldozat neve nagyon hasonlít a célszemély nevéhez. A másik nehézséget a figyelemelvonás. (1971-ben a "Citizen Committee to Investigate the FBI" . Elfogadható. amelyeknek a szétválogatása és elemzése rendkívül nehéz. s mindezt annak tudtával.Állampolgárok Bizottsága az FBI ellenőrzésére . Az egyik nehézség a bizonytalanságok elemzésében van. az FBI számos munkatársa lemondott. Az emberek általában binárisan (két részből állóan. Társadalmi vonatkozásban pedig a nagy hazugságokkal nehezen lehet megbirkózni.) A kétes helyzetek elemzése Rendkívül fontos. vagy pedig professzionális "cointelpro" ügynök. akkor ez nem lesz véletlen. A használható adatok is elég gyakran előfordulnak. akik hajlamosak a babonás gondolkodásra. hogy . akikben meg lehet bízni. hogy kik ők. csak legfeljebb nem ismerjük pontosan. vagy nem-tudatos zaklató. és azt állítja. akit valamilyen módon rávettek a zaklatásra. 35 %-a valódi áldozatoktól és agykontroll ellen harcoló aktivistáktól. az emberek hajlamosak arra. mint több dimenzióban. Ez különösen akkor bonyolult. a zavaró és elterelő akciók elleni védekezés jelenti. mint ami a célszemély számára már eddig is ismert volt. hogy agyműködésének a megerőszakolói gondolatait megfigyelik.pontatlanul értékeljenek ki bizonyos adatokat.

akik ilyen cselekményeket követnek el. amelyeket az agykontrollos-kínzók békeidőben követnek el sorozatosan amerikai polgártársaik ellen. Ugyanez vonatkozik a zsarnokok lakájaira és kiszolgálóira. hogy kik a ténylegesen zaklatott személyek azok közül. Gordon Thomasra hivatkozik. véli Allen Barker. Allen Barker szerint már sok ezer olyan személy található a lakosság körében. semmibe lehet őket venni. Aki ezt tagadja. és az írás kezdetén többször is azzal az érzéssel. hogy nem túlzás az agykontrollal gyakorolt erőszakot az Auschwitzban elkövetett szörnyű bűnökhöz hasonlítani.auschwitzi szintű bűncselekmény Allen Barker úgy véli. Meg lehet őket erőszakolni. Allen Barker teorémáját így foglalja össze: "Bárki. hogy egy legitim kormányzatnak az agykontrollal végzett zaklatást és kínzást bűncselekménnyé kellene minősítenie. ezek azonban egy zsarnoki rendszer megnyilvánulásai. amely nem szorul külön bizonyításra. és egy másik 10 % olyan. Ezek az adatok meggyőzhetik azokat a jószándékú embereket. még olyan törvényeket is lehet hozni. hogy ez a téma túlságosan gonosz ahhoz. hogy megbirkózzak vele. amelyiket egyik csoportba sem lehet besorolni. és megsemmisíti az emberi méltóságát. az undorral. Alkotmányos kormányzás esetén e kínzókat élethossziglan tartó szabadságvesztésre ítélnék. Azt azonban nem lehet tudni. akik még személyesen nem találkoztak az agykontrollos-zaklatással. és az agykontroll áldozatok valóban 35 % körül lehetnek. Korábbi kutatómunkám során semmivel nem találkoztam. Ez átvitt értelemben használt alapfeltevés. Ez a metafórikus axióma lényegében azt állítja. NPT (A náci disznó tétele). Az ember elidegeníthetetlen jogai Minden egyes embert születésénél fogva illetnek meg bizonyos jogok. ami felkészíthetett volna olyan orvosok sötét tevékenységére. hogy ha valaki úgy cselekszik. az zsarnok és végül is osztoznia kell a zsarnokok sorsában.15 %-a pedig olyanoktól. babonától mentes gondolkodónak tekintik. Az áldozat emberi méltóságát nem lehet elvenni. használata azonban hasznos lehet a kínzás elszenvedője számára. vagy természeti törvényen alapuló tényen. a dühvel. Az agykontroll . akik magukat tudományosan felkészült. hogy minden egyes emberi lény elidegeníthetetlen emberi jogokkal rendelkezik. át lehet őket hágni. Ezeket az emberi mivolthoz tartozó jogokat nem lehet elvenni. aki "Journey Into Madness: The True Story of CIA Mind Control and Medical Abuse" (Utazás az őrültségbe: A CIA agykontrolljának és orvosi visszaéléseinek az igaz története) című könyvében a következőket írja: "A könyv írása közben saját felindultságommal is meg kellett küzdenem . A kínzás és a zaklatás lealacsonyítja magát a kínzót is. és el kellene ítélnie azokat az állami alkalmazottakat is. Természetesen minden egyes személy egymagában "gyanúsnak" tekinthető. és nem változtatnak azon az Istentől eredő. aki a leghatározottabban állítja. akik azon agyak és testek szándékos tönkretételét tűzték maguk elé. az elképedéssel. aki az agykontroll áldozata. A statisztikai adatokból kiderülnek a trendek. az ismert náci disznó. Ennek ellenére a lista elfogadható. akik áldozatnak tekintik magukat. amelyek megfosztják ezektől az embereket. amelyeknek a gyógyítására képezték ki őket. aki hozzájárulás nélkül erőszakot alkalmaz embertársa agya/tudata/lelkiállapota (brain/mind/mentation) ellen Mengeléhez hasonló 243 . akkor ő maga is náci disznónak tekintendő. mint Mengele. Még háború idején is háborús bűncselekménynek minősülnének azok a cselekmények." Allen Barker a kínzók magatartásának a jellemzésére egy sajátos meghatározást alkalmaz: ez a "Nazi Pig Theorem". a kínzás azonban lealázza a kínzót.a hitetlenséggel.

Ez azonban másodlagos jelentőségű. amire akar. A nehézséget az okozza. Ez a moduláció megtörténhet szavakkal. Csak ezután célszerű 244 . Számításba kell venni. Gyakran csak igen hiányos információk alapján kell dönteni. amely változatos módon alakítható abból a célból. hogy Mengele. és nem kell törődni a véleményével. fenyeget. Ezt nem könnyű elsajátítani. A külső-tűzfal-elméletből (external firewall theorem) következik. álnok "kereszténység". és a nyomdokaiban járók mit gondolnak. A beteges hazudozók csak egy nagyobb hazugság hitelessé tétele érdekében mondanak részigazságokat. vagy nem náci. hogy az áldozat nem tudhatja pontosan. Itt nem csak a küldő személye lényeges. hogy ki az. hogy például milyen frázisokat használ a kezelő? Előfordul-e külföldi akcentus. Elemezni kell a kivülről beérkező információk forrását és természetét. hogy a kezelők rutinszerűen hazudnak. mint arra. Ennek a gondolatmenetnek az ellenkezője is hasznos. milyen a minősége a jelnek? Később aztán elemezni lehet az úgynevezett "psyop" mondatot.módszereket használva. hogy az állam és a kormányzat mindenféleképpen felelős a kialakult helyzetért. úgy találta. hogy a kontroll alatt álló személy képes legyen másra gondolni. továbbá a többi bizonyítékot. amellyel a célszemély azt felfogja. illetve ki nem. tönkretétele. és arra gondol vele. Nem kell válaszolni. hogy a náci disznó mit gondol. hogy fájdalmat okozzon. de ezen a téren is lehet gyakorlattal eredményeket elérni. Céljuk a normális lelki folyamatok megzavarása. Honnan jön. hogy nem csak helyt kell állni a mindennapi élet körülményei között. Hasznos lehet egy gyakoriság-megoszlási grafikon vezetése arról. és ki nem? Annak felmérésénél. Nem számít. hogy agykontrollal beavatkoznak az agyműködésébe. A lényeg az. Ha például valamiért hízelegnek. akinek hosszú időn át együtt kellett élnie azzal. hogy leleplezzék. Létezik a belső-tűzfal-elmélet (internal firewall theorem) is. amit a náci disznó megérdemel. Allen Barker. El kell sajátítani azt a technikát. kapcsolásokkal. vagy más módon próbál manipulálni. amikor az agykontroll-technológia monopóliumával rendelkezők rendszeresen tudják kínozni az amerikai polgárok jelentős részét. mint a zaklatásnak alávetett célszemélyről. és kattintásokkal. Az NPT-t mindenki a saját tűzfalának tekintheti. és megfelelő büntetésben részesítsék. Mindenkinek az agya a sajátja. Ez gyakran többet elárul magáról a kezelőről. akik az agykontroll beavatkozást végzik. Az egyetlen. Az agy hozzájárulás nélküli külső befolyásolása csúcstechnológiájú "marhaösztökének" tekinthető. Problematikus jelenség esetén így már elindulhat a gondolkodási folyamat valamilyen más irányba. hogy ez egy modulált ösztöke. vagy idegen nyelven elhangzó mondat? Szem előtt kell azonban tartani. de az az érzékelési mód is. Rendkívül fontos a jelek forrásának a lehető bemérése. Ugyanis ha nem a náci disznók azok. akkor az egy kiforgatott. hogy ki tekinthető náci disznónak. hogy a legcsekélyebb formában sem kell tekintettel lenni arra. Az agykontrollal alkalmazott kínzás szempontjából vagy náci valaki. az náci disznó. akkor nincs szó az agyműködés és a tudat megerőszakolásáról. az óvatos és ésszerű kétkedésből kell kiindulni. Természetesen minden agykontroll áldozat maga dönti el. de külön erőfeszítést is kell tenni az igazság és az igazságosság érvényesítésére. amelyet a zaklatás irányítója belefoglalt a modulációba. A valóságos életben pedig mindent meg kell tenni az agykontroll-zaklatást végzők ellen. Ezt célszerű megfigyelni. hogy megbocsát-e kínzóinak. amit az agykontroll technológia kezelői akarnak. ha a náci disznó gúnyol. akkor néhány másodperc múlva már számítani lehet rúgásaikra. de amikor a kínzók leckéztetik áldozataikat a keresztényi megbocsátásra. A megbocsátásnak nem kell kizárnia az igazságosságot. háborgat. és utána kideríteni a jel forrását és természetét.

Gondolatban sem szabad semmit megmagyarázni a zaklatóknak. Ha valaki panaszkodik valamiért. Csak akkor lehet a zaklatókat valóban ignorálni. akik "hasznos idiótaként" kérdezik: "miért vagytok az emberi jogok megszállott hívei. akik nem foglalkoznak agykontrollos zaklatással. hogy a zaklatók a gondolatolvasás révén azt is tudják. Olyan természetes személyek. tisztességes névvel rendelkeznek. és gyakran ez az egyetlen valódi információ. Ha nem vesznek róluk tudomást. Itt azonban számításba kell venni. Nem azzal foglalkoznak. noha sokan már tudnak róluk valamit. Néhány alapvető hangfelismerő software-t vesznek igénybe a ki nem mondott gondolatok megerőszakolására. hogy mi történik. illetve mások agykontrollos befolyásolását. és szót emelni az igazság érdekében. hogy mi folyik. akik noha tudják. mert csak így lehet leküzdeni őket. hogy a külső ösztöke (external cattle prod) okozza. sokkal jobb. hogy mi a valódi ignorálás. kivéve a bizonyíték-gyűjtési célt. és állandóan kommentálják a gondolatait. értelmezését jelenti. ahol nem lehet beszélni a legnyilvánvalóbb kérdésről sem. ti agykontroll-zaklatásnak kitett áldozatok? Miért utáljátok annyira a zaklatókat?" Olyan rendszer alakult ki. már az is dühbe hozza őket. Egy tapasztalt áldozat azt is megtanulja. Hogyan lehet harcolni a bűnös titkolódzás ellen? Az agykontrollal történő tömegméretű zaklatás csak a bűnös méreteket öltő titkolódzásra rászoktatott és betegesen érzéketlenné tett társadalomban lehetséges.analizálni a küldött szignálok jelentéstartalmait. Úgy tűnik. Amerikáról lévén szó. Ez olyan visszacsatoláshoz juttathatja őket. 245 . akiket megtámadnak. Ez lényegében a szignálok és azok modulációinak elemzését. ha a célszemély tudja. és a kondicionált válaszok aktiválásáról való egyszerű tudomásul-vétellel kell behelyettesíteni. hogy a hatalomra vágyók és az őket kiszolgáló zaklatók összeesküvését kiegészíti az idióta beletörődők és a gyávák összeesküvése. Az agykontroll áldozatoknak rendkívül nehéz megérteni azoknak a beletörődését. Nem szabad vitába szállni az üzenetküldővel. Már önmagában a hozzájárulás nélkül érkező külső szignál is zaklatás. akkor jelentéstartalmával nem kell törődni. és nem ismételnek vég nélkül semmit. A korlátoltság nem akadályozza a zaklatókat. hogy mi kerül írásban lerögzítésre. hogy azzal még többet fog találkozni. hogy olyan mértékben bántalmazzák. akár egy automata szerkezet. biztos lehet. Gyakran nehéz az élő zaklatót az automatazaklatótól megkülönböztetni. Tudomásul kell venni. a szignál jelentéstartalma angol nyelvű mondatként értelmezhető. találkozni emberekkel. ennek tudatában kell lenni. Tenni kell a mindennapi élet dolgait. Vannak olyan kollaboránsok és apologéták. hogy éppen ignorálják a zaklatókat. mégis készek arra. Ha a szignál egy "rape channel"-en (megerőszakoló információs-csatornán) keresztül érkezik. hogy nem tudnak róla. ha félreértik a kikényszerített gondolatokat. A mentális szúnyogcsípések célja az áldozat bosszantása. miközben élő robotként járkálnak fel-alá otthonaikban. amely elősegítheti a további zaklatást. Segíthet a tapasztalatok lejegyzése is. önelégültségét. akár élő személy. hogy a zaklatók az esetek többségében nem is ismerik azokat. Az írás azonban elősegítheti mások tájékoztatását. A kondicionált válaszok gyors elfojtására kell törekedni. hogy bárkit is zaklassanak. és még inkább szemléletessé teheti az egész agykontroll-zaklatás bornírtságát. amely maradandó károsodást okozhat nekik. Vannak olyan áldozatok. akik azt hiszik. sőt önfeladását. Számításba kell venni. azt színlelik. ténylegesen gyötrésük részét képezi.

Allen Barker keserűen azzal fejezi be fejtegetéseit. az emberi jogokra esküsznek. miközben hazájukban az ártatlan emberekkel szemben elkövetett atrocitás. hogy az amerikaiak jelentős részéről elmondható. hogy képmutatóvá vált. Az amerikaiak szeretnek mindenben az elsők lenni. Szavakban még mindig a szabadságra. az emberi jogok megszegése mindennapi gyakorlattá vált. Így a képmutatásban is már a legnagyobbak. A világgazdaság monopolizálására törekszenek. 246 . mégis szabadpiacnak nevezik ezt.

a New York államban lévő Cornell Egyetemen tanulmányozta az 1960-as években és kísérleteit a General Electric finanszírozta. a Citizens Against Human Rights Abuses. Később az állatok agyába beültetett elektródákkal is végeztek kísérleteket. és megfigyelték válaszreakciójukat. valamint a kísérleti állat érzékszerveitől és agyától. A méretek befolyásolják. Oroszországban és a többi evvel a technológiával rendelkező államban. amelyek a látási. A ketrecekbe zárt. Más tudósok állatokon vizsgálták a "mikrohullámú hallást". vagy mozgásukban korlátozott állatokat egyszerű impulzussal. és nem letitkosított kísérleti eredmények azonban nem lettek széles körben ismertek. Ezek alapján megállapították. A hallható hatás a pulzusokhoz igazodik. akkor a kísérleti alany egy pukkanást hallott. A radarjelzések hordozzák a rövid impulzusú mikrohullámú jelzéseket. Ebből arra következtettek a tudósok. berregés volt hallható. de Nagy-Britanniában. hogy lehetséges rádiójelekkel közvetlenül kapcsolatot teremteni az agy és az idegrendszer között. hogy fontos egészségügyi megfontolásokat is figyelembe kell venni.3 watt/cm2 erősséget. impulzusokon és erősségen sugározták azokat. hogy olyan korszakba érkezett az emberiség. amikor is különböző vivőfrekvenciákon. hogy a II. hogy valaki olyan eszközhöz jusson. akkor zúgó. Ahhoz. Az Amerikai Nemzetvédelmi Hivatal (National Security Agency NSA. vagy kattogó hanghatásokat váltanak ki a kísérleti személyekben. Ezt a jelenséget dr. amikor meghatározott rezgésszámmal pulzálnak a 125 MHz-től fel a mikrohullámú tartományba. hogy a széles spektrumú hordozó frekvenciák. a kibernetika és az idegtudomány eredményeire támaszkodva már tud "beszélni" az agyhoz és az idegrendszerhez. vagyis a Polgárok az emberi jogok megsértése ellen.8. További kutatások feltárták. amely az elektronika. hogy az impulzus hallható legyen. a University of California at Riverside kutatója arra hívta fel a figyelmet. Allan Frey. Emlékeztetjük olvasóinkat. a CAHRA. amikor már nem kell milliomosnak lenni ahhoz. Dr. Ennek ellenére a legfontosabb adatok az elektromágneses rádiófrekvenciával (EM/RF) történő agykontrollra még mindig a legszigorúbban őrzött államtitkok közé tartoznak nem csak az Egyesült Államokban. a NASAval) szerint ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala komoly károkat okozna a nemzetbiztonságnak. fejezet Az elektromágneses agykontroll szabályozása Ma már egyre több tudományos és népszerűsítő irodalom kapható arról. legalábbis ezt állapította meg egy kanadai civil szervezet. amelyek jóval kisebb erősségűek. hallási és más érzékelési funkciókért felelősek. amikor eljut a kísérleti személy fejéhez. vagy impulzusvivő hullámmal sugározták. Ezen elektródák segítségével felmérték a válaszreakciókat a különböző hullámjelzés típusokra. világháború során a radarokat működtető szakemberek hallották bent az agyukban a radarjelzések berregését minden vevőkészülék nélkül. Ha egy uniformizált rövid és éles impulzust továbbítottak a kísérleti alany fejébe. hogy az érzékelés függ a besugárzás frekvenciájától és erősségétől. Az implantátumokat az agynak azokba a részeibe helyezték. Az ilyen kutatások nyomán feltárt. Dr. hogy a sejtek szintjén is érzékelnek bizonyos jeleket. Ha csak egyetlen impulzust bocsátottak ki. hogy mennyi beérkező 247 . Frey úgy találta. nem tévesztendő össze a National Aeronautics and Space Administration-nel. amikor hosszú időn át sugárzásnak tesznek ki szöveteket. amikor áram alá helyezett antenna közelében dolgoztak. Ross Adey. hogy az elektronikus tudatbefolyásoló fegyverek felfedezése azzal kezdődött. el kell érnie a 0.

Don R. amelyek ma is szigorúan titkosak. amelyek nem zavarják a rádió-.jelzést tud az adott szerv befogadni. de az adott sejt ténylegesen rá tud hangolódni viselkedésével a jel modulációjára. Eleanor White. Ezek a kísérletek még nem közvetlenül az agyba irányított rádióhullámok segítségével történtek. Az egyik közülük az úgynevezett "ablakhatás" (window effect). mégpedig igen kicsi erősségi szinten. majd pedig emberi hangot is. Magnetofonra rögzítettek egyszótagú szavakat 1-től 10-ig terjedő számjelzéssel ellátva. A másik felismerés a "bioerősítés" (bio-amplification). Dr. hogy békésen visszaforduljon. hogy minimum és maximum milyen erősségűnek kell lenni a jelnek. hogy ilyen fegyverekkel zaklatták őket. amikor a szinuszgörbe keresztezte a zéró vonalat és átcsapott a negatív irányba. jól tudták hallani." Az 1970-es évek kísérleti eredményei nyomán készültek el azok az agykontroll fegyverek. A Yale Egyetem orvosi karának neuropszichiátriai intézetét dr. hogy az agy működése elektromos ingerlés útján befolyásolható. hogy az állat agyába ültetett implantátum segítségével hatékonyan lehet irányítani az adott állat viselkedését. 248 . hogyan lehet elektromágneses. A már hivatkozott kanadai civil szervezet. A vivőhullámban jelentkező jelváltozatok jelentik a modulációt. Adey kormányzati finanszírozással tanulmányozta. hogy a mikrohullámú energia megfelelő modulálása elvezethet a 'drótnélküli' és a 'vevőkészülék nélküli' kommunikációhoz. ahogy a műgégével beszélő személyek beszélnek. Dr. hogy a kívánt hatás előálljon. lényegesen alacsonyabb erősségen. vagyis rádiójelekkel kölcsönhatásba lépni agysejtekkel. a fájdalomokozást és egyes testrészeik állapotának a befolyásolását. hogy egy sejtet nem egyszerűen ingerelnek egy bizonyos frekvenciájú jellel. Először morzejeleket továbbítottak sikeresen radarhullám segítségével.) megállapítja: két kutató Sharp és Grove úgy találta. látványosan szemléltette. mert a hullámok. amely hasonlóan a drogokhoz meghatározza. hogy minden alkalommal. Justesen. Ismertté vált kísérlete az. december 1-én megjelent számában foglalkozik az AM/RF agykontroll technológiával. és TV-berendezések működését és ezért rendkívül nehéz őket észlelni. A hang is ezekben a modulációkban jelenik meg. A "bio-erősítés" lehetővé teszi olyan jelek előállítását is. egy rövid impulzusú mikrohullámú energiát bocsátott ki. March 1975. beazonosítani. illetve a sugárzás elnyelődése szükséges volt a válaszreakció létrehozásához. A hallott hangok arra hasonlítottak. beleértve a hipnotizálást. Delgado. a The American Reporter 1999. José Delgado irányította az 1970-es években. és azon túl is hatást gyakorolni molekuláris szinten. amint erre már e könyvben is többször utaltunk. az Amerikai Pszichológiai Társaság folyóiratában (Journal of the American Psychological Association. amikor az éppen rárohanó bikát rádióadó készülékkel megállította és egyszerű gombnyomással arra bírta. hogy csak megfelelő frekvencia és impulzusfajta alkalmazható egy bizonyos hatás eléréséhez. A hatékonysági sávon belül változtatgatva ezeket a jeleket szinte lehetetlen rájuk bukkanni. amely azt jelenti. Ez vezetett el az embereken folytatott radarkísérletekhez. mint ami a hő előállításához szükséges. Dr. Valamennyi szó elektromos szinuszgörbéjét úgy alakították. de azt már igazolták. hogy az állatkísérletek három további felismeréshez is elvezettek. és megkülönböztetni a 9 szót. a CAHRA tagjai azt állítják. Amikor Sharp és Grove ezekkel az 'emberi hanggal modulált' mikrohullámokkal sugározta be magát. (Restrictions Needed on EM/RF Mind Controll Technology) Ebben megállapítja. A harmadik felismerés a "bio-érzékelés" (bio-detection) azt jelenti.

Ha arra keressük a választ. hogy amikor az iraki csapatokkal szemben bevetették. E technikát alkalmazó szerkezetek elérhetősége megteremti a lehetőségét a rendkívül agresszív és etikátlan használatukra. és állami eszközökből finanszíroztak. amelyek ha nincsenek kellően szabályozva. Ismertté vált az is. akkor jogellenesen is felhasználhatóak. hogy ráirányítsák a politikusok és a közvélemény figyelmét a tudatmódosítással kapcsolatos. vagy más célra használni egy erről tudomással nem bíró személlyel szemben. érzékeléstől való megfosztással és drogokkal hatékonynak bizonyult agymosáson mentek keresztül. 249 . Az egyik 1992-ben benyújtott amerikai szabadalom arról szólt. amelyeket az emberek nem hallanak. Az MKULTRA programok megtervezői úgy találták. eredményeik azonban nem váltak széles körben ismertté. amely megelőzte és követte. hogy a füllel nem hallható hangok és jelek továbbítása lehetővé teszi észrevétlen módon az ismétlődő hipnózis alkalmazását olyan személyekkel szemben. de az agyba mégis eljutó üzenetekkel megfélemlítse. "S-QUAD"-nak nevezik. amelyet mikrohullámmal továbbítani lehet. fel nem fedezhető alkalmazását hosszú időn keresztül. Az elmúlt 50 év során olyan technológiák kifejlesztésére került sor. önként adódik a válasz. E módszer hatékonyságát bizonyítja az a tény. amelyek olyan jeleket képesek előállítani. Ma már ismert. és akik ehhez nem járultak hozzá. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési különbizottsága végül is vizsgálatot folytatott az ügyben Frank Church. hogy ez lehet az MK-ULTRA program. és a velük működtetett eszközök jogellenes alkalmazásával szemben. agresszíven és gyakran csak tolakodó kíváncsiskodásból használni azoknak. és kétségbe ejtse őket. de agyuk mégis felfogja. Ezt a technológiát "Silent Sound Spread Spectrum"-nak ("a nem hallható hang terjedési spektrumának"). Mivel nem lehet észrevenni őket. majd később pedig Inouye szenátor vezetésével az 1970-es években. hogy miként lehet ezeket a technológiákat erkölcstelen módon. vagy pedig nem hallható módon hozzá lehet kapcsolni a sugárzásra kerülő reklámokhoz. akiknek erről nincs tudomásuk. A különböző civil szervezetekbe tömörül kísérleti túlélők végül is elérték. A kísérleteket részben a koreai háborúban szerzett tapasztalatok indították be. A koreai háborúban hadifogságba esett amerikai katonák kínzással. Ezek közé tartoznak azok a "mikrohullámú hallással" folytatott kísérletek. azaz "hallja". hogy a Sivatagi Vihar nevű hadművelet keretében 1991. hogy az agymosás és más típusú tudatbefolyásolás szempontjából lényeges. gondolatolvasásra. Ezeket a CIA megrendelésére végeztek el. miként lehet egy hipnotizőr hangját tudatosan nem hallható ultrahanggá átalakítani. márciusában az amerikai hadsereg 100 MHz-es hullámhosszon ultrahangú üzenetet továbbított az iraki csapatokhoz azért. hogy az MK-ULTRA 149 pszichológiai hadviselésre és vallatási technikára vonatkozó kísérletet tartalmazott. azok rendkívül gyorsan megadták magukat. hogy ezeket a módszereket tudomással nem bíró és hozzájárulásukat nem adó személyeken is kipróbálják.Az aggyal és az idegrendszerrel való elektronikus kommunikációra vonatkozó kísérletek nem csak titokban folytak. E technológiák kombinációja lehetővé teszi a hipnózis észrevétlen. hogy miért akar valaki egy ilyen támadó jellegű elektronikus eszközt fájdalomokozásra. Eleanor White kiemeli. Érdemes áttekinteni. könnyű az eltitkolásuk és a jelenleg érvényes jogszabályok nem nyújtanak védelmet e technológiák. továbbá mindaz a program. államilag és társadalmilag ellenőrizve. hogy ezeket a füllel nem hallható. akik rendelkeznek vele. és fokozatosan tömegessé vált kísérletekre.

és ez felmérhetetlen károkat okozhat. ha fennáll annak a veszélye. lesből megtámadjanak. Léteznek még agresszívabb eszközök is. egyértelműen bizonyítást nyert. hogy egy lakótérség belterületét átvilágítsa. A ma már szokásosnak mondható "brain rhythm entrainment machines" (az agyritmus továbbító gépezetek. hogy a hipnotizőr hangja a célszemély füle által ne legyen hallható. hogy az illető etikusan is kiemelkedő és emberbaráti magatartást fog tanúsítani. valamint a tudatalatti beszédtovábbítás és gondolatolvasás eszközeit ma már egy átlagosan jómódú ember is megvásárolhatja magának bizonyos zárt közben. Ez a "néma-hang" ("silent sound"). Számításba kell venni. Mindez ma már nem csak lehetőség és spekuláció. De alkalmasak arra is. hogy a szerkezet ellenőrzője áldozata minden mozgását nyomon tudja követni. a hangot közvetlenül az agyba továbbító sugárkészülékek rákényszeríthetnek egy személyt arra. és ez különösen megkönnyíti a gyermekáldozatokra vadászó pedofílok bűnelkövetését. A pénzvagyon tulajdonlása pedig nem jelenti azt. és minden részletét láthatóvá tegye a tolakodó kíváncsiskodónak. a Massachusetts államban lévő Northampton-ban működő Millivision korporációtól. A gazdag emberek ma már megvásárolhatják a falakon. de az agyban hanghatást kiváltó berendezés lehetővé teszi. A célszemély tudomása és hozzájárulása nélküli.titokban műhold által követhető implantátumot ültetnek be a célszemélybe. hogy észlelik és leleplezik. hogy a hosszú távú hipnózis létrehozására alkalmas technológiákat. hanem a jelen valósága és gyakorlata. hogy ilyen kísérletek folytak. hogy bűnös szándékkal valakit titokban kövessenek. hogy a kábeltévé útján érjék el a célszemélyt. Minderre a rádióműsor továbbítást is igénybe lehet venni. vagyis a fül számára nem hallható. Radarral működő megfigyelő és nyomkövető detektorok alkalmasak életmentésre. hogy megfigyelje és kipróbálja.A szenátusi kihallgatások eredményeként azonban egyetlen személyt sem vontak eddig felelősségre.pontosan a penetráns titoktartás és a társadalmi ellenőrzés hiánya miatt . például amikor aludni szeretne. Azt is számításba kell venni. hogy illetéktelen beavatkozás történt a tudatműködésében). Ez lehetővé teszi. A titokban tartott kísérletek és eredményeik gyakorlati alkalmazása . Először szovjet és észak-koreai szakértők alkalmazták a koreai háborúban a "LIDA" nevű szerkezet segítségével.orvosi beavatkozás mellékhatásaként . de az. Alkalmas arra. Vannak olyan etikailag kifogásolható magatartást tanúsító orvosok is. és arra is módja van. hogy olyan hangokat halljon. Az impulzushordozó mikrohullámú sugárzó készülékek közvetlenül tudják továbbítani a hangot az agyba. hogy a terrorista-és maffiahálózatok is alkalmazhatják őket. hogy a célszemély tudna arról. a ruházaton nem észlelhető módon áthatoló radar-scannereket. vajon a berendezést a célszemély környezetében felszerelték-e. és a jogalkalmazó szervek munkájának a segítésére. amitől nem tud megszabadulni. amely összeegyeztethetetlen az emberi jogokkal és a politikai szabadságjogokkal. hogy a folytatódó kísérletek és a felhasználásukkal létrehozott újabb és újabb szupermodern eszközök bűnözők kezébe kerülhetnek. s amelyek meg tudják változtatni a célszemély lelkiállapotát anélkül. akik jó pénzért .a legkülönbözőbb visszaélésekre nyújt lehetőséget. Az átkonstruált telefonhang-átalakító berendezések lehetővé teszik. és ez az egész társadalmat sújtó következményekkel járhat. amelyek meghatározott méretű impulzusokat sugároznak. és áldozataikkal szemben alkalmazhatnak. hogy működtetését kikapcsolja. Ez az eszköz a használója számára azt is lehetővé teszi. A neuro-elektromágneses kísérletekre vonatkozó adatokat nem hozták nyilvánosságra. miközben az hallható az agy bizonyos részei számára. amelyeket magántulajdonosaik beszerezhetnek. Ezt a megfigyelési módszert 250 . Az a helyzet.

amely világszintű tilalmat rendel el olyan fegyverek kifejlesztésére és bevetésére. Ezért eljött az ideje. Az agy tudati működésének a feltárása kitágította a magánszférába való behatolás lehetőségét. az idegtudományok. hogy ne egy kisebbség uralmának az ellenőrizetlen eszközei legyenek. Szükség van a kognitív idegtudomány. E jól finanszírozott és titkosan működő szervezeteknek nem okoz leküzdhetetlen nehézséget. hogy rejtett módon beültessék a célszemélyekbe . s azok eredményeit az uralom gyakorlása eszközéül használja. Az Európa Parlament 1999. ennek ellenére mindennapos gyakorlattá válhat a távolból történő használatuk. nem lebecsülendő kockázatokat hordoz magában. Az ehhez szükséges berendezések rendkívül specializáltak. Egyiket sem lehet feláldozni a másik érdekében. a tudatmódosító és magatartás befolyásoló technológiák nyilvánosságra hozatalára és a lakossággal való megismertetésükre.a szatellitekkel működtetett implantátumokat. hanem valamennyi ember érdeket.jól megfizetett orvosok segítségével . és sürgeti olyan nemzetközi megállapodás megkötését.elsősorban az állam hírszerzéssel és védelemmel foglalkozó szervezetei alkalmazzák. hogy az emberiségnek meg kell ismernie a biológiai-fiziológiai felfedezések és idegrendszerkutatási eredmények társadalmi kihatásait is. A politikának és hatalomnak pedig le kellene mondania arról. de amelynek a tudományágak konvergenciája következményeként egyre fontosabb részévé válik a kognitív idegtudomány is. az egész emberiség életlehetőségeinek a megnövelését szolgálják. amelyek lehetővé teszik az ember manipulációjának bármely formáját. Csak így lehet ezeket szabályozni és ellenőrzés alatt tartani azért. hogy szerezze meg az új 'non-lethal' (nem halált okozó) fegyverek technológiáját. és az agymosáshoz. hanem reális veszélyek. hogy az idegtudomány. hiszen e felfedezések. és a társadalomtudományok között. könnyen válhatnak az elnyomás eszközeivé. ha visszaélnek velük. ("Enviroment. Ezek nem tudományos fantasztikus regényekbe való elképzelések. számú határozatát. januárjában felhívta a figyelmet arra. Ez megnyitja az utat a személyi szabadság korlátozásához. Jean-Pierre Changeux a párizsi Pasteur Intézet tekintélyes kutatója a Nature című szaklapban 1998. hogy megszűnjön a tudományos elhatárolódás az agykutatás. amely az idegrendszer anatómiájával. fiziológiájával és biokémiájával foglalkozik. Changeux előbbiekben összefoglalt megállapításaihoz a magunk részéről az fűzzük hozzá. security and foreign affairs") amely felszólítja az Európai Uniót. január 28-án elfogadta az A4-005/99. hogy ezeket a tudományokat. Az embereknek egyszerre van szükségük a szabadságra és a biztonságra. 251 . a magatartás ellenőrzéséhez.

és biológiai kísérletekről Az Egyesült Államok Szenátusa 1975-ben Különbizottságot hozott létre a hírszerző ügynökségek által végzett vegyi és biológiai kísérleteknek és a kikísérletezett eszközök használatán