Drábik János

Tudatmódosítás, az agy megerőszakolása
Előszó
A tudatmódosítás szupertitkos technológiája ma már rutinszerűen alkalmazott módszer, amely lehetővé teszi az emberek tömeges fizikai és lelki manipulációját, a társadalom jelentős részének a láthatatlan ellenőrzését. Az agykontroll kifejezés, különösen az a jelentésváltozata, amely Magyarországon meghonosodott (a José Silva-féle relaxációs technika révén), nem fejezi ki azt, amiről ez a könyv szól. Dr. Domján László, aki olvasta a tudatmódosításról és az agy erőszakos befolyásolásáról szóló tanulmányt a Leleplező című könyvújság 2003. évi 4-es számában, a következőket írta a lap szerkesztőségébe: "Érdeklődéssel olvastam a lap legutóbbi számában Dr. Drábik János 'Az agy feletti uralom megdöbbentő új világrendje' című cikkét. Abban számtalanszor előfordul az agykontroll szó, ám agymosás értelemben. Mivel Magyarországon az agykontroll szó összefonódott a Silvaféle stresszkezelő és elmefejlesztő módszerrel, ezért tisztelettel jelzem a kedves olvasóknak, hogy a cikkben említett döbbenetes agymosásnak semmi köze az általam is tanított Silvamódszerhez. A Silva-féle agykontroll egy etikus és tudományosan megalapozott módszer, elménk hatékonyabb használatához, problémáink eredményesebb megoldásához. Hatásáról sokat elárul, hogy fölmérésünk szerint a tanfolyam hallgatói a kurzust követően átlagosan 55,1%-kal ritkábban betegszenek meg és gyógyszerfogyasztásuk 62%-kal csökken. Valójában az ön-agykontroll szó lenne erre a módszerre a legpontosabb megjelölés. Ha ez nem lenne igen esetlen szó, hiszen a Silva-féle agykontroll valójában önkontrollra tanít." Az agykontroll másik egyoldalú értelmezése az, amikor a propaganda-agymosást, vagyis csak az információkontrollt értik alatta. Kétségtelen, hogy a tömegtájékoztatási eszközökkel iparszerűen lehet megszűrni, elhallgatni vagy megváltoztatni az információt és befolyásolni a közgondolkodást. A propaganda-agymosás mellett létezik a nem átvitt értelemben használt agykontrol. Már rendelkezésre állnak az emberi agyműködés befolyásolásának olyan korábban ismeretlen - eszközei és technológiái, amelyek révén lehetővé vált az abszolút agykontroll, amely a társadalom totális ellenőrzésének az egyik leghatékonyabb eszközévé vált. Miért tud erről oly keveset a széles közvélemény? A legfejlettebb nyugati országok lakói még ma is úgy tekintenek önmagukra, mint a demokratikus világ szabad polgáraira. Eme öntudatos polgárok, akik joggal büszkék emberi jogaikra és politikai szabadságjogaikra, vajon miért tűrik, hogy az általuk választott és nekik felelős kormányok, elzárják előlük az abszolút agykontrollra vonatkozó információkat? Ez a hallgatásba burkolózás teszi lehetővé annak a titkos ellenőrzési-rendszernek a működtetését, amely ellen teljesen védtelenek. Ha magyarázatot kérnek erre a mindent átható titkolódzásra, akkor az illetékesek mindig a nemzetbiztonság érdekeire hivatkoznak.

1

A propaganda-agymosás - az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatás információs kontrollja - tehát csak a tudatbefolyásolás egyik változata. Az agymosás másik változata, amit a kínai kommunisták "gondolatreform"-nak neveztek. A koreai háború idején került a közvélemény figyelmének a központjába, és a legtöbb ember számára bizonyos személyek emlékezetének a kitörlését jelentette. A gyakorlatban alkalmazott agymosási technikák részben megegyeznek, részben pedig igen hasonlóak a traumával okozott magatartásmódosítás technikáihoz. Az elmúlt 150 évben reneszánsza van az okkultizmusnak, a legkülönbözőbb "fekete művészeteknek", a sátánizmusban és a Lucifer-kultuszban megjelenő pogány rítusoknak. Ezek az alkotmányosan védett álvallások "vallásként" kínálják a gyanútlanoknak mérgezett szellemi termékeiket. A legsötétebb praktikákat folytatják - többek között az agykontroll eszközeivel - a vallásos tevékenység álcája alatt. Az okkultizmus szó a természetfölötti, titokzatos erőkkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot, a bennük való hitet jelöli. Közéjük sorolható többek között az asztrológia, a mágia és a spiritizmus is. Olyan titkos tudásra vonatkozó monopóliumról van szó, amely hatalmat jelent ismerői számára. 1971-ben az Egyesült Államok kormánya az információ szabadságáról szóló törvény nyomán számos - korábban titkos - dokumentumot hozott nyilvánosságra. Köztük volt az a Kongresszusnak szóló jelentés, amely szerint a Hírszerző Szolgálatot, a CIA-ét, kezdettől komolyan érdekelte, hogy a "Fekete Művészetek" gyakorlóira milyen klinikailag kimutatható hatást tettek az okkult vallási praktikák? Különösen érdekelte a CIA-t az, hogy bizonyos okkult rituálék mennyire fokozták a résztvevők szuggesztibilitását? Tudnunk kell azonban, hogy e rituálék némelyike vér- és emberáldozatot is magában foglalt. A rendkívül nagy léptekben fejlődő bihéviorizmus (behaviourizmus), azaz a lelki és szellemi jelenségeket inger és reakció viszonyára visszavezető, és ezért csak a viselkedés tanulmányozását célravezetőnek tekintő lélektani irányzat szerint a szuggesztibilitás ellenőrzése az emberi agy kívülről történő befolyásolásának az alapvető tényezője. Azonban a tudat irányíthatóvá és fogékonnyá tétele a magatartás megváltoztatása céljából, komoly emberjogi kérdéseket vet fel. Az alkotmányok feladatuknak tekintik az emberi jogok, és a politikai szabadságjogok védelmét. Ez egyben azt is jelenti, hogy védelmezniük kellene minden egyes embert az agykontroll nyílt és rejtett alkalmazásától. A reklámipar az úgynevezett puha agykontrollt használja. Nemzetbiztonsági és politikai okokból azonban főleg a kemény agykontrollt használják, amely tartalmazza a vegyszerekkel, drogokkal, az elektronikus eszközökkel, az elektrosokkal, a traumaokozással, és a hipnózis legváltozatosabb formáival való tudat-és magatartásbefolyásolást. Mindez nem csak jogi, emberi jogi, de egészségügyi kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok alkotmánya szavatolja a vallás- és szólásszabadságot. Nincsenek azonban olyan törvények, amelyek például védenék a polgárokat a destruktív kultuszok és más szervezetek traumával okozott agykontrolljával szemben. Mivel magához az államhoz tartozó intézmények (FBI, CIA, NASA, NSA, US Army, Navy stb.) is alkalmazzák az agykontrollt, ezért rendkívül nagy a bizonytalanság abban, hogy mi az, ami még alkotmányos, legitim, és mi az, ami már jogellenes, sőt bűncselekmény? A kormányzat szolgálatában álló jogi szakértők a legkülönbözőbb jogi kiskapukat kihasználásával igyekeznek igazolni e kemény agykontrolltechnikák alkalmazásának a jogszerűségét. Az agykontroll kemény formáival szembeni védekezésnek elsősorban nem jogi akadálya van, hiszen minden civilizált társadalomban léteznek olyan törvények, amelyek így vagy úgy

2

védelemben részesítik azokat, akiken hozzájárulásuk nélkül alkalmazzák a tudatmódosítás technikáit. A valódi nehézséget az jelenti, hogy ezeket a jogszabályokat nem lehet érvényesíteni. Amikor már jelentkeznek a sértettek, rendelkezésre állnak a bizonyítékok, és meg vannak az elkövetők is, a jogi eljárások szinte kivétel nélkül elakadnak. A jogalkalmazó szervek közlik: az eljárás nem lehetséges, mert "nemzetbiztonsági érdeket sért". A jogállam felmondja a szolgálatot. Senki nem tudja megmondani, hogy miért sért nemzetbiztonsági érdeket, ha gátat vetnek annak, hogy állami szervek közpénzekből kísérletezgessenek a gyanútlan állampolgárokkal. A nemzetbiztonság fogalmát pontosan meg kellene határozni, mert a kormányzatok ma túl tágan értelmezik és a legkülönbözőbb területeken használják a számonkérés alóli kibúváshoz. Ennek a visszaszorítására a legmagasabb követelményeket kellene alkalmazni az emberi jogok, így a szólás, sajtó, és gyülekezési szabadság, valamint az egyén önrendelkezéshez való jogának a védelme érdekében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy minden embernek joga van a saját tudatműködése kizárólagos ellenőrzéséhez. Minden egyes ember elidegeníthetetlen joga, hogy rendelkezhessék a testével, az idegrendszerével, a tudatával. Ahogy védelem illeti a testi és a nemi erőszakkal szemben, ugyanúgy védelem jár neki akkor is, ha az agyműködését erőszakolják meg. E könyv megírására a Cathy O'Brien és Mark Phillips dokumentum-kötete nyomán kezdett kutatásaim késztettek. A könyv borítóján ez olvasható: "A 'TRANCE Formation of America' (A cím kettős-jelentésű: az egyik értelmezés: Transzállapot - Amerika formálódása; a másik fordítás: Amerika-átalakulása; D. J.) a kormányzat egyik agykontroll áldozatának a dokumentált önéletrajza. Cathy O'Brien a Központi Hírszerző Szolgálat MK Ultra Projekt Monarch agykontroll programjának az egyetlen felépült és a nyilvánosság elé lépett áldozata. A CIA-nak, a virginiai Langley-ben lévő központjánál mélyen be van vésve a fehér kőfalba egy idézet a Bibliából, Szent János könyvéből: '... és az igazság szabaddá tesz téged'. Ez a bibliai kijelentés, mint az ügynökség maga is, teljesen valóságos. Az épület, amelynek a falára be van vésve, otthont ad a lélektani hadviselés elősegítésére a világ legsikeresebb hazugsággyártójának. A 'Cég' nyersanyagnak használja az igazságot és technológiát az Ön és Amerika szövetségesei kontrolljához szükséges 'tiszta' hazugságok előállításához. A 'TRANCE Formation of America' oldalain megismerkedhet az igaz tényekkel." Miután elolvastam O'Brien és Phillips könyvét, erősen kételkedtem a szerzők állításaiban. A háttérhatalom kutatása során azonban olyan szkeptikus lettem, hogy ma már a saját szkepticizmusomban is kételkedem. Elhatároztam, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel leellenőrzöm a szerzőket és saját kételyeimet. Újabb és újabb könyveket kellett elolvasnom, köztük szakkönyveket is. Ennek kapcsán megismerkedhettem - többek között - a Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás Balázs szerkesztésében az Osiris Kiadó gondozásában 2003-ban megjelent: "Kognitív idegtudomány" című szakkönyvvel. Ezen túlmenően az Internet révén is mintegy 1500 oldalnyi anyagot néztem át, nemcsak elektronikusan, hanem kinyomtatva is. Külön erőfeszítést tettem arra, hogy megtaláljam Cathy O'Brien és Mark Phillips könyvének a hivatalos elutasítását és cáfolatát. Az erről fellelhető szegényes anyag arra késztetett, hogy maguknak a szerzőknek is feltegyem kérdéseimet, és tőlük tudjam meg, hogy az érintett hivatalos személyek és intézmények milyen módon vonták kétségbe a könyvükben leírt tényállításokat, és miként védekeztek ellene a rendelkezésükre álló jogi eszközökkel. 2003. június 20-án a következő válasz érkezett a szerzőktől:

3

"Köszöntjük Dr. Drábik Jánost! Üzenete eljutott a TRANCE Formation of America szerzőihez... E-mail-je, ami szervezetünk honlapjára érkezett, felteszi a kérdést, hogy 'Mi a hivatalos cáfolat?' Sajnáljuk, nem értjük mire vonatkozik a kérdés, ui. a mi ügyünkben nincs "hivatalos cáfolat". Ellenkezőleg. Az amerikai kormányzat bírálói vagyunk és nem szenzációhajhász szerzők... amint keresztülverekedtük magunkat az Egyesült Államok jogi és az egészségügyi rendszerén, ügyünk végül is az Egyesült Államok Kongresszusához került. A jogi eljárást 1992-ben a bíróságon állították le az 1947-es Nemzetbiztonsági Törvényre hivatkozva. Ezért döntöttünk úgy, hogy megírjuk és saját kiadásunkban közreadjuk az emberiség iránti szeretetből fakadó munkánkat, a "TRANCE Formation of America-t. Tisztelettel: Mark és Cathy" A könyv írása közben megértettem, hogy az agykontroll végső formája a társadalmat sötét lepelként beborító félelem. Az a tudat, hogy valaki bármely pillanatban elveszítheti az életét, szinte reflexszerűen kiváltja, hogy védelmet keressen azoknál, akiktől védelmet remél. Az a trauma-okozással előidézett abszolút agykontroll, amelyről ez a könyv szól, nem az összeesküvési elmélet valamilyen újabb változata. Nem elméletről, hanem gyakorlatról szól. Tényekről. Megtörtént eseményekről, létező (vagy létezett) hús-vér emberek sorsáról. A félelem felkeltése - a tudatműködés és az emóciók társadalmi méretű befolyásolása alkalmas az emberi civilizáció egészének a gyökeres megváltoztatására. Ismert közhely, hogy "a tudás hatalom", de az már kevésbé köztudomású, hogy az információk visszatartása rendkívül fokozza a félelmet és mértéktelenül megnöveli a bizalmatlanságot. A legjobb félelem elleni gyógyszer a tájékozódás. Ez a könyv az uralom egyik új és nem ismert eszközére, az államilag finanszírozott és a kormányok által gyakorolt totális agykontroll technológiájára, módszereire és eszközeire kívánja felhívni a figyelmet. 2004. tavaszára már működtetni kívánják a "Frequency Fence" (Frekvencia kerítés) elnevezésű totális agykontroll technológiát, mint a globális társadalom és az egy-központból kormányzott világ létrehozásának egyik fontos eszközrendszerét. E technológia lehetővé teszi ún. "mentális börtön" létrehozását anélkül, hogy a létezéséről tudomást szerezhetnénk. Nyilvánvaló, hogy minél előbb ismernünk kell ezeket a terveket és technológiákat, ha ellent akarunk állni, és meg akarjuk őrizni emberi autonómiánkat.

2004 Dr. Drábik János: Tudatmódosítás

4

1. fejezet

Az emberi agy megerőszakolása
A tudat feletti uralom és az új világrend Azok a világtörténelmet formáló erők, amelyek nagy ívű világstratégia keretében már hosszabb ideje új világrend létrehozásán fáradoznak - számos dokumentumra és tényre támaszkodva állíthatjuk - komoly erőfeszítéseket tettek az idegrendszer, különösen az emberi agy jobb megismerésére és működésének a befolyásolására. Az ilyen irányú törekvések nem új keletűek. Már az ókori Egyiptomban, Görögországban - és még korábban Indiában, Babilonban - ismertek voltak a különböző okkultista misztériumok, amelyekben a beavatottak a titkos tudást tanulmányozták és gyakorolták. Az egyik legrégebbi könyv az egyiptomi "Halottak könyve" részletesen tárgyalja, hogy kínzással, megfélemlítéssel, drogok felhasználásával és hipnózissal miként lehet a beavatandó személyt függő állapotba hozni és irányítani. A XIII. századtól kezdve a római-katolikus egyház is használt tudatmódosító módszereket Európa feletti szellemi hegemóniája megerősítésére, s ehhez az egyik leghatékonyabb eszköze az inkvizíció volt. A kereszténységgel kezdettől fogva szembenálló okkultizmus szakértői tudják, hogy a modern sátánizmus is messzire nyúló történelmi gyökerekkel rendelkezik a tudatbefolyásolás terén, és csaknem mindig igyekezett elrejtőzni a különböző ezoterikus csoportok mögé. A most kibontakozó új világrend szempontjából azonban döntő jelentőségű az az Illuminátus titkos társaság, amely a frankfurti pénzemberek támogatásával és kezdeményezésére - elsősorban Bajorországban - szerveződött meg Adam Weishaupt, az ingolstadti Jezsuita Egyetem tanára irányításával a XVIII. Század második felében. Weishaupt kiválóan ismerte az ókori misztérium-vallásokat és hagyományokat. Az általa alakított titkos társaságot a "felvilágosodottak" társaságának, azaz Illuminátusoknak nevezte el. Ez a titkos társaság szoros kapcsolatba lépett a különböző okkultista csoportokkal és zárt társaságokkal, elsősorban azonban a nagy tekintélyű szabadkőműves mozgalom páholyaiban igyekezett átvenni a vezetést. Célja új világrend létrehozása volt, amely frankfurti kezdeményezői számára kozmopolita világtársadalmat jelentett. Ebben az új világrendben a pénzemberek szűk csoportjáé a legfőbb hatalom. Az Illuminátusok természetesen nem ezt közölték tagjaikkal, hanem olyan utópiáról beszéltek, amely a soha nem látott boldogságot fogja elhozni a soha komolyan nem gondolt "szabadság, egyenlőség és testvériség" kíséretében az egész emberiség számára. Emögött a nemesen csengő célkitűzés mögött azonban az a szándék húzódott, hogy a pénzrendszer és a gazdaság feletti uralmuk megszilárdítása végett fokozatosan átvegyék a társadalom egészének az irányítását is a hagyományos vezetőrétegektől, végül pedig hatalmukat az egész emberiségre kiterjesszék az emberi tudat módosításával, a társadalom szerkezetének és működésének a teljes átalakításával. Az új világrend hatalmi elitjének ezért szabad polgárok helyett irányítható

5

Minthogy divat volt ekkoriban az Illuminátus szabadkőművesség. egyidejűleg a nemzetiszocialista Németország a neuropszichológia. 1932-ben Kurt Lewin lett a Tavistock Intézet igazgatója. és Amerikába emigrál. magatartás-kutató tudományok . amely az ember öröklődő tulajdonságait. A két világháború közötti időszakban Anglia és Németország folyamatosan együttműködött a tudatbefolyásolásban. aki felelős volt a 6 . Az Illuminátusok uralmi stratégiájával szorosan összefügg az. A korszak vezető tudományos nagyhatalma. Ennek a kutató létesítménynek az volt a kifejezett célja. a testi és szellemi képességek javítására próbálja felhasználni. a parapszichológia. században az Illuminátusok elsősorban Nagy-Britannia. hogy kísérleti úton kiderítse. amely fontos a tudat és a magatartás hatékony befolyásolásához a németországi Kaiser Wilhelm Institute-ban dolgoztak ki. Század végén és a XIX. de visszatérve Németországba 1933-ban lemond tanszékéről. hogy az hányszor ismételt asszociációt képes leküzdeni. az MIT-ba (Massachusetts Institute of Technology-ba) kerül. amelynek egyidejűleg számos előkelő brit arisztokrata és magas rangú német náci pártfunkcionárius volt a tagja.így például a behaviourizmus Angliából indultak el. az asszociatív begyakorlásnak az erejét viszont a reakcióidő meghosszabbodásával mérte. cselekvési készenlét meghatározza a viselkedést és azt meghatározott cél felé vezérli. Katalin is tagja volt rövid ideig Adam Weishaupt titkos társaságának. az akaratot. hogy az ún. de nem hagyták ki Oroszországot sem. hogy még 200 vagy 300 ismétlés után se a másik tagot idézze fel a begyakorolt szópár egyik tagjára. hogy a begyakorolt asszociáció mennyire gátolja a szándékot. Franciaország és az Európában geopolitikai tényezők miatt központi helyet elfoglaló Németország ellenőrzésére törekedtek. Miközben Kurt Lewin a csoportdinamikai kutatás terén jelentős eredményeket ért el. Két éven át a Cornell Egyetemen tanít. Már a Tavistock Intézet igazgatójaként vendégprofesszor az Egyesült Államokban. majd a szociálpszichológiai kutatás egyik legjelentékenyebb központjába. Előzőleg 1927-től a Berlini Egyetem rendkívüli tanára volt. amikor az ember idegrendszere felmondja a szolgálatot és lelkileg összeomlik. tehát azzal. A szokásnak. A XVIII. Közéjük tartozott az SS főnöke. Németország is kivette részét az ilyen irányú kutatásban: számos orvosi és pszichiátriai technikát. Nagy előrelépést jelentett a tudatbefolyásolás megalapozásában a londoni "Tavistock Institute of Human Relations"-nek (Emberi Kapcsolatok Tavistock Intézetének) létrejötte 1921-ben. demokratikus társadalom helyett pedig biomasszává gyúrt tömegekre van szüksége. A rímelésre begyakorolt szavakhoz az egyik változatban rímelési. így többek között az eugenetika terén. ahol ő veszi át a csoportdinamikai kutatórészleg irányítását. Nagy akaraterővel rendelkező kísérleti személy arra is képes.biorobotokra. hogy az ún. hanem a kísérletvezető instrukciójának megfelelően az elsőre rímelő szótagot. és a nemzedékről nemzedékre átöröklődött okkultista hajlamok kutatásában haladt előre. Heinrich Himmler is. melyik az a bizonyos pont. a másikban fölcserélési feladatot is adott. még II. Az asszociációs technika kritikai elemzése során megállapította. A két ország ez irányú együttműködését egy titkos társaság segítette elő: az "Order of the Golden Dawn" (az Aranyhajnal Rendje). Az akaraterőt azzal mérte. mert célkitűzései közé tartozott a felsőbbrendű emberi faj "kitenyésztésének" a kutatása. Az eugenetikának a fajelméletben is szerepe volt. Lewin kísérletei során váltogatta a begyakorolt asszociáció ingerszavaival végzendő feladatokat. A harmadikban pedig a kétféle feladat váltakozott.

A II. valamint hírszerző szakembert hozatott az Egyesült Államokba DélAmerikán keresztül. meszkalint adtak. 1947-ben beindult egy szigorúan titokban tartott kísérletsorozat az "agymosásnak" nevezett tudatbefolyásolás technikáinak a kidolgozására. Világháborút követően az amerikai Védelmi Minisztérium titokban számos vezető német és olasz tudóst. A kutatás azonban elsősorban arra összpontosított. George Estabrooks irányította a magatartást befolyásoló kutatásokat. amelynek a keretében örökbefogadott gyermekekkel végeztek kísérletet. Maga Estabrook azonban elmondotta. dr. Ezek közé a programok közé tartoztak a legnagyobb titokban végrehajtott tudat-befolyásoló kísérletek. Estabrooks ezt a hadsereg. az ún. Az a törvény. Reinhard Gehlen német tábornoknak kulcsszerepe volt az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának a létrehozásában is. hogy az amerikai hírszerző-szolgálatot hatékony intézménnyé formálják. Ezt a kísérlet-sorozatot az a dr."Lebensborn" nevű kutatási programért. és mesterségesen válnak tudathasadásos személyekké. A kísérleti alanyoknak hipnózisban erős hallucinációkat okozó kábítószert. akik tudományos módszerekkel végzett tudatmódosításon mennek át. és a magatartás megváltoztatása. A Project Paperclip nevet viselő program keretében került Reinhard Gehlen tábornok Amerikába. amelynek a tagjai teljesen el vannak kötelezve a Harmadik Birodalom által elképzelt náci világrendnek. elsősorban ikrekkel. a CID (Criminal Investigation Division . hogy a kormányzat számos illegális tevékenységét a nemzetbiztonságra hivatkozva titokban tarthassák. valamint William Donovan tábornokkal. hogy kipróbálja azokat a kábítószereket. mind controlprogramok. az 1947-es National Security Act. A II. aki Auschiwtzban kegyetlen körülmények között "kutathatta" a testi. A brutális sokkolás következtében sokan meghaltak. Gehlen Washingtonban gyakran találkozott Truman elnökkel. amelyet 1947-ben átkereszteltek Central Intelligence Agency-nek. az FBI. s részben a Vatikán segítségével. lelki sérülések hatásait kísérleti alanyain. E megbeszélések célja az volt. aki akkor az OSS (az Office of Strategic Services-nek) az igazgatója volt. aki később a CIA élére került. Az auschwitzi kísérletekkel egyidejűleg Dachau-ban "agymosási" módszereket próbáltak ki. Joseph Mengele végezte. De szoros kapcsolatot tartott Gehlen Allen Dullessal is. vagyis létrejött a CIA. Világháború folyamán az amerikai Colgate Egyetemen. Ezt a Project CHATTER nevet viselő kísérletsorozatot válasznak szánták a Szovjetunióban végzett ún. aki Hitler Szovjetunióval foglalkozó hírszerző-szolgálatát irányította. s számos gyermeket erős és gyakori elektrosokk hatásnak tett ki. amelyeket hatékonyan lehet használni a titkosszolgálati ügynökök felvételekor. A program előkészítését szolgáló kísérletekben már fontos szerephez jutott a génmanipuláció.Bűnügyi Nyomozóhatóság) részére végezte. és zavartalanul folytathassák. A program célja olyan árja "szuperfaj" kitenyésztése volt. Ennek eredményeként jött létre 1946ban a Central Intelligence Group. amely ezt az intézményt létrehozta. Emellett kíméletlen sebészeti beavatkozásokat is végzett. Project MKULTRA Miután a CIA és a Nemzetbiztonsági Tanács megszilárdította helyzetét. A Project CHATTER-t 1953-ban leállították. 7 . a későbbiek folyamán fontos szerepet játszott abban. "igazság-drogok" sikereire. hogy bizalmas üzenetek továbbítására és titkos megbízatások teljesítésére olyan hipnotizált futárok létrehozásán fáradozott.

amelyet Allen Dulles hagyott jóvá 1950-ben. amelyben reinkarnálódva tovább folytatja életét. valamint az MKULTRA egyes részprogramjai szorosan kapcsolódtak egymáshoz. de még 1953-ban beindult egy másik program. A címben megjelölt program nem szerepel a hivatalosan azonosított kormánydokumentumok között. A Bluebird-öt 1951-ben átnevezték Project ARTICHOKE-nak. amelyek segítségével úgy lehet kondícionálni személyeket. amelyen a lepke keresztülmegy. vagyis a lélekvándorlás okkult tanításai szerint az emberi lélek pillangó alakban keresi azt az új élőlényt. lebegést érez. Először hernyó alakban létezik. mint az akkor már létező LSD. amelynek a neve "Operation SPELLBINDER" volt. poszt-hipnotikus transzállapot után. amelyet Richard Helms. a pszichológiai. hanem egy Monarch nevű pillangóra utal. a Project MKULTRA. hogy az ügynökség alkalmazottait ellenséges szolgálatok ne tudják ellenőrzésük alá vonni. a szociológiai. az elektrosokk. mint egy repülő pillangó. Amikor egy személyt elektrosokkal okozott pszichés traumának vetnek alá. Másik célja az volt. hogy fokozza erőfeszítéseit a magatartás megváltoztatása terén. Ennek keretében kiértékelték azokat az agresszív kihallgatási technikákat. az antropológiai módszerek. A Bluebird céljai közé tartozott olyan eszközök felkutatása. a "Mind Kontrolle". valamint a lehetséges "beavatottakat" számítjuk. Az MKULTRA külföldi programjainak az ellenőrzésére létrehozták az MKDELTA eljárást. hogy olyan "alvó" ügynököket képezzenek ki ("Manchurian candidates"). A harmadik cél volt az emlékezet kapacitásának a megnövelése. a pszichiátriai. hogy különleges kihallgatási technikák alkalmazásával fokozzák az adott személy kontrollját. azzal a céllal. majd begubózva alvó.A Központi Hírszerző Szolgálat ekkor döntött úgy. De ezen túlmenően a Monarch szó jelképesen utal arra a minőségi átalakulási folyamatra is. a terapeutákat. hogy ez a program az MKSEARCH alprogramból ágazott el. vagyis az angol-német keverék elnevezésre vezetik vissza (A Kontrolle németül ugyanazt jelenti. amelyeknek a keretében hipnózist és kábítószereket is alkalmaztak. és olyan anyagokat is. a CIA akkori helyettes-igazgatója kezdeményezett. hogy azoktól nem lehet megszerezni titkos információkat. E célból dolgozták ki a Project Bluebird-öt. Feltételezhető. mint az angol control. Az "Operation OFTEN" című tanulmány kísérletet tett az okkult erők bekapcsolására a kutatásba. vagyis ellenőrzést. amely szárnyalni képes a pillangóhoz hasonlítjuk. ha a lelket. és az egykori német koncentrációs táborokban folytatott kíséreletek. A MONARCH szó itt nem valamiféle monarchiára vagy uralkodóra. A kutatók az MK szó jelentését. Az okkultizmus további jelképes értelmet is adhat mindehhez. akkor gyakran olyan könnyedséget. A SPELLBINDER célja az volt. Egy negyedik cél pedig arra irányult. végül is visszatér a szárnyaló pillangó formájába. De használták a grafológiát is.) A kísérlet-sorozatban számos német orvos vett részt. Egyébként a reinkarnáció. azaz hipnózis utáni önkívületi állapotot követően. akik közé a túlélő kísérleti alanyokat. inaktív állapotba kerül (például a selyemgubó) míg. mint a besugárzás. 8 . Project MONARCH Az MKULTRA keretében 149 kisebb programot tartottak nyilván. Az elnevezés a kulcsszavakkal való irányításra utal. mert ezt valószínűleg egyfajta becenévként használták a bennfentesek. hogy álcázásként elfedje a Project MONARCH valódi célját és természetét. Ez a program 1956-ban befejeződött. akik bizonyos kulcsszavak vagy szófordulatok útján aktivizálhatók egy ún. Az MKULTRA keretében az emberi viselkedést olyan módszerekkel befolyásolták.

A gnosztikus művészetben "a halál angyalát" az összepréselt pillangóval ábrázolták. aki idegen akarat vak és engedelmes eszköze. Az egyik legfontosabb struktúra az adott "file" 9 . akit "victim"-nek (áldozatnak) vagy "survivor"-nak (túlélőnek) neveznek valójában az ő irányítójának ("programmer" vagy "handler") a rabszolgája. Több kutató ezt a magyarázatot erős kétellyel fogadja és az agyműködés "file"-okra. amelynek a keretében a sátánizmusban ismert rituálékat is felhasználják. elutasítják a démonok és más misztikus vonatkozások jelenlétét. jelszavakra. mint a férfiaknál. valamint a kabalista miszticizmust. amelyhez még szervesen hozzátartozik a rendszeres ismétlés és újra-megerősítés. Azért. hogy tudatuknak melyik leválasztott része van éppen aktivizálva. A tudatbefolyásoló programok ismertetésekor fontos szerephez jut a marionett. azaz Kondícionált Inger-válasz Szekvenciáknak. hogy egy meghatározott démont vagy démoncsoportot lehessen hozzákapcsolni az emberi tudatban mesterségesen létrehozott önálló rekeszekhez. A kísérleti alanyok magatartása aszerint változik. elsütő szerkezet. A Project MONARCH úgy is leírható. elkülönülő állományokra bontását a kísérleti alanynak okozott lelki-trauma fokozásának tekintik. illetve prostitúcióra és pornográfia készítésére használják. light-side vagy good (világos vagy jó) oldal. Egy már nyugdíjazott CIA-munkatárs arra is utalt. azaz az olyan ember. hogy az emberi agy tudati működését egymástól elkülönülő autonóm egységekre lehessen bontani (angolul: compartmentalize) és ezáltal az adott emberben többféle személyiséget lehessen egy meghatározott pszichés rendszer keretében kialakítani. Ez rendkívül bonyolult folyamat. mert teljesen tőle függ. vagyis lelki sérülés vagy fájdalom okozásával hozható létre. A kísérleti alanyokat főleg titkos műveletek elvégzéséhez. A "slave"-ek 75%-a nő. vagyis kioldó.vagy ahogy mi korábban írtuk. A kísérleti személy. vagyis kísérletező elmegyógyászok ezt "Conditioned Stimulus Response Sequences"-nek nevezték. ravasz. hogy az így leválasztott és önálló életet élő "file" aktivizálható legyen. hogy létezik egy ún. és létezik egy dark-side vagy bad (sötét vagy rossz) oldal. jobban elviselik a fájdalmat és ezért sokkal könnyebb egységes tudatuknak az önálló részekre való felbontása (angolul: dissociation). illetve az adott csoportban a kapott utasításoknak megfelelő zavaró feladatokat végrehajtsák. ugyanis a nők általában jóval magasabb tűrési küszöbbel rendelkeznek. meghatározott kódokra. Szakértők ezt úgy írják le. Ezek a kutatók tagadnak minden irracionális magyarázatot. A szórakoztató ipar bevonása a kísérletekbe éppen ezért jelentékeny. Ezeket angolul "triggers"-eknek nevezik (trigger = elsütő billentyű. A MONARCH kísérleti személyei az élet minden területén megtalálhatók az utcai csavargótól a legmagasabb körökben mozgó személyekig. vagyis a zsinóron rángatott bábu. valamint az "Imperial Conditioning" (birodalmi kondíciónálás).A gnoszticizmus ősi misztikus tanításai szerint a pillangó a romlandó test szimbóluma. egy rekesz vagy fülke . ha egy komplex komputer-programhoz hasonlítjuk. Egyes terapeuták. Egy "file" (egy állomány) . mint az összehangolt agyműködés struktúráinak a felbontása és más szerkezetű újra-integrációja azért. indító jel). hogy a beprogramozott kísérleti alanyokat beépített ügynökökként is használták azért. Az ehhez tartozó "file"-ok pedig összefonódva a tudatban egy tengely körül végeznek rotációs mozgást. hogy "téglaként" információkat gyűjtsenek. A MONARCH kísérletekben gyakran szerepel a "marionett-szindróma".a trauma segítségével. Ezért a rabszolga ("slave") az irányítóját mesternek ("master") vagy istennek ("god") tekinti. Ennek az a célja. Az emberi tudat mesterséges "fülkéi" Megközelíthetjük a test és a lélek eme kificamodott befolyásolásának a megértését. beindító parancsokra van szükség.

szalagokkal. Sok gyermek jön katolikus. amelyeknél nemzedékekre visszamenően szokásos volt a pedofília. a dogmáknak és a feletteseknek való feltétlen engedelmességhez és ez nagyon hasonlít a tudat programozásához. parancsnoki diagramokkal és komputer áramköröket tartalmazó kapcsolótáblákkal. mert ez a mini-program utasítja el vagy engedi be a különböző kívülről jövő impulzusokat az adott lelki parcellába. hogy a tudatba helyezett információs programot megfelezték és az egyiket az egyik kísérleti alany agyába. számos göcsörttel és szúrágta vájattal. kevesebb ilyen testi sérüléssel vagy jelzéssel bírnak . tükrökkel vagy maszkokkal. amely figyeli a "gatekeeper"-t. A vérségi kapcsolatok fontossága A kísérleti alanyok többsége olyan családból származik.az ő bőrük általában megmarad tisztának és folttalannak. a másikat pedig a másik kísérleti alanyéba ültették. "non-biological twinning".rendszerén belül hét szintből álló kettősspirál található. akik a vérvonalhoz tartozó.arra vannak beprogramozva. lelki érvekkel próbáljuk megvilágítani őket. mormon vagy más karizmatikusan keresztény hátterű családból. Ezt a "kiválasztott nemzedék" meghatározást a hírhedt auschwitzi orvos. lepkékkel. hogy őket mágikus lelki kötelék kapcsolja össze. Ha orvosok és más szakértők közelebbről szemügyre veszik az áldozatok vagy túlélők fiziológiai. Minden ilyen rendszer egy belső programozóval rendelkezik. akkor gyakran láthatják az elektromos szúróeszközökkel okozott vágásokat vagy forradásokat a bőrön. A kísérletet folytató szakemberek úgy találták. sátánista vérvonalat hordoznak magukban. A két fél program csak együtt képes 10 . hogy az erősen vallásos alanyok már hozzá vannak szoktatva a dogmatikus. Ez a MONARCH programban alkalmazott technika abból állt. kígyókkal. Másféle agykontroll-technikát jelent az ún. nevelőotthonokból szerezték be őket. durva tetoválások és ehhez hasonlók. beteljesítsék sorsukat. de szinte valamennyi vallási csoport képviselői megtalálhatók. vagyis a "kapu örzőjét". ezért az örökkévalóságig elválaszthatatlanok egymástól. vagy olyan vérfertőző nemi életet folytató családokból. és ezért . hogy mint kiválasztott személyek. azaz két egymással rokoni kapcsolatban nem álló gyermek arra történő ünnepélyes programozása. robotokkal. ősi szimbólumokkal. Számos áldozat azonos családból került kiemelésre. és így előkelőbbnek és védettebbnek számító kísérleti alanyok köréhez tartoznak. amelynek meghatározott gyökérrendszerei vannak. hierarchikus struktúrákhoz. megint mások úgy lettek kísérleti nyulak. Ezek az új világrendhez kapcsolódó tudatfájlok a feltételezések szerint olyan visszakapcsolási parancsokat tartalmaznak. Joseph Mengele eszelte ki. tengeri kagylókkal. vagy kiválasztott nemzedékek. pókhálókkal. Ezek a test legkülönbözőbb részein fellelhető sérülések lehetnek: késsel okozott csonkítások. csokrokkal. hogy árvaházakból. hogy fizikai. tüzes vassal vagy tűvel való égetés. Ezen kifinomult manipulációk magyarázata attól függ. órákkal. testi jellemzőit. orvosi válaszokat adunk-e rá. amelyek nemzedékről-nemzedékre ún. Azok. vagy pedig spirituális. A kísérleti alanyok elmondása szerint egy részük egyfajta életfát ("Tree of Life") lát. Minthogy az ilyen alanyok számára a tekintély feltétlen. levelekkel. dr. ezért már kondícionálva vannak a parancs általi külső irányításra. amelyek lehetővé teszik a tudatbefolyás hatékony kiterjesztését nagyszámú kísérleti alanyra.állítólag .

a kísérletek tanúsága szerint nagyobb fogékonyságot mutatnak a telepatikus képességek elsajátítására. Használták a Delta-erők. telepátia (gondolatolvasás). hogy az agy jobb féltekéjét és bal féltekéjét leválasztják egymásról azáltal. Omega-szint: Ez az ún. amelyek ilyen vérségi származással nem rendelkeznek. Béta-szint: Ezt szexuális programozásnak is hívják. Téta-szint: Ezt pszichikai programozásnak tekintik. nevezetesen a "bio-medical" emberi telemetrikus eszközöket (agyban elhelyezett implantátumokat. Az ennek megfelelő viselkedési formák magukban foglalják az öngyilkossági késztetéseket és az öncsonkítást. Ez a szint össze van kapcsolva a démonológiával és hajlamos arra. Ez a program eltörli az összes korábban elsajátított erkölcsi meggyőződést. hogy regenerálja önmagát egy későbbi időben. amit úgy is ismernek. mégpedig megtévesztő programozáson keresztül. Gamma-szint: Ez a rendszer-védelemnek egy másik formája.áldozat vagy túlélő) elkezdi a terápiát vagy a kihallgatást és túlságosan sok anyag kerül elő sértetlenül az emlékezetéből. Az önpusztító vagy öngyilkosságot eredményező instrukciók is a programozásnak e delta-szintjén kerülnek rögzítésre az agyban. mint az "astral-projection" ("csillaghatás"). Ennek a származási korlátozásnak köszönhetően az elektronikus agykontroll-rendszerek változatos formáit fejlesztették ki és alkalmazták. serkenti a legprimitívebb szexuális késztetéseket a gátlások kiiktatásával. mikrohullámú és elektromágneses sugárzásra).működni. Szervezetten hajtják végre a kapott megbízatásokat. Ezt a programot rendszerint akkor aktivizálják. ördögökre és gonosz szellemekre vonatkozó babonás hiedelmek összessége. gyilkolási) programozásnak is nevezik. A kísérleti alanyok elveszítik félelemérzetüket. Az olyan paranormális jelenségek. Úgynevezett "cat-alters"-ek (cica-fájlok) hozhatók így létre az agy béta-szintű programozásával.) 11 . hogy csak egy program által vezérelt kapcsolódás jöhet létre a bal és a jobb agyfélteke között. "killer" (ölési. az Első Szárazföldi Zászlóalj és a MOSZAD kiképzési programjaiban. ESP "extra-sensory perceptions" (érzéken túli észlelet) hatékonyabban kifejleszthetők és működtethetők azokban a személyekben. (A démonológia a boszorkányokra. így ez a két személy kölcsönösen egymásra lett utalva. irányított energia-lézereket használva. A MONARCH programozás egyes szintjei a következők: Alpha-szint: Ezt tekintik az általános vagy szokásos programozásnak egy személy tudatának az ellenőrzés alá vételekor. Jelentések szerint ezeket rendkívül fejlett komputerekkel és csúcstechnológiájú műholdkövető-rendszerekkel összekapcsolva alkalmazták. amely kiváltja a félrevezetést és a félreértelmezést. Az Alpha-programot a kísérleti alany személyiségének a tudatos felosztásával hatják végre. Eredetileg különleges ügynökök és elit katonák kiképzésére fejlesztették ki. ha nem megfelelően kapcsolták ki. meghatározott neuronpályák stimulálásával. Delta-szint: Ezt ún. mint azok. mint "Code Green" (Zöld Kód). akik több generációs. amelynek azonban a tudatbefolyásolás bizonyos formáinál fontos szerepe van. amikor az agykontroll alanya (victim or survivor . akik az ilyen "ikresítésen" keresztülmennek. ún. a fizikai erőnlét és a látóképesség nagyarányú növekedésével. Azok a kísérleti személyek. Ezt az alapprogramot a memória megtartó képességének a rendkívüli bővülése jellemzi. Lényegében az történik. Ezen a programozási szinten a mellékvese optimális működtetése és a kontrollált agresszió nyilvánvaló. sátánista családokból származnak. önpusztító (self-destruct) formája a programozásnak.

) Magas-feszültségű elektrosokkot is használnak. vagyis tudathasadásos identitás-zavarnak hívják. amelyben a képernyő fel van osztva két ablakra. amikor írás közben a dokumentum egy másik részére kívánunk hivatkozni. amelyek színes pulzáló fényeket bocsátanak ki tudatalatti és ún. amelyek megváltoztatják az agyi funkciókat.A tudatbefolyásolás módszerei és összetevői A kezdő lépés a tudatműködés szétválasztása a kísérleti alanyban. hallható és írott közvetítőeszközök segítségével újra erősítik. amikor a memóriát törölni kívánják. amikor még a gyermek az anyja méhében tartózkodik. Ezt csúcstechnológiájú fejhallgató készülékeken keresztül végzik. Ezt a rajzfilmet a 33. az élelem. amely tanácsokkal látja el az árva Pochahontast. a szexuális zaklatásnak és más módszereknek betudhatóan az agy széthasad elkülönülő személyiségekre a tudati működés legmélyén. Az első programtémák közé tartozott "Óz a varázsló" és "Alice a csodák országában".) Jó példa a tudatküszöb alatti programozásra a Pochahontas nevű Disney-film. ami a skót rítusú szabadkőművességnek a legmagasabb foka. továbbá szándékosan létrehoznak meghatározott tudatimpulzusokat és kulcsszavakat a MONARCH-gyerekek rendkívül érzékeny alapprogramozására. Mindkettő mélyen telítve van okkult szimbolizmussal. A Disney-filmek legtöbbje kétféle módon használatos. jelzéssel látták el.Rybo-nuclein sav). vagyis a pusztuláshoz vezető rossz út) a könnyebbik. (A neurolingvisztika a nyelvtudománynak a nyelv és az agyműködés közötti összefüggéseit vizsgáló ága. alkalmasak arra. és amelyek hatnak az RNA-ra (Rybo-nuclein Acid . párhuzamosan a frekvencia generátorokkal. gyönyör és fájdalom váltakozó okozásával. Egyrészt érzéketlenné teszik a lakosság többségét a tudatküszöb-alatti és neurolingvisztikus programozással szemben. A következő lépés a szétválasztott specifikus agyfájlokba (alterek-be) a részletes parancsok és üzenetek bevitele és bevésése. valamint látható. hogy hallgassa a szívét és találja meg a válaszokat abban. arra a biokémiai anyagra. A filmben Willow-nagymama. Ez rendszerint a születéstől kezdődően mintegy 6 évig tart. jelenleg azonban "Dissociative Identity Disordernek" (DID). Fűzfa-nagymama folyamatosan kétértelműségeket mond tele értelmi irányváltoztatásokkal. amelyek képesek a képernyő megosztásra. A kísérleti alany vagy áldozat agyát tovább kondicionálják fokozott hipnózissal kettősirányú lelki kényszerrel. vagyis Fűzfa-nagymama egy misztikus 400 éves öreg fa. Az elektrosokk által okozott súlyos sérülésnek. például "néha a jobb út (right path) nem a legkönnyebb". (A split-screen. az alvás megvonásával. amelyek nem hallható hanghullámokat és hangfrekvenciákat bocsátanak ki. "split-screen" látványokkal. azt sugalmazva neki. párhuzamosan különböző tudatbefolyásoló drogok alkalmazásával. amelyek össze vannak kapcsolva komputerekkel hajtott generátorokkal. Az ezoterikus következtetés: "a balra vezető út (left path. Ezt a programozást ismétlődő időközönként megújítják. Ez képezte a MONARCHprogramozás alapját. Az úgynevezett "virtuális valóság"-gal kapcsolatos optikai eszközök is időnként felhasználásra kerülnek. Például a szövegszerkesztő programok. 12 . vagy megosztott képernyő olyan megjelenítési technika. mintha két különböző dokumentumot mutatnának. amely befedi az agy tudatos és tudatalatti része közti kapcsolatot biztosító idegpályákat. az érzékeléstől való megfosztással. hogy ugyanannak a dokumentumnak egyszerre jelenítsék meg a két különböző részét. Ez hasznos akkor. Korábban ezt "Multiple Personality Disorder"-nek. Ezt elsősorban elektrosokk alkalmazásával végzik és egyes esetekben már akkor megkezdik. MPD-nek (tudathasadásos személyiségzavarnak) nevezték. a víz.

ugyanakkor a legdurvább dührohamokat is megengedte időnként magának. mint például a viharokat. megnyerő modorral . Másodszor a fűzfa kiállja a legszigorúbb időjárási megpróbáltatásokat is. A túlélő kísérleti alanyok gyakran emlegetik fényes fekete csizmáit. Valószínűleg Mengele használta a már említett Dr. jó megjelenésű ember volt. Először is. Joseph Mengelével. nem szeretlek. illetve David és Fairchild-nak neveztek. hogy meztelenül majmok közé. ketrecekbe zárták őket. különböző hangzatok. amelyeket hiteles források szerint szintén ilyen programozási célokra használtak. miközben hipnotikus transzban van. Amikor az utolsó levélszirmot is letépte. A lelkileg meggyötört túlélők arra is visszaemlékeznek. Az azonban már tényként elfogadható. Greenbaum. számos regényt és forgatókönyvet írt.. hogy ezrek és ezrek életének a feláldozásával végzett kísérletei jelentékenyen hozzájárultak az agykontrollal kapcsolatos amerikai kutatásokhoz. Arra is törekedett. az áldozatok és a túlélők. a jajgatásról vagy bármilyen erőteljes emóció kinyilvánításáról. hogy megvesszőzzék az áldozatokat a szertartások során lélektisztítási célból. az ágakat arra használják. úgy írják le a fűzfa ágait. A programok alanyai. ritmusok és szavak kombinációján keresztül. és a mindent-látó szemre utal. Mengele karcsú. Ő állítólag együttműködött a II. nem szeretlek. hogy Mengele az emberek állati szintre történő visszavetését fontosnak tartotta. A zene is meghatározó szerepet játszik a programozásban.". A majmok arra voltak trenírozva.a többi gyermek jelenlétében -. akkor a leggonoszabb módon megkínozta azt a kisgyermeket . hogy egyre mélyebbre és mélyebbre zuhan egy szakadékba. King egyik legutóbbi könyve az "Insomnia" (Álmatlanság) azt a kulcskifejezést tartalmazza. szeretlek. Green. akinek az igazi neve Dr. hogy ezt a programot elsőként ki dolgozta ki. mint amelyek átfonják és körülölelik őket. Harmadszor. hogy "We never sleep". 13 .Az Illuminátus gondolat-rendszer szerint strukturált lélekben a fűzfa a druida-vallás okkult erőit jelképezi. A különböző forrásból származó információk szerint egyik kidolgozójának kódneve Dr. és a százszorszép leveleit húzogatva mondogatta: szeretlek. Stephen King. akit egyes kísérleti alanyok csak Vaterchen-ként (Apácskaként) emlegettek vagy Schoner Josef-nek (Szép József). hogy olyan jelentést tettek közzé hivatalos részről. A rémisztgetés mestere. A fa ágainak. A kutatók nem tudják egyértelműen megmondani. Mengelének a kegyetlenségeit a nürnbergi per során meglehetősen alulbecsülték. azt sugalmazva: nincs remény az elmenekülésre. és ezért már nem jelent fenyegetést. vagyis "Soha nem alszunk. Világháború alatt a hírhedt náci orvossal. és közismert a hajlékonyságáról. amely vezérszava minden MPD és DID programozásnak. akit éppen pszichikailag programozott. amint ide-oda járkált a szobában. Dr. Green álnevet. Mindebből arra lehet következtetni. hogy bántalmazzák őket. A Mengele utáni nyomozást azzal vezették félre. aki hidegvérű és különösen kegyetlen brutalitással végezte kísérleteit Auschwitzban. amely szerint Mengele egy paraguayi illetve brazíliai rejtekhelyen tartózkodik. minthogy bizonyos sötét lelki tulajdonságok kapcsolódnak a Fűzfa-nagymamaprogramozáshoz. és nem is tettek amerikai részről komoly erőfeszítéseket az elfogására. a fűzfa mély gyökérrendszere azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. De bizonyos csodálatos megjelenésekről is érkeztek hébe-hóba információk. hogy kísérleti alanyait leszoktassa a sírásról. rugalmasságáról. leveleinek és gyökérrendszerének az átható képe nagyon fontos.. amelyek szerint a "Halál Angyalát" itt vagy ott lehetett látni.

A CIA és a kanadai kormány bírósági egyezséget kötött. együttműködött a kormányzati és a katonai hírszerzéssel. Cameron alkalmazta az olyan szokásos módszereket. mint az elektrosokk. hogy a Project MK-Ultra 1970ben lelepleződött és számos kanadai kísérleti alany és családjuk kártérítési pert indított. aki a katonai hírszerző szolgálatnál dolgozott. Aquino. akit elbűvöltek a náci. egy másik kísérletező orvos Kanadából. (Seth vagy Széth Osiris fivére és gyilkosa az egyiptomi mitológiában. pogány rituálék és megalapította a "Temple of Set"-et. A CIA apró részletprogramokra osztotta szét az MK-Ultra projectet azért.) A "Temple of Set" az Anton LaVey (vagyis Lövey Antal) "Church of Satan" (a Sátán Egyháza) nevű "vallási" szervezete elágazásának tekinthető. Ewen Cameron. Részt vett a programozásban "Dr. a legutóbb nyilvánosságra került adatok szerint állítólag szintén részt vett a kormányzat által szponzorált kísérletekben. Gog" kódnevek alatt is ismertek. Heinrich Mullernek valószínűleg volt két fia. Egy másik fontos programozónak Heinrich Muller tekinthető. valamint számos bűnözői szervezettel és okkult csoporttal a MONARCH-slave-ek szétosztásában. Ennek keretében gyermekek molesztálásával vádolták. White néven is ismert. Cameron széles körű tapasztalatokkal és kitűnő bizonyítványokkal rendelkezett.Dr. aki minden bizonnyal Leo Wheeler volt. Michael Aquino alezredes. Sok kísérleti alany olyan gyermek volt. További szakértő programozók voltak még E. akik folytatták apjuk foglalkozását. amelynek keretében a sértettek úgy kaptak kártérítést. Blue" vagy "Dr. aki Dr. Hummel és W. magánlaboratóriumokban és kórházakban végeztette el. Cameron azonban egy sajátos technikát is kidolgozott. Ezekért a 14 . aki a vietnami háború idején a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsának az élén állt. amelyet "psychic driving"-nak (pszichikai vezetésnek) nevezett el. hogy kevésbé legyen szembetűnő. A gyermekáldozatok szüleinek a mély csalódására Aquino-t azonban valamennyi vádpont alól felmentették. Aquino-t különcködő zseninek tartják. valamint az agylebenyek műtéti eltávolítása. Cameron-t a pszichiátriai szaklapok többsége meg sem említi. Az egyes specializált részfeladatokra vonatkozó kísérleteket különböző egyetemeken. annak az Earl G. Bowers. Aquino kapcsolatban állt a san fransico-i Golden Gate Bridge déli részénél lévő Presidio Parkban található katonai támaszponton kirobbant botránnyal. Dr. a természet vad. majd pedig a Világ Pszichiátriai Társaságnak volt a vezetője. D. akit "Dr. korábban Kanada és Amerika Pszichiátriai Társaságának. Eközben egy elektronikus sisak volt a fejükre rögzítve és ismétlődő üzeneteket továbbítottak hozzájuk különböző sebességgel. és ilyen név alatt fejlesztett ki olyan kiképzésre szolgáló és magnószalagra rögzített tananyagot. Ennek keretében a gyanútlan kísérleti alanyokat drogok segítségével több héten át kómában tartották és rendszeresen elektrosokkot hajtottak rajtuk végre.azaz teljesen függő helyzetbe taszított biorobotokat előállítani. amely tájékoztat arról. ezért a CIA részéről Allen Dulles több millió dollárt juttatott el hozzá olyan társaságokon keresztül. hogy nem volt szükség bármiféle törvénysértő magatartás hivatalos elismerésére. hogy hogyan kell MONARCHslave-eket ("slave=rabszolga") . a különböző drogok és kábítószerek beadása. Black". alias Malcolm. Mary Kórházban és az Allan Memorial Intézetben végezték. mint például a "Society for the Investigation of Human Ecology" (a Humán-ökológiát Kutató Társaság). Ez nagyrészt annak is betudható. A kísérleteket a McGill Egyetemen és a St. Wheeler tábornoknak az unokaöccse. Aquino kódneve "Malcolm" volt. akiket Cameron a rómaikatolikus árvaházi rendszertől kölcsönzött ki. pusztító erőinek a megszemélyesítője. amelynek szintén Cameron volt az elnöke. börtönökben.

Shasta. a General Electric-et. a Bell Laboratories-t. míg végül is felfüggesztették. mint a CIA alkalmazásban lévő hírszerzőjét. hogy Jessica Wilcox-nak 12 éven át milyen intrikákon kellett keresztülmennie.) című könyvében leírja azt. Ft. Homestead AFB. Campell. Jones valódi neve Jessica Wilcox. titkos megbízatások teljesítése. mint drogfutár és küldönc ("drug mule").C. A legismertebb MONARCH-program résztvevők Az egyik legjobban dokumentált ügy a MONARCH kísérleti program keretében Candy Jones-é. a Maimonides Medical Center-t. illetve csaknem halált okozó traumaközpontokra hivatkoztak. Dietrick. amely hitelesnek tűnően számol be azokról az évekről. a Georgetown University Hospital-t." Az azóta már több kiadásban is megjelent könyv részletesen dokumentált önéletírás. Az 1995. amikor beteges hajlamú apja átengedte kísérleti alanynak a Project MONARCH számára. Donald Bain "The Control of Candy Jones" (Candy Jones irányítása . az ARCO-t és a Mankind Research Unlimited-et. Ft. a University of Rochester. Ugyancsak kiemelkedő programozó központként emlegetik szakértők a Langley Research Center-t. mint Mt. Számos konkrét tény látott napvilágot a MONARCH-programmal kapcsolatosan. mint programozó. Közülük is felsorolunk néhányat: China Lake Naval Weapons Center.-ben). Jessica Wilcox nyilvánvalóan megfelelt fiziológiailag azoknak a feltételeknek. hogy az emberi tudattal folytatott kísérletek alanya legyen és. Ft. aki megszöktette és deprogramozta. Cathy O'Brien írt. hogy "Cathy O'Brien az egyedüli felgyógyult és az ügyben szót emelő túlélője a Központi Hírszerzőszolgálat MK-Ultra Project Monarch elnevezésű agykontroll akciójának. összegezték és így született meg a "végtermék". aki az 1940-es években közismert divatmodell volt. aki a programozás alól felszabadította. 1976.Elisabeth Hospital-t (Washington D. Lampe és Las Vegas. továbbá aktív részvétel a country-western zeneipar kulcsszereplőinek a tevékenységében. hogy a részfeladatokat igen sok helyen kellett elvégeztetni. az MIT nevű egyetemeket. Mark Phillips-el. Cathy O'Brien egész sor első olvasásra hihetetlennek tűnő bűncselekményről számol be: Kikényszerített prostitúció a politika és a hatalom felső szintjeihez tartozó személyekkel. vagy újraprogramozó központokra. The Presidio. Tavistock Institutes-ot valamint olyan környékeket. a Princeton. Az ö esetére még visszatérünk a továbbiakban. Ft. a Stanford Research Institute-ot. a Westinghouse Friendship Laboratories-t. A kísérleti eredményeket rendszerint katonai támaszpontokon működő létesítményekben elemezték.kísérletekért nagyvonalú juttatásokban részesítette kormányzati és más pénzforrásokból a kísérleteket végző csoportokat. Lewis. Mark Phillips-szel. Társszerzőjével. az MK-Ultra Project egyik legelső kísérleti nyula volt. mint ilyen. a Los Alamos National Laboratories-t. Ezekre a létesítményekre. A nem teljes felsorolásból is kiderül. szeptemberében a Reality Marketing gondozásában megjelent könyv (ISBN: 0966016548) borítóján az olvasható. a UCLA. A MONARCH-programozással kapcsolatos kísérletekben résztvevő legfontosabb intézmények között ott találjuk a Cornell. Hood. a St. 15 . amikor O'Brien folyamatosan vérfertőző nemi kapcsolatra kényszerült és. Redstone Arsenal.Chigaco. amelyet maga a történet főszereplője. a Duke. akik a CIA számára végeztek illegális tevékenységet. Grissom AFB (AFB=Army Facility Basis). A "TRANCE Formation of America: The True Life Story of a CIA-slave" (Amerika öntudatlan [ titkos] átformálása: Egy CIA rabszolga igaz élettörténete).

és akiket a közeli Offut AFB-re (Army Facility Bases . Újabb ismeretek iránti vágya. késztette őt arra. július 25-én megdöbbentő előadást tartott a virginiai Alexandriában. Röviddel úttörőnek mondható előadását követően halálos fenyegetéseket kapott. hogy az Air Force (Légierő) támaszpontjáról teherszállító gépeken a californiai McClelland AFB-re vitték őket. akiket erre a célra a Nebraska tagállamban lévő Boy's Townban választottak ki.Bonacci állítása szerint . azzal kapcsolatban. erős öntudata és őszinte aggodalma Cathy O'Brien. amelyek erősen alátámasztják a "TRANCE Formation of America" c. Charlie Manson. A pszichiátriai kísérletet Bill Plemons parancsnok és Michael Aquino alezredes irányította. Sirhan-Sirhan. A már említett Mark Phillips korábban az amerikai Védelmi Minisztérium egyik elektronikai alvállalkozójaként belülről ismerte a kormányzat által folytatott szigorúan titkos agykontroll tevékenységet. egy "Presidential Model" (elnöki modell) iránt.meg is öltek. egy népszerű country-énekes sztárt és még sok más személyt.. hogy egymással és lányokkal pornográf célból mindenféle szexuális parancsot teljesítsenek. a görög betűkkel jelzett programozásra és külön is említést tett a MONARCH projektről. akinek sikerült csaknem két évtizedes kísérletezést a Project MONARCH keretében túlélnie. Egyes fiatalokat . Corydon Hammond. hogy még inkább megfélemlítsék a már amúgy is megrémisztett és megtört többi gyermekeket. Ron Patton azt állítja. hogy Lee Harvey Oswald. egy erkölcsileg romlott TV-evangélistát. hogy 1991-től kezdődően leleplezze ezt a megtévesztő kísérletet. ugyancsak nyilvánosságra hozott olyan bizonyítékokat. ezért Dr. hogy ez a gyakorlati kondícionálás egyik formája. Más szerencsétlen fiatalkorúakkal és tinédzserekkel onnan a leghatalmasabbak számára zárt szabadidős parkba. 16 . Hammond doktor utalt a náci kapcsolatra. Itt került sor a lelki működés befolyásolását kutatók rendszeres évi konferenciája. Minthogy nem akarta kockáztatni családjának a biztonságát. John Hinckley Jr. Bonnaci visszaidézi azt. aki a MONARCH Project kísérleti alanya volt.Hadsereg-ellátó támaszpont) vittek. könyv állításait. David Koresh. miszerint betegeik bizonyos százaléka intenzív és szisztematikus agyprogramozáson ment keresztül. hogy nemi vágyaikat és beteges hajlamaikat kielégítsék.a helyi/városi/tagállami szinttől fel egészen a Fehér Házig -. Tim McVeigh és John Salvi feltételezhetően szintén az MK-Ultra program kísérleti alanyai voltak. Kik segítették a kísérleti alanyok tudatának a felszabadítását? Dr. arra lettek kényszerítve. valamint prostituáltként Amerika politikai és gazdasági hatalmasságai egy részének a rendelkezésére álljanak. széles körben elkövetett bűncselekményekre és korrupciós tevékenységre vonatkozóan . a Bohemian Grove-ba szállították őket. Bonacci tanúságot tesz olyan szexuális visszaéléseknek kitett fiúkról. Az elkövetők minden szempontból visszaéltek helyzetükkel és a legelképzelhetetlenebb perverziókra kényszerítették a gyerekeket azért. ahol is intenzív programozásnak vetették alá agyukat a MONARCH projekt keretében. a mormonok által alapított Utah tagállam Állami Egyetemének a pszichológusa 1992. Ron Patton szerint az MK-Ultra program kísérleti alanyai közé lehet sorolni egy már elhunyt színésznőt. egy hősnek kikiáltott Green Beret-tisztet (a Green Beret az amerikai hadsereg különleges feladatok végrehajtására kiképzett elit-egysége). Miután teljesen megfélemlítették a fiatal fiúkat és a tudattalan felejtés állapotába juttatták őket. a hadsereg és a CIA tudatellenőrzést szolgáló kutatásaira.Paul Bonacci. Mark Chapman. Hammond "Hipnózis a többszörös személyiségi zavarban szenvedőknél: a rituális bántalmazás" címmel tartott előadásában lényegében megerősítette hivatásos elmegyógyászokból álló hallgatóságának azokat a gyanúit és sejtéseit. Hammond megtagadta további információk nyújtását.

elektrosokkról. amely arra utalnak. Pamela Monday. A kísérleti alanyok átprogramozott tudatának a visszaprogramozásában (deprogramming) olyan neves terapeuták is részt vettek. Alex Constantine pedig a "Psychic Dictatorship in the USA" (Pszichikai diktatúra az Egyesült Államokban) című könyvével. hogy csaknem automatikus reakciókat tanúsítsanak. Az Atlantic Richfield nevű cég egyik korábbi jogi képviselője David E. Martin Orne és Dr. Pandoráról tudjuk. hipnózisról és nemi erőszakról. Egyes keresztény egyházi szakemberek ugyancsak értek el bizonyos részleges és korlátozott sikereket a deprogramozás terén. hogy meghatározhatatlan mennyiségű sugárzásnak lettek kitéve. visszafejlődést. amely az emberi sugárzási kísérletekkel foglalkozik. hogy a bajokat rejtő szelencét kíváncsiságában felnyitotta és ezért szerencsétlenségek sora szakadt a nyakába. továbbá John Rappoport a "U. hogy olyan érzésekről és tapasztalatokról tesznek tanúbizonyságot. Az MK-Ultra kísérletek olyan veterán résztvevői mint Dr. amelyet az ültetvény orvosai alkalmaztak velük szemben. Egyre több közíró is foglalkozik az agykontrollal és a tudat mesterséges befolyásolásával. március 15-én az amerikai fővárosban annak az elnöki bizottságnak. hogy meghatározott inger fellépése esetén hipnotikus állapotba kerüljenek. Ismétlődő inger-válasz szekvenciáknak voltak alávetve azért. akik kétségbe vonták állításainak a hitelességét. aki megírta "Operation Mind Control"-t (Az agykontroll művelet) c. 17 . továbbá arról. hogy a róluk készült fotók egész meglepően hasonlítottak Hitlerre. mind az arcot. Pennsylvania) több dolgozóján kínzással és kényszerítéssel programozást végeztek. a fejlődésben visszafelé haladót jelent). Marc Phillips erőteljes bírálatban részesült azok részéről. hogy Alaszkában egy éven tartó munkával visszaállítsa Cathy tudatának normális működését. sem hipnózist. Valerie Wolf.S. hogy nem alkalmaztak sem regressio-t (=a biológiában a kezdetlegesebb formákhoz való visszalakulást. Dotey-t és White-ot állítólag változatos kínzásoknak vetették alá. Dotey és Ann White sugárkísérleteknek lettek alávetve. állítja Rosenbaum. könyvét. mint Cynthia Byrtus. kábítószerekről.Ő volt az. A két női tanú részletesen beszámolt német orvosokról. hogy úgy sikerült visszanyerniük emlékezetüket a CIA programozásból. Steve Ogilvie. Joseph Mengele rendszeresen felkeresték az ARCO ültetvényét. Ezt többek között arra alapozta. aki segített O'Briennek elmenekülnie fogvatartóitól. hogy a hipnotikus állapot befejeztével el kell felejteniük. általában pedig visszaesést. hogy mesterségesen létrehozzanak egy kettős német személyiséget. majd pedig az is sikerült neki. hogy Jerry Dotey és Ann White igen nagy valószínűséggel Hitler Adolf természetes leszármazottai lehetnek. Amikor Rosenbaum elmélyedt az ügyben. Rosenbaum azt is állítja. Bernard Diamond. Valerie Wolf és páciensei egybehangzóan állították. Dr. miközben hipnotikus állapotban kábítószereket adtak be nekik. Jerry L. Közéjük tartozik Walter Bowart. kínzásokról. Governemt Mind Control Experiments on Children" (Az amerikai kormány agykontroll kísérletei gyerekeken" című. mind a test felépítését és méreteit illetően. Rosenbaum 9 éven át (1983-tól 1992-ig) azt próbálta kideríteni: milyen tények támasztják alá. Ennek az ingernek a része volt egy bizonyos kulcsszó vagy kifejezés és a kísérleti alanyoknak azt is betáplálták a tudatába. hogy ikrek. Egyenként legalább 3 különböző tréningtechnikán estek keresztül. Az ügyvéd legmeglepőbb felfedezése az volt. A görög mitológia nőalakjáról. Dotey és White speciális kondícionálásának a célja az volt. hogy az ARCOültetvény (Monaca. akkor valóságos Pandora-szelence nyílt ki a számára. Mindkét áldozat úgy volt kondicionálva. egy New Orleans-i terapeuta két betegét bemutatta 1995. Bennett Braun.

és számos kellemetlenséggel jár. rádiók és televíziók rá vannak utalva a nagy hírügynökségek szolgáltatásaira. Ezáltal napjaink valósága az öntudattal.van adózási monopóliuma révén. 18 . hogy politikai célokból így vagy úgy manipulálják a közvéleményt." Az amerikai és az európai közvélemény . mint. Ugyanakkor egyre nő azoknak a kísérleti alanyoknak .Anton Chaitkin. a pénz nevű jelnek a korlátlan mennyiségben történő előállítását. amit a szervezett közhatalom és a szervezett pénzhatalom tudatni akar a közvéleménnyel. a CIA egykori igazgatójának: "Mi van a MONARCH-kísérlettel?". agymosás.a száma. amelyekkel az egyes ember tudatát elkülönülő partíciókra (compartment-ekre) lehet felosztani. hanem arról. Ezek az elkülönített tudatok önállóan programozhatók és kívülről vezérlehetők. Az emberek többsége azonban teljesen tájékozatlan az agykontroll kísérletek eredményeit illetően.de mondhatnánk úgy is. ezt azonban már az átlagember sem veszi komolyan. mind a közvéleménynek nagyobb figyelmet kellene fordítania erre az új társadalmi jelenségre. mert tömegessé vált a kísérleti alanyok száma. Ez óriási hatalmat biztosít a számára. amelyek felett viszont ez a két szervezett hatalom teljes ellenőrzést gyakorol. Ez a magánkézben lévő monetáris monopólium teszi lehetővé egy szűk csoport számára a gazdasági élet közvetítő közegének. amit ma már ténylegesen ezek a kifejezések takarnak. befolyásolják a közéleti párbeszéd témáit. számuk a 80-as években már több százezerre növekedett. emlékezettel és önálló akarattal már nem rendelkező "biorobotok" tömeges előállításának a lehetősége. század embere a nyomtatott és az elektronikus tömegtájékoztatáson keresztül tájékozódik arról. Egyrészt agykontroll. amelynek a célja az emberi tudat robotszerű működésre való átállítása egy világuralomra törő kisebbség érdekében. A kisebb lapok. ami igen sok pénzbe kerül. hiszen a tömegtájékoztatás az egyik legköltségesebb tevékenység. Ma a tömegtájékoztatás csak azt tudatja velünk. Pénze viszont a közhatalomnak . és a kilencvenes években pedig világszinten (a többségük Amerikában él) elérte a milliós nagyságrendet.kapásból elutasítja bármiféle olyan összeesküvés létezését. vagy pedig a szervezett pénzhatalomnak monetáris monopóliuma révén. hogy a neurológia.államnak . aki több könyvet is írt a háttérerők történelemformáló szerepéről. a pszichiátria. Ugyanakkor egyre többen szorulnak segítségre. hogy a világ egésze . A tömegtájékoztatás kulcsszerepe A XXI. Az újságok és a hírközlő szervek állítólag függetlenek. Erre Colby dühösen a következőket válaszolta: "Leállítottuk az 1960-as évek vége és a korai hetvenes évek közötti időszakban. az utóbbi periodikában megjelent interjújában tette fel a kérdést William Colby-nak. Egyes szerzők szerint. míg az 1960-as és 70-es években csak több száz ilyen programozott biorobot élt közöttünk.áldozatoknak és túlélőknek . és akinek az írásai az EIR-ben (Executive Intelligence Review . akik a Project MONARCH-hoz hasonló programok következtében sürgős segítségre szorulnak.a tömegtájékoztatási eszközök manipulácója következtében . tudatbefolyásolás alatt valami egészen mást értenek. hogy mi történik körülötte. amellyel a világ közvéleménye a tudatmódosítással és tudatellenőrzéssel kapcsolatos töredékes híreket fogadja. Elsősorban a tájékoztatás hiányának tudható be az a közömbösség. Maga a visszaprogramozás (deprogramming) is rendkívül hosszadalmas és fáradságos folyamat. az elektronika és az informatika ma már rendelkezik azokkal a tudományos eszközökkel és módszerekkel.Vezetői Tájékoztató Szemle) valamint a "The New Federalist" című folyóiratban is olvashatóak. Ezért mind a szakembereknek. Itt nem arról van szó.

aki ugyancsak az N. hogy jobb vagy baloldali. Rockefeller. így a közvélemény a lényeget illetően egyféle tájékoztatásban részesül.M. A háttérhatalmat irányító nemzetközi pénzügyi közösség szempontjából az a lényeges. Lord Carringront. A manipulálás másik eszköze azt ültetni be az emberek agyába. csupán az állam veszélyeztetheti a szólás. amelynek az igazgatói között megtaláljuk: Henry Kissingert. Maga az állam is egyre inkább a szervezett magánhatalom hegemóniája alatt működik. Warburg stb. hogy az elhangzott vélemények segítsék elő az új világrend kialakítását. és a hozzájuk tartozó alapítványok és "think tank"-ek (gondolati műhelyek) közvetlen befolyása alatt áll és igazgatóik többsége is e körökből kerül ki. aki az N. negyedrangú kérdésekről nagyszabású közéleti vitákat gerjesztenek manipulációs célokból. A mesterségesen kreált viták kimenetele mindig az. vélemény. A Daily Telegraph igazgatótanácsának tagja az az Evelyn de Rotschild. érvényesíteni tudja akaratát. és a figyelemelterelést szolgálja. amelyet ezektől kapnak. Rothschild nevű tekintélyes pénzügyi befektető cég elnöke. de elkerülhetetlenek is. amely kritikus a fennálló struktúrával. mint a hirdetések és a hirdetési pénzek szétosztása. elsősorban a nemzetközi pénzügyi közösség törekvéseivel szemben. De Nagy Britanniában is hasonló a helyzet. értékelések és vélemények között választhat. mint amilyen a Press Complains Commission (Sajtó Panaszbizottság) elnöke Lord Wakeham. Valójában a szervezett magánhatalom sokkal inkább abban a helyzetben van. de közvetlenül érvényesül a tulajdonosi jogon alapuló irányítás és ellenőrzés is. hogy különböző megközelítések.M.Mindebből nem az következik. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség céljai nemcsak jók és hasznosak. amit ez a háttérhatalom akar.lényegében a nemzetközi pénzügyi közösség (Rothschild. és az ABC . Ha ezt a célt segítik. hogy elhitette az emberekkel. De minthogy a tömegtájékoztatás kulcsintézményei ugyanazon nagybankok és nagyvállalatok birtokában vannak. A rendszer felépítése és működése olyan. hogy a szervezett magánhatalom. Amikor az erőszakos bűnözés ugrásszerű növekedése a brit közvélemény figyelmébe került. elemzések. vagy zsidóbarát-e az adott vélemény. mint a Council on Foreign Relations (CFR). A Daily Telegraph-nak az a Hollinger-csoport a tulajdonosa. Lord Rothschildot.és sajtószabadságot. amelyet ugyancsak a Rothschildok és az Oppenheimerek alapítottak. Ahol mégis különbség mutatkozik. A szervezett közhatalom már jogilag is korlátozva van. amelyek az ő nézőpontjához közel állnak. hiszen a pénzhatalom egyik megtévesztő módszere az volt. hogy az összes újságíró és szerkesztő valamiféle összeesküvésnek a részese és tudatosan manipulálja a közvéleményt.). A kibontakozott vita nyomán 19 . A felügyelő és ellenőrző testületek. a CBS. amely "piacnak" becézi magát. A News Internationalhoz tartozik a The Times és a The Sun. az nem juthat át a tömegtájékoztatási rendszeren. Rothschild cég egyik igazgatója. valamint az olyan háttérstruktúrák. Nemcsak olyan közvetett eszközök működnek. Harmad-. A legtöbb ember az elektronikus és nyomtatott sajtó azon szolgáltatásait veszi igénybe. keresztény vagy mohamedán. Így például az Egyesült Államok legnagyobb elektronikus tömegtájékoztatási intézményei így az NBC. illetve abból a hirdetési pénzből élnek. Egy korábbi igazgatósági tag Andrew Knight a News Internationalnak ma az ügyvezető elnöke. Zbigniew Brzezinskit. A közvéleményben tudatosan megtervezve azt az illuziót keltik. akkor csaknem mindegy. hogy annak végeredménye azt az álláspontot erősítse meg. a Trilateral Commission (TC). annak vagy nincs jelentősége vagy a látszatkeltést. hogy megfossza az átlagpolgárt az objektív és pártatlan tájékozódás lehetőségétől. akkor ezzel kiemelten foglalkozott a tömegtájékoztatás. a Bilderberg Group (BG). Ezért minden olyan hír.

mert viszonylag könnyű az előállítása és robbanóereje . amely megszegi az emberi jogokra és a politikai szabadságjogokra vonatkozó alkotmányos kötelezettségeit. Ezt ismerték fel a különböző zöld mozgalmak. Ilyen esetben az amerikai állampolgárnak nemcsak lehetősége van az ellenállásra. és a megoldási módok keresése érdekében. Valójában a robbanást egy "barometric bomb" okozta. áprilisában az amerikai Oklahoma City-ben robbantásos merénylet következtében 178 személy (köztük asszonyok és gyerekek) vesztette az életét. zsarnoki kormányzattal jogai védelmében.megszületett a "Criminal Justice Bill" . megtámadhassa őket. hogy a környezetvédelmet is kiaknázza saját céljai érdekében. vagyis hogy az FBI behatolhasson ezekbe a csoportokba. de kötelessége is. hogy szembeszálljon egy diktatórikus. A dokumentum a valódi környezetvédelmi problémákat megoldani törekvő mozgalmak hátán 20 . Ez a túlnépesedésre és az élelmiszerellátásra. Jelentések szerint egy "fertilizer bomb" (műtrágya alapú robbanószer) okozta a robbanást.igen nagy. Aurelio Peccei. amely viszont kezdeményezte a világ népesség-ellenőrzését. a magas rangú szabadkőműves. A "GLOBAL-2000" című jelentés a Trilaterális Bizottság közreműködésével Jimmy Carter kormányzata idején készült el. Ez a bomba egy elektroés hidrodinamikus gázüzemanyagú szerkezet. és fogadja el a probléma megoldásaként Clinton elnök döntését. vezetésével. amely viszont nagy mértékben korlátozta az egyéni szabadságjogokat. hogyan lehet egy valóságos problémát: Földünk erőforrásainak védelmét. ipari fejlődésének a korlátozását. kormány-ellenes szélsőségesség. és ehhez kellett olyan hangulatot teremteni a közvéleményben. Az új világrend létrehozásán fáradozó nemzetközi pénzügyi közösség és integrált elitje ezt vette figyelembe.ehhez képest . A vitát azonban az erőszakos bűncselekmények visszaszorításáról folytatták. katonai erőt lehessen velük szemben alkalmazni és a tömegtájékoztatásban be legyen tiltva minden ún. hogy mozgósítsa a közvéleményt a Népi Milícia (People's Militia) ellen. továbbá széles körben elterjessze az eugenetikát. 1995. hogy ellenálljon minden olyan kormánynak. felhasználni a hatalom központosítására. Ezt a robbanószerkezetet szigorú államtitokként kezelték. amelyek jelentős része igen hatékonyan lép fel e válság tudatosítása.) A környezetvédelem manipulálása Jól szemlélteti. testi és szellemi képességeit javítani óhajtó genetikai irányzatot. létszámának csökkentését és harmadik világ tudományos. Erre a "probléma-felvető" dokumentumra hamarosan megszületett a probléma-megoldó dokumentum. vagyis a fajnemesítést. amelyet egy népi milícia csoport helyezett el. A Római Klub propagandájának célja az volt. hogy bolygónk életfenntartó képessége komoly válságban van. Az oklahomai merényletet a tömegtájékoztatás nyomban arra használta fel. Kétségtelen tény. amikor úgy döntött. vagyis a Büntetői-igazságszolgáltatási törvény. Valójában ennek az alkotmányos jognak a korlátozása volt a cél. hogy a környezetvédelemre való hivatkozással központosítsa globálisan a hatalmat és akadályozza a harmadik világ ipari fejlődését. A lényeg tehát a polgárok fokozottabb állami és rendőri módszerekkel való ellenőrzésének bevezetése volt. valamint az energiaforrások elégtelenségére vonatkozó sokkoló adataival valóban megrázta a világ közvéleményét. az ember öröklődő tulajdonságait. természetesen parlamenti jóváhagyással. E cél érdekében létrehozták a Római Klubot 1968-ban. így többek között a People's Militia képviselői ne szólalhassanak meg az elektronikus médiumokban. (Az amerikai alkotmány lehetővé teszi minden állampolgár számára a fegyverviselést és biztosítja. amely elítéli a rendőri módszereket alkalmazó kormányzattal szemben ellenálló csoportokat.

Az 1973-as Saltsjöbaden-i Bilderberg-tanácskozáson részt vett Robert O.azaz pénzből még több pénzt előállítani a forgalom. Eddigi ismereteink szerint az MK-Ultra és a Project MONARCH bizonyult a leghatékonyabbnak. a Nemzetközi Valutaalap. A nemzetközi pénzügyi csoportoknak és a tulajdonukban levő "Hét Nővér" nevű olajkartellnek. (Franciaországban egyedül annyi atomerőmű működik jelenleg is. Ma már rendelkezésükre állnak azok az eszközök és módszerek. Anderson volt az.úszva azt ígéri. Aki érti a pénzgazdaság működési elveit . a fogyasztás és a pénzzel történő spekuláció segítségével .) A francia Rothschildok hosszú távú stratégiája a nukleáris újrafeldolgozó technológia megszerzése.kísérleti programok célja. mint Európa összes többi országában együttvéve. amelyek megfelelő alkalmazásával befolyásolni és ellenőrizni képesek az agyműködés tudatalatti és tudatos szintjének a tartalmait. A tanácskozás főtitkára Morris Strong olajmilliárdos. Napjainkig a nukleáris energia jelenti a szerves anyagokból (állati maradványokból) képződött energiaforrások (szénhidrogének) pénzügyileg és hatékonyságban is versenyképes alternatíváját. amelyek keretében elsősorban nők és gyermekek tudatát tudták ellenőrzés alá venni. Ennek a tudatbefolyásolási csúcstechnológiának a kidolgozása és alkalmazása volt az előzőekben már ismertetett . hogy a környezeti problémák legfőbb okozója ez a pénzgazdaság. Ezt a megoldásokat tartalmazó programot a Világbank. pl. Ezért óriási anyagi és szellemi erőforrásokat fektettek be az agy feletti uralom technológiájának a kifejlesztésére. globális elektronikai megfigyelési rendszer. tömeghipnózis.és eredményesnek bizonyult .komoly előrehaladást ért el a nukleáris technológia monopolizálása terén. egyáltalán nem csökkent az adott országok eladósodottságának a mértéke. Az agykontroll és az új világrend A tömegtájékoztatás tudatbefolyásoló tevékenysége és a társadalom manipulálásának a hagyományos módszerei mellett . hogy globális megoldást nyújt egy globális problémákra.amelyekre a fentiekben röviden kitértünk . továbbá más beruházó bankárok és szolgálatukban álló politikusok támogatták. A környezetvédelem manipulálását szolgálta a nukleáris energia használatának a visszaszorítása. 21 . hogy "Debt for equity". A háttérhatalom irányítói az elmúlt 75 év során komoly erőfeszítéseket tettek. hogy az emberi tudat befolyásolását hatalmi céljaik érdekében felhasználják. az Atlantic Richfield nevű olajvállalat tulajdonosa. az egyének viselkedését. A riói környezetvédelmi világtalálkozó fő rendezői is ugyanezek a háttérerők voltak 1992ben. Az olcsó nukleáris energia világszintű elterjedése veszélyeztette a nemzetközi pénzügyi közösség olajipari befektetéseit.a Rothschild-ház franciaországi érdekeltsége . amelyek ezt működtetik. Mint tudjuk. Ma már ők ellenőrzik a világ uránium-ellátásának a 80%-át . David Rockefeller és báró Rothschild elgondolása volt. Anderson. valamint a Bilderberg-csoportnak kulcsszerepe volt az olajár négyszeresére történő felemelésében 1974-ben. Egyidejűleg a háttérhatalom egyik csoportja . a később létrejött Kissinger Associates nevű tanácsadó cég irányító testületének tagja.az tudja.napjainkban létrejött és működésbe lépett az emberi tudat ellenőrzésének egy teljesen új dimenziója. aki óriási összegeket juttatott el azoknak a szervezeteknek. és kívülről irányítani. ahol erre sor került. aki létrehozta és finanszírozta a "Föld barátai" nevű szervezetet. a Rockefeller alapítvány egyik vezetője volt. amelyek ellenezték a nukleáris erőműveket és ő volt az. valamint azok az intézmények. azaz elengedni az adósságot a Harmadik Világ országaiban a környezetvédelem szempontjából rendkívül fontos termőföld átengedéséért cserébe. Így az a megoldási javaslat.

Így többek között arra is használták. amely irányította magatartását a mindennapi élet szokásos körülményei között. akinek szexuális szolgáltatásokat kellett nyújtania. hogy tovább fokozzák tudatműködésének a megosztását. amikor is sikerült elmenekülnie és tudatát lassan újraprogramoznia. Részletesen felidézi azokat a terveket is. neurológus és pszichiáter szakorvos. Ezekről nyíltan beszéltek vele vezető amerikai politikusok és illegális tevékenységet 22 . mondhatni szövődménye az. két különböző személyiséggel. Státusza szerint hivatalosan ún. mert a már ismertetett agykontroll-technikák eredményeként a tudathasadásos személyiségzavarban szenvedő egyén nem tud visszaemlékezni azokra az eseményekre. Azaz volt egy olyan személyisége. hogy majd megfullad apjának a nemi szervétől. amely képes volt alkalmazkodni a gyötrésekhez. O'Brien azt állítja. hogy az őt ellenőrző szakemberek alkalmasnak minősítették fontosabb politikai és más titkos megbízatások teljesítésére. akkor az illető egyén ilyen normál helyzetekben nem tud visszaemlékezni arra. miközben kialakult egy másik személyisége. A nemi aktusok közben kábítószereket és elektrosokkot is alkalmaztak azért. Cathy O'Brien olyan családba született. Legelső emléke. 1988 óta. Cathy O'Brien a CIA alkalmazásában álló "mindcontrolled slave" (agykontroll alatt álló rabszolga) volt. hogy abnormális helyzetekben mi történt vele. hogy a kettő-. Ha tehát a gyötréskor működésben lévő tudatrész maximálisan el van választva az élet normál helyzeteiben működő tudatrésztől. DID-nek (tudathasadásos identitás-zavarnak) neveznek. amin ellenőrzői részéről állításai szerint keresztülment. Agya. hogy szigorúan titkos információkat juttassanak el vele az Irán-Kontra tárgyalások során. aki 1980-ban született. amelyek akkor történtek. amelyeket a világuralom megszerzésére dolgoztak ki. valamint társadalomkutató tudós publikálta. Elektronizált korunkban ezt talán úgy lehet leegyszerűsítve megvilágítani. Azaz a komputer egyik "tudata" (a Macintosh) nem tud a másik tudatáról (Windows). Cathy O'Brien megdöbbentően részletesen képes visszaemlékezni mindarra. amely az apjához kapcsolódott. Cathy O'Brien annyira tökéletesen programozható tudattal rendelkezett. akkor nem tudja használni a Windows operációs rendszer eszköztárát. hogy megbirkózzon ezekkel a lelki sérüléseket okozó helyzetekkel."Amerika öntudatlan átformálása" című művében. illetve többszörös tudatú személyben fotografikus memória alakul ki. "Presidential Model"-nek (elnöki modellnek) számított. hogy ha számítógépünk Macintosh rendszerben dolgozik. Ez a másik személyisége akkor aktivizálódott és vette át az irányítást. Ez tette lehetővé. ahol több nemzedéken át gyakorlat volt a szülők vérfertőző nemi kapcsolata kiskorú gyermekeikkel. amelynek az eredményeként gyermeki tudata két egymástól elkülönülő és függetlenül működő részre tagolódott. a normális személyisége. tudata elhatárolódott a gyötrések emlékétől. amelyet a szakemberek Multiple Personality Disordernek. 1995-ben.A háttérhatalomnak a tudatkontroll segítségével történő hatalomgyakorlása részleteit már több kísérleti alany. amikor Cathy pszichéjében kialakult az a tünetegyüttes. amikor tudatának éppen egy másik önállósított része működött. mai nevén Dissociative Identity Disordernek. és volt egy másik. A drogokkal és elektrosokkal okozott trauma az agyműködés leválasztott részeinek a független működését megerősítette. hogy az egyik legnagyobb hatású tájékoztatást Cathy O'Brien kísérleti alany írta meg "Trance Formation of America" . hogy többek között elnököket (GF. RR és GB) valamint egy sor további fontos beosztású amerikai politikust kellett kiszolgálnia. Ez a trauma indította be azt a folyamatot. MPDnek (tudathasadásos személyiségzavarnak). Ezek a politikusok állítólag rendszeresen gyötörték és megerőszakolták. később pedig ugyanezt tették Kelly nevű leányával is. Röviden már említettük. Az MPD / DID egyik mellékhatása. Ez volt az az időszak. amikor apja felizgult állapotban közeledett hozzá.

és megerősítést nyerjen annak a bevésésével. többek között egy francia poodle-nek a bekapcsolásával. O'Brient ugyanis a hatóságok rajtakapták. ahol megtanították neki. hogy Cathyval és a boxer kutyájával készült pornográfiát árusított. akiknek MPD-je. Ford ebben az időben kezdte a genetikus agykontroll tanulmányozásához felkutatni azokat a többgenerációs vérfertőzéses családokból származó gyermekeket.szülei ismételten kiszolgáltatták prostituáltként a helyi szabadkőműveseknek. hogy nem folytatnak ellene büntetőeljárást gyermekpornográfia árusításáért. gyakran dicsekedett előtte. hogy további gyermekeket akar. ahová elmenekülhet és elrejtőzhet. hogy ő és Bob nagybácsija a Vatikánban voltak. Bob. Így Cathy-ban minden szituációra egy másik személyiség fejlődött ki. Valamennyi keresztülment pedofil zaklatáson. hogy kiderítse John F. Cserébe ígéretet kapott. maga is megrögzött pedofil. aki a könyv szerint szintén használta őt. Az MPD / DID másik mellékhatása. mint az átlagember látása. Kennedy halálának a körülményeit. és éppen ezért minden titkukat biztonságosan megoszthatják vele. Előzőleg pedig fontos szerepet töltött be a Warren-bizottságban. Cathy O'Briennek jelenleg két leánytestvére és négy fiútestvére van. Bob volt az. E mindennapos megpróbáltatások ellenére kitűnt iskolai teljesítményével. aki idősebb George Busht elnöknek jelölte.Gerald Ford . amikor azt feltételezték. Cathy-val . amely negyvennégyszer pontosabb. ahol a létezés más dimenzióinak titkait őrzik. Később a washingtoni Kongresszus tagja lett.folytató személyek azokban az években. hogy a légierő hírszerzőszolgálatának a pilótájaként a Vatikán számára is dolgozott. Amikor Cathy a pubertás korba lépett és mellei növekedni 23 . Az apa hazatérve lelkesen közölte családjával. A gyermeklányt állítólag Guy Vanderjagtnak is a rendelkezésére bocsátották.Nixon elnök lemondása után az Egyesült Államok első nem megválasztott. amelyet aztán neki ajándékozott. egy katolikus papnak. Ez a személy . hogy miként készítse fel Cathy-t a kísérleti projektre. Ő volt az. hogy az ilyen többszörös tudatú egyénben rendkívüli éleslátás fejlődik ki.állítja könyvében Cathy O'Brien . aki a "Trance Formation of America" szerzője szerint állítólag a helyi "michigani maffia" vezetője volt. rendőröknek. aki először bemutatta Cathy-t egy gyermekpornográfiát kedvelő személynek. Egyik alkalommal . ahol Cathy iskolatársai is jelen voltak és őt is bemutatták egy amerikai lobogóval. amelyet nagyrészt fotografikus memóriájának köszönhetett. akik gyermekként maguk is pedofil szülők áldozatai voltak. hogy csúcstechnológiával végzett programozásuk visszafordíthatatlan. élelem és víz elvonásából. A projektre való felkészítés a folyamatos trauma-okozásból. Ezt követően O'Brient elvitték kéthetes kurzusra a Harvard Egyetemre. mind pedig Ford megerőszakolta egy politikai ünnepség során a színpad háta mögött. még egészen kis gyermekkorban. valamint az érzéki észleléstől való megfosztásból állt.apjának a testvérei is visszaéltek. azaz tudathasadásos személyiségzavara volt. hogy nincs hely. aki ebben az időben Michigan amerikai tagállam szenátora volt.kisleányként . amelynek az volt a feladata. Ezt követően egy dobogón az összegyűlt vendégsereg elé vitték. sátánistáknak és rokonaiknak azért. amelyet rövid idővel korábban a rectumába dugtak. Guy Vanderjagt rózsakeresztes nyakláncot adott Cathy-nek és elmondotta neki. Majd pedig a Republican National Congressional Committee (a Köztársaságpárti Nemzeti Kongresszusi Bizottság) elnöki tisztébe került.mind ő (Vanderjagt). Cathy-t visszaemlékezései szerint . Cathy-t apja e program rendelkezésére bocsátotta. beleértve a kimerülésig történő hajszolást. hanem kinevezett elnökeként a Fehér Ház lakója lett 1974-től 1976-ig. hogy tudatműködésének a szétválása elkülönülő részekre fokozódjék. 1968-ban Vanderjagt bemutatta Cathy-t Pierre Trudeau kanadai miniszterelnöknek. Az egyik nagybátyja.

mint ő. hogy Wayne Cox az apja Cathy O'Brien egyetlen gyermekének: Kelly nevű lányának. Washington közelében. aki 1980-ban született. Michael Aquino alezredes programozta. Kentucky-ban. akik rajta tartották a szemüket és tovább traumatizálták. hogy a magzatokat sátánista szertartásokon használhassa. A Tennessee állambeli Nashville-ban megrendezésre kerülő Grand Old Opry fesztivál során mutatták be az ott fellépő Wayne Cox-ot Cathy-nek. A kísérleti program folytatódott különböző csúcstechnológiájú katonai támaszpontokon és itt tovább traumatizálták. Noha Byrd volt a "tulajdonosa". Boxcar Willie-t (aki Cathy leányát Kelly-t három különböző elmegyógyintézetben is molesztálta) és Merle Haggard-ot (akinek a sikerdala: "Freedom Train" . Cathyt ezután apja átadta Byrd-nek. Cathy azt állítja könyvében. Bill Clintonnal is. amelyet még Himmler kezdeményezett. "handlerek"-nek . Az utolsó esemény. Vanderjagt már nem találta eléggé attraktívnak és továbbadta Robert C. a Fort Campell-t Kentucky-ban. A Project MONARCH slave-ekhez (kísérleti alanyokhoz) tartoznak Barbara Mandrell és nővérei. Egyik ilyen kezelő. hogy adjon át a részére egy titkos üzenetet Bennett Johnson lousiana-i szenátortól. a NASA Kennedy Űrkutatási Központot. Cathy-t továbbadták ún. egy agykontroll-terv kódszava). Cape Canaveral-t Floridában és ugyancsak a NASA-hoz tartozó Godard Űrkutatási Központot. és mint már említettük megalapítója volt annak a "Temple of Set" nevű szektának. hogy senki nem csinál karriert Nashville-ben. Cathy-t előkészítették a Project MONARCH-ra. és amelyek során minden érzékelést ellenőriznek. azzal nyert immunitást a bűnüldöző szervektől.egy Vatikánban működő Project MONARCH kísérleti alany irányítóját).kezdtek. ellenőröknek -. és lerombolta még megmaradt normális személyiségét 1974-ben történt egy a Michigan tagállamban lévő Cedar Springs-ben tartott rendezvény után. Hat alkalommal állítólag csak azért ejtette teherbe. Nekik is Byrd a tulajdonosuk. a Fort McKlellen-t Anistonban Alabama tagállamban. s ez egyik napról a másikra milliomossá tette Cathy apját. hogy részt vett a Project MONARCH-ban. Ezt követően tudatának szinte minden önállósított része már valamilyen traumával volt összekapcsolva. a főváros. amely szó szerint kiforgatta Cathy-t saját lelkivilágából. Ekkor Ford állítólag lerohanta őt és elektrosokkolta is. Ebben az időszakban Cathy O'Brien már nem volt képes elválasztani a realitást a képzelt dolgoktól és fordítva.kezelőknek. hogy mindent elfelejtsen. a DIA (Defence Intelligence Agency . és minden szót és mondatot két és többértelművé alakítanak át. A vezető "slave-handler"ek. Tény. hacsak nem olyan kontrollált személy. Cathyt 1980-ban a Fort Campbell-i kísérleti bázison. végül személyes használatra egy csomag finomított kokaint is át kellett adnia. amikor is kivették az iskolából és átvitték a muskegoni Katolikus Központi Középiskolába a többi Monarch-project számára kiválasztott gyerekkel együtt. a sátánista és állítólag gyilkosságokat is elkövető Wayne Cox. amit "Satanic reversals"-nek (sátáni kísértéseknek. aki névleg feleségül vette.Szabadságvonat. E támaszpontok közül felsorolja a könyv a tampai McDill légibázist.Katonai 24 . aki állítólag szadista-mazochista módszerekkel gyötörte és ennek a nyomai a mai napig fellelhetők Cathy testén. Aquino a legtitkosabb kísérletekben is részt vett. Egyik kábítószeres bevetése során Hotsprings közelében a Tinker Légibázison Cathy találkozott az akkori arkansas-i kormányzóval. Azt az utasítást kapta. vagyis rabszolga-kereskedők között megnevezi Kris Kristofferson-t (a Vatican based Project MONARCH slave-runner-t . Byrd szerződést kötött az átadóval. megpróbáltatásoknak) neveznek. vagy nem a CIA operatív munkatársa. Wayne Cox Cathyt bevonta a kábítószer tranzakciókba és a sátánista rituálékba. Aquino neonáci nézeteket vallott. Byrd szenátornak. Ezt az állapotot még meg is erősítették az agykontroll fejlett formáival.

és ezt azzal lehet bizonyítani. Byrd hitt a hátrányos helyzetű fajok és kultúrák népirtás és genetikai változtatás révén való megsemmisítésében és a tehetségesebbeknek. Végül is . hogy személyes fényképészével.a San Francisco-i Presidio Parkban működő gondozó-központban . Végül is az első elnöki modellt." "Byrd szerette hallgatni a saját hangját és gyakran bonyolódott véget nem érő monológokba hosszúra nyúló híres előadásai során. Manuel Noriega-n keresztül. Cathy-n és leányán.Hírszerző Szolgálat) pszichológiai hadviselési részlegénél. Az ő beállítása szerint Reagan egyik kedvenc időtöltése volt. Szaúd Arábia uralkodójának. miközben fotografikusan rögzítettem minden szavát. "a világ szőkéinek" a kitenyésztésében. későbbi amerikai igazságügyiminiszter irányította. hogy azok belekényszerítik az emberiséget egy felgyorsult evolúcióba a neonáci elveknek megfelelően. A továbbiakban idézünk szó szerint Mark Phillips és Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvéből: "Byrd gyakran fenyegetett. Cathy-t ebben a tranzakcióban üzenetközvetítőként használták. hogy a 95% nem is akarja tudni: mi történik valójában a kormányban? Byrd úgy gondolta: azért. Fadh volt egyébként. hogy eldobhatónak tekintenek. Az egyik ilyen "sex-slave" (szexuális célokra használt kísérleti alany) kiképző tábort. a totális agykontrollal lehet elérni az új világrend keretében. amelyek úgy váltak ismerté. Philip Habibnak az volt a kedvenc időtöltése. Larry Flynt-tel. amelyekhez ő igazodott. 25 . Együtt működött Jim Trafficant képviselővel a legfejlettebb programozási technikák alkalmazásában. Reagan személyi titkárának. hogy Cathy-vel análisan szeretkezzen. valamint az amerikai igazságügyi-rendszert manipulálja.még a pápa és a mormon próféta is tudja. Aquino állítólag a NASA legkegyetlenebb traumaokozó technikáit is kipróbálta. és senki sem tudta mi történt.a gyermekeken végzett kísérletek irányításával. az Ohio tagállamban lévő Youngstone-ban működő "Charm School"-t ("Báj Iskolát") Dick Thornburgh (Pennsylvania tagállam korábbi kormányzója). hogy a Bibliában megjövendölt világbékét az egyetlen rendelkezésre állóeszközzel." Cathy elsőként Ronald Reagan mellett töltötte be a "Presidential Model" pozíciót. Aquino volt megbízva a Presidio Day Care Center-ben . Marilyn Monroe-t a nyilvánosság szeme előtt ölték meg. mint "Uncle Ronnie's Bedtime Stories" (Ronnie bácsi esti történetei). Ennek az akciónak volt a neve az "Operation Carrier Pigeon" (Postagalamb-művelet). hogy az alkotmányt. Kelly-n. aki finanszírozta a kontrákat a panamai diktátoron és CIA ügynökön. Philip Habib később bemutatta Cathy-t King Fadh-nak. akinek szexuális ízlése hasonló volt. hogy a világ lakosságának a 95%-a azt akarja. Azzal támasztotta alá a vallás manipulálását. s közben áramütésekkel stimulálja. az emberiségnek óriási evolúciós lépést kell tennie egy felsőrendű faj létrehozásával.nyilatkoztatta ki ." "Byrd meg volt győződve arról. hogy ez az egyetlen út a békéhez és ők teljesen együttműködnek a Tervvel. beleértve a lélektani hadviselés stratégiáit és megmagyarázta: miként használta és fogja használni az alkotmánnyal kapcsolatos ismereteit. hogy a fennmaradó öt százalék irányítsa. hogy a világ fennmaradhasson." "Byrd azzal igazolta az agykontrollal kapcsolatos kegyetlenkedéseket. a saját ízlésének megfelelő szex-fotókat készíttetett. Részletezte a világuralmi erőfeszítés belső műveleti struktúráját.

aki Ford idején a Fehér Ház apparátusát irányította.. A könyv szerzői szerint id. amelyek "A Most Dangerous Game" (A legveszélyesebb játék) néven voltak ismeretesek. Hillary Cathy vaginájának a megpillantása során (amelyet korábban elaltatás nélkül egy démon fejéhez hasonlító alakúra operáltak. Reagan elnök idején védelmi miniszter volt. Bennett belülről ismerte a katolikus-jezsuita agykontroll technikákat. valamennyi mexikói csatorna működőképes (kokain és heroin). Egy másik terv. A látogatókat egyszerűen "Grover"-eknek nevezik. és Bill Clinton későbbi jogtanácsosa: Bill Bennett és testvére Bob Bennett 1988-ban lerohanták az akkor nyolc éves Kelly-t. amelyből már több kiadás is napvilágot látott. Bohemian Grove Californiában olyan exkluzív klub. amelyben átváltozik óriásgyík-szerű űrlénnyé. sor került az "Operation Shell Game"-re (Célbalövő játékra). mintha én egy gép lennék és lediktált egy üzenetet: 'Vidd ezt az üzenetet Dick Cheney-nek a Pentagonba. és miért nem követel magának elégtételt New York szenátor-asszonya a becsületében gázoló rágalmazók példás megbüntetésével? Cathy O'Brien könyve szerint id. másrészt az áldozatok további traumatizálása végett. 1982-ben Houston kokaint nyújtott át Bill Clintonnak. hasbeszélő és hipnotizáló Alex Houstonnak. s így Baphomet-nek a fejét ábrázolja . A MOB (maffia) hozzájárult 2.3 millió dollár (pornóprofit) átutalásához a Bank of Credit and Commerce International-hez.Cathy egyik legbrutálisabb gyötrője állítólag Dick Cheney volt. amely "World Vision" néven ismert. hogy földöntúli űrlény. miközben lerombolják azt a képességüket. George Bush-nak állítólag pedofil hajlamai voltak és Cathy Kelly nevű leányával is volt kapcsolata. mint "postagalambot": "Ford kezdett beszélni. Ez a művelet sikeres vállalkozás volt. Bennett Bushoz hasonlóan szintén azt állítja magáról. akikre aztán kutyákkal és puskákkal vadásztak egyrészt kedvtelésből. hogy növelni tudják vele a gyermekek tanulási kapacitását.amelyet a templomosok és követőik imádtak) állítólag annyira izgalomba jött. azaz nem követelte "a kitalációkat és rágalmakat hangoztató Cathy O'Brien és Mark Phillips" szigorú felelősségre vonását és példás megbüntetését) rendszeresen szervezett rendezvényeket. Vajon miért nem tisztázza magát ezek alól a becsületsértő rágalmak alól minden rendelkezésére álló jogi és média eszköz igénybevételével. ahol szinte minden szexuális és sátánista perverzió megengedett. Hagyd így tovább. és felhasználta őket az "Education 2000" elnevezésű programnak a végrehajtásához. Ezt a programot úgy dolgozták ki. vagyis extra terrestial (földöntúli lény) és képes aktivizálni olyan holografikus képzetet Cathy elméjén belül.T. George Bush azt is állította magáról. így az alelnök sem vonta kétségbe. A könyv állításai szerint Cheney (és ezeket eddig jogi úton. Ebbe Cathy-t is bevonták. Üdvözlet a főnöknek!" Cox helyettesítésére Cathy-t átadták egy új kezelőnek. Ennek részét képezte a MONARCH programban résztvevő "slave"-ek szabadjára engedése az erdőben. és amelyből több tízezer példányt már eladtak. Gyűjtsd össze most a pénzünket és úszni fogunk benne. Ez így szerepel abban a könyvben. Fejezd be a megállapodást Panamával. amelyet állítólag Cheney és Ford rendezett. Az egyik ilyen parti alkalmával. a pedofil. tulajdonképpen egy jezsuita finanszírozási módszer a világbéke elérésére agykontroll révén. Reagan elnök oktatásügyi minisztere. hivatalosan és határozottan egyetlen illetékes. jelenleg pedig az Egyesült Államok hivatalban lévő alelnöke. hogy ő E. hogy önállóan tudjanak gondolkodni. hogy orális aktust hajtott végre. Hillary Clintonnal. miközben Cathynek találkoznia kellett feleségével. 26 .

hogy egy beteget. egy olyan sebészhez küldünk. Az ilyen módon programozott személy krónikus és egyre súlyosbodó asztmában szenved. amelyek végül is elvezettek Mark Phillips és Cathy O'Brien közös munkájának a megírásához: a "Trance Formation of America" című könyv megszületéséhez. aki Bush szerint: "rajtam keresztül került az ENSZ-be. azért. hogy öngyilkossági késztetései vannak. Itt Mark Phillips. és nagy tekintélye van az új világrend létrehozására törekvő szervezetek körében. Amikor Cathy 29 éves lett felötlött benne. aki segíthetett volna neki egészsége visszanyerésében. Patrick Leahy. februárjában. azon kevesek egyikével. hogy elősegítse az Új Világrendet. Fekete Helikopter állomásozik. Cathy normális agyműködésének a visszaállításához. mert egy másik szenátor.járatos szakértőnek számított) megszöktette Cathy-t és Kelly-t Alex Houstontól. ténylegesen politikai fogolynak számított és elmegyógyintézetben tartották. hogy kapcsolatot tartson Mark Phillips-szel. halálos fenyegetésekkel és jogi küzdelmekkel. Arra hivatkozva. George Bush renden belüli neve: "The Rose" "a Rózsa". akinek nagyon kényes műtétre van szüksége. valamint agykontroll alatt álló fegyveres személyzet. nem engedték meg. egyenlő lenne azzal. hogy ott zenei fesztiválra kerül sor Merle Haggard szervezésében. Mark Phillips-nek sikerült őket Alaszkába vinnie a "hírszerző közösség" egyik bennfentesének a segítségével. hogy Kelly-t Wayne Cox úgy programozta. hogy Cathy betöltötte 30. akinek Phillips korábban üzleti partnere volt. két hónappal rá. Kelly a könyv megjelenésének időpontjában. hogy a "hypnosleep" (hipnotikus álom) néven ismert agykontroll-technika segítségével adott esetben meghaljon. George Bush és Dick Cheney eljátszották Cathy-val a már előbb ismertetett "Most Dangerous Game"-t. amely végül is elvezetett hosszú és fáradságos erőfeszítések után. Mark Phillips szerint jelenleg az elmegyógyászat még meglehetősen le van maradva: "Agykontroll áldozatoknak a hivatalos elmegyógyászokhoz való irányítása kezelés végett." Hármuk élete tele volt megpróbáltatásokkal. (aki Byrd szenátornak a közeli barátja és a Szenátus hírszerző bizottságának a helyettes-elnöke volt) megszerezte őt egy átmeneti időre. akinek a szeme be van kötve és a keze meg van bilincselve.a "Trauma-based mind control"-ban. Az is kiderült. 1986-ban Cathy-t és Kelly-t a kaliforniai Lake Shasta-ba vitték azzal az ürüggyel. (aki korábban a CIA alkalmazottja volt és a legtitkosabb technológiában . a jelen körülmények között. hogy a korábbi "Presidential Model"-ek nem sokáig éltek 30 éves koruk után. A kellően alátámasztott bizonyítékok 27 . de az agykontrollhoz szükséges eszközök szakértőjeként ismerte ezt a technikát. Sok kísérleti alany bal csuklójára rátetoválták a vörös rózsát. Ebben a kritikus időpontban azért menekült meg mégis." A "Rózsák Rendjén" belül id. amelynek feladata az Új Világrend programjában való részvétel. 1995-ben. A kiszabadítása érdekében kezdeményezett valamennyi jogi lépést végül is "nemzetbiztonsági okokra" való hivatkozással utasították el az igazságügyi hatóságok. valamint Madelaine Albright. Ennek az "Order of the Rose"nak tagja volt Brian Mulroney kanadai miniszterelnök és Vanderjegt. Lake Shastá-ban valójában egy különleges rendőri erő tartózkodik. születésnapját Mark Phillips. Ez tette lehetővé azoknak az információknak az emlékezetéből való felidézését. 1988. Ebben a központban számos ún. aki nem ideg és elmegyógyász. hozzálátott Cathy tudatának intenzív visszaprogramozásához (de-programming). Itt a könyv jogi úton eddig nem cáfolt állításai szerint id. azaz az agyműködés trauma révén történő befolyásolásában .Az "Order of the Rose" (a "Rózsák Rendje") a templomos lovagrend egyik elágazásának tekinthető.

"Thanks for the Memories" (Köszönet az emlékekért) című könyvében Taylor ezt írja: "Amiről az önök többsége nem tudhatott. Minthogy a könyv szerzői halálos fenyegetések közepette éltek.egész sora ellenére. hogy milyen kínzásokat kellett elszenvednie olyan ünnepelt közéleti személyiségektől. Henry Kissinger és még sokan mások. Miután átélte a csúcstechnológiával gyakorolt kísérletezést. agykutatás. hogy a megvádolt közéleti személyek hallgassanak és passzívak maradjanak. hivatásos szakemberek és vezetők egy titkos csoportja engedélyt kapott gyanútlan amerikai lakosokon végzett kísérletekre azért. halálközeli állapottal való kísérletezés. az az. hatalmi struktúrában elfoglalt helyük valójában már nem az állampolgárok döntésén nyugszik. Ez a trauma-okozással szabályozott technika képes létrehozni számos elkülönülő "személyiséget" ugyanazon személyen belül. hogy különböző specifikus feladatokat lássanak el. illetve eltusoljanak kényes ügyeket. a másik bizalmas információkat továbbító futárnak.mesterségesen előidézett Multiple Personality Disorder-ben (tudathasadásos személyiségzavarban). Ezek az elkülönített személyiségek csak azon személy számára hozzáférhetőek. hogy ha napvilágra kerülnek a könyvben leírt visszaélések. hogy ezt a hallgatást és passzivitást megengedhették maguknak. Ennek egyik oka lehet az. hogy "nemzetbiztonsági érdekekre" hivatkozva cenzúrázzanak. az idő. hogy a társadalmi hierarchiában. a bio-elektromágneses frekvencia-gyógyászat. Ezek az elkülönülő személyiségek önállóan programozhatók. Tehát nagyon nyomós okok szóltak amellett. mint egy komputer azért. Brice Taylor és az agykontroll Brice Taylor is a trauma okozással végzett agykontroll kísérletek egyik bátor túlélője. a nyilvánossághoz menekülve kerestek védelmet. Egyelőre azonban a felelősségre vonás elmaradt. mert csak ezek 28 .. hivatásos orvosok és tudósok által összegyűjtött technológia. a közvélemény nyugodtan ignorálható. a váddal illetetett közéleti személyiségek sem vették igénybe az igazságszolgáltatást azért. valamint annak 1986-os kiegészítése annyi kiskaput hozott létre. hogy tisztázzák magukat a két szerző által leírt vádak alól. amelyek őket politikai pozícióikhoz juttatta. amit a "Trance Formation of America" című könyv néhány közéleti személyről állít. mai nevén Dissociative Identity Disorderben (tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedett. Azok a háttérhatalmi struktúrák. az 1947-es nemzetbiztonsági törvény. s ehhez képest mindennapi felfogásunk elavultnak számít. akkor az illetékesek a nyilvánosság nyomásának engedve felelősségre lesznek vonva. Az átlagpolgár azt feltételezheti. mint Bob Hope. hogy a fejlett technológia egy változatát továbbfejlessze. a parapszichológiai kutatások.. azok továbbra is bíznak bennük és e körök számára nem számít diszkvalifikációnak mindaz. aki ismeri a speciális kódjelzéseket. vagy adatokat rögzítő agyfájlnak. Ehhez járult volna a nem kívánatos nyilvánosság a tömegtájékoztatási eszközökben. arra utal. megírta kellően dokumentálva élettörténetét részletesen beszámolva arról.Cathy O'Brienhez hasonlóan . hogy évekkel ezelőtt a Hidegháború kezdetén ún. Ezért az állampolgárok véleménye. De elmaradtak a megvádoltak részéről a könyv szerzői ellen szükségessé vált jogi lépések is. amely lehetővé tette a kormányzat és az igazságügyi szervek számára. a génmanipuláció. Az a tény. agykontroll. Az amerikai vezetők. Így beprogramozható az egyik elkülönített személyiség szex rabszolga-prostituáltnak. a távolbalátás. hogy a jogi eljárások további tényeket tártak volna fel és esetleg megerősítették volna az állításokat." Brice Taylor is . Azaz.és térben való utazás formájában létezett és létezik.

Amikor emlékezete ismét működni kezdett. lelki megrázkódtatásoknak. hogy a legapróbb részletekről is be tudjon számolni. megfosztottak az élelemtől és az alvástól. hogy minden egyes emlékemet .. amely visszaáramlott a tudatomba. hogy kínzási rituálékon és orgiákon vegyen részt. tűket szúrtak az érzékeny testrészeimbe. hogy teljesen felborította mindennapi élettevékenységemet. hozzátéve "az információk többsége egyszerű kópia.. miközben közölte velem. Megkíséreltem megérteni és megtartani mindazt az információt.." 29 . hogy kiválasszam a gyakran eleven. megdöbbentő történet bontakozott ki saját maga előtt is: "Amit ön olvas ebben a könyvben. hogy abba kellett hagyni a "master degree"-ért folytatott egyetemi tanulmányaimat és mindennap fel kellett keresni orvosomat folyamatos terápia keretében. mielőtt ténylegesen szponzoráltak vagy eladtak.. és ahogyan azt a testemben éreztem . amelyek a programozás révén nem voltak hozzáférhetőek a saját maga számára. amelyeket őriztem. hogy itt hagy meghalni. amelyek első látásra gyermek divatbemutatóknak látszanak. Végül is eladták egy "rabszolga-aukción". és ezért éveken át arra kényszerültem. "Az a képzés." Brice Taylor memoárja éveken át tartó gyötrő visszaemlékezés az átélt események részleteire.úgy. mivel apja folyamatosan megerőszakolta. bár zavaros emlékképeket. hogy újra felidézzem ezeket a tapasztalatokat teljes részletességgel. hogy hogyan hoznak létre egy emberi robotot. Ez arról szól. Brice Taylor felvett név. mert azokat a rituális kínzások és tudatmanipulációk elrejtettek előle. amelyben irányítóim részesítettek visszalőtt rájuk." Brice Taylort kényszerítették. bepillantás az eseményekbe programozott 'személyiségek' szemén keresztül. magányosan. amit ezek a 'személyiségek' megtapasztaltak és átéltek. hogy átéltem . amelyet gyakran szó szerint lemásoltam a saját magán-újságjaimról. amiről azt hittem. elektromos vezetékeken. A programozás eredményeként szinte tökéletes fényképezőgéphez hasonló memóriára tett szert. Amire emlékeztem olyan messze volt attól. hallottam és a szagát érzékeltem. Ez addig a pontig haladt. "Apám éveken át rituális jellegű brutális fizikai és lelki kínzásokkal gyötört. Többek között bezárt szekrényekbe. Elektrosokkot kaptam. ahogyan azt lelki szemeimmel láttam. sok olyan tolakodó emléknyom villant fel.hogy mélyen megrázott.leírjam. ketrecekbe és koporsókba. testi és lelki sérüléseknek." Brice Taylor visszaemlékezései 14 évet fognak át. Kifinomult módszerekkel hipnotizáltak és elektronikusan programoztak. Később sztriptíz következik.írja könyvének bevezetőjében. gyermekprostitúcióra kényszerítette.. "Az agykontroll rabszolgák piacán az elit tagjai felkeresik az aukciókat. Amikor titkos életem emlékei kezdtek benyomulni a tudatos agyműködésembe. Sok évig tartó terápia és gondos kezelés révén Brice Taylornak sikerült rekonstruálnia saját emlékeit. nemcsak az agyamban." . Csaknem megfulladva. forrasztó készülékeken és állatok hajtásához használt ösztökével. de a testemben is. Számos ilyen showműsorban felléptem. Kábítószereztek. Így tudtam megőrizni némi hasonlóságot a valódi személyiségemhez.. mindazon keresztül. be-és kikapcsolni) az adott elkülönült személyiségbe beépített programot. Olyan mértékig. Kislányként Brice folyamatosan alá volt vetve traumáknak. amely arra kényszerített. és ez tette lehetővé.segítségével lehet működtetni (aktivizálni. Éveken keresztül naponta kínos pontossággal dokumentáltam emlékeimet azért. és pornográfia készítésére használta.

a Külkapcsolatok Tanácsa.és hírszerző-rabszolgákat. információ-raktárnak használja a személyi komputerhez hasonlóan. ahol a közpénzek szétosztásáról döntöttek. azaz a kísérőhölgyek szolgálatait. akit Charlie nagybácsinak hívott: Charles L. hozzáférhetővé téve az agyában létrehozott információs fájlokat az Energia Bizottság.Nos. amely a színfalak mögül irányítja a világpolitikát és a globális eseményeket. hogy a későbbiekben "mind file"-nak (agy-fájlnak). Mint már utaltunk rá Kissinger élő személyi komputerként használta Brice Taylort. amelyben a Council globális méretekben tartotta kézben a teljes ellenőrzést. valamint a Képviselőház azon tanácskozásain. a Royal Institute of International Affairs-zel (Királyi Külügyi Intézettel) együtt. Brice Taylor "tulajdonosa" a közismert színész és komikus: Bob Hope volt. Horn volt. a City of Londonban működő ikerintézményével. Henry Kissinger Brice Taylor-t az ő "egymillió dolláros gépének" nevezte. ami a Council-t illeti. a Council on Foreign Relations-zel (Külkapcsolatok Tanácsa New Yorkban) azonosítja. mert övé volt ugyan a pénz és a hatalom. élő memóriának. Könyvében Taylor leírja. Taylor később megtudta. legmodernebb termékeit: a programozott szex. a Trilaterális Bizottság. Brice Taylor ilyen minőségben kiszolgálta John F. A Project MONARCH keretében kiképzett "Presidential Model" ("Elnöki model") szolgálatainak az igénybevétele egy estére az 1960-as években 1200 dollárba került. Beceneve: "a million dollar baby" (milliódolláros baba) volt. amelyre szükségük volt." E sorok írója a "Council"-t. a későbbi Olin Alapítvány létrehozója és elnöke. Mindig kísérletet tett arra. hogy egy másik szponzora. mint egy játékot. mint prostituáltat. és aki gondosan előre kidolgozta a stratégiai terveket és rendszerint el is érte a kívánt eredményeket. amit Henry-ben megtaláltak. Gerald Fordot és még kormányzóként Ronald Reagant. amely 1921 óta a háttérhatalom legfontosabb koordináló intézménye. a CIA emberi robot technológiájának legújabb. "Henry volt a legnagyobb kutya. A tudatába elhelyezett szigorúan titkos kormányzati adatokhoz kizárólag Kissinger tudott hozzáférni. Richard Nixont. Ezen túlmenően a hatalmi elit szexuális igényeinek kiszolgálására is felkészítették. Lyndon Johnsont. a Federal Cartridge Company tulajdonosa. a NATO. Kissingerről még a következőket írja Taylor: "A színfalak mögött Henry ellenőrizte a külkapcsolatokra vonatkozóan a Külügyminisztérium által hozott döntéseket és akciókat. Neki volt az a tehetsége. valamint az "Óz a varázsló". egy életre szóló tervet. hogy a Project MONARCH Beta-típusú programozásán átesett személyeket nevezték "milliódolláros babáknak". Kennedy-t. hogy szexuális és emocionális szükségleteik kielégítésére ezeket a társalgó hölgyeket vegyék igénybe a kívülállókkal folytatott ilyen kapcsolat helyett. hogy fültanúja volt olyan beszélgetéseknek. melynek várható kimenetele 30 . Később felfedezte.Nemzetbiztonsági Hivatal) által kidolgozott magasabbszintű agykontroll programozáson is. A Council szemében Rockefeller inkább nélkülözhető volt. hogy olyan szituációt teremtsen. Úgy tekintették mindezt. Taylor keresztülment a NASA (National Security Agency . anyád idejöjjön" történetén alapuló agykontrollon. "Apád. Bátorították őket. Charlie mutatta be Brice Taylort Henry Kissingernek. felkészítve őt arra. mivel ekkora nagyságú közpénzt kellett minden így programozott kísérleti alanyba invesztálni kisgyermek korától a felnőtt koráig. Brice Taylor részletesen ír könyvében a "Council"-ról (a "Tanácsről"). aki folytatta agykontrollprogramozását. de nem volt sajátja az a mélyenszántó gondolkodás. ahol az Egyesült Államok elnökének és más magas rangú politikusoknak felkínálták az "escortok".

A mélyen hazafias Candy Jones elfogadta ezt az ajánlatot. Candy Jones. George Bush pedofil volt. hogy a globális elitnek ez a nemzedéke nyerje meg azt a játszmát. azaz "a legveszélyesebb játék". hogy rögzítse az emlékezetébe. Ez ambicionálta és ösztönözte őket. egy láthatatlan küzdelem az életekért.írja Taylor könyvében. amit én kaptam. az igazi spirituális erő és kiállás segítségével. és sikeresen működtette. aki időközben vallásos lett. és küzdelembe kell bocsátkoznunk nem erőszak és háború útján. Titkos futári szolgálat teljesítésére készítették fel. Gilbert Jensen-nel. hogy irodája titkos levélátadó hely ("mail drop") lehessen egy másik kormányzati ügynökség. később pedig saját modell ügynökségét is megalapította. hogy engem "vonalban tartsanak". George Bush. hogy ehhez az ún. A következőket írja szó szerint arról. A hírszerzés titkos világának a határszélén mozgó Candy Jones kapcsolatba került Dr. amint azt később meg tudtam egy korábbi CIA-alkalmazottól.specifikus kulcsszó használatával - 31 . mint kísérleti alany Candy Jones. aki Jessica Wilcox néven látta meg a világot. Így vált a CIA agykontroll programjának az egyik kísérleti résztvevőjévé. Ismétlődően kínozták és traumatizálták a jelenlétemben abból a célból. nem kellett emlékeznie a nevükre. Jensen azzal az ürüggyel. aki kezelésbe vette őket. aki viszont Dr. Ezek az álnevet viselő doktorok kémpszichiáterként álltak a CIA alkalmazásában. amelyet Cathy O'Brien írt: "Trance Formation in America" és amelyet az előzőekben már részletesen ismertettünk. de a tudás. átadják neki a továbbítandó információt. amely elődeinek nem sikerült. Ennek a vadászatnak a neve volt "The Most Dangerous Game".beszámol egy esetről. hogy létrehozzák benne a tudathasadásos személyiségzavar állapotát. amit "Bush-baby"-nek neveztek. hipnotizálta Candy Jones-t és úgy találta. így bárki is volt. Szerencsétlenségére nem sokáig kellett várnia. pedofil volt. mint "Presidential Model"-t. E felkészítés során álcázott technikával hipnotizálják a kiválasztott személyt.végül is lehetővé teszi. hogy munkavállaláshoz szükséges interjút készít. úgy. feltehetően a CIA számára. majd hipnózis utáni szuggeszcióval . "privilégiumhoz" hozzájusson. világháború idején. hogy ő is a nyomdokaimba léphessen és használhassák.véletlenül vagy sem . vagyis id. Az agykontroll az egyik végső eszköz a világuralom megszerzéséhez: "Megtanultam. miként traumatizálta Kelly nevű leányát: "Éveken keresztül Kelly szorosan kapcsolódott ahhoz a traumához. a szabad akaratért." Alátámasztja ezt a gyermekek elleni bűnös eljárást az a másik könyv is." . és Kelly-t olyanná formálták. Marschall Burger-nek dolgozott. A kínzással fragmentálták a pszichéjét azért. hogy hallani lehessen bennünket. Emlékeztetjük olvasóinkat. amikor vadászott rá George Bush Bob Hope-nak a Jordan Ranch nevű birtokán. hogy Cathy O'Brien is beszámol könyvében ehhez hasonló történetről. az igazság és a szeretet. Az FBI egyik munkatársa arra kérte: járuljon ahhoz hozzá. O'Brien leányát . Kormányzati forrásokból származó értesülések szerint. minthogy ezidőtájt a mi újonnan választott alelnökünk. hogy egyfajta spirituális háború folyik Földgolyónkon.szintén Kelly-nek nevezték. hogy Reagan elnöksége idején az alelnök. mint divatmodell világhírűvé vált a II. a "Bush-baby"-khez sorolt kislányokat Kelly-nek nevezték el. Ezt az üzenetet hipnotikus eszközökkel törlik a tudatos memóriából. Brice Taylor.véletlenül vagy sem . Brice Taylor is . hogy különösen fogékony alany. úgy látja. hogy a szabadság nem szabad." Brice Taylor könyvének egyik fejezete a "Baby Monarchs Are Born" (Monarchs bébik születnek) címet viseli és ebben azt állítja.

Nebel egész éjszakán át tartó rádió show műsorai több millió hallgatót vonzottak. és ekkor találkozott Dr. Amikor viszont Arlene-ként viselkedett. Durván. A házasságból származó három fia vele maradt. Jensen közölte vele. Nebel. a pszichiáterektől. 1960-ban kereste fel régi ismerőse egy nyugdíjas tábornok. Candy meg volt lepődve. akkor garantálva van a maximális biztonság. Arlene sok tulajdonsága az anyjáéra hasonlított. barátságos és elbűvölő volt. Ez volt az a hang. Amikor a drogok kerültek említésre. Így született meg a "The Control of Candy Jones" (Candy Jones ellenőrzése) című könyv. november 16-án találkozott. Candy Jones-t. a férj felfigyelt. hogy new yorki üzletét "mail drop"nak használhassák. Jane Mansfield és Marilyn Monroe előtt. hangja megváltozott. és szarkasztikus volt. hogy Candy halálosan retteg mindentől. aki amatőr hipnotizőr is volt. Egyik ilyen fantázialény volt Arlene. 1946-ban érdekházasságot kötött Harry Conover divatcárral. hogy időnként el kell majd távoznia anélkül. Ehhez hozzájárult és abba is belement. Az esküvői partin Nebel rendkívül érdekes változást figyelt meg újdonsült házastársán. és Oaklandban van az irodája. kemény. hogy üzleti útjai során levélküldeményeket továbbítson az FBI számára. Gilbert Jensen-nel. mint a másodlagos személyisége. hogy ez anyagilag is igen kedvező. őt pedig bántalmazták. durva. amire Nebel. Nebel rájött. Amikor Nebel erre rákérdezett. a CIA-hoz vezetnek. Nem engedték. Ha a hipnotizáló létre tud hozni egy ilyen futárt. aki engedélyt kért arra. ami Candyben lejátszódott és a nyomok az amerikai központi hírszerző ügynökséghez. ismét egy ilyen furcsa személyiség változás állott elő. akkor rosszmájú. aki a többi képzeletbeli személytől eltérően végig vele maradt. hogy Candy-t transzba ejtse. amelyet Donald Bain írt a szalagra rögzített vallomások alapján. minden alkalommal Arlene jelent meg Candy-ben.lehetővé teszik az így elrejtett üzenetnek az előhívását. Amikor Candy igazi önmaga volt. a népszerű médiaszemélyiség feleségül vette az akkor már 47 éves és nemzetközileg is ismert divatmodellt. agresszív. Candy 1945-ben a Fülöp-szigeteken turnézott. Ezen túlmenően félt az orvosoktól. hogy kapcsolat állhat fenn Candy másik személyisége és titokzatos útjai között. akkor szeretetteljes. Jessica Wilcox 1925-ben Atlantic City-ben született. december 31-én Long John Nebel. Az egyik ilyen levelet San Franciscóban Dr. aki pont az ellentéte az igazi Candy-nek. hogy mi van elrejtve a tudatalattijában. Amikor vacsorázni mentek. nem érzékelte. és akivel újból 1960. Candy igen rövid idő alatt elveszítette természetes báját. Felajánlotta Candy-nek. hogy csatlakozzon a titkos tevékenységhez. akire halványan emlékezett. hogy 1972. Még kínzás hatására sem árulja el az üzenetvivő. Nebel arra is felfigyelt. hogy az FBI számára dolgozott. hogy ő mit is tud. és feltűnő szépségű szőkeség volt. Nebel ismét megtapasztalta ezt a transzformációt. amikor beteg lett. Néhány héttel később végül is elmondta férjének. hogy hosszú története van annak. arra a kockázatos lépésre szánta rá magát. hogy egy másik személyiség és egy másik hang áradt belőle. hozzátéve. Ekkor kezdett képzeletben különböző figurákat teremteni a maga számára. mint a védelmezője. A három fiát nevelő Candy 32 . hogy más gyermekekkel barátkozzon és gyakran el volt zárva egy sötét szobában. Candy teljesen másképp viszonyult hozzá. és egy teljesen más asszony állt előtte. hozzá téve. de ez válással végződött. gúnyosan és hűvösen. akit mindössze 28 napi ismeretség után vett feleségül. Szülei nem éltek jól. és magnetofonra rögzítse a kapott válaszokat. Candy Jones titkára fokozatosan úgy derült fény. mert nem tudja valójában. mert valamennyien használtak gyógyszereket. aki mély hangon beszélt. Ekkor gondolt arra Nebel. hogy ennek okát megmondaná. Miközben otthon lefekvéshez készültek. feltegyen neki néhány egyszerű kérdést. Az általa megszemélyesített szépségideál igen divatos volt Grace Kelly. hogy most a CIA számára dolgozik. ami kínai. Gilbert Jensen-nek kellett átadnia.

Megtanították rá. ahogyan az Candy elmondotta. amit Churchill "pervertált tudomány"-nak nevezett a régi stílusú hírszerzési rendszer keretén belül. amit tud. Ezzel elérte. Mutatja morális beállítódását az. Jensen visszahozta őt a transzból. hogy ő maga átment ezeken a tapasztalatokon. Egyrészt Arlene és Nebel. Így demonstrálta módszerének a sikerét 24 orvos előtt a CIA központjában Langley-ban. amelyeket Candy hipnózis alatt maga mondott el Nebel kérdéseire válaszolva. miként viselje el a fájdalmat és legyen képes ellenállni a kihallgatási technikáknak. és a kommunikációt. hogy máshol is járt és mást is tett.beleegyező választ adott. Ezekről a magnószalagokról évek múltán Donald Bain színpadi drámát írt négy szereplővel. A titkos képzési menetrend szerves részét képezte a perverz szexualitás.árulja el azt. Minderre nem a kommunizmus elleni harchoz volt szükség. hogy hogyan öljön csupasz kézzel.még kínzás hatására sem . hogy Arlene-t oly mélyen kondicionálta. Jensen elsők lépésként hipnotizálta. amikor parókát viselt és különböző stílusú kozmetikai kikészítéssel elváltoztatta a külsejét. hogy Candy ezt valahogy mégis csak elhárította. kivéve azt. és tudatos élete ismét folyamatossá vált. mint az ő normális élete. Amikor a feladatot elvégezte. hogy megerősítést nyert. Arlene természetesen egy fantázia-lény Candy fejében. Candy. amelyeket Arlene elmondott. Jensen célja tökéletes hírtovábbítónak a létrehozása volt. és Jensen csak árnyékfigura. Jensen óvatossága ellenére ez mégis megtörtént. Jensen létező személy és valóban olyan fajta tevékenységet folytatott. A lényegi szereplő Nebel. Ekkor találta meg benne a lelkemélyén rejtőzködő Arlenet. A hipnózison túlmenően nagy hatású gyógyszereket is beadott neki intravénásan. katonai támaszpontokat és titkos orvosi létesítményeket egész Amerikában. de nem tört meg. Mindezt azokról a magnószalagokról tudhatjuk. és még nők is használták szexuálisan akarata ellenére. kábítószerezték. 33 . A drámának fokozta a hatását az a tény.vagyis virtuális zombie meglátogatott különböző kiképző táborokat. a közelharcot improvizált fegyverekkel való bánásmódot. Maga Jensen is közeledett hozzá hipnózisban. hogy fájdalmat. Candy-nek azonban fogalma sem volt arról. hogy nagy kockázatot vállal. de úgy tűnik. hipnotizálták. Itt elektromos árammal kínozták. mint Arlene . másrészt Jensen és Candy. hogy Arlene előre került Candy tudatában és csaknem teljesen átvette személyiségének az irányítását. Nem lehetett biztos abban. és kínozták különböző összejöveteleken. Kiképezték a titkos tevékenység minden változatára. beleértve a robbanószerek használatát. az álcázást. hogy felkereste Jensent és átadta a rábízott iratokat. hogy Jensen égő gyertyát helyezett Candy-nek a nyitott vaginájába anélkül. vagy félelmet tanúsított volna. Gyakran levetkőztették. Jensen azt is állította. Candy kinézésre is Arlene-vé alakult át. egy előadás alkalmával. Ez tette lehetővé. mint a narko-hipnotikus tudatbefolyásolás sikeres példája: a tökéletes harcos. aki semmilyen körülmények között . hiszen végül is az egész történet így került fokozatosan napvilágra. hogy Arlene hangjával és modorával Jensen képes volt rávenni Candyt különböző kísérleti feladatok teljesítésére az Egyesült Államokban és külföldön. Ez a művelet igen jól meg volt szervezve. Candy nem akarta elhinni. Jensen a programozó és kontrolláló elmegyógyász tudatában volt. hogy parancsára akár meg is ölné magát. Ez sokkal inkább azt példázta. Candy-t Arlene-ként kétszer is Taiwanra küldték futárszolgálatra. lefektették. Orvosi vizsgáló asztalon Gestapó módszerekkel vallatták. hogy vajon Arlene nem jelenik-e meg parancs nélkül is Candy Jones mindennapi életében. Többször is jelen volt a büszke Jensen oldalán.

Öt éves korában Münchenbe került. Preston előadássorozatára Philadelphiában került sor. amely elválasztja az agy működését a test működésétől. augusztusában hozta nyilvánosságra élettörténetét. hogy az új program nyomán eltűnnek az ösztönös gátlások és a "de én nem tudom. Preston Nichols különleges vendégeként. román és cseh felmenőkkel rendelkező Andy Pero a nevadai Fallonban született 1969-ben. Andy Pero tréningjét. valóságfeltáró kérdéseivel. Ezeknek a kísérleteknek az a célja. hogy ehhez hozzájárult volna. Ezen túlmenően Pero azt is állítja. hogy akaratlanul úgnevezett "Manchurian Candidate"-ként is felhasználták. pszichiátriai szakma. Az egészre pedig ráborul Jensen árnyékfigurája. Ezt úgy érik el. Andy Pero először 1998. majd a szétválasztott tudatrészeket újra programozzák. Az történik. hogy olyan extrém traumának vessék alá. Donald Bain úgy látja. mint amennyi valaha is felfedezésre került. és el tudják érni. világháborút követően számos egykori náci tudós érkezett az Egyesült Államokba a titkos szolgálatok útján." típusú válaszok. amikor is elektrosokkolták. egy német nyelvűbe és egy angol nyelvű amerikaiba járt. hogy genetikus manipulációval trauma okozásával végzett agykontrollal. a Montauk Project keretében. A program arra irányul. Lényegében úgy kezelik az emberi tudatot. Minden valószínűség szerint a Jensen álnév alatt rejtőzködő kísérletező pszichiáter a beindult MK-ULTRA program keretében tevékenykedett. amelyeket aztán egymástól függetlenül lehet programozni. A II. rejtőzködő szférájába. és így el lehet vele érni emberfeletti tulajdonságok létrehozását. hogy a tudatot különböző önálló részekre hasítják. amelynek léte és működése meghazudtolja a természet és a társadalom demokratikus és szociális szemléletét. hogy bizonyos kísérleti kínzásokon már két éves korában is keresztülment. amely a Monarch Project elágazásának tekinthető.Andy Pero története A magyar. mint egy komputert. hogy Candy Arlene-ként sokkal több kísérleti küldetést teljesített Jensen számára. pl.. amit mondanak neki.. a Monarch és a Montauk Project-et a kormányzat finanszírozza. Áttekintve az 1960-as években a hivatalában eltöltött munkaidőt kiderült. Ezen keresztül el tudják távolítani a félelmet. hogy az emberi agy normális impulzusait. ahol két különböző óvodába. Andy Pero anélkül. tudatmódosító "kezelését" a New 34 . és ne gondolkozzék. "Project Superman" . amikor két és fél éves volt. Felvillanó emléknyomok arra utalnak. Candy annak a határterületnek a részesévé és áldozatává vált. az emóciók normális folyamatát szétválasztják. és tűket szurkáltak a fülébe illetve a nemi szervébe. hogy a kísérleti alany tegye meg. Apja az ottani légi bázis helyettes parancsnoka volt. valamint a Jose Silva nevével fémjelzett relaxációs tréninggel. hogy az első kísérletek vele akkor kezdődtek. de én félek. Ők korábban a koncentrációs táborokban végeztek agykontroll kísérleteket. Andy Pero úgy véli.Donald Bain könyve vált a mintájává Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című és Annie McKenna "Paperclip Dolls" (Kivágott papírbabák) című könyvének. Az ehhez hasonló tudatmódosító programokat. Candy Jones akarata ellenére belekerült a hatalomnak abba a misztikus. Bain szembe állította a Cathy agyában lévő képzelebeli világot John Nebel egyre mélyebbre hatoló. ahol találkozott az amerikai hírszerzés és az orvosi. olyan tudatmódosító kisérleti programnak lett alávetve. Mindkét szektor életbe vágóan fontos volt az amerikai katonai ipari komplexum és a mögötte álló szervezett pénzhatalom számára az 1950-es és 1960-as években. illetve e három módszer kombinációjával rendkívüli tulajdonságokat fejlesztettek ki benne. Pero azt állítja. hogy üzleti út címén igen gyakran volt távol és semmiféle megállapodást nem kötött.

amelyet több mint fél órán át megállás nélkül volt képes csinálni. sőt kisebb magasságban repülőgépből is ejtőernyő nélkül. amelyek bármely elszenvedett sérülést képesek gyógyítani. Amikor tudatkontroll alatt volt. Ezek a fiúk. Erre jó példa Cathy O'Brian élettörténete. A Silva-módszer önhipnózisnak is felfogható. Andy Pero nemcsak a különböző sportokban tűnt ki. félelem nélkül. Az ugrásai azért voltak sikeresek. és rendkívüli körülmények között is életben maradjon. illetve fiatalemberek futárszolgálatra. amely a New York Államhoz tartozó Long Island sziget Montauk nevű városkájában van. hogy a víz alatt lélegezzen." Először még nem fogta fel e kijelentés értelmét. Őket feláldozhatónak minősítették. emlékképek felidézését. Andy Pero ekkor találkozott először két különösen viselkedő egyenruhás személlyel. hogy több ezer más gyerek és felnőtt ment át ilyen kísérleteken. akik a legszigorúbb programozást is túlélték. akik aztán rendszeres időközönként felkeresték. Megtanulta. szuper katonának és merényletek végrehajtójának lettek kiképezve. hogy elviseljen minden képzeletet felülmúló fájdalmat.York államban lévő Rochester Egyetemén végezték. Majd fokozatosan növelték a magasságot. A nőket általában szexuális megbízatások teljesítésére is használták. Perot bekapcsolták a "Montauk chair" ("Montauk szék") nevű kísérleti programba is Camp Hero-ban. szinte bármit végre tudott hajtani egészen addig. ahol speciális katonai kiképzésen 35 . amíg hitt a feladat végrehajthatóságában. A kiképzők hipnotikus önkívületi állapotában közölték vele. és az agyában kísérletileg létrehozott öngyógyítási képesség segítségével tudta visszanyerni eszméletét. Duncan Cameron az egyik ilyen személy. Azok lettek a "Montauk-fiúk". Vagy egy padlásszobába vitték fel. mert a macskához hasonlóan hajtotta végre: nyugodtan. Amióta fokozatosan helyreállt emlékezetének a működése. hogy számos alkalommal elektrosokk kezelést kapott. hideg fejjel. vagy pedig a könyvtár legfelső emeletére. sőt a tudatunk erejével történő kanálhajlítást is meg lehet tanulni. amelynek keretében meg lehet tanulni a különböző tudatszintek bekapcsolását. és így válnak irányított tudatú ügynökökké. már vissza tud emlékezni arra. a két egyenruhás egyik alkalommal közölte is vele: "hallottuk. Egyes különleges kiképzési feladatok során F-16-os gépekkel elvitték Rochesterből az Egyesült Államok délnyugati sivatagos területére. és ezáltal emberfeletti erőre és önuralomra tegyen szert. hogy létrehozza saját lelki laboratóriumát a Silva agykontroll segítségével. valamint a különböző sportokban. de intelligencia hányadosa is a legjobbak közé tartozott. de később a két férfi fontos szerepet játszott valamennyi tréningjén egyetemi évei egész időszakában. Andy Perot édesanyja még 10 éves korában beíratta a Silva-féle agykontroll kurzusra. és ezáltal öngyógyítást. mivel az elektrosokk kezelések következtében dadogott. Andy Pero azt állítja. hogy a legmegfelelőbben érjen talajt. hogy bizonyos nagyon különös képességekkel rendelkezel. Sokan meg is haltak ezek során. miközben egy zárt víztárolóba helyezték és azt az utasítást kapta. hogy ugorjon le egy létráról csekély magasságból. végül már sikeresen leugrott egy épület tetejéről. El tudott végezni több száz fekvőtámaszt. Az itteni kísérleti alanyok 99 %-a akaratlanul vesz részt ebben a programozásban. Kényszerítették. ellazulást. kizárólag arra koncentrálva. Ennek eredményeként több alkalommal is csaknem megfulladt. Mivel Andy kiválóan szerepelt a Silva-féle kiképzésen. amely tele van szuper-hatékony gyógyító eszközökkel. Programozásának döntő része a New York államban lévő Rome helység légi bázisának a nagyméretű laboratóriumában folyt. A nők szexprogramozását a New Jersey-ben lévő Paramus-ban végzik. Egy napon számunkra fogsz dolgozni. Ennek ellenére nem tartották különösebben okosnak.

Ez a különleges komputer úgy volt programozva. amelynek a nagysága 5-6 méter körüli. kifeszített esernyőhöz hasonlító antenna felfogja. A"chair (szék) program" működtetője gondolkodik. rendkívül fejlett komputerrendszerrel és gondolaterősítővel. szét tudja szedni őket. Andy Perot arra is megtanították. hogy amikor egy bizonyos időpontra vonatkozóan megjelent a gondolat.különleges akadályok leküzdésén kellett részt vennie. A kiképzések után visszavitték az egyetemre.a szék fölé helyezett. Ennek célja az volt.vagyis a gondolkodás során keletkező bioelektromos energiaváltozásokat . illetve azt követően 1992-ig. amelyek megkönnyítik az úgynevezett "időutazást". hogy egy teherautó is keresztülhaladjon rajta. és egy komputerhez továbbítja. és ez bolygónknak az a pontja. de ő valójában semmire nem emlékezett. amelyet kijelöltek a számára. amely arra az időpontra vonatkozott. amelyet a kísérleti alany az agyában elgondolt. A szék. A kísérletben résztvevők azt a feladatot kapták. Montauk Project és a Montauk chair A Montauk chair a Montauk program egyik elágazása volt. amikor a Föld kiindulópontjához érkezik. ahonnan az időutazást a legkönnyebben végre lehet hajtani akkor. amikor Duncan Cameron létrehozott egy szörnyet. amikor tudatosan törekedett agyműködésének a visszaprogramozására. Egyik ilyen alkalommal számos fekete ingbe és nadrágba öltözött férfi volt jelent. és vibrációs energiáját . Ezt aztán a komputer több százszorosan felerősíti. Az egyik ilyen időutazási kísérlet neve volt a "Project Southern Cross" (A "Dél-Keresztje program"). hogy pontosan lőjön és habozás nélkül. gondoljon egy meghatározott történelmi időpontra. azaz egy kukac. Andy Pero azt a feladatot kapta a Montauk chair projectben.vagy gilisztajárathoz hasonló nyílás. Ezt a bizonyos kísérleti széket arra is használták. ahol a Föld bioritmusának a tengelye található. fegyvereket és az 1940-es években gyártott technológia 36 . A Montauk chair keretében fejlesztették ki azokat a képességeket. mély hipnotikus programozás keretében. bizonyos idő elmúltával felnyílt a szobában egy úgynevezett "wormhole". Más alkalommal egy repülőgép anyahajón találta magát. idő-bejárat") készült. hogy bánni tudjon a különböző típusú fegyverekkel. amelyben ült össze volt kapcsolva egy csúcstechnológiájú. Csak akkor kezdtek emlékei foszlányokban. és végül már egész könyvtárnyi program állt rendelkezésre a különböző történelmi időszakokról. Megemlít egy esetet. azaz olyan helyen fekszik. hogy mi történt vele. Az Egyesült Államok kormánya az időutazás módszerével is elő kívánta segíteni az 1940-es évek elején a háború megnyerését. Ezt követően. hogy összpontosítva vizuális képzelőerejét. Az így felerősített információ továbbításra kerül szabad energiakristályok hálózatába. hogy a szövetségesek megnyerjék a II. meg tudja tisztítani és természetesen tölténnyel feltölteni. hibátlanul hajtsa végre a kapott parancsot. majd egyre nagyobb mértékben visszatérni. és így nem is emlékezett vissza a történtekre. Preston Nichols több könyvet is írt a Montauk Project-ről. Kiképzése arra irányult. és elég nagy ahhoz. akkor a komputer bekapcsolta azt a szimulációs programot. Ezek a kísérletek 15 éves korától folytatódtak egészen 1988-ig. amely kör alakúan van elrendezve. hogy milyen gondolat került felerősítésre. hogy szállítsanak hírközlési eszközöket. hogy felerősítsék a különleges módon összpontosított gondolatokat a működtető gondolatain alapuló háromdimenziós ábrák felidézésére. függetlenül attól. miközben a Montauk chair-ben ült. amikor is memóriáját törölték. világháborút. A Montauk chair program során elválasztják az agy működését a test működésétől. A Camp Hero nevű kísérleti központ Montauk városkában. Egész sorozat ilyen úgynevezett "time portal" ("időkapu.

és elkezdte kérdezgetni. és továbbra is elrejtette feljegyzéseit. s a leválasztott tudat 37 . Pero szobatársa felfigyelt. hogy szobatársa valójában az egyik melléje rendelt programozó és irányító. hogy mesterséges gátakkal körülvett agyában a tudatalatti emlékképek mennyisége olyan szintet ért el. amely az Unknown Magazinban jelent meg. amikor megint elfelejtett mindent. Egyik alkalommal felkereste a közeli tekepályát és megpillantott egy nagy reklámot. akkor ezeket gyorsan leírta a maga számára és gondosan eldugta. Ezért ismételten transzba helyezte. Pero beszámol arról. A tudatbefolyásoló programokat kutató Eve F. Andy Pero számos alkalommal részt vett ilyen kísérletekben: az egyik alkalommal Németországba. Ilyen fuvarok alkalmával nem szólhatott senkihez. Ez a reklám beindította Andy Pero memóriáját. Lorgen-nek adott interjújában. de a lényeg valamennyiben az.szerinti alkatrészeket. Ezeket át kellett adni olyan tervrajzok és utasítások kíséretében. Pero szobatársa mély aggodalommal nézett rá. E cél érdekében már egész fiatal korban kiválogatják azokat. amire mégis apránként kezdett visszaemlékezni. hogy törölje memóriáját. Agyprogramozói tudományos módszerekkel falat húztak fel emlékezése köré. Később. hogy memóriája fokozatos visszatérésének az időpontjáig. hanem az egyik felbérelt felügyelője. Az első emlékezést további emlékek előtérbe kerülése követte. hogy a tudatalattiban kiderítsék melyek az adott személy legérzékenyebb pontjai. hogy emlékezete fokozatosan visszatér. egy másik alkalommal pedig Angliába kellett csomagot kézbesítenie. s így leblokkolták memóriáját. Mindez a legmélyebb hipnotikus állapotban történt. hogy megáradt folyóként átlépték a gátat. amikor egy társával közösen bérelt lakásban élt Atlantában. amelyek lehetővé tették az eszközök és fegyverek összeállítását az 1940-es évekből való alkatrészekből. Ezeket aztán felhasználják ellene. és gyorsan vissza kellett térnie a saját idejébe. minthogy "Rhino" az egyik kulcsszó volt. Óvatosnak kellett lennie. becsmérlésnek és megalázásnak való folyamatos alávetését. szellemi képességekkel rendelkeznek. Gyakran vannak közöttük fegyveres testületek tagjaihoz tartozó családtagok. hogy megtörjék az ellenállását. engem hívtak Rhinónak"). mert szobatársa gondosan ellenőrizte. és ő jajgat a fájdalomtól számos kínzási gyakorlatának egyikén. "Bowl with Rhino balls" (Tekézzél Rhino kugligolyókkal). hogy nem a barátja. Ez magába foglalja a kísérleti alany traumának. Ezt követően a kiválasztott kísérleti alanyokat különböző fokozatú megfélemlítésnek és terrorizálásnak vetik alá. akinek az volt a feladata. hogy elektrosokkolják. kínzásnak. Andy Pero aggódó viselkedéséből megértette. Pero elmondása szerint mindössze kétórányi időutazást kapott a szállítmányok átadására. mintegy 10 éven át. Andy Pero első emlékképei 1996-ban kezdtek visszaszivárogni a memóriájába. Most azonban ezek kezdtek fokozatosan visszatérni a tudatába. hogy elemezze saját helyzetét. és azt reklámozta. egyetlen álmára sem emlékezett vissza. hogy mesterséges tudathasadást váltsanak ki. Andy Pero azonban ezt követően is folytatta emlékeinek a leírását. Amikor mégis elkezdte visszaidézni apró részletekben emléknyomait. A konkrét eljárás minden személy esetében különbözik. Szobatársáról bebizonyosodott. és nem volt lehetősége a kísérleti alanynak arra. és elkülönített részekre hasítsák tudatát. Az első kulcsszóval beindított emlékezés azt idézte fel. akik különleges lelki. amelyen "Rhino"-nak (azaz orrszarvúnak) öltözött figura volt látható. és elfelejtse. Andy Pero így foglalta össze a "Mind Controll" programokkal kapcsolatos tapasztalatait: "Tudatellenőrző taktikáik lényege az agy működésének a megosztása már fiatal korban. they called me Rhino" ("Én vagyok Rhino. amikor hangosan kimondta "I'm Rhino. akik több nemzedéken át rituális bántalmazáson mentek keresztül. miután rájött. hogy az agykontrol-program keretében irányítsa. Andy Pero úgy érezte. vagy olyan személyek. csak át kellett adnia a nála lévő csomagot. amivel rejtett agyprogramját aktivizálták. megtalálta ezeket a jegyzeteit.

akik szeretnének a tudatmódosító kísérleti programból kikerülni. stb. Eve Lorgen interjúja "Jared"-del Az interjú készítés idején 59 éves vietnami veterán. hogy fejlesszenek ki magukban erős küzdőszellemet. fájlokra osztása (Compartmentalization of the mind and personality). Pero úgy véli. (Erről D. akkor a kísérleti alany ellenőrzése. akkor már csak ezt a kulcsszót kell kimondani és a kísérleti alany a vele kísérletezők teljes ellenőrzése alá kerül. Alapvetően úgy használják a kísérleti személy agyát. lakótársának. Rendkívül fontos e célból annak a tudatában lenni. fotografikus memóriája van és pszichikus képességei rendkívül fejlettek. Jared. Hammond arról. Jared azt állítja. Vannak olyan úgynevezett alvó operatív személyek is. és részletesen ismertetjük) Andy Pero röviden annyit mond a "Manchurian Candidate"-ről. Ebben a beszédben tájékoztat Dr. amit az adott személy épít önmaga köré. Ez szakszerűen tárgyalja mindazt. adják ki magukat. azaz azt az alvó merénylőt. és ezáltal képesek legyenek ellenállni az alacsonyrendű késztetéseknek. hogy miként lehet létrehozni egy "Manchurian Candidate"-t. mint a "Greenbaum Speech". hogy létrehozzon egy olyan szuper katonát. controllereknek (kezelőknek. Ennek a részprogramnak az volt a feladata. az agyműködés és a személyiség elkülönülő részekre. hogy különleges megbízatású embereket irányítanak a kísérleti alanyhoz. visszaprogramozójának. és annak a közérdeket nagyon is érintő fontos tartalmáról. A legszembetűnőbb azonban az. hogy a közvélemény szinte semmit sem tud erről a beszédről. Mindezen okokból rendkívül nehéz bárkiben is megbízni. E célból rendkívül fontos. többé nem ura önmagának. hogy ő egyike ezeknek a kikísérletezett prototípusoknak. majd pedig memóriáját törlik. A beszédre még visszatérünk. és csak azt legyenek hajlandóak megtenni. hogy mások mit tesznek és mondanak. Andy Pero azt javasolja azoknak a kísérleti alanyoknak. Az agyműködést különböző bonyolult hipnózis technikákkal és parancsokkal ellenőrzik egészen addig. Ezen a szakmai tanácskozáson elmondott beszéd a szakirodalomban úgy ismeretes. amit az MPD-vel és DID-el kapcsolatosan egy felkészült pszichiáternek és tudósnak tudnia kell. C. Ha mindez kisgyermekkorban történik. A kontroll másik módszere. hogy abból a ketrecből kell elsősorban kiszabadulni. Mihelyt behelyezték tudatába a mágikus szót. hogy a kísérleti alany tudatát beprogramozzák. tanárának. akik nem is tudják. amit helyesnek tartanak tekintet nélkül arra. kondicionálása és számos elkülönülő tudatrésszel rendelkező személyiséggé való átalakítása könnyebb. hogy mi helyes és mi rossz. de akik valójában a tudatmódosító kísérlet végrehajtói. mert az ő agyába és testébe egy 38 . 1964-ben a légierőnél vált az MKULTRA Project egyik részprogramjának a kísérleti alanyává. hogy a kísérleti személyek énjük legmagasabb szintjeit erősítsék. amíg létrehozzák a tökéletes "Manchurian Candidate"-t. Ez a folyamat a fokozatosan előrehaladó tudatszétbontás.tőlük függetlenül működjön. akiket handlerek-nek. aki kódszavakkal aktivizálható. és aki robotszerűen végrehajtja a kapott utasítást. hogy milyen feladatok végrehajtására vetették be őket. szerelmi partnerének. akinek az agya komputerként működik. amelyekre rá kívánják venni programozóik. és akik a kísérleti alany barátjának. Hammond tartott előadást "Hypnosis in MPD: Ritual Abuse" (Hipnózis a tudathasadásos személyiségzavarban: Rituális erőszak) címmel 1992-ben a virginiai Alexandriában az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Regionális Konferencián. ellenőröknek) neveznek. mint egy biológiai komputert. fülkékre.

komputer segítségével a DNS-eiből (dezoxiribonukleinsav molekuláiból. Pontosabban "David" az. másikat a váll lapockája között. aki Jaredtól függetlenül cselekszik. Lorgen kérdésére Jared elmondta. Jared ezt a beléültetett szuperharcost "David"-nak nevezi. hogy ezt a pontot elérték volna. és aki azokat az utasításokat hajtotta végre. Jared interjújából kiderül. hogy őrizze ezeket az adatokat. titkos küldetésekről. a lélek. Egy rövid időre klinikai halál állapotát idézték elő. akkor úgy döntöttek. hogy végrehajtson. amikor memóriája lassan ismét működni kezdett 1986-ban. a paranormális jelenségek kutatója. Ma már olyan technológiák léteznek. a testet előkészítették. amelyek Vietnamban és Kambodzsában történtek. mert a próbán és tévedésen alapuló fokozatos megközelítés módszerével rájöttek. és amikor befejeződött. Ezt a testet. így időutazásra. aki már nem engedelmeskedik nekik. Jared személyi okokból nem használja az igazi nevét. torokhangokat hallatva. hogy mit tesz "David". Ezt tudósok végezték. mielőtt betöltötték ezt a bizonyos entitást.és térutazásról. felderítő repülésekről. amellyel manipulálni lehet az időt. hogy egy teljesen új szimulált személyiséget nem tudnak abba a testbe és idegrendszerbe behelyezni. és ehhez hozzáprogramozták azt is: mi az. hogy napvilágot látott Andy Peroval készített interjúja. a következő lépésként létrehoztak egy önálló entitást. vagy a valódi időben lezajló küldetéseken. és ez számos bizonytalansági tényezőt jelent nemcsak Jared számára. amely már foglalt. hogy eljárásuk sikerült. amelyekbe be vannak programozva az adott ember fehérjéjének alapvető tulajdonságai). hogy először Vietnamra kezdett emlékezni 1986-ban. hogy ma már a kísérletek túljutottak az egyszerű "Manchurian Candidates". "David" megszületése csak egy kis része az egész programozásnak. Megjelentek emlékképek dzsungelharcról. a harmadikat pedig a gerincoszlop bázisánál (at the base of the spine) rögzítették a testére. és ez rendkívül stressz-hatást váltott ki benne. A letöltés kezdetétől a test szörnyű vonaglásokon. elektródák és sok egyéb volt a testhez kapcsolva a fejtől a lábujja hegyéig. Ennek ellenére Jared nem tudja teljes mértékben ellenőrizni. hogy az általuk létrehozott komputer entitást letöltötték. és amelyeknek egy részét más vietnami veteránok is megerősítettek. önállóan konstruált egészt. hogy ma már programozói sem tudják irányítani. Első lépésként létrehoztak az agyában egy komputerhez hasonló struktúrát ("letöltöttek az agyába egy komputert"). Egyiket a nyakszirtjénél. hogy azt Jaredba helyezik. amely az agykontrollal kezdődött. azt követően kereste fel Jaredet. Miután a letöltés befejeződött az agy baloldalán. a tudati funkció teljes leállításával. és bizonyos föld alatti létesítményeken végzett tevékenységekre. Ezek a hangok egy bizonyos pontnál tudatták a kísérletezőkkel. csavarodásokon ment keresztül. amelyeket programozói adtak parancsba neki. A következő lépés a szív leállítása volt. Sok kísérleti alany meghalt még azt megelőzően. Tökéletesen gyilkoló érzéketlen gépezet volt. három elektródát kapcsoltak Jared testéhez. Ez viszonylag hosszú folyamat volt. majd pedig idő. Ezek a visszaszivárgó emlékek olyan titkos bevetésekről adtak hírt. amely a rendelkezésére álló intelligencia segítségével különböző szintekre volt emelhető. és visszahúzódva él családjával. 39 . Amikor ezzel a mesterséges személyiség teremtéssel elkészültek. Jared azt állítja. Azt követően. Jared azonban visszaemlékszik más kísérletekre is. Jaredet a vietnami háborúban tesztelték rendkívül kemény körülmények között. amit "David"-tól elvárnak. Az így létrehozott mesterséges személyiség "David" nem érzett egyetlen emberi lénnyel szemben sem emóciókat. hogy merüljön bele a "szülőmedencébe". Eve Lorgen. Mindenfajta drótok. az emberi agyat és úgynevezett "multiple realities" (sokféle valóság) hozható létre. Ilyen esetben a kettő szembekerül egymással és összekeveredik. Mindez csak akkor tudatosodott benne.szuperharcos képességeit ültették el alaposan kidolgozott tudományos módszerekkel. hanem korábbi titkos felügyelői számára is.

illetve a hadsereg melyik részlege irányította a vele folytatott kísérletet. ez a tőle független személyiség a testébe bújva végrehajtott. hogy neki kárt okozzon. A füle mögé beültetett implantátum minden bizonnyal a hallható kommunikáció céljait szolgálta. vagy amit a tudósok annak neveznek. Az egyik ellenőre egy magas szőke férfi. ebből kettő a két lábában alul. amíg az "megszületett" és egész idő alatt a lélek. hogy Vietnamban egy csoport-kezelő kapcsolatba akart lépni "David"-dal. amire vissza tud emlékezni. hogy feladatukat végrehajtsák. tökéletesen kerek alakú golyócskák. hogy létezik egy titkos 40 . amit maga után hagyott. hogy mit tegyen. aki ehhez hasonló "Super Warrior" programozáson ment keresztül. úgyhogy most már csak az a himlőhólyaghoz hasonló nyom látható. aki figyelemmel kísér egy meghatározott egyént. hogy neki csupán három olyan másik személyről van tudomása. Jared kódneve "Rambler" (bolyongó) volt. amit "David". és az újonnan beleültetett mesterségesen programozott idegrendszer működésbe lépett. Amikor titkos megbízatásokat kellett végrehajtaniuk Vietnamban. miközben Jared éli a normális mindennapi életet. Nem víz. A termet fegyveres őrök őrizték laser fegyverekkel ellátva. ne hazudj). Egyik alkalommal "David" elment. hanem valamilyen fajta folyadék. Ebben a folyadékban maradt a test három hónapon keresztül. A füle mögötti szerkezetet már eltávolították. gyakran kellett csatlakozniuk más egységekhez azért. egy pedig a jobb füle mögött hátul. hogy "David"-nak milyen pszichikus és mentális képességei vannak? Jared elmondotta. éppen csak a bőr felszíne alatt. don't lie" (Most már ismered a számokat. amely komputer sorokat tartalmaz. ott lebegett megzavarodott állapotban. Tisztában van azzal. Jared elmondotta. "David" kiütötte a kezükből ezeket a fegyvereket.amelynek az idegszöveteibe már "David" volt müködtető programként elhelyezve. hogy tudomása szerint három implantátum (beültetett szerkezet) van a testében. amelyben valamiféle folyadék volt. Azt válaszolta: csak arról van tudomása. Amikor valaki még gondolatban készülődik arra. testes és izmos személy volt. és a kifejezések egyike ez volt: "Ok. és ellenük fordította. Egy másik operatív személytől tudom. mondta Jared -. beletették egy tartályba. amelyek eredményeként én még mélyebb hipnotikus álomba kerültem. Jared soha nem kontrollálta őt. és előre megérzi a veszélyhelyzeteket potenciális támadói részéről. Ez a megfigyelés és az ellenőrzés szupermodern interaktív-típusú rendszereként működött. A talpában lévő mikrochipek pici. hogy csak a jéghegy csúcsa. játsszuk most a számjátékot). Jared nem tudta megmondani. hogy esetleg ők is programozott személyek lehettek. Az akció végén az épület felrobbant. "David" erről azonnal tudomást szerez. "David" fizikai kárt tud okozni megfelelő távolságban. Az egyik "Cowboy" kódnevet kapott. hogy ezt az aktiváló kifejezést vele szemben is alkalmazták. "Emlékszem. Három hónap elteltével kivették a testet a tartályból. hogy a kormányzat." Eve Lorgen ezután arról kérdezte Jaredet. hogy "Now you know the numbers. Ezekre csak fokozatosan jött rá későbbi emlékezései során. A másik kettőnek nem emlékszik a nevére. de valójában száz százalékos indián volt. Keménységük és rendkívüli képességeik arra utalnak. ahol minden készülék mellett ül egy ellenőr. Esetenként nőkből álló egységekhez is társultak. hogy leromboljon egy ellenőrző laboratóriumot. és nem írhatta elő neki. Jared végül azt is elmondotta Eve Lorgennek. A monitor teremben dolgozó szakértők pánikszerűen menekültek. hogy "David" telepatikus érzékelése pontos. mint a férfiak. "David" két helyen is aktív lehet. Ezután a kezelő/ellenőrző megnevezett egy sorozat számot. now lets play the numbers game" (Oké. A nők legalább olyan kemények voltak. beleértve azt. Jared visszaemlékezett néhány handler-re (kezelőjére). Ez egy nagy épület.

és személyesen is megismerkedett az egyik e témáról írt könyv szerzőjével. Eljött azonban az ideje.és szexterápiából. de ő szerkesztette a "The American Journal of Clinical Hypnosis" című szakfolyóiratot. Dr.kormányzat. hogy olyan módszereket kíván ismertetni." Több terapeuta ehhez hozzátette. Corydon Hammond beszéde Már utaltunk rá. Ezen túlmenően megkapta a szakmájában elérhető legmagasabb elismeréseket. D. valamint azok. amelyet orvosokból. A továbbiakban kivonatosan ismertetjük Dr. hogy így vagy úgy. E célból éveken át folytatta kísérleteit. D. magyarul tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedő betegek kezelésénél. másrészt csak az MPD esetekre jellemző tüneteket. Rendelkezik az "American Board of Psychological Hypnosis" klinikai hipnózis diplomájával. Rendkívül kíváncsi volt arra. Corydon Hammond 1992. Corydon Hammond közölte hallgatóságával. hogy ezzel vagy azzal a beteggel Hammond személyesen is találkozzék.-én a Virginia államban fekvő Alexandria Hotel Radisson Plaza nevű szállodájában. és a válaszokat továbbítani fogja. de a terapeuták a kérdőívére szinte egybehangzóan ezt válaszolták: "Az Ön által megfogalmazott kérdésekre nem ismerem a választ. Corydon Hammond igen tekintélyes tudományos és kutatói karriert futott be. Erről korábban nem volt hajlandó a nyilvánosság előtt szólni. Ekkor D. valamint a többi agymosási módszert. alapítója és igazgatója az Utah Állami Egyetem Szexuális és Házassági Klinikájának. azaz docense. Be akarja mutatni. amelynek saját katonai és biztonsági személyzete van a különböző támaszpontokon és titkos helyeken. D. Hammond említett beszédét. június 25-én a Virginiai Alexandriában a Radisson Plaza Hotelben előadást tartott a Multiple Personality Disorder-ben (A tudathasadásos személyiségzavarban) alkalmazott hipnózisról. hogy alaposan felkészült. hogy Dr.Dr. Corydon Hammond talált egyrészt hasonló. akik nem annak minősülnek. Nemcsak egyetemi tanár. A rituális kínzásról tartott első nemzetközi kongresszuson Chicagóban meglepően sok résztvevő jelezte. D. de már szembesült ezzel a problémával. hogy most már legalább a szakemberek behatóan foglalkozzanak a részletekkel is. Reményét fejezte ki. és a rituális jellegű erőszakról. hogy az International Society for the Study of Multiple Personality and Dissociation (A Tudathasadásos Személyiség-és Identitászavar Tanulmányozásával Foglalkozó Társaság) tagjai közül számos terapeutával szorosabb munkakapcsolatba lép. D. továbbá a "Utah School of Medicine" associate professzora. Többen nemcsak a kapott válaszokat továbbították. amelyeket eddig mellőztek a DID-ben (Dissociative Identity Disorder-ben. Ez a felsorolás nem teljes. csupán azt akartuk szemléltetni. Corydon Hammond azonban csak Chicago után találkozott az első ilyen betegével. pszichiáterekből álló hallgatóságának tartott az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Szakmai Konferencián 1992 június 25. csupán kisebb szakmai összejöveteleken és konzultációkon beszélt róla. hanem ajánlották. Corydon Hammond elkezdte tanulmányozni a szakirodalomban e témáról elérhető publikációkat. az "American Bord of Sexology" diplomájával szexterápiából. hogy ezt követően már fel fogja tenni ezeket a kérdéseket. "The Greenbaum Speech" . hogy miként használják a különböző agykontroll technikákat és a hipnózist. amelyeket soha nem intéztem betegeimhez. az "American Board of Family" diplomájával házassági. Olyan speciális kérdéseket tesz fel. hogy miként reagálnak egyes traumákra az MPD betegek. Ezek 41 . kiváló szakemberről van szó. Ekkor határozta el. hogy részletesebben tud szólni az agykontroll programozásról és agymosás során alkalmazott rituális bántalmazásról. Az általa kiválasztott szakembereknek feltette kérdéseit.

és folytatta munkáját az egyik "Cult Programming" központban. Így jött rá. így az általa kiválasztott és megbízhatónak tekintett terapeutáknak átadott bizonyos információkat. és a Kultusz követői ezért felfigyeltek rá. Ezek a náci orvosok sátánisták . A válaszok egy része egybecsengett.pogány rítusok követői . 42 . Mi a "ritual abuse" megkülönböztető ismertetőjele? Ha valaki születésétől kezdve egy bizonyos vallási kultuszban nőtt fel. Ekkor D. és arra utalt. Amerikában a náci orvosok a katonai hírszerzés kórházaiban agykontroll kísérletekbe fogtak. Mindezek eredményeként fogalmat alkothatott az országszerte alkalmazott agymosási technikák különböző változatairól. Két és fél év multán már láthatta. Egyes esetekben semmiféle információt nem adott a közreműködő terapeutának. részben személyesen tartotta a kapcsolatot. hogy a II. Corydon Hammond dr. akit a hasszidizmus és a kabbala misztikus tradíciói szerint neveltek. ami hitelesnek fogadható el az agymosást illetően. úgyis megölik. Ezután D. rátért egyik női betege esetének az ismertetésére. Erre az óvatos lépésre az kényszerítette. és ennek kapcsán elmondotta. sem ostobának. világháború végén Allen Dulles és a hírszerző-közösség tagjai még Svájcban felvették a kapcsolatot a német tudósokkal. aki egyértelműen magán viselte ezeket a rituális jeleket. hogy mi az. Corydon Hammond dr. semleges kutatóból fokozatosan olyan kutatóvá alakult át. hogy valami jól előkészített. hogy folytassák azokat az agykontroll kísérleteiket. D. D. hogy kiválaszt három rituálisan bántalmazott beteget. Corydon Hammond széleskörű tudományos konzultációba kezdett 11 tagállamban és egy külföldi országban. ennek ellenére megszerezhetik ezeket az ismérveket. és akik erről beszélnek. Ajánlotta nekik. Corydon Hammond dr. orvosdoktori fokozatot szerzett. hogy létezik rituális bántalmazás (ritual abuse). hogy valamiféle kommunikáció létezik ezen a területen. Ennek a doktornak a nevét széles körben ismerik a betegek. D. aki már hitt abban. hogy együttműködött a kísérletezőkkel. hogy megosztja értesüléseit többi kollégájával. elhatározta. A rituális kínzással történő programozásra vonatkozó tényanyag természetesen ötven perc alatt nem adható át. Nemcsak rakétatervezők. Ezért döntött úgy. Corydon Hammond dr. Corydon Hammond dr. amelyeket a koncentrációs táborokban megkezdtek. találkozott több olyan rituális kínzáson átment beteggel is. D. hogy a különböző államokban és országokban csaknem ugyanazt az erőteljesen ezoterikus információt kapta Floridától Kaliforniáig. Velük volt egy tizenéves fiatal fiú. értve ez alatt.voltak. Aleister Crowley a XX. De a lényege mégis csak elmondható. Részben telefonon. hogy terjesszék a neve és a forrás megjelölése nélkül. század fordulóján a sátánizmusba bevezette a kabbalát is. hogy egyre több halálos fenyegetést kapott. Ugyanakkor egy sor olyan információval is találkozott. és kerüljék el a sugalmazással való "szennyeződést". Így értette meg. D. Corydon Hammond dr. amiről addig fogalma sem volt. vagy vérségileg nem kapcsolódik ilyenhez. Végül is túltette ezen magát. így teljesen pártatlan. azonban nem nevezte meg hallgatóságának. becslése szerint a betegek mintegy fele. Corydon Hammond dr. de diszkrét információáramlással. háromnegyede érintett e programozás által. hogy szülei sem tagjai ilyen kultikus közösségnek. A szóban forgó fiatal fiú úgy tudott életben maradni. Az illető fiú is megváltoztatta a nevét. nem tekinthetők sem naivnak. nagyszabású és egyeztetett kísérlet folyik széleskörű. de náci orvosok is Amerikába jöhettek. hogy nagyon gondosan fogalmazzák meg a betegnek feltett kérdéseiket. Konzultánsait arra kérte. D. mert ha meg akarják ölni.eredményeként hosszú több száz dollárba kerülő telefoninterjúkra került sor.

hogy megkérdezik tőle. mert csak így tudják elkerülni a büntetést. A kutatások azt 43 . Ekkor átnézik mit értek el. a CIA-val való kapcsolatra is utalt. ahol a betegek. általában a jobb fülüknél érzett fájdalomról. egyet a hüvelyébe. ugyancsak katonai létesítményeknél kapták a programozást. amíg tart a programozás. és szó szerint visszamondaniuk bizonyos szövegeket hibátlanul. de úgyis. Kezelt eseteket. akkortól kezdve nem monitorozták elektroenkefalográffal. Sor kerül az érzéki észleléstől való megfosztásra ("sensory deprivation"-ra). akkor te bajt okozol magadnak. szuggerálhatóságot. drótokat kapcsolnak a fejéhez. ahol meghatározott frekvencián pulzál a fény. A kísérleti alanyt lekötözik rendszerint ruhátlanul. Az összejövetel úgy kezdődik. Ekkor szünetet tartanak. Az említett beteg most már egy magániskolába. Ezeket az alapvető programozási formákat aztán felgyorsítják és folytatják a pubertáskorban. Testén elhelyeztek elektródákat. D. Kísérteties. Néhány alkalmazott módszer más tipikus agymosási technikát is használt. azaz tudathasadásossá teszik. általában Demerolt. Amikor ez a kislány a megfelelően megváltoztatott állapotba került. Ezt 25 percenként adják be egészen addig. de elhúzódhat három óra hosszáig is. Újból adnak neki egy áramütést egészen addig. akkor erős áramütést adnak neki. és akkor levehetik az egérfogót a kezéről. például szexuális gyötréssel érik el. ahol hetente több ilyen programozási összejövetelen vesz részt. amely leggyakrabban vörös. hogy egérfogót tesznek az ujjaira és kioktatják a szülőket. leválasztott tudatúvá. mire ők így szólnak hozzá: "Nem hiszünk neked" és újból adnak neki egy áramütést. megtévesztő hangokat hallanak. Időnként standardizált hipnotizálási típusokat is alkalmaznak. mint az eredeti agykontroll program résztvevői. A kísérleti alanyoknak gyakran memorizálniuk kell. amíg megkapják a beleegyezést. ne menjenek be addig a gyerekhez. és újabb anyag után néznek. hogy hetente háromszor kerül rá sor. amely kapcsolatban áll az agyfélteke nem domináns agyfunkciójával. Ezt nemcsak kínzással. haragszol valakire a csoportban? Amikor azt válaszolja nem. Egy 8 éves beteg esetében eddig az ideig a programozás nagyobb része katonai létesítményekben történt. időrőlidőre megerősítve a felnőtt korban is. Aztán így folytatják: "Meg fogod sérteni magad. elkezdődik a programozás. Ez nem szokatlan. és lealacsonyítja a személyt. amíg igenlő választ nem ad. Megértetted?" A leány válasza nem. amely az agyat olyan agyhullámmintába vezeti. A beszéd hozzájuk rendkívül intenzív koncentrációt és erőteljes összpontosítást igényel. alkalmanként fehér vagy kék. miközben egy fotikus (átvilágított) jellegű fényhatás válik láthatóvá. A kérdést "megértetted?" megismétlik. ahová úgy tűnik egy tűt helyeztek. amely köztudottan megnöveli mindenkinél a szuggessztibilitást. A gyógyszerek hatása alatt végzett programozás egy bizonyos agyhullám állapotban kiegészül az említett zajokkal az egyik fülnél. rendszerint a balnál. vagyis a befolyásolhatóságot. ha megvágod magadat. Alapjában véve a legtöbb programozás így zajlik. amíg sír. a sokkolást és a többi előforduló bántalmazást. hogy elektroenkefalográf méréseket végezzenek. egy "Cult school"-ba jár. majd visszajönnek. Akkor folytatják: "És amiért te haragszol valakire a csoportban" vagy "amikor te mérges vagy valakire a csoportban. mintegy 30 percen át. hogy igen. Csak akkor szabad bemenni. Ez a konkrét kísérleti alany úgy becsülte. Értetted?" Erre azt válaszolhatja. Amikor a kívánt agyhullám megjelenik. és beszéddel a másik fülnél. Gyógyszert is kapnak. A kísérleti alanyok látják a pulzáló fényt. Ezt a mondatot addig intézik hozzá. A kísérleti alanyok beszámolnak az egyik. Ez önpusztító irányultságú. Néha más drogok is használatosak a programozástól függően. egyet pedig a fején. Ezt így folytatják ebben a formában. Néha testének más részére. Egy ilyen "session" (ülés. és akkor újabb áramütéssel sokkolják. "szakmai találkozó") fél óráig tart. ha már abbahagyta a sírást. Corydon Hammond dr.A kísérleti alanyt disszociatívvá.

hogy itt az egész első vonalban megosztott tudatok találhatók. és a betegek ezt válaszolják: "Psychic killers". Közölte a beteggel: azt akarja. hogy elhiggye: bizonyos dolgok szisztematikusak és nagyon elterjedtek. hogy maradt-e legbensőbb lényedben valami Mary-ből?" (azaz célszerű megnevezni a beteget. vagy adhat bizonyos kézjelzéseket. hogy miként kell ceremóniákon ölni? Van bizonyos az adott személyre ártalmas rész is belekeverve a gyilkoló és ölő programba. A Thétákat a "psychic killers"-nek (pszichikai gyilkosoknak) hívják. megfelelő szintre tud jönni. Így hozzáférhet közülük a keresett részhez még akkor is. Deltáról és Thetáról. hogy néhány közülük alkalmazkodó válaszokat adott. vagy azt akarta. hogy a megvizsgált betegek igazat mondtak-e a rituális megkínzással kapcsolatban. köztük terapeutákkal. a másiké Mary. amit mondjuk "alpha-zero-zero-nine"-al jelölnek meg. hogy ez a legbensőbb mag vegye át az irányítást a kéz ujj-jelzései felett. aki tud engem tájékoztatni erről". készíteni gyermekpornográfiát. A "ritual abuse" kutatásához a legbensőbb központhoz kell fordulni. rendezni gyermekpornográfiát. arra. "Anélkül. amit behelyeznek. de ahogy előrehaladott a kutatásban. aki tud valamit Alfáról. Ezután Dr." "Az Alphák képviselik az általános programozást. ha különböző neveik vannak. Ezután D. itt vagyok". hogy eligazítanánk őket. akik tudakolják és kérdezik "mi az a théta". Corydon Hammond dr. Ezért ezt szokta mondani: "Azt akarom. Nem kell faggatni a tudatalatti pszichét. Ezt egy "Cult person" kimondhatja. Deltáról és Thetáról). a harmadiké Gertrud. akkor az már figyelmeztet: az illető keresztülmehetett korábban intenzív agymosáson és programozáson." Hammond dr. és prostituáltként viselkedni? A Delták az ölésre programozottak. hogy ez a bizonyos rész hajlandó-e erre? Ugyanis nincs senki. soha nem hallottam az életemben ezt a két meghatározást párosítva. hogy úgy tűnjön: sor került "ritual abuse"-ra. hogy a totális "sensory deprivation" jelentékenyen növekedett. Ez az első típus. Tudják. hogy az a rész előjöjjön. D. Corydon Hammond dr.bizonyítják. Például hogyan kell bizonyos módon teljesíteni orális szexet. a negyediké Elisabeth és az ötödiké Mónika. Soha nem hallottam összetéve ezeket a szavakat .) mindegyikébe program helyezhető. hogyan kell szexaktust végezni rituálékon. hogy legbelsőbb lénye vegye át az irányításait az ujj jelzései felett. ismertette kollégáival: milyen módszert alkalmazott annak a kiderítésére. ahol tud szólni hozzám. Corydon Hammond így folytatta: "Hadd mondjam el mik ezek? Tegyük fel. de amikor kapcsolatba kerülünk különböző államokból származó emberekkel. Ez a központi mag a "Cult" által létrehozott rész. Ezen "alterek" (leválasztott és külön életet élő tudatrészek. de gondos kutatás kiderítette. ezután rátért az Omega programozásra: 44 . hogy bizonyos mértékben találkoztak a páciensek vele. hogy a kísérleti alanyokat kifejezetten minden érzéki észlelést kizáró. Ezt követően Hammond így szól a pácienshez: "Akarok egy olyan részt benned."psychic killers" -. "fájlok" D. aki különösebben akarna erről beszélni. Az se szokatlan. hogy még se arról van szó. Ha az illető igennel válaszol. Bétáról. és az egyik önállósított rész neve Helén. kiderült." Néha igen választ kapott. Előfordulhatott. A Béták jelzik a szexuális programozást. Ezek a nevek ismertek lehetnek Önök számára. J. D. "Azt akarom tudni. Bétáról. ez arra készteti az embert. aki tud valamit az Alpháról. különleges szobákba viszik. fel kell tenni nekik ezeket a kérdéseket. amit keresett. Azt nem kérdezi. vagy sem? Az úgynevezett "ideomotor finger-signals"-okat (pszichomotorikus ujj-jeleket) alkalmazta. Amikor itt vagy mond azt. közölte a beteggel.

és bármivel. arra utalnak. vagy dalszövegek. ami valaha az Omega részét alkotta egy szakaszolt lereagálásban. Amikor ezt már megtették. akkor ki tudnak kapcsolni. ha csak nem ugyanabban az időpontban és ugyanabban a kis csoportban programozták őket. Először azt reméltem. és így tovább. Thétáról. úgy mint az altereknek a neveit. hogy a Zeta kapcsolatban áll olyan "snuff film"-el (élet kioltását tartalmazó filmmel. Nem volt ilyen szerencsénk.J. amelyek tartalmaznak mindent." Hammond ezután emlékeztetett arra. mint amikor egy robotburkolatot helyeznek egy gyermek alterre azért. és le tudnak törölni valamit. a kódjelzéseket. hogy mi is ez az anyag. Bizonyos anyagok. A robotok hasonlatát használják . Az Omega az önpusztító programozás. és úgy tűnik." "Töröljük az Omegát. azok különböző embereknél is működni fognak. amit 20-30 évvel ezelőtt helyeztek beléjük.és ez hasonló ahhoz. Beépítettek kikapcsoló és törlő kódokat. így együtt lereagáljuk és visszaadjuk a programozott egyénnek azokat a memóriáit. akkor venném az egész görög ABC-t."Akkor itt van az Omega. amelyek kapcsolatban álltak valamennyi Omega jellegű programozással. hogy kisméretű számítógépeket hordoznak a programozók. megkísérel félrevezetni. J. Ezután eljutunk az összes Omegához. és a "térj vissza a Cult-hoz". és a kormányzat vezetőivel való kapcsolatra utalt. hogy valamilyen részed tud-e valamit az Alpháról. hogy ha néhányat megismerünk. Közéjük tartoznak a "gyere haza programok". mint az önmagukat megölő programozást.) volt. Ez valószínűtlen. az Omikronnal kapcsolatos?" és így tovább. hogy önként mit válaszolnak. Az Alpha és az Omega. Bizonyos fokú egyéniesítés is létezik néhány program esetében. D. a kezdet és a vég. és ha sikerült igazolni ennek a programanyagnak a jelenlétét. hogy kezdjék alkalmazni az egész görög ABC-t. Időnként belülről szembe kell nézni robotokkal. Úgy találtam például egyesekben. amelyeket egy szó követ. hogy közvetlenül a programozott egyén legbensejét lehet megszólítani: 45 . amely téves információkat továbbít. törölni lehet a programokat a megfelelő kódok beadásával. az illető sajátos alkatához és vérmérsékletéhez igazodó frázisok." "Létezhetnek más görög betűk is." "Egyéni megoldások is léteznek. Mindig megkérdezem: "Ha ezt a kódot mondom. Itt bizonyos hiány van a rendszerben. hogy ha bajba kerülnek. mert ez a legkockázatosabb. amely az Epszilonnal. amikor először kérdezek rá. akinek különböző információja van?" Ekkor figyelni kell a pszichomotoros jeleket és én úgy találtam. Bétáról. ami korábban Omega alter (leválasztott és külön életet élő tudatrész." "Egy másik személy esetében az Omikron a kábítószer csempészettel. továbbá az üzleti élet.ez az ő metafórájuk . amiket láttam. Néha számok. Deltáról. az a törlési kódok megszerzése. a programokat. azaz pszichomotoros jelekkel keresztül mennék a betűrenden és kérdezném: "Van-e valami programozás belül. hogy az robot módjára cselekedjen. hogy jelen van. nem tudom eléggé hangsúlyozni: ne irányítsák őket! Ne mondják "ez egy ölő?" Meg kell várni. Ajánlom. de nincs róla tudomásom. féligazságokat közöl. A Gamma úgy tűnik. Lehet némi rendszeresség a többi betűvel kapcsolatosan is. Amit megtehetünk. én ennél kezdem.) amelyben az adott személy valamilyen formában részt vett. Ezek a kódok néha egyéni. mert az Omega még jobban megrázná őket. Ez tartalmazhatja az öncsonkítást éppen úgy. de aztán le kell reagálni az érzéseket. amelyet önállóan lehet programozni D. mi fog történni?" Még egyszer ellenőrzöm: "Van-e valami benned. a maffiával. és a betegek adtak néhány helyes választ arról. Rendszerint nem használom ezt a szót. hogy a rendszert védő és a megtévesztő programozás. és különböző dolgokat védelmez belülről.

" Hammond dr." "Van-e valaki. Menj körül. hogy ily módon monitorozott betegekkel nem kezdené el a deprogramozást." Hammond dr. pöccintsd meg a kapcsolót. Csupán akkor tenné ezt. Ezekből azt a tanúságot vonta le. hogy a rituális kínzáson átment áldozatok nagy részét ebben az országban megfigyelik.). hogy mi történik. "Szülei elváltak. és megkérem a "Core"-t. hogy nem elég a programozott egyéneknél a tudattalan agytevékenység megkérdezése. hogy az ily módon monitorozott betegeket elektrosokknak vetik alá. Hammond dr. és valójában ők mondták neki. Egy másiknak azt mondották. ha biztonságos orvosi intézménynél benn fekvő betegek lennének hosszabb időn át. ez mozgásba hozza a robotot. magja. egy robot blokkolja az utat. és ne jöjjön el. aki azt állította. Ők rendszerint teljesen meglepődnek azon. hogy minden terápiás ülést leellenőriztek. hogy ez működik. "Nagyszerű. amely továbbra is kapcsolatban áll emberekkel. lényege valaminek D. a mi terápiás kezelésünkön?" Kellemetlen érzésem van néhány elmúlt tapasztalatomból. Sok egyszerűen csak rendelkezik vele. Ilyenkor azt mondom nekik: tartsd a vezetéket. amely lehetővé tenné a mélyebbre hatoló orvosi beavatkozást. Ezt követően a látogatások alkalmával apja elvitte rituálékra egészen 15 éves koráig. Az én rendelőmben egy kétórás tudakozódást végeztünk hipnózis alkalmazásával. én tudni fogom. hogy őneki azt mondták. és nézd meg a fejed hátsó oldalát. amelyik elmegy a "Cult" rituálékra vagy találkozókra? Van-e Mary-n belül valamilyen rögzítő berendezés úgy. Most a robot már mozgásba van hozva. Ekkor eltávolíttatom velük a gyerekeket." 46 . és mondd meg nekem. adj nekem igen jelzést. vagy mindketten részt vesznek a folyamatban. Ezen túlmenően arra is rájöttünk. hogy nézz körül. amikor 6 éves volt. hogy a programozás még jelen van. J." Hamarosan megkapjuk az igen jelzést. hogy én vagyok a "Cult" és ha eljön. A terápia során azt állította. hogy bárki kitalálhatja mindazt. a rendelésre. és amit általában közölnek velem az az. hogy őket folyamatosan monitorozzák. és mondd el. hogy mit látsz. azaz akiknek vagy az egyik. hogy nézz a robotba. valamilyen módon akadályozza a haladást. hogy ne jöjjön és ezért meg fogom büntetni. hogy használjon lasert és párologtassa el a robotot úgy. csak okot adna arra. azt akarom. Mindössze törődőnek és támogatónak lehet mutatkozni. akik a "Cult"hoz tartoznak? Van-e benned olyan rész. mit vettél észre a fejed vagy a nyakad hátsó részén. azt is megtudta. "Az az érzésem. hanem a "Core"-t kell megszólítani: "Van-e valamilyen rész belül. hogy az apja sátánista." Mindezt nem parancsszerűen közlöm. Megállapítottuk. hogy semmi se maradjon belőle. hogy vezetékek vannak ott és egy kapcsoló. Azt akarom. hogy 15 éves kora óta nem ment sehová. ha megtetted. hogy legyen beteg. miközben keresztül megy a terápián. gondolják úgy. hogy kínozzák őket. hogy az úgynevezett "vérvonalasokhoz" (bloodline) tartozók. elmondta kollégáinak. hogy őket monitorozzák. hogy az elmúlt évben több kiváló MPD-terapeutával közösen megvizsgált néhány komolyabb esetet. amiként meglepődött számos terapeuta is. mivel nem érne el eredményt. aki beszámoltatja valamelyik részedet belülről. vagy a másik szülője vesz részt. Kezelője ezt készpénznek vette.""Core" (veleje. Alkalmazok egy kis hipnotikus mágiát." Hammond ezután elmondta a tudományos tanácskozás résztvevőinek. Ezért velük nem lehet eredményes terápiás kezelést folytatni." Általában egy vagy több gyereket. ami ezen a rendelésen elhangzik? Ez nem azt jelenti. visszaemlékezett egy 24 éves nőre.

amely a támogató programok eltávolítására szolgáló törlőkódot (erasure code) tartalmazza. majd valamennyi Omega "backup" számára egyidejűleg. úgy látszik "Cori" túl sokat dolgozik. és ehhez hasonló érdekes dolgok történnek." Hozzátette: "Megkérdeztem egy másik MPD beteget. hogy olyan hangot hallanak. valamint az őket háttérből támogató programokat. soha egy szót nem szóltam robotokról. menjen vissza és próbálja megtudakolni. azaz a görög betűs programozást. hogy a robotok elporladnak. hogy van egy olyan kód. de ez az egész annyira elmegy a szürke zónába. aki felkeres. hogy a dolgok miként működnek. ehhez meg kell osztani az agyműködését. hogy a tudatmódosítás irányítói miként hozzák létre az agyműködés rekeszekre felosztásával a "Manchurian Candidate"-eket. orgyilkos" lényegében egy gyilkolásra programozott egyén. hogy a "Manchurian Candidate" . aki nem tudott ezekről a görög betűs programozásokról. Elgondolkodok az olyan eseteken. Ezt követően Hammond doktor kolléganőjét tájékoztatta arról. Miután megkérdeztem: "Mi fog történni. hogy minderről megkérdezzem. hogy a legtöbb esetben nem kerülhetünk az "alters"-ek (azaz az elkülönített és önállóan működő tudatrekeszek) alá. amely az összes támogató programot (backups) egyesíti. Így egész egyszerűen egyetlen kód törli az összes "backup"-ot. de hipnózis alatt Sirhan már emlékezett rá." "Azt a beteget. mondjuk Omega. és ezt mondja: "Istenemre. az a probléma itt.) "A hírszerző-közösség ennek a létrehozásáról akart többet tudni. Előfordulhat. Hammond ezután rátért arra. Később a páciens azt válaszolta. (a leválasztott és önállóan programozott tudatrészeket D. és ehhez hasonlókat. a Bétáról. D. és ő arról beszél. Hammond javaslatára tudakozódott a páciensnél az Alpháról. robbanásszerű zajok hallatszanak."Ha Önök elérik a terápiás kezelés során az "altereket". ha ezt én beadom." Az egyik terapeuta. Rendszerint van köztük egy. hogy mi ez? Ezt követően ezzel a kolléganőjével egy hét múlva találkozott. A kolléganő megkérdezte. hogy megkapjam a kódot. Ezért én arra törekszem. hogy különböző programozási szintek vannak. J. törli a gép a fájlokat. (Emlékeztetőül megismételjük. hogy a terapeuta beavatkozását körforgásban tartsák. Kolléganőjét a kapott információ annyira meglepte. hogy jelen vannak. hogy arra gondoltam: talán az idegösszeomlás széléhez jutott. mint amikor a komputerben belső mozgás zajlik. Nos. és azután megkérdezem: Mit tapasztal?" Nagyon gyakran azt válaszolják. vagy "sleeper assassin"-"alvó merénylő.) akkor megtalálják az Alphát. közölte vele: "Igen. Bétát. ő azonban semmit nem tudott minderről. hogy mi a Delta? A páciens azt válaszolta: "killers" (ölők). amit e programokról tudott. Arra a kérdésre. hogy mi a Théta? A páciens azt válaszolta: "psychic killers" ("pszichikus gyilkolók"). mint Robert Kennedyé. továbbá törlőprogramként is működik a számukra. aki Hammond doktorral több hipnózis bemutatón is részt vett és konzultált vele az MPD helyzettel kapcsolatos válságról. Visszatérve Hammondhoz. elkezdte tájékoztatni. Mit jelent ez?" Hammond csupán annyit mondott kollégájának. és egyesek eleve úgy vannak megtervezve. bemondom a kódot. hogy ő erről nem hallott semmit. Valószínűleg azt vették számításba. Ha akarsz egy merénylőt. De eléggé tiszteltem. az elporladásukat."Mandzsúriai jelölt". jelzést kaptam. hogy felhívta telefonon: "Az egész fantasztikusnak tűnt. a Deltáról és a Thétáról. Thétát és így tovább." Dr. Diamond 47 . Van néhány terapeuta. ahol a Sirhan Sirhant megvizsgáló Bernard Diamond teljes amnéziát állapított meg Robert Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban. akkor rá kell venned valakit. Zavarban vagyok. de be kell vallanom rendkívül tisztelem a szakmai hozzáértését. J. Deltát. leírta a robotokat. hogy megtegyen valamit. csak hallgattam és azt gondoltam.

darab. Green háttere. Ez megszólaltatott egy csengőt bennem. akiknél úgy éreztem. van bennük néhány program Mr. Nos. Én is szeretném Sirhan Sirhant megvizsgálni" .magyarázza dr. Úgy tűnik. A Greenbaum már félig angol.fordult Hammond kollégáihoz . hogy minél mélyebbre hatolunk. feladat. hogy néhány esetben feltette a kérdést a pácienseinek: "Vajon volt-e doktor ezzel a programozással kapcsolatban és vajon egy szín volt-e a neve. kötelesség. és egyaprólékos rajzot készített egy sokszínű kabbalista fáról két évvel ezelőtt. vagy zöldes szín a karthauzi likőr. hogy van egy "Green Programming" mélyebben és úgy gondolom. képesség. hogy megpróbálnak disszimulálni. amit egy Dion Fortune nevű szerző írt "Qabala" címmel. Chartreuse (halványsárgás. D. aki semmit sem tudott ezzel kapcsolatban mondani. Egy páciens ült a várószobában. testrész. és azt egy meghatározott szerepkör szerint vezérli. akkor mi volt az a szín?" Nos. (A "part" angol szó általános jelentése rész." "Ha Önök . jóval hamarabb érkezett.folytatta Hammond . Egy másik. Hammond . mint dr. de a hipnózis végeztével semmit nem tudott felidézni az emlékezetében. Greenre gondol?" "Szinte mindenfelé ezt tapasztaltuk. és később megtudtam. és címe "The Kabbalah".tette hozzá Hammond utalva rá. aki azt mondta." Dr. akkor kézbe kell venni néhány kabbalával foglalkozó könyvet. "Semmilyen "alter" nem válaszolt semmire". egyszer-kétszer más színeket említettem három-négy olyan páciens esetében. hogy rendkívül hasonlít egy kabbala-fához. annál kevesebb és annál központibb jellegű programokhoz jutunk. Az érdekes az .a "Green-Tree"-vel kapcsolatban. hogy tudatosan is képes lesz rá emlékezni. Hammond említést tett egy olyan nőről. amely a segítségükre lehet. Mintegy két perccel később a női páciens ezt mondta: "Green. D. J). adottság.) "Most hadd szóljak a tudatba elhelyezett "parts"-ról.szuggerálta neki. Greenbaum-nak elnevezve. valamennyi "Green Programming" ("zöld programozás") az "Ultra-Green" ("szélsőségesen. hogy eredeti neve Greenbaum volt és önként jelezték. hogy mi az? Végül megmutattam valakinek. hogy eredetileg Greenbaum volt. hogy ennek az orvosnak a neve egy szín volt.Green-Tree. A "part" itt használt jelentése: a tudatba beültetett autonóm pszichikus program. Tapasztalatom szerint egy ilyen "part" ad bizonyos információt: 48 . Korábban semmit sem tudtam a kabbaláról. dr. J. Green? " Hammond ezután közölte hallgatóságával. szerep. és ha volt ilyen színnel nevezett doktor. oldalrész.) "A Greenbaum német jelentése angolul . párt. "Úgy látszik egyesek ezt "Green Programming"-nak ("zöld programozásnak") hívják. Ultra-Tree. Hammond ezután rátért a "part"-ok szerepére. túlságosan zöld") és a "Green-Tree" ("zöld fa") kapcsolatban áll a kabbalista miszticizmussal. ha ezek után kezdenek el tájékozódni. és ő ellenőrizte a szóban forgó női páciens programozását a nála képzést nyert doktor irányításával. emlékeztetve néhány ezoterikus könyvre. J. Green képezte ki csaknem 30 évvel ezelőtt. akik nem tudták. hogy a hipnotikus szint alatt is vannak még mélyebb szintek. Ezt követően más témákra tértek. amíg rájöttem. Voltak olyan pácienseim. Egy esetben más színt jelöltek meg.foglalkozni kívánnak evvel." Dr. amely aktivizálva át tudja venni a személy irányítását. Két hónapig gondolkodtam. Az egyik ilyen könyv. a Chartreuse nyomán D. hogy az orvos neve Dr. félig német keverékszó. és dr. Ez volt dr. amit Ann Williams-Heller írt. (A "Green-Tree" németül helyesen "Grünbaum". Nem érdekes.

Úgyhogy Önök kérdezhetik: "Van-e valami Önökben. Van néhány más szó is. amelyet "Wisdom"-nak ("bölcsességnek") neveznek?" A Wisdom a Kabbala-fa része. milyen választ kapok. ha ezt tudják. vagy rossznak tűnik. amit "Master Programmer"-nek ("mester programozónak") neveznek. vagy kétségbe esik és leáll. ami úgy ismert. jól vannak. akik viszont kapcsolatban álltak a "Process Church"-el. J.) meghatározott szerepet töltenek be. egy másik "part". és én segítek nektek. Azt tapasztaltam. de most már van. Segítsetek nekem. hogy ki a főnök ezek között? Ott található néhány információ az Önök számára. Meg kell találniuk. hogy gyakran van egy "part". Diana olyan "part" a kabbala rendszerében. helyrehozták. alagsor")?" Nos talán felfedeznek valamit. Fel kell tenni a kérdést: "Ha a "Cult" (a rituális jellegű programozók és a kultikus közösség D. és ezzel bajlódom. hogy ezek "child-part"-ok (gyermekprogramot tartalmazó leválasztott tudatrészek D." 49 . mondd el mit fognak tenni veled?" A terapeutának hangsúlyoznia kell. amelyet Zeldának hívnak?" Eddig még egyikkel sem szembesültem. Ezt mondhatják: "Korábban nem volt választási lehetőség velük kapcsolatosan. ha ezzel a típusú programozással kerülnek szembe. és találnak majd egy másik "part"-ot. Önök elámulnak. A Wisdom . A "Foundation" a "Fa" része.úgy találtam . "Van-e benned egy "part". Szerepüket nagyon jól játszották. és ezt követően alámerültek. Nos. amelyet Dianának hívnak? Van-e benned egy "part". vagy védekezővé válik. alapítványnak. A kulcsszó az ő nevükben a "Foundation". Csak azért teszem. alapzatnak. hogy te tájékoztattál engem. mint "The Foundation"?" Más dolgokat is kérdezhetek rögtönözve: "Van-e valami. Megkérdezem: "Van-e olyan "part" belül. úgyhogy kevés ember megy oda és senki sem jut be." "Rendszerint egy kis munkával és újraszövegezéssel segíthetik pácienseiket annak a felismerésében. Már nem kell elfogadni őket. J. ami úgy ismert." "Mindezt nagyon körültekintően végzem. alapozásnak") neveznek. hogy vajon van-e olyan leválasztott tudatrész. hogy az egyedüli kiút rajta keresztül vezet. kibővítették. mert most már itt ténylegesen biztonságban vagytok". a könyvek szerint körülbelül 1978-ban és eltűntek. hogy vajon jónak. Computer Operator Green. és van egy "computer operator" is belőle. J. és kérdezem: "Van-e egy "part" belül ilyen név vagy olyan név alatt?" És így ellenőrzöm. élnek. amelyet "Black Master"-nek ("fekete mesternek"). gondosan monitorozzák. Computer Operator Purple".vagy szárazra fut ("run dry").).gyakran segítségünkre van és egy sor információt nyújt.) egyszerűen rájön. A neveiket is megváltoztatták. Van egy vastag dossziém Utah állambeli közbiztonsági hivataltól. amely tanúsítja. Dél-Utah-ban. hogy megnézzem. hogy szóltál hozzám. Hollywoodban igen sok prominens személyiség állt kapcsolatban ezzel. hogy számos "part"-ot keressenek meg és faggassanak ki. hogy "Sub-Basement ("pincesor. néha pedig "Systems Information Directors"-nak ("rendszerinformációs igazgatóknak") hívják őket. amelynek a neve dr. Emlékeznek Önök a "Process Church"-re? Roman Polanski feleségét Sharon Tate-t a Manson-család ölte meg. de már nem kell folytatniuk ezt a játékot veletek (mármint a páciensekkel D. Ajánlom Önöknek. Így Önök megkockáztathatnak egy l80 fokos fordulatot a másik irányba. Például: a "Core"-hoz ("a személyiség legbensőbb magjá"-hoz) fordulva megkérdem: "Van-e egy "part" benned. bevetek egy sor hamis nevet is. és a pácienseknek együtt kell működniük. hogy van. amely kapcsolatban áll azzal a "part"-tal amelyet "Foundation"-nak ("alapításnak. Hányszor találkoztak Önök a páciensekben komputerrel kapcsolatos dolgokkal? Rendszerint találhatóak "computer operator"-ok: "Computer Operator Black. egy sor épületet húztak fel. Néha számokat találnak. hogy a Utah déli részén fekvő Monument Valley-től északra vásároltak egy filmtanyát (movie ranch) a sivatagban. amely ezt a nevet viseli? Mellesleg amikor én átvilágítom a pácienseket. meg kell osztaniuk az információkat. Green?" Tapasztalataim szerint úgy fogják találni.

mint hagyni." Ezt a szuggeszciót erőteljesen és ismételten alkalmazták. Az amnéziát szuggerálták neki: "Ha valaha is emlékszel bármire az Ultra-Green-nel és a Green-Tree-vel kapcsolatban. amikor 16 éves lett. ujjai kalapáccsá változtak. és tudatának a végső integrálódáshoz. hogy ismertem számos terapeutát. kombinálták szuggeszciókkal. hogy ez megtörténjen veled. Mi ennek a lényege? Az Önök sejtése legalább olyan jó. 12 éves korban alkalmazták. hogy "Green Bomb". és ki akarták deríteni. Úgy találta. amivel megbénították a testét. ami arra utal. és jól leszel. hogy miket tapasztal. amikor a mélyebb programozások után tudakozódtam. de elmondhatom. Hammond ezután beszámolt egy nem vérvonalhoz tartozó. Greenbaum szóval. adtak neki valamit.Hammond dr. hogy hasonló dolgok voltak belé is elhelyezve. hogy a szóban forgó páciensnek még 8 éves korában LSD-t adtak be úgy. hogy a jelenlévő terapeuták találkozni fognak "Ultra-Green". amely szerint. és ha kapcsolatba kerülünk néhány mélyebb szintű programmal. hogy távol tartsanak minket a mélyebb tudati szintekre helyezett programok felfedezésétől. hogy ezt a programot csak a vérvonalhoz tartozóknál alkalmazták. akkor egy bizonyos pontnál meg fognak őrülni. Ez gyakran előfordul. és megerősítették az összes szuggeszciót. majd pedig egy vérvonalhoz tartozó páciens esetéről. hogy ez megtörténjen. akkor meg fogsz őrülni. Ezt úgy hívták. beadtak neki még nagyobb adag LSD-t. Ugyanezt megismételték." Végül ehhez hozzátették: "Könnyebb lesz számodra megölni magadat. hogy a programozók szuggeszciót alkalmaztak. "Folyt a kezelés és a páciens közel járt a gyógyuláshoz. vagy "Green Programming"-al a nem vérszerintieknél. hogy a nem vérvonalhoz tartozóknál is megtalálható. Hatásukat drogok és nagy erejű szuggeszciók kombinációjával még fokozták is: "Ha valaha is ehhez a ponthoz érkezel. mint az enyém. és be leszel zárva életed végéig egy intézetbe." Hammond ekkor úgynevezett "affect-bridge"-t (hatás-áthidalást) alkalmazott. Végül más szuggeszciókat is igénybe vettek: "Ahelyett. Ha valaha is teljesen integrálódol. De ezt 50 . Számos olyan eset van. akkor meg fogsz őrülni. hogy mélyebb szintekre kell hatolnunk. hogy megkísérelték áttörni az amnéziát. Ebben az esetben a programozást először 9 éves korban alkalmazták. vajon meg tudják-e ezt tenni? Nem tudták. Ezt követően azonban már eltért a programozott feladat. aki beleütközve ezekbe az akadályokba semmire se jutott. Korábban azt hitte. és örökre be leszel zárva. ami fölötte van. Amikor hallucinálni kezdett. hogy előzőleg megkötözték. Nem valószínű. Sok az érdekes belső összefüggés." Ezt a programmozást három évvel később. Ezt a programozást úgy végezték. A programozók már intézkedtek a megvédésük érdekében. Zöldséggé változol. kifaggatták. csak kicsit másként. amelyekbe beleütközhetünk. akkor törölhetjük valamennyit. Így szerzett ismereteiket aztán hasznosítani tudták. és ehhez hasonlókat cselekedett. Úgy gondolom. Továbbhaladva úgy találtuk. Később rájött. ha a páciensek valaha is elérik. amikor hirtelen hallucinálni kezdett. mint ennél az esetnél is. valamint a játék a dr. az eredeti névvel. hogy gyógyultak legyenek. egyszerűbb ha megölöd magad. hogy mindezek a "part"-ok különböző információkat nyújtanak. meg fogsz őrülni. Ekkor ismét lekötözték. és visszatért a korábbi helyzethez. hallgatóságának azt is elmondta." Hammond így vonta le a tanulságokat: "Ezek azok az álcázott akadályok. ha valaha is emlékezel minderre. ahol a nagy erejű droghatásokat. Ezt az "Ultra-Green" példáján szemléltette." Másik betegének esetére rátérve így folytatta Hammond: "Egy vérvonalhoz tartozó páciens esetében ezekhez hasonló tüneteket kezdtem tapasztalni.

akkor még szólunk hozzájuk. hogy lehetséges a siker. hogy keményen küzdött a szakmai hiteléért. D. terapeutákból álló hallgatóságának." Megpróbál pontosan a kerítés tetején maradni. Ennek az az oka. hogy ő milyen gyakorlatot alakított ki? Először törölte az Omega rendszert.még nem tudjuk biztosan. kétszer vagy háromszor is. Ezt követően rendkívül fontos. Ha a sorrend nem számít akkor rendszerint az Omegától a Deltához megyek. és ez megkönnyebbülést okoz. amely az Omega programhoz tartozott? A válasz rendszerint nem. és egyek akarnak vele ismét lenni. hogy "visszatérés oda. amelyik nem érzi jól magát. ha holnap kiderülne." Hammond végül azt ajánlotta klinikai pszichológusokból. hogy létezik egy nemzetközi összeesküvés. Maradhat egy kevés. hogy megszabaduljunk az önmegtévesztő." "Sok páciens esetében nem számít a sorrend. Maradtak-e még emlékek és érzések bármely "part"-ban. Én azonban tudom. Mielőtt továbbmegyünk megmutatom nekik." Ekkor így szólok: "Rendszerint úgy látom. Úgy gondolom. amelyben szabad programokat törölni?" Legtöbb esetben nemleges a válasz. és azon sem lennék meglepődve. hogy lereagálásra kerüljenek az érzések. amikor számított. hogy az egész csak egy városi mitosz és rémhír. ahonnan jöttél".) idézte elő. mielőtt továbbmegyünk. könyvklubja és saját folyóirata van. amely szerint valamennyi hamis. amelyet az Omegához használtak. hogy eredetileg le lettek hasítva és most már haza akarnak térni Mary-hez. mégis ilyesmiket fog mondani: "Nem lennék meglepve. azután pedig a Gammához.memória-tünetegyüttest a vérfertőzéssel és a többivel együtt az "OPRAH" (Oprah Winfrey TV sztárnak show-műsora. ha holnap kiderülne. s ezért kíméletlenül bírálták 10-15 évvel ezelőtt. hogy különböző legyen." Hammond ezután elmondotta hallgatóságának. mert hitt az MPDben. J. hogy így járjanak el egyszer. és azon érzések részleges lereagálása.az ujjakon keresztül . Ezután azt ajánlotta. ha nem is valamennyi. hogy ez az egész probléma rendkívül kényes. mint "The Courage to Heal" (Bátorság a 51 . hogy ezeknek a "part"-oknak a többsége. Néhány páciens esetében sokat foglalkoztunk a felső szintű programokkal. majd ezekkel a szavakkal zárta előadását: "Egy kedves barátom. önáltató ("self-deception") programozástól. mert a Delta programok potenciálisan erőszakosabbak. már nem érzi a szükségét annak. amelyek kapcsolatban álltak ezekkel a "part"-okkal. hogy a szíve mélyén tudja mi az igaz. Dr.van-e valamilyen speciális parancs. hogy kezdjenek kutatni a mélyebb szint után. és fenntartásai vannak vagy aggódik?" Ha van. mert ez csökkenti a feszültséget és egyfajta optimizmust vált ki a páciensből. Ezután még megkérdezem: "Van-e még valamilyen Omega "part" benned. de találkoztam néhány olyan esettel. Hammond kérdésekre válaszolva még jobban megvilágította módszerének egy-egy konkrét részletét. továbbá az olyan könyvek. pszichiáterekből. Tapasztalatom szerint a legtöbb esetben integrálódnak." Ma már gyakran használom azt a kifejezést. Itt az OPRAH szó egyfajta divatos tömegkultúrára utal. halálos fenyegetéseket kapott. még foglalkozunk velük. "Ilyenkor rendszerint ezt mondom: "Most ezt elvégeztük. Ekkor hozzájuk fordulok: "Meg akarom kérdezni a "Core"-t . amelyik nem hajlandó integrálódni. aki szakterületén a legjobbakhoz tartozik. mert folyamatban van egy kampány. Időnként azonban igennel is találkozom. ezután következett valamennyi emléknek és érzésnek a nagy méretű lereagálása. Már felismerték. és összerakhatunk 25 "part"-ot egyidejűleg egy sokszorosan fragmentált komplex MPD-ben.

hogy ha meg akarnak ölni. hogy legyen alapos nyomozás. hogy szilárdan alátámasztva állíthassam: mindez (mármint az agykontrol D. Személyes véleményem az." 2. Sok információt félretettünk és eljuttattunk a tényfeltáró újságírókhoz. fejezet 52 . Ezen kívül igen sok ember. hogy bizonyos időpontokban hangot kell adnunk morális lelkiismeretünknek. ha valaha is baleset történne. remélhetőleg követelni fogja. mint pl.) széles körben elterjedt.gyógyításhoz) és a hipnotizáló nagy terapeuták. Meggyőződésem. Vártam addig. Önök. valamint a különböző nyomozó hatóságokhoz. amíg kellő mennyiségű bizonyító anyaghoz jutok független forrásokból azért. akkor meg fognak ölni. J.

Bill Colby halála előtt felesége társaságában azt tanácsolta John DeCamp-nek. vérfertőző kapcsolatra kényszerítették. oly hatalmasak. Ezzel szemben létezik az úgynevezett "False Memory Syndrome" (Téves emlékezési tünetegyüttes). hogy annak a segítségével aláássa azoknak az orvosoknak. Te megtetted a magadét. Jelszava az volt. hogy az úgynevezett "Repessed Memory Syndrome" (Elfojtott emlékezet tünetegyüttes) valójában nem létezik. DeCamp Vietnamban harcolva vett részt a nebraskai választási kampányban levelezés útján. Azok a háttérerők. Ez egyike az élet kemény tényeinek. családja körében. hogy aláássák a hitelét. politikus. Colby munkatársa volt. hogy cáfolhatatlan bizonyítékokkal támasztja alá: igenis létezik a gyermekek rituális kínzása. mennyire ördögiek. hogy ne foglalkozzék mindazzal. De mindez ideig nem ölt meg téged. mindent elkövettek. amikor a dolgok túl nagyok 53 . 1975-ben. Vannak esetek. amikor Saigon elesett. hogy "hagyjatok minket győzni. a rosszat. és hogy mennyi bizonyíték áll a rendelkezésedre. novemberében.John DeCamp nebraskai szenátor a gyermekek védelme érdekében John DeCamp a szerzője a "Franklin Cover-Up" (A Franklin ügy eltusolása) című Amerika szerte nagy figyelmet keltő dokumentumkönyvnek. Szerzője John DeCamp ügyvéd. amit könyvében megírt. Hiszen már amióta igyekszik felderíteni az ügy hátterét. csupán a közvélemény megtévesztését szolgáló "kacsa". Ezért a kezdeményezéséért az elnök is kitüntette. 1996. hogy az agykontroll kísérletekbe bevont szakemberek segítségével elterjesztették. hogy szüleik szexuálisan molesztálták őket. A CIA ebből a célból létre is hozott egy alapítványt a "The False Memory Syndrome Foundation"-t (Hamis memória-szindróma alapítványt). hogy időnként vannak erők és események. vagy rosszak és függetlenül attól. hagyd abba. Megpróbáltad leleplezni az ördögit. amivel szembe kell nézni. szenátor DeCamp visszatért Vietnamba. könyvét az időközben rendkívül titokzatos körülmények között elhunyt barátjának Bill Colbynak dedikálta. Fő módszerük az volt. amelyet a klinikai pszichológus és orvos pszichiáter alapos szaktudás birtokában feltárt. Azt mondom. ez rendkívül fájt neked. Ezért rendkívül fontos megismerni. Bill Colby a következőket mondta DeCamp-nek: "Amit meg kell értened John. Az ő küzdelme úgy kapcsolódik Dr. hogy mit tartalmaz a "Franklin Cover-Up" című dokumentum kötet. Jelenleg John DeCamp ügyvédként dolgozik Nebraska tagállam Lincoln nevű városában. amelyek tudatbefolyásoló kísérleteit felfedezte és konkrét esetek kapcsán leleplezte. és részt vett a Phoenix program kifejlesztésében. főleg gyermekek különböző manipulációk eredményeként meg nem történt dolgokra emlékeznek. oly sokat jelentenek más emberek és intézmények számára. amelyek oly nagyok. 1969-ben ismerkedett meg egy vietnami iskolás lánnyal. amikor megjelent a "Franklin Cover-Up" második kiadása. akik felfedezték és bizonyították. gyerekeket és felnőtteket egyaránt beprogramoztak. részben pedig a kísérleteket finanszírozó szervezetek titkos céljait szolgálták. vagy vigyetek minket haza". így többek között arra. Colby Nixon és Ford elnöksége idején a CIA igazgatója lett. ahol is elérte. pszichiátereknek és pszichológusoknak a megállapításait. akit később 1975-ben feleségül vett. Hammondéhoz. aki így vagy úgy kapcsolatban állt a történtekkel életét vesztette. félig vietnami árva az Egyesült Államokba kerülhessen. DeCamp kapitányként 1969-ben és 1970-ben az akkor nagykövetként Dél-Vietnamban szolgáló William E. illetve bizonyos szekták rituális jellegű kínzásoknak vetették őket alá. 15 személy. a vietnami háború veteránja. 16 éven át Nebraska állam szenátora volt 1971-től 1987-ig. amelynek a révén a páciensek. hogy te mennyire vagy elszánt és őszinte. hogy 2834 félig amerikai. mielőtt ez megtörténik. hogy a kormányzati pénzekkel finanszírozott agykontroll kísérletek keretében számos embert. az az. Ezek a programok részben rituális jellegűek voltak. hogy semmit sem tehetsz ellenük függetlenül attól.

Senki nem törődött vele. Ha van eltusolás. noha eredetileg azt hittem. a hol és a hogyan az. ahogyan azt szeretnénk. amit mondasz nekem Bill. és utána nézel néhány valóban jó tényfeltáró riporternek. 54 . mikor teszünk valamit e gonosz és korrupció ellen?" Ez után Bill Colby elmondta barátjának. hogy derítse ki. Félre kell állnunk. És ha igazad van. hogy ne kockáztassunk mindent. amelyre várunk." Bill Colby figyelmeztetéséhez felesége Sally csak fejbiccentésével csatlakozott. akkor az eltusolás csak a kormányzat kulcsintézményeinek az aktív támogatásával és együttműködésével lehetséges a bíróságoktól a rendőrökig." Amikor DeCamp erre úgy válaszolt." Colby ehhez még hozzátette: "Tedd meg a lehetségest és ismerd fel. felhívod rá az országos sajtó figyelmét. Bill Colbynak kellő oka volt arra. Az a probléma. mi okozta annak az egymotoros repülőgépnek a szerencsétlenségét. Ez legfeljebb téged fog megölni. akkor ki fogja ezt megtenni? És ha mi abbahagyjuk. minden akadály és igazoltatás nélkül. Mindketten az életüket vesztették. de elég érzékenynek kell lennünk. hogy gyermekeket kínoztak és megöltek. A legjobb. Ha el akarnak kapni. amit tehetsz a személyi biztonságod érdekében. hogy meg kell írnia a "The Franklin Cover Up" című könyvét. és ne pusztítsuk el magunkat vagy hagyjuk megölni a folyamatban. és hagyni kell. hogy hagyjam az egészet és sétáljak odébb. amely meghozza a győzelmet és a jó fog diadalmaskodni a gonosz felett. ami nem az. amikor tudom. Amikor DeCamp kérdően nézett rá. eljön az idő. hosszabb időt igényelhet. hogy a gonosz győzedelmeskedik és mindenki. hogy tegyen érte valamit. és úgy jön el. A legjobb. Számodra John eljött ez az idő. A nebraskai törvényhozás bizalmasan felkérte őt néhány hónappal korábban. hogy mit akart ezzel közölni. azaz annyira megbénult a birodalmi állam működése. és most már én teljesen bizonyos vagyok ebben. Amikor tudom. hogy kormányzati intézmények korrumpálódtak. a CIA igazgatója éjjel. és ott olyan anarchikus viszonyokat talált. egy magadnál viselt fegyver nem állítja meg őket. ha elmondod a történetedet. Arra kérsz. amelyek túl hatalmasak ahhoz. olyan rövid idő alatt.ahhoz. aki valaki. hogy ismerje a Franklin ügy komolyságát. vagy valaki hozzám hasonló nem folytatja az ügy felderítését. ami rendszerint ismeretlen a számunkra. ha rámutatunk az igazságra és félreállunk. fejetlenül töri magát. hogy legtiszteletreméltóbb polgáraink és üzleti vezetőink a fejük búbjáig el vannak merülve a kábítószer ügyletekben és a hivatalos korrupcióban. Hogyan képes erre bármely tisztességes és intelligens személy? Ha én. amit időnként megtehetünk. Tovább kell dolgoznunk a cél elérésén. hogy egyénenként legyőzzük őket. Colby kinevette: "Nem. kereshette fel az egykor féltve őrzött helyeket a Vörös téren. John DeCamp ekkor így válaszolt barátjának: "Bill. a leggazdagabb közösségi és állami üzletemberekig. A győzelem azonban. amelyben a szenátus magánnyomozója Gary Caradori és fia tartózkodott. A saját biztonságod és túlélésed érdekében állj félre. hogy talán fegyvert kell viselnie. hogy a történelem haladjon a maga útján. ettől vagy attól való félelmében. hogy mit csinál. a legmagasabb rangú politikusoktól a tömegtájékoztatási intézmények képviselőjéig. hogy foglalkozzunk velük. Nem tudom elhinni azt. ha egyáltalán ki is derülne az igazság. Amikor testem minden porcikája arról szól. hogy a legfőbb rivális hatalom hírszerző szolgálatának vezetője. ahogy arra nem is számítottunk. hogy nemrég jött vissza Moszkvából (még 1991-t írunk). akkor Bill Colby ezt fűzte hozzá: "Időnként vannak olyan erők. Természetesen mindez nem maradt hatás nélkül John DeCamp-re. hogy az egész Franklin-történet csak fantázia. Ez meggyőzte DeCamp-et. valakinek cselekednie kell. Csak a mikor. Korábban is már számos figyelmeztetést és fenyegetést kapott.

hogy egy nebraskai kerületi bíró. Ugyanakkor a tömegtájékoztatásban egyre nagyobb hangot kap az. Bonaccit is megvádolták hamis tanúzással. Azt is elmondotta. akiket kábítószer futárként használtak az egész Egyesült Államokra kiterjedően Nebraska leggazdagabb. akiket név szerint megnevezett. és egy korábban szkeptikus pszichológus is meg van róla győződve. Ezt Alisha Owen és Paul Bonacci megtagadta. Az a két nagy esküdtszék. hogy ahhoz a nebraskai gyermekcsoporthoz tartozott éveken át. A nyomozást végző ügyész egyszerűen kijelentette. Hivatalos részről azonban nem létezőnek tekintik a rituális zaklatást. Ezért két hónapra rá 9-27 évig terjedhető börtönre ítélték. leghatalmasabb és legtekintélyesebb üzletemberei. A legszokásosabb védekezés. amit a szülők. hogy ezeket a cselekményeket azonban más személyek hajtották végre. DeCamp ezután közli azokat az adatokat. nem hisz a gyerekeknek. hogy vizsgálja ki a Franklin Credit Unionnal szemben felmerült vádakat. Ez a két nagy esküdtszék azonban az áldozatok tanúját ítélte el hamis vallomásért. és kitalált történeteket adnak elő. A szülők azonban hittek nekik. hogy Alisha Owen és Paul Bonacci tanúvallomása a velük történt visszaéléseket illetően kölcsönösen alátámasztja egymást. Egyre több gyermek áll elő és leplezi le kínzóit és a rendőrség okkult jellegű rituálékkal kénytelen szembesülni. május 17-i számában jelent meg. azt a megbízatást kapta. legalább is ilyen értelemben nyilatkozott Kenneth Lanning. Nebraska állam Douglas megyéjében működő esküdtszéke bűnösnek találta a hamis tanúzás bűncselekményének elkövetésében. Azt kifogásolták. június) szerint nem is létezik. az Omaha városi rendőrfőnök és a Franklin Community Federal Credit Union nevű helyi pénzintézet vezetője szexuálisan kínozták. Alisha Jahn Owent. Az iskola adminisztrátora sátánista rituálét alkalmazott rutinszerűen velük szemben. Az egész egy nagy "hírlapi kacsa". hogy 1991. Vagyis az elkövetők és a szolgálatukban álló sajtó a bizonyítási tehernek a gyermekekre történő áthárításával próbál elmenekülni a felelősségre vonás elől. június 21-én egy 21 éves fiatal nőt. köztük a legnagyobb helyi újság az "Omaha World-Herald" kiadóját. amely a "Chicago Tribune" 1991. Ez az eset is egy újabb irányvonalat jelez a gyermekek zaklatásával kapcsolatosan. hogy nem tudja alátámasztani az 5-9 éves korig terjedő gyermekek állításait. Tizennégy hónap alatt az első panaszbejelentés után a rendőrség 140 meghallgatást végzett. más szóval sátánistává válik. A gyermekek zaklatása a jogalkalmazó szervek képviselői szerint egyre gyakrabban szadistává és rituálissá.A továbbiakban erősen rövidítve összefoglaljuk a könyv tartalmát. hogy senki sem tudja azokat állítólag bizonyítani. így például a new yorki "Village Voice" (1990. mint kiskorút. amelyek azt támasztják alá. Owen 1990-ben az állította a nagy esküdtszék előtt. amely több mint 225 %-os növekedés volt 1976-hoz képest. vagyis amely a helyi és a szövetségi igazságügyi rendszer keretében működik. a pedagógusok és a szociális gondozók is alig tudnak felfogni. miszerint közreműködött a kiskorúak elleni bűncselekmények rendszeres elkövetésében. Kilenc gyermek egybehangzóan állította. 55 . hogy a gyerekek csak fantáziálnak. A sátánista vagy rituális erőszak számos újság szerint. Alisha Owen arról is tanúvallomást tett. nem azok. Két másik ugyancsak az áldozatok közé tartozó tanú kényszer hatására visszavonta korábbi vallomását. az FBI egyik okkult bűnözésben illetékes szakértője. akiket a fiatalok megneveztek. Az áldozatok szörnyű kínzásokról számolnak be. hogy 1990-ben már több mint kétmillió gyereket zaklattak. és közölte. DeCamp megemlít egy beszámolót. amely azzal kezdődik. Mindkét nagy esküdtszék elismerte. hogy az igazat mondják. hogy elvitték őket az iskolából és egy kékre festett házban gyötörték őket. hogy más gyerekekkel szemben is visszaéléseket követtek el Nebraska politikai és pénzügyi hatalmasságai.

hogy gyermekek és fiatalok tízezrei tűnnek el otthonaikból minden évben és sokat közülük rituálisan feláldoznak. században tevékenykedő sátánisták) valószínűleg a leghatékonyabb és legerőteljesebb szószólói a sátánista mozgalomnak ebben az országban ma. (Larry) King a republikánus párt egyik emelkedő csillaga. mert a számok egy jelentős társadalmi problémára utalnának. amikor a "Franklin Community Federal Credit Union" (egy helyi takarékpénztár és hitelintézet) központját a szövetségi hatóságok átkutatták és lezárták." DeCamp rátérve a "Franklin Credit Union" botrányára rámutat. ahol a lakók rendszerint szkeptikusan viszonyulnak a gyermekek szervezett molesztálásához. hogy 460 családban a rituális jellegű szexuális erőszakkal. május 25-én: "A McMartin ügyben például mielőtt még bármilyen vádemelésre sor került volna bárki ellen. 33 hónapig tartó tárgyalás után a kötetekre rúgó bizonyíték ellenére az iskola irányítóját Peggy McMartin Buckeyt. A pénzügyi botrány azonban hamarosan egy sokkal nagyobb botrányra derített fényt. hogy ez betekintést enged a gyermekekkel való visszaélés. és ehhez hasonló történetekkel "etetik" a gyermekeket?" Gunderson hangsúlyozta.Ted Gunderson. Anton LeVey. vagy a sátánista konspirációkhoz. Nem gyűjtik az erre vonatkozó adatokat. és fiát Raymond Buckeyt. hogy a politika és az üzlet hatalmasságait miként védelmezik. hogy hány autót lopnak el minden évben. Ebben az időben vezetője a 44 éves Lawrence E. behatóan ismerte a közelmúlt egyik leghírhedtebb rituális kínzási esetét. A "Reader's Digest" 1982. ezért a pontos adatokat nem lehet tudni. mert nem akar róluk tudni. Az ügy l988-ban keltette fel a sajtó érdeklődését. Gunderson nyilatkozott az "Executive Intelligence Review" nevű hetilapnak 1990. 460 panaszbejelentést tettek a Manhattan Beach-i rendőrségen. Ez a probléma pedig azonnali akciót igényelne. nem beszélve azokról a gyermekekről. speciális nyomozó volt. állítólag a helyi igények kielégítését szolgáló hitelintézetből. Meg vagyok győződve. Ken Lanning (azaz az Egyesült Államokban a XX. vagy bármikor a múltban. felmentették 1990. hogy hány gyermek tűnik el minden évben." Gundersont a saját nyomozásaiból szerzett bizonyítékok győzték meg arról. és abba. mint Aleister Crowley. hogy az FBI azért nem kéri ezeket a statisztikai adatokat. Minden hónapban minden fontos rendőri központ az Egyesült Államokban benyújtja az egységesített bűnügyi statisztikai adatokat az FBI-nak. hogy a feljelentésekre egy jómódú kertvárosi környéken került sor. Az esküdtszék 52 vádpontban ejtette a vádat. amely a McMartin előkészítő iskolában fordult elő Kaliforniában. a szervezett és illegális kábítószer kereskedelem világába. Gunderson erről ezt mondotta: "Az FBI-nak pontos adatai vannak arról. hogy Omahából és környékéről 56 . Ismeri az elkövetett gyilkosságok. Az akcióra azért került sor. júliusi száma szerint hozzávetőleg 100 ezer gyermek tűnik el nyomtalanul minden évben. de az FBI-nak halvány fogalma sincs. 13 vádpontban pedig nem hozott döntést. állatok feláldozásával. King énekelte az amerikai nemzeti himnuszt a köztársasági párt választási konvencióján 1984-ben és 1988-ban. akiket rituális célból raboltak el és bizonyos esetekben meggyilkoltak. Kiderült. de mivel az FBI nem vezet erről nyilvántartást. Kenneth Lanning cáfoló kijelentésével kapcsolatosan kijelentette: "Véleményem szerint olyanok. megerőszakolások és rablások számát. aki 28 évig állt az FBI alkalmazásában és korábban annak Los Angeles-i részlegén. Ez a szám igen nagynak tűnik. Higgyük azt. és a "National Black Republican Council" (a Nemzeti Fekete Köztársasági Tanács) egyik vezetője volt. Azonnali közfelháborodással szembesülnének. Igen egyszerű lenne ezekhez az adatokhoz még egy oszlopot hozzátenni és beszerezni minden eltűnt gyerekkel kapcsolatos bejelentetésről egy kiértékelést. mert közel 40 millió dollár hiányzott a viszonylag kicsi. januárjában. Michael Aquino.

amelyekben gyermekek vádolták a felnőtteket különböző visszaélésekkel. ha valamennyi hatóság által ismert adat nyilvánosságra kerülne. A honatyák már sejtették. hogy Larry King milyen felső kapcsolatokkal rendelkezik. A nebraskai törvényhozás vezető nyomozója a néhai Gary Caradori volt. Carradori említ egy sor olyan nyomot. és eltusolásának is. A törvényhozás vizsgálata 1988. hogy megalapozza az áldozatok állításait. a 300 ezer megkérdezett nebraskai 94 %-a meg volt arról győződve. hogy mi forog kockán és ezért inkább félreálltak. DeCamp az "Országos Gyermekbántalmazás Elleni Védelem" nevű szervezet nebraskai központjának az ügyvédje. és hogy eltusolás történt. DeCamp ügyvédként olyan ügyekben tett szert jártasságra. DeCamp 1990-ben memorandumot is írt az ügyben. hogy ezekhez a dokumentumokhoz törvényes módon Paul Bonacci ügyvédjeként jutott hozzá. Éppen ez az. hogy a Franklin üggyel kapcsolatosan elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz. hogy ezeket nyilvánosságra hozza. DeCamp ismerteti könyvében ezeket.gyermekeket vittek repülőgéppel városról városra. mint a gyermekek molesztálása. Azt is hozzátették. akkor kétséget kizáróan bizonyítani lehetne a kábítószerrel való visszaélést. A közvélemény számára hasznos lenne ezeknek az ismerete is. amelyekkel ártatlanul vádolnak meg felnőtteket a gyermekek molesztálásával. szembeállítva a városi és az állami hatóságok állításaival. hogy nem találtak bizonyítékot King által irányított kábítószer ügyletekre. novemberében kezdődött. amikor a már említett Alisha Owent elítélték. amikor is egy új törvényhozási időszak vette kezdetét. Azt is hangsúlyozza. amely azonban nem jelent meg a sajtóban. Ez a szervezet azok ellen a hamis vádak ellen küzd. hogy a gyermekekre vonatkozó állítás "gondosan kiagyalt megtévesztés" volt. hogy összegyűjtse a bizonyítékokat a nebraskai törvényhozásnak a Franklin-ügy kivizsgálására alakult különleges bizottságától. hogy nincs rosszabb. A nagy esküdtszék irataiból nem szerepel egy sem a könyvben. amit a nyomozó hatóságok nem vettek figyelembe. a gyermekbántalmazást. kivéve azt az esetet. hogy "kísérteties és rejtélyes botrány formálódik Omahában". DeCamp szemtanúja volt a Franklin-ügy kibontakozásának. Ugyanakkor az "Omaha World-Herald" teljesen hamis módon tájékoztatta a lakosságot. Azon a napon. amelyeket jogszerűen publikálhat. DeCamp meg van róla győződve. hogy ilyenek nincsenek. ő maga is Nebraska állam meghatározott utasítással ellátott delegátusaként támogatta Ronald Reagan és George Bush hivatalos elnökjelöltté való minősítését. ami arra késztette DeCamp-et. hogy igazat állított. A New York Times arról írt. hogy csak olyan dokumentumokat ismertessen. Három évvel később az ügyről már alig tud valaki. akiket aztán a Franklin Hitelintézet és közismert nebraskaiak által rendezett partikon a résztvevők saját céljaikra használhattak. és közölték az emberekkel. Larry King börtönbüntetését tölti pénzek szabálytalan kezelése miatt. állami és szövetségi jogalkalmazók azt állítják. Tudta. de ezt nem tette. a hivatali hatalommal és 57 . A jogalkalmazó illetékesek azt állították. mert akkor teljesen egyértelműen el tudnák dönteni mi igaz és mi nem. januárjában végződött. amikor két ízben is elénekelte a köztársasági párt konvencióján a himnuszt. vagy sátánista tevékenységre. Ezekkel a fantáziára alapított esetekkel szemben DeCamp egyértelműen leszögezi. Nebraska állam alkotmánya szerint az új törvényhozásnak jogában állt volna folytatni az előző által megkezdett nyomozást. mert a jog nem engedi meg. A városi. DeCamp meg van róla győződve. DeCamp külön is ügyelt arra. az ügy le van zárva. gyermekkel való szervezett visszaélésre. és 1991. a pedofíliát. hiszen ő is ott volt. amikor embereket ártatlanul vádolnak meg gyermekek elleni erőszakossággal.

aki a kritikus 1970-es és 80-as években az omahai Boys Town nevű gyermekotthon vezetője volt. hogy hazudik. ne tegyünk semmit. megjelenése után a támadások kereszttüzébe került. hogy megcsalják. a kormányzati intézmények eltusolását és hogy ebben milyen részt vállaltak köztiszteletben álló gazdag személyek. a szenátorok. Hupp a beszélgetés során bizonyítékokkal támasztotta alá a Franklin-ügyben felmerült vádakat. Ő Amerika egyik legismertebb és legtiszteltebb katolikus papja. amikor a segítségét kértem. és megpróbáltam lépni. A már említett Omaha World-Heraldban és a TV-ben így nyilatkozott az érintett személyek ügyvédje: "Ez a könyv a legrágalmazóbb. Egy évi munka során rengeteg új dokumentumot gyűjtöttek és számos tanú meghallgatást és interjút rögzítettek. és fellépnek John DeCamp ellen. az igaz. Érdemes megemlíteni azt. "Valójában . és aki korábban az Elnök különleges megbízottja volt nagykövetként az ENSZ mellett és hosszú időn át Amerika legnagyobb gyermeknevelő intézetének az élén állt. 1993-ban az angol Yorkshire Televízió stábja az amerikai Discovery Chanell-el közösen tényfeltáró műsort készített a Franklin-ügyről. DeCamp hangsúlyozza. a szólásszabadság elfojtásával kell kezdenie. hogy amit DeCamp leírt a könyvében. Ezután a találkozó után Monsignor Huppot elmozdították Boys Town éléről. és csak arról írtam. hogy valóban szörnyűségekről szól a könyve. amelyet valaha is olvastam.folytatta . A kópia minden kétséget kizáróan megerősítette. hogy rendkívül körültekintően és óvatosan kezeltem a témákat. Ellenkezőleg. mert jellemzően szemlélteti. a törvényhozás bizottságainak a meghallgatásait. Az utolsó pillanatban azonban ezt a műsort leállították." DeCamp egyetértett ügyvéd kollégájával abban. és kártérítést kell fizetnie. a rendőrségi és az FBI jegyzőkönyveket. májusában. hogy a könyv első kiadását követően DeCamp-et felkereste Monsignor Robert Hupp 1992. Érdemes röviden összefoglalni. ezt válaszolta: "Olyan vagyok. Meggyőződésem. de ezt a pert is DeCamp szenátor nyerte meg. mint az a feleség. az áldozatok és szüleik tanúvallomásait. hogyan történhetett mindez az Ön vezetése alatt. hogy bármelyik állítása is téves. és utoljára jön rá. aki úgy látta: "Bárki is próbálná a nemzet szabadságát megdönteni. Idézi Benjamin Franklint.közmegbizatással való visszaélést. aki két népszerű könyvet is írt." Ezt követően Monsignor Hupp beszámolt egy gyermek tragikus esetéről." Amikor végül is gyanút fogtam. Ha valaki úgy gondolja." Végül is csak az Atlantic Telecast nevű TV társaság perelte be. amikor DeCamp visszakérdezett. amely eredeti formában tartalmazza a nyomozati hatóságok. az érsek úgy döntött. DeCamp azonban névtelen levélben kapott egy kópiát az elhallgattatott műsorról. hogy mi előzte meg a brit forgatócsoport munkájának törlését.örülök ha beperelnek." A könyv. hogy ha a tények nem kerülnek napvilágra. akkor az igazság helyére azok érdeke és véleménye lép. Ez kétségtelen. amit feltétlen biztonsággal dokumentálni tudok. 58 . akik a kormányzati intézményeket és a sajtót ellenőrzik. vagy nem az igazságot tartalmazza. amelyben egy pap is érintve volt. akkor csak pereljék be. május 3-án kellett volna a kinyomtatott program szerint sugározni. A könyv le lesz állítva és DeCamp-ről be lesz bizonyítva. A megrágalmazott személyek jogi eszközökkel fogják leállítani a terjesztését. mert ez elősegíti az igazság kiderítését. A műsort 1994. legbecsületsértőbb. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség uralma alá került Egyesült Államokban milyen módon degenerálódott a szólásszabadság a polgárok pártatlan és pontos tájékoztatásához való alkotmányos joga. Személyében nem egy fantáziadús gyermek erősítette meg a gyermekek bántalmazását. aki nem tudja.

a nagy tömegtájékoztatási intézmények részéről semmilyen nyilvánosságot sem kaptak. A két TV társaság ügyvédei azonban elérték a dokumentumok visszaszolgáltatását. mint az MK-ULTRA és a Projekt Monarch. akik rendszeresen részt vettek a Larry King által a saját washingtoni lakásában rendezett partikon. hogy a kábel-tévé ipar vesztes lesz a folyamatban lévő vitában. hangról hangra hónapokon át gondosan átfésülték az anyagot. Ez a jogi döntés a sátánista rituális gyermekkínzás egyik notórius elkövetőjével szemben példa nélkül áll. Ezután a jogászok képről képre. hogy ha a "Conspiracy of Silence" (A hallgatás összeesküvése) . King éveken keresztül arra kényszerítette a gyermek Bonaccit. Azt is bizonyították. A jogászok úgy gondolták. Miközben ez a kozmetikázás folyt. hogy pornográf anyagot tartalmaz. A "The Des Moines Register" 1999. amelyeket Laurence King. Amikor a brit forgatócsoport megküldte az Egyesült Államokba a sugárzásra szánt szalagot. hogy a Franklin-ügy milyen országos szintű politikusokat érint Washingtonban. hogy a második kiadás megjelenéséig 15 személy vesztette gyanús körülmények között az életét. akkor majdnem biztos. hogy ilyen átfésülés után már megvédhető a film minden rágalmazással és befeketítéssel szemben. A Yorkshire TV költségeit megtérítik. Warren Urbom bíró azonban arra kötelezte a 15 évi szabadságvesztés büntetését töltő Kinget. különös tekintettel azokra. Az amerikai kormány olyan programjainak az áldozatai. a csődbejutott Omaha Credit Union korábbi menedzsere okozott neki. hogy mennyire érinti az ügy a legmagasabb kormányzati köröket. Később csatlakozott ehhez a sorhoz Bill Colby is. nyarára már össze tudta rakni a részleteket: A Yorkshire TV és a Discovery Channel a dokumentum műsor készítésének kezdetén még nem tudta.ez volt a tervezett tévéműsor címe . hogy az így már sugározható a Discovery Channel 1994. Feltárták azt is.sugárzásra kerül. Janet Reno-nak. Kulcsfontosságú politikusok egyértelműen tudatták. A törvény egyik vitás kérdése az volt. fontos intézményeket és személyiségeket. a vámhatóságok a dokumentum anyagot lefoglalták arra hivatkozva. május 3-i programjában. és a műsorra tűzés is megtörtént. a Discovery Channel pedig kiszáll az ügyből. Ez az ítélet nagy visszhangot váltott ki a különböző agykontroll kísérletek szenvedő alanyai körében. A "Conspiracy of Silence" kópiáit pedig megsemmisítik. Az az egyezség született. február 24-i számában beszámol arról. hogy a Boys Town gyermekotthon lakói és a Franklin-botrány olyan személyiségei. hogy ezek a politikusok és üzletemberek kábítószert fogyasztottak és pedofil magatartást tanúsítottak a gyermekekkel. aki még nyilatkozatot adott a Yorkshire TV számára. Így dokumentálták. az Egyesült Államok Kongresszusában. Urbom bíró döntésében megállapította: "King folyamatosan alávetette a felperest (Bonaccit) ismételt szexuális 59 . Az ügy nem elhanyagolható része. sőt a Franklin-ügyben levelet is írt az akkori igazságügyi miniszternek. Egy sor változtatás után közölték. hogy a "Conspiracy of Silence" lekerül a műsorról és egyetlen másik TV állomás számára sem adható el. hogy fizessen 800 ezer dollár kompenzációs kártérítést és további 200 ezer dollár büntető jellegű kártérítést a sértettnek. hogy tartalmilag ellenőrzés alá helyezzék-e a kábel-tévé által sugárzott műsorokat. mint DeCamp a saját könyvében. hogy Nebraska tagállam Lincoln nevű városában a szövetségi bíró megítélt 1 millió dollárt a 31 éves Paul Bonaccinak azokért a lelki és fizikai bántalmakért. az amerikai törvényhozás éppen az egész kábel-tévé ipart érintő törvényről tárgyalt. ezt azonban sokkal pontosabban feltárták. Végül a készítők csak néhány korlátozott szempontra szorítkoztak. mint Peter Citron és Larry King milyen kapcsolatban álltak egymással.DeCamp 1996. hogy tűrje el a vele történő pornográf anyagok készítését.

magányos és költséges jogi küzdelmet folytatott azért. Kényszerítette a felperest. hogy King szexuálisan zaklathassa őket. úttörőnek számító könyvében meg is írta ezt a szennyes történetet. Mindez a többszörös személyiségi zavarral áll kapcsolatban. erőszakkal. hogy Paul Bonacci és más 60 ." "Bonacci égési sérüléseket szenvedett. Kinget. amelynek teljes címe így hangzott: "The Franklin Cover-Up: Child Abuse. eltörték az ujjait. DeCamp a Bonacci sérelmére elkövetett rágalmazással. A Monarch program áldozatai. jogtalan fogva tartással. vagy merénylőknek. köztük Lawrence E. hogy összeesküdtek abból a célból. hogy a Monarch Projekt fiatal emberekre utal Amerikában. Bonacci a multiple personality disorder (tudathasadásos személyiségzavar) áldozata és elsődleges énjén túlmenően még 14 különböző személyiséggel bír. ha alszik gyötrő álmai vannak. hozzátéve: "A felsorolt és 8 éven át (1980-1988) tartó szenvedések folyamányaként felperes a mai napig viseli a következményeket. továbbá részt vegyen deviáns szexuális cselekedetekben és mazochista orgiákban más kiskorúakkal. hogy Paul Bonaccit megfosszák polgári szabadságjogaitól. miként kínozták őket abból a célból. Más gyermekeket elrabolnak és eladják erre a célra. miként azt már ismertettük. futároknak. mint a központi hírszerző ügynökség. amelyekben egy nemzetközi pedofilpornográf érdekszövetség vett részt. akik az amerikai kormányzat olyan intézményei." Bonacci ügyvédje John DeCamp volt." "Lemondott kívánatos katonai pályafutásáról és életveszélyes fenyegetéseket kapott. amelyet alperes King jogellenes tevékenysége okozott. DeCamp megállapítja. ütötték a fejét és az arcát és más megaláztatásokon ment át King alperes jogtalan cselekményei következtében" . DeCamp idézi Anton Chaitkint. 1991-ben DeCamp pert indított a szövetségi bíróságnál megvádolva 16 tekintélyes személyiséget és intézményt.állapította meg a bíró. bírókkal továbbá rendőrökkel a kábítószer elosztással és pénzmosással kapcsolatos "Iran-Contra-ügy" kapcsán. nehézségei vannak a munkahelyén. Ez utóbbiak több nemzedéket felölelő csoportok.erőszaknak. hogy gyűjtsön össze gyerekeket abból a célból. sátánizmus és gyilkosság Nebraskában). Ezeket az önállósított tudatrészeket. George Busht. ahol a szülők saját maguk adományozzák gyermekeiket kultikus célokra. tettlegességgel és emocionális fájdalom okozásával vádolta őket. érintve az akkori alelnököt. aki hosszú. fél attól. aki korábban Nebraska állam szenátora volt. vagy a katonai hírszerzési szervezetek által folytatott agykontroll kísérletek áldozatai voltak. hogy számos alkalommal szexuális kapcsolatot létesítsen King alperessel és másokkal. vagy fokozatosan szoktatják ezekhez a rituálékhoz. sátánista rituálékat szervezett és irányított. hogy mások követik. hogy kábítószerekkel és elektrosokkal módosítsák tudatukat. megölik. jogtalan fogva tartásnak. és részt vegyenek pornográfiát készítő csoportjában. hogy leleplezze azokat a bűnöket. szélsőséges emocionális gyötrésnek. gyermekbántalmazással. DeCamp. Álmatlanságban szenved. Harold Andersent az Omaha World-Herald kiadóját és az omahai rendőrséget. üzletemberekkel. Arra kényszerítette a felperest. aki szerint e problémát kutató szakértők szerint a Monarch gyermekáldozatai sorsáért egyrészt a kormányzat és a hadsereg. hogy több önáló tudattal rendelkező személyiségre bontsák fel énüket. másrészt pedig a sátánista. akik közé Paul Bonacci is tartozott elmondották. Satanism and Murder in Nebraska (A Franklin-ügy eltusolása: Gyermekbántalmazás. akiket büszkén "vérvonalhoz tartozónak" neveznek azért. Chaitkin azt is állítja. elkülönített személyiségeket aztán be lehet programozni kémeknek. pontosabban kifejezve pogány kultuszok viselik a felelősséget. depresszív emlékek gyötrik és alkalmanként verbálisan erőszakos. kábítószer futároknak. Az ügy kapcsolatban áll magas állású politikusokkal.

mint az Irán-Contra ügy és nagyobbat. úgyhogy amikor megkérdezik őket. Mindez extrémnek és bizarrnak hangzik. aki a közelmúltban nyugdíjba vonult hosszú időn át irányította a hadsereg egyik pszichológiai háborúra szakosodott részlegét.. Arra használták ezeket a gyerekeket. Noreen Gosch így folytatta: "Mindketten aktívan részt vettek a rituális szexuális bántalmazásban. mivel a többi ország is kémkedett Amerika ellen. hogy szexuálisan kompromittáljanak politikusokat. Az MK-ULTRA program az 1950-es években indult be a CIA kezdeményezésére. Kezdetben én is csak nagy nehezen tudtam elfogadni őket egész addig. Noreen Gosch a "Missing Children" (eltünt gyermekek) szervezet munkatársa eskü alatt vallotta. hogy jogellenesen börtönözték be őket azért. aki az agykontroll egyik túlélő kísérleti alanya. Alisha Owen és a többi agykontroll kísérlet túlélőjének azt az állítását.C. hogy ne tehessenek tanúvallomást bántalmazóikkal szemben. hogy kapcsolatban állt sok ilyen gyermekkel. Chicago-ba. amely előírná. King ellen. hogy miként kell egy tudathasadásos személyiségzavarban szenvedőt kérdeznie. a férfit.-be (a fővárosba). Így én írtam az első jogszabályt. A kormányprogramból felhasználtak pénzeszközöket a gyermekekkel folytatott kísérletezésre. hacsak a működtető nem tudja. Bonacci tanúvallomása. 61 . ezt DeCamp-nek azzal indokolta. vagy hazugságvizsgáló géppel kérdezik őket.gyermekáldozatok meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak arra a központi szerepre. "Nem volt jogszabály Iowa törvénykönyveiben." Ezután DeCamp megemlítette." Paul Bonacci története Az egyik legszívszorongatóbb része a bírósági aktának Paul A. a nácizmusban. Minesotta-ba és Los Angeles-be vitte. hogy az Offut légibázison volt (amelyet számos áldozat az agykontroll visszaélések központjának nevez). Gosch ezután említést tett Michael Aquino-ról. akit ellenőrizni kívántak. amelyet megalázásukban Michael Aquino alezredes játszott. és akinek az érdekében DeCamp pert indított Lawrence E. DeCamp bírósági győzelme és a megítélt 1 millió dollár kártérítés alátámasztja Paul Bonacci. Megvannak a bizonyítékok fehéren és feketén. aki a hadsereg kötelékében szolgált és a legbizalmasabb adatokhoz is hozzájutott. hogy Aquino ezredest eltávolították a hadseregtől.. hogy saját 12 éves Johnny nevű fiát West Des Moines-ben 1991-ben elrabolták. vagy a legtöbb tagállaméban. Kansas City-be. hogy a rendőrségnek 72 órán belül akcióba kell lépnie. a Church of Satan megalapítójának. vagy bárki mást. semmilyen bizonyíték se kerüljön elő. Sátánista volt. hogy Michael Aquino Iowaban volt. a homoszexuális pedofiliában és gyilkosságban. valamint a gyermekrablás más részleteit. amely felhasználta szakértelmét és gyakorlatát az agymosásban. Ezt Gosch megerősítette hozzátéve: "De ezután nem emeltek vádat ellene a San Francisco-i Presidio-ban kitudódott gyermekbántalmazások miatt. Tudom. Aquino. és áruba bocsátották prostitúció és pornográfia céljából." Gosch szerint az FBI megpróbálta eltusolni az ügyet. noha 5 tanú is le tudta írni az autót. amíg szembesültem a tényekkel. Bonacci elmondotta. A hidegháború során az idegen államok elleni kémtevékenység segítésére használták. hogy King számos alkalommal Washington D. tudom. amely a Johnny Gosch Bill (Johnny Gosch törvény) lett. a sátánizmusban. mint Clinton elnök hűtlenkedései. aki megalapította a Temple of Set-et és közeli barátja volt Anton LaVey-nek. tudom. elkábították. vagy eskü alatt kell nyilatkozniuk. amelynek során szándékosan hasították szét a tudatműködésüket számos önálló tudatrészre. ez nagyobb botrányt okozott volna.

" DeCamp a "Radio Free America" számára adott interjújában 2003. Amikor DeCamp jobban megismerkedett az omahai "Boys Town" nevű gyermekgondozó intézettel. hogy az érsekség nem perelhető.. Ha azt akarta. akiktől akart valamit. Rusty Nelson készített. hogy egy Paine nevű halálraítélt.Wesley-nek hívják és ez a tudat irányította őt akkor. hogy King utasításainak megfelelően kompromittáljon politikusokat. megbizonyosodott. A legkevesebb az. aki mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiségzavarban szenved. Elsődleges kötelessége azonban az volt. betuszkolták az autóba és kloroformos ronggyal elkábították. Most már a bostoni katolikus érsekség milliós nagyságrendű kártérítéseket fizet a hasonló sértetteknek. A szövetségi bíró azonban úgy döntött. február 24-én a Paul Bonacci ügyben az elsőrendű alperes Larry King mellett másodrendű alperesként megnevezte az omahai katolikus érsekségi egyházmegyét. mert demokrata és Larry King pedig republikánus volt. hogy az egyik önállóan programozott leválasztott tudatrészét vagyis az egyik "alter"-ét . Járművet cseréltek. aki a pedofília kérdésében is illetékes. Újabb fejleményt jelent. akkor kompromittáló helyzetbe hozta fiúk vagy lányok felhasználásával azokat. amikor látom a TV-ben. DeCamp azonban csak tényfeltáró munkája során tudta meg. a nebraskai főügyész és az egész jogi rendszer korábbi megállapításainak. úgy hogy King bármit megkaphasson tőlük. mint hamistanúzással megvádolni a tanúkat. Nelson teljesen mást vallott. hogy a "Boys Town" milyen sok lakóját használták ki pedofil csoportok. amelyeket King korábbi pornófényképésze. feleségem ezt meg tudja erősíteni. Ezt DeCamp azzal indokolta. hiszen honnan lenne tudomása arról. DeCamp fellebbezett a döntés ellen. nem félek szólni róla. egy sor 62 . Ezúttal Noreen Gosch megerősítette Paul Bonacci történetének a hitelességét. Bonacci azt válaszolta.írja DeCamp hogy az Egyesült Államok igazságügyi miniszterének nincs más választása. Ez a fickó gyűlöletet ébreszt bennem. "Az egyik személy. mint amit a Chief Wadman vallomása tartalmaz. hogy milyen gyakran vették igénybe a szolgálatait a washingtoni partikon. Ekkor felkereste őt egy hivatalból kirendelt védő Las Vegas-ból és közölte vele. mert időnként négyen-öten is voltak és nem ismerte az illetőket. vagy pedig tovább kell folytatnia a nyomozást a hosszú és bonyolult Franklin ügyben újra kezdve az egészet. Ez 12. DeCamp nyílt levélben vonta kétségbe az elmúlt 10 év során ez ügyben hozott bírósági döntéseket "Úgy gondolom . Ezúttal már rendelkezésre állnak pornográf felvételek tízezrei. A bírónak arra a kérdésére. Egyik társával közel hajtottak hozzá. tanúvallomásában elmondotta. hogy ez a fickó a másik oldalon áll. hogy valamilyen törvényt elfogadjanak. híres és romlott személyek számára.. hogy néhány katolikus pap molesztálta ügyfelét." Bonacci. hogy a szövetségi és az állami hatóságoknak újra kell foglalkozniuk Alisha Owen ügyével. a neve Berny Frank. hogy nehéz ezt megmondani. akik eskü alatt nyilatkoztak a bíróságon. amit a "Franklin Cover-Up" néven ismert ügyben eddig tettek. irányt változtattak és a gyermekrablás be is fejeződött.. de a fellebbviteli bíróság megerősítette.. amikor elcsábította Johnny Goscht az autójába. hogy az érsekség nem perelhető.ahol prostitúcióra kényszerítette az elrabolt és kábítószerrel elkábított fiatalokat gazdag. vagy 13 éves korában kezdődött és egészen 17-18 éves koráig tartott. amelyet a törvényhozás előtt tett. hogy King több százszor zaklatta szexuálisan. Feltehetően több ezerszer az évek hosszú során. hogy az egyes papok mit tesznek? DeCamp mindenesetre felkereste Rómában Ratzinger bíborost. aki számos taxist megölt. A bíró kérdésére Bonacci megerősítette. hogy ez a bírói ítélet ellentmond az amerikai igazságügyi miniszter. miközben más-más tudatú személyiség volt. hogy azt egyesek jogsértő módon használják. mert Larry King mindig azt mondta. amikor még egészen fiatal gyermek volt.

aki a szexpartik fotográfusa volt. A szövetségi védők. Paine egyik testvére. és mielőtt még túl messzire mennek ebben az ügyben. André azonban további információkat adott arról. Omahában élt. A gyerek tudta. ahol a bíró kizárta a perből az omahai érsekséget. Rá fognak jönni. s ők valamennyien "Boys Town"-ban nőttek fel.fiútestvérrel rendelkezett. Egyik alkalommal azt mondták nekik. akik André Paine testvérét képviselték. hogy miként szervezték Georgetown-ban a partikat. hogy hírtelen meg fognak ijedni és elvesztik érdeklődésüket.SAC . Mindezért a fiút tette felelőssé.kérdezte DeCamp-et. hogy az az érdekszövetség. Ekkor DeCamp átadta nekik könyve egyik példányát a következő szavakkal: "Miután elolvasták a könyvet. amikor felhívta a gyerek. Tom Valentine megjegyezte. amely ellenáll egy nukleáris támadásnak. DeCamp a rádióinterjúban beszélt Rusty Nelson-ról is." Az ügyvédeket ez nem tántorította el és André. hogy távozik a városból. Az FBI ezután elment a lakására. hogy soha nem is létezett. A szövetségi kijelölt védő elmondotta DeCamp-nek. "Azért . miután a hatóságok azt állították. Azon az éjszakán. hogy mesterségesen létrehozott tudathasadásos személyiségzavara van. országosan működik. mint nebraskai szenátor. megölöm magam. Én. Hozott fényképeket. Ennek az volt az oka. hogy DeCamp mondja el nekik mindazt. amikor a "Franklin Credit Union"-t átvizsgálták és bezárták a szövetségi hatóságok. Paine ügyvédjei azt akarták. Még 24 óra sem telt el. Ténylegesen egészen más történt. Egy oregoni börtönben talált rá. hogy az FBI benne volt az egész ügy eltusolásában. ahová rendszeresen elvitték őket "Boys Town"-ból és hogyan készítettek pornográf filmeket. hogy Paine feltárt számos nagyon komoly problémát a Boy's Town-nal kapcsolatosan. amelyben benne volt Larry King. akkor csak mesebeszédnek gondolja. amit Paine halálos ítélete ellen terjesztenek elő. Vagyis valaki pszichiátriai technikákkal és szexuális bántalmazással megváltoztatta ennek a fiatalembernek a tudatműködését. amelyek ehhez a pedofil hálózathoz kapcsolódtak.válaszolta az ügyvéd és ismert közéleti személyiség . Ez a legbiztonságosabb hely a világon. meg "Boys Town". André. szeptember 11-én Bush elnök. hogy az FBI megjelent annál a komputer iskolánál. DeCamp kihozta a börtönből és elérte.(A stratégiai légiparancsnokság) és vezetője található. ahonnan elbocsáttatták.mert Omahában történt. A történet tehát a véghezvitt agykontroll kísérletekről szólt. hogy tanúvallomást tegyen. ahol a Strategic Air Command . Az így nyert ismereteket fel akarják használni abban a fellebbezésben. Amikor Paint elítélték kiderült. hogy bajban van és ezt mondta: "Ha utánam jönnek. amit ezzel kapcsolatban tud. amelyeket korábban Paul Bonacci. Andrét és egy csoport más fiút éjjel elvitték "Boys Town"-ból egy más államhoz tartozó intézetbe. amire a Szovjetunió összeomlása után derült fény. amelyek terhelő bizonyítékokat tartalmaztak Larry King-ről az ellene folyó ügyben. megszakították a kapcsolatot DeCamp-el. Az egyik ilyen intézmény az Offut légibázis az. hogy mondjon fel neki. aki most már 20-as éveiben jár találkozott DeCamp-el és elmondta neki ugyanazokat. Amikor valaki ilyenről először hall. Az interjú készítője. amit dokumentált. Ebben az érdekszövetségben benne van a CIA és a fegyveres erő egy része is. előre megmondom. Miért Omahára összpontosított? . Ezért volt az oka annak is. Ami érdekes az. A föld alatt olyan biztonságos létesítmény van. Omahában összefonódtak az intézmények. 63 . hogy idejött 2001. és kényszerítette a tulajdonost. Ugyanazokról a történetekről. és elér egész Washingtonig. Ez volt a színtere egy sor intrikának. Ez ugyanaz az ügy. ahova beiratkozott és elkobozta a komputereket. ugyanazokról a személyekről beszélt." DeCamp ekkor e-mail kapcsolatot teremtett Noreen Gosch és a fiatalember között. hogy az anyjához viszik látogatóba. Ezután munkahelyét is felkeresték. jártam ott.

decemberében lemondott) a gyermekekkel tanúsított tragikus bánásmódért. és szakít az eddigi titoktartó magatartásával. Ez a jelentés nem csak a két említett new yorki főpapot bírálta. amelyeket a CIA irányított olyan nevek alatt. Bostonban a nagy esküdtszék vizsgálta az ügyet és készített jelentést. hogy a gyermekeket védelmezik-e. Amikor választaniuk kellett. DeCamp elmondotta. gyakran az Offut légibázisra is elvitték. mint MK-ULTRA. Massachusetts tagállam főügyésze bejelentette: Boston magas rangú egyházi vezetőinek mintegy 800 gyermekbántalmazási ügyről volt tudomásuk. Ezt elismerte a CIA és még olyan főáramlatú újságok is írtak róla. hogy sok gyermeket kivettek "Boys Town"-ból és azokat." Az interjút készítő ez után utalt rá. DeCamp véleménye szerint Offut egyfajta kapcsolattartó központ volt. A magunk részéről nagyon sajnálatosnak tartjuk. Évekkel később azonban ebben a vonatkozásban is egyre több tényre derült fény. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bántalmazásoknak a túlnyomó része az országos méretekben folyó 64 . Ezek közé tartozik a bostoni ügy. az amerikai Manchester főpapját. hogy Omahában végzett tényfeltáró munkája során olyan gyermekekkel szembeni visszaélésekkel is találkozott. nem szabadna továbbra is felelős pozícióban maradniuk. amelyet egyházi személyek követtek el. Ezen túlmenően az eddig ismert legátfogóbb adatokat is nyilvánosságra hozta. mint a CIA központjában. valamint a visszaélő papokat. A bostoni ügy DeCamp szenátor utalt rá. hogy DeCamp és mások kutatásai szerint számos okból ez az országos pedofil-hálózat kapcsolódik az agykontrollhoz és a tudatmódosító kísérletekhez. akik a Larry King által irányított körbe tartoztak. köztük Thomas Daily brooklyn-i és William Murphy rockville centre-i püspök szemére. "A gyermekek bántalmazása olyan nagyarányú és elhúzódó volt. Alfred Hughes-t és John McCormack-ot. Ugyanakkor ezen írás is azt tárja fel. egyszerűen nem hihető. aki súlyos hiányosságokat vetett az egyházi vezetők szemére. mint a New York Times. július 23-án Thomas Reilly.mondotta sajtóértekezletén a főügyész. de a jelenlegi New Orleans-i érseket. hogy azon egyházi vezetőknek. amelyek a Massachusetts-i gyermekeket valaha is sújtották. hogy a bíboros és a legfőbb egyházi vezetők nem tudták. Ennek egyik legutóbbi híre. Akkor állításait félresöpörték. mivel erre a Massachusetts államban érvényben lévő jog nem nyújt lehetőséget. amelyekben a katolikus egyház egyes képviselői is érintve voltak. A bostoni érsekség szóvivője megerősítette. amely szerint 789 áldozat emelt panaszt szexuális molesztálásért és bántalmazásért 250 pap és egyházi alkalmazott ellen az elmúlt 60 évben. de nem ő volt az egyedüli felelős. A jelentés azt is megemlíti. mert neki tudomása volt a válságos helyzet mélységéről és elhúzódó voltáról. akkor a titoktartást választották. hogy a fő felelősséget Bernard Law bíboros viseli (aki 2002. hogy egyházi személyek is részt vettek a gyermekek bántalmazásában. a virginiai Langley-ben. Reilly úgy vélte. hogy könyvében bebizonyította.hogy itt több CIA alkalmazott állomásozik. hogy 2003. hogy mi történik. Reilly csalódottságának adott hangot. hogy az a hihetetlenség határán mozog. végzi munkáját Omahában és Offutban. vagy az egyház tekintélyét. hogy az érsekség bűncselekménynek tekinti a gyermekek bántalmazását. hogy nem folytathat büntetőeljárást. akik ebben a titkolódzásban részt vettek. Ez azon nagy tragédiákhoz tartozik. az MK-ULTRA típusú agykontroll kísérletek katonai komponense." . Reilly szerint azonban a tényleges szám ennél lényegesen magasabb. De minden olyan állítás.

Ugyancsak döbbenetes hatást váltottak ki azok az amerikai pilóták. A nyugati világot és így az amerikai hírszerző közösséget. amit kommunista rabtartói tőle elvártak. akkor azt sugalmazta a propaganda kampány. sem más országok 65 . és a főpap hipnózis utáni transz-állapotban tette meg bírósági vallomását.ennek részét képezte a szexuális bántalmazás is . amelyekkel hatékonyan ellenőrizhetik az emberek tudatát. Vagyis először tagadták. hogy gyenge idegzetű gyerekek fantáziálása csupán mindaz. mind a Pentagon vezetői a Mindszenty-perben újabb bizonyítékot láttak arra. esztergomi érsek a magyar katolikus egyház vezetője. szilárd jelleméről. amely szerint sem az oroszok. hogy ezt "csakis és kizárólag a katolikus papok és más egyházi személyek" követték el. Egyrészt nem lehet ma már azt állítani. ahogyan ez a szilárd jellemű. és ezzel eltereli a közvélemény figyelmét azokról a háttérben folyó tömegessé vált kísérletekről. amely a Sztálin-epigon Rákosi Mátyás diktatúrája idején folyt a Vöröshadsereg által megszállt Magyarországon 1949-ben. és emberi tartásáról volt többek között ismert. 1953-ban egy magas szintű katonai szakértői csoport mégis olyan tanulmányt nyújtott be. és magatartását . Mindszenty József bíboros. amely máris a kezükbe adta azokat az eszközöket. akik Koreában kínai fogságba kerülve hamis vallomást tettek a nem létező biológiai fegyverek bevetéséről. majd a Project Artichoke. hogy egyáltalán létezik szexuális és rituális jellegű szexuális bántalmazás. Amerikai részről úgy érezték. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás áldozatainak jelentős része fiúgyermek. majd amikor ezt a tények nyomására el kellett ismerni. a CIA felelős vezetőit megdöbbentette az. Mind a CIA. hogy rituális célokból is szándékosan befolyásolták a gyermekek tudatműködését. ez az úgynevezett "lavender mafia". amit a közvélemény figyelmébe került titkos kísérletezők próbálnak elterjeszteni. Minden egyes kódnév változás egyben a program nagyarányú kibővülését is jelentette. Hamarosan sor került Németországban két szovjet ügynök letartóztatására. hogy szembe kell nézni a kihívással és ezen a téren is fel kell venni a versenyt a sztálinista Szovjetunióval. és ez védelmezte a visszaéléseket elkövető és nagyrészt homoszexuális egyházi személyeket. akik plasztik hengerekben olyan bőr alatti kötőszövetbe szúrható tűkkel voltak ellátva. Másrészt bizonyítható. hogy tudatmódosító drogokat alkalmaztak. magas erkölcsiségű magyar főpap engedelmesen bevallott mindent.agykontroll és magatartás befolyásoló kísérletek keretében történt. amely végül átalakult az MK-ULTRA és az MK-DELTA programmá. hogy itt valamiféle "False Memory Syndrome"-ról (Téves emlékezési tünet együttesről) lenne szó. Nem állja meg a helyét az sem. A megfigyelők meg voltak róla győződve. amit átélt élményeikről orvosi terápia és jogi vizsgálat keretében elmondanak. ahol jóval nagyobb számú bűncselekmény elkövetésére került sor. A Mindszenty-per félelmetes hatását újabb események is megerősítették. erős akaratáról. azaz meghatározó szerepe van a visszaélésekben a homoszexualitásnak. A tömegtájékoztatás kizárólag a katolikus egyházra összpontosít. Nem kerülhető meg az a tény.és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknek ez a vonatkozása nincs feltárva. Végül a programok már az emberi magatartás és az emberi tudat szinte minden részletét felölelték. A Mindszenty-per és az agykontroll kutatás Az agykontroll kutatás szervezett kibontakozására döntő hatással volt az a kirakatper. Így vette kezdetét 1950-ben a Projekt Bluebird. hogy a kommunisták olyan magatartásbefolyásoló programot indítottak be. valamint a maoista Kínával. A közvélemény kutatások adatai szerint igen sok amerikai gondolja úgy. amelyek a kezelésbe vett áldozatokat teljesen engedékennyé teszik elrablóikkal szemben. hogy létezik egy homoszexuális hálózat az egyházon belül.

fülfájás. Az egyik CIA dokumentum szerint a kísérletek irányítói egy megzavarodott. hogy milyen tervek készültek a mesterséges fejfájás. és több más kormányzati szervezet támogatását. az oktatási és a jóléti minisztérium. A legtöbb 66 . a mezőgazdasági. a haditengerészet. ne csak hogy az ellenség ne szerezzen erről a tevékenységről tudomást. hogy semmiféle nyom ne maradjon az elkövető tudatában egy gyilkosság végrehajtása után. s amely a régi típusú kínzások és drogok használata nélkül képes volt bármely kívánt vallomás kicsikarására. ha már nyugdíjba vonultak. Ebből kiderül. hogy úgy öljenek meg egy embert. ahol a fogolynak nem engedték meg. Tanulmányozták azoknak a pszichológusoknak az írásait. rángatózás és tántorgás előidézésére.szakértői nem rendelkeznek olyan eszközökkel. Tudatátalakító drogok rejtett módon. vagy azt. Dulles a CIA igazgatója és néhány operatív irányító tudott róla. se feletteseik ne szerezzenek erről tudomást. A CIA azt állította. azaz emlékezetvesztés. önmagában kételkedő tömeggé akarták átalakítani az embereket azért. A hírszerző hálózat mégis úgy döntött. széndioxid gázt beadagolva. Ezen túlmenően nagy lehetőségeket láttak abban. az egészségügyi. hogy 26 napon át becsukja a szemeit. akinek a megnevezését mellőzték a dokumentumokból azt javasolta. amelyek engedelmes robotokká tudják átalakítani az embereket. amely egy sanghaji csoporttól érkezett. Érdekeltek voltak a megsemmisítésben is. a légierő. Mindebből azt a következtetést vonták le. augusztus 2-án a New York Times olvasói megismerkedhettek azzal. Az egyik alapvető cél volt amnézia. Éppen ezért döntöttek úgy. Konzultáltak tudósokkal. Azt akarták elérni. viszketegség. hogy tegyék ki halálos dózisú röntgensugárzásnak. hogy miként használható az okkultizmus és az úgynevezett fekete pszichiátria hírszerzési adatok megszerzésére. Az egyik tudományos szakértő. de az amerikai közvélemény sem. hogy nem kell számítani ebből az irányból a nemzetbiztonságot veszélyeztető fenyegetésre. hogy se az ügynökök. hogy ez a fajta kutatási és kísérleti tevékenység korlátok közé szorítva szigorúan titokban folyjék. hogy saját offenzív céljaikra felhasználhassák ezeket az eszközöket. Az egyik memorandum megfogalmazása szerint gondosan ügyelni kell arra. nehogy a kommunisták megelőzzék őket. A Kínából érkezett jelentés beszámol egy olyan esetről. Ugyanez a szakértő javasolta az áldozat testhőmérsékletének a csökkentését a fagypont alá. elutasítaná. hogy az emberi viselkedés befolyásolása és az emberi tudat módosítása rendkívül félelmetes méreteket öltött. hogy az egyént megtörhessék és akaratát és tudatát ellenőrzés alá vehessék. Úgy akartak kihallgatni ellenséges kémügynököket. amely nem fér össze az értékrendszerével. mint ellenszenveset. Olyan ügynöki jelentés is található az említett dokumentumok között. emlékezethiány mesterséges előidézése. A New York Times dokumentum-gyűjteménye az agykontrolról 1977-ben azonban egy több mint kétezer oldalas dokumentumot állítottak össze a New York Times című lap munkatársai. hogy egy kicsi. 1977. A CIA-nak sikerült megszereznie a hadsereg. akik együttműködtek Hitlerrel és megkísérelték kideríteni. különösen az után. hogy azok semmire ne emlékezzenek többé. hogy folytatják az ebben az irányban megkezdett erőfeszítéseket. orvosokkal és más hírszerző szervezetek képviselőivel. ruházaton keresztül történő bevitelére kifejlesztették a kisméretű befújó fegyvereket és a ceruza nagyságú belövő szerkezeteket. hogy a legkülönfélébb módokon irányíthassák. A programban résztvevők elismerték maguk között. Elsősorban Allen W. hogy a kitűzött célok etikailag kifogásolhatók és a törvénytelenség határát súrolják és az amerikai nép. levegőtlen szobába helyezik egy darab szárazjéggel. Úgy akarták tisztára mosni saját ügynökeik memóriáját. hogy igenis szükség van hatékony és praktikus technikákra abból a célból.

egy hivatásos teniszjátékos. hogy dr. amit tud. hogy információkat gyűjtsön a drogok és a hipnotizálás alkalmazásáról. szigorú államtitok maradt. aki polgári kutatóként részt vett a szigorúan titkos biológiai fegyverkísérletekben Fort Detrick-nél. hogy felelősséget vállaljon e két személy haláláért. Megróbálta megérteni a még élő ember szavait. Frank Olson esetét. Az egyik ilyen csoport pszichiáterekből. Frank Olson az Egyesült Államok hadseregének a kutatója. Úgy vélték. akik a CIA számára dolgoztak a vasfüggöny mögött. hogy ha a kísérleti alany nem tud a tesztelésről. hogy üvegcsörömpölés közepette egy test csapódik a szálloda előtt a járdára. emeleti szobájának az ablakából. Frank Olson akta Dr. hipnotizáló szakemberekből és vallatókból állt azért. 1953. hogy egyes személyek időlegesen cselekvőképtelenné legyenek téve. illetve más drogok hatásáról. A meghallgatást végző szakértők úgy vélték. valószínűleg sodiumpentothalt. A vizsgálat azt állapította meg. A New York Times megállapítja. hogy erkölcstelen eljárás drogokkal kísérletezni úgy. Éppen ezért fontos megbízatásokat nem tanácsos rábízni. Később hazugságvizsgáló készüléket is használtak és ennek eredményeként úgy döntöttek. hogy ezek a drogok alkalmasak vallomástétel kicsikarására. Frank Olson e szerint a neki beadagolt nagymennyiségű drogoktól depressziós lett és 1953. akkor pontosabb képet kaphatnak az LSD. hogy ha ez a személy a szovjetek fogságába kerülne. hogy meg tudja fejteni a szovjetek által használt titkos kódokat. Mégis vállalták ezt az etikátlan eljárást. amely ugyancsak New York City Manhattan nevű városnegyedében található. A kihallgatáson sodiumpentothalt adtak be neki és hipnotizálták. később csalódást okozott kihallgatóinak. A kihallgatást végző szakértő gárda végül úgy döntött. Az 1950-es évek elején a CIA-nak volt néhány speciális vallató-csoportja. hogy az illető nem megbízható. aki ellenállt a drogok hatásának. mivel több szempontból is megvilágítja az agykontroll kísérletekben folytatott gyakorlatot. Tizenegy napon át intravénás injekciókat adtak a három kihallgatott személynek. hogy a CIA kísérletet tett Európában egy bécsi arisztokrata vallomásának a felmérésére. Ugyanebben az évben volt egy másik áldozat is. illetve arra. A New York Times ilyen kísérletként említi még dr. aki halálos adag mescalin-származékot kapott a New York állami Pszichiátriai Intézetben. Harold Blauer. hogy a kísérleti alanyok arról nem tudnak. kideríthetetlen okból 67 . mert hivatkozott a beadott injekcióra és nem mutatta az amnézia jeleit. hogy a CIA illetékesei tisztában voltak azzal. amelyet polgári ruhás fegyveresek őriztek. hogy mindkét személy a kormányzat által finanszírozott kísérletben vesztette az életét. Az a tény. hogy a három ügynök az igazat mondta és folytathatják tevékenységüket. Az egyik ilyen kihallgató csoport egy külvárosi ház pincéjében működött. A CIA illetékeseire az LSD és más pszichokémiai vegyületek nagy hatást gyakoroltak. november 28-án a hajnali órákban a New York-i Statler Hotel éjjeli menedzsere arra lett figyelmes. Frank Olson ügyét érdemes közelebbről is szemügyre venni. A gyakorlatban a csoportok nagysága és a követett eljárás igen különböző volt. és akiknek a lojalitása kétségessé vált. mert az illető csak kinevette kihallgatóit. mert úgy gondolták. Ez a bécsi gróf azt állította. aki azonban meghalt a karjai között. amely megkezdte működését Európában és Ázsiában. Az egyik ügynök azonban. Egy másik eset arról számol be. de az eljárás teljes kudarcnak bizonyult. őszén állítólag kiugrott az egyik manhattani szálloda 10. A dr. akkor kényszer hatására azoknak is elmondaná mindazt. A csoport három olyan kémügynököt vallatott. Több mint két évtizedre rá azonban a CIA arra kényszerült.javasolt ötletből azonban nem valósult meg semmi.

a Fehér Házba. Ma már meg van róla győződve. hogy megtudja az igazságot apja halálával kapcsolatosan. de a történet olyan különleges. Az új boncolás megerősítette Eric Olson gyanúját és teljesen ellentmondott az első halottszemle megállapításainak. hogy a CIA szakértői kísérleti célból tudatmódosító drogokat adtak be titokban Frank Olsonnak. hogy kevesen fogják elhinni. 22 év múlva azonban a Rockefeller Bizottság megállapította. Eric Olsonnak sikerült elérnie. A CIA egyik orvosszakértője.öngyilkosságot követett el. dr. bement a fürdőszobába. mindig kétkedéssel fogadta ezt a magyarázatot. Richard Lashbrook lett megbízva. és annyira emlékeztet a "The X-Files" (Az X-akták) címü TV sorozatra. hogy polgári bíróság elé vigye az ügyet. több mint 30 km/óra sebességgel kellett volna az ablaküvegnek rohannia. Lashbrook erre a telefonhoz ment. és fejét kezeire hajtva leült. Gerald Ford. hogy gondozza addig Olsont. A James Starrs professzor. akkor esetleg feltárható a teljes igazság. Lashbrook igen furcsán viselkedett. Az Olson dossziéban található adatok szerint a szakértő "chemically-induced psyhotic flasback" (kémiailag előidézett elmezavar) állapotába került. Az akkori elnök. aki Maryland államban klinikai pszichológus. Pastore. feltárcsázott egy számot és csak ennyit mondott: "Olson's gone" (Olson eltávozott). át kellett szakítania a sötétítő függönyt és ki kellett törnie a szálloda ablakának rendkívül vastag üvegét. de csak anyja 1994-ben bekövetkezett halála után döntött úgy. Az Egyesült Államok kormánya egy gyorsan elfogadott törvény keretében 750 ezer dollár kártérítést ítélt meg Olson özvegyének. ahol nyilvánosan bocsánatot kért tőle. hogy kollégája meghalt a szálloda melletti járdán. hogy a bíróság elrendelje apja holttestének exhumálását. Eric Olson. hogy erre a sebességre felgyorsuljon. hogy nagy adag LSD adtak be neki. A szövetségi kormány a szakértő haláláért kifizetett a családnak 750 ezer dollár kártérítést és ez megakadályozta a családot abban. át kellett ugrani az ablak alatt lévő radiátort. Ha azonban Eric Olson meg tudja győzni a hatóságokat. amíg ismét normális állapotba kerül. a George Washington Egyetem törvényszéki orvostan tanára által irányított szakértői csoport nem találta azoknak a vágásoknak. ezt követően mindent elkövetett. hogy a meggyőző erejű bizonyítékok ellenére is attól lehet tartani. hogy dr. ha valaki az üveget áttörve ugrik ki az ablakon. hogy apja halála bűncselekmény következménye volt. James Starrs véleménye szerint egy kalapács okozhatta mielőtt a zuhanásra került sor. Ezzel szemben az első halál utáni vizsgálatkor találtak egy korábban nem jegyzőkönyvezett vérömlenyt Olson koponyájának a bal oldalán. A CIA akkori igazgatója William Colby pedig ebédet adott a tiszteletükre. amikor . Olson az üvegablakon keresztül kiugrott. hogy ismeri a tényeket. megérkezett a szobába. hogy hivatalosan is kétségbe vonja apja halálának ezt a verzióját. Ezután letette a kagylót. Lashbrook Olsonnal egy szobában lakott a szállodában és a mellette lévő ágyban aludt.elmondása szerint ablaküveg csörrenés zajára felébredt. egy hétre rá. hogy a bizonyítékok teljes mértékben gyilkosság fennforgására utalnak. Egy profi atlétának 15 méterre van szüksége. Szakértők elmondták neki. Ezt egy nagyerejű ütés okozta. Olson fia. Eric Olsont. és közölte vele. A szállodaszoba viszont csak öt és fél méter hosszú volt. meghívta Olson özvegyét és fiát. amikor a szálloda igazgatója. Az is figyelemre méltó. Eric aki már 50-es éveiben jár. aki ennek következtében veszítette életét. Starrs és szakértő csoportja megállapította. amelyek feltétlenül előállnak. és megállapíthatta. horzsolásoknak a nyomait. azért hogy át lehessen törni az ablaküveget. hogy ezt Frank Olson megtehesse. Az. 68 .

Sydney Gottliebbel. Gordon Thomas tekintélyes közíró. november 30-án tájékoztatta értesüléseiről Eric Olsont. az általa tett telefonhívásról. Lashbrook-ot. A pszichiáter. Thomas rokoni és baráti kapcsolatai révén közeli ismerettségbe került Bill Buckley-val is. az MI5 és az MI6 számára. Gordon Thomas azonban 1998. hogy kénytelen lesz a bizonyítékok kiszolgáltatására. akkor még mindig fennmarad a kérdés. John Paisley ugyancsak egy csónak balesetben vesztette életét. hogy semmilyen formában nem publikálhatja az így kapott értesüléseit. Gordon Thomas bizalmas viszonyba került dr. és hozzájárult ahhoz. illetve gyilkosság elkövetésére való összeesküvésért. kiverte az ablakot és azon kidobta az áldozatot. majd pedig találtak egy holttestet lövéssel a fején. Mind William Sargant. Colby. hogy New York közvádlója. aki 38 könyvet publikált. cserébe a tanúvallomásért. hogy többször is találkozott a CIA központjában. Ekkor mondta. és egy félig kiivott borospohár volt az asztalon. aki korábban a CIA főnöke volt. Langley-ban. eltűnt a Washingtontól délre 64 kilométerre lévő nyaralójából. 1978ban ugyanis a CIA egy másik tisztségviselője. Az 1950-es és 1960-as években Gordon Thomas volt a BBC egyik vezető munkatársa és programkészítője a tekintélyes intézmény tudományos részlegénél. A CIA és az Igazságügyi Minisztérium eleinte mindent elkövetett. Thomas Kórház Pszichológiai Intézetének az igazgatója volt. Öt napra rá Colby holtteste is előkerült. április 27-én. Végül is a két intézmény engedni kényszerült. Feladata volt a szovjet ügynökök kihallgatásának a támogatása. Stephen Saracco. hogy valaki kalapáccsal fejbeverte Olsont. komputere. William Sargant pedig gyakran közreműködött szakértőként Gordon Thomas műsoraiban. akinak Saracco korábban már büntetlenséget ígért. akkor Maryland egyébként sekély vizei különösen veszélyesek a CIA nyugdíjas munkatársai számára. Richard Helmssel és más vezető 69 . hogy Olsont a CIA munkatársai megölték. mind Bill Buckley különböző időpontokban bizalmasan tájékoztatta Gordon Thomast Frank Olson halálának körülményeiről. de a tetem pontos beazonosítása nem volt lehetséges.A szakértők nem mondták ki. aki felismerte. Ha ugyanis az esküdtszék is megállapítja a gyilkosság tényét. Dr. és ezek több mint 45 millió példányszámban jelentek meg világszerte különböző nyelveken. hogy Saracco ne hallgathassa ki dr. hogy erre választ kaphassunk. és már bocsánatot kért Olson haláláért. Ha ez így van. 1996. Az ambiciózus és rámenős Saracco vállalta. dr. valamint a brit hírszerzés korábbi tisztjeivel. miután Saracco felhatalmazást kapott a nagy esküdtszék előtti kihallgatásra. Mindketten ezt azzal a feltétellel tették. Mit mondott dr. hogy így szabaduljon meg egyik munkatársától? Ahhoz. vissza kell térnünk az 1950-es évekhez. Másnap megtalálták üres kenuját egy mocsaras részen a homokba fúródva. de megállapításukból arra lehetett következtetni. Az új halottvizsgálat adatai már elégségesnek bizonyultak ahhoz. A "Battle for the Mind" (Küzdelem az agyért) című munkája ma is az agykontroll egyik alapművének számít. Sargant ebben az időben a londoni St. aki a CIA beiruti kirendeltségét vezette az 1980-as években. hogy milyen okuk volt erre? Mi késztette ezt az intézményt arra. Sargant-el és ez a BBC számára végzett közös munkájuk során el is mélyült. nagy esküdtszék elé vihesse az ügyet. akkor már vádat emelhet gyilkosságért. a lámpák égtek. rádiója be volt kapcsolva. emellett szakértőként dolgozott a brit titkosszolgálat. hogy szembenézzen a CIA és a titkosszolgálatok legtekintélyesebb veteránjaival. Egy héttel később megtalálták Paisley elhagyott csónakját. A jelek szerint csónakázás közben baleset áldozata lett. William Sargant? Dr. Saracco ugyanezt szerette volna elérni William Colby-val kapcsolatosan is. A jelek szerint sietve távozott. Lashbrook-ot Olson utolsó óráiról. hogy a nagy esküdtszék kihallgathassa dr. Ha a nagy esküdtszék úgy találja.

hogy az általa prezentált drogokat miként használják nemkívánatos személyek eltávolítására. de emlékezete még jól működött. Gottlieb kutatásokat végzett a lassan ható depresszív szerekkel. Olson először kényszerült szembenézni saját munkája következményeivel. Kapcsolatba került dr. hogy az Egyesült Államok kormánya soha nem hagyna jóvá ilyesmit.fontos kísérleteket végzett a CIA számára. Olson és Sargant úgy vélte.mint már utaltunk rá . Amikor Gordon Thomas a "Journey into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét írta. hogy mindannak alapján. Ebben az időben Frank Olson már a Special Operations részleg helyettes vezetője volt. Ezek nem orvos és beteg konzultációk voltak. Gottlieb finanszírozott Cameron számára a Human Ecology Foundation (Humán Ökológia Alapítvány) útján. Ekkor Olson azt mondta Sargantnak. NyugatNémetországba. Meglepődve tapasztalta azt a mélyreható lelkiválságot. mint a többi CIA munkatárs. amely Anglia legfontosabb biológiai és kémiai kutatóközpontja. és Nyugat-Berlinbe 1953 nyarán. amelyben nem csak LSD volt. számos alkalommal konzultált dr. aki laboratóriumi mentalitásának a foglya. nyarán Frank Olson Nagybritanniába érkezett. Frank Olson és Cameron ismerték egymást. Dr. Sargant azonban azt mondta. Cameron . Elmondta Thomasnak. Dr. hogy dr. 1953. aki átadta neki dr. Gottlieb-re. Ez sokkhatásként érte. mert Sargant elsősorban azt próbálta kideríteni. hogy Frank Olson olyan drogkeveréket kapott. különösen az SS tagjait. hogy szoros kapcsolatba került Frank Olsonnal számos angliai látogatása során. mert amerikai hazafiként Frank Olson meg volt róla győződve. Lashbrook-al és dr. szembesült azzal. mint az MI6. Frank Olson egyértelműen gyilkosság áldozata lett. dr. hogy Frank Olson mit látott és mit tett az európai 70 . amelyet dr. Sargant arról is meg volt győződve. Sargant 1988-ban meghalt. Sargant szerint Frank Olsonnak végig kellett néznie miként öltek meg embereket az általa készített drogokkal. aki elsősorban kutató tudós volt. hogy a CIA csoport hasonló tevékenységet folytat Európában.beosztású személyekkel. Ezért ezt követően Gordon Thomas tájékoztatta Eric Olsont mindarról. Olson is csak olyan volt. hogy továbbutazik Európába. már a bűncselekmény határát súrolja. Sargant ekkor már nem volt jól. Ewen Cameronnal és egy alkalommal találkozott dr. amit az MI5-től és washingtoni kapcsolataitól megtudott. mert találkozik azzal a CIA kutatócsoporttal. Ebben az időben dr. amelybe Frank Olson került. Olson. Sydney Gottlieb és Frank Olson Londonba is ellátogatott és dr. Richard Helmsre és Frank Olsonra vonakozó ismereteit. amelyek öngyilkosságba kergethetnek egy személyt. hogy ismét felkeresse Parton Down-t. Gordon Thomas könyvének az új kiadása során minden elhallgatott részletet pótlólag be akart tenni. Dr. Sargant a tudatmódosító kábítószerek. Sargant elkísérte őket Porton Down-ba. mint például az LSD pszichológiai vonatkozásait tanulmányozta. hogy ezt csak halála után teheti meg. Sargant megelégedéssel vette tudomásul. amit Sargant vele apja haláláról közölt. azaz bírósági tárgyalás nélkül eltávolít az élők sorából nácikat. hogy rövid látogatást tett Norvégiába. hogy bizonyos kísérletek. Gottlieb vezet. Ewen Cameronnal is Washingtonban és Montreálban. Sargant találkozott Frank Olsonnal azután is. Sargant bizonyos fokig Frank Olsont naív embernek tartotta. Frank Olsonnal. Sargant számos alkalommal találkozott dr. Sargant-el. Időről időre utalt Frank Olson halálára is. Frank Olson mint vegyész valószínűleg ellenkezésének adott hangot és meg akarta akadályozni ezeket a kísérleteket. Cameronra. aki a titkos repülőtereket használja és szabadon jön-megy. 1953-ban Sargant számos alkalommal találkozott Frank Olsonnal Londonban a Harlewy Street-en lévő rendelőjében. amelyeket dr. Az volt a véleménye. Pontosan és világosan tudott beszámolni a részletekről. Azt is elmondta.

Buckley mindkét személyt a rejtőzködés. a venezuelai equine encephalomyelitist és az antraxot. Meg kellett indokolniuk. hogy Richard Helms és Sydney Gottlieb mindent megtett azért. A szembenálló felek katonai szakértői úgy látták. Frank Olson is ezen a területen végzett kutatómunkát. Ezért az 1950-es években mindkét oldalon olyan kutatási létesítményeket hoztak létre. amelyek védelmet nyújtanak egy biológiai fegyverekkel végrehajtott támadás esetén. Thomas elmondotta Bill Buckley-nak. Dr. Olson elsősorban a biológiai fegyverek elleni védekezés lehetőségeit kutatta és olyan különleges oltóanyagokat és ruházatokat kisérletezett ki. Ez magába foglalta staphylococcus enterotoxint. hogy Olsont bizonyára meggyilkolták.tekintettel a CIA-hoz fűződő szoros kapcsolatokra .tájékoztatták Richard Helms-et és dr. Ezek a fegyverek figyelemre méltóan olcsóak és "a szegény ember atombombájaként" becézték őket. hogy Sargant helyes következtetésre jutott. Bill Buckley közölte. És mit mondott Bill Buckley? Gordon Thomas rokonai révén került kapcsolatba Bill Buckley-val. Sargant ajánlását felettesei elfogadták és végre is hajtották. Egyedül e lépés következményeként Frank Olson fontossága a CIA számára igen lényegesen csökkent. hogy Frank Olson biztonsági kockázatot jelent. Sargant tudomást szerzett Frank Olson haláláról. Biokémikusként a marylandi Fort Detrick-ben lévő Special Operations Division-nél (Különleges Műveleti Hadosztálynál) dolgozott 1943-tól. Ez a megfontolás is elősegítette a kutatások egy másik 71 . Az egyik lehetséges alternatívának a bakteorológiai fegyverek bevetése kínálkozott. hogy kutatómunkát végezzen a British Microbiological Research Establishment-ben (a Brit Mikrobiológiai Kutatási Létesítményben). Az egyik ilyen. hanem azokat is. Sargant-től tudott. mint ötven dollár ráfordítással. akkor célszerű lenne más fegyverek után nézni egy esetleges háború esetén. hogy Frank Olson többé ne kereshesse fel Parton Down-t. akik e fegyvert bevetik. amit dr. Barátságuk hosszú ideje alatt többször is előkerült Frank Olson halála. hogy kicsúszik az ellenőrzés alól és ezért nem csak az ellenséget pusztítja. amelyekhez korábban Olsonnak szabad bejárása volt. Dr. A nukleáris fegyverekhez hasonlóan a biológiai fegyverek is megsemmisíthetik civilizációnkat. hogy Frank Olson mélyreható személyiségváltozáson ment keresztül és számos tünet. de ő biztos abban. Gordon Thomas jól emlékszik rá. Amikor dr. a titkolódzás és bizonyítékok eltüntetése szakértőjének nevezte. amelyek a biológiai fegyverek kifejlesztésével. hogy előljárói . amely a biológiai fegyverek aerosolos továbbítási rendszerének a kifejlesztésén dolgozott. ha továbbra is úgy beszél és úgy viselkedik. hogy az igazságot soha ne lehessen bizonyítani. Sargant úgy döntött. továbbításával és biztonságos őrzésével foglalkoztak. valamint önbizalom keresése ezt támasztotta alá. és 1953. Gottlieb-et is. Olson kapcsolatban állt a CIA titkos kutatási programjával. Egy halálos vírus képes elpusztítani egy négyzetkilométeren belül minden élő személyt kevesebb. A biológiai hadviselés rendkívül hatékony. Mit tudhatott Frank Olson? Az 1950-es években már kibontakozott a hidegháború. Olson abban a kutatócsoportban vett részt. hogy ha a nukleáris fegyvereket csak a kölcsönös és teljes megsemmisülés kockázatával lehet bevetni.kontinensen. Sargant úgy látta. amely MK-ULTRA néven vált ismertté és gyakran látogatott Nagy-Britanniába 1950. Ezért Sargant azt ajánlotta a SIS-nél (Secret Intelligence Servicenél. ahogy azt az említett beszélgetések során tette. de komoly hátrányai is vannak. hogy Sargant azonnali konklúziója az volt. így például önmarcangoló lelkiismeret-vizsgálata. között. hogy miért tiltották ki Frank Olsont a brit titkos kutatási létesítményekből. Arról is biztos volt. a Brit Hírszerző Szolgálatnál) lévő főnökeinek. vagy bármely titkos kutatási létesítményt.

irányzatát. Gilbert Bogle-t és partnernőjét Margaret Chandler-t holtan találták egy folyó partján. Ez lényegesen nagyobb arányszám volt. amikor drasztikus idegrendszeri beavatkozásokkal sorozatban csikartak ki a vádlottaktól beismerő vallomásokat. a homloklebeny metszést. hogy változtat ezen a helyzeten. felhasználva az elektrosokkot. Ezek olyan típusú fegyverek előállítását célozták. Sidney Gottlieb a CIA első számú agykontroll szakértője volt az. majd pedig 1926-ban Baltimorba került a John Hopkins Kórházba. Híresztelések keltek lábra. akiknek alig. vagy semmilyen beleszólásuk sem volt a kezelésükbe. mint a többi ország esetében. hogy a nemzetiszocialista Németországban hasonló kísérleteket végeztek és a nürnbergi perben 23 német orvost el is ítéltek. A Sydney-i detektívek azonban meggyőződtek 72 . Ez a körülmény felértékelte a titkosszolgálatok szemében Cameron tevékenységét. hogy az amerikai hadseregbe besorozott 15 millió férfiből 2 milliót neuropszichiátriai okból vissza kellett utasítani. Nelson Rockefellernek az életrajzát megíró Gerald Colby és Charlotte Dennett szerint a kutatók olyan drogokat és technikákat is akartak kifejleszteni. Korábban már volt arról szó. Előzőleg a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutató Szervezet) nagyszabású partiján vettek részt. és ezért sterilizálni kellene őket. Meg volt arról győződve. Bogle kíváló tudós volt és barátainak elmondta: az Egyesült Államokba készül azért. A II. Cameron további diplomát szerzett pszichiátriai gyógyszertanból a londoni egyetemen. hogy nagyjelentőségű katonai kutatómunkában vegyen részt. továbbá az érzéki észleléstől való megfosztást (sensory deprivation) és a tudatbefolyásoló gyógyszerek alkalmazását. 1963. A II. valamint dr. Cameron mindezeket olyan betegeken alkalmazta. melyek szerint szovjet részről már terveket dolgoztak ki programozott agyú zombiknak (biorobotoknak) a Fehér Házba és más nyugati döntési központokba való eljuttatására. amelyek nem az emberi testet. Ezt az érdeklődést tovább fokozták a sztálinista koncepciós perek. hogy a kommunista hatalmak már fejlett agykontroll technikákat fejlesztettek ki. világháboru végén kiderült. A két halálesetet máig nem derítették ki. amelyhez társadalmilag és politikailag kötődik. Gottlieb-el. valamint a "Psychological Assessment Associates" (Pszichológiai Kiértékelő Társaság) nevű vállalatot. hogy az elmebetegek fenyegetést jelentenek az angolszász civilizáció számára. január 1-én dr. világháború alatt Cameron az Amerikai Pszichiátriai Szövetség Katonai Mozgósítási Bizottságának tagjaként meglepetéssel vette tudomásul. és az illető rávehető. Douglas Ewen Cameron a glasgow-i születésű pszichiáter. hogy a koreai háboruban kínai fogságba került amerikai hadifoglyok az amerikai életformát elítélő nyilatkozatokat tettek." Néhány évvel később az ausztráliai Sydneyben titokban tudatmódosító kábítószert helyeztek egy fogadáson két személy koktéljába. amelyek segítségével "egy embert rejtve. és gyakran alávetette őket elmegyógyászati kezeléseknek. Az amerikai válasz az MK-ULTRA projekt beindítása volt. élén dr. aki különösen támogatta az a fiziológiai agymosási programok kifejlesztését. Ezek a tények meggyőzték a CIA-t arról. valamint az agysebészet más módozatait. hanem az emberi elmét támadják meg.. CIA pénzzel létrehozták a Humán Ökológia Kutató Társaságot (Society for the Investigation of Human Ecology). A Nyugat hírszerző és titkosszolgálati rendszerében dr. A rövidtávú cél a kommunista tervek megakadályozása volt.. fogadáson felszolgált koktélba helyezett drogokkal befolyásolnak. hogy merényletet kíséreljen meg egy olyan kormányzat tagjával szemben. A lelkiismereti okból a katonai szolgálatot megtagadókat (például a kvékereket) Cameron elmebetegeknek nyilvánította. Az MK-ULTRA projektet felülvizsgáló bizottság egykori elnökének. aki Cameront is bekapcsolta. Azt a célt tűzte ki.

valamint Saracco ügyésznek sikerül bebizonyítania. valamint az embereken végzett etikátlan kísérletezésről. Mike Miniccino amerikai kutató 25 éven át tanulmányozta az MK-ULTRA programot. Akik tanulmányozták részletesen az MK-ULTRA programot. A család Ruwet figyelmességét annak tulajdonította. A téma kutatói azonban csaknem biztosnak veszik. hogy Olson özvegyét egészen haláláig rendszeresen felkereste férjének egykori főnöke. hogy barátja volt Frank Olsonnak. Újonnan napfényre került dokumentumok azonban azt tanúsítják. Az agymosás nem csak az ellenség legyőzésére alkalmas. hogy apám továbbra is részt vegyen benne. amit Saracco ügyész akart bizonyítani az MKULTRA-val kapcslatosan: Ez a projekt nagyon érzékenyen érintette a Nyugat hírszerzőszolgálatait. s folytatódnak a viták a CIA jövőjéről. Az újévi partira szóló meghívás úgy szólt. s ezért készek voltak bármilyen eszközzel megakadályozni Olsont abban." Kik irányították az agykontroll kísérleteket? Ha erre a kérdésre keressük a választ. mint Frank Olson. Az MK-ULTRA sokkoló-hatású és hihetetlenül veszélyes volt. Sargant-tal. az FBI. Ha azonban Eric Olsonnak. hogy a széles nyilvánosságot tájékoztathassa. A bűnösök nem kerülhetik el a felelősségre vonást. hogy ez az állítás nem felel meg a történelmi tényeknek. Ezzel kapcsolatban Eric Olson kijelentette: "A hidegháborúnak vége. de szavatolhatja a nyugati országok lakosságának az engedelmességét és lojalitását is. úgy gondolják. Nem engedhették meg maguknak. akkor az tovább gyöngítheti az állampolgárok már amúgy is megingott bizalmát az olyan közpénzen fenntartott intézményekben.arról. Miniccino itt arra utal. hogy ezeknek a kísérleteknek hosszútávú célja az volt. Apám meggyilkolása átlépte azt a határvonalat. A választ a nemzetbiztonságra hivatkozva tagadták meg. a párnak túlzottan nagy adag kábítószert adtak be. és ismerték az MK-ULTRA-ra vonatkozó titkos információkat. és 1977. akkor meg kell ismerkedni azoknak a kongresszusi meghallgatásoknak a dokumentumaival. között került sor. hogy egyetlen egy amerikai állampolgárt sem ölt meg az Egyesült Államok területén. amelynek a vizsgálódásaira 1975. A CIA mindig ragaszkodott ahhoz az állításához. Ezt a magyarázatot támasztja alá az a körülmény is. vagy távozhasson mindazzal. amit az Egyesült Államok kormánya mindig tiszteletben tartott. hogy vajon milyen kutatómunkát végzett volna dr. hogy biztosítsák az angolszász civilizáció vezető szerepét a világhatalomért folytatott küzdelemben. ha nem hal meg. amit tudott. hogy minden vendégnek hoznia kell magával egy kábítószer hatása alatt készített festményt. akár szándékosan. akkor valójában saját halálos ítéletét írta alá. Valószínűleg az történt. a hipnózis. Ennek alapján megállapította: amennyiben Frank Olson kételyeit fejezte ki az MK-ULTRA-val. az elektrosokk s a többi módszer és eszköz felhasználása az emberek viselkedésének CIA általi befolyásolására az atombomba kifejlesztését szolgáló Manhattan projekthez hasonlítható. Bogle az Egyesült Államokban. valamint saját munkáival kapcsolatosan és ezt közölte is dr. Apám esete mindkettőre vonatkozik. hogy akár véletlenül. mint a CIA. Ha Olson nagy biztonsági kockázatot jelentett. és a NSA. Illetékes helyről a mai napig sem sikerült választ kapni arra. Vincent Ruwet. akik közel álltak hozzá. hogy hasonló kísérleteket folytatott volna. hogy Vincent Ruwet a CIA megbízásából tartotta Olson özvegyén a szemét. Ezért leszámoltak vele. hogy Bogl és kollégái az LSD-vel kísérleteztek. Ezek a következők: 73 . A halucinogének. akkor ez ugyanez vonatkozik azokra is.

köztük Harlan Girard azt állítják. koordinálta. DC: GPO. Senate. 1976. 94th Cong. West részt vett a hallucinogén szerekről tartott nemzetközi kongresszuson 1965-ben. Dr. Final Report. Senate. Sept. és az emberek feletti uralom megszilárdításában elsősorban eletronikus agykontroll segítségével. Congress. 1977. a CIA magatartásmódosító kísérletéről. Aug. március 7-én meghalt.. hogy az elmegyógyászat manipulatív felhasználása fontos szerepet játszik az új világrendre vonatkozó stratégiai elképzelésben. ezek közül is azokat.• • • • 1. 6 vols. Committee on Labor and Public Welfare.3. Egy összefoglaló jelentés is található. A dokumentumok zöme Sidney Gottlieb tanúvallomását tartalmazzák. Itt megtaláljuk a kormányzati műveleteket tanulmányozó vizsgálóbizottság dokumentációját.S.S. DC: GPO. aki LSD-vel kísérletezett egy elefánton az oklahomai állami állatkertben. Project MKULTRA.S. amely úgy is ismert. valamint a Technikai Szolgáltatások Részleget irányította. Select Committee on Intelligence and Subcommittee on Health and Scientific Resarch of the Committee on Human Resources. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. 94755. Ennek keretében a Hírszerzési Vizsgálóbizottság. and Nov. U. Dr. aki a CIA MK-ULTRA Projectet. 3. 7. hogy a Church-bizottság jelentése. Congress. 1st Sess. Report No. West behatóan kutatta az amerikai hadifoglyokon a koreai háború idején végzett agymosást. Louis Jolyon "Jolly" West Már utaltunk rá. Senate. U.. Washington. DC: GPO. Committee on Human Resources. Itt van szó a Project MK-ULTRA-ról. 1977. Senate. Többek között azt is javasolták. Washington. 10. 74 . 2d sess. valamint az Emberi Erőforrások Bizottsága Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának az anyagai tanulmányozhatóak. Congress. and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judicary. pásztorok. S. aki egyben a Neuropszichiátriai Intézet igazgatója is. amikor az Oklahomai Egyetemen tanított. Biomedical and Behavioral Resarch. Subcommittee on Health.S. Gottlieb 1999. 1975.. U.prédikátorok. hogy egyes egyházi emberek . the CIA's Program of Resarch in Behavioral Modification: Joint Hearing. amelyek a hírszerzési tevékenységre vonatkoznak. Itt a Munkaügyi és Jóléti Bizottság Egészségügyi Albizottságának és a Jogi Bizottság Közigazgatási Gyakorlattal és Eljárásokkal Foglalkozó Albizottságának a dokumentumaival ismerkedhetünk meg. hogy ő az egyedüli ember. 4. Human Drug Testing by the CIA: Hearings. 94th Cong. 1st sess. Ez az anyag az Emberi Erőforrások Bizottság Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának a dokumentumait tartalmazza. Több kutató is. U. Dr. 1st sess. 2. Ezen a CIA által fizetett elmegyógyászok vezető szerepet játszottak. Washington. Az elefánt elpusztult. 95th Cong. 95th Cong. Louis Jolyon ("Jolly") West. 1977.. Human-use Experimentation Programs of the Department of Defense and Central Intelligence Agency: Joint Hearing. 1976.kiképzésük idején fogyasszanak LSD-t. hogy az Egyesült Államok kormányzata által finanszírozott titkos agykontroll programot dr. Ekkor vált híressé arról. 12. papok . Subcommittee on Health and Scientific Resarch. a Los Angeles-i Kalifornia Egyetem Pszichiátriai Intézetének az elnöke. DC: GPO. Ő irányította a CIA által finanszírozott LSD kutató programot az 1960-as évek elején. Congress. Washington.

az USAF (MC) szakképzett hipnotizőrének a szolgálatai megnyerhetők lennének. akkor jól kiegyensúlyozott kihallgatási kutatóközpont létesülhetne egy különlegesen megválasztott helyen. mert West arra célzott. Fokozódott ez az ellenállás. West lelkesen törekedett a "Schwitzgebel Machine" kipróbálására. a gyógyszerek hatását. január 14-én kelt és a "Kihallgatási technikák" címet viseli. támogatta dr. aggódni kezdett. Ez az intézmény a kiszivárgott és fotókópiázott adatok szerint genetikai. Ervin szenátor elolvasva dr. és az érzékelést ellenőrzött módon lehet manipulálni. A próba során kis elektródákat helyeztek az agyba." 75 . hogy a hadsereg hajlandó átadni a Nike rakétabázist Santa Monica-ban a kísérletek céljára. West őrnagy. amelynek ő lett az igazgatója. januárjában az erőszak csökkentését célzó tanulmányi központ létrehozását. január 22-én kelt levelét Kalifornia egészségügyi igazgatójához. de kutatók feltételezik. és ezek segítségével távirányító útján manipulálhatták az egyes kísérleti alanyokat. amelyben a környezet valamennyi fiziológiailag fontos vonatkozását ellenőrizni lehet. West 1973. West hosszú időn át tökéletesítette agykontroll technikáit.West köztudottan vallásellenes volt. A CIA-nak az egyik memorandumában. és szakértőként nagy összegeket keresett az amerikai bíróságokon tett vallásellenes megnyilatkozásaival. Olyan tesztek kidolgozását is elhatározták. amikor elnökké választották. Szerepelt a kitűzött célok között a menstruációs ciklus alatti életveszélyes magatartás. West javaslatait. továbbá egy másik munkatársé is. Dr. West soha nem határozta meg pontosan. dr. A helyiség többek között tartalmaz egy széles spektrumú poligráfot a tanulmányozott egyén különböző fiziológiai reakcióinak az egyidejű mérésére. Hivatalosan a javaslatot elutasították. E célra módosított rakéta-követő szerkezeteket használtak a kísérleti alanyok tartózkodási helyének a nyomon követésére. hogy az agykontroll kísérletek egyik vezetőjének. aki alapos képzettséggel rendelkezik a hagyományos pszichológiai kihallgatásban és a poligráf technikában. Reagan kormányzó magatartásellenőrző. amelyek rádió adó-vevő készülékhez voltak kapcsolva. és a kísérleti alanyok reakciói folyamatosan rögzíthetőek. azaz agykontroll elképzeléseit ez az incidens nem akadályozta meg. a fiúknál tapasztalható agresszív. Reagan. valamint kísérleteket folytatott erőszak-okozó és az erőszakgátló gyógyszerekkel. A fentebb ismertetett tények alapján joggal következtethetünk arra. amely feltárta a szövetségi szervek közreműködését a tudatmanipulálásban. és neurofiziológiai kutatásokat végzett erőszakos személyeken. vagy hogy miért szükséges az erre vonatkozó kutatást egy biztonságosan elkerített rakétasilóban végezni." A CIA javaslata szerint "ebben a laboratóriumban lesz egy speciális szoba. Louis Jolyon Westet tekintsük. de azok jelentős ellenállást is kiváltottak. Ő kezdeményezte 1973. ez olvasható: "Ha Louis J. köztük elitélteken és hiperkinetikus gyermekeken. amelyek erőszakosságot eredményezhetnek. hogy mit takar ez a fogalom "undesirable behaviour" (nemkívánatos magatartás). még mint kaliforniai kormányzó. amelyek azon agyműködési rendellenességek feltárását célozták. amikor Frank Ervin szenátor az alkotmányos jogok albizottságának elnöke támogatta azt a tanulmányt. amely 1953. és azok minden bizonnyal új lendületet kaptak. biokémiai. Ebben a környezetben a hipnotizálást. hogy mindössze letitkosították. illetve passzív viselkedés hormonális aspektusainak a kutatása és a különböző etnikai csoportokban tapasztalható erőszakos magatartási normák feltárása és összehasonlítása.

Az itt szerzett tudás jelentős részét . hogy az a két középiskola.hozzátéve. amelyek segítik az iskolák irányítóit. West a kaliforniai KCAL televízió szakkomentátoraként elmondotta. hogy részt vesz a hipnózissal és a meszkalinnal (ez kaktuszfélékben előforduló erős hallucinációkat kiváltó alkaloid. Dr. Ziferstein főnökének. amelyet már tűrhetetlennek találnak a büntetés végrehajtási alkalmazottak. Növekvő radikalizálódás megy végbe közöttük és olyan mérvű az öntudatosodás a fekete és a chicano rabok körében. a kisebbségi csoportok tagjai és rabok lesznek. Westre. amelyek pszichotechnológia néven váltak ismertté. Bevetik a pszichiátriai és a legújabb technológiai eszközöket. Az egyik legkövetkezetesebb bírálója és egyben közeli munkatársa dr. aki a "Brave New World" (A bátor új világ) című világhírű regény szerzője gyakran utalt írásaiban dr. Gyógyító célú viselkedés-módosítás színlelésével felhasználnak mindent az annectintől és más elítélendő drogoktól egészen az elmeműködés befolyásolását célzó sebészeti beavatkozásokig." "Az Egyesült Államok történetében először állították össze azokat az ismérveket. 1961-ben pedig arról tájékoztatott. mert lehetséges rögzíteni a szabadon mozgó kísérleti alany agyának a bioelektromos változásait távolból irányítható monitor-technika felhasználásával. West kulcsszerepet játszott a "Center for the Study and Reduction of Violence" (Az erőszakcsökkentést tanulmányozó központ) felállításában. West szemére vetette. hogy egy ilyen eljárás komoly fenyegetést jelent az emberi jogokra és polgári szabadságjogokra.ma már bevett gyakorlatként alkalmazzák az agykontroll műveleteknél. amelyek alapján potenciálisan bűnöző hajlamúnak vélnek és minősítenek olyan egyéneket. elkeserednek és erőszakos eszközökhöz folyamodhatnak. Westnek az elképzelését így kommentálta: "Új helyzettel kell szembenéznünk. Dr. érzéki hatások megvonásával) kísérletezik. amit kábítószerként is használnak) folytatott kísérletezésben.. 76 . ahol a genetikai tényezők hatását az erőszakosságra kutatni fogja. West elmondta neki: most már a "sensory deprivation"-nal (érzékeléstől való megfosztással. hogy dr. profilok és biológiai összefüggések feltárása és kifejlesztése volt.mondotta dr. Ziferstein . akik még semmilyen bűncselekményt sem követtek el. a kísérletekbe bevont személyek. hogy "előre jelezzék". amelyek a koponya felszínéről nem követhető. és már több igen jól felszerelt létesítmény áll a rendelkezésére. mely személyek tekinthetők potenciálisan erőszakosnak. West szerint a jövő még ígéretesebb. Isidore Ziferstein az Neuropszichiátriai Intézet docense. a jogalkalmazókat és a kormányzati szerveket meghatározott egyének és csoportok életveszélyes magatartása látható megnyilvánulásainak a kiderítésében és ellenőrzésében.a más projektekből szerzett ismeretekkel együtt . Úgy vélte. Éveken át a neurológusok a koponyára rögzített elektródákkal mérték az agy elektromos aktivitását. hogy kielégítse szükségleteit." A docens elítélte azt az elképzelést. hogy a demokratikus folyamat nem segíti őket. hogy egyes betegeknél a fékevesztett düh kitörése határozottan összefügg az agy mély rétegeiben lefolyó abnormális elektromos tevékenységgel. mint a Los Angeles-i Egyetem (UCLA) Neuropszichiátriai Intézetének az igazgatója. A gazdasági hanyatlás erősödése következtében elkerülhetetlenül egyre több munkanélküli szegi meg a jogszabályokat. az egyik feketék által lakott területen van. Ha egyszer ez a 30 % meggyőződik arról. Több kritikus is dr. 1957-ben azt írta róla. . Most miniatűr elektródáknak mélyen az agyba történő elhelyezésével lehet követni az azon területén is az elektromos aktivitást.. a másik pedig chicano-k által lakott részen. A központ feladata olyan magatartási mutatók. Mintegy 30 %-a a lakosságnak állandó szegénységben él.Aldous Huxley. dr. Dr. a gyermekek. Ezek elfojtására a hatóságok új módszereket használnak.

A társadalom számára a hallucinációt okozó kábítószereket fogyasztó kommunárok (az 1871-es kommün hívei. mint dr. harcosai) kevésbé kellemetlenek és kevésbé költségesek.. Az ilyen hatásoknak alávetett egyének disszociációval (tudathasadással) adaptálódhatnak egy megváltozott személyiség (altered persona)."A bátor új világ"-ban. SLA (Együttélési Felszabadítási Hadsereg) tagjai erőszakkal 77 . "mint a személyek közötti manipuláció. mint az a személy. (azaz olyan . Louis Jolyon West-nek. E szerint Patricia Hearst alternatív személyisége. kormányzati eszköznek tekinti kábítószerek szelektív felhasználását a lakosság különböző módon történő manipulálására. 1932. West. Patricia Hearst-nek. hogy kezelésben részesítse a robbanás túlélőit és az áldozatok családtagjait. találkozott Oklahoma Cityben. lényegesen egyénibb személyiségének a manifesztációja.vagy pót-személyiség (pseudo-identity) létrehozásával. hogy egy pszichológus csoport. amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság állított össze.szervezett csoport által végrehajtott . West az Ügynökség (CIA) agykontroll kutató közösségének a kreatúrája. Az ő intézete az agykontroll szakma legveszedelmesebb Strangelove-jainak a melegágya.Vol. aki "Tánia"-ként vált ismertté. Dr. West vizsgált meg. vagy a szokásostól lényegesen eltérő élethelyzetek felboríthatják a személyiség normális integráló funkcióit. amelyet Aldous Huxley előre látott ("Brave New World"-ben . Ténylegesen kényelmesebb és még gazdaságosabb lehet az egyre növekvő számú kábítószer fogyasztó megfelelő elkülönítése. 1. amelyet olyan CIA specialisták fejlesztettek ki. és a több millió munkanélkülivel terhelt munkaerőpiacról történő kivonása. mintha külön élnek és más módon fejezik ki elidegenítésüket." Dr. ál.). Westről: "CIA megfigyelők mindenütt fuldokoltak a nevetéstől.személyes zaklatásnak. és akiről ő adott szakvéleményt a bíróság számára. aki igen sok tapasztalatot szerzett a háború után Amerikában letelepedett náci orvosokkal való együttműködése során. West kutatta a mesterségesen létrehozott tudathasadásos egyének magatartását.Alex Constantine a "Pshychic Dictatorship in the USA" (A pszichikai eszközökkel gyakorolt diktatúra az Egyesült Államokban) című könyv szerzője a MindNet Journal . hogy használjanak kábítószereket a lakosság politikailag "zavart okozó" részének az ellenőrzésére: "Ez a módszer. amely a fizikai erőszakot még nem elérő valamennyi megfélemlítési formát felöleli) továbbá traumával programozták (trauma-induced programming). A totalitárius projektek körében többek között ő tanulmányozta a drogok használatát. az esete. Mégpedig nem másnak. vagy támadás járulékos eszközeit" és elsőként alkalmazta az elektronikus agykísérletezésben a távirányítást a UCLA-n (University of California Los Angeles). Ross Adey a NSA agykutatója. aktív szervezett erőteljes politikai tiltakozással és ellenvéleménnyel. 98. mint dr. A Hearst-vagyon örökösét egy sor "meggyőző erőszakosságnak" (persuasive coercion-nek) vetették alá." Mindezt jól illusztrálja a kaliforniai sajtómágnás leányának. amikor a CNN bejelentette." West ajánlotta a szövetségi hatóságoknak. A legtekintélyesebb végzett diákok közé tartozik dr. amelyet "Pearl"-nek nevezett. No. Azt kívánta kideríteni. Az elhúzódó stresz. jelzéssel az interneten ezeket írja dr. akit dr. hogy az agykontrollnak alávetett kísérleti személyeket miként lehet kondicionálni a különböző traumák elviselésére. Patricia Hearst-öt a CIA által létrehozott Symbionese Liberation Army.. Patricia Hearst másik. az UCLA neuropszichiátriai intézete vezetőjének az irányításával.

Post-Traumatic Stress Disorder) krónikus tüneteit is diagnosztizálta dr. amit dr. Ez volt az. Ennek a következő céljai voltak: 1. Olyan módszer kifejlesztése és kiértékelése. Tania csupán egy szerep volt. megfélemlítették megerőszakolták. 3. aki később a pót-személyiséget képviselte. West szakvéleménye szerint a traumatizáló emberrablás. 2. és Patricia Hearst félelemből teljes engedelmességet tanúsított elrablói követeléseivel szemben. ha Amerika ellen használják őket? 3. Felderíteni azokat a lehetőségeket. amikor . amiért később elítélték. január 14-én 74 éves korában köztiszteletben álló tudósként és egyetemi tanárként távozott az élők sorából. ha az ellentmond a természet és az önfenntartás alapvető törvényeinek? 78 . továbbá a rákövetkező két hónapos gyötrés emocionális regressziót váltott ki. Olyan védekező eszközök létrehozása. dr. miután további bántalmazásokon ment keresztül hónapokon át. Ezt gyorsan követte Patty kierőszakolt átalakítása "Tania"-vá. amellyel meg lehet előzni a hírszerző ügynökség munkatársainak az ellenséges ellenőrzés alá vételét. amit halálos fenyegetéssel kényszerítettek rá. majd pedig "Pearl"-é.elsősorban a NSA (National Security Agency) tevékenységének köszönhetően . agyműködésünk kivüről történő befolyásolása és ellenőrzése.mindennapi életünk részévé válik a tudatmódosítás. Dr. Ehhez egy ötödiket is hozzáadtak. hogy bűncselekmények elkövetésében vegyen részt. Ennek a következő feladatai voltak: • • • 1. amelyek lehetővé teszik speciális kihallgatási technikák alkalmazásával az egyén ellenőrzését. West. megkínozták és arra kényszerítették. A hivatalosan jóváhagyott agykontroll kísérletek az Egyesült Államokban 1950-ben kezdődtek. hogy ne lehessen tőlük kiszedni engedély nélküli információkat ismert eszközökkel. Pearl volt az. fejezete alapján ismertetjük Cameron szerepét az agykontroll kísérletekben. West a pszichiátriai szakvélemény készítésekor megtalált. Dr. Ewen Cameron tevékenységét alaposan Harvey Weinstein kutatta ki és írta meg "Father. még akkor is. Son and CIA" című munkájában. hogy akarata ellenére eleget tegyen mások kívánságainak. februárjában. Feltárni azokat az eszközöket. még pedig a nem konvencionális kihallgatási technikák offenzív alkalmazásának a felmérését. Hogyan lehet leküzdeni ezeket a módszereket. a haditengerészettel és a légierővel. 4. Jolyon West 1999. köztük a hipnózisét és a drogokét. Tanulmányozni az emlékezőképesség megnövelésének a lehetőségét. Dr. 1951-ben a CIA koordinálta erőfeszítéseit a hadsereggel. amikor Patricia Hears-t az FBI letartóztatta. • • • 2. A jelek szerint azonban utóélete csak most bontakozik ki. Ewen Cameron A kanadai pszichiáter. amelyekkel úgy lehet kondicionálni a személyzet tagjait.elrabolták 1974. és így jött létre a "Project Artichoke". A trauma nyomában járó stressz (PTSD. amelynek a segítségével információk nyerhetők egy személytől akarata ellenére és tudomása nélkül. Könyvének a IX. amikor a CIA igazgatója jóváhagyta a Bluebird-nek nevezett projektet. Először egy bank kirablására kényszerítették. Elérhető-e valakinek az ellenőrzése úgy.

spray. 15 kutatással foglalkozó alapítvány. Hogyan lehet leküzdeni ilyen módszereket. Az önkéntesség nem azt jelentette. A kívülről jövő finanszírozás előfeltétele volt a nagyobb arányú kísérleti munka végzésének. egyikük volt dr. Cameron első 79 . biológiai hadviselés céljára. a CIA igazgatója egy 1953-ban készült memorandumában leírja: arra törekedtek. Az egyik a Cornell Universitynek a humán ökológia kutatására alakult társasága. amelyre a cikk megjelenéséig 25 millió dollárt költöttek. Minderről persze a közvélemény nem sokat tudott. E célból kutatták a magatartást befolyásoló drogok és az alkohol hatását. és a porlasztott anyagok . akik részt vettek a koreai háborúban.alkalmazása. és emberi erőforrásokkal foglalkozó albizottsága a New York Times cikke után meghallgatta Stansfield Turner tengernagyot. a zaklatási technikák. hogy a kísérletben részt vevők tudták. aerosol . Ezen túlmenően a vegyi és biológiai hadviselés egyéb lehetséges technikáinak a feltárása is. és asszisztense Leonard Rubenstein szerint azon katonák körében végeztek kutatásokat. a mágikus művészeti fogásokat. a hipnózist. bacilusokat. ha Amerikával szemben alkalmazzák? A cél tehát azoknak az új technikáknak a hasznosítása volt drogok és hipnózis segítségével. a másik pedig a Geschichter. hogy a CIA magán kutatóintézeteket is bekapcsolt a magatartás befolyásolását célzó erőfeszítéseibe. (Itt lényegében arról volt szó.• 4. az alvást. hogy szuggesztív módszerekkel történő programozással és más agykontroll módszerekkel módosítsák az egyén tudatműködését és magatartását. hogy miféle drogokat adnak be nekik. a magatartás. és a hazugságvizsgáló technikákat. Ewen Cameron az agymosással foglalkozott. Eszerint már 25 éve folyamatban van egy kísérleti program. aki ebben az időben a CIA élén állt. a pszichoterápiát. augusztus 2-án a New York Times beszámolt arról. végső soron az emberi viselkedés módosítása. 1977. mikrobákat. hogy patogén. valamint egészségügyi. Turner bemutatott több ezer dokumentumot. amelyek az agykontroll kutatásokra vonatkoztak. s amelynek a célja a gondolkodás. Dr. A hidegháború tette lehetővé. hogy ilyen irányú tevékenységéhez Cameron hozzájuthasson a CIA útján a közpénzekhez. amelyek lehetővé teszik információk megszerzését külföldi személyektől. és amelyről a Freedom of Information Act (az információ szabadságát biztosító törvény) alapján szereztek tudomást elsősorban John Marks munkássága nyomán. csírákat kísérleteztek ki az úgynevezett "germ warfare". A különböző kutatásokat a közös cél kapcsolta össze: befolyásolni. Folytak kutatások a mérgekkel. 12 kórház és klinika. tudományos. a harmadik pedig a Josiah Macy alapítvány volt. Betegei fizettek neki "a kezelésért" és ez a pénz a kórházba folyt be. Richard Helms. a kísérletbe bevonható újabb vegyi anyagokat. Dr. Montreálban (ahol Cameron intézete volt) elkezdték kipróbálni az így feltárt technikákat. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési vizsgálóbizottsága. és drogok használata helyett inkább agymosást alkalmaztak. A dokumentumok szerint a kísérletekben 80 intézmény 185 nem állami alkalmazottja vett részt. A 80 intézmény közül 44 egyetem. a motiváció. amely a legfontosabb CIA kutatási program volt a magatartás befolyásolására csaknem 20 éven át. és ellenőrzés alá venni az emberi emlékezést és magatartást. és az emberi szövetek felhasználására vonatkozóan is.) A programba tartozott a sokk-kezelés. Ewen Cameron. A CIA különböző csatornákon juttatta el a pénzügyi támogatást a kísérletezést folytató intézményekhez. azaz betegség okozó baktériumokat. 1953-ban a "Project Artichoke" átalakult "Project MK-ULTRA"-vá. 3 pedig büntetés végrehajtási intézet volt. Számos neves elmegyógyász vett részt ebben a programban. Az MK-ULTRA tehát az állatokon való laboratóriumi kísérletezéstől átkerült az önkéntes humán kísérleti alanyokra. Ewen Cameron már az elején bekapcsolódott ezekbe a programokba.

A kihallgató végül is barátnak és megmentőnek adhatja ki magát. hogy Mindszenty József bíboros. hogy 80 . valamint a CIA pszichológusa. Egy amerikai újságíró. hogy Oroszországban titokban alkalmazott drogok befolyásolása alá került. Ez a tanulmány feltárta. illetve injekciókat adott be neki. az Egyesült Államok moszkvai nagykövetével történt. amely egy amerikai diplomata részéről elképesztőnek számít. Már utaltunk rá. Az ÁVH a magyar főpap ellenállását erőszakkal letörve hatalmas mennyiségű gyógyszert. A légierő pszichológiai hadviselési részlege (Air Force Pshychological Warfare Division) munkatársai közé tartozott James Monroe ezredes. A kínaiaknak sikerült nem csak aláírt vallomásokat kicsikarniuk az amerikai hadifoglyoktól. Nem maradt hatás nélkül a CIA-ra az. és ez tovább fokozta a lakosság kommunista ellenes érzelmeit. hogy az emberi magatartás befolyásolható. ha az adott egyén tudatát magnetofonszalagon rögzített üzenetekkel meghatározott időn át és megfelelő intenzitással ingerlik. de később az "Archives of Neurology and Psychiatry" című tekintélyes pszichiátriai szaklap lehozta "Communist Interrogation and Indoctrination of "Enemies of the State": Analysis of Methods Used by the Communist State Police" ("Az állam ellenségeinek" kommunista kihallgatása és indokrinálása: a kommunista államrendőrség által alkalmazott módszerek elemzése) címmel. Ez a tanulmány eredetileg a CIA "Technical Services Division" (technikai szolgáltatások részlege) számára készült jelentés volt 1956-ban. amellyel az adott személy már nem volt képes megbirkózni. Montgomery-ben Alabama tagállamban. 1949-ben még nagyobb megdöbbenést váltott ki az. amelyben bűnösnek vallották magukat a háborúban való részvételükért. A világ közvéleményét ekkor megdöbbentette. Ilyen légkörben alakult az amerikai légierőnél Fred Williams irányításával egy munkacsoport. és korábbi életével. hogy a kívánt vallomásokat nem drogokkal és különleges kínzásokkal érték el. A CIA ekkor már tudomást szerzett azokról a kínaiak és oroszok által alkalmazott módszerekről. hogy nagy múltú és tekintélyes bolsevik vezetők egymás után vallották magukat árulóknak az 1930-as évek végén Moszkvában. Elsősorban lélektani ismereteken és technikákon nyugvó módszerekkel értek el olyan kimerültséget. a magyar katolikus egyház vezetője az ellene folyó kirakatperben lelkileg összeomlott. Wolff és Hinkle hosszabb tanulmányban foglalkozott az agymosás technikáival. aggodalmat és feszültséget. Albert Biderman szociológus. Ez az írás felkeltette a CIA érdeklődését. Herman Sander és Robert Lifton elmegyógyász. hogy a koreai háborúnak meghatározó szerepe volt az agymosással kapcsolatos amerikai kutató programok beindulásában. ami George Kennan-nal.rádiónyilatkozatokat is tettek. John Gittinger. Edward Hunter. Harold Wolff és Lawrence Hinkle. Ennek az a lényege. akibe az áldozat megkapaszkodhat. amelyek teljesen ellenkeztek személyiségével. 1950-ben ezeket a módszereket agymosásnak (brainwashing-nak) nevezte el "Brainwashing in Red China" (Agymosás vörös Kínában) című könyvében. olyan kifejezéseket használt vallomásában.látszólag kényszer nélküli .tanulmánya a "psychic driving"-ról 1956-ban jelent meg az "American Journal of Psychiatry"-ban. Kennan a szovjet fővárosból Berlinbe érkezve egy sor olyan kijelentést tett. amelyekkel befolyásolni tudják a magatartást. de a pilóták . A kínaiaknak ezt a sikeres tudatbefolyásoló módszereit az amerikai tömegtájékoztatás szenzációhajhász módon tálalta. a Cornell Egyetem két kutatója. A sztálini koncepciós perek már felkeltették az érdeklődést a szovjet politikai rendőrség kihallgatási módszerei iránt. Richard Helms és munkatársai azt gyanították. a Maxwell légibázison.

A CIA pszichológusa. Még e társaság létrejötte előtt az Egyesült Államok hírszerző szolgálatai felfigyeltek arra a kutatómunkára. akkor érthetőbbé válik az emberi magatartás. amely a fenyegetésre. hogy ha egybekapcsolja a magatartáskutatást a társadalomtudományi megközelítéssel. a hipnózisra. amit ő "human ecology"-nak nevezett. hogy az érzéki észleléstől való megfosztást használja az emberek ellenállásának a megtörésére. Ez a módszer fontos volt ahhoz. elvárjuk az Ügynökségtől. "fekete pszichiátriára". A kísérleti alanyokkal kapcsolatban ezt kérte a CIA-tól: "Ahol a kutatás magával vonja a kísérleti alanynak történő kár és ártalom okozását. hogy vegye fel a 81 . kínzásra.elkerülje a teljes lelki összeomlást. az információk visszatartása. Két-három napra rá a kísérleti alanyok elveszítették személyiségüket és képtelenek voltak gondolkodni. megalázásra. a kényszerítésre. javasolta. Ezen információk elemzésével és felhasználásával kívánt kifejleszteni olyan új technikákat. kombinálva ügyes kihallgatási technikával. Wolff tehát nem akarta a saját betegeit kísérletezésre használni. James Monroe ezredesnek. hogy bocsásson rendelkezésre olyan kísérleti anyagokat és megfelelő helyet. "megfelelő alanyokon" elvégezni. E kísérletekre 10 ezer dollárt kapott a kanadai védelmi kutatási testülettől. A hatalomra került kínai kommunista vezető csoport rendkívül fontosnak tartotta az irányítókhoz való feltétlen igazodást. hogy hazudozzanak. az érzékeléstől való megfosztásra. hogy ha nem alkalmaznak drogokat és úgy is. amely 1957ben elszakadt a Cornell Egyetemtől. hogy a szárazföldi Kína lakosságát eredményesen ellenőrzés alá vehessék. Wolff fő érdeklődési köre a stressz volt. a bebörtönzésre. hogy azért fizetnek a diákoknak. John Gittinger. Wolff és Hinkle tanulmánya arra ösztönözte az amerikai katonai és hírszerző szerveket. Az első ilyen program a "Project QK-Hilltop" a Cornell Egyetem Orvosi fakultásán kezdődött 1954-ben Harold Wolff irányításával. A kísérleti eredmények szigorú titkot képeztek. amelyeket a kínaiak átvettek és részben továbbfejlesztettek. "The Search for the Manchurian Candidate" (Kutatás a mandzsúriai kandidátusért) című könyve. hozzáadva további tényezőként a csoportnyomást. külön úgy. Donald Hebb rendszeresen részt vett az amerikai és brit szakértők tanácskozásain Kanada képviseletében. Wolff úgy gondolta. Ekkor merült fel Donald Hebb-ben az a gondolat. Az oroszok kezdték el ezeket a módszereket. és ez által hatékonyabban befolyásolható. agymosásra. valamint az ember és környezete kölcsönhatása. A kísérleteket erre önként vállalkozó diákokkal folytatta. aki tagja volt a "Society for the Inverstigation of Human Ecology" nevű Társaságnak. amelyek alapvetően megváltoztathatják az emberi agy működését. de ezzel a programmal le kellett állni. A kanadai Védelmi Kutatási Testület elnöke. az alvástól való megfosztás. Arra kérte a CIA-t. ahol a szükséges kísérleteket el lehet végezni. hogy szovjet részről újabb pszichológiai technikákat alkalmaznak. akiket több napon át teljesen elzárt a külvilágtól. Az 1955ben alakult kutatócsoport ökológiával foglalkozó tudományos társasággá alakult. Az alkalmazott módszerek közé tartozik a magáncella. valamint ezek kombinációjára vonatkozik. Az ottawai parlament tagjai csak olyasmiről hallottak. hogy bocsássa rendelkezésére a kihallgatási és megfélemlítési módszerekről szóló értesüléseit. ami Kanada Quebec tartományában. Tevékenységéről részletesen tájékoztat John Marks. de hajlandó volt azt más. Ennek a technikának már a bejáratott változatát alkalmazták az amerikai hadifoglyokkal szemben. Ezeken abból a feltételezésből indultak ki. Hallucinációk lepték meg őket és alkalmassá váltak a magatartásbeli változásra. Valamennyi információt fel akart használni. hogy saját terveket készítsenek az agykontroll tanulmányozására. hogy ha alkalmaznak. a montreali McGill Egyetemen folyt.

felbomlanak. A betegeknek rendszeresen le kellett írniuk mindent. Tökéletesíteni kívánja a magnetofon rögzítési technikát több hang alkalmazásával. Cameron részletesen leírja azokat az eljárásokat. kiszolgáltatott helyzetben hagyták a betegeket. Az ápolószemélyzet rendszeresen felszólította a betegeket." William Sargent az agymosással kapcsolatosan ezt jegyzi meg: 82 . hogy különösen intenzív elektrosokkal lerombolja a beteg meglévő viselkedési mintáit. Ebben a pályázatban. amelyeket nemrég szerzett az egyén. Ewen Cameronnal. amelyből elektronikus úton magnetofonszalagról meghatározott időközönként tudatbefolyásoló szöveget hall). M. Ezután 6-7 napon át naponta 16 órán keresztül intenzíven ismétel egy előre elkészített szóbeli jelet. Cameron rendszerében a betegeket hosszú időn át tartó elszigeteléssel teljesen megfosztották az érzéki észlelés lehetőségeitől. az adott személy oly módon kezdhet el gondolkodni és cselekedni. ami eszükbe jutott a verbális ismétlésekkel kapcsolatosan. vagyis amikor a kísérleti alany fejére egy bukósisakhoz hasonlót helyeznek. a tudat irányított vezetése. Cameron ezeket hatékonyabban ítélte. amely vallásos megtéréshez vezethet Sargent így írja le ebben a könyvében: "A fokozott és elhúzódó változatos stresszhatások. Azt a folyamatot. Ekkor új mintákkal lehet pótolni őket. amelyeket az Allan Memorial Institute-ban kifejlesztett. Harmadik lépésként az intenzív ismétlés időszakában a kísérleti személyt részlegesen elzárják az érzékszervi hatásoktól. hogy a gondolkodás és a magatartás mintái. hogy hasznosítsa a csoport-döntés és szuggeszció erejét. curare. hogy a "beteget" 7-10 napra elaltatják. átmenetibb jellegű és a megismerő és felfogó képességet kevésbé károsító letörésére. mégpedig úgy. amely pontosan ellentmond korábbi gondolkodási és cselekvési módjainak. kémiai és pszichológiai kezelések eredményeként bizonytalan és zavart állapotban sebezhető. Először is arra törekedett. bulbocapnine. Cameron kísérletezése tehát az agymosás során és az érzékeléstől való megfosztás kapcsán szerzett ismeretekre támaszkodott. Dr. vagy az elnyomott minták újra érvényhez juthatnak. LSD-25 és ehhez hasonlók. mint az elektrosokkot és az altatást. deaktivizálását azért. vagy fizikai elgyöngülés okozása eredményeként egy személy gondolkozási folyamatainak a még tökéletesebb megváltoztatása érhető el. A kórházi személyzetnek nem volt megengedve. amit hallottak. megtörténhet. Tervbe vette a betegek tudatműködésének a elgyöngítését. hogy a pszichés vezetés ideje alatt magasabb aktivitási szinten lehessen őket tartani olyan drogokkal. hogy közölje a beteggel. és Cameront be akarta kapcsolni a CIA programjába. anectine. amely a "The Effects Upon Human Behavior of the Repetition of Verbal Signals" (Szóbeli jelek ismétlésének a hatása az emberi magatartásra) címet viselte. különösen. amelynek eredményeként Cameron pályázatot nyújtott be a Társasághoz. Gittingerre nagy hatást tett a "psyhiatric driving" (pszichés futtatás. Cameron kísérleti programjának kidolgozásakor támaszkodott William Sargent "Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain-washing" (Küzdelem az agyért: A tudatváltoztatás és agymosás fiziológiája) című munkájára is. Végül a tudat irányított vezetésének a periódusát elfojtják. vagy mindkettő még magasabb szintre emeljük.. Cameron szerint a megpályázott kísérlet eredményeként olyan kémiai anyagokat próbálnak ki. Ha a stresszt és a fizikai elgyöngítést. A fizikai.kapcsolatot Dr. Egyidejűleg több hangot is lehetett hallani. amelyek alkalmasak a meglévő magatartási minták gyorsabb. hogy ismételjék el. akiknek újból és újból meg kellett hallgatniuk az ismételt üzeneteket. amely a nyomást gyakorló csoportot szimulálta. Baldwin a CIA egyik kutatója még ebben az évben felkereste Cameront Monteálban.. Ez a "depatterning". mint az artane. meddig lesz az intézetben.

Az 1956-tól 1963-ig folytatott kísérletek során ez a 79 személy elérte a "depatterning". hogy a szülők negatív magatartásbeli és jellembeli tulajdonságai átkerüljenek utódaiba. hogy az emberiség legjobb reménye az új világrend. amelyekkel az úgynevezett társadalmi devianciákat ellenőrzés alatt lehet tartani. többek között e tanulmány hatására ajánlotta Richard Helms-nek a CIA egykori igazgatójának. amely mentes mind a jobb."Ha az emocionális stressz növelésével és elhúzódásával el lehet érni egy teljes és hirtelen összeomlást. hogy az amerikai sajtóban gyakran úgy írják le a "new world order"-t. mint elhangzásának idején. hogy "new world odour" (új világbűz). Tartós emlékezetkiesés jelentkezett az elektrosokkolt betegek 60 %-ának az esetében. hogy semmisíttesse meg az MK-ULTRA-val és az agykontroll kutatásokkal kapcsolatos dokumentumokat. Ewen Cameron magáévá tette a CIA aggodalmait és teljes energiájával bekapcsolódott az 1957-től 1960-ig tartó agymosási kísérletekbe. A CIA MK-ULTRA programja keretében nyújtott ehhez támogatást. Ma már egyre több embernek van fogalma arról. és amelyek a kezeléssel voltak kapcsolatba hozhatóak. egy olyan világrend. A betegek 24 %-ának az állapota a "depatterning"-ot követően súlyosbodott még kórházi tartózkodásuk ideje alatt. amelyek az egész enyhe tünetektől az igen súlyosakig terjedtek. amely megszabadul a hisztériától. 1967-ben az Allan Memorial Institute megjelentette Alex Schwartzman és Paul Termansen tanulmányát. annál nagyobb volt a fellépő memóriasérülés egy standardizált teszt. fokozatosan a tudattartalom teljes törlésébe és újraprogramozásába torkollott. Ehhez tartozott az is. amely 79 betegen végrehajtott kísérlet eredményeit dolgozza fel. Cameron azonban egyebet is mondott. elhatárolt emlékezetvesztésről) meglepően hasonlít az agymosáshoz. mind a baloldali totalitarizmustól. A kutatók megállapították. Kezelésnek álcázva ártatlan betegek váltak a fiziológiai agymosást célzó kutatás áldozataivá. amelybe 1950-es évek elején belekezdett. A tesztelt 27 beteg 63 %-a már csak mások segítségével tudott visszaemlékezni elmúlt eseményekre. Az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején szinte megszállottan kereste azokat az eljárásokat és eszközöket. állandó jellegű agykárosodás állott elő. Lényegében nagy arányban előforduló. miként lehet megelőzni. esetleg könnyebben lehetővé téve másokkal való helyettesítésüket. Cameron minden etikai és morális megfontolástól megszabadulva intézhetett támadást kísérleti alannyá vált betegei személyisége ellen. Arról szólt. utal a hidegháborúra és a kommunizmussal szembeni aggodalmaira. hogy mit is kell "új világrend" alatt érteni. azaz az adott egyénbe beépült viselkedési minták lebontásának a harmadik fokozatát. és a tudományos hazugságoktól. Ewen Cameron elmélete a "differential amnesia"-ról (elkülönített. Cameronra nagy hatással voltak a nürnbergi perben történtek. hogy kiderítsék." Dr. ami ma egészen más értelmet hordoz. Dr. Fizikai komplikációk léptek fel. Cameron 1953-ban. hogy minél rövidebb volt két elektrosokk kezelés között az időtartam. Az a kísérletezés. aki ugyancsak vezető szerepet játszott az MK-ULTRA kísérletekben. az Amerikai Pszichiátriai Társaság elnökeként. a "Wechsler Memory Scale" (Wechsler emlékezeti skála) alapján. A magatartás-kutató tudósok vezetésével jön létre a káoszból a rend. A CIA anyagi támogatásával legalább 100 betegen próbálták ki a Cameron által kidolgozott eljárásokat. vagy "new world disorder" (új világ-zűrzavar). Gottlieb így indokolta meg Richard Helms-nek tett javaslatát: 83 . akkor az agy kéregállománya időlegesen tisztára törölhető. és eltávolíthatók a nemrég beültetett magatartási minták. Sidney Gottlieb. amely 6 hónaptól 10 évig terjedt. Nem véletlen.

de Sidney Gottlieb mindössze enyhe fenyítésben részesült. egy svájci vegyész fedezett fel. Miközben a CIA még kutatta e vegyszer hatásait és felhasználási lehetőségeit. és ha mégis előfordult volna. és állítólag kiugrott New York-i szállodájának 10. Gottlieb egy alkalommal. Gottlieb a CIA-nál eltöltött 22 év során évekig dolgozott a lizergén sav dietilamid. kísérletezésük eredményeiről készítsenek jelentést dr. emeletéről. 1967-ben pedig ő vette át a vezetést régi támogatójának. dr. Az LSD-ről ma már közismert. hogy lehet-e hatékonyan alkalmazni a kémkedésben és elgyöngítve vele azoknak az agyműködését. Sidney Gottlieb-nek. hogy nem figyelmeztették őket. Egy személy. Sidney Gottlieb A New York Bronx városnegyedéből származó biokémikus. számos 84 . Sidney Gottlieb vezette a CIA technikai szolgáltatásainak a részlegét és olyan eszközöket állított elő. egyik sem emiatt vesztette életét. a hadsereg biológiai hadviselésének egyik kutatója. Ebben az időben az LSD már nem volt titkos kábítószer. hogy a projekt."Világos volt számomra és ezt eskü alatt tett nyilatkozatban is kifejtettem. a CIA igazgatójának. Ez a bordélyház később az LSD fogyasztás egyik központjává vált. valamint elmegyógyintézetek betegeinek. Gottlieb később kiterjesztette a kísérletezést és LSD-t adott kábítószerfüggőknek. hogy próbálják ki magukon az LSD-t és a megtapasztalt hatásokról. hogy ő adatott be neki LSD-t. Az MK-ULTRA programban az 1950-es és 1960-as években Gottlieb kapta azt a feladatot. senki sem hitt volna nekik. postán egy életveszélyesen fertőzött zsebkendőt küldött egy iraki ezredesnek. Az 1950-es évek elején a CIA meg akarta előzni. Így lettek kísérleti alanyok a San Francisco-ban működő és a CIA által szponzorált nyilvánosház hölgyei és vendégeik. A tudatátalakító drogok között az LSD-nek kiemelt szerepe volt. Csak két évtized múlva kerültek elő a bizonyítékok. Nos. Így például LSD-t tettek a kávéba és úgy kínálták meg vele kollégáikat. Richard Helms-nek a segítségével. A CIA gondosan titkolta.. Ezután elkezdték figyelni egymás magatartását. mi van benne. Többen maradandó pszichés sérüléseket szenvedtek a kísérlet nyomán. de Gottlieb-ot kollégái a példásan "kötelességtudó katonának" tartották. elsősorban az agykontroll kísérletekben." Dr.. hogy az LSD szovjet kézbe kerüljön és ezért mindent megtett. hogy ezekre a kérdésekre megkeresse a választ. vagy panasz. Patrice Lumumba egykori kongói miniszterelnöknek pedig személyesen továbbított halálos baktériumot. Albert Hofman. Gottlieb és az MK-ULTRA-ban részt vevő munkatársai szintén végeztek önmagukon az LSDvel kísérleteket. Azt akarta kideríteni. szabadságvesztés büntetésüket töltő raboknak. amint arról Elaine Woo. A CIA titokban több százezer dollárt juttatott el tekintélyes intézmények tudósaihoz Amerika-szerte azért. a Los Angeles Times munkatársa beszámol 1999. prostituáltaknak. azaz az LSD hatásmechanizmusának a feltárásán és ellenőrzésén. hogy kisebb adagolásban lenyűgöző érzékhatásokat vált ki a kaleidoszkóp jellegű látástól az átmeneti elmezavarig. depressziós lett. amelyet 1943-ban dr. Az 1960-as évek elején Gottlieb doktort előléptették a technikai szolgáltatásokkal foglalkozó részleg második emberévé. hogy kizárólagos ellenőrzése alatt tartsa. Egy ilyen kísérleti nyúlként használt személynek 77 napon át tartó "utazásra" adtak be folyamatosan LSD-t. akik nem hajlandók együttműködni. április 10-én. a kiváltott reakciókat. Ezektől a kísérleti alanyoktól nem volt várható erőteljes tiltakozás. amit "LSD-tripping"-nek (LSD-vel végzett utazásnak) becéztek. a mérgezett nyilak és zsebkendők. azaz az MK-ULTRA program nem nyújtott semmi igazán használható pozitív eredményt a hírszerző ügynökség számára. mint az eltűnő tinták.

amit más. elsősorban a fiatalok nagy része kábítószerfüggővé vált. Az agykontroll kísérletek létezését és a kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazását azonban hivatalos részről a mai napig kétségbe vonják. Dr. hogy olyan akaratukkal ellenkező 85 . hogy csak ezek a kísérleti alanyok vehetők rá. A CIA munkatársai ebben az időben abból indultak ki. hogy mély önkívületi állapotba hozzák. Ugyanebben az évben Sidney Gottlieb nyugdíjba vonult és Indiába ment feleségével. Sidney Gottlieb 1972-ben leállította a hallucionogén kábítószerekkel való kísérleteket. hogy Gottlieb tevékenységét széles körben félreértelmezték. Ennek ellenére volt egynéhány komoly kísérletező ezen a területen. amelyből 25-öt úgy hajtottak végre. Miután gyermekkora óta dadogott. Az 1930-as évek elejétől Estabrooks rendszeresen eltávozott álmos vidéki campusából azért. E nézet leghangosabb képviselője a Colgate University Pszichológiai Tanszékének a vezetője. Ezek mögött agykontroll húzódik meg. világháború után felakasztották. részben a CIA-nak a nemzetbiztonságra hivatkozva végzett tevékenysége következtében. hogy túlságosan kiszámíthatatlan a hatásuk a különböző egyénekre ahhoz. Ezt zárójelentésében azzal indokolta meg. John Marks a már említett könyvében így ír dr. illetve hasznosságát bármely cél szempontjából. De foglalkozott Virginiában lévő farmján kecsketenyésztéssel. John Gittinger a CIA pszichológusa úgy látja. illetve alvajáróvá tegyék. hogy a gyakorlatban felhasználják. George Estabrooks Az Egyesült Államokban egyre többen gondolják úgy. és még népi táncot is tanult. hogy az elmúlt évek során gyakorivá vált ámokfutás jellegű lövöldözések nem csak úgy maguktól fordulnak elő. és csak öt közül egy személy megfelelő alany arra. Gottlieb félrevezette az amerikai polgárokat és ezt az akaratlan kísérleti alanyok ma is a szemére vetik. nem beszélve a titkos műveletekről. Az LSD kísérletek olyan korszakban történtek. hogy tanácsokkal lássa el a hadsereget a hipnózis alkalmazásáról. John Marks. átlépte azt az etikai határvonalat. diplomát szerzett beszédterápiából. Az állampolgárok fegyverviselési joga ugyanis megnehezíti a hatalmat gyakorló nemzetközi pénzügyi közösség ellenőrzését az Egyesült Államok felett.amerikai már megismerkedett vele és széles körben fogyasztotta kábítószerként. Estabrooks elismerte. hogy Sidney Gottlieb 149 agykontroll kísérletet irányított. Ez a szokatlan nyugdíjas tevékenység azonban nem halványítja el azt a tényt. hogy a kísérleti alanyoknak erről nem volt tudomásuk. normális körülmények között nem. a "The Search for the Manchurian Candidate" című könyv szerzője szerint Gottlieb noha hazafi volt. hogy háborús helyzet van és ilyen helyzetben az emberek megtesznek olyat is. amiért a német orvosokat a II. illetve csak annyit ismernek el. és az erőszakosságok célja meggyőzni az amerikaiakat. Az amerikai társadalom. amikor még Sztálin állt a Szovjetunió élén. amennyit a napvilágra került tények kényszerítő hatására el kell ismerniük. Úgy gondolta. Amerikában pedig nagy hatalma volt Joseph McCarthy szenátornak. noha Gottlieb 1999-ben 80 éves korában meghalt. aki hitt a hipnózis katonai lehetőségében. hogy mondjanak le az alkotmányukban biztosított fegyverviselési jogukról. hogy a hipnózis nem alkalmazható bárkin. George "Esty" Estabrooks-ról: "Ebben az időben a hipnózist másodlagos fontosságú tevékenységnek tekintették és csak korlátozottan ismerték el érvényességét. George Estabrooks volt. hogy önkéntesként leprásokat gyógyítson egy kórházban.

George White és több más szakértő elkötelezte magát az emberi agy befolyásolását célzó kísérleteknek. Estabrooks 1971-ben a következőt írta a "Hypnotism Comes of Age" (Érett korba lép a hipnotizálás) című tanulmányában. aki legelőször felismerte és ki is mondta. hogy a tőlük érkező parancsoknak engedelmeskedjenek. Figyelte. akkor ebből a fordítottja is következik. amikor lakóközösségek köztiszteletben álló tagjai a színpadi hipnotizőrök kezei közt bolondot csinálnak magukból. hipnózis alatt. Richard Helms. Ezért Estabrooks számára nem maradt más lehetőség. Így például egy amerikai tengeralattjáró kapitánya megtorpedózza az egyik amerikai hadihajót. A hősnőnek ellenvetései vannak. noha érezte. Egyes esetekben a CIA a hozzájárulását adta. amilyeneket saját maguk nem mertek volna folytatni. amely előfordulna kísérlet közben haszonnak. 'Ez csekély része annak az emberéletekben bekövetkező hatalmas veszteségnek. 1945-ben egy regényben (Death in the Mind . vagy a szép hősnő olyan érthetetlenül kezd viselkedni. Végül igyekeztek minimalizálni. amit egy amerikai titkosügynök. aki egyszerre a főnöke és a szeretője.dolgokat tegyenek. A hipnózis terén és más tudatbefolyásoló területeken a tudósok megszerezték a CIA hozzájárulását olyan fajta kísérletekhez. hogy öljön meg valakit. amely egy háború szerves része.'" Japán Pearl Harbor elleni támadása után Estabrooks felajánlotta szolgálatait az OSS-nek (Office of Strategic Services . hogy a kormányzat áldása felmentené a hipnotizőrt a személyi felelősségre vonás alól. hogy árulják el klubjaik titkait és szerelmi ügyeik részleteit. Ez a titkosügynök munkatársaival ellenintézkedéseket dolgoz ki.Halál az agyban) olyan látszólag hazaáruló cselekményekről ír. ha rávenné a személyt. hogy az emberek tudatműködésének a befolyásolása elitélendő módja a küzdelemnek. Nem volt hajlandó megoldani kísérlet útján saját maga ezt a kérdést. azaz hasonló módon létre is lehet hozni. világháború után létrejött a központi hírszerző szolgálat. kideríti. vagyis olyasmiket tegyenek. hogy azokat teljes folyamatukban végigvigyék. amelyeket a hipnotikus agykontroll rejt magában. vajon egy személy elkövetne-e egy bűncselekményt. Egy veszélyes nyomozás. Így szerzett tapasztalatai korlátozottak voltak. hogy a németek hipnotizálták a szövetséges személyzetet. Megbolygatták sok kísérleti alany agyműködését és elkerülhetetlenül sérüléseket is okoztak nekik. félretolja. és arra kondicionálták őket. mint titkok feltárása.írta. és nyereségnek lenne elkönyvelve' . más esetekben maga végezte el ezeket a kísérleteket. Óvta Amerikát azoktól a veszélyektől. amelyeket feltehetően nem akartak megtenni. és a haditengerészet kutatólaboratóriumával tartott szoros kapcsolatot. Sidney Gottlieb. A kormányban senki nem volt hajlandó arra. amely a "Science Digest" áprilisi számában jelent meg: 86 . és arra kényszerítette saját diákjait. amit tettek és teljesen eltitkolták a közvélemény elől. hogy az egyedüli biztos mód annak kiderítésére. minthogy könyvekben fejtse ki a hipnózis háborús célra való felhasználására vonatkozó elgondolásait.Stratégiai Szolgálatok Hivatala). 'Bármely baleset. hogy árulóvá tegye őket és ez után már az amerikaiaknak dolgozzanak. Elindul a németek után és beavatkozik az agyműködésükbe azért. Amikor a II. a CIA. amelyeket szövetségesek követnek el. Estabrooks volt az. és ezután ellentámadásba mennek át. 1942-ben Estabrooks-ot kinevezték a hadügyminiszter szakértőjévé. például gyilkosságot. vagy bűncselekmények elkövetése. John Gittinger. amely az ellenség kezére játszik. és azzal érvel. hogy ha a tudathasadásos személyiségzavar gyógyítható hipnotizálással. De aggodalmait Johnny Evans. Estabrooks felismerte. de ajánlásait hivatalos részről nem fogadták el. Johnny Evans hajt végre.

" "A szárnyait bontogató hipnózis" felhasználása a kémelhárításban a II. akit Jones-nak nevezek. vagy önhipnózisban kiképzett ilyen kísérleti alany sikeresen átmegy minden szokásos teszten. és megpróbálják hipnotizálni azért. Miközben azt színlelte. Az autoszuggeszcióban. miután gondosan előkészítették "ébredő hipnózisban". elkapta a kormányt és nekihajtott az oldalának. hogy leleplezze Jones kettős személyiségét. kapcsolatba lépjek Jones B-vel a lojális amerikaival és máris volt egy titkos vonalam egyesen a kommunista táborhoz. A II. hogy kiderítsék. Azt remélték. A másik alak Jones B volt. Estabrooks megemlíti. Az alkalmazásra került legbonyolultabb manőverek közé tartozott tökéletesen normális. baráti kapcsolatokat létesített a helyi lányokkal és gyermekes érdeklődést színlelt a hipnózis iránt. amely a titkos kísérlet része volt és egy tagkönyvvel rendelkező párttaggá vált. teljesen éber ügynök kiküldése az ellenséges táborba. Négyen voltak vele szemben. hogy az ellenségnek sikerült őt hipnotizálnia. ahol bizonyos volt. akiket állami eszközökkel. hogy hozzájutása van a legtitkosabb információkhoz. vagyis egy üzenetátadó helynél. egykoron egy normálisan tevékenykedő tengerész. az így gondosan előkészített ellenkémnek olyan címet adtak. hogy Estabrooks hitelességét is próbára tette."A katonai hírszerzés potenciálja félelmetes. és amikor az autó egy hegyszoros mentén haladt. a korábbi jelenlévő. Miközben nem volt lehetősége az ellenségnek arra. A haditengerészeti hírszerzés szeme láttára megosztottam személyiségét Jones A-ra és Jones B-re. Jones B volt a mélyebb személyiség. Egy határos ország nemzetközi kávéházában kellett tartózkodnia. Szándékosan megszégyenítő módon került elbocsátásra a haditengerészettől. Jones A. Túlságosan sokat beszélt. az öntudattal bíró tengerészben. de a technika visszalőtt. a második személyiség. hogy információkat szerezzenek tőle. Mindössze annyit kellett tennem. hogy ő egy hipnotizált személy-e. Kommunista nézeteket kezdett hangoztatni. hogy békeidőben jelentékenyen megnőtt azon emberek száma. Munkássága azonban ahhoz is hozzájárult. Lelkesen üdvözölték a kommunista csoportok. amit elvégzett és igyekezett az agykontroll háborúban hasznosítható előnyeit ecsetelni. Cox azonban az ő szeánszaik alatt soha nem engedte meg. hogy hajtsa végre egy potenciálisan hipnotikus alany feladatát. amelynek az a célja. Két őr meghalt az ütközésben. teljesen mássá alakult át. aki ilyen információkat gyűjtött és adott át. Cox figyelt a menekülés lehetőségére. akit ő Cox-nak nevez. tudott mindenről. hogy egy tiszt esetében. világháború alatt ezt a technikát alkalmaztam egy sebezhető tengerész hadnagyon. amelyben az ellenséges ügynökök elrabolják. hogy tudatos állapotban ne mondjon semmit. Az ellenséges ügynökök fegyverrel betuszkolták az autójukba. hogy baklövés révén olyan helyzetbe kerül. Estabrooks természetesen büszke arra. A előállott kavarodásban megszerezte az egyik férfi fegyverét és likvidálta vele a másik kettőt és megúszta az egészet egy törött lábbal. ivott. gyanították ezt és ugyanezt a trükköt alkalmazták később velünk szemben. Cox-ot végül is elkapták egy "drop"-nál. lojális volt Amerikához és arra volt programozva. amely arra utalt. Cox jól működött és az ellenséges ügynökök beleestek a csapdába. érzéketlenné tudja tenni magát (anesthetize himself) elektrosokkal és más kínzással szemben. állami jóváhagyással 87 . amit Jones A gondolt. hogy hipnotizálják. világháború alatt alkalmanként olyan méreteket öltött. hogy ellenséges ügynökök is vannak. Szépen működött hónapokon át ez a kísérleti alany. Felhasználva az önhipnózist kontrollálni tudja szívdobogása ritmusát. hogy hipnotizáljam az egész embert. és hitt is bennük. valójában ő volt az. Hipnózis alatt Jones gondosan elő lett készítve szuggeszcióval.

amely az U2-es kémrepülőgépek programját is ellenőrizte. Orne a SEI-nek a pénzügyi támogatásával alakította ki saját kutatási programját a Pennsylvania Egyetemen az 1960-as években. mint dr. Steve Aldrich is jól jövedelmező kutatási feladatokhoz juttatta a Pennsylvania Egyetemet. Később azonban miután emlékeztették erre a kapcsolatra. és akikkel ma is folynak a kísérletek. Tagadta ezt a kapcsolatát. Orne. mérgek. Dr. Marksnak egy alkalommal eldicsekedett azzal. Orne benyomulását a hipnotikus programozás területére az 1960-as években a CIA egyik fedő vállalkozása. Ezt a "Polaroid Corporation" támogatta. Az alapítvány feladata a kultikus jellegű agykontroll és a gyermekbántalmazás létezésének a tagadása. Dr. Orne egyben a "False Memory Syndrome Foundation". hogy 1972-ben a börtön orvosi laboratóriuma a földig égett. hogy olyan bántalmazásokra is emlékezhetnek. amely olyan elmegyógyászoknak a zárt csoportja. hányást okozó anyagok. finanszírozta. mint a CIA elmegyógyásza. agykontroll kísérletet. a "Human Ecology Fund" (Humán Ökológia Alap) finanszírozta a Cornell Egyetemen. amelyre a CIA magatartásmódosító programja keretében kerül sor. akkor talán még tudományos rangjuktól is megfosztanák őket.tartanak agykontroll alatt. de ha a közvélemény rejtett életük részleteit is ismerné. köztük az agymosás és távolból irányítható agykontroll kísérleteket Montreálban az Allen Memorial Intézetben. A kultikus visszaéléseket hisztériának és téves emlékezetnek minősítik az FMSF munkatársai. Ennek a keretében meg kellett vizsgálni 16 újonnan kikísérletezett biokémiai hadviselési hatóanyagnak az emberre gyakorolt hatását. amelyeket olyan jól fizetett szakértők adtak. mivel az agykontroll és a kultikus cselekmények kibogozhatatlanul összefonódnak.) A tesztelést hirtelen megszakította az a körülmény. A CIA-nak és fedő szervezeteinek azonban nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz. Martin T. mérges gázok és bénulást okozó vegyianyagok. Orne-nak a hipnotikus szuggeszcióra és az emlékezet leválasztására vonatkozó kísérleteit a Bostoni Tudományos Technikai Intézet (Boston's Scientific Engineering Institute SEI). Jelenleg nincs háború. Sokan közülük köztiszteletnek örvendnek. mégis mindez a nemzetbiztonság érdekében történik. A tömegtájékoztatás természetesen felkapta "a hamis vádaskodások"-ról szóló szakvéleményeket. az Egyesült Államokban és külföldön folytatott. beismerte. hogy ködösítsen. és még az is előfordulhat. Martin T. hogy tudta honnan származott valójában a pénzügyi támogatás. Martin T.. (Ide tartoztak fuldoklást. Ez az Alap támogatott kezdetben számos. Dr. Martin T. hogy a kultikus jellegű bántalmazások bizonyos százalékában valóban a gyermekek esetleg pontatlanul emlékeznek. Dr. A CIA mellett dr. 88 . Elképzelhető természetesen. amelyek nem úgy történtek. Az ORD okkult és parapszichológiai kutatásainak irányítója. Ez volt az az időszak. a CIA egy fedő intézménye. a Pennsylvaniai Egyetem kísérleti pszichiátriai laboratóriumában irányítja a kutatásokat. Orne A CIA agykontroll közösségének a tudós tagjai kettős életet élnek. Nem népszerűsítette magát. ORD) belefogott a parapszichológiai és az okkult jellegű kutatásokba. akik közül sokan CIA agykontroll kísérletekben vettek részt.akaratuk ellenére . FMSF (A téves-emlékezés tünetegyüttese alapítvány) tanácsadó testületének a tagja. A CIA agykontroll programjában résztvevő pszichiáterek körében Orne a legtekintélyesebbek közé tartozik. Orne a CIA és a haditengerészet magasrangú tudományos munkatársa. ahogy állítják. hogy őt rutinjellegűen tájékoztatják minden jelentős kísérletről. amikor a CIA Kutatási és Fejlesztési Hivatala (Office of Research and Development. Orne pénzügyi támogatást kapott a haditengerészet és a légierő tudományos kutatási intézetétől.

Dr. Martin Orne volt az egyik szakértő, akit a hatóságok felkértek, hogy mondjon elmeorvosi szakvéleményt Patricia Hearst-ről. A "Symbionese Liberation Army" (SLA) a CIA kreatúrája volt egy agykontroll kísérlet keretében. Mae Brussel kutató feltárta, hogy az SLA olyan vad gerillabanda volt, amely nagyrészt CIA-ügynökökből és rendőrbesúgókból állt. Ez a csoport egy pszichológiai kísérleti projekt részét képezte, amely kapcsolatban állt a Stanford Research Institute-tal. Kellően bizonyítható, hogy a CIA eszelte ki és irányította az SLA-t. A banda vezetését a pennsylvaniai Colston Westbrook képezte ki. Westbrook a CIA hírhedt Phoenix-programjának a veteránja volt, terroristákat és halálkommandósokat képzett ki DélVietnamban. 1969-ben ő lett a CIA tulajdonában lévő dél-kaliforniai cégnél, a Pacific Architects and Engineers-nél az egyik vezető. Három beosztottja pedig a University of Indiana külügyekre specializálódott tagozatának a növendéke volt. Ez a College of Foreign Affairs valójában egy CIA fedőszervezet volt. A SLA-nak még a szimbóluma is - a hétfejű kobra - a CIA elődjétől, az OSS-től származott. Amikor elcsitult a szenzációhajhász propaganda kampány az SLA körül Los Angelesben, akkor Dr. Martin Orne-t kérték fel - mint ahogy erre már utaltunk - hogy vizsgálja meg Patricia Hearst-öt és adjon róla szakvéleményt. A hivatalos álláspont az volt, hogy Patricia Hearst önként vett részt az SLA akcióiban. Orne természetesen ezt a hivatalos álláspontot támasztotta alá. Orne szakvéleményéhez csatlakozott Robert Jay Lifton és Louis Jolyon West is. Dr. Lifton a Human Ecology Fund-nak (Emberi-környzet Kutatási-alap) volt az egyik létrehozója. A CIA részéről pedig az 1960-as években dr. West finanszírozta dr. Orne kutató munkáját. Az is ismert tény, hogy dr. West volt az, aki egy sor agykontroll specialistát gyűjtött maga köré a Los Angeles-i egyetemen, az UCLA-n. Orne, Lifton és West egybehangzóan állította, hogy Patty Hearst-öt "meggyőzéssel kényszerítették", hogy csatlakozzon az SLA-hoz. Rendkívül kimerítő életmódot kényszerítettek rá. Teljesen elszigetelték és megfosztották az érzéki észlelés lehetőségétől, rendszeresen megalázták, megerőszakolták, zaklatták és politikailag indokrinálták a harmadik világi marxizmus egy szürrealisztikus változatával. Patricia Hearst csak akkor kerülhetett bárkivel kapcsolatba, ha a legnagyobb engedékenység és engedelmesség jeleit tanúsította. Orne-nak és kollégáinak a szakvéleménye tehát olyan pszichológizálás irányába vitte az elemzést, amely a zsűri számára megkönnyítette, hogy eltekintsen a CIA aktív szerepéről az egész ügyben. Részt vett Patricia Hearst tárgyalásán szakértőként dr. Margaret Singer is, aki később tagja lesz annak a False Memory Syndrome Foundation-nak, FMSF-nek (Téves-memória Tünetegyüttes Alapítványnak) az irányító testületében, amely szintén CIA által létrehozott és finanszírozott intézménynek bizonyult. Az FMSF irányítói olyan viselkedés és tudatmódosítás-kutatásban járatos CIA orvosok, akiknek a rituális jellegű bántalmazás területén nem volt tudományos hátterük és gyakorlatuk. Dr. Margaret Singer azzal szerzett nevet magának, hogy 1952 és 1958 között a koreai háborúból visszatért hadifoglyok magatartását tanulmányozta a hadsereg Maryland állambeli Walter Reed Intézetében. Singer aztán megint felbukkant 1982-ben a "Raven" című könyv borítólapján. A "Raven" név Jim Jones CIA által adott kódneve volt. A könyv részletesen feltárta a People's Temple (Nép Egyháza) szekta hátterét, gondosan mellőzve a CIA szerepét az ügyben. A könyv egyik társszerzője John Jacobs a CIA agykontroll tevékenységét illetően Amerika egyik vezető szakértőjének számított. Hosszú időn át tanulmányozta a tudatbefolyásolást, és cikksorozatot is írt róla a Washington Post-ban. A másik társszerző Tim Reiterman a San Franciscó-i Examiner című lapot tudósította a Patricia Hearst ügyről. Mind Jacobsnak, mind Reitermannak sikerült úgy beállítania magát, hogy nincs kapcsolata a hírszerzőszolgálat hálózatával. Dr. Singer pedig vállalta, hogy szakértőként a "Raven"-t, mint a Jim Jones pszichodráma hiteles történetét, ajánlja. Azáltal, hogy Jim Jones lett kikiáltva az ügy

89

meghatározó tényezőjévé, így az igazi manipulátorok, akik Jim Jonest is irányították, a háttérben maradhattak. Ordo Templi Orientis és az agykontroll A hírszerző és katonai szervezetek a háttérből számos kultikus-jellegű agykontroll kísérletet is támogattak. Közéjük tartozott az Ordo Templi Orientis nevű szabadkőműves jellegű titkos társaságnak az egyik Páholya, a "Riverside Lodge". (Az Order of the Golden Dawn egy angol rózsakeresztes szabadkőműves rend volt, amely 1887-ben Londonban alakult meg. Ennek a Golden Dawn-nak az egyik elágazása volt az az Ordo Templi Orientis, vagy O.T.O., amely a szertartásain rendszeresen tartott véráldozatokat is. A kereszténység előtti kelta vallási hagyományban ez a véráldozat általános gyakorlat volt. Így például Galliában a gallok papi osztálya és tagjai, a druidák kemény kézzel irányították a nevelést és a vallási gyakorlatot. A színes rituálékat sokkal inkább megszentelt ligetekben, a szabadtéren tartották, mint zárt templomokban. Azért, hogy kiengeszteljék az isteneket, rendszeresen emberáldozatokat ajánlottak fel számukra, mégpedig úgy, hogy az egyébként is halálra ítélt bűnözőket a szertartásokon kultikus formában megölték. Ezek a pogánynak tekinthető hagyományok is újraéledtek az O.T. O. által gyakorolt rituálékban.) A "Riverside Lodge" úgy is ismert volt, mint "The Solar Lodge of the O.T.O.", amely a rend istenként tisztelt meghatározó személyiségének, Aleister Crowley-nak a tanításait követte. Crowley extravagáns nézeteit és rituáléit az "asztrál" nap-éj egyenlőségből vezette le. Crowley azonban nem csak az O.T.O. főpapja, hanem a brit hírszerző szolgálat befolyásos tagja is volt, és ő hagyta jóvá a kaliforniai Pasadenában működő O.T.O. Páholynak az alapszabályát is. Ennek a Páholynak az élén egy rakéta szakértő, Jack Parsons állt, aki megalapította a California Institute of Technology-t, vagyis a kaliforniai Műszaki Egyetemet. Parsons 1949-ben esküt tett az Antikrisztusra, és a későbbi CIA igazgató, John J. McCloy, szakértőjeként tevékenykedett. Egy laboratóriumi robbanás következtében vesztette el életét, és nevét egy kráter őrzi a Holdon. A San Bernardino-ban működő O.T.O. Solar Lodge meglehetősen lehangoló kultuszt követett elnökének, Georgina "Jean" Brayton-nak, a légierő tisztje egyik leányának a vezetésével. Ez a kultusz a gyilkosságokat elkövető Charles Manson-hoz és társaihoz hasonlóan elkerülhetetlennek tartotta a fajok háborúját és világpusztulással járó nagy kataklizma bekövetkeztét. Nos, ez az O.T.O. által irányított Los Angeles-i ezoterikus alvilág gyakran merült el a szado-mazochizmus kultuszában, kiegészítve kábítószer fogyasztással, gyermekbántalmazással, sőt gyilkosságok elkövetésével. A Solar Lodge egy korábbi tagja, Candace Reos, a River Side-i rendőrségnek 1969-ben elmondotta, hogy Brayton teljes mértékben az ellenőrzése alatt tartotta a Páholy tagjainak a gondolkodását. Így például egy szegény hivőnek mindig el kellett vágni a csuklóján az ütőerét, amikor ő szexuálisan izgalmi állapotba került. Ugyancsak Reos mondta el a rendőrségnek, hogy amikor teherbe esett, Brayton dühbe gurult és közölte vele: úgy fogja programozni a tudatát, hogy utálja a gyermekét. A Páholy 43 felnőtt tagját elválasztották gyermekeiktől, akiket rendkívül kemény és fájdalmas "tréning"-nek vetettek alá. A gyermekeket megverték, sötét szobákba zárták. A River Side megyei sheriff jelentésében az is olvasható, hogy egy 6 éves gyermeket, aki felgyújtotta a csoport iskolaépületét, szállítóketrecbe zárták és egy sivatagos részen hagyták megláncolva két hónapon át, ahol az átlaghőmérséklet 40 és 50 C fok között volt. A gyermeket ugyan még élve találták meg, de valójában egy legyektől hemzsegő élőhalott volt.

90

Michael Aquino alezredes és a Presidio-ügy 1984-ben és 1985-ben jelentések láttak napvilágot arról, hogy Jubilation Daycare-nél, amelyet Fort Bragg-ben, Észak-Kaliforniában Barbara Orr működtetett, gyermekek rituális jellegű szexuális-bántalmazására került sor. Ezeknek a híreknek a nyomán megindult a nyomozati eljárás Mendocino megyében. A sheriff mintegy 400 oldalnyi dokumentumot gyűjtött össze a feljelentéshez, de a kerületi ügyész megtagadta az ügy további nyomozását. Végül is nem emeltek vádat Barbara Orr ellen. De egyre több olyan tényre derült fény, amely szerint a gyermekotthonban durván bánnak a gyerekekkel, és egyeseket szokatlanul megbüntetnek. A panaszok egy részét ejtették, de a többség megerősítést nyert és ezért Barbara Orr 1984-ben működési engedélye visszaadására kényszerült. A gyermekgondozó központból sok gyerek Pamela Hudson klinikai szociális gondozó kezelésébe került, aki később leírta e traumatizált gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatait. Ekkor került kapcsolatba a rituális jellegű bántalmazással. Ezzel kapcsolatos tapasztalatait megírta a Valerie Sinason által szerkesztett "Treating Survivors of Satanist Abuse" (A sátánista bántalmazás túlélőinek a kezelése) című könyvben 1994-ben. Az úgynevezett Presidio-ügyről beszámolt a "Journal of Orthopsychiatry" (Orthopsychiatry: a szellemi, érzelmi fejlődés tanával foglalkozó tudomány) című szakfolyóirat 1992. évi áprilisi száma is. 1987-ben kétszer is feljelentették Gary Hambright-ot a Presidio Gyermekgondozó alkalmazottját. Ezeket a beadványokat különböző jogi okokból, például azért, mert a kifogásolt cselekmények nem a Presidio Otthonban történtek, elutasították. Másik ok az volt, hogy a tanúvallomásra kiválasztott gyermekek még igen fiatalok voltak, és nehéz volt egyértelműen bizonyítani molesztálásukat. Egyes gyermekeket pedig más katonai támaszpontra szállítottak át. Sok szülő azonban a mai napig nem érti, hogy már idősebb gyermekeik, akik esetében egyértelműen bizonyítható volt a szexuális bántalmazás, miért nem tehettek tanúvallomást. Ebben az időben Michael Aquino alezredes tartalékos állományban volt, és a hadsereg hírszerzése számára dolgozott. Ő volt a sátánista "Temple of Set" nevű "egyház" vezetője több mint 20 éven keresztül, amiről a hadsereg illetékeseinek tudomásuk volt. Állomáshelye a San Francisco-i katonai támaszpont volt, és ő ellene is folytatott a San Francisco-i rendőrség nyomozást gyermekekkel szembeni bántalmazás gyanúja miatt 1987-ben. Erről hírt adott 1987. évi november 16-i számában a Newsweek című hetilap "The Second Beast of Revelation, Claims of Satanism and child molesting" (A János jelenések második vadállatának a sátánizmusra vonatkozó állításai és a gyermekbántalmazás) című írása és beszámolt az országos figyelmet keltő ügyről. Aquino anyja a sajtóközlemények szerint a "Temple of Set" egyik főpapnője volt, és a tulajdonosa egy olyan épületnek, amelyet gyermekek gondozására használtak. A San Francisco-i rendőrség azonban abbahagyta a nyomozást Aquino ellen, amikor az ügyet magához vette a hadsereg saját bűnügyi nyomozó részlege (Criminal Investigation Division of the Army - CID). A hadsereg azért vette át a nyomozást, mert Aquino ellen más kaliforniai megyékben is eljárást is indult és az ügyeket összevonta. A CID magnetofonszalagon rögzítette a gyerekekkel készített meghallgatásokat, és be is azonosították Aquinot egy videó kép sorozatról, ahol többen pontosan úgy voltak öltözve, mint ő. Az így meghallgatott gyermekek beszámoltak rituális bántalmazásokról, gyilkosságokról és még kannibalizmusról is. Tanúvallomást tettek Charlotte Thraikill és Daryl Ball ellen. Ezeket videó-szalagra rögzítették. A mintegy 18 hónapig tartó előzetes

91

meghallgatás 1988. szeptemberében fejeződött be. A videóra rögzített vallomások szerint azok a személyek, akik a tanúskodó gyermekeket bántalmazták, egy ördögimádó klub tagjai voltak. A szülők ezt követően sajtóértekezleten tájékoztatták a közvéleményt. A sajtó beszámolt arról, hogy milyen eredménnyel végződött a Ball-al és Thraikill-el folytatott vádalku, és mekkora büntetésben részesültek. Michael Aquino azonban kitartott amellett, hogy ezek a vádaskodások alaptalanok, és hogy a hadsereg sem hitte el őket. Aquinonak ez az állítása éles ellentétben áll azzal, amit az 1991. május 31-i jegyzőkönyv tartalmaz, és amelynek a tárgya Aquino elbocsátása volt. Ebben ugyan csak egy gyermeket neveznek meg, viszont a jelentés többi részében mindvégig "gyermekek" kifejezés, vagyis többes szám szerepel. Aquino beperelte a hadsereget, mert elutasították kérelmét, hogy töröljék nevét az úgynevezett "titling block"-ról. A bírósági iratok tanúsága szerint a hadsereg több illetékese is úgy gondolta, hogy alappal feltételezhető, miszerint Aquino illetlen magatartást tanúsított a gyermekekkel, szodómiában, összeesküvésben, gyermekrablásban, és hamis eskü letételében vett részt. Ennek megfelelően a "titling", azaz az Aquino terhére felrótt és megalapozottnak tekinthető vádak nevesítése megmaradt, és a fellebbviteli bíróság az alsófokú bíróságnak az ez irányú döntését megerősítette 1992. februárjában. Ezen túlmenően nem folytattak bűntető eljárást Michael Aquino ellen. Ha Aquino nem perli be a hadsereget, amiért tartalékos állományba helyezték és csökkentették a nyugdíját, akkor még ennyit se tudhatna a közvélemény a vele szemben felmerült súlyos kifogásokról. A hadsereg a magántitokhoz való jog alapján nem hoz nyilvánosságra semmit belső nyomozati adataiból. Tény viszont, hogy a hadsereg a Presidio-ügy gyermek sértettjei javára több millió dollár kártérítést juttatott egy egyezség keretében. Az ügyhöz tartozik még, hogy 1994. júniusában egy Lilian Rosoff nevű nő, aki azt állította, hogy a "Temple of Set" tagja volt, beperelte Aquinot zaklatásért: távozni akart a szervezetből de ezt Aquino nem engedte. Ez az ügy egy bizalmas egyezséggel ért véget. 1990-ben Paul Bonacci állította, hogy Michael Aquino részt vett az erőszakos és kultikusjellegű agykontroll visszaélésekben. 2000. szeptember 22-én Aquino interneten keresztül azt hozta nyilvánosságra, hogy "ő személyesen soha nem találkozott Bonacci-val és keveset tud róla. Azt tudja, hogy egy gyermek szexuális bántalmazásáért három ízben elítélték Nebraskában. Az Omaha World Herald 1990. július 25-i száma szerint a nagy esküdtszék megvádolta Bonacci-t egy állítólagos "sátánista rituális-bántalmazás"-ra vonatkozó hamis híreszteléssel. A harmadik vádpont a 22 éves Bonacci ellen az volt, hogy három ízben is hazudott a nagy esküdtszéknek". 1995-ben Cathy O'Brian és Mark Phillips jelentette meg az előzőekben már ismertetett "Trance Formation of America" című könyvet, amelyben szintén szerepel, hogy Michael Aquino állítólag bántalmazta a gyermekeket, és tudatmódosító kísérletekben vett részt. Michael Aquino úgy tűnik. nem kívánja cáfolni az O'Brian és Phillips által leírt állításokat, és semmiféle erőfeszítést sem tett abban az irányban, hogy leállítsa a nagy feltűnést keltő könyv publikálását, vagy terjesztését. Ez késztette arra Karen Jones újságírót arra, hogy megtudakolja Michael Aquino-tól: vajon nem társszerzője-e ennek a könyvnek egy átgondolt dezinformációs taktika és manőver részeként? Aquino az interneten így reagált a könyvre: "Ha jól emlékszem, ez a könyv állítólagos gyermekbántalmazást és agykontrollt vet minden amerikai elnök szemére J.F.K.-től számos szenátoron és kormány tisztségviselőn, Hillary Clinton-on és az egész Country és Western

92

zeneipar képviselőin keresztül. Hébe-hóba felbukkanok, mint egy háttérből irányító karmester, aki vezényli ezt a gigantikus kormányzati szexuális orgiát. Csak feltételezhetem, ha George Bush, Ronald Reagan és társai úgy gondolták, hogy ez az ostoba könyv nem méltó arra, hogy per tárgya legyen, akkor énnekem sem kell ez ügyben bírósághoz fordulnom." 1997-től 1999-ig Michael Aquino számos keresetet indított, azok ellen, akik ezeket az állítólagos "rágalmazásokat", azaz a fentiekben ismertetett információkat terjesztették róla. Ami Charlotte Thraikill-t illeti, őt 1998. szeptemberében Kalifornia állam első erőszakos női "szexuális ragadozójának" nevezték, és miután megszegte a feltételes szabadságra bocsátásával kapcsolatos előírásokat, visszaküldték az elmegyógyintézetbe. Ted Gunderson Az FBI egykori nyomozója azzal vált ismertté, hogy a McMartin előkészítő iskola alatt felfedezett alagutak nem archeológiai ásatások. Ezeket azért hozták létre, hogy gyermekeket rajta keresztül kivigyenek az épületekből és prostituálják őket. Ennek az állítólagos ásatásnak az eredményeit éveken át nem hozták nyilvánosságra. Gunderson 1984-ben új bizonyítékokkal állt elő, amikor kirobbant a kaliforniai Manhattan Beach-ben lévő előkészítő iskola körüli botrány. Számos fényképet terjesztett elő a ház alapjáról, amely aznap éjjel leégett, amikor a vádiratot benyujtották a McMartin ügyben. Gunderson állította, hogy ezen az alaguton keresztül vitték ki a gyerekeket az iskolából, és rituális szertartásokon bántalmazták őket. Az iskolaépületet pedig azért gyujtották fel, hogy eltüntessék a bizonyítékokat. A McMartin iskola ügye az amerikai történelem leghosszabb büntető eljárása volt és végül is nem ítéltek el benne senkit. Gunderson állítja, hogy egyedül New York City-ben jelenleg 500 sátánista (pogány) kultusz létezik, és ezek külön-külön és évenként átlagosan 8 rituális gyilkosságot követnek el, ami évi 4000 áldozatot jelent. 1979-es nyugdíjba vonulását megelőzően Ted Gunderson az FBI speciális ügynöke volt Los Angelesben. Ő állt az ottani FBI kirendeltség élén és 800 alkalmazott munkáját irányította évi több, mint 24 millió dolláros költségvetéssel. Ma Gunderson magánnyomozóként és biztonsági szakértőként működik. Ez vezette őt fokozatosan rá, hogy beleütközzön a CIA kábítószer ügyleteibe, gyermekrablási esetekbe, agykontrollos és sátánista bűncselekmények elkövetésébe. Gunderson nyomozott a már említett McMartin előkészítő iskola és a nebraskai Franklin-ügyön túlmenően az Oklahoma Cityben történt tragikus bombamerénylet, valamint az "Inslaw/Octopus" ügyben is, hogy kiemeljük sokirányú tevékenységéből a legfontosabbakat. Magánnyomozóként felkérték, hogy segítse az igazság kiderítését Jeffrey R. McDonald orvos esetében. Gunderson mintegy kétezer óra munkával kiderítette minden kétséget kizáróan, hogy az életfogytiglanra ítélt orvos teljesen ártatlan. Jeffrey McDonaldot hamisan vádolták meg azzal, hogy 1970-ben meggyilkolta feleségét és három gyermekét egy véres és ijesztő sátánista rituálé keretében. A gyilkosok valójában sátánista rituálét követtek el és áldozatul McDonald családját szemelték ki, mégpedig úgy, hogy dr. McDonald legyen az a bűnbaknak használt balek ("patsy") akire rákenik az egészet. Az ügyben eljáró ügyészek előkészítették McDonald útját a börtönbe, mivel az ügyész hivatala mindent elkövetett, hogy eltitkolja azon neves személyiségek azonosságát, akik részt vettek a sátánista tevékenységben.

93

akkor lényegében korrupcióról volt szó. hanem azokat az a sátánista kultikus csoport követte el. hogy hogyan igyekeztek eltusolni a Franklin-ügyet és a CIA-nak milyen szerepe volt a "Finders" műveletben. köztük Helena Stokely. hogy titokban maradjon azoknak a hatalmas és jó kapcsolatokkal rendelkező pedofil személyeknek az azonossága. McDonald nem követte el a bűncselekményeket. E felsorolt cselekmények kapcsolódnak ahhoz a titkos művelethez. Ezúttal ismét az ügyészek voltak azok. amit valaha is amerikai gyermekek ellen elkövettek. Ted Gunderson nyilvánosság elé lépése természetesen kellemetlenül érintette a CIA-t. hogy egy lazán kapcsolódó hálózat működik Amerikában. agykontrollról. akik részt vettek az iskolából titokban elhurcolt gyermekek bántalmazásában. Később rájött. az agykontrollban. valamint az Igazságügyi Minisztériumnak is. aki megerősítette. amikor azok elvesztek. amely érintett a kábítószer terjesztésben. aki akkor az FBI feje volt és egy személyes levelet írt neki. Ted Gundersonnak kulcsszerepe volt a kaliforniai Manhattan Beach McMartin elnevezésű 3-5 éves gyermekeket foglalkoztató előkészítő-iskolájában elkövetett sátánista szexuális bántalmazások felderítésében. és amelyet Gunderson segített feltárni. Ez az eset közel 400 gyermeket érintett. amely éppen az ő beavatásának a szertartását tartotta. vagy ellopták őket. a gyermekrablásokban. így eddig sikerrel hárított el hat 94 . "The Finders" . különösen gyermekekkel szemben követtek el. Ez a jelenség azonban munkája során ismétlődött. amelynek a neve "The Finders". aki jól tudta. novemberében Ted Gunderson számos dobozt megtöltő iratanyagot adott Ken Adachinak az Edicate-Yourself nevű internetes szolgáltató hely szerkesztőjének. hogy amikor a bizonyítékokat eltűntették. Ted Gunderson először úgy vélte. Gunderson részletes információkat kapott a bűncselekmény helyszínéül szolgáló házban történt mozgásokról. Meglepetésére 19 tanúja. gyermek-kényszermunkáról és sátánista rituális gyilkosságról. és akiket visszavittek az iskolába. hogy aki ilyeneket állít az "az összeesküvési elmélet híve". Az ügy országos figyelem központjába került az 1980-as években. a "The Franklin Cover-Up". Ezekben a dokumentumokban szó van gyermekrablásokról." Ez megdöbbentette az egykori FBI tisztet. hogy dr. Magas beosztású személyiségek részvétele sátánista rituálékban és gyermekkel űzött prostitúcióban akkor került nyilvánosságra. felhívta telefonon és közölte vele: "Ted. hogy az FBI feladata nem az információk eltüntetése. márciusában William Webster bírónak. pedofilok kiszolgálásában Omahában és Washington DC-ben. hanem az összegyűjtése. A tömegtájékoztatás pedig egyszerűen félresöpri azzal. amikor megjelent John DeCamp ebben az írásban már ismertetett könyve. Az FBI nyugalmazott különleges megbízatású egykori munkatársa számos jelentést gyűjtött össze olyan akciókról. A korábbi szenátor és ügyvéd ebben leírja. megpróbálnak rávenni. hogy ez egy nagyon jól megszervezett és szorosan együttműködő hálózat. csúcstechnológiai fegyverzettel való kísérletről.Gundersonnak sikerült írásos tanúvallomást szereznie Helena Stokely-tól. de mivel Gundersonnak is vannak magas befolyású kapcsolatai. hogy hazavigyék őket.A Ted Gunderson dokumentumok 1999. a gyermekek erőszakos elhallgattatásában. a prostitúcióban és a korrupcióban. Rá kellett jönnie. Ezt követően Gunderson több mint 1100 oldalnyi anyagot terjesztett elő 1981. amelyeket a hírszerző szolgálat munkatársai amerikai polgárokkal. hogy vonjam vissza a tanúvallomásomat. a pedofíliában. mielőtt a szülők eljöttek értük. Ez az egyik legriasztóbb titkos művelet. A "Finders" művelet az 1960-as években kezdődött és a jelek szerint még ma is tart. akik mindent elkövettek a nyomozás szabotálására azért.

A jelenleg használt fontosabb nyugtató gyógyszereknek a fluorid ma is egyik fő összetevője és még olyan új gyógyszereknek is az alkotóeleme. erőszakos viselkedés. amelyet még a Reagan elnöksége idején beindított Strategic Defense Initiative. Grunenberg. Amit nem közöltek a lakossággal az az. mint a Prozac (Fluoxetine) és származékai. A tudatbefolyásolás egyéb módszerei Aki szembetalálkozik a tudományos eszközökkel végzett tömeges agykontroll méreteivel.életveszélyes támadást. az 1970-es években már ezreken. A közvélemény apátiájának azonban más forrása is van. hogy a nátrium-fluorid az alumínium gyártás egyik erősen mérgező mellékterméke. különböző negatív következményei az idő múlásával manifesztálódtak. Cathy O'Brien egyébként könyvében azt állítja George Lucas-ról. Míg az 1960-as években százakon végeztek kísérletet. akik találkoztak az agykontroll egyik vagy másik formájával. amit korábban a patkányméreg előállításához használtak. az 1980-as években már százezreken. 1987. az SDI (Stratégiai Védelmi Kezdeményezés) keretében fejlesztettek ki és vezettek be. hogy miért olyan közömbös a lakosság többsége nemcsak Amerikában. és amely szennyezi a légkört és az édesvizet a Chlorofluorocarbon (CFCs) túlzott használata révén. hogy ezzel meg lehet előzni a gyermekek fogszuvasodását. Ez kiterjed a tömeges telefonlehallgatásra és szatellitán keresztül végzett csúcstechnológiájú megfigyelő tevékenységre. amelynek neve Menwith Hill. és amely helység North Yorkshire-ben található. Ezt az SDI programot nevezték el az újságírók: "Star Wars"-nak (Csillagok háborújának) George Lucas hasonló című világhírű filmjei nyomán. A Project MONARCH Angliában A Monarch brit megfelelője a Project Ultra Green volt. amikor nátrium-fluoriddal kezelték az ivóvizet és a fogkrémeknek a többségét. és egy náci tudós kezdeményezte. hogy kísérleteztek vele. aki nem adta ehhez hozzájárulását és nem volt tudomása róla. A Prozac jelenleg a nemzetközileg legnépszerűbb antidepresszáns. és több szakérő szerint is ma már egyedül az Egyesült Államokban meghaladja a milliós nagyságrendet azon személyek száma. Itt a háttérhatalom és integrált hatalmi elitje titkos megfigyelő tevékenységet végez Nagy Britanniában. anorexia és szexuális zavarok. Ilkley Moor közelében. Így például. hogy a NASA (National Aeronautics and Space Administration Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatal) és a NSA (National Security Agency Nemzetbiztonsági Ügynökség) aktív munkatársa volt. Ugyanis a kísérletek kiterjedtek az élelmiszerek és az ivóvíz manipulálására is. arra hivatkoztak. idegfeszültség. amely a CIA-nál is fontosabb és nagyobb hatalmú szervezet. a National Security Agency. Az Egyesült Államok Biztonsági Ügynöksége. első hónapjaiban egy álcázott kampány indult Ted Gunderson befeketítésére és hiteltelenítésére. A kísérletben természetesen önkéntesek is részt vettek. annak ellenére. amikor a kísérletezésnek a szövődményei. Angliában is rendelkezik támaszponttal. de a többi fejlett országban is a társadalom feletti uralomgyakorlás ezen új és immáron tömegessé váló módszereivel szemben. augusztus 12-én a brit Parlamentben Harley Rivers Dickinson. 2000. Akkor szerzett erről tudomást. egyben mélyen elgondolkodhat azon is. mint öngyilkossági késztetés. de a kísérleti alanyok többsége olyan személy volt. a Liberális Párt tagja a következőket mondotta: 95 . hogy dokumentálták olyan káros mellékhatásait. szorongás. álmatlanság.

fiziológiai és patológiai kutatásokat a fluoriddal: bármely személy. hogy miként lehet bármely adott térség lakosságát ellenőrizni az ivóvízbe adagolt nagymennyiségű vegyi anyag segítségével. lassan mérgezve és narkotizálva az agy egy meghatározott részét. amelyet Cathy O'Brien tett annyira visszataszító." A háború után az I. illetve neves közéleti személyiségek pert indítottak volna azért. Itt az egyik diák kérdést tett fel neki Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvében foglalt állításokkal kapcsolatban. hogy közel 20 éven át végeztem kémiai. akik alaptalan állításokkal jó hírnevüket megsértették. hogy az agykontroll kísérletek áldozatai által hangoztatott állítások miatt a meggyanúsított kormányzati intézmények. illetve kellően szankcionálják azokat. hogy tompává és engedelmessé tegyék őket. Szó szerint ezt mondotta: "Normálisan nem vitatkozom ütődött összeesküvés-hívők és hasonlók lényegtelen vádaskodásaival. egy rendezvényen vett részt az Ohio állambeli Willoughby-ban. A fluorid fokozza más gyógyszerek hatékonyságát. a biokémia. George Estabrooks. Dr. akik bárgyú nézeteket vallanak. amely meghonosította a fluorid szót a hivatalos jóváhagyással folytatott "Crest" fogpaszta reklámkampány idején. de az a hamis állítás. a kémia. az elvesztett szabadsággal szemben. a fiziológia és patológia tudományos kutatóját küldte Németországba. mind az oroszok szodium-fluoridot adagoltak a hadifoglyok ivóvizébe. német vegyészek elmondták neki. 1958-ban. aki mesterségesen fluoridizált vizet iszik egy vagy több éven át."A II.G. Ezt bizonyítani is tudom. sem fizikailag. hogy elhárítsák magukról a gyanú árnyékát. Ebben a tervben a szodium-fluorid játszott kiemelkedő szerepet. Arról tudunk. soha nem lesz többé ugyanaz a személy sem lelkileg. a Colgate Egyetemen a Lélektani Tanszék vezetője lett." Hogyan cáfolják az illetékesek az agykontroll kísérleteket? Eddig nem sikerült olyan információkhoz jutni.elsőként a könyvben szereplő közéleti személyiségek közül . Farben vállalatóriást feldarabolták." 96 . hogy milyen kísérleteket végeztek a háború alatt és abból mit vett át a német tábornoki kar. biokémiai. hogy vegye át az óriás Farben vegyi cég irányítását. Ez arra vonatkozott. hogy 2000. szeptember 11-én az akkor folyó választási kampány keretében Dick Cheney. de később ismét létrejött különböző más nevű cégek formájában. mint a republikánus párt alelnökjelöltje. Mind a németek. mint aki korábban volt. Egészen kicsi mennyiségű fluorid ismételt adagolása egy idő múlva csökkenti az egyén erejét ahhoz. Cheney . Charles Elliot Perkins tudományos kutató 1954-ben ezt mondotta a más gyógyszerekre gyakorolt hatásáról: "A víz fluorral való kezelésének az igazi célja csökkenteni a tömegek ellenállását az uralommal és az ellenőrzéssel. és "mint tudós legkomolyabban és a legőszintébben mondhatom. akik irányítani akarják őt. amelyek kartell-megállapodást kötöttek egymással. hogy ellenálljon az uralomnak. Világháború végén az Egyesült Államok kormánya Charles Eliot Perkins-t. Tényként állapíthatom meg. hogy az ő állításai velem szemben teljesen alaptalanok. aki a tudatműködés befolyásolásával és a hipnózissal kapcsolatos kérdésekben az amerikai kormány tanácsadója volt. A Colgate Egyetem ma is az egyik legfontosabb előállítója és propagálója nemzetközi szinten is a fluoriddal kezelt fogkrémnek. Közéjük tartozik a Procter and Gamble vállalat. hogy közvetlenül szembe kell néznem vele. Miközben itt tartózkodott. és ily módon engedékennyé válik azok akaratával szemben.válaszolt az abban foglalt és személyére vonatkozó kitételekre.

hogy nem a szülők bűne. no comment" Ezután Cheney hirtelen otthagyta az összegyűlt újságírókat és nem válaszolt több kérdésre. Minden esetre Barbara Bush Knoxvillben tett olyan kijelentést. hogy tisztelettel viseltetik az elnöki hivatal iránt. néha ismételten is. hogy az ő átlagos-méretűje egészen hasznos volt politikai karrierje számára. hogy unokáival senki nem él vissza? Ha csak tudatosan nem őrzi őket. akinek a lányát ismételten bántalmazták. Itt utal a John DeCamp szenátor könyvében megírt visszaélésekre. illetve nincs velük éjjel-nappal. egy apa ne óvja a fiát. A Chattanooga Times 1997. Tekintve. Gondolják csak meg. akik közül egyiket sem bántalmaztak. mint nekem. A péniszem miatti irigység ösztönzött engem sok fontos dolog megtételére kompenzációként. Az egykori First Lady-nek az intézeten kívüli gyermekekért való aggódására. valamint a különböző államilag finanszírozott titkos agykontroll programok keretében történő emberi jogi sértésekről is lehet tudomása. hogyan történhetnek ilyen gyermekbántalmazások?" Ő azonban bízik abban. Mint 14 olyan unoka nagymamája. június 12-i számában beszámol arról. ha a gyermekeiket bántalmazzák. és csak ritka alkalmakkor tudom ekkorára felállítani. hogy bármilyen formában jogi úton fellépett volna-e a személyét támadó és rendkívül rossz színben feltüntető állításokkal szemben. de nem annak viselői iránt. hogy nekem csak egy átlagos méretű péniszem van. Ami id. Kathleen Sullivan azt a kérdést is felteszi: honnan olyan biztos Barbara asszony." Az egykori First Lady-nek ez a kijelentése vissztetszést keltett Kathleen Sullivan-ban. azaz hogy egyszer Bush megpróbálta rábeszélni Cheney-t a pedofilia kipróbálására. akik legalább is mentálisan. A gyermekek szexuális molesztálása elsősorban a bűnelkövetők és nem a szülők rovására írandók. Sullivan úgy vélte. nincsenek tudatában ezeknek a bűncselekményeknek. ha egy nagyobbal rendelkezem.. George Bush elnökre vonatkozó állításaival kapcsolatosan tettek fel neki kérdést.Ezután a sajtó jelenlévő megdöbbent képviselői számára hozzátette: "Az igazság az. amelyek szerint George Bushnak is köze lehet gyermekek szexuális molesztálásához." Cheney ragaszkodott ahhoz. akiket viszont bántalmaznak. Sullivan ezután 97 .. Ha lett volna egy nagyobb. valószínűleg még csak nem is kapcsolódtam volna be a politikába. hogy valóban aggódok az odakint lévő ezrekért. június 12i Internet üzenetében Sullivan elmondja. személyesen nekem hasznosnak bizonyult. akkor teljes biztonsággal ilyesmit nem állíthat. hogy egyre nő azoknak az eddig még nem cáfolt állításoknak a száma. az egyik internetes fórum vezetőjében. nem sikerült arról információt szerezni. George Bush-t illeti. elmondhatom." Amikor Cathy O'Brien-nak id. nem lettem volna olyan hatékony vezető a Pentagon számára az Öböl-háború idején. hogy "el nem tudja képzelni. "Az hogy nem volt nagy péniszem. Barbara Bush hozzátette: "Hogyan fordulhat elő. George Bush felesége látogatást tett Knoxvill-ben az ottani Childhelp Children's Advocacy Center-ben (segélyre szoruló gyermekek támogató központjában). hogy Barbara Bush id. hogy egy anya ne védelmezze meg a leányát. a szülők tudomása nélkül. vastagabb. beleértve az iraki teve-zsokék ellen elrendelt bombázást is. Sullivan megemlíti. hogy ezeket meg lehet akadályozni. ha Lieberman-nak nagyobb lenne. akkor így válaszolt: "Ummm. mindez felfoghatatlan a számomra. Megsimogatva az egyik gyermeket. hogy itt millió és millió gyermekről van szó egyedül Amerikában. ahol az egyik tanúvallomást tévő áldozat George Bush-t személyesen is megnevezte. Mégis arról olvashatunk. hogy naponta előfordul ilyesmi. logikusnak tűnik az a feltételezés. 1997. Nem lennék meglepődve. hogy ez a Bush családon belül is okozhatott gondokat. Így elveszítette bizalmát már George és Barbara Bush személyében is.

hogy ő maga is a "Nagy Monarch Összeesküvés" részese. Arról sem adott dokumentumokat. Mark Phillips szerint a nagy esküdtszék tévesen vádolja azzal. hogy kész megnevezni személyeket és ellenőrizhető tényállításokat tesz. de az újságírónak reménye sem lehet arra. hiszen ha valaki egy elnököt fenyeget. Tomarkin megállapította. hogy rákja van. hogy divatmodell kinézése hibátlan. hogy testén viseli kínzásának nyomait. Több újságíró. hogy különbség van a tanúvallomás és a bizonyíték között. Ezzel tulajdonképpen jogi támadások kockázatát vállalja. hogy a szenátus mosdójában lopott módon körülnézzen. A Vatikán is fenyegetően jelen van Phillips és O'Brien demonológiájában. hogy akkor kezdett elhatárolódni a könyv szerzőitől. Később kiderült.com) kísérletet tesz annak az objektív felmérésére. egyre erőteljesebben festik a falra az "Új Világrend" rémképét. Ez az állítás már eleve értelmetlen. köztük Civia Tomarkin. ahogy ők ellenőrzik a Fehér Házat. Amikor megkérdezzük. mert igazak. az a titkosszolgálattal és nem a nagy esküdtszékkel találja szemben magát. a mormon és a katolikus egyház jelentős szektorait. szeptemberében felkérte: mozgósítson Mark Phillips érdekében. Az általuk megjelölt "World Vision" nevű csoport azonban nem jezsuita. sebeit. Cathy O'Brien gyakran állította. hogy ezeket leellenőrizze. ennek ellenére soha nem teszi elérhetővé a hiteles fényképeket. aki maga is nyomon követte a rituális bántalmazás körüli vitát. hogy a sátánista társaság tartja befolyása alatt az egész bírósági rendszert ugyanúgy. hogy ő George Bush elnököt fenyegetné. hogy Phillips és O'Brien elutasítja a szkepticizmust. végül pedig rátér a lényegre: Igen komoly állítások kerültek kinyomtatásra és tudomásom szerint még George Bush sem merte azok igazságát bíróságon lefolytatott jogi eljárás keretében kétségbe vonni. A "Trance Formation of America"-ban úgy állítják be. Mark és Cathy pedig nem állt még elő a megígért bizonyítékokkal. a szórakoztató ipart. Amióta ezek a monarchellenes keresztes-vitézek rájöttek. a Kongresszust. Van-e bizonyítéka Cathy O'Brien-nek? Martin Cannon "Projeckt Monarch: "The Tangled Web" című írásában (elolvasható mcannon@instanet.ismerteti a saját esetét. Cathy gyakran leírja általa kiszolgált jelentős politikusok genitáliáit. vagy a többi orvosi bizonyítékot. Mindenki. hogy Mark Phillips-et egy olyan ügyben kérték fel tanúvallomás tételére. Cannon azzal folytatja. Cannon személyesen közölte Mark Phillips-el: mély benyomást tett rá Cathy O'Brien-nek az a magatartása. Cannon megemlíti. aminek semmi köze nincs Bush-hoz. Tomarkin beható érdeklődését azzal utasították vissza. azt válaszolják. aki találkozik vele megállapítja. hogy miért nem perelik be ezeket a monarchista összeesküvőket. hacsak nem rendelkezik avval a képességgel. és "rákosodó foltok" támasztják alá kínzásáról szóló beszámolóit. és Mark Phillips arra is kínosan ügyel. vagy legalább is részben dokumentálva vannak Cathy O'Brien és támogatói által vélte Kathleen Sullivan. hogy ő egyetlen vádaskodó íráson sem szerepel. sem a 98 . Vajon miért? Talán éppen azért. és semmi látható nyoma nincs az elszenvedett sérüléseknek. amikor Cathy O'Brien 1991. hogy elrejtse ateizmusát. hogy mennyire lehet igaznak tekinteni a Cathy O'Brien és Mark Phillips "Trance Formation of America" című könyvében leírtakat. mint szerző és ez megvédi őt az esetleges rágalmazási perektől. miután Tennessee államban a szövetségi nagy esküdtszék tanúvallomásra szólította fel. hogy egy "jezsuita" összeesküvő csoport szocialisztikus "új világrend" bevezetésére törekszik. Mark Phillips ekkor kissé idegesen azt válaszolta. alaposan tanulmányozta O'Brien és Phillips írását. hogy hallgatóságuk nagy része a szélsőjobb felé hajlik. hanem egy konzervatív és protestáns hittérítő csoport.

Ennek ellenére a megküldött anyag rendkívül érdekesnek bizonyult és számos kérdésben segítséget nyújtott Celanonak a további kutatómunkájához. míg mások ezt egy halom hazugságnak tekintik. ahol az összegyült hallgatóság számos kérdésére válaszoltak. valamint az Egyesült Államok Képviselőháza és Szenátusa néhány tagjának. hogy mindez az összegyűjtött és benyújtott információknak csak egy része. hogy valójában egy félrevezetési akcióról van szó. amelyet nem forgalmaznak a nagyobb könyvüzletek. hogy a rituális bántalmazásra panaszkodók országszerte beszéltek már a "Project Monarch"-ról jóval azt megelőzően. Ugyanezt a tanuvallomást egy rokonszenves képviselő Tennessee államból. Amikor Celano megtudta. sok pénzt hozna a számukra. akkor előre megfogalmazta 99 . oldal) Ezt személyek és szervezetek hosszú listája egészíti ki azzal a megjegyzéssel. Peter J. hogy egy kis kiadó által publikált és terjesztett könyv. amennyit szükségesnek talál. Egyesek arra is gyanakodnak. A rendezvény után Celano ismételten kérdéseket tett fel. hogy kikkel kerültek kapcsolatba és miken mentek keresztül. C. elsősorban Mark Phillipsnek. hogy 1996. Sokan gondolják úgy. Celano utánajár a bizonyítékoknak 1996. akik valóban véget vethetnének a "Projeckt Monarch"-nak. Első találkozásuk alkalmával Phillips rendkívül barátságos volt és kézséggel megigérte. mint Arkansas kormányzója. amit tesz. hogy Cathy tanúságtétele lényegében igaz. gondosan áttanulmányozta annak valamennyi darabját. amelyek a szerzők állításait alátámasztják. miközben számolniuk kell egy rágalmazási per kockázatával. Cannon tehát úgy látja. Ezen állítólag részt vett Clinton. hogy hajlandó megválaszolni Celano kérdéseit. személyesen adta át valamennyi ügyben érdekelt kormányzati szervnek Washington. aki bemutatta neki. J. hogy ezt az elnevezést valójában ő találta ki azért. hogy Phillips és O'Brien a színre lépett." (Trance Formation of America. hogy a megküldött anyag nem támasztja alá arra vonatkozó konkrét állításaikat. Celano erről a találkozóról az előadók engedelmével magnetofonfelvételt készített és azt írásban is közrebocsátotta. hogy megfigyelje: kik lesznek azok. június 4-én az ő környékén szerepel a két szerző és hajlandók vele annyi időt eltölteni. Bob Clement. P.úgy döntött. Volt Celano-nak egy közös barátja Mark Phillips-el. Cannon nem hiszi. hogy Mark Phillips bizalmasan azt közölte az egyik kutatóval.megismerkedve a "Trance Formation of America" című könyvvel . amelyek egy 1984-ben megrendezett összejövetelre vonatkoztak.-ben. hogy a lehető legtárgyilagosabb módon összegyűjti azokat a bizonyítékokat. amelyekre könyvében hivatkozik: "1988-tól kezdve öt egymást követő éven át személyesen tettünk tanúbizonyságot alátámasztva cáfolhatatlan bizonyítékokkal minden elérhető megyében. akik felkapják? Tény viszont az. mint aki pénzért csinálja. hogy a "Project Monarch" elmélet megvalósíthatónak látszik. Valójában rengeteget költöttek a postázásra. hogy Mark Phillips és Cathy O'Brien történeteit eddig még nem támasztották alá kemény bizonyítékok.Monarch Project-hez. Azt is elismeri. hogy a valódi áldozatokat lejárassák. Amikor Celano megkapta Phillips és O"Brien dokumentum küldeményét. hogy Phillips és O'Brien soha nem tűnt olyannak. Martin Cannon állításainak lényege tehát az. államban és szövetségi jogalkalmazó hatóságnál. tények és elképzelt dolgok összekeverésével azért. hogy küldjön neki egy összeállítást az eredeti dokumentumokról. Arra a véleményre jutott. 225. június 4-én a Michigan államban lévő Livonia-nak a Városi Közkönyvtárában előadást tartott Mark Phillips és Cathy O'Brien. D. Celano azt kérte. Celano . Ami a Project Monarch-ot illeti Cannon azt állítja. Ugyanígy nem nyertek alátámasztást Cathy O'Brien-nek azok az állításai.

amelyek bizonyítják Cathy és Kelly történetének bármely eseményét. hogy az összes körülményt és elérhető közvetett bizonyítékot is számításba véve ne lehetnének igaznak tekinthetőek. mert dolgoznia kell. Mindezt írásban is előkészítette arra az esetre. Celano megpróbált szóba elegyedni Philipssel. Arról is kért jogi iratokat. de különben is az adott dokumentum nehezen kiértékelhető. Celano nem volt elégedett azzal. hogy amit könyvükben leírtak. és a holnap reggeli időpont sem megfelelő neki. Azt is hozzátette: engedélyezi. Továbbá minden olyan dokumentumra igényt tartott. Celano ezzel elment egy szakemberhez. Ezen a már említett június 4-i előadáson nem csak Celano készített magnetofonfelvételt. ahogyan a szerzők állításaikat alátámasztják. Egy hónapra rá Mark Phillips felhívta Celanot és közölte. hogy milyen jogi lépéseket tettek a bíróságoknál Cathyre és Kellyre vonatkozóan. akik előre megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot küldenek neki. hogy nem folytatja tovább az ügyet. néhány pillanatig úgy tűnt. hanem videofelvétel is készült. hogy a képen semmiféle kár nem látszik. amely egy vizsgálólámpa alatt lévő szemről készült. de az elhúzódott tőle. Phillips másnap telefonon tudatta vele. hogy az a két személy. Érdekes. egy olyan Chrysler Imperial kocsit használt. Végül mégis csak odament hozzá. ez azonban még nem jelenti. 100 .kérdéseit és további dokumentumokat igényelt a maga számára. hogy áttekintsük: milyen kételyek támaszthatók Mark Phillips és Cathy O'Brien rendkívül súlyos kitételeket tartalmazó könyvével szemben. ahol a két előadó még tovább folytatatta megbeszéléseit. hogy ezeket a kívánságait teljesíti és a kért dokumentumokat eljuttatja hozzá. Markot brilliáns előadónak találta. aki oly sokat tett a Monarch Projekt leleplezése érdekében. Ezt követően Celano kapott egy 31 dokumentumot tartalmazó iratcsomagot. amelyek tanusítják. Nem volt ezek tartalmával megelégedve. hogy a dokumentumokra vonatkozó kívánságait teljesíteni fogja. Ekkor az írásban előkészített anyagát átadta Mark Phillipsnek. mert például ott volt egy színes fénykép. aki azt válaszolta. hogy elkészült a dokumentumgyűjtemény és postára adta. és arra utalt. De kész azokat mindenkinek eljuttatni. akit öröm volt hallgatni. amikor agykontroll alatt állottak. mert azt a leírt szöveg dokumentálására kívánta olyan állapotban megőrizni. megcsonkítására és látáskárosítására vonatkozó diagnózist és kezeléseket. Mintha nem is lett volna szünet. Celano arra is felfigyelt. Phillips ismételten biztosította. Minderre Celano azért tartott igényt. hogy ezt mindenki másnak a tudomására hozza. mintha a levegőben olvasna és aztán pár másodperc múlva ugyanannál a szótagnál folytatta. amelynek a személyre szóló rendszámtáblája nyilván kívánságuk szerint a "Monarch" felírást viseli. A találkozó a vártnál tovább tartott és az előadás után a szerzők még könyveiket is árusították. Cathy O'Brien elfogódottabb volt és gyakran megállt mondatai közepén. az "teljes mértékében dokumentált". Celano olyan orvosi igazolásokat akart. elgondolkodtató és egyben szórakoztató is. Mindezt azért ismertettük részletesen. ha a találkozó alkalmával nem sikerülne átbeszélniük a kérdéseket. és ami eddig a rendelkezésére áll azt publikálja. Celano ekkor döntött úgy. aki virtuóz módon kezeli a hallgatóságot. mert Phillips és O'Brien következetesen állította. vagy aspektusát még abból az időszakból. A magnetofonszalag másolását már nem vállalta. hogy még használható legyen. amelyek hitelesen tanusítják a Cathy O'Brien fizikai sérelmeire. valamint David Icke website-ján közzétette a dokumentumokat. ahol abbahagyta. hogy nem tud tovább várni. Ezért internetes honlapján. Celano a parkolóban várt. hogy ez mutatja Cathy szemsérülését.

között Dallasban megvitatta az agykontrollal kapcsolatos aktuális kérdéseket. Ugyanakkor. aki szkeptikusan fogadta az elhangzott előadásokat. Treatment and Prevention of Ritual and Cult Abuse" (A rituális és kultikus bántalmazás felderítésére. és a konferenciáról beszámoló Evan Harrington szerint (Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference . hogy miként védekezhetnek olyan vádakkal szemben. Noblitt Perskinnel együtt könyvet is közzétett a rituális bántalmazásról. James Randall "Randy" Noblitt. hogy a kultusz követői Amerika-szerte rendszeresen bántalmazzák a gyermekeket. akik időközben visszavonták a gyermekkorban elszenvedett bántalmazásokkal kapcsolatos állításaikat. és félrevezessék a közvéleményt. amelyeket korábbi páciensei emelnek velük szemben. Evan Harrington. Bowart a "False Memory Syndrome Foundation"-t. Noblitt azt is megerősítette. amiért azok nem ismerték Linda Meyer Williams tanulmányát. ha az erőszak mértéke növekszik. "Skeptical Inquier Magazine": September/Oktober 1996) a résztvevők az ellenvéleményt sem fogadták megértéssel. A tanulmány demonstrálja. kísérletet tett arra. az agykontroll technikákról és számos gyermekbántalmazási ügyben szakértőként is szerepelt. azaz hamis memória meséjét szövőgető alapítványnak nevezte gúnyosan. amelyben bizonyítja. Harrington azonban úgy véli. Néhány főáramlathoz tartozó terapeuta szerint a Társaság csak a szélsőséges álláspontot képviselő kisebbséget tömöríti. március 23-26. aki évek óta dokumentálja a Központi Hírszerzőszolgálat agykontrollal folytatott kísérleteit az 1950-es és 1960-as években. A konferenciát megnyitó tanácskozás elnökségében ott ült Walter Bowart az "Operation Mind Control" című könyv szerzője.Összeesküvés és paranoia: jegyzetek egy agykontroll konferenciáról. hogy ezek az áldozatok gyakran nem képesek visszaemlékezni a történtekre. 101 . hogy egyes emberek erről elfelejtkezhetnek. Bowart állította. Noblitt rendszeresen tart előadásokat a rituális kultuszokról. valamint Alan Scheflin jogász. hogy megfélemlítsék vele a lélektannal és elmegyógyászattal foglalkozó szakembereket. hívta életre és ő az ügyvezető igazgatója. (FMSF-et) "False Memory Spindrome"-nak. akkor egyes állítások szerint csökken a rájuk történő emlékezés lehetősége. hogy kezelés révén visszanyerték emlékezőképességüket. Kritikával illette a résztvevőket. amely amnéziát okoz náluk. akik kétségbe vonták volna a rituális bántalmazás tényét. hogy az ilyen típusú szervezetek drámai befolyást tudnak gyakorolni a társadalomra. A mintegy 200 résztvevő szakember körében nem voltak olyan szkeptikusok. mert olyan traumát szenvednek el. hogy a CIA által finanszírozott FMSF-et azért hozták létre. Scheflin arról tájékoztatta a terapeutákat. aki azt állítja. amikor állítólag szexuálisan bántalmazás miatt kellett gyermekként orvoshoz mennie. akik azt állították. hogy változtasson a résztvevők egyirányú beállítódásán. Mark Phillips. hogy a felnőttek egy jelentős számú kisebbsége nem dokumentálta kellően az orvosi rendelőben tett látogatását. A tanácskozáson képviseltették magukat azok a betegek is. kínozzák. Konferencia az agykontrollról A "Society for the Investigation. Így többek között a texasi Austin-ban 1992-ben. megelőzésére és kezelésére létrejött társaság. a továbbiakban: Társaság) 1995. A fent megnevezett Társaságot a dallasi terapeuta. megerőszakolják őket és pornográfia készítésére is használják gyermekáldozataikat.3. hogy belső információkkal rendelkezik a kormányzat agykontroll technikáról. egy gyermekgondozási ügyben tájékoztatta az esküdtszéket. fejezet Dallas 1995.

a gyermek kórházba kerül. amelyben a megcélzott társadalmi csoport deviánsnak és erkölcstelennek látszik. és az elfojtás következtében az törlődik a tudatból. Megállapítja. aki oly sok ismerettel gazdagította ezt a területet. hogy mennyire megtámadottnak és kiszolgáltatottnak érezte magát. Michael Moore és Jan Maclean tartott előadást. A nem jelentékeny erőszak összekapcsolása a rá történő fokozottabb visszaemlékezéssel valószínűleg tévedés. amikor egy ujj "beszorul" az egészfogóba. Ekkor Evan Harrington föltette azt a kérdést. Harrington részletesen elmondta ezt a kísérletet. Maclean azt fejtegette. hogy mi a véleményük Steve Ceci munkásságáról. Erről a témáról John Kiker jogász. hogy ezek az elméletek sok társadalomban jelen voltak a történelem során. hogy kijelentik: a bántalmazásra tényleg sor került. Ez viszont pont az ellentéte annak. aki Amerika egyik legkiválóbb fejlődés-lélektannal foglalkozó pszichológusa. Ugyanakkor rasszista sztereotípiát is megfogalmazhatnak. hanem tudományos ismeretek. ahol az uralkodó nézet szerint minél erősebb traumát okoz egy esemény. hogy ismételt meghallgatások a csupán elképzelt fájdalmat okozó eseményre a gyerekek egy részénél azt eredményezi. s egy ilyen csoport nem alkalmas az ellentmondásokkal való szembenézésre. hogy az összeesküvési elméletek valóságosan létező összeesküvésekről is szólhatnak. hogy az alkalmazott erőszak növekedésével nő a rá való emlékezés is. A gyermekek gyakran használják fantáziájukat és kitalálnak dolgokat. hogy idősebb korban a nagyobb erejű bántalmazásra már erőteljesebben emlékezünk. hogy egyetlen személy is hallott volna Steve Ceciről. annál valószínűbb. ahol demonstrálta a gyermekek szuggerálhatóságát. de a vita vezetői Ceci tanulmányainak az elolvasása nélkül úgy találták. Harrington azzal magyarázta álláspontjának egyöntetű visszautasítását. hogy mit gondolnak az álláspontjukat ért bírálatokról? A dallasi konferenciáról írott beszámolójában utal arra. hogy ezeket az analóg eseteket nem lehet általánosítani a valóságos világra vonatkozóan. Moore elmondotta részletesen. amikor a bántalmazásukról szóló történeteket mondják el.Harrington ellenben úgy látja: az adatokból ténylegesen arra lehet következtetni. amely a gyermekek bírósági eljárásban tett tanuvallomásaival foglalkozik anélkül. hogy Linda Meyer Williams-nak egy aláírt levele van nála. vagyis ennyiben nem csupán elméleti feltételezések. Harrington hihetetlennek találta. Ugyancsak ezen a dallasi tanácskozáson került terítékre a terapeuták ellen indított jogi eljárások kérdésköre. mert benne nem marad hely a hibákra. a tévedésekre és a kétértelműségekre. Harrington egyébként más vonatkozásban is megkérdezte az előadókat. Először mély csend volt a válasz. és társadalom-lélektani szempontból van bizonyos funkciójuk. hogy törlődik a tudatból. és nem nyitott a kérdések megvitatására. James Randall "Randy" Noblitt. Harringtonnak ezek az adatai a konferencia számos résztvevőjét láthatóan felbosszantották. Az 102 . hogy a meghívottak egyoldalúan lettek kiválogatva. továbbá három terapeuta. Itt arról a kísérletről van szó. de ez soha nem az ő súlyos bántalmazásukról és kínzásukról szól. Harrington azzal érvelt. hogy a fájdalmat okozó esemény megtörtént. Ezért az összeesküvési elmélettel foglalkozó kutatás egyrészt irracionális. mint a valódi világ. összetévesztik avval. amikor néhány korábbi betege beperelte. hogy az elszenvedett lelki trauma eredményeként az egyén elfojtja a fájdalmas emlékeket. Akik ezt állítják. amely az ő megfigyeléseit erősíti meg. hogy mindig hihetünk a gyermekeknek. hogy az elnöki asztalnál ülő négy előadó egyike sem ismeri Steve Cecit. Harrington meg volt róla győződve: jogosan vetette fel ezt az ellenérvet egy olyan tanácskozáson. és meg van róla győződve. hogy pszichológus szakemberek találkozóján olyan szemináriumot lehet tartani. Kiderült. Ceci "egérfogó" kísérletei megmutatták. és aki szakmai körökben jól ismert a közelmúltban végzett kísérleteiről. hogy az ott tapasztaltakon érezhető volt az összeesküvési elméletek hatása. Harrington elismeri. másrészt koherensebb. holott az csak fiktív volt.

hogy a gyakorló terapeuták hány százaléka vall Leonardoéhoz hasonló nézeteket. hogy a kultuszok sokkal jobban el vannak terjedve.) A terapeuták többsége. hogy miért nem hihetőek azok a bizonyítékok." Harrington azzal folytatja értékelését. Ebből következően azok. legfeljebb ennek a pontos meghatározása. (Sátánista kultuszok. és elismerte a CIA igazgatója is. Jerry Leonardo fizikus. valamint 103 . aki ennek a lehetőségével is számol? Úgy véli. hogy milyen hatással vannak kollégáikra. vagy legalább is nem vonhatók felelősségre. amit akar. hogy egyelőre nem lehet tudni. hogy a terapeuták összeesküvésre vonatkozó meggyőződése milyen hatással lehet a páciensekre. A rendőri testületek országosan megszerveződött gyermekrablásokat végző bűnözői csoportokba botlottak. Nyilvánvaló. egyelőre fel sem mérhető. noha többen is fogékonyak voltak ezekre az elgondolásokra. Harrington szerint egyelőre nem lehet felmérni. Ezért a kísérletezők és a mögöttük meghúzódó hatalmi körök. hogy összeesküvés létezik. és az ítéletek nyomán a kanadai kormány és az amerikai kormányszervek kártérítés fizetésére lettek kötelezve. sokkal jobban össze vannak fonódva. hogy létezik összeesküvés. Ezért úgy látja: a dallasi tanácskozáson valódi vita azért nem bontakozhatott ki. és a pedofil "haszonélvezők" is ártatlanok. hogy a gyermek különböző befolyás hatására azt mond.. és ez célt és irányító-keretet nyújt a számára. mert a résztvevőket egyesítette az a szilárd meggyőződés. hogy az agykontroll kísérletekről már sok adat látott már napvilágot. illuminátusok. hogy nem értenek a szakmájukhoz. ez még nem szükségszerűen jelenti azt. agykontroll. hogy ez a fajta kultikus tevékenység széles körben elterjedt. Harrington ez után rátér arra. stb. Ilyen például a gyermekek kísérleti célú bántalmazása. (E sorok írójának fejtörést okoz. amelyeknek a létezését kongresszusi bizottságok állapították meg. hogy ez a merev elutasítás egyfajta védekezés az igazsággal szemben. Egy másik jelenlévő. Ted Gunderson beszámolt egy esetről. Személyes meggyőződésem..elfogadják. hogy sátánista rituálékon bántalmazzák őket. ha a bántalmazásról orvosi kezelés hatására tanuvallomást tévő gyerekek vallomásainak a hitelességét eleve megkérdőjelezik. amelyben személyesen leleplezte. akikkel szemben az egyén meghatározhatja önmagát. és nem tudnak gyógyítani. akik a kísérleteket végezték. Még akkor is. és ezek egy része nem magyarázható meg a nemzetbiztonság érdekeire való hivatkozással sem. ha a klinikai pszichológusok és a pszichiáterek . hogy a nagyobb sátánista kultuszokat a szövetségi hírszerző és jogalkalmazó szervek a háttérből manipulálják. hogy nem jószándékú az. ha nem is mindegyik.. minősítése változott személyről személyre. hogy miért utasítják el egyesek kategórikusan a traumatikus eseményekre való hamis visszaemlékezés lehetőségét? Miért gondolják. Nyilvánvaló. amelyek miatt perek folytak. A többségük ismerte.. akkor ezeknek a súlyos bántalmazást elszenvedett gyermekeknek sem szabad hinni.nyilván a tények hatására . továbbá a vádakban érintetté vált befolyásos személyek azt találták az egyik legjobb védekezésnek. amelyen keresztül elvitték a gyermekeket a szomszédos házakba azért. új világrend. ezt írta a dallasi tanácskozással kapcsolatban: "Azzal a meggyőződéssel távoztam. mint azt valaha gondolta. ha mindez nem az?) Azt még Harrington is megállapítja. korábban nem vette figyelembe az új világrend összeesküvést. ha a számuk nem túl nagy. és hitt is az "Operation Monarch" összeesküvésben a hiteles bizonyítékok hiánya ellenére. Vajon mi jelent bizonyítékot Harrington számára.összeesküvési elméletek jól megszervezett ellenségeket nyújtanak. kifinomultabbak és veszélyesebbek. Ha tehát beviszik a köztudatba. hogy egy elemi iskolához alagútrendszert építettek.

" A dokumentum rátér az alkalmazásra. A dallasi tanácskozás feltehetően nem marad hatás nélkül a hagyományos terapeutákra. hogy a kísérleti alany alvajárási előkészítésen menne keresztül. aközben egyetlen egy kemény bizonyítékot sem hozott fel tanulmányában. A hírszerzés külföldi és hazai diplomatákkal. hogy bizonyos jobboldali rasszista szervezetek politikai célokra használhatják fel a pszichológiai és a pszichiátriai szakma dilemmáit. amely cáfolta volna a dallasi tanácskozáson az agykontrollal való államilag jóváhagyott visszaélésről kiderített tényeket. tudatalatti poszthipnotikus szuggeszciók és előírások. 104 . Szoros megfigyelés alkalmazása háború. mind a pszichológusok tekintélyes tanácskozásain milyen szerepet játszanak. amelyek akusztikusan továbbított és fonetikailag felgyorsított poszthipnotikus parancsokat használnak anélkül. és annak alkalmazásáról ad tájékoztatást. nehéz gazdasági helyzet és politikai választások idején. kémekkel és polgárokkal szemben alkalmazandó. hogy lelepleződnek a pszichológusi-pszichiátriai szakma képviselői előtt. Több kutató is körvonalazta. Ide sorolandó a kábítószer elleni küzdelem. Ugyancsak ide tartozik olyan bevetésen lévő ügynököknek az irányítása. továbbá a propaganda.kimsoft. NSA-nak) a tudatküszöb alatti poszthipnotikus szuggeszciók használatára vonatkozó ajánlásaival. de idővel ők is e nézetek híveivé válhatnak. A NSA agykontroll előírásai Érdemes röviden megismerkednünk az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (National Security Agency-nek. Arra a lehetőségre is figyelemmel kell lenni. Célja még olyan beruházásoknak a beazonosítása. Itt három területet jelöl meg: a hírszerzést. csak tovább erősítik a terapeuták ellenállását a kritika minden formájával szemben. Harrington úgy véli. Célja a polgároknak a kormányzatról való véleményének a nyomon követése.Komputer által szimulált tudatalatti beszélt nyelv. akik betegeik érdekében a legjobbra törekszenek." "Computer Simulated Subconscious Speech Language . a kémelhárítást és a magatartás-módosítást.betegeikre. hogy a NSA egy meghatározott területre vonatkozó hírszerző-technológiáról. Ezért Harrington bírálatából az agykontroll kísérletek irányítóinak attól való félelme olvasható ki. A bevezető közli. amelyek magas jövedelmet nyújtanak titkos műveletek finanszírozásához.com/2000/nsa-psy. amely elérhető a http://www. Az olyan nézetek. valamint a csúcstechnológia megszerzésére az Egyesült Államok védelme érdekében. A magunk részéről úgy látjuk. Ezeket annak a dokumentumnak az alapján ismertetjük. A lelki sérülésekkel foglalkozó specialisták többsége egyelőre még nem az összeesküvési elmélet követője. hogy miközben Harrington a kritika elutasítása miatt sajnálkozik. hogy az összeesküvési elméletek mind történelmileg. Ez végül is a beteg kárára van. akik nem rendelkeznek kommunikációs és desifrírozási eszközökkel. hogy az összeesküvés bírálói a CIA ügynökei. hogy azok a terapeuták. az idő múlásával kénytelenek lesznek engedni az összeesküvést valló csoport nyomásának. A technológia elnevezése a következő: "Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége által hírszerzési és kémelhárítási célból beültetett.htm internetes címen. illetve a gyermekek bántalmazásáról felszínre került tényeket akarják semlegesíteni. akik tovább kutattak a kultuszok létezését alátámasztó bizonyítékok után.

Az ismertetendő agykontroll-technológia célja a magatartás-módosítás és a felgyorsított újraszocializálás. ingerlékeny. Ha a kísérleti alany meg van fosztva a REM alvástól. A különböző tények jelentőségének az elferdítése azért. zavart lesz. A valódi szándék természetesen az. és mondjanak le polgári jogaikról a NSA javára. vagyis ezt a technológiát lehet kémek. vagy a tudatalattiba történő direkt behatolás periódusában. elveszíti a rövid-távú emlékezetét. a résztvevőket. politikai tisztségre pályázók és más közéleti személyek beszervezésére. növekszik a szuggesztibilitása. közönyössé és depresszióssá válik. amikor a hipnózist kényszerrel alkalmazzák a kísérleti alanyon. hogy megfosztják őt az úgynevezett gyors szemmozgással járó mély alvástól (REM . hogy az amerikaiak adják fel személyes akaratukat. és ez által az paranccsá válik a számára.A kémelhárítás külföldi diplomatákkal. hogy az Egyesült Államok számára hasznos döntések szülessenek. hogy milyen a kísérleti alany fogékonysága és érzékenysége a hipnózisra. Az idézet összeállítás készítője ehhez azt a magyarázatot fűzi.Rapid Eye Movement Sleep Deprivation). fekete karikák jelennek meg a szemei körül. félelemokozáson és zsaroláson keresztül. annak számos következménye van: csökken a protein szintézise. Ez azt jelenti. Így a hypnoamnesia (hipnoamnézia) az emlékezés időleges elvesztését jelenti a poszthipnotikus szuggeszció következtében. kémekkel és polgárokkal szemben kerül alkalmazásra a hírszerző-műveletek beazonosítása végett. továbbá külföldi hírszerzők magatartásának a módosítása azért. intézkedésre jogosult és kötelezett személyt jelöli. hogy ne legyenek lojálisak. Adott esetben öngyilkosságokat is elő kell segíteni. az meghal. illetve a befolyásolhatósági indexét megnövelik olyan drogokkal. frusztrált. Minden kísérleti alanytól meg kell követelni. hogy az illető a NSA parancsait teljesítse. mint a hipnózis utáni szuggeszció. A NSA használja még ezt a technológiát az újraszocializálásra (agymosásra). A poszthipnotikus (hipnózis utáni) szuggeszció. csökken a produktivitása. követve a bibliának az előírásait. csökken az önbecsülése. Az ODO pedig az ügyeletes. hogy tartson fenn "személyes viszonyt Jézus Krisztussal". a rendszerek és a berendezések gyenge pontjait. mint a CNS és szívkeringési stimulánsokkal. hogy az amerikai szavazópolgároknak lehetővé teszik hogy "életüket átadják Krisztusnak". vagy parancs a helyén marad. A hipnózis utáni szuggesztibilitási index azt méri és jelzi. amelyek kihasználhatók. a kommunikációs módszereket és az egyes személyek. Az agykontroll szempontjából a "script" szó olyan gondosan megválasztott szavak sorát jelenti. és amikor az alávetett személy akaratát megtörik úgy. hogy ellenőrizzék és optimalizálják a NSA alkalmazottak teljesítményét és lojalitását. vagy azokat a jelzéseket. A NSA az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége. a vezetők zavarása és zavarba ejtése kritikus döntések meghozatalakor. ellenőrzésére használni pszichológiai megfélemlítésen. A "Poszthypnotic Command "(a hipnózis utáni parancs) ugyanaz. amelynek központja Maryland állambeli Fort Mead támaszponton van. és aktívan kifejti hatását a kísérleti alanyban a hipnotikus transz. Ezt a technológiát arra is használják. dühös. A Command (parancs) terminus gyakrabban használt. A dokumentum ezután rátér az általa használt definíciók és betűszavak jelentésének a meghatározására. A REM és a kiválasztott kémiai stimulánsok együttes hatásaként a kísérleti alany nem képes ellenállni a szuggeszciónak. amelyek hipnózis utáni szuggeszció formáját öltik. Egy "script" általában négy 105 . Itt fel kell mérni a terjedelmet. A további felhasználáshoz tartozik a félrevezető információk terjesztése. Ha valakit hosszabb időn át megfosztanak a REM alvástól.

Vegyük most közelebbről szemügyre. ruhaigazításokat. amely percenként 250-től 450 szóig terjed. Ez sokkal gyorsabb. amely gyűjti és továbbadja a kóddal titkosított audio. stb.különböző részből áll. Az egyszerűség kedvéért ezeket a vakarásokat. Az agykontroll technológia rövid áttekintése Azon túlmenően.ahol a mikroszkopikus digitális megfigyelési technológiát alkalmazza . vagy egy ártatlan tüsszentés alkalmas egy gondolatnak a címkével való ellátására. vagy másképp kifejezve a "gondolatolvasásra". hogy a NSA képes látni és hallani mi történik a megfigyelendő személy otthonában. amelyek viszont eljuttatják őket a NSA központi műveleti irányítóihoz. autókban. hogy mi a "Transceiver". tüsszentéseket. Végül meghatározza az összeállítás. hogy miként lehet egy vakarás. a ruha húzgálásával. vagy feltételek kulcsszavából (mikor. illetve befejeződni). Ehhez hasonló kommunikációs technikát használ a NASA is a kísérleti alany agyán átsuhanó gondolat kiderítésére. Ezek az eszközök körülbelül egy tűfej nagyságúak. repülőgépeken és az utcasarkokon. másodszor az aktivizáló feltétel. Ez a szerkezet kap ugyancsak kóddal titkosított "audioscript-eket" a NSA központi műveleti irányítóitól műholdakon keresztül. amelyek továbbítják tudatküszöb alatti hipnózis utáni szuggeszciók formájában a kísérleti alany tartózkodási helyére. azaz kategórizálására. vagyis a kísérleti alany tudomása és beleegyezése nélkül. Ez az állapot a hagyományos hipnózisnál csaknem minden esetben előfeltétel. hogy hosszabban figyelje a baseball játékot (erre e sorok írójának bőven volt lehetősége. nevezzük "gondolatcímkéknek". hivatalokban. jelentése "words 106 . amelyet sikeresen juttattak be a kísérleti alany tudatalattijába. A "Subliminal Implant" (a tudatalattiba elhelyezett implantátum) egy olyan hipnózis utáni szuggeszció. Ennek a megértéséhez át kell tekinteni a gondolatok címkézését és a válaszok típusok szerinti megjelölését. amelyeket a kísérleti alany egy tudatalatti kihallgatása során végez. Ez egy közel mikroszkópikus nagyságú elektronikus megfigyelő eszköz. vakaródzással. mint a tudatos agy működési sebessége. Milyen hipnózis utáni továbbítási módszert alkalmaznak? A NSA ötvözi a hipnózist és a gondolatcímkézést. harmadszor a tartalomból (vagyis abból. hogy a tudatalatti agyműködés percenként 1200-tól 1400-ig terjedő sebességgel működik. el lehet őket rejteni a házakban. a baseball sapka megigazításával. futni. Végül az időhosszból (vagyis hogy mikor és milyen feltételek közepette fog leállni. vagy más azonosító tényező). leírása. Az úgynevezett "Somnambulatory State" (alvajárási állapot) azt az abnormális alvó állapotot jelöli. hogy kihallgasson és befolyásoljon egy személyt tudat alatt. amíg az Egyesült Államokban élt).arra is képes. így például tud sétálni. üzeneteket vált egymással. hogy a labdát fogó és a labdát dobó játékos igen kifinomult módszerekkel. egy ruhaigazítás. Ezt a sebességet WPM-el jelölik. hogy a beindító jel a kísérleti alany tudatából mit fog kiváltani). köhögéseket. akkor gondos figyelés után rájöhet. Az úgynevezett megerősítő "script"-ek azt a cél szolgálják. közlekedési eszközében és hivatalában . színes videó jeleket. amikor a kísérleti alanyt a tudomása nélkül hallgatja ki. amelyben a kísérleti alany motorikusan cselekszik. elnevezését. mit és hogyan fog a szuggeszció beindítani). hogy növeljék a hipnózis utáni központi parancs erejét. Miként lehet itt használni a hipnózist? Ennek a megértéséhez azt kell tudni. akaratlan izommozgásokat. Ha valakinek már volt alkalma. Először a beazonosítóból (a kísérleti alany neve. a kísérleti alany tartózkodási helyének összegyűjtött koordinátáit és ezt továbbítja a NSA műholdjainak.

per minute", azaz hány szó percenként. A hipnózis utáni "script", azaz a gondosan megválasztott szavak sora beszédsebességgel megközelítőleg 250 WPM-el mondható ki. Ezt egy magnetofon, vagy egy számítógép felgyorsítja 1200-1400-ig terjedő WPM-re. Ezzel a jelenséggel hangtechnikusok, rádió és TV szerkesztők napról-napra találkoznak, amikor különböző okok miatt változó sebességgel kell lejátszani az elektronikusan lerögzített műsoranyagot. Amikor az emberi hang 1400 WPM-re gyorsul fel, akkor magas hangfekvésű csiripelő vinnyogássá válik. A filmszínházakban vetített filmeknél 30 filmkocka pereg le előttünk 1 másodperc alatt. Egyetlen kockára 1/30-ad másodperc jut, amit a tudatos agyműködés nem képes felismerni, de a tudatalatti agyműködés világosan olvassa és megérti az adott filmkocka üzenetét. Amikor az 1960-as években a 30 kocka közül egyetlen egyre írták rá, hogy "Drink Coca Cola", a nézők körében 65 %-al nőtt aznap este a Coca Cola fogyasztás. Ezért a szövetségi kormány végül is betiltotta a tudatküszöb alatti reklámozást. Kutatók szerint az arány csak azért volt 65 %-os, mivel nem mindeki figyeli egyforma intenzitással a filmet, egyesek éppen körülnéznek, vagy esznek valamit, vagy éppenséggel gyengébb a látásuk és ezért nem ért el hozzájuk az üzenet. A most ismertetett technológia kifejlesztése kezdetén a NSA eredetileg magnetofonra rögzítette kimondott szó formájában a hipnózis utáni szuggeszciós üzenetet és ezt a magnetofon sebességének növelésével gyorsították fel. Ez az eljárás igen munkaigényes volt, megkövetelte, hogy valamennyi e feladatot végző személy kifogástalanul ejtse ki a szavakat, jól bírja a nyelvet és a megfelelő dialektust használja. Emellett a háttérzajok miatt gyenge volt a minőség és gyakran időbeli elcsúszásokat okozott a magnetofonfelvétel és a feldolgozás. Ezen túlmenően igen sok gyakorlással lehet csak elérni, hogy valamennyi munkatárs azonos sebességgel beszéljen, úgy hogy a felgyorsított "script" a megfelelő sebességgel legyen továbbítható. Jelenleg komputerekkel állítják össze az ideális optimalizált fonémákat (fonéma az a hang, amelynek a megváltoztatásával a szó jelentése megváltozik, így például lap - láp) a szavak kialakítására és ezeket a szavakat aztán a megfelelő továbbítási sebességre gyorsítják fel. Ahol nyelvi dialektus is jelen van, ott az alap fonémáknak egy másfajta készletét használják. A technika ott tart, hogy a földgolyónkon használt nyelvek egész sorához megkeresték a különböző fonetikai elemeket, ezt digitálisan megszerkesztették, optimalizálták. Ezeket használják a továbbítandó üzenetek, a hipnózis utáni szuggeszciókra emlékeztető "script"-ek összeállításához. Minimálisra csökkentették a szavak közti üres részt, és a hangmagasság emelkedését korlátozták és megszűrték. Az ismétlődő színuszgörbéket is eltávolították a fonetikus elemek akusztikus hullámainak az áramlásából. Így csökkentették az aktuális színuszgörbéket. Ez csökkenti a fonémának azt a tényleges időtartamát, amelyet a továbbítás érdekében aztán még felgyorsítanak. Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb sebességgel játsszák az üzenetet és csökkenti a kísérleti alany képességét arra, hogy felismerje, hogy ez tulajdonképpen egy felgyorsított beszéd. Az optimalizált és digitálisan kiválasztott és megszerkesztett fonémák használata kiegészítve hipnotikus szuggeszciókhoz hasonlóan struktúrált szavakkal és mondatokkal úgy is meghatározható, mint "computer simulated subconscious speech language - komputerrel szimulált tudatalatti beszédnyelv". A tudatalatti agyműködés nagyon érzékeny. Képes hallani azt, amit a tudatos agy nem vesz figyelembe. Ha sokat nézzük a televíziót, akkor valószínűleg megtapasztaljuk, hogy sok "subliminal tapes - tudatküszöb alatti magnetofon" működik azért, hogy beprogramozza

107

tudatunkat. Ezeket a hatásokat titokban rögzítették az óceán hullámzajába, zenébe, vagy más hanghatásokba, de ezek nincsenek felgyorsítva a tudatalatti továbbítás sebességére, és éppen ezért nem elég hatékonyak. A tudatalatti agyműködés képes hallani és megkülönböztetni az üzeneteket még akkor is, ha háttérzaj hallatszik, mint például a hullámok morajlása, autók, repülőgépek zaja, vagy amikor valaki beszél hozzánk normális társalgás keretében. A tudatos agy nem fog hallani semmit, hacsak az nem közvetlen-közelről a házban hallatszik. Ha nagyon odafigyelünk, akkor hallhatjuk alacsony hanghatású magnetofonszalagnak a gyors tekerését, és kis hangerővel való lejátszását. Ez a hang a NSA magas sebességű audio tudatalatti üzenete. A fonetikus összetevőknek ez a módosítása lejátszva kis hangerővel, ötvözve a környezeti háttérzajjal, nagyon nehézzé teszi a kísérleti alany számára a NSA üzenetének a rögzítését. Még ha az illető képes lenne is hatékonyan rögzíteni ilyen üzenetet, nagyon nehéz azt a háttérzajtól elválasztani, filterezni, kiszűrni. Így rekonstruálni a hiányzó színuszgörbéket a hanghullámok áramlásából, lelassítani az üzenetet olyan mértékűre, hogy a hipnózis utáni "script" tartalma megkülönböztethető legyen a tudatos agyműködés számára, ílymódon csaknem lehetetlen egy átlagember számára. Röviden összefoglalva a kísérleti alanynak semmi esélye nincs arra, hogy elemezze a NSA üzenetét az alábbi eszközök nélkül: - Egy a legutóbbi technológia szerint működő hivatásos rögzítőberendezés. - Digitálisan működő hanghullám kezelő berendezés. - A hanghullámokra vonatkozó tudományos ismeretek felsőfokú elsajátítása. - Jártasság a lingvisztikában és a fonetikában. - A hipnózis elméletének és gyakorlatának, valamint a "script"-ek készítésének az ismerete. - Ezen túlmenően ideális környezeti feltételekre is szükség van a rögzítéshez. - További feltétel még, hogy a NSA ne tudjon a kísérleti alany ilyen irányú szándékáról és képességéről, vagyis hogy meg tudja oldani a továbbított üzenetek felismerését és rögzítését. A fentebb ismertetett feltételek együttes meglétének hiányában ez a technológia tökéletes hírszerzési eszköz. Ugyanis csaknem lehetetlen kideríteni a létezését, bemérni és rendkívül nehéz a nyomokat visszavezetni a NSA-ra. Azok a tünetek, hogy a NSA képes a programozásra és valamit beültetni a kísérleti alanynak a tudatába, félelmet vált ki, mivel számolnia kell az illetőnek azzal, hogy elmebetegnek gondolják, ha jelentést tennének a NSAnak az ilyen jellegű tevékenységéről. A kísérleti alanyok nem ismerik ennek a technológiának a forrását, sem a technológiát magát, nincsenek kemény bizonyítékaik, csupán észleléseikre, szenvedéseikre és izolációjukra tudnak hagyatkozni. Mód van arra is, hogy a megtámadott egyén rendelkezésére álló egyéb eszközöket kiderítsék, ezekkel szemben megelőző lépéseket tegyenek, így a NSA tulajdonképpen még inkább meg tudja bénítani az illetőt. Miként használja a NSA a hipnózis utáni továbbítási módszert, a gondolatcímkéket? A NSA agyprogramozó üzeneteit audiovizuális elektronikus megfigyelő eszközökön keresztül juttatja el a címzetthez, amelyeket, mint már utaltunk rá az illető otthonában, autójában, munkahelyén helyez el. Ilyen tudatküszöb alatti üzenet lehet a következő: "X úr képzelje el, hogy az adóhivatal megvizsgálja az adóügyeit. Emlékezzen vissza, amikor csalt az adójával és aggódott, hogy vajon az adóhivatal ezt kiderítheti egy ellenőrzéssel. Ha Ön soha nem követett el adócsalást és nincs miért félnie, akkor viszketni fog a jobb fülcimpája, amely vakarásra megszűnik. Ha az adóhivatal rajtakaphatja a csaláson, akkor a bal orrcimpájában érez viszketést, amely akkor fog eltűnni, ha kétszer megvakarja. X úrnak csak egy futó gondolata volt az elmúlt adóbevallásról, és csak egy kis viszketése volt. Ez a viszketés az a bizonyos "thought label - gondolatcímke". A NSA illetékes munkatársa (NSA Officer On Duty, ODO -

108

a NSA szolgálatban lévő, illetékes munkatársa) lényegében arról cserélt információt a kísérleti személlyel, hogy az csalt-e valaha az adójával és vajon az adóhivatal elkaphatná-e egy vizsgálattal. Ez az igen leegyszerűsített példa szemlélteti a tipikus NSA kihallgatást. A tényleges kihallgatás során alkalmazott üzenetek több száz szóból is állhatnak, nagyon összetettek és kifinomultak lehetnek. A legtöbb üzenet több tucatszóból tevődik össze. A zárt hírszerző világ az elmúlt évtizedekben újabb csúcsokhoz érkezett. Ma már közvetlenül hatást tud gyakorolni szinte minden személyre az Egyesült Államokban, de külföldön is. A már működő elektronikus megfigyelő rendszer kiterjed Mexikóra, Közép-Amerikára és Dél-Amerika sűrűn lakott térségeire. Ma már működik Ausztráliában, Afrikában, és Európa azon országaiban, amelyek nem tartoztak a szovjet birodalomhoz. A NSA azonban - több kutató állítása szerint is - arra törekszik, hogy az egész földgolyót egy "elektronikus szem" megfigyelése alá helyezze a harmadik évezred elején. Ezt a célt már csaknem elérték, nehézségekbe csupán a csúcstechnológiájú országokban ütköztek. Itt a hírszerzés-elhárító technológia fejlett, és a szükséges pénzügyi eszközök is rendelkezésre állnak. Ennek eredményeként ezekben az országokban be tudták azonosítani a "transceiver"ekből (adó-vevő készülékekből) érkező magasfrekvenciájú mikrohullámú kibocsátások kitöréseit. A NSA kommunikációs rendszere tehát képes arra, hogy bármely személytől hangmintát ("voice print") vegyen, és azt nyilvántartásában elhelyezze. Az így raktározott mintát később fel lehet használni a kísérleti személy meghatározására, mégpedig úgy, hogy a reális idejű megfigyelés során szerzett hangmintákat, amelyeket tartózkodási helyszínén vesznek róla, összehasonlítják vele. Ehhez arra van szükség, hogy a megcélzott személy egy adó-vevő készülék közelében beszéljen. Ha a megfigyelt tudatában van annak, hogy a NSA látókörébe került és ezért csendben marad, akkor a NSA arra is képes, hogy periódikusan világszinten bocsásson ki tudatküszöb alatti üzenetet, amely név szerint megcélozza az adott személyt, és arra készteti, hogy elaludjon, és álmában beszéljen. Miután az illető beszél, a hangmintája beazonosításra kerül és a személy tartózkodási helye is meghatározható csaknem az egész világon. Ma már nem csak költői hasonlat, de valóság, hogy a Földünk összezsugorodott és egyre kisebbé válik. Az itt ismertetett technológiát eredetileg a CIA által folytatott kísérleti programok keretében dolgozták ki az 1950-es években, majd továbbfejlesztették őket az 1960-as években. Ez után a bőségesen rendelkezésre álló pénzügyi eszközök lehetővé tették, hogy a fontos nemzetbiztonsági területek mindegyikére kiterjesszék. Amikor a már említett "Drink Coca Cola" reklám bámulatosan eredményesnek bizonyult, felmerült a kérdés, vajon a látássebességhez hasonlóan a hallás is felgyorsítható-e. Ezirányban a NSA Fort Mead-i támaszpontján folytattak kísérleteket, ahol a kiválasztott fonémákat úgy változtatták meg, hogy a felesleges színuszhullám görbéktől megfosztották őket, és elektronikusan újrakonstruálták a szavakat rövid változatban. A korai szakaszban kísérleteztek a távolbalátással is, ahol a kísérleti alany ellazult állapotban felnyitja a tudatát és megmagyarázza azokat a képeket, amelyeket a NSA készített ezt a technológiát használva. Ezek a kísérletek tették lehetővé, hogy "a komputer által szimulált tudatalatti beszéd nyelvét" tökéletesítsék és "script" változatban maximalizálják a továbbítás lehetőségét a kísérleti alany tudatában egy megfelelő "vision or picture" (látvány vagy kép) formájában. A kísérleti alany

109

által már korábban látott képek egyszerűen visszahívatók az úgynevezett "Age regression" (életkor visszaidézés) "script" változatainak az alkalmazásával. A NSA kémelhárítási kísérletei Több kísérlet is folyt annak a meghatározására, hogy milyen feltételekkel és eljárásokkal lehet Amerika ellen bevetett kémeket agykontrollal ellenőrzés alá venni. Az egyik ilyen kísérlet alanya egy férfi volt, aki konfliktusba került a fiával és egy alkalommal leöntötte benzinnel és felgyújtotta. Ugyanezt tervezte saját magával is, de az életösztöne erősebbnek bizonyult, mint a NSA belé ültetett magatartásmódosító programja. Miután letartóztatták, elmondotta, hogy agya hirtelen kitisztult és már nem tudta okát adni, hogy miként tudta elkövetni ezt a bűncselekményt. Az történt, hogy a hipnózist egyszerűen megszüntették, a kísérleti alanynak megengedték, hogy aludjon, úgyhogy a pszichiátriai szakértők, akik tanulmányozni fogják az illetőt, ne találjanak semmi nyomot, ha alávetnék a hagyományos hipnoterápiával vagy pszichoanalízissel végzett vizsgálatoknak. Másfél évtizeddel ezelőtt hírt adtak az újságok arról, hogy Floridában több idősebb ember meghalt álmatlanság következtében. Az orvosok mindent megpróbáltak, de nem voltak képesek változtatni ezen a helyzeten, amely végül is valamennyi beteg halálával végződött. A NSA-nak sikerült kifejlesztenie olyan aggodalmat okozó "scrip"-eket, amelyek optimalizálták a hipnózis utáni állapot tartósságának a csökkenését annak arányában, ahogy az idő múlásával a kísérleti alany egészsége romlott. Az egész Egyesült Államokat megrázta az az eset, ami a Davidian szekta tagjaival Wako-ban történt. David Koresh órákon át tárgyalt az FBI képviselőivel Istenről és a bibliáról, végül várta Isten szavát, hogy megmondja neki, mit tegyen az ostrom utolsó óráiban. A szóbanforgó üzenet olyan összetételű lehetett, amely "Personal Journal" számokat is tartalmazhatott, (ezeket a NSA megköveteli a kísérleti alanyok számára az agymosás idején), amely viszont elvezethetett volna azokhoz a kérdésekhez, hogy vajon miként vált ilyen minőségűvé ez a szekta-kultusz. Továbbá a NSA-nak úgy volt célszerű feltűntetnie, hogy "God spoke to them and said to commit suicide" (Isten szólott hozzájuk és közölte velük, hogy kövessenek el öngyilkosságot). Csak így tudta megmenteni kudarctól ezt az újabb nagyszabású agykontroll kísérletét. Az FBI "Crime Information Center, CIC" (Bűnügyi Információs Központ) több ezer olyan aktával rendelkezik, ahol dokumentálva vannak azok az esetek, amelyek magukon viselik a NSA kísérletek jellegzetességeit. Ezekben az ügyekben a "Thought Controll" technológiát alkalmazták. Jelenleg a NSA sok olyan kísérleti alannyal rendelkezik a társadalom legkülönfélébb részeiből, akiknek az aktivizálásához már csak "triggerek"-re, azaz programbeindító, gondosan megkonstruált hipnózis-utáni "script"-ekre van szükség ahhoz, hogy teljesítsék a kapott parancsot és adott esetben akár egy gyilkosságot is végrehajtsanak. A NSA úgy hívja őket, hogy "Shooters on a Shelf" (polcon tartott lőfegyverek). Egy példa erre Russel Eugene Weston, aki 1998. július 26-án Washingtonban a Capitolium környékén ámokfutóként lövöldözni kezdett. Az állapították meg róla, hogy skizofréniája van. Olyan kényszerképzetei voltak, miszerint kapcsolatban áll a CIA-val vagy az FBI-val, és meg volt róla győződve, hogy egy rádió nyomkövető szerkezet volt beültetve a fogába. Russel Eugene Weston is a NSA elektronikus agymosásának volt a terméke. Nem volt képes felismerni a rendkívül fejlett technológiát még annak dacára sem, hogy tudta "valaki" (CIA, FBI, stb.) tart kapcsolatot vele és ez a kapcsolat kiterjed az egész Egyesült Államokra. Weston azt képzelte, hogy egy nyomkövető eszközt ültettek a testébe. A NSA hipnózis-kezelése hatásaként arra a

110

következtetésre jutott, hogy a skizofrénia elleni gyógyszerek nem segítenének rajta és ezért megtagadta azok bevételét. Ez az ember kétségbeesve próbálta enyhíteni azt a szenvedést, amit a NSA okozott neki. A már hivatkozott http://www.kimsoft.com/2000/nsa-psy.htm tájékoztató készítője megírja, hogy évek hosszú során át már több ezer olyan személlyel került kapcsolatba, akiket vallásos agymosásban részesítettek. Ezt olyan szintre emelték, ahol már "Isten" mondja meg nekik, hogy mit tegyenek, és "Ő" szól hozzájuk gyengéd hangon, tudatukon belül, és a kísérleti alanyok feltétlenül engedelmeskednek "Neki". Természetesen ellenségek is találhatóak a fejükön belül. Ez azonban a bibliai János jelenések könyvében, az Apokalipszisben jelzett Antikrisztus megérkezését bizonyítja. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus már visszatért a földre és ő irányítja őket. James Bamford "Inside America's Most Secret Agency, The Puzzle Palace" (Amerika legtitkosabb ügynökségén belül, A rejtély palotája) című könyve, amelyet 1982-ben a Houghton Mifflin Company adott ki rendkívül sok adatot tartalmaz a NSA történetére vonatkozóan. A NSA eleinte csak a telefonok lehallgatásával foglalkozott, ez azonban kibővült a legváltozatosabb audiovizuális technikákkal. Bamford az, aki a The Puzzle Palaceban beszámol a NSA első, magával az áldozattal végrehajtott kivégzéssel (öngyilkossággal) kapcsolatos agykontroll technológiáról. A NSA-nak az egyik alkalmazottja a jelentések szerint rohanva menekült a NSA területéről azt állítva, hogy démonok vannak a fejében, majd pedig megölte magát. A NSA alkalmazott ilyen módszert bizonyos hírek eltusolására. A kaliforniai Berkley Egyetem egyik diákja 1990. november 27-én bement egy bárba, és túszokat ejtett. Ragaszkodott ahhoz, hogy a rendőrség tegye lehetővé, hogy a CIA igazgatója beszéljen vele azért, hogy így megszabadulhasson a szenvedésétől. A fiatalember leveleket küldött az elnöknek és a CIA-nak, de kérései süket fülekre találtak. Miután a fiatalember pánikba esett, lelőtte az egyik vendéget a bárban, és akkor egy SWAT csoport (Special Weapons and Tactics Team - Különleges fegyveres és taktikai csoport) emberei halálosan megsebesítették. A San Jose-i rendőrség megtalálta az elnökhöz írott leveleknek a másolatait, amelyekben a fiatalember beszámol arról, hogy bizonyos emberek tudnak olvasni az agyban és ő rájött arra, hogy ezt milyen módon teszik. A NSA sikertelenül végzett rajta agymosási kísérletet, és hogy ez az egész dolog ne kerüljön napvilágra, nem volt más választása, mint saját biztonsága érdekében eltávolítani az élők sorából. Rendkívül érdekes, hogy ez az eset eredetileg úgy került az elektronikus tömegtájékoztatási eszközök híradásaiba, hogy egy fegyveres ember azt követeli, személyesen beszélhessen a CIA igazgatójával. Ez a híradás rendkívül gyorsan eltűnt és többé már nem szerepelt a hírek között. A Nírvána nevű zenekar tagja, Curt Cobain, egy másik áldozata a NSA agymosásának. Itt is arra kényszerűlt a NSA, hogy kiiktassa Cobain-t, aki zenéjébe a NSA tudatbefolyásoló tevékenységére vonatkozó kulcsmondatokat és szavakat írt. Így kommunikált hallgatóságával. Az egyik dalában, amelyet a NSA-hoz írt, úgy utal rá, mint "Friends inside his head" (A fején belül lévő barátok). Ha a NSA büntetésként a legmagasabb szintű agymosást alkalmazza, a kísérleti alany gyorsan távozik az élők sorából. Cobain a heroint használta, hogy elbódítsa, és érzéketlenné tegye magát, de más eszközökkel is megpróbálkozott, hogy lelassítsa az az elektronikus tudatbefolyásolás hatását. Néhány évvel ezelőtt Nagybritanniában számos kormányalkalmazott dolgozott egy szigorúan titkos radarlétesítményen. Közülük többen öngyilkosságot követtek el, noha nem volt

111

intelligenciáját. "The Talkind Heads" (A beszélő fejek). vagy egyéb szokatlan dolognak. Ez a hír jelezheti. Ezek az emberek ugyanannak a technológiának voltak alávetve. A kiválasztásnál szerepet játszik a kísérleti alany értéke az Ügynökség számára. politikai meggyőződésére. amelyek megtörik az akaraterejét. Mérlegelik a lelepleződés kockázatának a minimalizálását. 2000. vagy Curt Cobain és több ezer más személy. vagy a NSA alkalmazottja. és az általa tisztelt irányadó csoporttól. Az már ismert. Ez ahhoz hasonló. A NSA magatartásmódosító eljárása Ebben a részben ismertetjük röviden azokat a tipikus technikákat. hogy "Wild. miként hangzik a tudat manipulálása. hogy a NSA bővíti a nagyközönségre gyakorolt befolyását. hogy bizonyos kormányalkalmazottak egy fokozottan őrzött kormány projekten dolgoztak. érvelőképességét. hogy a NSA mindig a REM-alvástól való megfosztással kezdi el a magatartásmódosító eljárását. A dal szemléltette. akivel a NSA kísérletezett. társadalmi státuszát. és bemutatta. Ezt az NSA által előre meghatározott és hipnózissal létrehozott . miközben teljesen ébren van. illetve más hírszerzési vagy kémelhárítási szempontra. hogy "ők gyorsan beszélnek. hogy a NSA miként választhat ki valakit az agymosásra. továbbá hipnózis utáni szuggeszciókkal bombázzák. valamint elsődleges támogató csoportjának (családjának. hogy találjanak egy helyet. mint amikor egy magnetofonszalagot gyorsan előretekerünk. Ennek a dalnak az volt a címe. Itt természetesen elsősorban a tudatalatt elhelyezett hipnózis utáni szuggeszciókról van szó. a kísérleti alany hipnózis utáni szuggerálhatósági indexét.".lelkiállapot az egyházak "reborn"-nak. valamint azt. Ezek a halálesetek megrendezett öngyilkosságok sem lehettek. depressziós állapotba kerül.semmilyen látható nyoma valamely ellenséges kormány beavatkozásának. kábítószerrel való visszaélésnek. Miközben a kísérleti alany egyre nagyobb mértékben elszigetelődik a családján belül. továbbá azt is. Miután megtörténik a kísérleti alany kiválasztása. vad élet). magabiztosságát. és végső soron társadalmilag és pénzügyileg is sikertelen. Megmagyarázták a dalban. baráti körének) az erős vagy gyenge voltát. Mindössze arról volt szó. babonás képzeteit. március 26-án az Orange County Register üzleti szekciója ismertette a "National Sleep Foundation" (Országos Alvási Alapítvány) jelentését. Ennek a felmérésénél tekintettel vannak közéleti szereplésére. anélkül. hogy a zenekar tagjai sikertelenül fordították arra minden idejüket és pénzüket. ahol a NASA-nak nem lenne módjában zaklatni őket. morális meggyőződését. amely szerint az amerikaiak 40 %-a alvászavarral küzd.. A kísérleti alany.. magyarázatokat és meghatározásokat. hogy tudna róla. hosszú időn át tartó REM-alvás megfosztásnak vetik alá.rendszerint szélsőségesen vallásos . eljárásokat. wild life"(vad. miként észlelhető a hallható továbbítás ("audible transmission") a dal végén. és erkölcsi értékrendszerét. 112 . A NSA magatartásmódosító eljárása a kísérleti alany beazonosításával és minősítésével kezdődik. hipnotikus hatás alá kerül. újjászületettnek hívják. azaz a szóbanforgó zenekar feltárta. valamint azt. hogy az elektronikus megfigyelési rendszernek szinte korlátlan a hatóköre. önbizalmát. pénzügyi helyzetére. mint a Berkley Egyetem diákja. mert többet közülük kivülről nem nyitható zárt ajtók mögött követtek el. Az 1980-as években az egyik népszerű zenekar írt egy dalt megmagyarázva a NSA agymosó technológiájának a tudományos folyamatát. amelyek a NSA magatartásmódosító tevékenységében használatosak. Ezek a manipulált tudatú egyének életük céljául a Jézussal való személyes kapcsolat kiépítését és fenntartását tartják. apatikus lesz.

hogy "Isten akaratának megfelelően" cselekedjék. vagy hivatalában. vagy állandóan követik. és ezt behelyettesítik pozitív jutalmazó-hipnózissal: "Isten és Jézus munkálkodik az életükben". hogy naponta adjon jelentést imádság formájában az otthonának csendjében. hogy továbbítási módszert alkalmaztak vele szemben. Egy idő múlva megjelennek az emocionális összeomlás tünetei és kialakul egy új támogató csoport a kísérleti alany körül. ahol a NSA elektronikus megfigyelő rendszere eléri és a kulcsszavak révén kiválasztja és értékeli az elhangzott imákat. reszketést. Mindez ez kitűnően alkalmas a NSA tudatirányító technológiájának és eljárásának az álcázására. Így az új egyházi előjáró-csoport működik a magatartást megerősítő mechanizmusként. (A szinapszis az idegsejtek egymáshoz történő csatlakozási helye. 113 . kémkednek utána. a kommunikációs műholdakról. A kísérleti alanyok gyakran azt hiszik. Ezután a NSA további hipnotizálja büntetés vagy jutalom formájában a célszemélyt.) Ezen túlmenően.Tipikus hipnózis utáni eszközökkel kiváltott érzéki csalódás az. mivel ezeknek nincs meg az a lehetősége. vagy téveszmék. akkor nyilvánvaló. ahol az ingerületeket átveszik egymástól. remegést érez teste különböző részein. hogy mikrohullámú fegyverrel kövessen valakit azért. Ez az új támogató csoport rendszerint egyházi emberekből áll. az órákról. Ez hasonló a Gestapo tevékenységéhez a II. a lámpákról és ehhez hasonlók. zörejek hallhatók a falakról. viszketéseket. Tompa ütések. és a nagysebességű akusztikusan továbbított hipnózisnak lett a célszemélye. de a NSA használt más kultuszokat és nem egyházi-jellegű társadalmi csoportokat is. világháború alatt. hogy a kísérleti alanyt a szomszédai megfigyelik. Senkinek sincs kedve és ideje ahhoz. A kísérleti alanytól megkövetelik. Ennek ellenére nem érezzük a mikrohullámok által okozott tüneteket. végül a NSA-hoz. a mennyezetről. El vagyunk árasztva folyamatosan mikrohullámokkal a televízióállomásokról. A NSA azért részesíti előnyben a keresztény egyházakat. Ha a kísérleti alany ellenáll a NSA utasításainak. amikor a kísérleti alany egy szobában tartózkodik. hogy "Isten vagy Jézus közvetlenül szóljon a kísérleti alanyhoz" és a negatív újra-megerősítést a Sátánnak lehet tulajdonítani. hogy a különböző furcsa érzetek és észlelések a testükbe ültetett implantátumok következményei. Ezek mikrohullámú besugárzások következményei lehetnek. hogy a teste különböző részén furcsa bizsergő. Amikor a NSA más kapcsolatokat használ. Ezt követően a kísérleti alany teljes odaadást érez Jézus (értsd: a NSA) iránt és bármit meg fog tenni Jézus (értsd: a NSA) irányába. bizsergéseket. és arra veszi rá a kísérleti alanyt. A kísérleti alanyt fokozatosan mentesítik az idegrendszert károsító kényelmetlen hipnózistól. mert az általuk hirdetett tanítás lehetővé teszi. hogy kiváltsanak lokalizált szinaptikus (idegsejt kapcsolódási) válaszokat az agyunkban. aki megtapasztalja ezeket a furcsa "gondolatokat". vagy autójában. és számos ember van körülötte és csupán ő az egyedüli. amelyben a kísérleti személy vallásos újjászületést él át és "életét Krisztusnak adja". szúrást. Életének minden mozzanata ima útján továbbításra kerül más "keresztényekhez". és hogy a szomszédjának semmi köze sincs az általa észlelt furcsa tapasztalatokhoz. akkor a NSA a teljes ellenőrzést meg tudja valósítani az adott személy felett. csiklandozó érzéseket váltson ki. akkor további büntetéssel sújtják. A kísérleti alany úgy épül be ebbe a rendszerbe. recsegések. hogy bármely nonkomform magatartása megfigyelésre kerül. akiknek a nézetei a bibliában gyökereznek. bárhol. hogy a NSA ezt a technológiát atombiztos földalatti bunkerekből irányítja. a pozitív jutalmat pedig Isten áldásának. amely a kísérleti alany valamennyi problémáját végül is a NSA elé viszi. A kísérleti alanyok számára fontos annak a megértése. Kialakulnak azok a kényszerképzetek. amikor a kísérleti alany csípést.

Az előre kijelölt tudatalatti implantátum továbbításakor a NSA központi kapcsoló komputere kibocsáthat egy "script"-et a megjelölt személyhez egy előre kijelölt időpontban. Mindezt akkor is tagadják. Az a kísérleti alany. mint például Észak-Amerika vagy Európa. A továbbításnak ez a formája meggyorsítja a tudat mélyén hallható "hang" felfogását. se nem gazdaságos a kísérleti alany folyamatos megfigyelése a reális időben történő továbbítás céljából. Ez a hang adja az igaz vagy hamis információkat és parancsokat a NSA céljától és szándékaitól függően. kiváltó. űrutazás. vagy feltételes továbbítások. Az állandó megfigyelés viszont megfelelő személyzet 24 órán át történő alkalmazását igényelné és ez igen költséges. amit a kommunista diktatúrákban alkalmaztak az államvédelmi szervezetek. A magatartásváltoztató eljárás Ebben fontos szerepe van a beindító. Az első a reális időben történő továbbítás. vagyis nem fogadják el. és ez maximalizálja a magatartás megváltoztatását.technikát használ a kísérleti alany negatív újra-megerősítésére. hogy a hipnózis utáni tudatalatti implantátum egy meghatározott esemény. A továbbítandó "script" sugárzása korlátozódhat egy épületre. ami nincs a bibliában. a második az előre elkészített és kijelölt továbbítás az ugyancsak előre programozott komputer útján. életének a további részében. és többé nem okoz gondot sem az egyházban. vagy kódjel-szó hatására 114 . és végül a hipnózis utáni. Az ilyen kísérleti alanyoknak az élete viszonylag terméketlen. Valamennyi NSA által alkalmazott standard hipnózis utáni parancstovábbító "script" eljuttatható reális időben. aki sikeresen végigment a NSA magatartásmódosító programján. amit itt a földi életükben el tudnak végezni. Ez a technika megköveteli a tudatalatti kihallgatást. Kerülik az "e-világi" tevékenységeket és rendszerint zavarban vannak. Mind a három "script"-továbbítási-módozat alkalmazása megzavarja a kísérleti alanyt. mert a kísérleti alany felismerheti. ha repülőgépeken utaznak és televízióznak. hogy van evolúció. mert figyelmüket a halál utáni életre. gondolat. hogy mi az. A reális időben történő tudatalatti üzenet továbbítás azt jelenti. amikor folyamatosan negatív újra-megerősítésre kerül sor. vagy egy nagyobb földrajzi térségre. és ez biztonsági kockázatot jelent. hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. érez így vagy úgy. sem a tömegtájékoztatásban. hogy a NSA feladat végrehajtására kijelölt ügyeletes munkatársa hipnózis utáni parancsot tartalmazó "script"-et juttat el a kísérleti alanyhoz és megfigyeli annak válaszreakcióját. mivel félni fog a NSA megtorlásától. Az alkalmazott technikák három fő csoportba oszthatóak. ha racionálisan kell gondolkodniuk. holott ezek sem szerepeltek a bibliában. és összefüggéstelenül csaponganak. hogy voltak dinoszauruszok. "az örök életre" összpontosítják. Így például semmiben sem hisznek. és nem tudja a visszatérő gondolatokat vagy érzéseket valamilyen szokás szerint visszatérő eseményhez vagy helyzethez kapcsolni. amikor nem figyeli őt aktívan a NSA. Az esemény által kiváltott feltételes üzenet-továbbítás lényege. mint egyéniségét vesztett középszerű lény vegetálhat Jézus (a NSA) szolgálatában. egy városra. A NSA azért nem alkalmaz kizárólag reális idejű hipnózis utáni parancstovábbítást. Ilyen előre kijelölt időpontban sugárzott "script"-ek esetén a kísérleti alany látszólag találomra gondol erre vagy arra. A NSA jelentősen csökkenti saját biztonsági kockázatát azzal.valamint ahhoz. A magatartásmegváltozás általában akkor megy végbe a leggyorsabban. mert azt sugalmazza neki. Nem az lebeg szemük előtt. aktivizáló technikáknak. hogy sokféle hipnózis utáni továbbító. Tehát se nem praktikus.

hogy az adott személytől. akár negatívat. pl. hogy a "script"-ek hogyan készülnek. és ki lehet bennük alakítani a jó közérzetet azzal. feszültségtől és nyugtalanságtól való megszabadulás. Hipnotikus emlékezetkiesést idéznek elő benne egy tárggyal. és ezért igen hatékony eszköz egy előre meghatározott kívánatos magatartás megerősítésére. ellenséges érzülettől. hogy a célszemély mennyi idő alatt képes leküzdeni a 115 . I. Az egészben az az ellentmondásos. illetve érzéki csalódások. időbeli hosszát és azokat a feltételeket. akkor az illetőbe olyan programot implantálnak. amely fokozott aggodalmat. kellemetlen érzése természetesen alakult ki. helytől és dologtól. együtt alszol. Valójában persze a NSA programozók parancsát teljesítette. amelyekkel aktivizálni lehet őket. akkor egy másik hipnózis utáni implantátum aktivizálja az aggodalomtól. hogy ne aludjon együtt egy más neművel: "Nagyon feszült leszel. Ilyen "script"-tel lehet. feszültséget. ha távozol tőle és hazamész. szuggerálhatósági indexének a meghatározása egy sor mintavétel segítségével. és nem leszel képes ellazulni. akár pozitívat egy meghatározott eseménnyel. kellemetlen közérzetet és nyugtalanságot vált ki belőle. Ezt tovább lehet erősíteni egy másik hipnózis utáni szuggeszcióval. A NSA meg tud erősíteni egy előre meghatározott és kívánatos viselkedést. általában a viselkedés megváltoztatására. hallucinációk fokozására. ha csókolódzol. akkor súlyos károkat okozhatnak. A hipnózis utáni és konkrét esemény által kiváltott megerősítés fokozatosan is kialakítható és olyan finoman is alkalmazható. valamint társadalmi körülményei állandó változásban vannak. Amikor a NSA munkatársai el akarják szigetelni a kísérleti alanyt egy meghatározott személytől. átvilágítása.aktivizálódik. vagy hosszú időn át a barátod lakásán tartózkodsz és visszatér a lelki nyugalmad. hogy tartsa magát távol élete folyamán az ilyen helyzetektől. hiszen a kísérleti alany. helytől vagy dologtól távoltartsa magát. hogy íme ők hozzák meg az életükre vonatkozó fontos döntéseket. hogy legyen rendkívül érzékeny az érzelmei változásaival kapcsolatosan. A NSA szakértői pontosan testreszabják a negatív vagy pozitív megerősítéseket. Szakkönyvtárakban. egy személlyel kapcsolatban és mérik azt az időt. A NSA-agykontroll első szakasza Ennek a szakasznak a lényege a kísérleti alany előzetes felmérése. hogy a kísérleti alany azt hiszi: kényelmetlen. megkönnyebbülés érzését és a kísérleti személy pszichéjében helyreáll a békés egyensúly. hipnózis utáni befolyásolhatósági. Ilyenkor ez arra készteti. hogy fokozottan kézben tartja a saját életét. valójában azt egyre nagyobb mértékben a NSA ellenőrzi. és miként használják őket. ha összekapcsol egy tudatalatti implantátumot. de az Interneten is igen bőséges információ áll rendelkezésre a hipnózis utáni parancstovábbításnak erről a formájáról és arról. vagy nem törlik időben. Így például tudatalatt beléhelyezhető az a parancs. Ilyenkor a kísérleti alany maga dönt úgy. hogy miközben a célszemély úgy érzi. ellenséges érzést. hogy így megnöveljék a kísérleti alany döntési lehetőségeit az adott helyzetben. Az ilyen típusú tudatalatti implantátumot ötvözni lehet más beültetendő üzenetekkel. helytől vagy dologtól. mint például a hipnózis utáni aktivizáló gondolattal azért. Amikor a kísérleti alany távozik ettől a személytől. Ezt a kísérleti alany erőteljesen érzékeli. ezek mértékét. azt szuggerálni egy lánynak vagy egy fiúnak. A hipnoterapeuták az ilyen típusú hipnózis utáni parancsokat használják pácienseik dohányzásról való leszoktatására. amely kellemetlen érzést okoz bizonyos helyzetben a kísérleti alanynak." Ha az ilyen típusú "script"-eket nem tartják karban. jobb tanulmányi eredmény elérésére történő ösztönzésre.

hogy "Istent" (értsd: a NSA irányítóit) szolgálja és kövesse. ahol előre elkészítve ott vannak a válaszok igenlő és tagadó változatban. hogy az adott esetben fejlettebb kihallgatási technikákat is alkalmazzanak-e vagy sem. A kihallgatási forgatókönyvek felhasználják a tudatalatti kihallgatás módszereit és az alvajárással kombinált kihallgatási technikákat. Így biztosítva van. összetalálkozást (coincidence) azért. Ha az illető vallásos és elfogadja az irányítást. beazonosítja az e célra használt technológiát és módszereket. A reális idejű megfigyelés. hogy életében természetfölötti események veszik a kezdetüket. A hipnózis utáni 116 . Felmérik a kísérleti alany vallásos beállítottságát. a hipnotikus és a gyógyszerekkel kapcsolatos jelenségeket. A NSA technológiája lehetővé teszi a kísérleti alanynak. akkor az Ügynökség nem vonja be az illetőt a magatartásmódosító eljárásba. milyen a problémaelemző és megoldó készsége. amit mozgással orvosolni lehet. és egyelőre lezárja az aktáját. Ebben a szakaszban a kísérleti alany már nem képes világosan és tömören kifejezni magát és eddig az időpontig már általában sikerült lejáratni a helyi és országos jogalkalmazó szervezetek szemében. vagy a programozást irányító ügyeletes munkatárs gondatlanul járt el az adott kísérleti alany esetében. képességeit. Ugyanis. hogy milyen kockázatokkal járhat az adott személy magatartásának a módosítása. A magatartásmódosítás második szakasza Ebben a fázisban a legtöbb kísérleti alany már úgy van manipulálva. Más hipnózis utáni szuggeszciók alkalmasak arra. hogy ezeket a lépéseket nem tudja megvalósítani egyes átlagosan kockázatosnak tekinthető kísérleti alanyoknál. Az ilyen rövid program a legkevesebb befektetéssel a legtöbb hasznot biztosítja a legkisebb kockázattal a NSA számára. beállítódásait. Ha a NSA úgy érzi. vagy rossz közérzetet okozzanak a kísérleti alanyban. Ezekben az esetekben alkalmazzák az úgynevezett véletlen egybeesést. majd ezt kiértékelik. hogy beültetnek egy hipnózis utáni parancsot és megfigyelik az illetőt. amelyek hasonlatosak azokhoz a tesztkérdésekhez. hogy "nem leszel képes emlékezni X-nek a nevére. Ebből következtetnek arra. mert a kísérleti alanynak sikerült kiderítenie a vele szemben alkalmazott agykontroll technológiát. bármennyire is szeretnél rá emlékezni". Emiatt rendszerint ki kell iktatni a kísérleti alanyt. kapcsolattartási eszközeit legközelebbi támogató csoportjaival és barátaival. A lényeg tehát az. hogy a kísérleti alanyban azt a benyomást keltsék. bizonytalanságait standard tudatküszöb alatti kihallgatási technikával és a viselkedés megfigyelésével. akkor csaknem lehetetlen megakadályozni. addigra fizikai és lelki erőforrásai már kimerültek. Ha a kísérleti alany végül is eljut ahhoz. hogy félelmet. és mint megalapozatlanok elutasításra kerüljenek. valamint a szokásos tudatalatti kihallgatási technikák segítségével mérik fel a kísérleti alany általános társadalmi státuszát. ha a kísérleti alany valamilyen módon mégis csak rájön a tudatmódosításra. hogy milyen szinten képes megérteni a pszichológiai.hipnózis utáni szuggeszció hatását. amelyet nem tudnak elmozdítani. bármennyire is próbálják. vagyis a nyitott kérdéseknek. hogy felfedje és jelentse a vele szemben alkalmazott eljárást. Itt fontos szerepe van az úgynevezett "Openended Questions"-nek. A NSA által kezdeményezett önkivégzések. hogy mennyire képes azon úrrá lenni. hogy kiszivárogjanak információk a titkos eljárásról. vagyis öngyilkosságok rendszerint azért következnek be. Az ügyeletes NSA-munkatárs tapasztalata dönti el. II. akkor a NSA megerősíti a kísérleti alany elkötelezettségét Jézus iránt. környezetének. Azt is igyekeznek kideríteni. Ilyen lehet például az. babonás félelmeit. hogy a célszemély állításai megkérdőjelezhetők legyenek. A célszemélynek le kell küzdenie a hipnózis utáni szuggeszciót. valamint a vele szemben alkalmazott módszerek leleplezése korlátozásának a hatékony ellenőrzését.

hogy a hírszerzőszolgálat tudomására jut elektronikus megfigyelés útján. Amikor a kísérleti személy hallja a szentbeszédet. hogy az illető által látogatott templomban mi lesz a szentbeszéd témája. Egy konkrét példán szemléltetve ez így zajlik le: a NSA hírszerző rendszere tájékozódik arról. arcviszketésről és zsibbadásról. A kísérleti alanyok rendszerint álmatlanságról. amelyről majd csak a szentbeszédben fog hallani. a beszédkészséget. amikor felkelnek. vagy pedig Isten. beleérzéssel. amelyek abban a témakörben mozognak még a templomba menetel előtt. nyugtalan alvásról. és ez jelzi Isten titokzatos és kideríthetetlen képességét arra. akkor az illető nem lesz képes a REM-alvástól való megfosztást felismerni. A fehérjeszintézis is gátolt és ez csökkenti a kísérleti alany gyógyulási képességét fizikai károsodások. Mindezek következtében romlik a kísérleti alany egészségi állapota. Ez különösen hatásos akkor. amely olyan gondolatokat vált ki.parancsok és előzetes információk kombinációjával készítik elő a célszemélyt. Ekkor az illetőnek hipnózis utáni szuggeszcióval elhelyeznek az agyában rettegő. előrelátással bír. óránkénti felébredésről panaszkodnak. esetleg egy más földöntúli lény lépett vele kapcsolatba. hogy a kísérleti alany a nap folyamán aluszékonnyá válik és többször is elalszik rövid időre. az érvelést és az akaraterőt. A csak csekély mértékben észlelhető romlási tünetek megnehezítik a kísérleti alanyok számára a REM-alvással kapcsolatos problémáik felismerését.A gyors szemmozgással kísért) alvást és ilyenkor egy vagy két ciklusra korlátozzák éjszakánként. különböző izomfeszültség kombinációkkal és komputeres ciklikusan visszatérő implantátumok továbbításával. 117 . a koncentrációt. és fokozottan fogyasztanak koffeint. A NSA hírszerző rendszere által felfedezett információk segítségével azt az érzést keltik a kísérleti személyben. A REM alvásnak ez a csökkentése vagy megvonása gátolja a rövid ideig tartó emlékezet működését. hogy különleges képességgel. hogy "Isten" vagy más temészetfeletti lény felfigyelt rá. Hipnózis utáni "script"-eket helyez be a kísérleti alany fejébe könnyű alvás idején. vagy munkahelyi teljesítménye és meglazulnak társadalmi kapcsolatai. Amikor a REM-alvástól való megfosztás fokozatos és olyan hipnózis utáni parancs kíséretében zajlik. vagy meghalt. és nem tudnak visszaemlékezni az álmaikra. Alig múlik el egy óra lefekvésük után. vagy fárasztó feladatok elvégzése után. nem mennek újra aludni. A NSA több módon is befolyásolni tudja a REM alvást. amelyeket az adott templomban helyeztek el. Egy másik tipikus NSA módszer azt haszálja ki. hogy az illető ne lássa a szemei körül kialakult mély karikákat. Nappal fáradtak. Amikor aztán a kísérleti alany végül tudomást szerez a tragikus eseményről. A NSA ezután elhelyez a kísérleti alany fejében egy hipnózis utáni parancsot. Ez rendszerint azzal kezdődik. a tapintási képességet. hogy a prédikáció közvetlenül hozzá van címezve. majd ezeket tudatosan egy meghatározott személyre irányítják. Ez azzal jár. hogy egy embernek a legbelsőbb gondolatairól is tudjon. amikor a kísérleti alany által szeretett személlyel valami tragikus esemény történik. úgy tűnik. Gyötrő gondolatok ismétlődő visszatéréséről panaszkodnak. akkor azt hiszi. Ezt az információt elektronikus eszközök útján szerzik be. hogy a kísérleti alany energikusnak és kipihentnek fogja érezni magát. A REM alvás különleges szerepe Az agykontroll céljából gyakran ellenőrzés alá veszik a REM (Rapid Eye Movement . aggódó érzéseket. Még azt is szuggerálni lehet. nem emlékeznek a nevekre. Sötét karikák jelennek meg szemeiknél. gyöngül az iskolai. hogy a célszemély közeli hozzátartozója balesetet szenvedett. amikor a kísérleti személy még senkivel nem osztotta meg a benne kavargó gondolatokat.

A NSA arról is ismert. vagy a hipochonderek. A kényszerképzet többek között abban tér el a téveszmétől. "Nem szabad megtagadnod az engedelmességet az Istennek. a szellemi működés logikus voltát nem érintő téveszme-rendszer. amelyek világosan utalnak a Bibliára. hogy tudomással bír a NSA által vele szemben alkalmazott eljárásáról. Az is előfordul. de egyéb antiszociális magatartásra is vonatkoznak. hogy az Istennek tulajdonított megnyugváshoz jussanak. a nagy magasságtól. Ezek rendszerint szexuális természetűek. amikor valaki irracionálisan fél a sötétségtől. és csökkentse önbecsülését. A NSA mindennapos gyakorlatához tartozik. amely betegséget okoz. vagyis elsődleges támogató csoportját. A paranoia rendkívül hatékony eszköz a NSA kezében. amelyek konfliktusos helyzetbe kergették. a repülő vagy hajóutazástól." A paranoia és a NSA A paranoia nagyzási vagy üldözési téboly. akkor még jobban rá van utalva Istenre. beleértve a rokonokat és a barátokat is.A REM-alvás megfosztás után egy hétre változó hipnózis utáni parancsokat lehet elültetni. amely "Isten állandó mindent látó megfigyeléséből" ered. (azaz a NASA-nak). További célja ennek az eljárásnak feszültség létrehozása az illető hatóság és a kísérleti alany között még akkor is. Hiszen ez a kör az. hogy hatékonyabban zsaroljon. hogy elnyerje lojalitásukat. amelyek tőle nem várható szokatlan magatartásra késztetik. vagy képtelen a megfelelő elemzésre. beleértve legközelebbi rokonait és barátait is. hogy olyan hipnózis utáni szuggeszciókat helyez el a kísérleti alanyok tudatában. Ide tartoznak a túlzottan pedáns emberek is. hogy lejárassa azt a személyt. hogy az így megbélyegzett személy tanúságtétele még inkább veszít hiteléből. Amikor a NSA nem követi a szokott Bibliai hivatkozásokat. és ennek megfelelően viselkedik. a különböző állatoktól. illetve. amikor valaki szinte pánikba kerül. és az ő megbocsátó kegyelmére. a zárt szobától. Jóindulatú. amely életének a nehéz időszakában segítségére lehet. akiről a NSA időközben kiderítette. a lifttől. hogy segít a kísérleti alanyoknak megmenekülni a jogi eljárásoktól azért. ez azzal jár. amire van hivatkozás a Bibliában. hogy kényszer hatására cselekszik. Ha csökken önfegyelme. és magabiztossága. Így például olyan "scrip"-eket lehet hozzá továbbítani. A paranoiát gyakran jellembeli fogyatékosságként tartják számon. Ezzel lehet alátámasztani "Isten szavának" a valódiságát. de tájékozatlan emberek. A NSA e kérdés kutatói szerint rendszerint más jogalkalmazó és jogérvényesítő ügynökségeket használ fel bizonyos személyek magatartásában mutatkozó abnormális jelenségek dokumentálására. hogy megszégyenítse az adott személyt. A fóbiás kényszerképzetek is gyakoriak. Egyik legismertebb az agrofóbia. Az illető személy megbüntethető negatív megerősítés útján bármiért. a legtöbb kísérleti alany vagy tájékozatlanságból nem ismeri fel az eltéréseket és az ellentmondásokat. hogy valamilyen más módon találnak egy eseményre igazolást azért. akik mindig valamilyen külső vagy belső hatástól tartanak. ha lenéz egy felhőkarcoló tetejéről. A NSA ez irányú eljárásának ez az eleme növeli a kísérleti alanyban a félelemérzést és azt a feszültséget. azt 118 . ha maga a NSA felelős azért. Mindez lehetővé teszi a NSA számára. Ezeket az egyébként szégyenérzéssel kísért cselekvéseket a NSA később felhasználja arra. hogy névtelenségét megőrizze. akik állandóan mindent leellenőrizni kényszerülnek. Az ebben szenvedő ember ilyen vagy olyan vonatkozású téveszméit igaznak tartja. hogy a kísérleti alanyban bizalmatlanságot alakítson ki a többi ember iránt. Lehetővé teszi. csak nem tud kényszerétől megszabadulni. hogy a kényszerneurózisban megbetegedett személy általában tudatában van annak. hogy az illető személyben olyan magatartási zavarok léptek fel.

A NSA-nak arra külön kell ügyelnie. hogy "szkizofréniásnak". akik ezt a típusú programozást kapják. A kísérleti alany gyakran egy vele szemben kevésbé igényes környezetbe kerül. Az ilyen személyek hajlamosak arra. amikor a NSA egy másik kontroll alatt álló személyt is felhasznál. vagy munkatársai. az intenzív fájdalomokozással. Isten. spirituális kapcsolatépítéssel. hogy forduljon szakorvoshoz. Tovább bonyolódik a helyzet. és ez elvezethet a NSA szigorúan titokban tartott agykontroll tevékenységének a lelepleződéséhez. A pszichiáterek és a klinikai pszichológusok rendszerint rosszul diagnosztizálják az elektronikus tudatbefolyásolás alatt álló célszemélyt. A kábítószerektől és az alkoholtól való függőség fokozása 119 . hogy megtapasztalt tüneteiről másoknak ne beszéljen és így elkerülje azt a kellemetlenséget. másrészt a programozással járó költségeit. majd a Megmentő által való megszabadításban. nem vezethetők vissza biológiai. hogy a megcélzott kísérleti alanyba beültesse az összeesküvés téveszméjét. vagy családtagjai összeesküdtek ellene. végül a lélek önmagára találásában Jézus Krisztus áldásával. A félrevezető diagnózis arra szorítja a kísérleti alanyt. mint az empirikus. akik már ezt a tudatbefolyásoló programot ismerik. azaz nem maradhat egyedül. vagy környezeti hatásokra. Minthogy ez egy soklépcsős progam. Ez a technika tovább fokozza az adott célszemély elszigetelődését. a NSA arra törekszik.és normarendszerüknek. hogy szomszédai. és rendszerint intézeti. és ezzel további lelki terhet rakjanak rá. Egy ilyen ajánlás pedig még inkább növelheti a kísérleti alanyban azt a félelmet. ha valamilyen objektív bizonyíték ellentmond az ő hit. Meg vannak győződve. a szellemek. szellemi küzdelemben. A páciensnek a normálistól eltérő tünetei ugyanis hipnózisból erednek. hogy egyes lépcsőfokot kihagyjon belőle. kémiai okokra.ajánlhatják neki. vagy közösségi elhelyezésre szorul. vagy az istenségek. vagy más módon lerövidítse őket. a mesterségesen felnagyított lelkiismeretességgel. Ez a harmadik típusú program a REM-alvástól való megfosztással kezdődik. III. elhúzódó és hatástalan kezelésben részesítik. folytatódik az önbecsülés és a magabiztosság megtörésével. reális világ. lelki. Izgatott állapotba kerülnek. már nem bízik többé elöljáróiban. Mindezt a gyanakvást számos "script" továbbításával ültetik be a kísérleti alany tudatába. A kísérleti személynek ez az elszigetelődése. Ha az ilyen személyek egymással kicserélik ismereteiket és tapasztalataikat. rendszerint rendkívül gyanakvóak és könnyen ingerelhetők. hogy a kísérleti személy ne tartson kapcsolatot olyan személyekkel. és rendkívül költséges. akkor felhalmozódhat egy sor olyan információ. például valamelyik egyházi csoportba. hogy a spirituális világ sokkal hatalmasabb és fontosabb. "paranoiásnak" minősítsék. vagy legalább is pszichopatának tartják. A magatartásmódosítás harmadik szakasza Ebben a szakaszban nagyon kemény módszereket alkalmaznak és a folyamat kettőtől öt évig terjedő ideig tart. A mesterségesen előidézett paranoia keretében elhitetik a kísérleti alannyal. anyagi természetű. és tovább erősítsék benne a félelmeket. Így további szorongást és ellenséges érzületet ültetnek el benne ezen kollégákkal szemben. hogy másoknak is beszéljen tapasztalatairól. az ismételt "újjászületéssel Jézus Krisztusban". mert ez által csökkenti az ő biztonsági kockázatát. valamint tartózkodása attól. vagy elmebetegnek. hogy a többiek őt idegbetegnek. jelentősen csökkenti a NSA biztonsági kockázatát. amelyből összeállhat a kép. hogy higgyenek a démonok. Azok a kísérleti alanyok. A szenvedés súlyossága miatt a célszemély már folyamatosan képtelen a normális életvezetésre. a különböző spirituális létezők valóságában.

és már nem tud hatékonyan működni. mint már utaltunk rá. Valójában a célszemély semmiben sem bűnös. és depresszió ellen kezdik kezelni anélkül. és személyes kapcsolatai fenntartásában. és helyt tudjon állni a munkahelyén. és a kísérleti alanynak jóval nehezebb a parancsok által gerjesztett impulzusoknak ellenállnia. mert "nem kitartó a hitében" és ezt később fel lehet vele szemben használni. hogy az illetőre felfigyeljenek a hatóságok. amikor az agykontroll program a felfokozott lelkiismeret szakaszához érkezik. és lehangoltság. amellyel a kísérleti személy rendelkezik és ez az energiahiány később úgy állítható be. és hipnózissal gyötri. hogy egy kísérletnek a szenvedő alanya. akkor a NSA gondoskodik arról. ha a célszemély a REMalvástól való megfosztásra gyógyszerek szedésével válaszol. mint "Isten büntetése". A NSA tehát hasznot húz abból. Amikor ilyen állapotban a kísérleti alany hivatásos szakemberekhez fordul segítségért. csüggedtség. nyomott kedélyállapot lesz rajta úrrá. hogy a hipnózis utáni parancsok hatékonyabbak. A célszemélynek gondosan betáplálják az agyába. Fokozatosan a rossz közérzet. mint "Isten büntetését". amely kísérletet közpénzből állami intézmény hajt végre rajta jól fizetett. és a szenvedés válik uralkodóvá mindennapjain. aki azt állítja. hogy fokozzák a bűntudatát. Ez lejáratja az illetőt. Az alkoholfogyasztás. hogy kompenzálja az alváshiányt. fokozza a szégyenérzetét. A kábítószer-fogyasztás arra is alkalmas. közöny. A központi idegrendszert stimuláló drogok megnövelik a kísérleti személy szuggerálhatóságát. rendszerint tévesen diagnosztizálják. párosulva az újonnan behelyezett hipnózis utáni parancsoknak való ellenállással. az altatószerek és más gyógyszerek szedése ugyancsak gátolja a REMtípusú alvást és megnöveli a kísérleti személy ingerelhetőségét. hogy "a test. Ez azt jelenti. amit később fel lehet használni. az iskolában. magasan képzett szakemberek segítségével. Fásultság. hogy a NSA ennek a segítségével fokozza a kísérleti alanyban a szégyenérzetet. Depresszió A hosszantartó REM-alvástól való megfosztás eredményeként legyöngül a kísérleti személy. hogy a depresszióhoz hasonlító tünetegyüttesnek a valódi okait feltárnák. az illető egyre érzéketlenebbé válik. eltompultság Miután sikerül megtörni a kísérleti alany önbecsülését. tovább sodorja a célszemélyt az emocionális összeomláshoz. a kísérleti alany egyre inkább rászorul a központi idegrendszer működését segítő stimulánsokra azért. A szegényes táplálkozás A szegényes táplálkozás csökkenti azt az energia mennyiséget. és hiteltelenné váljék. hogy egy kormányzati ügynökség zaklatja. és aki visszaél a testével. az megerőszakolja Isten akaratát. Ki fog ez után hinni egy kábítószerélvezőnek. kivéve azt. Ezáltal még jobban megalázható és elszigetelhető.Amikor fokozódik a REM-alvástól való megfosztás. Az agykontroll kísérlet 120 . folytatódik életében a kudarcok sorozata. az templom". Ebben a fásult állapotban a célszemély további "bűnöket" követ el. A depresszió következtében fokozódik társadalmi elszigeteltsége. mert drogfogyasztónak lehet címkézni. Ha illegális drogokat használ. és a szedett drogok megnövelik a beültetett hipnózis utáni parancsok hatékonyságát. és tehetetlenségi érzése növekszik. A drogokhoz való alkalmazkodással járó stressz. Ez több vonatkozásban is kedvező a NSA számára. Ez pedig.

eredményeként előálló depressziós tünetegyüttesnek a tényleges oka a hipnózis utáni szuggeszciók által kiváltott káros hatások. Így maga a kísérleti alany az. Újságok és naplók A tudatműködés befolyásolását célzó program keretében a kísérleti alanyok többségét ráveszik arra. hogy elemezze problémáinak és szenvedéseinek a lehetséges okait és a valódi okok megtalálásával hatékony ellenlépéseket tehessen. A REM-alvástól való megfosztásnak ebben az elhúzódó szakaszában a kísérleti alany zavart. Egy zavarodott személy általában nem olyan produktív. hogy önmaga hajtson végre saját viselkedésén korrekciókat. mivel kevésbé képes felismerni. hogy fokozza a kísérleti személynek okozott emocionális fájdalmat. Fogyatékos koncentrációs-képesség A koncentrációs képesség csökkenése megbénítja a kísérleti alany alkotóképességét és korlátozza azt a lehetőségét. Ez a zavart állapot lehetővé teszi a NSA számára. Ez elősegíti. A célszemély beszéde le is lassul. akihez őszintén fordulhat. Zavarodottság Az elhúzódó zavart állapot a REM-alvástól való megfosztás. a hipnózis utáni különleges parancsok. az emocionális károsodás és a stressz együttes következménye. hogy meg tudja fogalmazni röviden és értelmesen gondolatait. és hosszabb időre van szüksége ahhoz. hogy meghatározott újságot olvassanak. Mindezek a tünetek hozzájárulnak ahhoz. hogy a NSA elérje a kívánt céljait. és naplót vezessenek. amely tele lesz grammatikai és helyesírási hibákkal. emocionálisan elszigetelődik. hogy a kísérleti alany meggyőződjék arról: senkiben nem bízhat. hogy a kísérleti alany első számú támogató-csoportjától is izolálódjék. mivel a REM-típusú alvás hiánya miatt rövid távú memóriája nem működik megfelelően. és csak a NSA ("Jézus") az. érzelmileg rendkívül sérülékeny. hogy őszintétlen emberek közelítsenek hozzá. hogy mikor követ el hibákat. A kísérleti alanynak elgyöngül a gondolkodási és érvelési képessége. és így fogékonnyá válik arra. és ez megnyilvánul az írásában is. az életében előforduló eseményeket. Így éri el a NSA. amelyek hosszabb időszakon át ismételten megerősítésre kerülnek újabb hipnotikus beavatkozásokkal. jól organizált ember és sokkal inkább hajlamos arra. Elbizonytalanodás A kísérleti programozásnak ebben a szakaszában a célszemély fokozottan elbizonytalanodik. és ez által emocionálisan még inkább függő helyzetbe kerüljön a NSA-tól. akár tetteivel. továbbá "Istennek az iránymutatásait". hogy megbántson másokat akár szavaival. amely így megnövelheti hatalmát az illető személy felett. Ezt az elbizonytalanodást a NSA több vonatkozásban is kihasználja a maga számára. Közülük többet a NSA irányít hozzá azért. az ezzel kapcsolatos megfigyeléseit. A koncentrációs képesség gyöngülése megnehezíti a célszemély számára a kutató 121 . amelyekre normálisan már nem képes emlékezni. Mindez a NSA biztonsági kockázatát is csökkenti. aki rögzíti aktuális érzéseit. A zavarodottság korlátozza az egyén lehetőségeit arra. hogy folytassa a kísérleti alany személyiségének a megtörését reális idejű megfigyelés mellőzésével. A REM-alvás hiánya és a lebecsülő-lealacsonyító hipnózis utáni parancsok együttes hatásaként már egészen kis alkoholfogyasztás is jelentékenyen tudja súlyosbítani a kísérleti személy állapotát. mint egy világosan gondolkodó.

hogy erőszakosságot kövessen el a házastársával. a félelemre. a barátaival. ahogyan a célszemély haragját és dühét kinyilvánítja. Ha a NSA tudatmódosító programja irányítóinak sikerül a kísérleti alany velük szemben kialakuló ellenséges érzületét más valakire átirányítaniuk. lépések zaját hallják. és így érjék el további elszigetelődését és fokozott szégyenérzetét. mert bűnös tettének az elkövetésére egy belső hang . pl. vagy más negatív. Hallási képzelődések A kísérleti személyek gyakran arról számolnak be. valamint a saját helyzetére vonatkozó ismeretek megszerzését és kiértékelését. implantátumokkal. hogy szemléltesse: a kísérleti alany semmit nem tud egyedül. Ezek a hallási képzelgések alkalmasak. Ezáltal növeli a célszemély reményvesztettségét és aggódását. lehet hogy nem is olyan tévesek). Ennek az eredmény tragikus módon egy olyan bűnöző létrehozása lehet. maró gúnnyal teli. Hangok a kísérleti alany tudatában 122 . vagy fúrja az ajtót. barátaival szemben. kedvezőtlen magatartást tanúsít. akkor ezt a téves irányú agressziót a NSA hipnózis utáni parancsokkal még meg is erősíti. valamint a negatív jellegű újra-megerősítésre. miszerint mikrohullámú fegyverekkel. Düh és harag Rendkívül fontos az a mód. önmagára támaszkodva megtenni. vagy természetfelettinek látszó történésekkel befolyásolják őket. Ez előkészíti a talajt a NSA számára. látogatást tesznek nála.és gondolattársítása fellazul. a tanú lejáratására és további ok a paranoiára. hogy a célszemély teljesen furcsa humorérzékkel."a Sátán hangja" . amikor társalgásba bocsátkozik. Érzéki csalódások. hogy a kísérleti személy összeesküvési elméleteket eszeljen ki munkatársaival. akik üzeneteket közvetítenek hozzá. hogy recsegést. hogy valaki az ajtót próbálja kinyitni. és további okot szolgáltasson a félelemre és a zavarodottságra. Szarkasztikus. epés megjegyzéseket tesz. és gondolatok társulnak nála. csak "Isten" (a NSA) jóváhagyásával cselekvőképes. képzelgések Az érzéki csalódásokat arra használja a NSA. amelyek a kísérleti alanyra korábban nem voltak jellemzőek.tevékenységet. amely emocionális összeomláshoz vezethet. oda nem illő válaszokat ad. Meglazult asszociációs készség és személyiségzavarok A kísérleti személy képzet. A meglazult képzettársításnak ebben a szakaszában a kívülálló azt tapasztalja. illetve az olyan téveszmékre (amelyek.vette rá. vagy az angyalokkal és a démonokkal kapcsolatosan. Végső soron a kísérleti személy teljesen függővé válik a NSA-tól ("Isten" akaratától). A képzelgések és érzékcsalódások nem korlátozódnak arra. bizarr személyiségjelek jelenhetnek meg. akik esetleg tanúvallomást tesznek. vagy azt. Olyan nem kívánatos. A kísérleti személyt rendszerint arra bátorítják. vagy a munkaadóival szemben. hogy lejárassa vele azokat. csípős. s így össze nem tartozó képzetek. aki országos hírnévre tesz szert.

hogy elhitessék a célszeméllyel: a jó. amely megváltoztatja a névmások alakját a kísérleti alanynak a belső gondolkodásában. az Isten. aki részesévé válik a NSA tudatbefolyásoló programjának. és a célszemély úgy érzékeli. Arra is lehet használni más hipnózis utáni szuggeszciókkal együtt. Ez meggyőző bizonyíték arra. amelyről szinte minden kísérleti személy beszámol. hogy a kísérleti személy úgy fogja fel. hogy a szellem.Ezeket a hangokat a reális idejű és a beütemezett hipnózis utáni szuggeszciók változatos módon történő továbbításával lehet előidézni a kísérleti személy agyában. ha a belső gondolatok természetesek és tartalmuk többsége is a sajátja. hogy a célszemély mérföldes léptekkel haladt előre azirányban. hogy "ma templomba kellene mennem". A főnév helyettesítő hipnózis utáni szuggeszció alkalmazása esetén a célszemély a következő belső gondolatot tapasztalja meg: "neked ma templomba kellene menned". az angyal. amelyet hipnózis okoz. Ezt a célt szolgálják a főnév helyettesítő beültetési technikák. elbocsássa. hogy "Isten ismeri gyermekeinek minden gondolatát". A teljes nyugalom és csönd Ezt a NSA a pozitív megerősítésre használja. vagy a Szentlélek. Ez a hipnotikus implantátum nagyerejű. hogy fokozzák a kísérleti személy fenyegetettségi és félelmi érzését. Ezt a tudatalatt beültetett gondolatot fel lehet használni . Másrészt azért. és ezzel jelezze számára. Nyugodt szél A nyugodt szellő.szkizofrénnek . feloldja. hogy meggyőzze a kísérleti alanyt: a Szentlélek látogatja őt. rendszerint tévesen .lesznek diagnosztizálva. hogy mit tegyen. Valójában azonban egy hallási képzelődés. akiknek nincs vallásos vagy babonás hivatkozási keretük. következésképp paranoiáját. vagy a gonosz szellem irányítja őket. Egyrészt azért. Gyakran tévesen fülcsengésnek diagnosztizálják. hogy Isten (a NSA) mentesítse bűneitől. A fülzúgásnak rendszerint nincs gyógyszerészeti vagy biokémiai alapja és általában a hipnózis utáni szuggeszció váltja ki. hogy "Isten békéje helyreállt".más implantátumokkal kombinálva . Ennek az az eredménye. vagy szélfuvallat hallucinációját a NSA arra használja. hogy egy hang irányítja még akkor is. Azok a kísérleti személyek. és inkább szakemberek (pszichiáterek és klinikai pszichológusok) segítségét keresik. Fülzúgás A fülzúgás. A kísérleti alany tudatalattijában az egyes szám első személyt az egyes szám második személy váltja fel. Látási hallucinációk 123 .arra. hogy a kísérleti alanyból eltávolítsa a fülzúgást. mert azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. vagy fülcsengés olyan tünet. amelyet az aszpirin túladagolása okoz. Így például arra gondol a kísérleti személy. Krisztus vagy az Anti-Krisztus (a sátán) ismeri és irányítja minden gondolatát. A főnév-helyettesítő hipnózis utáni implantátum A kísérleti alanynak egy hipnózis utáni szuggeszciót helyeznek el a tudatában. hogy valaki csaknem minden gondolatánál közli vele.

vagy fényes pontokat a szemük előtt és ehhez hasonlókat. vagy a Sátán csábítását. A bal mutatóujj hegyén a nyomásérzés jelképezi a hit hiányát.. vagy a nyaki vénánál érzett nyomás a nyak jobb oldalán szimbolizálja. A jobb láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a helyes irányt. vagy másképpen kifejezve. hogy megfelelő irányba tereljék a kísérleti alanyt. vagy nincs elég erőd.. A penisz. A kísérleti alanyok rendszerint angyalokat látnak. hogy földöntúli űrlényeket látott az ébredés pillanataiban. vagy pedig a könnyed alvás állapotában. Tapintási. gyakran kiegészítve további hipnózis utáni implantátumokkal. A fenéken tapasztalható nyomás jelképezi a rossz magatartást. rendszerint rövidebb. és arra használják őket. vagy azt. hogy "ne hallgasd!". hogy egy láthatatlan természetfölötti érinti meg a kísérleti alanyt. A bal láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a rossz irányt. hogy rossz irányban kutassanak. hogy mikrohullámokkal sugározzák be. vagy a klitoriszával gondolkodik. hogy "kelj fel és siess!". mint egy percig tartanak és nem tartós jellegűek. rendszerint a reális idejű kihallgatást követően. Ez fölfogható úgy is. bal szem esetén a "Sátán beleegyezését". Átmeneti bizsergés a test más részein azt jelenti. hogy a Sátán torkán ragadja a kísérleti személyt. A hallucinációk utójellegűek. Fel lehet használni megfélemlítésre és a célszemély zavarba ejtésére. vagy különböző árnyékalakok mozgását a mennyezeten.g.Ezeket a látási képzelgéseket rendszerint akkor ültetik be a kísérleti személyekbe. A "Sightings" című televízió show-műsor számos nézője számolt be arról. hogy bízzál. vagy a klitorisz hegyén érződő nyomás jelképezi az erkölcstelen gondolatot. 124 . A jobb tenyér központjának az időleges megnyomása jelképezi. A jobb dobhártya időleges nyomása azt jelzi. lehetőleg egy sötét szobában. Ezt a NSA félelem és kétség keltésére használja. illetve cselekszik. A jobb. vagy erősíti az illetőt. hogy a kísérleti alany a peniszével. amely a hitet jelképezi. amikor azok ébredőben vannak. vagy nagy pókokat. "Jézus Isten jobbján ül" A jobb talpnak a lábujjak és az ív közé eső párnázott részének a nyomása jelképezi azt. vagy az angyalok cirógatják. Az ilyenfajta hírek zavarodottságot okoznak az amerikai társadalomban.. a kísérleti alany úgy viselkedik. "figyelj. vagyis. Izomgörcsök. hallgass!". Így azt az érzéki csalódást lehet benne kelteni. szaglási tévképzetek és izomgörcsök A tapintási hallucinációk tartósabbak lehetnek.. A herékben jelentkező ideiglenes bizsergés szimbolizálja az elégtelen férfiasságot. Elterelik a figyelmet a NSA programozó technikájáról. vagy a bal szemnek az akaratlan pislogása jelenti jobb szem esetén "Isten beleegyezését". A NSA által kibocsátott tipikus magatartási végszavak a következő formákat ölthetik: • • • • • • • • • • • • Nyomásérzés a jobb mutatóujj hegyén. A bal dobhártya nyomása azt jelenti. hogy fenyegeti. és ezért biztonsági kockázatot csökkentő dezinformációnak tekinthetőek. mint egy s. és arra ösztönzik az embereket.

a NSA visszaél ezzel az amerikai polgárok rovására. kutatóknak és kísérleti alanyoknak lehetőleg láthatóaknak kell lenniük. de más módon is és el kell szigetelni elektromosan a külvilágtól. akkor befolyásolni tudja a kutatás és az adatgyűjtés irányát meghatározott észlelési.és lábizmokban. Ezek az észlelési hatások megnyilvánulhatnak zavarodottságban. megfigyelési hatások előidézésével bennük. vagy a mennyezetek. Ezt a megfordítást azonban igen nehéz megvalósítani. Így az nem fog visszajelezni hatásokat és így a kísérletvezető tudós arra a következtetésre jut. ha a NSA-nak hozzáférése van a tesztelés alatt álló kísérleti alanyhoz. akik arra törekednek. vagy más hát. hogy a NSA elektronikusan behatoljon. fontos részletek mellőzésében. Ez továbbítható normális megvilágítással. Ha a tudósok és műszaki segítőtársaik olyan kísérleti létesítményeket használnak. 125 . A NSA-nak a tesztelési "script"-je tartalmazhat egy "hypnoamnesia script"-et (hipnózissal előidézett emlékezetvesztést) azért. hogy bizonyítani lehessen. amelyet a NSA felszerelt a standard adó-vevő készülékekkel. elnézésben. Erős édeskés szag jelképezi a Sátán édes győzelmét a kísérleti alany lelke felett. A technológiát nem lehet kifejleszteni és optimalizálni. vagy infravörös sugárzással az ablakon keresztül. helytelen feltételezésekben és az adatok téves kiértékelésében. A NSA technológiáját ilyenkor meg kellene fordítani azért. Minden berendezést biztosítani kell a vihartól nem csak villámhárítóval. hogy a NSA nyomban a kísérleti "script" után egy törlési "script"-et juttat el a kísérleti alany agyához. A célszemélyeknek. Ugyanezekből a téves észlelésekből.Az izomgörcsök időnként komoly fájdalmat okoznak. hogy a tesztelt "script"-nek nem volt hatása. hogy dokumentumokkal támasszák alá és szemléltessék a NSA emberi jogokat és polgári szabadságjogokat sértő eljárását. a kellő figyelem hiányában. hogy eltávolítson minden észlelési maradványt a kísérleti alanyban. A fent röviden összefoglalt tájékoztató anyag készítői végül néhány figyelmeztetést és jó tanácsot is adnak azoknak. hogy mikroszkópikus adó-vevő szerkezeteket helyezzen el a létesítményt körülvevő térségben. A NSA a lebiztosított területet elhagyó személyeknek minden bizonnyal dezinformáló "script"-eket továbbítana. vagy olyan milliméter hosszúságú hullámokkal és rokon technológiákkal. megfigyelésekből állítják össze a kutatási anyagot. vagyis mikró vevőkészülékek elhelyezése. hogy őket tudat alatti technikák segítségével ne tudja a NSA kihallgatni. A kutatótól a kísérleti alanyhoz eljuttatott tesztelési "script"-ek semlegesíthetők azáltal. A kutatást éppen ezért lehetőleg olyan létesítményben kell végezni. extrém jellegű összehúzódásokat a végbél záróizomnál. hogy eljusson hozzájuk a tudatküszöb alatti üzenet. akkor az NSA már csak az élelmiszereket és a többi ellátást szolgáló anyagot használhatja a behatolás céljára. hogy a NSA minden lehetőséget felhasznál arra. mint a falak. A kutatást végző személyzetnek és kísérleti alanyaiknak soha nem szabad távozniuk a létesítmény lebiztosított részéből azért. Ha az elektronikus behatolás nem lehetséges. amelyek keresztülhatolhatnak az olyan akadályokon. E célból minimálisan a következő követelményeknek kell eleget tennie: Lehallgató. amely biztosítva van attól. Célszerű abból a feltételezésből kiindulni.

hogy más létesítményekről. vagyis 25-30 méter mélyre úgy. A NSA-nak jelenleg a rendelkezésére állnak olyan műholdak a milliméter nagyságú hullámtechnológiával. adóberendezése azonban nincs. mielőtt azt használatba veszik és a kísérletek megkezdődnek. torokhangok felfoghatók lézermikrofonokkal. és el kell távolítani az elektronikus lehallgató szerkezeteket. hogy az amerikai törvényhozás. így csatorna-. amely lehetővé teszi a látható behatolást a legtöbb létesítménybe. A kísérleti alanyokat próbaképpen alá kell vetni a hagyományos hipnózisnak a létesítmény igénybevételekor annak a kiderítése végett. és megfigyelés nélkül működhet. hogy az Egyesült Államoknak e legmagasabb szintű hírszerző szervezetének az irányítása nem felel meg minden törvényességi és emberi jogi követelménynek. A NSA e téren folytatott gyakorlata szükségessé tenné. A NSA vezetésének is szigorúbban kellene ellenőrizni azt a rendszert. 126 . a Washingtoni Kongresszus olyan további jogszabályokat fogadjon el. Tüsszögések. hogy a NSA elhelyezett-e már úgynevezett "minimal script"-eket az agyukban vagy sem. erősítőkkel. Ez a NSA csúcstechnológiájú hírszerzésének a legmagasabb szintje. Minden meglévő létesítményt gondosan át kell vizsgálni. köhögések. A tesztelő létesítményeket ezért célszerű mélyen a föld alá elhelyezni. víz-. amelyek megvédik a polgárokat.A hallható válaszok felfoghatók mikró vevőkészülékekkel. amelyekben van egy miniatűr hangszóró. Több e területen járatos szakértő is úgy véli. amelyet irányít. és elektromos hálózatról ne lehessen a föld alatt sem megközelíteni.

"Patriotizmusunkat használják velünk szemben és elhitetik velünk. melyek a hagyományaik. Most azért szólok róluk részletesebben. Kevesen vannak azok.mondotta Springmeier. Amíg nem találkoztam vele. akiknek sikerült áttörni ezt a titoktartást. amelyeket törzseknek. akik keresztül tudtak hatolni az őket körülvevő szigorú titoktartáson. amelyet Adam Weishaupt 1776-ban Bajorországban alapított? Fritz Springmeier erre igenlő választ adott. Fritz Springmeier együtt írta Cisco Wheeler-el a "Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Control Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására). Az emberek nagyon gyakran úgy magyarázzák a körülvevő világot. és ez a 127 . Egyik életük. ami nem látható. Ez azt jelenti. Meg akarom mutatni a világnak. mint mi. tudnia kell. A modern időkben csak igen kevesen tettek említést az illuminátusok létezéséről. mint mi. el nem tudtam volna képzelni. valamint a titkos világkormányzattal. Ezek a oligarchikus és rendkívül befolyásos családok Nimródtól származtatják magukat. fejezet Wayne Morris interjúi Torontóban Interjú Fritz Springmeierrel Wayne Morris több interjút is készített az agykontrollról.4. amikor ő az illuminátusokról beszélt. valamint a "Deeper Insights" (Mélyebb bepillantás) című könyveket. ahogy ők gondolkodnak. amit a világ lát és van egy titkos életük is. hogy bárki ilyesmire képes és ezért igen kevesen vannak. a válasz az: nem úgy gondolkodnak. hogy saját érdekünk. vagy családoknak hívok. Ezek a nemzetbiztonság mögé rejtőzve tevékenykednek. saját nemzetünk biztonságának az érdeke. Valamennyien "generációs sátánisták"-nak nevezhetőek. Ez a szervezet azonban ténylegesen nem ekkor jött létre. amit ő az illuminátusoknak. amit tudok róluk. hogy évszázadokon át gyakorolták a titkos fekete mágiát és vallásukat nemzedékről nemzedékre átörökítették. mert amikor valaki felteszi a kérdést." . hogy az állami szervek által végzett agykontrollnak számos vonatkozása van. Ezúttal Fritz Springmeier kutatóval és az agykontroll áldozatok lelkipásztorával készített interjú főbb gondolatait ismertetjük. ez vajon ugyanaz a társaság-e. kik ezek az emberek. mit tesznek és minden mást. Cisco Wheeler úgynevezett generációs illuminátus család hölgy tagja és születésétől kezdve traumával okozott agykontroll alatt állott. hogy ők nem úgy gondolkodnak. hogy akkor. hogy mi alávessük magunkat minden olyan titoktartásnak. január 4-én elmondotta. amelyek a traumaokozással létrehozott tudatmódosítással foglalkoznak. Ha valaki meg akarja érteni az illuminátusokat. A Rothschildok titkos családfáját is gondosan nyilvántartották az évszázadokon át. 13 főbb ilyen család van. Kettős életet élnek. Springmeier 1998. illetve az általuk működtetett hálózatnak nevezett.. hogy kik ők és mit akarnak. amit ők ránk kényszerítenek. hozzátéve: "Az illuminátusok a világesemények mozgatói. Vérségi leszármazás szerinti elit csoportot alkotnak.. vagy amilyen az ő világuk." Wayne Morris ezután megkérdezte interjúalanyát. Az illuminiátusok kutatójaként szükségszerűen meg kellett ismerkednie azok frontszervezeteivel is. A titkolózás egyfajta művészet a számukra. Összefügg a kormányzaton belüli informális kormánnyal. ezért ez lett a feladatom. amely a torontói Ryerson Polytechnical University rádiójában hangzott el.

amely felügyelte az ókori világnak ezeket a misztérium vallásait. Freeman. 128 . Károly rokoni kapcsolatban áll Washington. amiről beszélnek. hogy egy sor olyasmire vannak beprogramozva. A lényeg az. aki illuminátus agykontroll áldozat. amely egy nagyon kifinomult tervhez kapcsolódik. Dan Quayle. Collins. mert már tudatában voltam és így megkíméltem őket egy sor fájdalomtól. Nem kellett sokat mondaniuk bizonyos dolgokról. Nagyhatalmú papságot alkottak. Dupont. Ekkor kezdte el behatóbban kutatni az illuminátusokat és az agykontroll tevékenységet. Az illuminátusok kutatójaként sok mindent ki kellett próbálnom és megmagyaráznom. Nem kívánom megbántani a vallásos embereket. Összességükben így vagy úgy egy irányban tevékenykednek.család is Nimródig vezeti vissza leszármazási rendjét. de ez Woodrow Wilson elnök feleségéről is elmondható. a Trilaterális Bizottság. hogy számos döntéshozó. Springmeier úgy látja. Ezek valamennyien az illuminátusok frontszervezetei. akkor látjuk. minthogy én már elvégeztem a magam házi feladatát.tette hozzá.illuminátusokhoz tartozó személy számára nem elárulni. amikor hozzálátunk a beültetett tudatmódosító programok lebontásához. legalább is én így látom. aki összefogott. amelyek államok fölötti államként működnek nemzetközi szinten és állambeli államként országként. W. Ekkor ismerte fel a Külkapcsolatok Tanácsa (Council on Foreign Relations). Kennedy. ugyancsak rokonságban áll a brit uralkodóházzal. hogy valamennyi frontszervezet mögött létezik egy rejtett háttér ellenőrzés. mégpedig a világ egyesítéséhez az Antikrisztus uralma alatt". Ezek az Astor. és ellenőrző koordinátor csoport létezik már világszinten. kölcsönösen támogatva egymást. Nagyon nehéz egy standard agykontroll programban részesült . Egyik kérdés vezetett a másikhoz. Amibe belebotlottam. amely a programokból üt vissza rájuk. a Meroving vérvonal. Springmeier őt az Antikrisztus elnevezéssel illette. Springmeier megemlíti példaként Károly herceg brit trónörököst. hogy meg fogom érteni. de ez az egyszerű tény. Madison. Morris kérdésére felsorolta a 13 kiemelkedő leszármazási vonalat. amennyiben sokat beszéltek. Így velem könnyebb volt mindez. hogy miről van szó. az a történelem legnagyobb rabsága. Bundy. Wayne Morris ezután azt kérdezte Spingmeiertől. Amikor agykontroll alatt áll valaki. Valamennyien keresztényekké váltak és megpróbáltak kitörni a rabságból. és a többi hozzájuk kapcsolódó szervezet fontosságát. Itt van négy rendkívül előkelő származású illuminátus asszony. "Ez a végső cél. Rothschild. Jefferson. Ehhez tartozik Európa valamennyi királyi családja. Taylor. Volt egy legfelsőbb tanács. Ők tartották fent a misztérium vallásokat. Tyler. Az illuminátus dinasztiák és az egész rejtett hálózatrendszer célja egy Új Világrendnek a létrehozása. hogy hogyan jött minderre rá és hogyan találkozott Sisco Wheeler-el. hogy a Jehova tanúi. és már évszázadok óta a nyilvánosságtól elrejtőzve titokban működnek. számos program van elhelyezve az agyában arra vonatkozóan. és a Russel családok. és George Bush amerikai elnökökkel. aki idősebb George Bush idején alelnök volt. a két Harrison. Rockefeller. végső soron egy különlegesen fontos személyiséggel az élen. Leigh. Érdemes szószerint idézni a választ: "Sisco megpróbált megszabadulni az agykontrolltól. Tudták. irányító. hogy ne árulja el a titkokat. valamint a mormonok tanulmányozása során jött rá az illuminátusok kapcsolatrendszerére és tudatbefolyásolási gyakorlatukra. a Bilderberg Csoport. Springmeier ez után elmondotta. A 13. Onassis.

Mindez nagyon gondosan őrzött titok." Morrisnak arra a kérdésére. A kultuszra vonatkozó ismeretek különböző típusait a 12 apostolról. Springmeier ezt válaszolta: "Ha valaki részt kíván venni az illuminátusok rejtett életében. Nem akarok most belebocsátkozni a részletekbe. High Grand Climax (Legmagasabb Tetőpont) ." Wayne Morrisnak arra a megjegyzésére. Életük részesévé váltam és megtettem. ahol el lehet érni a Dr. Rendkívül fontos az agykontroll és a tudathasadásos egyének létrehozása.a felsoroltak mind ilyen rituálék. A terapeuták legtöbbje azonban világi személy. a druidizmusban. és valamennyi kapcsolódik az agykontrollhoz is. Kiválóan tudják. Springmeier kifejtette: ezek az ismeretek egymásba kapcsolódnak náluk. és amikor valakit beavatnak. mert így biztosítható a hagyomány folytatódása nemzedékről nemzedékre. hogy mi a célja a családtagokon alkalmazott agykontrollnak. A Merovingiai Dinasztia temészetesen tetemes mágikus erővel és nagy politikai hatalommal rendelkezik. hogy ezekben a családokban éveken át alkalmazták-e az agykontroll technikákat. 129 . ahogyan ők gondolkodnak. de ez attól függ. hogy az természetesnek tünjék. Kisegítettem Sisco-t az illuminátusokból. Ezek a férfiak és nők az okkult tanítások alapos ismerőivé válnak. amiért képesek voltak oly sok mindent megvalósítani az Új Világrend érdekében anélkül. Emberáldozatra is sor kerül. Ezt nem úgy teszik. a gnoszticizmusban. az All Hallows's Eve (mindenszentek előestéje). de elmondhatom. "Az illuminátusok gyakorlatban a misztérium-vallásokat folytatják. hogy kit milyen feladatra szemelnek ki.Szent Weinbald. arról. Grand Climax (Nagy Tetőpont). A különböző Szabbatokon (vallási ünnepnapokon) egy fiatal nőt vagy férfit áldoznak fel. járatosak lesznek az okkult rendszerek különböző ágazataiban. hogy vajon mindezt a tudást felhasználják-e a saját hitvilágukban. Platon tanításaiban és a szufizmusban (iszlám misztikában). hogy a fekete mágia kiemelkedő ismerői voltak. ezért tagjait behozták a legfontosabb okkultista családok közé. Walpurgis. mert ki kell lépnünk a saját kultúránkból és gondolkodási módunkból és meg kell érteni ezeket az embereket. mert rájuk és más személyekre vonatkozó bennfentes információkhoz jutottam. hogy képes voltam ezekkel az illuminátusokhoz tartozó személyekkel együttműködni. lámák (tibeti buddhista papok). hogy miben hisznek. a hermetikus mágiában. létezik egy világszinten egyesített konspiráció.Sisco e csoport tagjaként megpróbált szabadulni az agykontrolltól. annak egy sor eljárást kell elsajátítania. valamennyi napforduló és napéjegyenlőség. a kabbalában. mind nagyon fontos része tevékenységüknek. de a skót Collins család is rendkívüli okkult erővel bír. továbbá tizenharmadikként a Szent Grálról nevezik el. Hyde hatást. Mindezt egy átlagos agy nem képes megfelelően kezelni. Számos standard rituáléban kell részt venni . az indiai varázslatban. Nagyon értékesnek bizonyult. Beltane. hogy kiképzik őket az alkémiában. Ezek gyakran iszonyatosak. Van néhány illuminátus. hogy szóljon néhány szót az illuminátusok hiedelemrendszeréről. tekintettel arra. viszonzásként e titkos társaságra vonatkozó ismereteim nagymértékben növekedtek. Springmeier igenlő választ adott: "Évszázadok óta gyakorolják az agykontrollt saját magukon és másokon. Például a titkos szervezet és a származási vérvonalak megértése nagyon nehéz. A kabbalisztika és a 26 eljárási mód." Arra a kérdésre. Ez az egyik oka annak. amire képes voltam. A High Grand Climaxban csecsemőket áldoznak fel. Jekyll és Mr. akit nem programoznak át többszörös-tudatúvá. mint mi. Szent Ágnes. akkor alapvetően fontos. hogyan kell a gyakorlatba átültetni terveiket. hogy valaki többszörös-tudatú legyen. az enochiai mágiában." Ez után Wayne Morris arra kérte interjúalanyát. Az okkult erők növelése érdekében vonták be a Collins családot a legfelsőbb 13 vérvonalba. hogy az emberek rájöttek volna.

Így például Madame de Stael (17761817). és amikor az agykontroll szenvedő alanyainak a programozásával foglalkoznak. aki XIV. Az agykontroll. aminek látszik. a másik hierarchikus ceremóniához. hogy mindaz elavult. Bizonyos személyek azonban ez alól felmentést kaphattak a pénzügyminisztertől. hogy legismertebb jótékonykodóik gyakran a legmagasabb rangú sátánisták is egyben. hogy hogyan került ebbe a pozícióba. hogy céljuk az új világrend létrehozása és annak kezdési időpontja a 2000. Világháború során valamennyi görög kereskedelmi hajót elsüllyesztettek a harcoló felek. A hierarchia-szint felett található Asmodeus. de fontosnak tartja. Emberbarátinak feltűntetett jótékonykodásuk valójában önös érdekeiket szolgálja. annak vezetőjéről és arról. J. Springmeier az említett könyvet ugyan nem olvasta. D. Annak az integráns részét képezik. a programozott. egy további pedig részt vehet sátánista rituáléban. Az anarchia-szinten igen változatos gyakorlatot találunk. Lucifert imádják? Springmeier utalt rá. de azokat gonosztetteikkel kiegyensúlyozzák. Jacques Neckernek volt a leánya. Lajos híres pénzügyminiszterének. A programozott tudat fel van darabolódva. év lesz.) szempontból közelít hozzá. akkor különböző szinteken működhet. Az egyik könyvemben összegyűjtöttem száz és száz ezekhez tartozó személy nevét és címét. Az egyik személyiség tartozhat szabadkőműves páholyhoz. és létezik egy hierarchikus-szint. Megpróbálnak jótetteket véghezvinni. idejét múlttá tette az emberek megítélésének valamennyi általunk ismert módozatát. igaz-e. többszörös-tudatú egyének létrehozása. amely a közönséges fekete mágiát gyakorlók társasága. Az anarchia szinten ezer és ezer hasonló érdekeltségű és tevékenységű csoportosulás található. Az egyik ok. aki ebben az időben Hans Morgenthau volt. hogy az illuminátusokon belül különböző szinteken folyik a tevékenység. és teljesen eltérő egy másikban. Az illuminátusokon belül az egyik legfontosabb cél egyensúlyt tartani a jó. hogy mindez hogyan működik.. hogy az illuminátusok vallási nézetei nem választhatóak el az agykontrolltól. Rendelkeznek a saját hagyományaikkal és rituáléikkal. miként tevékenykednek az Illuminátusok. Nagyon érdekes. hogy kik kaptak felmentést az ellenséggel való kereskedés tilalma alól. A dokumentumok szerint a Rockefeller testvérek és Onassis. Az egyensúly vallásuk fontos része. a Nagy Mesterek. a Sötétség Anyjai. amit mi az emberi viselkedésről tudunk. hogy a Saint Simonisták már az 1800-as évek elején közölték. Beszámol egy bizonyos sátánista kultuszról. Ezért van az. Ezek a csoportok nagyon vegyesek.és gonosztettek között: ők dualisták. mint amilyennek látszanak. Nem olyan nagyvonalúak. Ez ténylegesen is az. számol be arról. Ha valaki többszörös-tudatúnak programozott. a Nagymamák.. hogy Judith Spencernek a "Satan's High Priest" (Sátán főpapja) című könyve jól szemlélteti. Másik példaként említi. ahogyan felmérjük és megítéljük az embereket. és Leányunokák.vagy világi (nem beavatott. hogy Pearl Harbor után Roosevelt elnök rendeletben tiltotta meg az ellenséggel való kereskedést. Lehet egyfajta személyisége az egyik csoportban. Azt kívánom kiemelni. valamennyien az Illuminátusok vezető személyiségeihez tartoznak. vagyis teljes anarchia." Wayne Morris ez után megemlíti. Nem lehet látni a kapcsolódásokat. amiért nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. hogy a nagyközönség megértse. A legfelsőbb szint Lucifer követőiből áll. Egyetlen hajótulajdonos volt ez alól kivétel: Aritstotle 130 . "Van az anarchia-szint. A II. nem érintik a spirituális szempontokat. hogy az illuminátusok egyetlen földöntúli lényt." Morris ezután azt tudakolta. Ez a gnosztikusok Lucifer-vallása.

Arra a kérdésre: miért nehéz a közvéleménynek bebizonyítani. Ezek közül megjelölte a Washington államban lévő hegyet. hogy több ezer könyvet és dokumentumot tanulmányozott át az elmúlt években.és leszármazáskutató Könyvtár). Springmeyer úgy véli. hogy kielégítsen bennünket. hogy a hivatalos kormányzati vizsgálatok nem sok haszonnal járnak. úgy vélte. Springmeyer szívesen megnézte volna azokat a helyeket. amikor a Stazi-aktákat a társadalmi nyilvánosság elé tárták. Maga Wayne Morris is. A német nemzetiszocialisták is megpróbálták eltűntetni bűncselekményeik nyomait. hogy ha a kutatók esetleg meg is szerezhetik őket. hogy igen sokan nehezen tudják elhinni. Wayne Morris megjegyezte. Springmeyer megemlítette. de ez csak részben sikerült nekik.Onassis. hogy ő mekkora fenyegetést jelent a csirkék számára. Springmeyer úgy véli. mint például a Salt Lake City-ben működő Genealogical Library-t (Családfa. hogy az Illuminátusok csak egy képzeletbeli csoport. mint amilyen például Kelet-Németországban is volt. Ahhoz. Springmeyer kutatómunkájában a folyamat megfigyelésére összpontosított. Több visszaélést is feltártak. Így például a washingtoni Kongresszus megbízásából Nelson Rockefeller vizsgálta a CIA tevékenységét. Az elérhető nyers adatokat. egy másik részét pedig megváltoztatták. hogy a Rockefellerek üzletelnek a németekkel. hogy a német hadigépezet működőképes maradjon. Springmeyernek fenntartásai vannak a kormányzati nyomozásokkal kapcsolatosan. ahol a programozást végzik. egészen addig. rendkívül nehéz a szigorúan ellenőrzött tömegtájékoztatás útján erről tájékoztatni a közvéleményt. amit aztán közvetlenül Németországba továbbítottak. A hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos másik probléma. hogy a kormányzati dokumentáció egy részét megsemmisítették. ahol egy méretekben teljesen megegyező másolatát építették fel Stonhenge-nek (az angliai Salisbury-síkon található legnagyobb megalit körnek). hogy létezne egy világméretű liberális konspiráció a világ ellenőrzésére. Springmeyer elmondta. de Springmeyer óvott attól. A legmeggyőzőbb bizonyíték azonban az a több tízezer élő személy. hogy létezik agykontroll. hogy számos dokumentumot megsemmisítettek. és e célból különleges könyvtárakat is felkeresett. A hivatalos történészek azonban erről mélyen hallgatnak. hogy ilyesmi megtörténhessen. A szövetségesek tudtak róla. ahol rituális szertartásokra kerül sor. Ehhez azonban olyanfajta forradalmi helyzetre volna szükség. valamint felkeresett több olyan helyet is. hogy fog valamit mondani a róka azért. ahol a hivatalos feljegyzéseket gépekkel feldarabolták. hogy a kormányzat újabb esélyt kapjon arra. ahol az illuminátusok rituális összejöveteleket tartanak. hogy az 1970-es években egyre több információ látott napvilágot a CIA agykontroll-tevékenységéről. Olyasmi ez. hogy továbbra is óriási mennyiségű eredeti anyag létezik még. tényeket. Charles Highamnek az 1984-ben megjelent "Trading with the Enemy" (Kereskedés az ellenséggel) című könyve beszámol arról. mint mikor a rókát kérdezik meg arról. a legmagasabb szinten kell együttműködni. Ehhez hasonlót tapasztalhattunk a bolsevikok hatalomrakerülése idején Oroszországban. Nyilvánvaló. Wayne Morris ez után megemlítette. hogy a Rockefeller tulajdonban lévő Standard Oil Spanyolországba szállította a kőolajat és a cseppfolyósított gázt. interjúk során szerzett információkat próbálta összefüggő egészbe rakni. Mindez meghosszabbította néhány évvel a háborút. Nagyarányú szállításokra volt szükség ahhoz. aki a háború egész ideje alatt egyetlenegy hajóját és tengerészét sem veszítette el. aki az agykontroll kísérletek alanya volt. amíg nem kezdte kutatni az agykontrollt. és ez Rockefellert jó színben 131 . és ahol bűncselekményeket is elkövettek. ez azonban soha nem járhat teljes sikerrel. mikor a New York-i Kuhn and Loeb Company jelentős pénzekkel finanszírozta a bolsevikokat. Ezért annak dacára. hogy manipulálja a közvéleményt. Interjút készített és együttműködött számos terapeutával.

Spirituális eszközrendszer is létezik az egyén ellenőrzésére. Az agykontroll észrevehetetlen és teljes ellenőrzés alatt tartja az adott személyt. Amikor valamit önmaguk ellen tesznek. mivel ez felöleli az adott személy teljességét. Arról azonban nem szólnak. Az Illuminátusok azonban ezt jól tudják. Valójában itt tízezerszer hatalmasabb dologról van szó. Mindezek a módszerek gondosan kapcsolódnak egymáshoz. hanem valamennyi ismert ellenőrzési technikának a rendkívül fejlett kombinációjáról.DJ. ami ennyire mindent-átható. Egy másik az embereknek és maguknak a kísérleti alanyoknak a megtévesztése. Ugyanez a helyzet az agykontrollal is. hogy létezhet valami. amíg személyesen nem találkoznak vele. miként ellenőrzik a tömegtájékoztatást a Rothschildok vagy a Hearst-ök. a disszociáció és a transzállapotok alkalmazása. hogy a korszerű és szigorúan titkos változatairól eltereljék a figyelmet. hogy a tömegtájékoztatás szigorú ellenőrzés alatt áll. hogy a helyes kifejezés a "Total Mind Control" (a Tudat Teljes Ellenőrzése). hogy agykontroll alatt állnak. lelkét és szellemét. A közönséges embernek . ezt azért teszik. rájött. arra hivatkozva. hogy miként tettek szert erre a tudásra. hogy ezt és ezt a technikát alkalmazták. Mintegy 150 aktacsomagot állított össze a különböző technikákról. Ez utóbbi az egyik legfontosabb. akkor megtapasztalják. Hírszerzők gyakran beszélnek arról. Erre vonatkozó tudásuktól szinte visszariad az ember. A másik hogyan lehet használni a drogokat egy személy ellenőrzésére. hogy az emberiségnek igenis van spirituális dimenziója. Springmeyer elmondta. és értik a módját. Sokan úgy vélik. Egy átlagember soha nem tudná elképzelni. hogy beszéljen az egyes technikákról.beleértve a keresztényeket is . Az egyik közülük a traumaokozás és a kínzás tudománya. Igen sok technika létezik a fikciók. Az emberek addig nem vesznek róla tudomást.tűntette fel. Wayne Morris ezután arra kérte interjú-alanyát. hogy az Illuminátus agykontroll áldozatai maguk sem tudják. egy kifinomult módszercsomag részeként. További módszer a hipnózis. Több tisztességes szerkesztő is kétségbevonja ezt az ellenőrzést. hogy egy sor más technika is van. Arra a kérdésre. Springmeyer hangsúlyozta. Ezután Wayne Morris azt tudakolta. hogy 12 tudományos technikára lehet szűkíteni. egészen addig.csak morzsákat engednek át ismereteikből. Springmeyer utalt rá: több könyvében is dokumentálta. Vissza kell tehát térnünk az egyiptomi papsághoz. hogy ők szabadon írhattak és mondhatták el véleményüket. de az csak 70%-ban bizonyult eredményesnek. hogy azokat miként integrálták úgynevezett programcsomagokba. testét. Felhasznál minden ismert technikát az egyén kontrolljára. Wayne Morris ezt követően az agykontroll különböző formái és technikái iránt tudakozódott. hogy hogyan kell spirituálisan ellenőrizni valakit. hogy az agykontroll a televízióhoz kapcsolódik és a tudatküszöb-alatti reklámok és üzenetek értendők alatta. és arról. Ez természetesen igaz is. Amikor ezeket mélyebben átvizsgálta. Igen fontos tudni. ezt valamilyen más cél elősegítése érdekében teszik. Mihelyt azonban ettől eltérnek. miként lehetett az agykontrollra vonatkozó információktól elzárni a lakosságot. akkor teljességükben már biztosítják a száz százalékos ellenőrzést. szörnyűséges és hatalmas. Ha leleplezik elavult formáit. Vagyis nem egyetlen technikáról van szó. és a 132 . ha nem a legfontosabb módszere a tudat feletti uralomnak. amíg véleményük megegyezik a hivatalosan támogatott állásponttal. és ha azok is ilyen hatásfokkal működnek. a különböző technikákra vonatkozó adatokat dossziékba gyűjtögette. a megtévesztések és az álcázások alkalmazására. A hivatalos tudományosság ma nem szívesen ismeri el.). hogy amikor maga is kereste erre a választ. Springmeyer visszautalt az egyiptomiak Sleep Temples-eire (Ezekben a templomokban alvásterápia keretében gyógyítottak az orvos-papok .

amely szerint Eleuszisz környékén. Ehhez a titokhoz tartozott a koponya manipulálása. Amikor valaki megpróbálja elmozdítani azokat a csontokat. Ízisz isteni gyermekével Hórusszal Ozírisz keresésére indul. amelyhez elektromos töltésű angolnákat és más elektromos töltésű eszközöket használtak. A középkorban és már az azt megelőző korszakokban is az oligarchikus családok többek között úgy gyakorolták uralmukat a közemberek felett. és így idegrendszerüket ellenőrzésük alá vehessék. Szemelének a gyermekét a titánok megették. A misztérium beavatottai e mítoszt lejátszották. és bizonyos fokig el is mozdítsák őket. Az egyik legismertebb misztérium-vallás az egyiptomi eredetű Ízisz és Ozírisz misztérium volt. valamint a hozzájuk tartozó misztérium vallás papjai. megirigyli a dicsőséget és megöli Ozíriszt. a szertartáshoz áldozatok. A koponya manipulálása olyan titok. Ezek a vallási tanítások rendszerint keleti eredetű. aki egyben felesége is uralkodik az egész világ felett. miként legyen disszociatív vagy engedelmesebb. a mezőre rohantak és az útjukba 133 . A misztérium ősszel megtartott kilencnapos főünnepén a mítoszt előadták. Ténylegesen létezik egy olyan módszer. Zeusz főisten jóvoltából sikerül visszahoznia a földre. mint a Holtak Birodalmának királya uralkodik tovább. Az Ízisz misztériumba 10 napig tartó böjt és mosakodás után lehetett beavatást nyerni. majd az elrejtett istenszobor megtalálása után körmeneteket tartottak. (A misztérium-vallások nemcsak az ókorban és a középkorban. amely egyesítette a résztvevőket az istennővel. Ekkor került sor a beavatási szertartásra is. aki azonban Ozírisz testvére és sógora. amelyekből összeáll a koponya. Október végén Ozírisz keresésére indultak. hogy egészen finom módon manipulálják ezeket az alkotóelemeket. hogy manipulálni tudták a koponyát. majd feltámasztják Ozíriszt. Az emberek zöme nem tudja. akik már ebben az időben ismerték az elektrosokk alkalmazását. hogy a koponya nem szilárd csont. hogy a személy miként gondolkodjon. körmenetek tartoztak. aki ezek után. de az újkorban és napjainkban is fontos szerepet játszanak. Segítségével megváltoztatható az arc kinézete. amit a koponya masszással vagy egyéb mechanikus eszközökkel történő gyógyászatának nevezhetünk.misztériumvallásokhoz. Ez felhasználható gyógyításra is. Athéntól észak-nyugatra. amelyeket gondosan őriztek az Illuminátus családok nemzedékei. Ozírisz testvérével. Az avatásra a jelöltnek másfél évig kellett készülnie. hogy alkalmaztak olyan specialistákat. A beavatás leglényegesebb része a szent italnak a fogyasztása. a meghaló és feltámadó istenek mítoszait őrző titkos társaságokhoz kapcsolódtak. Egy másik misztériumvallás volt az eleusziszi-misztérium. E misztikus események évfordulóit sokfelé megülték. A koponya manipulálásával befolyásolni lehet azt. hogy megváltoztassák az emberek tudatállapotát. E módszer ismerői rendkívül ügyesen használják ujjaikat. Ugyancsak ekkor kezdődött a különböző drogok és gyógynövények alkalmazása abból a célból. de felhasználható kínzásra és a tudat befolyásolására is. Széth. megbosszulják halálát. Egy másik gondosan őrzött titok volt az a képességük. Ezek olyan titkok voltak. hanem varratok kapcsolják össze különböző részeit. és Zeusz egy új Dionüszoszba származtatta. Hádész. de a kínzás módszereit megtartották saját titkuknak. a koponyacsontokat. akik szakszerűen tudtak kínozni. Megtalálják. amit az okkultista vérvonalhoz tartozó családok évszázadokon át őriztek. az Alvilág istene elrabolta a termékenység istennőjének a lányát. Ez lehetővé teszi. amely által a beavatottak az istennővel egyesültek. Athéné azonban megmentette a szívét. Mindezt azonban az évszázadok során továbbfejlesztették. E szerint az ógörög eredetű misztérium szerint Dionüszoszt Zeusznak és a királyi származású földanyának. További fontos misztérium volt a dionüszoszi. rendkívül óvatosan kell eljárnia. A beavatási szertartás után lakoma következett.

ha megdöfik.) Wayne Morris az agykontroll technikákkal kapcsolatosan arra kérte Springmeyert. Az utóbbi időben . A koraszülött csecsemő természetes módon is könnyebben traumatizálható. annak emlékére. sőt számos esetben a gyermek nemzése is már a terv részét képezi. amikor például az apa ráordít az anyára. J. A beavatásnak hét fokozata volt. amelynek anyagát kenyér és vizes bor alkotta. mint újjászületett lépett elő. Titokzatos tanaikat nem volt szabad írásba foglalni. Az ilyen gyermekek rendszerint koraszülöttként látják meg a napvilágot. ezen ölték meg a bikát. Szertartásaikat rendszerint a szabadban végezték és annak szerves részét képezte az emberáldozat. Nagy figyelmet fordítanak leszármazási vonalának a titkosságára. Ezzel alkalmassá vált arra. mert transzba esnek. ismeri a lélekvándorlás tanát és hazája Britannia volt. Számos módszert lehet kombinálni.D. A beavatandó egy gödörben állott. hogyan kezdik ezeket a technikákat alkalmazni és általában milyen idősek a kísérleti alanyok. Az Illuminátusok körében okkult rituálék szerint megfogamzik egy gyermek. amelynek vére a beavatottat megtisztította. A Mithrász perzsa istenség körül is kialakult misztérium. Druidáknak a galliai és a britanniai kelták papjait nevezték. Az ókor megváltóváró hangulatát azonban Khübelé és Attisz misztériuma fejezte ki leginkább. és nyersen felfalták. amelyet a magzat nem kedvel. a papok pedig öncsonkítást hajtottak végre. A túlságosan erős zaj.folytatta Springmeyer igen sokat lehet hallani az elektronikus agykontrollról. bántalmazza. és e hagyomány ma élő folytatóira is ez a kettőség jellemző. Azért akarják. hogy a traumatizáció minél előbb elkezdődjék. A magzat nem szereti. hogy szabadító megváltó istenként tiszteljék. A druidizmus egyszerre volt filozófikus és babonás. . és kultusza köré misztériumot szervezzenek. A túlságosan hangos zene és üvöltés idesorolható. A traumatizálás célja a disszociáció létrehozása. Így például a bőre rendkívül érzékeny. Az Illuminátusokkal kapcsolatban már korábban említettük a druidizmus hagyományainak a továbbélését. A kórházakban sok újszülött kerül kicserélésre. A misztérium szertartásain a résztvevők megsebezték magukat. Az elektronikus befolyásolás általában a születés után kerül alkalmazásra. A druidizmus tartalmaz mágiát és jóslást. Az időszámításunk kezdete körüli időben azonban az isteni és az emberi világ közötti közvetítő szerepet tulajdonítottak neki. Mindezek eredményeként már a születés előtt megindulhatnak a disszociációs folyamatok a fejlődő idegrendszerben. Ha az anya sok édeset eszik. s így képesek disszociálni. vagy lökdösi. hogy világítsa meg részletesebben. egy teljesen más tudatállapotba. Mithrász nem meghaló és feltámadó isten. és hozzátartozott egy szent lakoma is. és vele egyesültek. mindez gyötri az anyát. Springmeyer szerint gyakran a gyermek születésével kezdődik. amely fölé egy farácsot helyeztek. A beavatás csúcspontja a bikaáldozat szertartása volt. Lehet olyan ételt adni az anyának.kerülő állatokat széttépték. hogy eltereljék 134 . A megtervezett fogamzásoknál már a magzat képességeit is felmérik és alkalmaznak traumatizáló befolyást. de ez részben azért van. akkor a magzatok megfigyelhetően kedvelik a cukrot. A beavatás szertartásainak színhelyei földalatti sziklabarlangok voltak. Hitük szerint magát Dionüszoszt vették magukhoz. A Mithrász-kultusz a kereszténységgel egyidőben vált népszerűvé. és nem kedveli a kellemetlen ízű anyagokat. Az indiai fakírok is azért tudják elviselni a rendkívüli fájdalmat. Más szóval nem minden anya gyermeke az ő biológiai leszármazottja. és jelképes sírjából. hogy az istenség is sziklából született. mert az ilyen egyén könnyebben kerül transzállapotba és vált ki nála a fájdalom disszociációt.

úgy. nem olyan nagy fenyegetés. John Gittinger Personality Assessment Surveys (PAS) tesztelési módszerével. A különböző lelkiállapotban közölt információkhoz a legkönnyebben úgy lehet hozzáférni. hogy mi a disszociációnak a természete.vagy identitászavar létrehozásáról. és így hozzák létre az MPD-t (a Multiple Personality Disorder . Ezt kiegészítették Dr. azaz olyan memóriát használ a rendszerindításhoz. hogyan építsenek ilyen memóriafalakat az agyba. Amikor azonban valakinek elkülönülő részekre bontják a tudatát. el kellett érni. hogy már lehetséges többszörös tudattal rendelkező programozott egyének létrehozása. A beépített memória-falak miatt az illető nincs tudatában annak. Ez a memória disszociálva volt. Egyes ilyen programokat a személyiség részévé tesznek. hogy más teljesen elkülönített és önálló életet élő tudatrészek is működnek benne. A hipnózis.Tudathasadásos személyiségzavar). Springmeyer több olyan kísérleti alannyal is együttműködött. hogy miként alakítsák úgy egy gyermek tudatát. amelyet idegenszerűnek talált. a transzállapot és a disszociáció ugyanannak a jelenségnek a különböző vonatkozásait jelöli. Az emberre vonatkoztatva úgy is kifejezhetjük. Rendkívül fontos az. hogy a programozók úgy tekintenek egy gyerekre. Ezt akkor tapasztaljuk. amelyek üres komputer-lemezhez hasonlíthatók. amelyhez korábban nem férhettünk hozzá. Az agyhullámok bemérésével meg tudják becsülni. A tudatban létrejönnek a disszociált tudatrészek. Springmeyer a kondícionálásról kifejtette. hogyan helyezzék az embereket különböző lelkiállapotokba. amelyet aztán tetszés szerint programozhatnak. Az elektronikus agykontroll. Minél fájdalmasabb egy trauma. hogy memóriájának egy része el legyen különítve. annál erősebb az amnéziafal. Ha valakit erős fájdalom ér. akkor teljesen megszűnik a kapcsolat az illető normális tudatműködése és a többi leválasztott autonómmá vált tudatrész működése között. azaz agyunk. hiszen valaki akkor emlékezik a legjobban arra. hogy tovább működhessen. hogy ahhoz a használó ne férhessen hozzá. Azért. A teljes titoktartást is ez teszi lehetővé. hogy valamit sugároznak a fejébe.Tudathasadásos identitászavar). Az Illuminátusok vesznek egy két év körüli gyermeket. akkor a központi idegrendszerében disszociációra kerül sor. Ismerik a módját annak. A programozók tudják. hogy amnéziafal választotta el a tudat többi részétől. bevizsgálják az agyát. Magukat pedig keramikusnak gondolják. aki forgatja a fazekaskorongot. illetve a DID-et (Dissociative Identity Disorder . hogy az nekik megfeleljen. intelligencia-hányadosát) is meg lehet határozni.a közvélemény figyelmét a fontosabb problémáról. ha az illető visszatér ehhez a különleges lelkiállapothoz. ahogyan azt a komputer-programozásnál is megfigyelhetjük. Ez a jelenség ismert. hogy milyen típusú gondolkodásra képes az adott agy. Amikor egy gyermek megszületik. mentálisan szekciókra bontva a tudat működését: Ezt trauma útján érik el. hogy milyen személyisége van. miféle gondolkodásra képes és milyen életpályát érdemes választani 135 . EEG útján az adott személy IQ-ját (intelligencia-kvóciensét. ha egy hasonlóba kerül. A disszociáció mesterséges előidézése során olyan emlékezést gátló falakat építenek az agyon belül. Wayne Morris ez után azt kérdezte. hogy a komputer működőképes legyen. amely körülveszi. akik elektronikus agykontroll áldozatai voltak és a többségük képes volt felismerni. és miként lehet felhasználni valakinek az ellenőrzésére. azaz a gondolkodási folyamatba történő beavatkozás elektronikus technikával. Az Illuminátusok az évszázadok során megtanulták. amikor a komputer újraindítja magát (reboot). azaz a többszörös tudatú egyéneket. mint egy darab agyagra. Általában felmérik az adott gyermek képességeit és ehhez használják az elektroencephalographot (EEG-t). egy emlékezést gátló falat épít a trauma köré és így disszociálva biztosítja működését. elkezdik a traumatizálását és ezzel létrehozzák ezeket az amnézia-falakat (az amnézia az emlékzőtehetség meggyengülését vagy teljes elvesztését jelenti). hogy egy bizonyos helyzetben mi történt vele. a tudathasadásos személyiségzavar.

A legmélyebb szinten a traumát fel lehet használni arra. A gyermek kreativitásával és leválasztott tudatrészeinek a működésével hasonló módon foglalkoznak. akkor hüllő szinten tartjuk központi rendszere működését. nyomban megkezdik az agykontroll segítségével erre a karrierre előkészíteni. miszerint az agy egységes. mint az ősi hüllő. hogy megtévesztő az a közkeletű nézet. A túlélést szolgáló gondolkodásnak meghatározott jellemzői vannak. amely pereket. Ez félelmet hoz létre. A trauma és a kínzás igen egyszerű módon alkalmazható: "Ha nem engedelmeskedsz. Számos pap visszaélt helyzetével. Ha pedig a gyermekeket valamilyen egyházi intézményben nevelik. akkor lelki gondozóikat is kiképzik ugyanerre. Sokat foglalkozott ikrekkel. hogy a katolikus egyházon belül annyi probléma merült fel. hogy milyen életpályát szánnak a gyermeknek. Springmeyer "Deeper Insights Into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az Illuminátus formulába) című könyvében részletesen is megvilágítja. és részükre végzett kísérleteket. Figyelemmel vannak az adott gyermek személyes hajlamaira. agyának természetes képességeire. miként gyötörjék gyermekeiket azért. hogy tudathasadásos állapotban maradjanak. amelyet angolul Reptilien Brain-nek (hüllő-agynak) neveznek. amiből még vissza tudják hozni az életbe. Ezért a programozott egyéneket a társadalom minden részében elhelyezik. hogy mekkora traumát lehet különböző embereknek okozni. hogy hogyan és miért hozták létre a rajongókat. hogy az illető csaknem meghal. fájdalmat okozunk". Ezért volt szükség Mengele koncentrációs táborokban végzett kísérleteinek az eredményeire is. A programozott gyermekek szüleit kiképzik. hogy valakiből szexuális robotot csináljanak. a kültelki nyomortanyáktól a palotákig. A "mind-control" technikákkal kapcsolatosan Springmeyer elmondotta. akkor spirituálisan a legkülönbözőbb dolgok történhetnek meg vele. Elektrosokkot alkalmazhatnak például a férfiak nemiszervein. A halálközeli állapot manipulálásából egész tudományt fejlesztettek ki. Pontosan fel tudta mérni. Mengele az Illuminátusokhoz tartozott. monolitikus képződmény. vagy a túlélést szolgáló gondolkodását. A túlélési gondolkodás és az állandó félelemben-tartás megkönnyíti ellenőrzésüket. Gyakran egész addig a pontig viszik. és ezt fejlesztik tovább. mint traumatizálásával és tudatának részekrebontásával. A trauma az agyat visszahelyezi az úgynevezett túlélési állapotba (survival mode). 136 . kártérítéseket eredményezett. Ez rendkívül fájdalmas és egyszerű módja annak. mert hasonlóan működik. Ha folyamatosan traumatizálunk valakit. hogy a trauma okozást számos okból alkalmazzák. A modern társadalom számára például létrehozták a fanatikus rajongókat. hanem ez a kézben tartott vezetők pozícióba helyezésének. és a társadalom ellenőrzésének az eszköze is. Springmeyer itt kitért arra. A kulcspozícióknak a birtoklása döntő kérdés. Amikor eldöntik. Életének a háttérből való manipulálása végigkíséri iskolaévei során és a lehető leggondosabban felkészítik a neki kijelölt életpályára. 18 hónapos korban pedig már az EEG-t is alkalmazzák. vagy ténylegesen is a klinikai halál állapotába kerül. Bizonyos műveleteket már a magzati korban is végrehajtanak. Az agykontroll tehát nem csak azt a célt szolgálja. A folyamatos traumatizálás elősegíti a transzállapot magas szintjének és a disszociált magatartásnak a fenntartását. Az első agyrész a nyúltagy és a nyúltagyi híd. Ha pedig valaki a félelem rabjává válik. majd az újszülött képességeit felmérik a Bailey Scales (skála) és más e célra kidolgozott tesztek segítségével. hogy valakit a túlélést szolgáló gondolkodásra redukáljanak. Ez is az egyik oka annak. A leválasztott tudatrészek egybetartásának fontos eszköze a folyamatos trauma-okozás. hogy valakit engedelmességre kényszerítsenek. Ez csak az egyik technikája az agy részekre hasításának és a tudathasadásos személyiségzavar mesterséges létrehozásának.számára. Az emberi agy valójában hét különböző agyrészből tevődik össze. hogy még életben maradjanak.

A programozóknak el kell különíteniük a trauma emlékképeit. 137 . Az idősebb "alter"-ek (elkülönített tudatrészek) gondját viselik az újabbaknak. Központi idegrendszerében 13x13x13 beültetett és elkülönített programból álló tudatrendszert alakítottak ki. titkos üzenetek továbbításánál. Képzeljük el. amíg az emberek a sarkukra nem állnak és nem közlik. hogy az agyat elkülönített részekre darabolják. hogy önmaga többszörös tudattal bír. Ugyanezt teszik a kísérleti alanyok agyával is. A lényeg az. pl. pornófilmek készítésére. ha irányítójára támaszkodik. noha az ő személyiségének a struktúrája különleges tulajdonságokkal bírt. Itt is gondosan elválasztott szektorokra bontják a tevékenységet. amit okoznak neki. Mára már tudománnyá fejlődött. Vannak kapuőrzők és hierarchikusan magasabban álló "alter"-ek. hogy a pedofiliának számos eltérő oka van. és ez elősegíti egyes papok és apácák eltévelyedését. amely autonóm módon döntötte el. hogy az minél több feladat elvégzésére legyen használható legyen. hogy tudatműködése ne omoljon össze. Ha az emlékezetet gátló falak leválnak. Springmeyer rámutatott. Az. számos vonatkozásban sztandard programozásban részesült. A programozott biorobotok egyike-másika eljuthat ahhoz a ponthoz. aki a stabilitást jelenti számára. azaz azokat a leválasztott agyrészeket. pénzmosásnál. Ebben a kaotikus helyzetben csak egy ellenőrző tényező tud rendet teremteni. Egy biorobot akkor tud megfelelően működni. hogy a kísérleti alanyok agyát sokkal több részre hasítják. Egy biorobot számos szinten funkcionálhat. hogy nem hajlandók ezt eltűrni. de felhasználhatják ezt az egyént kábítószer-csempészésnél. sátánista rituálékban való részvételre. hogy vajon kényszerítették-e a papokat és lelkészeket arra. hogy ebben az egy testben lévő sokféle ember összerendezetten működjön. és az egységes tudatból több eltérő tulajdonságú emberi tudatot állítanak elő ugyanabban az egy testben. hogyan kell strukturálni az agyműködés elkülönített részeit. Megemlítette. Ezt a módszert alkalmazzák olyan hírszerző szerveknél is. ahol felismeri. akkor az agy többi részének is kapcsolatba kell lépnie ezekkel a fájdalmas emlékekkel. hogy a disszociáció miként használható a programozásra. Az agy igyekszik megszabadulni ezektől a fájdalmas emléknyomoktól és izolálja azokat. Ugyanakkor egy mélyebb szinten be kell látnia. amelyhez tartoznak. hogy a katolikus egyházon belül a papi nőtlenség következtében nincs biztosítva a szexuális tevékenység normális gyakorlása. hogy Cisco Wheeler. hogy agyunk egymással versengő személyek tudatából tevődik össze. akit sikerült kimentenie az illuminátusok közül. hogy kísérleti alanyaik el tudják viselni azt a szörnyű traumát. Valamennyi elkülönített személyiségnek másmás élettörténetet adtak. hogy létrehoz egy robotot. és ne legyen rajta úrrá a teljes elmebaj. Az egyik az. hogy szüksége van az agykontrollra azért. Rendelkezik a mindennapi élettel közvetlenül kapcsolatban álló tudatrésszel. Wayne Morris arra is kereste a választ. ha valaki úgy dönt. Mindez azonban csak addig lehetséges. mint a CIA. mint ahogy azt a terapeuta szakemberek általában érzékelik. hogy mit kedvel és mit nem. hogy ezekben részt vegyenek. Minden elkülönített rész csak a saját tevékenységére vonatkozó információkkal rendelkezhet. Másképp megfogalmazva az illuminátusok ellenőrzött elmezavart hoznak létre azért. Az eredeti egyetlen személyiségből több ezer személyt hoztak létre. amelyek őrzik ennek a traumának az emléknyomait. gyilkosságok elkövetésére. ezért hoznak létre számos elkülönített tudatrekeszt.Wayne Morrisnak arra a kérdésére. Wayne Morris ez után azt tudakolta. Springmeier szerint. munkamegosztásra van szükség. amelyek ellenőrzik a többieket. Van azonban köztük titkos sátánista is és ez a fajta pedofil magatartás egyfajta ellenszolgáltatás attól a közös érdekeltségű csoporttól. hogy miért van szükség oly sok különböző programmal működtetett leválasztott tudatrészre. akkor arra törekszik. Springmeyer hangsúlyozta. és kémkedésre.

Ezen túlmenően misztikus bibliamagyarázó rendszer is. hogy nem képes eligazodni önmagán. Morrisnak arra a kérdésére. valamint a széthasított részek új struktúrába való összerakása. Módjában áll rendszereket létrehozni a rendszereken belül. mint struktúra. fantáziájától és szeszélyeitől függ a tudat fragmentálása. hanem programozók is voltak. valójában azonban csupán annak a tükörképével. akinek nem kell túl sok időt fordítania arra. hogy segített páciensén. Vannak olyan terapeuták az Egyesült Államok egyes tagállamaiban. Amerika szerte vannak terapeuták. A terapeuta úgy véli. hogy mit jelent egy "alter"-nek a tükrözése. Sok terapeuta úgy véli. Amikor elkezdik gyógyítani pácienseiket. A kabbala a zsidó vallás titkos misztikus irányzata volt főleg a középkorban. valójában csak egy játékban vett részt. hogy a kezelésben részesülő elmondja "ilyen és ilyen képeket rajzoltam. hogy mit tegyen. Egy másik tükör módszer alkalmazás. hogyha egy meghatározott személy elkezd dolgozni az agyprogramokon. hogy kialakítják az "alter"-ek hierarchiáit a személyen belül. mégpedig úgy. hogy a megkeresett kolléga így válaszol: "nekem is van hasonló betegem. Ha valaki egy rabszolgának az ura és folyamatosan közölnie kell rabszolgájával." Springmeier sokat tanult azoktól. amelyekkel a terapeuta elbíbelődhet. A programon belüli tükörképek olyanok. A másikban pedig olyan "alter"-ek. A programozott rendszereket úgy hozzák létre. Éppen ezért ezek az "alter"-ek hajtják végre mindazt a gyötrést és bántalmazást. nem tudom. a szám és a névmisztika. Ezért egy olyan emberi robotot kívánnak létrehozni. A kabbalisztika a kabbalával kapcsolatos ismeretek. hogyha valaki elkezd velük foglalkozni. aki lelkészként foglalkozik az agykontroll áldozataival és szembesül újból és újból ugyanazokkal a jelenségekkel. hogy mit jelentenek".) Springmeier egyébként az általa megismert agykontroll túlélők tudatstruktúrájában számos hasonlóságot talált. állandóan kijavítva hibáit. vagy a Miki egér). Ez a tükörkép módszernek az egyik alkalmazása. a tudat olyan zavart állapotba kerül saját belső állapotát illetően. Springmeier így válaszolt: "Mindenféle dolognak a tükröztetését. mint én. továbbá olyan személyek is. amelyek úgy vélik. akik azt gondolják. hogy instrukciókat adjon beosztottjának. hogy ők maguk Ewen Cameron. A kísérleti alany tudatát részekre daraboló programozónak a céljaitól. Előfordul. Az egyik ilyen védekező mechanizmus a tükörkép "alter"-ek behelyezése. Ilyenkor derül ki. akik nem rendelkeznek ismeretekkel az MPD-ről és a DID-ről. hogy Ewen Cameron így cselekedne. az ő kísérleti alanya olyan beültetett "alter"-eket kap. Így például dr. eljárások rendszere. Az egyik elterjedt programozási módszer a tükörkép alkalmazása. akik viszont közvetlenül az illuminátusoktól tanultak. Legjobb menedzser az. 138 . amely önmagát irányítja és korrigálja." A terapeuta megkeresi kollégáját információért. de létezik keresztény kabbala is. hogy az előző személy. hogy egy meghatározott személyiséggel foglalkozik. amely sokkal inkább technika. hogy ők maguk a programozók. és nemcsak programozottak. illetve babonás hit valamilyen tárgyban vagy dologban. Mindez szorosan egybekapcsolja a két személy tudatműködését. Közülük kiemelkedik a betű. Ez a megtévesztési technikának a része. akkor azok védekező mechanizmusokat indítanak be. (A kabbala szerencsét hozó tárgyat vagy cselekedetet jelent. Az egyikben olyan "alter"-ek lesznek elhelyezve.Számos különböző tudatstruktúra létezik. gyakran megkeresnek más terapeutákat segítségért és tanácsért. amikor összekapcsolnak két kísérleti alanyt. "Nagy hatást tett rám a Star Trek (vagy Óz a varázsló. akkor valójában saját szolgájának a szolgájává válik. Ewen Cameron programozó volt. Létrehoznak "alter" személyiségeket az adott személy tudatán belül. amelyről úgy vélik. Az egyik ilyen közkeletű rendszer a rendszeren belül a kabbalisztikus életfa. aki ugyanígy nyilatkozik. hogy ők a másik személy. amelyek úgy gondolják.

amit az agykontroll alatt állóknál el akarnak érni. Ekkor a kezelést végző közli a pácienssel. Minden fázisra vannak támogató és megtévesztő alprogramok. hogy azt miként lehet leleplezni. Az első a "The Illuminati Formula Used to Create a Total Mind Controlled Slave" (A totális agykontroll alatt álló biorobot létrehozásához használt illuminátus formula) című könyv. Szinte nem is lehet felsorolni az ehhez kapcsolódó különböző témákat. Ha valaki halálos 139 . A terápia sikere számos tényezőtől függ. A terápiának vége és mindenki boldog. de legfőképp az áldozatok iránti szeretetre van szükség. Az illuminátusok visszalépnek és megengedik. hogy mennyire bizonyult eredményesnek az agykontroll áldozatokkal kapcsolatos munkája során. Mindez nem könnyű és megértése sok energiát igényel. mintha egy számítógépes szobába belépne egy jogosulatlan személy és ekkor a komputer kikapcsol. de a klaviatúra is. Az "alter"-ek rendszere ugyanis sokkal összetettebb. amelyik megpróbál megküzdeni a DID következményeivel. hogy most már tudatműködése integrálódott és jól van. Ezért sok időre. Kidolgoztak egy sor öngyilkos programot. Ennek megértése visszavezethető a "reptilian mind" ("hüllő-agy") működésére. türelemre és tudásra. de azt is. Számos könyvet írtak MPD-páciensek. Az első rész azt ismerteti. A második. amelyet Cisco Wheeler-el együtt írt. hogy felrobbanjon. hogy mi történt. mint ahogy azt az emberek érzékelik. amelyekben a terapeuta öt vagy hat "front-személyiséggel" foglalkozott. olyan páciensekkel foglalkozik. illetve többszörös tudatú személyek. Wayne Morris ezután azt tudakolta. E védekező mechanizmusok ahhoz hasonlítanak. Pontosan ehhez hasonló az. a terapeuta is szépen keresett és hírnévre tett szert. mert az agykontroll alatt álló személy tudata nem képes addig feszültségét csökkenteni. amíg nem érzi magát biztonságban. akiknek több élethelyzethez kapcsolódó különálló személyiségük ("front personalities" . hogy az agykontroll rendkívül súlyos probléma és számos gyógyítási feladatot ölel fel."front-személyiségük") van. század néhány rendkívül tehetséges tudósa hosszú éveket töltött azzal. Springmeier utalt rá. a túlélést biztosító gondolkodásra. hogy kellő motiváltsággal küzdjön ellene. Cisco Wheeler-rel együtt teljes idejüket az agykontroll áldozatok megsegítésére fordították. olvassa el azt a három könyvet. amelyek a személy mindennapjait irányító "front-alter"-eket az öngyilkosság elkövetésére utasítják. Az említett könyvek gondos anyaggyűjtés után készültek el. A terapeutának valósággal iszonyodnia kell mindettől azért. hogyan jön létre az agykontroll. mert valójában csak a "front-alter"-ek stabilizációjára került sor. Springmeier azt emelte ki. a "Deeper Insights into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az illuminátus formulába) címet viseli. ha egy jogosulatlan személy nyúl hozzá. A programozott áldozat azt hiszi. Számos védekező program létezik. Az egyik ilyen tényező. hogy most már megszabadult az MPD-től. hogy miként építsék be ezeket a programokat megóvó mechanizmusokat az agykontroll alatt állók központi idegrendszerébe. amely uralni tudja a tudatműködés más területeit is. ha kiderül róluk. továbbá igen sok további disszociált rész. és nem csak azt alapozzák meg. hogy a terapeuták néhány "frontszemélyiség"-et integráljanak.Fritz Springmeier ennek kapcsán ismét hivatkozott Cisco Wheeler-re. a második rész pedig azt. hogy miként lehet rajta segíteni. amely 620 oldal terjedelmű. A terapeuta szakemberek egy kisebb csoportja. hogy az agykontroll áldozat milyen körülmények között él. akinek az agyába mintegy 30 ezer standard "alter" volt elhelyezve. hogy aki ilyen munkának szenteli tevékenységét. vagy felrobbantja magát. akkor sokkal hatékonyabb lehet a terápia. hogy agykontroll alatt állnak. Az illuminátusok is boldogok. hogy a XX. Vagyis nemcsak a komputer van úgy programozva. Springmeier azt ajánlotta. Ha képesek kiszakítani magukat a mindennapi élet kötöttségeiből és elmenni valamilyen biztonságos helyre.

Springmeiernek egy barátja pedig kész volt a visszaprogramozó központ finanszírozására. Ewen Cameron a tudatműködés szétforgácsolására rendszeresítette az elektrosokkot. továbbá a "harmonic" gépezetek. s nem kell sok ahhoz.a memória elektronikus törlése). Az elektrosokk . A CIA egy volt munkatársa kész volt végrendeletileg több millió dollárt adományozni az agykontroll áldozatoknak. amelyek ELF (extremely low frequency . Ez egyben azt is mutatja. E személy halála után végrendeletének az egyetlen példánya az oklahomai Federal Building-ben volt. amelyet hét különböző szempont alapján állított össze. Ezért az első követelmény. Léteznek az úgynevezett EDOM eszközök (Electronic Dissolution of Memory . ha az eredeti programozók az agykontroll áldozatát kényszerrel újraprogramozzák. Adott esetben használhatnak egy 120 ezer voltos egyenáramú önvédelmi fegyvert a memória törlésére. Folyik a programozás Európában és Oroszországban is. Wayne Morris ez után azt tudakolta. akkor a túlélésre alapozott gondolkodásé a vezető szerep a tudatában. Az elektromos. akkor komoly újrastrukturálás érhető el.rendkívül alacsony frekvencia) hullámokat sugároznak az emberek agyába. akkor nincs határa annak. Az elektromágneses hullámokat legkülönbözőbb csúcstechnológiákban használják. Ez többször is megtörtént a Springmeier által segített áldozatokkal. azaz 48 órára kiesik a memóriája. Springmeier azt is elmondotta. ahol hozzáértő emberek végezhetik a visszaprogramozást. amennyiben ezt a körülmények lehetővé tették. A traumatizálás hosszú ideje során több ezer fragmentumra darabolható a tudat.rendszeresen használt módszer. Minden leválasztott tudatrész nagy valószínűség szerint programozva is van. Amikor valakit egész életében traumatizáltak. hogy optimális helyzetben mennyire lehetséges az agykontroll áldozatok visszaprogramozása. A terapeutának azonban szem előtt kell tartania. hogy soha nem lehet biztos. Morris ezután az elektromosság és az elektronika agyprogramozásban játszott szerepéről kérdezte Springmeiert. az törli rövidtávú emlékezetét. vagy ultrahangos önvédelmi fegyverek (stun guns) is jól alkalmazhatók a programozott biorobotok irányítására és memóriájuk törlésére.veszedelembe kerül. a traumaokozás egyik formája. Ez egyelőre meghiusította azt az elképzelést. és jelentős mértékben lehet az illetőn segíteni. Az elektronika felhasználásra került az emberekbe behelyezett miniatűr szerkezetek esetében is. a tudat fragmentálására. Springmeier hozzátette. hogy a félelem állapotába kerüljön. Ezekkel az implantátumokkal befolyásolni lehet az adott személy gondolkodását. hogy ha valóban sikerül biztonságos helyzetbe hozni a pácienst. és amikor azt felrobbantották. hogy rátalált valamennyi leválasztott tudatrészre. Springmeier ezért akart egy visszaprogramozó központot (deprogramming centre) létrehozni. körülbelül kétmillió amerikai polgár tudatát programozták traumaokozással. Képtelen lesz 24 órát vissza és előre is számolva bármire emlékezni. amit meg lehet tenni. hogy Cisco Wheeler-rel együtt csak annyiban tudtak eredményesen együttműködni az áldoztatokkal. hogy egyelőre jelentős változás nem történt ezen a területen. Spirituális eszközökkel is sokat lehet tenni a szétválasztott tudatrészek újraintegrálásáért. az eredmény megsemmisítéséhez elegendő az. Springmeier elmondotta. Ha a megfelelő feltételek rendelkezésre állnak. odaveszett. Az agykontroll áldozatok 99. hogy létrejöjjön egy olyan biztonságos hely. Számos mikrohullámú torony épült. hogy az agykontroll áldozatát biztonságos helyzetbe kell hozni. Amikor egy személy elektrosokkolására kerül.válaszolta a kérdezett . Az agykontroll tevékenység azonban a világ más részein is már gyakorlat. 140 . hogy amikor végetér a terápia. Springmeier igen óvatos becslése szerint.9 %-a soha nem volt ilyen helyzetben. akkor az életösztön veszi át az irányítást.

Meghatározott gondolatokat idéznek elő az adott személy tudatában. Az implantátumokat nem minden agykontroll alatt álló személynél alkalmazzák. Wayne Morris ezután az agyba beültetett implantátumok technológiájára vonatkozóan tett fel kérdéseket. Vannak olyan implantátumok is. hogy miként. amelyek lehetővé teszik az agy különböző részeihez a kapcsolatok megteremtését. Ténylegesen minden VA kórházat felhasználtak programozásra. vagy ahhoz hasonló létesítményekben történik. Ha felnőttel kezdik. ahol a programozásokat végzik. Nem szabad válogatás nélkül össze-vissza traumatizálni valakit. Springmeier egyszerűsítve lényegében azt fejtegette. ahol az agy a szintműködést szabályozza. Létezik egy elsődleges frekvencia. amely az adott egyént jellemzi. Vannak fájdalmat okozó és az izmokat stimuláló miniatűr szerkezetek is. Ezeket betáplálják egy komputer rendszerbe. majd pedig megfigyelik azokat az elektromos impulzusokat. vagy fájdalmat okoznak neki.amelyek harmónikus frekvenciákat használnak. Tehát nemcsak meghatározott gondolatokat lehet gerjeszteni az emberek fejében. hogy a kísérleti személy mire gondol. Különböző szinteken lehet valakit programozni. és folyamatosan figyelik a szívműködést megfelelő berendezésekkel. hogy mennyi elektromosságot alkalmazhatnak. akkor monitorozni tudják gondolatait is. hogy hormont termeljen. Ezeket az eszközöket a visszaprogramozásnál is lehet alkalmazni. hogy a kísérleti alanyt visszahozzák az életbe.veterán ügyek) kórházakban. pontosan tudják. Ez az a szint. mikor és mennyit adhatnak a kísérleti alanynak. amelyek a kísérleti alany számára többdimenziós holografikus látványt nyújtanak. Az audioimplantátumokat arra használják. Az elsődleges programozásra eszméletlen állapotban kerül sor. amelyek ezeket a gondolatokat kísérik. abban. amelyekről már 141 . hogy mire gondolnak.) alkalmazzák. A testbe beültetett miniszerkezetek meghatározott irányban manipulálják az emberi szervezetet. Vannak vizuális hatásokat kiváltó holografikus implantátumok. Ismerik az agy által használt különböző rezgésszámokat. mint például a CIA alkalmazottainál. tudathasadásos) állapotban végzik. hogy mikor kell az elektrosokkot alkalmazni. Springmeier válaszában utalt arra. de azt is meg lehet figyelni. Az alapprogramozás kórházakban. hogy a programozást disszociált (szétbontott. hogy hat külöböző típusú implantátum van. Mindez rendkívül nagy felkészültséget igényel. világháború során a koncentrációs táborokban. vagy hogy megakadályozza a kísérleti személy teherbe kerülését. szintjét (Level 5. A szívműködés pontos megfigyelése révén tudják. Ez különböző szögekből érkezik. Ennek a segítségével egy távolban lévő személyt is be lehet azonosítani. ez a beavatkozás még csak a közelébe sem jut a tudat legmélyére elhelyezett programoknak. akkor az agykontroll 5. Amikor elérik a halálközeli állapotot. Az elektromosságot használják az agy frekvenciájának a bemérésére. Ugyancsak képzetteknek kell lenniük a drogok használatában. ezért volt szükség sok tesztelésre a II. Nem találomra cselekednek. hogy a kísérleti alany halljon valamit. Ha nyomon követik a célszemély agyának a frekvenciáit. Wayne Morris azt is tudni akarta. az agy egy meghatározott frekvencián működik. hogy a programozók képesek megfejteni az agyhullámok segítségével. hogy meddig mehetnek el. Az orvosok jelen vannak. Meg kell említeni a személyi adatokat tartalmazó chipeket is. hogy amikor elektrosokkal törlik a kísérleti alanyok memóriáját. vajon nem törlik-e a beültetett programokat is. Springmeier elmondotta. De igen sok civil kórház is rendelkezik különleges részlegekkel. Sok esetben a VA (Veterans Affairs . A kívánt hatás elérése érdekében pontosan szabályozták. Az ilyen programozásban részesülőket hosszabb időre kómába ejtik és a programozást a tudat legmélyebb szintjén végzik el. Amikor törlik a rövidtávú emlékezetet elektrosokkal. például. hiszen akkor az az életébe kerülhet. Minden tudományos alapon történik. Amikor az agyműködés során létrejön egy gondolat.

többet hallott a közvélemény. Ilyeneket alkalmaztak a Sivatagi Vihar hadműveletben résztvevő amerikai katonáknál. Ezt azzal indokolták, hogy megkönnyíti a helyzetmeghatározásukat, és így kevésbé fenyegeti őket az a veszély, hogy elvesznek a sivatagban. A különböző csúcstechnológiájú fejlesztések eredményeként már rendelkezésre állnak az úgynevezett "nanobot"-ok, amelyek egészen pici, a méter néhány milliárdnyi részével mérhető nagyságúak. A nano jelentése az, hogy a méter egy milliárdnyi részéről van szó. Ezek olyan rendkívül kicsiny mikroszkópikus robotok, amelyek már képesek másoló szintézist végezni. Alkalmazzák már az üvegszál optikát, amely gyakran úgy néz ki, mint egy hajszál. Ez a rendkívül finom üvegfonál az implantátumok jeleit továbbítja. Ismertem egy olyan agykontroll alatt álló személyt, aki ült a vendéglőben, amikor egy hajszálhoz hasonló kis üvegfonálkát lőttek a hajába, amely megkapaszkodott a bőrében. Az illető ezt észrevette és eltávolította. Olyan programozott nőket is ismertem, ahol ezek a rendkívül finom üvegszálak, mint szőrzet volt elhelyezve a testükön. Nem ismerem pontosan a funkcióját ezeknek a csúcstechnológiájú üvegszálaknak, de azt tudom, hogy kommunikációs célra használják őket. Az egyik legkockázatosabb fejlemény az úgynevezett organikus bioprocesszorok megjelenése. Ezek molekuláris kicsinységű komputerek, amelyek DNS-ből készülnek. Ezt a mesterségesen előállított DNS anyagot hozzákapcsolják egy vírushoz és a vírusok rendszerint az emberi test egy meghatározott részébe vándorolnak. Így például az idegre ható, ideghez vonzódó neurotrop vírusok az idegrendszerbe vándorolnak, vagy a delmatropik vírusok a bőrbe, a pneumotropik vírusok pedig a tüdőbe. A kísérletirányítók ezeket a kis szerves processzorokat hozzákapcsolják ezekhez a vírusokhoz. Magukat a vírusokat igen sokféleképpen lehet a kísérleti alany testébe juttatni. Ilyen vírus implantátumokkal kontrollált személyeknél egyfajta központi implantátumot lehet találni a nyak hátsó részénél. Ez a központi irányítást végző implantátum veszi a külső jeleket, és továbbítja a testben elhelyezett különböző implantátumokhoz. Egyes ilyen kísérleti alanyok lényegesen megkönnyebbültek, amikor sikerült őket ezektől a vírusoktól megszabadítani. Ma már több módszer is létezik, amelyek lehetővé teszik ezeknek a bioprocesszoroknak az eltávolítását. Számos kísérleti alany röntgen, ultrahang és más vizsgálati módszerek segítségével lokalizálni tudta ezeket az implantátumokat. Volt három olyan agykontroll áldozat, akiknek sikerült bemenniük egy "Anacoic Chamber"-be, és megtalálták azokat a forrásokat, ahonnan a testükbe érkező jelek érkeztek. Sikerült az erre vonatkozó dokumentációt kicsempészniük a laboratóriumból és elrejteni. Más elektronikus agykontroll alatt álló személynek is sikerült különböző helyekről bizonyítékokat találnia. Néhány orvosnak pedig egyenesen a birtokában van több ilyen implantátum. Van néhány olyan sebész, aki hajlandó segíteni a kísérletek áldozatainak. Springmeier megemlítette a Syntel szót, amelyről már számos kormányzati testületben is vita folyt. A hadsereg zártkörű konferenciáin is tárgyaltak a Syntel-ről, azaz a szintetikus telepátiáról, amely azt jelenti, hogy a kísérleti alanyhoz hangokat és gondolatokat továbbítanak. Syntel-nek azokat a kísérleti személyeket nevezik, akik ilyen hangokat és gondolatokat érzékelnek elektronikusan. Ezt a technológiát az űrprogram keretében fejlesztették ki és biomedical telemetry-nek, orvosbiológiai távolságmérésnek nevezik. E technika keretében adó- és vevőszerkezeteket helyeznek el a koponya alsó részénél, amely rögzíti a testi funkciókról és az agyhullámokról érkező adatokat, és ezeket továbbítja egy komputerhez. Vannak komputerek, amelyek programozása mesterséges intelligenciához hasonló. Ezek az intelligens számítógépek helyettesítik az élő programozókat és irányítókat. Az úgynevezett kezelők - vagyis akik a programozott tudatú kísérleti alanyokat napról-napra irányítják - három műszakban dolgoznak és ma már túlterheltek. A komputer helyettesíti őket. Ha a kísérleti alany valami olyasmit tesz,

142

amellyel nem tud a komputerprogram megbirkózni, akkor a számítógép jelzést ad és az élő ember is bekapcsolódik. Már tapasztalatokkal rendelkező kísérleti alanyok képesek arra, hogy időnként túljárjanak az őket irányító komputer "eszén". Wayne Morris ezután a hírhedt náci orvosról, dr. Josef Mengeléről kérdezte interjúalanyát. Springmeier szerint ő tekinthető a modern tudatprogramozás "atyjának". Már Mengelét megelőzően az illuminátusok kidolgozták az MPD-t, vagyis a tudathasadásos személyiségzavar mesterségesen létrehozott módszerét, de a programozók képzése nem volt tudományos. Mengele sokat kísérletezett az ikrekkel, értette a trauma szerepét és azt is, hogy a traumaokozást hogyan alkalmazza. Ha valaki már a halálán van, és a programozója megmenti, akkor ez szorosan köti őt programozójához. Mengele értette, hogyan kösse áldozatait traumaokozással magához. Számos áldozat Izraelben és a világ más részén még mindig úgy hivatkozik rá, mint "Papára". Ha egy programozó tudja mit tesz, akkor totálisan magához tudja láncolni áldozatát, aki ráadásul még szereti is programozóját. 1945. januárjában, amikor nyilvánvaló volt, hogy a nácik elveszítik a háborút, akkor az illuminátusok nyugatra csempészték, ahol folytatta kísérleteit. Az egyik áldozat, egy hölgy, aki most Kanadában él, abban a koncentrációs táborban volt, ahol Mengele tevékenykedett. Vele is kísérleteztek, mint gyermekkel és szemtanúja lehetett a szörnyűségeknek. Őt is kicsempészték Kanadába. Először Quebec-be, majd Portland-ba. Mengele pedig folytatta a vele való kísérletezést az Egyesült Államokban. Mengele baráti viszonyba került dr. Ewen Cameron-nal és mindketten kísérleteztek a szem elszineződésével, pigmentálódásával. Egyébként Mengele, amikor az Egyesült Államokba érkezett dr. Green név alatt programozott. Dr. Ewen Cameron volt dr. White, és Cisco Wheeler apja a dr. Black nevet használta. Ezen kívült volt még egy dr. Blue névre hallgató programozó is. Gyakran összejöttek és kicserélték tapasztalataikat a programozásról, az alkalmazott módszerekről, hogy miként tartsák a kapcsolatot és konzultáljanak egymással. Ők voltak az illuminátusokon belül a mesterprogramozók. Mengele sokat utazott a nagyvilágban. Cameron, aki Észak-Amerika keleti partvidékén tevékenykedett 1943-ban hozta létre a Rockefeller Alapítvány támogatásával az Allen Memorial Institute-ot. Cameron Mengele Amerikába érkezése előtt már az illuminátus hálózat tagja lett. A mesterprogramozók a programozási módszerek tökéletesítésén fáradoztak. Mengele volt a legképzettebb és számos tapasztalatát átadta dr. White-nak, dr. Black-nek és dr. Blue-nak. Mengelének alkalma volt arra, hogy a koncentrációs táborokban sok emberrel kísérletezhessen, ahol mindenféle szadista módszert is kipróbálhatott. Cameron és társai a kísérletezésben és a gyakorlati munkában is résztvettek. Amikor például Cameron intenzíven használta az elektrosokkot a kísérleti személyek tudatának a széthasítására, ő egyidejűleg azt is kutatta, hogy miként lehetne ezeket a módszereket finomítani. Több évtizedre visszatekintve megállapítható, hogy kiválasztották a legjobb programozási scripteket (forgatókönyveket) és a legjobb módszereket. Ennek eredményeként a ma alkalmazott programozás sokkal kifinomodottabb és fejlettebb, mint amit ezek a mesterprogramozók eleinte alkalmaztak. Wayne Morris ezután azt tudakolta, hogy milyen különleges jelentőséggel bírtak az ikrek Mengele számára. Springmeier válaszában utalt rá, hogy ha valaki tudományos kísérletet folytat, akkor szüksége van egy ellenőrző csoportra. Ha emberekkel folytatunk kísérletet, akkor erre a célra az ikrek alkalmasak és ezért Mengelének több ezer ikerre volt szüksége. A náci koncentrációs táborokban Mengele 3000 ikerrel kísérletezett. Ők felnőttként és gyermekként egyaránt kerültek Auschwitzba, ahol Mengele alárendeltjei kiválasztották az

143

azonos ikreket. A kísérleti alannyá vált ikrek többsége a szadista módszerek következtében életét vesztette. Mengele kifejlesztette annak a módszereit is, miként kell egymáshoz kapcsolni embereket, hogyan kell mesterséges kötelékeket létrehozni. Ez az úgynevezett mesterséges ikresítés. Az ikrek létrehozása (twinning) nagyon kifinomult művelet és felhasználja az agykontrollhoz szükséges valamennyi tudományt. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy vajon a náci Németország bevetett-e a II. világháboru során agykontroll alatt álló személyeket? Springmeier szerint erre már az 1930-as években sor került. A németek és az angolok egyaránt létrehoztak tudathasadásos személyeket a hírszerzési feladatok ellátására és merényletek végrehajtására. Közvetlenül a II. világháboru kitörése előtt Berlin olyan kiképzett MPD-s németeket küldött az Egyesült Államokba, akik New York államban telepedtek le. Ők és leszármazottaik még mindig ott élnek. Ezeknek az MPD-s személyeknek olyan "alter"-eket építettek be a tudatába, hogy képesek voltak úgy megölni embereket, hogy például a kiszemelt áldozat testének egy meghatározott részébe fogpiszkálót szúrtak. Az volt az elképzelés, hogy ha valaha is Németországnak sikerülne a háborúban győzelmet aratnia, akkor ezek az emberek a helyükön lesznek, mint segítők. Wayne Morris ekkor azt a kérdést tette fel, hogy az Egyesült Államok használt-e agykontroll alatt álló ügynököket a II. Világháború idején? Springmeier erre vonatkozóan nem talált adatokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok történetének egész ideje alatt az illuminátusok irányítása alatt állott. Bizonyos mértékig az Egyesült Államok elnökei is rokonságban állnak egymással. Ulysses S. Grant a 18. elnök rokonságban állt Franklin Delano Roosevelttel. A Delano család is egy régi velencei eredetű arisztokrata család. Ulysses Grant dédnagyanyja Susannah Delano volt. Grant kapcsolatban állt a Collins családdal is. A Collinsok is az illuminátusokhoz tartoznak. Cisco Wheeler is Ulysses Grant leszármazottja és a Collins vérvonalhoz is tartozik. Ez volt az ő belépőjegye az illuminátusok közé. A II. világháboru alatt számos állami vezető MPD-s személyiség volt. De egészen Mengelének a bekapcsolódásáig az illuminátusok nem rendelkeztek azzal a felkészültséggel, hogy tudományos módszerekkel tudjanak programozni. Mengele és az Operation Paperclip tette lehetővé a kormányzat számára, hogy például gyermekeket is bevonjon a programozásba. Az interjúnak ebben a részében Morris arra kereste a választ, hogy miként használták a népszerű kultúrát a programozás céljaira. Springmeier szerint különböző szintjei vannak annak, ahogy egy személyt be lehet vonni az agykontrollba. Az egyik annak a környezetnek a befolyásolása, ahol él. Fokozatosan kialakítják az emberek életkereteit. Meghatározzák hivatkozási rendszerüket, világnézetüket. Ebben mind szerepet játszanak az egyházak, az iskolák, mindazok a környezeti tényezők, ahonnan az emberek az információkat kapják. Ha egy adott személynek nincs megszilárdult ismeretanyaga, vonatkoztatási kerete (frame of reference), amely befogadja és értelmezi az információt, akkor nagyon nehéz a tudatbefolyásolásnak ellenállni. Az információ ellenőrzésével lényegében irányítják az egész társadalmat. Morris ezután Springmeiernek a "The Illuminati Formula" (Az illuminátus formula) című könyve kapcsán azt tudakolta: miként manipulálják a tudatot a tömegkultúra segítségével? Springmeier szerint a Disney által készített Ducktail rajzfilmek nyilvánvaló programozó kulcsszavakat tartalmaznak a gyerekek számára. Ilyenek találhatóak a hirdetésekben, a különböző üzenetekben és kódokban. A Szépség és a szörnyetegben (Beauty and the Beast) látható az elbűvölt óra, vagy például a jellemes ajtófogantyú, mindkettő megszemélyesítve. Ugyanezt használják az Alice csodaországban című filmben is. Egy "alter" a személy tudatrendszerében ezeket a különleges részleteket úgy fogadja be, hogy az agy azt hiszi, hogy

144

ő az ajtófogantyú. Ezeket specifikusan, alkotó módon helyezik a filmekbe éppen e célból. Ezek az "alter"-ek nem csak állatok, vagy emberek, de élettelen tárgyak is lehetnek. Csak néhány "front-alter", azaz éppen működő tudatrész egy személy tudatrendszerén belül, fogja fel emberként őket. Morris ezután a Star Trek-ről kérdezte Springmeiert. Elmondotta, hogy megfigyelt olyan programozott MPD-seket, akik teljesen odavannak mindenért, ami a Star Trek-kel kapcsolatos. Egy korábbi deprogramozó asszisztens elmondotta a Star Trek programozásról, hogy az minden vonatkozásban az agykontroll céljait szolgálja. A Boeing repülőgépgyár Seattle-ben számos földalatti alagúttal rendelkezik, és ezek egy részét programozásra használják. Valaki, aki a Boeingnél dolgozott elmondotta, hogy a munkások az átlagos munkanap során hogyan mennek le észrevétlenül a földalatti alagutakba és néznek Star Trek filmeket. Az interjú készítője ezután a programozás technikai részleteiről, a használatos kézikönyvekről és utasításokról tudakozódott. Springmeier elmondotta, hogy a programozók az Univerzumról szóló térképeket használnak. A Tejútrendszer térképet követik, amikor a kísérleti alany tudatát részekre bontják és keresik az újrastrukturálás mintáit. A tudat újrastrukturálásakor a galaxis térképéhez hasonlót használnak. (A galaxis csillagok rendszerét, vagyis csillagrendszert jelent, amelyet nagyszámú csillag és nagytömegű intersztelláris közeg alkot. Az intersztelláris, vagyis csillagközi közegben dinamikailag és fejlődésileg összetartozó rendszerek fejlődtek ki és ezek a galaxisok. Azt a galaxist, amelybe a mi naprendszerünk is tartozik, Tejútrendszernek nevezik. D. J.) Mintául szolgálnak a csillag- és bolygórendszerek. Amikor önálló tudatként működő "alter"-ek egész csoportját akarják létrehozni, olyan egy testet használó különböző tudatú személyiségeket, amelyek kapcsolatban lesznek egymással, akkor ezeket az "alter"-eket egy-egy bolygóra kell áthelyezni és az "alter"-ek csak úgy képesek egymással kommunikálni, ha egyfajta "beam me up" (adj sugárjelzést) típusú jelenség lép fel. Amikor a kísérleti személy sugárzás alá kerül, aktuális tudata kikapcsolódik, és transzba esik, azaz önkívületi állapotba kerül. Rendelkezésre állnak különböző helyváltoztatást kiváltó módszerek, amelyek a rendszerbe beépítve elősegítik, hogy a tudat disszociatív, azaz megosztott állapotba kerüljön. Amikor elektrosokk alkalmazást erős fényfelvillanások kísérik, a programozó azt közölheti a kísérleti személlyel, hogy űrutazáson vesz részt, vagy ehhez hasonló más scriptet építhet be a szétváló tudatrészekbe. A technikai kézikönyvek indexei tartalmazzák azokat a kódszámokat, színjelző kódokat, amelyek a programozás során leválasztott tudat-szekciókat jelzik. A Cisco Wheeler programozásánál használt rendszer a 13x13x13 részből álló hálózat volt. Ha ehhez a hármas dimenzióhoz még egy továbbit kívánnak hozzáadni, akkor lehet színkódokat alkalmazni bizonyos "alter"-ek vonatkozásában. Minden "alter" rendszerint kap egy színkódot, és ez visszakapcsolja őket az agyba beépített komputerekhez. Ezek a komputerek a széthasított tudat különböző önállósult részei az "alter"ek, amelyek az adott tudatrész-szekciót irányítják. Vannak aztán olyan mélyebben elhelyezett komputerek, amelyek viszont magukat a komputereket kontrollálják. Az egész rendkívül komplex, és ha megnézzük közelebbről a Star Trek (Csillagok közti utazás) témára készült technikai kézikönyveket, akkor láthatjuk, hogy azok mennyire megegyeznek a programozás szükségleteivel. Azzal kapcsolatban, hogy Hollywood-nak milyen szerepe van az agyprogramozásban, Springmeier utalt rá, hogy az illuminátusok és a maffia ellenőrzi a filmipar központját. További szempont, hogy számos programozott személy szinész, például Roseanne Barr. De

145

az agykontroll alatt álló slave-khez (így hívják a programozott agyú személyeket) tartozott Marilyn Monroe és tartozik Madonna. Mindhárom színésznő programozott multiple (mesterségesen megosztott tudatúvá átalakított személy). De sok más színésszel is ez a helyzet. A programozott multiple színészek pontosan a programozás következtében jól memorizálják szerepeiket, és kitűnően alakítják a fiktív szerepeket, mint amilyenek a Fantázia című filmben is előfordulnak. Disneyland maga is egy programozó központ. A Disney cég a kódok továbbítására is készítette a filmeket. Ilyen film például "I Dream of Jeannie" (Jeannie a háziszellem), ahol is Jeannie a Delta "alter"-nak megfelelő programozás és kulcsszava, amely bekapcsolja a programot "your wish is my command" (óhajtásod parancs számomra). Az állítólag költött, kitalált történeteken alapuló filmek valójában rejtett értelmű illuminátus szertartásokat és az illuminátusok történetét népszerűsíti. Így például a "Hellraiser 3" kapuőrzőket mutat. Nem csak az illuminátus ceremóniákat, de számos, közülük a tényleges agyprogramozást is bemutatja. Aki ezzel közelebbről meg akar ismerkedni, annak érdemes megnéznie Charles Bronson filmjét, a "Telethon"-t, a "The Manchurian Candidate"et, vagy a "Videodrome"-ot, továbbá a "Labyrinth"-et. De érdemes ugyanezért megnézni az "Attack of the Robots"-ot (Robotok támadása), és az "Attack of the Puppet People"-t (A bábemberek támadása). Jane Fonda "The Point of No Return" (Ahonnan és amikortól nincs visszatérés) című alkotása szorosan kapcsolódik az OTO (Ordo Templi Orientis) nevű okkult szabadkőműves jellegű zárt társaság tevékenységéhez. Az OTO az illuminátus legfelsőbb körök egyik nagyhatalmú frontszervezete. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy mit kivánnak elérni a színészek és a filmek, valamint a közönség manipulálásával? Springmeier válaszában megemlítette Anton LaVey-t (Lővei Antalt), aki a Church of Satan-nak (Sátán egyházának) volt a vezetője. Kiképzett agyprogramozó volt és közel állt Hollywoodhoz. Számos filmnél közreműködött tanácsadóként és szoros kapcsolatban állt a földalatti filmiparral ("underground film-making) is. Egy másik személy, Michael Aquino, egyszerre állt kapcsolatban a katonai hírszerzéssel, Hollywooddal és Anton LaVey-vel. Ő is az egyik vezető programozó volt és a "The Temple of Set" nevű sátánista szervezet vezetője. Aquino LaVey-nek volt a követője egészen addig, amíg létre nem hozta a saját külön szervezetét. További kapcsolatot jelent a programozók és Hollywood között Kenneth Anger, aki a LaVeyi csoporthoz tartozó filmkészítő volt. Ő is bele volt habarodva Aleister Crowley-ba (az OTO minden meghökkentő különcködésben kitűnő, nagytekintélyű vezetőjébe. D. J.). Kenneth Anger egyébként gyermekként Shirley Temple táncpartnere volt, és Shirley Temple is szorosan kapcsolódik Walt Disneyhez és az agykontrollhoz. Springmeier szerint Shirley Temple is programozott személy. Alkalmazzák az úgynevezett "brainstem scarring"-et (agytörzs megvágást) a gyermekeknél, amelynek a segítségével fotografikus memóriát lehet létrehozni. Így lehet például csodagyerekeket kreálni. Springmeier szerint Shirley Temple is egy ilyen programozott agyú gyermek volt, még a II. világháború előtt lett multiple. A "brainstem scarring"-re magyarázatként Springmeier a súlyemelést hozta fel. Súlyemeléskor elpusztulnak az izmok és az emberi szervezet ezt még erősebb izmok létrehozásával kompenzálja. Hasonló ez ahhoz, mint amikor a bőr sérülése esetén kérgesedés történik. Amikor az agytörzs elektronikusan sérülést szenved, a test kompenzálásként úgy építi újjá a sérült részt, hogy kialakul a fotografikus memória. Ha tehát valakinek megsértik az agytörzsét, majd az illetőt traumatizálják, akkor az agyműködés több részre hasad szét és létrejön a többszörös tudatú személyiség (multiple personalities) és minden egyes

146

hogyan lehet azzal vádolni. Ezért mind az amerikai. hogyan lehet nem jó hazafinak tekinteni? Ez azonban a felszín. Az egész country és western ipar az agykontroll és a kábítószer biznisz része. és amely tele volt az ő munkatársaikkal. Ő személy szerint kedveli. aki nem volt tagja az illuminátusoknak. Morris ezután a country zene szerepéről kérdezte Springmeiert.önállósodott tudatrész átvesz jellemző tulajdonságokat az elődjétől. amely közreműködött a fegyveres testületek moráljának az erősítésében. például amelyek élén Guy Lombardo. és a rockzeneipar is legalább ennyire kötődik az agykontrollhoz. Ha valaki Istenről énekel. Az Egyesült Államok II. de ez a módszer hozott némi eredményt. világháború végén az USO program is befejeződött. Közéjük tartozott több ma is ismert zenekar. kiválóan alkalmasak a kábítószerek mozgatására. vagy a szellemi képességek megnövelését. és így fotografikus memóriával rendelkezik. valamint jóléti és üdülési szolgálatot teljesített a részükre. Bob Hope a brit titkosszolgálat hírszerző ügynöke volt. Lawrence Welk és Sam Donahue állt. nyilvánvalóvá vált. Wayne Morris ezután a zeneipar és az agykontroll kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. világháború során ők az USO mágusokat használták kódolt üzeneteknek a csapatokhoz történő továbbításához. D. Bob Hope igen járatos volt az agykontrollban.) legalább 200 zenekara volt. hogy nem helyes külön kiemelni a country vagy a western zenét. hogy a trauma elősegíti a lelki. mint a country vagy a western. Morris Springmeier "Deeper Insights into the Illuminati" (Mélyebb betekintés az illuminátusok világába) című könyvére utalva tudakozódott a C& W ipar néhány vezető személyisége iránt. Ezért nagyon fontos részét képezik az illuminátus kábítószerüzletnek. Amikor a II. Bevonták például Bob Hope-ot. hogy a CIA és az NSA (National Security Agency) folytatta a zeneipar felhasználását a saját célja érdekében. hogy a II. hogy e szövegek az Istenről. hogy rossz? Ha a hazáról dalol. Az USO-nak (United Service Organizations . Számos tudós. és erre alkalmas az. Rájátszanak az emberek legérzékenyebb pontjaira. Hollywoodot is bekapcsolták. Springmeier azzal kezdte válaszát. világháboruban először az Egyesült Királyság. végül az Egyesült Államok is mozgósította valamennyi erőforrását a háború megnyerése érdekében. hogy fokozza szellemi kapacitásukat. aki az MI-6 részére dolgozott. A II. a front. világháború során már használt agykontroll alatt álló személyeket. tudatosan traumatizálta azért gyermekeit. Az USO olyan jótékonykodással foglalkozó amerikai korporáció volt. Kik azok. De e két utóbbi zenének a dalszövegei kifejezetten programozási célokat szolgálnak. hogy többen közülük az agykontroll kísérleti 147 . hogy ne keltsék fel az ellenség gyanúját. mind a brit hírszerzés rájuk bízta ezt a feladatot. ahogyan azt később Mengele kifejlesztette. és élvezettel hallgatja ezt a muzsikát. Az amerikai hadsereg számos művészt alkalmazott a "Special Services Division"-be (A különleges szolgálatok hadosztályába). Ma már az egész szórakoztató-zenei ipar az illuminátusok frontszervezetének tekinthető az Egyesült Államokban. amelyet a titkosszolgálatok hoztak létre. Mivel ezek a C& W (country és western) énekesek keresztbe-kasul járják az országot. Erre legalkalmasabbak a szórakoztató egységek. aki úgy vélte. majd Kanada.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. Springmeier megerősítette. de azok nem a szerint voltak programozva. létezett egy zenei ipar. a hazáról szólnak. J. amikor létrehozták a mesterséges tudathasadást a programozók. Az 1930-as években. akik úgy tudnak egyik katonai egységtől a másikhoz mozogni. Ez meglehetősen elferdült gondolkodásmód. Természetesnek tekinthető.

Egyesek pedig maguk is programozók. újból és újból hallja ezt a dalt. A haditengerészeti hírszerzésből pedig az ONI (Office of Naval Intelligence . Hosszútávú cél az. Pontosabban is meg lehet határozni a programozott agyú slave-ket alkalmazó csoportokat. amelyek a beültetett programok aktivizálásához szükségesek. Ez csak egy példa. De egyes katolikus egyházhoz. akik magukat Istennek tekintik. Ezen túlmenően számos programozott slave van elosztva a többi reguláris egységben. hogy Springmeier tudomása szerint ma milyen szervezetek és csoportok használják az agykontrollt? A válasz szerint a titkosszolgálatok és a hírszerző szervek.fajgyűlölő titkos szervezet). Az amerikai hadseregen belül a Delta Erők (Delta Forces). és dalszövegein keresztül igen sok esetben továbbítja a már programozott agyú emberekhez azokat a kulcsszavakat és üzeneteket. a neo-nácikat és az OTO-t kell említeni. hogy az agykontroll alatt álló slave-k egész planétáját hozzák létre. Az átlagembereket pedig állatnak. így a Church of Satan (Sátán egyháza). Society of the Dark Lily (A sötét liliom társasága) is kiemelendők ebből a szempontból. hogy a populáris kultúra és a szórakoztató ipar eredeti rendeltetésükön túlmenően a társadalom manipulálását is szolgálják. ahol milliókat lehet egyetlen szuperkomputerből ellenőrzés alatt tartani. Néhányan pedig visszaélnek az agykontrollal. a Davidian szekta vezetői is agykontroll alatt álló slave-ek voltak. Springmeier igennel válaszolt Morrisnak arra a kérdésére. amely annyira belemélyedt a Halle Boppe üstökös problematikájába. De nem lehet kihagyni a szabadkőműveseket sem. 148 . De ide sorolhatjuk azt a vallási csoportot is. továbbá a nagyobb és a kisebb vallási intézmények. Ha pedig a programozott slave-ket ("rabszolgákat") alkalmazó okkult csoportokat vesszük számításba. a Children of Lucifer (Lucifer gyermekei). hogy egy másik "alter" veszi át a vezető szerepet és felkeres egy előre elkészített helyet. akkor felhangzik a dal "A Heartache Tonight" (Ma fáj a szív). az okkult csoportok és a fegyveres testületek. az FBI (Szövetségi Rendőrség). akkor gyakran Jerry Lewis-hez és az unokatestvéréhez. Ha például azt akarják. A hírszerző szervezetekben kiemelkedik ebből a szempontból az MI-6 és annak is a P-4-es részlege. D. valamint az Oddfellow-t (egy látszatra jótékonykodással foglalkozó titkos társaságot. hogy a programozott slave-k menjenek el egy rituáléra. akkor nagyon is elképzelhető. Springmeier szerint David Koresh és társai. amelyet hálózatként lehet felfogni. hogy tagjai öngyilkosságot követtek el. Számos más módon is lehet felhasználni a zeneipart. aki protestáns lelkész és maga is programozott multiple. a mormon egyházhoz tartozó kisebb csoportok is említhetők. irányítják őket. Az ipari zene ilyen értelemben dehumanizáló és kondicionáló feladatokat lát el. Nagyon rossz a híre. A zene és szórakoztatóipar hatékonyan befolyásolja az emberek magatartását és gondolkodásmódját. és nyájként tereli az embereket az illuminátusok céljainak megfelelően. Több kormányzati szervezet is alkalmaz slave-ket. Wayne Morris ez után arról kért felvilágosítást. akkor a traumával okozott agykontroll vonatkozásában elsősorban a KKK-t (KuKlux-Klán . Amikor a programozott slave-knek sikerül elmenekülniük. és részt vesz a számára kívánatosnak kijelölt rituálén.alanyai közé tartoznak. Ha valaki már agykontroll alatt álló személy és mondjuk péntek este van. és a NSA (National Security Agency). adott esetben országos rádióállomások.). így a Kábítószer Hivatal.A haditengerészeti hírszerző szolgálat hivatala). J. Az egyik legrosszabb programozó a zeneiparban Jerry Lee Lewis. egymás után lejátszanak. Az agykontroll áldozatok őt különlegesen szadista programozónak tartják. amit aztán a helyi. és az Első Szárazföldi Hadsereg (First Earth Battalion) alkalmaz agykontroll alatt álló egységeket. A keményebb okkult csoportok. Számos bűnöző is tevékenykedik ezekben a csoportokban.

egy magasrangú szabadkőműves és rózsakeresztes vezető szerint létezett 149 . amelynek a vezetői ugyancsak alkalmaznak programozott agyú slave-ket. A polgári személyeket táborokba szállító vonatkocsik gyártása. Wayne Morris Nick Begitch and Manning "Angels don't play this HAARP" (Az angyalok nem ezen a hárfán játszanak) című könyve alapján azt kérdezte Springmeiertől. Egy másik cég. és ez szüleik hozzájárulásával történik. Ezekkel fenntartható a kommunikáció a műbolygókkal. Springmeier Manley P. pl. Reuben Swinburne Clymer. akkor felmagasztosulhatnak. Ezek a kocsik alkalmasak civilek szállítására. amely az atmoszférában fejti ki működését. ilyen. hogy mi volt a misztériumvallások szerepe a történelemben. Egy másik vállalat. akiket az Amerika-szerte már megépített táborokba lehet szállítani. de ez a kettő az.Morris arra is kiváncsi volt. a Capital Cities és az ABC konglomerátuma. amelyek fel voltak szerelve forgó figyelőtoronnyal. hogy a Delta Erők és az Első Szárazföldi Hadsereg valamennyi tagja agykontroll alatt álló személynek tekinthető-e? Springmeier szerint a Delta Erők százszázalékosan agykontroll alatt állnak. amelyek teljes egészükben agykontroll alatt állnak. az illuminátusok és a szabadkőművesek egyik kiemelkedő vezetőjének. Springmeier erre igenlő választ adott. és keresztül mennek a titkos rituálékon. a Disney. Hall-nak. hogy rendelkeznek azokkal a kinyilatkoztatásokkal. Ha csatlakoznak hozzájuk. A Gunderson cég is alkalmaz agykontroll alatt álló slave-ket. amely kutatómunkát végzett a High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) keretében a magas frekvenciájú fénysugárzás terén. Wayne Morris ezután a misztériumvallások és az illuminátusok kapcsolatáról kérdezte vendégét. a Portland Gunderson Steel. beavatást nyerve a legmélyebb titokba.különösen alacsony frekvenciájú energia) ugyanabban a rezgéstartományban van. a "The Secret Teachings of All Ages" (Minden korok titkos tanításai) könyvére utalva válaszolt. hogy ezeket a katonákat még gyermekkorukban beprogramozzák. és alkalmasak az időjárás megváltoztatására is. hogy teljesen agykontroll alatt álló biorobotokból áll. és újra egyesülhetnek isteni lényükkel. és elektromágneses sugárzással végzi a tudat manipulálását. Az agykontroll alatt álló slave-ket ezek a vállalatok azoknak a programoknak a megvalósítására használják. Ezen túlmenően lehetővé teszik egy meghatározott földrajzi térségben az emberek gondolkodásának a befolyásolását az elektromágneses sugárzás segítségével. titkos projektről van szó. hogy Nick Begitch és Manning elsősorban arról a Star Wars (csillagok háborúja) típusú technológiáról írnak. Dr. Wayne Morris azt is szerette volna tudni. amelynek a keretében 11 vasúti kocsit gyártó céggel kötöttek szerződést. Egy rendkívül kényes. olyan különleges vasúti motorkocsikat gyártott rendelésre. amelyikről elmondható. Elsőként utalt az ARCO nevű cégre. Az Első Szárazföldi Hadseregben (First Earth Battalion) is vannak olyan egységek. mint amely hullámhosszon az emberi agy működik. Eszerint a misztériumvallásokon keresztül jutott el a tény az emberiséghez. hogy az üzleti világ alkalmaz-e agykontroll alatt álló személyeket. Springmeier utalt arra is. A kormányzat érthető okokból nagyon visszafogottan kezelte a koncentrációs tábor programot. továbbá arról. akiket azután felelős pozícióba helyeznek. Más katonai egységeknél is találhatóak agykontroll alatt álló személyek. Ez egy sor nagyteljesítményű antenna. A Földre visszasugárzott ELF (Extra Low Frequency Energy . amelyek segítenek felvilágosítani és megmenteni őket. Többen katonacsaládok gyermekei. hogy az ARCO igénybe veszi-e traumával programozott slave-k szolgálatait is? Springmeier utalt rá. Az ókor emberének a misztériumvallások azt állították. amelyeket az új világrend kiépítése érdekében szigorúan titokban kell tartani. amelyek magas frekvenciájú energiát lőnek fel az ionoszférába.

mégis a misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak volt alárendelve. Az a személy. akik tanácsokkal és pénzügyi. hogy a "Golden Age of the Millenium" (Az ezeréves uralom aranykorszaka) koncepciója honnan is származik. amit tesznek. Ez utóbbiak viszont azoktól függnek. J. vagy hosszú hajóelőrészt készíteni egy hadihajóhoz. (A bahaizmus különféle vallások elemeit magába foglaló vallási áramlat. nem más. mert magukat "The Keepers of the Great Plans"-nek (A nagy tervek örzőinek) tekintették. tehát azoktól függ. a Mithra misztériumvallás feje volt. hogy a Bibliából. anyagi forrásokkal látják el őket. és a XX. de ha kutatják a kérdést. Létezett a Mágusok Szabadkőműves Orientális Rendje és ez képezte a Chicagói Szabadkőműves Templom közösségének azt a magját. Az a titkos testület. Springmeier a királyokat hozta fel példának. Ők tudták hogyan kell fegyvert. Billington tagja volt a Council on Foreign Relations-nak. aki az Adventista vallási mozgalom megalapítója volt. Volt azonban egy Nabob nevezetű személy Perzsiában. így belülről ismerte. amelynek hívei a bahaizmust minden vallási tanítás betetőzésének gondolják. Az uralkodóknak támaszkodniuk kell mindazokra. mint amit ma az Illuminátusoknak ("The Illuminati") neveznek. Morris ekkor a nagy történelmi terv részleteire vonatkozóan tett fel kérdést. amely útjára indította a Bahai vallást az Egyesült Államokban. Más módon is fontos szerepet játszottak a misztériumvallások és az Illuminátusok a történelemben. A misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak azért volt olyan nagy hatalmuk. Morris azon kérdésére. hogy Jézus nem tért vissza a Földre 1844-ben. hogy mi az összefüggés a misztériumvallások által őrzött hagyományok és az Új Világrend között. hogy mi a misztériumvallások történelmi szerepe. az Új Világrendnek és az egységes világvallásnak a híve. és ők rendelkeztek a termékek előállításához szükséges titokban tartott ismeretekkel. Úgy gondolják. és ezt a Chicagói Szabadkőműves Templom felépítésével egyidejűleg tették a XIX.egy titkos testület. A Bahai vallás a világ egy központból való kormányzásának. Billington. az Illuminátusok egyik vezető személyisége könyvében részletesen foglalkozik azzal. aki magát Krisztusnak nevezte. mert ők ellenőrizték a kereskedő céheket. D. akik finanszírozzák. D. A mágus szó varázslót és bűvészt is jelent. akik a Bahai vallást áthozták Amerikába. aki állítólag megtérítette a Római Birodalmat a kereszténységhez. Bizonyos tekintetben szemellenzőt viselnek. amelyeket az Illuminátusok gyakorolnak. A szabadkőművesség ezeknek az ősi misztériumvallásoknak a külső jelképrendszerét használja. A keresztények jelentős része nincs tudatában annak. J. Megjövendölte Jézus második eljövetelét 1844-re. akkor azokat kell tanulmányozni. magasrangú szabadkőműves volt. Lehetett valaki egy ország uralkodója. Hall. és megalapította a Bahai vallást. hogy az okkult társaságokból származik a 150 . század fordulóján. Springmeier válaszában Krisztus eljövendő ezeréves uralmára vonatkozó tanításból indult ki. Manley P. a washingtoni "Library of Congress" (Kongresszusi Könyvtár) munkatársa írt egy könyvet "Fire in the Minds of Men" (Tűz az emberek agyában) címmel. látni fogják. (Mágusoknak nevezték eredetileg a perzsa tűzimádók papjait. A könyv levezeti. akik előállítják a termékeket és forgalmazzák őket. Babilonban és hatalma elért egész Indiáig. A szabadkőművesek voltak azok. Egyiptomban. de ha valaki a misztériumvallások mélyebb értelmű rituáléit kívánja megismerni. amelyre a "Ancient Mystic Oriental Freemasonry" (Az ősi misztikus keleti szabadkőművesség) című könyvében utal. hogy William Miller. hogy az Illuminátusok nem ismerik fel. amely irányította és ellenőrizte a különböző misztériumvallásokat az ókori Európában.) Nabob valósította meg William Miller jövendölését. A jelenkori Illuminátusok ennek a titkos irányító testületnek az utódai. Pénz nélkül a király nem viselhet háborút. akikről írt. A legtöbb ember azt válaszolja. és a Milleniumról prédikált. A szabadkőművesek ismerték a katedrálisok építésének a titkát és a katedrálisépítő céheket ők kontrollálták.) James H. amelyben azt állítja.

Ez a célkitűzés pedig a Térdszalagrend legfontosabb feladata.az Illuminátusok egyik kiemelkedő tagja . mint például a Rio Tinto Cink Korporációnak. Springmeier szerint szoros kapcsolat áll fenn közöttük. a Máltai Lovagrend protestáns megfelelőjének volt a vezetője. Ide lehet sorolni a német nemzeti szocialistákat is. de ha mélyebben elemezzük. Turner Rhodes scholar (Rhodes ösztöndíjas) volt. lehet hogy nem a mi nemzedékünk során. lázadásra utal. Ugyancsak ő volt az igazgatója. hogy Walter Bedell Smith. Nem tudja. Casey és McCone pedig máltai lovagok voltak. de eredetileg nem ez volt a jelentése. de fontos személyiség és emlékszik arra. akik fontos szerepet játszanak az Új Világrend létrehozásában. Erről írnak a szabadkőművesek olyan tekintélyes jövendőmondói. McCone. a DIA (Defense Intelligence Agency . aki több könyvet is írt az Új Világrendről. Ha valaki e csoportba került. mint az amerikai CIA. Springmeier utalt arra. a Black (Guelph) vérvonalról. A Knights of Malta (A Máltai Lovagrend) tagjainak legalább a fele az úgynevezett "fekete nemesség"-hez tartozik. aki 1950-től l953-ig állt a CIA élén. akik már értik hogyan működik a Council on Foreign Relations. Wayne Morris ezután a különböző hírszerző szervezetek úgy. A revolution ma fegyveres felkelésre.Katonai Hírszerző Szolgálat) és a brit MI-6. id. valamint a brit Fábiánus Szocialisták. amely Krisztus eljövendő ezeréves uralmára utal. A tekintélyes Térdszalagrendnek (Order of Garter) és az Order of Osiris-nek (Az Osiris Rendnek) is a tagja volt. amikor Kissinger kijelentette: "Új Világrendünk lesz. Wells. hogy a közvélemény élesen 151 . Ez a "Aranykor" egy szocializált kommunista típusú társadalom. köztük a szabadkőművesek és az Illuminátusok is meghatározó szerepet játszottak a történelem összes forradalmában az amerikai forradalomtól kezdve."revolution" (forradalom) szó. Egy másik vonatkozás az. mint az Illuminátusok frontszervezete. Shlesinger. Bernhardt herceg . hogy csak a CIA igazgatóit említsük. G. A Térdszalagrendnek csak olyan személyek lehetnek a tagjai. hogy a kommunizmus világméretű győzelme után az egész emberiség a kommunizmus boldog korszakában fog élni.lett a Bilderberg csoport elnöke. Itt az egyik legtekintélyesebb európai arisztokrata származási vonalról van szó. Peter Rupert (mai nevén Lord Carrington) a Szent János rend. Casey. hogy ténylegesen tagja-e vagy sem az Illuminátus felső köröknek. Helms. vagyis a régi rend fegyveres megdöntésére és egy új rend kialakítására. illetve igazgatósági tagja több Rothschild tulajdonban lévő vállalatnak. Azáltal tett szert új jelentésre. akkor bizonnyal elérjük a következőében".) Azok. illetve homoszexuális férfit jelöl. és az ő könyveinél kötünk ki. az egyik megalapítója volt a Bilderberg csoportnak. A felszínen természetesen ez nem teljesen világos. hogy tudomása szerint Henry Kissinger tagja az MI-6-nek és tagja volt például a római P2-es szabadkőműves páholynak. Az a Millenium. hogy miért volt e szervezet tagja a két Dulles. Emellett a felsoroltak más Illuminátus szervezetekhez is tartoztak. amely család leszármazottai fontos szerepet játszottak évszázadokon át Európában. mint például H. A kommunista tanítások megalapozói ezért kapcsolták össze a forradalmat és a megvalósuló Aranykort. amely az egyik bejutási lehetőséget biztosította az Illuminátusok zárt világába. mert az okkult társaságok. A Kissinger szerepével kapcsolatban feltett kérdésre Springmeier annyit mondott. akkor Quennie-nek nevezték és valóban az Illuminátus királynők közé tartoztak (Ma már a Quennie szó jelentése szlenges használatban tabut jelent. de ha ezt nem tudjuk elérni a jelenlegi generáció életében. D. valamint az Illuminátusok kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. Turner. J. akkor George Orwell-nél. Az MI-6 fennállásának első évtizedeiben csak Illuminátus családokból származó nőket alkalmazott. itt kapcsolódik össze a kommunisták azon elképzelésével. akkor azt is értik. George Bush.

de előfordulhatnak kataklizmaszerű események is. vagy pedig várható tőlük egyfajta hatalomátvételi kísérlet. Amikor a japánok támadást intéztek Pearl Harbour ellen. és az emberi tudat manipulálása is egy még hatékonyabb fázisba lép. amikor az apja közölte vele. 152 . hogy az Egyesült Államok is ugyanezen oligarcha családok ellenőrzése alatt állott. mert céljaik közé tartozott a kormányzati hatalom megnövelése az állampolgári szabadság jogok csökkentésével. Az ezzel kapcsolatos tervezés már hosszú idő óta folyik. erre fokozatosan törekednek a gazdasági és politikai tömörülések kiépítésével. mind a CIA létrehozásában. hogy a CIA és a KGB között szoros kapcsolat van és ez már az 1950-es években is létezett. hogy Világrend. Hasonló szerepe van a Scroll and Key-nek (Kézirattekercs és kulcs). Allen Dulles volt az. amit az Illuminátusok be akartak vezetni. ugyanazokra a családokra talál rá. hogy rejtve mire célzott. hogy két különböző egyetem csapata játszik. hogy apja miről beszél. hiszen itt a világ feletti ellenőrzés a lényeg. hogy a II. egyesületnek. hírlapi "kacsát" jelent. Springmeier megerősítette.) Ismerőse kamaszfiúként nem fogta fel. ez is jelzi. vagy szorosan kapcsolódtak hozzájuk. (Az MI-5 illetékes Nagybritannia belbiztonsági kérdéseiben. hogy a Skull and Bones olyan szervezet. Még tinédzser volt. J. vagy amiben oly sokan hisznek.A Roswell utáni nap) azt elemzi.szembenállónak tekinti a CIA-t és a KGB-t. Amikor egyetemek közötti futballmérkőzésre kerül sor. Fel lehetne tenni azt a kérdést is. és csak évekkel később értette meg. (A hoax angolul megtévesztést. A Skull and Bones avatta be id. amely ugyancsak lehetővé teszi az Illuminátusok zárt csoportjába való bekerülést. akkor ez az Illuminátusok érdekeit is szolgálta. Aki ennek utána néz.) Vern Keele szabadkőműves volt és az MI-5 más igazgatói is vagy szabadkőművesek voltak. aki távoli rokoni kapcsolatban áll a Windsor-házzal. Az Új Világrend helyett mondhatnánk azt egyszerűen. amelyek meg kívánják szerezni a globális ellenőrzést. Ez valójában nem új. George Busht. aki ezt a hírt Hitlerrel közölte. Allen Dulles 1953-tól 1961-ig állt a CIA élén és ma már ismeretes. idegen bolygók lakóinak a megjelenése. világháborút megelőzően együttműködött azokkal a nemzetközi pénzemberekkel. hogy "a hidegháború az egy hoax". félrevezetést. akik elősegítették Hitler finanszírozását és hatalomra kerülését. akik ezeket a folyamatokat a háttérből irányítják. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Wayne Morris ezután idősebb George Bushra és a Skull and Bones (Koponyák és csontok) titkos társaságra kérdezett rá. A CIA ezért rajta tartotta a szemét annak ellenére. Az MI-5 esetében pedig Sir Hugh Sinclair tengernagy a kulcsszemélyiség. D. és első igazgatója hosszú éveken át Sir Vern Keele vezérőrnagy volt. már hosszú évek óta követik ezt a stratégiát. Világkatasztrófát jelenthetne egyfajta nukleáris összecsapás. Corsell ezredes az 1990-es években publikált könyvében (The Day of the Roswell . Springmeier úgy vélte. hogy kik álltak a Brit Birodalom és a Francia Birodalom mögött. Pearl Harbour után maguk az amerikaiak kérték annak a megvalósítását. Springmeier megemlítette. a Rezilius-nak és több más egyetemi zárt diákszövetségnek. Számos amerikai elnök is rokoni kapcsolatban áll egymással. Az MI-6 esetében Lord Victor Rothschild a meghatározó személyiség. az Illuminátusok vezető csoportjával. hogy az Új Világrend fokozatos kiépítésével kell számolni. automatikusan azt feltételezzük. hogy azok a csoportok. legfeljebb egy intenzívebb szakaszba lép az ellenőrzés. Azok. Az Illuminátusok viszont a háttérben maradva részt vettek mind a KGB. hogy egy jó ismerősének az édesapja a CIA vezető beosztású munkatársa volt. hogy az amerikai hadsereg ezredese volt.

Hogyan lehet mindezt titokban tartani? Springmeier elmondotta. hogy a hatalomátvételben milyen szerepe lehet az agykontrollnak? Springmeier itt utalt Charles Bronson "Telethon" című filmjére. A folyamat leggyöngébb pontja az. aki képes hasonló módon szabotázs cselekményeket és merényleteket végrehajtani. hogy a közelmúltban számos pénzintézet ment csődbe. Már igen sok dolgot hajtottak végre. Amikor egy terapeuta elkezd foglalkozni az end-times programozással. Ebben a programban a "Purson" nevű démon szerepel. de nem tudja pontosan. amivel találkozik. Springmeier úgy látja. Az end-times programozás az Antikrisztus uralma révén kapcsolódik a démonológiához is. Magában a programokban félárbócra eresztett sárga zászlók vannak. Ezért egyszerűbb a színes kódjelzések használata. vagyis a végidőkkel. akik bankárok. A nagyobb bank lenyelte a kisebbet. Így például lesz kék. Ugyanakkor biztosítani kell. hogy mindenki megtegye azt. és ezek a programozott biorobotok mindent elfelejtsenek. Ennek az a feladata. A vörös színű listán azok neve szerepel.Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. hogy át tudják-e őket alakítani. aki ezután távozik és felrobbant egy katonai létesítményt. de akiket megkísérelnek átprogramozni. hogy milyen formában használják őket. Mindezt gondosan elrejtették a tömeges bankfúziókkal. hogy a pénzügyi szektorban számos programozott slave tevékenykedik. vagy egy futó sárga kutya. hogy ismer több programozott multiple személyt. hogy senki a titkot fel ne fedje. Az aktivizáló kódjelzések is színekkel lesznek társítva. akkor ez az egyik. vagy világvégével kapcsolatos programokról tett fel kérdést. Tény az. vörös. Ezek lesznek tehát a színes kódjelzések. Csak spekulálni tud erről. hogy egy csoportvezető négy hozzátartozó személyt irányít. Az utolsó lista sárga színű. amelyek meghatározott időpontban bizonyos jeleket bocsátanak ki. ahol a lánc szétszakadhat. Ezeknek a kristályoknak is színes kódjai vannak. azok a hegytetők. A programozott slave-k agyában pedig igen sok esetben miniatűr kristályok vannak elhelyezve. hogy igen sok programozott agyú emberre van szükség a társadalom legkülönbözőbb részeiben. amivel szembesül. Ez színeket is használó programozás. akik ellenzik az Új Világrend bevezetését. akik viszont további négy-négy személyt irányítanak. hogy a végidő programok kapcsolatba hozzák az Új Világrendet az Antikrisztus uralmával. és átnevelő táborokba visznek a rendkívüli állapot bevezetése után. akik az Új Világrend ellenes erőket irányítják. amit el kell felejteniük. Ezek a jelzések elsősorban a csoportok irányítóihoz lesznek továbbítva. Ezen túlmenően egyes helyszíneket is színes jelzésekkel látnak el. amelyeket találkozóhelyül használnak. Mindezt agykontroll alatt álló áldozatoktól tudom. vagy egy kék hal otthon és így tovább. Számos olyan programozott ember van már. hogy ő legyen az Antikrisztus beazonosítója. Igen kiterjedt a nemzetközi együttműködés a programozás terén. Wayne Morris ezután az úgynevezett "end-times programming"-ról. Aki ismeri az Amway szerkezeti felépítését. ezért őrizetbe veszik őket és megvizsgálják. mert a feladatok végrehajtásához programozott slave-ket vesznek igénybe. és fúziónak lehetett nevezni a csődöt. és akiket a rendkívüli állapot bevezetését követő két héten belül meg kell semmisíteni. amit elvárnak tőle. A másik. Ha meglátja 153 . akiket összegyűjtenek. az tudja. Ha egy programozott személy programrendszerében meglátja Apollót és Apolló fia az Antikrisztus. A banktevékenységben észlelhettük. Ebben egy háziasszonynak telefonon lejátszanak egy tündérmese dalocskát. A kék színű listán azok szerepelnek. ez azokat tartalmazza. akkor Apolló az Antikrisztus apja. Azért használnak színes kódjelzéseket. bíborvörös és zöld sugár.

amit ők fejlesztettek ki? És az idegen űrlények inváziója olyan megrendezett akció lesz. akik figyelmeztetnek a programozás és a manipuláció veszélyeire. Ezek azt fogják mondani. Az egyik. Általánosságban véve milyen célt szolgál a programozás. Ha valaki elolvassa a Jehova Tanúi által terjesztett irodalmat. Amikor visszaprogramozott áldozatok kezdik kiadni magukból a programozásukat. akik pontosan azt fogják és akkor mondani. aki számos sátánista rituáléban a démonikus gyógyító erőt jelenti. Springmeier szerint nem csak kábítószer-kereskedelemről vagy prostitúcióról van szó. akkor kiderül. ami leginkább aggodalomra ad okot az az. és az "Őrtorony Társaság" a Jehova Tanúi nevű szekta központja. Ez az ellenzék azonban egy ellenőrzés alatt tartott csoport lesz. akik ellenzik az Új Világrend menetrendjét. és csak kevesek számára áll össze a részletekből az egész. én ellenzem az Új Világrend programját és azt. "Emperor coding" és "Morse coding" is. A Wachtower Magazinban láthatunk egy vízesést ábrázoló fényképet. és közülük egy egész sorozat kapcsolódik katasztrófákhoz. J. Visszatérve arra. hogy gazdaságilag csődbe juttatják őket. hogy el akarják hitetni az emberekkel az űrlények valójában nem létező invázióját. Itt kell említést tenni a komputerkontroll alatt álló emberekről. és polgárháborús állapotokat idéznek elő. hogy a világ kormányai azzal az UFO technológiával rendelkeznek. hogy lesz programozott slave-kből álló ellenzék is. a válasz az. akkor tudja. de akik valójában nem lesznek képesek azt leállítani. 154 . Mivel a társadalom számos különböző aspektusát ellenőrzésük alatt tartják. Ehhez tartozik. gyakran Janus kódolásról beszélnek.-ben (vagyis az amerikai fővárosban) a 666. Számos ilyen űrlényekkel kapcsolatos program van. és mindezt leküzdhetetlen káoszként élik át. hogy ő a gyógyító démon. De van "Ambassador coding". hogy ébren tartsa az emberekben a reményt. de ha közelebbről szemügyre vesszük. ezért ellensúlyozni tudják azokat. Ezt a célt számos különböző programmal kívánják elérni. amire programozóik a tudatukat beprogramozták. Az end-times (végidők) programozás másik jellemzője az. Számos programozott törvényhozóval. és amely kapcsolatban áll komputerekkel. megfigyelőtornyot jelent.) ténylegesen egy Illuminátus frontszervezet. amelyhez saját katonai technológiájukat használják fel?" Springmeier erre határozott igennel válaszolt. hanem a társadalom egészének az ellenőrzéséről. Repülő csészealjakról és űrlények bolygónkra érkezéséről szólnak a programozások. Washington D. hogy hogyan tudják aláásni a nemzeti kormányzatokban való bizalmat. hogy "én nem hiszek ezekben az űrlényekben. Az end-times (végidők) programok végrehajtása során a legkülönfélébb jelenségeket észlelik az emberek. A "Wachtower Society" (Wachtower őrtornyot. hogy azok aláássák a nemzeti önazonosságot. újságíróval és egyházi vezetővel rendelkeznek. hogy az egy koponyát ábrázol. A háztól házig járó Jehovisták gyakran üzeneteket továbbítanak a programozott slave-khez. Connecticut Avenue cím alatt működik egy Janus 2 komputer. Wayne Morris ezután feltette a kérdést: "Úgy gondolja.Escolapiust. amelynek az lesz a feladata. amelynek a nyomon követéshez és az újraprogramozáshoz lehet köze. hogy gyakran szerepelnek benne földöntúli lények. D. C. a világűrből érkező idegenek. tette fel a kérdést Wayne Morris. A másik célkitűzés a nemzeti kormányokban való bizalom lerombolása. A Wachtower művészeti alkotások számos rejtett okkult szimbólumot tartalmaznak. akkor láthatja. amit a kormány tesz.

Mindez lehetetlenné teszi az egységes morális választ. Ez azonban arra utal. hogy a Quebec-i katolikus intézményeket is bekapcsolták ebbe a tevékenységbe. hogy CIA dezinformációról van szó abból a célból. Tehát többről volt szó. "Deeper Insights" (Mélyebb betekintés) című 155 . Cameronnak fontos szerepet kellett játszania az agykontrollban. Wayne Morris végül arra kérte vendégét. Knight-ról. hogy csökkentsék az olyan személyek szerepét. aki lekicsinylően szól dr. hogy milyen intézmények vettek részt az agykontroll kísérletekben Észak-Amerikában. Egy másik törekvés a vallásos hagyományok aláásása az Egyesült Államokban. Cameron vagy dr. Számos új vallást importáltak Amerikába és napról napra új New Age guruk tűnnek fel. Felbecsülhetetlen értékű hozzájárulást nyújtottak a magatartás befolyásolását és módosítását szolgáló kísérletekben feltárva a központi idegrendszer egyes részeinek a funkcióit. volt egy izolációs szoba és egy rácsos szoba. mint dr. Mindezek segítették a CIA-t az agykontroll módszerek kidolgozásában. Ewen Cameron tevékenységére tért át. Ugyanezt lehet elmondani Jay Z. aki a kanadai McGill Egyetemen végezte traumaokozásra alapozott agykontroll kísérleteit. Most megpróbálják fragmentálni ezt a hitre alapozott közös értékrendszert. hogy az agykontroll kísérletekbe bevontak büntetés-végrehajtási intézeteket. kórházakat. és további más vállalatokat. amikor az Egyesült Államok megszületett. Cameron éveken át vezető-szerepet játszott az agykontroll kutatásban. valamint a WPA."Tehát kaotikus helyzetet idéznek elő. lényegében a rendkívüli állapot bevezetését?" . Cameron tevékenységéről. 44 alapfokú és felsőfokú képzést nyújtó orvosi egyetemet. számos agykontroll alatt álló slave-re van szükség.tette fel a kérdést Wayne Morris. mint amit szigorú értelemben tudományos alapon végzett kísérleteknek nevezhetnénk. Springmeier azt is elmondotta. Springmeier válaszában idézte Stansfield Turner tengernagyot. aki a Szenátus tényfeltáró bizottsága előtt 1977. hogy ez a "természetes" folyamat lejátszódjék. hogy szóljon a pszichiátria (elmegyógyászat) szerepéről az agykontroll kísérletekben. Valójában gyakorlati programozásról volt szó. Elmondotta. augusztus 3-án elmondotta. Mary's Hospitalban (Szent Mária kórház) folytak agykontroll kísérletek. hogy olvasta viszont Gordon Thomas "Journey Into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét. nagyon kevés katolikus élt ezen a földrészen. hogy az emberek kérjék a hadsereg vagy az ENSZ közbeavatkozását. így például Elizabeth Claire Prophet agykontroll alatt álló slave. hogy több áldozattól is tudja. Az emberek részt vesznek az Illuminátusok gyűlésein. Eredményeit titkosították és ezért Springmeier nem tudott róluk részletesebben szólni. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Igénybe vették az agykontroll kísérleten keresztül ment személyeket és használták őket. mint kísérletezésről és a megnevezett intézetek közreműködtek a CIA számára történő gyakorlati programozásban. amely a "The Zombie Room" nevet viselte. gyógyszerészeti vállalatokat. A kórház alagsorában volt egy helyiség. Springmeier úgy véli. ahol 20-30-40 évre előretekintő terveket ismertetnek velük. Az. hogy a kísérletezés szó erősen szépítgető kifejezés és ezért félrevezető. hogy a Montreálban lévő St. mivel ő volt az "APA" az Amerikai Pszichiátriai Társaság. Az amerikaiak körében az erkölcsi alapelvekre vonatkozóan közmegegyezés volt. Springmeier elmondotta. Világ Pszichiátriai Társaság elnöke. Dr. Sokkal fontosabb szerepet játszottak. Gottlieb. hogy "minden természetesen fog történni". és ahol a kulcskifejezés az. Számos New Age vezető. Amerikát alapvetően a protestáns többség alapította. Wayne Morris ezután dr.

legfeljebb csak gúnyolódást a tömegtájékoztatási intézményektől. D. 156 . január 11-én sugározta. Springmeier utalt apjára. aki részt vett a vírusokkal és az Antrax-szal folytatott kísérletekben. se nem jó. Ide lehet sorolni számos kísérleti alanyt is. Más tudósok pedig az ismereteknek csak arra a kis részére koncentrálnak. aki soha nem volt semmilyen titkos társaság tagja. hogy a tudás az semleges. de hitt a tudományban és abban. amelyek bebizonyították. A "The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Mind Controlled Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására) társszerzője. Az agykutatásnak is két oldala van. se nem rossz. hogy ez a fajta tréning hatékony. január 4-én sugárzott interjúját ismertettük rövidítve. de azt már nem kutatják. Egy tudóssal. Wayne Morrisnak Fritz Springmeierrel készített és 1998. mert azt állította. Vannak olyanok. Cisco Wheeler volt és a vele készített interjút a CKLN rádió a torontói Ryerson Polytechnical University-ről (Ryerson Műszaki Egyetemről) 1998. amelyek az ő munkájukkal kapcsolatosak. vagy az Új Világrend híve. Egyes elmegyógyászok akaratuk és tudtuk nélkül járultak hozzá az agykontroll technológia kifejlesztéséhez. hogy számos olyan ismeret és technológia áll már rendelkezésre. Ki akarnak tűnni tudományos eredményeikkel. s az egészre nincsenek tekintettel. A pozitív oldal az. Másik fontos eredmény az alternatív medicina rohamos fejlődése. A világban működő destruktív erők mellett léteznek pozitív irányú erők és törekvések is. hogyan használják fel.a második én.J. hogy ne mozduljanak el a program bejáratától "őrizzék a kaput". hasonmás. hogy miként hozzák létre a különböző "alter"-eket (alter ego . amely felszabadíthatja az embereket a hivatalos orvoslás egyoldalúságai alól. a magatartásmódosítással foglalkozó kutatók és a pszichiáterek tárták fel. agyprogramozás szempontjából a leválasztott és memóriafallal elhatárolt tudatrész. fm 88. hogy az mire lesz felhasználható. komoly vitába keveredett. Azokat a kutatási eredményeket. Ezek a "Gatekeeper" programok úgy vannak kialakítva.1 hullámhosszon sugárzó torontói rádió szerkesztőjének. Az Illuminátusok a kutatók jószándékú munkáját bűnös célokra használták.) például a "Gatekeeper"-eket ("kapuőrzők"-et). A kanadai CKLN. akik különböző kényszerek és zsarolás révén kapcsolódtak be. amelyeket ténylegesen fel lehet használni az emberiség javára. Sok független kutató nem kap elismerést. Nehéz azonban a biológiai fegyvereket emberszerető célokra használni.könyvében részletesen is ismertette. Attól függ. képesek súlyos fájdalmat okozva gyötörni az adott "alter"ben beprogramozott személyt. Bizonyos esetekben a "Gatekeeper alter"-ek elfoglalják az adott programozott tudatrész bejáratát és használva a magatartásmódosító technikákat. hogy a tudomány megoldhatja a világ problémáit.

Apja együttműködött a CIA-val is és a skót rítusú szabadkőművességen belül a legmagasabb. hogy aláássák a családokat összetartó belső struktúrákat. Apja az USO-val (United Service Organizations . másrészt a kábítószerrel kapcsolatos szubkultúra létrehozását. Springmeierre nagy hatást tett. hogy valójában 157 . polgármestereket és minisztereket is kiszolgált. Noha az emberi tudat többrétegű. hogy ő sem tudott addig semmi rosszról. A mindennapos életét irányító tudatrész hangokat hallott. Cisco apja az Illuminátus hierarchiában Nagymesterként tevékenykedett. hiszen apja is az Illuminátus felső vezetéshez tartozó programozó volt. akkor fokozatosan képessé vált az agya bizonyos emléknyomok felelevenítésére és ekkor kezdett derengeni neki. az Egyesült Államok 18. Cisco Wheeler megemlítette. az nem tud semmiről. hogy több nemzedékre visszanyúló. szerzőtársával. hogy kiszolgálja szexuálisan a politikai felső körök tagjait. hogy mikor kezdődött el a traumatizálással való kondícionálása. és ennek eredményeként már fogantatásától kezdve megkezdődött élete megtervezett irányítása.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. Ennek köszönhette jó összeköttetéseit az amerikai politikai struktúrán belül. nem képes az elkülönített részek tudattartalmaira visszaemlékezni és azokat a frontális-tudatba behozni. Az Illuminátus programozási rendszer megértésének kulcsa annak sokrétűsége. hogy Fritz Springmeier az egyébként férjezett Cisco Wheeler házába költözött. Grantnak (1869-tól 1877-ig töltötte be az elnöki pozíciót). Cisco Wheeler egyike az MK-ULTRA-MONARCH programozás túlélőinek. hogy valami rossz történhetett vele. Earl Wheeler tábornok állt az amerikai egyesített vezérkar élén a vietnami háború idején. hiszen ő maga is behatóan foglalkozott a zenével. amelyekről eleinte nem lehetett tudni. Az Illuminátusok gondosan ápolják a nemzedéki kapcsolatokat. Fritz Springmeier az 1990-es évek elején ismerkedett meg. Ennek az volt a célja. A vietnami háború igazi célja a kábítószer feletti ellenőrzés véglegesítése. aki még kisgyermekként az ölébe ültette. hogy Cisco mennyire tájékozott az agyprogramozás terén és szoros együttműködés alakult ki kettejük között. amely a külvilág felé az aktuális magatartást vezérli. amely odáig mélyült. Ulysses S. a beprogramozott tudatrendszer frontrésze. Kisgyermekkorától megtervezték az életét. sok része van. eredeti nevén Linda Andersonnal. hogy még magzatként. A brit királyi családon belül is. A vietnami háború idején nagybátyja munkatársaként a nyugati partvidéken tartotta kézben egyrészt a kábítószer forgalmat. Arra a kérdésre. és a drogkultúra terjesztése volt. fejezet A Cisco Wheelerrel készült interjú Cisco Wheelerrel. valamint a harcoló csapatok moráljának erősítésével. úgynevezett sátánista családból származik édesapja. Cisco Wheeler azt válaszolta. Wayne Morris a rádióprogram szerkesztője és az interjú készítője először azt kérdezte: mikor került kapcsolatba a traumaokozással kondicionáló agykontrollal? Cisco Wheeler elmondotta.5. fények villantak fel. Amikor meghalt. számos emléknyommal rendelkezik. Apja nagybátyja Earl Grant Wheeler tábornok volt. Eisenhower elnök volt az első. amíg apja élt. az elit találkozókon ellátta az Illuminátus funkciókat. az anyai ölben. 33-as fokozatot érte el. Gyermekként arra nevelték. a közvetlen leszármazottja. Közös munkájuk eredménye a hivatkozott könyv. Ha tehát az agy frontrészéről beszélünk. egy jótékonykodással. és információk kerültek felszínre. a jóléti és a pihenési szolgáltatások megszervezésével foglalkozó amerikai korporáció) is szorosan együttműködött. De kormányzókat. elnökének.

Csak apja halála után indult meg a hipnotikus falak fokozatos leomlása tudatán belül. De ismeretlenek is felkeresték és megfenyegették őket. Cisco Wheelernek 40 éves koráig programozója és közvetlen irányítója apja volt egészen a haláláig. hogy az öngyilkossági késztetés mögött valami mélyebb probléma húzódik meg. A tanulás önmaguk megfigyelésével kezdődött. hogy szorosabb ellenőrzés alá vegyék az egyházakat. amikor egyáltalán nem tud visszaemlékezni arra. akit példaként lehetett állítani a többi fiatalasszony elé. A memóriafalak lebontásához bizonyos időre volt szükség. Amikor az Úr (Master) meghal. mégis hasonlóan éreznek. mert eltávolításuk öngyilkossági késztetésekkel jár. mindent elkövetett annak leküzdésére. hozzátéve. hogy ezek a terapeuták vajon ismerték-e már a traumára alapozott agykontroll technikáit? Homályos ismereteik voltak erről. Így például nem értette. Apja feladata volt. amelyhez további agykontroll alatt álló személyek is tartoztak. hogy valaha is járt ott. Anyja a világ szemében mintapéldája az egyházi szempontból tökéletes feleségnek. azaz a mesterségesen tudathasadásossá átalakított személyiség megismeréséhez. Hosszabb időre kórházba kellett befeküdnie és itt derítették ki a szakorvosok. de az idősebbekkel és a gyülekezet vezetőivel is. akkor meghal a rabszolga (a slave) is . amin keresztülment. minthogy apja mesterprogramozó volt. Neki kellett gondoskodnia arról. amelyekről nincs tudomása. 158 . hogy átvegye a temetkezési vállalkozóktól a már beazonosított kábítószert. Apja felszentelt pünkösdista lelkész lett. amely elvezetett a struktúrált "multiple". hogy őt és társait folyamatosan zaklatják telefonhívásokkal. Cisco elmondotta. hogy noha teljesen külön próbálják felidézni emléknyomaikat. Vagy miért emlékezik bizonyos helyekre. hogy a Vietnamból hazaszállított katonák tetemeiben rejtették el a kábítószereket. levelekkel. hogy a kábítószer eljusson rendeltetési helyére. hogy milyen szerepet játszott a kábítószer szállításban apja a vietnami háború idején? Cisco Wheeler elmondotta. például bevásárlás közben. mert ő volt az elsőszülött. hogy Cisco apja vajon másokat is programozott-e? Mire igenlő választ kapott. Ezek a memóriafalak óvták meg attól. Céljuk az volt. mert elsőként jelentkeztünk az MPD-nek nevezett tünetegyüttessel. de elsősorban vele. hogy miért gondol szexuális témákra. Wayne Morris ekkor rákérdezett arra. Morris ez után azt kérdezte. Wayne Morris ezután azt tudakolta.mondotta Cisco. rálőttek a lakásablakaikra és rájuk hajtottak az országúton. Ebben a folyamatban erős támogató csoportra támaszkodhatott. hogy miként tudnák megtörni az egyházak spirituális erejét. hogy Cisco Wheeler vajon tudta-e már teljesen függetleníteni magát Illuminátus programozóitól? Erre tagadó választ kapott. hogy amikor jelentkeztek öngyilkossági késztetései. hogy szexuálisan visszaéltek volna vele. Az 1940-es évek végén az Illuminátusok be akartak hatolni az egyházakba és keresték annak a módját. aki nem Illuminátus körökből választott erős vallási kötődéssel rendelkező feleséget. és igen jó kapcsolatot ápolt a fiatalokkal. Feljegyezték és kicserélték egymás tapasztalatait és rájöttek. hogy mindenről tudjon. Fiú és lánytestvérével is foglalkozott. Morris ez után azt tudakolta. Ebbe a programba vonták be az apját.miről is adnak hírt. Így kezdődött el az a folyamat.

Josef Mengele volt. Tudomásul kellett vennie. Black-et és maga is kiképzett programozó lett. Apja valamennyiük életében meghatározó szerepet játszott. a kínzással. hogy milyen feladatra szánják az életben és ehhez milyen struktúrára van szükség. hogy kikerülnek ebből a helyzetből és keresik a gyógyulás útját. Legtöbb programozásra Kaliforniában és Oregonban került sor. ismeretlen félelemmel és azzal a ténnyel is. az Oregonban lévő Állami Elmegyógyintézetben (State Mental Hospital) és a Portlandben lévő Szabadkőműves kórházban. Mind a négyen eltökélték. így Cisco is. Még mindig nehéz felmérnie. valamint az ugyancsak Kaliforniában lévő Torrence-ben. ahol ezekhez a "partok"-hoz (leválasztott és programozott tudatrészekhez) hozzá lehet férkőzni. Dr. amelyek integrálása még nem sikerült a gyógyítási folyamat keretében? A múltban megtették. egy pedig tanár. hogy kik voltak még a további programozói? Cisco elsőként dr. aki használta a dr. amelyek megalázták. Folyamatosan meg kell birkóznia olyan emlékekkel. Green mellett a dr. hogy Isten nem szereti őt. és az igazságot tartalmazó információk felszínre hozása. Ez hozta őket közel egymáshoz emocionálisan. Apját Mengele képezte ki és ő volt az egyik helyettese. hogy milyen fajta struktúrát akarnak benne kialakítani. 159 . mivel az agy automatikusan védekezik ezek ellen az emlékképek ellen. Megközelítőleg hasonló időpontban programozták őket ugyanazok a személyek. A végén már azt sem tudta. és a Presidio-ban lévő katonai támaszpont közelében lévő Letterman kórházban. de ma már nem kerül erre sor. hogy egy MPD/DID programozással ellátott személy legyen. az Egyesült Államokon kívül Kanadában is tevékenykedett. és mi lesz belőle. megtervezték azt. Tudták. szellemét egyaránt megerőszakolták. Nehéz feldolgoznia. Ekkor tudta meg. hangzott a válasz. A kaliforniai Death Valley (Halálvölgy) Scotty's Castle (Skót kastély) nevű helyén is folyt programozás. hogy mit tesz. Ez lett a tanult szakmája. lelkét. hogy valójában milyen mélyre hatolt a programozása.Morris ez után azt tudakolta. Az őt támogató csoport sokat segített neki. hogy miként kezdődött a gyógyítási folyamat. amikor traumatizálták. Többen. ahol külső beavatkozás nélkül élhetett. azaz az apja volt. hogy hogyan dokumentálják feltörő emlékeiket. azt is megtanulták. megerőszakolták. Biztonságos helyet kellett választania. A négy személyből kettő orvos. Cisco Wheeler elsőként helyzetének megszilárdítását említette. A programozások 1948-49-től az 1960-as évek közepéig tartottak. traumatizálták egészen addig a fokig. hogy egykori ellenőrei kapcsolatba tudtak-e lépni tudatának azokkal a leválasztott és önállóan programozott részeivel. Black álnevet viselő személy. A trauma és nem a szeretet kötötte hozzá. követte dr. hogy saját apja hasította fel és strukturálta újra tudatát. Fairchild nevet is. Ez rajta kívül még három hasonló sorsú hölgyből állt. Nagy erőfeszítéseket igényelt memóriájának a feltárása. További elsődleges programozója a dr. Szoros barátság és megértés alakult ki köztük. Kaliforniában pedig a China Lake haditengerészeti támaszponton. hogy ő egy kislány. Wayne Morris ez után azt tudakolta. Mengele. hogy valójában már nem is tudta. mivel nagyon vigyáz arra. a San-Francisco északi részén lévő Presidio parkban. hogy milyen bántalmazásokon kellett keresztülmennie. Közölték vele. Mások fogadják telefonjait és írják nevében válaszleveleit. Pontosan tudták. energiáját és kerüli azokat a lehetőségeket. Az agykontroll során elszenvedett trauma hatásai azonban ma is jelen vannak. hogy kivették a nevét az élet könyvéből (Book of Life) és folytatták hipnózissal a programozását. amelyet Dorenbeckernek hívnak. hogy apja valójában nem szerette. Gondosan beosztja idejét. Ennek során szembesülnie kellett a fájdalommal. Testét. Greent említette. megszégyenítették. Az Alcatraz börtönben is folyt programozás. mert egy cicává alakult át önmagán belül. Morris ez után azt kérdezte. aki szerinte dr. hogy ő kicsoda. amelynek a keretében sikerült a beültetett programoktól legalábbis részben megszabadulni.

De nem tudták. Green . amelyiknél kimondta. amikor elvették tőlük emlékezetüket. Az ilyen sorsra jutó gyerekek úgynevezett "expendable child"-ok (feláldozható. sem élelmet . és hogy mi fog velük is történni. ha netalántán dr.Az első. mert először voltak tudatában annak. eldobható. Ezért az egész fájdalmas küzdelemnek bizonyult. vagy belőni a hálószobája ablakán. amit tudomásul kellett venniük az az. jelentéktelen gyermekek D. azt titokban tették és ezek a programok nem akarták leleplezni magukat. drogokat alkalmazni. A gyermekölés maga is a 160 . szeretlek.) voltak. Azt a gyermeket. nem szeretlek. elektrosokkot. A "handler"-eknek a terápia első öt évében még módjukban volt kínozni őket. Dr. amikor felkeresték gyógyítóikat. Mikor a memóriája működni kezdett. mert Illuminátus leszármazási vonalhoz tartoztak. hogy a biztonságos hely megtalálása döntő tényező volt-e a gyógyulási folyamatban? Cisco Wheeler határozott igennel válaszolt. hogy agykontroll alatt álló Illuminátus slave-k. hogy valamennyien több nemzedékre visszanyúló sátánista családból származnak. Vagyis fenyegetések és hazugságok közepette zajlik a folyamat. Megvárták őket. a lélek és a szellem állandóan harcban állt. hogy elérje azt az állapotot. Amit velük tettek. mert már volt beleszólási lehetőségük. Cisco Wheeler arra emlékezett. és más traumákat okozni. akkor mindenek előtt szabadok akartak lenni. Green őket sem szereti. amikor programozták őket. hogy önmagukat is jobban megértsék. Elvették azért az életét. Ezekből a ketrecekből az állatketrecekhez hasonlóan ki lehetett tekinteni. hogy emberi lények. Ciscot. kivették a ketrecéből és megölték. nem volt választásuk. és nem kiscicák. továbbá. és mint csoport erősítsék egymást. amíg kijönnek és minden alkalommal szembe kellett nézni velük. akkor valami rendkívüli történik. illetve identitászavarban szenvedők).felkereste őket. Akkor. Ezúttal azonban más volt a helyzet. aki Illuminátus gyermek volt. Módjukban áll felgyújtani a gyógyulást kereső házát. hogy ezt hogyan lehet elérni. a "handler"-ek (a programozott slave-ek felügyelői és irányítói) ott álltak a bejáratnál és közölték velük. hogy nem szeretlek. A test. Ők azonban eltökélten küzdöttek tovább azért.miután órákig nem kaptak sem vizet. Azt mondta nekik. Még akkor is. Green ekkor a kezében lévő százszorszép füzért sétálgatva elkezdte tépegetni: szeretlek. hogy mi a "trauma bonding"? Ez szószerint a traumához való kötöttséget jelenti. hogy valamennyien MPD-k illetve DID-ek (vagyis mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiség-. hogy tőle balra több ketrec is volt 2-3-4 év korú kisgyermekekkel. akiknek az életével nem kellett elszámolni. Dr. Dr. Eldönthették. Túlságosan fájdalmas volt ezzel szembenézni. Cisco Wheeler ez után Morris kérésére a következőképpen világította meg. hogy "nem szeretlek". De még ezt is érdemes volt elviselni. Gyakorolták a sátánizmust. Green gyakran helyezte őket sivatagban forró ketrecekbe. amikor találtak egy megfelelő terapeutát. azért keményen meg fognak fizetni később. amelyeket "sweat tank"-oknak (izzasztó tartályoknak) neveztek. hogy megszabaduljanak programozásuktól. vagy sem. J. hogy felkeresik a terapeutát. ez a fajta életveszély nem fenyegette. hogy ha azt közli velük. vagy golyót ereszteni gyermekei fejébe. Ugyanakkor nevén kellett nevezni a dolgot. Morris ez után azt tudakolta. A kísérleti alanyok már tudták. Éjjel nappal gyötrő testi és lelki fájdalmaktól szenvedtek. Amikor felismerték. és életüket sok szenny mocskolta be. az agykontroll vonatkozásában pedig a programozás és a trauma közti szoros kapcsolatra utal. hogy ha valamit elárulnak az Illuminátusokról. Valamennyiüket programozónak programozták és ez lehetővé tette. hogy napok teltek el. amit egészségnek neveznek. hogy az életben maradóknak a tudatába véssék mekkora a hatalmuk. ami megtörtént. nem térhettek ki az elől. nem szeretlek.

ez a szint az "anyák" (mothers) szintje. Wayne Morris kérdésére megerősítette: úgy tudtak programozni áldozatokat. és azt a módot. Amikor Isten elküldte fiát a Földre. mint egy szakmát tanították. ahogyan belülről felépül az Illuminátusok hierarchiája. Mesterségesen előidézett éhinségnek lehetünk tanúi. valamint az egész világ számára. A 13 legfontosabb leszármazási vonal tagjai irányítják a világot. Maga Cisco is így gondolkodott gyermeki agyával: "Szeretlek dr. és háborús fenyegetéseknek. Cisco Wheeler szerint 1968-ig mintegy kétmillió gyermeken végeztek kísérleteket az MKULTRA program keretében. mint programozó kedves volt. Ezt. Így jön a képbe Maitreya. nagyon szeretlek. Az Antikrisztusnak. A programozás technikáit tanították meg neki. Hiszen bármikor beállhatott változás. Cisconak például más Illuminátus családokhoz tartozó gyermekeket kellett programoznia. hogy az Antikrisztus mellett. mint Istennek van menyasszonya. egy tanítvány. D. Ez isteni kinyilatkoztatás szerint történt. Krisztusnak 12 tanítványa volt. Az Illuminátus struktúrán belül igen sok szint létezik. Azaz így hozták létre a "love trauma bonding"-ot. hogy érvényesítse akaratát.) Wayne Morris ez után azt kívánta megtudni. létrejött a kormányon belüli kormány." A trauma kiszámíthatatlansága is a "trauma bonding" része volt. mert te azt is mondhattad volna. Wayne Morris ez után azt próbálta kideríteni. Green. Az amerikaiak és a kanadaiak már nem rendelkeznek azokkal a szabadságjogokkal. Becslése szerint az 1990-es évekig mintegy tízmillióra növekedhetett. hogy ő maga is programozó volt és ismerte az erre vonatkozó adatokat. Az Illuminátus körökön kívül nem tevékenykedett. és milyen szándékuk volt vele? Az alapvető cél az illuminátus hierarchia legmélyebb rétegében található. Lucifernek is 12 előhírnöke lesz. a trauma általi kötődést. mint egy doboz a dobozban. és akkor már halott lennék. ők képezik az alapot. Három "anya" létezik egy talapzaton és egyedüli céljuk. hogy nem szeretsz engem. és teljes mértékben végrehajtják azt a programot. háborúknak. Ciscot úgynevezett "anyaprogramozói" szerepre programozták. akkor nagyon szeretetreméltóan viselkedett. akkor az volt a végtelenségig. Durvábban viselkedett. Amikor Cisco apja. az Antikrisztus uralma? Cisco Wheeler szerint ez az uralom már meg is valósult. J. ők írják a forgatókönyvet. hogy a kísérleti alanyt mikor szeretik és mikor nem. hogy ezek az áldozatok is másokat programoztak. A kétmilliós számot onnan tudta. hogy miként valósul meg az Új Világrend. hogy vajon miért programozták interjúalanyát. 161 . Lucifernek is van és az ő menyasszonya a három "anya". de amikor könyörtelen volt. "the mothers of darkness"(a sötétség anyjai). Morris ezután az Antikrisztus személyére kérdezett rá és ezzel kapcsolatban említette Lord Maitreya nevét. amelyben Antikrisztus a jelképes. Meg kell érteni a luciferi hitrendszert. Egyfajta hatalmi játék. Maga az Új Világrend is egyfajta elkülönülő hatalmi csoportot jelöl az Illuminátus hierarchián belül. (Itt lényegében az Illuminátusok Új Világrendjéről van szó. Cisco Wheeler szerint ő csak egy előfutár.programozás része volt. amiképpen Keresztelő Szent János is Jézus Krisztus előhírnöke volt. amelyekkel egykor rendelkeztek. amelyet kidolgoztak az amerikai és kanadai nép. amikor az trónra lép. ők a világdráma rendezői. Ez az elképzelés lényege. mint királynő uralkodjanak. Nem lehetett tudni. mert az amerikaiaktól már elvették alkotmányos jogaikat. semmi nem tarthatta vissza attól. de Istenhez hasonló hatalommal rendelkező vezetőt jelenti. Ő is egy előfutár. mint egy állat.

hogy az emberek ezt ismerjék. Neki. és valójában mindenre képesek. és vissza tudta nyerni önrendelkezését? Wheeler megemlítette. Az embereknek erre fel kell készülniük. aki nem kívánja alávetni magát az Új Világrendnek. "Mi tiszteljük Istent. A szabadkőműves vallás megköveteli tőlünk beavatott magas fokozatúaktól. hanem a kormányzat dönt. és ha őszinték önmagukhoz. A változások bekövetkezésének pontos időpontját nem lehet megmondani. és a tudomány elutasítása. akkor Adonai (Krisztus) lenne az. de ez az Isten az. erre vallanak kegyetlen tettei. hogy a tőzsde és a világ pénzrendszere összeomlott. aminek gondolták őket. július 4-én.. hogy beteljesítik a végidőket. A menetrendet megváltoztathatják a körülmények. Megtapasztalják. fel is gyorsíthatják és le is lassíthatják azt. hogy a világ esik szét. ezért belülről értik ennek a struktúrának a működését. aki útban áll és nem hajlandó alávetni magát az új Illuminátus rendnek. hogy ki tudott kerülni a programozásból. Felkészülten kell várniuk azt. saját maguk számára. beleértve egy híd felrobbantását. hogy a népek hamarosan arra ébrednek. hogy az Illuminátusok sátánisták. és szükség van arra. hogy három könyvet publikált társszerzőjével Fritz Springmeierrel együtt. Fontos megérteni. Az óra azonban ketyeg. mert e nélkül az emberiség csak a sötétben tapogatódzik. mit tesznek és mit tettek eddig. hogy felkészüljenek a legrosszabbra. (Albert Pike az egyesített világszabadkőművesség egykori legfőbb vezetője 1889. Ténylegesen Istennek képzelik magukat. látniuk kell. Ők az Istenek. Wayne Morris ekkor kérdezte.Morris ezután a közeljövő várható eseményeiről tudakozódott. és mindennek a helyén kell lennie az Új Világrend beköszöntésének az időpontjáig. Erre a célra fel fogják használni az agykontroll áldozatokat is. magas rangú szabadkőműves testvéreihez.. és hogy hatalmi struktúrájuk rátelepedett az élet minden vonatkozására. az egészségügyi rendszer az Illuminátusok uralma alá került. hogy a Luciferi tanítás a maga teljes tisztaságában folytatódjék. Ma már van írott anyag az agykontrollról. A megértéshez előrelátásra van szükség. beleértve a megsemmisítést is. akit babona nélkül imádunk. fokozatot viselő. hogy mi zajlik az Illuminátusok szíve mélyén. Nem lesz többé szólásszabadság és még a gyerekek sorsáról sem a szülők. mert a legrosszabbra kell számítaniuk. bárkinek az eltávolítását. Mivel mind a ketten személyes tapasztalatokkal rendelkeznek az Illuminátusokról. Tudniuk kell. amikor fegyveresek kopogtatnak az ajtóikon. vagy politikai vezető megölését. és mikor a harc ideje. és tanúi lesznek az Antikrisztus trónralépésének. hogy mikor van itt a sírás. meg kell érteni. vagyis a francia forradalom 100. Tudniuk kell. a Fény Apjának tettek esküt. Cisco Wheeler úgy vélte. Ha Lucifer nem lenne Isten. Wayne Morris ez után azt tudakolta. Évszázadok óta törekednek erre. bármely országos. hogy az élelmiszerek fertőzöttek. Wheeler szerint a végidőkre programozott agykontroll alatt álló személyeket is igénybe veszik. évfordulóján a következő tartalmú üzenettel fordult a skót rítus szerinti 32. és valami nagy változás van kibontakozóban. embergyűlölete. mivel azokba is behatolt az Illuminátus hatalom. hogy kik is ők. Minden embernek körül kell néznie. Az egyházak sem azok. mint az ő hercegei. és csak Lucifert szolgálják. Vérrel pecsételték meg. Szükségük van. A programozott agyú slave-ket bármely feladat elvégzésére be lehet vetni. ahogyan a családi kapcsolatokba is. hogy az Illuminátus hierarchiához tartozó hatalmi csoportok milyen módszerekkel kívánják kivédeni az emberek válaszreakcióit? Milyen megtorló lépéseket tehetnek? Cisco Wheeler szerint félre kívánnak állítani mindenkit. hogy interjúalanya mit tett a helyzet feltárása érdekében azt követően. ez leszólná őt (Lucifert)? 162 .

ahogyan azt végrehajtják? Cisco Wheeler szerint.. A sátánizmus doktrinájában hisznek. Ezt ugyan hazugság. vagy a luciferianizmus ennyiben megkülönböztetendő a sátánizmustól. és máris Istenként tekint magára.222.. Wayne Morris azt kérdezte. 163 . A Luciferben való hit. ezért a rivális és féltékeny Isten. kizárólag Lucifer illetékességét ismerik el maguk felett. ISBN 3-922367-003). Ezért saját körükből házasodnak. Ennek megfelelően küzd Sátán. a Sötétség és a Gonosz Istene ellen. de sátánt nem személyként képzeli el. a templomokban és a politikában. azaz az ateizmus megszemélyesítőjeként. hogy e mögött csak a hatalom akarása és csábítása húzódik meg. aki tudatja velük. Az igazi tiszta filozófia vallása a Luciferben. Sokan elmondják. hogy mit kell tenni. szépség rútság. hogy az említett három könyvükben leírt problémákkal kell nekik is megküzdeniük. Az Illuminátus rokonsági kapcsolatok nagyon fontos szerepet játszanak az agykontrollban. E zárt társadalmi csoport tagjai lojálisak egymáshoz. hasonlókon ment keresztül. Mivel az emberiség jótevőjének bizonyult. amit Sátán kíván tőlük. miként kerülnek teljes kontroll alá a bölcsőtől kezdve. ha az emberek nem értik az agykontrollt. (Albert Pike tehát egy szintre helyezte Lucifert és Jézust. Istennek tekintik magukat. nem félnek a pokoltól. Azért tértünk ki a Luciferben való hit és a sátánizmus megvilágítására." (Gary Allen: "Die Insider" S. Green-ről.Igen. akkor azt nem fogadják be. Ha valaki nem tartozik közéjük. vagy van valami más motívum is? A pénz. Arra a kérdésre. 4994 Preussish Oldendorf. nyomban egynek érzi magát velük. de hisznek benne. Adonai. azaz a Fény Istene Adonai-al. Tudniuk kell. VAP Verlag. mint a családi kapcsolatok ápolásáról. és fehér fekete nélkül. hogy miként segíti felvilágosító munkájukat a programozó technikák belülről való ismerete. Itt többről van szó. Lucifer Isten és sajnos Adonai is Isten. dr. az ő értelmezésében a Gonoszság és a Sötétség Istenével. aki Adonai-al egyenrangú. miről beszélt Cisco Wheeler a vele készült interjúban. Mint ilyenek. mert ő is ugyanott volt. Amikor elkezdenek beszélni az MK-ULTRA-ról. mint programozóikról. Cisco Wheeler elmondotta. a hatalom és a dicsőség iránti vágy társul a démonikus lényekkel és törekvésekkel. mert ha megtesznek mindent. Black-ről. Mindegyik Isten akar lenni. (Adonait) Az ő doktrinája különbséget tett a Luciferben való hit és a sátánizmus között. hogy mi történik körülöttük az iskolákban. Albert Pike elismeri és hangsúlyozza a jó és a rossz közötti küzdelmet. mert az Abszolút csak két Istenben létezhet. a Fény Istenében való hit. hogy érthetőbbé váljék. akit Cisco Wheeler Sátánnak nevezett. hogy nincs fény árnyék. Ez a tanításuknak a veleje. De Lucifer a Fény és a Jóság Istene. akkor azt sem fogják érteni. akkor Istenekként uralkodnak Sátánnal együtt a pokolban is.) Wayne Morris megkérdezte. J. taszította le a mennyekből. hanem Isten tagadásaként. Star-ról. hogy miért fontos a nagyközönség számára az agykontroll ismerete és az a mód. dr. lehetőleg a 13 vérvonalhoz tartozó családok tagjaival. dr. mint Lucifer. Blue-ról vagy dr. Lucifer az. Az örök törvény mondja. Az előbbi szerint Lucifer teljesen jó és sohasem bukott meg. Az ő igazi elkötelezettségük Lucifernek szól. küzd az emberiségért Adonai. és hogy mennyi hazugsággal kell szembenézniük. Postfach 1180. hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül kész tanácsaival segíteni a traumával programozott áldozatokat. D. Ezért eretnekség a sátánizmus tanítása.

hogy ha ezt elmondják. hogy traumával okozott agykontroll szenvedő alanya legyen. akkor is a látszatok világában él. Szükség van azok megértésére is. a világ nem akart tudni róla. mert bizonyos információk azonnal kiváltják az úgynevezett ""insanity mode"-t (elmezavart okozó módozatot). és ha valaki ebbe talál bele. amikor ő. Wayne Morris itt megjegyezte. mivel koraszülöttként igen gyenge fizikai állapotban volt. és születését követően. hogy az áldozatok szavahihetőségét kétségbe vonják. A tündérmesék eme hamis világának semmi köze a valósághoz. a drogokon és a traumaokozáson túlmenően még milyen technikákat alkalmaztak az agykontroll programozáskor? Cisco Wheeler elsőként az elektrosokkot említette. Ami a programozott slave-kkel történt csak a koncentrációs táborokban történtekhez hasonlítható. Az egyik legfontosabb: emlékezni arra. Olyan jellegű volt a programozás. és az illető elmegyógyintézetben köt ki. az apjánál élt elkülönítve otthonukban. hogy miként segíti a trauma-programozásra emlékezés az agy kondicionáltságának meggyöngítését és a visszaprogramozást? Cisco Wheeler elmondotta. s a látszatokban hisznek. hogy jó irányban halad. Azaz a legkeményebb kézzel irányított lények. Mindez rendkívül fontos volt. hogy milyen sok a hazugság az életben. és együtt éreznek az áldozatokkal. amikor apja megerőszakolta. inkább hagyja őket beszélni. Elsőszámú programozója az apja volt. ilyen dolgok valóban megtörténtek és mindez ismerős neki. de elhiszik mindezt. például egy kulcsszóval és nincs az illető közelében a támogató csoportja. úgy tűnik. Cisco Wheeler ehhez hozzáfűzte. valamint légzésének a ritmusát. a sátánista ünnepekről. és érverésének. Az emberek a tündérmese történetekhez vannak hozzászoktatva. A slave-ket úgy programozták. hogy az apja. akkor megnyugtatja. Szadista egyének kegyetlenül bántak velük. aki minden vonatkozásban gondoskodott róla. és állításaikat nevetségessé tegyék. Mindezt hipnózissal érte el. a programozók pedig szigorúan meg fogják büntetni őket. úgynevezett "trauma bonded" módon kötődött hozzá. Ez olyan trauma volt. 164 . hogy mennyire óvatosan kell eljárnia. akkor azonnal megzavarodik az elméje. Túlélése teljesen tőle függött. 18 hónapos korában elvették apjától. de az emberi elme mindig visszatér oda. Nem szabad olyan válaszokat adnia kérdéseikre. amikor telefonon beszél az agyprogramozás áldozataival. Ez szembesíti őket avval. és hazugnak fogják tartani őket. hogy valamennyien slave-k voltak. a programozók szándékosan olyan helyzetet teremtettek. a veséit. Ezután testplasztikai műtétet kellett rajta elvégezni a sérülések megszüntetésére. aki az utóbbi hat hónapban ilyen intézetben volt? Morris azt kérdezte. Az első trauma akkor érte. Ez azért veszélyes. aki egyben a program-kezelője (handler-e) is volt. vagy Fritz Springmeier tájékoztat a rituális visszaélésekről.A következő kérdés arról szólt. amely szinte szilánkokra hasította tudatát. a szívműködését. csecsemőként. a tudatot és a szellemet is. hogy a hipnózison. akkor senki sem fog hinni nekik. Ő tette tisztába és táplálta. akik mindezen nem mentek át. az emberek nem szívesen figyelnek oda. amelyek esetleg kulcsszóként beindítanának programokat az agyukban. Ezeket hipnózissal és drogokkal a tudat legmélyebb szintjére ültetik be. Ki akar bármit is elhinni annak. Nála először 18 hónapos korában próbálták megerősíteni tudatának a feldarabolását. ellenőrzés alatt tudta tartani a máját. mert erre a világra van kondicionálva. mert ez veszélyes lehet. mert traumaokozással teljesen függővé vált apjától. hogy amikor valaki felkeresi és közli vele: erre és erre. így és így emlékszik. Ha valaki megúszta. Megerőszakolták a testet. Magáról a programról nem beszél. Kezdetben a holocaustot sem hitték el. Cisco Wheeler szerint. mert ott találja meg a biztonságot.

Ez kulturális sokkot okoz azoknak. Megrendeztek olyan helyzeteket. A zsarolások mögött az Illuminátusok álltak. amikor a kiválasztott személyt rá lehetett venni szexuális kapcsolatra. amit az aktivizált "alter" irányításával cselekedett. akkor az elektrosokk teljesen kitörli az adott slave memóriájából azt. akik hisznek a mágiában. A könyv nyomán az átlagember számára is megvilágosodtak bizonyos dolgok. hogy két képviselő is elolvasta a könyvet és örül annak. Itt a "sex-slave" feladata volt zsarolható helyzetbe hozni a célszemélyt. Ekkor a memória megint darabokra esik szét. mit kell tenniük. Wayne Morris ez után visszatért a CIA MK-ULTRA projektjére és azt kérdezte. hogy meghalt. Springmeier. amelyek politikusok. vagy hatalmasabbnak képzelte magát. pszichológus. hogy interjúalanya tudomása szerint apja részt vett-e benne? 165 . hogy a szexuális szolgáltatásokon kívül még milyen más tevékenységekre programozták? Wheeler elmondotta. Ha 48 órán belül alkalmazzák. akik evvel még nem találkoztak. és a tudatműködés rendszerén belül elkülönített. J. A programozott slave-k ki lettek képezve a kábítószerből származó pénzek átmosására is. hogy mi történik a külvilágban. hogy hova kell menniük. hogy mindez a nyilvánosság elé került.Wayne Morris ezután azt kérdezte. hogy Béta és Delta típusú "alter"-eket is létrehoztak agyában. hogy szilárd jellemű emberként tisztelje elnökeit. A Delta "alter"-ek gyilkosságokra voltak programozva. majd az illető "alter"-t alvó állapotba helyezik egészen a következő igénybevételig. Az átlagembert arra nevelték. milyen válaszokat kaptak? Cisco Wheeler elmondotta. Közülük többen is kapcsolatba kerültek már az elmúlt 20-25 év során "multiple"-kel (többszörös tudatuvá programozott páciensekkel D. "a nagycsalád". Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. mint amelyre beprogramozták őket. hogy bárkit.). és önálló egységet alkotnak. Ezek a különleges "alter"-ek nem élnek a világban. ahol azonnal újra traumatizálják őket elektrosokkal. amelyek katonai jellegűek. az Illuminátusok iránti engedelmességre lehessen kényszeríteni. erősebbnek. hogy ha a nagy forgalmazó vállalatok árusítják őket. szükség esetén. mint az Illuminátusok és függetleníteni akarta magát tőlük. A könyveket maguk a szerzők adták ki. pszichiáter. hanem az adott programozott személy tudatán belül léteznek. akkor specifikus kódokkal el lehet érni őket. és rituálékon vesznek részt. Ekkor az adott célszemélyt olyan emberöléssel lehetett zsarolni. hogy miután ő és szerzőtársa. amelyet valójában nem követett el. Sok egyéb változata is van a zsarolásnak. A programozott "alter"-eknek nincs tudomásuk arról. A szex aktus oly mértékben traumatizálhatta az igénybe vett slave-t. Arról is tájékoztatták őket. könyveikben mindezt a nyilvánosság elé tárták. Voltak olyan "alter"-ek is. akkor az Illuminátusok felvásárolnák azokat és eltűnnének a forgalomból. Nem csak a multiple-k programozottak. aki nagyobbnak. és hogy létezik-e egyáltalán egy másik világ azon kívül. A célszemély bárki lehetett. kábítószer-fogyasztók. és aztán hova kell visszatérniük. felébresztve a tudati tevékenység központjába lehet behívni őket. hogy számos terapeuta. Ekkor közlik velük. A könyveikben leírtakat több hivatásos szakember is megerősítette. kormánytagok zsarolásához szükségesek azért. lelkész és kormányzati tisztségviselő reagált pozitívan. akik közül többen erre nem méltóak. jobbnak. akik a kiválasztott személyt teljesen befolyásuk alá akarták vonni. Amikor szükség van rájuk. hiszen vannak köztük pedofilok. de maga a világ is. miközben az egészet rögzítették. attól tartva.

és aki azt is el tudja érni. akkor újból csapdahelyzetbe kerülhetnek és újraprogramozhatják őket. akik foglalkoznak az MKULTRA túlélőivel. Annak a gyógyulófélben lévő slave-nek. amelyik a "nagycsalád" ellen nyilatkozik. hogy ő csak magáról és a maga nevében beszél arról. amelyekből megtudta. Igen nagy az öngyilkosok aránya a rituális visszaéléssel programozott áldozatok között. Ha a terapeuta nem hisz a sátánista rituálék létezésében. mert minden emlékezetrészlet más emóciókhoz kötődik. akkor a rájuk várakozó handler-ek ismét kezelésbe veszik őket. hogy minden rendben van. az az életébe kerülhet. hogy forduljanak olyan terapeutához. hogy az agyprogramozás túlélőit lehetőleg ne zaklassák. értve ezalatt. számolnia kell a megtorlással. Így a beültetett programok sértetlenek maradnak.Cisco Wheeler erre határozott igennel válaszolt. amikor valaki egy handler uralma alatt áll. a aki tanulmányozta a rituális visszaélés módszereit. Fontos. akik megpróbálnak programjaiktól megszabadulni. Mindezek csak felvett "alibi nevek". hogy mi mindenen ment valójában keresztül. Wheeler a "túlélő" szónál pontosabbnak tartja az áldozat elnevezést. Star-t. Cisco Wheeler azt ajánlotta a programozástól megszabadulni óhajtó slave-knek. s a finomra-hangolt rendszer egésze tovább funkcionál. amit ő átélt. Green egyik munkatársa. akik segíteni akarnak. Ez élet-halál kérdése. Cisco Wheeler hangsúlyozta. és ha hibát követnek el. A programozott egyének megfigyelés alatt állnak. akkor el tudják érni. akkor nem lesz képes megérteni az MPD/DID programozásban szenvedőket. meg kell ismerkedniük az agykontrollal. vagy bántalmazzák testileg és lelkileg egyaránt. Blue-t. azt közli a terapeutával. amelyik az egyént aktuálisan vezérli. ahogyan dr. ne tartsanak velük kívülről kapcsolatot. azaz ha újra traumatizálják. A programozott MPD/DID slave-k belülről és kivülről egyaránt áldozatok voltak. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Ha valaki nem kellően tapasztalt terapeutát választ. mintha valaki megégetné magát. Minden visszanyert emlékezés-részlet újra traumatizálja a visszaprogramozással küszködő egyént. mert ha nincsenek védve. A visszaprogramozás (deprograming) sikerének legfontosabb előfeltétele a támogató csoportok ("support system") léte. mert ha erre a személyre ráfogják a fegyvert és megerőszakolják. akinek legalább 5 éves gyakorlata van az MPD/DID áldozatok kezelésében. hiszen mindegyik mögött különböző cél húzódik meg. hogy mit tehetne a közvélemény az agykontroll áldozatok hatékonyabb segítése érdekében? Cisco Wheeler legfontosabbként a támogató személy szerepét emelte ki. hogy milyen mélyek lehetnek ezek a programok. Dr. és feltehetik a kérdést. Azoknak tehát. de biztonsági okokból ezt nem mondotta el. Green képezte ki. Biztosítani kell. Cisco Wheeler tudja a valódi nevüket is. Ezt a folyamatot újra és újra tanulni kell. Sok terapeuta sem érti. 166 . A memória visszanyerése során arra kell összpontosítani. Az átlagember nehezen érti. hogy milyen súlyos az a trauma. dr. hogy hogyan lehetnek az áldozatok segítségére. dr. Amikor a beültetett programok eltávolítása zajlik. ezek a programok "tűzforróak". Fájdalmas volt gyógyulása folyamán szembenézni azokkal a feltárulkozó emlékekkel. hogy a tudatnak az a része. hogy a visszaprogramozás alatt álló személyhez ne férkőzhessenek hozzá a handlerek. hogy olyan fájdalmat okoz a tőlük való megszabadulás. hogy az integrálódó és egészként működő emlékezet ne töredezzen ismét "alter"-ekre. White-ot is. mert apja volt dr. hogy az adott áldozat saját magában tegyen kárt. Egy ilyen személy felveheti a kapcsolatot azokkal a terapeutákkal és lelkészekkel.

Bizonyos rituális ünnepeken az "alvó" programbeindító kódok (triggers) aktivizálódnak. A programozott személy nem tud hozzáférni a tudat mélyére ültetett "alter"-ekhez. és talpon maradjon. véget akar vetni az életének. ami volt. elmenekül. amelyek csak azt képesek megtenni. 167 . megváltoztatva életmenetét. Ma is így érez. Szerette-e őt egyáltalán igazán valaki? Ami az Illuminátus kultuszt illeti. minthogy ezt folytassa. ha valaki nem tanítja meg neki. hogy valójában mi történt vele. a mélyebben fekvő "alter"-ek ismét működésbe lépnek. Ez a program tehát hazugság. vagy forgatókönyveket) ismerik. hogyan működnek tudatának a frontrészében lévő "alter"ek. amelyek beléjük lettek helyezve. hogy milyen folyamatok zajlanak a tudat frontrendszerében. hogy teljes szolgaságban él. Az agykontroll alatt álló személy egyetlen program vezérlése alatt maradhat napokon át. Amikor a beültetett programok a tudatalattiból beugranak a tudatos tudatba. Ilyenkor áll fenn a veszélye. és semmi másról nem tudnak. Cisco Wheeler már megtapasztalta. Amikor az ezen a nyomvonalon haladó tudattartalmak dominálnak. Ekkor Springmeier segítségével tudatát két nyomvonalon is működtette. Konkrétan az ő esetében ez azt jelentette. amelyek viszont készek és hajlandók menni. Ezért úgy döntött. Wheeler hangsúlyozta. mint Fritz Springmeier. hogy ő például nem volt csúnya kislány. akkor a hazugság egyben elveszíti hatóerejét. amit tudatának visszanyeréséért folytatott. amikor tudatára ébredt annak. Ugyanakkor a test az "alter" egy mélyen fekvő és aktivizálódott "alter" irányításával egész éjjel fent volt. Nagyon letörte. Így képes volt arra. hogy megvágja magát. hogy a kettő között egyensúlyozzon. Csak azokat a scripteket (programelőírásokat. hanem szépek. Ezt Cisco Wheeler úgy világította meg. amelyen el akart érni a programozás alól már felszabadult új állapothoz. hogy választási lehetőségét. amelyeket a programozók helyeztek a tudatába. A második nyomvonalon azok az üzenetek haladtak. A frontalterek azt hiszik. hogy az illető személy aludt egész éjjel. és ezek a mélyebb tudatrészek nem tudják. Ezek olyan százszázalékosan programozott tudatrészek. amikor a triggerekkel aktivizálódott emlékezés bizonyos programokat bekapcsolt. Ezeket a frontaltereket már befolyásolni lehet. Wayne Morris úgy vélte. akkor veszélyes állapotban van. hogy olyan segítőre talált. például alvás következtében. a másik pedig a visszaprogramozásét követte. mint amikor évekkel azelőtt traumával beültették ezeket a programokat az agyába. és az emlékképek beindítják a programokat. Amikor sikerül az átvilágítás. Ezek voltak a régi programok és a régi forgatókönyvek. senki nem szeretett senkit a "nagycsalád"-on kívül. több év elmúltával. akiknek erős támogató rendszerük van. de mihelyt kikapcsolódnak. A programozás frontrésze rendkívül erős és nagy hatásfokkal működik. és az önmaga feletti rendelkezést már gyermekkorától elvették tőle. vagyis ki akart kerülni az Illuminátus hierarchiából. hogy azok helyzete reményteljesebb. és inkább meghal. Az ő esetében Springmeier átsegítette azokon a helyzeteken. Általában a gyermekek nem csúnyák.Cisco Wheeler szerencsésnek érzi magát. hogy ennek véget vet. akkor olyan erővel nyilvánulnak meg. hogy az első nyomvonalon ő új életet akart. a százszázalékos agykontroll során. Ez volt az az új nyomvonal. hogy Cisco Wheelernek a sikeres küzdelme. és le kell leplezni a hazugságot. hogyan kapcsolja azt ki. nem akart tovább az maradni. Rá kellett döbbennie. hogy csúnya. Az egyik a beültetett programozás nyomvonalát. Azt hazudták neki. A mindennapi magatartást irányító tudatrész amnézia-falakkal el van választva a programozott "alter"-ektől. viszont átvehetik a test irányítását olyan mélyen fekvő "alter"-ek. A visszaprogramozás során fel kell tárni a beprogramozott scripteket. reménnyel töltheti el a többi agykontroll alatt álló áldozatot. A tudat frontrendszere nem hajlandó elmenni a rituáléra. amire programozták őket. Ugyanis ezek a programok hazugságok.

Bármit is tett vele.A bűnt vele szemben követték el. ha azt mondják nekik. azaz vérvonalhoz tartozónak számított. Ténylegesen létezett a programozása során két ketrec. hogy hogyan szégyenítették és alázták meg. hanem kiscica vagyok". és ténylegesen megjelentek testén a visszaprogramozás során a gyermekkorban elszenvedett sérülések nyomai. és jó akar lenni. Mindkettőjüket az Illuminátus "nagycsalád" kényszerítette ebbe a helyzetbe. Muzsikos volt. hogy a kiscicák mindenben dúskálhassanak. Ekkor megdöbbent és ezt mondta: "őszintén sajnálom ezeket a gyerekeket. jajgassanak vagy egyenek. Ez csak példa arra. és őt tették felelőssé. a szakítást választotta. Azok a túlélők. De amikor kigyúlt a fény és emlékezetük működni kezdett. mint egy gyermek. Volt gyengéd oldala is. Meghatározott életre programozták őket. Szerette az embereket. Minden alkalommal. akik mindig is lenni akartak. Apja vonzó tulajdonságokkal is rendelkezett. Ekkor apja teljesen mellőzte őt. sírnak. ami vele történt és nem akarja. és az apjuk megerőszakolja őket? Erre azt a választ kapta. ahelyett. cirógatták őket napokon át. hogy felismerte helyzetét. A CIA számára dolgozott. mert úgynevezett "generational"-nek. De azt is tudta. A visszaprogramozás során felnyomuló emlékek révén tapasztalta meg. szeretik őket". ezt válaszolta: "de igen. amikor a visszaprogramozás során "kislánynak" nevezte deprogramozója. hogy még azt sem tudta. Ekkor elektromos áramütés érte. hogy ezt másokkal is megtegyék. becézték. hogy a jó apák ezt nem teszik. Oly sikeresen programozták "szex-cicuskának". és 33-as fokozatú szabadkőműves volt. hanem kiscica. Elutasítja. Apja is programozott multiple volt. megkínozták és így tudatában kialakult az. Döbbenten nézett rá és azt mondta neki "én nem kislány. Volt az életében egy olyan időszak. Szerette apját. hogy kislánynak lenni a legfájdalmasabb dolog a világon. amikor számot vetett azzal. Az élet szinte minden vonatkozása a kontrolljuk alatt áll. vagy enni akart valamit. De még e felett is állt. ugyanakkor sátánista. hogy sírjanak. és ő maga is egy ketrecben volt a közelükben egy lábassal. Green és apja gondoskodtak róla. amely elektromos vezetékhez volt kapcsolva. hogy inkább azok lesznek. akiket már az anyjuk ölében elkezdtek programozni. mert Nagymesterként tagja volt a "Grand Druid Council"-nak (a Nagy Druida Tanácsnak). mert mindig. Mire Wheeler így reagált: "Ha az apák nem 168 . mert ez túlságosan fájdalmas. Cisco Wheeler és sorstársai úgy döntöttek. hogy az irányváltoztatás az életébe kerülne. és az emberek is szerették őt. akkor a teste tele lett az elszenvedett rúgások nyomaival. hogy ki ő és mit tesz? A tudatába épített korlátok lebontódtak egy adott időpontban addig. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Springmeier. vagy esznek. Ő is csapdába ejtett személy volt. akkor nagy eredményeket érhetett volna el. Ezért döbbent meg. meg kellett érintenie a lábast. Ha tehetségét más irányban kamatoztatja. amikor a saját életében jutott ehhez a ponthoz. Tükörbe nézve valóban egy porcelán arcú kiscica nézett rá. hogy ő soha többé nem akar kislány lenni. Maga Cisco Wheeler. Ezek a kiscicák még ma is élénken hatnak a tudatában. az egyik tele szép pici cicákkal. Programozói dr. amikor kislánynak képzelte magát. csüngött rajta. hiszen így volt programozva. hogy nem akar többé gyermek lenni. hogy ő valójában egy gyermek. Szerették. hogy saját bűneikért maguk vállalták volna a felelősséget. Amikor ezek az emlékképek a lebontott memórifalak nyomán a tudatába nyomultak. Ő maga még ma is gyermekien érez. Ez után gyermeki tudata úgy döntött. Amikor Cisco Wheeler kikerült az agyába beültetett programok rendszeréből azt kérdezte: Ilyenek a gyerekek. mégis ő belé helyezték a bűntudatot. aki támasza volt a visszaprogramozásban. amikor inni. mint én. jajgatnak. hogy volt-e az apjának választási lehetősége? Wheeler szerint nem. ha kislánynak gondolta magát. mert nem szeretik őket".

időnként még mindig úgy ébred fel. Ti 50 évesnek láttok. hogy belássa.. akiknek korábban nem tudott a létezéséről. hogy a megerőszakolás a szeretet. amiről programozói akarták. mert úgy volt programozva. hogy csak arról tudjon. hogy a kislányokat és a kisfiúkat normális körülmények között nem erőszakolja meg az apjuk és ez nem az élet normális rendje. Amikor megkezdődött Wheeler visszaprogramozása Springmeier közreműködésével. hogy először szöktek könnyek a szemébe. aki már az ötvenes éveiben jár. hogy mennyire képesek az agyműködés irányítására különösen a gyerekek esetében. Az agy védve van a beültetett programcsaládoktól. akkor csak udvariasságból köszöntette. az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. Először is tudomásul kellett vennie: hazugság az. hogy én egy programozott szexcica vagyok. felébresztették álmából. akiről nem tudott semmit. és beindították az adott irányba. hogyan lehet neki egy 30 éves fia. amelyeket Springmeier hozott a tudomására. Azért mondta ezt. Az egyik táplálta. mert ezek úgy működnek. Ezekbe tették őket és az emberszabású majmoknak kellett róluk gondoskodniuk. Kétévi kemény munkára volt szükség a programozott hazugságok lebontására.erőszakolják meg gyerekeiket. hogy ő valóban nem egy szexcica. és a rossz a jó. Mert semmire nem emlékezett. mert úgy volt programozva. a másik verte. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) kanadai 169 . Saját magának semmilyen befolyása nem volt minderre. hogy semmiféle hatás nem éri őket a külvilágtól és ők maguk sem lépnek kapcsolatba a külvilággal. Ezt volt a legnehezebb elfogadnia. hogy Fritz Springmeier nem teljesen normális. és ezek hálózatot alkotnak. és hogy miért úgy programozták. és amikor a tükörbe nézek. Én 17 éves vagyok. Ezért gondolta. Hosszú időbe telt. úgy kellett újraértékelnie egész életét. amíg megértette: mi a különbség a jó és a rossz között." Ebben az időpontban még teljesen programozott volt. hogy az apja szerette őt. Két évre volt ahhoz szükség. Amikor szükségesnek találták. hogy van családja. Szinte hihetetlen. továbbá a 13 mélyre helyezett program úgy van elhelyezve. és mi célt szolgál? Korábban ezt azért nem tudta. Ez annyira kiborította. Megemlítette. akkor tapasztalta meg. hogy küszködnie kell az itt átélt szenvedések emlékeivel. Amikor Springmeier bemutatta 30 éves pilóta fiának. Ahogy azonban a fragmentált tudatrészek kezdtek újra integrálódni. hol van. és tudata nem volt képes feldolgozni azokat a valóságot tartalmazó információkat. amikor közölte vele. amit akartak. pl. Ugyanez volt a helyzet az anyjával és a két leánytestvérével is. szembe kellett néznie a való tényekkel. Wayne Morris interjúja Lynne Moss-Sharman-nal A torontói CKLN rádió 1997-ben sugározta Wayne Morrisnak Lynne Moss-Sharman-nal. Egyszerűen nem tudta felfogni. egy porcellánarcú cicát látok. amikor Springmeier közölte vele. akkor nem szeretik őket". hogy kisgyermekként az egyik kísérleti helyen a falaknál ketrecek voltak elhelyezve. A 13x13as hálózat. de én 17 évesnek nézek ki. hogy tudjon. ACHES-MC. és nem hitt az egésznek. Amikor megtette. Életében először akkor sírt. Ehelyett arra gondolt: "Nos az állítjátok. de ahogy előrehaladt a visszaprogramozás és tudatának integrált működése. és nem öregedek. hogy mi az a szupermarket. visszament aludni. és az anyja is még él. Cisco Wheeler. a harmadik pedig megerőszakolta őket. hogy hét unokája és három felnőtt gyermeke van. Ekkor tudta meg. hogy a jó a rossz. közölték vele a megfelelő programot. mint dobozok a dobozban és minden dobozban van egy programcsalád.

Az apjuk. világháború után a gyermekeket a szüleik ajánlották fel kísérletezésre. Wayne Morris azt kérdezte. (Presidential Hearing) a gyermekkorban agykontroll kísérletezésen átment túlélők tanúvallomást tettek és ez bekerült a hivatalos dokumentumok közé. A Stone Angels Journal 6b kötete (Volume 6b) "Az agykontroll a modern korban" (Mind Control In The Modern Age) címet viseli. vagy hétvégeken. hogy a fehérbőrű férfiakból álló titkos társasághoz. és így került kapcsolatba a kultikus-jellegű rituális kínzások többi áldozatával. A Volume 6a kötet teljes egészében a Kanadában végzett agykontroll kísérletekről szól. Lynne hosszabb ideje terápián vett részt. Ekkor merültek fel a katonai és szabadkőműves vonatkozások. akiknek a többsége Thunder Bayben és Északnyugat-Ontarióban él. vagy a közelében lévő településeken laktak. A túlélők több mint 90 %-át tudatosan ajánlották fel a kultikus erőszakhoz. díszes sírhelyet. hogy a II. oltárt. megszentelt helyet. attól függően.Part 16) (Ezt az interjút is rövidített összefoglalás formájában ismertetjük. valamint a kanadai és az amerikai városi hatóságoknál. hogy milyen kultuszokhoz tartoztak ezek a szülők azon túlmenően. Ekkor a közvélemény elé lehetett tárni azokról a kísérletekről szóló információkat. Vagy minkét szülő. megpróbálták közelebbről megállapítani. A kultuszokat titokban gyakorolják. később pedig az agykontroll kísérletekhez. aki a shrine-hoz kapcsolódó kultusz és rituálé követője. De az. az az. (CKLN-FM Mind Control Series . hogy gyakran a fegyveres erőkkel álltak kapcsolatban? Lynne elmondotta. A Shriner az a személy. hogy a túlélők jelentős része szabadkőműves jellegű kultikus-rituális kínzáson ment át. A Stone Angels Journal 1993-as első kötetében a túlélők írásban és rajzban számolnak be arról. hogy az apa a fegyveres erők szolgálatában állt. hogy bárki fontos pozícióba kerülhessen. J.képviselőjével készített interjút. hogy az ország melyik részén éltek. Először csak a kultikus-rituális jellegű erőszakról jelentek meg beszámolók. búcsújáró helyet jelent. Itt tehát azzal kell szembenézni. az olyan 170 . Szembeötlőek a hasonlatosságok a kanadaiak és az amerikaiak tapasztalatai között.) Lynne Moss-Sharman három éves koráig Torontóban. amely 1993-ban jött létre Thunder Bayben. akik vagy a katonai bázison. A Volume 6b pedig az amerikai túlélőkre vonatkozó dokumentációkat közli. de legalábbis egy közülük. ott számos túlélő található. Több mint 60 túlélő sorsát ismerte meg. szentről elnevezett kápolnát. hogy eredetileg is hajlama volt-e a pedofíliára. még megvizsgálandó. vagy Shriner volt. Ronald Reagant a Fehér Ház Ovális Termében avatták be a legmagasabb fokozatba. hogy a gyermek a kitűzött időpontban a kijelölt helyre érkezzen. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Ahol Kanadában amerikai katonai támaszpont volt (NORAD és DEW Line). vagy titkos éjszakai látogatásokon. majd pedig Hamiltonban élt. kegyhelyet. A "The Stone Angels" (A kőangyalok) egy támogató csoport. a szabadkőművességhez való tartozás előfeltétele annak. Itt a gyerekeket nem titokban vették el a szülőktől nappal. D. hogy a kultikus erőszakban megtalálható a nemzedékeken áthúzódó közös elem. hogy a hadseregben és a kormányzatban. hogy miként kapcsolják be a gyermekeket a kísérletekbe? Lynne Moss-Sharman (a továbbiakban Lynne) elmondotta. de később nyilvánvalóvá vált. hogy min mentek keresztül. de ami fellelhető volt a kanadai és az amerikai gyermekek esetében. milyen emberek kerülnek vezető pozícióba? Úgy találták. aktívan közreműködött és gondoskodott arról. amelyekről egyes túlélők beszámoltak.) Amikor 1995-ben Washingtonban sor került az elnöki meghallgatásra. (A shrine szó angolul ereklyetartót. és ezért közelebbről is megvizsgálták ezt a jelenséget. Az Egyesült Államok elnökei kettő kivételével szabadkőművesek voltak. vagy nagyapjuk szabadkőműves (Masons).

az nem rendellenesség.tudakolta Morris. mivel 171 . Elmondották. Egyfajta művészeti terápia céljára felállítottak egy félhenger alakú fémbarakot. De sok megalapozott félelmet is érezni lehetett. hogy milyen eljárásokon kellett keresztülmenniük azért. Többen dokumentumokat adtak át a tények után kutató diákoknak. hogy milyen sokan vannak. klinikai konzultáns Vancouver-ben. Mintegy 40 túlélő vett részt a három összejövetelen. és a mormon egyház. hogy a szabadkőművesség olyan titkos társaság. a szokásostól eltérő vallási gyakorlatot. az episzkopális. miután látták. amin keresztül mentek. amelyek mind részt vettek a tanácskozáson. Ezt a tanácskozást nem hivatásos szakemberek. megszúrták és zaklatták őket. sokan érkeztek Albertából. hogy ezek a kérdések a társadalmi párbeszéd témájává legyenek. amelynek keretében 50 felnőtt ellen emeltek vádat és mintegy 234 gyermeket mentettek meg a további rituális jellegű bántalmazásoktól. amikor a társadalomtudósok ezeket a jelenségeket kutatják. és New Brunswick-ból és ez volt az első alkalom. Lynne elmondotta. júniusa között. amely állandóan előfordul a túlélők beszámolóiban. Megindult az információk cseréje és már kevésbé féltek az egykori kísérleti alanyok. Sokan közülük először szólaltak meg. hogy mi volt a célja a Thunder Bay-ben 1994-ben megszervezett "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elveszett időt) elnevezésű konferenciának? Lynne elmondotta. hanem a túlélők rendezték. hogy hogyan foglalkozzon azokkal. A túlélők gyakran kórházban kötöttek ki. novembere és 1995. behatóan megvizsgálva a kultuszok szertartásait. Saskatchewanból. beleértve a gyermekeket is. Ezt az Albertai Egyetem szociológusa. hogy 1994. A konferencia célja az volt. Ontarióból. Ezek a témák érinthetetlenek a társadalomban. aki már találkozott ezekkel a problémákkal. mint az anglikán. Az 1995. Ezután Lynne felsorolta azokat a társadalmi szervezeteket. A Prescott Közösségi Tanácsadó Bizottság két szociális munkása. hogy a kutatók és a társadalom komolyan veszi ezeket a kísérleteket. hogy valójában három konferenciára került sor 1994. hogy megvédjék a gyermekek érdekeit. Apai ágról indián származású és Winnipegben nőtt fel. egészségügyi intézményeket. hogy a túlélők összejöhettek.egyházi intézményeken belül is. Valamennyi felnőttet bűnösnek találták. hanem elterjedt jelenség. Reménykeltő volt. januári tanácskozáson Judy Steed az "Our Little Secret: Confronting Child Sexual Abuse in Canada" (A mi kis titkunk: Szembenézés a gyermekek szexuális bántalmazásával Kanadában) című könyv szerzője tartott előadást. akiket ezek a problémák érintenek. amely olyan vidék. hogy nem tudták leellenőrizni azt. Pam Gummer és Ruth Chamberlain-Belagus. amiről hallottak. Ami a túlélőket illeti. amikor ügyfeleik elkezdtek beszámolni arról. Biztosítani kívánták. miután megverték. tárgyilagosan ismertettek. Ezeket a szakembereket és társadalmi munkásokat megbénította. de nem tudhatták. novemberében Shirley Turcotte tartotta az első szemináriumot. hogy igen sok információt tudományos szinten. Manitobából. Kimutatja. aki maga is túlélő és egyben terapeuta. Steven Kent kutatta. hogy nyilvánosságra kerüljenek a túlélők és a terapeuták tapasztalatai és információi. civil szerveződéseket. Gyermekpornográfiára is kényszerítették. Sok szociális munkás megrémült. Számos olyan gyakorlati szakember is részt vett. Kik kaptak meghívást a tudományos egyetemi körökből? . és hogy a nagyközönség tájékoztatást és eligazítást kapjon arról. ahol széles körben elterjedt a kultusz gyakorlása. Rendkívül lényeges az is. hogy amit tapasztalnak. és ez meggyőzte a túlélőket. (a Bizottság a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekkel foglalkozott) megvizsgálták azt az esetet. vagy akkor. egyetemeket. hogy más túlélőkkel találkozhattak. Wayne Morris ez után azt kérdezte. dr. Ekkor ismerte meg közelebbről a gyermekkorban elszenvedett rituális erőszak több mint 60 túlélőjét.

Ilyen nem fordult elő. júniusában került sor. akinek sikerült kitörnie a saját programozásából. Rendeztek-e már olyan más tanácsokozásokat. és aki most hivatásos terapeutaként foglalkozik a visszaélés áldozataival. A kultikus visszaélések nyomozásával foglalkozó rendőrtiszt is részt vett a beszélgetésben. hogy dokumentálható a szabadkőműves rituális visszaélés. Louise Million pszichológus. J. Steven Kent szociológus (az University of Alberta részéről) elsősorban azokat a rituális jellegű szertartásokat kutatja. Ennek keretében segít áttörni a beléjük programozott kódokat. férjével volt jelen. Itt is azt támasztják alá bizonyítékok. és hogy a rituális visszaélés problematikáját szélesebb történelmi perspektívába helyezzék el. ahol a rituális bántalmazás és az agykontroll kérdését összekapcsolva vitatták meg? . Ezért Kent a szent könyvek normáktól eltérő értelmezéséről és az állítólagos szabadkőműves rituális visszaélésekről (Deviant Scripturalism and Allegations of Masonic Ritual Abuse) tartott előadást. Ő Torontóban nőtt fel és maga is kultusz túlélője. továbbá a mormon egyház keretében. Beszámolót tartott az ottawai Carleton University lélektani tanszékének vezetője. de ugyanezt lehet elmondani egész Észak-Amerikára. az "Assembly of First Nations". hogy mi a bizalom és a bizalmasság etikája. aki az állítólagos "téves emlékezés tünetegyüttes"-t (false memory syndrome) és az emlékezet működésének a helyreállításával foglalkozó mozgalom (recovered memory movement) eredményeit kutatta. maga is rituális visszaélések túlélője. valamint egy terapeuta. a "Breaking the Silence" (Megtörni a csendet) című könyv társszerzője is. számolt be tapasztalatairól. hogy a kanadai indiánok szervezete. januári tanácskozáson megerősítést nyert. hiszen korábban maga is ilyen programozó és kínzó volt. és a szabadkőműves-jellegű rituális-visszaéléseket sem vitatták meg.). hiszen ezen a viszonylag kicsi településen 230 gyermek vált több generációs visszaélés áldozatává. Lynne elmondotta.kérdezte Wayne Morris interjúalanyát. Előadást tartott dr. amely nem csak Thunder Bay és környékén komoly probléma. kínzásokat és visszaéléseket.nagyobb létesítményre volt szükségük. Egy vitadélután keretében pedig azt vitatták meg a kerekasztal beszélgetés résztvevői és a közönség. Ezért találták fontosnak. mivel a két szervezet között igen szoros a kapcsolat. és gyermekkorától kezdve agykontroll programozónak képezték ki. Számos csoport 172 . Rogers az Egyesült Államok Maine tagállamában szabadkőműves és katonai környezetben nőtt fel. aki a Thunder Bay-ben működő családsegítő szolgálat munkatársa. ami a First Nations közösségekben (az észak-amerikai indián őslakosságot nevezik "Első Nemzeteknek" D. aki akkor 33 éves volt. Kiválóan érti a velük szemben alkalmazott módszereket. A "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elvesztett időt) konferenciasorozat harmadik tanácskozására 1995. és aki 10 éves gyakorlattal rendelkezik a gyermekbántalmazás és agykontroll áldozataival való foglalkozás terén. Dr. amely könyv beszámol arról. Ezen Alexandra Rogers terapeuta. elmenekülnie a kultikus kötelékből. Nagybritanniára és Ausztráliára is. AFN (Az első nemzetek gyűlése) milyen tapasztalatokat szerzett a helyi iskolákba járó gyermekek körében a rituális jellegű visszaélésekről és kínzásokról. A kerekasztal beszélgetésben többek között részt vett a bennszülött indiánok jogának a szakértője. Alexandra Rogers. hogy tömören összefoglalják a rendelkezésre álló információkat. hogy azonosságig menő hasonlóságok vannak aközött. valamint a helyi települések iskoláiban tapasztalhatóak. dr. Az 1995. és valójában kit véd a titoktartás és a titkolódzás. Connie Kristiansen. amelyeket a férfi szabadkőműves páholyokban gyakorolnak. hogy rendkívüli hatást tett a résztvevőkre egy olyan személynek a beszámolója.

amit Lynne és munkatársai tesznek. amelyekben a szabadkőművesek elítélik. Lynne aggasztónak találta. Lynne utalt rá. Elárasztották faxokkal Kanada Ontario tagállamának miniszterelnökét. Közöttük többdiplomások is vannak. Thunder Bay-ben egy nyugdíjazott rendőrtiszt. ezért áttanulmányozta a különböző szervezetekről tájékoztató enciklopédiát. és érdekes módon a reklámtevékenység egyik melléktermékeként. és magukat olyan szabadkőműves visszaélés áldozatainak jelöljék meg. Ezek szinte kivétel nélkül szabadkőművesek. gyöngeséggel. Csak a visszaélések túlélői. Maga Lynne is napról napra telefonüzeneteket kapott szabadkőművesektől és feleségeiktől Északnyugat Ontarióból. aki nem volt hajlandó lapjában a hírdetést megjelentetni. hogy bizonyos információk a rituális jellegű visszaélésekről megjelentek a tömegtájékoztatási eszközökben a konferencia idején. hogy a szabadkőműves titkos társaság felső fokozata annak az elmebetegségnek a kutatását finanszírozza. Leginkább azt kifogásolták a szabadkőművesek. Lynne elmondotta. 173 . a televízióban elítélte. mire a szabadkőműves Tooey büszkén mondta. a terapeuták és a támogató szolgálatokat nyújtók jelenhettek meg. hogy a skót-ritusú szabadkőművesség jótékonykodási adományaival támogatja a skizofrénia kutatását. Olyan tapasztalatokról kezdtek beszámolni. Később azt is megtudta. hogy őket nem hívták meg. és ezért súlyos hátrányok érték. de már ez elegendő volt ahhoz. bénasággal" kapcsolatos problémákat. hogy nem engedik meg szabadkőműveseknek a konferencián való részvételt. skót rítusú. hogy szabadkőműves pénzeket fordítottak a skizofrénia kutatására. vagy Schreiner közösségekhez tartozó személyek leányai voltak. amelyet a Kanadai Szabadkőműves Alapítvány (Masonic Foundation of Canada) finanszíroz. amit a "The Stone Angels" (A kőangyalok) művelnek Thunder Bay-ben. A Thunder Bay-i csoport azonban megtette ezt. hogy a konferenciák óta volt-e valamilyen szabadkőműves reagálás. és hogy a három konferencia szervezői világosan megmondták. hogy a York University-n működik a Rohr Intézet. A Skót Rítus jótékonysági alapja közvetlenül részesíti kutatási célú pénztámogatásban a Rohr Intézetet azért. hogy Kanada legkülönbözőbb térségeiből a túlélők jelentkezzenek. vagy másfajta információcsere ebben a kérdésben. Ekkor Lynne naivul megkérdezte Tooey-tól. Az agykontroll kísérletezéseket ekkor még közvetlenül nem tárgyalták meg. és ugyanez feltételezhető az agykontroll kísérletek túlélőinél is. hogy például a Thunder Bay-ben gyűjtött pénzt a Skót Rítus teljes egészében a University of British Columbia-n folyó skizofréniakutatásokra fordította. januári tanácskozást követően. Wayne Morris megjegyezte. elsősorban a Thunder Bay környéki tömegtájékoztatási programokban. hogy különösen az 1995. szervezett támadás érte őket.rendkívül aggódott ezeknek az információknak a közreadásától. de ezeket az érintettek cáfolták. Magánbeszélgetések során azonban egyre többször felmerült ez a probléma. Peter Tooey. amelynek viszont az ontariói Hamiltonban van a központja. Ezért Morris azt kérdezte. ellenkezőleg rendkívül éles eszű és kreatív személyek. amely megjelenik a rituális visszaéléseken átment személyek 99 %-ánál. Bob Rae-t. hogy ekkoriban még nem volt kellően informált. Lynne a Globe and Mail hasábjain elhelyezett rövid hirdetéseket a tervezett konferenciákról és csupán egy-két szóval utalt a szabadkőműves összefüggésre. akik félelemben élnek. mivel a férje szabadkőműves. hogy tanulmányozza az "intellektuális rokkantsággal. hogy Ontarióban gyűjtött pénzeket ez a titkos társaság a Kanada csendes-óceáni partvidékén működő egyetemhez továbbítja. Ebből tudta meg. amelyek egyértelműen agykontroll kísérletekre utaltak. Lynne szerint a kínzások túlélői egyáltalán nem szenvednek szellemi gyöngeségben (intellectual disability). amely rendkívül hasonló tünetekkel rendelkezik az MPD/DID-hez. többek között egy újság kiadójától. Már ekkor különösnek találta.

a továbbiakban Elnöki Bizottság) meghallgatta 50 . válaszolta Lynne. A bizottság előtt tanúvallomást tett Valerie Wolf. ACHES-MC. ahol Valerie Wolf. Valerie Wolf pedig terapeutaként tevékenykedett New Orleans-ban. Így kezdte meg működését az ACHES-Mind Controll. aki maga is az Ontarió államban lévő North Bayben egy katonai támaszponton nőtt fel. Chris DeNicola és Claudia Mullen vallomásait az Elnöki Bizottság 1995. valamint azt. mint pszichiáter. Az adatok megmutatják a kísérletek színhelyéből összeálló csoportosulást. Claudia Mullen és Chris DeNicola elmondotta. Ezeket a kísérleteket a CIA finanszírozta. Első akciójuk az volt. mivel ő ennek a kanadai képviselője. hogy a rituális visszaélések túlélőinek érdekvédelmi bizottságot kell létrehozniuk. Lynne utalt rá.) Lynne 1996-ban Texasban részt vett egy konferencián. Számos korábbi diák mondta el. Blanche Chavoustie-vel a túlélőket támogató bizottság megalakítását. Elhangzottak beszámolók Fort Albany egyik üresen álló istállójában talált gyermek-csontvázakról. továbbá működtetni kezdtek Internet honlapot is. amely az Egyesült Államokban és Kanadában élő kísérleti túlélőktől összegyűjtött tanúvallomásokat feldolgozza. Egy adatbankot hoztak létre. és vagy Thunder Bay-ben vagy észak-nyugat Ontarióban nőttek fel. azaz az agykontroll kísérletek túlélőinek az érdekvédelmét felvállaló bizottság. március 15-én megtartott ülésének a hivatalos jegyzőkönyve alapján a továbbiakban még részletesen ismerteni fogjuk. hogy Thunder Bay-ben több mint 60 rituális túlélővel került kapcsolatba. amely a lehetőség szerint valamennyi túlélőtől begyűjti az információkat. A New York államban lévő Long Island túlélőivel Chavoustie. Ő és férje első egyetemi fokozatukat a hamiltoni McMaster Egyetemen szerezték. és azokat az Elnöki Bizottság rendelkezésére bocsátja. Ekkor beszélte meg az egyik túlélővel. New Orleans-i terapeuta. Claudia Mullen-t és Chris DeNicola-t. előállított elektromos székről.személy adatait összegyűjteniük.gyermekkorában agykontroll kísérleten átment . és miként váltak a szervezett pedofilia áldozataivá is. hogy fehérbe öltözött férfiak megerőszakolták őket az éjszaka közepén. Magával hozta két páciensét is. Wayne Morris ezután a bennszülött amerikai indián közösségek gyógyítási technikáinak az agykontroll és a rituális kínzás áldozatainak a gyógyításában játszott szerepéről érdeklődött. akik személyesen számoltak be az Elnöki Bizottságnak arról.Wayne Morris ezután az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. és ekkor adták át a résztvevőknek az első tájékoztató anyagot tevékenységükről. amikor agykontroll kísérleteket végeztek velük. és számos gyermekkori agykontroll kísérleten átment személy tanúvallomását gyűjtötte össze és nyújtotta át a Bizottságnak. a kínzást és a programozást végző orvosok mely helyeken tömörültek. májusában. Wolf. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) tevékenységéről kérdezte interjúalanyát. hogy a kísérletek feltételezett végrehajtói. ezek közül több az Ojibway indiánokhoz tartozik. a "President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments" (Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület. Férje a meghallgatás idején a Tulane Egyetem orvoskarán tanított. márciusában az Egyesült Államok elnöke által létrehozott bizottság. Fort Albany-ban. (Valerie B. 1995. Sikerült több mint száz gyermekkorban agykontroll kísérleten átment . Így például beszámoltak a Moose Factory (Jávorszarvas-gyár) közelében. hogy milyen kínzásoknak lettek alávetve gyermekkorukban. A helyi iskolák egykori tanulóinak a beszámolóiból megfigyelhetők voltak a hasonlóságok.személy tanúvallomását. majd 174 . Ennek alapján elképzelhető egy másik "Presidential Advisory Committee" (Elnöki Tanácsadó Bizottság) létrehozása. a Thunder Bay-ben lévő túlélőkkel pedig Lynne vette fel a kapcsolatot. hogy öt képviselőjük részt vett a Washingtonban lévő Holocaust Memorial Museum konferenciáján 1996.

Lynne megalapozottan feltételezi. hogy apja a kanadai hadsereg kötelékébe tartozott 1939-től 1945-ig. Ezzel a kérdéssel a bennszülött közösségeknek is foglalkozniuk kell. Anyjával Halifax-ból Torontóba költöztek születése után. csupán abban biztos. ahol nemzedékközi sátánista kultuszokat (intergenerational satanic cults) gyakorolnak. Apja nehezen talált állást. Ezek ahhoz hasonló rituális aktusok. hogy már nem élne. hogy ez ugyanahhoz a CIA által finanszírozott tevékenységhez kapcsolódik. és ezirányban már beindult a kutatómunka. Arra is emlékszik. a vágóhíd közelében került sor. hogy jól szervezett. Lynne maga is úgy véli. a börtönökön belül és azt is tudják.pedig abortuszra kényszerítették őket. Ugyanezt nem lehet elmondani a nem-bennszülött közösségekről. A Marie/Cutler/Thessalon térségben létrejött a lelki és szexuális visszaélések túlélőinek a csoportja. amelyre Torontóban. Világosan emlékszik már kisgyermek korától kultikus rituálékra. az Elder-ekkel. Emlékszik egy olyan szertartásra (forgiven by the blood . hogy gyermekként elvitték az ottawai Uplands légitámaszpontra.Távolsági Előrejelző Rendszer) rendszer keretében. Az indián közösségek nem félnek szembenézni ezzel a problémával. hogy a General Electric torontói kirendeltségénél dolgozott és a "Pyramid Club" nevű társaságba járt. A "Kőangyalokat" egyre többen keresték meg. Lynne azt feltételezte. beleértve földalatti létesítményeket is. Fokozatosan kiderült. hogy mi történt a helyi iskolákban. 1947-ben. és ezekhez tartoznak az Ojibway. amely szintén kapcsolatba állt a hadsereggel. Lynne elmondotta. amelyekben nagy a félelem. mint amilyet a nem indián gyerekekkel szemben alkalmaztak. ahol az Elder-ek tisztában voltak azzal. Mindezekre hároméves korától kezdve emlékszik vissza. Folyik egy kultikus tevékenység is Manitoulin Island-en (Manitoulin szigeten). hogy gazdag fehér emberek érkeztek oda New Yorkból és Kaliforniából azért. Ezért nagyon hálás nekik. a NORAD (North American Aerospace Defence Command's Area .megbocsátva a vér által). Megfigyelhette. mint amilyen a Stone Mountain. Morris ezt követően Lynne Moss-Sharman személyes tapasztalatairól érdeklődött. De közrejátszhatott a helyi iskolákból szerzett tapasztalat is. Lynne részt vett izzasztó indiánkunyhókban olyan gyógyítási ceremóniákon. Legkorábbi emlékei szerint apja a nagybátyjával és más katonai személyekkel szexuálisan visszaéltek vele. hogy ezeknek a kultuszoknak a létrejötte és fennmaradása nemzedékről nemzedékre azon angol és francia misszionáriusok tevékenységére vezethető vissza. akik a szőrmekereskedelem révén évszázadokon át kapcsolatban álltak Amerika bennszülött lakóival. hogy vannak bizonyos területek. kifinomult kultikus tevékenységet fejtsenek ki a szigeten. amelyekről a gyermekkori kultikus-jellegű kínzásokon átment személyek számoltak be. illetve az Ojibway-Cree indiánok. hogy apja miként vállalta fel ezt a szerepet. 175 .Észak-Amerikai Légtérvédelem Parancsnoksága) és a DEW Line (Distant Early Warning System . és ezzel párhuzamosan több indián szervezet is felvette velük a kapcsolatot. rezervátumok. amelyekre Hamiltonon és Torontón kívüli templomokban. Ez a csoport kapcsolatban áll az indián törzsek bölcs öregeivel. A csoport pénzügyi támogatást szerzett az Elder-ek által irányított gyógyítási tevékenység finanszírozására. hogy közülük néhánynak a rituális kínzás túlélővel kell foglalkozniuk. hogy ezek az iskolák katonai támaszpontok közelében voltak mind Amerikában. Nem tudja. Az Elder-ek látják. különböző helyeken került sor. Olyan összejövetelekre is emlékszik. Az együttes tevékenység nyomán az agykontroll kísérlet egyre több bizonyítéka gyűlt össze. ha néhány ilyen indián Elder nem nyújt neki segítséget. Emlékképei mindig egyenruhás emberekkel kezdődnek. Túlélők arról számoltak be. mind Kanadában. hogy rendkívüli gyógyító hatást tettek a túlélőkre.

és egy meghatározott terv szerint egy új személyiséget létrehozni. meg és amelyek felidézik az agykontroll kísérletekben átélt tapasztalatait. Estabrooks-al. aki agykontroll programozás befolyására kész parancsra gyilkolni és számos más katonai. hanem egymással egybekapcsolt személyiségek és személyi komponensek egész rendszerét létrehozni. akik sisakokat viselnek. hogy ezek a rajzok arról szólnak. óta szoros kapcsolatban állt Edgar Hoover-rel. hogy beleférjen egy ilyen konténerbe. Lynne ezt úgy pontosította. amelyek a "The Stone Angels" nevű lapban jelentek. hogy amikor valakivel elkezdik a kísérletezést. és mindig volt valamilyen elektromos szerkezet a közelben. valamint José Delgado-val. a harmadik a Kaliforniában lévő Stanford Egyetem. a másik a New York államban lévő Rochester. Ez volt az alaptechnikája a kísérleti alany teljes elkülönítésének. Ha a programozás már megtörtént. hogy dr. olyan is. akkor akár ezer mérföldes távolságban lévő személyt is aktivizálni lehetett egyetlen telefonhívással.. A fizikailag vagy lelkileg betegeket egy közeli katonai támaszpontra vitték. azaz el akarta távolítani az adott egyén személyiségét. Most már arra is emlékszik. Martin Orne-vel és természetesen Ewen Cameronnal. amibe behelyezték. amit ő nem volt képes szavakban elmondani. amikor elkezdett visszaemlékezni erre a szobára. Lynne elmondotta. hogy már beszélni is tud mindarról. Wayne Morris megjegyezte. akkor fáslitekercseket hozatnak vele egy barna papírszatyorban és ebből senki nem sejti. hogy nem egyetlen új személyiség. dr. Teljesen megtörni az eredetit. Estabrooks kulcsszerepet játszott a Manchurian Candidate amerikai verziójának a létrehozásában. Lynne világosan emlékezik az érzéki észleléstől való megfosztás technikáira is. és már csak azt tudja. az egyik Los Alamos. then we make you. hogy Manchurian Candidate-nek azt a személyt nevezik. Az idő múlásával kezdte megérteni. Felidézve egyik átélt emlékét. ami egyre kisebbé vált. Wayne Morris itt utalt rá. hogy tulajdonképpen egy személy betöréséhez fogtak hozzá. 1937. A telefonprogramozás az ilyen kulcsszavak révén hatékonyan alkalmazható. Cameron a McGill Egyetemen Montreálban ugyanerre törekedett. amikor sisakot és csöveket alkalmaztak és emiatt nem tudta mozgatni a kezeit. Egyszerű módszer a katonaságnál. amikor benne feküdt a kísérleti személy... amiről a rajzai szólnak. Meg akarta ölni magát. hogy ösztönösen olyan gyermekeket rajzolt.Wayne Morris ezután azokról a rajzokról kérdezte Lynne-t. Cameron módszereit kezdték alkalmazni. Később felgyorsultak a dolgok. amikor dr. ahova az áldozatot összekötözve olyan kicsire csomagolták össze. Estabrooks a hamiltoni Colgate College-ben. hogy azt mondták neki "first we break you. amelyek kulcsszavakkal és frázisokkal aktivizálhatóak.. és le akarta szakítani a koponyája felső részét. hogy megvédje magát. hogy le akarta tépni a saját fejének a tetejét. Ezt követően dr. Dr. amelynek az egyik végében hatalmas tekercs volt. Lynne visszaemlékszik arra a kísérletre. Csupán az elmúlt 6-8 hónapban ért el odáig. Mások hordó alakú konténerek voltak. hogy számos ilyen célra berendezett szoba volt." (először megtörünk. Emlékszik egy olyan szobára. Kísérleteztek rajta a Rochesteri Egyetemen folytatott programok keretében az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. aztán megalkotunk. be kellett mondani a kulcsszót és az erre a szóra programozott tudatrész működésbe kezdett és végrehajtotta a kapott utasításokat. Ennek a programnak három központja volt. világháborút követően számos menekült és holocaust túlélő érkezett. Elmondotta. 176 . továbbá New York államban lévő Oswego-ban folytatott kísérleteket. José Delgado-ról kérdezte interjúalanyát. Csak fel kellett venni a telefont. Oswego-ba a II. a végtagjai kificamítva a vállához és a csípőjéhez vannak helyezve és átcsavarva kötszerrel szorosan meg volt kötözve. és hírszerzési feladatot elvégezni. Cameron titokban részt vett a rochesteri kísérletekben egy másik kanadaival.

Az ágy mellett három női ruhába öltözött férfi állt. leány. hogy engedelmessé tegyék a gyermekeket. Elliott Barker végzett kísérleteket az LSD-vel. Igen sokan arról számolnak be. Ő egyike volt dr. illetve emlékeztessék őket a hierarchiában elfoglalt helyükre. hogy milyen célokra használták fel. A kábítószereket arra használták. hogy kikényszerítsék bizonyos személyeknek az engedelmes közreműködését. de arra határozottan emlékszik. hogy voltak csecsemők. mind a leánygyermekekkel folytatott pedofíl kapcsolat iránt. amelyre úgy emlékszik vissza. valamint az Ontarió államban lévő Oakridge büntetőintézetben folytatott kísérleteket. hogy döntési helyzetben lévő embereket befolyásuk alá vonjanak. amit emberinek lehet nevezni. Itt nem csak a katonai kutatók és a tudósok szadizmusáról van szó. Ezen kirajzolódnak azok a csomópontok. Kétségtelenül léteznek a gyilkoló programok. amelyet "The Playhouse"-nak (A játékok házának) nevezett. hogy hol volt ez a katonai egység. mint "Land Vehicle Division" (Szárazföldi közlekedési osztag). Természetesen működött a fotóberendezés. Egy egyetemi épület szobájában egyszerre csak síró öregember mellett találta magát az ágyban. Feltűnő volt az úgynevezett "gender blending". az érzékelés lehetőségétől való teljes megfosztás (sensory deprivation) és az úgynevezett pszichikus vezetés (psychic driving) is fontos szerepet játszott. Ez utóbbiban dr. Közös tapasztalat az is. hogy gyermekként . többek között magasrangú emberekkel való pedofíliára használták. Ez utóbbi célja az volt. ezért nem tudja pontosan megjelölni.ketrecekbe zárták őket. elektromosságot alkalmaztak. Lynnét angol tudósok zsarolására használták. hogy pornográfia készítésére használták őket. amelyekkel nagyon nehéz szembenézni. mint kislány.Lynne azt válaszolta. mint amikor ő is zsarolásra lett felhasználva. miután beprogramozták? Számos esetben információk továbbítására. Lynne Moss maga például ki lett képezve arra. Wayne Morris ez után azt kérdezte. amikor valaki elkezd emlékezni. vagy olyan helyzetekben. Egyébként hasonló történetek százairól tudna beszámolni. Lynnét bedrótozták egy robothoz. vagy egy bábuhoz hasonlóan és elektromosságot használtak mozgásának az irányításához. illetve zsarolásra. mindannak a teljes mellőzéséről. Mivel mindig erősen elkábított állapotban vitték oda. amelyben ez a brit kutató részt vett és ezért lényeges volt. hogy beszervezzék. Meg lehet említeni a Jonestown-t és a Walla Walla börtönben. Elvitték egy helyre. hogy ő orvosdoktor helyett inkább kínzónak nevezné. Ewen Cameron mellett. A programozott gyerekeket titkos kommunikációra. Delgado-nak kísérleti szobái voltak egy épületben. akik kísérleteztek vele.és 177 . amit ő "The Funhouse"-nak (A vidámság házának). Delgado kísérletei ehhez a katonai létesítményhez kapcsolódtak. és valójában egy titkos kísérleti programról volt szó. hogyan lehet valakit megskalpolni. és egy másik. vagy voltak közöttük felnőtt férfiak és nők is? Lynne felsorolta. mind a katonai körökben azért. Morrist az érdekelte ekkor. ahol a kísérletek folytak a katonai bázisok és az atomerőművek környékén. (az ACHES-Mind Controll) és a "The Stone Angels" tapasztalatai között jelentős az átfedés. hogy ott mindig Delgado-val került össze. pedofíliára és zsarolásra használták mind a tudományos. a keresztbe öltözés és a nemi szerepek felcserélése a rituálék alkalmával. drogokat adtak be nekik. hogy mindezek a kísérletek katonai támaszpontok és nukleáris reaktorok közelében folytak mind az Egyesült Államokban. hogy a kísérletben részt vevők nagy erőszeretettel viseltettek mind a fiú-. Utalt Lynne Ontario térképére. Ugyancsak közös tapasztalat.a rituális visszaélések alkalmával . de úgy tűnik. mind Kanadában. mondotta Lynne. Az öregember is kábítószerezve volt és Lynne is. hogy csak gyerekekkel kísérleteztek. az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején. A kínzás. Ki kell emelni az agykontroll kísérleteknél az elektromos eszközök alkalmazását. Az amerikai-kanadai érdekvédelmi bizottság.

azt mondotta. A visszaprogramozás során. a tudat széthasítása és a leválasztott tudatrészek programozása. hogy ez rendkívül hosszadalmas és vannak olyan programozások is. A genetikai megváltoztatás is fontos szerepet játszott a különböző sugárkísérletekkel együtt. (A thalidomide Európában kifejlesztett altatószer volt. illetve a katonai intézményekben került programozásra. kisebb számban azonban felnőtt férfiak és nők is. A cél a hatékonyság volt. vagy lábuk. amin keresztül ment. mint ő maga. hogy az agykontroll technikák kifinomultabbá válnak és a lakosság egyre hatékonyabb befolyásolását teszik lehetővé. akinek a jelenlévő tudósok megparancsolják. hogy mely drogok tesznek valakit alkalmasabbá az agymosásra. hogy fajkereszteződéssel is kísérleteztek különböző állatok és emberek között. macskákkal. mint a normális eset. amikor úgy kell funkcionálnia. amelyek nem fordíthatók vissza. Ő elsősorban azokkal van kapcsolatban. de nem volt karjuk. amikor újabb és újabb programszint kerül sorra. Genetikai kísérletek is folytak. Könnyebbé tenni és felgyorsítani az agymosást azért. amikor 8 és 9 évesek voltak. akik gyermekként lettek programozva és ugyanolyan kísérleti túlélők. és 178 . egyetemeken. akiknek szakálluk volt. felnőtt emberekkel. Gyakran olyanok a fájdalmak. Erre utal a Fort Albany-ban készült villamosszék. majmokkal. Ennek következtében sokkal hamarabb kerültek szülőképes állapotba. Egyetlen thalidomide adag. és ezért erősen romboló a hatásuk. aki különböző college-okben. Számos olyan személy van. akik onnan sikítva próbáltak kiugrani. Azt is figyelték. mint egy robotnak. hogy az 1950-es években az egyik laboratóriumban olyan csonka csecsemőket ("Torso Babies") látott. Számosan közülük nem képes gyermeket a világra hozni. például egy drótot. hogy valószínűleg thalidomide-t alkalmaztak ezekben a titkos laboratóriumokban. Egy ismerős ápolónő. Lynne nagyon fontosnak tartja. amikor lekötözték egy székhez. hogy ez a gyógyszer súlyos születési rendellenességeket okoz. hogy menjen a "Playhaus"-ba. Annak is tanúja volt. hogy a gyermekkorban ilyen kísérleteken átesett túlélők tapasztalatai ismertté váljanak. Lynne elmondotta. A test érzi a beléje erőszakolt tárgyakat. büntetőintézetekben. akikkel különböző gyógyszereket szedettek. gyermekekkel. hogy ott születtek gyermekek. D. amikor az erről készült rajzait meglátta. Utalt a University of Rochester-nél talált dokumentumokra. és használták a reggeli rosszullétek kezelésére terhesség ideje alatt. Ebben az időben senki nem tudta. így "szórakoztatva" a látogatóban lévő előkelőségeket. Újraéli. amelynek nincs teteje. Átéli. amelybe becsomagolták. a test mindenre emlékezik. Lynne nem állította biztosra. és kezeihez és lábfejéhez elektródákat helyeztek. mert számítani kell arra. amelyek részletesen leírják. vagy érzi azt a tekercset.fiúgyermekek. Lynne azzal kezdte. de a "Food and Drug Administration" hozzájárult ahhoz. hogy milyen kísérletek folytak patkányokkal. hogy elkezdődhessen a "patterning". hogy kísérletezésre felhasználják. mintha valakit ostorszíjjal vernének. de úgy hiszi. már súlyosan károsíthatja a magzat végtagjainak a fejlődését. Wayne Morris ezután a gyógyulási folyamat részletei iránt tudakozódott. amelybe beleültették a gyerekeket. amely természetesen kísérleti laboratórium. J. ha azt a terhesség korai szakaszában vették be. A kanadai bennszülött lakosok körében is folytak kísérletek. A drogok intenzív használatának egyik célja öntudatlan állapot előidézése és így a kísérletek számára fogékonyabbá tétele. Felidézte. A CIA számára dolgozott tudósok soha nem készítettek volna feljegyzést emberekkel folytatott kísérletekről. hogy a laboratóriumokban gyakran sokáig visszatartották a kísérleti személyeket.) Lynne ismer olyan túlélőket. A sort csupán folytatni kell csecsemőkkel. Az Egyesült Államokban nem volt jóváhagyva az általános használata.

amelyek a kísérletezések során előfordultak. Hendricks nevét. sisakot a fejére. annak barátaira emlékezett. mert olyan emlékképek árasztották el. a nagybátyjával és az ő barátaikkal kapcsolatos események. s csak egy-egy pillanatra villantak fel arcok. Az emlékezési képessége ugyanolyan töredezett volt. hiszen ha hipnotikus állapotban még több emlékkép nyomul előtérbe. Mivel lassan haladtak előre a gyógyulási folyamatban. hogy számos túlélőnél az emlékezet visszanyerése súlyos fizikai traumával kezdődik. akiben teljesen megbízott. érzés nélküli figurákat. Ma is még rá van utalva a segítségére. noha fogalma sem volt. hogy menjen kórházba. és időnként arra kényszerült. hogy amikor megindult az emlékezési folyamat. hogy az asztal alá bújjon. eszközök. Így kerülhette el az olyan beavatkozásokat. és olyan parancsokat hallott. vagy a gyógyszerekkel alkalmazott lobotómia. Ekkor még semmit nem tudott ezekről. Hosszadalmas és intenzív terápiás foglalkozásokra volt szükség ahhoz. vagy hogy betekerje magát a rendelő szőnyegével. ketrecekről. hogy miként kezdett ismét működni az emlékezete? Ez életének a mély válsága során kezdődött. elektromos berendezésekről. Csak rajzokkal. Morris ez után azt tudakolta. ahogyan a CIA által finanszírozott doktorok elektrosokkolták. Morris következő kérdése arról szólt. Miközben írt. vagy ahogyan az érzéki észleléstől különböző módokon megfosztották. Olyan gyógyszerekre is rászorult. amelyek azt mondták neki. Évekre volt ahhoz szükség. Amikor ezen a rajzolási kényszeren túlesett. Gyakran akart megválni életétől. Hamilton. Ehelyett a fokozatos és lassabb előrehaladást ajánlotta. Mindennek következtében. de erre azt a választ kapta. hogy mi is történik vele. de nyomukban megjelent a rendkívül intenzív testi fájdalom is. Arra törekedtek. mintha akkor részesült volna elektrosokkban. Ezek összefüggéstelen töredékek voltak. Rajzsorozatokat készített 10 hónapon át. Így írta le dr. hogy meg tudjon szólalni. Amikor felvillantak az első emléknyomok. Követte azt a menetet. Azt is kérte orvosától: küldje hipnotizőrhöz. amelyek semmit nem jelentettek a számára. például egy autóbalesettel. Lynne gyakran összeesett az utcán. hogy távirányítású elektronikus eszközeikkel hogyan tudják végrehajtatni a biorobottal kívánságaikat. A kezeléseket irányító pszichiáter kezdettől fogva a legnagyobb türelemmel és gyengédséggel bánt vele. mintha kórházakban lenne. mint lélektelen. hogy melyik programozott tudatrésze irányította emlékezését. vagy elmegyógyintézetbe zárkózni. a vérfertőző kapcsolatra Hamiltonban és mindezt napról-napra elkezdte leírni. így nem volt szükség pszichiátriai közbeavatkozásra. hogy ezek a leírtak valamiféle értelmet nyerjenek. hogy ezek kicsodák. akkor apjára. kifejezéseket. dr. egyre több olyasmi került a papírra. Ismeretes. Ezek emléktöredékek voltak. és a kézírása is teljesen más volt attól függően. noha soha nem volt képes mást rajzolni. amelyekről korábban semmit nem tudott. laboratóriumok. elektródákat helyeztek a testére. mint ahogy szakadozott volt az a folyamat is. Az ő esetében rendkívül megalázó személyes kapcsolat váltotta ki. Eleinte nem tudta elmondani. kórházakba telefonált. Megdöbbentő emlékképek tolultak az agyába kórházi környezetről. Néha ugyanúgy rázta az áram. azt már nehezen tudja a szervezete lereagálni. Nem tudta magát szavakkal kifejezni. Ekkor keresett fel egy terapeutát. ismét képtelen volt rajzolni. ahogyan lezajlott a tudatának a részekre darabolása. hogy az nem jó ötlet ebben a fizikai állapotban. hogy ilyen fragmentált tudatállapotban bizonyos neuronpályákat rögzítsenek az agyában. A test akaratlanul is azokat a helyzeteket veszi fel. nagybátyjára. és a kezelések során tárultak fel az apjával. akkor tudott-e már a CIA által folytatott agykontroll kísérletekről? Lynne erre tagadó választ adott. Ő volt az első személy az életében. Green. amikor az 179 . Lejegyzett szavakat.azt figyelték. dr. mint az elektrosokk. vagy leírt szövegekkel tudta kifejezni magát. amelyek megkönnyítik a fájdalmas élmények feldolgozását. vagy megerőszakolással.

emlékezési folyamat fokozatosan beindult, az emlékképek is fragmentált formában törtek fel. Ez nem arra hasonlít, mikor egy villanykörte kigyullad az ember fejében. Éveken át elhúzódik az a lassú folyamat, amíg végre emlékezni tud arra, hogy belép egy kórházba, egy katonai létesítménybe, hogy ott találja magát egy pedofíl környezetben. Az emlékezetnek ez a fokozatos aktivizálódása és integrálódása leírhatatlan fizikai és emocionális fájdalmakkal jár. Lynne elmondotta, mivel munkaképtelen, segélyből él 17 éve Thunder Bay-ben. Vödörben mos, és időnként élelmiszersegélyt kell igénybe vennie. Nem utazhat sehová, noha nagyon szeretne bizonyos helyekre eljutni, így Rochesterbe, Hamiltonba és New York-ba a Colgate College-ba. Szívesen visszamenne azokra a helyekre videokamerával egy megbízható személy társaságában, ahol kísérleteztek vele, mert még mindig hallja azokat a hangokat belül, amelyek pontosan elmondják: melyik helyen mit tettek vele. Néhány fényképet szerzett ezekről a helyekről. Kapott egy évkönyvet az Oswego State Teachers College-től is az 1950es évekből, és be tudott azonosítani két olyan pszichológust, akik a kísérletekben részt vettek. Morris ez után azt tudakolta, hogy mikor szerzett tudomást arról, hogy a CIA és más amerikai szervek is finanszírozták azokat a programokat, amelyekben vele is kísérleteztek? Lynne 1996. újév napját jelölte meg. Ekkor kapott ajándékba egy komputert, majd pedig egy modemet és az Interneten keresztül kezdett kapcsolatba lépni másokkal. Újév napján este 11kor véletlenül ráakadt arra a beszédre, amelyet Walter Bowart adott 1994-ben vagy 1995-ben Texasban. Ebben van szó a Rochester Egyetemről, a haditengerészeti finanszírozásról és a Project Chatter-ről. Ekkor szó szerint sokkos állapotba került. Mivel teste görcsökbe rándult, leánya és partnere azonnal hívták az orvost. Korábban már rajzolt és az egyiken egy gyermek látható sisakkal a fején, és a kép alá azt írta "Chatter". Ténylegesen egy egész sorozatot rajzolt a sisakokról. Sokáig azt hitte, hogy nem egészen normális, hogy ilyesmiket rajzol, és amikor elolvassa a komputeren "Project Chatter, Navy funding 1952", amit követ Valerie Wolf, Claudia Mullen és Chris DeNicola tanúvallomása, amelyet Washigtonban tettek, akkor ez fordulópontot jelentett. Különösen Claudia Mullen beszámolója, mert Lynne is emlékezett dr. Ewen Cameronra, a ketrecekre és az elektromosságra. Chris DeNicola pedig ugyanarról az asztalról tett említést, amelyre ő is emlékezett. Felhívta telefonon Valerie Wolfot, és ekkor tudta meg, hogy ő is kanadai, a hamiltoni egyetemre járt, ahol ő is felnőtt. Elküldte rajzait Valerie Wolfnak New Orleans-ba, és megkérdezte tőle, hogy lát-e a rajzokon ahhoz hasonlókat, mint amiről az ő páciensei beszámoltak? Valerie Wolf visszahívta és közölte vele, hogy Claudia Mullen a rajzok alapján felismerte azokat az orvosokat, akik vele is kísérleteztek. Ez a telefonhívás ösztönözte arra, hogy végül is a saját terapeutájának is megmutassa rajzait, amelyeket korábban nem tudott hová tenni. Pszichológusa arcán először látott emocionális reakciókat és sokkolták, amit látott. Ezt igen hosszú ideig tartó és fájdalmas "lereagálási folyamat" ("abreactive processing") követte. Lynne úgy véli, hogy azok a dossziék, amelyekre a rajzai utalnak és az 1952-től 1956-ig terjedő időszakra vonatkoznak, azok között a CIA dokumentumok között lehetnek, amelyeket megsemmisítettek. Morris ez után azt kérdezte, hogy a Túlélők Érdekvédelmi Bizottsága (ACHES-MC) milyen tevékenységet fejt ki? Lynne elsőként az 1997. áprilisában Chicagóban megrendezett tanácskozást említette (Believe the Children Conference - Higgy a gyermekeknek konferencia), ahol megkezdték a túlélők beszámolóinak szakszerű feldolgozását, videoszalagra rögzítését. Erről levelet küldtek Clinton amerikai elnöknek és Chretien kanadai miniszterelnöknek arra kérve, hogy tartsanak elnöki meghallgatást és vizsgálják meg a korábban titkosan kezelt, de mára már a titkosság alól feloldott, nyilvánosságra hozható és kutatható dokumentumokat, amelyek az agykontroll kísérletekre vonatkoznak, elsősorban

180

azokra a gyermekekre és felnőttekre, akik ehhez nem járultak hozzá és nem is volt azokról tudomásuk. Ezek a videó dokumentum-levelek az illetékeseknél vannak és az érdekvédelmi bizottság hivatalos meghallgatási eljárást akar kiharcolni. A legmegfelelőbbnek olyan helyszíni meghallgatásokat tartanának, ahol a bizottság Kanadában és az Egyesült Államokban felkeresné és kihallgatná a kísérleteknek alávetett személyeket. Ezeken a meghallgatásokon nem csak a túlélők, de a terapeuták is kifejthetnék véleményüket. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság 1995. évi tanácskozása Az embereken alkalmazott sugárkísérletek kivizsgálására alakult bizottság (Advisory Committee on Human Radiation Experiments), amelynek a tagjait az amerikai elnök kérte fel, 1995. március 15-én a washingtoni The Madison Hotelban tartotta az egyik legfontosabb ülését. E tekintélyes szakemberekből és közéleti személyiségekből álló testületnek a Fehér Ház hivatalos képviselője is a tagja volt és ő nyitotta meg a tanácskozást. Itt került sor a Lynne Moss-Sharman által is említett Valerie Wolf meghallgatására. (A kanadai Vancouverben született Valerie B. Wolf - élt 1948-tól 2002-ig - a Cyracuse-i Egyetemen és az Ithaca College-ban, valamint a Tulane Egyetemen szerezte diplomáit. Tapasztalt szociális munkás és a fizikai képzés kiváló szakembere volt. Ezen kívül ő volt a "The National Council of Jewish Women" (A zsidó asszonyok országos tanácsa) New Orleans-i szervezetének az elnöke. A tanúvallomás idején 47 éves volt.) Valerie B. Wolf tanúvallomása Wolf asszony azzal kezdte, hogy az előtte szólók számos olyan tényről számoltak be, ami neki már ismerős. Ő elsősorban az emberekkel szemben alkalmazott sugárzás és az agykontroll kísérletek lehetséges kapcsolatáról kíván beszélni. Ennek fő oka, hogy számos ember állítja: gyermekkorában besugárzással, drogokkal, végzett agykontroll kísérleteknek vetették őket alá azok az orvosdoktorok, akik a sugár- és agykontroll kísérletekben egyaránt részt vettek. Írásos dokumentáció készült, felsorolva e személyek neveit, a végrehajtott programok elnevezéseit, amelyeket az ország különböző részein élő személyek vallomásaiból állítottak össze. Fontos annak a megértése is, hogy az agykontroll technikákat arra is felhasználták, hogy megfélemlítsék a kísérletek szenvedő alanyait. Így akarták kikényszeríteni, hogy hallgassanak az államilag szervezett kísérletek során átélt szenvedéseikről. Wolf utalt rá, hogy 22 éve gyakorló terapeuta, aki a trauma-kísérletek áldozatainak a gyógyítására szakosodott, és mintegy 40 különböző kollégájától gyűjtötte be a bizottság elé tárt tényeket. Figyelemre méltóan megegyeznek a fájdalomokozással, úgy, mint az elektrosokkal, halucinogénokkal (érzékcsalódást okozó szerekkel), érzékeléstől megfosztással (sensory deprivation), hipnózissal, a végtagok kicsavarásával és szexuális visszaéléssel, valamint az agykontroll kísérletekkel kapcsolatos beszámolók. Eddig alig jelent meg publikáció a gyermekeken végzett agykontroll kísérletekről, noha az ezekről beszámoló betegek az ország különböző részein élnek és nem állnak kapcsolatban egymással. Ezek a páciensek autóimmun és pajzsmirigy problémákban, sclerosis multiplex-ben, izom-megbetegedésekben, valamint más, még tisztázatlan betegségekben szenvednek, amelyek pontos diagnosztizálása még várat magára. Az államilag finanszírozott kísérletek számos alanya orvosilag dokumentálhatóan megbetegedett, sokan félnek elmondani orvosaiknak, amit az agykontroll kísérletek során átéltek, mert attól tartanak, hogy elmebetegnek fogják őket tartani. E páciensek a kísérletező doktorok közül többet megneveztek, elsősorban dr. Green-t, akire sokan úgy emlékeztek

181

vissza, mint a fájdalomokozással, az agykontrollal és a szexuális erőszakkal végzett kísérletek irányítójára. Az egyik beteg beazonosította dr. Green-t, és eszerint ő dr. L. Wilson Green-nel azonos. Egy ilyen nevű személy volt a hadsereg vegyi központja kémiai és radiológiai laboratóriumainak a tudományos igazgatója. De nemcsak a hadsereg, hanem a hírszerző szervezetek számára is végzett kísérleteket. A betegek elmondásaiban gyakran szerepel dr. Sidney Gottlieb és dr. Martin Orne neve is, akik ugyancsak részt vettek az embereken alkalmazott sugárkísérletekben. Wolf hangsúlyozta, hogy a páciensek spontán módon emlékeztek ezekre a nevekre anélkül, hogy bármiféle emlékezet-elősegítő technikákat (memory-retrievable techniques), mint például hipnózist, alkalmaztak volna. Az információk szabadságáról szóló törvény (Freedom of Information Act, FOIA) alapján megpróbálták átnézni az agykontroll kísérletekre vonatkozó feljegyzéseket. Ezirányú megkereséseiket vagy igen lassan teljesítették, vagy elutasították, ennek ellenére bizonyos információkhoz mégis hozzájutottak, amelyek viszont alátámasztották, hogy a páciensek igazat állítottak. Rendkívül fontos minden olyan hivatalos dokumentumnak az ismerete, amely vagy alátámasztja, vagy cáfolja mindazt, amire a páciensek visszaemlékeznek. Noha az MK-ULTRA akták meg lettek semmisítve, ami azonban mégis megmaradt más programokból, mint például a Bluebird-ből, vagy az Artichoke-ból, értékes információkat tartalmazhatnak. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a páciensek egy részét sugárzási kísérleteknek is alávetették. Az ezzel kapcsolatos információk elősegíthetnék ezeknek a súlyos pszichológiai és orvosi problémákkal küszködő embereknek a kezelését és gyógyítását. Valerie Wolf végül arra kérte az Elnöki Tanácsadó Bizottságot, hogy terjessze ki vizsgálódását az általa említett problémákra is. Egy bizottság már megvizsgálta az agykontroll kísérleteket, de nem foglalkozott a gyermekekkel folytatott kísérletezésekkel, mert a többségük még túlságosan fiatal volt, és az 1970-es évek végén még tartottak a kísérletek. Wolf úgy vélte, hogy csak a tények nyilvánosságra hozásával lehetne véget vetni ezen emberek további zaklatásának és szenvedésének, ezért kérte vizsgálat lefolytatását és a gyermekeken végzett agykontroll kísérletek adatainak a nyilvánosságra hozatalát. Christine DeNicola tanúvallomása Christine DeNicola 1962. júliusában született és ővele is végzett sugárzással, agykontrollal és drogokkal dr. Green kísérleteket. Szülei 1966-ban elváltak és névszerinti apja, Donald Richard Ebner, ugyancsak dr. Green köréhez tartozott. A vele való kísérletezés 1966-tól 1976ig tartott. Sugárkísérleteket először 1970-ben végeztek vele. 1972-ben a besugárzást a nyakára, a torkára és a mellkasára irányítva próbálták ki. 1975-ben pedig a mellkasára és a méhére koncentrálták. Minden alkalommal szédült, hányingere volt és hányt is. Ezeket a kísérleteket az agykontroll technikák kipróbálásával összefüggésben végezték drogokkal kombinálva, az arizonai Tucson-ban. Dr. Green leginkább agykontroll kísérleteihez vette igénybe 1966-tól 1973-ig. Az volt a célja, hogy programozott kémet és orgyilkost képezzen belőle. Az első ilyen irányú emléke az, amikor Don Ebner a Kansas City University-re vitte 1966-ban. Egy laboratóriumhoz hasonló helyiségben más gyermekek is voltak. DeNicolá-t meztelenül lekötözték, szétterpesztett lábakkal hátára fektették. Dr. Green elektródákat helyezett a testére, beleértve a fejét is. Egy fej fölötti vetítőhöz hasonló szerkezetet használt és közölte vele, hogy különböző képeket éget az agyába, miközben egy vörös fényű reflektort irányított a homlokára. Az egymás után következő szakaszok között elektrosokkot alkalmazott és közölte, hogy menjen mélyebbre és

182

mélyebbre, ismételve, hogy minden kép mélyebbre hatol az agyban és DeNicola ezután azt fogja tenni, amit dr. Green mond neki. A kísérlet előtt erős droginjekciót kapott. Amikor vége volt, akkor egy másikat. A következő emléke szerint a nagyszüleinél volt Tucson-ban. Ekkor 4 éves volt. DeNicola emlékeztette az Elnöki Bizottság tagjait, hogy dr. Green a traumát, a drogokat, a hipnózis utáni szuggeszciót az agy feletti teljes ellenőrzés érdekében alkalmazta. A sugárzási kísérleteket azért végezte rajta, hogy megállapítsa, milyen fajtájú és erősségű sugárzás milyen hatást vált ki a különböző testrészekben, másrészt ezzel tovább terrorizálta, ami viszont az agykontroll kísérletekhez fontos traumák okozását szolgálta. A további kísérletekre Tucsonban, az Arizonában lévő sivatagban került sor. Megtanították arra, hogyan törjön fel lakatokat, legyen titoktartó, miként használja fotografikus memóriáját és azt a technikát is meg kellett tanulnia, miként tartson vissza információt, számokat ismételgetve. Dr. Green követelte tőle, hogy öljön meg olyan babákat, amelyek kisgyermekre emlékeztettek. Egyik alkalommal átszúrt dárdával egy ilyen babát, de a következő alkalommal ezt megtagadta. Különböző fájdalomokozó technikák szenvedő alanya lett, de ahogyan idősebbé vált, egyre több ellenállás tanúsított. Ezért gyakran tették megkötözve ketrecbe, amely Dr. Green irodája közelében volt. 1972. és 1976. között mind ő, mind munkatársai időnként gondatlanságból nem zárták be a ketrecét. Ilyenkor, ha ez fizikailag lehetséges volt, kimászott a ketrecből és bement az irodájába, és elolvasta az asztalán lévő jelentéseket, emlékeztetőket, amelyek CIA-hez tartozó és katonai személyeknek voltak címezve. A dossziékban projektek és alprojektek leírásai voltak olvashatóak, a kísérleti alanyok és a kísérletek neveivel, kódszámokkal, amelyek a sugárzási és agykontroll kísérleteket jelölték, amelyeket DeNicola írásban is beterjesztett a Bizottságnak. Dr. Green két alkalommal is rajtakapta és büntetésként elektrosokkolta, drogokat adott be neki, megforgatta az asztalon, injekciót nyomott a hasába és a hátába, kificamította az ujjait és hipnotikus technikákkal elérte, hogy még zavarodottabbnak érezze magát, és öngyilkossági késztetései legyenek. Miután DeNicola-nak fokozódott az ellenállása és nem volt hajlandó együttműködni, ezért abbahagyták további programozását a kémkedésre és gyilkosságra. 1974-től 1976-ig dr. Green különböző agykontroll módszerekkel arra törekedett, hogy a gyilkossági programozást önpusztító és halált okozó programokká alakítsa át. Célja az volt, hogy meghaljon. DeNicola azonban küzdött az életéért, és ma is küzd érte. Az átélt kísérletek következtében MPD/DID, vagyis tudathasadásos elme-, illetve identitászavarban megbetegedett személlyé vált. Dr. Green oly sok részre kívánta feldarabolni tudatműködését, amennyire csak lehetséges. Ez nem sikerült neki, azt viszont elérte, hogy DeNicola azóta is folyamatos fizikai, mentális és emocionális problémákkal küzd. 12 év óta részesül kezelésben és az utóbbi két és fél évben talált olyan terapeutát, aki tájékozott volt az agykontroll kísérletekről, úgyhogy végül is ténylegesen beindulhatott a gyógyulása. DeNicola hangsúlyozta a Bizottság tagjainak, hogy amiről ő beszámolt, az csupán egy töredéke annak, amin 1966-tól 1976-ig keresztülment. Ő is arra kérte az Elnöki Bizottságot, hogy tegyen ajánlást egy feltáró vizsgálat lefolytatására, mert ez lehetővé tenné, hogy a sugárzáskísérletek áldozataival foglalkozó terapeuták és más szakemberek hatékonyabb segítséget nyújthassanak. Claudia Mullen tanúvallomása

183

Mullen tanúságtételekor elmondotta: 1957. és 1974. között agykontroll kísérleteket folytattak vele, hogy tökéletes hírszerzővé alakítsák vegyszerek, besugárzás, drogok, hipnózis, elektrosokk, nagyméretű vízvezető csőben való bezárás, alvástól való megfosztás, agymosás, szóbeli, fizikai és szexuális bántalmazás révén. Közel három évtizeden át a hozzájárulása nélkül kísérleteztek vele, s mindezt azzal magyarázták, hogy "a cél szentesíti az eszközt", és "a hazámat szolgálom a kommunizmus elleni harcban". Amikor 7 éves korában elkezdték a kísérleteket, már sok szenvedésen ment keresztül és azok közé a gyermekek közé tartozott, akik hasonló zaklatásokon mentek át. Elmondta a Bizottság tagjainak, hogy már beterjesztette azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket az általa meghallott beszélgetésekről visszaemlékezései során készített. Azért emlékszik pontosan a részletekre, mert fotografikus memóriája van és a vele kísérletező doktorok úgy vélték, hogy agyát élete végéig ellenőrzés alatt tarthatják. Mullen ezután rátért a részletekre. Elmondotta, hogy dr. L. Wilson Green, aki 50 millió dollárt kapott saját állításai szerint az "Edgewood Chemical and Radiology Laboratory"-tól (Az Edgewood-i kémiai és radiológiai laboratóriumtól), amely a CIA Műszaki-tudományos Kirendeltségéhez (Technical Science Division, TSD) tartozott. Erről nyilatkozott úgy dr. Charles Braun, hogy gyermekeket használtak kísérleti célokra, mert velük élvezetesebb és olcsóbb volt a munka. Olyan kísérleti alanyokra volt szükségük, akikre kevésbé figyelnek oda, mint a katonákra, vagy a kormányzati alkalmazottakra. Fiatal és engedelmes nők voltak a legmegfelelőbbek. Ehhez hozzátette: "Szeretem rémísztgetni őket, A lányok és az ügynökség egyaránt azt hiszi, hogy isten vagyok, aki létrehoz olyan kísérleti személyeket, akik a Sid és a James által kigondolt bármilyen deviáns célra használhatóak." Sid alatt dr. Sidney Gottliebet és James alatt dr. James Hamiltont értette. 1958-ban néhány fontos doktor tesztelte a Human Ecology Society-tól (A Humán Ökológiai Társaságtól). Figyelmeztették, hogy senkinek a szemébe ne nézzen, mert ezúttal egy rendkívül titkos projektről van szó. Gyermekként azonban pont ennek az ellenkezőjét tette és ezért jól emlékszik, hogy a kísérletet dr. John Gittinger kezdte, de dr. Cameron adta be neki az injekciókat és a röntgenbesugárzást dr. Green végezte. Ekkor közölte vele dr. Sidney Gottlieb, hogy most már alkalmas a "Big A"-re, értve ez alatt az "Artichoke" programot. Mire hazaért, már csak arra emlékezett, amilyen magyarázatokat kapott dr. Robert G. Heath-től, a Tulane Orvosi Egyetem orvosától. Ő magyarázta meg neki, hogy mitől származnak sérülései, a tűszúrások nyomai, az égési sebek a fején, az ujján és még a nemi szerve körül is. Mivel ekkor már teljes kontroll alá került az agya, mindezt elhitte. A következő évben egy Maryland állambeli szálláshelyre vitték, amelyet Deep Creek Cabins-nek neveztek, és ahol megtanulta, hogy miként kell szexuálisan kielégíteni a férfiakat. Kiképezték arra, hogyan vegye rá őket, hogy magukról beszéljenek. Maga Richard Helms, a CIA egykori helyettes igazgatója, dr. Gottlieb, George White és Morris Allen készült arra, hogy lefilmeznek annyi magas beosztású állami tisztségviselőt, egyetemi intézetek és alapítványok vezetőit, amennyit csak lehetséges azért, hogy később, amikor már elfogynak az agykontroll és sugárkísérletekre fordítható pénzek, akkor kikényszeríthessék tőlük a további finanszírozást. Claudia Mullent kiképezték, hogy csapdába ejtsen gyanútlan férfiakat. Mindössze 9 éves volt, amikor megkezdődött szexuális célokra való bevetése. Tanúja volt egy beszélgetésnek az Office of Research and Development-ről, ORD (A Kutatási és Fejlesztési Hivatalról). Ezt dr. Green, dr. Steven Aldridge, Martin Orne és Morris Allen irányította. Ekkoriban kiszivárogtak hírek arról, hogy New Orleans-ban sok visszamaradott gyermek nagy adag besugárzást kapott. Dr. Gottlieb ekkor megkérdezte az egyik kollégáját, Wilsont, hogy miért aggódik oly nagyon e gyermekekért, mikor végül is ők lesznek a legutolsók, akik kifecsegik a dolgokat.

184

hogy a kísérletek az 1940-es évektől kezdődően az 1970-es éveken át feltehetően 1984-ig tartottak. aki már a kísérleti projekt résztvevője volt. hogy apja volt az. hogy kísérjék figyelemmel kezdettől fogva az áldozatok visszaemlékezéseit. Heath-t. mivel szülei elváltak. aki ekkor a hivatal igazgatója volt. Martin Orne. és miként szervezték be őket a kísérletekbe? Christine DeNicola azt válaszolta. 185 . hogy két és fél éves korában örökbe fogadta egy asszony. Norris. hogy az agykontroll projektek keretében milyen visszaélések történtek a sugárzások alkalmazásával. azért. és gyermekek világrahozatalára. az Elnöki Bizottság másik tagja azt tudakolta. vegyszerek és drogok következtében nem képes munkavégzésre. akik azt a megbizatást kapták.Egy más alkalommal dr. Lois L. hogy még mindig kontroll alatt állnak. amely feltárja. Kezdettől fogva ő nevelte. hogy a jövőben is folytatódhassanak. hogy már szexuálisan bántalmazták. hogy továbbra is megkapják a különböző forrásokból a pénzügyi támogatást a sugárzási és agykontroll projektekhez. hogy további vizsgálat legyen. Thomas arról érdeklődött. A rajta végzett kísérletek. Thomasnak. hogy meg tudja nevezni az államilag finanszírozott kísérleti projekteket. később pedig az Institute for Experimental Research (A kísérleti kutatási intézet) élére került. Ő ajánlotta dr. emberileg képes volt ilyesmire. Az egyetlen lehetőség az áldozatok számára. vagy sem? Wolf mégis úgy gondolta. az alkalmazott teszteket. hogy hol voltak az áldozatok szülei. Duncan C. Ezzel lehet megelőzni azt. és kisgyermekkorától szexuálisan is visszaélt vele. megtalálta benne az ideális kísérleti alanyt. Ezért DeNicola azt válaszolta C. Emlékeztetett arra. kijelentette. De a már eddig felsoroltak is elegendőek ahhoz. hogy miután országszerte számosan emlékeznek hasonló körülményekre. hogy hazájukat védik. hogy a tényleges kísérletek mikor kezdődtek. Ezekre a kísérletekre általában éjjel került sor. így bekerült a programba. Amikor Heath felismerte. Mullen elmondotta az Elnöki Tanácsadó Bizottságnak. Miután sikeresen átment a vizsgálati teszteken. Minderre nem volt szükség és egyáltalán nem kellett volna megengedni. Claudia Mullen válaszában elmondotta. mikor anyja aludt és elvitte őt. egész pontosan nem tudják megmondani. Ez az asszony akkoriban a Tulane Egyetem irányító testülete elnökének a barátja volt. Apja belopódzott hozzá. az alkalmazott besugárzások. hogy mindez vele és sok más társával arra hivatkozva történt. ezek az események vajon ugyanarra az időszakra esnek. Green köréhez tartozott. Azok a személyek. vagy sem? Valerie Wolf elmondotta. aki szexuálisan visszaélt vele. fokozni kell a szokásos kényszerítéseket. Apja igen korán meghalt és azt sem tudja. Anyjának nem volt tudomása a kísérletekről. Anyja szerint apja. úgyhogy nem tudott semmit a történtekről. Amikor azonban az emlékképek kezdtek összerendeződni. aki a légierőnél volt alkalmazásban. aki tulajdonképpen beszervezte. hogy valódi anyja tudott-e minderről. és a kísérletek zsarolásra használható részét. hogy kezelje a Claudiánál észlelhető pszichiátriai problémákat. a benne résztvevő személyek és létesítmények neveit. hogy a beszámolók 1940-től kezdődve lényegében ugyanazt az időszakot ívelik át. hogy apja dr. A megfigyelés célja annak a kiderítése volt. Emiatt kisgyermekkorától kezdve szabadulni akart az apjától. hogy kiharcolják egy másik Elnöki Bizottság segítségével az agykontroll kísérletek nyilvánosságra hozatalát. A tanúvallomásokat követően az Elnöki Tanácsadó Bizottság tagjai kérdéseket tettek fel. akkor anyjával is beszélgetett róluk. amikor 4 éves volt.

hogy van-e olyan dokumentum. mert arra számítva. Az ismertté vált adatok szerint ő mind az agykontroll. hogy úgyis mindent elfelejt a kísérletek következtében. és mindent elfelejtsen. Dr. hogy milyen erőfeszítések történtek a CIA dokumentumok beszerzésére. Kérdés az. Az ország különböző részeiben más személyek is tettek ilyen erőfeszítéseket. Figyelembe kell azonban venni. mert biztosak voltak abban. hogy tovább is tarthattak. amit ő kihallgatott és leírt. hogy az igazság kiderítésében kulcsszerepet játszanak a dokumentáris bizonyítékok. Csak egyetlen módon tudhatott róluk. Thomas megjegyezte. hogy az emlékezetgátló falak mégis ledőlnek és egyre több tényre derül fény. Ekkor Claudia Mullen felhívta dr. Ebben megtalálhatóak a kísérleti alanyok és a kísérletek nevei. Duncan C. Thomas figyelmét. mégpedig nem publikált forrásokból. még pedig ha az információkoz való szabad hozzáférését biztosító törvény alapján beszerzi az erre vonatkozó adatokat. aki tudományos kutatóként le tudta ellenőrizni. L. Steven Aldridge és Martin Orne irányított. hogy ő mindig visszatérjen. 186 . Thomas ez után azt kérdezte. A kísérletek irányítói mindent megtettek az emlékezetvesztés előidézésére. Wilson Greenre hívta fel dr. de tartottak attól. Egyeseket nem lehetett leellenőrizni. Dr. mivel ők a titoktartásban érdekeltek és nem adják át. hogy a CIA-n kívül számos más szervezet is részt vett a kísérletekben. hogy erre a kísérleti alanyok biztosan nem fognak visszaemlékezni. mert nem állt rendelkezésre információ. amely a sugárzással végzett kísérletekre utal? Ezt azért kérdezte. Ezért a vizsgálat tovább folytatásához dokumentációra lenne szükség. viseltek maszkot. vagyis az anyjának a barátja. az összegyűjtött ismereteket publikálták.Mullen ehhez hozzátette. Ő 20 év óta próbálkozik az információ szabadságáról szóló törvény alapján megszerezni a szükséges bizonyító anyagot. Arra kérte. hogy ők soha nem végeztek semmiféle sugárzási kísérletet. ami elérhető volt. amely a "Radiation File Information" (Sugárzási-akta információ) címet viselte. hogy dr. az ORD-nél található iratanyagokra. és ő volt az. és még a pontos témákat is megjelölte. a család. ha valamennyi dokumentáció a CIA titkos aktáiban található. hogy vagy erősítse. neveit. mind a sugárkísérletekben rész vett. A problémát az okozza. Megszerezték. hogy egy ilyen nagy és hosszú időn át tartó programról ne készüljenek dokumentumok. Azért nem rejtették arcukat. Néhány kísérleti alannyal sugárzási agykontroll kísérleteket folytattak. aki gondoskodott arról. Nem tudja elképzelni. amit Alan Scheflin közölt vele. Valerie Wolf utalt arra. Valerie Wolf pedig dr. az alprogramok jelzéseit. és egymás között megosztották. hogy a titkos iratok hozzáférhetősége nélkül ezeket az adatokat nem lehet leellenőrizni. nyíltan beszéltek előtte. Ő megadta a projektek számait. vagy cáfolja meg azokat. Ebben egyértelműen sugárkísérletekről volt szó. mások viszont egyértelműen agykontroll kísérletek voltak. mert a CIA részéről közölték vele. amelyeket dr. A kísérleti alanyok is kaptak számokat és Mullen a saját számát is hallotta. hogy ezek hol vannak? A helyzet a "22-es csapdájához" hasonló. Valerie Wolf ezért további segítséget kért az Elnöki Bizottságtól. és arra a beszélgetésre. de Claudia emlékeinek a túlnyomó többsége beigazolódott. Christine DeNicola végül elővett iratgyűjtőjéből egy aktát. Dr. Ez az. Thomas figyelmét az Office of Research and Development-nél (a Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál). hogy Claudia emlékezéseit elküldte Alan Scheflin-nek. valamint számos kódszám. Alan Scheflin nyilatkozatát már becsatolták. és beszéltek nyíltan. Thomasnak arra a kérdésére. Éppen ezért jelentős mennyiségű iratanyagot lehetne ezeknél fellelni. Valerie Wolf elmondotta a Bizottságnak. Egyes kísérletek kizárólag sugárzással kapcsolatosak. mert az ő monitorozója a Tulane Egyetem egyik orvosa volt.

Arccal lefelé. Suzzanne Starr elmondotta. Suzzanne Starr beszámolt az Elnöki Bizottságnak. amelyben sugárzást alkalmaztak. Ekkor valaki rákiáltott. de fel tudná ismerni. Az első feltörő emlékkép arra megalázásra vonatkozik. akik rákban haltak meg. több környékbeli gyermeket is bevont a kísérletekbe. A kísérletek magukba foglalták az úgynevezett "enviromental deprivation"-t (környezet-megvonást).Suzzanne Starr tanúvallomása Starr asszony a New Mexico állambeli Chimayo-ból érkezett a washingtoni meghallgatásra. a Delta 5133867-re. Jobbra volt egy eszköz öt nyílással. akkor elektrosokkolták és közölték vele. A rendelőhöz csatlakozott egy terem. ha eljárna a szája. Időnként fellazító. hogy a rendelő a csatlakozó helyiségekkel és alagsori szobákkal pontosan ugyanolyan állapotban van. A technikus egy monitort figyelt. enyhítő injekciókat kapott a koponyájánál. A kísérletekhez használt két épületet azonban 1968-ban lebontották. hogy a kísérletben résztvevő többi gyerekkel együtt vele is azt közölték: hazájuk szolgálatára választották ki őket. Átment egy másik hálóterembe. mint egy kutyával. amely kontrollálta az áram erősségét és frekvenciáját. maguk is agykontroll kísérletek alanyai voltak és így került ő rá is a sor. Ezután tűket szurkáltak a hátgerincébe. Erről a mostani meghallgatásig nem tudta. Extrém hatásokat váltottak ki az agyában. ha valaha is beszélne minderről. mintha jég öntené el a koponyáját. amíg pszichotikus állapotba került. Ezután injekciót kapott a farcsontba. hogy Geigerszámláló lehetett. hogy visszaadták neki az épelméjűséget (sanity). Őt hívták a náci doktornak. evvel ellenőrizték a fejét. Azt sem tudta. farcsontjába. Nyáron elvitték egy egyetemi campus-ba. hogy megismerje ezeket. valamit felhelyeztek az orrába és elvesztette az eszméletét. úgy érezte. Egyik alkalommal. Ekkor megragadták és elkezdték elektrosokkolni. s meglepődve látta. hogy az amerikai népnek a saját jövője érdekében joga van ahhoz. Beszámolt Starr asszony olyan kísérletről is. Amikor az injekciók behatoltak az agyába. Nem tudta. injekciózással. ha megmutatnák a fényképét. mint ahogy emlékezett rá. 20 éves koráig ezt az egyetlen orvost ismerte Starr asszony is. hogy egy kísérletnek a kódszáma. amelyet sátánista szertartásra használtak. Felső karját megbilincselték és az ujjaira is helyeztek 187 . aki nyugdíjas katona volt. a Colorado hegységben élt. A mai napig tartja ehhez magát. szétterpesztett lábakkal ráfektették egy székhez hasonló eszközre és megkötözték. amikor például kis fülkébe zárták és úgy bántak vele. ahogyan emlékezett rá. Ezt egészen addig végezték. négy cső jött ki és csatlakozott egybe. amiről Suzzanne Starr most utólag úgy gondolja. a hátgerincének a középső részébe és a koponyájának az alsó részébe. Apját tilos parkolás ürügyével őrizetbe vették. Elzárták egy hálószobába. amelyeken keresztülment. Elmondotta. A család orvosa. és amikor a terembe bemenve megpillantotta ezt a személyt. Ettől kezdve gyakran görcsökbe rándult és ez jelenleg is tart. hogy mi a Béta-kód. nyitva hagyták az ajtót és ő azon kisurrant. Gyors forgatással (spin programming). Őt pedig bántalmazták egészen addig. Szülei. amikor valamilyen zavar történt. egy magas rangú katonatisztet látott. Két évvel ezelőtt visszatért erre a helyre. majd egy földalatti alagúton keresztül a kísérleti-helyre vitték. 1949-ben született. Ezért úgy véli. amelyet ennek az orvosnak a rendelőjéhez tartozó alagsori helyiségben élt át. Az agykontroll kísérletek során halálosan megfenyegették. amíg az anyja alá nem írt egy nyilatkozatot. valamint gyakori elektrosokkal programozták. de el is vehetik ezt tőle. majd vizet is adtak neki. s csaknem mindent ugyanúgy talált. hogy ki ez az ember. Ez a cső hozzá volt kapcsolva a koponyájánál behelyezett tűkhöz. Másfél évvel ezelőtt felkeresték ugyanezt a campus-t. Starr két évvel ezelőtt kezdett visszaemlékezni azokra a kísérletekre. hogy folyamatosan emlékezik egy delta kódra. hogy mi történt vele 3 és 12 éves kora között.

adj neki egy kis folyadékot. úgyis van elég. Ekkor valamit eresztettek azokba a tűkbe. Ugyanakkor emlékszik.szakértők bevonásával a tudat és magatartás befolyásolását célzó. Megröntgenezték a méhét. Visszaemlékezik rá. amikor később férjével együtt gyermeket akartak. de elég ahhoz. akkor megrendezünk egy balesetet". Tart ugyan a következményektől. nem befolyásolta. hogy tényleg az. Nos. Ha csak az agya halt el.aki mindvégig tartózkodó magatartást tanúsított. Suzzanne Starr ez után köszönetét fejezte ki Clinton elnöknek. levették a székről. hogy az csak maradék. A fejéhez kapcsolt drótok egy elektroenkefalográfhoz vezettek. Ez a kísérlet rendkívül fájdalmas volt. amelyekről nincs tudomása. amelyek rendkívüli fájdalmat okoztak. hogy milyen bátor kislány. hogy a gerincfolyadékát tesztelték. E néhány Washingtonban elhangzott tanúvallomás ismertetése azonban elegendő annak a bizonyítására. Egy terapeuta segítségével . hogy azért. amikor már azt hitték. nem hipnotizálta . hogy 4 és 5 éves korában gyakran fantáziált az ágyban: náci koncentrációs táborban lévő zsidó hercegnőnek képzelte magát. hogy megerőszakolják? Most már tudja. hogy az injekciókra azt mondták. hogy kinevezte ezt a Bizottságot. hogy lángol a feje. Időnként valami történt a karján lévő kapcsokkal. Ehhez hasonló vizsgálaton ment keresztül. Öt évvel ezelőtt kezdett kutatni az igazság után. Ez a későbbi vizsgálat olyan fájdalmas volt. ránézett a technikus: "Úgy tűnik. amelyek a gerinc közepénél voltak elhelyezve. akinek életet adott. ahonnan jött. közpénzekből finanszírozott kísérletekről. akkor még használhatjuk további kísérletekhez. amelyeket titokban végeztek tudomással nem bíró. Visszatekintve úgy gondolja. Időnként mértékeket vettek. Fiú csecsemőt szült.kezdődött el a visszaprogramozása. Ekkor valami szörnyűt érzett a homlokában és elvesztette az eszméletét. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság számos helyszíni meghallgatást is tartott. Úgy tűnik. hogy miért pont ilyesmiről képzelődik egy 4-5 éves gyermek? Miért gondol arra. 188 . de nem hajlandó hallgatás árán megvásárolni nyugalmát. Tréfálkoztak. és radioaktív anyagot injekcióztak a petevezetékébe. Később azon tűnődött. Suzzanne Starr még elmondta az Elnöki Bizottságnak. Soha nem volt normális terhessége és nem képes gyermeket szülni. hacsak elő nem fordultak olyan abortuszok. Az ágyban fekve ő is úgy gondolta. mintha ő öntudatlan lenne és nem is egy emberi lény. Gyakran elhangzott. Egy másik kísérlet alkalmával. hogy abba kellett hagyni. amely rendkívül fájdalmas folyamat volt. hogy ezt elveszítettük.valamit. és hogy tanúvallomást tehetett Amerika egyik legszégyenteljesebb titkáról. Úgy beszéltek mellette. Ezután felültették. hogy az Egyesült Államokban legmagasabb szinten is volt vizsgálat . hogy halott. mint egy karácsonyfa. megerőszakolják és megdícsérik. Ez az egyetlen gyermek. hogy ennek a gyereknek a feje kigyúljon. Egy másik kísérlet során levegőt juttattak a méhébe és kitágították a hasüregét is levegővel. hozzájárulásukat nem adó személyeken. köztük gyermekeken. akit kísérletezésre használtak. Ha halott. mert ez valójában meg is történt vele. és egy csőbe nyomták az orrát. hogy 17 éves korában terhes volt. hogy az egész folyamatot tanították valakinek. akivel kísérleteket végeznek a katonák.

mert rádióhullámokkal zaklatják őket és a fejükön belül hangokat hallanak. Alan Yu a saját cikkére is utal. Az FBI szóvivője is elismerte: sokan fordulnak a szövetségi rendőrséghez azzal a kéréssel. hogy az amerikai University of Maryland kutatói feltaláltak egy olyan gépezetet.és szabadságjogokat. az Amerikai Alkotmányban rögzítettek. Ebben kifejti.jóváhagynia. hogy miért fordulhatnak elő ilyen jelenségek. hogy csak ilyen eszközök és technikák alkalmazásával biztosítható az ország védelme? Ez az új gépezet egyelőre nem kellően ismert a nagyközönség számára. hogy elősegítse a súlyos autóbalesetek áldozatainak a kihallgatását. A dokumentum azért került Alan Yu-hoz. amelyekkel gyötörni tudják az embereket. hogy hozzon olyan törvényeket. hogy pótalkatrészeket vásároljanak a meghibásodott gépekhez. 189 . mert neki kellett ."A magánszféra és a gondolatok szabadsága" címmel jelent meg. vagy röviden Mind Machine . de feltételezhető volt. 1984. Alan Yu ennek a gépezetnek a létezéséről először 1970-ben szerzett tudomást. mint a hadsereg egyik gazdasági vezetője. és hisz azokban a nemes elvekben. hogy a tajvani katonai rendőrség vásárolt ilyen gondolatolvasó gépet az Egyesült Államoktól. Pszichológiai Nyelvgépnek nevezték. Ugyanis a súlyosan sérültek nem tudtak beszélni. Miért engedi ezt meg a társadalom? Miért nem követelik az állampolgárok a Kongresszustól.6. Önmagától adódik a kérdés. ez a "Pszichológiai Nyelvgép" a tajvani biztonsági szervezetek leghatékonyabb eszközévé vált. amelyeket az Egyesült Államok alapító atyái. hogy mikrohullámon keresztül indukált hangokkal valóban elmezavarba lehet kergetni embereket és igen sok autót felszereltek elektromágneses hullámokat kibocsátó készülékekkel. A neve: Mind Reading Machine. akkor az sérti az Amerikai Alkotmányban garantált alapvető emberi. Ezt Tajvanban Psychological Language Machine-nek. Alan Yu alaposan áttanulmányozta Julianne McKinney-nek a hadsereg hírszerzőszolgálata korábbi tisztjének azt az 1992-ben publikált jelentését. A találmány eredeti célja az volt. hogy nyújtsanak nekik segítséget.Mikrohullámú zaklatás és agykontroll kísérletezés" címet viselte. amelyek szabályozzák ennek a technikának a használatát? Igaz-e az. tavaszán Alan Yu kezébe került egy dokumentum arról. amely a "Microwaves Harassment and Mind Control Experimentation . amely "Freedom of your Privacy and Thoughts" . Ha ezt az eszközt törvényi korlátok nélkül lehet alkalmazni. amely képes elolvasni a másik ember gondolatait. A CIA hamar felismerte. Még mielőtt Alan Yu kivándorolt az Egyesült Államokba. hogy ez fontos találmány és megvásárolta a szabadalmat. amerikai állampolgár korábban a tajvani hadsereg alezredese volt és a tajpeji Nemzetvédelmi Minisztériumban dolgozott. Újdonsült amerikai állampolgárként nagyon büszke választott hazájára.mint gazdasági tisztnek . fejezet A gondolatolvasó gép Alan Yu. Mi a gondolatolvasó gép? Ez lényegében egy elektromágneses sugárzást kibocsátó szerkezet. hogy gondolkodnak. amikor a South China Morning Post című lap beszámolt arról.azaz gondolatolvasó gépezet vagy gondolatgép. a történelem egyik legnagyszerűbb alkotásában.

hogy az ELF-hullámok alkalmasak az emberi gondolatok elfolytására. Így pontosan feltérképezték az agy működését. a test elektromossága révén. A CIA agykontroll-programja 190 . Az illető "szívgyengeség" következtében meghalt 1988-ban. amelyeket aztán elektromos jelzésekkel stimuláltak. mert ezek támasztják alá azt. hogy a gondolatolvasó gép elektromágneses sugárzás segítségével működik. hogy sugárfegyverről van szó. Hetedik érvként Alan Yu hivatkozik arra. Orosz tudósok fedezték fel először. hogy távirányítással jutasson el jeleket a kísérleti állatok agyába beültetetett inplantátumokhoz. Allan Frey. Egy harmadik érv. A mikrohullámú frekvenciák alkalmasak a beszéd formájában való üzenet továbbítására az emberi agyba. Stephen Aldrich pedig elektromos és rádiójeleket használt arra a célra. Mivel egészségi állapota kifogástalan volt. 35 éves korában. Delgado ELF-hullámhosszat (Extremly Low Frequency) használt álmosság előidézéséhez vagy mániákus viselkedés kiváltására a majmoknál.Elektromágneses sugárzással működő gondolatgép) valóban elektromágneses sugárzással működtetett eszköz: Ismert olyan személyt Tajvanon. Ezért rendszeresítették az elektromágneses hullámok. hogy radarral több kilométer távolságra meg tud találni egy legyet és 40 kilométer távolságban is egy személyt. Ugyanezt támasztja alá a biológia tudománya is.Az egykori tajvani tiszt. a következő tények alapján következtetett arra. Az emberi magatartás befolyásolására végzett CIA kísérleteknél kezdetben a kísérleti állat agyába elektródákat helyeztek. Delgado bebizonyította. amelyik alátámasztotta Alan Yu feltételezéseit a fegyverrel kapcsolatban. mert át tud hatolni nemcsak a fa. arra lehetett következtetni. akit ezzel az eszközzel követtek nyomon. amely szerint csak az elektromágneses hullámok képesek befolyásolni az emberi test különböző működési folyamatait. Ehhez hasonló ölési technikáról számolt be Dr. hogy nagyon pontos elektromágneses sugárral (EMR) befolyásolják az agyműködést. és ebben az időben egy zászlóalj élén állt. a Cornell Egyetem kutatója. a Yale Egyetem professzorának az ESB-kísérleteire (Electrical Stimulation of the Brain). A fentieket azért részleteztük. Onnan lehet tudni. Ezért Delgado az 1970-es években az ESB-ről áttért az EMR-re. az akarat befolyásolására. illetve orosz agykontroll-kutató intézetek már az 1950-es és 60-as években is az elektromágneses hullámokat kutatták. hogy a mikrohullámú fegyver alkalmazása következtében halt meg. hogy az elektromágneses hullámokat agykontroll céljára lehetne használni. Dr. az ESB-hez hasonlóan. Ötödik érvként hivatkozik Alan Yu Dr. az emberi magatartás megváltoztatására. Tajvanban a földrengés-veszély miatt a legtöbb ház megerősített betonból készül. vagyis a rádióhullámok alkalmazását az emberek hipnotizálására és gondolataik megváltoztatására. Ezért kezdtek el kísérletezni azzal. hogy az "EMR Mind Machine" (Elektromagnetic Radiation Mind Machine .de még a betonon is. hogy a vezető szovjet. Ezért kizárólag elektromágneses-sugárzással működő szerkezet volt képes Tajvanban távirányítással felderíteni egy adott célszemély gondolatait. a tégla és a fém falakon . José Delgado-nak.

augusztusában három ízben. Kogan. a CIA technikai szolgálatának az igazgatója 1973ban a CIA valamennyi agykontrollra vonatkozó feljegyzését megsemmisítette. 1960-ban bejárta a világot a hír. Más szovjet kutatók az emberi agyat körülvevő bioelektromos mezőbe való behatolást kutatták azért. John Lilly. nincs vezetékekre szükség és nem hagy nyomot. mert úgy vélte. hogy emiatt nem emlékszik semmilyen agykontroll-kísérletre vonatkozó részletre és információra. hogy miként lehet az elektromágneses hullámokat felhasználni az agykontroll céljára. A bioinformációs szekció vezetője. Pontosan meghatározta azokat az agyterületeket is. Lilly kutatásait. amelyek ellenőrzésük alatt tartották az erekciót. hogy a mikrohullámú frekvenciákat fel lehet használni üzenetek továbbítására. a "The Search for Mandurian Candidate" . hogy amerikai társaik is képesek voltak rá. hogy nem lesz szükség elektrosokk vagy drogok igénybevételére. A CIA ezt követően megkezdte kutatásait abban az irányban. Sidney Gottlieb. hogy Dr. a National Institutes of Health (Nemzeti Egészségügyi Intézet) kutatója azt próbálta feltérképezni. Az Egyesült Államokban 80 különböző intézmény működött együtt a CIA-val. Allen Frey. decemberében megtudta. Ha mindez sikerült a szovjet kutatóknak. hogy az megkönnyíti úgy az emberek elaltatását. A Washington Post 1977. hogy a KGB megkezdte az elektromágneses sugárzás alkalmazását a gondolatolvasó szerkezetek létrehozásánál. 1959-ben jelentős felfedezést tett Dr. amikor bebizonyította. Megvásárolta a CIA számára. az aggódás és a düh kiváltásáért. Lilly egy rövid ideig együttműködött a CIA-val. Az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó gép prototípusának az előállítása tette lehetővé a korábbi agykontroll 191 . a félelem. és ennek segítségével még a süket emberek is képesek hallani. az ejakulációt és az orgazmust a hím majmoknál. Dr. Ezekről a CIA dokumentumaiban találunk adatokat. 1953-ban Dr. a gondolatolvasó gép és a vele kapcsolatos technológia kidolgozásában. joggal feltételezhetjük. folytatva Dr. kidolgozta azt a módszert. Mindez arra utal. Morse Allen kutató 1950. Stephen Aldrich.John Marks. hogy elolvassák a gondolatokat és kontrolálják az agyműködést. hogy az agy melyik része milyen testi funkciókat irányít? Az elektrostimuláció segítségével felfedezte a majmok agyában azokat a pontosan lokalizálható helyeket. valamint azzal foglalkozott. hogy kutatásait a CIA az emberek elektronikus távirányítására használja. hogy hipnotikus álomból sugár-behatással ébressze fel a kísérleti alanyokat. amelynek a segítségével távolból lehet irányítani az állatokat. Erre hivatkozva 1977-ben azt állította a Szenátus vizsgálóbizottsága előtt."A mandzsúriai merénylő keresése" című munkájában dokumentálja a CIA-nak az agykontroll-kutatás terén végzett tevékenységét. a távszuggeszcióval. E tevékenységben kiemelkedő szerep jutott az MK-Ultra nevű programnak. hogy az egyik Richmond-i kórházban kifejlesztettek egy elektromos altató gépet. amely 1949-ben kezdődött. kapcsolatuk azért szakadt meg. azaz ők is használták az EMR-t. Az elektronikus gondolatolvasással kapcsolatos szovjet kísérletek 1960-at követően hét laboratórium is bekapcsolódott ebbe a munkába. mert nem akarta. a nagy távolságból végzett telepátiával. További előrelépés volt az. szeptemberében pedig egy alkalommal tudósított arról. az agyba ültetett implantátumok segítségével. mivel az láthatatlan. hogy a KGB alacsony-frekvenciájú elektromágneses hullámokkal bombázta az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségét. amelyek felelősek a fájdalom. az agyukba helyezett elektródák segítségével. amikor Dr.

kísérletek dokumentumainak a részleges megsemmisítését. a hipnózis. Sharp 1973-ban önmagát használta kísérleti alanynak. csak utána jöhet az a törekvés. aki ilyen rádiósugárzás alatt áll?" A kérdés és a válasz is arra utal. Robert O. Bebizonyosodott.Gondolatolvasó Gép) már 1973-ban létezett. Sidney Gottlieb-et. szeptember 21-én a washingtoni Szenátus egészségügyi és tudományos-kutatási albizottsága kihallgatta Dr. Becker. és azok rendeltetésére is hivatkozik. amely számos CIA agykontroll-kísérletre. kiváló ismerője volt az élő organizmus elektromos tevékenységének. Tehát nincs szükség vevőkészülékekre. azaz nyelvet a tudatunkon belül. hogy ezt a folyamatot befolyásolják és megváltoztassák. az illetékesek már rájöttek. hogy a TRM gondolatolvasó mechanizmus sikeresen tud működni. 1977. ha már olvasni tudta az emberi gondolatokat. ha hangtalanul használtuk a nyelvet. valamint az interpretációjukra. a tudattágító és halucinatív drogok és más eszközök felhasználásával törekedtek a bioelektrikus érzékelési módszer kidolgozására. akkor ezt a technológiát akarták előnyben részesíteni az ultrahang technológiával szemben. amely alkalmas az emberi szervezet kontrolljára és aktiválására. A TRM (Thoughts Reading Machine . aki kétszer is volt a Nobel-díj várományosa. Egy olyan elektronikus távirányítási technikát akartak kifejleszteni. Dr. és ellenőrzést gyakorolni az agyába így eljutatott információ felett."A test elektromossága" címmel. vagyis egy lényegesen komplikáltabb és nehézkesebb technikát alkalmaztak. Ezen túlmenően a célszemély nem képes ellenállni ennek a behatolásnak. a bioelektromagnetizmus kutatója. Erre azonban csak azután törekedhetett. Becker írja. 1985-ben könyvet írt "The Body Electric" . Egy visszhang-mentes szobában helyezkedett el. 1974-ben ezért felkarolták J. hang nélküli szavakat jelentenek. F. az MK-ULTRA program igazgatóját. amelyet az orosz tudósok fejlesztettek ki a saját gondolatolvasó gépük számára. vagy pedig kimondja ugyanazt a frázist. majd pedig mikrohullámú impulzusokkal audiogrammot sugároztatott az agyába. Dr. akkor is. amely lehetővé teszi hipnózis útján az emberi gondolkodás befolyásolását. vagy megváltoztatását. A gondolkodási folyamat hangtalan nyelvhasználat. mivel azok az elektródák használatával stimulálták az agyat. Gottlieb kijelentette: "Élénk érdeklődés volt aziránt. hogy a mikrohullámok alkalmasak az emberi agyhullámok utánzására és a velük való kommunikációra. A normális beszéd a hangos nyelvhasználat. Schapitz-nak az elektromágneses sugárzással kiváltott hipnózissal kapcsolatos kutatásait. Ha pedig ez így van. és az üzenetet átkódoló szerkezetekre. vagy ha a szavakat hangosan 192 . hogy az elektromágneses agykontroll kísérleteket a CIA 1960-ban indította be. Joseph C. 1974ben a CIA olyan technika kidolgozására törekedett. A hipnózis alkalmazásához szükséges hangzószavak modulált elektromágneses energiával közvetlenül is bejuttathatók az emberi agy tudatalatti részeibe. az agyban keletkező bioelektromos impulzus pontosan ugyanaz. A híressé és hírhedté vált MK-Ultra program keretében. hogy a rádió sugárzás-mezejében levő emberekre hogyan hat az energia és vajon könnyebben hipnotizálható-e az a személy. Dr. A gondolatok ugyanis ki nem mondott. Amikor valaki elgondolja. Dr. Csak amikor már képesek a gondolkodási folyamat nyomon követésére.

A cél az volt. hanem azt érzékeli. azaz a kimondott szavaknak megfelelő elektromos impulzusokat kell továbbítani. még akkor is. hogy azok már elavultak. hogy mely képek ismertek és mely képek nem. Lie-Detector (Hazuság-vizsgáló gép) tökéletesítését szolgálta. Dr. amit a szemek látnak. Vagyis ha azt mondom: Hogy vagy? Ugyanaz a bioelektromos impulzus jön létre. Ez a kis adókészülék 10 Mhz-es hullámokat bocsátott ki. amely korlátolt számban felismerte a szavakat. 1975-ben már kipróbálták a gondolatolvasó gép egy kezdetleges prototípusát a Stanford Research Institute-ban (a Stanford Kutatóintézetben). Amikor tehát valaki gondolkodik és gondolati impulzusait. hogy a CIA kísérleteket folytat a szem és az agy közti kapcsolat alaposabb feltárására. amely lehetővé teszi az emberi gondolkodás irányának és tartalmának megváltoztatását. 1974-ben számos olyan kísérletre került sor a CIA megbízásából. hogy a célszemély miről gondolkodik. hogy olyan személyek 193 . amely elvezeti őket az általuk fontosnak tartott információkhoz. hogy a CIA 1973-ban számos agykontrollra vonatkozó dokumentációt megsemmisített. Hamarosan azonban megszülettek azok a gépezetek. 1977. Ez abban különbözik a tudatban keletkező saját gondolattól. amely azokat átkódolja. miközben a célszemély gondolkodik. Ezért felmerült az igény olyan elektromágneses sugárzás technikára. hogy olyasmire gondoljon. akkor a fordítottjának is lehetségesnek kell lennie. Ha pedig ez lehetséges. Külön feladatot jelentett a képeket. amelyek bizonyították. vagyis a gondolatolvasó gépet. ha képes vagyok érzékelni. a vizuális jelenségeket hordozó agyhullámok beazonosítása és rögzítése. Sharp bebizonyította. hogy összegyűjtsék az adott szavaknak. Valójában azonban arra törekedett. ha a kísérleti alany egy szót sem szólt. vagyis dekódolhatom az agy elektromos impulzusait. amellyel nyugalmi állapotba hozva még befolyásolhatóbbá lehetett tenni a célszemélyt. egy kórházban. vagy hipnózist előidézni elektromágneses radarhullámok (EMR) segítségével az emberi magatartás befolyásolására. szeptember 25-én a Washington Post jelentette. mintha valaki suttogva szólna hozzá a fejében. A szavakat hordozó mikrohullámú impulzusok az agyban jelentéssel bíró gondolattá vállnak. Azaz. A San Diegó-i kórházban két éven át felmérték. miközben rögzítette a csendben gondolkodó személy agyműködését. hogy a gondolatolvasó gép működését továbbfejlesszék. és egy komputerhez továbbítják. Hivatalosan azt állították. hogy a mikrohullámok alkalmasak kimondott szavak továbbítására az emberi tudatba. Ehhez hasonló gépet használtak a koreai háborúkban a hadifoglyokkal szemben. akkor elolvasható a képernyőn. hogy ez a kísérlet az ún. A szerkezet egy komputert használt. gondolatoknak megfelelő impulzusmintákat és az erre vonatkozó szótárat elkészítsék. tanácskozásra került sor. tudatküszöb-alatti üzeneteket továbbítani. A komputer meg tudta határozni. ahol megvizsgálták az orosz Lida nevű szerkezetet. amelyek a közhasznú szavak tízezreit tudták beazonosítani az agyhullámok alapján. A kísérleti eredmények nyolcvan százalék pontosságúak. akkor ezeket a bioelektromos hullámokat átírhatom szavakra. Az a körülmény. hogy az illető nem a saját hangját hallja. mintha csak gondolnám ezt. hogy miként reagál az agy arra.kimondtuk. azaz az agya által kibocsátott mikrohullámokat felfogják. Az önkéntes kísérleti alanyok számára különböző képeket villantottak fel. azzal is kapcsolatban lehet. mivel sikerült előállítani a TRM-et. Joseph C. 1983-ban Loma Lindában. hogy lehetséges kimondott szavakat. hogy egy konkrét személy agyában milyen bioelektromos impulzusok keletkeznek. és valamennyi különböző agyhullámokat váltott ki. Megoldandó feladat volt még a gondolatolvasó gépezet működtetői számára a célszemély befolyásolása úgy. Ezt követően már csak idő kérdése volt.

és néhány oly magas. hogy aláássa hitelét. vagy jelenetet rendezett emiatt. napi 24 órán keresztül. Amikor már megfelelő számú adatot gyűjtöttek össze. akik fizikailag nincsenek jelen. "Üldözési téveszme és paranoia" volt a diagnózis. büntetésként távirányítású elektronikus besugárzásnak vetették alá. hogy mi történik. Hiszen csak ekkor van értelme olyan agyhullám-mintáknak a gyűjtésére. akkor megkezdődhetett a vizuális információkkal kapcsolatos gondolatok távolból való olvasása. Teljesen elkülönítették és ekkor rendkívül különleges hatások érték. Nyilvánvaló. és ruhátlanul. Így még az is lehetővé vált. hogy az alvó személy agyába meghatározott képet faxoljanak. Teljesen hiábavalónak bizonyult az állami és a börtönhatóságok megkeresése. David James Fratus 1988. olyan technika kifejlesztése. Magas frekvenciájú hangokat hallott a füleiben. azaz olyan módszerekkel.gondolataiban is olvashassanak. akkor megverték. amit Fratus mentális terrorizmusnak nevezett. Ezután kezdődött az a folyamat. október 18-án beszámolt arról. matrac nélkül. mintha egy elektromosan visszhangzó szobából áramlanának belülről kifelé a hangok. amellyel az emberi tudatot ellenőrizni lehet. a TV készülékek tesztelési mintáihoz hasonlókat. Erre a kísérletre csak akkor lehetett szükség. hogy a kutatók az EMR segítségével nemcsak az emberi gondolatok puszta megértésére törekedtek. Az agymintákat kezdetben vezetékes módszerekkel gyűjtötték. Becker állapította meg. hogy szó szerint a falra akart felmászni kínjában. hogy mi történt vele. hogy a kísérlet végzője és a kísérleti alany fizikailag távol van egymástól. és az illető azt gondolja.mint például az engedelmesség és engedékenység. Korábban semmilyen pszichikai megbetegedésben nem szenvedett. Fogalma sem volt. sőt fel is erősödtek. és még változatosabban zaklassák. másrészt panaszait csak arra használták. a hangokat továbbra is hallotta belülről. hogy az elektroenkefalográf (EEG). hogy még inkább nevetségessé tegyék. A 38 éves Fratus-t 1-től 15 évig terjedő börtönre ítélték rablásért. Dr. Elveszítette a tájékozódó képességét. és lehetővé tegye további izolálását. Céljuk az emberi agy befolyásolása és megváltoztatása volt. Robert O. Amikor betömte. mivel egyrészt tudták. levetkőztették. mintha hallucinogén drogok befolyása alatt állna. Súlyos fejfájás és álmatlanság gyötörte heteken át. ha már rendelkezésre álltak az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó szerkezetek. Amikor panaszkodott. vagy befogta a füleit. mindössze 15 percig tartó beszélgetést követően elmebeteggé nyilvánították. Miután megrendezett konfliktusba keveredett a börtönszemélyzettel. Ezek a lelki gyötrések és a hetekig tartó alvásmegvonás súlyos következményekkel járt. WC papír és ivóvíz nélkül egy vetkőző cellába tették. Az első négy hónapot követően panaszlevelekkel fordult különböző orvosi és jogi szervezetekhez. amit Fratus számára az is megerősített. Ekkor a pszichiáterek egy felületes. Éppen ezért veszélyes a társadalom egészére. Nyilvánvalóan szándékos és előre megtervezett akcióról volt szó. hogy az amerikai Utah tagállam börtönében maga is megtapasztalta: létezik egy olyan technikai eszköz. 194 . hogy ő erről álmodott. Úgy tűnt. hogy a személyzet időnként gúnyos megjegyzéseket tett: "Mennyire élvezi a fejfájásait? Akar-e néhány Aspirint? Jól alszik-e mister Fratus?" Az elmegyógyászati diagnózis célja is az lehetett. amelyek vizuális információk beazonosítására alkalmasak. Még mindig kínozzák három műszakban. Ez lehetővé teszi egy totalitárius kormányzás bevezetését terror nélkül. amellyel a távolból olvasni lehet a gondolatokat. Néhány hónapos ilyen gyötrés után teljesen kimerült. és velőtrázóan fülsértő. kombinálva a rádiófrekvenciával és a mikrohullámú sugárzással. képes létrehozni meghatározott gondolatokat és hangulatokat . Ezeknek a frekvenciáknak a volumene és az intenzitása állítható.

akkor a legváltozatosabb büntetésben részesítik. amelyből fogalmat alkothatott magának. és ebből az elemzésből kiderül.egy kivételével -. amely nem követi azt. E távirányítású agykontroll berendezések működtetői olyan specializált eszközökkel rendelkeznek ma már. júniusi számában. Végül is a "Coalition for Prisoners' Rights Newsletter" (A rabok jogait védő koalíció hírlevele) munkatársai Santa Fé-ből elküldtek neki három cikket. hogy a magatartás gyökeres megváltoztatását próbálják elérni a szakadatlan elektronikus agykontrollal. hogy a büntetés végrehajtási intézmények foglyaival is folytattak agykontroll kísérleteket a hozzájárulásuk nélkül. és az elektromágneses. Fratus úgy véli. amelyek lehetővé teszik a tudatalatti üzenetek továbbítását a TV-képernyőjén keresztül. akkor már rendelkezésre áll a gondolatolvasás technikája. valamint a nem-ionizáló elektromágneses sugárzásról. hogy egy védelmi szakértőt felkértek. hogy a TV-segítségével befolyásolják minél több ember tudatát. Ha olyat gondol. Ezek a folyóiratcikkek azokról a lelki és fizikai gyötrelmekről szóltak . (Ennek részletei olvashatók a brit "Lobster" magazin 1993. amelyeken Fratus is keresztülment az elmúlt 11 hónapban. a fejfájásokozás. amelyek mégis lefolytattak valamilyen formális vizsgálatot. Bebizonyosodott. vagy tesz. továbbá komoly bántalmakat és diszfunkciókat tudnak okozni. közölték. kihasználva a rabok kiszolgáltatott helyzetét. Csupán a nehézkes és kényelmetlen technikát akarták könnyebben kezelhetőre kicserélni. hogy már túljutott a gondolatolvasás feladatán és a kutatás irányt vett az emberi tudat teljes kontrollja és módosítása felé. 195 . Azokkal a hatóságokkal. Az alvástól való megfosztás. mert a további vizsgálatok David James Fratus állításait támasztották alá. De amikor nincsenek tanúk jelen. hogy elrettents minket". hogy bármilyen agykontroll tevékenység folyna. Így folyamatosan büntetik nem csak a jelen. A legtöbb ember vonakodik segítséget nyújtani egy elítéltnek. a "The Nation" és a "The Atlantic" című folyóiratokban jelentek meg. 1989-ben Armen Victorian tájékoztatott arról. a tudatalatti rétegekbe." Ezt az 1988-ból származó ügyet azért ismertettük egy kicsit részletesebben. A börtönhatóságok maguk is gyakran akadályozzák az ilyen levelek eljutását a címzettekhez. amellyel minden fizikai és mentális funkciót nyomon tudnak követni. amelyek a "US News and World Report".) Ez azt jelenti. mert leveleinek a többségére semmilyen válasz nem érkezett. akkor érzékeltetik. és előhozzák a már rég feledésbe ment kellemetlen emlékeket. hogy "Fratus megrögzött bajkeverő. vizsgálja meg. továbbá a rádiófrekvenciával működtetett fegyverekről tudósítottak. Egy hongkongi lap arról tudósított. Valójában arról van szó. de a múlt hibáiért is.Több. hogy ha szükség van tudatalatti üzenetek TV-képernyőn keresztül való továbbítására. Jelenleg tartanak. akinek korábban is pszichés zavarai voltak. A büntetés végrehajtási hatóságok és a börtönök személyzete tagadják. hogy az agyát egy komputerizált gondolatolvasó és letapogató gép ellenőrzi. A Copton Report elemezte a CIA kutatási céljait. milyen lehetőség van olyan módszerek kidolgozására. mintha nagy kapacitású sztereó fülhallgató lenne a fején. hogy "senki nem fog hinni neked és semmit nem tehetsz azért. mint 50 levél után végül olyan információhoz jutott. Ennek a távirányítású elektronikus berendezésnek a legváltozatosabb hatásait próbálták ki 11 hónap alatt. hogy milyen helyzetbe került. amit kívánnak tőle. hogy Tajvanon már rendszeresítették a TRM (Thoughts Reading Machine) alkalmazását. Behatolnak az emlékezet legmélyére. a hangokkal gyötrés mind az ellenállás megtörését célozzák. A kísérletek folytatódtak és mindent úgy hallott a belső fülében.

De szükség esetén növelhető az adathordozó kapacitása. Syringe Implantable Transponder . Fox. az "Animal Doctor" című írásában (1994. október 11-én a Washington Times hasábjain arról. A távolból figyelő (remote watching) szerkezet meghatározza a célszemély helyét. Amikor a "scanner" (azaz a pásztázó elektronsugárral működő és színhatásokat is érzékelő optikai olvasószerkezet) bip-jelzéseket ad le. Egyelőre a beültetett transponder még nem képes annyi adatot tárolni. A Transponder olyan fejlett technikájú elektronikai berendezés. a legfejlettebb rádiógráf technika alkalmazásával is rendkívül nehéz lenne tőle megszabadulni. és ugyanazt másutt nem alkalmazzák. évi június 15-21-i számában Lisa Crosby ír a bőr alá ültethető mini adathordozó chipekről. akkor biztonságban vannak. amely teljesen egyéni. Több mint 34 milliárd egyszeri kódszám áll rendelkezésre. Úgy van megtervezve. A beültethető mikrobiochip Martin Anderson "High-tech national tattoo" . A Tucson Weekly 1994. Ilyen eszközzel mérték be a sivatagi vihar hadművelet során Szaddam Husszein Scud rakétáit. hogy ha otthon maradnak. Elvileg azonban nem sok különbség van aközött. (A rádiógráfia az anyagok belsejének az átvilágítását. amely a betonfalon is áthatoló radarsugárt bocsát ki. 1992-ben. E szerkezet segítségével találta meg az FBI az Exxon egyik elrabolt vezetőjét. A "remote watching" szerkezet csúcstechnológiájú berendezés.) Ez az eltávolítás azért rendkívül nehéz.egyedül állít elő. hogyha nem találják a célszemélyt? Ezt a nehézséget a távolba-látó szerkezettel hidalják át. hogy valaki az adatait egy plasztik kártyán. hogy Big Brothernek joga van szemmel tartani az embereket. amely rizsszem nagyságú.a PSI-TECH . s az így keletkezett képet rögzíti fényérzékeny papíron.Sokan úgy vélik. amely beinjekciózható az állatokba és kiváló eszköz azok szemmel tartására. amely előzetes kódolás alapján a földről érkező impulzusokra a megfelelő tájékoztató adatokat önműködően megadja. Az amerikaiak többsége ellenszenvesen viseltetik egy orvosilag beültetett állami mikrochippel szemben. Sydney J.Befecskendezhető beültetett adatközlő berendezés. akkor gyakorlatilag a chip eltávolíthatatlan. Ez az ún. amely szerint a Human Society mindössze 25 dollárért egy életre szóló computer chipet hozott forgalomba. Resot. akkor a szám felvillan a scanner digitális kijelzőjén. A mikrochip 10 jelből álló alfanumerikus (számjegyeket és betűket egyaránt tartalmazó) kóddal rendelkezik. Louis Post Dispatch-ben Dr.). Ugyanerről adott számot a St. Egy piciny mikrochip-et. Még sebészeti módszerekkel. október 15. hogy oltással vagy külön is injekciós tűvel be lehet adni. A speciálisan erre a célra létrehozott és testbarát kapszulába helyezett mikorochip el van látva a megváltoztathatatlan alfanumerikus kóddal. Ezért egyelőre ezt az eszközt csak az állatok nyomon-követésére használják. függetlenül attól. szerkezetüknek a láthatóvá tételét jelenti ionizáló sugarakkal főleg röntgennel. A "remote watching" olyan titkos szerkezet. Már akkor lehetséges volt országhatárokon átnyúlóan bemérni és meghatározni a célszemélyek tartózkodási helyét. vagy egy piciny bőr alá behelyezett golyócskán hordozza. vagyis a ma már rendszeresített elektronikus adattároló kártya. Ha egyszer beültették. mint egy úgynevezett smart-card. és ezután már megkezdődhet gondolatainak elolvasása. mert a rostos szövetek belekapaszkodnak a kapszula rovátkáiba. behelyeznek a bőr alá. hogy a Hughes Aircraft Company kifejlesztett olyan személyazonosító rendszert."Csúcstechnológiájú nemzeti tetoválás" címmel számol be 1993. és teljes pontossággal beméri a célpontot. 196 . amelyet az erre szakosodott cég . hogy éjszaka vagy nappal van. A lényeg az. amelyet senki nem veszíthet el. Miként lehet egy gondolatolvasó gépet működtetni.

hogy már használják az EMR agykontroll-gépet. Adatokat gyűjtött a CIA ügyirataiból. a nélkülözésre. hogy nincs menekvés az EMR agykontroll-gépekkel működtetett ellenőrzési rendszer elől. hogy "új műbolygókat lőnek fel a Motorola 66 szatellitjéhez hasonlóan. akik ezzel a speciális típusú eszközzel voltak felszerelve. de testi sértést is lehet láthatatlanul okozni elektromágneses sugárfegyverrel." Az AP (Associated Press) hírügynökség számolt be egy Miamiban praktizáló plasztikai sebészorvosról. fiziológiájával és biokémiájával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket. A Hughes Missile Systems Company . akkor ez is bizonyíték arra. Mivel nem tett ennek a zsarolásnak eleget. a kínzásra. amely pontosan nyomon tudja követni az emberekbe beültetett mikrochipeket is. hogy bizonyos mikrochipek jelzéseit a szatellitákon keresztül is fel lehet fogni: "ezt használtuk az iraki háborúban a katonák mozgásának a nyomon követésére. Ez az információ azt is bizonyítja. a megalázásra. Daniel Man-ről. így semmilyen része sem használódik el. amikor a folyamatos elektronikus zaklatás eredményeként tartós stressz-állapotba került. (Az ún. Dr. Ma már azonban Földünk körüli pályára helyezték azt a műbolygó-rendszert. Egy másik személynek a helyi elektromos művek képviselője a tudomására hozta. az elkülönítésre. amelyek drótnélküli kommunikációs rendszert alkotnak egy meghatározott földrajzi térségen belül. Amióta az agykontroll gépet más országoknak is eladták. Más országok agykontroll gépkezelőinek is meg kellett tanulniuk 197 . Karl Sanders. katonai és hírszerzési tanácsadó a szubverzió. Ezek alacsony orbitális pályán mozgó szatelliták. Dr. a hipnózisra vonatkozóan és ezekből a tapasztalatokból összeállította a kihallgatások elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazó kézikönyvet. akkor vonja vissza a nagyfeszültségű elektromos vezetékek felszerelésével kapcsolatos tiltakozását. a fenyegetésre. hogy ha drága neki a gyermekei élete. hogy az bárkit elérhet. az erőszakra. aki "cellular system"-mel működtetett szerkezettel nyomon tudta követni az Altzheimer-betegségben szenvedőket és a gyermekeket. Harold Wolff. de legalábbis a láthatatlan mikrohullámú eszközöket. Mivel ez a szerkezet alacsony frekvenciájú rádióhullámokkal működik. az IMI (Intelligence Manned Interface) biochip feltalálója nyilatkozta a Monetary Economic Review-nak. valamint szatelliták lehetséges bekapcsolásával tudta venni. Ez akadályozza meg egyébként. Nemcsak az lehetséges. A szerkezettel kibocsátott jeleket a "cellular system" segítségével. Ezáltal azt is eldönthetik. azóta mozgásképtelen beteg lett 11 éves leánya. amelyeket az oroszokkal együtt juttattak a világűrbe.a Hughes Rakétarendszer Vállalat már alkalmazza ezeket a mikrochipeket a repülőgépek és járművek nyomon követésére. létrejött a világ nagy területeit lefedő megfigyelő-rendszer. hogy milyen mértékben kívánják a célszemély egészségi állapotát befolyásolni. az idegrendszer anatómiájával. "cellular mobile communication system" olyan nagyszámú alacsony energiájú vezeték-nélküli közvetítőt használ. hogy elolvassák a célszemély gondolatait. Ha az Energiaügyi Hatóság képes ilyen akciókra. Az EMR sugárzás távirányítással működtethető és úgy tudja fókuszálni a sugarakat. az agymosásra. a fekete pszichiátriára. Az agykontroll gép alkalmazásával kapcsolatos ismeretek tartalmazták az agy feltérképezését. hogy a chip elmozduljon a beültetett helyéről. és nincs szüksége elemre." Azt is hozzátette.) Julianne McKinney ténymegállapításai Egy gyermek meghalt. a bebörtönzésre.vájataiba. a beszervezés és a kihallgatás szakértője.

vagy veszélyezteti a hatalmi csoport érdekeit. Az agykontroll-gép-kezelőknek két arcuk van. olvasni tudja a gondolatait. A saját elképzeléseik szerint határozzák meg. Ezzel szemben a jogtisztelő polgárt rossznak tekintik. amikor az irányító-központban vannak. erőszakot alkalmaznak. hogy a kezelők lehetőleg eltávolítják az útból azt a jogkövető állampolgárt. el tudják olvasni a gondolatait.az Amerikában alkalmazott működtetési elméletet és gyakorlatot. amelyek korlátoznák és szabályoznák az agykontroll gépek működtetőinek a tevékenységét. A gyanútlan emberek teljesen az ellenőrzésük alatt állnak. "non-lethal weapons"ként. amelyek ún. amíg nem bosszantják fel őket. és súlyosan bántalmazhatják őket a láthatatlan sugárzással. Csak azt a célt tartják szem előtt. Az agykontroll gép kezelőinek a gyakorlati mércéje. szeretik gyermekeiket és gondoskodnak családjukról. 2. és ennek megfelelően más szempontok szerint határozzák meg. Egy bűnöző jónak tűnhet az agykontroll gép kezelője számára. amely aktivizálja személyiségük sötét oldalát. Másképp viszonyulnak az adott társadalomban érvényesülő erkölcsi és jogi rendhez. hogy mi a jó és mi a rossz. megaláznak. akkor teljesen más emberré vállnak. a képzés. úgy viselkednek mint a többi ember. vagy a saját gépüket használják. Ezért a kezelők nem fogják bántalmazni az ilyen bűnöző célszemélyt. Ezek a kezelők megfigyelhetik az emberek legbensőségesebb titkait. Az agykontroll-gép-kezelők többsége a társadalom felett álló. és nem veszélyeztetik az ő. hogy több személyiségük legyen. eltérő személyiséggel. Erkölcsi értékeik. 198 . Ez a helyzet alakítja ki bennük azt a hiedelmet. és megszűnik a tiszteletük az emberi jogok és az emberi életek iránt. fenyegetnek. a gyakorlati ismeretek és a személyi tulajdonságok alapján az agykontroll gép kezelőjét legalább hat ismérv különbözteti meg a többi embertől: 1. és ha ez a bűnöző nem veszélyezteti annak a hatalmi csoportnak az érdekeit. csaknem pontosan az ellenkezője ennek. vagyis nem halált okozó fegyverként vetnek be. hogy mi a jó és mi a rossz. ha ő annak magatartását előre tudja jelezni. akiknek az agyát célba veszik. Ezek az agykontroll-gépkezelők kínoznak. és nem érvényesül a közvélemény nyomása. A szokásos társadalmi elvárás az. Olyan ez. amelyet az agykontroll-gépek kezelői kiszolgálnak. amit akarnak. ha magatartása kiszámíthatatlan. Miért kegyetlenek az agykontroll gépek kezelői? Az említett működtetési elmélet. gyermeknek tekintik. agymosást alkalmaznak. gyötörnek. hogy eltávolítsák azokat a személyeket. anélkül. és büntetést kapjanak azok. Olyan hatalmi helyzetbe kerülnek. hogy az áldozatok arról bármit is tudnának. akik egészen addig békésen élhetnek. és az általuk szolgált hatalmi struktúra érdekeit. 3. hogy megőrizhessék a saját agykontroll gépeiket. hatalmat gyakorló személynek tekinti magát. elcsábítanak. és ha az ilyen személy valamilyen formában szemben áll. ezért olyan jogszabályok sem születtek. A közösség szolgái helyett önkényúrnak. hogy ők a jog felett állnak és érinthetetlenek. lelkiismeretük felfüggesztődik. akik az agy feletti uralmuk útjában áll. mintha teljesen más emberré alakulnának át. illetve úgy képezték ki őket. Minthogy nincs meg a nyilvánosság. Azokat. Különösen érvényes ez akkor. hogy a jogkövető állampolgárok védelemben részesüljenek. Amikor azonban munkába állnak az agykontroll-gépek irányító-központjában. Ebből következik. a kezükben lévő láthatatlan sugarakkal. Ilyen jogszabályok hiányában a legnagyobb titokban azt tehetnek. mint szigorú államtitkot. a többi állampolgár felett állónak tekintik magukat. akinek a magatartása valamilyen formában biztonsági kockázatot jelenthet az agykontroll gépkezelők számára. akik megszegik a jogszabályokat. és ebben a vonatkozásban figyelmen kívül hagyják az érvényes jogot. Az agykontroll-gép-kezelők otthonukban teljesen normálisan élnek.

mint az adott ország alkotmányának a betartását. Biztonságot ad nekik. Miért jelent súlyos problémát az agykontroll-működtető-csoport a társadalom számára? Megszűnik az egyén magánszférája. Hogyan működik az agykontroll-gép? Először is el kell helyezni két szerkezetet. Az agykontroll-rendszer biztonságának a megőrzését működtetői fontosabbnak tekintik. Miután a célszemély agyhullámait továbbították a központi vezérlőegységbe. s külső sérülési nyomokat nem hagy. Az egyik gépezet kibocsátja a sugárzást. akkor már nem lehet a magánszférába menekülni. amikor az agykontroll-gépezet ellenőrzése alá kerül. Az agykontroll-gépek-működtetői a sztálinizmus egyfajta változatát gyakorolják. amely keresztezi a célszemély agyát. Fizikai kapcsolat nem kell hozzá. hogy kontrollálja a saját tudatát. A politikai sztálinizmus csak az anyagi javakat osztotta el kényszer útján. és lehetővé válik elolvasásuk és elemzésük a monitorról. EMR (Elektromagnetikus hullámok) Az agykontroll gépezet működési vázlata Agykontroll alá vett célszemély Akkor lehet legjobban olvasni a gondolatokat. Az általuk alkalmazott gyakorlatból arra lehet következtetni. vagyis a célszemély gondolatait folyamatosan megfigyelés alatt lehet tartani. A gépezet működtetői készek bármely ország bármely polgárát kiiktatni. Ezt követően mindkét szerkezet kibocsát magas intenzitású sugárzást. amelyet az kiszolgál. másrészt azt a hatalmi struktúrát. Ezért a jog eszközeivel nem lehet őket felelősségre vonni. Az agykontroll gép 199 .4. két különböző szögből. hogy a sugárzás láthatatlan. zajtalan. A gépezettel összegyűjtött agyhullámok ugyancsak elektromágneses sugárzás útján bekerülnek a központi vezérlőegységbe. amely aztán megjelenik a kezelő előtt lévő monitoron. hogy az erőszakban és a kényszerítésben hisznek. Egy vadidegen személy elolvashatja másnak még az álmait is. 5. Az agykontroll-gép-működtetők nem tekintik magukat a kormányzat szerves részének. hogy nem tartoznak semmilyen konkrét országhoz. ha veszélyeztetné egyrészt az agykontrollt. és tetszés szerint tudják befolyásolni az ellenőrzött célszemélyek egészségi állapotát. 6. és így nem lehet bizonyítékokat találni a bűnös zaklatásra. és megtudhatja legszemélyesebb titkait. Úgy gondolják. mivel. a másik oldalon elhelyezett gépezet pedig felfogja és értelmezi a kapott információkat. ahol a processzor ezeket az agyhullámokat szavakká és képekké alakítja át. az agykontroll gépezet működtetői viszont az élet és halál felett rendelkeznek. vagy nemzethez. Ezt a gépezetet éjjel-nappal lehet működtetni. amikor a célszemély alszik. hogy erről egyáltalán nincs tudomása. Ezek aztán megjelennek a kijelző készüléken. mert az megszűnik létezni. azt lefordítják szavakra és képekre. Oly módon ellenőrzik elektromágneses sugárzással. ilyenkor van a legkevésbé lehetősége arra. Ha tehát egy agykontrollt használó nyomozó megfelelő közelségbe kerül. Ezért a különböző országok agykontroll-gép-kezelői szorosan együttműködnek egymással és kicserélik egymás között az állampolgáraikra vonatkozó információkat.

hogy éber állapotban is el lehet olvasni a célszemély gondolatait. Ez lehetővé teszi a célszemély személyiségének a feltérképezését és élettörténetének a részletei is megismerhetővé válnak. hanem arra is. Amikor az agykontroll-gépezetet magas frekvencián működtetik. amelyek egy meghatározott képnek felelnek meg. Ha ezeket a hullám-együtteseket továbbítják a célszemély agyába. hogy dekódolja az agyműködés hullámmintáit. Ezt csak úgy lehet értelmezni. Így térképezték fel azokat a bio-elektromos hullámmintákat. hogy olyan témákra gondoljon. azért. ez arra készteti az illetőt. A hatóságok részéről azonban kitérő válaszokat adnak. akkor az szívbántalmakat okozhat. akkor aktívan is irányíthatják a célszemély gondolatait.hatékonyan megkárosítani a célszemély idegrendszerét. úgy ölhet meg valakit. Ezeknek az áldozatoknak a panaszait azonban általában mentális problémaként kezelik. Ez nem változtat azon. Az FBI szóvivője elismerte. azt nem lehet véletlennek tekinteni. Sőt.kezelője ilyenkor még azt is befolyásolni tudja. de halált is okozhat. hogy melyek a célszemély szexuális preferenciái. Ha például ily módon továbbítják az agyába egy nő vagy egy férfi meztelen képét. Ezek szerint. ezért más veszi át a legmagasabb pont funkcióját. Ugyanezen logika alapján. Ha a célpont a fej. akkor ez nem lehet igaz. hogy miről álmodjon. akik részt vettek a magatartás megváltoztatását célzó kísérletekben. hogy az agykontroll-gépezet által kilövelt sugárzás nemcsak káros a szervezetre. Ezért az információgyűjtés főleg éjszaka történik. hogy a "villám soha sem csap még egyszer ugyanarra a helyre". hogy erről a képről kezdjen el gondolkodni és ennek kapcsán információkhoz juttathatja az agykontroll gép kezelőjét. Azok a neurológusok. hogy véletlenszerű elektromos kisülés révén erős sugárzást kaptak. A fentieken túlmenően azt is figyelembe kell venni. Vannak természetesen félrevezető magyarázatok is. hogy rádióhullámokkal lövik őket ("zapped by radio vawes"). Az EMR-agykontroll gép nemcsak arra képes. hogy egy adott kép ismerős volt-e a vizsgált személynek. mert közismert. akkor a központi idegrendszer károsodik. ha valakinek az agyát rendszeresen éri sugárzás formájában "fejlövés" vagy "villámcsapás" elektromágneses hullámok formájában. amikor a sugárzásnak kitett személyek panaszt tesznek. Ha például a szív a célpont. A magas frekvenciájú sugárnyaláb irányítható a fejre.a láthatatlan sugárzással . és lassan a halálát okozhatja. Ha a nyomozást végző kezelők valamilyen speciális információra kíváncsiak. ha a célpont a test. és nem folytatnak vizsgálatot az ügyükben. ha a nyomozó egy képet továbbít a célszemély agyába. akkor a kapott reagálásból megtudhatja. ha bizonyos emberek úgy gondolják. mert a villám törvényszerűen a legmagasabb pontot érinti és miután törvényszerűen még egyszer ugyanarra a helyre nem csap be. hogy fegyverként használt 200 . akkor a sugárzás fókuszában lévő szerv károsodik. hogy természetes halálnak tűnik. vagy sem. hogy az agyban meghatározott bioelektromos folyamatokat idézzen elő elektromágneses sugárzással. A San Diego-i Kórház egyik tanulmánya szerint a célszemély agymintáinak a komputeres elemzésével 80%-os biztonsággal meg lehet mondani. amelyek fontosak a számukra. hogy miként lehet mikrohullámú fegyverekkel . akik úgy hiszik. azt is megvizsgálták. Abban az esetben is. Ez azért van. ha az agykontroll gépezetet nem különlegesen magas frekvenciával működtetik. akkor abban megjelenik ez a kép. Így például. kiolthatja az életet. hogy nagyszámban fordultak a Szövetségi Nyomozóirodához segítségért olyan személyek. vagy a testre. a sugárzásnak való tartós kitettség megbetegíthet valakit.

akkor az egyik szokásos eljárás az illetővel szemben az. ("The Association of National Security Alumni") jelentése állapította meg. amelyet "Mikrohullámú zaklatás és agykontroll-kísérletezés" (Microvawes Harassment And Mind Control Experimentation) címmel tett közzé 1992. Az amerikai himnusz szerint az Egyesült Államok "The Land of the Free" (a szabadság. Az így létrejövő állandó stressz végül is paranoiássá teszi.akkor azokat fegyvernek lehet tekinteni. azt a hiedelmet kelti az áldozatban. amikor ezeket a fegyvereket bevetik. de e fegyverek használatának szigorú ellenőrzése nélkül egyre inkább a rendőrállam irányába halad. mint mentálisan problematikus egyéneket. mindenki. megszegik az amerikai Alkotmány rendelkezéseit. 201 . súlyosabb esetben elmeháborodottá. és ha ezen állami alkalmazottak a sugárzással zaklatott áldozataikat elmebetegnek állítják be. hogy elkezdenek játszani az áldozat agyával. mindent tud róla. Az igazság elfojtása alátámasztja. hogy terhessé vált számukra a célszemély. hanem az élet gyakorlati tényeivel bizonyítható valóságos összeesküvésről van szó. amelynek a segítségével egy ember képes veszélyeztetni egy másik embert. hogy mindenhol. Bárhová is megy a célszemély. akkor valójában eltitkolják az igazságot. Ezek az angol terminológia szerint "non-lethal weapons"nek. az "isotopic radiator"-t (minden irányban hasonló módon sugárzó adóantennát) és az ehhez hasonló szupermodern eszközöket és technikákat.elektromágneses sugárnyaláb célkeresztjébe került. és áldozataik nem kereshetnek a maguk számára jogvédelmet. nem halálos fegyvernek nevezett eszközök felölelik többek között a "high power microvawes"-t (nagy erejű mikrohullámokat). amelyek nem hősugarak formájában kerülnek kibocsátásra. hogy a magánszféra megszűnt létezni a számára. hogy egy másik embernek sérelmet okoznak. A sugárfegyverek elmezavart okozhatnak Amikor a sugárfegyverek kezelői úgy döntenek. decemberében. Ha nem kerül sor szigorú törvényi szabályozásra. Bizonyíthatóan csak az állam szolgálatában álló személyek rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel. Ezekről a fegyverekről csak meghatározott állami és kormányzati intézmények tudnak. az állam alkalmazottai kell. akkor az államnak ezek a titkolódzás mögé elrejtőzött alkalmazottai minden büntetés nélkül megszeghetik az Alkotmány rendelkezéseit. Ezt az ANSA. valamiféle ködös "összeesküvési-elméletről". és mindenütt megfigyelés alatt áll. Ezek az állami tisztségviselők. akkor elmegyógyászokhoz irányítják őket. hogy legyenek. mi az áldozat legféltettebb titka és életére vonatkozó terve. az "infrasound-ot (a hallhatónál alacsonyabb frekvenciájú hang-ot). az amerikai nemzetbiztonsági szervezetek korábbi munkatársaiból álló társadalmi szervezet. minden alkalommal beléjük ütközik. Akik tehát ezeket a fegyvereket a gyakorlatban alkalmazzák. Tehát nem képzeletbeli összeesküvésről. a szabad emberek hazája). az "electromagnetic pulse generator"-t (elektromágneses impulzus-generátort). Arról akarják meggyőzni. hogy létezik egy összeesküvés az állampolgárokkal szemben. Ez. illetve kínozni lehet vele . hogy felderítsék. A közvélemény értő odafigyelése nélkül nem lehet kellő nyomást gyakorolni a törvényhozó testületekre e fegyverek megfelelő ellenőrzésének és szabályozásának a kikényszerítésére. hogy rendszeresen zaklatják őket sugárzással. Arra használják a gondolatolvasó gépet. Ha tehát ezek az erős elektromos kisülések úgy kerültek kialakításra. A polgári lakosság lényegében teljesen tájékozatlan ezen a területen. a polgári szabadságjogokat és a célkeresztbe került polgárok emberi jogait. Amikor az így célponttá vált áldozatok jelentik.

Ez nagyon fontos a védekezés szempontjából. azt hiszik. Az agy aztán ezeket az impulzusokat hangokként értelmezi. akkor lassan de biztosan eléri a halál. de folyamatosan veszi a bioelektromos jelzéseket a test különböző részeiből. akkor elképzelhető. Ennek következtében az illető dühösen reagálhat nyilvános helyeken. hogy a süket emberek fülébe elektródákat helyeznek el. de durván rá is lehet kiáltani. azáltal. trágár módon lehet inzultálni a célszemélyt. és ezek kerülnek az agyba továbbításra. Naponként 24 órán át. akkor olyan véleményt lehet róla kialakítani. akkor ún. akkor a kezelők elkezdenek beszélni az áldozathoz. Ha tehát a célszemély nem válik kezes báránnyá a korábban már ismertetett zaklatás következtében. hogy erről mások nem szereznek tudomást. vagy érzetekké alakítja át. Így a teljes izolációba lehet kergetni. hogy ezt a technológiát az orvosok is alkalmazzák. Ha a célszemély képes a szavak kiejtése alapján különbséget tenni. nem halált okozó fegyvert fognak használni. akkor már nehéz elhitetni velük. hogy ez a második módszer betöri. hogy egy vak nő is lásson. így a mikrohullámon továbbított hangok és szavak annak a személynek a különleges hanghordozását és akcentusát hordozzák. Mégpedig úgy. ahogyan a magas frekvenciájú sugárfegyvert nevezik. anélkül. júniusi számában számolt be arról. amit az ember hall. hogy az illető megőrült. miután fényhez kapcsolódó jeleket tudott venni azáltal. Ha ez többször ismétlődik. Az elektromágneses besugárzással folytatott dialógus igen durva is lehet. akkor se tudja 202 . és utánozza a tényleges hang által generált elektromos impulzusok frekvenciáit. Ezért az illető azt fogja hallani. Ha a célszemély nem tudja. Mivel ezek a szavak más személytől származnak. Amikor az agykontroll-gépek-kezelői meg akarnak szabadulni egy áldozatuktól. és ez az. ha ő maga folytat párbeszédet az agyában. mind a közéletét. A "Discover" magazin 1993. "non-lethal weapon"-t. 1973-ban Dr. hogy az éppen hallott szavakat mikrohullámon továbbították hozzá. amit a gépezet működtetője akar. mert ha az áldozatok elsajátítják a tudatukban hallott hangok elemzését. Sharp bebizonyította. hogy süket személyekkel beszéljenek telefonon keresztül. hogy az agyának a hátsó részén elektródákat helyeztek el. Az emberi agy nemcsak a gondolkodást teszi lehetővé. De még akkor is. Így például a fül összegyűjti a hanghullámokat.Ha mindez nem hozza meg számukra a kívánt eredményt. vagy ténylegesen is elmebeteggé válik. hogy hogyan védekezzen ez ellen. hogy mikrohullámú frekvenciát alkalmazva közvetlenül lehet az agyba juttatni a hallható és érthető szavakat. és ezzel teljesen tönkre lehet tenni mind a magánéletét. Joseph C. Így például ennek a segítségével képesek arra. Ebben az eljárásban a fület és a hallási folyamatot teljesen kihagyják. Ezt az elektromágneses hullámot közvetlenül a célszemély agyába sugározzák. vagy valaki más beszél hozzá. hogy egyenesen az Isten szól hozzájuk. A körülötte lévők. hogy nem normális. akkor azt is meg tudja állapítani. hogy halljon. mivel semmit sem hallanak. Ha viszont közvetlenül el lehet küldeni az elektromos jelzéseket a célszemély agyába. akkor az illető hallani fog egy beszélgetést a tudatában. ha felismeri. egészen addig. mert hiszen senki sem provokálta és dührohamot kapott. mint amilyen formában az adott személy akkor hallja. Ugyanilyen módon el tudták érni. amíg vagy teljesen megzavarodik az áldozat. A gondolatolvasó gép ugyanezt az elvet alkalmazza. aki ilyen technikával szól hozzá. Ennek keretében nemcsak beszélni lehet közvetlenül a célszemély agyával. Az agy ezeket az impulzusokat tényleges hangzássá. majd a hallójárat segítségével ezek a hanghullámok átalakulnak elektromos impulzusokká. hogy a fülével ténylegesen bármit is hallana.

aki a közelükbe kerül. amely nem ír elő magatartási szabályokat a titkos műveletekre vonatkozóan. amelyet magatartás-kutató tudósok készítettek. és nem tiltja a tudósok. Az egyre gyakoribb olyan hírek mögött. tehát a gépkezelő folytathatja akcióját. és egyáltalán ki irányítja? Minden esetre a válaszból kiderül. hogy az FBI elismeri: van egy ilyen megfigyelési rendszer és. Ha valaki panaszkodni mer e tudatgép működtetése miatt. amely egy olyan CIA által finanszírozott tanulmány. A megfigyelő-eszközöket fel lehet szerelni a középületekre. vagy a helyi rendőrség irányítása alatt áll. Vállalat. az amerikai hadsereg korábbi hírszerzője. Az áldozat nem tudja kideríteni. mert számos láthatatlan fegyvert kísérleteztek ki. McKinney tanulmányára az FBI szóvivője dühösen reagált."A hírszerzés felügyeletéről szóló törvényt". Mivel ezek a fegyverek 203 . Tehetetlenségében végül dührohamot kap. és ezzel folyamatosan a dühkitörésig ingerelheti. hangoztatva. A megfigyelőrendszer részelemeit az épületek tetejére és a villanypóznákra szerelik fel. hogy engedélyezi átfogó megfigyelési rendszer felállítását. aki állandóan zaklatja. az elektromágneses generátor és az ultrahang-fegyver. hogy elmebeteg. a célszemély agyműködésébe való elektromos beavatkozásra. s hogy vajon az szövetségi rendőri megfigyelés. Julianne McKinney. Valamennyi alkalmas a vallatásra. ha az titkosan működtethető. amellyel a sivatagi vihar hadművelet idején megtalálták Szaddam Husszein SCUD-rakéta kilövőit. repülőterek és a járművek. ki az. A törvényből világosan kiderül. és ennek megfelelően a hatóságok intézkedtek mind a rendszer. 1980-ban az Egyesült Államok Szenátusa elfogadta az "Intelligence Oversight Act"-et . Az utcák kereszteződéseinél és az autópályák padkáinál fel lehet szerelni az elektromos vevőrendszert. és amely a biztonsági kockázattal kapcsolatos problémákat elemzi. tekintet nélkül az Alkotmányban biztosított emberi jogaira. Az EMR (Electromagnetic Radiation . amelyeket kombináltak a TRM gépekkel. Mindez lehetővé teszi.TRM-et (Gondolatolvasó Gépet) feltalálták szigorú államtitoknak számít. az FBI-ig és a CIA-ig igénybe lehet venni. és megölnek mindenkit. az egyházi emberek vagy újságírók bekapcsolását a hírszerzésbe informátorokként vagy kémekként. ilyen agykontroll-eszközökkel történt zaklatás is meghúzódhat. Van olyan PSI Tech. amikor egyes személyek megmagyarázhatatlan okból egyszer csak ámokfutásba kezdenek. Azt sem tudja kideríteni. hogy a jogtisztelő polgárok teljes tudatellenőrzés alá kerüljenek és mindenütt nyomon követhetőek legyenek. akkor ráfogják.leállítani. Az agykontroll technológia azért is alkalmas az átfogó megfigyelési rendszer működtetésére. hogy az agykontroll-gép kezelője hová helyezte el a távirányítású sugárfegyvert. bankok.Elektromágneses sugárzás) agykontroll-gép összekapcsolható a középületekre telepített megfigyelő-rendszer videokameráival. hogy McKinney nem tudja megmondani: ki működteti a megfigyelési rendszert. Ezek viszont olyan eszközöket használnak. vagy valamilyen más módon elhallgattatják. mint a mikrohullámú kibocsátó. vagy negyven kilométer távolságból egy személyt. A gondolat-gép. mint a bevásárlóközpontok. mind azok kezelőinek a biztonságáról. hogy azt a helyi rendőrségen keresztül az állami rendőrségen át egészen a Szövetségi Nyomozóirodáig. Amióta a "Thoughts Reading Machine"-t . mint a megfigyelés és a kihallgatás eszköze A TRM a speciális távolból történő megfigyelő-rendszerrel kombinálva képes egy kilométer távolságból megtalálni egy legyet. valamint olyan közszolgáltatási helyekre. számol be a Project Slammer-ről. amely a távolbalátás (remote viewing) technikát dolgozta ki. iskolák. szupermarketek.

Ez teszi lehetővé. és a teljes ellenőrzés alá helyezése. mint egy hároméves gyermekhez. anélkül. Ezzel szemben a bűnözők vagy a kémek nem rendelkeznek állandó munkahellyel és lakóhellyel. és meg lehet erősíteni az agyhullámok ritmusát. mivel a 204 . ha ezt a feltételezett az ellenfél is alkalmazza. és ezért velük szemben nehéz az agykontroll-gép alkalmazása. A Képviselőház jelentése megállapítja. ezért nem keltenek feltűnést. hogy ezt a láthatatlan eszközrendszert elsősorban a törvénytisztelő polgárok ellen használják. Önmagában az. hogy ugyanezt a technológiát a fegyveres testületek és a hírszerző-szolgálatok is kihasználják a maguk számára. Az egyik keleti parti áruház láncolat felmérése szerint ennek eredményeként annyira csökkent az áruházi lopások száma. rendezett életet él. s elkerülik a közvélemény figyelmét. hogy a titkolódzást és a titoktartást mindenek fölé helyezik. Ami azonban komolyan sértheti a közérdeket az az. a CIA korábbi igazgatója megállapította. Ezért az agykontroll-gép kezelője őt könnyen felleli. ami aggasztó az az. Ennek egyszerű oka az. és ugyanilyen természetes. amiért kiválóan lehet alkalmazni a TRM agykontroll-gépeket az a tulajdonságuk. hogy országosan 80%-kal csökkent a lopások száma. A washingtoni törvényhozás jelentése 1984-ben Ez a jelentés megállapítja. hogy ha az ipar és a kereskedelem már alkalmazza biztonsági célokból a nem érzékelhető hanghullámok sugárzását. mivel a bűnözőkkel szemben nem hatékony. Ez önmagában örvendetes tény lenne. Egy kémet pedig még a bűnözőnél is nehezebb megtalálni. hogy távolból irányíthatóak. mint a mobiltelefonok. Nem élnek szabályozott életritmus szerint. méghozzá a legfejlettebb formában. ahol a fogyasztóhoz úgy szólnak. Ma már ismert. Egy másik az ún. hogy jogilag felelősségre vonhatóak lennének. Az igazi problémát az jelenti. egyszerű a nyomon követése. amelyek kapcsolatban állnak a kondicionáló és információs folyamattal. Ezzel a technikával nehéz megjósolni egy bűnöző várható akcióit és nem is csökkenti a bűncselekmények számát. folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. hogy az alacsony denzítású mikrohullámokat vagy rádiófrekvenciákat más befolyás érvényesítésére is lehet használni. Van olyan egyszerűbb technika is. hogy az elektromágneses sugárzást fegyverként alkalmazók azt higgyék: tetszésük szerint kínozhatják az embereket.zajtalanok és láthatatlanok. és ugyanúgy felszerelhetőek egy járműre. hogy a jogtisztelő polgárnak rendszerint van munkahelye és lakása. amelyek az emberi fül számára nem hallható módon figyelmeztetnek az üzleti lopás veszélyeire. Így bárhová is megy az illető. ha az illetékes állami szolgálatok nem jogilag szigorúan szabályozott keretek között használják ezeket az eszközöket és technológiákat. akkor alappal feltételezhető. hogy Amerikában számos áruház alkalmazza a magas frekvenciájú adókat. Ami közérdekű fontosságú az az. az egyik ilyen üzeneteket készítő stúdió rétegesen alkalmazza a frekvenciákat és 31 csatornájú szalagokat készít. hogy ezen érdekek védelme miatt nem lehet lemondani a legfejlettebb technológiáról. Richard Helms. Különösen akkor nem. Természetesen vannak legitim hírszerzői és biztonsági érdekek. hogy kilenc hónap alatt 600 000 dollárt takarítottak meg. Egy harmadik ok. A kereskedelmi alkalmazás nagyon változatos. hogy biológiai frekvenciákat is lehet információk átvitelére használni. hogy szóbeli üzeneteket az emberi hallás számára nem érzékelhető frekvenciákon továbbítottak. még nem segíti elő a bűnöző vagy a kém megtalálását. kettős-kódolás megközelítést veszi igénybe a két agyfélteke információ feldolgozó módozatainak a tudományos ismereteit integrálva.

Ha nincs szigorúan szabályozva az agykontroll-gépek kezelőinek a tevékenysége. és ez súlyos balesethez vezethet. az elkezd elektromágneses hullámokat kibocsátani vezetés közben. sőt az egyetemeken is tanítsák. 205 . amelyek igazodnak az agyhullámok frekvenciáihoz. amikor a gondolatgép kezelői meg akarnak valakitől szabadulni. be lehet építeni a járművekbe. hogy az agykontroll-technológia civil tudósok számára is teljes mértékben megismerhetővé és kutathatóvá váljék. Ezen kívül minden páros kibocsátónak különböző kódokat kell használnia. hogy speciális alacsony frekvenciájú rádiócsatornát használ. Egy másik készülék egy speciális radar. akkor hogyan lehet azt megakadályozni. hogy meg lehessen különböztetni a különböző autókból érkező agyhullámokat. mint az állatokba implantált mikrochip. Ez hasonlóan működik. s így elő tudja idézni. Ennek következtében teljesen váratlanul elaludhat. Ily módon a hatóságok nyomon tudják követni bármely autónak a mozgását. Elsősorban a biztonsági kockázatot jelentő személyekkel bánnak így. Hasonlóan működik ez a rendszer a mobiltelefonokhoz. Ezt akkor alkalmazzák. A visszaélés megakadályozásának egyik jó módszere lenne. Az agyhullámok vevőkészülékeit fel lehet szerelni az útkereszteződéseknél. akkor már sikeresen lehet nyomon követni az autóban utazó célszemélyeket. hogy már régóta megtervezték.ha nincs kellő törvényi korlátozás . Autóbalesetek a TRM működtetésével A TRM működtetéséhez szükséges egyes szerkezeteket. Két speciálisan kialakított kis adókészülék emitter . Az köztük a lényeges különbség. A megfigyelőrendszernek célja lehet a nyomkövetésen túl a célszemély gondolatainak az elolvasása is. amely távirányítású megfigyelő készülék. Alan Yu-val egy Lundis nevű személy közölte. és működésbe állították az általános megfigyelési rendszert. hogy milyen gondolatok járnak az autót vezető személy fejében. Jogi keretek között ellenőrzött módon működhetnének ezek az eszközök. akkor azzal e rendszer működtetői . hogy azok elektromágneses jeleket bocsáthatnak ki egy műbolygóra. hogy az agyműködés megfigyelésével információkhoz jussanak. hogy az autó vezetője hirtelen elálmosodjék vagy szédülés fogja el. és követni lehet az adott járműben a kiválasztott célszemélyt. hogy ne alkalmazzák ezeket az eszközöket politikusok és más fontos közéleti szereplők ellen? Amennyiben hatékonyan működik az országos megfigyelési rendszer. hogy az Egyesült Államokban 1983-tól kezdve úgy tervezik az autókat.bármikor visszaélhetnek. mivel távirányítással működtethetőek. Ez azt is bizonyítja.kémeket általában az alkalmazó ország is kiképzi a TRM gépekkel szembeni védekezésre. Ez etikus és jogtisztelő magatartásra szorítaná azok működtetőit. Azért van ez így. Képesek arra is. Miután az említett adó-és radarkészüléket beszerelték egy autóba. mert az adó kapcsolatban áll a kibocsátó rendszerrel és a motorral. ha nyilvánosságra hoznák az agykontroll technológiára vonatkozó titkos ismereteket. amely beavatkozik a gondolkodási folyamatba. és az általa kibocsátott hullámok segítségével pontosan be lehet határolni. hogy távirányítással a kis adó olyan magas frekvenciájú sugárzást bocsásson ki.elektromágneses hullámokat bocsát ki olyan hullámhosszon. ahogyan a különböző mobiltelefonok is eltérő telefonszámokat használnak azért. mégpedig azért. Ha már a világító oszlopok el vannak látva ezekkel a készülékekkel. miközben az autópályán hajt. Rendkívül fontos lenne. Ezzel a módszerrel a nyomkövetők az ellenőrzőközpontokban figyelemmel tudják kísérni. és ezek felfogják az autóból érkező agyhullámokat.

aki a tajvani hadsereg tisztjeként alapos autóműszaki képzésben is részesült. hogy elkerülje a kapcsolódást az elektromágneshez olyan anyaggal. de erre a célra drótvezeték is megfelelne. ahogyan azt korábban tették.Mivel Alan Yu szavahihető embernek ismerte Lundis-t. Azaz egy komplikált és teljesen felesleges elektromágnes helyett egy sokkal egyszerűbb megoldást is lehetne alkalmazni. Az elektromágnest úgy tervezték. amely hasonló módon zárja az áramkört. A hatszögletű fémszerkezet körülbelül 90 dekagramm súlyú és így néz ki: Található benne egy fekete műgumihoz hasonló rész. Alan Yu. ezért úgy döntött. továbbá ezen a helyen kevés probléma szokott adódni. A vastag és "kerek alakú elektromágnes" valójában nem nélkülözhetetlen alkatrész. első lépésként kivette ezt a hatszögletű fémszerkezetet. mert az elektromágnest úgy tervezték meg. Biztosítja a kürthöz a kapcsolatot. amely nem vezeti az elektromos áramot. Erre azért volt szüksége. Úgy gondolta. hogy egy elektromágneses hullámkibocsátó készülékhez a legjobb hely az autóban a kormánykerék tengelye. amely össze volt kapcsolva egy "elektromágnessel". Amikor szétszedte a kormányszerkezetet egy nehéz és vastag hatszögletű fémszerkezetet talált a tengelyében. Ez a dolog tartja a hatszögletű fémet és kapcsolatban áll egy háromszög-alakú fémmel ugyanazon a hat ponton. mint ahogy az a videójáték-vezérlőknél van. A háromszögletű fémdarabot az alábbi ábra szemlélteti: 206 . mivel az áll legközelebb az autóvezető arcához. hogy a tőle kapott információ alapján alaposan átvizsgálja saját autóját. és olyan anyaggal helyettesítette. amely vezeti az áramot. és úgy szerelték be. hogy az nem volt elmozdítható. hogy teljesen elrejthető legyen a kormánykerék tengelyében. Ezt a műveletet azért hajtotta végre.

Ha az agyhullámokat összegyűjtő szerkezet a kereten belül. hogy melyek azok a szerkezeti elemek. amely egy dobozhoz hasonlóan volt betakarva. van egy drótvezeték. Alan Yu ezt a drótot elvágta. A legfurcsábbnak azt találta. hogy az nem szükséges az autó normális működéséhez. amely viszont összeköttetésben van az autó karosszériájával. Alan Yu azt követően. Ennek a vezetéknek a végén van egy lekerekített hurok. amely szédülést okoz. hogy áramot nem vezető szigetelőanyaggal fedte be az elektromágnest. Így próbálta megakadályozni. Ez a drótvezeték be van fedve a rögzített plasztik szőnyeggel. de ez a drót szállítja az elektromos áramot valamihez. hanem a motor optimális teljesítményének biztosításához szükséges beállítást és tunningot is. ami ebben a dobozban van. Létezik egy olyan elektromos vezeték is. közel a vezető fejéhez található. hogy az elektromágnes és a hatszögletű fém ki tud bocsátani elektromágneses hullámokat. Így nehezen látható. amely akár negatív. mert. amely összeköttetésben áll az autó karosszériájával. akár pozitív töltésű áramot is vezethet. hogy ez az elektromágnes egy érzékelő-szerkezet. akkor nemcsak olvasni lehet az autót vezető személynek a gondolatait. További bizonyíték.a saját autóját. amely nem elmozdítható. amikor a hadseregnél meg kellett tanulnia autót vezetnie. amelyek szükségesek és melyek nem. Miután Alan Yu teljesen normálisan tudta vezetni az autóját azt követően is. A lényeges az. és összekössék azt az elektromágnessel. és autóbalesethez vezethet. 207 . Ez a drótvezeték el van rejtve az autó karosszériájában a vezető lába közelében. hogy az elektromágnes sugarakat bocsáthasson ki. hogy az egyik közülük hozzá van kötve a fémkereten belül valami olyasmihez. Bárki. amely az áramot továbbítja a hátsó ajtóban lévő ajtóvilágításhoz. ezután a többi fémrészeket is lefedte szigetelő anyagokkal. amely kapcsolatban áll egy csavarral. és mégis normálisan tudja használni autóját. de szavakat is lehet továbbítani az agyához. akkor ugyanerre a célra nincs szükség a hatszögletű fémszerkezetre. Miután ezt a változtatást elvégezte a saját autóján. aki kétségbe vonja ezeket az állításokat. amely feszült állapotot idézhet elő. hogy kiszerelte a vastag és súlyos hatszögletű fémet. Ezért tudja biztosan megállapítani. hogy e vezetéshez nem szükséges szerkezetek valamilyen más célt szolgálnak. többé nem érezte azt az abnormálisnak tekinthető szédülést és kábultságot. akik azt állítják. Az első ajtó mindkét oldalán megtalálható ugyanez a vezeték. Ha pedig azt is figyelembe vesszük. hogy rögzített állásban tartsák az ugyancsak hatszögletű fémszerkezetet. Így például ha a háromszögletű fém szükséges a kerék helyzetének a meghatározásához. arra utal. Ezt Alan Yu a leghatározottabban tagadja.vagy hozzáértő szakember segítségével . hogy abban a fém keretben. hogy a nélkülözhető részeket kiiktassák és így csökkentsék az autó súlyát. amelyet korábban már rövidtávú vezetésnél is érzett. Tehát nemcsak az Amerikában szokásos karbantartást tudja elvégezni. befedve. vagy pedig olyan elektromágneses besugárzásban részesíthetik.Tehát ezt a hatszögletű fémdarabot használják arra. Az egyik oldalon lévő fémkeret a vezető oldalán van. először a műszaki ismereteket és a karbantartást kellett a legalaposabban elsajátítania. hogy ez a drótvezeték négy részre van osztva. Alan Yu úgy találta. és növeljék teljesítményét. akkor nyilvánvalóvá válik. vizsgálja meg maga is személyesen . amely elválasztja a vezető és az utas ajtaját. hogy az autókonstruktőrök és gyártók arra törekednek. Vannak. Az autó mindkét oldalán lévő fémkeretek tartalmazzák ezt a megoldást. és ez határozza meg a kormánykerék helyzetét.

hogy pihenést iktasson be. hogy egy ilyen vezeték még mindig maradt az autója karosszériájában. amelyhez arra volt szüksége. A telefonhívó az FBI volt. majd figyelmeztették. veszélyes helyzetbe kerülnek. hogy mi ezeknek a funkciója. és egyes esetekben a vezető el is ájulhat. ismeretlen rendeltetésű kis dobozkákat találtak felfüggesztve a lámpaoszlopokra és még a legképzettebb szerelő sem tudta megmondani. hogy az acélkeretben lévő drótvezeték ténylegesen azt a célt szolgálta.john@jho. Az egyik szerelő hozzányúlt ehhez a dobozkához és néhány napra rá a vállalat dallasi központjában felhívták telefonon. Ezenkívül a szívre irányított erőteljes elektromágneses besugárzással . akkor ez hirtelen történik.látszólag természetes okból bekövetkezett . amelyek elősegítik az ébren maradást. akkor arra is keresniük kell a választ. akik nem számolnak a távirányítású agykontroll lehetőségével. A távirányítású agykontroll-berendezések működtetői el tudják olvasni az autó vezetőjének a gondolatait. Ha viszont nagy erejű elektromágneses besugárzástól lesz álmos vagy kábult. A kétkedőknek módjukban áll. és az emberi szervezet ebben az esetben olyan válaszreakciókat aktivál. Ha az agykontroll távirányítói balesetet akarnak előidézni. akkor a tengelybe elhelyezett mágnessel nagyerejű elektromágneses sugárzást kell kibocsátaniuk.halált tud okozni. hogy a lámpatartó oszlopokra kis vevőkészülékeket helyezzen el.Amikor Alan Yu eltávolította ezeket a drótvezetékeket. és választ kapjanak arra. és súlyos balesetet okozhatnak. Bebizonyosodott. Legalább két kérdésre kell itt válaszolni: Mi ezeknek a dobozoknak a rendeltetése? Hogyan kapcsolódik hozzájuk az FBI? 208 . Texas. hogy az fokozatosan alakul ki. Eszerint egy dallasi nagy telekommunikációs cég Los Angeles belvárosában kipróbált egy PCS (Personal Communication System) rendszert. amit róla Alan Yu feltételezett. A kormánykerék tengelye kibocsátja az elektromágneses hullámokat és a keretbe rejtett doboz összegyűjti az agyhullámokat. vagy a már ismertetett módon balesetet előidézni. Ha viszont ez mégis bizonyítható valóság. akkor könnyen elaludhat. Ez lehetővé teszi az autó vezetője számára. hogy ne nyúljon többé ezekhez a dobozokhoz. rájött.többek között . hogy mi azoknak a beépített szerkezeteknek és vezetékeknek a célja.com. Ezért különösen azok az autóvezetők. Amikor a műszakiak felszerelték ezeket a kis berendezéseket. hogy szakemberekkel átvizsgáltassák autójukat. USA . Amikor lényegesen csökken az autó vezetőjének koncentrációs képessége. amely az autó vezetőjét elkábítja. hogy mi ennek a valódi célja. Ez a fajta elalvás abban különbözik a normális fáradtságtól. akinek Internetes címét is megadja: Dallas. amelyek egyébként nem szükségesek az autó normális működtetéséhez. és ezért korábban nem is kerültek beépítésre. Állítása alátámasztására Alan Yu .egy másik kínai származású amerikait idéz.

akkor ez erre vonatkozó tényeket elhallgassák és elzárják a széles közvélemény elől. hogy agykontrollra alkalmas berendezésekkel is fel van szerelve az az autó. akkor a távirányítású agykontrolltól szenvedőkre hárul az a teher. hogy a hatóságok végezzék el ezeket a vizsgálatokat a civil szervezetek közreműködése és ellenőrzése mellett. De ennek a fegyverzetnek a használatát a társadalom szigorú ellenőrzése alá kellene helyezni. hogy csak magas fokú műszaki ismeretekkel rendelkező személy képes szétszerelni saját autóját és meggyőződni mindarról. De abból még. és ezért még nem kényszerítették ki e rendkívül veszélyes fegyverzet törvényi szabályozását és korlátozását. Az így feltárt ténymegállapításokat pedig a tömegtájékoztatási intézményrendszer útján nyilvánosságra kellene hozni. Szakértői vizsgálat azonban azt is meg tudja állapítani. hogy Alan Yu-nak és társainak az állításai megalapozatlanok.Alan Yu. Ha pedig a bizonyítási teher azon van. hogy az állítások minden alapot nélkülöznek. hogy az erre vonatkozó tények és bizonyítékok titokban maradjanak. akkor már hatósági vizsgálat lefolytatása előtt is hitelesnek tekinthetjük őket. vagy ha ezt nem tudják megtenni. amit Alan Yu és sokan mások állítanak. csak a közeli iskolába vitte el gyermekét. és amelyre vonatkozóan szinte korlátlan mennyiségben található anyag az Interneten. akkor legitimnek tekinthető. Ez bizonyos esetekben indokolhatja az adó-vevő készülékek jelenlétét. csak akkor lehetne felelősségteljesen félretolni az egészet. hogy az eddig ismertté vált tények alapján több elnöki és kongresszusi vizsgálat is folytatott e tárgyban vizsgálódást. azóta nem küszködik leküzdhetetlen alvási kényszerrel. ami korábban olyan rövid távú utazásokon is rátört. amióta autójából kiszerelte a távirányítású agykontrollhoz szükséges eszközöket. természetesen rendkívül tiszteli választott hazájának alkotmányát. hogy az ellenérdekű vállalatok vonatkozó adatokat nem közlik a veszélyeztetett lakossággal. amelyek beszállítanak az amerikai autópiacra. 209 . hogy azok az állami alkalmazottak. hogy az Egyesült Államok illetékes szervei is rendelkezzenek vele. Az a meggyőződése alakult ki. Ha egy ilyen alapos vizsgálat is azt derítené ki. amikor. Ma már arra is hivatkoznak. hogy a műholdas kapcsolattartásra vajon pont olyan eszközökre és technológiára van-e szükség. A gyártóvállalatok ellenérdekűek. tehát mindent el fognak követni azért. mint az agyműködés eletromágneses sugárzással történő távbefolyásolásához? S vajon igényt tart-e minden autótulajdonos a műholdas nyomkövetésre? És tudják-e az autóvásárlók. Természetesen fel lehet vetni a kérdést. valójában megszegik az amerikai alkotmányt. akik titokban használják az agykontroll technológiát gyanútlan amerikai polgárokkal szemben. E technológiának csak egyes részletei váltak eddig ismerté a szigorú titkosítás miatt. hogy mit szólnak mindehhez az autógyártó vállalatok Amerikában és mindazokban az országokban. hogy az erre vonatkozó tényfeltáró tevékenységet megakadályozzák. illetve gyors és eredményes felderítésére van szükség a szatelliták bekapcsolásával végzett nyomkövetésre. Ha azonban e megállapításokat egybevetjük az agykontrollra vonatkozó eddig már bizonyított ismeretekkel és tényanyaggal. Ez annak dacára lehetséges. Ha már létezik ez a fegyverfajta. Alan Yu. kizárólag a nemzetbiztonság érdekében használni. amit éppen megvettek? A civil szervezeteknek ki kellene kényszerítenie a demokratikusan megválasztott képviselőiktől. hogy csak rendeltetésszerűen lehessen. még nem következik. aki állít valamit. Ezért még mindig le lehet tagadni ezeket a fegyvereket. hogy az autólopások megelőzésére. A polgárok túlnyomó része tájékozatlan. hogy a gyártó vállalatok abban érdekeltek. hogy saját autóikat felkészült szakemberekkel átvizsgáltassák és az eredményeket széles körben ismerté tegyék. mint bevándorló amerikai. pl. Az is nyilvánvaló. Az egyértelmű.

ha pedig ez sem sikerül. ha viszont nincs álom. mint korábban szokott. Ha valaki egyedül tartózkodik hivatalában vagy otthonában. Ha sok az álom. noha az nincs kapcsolatban azzal. miként lehet kideríteni. hogy rendkívül könnyen alszik el nappal. aki kipihent és egyéb stressz-hatás sem érte. és nem tud időben felébredni. s fájdalmat okozva megbünteti a célszemélyt. s kénytelen egy bizonyos dologra gondolni. hanem olyan fegyver alkalmazásáról. az megerősítheti a gondolatolvasó gép működését.A törvényi korlátok megakadályoznák. akkor ez már az elektromágneses behatás következménye lehet. s ebben a helyzetben sokat álmodik. s arra is alkalma volt. ezért ez a rendszer nem maradhat szabályozás és ellenőrzés nélkül. hogy az fokozatosan megbetegedik. Elképzelhető. és váratlanul nagyon régen történt eseményekről álmodik. hanem az elektromágneses gondolatolvasó gép kezelője akart korábbi életszakaszáról információkat megtudni. Amikor alszik. ha az alvási idő hosszabb a szokásosnál és mégis kábultan ébred az illető. amely súlyosan árt az egészségnek. s alvását számos álom kíséri. számítva arra. a következőkre kell figyelnie: 1. Ha tehát valaki megpróbál bizonyos dolgokra nem gondolni. Végül. 210 . A tajvani hadseregben az ő hatáskörébe tartozott e fegyvereknek a kifizetése. hogy ezek a gondolatok nem az ő gondolatai. akkor lehetőleg autóbalesetet idéznek elő az autópályán. kivel találkozott vagy mit szándékozik tenni? Ha tehát álmában hirtelen évekkel korábbi emlékképek bukkannak fel. tudatbefolyásolásról van szó. mint egy könyvben. akkor szintén lehetséges az illetéktelen külső beavatkozás. Alan Yu végül összefoglalja. hogy egy privilegizált csoport. akik vele visszaélnek. akkor az az álom nem hozzá tartozik. sem megtalálni azokat a személyeket. felelőtlenül használhassa ezt a technológiát a törvénytisztelő állampolgárok zaklatására. Mivel itt tehát nem csupán elektromágneses hullámok segítségével történő megfigyelésről. akkor az azt is jelentheti. hogy normális körülmények között egy ember arról álmodik. vagy hirtelen megváltoztatja alvási idejét. hanem a célszemély bántalmazására. ez is a gépezet működésére utalhat. hogy hasonlóan. akkor logikusan lehet feltételezni. 5. hogy valakivel szemben bevetették-e már az elektromágneses technológiával működtetett eszközöket? Eszerint egy egészséges. akkor csaknem biztos. sőt az életét is fenyegeti. vagy még hatékonyabban lehet felhasználni ezeket az Egyesült Államokban. hogy csupán a rendszer működtetője lapoz az agyában. hogy tájékozódjon ezek hatékonyságáról. 4. Ha pedig ezt már több mint 10 évvel ezelőtt eredményesen használták Tajvanon. de képtelen kényszeres gondolataitól megszabadulni. akkor oly módon helyezik sugárzás alá az illetőt. 2. hogy a közeli napokban mit tett. 3. gondoljon arra. hogy a sugárberendezések kezelői valójában már nem információk szerzésére törekednek. ami végül is a halálához vezet. Ha valaki úgy érzi. kiegyensúlyozott lelki állapotban lévő személynek. akkor ez is elektromágneses sugárzás jelenlétére utalhat. hogy tapasztalatai szerint a távirányítású tudatolvasó géppel először megzavarják a kiiktatni szándékozott célszemély tudatműködését. hogy a felkészületlen polgárok nem tudják sem leleplezni ezt a fegyvert. Alan Yu már idézett tanulmányában elmondja. amit csinál. Ha ez nem sikerül. Ha valaki sokkal könnyedébben alszik el. keresve a számára fontos információkat.

hogy azért nyilatkozhat ezekről a kérdésekről. és ezért nem is követelik. mert nem kell számolniuk azzal. De lelkiismereti okokból továbbra is betartja a titoktartási szabályokat.szabályozzák e rendkívül veszélyes fegyverek használatát. megsértve más polgártársaik emberi jogait. hogy az arra illetékes szervek . 211 . Alan Yu úgy véli. mert az emberek túlnyomó többsége nincs tájékozódva a tudatbefolyásoló technológiák és eszközök létezéséről. hogy felelősségre lesznek vonva. hanem ezzel a gépezettel egyes kezelők rendkívül durván és kegyetlenül vissza is élnek. kifürkészik legféltettebb titkait is. Ez alól azonban a TRM gép esetében kivételt tett.a Kongresszus és a kormányzat .Alan Yu végül megmagyarázza. hogy illetéktelen személyek. A szabályozás meg azért késik. Egyes kezelők azonban a törvény felett állónak képzelik magukat. és régóta amerikai állampolgár. mert már nem tagja a tajvani hadseregnek. Itt nemcsak arról van szó. hogy közszolgálatban álló személyeknek ezt nem szabad megengedni.

J. Létrehozta a "Paranormal Management Systems" (PMS) nevű vállalatot Európában.phenomena) létezik. RMCT". (Az ESP.) A távolságból történő agykontroll iránt már az 1950-es években behatóan érdeklődtek a katonai és a hírszerző szervezetek. októberi és novemberi számaiban megjelent "The Remote Viewing" . hogy a telepatikus távirányítás. A távolságból történő érzékelés kutatása a hidegháború alatt bontakozott ki. hogy bármilyen természetfeletti jelenség (paranormal phenomena) létezhet. amelyet folytatott a "Grill Flame". hogy természettudományos és műszaki ismereteit felhasználva a paranormális jelenségeket kutatja. így például a valóság lényegi természetét illetően. A használók. hogy a távolbalátással nem folynak hivatalosan kísérletek és a hírszerző közösség szerint a legjobb megoldás. Ők elsősorban a "biophysical remote mind-control technology-t. azaz ami teoretikusan nem tűnt lehetségesnek. a "Sunstreak" és a "Stargate". akik ugyancsak megkezdték a kísérleteket a biofizikai RMCT-vel. A Stanford Egyetem statisztika professzora. normális érzékelésen túli percepcióval történő kémkedésről. A szkeptikusok elvetették professzor Utts nézeteit. RV . vagyis a távhatású biofizikai agykontroll technológiát kutatták. teljesen átalakítja azokat az elfogadott általános tudományos tételeket. hogy a katonai hírszerző szervek egyre inkább alkalmazták a gyakorlatban az RMCT módszereit. D. és e téren felülmúlja az amerikai eredményeket. úgy tűnik. az 1960-as években. Kutatómunkája egyik nem várt következményeként érdekösszeütközésbe került a brit titkosszolgálat MI-5 jelzést viselő részlegével. hogy kevesebb ismerettel rendelkezik. a "Center Lane". hogy a távolbalátás jelensége (Remote Viewing. és tagadták.Az ESP-vel végzett kémkedés) című írása alapján ismertetjük.) Turan Rifat megállapításait a Nexus Magazine 1996. hogy e jelenségek fizikáját elméletileg megalapozza és párhuzamosan számos szemináriumot tartott e témakörben. úgy mint a hadsereg és a hírszerzés. David Christian azt állította. Ezek a kísérletek rendkívül nehéznek bizonyultak. ha ezt a 212 . mint barlanglakó ősei. mert lehetővé tette a biztonsági szervezetek számára olyan szigorúan őrzött helyekről is az információk szerzését.7. amely a biofizikai távhatású agykontroll területén közel került az orosz tudósok által kifejlesztett szinthez. Az amerikai hadsereg első távirányítású kutatási programja a "Project Scangate" volt. Ez nem kerülte el az amerikai katonai hírszerző szervek figyelmét. amelyen jelenleg a valóság tudományos modellje nyugszik. a kor tudományos világképét kifejező paradigmát. amelyekre más módon nem tudtak behatolni. mint az amerikaiak. vagyis az extrasensory perception. A tudósoknak ezt a kényelmes álláspontját azonban elgyöngítette. Miközben az emberiség kifejlesztette az atomenergiát. fejezet Az agyműködés távirányítása Turan Rifat brit kutató 1996-ban összefoglaló tanulmányt készített a telepatikus. Jessica Utts. más vonatkozásban. ezért a nyugati kutatók inkább az elektronikus technikára összpontosítottak egészen a közelmúltig. dr.The ESP Espionage ("A távolbalátás" . azonban célszerűnek találták az álcázást és ezért a CIA szóvivője. egyre hatékonyabban működött a gyakorlatban. Ez megmutatta. (Turan Rifat 1957-ben Brighton-ban született. Ezen a téren az orosz kutatók lényegesen előbbre jártak. Miközben doktori disszertációján dolgozott. tudományosan bizonyította. 15 éven át arra törekedett. D.J. ha működik. úgy döntött. Turan Rifat kutatóként felismerte. hogy a jelenleg érvényes tudományos szemlélet számos vonatkozásban módosításra szorul. a normális érzékelésen kívüli érzékelés rövidítése.

akiket gondosan kiválasztottak a psi-képességgel rendelkezők közül. hogy feltárják a távolbalátás biológiai alapjait. Az orosz tudósok kifejlesztettek biofizikai RMCT-drogokat. D. fontos kérdés. J. Mindez abba az irányba befolyásolta az orosz tudósokat. valamint a telekinézisben szerepet játszó biofizikai mezőket. Turan Rifat úgy véli. hogy számos kitüntetést kapott. hogy miként működik a normálistól eltérő érzékelés és a telepátia. A biofizikai RMCT. Az RV segítségével történő behatolás módszerét más emberek agyában távérzékelésnek (remote sensing. az amerikai katonai hírszerzés nyugdíjas tisztje. akkor láthatóvá válik az egyes embereket körülvevő kisugárzás. Miután ez érinti az emberek széles körét. hogy fokozzák azoknak a lappangó psi-képességeit. Ha a látási-érzékelés szűrés-nélkülivé tehető. 1984-ben úgy távozott a Stargate projektből. A "The Paranormal World of Paul McKenna" (Paul McKenna természetfeletti világa) kísérlet keretében olvasni tudott Shaw Taylor tudatában. mivel vagy gyenge ezen a téren a nyugati szakértők teljesítménye. hogy a fizikai testet elektromágneses energiaköpeny veszi körül. A szemek felfogják a fotonszerű sugárzásokat (a foton az elektromágneses sugárzás energiájának elemi részecskéje. a látótelep orvosi elnevezése. továbbá elektromágneses. ha az amerikai hírszerző közösség nem volna hajlandó a paranormális (psi-able) képességekkel rendelkező személyek felkutatására és az RMCT programokba való bevonására. vagyis a távollévő objektumok mozgatásának a képességére. miközben rendkívül kevés ismeret áll rendelkezésre a biofizikai RMCT-ről. hogy az erre vonatkozó tudományos ismeretek nehezen elérhetőek. behatóan foglalkoztak a hipnózissal. Ismert tény.) és a megmaradt rész beilleszkedik a látási-tudati mintába ("visual-mental model"). vagy az erre vonatkozó információkat letitkosították. D. Elsősorban a lehetséges katonai felhasználásra összpontosítottak. amelyek elősegítik és közvetítik az RV-t (távolbalátást).). Az 1950-es évek óta az orosz tudósok vezetnek a biofizikai kutatásban. elektrosztatikus mágneses és pszichotronikus eszközökkel azért. az aura. amelyek nagymértékben növelik a távhatású tudatbefolyásolás lehetőségeit. kvantuma. amelyet a valóságnak látunk. Ezen belül is a telekinézisre. az elektronikus implantátumok technológiájával. amelyekhez másként nem lehetett hozzájutni. Az Egyesült Államokban az elektronikus RMCT-re vonatkozó eredmények szigorú titkot képeznek. valamint a psi-génekre ("psi genes"). Az eddigi kutatási eredmények arra utalnak. de az így nyert információk 90 %-a kiszűrődik a thalamus-ban (a thalamus a látódomb. mert 150 célszemélyről tudott információkat beszerezni RV segítségével. Ma már elektronikus extra-kiterjedésű bejáratokkal ("electronic extradimensional doorways") is kísérleteznek. az agysebészettel. A magántulajdonban lévő szervezetek által folytatott ilyen irányú kísérleteket azonban "nyugdíjba vonult" amerikai biztonsági tisztek irányítják. hogy az RV biofizikai mezőeffektusokat használ a testen kívüli érzékeléshez. hogy az RV működjön. valaminek el kell hagynia a testet azért. hogy elvállalnák-e ezek a szervezetek az érdeklődők kiképzését? Ez a közérdeket szolgálná. a távolból alkalmazható biofizikai agykontroll technológia magyarázatot adhat arra. RS) nevezik. A távolbalátás tudományos alapja Joe McMoneagle. J. hogy a távollévő helyszínek láthatóvá váljanak. Ahhoz. Az amerikaiak is kutatásokat végeztek ebben az irányban egy titkos földalatti bázison. 213 .tevékenységet a magánszektorra hagyják. A Nexus Magazin ennek ellenére az elektronikus RMCT-re vonatkozóan számos adatot tudott közölni.

Hasonló hullámformájú mikrohullámokat használt egy amerikai kutatási létesítménynél C. Adey bebizonyította. hogy az agyszövet hasonló frekvenciájú és amplitúdójú válaszokat adott akár stimulálták.hatóterülete 0. illetve áramoltasson ki. A stratégiai elektronikus fegyverzet 214 . Adey olyan kísérleteket végzett. Adey kimutatta. részt vett a CIA Pandora projektjében. hogy az alkalmazott mikrohullámú sugárzásnak milyen volt a frekvenciája (rezgésszáma).1 és 1 milliwatt/cm2 között van. amikor a hordozó mikrohullámok ELF modulációja 6-20-ig terjedő amplitúdójú volt.75 milliwatt/cm2 sugárzás hatását találta. mert ez váltotta ki a neuronokból a legnagyobb mennyiségű kálcium-kiáramlást. Adey megismételte Blackman kísérleteit és megerősítette. Dr. hogy egy 147 MHz-es mező. Ross Adey. Blackman. Az agy különösen alacsony frekvenciájú ELF (extra-low-frequency) mikrohullámokkal történő stimulációja bizonyíthatóan befolyásolta az agy tevékenységét a távhatású biofizikai agykontrollt illetően. és amelyeket észleltek elektroenkefalográffal. hogy kálcium-ionokat bocsásson. Az amerikai kormányzat az emberi magatartás elektromágneses sugárzással történő befolyásolásával kapcsolatos kísérletek után kezdte finanszírozni az elektronikus RMCT kutatását.8 milliwatt erősséget jelent. a Dél-kaliforniai Egyetem agykutató központjának. További megfigyelés volt az. Más elektromágneses paraméterek használata nem váltott ki válaszreakciót. hogy 450 Mherz-es mikrohullámú-vivőhullám . az amplitúdója (rezgéstágassága) és a dózisa (adagja. hogy a kálcium-kibocsátás érzékenyen beavatkozik az agy működésébe. akár csillapították. Dr. Ez a jelenség csak akkor volt észlelhető. így a testünket körülvevő elektromágneses köpeny szintén hat az agy működésére.Elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás Az elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás hatásai (EMF-Induced Calcium Efflux Events) akkor kerültek a vizsgálódás látókörébe. Az 1980-as években dr. A leghatásosabbnak a 0. amely kísérő jelenségként viszont hosszú. A macska agyszövettel végzett kísérletek feltárták. Ennek az a mechanizmusa. mennyisége). amikor felismerték.és rövidtávon felerősíti a neuronok hatását az emlékezésre. jelenleg pedig az ugyancsak Kaliforniában lévő Loma Linda Egyetem orvosi karának a kutatója. Ez a módszer képezi az amerikai RMCT kutatás alapját. Úgy találta. amelyek beavatkoznak az agy funkcióiba. De a testet körülvevő elektromágneses mező befolyásolható másfajta elektromágneses sugárzással is. Feljegyzett egy sor mikrohullámú sugárzási paramétert. arra késztette a besugárzott agyszövetet. hogy a kálcium-ionok kötését a neuron-helyekhez befolyásolták a gyenge elektromágneses mezők. Dr. A válasz attól függött. valamint olyan kálcium-kiáramlást kiváltani. hogy a rendkívül alacsony frekvenciájú mikrohullámok hatást gyakorolnak a kálcium-kibocsátásra a neuronokban. amelyekhez továbbító hullámként ELF-hullámokkal modulált mikrohullámokat használt azért.amelynek amplitúdóját 16 Herz-es ELF hullámmal modulálták . hogy miként lehet elektromágneses eszközökkel specifikus magatartásmódosításokat végrehajtani. amelyek az emlősöknél találhatóak. hogy a szervezet reagál az elektromágneses sugárzásra. S. Ezeknek a mezőknek a frekvenciája és az amplitúdója hasonló volt azokhoz a mezőkhöz. aki a ma már világszerte rendszeresített RMCT eszközök elméletével foglalkozott. így elektromos és mágneses mezőkkel. hogy az ilyen paraméterekkel rendelkező elektromágneses hatások váltják ki a legnagyobb kálciumkiáramlást a neuronokban. amely az agyszövet szintjén négyzetcentiméterenként 0. Minthogy a neuronokra hatást gyakorolnak az elektromágneses mezők. Azt kutatta. A maximális stimuláció 16 herznél következett be. hogy megváltoztassa az agyszövet válaszreakcióit.

Ezért ez érvényes és szilárd alapja lehet a távolbalátásnak. Ross Adey beazonosította azt a kapcsolatot. J. Állítólag a CIA és az MI-5 ezt a technológiát alkalmazza a nyilvánosság előtt sokat szereplő "felforgató elemek" magatartásának a módosítására. lehetővé tette az amerikai hírszerző szolgálatok számára. és a test által végzett valamennyi mechanikus mozgás számára léteznek ilyen agyhullám-minták. azokat az agyhullámok különböző mintáihoz hangolják. Ezeket készenléti egységeknek (preparation sets) nevezik. Turan Rifat szerint a fejlettebb elektronikus RMCT-ét. átható. vagyis 10.) E technikának a fejlődése és az alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzás igénybevétele a falakon keresztül hatoló megfigyelésre.A nagyagy rádióhipnotikus kontrollja . és beléphetnek az olyan 215 . a szín pedig az ibolya felé tolódik el. A mikrohullámok felmelegítik a szövetet. amelyekben nincs vérkeringés. Ezt a jelenséget Ch. hogy elkerülhetetlen volt az így szerzett ismeretek katonai és hírszerzési érdekek szolgálatába való állítása. (A Doppler-effektus hullámok frekvenciájának a megváltozását jelenti a hullámforrás és az észlelő egymáshoz képest történt elmozdulása következtében. és ha az "felforgatónak" találtatik. D.Turan Rifat úgy látja. Az áldozat nem érez semmit. amelyeket másképp nem tudnak elriasztani. Arra kereste a választ. Ezt használták a RHIC-EDOM elnevezésű eszköz létrehozására (Radio Hypnotic Intracerebral Control . Doppler osztrák fizikusról nevezték el. A teljes kép azonban több ennél. azokon a helyeken. de heveny és krónikus betegségek lépnek fel ezeken a területeken. E hatások fokozzák a befolyásolhatóságot és szuggerálhatóságot azáltal.Az emlékezet elektronikus törlése). A Doppler-effektust alkalmazó kihallgató (vallató) RMCT maser-ek segítségével a célszemély agyműködését nagy távolságból is elemezni lehet. amelyen keresztül az elektromágneses mezők közvetlen hatást gyakorolhatnak az agyra. hogy gátolják a magasabb szintű lelki funkciókat és magatartási mintákat. és továbbítani tudják az agyhoz az előbb említett mechanizmus útján. Felmerült a kérdés. amikor elraboltak személyeket. Az ez irányú kísérletek nagy részét a CIA finanszírozta a Pandora-projekt keretében. az ELF-modulációjú molekuláris rezgéskeltőket (masers) használják a hosszútávú. tudatalatti stresszt és dühödt magatartást válthatnak ki. hogy jelentősen előre lépjenek a szintetikus telepátia terén. hogy véglegesen kikapcsolják azokat a "felforgató elemeket". hogy a testben lévő elektromágneses mező kisugározható-e a testen kívülre? Dr.Electronic Dissolution of Memory . Közeledéskor a hang magasabbá válik. amelyek csak különleges emocionális állapotban léteznek. mint a szemeknél és az epehólyagnál. Amikor ELF-re modulált mikrohullámokat alkalmaznak. támadó-jellegű elektromágneses agykontrollhoz. hogy az alapul szolgálhasson a távolbalátáshoz? Ezek az elektromágneses mezők fel tudják venni az információt. úgy. és az elektronikus RMCT fegyverrendszerek kifejlesztése. ahol gyenge a véráramlás. A hírszerző szervek távirányító szakemberei távolból történő kondicionálással létre tudnak hozni olyan információ-feldolgozó hatásokat. akkor nagy távolságból is módosítható. amelyet állítólag a hipnotikus transzállapot kikényszerített előidézésére használtak. A legegyszerűbb az alacsony amplitúdójú mikrohullámok használata. amely melegérző pontokat hagy a célszemély testén. Vannak tehát specifikus izgalmi állapotot fokozó képességek. amelyek izgalmi reakciókat.000 mikrowatt négyzetcentiméterenként. A brit tudós szerint ezek a fegyverek számos fajtába sorolhatók. A távolbalátás. vagy civileket használtak kísérletezésre. A nyugati titkosszolgálatok arra használják ezt a technológiát. amely eltávolíthatná a túlzott meleget. mint biofizikai mezőhatás Turan Rifat elsősorban a paranormális jelenségek biológiai és biofizikai alapjait kutatta. A távolbalátás működtetői a csillagrendszerekig utazhatnak oda és vissza az időben. hogy mozgásban lévő biofizikai elektromágneses mező összegyűjthet-e úgy információkat.

és ezért a biofizikai távolbalátáshoz szükséges közvetítő eszköz hatékonyabb. (A kvantum a fizikában az anyagi részecskét. amely a biológiai jelenségek értelmezésére a kvantumfizika elveit és módszereit alkalmazza. és ezek teszik lehetővé hordozóként a távolbalátást. amelyeket fémből készült Faraday-ketrecek. Mindez arra utal. A kvantumbiológia pedig a biológiának az irányzata. akkor az átlagemberek a psi-képességek szempontjából visszamaradottnak tekinthetők. A 7 és 14 Hz rezgésszám közti alfa-hullámok tudatos működtetésének az elsajátítása megnyitja az utat a psi-képességek felé. hogy ennek miért kell így lennie? Mert ha így van. Einsteinnek ezért egyenletét ki kellett egyensúlyoznia. Ez a módszer képezi az alapját a biológiai szintetikus telepátiával való kísérleteknek. amely átlép ebbe a párhuzamos valóságba. század elején alkotta meg Einstein az általános relativitás-elméletet. Einstein úgy találta. akkor máris ésszerű magyarázatot találunk arra. Annak megértéséhez. Turan Rifat arra kereste a választ. és ez a második csak a kvantumok világában válik megismerhetővé az emberek számára. Lehetséges. hogy ha ezek a hatások a távolbalátás és más psi-tevékenységek integráns részét képeznék. amely elektroenkefalográffal mért agyhullámaik frekvenciáját a 20 Hz-es szint fölé viszi. használható szintre hozásához. hogy a valóság kettős természetű. akkor az emberiség mai tudása a valóság természetéről eléggé korlátozott. és távolbalátási kísérleteikhez a psi-hatások (psi-effektek) elektronikus felerősítését vették igénybe. Az átlagemberek arra vannak beállítódva. illetve a hozzá tartozó mennyiséget jelöli. hogy nem állnak kapcsolatban a neuronok kálcium-kibocsátásával összefüggő hatásokkal. akkor kevesebb energiával gondolkodhatunk. akik nem képesek felmutatni olyan parapszichológiai adottságokat. Turan Rifat úgy véli. Az elektromágneses mezőket használják a rejtett psi-gének (latent psi-gene) aktivizálásához. amelyeket az Einstein speciális relativitás elméletében leírt törvényszerűségek. A valóság kettős természetéről már sokat írtak. hogy a neuronok kálciumot bocsássanak ki. Turan Rifat úgy gondolja. Ed Dames nyugalmazott őrnagy szerint a katonai távolbalátók theta-szinten működnek. hogy mi történik az RMCT hatások elektromágneses sávszélességén túl. akkor az arra utal. Ezért Turan Rifat úgy vélte.amerikai létesítményekbe. A XX. Ha ugyanis a neuronok kálcium-kibocsátásának hatásai döntő fontosságúak a psi-tevékenységhez. Ennek az agyhullámnak a frekvenciája 4 és 7 Hz között van. a sajátjával. valamint Maxwell egyenletei nem korlátoznak. amelyek figyelembe vehetők lennének. és csaknem vak ezzel a második valósággal szemben. Ez azt jelenti. hogy a magas bétahullámokon funkcionáljanak. hogy 6-20-ig terjedő Hz frekvencia szükséges ahhoz. A kvantumelmélet pedig az anyagi jelenségek egységes magyarázatát 216 . Az elektromágneses hullám energiája szoros kapcsolatban van a frekvenciával. Ha csökkentjük az agyhullámok frekvenciáját. hogy amerikai tudósok a távolbalátás lehetőségeit kutatva megtanulták manipulálni az elektromágneses mező hatásait. hogy a 6 és 20 Hz-es tartománynál lényegesen alacsonyabb rezgésszámú agyhullámok sokkal hatékonyabbak a psi-tevékenység számára. hogy az alfa-hullámokra való átállás és ennek biológiai visszacsatolása felkészíthet egy embert a paranormális működésre. Dr. és elektromágneses generátorokkal működtetett repülési csapda véd. Ha pedig ez így van. hogy vannak olyan jelenségek. Feltételezhető. hogy a tömeg-energia összege (energy-momentum tensor) nem egyenlő az úgynevezett Ricci-tensor-ral. amely a tér-idő görbületet összekapcsolta a gravitációval. bizonyos fizikai törvényszerűségeket újra kell gondolni. Ross Adey bizonyította. hogy eddig csak a felszínt érintő eredményeket értek el. hogy a távolbalátás lehet az a biofizikai mezőhatás. amely érintkezik az elsővel.

vagy a Kalahári-sivatag busmanjai még mindig rendelkeznek a távolbalátás képességével. azaz meghatározott. amelyek fokozzák az RMCT képességet specifikus gének segítségével (ezek úgy működnek. Az ausztráliai bennszülöttek sokat tudnak az álomban megnyilvánuló tisztánlátásról. nagyobb esélye volt a túlélésre. Turan Rifat úgy gondolja. 217 . mert a "new age"-gondolkodás akadályozta a tudományos megközelítést. amely szerint az Egyesült Államokban abbahagyták a biofizikai RMCT-vel kapcsolatos kísérleteket. 1995-ben fordulat történt a biofizikai RMCT irányában. A KGB ügynökei azt az utasítást kapták. elkülönült adagokból álló tulajdonságát veszi alapul. de elektromágneses mezők hatásaiból tevődik össze. J. hogy gyűjtsék össze azokat a személyeket. Európában. a középkorban üldözték azokat a nőket. hogy az álomban megnyilvánuló valóság (dreamtime reality) nem elektromágneses természetű. Ez arra is utal. D. hogy az európai férfiak körében több psi-génnel rendelkezőt lehetne ma találni. hogy léteznek elsődleges és másodlagos psi-gének. a raktározásban és a hasznosításban észlelhetőek. akik paranormális képességeket mutatnak. A földművelésre való áttéréssel ez a kiválasztódási kényszer csökkent. a biotronikus és a bioplazmikus jelenségek alapját. hogy csatlakozhasson a biofizikai energiához. A másodlagos psi-gének azok. hogy a távolbalátás jelentősen segíthette a gyűjtögető. továbbá más olyan jelenségek segítségével. Csak azokban a kultúrákban maradtak fenn nagy számban psi-génnel rendelkező egyedek. mint a nők között.célzó olyan mikrofizikai elmélet. A távolbalátók újra tanulják azokat a képességeket. Az elsődleges psi-gének azok. és amelyek genetikailag meghatározzák a gazdagabb ideghálózatokat. ezért a biofizikai mező-jelenségek terén nem értek el áttörést. a testen kívüli tapasztalatokban észlelhetjük. hogy a psi-génekkel rendelkezők kiválasztódtak. A psi-gének kiválasztódása Feltételezhető. Amerikában csak az 1960-as években kezdték meg az ezirányú tevékenységet. amely az energia és más fizikai mennyiségek kvantumtermészetét.) Ezt a párhuzamos valóságot az ébren álmodásban. és képesek a psi-energia tárolására. Ennek a fordulatnak az álcázására a CIA kibocsátott olyan félrevezető nyilatkozatot. vadászó életmódot folytató embereket. A magas kultúrák embere bizonyos fokig elveszítette psi-génjeit. Az észak-amerikai indiánok például tiszteletben tartották ezeket a képességeket. Úgy tűnik tehát. és az idegrendszer magasabb rendű működését. hogy bekapcsolhassák őket a parapszichológiai kutatásokba. amelyek megkönnyítik a biofizikai integrációt a szervezettel. vadászó időszakban az ember psi-génjei erősödtek. Az Amerikában alkalmazott elektronikus RMCT agykontroll eszközök és fegyverek utánozzák ezeket a magasabbrendű elektromágneses mezőhatásokat. mint biofizikai elemek). akik psi-génekkel rendelkeztek és a boszorkányégetés kiszelektálta őket a lakosságból. amelyek a biofizikai folyamatban. hogy bizonyos emberi testek a természetes pszichotronikus generátorokhoz hasonlóan működnek. aki nagy távolságból felismerte a vadat. Turan Rifat arra az eredményre jutott. miközben Ausztrália őslakói. amelyekben nem üldözték a paranormális képességeket. amelyekkel őseik ezer évvel ezelőtt még rendelkeztek. A vadásznak. és a kutatást a "new age" jelenségeire és módszereire alapozták. Ezek a mezőhatások képezik a biofizikai. Turan Rifat kísérletek alapján úgy gondolja. Ezért a gyűjtögető. Az egykori Szovjetunióban évtizedeken át folytak a kutatások a psi-génekkel.

akkor abbahagyjuk a társalgást. amelynek döntő szerepe van az öröklésben. A távolbalátás tanulmányozásához az irányított figyelem az érzékelés megfelelő felhasználása. a figyelemnek a távolbalátásra történő összpontosítása érdekében. D. amelyek az 218 . és a távolbalátási képességek fejlesztése. Újrakonstuálni a DNS-t (A DNS. Mindez elengedhetetlenül fontos a távolbalátás létesítéséhez. hogy új mentális software-re (memes) van szükség a távolbalátó programok elvégzéséhez azért. Gerald Edelman neurofiziológus dolgozta ki a neurális Darwinizmus elméletét. Ennek a módszernek szerves részét alkotja a biofizikai energia felszabadításának a technikája. a fehérjeszintézist irányító alapanyaga. és így ne akadályozza a távolbalátási képességet. hogy a psi-képességeket aktivizáló memes elősegíti a természetfeletti paranormális képességek aktivizálását. Mivel az emberek munka közben használják fel biofizikai energiájuk nagy részét. Az agy tehermentesítése. hogy a stressz csökkentésére lenne szükség ahhoz.) Dr. Ez egyben azt is jelenti. Turan Rifat megvizsgálta közelebbről azt a jelenséget. ezért a távolbalátási tréning keretében meg kell mutatni az embereknek. amelyet a távolbalátáshoz szükséges biofizikai test fejlesztésére fordíthat. hogy az emberi agy és a biofizikai mezőhatások egymástól elkülönülve szerezhetnek tudomást a külvilágról. Először ismert helyekre vonatkozóan kell begyakorolni. amely az embereket izgalmi állapotban tartja. A mentális csend a második fő előfeltétele a távolbalátásnak. ezen belül a kromoszómák egyik legfontosabb. Az első a szokásos elernyedés. hogy a psi-jelenségekben megnöveljék a jelzés-zaj arányt (signal-to-noise ratio). vagyis a dezoxiribonukleinsav a sejtmag. Később már kevésbé ismert helyszínekkel kapcsolatosan. hogy a természetfelettinek tekintett paranormális képességek ritkák az átlagnépességben. Amikor a mozi vásznát figyeljük. hogy ne kapcsolja ki a psi-géneket. Ha valaki hatékonyabb a munkában. ami szakadatlanul folyik a fejünkben. akkor több biofizikai energiája marad a munka utáni időszakra. mint mozgóképet használja és ez a következő lépés. ellazulás (habitual relaxation). amelyet el lehet érni a psi-képességekre alkalmassá tevő stresszkezelési technikákkal. Az agy megtisztításának "mozi módszere" (cinema method) a távolbalátást. A túlzott ingerlés következtében átkapcsol a daganatképző génekhez (oncogenes) és ez rákbetegséget okoz. Eszerint az idegsejtek a természetes kiválasztódás keretében versengenek egymással. akkor azt igénybe lehet venni nagytávolságú távolbalátásra. Az új mentális software megtanulása szükséges a negatív visszacsatolási ciklus kikapcsolásához. Ennek drámai vonatkozásai vannak. mert azt jelenti.A rejtett távolbalátó képességek bekapcsolása A nyugati ember általános stressz-szintje magas. hogy kikapcsolják a psi-géneket. Amikor létrejön az irányított figyelem. hogy a távolbalátó egyszerre két helyen van jelen. Mindebből az is következik. amely szükséges lenne a tudományos igazolásához. és nincs meg az a gyakorisága. a biofizikai RMCT kifejlesztésének a leghatékonyabb módja. és ebben a folyamatban a kiválasztódó idegsejt-csoportok neuron-hálózatokat formálnak. Ez kikapcsolja azt a mentális párbeszédet. Egyidőben lehet gyakorolni a fizikai érzékelést és észlelést a távolbalátással. Turan Rifat úgy látja. J. és emiatt a rendkívül erős neurohormonális és elektromos ingerek úgy tűnik.

) A távolbalátással és a testen kívüli tapasztalatokkal kapcsolatos kutatás arra utal. Ez a "The Paranormal World of Paul McKenna" című programban bemutatott távbefolyásolási kísérlet (RI. hogy újraírják saját DNS-üket. hogy a biofizikai.és be tudják kapcsolni génjeiket. Az RMCT-t fel lehet használni az ember saját genom-jának a megváltoztatására. másokat pedig kikapcsolnak attól függően. darwini kiválasztódási folyamatokból származik. legyen az akár néhány méter. (A morfológia a biológiának az élő szervezetek és az egyes szervek alakjával és felépítésével foglalkozó része. 219 . szinergetikus módon. hogy a psi-képességű egyének ki. Az ukrán Albert Ignatenkó egy TV-műsorban bebizonyította. De ezek a biofizikai mezőhatások a kálcium-kibocsátással modulált idegi képesség révén kölcsönhatásba léphetnek az aggyal. Figyelemmel dr. A távbefolyásolás Létezik egy technika (sleep-wake hypnosis). D. Morfogenetikus mezőhatások szükségesek ahhoz. Turan Rifat ebből arra következtetett. Rifat kifejlesztett egy technikát. hogy nem kell igénybe venni a gyógyszerekkel való megfiatalítási módszereket a velük járó kockázatokkal együtt.) Az emberi génállomány nem tartalmaz elég információt ahhoz. és hogy a biofizikai mezők ellenőrizésük alatt tarthatják a géneket. Ez már lehetővé teszi a nagyhatású távolbalátási képességeket. A psi-képességű személy hatást tud gyakorolni távolbalátás révén egy másik személy idegsejtjeinek a kálciumkibocsátására. egyes jelenségek létrejöttének és egyes élőlények életbemaradásának a feltétele.elsődleges tudat képességével bírnak. vagy több ezer kilométer távolságra. ami elvezet az emberi értelemhez. hogy telepatikus úton hipnotikus parancsokat továbbítson a célszemélyhez. amelyet paranormális pszichoneurális immunológiának (paranormal psychoneural immunology) nevezett el. illetve csökkenteni egy tőle távoli helyen lévő személy pulzusát. amelyek az emberi génállományban nincsenek benne. hogy a távolbalátás praktizálóinál magas szintet ért el a morfogenetikus mezők kifejlődése. Ross Adey már ismertetett kutatási eredményeire. hogy a theta-állapot teszi lehetővé a psi-képességekkel rendelkezők számára. mint az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) a maga elektronikus mikrohullámú agykontroll eszközeivel. hogy hogyan helyezkednek el térben és időben. E folyamat ismétlődése révén kifejlődik a legmagasabb rendű tudat. arra is következtethetünk. hogy a morfogenetikus mezőhatásokat a magasrendű tudatosság szintjére emeljék. Ahogyan egy génbetegségben szenvedő betegnek a génje átalakulhat természetes módon normális változatú génné. Mivel a telomerek elvesztése kapcsolatban áll az öregedéssel. hogy egy "blastocyst"-et (csírahólyag. A biofizikai mezők tehát nagymennyiségű olyan információt tartalmaznak. ugyanúgy az emberi genom is változtatható az élő szervezetben. D. Ennek keretében az RMCT-t használják ahhoz. J. biofizikai mezőhatások nélkül. Úgy tűnik. amely lehetővé teszi a hipnotizőr számára. hogy a biofizikai mezőhatásoknak magas szintű tudatosságuk van. de változó hatása. J. a telomerek teljesítményének a fokozása úgy lassíthatja az öregedést. de még ennél is fontosabb. hogy az agy képes a gondolkodásra. morfogenetikus mezők egyes géneket bekapcsolnak. hogy bekapcsolják a specifikus géncsoportokat a "blastocyst"-ben. A biofizikai mezőhatásokban megjelenő és magasrendű tudatra utaló mechanizmus a morfogenetikus mezőkben lezajló hasonló jellegű. A morfogenetikus mezők is tovább fejlődhetnek az elsődleges tudati szintről a magasabb rendű tudat szintjére. Turan Rifat ezirányú kísérletei során a kromoszómák végén található telomereket próbálta meg stimulálni. remote influencing) az alapja a hipnózisnak. hogy képes felemelni. blastula) átalakítson embrióvá. Ezt hatékonyabban tudja tenni. Azt történik. (A szinergizmus több tényező egymást befolyásoló együttes.

és eddig leginkább a sajátjának tartott észbeli. és hatékonyabbá tenni. hogy a tőzsdéken dolgozó brókerek tudatát munka közbe befolyásolja. hogy a psi-képességeket lehetővé tévő theta-szinten tevékenykedjenek. és az egészségügy egészére.Remote Viewing) és távbefolyásolásról (RI . Az elektronikus leveleket és a faxokat is rendszeresen ellenőrzik. Egyelőre a biofizikai RMCT kutatását és elsajátítását nem tiltják a törvények. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az állami szervek alkalmazzák az elektronikus RMCT-t a belső "felforgató" elemek ellen. hogy a biológiai RV/RI "know-how"-ja nem fog kikerülni a civil lakossághoz. hogy a gomba módra szaporodó RV/RI vállalatokat "nyugalmazott" katonai személyzet irányítja. pl. hogy magatartását megváltoztassák. Ezért van az. a távolbalátás és a távirányítású agykontroll tudománya és technológiája még igen fiatal. mikor nincs otthon. elsősorban a vitaminokkal és gyógynövényekkel való megelőzést. mivel hatnak a testre és más emberekre is. A tudatbefolyásolás jelenlegi gyakorlata A gyakorlati alkalmazás szempontjából tudatbefolyásoló agykontrollnak azokat a módszereket tekinthetjük. hogy annak a segítségével a lakosság helyezheti megfigyelés alá a hatóságokat. hogy katonai alkalmazásában is előbbre tartanak. és nem lehet kizárni. Ezek a biofizikai mezőhatások elvileg minden ember rendelkezésére állnak. továbbá az MI-5 munkatársai lakását rendszeresen átkutatják. A biofizikai RMCT-t azonban. mint a célszemély otthona. hogy a XXI. és csak kiválasztott kevesek előjoga lesz. Mindez már annak is előhírnöke lehet. hogy a távbefolyásolás és a távolbalátás. hogy korlátozzák a lakosság megfelelő szintű tájékoztatását a biofizikai távolbalátásról (RV . máris korlátozta tiltó rendelkezésekkel több alternatív gyógymód és kezelési módszer alkalmazását. A magánszféra és a megfigyelés A lakosság elektronikus eszközökkel történő megfigyelésének a növekedésével a magánszféra fokozatosan eltűnik. ha technikája kellően ismertté válik és elterjed. amivel számolni kell a jövőben. bármely állampolgár használhatja az új uralmi rendszer irányítóival és kiszolgálóival szemben. Ez a körülmény arra kényszeríti a hatóságokat.A távbefolyásolás lehetővé teszi például. lelki tevékenysége. század egyik meghatározó tényezőjévé válik. mert ez az egyik legfőbb biztosítéka annak. Erre sor kerülhet olyan helyeken. Ezen a téren még mindig az orosz kutatók járnak az élen. hogy majd illegálisnak minősül. és úgy tűnik. agyműködésének egésze. Turan Rifat itt a saját példájára hivatkozik. de rendkívül gyorsan fejlődik. A távbefolyásolás. A rendőrség az Angliában létrehozott földalatti irányítórendszer egyik fontos központja. Elképzelhető. De az Európai Unió. ha valaki nem béta-szinten gondolkodik. Ha ezeket a képességeket sikerül sok emberben kifejleszteni. A biológiai jellegű távbefolyásolás és a távolbalátás azonban levehetővé teszi az ellenőrzők ellenőrzését is. mert telefonját és lakását az oda elhelyezett lehallgató készülékek segítségével megfigyelik. A fentiek már jelzik. Mindez megkülönbözteti az agykontrollal végrehajtott bűnözést a 220 . amelyek a rendőrséghez vannak bekötve. ezért befolyásolással lesznek a gyógyításra.Remote Influencing). amelyeket a célszemély tudása és hozzájárulása nélkül rejtve alkalmaznak azért. Az angliai Brighton városa tele van videokamerákkal. Ebben az összefüggésben a biológiai RV/RMCT úgy is felfogható. akkor a távbefolyásolás akár fenyegetést is jelenthet az Új Világrend uralkodó osztályára.

beleértve az implantátumoknak az emberek testébe való . az Internet üzenetek zavarását. és zaklatását kombinálják a személyes információk megszerzésével. olcsóbbá válni. hogy valamennyien veszélyt és fenyegetést jelentenek az adott személy idegrendszerére. Más agykontroll módszerek a hipnózist és a drogokat használják az emberek befolyásolására. az Internet. ha sikerül vele biorobottá átalakítani a szabad polgárokat és így ellenőrzés alatt tartani őket. hogy a hidegháború már véget ért. elkezd tömegessé. hogy ez elsősorban a belföldi lakosság ellen irányuló fegyver. De ezek a fegyverek az adott ország saját lakói ellen is bevethetőek. továbbá az agyműködés közvetlen stimulációját. amelyek morálisan erre készek. mert rejtetten alkalmazható. A célszemély ingerléséhez felhasználják a zaklató telefonhívásokat. Ez akkor alakul át agykontrollá. akkor szem előtt kell tartani. és ennek megfelelően terjedni. akik kivételezett pénzügyi és 221 .szokásosnak és jogszerűnek tekinthető társadalmi behatástól. és az Internet ellenőrzésétől. mert az atomfegyverek belföldön az adott ország saját lakossága ellen nem alkalmazhatóak. egészen a legfejlettebb műbolygós megfigyelésig. Az emberek túlnyomó többsége ma is úgy gondolja.hozzájárulásuk nélkül történő beültetéséig. A társadalom nyilvánosságától elzárva dollár milliárdokat költöttek és költenek a mai napig e technológiának a kifejlesztésére és tökéletesítésére. amit csak a célszemély hall. A tudatbefolyásolás egyik formája. valamint a pedofil. A megfigyelési eszközök a telefon lehallgatástól. rendszerint bűnözői csoportok is. A cél tehát totális megfigyelés alá helyezni egy személyt. Ilyen fegyverek tekintetében is folyik a versengés annak ellenére. híresztelések terjesztését. Az irányítóknak a látókörébe kerülhet találomra is egy személy. az elektronikus és a nyomtatott tömegtájékoztatás. az utcai megfigyelést. Ma az elsődleges érv a terroristák és a terrorizmus elleni harc. Ha az agykontroll technológiát fegyvernek tekintjük. a mikrohullámú eszközök és az akusztikus fegyverek bevetését. A valódi motívumokat természetesen nem szabad összetéveszteni a dezinformációs célból megadott hivatalos magyarázatokkal. az elektromos megvilágítás manipulálását. Mindezek a módszerek azonban abban megegyeznek. és jogilag is megvan rá a lehetőségük. hanem a különböző magánirányítás alatt álló. elégséges. amikor működtetői a nyilvánosság tereit használják a célszemély zaklatására. amikor létrejön. Egyes katonai szakértők egyenesen az atombomba feltalálásához hasonlítják veszélyességben és jelentőségben a már rendelkezésre álló mikrohullámú tömegbefolyásolási fegyvereket. Az átlagembernek nehéz felfognia. Az agykontroll az uralom eszköze és így e technológia elsődlegesen azért került kifejlesztésre. Ma már nem csak állami szervezetek rendelkeznek e technológiával. amikor megfigyelése rendszeressé válik. A normális szexuális kapcsolatot is bűncselekménnyé alakítja át az önkéntesség helyébe lépő erőszak. Továbbá azt sem tudják elképzelni. mert alkalmas eszköz a hatalom gyakorlására. hogy létezhetnek olyan hatalmi csoportok. Más csúcstechnológiákhoz hasonlóan. hogy még nem áll a kormányzatok rendelkezésére az a lehetőség. a szuperérzékeny elektromágneses érzékelő rendszerek komputeres elemzéséig terjednek. kipróbálhatóak és alkalmazhatóak. és az így szerzett információkat felhasználni tudatának és magatartásának a befolyásolására. Ennyiben még az atombombánál is fenyegetőbb veszélyt jelentenek. hogy léteznek olyan emberek. hangok továbbítását. az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatásban elhelyezett üzeneteket. a lakásokba. nem kell vele szükségszerűen az életet kioltani. hogy az agykontrollt tömeges méretekben is alkalmazzák. valamint az autókba elhelyezett audiovizuális "poloskáktól". és más bűnöző elemek felderítése és megfékezése. Ezzel szemben az agykontroll fegyverek titokban és minden ellenőrzés nélkül bevethetőek. Ilyen lehet az utca.

A COINTELPRO az FBI "counterintelligence program" célja az volt. nem pedig valamiféle képzelgésnek. nincsenek ráutalva arra. hogy nem tudnak ellene védekezni. írókat is sebezhetővé tesz ez a technika. hogy tevékenységük titokban marad. azaz divatos szóval "összeesküvési elmélet"-nek kell tekinteni. illetve az államot irányító uralkodó elit érdekeit. vagy megvádoljanak bűncselekmény elkövetésével. Ez kevésbé kockázatos. találmányait és kiválóan alkalmas a pénzügyi és ipari kémkedésre is. hogy semlegesítse a politikai másként gondolkodókat. és akadnak olyanok is. hogy módjában van valamit elkövetnie. a társadalom számára vészjelzéseket leadó közéleti személyek. ha valakiről feltételezi. mint a feltaláló mérnöknek és az alkotó tudósnak. Ezeket a motívumokat Allen Barker gyűjtötte össze és 2001. Ezért az ilyen programok elsősorban a potenciális vezetők. agykontroll-ellenőrzés ellen. és ezért milyen motívumok vezérlik alkalmazóit. Nem kell senkit elítélni ahhoz. ha közelebbről szemügyre vesszük. Ily módon jogellenesen meg lehet szerezni mások szellemi termékeit. hogy a titkos megfigyelés és zaklatás a közhatalom gyakorlásának egyik ki nem mondott formájává fejlődött az Egyesült Államokban.datafilter. amelyek ezeket a technikákat működtetik. Az elektronikus tudatbefolyásolás használatának második motívuma lehet a hagyományos hírszerzés és kémkedés modernizálása. (http://www. de bankárnak és brókernek is ugyanaz az érdeke. hogy megbüntethessék. Frank Donner 1980-ban megjelent "Age of Surveillance" (A megfigyelés korszaka) című könyvében kifejti. fantáziadús spekulációnak. ami esetleg sértheti az állam. A legmodernebb megfigyelési technikák tehát a kormányzás részévé váltak. vagy egyszerű állampolgárok ellen irányulnak. akkor még arra sincs szüksége. Még művészeket.a lényeget nem érintő rövidítésekkel . június 13-án tette közzé az Interneten. mivel kisebb a lelepleződés veszélye. Elég. de az adott állam saját állampolgáraival szemben is.ismertetjük. hogy akár csak a gyanú árnyéka felmerüljön. Az agykontroll programok szempontjából lényeges. ellopva ötleteiket. Az FBI fennállása során végzett titkos műveleteket. Ha pedig fél a kormányzat. A távirányítású tudatolvasás megnyitja a lehetőséget tudósok gondolatainak is a rögzítésére.vagyoni helyzetüket hatalmuk korlátlan növelésére akarják felhasználni.html) A továbbiakban Barker felsorolását . hogy bárkit is meggyanúsítsanak. 222 . azaz védekezniük kell a velük szemben alkalmazható. Az egyik lehetséges motívum a belföldi hadviselés az adott ország saját lakossága ellen. Az agykontroll eszközei alkalmasak a másik ember zaklatására. E technológia privilégiumával rendelkezők egyelőre abban bíznak. akik a korlátlan gazdagodás és hatalom eme megszállottait készek az etikai korlátok félretételével kiszolgálni. mert a szenvedő alanyok nem tudják őket leleplezni és jogi eszközökkel felelősségre vonni. Alkotóművésznek. de az 1956-tól 1971-ig tartó COINTELPRO legfőképpen a radikális politikai szervezetek ellen irányult. mert úgy lehet plagizálni őket.com/mc/mindControlMotives. Ha az emberek egy csoportja titokban. hogy milyen célokra lehet ezt a fegyvert használni. Ezt a technológiát nem csak ellenséges államok tudósaival szemben lehet felhasználni. hogy azok az államilag finanszírozott hatósági szervek. hanem amerikai állampolgárok ellen irányul. Itt az a lényeges. központi irányítással és szervezett módon hajthatja végre saját stratégiáját és taktikáját. és a beleegyezésük nélkül működtetett. akkor azt valóságos összeesküvés létező gyakorlatának. hogy a COINTELPRO nem külföldi kémek. sőt kínzására. Az agykontroll használóinak a stratégiáját úgy érthetjük meg jobban.

ha valamilyen technológia nem áll a rendelkezésükre. és természetesen a nemzetbiztonságot érintő. ha kell tisztességtelen eszközökkel is. vagy kifejlesztőt elkezdik zaklatni azért. hogy felmérjék melyik bomba talált célba. amellyel zsarolható.végzett tudatellenőrző felmérések a hatalomgyakorláshoz szükség politikai visszakapcsolást biztosíthatják. ahogyan a totális kormányzatok használták céljaik elérésére az erőszakot. és a mások intim tevékenységének a megfigyelésével történő perverz kielégülésre. vagy pedig úgy. Valaki úgy lehet a legjobb. Egy negyedik motívum lehet az. megtudakolva a lakosság kiválasztott célcsoportjának a véleményét úgy. hogy milliárdosok saját kiszolgáló személyzetüket szerelik fel ezekkel a tudatmódosító és befolyásoló eszközökkel. Ily módon ki lehet belőle szedni titkos számítógépes kódokat. Itt ugyanis nem csak arra figyelnek. Hetedik motívum lehet annak a technológiának az elfojtása. akár nem állami titkos szervezetek. milyen mértékű kárt okozott. Ezekkel a tudatbefolyási technikákkal ma már a politikai eszméket és a politikusokat is ugyanúgy el lehet adni. akik nem tudják. mintha egy azonnali közvélemény kutatást. hogy bizonyos demográfiai csoportoknak a befolyásolása meghatározhatja e csoportok a vásárlási szokásait.BDA ("A bombakárokozás felmérése") felhasználása a pszichológiai fegyverekkel végzett műveleteknél. mert kifejlesztése esetleg a fennálló status quot felborítja. A tudatbefolyás alá került személyeket az agykontroll irányítója a nap 24 órájában gyötörheti. mint bármely más árucikket. és az eredeti feltalálót. hogy az ahhoz tartozók legtitkosabb gondolatait is ki tudják fürkészni. A közvéleménykutatás a választások befolyásolásának fontos eszköze a formális demokráciában. A lakosságon . és el lehet olvasni elektromágneses technológiával a gondolatait. a neves amerikai társadalomtudós. régóta hangsúlyozza. amelyet nem tudnak az ellenőrzésük alá vonni. Egy hatodik motívum lehet az agykontroll alkalmazására bizonyos alkalmazók hajlama a szadizmusra. Ez azokkal a mit sem sejtő polgárokkal szemben a leghatékonyabb. hogy megfigyelés alatt állnak. Nyolcadik felhasználási mód lehet. Az így nyert információ felhasználásával a következő bombázást még hatékonyabbá lehet tenni. De olyanokkal szemben is alkalmazható.Egy harmadik motívum lehet az agykontroll felhasználására a lakosság különböző szempontok szerinti statisztikai csoportosítása. vagy szavazást tartanának.a tudomása és hozzájárulása nélkül . Noam Chomsky. akár állami. Ez ahhoz hasonlít. Meghatározott számú ember tudatának a kifürkészéséből sokmillió lakosra érvényes trendekre lehet következtetni. akkor azt illegálisan is megszerzik. tőle elkülönülő uralkodó rétegnek nagyon fontos tudnia. Már a kereskedelmi reklámozásban is bebizonyosodott. hogy egyedül ők rendelkezzenek vele és csak ők fejleszthessék tovább. akik már tudnak erről. hanem közvetlenül be lehet hatolni az agyműködésébe. Ötödik motívum lehet az úgynevezett "bomb damage assessment" . hogy valamennyit visszaszorítja. A nyilvánosság ellenőrzése alatt nem álló. amit az illető szavakban megfogalmaz és kimond. Ez lehetővé teszi olyan 223 . valamint a kereskedelmi célú titkokat is ki lehet belőle szedni. akkor is hajlamosak annak az elfojtására. hogy a formálisan "demokratikus" kormányzatok már régóta ahhoz hasonlóan használják a propagandát. Ha közvetlenül nem érdekeltek az új technológiában. fel lehet tárni olyan eseményeket az életében. hogy "propaganda-bombái" milyen mértékben hatottak a tömegek tudatára. hogy ezekkel a technikákkal eredményesebben lehet a gyanúsított személyeket kihallgatni. Ezért a társadalom felett álló. A BDA lehetővé teszi. hogy vagy kiemelkedik minden versenytársa közül.

Tizenharmadik motívumként jöhet számításba az agykontroll áldozatok kezelése. Ez elősegítheti. ha őket elektronikus eszközökkel megfigyelés alá helyezik. Ebben az esetben. és erre a célra is alkalmazták az agykontroll áldozatait. ebben az "elektronikus börtönben" gyakorlatilag ugyanolyan szoros megfigyelés alatt állnának. A demográfiai befolyásolás célpontja lehet egy faji. hogy megfelelő időpontban a megfelelő pozícióba kerüljön. még mielőtt az bekövetkezik. még inkább óvatos hogy gyermekét is ilyen sors vállalására kényszerítse. hogy lelkiismeretlen személyek mások szenvedéseiből csináljanak maguknak nagy anyagi hasznot. valamint kapcsolatrendszerét tudatosan úgy irányítják az ezzel megbízott háttérerők. Azonban még hatékonyabbá kell tenni az agykontroll útján történő megfigyelést. Sajnos lehetséges. vagy szociális csoport. amelyek szükségállapot idején lehetővé teszik meghatározott listákon szereplő személyek gyors internálását gyűjtőtáborokba. vallási. A tudatbefolyásoló technika tizedik felhasználási módja lehet fontos vezető személyek ellenőrzés alá vétele. akkor is engedelmes marad. hogy a világ döntési helyzetben lévő személyeinek ez az ellenőrzése e technológia kifejlesztőinek és alkalmazóinak a legfontosabb célja. Kényszer hatására hoznak. A tudatmódosító és ellenőrző technológiák további fejlesztésével már nem lesz szükség az ellenőrzés alá vont személyek összegyűjtésére. vagy nem hoznak világra utódokat. akkor hosszú időn át jelentős mennyiségű gyógyszert szedethetnek velük és más költséges kezelésben részesíthetik őket. és a segítségével tartsák szoros megfigyelés alatt a célcsoportot. például egy vallási szektába hatoljanak be. A szövetségi kormány már elkészített olyan terveket. Hasonlóan ismertek a szexuális zsarolást célzó műveletek. hogy a segítségével zárt csoportokba. Kifinomult technikákkal az így végzett befolyásolást rejtve lehet tartani. hogy agykontroll segítségével kiszámítsák a célszemély magatartását. mint a gyűjtőtáborokban. hogy az általuk kiválasztott személy kerüljön a csoport élére. Jövedelmező üzlet lehet az orvosok és a gyógyszer vállalatok számára. hogy kontroll alatt áll. A kitűzött ismérvek alapján a hosszú időn át tudatbefolyásolás alatt élő egyén nem képes szabadon dönteni. Tizennegyedik motívumként figyelembe vehetjük azt az igényt. és a nemkívánatos akcióit megelőzzék. Logikusan lehet feltételezni. Kilencedik felhasználási mód lehet az. amit "felosztott koncentrációs táboroknak" ("distributed concentration camps") neveznek. hogy agykontroll alatt áll. Tizenegyedik motívum lehet az agykontroll alkalmazására. és iskolázását. aki tudja is. További motívum lehet bizonyos csoportok népszaporulatának a befolyásolása. Az a szülő. és gyermekeiket is szüleik hozzájárulása nélkül ellenőrzés alá vonhatják. elegendő lesz az is. A folyamatban lévő kísérletek célja előre látni a magatartást. Már ma is megszegik 224 . de ha az illető gyanút fogna. Már a közvélemény is sokat hallott a programozott bérgyilkosról és könyvek jelentek meg a "Manchurian candidate"-ről.és elmebetegségben szenvednek. Ha el tudják az agykontroll áldozataival hitetni. akik az adott megbízó kívánságainak megfelelően zaklatják áldozataikat és ellenőrzik életének legrejtettebb vonatkozásait is illetéktelenül továbbadva a családi és üzleti titkokat. mert már oly sok mindent tudnak róla. A politikai vezetésre kiszemelt személy programozása elkezdődhet kisgyermekkorban. hogy ideg.magánszolgálatban álló zsoldos csapatok felbérelését. hogy zsarolható eszközzé vált.

hogy valójában hogyan is gondolkodnak az emberek. hogy megszabadul a zaklatástól. Maga a kísérleti alany. Ha beletörődik.egyes személyek emberi jogait csupán azért. hogy kém. Ha az már nyílt titokká válik. Mivel az agykontrollnak számos szadista vonása van. természetesen ellenállhat. akkor az félelmet kelt. A célszemélyek túlnyomó többsége azonban a hozzájárulása nélkül lesz kísérleti alany. aki nem is tudja. hogy bárkit kiválaszthatnak az agykontroll céljára bármely okból. Tizenötödik motívum olyan szakemberek képzése. Az új eszmék és az új megoldási módok minden elnyomó társadalmat veszélyeztethetnek. hogy ma már felfedezték és működtetik azokat a technikákat. az emberi agy és a központi idegrendszer működésének a legkülönbözőbb módszerekkel és eszközökkel történő befolyásolását. amely az adott 225 . Ezért az agykontrollnak az is az egyik legfontosabb célja. hiszen senki nem tudhatja. ugyanakkor nem kizárható. Tizenhatodik motívumként számításba vehetjük a lakosság megfélemlítését. másrészt a tudatellenőrző komputerrendszer automatizálását igényli. kiválasztott kísérleti alanyokon kipróbálják. Az emberek ennek a veszélyét azért nem érzik. További motívum lehet a tudat ellenőrzése. Ezek a megelőzést célzó megfontolások azonban tudományosan nem megalapozottak. mert valaki úgy véli. Például szabadságvesztésüket töltő elítélteket szabadulásuk előtt el lehet látni olyan miniatűr implantátumokkal. az még nem jelenti azt. hogy a statisztikai és a tudományos módszerek fokozatos tökéletesítésével ezek is javulhatnak. A rendszer további kiterjedése egyrészt újabb irányítók bevonását. hanem ennél sokkal többet. Az agykontroll technológia alkalmazása egyben alkalom annak tökéletesítésére is. akik a jelenlegi működtetők helyébe lépnének. Ezért az agykontroll nagyon is alkalmas az állampolgárok terrorizálására. Végül természetesen fontos motívum lehet az agykontroll folytatására azon módszereknek a tökéletesítése. A kísérletek arra is irányulnak.és magatartás-befolyásolás. e technológia működtetésére az ilyen szellemben nevelkedett fiatalok alkalmasak. hogy esetleg majd valamit el fognak követni. Hogyan lehet ellenállni az agykontrollnak? Az agykontroll itt nem a José Silva-féle relaxációs technikát és az ellazult állapotban való gondolkodást jelenti az alfának nevezett tudatszinten. Tizennyolcadik motívum lehet az agykontroll alkalmazására a kémkedési módszerek tökéletesítése. ha tudomást szerez az idegrendszerébe történő illetéktelen beavatkozásról. Talán az a legjobb kém. Ebben a tágabb értelemben az agykontrollhoz tartozik minden olyan tudat. mert nem tudják elképzelni. annak a feltérképezése. Az ilyen személy könnyebben behatolhat bármely csoportba. hogy nem ő lesz-e a következő áldozat. amit "szabadulásuk" után végeznek. Az agykontroll fegyvereket kifejlesztik. Bizonyos tudományos elgondolások is forradalmasíthatják az embereket. megváltoztatását és ellenőrzését jelenti. amelyekkel bármely ember legtitkosabb gondolatait is ki lehet fürkészni. vagy beletörődhet ebbe a megalázó helyzetbe. amelyek aztán pontosan tájékoztatnak arról a tevékenységről. amelyekkel ezt a tevékenységet továbbra is hatékonyan el lehet titkolni a társadalmi nyilvánosság elől. hogy elzárják a jogi úton való védekezés lehetőségét a kísérleti alanyok számára. hogy titokban tartsák ezt a tudatbefolyásolást és megbüntessék a veszélyre figyelmeztetőket.

hogy kísérletezzenek és visszaéljenek velük. amelyeket később a beültetett kódokkal aktivizálhatnak. (http://www. oldal. hogy Disneyland-ről mindenki tudja. hogy ide tartoznak a megfigyelési eszközök. hogy mi folyik és miért? Az álhazafiságról és jólétről szóló közhelyeik egyre nagyobb ellenérzést váltanak ki. Barker gondolati kísérletként felveti. a falon keresztülhatoló távirányítású érzékelők és az implantátumokkal. Már korábban tárgyaltuk ennek a tágabban értelmezett agykontrollnak a technológiáját és eszközeit. hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag a fegyveres és hírszerző szervek által működtetett rendőrállammá alakult át. Ennek részét képezi annak a megfigyelő rendszernek a működtetése is. és az agyban elhelyezett implantátumok közvetlenül befolyásolhatják a központi idegrendszer működését. elsősorban az Egyesült Államokról mond véleményt. Barker szerint hasonló helyzet van más "fejlett" országokban is. Ezt a valóságot elrejti a választott kormányzati szervek. valamint ez a visszacsatolás teszi lehetővé az intellektuális vagyont képező értékek illetéktelen kisajátítását. hogy mindez milyen zavarokat idéz benne elő. és milyen traumát okoz neki. Allen Barker. a tömegtájékoztatás. hogy a jövő történészei a jelenlegi amerikai vezetést egyfajta Vichy kormányzatnak fogják tekinteni. és alkalmas vezetők. megfigyelve. hírszerzői szervezetek együttes hatalmával szemben. A jelenlegi beteg amerikai rendszer apologetái haladásnak próbálják feltüntetni ezt a modern feudalizmust. Ezeket a képviselőket általában azok az érdekcsoportok vásárolják meg és fizetik. bekezdés) Természetesen igen sok tisztességes ember is él az Egyesült Államokban. alapos megfigyeléseket végzett arra vonatkozóan. Az impulzust hordozó mikrohullámok fájdalmat. hogy nem az amerikai 226 . Ez a technológia a zaklató telefonhívásoktól a személy otthonában történő kimerítő ingerléséig terjedhet. titkos módszerekkel végzett zaklatásnak vannak kitéve. mert álnok módon titokban hajtják őket végre. A zaklatás és a kizsákmányolás attól még zaklatás és kizsákmányolás marad. 4.html 3. hogy díszlet. hogy e tudatbefolyásoló technika működtetői miként tevékenykednek. akik ezt élvezeti célra használják.személy tudomása nélkül. Allen Barker úgy véli. és egyben "szórakoztatást" jelentenek azok számára. Azok. A lakosság széles rétegeit tudomásuk nélkül is alapvetően érinti ez az elnyomó rendszer. Egyes személyeknél hipnózist is alkalmaznak megfelelő válaszreakciók kiváltására. A visszacsatolás lehetővé teszi a további befolyásolás hatékony módszerének a kiválasztását. amely hasznot húz az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekből. akik felelősségre akarják vonni ezt a korrupt rendszert. amelyek csak a pénzvagyonuk bármilyen eszközzel való gyarapításában érdekeltek. kimerültséget. de emlékeztetőül utalunk rá. aki hosszú ideje agykontroll-zaklatás célszemélye. az audiovizuális "poloskák". Az egész Disneyland-szerű kulisszához hasonlít azzal a különbséggel. Csak az kapható. amit a korrupt kétpártrendszer nyújtani tud. és itt senkit sem kínoznak a színpad mögött. Az egész kultúra válságba került. nincsenek új elgondolások. ami az egyszerű álhír terjesztéstől a kísérleti személy bizarr helyzetekbe való manőverezéséig terjedhet. amely tudatát kifürkészi. Ki lehet választani találomra polgárokat azért.datafilter. és a társadalmi méretű hazugság kulisszája. De őket "áldásosan tudatlan" ("blissfully ignorant") állapotban tartják. Ezek az eszközök biztosítják a befolyásoláshoz szükséges visszacsatolást.com/mc/protestResist. ő azonban amerikai lévén. A választott politikusoknak nincs valódi hatalmuk a katonai. Allen Barker azonban elítéli a hazugságnak és a kizsákmányolásnak ezt a hamis kultúráját. Ezek a vezetők vagy valóban ostobák. Ez nem változtat azonban a fenti megállapítások érvényességén. szívdobogást okozhatnak. Úgy véli. és akarata ellenére történik. vagy nagyon is jól tudják. valamint az ezek nélkül működtetett bioszenzorok. de nincs igazi társadalomkritika.

Az központi idegrendszer befolyásolásával végzett kínzási technikák neutronbombához hasonlíthatóak. és szembe kell nézniük azzal a ténnyel. valamint azok a polgárok. Az amerikai törvények szerint. zaklatnak. A nyomában járó lelki és fizikai trauma akkor is tart. majd pedig rágalmazták. hogy elrejtsék bűnös akcióikat. A rendszer működtetői fenyegetnek. Ezeket az embereket saját népük cserbenhagyta. másrészt az áldozatok és hozzátartozóik. még őt hibáztatják. akkor ők védelmet élveznek. Mégsem került sor eddig komoly ellenlépésekre. akiknek erről nem volt tudomásuk. és miért nem készek valakit a vezetőjükké választani. Kihasználták és megalázták. de egyre nő azon kutatók és aktivisták száma. hogy az agykontroll áldozatok miért annyira bizalmatlanok mindenkivel szemben. Ezeket az agykontroll technológiákat és technikákat túlnyomórészt olyan polgárokon alkalmazták. A súlyos betegek között vannak provokátorok is. Ebben az esetben is felelős az amerikai kormány. amely azért jött létre. sem egészségügyi. amelynek az ismerete segíthette volna az áldozatokat. hogy mi történik. zsarolnak. vagy financiális helyzetüket nem segíti. és ha szükséges embert is ölnek. A legtöbb áldozat élettörténete valamilyen katonai vagy hírszerző ügynökséghez kapcsolódik. Ebben az esetben elmulasztották teljesíteni az egyik legalapvetőbb kormányzati kötelezettségüket. Már ez a rövid felsorolás is érthetővé teszi. rendszeresen hipnotizáltak és elektrosokkoltak. hiszen ő tartotta titokban azt a technológiát. vagy külföldi állam zaklatja és használja ki az amerikai állampolgárokat. valamint beültetett szerkezetekkel zaklattak. akiknek az a feladata. Mindez a szakemberek számára ismert tény és egyre több amerikai is tud már róla. Sok áldozat gyógyíthatatlan agykárosodást szenvedett és igen sokan súlyos lelki zavarokkal küszködnek. mielőtt azok megtörténtek. és társadalmi hitelüket aláássák. jogosan le is lehet lőni. Az amerikai szabadságról puffogtatott frázisokat is álcázásnak használják saját taktikájuk elleplezésére. de ezt is hatékonyabbá lehetne tenni. akik felvállalták ezt a feladatot. ha egy idegen behatol valakinek az otthonába. hogy az agykontrollal történő visszaélések leleplezése sem szakmai karrierjüket. és ha az áldozat panaszkodik. Az agykontroll áldozatokkal igen nehéz szervezetten együttműködni. Ezért egy vezető nélküli ellenállás folyik. és elhatározták. hogy már akkor elfojtsák a lehetséges ellenlépéseket. akik maguk is áldozatok. miközben minderről a társadalom nem vesz tudomást. Egyelőre egységes irányítás alatt álló szervezett harc még nem folyik az agykontroll leállítására. és fenyegették őket. De ha ezt a kormány közpénzekből fizetett ügynökei teszik. Egyelőre kevés olyan szervezet van. hogy cselekednek. Kik szállnak szembe a tudat megerőszakolásával? Először is azok a kutatók. 227 . amelyeken keresztül kellett menniük. hiszen állami szervek is beismerték. akiket gyermekkorukban kínzással kondicionáltak. Ezek a kutatók jól tudják. mivel embertársaik ezt nem hiszik el és csak nevetségessé válnának a szemükben. hogy az igazi betegeket lejárassák. ha az effektív tortúrát már abbahagyták. Elsősorban azok vállalják fel a küzdelmet.kormányzat. Ez a körülmény teszi lehetővé a rendszer működtetői számára. A többségük anyagi gondokkal küzd. akik megismerték és leleplezték a tudatbefolyással végzett visszaéléseket. hogy állandó megfigyelés alatt állnak és még a gondolataikat is kifürkészik és analizálják. és akik ehhez nem is járultak hozzá. hanem "csak" egy magáncsoport. és gyakran elhallgatják a legszörnyűbb kínzásokat. akik rájöttek. A többségük elképzelhetetlen gyötréseken ment keresztül. zsarolták. mert belülről semmisítik meg a személyt. vegyszerekkel és kábítószerekkel. hogy ellenálljon az agykontrollal gyakorolt erőszaknak. Vannak olyan áldozatok. hogy védekezzenek ellene.

A letagadhatóság az egyik legfontosabb előfeltétele egy titkos akciónak. miközben a kormányzat demokratikusnak tünteti föl magát. elviselnie. Allen Barker úgy véli. Fontos szerep jut az Egyesült Államok írott és elektronikus tömegtájékoztatásának is. hogy az agykontroll áldozatok nem tudják. vigasztalást nyerhet abban. hogy miként lehet elektronikus eszközökkel és más módon erőszakos agykontrollt gyakorolni a célszemély hozzájárulása nélkül. ami a Szovjetunióban folyt. hogy megerősítsék azt a vélekedést. Ezt többek között avval is megakadályozhatnák. és mitikus őrzőszerepükkel dicsekednek. amely tiszteletben tartja az emberi jogokat. és nem zaklatják az amerikai polgárokat. és panaszaikat ne vegyék figyelembe. hogy a társadalom hozzájárulása nélkül végeznek ilyen kísérleteket. hogy elmegyógyintézetbe kényszerítenek akaratuk ellenére olyan személyeket. hogy ezek a szakemberek tájékoztatják a közvéleményt a mentális megbetegedésekről és a velük járó tünetekről. és arról. Ez emlékeztet arra a gyakorlatra. Ez lehetővé teszi. ahol is az elmegyógyászatot felhasználták a másként gondolkodó ellenzékiek lejáratására és elhallgattatására. hogyan lehet trauma és tortúra alkalmazásával szakszerűen zaklatni. Ezt 228 . Ez részben úgy történik. akik azt állítják. A tájékoztatási médiumok tevékenyen részt vesznek a titkosszolgálatok visszaéléseinek a leleplezéseiben. Egy fogságból visszatérő hadifogoly. hogy miért kínozták meg őket. akit megkínoztak. ha a CIA a bizonyítékok nyomására kénytelen elismerni jogellenes cselekményeket.és elmegyógyászat azzal is segítséget nyújt az erőszakos agykontrollhoz. hogy az agykontroll áldozatait elmebetegnek bélyegezzék. E szakemberek részben tudatosan.Az agykontroll áldozatok sorsa erőteljesen emlékeztet a kínzásokon átment hadifoglyokéra. részben akaratlanul is segítséget nyújtottak az agykontroll tevékenység álcázásához. mint a foglyul ejtett katonáknak. ez a titoktartás és a titkolódzás további növekedéséhez vezetett. ha az egyetemi tankönyvekbe és diagnosztikai kézikönyvekbe felvennék azt. nemzete biztonságáért kellett átélnie. Az agykontroll visszaélések áldozatainak még ez az elégtétel sem jut. hogy az Egyesült Államok hivatalos szervei nem végeznek jogellenes cselekményeket. hogy néhány megbízható és tisztességes orvostól eltekintve az elmegyógyászat egész rendszere kiszolgálja az agykontroll amerikai működtetőit. Az erőszakos agykontroll működtetői eszközként használták az ideg. A titoktartás kultikus szenvedély lett. hogy még akkor is.és elmegyógyászat szakembereit és a pszichológusokat. erről a sajtó nem ad pontos tájékoztatást. Az agykontrollal történő zaklatás széles körben zajlik. Ez odáig megy. mert ha panaszkodnak. nincs olyan támogató csoportjuk. Az amerikai elmegyógyászokat jelenleg arra használják. Az erőszakos tudatbefolyásolás elrejtése A társadalom nyilvánossága elől való elrejtés legfőbb módszere a folyamatban lévő agykontroll tevékenység legszigorúbb titokban tartása. Egyszerűen nem vesznek tudomást az állami szervek által végzett zaklatás tényéről. A különbség az. Ez teszi lehetővé az elnyomó módszerek alkalmazását. akik ezekkel az eszközökkel visszaélnek hasznot húznak amerikai állampolgárok gyötréséből. csak nevetség tárgyaivá válnak. Az ideg. és azok. amelyekkel ugyanezeket a tünetegyütteseket elő lehet idézni. hogy agykontroll áldozatai. Amikor az 1970-es években az agykontrollal történt visszaélések egy részére fény derült. A felhasznált tudatbefolyásoló eszközök szigorúan titkosak. miközben a sajtószabadságról szavalnak. miközben nem szólnak azokról a technológiai eszközökről. akik számíthatnak többi bajtársuk és hazájuk támogatására. hogy mindezt hazájáért.

hogy tudassák az áldozattokkal megfigyelés alatt állnak. akik szót emelnek ellene. ha valami felháborító dolog történik. D. és nevetségesnek találja. hogy megismerjék e titkos háttérhatalom által alkalmazott módszereket. és így az még inkább hajlandó engedelmeskedni a tekintélynek és lemondani még maradék szabadságáról. Sok agykontroll áldozat ismeri azt. amely gondosan figyeli a hírszerző és nemzetbiztonsági szolgálatokat. amelyeket a CIA Közép. tehát semmi nem zavarja a pénzcsinálást.). J. a status quot. Csak ezzel magyarázható. amely a rejtőzködő rendszer központja. Az állami szervek által elkövetett és az úgynevezett fehérgalléros bűncselekményekről alig esik szó. különösen. mind a kormányzatot. se nem demokrata. akkor egy hasonlót kell a figyelem központjába helyezni. milyen hatékony a rendszer. Ez biztosít a rendszer számára néhány rosszfiút. mint aki harcol a rabszolga kereskedelem ellen a tengeren túl. J. Innen tudhatják az amerikaiak. elkaphatnak.) jól álcázott központ (phony center). amit bűnözők követtek el. és nevetségessé teszik azokat. ahogyan a jelképeket és kódszavakat használják egyrészt. hanem még elő is segíti azt. és államilag finanszírozott sugárkísérletekről. Valójában csak arról van szó. Ez a kódolt és a sorok közti olvasás a hírszerzés és a diplomácia bevett eszköze. vagy külföldi csoportok illetve idegen államok 229 . terrorizáló lépések a félretájékoztatástól a COINTELPRO-hoz hasonló titkos programokig terjedhetnek. ha a titkosszolgálatok és hírszerző szervezetek tevékenységéről van szó. akit üldözhetnek.és Dél-Amerikában alkalmazott a tájékoztatási eszközök felhasználásával. Ha például az embereknek lenne lehetőségük arra. A figyelem központjába helyezett elterelő témának azonban kevésbé szörnyűnek kell lennie. és ahonnan mind a sajtót. Hol van tehát akkor az a sajtó. miközben az átlagpolgár kételkedve fogadja. mint elektronikus rabszolgákkal. vagy olyasminek.a központilag irányított magatartást helyesebb elmélet helyett összeesküvési gyakorlatnak nevezni. Miközben egy szót sem ejtenek az állami szervezetek által gyakorolt fizikai és pszichológiai terrorról. Ez a központ se nem republikánus. Ez a központ képviseli a jelenleg fennálló helyzetet. kigúnyolják. Általában csak az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz tartozó bűnökről tájékoztatnak. ezzel nem lehet vitába szállni. hogy a sajtó nem tudósít az embereken végzett. Ezek a megfélemlítő. "minden simán működik". ami kedvezőtlen. A sajtó egyes technikai megoldásai utánozzák azokat. vagy a "nem látható kormány" által működtetett D. akkor a CIA-t úgy mutatnák be. levonva belőle mindazt. és arról kell sokat beszélni. Ez a központ mindenkit "szélsőséges"-nek minősít és megfélemlít. visszataszító. másrészt hogy besározzák és lejárassák őket. Egyes média megfigyelők állítják: van egy úgynevezett "triangulation strategy" (Egyfajta három lépésből álló tájékoztatási módszer. noha erről a kongresszus bizottsága már tájékoztatót adott ki. A tömegtájékoztatás nem csak elmulasztja a közvélemény tájékoztatását az erőszakos agykontrollról és a vele végzett zaklatásról. megmutatva. Az amerikai tömegtájékoztatási intézményeket ténylegesen a kormány és a mögötte álló árnyékkormány propagandaeszközeinek lehet tekinteni. Minthogy ez jó dolog. hogy így tennének kísérletet arra. Allén Baker szerint e rejtett hatalmi központ szolgálatában a tömegtájékoztatás gyakran a legégbekiáltóbb atrocitásokat is minimalizálja és elkeni. hogy elvonják a figyelmet a hazai visszaélésekről. amely szerint. Ebbe a "phony center"-be jól beleillik a bűn és a bűn üldözése. amelyek segítségével saját otthonaikban úgy bánhat az állampolgárokkal. A bűnügyi riportok hatékonyan meg is félemlítik a lakosságot. és amely hullámokat verhet. hogy skizofréniában szenvedő elmebetegeknek tünteti fel őket. valamint annak propagandáját irányítják. akitől a háttérhatalom uralkodó elitje tart. Allen Barker szerint létezik egy (a háttérhatalom. hogy az Egyesült Államokban "sehol nem szegik meg az emberi jogokat". hogy ne éljenek vissza hatalmukkal? A médiumok egyik kedvelt módszere az agykontroll áldozatok lejáratására az.

Egyesek ebből közvetlenül hasznot húznak. amelyeket a célszemélyről a megfigyelés és az elektronikus zaklatás során megszereztek. hogy néhány év elteltével a beismert visszaéléseket is visszavonják. hogy zsarolásra használják azokat az információkat. hogy meghiúsítsa az áldozat bármely hatékony akcióját. ha sikerül minden szempontból kielégítő ügyvédet találni. A szupermodern technológiákkal végzett agykontroll és az elektromágneses zaklatás esetében ez nem biztosít hatékony védelmet. valamint az egyetemeken és a tudományos intézményekben. Létezik az összeesküvés tényleges gyakorlata. ezért joggal feltételezhető. hogy sor került olyan konferenciákra. és mindazokkal szemben bizalmatlanság keltése. hiszen számos jogász vagy nem hisz az áldozatnak. amit elveszett történelemnek neveznek. hogy tovább folytatják a zaklatásukat. akik esetleg segíthetnének. amelyekről az áldozatok panaszkodnak. de pontosan ennek az összeesküvésnek az irányítói már rászoktatták az amerikaiakat arra. hogy a legsúlyosabbakról eltereljék a figyelmet. Azzal is számolni kell. Ez a "tájékoztatási háromszög" hasonlít ahhoz. Egyes agykontroll áldozatok félnek felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal. Ez az. amikor a titkosszolgálatok bizonyos cselekményeikről maguk számolnak be. Számosan vannak olyanok is. Adatok vannak arról is. vagy egyáltalán nem reagálnak rá. hogy sok ilyen együttműködő már maga is kontrollált. Maga az elektronikus megfigyelés és zaklatás arra is használható. hogy íme legalább a tényfeltáró újságírók akartak valamiben segíteni. Megfigyelték azt is.ügynökei. Igen sok kollaboráns van a reklámszakmában és a szórakoztatóiparban. amikor az ügy lassan elhal. programozott tudatú egyén. Az ilyen segítségkérést általában udvariasan visszautasítják. tagadják. akár tud erről. mint az FBI. vagy pedig nem kíván konfliktusba keveredni a háttérerőkkel. hogyha kollaborálnak. Nos. és aki nem teljesen járatos a tájékoztatás szakmai fogásaiban. Ha mindezeken az akadályokon sikerül 230 . Ez elleplezi a belföldön elkövetett súlyos visszaéléseket. hogy ma már különleges szakértelmet igényelnek. akik tudatosan közreműködnek az agykontroll visszaélések elleplezésében. J. akkor nem válnak maguk is áldozattá. mert attól tartanak. akár nem. Így aztán az egész kiesik a történelmi emlékezetből. A nemzetbiztonsági jogszabályok oly bonyolulttá váltak. és amelyeket természetesen a hazai jó kormányzat üldöz.) bevett gyakorlat. még arra is gondolhat. A tiltakozás és ellenállás módszerei Első lépésként az olyan közrend felett őrködő jogérvényesítő szervekhez fordulnak a védelmet keresők. hogy ne hagyjon kézzel fogható bizonyítékot. vagy abban bíznak. D. Minthogy a kongresszusi és más hatósági vizsgálatok adatai szerint maga az FBI is alkalmazza az elektronikus zaklatást. akkor is még szinte leküzdhetetlen akadályt képez az elkövetett bűncselekmény bizonyítása. hogy ezt "összeesküvési elmélet"-nek bélyegezve nevetségesnek tartsák. Az elektronikus agykontroll gyakorlatát úgy alakították ki. és elvész a történelmi tudat számára. amikor néhány visszaélést azért beismernek. de a nyilvánosság felé tagadják e technológia létezését. Egy másik védekezési módszer lehet az igazságszolgáltatási szervek igénybevétele. ahol megtárgyalták más jogalkalmazó szervekkel ezen eszközök gyakorlati alkalmazását. Tipikus módszer a szeretett személyek fenyegetése. és így időhöz jussanak. másképp magyarázzák. hogy így elkerüljék a teljes lelepleződést. mások csak közvetve profitálnak belőle. vagy pedig ellenük fordítják titkos manipulációkkal a nyomozást. De már az ügyvéd megtalálása is nehézségekbe ütközik. Ez az úgynevezett "limited hang-out" (korlátolt közzététel) stratégiája. hogy ismeri azokat az eszközöket. A "psyop"-oknál (a pszichológiai fegyvereket működtetőinél.

akkor az illetékes kormányzati szervek a nemzetbiztonsági érdekekre való hivatkozással térhetnek ki a felelősségre vonás alól. azt is számításba kell venni. de miután nem vezet eredményre.végzett kísérletekről szóló jelentést. amikor a hírszerző apparátusok és titkosszolgálatok visszaéléseire kellene fényt deríteniük. hogy az így kapott információkat leellenőrizzék. hogy a látható kormány. amely tiltaná az agykontrollt. beadványok készítése és a közvetlen kapcsolat felvétele a törvényhozókkal. Ennek csak az egyik része a szavazás. beadványok készítése nem mellőzhető. Egy normálisan működő képviseleti demokráciában az állampolgárnak joga van ahhoz. A megfelelő civil szervezetek megtalálásánál azonban figyelemmel kell lenni. A törvényhozók csaknem tehetetlenek. mind a kinevezett közéleti szereplők közül ki az. A naiv. Ez alatt folytatódhat az áldozat zaklatása. A politikai közéletben való részvétel is a hatékony védekezési mód lehet. hogy mivel nincs jogszabály. a maximális titoktartás mögé bújva működik. Ezek az emberjogi szervezetek az Egyesült Államokban elsősorban a tengerentúli visszaélésekkel foglalkoznak. Mások óvatosan tudakozódnak. Az emberjogi szervezetek is éveken át elutasították az elektronikus agykontroll áldozatok ügyének a felvállalását. Mégis a levelek írása. aki ténylegesen nem az emberi jogok elkötelezettje és el kell érni. aki elsőbbséget ad az igazság feltárásának. Egyes képviselők egyszerűen nem vesznek tudomást e jelenségekről és eldobják az agykontroll áldozatok beadványait. Van olyan nézet is. hogy ezek el legyenek távolítva a közéletből. Szem előtt kell tartani. A problémát az okozza. hogy segítséget nyújtsanak. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen választott képviselőivel. de igen csekély eredménnyel. Ebben az esetben még bírói szakban évekig elhúzhatják az ügyet és ez csillagászati méretű költségeket okozhat. törvénytisztelő személy található. de különösen a nem látható. aki hajlandó ezekkel a kényes kérdésekkel foglalkozni. 231 . mert mind a törvényhozásban. ezért hozták létre és ezért finanszírozták a háttérerők. Egy kifejezetten az elektronikus agykontroll áldozatait védelmező jogszabály természetesen hasznos lenne. A védekezés további módja lehet a levélírás. Az agykontroll áldozatok is megtehetik ezt. Ez a feladata. amely "a jótékonykodás" érve alatt valójában a társadalomkritikus erők kooptálására. valamilyen módon "legális". hogy e kényes kérdések a közéleti viták részévé váljanak. Ugyanakkor mindig akad néhány olyan tisztességes politikus. hogy a háttérerők az igazságszolgáltatásban is kiépítették hálózatukat.az ő tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül .keresztüljutni. Az intézményesült demokrata és köztársasági párttal szemben egy harmadik erő esetleg több esélyt nyújt arra. Eredményes lehet más civil szervezetek bekapcsolása is az agykontrollal végzett visszaélések feltárására és megakadályozására. mind a kormányzati szervekben természetesen sok tisztességes. és ezért elvileg lehetséges. amelyet fel lehetne használni e technológia működtetőivel szemben. Egyes törvényhozók pedig együttműködnek ezekkel a szervezetekkel. miközben nem vesznek tudomást a belföldön történt jogsértésekről. és alapvető jogainak a megsértése. hogy kevés olyan jelölt és politikus található. esetleges újraválasztásával szemben. az embereken . A "The World Organization Against Torture" (A kínzás elleni világszervezet) már megvitatta az Amerikában. és hogy az Egyesült Államok mennyiben tartja be a kínzást tiltó nemzetközi megállapodást ("Convention Against Torture"). feladják. hogy számos olyan ál-civil szervezet is létezik. A politikai aktivitást vállalóknak meg kell tudniuk. ugyanakkor máris létezik sok olyan törvény. Ha mégis sikerül eredményt elérni a bírósági eljárásban. ezért amit e technológia alkalmazói tesznek. ellenőrzésére és semlegesítésére törekszik. jóhiszemű képviselőket pedig a számukra tartott titkos üléseken félreinformálják és nincs semmi lehetőségük arra. hogy mind a választott.

A gyermekeket is tájékoztatni kell mindenről. és a közvélemény tájékoztatása. a politikusok most elhangzó kijelentéseit. Ez is egy hatékony védekezési eszköz lehet. Szükséges a szigorúan titokban tartott agykontroll technológiák és módszerek megismerése. Az agykontroll áldozatok segítségért fordulhatnak lelkipásztoraikhoz. a rabbikhoz. amíg nem kerülnek a nyilvánosság nyomása alá. vagy passzív bűnrészesként részt vettek. amikor majd kiértékelik a jelen eseményeit. és nyilván kell tartani azt. Felmerült az a gondolat is. a gyülekezethez. Ma is tagadják egyes módszerek létezését. és nem szembesítik őket a cáfolhatatlan tényekkel. 232 . Nem szabad figyelmen kívül hagyni a vallási szervezeteket és az egyházakat sem.és szólásszabadság nélkül és sok egyházi szolgálatban álló személy ezt meg is érti. Ma már a törvényhozók figyelmének a szakszerű felhívása is pénzért vásárolható szolgáltatás. amelyekben aktív. Már az is erőt adhatna nekik. és esetleg tesz is valamit. hogy ők miként voltak képesek együtt élni azzal a tudattal. Az Egyesült Államok fővárosában ma már szakszerű lobbizás nélkül alig lehet valamilyen ügy érdekében mozgósítani a törvényhozó és kormányzati szerveket. akkor érdemes lenne hivatásos lobbizó céghez fordulni. hogy az agykontroll visszaélések túlélői számára hasznos lenne. ami történik. Egy ilyen szakvállalat rendelkezik annyi kapcsolattal. hogy a vallásszabadság elképzelhetetlen a gondolat.Az amerikai sajtóban. De ha mégis előállna az a helyzet. Alapvető fontosságú a közvélemény felvilágosítása és a széleskörű ismeretterjesztés is. egyházi tisztségviselő legalább is szavakban az emberi jogok elkötelezettje. és segíteni kell őket tényfeltáró munkájukban. hogy felhívja a társadalom figyelmét az agykontrollal évtizedeken át elkövetett visszaélések méreteire. de a világsajtóban is mindig fellelhetők bátor és tisztességes újságírók. papjaikhoz. Ezt lehetőleg úgy kell megtenni. Lobbizó szakemberek alkalmazásához azonban sok pénzre van szükség. mert rájuk való hivatkozással mellőzik az agykontrollal történő visszaélések kivizsgálását. ha felvennék a kapcsolatot a holocaust túlélőivel. az világosan látja. hogy feltárják és kimondják az igazságot. akik készek kockázatot vállalni azért. hogy e technikák és eszközök létezése cáfolhatatlan tény. A tényfeltárásnak elsősorban nem technikai akadályai vannak. Meg kell magyarázni az embereknek. Az agykontroll-zaklatás bizonyítékainak és a róla szóló információknak az összegyűjtése minden szempontból kívánatos és hasznos. Az elmebetegségekről már sok szó esik. és így csak a gazdagoknak áll a rendelkezésére. hogy a történészek. amelyeket pedig már évek óta alkalmaznak a gyakorlatban. Aki ebben a kérdésben elmélyült. A legtöbb vallási vezető. Ugyanakkor ezen eszközök működtetői mindaddig le fogják ezt tagadni. ha megismernék. azt szembesíteni tudják azokkal az atrocitásokkal. Lehet náluk arra hivatkozni. hogy valamelyik agykontroll ellenes csoport támogatóhoz jutna. hogy legalább az illetékes helyek folyosóin hallhatóvá váljanak az elhallgatott információk. Egy ilyen adatgyűjtő tevékenységhez nincs szükség előzetes engedélyekhez. Ezeket a becsületes újságírókat meg kell találni. legalább figyelemmel kell kísérni. hogy az elektronikus agykontroll-technológiával milyen visszaéléseket lehet büntetlenül elkövetni? A tömegtájékoztatási intézmények és az iskolarendszer nem foglalkozik ezekkel a problémákkal. hanem politikai megfontolások akadályozzák a titokban tartott zaklatáshoz használt elektronikus technológiák és eszközök létezését. Ha mást nem is lehet tenni. hogy embertársaik meg akarják semmisíteni őket? Ennek a szörnyűségnek tartós következményei miként hatottak ki életükre és családjuk sorsára? Egy ilyen kapcsolatfelvétel ahhoz is hozzájárulna.

aki ehhez az eszközhöz nyúl. mert arra hivatkozva. Az utcai tüntetések is időnként hasznosak lehetnek. Fel lehetne használni az Internet hálózatot arra. amikor ismertté válnak tények az emberi jogok agykontrollos technikával történő megszegéséről. Ez felhívhatja az eddig gyanútlan polgárok figyelmét és tájékoztatásukra propagandaanyagok is készíthetőek. a mindennapi élet részévé vált és alkalmas eszköz arra. hogy anyagi eszközökkel nem rendelkező polgárok az agykontroll fegyverek összes lényeges fajtáját létrehozzák. Ma már persze a rendfenntartó szervek fejlett eszközökkel és technikákkal rendelkeznek a nagyobb szabású utcai tüntetések feloszlatására és lejáratására. A mikrohullámú berendezések azonban az elektromágneses és akusztikus berendezéseknek csak egy kis részét képezik. akkor még az ő hozzájárulásukat is meg lehet hozzá szerezni. Az éhségsztrájk is számításba jöhet. sőt gyakran nevetség tárgyává válik. A hírszolgáltatás szórakoztató iparággá vált. Adott esetben az egyes agykontrollhoz használt berendezéseket gyártó cégek ellen is bojkottot lehetne szervezni. Az agykontroll áldozatok esetében további nehézség az. hogy hozzáértő szakemberek maguk állítsanak elő agykontroll-zaklatásra alkalmas mikrohullámú berendezést. amelyek nem adnak tájékoztatást a visszaélésekről. és ahol. Ezzel is fel lehetne hívni a közvélemény figyelmét arra. Ezért a nemzetközi bíróságnál valójában csak jelképes eredményeket lehetne elérni. és a szenzációhajhászás fontosabb. A külföldi civil szervezetekhez és állampolgárokhoz folyamodás esetleg kaphat médiatámogatást. ami adott esetben ráirányíthatja a figyelmet arra. minthogy azok uralkodó csoportjait is szoros érdekközösség fűzi az Egyesült Államok hatalmi elitjéhez. Az Egyesült Államok. mint az objektív tájékoztatás.A tömegtájékoztatási intézmények figyelmének a felkeltése is ma már különleges fogásokat és virtuóz technikát igényel. hogy elektronikus reklám útján riasszák az embereket minden egyes esetben. és azokat az újságokat is. hogy itt élet-halálkérdésről van szó. mivel a külföldi írott és elektronikus tájékoztatás szabadabban bírálhatja az agykontroll visszaéléseket. de válasz nem várható tőlük. és ha nincsenek kellően felvilágosítva a családtagok. Bojkottálni lehetne azokat a kutató és egészségügyi szervezeteket is. kényszertáplálásnak lehet őket alávetni valamelyik zárt egészségügyi intézményben. De nehéz azt is megmondani. hogy hová mehet. amelyek e technológiák kifejlesztését végzik. Amerika szigorúan jogi értelemben ma is még olyan alkotmányos ország. Arra természetesen nem lehet törekedni. legalábbis papíron még garantálják az emberi jogokat és a politikai szabadságjogokat. A megkeményedett. A műholdakon keresztül bárhol el lehet érni az 233 . Elvileg a külföldi kormányokat is lehet tájékoztatni. A figyelem felkeltésére azonban néhány ilyen berendezés is elég lenne. ha nem szolgálja az amerikai uralkodó elit érdekeit. A nemzetközi bíróságnál formális eljárást is lehet kezdeményezni. amelyben a világ legidőtállóbbnak bizonyult alkotmánya van életben. Egy nagyobb tüntetés esetleg a helyi sajtó és rádió figyelmét is felkelti. hogy elmebetegek. hogy bárkinek az otthonát szigorúan ellenőrzött hellyé változtassák. Az agykontroll-zaklatás áldozatai közül sokan mérlegelték az Egyesült Államokból való távozást. beleértve a gyártó cégeket. Ezeket a műfogásokat jól elsajátította a Greenpeace. aki távozni akar. hogy ez a technológia létezik. akkor általában nem veti alá magát a nemzetközi jognak. Allen Barker megfontolandónak tartja azt is. hogy még az éhségsztrájkhoz sincs joguk. Ez alkalmas a lejáratásukra. és így kölcsönös érdekük a titoktartás az agykontroll visszaéléseket illetően is. Ellenállást lehet kifejteni a nemzetközi szervezetek és a világ közvéleményének a tájékoztatásával. kérgessé vált amerikai kultúrában az éhségsztrájk már nem vált ki nagy hatást. és azt közszemlére tegyék ki.

amelyeket különlegesen értékesnek találtak. ezért rendszeresen megfigyelték. Egy másik tiltakozási mód lehetne agykontroll-ellenes graffitik festése forgalmas helyekre és kormányépületekre. így Allen Barker is. A várható eredmény az lenne. például azokra az MRI ("Magnetic Resonance Imaging". ha hiteles tájékoztatást kapna arról. akkor erkölcsileg igazolható az adófizetés időleges megtagadása. Azt is számításba kell venni. engedély nélkül behatoltak hivatalokba azért. elzárták a közlekedést. hogy megakadályozzák egyes személyek távozását. egyáltalán van-e olyan hely. hogy tovább erősítenék azokat a rendőri módszereket. Martin Luther King többek között azért volt sikeres. hogy az irányított propaganda ezeket az ellenállási akciókat terrorista cselekményeknek minősítené. és teljes hangerővel bombázná vele az amerikaiak tudatát. hiszen ez megalázná az Egyesült Államokat.elektronikus fegyverekkel. akár fegyveresen is.Az amerikai adóhivatal) ügynökei számára. hogy a titkos kormányzat milyen típusú eszközöket tud 234 . Az elektronikus megfigyelés külföldön könnyebben tüntethető fel legálisnak az amerikai törvények szerint. Eddig nem járt eredménnyel az adófizetés megtagadása. Az amerikai lakosság védekezését elősegítené. egy zsarnoki kormányzatnak. Ha pedig ezt az állampolgárok zaklatására használják. Hagyományai vannak a civil engedetlenségi mozgalmaknak is. Ezért a gazdasági szabotázs csak arra nyújtana alkalmat. aki az agykontroll elleni tiltakozásként ehhez az eszközhöz nyúl. azaz elektromágneses hullámokkal való képkészítés módszere) útján szerzett bizonyítékokra támaszkodva. hogy egyes célszemélyeket eltávolítsanak Amerikából. Teljesen bizonytalan. Mérlegelték a gazdasági eszközökkel történő ellenállást is egyes amerikaiak. Ilyen civil engedetlenségi megmozdulások keretében egyes személyek kapukhoz. Az agykontroll technológia kifejlesztését és működtetését közpénzekből finanszírozták. amely nem kívánatos a többi ország számára. hogy ellenálljanak. hogy kifejezzék tiltakozásukat. A különböző kormányok és titkosszolgálatok közösen érdekeltek a legszigorúbb titoktartásban. hogy az adózás alól való kivonás vádjával bárkit rács mögé juttassanak. Maguk a titkosszolgálatok is kifejlesztettek és alkalmaztak számos hatékony módszert a gazdasági szabotázsra. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a jelenlétét is. hogy sorsát mennyire életbevágóan érinti az agykontroll technikával gyakorolt ellenőrzés és visszaélés. amelyekkel ezeket a gazdasági szabotázs cselekményeket meg lehet akadályozni. aki az erőszakmentes polgárjogi mozgalmat részesítette előnyben. Ennek ellenére az uralkodó elit úgy döntött. Ezért az átlag amerikaiak többségét elsősorban a pénz érdekli és nem képes felfogni. Ma azonban az amerikai társadalom már a magánpénz-monopólium és a pénzgazdaság bevezetése révén a pénz hajszolására van beállítódva. Csaknem biztos. mert a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik az IRS (Internal Revenue Service . hogy "terroristának" minősíthessék azt. hogy egy engedelmesebb személlyel váltja fel. hogy a külföldi országok hatóságai is tájékozottak az agykontroll technológia eredményeiről. kerítésekhez láncolták magukat. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a tevékenységét is. Ez azonban nagyon veszélyes módszer. akik azt a feladatot kapták. akik viszont azt a feladatot kapták. zaklatták. Sokan hivatkoznak Martin Luther King-re. Az amerikai alkotmány feljogosítja az állampolgárokat arra. de esetleges alkalmazását többen is már figyelembe vették. de részt vesznek az erre vonatkozó adatok eltitkolásában. ahova el lehet menekülni a zaklatás és a megfigyelés elől. és végül az ő sorsa is beteljesedett. Politikai menedékjogra természetesen nemigen számíthatnak a távozók. mert mérséklő befolyást gyakorolt.

ha a lakók megfelelő ajtókat helyeznek el e védőfalon. Mégis az úgynevezett közvetlen akciók alkalmazása nagy körültekintést igényel. Az eredeti ház ajtajai csak akkor láthatók az üzenethordozók számára. ahonnan elindult. és az agykontroll áldozatok félrevezetésére. (http://www. akkor egy meghatározott ajtóhoz küldik az üzenetvivőt. Amíg az üzenetvivő bent van a lakásban. ha az agykontroll célpontjává vált személy úgynevezett "mentális tűzfalakkal" veszi körül magát. vagy nem vesz a kopogtatásról tudomást. Ezt az elgondolást ugyancsak Allen Barker dolgozta ki. és azt tehet. akkor az üzenetvivő engedély nélkül is bejöhet. Ez a be. vagy a modemek. amelynek számos ajtaja van.és kilépési mechanizmus irányítja és szinkronizálja az adatok mindkét irányú áramlását a központi feldolgozó egységben. akkor a hekker akciója nem tud továbbterjedni a hálózat többi részére. Ha a lakosság maga is rendelkezhetne hasonlókkal. ugyancsak engedély nélkül. amit akar. Mentális tűzfalak építése A védekezés hatékony formája lehet. korlátozhatják. olyan külső eszközökhöz. Először is tisztázni kell. mint például a nyomtatók. hogy rájuk hatást gyakorolhasson.datafilter. aki aztán kopogtat az ajtón. teljes biztonságban érezheti magát. Ha például egy számítógépkalóz támadást intéz a számítógépes hálózat egyik terminálja ellen. Az üzenetvivő például megfoghat egy darab papírt és visszaviheti abba a házba. Ez a kibernetikában megfelel egy adatállományt tartalmazó fájl továbbításának a hálózaton keresztül. Minden akció legfeljebb szimbolikus jelentőségű lenne és valószínűleg a tiltakozó halálát eredményezné. a CPU-ban (central processing unit-ban). amely egymástól elkülönítve tartja a komputer-hálózatba kapcsolt számítógépeket. mint már említettük. akiket a mindennapi életben rablóknak nevezhetünk. de ezt elvileg össze lehet hasonlítani egy házzal. maga is hosszú időn át az elektromágneses agykontrollal végzett zaklatás célszemélye volt. Mindezen okból a közvetlen erőszakos fellépést csak a legutolsó eszközként célszerű számításba venni. az ne terjedhessen tovább. azaz belépési helynek. először a védőfal látható ajtaján kell jeleznie. amely megfelel annak. hogy hol és ki ellen irányuljon? Egy megerősített parancsnoki. hogy mit tehet és mit nem. amit a hálózatba bekapcsolt komputeren "port"-nak. majd pedig ha ott 235 . amikor már más tiltakozási lehetőség nincs. amely koordinálja és vezérli az agykontroll műveleteket.com/mc/mentalFirewalls. hogy a szomszédos épületeket úgy elszigetelje. vagy irányítási központ. nyílásnak neveznek. A komputernek ténylegesen többezernyi "port"-ja van. Az ő 2002. pontnak. hogy az üzenethordozó beléphessen. február 17-én az Interneten is közzétett ez irányú megállapításait foglaljuk most össze. Számolni kell azzal is. A házak lakói üzeneteket továbbítanak más házakba. Amikor az egyik ház lakója kapcsolatba akar lépni egy másik ház lakójával.html) A tűzfal hagyományos értelemben arra szolgál. Egyesek azonban olyanokat küldenek ki.felhasználni ellene. Valamennyi háznak számos bejárata van. Az informatikában a tűzfal olyan eszközt jelöl. az önmagában megfontolásra késztetné ezen eszközök jelenlegi működtetőit. hogy a rendszer működtetői komoly erőfeszítéseket tesznek tevékenységük eltitkolására. Egy számítógépes hálózat termináljait úgy is felfoghatjuk. hiszen egy átlagos polgár nem rendelkezik olyan eszközökkel. mint az utcában sorakozó házakat. aki. Ha a ház lakói nyitva hagynak egy ajtót. Ahhoz. A tényleges ház az utcáról nem is látható. hogyha valamelyikben tűz tör ki. Ennek a háznak a lakója vagy kinyitja az ajtót. A tűzfal ebben az értelmezésben megfelel a házat teljesen körülvevő védőfalnak.

amelynek hallatán még mindig a propaganda agymosásra. Ez a fajta teljes ellenőrzés még nem lehetséges. A cyborg egyes alkotórészei kódolt eszközök. és más módon is ellenőrizhető azért. hogy ellenőrizzék a hozzájuk érkező és a tőlük távozó információk áramlását. tiszta eljárásokat a morálisan elítélendő manipulációtól. új tényezőként jelent meg az Internet nagyarányú elterjedése. vagyis a kapuk és ajtók tárva-nyitva vannak. cenzúrázható. A cyborg egy kibernetikai organizmus. Az információs háború szenvedő alanya egy fantáziavilágban cselekszik. amely lezárható. A "port"-ok. és manipulálja a központi idegrendszer működését. A cikk fő mondanivalója. hogy nincs meg az a lehetőségük. De ha valaki betör a fizikai testbe. Ha valaki betör egy személyi számítógépbe és ellopja a fájlokat. kisajátítható. amelyhez az adott személy hozzájuthat. személytelenné tehető. A gyógyászat és a technológia fejlődése eredményeként egyre fejlettebb testrészpótló szerkezeteket használnak és az emberek fokozottan alakulnak át úgynevezett "cyborg"-gá. keveréke. Thomas cikke. hogy pontosan azt tegye. a "Parameters"-ben 1998. Ha ellenőrzés alatt lehet tartani mindannak az ismeretnek és tájékozódásnak az áramlását. Ennek az eljárásnak a neve "deception operation" (megtévesztési művelet). azzal pénzügyi támogatáshoz lehet jutni és még arra is alkalmas.bebocsátást nyert. hogy mit olvas és milyen elektronikus tájékoztatási eszközökből informálódik. Ezt a cikket bizonyítékként is felhasználták abban a perben. Amikor gondolkodik. Ily módon a ház sokkal biztonságosabban védhető a nem kívánt behatolásokkal szemben. hogy az emberek hasonlatosak a hálózatba kapcsolt komputerekhez azzal a különbséggel. Az "information warfare" (információs háború) olyan jelzőszó. Ezt a képzeletbeli valóságot azért hozták létre a számára. Ez az analógia volt az uralkodó nézet a katonai "információs háború" időszakában. Ha sikerül új jelzőszavakat találni. Elképzel és megjelenít. A modern agykontroll-kínzásra vonatkozó alapismeretek 236 . Ma már az is szinte rutinszerűnek tekinthető. a saját belső hangját használja. Amikor az információs háború kifejezés divatossá vált. amit a felette uralmat gyakorlók elvárnak tőle. Az "Army War College" lapjában. hogy az adott egyént manipulálják. vagy manipulálja az adatokat. akkor teljes mértékben irányítani lehet a valóságról alkotott képét. ez összehasonlíthatatlanul nagyobb erőszak és elítélendő bűnös cselekedet. a félrevezető és manipulatív tájékoztatásra gondolnak. tavaszán jelent meg Timothy L. a gépi szerkezet. a fülein és más érzékszervein keresztül jut értesülésekhez. és a szerves organizmus hibridje. Megválogathatja. az agyba. a ház tényleges ajtajánál. a "The Mind Has No Firewalls" (Az agynak nincsenek tűzfalai) címmel. akkor bűncselekményt követ el. valamint az úgynevezett nem halálos fegyverek bevetése az emberi agy működésének a módosítására. Az emberi "biokomputer" megtévesztése Az ember a szemein. hogy elhatárolják az új. hogy komputerizált miniatűr szerkezeteket ültetnek be valakinek a testébe. meghamisítható. amelyet Harlan Girard a "Támadó Mikrohullámú Fegyverek Elleni Konvencióért Küzdő Nemzetközi Bizottság" (International Committee for the Convention Against Offensive Microwave Weapons) részéről indított. Az egyes egyének ellen viselt információs háborúban mindez adatáramlási csatorna. de az erőfeszítések ebbe az irányba haladnak. továbbá az idegrendszer befolyásolásának széleskörűvé válása.

hogy az azt higgye: ezt igenis a zaklató idézte elő. hogy kipróbálják e pszichológiai zaklatási technikákat. Amikor már tudja. Pontosan ez az. A gúnyolódás. hogy milyen hatást gyakorol a célszemélyre. szétesik az életében. amióta magnetofonra rögzített üzenetek teszik ki a zaklatás nagyobb részét. beszámol arról. megfosztják kapcsolataitól. júliusában riportot közölt "Psycho Warfare" címmel. de később már a konkrét célszemélyre alkalmazva finomítja módszereit. A "zapped" (az elektromágneses besugárzás célkeresztjében lévő) személy szívritmusa megnő és a távirányítású agykontroll technológiával folyamatosan lehet terrorizálni. hogy valakitől ilyeneket kérdeznek: "Hallod ezt? Megtennéd ezt? Kiugornál-e az ablakon? Elgázolnál-e valakit? Mit akarsz lopni legközelebb az üzletben? Melyik a kedvenc kábítószered? Mióta vagy kábítószer élvező?" És így tovább a végtelenségig. Képzeljük el. és a pszichológiai befolyásolás gyakorlati alkalmazását. A távirányítással ellenőrzés alatt tudják tartani a szívritmust. hanem azon van a hangsúly. akár nem. hogy a célszemély legközelebb álló barátaiban is elveszítse bizalmát. Az agy válaszolni akar. valamint a bosszantás. kigúnyolják. és minden más elérhető helyen. Különösen azóta van ez így. A célszemélyt szándékosan izolálják. hogy minden elromlik. Egyik szokásos módszer olyan megtévesztő információk továbbítása. Nick Begich. Lehetségessé válik "beszélni" a kiválasztott ellenfelekhez a leginkább zavarba ejtő módon. A "The Village Voice" című lap 2001. hogy a "high fidelity" emberi hang létrehozásának a technológiája lehetővé teszi a titokban alkalmazott szuggeszciót. hogy a legfejlettebb csúcstechnológiával rendelkeznek. az alkalmazott technológiától. és az elérhető szakirodalomban is fellelhető számos dokumentum. A célszemélyt folyamatosan elektromágneses besugárzásnak vetik alá. A célszemélyt adott esetben a nap 24 órájában folyamatosan parancsokkal bombázzák. az utcán. ami ezt alátámasztja. A célszemély állandó megfigyelés alá kerül. hogy az áldozat az ártatlan szomszédait vádolja a zaklatásért. amelyek szakadatlanul bombázzák. A hozzá közelálló személyeket megfenyegetik. de hozzá igazítják a célszemély lelki beállítódásához is. vagy félrevezetik azért. Egy hivatásos zaklató a kézikönyvek előírásai szerint indítja be agykontroll műveleteit. Nincs hozzászokva ahhoz. vagy barát. hogy milyen kudarcok érték a célszemélyt és aztán úgy alakítja akcióit. amikor a rendszer működtetője maga pihenni tér. elterelik a figyelmét az agyában hangzó szavak. hogy az agykontroll irányítója egy szomszéd. Egyes áldozatok csak kísérleti személyek és velük szemben csak az a cél. A célszemély nem tudja leállítani a kérdéseket. Ezek a hivatásos bántalmazók csak abban különböznek a többi kínzótól. a másikat hidegen hagyja. mérni tudják az 237 . A zaklatás irányítója kihasználja a folyamatos megfigyelésből hozzá jutó információkat és leellenőrzi. és el tudnak rejtőzni a kormányzat védőszárnyai alá a szigorú titoktartás révén. Az áldozattá vált célszemély lassan azzal találja szemben magát. A tudósító. akár otthon tartózkodik. Így az áldozat még akkor sem jut szünethez. kicsúfolás és kötekedés. másrészt kifárasztása és engedelmességre kényszerítése.Az elektromágneses agykontrol esetében nem az alkalmazott technológián. vagy éppenséggel egy közeli rokon. Egyaránt zaklatják nyíltan és álcázottan. ami ma már történik. mert ez függ az irányító személy motívumaitól. felizgatás szinte minden változata előfordul. Ami az egyik embert bánthatja. akkor erre összpontosít. hogy mi az. A zaklatás módja egyénenként változhat. Ennek a műveletnek az egyik célja az áldozat gondolatainak az elolvasása. Természetesen előfordul. ami az adott célszemély bántja. Az elektronikus csúcstechnológia csaknem minden változatát alkalmazzák. Ez még arrogánsabbá teszi az agykontroll irányítóját. az Interneten. hogy így erőszakolják meg.

Az elektromágneses hullámokkal történő gondolatolvasással bárkitől el lehet lopni a saját szellemi termékét. hogy törődik embertársaival is. hogy mit lát. A folyamatosan zaklatott személynek nem csak az élet normális nehézségeivel kell megküzdenie. és az befejezi a folyamatot. továbbításában. Mindennek a "csodálatosságát" azzal is fokozni lehet. hogy gondoljon. amelyben megfelelő helyen esetleg többször is előfordul a varázsszó. A megfigyelt személy fejlett pszichológiai technikákkal való felmérése. még azt is ki tudják fürkészni. természetes. hogy úgy "hallják" a megtámadott személy legbelsőbb hangtalan gondolatait is. hogy olvasni tudja a gondolatait és az áldozat látva ezt a "bizonyítékot". amelyek a kezelők által kívánt irányba akarják terelni az áldozat gondolatait és cselekvését. Ezeket a technikákat túlnyomó részt tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül próbálták ki amerikai polgárokon. Nekik módjuk van beleszólni a célszemély hangtalan belső lelki párbeszédébe. később pedig ugyanez a mágus "leleplezi". A "zapping"-gal (az agy elektromágneses sugarakkal történő "ágyúzásával") számolni kell. Ma már használják a hang-klónozás technológiáját is. Először nyugodtan szuggerálni lehet az áldozatnak. kísérletet tehet arra. A kezelők számára rendkívül előnyös. akinek szembesülnie kellett azzal. ami miatt a célszemély különösen aggódik. Rutinszerűen használják mindannak a felerősítését. és így állandó feszültségben tartják. Azt szuggerálja neki. várható magatartásának prognosztizálása további lehetőséget nyújt a tudatbefolyásolók számára. Ez elkeseredést. amiről a célszemély azt fogja vélni. akinek olvasnak a gondolataiban. Ezután egy dalt is lehet sugározni a fejéhez. Ahogyan azt is természetesnek lehet tekinteni. hisz neki. hogy ez mágikus jellegű beavatkozásnak tűnjék azon személy számára. vagy mit képzel az adott személy. Egy másik technika az. A "mágus" először az érzékelési küszöb alatt "elhelyez" egy gondolatot az áldozat agyába. amely tovább zavarja az áldozat gondolkodását. Az anyagcserétől a szexig minden testi folyamat is természetes része az emberi életnek. 238 . Mindezzel rendkívül nehéz együtt élni.agyhullámokat. Az így bejuttatott szavak aztán aktivizálják az asszociációs memóriát. de nagy erőfeszítéssel mégis csak el lehet érni. de ezzel a különleges szellemi terheléssel is. hogy a legtöbb ember valamiért aggódik. elhitetve vele. hogy állandóan ilyen cenzúrázással kell számolni. mintha hangosan beszélne hozzájuk. hogy a célszemély ne arra gondoljon. E módszerek műszaki alapja a hangot a koponyához továbbító eszköz működtetése egy meghatározott időszakon át. Az is ismert. mint amire irányítani akarják zaklatói. amely a célszemély saját hangját utánozva juttat el üzenetet a fejébe. amire besugárzói akarják. Mindezt könyörtelenül fel lehet használni a célszemély gyötrésére. hogy az emberekben lezajlik egy szimulációs folyamat. A gondolkodási folyamatba való beavatkozás technológiája létezik. hogy az áldozat mire gondol. dühöt és félelmet vált ki. Egyre több olyan áldozat van. mert a folyamatos beavatkozással el lehet idegeníteni még a legközelebbi rokonaitól is. amely állandóan elvonja a figyelmét munkájáról. hogy a "mágus" például az áldozat által is olvasott e-mail listára üzenetet helyez el. amelynek a keretében megpróbálják empátiával beleképzelni magukat a másik ember helyzetébe. és szorong. hogy valami másra gondoljon. hogy még a legrejtettebb gondolataikat is kifürkészik illetéktelenek. hogy azok is valamilyen formában részt vesznek az agyában érzékelt gondolatok felidézésében. hogy gondoljon a "kék ibolyára". de a rendszer működtetői arra is törekednek. Minthogy az ember társas lény. hogy azt csak úgy az eszébe jutott. amikor olyan szavakat és kifejezéseket továbbítanak az áldozat agyába. rendreutasíthatják és figyelmeztethetik a politikailag korrekt szavak használatára. "kék ibolya". Aki ezzel tisztában van. hogy elhitessék áldozataikkal: képesek olvasni a tudatukban. Rendkívül fárasztó úgy gondolkodni. kioktathatják.

amely előre rögzített üzeneteket közvetít találomra. ha e technológia nem kerül a nyilvánosság ellenőrzése alá. amely aztán elektromágneses hullámokkal továbbításra kerül. amelyet az általa kezelt betegeken próbált ki. Így egyetlen személy sok áldozatot tud egyszerre "kezelés" alatt tartani és biztosítani azt. hogy mikor menjen fogat mosni. hogy teljesen váratlanul elborítja valamilyen érzés. Ez nagyon hasonlít a dr. hogy a kontrollőr elvonja az áldozat figyelmét s azt valamilyen más.a zaklatásról nem tudó . A technológia működtetői számára ez a módszer azért nem praktikus. Ez történhet a legalkalmatlanabb időben. Létezik az úgynevezett PTSD ("Psychic Transfer Syndrome Disorder" . hogy elektromágneses technológiával társadalmi méretekben gyakorolják a tudatbefolyásolást. Még azt is előírja neki.áldozatot is manipulálni. és alkalmas arra. mi az. ahol beszélni tud hozzá. de azt is. hogy két egymással kapcsolatban álló személy miként reagál ugyanarra az érzékelési küszöb alatti ingerlésre. ne éljenek vissza vele titokban? Allen Barker már idézett tanulmányában sorra veszi az eddig ismertté vált tudatbefolyásolási módokat. Működik egy szenzor-rendszer. amikor visszajelzés érkezik az áldozat koponyájából. mások viszont egyes dolgokra rájöttek. Ewen Cameron által alkalmazott "psychic driving" módszerre. A tájékozatlan 239 . és egy programozott algoritmus határozza meg. Az áldozat mindezt a fején belül hallja. hogy milyen ellenlépésekkel szükséges eme módszerek ellen védekezni? Megengedhető-e. hogy azt higgye: különleges szellemi képességekkel rendelkező médium.pszichikai hatással kiváltott betegségi tünetek). Az áldozat azt éli át. és ez az illetőt még befolyásolhatóbbá teszi. A reális időben történő befolyásolás Itt egy külső hangot továbbítanak az áldozat agyába. általa kívánatos pályára irányítsa. José Delgado elgondolásai érvényesülnek. továbbá elemzi az áldozatok és a társadalom által adható lehetséges válaszokat. Külön foglalkoznak a gyermekekkel. akkor az korlátozza a befolyásolható áldozatok számát is. Allen Barker "Delgado-gombnak" nevezi azt a kapcsolószerkezetet. akik semmit sem tudnak. Vannak olyan áldozatok is. Dr. Ezt követően a digitális hangszimulátor létrehozza ezt az üzenetet. amelyet szándékosan elő tudnak idézni egyes személyeknél. hogy a lakosság ne legyen tájékoztatva e létező tudatbefolyásolási technológiákról és eszközökről? Elképzelhető-e. Néhányat szándékosan félrevezettek.Lehet egyszerre két . hogy egy titkos stúdióból a kezelő műszereivel figyeli és hallgatja a megerőszakolt személy gondolatait. hogy a hatalom birtokosai. amit az áldozat tesz egyidejűleg. A kezelő nem csak azt láthatja. Képzeljük el. mert egyidejűségénél fogva sok kezelőre van szükség. amelyet ne kommentálna a kezelő. Ha pedig nincs elég erre alkalmas és kiképzett személy. akiket kiskoruktól kezdve hosszú időn át befolyásolnak. hogy nem maradjanak magukra saját gondolataikkal. Azzal is kísérleteznek. amely a zaklató nyomására meghatározott magatartást kiváltó ingerlést továbbít az áldozat agyához. amelyet egyetlen működtető kezelhet különböző áldozatok agyára irányítva az elektromágneses sugárzást. vagy beprogramozott időközönként az áldozat agyába. Számításba kell venni azt a lehetőséget is. hogy a természetes személy kikapcsolásával automatizálni kell a folyamatot. egy leküzdhetetlen kényszer. Az "automata-kezelő személy" lehet egy komputerrel működtetett berendezés. amit lát a szemeivel? A célszemélynek egyetlen egy gondolata sem lehet. Mindez felveti azt a kérdést. Az automatizált kezelő lehet egy digitális magnetofon. és növelni kell a hatásfokot. amely elemzi az agy adatait. hogy milyen fajta válasz üzenetet kell továbbítani az áldozathoz. Mikrofonokkal is rendelkezik. Erre a tipikus amerikai válasz az.

Ezek lehetnek a kívánt hatást kiváltó kódjelzések. Az. amelyekkel meg tudják fogalmazni. egyéniségüktől. kétséges. A manipulátorok el tudják érni. Nagyon sokan nem is rendelkeznek azokkal a fogalmakkal és szavakkal. Az elsőbe tartoznak az "internal" (belső). amely meghatározott modulációra van hangolva és alkalmas az adott célszemély központi idegrendszerére hatni. a zaklatás hosszúsága. Rendkívül nehéz az áldozatok számára az őket ért hatások helyes elemzése. Ebben közrejátszik az életkora. azaz a normálisnak és természetesnek tekinthető gondolatok. amit a befolyásolására a tudomása és a hozzájárulása nélkül alkalmaztak. amely az "external"-ok által való zaklatás közvetlen eredménye. A traumával történő kondicionálás is erős és hosszantartó és fel tudja idézni az eredeti bántalmazás eleven újraérzékelését. körülményeiktől függően úgy kell élni mindennapi életüket. hogy olyan mentális tűzfalat hozzanak létre. vagy esetleg egy per megindítására. hogy a célszemély mit érzékel belsőként ("internal") vagy külsőként ("external") a fejében. mint az elektronikusan vezérelt robotok. hogy 240 . noha még az ételt nem látta. ha gyakran kísérleti állatként kezelik őket. például erre alkalmas frekvencián működtetett mikrohullámú sugarat is. ha ebben eredményt tudnak felmutatni. Az első feltétel. Egy hasonló hangjelzés aktivizálhat egy kondicionált "internal"-t. Dr. amikor már a gépezetet kikapcsolták. és az a konkrét technológia és technika. A kondicionált "internal"-nak az a gondolati folyamat tekinthető. Allen Barker az áldozatok gondolatait három kategóriába osztja. és ez az. A szokásos gondolati modellek általában a társadalmi együttélésben kialakult konszenzuson alapulnak. hogy az áldozatok valaha is hozzájárultak volna ahhoz. hogy felismerjék. ha a kondicionálás egy bizonyos specifikusan kiválasztott ingerlésre összpontosított. Belsejükben folyamatosan zajlik a gondolati párbeszéd. az az adott személytől is függ. A "Delgado-gomb" tehát csak jelképesen egy gomb. Még akkor is. saját érzeteik elemzésére vannak utalva. hogy ők maguk akarták a programozók által rájuk kényszerített magatartást. hogy számíthatnak-e segítségre az ideg-és elmegyógyászok vagy a bíróságok részéről. Modern értelemben azok a hangok (gondolatokat hordozó szavak) tekinthetők "külsők"-nek. Természetesen gyűjthetik a bizonyítékokat mások meggyőzésére. Hasonló ez ahhoz. amely gondosan megválogatott kulcsszavakat használ. Ez különösen így van. A legtöbbször belső világuk megfigyelésére. amelyet elszenvednek. Cameron "psychic driving" (pszichikus vezetés) kísérleteiben az áldozatot lekötözték és arra kényszerítették. amelyek az érzéki észlelésből származó adatokon nyugszanak. hogy létezzenek konszenzuson. Az ilyen "nonconcensual external"-okkal való heti gyötrés után a célszemély már akkor is hallja a feléje sugárzott kifejezéseket. azaz megegyezésen alapuló külső hangok is. hogy agyukat folyamatosan külső behatásnak tegyék ki. Ez a "mérgezett fa" ugyancsak "mérgezett mentális gyümölcse". Feltételezhető. minden olyan eszközt jelöl. mint amikor Pavlov kutyájánál már a csengő hallatára is megindult a nyálválasztás. A külső és a belső gondolatok A zaklatásnak alávetett áldozatok még akkor is emberi lények. amilyenre képesek. hogy hosszú időn át egy manipulatív üzenetet hallgasson magnetofonról. mi is történik velük. Egy ilyen "external" lehet akár egy e-mail üzenet is.áldozatok gyakran úgy hiszik. A másodikba tartoznak az "external" (külső) és nem konszenzusos behatáson alapuló gondolatok. amelyeket egy külső forrásból juttatnak el az adott személy agyába. Ezért felkészültségüktől. amit a kontrollőrök ki akarnak maguk számára sajátítani. amit megtapasztalnak. Nem tudják összegyűjteni annak a zaklatásnak a tényeit. hogy a mit sem sejtő áldozataik úgy járjanak-keljenek otthonaikban. Elméletileg elképzelhető. de az alig elképzelhető.

folyamatok egymást követő lépéseinek a sorrendjét. még akkor is. vagy nem? Ebben az esetben az információs csatorna specifikusan egy személyhez kapcsolódik. A kérdésessé 241 .9. látási. ha már létezik ez a külső csatorna. Barker szerint a protokoll tehát az a mód. hogy nincs a másik végén "barátságos kezelője". hogy egy személy beszéde hallható. amellyel lehetséges az elküldött és fogadott . vagy a helyzetére vonatkoznak. A protokoll A protokoll kifejezést itt Allen Barker informatikai értelemben használja.jel beazonosítása. Van egy sor más lehetőség. Az olvasás során ki kell szűrnie azokat. és vagy válaszolnak rá.9. hogy "mi 1999-nek a cosinusa?" Ha a kezelők nem küldik vissza a választ. A protokoll. vagy tapintási kapcsolata van egy személlyel. amit a figyelem felkeltése nélkül közölni lehet. A hipnotizálásra hajlamosak különösen sebezhetőek és egyes célszemélyeket alvás közben is lehet befolyásolni. és nem téríthetik el a lazán kapcsolódó jelképek. aki hallhatja a célszemély gondolatait. akit zaklatnak és megpróbálnak betörni. akkor ennek a protokollnak a betartása . Ez mindenkire vonatkozik. vagy tapintási kontaktus nélkül. és egy együttműködő személyre az információs csatorna másik végénél. ahogyan a "barátságos kezelő" hitelesíteni tudja a célszemély számára annak az információs csatornának a létezését. hallási. hallási. Allen Barker tapasztalatból tudta. Tegyük fel. csakis "mentális" érintkezéssel. Ha valakinek közvetlen látási. Gyakorlatban az áldozat arról szerez tudomást. ha ők nem küldik meg a protokollt.könnyű feladat. Lehetséges a tisztán "external" üzenetküldés beazonosítása. vagyis a kapcsolatlétesítő menetrend szerint a célszemélynek 4533-ra kellene gondolnia. hogy az agykontroll-működtetők általában nem küldenek érvényes négyszámjegyű numerikus adatokat. amely kellően alátámasztja az "external"-ok olvasását és küldését. akkor vagy tanulatlanok. Ez eligazít abban. vagy összeesküdtek. és választ küldhet neki. amely személyt be kívánunk azonosítani. Ezután érdemes öt másodpercig várni a válaszra. Küldenek számokat.tisztán "externális" . Bárki le tudja nyomni a zsebszámológépén az 1.a kapcsolattartó lépéseknek a megtétele . amely persze állítólag "nem létezik". hogy "tartsd fel a három ujjadat".9 cosinust és máris megkapja az eredményt. Ez a protokoll úgy működik. Választható valami más is. időazonos módon. de a lényeg olyan kriptografikus (rejtjeles) hitelesítés alkalmazása. és mindezt áttehetik egy automatikus rendszerre is. és az erre vonatkozó előírásokat jelöli vele. A számokat ki-ki a saját egyéni protokollja számára tetszése szerint megváltoztathatja. Gyakran felületesek és így egy sor olyan adathoz lehet jutni. és az eljárások.e technológiák és eszközök megválasztásában szerepet játszik az. A hitelesítés problémája Reális körülmények között bizonyos adatok kiértékelése szempontjából rendkívül fontos a háttérzaj várható szintjének a hiteles felmérése. amelyek valószínűleg nem őrá. Egy új szám kiválasztásával lehetővé válik a válasz ellenőrzése egy egyszerű zsebszámológéppel. A protokoll feltételezi egy együttműködő személy meglétét a külső kapcsolati-csatorna másik végén. A lépésrend szerint annak a kérdésnek a feltétele következik. Csak egy zsebszámítógépre van szükség. hogy ki az. Vagy hallható a gondolat? Vagy nem. mintha rádiót hallgatnánk valós időben. Vizuális kontaktus esetén is hasonló a helyzet. hiszen elgondolhatjuk. és még kevésbé a helyes választ. hogy mekkora a háttérben használt szimbólumok mértéke. koncentrálnia kell. Ha a célszemély a sorok között kiolvassa a bántalmazást.

hogy agyműködésének a megerőszakolói gondolatait megfigyelik.mondjuk egy matematikai algoritmushoz képest .pontatlanul értékeljenek ki bizonyos adatokat. és azt állítja. amelyben az áldozat neve nagyon hasonlít a célszemély nevéhez. A tömegtájékoztatási eszközök propagandisztikus agymosása ipari méretekben állítja elő a hamis tudatot. Ha egyes konkrét esetekben így vagy úgy téved is az ember. akit valamilyen módon rávettek a zaklatásra. 35 %-a valódi áldozatoktól és agykontroll ellen harcoló aktivistáktól.vált adatokat mellőzni kell. Allen Barker szerint. hogy az e-mail küldemények 40 %-a ügynököktől és provokátoroktól érkezik. Az emberek általában binárisan (két részből állóan. vajon Afrika melyik országában "csípték fel" a gondolatait? Ha ezek után érkezik egy e-mail üzenet. 242 . s mindezt annak tudtával. hogy . A másik nehézséget a figyelemelvonás. akikben meg lehet bízni. ellentétes az amerikai alkotmány érvényben lévő rendelkezéseivel. és részletesen beszámolt a belföldi titkos műveletekről. amelyen korábban a tudat nem volt elérhető. Noha az emberi agy csodálatos képződmény. ha olyan rosszindulatú "információs-csatornán" érkezik az agyba. amelyeknek a szétválogatása és elemzése rendkívül nehéz. Amikor az aktákban szereplő információk megjelentek a sajtókban. akkor ez nem lesz véletlen. csak legfeljebb nem ismerjük pontosan. Gúnyosan megkérdezheti tőlük. az FBI számos munkatársa lemondott. Feltételezhetjük például. és megpróbálják téves elképzeléseit. hogy kik ők. hogy élnek a Földön olyan emberek is. ez gyakran felbosszantja őket. Ez már válasznak tekinthető. Elemeznie kell az összefüggéseket köztük. és sokkal inkább egy dimenzióban. akik hajlamosak a babonás gondolkodásra. sőt bizarr dolgot számításba kell vennie. Az egyik nehézség a bizonytalanságok elemzésében van. azaz maga is egy áldozat. A helyesen csoportosított statisztikai adatokkal gyakran jobban meg lehet közelíteni a valóság tényeit. a statisztikai számokban az kiegyenlítődik. amely korábban soha nem történt meg vele. mint ami a célszemély számára már eddig is ismert volt. Az agykontroll áldozata szó szerint el van árasztva olyan bizonytalanságokkal.) A kétes helyzetek elemzése Rendkívül fontos. A használható adatok is elég gyakran előfordulnak. érthetetlen. kettős állapotúan) gondolkodnak és nem folyamatosan. hogy Afrikában járt s nem tudta kivonni magát a zaklatás alól. Az amerikai állampolgárok elleni kémkedés a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával. Vannak olyanok is. szokatlan. hibás következtetéseit megerősíteni. Társadalmi vonatkozásban pedig a nagy hazugságokkal nehezen lehet megbirkózni. (1971-ben a "Citizen Committee to Investigate the FBI" . További nehézséget okoznak az arányok és a fokozatok. az emberek hajlamosak arra. ha egy célszemély gondolatban elátkozza kezelőit.amelynek a kódneve volt a "COINTELPRO". de gyakran ezek sem hordoznak több információt. Az ellenőrzés alá vont személynek minden furcsa. a manipulátorok és a propagandisták az emberi gondolkodás gyengeségeit használják ki. Ebből kiderült. A kérdés csupán az. Ez különösen akkor bonyolult. és az így manipulált közvélemény hajlamos igaznak elfogadni a legnagyobb hazugságokat is. hogy az FBI-nak van egy belföldi kémelhárító programja domestic counterintelligence program .Állampolgárok Bizottsága az FBI ellenőrzésére . A kontrollőrök. mint több dimenzióban. vagy nem-tudatos zaklató. vagy pedig professzionális "cointelpro" ügynök. hogy miként gondolkodjunk kétség esetén.titkos aktákhoz jutott az FBI-nak a pennsylvaniai Media-ban lévő kirendeltségénél. hogy az illető tudatos. Elfogadható. a zavaró és elterelő akciók elleni védekezés jelenti. és az átlag közel kerülhet az igazsághoz.

hogy minden egyes emberi lény elidegeníthetetlen emberi jogokkal rendelkezik. NPT (A náci disznó tétele). és megsemmisíti az emberi méltóságát. és egy másik 10 % olyan. amelyek megfosztják ezektől az embereket. aki hozzájárulás nélkül erőszakot alkalmaz embertársa agya/tudata/lelkiállapota (brain/mind/mentation) ellen Mengeléhez hasonló 243 . az elképedéssel. aki az agykontroll áldozata. amelyeket az agykontrollos-kínzók békeidőben követnek el sorozatosan amerikai polgártársaik ellen. az ismert náci disznó. Még háború idején is háborús bűncselekménynek minősülnének azok a cselekmények. még olyan törvényeket is lehet hozni. véli Allen Barker. hogy kik a ténylegesen zaklatott személyek azok közül. semmibe lehet őket venni. az undorral. Meg lehet őket erőszakolni. Ezeket az emberi mivolthoz tartozó jogokat nem lehet elvenni. Ennek ellenére a lista elfogadható. akik ilyen cselekményeket követnek el. A kínzás és a zaklatás lealacsonyítja magát a kínzót is. ezek azonban egy zsarnoki rendszer megnyilvánulásai. hogy nem túlzás az agykontrollal gyakorolt erőszakot az Auschwitzban elkövetett szörnyű bűnökhöz hasonlítani. és el kellene ítélnie azokat az állami alkalmazottakat is. Az áldozat emberi méltóságát nem lehet elvenni. aki a leghatározottabban állítja. akik áldozatnak tekintik magukat.15 %-a pedig olyanoktól. Az ember elidegeníthetetlen jogai Minden egyes embert születésénél fogva illetnek meg bizonyos jogok. Gordon Thomasra hivatkozik. vagy természeti törvényen alapuló tényen. Az agykontroll .auschwitzi szintű bűncselekmény Allen Barker úgy véli. át lehet őket hágni. és nem változtatnak azon az Istentől eredő. és az írás kezdetén többször is azzal az érzéssel. babonától mentes gondolkodónak tekintik. Allen Barker teorémáját így foglalja össze: "Bárki. Aki ezt tagadja. mint Mengele. Ez a metafórikus axióma lényegében azt állítja. a dühvel.a hitetlenséggel. akik még személyesen nem találkoztak az agykontrollos-zaklatással. Természetesen minden egyes személy egymagában "gyanúsnak" tekinthető. és az agykontroll áldozatok valóban 35 % körül lehetnek. hogy ez a téma túlságosan gonosz ahhoz. akik magukat tudományosan felkészült." Allen Barker a kínzók magatartásának a jellemzésére egy sajátos meghatározást alkalmaz: ez a "Nazi Pig Theorem". az zsarnok és végül is osztoznia kell a zsarnokok sorsában. Ugyanez vonatkozik a zsarnokok lakájaira és kiszolgálóira. Azt azonban nem lehet tudni. ami felkészíthetett volna olyan orvosok sötét tevékenységére. amelyiket egyik csoportba sem lehet besorolni. Ezek az adatok meggyőzhetik azokat a jószándékú embereket. a kínzás azonban lealázza a kínzót. Korábbi kutatómunkám során semmivel nem találkoztam. hogy megbirkózzak vele. akkor ő maga is náci disznónak tekintendő. A statisztikai adatokból kiderülnek a trendek. amelyeknek a gyógyítására képezték ki őket. Allen Barker szerint már sok ezer olyan személy található a lakosság körében. hogy egy legitim kormányzatnak az agykontrollal végzett zaklatást és kínzást bűncselekménnyé kellene minősítenie. használata azonban hasznos lehet a kínzás elszenvedője számára. amely nem szorul külön bizonyításra. Alkotmányos kormányzás esetén e kínzókat élethossziglan tartó szabadságvesztésre ítélnék. Ez átvitt értelemben használt alapfeltevés. akik azon agyak és testek szándékos tönkretételét tűzték maguk elé. hogy ha valaki úgy cselekszik. aki "Journey Into Madness: The True Story of CIA Mind Control and Medical Abuse" (Utazás az őrültségbe: A CIA agykontrolljának és orvosi visszaéléseinek az igaz története) című könyvében a következőket írja: "A könyv írása közben saját felindultságommal is meg kellett küzdenem .

hogy a kontroll alatt álló személy képes legyen másra gondolni. akkor néhány másodperc múlva már számítani lehet rúgásaikra. milyen a minősége a jelnek? Később aztán elemezni lehet az úgynevezett "psyop" mondatot. és a nyomdokaiban járók mit gondolnak. de amikor a kínzók leckéztetik áldozataikat a keresztényi megbocsátásra. Elemezni kell a kivülről beérkező információk forrását és természetét. de az az érzékelési mód is. Rendkívül fontos a jelek forrásának a lehető bemérése. A lényeg az. fenyeget. vagy idegen nyelven elhangzó mondat? Szem előtt kell azonban tartani. Gyakran csak igen hiányos információk alapján kell dönteni. hogy agykontrollal beavatkoznak az agyműködésébe. Honnan jön. Számításba kell venni. tönkretétele. mint arra. hogy ki tekinthető náci disznónak. Ez azonban másodlagos jelentőségű. Csak ezután célszerű 244 . akik az agykontroll beavatkozást végzik. úgy találta. az óvatos és ésszerű kétkedésből kell kiindulni. Problematikus jelenség esetén így már elindulhat a gondolkodási folyamat valamilyen más irányba. hogy ki az. Céljuk a normális lelki folyamatok megzavarása. Ez a moduláció megtörténhet szavakkal.módszereket használva. Mindenkinek az agya a sajátja. vagy nem náci. hogy fájdalmat okozzon. A megbocsátásnak nem kell kizárnia az igazságosságot. ha a náci disznó gúnyol. Az agy hozzájárulás nélküli külső befolyásolása csúcstechnológiájú "marhaösztökének" tekinthető. A nehézséget az okozza. hogy például milyen frázisokat használ a kezelő? Előfordul-e külföldi akcentus. Itt nem csak a küldő személye lényeges. Allen Barker. továbbá a többi bizonyítékot. hogy az állam és a kormányzat mindenféleképpen felelős a kialakult helyzetért. akinek hosszú időn át együtt kellett élnie azzal. Ezt célszerű megfigyelni. amire akar. hogy ez egy modulált ösztöke. hogy leleplezzék. illetve ki nem. Ugyanis ha nem a náci disznók azok. Létezik a belső-tűzfal-elmélet (internal firewall theorem) is. de ezen a téren is lehet gyakorlattal eredményeket elérni. amit az agykontroll technológia kezelői akarnak. Az agykontrollal alkalmazott kínzás szempontjából vagy náci valaki. El kell sajátítani azt a technikát. mint a zaklatásnak alávetett célszemélyről. Az egyetlen. és megfelelő büntetésben részesítsék. Ez gyakran többet elárul magáról a kezelőről. és utána kideríteni a jel forrását és természetét. amikor az agykontroll-technológia monopóliumával rendelkezők rendszeresen tudják kínozni az amerikai polgárok jelentős részét. Ha például valamiért hízelegnek. amely változatos módon alakítható abból a célból. hogy a kezelők rutinszerűen hazudnak. amelyet a zaklatás irányítója belefoglalt a modulációba. amellyel a célszemély azt felfogja. és ki nem? Annak felmérésénél. akkor az egy kiforgatott. Ennek a gondolatmenetnek az ellenkezője is hasznos. kapcsolásokkal. de külön erőfeszítést is kell tenni az igazság és az igazságosság érvényesítésére. A beteges hazudozók csak egy nagyobb hazugság hitelessé tétele érdekében mondanak részigazságokat. vagy más módon próbál manipulálni. álnok "kereszténység". akkor nincs szó az agyműködés és a tudat megerőszakolásáról. és arra gondol vele. és kattintásokkal. Nem számít. Nem kell válaszolni. Ezt nem könnyű elsajátítani. Hasznos lehet egy gyakoriság-megoszlási grafikon vezetése arról. Az NPT-t mindenki a saját tűzfalának tekintheti. Természetesen minden agykontroll áldozat maga dönti el. hogy a náci disznó mit gondol. háborgat. hogy nem csak helyt kell állni a mindennapi élet körülményei között. A valóságos életben pedig mindent meg kell tenni az agykontroll-zaklatást végzők ellen. A külső-tűzfal-elméletből (external firewall theorem) következik. és nem kell törődni a véleményével. hogy az áldozat nem tudhatja pontosan. hogy megbocsát-e kínzóinak. hogy Mengele. amit a náci disznó megérdemel. az náci disznó. hogy a legcsekélyebb formában sem kell tekintettel lenni arra.

Az írás azonban elősegítheti mások tájékoztatását. amely maradandó károsodást okozhat nekik. akik "hasznos idiótaként" kérdezik: "miért vagytok az emberi jogok megszállott hívei. illetve mások agykontrollos befolyásolását. hogy olyan mértékben bántalmazzák. ténylegesen gyötrésük részét képezi. amely elősegítheti a további zaklatást. hogy mi folyik. ha félreértik a kikényszerített gondolatokat. A korlátoltság nem akadályozza a zaklatókat. Számításba kell venni. hogy a zaklatók az esetek többségében nem is ismerik azokat. noha sokan már tudnak róluk valamit. Ha nem vesznek róluk tudomást. és még inkább szemléletessé teheti az egész agykontroll-zaklatás bornírtságát. hogy mi történik. Vannak olyan áldozatok. és a kondicionált válaszok aktiválásáról való egyszerű tudomásul-vétellel kell behelyettesíteni. akik noha tudják. azt színlelik. hogy mi a valódi ignorálás. akár élő személy. találkozni emberekkel. hogy bárkit is zaklassanak. akik nem foglalkoznak agykontrollos zaklatással. hogy mi kerül írásban lerögzítésre. Tenni kell a mindennapi élet dolgait. és nem ismételnek vég nélkül semmit. Ha valaki panaszkodik valamiért. értelmezését jelenti. Olyan természetes személyek. és gyakran ez az egyetlen valódi információ. Már önmagában a hozzájárulás nélkül érkező külső szignál is zaklatás. sokkal jobb. hogy nem tudnak róla. ha a célszemély tudja. mégis készek arra. és szót emelni az igazság érdekében.analizálni a küldött szignálok jelentéstartalmait. hogy éppen ignorálják a zaklatókat. Ez olyan visszacsatoláshoz juttathatja őket. a szignál jelentéstartalma angol nyelvű mondatként értelmezhető. és állandóan kommentálják a gondolatait. ennek tudatában kell lenni. Gyakran nehéz az élő zaklatót az automatazaklatótól megkülönböztetni. önelégültségét. Nem azzal foglalkoznak. már az is dühbe hozza őket. Csak akkor lehet a zaklatókat valóban ignorálni. Ha a szignál egy "rape channel"-en (megerőszakoló információs-csatornán) keresztül érkezik. mert csak így lehet leküzdeni őket. biztos lehet. A kondicionált válaszok gyors elfojtására kell törekedni. hogy a hatalomra vágyók és az őket kiszolgáló zaklatók összeesküvését kiegészíti az idióta beletörődők és a gyávák összeesküvése. Itt azonban számításba kell venni. Tudomásul kell venni. Gondolatban sem szabad semmit megmagyarázni a zaklatóknak. Ez lényegében a szignálok és azok modulációinak elemzését. Nem szabad vitába szállni az üzenetküldővel. Vannak olyan kollaboránsok és apologéták. 245 . akár egy automata szerkezet. A mentális szúnyogcsípések célja az áldozat bosszantása. Amerikáról lévén szó. akik azt hiszik. miközben élő robotként járkálnak fel-alá otthonaikban. Segíthet a tapasztalatok lejegyzése is. ti agykontroll-zaklatásnak kitett áldozatok? Miért utáljátok annyira a zaklatókat?" Olyan rendszer alakult ki. tisztességes névvel rendelkeznek. hogy azzal még többet fog találkozni. Hogyan lehet harcolni a bűnös titkolódzás ellen? Az agykontrollal történő tömegméretű zaklatás csak a bűnös méreteket öltő titkolódzásra rászoktatott és betegesen érzéketlenné tett társadalomban lehetséges. hogy a külső ösztöke (external cattle prod) okozza. sőt önfeladását. Az agykontroll áldozatoknak rendkívül nehéz megérteni azoknak a beletörődését. kivéve a bizonyíték-gyűjtési célt. ahol nem lehet beszélni a legnyilvánvalóbb kérdésről sem. Néhány alapvető hangfelismerő software-t vesznek igénybe a ki nem mondott gondolatok megerőszakolására. akiket megtámadnak. Egy tapasztalt áldozat azt is megtanulja. akkor jelentéstartalmával nem kell törődni. hogy a zaklatók a gondolatolvasás révén azt is tudják. Úgy tűnik.

A világgazdaság monopolizálására törekszenek. mégis szabadpiacnak nevezik ezt. Az amerikaiak szeretnek mindenben az elsők lenni. Így a képmutatásban is már a legnagyobbak. az emberi jogok megszegése mindennapi gyakorlattá vált. hogy az amerikaiak jelentős részéről elmondható.Allen Barker keserűen azzal fejezi be fejtegetéseit. miközben hazájukban az ártatlan emberekkel szemben elkövetett atrocitás. Szavakban még mindig a szabadságra. az emberi jogokra esküsznek. 246 . hogy képmutatóvá vált.

Emlékeztetjük olvasóinkat. a CAHRA. akkor a kísérleti alany egy pukkanást hallott. valamint a kísérleti állat érzékszerveitől és agyától. a University of California at Riverside kutatója arra hívta fel a figyelmet. impulzusokon és erősségen sugározták azokat. világháború során a radarokat működtető szakemberek hallották bent az agyukban a radarjelzések berregését minden vevőkészülék nélkül. Az implantátumokat az agynak azokba a részeibe helyezték. a New York államban lévő Cornell Egyetemen tanulmányozta az 1960-as években és kísérleteit a General Electric finanszírozta. További kutatások feltárták. hogy olyan korszakba érkezett az emberiség. Ha csak egyetlen impulzust bocsátottak ki. amikor eljut a kísérleti személy fejéhez. A ketrecekbe zárt. fejezet Az elektromágneses agykontroll szabályozása Ma már egyre több tudományos és népszerűsítő irodalom kapható arról.3 watt/cm2 erősséget. Ebből arra következtettek a tudósok. amelyek jóval kisebb erősségűek. hogy valaki olyan eszközhöz jusson. hogy lehetséges rádiójelekkel közvetlenül kapcsolatot teremteni az agy és az idegrendszer között. akkor zúgó. a kibernetika és az idegtudomány eredményeire támaszkodva már tud "beszélni" az agyhoz és az idegrendszerhez. hogy a széles spektrumú hordozó frekvenciák. A méretek befolyásolják. a Citizens Against Human Rights Abuses. amely az elektronika. el kell érnie a 0. vagy kattogó hanghatásokat váltanak ki a kísérleti személyekben. hallási és más érzékelési funkciókért felelősek. hogy mennyi beérkező 247 . A hallható hatás a pulzusokhoz igazodik. vagy mozgásukban korlátozott állatokat egyszerű impulzussal.8. amikor is különböző vivőfrekvenciákon. Az ilyen kutatások nyomán feltárt. Allan Frey. Ha egy uniformizált rövid és éles impulzust továbbítottak a kísérleti alany fejébe. hogy az impulzus hallható legyen. amikor áram alá helyezett antenna közelében dolgoztak. berregés volt hallható. és megfigyelték válaszreakciójukat. amikor hosszú időn át sugárzásnak tesznek ki szöveteket. Ezek alapján megállapították. Más tudósok állatokon vizsgálták a "mikrohullámú hallást". de Nagy-Britanniában. Később az állatok agyába beültetett elektródákkal is végeztek kísérleteket. Oroszországban és a többi evvel a technológiával rendelkező államban. A radarjelzések hordozzák a rövid impulzusú mikrohullámú jelzéseket. hogy fontos egészségügyi megfontolásokat is figyelembe kell venni. Ezt a jelenséget dr. vagy impulzusvivő hullámmal sugározták. hogy az érzékelés függ a besugárzás frekvenciájától és erősségétől. hogy az elektronikus tudatbefolyásoló fegyverek felfedezése azzal kezdődött. Az Amerikai Nemzetvédelmi Hivatal (National Security Agency NSA. amikor már nem kell milliomosnak lenni ahhoz. Ross Adey. Dr. amelyek a látási. amikor meghatározott rezgésszámmal pulzálnak a 125 MHz-től fel a mikrohullámú tartományba. Ennek ellenére a legfontosabb adatok az elektromágneses rádiófrekvenciával (EM/RF) történő agykontrollra még mindig a legszigorúbban őrzött államtitkok közé tartoznak nem csak az Egyesült Államokban. hogy a II. legalábbis ezt állapította meg egy kanadai civil szervezet. Frey úgy találta. Dr. nem tévesztendő össze a National Aeronautics and Space Administration-nel. és nem letitkosított kísérleti eredmények azonban nem lettek széles körben ismertek. hogy a sejtek szintjén is érzékelnek bizonyos jeleket. Ezen elektródák segítségével felmérték a válaszreakciókat a különböző hullámjelzés típusokra. Ahhoz. a NASAval) szerint ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala komoly károkat okozna a nemzetbiztonságnak. vagyis a Polgárok az emberi jogok megsértése ellen.

Ismertté vált kísérlete az. (Restrictions Needed on EM/RF Mind Controll Technology) Ebben megállapítja. A hatékonysági sávon belül változtatgatva ezeket a jeleket szinte lehetetlen rájuk bukkanni. March 1975. A másik felismerés a "bioerősítés" (bio-amplification). Dr. Justesen. mégpedig igen kicsi erősségi szinten. amely hasonlóan a drogokhoz meghatározza. Don R. A Yale Egyetem orvosi karának neuropszichiátriai intézetét dr. 248 . a CAHRA tagjai azt állítják. illetve a sugárzás elnyelődése szükséges volt a válaszreakció létrehozásához. amely azt jelenti." Az 1970-es évek kísérleti eredményei nyomán készültek el azok az agykontroll fegyverek. hogy az állat agyába ültetett implantátum segítségével hatékonyan lehet irányítani az adott állat viselkedését. A harmadik felismerés a "bio-érzékelés" (bio-detection) azt jelenti. lényegesen alacsonyabb erősségen. és megkülönböztetni a 9 szót. amikor az éppen rárohanó bikát rádióadó készülékkel megállította és egyszerű gombnyomással arra bírta. amelyek nem zavarják a rádió-. amelyek ma is szigorúan titkosak. A hallott hangok arra hasonlítottak. Adey kormányzati finanszírozással tanulmányozta. mert a hullámok. Eleanor White. a fájdalomokozást és egyes testrészeik állapotának a befolyásolását. Az egyik közülük az úgynevezett "ablakhatás" (window effect). Ez vezetett el az embereken folytatott radarkísérletekhez. A "bio-erősítés" lehetővé teszi olyan jelek előállítását is. hogyan lehet elektromágneses. Delgado. beleértve a hipnotizálást. Amikor Sharp és Grove ezekkel az 'emberi hanggal modulált' mikrohullámokkal sugározta be magát. vagyis rádiójelekkel kölcsönhatásba lépni agysejtekkel. hogy minden alkalommal. hogy minimum és maximum milyen erősségűnek kell lenni a jelnek.jelzést tud az adott szerv befogadni. hogy ilyen fegyverekkel zaklatták őket. amint erre már e könyvben is többször utaltunk. a The American Reporter 1999. de az adott sejt ténylegesen rá tud hangolódni viselkedésével a jel modulációjára. hogy egy sejtet nem egyszerűen ingerelnek egy bizonyos frekvenciájú jellel. hogy a mikrohullámú energia megfelelő modulálása elvezethet a 'drótnélküli' és a 'vevőkészülék nélküli' kommunikációhoz. és TV-berendezések működését és ezért rendkívül nehéz őket észlelni. A már hivatkozott kanadai civil szervezet. Dr. Magnetofonra rögzítettek egyszótagú szavakat 1-től 10-ig terjedő számjelzéssel ellátva. mint ami a hő előállításához szükséges. ahogy a műgégével beszélő személyek beszélnek. az Amerikai Pszichológiai Társaság folyóiratában (Journal of the American Psychological Association. Először morzejeleket továbbítottak sikeresen radarhullám segítségével. Dr. december 1-én megjelent számában foglalkozik az AM/RF agykontroll technológiával. A hang is ezekben a modulációkban jelenik meg. Valamennyi szó elektromos szinuszgörbéjét úgy alakították. Ezek a kísérletek még nem közvetlenül az agyba irányított rádióhullámok segítségével történtek. és azon túl is hatást gyakorolni molekuláris szinten. amikor a szinuszgörbe keresztezte a zéró vonalat és átcsapott a negatív irányba. látványosan szemléltette.) megállapítja: két kutató Sharp és Grove úgy találta. José Delgado irányította az 1970-es években. A vivőhullámban jelentkező jelváltozatok jelentik a modulációt. beazonosítani. majd pedig emberi hangot is. de azt már igazolták. hogy az agy működése elektromos ingerlés útján befolyásolható. hogy békésen visszaforduljon. egy rövid impulzusú mikrohullámú energiát bocsátott ki. jól tudták hallani. hogy az állatkísérletek három további felismeréshez is elvezettek. hogy csak megfelelő frekvencia és impulzusfajta alkalmazható egy bizonyos hatás eléréséhez. hogy a kívánt hatás előálljon.

Az egyik 1992-ben benyújtott amerikai szabadalom arról szólt. hogy ráirányítsák a politikusok és a közvélemény figyelmét a tudatmódosítással kapcsolatos. gondolatolvasásra. és állami eszközökből finanszíroztak. és kétségbe ejtse őket. akkor jogellenesen is felhasználhatóak. hogy amikor az iraki csapatokkal szemben bevetették. könnyű az eltitkolásuk és a jelenleg érvényes jogszabályok nem nyújtanak védelmet e technológiák. agresszíven és gyakran csak tolakodó kíváncsiskodásból használni azoknak. de agyuk mégis felfogja. Ezek közé tartoznak azok a "mikrohullámú hallással" folytatott kísérletek. hogy a Sivatagi Vihar nevű hadművelet keretében 1991. azaz "hallja". A különböző civil szervezetekbe tömörül kísérleti túlélők végül is elérték. és fokozatosan tömegessé vált kísérletekre. hogy ezeket a füllel nem hallható.Az aggyal és az idegrendszerrel való elektronikus kommunikációra vonatkozó kísérletek nem csak titokban folytak. és a velük működtetett eszközök jogellenes alkalmazásával szemben. hogy ezeket a módszereket tudomással nem bíró és hozzájárulásukat nem adó személyeken is kipróbálják. Eleanor White kiemeli. Az elmúlt 50 év során olyan technológiák kifejlesztésére került sor. amely megelőzte és követte. Ha arra keressük a választ. amelyek olyan jeleket képesek előállítani. hogy miként lehet ezeket a technológiákat erkölcstelen módon. 249 . Ismertté vált az is. A koreai háborúban hadifogságba esett amerikai katonák kínzással. önként adódik a válasz. majd később pedig Inouye szenátor vezetésével az 1970-es években. amelyeket az emberek nem hallanak. akik rendelkeznek vele. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési különbizottsága végül is vizsgálatot folytatott az ügyben Frank Church. hogy miért akar valaki egy ilyen támadó jellegű elektronikus eszközt fájdalomokozásra. hogy a füllel nem hallható hangok és jelek továbbítása lehetővé teszi észrevétlen módon az ismétlődő hipnózis alkalmazását olyan személyekkel szemben. hogy ez lehet az MK-ULTRA program. de az agyba mégis eljutó üzenetekkel megfélemlítse. Ma már ismert. amelyek ha nincsenek kellően szabályozva. és akik ehhez nem járultak hozzá. hogy az agymosás és más típusú tudatbefolyásolás szempontjából lényeges. hogy az MK-ULTRA 149 pszichológiai hadviselésre és vallatási technikára vonatkozó kísérletet tartalmazott. államilag és társadalmilag ellenőrizve. akiknek erről nincs tudomásuk. A kísérleteket részben a koreai háborúban szerzett tapasztalatok indították be. E technikát alkalmazó szerkezetek elérhetősége megteremti a lehetőségét a rendkívül agresszív és etikátlan használatukra. "S-QUAD"-nak nevezik. E technológiák kombinációja lehetővé teszi a hipnózis észrevétlen. eredményeik azonban nem váltak széles körben ismertté. miként lehet egy hipnotizőr hangját tudatosan nem hallható ultrahanggá átalakítani. Az MKULTRA programok megtervezői úgy találták. amelyet mikrohullámmal továbbítani lehet. E módszer hatékonyságát bizonyítja az a tény. azok rendkívül gyorsan megadták magukat. vagy pedig nem hallható módon hozzá lehet kapcsolni a sugárzásra kerülő reklámokhoz. továbbá mindaz a program. márciusában az amerikai hadsereg 100 MHz-es hullámhosszon ultrahangú üzenetet továbbított az iraki csapatokhoz azért. fel nem fedezhető alkalmazását hosszú időn keresztül. Érdemes áttekinteni. Ezt a technológiát "Silent Sound Spread Spectrum"-nak ("a nem hallható hang terjedési spektrumának"). Mivel nem lehet észrevenni őket. vagy más célra használni egy erről tudomással nem bíró személlyel szemben. érzékeléstől való megfosztással és drogokkal hatékonynak bizonyult agymosáson mentek keresztül. Ezeket a CIA megrendelésére végeztek el.

a Massachusetts államban lévő Northampton-ban működő Millivision korporációtól. Az átkonstruált telefonhang-átalakító berendezések lehetővé teszik. valamint a tudatalatti beszédtovábbítás és gondolatolvasás eszközeit ma már egy átlagosan jómódú ember is megvásárolhatja magának bizonyos zárt közben. például amikor aludni szeretne.A szenátusi kihallgatások eredményeként azonban egyetlen személyt sem vontak eddig felelősségre. és arra is módja van. A ma már szokásosnak mondható "brain rhythm entrainment machines" (az agyritmus továbbító gépezetek. hogy illetéktelen beavatkozás történt a tudatműködésében). vagyis a fül számára nem hallható. hogy a hipnotizőr hangja a célszemély füle által ne legyen hallható. a ruházaton nem észlelhető módon áthatoló radar-scannereket.titokban műhold által követhető implantátumot ültetnek be a célszemélybe. hogy bűnös szándékkal valakit titokban kövessenek. lesből megtámadjanak. vajon a berendezést a célszemély környezetében felszerelték-e.a legkülönbözőbb visszaélésekre nyújt lehetőséget. ha fennáll annak a veszélye. Mindez ma már nem csak lehetőség és spekuláció. Minderre a rádióműsor továbbítást is igénybe lehet venni. s amelyek meg tudják változtatni a célszemély lelkiállapotát anélkül. hogy a hosszú távú hipnózis létrehozására alkalmas technológiákat. amely összeegyeztethetetlen az emberi jogokkal és a politikai szabadságjogokkal. Először szovjet és észak-koreai szakértők alkalmazták a koreai háborúban a "LIDA" nevű szerkezet segítségével. hogy működtetését kikapcsolja. de az agyban hanghatást kiváltó berendezés lehetővé teszi. hogy a kábeltévé útján érjék el a célszemélyt. Ez a "néma-hang" ("silent sound"). hogy észlelik és leleplezik. A pénzvagyon tulajdonlása pedig nem jelenti azt. Radarral működő megfigyelő és nyomkövető detektorok alkalmasak életmentésre. Vannak olyan etikailag kifogásolható magatartást tanúsító orvosok is.orvosi beavatkozás mellékhatásaként . hogy a folytatódó kísérletek és a felhasználásukkal létrehozott újabb és újabb szupermodern eszközök bűnözők kezébe kerülhetnek. akik jó pénzért . Az impulzushordozó mikrohullámú sugárzó készülékek közvetlenül tudják továbbítani a hangot az agyba. és ez felmérhetetlen károkat okozhat. miközben az hallható az agy bizonyos részei számára. A gazdag emberek ma már megvásárolhatják a falakon. amelyek meghatározott méretű impulzusokat sugároznak. és ez az egész társadalmat sújtó következményekkel járhat. amitől nem tud megszabadulni. hogy ilyen kísérletek folytak. Az a helyzet. Számításba kell venni. és ez különösen megkönnyíti a gyermekáldozatokra vadászó pedofílok bűnelkövetését. hogy megfigyelje és kipróbálja. Azt is számításba kell venni. hogy a terrorista-és maffiahálózatok is alkalmazhatják őket. A neuro-elektromágneses kísérletekre vonatkozó adatokat nem hozták nyilvánosságra. hogy egy lakótérség belterületét átvilágítsa. és áldozataikkal szemben alkalmazhatnak. Léteznek még agresszívabb eszközök is. egyértelműen bizonyítást nyert. Ez lehetővé teszi. amelyeket magántulajdonosaik beszerezhetnek. Ezt a megfigyelési módszert 250 . hogy a szerkezet ellenőrzője áldozata minden mozgását nyomon tudja követni. de az. Ez az eszköz a használója számára azt is lehetővé teszi. a hangot közvetlenül az agyba továbbító sugárkészülékek rákényszeríthetnek egy személyt arra. A titokban tartott kísérletek és eredményeik gyakorlati alkalmazása . hanem a jelen valósága és gyakorlata.pontosan a penetráns titoktartás és a társadalmi ellenőrzés hiánya miatt . és minden részletét láthatóvá tegye a tolakodó kíváncsiskodónak. De alkalmasak arra is. és a jogalkalmazó szervek munkájának a segítésére. hogy az illető etikusan is kiemelkedő és emberbaráti magatartást fog tanúsítani. Alkalmas arra. hogy a célszemély tudna arról. hogy olyan hangokat halljon. A célszemély tudomása és hozzájárulása nélküli.

hogy rejtett módon beültessék a célszemélyekbe . Jean-Pierre Changeux a párizsi Pasteur Intézet tekintélyes kutatója a Nature című szaklapban 1998. A politikának és hatalomnak pedig le kellene mondania arról. Szükség van a kognitív idegtudomány. és az agymosáshoz. Ezek nem tudományos fantasztikus regényekbe való elképzelések. a magatartás ellenőrzéséhez. hogy az emberiségnek meg kell ismernie a biológiai-fiziológiai felfedezések és idegrendszerkutatási eredmények társadalmi kihatásait is. hiszen e felfedezések. és sürgeti olyan nemzetközi megállapodás megkötését. Az Európa Parlament 1999. hogy megszűnjön a tudományos elhatárolódás az agykutatás. számú határozatát. az idegtudományok. hanem valamennyi ember érdeket. amelyek lehetővé teszik az ember manipulációjának bármely formáját. Az embereknek egyszerre van szükségük a szabadságra és a biztonságra. hogy ne egy kisebbség uralmának az ellenőrizetlen eszközei legyenek.a szatellitekkel működtetett implantátumokat. ("Enviroment. nem lebecsülendő kockázatokat hordoz magában. Az ehhez szükséges berendezések rendkívül specializáltak.jól megfizetett orvosok segítségével . E jól finanszírozott és titkosan működő szervezeteknek nem okoz leküzdhetetlen nehézséget. január 28-án elfogadta az A4-005/99. az egész emberiség életlehetőségeinek a megnövelését szolgálják. security and foreign affairs") amely felszólítja az Európai Uniót. Ezért eljött az ideje. hanem reális veszélyek. de amelynek a tudományágak konvergenciája következményeként egyre fontosabb részévé válik a kognitív idegtudomány is. hogy ezeket a tudományokat. amely az idegrendszer anatómiájával. 251 . amely világszintű tilalmat rendel el olyan fegyverek kifejlesztésére és bevetésére. januárjában felhívta a figyelmet arra.elsősorban az állam hírszerzéssel és védelemmel foglalkozó szervezetei alkalmazzák. Az agy tudati működésének a feltárása kitágította a magánszférába való behatolás lehetőségét. ennek ellenére mindennapos gyakorlattá válhat a távolból történő használatuk. Ez megnyitja az utat a személyi szabadság korlátozásához. ha visszaélnek velük. s azok eredményeit az uralom gyakorlása eszközéül használja. könnyen válhatnak az elnyomás eszközeivé. Csak így lehet ezeket szabályozni és ellenőrzés alatt tartani azért. Changeux előbbiekben összefoglalt megállapításaihoz a magunk részéről az fűzzük hozzá. hogy az idegtudomány. hogy szerezze meg az új 'non-lethal' (nem halált okozó) fegyverek technológiáját. a tudatmódosító és magatartás befolyásoló technológiák nyilvánosságra hozatalára és a lakossággal való megismertetésükre. és a társadalomtudományok között. fiziológiájával és biokémiájával foglalkozik. Egyiket sem lehet feláldozni a másik érdekében.

mert nem működött a CIA belső ellenőrzési mechanizmusa. Más kísérleti személyek továbbra is szenvednek a kísérletek következményeitől. és ha ezek ismerté válnak. az emberi élet lebecsülését bizonyítja. mértékük és az a tény. Mindez ahhoz is hozzájárult. Eszerint e programok beindításához az az aggodalom vezetett. mint a sokkal kényesebbeket. akiknek már nem volt arról tudomásuk. A programoknak a biztonságát nemcsak a belső ellenőrzésről való lemondással védték. Ez nagyfokú hibákhoz vezetett. valamint a kormányzati szervek. A CIA szokásos adminisztratív kontrollját mellőzték a vegyi. hanem azzal is. A CIA-n belüli hatásköri bizonytalanságokhoz hasonlóan nagy volt a bizonytalanság a különböző hírszerző szervezetek hatáskörét és illetékességét illetően. hogy a CIA etikátlan és meg nem engedett tevékenységet folytatott. a különböző hírszerző szervezetek. amely azonban fokozatosan megszűnt. s így hozzájárulásukat sem adták hozzá. A Különbizottság jelentéséből rövidítve azt a részt ismertetjük. amelyekben vegyi és biológiai hatóanyagokat alkalmaztak. hogy a kevésbé fontos programokat jobban ellenőrizték. amelyek az emberi viselkedés megváltoztat