Drábik János

Tudatmódosítás, az agy megerőszakolása
Előszó
A tudatmódosítás szupertitkos technológiája ma már rutinszerűen alkalmazott módszer, amely lehetővé teszi az emberek tömeges fizikai és lelki manipulációját, a társadalom jelentős részének a láthatatlan ellenőrzését. Az agykontroll kifejezés, különösen az a jelentésváltozata, amely Magyarországon meghonosodott (a José Silva-féle relaxációs technika révén), nem fejezi ki azt, amiről ez a könyv szól. Dr. Domján László, aki olvasta a tudatmódosításról és az agy erőszakos befolyásolásáról szóló tanulmányt a Leleplező című könyvújság 2003. évi 4-es számában, a következőket írta a lap szerkesztőségébe: "Érdeklődéssel olvastam a lap legutóbbi számában Dr. Drábik János 'Az agy feletti uralom megdöbbentő új világrendje' című cikkét. Abban számtalanszor előfordul az agykontroll szó, ám agymosás értelemben. Mivel Magyarországon az agykontroll szó összefonódott a Silvaféle stresszkezelő és elmefejlesztő módszerrel, ezért tisztelettel jelzem a kedves olvasóknak, hogy a cikkben említett döbbenetes agymosásnak semmi köze az általam is tanított Silvamódszerhez. A Silva-féle agykontroll egy etikus és tudományosan megalapozott módszer, elménk hatékonyabb használatához, problémáink eredményesebb megoldásához. Hatásáról sokat elárul, hogy fölmérésünk szerint a tanfolyam hallgatói a kurzust követően átlagosan 55,1%-kal ritkábban betegszenek meg és gyógyszerfogyasztásuk 62%-kal csökken. Valójában az ön-agykontroll szó lenne erre a módszerre a legpontosabb megjelölés. Ha ez nem lenne igen esetlen szó, hiszen a Silva-féle agykontroll valójában önkontrollra tanít." Az agykontroll másik egyoldalú értelmezése az, amikor a propaganda-agymosást, vagyis csak az információkontrollt értik alatta. Kétségtelen, hogy a tömegtájékoztatási eszközökkel iparszerűen lehet megszűrni, elhallgatni vagy megváltoztatni az információt és befolyásolni a közgondolkodást. A propaganda-agymosás mellett létezik a nem átvitt értelemben használt agykontrol. Már rendelkezésre állnak az emberi agyműködés befolyásolásának olyan korábban ismeretlen - eszközei és technológiái, amelyek révén lehetővé vált az abszolút agykontroll, amely a társadalom totális ellenőrzésének az egyik leghatékonyabb eszközévé vált. Miért tud erről oly keveset a széles közvélemény? A legfejlettebb nyugati országok lakói még ma is úgy tekintenek önmagukra, mint a demokratikus világ szabad polgáraira. Eme öntudatos polgárok, akik joggal büszkék emberi jogaikra és politikai szabadságjogaikra, vajon miért tűrik, hogy az általuk választott és nekik felelős kormányok, elzárják előlük az abszolút agykontrollra vonatkozó információkat? Ez a hallgatásba burkolózás teszi lehetővé annak a titkos ellenőrzési-rendszernek a működtetését, amely ellen teljesen védtelenek. Ha magyarázatot kérnek erre a mindent átható titkolódzásra, akkor az illetékesek mindig a nemzetbiztonság érdekeire hivatkoznak.

1

A propaganda-agymosás - az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatás információs kontrollja - tehát csak a tudatbefolyásolás egyik változata. Az agymosás másik változata, amit a kínai kommunisták "gondolatreform"-nak neveztek. A koreai háború idején került a közvélemény figyelmének a központjába, és a legtöbb ember számára bizonyos személyek emlékezetének a kitörlését jelentette. A gyakorlatban alkalmazott agymosási technikák részben megegyeznek, részben pedig igen hasonlóak a traumával okozott magatartásmódosítás technikáihoz. Az elmúlt 150 évben reneszánsza van az okkultizmusnak, a legkülönbözőbb "fekete művészeteknek", a sátánizmusban és a Lucifer-kultuszban megjelenő pogány rítusoknak. Ezek az alkotmányosan védett álvallások "vallásként" kínálják a gyanútlanoknak mérgezett szellemi termékeiket. A legsötétebb praktikákat folytatják - többek között az agykontroll eszközeivel - a vallásos tevékenység álcája alatt. Az okkultizmus szó a természetfölötti, titokzatos erőkkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot, a bennük való hitet jelöli. Közéjük sorolható többek között az asztrológia, a mágia és a spiritizmus is. Olyan titkos tudásra vonatkozó monopóliumról van szó, amely hatalmat jelent ismerői számára. 1971-ben az Egyesült Államok kormánya az információ szabadságáról szóló törvény nyomán számos - korábban titkos - dokumentumot hozott nyilvánosságra. Köztük volt az a Kongresszusnak szóló jelentés, amely szerint a Hírszerző Szolgálatot, a CIA-ét, kezdettől komolyan érdekelte, hogy a "Fekete Művészetek" gyakorlóira milyen klinikailag kimutatható hatást tettek az okkult vallási praktikák? Különösen érdekelte a CIA-t az, hogy bizonyos okkult rituálék mennyire fokozták a résztvevők szuggesztibilitását? Tudnunk kell azonban, hogy e rituálék némelyike vér- és emberáldozatot is magában foglalt. A rendkívül nagy léptekben fejlődő bihéviorizmus (behaviourizmus), azaz a lelki és szellemi jelenségeket inger és reakció viszonyára visszavezető, és ezért csak a viselkedés tanulmányozását célravezetőnek tekintő lélektani irányzat szerint a szuggesztibilitás ellenőrzése az emberi agy kívülről történő befolyásolásának az alapvető tényezője. Azonban a tudat irányíthatóvá és fogékonnyá tétele a magatartás megváltoztatása céljából, komoly emberjogi kérdéseket vet fel. Az alkotmányok feladatuknak tekintik az emberi jogok, és a politikai szabadságjogok védelmét. Ez egyben azt is jelenti, hogy védelmezniük kellene minden egyes embert az agykontroll nyílt és rejtett alkalmazásától. A reklámipar az úgynevezett puha agykontrollt használja. Nemzetbiztonsági és politikai okokból azonban főleg a kemény agykontrollt használják, amely tartalmazza a vegyszerekkel, drogokkal, az elektronikus eszközökkel, az elektrosokkal, a traumaokozással, és a hipnózis legváltozatosabb formáival való tudat-és magatartásbefolyásolást. Mindez nem csak jogi, emberi jogi, de egészségügyi kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok alkotmánya szavatolja a vallás- és szólásszabadságot. Nincsenek azonban olyan törvények, amelyek például védenék a polgárokat a destruktív kultuszok és más szervezetek traumával okozott agykontrolljával szemben. Mivel magához az államhoz tartozó intézmények (FBI, CIA, NASA, NSA, US Army, Navy stb.) is alkalmazzák az agykontrollt, ezért rendkívül nagy a bizonytalanság abban, hogy mi az, ami még alkotmányos, legitim, és mi az, ami már jogellenes, sőt bűncselekmény? A kormányzat szolgálatában álló jogi szakértők a legkülönbözőbb jogi kiskapukat kihasználásával igyekeznek igazolni e kemény agykontrolltechnikák alkalmazásának a jogszerűségét. Az agykontroll kemény formáival szembeni védekezésnek elsősorban nem jogi akadálya van, hiszen minden civilizált társadalomban léteznek olyan törvények, amelyek így vagy úgy

2

védelemben részesítik azokat, akiken hozzájárulásuk nélkül alkalmazzák a tudatmódosítás technikáit. A valódi nehézséget az jelenti, hogy ezeket a jogszabályokat nem lehet érvényesíteni. Amikor már jelentkeznek a sértettek, rendelkezésre állnak a bizonyítékok, és meg vannak az elkövetők is, a jogi eljárások szinte kivétel nélkül elakadnak. A jogalkalmazó szervek közlik: az eljárás nem lehetséges, mert "nemzetbiztonsági érdeket sért". A jogállam felmondja a szolgálatot. Senki nem tudja megmondani, hogy miért sért nemzetbiztonsági érdeket, ha gátat vetnek annak, hogy állami szervek közpénzekből kísérletezgessenek a gyanútlan állampolgárokkal. A nemzetbiztonság fogalmát pontosan meg kellene határozni, mert a kormányzatok ma túl tágan értelmezik és a legkülönbözőbb területeken használják a számonkérés alóli kibúváshoz. Ennek a visszaszorítására a legmagasabb követelményeket kellene alkalmazni az emberi jogok, így a szólás, sajtó, és gyülekezési szabadság, valamint az egyén önrendelkezéshez való jogának a védelme érdekében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy minden embernek joga van a saját tudatműködése kizárólagos ellenőrzéséhez. Minden egyes ember elidegeníthetetlen joga, hogy rendelkezhessék a testével, az idegrendszerével, a tudatával. Ahogy védelem illeti a testi és a nemi erőszakkal szemben, ugyanúgy védelem jár neki akkor is, ha az agyműködését erőszakolják meg. E könyv megírására a Cathy O'Brien és Mark Phillips dokumentum-kötete nyomán kezdett kutatásaim késztettek. A könyv borítóján ez olvasható: "A 'TRANCE Formation of America' (A cím kettős-jelentésű: az egyik értelmezés: Transzállapot - Amerika formálódása; a másik fordítás: Amerika-átalakulása; D. J.) a kormányzat egyik agykontroll áldozatának a dokumentált önéletrajza. Cathy O'Brien a Központi Hírszerző Szolgálat MK Ultra Projekt Monarch agykontroll programjának az egyetlen felépült és a nyilvánosság elé lépett áldozata. A CIA-nak, a virginiai Langley-ben lévő központjánál mélyen be van vésve a fehér kőfalba egy idézet a Bibliából, Szent János könyvéből: '... és az igazság szabaddá tesz téged'. Ez a bibliai kijelentés, mint az ügynökség maga is, teljesen valóságos. Az épület, amelynek a falára be van vésve, otthont ad a lélektani hadviselés elősegítésére a világ legsikeresebb hazugsággyártójának. A 'Cég' nyersanyagnak használja az igazságot és technológiát az Ön és Amerika szövetségesei kontrolljához szükséges 'tiszta' hazugságok előállításához. A 'TRANCE Formation of America' oldalain megismerkedhet az igaz tényekkel." Miután elolvastam O'Brien és Phillips könyvét, erősen kételkedtem a szerzők állításaiban. A háttérhatalom kutatása során azonban olyan szkeptikus lettem, hogy ma már a saját szkepticizmusomban is kételkedem. Elhatároztam, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel leellenőrzöm a szerzőket és saját kételyeimet. Újabb és újabb könyveket kellett elolvasnom, köztük szakkönyveket is. Ennek kapcsán megismerkedhettem - többek között - a Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás Balázs szerkesztésében az Osiris Kiadó gondozásában 2003-ban megjelent: "Kognitív idegtudomány" című szakkönyvvel. Ezen túlmenően az Internet révén is mintegy 1500 oldalnyi anyagot néztem át, nemcsak elektronikusan, hanem kinyomtatva is. Külön erőfeszítést tettem arra, hogy megtaláljam Cathy O'Brien és Mark Phillips könyvének a hivatalos elutasítását és cáfolatát. Az erről fellelhető szegényes anyag arra késztetett, hogy maguknak a szerzőknek is feltegyem kérdéseimet, és tőlük tudjam meg, hogy az érintett hivatalos személyek és intézmények milyen módon vonták kétségbe a könyvükben leírt tényállításokat, és miként védekeztek ellene a rendelkezésükre álló jogi eszközökkel. 2003. június 20-án a következő válasz érkezett a szerzőktől:

3

"Köszöntjük Dr. Drábik Jánost! Üzenete eljutott a TRANCE Formation of America szerzőihez... E-mail-je, ami szervezetünk honlapjára érkezett, felteszi a kérdést, hogy 'Mi a hivatalos cáfolat?' Sajnáljuk, nem értjük mire vonatkozik a kérdés, ui. a mi ügyünkben nincs "hivatalos cáfolat". Ellenkezőleg. Az amerikai kormányzat bírálói vagyunk és nem szenzációhajhász szerzők... amint keresztülverekedtük magunkat az Egyesült Államok jogi és az egészségügyi rendszerén, ügyünk végül is az Egyesült Államok Kongresszusához került. A jogi eljárást 1992-ben a bíróságon állították le az 1947-es Nemzetbiztonsági Törvényre hivatkozva. Ezért döntöttünk úgy, hogy megírjuk és saját kiadásunkban közreadjuk az emberiség iránti szeretetből fakadó munkánkat, a "TRANCE Formation of America-t. Tisztelettel: Mark és Cathy" A könyv írása közben megértettem, hogy az agykontroll végső formája a társadalmat sötét lepelként beborító félelem. Az a tudat, hogy valaki bármely pillanatban elveszítheti az életét, szinte reflexszerűen kiváltja, hogy védelmet keressen azoknál, akiktől védelmet remél. Az a trauma-okozással előidézett abszolút agykontroll, amelyről ez a könyv szól, nem az összeesküvési elmélet valamilyen újabb változata. Nem elméletről, hanem gyakorlatról szól. Tényekről. Megtörtént eseményekről, létező (vagy létezett) hús-vér emberek sorsáról. A félelem felkeltése - a tudatműködés és az emóciók társadalmi méretű befolyásolása alkalmas az emberi civilizáció egészének a gyökeres megváltoztatására. Ismert közhely, hogy "a tudás hatalom", de az már kevésbé köztudomású, hogy az információk visszatartása rendkívül fokozza a félelmet és mértéktelenül megnöveli a bizalmatlanságot. A legjobb félelem elleni gyógyszer a tájékozódás. Ez a könyv az uralom egyik új és nem ismert eszközére, az államilag finanszírozott és a kormányok által gyakorolt totális agykontroll technológiájára, módszereire és eszközeire kívánja felhívni a figyelmet. 2004. tavaszára már működtetni kívánják a "Frequency Fence" (Frekvencia kerítés) elnevezésű totális agykontroll technológiát, mint a globális társadalom és az egy-központból kormányzott világ létrehozásának egyik fontos eszközrendszerét. E technológia lehetővé teszi ún. "mentális börtön" létrehozását anélkül, hogy a létezéséről tudomást szerezhetnénk. Nyilvánvaló, hogy minél előbb ismernünk kell ezeket a terveket és technológiákat, ha ellent akarunk állni, és meg akarjuk őrizni emberi autonómiánkat.

2004 Dr. Drábik János: Tudatmódosítás

4

1. fejezet

Az emberi agy megerőszakolása
A tudat feletti uralom és az új világrend Azok a világtörténelmet formáló erők, amelyek nagy ívű világstratégia keretében már hosszabb ideje új világrend létrehozásán fáradoznak - számos dokumentumra és tényre támaszkodva állíthatjuk - komoly erőfeszítéseket tettek az idegrendszer, különösen az emberi agy jobb megismerésére és működésének a befolyásolására. Az ilyen irányú törekvések nem új keletűek. Már az ókori Egyiptomban, Görögországban - és még korábban Indiában, Babilonban - ismertek voltak a különböző okkultista misztériumok, amelyekben a beavatottak a titkos tudást tanulmányozták és gyakorolták. Az egyik legrégebbi könyv az egyiptomi "Halottak könyve" részletesen tárgyalja, hogy kínzással, megfélemlítéssel, drogok felhasználásával és hipnózissal miként lehet a beavatandó személyt függő állapotba hozni és irányítani. A XIII. századtól kezdve a római-katolikus egyház is használt tudatmódosító módszereket Európa feletti szellemi hegemóniája megerősítésére, s ehhez az egyik leghatékonyabb eszköze az inkvizíció volt. A kereszténységgel kezdettől fogva szembenálló okkultizmus szakértői tudják, hogy a modern sátánizmus is messzire nyúló történelmi gyökerekkel rendelkezik a tudatbefolyásolás terén, és csaknem mindig igyekezett elrejtőzni a különböző ezoterikus csoportok mögé. A most kibontakozó új világrend szempontjából azonban döntő jelentőségű az az Illuminátus titkos társaság, amely a frankfurti pénzemberek támogatásával és kezdeményezésére - elsősorban Bajorországban - szerveződött meg Adam Weishaupt, az ingolstadti Jezsuita Egyetem tanára irányításával a XVIII. Század második felében. Weishaupt kiválóan ismerte az ókori misztérium-vallásokat és hagyományokat. Az általa alakított titkos társaságot a "felvilágosodottak" társaságának, azaz Illuminátusoknak nevezte el. Ez a titkos társaság szoros kapcsolatba lépett a különböző okkultista csoportokkal és zárt társaságokkal, elsősorban azonban a nagy tekintélyű szabadkőműves mozgalom páholyaiban igyekezett átvenni a vezetést. Célja új világrend létrehozása volt, amely frankfurti kezdeményezői számára kozmopolita világtársadalmat jelentett. Ebben az új világrendben a pénzemberek szűk csoportjáé a legfőbb hatalom. Az Illuminátusok természetesen nem ezt közölték tagjaikkal, hanem olyan utópiáról beszéltek, amely a soha nem látott boldogságot fogja elhozni a soha komolyan nem gondolt "szabadság, egyenlőség és testvériség" kíséretében az egész emberiség számára. Emögött a nemesen csengő célkitűzés mögött azonban az a szándék húzódott, hogy a pénzrendszer és a gazdaság feletti uralmuk megszilárdítása végett fokozatosan átvegyék a társadalom egészének az irányítását is a hagyományos vezetőrétegektől, végül pedig hatalmukat az egész emberiségre kiterjesszék az emberi tudat módosításával, a társadalom szerkezetének és működésének a teljes átalakításával. Az új világrend hatalmi elitjének ezért szabad polgárok helyett irányítható

5

Az eugenetikának a fajelméletben is szerepe volt. Minthogy divat volt ekkoriban az Illuminátus szabadkőművesség. így többek között az eugenetika terén. amikor az ember idegrendszere felmondja a szolgálatot és lelkileg összeomlik. Nagy előrelépést jelentett a tudatbefolyásolás megalapozásában a londoni "Tavistock Institute of Human Relations"-nek (Emberi Kapcsolatok Tavistock Intézetének) létrejötte 1921-ben. a másikban fölcserélési feladatot is adott. majd a szociálpszichológiai kutatás egyik legjelentékenyebb központjába.így például a behaviourizmus Angliából indultak el. amelynek egyidejűleg számos előkelő brit arisztokrata és magas rangú német náci pártfunkcionárius volt a tagja. Két éven át a Cornell Egyetemen tanít. Az akaraterőt azzal mérte. melyik az a bizonyos pont. Heinrich Himmler is. de visszatérve Németországba 1933-ban lemond tanszékéről. Az Illuminátusok uralmi stratégiájával szorosan összefügg az. demokratikus társadalom helyett pedig biomasszává gyúrt tömegekre van szüksége. hogy az hányszor ismételt asszociációt képes leküzdeni. Lewin kísérletei során váltogatta a begyakorolt asszociáció ingerszavaival végzendő feladatokat. mert célkitűzései közé tartozott a felsőbbrendű emberi faj "kitenyésztésének" a kutatása.biorobotokra. Az asszociációs technika kritikai elemzése során megállapította. az MIT-ba (Massachusetts Institute of Technology-ba) kerül. A szokásnak. hogy az ún. Franciaország és az Európában geopolitikai tényezők miatt központi helyet elfoglaló Németország ellenőrzésére törekedtek. a testi és szellemi képességek javítására próbálja felhasználni. hogy a begyakorolt asszociáció mennyire gátolja a szándékot. amely az ember öröklődő tulajdonságait. A XVIII. Nagy akaraterővel rendelkező kísérleti személy arra is képes. ahol ő veszi át a csoportdinamikai kutatórészleg irányítását. Század végén és a XIX. hogy az ún. magatartás-kutató tudományok . és a nemzedékről nemzedékre átöröklődött okkultista hajlamok kutatásában haladt előre. A korszak vezető tudományos nagyhatalma. A két ország ez irányú együttműködését egy titkos társaság segítette elő: az "Order of the Golden Dawn" (az Aranyhajnal Rendje). században az Illuminátusok elsősorban Nagy-Britannia. hogy kísérleti úton kiderítse. 1932-ben Kurt Lewin lett a Tavistock Intézet igazgatója. az akaratot. de nem hagyták ki Oroszországot sem. Ennek a kutató létesítménynek az volt a kifejezett célja. még II. hanem a kísérletvezető instrukciójának megfelelően az elsőre rímelő szótagot. A rímelésre begyakorolt szavakhoz az egyik változatban rímelési. egyidejűleg a nemzetiszocialista Németország a neuropszichológia. az asszociatív begyakorlásnak az erejét viszont a reakcióidő meghosszabbodásával mérte. és Amerikába emigrál. A két világháború közötti időszakban Anglia és Németország folyamatosan együttműködött a tudatbefolyásolásban. Már a Tavistock Intézet igazgatójaként vendégprofesszor az Egyesült Államokban. Miközben Kurt Lewin a csoportdinamikai kutatás terén jelentős eredményeket ért el. tehát azzal. aki felelős volt a 6 . hogy még 200 vagy 300 ismétlés után se a másik tagot idézze fel a begyakorolt szópár egyik tagjára. a parapszichológia. amely fontos a tudat és a magatartás hatékony befolyásolásához a németországi Kaiser Wilhelm Institute-ban dolgoztak ki. Katalin is tagja volt rövid ideig Adam Weishaupt titkos társaságának. Előzőleg 1927-től a Berlini Egyetem rendkívüli tanára volt. A harmadikban pedig a kétféle feladat váltakozott. Németország is kivette részét az ilyen irányú kutatásban: számos orvosi és pszichiátriai technikát. cselekvési készenlét meghatározza a viselkedést és azt meghatározott cél felé vezérli. Közéjük tartozott az SS főnöke.

Ezt a Project CHATTER nevet viselő kísérletsorozatot válasznak szánták a Szovjetunióban végzett ún. aki akkor az OSS (az Office of Strategic Services-nek) az igazgatója volt. amelyeket hatékonyan lehet használni a titkosszolgálati ügynökök felvételekor. hogy az amerikai hírszerző-szolgálatot hatékony intézménnyé formálják. vagyis létrejött a CIA. Az a törvény. hogy a kormányzat számos illegális tevékenységét a nemzetbiztonságra hivatkozva titokban tarthassák. Világháborút követően az amerikai Védelmi Minisztérium titokban számos vezető német és olasz tudóst. valamint hírszerző szakembert hozatott az Egyesült Államokba DélAmerikán keresztül. a CID (Criminal Investigation Division .Bűnügyi Nyomozóhatóság) részére végezte. Estabrooks ezt a hadsereg. A program célja olyan árja "szuperfaj" kitenyésztése volt. amelyet 1947-ben átkereszteltek Central Intelligence Agency-nek. hogy bizalmas üzenetek továbbítására és titkos megbízatások teljesítésére olyan hipnotizált futárok létrehozásán fáradozott. Ennek eredményeként jött létre 1946ban a Central Intelligence Group. Világháború folyamán az amerikai Colgate Egyetemen. a későbbiek folyamán fontos szerepet játszott abban. és a magatartás megváltoztatása. A program előkészítését szolgáló kísérletekben már fontos szerephez jutott a génmanipuláció. A II. és zavartalanul folytathassák. A brutális sokkolás következtében sokan meghaltak. amelynek a keretében örökbefogadott gyermekekkel végeztek kísérletet. aki később a CIA élére került. az ún. akik tudományos módszerekkel végzett tudatmódosításon mennek át. mind controlprogramok. aki Auschiwtzban kegyetlen körülmények között "kutathatta" a testi. De szoros kapcsolatot tartott Gehlen Allen Dullessal is. Gehlen Washingtonban gyakran találkozott Truman elnökkel. E megbeszélések célja az volt. Ezek közé a programok közé tartoztak a legnagyobb titokban végrehajtott tudat-befolyásoló kísérletek. meszkalint adtak. Emellett kíméletlen sebészeti beavatkozásokat is végzett. amelynek a tagjai teljesen el vannak kötelezve a Harmadik Birodalom által elképzelt náci világrendnek. A kutatás azonban elsősorban arra összpontosított. Project MKULTRA Miután a CIA és a Nemzetbiztonsági Tanács megszilárdította helyzetét. Reinhard Gehlen német tábornoknak kulcsszerepe volt az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának a létrehozásában is. elsősorban ikrekkel. az 1947-es National Security Act. A II. dr. valamint William Donovan tábornokkal. aki Hitler Szovjetunióval foglalkozó hírszerző-szolgálatát irányította. amely ezt az intézményt létrehozta. 7 ."Lebensborn" nevű kutatási programért. s számos gyermeket erős és gyakori elektrosokk hatásnak tett ki. George Estabrooks irányította a magatartást befolyásoló kutatásokat. A Project Paperclip nevet viselő program keretében került Reinhard Gehlen tábornok Amerikába. az FBI. lelki sérülések hatásait kísérleti alanyain. Joseph Mengele végezte. hogy kipróbálja azokat a kábítószereket. és mesterségesen válnak tudathasadásos személyekké. s részben a Vatikán segítségével. 1947-ben beindult egy szigorúan titokban tartott kísérletsorozat az "agymosásnak" nevezett tudatbefolyásolás technikáinak a kidolgozására. A kísérleti alanyoknak hipnózisban erős hallucinációkat okozó kábítószert. Ezt a kísérlet-sorozatot az a dr. "igazság-drogok" sikereire. Az auschwitzi kísérletekkel egyidejűleg Dachau-ban "agymosási" módszereket próbáltak ki. Maga Estabrook azonban elmondotta. A Project CHATTER-t 1953-ban leállították.

A SPELLBINDER célja az volt. Először hernyó alakban létezik. hanem egy Monarch nevű pillangóra utal. azzal a céllal. amelyet Richard Helms. Az MKULTRA keretében az emberi viselkedést olyan módszerekkel befolyásolták. amelyet Allen Dulles hagyott jóvá 1950-ben. hogy fokozza erőfeszítéseit a magatartás megváltoztatása terén. A harmadik cél volt az emlékezet kapacitásának a megnövelése. Egy negyedik cél pedig arra irányult. A MONARCH szó itt nem valamiféle monarchiára vagy uralkodóra. ha a lelket. A kutatók az MK szó jelentését.A Központi Hírszerző Szolgálat ekkor döntött úgy. vagyis a lélekvándorlás okkult tanításai szerint az emberi lélek pillangó alakban keresi azt az új élőlényt. vagyis az angol-német keverék elnevezésre vezetik vissza (A Kontrolle németül ugyanazt jelenti. az elektrosokk. hogy ez a program az MKSEARCH alprogramból ágazott el. hogy különleges kihallgatási technikák alkalmazásával fokozzák az adott személy kontrollját. akkor gyakran olyan könnyedséget. mint az akkor már létező LSD. akik közé a túlélő kísérleti alanyokat. amelyen a lepke keresztülmegy. Az okkultizmus további jelképes értelmet is adhat mindehhez. a pszichológiai. mint a besugárzás. amelyben reinkarnálódva tovább folytatja életét. majd begubózva alvó. a szociológiai. akik bizonyos kulcsszavak vagy szófordulatok útján aktivizálhatók egy ún. amelyek segítségével úgy lehet kondícionálni személyeket. Ennek keretében kiértékelték azokat az agresszív kihallgatási technikákat. amelynek a neve "Operation SPELLBINDER" volt. valamint a lehetséges "beavatottakat" számítjuk. inaktív állapotba kerül (például a selyemgubó) míg. Feltételezhető. A címben megjelölt program nem szerepel a hivatalosan azonosított kormánydokumentumok között. A Bluebird-öt 1951-ben átnevezték Project ARTICHOKE-nak. poszt-hipnotikus transzállapot után. és az egykori német koncentrációs táborokban folytatott kíséreletek. lebegést érez. 8 . és olyan anyagokat is. valamint az MKULTRA egyes részprogramjai szorosan kapcsolódtak egymáshoz. hogy álcázásként elfedje a Project MONARCH valódi célját és természetét. mert ezt valószínűleg egyfajta becenévként használták a bennfentesek. vagyis ellenőrzést. a Project MKULTRA. De ezen túlmenően a Monarch szó jelképesen utal arra a minőségi átalakulási folyamatra is. Project MONARCH Az MKULTRA keretében 149 kisebb programot tartottak nyilván. azaz hipnózis utáni önkívületi állapotot követően. hogy azoktól nem lehet megszerezni titkos információkat. mint egy repülő pillangó. E célból dolgozták ki a Project Bluebird-öt. Másik célja az volt. Az elnevezés a kulcsszavakkal való irányításra utal. Ez a program 1956-ban befejeződött. a "Mind Kontrolle". a pszichiátriai. hogy az ügynökség alkalmazottait ellenséges szolgálatok ne tudják ellenőrzésük alá vonni. Egyébként a reinkarnáció. mint az angol control. a terapeutákat. Az MKULTRA külföldi programjainak az ellenőrzésére létrehozták az MKDELTA eljárást. Az "Operation OFTEN" című tanulmány kísérletet tett az okkult erők bekapcsolására a kutatásba. hogy olyan "alvó" ügynököket képezzenek ki ("Manchurian candidates"). végül is visszatér a szárnyaló pillangó formájába. de még 1953-ban beindult egy másik program. Amikor egy személyt elektrosokkal okozott pszichés traumának vetnek alá. De használták a grafológiát is. a CIA akkori helyettes-igazgatója kezdeményezett. A Bluebird céljai közé tartozott olyan eszközök felkutatása. amelyeknek a keretében hipnózist és kábítószereket is alkalmaztak. az antropológiai módszerek. amely szárnyalni képes a pillangóhoz hasonlítjuk.) A kísérlet-sorozatban számos német orvos vett részt.

mint az összehangolt agyműködés struktúráinak a felbontása és más szerkezetű újra-integrációja azért. meghatározott kódokra. egy rekesz vagy fülke . beindító parancsokra van szükség. mint a férfiaknál. A kísérleti személy. vagyis kísérletező elmegyógyászok ezt "Conditioned Stimulus Response Sequences"-nek nevezték. Egyes terapeuták. Az egyik legfontosabb struktúra az adott "file" 9 . amelynek a keretében a sátánizmusban ismert rituálékat is felhasználják. jobban elviselik a fájdalmat és ezért sokkal könnyebb egységes tudatuknak az önálló részekre való felbontása (angolul: dissociation). Egy "file" (egy állomány) . hogy a beprogramozott kísérleti alanyokat beépített ügynökökként is használták azért. A szórakoztató ipar bevonása a kísérletekbe éppen ezért jelentékeny. aki idegen akarat vak és engedelmes eszköze. akit "victim"-nek (áldozatnak) vagy "survivor"-nak (túlélőnek) neveznek valójában az ő irányítójának ("programmer" vagy "handler") a rabszolgája. mert teljesen tőle függ. azaz Kondícionált Inger-válasz Szekvenciáknak. indító jel). Ez rendkívül bonyolult folyamat. elsütő szerkezet. A kísérleti alanyok magatartása aszerint változik. Több kutató ezt a magyarázatot erős kétellyel fogadja és az agyműködés "file"-okra. light-side vagy good (világos vagy jó) oldal. A tudatbefolyásoló programok ismertetésekor fontos szerephez jut a marionett.vagy ahogy mi korábban írtuk. elkülönülő állományokra bontását a kísérleti alanynak okozott lelki-trauma fokozásának tekintik. valamint a kabalista miszticizmust. vagyis a zsinóron rángatott bábu. és létezik egy dark-side vagy bad (sötét vagy rossz) oldal. hogy az emberi agy tudati működését egymástól elkülönülő autonóm egységekre lehessen bontani (angolul: compartmentalize) és ezáltal az adott emberben többféle személyiséget lehessen egy meghatározott pszichés rendszer keretében kialakítani. A kísérleti alanyokat főleg titkos műveletek elvégzéséhez. vagyis kioldó.a trauma segítségével. A MONARCH kísérleti személyei az élet minden területén megtalálhatók az utcai csavargótól a legmagasabb körökben mozgó személyekig. A gnosztikus művészetben "a halál angyalát" az összepréselt pillangóval ábrázolták. azaz az olyan ember. hogy "téglaként" információkat gyűjtsenek. Azért. Ezek a kutatók tagadnak minden irracionális magyarázatot. Az ehhez tartozó "file"-ok pedig összefonódva a tudatban egy tengely körül végeznek rotációs mozgást. ha egy komplex komputer-programhoz hasonlítjuk. Ezeket angolul "triggers"-eknek nevezik (trigger = elsütő billentyű. ravasz. Ezért a rabszolga ("slave") az irányítóját mesternek ("master") vagy istennek ("god") tekinti. elutasítják a démonok és más misztikus vonatkozások jelenlétét.A gnoszticizmus ősi misztikus tanításai szerint a pillangó a romlandó test szimbóluma. amelyhez még szervesen hozzátartozik a rendszeres ismétlés és újra-megerősítés. A Project MONARCH úgy is leírható. hogy az így leválasztott és önálló életet élő "file" aktivizálható legyen. Ennek az a célja. Szakértők ezt úgy írják le. A MONARCH kísérletekben gyakran szerepel a "marionett-szindróma". hogy tudatuknak melyik leválasztott része van éppen aktivizálva. ugyanis a nők általában jóval magasabb tűrési küszöbbel rendelkeznek. vagyis lelki sérülés vagy fájdalom okozásával hozható létre. hogy egy meghatározott démont vagy démoncsoportot lehessen hozzákapcsolni az emberi tudatban mesterségesen létrehozott önálló rekeszekhez. jelszavakra. hogy létezik egy ún. illetve az adott csoportban a kapott utasításoknak megfelelő zavaró feladatokat végrehajtsák. A "slave"-ek 75%-a nő. Egy már nyugdíjazott CIA-munkatárs arra is utalt. valamint az "Imperial Conditioning" (birodalmi kondíciónálás). Az emberi tudat mesterséges "fülkéi" Megközelíthetjük a test és a lélek eme kificamodott befolyásolásának a megértését. illetve prostitúcióra és pornográfia készítésére használják.

amelyek lehetővé teszik a tudatbefolyás hatékony kiterjesztését nagyszámú kísérleti alanyra. tengeri kagylókkal.állítólag . amelynek meghatározott gyökérrendszerei vannak. de szinte valamennyi vallási csoport képviselői megtalálhatók. akkor gyakran láthatják az elektromos szúróeszközökkel okozott vágásokat vagy forradásokat a bőrön. A vérségi kapcsolatok fontossága A kísérleti alanyok többsége olyan családból származik. órákkal. sátánista vérvonalat hordoznak magukban. és így előkelőbbnek és védettebbnek számító kísérleti alanyok köréhez tartoznak. vagyis a "kapu örzőjét". tükrökkel vagy maszkokkal. Ha orvosok és más szakértők közelebbről szemügyre veszik az áldozatok vagy túlélők fiziológiai. Ezt a "kiválasztott nemzedék" meghatározást a hírhedt auschwitzi orvos. testi jellemzőit. "non-biological twinning". szalagokkal. levelekkel. a dogmáknak és a feletteseknek való feltétlen engedelmességhez és ez nagyon hasonlít a tudat programozásához. kígyókkal. vagy kiválasztott nemzedékek. pókhálókkal.az ő bőrük általában megmarad tisztának és folttalannak. Sok gyermek jön katolikus. a másikat pedig a másik kísérleti alanyéba ültették. vagy olyan vérfertőző nemi életet folytató családokból. lelki érvekkel próbáljuk megvilágítani őket. Joseph Mengele eszelte ki. Ez a MONARCH programban alkalmazott technika abból állt.rendszerén belül hét szintből álló kettősspirál található. durva tetoválások és ehhez hasonlók. ősi szimbólumokkal. számos göcsörttel és szúrágta vájattal. beteljesítsék sorsukat. vagy pedig spirituális. hogy az erősen vallásos alanyok már hozzá vannak szoktatva a dogmatikus. A kísérleti alanyok elmondása szerint egy részük egyfajta életfát ("Tree of Life") lát. azaz két egymással rokoni kapcsolatban nem álló gyermek arra történő ünnepélyes programozása. hogy őket mágikus lelki kötelék kapcsolja össze. kevesebb ilyen testi sérüléssel vagy jelzéssel bírnak . Másféle agykontroll-technikát jelent az ún. dr. A két fél program csak együtt képes 10 . ezért az örökkévalóságig elválaszthatatlanok egymástól. lepkékkel. A kísérletet folytató szakemberek úgy találták.arra vannak beprogramozva. hogy mint kiválasztott személyek. Ezen kifinomult manipulációk magyarázata attól függ. amely figyeli a "gatekeeper"-t. parancsnoki diagramokkal és komputer áramköröket tartalmazó kapcsolótáblákkal. amelyeknél nemzedékekre visszamenően szokásos volt a pedofília. Minthogy az ilyen alanyok számára a tekintély feltétlen. Azok. hierarchikus struktúrákhoz. mert ez a mini-program utasítja el vagy engedi be a különböző kívülről jövő impulzusokat az adott lelki parcellába. Ezek az új világrendhez kapcsolódó tudatfájlok a feltételezések szerint olyan visszakapcsolási parancsokat tartalmaznak. akik a vérvonalhoz tartozó. és ezért . orvosi válaszokat adunk-e rá. ezért már kondícionálva vannak a parancs általi külső irányításra. tüzes vassal vagy tűvel való égetés. hogy árvaházakból. mormon vagy más karizmatikusan keresztény hátterű családból. hogy a tudatba helyezett információs programot megfelezték és az egyiket az egyik kísérleti alany agyába. amelyek nemzedékről-nemzedékre ún. robotokkal. Számos áldozat azonos családból került kiemelésre. Minden ilyen rendszer egy belső programozóval rendelkezik. hogy fizikai. nevelőotthonokból szerezték be őket. Ezek a test legkülönbözőbb részein fellelhető sérülések lehetnek: késsel okozott csonkítások. csokrokkal. megint mások úgy lettek kísérleti nyulak.

Téta-szint: Ezt pszichikai programozásnak tekintik. Delta-szint: Ezt ún. az Első Szárazföldi Zászlóalj és a MOSZAD kiképzési programjaiban. irányított energia-lézereket használva. amikor az agykontroll alanya (victim or survivor . mikrohullámú és elektromágneses sugárzásra). Az Alpha-programot a kísérleti alany személyiségének a tudatos felosztásával hatják végre. mégpedig megtévesztő programozáson keresztül. Omega-szint: Ez az ún. Azok a kísérleti személyek. önpusztító (self-destruct) formája a programozásnak. akik több generációs.működni. a kísérletek tanúsága szerint nagyobb fogékonyságot mutatnak a telepatikus képességek elsajátítására. amely kiváltja a félrevezetést és a félreértelmezést. így ez a két személy kölcsönösen egymásra lett utalva. ESP "extra-sensory perceptions" (érzéken túli észlelet) hatékonyabban kifejleszthetők és működtethetők azokban a személyekben. Eredetileg különleges ügynökök és elit katonák kiképzésére fejlesztették ki. Ez a szint össze van kapcsolva a démonológiával és hajlamos arra.áldozat vagy túlélő) elkezdi a terápiát vagy a kihallgatást és túlságosan sok anyag kerül elő sértetlenül az emlékezetéből. Gamma-szint: Ez a rendszer-védelemnek egy másik formája.) 11 . nevezetesen a "bio-medical" emberi telemetrikus eszközöket (agyban elhelyezett implantátumokat. Ezt a programot rendszerint akkor aktivizálják. Úgynevezett "cat-alters"-ek (cica-fájlok) hozhatók így létre az agy béta-szintű programozásával. "killer" (ölési. Ennek a származási korlátozásnak köszönhetően az elektronikus agykontroll-rendszerek változatos formáit fejlesztették ki és alkalmazták. Ez a program eltörli az összes korábban elsajátított erkölcsi meggyőződést. amelyek ilyen vérségi származással nem rendelkeznek. Ezt az alapprogramot a memória megtartó képességének a rendkívüli bővülése jellemzi. Az ennek megfelelő viselkedési formák magukban foglalják az öngyilkossági késztetéseket és az öncsonkítást. A MONARCH programozás egyes szintjei a következők: Alpha-szint: Ezt tekintik az általános vagy szokásos programozásnak egy személy tudatának az ellenőrzés alá vételekor. serkenti a legprimitívebb szexuális késztetéseket a gátlások kiiktatásával. A kísérleti alanyok elveszítik félelemérzetüket. (A démonológia a boszorkányokra. Az olyan paranormális jelenségek. gyilkolási) programozásnak is nevezik. Béta-szint: Ezt szexuális programozásnak is hívják. mint az "astral-projection" ("csillaghatás"). sátánista családokból származnak. Ezen a programozási szinten a mellékvese optimális működtetése és a kontrollált agresszió nyilvánvaló. hogy regenerálja önmagát egy későbbi időben. ördögökre és gonosz szellemekre vonatkozó babonás hiedelmek összessége. amit úgy is ismernek. hogy csak egy program által vezérelt kapcsolódás jöhet létre a bal és a jobb agyfélteke között. telepátia (gondolatolvasás). mint "Code Green" (Zöld Kód). Szervezetten hajtják végre a kapott megbízatásokat. Lényegében az történik. hogy az agy jobb féltekéjét és bal féltekéjét leválasztják egymásról azáltal. mint azok. Használták a Delta-erők. Az önpusztító vagy öngyilkosságot eredményező instrukciók is a programozásnak e delta-szintjén kerülnek rögzítésre az agyban. ún. a fizikai erőnlét és a látóképesség nagyarányú növekedésével. ha nem megfelelően kapcsolták ki. amelynek azonban a tudatbefolyásolás bizonyos formáinál fontos szerepe van. meghatározott neuronpályák stimulálásával. akik az ilyen "ikresítésen" keresztülmennek. Jelentések szerint ezeket rendkívül fejlett komputerekkel és csúcstechnológiájú műholdkövető-rendszerekkel összekapcsolva alkalmazták.

a víz. amely tanácsokkal látja el az árva Pochahontast. Fűzfa-nagymama folyamatosan kétértelműségeket mond tele értelmi irányváltoztatásokkal. (A split-screen. Ez rendszerint a születéstől kezdődően mintegy 6 évig tart. jelzéssel látták el. A filmben Willow-nagymama. vagyis tudathasadásos identitás-zavarnak hívják. Ez hasznos akkor. valamint látható. Ezt a programozást ismétlődő időközönként megújítják.Rybo-nuclein sav). amelyek képesek a képernyő megosztásra. Az úgynevezett "virtuális valóság"-gal kapcsolatos optikai eszközök is időnként felhasználásra kerülnek. amelyben a képernyő fel van osztva két ablakra. (A neurolingvisztika a nyelvtudománynak a nyelv és az agyműködés közötti összefüggéseit vizsgáló ága. az alvás megvonásával. gyönyör és fájdalom váltakozó okozásával. Ezt elsősorban elektrosokk alkalmazásával végzik és egyes esetekben már akkor megkezdik. amikor írás közben a dokumentum egy másik részére kívánunk hivatkozni. A következő lépés a szétválasztott specifikus agyfájlokba (alterek-be) a részletes parancsok és üzenetek bevitele és bevésése. Az első programtémák közé tartozott "Óz a varázsló" és "Alice a csodák országában". "split-screen" látványokkal. Mindkettő mélyen telítve van okkult szimbolizmussal. Ezt csúcstechnológiájú fejhallgató készülékeken keresztül végzik. amelyek össze vannak kapcsolva komputerekkel hajtott generátorokkal. párhuzamosan különböző tudatbefolyásoló drogok alkalmazásával. Az ezoterikus következtetés: "a balra vezető út (left path. hogy ugyanannak a dokumentumnak egyszerre jelenítsék meg a két különböző részét. amelyek színes pulzáló fényeket bocsátanak ki tudatalatti és ún.) Magas-feszültségű elektrosokkot is használnak. Ez képezte a MONARCHprogramozás alapját. amely befedi az agy tudatos és tudatalatti része közti kapcsolatot biztosító idegpályákat. az élelem. vagyis Fűzfa-nagymama egy misztikus 400 éves öreg fa. azt sugalmazva neki.A tudatbefolyásolás módszerei és összetevői A kezdő lépés a tudatműködés szétválasztása a kísérleti alanyban. az érzékeléstől való megfosztással. párhuzamosan a frekvencia generátorokkal. jelenleg azonban "Dissociative Identity Disordernek" (DID). amelyek megváltoztatják az agyi funkciókat. Például a szövegszerkesztő programok. vagy megosztott képernyő olyan megjelenítési technika. Az elektrosokk által okozott súlyos sérülésnek. MPD-nek (tudathasadásos személyiségzavarnak) nevezték. vagyis a pusztuláshoz vezető rossz út) a könnyebbik. A Disney-filmek legtöbbje kétféle módon használatos. továbbá szándékosan létrehoznak meghatározott tudatimpulzusokat és kulcsszavakat a MONARCH-gyerekek rendkívül érzékeny alapprogramozására. hogy hallgassa a szívét és találja meg a válaszokat abban. amelyek nem hallható hanghullámokat és hangfrekvenciákat bocsátanak ki. ami a skót rítusú szabadkőművességnek a legmagasabb foka. amikor még a gyermek az anyja méhében tartózkodik. és amelyek hatnak az RNA-ra (Rybo-nuclein Acid . Ezt a rajzfilmet a 33. amikor a memóriát törölni kívánják. például "néha a jobb út (right path) nem a legkönnyebb".) Jó példa a tudatküszöb alatti programozásra a Pochahontas nevű Disney-film. Korábban ezt "Multiple Personality Disorder"-nek. arra a biokémiai anyagra. hallható és írott közvetítőeszközök segítségével újra erősítik. a szexuális zaklatásnak és más módszereknek betudhatóan az agy széthasad elkülönülő személyiségekre a tudati működés legmélyén. A kísérleti alany vagy áldozat agyát tovább kondicionálják fokozott hipnózissal kettősirányú lelki kényszerrel. alkalmasak arra. 12 . Egyrészt érzéketlenné teszik a lakosság többségét a tudatküszöb-alatti és neurolingvisztikus programozással szemben. mintha két különböző dokumentumot mutatnának.

jó megjelenésű ember volt. amely vezérszava minden MPD és DID programozásnak. szeretlek. hogy "We never sleep". és közismert a hajlékonyságáról. és nem is tettek amerikai részről komoly erőfeszítéseket az elfogására. aki hidegvérű és különösen kegyetlen brutalitással végezte kísérleteit Auschwitzban. Green. Green álnevet. Világháború alatt a hírhedt náci orvossal.. minthogy bizonyos sötét lelki tulajdonságok kapcsolódnak a Fűzfa-nagymamaprogramozáshoz. az ágakat arra használják. A fa ágainak.Az Illuminátus gondolat-rendszer szerint strukturált lélekben a fűzfa a druida-vallás okkult erőit jelképezi. hogy meztelenül majmok közé. és ezért már nem jelent fenyegetést. Joseph Mengelével.. rugalmasságáról. hogy kísérleti alanyait leszoktassa a sírásról. és a mindent-látó szemre utal. De bizonyos csodálatos megjelenésekről is érkeztek hébe-hóba információk. a fűzfa mély gyökérrendszere azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. úgy írják le a fűzfa ágait. illetve David és Fairchild-nak neveztek. A túlélő kísérleti alanyok gyakran emlegetik fényes fekete csizmáit.a többi gyermek jelenlétében -. Valószínűleg Mengele használta a már említett Dr. Greenbaum. A rémisztgetés mestere. Mengelének a kegyetlenségeit a nürnbergi per során meglehetősen alulbecsülték. A programok alanyai. miközben hipnotikus transzban van. hogy egyre mélyebbre és mélyebbre zuhan egy szakadékba. mint például a viharokat. azt sugalmazva: nincs remény az elmenekülésre. hogy olyan jelentést tettek közzé hivatalos részről. hogy ezrek és ezrek életének a feláldozásával végzett kísérletei jelentékenyen hozzájárultak az agykontrollal kapcsolatos amerikai kutatásokhoz. Az azonban már tényként elfogadható. A zene is meghatározó szerepet játszik a programozásban. amelyek szerint a "Halál Angyalát" itt vagy ott lehetett látni. ritmusok és szavak kombinációján keresztül. 13 . Stephen King. King egyik legutóbbi könyve az "Insomnia" (Álmatlanság) azt a kulcskifejezést tartalmazza. az áldozatok és a túlélők. Arra is törekedett. hogy ezt a programot elsőként ki dolgozta ki. amint ide-oda járkált a szobában. A lelkileg meggyötört túlélők arra is visszaemlékeznek. mint amelyek átfonják és körülölelik őket. megnyerő modorral . leveleinek és gyökérrendszerének az átható képe nagyon fontos. Másodszor a fűzfa kiállja a legszigorúbb időjárási megpróbáltatásokat is. különböző hangzatok. akinek az igazi neve Dr. akit egyes kísérleti alanyok csak Vaterchen-ként (Apácskaként) emlegettek vagy Schoner Josef-nek (Szép József). Mengele karcsú. hogy bántalmazzák őket. A különböző forrásból származó információk szerint egyik kidolgozójának kódneve Dr. A Mengele utáni nyomozást azzal vezették félre. A majmok arra voltak trenírozva. amely szerint Mengele egy paraguayi illetve brazíliai rejtekhelyen tartózkodik. és a százszorszép leveleit húzogatva mondogatta: szeretlek. hogy megvesszőzzék az áldozatokat a szertartások során lélektisztítási célból. Amikor az utolsó levélszirmot is letépte. Dr. amelyeket hiteles források szerint szintén ilyen programozási célokra használtak. akkor a leggonoszabb módon megkínozta azt a kisgyermeket . hogy Mengele az emberek állati szintre történő visszavetését fontosnak tartotta. Ő állítólag együttműködött a II. Harmadszor. Először is. a jajgatásról vagy bármilyen erőteljes emóció kinyilvánításáról. nem szeretlek. Mindebből arra lehet következtetni. nem szeretlek.ugyanakkor a legdurvább dührohamokat is megengedte időnként magának.". A kutatók nem tudják egyértelműen megmondani. vagyis "Soha nem alszunk. számos regényt és forgatókönyvet írt. akit éppen pszichikailag programozott. ketrecekbe zárták őket.

a különböző drogok és kábítószerek beadása. Az egyes specializált részfeladatokra vonatkozó kísérleteket különböző egyetemeken. D. Michael Aquino alezredes. aki Dr. és ilyen név alatt fejlesztett ki olyan kiképzésre szolgáló és magnószalagra rögzített tananyagot. hogy kevésbé legyen szembetűnő. Cameron széles körű tapasztalatokkal és kitűnő bizonyítványokkal rendelkezett. hogy nem volt szükség bármiféle törvénysértő magatartás hivatalos elismerésére. ezért a CIA részéről Allen Dulles több millió dollárt juttatott el hozzá olyan társaságokon keresztül. Aquino-t különcködő zseninek tartják. Dr. korábban Kanada és Amerika Pszichiátriai Társaságának. a legutóbb nyilvánosságra került adatok szerint állítólag szintén részt vett a kormányzat által szponzorált kísérletekben. valamint számos bűnözői szervezettel és okkult csoporttal a MONARCH-slave-ek szétosztásában. Gog" kódnevek alatt is ismertek. White néven is ismert. (Seth vagy Széth Osiris fivére és gyilkosa az egyiptomi mitológiában. akit elbűvöltek a náci. pusztító erőinek a megszemélyesítője. Heinrich Mullernek valószínűleg volt két fia. pogány rituálék és megalapította a "Temple of Set"-et. akik folytatták apjuk foglalkozását. Ewen Cameron. További szakértő programozók voltak még E. Részt vett a programozásban "Dr. akiket Cameron a rómaikatolikus árvaházi rendszertől kölcsönzött ki. hogy hogyan kell MONARCHslave-eket ("slave=rabszolga") . mint például a "Society for the Investigation of Human Ecology" (a Humán-ökológiát Kutató Társaság). Sok kísérleti alany olyan gyermek volt. Aquino kapcsolatban állt a san fransico-i Golden Gate Bridge déli részénél lévő Presidio Parkban található katonai támaszponton kirobbant botránnyal. A gyermekáldozatok szüleinek a mély csalódására Aquino-t azonban valamennyi vádpont alól felmentették. Ezekért a 14 . Ennek keretében gyermekek molesztálásával vádolták. hogy a Project MK-Ultra 1970ben lelepleződött és számos kanadai kísérleti alany és családjuk kártérítési pert indított. A CIA és a kanadai kormány bírósági egyezséget kötött. magánlaboratóriumokban és kórházakban végeztette el.azaz teljesen függő helyzetbe taszított biorobotokat előállítani. Wheeler tábornoknak az unokaöccse. Cameron alkalmazta az olyan szokásos módszereket. alias Malcolm. amely tájékoztat arról. A kísérleteket a McGill Egyetemen és a St. Cameron azonban egy sajátos technikát is kidolgozott. akit "Dr. Bowers. Ez nagyrészt annak is betudható. Black". Hummel és W. mint az elektrosokk. Cameron-t a pszichiátriai szaklapok többsége meg sem említi. egy másik kísérletező orvos Kanadából. aki a vietnami háború idején a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsának az élén állt. Eközben egy elektronikus sisak volt a fejükre rögzítve és ismétlődő üzeneteket továbbítottak hozzájuk különböző sebességgel. valamint az agylebenyek műtéti eltávolítása. majd pedig a Világ Pszichiátriai Társaságnak volt a vezetője. amelynek szintén Cameron volt az elnöke. aki a katonai hírszerző szolgálatnál dolgozott. amelynek keretében a sértettek úgy kaptak kártérítést. Mary Kórházban és az Allan Memorial Intézetben végezték. együttműködött a kormányzati és a katonai hírszerzéssel. Aquino kódneve "Malcolm" volt. amelyet "psychic driving"-nak (pszichikai vezetésnek) nevezett el.Dr. Blue" vagy "Dr. A CIA apró részletprogramokra osztotta szét az MK-Ultra projectet azért. annak az Earl G. aki minden bizonnyal Leo Wheeler volt. Egy másik fontos programozónak Heinrich Muller tekinthető.) A "Temple of Set" az Anton LaVey (vagyis Lövey Antal) "Church of Satan" (a Sátán Egyháza) nevű "vallási" szervezete elágazásának tekinthető. a természet vad. börtönökben. Ennek keretében a gyanútlan kísérleti alanyokat drogok segítségével több héten át kómában tartották és rendszeresen elektrosokkot hajtottak rajtuk végre. Aquino.

összegezték és így született meg a "végtermék".) című könyvében leírja azt. A nem teljes felsorolásból is kiderül. míg végül is felfüggesztették. mint Mt. Az ö esetére még visszatérünk a továbbiakban. akik a CIA számára végeztek illegális tevékenységet. Ft.kísérletekért nagyvonalú juttatásokban részesítette kormányzati és más pénzforrásokból a kísérleteket végző csoportokat. az MIT nevű egyetemeket. 1976. mint programozó. hogy a részfeladatokat igen sok helyen kellett elvégeztetni. aki a programozás alól felszabadította. A kísérleti eredményeket rendszerint katonai támaszpontokon működő létesítményekben elemezték. továbbá aktív részvétel a country-western zeneipar kulcsszereplőinek a tevékenységében. illetve csaknem halált okozó traumaközpontokra hivatkoztak. a Los Alamos National Laboratories-t. Az 1995. mint drogfutár és küldönc ("drug mule"). Ft. Ft. amikor beteges hajlamú apja átengedte kísérleti alanynak a Project MONARCH számára. Dietrick. a Duke. A "TRANCE Formation of America: The True Life Story of a CIA-slave" (Amerika öntudatlan [ titkos] átformálása: Egy CIA rabszolga igaz élettörténete). mint a CIA alkalmazásban lévő hírszerzőjét. amikor O'Brien folyamatosan vérfertőző nemi kapcsolatra kényszerült és." Az azóta már több kiadásban is megjelent könyv részletesen dokumentált önéletírás. a General Electric-et.-ben). A legismertebb MONARCH-program résztvevők Az egyik legjobban dokumentált ügy a MONARCH kísérleti program keretében Candy Jones-é. Jones valódi neve Jessica Wilcox. amelyet maga a történet főszereplője. vagy újraprogramozó központokra. Lampe és Las Vegas. hogy Jessica Wilcox-nak 12 éven át milyen intrikákon kellett keresztülmennie. a Stanford Research Institute-ot. a Maimonides Medical Center-t. Mark Phillips-szel. hogy az emberi tudattal folytatott kísérletek alanya legyen és. Redstone Arsenal. a Princeton. Tavistock Institutes-ot valamint olyan környékeket. Cathy O'Brien írt. The Presidio. titkos megbízatások teljesítése. Homestead AFB. Ft. mint ilyen. a Bell Laboratories-t. amely hitelesnek tűnően számol be azokról az évekről.Chigaco.C. Cathy O'Brien egész sor első olvasásra hihetetlennek tűnő bűncselekményről számol be: Kikényszerített prostitúció a politika és a hatalom felső szintjeihez tartozó személyekkel. A MONARCH-programozással kapcsolatos kísérletekben résztvevő legfontosabb intézmények között ott találjuk a Cornell. a UCLA. 15 . Mark Phillips-el. Társszerzőjével. aki az 1940-es években közismert divatmodell volt. a Georgetown University Hospital-t. szeptemberében a Reality Marketing gondozásában megjelent könyv (ISBN: 0966016548) borítóján az olvasható. hogy "Cathy O'Brien az egyedüli felgyógyult és az ügyben szót emelő túlélője a Központi Hírszerzőszolgálat MK-Ultra Project Monarch elnevezésű agykontroll akciójának. az ARCO-t és a Mankind Research Unlimited-et. Ugyancsak kiemelkedő programozó központként emlegetik szakértők a Langley Research Center-t. Ezekre a létesítményekre. Shasta. a St. Számos konkrét tény látott napvilágot a MONARCH-programmal kapcsolatosan. Jessica Wilcox nyilvánvalóan megfelelt fiziológiailag azoknak a feltételeknek. Grissom AFB (AFB=Army Facility Basis). Donald Bain "The Control of Candy Jones" (Candy Jones irányítása . aki megszöktette és deprogramozta. Hood. Lewis.Elisabeth Hospital-t (Washington D. az MK-Ultra Project egyik legelső kísérleti nyula volt. a Westinghouse Friendship Laboratories-t. a University of Rochester. Campell. Közülük is felsorolunk néhányat: China Lake Naval Weapons Center.

erős öntudata és őszinte aggodalma Cathy O'Brien.Bonacci állítása szerint . hogy az Air Force (Légierő) támaszpontjáról teherszállító gépeken a californiai McClelland AFB-re vitték őket. egy erkölcsileg romlott TV-evangélistát. aki a MONARCH Project kísérleti alanya volt. John Hinckley Jr. Mark Chapman. Hammond "Hipnózis a többszörös személyiségi zavarban szenvedőknél: a rituális bántalmazás" címmel tartott előadásában lényegében megerősítette hivatásos elmegyógyászokból álló hallgatóságának azokat a gyanúit és sejtéseit. Újabb ismeretek iránti vágya. A pszichiátriai kísérletet Bill Plemons parancsnok és Michael Aquino alezredes irányította. akiket erre a célra a Nebraska tagállamban lévő Boy's Townban választottak ki. Tim McVeigh és John Salvi feltételezhetően szintén az MK-Ultra program kísérleti alanyai voltak. Hammond megtagadta további információk nyújtását. a mormonok által alapított Utah tagállam Állami Egyetemének a pszichológusa 1992. egy hősnek kikiáltott Green Beret-tisztet (a Green Beret az amerikai hadsereg különleges feladatok végrehajtására kiképzett elit-egysége). egy "Presidential Model" (elnöki modell) iránt. hogy nemi vágyaikat és beteges hajlamaikat kielégítsék. hogy 1991-től kezdődően leleplezze ezt a megtévesztő kísérletet. akinek sikerült csaknem két évtizedes kísérletezést a Project MONARCH keretében túlélnie. Bonacci tanúságot tesz olyan szexuális visszaéléseknek kitett fiúkról. Bonnaci visszaidézi azt. Kik segítették a kísérleti alanyok tudatának a felszabadítását? Dr. miszerint betegeik bizonyos százaléka intenzív és szisztematikus agyprogramozáson ment keresztül. könyv állításait. Corydon Hammond. hogy egymással és lányokkal pornográf célból mindenféle szexuális parancsot teljesítsenek. valamint prostituáltként Amerika politikai és gazdasági hatalmasságai egy részének a rendelkezésére álljanak. a görög betűkkel jelzett programozásra és külön is említést tett a MONARCH projektről. Hammond doktor utalt a náci kapcsolatra. hogy még inkább megfélemlítsék a már amúgy is megrémisztett és megtört többi gyermekeket. ezért Dr. Itt került sor a lelki működés befolyásolását kutatók rendszeres évi konferenciája. széles körben elkövetett bűncselekményekre és korrupciós tevékenységre vonatkozóan . késztette őt arra. 16 .a helyi/városi/tagállami szinttől fel egészen a Fehér Házig -. Az elkövetők minden szempontból visszaéltek helyzetükkel és a legelképzelhetetlenebb perverziókra kényszerítették a gyerekeket azért. David Koresh. Miután teljesen megfélemlítették a fiatal fiúkat és a tudattalan felejtés állapotába juttatták őket. ahol is intenzív programozásnak vetették alá agyukat a MONARCH projekt keretében. Egyes fiatalokat . és akiket a közeli Offut AFB-re (Army Facility Bases . hogy ez a gyakorlati kondícionálás egyik formája. hogy Lee Harvey Oswald. Charlie Manson. a Bohemian Grove-ba szállították őket. Ron Patton szerint az MK-Ultra program kísérleti alanyai közé lehet sorolni egy már elhunyt színésznőt. Sirhan-Sirhan. Ron Patton azt állítja.Hadsereg-ellátó támaszpont) vittek. A már említett Mark Phillips korábban az amerikai Védelmi Minisztérium egyik elektronikai alvállalkozójaként belülről ismerte a kormányzat által folytatott szigorúan titkos agykontroll tevékenységet. Más szerencsétlen fiatalkorúakkal és tinédzserekkel onnan a leghatalmasabbak számára zárt szabadidős parkba. egy népszerű country-énekes sztárt és még sok más személyt. arra lettek kényszerítve. amelyek erősen alátámasztják a "TRANCE Formation of America" c. azzal kapcsolatban. ugyancsak nyilvánosságra hozott olyan bizonyítékokat.Paul Bonacci. a hadsereg és a CIA tudatellenőrzést szolgáló kutatásaira. július 25-én megdöbbentő előadást tartott a virginiai Alexandriában.meg is öltek. Röviddel úttörőnek mondható előadását követően halálos fenyegetéseket kapott.. Minthogy nem akarta kockáztatni családjának a biztonságát.

visszafejlődést. Az MK-Ultra kísérletek olyan veterán résztvevői mint Dr. Bennett Braun. hogy ikrek. akik kétségbe vonták állításainak a hitelességét. sem hipnózist. Dr. Bernard Diamond. továbbá arról. a fejlődésben visszafelé haladót jelent). Ezt többek között arra alapozta. hogy csaknem automatikus reakciókat tanúsítsanak. hipnózisról és nemi erőszakról. hogy a bajokat rejtő szelencét kíváncsiságában felnyitotta és ezért szerencsétlenségek sora szakadt a nyakába. mint Cynthia Byrtus. akkor valóságos Pandora-szelence nyílt ki a számára. amely arra utalnak. A görög mitológia nőalakjáról. kínzásokról. Egyenként legalább 3 különböző tréningtechnikán estek keresztül. mind az arcot. Valerie Wolf. könyvét. Az ügyvéd legmeglepőbb felfedezése az volt. majd pedig az is sikerült neki. Dotey-t és White-ot állítólag változatos kínzásoknak vetették alá. Martin Orne és Dr. hogy olyan érzésekről és tapasztalatokról tesznek tanúbizonyságot. állítja Rosenbaum. Egyes keresztény egyházi szakemberek ugyancsak értek el bizonyos részleges és korlátozott sikereket a deprogramozás terén. hogy meghatározott inger fellépése esetén hipnotikus állapotba kerüljenek. egy New Orleans-i terapeuta két betegét bemutatta 1995. Amikor Rosenbaum elmélyedt az ügyben. hogy nem alkalmaztak sem regressio-t (=a biológiában a kezdetlegesebb formákhoz való visszalakulást. Dotey és Ann White sugárkísérleteknek lettek alávetve. hogy az ARCOültetvény (Monaca. hogy mesterségesen létrehozzanak egy kettős német személyiséget. elektrosokkról. mind a test felépítését és méreteit illetően. amely az emberi sugárzási kísérletekkel foglalkozik. Pennsylvania) több dolgozóján kínzással és kényszerítéssel programozást végeztek. hogy úgy sikerült visszanyerniük emlékezetüket a CIA programozásból. Jerry L. Rosenbaum azt is állítja. Mindkét áldozat úgy volt kondicionálva. Az Atlantic Richfield nevű cég egyik korábbi jogi képviselője David E. hogy Alaszkában egy éven tartó munkával visszaállítsa Cathy tudatának normális működését. Egyre több közíró is foglalkozik az agykontrollal és a tudat mesterséges befolyásolásával. Ismétlődő inger-válasz szekvenciáknak voltak alávetve azért. hogy meghatározhatatlan mennyiségű sugárzásnak lettek kitéve. Governemt Mind Control Experiments on Children" (Az amerikai kormány agykontroll kísérletei gyerekeken" című.S. március 15-én az amerikai fővárosban annak az elnöki bizottságnak. hogy a hipnotikus állapot befejeztével el kell felejteniük. Steve Ogilvie. Pamela Monday. hogy a róluk készült fotók egész meglepően hasonlítottak Hitlerre. Közéjük tartozik Walter Bowart. Ennek az ingernek a része volt egy bizonyos kulcsszó vagy kifejezés és a kísérleti alanyoknak azt is betáplálták a tudatába. miközben hipnotikus állapotban kábítószereket adtak be nekik. hogy Jerry Dotey és Ann White igen nagy valószínűséggel Hitler Adolf természetes leszármazottai lehetnek. Rosenbaum 9 éven át (1983-tól 1992-ig) azt próbálta kideríteni: milyen tények támasztják alá. aki megírta "Operation Mind Control"-t (Az agykontroll művelet) c. Marc Phillips erőteljes bírálatban részesült azok részéről. kábítószerekről.Ő volt az. Valerie Wolf és páciensei egybehangzóan állították. Alex Constantine pedig a "Psychic Dictatorship in the USA" (Pszichikai diktatúra az Egyesült Államokban) című könyvével. A két női tanú részletesen beszámolt német orvosokról. aki segített O'Briennek elmenekülnie fogvatartóitól. amelyet az ültetvény orvosai alkalmaztak velük szemben. A kísérleti alanyok átprogramozott tudatának a visszaprogramozásában (deprogramming) olyan neves terapeuták is részt vettek. továbbá John Rappoport a "U. általában pedig visszaesést. Dotey és White speciális kondícionálásának a célja az volt. 17 . Joseph Mengele rendszeresen felkeresték az ARCO ültetvényét. Pandoráról tudjuk.

Itt nem arról van szó. mind a közvéleménynek nagyobb figyelmet kellene fordítania erre az új társadalmi jelenségre. Egyes szerzők szerint. számuk a 80-as években már több százezerre növekedett. vagy pedig a szervezett pénzhatalomnak monetáris monopóliuma révén. hogy mi történik körülötte. Elsősorban a tájékoztatás hiányának tudható be az a közömbösség. amelyek felett viszont ez a két szervezett hatalom teljes ellenőrzést gyakorol.államnak .de mondhatnánk úgy is. amellyel a világ közvéleménye a tudatmódosítással és tudatellenőrzéssel kapcsolatos töredékes híreket fogadja. Ezért mind a szakembereknek. és számos kellemetlenséggel jár. hanem arról. az elektronika és az informatika ma már rendelkezik azokkal a tudományos eszközökkel és módszerekkel. ami igen sok pénzbe kerül. az utóbbi periodikában megjelent interjújában tette fel a kérdést William Colby-nak.Anton Chaitkin. mert tömegessé vált a kísérleti alanyok száma.kapásból elutasítja bármiféle olyan összeesküvés létezését. hogy politikai célokból így vagy úgy manipulálják a közvéleményt. akik a Project MONARCH-hoz hasonló programok következtében sürgős segítségre szorulnak. és a kilencvenes években pedig világszinten (a többségük Amerikában él) elérte a milliós nagyságrendet. A tömegtájékoztatás kulcsszerepe A XXI. a pszichiátria. Erre Colby dühösen a következőket válaszolta: "Leállítottuk az 1960-as évek vége és a korai hetvenes évek közötti időszakban. tudatbefolyásolás alatt valami egészen mást értenek. amit ma már ténylegesen ezek a kifejezések takarnak.van adózási monopóliuma révén. 18 . hiszen a tömegtájékoztatás az egyik legköltségesebb tevékenység. Ez a magánkézben lévő monetáris monopólium teszi lehetővé egy szűk csoport számára a gazdasági élet közvetítő közegének. század embere a nyomtatott és az elektronikus tömegtájékoztatáson keresztül tájékozódik arról. Ezáltal napjaink valósága az öntudattal. amelyekkel az egyes ember tudatát elkülönülő partíciókra (compartment-ekre) lehet felosztani. amit a szervezett közhatalom és a szervezett pénzhatalom tudatni akar a közvéleménnyel. agymosás. befolyásolják a közéleti párbeszéd témáit. A kisebb lapok. Az emberek többsége azonban teljesen tájékozatlan az agykontroll kísérletek eredményeit illetően.áldozatoknak és túlélőknek . Ugyanakkor egyre többen szorulnak segítségre. Ugyanakkor egyre nő azoknak a kísérleti alanyoknak . hogy a világ egésze . ezt azonban már az átlagember sem veszi komolyan.Vezetői Tájékoztató Szemle) valamint a "The New Federalist" című folyóiratban is olvashatóak. Maga a visszaprogramozás (deprogramming) is rendkívül hosszadalmas és fáradságos folyamat. Ma a tömegtájékoztatás csak azt tudatja velünk. Egyrészt agykontroll. Pénze viszont a közhatalomnak ." Az amerikai és az európai közvélemény . míg az 1960-as és 70-es években csak több száz ilyen programozott biorobot élt közöttünk. amelynek a célja az emberi tudat robotszerű működésre való átállítása egy világuralomra törő kisebbség érdekében. Ezek az elkülönített tudatok önállóan programozhatók és kívülről vezérlehetők.a száma. aki több könyvet is írt a háttérerők történelemformáló szerepéről. és akinek az írásai az EIR-ben (Executive Intelligence Review . Az újságok és a hírközlő szervek állítólag függetlenek. emlékezettel és önálló akarattal már nem rendelkező "biorobotok" tömeges előállításának a lehetősége. hogy a neurológia. rádiók és televíziók rá vannak utalva a nagy hírügynökségek szolgáltatásaira. mint. Ez óriási hatalmat biztosít a számára. a pénz nevű jelnek a korlátlan mennyiségben történő előállítását.a tömegtájékoztatási eszközök manipulácója következtében . a CIA egykori igazgatójának: "Mi van a MONARCH-kísérlettel?".

hogy elhitette az emberekkel. mint a Council on Foreign Relations (CFR). A News Internationalhoz tartozik a The Times és a The Sun. aki ugyancsak az N. hogy annak végeredménye azt az álláspontot erősítse meg. A rendszer felépítése és működése olyan. értékelések és vélemények között választhat. illetve abból a hirdetési pénzből élnek. Egy korábbi igazgatósági tag Andrew Knight a News Internationalnak ma az ügyvezető elnöke. Rothschild cég egyik igazgatója. Így például az Egyesült Államok legnagyobb elektronikus tömegtájékoztatási intézményei így az NBC. annak vagy nincs jelentősége vagy a látszatkeltést. Valójában a szervezett magánhatalom sokkal inkább abban a helyzetben van. hogy jobb vagy baloldali. Warburg stb. hogy megfossza az átlagpolgárt az objektív és pártatlan tájékozódás lehetőségétől. és a hozzájuk tartozó alapítványok és "think tank"-ek (gondolati műhelyek) közvetlen befolyása alatt áll és igazgatóik többsége is e körökből kerül ki.és sajtószabadságot. Nemcsak olyan közvetett eszközök működnek. Harmad-. elsősorban a nemzetközi pénzügyi közösség törekvéseivel szemben. aki az N. Lord Rothschildot. Rothschild nevű tekintélyes pénzügyi befektető cég elnöke. De minthogy a tömegtájékoztatás kulcsintézményei ugyanazon nagybankok és nagyvállalatok birtokában vannak. és az ABC . negyedrangú kérdésekről nagyszabású közéleti vitákat gerjesztenek manipulációs célokból. amelynek az igazgatói között megtaláljuk: Henry Kissingert. A háttérhatalmat irányító nemzetközi pénzügyi közösség szempontjából az a lényeges.). hogy az összes újságíró és szerkesztő valamiféle összeesküvésnek a részese és tudatosan manipulálja a közvéleményt. hiszen a pénzhatalom egyik megtévesztő módszere az volt. Amikor az erőszakos bűnözés ugrásszerű növekedése a brit közvélemény figyelmébe került. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség céljai nemcsak jók és hasznosak. amelyet ugyancsak a Rothschildok és az Oppenheimerek alapítottak. a Trilateral Commission (TC). vagy zsidóbarát-e az adott vélemény. A felügyelő és ellenőrző testületek.lényegében a nemzetközi pénzügyi közösség (Rothschild. keresztény vagy mohamedán. de elkerülhetetlenek is. a CBS. így a közvélemény a lényeget illetően egyféle tájékoztatásban részesül. érvényesíteni tudja akaratát. és a figyelemelterelést szolgálja. Maga az állam is egyre inkább a szervezett magánhatalom hegemóniája alatt működik. a Bilderberg Group (BG). Ezért minden olyan hír. Zbigniew Brzezinskit. valamint az olyan háttérstruktúrák. hogy az elhangzott vélemények segítsék elő az új világrend kialakítását. De Nagy Britanniában is hasonló a helyzet. A manipulálás másik eszköze azt ültetni be az emberek agyába. mint amilyen a Press Complains Commission (Sajtó Panaszbizottság) elnöke Lord Wakeham. A mesterségesen kreált viták kimenetele mindig az. amely kritikus a fennálló struktúrával. A szervezett közhatalom már jogilag is korlátozva van. Lord Carringront. de közvetlenül érvényesül a tulajdonosi jogon alapuló irányítás és ellenőrzés is. csupán az állam veszélyeztetheti a szólás. Rockefeller.M. amelyek az ő nézőpontjához közel állnak. A közvéleményben tudatosan megtervezve azt az illuziót keltik. A Daily Telegraph igazgatótanácsának tagja az az Evelyn de Rotschild. amit ez a háttérhatalom akar. amely "piacnak" becézi magát. elemzések. Ha ezt a célt segítik.M. mint a hirdetések és a hirdetési pénzek szétosztása.Mindebből nem az következik. A legtöbb ember az elektronikus és nyomtatott sajtó azon szolgáltatásait veszi igénybe. amelyet ezektől kapnak. az nem juthat át a tömegtájékoztatási rendszeren. akkor ezzel kiemelten foglalkozott a tömegtájékoztatás. A Daily Telegraph-nak az a Hollinger-csoport a tulajdonosa. vélemény. akkor csaknem mindegy. hogy a szervezett magánhatalom. Ahol mégis különbség mutatkozik. A kibontakozott vita nyomán 19 . hogy különböző megközelítések.

valamint az energiaforrások elégtelenségére vonatkozó sokkoló adataival valóban megrázta a világ közvéleményét. hogy mozgósítsa a közvéleményt a Népi Milícia (People's Militia) ellen. de kötelessége is. A dokumentum a valódi környezetvédelmi problémákat megoldani törekvő mozgalmak hátán 20 . Valójában a robbanást egy "barometric bomb" okozta. Ezt ismerték fel a különböző zöld mozgalmak. kormány-ellenes szélsőségesség. és a megoldási módok keresése érdekében. természetesen parlamenti jóváhagyással. Ilyen esetben az amerikai állampolgárnak nemcsak lehetősége van az ellenállásra. áprilisában az amerikai Oklahoma City-ben robbantásos merénylet következtében 178 személy (köztük asszonyok és gyerekek) vesztette az életét.) A környezetvédelem manipulálása Jól szemlélteti. hogy ellenálljon minden olyan kormánynak. testi és szellemi képességeit javítani óhajtó genetikai irányzatot. felhasználni a hatalom központosítására. Valójában ennek az alkotmányos jognak a korlátozása volt a cél. Ezt a robbanószerkezetet szigorú államtitokként kezelték. Ez a túlnépesedésre és az élelmiszerellátásra. A Római Klub propagandájának célja az volt. és fogadja el a probléma megoldásaként Clinton elnök döntését. vagyis hogy az FBI behatolhasson ezekbe a csoportokba. hogy a környezetvédelemre való hivatkozással központosítsa globálisan a hatalmat és akadályozza a harmadik világ ipari fejlődését.megszületett a "Criminal Justice Bill" . továbbá széles körben elterjessze az eugenetikát. az ember öröklődő tulajdonságait. ipari fejlődésének a korlátozását. katonai erőt lehessen velük szemben alkalmazni és a tömegtájékoztatásban be legyen tiltva minden ún. hogy szembeszálljon egy diktatórikus. amelyet egy népi milícia csoport helyezett el. amely viszont kezdeményezte a világ népesség-ellenőrzését. Az oklahomai merényletet a tömegtájékoztatás nyomban arra használta fel. mert viszonylag könnyű az előállítása és robbanóereje . (Az amerikai alkotmány lehetővé teszi minden állampolgár számára a fegyverviselést és biztosítja. vagyis a fajnemesítést. így többek között a People's Militia képviselői ne szólalhassanak meg az elektronikus médiumokban. hogy bolygónk életfenntartó képessége komoly válságban van. amely megszegi az emberi jogokra és a politikai szabadságjogokra vonatkozó alkotmányos kötelezettségeit.igen nagy. zsarnoki kormányzattal jogai védelmében. Az új világrend létrehozásán fáradozó nemzetközi pénzügyi közösség és integrált elitje ezt vette figyelembe. amely viszont nagy mértékben korlátozta az egyéni szabadságjogokat. a magas rangú szabadkőműves. Jelentések szerint egy "fertilizer bomb" (műtrágya alapú robbanószer) okozta a robbanást. amelyek jelentős része igen hatékonyan lép fel e válság tudatosítása. 1995. A "GLOBAL-2000" című jelentés a Trilaterális Bizottság közreműködésével Jimmy Carter kormányzata idején készült el. hogy a környezetvédelmet is kiaknázza saját céljai érdekében. E cél érdekében létrehozták a Római Klubot 1968-ban.ehhez képest . és ehhez kellett olyan hangulatot teremteni a közvéleményben. hogyan lehet egy valóságos problémát: Földünk erőforrásainak védelmét. megtámadhassa őket. Aurelio Peccei. Ez a bomba egy elektroés hidrodinamikus gázüzemanyagú szerkezet. A vitát azonban az erőszakos bűncselekmények visszaszorításáról folytatták. amely elítéli a rendőri módszereket alkalmazó kormányzattal szemben ellenálló csoportokat. vezetésével. Kétségtelen tény. Erre a "probléma-felvető" dokumentumra hamarosan megszületett a probléma-megoldó dokumentum. létszámának csökkentését és harmadik világ tudományos. vagyis a Büntetői-igazságszolgáltatási törvény. amikor úgy döntött. A lényeg tehát a polgárok fokozottabb állami és rendőri módszerekkel való ellenőrzésének bevezetése volt.

a Nemzetközi Valutaalap. Egyidejűleg a háttérhatalom egyik csoportja . (Franciaországban egyedül annyi atomerőmű működik jelenleg is.és eredményesnek bizonyult . aki létrehozta és finanszírozta a "Föld barátai" nevű szervezetet. a fogyasztás és a pénzzel történő spekuláció segítségével . Az olcsó nukleáris energia világszintű elterjedése veszélyeztette a nemzetközi pénzügyi közösség olajipari befektetéseit. Mint tudjuk. hogy "Debt for equity". globális elektronikai megfigyelési rendszer. David Rockefeller és báró Rothschild elgondolása volt. a Rockefeller alapítvány egyik vezetője volt. a később létrejött Kissinger Associates nevű tanácsadó cég irányító testületének tagja. Anderson volt az. A riói környezetvédelmi világtalálkozó fő rendezői is ugyanezek a háttérerők voltak 1992ben. Az 1973-as Saltsjöbaden-i Bilderberg-tanácskozáson részt vett Robert O. valamint a Bilderberg-csoportnak kulcsszerepe volt az olajár négyszeresére történő felemelésében 1974-ben. Ezt a megoldásokat tartalmazó programot a Világbank. Így az a megoldási javaslat. hogy globális megoldást nyújt egy globális problémákra. valamint azok az intézmények. aki óriási összegeket juttatott el azoknak a szervezeteknek.azaz pénzből még több pénzt előállítani a forgalom. Napjainkig a nukleáris energia jelenti a szerves anyagokból (állati maradványokból) képződött energiaforrások (szénhidrogének) pénzügyileg és hatékonyságban is versenyképes alternatíváját. és kívülről irányítani. Ma már rendelkezésükre állnak azok az eszközök és módszerek. Eddigi ismereteink szerint az MK-Ultra és a Project MONARCH bizonyult a leghatékonyabbnak. az egyének viselkedését.) A francia Rothschildok hosszú távú stratégiája a nukleáris újrafeldolgozó technológia megszerzése. amelyek keretében elsősorban nők és gyermekek tudatát tudták ellenőrzés alá venni. Ennek a tudatbefolyásolási csúcstechnológiának a kidolgozása és alkalmazása volt az előzőekben már ismertetett . amelyek ezt működtetik. hogy az emberi tudat befolyásolását hatalmi céljaik érdekében felhasználják. továbbá más beruházó bankárok és szolgálatukban álló politikusok támogatták. Az agykontroll és az új világrend A tömegtájékoztatás tudatbefolyásoló tevékenysége és a társadalom manipulálásának a hagyományos módszerei mellett .a Rothschild-ház franciaországi érdekeltsége . Ezért óriási anyagi és szellemi erőforrásokat fektettek be az agy feletti uralom technológiájának a kifejlesztésére.az tudja. A háttérhatalom irányítói az elmúlt 75 év során komoly erőfeszítéseket tettek. A nemzetközi pénzügyi csoportoknak és a tulajdonukban levő "Hét Nővér" nevű olajkartellnek. Aki érti a pénzgazdaság működési elveit . mint Európa összes többi országában együttvéve. pl. Ma már ők ellenőrzik a világ uránium-ellátásának a 80%-át .úszva azt ígéri. ahol erre sor került. 21 . tömeghipnózis. A tanácskozás főtitkára Morris Strong olajmilliárdos. Anderson. egyáltalán nem csökkent az adott országok eladósodottságának a mértéke. azaz elengedni az adósságot a Harmadik Világ országaiban a környezetvédelem szempontjából rendkívül fontos termőföld átengedéséért cserébe.napjainkban létrejött és működésbe lépett az emberi tudat ellenőrzésének egy teljesen új dimenziója. A környezetvédelem manipulálását szolgálta a nukleáris energia használatának a visszaszorítása. az Atlantic Richfield nevű olajvállalat tulajdonosa.komoly előrehaladást ért el a nukleáris technológia monopolizálása terén. hogy a környezeti problémák legfőbb okozója ez a pénzgazdaság.kísérleti programok célja. amelyek megfelelő alkalmazásával befolyásolni és ellenőrizni képesek az agyműködés tudatalatti és tudatos szintjének a tartalmait. amelyek ellenezték a nukleáris erőműveket és ő volt az.amelyekre a fentiekben röviden kitértünk .

A drogokkal és elektrosokkal okozott trauma az agyműködés leválasztott részeinek a független működését megerősítette. Cathy O'Brien annyira tökéletesen programozható tudattal rendelkezett. amely képes volt alkalmazkodni a gyötrésekhez. RR és GB) valamint egy sor további fontos beosztású amerikai politikust kellett kiszolgálnia. két különböző személyiséggel. hogy megbirkózzon ezekkel a lelki sérüléseket okozó helyzetekkel. Státusza szerint hivatalosan ún. tudata elhatárolódott a gyötrések emlékétől. hogy az őt ellenőrző szakemberek alkalmasnak minősítették fontosabb politikai és más titkos megbízatások teljesítésére. Ezek a politikusok állítólag rendszeresen gyötörték és megerőszakolták. amelynek az eredményeként gyermeki tudata két egymástól elkülönülő és függetlenül működő részre tagolódott. amikor Cathy pszichéjében kialakult az a tünetegyüttes. Agya. és volt egy másik. Röviden már említettük. amikor tudatának éppen egy másik önállósított része működött. valamint társadalomkutató tudós publikálta. Ha tehát a gyötréskor működésben lévő tudatrész maximálisan el van választva az élet normál helyzeteiben működő tudatrésztől. amelyeket a világuralom megszerzésére dolgoztak ki. Így többek között arra is használták. Ez a trauma indította be azt a folyamatot. amikor is sikerült elmenekülnie és tudatát lassan újraprogramoznia. akkor az illető egyén ilyen normál helyzetekben nem tud visszaemlékezni arra. Ezekről nyíltan beszéltek vele vezető amerikai politikusok és illegális tevékenységet 22 . miközben kialakult egy másik személyisége. ahol több nemzedéken át gyakorlat volt a szülők vérfertőző nemi kapcsolata kiskorú gyermekeikkel. Azaz volt egy olyan személyisége. hogy ha számítógépünk Macintosh rendszerben dolgozik."Amerika öntudatlan átformálása" című művében. később pedig ugyanezt tették Kelly nevű leányával is. MPDnek (tudathasadásos személyiségzavarnak). hogy abnormális helyzetekben mi történt vele. amelyet a szakemberek Multiple Personality Disordernek. "Presidential Model"-nek (elnöki modellnek) számított. mai nevén Dissociative Identity Disordernek. Ez volt az az időszak. amikor apja felizgult állapotban közeledett hozzá. neurológus és pszichiáter szakorvos. Cathy O'Brien megdöbbentően részletesen képes visszaemlékezni mindarra. Ez a másik személyisége akkor aktivizálódott és vette át az irányítást. akinek szexuális szolgáltatásokat kellett nyújtania. Ez tette lehetővé. A nemi aktusok közben kábítószereket és elektrosokkot is alkalmaztak azért. Cathy O'Brien olyan családba született. 1988 óta. amelyek akkor történtek. amin ellenőrzői részéről állításai szerint keresztülment. a normális személyisége. hogy az egyik legnagyobb hatású tájékoztatást Cathy O'Brien kísérleti alany írta meg "Trance Formation of America" . 1995-ben. illetve többszörös tudatú személyben fotografikus memória alakul ki. aki 1980-ban született. hogy szigorúan titkos információkat juttassanak el vele az Irán-Kontra tárgyalások során. DID-nek (tudathasadásos identitás-zavarnak) neveznek. Cathy O'Brien a CIA alkalmazásában álló "mindcontrolled slave" (agykontroll alatt álló rabszolga) volt. Az MPD / DID egyik mellékhatása. akkor nem tudja használni a Windows operációs rendszer eszköztárát. mert a már ismertetett agykontroll-technikák eredményeként a tudathasadásos személyiségzavarban szenvedő egyén nem tud visszaemlékezni azokra az eseményekre. amely irányította magatartását a mindennapi élet szokásos körülményei között. hogy tovább fokozzák tudatműködésének a megosztását. Azaz a komputer egyik "tudata" (a Macintosh) nem tud a másik tudatáról (Windows). amely az apjához kapcsolódott. O'Brien azt állítja. Elektronizált korunkban ezt talán úgy lehet leegyszerűsítve megvilágítani.A háttérhatalomnak a tudatkontroll segítségével történő hatalomgyakorlása részleteit már több kísérleti alany. hogy a kettő-. Részletesen felidézi azokat a terveket is. mondhatni szövődménye az. hogy többek között elnököket (GF. hogy majd megfullad apjának a nemi szervétől. Legelső emléke.

Így Cathy-ban minden szituációra egy másik személyiség fejlődött ki. beleértve a kimerülésig történő hajszolást. amelyet nagyrészt fotografikus memóriájának köszönhetett. azaz tudathasadásos személyiségzavara volt. ahol megtanították neki. még egészen kis gyermekkorban. amelyet aztán neki ajándékozott. Az egyik nagybátyja. hogy Cathyval és a boxer kutyájával készült pornográfiát árusított. Előzőleg pedig fontos szerepet töltött be a Warren-bizottságban. hogy csúcstechnológiával végzett programozásuk visszafordíthatatlan. hogy kiderítse John F.állítja könyvében Cathy O'Brien . aki idősebb George Busht elnöknek jelölte. ahová elmenekülhet és elrejtőzhet. amelynek az volt a feladata.folytató személyek azokban az években. élelem és víz elvonásából. Később a washingtoni Kongresszus tagja lett. Cathy-val .Gerald Ford . Ez a személy . Cathy-t apja e program rendelkezésére bocsátotta. Ford ebben az időben kezdte a genetikus agykontroll tanulmányozásához felkutatni azokat a többgenerációs vérfertőzéses családokból származó gyermekeket. Bob. Cserébe ígéretet kapott.mind ő (Vanderjagt). aki a könyv szerint szintén használta őt. hanem kinevezett elnökeként a Fehér Ház lakója lett 1974-től 1976-ig. mind pedig Ford megerőszakolta egy politikai ünnepség során a színpad háta mögött. hogy ő és Bob nagybácsija a Vatikánban voltak. egy katolikus papnak. és éppen ezért minden titkukat biztonságosan megoszthatják vele. maga is megrögzött pedofil. Guy Vanderjagt rózsakeresztes nyakláncot adott Cathy-nek és elmondotta neki. akiknek MPD-je. rendőröknek. Cathy O'Briennek jelenleg két leánytestvére és négy fiútestvére van. sátánistáknak és rokonaiknak azért. hogy tudatműködésének a szétválása elkülönülő részekre fokozódjék. Majd pedig a Republican National Congressional Committee (a Köztársaságpárti Nemzeti Kongresszusi Bizottság) elnöki tisztébe került. A gyermeklányt állítólag Guy Vanderjagtnak is a rendelkezésére bocsátották. amelyet rövid idővel korábban a rectumába dugtak. mint az átlagember látása. 1968-ban Vanderjagt bemutatta Cathy-t Pierre Trudeau kanadai miniszterelnöknek. Ezt követően egy dobogón az összegyűlt vendégsereg elé vitték. hogy nincs hely. Valamennyi keresztülment pedofil zaklatáson. hogy a légierő hírszerzőszolgálatának a pilótájaként a Vatikán számára is dolgozott. Bob volt az. gyakran dicsekedett előtte. Az MPD / DID másik mellékhatása. aki ebben az időben Michigan amerikai tagállam szenátora volt. amikor azt feltételezték. A projektre való felkészítés a folyamatos trauma-okozásból. valamint az érzéki észleléstől való megfosztásból állt. hogy további gyermekeket akar. aki a "Trance Formation of America" szerzője szerint állítólag a helyi "michigani maffia" vezetője volt. ahol Cathy iskolatársai is jelen voltak és őt is bemutatták egy amerikai lobogóval. hogy nem folytatnak ellene büntetőeljárást gyermekpornográfia árusításáért. többek között egy francia poodle-nek a bekapcsolásával.kisleányként .apjának a testvérei is visszaéltek. Ezt követően O'Brient elvitték kéthetes kurzusra a Harvard Egyetemre. hogy az ilyen többszörös tudatú egyénben rendkívüli éleslátás fejlődik ki. és megerősítést nyerjen annak a bevésésével. ahol a létezés más dimenzióinak titkait őrzik. Cathy-t visszaemlékezései szerint . O'Brient ugyanis a hatóságok rajtakapták. hogy miként készítse fel Cathy-t a kísérleti projektre. Az apa hazatérve lelkesen közölte családjával. Egyik alkalommal . akik gyermekként maguk is pedofil szülők áldozatai voltak. Ő volt az. Amikor Cathy a pubertás korba lépett és mellei növekedni 23 . E mindennapos megpróbáltatások ellenére kitűnt iskolai teljesítményével. amely negyvennégyszer pontosabb. aki először bemutatta Cathy-t egy gyermekpornográfiát kedvelő személynek.Nixon elnök lemondása után az Egyesült Államok első nem megválasztott.szülei ismételten kiszolgáltatták prostituáltként a helyi szabadkőműveseknek. Kennedy halálának a körülményeit.

Szabadságvonat. ellenőröknek -. Egyik kábítószeres bevetése során Hotsprings közelében a Tinker Légibázison Cathy találkozott az akkori arkansas-i kormányzóval. hogy mindent elfelejtsen. végül személyes használatra egy csomag finomított kokaint is át kellett adnia. hogy adjon át a részére egy titkos üzenetet Bennett Johnson lousiana-i szenátortól. hogy részt vett a Project MONARCH-ban. hogy Wayne Cox az apja Cathy O'Brien egyetlen gyermekének: Kelly nevű lányának. Cathy-t előkészítették a Project MONARCH-ra.Katonai 24 . Cape Canaveral-t Floridában és ugyancsak a NASA-hoz tartozó Godard Űrkutatási Központot. "handlerek"-nek . Byrd szerződést kötött az átadóval. a DIA (Defence Intelligence Agency . és minden szót és mondatot két és többértelművé alakítanak át. Azt az utasítást kapta. amit "Satanic reversals"-nek (sátáni kísértéseknek. mint ő.kezelőknek. amely szó szerint kiforgatta Cathy-t saját lelkivilágából. Aquino a legtitkosabb kísérletekben is részt vett. vagyis rabszolga-kereskedők között megnevezi Kris Kristofferson-t (a Vatican based Project MONARCH slave-runner-t . azzal nyert immunitást a bűnüldöző szervektől. Ezt követően tudatának szinte minden önállósított része már valamilyen traumával volt összekapcsolva. Bill Clintonnal is. Noha Byrd volt a "tulajdonosa". és amelyek során minden érzékelést ellenőriznek.egy Vatikánban működő Project MONARCH kísérleti alany irányítóját). aki 1980-ban született.kezdtek. megpróbáltatásoknak) neveznek. egy agykontroll-terv kódszava). Ebben az időszakban Cathy O'Brien már nem volt képes elválasztani a realitást a képzelt dolgoktól és fordítva. a Fort Campell-t Kentucky-ban. a Fort McKlellen-t Anistonban Alabama tagállamban. Hat alkalommal állítólag csak azért ejtette teherbe. aki állítólag szadista-mazochista módszerekkel gyötörte és ennek a nyomai a mai napig fellelhetők Cathy testén. akik rajta tartották a szemüket és tovább traumatizálták. A Project MONARCH slave-ekhez (kísérleti alanyokhoz) tartoznak Barbara Mandrell és nővérei. Az utolsó esemény. A kísérleti program folytatódott különböző csúcstechnológiájú katonai támaszpontokon és itt tovább traumatizálták. Washington közelében. hogy senki nem csinál karriert Nashville-ben. Ekkor Ford állítólag lerohanta őt és elektrosokkolta is. hogy a magzatokat sátánista szertartásokon használhassa. Byrd szenátornak. Tény. Cathyt 1980-ban a Fort Campbell-i kísérleti bázison. és mint már említettük megalapítója volt annak a "Temple of Set" nevű szektának. Vanderjagt már nem találta eléggé attraktívnak és továbbadta Robert C. amelyet még Himmler kezdeményezett. Boxcar Willie-t (aki Cathy leányát Kelly-t három különböző elmegyógyintézetben is molesztálta) és Merle Haggard-ot (akinek a sikerdala: "Freedom Train" . s ez egyik napról a másikra milliomossá tette Cathy apját. E támaszpontok közül felsorolja a könyv a tampai McDill légibázist. vagy nem a CIA operatív munkatársa. Nekik is Byrd a tulajdonosuk. Aquino neonáci nézeteket vallott. Cathy azt állítja könyvében. és lerombolta még megmaradt normális személyiségét 1974-ben történt egy a Michigan tagállamban lévő Cedar Springs-ben tartott rendezvény után. Michael Aquino alezredes programozta. Cathyt ezután apja átadta Byrd-nek. a sátánista és állítólag gyilkosságokat is elkövető Wayne Cox. Cathy-t továbbadták ún. Ezt az állapotot még meg is erősítették az agykontroll fejlett formáival. amikor is kivették az iskolából és átvitték a muskegoni Katolikus Központi Középiskolába a többi Monarch-project számára kiválasztott gyerekkel együtt. a főváros. Egyik ilyen kezelő. hacsak nem olyan kontrollált személy. a NASA Kennedy Űrkutatási Központot. Kentucky-ban. A Tennessee állambeli Nashville-ban megrendezésre kerülő Grand Old Opry fesztivál során mutatták be az ott fellépő Wayne Cox-ot Cathy-nek. A vezető "slave-handler"ek. aki névleg feleségül vette. Wayne Cox Cathyt bevonta a kábítószer tranzakciókba és a sátánista rituálékba.

nyilatkoztatta ki . hogy eldobhatónak tekintenek. Az ő beállítása szerint Reagan egyik kedvenc időtöltése volt. akinek szexuális ízlése hasonló volt. Aquino volt megbízva a Presidio Day Care Center-ben ." "Byrd meg volt győződve arról. Azzal támasztotta alá a vallás manipulálását. Cathy-n és leányán.még a pápa és a mormon próféta is tudja. hogy a világ fennmaradhasson. hogy a 95% nem is akarja tudni: mi történik valójában a kormányban? Byrd úgy gondolta: azért. hogy azok belekényszerítik az emberiséget egy felgyorsult evolúcióba a neonáci elveknek megfelelően. amelyekhez ő igazodott. az Ohio tagállamban lévő Youngstone-ban működő "Charm School"-t ("Báj Iskolát") Dick Thornburgh (Pennsylvania tagállam korábbi kormányzója). hogy a Bibliában megjövendölt világbékét az egyetlen rendelkezésre állóeszközzel. az emberiségnek óriási evolúciós lépést kell tennie egy felsőrendű faj létrehozásával. beleértve a lélektani hadviselés stratégiáit és megmagyarázta: miként használta és fogja használni az alkotmánnyal kapcsolatos ismereteit." "Byrd szerette hallgatni a saját hangját és gyakran bonyolódott véget nem érő monológokba hosszúra nyúló híres előadásai során. s közben áramütésekkel stimulálja. Cathy-t ebben a tranzakcióban üzenetközvetítőként használták. hogy ez az egyetlen út a békéhez és ők teljesen együttműködnek a Tervvel.a gyermekeken végzett kísérletek irányításával. Ennek az akciónak volt a neve az "Operation Carrier Pigeon" (Postagalamb-művelet). Együtt működött Jim Trafficant képviselővel a legfejlettebb programozási technikák alkalmazásában. hogy Cathy-vel análisan szeretkezzen. Marilyn Monroe-t a nyilvánosság szeme előtt ölték meg. Philip Habib később bemutatta Cathy-t King Fadh-nak. hogy a fennmaradó öt százalék irányítsa. aki finanszírozta a kontrákat a panamai diktátoron és CIA ügynökön.Hírszerző Szolgálat) pszichológiai hadviselési részlegénél. Végül is . Szaúd Arábia uralkodójának. Reagan személyi titkárának. Kelly-n. hogy a világ lakosságának a 95%-a azt akarja." Cathy elsőként Ronald Reagan mellett töltötte be a "Presidential Model" pozíciót. és ezt azzal lehet bizonyítani. miközben fotografikusan rögzítettem minden szavát. Philip Habibnak az volt a kedvenc időtöltése." "Byrd azzal igazolta az agykontrollal kapcsolatos kegyetlenkedéseket. későbbi amerikai igazságügyiminiszter irányította. "a világ szőkéinek" a kitenyésztésében. hogy személyes fényképészével. amelyek úgy váltak ismerté. a totális agykontrollal lehet elérni az új világrend keretében. Fadh volt egyébként. mint "Uncle Ronnie's Bedtime Stories" (Ronnie bácsi esti történetei). és senki sem tudta mi történt. Végül is az első elnöki modellt.a San Francisco-i Presidio Parkban működő gondozó-központban . Manuel Noriega-n keresztül. a saját ízlésének megfelelő szex-fotókat készíttetett. Az egyik ilyen "sex-slave" (szexuális célokra használt kísérleti alany) kiképző tábort. hogy az alkotmányt. Részletezte a világuralmi erőfeszítés belső műveleti struktúráját. A továbbiakban idézünk szó szerint Mark Phillips és Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvéből: "Byrd gyakran fenyegetett. Larry Flynt-tel. Byrd hitt a hátrányos helyzetű fajok és kultúrák népirtás és genetikai változtatás révén való megsemmisítésében és a tehetségesebbeknek. 25 . valamint az amerikai igazságügyi-rendszert manipulálja. Aquino állítólag a NASA legkegyetlenebb traumaokozó technikáit is kipróbálta.

Hillary Clintonnal. hogy ő E. amelyek "A Most Dangerous Game" (A legveszélyesebb játék) néven voltak ismeretesek. George Bush-nak állítólag pedofil hajlamai voltak és Cathy Kelly nevű leányával is volt kapcsolata. A MOB (maffia) hozzájárult 2. Bennett Bushoz hasonlóan szintén azt állítja magáról. aki Ford idején a Fehér Ház apparátusát irányította. 1982-ben Houston kokaint nyújtott át Bill Clintonnak. amelyet állítólag Cheney és Ford rendezett. Vajon miért nem tisztázza magát ezek alól a becsületsértő rágalmak alól minden rendelkezésére álló jogi és média eszköz igénybevételével. hivatalosan és határozottan egyetlen illetékes. és miért nem követel magának elégtételt New York szenátor-asszonya a becsületében gázoló rágalmazók példás megbüntetésével? Cathy O'Brien könyve szerint id.. miközben Cathynek találkoznia kellett feleségével. a pedofil. akikre aztán kutyákkal és puskákkal vadásztak egyrészt kedvtelésből. amelyből már több kiadás is napvilágot látott. Üdvözlet a főnöknek!" Cox helyettesítésére Cathy-t átadták egy új kezelőnek. ahol szinte minden szexuális és sátánista perverzió megengedett.amelyet a templomosok és követőik imádtak) állítólag annyira izgalomba jött. így az alelnök sem vonta kétségbe. A könyv állításai szerint Cheney (és ezeket eddig jogi úton. s így Baphomet-nek a fejét ábrázolja .3 millió dollár (pornóprofit) átutalásához a Bank of Credit and Commerce International-hez. és Bill Clinton későbbi jogtanácsosa: Bill Bennett és testvére Bob Bennett 1988-ban lerohanták az akkor nyolc éves Kelly-t.Cathy egyik legbrutálisabb gyötrője állítólag Dick Cheney volt. A könyv szerzői szerint id. Bennett belülről ismerte a katolikus-jezsuita agykontroll technikákat. Ebbe Cathy-t is bevonták. másrészt az áldozatok további traumatizálása végett. vagyis extra terrestial (földöntúli lény) és képes aktivizálni olyan holografikus képzetet Cathy elméjén belül. Az egyik ilyen parti alkalmával. Reagan elnök oktatásügyi minisztere. hogy növelni tudják vele a gyermekek tanulási kapacitását. Bohemian Grove Californiában olyan exkluzív klub. hogy földöntúli űrlény. jelenleg pedig az Egyesült Államok hivatalban lévő alelnöke. Egy másik terv. valamennyi mexikói csatorna működőképes (kokain és heroin). mint "postagalambot": "Ford kezdett beszélni. Ennek részét képezte a MONARCH programban résztvevő "slave"-ek szabadjára engedése az erdőben. sor került az "Operation Shell Game"-re (Célbalövő játékra). Ez a művelet sikeres vállalkozás volt. Hagyd így tovább. hogy orális aktust hajtott végre. miközben lerombolják azt a képességüket. amelyben átváltozik óriásgyík-szerű űrlénnyé. Gyűjtsd össze most a pénzünket és úszni fogunk benne. Ez így szerepel abban a könyvben.T. amely "World Vision" néven ismert. hasbeszélő és hipnotizáló Alex Houstonnak. hogy önállóan tudjanak gondolkodni. mintha én egy gép lennék és lediktált egy üzenetet: 'Vidd ezt az üzenetet Dick Cheney-nek a Pentagonba. George Bush azt is állította magáról. azaz nem követelte "a kitalációkat és rágalmakat hangoztató Cathy O'Brien és Mark Phillips" szigorú felelősségre vonását és példás megbüntetését) rendszeresen szervezett rendezvényeket. és felhasználta őket az "Education 2000" elnevezésű programnak a végrehajtásához. tulajdonképpen egy jezsuita finanszírozási módszer a világbéke elérésére agykontroll révén. Hillary Cathy vaginájának a megpillantása során (amelyet korábban elaltatás nélkül egy démon fejéhez hasonlító alakúra operáltak. Reagan elnök idején védelmi miniszter volt. 26 . Ezt a programot úgy dolgozták ki. A látogatókat egyszerűen "Grover"-eknek nevezik. és amelyből több tízezer példányt már eladtak. Fejezd be a megállapodást Panamával.

egy olyan sebészhez küldünk. Az is kiderült. mert egy másik szenátor. hogy öngyilkossági késztetései vannak. Ebben a kritikus időpontban azért menekült meg mégis. februárjában. halálos fenyegetésekkel és jogi küzdelmekkel.a "Trauma-based mind control"-ban. valamint agykontroll alatt álló fegyveres személyzet. születésnapját Mark Phillips. akinek a szeme be van kötve és a keze meg van bilincselve. Mark Phillips-nek sikerült őket Alaszkába vinnie a "hírszerző közösség" egyik bennfentesének a segítségével. 1986-ban Cathy-t és Kelly-t a kaliforniai Lake Shasta-ba vitték azzal az ürüggyel. hogy kapcsolatot tartson Mark Phillips-szel. két hónappal rá. 1988. a jelen körülmények között. akinek Phillips korábban üzleti partnere volt. hogy egy beteget. nem engedték meg." Hármuk élete tele volt megpróbáltatásokkal. George Bush és Dick Cheney eljátszották Cathy-val a már előbb ismertetett "Most Dangerous Game"-t.Az "Order of the Rose" (a "Rózsák Rendje") a templomos lovagrend egyik elágazásának tekinthető. hogy ott zenei fesztiválra kerül sor Merle Haggard szervezésében. hogy a korábbi "Presidential Model"-ek nem sokáig éltek 30 éves koruk után. (aki Byrd szenátornak a közeli barátja és a Szenátus hírszerző bizottságának a helyettes-elnöke volt) megszerezte őt egy átmeneti időre. hozzálátott Cathy tudatának intenzív visszaprogramozásához (de-programming). ténylegesen politikai fogolynak számított és elmegyógyintézetben tartották.járatos szakértőnek számított) megszöktette Cathy-t és Kelly-t Alex Houstontól. Patrick Leahy. 1995-ben. Ez tette lehetővé azoknak az információknak az emlékezetéből való felidézését. hogy elősegítse az Új Világrendet. Mark Phillips szerint jelenleg az elmegyógyászat még meglehetősen le van maradva: "Agykontroll áldozatoknak a hivatalos elmegyógyászokhoz való irányítása kezelés végett. (aki korábban a CIA alkalmazottja volt és a legtitkosabb technológiában . Ennek az "Order of the Rose"nak tagja volt Brian Mulroney kanadai miniszterelnök és Vanderjegt. George Bush renden belüli neve: "The Rose" "a Rózsa". A kellően alátámasztott bizonyítékok 27 . Kelly a könyv megjelenésének időpontjában. Fekete Helikopter állomásozik. aki nem ideg és elmegyógyász. Itt a könyv jogi úton eddig nem cáfolt állításai szerint id. azon kevesek egyikével. Cathy normális agyműködésének a visszaállításához. Az ilyen módon programozott személy krónikus és egyre súlyosbodó asztmában szenved. valamint Madelaine Albright. aki segíthetett volna neki egészsége visszanyerésében. Arra hivatkozva. hogy Cathy betöltötte 30. A kiszabadítása érdekében kezdeményezett valamennyi jogi lépést végül is "nemzetbiztonsági okokra" való hivatkozással utasították el az igazságügyi hatóságok. Ebben a központban számos ún. egyenlő lenne azzal. hogy Kelly-t Wayne Cox úgy programozta. de az agykontrollhoz szükséges eszközök szakértőjeként ismerte ezt a technikát. azért. akinek nagyon kényes műtétre van szüksége. amely végül is elvezetett hosszú és fáradságos erőfeszítések után." A "Rózsák Rendjén" belül id. hogy a "hypnosleep" (hipnotikus álom) néven ismert agykontroll-technika segítségével adott esetben meghaljon. Itt Mark Phillips. azaz az agyműködés trauma révén történő befolyásolásában . Sok kísérleti alany bal csuklójára rátetoválták a vörös rózsát. Lake Shastá-ban valójában egy különleges rendőri erő tartózkodik. amelynek feladata az Új Világrend programjában való részvétel. és nagy tekintélye van az új világrend létrehozására törekvő szervezetek körében. amelyek végül is elvezettek Mark Phillips és Cathy O'Brien közös munkájának a megírásához: a "Trance Formation of America" című könyv megszületéséhez. Amikor Cathy 29 éves lett felötlött benne. aki Bush szerint: "rajtam keresztül került az ENSZ-be.

a bio-elektromágneses frekvencia-gyógyászat. Ehhez járult volna a nem kívánatos nyilvánosság a tömegtájékoztatási eszközökben. valamint annak 1986-os kiegészítése annyi kiskaput hozott létre. mint Bob Hope. Így beprogramozható az egyik elkülönített személyiség szex rabszolga-prostituáltnak. mint egy komputer azért. hogy a fejlett technológia egy változatát továbbfejlessze. hivatásos orvosok és tudósok által összegyűjtött technológia. hogy a társadalmi hierarchiában. Azaz. Ennek egyik oka lehet az. hogy "nemzetbiztonsági érdekekre" hivatkozva cenzúrázzanak. amely lehetővé tette a kormányzat és az igazságügyi szervek számára. Henry Kissinger és még sokan mások. agykutatás. vagy adatokat rögzítő agyfájlnak. amelyek őket politikai pozícióikhoz juttatta.. Ezért az állampolgárok véleménye. hatalmi struktúrában elfoglalt helyük valójában már nem az állampolgárok döntésén nyugszik. hogy a megvádolt közéleti személyek hallgassanak és passzívak maradjanak. a közvélemény nyugodtan ignorálható. azok továbbra is bíznak bennük és e körök számára nem számít diszkvalifikációnak mindaz. Egyelőre azonban a felelősségre vonás elmaradt. aki ismeri a speciális kódjelzéseket. az idő. akkor az illetékesek a nyilvánosság nyomásának engedve felelősségre lesznek vonva. arra utal. a nyilvánossághoz menekülve kerestek védelmet. Az amerikai vezetők. mai nevén Dissociative Identity Disorderben (tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedett. Az a tény. Az átlagpolgár azt feltételezheti. hogy tisztázzák magukat a két szerző által leírt vádak alól. hogy milyen kínzásokat kellett elszenvednie olyan ünnepelt közéleti személyiségektől. s ehhez képest mindennapi felfogásunk elavultnak számít. hivatásos szakemberek és vezetők egy titkos csoportja engedélyt kapott gyanútlan amerikai lakosokon végzett kísérletekre azért. a génmanipuláció. a távolbalátás. a váddal illetetett közéleti személyiségek sem vették igénybe az igazságszolgáltatást azért. mert csak ezek 28 . az az. hogy különböző specifikus feladatokat lássanak el. "Thanks for the Memories" (Köszönet az emlékekért) című könyvében Taylor ezt írja: "Amiről az önök többsége nem tudhatott. De elmaradtak a megvádoltak részéről a könyv szerzői ellen szükségessé vált jogi lépések is.. megírta kellően dokumentálva élettörténetét részletesen beszámolva arról. hogy ha napvilágra kerülnek a könyvben leírt visszaélések. Brice Taylor és az agykontroll Brice Taylor is a trauma okozással végzett agykontroll kísérletek egyik bátor túlélője. Ez a trauma-okozással szabályozott technika képes létrehozni számos elkülönülő "személyiséget" ugyanazon személyen belül. a másik bizalmas információkat továbbító futárnak. a parapszichológiai kutatások. Minthogy a könyv szerzői halálos fenyegetések közepette éltek. Tehát nagyon nyomós okok szóltak amellett. Miután átélte a csúcstechnológiával gyakorolt kísérletezést. agykontroll. Azok a háttérhatalmi struktúrák. amit a "Trance Formation of America" című könyv néhány közéleti személyről állít.mesterségesen előidézett Multiple Personality Disorder-ben (tudathasadásos személyiségzavarban). hogy évekkel ezelőtt a Hidegháború kezdetén ún. Ezek az elkülönülő személyiségek önállóan programozhatók. illetve eltusoljanak kényes ügyeket. halálközeli állapottal való kísérletezés. hogy a jogi eljárások további tényeket tártak volna fel és esetleg megerősítették volna az állításokat.egész sora ellenére. hogy ezt a hallgatást és passzivitást megengedhették maguknak." Brice Taylor is . az 1947-es nemzetbiztonsági törvény. Ezek az elkülönített személyiségek csak azon személy számára hozzáférhetőek.Cathy O'Brienhez hasonlóan .és térben való utazás formájában létezett és létezik.

nemcsak az agyamban. miközben közölte velem. Így tudtam megőrizni némi hasonlóságot a valódi személyiségemhez.írja könyvének bevezetőjében. Végül is eladták egy "rabszolga-aukción". amelyet gyakran szó szerint lemásoltam a saját magán-újságjaimról. és pornográfia készítésére használta. tűket szúrtak az érzékeny testrészeimbe. mivel apja folyamatosan megerőszakolta. gyermekprostitúcióra kényszerítette. hogy minden egyes emlékemet . Később sztriptíz következik. "Az agykontroll rabszolgák piacán az elit tagjai felkeresik az aukciókat. hogy hogyan hoznak létre egy emberi robotot.." ." Brice Taylor visszaemlékezései 14 évet fognak át. Elektrosokkot kaptam. Csaknem megfulladva.. ahogyan azt lelki szemeimmel láttam. mielőtt ténylegesen szponzoráltak vagy eladtak. sok olyan tolakodó emléknyom villant fel. Sok évig tartó terápia és gondos kezelés révén Brice Taylornak sikerült rekonstruálnia saját emlékeit.segítségével lehet működtetni (aktivizálni. Ez addig a pontig haladt. Amikor titkos életem emlékei kezdtek benyomulni a tudatos agyműködésembe. amelyben irányítóim részesítettek visszalőtt rájuk. amelyek a programozás révén nem voltak hozzáférhetőek a saját maga számára. amit ezek a 'személyiségek' megtapasztaltak és átéltek. és ezért éveken át arra kényszerültem. Számos ilyen showműsorban felléptem. magányosan. A programozás eredményeként szinte tökéletes fényképezőgéphez hasonló memóriára tett szert. hogy újra felidézzem ezeket a tapasztalatokat teljes részletességgel.. bepillantás az eseményekbe programozott 'személyiségek' szemén keresztül. Brice Taylor felvett név." 29 . Amire emlékeztem olyan messze volt attól. és ez tette lehetővé... Amikor emlékezete ismét működni kezdett. amelyek első látásra gyermek divatbemutatóknak látszanak. hogy abba kellett hagyni a "master degree"-ért folytatott egyetemi tanulmányaimat és mindennap fel kellett keresni orvosomat folyamatos terápia keretében. Kábítószereztek. amely visszaáramlott a tudatomba. megfosztottak az élelemtől és az alvástól. hogy teljesen felborította mindennapi élettevékenységemet. megdöbbentő történet bontakozott ki saját maga előtt is: "Amit ön olvas ebben a könyvben. lelki megrázkódtatásoknak." Brice Taylort kényszerítették. hogy itt hagy meghalni. és ahogyan azt a testemben éreztem . de a testemben is. amiről azt hittem. hogy kiválasszam a gyakran eleven. testi és lelki sérüléseknek. mert azokat a rituális kínzások és tudatmanipulációk elrejtettek előle. hogy kínzási rituálékon és orgiákon vegyen részt. elektromos vezetékeken. hallottam és a szagát érzékeltem. Megkíséreltem megérteni és megtartani mindazt az információt. be-és kikapcsolni) az adott elkülönült személyiségbe beépített programot. "Az a képzés. bár zavaros emlékképeket. forrasztó készülékeken és állatok hajtásához használt ösztökével.úgy.leírjam. Többek között bezárt szekrényekbe. "Apám éveken át rituális jellegű brutális fizikai és lelki kínzásokkal gyötört.. Kifinomult módszerekkel hipnotizáltak és elektronikusan programoztak. amelyeket őriztem. amely arra kényszerített. Éveken keresztül naponta kínos pontossággal dokumentáltam emlékeimet azért.hogy mélyen megrázott. Olyan mértékig. Ez arról szól. ketrecekbe és koporsókba. Kislányként Brice folyamatosan alá volt vetve traumáknak. mindazon keresztül. hogy átéltem . hogy a legapróbb részletekről is be tudjon számolni." Brice Taylor memoárja éveken át tartó gyötrő visszaemlékezés az átélt események részleteire. hozzátéve "az információk többsége egyszerű kópia.

és aki gondosan előre kidolgozta a stratégiai terveket és rendszerint el is érte a kívánt eredményeket. hogy szexuális és emocionális szükségleteik kielégítésére ezeket a társalgó hölgyeket vegyék igénybe a kívülállókkal folytatott ilyen kapcsolat helyett." E sorok írója a "Council"-t. a Külkapcsolatok Tanácsa. Később felfedezte. amit Henry-ben megtaláltak. élő memóriának. Kennedy-t. Beceneve: "a million dollar baby" (milliódolláros baba) volt. ahol a közpénzek szétosztásáról döntöttek. azaz a kísérőhölgyek szolgálatait. a Trilaterális Bizottság. hogy a későbbiekben "mind file"-nak (agy-fájlnak). a későbbi Olin Alapítvány létrehozója és elnöke. a Council on Foreign Relations-zel (Külkapcsolatok Tanácsa New Yorkban) azonosítja. a Federal Cartridge Company tulajdonosa. felkészítve őt arra. mert övé volt ugyan a pénz és a hatalom. hogy olyan szituációt teremtsen. A Project MONARCH keretében kiképzett "Presidential Model" ("Elnöki model") szolgálatainak az igénybevétele egy estére az 1960-as években 1200 dollárba került. Úgy tekintették mindezt.Nos. Ezen túlmenően a hatalmi elit szexuális igényeinek kiszolgálására is felkészítették. Mint már utaltunk rá Kissinger élő személyi komputerként használta Brice Taylort. Bátorították őket. Mindig kísérletet tett arra. Kissingerről még a következőket írja Taylor: "A színfalak mögött Henry ellenőrizte a külkapcsolatokra vonatkozóan a Külügyminisztérium által hozott döntéseket és akciókat. a NATO. "Apád. Brice Taylor ilyen minőségben kiszolgálta John F. amelyre szükségük volt. Könyvében Taylor leírja. Taylor később megtudta. de nem volt sajátja az a mélyenszántó gondolkodás. ami a Council-t illeti.Nemzetbiztonsági Hivatal) által kidolgozott magasabbszintű agykontroll programozáson is. amelyben a Council globális méretekben tartotta kézben a teljes ellenőrzést. amely a színfalak mögül irányítja a világpolitikát és a globális eseményeket. Gerald Fordot és még kormányzóként Ronald Reagant. anyád idejöjjön" történetén alapuló agykontrollon. "Henry volt a legnagyobb kutya. A Council szemében Rockefeller inkább nélkülözhető volt. Horn volt. Neki volt az a tehetsége. mivel ekkora nagyságú közpénzt kellett minden így programozott kísérleti alanyba invesztálni kisgyermek korától a felnőtt koráig. aki folytatta agykontrollprogramozását. Henry Kissinger Brice Taylor-t az ő "egymillió dolláros gépének" nevezte. Lyndon Johnsont. A tudatába elhelyezett szigorúan titkos kormányzati adatokhoz kizárólag Kissinger tudott hozzáférni. hozzáférhetővé téve az agyában létrehozott információs fájlokat az Energia Bizottság. Charlie mutatta be Brice Taylort Henry Kissingernek. akit Charlie nagybácsinak hívott: Charles L. hogy egy másik szponzora. egy életre szóló tervet. a City of Londonban működő ikerintézményével.és hírszerző-rabszolgákat. a CIA emberi robot technológiájának legújabb. Taylor keresztülment a NASA (National Security Agency . információ-raktárnak használja a személyi komputerhez hasonlóan. Brice Taylor "tulajdonosa" a közismert színész és komikus: Bob Hope volt. mint egy játékot. melynek várható kimenetele 30 . legmodernebb termékeit: a programozott szex. a Royal Institute of International Affairs-zel (Királyi Külügyi Intézettel) együtt. valamint az "Óz a varázsló". amely 1921 óta a háttérhatalom legfontosabb koordináló intézménye. mint prostituáltat. Richard Nixont. Brice Taylor részletesen ír könyvében a "Council"-ról (a "Tanácsről"). valamint a Képviselőház azon tanácskozásain. ahol az Egyesült Államok elnökének és más magas rangú politikusoknak felkínálták az "escortok". hogy a Project MONARCH Beta-típusú programozásán átesett személyeket nevezték "milliódolláros babáknak". hogy fültanúja volt olyan beszélgetéseknek.

aki kezelésbe vette őket. amint azt később meg tudtam egy korábbi CIA-alkalmazottól. aki időközben vallásos lett. hogy hallani lehessen bennünket. A kínzással fragmentálták a pszichéjét azért. Brice Taylor is . mint divatmodell világhírűvé vált a II. azaz "a legveszélyesebb játék". így bárki is volt. hogy létrehozzák benne a tudathasadásos személyiségzavar állapotát. Ennek a vadászatnak a neve volt "The Most Dangerous Game".véletlenül vagy sem . hogy különösen fogékony alany. hipnotizálta Candy Jones-t és úgy találta. miként traumatizálta Kelly nevű leányát: "Éveken keresztül Kelly szorosan kapcsolódott ahhoz a traumához. Az FBI egyik munkatársa arra kérte: járuljon ahhoz hozzá.specifikus kulcsszó használatával - 31 . Az agykontroll az egyik végső eszköz a világuralom megszerzéséhez: "Megtanultam. és Kelly-t olyanná formálták. úgy látja. Emlékeztetjük olvasóinkat. George Bush. átadják neki a továbbítandó információt. és sikeresen működtette. Így vált a CIA agykontroll programjának az egyik kísérleti résztvevőjévé. amikor vadászott rá George Bush Bob Hope-nak a Jordan Ranch nevű birtokán. hogy irodája titkos levélátadó hely ("mail drop") lehessen egy másik kormányzati ügynökség." Alátámasztja ezt a gyermekek elleni bűnös eljárást az a másik könyv is. "privilégiumhoz" hozzájusson. amit "Bush-baby"-nek neveztek. és küzdelembe kell bocsátkoznunk nem erőszak és háború útján. A hírszerzés titkos világának a határszélén mozgó Candy Jones kapcsolatba került Dr. A következőket írja szó szerint arról.írja Taylor könyvében.véletlenül vagy sem . később pedig saját modell ügynökségét is megalapította. hogy Reagan elnöksége idején az alelnök. feltehetően a CIA számára. hogy ő is a nyomdokaimba léphessen és használhassák. amely elődeinek nem sikerült. A mélyen hazafias Candy Jones elfogadta ezt az ajánlatot.végül is lehetővé teszi. úgy. a "Bush-baby"-khez sorolt kislányokat Kelly-nek nevezték el. George Bush pedofil volt. mint kísérleti alany Candy Jones.beszámol egy esetről. Jensen azzal az ürüggyel. aki Jessica Wilcox néven látta meg a világot. hogy rögzítse az emlékezetébe. hogy a szabadság nem szabad. Brice Taylor. Marschall Burger-nek dolgozott. hogy engem "vonalban tartsanak". az igazi spirituális erő és kiállás segítségével. világháború idején. hogy a globális elitnek ez a nemzedéke nyerje meg azt a játszmát. Gilbert Jensen-nel. amelyet Cathy O'Brien írt: "Trance Formation in America" és amelyet az előzőekben már részletesen ismertettünk. de a tudás. hogy munkavállaláshoz szükséges interjút készít. hogy Cathy O'Brien is beszámol könyvében ehhez hasonló történetről. E felkészítés során álcázott technikával hipnotizálják a kiválasztott személyt. Szerencsétlenségére nem sokáig kellett várnia. amit én kaptam. aki viszont Dr. Titkos futári szolgálat teljesítésére készítették fel. nem kellett emlékeznie a nevükre. minthogy ezidőtájt a mi újonnan választott alelnökünk. a szabad akaratért. pedofil volt." Brice Taylor könyvének egyik fejezete a "Baby Monarchs Are Born" (Monarchs bébik születnek) címet viseli és ebben azt állítja." . Ismétlődően kínozták és traumatizálták a jelenlétemben abból a célból. majd hipnózis utáni szuggeszcióval .szintén Kelly-nek nevezték. az igazság és a szeretet. mint "Presidential Model"-t. hogy ehhez az ún. Ezt az üzenetet hipnotikus eszközökkel törlik a tudatos memóriából. Candy Jones. O'Brien leányát . vagyis id. hogy egyfajta spirituális háború folyik Földgolyónkon. Ez ambicionálta és ösztönözte őket. Ezek az álnevet viselő doktorok kémpszichiáterként álltak a CIA alkalmazásában. egy láthatatlan küzdelem az életekért. Kormányzati forrásokból származó értesülések szerint.

hogy ennek okát megmondaná. gúnyosan és hűvösen. aki a többi képzeletbeli személytől eltérően végig vele maradt. Candy Jones-t. Ekkor gondolt arra Nebel. Jane Mansfield és Marilyn Monroe előtt. november 16-án találkozott. Candy 1945-ben a Fülöp-szigeteken turnézott. Arlene sok tulajdonsága az anyjáéra hasonlított. Nebel egész éjszakán át tartó rádió show műsorai több millió hallgatót vonzottak. akkor garantálva van a maximális biztonság. hogy egy másik személyiség és egy másik hang áradt belőle. Gilbert Jensen-nek kellett átadnia. a férj felfigyelt. és feltűnő szépségű szőkeség volt. Szülei nem éltek jól. a CIA-hoz vezetnek. Amikor Nebel erre rákérdezett. hogy üzleti útjai során levélküldeményeket továbbítson az FBI számára. durva. Néhány héttel később végül is elmondta férjének. hogy Candy-t transzba ejtse. Amikor a drogok kerültek említésre. hogy Candy halálosan retteg mindentől. Nebel arra is felfigyelt. hogy mi van elrejtve a tudatalattijában. és magnetofonra rögzítse a kapott válaszokat. amikor beteg lett. hozzá téve.lehetővé teszik az így elrejtett üzenetnek az előhívását. ismét egy ilyen furcsa személyiség változás állott elő. Miközben otthon lefekvéshez készültek. hogy most a CIA számára dolgozik. Candy igen rövid idő alatt elveszítette természetes báját. ami kínai. barátságos és elbűvölő volt. A házasságból származó három fia vele maradt. Felajánlotta Candy-nek. hogy new yorki üzletét "mail drop"nak használhassák. amire Nebel. aki engedélyt kért arra. hogy időnként el kell majd távoznia anélkül. Nem engedték. és szarkasztikus volt. Jessica Wilcox 1925-ben Atlantic City-ben született. aki mély hangon beszélt. Nebel rájött. akkor szeretetteljes. mint a védelmezője. amelyet Donald Bain írt a szalagra rögzített vallomások alapján. Jensen közölte vele. Amikor vacsorázni mentek. minden alkalommal Arlene jelent meg Candy-ben. Candy teljesen másképp viszonyult hozzá. Candy Jones titkára fokozatosan úgy derült fény. mert nem tudja valójában. 1960-ban kereste fel régi ismerőse egy nyugdíjas tábornok. mert valamennyien használtak gyógyszereket. Candy meg volt lepődve. akit mindössze 28 napi ismeretség után vett feleségül. és ekkor találkozott Dr. hozzátéve. Az általa megszemélyesített szépségideál igen divatos volt Grace Kelly. feltegyen neki néhány egyszerű kérdést. a népszerű médiaszemélyiség feleségül vette az akkor már 47 éves és nemzetközileg is ismert divatmodellt. nem érzékelte. december 31-én Long John Nebel. aki pont az ellentéte az igazi Candy-nek. agresszív. kemény. arra a kockázatos lépésre szánta rá magát. hogy ő mit is tud. Ehhez hozzájárult és abba is belement. Durván. és akivel újból 1960. hangja megváltozott. Egyik ilyen fantázialény volt Arlene. Ezen túlmenően félt az orvosoktól. hogy 1972. és egy teljesen más asszony állt előtte. mint a másodlagos személyisége. Amikor viszont Arlene-ként viselkedett. akkor rosszmájú. Gilbert Jensen-nel. Még kínzás hatására sem árulja el az üzenetvivő. Így született meg a "The Control of Candy Jones" (Candy Jones ellenőrzése) című könyv. hogy más gyermekekkel barátkozzon és gyakran el volt zárva egy sötét szobában. de ez válással végződött. és Oaklandban van az irodája. akire halványan emlékezett. hogy hosszú története van annak. Ekkor kezdett képzeletben különböző figurákat teremteni a maga számára. Amikor Candy igazi önmaga volt. 1946-ban érdekházasságot kötött Harry Conover divatcárral. Az esküvői partin Nebel rendkívül érdekes változást figyelt meg újdonsült házastársán. hogy ez anyagilag is igen kedvező. hogy az FBI számára dolgozott. hogy csatlakozzon a titkos tevékenységhez. aki amatőr hipnotizőr is volt. A három fiát nevelő Candy 32 . Nebel. ami Candyben lejátszódott és a nyomok az amerikai központi hírszerző ügynökséghez. a pszichiáterektől. Ha a hipnotizáló létre tud hozni egy ilyen futárt. Ez volt az a hang. hogy kapcsolat állhat fenn Candy másik személyisége és titokzatos útjai között. Nebel ismét megtapasztalta ezt a transzformációt. Az egyik ilyen levelet San Franciscóban Dr. őt pedig bántalmazták.

Nem lehetett biztos abban. vagy félelmet tanúsított volna. aki semmilyen körülmények között . Gyakran levetkőztették. A drámának fokozta a hatását az a tény. Ezzel elérte. Jensen létező személy és valóban olyan fajta tevékenységet folytatott. Candy kinézésre is Arlene-vé alakult át. Candy-nek azonban fogalma sem volt arról. Egyrészt Arlene és Nebel. miként viselje el a fájdalmat és legyen képes ellenállni a kihallgatási technikáknak. A hipnózison túlmenően nagy hatású gyógyszereket is beadott neki intravénásan. kábítószerezték. amelyeket Arlene elmondott.árulja el azt. mint a narko-hipnotikus tudatbefolyásolás sikeres példája: a tökéletes harcos. amelyeket Candy hipnózis alatt maga mondott el Nebel kérdéseire válaszolva. Minderre nem a kommunizmus elleni harchoz volt szükség. hogy vajon Arlene nem jelenik-e meg parancs nélkül is Candy Jones mindennapi életében. kivéve azt. Ez sokkal inkább azt példázta.beleegyező választ adott. Többször is jelen volt a büszke Jensen oldalán. mint Arlene . Ez tette lehetővé. Így demonstrálta módszerének a sikerét 24 orvos előtt a CIA központjában Langley-ban. hogy nagy kockázatot vállal. és Jensen csak árnyékfigura. Itt elektromos árammal kínozták. hogy parancsára akár meg is ölné magát. hogy Jensen égő gyertyát helyezett Candy-nek a nyitott vaginájába anélkül. és tudatos élete ismét folyamatossá vált. hogy megerősítést nyert. hogy felkereste Jensent és átadta a rábízott iratokat. Jensen azt is állította. hogy hogyan öljön csupasz kézzel. Jensen óvatossága ellenére ez mégis megtörtént. Ezekről a magnószalagokról évek múltán Donald Bain színpadi drámát írt négy szereplővel. 33 . hogy Arlene-t oly mélyen kondicionálta. de úgy tűnik. amikor parókát viselt és különböző stílusú kozmetikai kikészítéssel elváltoztatta a külsejét. Candy. Orvosi vizsgáló asztalon Gestapó módszerekkel vallatták. Mutatja morális beállítódását az. Jensen elsők lépésként hipnotizálta. hiszen végül is az egész történet így került fokozatosan napvilágra. egy előadás alkalmával. Candy-t Arlene-ként kétszer is Taiwanra küldték futárszolgálatra. hogy máshol is járt és mást is tett. Kiképezték a titkos tevékenység minden változatára. Arlene természetesen egy fantázia-lény Candy fejében. mint az ő normális élete. de nem tört meg. Maga Jensen is közeledett hozzá hipnózisban. és még nők is használták szexuálisan akarata ellenére. Jensen visszahozta őt a transzból. Amikor a feladatot elvégezte. és a kommunikációt. hogy ő maga átment ezeken a tapasztalatokon.vagyis virtuális zombie meglátogatott különböző kiképző táborokat. Jensen a programozó és kontrolláló elmegyógyász tudatában volt. másrészt Jensen és Candy. Megtanították rá. hogy Candy ezt valahogy mégis csak elhárította. amit tud. Mindezt azokról a magnószalagokról tudhatjuk. az álcázást. hogy Arlene hangjával és modorával Jensen képes volt rávenni Candyt különböző kísérleti feladatok teljesítésére az Egyesült Államokban és külföldön. Jensen célja tökéletes hírtovábbítónak a létrehozása volt. Ez a művelet igen jól meg volt szervezve. lefektették. katonai támaszpontokat és titkos orvosi létesítményeket egész Amerikában. Ekkor találta meg benne a lelkemélyén rejtőzködő Arlenet. beleértve a robbanószerek használatát. hogy Arlene előre került Candy tudatában és csaknem teljesen átvette személyiségének az irányítását. Candy nem akarta elhinni. amit Churchill "pervertált tudomány"-nak nevezett a régi stílusú hírszerzési rendszer keretén belül. A lényegi szereplő Nebel. hipnotizálták. és kínozták különböző összejöveteleken. a közelharcot improvizált fegyverekkel való bánásmódot. ahogyan az Candy elmondotta. hogy fájdalmat. A titkos képzési menetrend szerves részét képezte a perverz szexualitás.még kínzás hatására sem .

román és cseh felmenőkkel rendelkező Andy Pero a nevadai Fallonban született 1969-ben. Lényegében úgy kezelik az emberi tudatot. ahol találkozott az amerikai hírszerzés és az orvosi. Preston Nichols különleges vendégeként. Andy Pero anélkül. Áttekintve az 1960-as években a hivatalában eltöltött munkaidőt kiderült. Andy Pero tréningjét. amikor két és fél éves volt. Andy Pero úgy véli. Andy Pero először 1998. Az ehhez hasonló tudatmódosító programokat. Öt éves korában Münchenbe került.Donald Bain könyve vált a mintájává Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című és Annie McKenna "Paperclip Dolls" (Kivágott papírbabák) című könyvének. Ők korábban a koncentrációs táborokban végeztek agykontroll kísérleteket. augusztusában hozta nyilvánosságra élettörténetét. és ne gondolkozzék. pszichiátriai szakma. a Monarch és a Montauk Project-et a kormányzat finanszírozza. világháborút követően számos egykori náci tudós érkezett az Egyesült Államokba a titkos szolgálatok útján. hogy genetikus manipulációval trauma okozásával végzett agykontrollal. amely a Monarch Project elágazásának tekinthető. A II. hogy a kísérleti alany tegye meg." típusú válaszok. Ezen keresztül el tudják távolítani a félelmet. és el tudják érni. és így el lehet vele érni emberfeletti tulajdonságok létrehozását. hogy a tudatot különböző önálló részekre hasítják. Preston előadássorozatára Philadelphiában került sor. rejtőzködő szférájába. A program arra irányul. Apja az ottani légi bázis helyettes parancsnoka volt. valóságfeltáró kérdéseivel. tudatmódosító "kezelését" a New 34 . amelyeket aztán egymástól függetlenül lehet programozni. hogy az új program nyomán eltűnnek az ösztönös gátlások és a "de én nem tudom. hogy bizonyos kísérleti kínzásokon már két éves korában is keresztülment. és tűket szurkáltak a fülébe illetve a nemi szervébe. majd a szétválasztott tudatrészeket újra programozzák. Pero azt állítja. egy német nyelvűbe és egy angol nyelvű amerikaiba járt. olyan tudatmódosító kisérleti programnak lett alávetve. Candy annak a határterületnek a részesévé és áldozatává vált. hogy az emberi agy normális impulzusait. hogy ehhez hozzájárult volna. amikor is elektrosokkolták. hogy akaratlanul úgnevezett "Manchurian Candidate"-ként is felhasználták. amely elválasztja az agy működését a test működésétől. Ezen túlmenően Pero azt is állítja. a Montauk Project keretében. Candy Jones akarata ellenére belekerült a hatalomnak abba a misztikus. "Project Superman" . Minden valószínűség szerint a Jensen álnév alatt rejtőzködő kísérletező pszichiáter a beindult MK-ULTRA program keretében tevékenykedett. mint egy komputert. hogy az első kísérletek vele akkor kezdődtek. hogy Candy Arlene-ként sokkal több kísérleti küldetést teljesített Jensen számára. Mindkét szektor életbe vágóan fontos volt az amerikai katonai ipari komplexum és a mögötte álló szervezett pénzhatalom számára az 1950-es és 1960-as években. Ezeknek a kísérleteknek az a célja. de én félek. illetve e három módszer kombinációjával rendkívüli tulajdonságokat fejlesztettek ki benne. mint amennyi valaha is felfedezésre került.. Ezt úgy érik el. Az történik. Donald Bain úgy látja.. valamint a Jose Silva nevével fémjelzett relaxációs tréninggel. ahol két különböző óvodába. amit mondanak neki. hogy üzleti út címén igen gyakran volt távol és semmiféle megállapodást nem kötött. az emóciók normális folyamatát szétválasztják. amelynek léte és működése meghazudtolja a természet és a társadalom demokratikus és szociális szemléletét. Az egészre pedig ráborul Jensen árnyékfigurája. Felvillanó emléknyomok arra utalnak.Andy Pero története A magyar. hogy olyan extrém traumának vessék alá. Bain szembe állította a Cathy agyában lévő képzelebeli világot John Nebel egyre mélyebbre hatoló. pl.

ellazulást. vagy pedig a könyvtár legfelső emeletére. amely a New York Államhoz tartozó Long Island sziget Montauk nevű városkájában van. Andy Pero azt állítja. Amióta fokozatosan helyreállt emlékezetének a működése. Megtanulta. Azok lettek a "Montauk-fiúk". hogy ugorjon le egy létráról csekély magasságból. Sokan meg is haltak ezek során. hideg fejjel. hogy több ezer más gyerek és felnőtt ment át ilyen kísérleteken. amelyek bármely elszenvedett sérülést képesek gyógyítani. Az itteni kísérleti alanyok 99 %-a akaratlanul vesz részt ebben a programozásban. mert a macskához hasonlóan hajtotta végre: nyugodtan. Mivel Andy kiválóan szerepelt a Silva-féle kiképzésen. már vissza tud emlékezni arra. a két egyenruhás egyik alkalommal közölte is vele: "hallottuk. A Silva-módszer önhipnózisnak is felfogható. illetve fiatalemberek futárszolgálatra. Amikor tudatkontroll alatt volt. Duncan Cameron az egyik ilyen személy. Ennek eredményeként több alkalommal is csaknem megfulladt. Őket feláldozhatónak minősítették. miközben egy zárt víztárolóba helyezték és azt az utasítást kapta. hogy a legmegfelelőbben érjen talajt. Majd fokozatosan növelték a magasságot. és az agyában kísérletileg létrehozott öngyógyítási képesség segítségével tudta visszanyerni eszméletét. ahol speciális katonai kiképzésen 35 . Programozásának döntő része a New York államban lévő Rome helység légi bázisának a nagyméretű laboratóriumában folyt. Andy Pero nemcsak a különböző sportokban tűnt ki. Egyes különleges kiképzési feladatok során F-16-os gépekkel elvitték Rochesterből az Egyesült Államok délnyugati sivatagos területére.York államban lévő Rochester Egyetemén végezték. Az ugrásai azért voltak sikeresek. Ennek ellenére nem tartották különösebben okosnak. szinte bármit végre tudott hajtani egészen addig. hogy elviseljen minden képzeletet felülmúló fájdalmat. hogy létrehozza saját lelki laboratóriumát a Silva agykontroll segítségével. Andy Pero ekkor találkozott először két különösen viselkedő egyenruhás személlyel. hogy a víz alatt lélegezzen. amely tele van szuper-hatékony gyógyító eszközökkel. hogy számos alkalommal elektrosokk kezelést kapott. Perot bekapcsolták a "Montauk chair" ("Montauk szék") nevű kísérleti programba is Camp Hero-ban. és ezáltal emberfeletti erőre és önuralomra tegyen szert. Ezek a fiúk. amelynek keretében meg lehet tanulni a különböző tudatszintek bekapcsolását. félelem nélkül. szuper katonának és merényletek végrehajtójának lettek kiképezve. Kényszerítették. de intelligencia hányadosa is a legjobbak közé tartozott. Erre jó példa Cathy O'Brian élettörténete. valamint a különböző sportokban. és így válnak irányított tudatú ügynökökké. Andy Perot édesanyja még 10 éves korában beíratta a Silva-féle agykontroll kurzusra. és rendkívüli körülmények között is életben maradjon." Először még nem fogta fel e kijelentés értelmét. amíg hitt a feladat végrehajthatóságában. akik aztán rendszeres időközönként felkeresték. mivel az elektrosokk kezelések következtében dadogott. A nőket általában szexuális megbízatások teljesítésére is használták. El tudott végezni több száz fekvőtámaszt. A kiképzők hipnotikus önkívületi állapotában közölték vele. Egy napon számunkra fogsz dolgozni. hogy bizonyos nagyon különös képességekkel rendelkezel. emlékképek felidézését. akik a legszigorúbb programozást is túlélték. és ezáltal öngyógyítást. Vagy egy padlásszobába vitték fel. de később a két férfi fontos szerepet játszott valamennyi tréningjén egyetemi évei egész időszakában. végül már sikeresen leugrott egy épület tetejéről. A nők szexprogramozását a New Jersey-ben lévő Paramus-ban végzik. sőt kisebb magasságban repülőgépből is ejtőernyő nélkül. kizárólag arra koncentrálva. amelyet több mint fél órán át megállás nélkül volt képes csinálni. sőt a tudatunk erejével történő kanálhajlítást is meg lehet tanulni.

Az így felerősített információ továbbításra kerül szabad energiakristályok hálózatába. Preston Nichols több könyvet is írt a Montauk Project-ről. hogy amikor egy bizonyos időpontra vonatkozóan megjelent a gondolat. A kísérletben résztvevők azt a feladatot kapták. Montauk Project és a Montauk chair A Montauk chair a Montauk program egyik elágazása volt. amelyet a kísérleti alany az agyában elgondolt. mély hipnotikus programozás keretében. szét tudja szedni őket. Kiképzése arra irányult. amikor a Föld kiindulópontjához érkezik. azaz egy kukac. hogy bánni tudjon a különböző típusú fegyverekkel. és elég nagy ahhoz. hibátlanul hajtsa végre a kapott parancsot. meg tudja tisztítani és természetesen tölténnyel feltölteni. Az egyik ilyen időutazási kísérlet neve volt a "Project Southern Cross" (A "Dél-Keresztje program"). bizonyos idő elmúltával felnyílt a szobában egy úgynevezett "wormhole". idő-bejárat") készült. akkor a komputer bekapcsolta azt a szimulációs programot. fegyvereket és az 1940-es években gyártott technológia 36 . amikor is memóriáját törölték. Egyik ilyen alkalommal számos fekete ingbe és nadrágba öltözött férfi volt jelent. amelyben ült össze volt kapcsolva egy csúcstechnológiájú. amely arra az időpontra vonatkozott. és ez bolygónknak az a pontja. hogy mi történt vele. amely kör alakúan van elrendezve. kifeszített esernyőhöz hasonlító antenna felfogja. Ezek a kísérletek 15 éves korától folytatódtak egészen 1988-ig. majd egyre nagyobb mértékben visszatérni. rendkívül fejlett komputerrendszerrel és gondolaterősítővel. illetve azt követően 1992-ig. amelyek megkönnyítik az úgynevezett "időutazást".a szék fölé helyezett. függetlenül attól. hogy a szövetségesek megnyerjék a II. és vibrációs energiáját . A kiképzések után visszavitték az egyetemre. Ennek célja az volt. Ezt követően. hogy összpontosítva vizuális képzelőerejét. Egész sorozat ilyen úgynevezett "time portal" ("időkapu. miközben a Montauk chair-ben ült. de ő valójában semmire nem emlékezett. Andy Perot arra is megtanították.vagy gilisztajárathoz hasonló nyílás. A Montauk chair program során elválasztják az agy működését a test működésétől. Andy Pero azt a feladatot kapta a Montauk chair projectben. amikor tudatosan törekedett agyműködésének a visszaprogramozására. és egy komputerhez továbbítja. hogy szállítsanak hírközlési eszközöket. A Montauk chair keretében fejlesztették ki azokat a képességeket. hogy felerősítsék a különleges módon összpontosított gondolatokat a működtető gondolatain alapuló háromdimenziós ábrák felidézésére.különleges akadályok leküzdésén kellett részt vennie. és így nem is emlékezett vissza a történtekre. A Camp Hero nevű kísérleti központ Montauk városkában. világháborút. Ezt a bizonyos kísérleti széket arra is használták. amikor Duncan Cameron létrehozott egy szörnyet.vagyis a gondolkodás során keletkező bioelektromos energiaváltozásokat . hogy egy teherautó is keresztülhaladjon rajta. azaz olyan helyen fekszik. Az Egyesült Államok kormánya az időutazás módszerével is elő kívánta segíteni az 1940-es évek elején a háború megnyerését. ahonnan az időutazást a legkönnyebben végre lehet hajtani akkor. Más alkalommal egy repülőgép anyahajón találta magát. amelyet kijelöltek a számára. hogy pontosan lőjön és habozás nélkül. és végül már egész könyvtárnyi program állt rendelkezésre a különböző történelmi időszakokról. hogy milyen gondolat került felerősítésre. Megemlít egy esetet. ahol a Föld bioritmusának a tengelye található. amelynek a nagysága 5-6 méter körüli. A szék. Ez a különleges komputer úgy volt programozva. Csak akkor kezdtek emlékei foszlányokban. A"chair (szék) program" működtetője gondolkodik. gondoljon egy meghatározott történelmi időpontra. Ezt aztán a komputer több százszorosan felerősíti.

és elfelejtse. Amikor mégis elkezdte visszaidézni apró részletekben emléknyomait. Andy Pero első emlékképei 1996-ban kezdtek visszaszivárogni a memóriájába. Gyakran vannak közöttük fegyveres testületek tagjaihoz tartozó családtagok. amikor megint elfelejtett mindent. E cél érdekében már egész fiatal korban kiválogatják azokat. mintegy 10 éven át. Pero szobatársa mély aggodalommal nézett rá. becsmérlésnek és megalázásnak való folyamatos alávetését. hogy az agykontrol-program keretében irányítsa. hogy szobatársa valójában az egyik melléje rendelt programozó és irányító. de a lényeg valamennyiben az. Az első kulcsszóval beindított emlékezés azt idézte fel. hogy a tudatalattiban kiderítsék melyek az adott személy legérzékenyebb pontjai. hogy mesterséges tudathasadást váltsanak ki. amikor hangosan kimondta "I'm Rhino. Pero elmondása szerint mindössze kétórányi időutazást kapott a szállítmányok átadására. Később. Óvatosnak kellett lennie. mert szobatársa gondosan ellenőrizte. A konkrét eljárás minden személy esetében különbözik. Lorgen-nek adott interjújában. és azt reklámozta. akik különleges lelki. Pero szobatársa felfigyelt. Egyik alkalommal felkereste a közeli tekepályát és megpillantott egy nagy reklámot. s a leválasztott tudat 37 . Most azonban ezek kezdtek fokozatosan visszatérni a tudatába. Andy Pero aggódó viselkedéséből megértette. hogy elektrosokkolják. és továbbra is elrejtette feljegyzéseit. Ezt követően a kiválasztott kísérleti alanyokat különböző fokozatú megfélemlítésnek és terrorizálásnak vetik alá. A tudatbefolyásoló programokat kutató Eve F. hogy nem a barátja. Ezért ismételten transzba helyezte. "Bowl with Rhino balls" (Tekézzél Rhino kugligolyókkal). Mindez a legmélyebb hipnotikus állapotban történt. Ezeket át kellett adni olyan tervrajzok és utasítások kíséretében. Szobatársáról bebizonyosodott. és ő jajgat a fájdalomtól számos kínzási gyakorlatának egyikén. amely az Unknown Magazinban jelent meg. egyetlen álmára sem emlékezett vissza. és nem volt lehetősége a kísérleti alanynak arra. s így leblokkolták memóriáját. amelyek lehetővé tették az eszközök és fegyverek összeállítását az 1940-es évekből való alkatrészekből. Ezeket aztán felhasználják ellene. hogy törölje memóriáját. megtalálta ezeket a jegyzeteit. hogy mesterséges gátakkal körülvett agyában a tudatalatti emlékképek mennyisége olyan szintet ért el.szerinti alkatrészeket. they called me Rhino" ("Én vagyok Rhino. miután rájött. akinek az volt a feladata. Ez magába foglalja a kísérleti alany traumának. Az első emlékezést további emlékek előtérbe kerülése követte. akik több nemzedéken át rituális bántalmazáson mentek keresztül. vagy olyan személyek. hogy megáradt folyóként átlépték a gátat. hogy memóriája fokozatos visszatérésének az időpontjáig. hogy emlékezete fokozatosan visszatér. amire mégis apránként kezdett visszaemlékezni. egy másik alkalommal pedig Angliába kellett csomagot kézbesítenie. Andy Pero számos alkalommal részt vett ilyen kísérletekben: az egyik alkalommal Németországba. minthogy "Rhino" az egyik kulcsszó volt. kínzásnak. Andy Pero így foglalta össze a "Mind Controll" programokkal kapcsolatos tapasztalatait: "Tudatellenőrző taktikáik lényege az agy működésének a megosztása már fiatal korban. amivel rejtett agyprogramját aktivizálták. amikor egy társával közösen bérelt lakásban élt Atlantában. csak át kellett adnia a nála lévő csomagot. szellemi képességekkel rendelkeznek. hogy elemezze saját helyzetét. Pero beszámol arról. Ez a reklám beindította Andy Pero memóriáját. és elkezdte kérdezgetni. akkor ezeket gyorsan leírta a maga számára és gondosan eldugta. Agyprogramozói tudományos módszerekkel falat húztak fel emlékezése köré. Ilyen fuvarok alkalmával nem szólhatott senkihez. engem hívtak Rhinónak"). hanem az egyik felbérelt felügyelője. amelyen "Rhino"-nak (azaz orrszarvúnak) öltözött figura volt látható. hogy megtörjék az ellenállását. és gyorsan vissza kellett térnie a saját idejébe. és elkülönített részekre hasítsák tudatát. Andy Pero úgy érezte. Andy Pero azonban ezt követően is folytatta emlékeinek a leírását.

és részletesen ismertetjük) Andy Pero röviden annyit mond a "Manchurian Candidate"-ről. és annak a közérdeket nagyon is érintő fontos tartalmáról. hogy különleges megbízatású embereket irányítanak a kísérleti alanyhoz. Mindezen okokból rendkívül nehéz bárkiben is megbízni. fotografikus memóriája van és pszichikus képességei rendkívül fejlettek. és akik a kísérleti alany barátjának. hogy ő egyike ezeknek a kikísérletezett prototípusoknak. azaz azt az alvó merénylőt. Andy Pero azt javasolja azoknak a kísérleti alanyoknak. A kontroll másik módszere. hogy milyen feladatok végrehajtására vetették be őket.tőlük függetlenül működjön. tanárának. az agyműködés és a személyiség elkülönülő részekre. többé nem ura önmagának. amelyekre rá kívánják venni programozóik. Az agyműködést különböző bonyolult hipnózis technikákkal és parancsokkal ellenőrzik egészen addig. (Erről D. amit az MPD-vel és DID-el kapcsolatosan egy felkészült pszichiáternek és tudósnak tudnia kell. Ennek a részprogramnak az volt a feladata. 1964-ben a légierőnél vált az MKULTRA Project egyik részprogramjának a kísérleti alanyává. lakótársának. stb. Ez a folyamat a fokozatosan előrehaladó tudatszétbontás. amit az adott személy épít önmaga köré. aki kódszavakkal aktivizálható. E célból rendkívül fontos. fülkékre. A legszembetűnőbb azonban az. A beszédre még visszatérünk. és aki robotszerűen végrehajtja a kapott utasítást. amíg létrehozzák a tökéletes "Manchurian Candidate"-t. akkor a kísérleti alany ellenőrzése. akkor már csak ezt a kulcsszót kell kimondani és a kísérleti alany a vele kísérletezők teljes ellenőrzése alá kerül. hogy fejlesszenek ki magukban erős küzdőszellemet. Ez szakszerűen tárgyalja mindazt. mint a "Greenbaum Speech". akik nem is tudják. szerelmi partnerének. Ezen a szakmai tanácskozáson elmondott beszéd a szakirodalomban úgy ismeretes. de akik valójában a tudatmódosító kísérlet végrehajtói. Ha mindez kisgyermekkorban történik. Ebben a beszédben tájékoztat Dr. és csak azt legyenek hajlandóak megtenni. Jared. és ezáltal képesek legyenek ellenállni az alacsonyrendű késztetéseknek. ellenőröknek) neveznek. mert az ő agyába és testébe egy 38 . visszaprogramozójának. akinek az agya komputerként működik. Eve Lorgen interjúja "Jared"-del Az interjú készítés idején 59 éves vietnami veterán. adják ki magukat. hogy a kísérleti alany tudatát beprogramozzák. C. hogy a közvélemény szinte semmit sem tud erről a beszédről. hogy mi helyes és mi rossz. majd pedig memóriáját törlik. Rendkívül fontos e célból annak a tudatában lenni. hogy létrehozzon egy olyan szuper katonát. Mihelyt behelyezték tudatába a mágikus szót. amit helyesnek tartanak tekintet nélkül arra. akik szeretnének a tudatmódosító kísérleti programból kikerülni. controllereknek (kezelőknek. Jared azt állítja. hogy miként lehet létrehozni egy "Manchurian Candidate"-t. hogy a kísérleti személyek énjük legmagasabb szintjeit erősítsék. Hammond tartott előadást "Hypnosis in MPD: Ritual Abuse" (Hipnózis a tudathasadásos személyiségzavarban: Rituális erőszak) címmel 1992-ben a virginiai Alexandriában az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Regionális Konferencián. hogy mások mit tesznek és mondanak. Alapvetően úgy használják a kísérleti személy agyát. fájlokra osztása (Compartmentalization of the mind and personality). akiket handlerek-nek. Hammond arról. kondicionálása és számos elkülönülő tudatrésszel rendelkező személyiséggé való átalakítása könnyebb. Vannak olyan úgynevezett alvó operatív személyek is. hogy abból a ketrecből kell elsősorban kiszabadulni. Pero úgy véli. mint egy biológiai komputert.

Egy rövid időre klinikai halál állapotát idézték elő. amelyeket programozói adtak parancsba neki. aki már nem engedelmeskedik nekik. és amelyeknek egy részét más vietnami veteránok is megerősítettek. Ezt tudósok végezték. azt követően kereste fel Jaredet. és visszahúzódva él családjával. Jared ezt a beléültetett szuperharcost "David"-nak nevezi. önállóan konstruált egészt. hogy ma már a kísérletek túljutottak az egyszerű "Manchurian Candidates". Ma már olyan technológiák léteznek. hogy először Vietnamra kezdett emlékezni 1986-ban. Jaredet a vietnami háborúban tesztelték rendkívül kemény körülmények között. így időutazásra. csavarodásokon ment keresztül. Az így létrehozott mesterséges személyiség "David" nem érzett egyetlen emberi lénnyel szemben sem emóciókat. és aki azokat az utasításokat hajtotta végre. hogy azt Jaredba helyezik. komputer segítségével a DNS-eiből (dezoxiribonukleinsav molekuláiból. amely már foglalt. amelyek Vietnamban és Kambodzsában történtek. Jared interjújából kiderül. Ezek a hangok egy bizonyos pontnál tudatták a kísérletezőkkel. amely az agykontrollal kezdődött. másikat a váll lapockája között. a lélek. torokhangokat hallatva. a tudati funkció teljes leállításával. Megjelentek emlékképek dzsungelharcról. és ehhez hozzáprogramozták azt is: mi az. hogy őrizze ezeket az adatokat. Amikor ezzel a mesterséges személyiség teremtéssel elkészültek. hogy napvilágot látott Andy Peroval készített interjúja. mert a próbán és tévedésen alapuló fokozatos megközelítés módszerével rájöttek. hogy ezt a pontot elérték volna. három elektródát kapcsoltak Jared testéhez. Eve Lorgen. Ezt a testet. az emberi agyat és úgynevezett "multiple realities" (sokféle valóság) hozható létre.szuperharcos képességeit ültették el alaposan kidolgozott tudományos módszerekkel. amely a rendelkezésére álló intelligencia segítségével különböző szintekre volt emelhető. A következő lépés a szív leállítása volt. felderítő repülésekről. hogy végrehajtson. Mindenfajta drótok. Egyiket a nyakszirtjénél. Sok kísérleti alany meghalt még azt megelőzően. Jared azt állítja. Azt követően. "David" megszületése csak egy kis része az egész programozásnak. amikor memóriája lassan ismét működni kezdett 1986-ban. és ez rendkívül stressz-hatást váltott ki benne. amit "David"-tól elvárnak. és bizonyos föld alatti létesítményeken végzett tevékenységekre. Pontosabban "David" az. a következő lépésként létrehoztak egy önálló entitást. Miután a letöltés befejeződött az agy baloldalán. Jared személyi okokból nem használja az igazi nevét. amellyel manipulálni lehet az időt. majd pedig idő. hanem korábbi titkos felügyelői számára is. és amikor befejeződött. A letöltés kezdetétől a test szörnyű vonaglásokon. Ennek ellenére Jared nem tudja teljes mértékben ellenőrizni. Tökéletesen gyilkoló érzéketlen gépezet volt. Első lépésként létrehoztak az agyában egy komputerhez hasonló struktúrát ("letöltöttek az agyába egy komputert"). Jared azonban visszaemlékszik más kísérletekre is. a paranormális jelenségek kutatója. titkos küldetésekről. aki Jaredtól függetlenül cselekszik. vagy a valódi időben lezajló küldetéseken. Mindez csak akkor tudatosodott benne. Ez viszonylag hosszú folyamat volt. hogy egy teljesen új szimulált személyiséget nem tudnak abba a testbe és idegrendszerbe behelyezni. hogy eljárásuk sikerült. Lorgen kérdésére Jared elmondta. és ez számos bizonytalansági tényezőt jelent nemcsak Jared számára. amelyekbe be vannak programozva az adott ember fehérjéjének alapvető tulajdonságai). hogy ma már programozói sem tudják irányítani. akkor úgy döntöttek. hogy mit tesz "David". hogy merüljön bele a "szülőmedencébe". elektródák és sok egyéb volt a testhez kapcsolva a fejtől a lábujja hegyéig. Ezek a visszaszivárgó emlékek olyan titkos bevetésekről adtak hírt. a harmadikat pedig a gerincoszlop bázisánál (at the base of the spine) rögzítették a testére. 39 . Ilyen esetben a kettő szembekerül egymással és összekeveredik. a testet előkészítették. hogy az általuk létrehozott komputer entitást letöltötték.és térutazásról. mielőtt betöltötték ezt a bizonyos entitást.

A másik kettőnek nem emlékszik a nevére. és az újonnan beleültetett mesterségesen programozott idegrendszer működésbe lépett. Esetenként nőkből álló egységekhez is társultak. amíg az "megszületett" és egész idő alatt a lélek. ebből kettő a két lábában alul. Az egyik ellenőre egy magas szőke férfi. hogy neki kárt okozzon. és előre megérzi a veszélyhelyzeteket potenciális támadói részéről. hogy ezt az aktiváló kifejezést vele szemben is alkalmazták. Három hónap elteltével kivették a testet a tartályból. Ezután a kezelő/ellenőrző megnevezett egy sorozat számot. Keménységük és rendkívüli képességeik arra utalnak. "David" erről azonnal tudomást szerez. tökéletesen kerek alakú golyócskák. és a kifejezések egyike ez volt: "Ok. now lets play the numbers game" (Oké. A füle mögé beültetett implantátum minden bizonnyal a hallható kommunikáció céljait szolgálta. Ez a megfigyelés és az ellenőrzés szupermodern interaktív-típusú rendszereként működött. don't lie" (Most már ismered a számokat. hogy létezik egy titkos 40 . és nem írhatta elő neki. és ellenük fordította. ott lebegett megzavarodott állapotban. Jared végül azt is elmondotta Eve Lorgennek. Az egyik "Cowboy" kódnevet kapott. hogy mit tegyen. Jared elmondotta. ne hazudj). "Emlékszem. "David" két helyen is aktív lehet. A termet fegyveres őrök őrizték laser fegyverekkel ellátva. Ez egy nagy épület. A monitor teremben dolgozó szakértők pánikszerűen menekültek. Jared nem tudta megmondani. Egyik alkalommal "David" elment. de valójában száz százalékos indián volt. Amikor titkos megbízatásokat kellett végrehajtaniuk Vietnamban. Az akció végén az épület felrobbant. hogy csak a jéghegy csúcsa. gyakran kellett csatlakozniuk más egységekhez azért. ez a tőle független személyiség a testébe bújva végrehajtott. hogy neki csupán három olyan másik személyről van tudomása. egy pedig a jobb füle mögött hátul.amelynek az idegszöveteibe már "David" volt müködtető programként elhelyezve. úgyhogy most már csak az a himlőhólyaghoz hasonló nyom látható. "David" kiütötte a kezükből ezeket a fegyvereket. aki ehhez hasonló "Super Warrior" programozáson ment keresztül. Azt válaszolta: csak arról van tudomása. hogy "Now you know the numbers. "David" fizikai kárt tud okozni megfelelő távolságban. A füle mögötti szerkezetet már eltávolították. testes és izmos személy volt. hogy esetleg ők is programozott személyek lehettek. Ebben a folyadékban maradt a test három hónapon keresztül. hogy "David"-nak milyen pszichikus és mentális képességei vannak? Jared elmondotta. hogy feladatukat végrehajtsák. hogy Vietnamban egy csoport-kezelő kapcsolatba akart lépni "David"-dal. hogy tudomása szerint három implantátum (beültetett szerkezet) van a testében. mint a férfiak. amire vissza tud emlékezni. mondta Jared -. amit maga után hagyott. amelyek eredményeként én még mélyebb hipnotikus álomba kerültem. aki figyelemmel kísér egy meghatározott egyént. Amikor valaki még gondolatban készülődik arra. vagy amit a tudósok annak neveznek. beletették egy tartályba. amely komputer sorokat tartalmaz. hogy "David" telepatikus érzékelése pontos. Nem víz. Jared kódneve "Rambler" (bolyongó) volt. miközben Jared éli a normális mindennapi életet. amelyben valamiféle folyadék volt. hanem valamilyen fajta folyadék. amit "David". éppen csak a bőr felszíne alatt. Jared visszaemlékezett néhány handler-re (kezelőjére). Jared soha nem kontrollálta őt. ahol minden készülék mellett ül egy ellenőr. hogy leromboljon egy ellenőrző laboratóriumot. Egy másik operatív személytől tudom. A nők legalább olyan kemények voltak. Ezekre csak fokozatosan jött rá későbbi emlékezései során. hogy a kormányzat. A talpában lévő mikrochipek pici. beleértve azt. játsszuk most a számjátékot). illetve a hadsereg melyik részlege irányította a vele folytatott kísérletet. Tisztában van azzal." Eve Lorgen ezután arról kérdezte Jaredet.

de ő szerkesztette a "The American Journal of Clinical Hypnosis" című szakfolyóiratot. azaz docense. Ezek 41 . hogy így vagy úgy. csupán azt akartuk szemléltetni. Erről korábban nem volt hajlandó a nyilvánosság előtt szólni. kiváló szakemberről van szó.kormányzat. D. alapítója és igazgatója az Utah Állami Egyetem Szexuális és Házassági Klinikájának. hogy alaposan felkészült. pszichiáterekből álló hallgatóságának tartott az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Szakmai Konferencián 1992 június 25. Eljött azonban az ideje. valamint a többi agymosási módszert. Corydon Hammond beszéde Már utaltunk rá. amelyet orvosokból. Rendelkezik az "American Board of Psychological Hypnosis" klinikai hipnózis diplomájával. és a válaszokat továbbítani fogja. Corydon Hammond közölte hallgatóságával. Hammond említett beszédét. csupán kisebb szakmai összejöveteleken és konzultációkon beszélt róla.és szexterápiából. Dr. hogy most már legalább a szakemberek behatóan foglalkozzanak a részletekkel is. továbbá a "Utah School of Medicine" associate professzora. magyarul tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedő betegek kezelésénél. Rendkívül kíváncsi volt arra. Be akarja mutatni. valamint azok. hogy ezzel vagy azzal a beteggel Hammond személyesen is találkozzék. hogy olyan módszereket kíván ismertetni. hogy részletesebben tud szólni az agykontroll programozásról és agymosás során alkalmazott rituális bántalmazásról. "The Greenbaum Speech" . hogy miként használják a különböző agykontroll technikákat és a hipnózist. amelynek saját katonai és biztonsági személyzete van a különböző támaszpontokon és titkos helyeken. Corydon Hammond igen tekintélyes tudományos és kutatói karriert futott be. de már szembesült ezzel a problémával. Olyan speciális kérdéseket tesz fel. hogy ezt követően már fel fogja tenni ezeket a kérdéseket. D. Corydon Hammond talált egyrészt hasonló. Ekkor D. Ezen túlmenően megkapta a szakmájában elérhető legmagasabb elismeréseket. D. és személyesen is megismerkedett az egyik e témáról írt könyv szerzőjével. hogy az International Society for the Study of Multiple Personality and Dissociation (A Tudathasadásos Személyiség-és Identitászavar Tanulmányozásával Foglalkozó Társaság) tagjai közül számos terapeutával szorosabb munkakapcsolatba lép. Ekkor határozta el. másrészt csak az MPD esetekre jellemző tüneteket. hogy miként reagálnak egyes traumákra az MPD betegek. Többen nemcsak a kapott válaszokat továbbították. A rituális kínzásról tartott első nemzetközi kongresszuson Chicagóban meglepően sok résztvevő jelezte. az "American Bord of Sexology" diplomájával szexterápiából. Az általa kiválasztott szakembereknek feltette kérdéseit. amelyeket soha nem intéztem betegeimhez." Több terapeuta ehhez hozzátette. Reményét fejezte ki. hanem ajánlották.-én a Virginia államban fekvő Alexandria Hotel Radisson Plaza nevű szállodájában. D. Corydon Hammond azonban csak Chicago után találkozott az első ilyen betegével. Corydon Hammond elkezdte tanulmányozni a szakirodalomban e témáról elérhető publikációkat. A továbbiakban kivonatosan ismertetjük Dr. akik nem annak minősülnek. Corydon Hammond 1992. E célból éveken át folytatta kísérleteit. június 25-én a Virginiai Alexandriában a Radisson Plaza Hotelben előadást tartott a Multiple Personality Disorder-ben (A tudathasadásos személyiségzavarban) alkalmazott hipnózisról.Dr. de a terapeuták a kérdőívére szinte egybehangzóan ezt válaszolták: "Az Ön által megfogalmazott kérdésekre nem ismerem a választ. és a rituális jellegű erőszakról. hogy Dr. amelyeket eddig mellőztek a DID-ben (Dissociative Identity Disorder-ben. az "American Board of Family" diplomájával házassági. Nemcsak egyetemi tanár. Ez a felsorolás nem teljes. D.

Ezután D. és arra utalt.pogány rítusok követői . részben személyesen tartotta a kapcsolatot. század fordulóján a sátánizmusba bevezette a kabbalát is. Ugyanakkor egy sor olyan információval is találkozott. Egyes esetekben semmiféle információt nem adott a közreműködő terapeutának. ami hitelesnek fogadható el az agymosást illetően. D.voltak. világháború végén Allen Dulles és a hírszerző-közösség tagjai még Svájcban felvették a kapcsolatot a német tudósokkal. A válaszok egy része egybecsengett. háromnegyede érintett e programozás által. és ennek kapcsán elmondotta. Konzultánsait arra kérte. aki egyértelműen magán viselte ezeket a rituális jeleket. Így értette meg. Corydon Hammond dr. hogy valamiféle kommunikáció létezik ezen a területen. orvosdoktori fokozatot szerzett. de diszkrét információáramlással. ennek ellenére megszerezhetik ezeket az ismérveket. Erre az óvatos lépésre az kényszerítette. Aleister Crowley a XX. akit a hasszidizmus és a kabbala misztikus tradíciói szerint neveltek. Corydon Hammond dr. Velük volt egy tizenéves fiatal fiú. így teljesen pártatlan. hogy mi az. D. így az általa kiválasztott és megbízhatónak tekintett terapeutáknak átadott bizonyos információkat. Corydon Hammond dr. Ezért döntött úgy. becslése szerint a betegek mintegy fele. találkozott több olyan rituális kínzáson átment beteggel is. Ezek a náci orvosok sátánisták . A rituális kínzással történő programozásra vonatkozó tényanyag természetesen ötven perc alatt nem adható át. vagy vérségileg nem kapcsolódik ilyenhez. De a lényege mégis csak elmondható. Corydon Hammond dr. Ennek a doktornak a nevét széles körben ismerik a betegek. és kerüljék el a sugalmazással való "szennyeződést". Így jött rá. 42 . és folytatta munkáját az egyik "Cult Programming" központban. hogy a különböző államokban és országokban csaknem ugyanazt az erőteljesen ezoterikus információt kapta Floridától Kaliforniáig. amiről addig fogalma sem volt. D. hogy megosztja értesüléseit többi kollégájával. hogy szülei sem tagjai ilyen kultikus közösségnek. amelyeket a koncentrációs táborokban megkezdtek. és akik erről beszélnek. Mindezek eredményeként fogalmat alkothatott az országszerte alkalmazott agymosási technikák különböző változatairól. nagyszabású és egyeztetett kísérlet folyik széleskörű. Corydon Hammond széleskörű tudományos konzultációba kezdett 11 tagállamban és egy külföldi országban. de náci orvosok is Amerikába jöhettek. Nemcsak rakétatervezők. elhatározta. hogy a II. hogy egyre több halálos fenyegetést kapott. nem tekinthetők sem naivnak. hogy együttműködött a kísérletezőkkel. Ajánlotta nekik. Végül is túltette ezen magát. Corydon Hammond dr. Az illető fiú is megváltoztatta a nevét. értve ez alatt. aki már hitt abban. sem ostobának. hogy folytassák azokat az agykontroll kísérleteiket. mert ha meg akarják ölni. Ekkor D. rátért egyik női betege esetének az ismertetésére. D. és a Kultusz követői ezért felfigyeltek rá. semleges kutatóból fokozatosan olyan kutatóvá alakult át.eredményeként hosszú több száz dollárba kerülő telefoninterjúkra került sor. Corydon Hammond dr. hogy létezik rituális bántalmazás (ritual abuse). hogy nagyon gondosan fogalmazzák meg a betegnek feltett kérdéseiket. D. hogy terjesszék a neve és a forrás megjelölése nélkül. hogy valami jól előkészített. úgyis megölik. A szóban forgó fiatal fiú úgy tudott életben maradni. Részben telefonon. Két és fél év multán már láthatta. Mi a "ritual abuse" megkülönböztető ismertetőjele? Ha valaki születésétől kezdve egy bizonyos vallási kultuszban nőtt fel. hogy kiválaszt három rituálisan bántalmazott beteget. Corydon Hammond dr. D. azonban nem nevezte meg hallgatóságának. Amerikában a náci orvosok a katonai hírszerzés kórházaiban agykontroll kísérletekbe fogtak.

Ez nem szokatlan. A gyógyszerek hatása alatt végzett programozás egy bizonyos agyhullám állapotban kiegészül az említett zajokkal az egyik fülnél. rendszerint a balnál. akkor te bajt okozol magadnak. Az összejövetel úgy kezdődik. amíg igenlő választ nem ad. amely az agyat olyan agyhullámmintába vezeti. A kutatások azt 43 . A kísérleti alanyoknak gyakran memorizálniuk kell. Alapjában véve a legtöbb programozás így zajlik. mintegy 30 percen át. Megértetted?" A leány válasza nem. Az említett beteg most már egy magániskolába. Ezt 25 percenként adják be egészen addig. haragszol valakire a csoportban? Amikor azt válaszolja nem. leválasztott tudatúvá. a sokkolást és a többi előforduló bántalmazást. Testén elhelyeztek elektródákat. Amikor ez a kislány a megfelelően megváltoztatott állapotba került. időrőlidőre megerősítve a felnőtt korban is. és újabb anyag után néznek. egy "Cult school"-ba jár. és lealacsonyítja a személyt. például szexuális gyötréssel érik el. Kezelt eseteket. Ekkor szünetet tartanak. ne menjenek be addig a gyerekhez. Egy ilyen "session" (ülés. a CIA-val való kapcsolatra is utalt. Ezt így folytatják ebben a formában. Néhány alkalmazott módszer más tipikus agymosási technikát is használt. Ez önpusztító irányultságú. Egy 8 éves beteg esetében eddig az ideig a programozás nagyobb része katonai létesítményekben történt. ahol hetente több ilyen programozási összejövetelen vesz részt. A kísérleti alanyok látják a pulzáló fényt. általában Demerolt. Ezt a mondatot addig intézik hozzá. amely kapcsolatban áll az agyfélteke nem domináns agyfunkciójával. Aztán így folytatják: "Meg fogod sérteni magad. Ezeket az alapvető programozási formákat aztán felgyorsítják és folytatják a pubertáskorban. hogy egérfogót tesznek az ujjaira és kioktatják a szülőket. Ez a konkrét kísérleti alany úgy becsülte. amely leggyakrabban vörös. Újból adnak neki egy áramütést egészen addig. Néha más drogok is használatosak a programozástól függően. amíg tart a programozás. amely köztudottan megnöveli mindenkinél a szuggessztibilitást. megtévesztő hangokat hallanak. ha megvágod magadat. mire ők így szólnak hozzá: "Nem hiszünk neked" és újból adnak neki egy áramütést. ahol meghatározott frekvencián pulzál a fény. hogy hetente háromszor kerül rá sor. akkortól kezdve nem monitorozták elektroenkefalográffal. vagyis a befolyásolhatóságot. Értetted?" Erre azt válaszolhatja. Akkor folytatják: "És amiért te haragszol valakire a csoportban" vagy "amikor te mérges vagy valakire a csoportban. hogy igen. Gyógyszert is kapnak. Ezt nemcsak kínzással. mert csak így tudják elkerülni a büntetést. miközben egy fotikus (átvilágított) jellegű fényhatás válik láthatóvá. majd visszajönnek. A kísérleti alanyok beszámolnak az egyik. Időnként standardizált hipnotizálási típusokat is alkalmaznak. hogy elektroenkefalográf méréseket végezzenek. mint az eredeti agykontroll program résztvevői. és akkor újabb áramütéssel sokkolják. drótokat kapcsolnak a fejéhez. Sor kerül az érzéki észleléstől való megfosztásra ("sensory deprivation"-ra). Ekkor átnézik mit értek el. A kérdést "megértetted?" megismétlik. Néha testének más részére. hogy megkérdezik tőle. de elhúzódhat három óra hosszáig is. akkor erős áramütést adnak neki. egyet a hüvelyébe. Corydon Hammond dr. elkezdődik a programozás. általában a jobb fülüknél érzett fájdalomról. alkalmanként fehér vagy kék. azaz tudathasadásossá teszik. ugyancsak katonai létesítményeknél kapták a programozást. A beszéd hozzájuk rendkívül intenzív koncentrációt és erőteljes összpontosítást igényel. ha már abbahagyta a sírást. Amikor a kívánt agyhullám megjelenik. ahová úgy tűnik egy tűt helyeztek. Csak akkor szabad bemenni. egyet pedig a fején. és akkor levehetik az egérfogót a kezéről.A kísérleti alanyt disszociatívvá. Kísérteties. D. A kísérleti alanyt lekötözik rendszerint ruhátlanul. és beszéddel a másik fülnél. és szó szerint visszamondaniuk bizonyos szövegeket hibátlanul. "szakmai találkozó") fél óráig tart. de úgyis. amíg megkapják a beleegyezést. ahol a betegek. szuggerálhatóságot. amíg sír.

Ezután D. kiderült. Bétáról. készíteni gyermekpornográfiát. Azt nem kérdezi. hogy legbelsőbb lénye vegye át az irányításait az ujj jelzései felett. hogy a megvizsgált betegek igazat mondtak-e a rituális megkínzással kapcsolatban. de amikor kapcsolatba kerülünk különböző államokból származó emberekkel." "Az Alphák képviselik az általános programozást. J. "Anélkül. ismertette kollégáival: milyen módszert alkalmazott annak a kiderítésére. Ha az illető igennel válaszol. hogy a totális "sensory deprivation" jelentékenyen növekedett. Ezek a nevek ismertek lehetnek Önök számára. Ezen "alterek" (leválasztott és külön életet élő tudatrészek. ezután rátért az Omega programozásra: 44 . vagy azt akarta. fel kell tenni nekik ezeket a kérdéseket. akik tudakolják és kérdezik "mi az a théta".bizonyítják. akkor az már figyelmeztet: az illető keresztülmehetett korábban intenzív agymosáson és programozáson. itt vagyok"." Hammond dr. D. közölte a beteggel. ahol tud szólni hozzám." Néha igen választ kapott. hogy elhiggye: bizonyos dolgok szisztematikusak és nagyon elterjedtek. soha nem hallottam az életemben ezt a két meghatározást párosítva. A Thétákat a "psychic killers"-nek (pszichikai gyilkosoknak) hívják. vagy adhat bizonyos kézjelzéseket. hogyan kell szexaktust végezni rituálékon. hogy néhány közülük alkalmazkodó válaszokat adott. Nem kell faggatni a tudatalatti pszichét. aki tud engem tájékoztatni erről". rendezni gyermekpornográfiát. és a betegek ezt válaszolják: "Psychic killers". aki különösebben akarna erről beszélni. hogy maradt-e legbensőbb lényedben valami Mary-ből?" (azaz célszerű megnevezni a beteget."psychic killers" -. amit mondjuk "alpha-zero-zero-nine"-al jelölnek meg. hogy itt az egész első vonalban megosztott tudatok találhatók. hogy úgy tűnjön: sor került "ritual abuse"-ra. vagy sem? Az úgynevezett "ideomotor finger-signals"-okat (pszichomotorikus ujj-jeleket) alkalmazta. Amikor itt vagy mond azt.) mindegyikébe program helyezhető. aki tud valamit Alfáról. hogy az a rész előjöjjön. arra. de gondos kutatás kiderítette. ha különböző neveik vannak. D. amit keresett. hogy eligazítanánk őket. Így hozzáférhet közülük a keresett részhez még akkor is. Az se szokatlan. köztük terapeutákkal. Bétáról. hogy miként kell ceremóniákon ölni? Van bizonyos az adott személyre ártalmas rész is belekeverve a gyilkoló és ölő programba. a negyediké Elisabeth és az ötödiké Mónika. Ezt követően Hammond így szól a pácienshez: "Akarok egy olyan részt benned. a harmadiké Gertrud. "Azt akarom tudni. Ezt egy "Cult person" kimondhatja. különleges szobákba viszik. Például hogyan kell bizonyos módon teljesíteni orális szexet. megfelelő szintre tud jönni. de ahogy előrehaladott a kutatásban. és az egyik önállósított rész neve Helén. és prostituáltként viselkedni? A Delták az ölésre programozottak. A Béták jelzik a szexuális programozást. Ez a központi mag a "Cult" által létrehozott rész. Ez az első típus. "fájlok" D. Tudják. a másiké Mary. hogy a kísérleti alanyokat kifejezetten minden érzéki észlelést kizáró. hogy ez a legbensőbb mag vegye át az irányítást a kéz ujj-jelzései felett. Corydon Hammond dr. Soha nem hallottam összetéve ezeket a szavakat . Corydon Hammond így folytatta: "Hadd mondjam el mik ezek? Tegyük fel. aki tud valamit az Alpháról. Deltáról és Thetáról. hogy még se arról van szó. Közölte a beteggel: azt akarja. Corydon Hammond dr. Ezután Dr. hogy ez a bizonyos rész hajlandó-e erre? Ugyanis nincs senki. amit behelyeznek. Deltáról és Thetáról). hogy bizonyos mértékben találkoztak a páciensek vele. A "ritual abuse" kutatásához a legbensőbb központhoz kell fordulni. ez arra készteti az embert. Előfordulhatott. Ezért ezt szokta mondani: "Azt akarom.

hogy az robot módjára cselekedjen. Ez valószínűtlen. Bizonyos fokú egyéniesítés is létezik néhány program esetében. hogy valamilyen részed tud-e valamit az Alpháról. Lehet némi rendszeresség a többi betűvel kapcsolatosan is. az a törlési kódok megszerzése. amiket láttam. Néha számok. Ajánlom. D." "Töröljük az Omegát. és le tudnak törölni valamit. Először azt reméltem. Mindig megkérdezem: "Ha ezt a kódot mondom. amelyek tartalmaznak mindent. de nincs róla tudomásom. mert ez a legkockázatosabb. és ha sikerült igazolni ennek a programanyagnak a jelenlétét. amelyek kapcsolatban álltak valamennyi Omega jellegű programozással. Ezek a kódok néha egyéni. Úgy találtam például egyesekben. Beépítettek kikapcsoló és törlő kódokat." "Egyéni megoldások is léteznek. az Omikronnal kapcsolatos?" és így tovább." Hammond ezután emlékeztetett arra. mi fog történni?" Még egyszer ellenőrzöm: "Van-e valami benned. Itt bizonyos hiány van a rendszerben. hogy kezdjék alkalmazni az egész görög ABC-t. akinek különböző információja van?" Ekkor figyelni kell a pszichomotoros jeleket és én úgy találtam. Rendszerint nem használom ezt a szót. a kezdet és a vég. hogy kisméretű számítógépeket hordoznak a programozók. a programokat. arra utalnak. Nem volt ilyen szerencsénk. továbbá az üzleti élet. hogy a rendszert védő és a megtévesztő programozás. nem tudom eléggé hangsúlyozni: ne irányítsák őket! Ne mondják "ez egy ölő?" Meg kell várni. A Gamma úgy tűnik. és így tovább. vagy dalszövegek. mint az önmagukat megölő programozást.ez az ő metafórájuk . a maffiával. hogy önként mit válaszolnak. mert az Omega még jobban megrázná őket. a kódjelzéseket. amelyet önállóan lehet programozni D. hogy közvetlenül a programozott egyén legbensejét lehet megszólítani: 45 ." "Létezhetnek más görög betűk is. megkísérel félrevezetni. akkor ki tudnak kapcsolni. Ezután eljutunk az összes Omegához. amelyeket egy szó követ.) volt. és a "térj vissza a Cult-hoz". és különböző dolgokat védelmez belülről. úgy mint az altereknek a neveit. ha csak nem ugyanabban az időpontban és ugyanabban a kis csoportban programozták őket. hogy jelen van. és a kormányzat vezetőivel való kapcsolatra utalt. én ennél kezdem. ami valaha az Omega részét alkotta egy szakaszolt lereagálásban. amely téves információkat továbbít. Bétáról. és a betegek adtak néhány helyes választ arról. Thétáról. Időnként belülről szembe kell nézni robotokkal. amit 20-30 évvel ezelőtt helyeztek beléjük. hogy ha néhányat megismerünk. Bizonyos anyagok. de aztán le kell reagálni az érzéseket. mint amikor egy robotburkolatot helyeznek egy gyermek alterre azért.) amelyben az adott személy valamilyen formában részt vett. Az Alpha és az Omega. amikor először kérdezek rá. és úgy tűnik. A robotok hasonlatát használják . az illető sajátos alkatához és vérmérsékletéhez igazodó frázisok." "Egy másik személy esetében az Omikron a kábítószer csempészettel. Amikor ezt már megtették.és ez hasonló ahhoz. Amit megtehetünk. így együtt lereagáljuk és visszaadjuk a programozott egyénnek azokat a memóriáit. törölni lehet a programokat a megfelelő kódok beadásával. féligazságokat közöl. hogy a Zeta kapcsolatban áll olyan "snuff film"-el (élet kioltását tartalmazó filmmel. hogy ha bajba kerülnek. ami korábban Omega alter (leválasztott és külön életet élő tudatrész. Közéjük tartoznak a "gyere haza programok". hogy mi is ez az anyag. akkor venném az egész görög ABC-t. J. Ez tartalmazhatja az öncsonkítást éppen úgy. és bármivel. amely az Epszilonnal. Deltáról. Az Omega az önpusztító programozás. azaz pszichomotoros jelekkel keresztül mennék a betűrenden és kérdezném: "Van-e valami programozás belül. azok különböző embereknél is működni fognak.J."Akkor itt van az Omega.

ha biztonságos orvosi intézménynél benn fekvő betegek lennének hosszabb időn át. azaz akiknek vagy az egyik. és amit általában közölnek velem az az. és valójában ők mondták neki. A terápia során azt állította. vagy a másik szülője vesz részt. hogy őneki azt mondták." 46 .""Core" (veleje. ez mozgásba hozza a robotot. Ezen túlmenően arra is rájöttünk. hogy én vagyok a "Cult" és ha eljön. amikor 6 éves volt. Ekkor eltávolíttatom velük a gyerekeket. hogy az elmúlt évben több kiváló MPD-terapeutával közösen megvizsgált néhány komolyabb esetet. Ők rendszerint teljesen meglepődnek azon.)." Hammond dr. hogy a programozás még jelen van. hogy vezetékek vannak ott és egy kapcsoló. J. hogy mit látsz. hogy 15 éves kora óta nem ment sehová. "Szülei elváltak." Mindezt nem parancsszerűen közlöm." Hammond ezután elmondta a tudományos tanácskozás résztvevőinek. egy robot blokkolja az utat. gondolják úgy. mit vettél észre a fejed vagy a nyakad hátsó részén. azt is megtudta. Megállapítottuk. mivel nem érne el eredményt. hogy kínozzák őket. Csupán akkor tenné ezt. "Nagyszerű. hogy az ily módon monitorozott betegeket elektrosokknak vetik alá. Azt akarom." "Van-e valaki. Ezért velük nem lehet eredményes terápiás kezelést folytatni. és megkérem a "Core"-t. Sok egyszerűen csak rendelkezik vele. azt akarom. Alkalmazok egy kis hipnotikus mágiát. Kezelője ezt készpénznek vette. amely lehetővé tenné a mélyebbre hatoló orvosi beavatkozást. hogy ily módon monitorozott betegekkel nem kezdené el a deprogramozást. Az én rendelőmben egy kétórás tudakozódást végeztünk hipnózis alkalmazásával. hogy ne jöjjön és ezért meg fogom büntetni." Általában egy vagy több gyereket. hogy az apja sátánista. elmondta kollégáinak. Menj körül. és mondd el." Hamarosan megkapjuk az igen jelzést. miközben keresztül megy a terápián. amelyik elmegy a "Cult" rituálékra vagy találkozókra? Van-e Mary-n belül valamilyen rögzítő berendezés úgy. Ilyenkor azt mondom nekik: tartsd a vezetéket. és mondd meg nekem. hogy minden terápiás ülést leellenőriztek. hanem a "Core"-t kell megszólítani: "Van-e valamilyen rész belül. valamilyen módon akadályozza a haladást. Mindössze törődőnek és támogatónak lehet mutatkozni. hogy nézz körül. a rendelésre. hogy legyen beteg. magja. hogy bárki kitalálhatja mindazt. a mi terápiás kezelésünkön?" Kellemetlen érzésem van néhány elmúlt tapasztalatomból. Hammond dr. hogy nem elég a programozott egyéneknél a tudattalan agytevékenység megkérdezése. hogy használjon lasert és párologtassa el a robotot úgy. hogy ez működik. lényege valaminek D. akik a "Cult"hoz tartoznak? Van-e benned olyan rész. hogy az úgynevezett "vérvonalasokhoz" (bloodline) tartozók. hogy a rituális kínzáson átment áldozatok nagy részét ebben az országban megfigyelik. hogy nézz a robotba. amely továbbra is kapcsolatban áll emberekkel. én tudni fogom. ami ezen a rendelésen elhangzik? Ez nem azt jelenti. hogy őket monitorozzák. Egy másiknak azt mondották. csak okot adna arra. ha megtetted. pöccintsd meg a kapcsolót. hogy mi történik. Ezt követően a látogatások alkalmával apja elvitte rituálékra egészen 15 éves koráig. és nézd meg a fejed hátsó oldalát. aki azt állította. Ezekből azt a tanúságot vonta le. visszaemlékezett egy 24 éves nőre." Hammond dr. adj nekem igen jelzést. és ne jöjjön el. aki beszámoltatja valamelyik részedet belülről. hogy őket folyamatosan monitorozzák. Most a robot már mozgásba van hozva. vagy mindketten részt vesznek a folyamatban. amiként meglepődött számos terapeuta is. hogy semmi se maradjon belőle. "Az az érzésem.

Kolléganőjét a kapott információ annyira meglepte. az elporladásukat. azaz a görög betűs programozást. Ezt követően Hammond doktor kolléganőjét tájékoztatta arról. mondjuk Omega. Előfordulhat. Arra a kérdésre. és egyesek eleve úgy vannak megtervezve. ő azonban semmit nem tudott minderről. és ehhez hasonlókat." Az egyik terapeuta. hogy mi ez? Ezt követően ezzel a kolléganőjével egy hét múlva találkozott. hogy mi a Delta? A páciens azt válaszolta: "killers" (ölők). de ez az egész annyira elmegy a szürke zónába. Így egész egyszerűen egyetlen kód törli az összes "backup"-ot. Nos. de be kell vallanom rendkívül tisztelem a szakmai hozzáértését. Thétát és így tovább. amit e programokról tudott. Visszatérve Hammondhoz. hogy jelen vannak. bemondom a kódot. az a probléma itt. Bétát. amely a támogató programok eltávolítására szolgáló törlőkódot (erasure code) tartalmazza.) akkor megtalálják az Alphát. de hipnózis alatt Sirhan már emlékezett rá. (Emlékeztetőül megismételjük. hogy a dolgok miként működnek. aki felkeres. hogy különböző programozási szintek vannak. Ezért én arra törekszem. Később a páciens azt válaszolta. leírta a robotokat."Mandzsúriai jelölt". Van néhány terapeuta. hogy ő erről nem hallott semmit. hogy mi a Théta? A páciens azt válaszolta: "psychic killers" ("pszichikus gyilkolók"). valamint az őket háttérből támogató programokat. Hammond ezután rátért arra. Elgondolkodok az olyan eseteken. J. Deltát. hogy arra gondoltam: talán az idegösszeomlás széléhez jutott. a Bétáról. törli a gép a fájlokat. hogy a robotok elporladnak. D. hogy a terapeuta beavatkozását körforgásban tartsák. és ehhez hasonló érdekes dolgok történnek. J. A kolléganő megkérdezte. Miután megkérdeztem: "Mi fog történni. ehhez meg kell osztani az agyműködését. csak hallgattam és azt gondoltam. aki Hammond doktorral több hipnózis bemutatón is részt vett és konzultált vele az MPD helyzettel kapcsolatos válságról. (a leválasztott és önállóan programozott tudatrészeket D. ahol a Sirhan Sirhant megvizsgáló Bernard Diamond teljes amnéziát állapított meg Robert Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban. Diamond 47 . Rendszerint van köztük egy. hogy a legtöbb esetben nem kerülhetünk az "alters"-ek (azaz az elkülönített és önállóan működő tudatrekeszek) alá. Ha akarsz egy merénylőt. De eléggé tiszteltem. ha ezt én beadom. mint amikor a komputerben belső mozgás zajlik. Hammond javaslatára tudakozódott a páciensnél az Alpháról. aki nem tudott ezekről a görög betűs programozásokról. menjen vissza és próbálja megtudakolni."Ha Önök elérik a terápiás kezelés során az "altereket". továbbá törlőprogramként is működik a számukra. hogy olyan hangot hallanak. hogy megkapjam a kódot. elkezdte tájékoztatni. hogy minderről megkérdezzem." "Azt a beteget. Mit jelent ez?" Hammond csupán annyit mondott kollégájának. mint Robert Kennedyé. majd valamennyi Omega "backup" számára egyidejűleg.) "A hírszerző-közösség ennek a létrehozásáról akart többet tudni. akkor rá kell venned valakit. vagy "sleeper assassin"-"alvó merénylő. és ő arról beszél. hogy a "Manchurian Candidate" . orgyilkos" lényegében egy gyilkolásra programozott egyén. amely az összes támogató programot (backups) egyesíti. úgy látszik "Cori" túl sokat dolgozik. a Deltáról és a Thétáról. és ezt mondja: "Istenemre. hogy a tudatmódosítás irányítói miként hozzák létre az agyműködés rekeszekre felosztásával a "Manchurian Candidate"-eket. hogy van egy olyan kód." Hozzátette: "Megkérdeztem egy másik MPD beteget." Dr. közölte vele: "Igen. hogy felhívta telefonon: "Az egész fantasztikusnak tűnt. és azután megkérdezem: Mit tapasztal?" Nagyon gyakran azt válaszolják. Zavarban vagyok. Valószínűleg azt vették számításba. hogy megtegyen valamit. jelzést kaptam. soha egy szót nem szóltam robotokról. robbanásszerű zajok hallatszanak.

és egyaprólékos rajzot készített egy sokszínű kabbalista fáról két évvel ezelőtt. "Semmilyen "alter" nem válaszolt semmire". Chartreuse (halványsárgás. jóval hamarabb érkezett. Ez volt dr." Dr. van bennük néhány program Mr. kötelesség." Dr. aki semmit sem tudott ezzel kapcsolatban mondani. amit egy Dion Fortune nevű szerző írt "Qabala" címmel. ha ezek után kezdenek el tájékozódni. és címe "The Kabbalah".fordult Hammond kollégáihoz . Nem érdekes.szuggerálta neki.folytatta Hammond . Hammond . Tapasztalatom szerint egy ilyen "part" ad bizonyos információt: 48 . Greenbaum-nak elnevezve. amíg rájöttem. hogy ennek az orvosnak a neve egy szín volt. (A "Green-Tree" németül helyesen "Grünbaum". túlságosan zöld") és a "Green-Tree" ("zöld fa") kapcsolatban áll a kabbalista miszticizmussal.magyarázza dr. hogy néhány esetben feltette a kérdést a pácienseinek: "Vajon volt-e doktor ezzel a programozással kapcsolatban és vajon egy szín volt-e a neve. Green háttere. Ez megszólaltatott egy csengőt bennem. Hammond ezután rátért a "part"-ok szerepére.) "Most hadd szóljak a tudatba elhelyezett "parts"-ról. Greenre gondol?" "Szinte mindenfelé ezt tapasztaltuk. de a hipnózis végeztével semmit nem tudott felidézni az emlékezetében. akkor kézbe kell venni néhány kabbalával foglalkozó könyvet. szerep." "Ha Önök . Nos. akik nem tudták. (A "part" angol szó általános jelentése rész. hogy a hipnotikus szint alatt is vannak még mélyebb szintek. J. hogy van egy "Green Programming" mélyebben és úgy gondolom. J). testrész.) "A Greenbaum német jelentése angolul . A "part" itt használt jelentése: a tudatba beültetett autonóm pszichikus program. Korábban semmit sem tudtam a kabbaláról. "Úgy látszik egyesek ezt "Green Programming"-nak ("zöld programozásnak") hívják. Ezt követően más témákra tértek. emlékeztetve néhány ezoterikus könyvre. Egy páciens ült a várószobában. akkor mi volt az a szín?" Nos. adottság. a Chartreuse nyomán D. képesség. mint dr.Green-Tree.foglalkozni kívánnak evvel. feladat.a "Green-Tree"-vel kapcsolatban. hogy rendkívül hasonlít egy kabbala-fához. J. hogy az orvos neve Dr. D. és ha volt ilyen színnel nevezett doktor. Úgy tűnik. darab. amit Ann Williams-Heller írt. egyszer-kétszer más színeket említettem három-négy olyan páciens esetében. Green képezte ki csaknem 30 évvel ezelőtt. Két hónapig gondolkodtam. A Greenbaum már félig angol. vagy zöldes szín a karthauzi likőr. és ő ellenőrizte a szóban forgó női páciens programozását a nála képzést nyert doktor irányításával. amely aktivizálva át tudja venni a személy irányítását. félig német keverékszó. hogy minél mélyebbre hatolunk. aki azt mondta. hogy megpróbálnak disszimulálni. hogy eredeti neve Greenbaum volt és önként jelezték. Egy másik.tette hozzá Hammond utalva rá. és azt egy meghatározott szerepkör szerint vezérli. és később megtudtam. dr. oldalrész. Mintegy két perccel később a női páciens ezt mondta: "Green. D. hogy eredetileg Greenbaum volt. Hammond említést tett egy olyan nőről. párt. Én is szeretném Sirhan Sirhant megvizsgálni" . Green? " Hammond ezután közölte hallgatóságával. akiknél úgy éreztem. Egy esetben más színt jelöltek meg. Ultra-Tree. Az érdekes az . annál kevesebb és annál központibb jellegű programokhoz jutunk. Voltak olyan pácienseim. hogy mi az? Végül megmutattam valakinek. amely a segítségükre lehet. valamennyi "Green Programming" ("zöld programozás") az "Ultra-Green" ("szélsőségesen. és dr. Az egyik ilyen könyv. hogy tudatosan is képes lesz rá emlékezni.

alapzatnak. Van néhány más szó is. és kérdezem: "Van-e egy "part" belül ilyen név vagy olyan név alatt?" És így ellenőrzöm. ami úgy ismert. vagy védekezővé válik. és találnak majd egy másik "part"-ot. és a pácienseknek együtt kell működniük. hogy szóltál hozzám. hogy gyakran van egy "part". egy másik "part". úgyhogy kevés ember megy oda és senki sem jut be. hogy ki a főnök ezek között? Ott található néhány információ az Önök számára. és én segítek nektek. Segítsetek nekem. ami úgy ismert. J." 49 . hogy a Utah déli részén fekvő Monument Valley-től északra vásároltak egy filmtanyát (movie ranch) a sivatagban." "Mindezt nagyon körültekintően végzem. Computer Operator Purple". Nos. Diana olyan "part" a kabbala rendszerében. egy sor épületet húztak fel.úgy találtam . Szerepüket nagyon jól játszották. meg kell osztaniuk az információkat. amely kapcsolatban áll azzal a "part"-tal amelyet "Foundation"-nak ("alapításnak. hogy az egyedüli kiút rajta keresztül vezet. Néha számokat találnak. hogy megnézzem. J. ha ezt tudják.gyakran segítségünkre van és egy sor információt nyújt. hogy te tájékoztattál engem. amelyet "Wisdom"-nak ("bölcsességnek") neveznek?" A Wisdom a Kabbala-fa része.) egyszerűen rájön. "Van-e benned egy "part". Önök elámulnak. alagsor")?" Nos talán felfedeznek valamit. alapítványnak. Computer Operator Green. hogy ezek "child-part"-ok (gyermekprogramot tartalmazó leválasztott tudatrészek D. Meg kell találniuk.). hogy számos "part"-ot keressenek meg és faggassanak ki. amelyet Dianának hívnak? Van-e benned egy "part". A kulcsszó az ő nevükben a "Foundation". Úgyhogy Önök kérdezhetik: "Van-e valami Önökben. Így Önök megkockáztathatnak egy l80 fokos fordulatot a másik irányba. hogy van. néha pedig "Systems Information Directors"-nak ("rendszerinformációs igazgatóknak") hívják őket. Például: a "Core"-hoz ("a személyiség legbensőbb magjá"-hoz) fordulva megkérdem: "Van-e egy "part" benned." "Rendszerint egy kis munkával és újraszövegezéssel segíthetik pácienseiket annak a felismerésében. A Wisdom . hogy vajon jónak. A neveiket is megváltoztatták.) meghatározott szerepet töltenek be. Már nem kell elfogadni őket. helyrehozták. de már nem kell folytatniuk ezt a játékot veletek (mármint a páciensekkel D. alapozásnak") neveznek. amelynek a neve dr. és ezt követően alámerültek. jól vannak. amit "Master Programmer"-nek ("mester programozónak") neveznek. Hányszor találkoztak Önök a páciensekben komputerrel kapcsolatos dolgokkal? Rendszerint találhatóak "computer operator"-ok: "Computer Operator Black. amelyet Zeldának hívnak?" Eddig még egyikkel sem szembesültem. hogy "Sub-Basement ("pincesor. Fel kell tenni a kérdést: "Ha a "Cult" (a rituális jellegű programozók és a kultikus közösség D. A "Foundation" a "Fa" része. amely ezt a nevet viseli? Mellesleg amikor én átvilágítom a pácienseket. Azt tapasztaltam. amely tanúsítja. amelyet "Black Master"-nek ("fekete mesternek"). mert most már itt ténylegesen biztonságban vagytok". vagy kétségbe esik és leáll. Green?" Tapasztalataim szerint úgy fogják találni. Csak azért teszem. hogy vajon van-e olyan leválasztott tudatrész. gondosan monitorozzák. Van egy vastag dossziém Utah állambeli közbiztonsági hivataltól. mondd el mit fognak tenni veled?" A terapeutának hangsúlyoznia kell. Ajánlom Önöknek. Emlékeznek Önök a "Process Church"-re? Roman Polanski feleségét Sharon Tate-t a Manson-család ölte meg. J. élnek. ha ezzel a típusú programozással kerülnek szembe. és ezzel bajlódom. Megkérdezem: "Van-e olyan "part" belül. de most már van. kibővítették. a könyvek szerint körülbelül 1978-ban és eltűntek. vagy rossznak tűnik. milyen választ kapok.vagy szárazra fut ("run dry"). mint "The Foundation"?" Más dolgokat is kérdezhetek rögtönözve: "Van-e valami. és van egy "computer operator" is belőle. Dél-Utah-ban. akik viszont kapcsolatban álltak a "Process Church"-el. bevetek egy sor hamis nevet is. Ezt mondhatják: "Korábban nem volt választási lehetőség velük kapcsolatosan. Hollywoodban igen sok prominens személyiség állt kapcsolatban ezzel.

ahol a nagy erejű droghatásokat. Ebben az esetben a programozást először 9 éves korban alkalmazták. hogy gyógyultak legyenek. mint hagyni. Számos olyan eset van. egyszerűbb ha megölöd magad. Ezt úgy hívták. hogy előzőleg megkötözték. és be leszel zárva életed végéig egy intézetbe. majd pedig egy vérvonalhoz tartozó páciens esetéről. A programozók már intézkedtek a megvédésük érdekében. Végül más szuggeszciókat is igénybe vettek: "Ahelyett. és ki akarták deríteni. Ezt a programozást úgy végezték. és ha kapcsolatba kerülünk néhány mélyebb szintű programmal. hallgatóságának azt is elmondta. Hammond ezután beszámolt egy nem vérvonalhoz tartozó." Végül ehhez hozzátették: "Könnyebb lesz számodra megölni magadat. De ezt 50 ." Ezt a programmozást három évvel később. de elmondhatom. hogy miket tapasztal. hogy ez megtörténjen veled. mint ennél az esetnél is. és megerősítették az összes szuggeszciót. akkor törölhetjük valamennyit." Hammond ekkor úgynevezett "affect-bridge"-t (hatás-áthidalást) alkalmazott. adtak neki valamit. hogy ismertem számos terapeutát. amikor a mélyebb programozások után tudakozódtam. amikor 16 éves lett. amivel megbénították a testét. amely szerint." Másik betegének esetére rátérve így folytatta Hammond: "Egy vérvonalhoz tartozó páciens esetében ezekhez hasonló tüneteket kezdtem tapasztalni. és jól leszel. Hatásukat drogok és nagy erejű szuggeszciók kombinációjával még fokozták is: "Ha valaha is ehhez a ponthoz érkezel. Nem valószínű. akkor meg fogsz őrülni. hogy mélyebb szintekre kell hatolnunk. hogy hasonló dolgok voltak belé is elhelyezve. beadtak neki még nagyobb adag LSD-t. Korábban azt hitte. mint az enyém. kifaggatták. Továbbhaladva úgy találtuk. hogy mindezek a "part"-ok különböző információkat nyújtanak. Így szerzett ismereteiket aztán hasznosítani tudták. vagy "Green Programming"-al a nem vérszerintieknél. ujjai kalapáccsá változtak. vajon meg tudják-e ezt tenni? Nem tudták. amelyekbe beleütközhetünk. ha a páciensek valaha is elérik. hogy a nem vérvonalhoz tartozóknál is megtalálható. "Folyt a kezelés és a páciens közel járt a gyógyuláshoz. meg fogsz őrülni. Úgy gondolom. 12 éves korban alkalmazták. és ehhez hasonlókat cselekedett. és visszatért a korábbi helyzethez. Ez gyakran előfordul. hogy a jelenlévő terapeuták találkozni fognak "Ultra-Green". Úgy találta." Hammond így vonta le a tanulságokat: "Ezek azok az álcázott akadályok. Sok az érdekes belső összefüggés." Ezt a szuggeszciót erőteljesen és ismételten alkalmazták. hogy ez megtörténjen. ha valaha is emlékezel minderre. Ugyanezt megismételték. akkor egy bizonyos pontnál meg fognak őrülni. Amikor hallucinálni kezdett. és tudatának a végső integrálódáshoz. akkor meg fogsz őrülni. hogy a szóban forgó páciensnek még 8 éves korában LSD-t adtak be úgy. és örökre be leszel zárva. hogy megkísérelték áttörni az amnéziát. aki beleütközve ezekbe az akadályokba semmire se jutott. Mi ennek a lényege? Az Önök sejtése legalább olyan jó. ami fölötte van.Hammond dr. Ha valaha is teljesen integrálódol. Ezt az "Ultra-Green" példáján szemléltette. hogy távol tartsanak minket a mélyebb tudati szintekre helyezett programok felfedezésétől. ami arra utal. Ezt követően azonban már eltért a programozott feladat. amikor hirtelen hallucinálni kezdett. hogy ezt a programot csak a vérvonalhoz tartozóknál alkalmazták. Zöldséggé változol. kombinálták szuggeszciókkal. hogy a programozók szuggeszciót alkalmaztak. az eredeti névvel. Az amnéziát szuggerálták neki: "Ha valaha is emlékszel bármire az Ultra-Green-nel és a Green-Tree-vel kapcsolatban. valamint a játék a dr. hogy "Green Bomb". Greenbaum szóval. Később rájött. csak kicsit másként. Ekkor ismét lekötözték.

Időnként azonban igennel is találkozom. hogy "visszatérés oda. Én azonban tudom. mégis ilyesmiket fog mondani: "Nem lennék meglepve. továbbá az olyan könyvek. és egyek akarnak vele ismét lenni. hogy lehetséges a siker. s ezért kíméletlenül bírálták 10-15 évvel ezelőtt. azután pedig a Gammához. mielőtt továbbmegyünk. halálos fenyegetéseket kapott.az ujjakon keresztül . mert a Delta programok potenciálisan erőszakosabbak. hogy az egész csak egy városi mitosz és rémhír. hogy a szíve mélyén tudja mi az igaz. Mielőtt továbbmegyünk megmutatom nekik. Ha a sorrend nem számít akkor rendszerint az Omegától a Deltához megyek. ahonnan jöttél". ha holnap kiderülne. hogy így járjanak el egyszer. amelyik nem érzi jól magát. majd ezekkel a szavakkal zárta előadását: "Egy kedves barátom." Megpróbál pontosan a kerítés tetején maradni. hogy megszabaduljunk az önmegtévesztő. Már felismerték. Ezután azt ajánlotta. mert folyamatban van egy kampány.) idézte elő. Úgy gondolom. de találkoztam néhány olyan esettel. mert ez csökkenti a feszültséget és egyfajta optimizmust vált ki a páciensből. aki szakterületén a legjobbakhoz tartozik. J. könyvklubja és saját folyóirata van. amelyben szabad programokat törölni?" Legtöbb esetben nemleges a válasz. amikor számított." Ekkor így szólok: "Rendszerint úgy látom. hogy ezeknek a "part"-oknak a többsége. Ezt követően rendkívül fontos." Hammond végül azt ajánlotta klinikai pszichológusokból. és fenntartásai vannak vagy aggódik?" Ha van. ezután következett valamennyi emléknek és érzésnek a nagy méretű lereagálása. Dr. és azon érzések részleges lereagálása. hogy ő milyen gyakorlatot alakított ki? Először törölte az Omega rendszert." Hammond ezután elmondotta hallgatóságának. ha nem is valamennyi. hogy kezdjenek kutatni a mélyebb szint után. és azon sem lennék meglepődve. Maradhat egy kevés. hogy különböző legyen. Hammond kérdésekre válaszolva még jobban megvilágította módszerének egy-egy konkrét részletét.memória-tünetegyüttest a vérfertőzéssel és a többivel együtt az "OPRAH" (Oprah Winfrey TV sztárnak show-műsora.még nem tudjuk biztosan.van-e valamilyen speciális parancs. hogy létezik egy nemzetközi összeesküvés. hogy keményen küzdött a szakmai hiteléért. amely szerint valamennyi hamis. hogy ez az egész probléma rendkívül kényes. mint "The Courage to Heal" (Bátorság a 51 . önáltató ("self-deception") programozástól. Tapasztalatom szerint a legtöbb esetben integrálódnak. és ez megkönnyebbülést okoz. hogy eredetileg le lettek hasítva és most már haza akarnak térni Mary-hez. mert hitt az MPDben. D. Ezután még megkérdezem: "Van-e még valamilyen Omega "part" benned. és összerakhatunk 25 "part"-ot egyidejűleg egy sokszorosan fragmentált komplex MPD-ben." Ma már gyakran használom azt a kifejezést. "Ilyenkor rendszerint ezt mondom: "Most ezt elvégeztük." "Sok páciens esetében nem számít a sorrend. hogy lereagálásra kerüljenek az érzések. Itt az OPRAH szó egyfajta divatos tömegkultúrára utal. már nem érzi a szükségét annak. amelyik nem hajlandó integrálódni. Néhány páciens esetében sokat foglalkoztunk a felső szintű programokkal. amelyet az Omegához használtak. pszichiáterekből. Ekkor hozzájuk fordulok: "Meg akarom kérdezni a "Core"-t . amelyek kapcsolatban álltak ezekkel a "part"-okkal. Maradtak-e még emlékek és érzések bármely "part"-ban. kétszer vagy háromszor is. terapeutákból álló hallgatóságának. akkor még szólunk hozzájuk. ha holnap kiderülne. még foglalkozunk velük. amely az Omega programhoz tartozott? A válasz rendszerint nem. Ennek az az oka.

mint pl. Vártam addig." 2. fejezet 52 . Önök. akkor meg fognak ölni. hogy legyen alapos nyomozás. Személyes véleményem az. ha valaha is baleset történne. hogy ha meg akarnak ölni. hogy bizonyos időpontokban hangot kell adnunk morális lelkiismeretünknek.gyógyításhoz) és a hipnotizáló nagy terapeuták. valamint a különböző nyomozó hatóságokhoz. J. Ezen kívül igen sok ember.) széles körben elterjedt. hogy szilárdan alátámasztva állíthassam: mindez (mármint az agykontrol D. Meggyőződésem. remélhetőleg követelni fogja. Sok információt félretettünk és eljuttattunk a tényfeltáró újságírókhoz. amíg kellő mennyiségű bizonyító anyaghoz jutok független forrásokból azért.

Azok a háttérerők. Ezek a programok részben rituális jellegűek voltak. hogy cáfolhatatlan bizonyítékokkal támasztja alá: igenis létezik a gyermekek rituális kínzása. amelyek tudatbefolyásoló kísérleteit felfedezte és konkrét esetek kapcsán leleplezte. hogy semmit sem tehetsz ellenük függetlenül attól. Colby Nixon és Ford elnöksége idején a CIA igazgatója lett. 16 éven át Nebraska állam szenátora volt 1971-től 1987-ig. hogy mit tartalmaz a "Franklin Cover-Up" című dokumentum kötet. hogy szüleik szexuálisan molesztálták őket. Bill Colby a következőket mondta DeCamp-nek: "Amit meg kell értened John. hogy időnként vannak erők és események. amelyek oly nagyok. vérfertőző kapcsolatra kényszerítették. hogy "hagyjatok minket győzni. Jelenleg John DeCamp ügyvédként dolgozik Nebraska tagállam Lincoln nevű városában. mielőtt ez megtörténik. Ezért a kezdeményezéséért az elnök is kitüntette. hogy 2834 félig amerikai. hogy ne foglalkozzék mindazzal. hogy az úgynevezett "Repessed Memory Syndrome" (Elfojtott emlékezet tünetegyüttes) valójában nem létezik. amelynek a révén a páciensek. hagyd abba. vagy vigyetek minket haza". Colby munkatársa volt. amivel szembe kell nézni. oly hatalmasak. pszichiátereknek és pszichológusoknak a megállapításait. amelyet a klinikai pszichológus és orvos pszichiáter alapos szaktudás birtokában feltárt. Szerzője John DeCamp ügyvéd. félig vietnami árva az Egyesült Államokba kerülhessen. Hiszen már amióta igyekszik felderíteni az ügy hátterét. 1975-ben. könyvét az időközben rendkívül titokzatos körülmények között elhunyt barátjának Bill Colbynak dedikálta. amikor Saigon elesett. ahol is elérte. hogy az agykontroll kísérletekbe bevont szakemberek segítségével elterjesztették. De mindez ideig nem ölt meg téged. Megpróbáltad leleplezni az ördögit. akit később 1975-ben feleségül vett. hogy te mennyire vagy elszánt és őszinte. hogy a kormányzati pénzekkel finanszírozott agykontroll kísérletek keretében számos embert. amikor a dolgok túl nagyok 53 . Az ő küzdelme úgy kapcsolódik Dr. 1996. Azt mondom. Bill Colby halála előtt felesége társaságában azt tanácsolta John DeCamp-nek. Fő módszerük az volt. hogy aláássák a hitelét. szenátor DeCamp visszatért Vietnamba. gyerekeket és felnőtteket egyaránt beprogramoztak. hogy annak a segítségével aláássa azoknak az orvosoknak. illetve bizonyos szekták rituális jellegű kínzásoknak vetették őket alá. részben pedig a kísérleteket finanszírozó szervezetek titkos céljait szolgálták. A CIA ebből a célból létre is hozott egy alapítványt a "The False Memory Syndrome Foundation"-t (Hamis memória-szindróma alapítványt). csupán a közvélemény megtévesztését szolgáló "kacsa". 15 személy. oly sokat jelentenek más emberek és intézmények számára. főleg gyermekek különböző manipulációk eredményeként meg nem történt dolgokra emlékeznek. novemberében. és részt vett a Phoenix program kifejlesztésében. az az. Jelszava az volt. így többek között arra. aki így vagy úgy kapcsolatban állt a történtekkel életét vesztette. amit könyvében megírt. Hammondéhoz. politikus. 1969-ben ismerkedett meg egy vietnami iskolás lánnyal. Ez egyike az élet kemény tényeinek. a rosszat. mindent elkövettek. vagy rosszak és függetlenül attól. Te megtetted a magadét. mennyire ördögiek. a vietnami háború veteránja. ez rendkívül fájt neked. DeCamp kapitányként 1969-ben és 1970-ben az akkor nagykövetként Dél-Vietnamban szolgáló William E. és hogy mennyi bizonyíték áll a rendelkezésedre. DeCamp Vietnamban harcolva vett részt a nebraskai választási kampányban levelezés útján. családja körében. amikor megjelent a "Franklin Cover-Up" második kiadása. Vannak esetek. Ezzel szemben létezik az úgynevezett "False Memory Syndrome" (Téves emlékezési tünetegyüttes). Ezért rendkívül fontos megismerni. akik felfedezték és bizonyították.John DeCamp nebraskai szenátor a gyermekek védelme érdekében John DeCamp a szerzője a "Franklin Cover-Up" (A Franklin ügy eltusolása) című Amerika szerte nagy figyelmet keltő dokumentumkönyvnek.

Ha van eltusolás. akkor az eltusolás csak a kormányzat kulcsintézményeinek az aktív támogatásával és együttműködésével lehetséges a bíróságoktól a rendőrökig. ami nem az." Colby ehhez még hozzátette: "Tedd meg a lehetségest és ismerd fel. ahogy arra nem is számítottunk. hogy a történelem haladjon a maga útján. ha egyáltalán ki is derülne az igazság. ha rámutatunk az igazságra és félreállunk. és úgy jön el. azaz annyira megbénult a birodalmi állam működése. mi okozta annak az egymotoros repülőgépnek a szerencsétlenségét.ahhoz. és utána nézel néhány valóban jó tényfeltáró riporternek. és ott olyan anarchikus viszonyokat talált. amit időnként megtehetünk. hogy legtiszteletreméltóbb polgáraink és üzleti vezetőink a fejük búbjáig el vannak merülve a kábítószer ügyletekben és a hivatalos korrupcióban. a hol és a hogyan az. Az a probléma. minden akadály és igazoltatás nélkül. kereshette fel az egykor féltve őrzött helyeket a Vörös téren. noha eredetileg azt hittem. hosszabb időt igényelhet. de elég érzékenynek kell lennünk. ha elmondod a történetedet. ami rendszerint ismeretlen a számunkra." Bill Colby figyelmeztetéséhez felesége Sally csak fejbiccentésével csatlakozott. Amikor testem minden porcikája arról szól. amit mondasz nekem Bill. Senki nem törődött vele. vagy valaki hozzám hasonló nem folytatja az ügy felderítését. felhívod rá az országos sajtó figyelmét. hogy talán fegyvert kell viselnie. Ez meggyőzte DeCamp-et. Hogyan képes erre bármely tisztességes és intelligens személy? Ha én. John DeCamp ekkor így válaszolt barátjának: "Bill. hogy ismerje a Franklin ügy komolyságát. Természetesen mindez nem maradt hatás nélkül John DeCamp-re. A nebraskai törvényhozás bizalmasan felkérte őt néhány hónappal korábban. Colby kinevette: "Nem. Nem tudom elhinni azt. A legjobb. Számodra John eljött ez az idő. A legjobb. hogy nemrég jött vissza Moszkvából (még 1991-t írunk). Bill Colbynak kellő oka volt arra. egy magadnál viselt fegyver nem állítja meg őket." Amikor DeCamp erre úgy válaszolt. ahogyan azt szeretnénk. hogy foglalkozzunk velük. És ha igazad van. A győzelem azonban. hogy egyénenként legyőzzük őket. és hagyni kell. Amikor tudom. Amikor DeCamp kérdően nézett rá. olyan rövid idő alatt. Mindketten az életüket vesztették. hogy a gonosz győzedelmeskedik és mindenki. hogy kormányzati intézmények korrumpálódtak. amelyre várunk. Korábban is már számos figyelmeztetést és fenyegetést kapott. hogy derítse ki. a leggazdagabb közösségi és állami üzletemberekig. Tovább kell dolgoznunk a cél elérésén. amikor tudom. amelyben a szenátus magánnyomozója Gary Caradori és fia tartózkodott. hogy gyermekeket kínoztak és megöltek. hogy ne kockáztassunk mindent. hogy mit csinál. és ne pusztítsuk el magunkat vagy hagyjuk megölni a folyamatban. Csak a mikor. 54 . a CIA igazgatója éjjel. Félre kell állnunk. Arra kérsz. fejetlenül töri magát. aki valaki. hogy meg kell írnia a "The Franklin Cover Up" című könyvét. hogy mit akart ezzel közölni. hogy tegyen érte valamit. ettől vagy attól való félelmében. Ez legfeljebb téged fog megölni. a legmagasabb rangú politikusoktól a tömegtájékoztatási intézmények képviselőjéig. amit tehetsz a személyi biztonságod érdekében. akkor ki fogja ezt megtenni? És ha mi abbahagyjuk. és most már én teljesen bizonyos vagyok ebben. eljön az idő. mikor teszünk valamit e gonosz és korrupció ellen?" Ez után Bill Colby elmondta barátjának. valakinek cselekednie kell. hogy az egész Franklin-történet csak fantázia. amelyek túl hatalmasak ahhoz. amely meghozza a győzelmet és a jó fog diadalmaskodni a gonosz felett. A saját biztonságod és túlélésed érdekében állj félre. Ha el akarnak kapni. akkor Bill Colby ezt fűzte hozzá: "Időnként vannak olyan erők. hogy hagyjam az egészet és sétáljak odébb. hogy a legfőbb rivális hatalom hírszerző szolgálatának vezetője.

az Omaha városi rendőrfőnök és a Franklin Community Federal Credit Union nevű helyi pénzintézet vezetője szexuálisan kínozták. az FBI egyik okkult bűnözésben illetékes szakértője. Hivatalos részről azonban nem létezőnek tekintik a rituális zaklatást. DeCamp megemlít egy beszámolót. így például a new yorki "Village Voice" (1990. hogy vizsgálja ki a Franklin Credit Unionnal szemben felmerült vádakat. Azt kifogásolták.A továbbiakban erősen rövidítve összefoglaljuk a könyv tartalmát. amely több mint 225 %-os növekedés volt 1976-hoz képest. Ezt Alisha Owen és Paul Bonacci megtagadta. hogy 1991. Ez a két nagy esküdtszék azonban az áldozatok tanúját ítélte el hamis vallomásért. vagyis amely a helyi és a szövetségi igazságügyi rendszer keretében működik. akiket kábítószer futárként használtak az egész Egyesült Államokra kiterjedően Nebraska leggazdagabb. hogy más gyerekekkel szemben is visszaéléseket követtek el Nebraska politikai és pénzügyi hatalmasságai. Ugyanakkor a tömegtájékoztatásban egyre nagyobb hangot kap az. amely azzal kezdődik. hogy ahhoz a nebraskai gyermekcsoporthoz tartozott éveken át. akiket a fiatalok megneveztek. Az iskola adminisztrátora sátánista rituálét alkalmazott rutinszerűen velük szemben. amely a "Chicago Tribune" 1991. hogy nem tudja alátámasztani az 5-9 éves korig terjedő gyermekek állításait. 55 . mint kiskorút. A legszokásosabb védekezés. Két másik ugyancsak az áldozatok közé tartozó tanú kényszer hatására visszavonta korábbi vallomását. Nebraska állam Douglas megyéjében működő esküdtszéke bűnösnek találta a hamis tanúzás bűncselekményének elkövetésében. hogy ezeket a cselekményeket azonban más személyek hajtották végre. hogy Alisha Owen és Paul Bonacci tanúvallomása a velük történt visszaéléseket illetően kölcsönösen alátámasztja egymást. Az áldozatok szörnyű kínzásokról számolnak be. A sátánista vagy rituális erőszak számos újság szerint. miszerint közreműködött a kiskorúak elleni bűncselekmények rendszeres elkövetésében. nem azok. június) szerint nem is létezik. Az egész egy nagy "hírlapi kacsa". Az a két nagy esküdtszék. DeCamp ezután közli azokat az adatokat. A gyermekek zaklatása a jogalkalmazó szervek képviselői szerint egyre gyakrabban szadistává és rituálissá. leghatalmasabb és legtekintélyesebb üzletemberei. május 17-i számában jelent meg. hogy elvitték őket az iskolából és egy kékre festett házban gyötörték őket. hogy az igazat mondják. Alisha Owen arról is tanúvallomást tett. A szülők azonban hittek nekik. azt a megbízatást kapta. Egyre több gyermek áll elő és leplezi le kínzóit és a rendőrség okkult jellegű rituálékkal kénytelen szembesülni. köztük a legnagyobb helyi újság az "Omaha World-Herald" kiadóját. Vagyis az elkövetők és a szolgálatukban álló sajtó a bizonyítási tehernek a gyermekekre történő áthárításával próbál elmenekülni a felelősségre vonás elől. Ez az eset is egy újabb irányvonalat jelez a gyermekek zaklatásával kapcsolatosan. és egy korábban szkeptikus pszichológus is meg van róla győződve. Azt is elmondotta. Owen 1990-ben az állította a nagy esküdtszék előtt. hogy 1990-ben már több mint kétmillió gyereket zaklattak. más szóval sátánistává válik. akiket név szerint megnevezett. legalább is ilyen értelemben nyilatkozott Kenneth Lanning. hogy a gyerekek csak fantáziálnak. amelyek azt támasztják alá. hogy egy nebraskai kerületi bíró. a pedagógusok és a szociális gondozók is alig tudnak felfogni. és közölte. A nyomozást végző ügyész egyszerűen kijelentette. Alisha Jahn Owent. Bonaccit is megvádolták hamis tanúzással. Ezért két hónapra rá 9-27 évig terjedhető börtönre ítélték. Tizennégy hónap alatt az első panaszbejelentés után a rendőrség 140 meghallgatást végzett. nem hisz a gyerekeknek. Mindkét nagy esküdtszék elismerte. és kitalált történeteket adnak elő. amit a szülők. június 21-én egy 21 éves fiatal nőt. Kilenc gyermek egybehangzóan állította. hogy senki sem tudja azokat állítólag bizonyítani.

de mivel az FBI nem vezet erről nyilvántartást. században tevékenykedő sátánisták) valószínűleg a leghatékonyabb és legerőteljesebb szószólói a sátánista mozgalomnak ebben az országban ma. hogy ez betekintést enged a gyermekekkel való visszaélés. amely a McMartin előkészítő iskolában fordult elő Kaliforniában. állítólag a helyi igények kielégítését szolgáló hitelintézetből. ezért a pontos adatokat nem lehet tudni. Ebben az időben vezetője a 44 éves Lawrence E. Meg vagyok győződve. hogy hány autót lopnak el minden évben. Nem gyűjtik az erre vonatkozó adatokat. és a "National Black Republican Council" (a Nemzeti Fekete Köztársasági Tanács) egyik vezetője volt. januárjában. a szervezett és illegális kábítószer kereskedelem világába. ahol a lakók rendszerint szkeptikusan viszonyulnak a gyermekek szervezett molesztálásához. Minden hónapban minden fontos rendőri központ az Egyesült Államokban benyújtja az egységesített bűnügyi statisztikai adatokat az FBI-nak. Kiderült. hogy 460 családban a rituális jellegű szexuális erőszakkal. A pénzügyi botrány azonban hamarosan egy sokkal nagyobb botrányra derített fényt. hogy az FBI azért nem kéri ezeket a statisztikai adatokat. vagy bármikor a múltban. behatóan ismerte a közelmúlt egyik leghírhedtebb rituális kínzási esetét. felmentették 1990. mert nem akar róluk tudni. Kenneth Lanning cáfoló kijelentésével kapcsolatosan kijelentette: "Véleményem szerint olyanok. Michael Aquino. Gunderson nyilatkozott az "Executive Intelligence Review" nevű hetilapnak 1990." Gundersont a saját nyomozásaiból szerzett bizonyítékok győzték meg arról. Higgyük azt. Ismeri az elkövetett gyilkosságok. hogy Omahából és környékéről 56 . állatok feláldozásával. speciális nyomozó volt. Gunderson erről ezt mondotta: "Az FBI-nak pontos adatai vannak arról. mint Aleister Crowley. akiket rituális célból raboltak el és bizonyos esetekben meggyilkoltak. megerőszakolások és rablások számát. és ehhez hasonló történetekkel "etetik" a gyermekeket?" Gunderson hangsúlyozta. 13 vádpontban pedig nem hozott döntést. amikor a "Franklin Community Federal Credit Union" (egy helyi takarékpénztár és hitelintézet) központját a szövetségi hatóságok átkutatták és lezárták. Azonnali közfelháborodással szembesülnének. aki 28 évig állt az FBI alkalmazásában és korábban annak Los Angeles-i részlegén. King énekelte az amerikai nemzeti himnuszt a köztársasági párt választási konvencióján 1984-ben és 1988-ban. vagy a sátánista konspirációkhoz. Az esküdtszék 52 vádpontban ejtette a vádat. Igen egyszerű lenne ezekhez az adatokhoz még egy oszlopot hozzátenni és beszerezni minden eltűnt gyerekkel kapcsolatos bejelentetésről egy kiértékelést. hogy gyermekek és fiatalok tízezrei tűnnek el otthonaikból minden évben és sokat közülük rituálisan feláldoznak. de az FBI-nak halvány fogalma sincs. Az ügy l988-ban keltette fel a sajtó érdeklődését. és fiát Raymond Buckeyt. Ez a szám igen nagynak tűnik. május 25-én: "A McMartin ügyben például mielőtt még bármilyen vádemelésre sor került volna bárki ellen. mert a számok egy jelentős társadalmi problémára utalnának. és abba. Ken Lanning (azaz az Egyesült Államokban a XX. 33 hónapig tartó tárgyalás után a kötetekre rúgó bizonyíték ellenére az iskola irányítóját Peggy McMartin Buckeyt. hogy a feljelentésekre egy jómódú kertvárosi környéken került sor." DeCamp rátérve a "Franklin Credit Union" botrányára rámutat. hogy hány gyermek tűnik el minden évben. júliusi száma szerint hozzávetőleg 100 ezer gyermek tűnik el nyomtalanul minden évben. A "Reader's Digest" 1982. 460 panaszbejelentést tettek a Manhattan Beach-i rendőrségen. nem beszélve azokról a gyermekekről. mert közel 40 millió dollár hiányzott a viszonylag kicsi. Az akcióra azért került sor.Ted Gunderson. hogy a politika és az üzlet hatalmasságait miként védelmezik. (Larry) King a republikánus párt egyik emelkedő csillaga. Ez a probléma pedig azonnali akciót igényelne. Anton LeVey.

Carradori említ egy sor olyan nyomot. DeCamp külön is ügyelt arra. hogy a gyermekekre vonatkozó állítás "gondosan kiagyalt megtévesztés" volt. amely azonban nem jelent meg a sajtóban. Larry King börtönbüntetését tölti pénzek szabálytalan kezelése miatt. novemberében kezdődött. hogy mi forog kockán és ezért inkább félreálltak. DeCamp szemtanúja volt a Franklin-ügy kibontakozásának. hogy a Franklin üggyel kapcsolatosan elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz. akkor kétséget kizáróan bizonyítani lehetne a kábítószerrel való visszaélést. Azt is hozzátették. Éppen ez az. DeCamp az "Országos Gyermekbántalmazás Elleni Védelem" nevű szervezet nebraskai központjának az ügyvédje. A városi. ő maga is Nebraska állam meghatározott utasítással ellátott delegátusaként támogatta Ronald Reagan és George Bush hivatalos elnökjelöltté való minősítését. hogy nem találtak bizonyítékot King által irányított kábítószer ügyletekre. gyermekkel való szervezett visszaélésre. DeCamp ügyvédként olyan ügyekben tett szert jártasságra. a hivatali hatalommal és 57 . A törvényhozás vizsgálata 1988. ami arra késztette DeCamp-et. DeCamp ismerteti könyvében ezeket. amelyekben gyermekek vádolták a felnőtteket különböző visszaélésekkel. hogy ezeket nyilvánosságra hozza. és közölték az emberekkel. de ezt nem tette. ha valamennyi hatóság által ismert adat nyilvánosságra kerülne. amikor embereket ártatlanul vádolnak meg gyermekek elleni erőszakossággal. amikor két ízben is elénekelte a köztársasági párt konvencióján a himnuszt. a gyermekbántalmazást. szembeállítva a városi és az állami hatóságok állításaival. amelyeket jogszerűen publikálhat. DeCamp meg van róla győződve. amikor a már említett Alisha Owent elítélték. az ügy le van zárva. hogy nincs rosszabb. A honatyák már sejtették. A nagy esküdtszék irataiból nem szerepel egy sem a könyvben. A nebraskai törvényhozás vezető nyomozója a néhai Gary Caradori volt. a pedofíliát.gyermekeket vittek repülőgéppel városról városra. hogy megalapozza az áldozatok állításait. DeCamp 1990-ben memorandumot is írt az ügyben. amit a nyomozó hatóságok nem vettek figyelembe. Három évvel később az ügyről már alig tud valaki. kivéve azt az esetet. és hogy eltusolás történt. mert akkor teljesen egyértelműen el tudnák dönteni mi igaz és mi nem. hogy "kísérteties és rejtélyes botrány formálódik Omahában". A jogalkalmazó illetékesek azt állították. és 1991. a 300 ezer megkérdezett nebraskai 94 %-a meg volt arról győződve. amikor is egy új törvényhozási időszak vette kezdetét. akiket aztán a Franklin Hitelintézet és közismert nebraskaiak által rendezett partikon a résztvevők saját céljaikra használhattak. A közvélemény számára hasznos lenne ezeknek az ismerete is. A New York Times arról írt. amelyekkel ártatlanul vádolnak meg felnőtteket a gyermekek molesztálásával. hogy Larry King milyen felső kapcsolatokkal rendelkezik. és eltusolásának is. vagy sátánista tevékenységre. mint a gyermekek molesztálása. Ez a szervezet azok ellen a hamis vádak ellen küzd. DeCamp meg van róla győződve. hogy igazat állított. januárjában végződött. hogy csak olyan dokumentumokat ismertessen. Azon a napon. Ugyanakkor az "Omaha World-Herald" teljesen hamis módon tájékoztatta a lakosságot. állami és szövetségi jogalkalmazók azt állítják. hogy ilyenek nincsenek. Ezekkel a fantáziára alapított esetekkel szemben DeCamp egyértelműen leszögezi. hiszen ő is ott volt. hogy ezekhez a dokumentumokhoz törvényes módon Paul Bonacci ügyvédjeként jutott hozzá. mert a jog nem engedi meg. Tudta. Azt is hangsúlyozza. Nebraska állam alkotmánya szerint az új törvényhozásnak jogában állt volna folytatni az előző által megkezdett nyomozást. hogy összegyűjtse a bizonyítékokat a nebraskai törvényhozásnak a Franklin-ügy kivizsgálására alakult különleges bizottságától.

DeCamp azonban névtelen levélben kapott egy kópiát az elhallgattatott műsorról. aki két népszerű könyvet is írt. 1993-ban az angol Yorkshire Televízió stábja az amerikai Discovery Chanell-el közösen tényfeltáró műsort készített a Franklin-ügyről. Ő Amerika egyik legismertebb és legtiszteltebb katolikus papja. A megrágalmazott személyek jogi eszközökkel fogják leállítani a terjesztését. amikor DeCamp visszakérdezett. Meggyőződésem.folytatta ." Végül is csak az Atlantic Telecast nevű TV társaság perelte be. ezt válaszolta: "Olyan vagyok. a szenátorok. amit feltétlen biztonsággal dokumentálni tudok. és csak arról írtam. A műsort 1994. ne tegyünk semmit. az érsek úgy döntött. akkor az igazság helyére azok érdeke és véleménye lép. hogy mi előzte meg a brit forgatócsoport munkájának törlését. és kártérítést kell fizetnie. aki nem tudja." Ezt követően Monsignor Hupp beszámolt egy gyermek tragikus esetéről. DeCamp hangsúlyozza. Egy évi munka során rengeteg új dokumentumot gyűjtöttek és számos tanú meghallgatást és interjút rögzítettek. a kormányzati intézmények eltusolását és hogy ebben milyen részt vállaltak köztiszteletben álló gazdag személyek. hogy hazudik. A könyv le lesz állítva és DeCamp-ről be lesz bizonyítva. Ezután a találkozó után Monsignor Huppot elmozdították Boys Town éléről. amikor a segítségét kértem. vagy nem az igazságot tartalmazza. az áldozatok és szüleik tanúvallomásait. A már említett Omaha World-Heraldban és a TV-ben így nyilatkozott az érintett személyek ügyvédje: "Ez a könyv a legrágalmazóbb. Idézi Benjamin Franklint." A könyv. hogyan történhetett mindez az Ön vezetése alatt. és aki korábban az Elnök különleges megbízottja volt nagykövetként az ENSZ mellett és hosszú időn át Amerika legnagyobb gyermeknevelő intézetének az élén állt.örülök ha beperelnek. Ha valaki úgy gondolja. hogy rendkívül körültekintően és óvatosan kezeltem a témákat. mert jellemzően szemlélteti. hogy valóban szörnyűségekről szól a könyve. május 3-án kellett volna a kinyomtatott program szerint sugározni. Személyében nem egy fantáziadús gyermek erősítette meg a gyermekek bántalmazását. és fellépnek John DeCamp ellen.közmegbizatással való visszaélést. akik a kormányzati intézményeket és a sajtót ellenőrzik. aki a kritikus 1970-es és 80-as években az omahai Boys Town nevű gyermekotthon vezetője volt. de ezt a pert is DeCamp szenátor nyerte meg. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség uralma alá került Egyesült Államokban milyen módon degenerálódott a szólásszabadság a polgárok pártatlan és pontos tájékoztatásához való alkotmányos joga. hogy megcsalják. Érdemes röviden összefoglalni. amelyben egy pap is érintve volt. és utoljára jön rá. 58 . amely eredeti formában tartalmazza a nyomozati hatóságok. Az utolsó pillanatban azonban ezt a műsort leállították. májusában. mint az a feleség. Hupp a beszélgetés során bizonyítékokkal támasztotta alá a Franklin-ügyben felmerült vádakat. a törvényhozás bizottságainak a meghallgatásait. aki úgy látta: "Bárki is próbálná a nemzet szabadságát megdönteni. Ez kétségtelen. legbecsületsértőbb. hogy ha a tények nem kerülnek napvilágra. A kópia minden kétséget kizáróan megerősítette. Érdemes megemlíteni azt. hogy amit DeCamp leírt a könyvében. hogy a könyv első kiadását követően DeCamp-et felkereste Monsignor Robert Hupp 1992. mert ez elősegíti az igazság kiderítését." Amikor végül is gyanút fogtam. akkor csak pereljék be. Ellenkezőleg. az igaz. "Valójában . amelyet valaha is olvastam." DeCamp egyetértett ügyvéd kollégájával abban. és megpróbáltam lépni. a rendőrségi és az FBI jegyzőkönyveket. a szólásszabadság elfojtásával kell kezdenie. hogy bármelyik állítása is téves. megjelenése után a támadások kereszttüzébe került.

a nagy tömegtájékoztatási intézmények részéről semmilyen nyilvánosságot sem kaptak. és a műsorra tűzés is megtörtént. Warren Urbom bíró azonban arra kötelezte a 15 évi szabadságvesztés büntetését töltő Kinget. A jogászok úgy gondolták.sugárzásra kerül. Miközben ez a kozmetikázás folyt. akkor majdnem biztos. mint az MK-ULTRA és a Projekt Monarch. King éveken keresztül arra kényszerítette a gyermek Bonaccit. hogy ilyen átfésülés után már megvédhető a film minden rágalmazással és befeketítéssel szemben. az Egyesült Államok Kongresszusában. sőt a Franklin-ügyben levelet is írt az akkori igazságügyi miniszternek. hogy mennyire érinti az ügy a legmagasabb kormányzati köröket. aki még nyilatkozatot adott a Yorkshire TV számára. hogy tartalmilag ellenőrzés alá helyezzék-e a kábel-tévé által sugárzott műsorokat. Az amerikai kormány olyan programjainak az áldozatai. különös tekintettel azokra. Egy sor változtatás után közölték. Az ügy nem elhanyagolható része. hogy Nebraska tagállam Lincoln nevű városában a szövetségi bíró megítélt 1 millió dollárt a 31 éves Paul Bonaccinak azokért a lelki és fizikai bántalmakért. A "Conspiracy of Silence" kópiáit pedig megsemmisítik. Azt is bizonyították. a vámhatóságok a dokumentum anyagot lefoglalták arra hivatkozva. hogy a Franklin-ügy milyen országos szintű politikusokat érint Washingtonban. hogy pornográf anyagot tartalmaz.ez volt a tervezett tévéműsor címe . akik rendszeresen részt vettek a Larry King által a saját washingtoni lakásában rendezett partikon. hogy ha a "Conspiracy of Silence" (A hallgatás összeesküvése) . Feltárták azt is. hogy a második kiadás megjelenéséig 15 személy vesztette gyanús körülmények között az életét. a csődbejutott Omaha Credit Union korábbi menedzsere okozott neki. Ezután a jogászok képről képre. az amerikai törvényhozás éppen az egész kábel-tévé ipart érintő törvényről tárgyalt. A két TV társaság ügyvédei azonban elérték a dokumentumok visszaszolgáltatását.DeCamp 1996. Az az egyezség született. hogy fizessen 800 ezer dollár kompenzációs kártérítést és további 200 ezer dollár büntető jellegű kártérítést a sértettnek. hangról hangra hónapokon át gondosan átfésülték az anyagot. mint DeCamp a saját könyvében. fontos intézményeket és személyiségeket. Ez az ítélet nagy visszhangot váltott ki a különböző agykontroll kísérletek szenvedő alanyai körében. Ez a jogi döntés a sátánista rituális gyermekkínzás egyik notórius elkövetőjével szemben példa nélkül áll. Végül a készítők csak néhány korlátozott szempontra szorítkoztak. a Discovery Channel pedig kiszáll az ügyből. hogy a "Conspiracy of Silence" lekerül a műsorról és egyetlen másik TV állomás számára sem adható el. hogy az így már sugározható a Discovery Channel 1994. mint Peter Citron és Larry King milyen kapcsolatban álltak egymással. A Yorkshire TV költségeit megtérítik. ezt azonban sokkal pontosabban feltárták. nyarára már össze tudta rakni a részleteket: A Yorkshire TV és a Discovery Channel a dokumentum műsor készítésének kezdetén még nem tudta. Így dokumentálták. Kulcsfontosságú politikusok egyértelműen tudatták. A "The Des Moines Register" 1999. Janet Reno-nak. hogy a kábel-tévé ipar vesztes lesz a folyamatban lévő vitában. A törvény egyik vitás kérdése az volt. május 3-i programjában. amelyeket Laurence King. hogy a Boys Town gyermekotthon lakói és a Franklin-botrány olyan személyiségei. február 24-i számában beszámol arról. Később csatlakozott ehhez a sorhoz Bill Colby is. Urbom bíró döntésében megállapította: "King folyamatosan alávetette a felperest (Bonaccit) ismételt szexuális 59 . hogy tűrje el a vele történő pornográf anyagok készítését. Amikor a brit forgatócsoport megküldte az Egyesült Államokba a sugárzásra szánt szalagot. hogy ezek a politikusok és üzletemberek kábítószert fogyasztottak és pedofil magatartást tanúsítottak a gyermekekkel.

hogy összeesküdtek abból a célból. hogy mások követik. jogtalan fogva tartással. erőszakkal. elkülönített személyiségeket aztán be lehet programozni kémeknek. Mindez a többszörös személyiségi zavarral áll kapcsolatban. ahol a szülők saját maguk adományozzák gyermekeiket kultikus célokra. aki hosszú. aki szerint e problémát kutató szakértők szerint a Monarch gyermekáldozatai sorsáért egyrészt a kormányzat és a hadsereg. DeCamp. 1991-ben DeCamp pert indított a szövetségi bíróságnál megvádolva 16 tekintélyes személyiséget és intézményt. másrészt pedig a sátánista. amelyet alperes King jogellenes tevékenysége okozott. szélsőséges emocionális gyötrésnek. hogy számos alkalommal szexuális kapcsolatot létesítsen King alperessel és másokkal. depresszív emlékek gyötrik és alkalmanként verbálisan erőszakos.erőszaknak." "Lemondott kívánatos katonai pályafutásáról és életveszélyes fenyegetéseket kapott." Bonacci ügyvédje John DeCamp volt. továbbá részt vegyen deviáns szexuális cselekedetekben és mazochista orgiákban más kiskorúakkal. sátánista rituálékat szervezett és irányított. amelynek teljes címe így hangzott: "The Franklin Cover-Up: Child Abuse. miként kínozták őket abból a célból. Chaitkin azt is állítja. Álmatlanságban szenved. tettlegességgel és emocionális fájdalom okozásával vádolta őket. fél attól. futároknak. kábítószer futároknak. jogtalan fogva tartásnak. hogy King szexuálisan zaklathassa őket. hogy kábítószerekkel és elektrosokkal módosítsák tudatukat. Arra kényszerítette a felperest. Kinget. hogy Paul Bonacci és más 60 . Más gyermekeket elrabolnak és eladják erre a célra. aki korábban Nebraska állam szenátora volt. hogy leleplezze azokat a bűnöket. úttörőnek számító könyvében meg is írta ezt a szennyes történetet. DeCamp idézi Anton Chaitkint. magányos és költséges jogi küzdelmet folytatott azért. Bonacci a multiple personality disorder (tudathasadásos személyiségzavar) áldozata és elsődleges énjén túlmenően még 14 különböző személyiséggel bír. hogy gyűjtsön össze gyerekeket abból a célból. akik az amerikai kormányzat olyan intézményei. és részt vegyenek pornográfiát készítő csoportjában. DeCamp megállapítja. pontosabban kifejezve pogány kultuszok viselik a felelősséget. akik közé Paul Bonacci is tartozott elmondották. vagy a katonai hírszerzési szervezetek által folytatott agykontroll kísérletek áldozatai voltak. köztük Lawrence E. bírókkal továbbá rendőrökkel a kábítószer elosztással és pénzmosással kapcsolatos "Iran-Contra-ügy" kapcsán. vagy merénylőknek. hogy Paul Bonaccit megfosszák polgári szabadságjogaitól. Satanism and Murder in Nebraska (A Franklin-ügy eltusolása: Gyermekbántalmazás. megölik. vagy fokozatosan szoktatják ezekhez a rituálékhoz. Kényszerítette a felperest." "Bonacci égési sérüléseket szenvedett. üzletemberekkel. Ezeket az önállósított tudatrészeket. eltörték az ujjait. gyermekbántalmazással. hozzátéve: "A felsorolt és 8 éven át (1980-1988) tartó szenvedések folyamányaként felperes a mai napig viseli a következményeket. sátánizmus és gyilkosság Nebraskában). amelyekben egy nemzetközi pedofilpornográf érdekszövetség vett részt. akiket büszkén "vérvonalhoz tartozónak" neveznek azért. Ez utóbbiak több nemzedéket felölelő csoportok. Harold Andersent az Omaha World-Herald kiadóját és az omahai rendőrséget. Az ügy kapcsolatban áll magas állású politikusokkal. ütötték a fejét és az arcát és más megaláztatásokon ment át King alperes jogtalan cselekményei következtében" . DeCamp a Bonacci sérelmére elkövetett rágalmazással. nehézségei vannak a munkahelyén. mint a központi hírszerző ügynökség. A Monarch program áldozatai. George Busht. ha alszik gyötrő álmai vannak. miként azt már ismertettük. hogy több önáló tudattal rendelkező személyiségre bontsák fel énüket. hogy a Monarch Projekt fiatal emberekre utal Amerikában. érintve az akkori alelnököt.állapította meg a bíró.

Arra használták ezeket a gyerekeket. Sátánista volt. semmilyen bizonyíték se kerüljön elő. Így én írtam az első jogszabályt. vagy eskü alatt kell nyilatkozniuk. mint Clinton elnök hűtlenkedései. mint az Irán-Contra ügy és nagyobbat. hogy kapcsolatban állt sok ilyen gyermekkel. noha 5 tanú is le tudta írni az autót. akit ellenőrizni kívántak. a Church of Satan megalapítójának. vagy bárki mást. aki a közelmúltban nyugdíjba vonult hosszú időn át irányította a hadsereg egyik pszichológiai háborúra szakosodott részlegét.gyermekáldozatok meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak arra a központi szerepre. hogy a rendőrségnek 72 órán belül akcióba kell lépnie. King ellen." Paul Bonacci története Az egyik legszívszorongatóbb része a bírósági aktának Paul A. aki a hadsereg kötelékében szolgált és a legbizalmasabb adatokhoz is hozzájutott. a férfit. tudom. aki megalapította a Temple of Set-et és közeli barátja volt Anton LaVey-nek. Tudom.-be (a fővárosba). vagy a legtöbb tagállaméban. aki az agykontroll egyik túlélő kísérleti alanya. amely a Johnny Gosch Bill (Johnny Gosch törvény) lett. tudom. "Nem volt jogszabály Iowa törvénykönyveiben. Noreen Gosch így folytatta: "Mindketten aktívan részt vettek a rituális szexuális bántalmazásban. amelyet megalázásukban Michael Aquino alezredes játszott. Gosch ezután említést tett Michael Aquino-ról. hogy Michael Aquino Iowaban volt. hogy King számos alkalommal Washington D. amely felhasználta szakértelmét és gyakorlatát az agymosásban. ezt DeCamp-nek azzal indokolta. Ezt Gosch megerősítette hozzátéve: "De ezután nem emeltek vádat ellene a San Francisco-i Presidio-ban kitudódott gyermekbántalmazások miatt. Chicago-ba. Kezdetben én is csak nagy nehezen tudtam elfogadni őket egész addig. Kansas City-be. DeCamp bírósági győzelme és a megítélt 1 millió dollár kártérítés alátámasztja Paul Bonacci. valamint a gyermekrablás más részleteit. 61 . hogy ne tehessenek tanúvallomást bántalmazóikkal szemben. mivel a többi ország is kémkedett Amerika ellen. Noreen Gosch a "Missing Children" (eltünt gyermekek) szervezet munkatársa eskü alatt vallotta. és áruba bocsátották prostitúció és pornográfia céljából. és akinek az érdekében DeCamp pert indított Lawrence E. Aquino. hogy jogellenesen börtönözték be őket azért. vagy hazugságvizsgáló géppel kérdezik őket.. hogy szexuálisan kompromittáljanak politikusokat. a sátánizmusban. Bonacci elmondotta. amely előírná. Alisha Owen és a többi agykontroll kísérlet túlélőjének azt az állítását. hacsak a működtető nem tudja." Gosch szerint az FBI megpróbálta eltusolni az ügyet.. hogy miként kell egy tudathasadásos személyiségzavarban szenvedőt kérdeznie. Megvannak a bizonyítékok fehéren és feketén. a homoszexuális pedofiliában és gyilkosságban. Mindez extrémnek és bizarrnak hangzik. ez nagyobb botrányt okozott volna. amíg szembesültem a tényekkel. hogy az Offut légibázison volt (amelyet számos áldozat az agykontroll visszaélések központjának nevez). Minesotta-ba és Los Angeles-be vitte. hogy saját 12 éves Johnny nevű fiát West Des Moines-ben 1991-ben elrabolták. hogy Aquino ezredest eltávolították a hadseregtől. A hidegháború során az idegen államok elleni kémtevékenység segítésére használták. A kormányprogramból felhasználtak pénzeszközöket a gyermekekkel folytatott kísérletezésre. úgyhogy amikor megkérdezik őket. Bonacci tanúvallomása. amelynek során szándékosan hasították szét a tudatműködésüket számos önálló tudatrészre.C. Az MK-ULTRA program az 1950-es években indult be a CIA kezdeményezésére. elkábították. a nácizmusban." Ezután DeCamp megemlítette.

hogy néhány katolikus pap molesztálta ügyfelét. "Az egyik személy. mint hamistanúzással megvádolni a tanúkat. A bíró kérdésére Bonacci megerősítette. Elsődleges kötelessége azonban az volt. amikor elcsábította Johnny Goscht az autójába. február 24-én a Paul Bonacci ügyben az elsőrendű alperes Larry King mellett másodrendű alperesként megnevezte az omahai katolikus érsekségi egyházmegyét. hogy az egyik önállóan programozott leválasztott tudatrészét vagyis az egyik "alter"-ét . de a fellebbviteli bíróság megerősítette. amikor még egészen fiatal gyermek volt. hogy egy Paine nevű halálraítélt. Ezt DeCamp azzal indokolta. hogy az érsekség nem perelhető. aki mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiségzavarban szenved. Most már a bostoni katolikus érsekség milliós nagyságrendű kártérítéseket fizet a hasonló sértetteknek. Ez 12. Ha azt akarta. feleségem ezt meg tudja erősíteni.Wesley-nek hívják és ez a tudat irányította őt akkor. híres és romlott személyek számára. hogy ez a bírói ítélet ellentmond az amerikai igazságügyi miniszter.. vagy 13 éves korában kezdődött és egészen 17-18 éves koráig tartott. mert demokrata és Larry King pedig republikánus volt. Bonacci azt válaszolta.. hogy valamilyen törvényt elfogadjanak. Ekkor felkereste őt egy hivatalból kirendelt védő Las Vegas-ból és közölte vele. mert időnként négyen-öten is voltak és nem ismerte az illetőket. akkor kompromittáló helyzetbe hozta fiúk vagy lányok felhasználásával azokat. a neve Berny Frank. A szövetségi bíró azonban úgy döntött. Ez a fickó gyűlöletet ébreszt bennem. hiszen honnan lenne tudomása arról." Bonacci. DeCamp nyílt levélben vonta kétségbe az elmúlt 10 év során ez ügyben hozott bírósági döntéseket "Úgy gondolom . A bírónak arra a kérdésére. Ezúttal Noreen Gosch megerősítette Paul Bonacci történetének a hitelességét. Amikor DeCamp jobban megismerkedett az omahai "Boys Town" nevű gyermekgondozó intézettel.. mint amit a Chief Wadman vallomása tartalmaz. egy sor 62 . hogy King utasításainak megfelelően kompromittáljon politikusokat.. A legkevesebb az. a nebraskai főügyész és az egész jogi rendszer korábbi megállapításainak. tanúvallomásában elmondotta. úgy hogy King bármit megkaphasson tőlük.írja DeCamp hogy az Egyesült Államok igazságügyi miniszterének nincs más választása. Nelson teljesen mást vallott. Ezúttal már rendelkezésre állnak pornográf felvételek tízezrei. vagy pedig tovább kell folytatnia a nyomozást a hosszú és bonyolult Franklin ügyben újra kezdve az egészet. amelyeket King korábbi pornófényképésze. irányt változtattak és a gyermekrablás be is fejeződött. DeCamp fellebbezett a döntés ellen. megbizonyosodott. hogy a szövetségi és az állami hatóságoknak újra kell foglalkozniuk Alisha Owen ügyével.ahol prostitúcióra kényszerítette az elrabolt és kábítószerrel elkábított fiatalokat gazdag." DeCamp a "Radio Free America" számára adott interjújában 2003. Rusty Nelson készített. betuszkolták az autóba és kloroformos ronggyal elkábították. hogy King több százszor zaklatta szexuálisan. amikor látom a TV-ben. Járművet cseréltek. hogy nehéz ezt megmondani. hogy a "Boys Town" milyen sok lakóját használták ki pedofil csoportok. hogy azt egyesek jogsértő módon használják. DeCamp azonban csak tényfeltáró munkája során tudta meg. amelyet a törvényhozás előtt tett. hogy ez a fickó a másik oldalon áll. aki számos taxist megölt. Újabb fejleményt jelent. hogy az érsekség nem perelhető. mert Larry King mindig azt mondta. amit a "Franklin Cover-Up" néven ismert ügyben eddig tettek. aki a pedofília kérdésében is illetékes. Feltehetően több ezerszer az évek hosszú során. miközben más-más tudatú személyiség volt. hogy milyen gyakran vették igénybe a szolgálatait a washingtoni partikon. nem félek szólni róla. Egyik társával közel hajtottak hozzá. akik eskü alatt nyilatkoztak a bíróságon. akiktől akart valamit. hogy az egyes papok mit tesznek? DeCamp mindenesetre felkereste Rómában Ratzinger bíborost.

s ők valamennyien "Boys Town"-ban nőttek fel.válaszolta az ügyvéd és ismert közéleti személyiség . megölöm magam. amelyeket korábban Paul Bonacci. A föld alatt olyan biztonságos létesítmény van. Én. ahol a Strategic Air Command . megszakították a kapcsolatot DeCamp-el. André azonban további információkat adott arról. hogy mesterségesen létrehozott tudathasadásos személyiségzavara van. hogy az az érdekszövetség. Ez a legbiztonságosabb hely a világon. amikor a "Franklin Credit Union"-t átvizsgálták és bezárták a szövetségi hatóságok.SAC . hogy DeCamp mondja el nekik mindazt. hogy az anyjához viszik látogatóba.mert Omahában történt. Az így nyert ismereteket fel akarják használni abban a fellebbezésben. Ennek az volt az oka. aki a szexpartik fotográfusa volt. országosan működik. "Azért . Mindezért a fiút tette felelőssé. amely ellenáll egy nukleáris támadásnak. Omahában összefonódtak az intézmények. Paine egyik testvére. DeCamp a rádióinterjúban beszélt Rusty Nelson-ról is. Miért Omahára összpontosított? . hogy tanúvallomást tegyen. Egyik alkalommal azt mondták nekik.fiútestvérrel rendelkezett.kérdezte DeCamp-et. ahonnan elbocsáttatták. hogy mondjon fel neki. hogy bajban van és ezt mondta: "Ha utánam jönnek. szeptember 11-én Bush elnök. Andrét és egy csoport más fiút éjjel elvitték "Boys Town"-ból egy más államhoz tartozó intézetbe. és elér egész Washingtonig. akkor csak mesebeszédnek gondolja. Ez ugyanaz az ügy. mint nebraskai szenátor. 63 . Egy oregoni börtönben talált rá. amit Paine halálos ítélete ellen terjesztenek elő. hogy távozik a városból. Amikor Paint elítélték kiderült. ahová rendszeresen elvitték őket "Boys Town"-ból és hogyan készítettek pornográf filmeket. Ez volt a színtere egy sor intrikának. akik André Paine testvérét képviselték. amelyek terhelő bizonyítékokat tartalmaztak Larry King-ről az ellene folyó ügyben. jártam ott. hogy soha nem is létezett." DeCamp ekkor e-mail kapcsolatot teremtett Noreen Gosch és a fiatalember között. Ugyanazokról a történetekről. és kényszerítette a tulajdonost. hogy az FBI benne volt az egész ügy eltusolásában. amelyben benne volt Larry King. Amikor valaki ilyenről először hall. Vagyis valaki pszichiátriai technikákkal és szexuális bántalmazással megváltoztatta ennek a fiatalembernek a tudatműködését. Azon az éjszakán. Rá fognak jönni. és mielőtt még túl messzire mennek ebben az ügyben. amit dokumentált. Hozott fényképeket." Az ügyvédeket ez nem tántorította el és André. Az egyik ilyen intézmény az Offut légibázis az. hogy idejött 2001. hogy miként szervezték Georgetown-ban a partikat. A gyerek tudta. aki most már 20-as éveiben jár találkozott DeCamp-el és elmondta neki ugyanazokat. A szövetségi kijelölt védő elmondotta DeCamp-nek. amelyek ehhez a pedofil hálózathoz kapcsolódtak. Ténylegesen egészen más történt. André. Az FBI ezután elment a lakására. hogy az FBI megjelent annál a komputer iskolánál. előre megmondom. hogy Paine feltárt számos nagyon komoly problémát a Boy's Town-nal kapcsolatosan. Omahában élt. amit ezzel kapcsolatban tud. Paine ügyvédjei azt akarták. Ezután munkahelyét is felkeresték. meg "Boys Town". Tom Valentine megjegyezte. miután a hatóságok azt állították. Ekkor DeCamp átadta nekik könyve egyik példányát a következő szavakkal: "Miután elolvasták a könyvet. ahova beiratkozott és elkobozta a komputereket. amikor felhívta a gyerek. Ami érdekes az. Az interjú készítője. A szövetségi védők. Ebben az érdekszövetségben benne van a CIA és a fegyveres erő egy része is. DeCamp kihozta a börtönből és elérte. hogy hírtelen meg fognak ijedni és elvesztik érdeklődésüket. A történet tehát a véghezvitt agykontroll kísérletekről szólt.(A stratégiai légiparancsnokság) és vezetője található. ugyanazokról a személyekről beszélt. amire a Szovjetunió összeomlása után derült fény. Ezért volt az oka annak is. Még 24 óra sem telt el. ahol a bíró kizárta a perből az omahai érsekséget.

mint a CIA központjában." . Amikor választaniuk kellett. hogy könyvében bebizonyította. az amerikai Manchester főpapját. a virginiai Langley-ben. július 23-án Thomas Reilly. nem szabadna továbbra is felelős pozícióban maradniuk. vagy az egyház tekintélyét. hogy a bíboros és a legfőbb egyházi vezetők nem tudták. hogy az érsekség bűncselekménynek tekinti a gyermekek bántalmazását. Reilly úgy vélte. egyszerűen nem hihető. DeCamp elmondotta. Ennek egyik legutóbbi híre. hogy azon egyházi vezetőknek. mert neki tudomása volt a válságos helyzet mélységéről és elhúzódó voltáról. Ezt elismerte a CIA és még olyan főáramlatú újságok is írtak róla. Ezek közé tartozik a bostoni ügy. Évekkel később azonban ebben a vonatkozásban is egyre több tényre derült fény.hogy itt több CIA alkalmazott állomásozik. Bostonban a nagy esküdtszék vizsgálta az ügyet és készített jelentést. hogy 2003. hogy a fő felelősséget Bernard Law bíboros viseli (aki 2002. hogy Omahában végzett tényfeltáró munkája során olyan gyermekekkel szembeni visszaélésekkel is találkozott. amely szerint 789 áldozat emelt panaszt szexuális molesztálásért és bántalmazásért 250 pap és egyházi alkalmazott ellen az elmúlt 60 évben. akik ebben a titkolódzásban részt vettek. Akkor állításait félresöpörték. A magunk részéről nagyon sajnálatosnak tartjuk. mivel erre a Massachusetts államban érvényben lévő jog nem nyújt lehetőséget. hogy mi történik. gyakran az Offut légibázisra is elvitték. decemberében lemondott) a gyermekekkel tanúsított tragikus bánásmódért. A bostoni érsekség szóvivője megerősítette. DeCamp véleménye szerint Offut egyfajta kapcsolattartó központ volt. de a jelenlegi New Orleans-i érseket. A bostoni ügy DeCamp szenátor utalt rá. hogy DeCamp és mások kutatásai szerint számos okból ez az országos pedofil-hálózat kapcsolódik az agykontrollhoz és a tudatmódosító kísérletekhez. valamint a visszaélő papokat. amelyekben a katolikus egyház egyes képviselői is érintve voltak. Ez a jelentés nem csak a két említett new yorki főpapot bírálta. akkor a titoktartást választották. hogy egyházi személyek is részt vettek a gyermekek bántalmazásában. amelyek a Massachusetts-i gyermekeket valaha is sújtották. Ez azon nagy tragédiákhoz tartozik. Reilly csalódottságának adott hangot. amelyet egyházi személyek követtek el. mint a New York Times." Az interjút készítő ez után utalt rá. A jelentés azt is megemlíti. Alfred Hughes-t és John McCormack-ot. "A gyermekek bántalmazása olyan nagyarányú és elhúzódó volt. mint MK-ULTRA. amelyeket a CIA irányított olyan nevek alatt. de nem ő volt az egyedüli felelős.mondotta sajtóértekezletén a főügyész. hogy sok gyermeket kivettek "Boys Town"-ból és azokat. Reilly szerint azonban a tényleges szám ennél lényegesen magasabb. végzi munkáját Omahában és Offutban. hogy nem folytathat büntetőeljárást. az MK-ULTRA típusú agykontroll kísérletek katonai komponense. Ugyanakkor ezen írás is azt tárja fel. Massachusetts tagállam főügyésze bejelentette: Boston magas rangú egyházi vezetőinek mintegy 800 gyermekbántalmazási ügyről volt tudomásuk. akik a Larry King által irányított körbe tartoztak. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bántalmazásoknak a túlnyomó része az országos méretekben folyó 64 . De minden olyan állítás. köztük Thomas Daily brooklyn-i és William Murphy rockville centre-i püspök szemére. és szakít az eddigi titoktartó magatartásával. hogy az a hihetetlenség határán mozog. aki súlyos hiányosságokat vetett az egyházi vezetők szemére. hogy a gyermekeket védelmezik-e. Ezen túlmenően az eddig ismert legátfogóbb adatokat is nyilvánosságra hozta.

1953-ban egy magas szintű katonai szakértői csoport mégis olyan tanulmányt nyújtott be. A Mindszenty-per félelmetes hatását újabb események is megerősítették. Nem kerülhető meg az a tény. és ez védelmezte a visszaéléseket elkövető és nagyrészt homoszexuális egyházi személyeket. hogy ezt "csakis és kizárólag a katolikus papok és más egyházi személyek" követték el. Nem állja meg a helyét az sem. amelyek a kezelésbe vett áldozatokat teljesen engedékennyé teszik elrablóikkal szemben. mind a Pentagon vezetői a Mindszenty-perben újabb bizonyítékot láttak arra. amelyekkel hatékonyan ellenőrizhetik az emberek tudatát. amit átélt élményeikről orvosi terápia és jogi vizsgálat keretében elmondanak. amely végül átalakult az MK-ULTRA és az MK-DELTA programmá. Másrészt bizonyítható. majd a Project Artichoke. hogy gyenge idegzetű gyerekek fantáziálása csupán mindaz. Végül a programok már az emberi magatartás és az emberi tudat szinte minden részletét felölelték. hogy itt valamiféle "False Memory Syndrome"-ról (Téves emlékezési tünet együttesről) lenne szó. Így vette kezdetét 1950-ben a Projekt Bluebird. Ugyancsak döbbenetes hatást váltottak ki azok az amerikai pilóták. a CIA felelős vezetőit megdöbbentette az. hogy létezik egy homoszexuális hálózat az egyházon belül. és emberi tartásáról volt többek között ismert. hogy a kommunisták olyan magatartásbefolyásoló programot indítottak be. majd amikor ezt a tények nyomására el kellett ismerni. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás áldozatainak jelentős része fiúgyermek.agykontroll és magatartás befolyásoló kísérletek keretében történt. Mind a CIA. és magatartását . A Mindszenty-per és az agykontroll kutatás Az agykontroll kutatás szervezett kibontakozására döntő hatással volt az a kirakatper. hogy szembe kell nézni a kihívással és ezen a téren is fel kell venni a versenyt a sztálinista Szovjetunióval. Mindszenty József bíboros. és ezzel eltereli a közvélemény figyelmét azokról a háttérben folyó tömegessé vált kísérletekről. ahogyan ez a szilárd jellemű. sem más országok 65 . akkor azt sugalmazta a propaganda kampány. és a főpap hipnózis utáni transz-állapotban tette meg bírósági vallomását. ez az úgynevezett "lavender mafia". erős akaratáról. Hamarosan sor került Németországban két szovjet ügynök letartóztatására. A tömegtájékoztatás kizárólag a katolikus egyházra összpontosít. amely máris a kezükbe adta azokat az eszközöket. amely szerint sem az oroszok. amit kommunista rabtartói tőle elvártak. hogy egyáltalán létezik szexuális és rituális jellegű szexuális bántalmazás. A közvélemény kutatások adatai szerint igen sok amerikai gondolja úgy. amit a közvélemény figyelmébe került titkos kísérletezők próbálnak elterjeszteni. Egyrészt nem lehet ma már azt állítani. hogy tudatmódosító drogokat alkalmaztak.és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknek ez a vonatkozása nincs feltárva. akik plasztik hengerekben olyan bőr alatti kötőszövetbe szúrható tűkkel voltak ellátva. ahol jóval nagyobb számú bűncselekmény elkövetésére került sor. A megfigyelők meg voltak róla győződve. hogy rituális célokból is szándékosan befolyásolták a gyermekek tudatműködését. amely a Sztálin-epigon Rákosi Mátyás diktatúrája idején folyt a Vöröshadsereg által megszállt Magyarországon 1949-ben. magas erkölcsiségű magyar főpap engedelmesen bevallott mindent. Amerikai részről úgy érezték. esztergomi érsek a magyar katolikus egyház vezetője. akik Koreában kínai fogságba kerülve hamis vallomást tettek a nem létező biológiai fegyverek bevetéséről. Minden egyes kódnév változás egyben a program nagyarányú kibővülését is jelentette. valamint a maoista Kínával. A nyugati világot és így az amerikai hírszerző közösséget.ennek részét képezte a szexuális bántalmazás is . szilárd jelleméről. azaz meghatározó szerepe van a visszaélésekben a homoszexualitásnak. Vagyis először tagadták.

Az egyik memorandum megfogalmazása szerint gondosan ügyelni kell arra. hogy a kitűzött célok etikailag kifogásolhatók és a törvénytelenség határát súrolják és az amerikai nép. hogy se az ügynökök. Az egyik CIA dokumentum szerint a kísérletek irányítói egy megzavarodott. Az egyik alapvető cél volt amnézia. hogy folytatják az ebben az irányban megkezdett erőfeszítéseket. a mezőgazdasági. emlékezethiány mesterséges előidézése. hogy az emberi viselkedés befolyásolása és az emberi tudat módosítása rendkívül félelmetes méreteket öltött. A New York Times dokumentum-gyűjteménye az agykontrolról 1977-ben azonban egy több mint kétezer oldalas dokumentumot állítottak össze a New York Times című lap munkatársai. Ezen túlmenően nagy lehetőségeket láttak abban. ha már nyugdíjba vonultak. az egészségügyi. és több más kormányzati szervezet támogatását. különösen az után. elutasítaná. Ugyanez a szakértő javasolta az áldozat testhőmérsékletének a csökkentését a fagypont alá. Konzultáltak tudósokkal. Tanulmányozták azoknak a pszichológusoknak az írásait. A Kínából érkezett jelentés beszámol egy olyan esetről. amely nem fér össze az értékrendszerével. hogy saját offenzív céljaikra felhasználhassák ezeket az eszközöket. ruházaton keresztül történő bevitelére kifejlesztették a kisméretű befújó fegyvereket és a ceruza nagyságú belövő szerkezeteket. hogy 26 napon át becsukja a szemeit. hogy egy kicsi. hogy az egyént megtörhessék és akaratát és tudatát ellenőrzés alá vehessék. fülfájás. a légierő. 1977. azaz emlékezetvesztés. széndioxid gázt beadagolva. A CIA-nak sikerült megszereznie a hadsereg. amely egy sanghaji csoporttól érkezett. akik együttműködtek Hitlerrel és megkísérelték kideríteni. ne csak hogy az ellenség ne szerezzen erről a tevékenységről tudomást. Elsősorban Allen W. Olyan ügynöki jelentés is található az említett dokumentumok között. Úgy akarták tisztára mosni saját ügynökeik memóriáját. vagy azt. mint ellenszenveset. hogy a legkülönfélébb módokon irányíthassák. hogy tegyék ki halálos dózisú röntgensugárzásnak. akinek a megnevezését mellőzték a dokumentumokból azt javasolta. A CIA azt állította. hogy miként használható az okkultizmus és az úgynevezett fekete pszichiátria hírszerzési adatok megszerzésére. hogy nem kell számítani ebből az irányból a nemzetbiztonságot veszélyeztető fenyegetésre. ahol a fogolynak nem engedték meg. Dulles a CIA igazgatója és néhány operatív irányító tudott róla. Mindebből azt a következtetést vonták le.szakértői nem rendelkeznek olyan eszközökkel. A legtöbb 66 . viszketegség. de az amerikai közvélemény sem. önmagában kételkedő tömeggé akarták átalakítani az embereket azért. a haditengerészet. se feletteseik ne szerezzenek erről tudomást. hogy úgy öljenek meg egy embert. Tudatátalakító drogok rejtett módon. hogy milyen tervek készültek a mesterséges fejfájás. Az egyik tudományos szakértő. nehogy a kommunisták megelőzzék őket. Úgy akartak kihallgatni ellenséges kémügynököket. az oktatási és a jóléti minisztérium. hogy igenis szükség van hatékony és praktikus technikákra abból a célból. hogy ez a fajta kutatási és kísérleti tevékenység korlátok közé szorítva szigorúan titokban folyjék. augusztus 2-án a New York Times olvasói megismerkedhettek azzal. rángatózás és tántorgás előidézésére. s amely a régi típusú kínzások és drogok használata nélkül képes volt bármely kívánt vallomás kicsikarására. orvosokkal és más hírszerző szervezetek képviselőivel. levegőtlen szobába helyezik egy darab szárazjéggel. A hírszerző hálózat mégis úgy döntött. Éppen ezért döntöttek úgy. hogy azok semmire ne emlékezzenek többé. Érdekeltek voltak a megsemmisítésben is. A programban résztvevők elismerték maguk között. amelyek engedelmes robotokká tudják átalakítani az embereket. Azt akarták elérni. hogy semmiféle nyom ne maradjon az elkövető tudatában egy gyilkosság végrehajtása után. Ebből kiderül.

aki polgári kutatóként részt vett a szigorúan titkos biológiai fegyverkísérletekben Fort Detrick-nél. aki azonban meghalt a karjai között. akkor kényszer hatására azoknak is elmondaná mindazt.javasolt ötletből azonban nem valósult meg semmi. és akiknek a lojalitása kétségessé vált. Mégis vállalták ezt az etikátlan eljárást. amelyet polgári ruhás fegyveresek őriztek. A vizsgálat azt állapította meg. A meghallgatást végző szakértők úgy vélték. Úgy vélték. Frank Olson esetét. akkor pontosabb képet kaphatnak az LSD. Harold Blauer. hogy ha ez a személy a szovjetek fogságába kerülne. Az egyik ügynök azonban. A kihallgatást végző szakértő gárda végül úgy döntött. hogy a CIA illetékesei tisztában voltak azzal. hogy ha a kísérleti alany nem tud a tesztelésről. A dr. mert az illető csak kinevette kihallgatóit. hogy ezek a drogok alkalmasak vallomástétel kicsikarására. hogy meg tudja fejteni a szovjetek által használt titkos kódokat. Megróbálta megérteni a még élő ember szavait. A New York Times ilyen kísérletként említi még dr. Ugyanebben az évben volt egy másik áldozat is. 1953. Az a tény. hogy az illető nem megbízható. később csalódást okozott kihallgatóinak. A New York Times megállapítja. aki halálos adag mescalin-származékot kapott a New York állami Pszichiátriai Intézetben. Az egyik ilyen csoport pszichiáterekből. A gyakorlatban a csoportok nagysága és a követett eljárás igen különböző volt. kideríthetetlen okból 67 . hogy mindkét személy a kormányzat által finanszírozott kísérletben vesztette az életét. hogy a kísérleti alanyok arról nem tudnak. Frank Olson ügyét érdemes közelebbről is szemügyre venni. mert úgy gondolták. hogy egyes személyek időlegesen cselekvőképtelenné legyenek téve. mert hivatkozott a beadott injekcióra és nem mutatta az amnézia jeleit. A CIA illetékeseire az LSD és más pszichokémiai vegyületek nagy hatást gyakoroltak. november 28-án a hajnali órákban a New York-i Statler Hotel éjjeli menedzsere arra lett figyelmes. mivel több szempontból is megvilágítja az agykontroll kísérletekben folytatott gyakorlatot. hogy információkat gyűjtsön a drogok és a hipnotizálás alkalmazásáról. akik a CIA számára dolgoztak a vasfüggöny mögött. Több mint két évtizedre rá azonban a CIA arra kényszerült. Frank Olson e szerint a neki beadagolt nagymennyiségű drogoktól depressziós lett és 1953. Éppen ezért fontos megbízatásokat nem tanácsos rábízni. hogy üvegcsörömpölés közepette egy test csapódik a szálloda előtt a járdára. Frank Olson akta Dr. hogy dr. hogy a három ügynök az igazat mondta és folytathatják tevékenységüket. amely ugyancsak New York City Manhattan nevű városnegyedében található. egy hivatásos teniszjátékos. hogy a CIA kísérletet tett Európában egy bécsi arisztokrata vallomásának a felmérésére. Az 1950-es évek elején a CIA-nak volt néhány speciális vallató-csoportja. Ez a bécsi gróf azt állította. szigorú államtitok maradt. amely megkezdte működését Európában és Ázsiában. Egy másik eset arról számol be. illetve arra. Később hazugságvizsgáló készüléket is használtak és ennek eredményeként úgy döntöttek. emeleti szobájának az ablakából. hogy erkölcstelen eljárás drogokkal kísérletezni úgy. hipnotizáló szakemberekből és vallatókból állt azért. illetve más drogok hatásáról. valószínűleg sodiumpentothalt. amit tud. A kihallgatáson sodiumpentothalt adtak be neki és hipnotizálták. Tizenegy napon át intravénás injekciókat adtak a három kihallgatott személynek. őszén állítólag kiugrott az egyik manhattani szálloda 10. aki ellenállt a drogok hatásának. hogy felelősséget vállaljon e két személy haláláért. Frank Olson az Egyesült Államok hadseregének a kutatója. A csoport három olyan kémügynököt vallatott. de az eljárás teljes kudarcnak bizonyult. Az egyik ilyen kihallgató csoport egy külvárosi ház pincéjében működött.

hogy kollégája meghalt a szálloda melletti járdán. aki ennek következtében veszítette életét.elmondása szerint ablaküveg csörrenés zajára felébredt. Az új boncolás megerősítette Eric Olson gyanúját és teljesen ellentmondott az első halottszemle megállapításainak. Ma már meg van róla győződve. egy hétre rá.öngyilkosságot követett el. Olson fia. és fejét kezeire hajtva leült. megérkezett a szobába. Lashbrook Olsonnal egy szobában lakott a szállodában és a mellette lévő ágyban aludt. feltárcsázott egy számot és csak ennyit mondott: "Olson's gone" (Olson eltávozott). Starrs és szakértő csoportja megállapította. Az Olson dossziéban található adatok szerint a szakértő "chemically-induced psyhotic flasback" (kémiailag előidézett elmezavar) állapotába került. hogy hivatalosan is kétségbe vonja apja halálának ezt a verzióját. amíg ismét normális állapotba kerül. hogy kevesen fogják elhinni. Eric Olsont. Az is figyelemre méltó. át kellett szakítania a sötétítő függönyt és ki kellett törnie a szálloda ablakának rendkívül vastag üvegét. hogy nagy adag LSD adtak be neki. Eric Olson. és annyira emlékeztet a "The X-Files" (Az X-akták) címü TV sorozatra. Eric Olsonnak sikerült elérnie. ezt követően mindent elkövetett. hogy a bizonyítékok teljes mértékben gyilkosság fennforgására utalnak. Egy profi atlétának 15 méterre van szüksége. Olson az üvegablakon keresztül kiugrott. Az akkori elnök. James Starrs véleménye szerint egy kalapács okozhatta mielőtt a zuhanásra került sor. 22 év múlva azonban a Rockefeller Bizottság megállapította. mindig kétkedéssel fogadta ezt a magyarázatot. Pastore. ahol nyilvánosan bocsánatot kért tőle. és közölte vele. Az Egyesült Államok kormánya egy gyorsan elfogadott törvény keretében 750 ezer dollár kártérítést ítélt meg Olson özvegyének. hogy erre a sebességre felgyorsuljon. Lashbrook igen furcsán viselkedett. Lashbrook erre a telefonhoz ment. Szakértők elmondták neki. hogy ezt Frank Olson megtehesse. amikor a szálloda igazgatója. bement a fürdőszobába. meghívta Olson özvegyét és fiát. azért hogy át lehessen törni az ablaküveget. több mint 30 km/óra sebességgel kellett volna az ablaküvegnek rohannia. A szövetségi kormány a szakértő haláláért kifizetett a családnak 750 ezer dollár kártérítést és ez megakadályozta a családot abban. 68 . de a történet olyan különleges. hogy a CIA szakértői kísérleti célból tudatmódosító drogokat adtak be titokban Frank Olsonnak. hogy a bíróság elrendelje apja holttestének exhumálását. Ezt egy nagyerejű ütés okozta. A CIA akkori igazgatója William Colby pedig ebédet adott a tiszteletükre. horzsolásoknak a nyomait. a Fehér Házba. A szállodaszoba viszont csak öt és fél méter hosszú volt. hogy ismeri a tényeket. Ha azonban Eric Olson meg tudja győzni a hatóságokat. de csak anyja 1994-ben bekövetkezett halála után döntött úgy. hogy polgári bíróság elé vigye az ügyet. amelyek feltétlenül előállnak. akkor esetleg feltárható a teljes igazság. amikor . Eric aki már 50-es éveiben jár. át kellett ugrani az ablak alatt lévő radiátort. Ezzel szemben az első halál utáni vizsgálatkor találtak egy korábban nem jegyzőkönyvezett vérömlenyt Olson koponyájának a bal oldalán. hogy megtudja az igazságot apja halálával kapcsolatosan. dr. hogy apja halála bűncselekmény következménye volt. hogy gondozza addig Olsont. Richard Lashbrook lett megbízva. Az. és megállapíthatta. A James Starrs professzor. aki Maryland államban klinikai pszichológus. A CIA egyik orvosszakértője. hogy dr. ha valaki az üveget áttörve ugrik ki az ablakon. hogy a meggyőző erejű bizonyítékok ellenére is attól lehet tartani. a George Washington Egyetem törvényszéki orvostan tanára által irányított szakértői csoport nem találta azoknak a vágásoknak. Ezután letette a kagylót. Gerald Ford.

hogy Saracco ne hallgathassa ki dr. nagy esküdtszék elé vihesse az ügyet. akkor még mindig fennmarad a kérdés. és már bocsánatot kért Olson haláláért. hogy szembenézzen a CIA és a titkosszolgálatok legtekintélyesebb veteránjaival. Stephen Saracco. hogy milyen okuk volt erre? Mi késztette ezt az intézményt arra. dr. A jelek szerint sietve távozott. aki 38 könyvet publikált. majd pedig találtak egy holttestet lövéssel a fején. Richard Helmssel és más vezető 69 . és hozzájárult ahhoz. Sydney Gottliebbel. Gordon Thomas bizalmas viszonyba került dr. A "Battle for the Mind" (Küzdelem az agyért) című munkája ma is az agykontroll egyik alapművének számít. és egy félig kiivott borospohár volt az asztalon. A CIA és az Igazságügyi Minisztérium eleinte mindent elkövetett. április 27-én. hogy a nagy esküdtszék kihallgathassa dr. A jelek szerint csónakázás közben baleset áldozata lett. kiverte az ablakot és azon kidobta az áldozatot. Végül is a két intézmény engedni kényszerült. de megállapításukból arra lehetett következtetni. hogy Olsont a CIA munkatársai megölték. akinak Saracco korábban már büntetlenséget ígért. eltűnt a Washingtontól délre 64 kilométerre lévő nyaralójából. hogy többször is találkozott a CIA központjában. miután Saracco felhatalmazást kapott a nagy esküdtszék előtti kihallgatásra. aki felismerte. Sargant-el és ez a BBC számára végzett közös munkájuk során el is mélyült. Lashbrook-ot Olson utolsó óráiról. Ekkor mondta. Öt napra rá Colby holtteste is előkerült. és ezek több mint 45 millió példányszámban jelentek meg világszerte különböző nyelveken. Sargant ebben az időben a londoni St. Másnap megtalálták üres kenuját egy mocsaras részen a homokba fúródva. hogy valaki kalapáccsal fejbeverte Olsont. cserébe a tanúvallomásért. Langley-ban. 1978ban ugyanis a CIA egy másik tisztségviselője. az általa tett telefonhívásról. Thomas rokoni és baráti kapcsolatai révén közeli ismerettségbe került Bill Buckley-val is. mind Bill Buckley különböző időpontokban bizalmasan tájékoztatta Gordon Thomast Frank Olson halálának körülményeiről. valamint a brit hírszerzés korábbi tisztjeivel. Lashbrook-ot. Feladata volt a szovjet ügynökök kihallgatásának a támogatása. Mindketten ezt azzal a feltétellel tették. Egy héttel később megtalálták Paisley elhagyott csónakját. Dr. a lámpák égtek. hogy kénytelen lesz a bizonyítékok kiszolgáltatására. emellett szakértőként dolgozott a brit titkosszolgálat. hogy New York közvádlója. William Sargant pedig gyakran közreműködött szakértőként Gordon Thomas műsoraiban. aki a CIA beiruti kirendeltségét vezette az 1980-as években. Ha ugyanis az esküdtszék is megállapítja a gyilkosság tényét. vissza kell térnünk az 1950-es évekhez. az MI5 és az MI6 számára. Az új halottvizsgálat adatai már elégségesnek bizonyultak ahhoz. hogy semmilyen formában nem publikálhatja az így kapott értesüléseit. Az ambiciózus és rámenős Saracco vállalta. akkor már vádat emelhet gyilkosságért. Gordon Thomas tekintélyes közíró. Colby. hogy erre választ kaphassunk. komputere. Gordon Thomas azonban 1998. A pszichiáter. Az 1950-es és 1960-as években Gordon Thomas volt a BBC egyik vezető munkatársa és programkészítője a tekintélyes intézmény tudományos részlegénél. William Sargant? Dr. Saracco ugyanezt szerette volna elérni William Colby-val kapcsolatosan is. rádiója be volt kapcsolva. de a tetem pontos beazonosítása nem volt lehetséges. november 30-án tájékoztatta értesüléseiről Eric Olsont. John Paisley ugyancsak egy csónak balesetben vesztette életét. akkor Maryland egyébként sekély vizei különösen veszélyesek a CIA nyugdíjas munkatársai számára.A szakértők nem mondták ki. illetve gyilkosság elkövetésére való összeesküvésért. Mind William Sargant. Mit mondott dr. hogy így szabaduljon meg egyik munkatársától? Ahhoz. Ha ez így van. 1996. Thomas Kórház Pszichológiai Intézetének az igazgatója volt. aki korábban a CIA főnöke volt. Ha a nagy esküdtszék úgy találja.

Olson először kényszerült szembenézni saját munkája következményeivel. Sargant arról is meg volt győződve. Sargant szerint Frank Olsonnak végig kellett néznie miként öltek meg embereket az általa készített drogokkal. amelyek öngyilkosságba kergethetnek egy személyt. Meglepődve tapasztalta azt a mélyreható lelkiválságot. Gottlieb vezet. Időről időre utalt Frank Olson halálára is. mert amerikai hazafiként Frank Olson meg volt róla győződve. Ewen Cameronnal és egy alkalommal találkozott dr. hogy az általa prezentált drogokat miként használják nemkívánatos személyek eltávolítására. Azt is elmondta. amit Sargant vele apja haláláról közölt. Gordon Thomas könyvének az új kiadása során minden elhallgatott részletet pótlólag be akart tenni. amit az MI5-től és washingtoni kapcsolataitól megtudott. amelyben nem csak LSD volt. hogy a CIA csoport hasonló tevékenységet folytat Európában. Ewen Cameronnal is Washingtonban és Montreálban. aki a titkos repülőtereket használja és szabadon jön-megy. Ezek nem orvos és beteg konzultációk voltak. hogy ismét felkeresse Parton Down-t. számos alkalommal konzultált dr. hogy az Egyesült Államok kormánya soha nem hagyna jóvá ilyesmit. Sargant a tudatmódosító kábítószerek. és Nyugat-Berlinbe 1953 nyarán. Ebben az időben dr. mint a többi CIA munkatárs. különösen az SS tagjait. szembesült azzal. Ekkor Olson azt mondta Sargantnak. hogy továbbutazik Európába. aki átadta neki dr. hogy bizonyos kísérletek. hogy rövid látogatást tett Norvégiába. hogy ezt csak halála után teheti meg. amelybe Frank Olson került. mert Sargant elsősorban azt próbálta kideríteni. már a bűncselekmény határát súrolja. hogy szoros kapcsolatba került Frank Olsonnal számos angliai látogatása során.beosztású személyekkel. Sargant találkozott Frank Olsonnal azután is. Olson és Sargant úgy vélte. Sargant bizonyos fokig Frank Olsont naív embernek tartotta. Frank Olson mint vegyész valószínűleg ellenkezésének adott hangot és meg akarta akadályozni ezeket a kísérleteket.mint már utaltunk rá . mint például az LSD pszichológiai vonatkozásait tanulmányozta. mint az MI6. Ebben az időben Frank Olson már a Special Operations részleg helyettes vezetője volt. Sargant azonban azt mondta. hogy dr. amely Anglia legfontosabb biológiai és kémiai kutatóközpontja. amelyeket dr. hogy mindannak alapján. Gottlieb finanszírozott Cameron számára a Human Ecology Foundation (Humán Ökológia Alapítvány) útján. Sargant-el. nyarán Frank Olson Nagybritanniába érkezett. Amikor Gordon Thomas a "Journey into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét írta. Ez sokkhatásként érte. 1953-ban Sargant számos alkalommal találkozott Frank Olsonnal Londonban a Harlewy Street-en lévő rendelőjében. 1953. Sargant ekkor már nem volt jól. Olson. Elmondta Thomasnak. Kapcsolatba került dr. Dr. Cameron . Sargant elkísérte őket Porton Down-ba. Gottlieb-re. Dr. mert találkozik azzal a CIA kutatócsoporttal. de emlékezete még jól működött. Lashbrook-al és dr. Pontosan és világosan tudott beszámolni a részletekről. Ezért ezt követően Gordon Thomas tájékoztatta Eric Olsont mindarról.fontos kísérleteket végzett a CIA számára. dr. Frank Olsonnal. amelyet dr. hogy Frank Olson olyan drogkeveréket kapott. Sargant 1988-ban meghalt. NyugatNémetországba. Gottlieb kutatásokat végzett a lassan ható depresszív szerekkel. aki elsősorban kutató tudós volt. aki laboratóriumi mentalitásának a foglya. azaz bírósági tárgyalás nélkül eltávolít az élők sorából nácikat. Richard Helmsre és Frank Olsonra vonakozó ismereteit. Sargant megelégedéssel vette tudomásul. hogy Frank Olson mit látott és mit tett az európai 70 . Az volt a véleménye. Sydney Gottlieb és Frank Olson Londonba is ellátogatott és dr. Olson is csak olyan volt. Frank Olson egyértelműen gyilkosság áldozata lett. Cameronra. Frank Olson és Cameron ismerték egymást. Sargant számos alkalommal találkozott dr. Dr.

kontinensen. Bill Buckley közölte. Sargant tudomást szerzett Frank Olson haláláról.tájékoztatták Richard Helms-et és dr. hogy kutatómunkát végezzen a British Microbiological Research Establishment-ben (a Brit Mikrobiológiai Kutatási Létesítményben). amely MK-ULTRA néven vált ismertté és gyakran látogatott Nagy-Britanniába 1950. hogy előljárói . Olson kapcsolatban állt a CIA titkos kutatási programjával. között. Ezek a fegyverek figyelemre méltóan olcsóak és "a szegény ember atombombájaként" becézték őket. de ő biztos abban. Amikor dr. amely a biológiai fegyverek aerosolos továbbítási rendszerének a kifejlesztésén dolgozott. hogy Richard Helms és Sydney Gottlieb mindent megtett azért. Egyedül e lépés következményeként Frank Olson fontossága a CIA számára igen lényegesen csökkent. hogy Frank Olson mélyreható személyiségváltozáson ment keresztül és számos tünet. Sargant ajánlását felettesei elfogadták és végre is hajtották. amit dr. Frank Olson is ezen a területen végzett kutatómunkát. valamint önbizalom keresése ezt támasztotta alá. A biológiai hadviselés rendkívül hatékony. Barátságuk hosszú ideje alatt többször is előkerült Frank Olson halála. hogy Olsont bizonyára meggyilkolták. Mit tudhatott Frank Olson? Az 1950-es években már kibontakozott a hidegháború. akkor célszerű lenne más fegyverek után nézni egy esetleges háború esetén. Thomas elmondotta Bill Buckley-nak. a venezuelai equine encephalomyelitist és az antraxot. Egy halálos vírus képes elpusztítani egy négyzetkilométeren belül minden élő személyt kevesebb. vagy bármely titkos kutatási létesítményt. hogy az igazságot soha ne lehessen bizonyítani. Biokémikusként a marylandi Fort Detrick-ben lévő Special Operations Division-nél (Különleges Műveleti Hadosztálynál) dolgozott 1943-tól. hogy Sargant helyes következtetésre jutott. ha továbbra is úgy beszél és úgy viselkedik. Ez magába foglalta staphylococcus enterotoxint. hogy kicsúszik az ellenőrzés alól és ezért nem csak az ellenséget pusztítja. Dr. hogy Sargant azonnali konklúziója az volt. amelyek a biológiai fegyverek kifejlesztésével. A szembenálló felek katonai szakértői úgy látták. ahogy azt az említett beszélgetések során tette. amelyek védelmet nyújtanak egy biológiai fegyverekkel végrehajtott támadás esetén. Ez a megfontolás is elősegítette a kutatások egy másik 71 . és 1953. hogy ha a nukleáris fegyvereket csak a kölcsönös és teljes megsemmisülés kockázatával lehet bevetni. Ezért az 1950-es években mindkét oldalon olyan kutatási létesítményeket hoztak létre. a Brit Hírszerző Szolgálatnál) lévő főnökeinek. amelyekhez korábban Olsonnak szabad bejárása volt. a titkolódzás és bizonyítékok eltüntetése szakértőjének nevezte. Az egyik ilyen. Olson elsősorban a biológiai fegyverek elleni védekezés lehetőségeit kutatta és olyan különleges oltóanyagokat és ruházatokat kisérletezett ki. A nukleáris fegyverekhez hasonlóan a biológiai fegyverek is megsemmisíthetik civilizációnkat. Sargant úgy látta.tekintettel a CIA-hoz fűződő szoros kapcsolatokra . Dr. de komoly hátrányai is vannak. Arról is biztos volt. mint ötven dollár ráfordítással. akik e fegyvert bevetik. Az egyik lehetséges alternatívának a bakteorológiai fegyverek bevetése kínálkozott. Gottlieb-et is. Buckley mindkét személyt a rejtőzködés. És mit mondott Bill Buckley? Gordon Thomas rokonai révén került kapcsolatba Bill Buckley-val. így például önmarcangoló lelkiismeret-vizsgálata. Sargant úgy döntött. hanem azokat is. Gordon Thomas jól emlékszik rá. hogy miért tiltották ki Frank Olsont a brit titkos kutatási létesítményekből. továbbításával és biztonságos őrzésével foglalkoztak. Sargant-től tudott. Meg kellett indokolniuk. Ezért Sargant azt ajánlotta a SIS-nél (Secret Intelligence Servicenél. Olson abban a kutatócsoportban vett részt. hogy Frank Olson többé ne kereshesse fel Parton Down-t. hogy Frank Olson biztonsági kockázatot jelent.

hogy a kommunista hatalmak már fejlett agykontroll technikákat fejlesztettek ki. amelyek nem az emberi testet. aki különösen támogatta az a fiziológiai agymosási programok kifejlesztését. Douglas Ewen Cameron a glasgow-i születésű pszichiáter.. hogy a koreai háboruban kínai fogságba került amerikai hadifoglyok az amerikai életformát elítélő nyilatkozatokat tettek. valamint dr. Cameron mindezeket olyan betegeken alkalmazta. vagy semmilyen beleszólásuk sem volt a kezelésükbe. Ez a körülmény felértékelte a titkosszolgálatok szemében Cameron tevékenységét. mint a többi ország esetében. amikor drasztikus idegrendszeri beavatkozásokkal sorozatban csikartak ki a vádlottaktól beismerő vallomásokat. Gilbert Bogle-t és partnernőjét Margaret Chandler-t holtan találták egy folyó partján. Cameron további diplomát szerzett pszichiátriai gyógyszertanból a londoni egyetemen.. aki Cameront is bekapcsolta. Ezek a tények meggyőzték a CIA-t arról. valamint a "Psychological Assessment Associates" (Pszichológiai Kiértékelő Társaság) nevű vállalatot. amelyek segítségével "egy embert rejtve. Ezt az érdeklődést tovább fokozták a sztálinista koncepciós perek. A II. A Sydney-i detektívek azonban meggyőződtek 72 . Sidney Gottlieb a CIA első számú agykontroll szakértője volt az. hogy az amerikai hadseregbe besorozott 15 millió férfiből 2 milliót neuropszichiátriai okból vissza kellett utasítani. hanem az emberi elmét támadják meg. amelyhez társadalmilag és politikailag kötődik. a homloklebeny metszést. hogy nagyjelentőségű katonai kutatómunkában vegyen részt. hogy merényletet kíséreljen meg egy olyan kormányzat tagjával szemben. felhasználva az elektrosokkot. A II. majd pedig 1926-ban Baltimorba került a John Hopkins Kórházba. továbbá az érzéki észleléstől való megfosztást (sensory deprivation) és a tudatbefolyásoló gyógyszerek alkalmazását. és az illető rávehető. CIA pénzzel létrehozták a Humán Ökológia Kutató Társaságot (Society for the Investigation of Human Ecology). A rövidtávú cél a kommunista tervek megakadályozása volt.irányzatát. hogy az elmebetegek fenyegetést jelentenek az angolszász civilizáció számára. Az amerikai válasz az MK-ULTRA projekt beindítása volt. valamint az agysebészet más módozatait. Ezek olyan típusú fegyverek előállítását célozták. január 1-én dr. Előzőleg a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutató Szervezet) nagyszabású partiján vettek részt. és gyakran alávetette őket elmegyógyászati kezeléseknek. fogadáson felszolgált koktélba helyezett drogokkal befolyásolnak. A Nyugat hírszerző és titkosszolgálati rendszerében dr. Azt a célt tűzte ki. Az MK-ULTRA projektet felülvizsgáló bizottság egykori elnökének. 1963. Gottlieb-el. A lelkiismereti okból a katonai szolgálatot megtagadókat (például a kvékereket) Cameron elmebetegeknek nyilvánította. és ezért sterilizálni kellene őket. Bogle kíváló tudós volt és barátainak elmondta: az Egyesült Államokba készül azért." Néhány évvel később az ausztráliai Sydneyben titokban tudatmódosító kábítószert helyeztek egy fogadáson két személy koktéljába. Híresztelések keltek lábra. Meg volt arról győződve. melyek szerint szovjet részről már terveket dolgoztak ki programozott agyú zombiknak (biorobotoknak) a Fehér Házba és más nyugati döntési központokba való eljuttatására. élén dr. akiknek alig. Ez lényegesen nagyobb arányszám volt. Korábban már volt arról szó. hogy változtat ezen a helyzeten. világháború alatt Cameron az Amerikai Pszichiátriai Szövetség Katonai Mozgósítási Bizottságának tagjaként meglepetéssel vette tudomásul. Nelson Rockefellernek az életrajzát megíró Gerald Colby és Charlotte Dennett szerint a kutatók olyan drogokat és technikákat is akartak kifejleszteni. hogy a nemzetiszocialista Németországban hasonló kísérleteket végeztek és a nürnbergi perben 23 német orvost el is ítéltek. A két halálesetet máig nem derítették ki. világháboru végén kiderült.

Ezzel kapcsolatban Eric Olson kijelentette: "A hidegháborúnak vége. a párnak túlzottan nagy adag kábítószert adtak be. hogy egyetlen egy amerikai állampolgárt sem ölt meg az Egyesült Államok területén. hogy Olson özvegyét egészen haláláig rendszeresen felkereste férjének egykori főnöke. a hipnózis. Ha Olson nagy biztonsági kockázatot jelentett. hogy Bogl és kollégái az LSD-vel kísérleteztek. Apám meggyilkolása átlépte azt a határvonalat. amelynek a vizsgálódásaira 1975. Ezért leszámoltak vele. valamint Saracco ügyésznek sikerül bebizonyítania. mint Frank Olson. A halucinogének. Vincent Ruwet. A téma kutatói azonban csaknem biztosnak veszik. és a NSA. az FBI. és 1977. akár szándékosan. Ezt a magyarázatot támasztja alá az a körülmény is. Ennek alapján megállapította: amennyiben Frank Olson kételyeit fejezte ki az MK-ULTRA-val. Az MK-ULTRA sokkoló-hatású és hihetetlenül veszélyes volt. hogy apám továbbra is részt vegyen benne. Illetékes helyről a mai napig sem sikerült választ kapni arra. Apám esete mindkettőre vonatkozik. amit tudott. Ezek a következők: 73 . hogy a széles nyilvánosságot tájékoztathassa. Újonnan napfényre került dokumentumok azonban azt tanúsítják." Kik irányították az agykontroll kísérleteket? Ha erre a kérdésre keressük a választ. ha nem hal meg. valamint az embereken végzett etikátlan kísérletezésről. amit az Egyesült Államok kormánya mindig tiszteletben tartott. de szavatolhatja a nyugati országok lakosságának az engedelmességét és lojalitását is. vagy távozhasson mindazzal. A család Ruwet figyelmességét annak tulajdonította. Mike Miniccino amerikai kutató 25 éven át tanulmányozta az MK-ULTRA programot. s ezért készek voltak bármilyen eszközzel megakadályozni Olsont abban. Miniccino itt arra utal. Akik tanulmányozták részletesen az MK-ULTRA programot. hogy akár véletlenül. Ha azonban Eric Olsonnak. hogy vajon milyen kutatómunkát végzett volna dr. Valószínűleg az történt. Az agymosás nem csak az ellenség legyőzésére alkalmas. között került sor. hogy ezeknek a kísérleteknek hosszútávú célja az volt. hogy biztosítsák az angolszász civilizáció vezető szerepét a világhatalomért folytatott küzdelemben. akkor az tovább gyöngítheti az állampolgárok már amúgy is megingott bizalmát az olyan közpénzen fenntartott intézményekben. akik közel álltak hozzá. A választ a nemzetbiztonságra hivatkozva tagadták meg. és ismerték az MK-ULTRA-ra vonatkozó titkos információkat. Az újévi partira szóló meghívás úgy szólt. Nem engedhették meg maguknak. s folytatódnak a viták a CIA jövőjéről. akkor valójában saját halálos ítéletét írta alá. amit Saracco ügyész akart bizonyítani az MKULTRA-val kapcslatosan: Ez a projekt nagyon érzékenyen érintette a Nyugat hírszerzőszolgálatait. Bogle az Egyesült Államokban. A CIA mindig ragaszkodott ahhoz az állításához. akkor ez ugyanez vonatkozik azokra is. A bűnösök nem kerülhetik el a felelősségre vonást. úgy gondolják. akkor meg kell ismerkedni azoknak a kongresszusi meghallgatásoknak a dokumentumaival. hogy barátja volt Frank Olsonnak. Sargant-tal. hogy minden vendégnek hoznia kell magával egy kábítószer hatása alatt készített festményt.arról. az elektrosokk s a többi módszer és eszköz felhasználása az emberek viselkedésének CIA általi befolyásolására az atombomba kifejlesztését szolgáló Manhattan projekthez hasonlítható. hogy hasonló kísérleteket folytatott volna. hogy ez az állítás nem felel meg a történelmi tényeknek. mint a CIA. hogy Vincent Ruwet a CIA megbízásából tartotta Olson özvegyén a szemét. valamint saját munkáival kapcsolatosan és ezt közölte is dr.

DC: GPO. 95th Cong. Subcommittee on Health and Scientific Resarch. valamint az Emberi Erőforrások Bizottsága Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának az anyagai tanulmányozhatóak. 1976. papok .kiképzésük idején fogyasszanak LSD-t. Congress.. Human Drug Testing by the CIA: Hearings. Aug. Ennek keretében a Hírszerzési Vizsgálóbizottság. Subcommittee on Health. Congress. Az elefánt elpusztult. Biomedical and Behavioral Resarch. Ez az anyag az Emberi Erőforrások Bizottság Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának a dokumentumait tartalmazza.. Congress. 1977. pásztorok. Louis Jolyon ("Jolly") West. Ekkor vált híressé arról.S. Ezen a CIA által fizetett elmegyógyászok vezető szerepet játszottak. DC: GPO. 74 . március 7-én meghalt. and Nov. aki a CIA MK-ULTRA Projectet. hogy ő az egyedüli ember. 4.S. Washington.3. és az emberek feletti uralom megszilárdításában elsősorban eletronikus agykontroll segítségével. amikor az Oklahomai Egyetemen tanított. aki egyben a Neuropszichiátriai Intézet igazgatója is. Senate. hogy az Egyesült Államok kormányzata által finanszírozott titkos agykontroll programot dr. 1st sess. Több kutató is. Ő irányította a CIA által finanszírozott LSD kutató programot az 1960-as évek elején. Senate. U. Select Committee on Intelligence and Subcommittee on Health and Scientific Resarch of the Committee on Human Resources. Committee on Labor and Public Welfare. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. Washington. hogy a Church-bizottság jelentése. koordinálta. 94755. Final Report. Louis Jolyon "Jolly" West Már utaltunk rá. Itt megtaláljuk a kormányzati műveleteket tanulmányozó vizsgálóbizottság dokumentációját.. and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judicary. U. Washington. U. Itt van szó a Project MK-ULTRA-ról. 1977. Project MKULTRA. West részt vett a hallucinogén szerekről tartott nemzetközi kongresszuson 1965-ben. S. hogy egyes egyházi emberek . 2. a CIA magatartásmódosító kísérletéről. Sept. Committee on Human Resources. DC: GPO. Senate. 1st sess. 3. DC: GPO. valamint a Technikai Szolgáltatások Részleget irányította. Dr.• • • • 1. Egy összefoglaló jelentés is található. 94th Cong. aki LSD-vel kísérletezett egy elefánton az oklahomai állami állatkertben. 6 vols. 95th Cong.prédikátorok. Congress. köztük Harlan Girard azt állítják. 1976. Többek között azt is javasolták. West behatóan kutatta az amerikai hadifoglyokon a koreai háború idején végzett agymosást. hogy az elmegyógyászat manipulatív felhasználása fontos szerepet játszik az új világrendre vonatkozó stratégiai elképzelésben. Itt a Munkaügyi és Jóléti Bizottság Egészségügyi Albizottságának és a Jogi Bizottság Közigazgatási Gyakorlattal és Eljárásokkal Foglalkozó Albizottságának a dokumentumaival ismerkedhetünk meg. the CIA's Program of Resarch in Behavioral Modification: Joint Hearing.S.. amelyek a hírszerzési tevékenységre vonatkoznak. A dokumentumok zöme Sidney Gottlieb tanúvallomását tartalmazzák. 10. Senate. 2d sess. 7. a Los Angeles-i Kalifornia Egyetem Pszichiátriai Intézetének az elnöke.S. 1975. Washington. Dr. Report No. 94th Cong. Dr. 1977. U. 12. 1st Sess. ezek közül is azokat. Human-use Experimentation Programs of the Department of Defense and Central Intelligence Agency: Joint Hearing. amely úgy is ismert. Gottlieb 1999.

hogy mit takar ez a fogalom "undesirable behaviour" (nemkívánatos magatartás). dr. továbbá egy másik munkatársé is.West köztudottan vallásellenes volt. január 14-én kelt és a "Kihallgatási technikák" címet viseli. amelyek erőszakosságot eredményezhetnek. West 1973. vagy hogy miért szükséges az erre vonatkozó kutatást egy biztonságosan elkerített rakétasilóban végezni. Hivatalosan a javaslatot elutasították. Fokozódott ez az ellenállás. aki alapos képzettséggel rendelkezik a hagyományos pszichológiai kihallgatásban és a poligráf technikában. hogy a hadsereg hajlandó átadni a Nike rakétabázist Santa Monica-ban a kísérletek céljára. Louis Jolyon Westet tekintsük. biokémiai. akkor jól kiegyensúlyozott kihallgatási kutatóközpont létesülhetne egy különlegesen megválasztott helyen. amikor elnökké választották. ez olvasható: "Ha Louis J. Ebben a környezetben a hipnotizálást. Dr. és azok minden bizonnyal új lendületet kaptak. amelynek ő lett az igazgatója. Szerepelt a kitűzött célok között a menstruációs ciklus alatti életveszélyes magatartás." A CIA javaslata szerint "ebben a laboratóriumban lesz egy speciális szoba. West lelkesen törekedett a "Schwitzgebel Machine" kipróbálására. A fentebb ismertetett tények alapján joggal következtethetünk arra. illetve passzív viselkedés hormonális aspektusainak a kutatása és a különböző etnikai csoportokban tapasztalható erőszakos magatartási normák feltárása és összehasonlítása. mert West arra célzott." 75 . A próba során kis elektródákat helyeztek az agyba. West soha nem határozta meg pontosan. valamint kísérleteket folytatott erőszak-okozó és az erőszakgátló gyógyszerekkel. és szakértőként nagy összegeket keresett az amerikai bíróságokon tett vallásellenes megnyilatkozásaival. amelyben a környezet valamennyi fiziológiailag fontos vonatkozását ellenőrizni lehet. West javaslatait. Reagan kormányzó magatartásellenőrző. a gyógyszerek hatását. West hosszú időn át tökéletesítette agykontroll technikáit. Reagan. Ő kezdeményezte 1973. támogatta dr. amikor Frank Ervin szenátor az alkotmányos jogok albizottságának elnöke támogatta azt a tanulmányt. hogy az agykontroll kísérletek egyik vezetőjének. és ezek segítségével távirányító útján manipulálhatták az egyes kísérleti alanyokat. hogy mindössze letitkosították. amely feltárta a szövetségi szervek közreműködését a tudatmanipulálásban. Ervin szenátor elolvasva dr. a fiúknál tapasztalható agresszív. január 22-én kelt levelét Kalifornia egészségügyi igazgatójához. amelyek azon agyműködési rendellenességek feltárását célozták. Ez az intézmény a kiszivárgott és fotókópiázott adatok szerint genetikai. E célra módosított rakéta-követő szerkezeteket használtak a kísérleti alanyok tartózkodási helyének a nyomon követésére. azaz agykontroll elképzeléseit ez az incidens nem akadályozta meg. és az érzékelést ellenőrzött módon lehet manipulálni. januárjában az erőszak csökkentését célzó tanulmányi központ létrehozását. még mint kaliforniai kormányzó. Olyan tesztek kidolgozását is elhatározták. A CIA-nak az egyik memorandumában. és a kísérleti alanyok reakciói folyamatosan rögzíthetőek. és neurofiziológiai kutatásokat végzett erőszakos személyeken. A helyiség többek között tartalmaz egy széles spektrumú poligráfot a tanulmányozott egyén különböző fiziológiai reakcióinak az egyidejű mérésére. de kutatók feltételezik. az USAF (MC) szakképzett hipnotizőrének a szolgálatai megnyerhetők lennének. de azok jelentős ellenállást is kiváltottak. amely 1953. köztük elitélteken és hiperkinetikus gyermekeken. West őrnagy. aggódni kezdett. amelyek rádió adó-vevő készülékhez voltak kapcsolva.

Westre. amelyek segítik az iskolák irányítóit. Gyógyító célú viselkedés-módosítás színlelésével felhasználnak mindent az annectintől és más elítélendő drogoktól egészen az elmeműködés befolyásolását célzó sebészeti beavatkozásokig. az egyik feketék által lakott területen van. Most miniatűr elektródáknak mélyen az agyba történő elhelyezésével lehet követni az azon területén is az elektromos aktivitást. hogy részt vesz a hipnózissal és a meszkalinnal (ez kaktuszfélékben előforduló erős hallucinációkat kiváltó alkaloid. Növekvő radikalizálódás megy végbe közöttük és olyan mérvű az öntudatosodás a fekete és a chicano rabok körében. Westnek az elképzelését így kommentálta: "Új helyzettel kell szembenéznünk.ma már bevett gyakorlatként alkalmazzák az agykontroll műveleteknél. Éveken át a neurológusok a koponyára rögzített elektródákkal mérték az agy elektromos aktivitását. Dr. 1957-ben azt írta róla. profilok és biológiai összefüggések feltárása és kifejlesztése volt. amelyet már tűrhetetlennek találnak a büntetés végrehajtási alkalmazottak. 1961-ben pedig arról tájékoztatott. a kisebbségi csoportok tagjai és rabok lesznek. amelyek alapján potenciálisan bűnöző hajlamúnak vélnek és minősítenek olyan egyéneket. dr. amelyek pszichotechnológia néven váltak ismertté. West a kaliforniai KCAL televízió szakkomentátoraként elmondotta. hogy dr. aki a "Brave New World" (A bátor új világ) című világhírű regény szerzője gyakran utalt írásaiban dr. A gazdasági hanyatlás erősödése következtében elkerülhetetlenül egyre több munkanélküli szegi meg a jogszabályokat..mondotta dr. Úgy vélte. Ziferstein . hogy a demokratikus folyamat nem segíti őket. és már több igen jól felszerelt létesítmény áll a rendelkezésére. Bevetik a pszichiátriai és a legújabb technológiai eszközöket. ahol a genetikai tényezők hatását az erőszakosságra kutatni fogja. a kísérletekbe bevont személyek." "Az Egyesült Államok történetében először állították össze azokat az ismérveket. West kulcsszerepet játszott a "Center for the Study and Reduction of Violence" (Az erőszakcsökkentést tanulmányozó központ) felállításában. Több kritikus is dr. Isidore Ziferstein az Neuropszichiátriai Intézet docense. West elmondta neki: most már a "sensory deprivation"-nal (érzékeléstől való megfosztással. mint a Los Angeles-i Egyetem (UCLA) Neuropszichiátriai Intézetének az igazgatója. hogy egyes betegeknél a fékevesztett düh kitörése határozottan összefügg az agy mély rétegeiben lefolyó abnormális elektromos tevékenységgel. West szemére vetette. Dr. a másik pedig chicano-k által lakott részen.. mely személyek tekinthetők potenciálisan erőszakosnak.a más projektekből szerzett ismeretekkel együtt .hozzátéve. West szerint a jövő még ígéretesebb. hogy egy ilyen eljárás komoly fenyegetést jelent az emberi jogokra és polgári szabadságjogokra. . A központ feladata olyan magatartási mutatók. amit kábítószerként is használnak) folytatott kísérletezésben. a gyermekek. a jogalkalmazókat és a kormányzati szerveket meghatározott egyének és csoportok életveszélyes magatartása látható megnyilvánulásainak a kiderítésében és ellenőrzésében. Az egyik legkövetkezetesebb bírálója és egyben közeli munkatársa dr.Aldous Huxley. Dr. amelyek a koponya felszínéről nem követhető. 76 . Ziferstein főnökének. hogy kielégítse szükségleteit." A docens elítélte azt az elképzelést. mert lehetséges rögzíteni a szabadon mozgó kísérleti alany agyának a bioelektromos változásait távolból irányítható monitor-technika felhasználásával. érzéki hatások megvonásával) kísérletezik. Ha egyszer ez a 30 % meggyőződik arról. akik még semmilyen bűncselekményt sem követtek el. elkeserednek és erőszakos eszközökhöz folyamodhatnak. hogy az a két középiskola. hogy "előre jelezzék". Mintegy 30 %-a a lakosságnak állandó szegénységben él. Ezek elfojtására a hatóságok új módszereket használnak. Az itt szerzett tudás jelentős részét .

Ross Adey a NSA agykutatója. hogy használjanak kábítószereket a lakosság politikailag "zavart okozó" részének az ellenőrzésére: "Ez a módszer. mint dr. ál." Dr. aki igen sok tapasztalatot szerzett a háború után Amerikában letelepedett náci orvosokkal való együttműködése során. "mint a személyek közötti manipuláció. amely a fizikai erőszakot még nem elérő valamennyi megfélemlítési formát felöleli) továbbá traumával programozták (trauma-induced programming). lényegesen egyénibb személyiségének a manifesztációja. hogy egy pszichológus csoport.). 1932.Vol. West vizsgált meg. A társadalom számára a hallucinációt okozó kábítószereket fogyasztó kommunárok (az 1871-es kommün hívei. kormányzati eszköznek tekinti kábítószerek szelektív felhasználását a lakosság különböző módon történő manipulálására. harcosai) kevésbé kellemetlenek és kevésbé költségesek. No. West. Az ő intézete az agykontroll szakma legveszedelmesebb Strangelove-jainak a melegágya. akit dr. Patricia Hearst-nek. Mégpedig nem másnak. West az Ügynökség (CIA) agykontroll kutató közösségének a kreatúrája. mint az a személy. amelyet "Pearl"-nek nevezett."A bátor új világ"-ban. A Hearst-vagyon örökösét egy sor "meggyőző erőszakosságnak" (persuasive coercion-nek) vetették alá.szervezett csoport által végrehajtott . amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság állított össze. A legtekintélyesebb végzett diákok közé tartozik dr. SLA (Együttélési Felszabadítási Hadsereg) tagjai erőszakkal 77 . jelzéssel az interneten ezeket írja dr. Az elhúzódó stresz. amelyet olyan CIA specialisták fejlesztettek ki. Azt kívánta kideríteni. aki "Tánia"-ként vált ismertté. hogy kezelésben részesítse a robbanás túlélőit és az áldozatok családtagjait. hogy az agykontrollnak alávetett kísérleti személyeket miként lehet kondicionálni a különböző traumák elviselésére. aktív szervezett erőteljes politikai tiltakozással és ellenvéleménnyel. 98. Patricia Hearst másik. Louis Jolyon West-nek. West kutatta a mesterségesen létrehozott tudathasadásos egyének magatartását. Az ilyen hatásoknak alávetett egyének disszociációval (tudathasadással) adaptálódhatnak egy megváltozott személyiség (altered persona).. amikor a CNN bejelentette. 1.vagy pót-személyiség (pseudo-identity) létrehozásával. és akiről ő adott szakvéleményt a bíróság számára." Mindezt jól illusztrálja a kaliforniai sajtómágnás leányának. az UCLA neuropszichiátriai intézete vezetőjének az irányításával. és a több millió munkanélkülivel terhelt munkaerőpiacról történő kivonása. A totalitárius projektek körében többek között ő tanulmányozta a drogok használatát. (azaz olyan . mint dr. Dr. az esete. Patricia Hearst-öt a CIA által létrehozott Symbionese Liberation Army.személyes zaklatásnak. amelyet Aldous Huxley előre látott ("Brave New World"-ben ." West ajánlotta a szövetségi hatóságoknak. Ténylegesen kényelmesebb és még gazdaságosabb lehet az egyre növekvő számú kábítószer fogyasztó megfelelő elkülönítése. vagy támadás járulékos eszközeit" és elsőként alkalmazta az elektronikus agykísérletezésben a távirányítást a UCLA-n (University of California Los Angeles). mintha külön élnek és más módon fejezik ki elidegenítésüket.. vagy a szokásostól lényegesen eltérő élethelyzetek felboríthatják a személyiség normális integráló funkcióit. találkozott Oklahoma Cityben. Westről: "CIA megfigyelők mindenütt fuldokoltak a nevetéstől. E szerint Patricia Hearst alternatív személyisége.Alex Constantine a "Pshychic Dictatorship in the USA" (A pszichikai eszközökkel gyakorolt diktatúra az Egyesült Államokban) című könyv szerzője a MindNet Journal .

amellyel meg lehet előzni a hírszerző ügynökség munkatársainak az ellenséges ellenőrzés alá vételét. miután további bántalmazásokon ment keresztül hónapokon át. A jelek szerint azonban utóélete csak most bontakozik ki. agyműködésünk kivüről történő befolyásolása és ellenőrzése. amelynek a segítségével információk nyerhetők egy személytől akarata ellenére és tudomása nélkül. februárjában. West a pszichiátriai szakvélemény készítésekor megtalált. köztük a hipnózisét és a drogokét. Felderíteni azokat a lehetőségeket. fejezete alapján ismertetjük Cameron szerepét az agykontroll kísérletekben. Ewen Cameron A kanadai pszichiáter. és Patricia Hearst félelemből teljes engedelmességet tanúsított elrablói követeléseivel szemben. amikor a CIA igazgatója jóváhagyta a Bluebird-nek nevezett projektet. Son and CIA" című munkájában. továbbá a rákövetkező két hónapos gyötrés emocionális regressziót váltott ki. A hivatalosan jóváhagyott agykontroll kísérletek az Egyesült Államokban 1950-ben kezdődtek. Ez volt az. Hogyan lehet leküzdeni ezeket a módszereket. West. megkínozták és arra kényszerítették. Ennek a következő feladatai voltak: • • • 1. amikor . hogy ne lehessen tőlük kiszedni engedély nélküli információkat ismert eszközökkel. 4. január 14-én 74 éves korában köztiszteletben álló tudósként és egyetemi tanárként távozott az élők sorából. • • • 2. Jolyon West 1999. Post-Traumatic Stress Disorder) krónikus tüneteit is diagnosztizálta dr. amelyekkel úgy lehet kondicionálni a személyzet tagjait. Ennek a következő céljai voltak: 1. Először egy bank kirablására kényszerítették. amiért később elítélték. Pearl volt az. Olyan védekező eszközök létrehozása. amit dr. Könyvének a IX. hogy akarata ellenére eleget tegyen mások kívánságainak. dr. aki később a pót-személyiséget képviselte. 1951-ben a CIA koordinálta erőfeszítéseit a hadsereggel. Dr. Tanulmányozni az emlékezőképesség megnövelésének a lehetőségét. megfélemlítették megerőszakolták.mindennapi életünk részévé válik a tudatmódosítás. Ewen Cameron tevékenységét alaposan Harvey Weinstein kutatta ki és írta meg "Father. még akkor is. West szakvéleménye szerint a traumatizáló emberrablás. majd pedig "Pearl"-é. ha Amerika ellen használják őket? 3. a haditengerészettel és a légierővel. Tania csupán egy szerep volt. Olyan módszer kifejlesztése és kiértékelése. még pedig a nem konvencionális kihallgatási technikák offenzív alkalmazásának a felmérését. Ehhez egy ötödiket is hozzáadtak. amit halálos fenyegetéssel kényszerítettek rá. ha az ellentmond a természet és az önfenntartás alapvető törvényeinek? 78 .elsősorban a NSA (National Security Agency) tevékenységének köszönhetően . Dr. amikor Patricia Hears-t az FBI letartóztatta. Elérhető-e valakinek az ellenőrzése úgy. 2. hogy bűncselekmények elkövetésében vegyen részt.elrabolták 1974. 3. és így jött létre a "Project Artichoke". Ezt gyorsan követte Patty kierőszakolt átalakítása "Tania"-vá. Feltárni azokat az eszközöket. A trauma nyomában járó stressz (PTSD. Dr. amelyek lehetővé teszik speciális kihallgatási technikák alkalmazásával az egyén ellenőrzését.

spray. a másik pedig a Geschichter. hogy szuggesztív módszerekkel történő programozással és más agykontroll módszerekkel módosítsák az egyén tudatműködését és magatartását. hogy a kísérletben részt vevők tudták. bacilusokat. s amelynek a célja a gondolkodás. mikrobákat. hogy ilyen irányú tevékenységéhez Cameron hozzájuthasson a CIA útján a közpénzekhez. és amelyről a Freedom of Information Act (az információ szabadságát biztosító törvény) alapján szereztek tudomást elsősorban John Marks munkássága nyomán. A 80 intézmény közül 44 egyetem. Eszerint már 25 éve folyamatban van egy kísérleti program. hogy miféle drogokat adnak be nekik. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési vizsgálóbizottsága. A CIA különböző csatornákon juttatta el a pénzügyi támogatást a kísérletezést folytató intézményekhez. aerosol .alkalmazása. Cameron első 79 . és a porlasztott anyagok . Az MK-ULTRA tehát az állatokon való laboratóriumi kísérletezéstől átkerült az önkéntes humán kísérleti alanyokra. Dr. Ezen túlmenően a vegyi és biológiai hadviselés egyéb lehetséges technikáinak a feltárása is. Montreálban (ahol Cameron intézete volt) elkezdték kipróbálni az így feltárt technikákat. Ewen Cameron már az elején bekapcsolódott ezekbe a programokba. a zaklatási technikák. Richard Helms. 3 pedig büntetés végrehajtási intézet volt. a kísérletbe bevonható újabb vegyi anyagokat. hogy a CIA magán kutatóintézeteket is bekapcsolt a magatartás befolyásolását célzó erőfeszítéseibe. 1977. végső soron az emberi viselkedés módosítása. A különböző kutatásokat a közös cél kapcsolta össze: befolyásolni. és emberi erőforrásokkal foglalkozó albizottsága a New York Times cikke után meghallgatta Stansfield Turner tengernagyot. egyikük volt dr.• 4. 1953-ban a "Project Artichoke" átalakult "Project MK-ULTRA"-vá. tudományos. és a hazugságvizsgáló technikákat. a motiváció. hogy patogén. és asszisztense Leonard Rubenstein szerint azon katonák körében végeztek kutatásokat. és ellenőrzés alá venni az emberi emlékezést és magatartást. 15 kutatással foglalkozó alapítvány.) A programba tartozott a sokk-kezelés. a hipnózist. Betegei fizettek neki "a kezelésért" és ez a pénz a kórházba folyt be. azaz betegség okozó baktériumokat. Az egyik a Cornell Universitynek a humán ökológia kutatására alakult társasága. aki ebben az időben a CIA élén állt. a mágikus művészeti fogásokat. csírákat kísérleteztek ki az úgynevezett "germ warfare". Folytak kutatások a mérgekkel. Dr. biológiai hadviselés céljára. akik részt vettek a koreai háborúban. A hidegháború tette lehetővé. A dokumentumok szerint a kísérletekben 80 intézmény 185 nem állami alkalmazottja vett részt. a harmadik pedig a Josiah Macy alapítvány volt. és az emberi szövetek felhasználására vonatkozóan is. az alvást. valamint egészségügyi. Az önkéntesség nem azt jelentette. amelyek az agykontroll kutatásokra vonatkoztak. amelyre a cikk megjelenéséig 25 millió dollárt költöttek. a CIA igazgatója egy 1953-ban készült memorandumában leírja: arra törekedtek. Hogyan lehet leküzdeni ilyen módszereket. augusztus 2-án a New York Times beszámolt arról. ha Amerikával szemben alkalmazzák? A cél tehát azoknak az új technikáknak a hasznosítása volt drogok és hipnózis segítségével. A kívülről jövő finanszírozás előfeltétele volt a nagyobb arányú kísérleti munka végzésének. Ewen Cameron. a magatartás. Minderről persze a közvélemény nem sokat tudott. Ewen Cameron az agymosással foglalkozott. E célból kutatták a magatartást befolyásoló drogok és az alkohol hatását. amely a legfontosabb CIA kutatási program volt a magatartás befolyásolására csaknem 20 éven át. 12 kórház és klinika. Turner bemutatott több ezer dokumentumot. amelyek lehetővé teszik információk megszerzését külföldi személyektől. és drogok használata helyett inkább agymosást alkalmaztak. Számos neves elmegyógyász vett részt ebben a programban. (Itt lényegében arról volt szó. a pszichoterápiát.

Harold Wolff és Lawrence Hinkle. Ez az írás felkeltette a CIA érdeklődését. A CIA ekkor már tudomást szerzett azokról a kínaiak és oroszok által alkalmazott módszerekről. A kínaiaknak sikerült nem csak aláírt vallomásokat kicsikarniuk az amerikai hadifoglyoktól. Nem maradt hatás nélkül a CIA-ra az. de a pilóták . hogy az emberi magatartás befolyásolható. és korábbi életével. A légierő pszichológiai hadviselési részlege (Air Force Pshychological Warfare Division) munkatársai közé tartozott James Monroe ezredes. és ez tovább fokozta a lakosság kommunista ellenes érzelmeit. Richard Helms és munkatársai azt gyanították. akibe az áldozat megkapaszkodhat. Edward Hunter. Montgomery-ben Alabama tagállamban. amelyben bűnösnek vallották magukat a háborúban való részvételükért. a Maxwell légibázison. amelyek teljesen ellenkeztek személyiségével. Ilyen légkörben alakult az amerikai légierőnél Fred Williams irányításával egy munkacsoport. hogy 80 . A sztálini koncepciós perek már felkeltették az érdeklődést a szovjet politikai rendőrség kihallgatási módszerei iránt. olyan kifejezéseket használt vallomásában.tanulmánya a "psychic driving"-ról 1956-ban jelent meg az "American Journal of Psychiatry"-ban. hogy a kívánt vallomásokat nem drogokkal és különleges kínzásokkal érték el. hogy Oroszországban titokban alkalmazott drogok befolyásolása alá került. A kihallgató végül is barátnak és megmentőnek adhatja ki magát. Elsősorban lélektani ismereteken és technikákon nyugvó módszerekkel értek el olyan kimerültséget. Ennek az a lényege.rádiónyilatkozatokat is tettek. Albert Biderman szociológus. aggodalmat és feszültséget. ha az adott egyén tudatát magnetofonszalagon rögzített üzenetekkel meghatározott időn át és megfelelő intenzitással ingerlik. ami George Kennan-nal. amellyel az adott személy már nem volt képes megbirkózni. hogy a koreai háborúnak meghatározó szerepe volt az agymosással kapcsolatos amerikai kutató programok beindulásában. de később az "Archives of Neurology and Psychiatry" című tekintélyes pszichiátriai szaklap lehozta "Communist Interrogation and Indoctrination of "Enemies of the State": Analysis of Methods Used by the Communist State Police" ("Az állam ellenségeinek" kommunista kihallgatása és indokrinálása: a kommunista államrendőrség által alkalmazott módszerek elemzése) címmel. Herman Sander és Robert Lifton elmegyógyász. az Egyesült Államok moszkvai nagykövetével történt. hogy Mindszenty József bíboros. Egy amerikai újságíró. amelyekkel befolyásolni tudják a magatartást. a Cornell Egyetem két kutatója.látszólag kényszer nélküli . amely egy amerikai diplomata részéről elképesztőnek számít. a magyar katolikus egyház vezetője az ellene folyó kirakatperben lelkileg összeomlott. Kennan a szovjet fővárosból Berlinbe érkezve egy sor olyan kijelentést tett. Az ÁVH a magyar főpap ellenállását erőszakkal letörve hatalmas mennyiségű gyógyszert. hogy nagy múltú és tekintélyes bolsevik vezetők egymás után vallották magukat árulóknak az 1930-as évek végén Moszkvában. valamint a CIA pszichológusa. Ez a tanulmány eredetileg a CIA "Technical Services Division" (technikai szolgáltatások részlege) számára készült jelentés volt 1956-ban. Már utaltunk rá. Ez a tanulmány feltárta. John Gittinger. 1950-ben ezeket a módszereket agymosásnak (brainwashing-nak) nevezte el "Brainwashing in Red China" (Agymosás vörös Kínában) című könyvében. Wolff és Hinkle hosszabb tanulmányban foglalkozott az agymosás technikáival. A kínaiaknak ezt a sikeres tudatbefolyásoló módszereit az amerikai tömegtájékoztatás szenzációhajhász módon tálalta. 1949-ben még nagyobb megdöbbenést váltott ki az. illetve injekciókat adott be neki. A világ közvéleményét ekkor megdöbbentette.

hogy ha alkalmaznak. A hatalomra került kínai kommunista vezető csoport rendkívül fontosnak tartotta az irányítókhoz való feltétlen igazodást. A CIA pszichológusa. A kanadai Védelmi Kutatási Testület elnöke. hogy szovjet részről újabb pszichológiai technikákat alkalmaznak. "fekete pszichiátriára". Még e társaság létrejötte előtt az Egyesült Államok hírszerző szolgálatai felfigyeltek arra a kutatómunkára. Ez a módszer fontos volt ahhoz. hogy azért fizetnek a diákoknak. a bebörtönzésre. Az alkalmazott módszerek közé tartozik a magáncella. John Gittinger. hogy a szárazföldi Kína lakosságát eredményesen ellenőrzés alá vehessék. a kényszerítésre. elvárjuk az Ügynökségtől. Ezeken abból a feltételezésből indultak ki. Wolff és Hinkle tanulmánya arra ösztönözte az amerikai katonai és hírszerző szerveket. hogy ha egybekapcsolja a magatartáskutatást a társadalomtudományi megközelítéssel. amelyeket a kínaiak átvettek és részben továbbfejlesztettek. Valamennyi információt fel akart használni. a montreali McGill Egyetemen folyt. Ekkor merült fel Donald Hebb-ben az a gondolat. E kísérletekre 10 ezer dollárt kapott a kanadai védelmi kutatási testülettől. "megfelelő alanyokon" elvégezni. Az ottawai parlament tagjai csak olyasmiről hallottak. Wolff úgy gondolta. Tevékenységéről részletesen tájékoztat John Marks. Wolff fő érdeklődési köre a stressz volt. kínzásra. Az első ilyen program a "Project QK-Hilltop" a Cornell Egyetem Orvosi fakultásán kezdődött 1954-ben Harold Wolff irányításával. James Monroe ezredesnek. aki tagja volt a "Society for the Inverstigation of Human Ecology" nevű Társaságnak. amit ő "human ecology"-nak nevezett. hogy hazudozzanak. megalázásra. a hipnózisra. Ezen információk elemzésével és felhasználásával kívánt kifejleszteni olyan új technikákat. hogy saját terveket készítsenek az agykontroll tanulmányozására. A kísérleteket erre önként vállalkozó diákokkal folytatta. javasolta. hozzáadva további tényezőként a csoportnyomást. és ez által hatékonyabban befolyásolható. Donald Hebb rendszeresen részt vett az amerikai és brit szakértők tanácskozásain Kanada képviseletében. hogy az érzéki észleléstől való megfosztást használja az emberek ellenállásának a megtörésére. akkor érthetőbbé válik az emberi magatartás. hogy bocsássa rendelkezésére a kihallgatási és megfélemlítési módszerekről szóló értesüléseit. amely 1957ben elszakadt a Cornell Egyetemtől. kombinálva ügyes kihallgatási technikával. Két-három napra rá a kísérleti alanyok elveszítették személyiségüket és képtelenek voltak gondolkodni. de hajlandó volt azt más. Hallucinációk lepték meg őket és alkalmassá váltak a magatartásbeli változásra. Wolff tehát nem akarta a saját betegeit kísérletezésre használni. ami Kanada Quebec tartományában. ahol a szükséges kísérleteket el lehet végezni. Arra kérte a CIA-t. az alvástól való megfosztás. az érzékeléstől való megfosztásra. akiket több napon át teljesen elzárt a külvilágtól. hogy bocsásson rendelkezésre olyan kísérleti anyagokat és megfelelő helyet. agymosásra. "The Search for the Manchurian Candidate" (Kutatás a mandzsúriai kandidátusért) című könyve. A kísérleti eredmények szigorú titkot képeztek. valamint ezek kombinációjára vonatkozik. külön úgy. hogy vegye fel a 81 . de ezzel a programmal le kellett állni. Az oroszok kezdték el ezeket a módszereket. amely a fenyegetésre. hogy ha nem alkalmaznak drogokat és úgy is. Az 1955ben alakult kutatócsoport ökológiával foglalkozó tudományos társasággá alakult. valamint az ember és környezete kölcsönhatása. A kísérleti alanyokkal kapcsolatban ezt kérte a CIA-tól: "Ahol a kutatás magával vonja a kísérleti alanynak történő kár és ártalom okozását.elkerülje a teljes lelki összeomlást. az információk visszatartása. amelyek alapvetően megváltoztathatják az emberi agy működését. Ennek a technikának már a bejáratott változatát alkalmazták az amerikai hadifoglyokkal szemben.

Cameron kísérletezése tehát az agymosás során és az érzékeléstől való megfosztás kapcsán szerzett ismeretekre támaszkodott. Gittingerre nagy hatást tett a "psyhiatric driving" (pszichés futtatás.. bulbocapnine. amely a nyomást gyakorló csoportot szimulálta. amelyek alkalmasak a meglévő magatartási minták gyorsabb. anectine. amit hallottak. M. Ezután 6-7 napon át naponta 16 órán keresztül intenzíven ismétel egy előre elkészített szóbeli jelet. Ewen Cameronnal. LSD-25 és ehhez hasonlók. átmenetibb jellegű és a megismerő és felfogó képességet kevésbé károsító letörésére. különösen. és Cameront be akarta kapcsolni a CIA programjába. hogy közölje a beteggel. Baldwin a CIA egyik kutatója még ebben az évben felkereste Cameront Monteálban. Végül a tudat irányított vezetésének a periódusát elfojtják. Tökéletesíteni kívánja a magnetofon rögzítési technikát több hang alkalmazásával. Ez a "depatterning". Cameron rendszerében a betegeket hosszú időn át tartó elszigeteléssel teljesen megfosztották az érzéki észlelés lehetőségeitől. mégpedig úgy. Először is arra törekedett. Egyidejűleg több hangot is lehetett hallani. vagyis amikor a kísérleti alany fejére egy bukósisakhoz hasonlót helyeznek.kapcsolatot Dr. felbomlanak. mint az elektrosokkot és az altatást. amely vallásos megtéréshez vezethet Sargent így írja le ebben a könyvében: "A fokozott és elhúzódó változatos stresszhatások. kiszolgáltatott helyzetben hagyták a betegeket. ami eszükbe jutott a verbális ismétlésekkel kapcsolatosan. hogy hasznosítsa a csoport-döntés és szuggeszció erejét. A betegeknek rendszeresen le kellett írniuk mindent. amelynek eredményeként Cameron pályázatot nyújtott be a Társasághoz. hogy a "beteget" 7-10 napra elaltatják. amely pontosan ellentmond korábbi gondolkodási és cselekvési módjainak. mint az artane. Azt a folyamatot. amelyeket az Allan Memorial Institute-ban kifejlesztett. amelyből elektronikus úton magnetofonszalagról meghatározott időközönként tudatbefolyásoló szöveget hall). Tervbe vette a betegek tudatműködésének a elgyöngítését. a tudat irányított vezetése. Cameron ezeket hatékonyabban ítélte. hogy a gondolkodás és a magatartás mintái. A fizikai. Cameron kísérleti programjának kidolgozásakor támaszkodott William Sargent "Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain-washing" (Küzdelem az agyért: A tudatváltoztatás és agymosás fiziológiája) című munkájára is. Ha a stresszt és a fizikai elgyöngítést. curare. vagy az elnyomott minták újra érvényhez juthatnak. Cameron szerint a megpályázott kísérlet eredményeként olyan kémiai anyagokat próbálnak ki. hogy ismételjék el. Harmadik lépésként az intenzív ismétlés időszakában a kísérleti személyt részlegesen elzárják az érzékszervi hatásoktól. Ekkor új mintákkal lehet pótolni őket. meddig lesz az intézetben. A kórházi személyzetnek nem volt megengedve. Dr. Ebben a pályázatban.. Az ápolószemélyzet rendszeresen felszólította a betegeket. deaktivizálását azért. amelyeket nemrég szerzett az egyén. hogy a pszichés vezetés ideje alatt magasabb aktivitási szinten lehessen őket tartani olyan drogokkal. az adott személy oly módon kezdhet el gondolkodni és cselekedni. Cameron részletesen leírja azokat az eljárásokat. amely a "The Effects Upon Human Behavior of the Repetition of Verbal Signals" (Szóbeli jelek ismétlésének a hatása az emberi magatartásra) címet viselte." William Sargent az agymosással kapcsolatosan ezt jegyzi meg: 82 . megtörténhet. vagy mindkettő még magasabb szintre emeljük. kémiai és pszichológiai kezelések eredményeként bizonytalan és zavart állapotban sebezhető. vagy fizikai elgyöngülés okozása eredményeként egy személy gondolkozási folyamatainak a még tökéletesebb megváltoztatása érhető el. akiknek újból és újból meg kellett hallgatniuk az ismételt üzeneteket. hogy különösen intenzív elektrosokkal lerombolja a beteg meglévő viselkedési mintáit.

" Dr. hogy az emberiség legjobb reménye az új világrend. miként lehet megelőzni. Ewen Cameron elmélete a "differential amnesia"-ról (elkülönített. hogy mit is kell "új világrend" alatt érteni. amely megszabadul a hisztériától. amelybe 1950-es évek elején belekezdett. az Amerikai Pszichiátriai Társaság elnökeként. vagy "new world disorder" (új világ-zűrzavar). és a tudományos hazugságoktól. amelyek az egész enyhe tünetektől az igen súlyosakig terjedtek. azaz az adott egyénbe beépült viselkedési minták lebontásának a harmadik fokozatát. Dr. mind a baloldali totalitarizmustól. Ma már egyre több embernek van fogalma arról. Kezelésnek álcázva ártatlan betegek váltak a fiziológiai agymosást célzó kutatás áldozataivá. Az 1956-tól 1963-ig folytatott kísérletek során ez a 79 személy elérte a "depatterning". Tartós emlékezetkiesés jelentkezett az elektrosokkolt betegek 60 %-ának az esetében. Cameron azonban egyebet is mondott. akkor az agy kéregállománya időlegesen tisztára törölhető. állandó jellegű agykárosodás állott elő. mint elhangzásának idején."Ha az emocionális stressz növelésével és elhúzódásával el lehet érni egy teljes és hirtelen összeomlást. Arról szólt. A CIA MK-ULTRA programja keretében nyújtott ehhez támogatást. Nem véletlen. A tesztelt 27 beteg 63 %-a már csak mások segítségével tudott visszaemlékezni elmúlt eseményekre. hogy kiderítsék. Sidney Gottlieb. Cameron 1953-ban. Az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején szinte megszállottan kereste azokat az eljárásokat és eszközöket. utal a hidegháborúra és a kommunizmussal szembeni aggodalmaira. Cameronra nagy hatással voltak a nürnbergi perben történtek. esetleg könnyebben lehetővé téve másokkal való helyettesítésüket. és amelyek a kezeléssel voltak kapcsolatba hozhatóak. Gottlieb így indokolta meg Richard Helms-nek tett javaslatát: 83 . a "Wechsler Memory Scale" (Wechsler emlékezeti skála) alapján. A kutatók megállapították. 1967-ben az Allan Memorial Institute megjelentette Alex Schwartzman és Paul Termansen tanulmányát. Fizikai komplikációk léptek fel. amely mentes mind a jobb. Lényegében nagy arányban előforduló. annál nagyobb volt a fellépő memóriasérülés egy standardizált teszt. A betegek 24 %-ának az állapota a "depatterning"-ot követően súlyosbodott még kórházi tartózkodásuk ideje alatt. egy olyan világrend. fokozatosan a tudattartalom teljes törlésébe és újraprogramozásába torkollott. ami ma egészen más értelmet hordoz. Az a kísérletezés. amely 79 betegen végrehajtott kísérlet eredményeit dolgozza fel. Ehhez tartozott az is. hogy minél rövidebb volt két elektrosokk kezelés között az időtartam. A CIA anyagi támogatásával legalább 100 betegen próbálták ki a Cameron által kidolgozott eljárásokat. hogy semmisíttesse meg az MK-ULTRA-val és az agykontroll kutatásokkal kapcsolatos dokumentumokat. hogy a szülők negatív magatartásbeli és jellembeli tulajdonságai átkerüljenek utódaiba. Ewen Cameron magáévá tette a CIA aggodalmait és teljes energiájával bekapcsolódott az 1957-től 1960-ig tartó agymosási kísérletekbe. hogy az amerikai sajtóban gyakran úgy írják le a "new world order"-t. amely 6 hónaptól 10 évig terjedt. hogy "new world odour" (új világbűz). többek között e tanulmány hatására ajánlotta Richard Helms-nek a CIA egykori igazgatójának. A magatartás-kutató tudósok vezetésével jön létre a káoszból a rend. aki ugyancsak vezető szerepet játszott az MK-ULTRA kísérletekben. Cameron minden etikai és morális megfontolástól megszabadulva intézhetett támadást kísérleti alannyá vált betegei személyisége ellen. amelyekkel az úgynevezett társadalmi devianciákat ellenőrzés alatt lehet tartani. és eltávolíthatók a nemrég beültetett magatartási minták. elhatárolt emlékezetvesztésről) meglepően hasonlít az agymosáshoz.

Egy ilyen kísérleti nyúlként használt személynek 77 napon át tartó "utazásra" adtak be folyamatosan LSD-t. Az 1950-es évek elején a CIA meg akarta előzni. Miközben a CIA még kutatta e vegyszer hatásait és felhasználási lehetőségeit. és állítólag kiugrott New York-i szállodájának 10. hogy ezekre a kérdésekre megkeresse a választ. dr. a mérgezett nyilak és zsebkendők. Sidney Gottlieb vezette a CIA technikai szolgáltatásainak a részlegét és olyan eszközöket állított elő. a CIA igazgatójának. és ha mégis előfordult volna. hogy az LSD szovjet kézbe kerüljön és ezért mindent megtett. a hadsereg biológiai hadviselésének egyik kutatója. a kiváltott reakciókat. hogy kizárólagos ellenőrzése alatt tartsa. de Sidney Gottlieb mindössze enyhe fenyítésben részesült. akik nem hajlandók együttműködni. valamint elmegyógyintézetek betegeinek. Gottlieb később kiterjesztette a kísérletezést és LSD-t adott kábítószerfüggőknek. Gottlieb a CIA-nál eltöltött 22 év során évekig dolgozott a lizergén sav dietilamid. Így például LSD-t tettek a kávéba és úgy kínálták meg vele kollégáikat. amint arról Elaine Woo. depressziós lett. senki sem hitt volna nekik. mi van benne. Az MK-ULTRA programban az 1950-es és 1960-as években Gottlieb kapta azt a feladatot. Patrice Lumumba egykori kongói miniszterelnöknek pedig személyesen továbbított halálos baktériumot. Ez a bordélyház később az LSD fogyasztás egyik központjává vált. hogy nem figyelmeztették őket. Azt akarta kideríteni. egy svájci vegyész fedezett fel. április 10-én. Nos. mint az eltűnő tinták. Gottlieb és az MK-ULTRA-ban részt vevő munkatársai szintén végeztek önmagukon az LSDvel kísérleteket. hogy ő adatott be neki LSD-t. Az 1960-as évek elején Gottlieb doktort előléptették a technikai szolgáltatásokkal foglalkozó részleg második emberévé. Így lettek kísérleti alanyok a San Francisco-ban működő és a CIA által szponzorált nyilvánosház hölgyei és vendégeik. elsősorban az agykontroll kísérletekben. Ebben az időben az LSD már nem volt titkos kábítószer. kísérletezésük eredményeiről készítsenek jelentést dr. de Gottlieb-ot kollégái a példásan "kötelességtudó katonának" tartották. hogy lehet-e hatékonyan alkalmazni a kémkedésben és elgyöngítve vele azoknak az agyműködését. szabadságvesztés büntetésüket töltő raboknak. postán egy életveszélyesen fertőzött zsebkendőt küldött egy iraki ezredesnek. számos 84 . Ezektől a kísérleti alanyoktól nem volt várható erőteljes tiltakozás. Többen maradandó pszichés sérüléseket szenvedtek a kísérlet nyomán.. amelyet 1943-ban dr. amit "LSD-tripping"-nek (LSD-vel végzett utazásnak) becéztek. Egy személy. Albert Hofman. A tudatátalakító drogok között az LSD-nek kiemelt szerepe volt. A CIA titokban több százezer dollárt juttatott el tekintélyes intézmények tudósaihoz Amerika-szerte azért.. Az LSD-ről ma már közismert. Sidney Gottlieb A New York Bronx városnegyedéből származó biokémikus. emeletéről."Világos volt számomra és ezt eskü alatt tett nyilatkozatban is kifejtettem. hogy kisebb adagolásban lenyűgöző érzékhatásokat vált ki a kaleidoszkóp jellegű látástól az átmeneti elmezavarig. Richard Helms-nek a segítségével. A CIA gondosan titkolta. Gottlieb egy alkalommal. azaz az LSD hatásmechanizmusának a feltárásán és ellenőrzésén. hogy a projekt. hogy próbálják ki magukon az LSD-t és a megtapasztalt hatásokról. a Los Angeles Times munkatársa beszámol 1999. 1967-ben pedig ő vette át a vezetést régi támogatójának. Csak két évtized múlva kerültek elő a bizonyítékok. Sidney Gottlieb-nek. prostituáltaknak. azaz az MK-ULTRA program nem nyújtott semmi igazán használható pozitív eredményt a hírszerző ügynökség számára. vagy panasz." Dr. egyik sem emiatt vesztette életét. Ezután elkezdték figyelni egymás magatartását.

John Gittinger a CIA pszichológusa úgy látja. Ezek mögött agykontroll húzódik meg. Estabrooks elismerte. hogy Sidney Gottlieb 149 agykontroll kísérletet irányított. hogy önkéntesként leprásokat gyógyítson egy kórházban. illetve hasznosságát bármely cél szempontjából. Ugyanebben az évben Sidney Gottlieb nyugdíjba vonult és Indiába ment feleségével. amikor még Sztálin állt a Szovjetunió élén. A CIA munkatársai ebben az időben abból indultak ki. Az agykontroll kísérletek létezését és a kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazását azonban hivatalos részről a mai napig kétségbe vonják. amelyből 25-öt úgy hajtottak végre. Miután gyermekkora óta dadogott. világháború után felakasztották. illetve csak annyit ismernek el. hogy a kísérleti alanyoknak erről nem volt tudomásuk. Sidney Gottlieb 1972-ben leállította a hallucionogén kábítószerekkel való kísérleteket. hogy túlságosan kiszámíthatatlan a hatásuk a különböző egyénekre ahhoz. amiért a német orvosokat a II. E nézet leghangosabb képviselője a Colgate University Pszichológiai Tanszékének a vezetője. hogy mondjanak le az alkotmányukban biztosított fegyverviselési jogukról. amit más. hogy háborús helyzet van és ilyen helyzetben az emberek megtesznek olyat is. elsősorban a fiatalok nagy része kábítószerfüggővé vált. John Marks a már említett könyvében így ír dr. és még népi táncot is tanult. John Marks. és csak öt közül egy személy megfelelő alany arra. átlépte azt az etikai határvonalat. illetve alvajáróvá tegyék. a "The Search for the Manchurian Candidate" című könyv szerzője szerint Gottlieb noha hazafi volt. aki hitt a hipnózis katonai lehetőségében. De foglalkozott Virginiában lévő farmján kecsketenyésztéssel.amerikai már megismerkedett vele és széles körben fogyasztotta kábítószerként. Az LSD kísérletek olyan korszakban történtek. Úgy gondolta. George Estabrooks Az Egyesült Államokban egyre többen gondolják úgy. Az 1930-as évek elejétől Estabrooks rendszeresen eltávozott álmos vidéki campusából azért. Gottlieb félrevezette az amerikai polgárokat és ezt az akaratlan kísérleti alanyok ma is a szemére vetik. noha Gottlieb 1999-ben 80 éves korában meghalt. hogy a gyakorlatban felhasználják. hogy Gottlieb tevékenységét széles körben félreértelmezték. Amerikában pedig nagy hatalma volt Joseph McCarthy szenátornak. hogy az elmúlt évek során gyakorivá vált ámokfutás jellegű lövöldözések nem csak úgy maguktól fordulnak elő. normális körülmények között nem. Ez a szokatlan nyugdíjas tevékenység azonban nem halványítja el azt a tényt. Az amerikai társadalom. hogy tanácsokkal lássa el a hadsereget a hipnózis alkalmazásáról. George "Esty" Estabrooks-ról: "Ebben az időben a hipnózist másodlagos fontosságú tevékenységnek tekintették és csak korlátozottan ismerték el érvényességét. nem beszélve a titkos műveletekről. Ezt zárójelentésében azzal indokolta meg. amennyit a napvilágra került tények kényszerítő hatására el kell ismerniük. Ennek ellenére volt egynéhány komoly kísérletező ezen a területen. hogy mély önkívületi állapotba hozzák. és az erőszakosságok célja meggyőzni az amerikaiakat. Dr. diplomát szerzett beszédterápiából. Az állampolgárok fegyverviselési joga ugyanis megnehezíti a hatalmat gyakorló nemzetközi pénzügyi közösség ellenőrzését az Egyesült Államok felett. George Estabrooks volt. hogy olyan akaratukkal ellenkező 85 . hogy a hipnózis nem alkalmazható bárkin. részben a CIA-nak a nemzetbiztonságra hivatkozva végzett tevékenysége következtében. hogy csak ezek a kísérleti alanyok vehetők rá.

és a haditengerészet kutatólaboratóriumával tartott szoros kapcsolatot. Nem volt hajlandó megoldani kísérlet útján saját maga ezt a kérdést. Egy veszélyes nyomozás. Elindul a németek után és beavatkozik az agyműködésükbe azért. John Gittinger. Egyes esetekben a CIA a hozzájárulását adta. hogy az egyedüli biztos mód annak kiderítésére. hogy öljön meg valakit. más esetekben maga végezte el ezeket a kísérleteket.Stratégiai Szolgálatok Hivatala). hogy ha a tudathasadásos személyiségzavar gyógyítható hipnotizálással. Megbolygatták sok kísérleti alany agyműködését és elkerülhetetlenül sérüléseket is okoztak nekik. Amikor a II. George White és több más szakértő elkötelezte magát az emberi agy befolyásolását célzó kísérleteknek. De aggodalmait Johnny Evans. a CIA. azaz hasonló módon létre is lehet hozni. és ezután ellentámadásba mennek át. amelyeket szövetségesek követnek el. 1942-ben Estabrooks-ot kinevezték a hadügyminiszter szakértőjévé. de ajánlásait hivatalos részről nem fogadták el. vagy bűncselekmények elkövetése. és nyereségnek lenne elkönyvelve' . amely egy háború szerves része. Figyelte. Végül igyekeztek minimalizálni. hipnózis alatt. világháború után létrejött a központi hírszerző szolgálat. akkor ebből a fordítottja is következik. és arra kondicionálták őket.Halál az agyban) olyan látszólag hazaáruló cselekményekről ír. vagy a szép hősnő olyan érthetetlenül kezd viselkedni. például gyilkosságot. vagyis olyasmiket tegyenek. aki egyszerre a főnöke és a szeretője. A kormányban senki nem volt hajlandó arra. amit tettek és teljesen eltitkolták a közvélemény elől. 1945-ben egy regényben (Death in the Mind . Estabrooks 1971-ben a következőt írta a "Hypnotism Comes of Age" (Érett korba lép a hipnotizálás) című tanulmányában. Ez a titkosügynök munkatársaival ellenintézkedéseket dolgoz ki. hogy árulják el klubjaik titkait és szerelmi ügyeik részleteit. amit egy amerikai titkosügynök. Így például egy amerikai tengeralattjáró kapitánya megtorpedózza az egyik amerikai hadihajót. félretolja. Így szerzett tapasztalatai korlátozottak voltak. mint titkok feltárása. Richard Helms. hogy az emberek tudatműködésének a befolyásolása elitélendő módja a küzdelemnek. és arra kényszerítette saját diákjait. Johnny Evans hajt végre. hogy a kormányzat áldása felmentené a hipnotizőrt a személyi felelősségre vonás alól.írta. amikor lakóközösségek köztiszteletben álló tagjai a színpadi hipnotizőrök kezei közt bolondot csinálnak magukból.'" Japán Pearl Harbor elleni támadása után Estabrooks felajánlotta szolgálatait az OSS-nek (Office of Strategic Services . 'Ez csekély része annak az emberéletekben bekövetkező hatalmas veszteségnek.dolgokat tegyenek. minthogy könyvekben fejtse ki a hipnózis háborús célra való felhasználására vonatkozó elgondolásait. A hősnőnek ellenvetései vannak. amely a "Science Digest" áprilisi számában jelent meg: 86 . Sidney Gottlieb. hogy a tőlük érkező parancsoknak engedelmeskedjenek. Estabrooks felismerte. amilyeneket saját maguk nem mertek volna folytatni. amely az ellenség kezére játszik. ha rávenné a személyt. és azzal érvel. A hipnózis terén és más tudatbefolyásoló területeken a tudósok megszerezték a CIA hozzájárulását olyan fajta kísérletekhez. Estabrooks volt az. hogy azokat teljes folyamatukban végigvigyék. hogy a németek hipnotizálták a szövetséges személyzetet. Óvta Amerikát azoktól a veszélyektől. noha érezte. vajon egy személy elkövetne-e egy bűncselekményt. kideríti. amelyeket feltehetően nem akartak megtenni. amely előfordulna kísérlet közben haszonnak. amelyeket a hipnotikus agykontroll rejt magában. Ezért Estabrooks számára nem maradt más lehetőség. hogy árulóvá tegye őket és ez után már az amerikaiaknak dolgozzanak. 'Bármely baleset. aki legelőször felismerte és ki is mondta.

hogy információkat szerezzenek tőle. hogy kiderítsék. Szépen működött hónapokon át ez a kísérleti alany."A katonai hírszerzés potenciálja félelmetes. hogy hozzájutása van a legtitkosabb információkhoz. hogy hipnotizálják. és hitt is bennük. amit elvégzett és igyekezett az agykontroll háborúban hasznosítható előnyeit ecsetelni. aki ilyen információkat gyűjtött és adott át. Azt remélték. ivott. ahol bizonyos volt. Mindössze annyit kellett tennem. amely arra utalt. a korábbi jelenlévő. Kommunista nézeteket kezdett hangoztatni. valójában ő volt az. miután gondosan előkészítették "ébredő hipnózisban". Cox figyelt a menekülés lehetőségére. Jones B volt a mélyebb személyiség. Miközben nem volt lehetősége az ellenségnek arra. A másik alak Jones B volt. világháború alatt ezt a technikát alkalmaztam egy sebezhető tengerész hadnagyon. elkapta a kormányt és nekihajtott az oldalának. Cox-ot végül is elkapták egy "drop"-nál. hogy hipnotizáljam az egész embert. akit Jones-nak nevezek. Estabrooks természetesen büszke arra. Jones A. és amikor az autó egy hegyszoros mentén haladt. Felhasználva az önhipnózist kontrollálni tudja szívdobogása ritmusát. egykoron egy normálisan tevékenykedő tengerész. baráti kapcsolatokat létesített a helyi lányokkal és gyermekes érdeklődést színlelt a hipnózis iránt. Szándékosan megszégyenítő módon került elbocsátásra a haditengerészettől. lojális volt Amerikához és arra volt programozva. Az ellenséges ügynökök fegyverrel betuszkolták az autójukba. akit ő Cox-nak nevez. tudott mindenről. a második személyiség. A haditengerészeti hírszerzés szeme láttára megosztottam személyiségét Jones A-ra és Jones B-re. teljesen mássá alakult át. hogy leleplezze Jones kettős személyiségét. amely a titkos kísérlet része volt és egy tagkönyvvel rendelkező párttaggá vált. Az alkalmazásra került legbonyolultabb manőverek közé tartozott tökéletesen normális. Hipnózis alatt Jones gondosan elő lett készítve szuggeszcióval. Cox azonban az ő szeánszaik alatt soha nem engedte meg. Két őr meghalt az ütközésben. A előállott kavarodásban megszerezte az egyik férfi fegyverét és likvidálta vele a másik kettőt és megúszta az egészet egy törött lábbal. amelynek az a célja. Munkássága azonban ahhoz is hozzájárult. Túlságosan sokat beszélt. Estabrooks megemlíti. hogy az ellenségnek sikerült őt hipnotizálnia. világháború alatt alkalmanként olyan méreteket öltött. hogy Estabrooks hitelességét is próbára tette. de a technika visszalőtt. hogy baklövés révén olyan helyzetbe kerül. hogy békeidőben jelentékenyen megnőtt azon emberek száma. Cox jól működött és az ellenséges ügynökök beleestek a csapdába. és megpróbálják hipnotizálni azért. hogy tudatos állapotban ne mondjon semmit. hogy ellenséges ügynökök is vannak. amelyben az ellenséges ügynökök elrabolják. az így gondosan előkészített ellenkémnek olyan címet adtak. vagyis egy üzenetátadó helynél. A II. az öntudattal bíró tengerészben. akiket állami eszközökkel. Miközben azt színlelte. vagy önhipnózisban kiképzett ilyen kísérleti alany sikeresen átmegy minden szokásos teszten. állami jóváhagyással 87 . érzéketlenné tudja tenni magát (anesthetize himself) elektrosokkal és más kínzással szemben. hogy ő egy hipnotizált személy-e. kapcsolatba lépjek Jones B-vel a lojális amerikaival és máris volt egy titkos vonalam egyesen a kommunista táborhoz. Lelkesen üdvözölték a kommunista csoportok. teljesen éber ügynök kiküldése az ellenséges táborba. Egy határos ország nemzetközi kávéházában kellett tartózkodnia." "A szárnyait bontogató hipnózis" felhasználása a kémelhárításban a II. gyanították ezt és ugyanezt a trükköt alkalmazták később velünk szemben. Négyen voltak vele szemben. Az autoszuggeszcióban. hogy egy tiszt esetében. amit Jones A gondolt. hogy hajtsa végre egy potenciálisan hipnotikus alany feladatát.

A tömegtájékoztatás természetesen felkapta "a hamis vádaskodások"-ról szóló szakvéleményeket.. Orne a SEI-nek a pénzügyi támogatásával alakította ki saját kutatási programját a Pennsylvania Egyetemen az 1960-as években.tartanak agykontroll alatt. amelyeket olyan jól fizetett szakértők adtak. FMSF (A téves-emlékezés tünetegyüttese alapítvány) tanácsadó testületének a tagja. és még az is előfordulhat. mégis mindez a nemzetbiztonság érdekében történik. (Ide tartoztak fuldoklást. amelyek nem úgy történtek. Orne egyben a "False Memory Syndrome Foundation". A CIA-nak és fedő szervezeteinek azonban nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz. Martin T. mérges gázok és bénulást okozó vegyianyagok. hogy a kultikus jellegű bántalmazások bizonyos százalékában valóban a gyermekek esetleg pontatlanul emlékeznek. hogy 1972-ben a börtön orvosi laboratóriuma a földig égett. Az alapítvány feladata a kultikus jellegű agykontroll és a gyermekbántalmazás létezésének a tagadása. amely olyan elmegyógyászoknak a zárt csoportja. Orne pénzügyi támogatást kapott a haditengerészet és a légierő tudományos kutatási intézetétől. Martin T. agykontroll kísérletet. Később azonban miután emlékeztették erre a kapcsolatra. Sokan közülük köztiszteletnek örvendnek. hogy olyan bántalmazásokra is emlékezhetnek. Martin T. köztük az agymosás és távolból irányítható agykontroll kísérleteket Montreálban az Allen Memorial Intézetben. Orne benyomulását a hipnotikus programozás területére az 1960-as években a CIA egyik fedő vállalkozása. Jelenleg nincs háború. akik közül sokan CIA agykontroll kísérletekben vettek részt. a Pennsylvaniai Egyetem kísérleti pszichiátriai laboratóriumában irányítja a kutatásokat. Dr. Dr. Dr. mint dr. Orne A CIA agykontroll közösségének a tudós tagjai kettős életet élnek. hogy tudta honnan származott valójában a pénzügyi támogatás. akkor talán még tudományos rangjuktól is megfosztanák őket. Orne. Marksnak egy alkalommal eldicsekedett azzal. és akikkel ma is folynak a kísérletek. Ezt a "Polaroid Corporation" támogatta. amelyre a CIA magatartásmódosító programja keretében kerül sor. mérgek. hogy őt rutinjellegűen tájékoztatják minden jelentős kísérletről. amely az U2-es kémrepülőgépek programját is ellenőrizte. finanszírozta. Dr. Ennek a keretében meg kellett vizsgálni 16 újonnan kikísérletezett biokémiai hadviselési hatóanyagnak az emberre gyakorolt hatását. Steve Aldrich is jól jövedelmező kutatási feladatokhoz juttatta a Pennsylvania Egyetemet. A CIA agykontroll programjában résztvevő pszichiáterek körében Orne a legtekintélyesebbek közé tartozik.akaratuk ellenére . a "Human Ecology Fund" (Humán Ökológia Alap) finanszírozta a Cornell Egyetemen. Martin T. ahogy állítják. mint a CIA elmegyógyásza. Elképzelhető természetesen. Ez az Alap támogatott kezdetben számos. Az ORD okkult és parapszichológiai kutatásainak irányítója. Orne-nak a hipnotikus szuggeszcióra és az emlékezet leválasztására vonatkozó kísérleteit a Bostoni Tudományos Technikai Intézet (Boston's Scientific Engineering Institute SEI). mivel az agykontroll és a kultikus cselekmények kibogozhatatlanul összefonódnak. Tagadta ezt a kapcsolatát. amikor a CIA Kutatási és Fejlesztési Hivatala (Office of Research and Development. hányást okozó anyagok. Ez volt az az időszak. Orne a CIA és a haditengerészet magasrangú tudományos munkatársa.) A tesztelést hirtelen megszakította az a körülmény. a CIA egy fedő intézménye. beismerte. de ha a közvélemény rejtett életük részleteit is ismerné. hogy ködösítsen. ORD) belefogott a parapszichológiai és az okkult jellegű kutatásokba. Nem népszerűsítette magát. A kultikus visszaéléseket hisztériának és téves emlékezetnek minősítik az FMSF munkatársai. 88 . A CIA mellett dr. az Egyesült Államokban és külföldön folytatott.

Dr. Martin Orne volt az egyik szakértő, akit a hatóságok felkértek, hogy mondjon elmeorvosi szakvéleményt Patricia Hearst-ről. A "Symbionese Liberation Army" (SLA) a CIA kreatúrája volt egy agykontroll kísérlet keretében. Mae Brussel kutató feltárta, hogy az SLA olyan vad gerillabanda volt, amely nagyrészt CIA-ügynökökből és rendőrbesúgókból állt. Ez a csoport egy pszichológiai kísérleti projekt részét képezte, amely kapcsolatban állt a Stanford Research Institute-tal. Kellően bizonyítható, hogy a CIA eszelte ki és irányította az SLA-t. A banda vezetését a pennsylvaniai Colston Westbrook képezte ki. Westbrook a CIA hírhedt Phoenix-programjának a veteránja volt, terroristákat és halálkommandósokat képzett ki DélVietnamban. 1969-ben ő lett a CIA tulajdonában lévő dél-kaliforniai cégnél, a Pacific Architects and Engineers-nél az egyik vezető. Három beosztottja pedig a University of Indiana külügyekre specializálódott tagozatának a növendéke volt. Ez a College of Foreign Affairs valójában egy CIA fedőszervezet volt. A SLA-nak még a szimbóluma is - a hétfejű kobra - a CIA elődjétől, az OSS-től származott. Amikor elcsitult a szenzációhajhász propaganda kampány az SLA körül Los Angelesben, akkor Dr. Martin Orne-t kérték fel - mint ahogy erre már utaltunk - hogy vizsgálja meg Patricia Hearst-öt és adjon róla szakvéleményt. A hivatalos álláspont az volt, hogy Patricia Hearst önként vett részt az SLA akcióiban. Orne természetesen ezt a hivatalos álláspontot támasztotta alá. Orne szakvéleményéhez csatlakozott Robert Jay Lifton és Louis Jolyon West is. Dr. Lifton a Human Ecology Fund-nak (Emberi-környzet Kutatási-alap) volt az egyik létrehozója. A CIA részéről pedig az 1960-as években dr. West finanszírozta dr. Orne kutató munkáját. Az is ismert tény, hogy dr. West volt az, aki egy sor agykontroll specialistát gyűjtött maga köré a Los Angeles-i egyetemen, az UCLA-n. Orne, Lifton és West egybehangzóan állította, hogy Patty Hearst-öt "meggyőzéssel kényszerítették", hogy csatlakozzon az SLA-hoz. Rendkívül kimerítő életmódot kényszerítettek rá. Teljesen elszigetelték és megfosztották az érzéki észlelés lehetőségétől, rendszeresen megalázták, megerőszakolták, zaklatták és politikailag indokrinálták a harmadik világi marxizmus egy szürrealisztikus változatával. Patricia Hearst csak akkor kerülhetett bárkivel kapcsolatba, ha a legnagyobb engedékenység és engedelmesség jeleit tanúsította. Orne-nak és kollégáinak a szakvéleménye tehát olyan pszichológizálás irányába vitte az elemzést, amely a zsűri számára megkönnyítette, hogy eltekintsen a CIA aktív szerepéről az egész ügyben. Részt vett Patricia Hearst tárgyalásán szakértőként dr. Margaret Singer is, aki később tagja lesz annak a False Memory Syndrome Foundation-nak, FMSF-nek (Téves-memória Tünetegyüttes Alapítványnak) az irányító testületében, amely szintén CIA által létrehozott és finanszírozott intézménynek bizonyult. Az FMSF irányítói olyan viselkedés és tudatmódosítás-kutatásban járatos CIA orvosok, akiknek a rituális jellegű bántalmazás területén nem volt tudományos hátterük és gyakorlatuk. Dr. Margaret Singer azzal szerzett nevet magának, hogy 1952 és 1958 között a koreai háborúból visszatért hadifoglyok magatartását tanulmányozta a hadsereg Maryland állambeli Walter Reed Intézetében. Singer aztán megint felbukkant 1982-ben a "Raven" című könyv borítólapján. A "Raven" név Jim Jones CIA által adott kódneve volt. A könyv részletesen feltárta a People's Temple (Nép Egyháza) szekta hátterét, gondosan mellőzve a CIA szerepét az ügyben. A könyv egyik társszerzője John Jacobs a CIA agykontroll tevékenységét illetően Amerika egyik vezető szakértőjének számított. Hosszú időn át tanulmányozta a tudatbefolyásolást, és cikksorozatot is írt róla a Washington Post-ban. A másik társszerző Tim Reiterman a San Franciscó-i Examiner című lapot tudósította a Patricia Hearst ügyről. Mind Jacobsnak, mind Reitermannak sikerült úgy beállítania magát, hogy nincs kapcsolata a hírszerzőszolgálat hálózatával. Dr. Singer pedig vállalta, hogy szakértőként a "Raven"-t, mint a Jim Jones pszichodráma hiteles történetét, ajánlja. Azáltal, hogy Jim Jones lett kikiáltva az ügy

89

meghatározó tényezőjévé, így az igazi manipulátorok, akik Jim Jonest is irányították, a háttérben maradhattak. Ordo Templi Orientis és az agykontroll A hírszerző és katonai szervezetek a háttérből számos kultikus-jellegű agykontroll kísérletet is támogattak. Közéjük tartozott az Ordo Templi Orientis nevű szabadkőműves jellegű titkos társaságnak az egyik Páholya, a "Riverside Lodge". (Az Order of the Golden Dawn egy angol rózsakeresztes szabadkőműves rend volt, amely 1887-ben Londonban alakult meg. Ennek a Golden Dawn-nak az egyik elágazása volt az az Ordo Templi Orientis, vagy O.T.O., amely a szertartásain rendszeresen tartott véráldozatokat is. A kereszténység előtti kelta vallási hagyományban ez a véráldozat általános gyakorlat volt. Így például Galliában a gallok papi osztálya és tagjai, a druidák kemény kézzel irányították a nevelést és a vallási gyakorlatot. A színes rituálékat sokkal inkább megszentelt ligetekben, a szabadtéren tartották, mint zárt templomokban. Azért, hogy kiengeszteljék az isteneket, rendszeresen emberáldozatokat ajánlottak fel számukra, mégpedig úgy, hogy az egyébként is halálra ítélt bűnözőket a szertartásokon kultikus formában megölték. Ezek a pogánynak tekinthető hagyományok is újraéledtek az O.T. O. által gyakorolt rituálékban.) A "Riverside Lodge" úgy is ismert volt, mint "The Solar Lodge of the O.T.O.", amely a rend istenként tisztelt meghatározó személyiségének, Aleister Crowley-nak a tanításait követte. Crowley extravagáns nézeteit és rituáléit az "asztrál" nap-éj egyenlőségből vezette le. Crowley azonban nem csak az O.T.O. főpapja, hanem a brit hírszerző szolgálat befolyásos tagja is volt, és ő hagyta jóvá a kaliforniai Pasadenában működő O.T.O. Páholynak az alapszabályát is. Ennek a Páholynak az élén egy rakéta szakértő, Jack Parsons állt, aki megalapította a California Institute of Technology-t, vagyis a kaliforniai Műszaki Egyetemet. Parsons 1949-ben esküt tett az Antikrisztusra, és a későbbi CIA igazgató, John J. McCloy, szakértőjeként tevékenykedett. Egy laboratóriumi robbanás következtében vesztette el életét, és nevét egy kráter őrzi a Holdon. A San Bernardino-ban működő O.T.O. Solar Lodge meglehetősen lehangoló kultuszt követett elnökének, Georgina "Jean" Brayton-nak, a légierő tisztje egyik leányának a vezetésével. Ez a kultusz a gyilkosságokat elkövető Charles Manson-hoz és társaihoz hasonlóan elkerülhetetlennek tartotta a fajok háborúját és világpusztulással járó nagy kataklizma bekövetkeztét. Nos, ez az O.T.O. által irányított Los Angeles-i ezoterikus alvilág gyakran merült el a szado-mazochizmus kultuszában, kiegészítve kábítószer fogyasztással, gyermekbántalmazással, sőt gyilkosságok elkövetésével. A Solar Lodge egy korábbi tagja, Candace Reos, a River Side-i rendőrségnek 1969-ben elmondotta, hogy Brayton teljes mértékben az ellenőrzése alatt tartotta a Páholy tagjainak a gondolkodását. Így például egy szegény hivőnek mindig el kellett vágni a csuklóján az ütőerét, amikor ő szexuálisan izgalmi állapotba került. Ugyancsak Reos mondta el a rendőrségnek, hogy amikor teherbe esett, Brayton dühbe gurult és közölte vele: úgy fogja programozni a tudatát, hogy utálja a gyermekét. A Páholy 43 felnőtt tagját elválasztották gyermekeiktől, akiket rendkívül kemény és fájdalmas "tréning"-nek vetettek alá. A gyermekeket megverték, sötét szobákba zárták. A River Side megyei sheriff jelentésében az is olvasható, hogy egy 6 éves gyermeket, aki felgyújtotta a csoport iskolaépületét, szállítóketrecbe zárták és egy sivatagos részen hagyták megláncolva két hónapon át, ahol az átlaghőmérséklet 40 és 50 C fok között volt. A gyermeket ugyan még élve találták meg, de valójában egy legyektől hemzsegő élőhalott volt.

90

Michael Aquino alezredes és a Presidio-ügy 1984-ben és 1985-ben jelentések láttak napvilágot arról, hogy Jubilation Daycare-nél, amelyet Fort Bragg-ben, Észak-Kaliforniában Barbara Orr működtetett, gyermekek rituális jellegű szexuális-bántalmazására került sor. Ezeknek a híreknek a nyomán megindult a nyomozati eljárás Mendocino megyében. A sheriff mintegy 400 oldalnyi dokumentumot gyűjtött össze a feljelentéshez, de a kerületi ügyész megtagadta az ügy további nyomozását. Végül is nem emeltek vádat Barbara Orr ellen. De egyre több olyan tényre derült fény, amely szerint a gyermekotthonban durván bánnak a gyerekekkel, és egyeseket szokatlanul megbüntetnek. A panaszok egy részét ejtették, de a többség megerősítést nyert és ezért Barbara Orr 1984-ben működési engedélye visszaadására kényszerült. A gyermekgondozó központból sok gyerek Pamela Hudson klinikai szociális gondozó kezelésébe került, aki később leírta e traumatizált gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatait. Ekkor került kapcsolatba a rituális jellegű bántalmazással. Ezzel kapcsolatos tapasztalatait megírta a Valerie Sinason által szerkesztett "Treating Survivors of Satanist Abuse" (A sátánista bántalmazás túlélőinek a kezelése) című könyvben 1994-ben. Az úgynevezett Presidio-ügyről beszámolt a "Journal of Orthopsychiatry" (Orthopsychiatry: a szellemi, érzelmi fejlődés tanával foglalkozó tudomány) című szakfolyóirat 1992. évi áprilisi száma is. 1987-ben kétszer is feljelentették Gary Hambright-ot a Presidio Gyermekgondozó alkalmazottját. Ezeket a beadványokat különböző jogi okokból, például azért, mert a kifogásolt cselekmények nem a Presidio Otthonban történtek, elutasították. Másik ok az volt, hogy a tanúvallomásra kiválasztott gyermekek még igen fiatalok voltak, és nehéz volt egyértelműen bizonyítani molesztálásukat. Egyes gyermekeket pedig más katonai támaszpontra szállítottak át. Sok szülő azonban a mai napig nem érti, hogy már idősebb gyermekeik, akik esetében egyértelműen bizonyítható volt a szexuális bántalmazás, miért nem tehettek tanúvallomást. Ebben az időben Michael Aquino alezredes tartalékos állományban volt, és a hadsereg hírszerzése számára dolgozott. Ő volt a sátánista "Temple of Set" nevű "egyház" vezetője több mint 20 éven keresztül, amiről a hadsereg illetékeseinek tudomásuk volt. Állomáshelye a San Francisco-i katonai támaszpont volt, és ő ellene is folytatott a San Francisco-i rendőrség nyomozást gyermekekkel szembeni bántalmazás gyanúja miatt 1987-ben. Erről hírt adott 1987. évi november 16-i számában a Newsweek című hetilap "The Second Beast of Revelation, Claims of Satanism and child molesting" (A János jelenések második vadállatának a sátánizmusra vonatkozó állításai és a gyermekbántalmazás) című írása és beszámolt az országos figyelmet keltő ügyről. Aquino anyja a sajtóközlemények szerint a "Temple of Set" egyik főpapnője volt, és a tulajdonosa egy olyan épületnek, amelyet gyermekek gondozására használtak. A San Francisco-i rendőrség azonban abbahagyta a nyomozást Aquino ellen, amikor az ügyet magához vette a hadsereg saját bűnügyi nyomozó részlege (Criminal Investigation Division of the Army - CID). A hadsereg azért vette át a nyomozást, mert Aquino ellen más kaliforniai megyékben is eljárást is indult és az ügyeket összevonta. A CID magnetofonszalagon rögzítette a gyerekekkel készített meghallgatásokat, és be is azonosították Aquinot egy videó kép sorozatról, ahol többen pontosan úgy voltak öltözve, mint ő. Az így meghallgatott gyermekek beszámoltak rituális bántalmazásokról, gyilkosságokról és még kannibalizmusról is. Tanúvallomást tettek Charlotte Thraikill és Daryl Ball ellen. Ezeket videó-szalagra rögzítették. A mintegy 18 hónapig tartó előzetes

91

meghallgatás 1988. szeptemberében fejeződött be. A videóra rögzített vallomások szerint azok a személyek, akik a tanúskodó gyermekeket bántalmazták, egy ördögimádó klub tagjai voltak. A szülők ezt követően sajtóértekezleten tájékoztatták a közvéleményt. A sajtó beszámolt arról, hogy milyen eredménnyel végződött a Ball-al és Thraikill-el folytatott vádalku, és mekkora büntetésben részesültek. Michael Aquino azonban kitartott amellett, hogy ezek a vádaskodások alaptalanok, és hogy a hadsereg sem hitte el őket. Aquinonak ez az állítása éles ellentétben áll azzal, amit az 1991. május 31-i jegyzőkönyv tartalmaz, és amelynek a tárgya Aquino elbocsátása volt. Ebben ugyan csak egy gyermeket neveznek meg, viszont a jelentés többi részében mindvégig "gyermekek" kifejezés, vagyis többes szám szerepel. Aquino beperelte a hadsereget, mert elutasították kérelmét, hogy töröljék nevét az úgynevezett "titling block"-ról. A bírósági iratok tanúsága szerint a hadsereg több illetékese is úgy gondolta, hogy alappal feltételezhető, miszerint Aquino illetlen magatartást tanúsított a gyermekekkel, szodómiában, összeesküvésben, gyermekrablásban, és hamis eskü letételében vett részt. Ennek megfelelően a "titling", azaz az Aquino terhére felrótt és megalapozottnak tekinthető vádak nevesítése megmaradt, és a fellebbviteli bíróság az alsófokú bíróságnak az ez irányú döntését megerősítette 1992. februárjában. Ezen túlmenően nem folytattak bűntető eljárást Michael Aquino ellen. Ha Aquino nem perli be a hadsereget, amiért tartalékos állományba helyezték és csökkentették a nyugdíját, akkor még ennyit se tudhatna a közvélemény a vele szemben felmerült súlyos kifogásokról. A hadsereg a magántitokhoz való jog alapján nem hoz nyilvánosságra semmit belső nyomozati adataiból. Tény viszont, hogy a hadsereg a Presidio-ügy gyermek sértettjei javára több millió dollár kártérítést juttatott egy egyezség keretében. Az ügyhöz tartozik még, hogy 1994. júniusában egy Lilian Rosoff nevű nő, aki azt állította, hogy a "Temple of Set" tagja volt, beperelte Aquinot zaklatásért: távozni akart a szervezetből de ezt Aquino nem engedte. Ez az ügy egy bizalmas egyezséggel ért véget. 1990-ben Paul Bonacci állította, hogy Michael Aquino részt vett az erőszakos és kultikusjellegű agykontroll visszaélésekben. 2000. szeptember 22-én Aquino interneten keresztül azt hozta nyilvánosságra, hogy "ő személyesen soha nem találkozott Bonacci-val és keveset tud róla. Azt tudja, hogy egy gyermek szexuális bántalmazásáért három ízben elítélték Nebraskában. Az Omaha World Herald 1990. július 25-i száma szerint a nagy esküdtszék megvádolta Bonacci-t egy állítólagos "sátánista rituális-bántalmazás"-ra vonatkozó hamis híreszteléssel. A harmadik vádpont a 22 éves Bonacci ellen az volt, hogy három ízben is hazudott a nagy esküdtszéknek". 1995-ben Cathy O'Brian és Mark Phillips jelentette meg az előzőekben már ismertetett "Trance Formation of America" című könyvet, amelyben szintén szerepel, hogy Michael Aquino állítólag bántalmazta a gyermekeket, és tudatmódosító kísérletekben vett részt. Michael Aquino úgy tűnik. nem kívánja cáfolni az O'Brian és Phillips által leírt állításokat, és semmiféle erőfeszítést sem tett abban az irányban, hogy leállítsa a nagy feltűnést keltő könyv publikálását, vagy terjesztését. Ez késztette arra Karen Jones újságírót arra, hogy megtudakolja Michael Aquino-tól: vajon nem társszerzője-e ennek a könyvnek egy átgondolt dezinformációs taktika és manőver részeként? Aquino az interneten így reagált a könyvre: "Ha jól emlékszem, ez a könyv állítólagos gyermekbántalmazást és agykontrollt vet minden amerikai elnök szemére J.F.K.-től számos szenátoron és kormány tisztségviselőn, Hillary Clinton-on és az egész Country és Western

92

zeneipar képviselőin keresztül. Hébe-hóba felbukkanok, mint egy háttérből irányító karmester, aki vezényli ezt a gigantikus kormányzati szexuális orgiát. Csak feltételezhetem, ha George Bush, Ronald Reagan és társai úgy gondolták, hogy ez az ostoba könyv nem méltó arra, hogy per tárgya legyen, akkor énnekem sem kell ez ügyben bírósághoz fordulnom." 1997-től 1999-ig Michael Aquino számos keresetet indított, azok ellen, akik ezeket az állítólagos "rágalmazásokat", azaz a fentiekben ismertetett információkat terjesztették róla. Ami Charlotte Thraikill-t illeti, őt 1998. szeptemberében Kalifornia állam első erőszakos női "szexuális ragadozójának" nevezték, és miután megszegte a feltételes szabadságra bocsátásával kapcsolatos előírásokat, visszaküldték az elmegyógyintézetbe. Ted Gunderson Az FBI egykori nyomozója azzal vált ismertté, hogy a McMartin előkészítő iskola alatt felfedezett alagutak nem archeológiai ásatások. Ezeket azért hozták létre, hogy gyermekeket rajta keresztül kivigyenek az épületekből és prostituálják őket. Ennek az állítólagos ásatásnak az eredményeit éveken át nem hozták nyilvánosságra. Gunderson 1984-ben új bizonyítékokkal állt elő, amikor kirobbant a kaliforniai Manhattan Beach-ben lévő előkészítő iskola körüli botrány. Számos fényképet terjesztett elő a ház alapjáról, amely aznap éjjel leégett, amikor a vádiratot benyujtották a McMartin ügyben. Gunderson állította, hogy ezen az alaguton keresztül vitték ki a gyerekeket az iskolából, és rituális szertartásokon bántalmazták őket. Az iskolaépületet pedig azért gyujtották fel, hogy eltüntessék a bizonyítékokat. A McMartin iskola ügye az amerikai történelem leghosszabb büntető eljárása volt és végül is nem ítéltek el benne senkit. Gunderson állítja, hogy egyedül New York City-ben jelenleg 500 sátánista (pogány) kultusz létezik, és ezek külön-külön és évenként átlagosan 8 rituális gyilkosságot követnek el, ami évi 4000 áldozatot jelent. 1979-es nyugdíjba vonulását megelőzően Ted Gunderson az FBI speciális ügynöke volt Los Angelesben. Ő állt az ottani FBI kirendeltség élén és 800 alkalmazott munkáját irányította évi több, mint 24 millió dolláros költségvetéssel. Ma Gunderson magánnyomozóként és biztonsági szakértőként működik. Ez vezette őt fokozatosan rá, hogy beleütközzön a CIA kábítószer ügyleteibe, gyermekrablási esetekbe, agykontrollos és sátánista bűncselekmények elkövetésébe. Gunderson nyomozott a már említett McMartin előkészítő iskola és a nebraskai Franklin-ügyön túlmenően az Oklahoma Cityben történt tragikus bombamerénylet, valamint az "Inslaw/Octopus" ügyben is, hogy kiemeljük sokirányú tevékenységéből a legfontosabbakat. Magánnyomozóként felkérték, hogy segítse az igazság kiderítését Jeffrey R. McDonald orvos esetében. Gunderson mintegy kétezer óra munkával kiderítette minden kétséget kizáróan, hogy az életfogytiglanra ítélt orvos teljesen ártatlan. Jeffrey McDonaldot hamisan vádolták meg azzal, hogy 1970-ben meggyilkolta feleségét és három gyermekét egy véres és ijesztő sátánista rituálé keretében. A gyilkosok valójában sátánista rituálét követtek el és áldozatul McDonald családját szemelték ki, mégpedig úgy, hogy dr. McDonald legyen az a bűnbaknak használt balek ("patsy") akire rákenik az egészet. Az ügyben eljáró ügyészek előkészítették McDonald útját a börtönbe, mivel az ügyész hivatala mindent elkövetett, hogy eltitkolja azon neves személyiségek azonosságát, akik részt vettek a sátánista tevékenységben.

93

A korábbi szenátor és ügyvéd ebben leírja. aki jól tudta. mielőtt a szülők eljöttek értük. hanem azokat az a sátánista kultikus csoport követte el. köztük Helena Stokely. Később rájött. Gunderson részletes információkat kapott a bűncselekmény helyszínéül szolgáló házban történt mozgásokról. akkor lényegében korrupcióról volt szó. Magas beosztású személyiségek részvétele sátánista rituálékban és gyermekkel űzött prostitúcióban akkor került nyilvánosságra. hogy dr. gyermek-kényszermunkáról és sátánista rituális gyilkosságról. Ted Gunderson először úgy vélte. a prostitúcióban és a korrupcióban. a gyermekrablásokban. Ted Gundersonnak kulcsszerepe volt a kaliforniai Manhattan Beach McMartin elnevezésű 3-5 éves gyermekeket foglalkoztató előkészítő-iskolájában elkövetett sátánista szexuális bántalmazások felderítésében. hogy amikor a bizonyítékokat eltűntették. hogy egy lazán kapcsolódó hálózat működik Amerikában. a gyermekek erőszakos elhallgattatásában. amikor megjelent John DeCamp ebben az írásban már ismertetett könyve. A "Finders" művelet az 1960-as években kezdődött és a jelek szerint még ma is tart. Ezúttal ismét az ügyészek voltak azok. és akiket visszavittek az iskolába. aki megerősítette. Az FBI nyugalmazott különleges megbízatású egykori munkatársa számos jelentést gyűjtött össze olyan akciókról. Ez az eset közel 400 gyermeket érintett. akik mindent elkövettek a nyomozás szabotálására azért. Ted Gunderson nyilvánosság elé lépése természetesen kellemetlenül érintette a CIA-t. Meglepetésére 19 tanúja. amikor azok elvesztek. különösen gyermekekkel szemben követtek el. az agykontrollban. felhívta telefonon és közölte vele: "Ted." Ez megdöbbentette az egykori FBI tisztet. hogy hazavigyék őket. akik részt vettek az iskolából titokban elhurcolt gyermekek bántalmazásában. a "The Franklin Cover-Up". agykontrollról. csúcstechnológiai fegyverzettel való kísérletről. "The Finders" . hogy aki ilyeneket állít az "az összeesküvési elmélet híve". Ez a jelenség azonban munkája során ismétlődött. amit valaha is amerikai gyermekek ellen elkövettek. hogy ez egy nagyon jól megszervezett és szorosan együttműködő hálózat. így eddig sikerrel hárított el hat 94 . vagy ellopták őket. E felsorolt cselekmények kapcsolódnak ahhoz a titkos művelethez. amely érintett a kábítószer terjesztésben. és amelyet Gunderson segített feltárni. hogy az FBI feladata nem az információk eltüntetése. aki akkor az FBI feje volt és egy személyes levelet írt neki. Ezekben a dokumentumokban szó van gyermekrablásokról. A tömegtájékoztatás pedig egyszerűen félresöpri azzal.A Ted Gunderson dokumentumok 1999. Rá kellett jönnie. márciusában William Webster bírónak. megpróbálnak rávenni. hogy hogyan igyekeztek eltusolni a Franklin-ügyet és a CIA-nak milyen szerepe volt a "Finders" műveletben. pedofilok kiszolgálásában Omahában és Washington DC-ben.Gundersonnak sikerült írásos tanúvallomást szereznie Helena Stokely-tól. hogy titokban maradjon azoknak a hatalmas és jó kapcsolatokkal rendelkező pedofil személyeknek az azonossága. hogy vonjam vissza a tanúvallomásomat. amelynek a neve "The Finders". Ezt követően Gunderson több mint 1100 oldalnyi anyagot terjesztett elő 1981. amely éppen az ő beavatásának a szertartását tartotta. valamint az Igazságügyi Minisztériumnak is. amelyeket a hírszerző szolgálat munkatársai amerikai polgárokkal. hanem az összegyűjtése. Az ügy országos figyelem központjába került az 1980-as években. McDonald nem követte el a bűncselekményeket. a pedofíliában. novemberében Ted Gunderson számos dobozt megtöltő iratanyagot adott Ken Adachinak az Edicate-Yourself nevű internetes szolgáltató hely szerkesztőjének. de mivel Gundersonnak is vannak magas befolyású kapcsolatai. Ez az egyik legriasztóbb titkos művelet.

akik találkoztak az agykontroll egyik vagy másik formájával. anorexia és szexuális zavarok. Ugyanis a kísérletek kiterjedtek az élelmiszerek és az ivóvíz manipulálására is. és több szakérő szerint is ma már egyedül az Egyesült Államokban meghaladja a milliós nagyságrendet azon személyek száma. szorongás. Ilkley Moor közelében. Angliában is rendelkezik támaszponttal.életveszélyes támadást. amikor nátrium-fluoriddal kezelték az ivóvizet és a fogkrémeknek a többségét. Grunenberg. az 1980-as években már százezreken. mint öngyilkossági késztetés. Míg az 1960-as években százakon végeztek kísérletet. amely a CIA-nál is fontosabb és nagyobb hatalmú szervezet. Cathy O'Brien egyébként könyvében azt állítja George Lucas-ról. A Project MONARCH Angliában A Monarch brit megfelelője a Project Ultra Green volt. idegfeszültség. A jelenleg használt fontosabb nyugtató gyógyszereknek a fluorid ma is egyik fő összetevője és még olyan új gyógyszereknek is az alkotóeleme. különböző negatív következményei az idő múlásával manifesztálódtak. a Liberális Párt tagja a következőket mondotta: 95 . annak ellenére. Amit nem közöltek a lakossággal az az. az 1970-es években már ezreken. amelyet még a Reagan elnöksége idején beindított Strategic Defense Initiative. 1987. Így például. hogy dokumentálták olyan káros mellékhatásait. hogy miért olyan közömbös a lakosság többsége nemcsak Amerikában. és egy náci tudós kezdeményezte. Itt a háttérhatalom és integrált hatalmi elitje titkos megfigyelő tevékenységet végez Nagy Britanniában. és amely helység North Yorkshire-ben található. hogy a nátrium-fluorid az alumínium gyártás egyik erősen mérgező mellékterméke. augusztus 12-én a brit Parlamentben Harley Rivers Dickinson. a National Security Agency. álmatlanság. erőszakos viselkedés. egyben mélyen elgondolkodhat azon is. A közvélemény apátiájának azonban más forrása is van. amelynek neve Menwith Hill. amit korábban a patkányméreg előállításához használtak. de a többi fejlett országban is a társadalom feletti uralomgyakorlás ezen új és immáron tömegessé váló módszereivel szemben. Akkor szerzett erről tudomást. A tudatbefolyásolás egyéb módszerei Aki szembetalálkozik a tudományos eszközökkel végzett tömeges agykontroll méreteivel. Az Egyesült Államok Biztonsági Ügynöksége. amikor a kísérletezésnek a szövődményei. mint a Prozac (Fluoxetine) és származékai. hogy a NASA (National Aeronautics and Space Administration Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatal) és a NSA (National Security Agency Nemzetbiztonsági Ügynökség) aktív munkatársa volt. első hónapjaiban egy álcázott kampány indult Ted Gunderson befeketítésére és hiteltelenítésére. hogy kísérleteztek vele. de a kísérleti alanyok többsége olyan személy volt. Ezt az SDI programot nevezték el az újságírók: "Star Wars"-nak (Csillagok háborújának) George Lucas hasonló című világhírű filmjei nyomán. és amely szennyezi a légkört és az édesvizet a Chlorofluorocarbon (CFCs) túlzott használata révén. arra hivatkoztak. aki nem adta ehhez hozzájárulását és nem volt tudomása róla. A Prozac jelenleg a nemzetközileg legnépszerűbb antidepresszáns. Ez kiterjed a tömeges telefonlehallgatásra és szatellitán keresztül végzett csúcstechnológiájú megfigyelő tevékenységre. az SDI (Stratégiai Védelmi Kezdeményezés) keretében fejlesztettek ki és vezettek be. hogy ezzel meg lehet előzni a gyermekek fogszuvasodását. 2000. A kísérletben természetesen önkéntesek is részt vettek.

Miközben itt tartózkodott. Dr. a fiziológia és patológia tudományos kutatóját küldte Németországba. hogy ellenálljon az uralomnak. Szó szerint ezt mondotta: "Normálisan nem vitatkozom ütődött összeesküvés-hívők és hasonlók lényegtelen vádaskodásaival. és "mint tudós legkomolyabban és a legőszintébben mondhatom. lassan mérgezve és narkotizálva az agy egy meghatározott részét. de az a hamis állítás. George Estabrooks. a kémia."A II. de később ismét létrejött különböző más nevű cégek formájában. Egészen kicsi mennyiségű fluorid ismételt adagolása egy idő múlva csökkenti az egyén erejét ahhoz. hogy 2000. Mind a németek. akik irányítani akarják őt. Itt az egyik diák kérdést tett fel neki Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvében foglalt állításokkal kapcsolatban.G. illetve kellően szankcionálják azokat. biokémiai. mint a republikánus párt alelnökjelöltje. mint aki korábban volt. fiziológiai és patológiai kutatásokat a fluoriddal: bármely személy. aki a tudatműködés befolyásolásával és a hipnózissal kapcsolatos kérdésekben az amerikai kormány tanácsadója volt. sem fizikailag. hogy miként lehet bármely adott térség lakosságát ellenőrizni az ivóvízbe adagolt nagymennyiségű vegyi anyag segítségével. akik alaptalan állításokkal jó hírnevüket megsértették.válaszolt az abban foglalt és személyére vonatkozó kitételekre. Ebben a tervben a szodium-fluorid játszott kiemelkedő szerepet. hogy elhárítsák magukról a gyanú árnyékát. Közéjük tartozik a Procter and Gamble vállalat. szeptember 11-én az akkor folyó választási kampány keretében Dick Cheney. Farben vállalatóriást feldarabolták." Hogyan cáfolják az illetékesek az agykontroll kísérleteket? Eddig nem sikerült olyan információkhoz jutni. Ezt bizonyítani is tudom. mind az oroszok szodium-fluoridot adagoltak a hadifoglyok ivóvizébe. egy rendezvényen vett részt az Ohio állambeli Willoughby-ban. hogy vegye át az óriás Farben vegyi cég irányítását. hogy milyen kísérleteket végeztek a háború alatt és abból mit vett át a német tábornoki kar. Ez arra vonatkozott. Cheney . hogy közel 20 éven át végeztem kémiai. Arról tudunk. hogy tompává és engedelmessé tegyék őket. amely meghonosította a fluorid szót a hivatalos jóváhagyással folytatott "Crest" fogpaszta reklámkampány idején. Charles Elliot Perkins tudományos kutató 1954-ben ezt mondotta a más gyógyszerekre gyakorolt hatásáról: "A víz fluorral való kezelésének az igazi célja csökkenteni a tömegek ellenállását az uralommal és az ellenőrzéssel. hogy közvetlenül szembe kell néznem vele. amelyek kartell-megállapodást kötöttek egymással. soha nem lesz többé ugyanaz a személy sem lelkileg." A háború után az I. a biokémia." 96 . amelyet Cathy O'Brien tett annyira visszataszító. az elvesztett szabadsággal szemben. Világháború végén az Egyesült Államok kormánya Charles Eliot Perkins-t. A fluorid fokozza más gyógyszerek hatékonyságát. Tényként állapíthatom meg. hogy az ő állításai velem szemben teljesen alaptalanok. 1958-ban. A Colgate Egyetem ma is az egyik legfontosabb előállítója és propagálója nemzetközi szinten is a fluoriddal kezelt fogkrémnek.elsőként a könyvben szereplő közéleti személyiségek közül . aki mesterségesen fluoridizált vizet iszik egy vagy több éven át. és ily módon engedékennyé válik azok akaratával szemben. akik bárgyú nézeteket vallanak. illetve neves közéleti személyiségek pert indítottak volna azért. hogy az agykontroll kísérletek áldozatai által hangoztatott állítások miatt a meggyanúsított kormányzati intézmények. német vegyészek elmondták neki. a Colgate Egyetemen a Lélektani Tanszék vezetője lett.

ha Lieberman-nak nagyobb lenne. azaz hogy egyszer Bush megpróbálta rábeszélni Cheney-t a pedofilia kipróbálására.Ezután a sajtó jelenlévő megdöbbent képviselői számára hozzátette: "Az igazság az. valamint a különböző államilag finanszírozott titkos agykontroll programok keretében történő emberi jogi sértésekről is lehet tudomása. Az egykori First Lady-nek az intézeten kívüli gyermekekért való aggódására. George Bush-t illeti.. "Az hogy nem volt nagy péniszem. akiket viszont bántalmaznak. ha a gyermekeiket bántalmazzák. vastagabb. amelyek szerint George Bushnak is köze lehet gyermekek szexuális molesztálásához. hogyan történhetnek ilyen gyermekbántalmazások?" Ő azonban bízik abban. Kathleen Sullivan azt a kérdést is felteszi: honnan olyan biztos Barbara asszony. mint nekem. de nem annak viselői iránt. akinek a lányát ismételten bántalmazták. hogy valóban aggódok az odakint lévő ezrekért. hogy Barbara Bush id. akkor teljes biztonsággal ilyesmit nem állíthat. Ha lett volna egy nagyobb. akik közül egyiket sem bántalmaztak. akkor így válaszolt: "Ummm. hogy unokáival senki nem él vissza? Ha csak tudatosan nem őrzi őket. A péniszem miatti irigység ösztönzött engem sok fontos dolog megtételére kompenzációként." Az egykori First Lady-nek ez a kijelentése vissztetszést keltett Kathleen Sullivan-ban. és csak ritka alkalmakkor tudom ekkorára felállítani. Nem lennék meglepődve. akik legalább is mentálisan. Tekintve. mindez felfoghatatlan a számomra. Minden esetre Barbara Bush Knoxvillben tett olyan kijelentést. Barbara Bush hozzátette: "Hogyan fordulhat elő. Ami id. személyesen nekem hasznosnak bizonyult. A Chattanooga Times 1997. Gondolják csak meg." Amikor Cathy O'Brien-nak id. hogy naponta előfordul ilyesmi. hogy nekem csak egy átlagos méretű péniszem van." Cheney ragaszkodott ahhoz. hogy "el nem tudja képzelni. június 12i Internet üzenetében Sullivan elmondja. a szülők tudomása nélkül. Mint 14 olyan unoka nagymamája. beleértve az iraki teve-zsokék ellen elrendelt bombázást is. nem lettem volna olyan hatékony vezető a Pentagon számára az Öböl-háború idején. Megsimogatva az egyik gyermeket. valószínűleg még csak nem is kapcsolódtam volna be a politikába. hogy bármilyen formában jogi úton fellépett volna-e a személyét támadó és rendkívül rossz színben feltüntető állításokkal szemben. ha egy nagyobbal rendelkezem. George Bush elnökre vonatkozó állításaival kapcsolatosan tettek fel neki kérdést. hogy az ő átlagos-méretűje egészen hasznos volt politikai karrierje számára. hogy nem a szülők bűne. június 12-i számában beszámol arról. hogy egy anya ne védelmezze meg a leányát. hogy ez a Bush családon belül is okozhatott gondokat. Így elveszítette bizalmát már George és Barbara Bush személyében is. Sullivan ezután 97 . no comment" Ezután Cheney hirtelen otthagyta az összegyűlt újságírókat és nem válaszolt több kérdésre. 1997. hogy itt millió és millió gyermekről van szó egyedül Amerikában. nincsenek tudatában ezeknek a bűncselekményeknek. Sullivan megemlíti. néha ismételten is. egy apa ne óvja a fiát. A gyermekek szexuális molesztálása elsősorban a bűnelkövetők és nem a szülők rovására írandók. illetve nincs velük éjjel-nappal. ahol az egyik tanúvallomást tévő áldozat George Bush-t személyesen is megnevezte. nem sikerült arról információt szerezni. az egyik internetes fórum vezetőjében. Sullivan úgy vélte. Mégis arról olvashatunk. hogy tisztelettel viseltetik az elnöki hivatal iránt. hogy ezeket meg lehet akadályozni.. hogy egyre nő azoknak az eddig még nem cáfolt állításoknak a száma. Itt utal a John DeCamp szenátor könyvében megírt visszaélésekre. George Bush felesége látogatást tett Knoxvill-ben az ottani Childhelp Children's Advocacy Center-ben (segélyre szoruló gyermekek támogató központjában). logikusnak tűnik az a feltételezés. elmondhatom.

Több újságíró. Cannon azzal folytatja. A Vatikán is fenyegetően jelen van Phillips és O'Brien demonológiájában. a Kongresszust. aki találkozik vele megállapítja. hogy divatmodell kinézése hibátlan. hogy kész megnevezni személyeket és ellenőrizhető tényállításokat tesz. végül pedig rátér a lényegre: Igen komoly állítások kerültek kinyomtatásra és tudomásom szerint még George Bush sem merte azok igazságát bíróságon lefolytatott jogi eljárás keretében kétségbe vonni. Tomarkin megállapította. hogy Phillips és O'Brien elutasítja a szkepticizmust. Amikor megkérdezzük. hanem egy konzervatív és protestáns hittérítő csoport. egyre erőteljesebben festik a falra az "Új Világrend" rémképét. Van-e bizonyítéka Cathy O'Brien-nek? Martin Cannon "Projeckt Monarch: "The Tangled Web" című írásában (elolvasható mcannon@instanet. a szórakoztató ipart. hogy akkor kezdett elhatárolódni a könyv szerzőitől. Arról sem adott dokumentumokat. hogy egy "jezsuita" összeesküvő csoport szocialisztikus "új világrend" bevezetésére törekszik. hogy ő egyetlen vádaskodó íráson sem szerepel. A "Trance Formation of America"-ban úgy állítják be. Mark Phillips szerint a nagy esküdtszék tévesen vádolja azzal. Ezzel tulajdonképpen jogi támadások kockázatát vállalja. az a titkosszolgálattal és nem a nagy esküdtszékkel találja szemben magát. mert igazak.com) kísérletet tesz annak az objektív felmérésére. amikor Cathy O'Brien 1991. és semmi látható nyoma nincs az elszenvedett sérüléseknek. hogy a sátánista társaság tartja befolyása alatt az egész bírósági rendszert ugyanúgy. hiszen ha valaki egy elnököt fenyeget. ennek ellenére soha nem teszi elérhetővé a hiteles fényképeket. Cannon megemlíti. Mark Phillips ekkor kissé idegesen azt válaszolta. hogy Mark Phillips-et egy olyan ügyben kérték fel tanúvallomás tételére. hogy a szenátus mosdójában lopott módon körülnézzen. de az újságírónak reménye sem lehet arra. sebeit. vagy legalább is részben dokumentálva vannak Cathy O'Brien és támogatói által vélte Kathleen Sullivan. Cannon személyesen közölte Mark Phillips-el: mély benyomást tett rá Cathy O'Brien-nek az a magatartása. hogy elrejtse ateizmusát. Cathy gyakran leírja általa kiszolgált jelentős politikusok genitáliáit. vagy a többi orvosi bizonyítékot. hogy ő George Bush elnököt fenyegetné. Amióta ezek a monarchellenes keresztes-vitézek rájöttek. hogy mennyire lehet igaznak tekinteni a Cathy O'Brien és Mark Phillips "Trance Formation of America" című könyvében leírtakat. alaposan tanulmányozta O'Brien és Phillips írását. hogy különbség van a tanúvallomás és a bizonyíték között. Ez az állítás már eleve értelmetlen. és Mark Phillips arra is kínosan ügyel. Az általuk megjelölt "World Vision" nevű csoport azonban nem jezsuita. hogy ezeket leellenőrizze. Cathy O'Brien gyakran állította. mint szerző és ez megvédi őt az esetleges rágalmazási perektől. sem a 98 . köztük Civia Tomarkin.ismerteti a saját esetét. hogy testén viseli kínzásának nyomait. aki maga is nyomon követte a rituális bántalmazás körüli vitát. Tomarkin beható érdeklődését azzal utasították vissza. Később kiderült. hogy miért nem perelik be ezeket a monarchista összeesküvőket. hogy rákja van. azt válaszolják. ahogy ők ellenőrzik a Fehér Házat. a mormon és a katolikus egyház jelentős szektorait. hogy hallgatóságuk nagy része a szélsőjobb felé hajlik. miután Tennessee államban a szövetségi nagy esküdtszék tanúvallomásra szólította fel. aminek semmi köze nincs Bush-hoz. hogy ő maga is a "Nagy Monarch Összeesküvés" részese. szeptemberében felkérte: mozgósítson Mark Phillips érdekében. és "rákosodó foltok" támasztják alá kínzásáról szóló beszámolóit. Mark és Cathy pedig nem állt még elő a megígért bizonyítékokkal. Vajon miért? Talán éppen azért. Mindenki. hacsak nem rendelkezik avval a képességgel.

225.Monarch Project-hez. hogy 1996.megismerkedve a "Trance Formation of America" című könyvvel . mint Arkansas kormányzója. hogy a lehető legtárgyilagosabb módon összegyűjti azokat a bizonyítékokat. J. Azt is elismeri.-ben. aki bemutatta neki. amit tesz. Celano erről a találkozóról az előadók engedelmével magnetofonfelvételt készített és azt írásban is közrebocsátotta. hogy egy kis kiadó által publikált és terjesztett könyv. Martin Cannon állításainak lényege tehát az. Peter J. amennyit szükségesnek talál. ahol az összegyült hallgatóság számos kérdésére válaszoltak. miközben számolniuk kell egy rágalmazási per kockázatával. Bob Clement. Volt Celano-nak egy közös barátja Mark Phillips-el. hogy kikkel kerültek kapcsolatba és miken mentek keresztül. valamint az Egyesült Államok Képviselőháza és Szenátusa néhány tagjának. június 4-én az ő környékén szerepel a két szerző és hajlandók vele annyi időt eltölteni. Ugyanezt a tanuvallomást egy rokonszenves képviselő Tennessee államból. mint aki pénzért csinálja. Amikor Celano megkapta Phillips és O"Brien dokumentum küldeményét. Celano utánajár a bizonyítékoknak 1996. hogy hajlandó megválaszolni Celano kérdéseit. Arra a véleményre jutott. Ami a Project Monarch-ot illeti Cannon azt állítja. hogy valójában egy félrevezetési akcióról van szó. Valójában rengeteget költöttek a postázásra. államban és szövetségi jogalkalmazó hatóságnál. Ugyanígy nem nyertek alátámasztást Cathy O'Brien-nek azok az állításai. Első találkozásuk alkalmával Phillips rendkívül barátságos volt és kézséggel megigérte. hogy ezt az elnevezést valójában ő találta ki azért. sok pénzt hozna a számukra. akik felkapják? Tény viszont az. akik valóban véget vethetnének a "Projeckt Monarch"-nak. Cannon tehát úgy látja. tények és elképzelt dolgok összekeverésével azért. D. Sokan gondolják úgy. A rendezvény után Celano ismételten kérdéseket tett fel.úgy döntött. elsősorban Mark Phillipsnek. hogy Phillips és O'Brien soha nem tűnt olyannak. akkor előre megfogalmazta 99 . hogy a valódi áldozatokat lejárassák. hogy mindez az összegyűjtött és benyújtott információknak csak egy része. amelyet nem forgalmaznak a nagyobb könyvüzletek. Cannon nem hiszi. hogy Mark Phillips és Cathy O'Brien történeteit eddig még nem támasztották alá kemény bizonyítékok. személyesen adta át valamennyi ügyben érdekelt kormányzati szervnek Washington. hogy a megküldött anyag nem támasztja alá arra vonatkozó konkrét állításaikat. Ezen állítólag részt vett Clinton. hogy Phillips és O'Brien a színre lépett. Ennek ellenére a megküldött anyag rendkívül érdekesnek bizonyult és számos kérdésben segítséget nyújtott Celanonak a további kutatómunkájához. hogy küldjön neki egy összeállítást az eredeti dokumentumokról. míg mások ezt egy halom hazugságnak tekintik. Egyesek arra is gyanakodnak. Celano . Amikor Celano megtudta. június 4-én a Michigan államban lévő Livonia-nak a Városi Közkönyvtárában előadást tartott Mark Phillips és Cathy O'Brien. C. hogy Cathy tanúságtétele lényegében igaz. amelyek egy 1984-ben megrendezett összejövetelre vonatkoztak. hogy megfigyelje: kik lesznek azok." (Trance Formation of America. oldal) Ezt személyek és szervezetek hosszú listája egészíti ki azzal a megjegyzéssel. hogy a rituális bántalmazásra panaszkodók országszerte beszéltek már a "Project Monarch"-ról jóval azt megelőzően. hogy Mark Phillips bizalmasan azt közölte az egyik kutatóval. amelyek a szerzők állításait alátámasztják. gondosan áttanulmányozta annak valamennyi darabját. amelyekre könyvében hivatkozik: "1988-tól kezdve öt egymást követő éven át személyesen tettünk tanúbizonyságot alátámasztva cáfolhatatlan bizonyítékokkal minden elérhető megyében. hogy a "Project Monarch" elmélet megvalósíthatónak látszik. P. Celano azt kérte.

és arra utalt. Mindezt írásban is előkészítette arra az esetre. aki virtuóz módon kezeli a hallgatóságot. Celano nem volt elégedett azzal. valamint David Icke website-ján közzétette a dokumentumokat. Ezt követően Celano kapott egy 31 dokumentumot tartalmazó iratcsomagot. hogy nem tud tovább várni. hogy ezt mindenki másnak a tudomására hozza. akit öröm volt hallgatni. hogy ez mutatja Cathy szemsérülését. amelyek hitelesen tanusítják a Cathy O'Brien fizikai sérelmeire. Minderre Celano azért tartott igényt. mert azt a leírt szöveg dokumentálására kívánta olyan állapotban megőrizni. A magnetofonszalag másolását már nem vállalta. amikor agykontroll alatt állottak. Azt is hozzátette: engedélyezi. Érdekes. elgondolkodtató és egyben szórakoztató is. Mindezt azért ismertettük részletesen. hogy a képen semmiféle kár nem látszik. A találkozó a vártnál tovább tartott és az előadás után a szerzők még könyveiket is árusították. akik előre megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot küldenek neki. Ezért internetes honlapján. hanem videofelvétel is készült. mert Phillips és O'Brien következetesen állította. Mintha nem is lett volna szünet. Egy hónapra rá Mark Phillips felhívta Celanot és közölte. Phillips másnap telefonon tudatta vele. aki azt válaszolta. mert dolgoznia kell. és ami eddig a rendelkezésére áll azt publikálja. amelyek bizonyítják Cathy és Kelly történetének bármely eseményét. ahol abbahagyta. ahol a két előadó még tovább folytatatta megbeszéléseit. Ekkor az írásban előkészített anyagát átadta Mark Phillipsnek. hogy a dokumentumokra vonatkozó kívánságait teljesíteni fogja. hogy áttekintsük: milyen kételyek támaszthatók Mark Phillips és Cathy O'Brien rendkívül súlyos kitételeket tartalmazó könyvével szemben. ahogyan a szerzők állításaikat alátámasztják. Arról is kért jogi iratokat. mintha a levegőben olvasna és aztán pár másodperc múlva ugyanannál a szótagnál folytatta. hogy nem folytatja tovább az ügyet.kérdéseit és további dokumentumokat igényelt a maga számára. Celano ezzel elment egy szakemberhez. az "teljes mértékében dokumentált". hogy milyen jogi lépéseket tettek a bíróságoknál Cathyre és Kellyre vonatkozóan. Phillips ismételten biztosította. ha a találkozó alkalmával nem sikerülne átbeszélniük a kérdéseket. hogy az a két személy. hogy elkészült a dokumentumgyűjtemény és postára adta. és a holnap reggeli időpont sem megfelelő neki. Továbbá minden olyan dokumentumra igényt tartott. de az elhúzódott tőle. mert például ott volt egy színes fénykép. amelynek a személyre szóló rendszámtáblája nyilván kívánságuk szerint a "Monarch" felírást viseli. De kész azokat mindenkinek eljuttatni. aki oly sokat tett a Monarch Projekt leleplezése érdekében. hogy ezeket a kívánságait teljesíti és a kért dokumentumokat eljuttatja hozzá. de különben is az adott dokumentum nehezen kiértékelhető. hogy az összes körülményt és elérhető közvetett bizonyítékot is számításba véve ne lehetnének igaznak tekinthetőek. Ezen a már említett június 4-i előadáson nem csak Celano készített magnetofonfelvételt. ez azonban még nem jelenti. egy olyan Chrysler Imperial kocsit használt. Celano olyan orvosi igazolásokat akart. megcsonkítására és látáskárosítására vonatkozó diagnózist és kezeléseket. amely egy vizsgálólámpa alatt lévő szemről készült. Markot brilliáns előadónak találta. Végül mégis csak odament hozzá. Celano a parkolóban várt. 100 . néhány pillanatig úgy tűnt. amelyek tanusítják. hogy még használható legyen. Cathy O'Brien elfogódottabb volt és gyakran megállt mondatai közepén. Nem volt ezek tartalmával megelégedve. hogy amit könyvükben leírtak. Celano megpróbált szóba elegyedni Philipssel. Celano ekkor döntött úgy. vagy aspektusát még abból az időszakból. Celano arra is felfigyelt.

amikor állítólag szexuálisan bántalmazás miatt kellett gyermekként orvoshoz mennie. A mintegy 200 résztvevő szakember körében nem voltak olyan szkeptikusok. A fent megnevezett Társaságot a dallasi terapeuta. Treatment and Prevention of Ritual and Cult Abuse" (A rituális és kultikus bántalmazás felderítésére. Mark Phillips. között Dallasban megvitatta az agykontrollal kapcsolatos aktuális kérdéseket. amely amnéziát okoz náluk. a továbbiakban: Társaság) 1995.3. egy gyermekgondozási ügyben tájékoztatta az esküdtszéket. Néhány főáramlathoz tartozó terapeuta szerint a Társaság csak a szélsőséges álláspontot képviselő kisebbséget tömöríti. amelyben bizonyítja. az agykontroll technikákról és számos gyermekbántalmazási ügyben szakértőként is szerepelt. mert olyan traumát szenvednek el. Scheflin arról tájékoztatta a terapeutákat. hogy megfélemlítsék vele a lélektannal és elmegyógyászattal foglalkozó szakembereket. A konferenciát megnyitó tanácskozás elnökségében ott ült Walter Bowart az "Operation Mind Control" című könyv szerzője. hogy ezek az áldozatok gyakran nem képesek visszaemlékezni a történtekre. Noblitt azt is megerősítette. akik azt állították. 101 .Összeesküvés és paranoia: jegyzetek egy agykontroll konferenciáról. Noblitt rendszeresen tart előadásokat a rituális kultuszokról. Kritikával illette a résztvevőket. James Randall "Randy" Noblitt. hogy belső információkkal rendelkezik a kormányzat agykontroll technikáról. Konferencia az agykontrollról A "Society for the Investigation. valamint Alan Scheflin jogász. amiért azok nem ismerték Linda Meyer Williams tanulmányát. fejezet Dallas 1995. aki évek óta dokumentálja a Központi Hírszerzőszolgálat agykontrollal folytatott kísérleteit az 1950-es és 1960-as években. kísérletet tett arra. hogy a CIA által finanszírozott FMSF-et azért hozták létre. hogy miként védekezhetnek olyan vádakkal szemben. kínozzák. és félrevezessék a közvéleményt. hogy kezelés révén visszanyerték emlékezőképességüket. Bowart a "False Memory Syndrome Foundation"-t. megelőzésére és kezelésére létrejött társaság. aki szkeptikusan fogadta az elhangzott előadásokat. Evan Harrington. hogy az ilyen típusú szervezetek drámai befolyást tudnak gyakorolni a társadalomra. hogy a felnőttek egy jelentős számú kisebbsége nem dokumentálta kellően az orvosi rendelőben tett látogatását. hogy változtasson a résztvevők egyirányú beállítódásán. "Skeptical Inquier Magazine": September/Oktober 1996) a résztvevők az ellenvéleményt sem fogadták megértéssel. akik kétségbe vonták volna a rituális bántalmazás tényét. hívta életre és ő az ügyvezető igazgatója. Így többek között a texasi Austin-ban 1992-ben. amelyeket korábbi páciensei emelnek velük szemben. azaz hamis memória meséjét szövőgető alapítványnak nevezte gúnyosan. Ugyanakkor. megerőszakolják őket és pornográfia készítésére is használják gyermekáldozataikat. A tanulmány demonstrálja. hogy egyes emberek erről elfelejtkezhetnek. akkor egyes állítások szerint csökken a rájuk történő emlékezés lehetősége. aki azt állítja. Bowart állította. (FMSF-et) "False Memory Spindrome"-nak. Noblitt Perskinnel együtt könyvet is közzétett a rituális bántalmazásról. és a konferenciáról beszámoló Evan Harrington szerint (Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference . Harrington azonban úgy véli. ha az erőszak mértéke növekszik. akik időközben visszavonták a gyermekkorban elszenvedett bántalmazásokkal kapcsolatos állításaikat. március 23-26. hogy a kultusz követői Amerika-szerte rendszeresen bántalmazzák a gyermekeket. A tanácskozáson képviseltették magukat azok a betegek is.

Moore elmondotta részletesen. hogy Linda Meyer Williams-nak egy aláírt levele van nála. hogy mindig hihetünk a gyermekeknek. annál valószínűbb. Kiderült. hogy az ott tapasztaltakon érezhető volt az összeesküvési elméletek hatása. Harrington egyébként más vonatkozásban is megkérdezte az előadókat. hogy a fájdalmat okozó esemény megtörtént. mert benne nem marad hely a hibákra. hogy idősebb korban a nagyobb erejű bántalmazásra már erőteljesebben emlékezünk. vagyis ennyiben nem csupán elméleti feltételezések. amikor egy ujj "beszorul" az egészfogóba. amely az ő megfigyeléseit erősíti meg. Harrington azzal magyarázta álláspontjának egyöntetű visszautasítását. Az 102 . A gyermekek gyakran használják fantáziájukat és kitalálnak dolgokat. Ceci "egérfogó" kísérletei megmutatták. és társadalom-lélektani szempontból van bizonyos funkciójuk. és meg van róla győződve. ahol az uralkodó nézet szerint minél erősebb traumát okoz egy esemény. aki Amerika egyik legkiválóbb fejlődés-lélektannal foglalkozó pszichológusa. A nem jelentékeny erőszak összekapcsolása a rá történő fokozottabb visszaemlékezéssel valószínűleg tévedés. amely a gyermekek bírósági eljárásban tett tanuvallomásaival foglalkozik anélkül. holott az csak fiktív volt. Először mély csend volt a válasz. s egy ilyen csoport nem alkalmas az ellentmondásokkal való szembenézésre. Ugyancsak ezen a dallasi tanácskozáson került terítékre a terapeuták ellen indított jogi eljárások kérdésköre. a tévedésekre és a kétértelműségekre. Maclean azt fejtegette. hogy mit gondolnak az álláspontjukat ért bírálatokról? A dallasi konferenciáról írott beszámolójában utal arra. hogy az elnöki asztalnál ülő négy előadó egyike sem ismeri Steve Cecit. továbbá három terapeuta. Michael Moore és Jan Maclean tartott előadást. amikor a bántalmazásukról szóló történeteket mondják el. hogy ismételt meghallgatások a csupán elképzelt fájdalmat okozó eseményre a gyerekek egy részénél azt eredményezi. James Randall "Randy" Noblitt. Itt arról a kísérletről van szó. Akik ezt állítják. a gyermek kórházba kerül. hogy törlődik a tudatból. Harrington elismeri. Ezért az összeesküvési elmélettel foglalkozó kutatás egyrészt irracionális. ahol demonstrálta a gyermekek szuggerálhatóságát. hogy mennyire megtámadottnak és kiszolgáltatottnak érezte magát. de a vita vezetői Ceci tanulmányainak az elolvasása nélkül úgy találták. Megállapítja. Ekkor Evan Harrington föltette azt a kérdést. és az elfojtás következtében az törlődik a tudatból. aki oly sok ismerettel gazdagította ezt a területet. hogy ezeket az analóg eseteket nem lehet általánosítani a valóságos világra vonatkozóan. Erről a témáról John Kiker jogász. hogy a meghívottak egyoldalúan lettek kiválogatva. hogy kijelentik: a bántalmazásra tényleg sor került. hanem tudományos ismeretek. Ugyanakkor rasszista sztereotípiát is megfogalmazhatnak. és nem nyitott a kérdések megvitatására.Harrington ellenben úgy látja: az adatokból ténylegesen arra lehet következtetni. Harrington meg volt róla győződve: jogosan vetette fel ezt az ellenérvet egy olyan tanácskozáson. Harrington hihetetlennek találta. amikor néhány korábbi betege beperelte. Harrington azzal érvelt. hogy az elszenvedett lelki trauma eredményeként az egyén elfojtja a fájdalmas emlékeket. összetévesztik avval. hogy az összeesküvési elméletek valóságosan létező összeesküvésekről is szólhatnak. hogy pszichológus szakemberek találkozóján olyan szemináriumot lehet tartani. hogy mi a véleményük Steve Ceci munkásságáról. hogy egyetlen személy is hallott volna Steve Ceciről. amelyben a megcélzott társadalmi csoport deviánsnak és erkölcstelennek látszik. hogy ezek az elméletek sok társadalomban jelen voltak a történelem során. de ez soha nem az ő súlyos bántalmazásukról és kínzásukról szól. másrészt koherensebb. Harringtonnak ezek az adatai a konferencia számos résztvevőjét láthatóan felbosszantották. hogy az alkalmazott erőszak növekedésével nő a rá való emlékezés is. és aki szakmai körökben jól ismert a közelmúltban végzett kísérleteiről. Harrington részletesen elmondta ezt a kísérletet. mint a valódi világ. Ez viszont pont az ellentéte annak.

ha a klinikai pszichológusok és a pszichiáterek . Jerry Leonardo fizikus. hogy milyen hatással vannak kollégáikra. és elismerte a CIA igazgatója is. mert a résztvevőket egyesítette az a szilárd meggyőződés.. Még akkor is. amit akar. illuminátusok. A rendőri testületek országosan megszerveződött gyermekrablásokat végző bűnözői csoportokba botlottak. (Sátánista kultuszok. akikkel szemben az egyén meghatározhatja önmagát. mint azt valaha gondolta. Harrington szerint egyelőre nem lehet felmérni. legfeljebb ennek a pontos meghatározása. stb. aki ennek a lehetőségével is számol? Úgy véli. ha a bántalmazásról orvosi kezelés hatására tanuvallomást tévő gyerekek vallomásainak a hitelességét eleve megkérdőjelezik. hogy miért utasítják el egyesek kategórikusan a traumatikus eseményekre való hamis visszaemlékezés lehetőségét? Miért gondolják. és a pedofil "haszonélvezők" is ártatlanok. sokkal jobban össze vannak fonódva. valamint 103 . továbbá a vádakban érintetté vált befolyásos személyek azt találták az egyik legjobb védekezésnek. és ez célt és irányító-keretet nyújt a számára. hogy az agykontroll kísérletekről már sok adat látott már napvilágot.összeesküvési elméletek jól megszervezett ellenségeket nyújtanak. Ezért úgy látja: a dallasi tanácskozáson valódi vita azért nem bontakozhatott ki. ha mindez nem az?) Azt még Harrington is megállapítja. amelyben személyesen leleplezte.. noha többen is fogékonyak voltak ezekre az elgondolásokra. Ha tehát beviszik a köztudatba. hogy ez a merev elutasítás egyfajta védekezés az igazsággal szemben. Nyilvánvaló. hogy a gyermek különböző befolyás hatására azt mond..nyilván a tények hatására . hogy a kultuszok sokkal jobban el vannak terjedve. amelyek miatt perek folytak. Ted Gunderson beszámolt egy esetről. amelyeknek a létezését kongresszusi bizottságok állapították meg. minősítése változott személyről személyre. hogy a nagyobb sátánista kultuszokat a szövetségi hírszerző és jogalkalmazó szervek a háttérből manipulálják. Nyilvánvaló. ezt írta a dallasi tanácskozással kapcsolatban: "Azzal a meggyőződéssel távoztam. és az ítéletek nyomán a kanadai kormány és az amerikai kormányszervek kártérítés fizetésére lettek kötelezve. akkor ezeknek a súlyos bántalmazást elszenvedett gyermekeknek sem szabad hinni. hogy miért nem hihetőek azok a bizonyítékok. és nem tudnak gyógyítani. és hitt is az "Operation Monarch" összeesküvésben a hiteles bizonyítékok hiánya ellenére. korábban nem vette figyelembe az új világrend összeesküvést. Személyes meggyőződésem. amelyen keresztül elvitték a gyermekeket a szomszédos házakba azért. ha a számuk nem túl nagy. ha nem is mindegyik.. egyelőre fel sem mérhető. hogy a gyakorló terapeuták hány százaléka vall Leonardoéhoz hasonló nézeteket. kifinomultabbak és veszélyesebbek. hogy létezik összeesküvés. hogy a terapeuták összeesküvésre vonatkozó meggyőződése milyen hatással lehet a páciensekre. új világrend. hogy nem jószándékú az. hogy sátánista rituálékon bántalmazzák őket. Harrington ez után rátér arra. hogy összeesküvés létezik. hogy nem értenek a szakmájukhoz. Vajon mi jelent bizonyítékot Harrington számára. hogy ez a fajta kultikus tevékenység széles körben elterjedt. Egy másik jelenlévő. agykontroll.) A terapeuták többsége. akik a kísérleteket végezték. Ezért a kísérletezők és a mögöttük meghúzódó hatalmi körök. Ilyen például a gyermekek kísérleti célú bántalmazása. (E sorok írójának fejtörést okoz." Harrington azzal folytatja értékelését. vagy legalább is nem vonhatók felelősségre. hogy egyelőre nem lehet tudni. és ezek egy része nem magyarázható meg a nemzetbiztonság érdekeire való hivatkozással sem. A többségük ismerte. hogy egy elemi iskolához alagútrendszert építettek.elfogadják. ez még nem szükségszerűen jelenti azt. Ebből következően azok.

A dallasi tanácskozás feltehetően nem marad hatás nélkül a hagyományos terapeutákra. 104 . valamint a csúcstechnológia megszerzésére az Egyesült Államok védelme érdekében. tudatalatti poszthipnotikus szuggeszciók és előírások.com/2000/nsa-psy. akik nem rendelkeznek kommunikációs és desifrírozási eszközökkel. Szoros megfigyelés alkalmazása háború. Több kutató is körvonalazta. Ugyancsak ide tartozik olyan bevetésen lévő ügynököknek az irányítása. csak tovább erősítik a terapeuták ellenállását a kritika minden formájával szemben. és annak alkalmazásáról ad tájékoztatást. hogy a kísérleti alany alvajárási előkészítésen menne keresztül. hogy miközben Harrington a kritika elutasítása miatt sajnálkozik. továbbá a propaganda. A lelki sérülésekkel foglalkozó specialisták többsége egyelőre még nem az összeesküvési elmélet követője. amely cáfolta volna a dallasi tanácskozáson az agykontrollal való államilag jóváhagyott visszaélésről kiderített tényeket. Célja még olyan beruházásoknak a beazonosítása. Ezért Harrington bírálatából az agykontroll kísérletek irányítóinak attól való félelme olvasható ki. amelyek akusztikusan továbbított és fonetikailag felgyorsított poszthipnotikus parancsokat használnak anélkül." A dokumentum rátér az alkalmazásra. kémekkel és polgárokkal szemben alkalmazandó. a kémelhárítást és a magatartás-módosítást. A bevezető közli. Arra a lehetőségre is figyelemmel kell lenni. A magunk részéről úgy látjuk. Harrington úgy véli. az idő múlásával kénytelenek lesznek engedni az összeesküvést valló csoport nyomásának. hogy a NSA egy meghatározott területre vonatkozó hírszerző-technológiáról.betegeikre." "Computer Simulated Subconscious Speech Language . Ez végül is a beteg kárára van. amelyek magas jövedelmet nyújtanak titkos műveletek finanszírozásához. akik betegeik érdekében a legjobbra törekszenek.Komputer által szimulált tudatalatti beszélt nyelv. Az olyan nézetek. A technológia elnevezése a következő: "Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége által hírszerzési és kémelhárítási célból beültetett. hogy az összeesküvés bírálói a CIA ügynökei. Ezeket annak a dokumentumnak az alapján ismertetjük. de idővel ők is e nézetek híveivé válhatnak.htm internetes címen. hogy az összeesküvési elméletek mind történelmileg. Ide sorolandó a kábítószer elleni küzdelem. akik tovább kutattak a kultuszok létezését alátámasztó bizonyítékok után.kimsoft. aközben egyetlen egy kemény bizonyítékot sem hozott fel tanulmányában. Célja a polgároknak a kormányzatról való véleményének a nyomon követése. illetve a gyermekek bántalmazásáról felszínre került tényeket akarják semlegesíteni. A NSA agykontroll előírásai Érdemes röviden megismerkednünk az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (National Security Agency-nek. mind a pszichológusok tekintélyes tanácskozásain milyen szerepet játszanak. Itt három területet jelöl meg: a hírszerzést. hogy lelepleződnek a pszichológusi-pszichiátriai szakma képviselői előtt. A hírszerzés külföldi és hazai diplomatákkal. hogy azok a terapeuták. nehéz gazdasági helyzet és politikai választások idején. hogy bizonyos jobboldali rasszista szervezetek politikai célokra használhatják fel a pszichológiai és a pszichiátriai szakma dilemmáit. NSA-nak) a tudatküszöb alatti poszthipnotikus szuggeszciók használatára vonatkozó ajánlásaival. amely elérhető a http://www.

A REM és a kiválasztott kémiai stimulánsok együttes hatásaként a kísérleti alany nem képes ellenállni a szuggeszciónak. csökken az önbecsülése. Ez azt jelenti. Az ismertetendő agykontroll-technológia célja a magatartás-módosítás és a felgyorsított újraszocializálás. Egy "script" általában négy 105 . mint a hipnózis utáni szuggeszció. ingerlékeny. frusztrált. az meghal. A hipnózis utáni szuggesztibilitási index azt méri és jelzi. hogy ne legyenek lojálisak. A "Poszthypnotic Command "(a hipnózis utáni parancs) ugyanaz. és aktívan kifejti hatását a kísérleti alanyban a hipnotikus transz. vagyis ezt a technológiát lehet kémek. a kommunikációs módszereket és az egyes személyek. a rendszerek és a berendezések gyenge pontjait. Az agykontroll szempontjából a "script" szó olyan gondosan megválasztott szavak sorát jelenti. Az ODO pedig az ügyeletes. A dokumentum ezután rátér az általa használt definíciók és betűszavak jelentésének a meghatározására. követve a bibliának az előírásait. és amikor az alávetett személy akaratát megtörik úgy. elveszíti a rövid-távú emlékezetét. hogy megfosztják őt az úgynevezett gyors szemmozgással járó mély alvástól (REM . hogy milyen a kísérleti alany fogékonysága és érzékenysége a hipnózisra. és ez által az paranccsá válik a számára. Így a hypnoamnesia (hipnoamnézia) az emlékezés időleges elvesztését jelenti a poszthipnotikus szuggeszció következtében. A valódi szándék természetesen az. hogy ellenőrizzék és optimalizálják a NSA alkalmazottak teljesítményét és lojalitását. dühös. Itt fel kell mérni a terjedelmet. kémekkel és polgárokkal szemben kerül alkalmazásra a hírszerző-műveletek beazonosítása végett. intézkedésre jogosult és kötelezett személyt jelöli. amelyek hipnózis utáni szuggeszció formáját öltik. A poszthipnotikus (hipnózis utáni) szuggeszció. hogy az illető a NSA parancsait teljesítse. Az idézet összeállítás készítője ehhez azt a magyarázatot fűzi. A különböző tények jelentőségének az elferdítése azért. A NSA használja még ezt a technológiát az újraszocializálásra (agymosásra). Ha a kísérleti alany meg van fosztva a REM alvástól. amelyek kihasználhatók. ellenőrzésére használni pszichológiai megfélemlítésen. fekete karikák jelennek meg a szemei körül. a vezetők zavarása és zavarba ejtése kritikus döntések meghozatalakor. zavart lesz. Adott esetben öngyilkosságokat is elő kell segíteni. A NSA az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége. amelynek központja Maryland állambeli Fort Mead támaszponton van.A kémelhárítás külföldi diplomatákkal. növekszik a szuggesztibilitása. Minden kísérleti alanytól meg kell követelni. annak számos következménye van: csökken a protein szintézise. továbbá külföldi hírszerzők magatartásának a módosítása azért. vagy parancs a helyén marad. és mondjanak le polgári jogaikról a NSA javára. félelemokozáson és zsaroláson keresztül. A Command (parancs) terminus gyakrabban használt. hogy az Egyesült Államok számára hasznos döntések szülessenek. illetve a befolyásolhatósági indexét megnövelik olyan drogokkal. hogy az amerikaiak adják fel személyes akaratukat. amikor a hipnózist kényszerrel alkalmazzák a kísérleti alanyon. a résztvevőket. hogy az amerikai szavazópolgároknak lehetővé teszik hogy "életüket átadják Krisztusnak".Rapid Eye Movement Sleep Deprivation). közönyössé és depresszióssá válik. hogy tartson fenn "személyes viszonyt Jézus Krisztussal". mint a CNS és szívkeringési stimulánsokkal. csökken a produktivitása. vagy azokat a jelzéseket. Ezt a technológiát arra is használják. A további felhasználáshoz tartozik a félrevezető információk terjesztése. vagy a tudatalattiba történő direkt behatolás periódusában. Ha valakit hosszabb időn át megfosztanak a REM alvástól. politikai tisztségre pályázók és más közéleti személyek beszervezésére.

különböző részből áll. Ez egy közel mikroszkópikus nagyságú elektronikus megfigyelő eszköz. harmadszor a tartalomból (vagyis abból. amely percenként 250-től 450 szóig terjed. másodszor az aktivizáló feltétel. hivatalokban. illetve befejeződni). Milyen hipnózis utáni továbbítási módszert alkalmaznak? A NSA ötvözi a hipnózist és a gondolatcímkézést. stb. vagy másképp kifejezve a "gondolatolvasásra". vagy feltételek kulcsszavából (mikor. vagyis a kísérleti alany tudomása és beleegyezése nélkül. Ezek az eszközök körülbelül egy tűfej nagyságúak. Ez az állapot a hagyományos hipnózisnál csaknem minden esetben előfeltétel. amikor a kísérleti alanyt a tudomása nélkül hallgatja ki. hogy növeljék a hipnózis utáni központi parancs erejét. mit és hogyan fog a szuggeszció beindítani). Végül meghatározza az összeállítás. közlekedési eszközében és hivatalában . leírása. Miként lehet itt használni a hipnózist? Ennek a megértéséhez azt kell tudni. Először a beazonosítóból (a kísérleti alany neve. vagy egy ártatlan tüsszentés alkalmas egy gondolatnak a címkével való ellátására. hogy a tudatalatti agyműködés percenként 1200-tól 1400-ig terjedő sebességgel működik. Az úgynevezett "Somnambulatory State" (alvajárási állapot) azt az abnormális alvó állapotot jelöli. elnevezését. el lehet őket rejteni a házakban. Az agykontroll technológia rövid áttekintése Azon túlmenően. Ezt a sebességet WPM-el jelölik. akaratlan izommozgásokat. Végül az időhosszból (vagyis hogy mikor és milyen feltételek közepette fog leállni. ruhaigazításokat. jelentése "words 106 . A "Subliminal Implant" (a tudatalattiba elhelyezett implantátum) egy olyan hipnózis utáni szuggeszció. hogy mi a "Transceiver". színes videó jeleket. vakaródzással. autókban. Ennek a megértéséhez át kell tekinteni a gondolatok címkézését és a válaszok típusok szerinti megjelölését. hogy a labdát fogó és a labdát dobó játékos igen kifinomult módszerekkel. amíg az Egyesült Államokban élt). Ez a szerkezet kap ugyancsak kóddal titkosított "audioscript-eket" a NSA központi műveleti irányítóitól műholdakon keresztül. hogy a NSA képes látni és hallani mi történik a megfigyelendő személy otthonában. amelyet sikeresen juttattak be a kísérleti alany tudatalattijába. akkor gondos figyelés után rájöhet. futni. hogy hosszabban figyelje a baseball játékot (erre e sorok írójának bőven volt lehetősége. amelyeket a kísérleti alany egy tudatalatti kihallgatása során végez. azaz kategórizálására. a ruha húzgálásával.arra is képes. Ehhez hasonló kommunikációs technikát használ a NASA is a kísérleti alany agyán átsuhanó gondolat kiderítésére. tüsszentéseket. amelyben a kísérleti alany motorikusan cselekszik. Vegyük most közelebbről szemügyre. üzeneteket vált egymással. egy ruhaigazítás. a baseball sapka megigazításával. Az úgynevezett megerősítő "script"-ek azt a cél szolgálják. Ha valakinek már volt alkalma. amelyek továbbítják tudatküszöb alatti hipnózis utáni szuggeszciók formájában a kísérleti alany tartózkodási helyére. nevezzük "gondolatcímkéknek". amely gyűjti és továbbadja a kóddal titkosított audio. Ez sokkal gyorsabb. hogy miként lehet egy vakarás. így például tud sétálni. hogy kihallgasson és befolyásoljon egy személyt tudat alatt. mint a tudatos agy működési sebessége. vagy más azonosító tényező). amelyek viszont eljuttatják őket a NSA központi műveleti irányítóihoz. Az egyszerűség kedvéért ezeket a vakarásokat. a kísérleti alany tartózkodási helyének összegyűjtött koordinátáit és ezt továbbítja a NSA műholdjainak.ahol a mikroszkopikus digitális megfigyelési technológiát alkalmazza . repülőgépeken és az utcasarkokon. hogy a beindító jel a kísérleti alany tudatából mit fog kiváltani). köhögéseket.

per minute", azaz hány szó percenként. A hipnózis utáni "script", azaz a gondosan megválasztott szavak sora beszédsebességgel megközelítőleg 250 WPM-el mondható ki. Ezt egy magnetofon, vagy egy számítógép felgyorsítja 1200-1400-ig terjedő WPM-re. Ezzel a jelenséggel hangtechnikusok, rádió és TV szerkesztők napról-napra találkoznak, amikor különböző okok miatt változó sebességgel kell lejátszani az elektronikusan lerögzített műsoranyagot. Amikor az emberi hang 1400 WPM-re gyorsul fel, akkor magas hangfekvésű csiripelő vinnyogássá válik. A filmszínházakban vetített filmeknél 30 filmkocka pereg le előttünk 1 másodperc alatt. Egyetlen kockára 1/30-ad másodperc jut, amit a tudatos agyműködés nem képes felismerni, de a tudatalatti agyműködés világosan olvassa és megérti az adott filmkocka üzenetét. Amikor az 1960-as években a 30 kocka közül egyetlen egyre írták rá, hogy "Drink Coca Cola", a nézők körében 65 %-al nőtt aznap este a Coca Cola fogyasztás. Ezért a szövetségi kormány végül is betiltotta a tudatküszöb alatti reklámozást. Kutatók szerint az arány csak azért volt 65 %-os, mivel nem mindeki figyeli egyforma intenzitással a filmet, egyesek éppen körülnéznek, vagy esznek valamit, vagy éppenséggel gyengébb a látásuk és ezért nem ért el hozzájuk az üzenet. A most ismertetett technológia kifejlesztése kezdetén a NSA eredetileg magnetofonra rögzítette kimondott szó formájában a hipnózis utáni szuggeszciós üzenetet és ezt a magnetofon sebességének növelésével gyorsították fel. Ez az eljárás igen munkaigényes volt, megkövetelte, hogy valamennyi e feladatot végző személy kifogástalanul ejtse ki a szavakat, jól bírja a nyelvet és a megfelelő dialektust használja. Emellett a háttérzajok miatt gyenge volt a minőség és gyakran időbeli elcsúszásokat okozott a magnetofonfelvétel és a feldolgozás. Ezen túlmenően igen sok gyakorlással lehet csak elérni, hogy valamennyi munkatárs azonos sebességgel beszéljen, úgy hogy a felgyorsított "script" a megfelelő sebességgel legyen továbbítható. Jelenleg komputerekkel állítják össze az ideális optimalizált fonémákat (fonéma az a hang, amelynek a megváltoztatásával a szó jelentése megváltozik, így például lap - láp) a szavak kialakítására és ezeket a szavakat aztán a megfelelő továbbítási sebességre gyorsítják fel. Ahol nyelvi dialektus is jelen van, ott az alap fonémáknak egy másfajta készletét használják. A technika ott tart, hogy a földgolyónkon használt nyelvek egész sorához megkeresték a különböző fonetikai elemeket, ezt digitálisan megszerkesztették, optimalizálták. Ezeket használják a továbbítandó üzenetek, a hipnózis utáni szuggeszciókra emlékeztető "script"-ek összeállításához. Minimálisra csökkentették a szavak közti üres részt, és a hangmagasság emelkedését korlátozták és megszűrték. Az ismétlődő színuszgörbéket is eltávolították a fonetikus elemek akusztikus hullámainak az áramlásából. Így csökkentették az aktuális színuszgörbéket. Ez csökkenti a fonémának azt a tényleges időtartamát, amelyet a továbbítás érdekében aztán még felgyorsítanak. Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb sebességgel játsszák az üzenetet és csökkenti a kísérleti alany képességét arra, hogy felismerje, hogy ez tulajdonképpen egy felgyorsított beszéd. Az optimalizált és digitálisan kiválasztott és megszerkesztett fonémák használata kiegészítve hipnotikus szuggeszciókhoz hasonlóan struktúrált szavakkal és mondatokkal úgy is meghatározható, mint "computer simulated subconscious speech language - komputerrel szimulált tudatalatti beszédnyelv". A tudatalatti agyműködés nagyon érzékeny. Képes hallani azt, amit a tudatos agy nem vesz figyelembe. Ha sokat nézzük a televíziót, akkor valószínűleg megtapasztaljuk, hogy sok "subliminal tapes - tudatküszöb alatti magnetofon" működik azért, hogy beprogramozza

107

tudatunkat. Ezeket a hatásokat titokban rögzítették az óceán hullámzajába, zenébe, vagy más hanghatásokba, de ezek nincsenek felgyorsítva a tudatalatti továbbítás sebességére, és éppen ezért nem elég hatékonyak. A tudatalatti agyműködés képes hallani és megkülönböztetni az üzeneteket még akkor is, ha háttérzaj hallatszik, mint például a hullámok morajlása, autók, repülőgépek zaja, vagy amikor valaki beszél hozzánk normális társalgás keretében. A tudatos agy nem fog hallani semmit, hacsak az nem közvetlen-közelről a házban hallatszik. Ha nagyon odafigyelünk, akkor hallhatjuk alacsony hanghatású magnetofonszalagnak a gyors tekerését, és kis hangerővel való lejátszását. Ez a hang a NSA magas sebességű audio tudatalatti üzenete. A fonetikus összetevőknek ez a módosítása lejátszva kis hangerővel, ötvözve a környezeti háttérzajjal, nagyon nehézzé teszi a kísérleti alany számára a NSA üzenetének a rögzítését. Még ha az illető képes lenne is hatékonyan rögzíteni ilyen üzenetet, nagyon nehéz azt a háttérzajtól elválasztani, filterezni, kiszűrni. Így rekonstruálni a hiányzó színuszgörbéket a hanghullámok áramlásából, lelassítani az üzenetet olyan mértékűre, hogy a hipnózis utáni "script" tartalma megkülönböztethető legyen a tudatos agyműködés számára, ílymódon csaknem lehetetlen egy átlagember számára. Röviden összefoglalva a kísérleti alanynak semmi esélye nincs arra, hogy elemezze a NSA üzenetét az alábbi eszközök nélkül: - Egy a legutóbbi technológia szerint működő hivatásos rögzítőberendezés. - Digitálisan működő hanghullám kezelő berendezés. - A hanghullámokra vonatkozó tudományos ismeretek felsőfokú elsajátítása. - Jártasság a lingvisztikában és a fonetikában. - A hipnózis elméletének és gyakorlatának, valamint a "script"-ek készítésének az ismerete. - Ezen túlmenően ideális környezeti feltételekre is szükség van a rögzítéshez. - További feltétel még, hogy a NSA ne tudjon a kísérleti alany ilyen irányú szándékáról és képességéről, vagyis hogy meg tudja oldani a továbbított üzenetek felismerését és rögzítését. A fentebb ismertetett feltételek együttes meglétének hiányában ez a technológia tökéletes hírszerzési eszköz. Ugyanis csaknem lehetetlen kideríteni a létezését, bemérni és rendkívül nehéz a nyomokat visszavezetni a NSA-ra. Azok a tünetek, hogy a NSA képes a programozásra és valamit beültetni a kísérleti alanynak a tudatába, félelmet vált ki, mivel számolnia kell az illetőnek azzal, hogy elmebetegnek gondolják, ha jelentést tennének a NSAnak az ilyen jellegű tevékenységéről. A kísérleti alanyok nem ismerik ennek a technológiának a forrását, sem a technológiát magát, nincsenek kemény bizonyítékaik, csupán észleléseikre, szenvedéseikre és izolációjukra tudnak hagyatkozni. Mód van arra is, hogy a megtámadott egyén rendelkezésére álló egyéb eszközöket kiderítsék, ezekkel szemben megelőző lépéseket tegyenek, így a NSA tulajdonképpen még inkább meg tudja bénítani az illetőt. Miként használja a NSA a hipnózis utáni továbbítási módszert, a gondolatcímkéket? A NSA agyprogramozó üzeneteit audiovizuális elektronikus megfigyelő eszközökön keresztül juttatja el a címzetthez, amelyeket, mint már utaltunk rá az illető otthonában, autójában, munkahelyén helyez el. Ilyen tudatküszöb alatti üzenet lehet a következő: "X úr képzelje el, hogy az adóhivatal megvizsgálja az adóügyeit. Emlékezzen vissza, amikor csalt az adójával és aggódott, hogy vajon az adóhivatal ezt kiderítheti egy ellenőrzéssel. Ha Ön soha nem követett el adócsalást és nincs miért félnie, akkor viszketni fog a jobb fülcimpája, amely vakarásra megszűnik. Ha az adóhivatal rajtakaphatja a csaláson, akkor a bal orrcimpájában érez viszketést, amely akkor fog eltűnni, ha kétszer megvakarja. X úrnak csak egy futó gondolata volt az elmúlt adóbevallásról, és csak egy kis viszketése volt. Ez a viszketés az a bizonyos "thought label - gondolatcímke". A NSA illetékes munkatársa (NSA Officer On Duty, ODO -

108

a NSA szolgálatban lévő, illetékes munkatársa) lényegében arról cserélt információt a kísérleti személlyel, hogy az csalt-e valaha az adójával és vajon az adóhivatal elkaphatná-e egy vizsgálattal. Ez az igen leegyszerűsített példa szemlélteti a tipikus NSA kihallgatást. A tényleges kihallgatás során alkalmazott üzenetek több száz szóból is állhatnak, nagyon összetettek és kifinomultak lehetnek. A legtöbb üzenet több tucatszóból tevődik össze. A zárt hírszerző világ az elmúlt évtizedekben újabb csúcsokhoz érkezett. Ma már közvetlenül hatást tud gyakorolni szinte minden személyre az Egyesült Államokban, de külföldön is. A már működő elektronikus megfigyelő rendszer kiterjed Mexikóra, Közép-Amerikára és Dél-Amerika sűrűn lakott térségeire. Ma már működik Ausztráliában, Afrikában, és Európa azon országaiban, amelyek nem tartoztak a szovjet birodalomhoz. A NSA azonban - több kutató állítása szerint is - arra törekszik, hogy az egész földgolyót egy "elektronikus szem" megfigyelése alá helyezze a harmadik évezred elején. Ezt a célt már csaknem elérték, nehézségekbe csupán a csúcstechnológiájú országokban ütköztek. Itt a hírszerzés-elhárító technológia fejlett, és a szükséges pénzügyi eszközök is rendelkezésre állnak. Ennek eredményeként ezekben az országokban be tudták azonosítani a "transceiver"ekből (adó-vevő készülékekből) érkező magasfrekvenciájú mikrohullámú kibocsátások kitöréseit. A NSA kommunikációs rendszere tehát képes arra, hogy bármely személytől hangmintát ("voice print") vegyen, és azt nyilvántartásában elhelyezze. Az így raktározott mintát később fel lehet használni a kísérleti személy meghatározására, mégpedig úgy, hogy a reális idejű megfigyelés során szerzett hangmintákat, amelyeket tartózkodási helyszínén vesznek róla, összehasonlítják vele. Ehhez arra van szükség, hogy a megcélzott személy egy adó-vevő készülék közelében beszéljen. Ha a megfigyelt tudatában van annak, hogy a NSA látókörébe került és ezért csendben marad, akkor a NSA arra is képes, hogy periódikusan világszinten bocsásson ki tudatküszöb alatti üzenetet, amely név szerint megcélozza az adott személyt, és arra készteti, hogy elaludjon, és álmában beszéljen. Miután az illető beszél, a hangmintája beazonosításra kerül és a személy tartózkodási helye is meghatározható csaknem az egész világon. Ma már nem csak költői hasonlat, de valóság, hogy a Földünk összezsugorodott és egyre kisebbé válik. Az itt ismertetett technológiát eredetileg a CIA által folytatott kísérleti programok keretében dolgozták ki az 1950-es években, majd továbbfejlesztették őket az 1960-as években. Ez után a bőségesen rendelkezésre álló pénzügyi eszközök lehetővé tették, hogy a fontos nemzetbiztonsági területek mindegyikére kiterjesszék. Amikor a már említett "Drink Coca Cola" reklám bámulatosan eredményesnek bizonyult, felmerült a kérdés, vajon a látássebességhez hasonlóan a hallás is felgyorsítható-e. Ezirányban a NSA Fort Mead-i támaszpontján folytattak kísérleteket, ahol a kiválasztott fonémákat úgy változtatták meg, hogy a felesleges színuszhullám görbéktől megfosztották őket, és elektronikusan újrakonstruálták a szavakat rövid változatban. A korai szakaszban kísérleteztek a távolbalátással is, ahol a kísérleti alany ellazult állapotban felnyitja a tudatát és megmagyarázza azokat a képeket, amelyeket a NSA készített ezt a technológiát használva. Ezek a kísérletek tették lehetővé, hogy "a komputer által szimulált tudatalatti beszéd nyelvét" tökéletesítsék és "script" változatban maximalizálják a továbbítás lehetőségét a kísérleti alany tudatában egy megfelelő "vision or picture" (látvány vagy kép) formájában. A kísérleti alany

109

által már korábban látott képek egyszerűen visszahívatók az úgynevezett "Age regression" (életkor visszaidézés) "script" változatainak az alkalmazásával. A NSA kémelhárítási kísérletei Több kísérlet is folyt annak a meghatározására, hogy milyen feltételekkel és eljárásokkal lehet Amerika ellen bevetett kémeket agykontrollal ellenőrzés alá venni. Az egyik ilyen kísérlet alanya egy férfi volt, aki konfliktusba került a fiával és egy alkalommal leöntötte benzinnel és felgyújtotta. Ugyanezt tervezte saját magával is, de az életösztöne erősebbnek bizonyult, mint a NSA belé ültetett magatartásmódosító programja. Miután letartóztatták, elmondotta, hogy agya hirtelen kitisztult és már nem tudta okát adni, hogy miként tudta elkövetni ezt a bűncselekményt. Az történt, hogy a hipnózist egyszerűen megszüntették, a kísérleti alanynak megengedték, hogy aludjon, úgyhogy a pszichiátriai szakértők, akik tanulmányozni fogják az illetőt, ne találjanak semmi nyomot, ha alávetnék a hagyományos hipnoterápiával vagy pszichoanalízissel végzett vizsgálatoknak. Másfél évtizeddel ezelőtt hírt adtak az újságok arról, hogy Floridában több idősebb ember meghalt álmatlanság következtében. Az orvosok mindent megpróbáltak, de nem voltak képesek változtatni ezen a helyzeten, amely végül is valamennyi beteg halálával végződött. A NSA-nak sikerült kifejlesztenie olyan aggodalmat okozó "scrip"-eket, amelyek optimalizálták a hipnózis utáni állapot tartósságának a csökkenését annak arányában, ahogy az idő múlásával a kísérleti alany egészsége romlott. Az egész Egyesült Államokat megrázta az az eset, ami a Davidian szekta tagjaival Wako-ban történt. David Koresh órákon át tárgyalt az FBI képviselőivel Istenről és a bibliáról, végül várta Isten szavát, hogy megmondja neki, mit tegyen az ostrom utolsó óráiban. A szóbanforgó üzenet olyan összetételű lehetett, amely "Personal Journal" számokat is tartalmazhatott, (ezeket a NSA megköveteli a kísérleti alanyok számára az agymosás idején), amely viszont elvezethetett volna azokhoz a kérdésekhez, hogy vajon miként vált ilyen minőségűvé ez a szekta-kultusz. Továbbá a NSA-nak úgy volt célszerű feltűntetnie, hogy "God spoke to them and said to commit suicide" (Isten szólott hozzájuk és közölte velük, hogy kövessenek el öngyilkosságot). Csak így tudta megmenteni kudarctól ezt az újabb nagyszabású agykontroll kísérletét. Az FBI "Crime Information Center, CIC" (Bűnügyi Információs Központ) több ezer olyan aktával rendelkezik, ahol dokumentálva vannak azok az esetek, amelyek magukon viselik a NSA kísérletek jellegzetességeit. Ezekben az ügyekben a "Thought Controll" technológiát alkalmazták. Jelenleg a NSA sok olyan kísérleti alannyal rendelkezik a társadalom legkülönfélébb részeiből, akiknek az aktivizálásához már csak "triggerek"-re, azaz programbeindító, gondosan megkonstruált hipnózis-utáni "script"-ekre van szükség ahhoz, hogy teljesítsék a kapott parancsot és adott esetben akár egy gyilkosságot is végrehajtsanak. A NSA úgy hívja őket, hogy "Shooters on a Shelf" (polcon tartott lőfegyverek). Egy példa erre Russel Eugene Weston, aki 1998. július 26-án Washingtonban a Capitolium környékén ámokfutóként lövöldözni kezdett. Az állapították meg róla, hogy skizofréniája van. Olyan kényszerképzetei voltak, miszerint kapcsolatban áll a CIA-val vagy az FBI-val, és meg volt róla győződve, hogy egy rádió nyomkövető szerkezet volt beültetve a fogába. Russel Eugene Weston is a NSA elektronikus agymosásának volt a terméke. Nem volt képes felismerni a rendkívül fejlett technológiát még annak dacára sem, hogy tudta "valaki" (CIA, FBI, stb.) tart kapcsolatot vele és ez a kapcsolat kiterjed az egész Egyesült Államokra. Weston azt képzelte, hogy egy nyomkövető eszközt ültettek a testébe. A NSA hipnózis-kezelése hatásaként arra a

110

következtetésre jutott, hogy a skizofrénia elleni gyógyszerek nem segítenének rajta és ezért megtagadta azok bevételét. Ez az ember kétségbeesve próbálta enyhíteni azt a szenvedést, amit a NSA okozott neki. A már hivatkozott http://www.kimsoft.com/2000/nsa-psy.htm tájékoztató készítője megírja, hogy évek hosszú során át már több ezer olyan személlyel került kapcsolatba, akiket vallásos agymosásban részesítettek. Ezt olyan szintre emelték, ahol már "Isten" mondja meg nekik, hogy mit tegyenek, és "Ő" szól hozzájuk gyengéd hangon, tudatukon belül, és a kísérleti alanyok feltétlenül engedelmeskednek "Neki". Természetesen ellenségek is találhatóak a fejükön belül. Ez azonban a bibliai János jelenések könyvében, az Apokalipszisben jelzett Antikrisztus megérkezését bizonyítja. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus már visszatért a földre és ő irányítja őket. James Bamford "Inside America's Most Secret Agency, The Puzzle Palace" (Amerika legtitkosabb ügynökségén belül, A rejtély palotája) című könyve, amelyet 1982-ben a Houghton Mifflin Company adott ki rendkívül sok adatot tartalmaz a NSA történetére vonatkozóan. A NSA eleinte csak a telefonok lehallgatásával foglalkozott, ez azonban kibővült a legváltozatosabb audiovizuális technikákkal. Bamford az, aki a The Puzzle Palaceban beszámol a NSA első, magával az áldozattal végrehajtott kivégzéssel (öngyilkossággal) kapcsolatos agykontroll technológiáról. A NSA-nak az egyik alkalmazottja a jelentések szerint rohanva menekült a NSA területéről azt állítva, hogy démonok vannak a fejében, majd pedig megölte magát. A NSA alkalmazott ilyen módszert bizonyos hírek eltusolására. A kaliforniai Berkley Egyetem egyik diákja 1990. november 27-én bement egy bárba, és túszokat ejtett. Ragaszkodott ahhoz, hogy a rendőrség tegye lehetővé, hogy a CIA igazgatója beszéljen vele azért, hogy így megszabadulhasson a szenvedésétől. A fiatalember leveleket küldött az elnöknek és a CIA-nak, de kérései süket fülekre találtak. Miután a fiatalember pánikba esett, lelőtte az egyik vendéget a bárban, és akkor egy SWAT csoport (Special Weapons and Tactics Team - Különleges fegyveres és taktikai csoport) emberei halálosan megsebesítették. A San Jose-i rendőrség megtalálta az elnökhöz írott leveleknek a másolatait, amelyekben a fiatalember beszámol arról, hogy bizonyos emberek tudnak olvasni az agyban és ő rájött arra, hogy ezt milyen módon teszik. A NSA sikertelenül végzett rajta agymosási kísérletet, és hogy ez az egész dolog ne kerüljön napvilágra, nem volt más választása, mint saját biztonsága érdekében eltávolítani az élők sorából. Rendkívül érdekes, hogy ez az eset eredetileg úgy került az elektronikus tömegtájékoztatási eszközök híradásaiba, hogy egy fegyveres ember azt követeli, személyesen beszélhessen a CIA igazgatójával. Ez a híradás rendkívül gyorsan eltűnt és többé már nem szerepelt a hírek között. A Nírvána nevű zenekar tagja, Curt Cobain, egy másik áldozata a NSA agymosásának. Itt is arra kényszerűlt a NSA, hogy kiiktassa Cobain-t, aki zenéjébe a NSA tudatbefolyásoló tevékenységére vonatkozó kulcsmondatokat és szavakat írt. Így kommunikált hallgatóságával. Az egyik dalában, amelyet a NSA-hoz írt, úgy utal rá, mint "Friends inside his head" (A fején belül lévő barátok). Ha a NSA büntetésként a legmagasabb szintű agymosást alkalmazza, a kísérleti alany gyorsan távozik az élők sorából. Cobain a heroint használta, hogy elbódítsa, és érzéketlenné tegye magát, de más eszközökkel is megpróbálkozott, hogy lelassítsa az az elektronikus tudatbefolyásolás hatását. Néhány évvel ezelőtt Nagybritanniában számos kormányalkalmazott dolgozott egy szigorúan titkos radarlétesítményen. Közülük többen öngyilkosságot követtek el, noha nem volt

111

Ez a hír jelezheti. mert többet közülük kivülről nem nyitható zárt ajtók mögött követtek el. azaz a szóbanforgó zenekar feltárta. anélkül. hogy a zenekar tagjai sikertelenül fordították arra minden idejüket és pénzüket. és az általa tisztelt irányadó csoporttól. baráti körének) az erős vagy gyenge voltát. 2000. A NSA magatartásmódosító eljárása Ebben a részben ismertetjük röviden azokat a tipikus technikákat. hogy találjanak egy helyet. Ezek a halálesetek megrendezett öngyilkosságok sem lehettek. magabiztosságát. hogy "ők gyorsan beszélnek. valamint azt. továbbá hipnózis utáni szuggeszciókkal bombázzák. amelyek a NSA magatartásmódosító tevékenységében használatosak. eljárásokat. Itt természetesen elsősorban a tudatalatt elhelyezett hipnózis utáni szuggeszciókról van szó. amely szerint az amerikaiak 40 %-a alvászavarral küzd. mint amikor egy magnetofonszalagot gyorsan előretekerünk. A kísérleti alany. és végső soron társadalmilag és pénzügyileg is sikertelen. pénzügyi helyzetére. Mindössze arról volt szó. amelyek megtörik az akaraterejét. és bemutatta. A dal szemléltette. apatikus lesz. hogy tudna róla. kábítószerrel való visszaélésnek. babonás képzeteit. illetve más hírszerzési vagy kémelhárítási szempontra. morális meggyőződését. A NSA magatartásmódosító eljárása a kísérleti alany beazonosításával és minősítésével kezdődik. miközben teljesen ébren van. valamint azt. Miután megtörténik a kísérleti alany kiválasztása. továbbá azt is. Ezek a manipulált tudatú egyének életük céljául a Jézussal való személyes kapcsolat kiépítését és fenntartását tartják.. önbizalmát. ahol a NASA-nak nem lenne módjában zaklatni őket. wild life"(vad. akivel a NSA kísérletezett. intelligenciáját. vad élet). vagy Curt Cobain és több ezer más személy. "The Talkind Heads" (A beszélő fejek).lelkiállapot az egyházak "reborn"-nak. Ezt az NSA által előre meghatározott és hipnózissal létrehozott . és erkölcsi értékrendszerét. vagy a NSA alkalmazottja. Ennek a dalnak az volt a címe.rendszerint szélsőségesen vallásos . Mérlegelik a lelepleződés kockázatának a minimalizálását. hipnotikus hatás alá kerül. társadalmi státuszát. vagy egyéb szokatlan dolognak. Ezek az emberek ugyanannak a technológiának voltak alávetve. Megmagyarázták a dalban. Az 1980-as években az egyik népszerű zenekar írt egy dalt megmagyarázva a NSA agymosó technológiájának a tudományos folyamatát. újjászületettnek hívják. hogy a NSA miként választhat ki valakit az agymosásra. hogy "Wild.". érvelőképességét. depressziós állapotba kerül. mint a Berkley Egyetem diákja. hogy a NSA mindig a REM-alvástól való megfosztással kezdi el a magatartásmódosító eljárását. valamint elsődleges támogató csoportjának (családjának. Az már ismert..semmilyen látható nyoma valamely ellenséges kormány beavatkozásának. A kiválasztásnál szerepet játszik a kísérleti alany értéke az Ügynökség számára. Ennek a felmérésénél tekintettel vannak közéleti szereplésére. magyarázatokat és meghatározásokat. március 26-án az Orange County Register üzleti szekciója ismertette a "National Sleep Foundation" (Országos Alvási Alapítvány) jelentését. Miközben a kísérleti alany egyre nagyobb mértékben elszigetelődik a családján belül. a kísérleti alany hipnózis utáni szuggerálhatósági indexét. hogy az elektronikus megfigyelési rendszernek szinte korlátlan a hatóköre. miként hangzik a tudat manipulálása. 112 . hogy a NSA bővíti a nagyközönségre gyakorolt befolyását. hogy bizonyos kormányalkalmazottak egy fokozottan őrzött kormány projekten dolgoztak. miként észlelhető a hallható továbbítás ("audible transmission") a dal végén. hosszú időn át tartó REM-alvás megfosztásnak vetik alá. politikai meggyőződésére. Ez ahhoz hasonló.

recsegések. Ezután a NSA további hipnotizálja büntetés vagy jutalom formájában a célszemélyt. hogy a különböző furcsa érzetek és észlelések a testükbe ültetett implantátumok következményei. hogy "Isten akaratának megfelelően" cselekedjék. a kommunikációs műholdakról. Ennek ellenére nem érezzük a mikrohullámok által okozott tüneteket. hogy a teste különböző részén furcsa bizsergő. A kísérleti alanyok számára fontos annak a megértése. akkor további büntetéssel sújtják. kémkednek utána. amikor a kísérleti alany egy szobában tartózkodik. akkor a NSA a teljes ellenőrzést meg tudja valósítani az adott személy felett. mivel ezeknek nincs meg az a lehetősége. és ezt behelyettesítik pozitív jutalmazó-hipnózissal: "Isten és Jézus munkálkodik az életükben". Tompa ütések. hogy a NSA ezt a technológiát atombiztos földalatti bunkerekből irányítja. csiklandozó érzéseket váltson ki. hogy "Isten vagy Jézus közvetlenül szóljon a kísérleti alanyhoz" és a negatív újra-megerősítést a Sátánnak lehet tulajdonítani. vagy állandóan követik. Ha a kísérleti alany ellenáll a NSA utasításainak. Ez az új támogató csoport rendszerint egyházi emberekből áll. (A szinapszis az idegsejtek egymáshoz történő csatlakozási helye. világháború alatt. A kísérleti alanyt fokozatosan mentesítik az idegrendszert károsító kényelmetlen hipnózistól. Senkinek sincs kedve és ideje ahhoz. Egy idő múlva megjelennek az emocionális összeomlás tünetei és kialakul egy új támogató csoport a kísérleti alany körül. hogy továbbítási módszert alkalmaztak vele szemben. bizsergéseket. Mindez ez kitűnően alkalmas a NSA tudatirányító technológiájának és eljárásának az álcázására. viszketéseket. és a nagysebességű akusztikusan továbbított hipnózisnak lett a célszemélye. Ez hasonló a Gestapo tevékenységéhez a II. hogy naponta adjon jelentést imádság formájában az otthonának csendjében. Amikor a NSA más kapcsolatokat használ. a lámpákról és ehhez hasonlók. Így az új egyházi előjáró-csoport működik a magatartást megerősítő mechanizmusként. A NSA azért részesíti előnyben a keresztény egyházakat. hogy kiváltsanak lokalizált szinaptikus (idegsejt kapcsolódási) válaszokat az agyunkban. A kísérleti alanyok gyakran azt hiszik. vagy autójában. ahol a NSA elektronikus megfigyelő rendszere eléri és a kulcsszavak révén kiválasztja és értékeli az elhangzott imákat. és arra veszi rá a kísérleti alanyt. vagy téveszmék. bárhol. hogy bármely nonkomform magatartása megfigyelésre kerül. az órákról. akkor nyilvánvaló. a pozitív jutalmat pedig Isten áldásának. mert az általuk hirdetett tanítás lehetővé teszi. Kialakulnak azok a kényszerképzetek. hogy mikrohullámú fegyverrel kövessen valakit azért. amelyben a kísérleti személy vallásos újjászületést él át és "életét Krisztusnak adja". amikor a kísérleti alany csípést. végül a NSA-hoz. akiknek a nézetei a bibliában gyökereznek.) Ezen túlmenően. A kísérleti alanytól megkövetelik. hogy a kísérleti alanyt a szomszédai megfigyelik. zörejek hallhatók a falakról. és hogy a szomszédjának semmi köze sincs az általa észlelt furcsa tapasztalatokhoz. és számos ember van körülötte és csupán ő az egyedüli. ahol az ingerületeket átveszik egymástól. aki megtapasztalja ezeket a furcsa "gondolatokat". amely a kísérleti alany valamennyi problémáját végül is a NSA elé viszi. de a NSA használt más kultuszokat és nem egyházi-jellegű társadalmi csoportokat is. a mennyezetről. szúrást.Tipikus hipnózis utáni eszközökkel kiváltott érzéki csalódás az. vagy hivatalában. El vagyunk árasztva folyamatosan mikrohullámokkal a televízióállomásokról. 113 . Ezt követően a kísérleti alany teljes odaadást érez Jézus (értsd: a NSA) iránt és bármit meg fog tenni Jézus (értsd: a NSA) irányába. Ezek mikrohullámú besugárzások következményei lehetnek. A kísérleti alany úgy épül be ebbe a rendszerbe. Életének minden mozzanata ima útján továbbításra kerül más "keresztényekhez". reszketést. remegést érez teste különböző részein.

Az állandó megfigyelés viszont megfelelő személyzet 24 órán át történő alkalmazását igényelné és ez igen költséges. amit a kommunista diktatúrákban alkalmaztak az államvédelmi szervezetek. hogy a hipnózis utáni tudatalatti implantátum egy meghatározott esemény. Az ilyen kísérleti alanyoknak az élete viszonylag terméketlen. mint egyéniségét vesztett középszerű lény vegetálhat Jézus (a NSA) szolgálatában. egy városra. hogy van evolúció. A NSA azért nem alkalmaz kizárólag reális idejű hipnózis utáni parancstovábbítást. Így például semmiben sem hisznek. Az esemény által kiváltott feltételes üzenet-továbbítás lényege. amikor nem figyeli őt aktívan a NSA. életének a további részében. mivel félni fog a NSA megtorlásától. aktivizáló technikáknak. Ilyen előre kijelölt időpontban sugárzott "script"-ek esetén a kísérleti alany látszólag találomra gondol erre vagy arra. űrutazás. vagy egy nagyobb földrajzi térségre. se nem gazdaságos a kísérleti alany folyamatos megfigyelése a reális időben történő továbbítás céljából. Az alkalmazott technikák három fő csoportba oszthatóak. Az első a reális időben történő továbbítás. hogy a NSA feladat végrehajtására kijelölt ügyeletes munkatársa hipnózis utáni parancsot tartalmazó "script"-et juttat el a kísérleti alanyhoz és megfigyeli annak válaszreakcióját. A reális időben történő tudatalatti üzenet továbbítás azt jelenti. érez így vagy úgy. és ez biztonsági kockázatot jelent. A NSA jelentősen csökkenti saját biztonsági kockázatát azzal. A magatartásváltoztató eljárás Ebben fontos szerepe van a beindító. és végül a hipnózis utáni. ami nincs a bibliában. Az előre kijelölt tudatalatti implantátum továbbításakor a NSA központi kapcsoló komputere kibocsáthat egy "script"-et a megjelölt személyhez egy előre kijelölt időpontban. hogy mi az. Kerülik az "e-világi" tevékenységeket és rendszerint zavarban vannak. vagy kódjel-szó hatására 114 . holott ezek sem szerepeltek a bibliában. hogy sokféle hipnózis utáni továbbító. ha repülőgépeken utaznak és televízióznak. A továbbítandó "script" sugárzása korlátozódhat egy épületre. mert azt sugalmazza neki. A továbbításnak ez a formája meggyorsítja a tudat mélyén hallható "hang" felfogását. Az a kísérleti alany. amikor folyamatosan negatív újra-megerősítésre kerül sor. vagyis nem fogadják el. amit itt a földi életükben el tudnak végezni. A magatartásmegváltozás általában akkor megy végbe a leggyorsabban. és ez maximalizálja a magatartás megváltoztatását. Ez a hang adja az igaz vagy hamis információkat és parancsokat a NSA céljától és szándékaitól függően. gondolat.valamint ahhoz. "az örök életre" összpontosítják. mint például Észak-Amerika vagy Európa. hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. aki sikeresen végigment a NSA magatartásmódosító programján. Mind a három "script"-továbbítási-módozat alkalmazása megzavarja a kísérleti alanyt. és nem tudja a visszatérő gondolatokat vagy érzéseket valamilyen szokás szerint visszatérő eseményhez vagy helyzethez kapcsolni. Nem az lebeg szemük előtt. és többé nem okoz gondot sem az egyházban. kiváltó. Tehát se nem praktikus. mert figyelmüket a halál utáni életre. a második az előre elkészített és kijelölt továbbítás az ugyancsak előre programozott komputer útján. ha racionálisan kell gondolkodniuk. Ez a technika megköveteli a tudatalatti kihallgatást. mert a kísérleti alany felismerheti.technikát használ a kísérleti alany negatív újra-megerősítésére. és összefüggéstelenül csaponganak. hogy voltak dinoszauruszok. Mindezt akkor is tagadják. sem a tömegtájékoztatásban. Valamennyi NSA által alkalmazott standard hipnózis utáni parancstovábbító "script" eljuttatható reális időben. vagy feltételes továbbítások.

hiszen a kísérleti alany. Az ilyen típusú tudatalatti implantátumot ötvözni lehet más beültetendő üzenetekkel. és ezért igen hatékony eszköz egy előre meghatározott kívánatos magatartás megerősítésére. ellenséges érzést. pl. ellenséges érzülettől. jobb tanulmányi eredmény elérésére történő ösztönzésre. Ilyenkor a kísérleti alany maga dönt úgy. Szakkönyvtárakban. időbeli hosszát és azokat a feltételeket. hogy így megnöveljék a kísérleti alany döntési lehetőségeit az adott helyzetben. megkönnyebbülés érzését és a kísérleti személy pszichéjében helyreáll a békés egyensúly. akkor súlyos károkat okozhatnak. kellemetlen közérzetet és nyugtalanságot vált ki belőle. helytől vagy dologtól távoltartsa magát. feszültséget. hogy legyen rendkívül érzékeny az érzelmei változásaival kapcsolatosan.aktivizálódik. szuggerálhatósági indexének a meghatározása egy sor mintavétel segítségével. akár negatívat. Így például tudatalatt beléhelyezhető az a parancs. A NSA meg tud erősíteni egy előre meghatározott és kívánatos viselkedést. akár pozitívat egy meghatározott eseménnyel. ezek mértékét. ha csókolódzol. amelyekkel aktivizálni lehet őket. ha összekapcsol egy tudatalatti implantátumot." Ha az ilyen típusú "script"-eket nem tartják karban. Ezt a kísérleti alany erőteljesen érzékeli. Ezt tovább lehet erősíteni egy másik hipnózis utáni szuggeszcióval. A NSA szakértői pontosan testreszabják a negatív vagy pozitív megerősítéseket. Az egészben az az ellentmondásos. A NSA-agykontroll első szakasza Ennek a szakasznak a lényege a kísérleti alany előzetes felmérése. hogy íme ők hozzák meg az életükre vonatkozó fontos döntéseket. együtt alszol. ha távozol tőle és hazamész. amely fokozott aggodalmat. hogy ne aludjon együtt egy más neművel: "Nagyon feszült leszel. hogy miközben a célszemély úgy érzi. hogy tartsa magát távol élete folyamán az ilyen helyzetektől. Hipnotikus emlékezetkiesést idéznek elő benne egy tárggyal. hogy a célszemély mennyi idő alatt képes leküzdeni a 115 . általában a viselkedés megváltoztatására. helytől és dologtól. helytől vagy dologtól. átvilágítása. akkor az illetőbe olyan programot implantálnak. azt szuggerálni egy lánynak vagy egy fiúnak. Valójában persze a NSA programozók parancsát teljesítette. és ki lehet bennük alakítani a jó közérzetet azzal. hallucinációk fokozására. vagy hosszú időn át a barátod lakásán tartózkodsz és visszatér a lelki nyugalmad. kellemetlen érzése természetesen alakult ki. akkor egy másik hipnózis utáni implantátum aktivizálja az aggodalomtól. I. A hipnózis utáni és konkrét esemény által kiváltott megerősítés fokozatosan is kialakítható és olyan finoman is alkalmazható. Amikor a kísérleti alany távozik ettől a személytől. vagy nem törlik időben. hogy az adott személytől. hogy fokozottan kézben tartja a saját életét. Ilyenkor ez arra készteti. Ilyen "script"-tel lehet. de az Interneten is igen bőséges információ áll rendelkezésre a hipnózis utáni parancstovábbításnak erről a formájáról és arról. mint például a hipnózis utáni aktivizáló gondolattal azért. A hipnoterapeuták az ilyen típusú hipnózis utáni parancsokat használják pácienseik dohányzásról való leszoktatására. egy személlyel kapcsolatban és mérik azt az időt. és miként használják őket. feszültségtől és nyugtalanságtól való megszabadulás. és nem leszel képes ellazulni. hogy a kísérleti alany azt hiszi: kényelmetlen. illetve érzéki csalódások. Amikor a NSA munkatársai el akarják szigetelni a kísérleti alanyt egy meghatározott személytől. amely kellemetlen érzést okoz bizonyos helyzetben a kísérleti alanynak. valamint társadalmi körülményei állandó változásban vannak. hogy a "script"-ek hogyan készülnek. valójában azt egyre nagyobb mértékben a NSA ellenőrzi. hipnózis utáni befolyásolhatósági.

bármennyire is szeretnél rá emlékezni". hogy kiszivárogjanak információk a titkos eljárásról. babonás félelmeit. akkor csaknem lehetetlen megakadályozni. hogy a célszemély állításai megkérdőjelezhetők legyenek. A NSA által kezdeményezett önkivégzések. majd ezt kiértékelik. vagyis a nyitott kérdéseknek.hipnózis utáni szuggeszció hatását. hogy életében természetfölötti események veszik a kezdetüket. A magatartásmódosítás második szakasza Ebben a fázisban a legtöbb kísérleti alany már úgy van manipulálva. beállítódásait. A reális idejű megfigyelés. Az ilyen rövid program a legkevesebb befektetéssel a legtöbb hasznot biztosítja a legkisebb kockázattal a NSA számára. addigra fizikai és lelki erőforrásai már kimerültek. Ha az illető vallásos és elfogadja az irányítást. Ha a kísérleti alany végül is eljut ahhoz. és mint megalapozatlanok elutasításra kerüljenek. környezetének. mert a kísérleti alanynak sikerült kiderítenie a vele szemben alkalmazott agykontroll technológiát. Az ügyeletes NSA-munkatárs tapasztalata dönti el. valamint a vele szemben alkalmazott módszerek leleplezése korlátozásának a hatékony ellenőrzését. a hipnotikus és a gyógyszerekkel kapcsolatos jelenségeket. hogy mennyire képes azon úrrá lenni. Ilyen lehet például az. Így biztosítva van. Ebben a szakaszban a kísérleti alany már nem képes világosan és tömören kifejezni magát és eddig az időpontig már általában sikerült lejáratni a helyi és országos jogalkalmazó szervezetek szemében. bizonytalanságait standard tudatküszöb alatti kihallgatási technikával és a viselkedés megfigyelésével. Azt is igyekeznek kideríteni. A lényeg tehát az. kapcsolattartási eszközeit legközelebbi támogató csoportjaival és barátaival. hogy beültetnek egy hipnózis utáni parancsot és megfigyelik az illetőt. A kihallgatási forgatókönyvek felhasználják a tudatalatti kihallgatás módszereit és az alvajárással kombinált kihallgatási technikákat. vagy a programozást irányító ügyeletes munkatárs gondatlanul járt el az adott kísérleti alany esetében. valamint a szokásos tudatalatti kihallgatási technikák segítségével mérik fel a kísérleti alany általános társadalmi státuszát. II. Emiatt rendszerint ki kell iktatni a kísérleti alanyt. bármennyire is próbálják. hogy milyen szinten képes megérteni a pszichológiai. Felmérik a kísérleti alany vallásos beállítottságát. hogy "nem leszel képes emlékezni X-nek a nevére. hogy az adott esetben fejlettebb kihallgatási technikákat is alkalmazzanak-e vagy sem. hogy félelmet. ahol előre elkészítve ott vannak a válaszok igenlő és tagadó változatban. beazonosítja az e célra használt technológiát és módszereket. akkor az Ügynökség nem vonja be az illetőt a magatartásmódosító eljárásba. A NSA technológiája lehetővé teszi a kísérleti alanynak. összetalálkozást (coincidence) azért. Más hipnózis utáni szuggeszciók alkalmasak arra. amelyek hasonlatosak azokhoz a tesztkérdésekhez. A hipnózis utáni 116 . Itt fontos szerepe van az úgynevezett "Openended Questions"-nek. milyen a problémaelemző és megoldó készsége. képességeit. ha a kísérleti alany valamilyen módon mégis csak rájön a tudatmódosításra. vagy rossz közérzetet okozzanak a kísérleti alanyban. amit mozgással orvosolni lehet. Ebből következtetnek arra. hogy a kísérleti alanyban azt a benyomást keltsék. hogy "Istent" (értsd: a NSA irányítóit) szolgálja és kövesse. és egyelőre lezárja az aktáját. A célszemélynek le kell küzdenie a hipnózis utáni szuggeszciót. Ezekben az esetekben alkalmazzák az úgynevezett véletlen egybeesést. hogy felfedje és jelentse a vele szemben alkalmazott eljárást. akkor a NSA megerősíti a kísérleti alany elkötelezettségét Jézus iránt. hogy ezeket a lépéseket nem tudja megvalósítani egyes átlagosan kockázatosnak tekinthető kísérleti alanyoknál. amelyet nem tudnak elmozdítani. Ha a NSA úgy érzi. vagyis öngyilkosságok rendszerint azért következnek be. Ugyanis. hogy milyen kockázatokkal járhat az adott személy magatartásának a módosítása.

Alig múlik el egy óra lefekvésük után. Amikor aztán a kísérleti alany végül tudomást szerez a tragikus eseményről. amely olyan gondolatokat vált ki. nyugtalan alvásról. A REM alvásnak ez a csökkentése vagy megvonása gátolja a rövid ideig tartó emlékezet működését.parancsok és előzetes információk kombinációjával készítik elő a célszemélyt. hogy a hírszerzőszolgálat tudomására jut elektronikus megfigyelés útján. Gyötrő gondolatok ismétlődő visszatéréséről panaszkodnak. Nappal fáradtak. amikor felkelnek. vagy meghalt. a tapintási képességet. úgy tűnik. A csak csekély mértékben észlelhető romlási tünetek megnehezítik a kísérleti alanyok számára a REM-alvással kapcsolatos problémáik felismerését. gyöngül az iskolai. arcviszketésről és zsibbadásról. Ezt az információt elektronikus eszközök útján szerzik be. hogy a prédikáció közvetlenül hozzá van címezve. vagy fárasztó feladatok elvégzése után. Amikor a REM-alvástól való megfosztás fokozatos és olyan hipnózis utáni parancs kíséretében zajlik. és ez jelzi Isten titokzatos és kideríthetetlen képességét arra. a koncentrációt. A NSA ezután elhelyez a kísérleti alany fejében egy hipnózis utáni parancsot. A NSA több módon is befolyásolni tudja a REM alvást. és nem tudnak visszaemlékezni az álmaikra. különböző izomfeszültség kombinációkkal és komputeres ciklikusan visszatérő implantátumok továbbításával. hogy a kísérleti alany a nap folyamán aluszékonnyá válik és többször is elalszik rövid időre. hogy a kísérleti alany energikusnak és kipihentnek fogja érezni magát. nem emlékeznek a nevekre. 117 . amelyről majd csak a szentbeszédben fog hallani. Még azt is szuggerálni lehet. Ez különösen hatásos akkor. nem mennek újra aludni. akkor azt hiszi. A REM alvás különleges szerepe Az agykontroll céljából gyakran ellenőrzés alá veszik a REM (Rapid Eye Movement . beleérzéssel. hogy a célszemély közeli hozzátartozója balesetet szenvedett. A kísérleti alanyok rendszerint álmatlanságról. vagy munkahelyi teljesítménye és meglazulnak társadalmi kapcsolatai. a beszédkészséget. A NSA hírszerző rendszere által felfedezett információk segítségével azt az érzést keltik a kísérleti személyben. amelyek abban a témakörben mozognak még a templomba menetel előtt. Egy konkrét példán szemléltetve ez így zajlik le: a NSA hírszerző rendszere tájékozódik arról. előrelátással bír. Sötét karikák jelennek meg szemeiknél. Mindezek következtében romlik a kísérleti alany egészségi állapota. majd ezeket tudatosan egy meghatározott személyre irányítják. akkor az illető nem lesz képes a REM-alvástól való megfosztást felismerni. vagy pedig Isten. amikor a kísérleti személy még senkivel nem osztotta meg a benne kavargó gondolatokat. Ez rendszerint azzal kezdődik. Hipnózis utáni "script"-eket helyez be a kísérleti alany fejébe könnyű alvás idején. az érvelést és az akaraterőt. Egy másik tipikus NSA módszer azt haszálja ki. amikor a kísérleti alany által szeretett személlyel valami tragikus esemény történik. amelyeket az adott templomban helyeztek el. esetleg egy más földöntúli lény lépett vele kapcsolatba. hogy egy embernek a legbelsőbb gondolatairól is tudjon. Ez azzal jár. hogy különleges képességgel. hogy az illető ne lássa a szemei körül kialakult mély karikákat. hogy "Isten" vagy más temészetfeletti lény felfigyelt rá. hogy az illető által látogatott templomban mi lesz a szentbeszéd témája.A gyors szemmozgással kísért) alvást és ilyenkor egy vagy két ciklusra korlátozzák éjszakánként. A fehérjeszintézis is gátolt és ez csökkenti a kísérleti alany gyógyulási képességét fizikai károsodások. óránkénti felébredésről panaszkodnak. és fokozottan fogyasztanak koffeint. Ekkor az illetőnek hipnózis utáni szuggeszcióval elhelyeznek az agyában rettegő. aggódó érzéseket. Amikor a kísérleti személy hallja a szentbeszédet.

amikor valaki irracionálisan fél a sötétségtől. amely életének a nehéz időszakában segítségére lehet. illetve. hogy a kényszerneurózisban megbetegedett személy általában tudatában van annak. beleértve a rokonokat és a barátokat is. A NSA mindennapos gyakorlatához tartozik. amelyek konfliktusos helyzetbe kergették. a nagy magasságtól. Mindez lehetővé teszi a NSA számára. és ennek megfelelően viselkedik. a legtöbb kísérleti alany vagy tájékozatlanságból nem ismeri fel az eltéréseket és az ellentmondásokat. (azaz a NASA-nak). amikor valaki szinte pánikba kerül. hogy megszégyenítse az adott személyt. azt 118 . hogy névtelenségét megőrizze. hogy elnyerje lojalitásukat.A REM-alvás megfosztás után egy hétre változó hipnózis utáni parancsokat lehet elültetni. A paranoiát gyakran jellembeli fogyatékosságként tartják számon. vagy a hipochonderek. de egyéb antiszociális magatartásra is vonatkoznak. Jóindulatú. hogy hatékonyabban zsaroljon. Ha csökken önfegyelme. a lifttől. ez azzal jár. amelyek tőle nem várható szokatlan magatartásra késztetik. hogy tudomással bír a NSA által vele szemben alkalmazott eljárásáról. Hiszen ez a kör az. A NSA arról is ismert. és az ő megbocsátó kegyelmére. hogy olyan hipnózis utáni szuggeszciókat helyez el a kísérleti alanyok tudatában. A NSA ez irányú eljárásának ez az eleme növeli a kísérleti alanyban a félelemérzést és azt a feszültséget. Az is előfordul. Amikor a NSA nem követi a szokott Bibliai hivatkozásokat. és csökkentse önbecsülését. és magabiztossága. hogy az illető személyben olyan magatartási zavarok léptek fel. akkor még jobban rá van utalva Istenre. csak nem tud kényszerétől megszabadulni. A paranoia rendkívül hatékony eszköz a NSA kezében. akik állandóan mindent leellenőrizni kényszerülnek. További célja ennek az eljárásnak feszültség létrehozása az illető hatóság és a kísérleti alany között még akkor is. hogy lejárassa azt a személyt. Az ebben szenvedő ember ilyen vagy olyan vonatkozású téveszméit igaznak tartja. amire van hivatkozás a Bibliában. a repülő vagy hajóutazástól. vagyis elsődleges támogató csoportját. "Nem szabad megtagadnod az engedelmességet az Istennek. Ezek rendszerint szexuális természetűek. hogy valamilyen más módon találnak egy eseményre igazolást azért. ha maga a NSA felelős azért. Lehetővé teszi. hogy kényszer hatására cselekszik. beleértve legközelebbi rokonait és barátait is. amely "Isten állandó mindent látó megfigyeléséből" ered." A paranoia és a NSA A paranoia nagyzási vagy üldözési téboly. akik mindig valamilyen külső vagy belső hatástól tartanak. hogy a kísérleti alanyban bizalmatlanságot alakítson ki a többi ember iránt. vagy képtelen a megfelelő elemzésre. A fóbiás kényszerképzetek is gyakoriak. hogy az Istennek tulajdonított megnyugváshoz jussanak. A NSA e kérdés kutatói szerint rendszerint más jogalkalmazó és jogérvényesítő ügynökségeket használ fel bizonyos személyek magatartásában mutatkozó abnormális jelenségek dokumentálására. Így például olyan "scrip"-eket lehet hozzá továbbítani. hogy segít a kísérleti alanyoknak megmenekülni a jogi eljárásoktól azért. a különböző állatoktól. amely betegséget okoz. Ide tartoznak a túlzottan pedáns emberek is. Az illető személy megbüntethető negatív megerősítés útján bármiért. amelyek világosan utalnak a Bibliára. hogy az így megbélyegzett személy tanúságtétele még inkább veszít hiteléből. Ezzel lehet alátámasztani "Isten szavának" a valódiságát. A kényszerképzet többek között abban tér el a téveszmétől. Egyik legismertebb az agrofóbia. akiről a NSA időközben kiderítette. ha lenéz egy felhőkarcoló tetejéről. a szellemi működés logikus voltát nem érintő téveszme-rendszer. Ezeket az egyébként szégyenérzéssel kísért cselekvéseket a NSA később felhasználja arra. de tájékozatlan emberek. a zárt szobától.

Mindezt a gyanakvást számos "script" továbbításával ültetik be a kísérleti alany tudatába. Az ilyen személyek hajlamosak arra. vagy munkatársai. III.és normarendszerüknek. hogy "szkizofréniásnak". majd a Megmentő által való megszabadításban. hogy a többiek őt idegbetegnek. valamint tartózkodása attól. A kísérleti alany gyakran egy vele szemben kevésbé igényes környezetbe kerül. spirituális kapcsolatépítéssel. ha valamilyen objektív bizonyíték ellentmond az ő hit. vagy családtagjai összeesküdtek ellene. nem vezethetők vissza biológiai. A pszichiáterek és a klinikai pszichológusok rendszerint rosszul diagnosztizálják az elektronikus tudatbefolyásolás alatt álló célszemélyt. másrészt a programozással járó költségeit. és tovább erősítsék benne a félelmeket. vagy környezeti hatásokra. például valamelyik egyházi csoportba. jelentősen csökkenti a NSA biztonsági kockázatát. lelki. rendszerint rendkívül gyanakvóak és könnyen ingerelhetők. szellemi küzdelemben. elhúzódó és hatástalan kezelésben részesítik. hogy a megcélzott kísérleti alanyba beültesse az összeesküvés téveszméjét. Tovább bonyolódik a helyzet. A NSA-nak arra külön kell ügyelnie. mert ez által csökkenti az ő biztonsági kockázatát. Azok a kísérleti alanyok. és rendszerint intézeti. kémiai okokra. akkor felhalmozódhat egy sor olyan információ. A félrevezető diagnózis arra szorítja a kísérleti alanyt. a szellemek. A szenvedés súlyossága miatt a célszemély már folyamatosan képtelen a normális életvezetésre. akik már ezt a tudatbefolyásoló programot ismerik. Meg vannak győződve. Minthogy ez egy soklépcsős progam. A kábítószerektől és az alkoholtól való függőség fokozása 119 . Így további szorongást és ellenséges érzületet ültetnek el benne ezen kollégákkal szemben. amelyből összeállhat a kép. az ismételt "újjászületéssel Jézus Krisztusban". A kísérleti személynek ez az elszigetelődése. Egy ilyen ajánlás pedig még inkább növelheti a kísérleti alanyban azt a félelmet. reális világ. hogy a kísérleti személy ne tartson kapcsolatot olyan személyekkel. hogy szomszédai.ajánlhatják neki. és rendkívül költséges. Isten. Ez a harmadik típusú program a REM-alvástól való megfosztással kezdődik. "paranoiásnak" minősítsék. hogy másoknak is beszéljen tapasztalatairól. Izgatott állapotba kerülnek. a különböző spirituális létezők valóságában. akik ezt a típusú programozást kapják. hogy forduljon szakorvoshoz. Ez a technika tovább fokozza az adott célszemély elszigetelődését. A magatartásmódosítás harmadik szakasza Ebben a szakaszban nagyon kemény módszereket alkalmaznak és a folyamat kettőtől öt évig terjedő ideig tart. hogy higgyenek a démonok. vagy más módon lerövidítse őket. vagy közösségi elhelyezésre szorul. a NSA arra törekszik. már nem bízik többé elöljáróiban. az intenzív fájdalomokozással. hogy egyes lépcsőfokot kihagyjon belőle. vagy elmebetegnek. hogy megtapasztalt tüneteiről másoknak ne beszéljen és így elkerülje azt a kellemetlenséget. A páciensnek a normálistól eltérő tünetei ugyanis hipnózisból erednek. a mesterségesen felnagyított lelkiismeretességgel. Ha az ilyen személyek egymással kicserélik ismereteiket és tapasztalataikat. és ez elvezethet a NSA szigorúan titokban tartott agykontroll tevékenységének a lelepleződéséhez. mint az empirikus. vagy az istenségek. folytatódik az önbecsülés és a magabiztosság megtörésével. anyagi természetű. vagy legalább is pszichopatának tartják. hogy a spirituális világ sokkal hatalmasabb és fontosabb. és ezzel további lelki terhet rakjanak rá. A mesterségesen előidézett paranoia keretében elhitetik a kísérleti alannyal. végül a lélek önmagára találásában Jézus Krisztus áldásával. azaz nem maradhat egyedül. amikor a NSA egy másik kontroll alatt álló személyt is felhasznál.

Ez több vonatkozásban is kedvező a NSA számára. az altatószerek és más gyógyszerek szedése ugyancsak gátolja a REMtípusú alvást és megnöveli a kísérleti személy ingerelhetőségét. Ez azt jelenti. hogy egy kormányzati ügynökség zaklatja. és helyt tudjon állni a munkahelyén. amit később fel lehet használni. A célszemélynek gondosan betáplálják az agyába. Fásultság. Az alkoholfogyasztás. hogy egy kísérletnek a szenvedő alanya. hogy a hipnózis utáni parancsok hatékonyabbak. hogy kompenzálja az alváshiányt. folytatódik életében a kudarcok sorozata. csüggedtség. párosulva az újonnan behelyezett hipnózis utáni parancsoknak való ellenállással. Ez lejáratja az illetőt. fokozza a szégyenérzetét. és hiteltelenné váljék. aki azt állítja. közöny. és aki visszaél a testével. rendszerint tévesen diagnosztizálják. az illető egyre érzéketlenebbé válik. tovább sodorja a célszemélyt az emocionális összeomláshoz. a kísérleti alany egyre inkább rászorul a központi idegrendszer működését segítő stimulánsokra azért. Ez pedig. ha a célszemély a REMalvástól való megfosztásra gyógyszerek szedésével válaszol. Valójában a célszemély semmiben sem bűnös. Ha illegális drogokat használ. hogy az illetőre felfigyeljenek a hatóságok. és a kísérleti alanynak jóval nehezebb a parancsok által gerjesztett impulzusoknak ellenállnia. A kábítószer-fogyasztás arra is alkalmas. hogy a NSA ennek a segítségével fokozza a kísérleti alanyban a szégyenérzetet. hogy fokozzák a bűntudatát. mint "Isten büntetését". Amikor ilyen állapotban a kísérleti alany hivatásos szakemberekhez fordul segítségért. A drogokhoz való alkalmazkodással járó stressz. kivéve azt. amely kísérletet közpénzből állami intézmény hajt végre rajta jól fizetett. mint "Isten büntetése". nyomott kedélyállapot lesz rajta úrrá. az iskolában. A szegényes táplálkozás A szegényes táplálkozás csökkenti azt az energia mennyiséget. mert drogfogyasztónak lehet címkézni. A NSA tehát hasznot húz abból. Depresszió A hosszantartó REM-alvástól való megfosztás eredményeként legyöngül a kísérleti személy. A központi idegrendszert stimuláló drogok megnövelik a kísérleti személy szuggerálhatóságát. Ki fog ez után hinni egy kábítószerélvezőnek. és a szedett drogok megnövelik a beültetett hipnózis utáni parancsok hatékonyságát. magasan képzett szakemberek segítségével. és depresszió ellen kezdik kezelni anélkül. és már nem tud hatékonyan működni. Az agykontroll kísérlet 120 . az megerőszakolja Isten akaratát. mint már utaltunk rá. és személyes kapcsolatai fenntartásában. amikor az agykontroll program a felfokozott lelkiismeret szakaszához érkezik. és tehetetlenségi érzése növekszik. Ezáltal még jobban megalázható és elszigetelhető. akkor a NSA gondoskodik arról. amellyel a kísérleti személy rendelkezik és ez az energiahiány később úgy állítható be. Ebben a fásult állapotban a célszemély további "bűnöket" követ el. Fokozatosan a rossz közérzet. hogy "a test. A depresszió következtében fokozódik társadalmi elszigeteltsége.Amikor fokozódik a REM-alvástól való megfosztás. hogy a depresszióhoz hasonlító tünetegyüttesnek a valódi okait feltárnák. eltompultság Miután sikerül megtörni a kísérleti alany önbecsülését. és hipnózissal gyötri. és a szenvedés válik uralkodóvá mindennapjain. és lehangoltság. mert "nem kitartó a hitében" és ezt később fel lehet vele szemben használni. az templom".

amely így megnövelheti hatalmát az illető személy felett. Így maga a kísérleti alany az. Közülük többet a NSA irányít hozzá azért. Ez a zavart állapot lehetővé teszi a NSA számára. az ezzel kapcsolatos megfigyeléseit. hogy folytassa a kísérleti alany személyiségének a megtörését reális idejű megfigyelés mellőzésével. Ezt az elbizonytalanodást a NSA több vonatkozásban is kihasználja a maga számára. és így fogékonnyá válik arra. A REM-alvás hiánya és a lebecsülő-lealacsonyító hipnózis utáni parancsok együttes hatásaként már egészen kis alkoholfogyasztás is jelentékenyen tudja súlyosbítani a kísérleti személy állapotát. A célszemély beszéde le is lassul. A zavarodottság korlátozza az egyén lehetőségeit arra. A REM-alvástól való megfosztásnak ebben az elhúzódó szakaszában a kísérleti alany zavart. mivel kevésbé képes felismerni. hogy a NSA elérje a kívánt céljait. amelyekre normálisan már nem képes emlékezni. emocionálisan elszigetelődik. hogy a kísérleti alany első számú támogató-csoportjától is izolálódjék. amelyek hosszabb időszakon át ismételten megerősítésre kerülnek újabb hipnotikus beavatkozásokkal. Egy zavarodott személy általában nem olyan produktív. mint egy világosan gondolkodó. hogy mikor követ el hibákat. az emocionális károsodás és a stressz együttes következménye. hogy elemezze problémáinak és szenvedéseinek a lehetséges okait és a valódi okok megtalálásával hatékony ellenlépéseket tehessen. a hipnózis utáni különleges parancsok.eredményeként előálló depressziós tünetegyüttesnek a tényleges oka a hipnózis utáni szuggeszciók által kiváltott káros hatások. Így éri el a NSA. hogy a kísérleti alany meggyőződjék arról: senkiben nem bízhat. Zavarodottság Az elhúzódó zavart állapot a REM-alvástól való megfosztás. és ez megnyilvánul az írásában is. Elbizonytalanodás A kísérleti programozásnak ebben a szakaszában a célszemély fokozottan elbizonytalanodik. A koncentrációs képesség gyöngülése megnehezíti a célszemély számára a kutató 121 . hogy őszintétlen emberek közelítsenek hozzá. Fogyatékos koncentrációs-képesség A koncentrációs képesség csökkenése megbénítja a kísérleti alany alkotóképességét és korlátozza azt a lehetőségét. aki rögzíti aktuális érzéseit. hogy meghatározott újságot olvassanak. Ez elősegíti. és naplót vezessenek. és csak a NSA ("Jézus") az. hogy önmaga hajtson végre saját viselkedésén korrekciókat. Mindezek a tünetek hozzájárulnak ahhoz. az életében előforduló eseményeket. és ez által emocionálisan még inkább függő helyzetbe kerüljön a NSA-tól. hogy megbántson másokat akár szavaival. és hosszabb időre van szüksége ahhoz. érzelmileg rendkívül sérülékeny. akár tetteivel. hogy fokozza a kísérleti személynek okozott emocionális fájdalmat. Újságok és naplók A tudatműködés befolyásolását célzó program keretében a kísérleti alanyok többségét ráveszik arra. amely tele lesz grammatikai és helyesírási hibákkal. továbbá "Istennek az iránymutatásait". Mindez a NSA biztonsági kockázatát is csökkenti. hogy meg tudja fogalmazni röviden és értelmesen gondolatait. mivel a REM-típusú alvás hiánya miatt rövid távú memóriája nem működik megfelelően. jól organizált ember és sokkal inkább hajlamos arra. A kísérleti alanynak elgyöngül a gondolkodási és érvelési képessége. akihez őszintén fordulhat.

lépések zaját hallják. illetve az olyan téveszmékre (amelyek. Szarkasztikus. hogy szemléltesse: a kísérleti alany semmit nem tud egyedül. vagy fúrja az ajtót. vagy a munkaadóival szemben. lehet hogy nem is olyan tévesek). képzelgések Az érzéki csalódásokat arra használja a NSA. amely emocionális összeomláshoz vezethet. hogy valaki az ajtót próbálja kinyitni. akkor ezt a téves irányú agressziót a NSA hipnózis utáni parancsokkal még meg is erősíti. s így össze nem tartozó képzetek. hogy erőszakosságot kövessen el a házastársával. Düh és harag Rendkívül fontos az a mód. Ennek az eredmény tragikus módon egy olyan bűnöző létrehozása lehet. maró gúnnyal teli."a Sátán hangja" . aki országos hírnévre tesz szert. kedvezőtlen magatartást tanúsít. pl. Ezáltal növeli a célszemély reményvesztettségét és aggódását. Meglazult asszociációs készség és személyiségzavarok A kísérleti személy képzet. valamint a negatív jellegű újra-megerősítésre. vagy természetfelettinek látszó történésekkel befolyásolják őket. hogy lejárassa vele azokat.és gondolattársítása fellazul. A meglazult képzettársításnak ebben a szakaszában a kívülálló azt tapasztalja.vette rá. oda nem illő válaszokat ad. amikor társalgásba bocsátkozik. a tanú lejáratására és további ok a paranoiára. A kísérleti személyt rendszerint arra bátorítják. ahogyan a célszemély haragját és dühét kinyilvánítja. és további okot szolgáltasson a félelemre és a zavarodottságra. vagy azt. akik üzeneteket közvetítenek hozzá. Végső soron a kísérleti személy teljesen függővé válik a NSA-tól ("Isten" akaratától). és gondolatok társulnak nála. epés megjegyzéseket tesz. Hallási képzelődések A kísérleti személyek gyakran arról számolnak be. csípős. bizarr személyiségjelek jelenhetnek meg. miszerint mikrohullámú fegyverekkel. a barátaival. valamint a saját helyzetére vonatkozó ismeretek megszerzését és kiértékelését.tevékenységet. implantátumokkal. Olyan nem kívánatos. amelyek a kísérleti alanyra korábban nem voltak jellemzőek. vagy az angyalokkal és a démonokkal kapcsolatosan. Ezek a hallási képzelgések alkalmasak. barátaival szemben. hogy a célszemély teljesen furcsa humorérzékkel. hogy a kísérleti személy összeesküvési elméleteket eszeljen ki munkatársaival. csak "Isten" (a NSA) jóváhagyásával cselekvőképes. látogatást tesznek nála. mert bűnös tettének az elkövetésére egy belső hang . Ha a NSA tudatmódosító programja irányítóinak sikerül a kísérleti alany velük szemben kialakuló ellenséges érzületét más valakire átirányítaniuk. vagy más negatív. és így érjék el további elszigetelődését és fokozott szégyenérzetét. Ez előkészíti a talajt a NSA számára. Érzéki csalódások. Hangok a kísérleti alany tudatában 122 . A képzelgések és érzékcsalódások nem korlátozódnak arra. akik esetleg tanúvallomást tesznek. önmagára támaszkodva megtenni. a félelemre. hogy recsegést.

Krisztus vagy az Anti-Krisztus (a sátán) ismeri és irányítja minden gondolatát.Ezeket a hangokat a reális idejű és a beütemezett hipnózis utáni szuggeszciók változatos módon történő továbbításával lehet előidézni a kísérleti személy agyában. Valójában azonban egy hallási képzelődés. és ezzel jelezze számára. Ennek az az eredménye. mert azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. vagy a Szentlélek. A főnév-helyettesítő hipnózis utáni implantátum A kísérleti alanynak egy hipnózis utáni szuggeszciót helyeznek el a tudatában. rendszerint tévesen . feloldja. vagy fülcsengés olyan tünet. vagy a gonosz szellem irányítja őket.szkizofrénnek . Nyugodt szél A nyugodt szellő. hogy a kísérleti személy úgy fogja fel. amely megváltoztatja a névmások alakját a kísérleti alanynak a belső gondolkodásában. Fülzúgás A fülzúgás. Így például arra gondol a kísérleti személy.arra. hogy "Isten békéje helyreállt". Látási hallucinációk 123 . Ez a hipnotikus implantátum nagyerejű. Ez meggyőző bizonyíték arra. A kísérleti alany tudatalattijában az egyes szám első személyt az egyes szám második személy váltja fel. vagy szélfuvallat hallucinációját a NSA arra használja. Gyakran tévesen fülcsengésnek diagnosztizálják. az angyal. hogy valaki csaknem minden gondolatánál közli vele. A fülzúgásnak rendszerint nincs gyógyszerészeti vagy biokémiai alapja és általában a hipnózis utáni szuggeszció váltja ki. A főnév helyettesítő hipnózis utáni szuggeszció alkalmazása esetén a célszemély a következő belső gondolatot tapasztalja meg: "neked ma templomba kellene menned". A teljes nyugalom és csönd Ezt a NSA a pozitív megerősítésre használja. elbocsássa. Másrészt azért. az Isten. és inkább szakemberek (pszichiáterek és klinikai pszichológusok) segítségét keresik. és a célszemély úgy érzékeli. hogy Isten (a NSA) mentesítse bűneitől. következésképp paranoiáját. amelyről szinte minden kísérleti személy beszámol. hogy meggyőzze a kísérleti alanyt: a Szentlélek látogatja őt. amelyet hipnózis okoz. Arra is lehet használni más hipnózis utáni szuggeszciókkal együtt. Ezt a célt szolgálják a főnév helyettesítő beültetési technikák. Azok a kísérleti személyek. hogy mit tegyen. hogy "ma templomba kellene mennem". amelyet az aszpirin túladagolása okoz. hogy a kísérleti alanyból eltávolítsa a fülzúgást. hogy egy hang irányítja még akkor is. Ezt a tudatalatt beültetett gondolatot fel lehet használni . aki részesévé válik a NSA tudatbefolyásoló programjának. hogy a szellem. akiknek nincs vallásos vagy babonás hivatkozási keretük. hogy "Isten ismeri gyermekeinek minden gondolatát".lesznek diagnosztizálva. Egyrészt azért.más implantátumokkal kombinálva . hogy elhitessék a célszeméllyel: a jó. ha a belső gondolatok természetesek és tartalmuk többsége is a sajátja. hogy a célszemély mérföldes léptekkel haladt előre azirányban. hogy fokozzák a kísérleti személy fenyegetettségi és félelmi érzését.

Ezt a NSA félelem és kétség keltésére használja. A hallucinációk utójellegűek. rendszerint a reális idejű kihallgatást követően. a kísérleti alany úgy viselkedik. Tapintási. A NSA által kibocsátott tipikus magatartási végszavak a következő formákat ölthetik: • • • • • • • • • • • • Nyomásérzés a jobb mutatóujj hegyén. hallgass!". hogy a kísérleti alany a peniszével. A jobb. "figyelj. Fel lehet használni megfélemlítésre és a célszemély zavarba ejtésére. és arra ösztönzik az embereket. és arra használják őket. vagy erősíti az illetőt. Izomgörcsök. vagy a klitorisz hegyén érződő nyomás jelképezi az erkölcstelen gondolatot. A jobb láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a helyes irányt. vagy nagy pókokat. Elterelik a figyelmet a NSA programozó technikájáról. hogy földöntúli űrlényeket látott az ébredés pillanataiban. A jobb dobhártya időleges nyomása azt jelzi. vagy nincs elég erőd. lehetőleg egy sötét szobában. bal szem esetén a "Sátán beleegyezését". mint egy percig tartanak és nem tartós jellegűek. Az ilyenfajta hírek zavarodottságot okoznak az amerikai társadalomban.. A jobb tenyér központjának az időleges megnyomása jelképezi. hogy megfelelő irányba tereljék a kísérleti alanyt. vagy az angyalok cirógatják. vagy pedig a könnyed alvás állapotában. 124 . hogy "kelj fel és siess!". Így azt az érzéki csalódást lehet benne kelteni. mint egy s. hogy bízzál. vagy fényes pontokat a szemük előtt és ehhez hasonlókat. A herékben jelentkező ideiglenes bizsergés szimbolizálja az elégtelen férfiasságot. A bal láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a rossz irányt. vagy a bal szemnek az akaratlan pislogása jelenti jobb szem esetén "Isten beleegyezését". amikor azok ébredőben vannak. szaglási tévképzetek és izomgörcsök A tapintási hallucinációk tartósabbak lehetnek. vagy másképpen kifejezve. Átmeneti bizsergés a test más részein azt jelenti. rendszerint rövidebb. hogy "ne hallgasd!". vagy különböző árnyékalakok mozgását a mennyezeten. amely a hitet jelképezi.. A bal dobhártya nyomása azt jelenti. gyakran kiegészítve további hipnózis utáni implantátumokkal. hogy fenyegeti. vagy azt. A bal mutatóujj hegyén a nyomásérzés jelképezi a hit hiányát. A fenéken tapasztalható nyomás jelképezi a rossz magatartást. A penisz. vagy a Sátán csábítását. illetve cselekszik. vagy a klitoriszával gondolkodik. A kísérleti alanyok rendszerint angyalokat látnak..g.Ezeket a látási képzelgéseket rendszerint akkor ültetik be a kísérleti személyekbe. Ez fölfogható úgy is. hogy a Sátán torkán ragadja a kísérleti személyt. hogy mikrohullámokkal sugározzák be. A "Sightings" című televízió show-műsor számos nézője számolt be arról. "Jézus Isten jobbján ül" A jobb talpnak a lábujjak és az ív közé eső párnázott részének a nyomása jelképezi azt. vagy a nyaki vénánál érzett nyomás a nyak jobb oldalán szimbolizálja. vagyis. hogy rossz irányban kutassanak.. hogy egy láthatatlan természetfölötti érinti meg a kísérleti alanyt. és ezért biztonsági kockázatot csökkentő dezinformációnak tekinthetőek.

elnézésben. hogy mikroszkópikus adó-vevő szerkezeteket helyezzen el a létesítményt körülvevő térségben. fontos részletek mellőzésében. amely biztosítva van attól. hogy eljusson hozzájuk a tudatküszöb alatti üzenet. Erős édeskés szag jelképezi a Sátán édes győzelmét a kísérleti alany lelke felett. a kellő figyelem hiányában. A NSA technológiáját ilyenkor meg kellene fordítani azért. hogy a NSA elektronikusan behatoljon. akkor az NSA már csak az élelmiszereket és a többi ellátást szolgáló anyagot használhatja a behatolás céljára. megfigyelésekből állítják össze a kutatási anyagot. hogy eltávolítson minden észlelési maradványt a kísérleti alanyban. hogy a NSA nyomban a kísérleti "script" után egy törlési "script"-et juttat el a kísérleti alany agyához. E célból minimálisan a következő követelményeknek kell eleget tennie: Lehallgató. hogy a tesztelt "script"-nek nem volt hatása. vagy a mennyezetek. ha a NSA-nak hozzáférése van a tesztelés alatt álló kísérleti alanyhoz. Ezt a megfordítást azonban igen nehéz megvalósítani. a NSA visszaél ezzel az amerikai polgárok rovására. kutatóknak és kísérleti alanyoknak lehetőleg láthatóaknak kell lenniük. A NSA-nak a tesztelési "script"-je tartalmazhat egy "hypnoamnesia script"-et (hipnózissal előidézett emlékezetvesztést) azért. A technológiát nem lehet kifejleszteni és optimalizálni. hogy dokumentumokkal támasszák alá és szemléltessék a NSA emberi jogokat és polgári szabadságjogokat sértő eljárását. 125 . vagy más hát. megfigyelési hatások előidézésével bennük. Minden berendezést biztosítani kell a vihartól nem csak villámhárítóval. akkor befolyásolni tudja a kutatás és az adatgyűjtés irányát meghatározott észlelési.és lábizmokban. amelyek keresztülhatolhatnak az olyan akadályokon. A fent röviden összefoglalt tájékoztató anyag készítői végül néhány figyelmeztetést és jó tanácsot is adnak azoknak. mint a falak. hogy őket tudat alatti technikák segítségével ne tudja a NSA kihallgatni. vagyis mikró vevőkészülékek elhelyezése. helytelen feltételezésekben és az adatok téves kiértékelésében. extrém jellegű összehúzódásokat a végbél záróizomnál. vagy infravörös sugárzással az ablakon keresztül.Az izomgörcsök időnként komoly fájdalmat okoznak. hogy a NSA minden lehetőséget felhasznál arra. de más módon is és el kell szigetelni elektromosan a külvilágtól. Célszerű abból a feltételezésből kiindulni. Ugyanezekből a téves észlelésekből. A kutatótól a kísérleti alanyhoz eljuttatott tesztelési "script"-ek semlegesíthetők azáltal. akik arra törekednek. A kutatást éppen ezért lehetőleg olyan létesítményben kell végezni. A célszemélyeknek. Ezek az észlelési hatások megnyilvánulhatnak zavarodottságban. A NSA a lebiztosított területet elhagyó személyeknek minden bizonnyal dezinformáló "script"-eket továbbítana. Ez továbbítható normális megvilágítással. Így az nem fog visszajelezni hatásokat és így a kísérletvezető tudós arra a következtetésre jut. hogy bizonyítani lehessen. A kutatást végző személyzetnek és kísérleti alanyaiknak soha nem szabad távozniuk a létesítmény lebiztosított részéből azért. Ha az elektronikus behatolás nem lehetséges. Ha a tudósok és műszaki segítőtársaik olyan kísérleti létesítményeket használnak. vagy olyan milliméter hosszúságú hullámokkal és rokon technológiákkal. amelyet a NSA felszerelt a standard adó-vevő készülékekkel.

vagyis 25-30 méter mélyre úgy. Tüsszögések. Több e területen járatos szakértő is úgy véli. torokhangok felfoghatók lézermikrofonokkal. erősítőkkel. és elektromos hálózatról ne lehessen a föld alatt sem megközelíteni. hogy a NSA elhelyezett-e már úgynevezett "minimal script"-eket az agyukban vagy sem. A NSA vezetésének is szigorúbban kellene ellenőrizni azt a rendszert. 126 . amelyek megvédik a polgárokat. amelyekben van egy miniatűr hangszóró. A NSA e téren folytatott gyakorlata szükségessé tenné. és megfigyelés nélkül működhet. A kísérleti alanyokat próbaképpen alá kell vetni a hagyományos hipnózisnak a létesítmény igénybevételekor annak a kiderítése végett. mielőtt azt használatba veszik és a kísérletek megkezdődnek. így csatorna-. Ez a NSA csúcstechnológiájú hírszerzésének a legmagasabb szintje. A tesztelő létesítményeket ezért célszerű mélyen a föld alá elhelyezni. a Washingtoni Kongresszus olyan további jogszabályokat fogadjon el. amely lehetővé teszi a látható behatolást a legtöbb létesítménybe. amelyet irányít. adóberendezése azonban nincs. és el kell távolítani az elektronikus lehallgató szerkezeteket.A hallható válaszok felfoghatók mikró vevőkészülékekkel. Minden meglévő létesítményt gondosan át kell vizsgálni. A NSA-nak jelenleg a rendelkezésére állnak olyan műholdak a milliméter nagyságú hullámtechnológiával. hogy az amerikai törvényhozás. víz-. hogy más létesítményekről. hogy az Egyesült Államoknak e legmagasabb szintű hírszerző szervezetének az irányítása nem felel meg minden törvényességi és emberi jogi követelménynek. köhögések.

melyek a hagyományaik. Ezek a oligarchikus és rendkívül befolyásos családok Nimródtól származtatják magukat. Springmeier 1998.. ami nem látható. Ha valaki meg akarja érteni az illuminátusokat. hogy az állami szervek által végzett agykontrollnak számos vonatkozása van. Ez a szervezet azonban ténylegesen nem ekkor jött létre. mint mi. amit a világ lát és van egy titkos életük is. amelyet Adam Weishaupt 1776-ban Bajorországban alapított? Fritz Springmeier erre igenlő választ adott. tudnia kell. akik keresztül tudtak hatolni az őket körülvevő szigorú titoktartáson. Egyik életük. mit tesznek és minden mást. Ezek a nemzetbiztonság mögé rejtőzve tevékenykednek. Fritz Springmeier együtt írta Cisco Wheeler-el a "Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Control Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására)." . január 4-én elmondotta. kik ezek az emberek. amelyeket törzseknek. A modern időkben csak igen kevesen tettek említést az illuminátusok létezéséről. mint mi. saját nemzetünk biztonságának az érdeke. Kettős életet élnek. hogy kik ők és mit akarnak. amelyek a traumaokozással létrehozott tudatmódosítással foglalkoznak. valamint a "Deeper Insights" (Mélyebb bepillantás) című könyveket. vagy családoknak hívok.4. "Patriotizmusunkat használják velünk szemben és elhitetik velünk. hogy saját érdekünk. mert amikor valaki felteszi a kérdést. Valamennyien "generációs sátánisták"-nak nevezhetőek. Az illuminiátusok kutatójaként szükségszerűen meg kellett ismerkednie azok frontszervezeteivel is. ahogy ők gondolkodnak. el nem tudtam volna képzelni. hogy bárki ilyesmire képes és ezért igen kevesen vannak. 13 főbb ilyen család van.mondotta Springmeier. Az emberek nagyon gyakran úgy magyarázzák a körülvevő világot. ezért ez lett a feladatom. Ez azt jelenti. illetve az általuk működtetett hálózatnak nevezett. Vérségi leszármazás szerinti elit csoportot alkotnak. hogy akkor. hogy ők nem úgy gondolkodnak. hogy évszázadokon át gyakorolták a titkos fekete mágiát és vallásukat nemzedékről nemzedékre átörökítették. amikor ő az illuminátusokról beszélt. vagy amilyen az ő világuk." Wayne Morris ezután megkérdezte interjúalanyát. amit tudok róluk. hogy mi alávessük magunkat minden olyan titoktartásnak. Ezúttal Fritz Springmeier kutatóval és az agykontroll áldozatok lelkipásztorával készített interjú főbb gondolatait ismertetjük. Most azért szólok róluk részletesebben. amit ő az illuminátusoknak. fejezet Wayne Morris interjúi Torontóban Interjú Fritz Springmeierrel Wayne Morris több interjút is készített az agykontrollról. ez vajon ugyanaz a társaság-e. Amíg nem találkoztam vele. amit ők ránk kényszerítenek.. A titkolózás egyfajta művészet a számukra. A Rothschildok titkos családfáját is gondosan nyilvántartották az évszázadokon át. valamint a titkos világkormányzattal. hozzátéve: "Az illuminátusok a világesemények mozgatói. és ez a 127 . Kevesen vannak azok. Összefügg a kormányzaton belüli informális kormánnyal. a válasz az: nem úgy gondolkodnak. akiknek sikerült áttörni ezt a titoktartást. Meg akarom mutatni a világnak. amely a torontói Ryerson Polytechnical University rádiójában hangzott el. Cisco Wheeler úgynevezett generációs illuminátus család hölgy tagja és születésétől kezdve traumával okozott agykontroll alatt állott.

Collins. amennyiben sokat beszéltek. hogy egy sor olyasmire vannak beprogramozva. Ők tartották fent a misztérium vallásokat. a Meroving vérvonal. és már évszázadok óta a nyilvánosságtól elrejtőzve titokban működnek. amikor hozzálátunk a beültetett tudatmódosító programok lebontásához. aki idősebb George Bush idején alelnök volt. Az illuminátus dinasztiák és az egész rejtett hálózatrendszer célja egy Új Világrendnek a létrehozása. számos program van elhelyezve az agyában arra vonatkozóan. legalább is én így látom. a Trilaterális Bizottság. de ez Woodrow Wilson elnök feleségéről is elmondható. Az illuminátusok kutatójaként sok mindent ki kellett próbálnom és megmagyaráznom. mégpedig a világ egyesítéséhez az Antikrisztus uralma alatt". Springmeier úgy látja. Dan Quayle. a Bilderberg Csoport. hogy ne árulja el a titkokat. Ezek valamennyien az illuminátusok frontszervezetei. Így velem könnyebb volt mindez. Ekkor kezdte el behatóbban kutatni az illuminátusokat és az agykontroll tevékenységet. amelyek államok fölötti államként működnek nemzetközi szinten és állambeli államként országként. Wayne Morris ezután azt kérdezte Spingmeiertől. Springmeier megemlíti példaként Károly herceg brit trónörököst.illuminátusokhoz tartozó személy számára nem elárulni. 128 . A 13. hogy a Jehova tanúi. és George Bush amerikai elnökökkel. Amibe belebotlottam. valamint a mormonok tanulmányozása során jött rá az illuminátusok kapcsolatrendszerére és tudatbefolyásolási gyakorlatukra. Amikor agykontroll alatt áll valaki. ugyancsak rokonságban áll a brit uralkodóházzal. Onassis. Nem kellett sokat mondaniuk bizonyos dolgokról. amely a programokból üt vissza rájuk. Springmeier őt az Antikrisztus elnevezéssel illette. hogy miről van szó. Valamennyien keresztényekké váltak és megpróbáltak kitörni a rabságból. akkor látjuk. kölcsönösen támogatva egymást. irányító. és ellenőrző koordinátor csoport létezik már világszinten. W. Nagyhatalmú papságot alkottak. Madison. amely felügyelte az ókori világnak ezeket a misztérium vallásait. az a történelem legnagyobb rabsága. amely egy nagyon kifinomult tervhez kapcsolódik. Leigh. "Ez a végső cél. Volt egy legfelsőbb tanács. Összességükben így vagy úgy egy irányban tevékenykednek. Egyik kérdés vezetett a másikhoz. Jefferson. Károly rokoni kapcsolatban áll Washington. Rockefeller. Érdemes szószerint idézni a választ: "Sisco megpróbált megszabadulni az agykontrolltól. A lényeg az. aki összefogott. Ezek az Astor. mert már tudatában voltam és így megkíméltem őket egy sor fájdalomtól. hogy meg fogom érteni. Ehhez tartozik Európa valamennyi királyi családja. és a Russel családok.család is Nimródig vezeti vissza leszármazási rendjét. Freeman. és a többi hozzájuk kapcsolódó szervezet fontosságát. hogy hogyan jött minderre rá és hogyan találkozott Sisco Wheeler-el. aki illuminátus agykontroll áldozat. Bundy. Dupont. Tudták. Ekkor ismerte fel a Külkapcsolatok Tanácsa (Council on Foreign Relations). amiről beszélnek. a két Harrison. minthogy én már elvégeztem a magam házi feladatát. Nagyon nehéz egy standard agykontroll programban részesült . Itt van négy rendkívül előkelő származású illuminátus asszony. Morris kérdésére felsorolta a 13 kiemelkedő leszármazási vonalat. Tyler. hogy számos döntéshozó. hogy valamennyi frontszervezet mögött létezik egy rejtett háttér ellenőrzés. Kennedy. Taylor. de ez az egyszerű tény.tette hozzá. végső soron egy különlegesen fontos személyiséggel az élen. Springmeier ez után elmondotta. Rothschild. Nem kívánom megbántani a vallásos embereket.

A kabbalisztika és a 26 eljárási mód. hogy miben hisznek. High Grand Climax (Legmagasabb Tetőpont) .a felsoroltak mind ilyen rituálék." Arra a kérdésre. Ezek gyakran iszonyatosak. de a skót Collins család is rendkívüli okkult erővel bír. Ez az egyik oka annak. az enochiai mágiában. de elmondhatom." Ez után Wayne Morris arra kérte interjúalanyát. Mindez nagyon gondosan őrzött titok.Sisco e csoport tagjaként megpróbált szabadulni az agykontrolltól." Wayne Morrisnak arra a megjegyzésére. amire képes voltam. Szent Ágnes. hogy kit milyen feladatra szemelnek ki. hogy ezekben a családokban éveken át alkalmazták-e az agykontroll technikákat. Nem akarok most belebocsátkozni a részletekbe. a druidizmusban. Grand Climax (Nagy Tetőpont). Emberáldozatra is sor kerül. A kultuszra vonatkozó ismeretek különböző típusait a 12 apostolról. Beltane. és valamennyi kapcsolódik az agykontrollhoz is. Például a titkos szervezet és a származási vérvonalak megértése nagyon nehéz. ahogyan ők gondolkodnak. Mindezt egy átlagos agy nem képes megfelelően kezelni. A High Grand Climaxban csecsemőket áldoznak fel. mind nagyon fontos része tevékenységüknek. mert így biztosítható a hagyomány folytatódása nemzedékről nemzedékre. "Az illuminátusok gyakorlatban a misztérium-vallásokat folytatják. továbbá tizenharmadikként a Szent Grálról nevezik el. Platon tanításaiban és a szufizmusban (iszlám misztikában). Ezek a férfiak és nők az okkult tanítások alapos ismerőivé válnak. hogy kiképzik őket az alkémiában. ezért tagjait behozták a legfontosabb okkultista családok közé." Morrisnak arra a kérdésére. hogy vajon mindezt a tudást felhasználják-e a saját hitvilágukban. hogy az emberek rájöttek volna. a gnoszticizmusban. akit nem programoznak át többszörös-tudatúvá. valamennyi napforduló és napéjegyenlőség. az All Hallows's Eve (mindenszentek előestéje). a hermetikus mágiában. de ez attól függ. Hyde hatást.Szent Weinbald. Kiválóan tudják. ahol el lehet érni a Dr. Jekyll és Mr. Springmeier ezt válaszolta: "Ha valaki részt kíván venni az illuminátusok rejtett életében. Nagyon értékesnek bizonyult. lámák (tibeti buddhista papok). A terapeuták legtöbbje azonban világi személy. hogyan kell a gyakorlatba átültetni terveiket. tekintettel arra. A különböző Szabbatokon (vallási ünnepnapokon) egy fiatal nőt vagy férfit áldoznak fel. hogy mi a célja a családtagokon alkalmazott agykontrollnak. Rendkívül fontos az agykontroll és a tudathasadásos egyének létrehozása. a kabbalában. arról. Springmeier igenlő választ adott: "Évszázadok óta gyakorolják az agykontrollt saját magukon és másokon. hogy az természetesnek tünjék. hogy képes voltam ezekkel az illuminátusokhoz tartozó személyekkel együttműködni. mert ki kell lépnünk a saját kultúránkból és gondolkodási módunkból és meg kell érteni ezeket az embereket. hogy a fekete mágia kiemelkedő ismerői voltak. A Merovingiai Dinasztia temészetesen tetemes mágikus erővel és nagy politikai hatalommal rendelkezik. és amikor valakit beavatnak. létezik egy világszinten egyesített konspiráció. 129 . annak egy sor eljárást kell elsajátítania. Számos standard rituáléban kell részt venni . Walpurgis. viszonzásként e titkos társaságra vonatkozó ismereteim nagymértékben növekedtek. hogy szóljon néhány szót az illuminátusok hiedelemrendszeréről. mert rájuk és más személyekre vonatkozó bennfentes információkhoz jutottam. az indiai varázslatban. Kisegítettem Sisco-t az illuminátusokból. Ezt nem úgy teszik. akkor alapvetően fontos. Van néhány illuminátus. Az okkult erők növelése érdekében vonták be a Collins családot a legfelsőbb 13 vérvonalba. járatosak lesznek az okkult rendszerek különböző ágazataiban. Életük részesévé váltam és megtettem. Springmeier kifejtette: ezek az ismeretek egymásba kapcsolódnak náluk. amiért képesek voltak oly sok mindent megvalósítani az Új Világrend érdekében anélkül. hogy valaki többszörös-tudatú legyen. mint mi.

amiért nem könnyű válaszolni erre a kérdésre.és gonosztettek között: ők dualisták. Ezek a csoportok nagyon vegyesek.. Nagyon érdekes. Másik példaként említi. miként tevékenykednek az Illuminátusok. Beszámol egy bizonyos sátánista kultuszról. hogy hogyan került ebbe a pozícióba. mint amilyennek látszanak. A hierarchia-szint felett található Asmodeus. Az egyik ok. Jacques Neckernek volt a leánya. Nem olyan nagyvonalúak. Egyetlen hajótulajdonos volt ez alól kivétel: Aritstotle 130 . hogy Judith Spencernek a "Satan's High Priest" (Sátán főpapja) című könyve jól szemlélteti. hogy mindez hogyan működik. hogy mindaz elavult. Az illuminátusokon belül az egyik legfontosabb cél egyensúlyt tartani a jó. Emberbarátinak feltűntetett jótékonykodásuk valójában önös érdekeiket szolgálja. hogy legismertebb jótékonykodóik gyakran a legmagasabb rangú sátánisták is egyben. amely a közönséges fekete mágiát gyakorlók társasága. és létezik egy hierarchikus-szint. Megpróbálnak jótetteket véghezvinni. a Nagymamák. Így például Madame de Stael (17761817). a Sötétség Anyjai. számol be arról. év lesz.) szempontból közelít hozzá. idejét múlttá tette az emberek megítélésének valamennyi általunk ismert módozatát. Rendelkeznek a saját hagyományaikkal és rituáléikkal. többszörös-tudatú egyének létrehozása. Ez ténylegesen is az. A programozott tudat fel van darabolódva. aki ebben az időben Hans Morgenthau volt. amit mi az emberi viselkedésről tudunk. hogy céljuk az új világrend létrehozása és annak kezdési időpontja a 2000.. igaz-e. hogy Pearl Harbor után Roosevelt elnök rendeletben tiltotta meg az ellenséggel való kereskedést. ahogyan felmérjük és megítéljük az embereket. "Van az anarchia-szint. a másik hierarchikus ceremóniához. Lehet egyfajta személyisége az egyik csoportban. hogy az illuminátusok vallási nézetei nem választhatóak el az agykontrolltól. Az egyensúly vallásuk fontos része. D. J. hogy a Saint Simonisták már az 1800-as évek elején közölték. valamennyien az Illuminátusok vezető személyiségeihez tartoznak." Morris ezután azt tudakolta. A II. és Leányunokák. Annak az integráns részét képezik. hogy a nagyközönség megértse. Az egyik könyvemben összegyűjtöttem száz és száz ezekhez tartozó személy nevét és címét. vagyis teljes anarchia. de fontosnak tartja. nem érintik a spirituális szempontokat. Lajos híres pénzügyminiszterének. aminek látszik. egy további pedig részt vehet sátánista rituáléban. Ezért van az. Ha valaki többszörös-tudatúnak programozott. A legfelsőbb szint Lucifer követőiből áll. Az anarchia szinten ezer és ezer hasonló érdekeltségű és tevékenységű csoportosulás található. A dokumentumok szerint a Rockefeller testvérek és Onassis." Wayne Morris ez után megemlíti. Az egyik személyiség tartozhat szabadkőműves páholyhoz. hogy az illuminátusok egyetlen földöntúli lényt.vagy világi (nem beavatott. a Nagy Mesterek. aki XIV. Az anarchia-szinten igen változatos gyakorlatot találunk. de azokat gonosztetteikkel kiegyensúlyozzák. akkor különböző szinteken működhet. Világháború során valamennyi görög kereskedelmi hajót elsüllyesztettek a harcoló felek. a programozott. Bizonyos személyek azonban ez alól felmentést kaphattak a pénzügyminisztertől. annak vezetőjéről és arról. hogy az illuminátusokon belül különböző szinteken folyik a tevékenység. és amikor az agykontroll szenvedő alanyainak a programozásával foglalkoznak. és teljesen eltérő egy másikban. Springmeier az említett könyvet ugyan nem olvasta. hogy kik kaptak felmentést az ellenséggel való kereskedés tilalma alól. Azt kívánom kiemelni. Nem lehet látni a kapcsolódásokat. Lucifert imádják? Springmeier utalt rá. Az agykontroll. Ez a gnosztikusok Lucifer-vallása.

Ehhez azonban olyanfajta forradalmi helyzetre volna szükség. Nagyarányú szállításokra volt szükség ahhoz. Nyilvánvaló. Wayne Morris ez után megemlítette. hogy a kormányzati dokumentáció egy részét megsemmisítették. ez azonban soha nem járhat teljes sikerrel. hogy kielégítsen bennünket. ahol a programozást végzik. mint amilyen például Kelet-Németországban is volt. hogy a Rockefeller tulajdonban lévő Standard Oil Spanyolországba szállította a kőolajat és a cseppfolyósított gázt. Ezek közül megjelölte a Washington államban lévő hegyet. Ezért annak dacára. hogy fog valamit mondani a róka azért. úgy vélte. ahol a hivatalos feljegyzéseket gépekkel feldarabolták. hogy az 1970-es években egyre több információ látott napvilágot a CIA agykontroll-tevékenységéről. mint például a Salt Lake City-ben működő Genealogical Library-t (Családfa. Arra a kérdésre: miért nehéz a közvéleménynek bebizonyítani. Wayne Morris megjegyezte. de ez csak részben sikerült nekik. hogy a német hadigépezet működőképes maradjon. egy másik részét pedig megváltoztatták. hogy a kormányzat újabb esélyt kapjon arra. hogy a Rockefellerek üzletelnek a németekkel. és e célból különleges könyvtárakat is felkeresett. Ehhez hasonlót tapasztalhattunk a bolsevikok hatalomrakerülése idején Oroszországban. és ez Rockefellert jó színben 131 . hogy manipulálja a közvéleményt. hogy létezik agykontroll. hogy ilyesmi megtörténhessen. amíg nem kezdte kutatni az agykontrollt. és ahol bűncselekményeket is elkövettek. Az elérhető nyers adatokat. hogy több ezer könyvet és dokumentumot tanulmányozott át az elmúlt években. A hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos másik probléma. egészen addig. valamint felkeresett több olyan helyet is. hogy ha a kutatók esetleg meg is szerezhetik őket. Springmeyer szívesen megnézte volna azokat a helyeket. hogy továbbra is óriási mennyiségű eredeti anyag létezik még. ahol egy méretekben teljesen megegyező másolatát építették fel Stonhenge-nek (az angliai Salisbury-síkon található legnagyobb megalit körnek). hogy számos dokumentumot megsemmisítettek. Springmeyer megemlítette. de Springmeyer óvott attól. Springmeyer elmondta. Springmeyer úgy véli. Springmeyernek fenntartásai vannak a kormányzati nyomozásokkal kapcsolatosan. hogy az Illuminátusok csak egy képzeletbeli csoport. ahol az illuminátusok rituális összejöveteleket tartanak. Charles Highamnek az 1984-ben megjelent "Trading with the Enemy" (Kereskedés az ellenséggel) című könyve beszámol arról.és leszármazáskutató Könyvtár). mikor a New York-i Kuhn and Loeb Company jelentős pénzekkel finanszírozta a bolsevikokat. aki a háború egész ideje alatt egyetlenegy hajóját és tengerészét sem veszítette el. A hivatalos történészek azonban erről mélyen hallgatnak. hogy ő mekkora fenyegetést jelent a csirkék számára. Olyasmi ez. A német nemzetiszocialisták is megpróbálták eltűntetni bűncselekményeik nyomait. A legmeggyőzőbb bizonyíték azonban az a több tízezer élő személy. Springmeyer kutatómunkájában a folyamat megfigyelésére összpontosított. Így például a washingtoni Kongresszus megbízásából Nelson Rockefeller vizsgálta a CIA tevékenységét. Springmeyer úgy véli. interjúk során szerzett információkat próbálta összefüggő egészbe rakni. A szövetségesek tudtak róla. Több visszaélést is feltártak. rendkívül nehéz a szigorúan ellenőrzött tömegtájékoztatás útján erről tájékoztatni a közvéleményt. hogy a hivatalos kormányzati vizsgálatok nem sok haszonnal járnak.Onassis. a legmagasabb szinten kell együttműködni. Mindez meghosszabbította néhány évvel a háborút. Interjút készített és együttműködött számos terapeutával. aki az agykontroll kísérletek alanya volt. hogy létezne egy világméretű liberális konspiráció a világ ellenőrzésére. ahol rituális szertartásokra kerül sor. Maga Wayne Morris is. hogy igen sokan nehezen tudják elhinni. amikor a Stazi-aktákat a társadalmi nyilvánosság elé tárták. Ahhoz. tényeket. amit aztán közvetlenül Németországba továbbítottak. mint mikor a rókát kérdezik meg arról.

Mintegy 150 aktacsomagot állított össze a különböző technikákról. és értik a módját. egy kifinomult módszercsomag részeként. a megtévesztések és az álcázások alkalmazására. egészen addig. szörnyűséges és hatalmas. mivel ez felöleli az adott személy teljességét. ha nem a legfontosabb módszere a tudat feletti uralomnak. hogy ezt és ezt a technikát alkalmazták. Wayne Morris ezután arra kérte interjú-alanyát. hogy ők szabadon írhattak és mondhatták el véleményüket. hogy az agykontroll a televízióhoz kapcsolódik és a tudatküszöb-alatti reklámok és üzenetek értendők alatta. A másik hogyan lehet használni a drogokat egy személy ellenőrzésére. Amikor valamit önmaguk ellen tesznek. Springmeyer elmondta. A közönséges embernek . hogy agykontroll alatt állnak. További módszer a hipnózis. de az csak 70%-ban bizonyult eredményesnek. arra hivatkozva. Ez természetesen igaz is. hogy egy sor más technika is van. Az egyik közülük a traumaokozás és a kínzás tudománya. ami ennyire mindent-átható. és a 132 . hogy beszéljen az egyes technikákról. hogy a korszerű és szigorúan titkos változatairól eltereljék a figyelmet. hogy azokat miként integrálták úgynevezett programcsomagokba. miként ellenőrzik a tömegtájékoztatást a Rothschildok vagy a Hearst-ök. Spirituális eszközrendszer is létezik az egyén ellenőrzésére. rájött. ezt valamilyen más cél elősegítése érdekében teszik. Erre vonatkozó tudásuktól szinte visszariad az ember. a különböző technikákra vonatkozó adatokat dossziékba gyűjtögette.csak morzsákat engednek át ismereteikből. miként lehetett az agykontrollra vonatkozó információktól elzárni a lakosságot. hogy az emberiségnek igenis van spirituális dimenziója. Ugyanez a helyzet az agykontrollal is. Wayne Morris ezt követően az agykontroll különböző formái és technikái iránt tudakozódott. Sokan úgy vélik. Springmeyer utalt rá: több könyvében is dokumentálta. ezt azért teszik. testét. Ha leleplezik elavult formáit. Arról azonban nem szólnak. Amikor ezeket mélyebben átvizsgálta. akkor megtapasztalják. és ha azok is ilyen hatásfokkal működnek. Mihelyt azonban ettől eltérnek. amíg véleményük megegyezik a hivatalosan támogatott állásponttal. lelkét és szellemét. hogy a tömegtájékoztatás szigorú ellenőrzés alatt áll. hogy a helyes kifejezés a "Total Mind Control" (a Tudat Teljes Ellenőrzése). a disszociáció és a transzállapotok alkalmazása.DJ. hanem valamennyi ismert ellenőrzési technikának a rendkívül fejlett kombinációjáról. amíg személyesen nem találkoznak vele. hogy hogyan kell spirituálisan ellenőrizni valakit. Egy átlagember soha nem tudná elképzelni.tűntette fel. Springmeyer hangsúlyozta. Az Illuminátusok azonban ezt jól tudják. Az emberek addig nem vesznek róla tudomást. A hivatalos tudományosság ma nem szívesen ismeri el. Az agykontroll észrevehetetlen és teljes ellenőrzés alatt tartja az adott személyt. Ezután Wayne Morris azt tudakolta.beleértve a keresztényeket is . és arról. Egy másik az embereknek és maguknak a kísérleti alanyoknak a megtévesztése. Valójában itt tízezerszer hatalmasabb dologról van szó. hogy létezhet valami. Hírszerzők gyakran beszélnek arról.). hogy miként tettek szert erre a tudásra. Vissza kell tehát térnünk az egyiptomi papsághoz. hogy 12 tudományos technikára lehet szűkíteni. Arra a kérdésre. Igen fontos tudni. Több tisztességes szerkesztő is kétségbevonja ezt az ellenőrzést. Springmeyer visszautalt az egyiptomiak Sleep Temples-eire (Ezekben a templomokban alvásterápia keretében gyógyítottak az orvos-papok . akkor teljességükben már biztosítják a száz százalékos ellenőrzést. hogy amikor maga is kereste erre a választ. Felhasznál minden ismert technikát az egyén kontrolljára. Vagyis nem egyetlen technikáról van szó. Igen sok technika létezik a fikciók. Ez utóbbi az egyik legfontosabb. hogy az Illuminátus agykontroll áldozatai maguk sem tudják. Mindezek a módszerek gondosan kapcsolódnak egymáshoz.

amely egyesítette a résztvevőket az istennővel. Ekkor került sor a beavatási szertartásra is. hogy egészen finom módon manipulálják ezeket az alkotóelemeket. hogy alkalmaztak olyan specialistákat. és így idegrendszerüket ellenőrzésük alá vehessék. amely által a beavatottak az istennővel egyesültek. Az egyik legismertebb misztérium-vallás az egyiptomi eredetű Ízisz és Ozírisz misztérium volt. Az emberek zöme nem tudja. A középkorban és már az azt megelőző korszakokban is az oligarchikus családok többek között úgy gyakorolták uralmukat a közemberek felett. Ez felhasználható gyógyításra is. megbosszulják halálát. E szerint az ógörög eredetű misztérium szerint Dionüszoszt Zeusznak és a királyi származású földanyának. Segítségével megváltoztatható az arc kinézete. de az újkorban és napjainkban is fontos szerepet játszanak. de felhasználható kínzásra és a tudat befolyásolására is. amit a koponya masszással vagy egyéb mechanikus eszközökkel történő gyógyászatának nevezhetünk. Ezek a vallási tanítások rendszerint keleti eredetű. Athéné azonban megmentette a szívét. Egy másik misztériumvallás volt az eleusziszi-misztérium. Ozírisz testvérével. megirigyli a dicsőséget és megöli Ozíriszt. Ízisz isteni gyermekével Hórusszal Ozírisz keresésére indul. majd az elrejtett istenszobor megtalálása után körmeneteket tartottak. A misztérium beavatottai e mítoszt lejátszották. E misztikus események évfordulóit sokfelé megülték. Széth. Az Ízisz misztériumba 10 napig tartó böjt és mosakodás után lehetett beavatást nyerni. körmenetek tartoztak. hogy megváltoztassák az emberek tudatállapotát. és Zeusz egy új Dionüszoszba származtatta. aki ezek után. akik szakszerűen tudtak kínozni. amit az okkultista vérvonalhoz tartozó családok évszázadokon át őriztek. A beavatás leglényegesebb része a szent italnak a fogyasztása. rendkívül óvatosan kell eljárnia. amelyekből összeáll a koponya. A koponya manipulálása olyan titok. amely szerint Eleuszisz környékén. Ehhez a titokhoz tartozott a koponya manipulálása. aki egyben felesége is uralkodik az egész világ felett. hogy manipulálni tudták a koponyát. az Alvilág istene elrabolta a termékenység istennőjének a lányát. hogy a személy miként gondolkodjon. E módszer ismerői rendkívül ügyesen használják ujjaikat. Ugyancsak ekkor kezdődött a különböző drogok és gyógynövények alkalmazása abból a célból. A misztérium ősszel megtartott kilencnapos főünnepén a mítoszt előadták. hogy a koponya nem szilárd csont. Egy másik gondosan őrzött titok volt az a képességük. a meghaló és feltámadó istenek mítoszait őrző titkos társaságokhoz kapcsolódtak. A koponya manipulálásával befolyásolni lehet azt. A beavatási szertartás után lakoma következett. Szemelének a gyermekét a titánok megették. Zeusz főisten jóvoltából sikerül visszahoznia a földre. Ez lehetővé teszi. a mezőre rohantak és az útjukba 133 . majd feltámasztják Ozíriszt. Mindezt azonban az évszázadok során továbbfejlesztették. a szertartáshoz áldozatok. Megtalálják. amelyeket gondosan őriztek az Illuminátus családok nemzedékei. Október végén Ozírisz keresésére indultak. a koponyacsontokat. Ténylegesen létezik egy olyan módszer. Az avatásra a jelöltnek másfél évig kellett készülnie. és bizonyos fokig el is mozdítsák őket. Ezek olyan titkok voltak. miként legyen disszociatív vagy engedelmesebb. amelyhez elektromos töltésű angolnákat és más elektromos töltésű eszközöket használtak. Amikor valaki megpróbálja elmozdítani azokat a csontokat. mint a Holtak Birodalmának királya uralkodik tovább. aki azonban Ozírisz testvére és sógora. További fontos misztérium volt a dionüszoszi. de a kínzás módszereit megtartották saját titkuknak. Athéntól észak-nyugatra. (A misztérium-vallások nemcsak az ókorban és a középkorban.misztériumvallásokhoz. hanem varratok kapcsolják össze különböző részeit. Hádész. valamint a hozzájuk tartozó misztérium vallás papjai. akik már ebben az időben ismerték az elektrosokk alkalmazását.

A magzat nem szereti. Szertartásaikat rendszerint a szabadban végezték és annak szerves részét képezte az emberáldozat. A túlságosan hangos zene és üvöltés idesorolható.folytatta Springmeyer igen sokat lehet hallani az elektronikus agykontrollról. amelynek vére a beavatottat megtisztította. hogy a traumatizáció minél előbb elkezdődjék. sőt számos esetben a gyermek nemzése is már a terv részét képezi. Az indiai fakírok is azért tudják elviselni a rendkívüli fájdalmat. s így képesek disszociálni. Az elektronikus befolyásolás általában a születés után kerül alkalmazásra. a papok pedig öncsonkítást hajtottak végre. A Mithrász-kultusz a kereszténységgel egyidőben vált népszerűvé. amelynek anyagát kenyér és vizes bor alkotta. Az utóbbi időben . A kórházakban sok újszülött kerül kicserélésre. J. mint újjászületett lépett elő. de ez részben azért van. Számos módszert lehet kombinálni. Titokzatos tanaikat nem volt szabad írásba foglalni. Az ilyen gyermekek rendszerint koraszülöttként látják meg a napvilágot. A druidizmus egyszerre volt filozófikus és babonás. Más szóval nem minden anya gyermeke az ő biológiai leszármazottja. és nyersen felfalták. A beavatásnak hét fokozata volt. A koraszülött csecsemő természetes módon is könnyebben traumatizálható. hogy világítsa meg részletesebben. és e hagyomány ma élő folytatóira is ez a kettőség jellemző. A traumatizálás célja a disszociáció létrehozása. mert transzba esnek. vagy lökdösi. . mindez gyötri az anyát. és vele egyesültek. Druidáknak a galliai és a britanniai kelták papjait nevezték. Így például a bőre rendkívül érzékeny. Az időszámításunk kezdete körüli időben azonban az isteni és az emberi világ közötti közvetítő szerepet tulajdonítottak neki. amikor például az apa ráordít az anyára. Springmeyer szerint gyakran a gyermek születésével kezdődik. Az Illuminátusokkal kapcsolatban már korábban említettük a druidizmus hagyományainak a továbbélését. A druidizmus tartalmaz mágiát és jóslást. és hozzátartozott egy szent lakoma is. és jelképes sírjából.kerülő állatokat széttépték. ezen ölték meg a bikát. Az Illuminátusok körében okkult rituálék szerint megfogamzik egy gyermek. és nem kedveli a kellemetlen ízű anyagokat. és kultusza köré misztériumot szervezzenek. Nagy figyelmet fordítanak leszármazási vonalának a titkosságára. A beavatás szertartásainak színhelyei földalatti sziklabarlangok voltak. hogy szabadító megváltó istenként tiszteljék. A túlságosan erős zaj. annak emlékére. mert az ilyen egyén könnyebben kerül transzállapotba és vált ki nála a fájdalom disszociációt. Ezzel alkalmassá vált arra. hogyan kezdik ezeket a technikákat alkalmazni és általában milyen idősek a kísérleti alanyok. amely fölé egy farácsot helyeztek. Lehet olyan ételt adni az anyának. A misztérium szertartásain a résztvevők megsebezték magukat. Mithrász nem meghaló és feltámadó isten. Az ókor megváltóváró hangulatát azonban Khübelé és Attisz misztériuma fejezte ki leginkább. ismeri a lélekvándorlás tanát és hazája Britannia volt. Ha az anya sok édeset eszik. bántalmazza. Hitük szerint magát Dionüszoszt vették magukhoz. akkor a magzatok megfigyelhetően kedvelik a cukrot. A beavatás csúcspontja a bikaáldozat szertartása volt. hogy az istenség is sziklából született. amelyet a magzat nem kedvel. hogy eltereljék 134 . Azért akarják.) Wayne Morris az agykontroll technikákkal kapcsolatosan arra kérte Springmeyert. A beavatandó egy gödörben állott.D. egy teljesen más tudatállapotba. A megtervezett fogamzásoknál már a magzat képességeit is felmérik és alkalmaznak traumatizáló befolyást. ha megdöfik. A Mithrász perzsa istenség körül is kialakult misztérium. Mindezek eredményeként már a születés előtt megindulhatnak a disszociációs folyamatok a fejlődő idegrendszerben.

Tudathasadásos identitászavar). nem olyan nagy fenyegetés. Ez a memória disszociálva volt. és így hozzák létre az MPD-t (a Multiple Personality Disorder . hogy ahhoz a használó ne férhessen hozzá. azaz agyunk. Rendkívül fontos az. intelligencia-hányadosát) is meg lehet határozni. hogy valamit sugároznak a fejébe. Ismerik a módját annak. A hipnózis. aki forgatja a fazekaskorongot. Az Illuminátusok vesznek egy két év körüli gyermeket.Tudathasadásos személyiségzavar). Általában felmérik az adott gyermek képességeit és ehhez használják az elektroencephalographot (EEG-t). hogy amnéziafal választotta el a tudat többi részétől. a transzállapot és a disszociáció ugyanannak a jelenségnek a különböző vonatkozásait jelöli. hogy egy bizonyos helyzetben mi történt vele. hogy memóriájának egy része el legyen különítve. hogy tovább működhessen. hogy a komputer működőképes legyen. hogy milyen személyisége van. úgy. Magukat pedig keramikusnak gondolják. hogy milyen típusú gondolkodásra képes az adott agy. hiszen valaki akkor emlékezik a legjobban arra. Springmeyer több olyan kísérleti alannyal is együttműködött. azaz a többszörös tudatú egyéneket. hogyan építsenek ilyen memóriafalakat az agyba. A különböző lelkiállapotban közölt információkhoz a legkönnyebben úgy lehet hozzáférni. és miként lehet felhasználni valakinek az ellenőrzésére. Egyes ilyen programokat a személyiség részévé tesznek. Wayne Morris ez után azt kérdezte. a tudathasadásos személyiségzavar. Ezt kiegészítették Dr. el kellett érni. Ez a jelenség ismert. annál erősebb az amnéziafal. akik elektronikus agykontroll áldozatai voltak és a többségük képes volt felismerni. A teljes titoktartást is ez teszi lehetővé. amely körülveszi. elkezdik a traumatizálását és ezzel létrehozzák ezeket az amnézia-falakat (az amnézia az emlékzőtehetség meggyengülését vagy teljes elvesztését jelenti). mentálisan szekciókra bontva a tudat működését: Ezt trauma útján érik el. amelyet aztán tetszés szerint programozhatnak. Amikor azonban valakinek elkülönülő részekre bontják a tudatát. amelyek üres komputer-lemezhez hasonlíthatók. A programozók tudják. azaz olyan memóriát használ a rendszerindításhoz. egy emlékezést gátló falat épít a trauma köré és így disszociálva biztosítja működését. Az emberre vonatkoztatva úgy is kifejezhetjük. Amikor egy gyermek megszületik. Ha valakit erős fájdalom ér. hogy az nekik megfeleljen. Ezt akkor tapasztaljuk. Minél fájdalmasabb egy trauma. amelyet idegenszerűnek talált. ha egy hasonlóba kerül. hogy a programozók úgy tekintenek egy gyerekre. Springmeyer a kondícionálásról kifejtette. azaz a gondolkodási folyamatba történő beavatkozás elektronikus technikával. Az Illuminátusok az évszázadok során megtanulták. illetve a DID-et (Dissociative Identity Disorder . hogy mi a disszociációnak a természete. hogy miként alakítsák úgy egy gyermek tudatát. Azért. amelyhez korábban nem férhettünk hozzá. mint egy darab agyagra. A beépített memória-falak miatt az illető nincs tudatában annak. Az agyhullámok bemérésével meg tudják becsülni. hogyan helyezzék az embereket különböző lelkiállapotokba. miféle gondolkodásra képes és milyen életpályát érdemes választani 135 . amikor a komputer újraindítja magát (reboot). akkor teljesen megszűnik a kapcsolat az illető normális tudatműködése és a többi leválasztott autonómmá vált tudatrész működése között. EEG útján az adott személy IQ-ját (intelligencia-kvóciensét. hogy más teljesen elkülönített és önálló életet élő tudatrészek is működnek benne. ahogyan azt a komputer-programozásnál is megfigyelhetjük. bevizsgálják az agyát. John Gittinger Personality Assessment Surveys (PAS) tesztelési módszerével. akkor a központi idegrendszerében disszociációra kerül sor. A tudatban létrejönnek a disszociált tudatrészek. ha az illető visszatér ehhez a különleges lelkiállapothoz.vagy identitászavar létrehozásáról. A disszociáció mesterséges előidézése során olyan emlékezést gátló falakat építenek az agyon belül. hogy már lehetséges többszörös tudattal rendelkező programozott egyének létrehozása.a közvélemény figyelmét a fontosabb problémáról. Az elektronikus agykontroll.

és ezt fejlesztik tovább. A legmélyebb szinten a traumát fel lehet használni arra. Ez csak az egyik technikája az agy részekre hasításának és a tudathasadásos személyiségzavar mesterséges létrehozásának. hogy a katolikus egyházon belül annyi probléma merült fel. miként gyötörjék gyermekeiket azért. hogy tudathasadásos állapotban maradjanak. Gyakran egész addig a pontig viszik. A túlélési gondolkodás és az állandó félelemben-tartás megkönnyíti ellenőrzésüket. Az első agyrész a nyúltagy és a nyúltagyi híd. hogy milyen életpályát szánnak a gyermeknek. A kulcspozícióknak a birtoklása döntő kérdés. A halálközeli állapot manipulálásából egész tudományt fejlesztettek ki. hogy a trauma okozást számos okból alkalmazzák. hogy az illető csaknem meghal. mint az ősi hüllő. kártérítéseket eredményezett. A modern társadalom számára például létrehozták a fanatikus rajongókat. A túlélést szolgáló gondolkodásnak meghatározott jellemzői vannak. mert hasonlóan működik. vagy a túlélést szolgáló gondolkodását. amely pereket. Ez félelmet hoz létre. A trauma és a kínzás igen egyszerű módon alkalmazható: "Ha nem engedelmeskedsz. Ha pedig a gyermekeket valamilyen egyházi intézményben nevelik. Mengele az Illuminátusokhoz tartozott. akkor hüllő szinten tartjuk központi rendszere működését. 18 hónapos korban pedig már az EEG-t is alkalmazzák. Ez rendkívül fájdalmas és egyszerű módja annak. Az agykontroll tehát nem csak azt a célt szolgálja. miszerint az agy egységes. agyának természetes képességeire. A trauma az agyat visszahelyezi az úgynevezett túlélési állapotba (survival mode). Életének a háttérből való manipulálása végigkíséri iskolaévei során és a lehető leggondosabban felkészítik a neki kijelölt életpályára. Sokat foglalkozott ikrekkel. A gyermek kreativitásával és leválasztott tudatrészeinek a működésével hasonló módon foglalkoznak. Ezért volt szükség Mengele koncentrációs táborokban végzett kísérleteinek az eredményeire is. A folyamatos traumatizálás elősegíti a transzállapot magas szintjének és a disszociált magatartásnak a fenntartását. A leválasztott tudatrészek egybetartásának fontos eszköze a folyamatos trauma-okozás. amelyet angolul Reptilien Brain-nek (hüllő-agynak) neveznek. és részükre végzett kísérleteket. hanem ez a kézben tartott vezetők pozícióba helyezésének. Springmeyer itt kitért arra. Bizonyos műveleteket már a magzati korban is végrehajtanak. fájdalmat okozunk". Elektrosokkot alkalmazhatnak például a férfiak nemiszervein. Ezért a programozott egyéneket a társadalom minden részében elhelyezik. Ha folyamatosan traumatizálunk valakit. hogy még életben maradjanak. a kültelki nyomortanyáktól a palotákig. majd az újszülött képességeit felmérik a Bailey Scales (skála) és más e célra kidolgozott tesztek segítségével. nyomban megkezdik az agykontroll segítségével erre a karrierre előkészíteni. hogy megtévesztő az a közkeletű nézet. Pontosan fel tudta mérni.számára. Amikor eldöntik. amiből még vissza tudják hozni az életbe. hogy valakit a túlélést szolgáló gondolkodásra redukáljanak. Az emberi agy valójában hét különböző agyrészből tevődik össze. Ha pedig valaki a félelem rabjává válik. Ez is az egyik oka annak. akkor lelki gondozóikat is kiképzik ugyanerre. hogy hogyan és miért hozták létre a rajongókat. A programozott gyermekek szüleit kiképzik. és a társadalom ellenőrzésének az eszköze is. Springmeyer "Deeper Insights Into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az Illuminátus formulába) című könyvében részletesen is megvilágítja. Figyelemmel vannak az adott gyermek személyes hajlamaira. mint traumatizálásával és tudatának részekrebontásával. akkor spirituálisan a legkülönbözőbb dolgok történhetnek meg vele. A "mind-control" technikákkal kapcsolatosan Springmeyer elmondotta. vagy ténylegesen is a klinikai halál állapotába kerül. hogy mekkora traumát lehet különböző embereknek okozni. hogy valakiből szexuális robotot csináljanak. Számos pap visszaélt helyzetével. monolitikus képződmény. hogy valakit engedelmességre kényszerítsenek. 136 .

Wayne Morrisnak arra a kérdésére. ahol felismeri. hogy miért van szükség oly sok különböző programmal működtetett leválasztott tudatrészre. mint ahogy azt a terapeuta szakemberek általában érzékelik. Az. és az egységes tudatból több eltérő tulajdonságú emberi tudatot állítanak elő ugyanabban az egy testben. Rendelkezik a mindennapi élettel közvetlenül kapcsolatban álló tudatrésszel. pl. Képzeljük el. pénzmosásnál. Springmeyer hangsúlyozta. Egy biorobot számos szinten funkcionálhat. Ezt a módszert alkalmazzák olyan hírszerző szerveknél is. hogy ezekben részt vegyenek. hogy a pedofiliának számos eltérő oka van. aki a stabilitást jelenti számára. Minden elkülönített rész csak a saját tevékenységére vonatkozó információkkal rendelkezhet. hogyan kell strukturálni az agyműködés elkülönített részeit. Ugyanakkor egy mélyebb szinten be kell látnia. hogy szüksége van az agykontrollra azért. Az eredeti egyetlen személyiségből több ezer személyt hoztak létre. ha irányítójára támaszkodik. noha az ő személyiségének a struktúrája különleges tulajdonságokkal bírt. és ne legyen rajta úrrá a teljes elmebaj. hogy kísérleti alanyaik el tudják viselni azt a szörnyű traumát. hogy Cisco Wheeler. Központi idegrendszerében 13x13x13 beültetett és elkülönített programból álló tudatrendszert alakítottak ki. Itt is gondosan elválasztott szektorokra bontják a tevékenységet. amelyhez tartoznak. Van azonban köztük titkos sátánista is és ez a fajta pedofil magatartás egyfajta ellenszolgáltatás attól a közös érdekeltségű csoporttól. A lényeg az. A programozóknak el kell különíteniük a trauma emlékképeit. Springmeier szerint. de felhasználhatják ezt az egyént kábítószer-csempészésnél. A programozott biorobotok egyike-másika eljuthat ahhoz a ponthoz. Ugyanezt teszik a kísérleti alanyok agyával is. 137 . mint a CIA. hogy az agyat elkülönített részekre darabolják. Ebben a kaotikus helyzetben csak egy ellenőrző tényező tud rendet teremteni. hogy vajon kényszerítették-e a papokat és lelkészeket arra. akkor az agy többi részének is kapcsolatba kell lépnie ezekkel a fájdalmas emlékekkel. Wayne Morris ez után azt tudakolta. Az egyik az. ha valaki úgy dönt. hogy tudatműködése ne omoljon össze. pornófilmek készítésére. hogy a disszociáció miként használható a programozásra. hogy a katolikus egyházon belül a papi nőtlenség következtében nincs biztosítva a szexuális tevékenység normális gyakorlása. gyilkosságok elkövetésére. Vannak kapuőrzők és hierarchikusan magasabban álló "alter"-ek. hogy nem hajlandók ezt eltűrni. Egy biorobot akkor tud megfelelően működni. amíg az emberek a sarkukra nem állnak és nem közlik. és ez elősegíti egyes papok és apácák eltévelyedését. hogy mit kedvel és mit nem. azaz azokat a leválasztott agyrészeket. Mára már tudománnyá fejlődött. sátánista rituálékban való részvételre. hogy agyunk egymással versengő személyek tudatából tevődik össze. ezért hoznak létre számos elkülönített tudatrekeszt. Springmeyer rámutatott. munkamegosztásra van szükség. hogy ebben az egy testben lévő sokféle ember összerendezetten működjön. Az idősebb "alter"-ek (elkülönített tudatrészek) gondját viselik az újabbaknak. Másképp megfogalmazva az illuminátusok ellenőrzött elmezavart hoznak létre azért. Megemlítette. hogy önmaga többszörös tudattal bír. és kémkedésre. Wayne Morris arra is kereste a választ. hogy a kísérleti alanyok agyát sokkal több részre hasítják. hogy az minél több feladat elvégzésére legyen használható legyen. akkor arra törekszik. Ha az emlékezetet gátló falak leválnak. titkos üzenetek továbbításánál. akit sikerült kimentenie az illuminátusok közül. amelyek őrzik ennek a traumának az emléknyomait. Valamennyi elkülönített személyiségnek másmás élettörténetet adtak. Az agy igyekszik megszabadulni ezektől a fájdalmas emléknyomoktól és izolálja azokat. amelyek ellenőrzik a többieket. Mindez azonban csak addig lehetséges. hogy létrehoz egy robotot. amely autonóm módon döntötte el. számos vonatkozásban sztandard programozásban részesült. amit okoznak neki.

mégpedig úgy. gyakran megkeresnek más terapeutákat segítségért és tanácsért. A másikban pedig olyan "alter"-ek. akik azt gondolják. hanem programozók is voltak. hogy mit jelentenek". Mindez szorosan egybekapcsolja a két személy tudatműködését. A kísérleti alany tudatát részekre daraboló programozónak a céljaitól. hogy kialakítják az "alter"-ek hierarchiáit a személyen belül. mint struktúra. "Nagy hatást tett rám a Star Trek (vagy Óz a varázsló. A programon belüli tükörképek olyanok. amikor összekapcsolnak két kísérleti alanyt. A kabbalisztika a kabbalával kapcsolatos ismeretek. A programozott rendszereket úgy hozzák létre. A terapeuta úgy véli. hogyha egy meghatározott személy elkezd dolgozni az agyprogramokon. hogy egy meghatározott személyiséggel foglalkozik. Amikor elkezdik gyógyítani pácienseiket. Ewen Cameron programozó volt. amelyek úgy gondolják. illetve babonás hit valamilyen tárgyban vagy dologban. Ez a tükörkép módszernek az egyik alkalmazása." A terapeuta megkeresi kollégáját információért. Az egyik elterjedt programozási módszer a tükörkép alkalmazása. amelyekkel a terapeuta elbíbelődhet. 138 . aki lelkészként foglalkozik az agykontroll áldozataival és szembesül újból és újból ugyanazokkal a jelenségekkel." Springmeier sokat tanult azoktól. amely sokkal inkább technika. (A kabbala szerencsét hozó tárgyat vagy cselekedetet jelent. Éppen ezért ezek az "alter"-ek hajtják végre mindazt a gyötrést és bántalmazást. aki ugyanígy nyilatkozik. Az egyik ilyen védekező mechanizmus a tükörkép "alter"-ek behelyezése. Közülük kiemelkedik a betű. Az egyik ilyen közkeletű rendszer a rendszeren belül a kabbalisztikus életfa. továbbá olyan személyek is. hogy Ewen Cameron így cselekedne. hogy ők maguk Ewen Cameron. az ő kísérleti alanya olyan beültetett "alter"-eket kap. hogy a megkeresett kolléga így válaszol: "nekem is van hasonló betegem. a szám és a névmisztika. valamint a széthasított részek új struktúrába való összerakása. A kabbala a zsidó vallás titkos misztikus irányzata volt főleg a középkorban. Springmeier így válaszolt: "Mindenféle dolognak a tükröztetését. állandóan kijavítva hibáit. hogy mit jelent egy "alter"-nek a tükrözése. hogy az előző személy.Számos különböző tudatstruktúra létezik. Egy másik tükör módszer alkalmazás. valójában azonban csupán annak a tükörképével. akkor valójában saját szolgájának a szolgájává válik. amelyről úgy vélik.) Springmeier egyébként az általa megismert agykontroll túlélők tudatstruktúrájában számos hasonlóságot talált. Ezen túlmenően misztikus bibliamagyarázó rendszer is. Morrisnak arra a kérdésére. mint én. Ilyenkor derül ki. hogy nem képes eligazodni önmagán. amely önmagát irányítja és korrigálja. Ez a megtévesztési technikának a része. hogy instrukciókat adjon beosztottjának. és nemcsak programozottak. fantáziájától és szeszélyeitől függ a tudat fragmentálása. Ezért egy olyan emberi robotot kívánnak létrehozni. amelyek úgy vélik. Sok terapeuta úgy véli. hogy a kezelésben részesülő elmondja "ilyen és ilyen képeket rajzoltam. nem tudom. valójában csak egy játékban vett részt. eljárások rendszere. hogy ők a másik személy. hogy ők maguk a programozók. Vannak olyan terapeuták az Egyesült Államok egyes tagállamaiban. Ha valaki egy rabszolgának az ura és folyamatosan közölnie kell rabszolgájával. akkor azok védekező mechanizmusokat indítanak be. de létezik keresztény kabbala is. Így például dr. hogy segített páciensén. Módjában áll rendszereket létrehozni a rendszereken belül. hogy mit tegyen. Az egyikben olyan "alter"-ek lesznek elhelyezve. Előfordul. vagy a Miki egér). akik nem rendelkeznek ismeretekkel az MPD-ről és a DID-ről. Legjobb menedzser az. Amerika szerte vannak terapeuták. hogyha valaki elkezd velük foglalkozni. akinek nem kell túl sok időt fordítania arra. a tudat olyan zavart állapotba kerül saját belső állapotát illetően. akik viszont közvetlenül az illuminátusoktól tanultak. Létrehoznak "alter" személyiségeket az adott személy tudatán belül.

A programozott áldozat azt hiszi. a túlélést biztosító gondolkodásra. hogy kellő motiváltsággal küzdjön ellene. vagy felrobbantja magát. Az első rész azt ismerteti. amelyet Cisco Wheeler-el együtt írt.Fritz Springmeier ennek kapcsán ismét hivatkozott Cisco Wheeler-re. Ekkor a kezelést végző közli a pácienssel. Számos könyvet írtak MPD-páciensek. Minden fázisra vannak támogató és megtévesztő alprogramok. továbbá igen sok további disszociált rész. hogy miként építsék be ezeket a programokat megóvó mechanizmusokat az agykontroll alatt állók központi idegrendszerébe. A terapeuta szakemberek egy kisebb csoportja. hogy miként lehet rajta segíteni. Ennek megértése visszavezethető a "reptilian mind" ("hüllő-agy") működésére. a terapeuta is szépen keresett és hírnévre tett szert. hogy mi történt. Kidolgoztak egy sor öngyilkos programot. hogy azt miként lehet leleplezni. amelyek a személy mindennapjait irányító "front-alter"-eket az öngyilkosság elkövetésére utasítják. A második. század néhány rendkívül tehetséges tudósa hosszú éveket töltött azzal. amelyik megpróbál megküzdeni a DID következményeivel. Ha képesek kiszakítani magukat a mindennapi élet kötöttségeiből és elmenni valamilyen biztonságos helyre. olvassa el azt a három könyvet. hogy felrobbanjon. Vagyis nemcsak a komputer van úgy programozva."front-személyiségük") van. de legfőképp az áldozatok iránti szeretetre van szükség. Cisco Wheeler-rel együtt teljes idejüket az agykontroll áldozatok megsegítésére fordították. akinek az agyába mintegy 30 ezer standard "alter" volt elhelyezve. Az említett könyvek gondos anyaggyűjtés után készültek el. hogy aki ilyen munkának szenteli tevékenységét. hogyan jön létre az agykontroll. a "Deeper Insights into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az illuminátus formulába) címet viseli. ha kiderül róluk. hogy a XX. akkor sokkal hatékonyabb lehet a terápia. Számos védekező program létezik. hogy az agykontroll rendkívül súlyos probléma és számos gyógyítási feladatot ölel fel. Az első a "The Illuminati Formula Used to Create a Total Mind Controlled Slave" (A totális agykontroll alatt álló biorobot létrehozásához használt illuminátus formula) című könyv. de a klaviatúra is. de azt is. Az illuminátusok is boldogok. a második rész pedig azt. Szinte nem is lehet felsorolni az ehhez kapcsolódó különböző témákat. hogy a terapeuták néhány "frontszemélyiség"-et integráljanak. hogy most már megszabadult az MPD-től. amíg nem érzi magát biztonságban. amely 620 oldal terjedelmű. amelyekben a terapeuta öt vagy hat "front-személyiséggel" foglalkozott. Az egyik ilyen tényező. amely uralni tudja a tudatműködés más területeit is. mintha egy számítógépes szobába belépne egy jogosulatlan személy és ekkor a komputer kikapcsol. amit az agykontroll alatt állóknál el akarnak érni. Wayne Morris ezután azt tudakolta. A terapeutának valósággal iszonyodnia kell mindettől azért. hogy most már tudatműködése integrálódott és jól van. Az illuminátusok visszalépnek és megengedik. Ha valaki halálos 139 . türelemre és tudásra. és nem csak azt alapozzák meg. E védekező mechanizmusok ahhoz hasonlítanak. mint ahogy azt az emberek érzékelik. olyan páciensekkel foglalkozik. hogy agykontroll alatt állnak. Az "alter"-ek rendszere ugyanis sokkal összetettebb. A terápia sikere számos tényezőtől függ. illetve többszörös tudatú személyek. hogy az agykontroll áldozat milyen körülmények között él. Mindez nem könnyű és megértése sok energiát igényel. Ezért sok időre. mert az agykontroll alatt álló személy tudata nem képes addig feszültségét csökkenteni. hogy mennyire bizonyult eredményesnek az agykontroll áldozatokkal kapcsolatos munkája során. ha egy jogosulatlan személy nyúl hozzá. A terápiának vége és mindenki boldog. mert valójában csak a "front-alter"-ek stabilizációjára került sor. Springmeier azt emelte ki. Pontosan ehhez hasonló az. Springmeier azt ajánlotta. akiknek több élethelyzethez kapcsolódó különálló személyiségük ("front personalities" . Springmeier utalt rá.

Számos mikrohullámú torony épült. hogy egyelőre jelentős változás nem történt ezen a területen. Az agykontroll áldozatok 99. s nem kell sok ahhoz. Ezekkel az implantátumokkal befolyásolni lehet az adott személy gondolkodását. hogy a félelem állapotába kerüljön. vagy ultrahangos önvédelmi fegyverek (stun guns) is jól alkalmazhatók a programozott biorobotok irányítására és memóriájuk törlésére.válaszolta a kérdezett . A CIA egy volt munkatársa kész volt végrendeletileg több millió dollárt adományozni az agykontroll áldozatoknak. amelyet hét különböző szempont alapján állított össze. Springmeier azt is elmondotta. Folyik a programozás Európában és Oroszországban is. akkor az életösztön veszi át az irányítást. továbbá a "harmonic" gépezetek. Wayne Morris ez után azt tudakolta. és jelentős mértékben lehet az illetőn segíteni. amennyiben ezt a körülmények lehetővé tették. azaz 48 órára kiesik a memóriája. E személy halála után végrendeletének az egyetlen példánya az oklahomai Federal Building-ben volt. Spirituális eszközökkel is sokat lehet tenni a szétválasztott tudatrészek újraintegrálásáért. amit meg lehet tenni. Springmeier elmondotta. a traumaokozás egyik formája. Springmeier ezért akart egy visszaprogramozó központot (deprogramming centre) létrehozni.rendkívül alacsony frekvencia) hullámokat sugároznak az emberek agyába.veszedelembe kerül. Ez egyelőre meghiusította azt az elképzelést. hogy Cisco Wheeler-rel együtt csak annyiban tudtak eredményesen együttműködni az áldoztatokkal. hogy amikor végetér a terápia. akkor komoly újrastrukturálás érhető el. Ha a megfelelő feltételek rendelkezésre állnak. hogy ha valóban sikerül biztonságos helyzetbe hozni a pácienst. Adott esetben használhatnak egy 120 ezer voltos egyenáramú önvédelmi fegyvert a memória törlésére. odaveszett. a tudat fragmentálására. Az elektrosokk . Springmeier igen óvatos becslése szerint. Léteznek az úgynevezett EDOM eszközök (Electronic Dissolution of Memory .a memória elektronikus törlése). Springmeiernek egy barátja pedig kész volt a visszaprogramozó központ finanszírozására. Az agykontroll tevékenység azonban a világ más részein is már gyakorlat. az törli rövidtávú emlékezetét. és amikor azt felrobbantották. Az elektromágneses hullámokat legkülönbözőbb csúcstechnológiákban használják.9 %-a soha nem volt ilyen helyzetben. Ewen Cameron a tudatműködés szétforgácsolására rendszeresítette az elektrosokkot. hogy soha nem lehet biztos. Springmeier hozzátette. A traumatizálás hosszú ideje során több ezer fragmentumra darabolható a tudat. ha az eredeti programozók az agykontroll áldozatát kényszerrel újraprogramozzák. Ez többször is megtörtént a Springmeier által segített áldozatokkal. Ezért az első követelmény. akkor nincs határa annak. Képtelen lesz 24 órát vissza és előre is számolva bármire emlékezni. Ez egyben azt is mutatja. Az elektronika felhasználásra került az emberekbe behelyezett miniatűr szerkezetek esetében is. 140 . Az elektromos.rendszeresen használt módszer. Minden leválasztott tudatrész nagy valószínűség szerint programozva is van. körülbelül kétmillió amerikai polgár tudatát programozták traumaokozással. amelyek ELF (extremely low frequency . akkor a túlélésre alapozott gondolkodásé a vezető szerep a tudatában. hogy az agykontroll áldozatát biztonságos helyzetbe kell hozni. hogy létrejöjjön egy olyan biztonságos hely. A terapeutának azonban szem előtt kell tartania. Amikor egy személy elektrosokkolására kerül. ahol hozzáértő emberek végezhetik a visszaprogramozást. az eredmény megsemmisítéséhez elegendő az. Morris ezután az elektromosság és az elektronika agyprogramozásban játszott szerepéről kérdezte Springmeiert. hogy rátalált valamennyi leválasztott tudatrészre. Amikor valakit egész életében traumatizáltak. hogy optimális helyzetben mennyire lehetséges az agykontroll áldozatok visszaprogramozása.

amelyekről már 141 . ez a beavatkozás még csak a közelébe sem jut a tudat legmélyére elhelyezett programoknak. mikor és mennyit adhatnak a kísérleti alanynak. mint például a CIA alkalmazottainál. Ugyancsak képzetteknek kell lenniük a drogok használatában. Az elsődleges programozásra eszméletlen állapotban kerül sor. de azt is meg lehet figyelni. A szívműködés pontos megfigyelése révén tudják. Létezik egy elsődleges frekvencia. hogy a kísérleti személy mire gondol. amelyek a kísérleti alany számára többdimenziós holografikus látványt nyújtanak. Különböző szinteken lehet valakit programozni. Az orvosok jelen vannak. Az implantátumokat nem minden agykontroll alatt álló személynél alkalmazzák. Ha felnőttel kezdik. majd pedig megfigyelik azokat az elektromos impulzusokat. De igen sok civil kórház is rendelkezik különleges részlegekkel. hogy miként. Amikor elérik a halálközeli állapotot. Meghatározott gondolatokat idéznek elő az adott személy tudatában. pontosan tudják. hiszen akkor az az életébe kerülhet. Az elektromosságot használják az agy frekvenciájának a bemérésére. hogy a programozást disszociált (szétbontott. Minden tudományos alapon történik. Meg kell említeni a személyi adatokat tartalmazó chipeket is. Ezeket betáplálják egy komputer rendszerbe. Ezeket az eszközöket a visszaprogramozásnál is lehet alkalmazni. Tehát nemcsak meghatározott gondolatokat lehet gerjeszteni az emberek fejében. Springmeier elmondotta. világháború során a koncentrációs táborokban. hogy hat külöböző típusú implantátum van. Ténylegesen minden VA kórházat felhasználtak programozásra. Az audioimplantátumokat arra használják. Az ilyen programozásban részesülőket hosszabb időre kómába ejtik és a programozást a tudat legmélyebb szintjén végzik el. ezért volt szükség sok tesztelésre a II. Ha nyomon követik a célszemély agyának a frekvenciáit. és folyamatosan figyelik a szívműködést megfelelő berendezésekkel. Vannak olyan implantátumok is. vagy fájdalmat okoznak neki. Ez különböző szögekből érkezik. hogy meddig mehetnek el. Sok esetben a VA (Veterans Affairs .) alkalmazzák. hogy a programozók képesek megfejteni az agyhullámok segítségével. tudathasadásos) állapotban végzik.amelyek harmónikus frekvenciákat használnak. A kívánt hatás elérése érdekében pontosan szabályozták. hogy hormont termeljen. Vannak vizuális hatásokat kiváltó holografikus implantátumok. Nem találomra cselekednek. szintjét (Level 5. hogy a kísérleti alanyt visszahozzák az életbe. például. A testbe beültetett miniszerkezetek meghatározott irányban manipulálják az emberi szervezetet. Nem szabad válogatás nélkül össze-vissza traumatizálni valakit. amelyek lehetővé teszik az agy különböző részeihez a kapcsolatok megteremtését. Springmeier egyszerűsítve lényegében azt fejtegette. akkor monitorozni tudják gondolatait is. Springmeier válaszában utalt arra. hogy amikor elektrosokkal törlik a kísérleti alanyok memóriáját. amelyek ezeket a gondolatokat kísérik.veterán ügyek) kórházakban. akkor az agykontroll 5. hogy mennyi elektromosságot alkalmazhatnak. Az alapprogramozás kórházakban. abban. vajon nem törlik-e a beültetett programokat is. Mindez rendkívül nagy felkészültséget igényel. hogy mikor kell az elektrosokkot alkalmazni. ahol a programozásokat végzik. Wayne Morris azt is tudni akarta. Amikor az agyműködés során létrejön egy gondolat. Vannak fájdalmat okozó és az izmokat stimuláló miniatűr szerkezetek is. ahol az agy a szintműködést szabályozza. hogy mire gondolnak. Amikor törlik a rövidtávú emlékezetet elektrosokkal. Ez az a szint. amely az adott egyént jellemzi. az agy egy meghatározott frekvencián működik. Ismerik az agy által használt különböző rezgésszámokat. Ennek a segítségével egy távolban lévő személyt is be lehet azonosítani. Wayne Morris ezután az agyba beültetett implantátumok technológiájára vonatkozóan tett fel kérdéseket. vagy ahhoz hasonló létesítményekben történik. vagy hogy megakadályozza a kísérleti személy teherbe kerülését. hogy a kísérleti alany halljon valamit.

többet hallott a közvélemény. Ilyeneket alkalmaztak a Sivatagi Vihar hadműveletben résztvevő amerikai katonáknál. Ezt azzal indokolták, hogy megkönnyíti a helyzetmeghatározásukat, és így kevésbé fenyegeti őket az a veszély, hogy elvesznek a sivatagban. A különböző csúcstechnológiájú fejlesztések eredményeként már rendelkezésre állnak az úgynevezett "nanobot"-ok, amelyek egészen pici, a méter néhány milliárdnyi részével mérhető nagyságúak. A nano jelentése az, hogy a méter egy milliárdnyi részéről van szó. Ezek olyan rendkívül kicsiny mikroszkópikus robotok, amelyek már képesek másoló szintézist végezni. Alkalmazzák már az üvegszál optikát, amely gyakran úgy néz ki, mint egy hajszál. Ez a rendkívül finom üvegfonál az implantátumok jeleit továbbítja. Ismertem egy olyan agykontroll alatt álló személyt, aki ült a vendéglőben, amikor egy hajszálhoz hasonló kis üvegfonálkát lőttek a hajába, amely megkapaszkodott a bőrében. Az illető ezt észrevette és eltávolította. Olyan programozott nőket is ismertem, ahol ezek a rendkívül finom üvegszálak, mint szőrzet volt elhelyezve a testükön. Nem ismerem pontosan a funkcióját ezeknek a csúcstechnológiájú üvegszálaknak, de azt tudom, hogy kommunikációs célra használják őket. Az egyik legkockázatosabb fejlemény az úgynevezett organikus bioprocesszorok megjelenése. Ezek molekuláris kicsinységű komputerek, amelyek DNS-ből készülnek. Ezt a mesterségesen előállított DNS anyagot hozzákapcsolják egy vírushoz és a vírusok rendszerint az emberi test egy meghatározott részébe vándorolnak. Így például az idegre ható, ideghez vonzódó neurotrop vírusok az idegrendszerbe vándorolnak, vagy a delmatropik vírusok a bőrbe, a pneumotropik vírusok pedig a tüdőbe. A kísérletirányítók ezeket a kis szerves processzorokat hozzákapcsolják ezekhez a vírusokhoz. Magukat a vírusokat igen sokféleképpen lehet a kísérleti alany testébe juttatni. Ilyen vírus implantátumokkal kontrollált személyeknél egyfajta központi implantátumot lehet találni a nyak hátsó részénél. Ez a központi irányítást végző implantátum veszi a külső jeleket, és továbbítja a testben elhelyezett különböző implantátumokhoz. Egyes ilyen kísérleti alanyok lényegesen megkönnyebbültek, amikor sikerült őket ezektől a vírusoktól megszabadítani. Ma már több módszer is létezik, amelyek lehetővé teszik ezeknek a bioprocesszoroknak az eltávolítását. Számos kísérleti alany röntgen, ultrahang és más vizsgálati módszerek segítségével lokalizálni tudta ezeket az implantátumokat. Volt három olyan agykontroll áldozat, akiknek sikerült bemenniük egy "Anacoic Chamber"-be, és megtalálták azokat a forrásokat, ahonnan a testükbe érkező jelek érkeztek. Sikerült az erre vonatkozó dokumentációt kicsempészniük a laboratóriumból és elrejteni. Más elektronikus agykontroll alatt álló személynek is sikerült különböző helyekről bizonyítékokat találnia. Néhány orvosnak pedig egyenesen a birtokában van több ilyen implantátum. Van néhány olyan sebész, aki hajlandó segíteni a kísérletek áldozatainak. Springmeier megemlítette a Syntel szót, amelyről már számos kormányzati testületben is vita folyt. A hadsereg zártkörű konferenciáin is tárgyaltak a Syntel-ről, azaz a szintetikus telepátiáról, amely azt jelenti, hogy a kísérleti alanyhoz hangokat és gondolatokat továbbítanak. Syntel-nek azokat a kísérleti személyeket nevezik, akik ilyen hangokat és gondolatokat érzékelnek elektronikusan. Ezt a technológiát az űrprogram keretében fejlesztették ki és biomedical telemetry-nek, orvosbiológiai távolságmérésnek nevezik. E technika keretében adó- és vevőszerkezeteket helyeznek el a koponya alsó részénél, amely rögzíti a testi funkciókról és az agyhullámokról érkező adatokat, és ezeket továbbítja egy komputerhez. Vannak komputerek, amelyek programozása mesterséges intelligenciához hasonló. Ezek az intelligens számítógépek helyettesítik az élő programozókat és irányítókat. Az úgynevezett kezelők - vagyis akik a programozott tudatú kísérleti alanyokat napról-napra irányítják - három műszakban dolgoznak és ma már túlterheltek. A komputer helyettesíti őket. Ha a kísérleti alany valami olyasmit tesz,

142

amellyel nem tud a komputerprogram megbirkózni, akkor a számítógép jelzést ad és az élő ember is bekapcsolódik. Már tapasztalatokkal rendelkező kísérleti alanyok képesek arra, hogy időnként túljárjanak az őket irányító komputer "eszén". Wayne Morris ezután a hírhedt náci orvosról, dr. Josef Mengeléről kérdezte interjúalanyát. Springmeier szerint ő tekinthető a modern tudatprogramozás "atyjának". Már Mengelét megelőzően az illuminátusok kidolgozták az MPD-t, vagyis a tudathasadásos személyiségzavar mesterségesen létrehozott módszerét, de a programozók képzése nem volt tudományos. Mengele sokat kísérletezett az ikrekkel, értette a trauma szerepét és azt is, hogy a traumaokozást hogyan alkalmazza. Ha valaki már a halálán van, és a programozója megmenti, akkor ez szorosan köti őt programozójához. Mengele értette, hogyan kösse áldozatait traumaokozással magához. Számos áldozat Izraelben és a világ más részén még mindig úgy hivatkozik rá, mint "Papára". Ha egy programozó tudja mit tesz, akkor totálisan magához tudja láncolni áldozatát, aki ráadásul még szereti is programozóját. 1945. januárjában, amikor nyilvánvaló volt, hogy a nácik elveszítik a háborút, akkor az illuminátusok nyugatra csempészték, ahol folytatta kísérleteit. Az egyik áldozat, egy hölgy, aki most Kanadában él, abban a koncentrációs táborban volt, ahol Mengele tevékenykedett. Vele is kísérleteztek, mint gyermekkel és szemtanúja lehetett a szörnyűségeknek. Őt is kicsempészték Kanadába. Először Quebec-be, majd Portland-ba. Mengele pedig folytatta a vele való kísérletezést az Egyesült Államokban. Mengele baráti viszonyba került dr. Ewen Cameron-nal és mindketten kísérleteztek a szem elszineződésével, pigmentálódásával. Egyébként Mengele, amikor az Egyesült Államokba érkezett dr. Green név alatt programozott. Dr. Ewen Cameron volt dr. White, és Cisco Wheeler apja a dr. Black nevet használta. Ezen kívült volt még egy dr. Blue névre hallgató programozó is. Gyakran összejöttek és kicserélték tapasztalataikat a programozásról, az alkalmazott módszerekről, hogy miként tartsák a kapcsolatot és konzultáljanak egymással. Ők voltak az illuminátusokon belül a mesterprogramozók. Mengele sokat utazott a nagyvilágban. Cameron, aki Észak-Amerika keleti partvidékén tevékenykedett 1943-ban hozta létre a Rockefeller Alapítvány támogatásával az Allen Memorial Institute-ot. Cameron Mengele Amerikába érkezése előtt már az illuminátus hálózat tagja lett. A mesterprogramozók a programozási módszerek tökéletesítésén fáradoztak. Mengele volt a legképzettebb és számos tapasztalatát átadta dr. White-nak, dr. Black-nek és dr. Blue-nak. Mengelének alkalma volt arra, hogy a koncentrációs táborokban sok emberrel kísérletezhessen, ahol mindenféle szadista módszert is kipróbálhatott. Cameron és társai a kísérletezésben és a gyakorlati munkában is résztvettek. Amikor például Cameron intenzíven használta az elektrosokkot a kísérleti személyek tudatának a széthasítására, ő egyidejűleg azt is kutatta, hogy miként lehetne ezeket a módszereket finomítani. Több évtizedre visszatekintve megállapítható, hogy kiválasztották a legjobb programozási scripteket (forgatókönyveket) és a legjobb módszereket. Ennek eredményeként a ma alkalmazott programozás sokkal kifinomodottabb és fejlettebb, mint amit ezek a mesterprogramozók eleinte alkalmaztak. Wayne Morris ezután azt tudakolta, hogy milyen különleges jelentőséggel bírtak az ikrek Mengele számára. Springmeier válaszában utalt rá, hogy ha valaki tudományos kísérletet folytat, akkor szüksége van egy ellenőrző csoportra. Ha emberekkel folytatunk kísérletet, akkor erre a célra az ikrek alkalmasak és ezért Mengelének több ezer ikerre volt szüksége. A náci koncentrációs táborokban Mengele 3000 ikerrel kísérletezett. Ők felnőttként és gyermekként egyaránt kerültek Auschwitzba, ahol Mengele alárendeltjei kiválasztották az

143

azonos ikreket. A kísérleti alannyá vált ikrek többsége a szadista módszerek következtében életét vesztette. Mengele kifejlesztette annak a módszereit is, miként kell egymáshoz kapcsolni embereket, hogyan kell mesterséges kötelékeket létrehozni. Ez az úgynevezett mesterséges ikresítés. Az ikrek létrehozása (twinning) nagyon kifinomult művelet és felhasználja az agykontrollhoz szükséges valamennyi tudományt. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy vajon a náci Németország bevetett-e a II. világháboru során agykontroll alatt álló személyeket? Springmeier szerint erre már az 1930-as években sor került. A németek és az angolok egyaránt létrehoztak tudathasadásos személyeket a hírszerzési feladatok ellátására és merényletek végrehajtására. Közvetlenül a II. világháboru kitörése előtt Berlin olyan kiképzett MPD-s németeket küldött az Egyesült Államokba, akik New York államban telepedtek le. Ők és leszármazottaik még mindig ott élnek. Ezeknek az MPD-s személyeknek olyan "alter"-eket építettek be a tudatába, hogy képesek voltak úgy megölni embereket, hogy például a kiszemelt áldozat testének egy meghatározott részébe fogpiszkálót szúrtak. Az volt az elképzelés, hogy ha valaha is Németországnak sikerülne a háborúban győzelmet aratnia, akkor ezek az emberek a helyükön lesznek, mint segítők. Wayne Morris ekkor azt a kérdést tette fel, hogy az Egyesült Államok használt-e agykontroll alatt álló ügynököket a II. Világháború idején? Springmeier erre vonatkozóan nem talált adatokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok történetének egész ideje alatt az illuminátusok irányítása alatt állott. Bizonyos mértékig az Egyesült Államok elnökei is rokonságban állnak egymással. Ulysses S. Grant a 18. elnök rokonságban állt Franklin Delano Roosevelttel. A Delano család is egy régi velencei eredetű arisztokrata család. Ulysses Grant dédnagyanyja Susannah Delano volt. Grant kapcsolatban állt a Collins családdal is. A Collinsok is az illuminátusokhoz tartoznak. Cisco Wheeler is Ulysses Grant leszármazottja és a Collins vérvonalhoz is tartozik. Ez volt az ő belépőjegye az illuminátusok közé. A II. világháboru alatt számos állami vezető MPD-s személyiség volt. De egészen Mengelének a bekapcsolódásáig az illuminátusok nem rendelkeztek azzal a felkészültséggel, hogy tudományos módszerekkel tudjanak programozni. Mengele és az Operation Paperclip tette lehetővé a kormányzat számára, hogy például gyermekeket is bevonjon a programozásba. Az interjúnak ebben a részében Morris arra kereste a választ, hogy miként használták a népszerű kultúrát a programozás céljaira. Springmeier szerint különböző szintjei vannak annak, ahogy egy személyt be lehet vonni az agykontrollba. Az egyik annak a környezetnek a befolyásolása, ahol él. Fokozatosan kialakítják az emberek életkereteit. Meghatározzák hivatkozási rendszerüket, világnézetüket. Ebben mind szerepet játszanak az egyházak, az iskolák, mindazok a környezeti tényezők, ahonnan az emberek az információkat kapják. Ha egy adott személynek nincs megszilárdult ismeretanyaga, vonatkoztatási kerete (frame of reference), amely befogadja és értelmezi az információt, akkor nagyon nehéz a tudatbefolyásolásnak ellenállni. Az információ ellenőrzésével lényegében irányítják az egész társadalmat. Morris ezután Springmeiernek a "The Illuminati Formula" (Az illuminátus formula) című könyve kapcsán azt tudakolta: miként manipulálják a tudatot a tömegkultúra segítségével? Springmeier szerint a Disney által készített Ducktail rajzfilmek nyilvánvaló programozó kulcsszavakat tartalmaznak a gyerekek számára. Ilyenek találhatóak a hirdetésekben, a különböző üzenetekben és kódokban. A Szépség és a szörnyetegben (Beauty and the Beast) látható az elbűvölt óra, vagy például a jellemes ajtófogantyú, mindkettő megszemélyesítve. Ugyanezt használják az Alice csodaországban című filmben is. Egy "alter" a személy tudatrendszerében ezeket a különleges részleteket úgy fogadja be, hogy az agy azt hiszi, hogy

144

ő az ajtófogantyú. Ezeket specifikusan, alkotó módon helyezik a filmekbe éppen e célból. Ezek az "alter"-ek nem csak állatok, vagy emberek, de élettelen tárgyak is lehetnek. Csak néhány "front-alter", azaz éppen működő tudatrész egy személy tudatrendszerén belül, fogja fel emberként őket. Morris ezután a Star Trek-ről kérdezte Springmeiert. Elmondotta, hogy megfigyelt olyan programozott MPD-seket, akik teljesen odavannak mindenért, ami a Star Trek-kel kapcsolatos. Egy korábbi deprogramozó asszisztens elmondotta a Star Trek programozásról, hogy az minden vonatkozásban az agykontroll céljait szolgálja. A Boeing repülőgépgyár Seattle-ben számos földalatti alagúttal rendelkezik, és ezek egy részét programozásra használják. Valaki, aki a Boeingnél dolgozott elmondotta, hogy a munkások az átlagos munkanap során hogyan mennek le észrevétlenül a földalatti alagutakba és néznek Star Trek filmeket. Az interjú készítője ezután a programozás technikai részleteiről, a használatos kézikönyvekről és utasításokról tudakozódott. Springmeier elmondotta, hogy a programozók az Univerzumról szóló térképeket használnak. A Tejútrendszer térképet követik, amikor a kísérleti alany tudatát részekre bontják és keresik az újrastrukturálás mintáit. A tudat újrastrukturálásakor a galaxis térképéhez hasonlót használnak. (A galaxis csillagok rendszerét, vagyis csillagrendszert jelent, amelyet nagyszámú csillag és nagytömegű intersztelláris közeg alkot. Az intersztelláris, vagyis csillagközi közegben dinamikailag és fejlődésileg összetartozó rendszerek fejlődtek ki és ezek a galaxisok. Azt a galaxist, amelybe a mi naprendszerünk is tartozik, Tejútrendszernek nevezik. D. J.) Mintául szolgálnak a csillag- és bolygórendszerek. Amikor önálló tudatként működő "alter"-ek egész csoportját akarják létrehozni, olyan egy testet használó különböző tudatú személyiségeket, amelyek kapcsolatban lesznek egymással, akkor ezeket az "alter"-eket egy-egy bolygóra kell áthelyezni és az "alter"-ek csak úgy képesek egymással kommunikálni, ha egyfajta "beam me up" (adj sugárjelzést) típusú jelenség lép fel. Amikor a kísérleti személy sugárzás alá kerül, aktuális tudata kikapcsolódik, és transzba esik, azaz önkívületi állapotba kerül. Rendelkezésre állnak különböző helyváltoztatást kiváltó módszerek, amelyek a rendszerbe beépítve elősegítik, hogy a tudat disszociatív, azaz megosztott állapotba kerüljön. Amikor elektrosokk alkalmazást erős fényfelvillanások kísérik, a programozó azt közölheti a kísérleti személlyel, hogy űrutazáson vesz részt, vagy ehhez hasonló más scriptet építhet be a szétváló tudatrészekbe. A technikai kézikönyvek indexei tartalmazzák azokat a kódszámokat, színjelző kódokat, amelyek a programozás során leválasztott tudat-szekciókat jelzik. A Cisco Wheeler programozásánál használt rendszer a 13x13x13 részből álló hálózat volt. Ha ehhez a hármas dimenzióhoz még egy továbbit kívánnak hozzáadni, akkor lehet színkódokat alkalmazni bizonyos "alter"-ek vonatkozásában. Minden "alter" rendszerint kap egy színkódot, és ez visszakapcsolja őket az agyba beépített komputerekhez. Ezek a komputerek a széthasított tudat különböző önállósult részei az "alter"ek, amelyek az adott tudatrész-szekciót irányítják. Vannak aztán olyan mélyebben elhelyezett komputerek, amelyek viszont magukat a komputereket kontrollálják. Az egész rendkívül komplex, és ha megnézzük közelebbről a Star Trek (Csillagok közti utazás) témára készült technikai kézikönyveket, akkor láthatjuk, hogy azok mennyire megegyeznek a programozás szükségleteivel. Azzal kapcsolatban, hogy Hollywood-nak milyen szerepe van az agyprogramozásban, Springmeier utalt rá, hogy az illuminátusok és a maffia ellenőrzi a filmipar központját. További szempont, hogy számos programozott személy szinész, például Roseanne Barr. De

145

az agykontroll alatt álló slave-khez (így hívják a programozott agyú személyeket) tartozott Marilyn Monroe és tartozik Madonna. Mindhárom színésznő programozott multiple (mesterségesen megosztott tudatúvá átalakított személy). De sok más színésszel is ez a helyzet. A programozott multiple színészek pontosan a programozás következtében jól memorizálják szerepeiket, és kitűnően alakítják a fiktív szerepeket, mint amilyenek a Fantázia című filmben is előfordulnak. Disneyland maga is egy programozó központ. A Disney cég a kódok továbbítására is készítette a filmeket. Ilyen film például "I Dream of Jeannie" (Jeannie a háziszellem), ahol is Jeannie a Delta "alter"-nak megfelelő programozás és kulcsszava, amely bekapcsolja a programot "your wish is my command" (óhajtásod parancs számomra). Az állítólag költött, kitalált történeteken alapuló filmek valójában rejtett értelmű illuminátus szertartásokat és az illuminátusok történetét népszerűsíti. Így például a "Hellraiser 3" kapuőrzőket mutat. Nem csak az illuminátus ceremóniákat, de számos, közülük a tényleges agyprogramozást is bemutatja. Aki ezzel közelebbről meg akar ismerkedni, annak érdemes megnéznie Charles Bronson filmjét, a "Telethon"-t, a "The Manchurian Candidate"et, vagy a "Videodrome"-ot, továbbá a "Labyrinth"-et. De érdemes ugyanezért megnézni az "Attack of the Robots"-ot (Robotok támadása), és az "Attack of the Puppet People"-t (A bábemberek támadása). Jane Fonda "The Point of No Return" (Ahonnan és amikortól nincs visszatérés) című alkotása szorosan kapcsolódik az OTO (Ordo Templi Orientis) nevű okkult szabadkőműves jellegű zárt társaság tevékenységéhez. Az OTO az illuminátus legfelsőbb körök egyik nagyhatalmú frontszervezete. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy mit kivánnak elérni a színészek és a filmek, valamint a közönség manipulálásával? Springmeier válaszában megemlítette Anton LaVey-t (Lővei Antalt), aki a Church of Satan-nak (Sátán egyházának) volt a vezetője. Kiképzett agyprogramozó volt és közel állt Hollywoodhoz. Számos filmnél közreműködött tanácsadóként és szoros kapcsolatban állt a földalatti filmiparral ("underground film-making) is. Egy másik személy, Michael Aquino, egyszerre állt kapcsolatban a katonai hírszerzéssel, Hollywooddal és Anton LaVey-vel. Ő is az egyik vezető programozó volt és a "The Temple of Set" nevű sátánista szervezet vezetője. Aquino LaVey-nek volt a követője egészen addig, amíg létre nem hozta a saját külön szervezetét. További kapcsolatot jelent a programozók és Hollywood között Kenneth Anger, aki a LaVeyi csoporthoz tartozó filmkészítő volt. Ő is bele volt habarodva Aleister Crowley-ba (az OTO minden meghökkentő különcködésben kitűnő, nagytekintélyű vezetőjébe. D. J.). Kenneth Anger egyébként gyermekként Shirley Temple táncpartnere volt, és Shirley Temple is szorosan kapcsolódik Walt Disneyhez és az agykontrollhoz. Springmeier szerint Shirley Temple is programozott személy. Alkalmazzák az úgynevezett "brainstem scarring"-et (agytörzs megvágást) a gyermekeknél, amelynek a segítségével fotografikus memóriát lehet létrehozni. Így lehet például csodagyerekeket kreálni. Springmeier szerint Shirley Temple is egy ilyen programozott agyú gyermek volt, még a II. világháború előtt lett multiple. A "brainstem scarring"-re magyarázatként Springmeier a súlyemelést hozta fel. Súlyemeléskor elpusztulnak az izmok és az emberi szervezet ezt még erősebb izmok létrehozásával kompenzálja. Hasonló ez ahhoz, mint amikor a bőr sérülése esetén kérgesedés történik. Amikor az agytörzs elektronikusan sérülést szenved, a test kompenzálásként úgy építi újjá a sérült részt, hogy kialakul a fotografikus memória. Ha tehát valakinek megsértik az agytörzsét, majd az illetőt traumatizálják, akkor az agyműködés több részre hasad szét és létrejön a többszörös tudatú személyiség (multiple personalities) és minden egyes

146

Bob Hope a brit titkosszolgálat hírszerző ügynöke volt. hogy nem helyes külön kiemelni a country vagy a western zenét. J. Közéjük tartozott több ma is ismert zenekar. ahogyan azt később Mengele kifejlesztette. amikor létrehozták a mesterséges tudathasadást a programozók. Hollywoodot is bekapcsolták. majd Kanada. Az Egyesült Államok II. hogyan lehet azzal vádolni. Morris Springmeier "Deeper Insights into the Illuminati" (Mélyebb betekintés az illuminátusok világába) című könyvére utalva tudakozódott a C& W ipar néhány vezető személyisége iránt. Az 1930-as években. hogyan lehet nem jó hazafinak tekinteni? Ez azonban a felszín.önállósodott tudatrész átvesz jellemző tulajdonságokat az elődjétől. aki nem volt tagja az illuminátusoknak. Ha valaki Istenről énekel. Bob Hope igen járatos volt az agykontrollban. Természetesnek tekinthető. akik úgy tudnak egyik katonai egységtől a másikhoz mozogni. Bevonták például Bob Hope-ot. hogy rossz? Ha a hazáról dalol. Lawrence Welk és Sam Donahue állt. és élvezettel hallgatja ezt a muzsikát. hogy a trauma elősegíti a lelki. például amelyek élén Guy Lombardo. D. végül az Egyesült Államok is mozgósította valamennyi erőforrását a háború megnyerése érdekében. hogy e szövegek az Istenről. és amely tele volt az ő munkatársaikkal. Springmeier azzal kezdte válaszát. hogy ne keltsék fel az ellenség gyanúját. amelyet a titkosszolgálatok hoztak létre. tudatosan traumatizálta azért gyermekeit. Az USO olyan jótékonykodással foglalkozó amerikai korporáció volt. de ez a módszer hozott némi eredményt. Springmeier megerősítette. Mivel ezek a C& W (country és western) énekesek keresztbe-kasul járják az országot. Az egész country és western ipar az agykontroll és a kábítószer biznisz része. világháború során ők az USO mágusokat használták kódolt üzeneteknek a csapatokhoz történő továbbításához.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. kiválóan alkalmasak a kábítószerek mozgatására. Az USO-nak (United Service Organizations . világháboruban először az Egyesült Királyság. Ezért mind az amerikai. Rájátszanak az emberek legérzékenyebb pontjaira. De e két utóbbi zenének a dalszövegei kifejezetten programozási célokat szolgálnak. hogy többen közülük az agykontroll kísérleti 147 . amely közreműködött a fegyveres testületek moráljának az erősítésében. Erre legalkalmasabbak a szórakoztató egységek.) legalább 200 zenekara volt. világháború során már használt agykontroll alatt álló személyeket. Ma már az egész szórakoztató-zenei ipar az illuminátusok frontszervezetének tekinthető az Egyesült Államokban. aki az MI-6 részére dolgozott. mint a country vagy a western. és a rockzeneipar is legalább ennyire kötődik az agykontrollhoz. vagy a szellemi képességek megnövelését. a hazáról szólnak. valamint jóléti és üdülési szolgálatot teljesített a részükre. Ez meglehetősen elferdült gondolkodásmód. nyilvánvalóvá vált. Morris ezután a country zene szerepéről kérdezte Springmeiert. Ezért nagyon fontos részét képezik az illuminátus kábítószerüzletnek. és így fotografikus memóriával rendelkezik. A II. hogy fokozza szellemi kapacitásukat. Számos tudós. hogy a II. mind a brit hírszerzés rájuk bízta ezt a feladatot. Wayne Morris ezután a zeneipar és az agykontroll kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. Az amerikai hadsereg számos művészt alkalmazott a "Special Services Division"-be (A különleges szolgálatok hadosztályába). Ő személy szerint kedveli. a front. Kik azok. létezett egy zenei ipar. Amikor a II. aki úgy vélte. hogy a CIA és az NSA (National Security Agency) folytatta a zeneipar felhasználását a saját célja érdekében. és erre alkalmas az. világháború végén az USO program is befejeződött. de azok nem a szerint voltak programozva.

és az Első Szárazföldi Hadsereg (First Earth Battalion) alkalmaz agykontroll alatt álló egységeket. hogy Springmeier tudomása szerint ma milyen szervezetek és csoportok használják az agykontrollt? A válasz szerint a titkosszolgálatok és a hírszerző szervek. irányítják őket. A keményebb okkult csoportok. amit aztán a helyi. amelyek a beültetett programok aktivizálásához szükségesek. Nagyon rossz a híre. Számos más módon is lehet felhasználni a zeneipart. D.fajgyűlölő titkos szervezet).A haditengerészeti hírszerző szolgálat hivatala). Hosszútávú cél az. Néhányan pedig visszaélnek az agykontrollal. Ha pedig a programozott slave-ket ("rabszolgákat") alkalmazó okkult csoportokat vesszük számításba. Pontosabban is meg lehet határozni a programozott agyú slave-ket alkalmazó csoportokat. akkor nagyon is elképzelhető. Amikor a programozott slave-knek sikerül elmenekülniük. ahol milliókat lehet egyetlen szuperkomputerből ellenőrzés alatt tartani. adott esetben országos rádióállomások. De egyes katolikus egyházhoz. Wayne Morris ez után arról kért felvilágosítást. hogy az agykontroll alatt álló slave-k egész planétáját hozzák létre. amelyet hálózatként lehet felfogni. akik magukat Istennek tekintik. A zene és szórakoztatóipar hatékonyan befolyásolja az emberek magatartását és gondolkodásmódját. Az agykontroll áldozatok őt különlegesen szadista programozónak tartják. A hírszerző szervezetekben kiemelkedik ebből a szempontból az MI-6 és annak is a P-4-es részlege. Számos bűnöző is tevékenykedik ezekben a csoportokban. hogy tagjai öngyilkosságot követtek el. és nyájként tereli az embereket az illuminátusok céljainak megfelelően. Ez csak egy példa. amely annyira belemélyedt a Halle Boppe üstökös problematikájába. a mormon egyházhoz tartozó kisebb csoportok is említhetők. a Davidian szekta vezetői is agykontroll alatt álló slave-ek voltak. A haditengerészeti hírszerzésből pedig az ONI (Office of Naval Intelligence . és dalszövegein keresztül igen sok esetben továbbítja a már programozott agyú emberekhez azokat a kulcsszavakat és üzeneteket. Az amerikai hadseregen belül a Delta Erők (Delta Forces). a neo-nácikat és az OTO-t kell említeni. Springmeier szerint David Koresh és társai. és a NSA (National Security Agency). a Children of Lucifer (Lucifer gyermekei). 148 . hogy a populáris kultúra és a szórakoztató ipar eredeti rendeltetésükön túlmenően a társadalom manipulálását is szolgálják. Springmeier igennel válaszolt Morrisnak arra a kérdésére. akkor felhangzik a dal "A Heartache Tonight" (Ma fáj a szív). Egyesek pedig maguk is programozók. az okkult csoportok és a fegyveres testületek. akkor a traumával okozott agykontroll vonatkozásában elsősorban a KKK-t (KuKlux-Klán . így a Kábítószer Hivatal. valamint az Oddfellow-t (egy látszatra jótékonykodással foglalkozó titkos társaságot. újból és újból hallja ezt a dalt. Society of the Dark Lily (A sötét liliom társasága) is kiemelendők ebből a szempontból. Az átlagembereket pedig állatnak. egymás után lejátszanak. hogy egy másik "alter" veszi át a vezető szerepet és felkeres egy előre elkészített helyet.). így a Church of Satan (Sátán egyháza). és részt vesz a számára kívánatosnak kijelölt rituálén. De ide sorolhatjuk azt a vallási csoportot is. Az ipari zene ilyen értelemben dehumanizáló és kondicionáló feladatokat lát el. aki protestáns lelkész és maga is programozott multiple. Több kormányzati szervezet is alkalmaz slave-ket. akkor gyakran Jerry Lewis-hez és az unokatestvéréhez.alanyai közé tartoznak. Az egyik legrosszabb programozó a zeneiparban Jerry Lee Lewis. hogy a programozott slave-k menjenek el egy rituáléra. Ha például azt akarják. De nem lehet kihagyni a szabadkőműveseket sem. Ezen túlmenően számos programozott slave van elosztva a többi reguláris egységben. továbbá a nagyobb és a kisebb vallási intézmények. J. Ha valaki már agykontroll alatt álló személy és mondjuk péntek este van. az FBI (Szövetségi Rendőrség).

Springmeier Manley P. titkos projektről van szó. mint amely hullámhosszon az emberi agy működik. de ez a kettő az. Az Első Szárazföldi Hadseregben (First Earth Battalion) is vannak olyan egységek. akkor felmagasztosulhatnak. Springmeier erre igenlő választ adott. amelyikről elmondható. Az ókor emberének a misztériumvallások azt állították. Reuben Swinburne Clymer. hogy rendelkeznek azokkal a kinyilatkoztatásokkal. Eszerint a misztériumvallásokon keresztül jutott el a tény az emberiséghez. és ez szüleik hozzájárulásával történik. Wayne Morris azt is szerette volna tudni. akiket az Amerika-szerte már megépített táborokba lehet szállítani. A polgári személyeket táborokba szállító vonatkocsik gyártása.Morris arra is kiváncsi volt. és újra egyesülhetnek isteni lényükkel. amely az atmoszférában fejti ki működését. Ezek a kocsik alkalmasak civilek szállítására. az illuminátusok és a szabadkőművesek egyik kiemelkedő vezetőjének. Többen katonacsaládok gyermekei. a "The Secret Teachings of All Ages" (Minden korok titkos tanításai) könyvére utalva válaszolt. amelynek a vezetői ugyancsak alkalmaznak programozott agyú slave-ket. egy magasrangú szabadkőműves és rózsakeresztes vezető szerint létezett 149 . amelyek fel voltak szerelve forgó figyelőtoronnyal. továbbá arról. Egy másik cég. A kormányzat érthető okokból nagyon visszafogottan kezelte a koncentrációs tábor programot. A Gunderson cég is alkalmaz agykontroll alatt álló slave-ket. hogy a Delta Erők és az Első Szárazföldi Hadsereg valamennyi tagja agykontroll alatt álló személynek tekinthető-e? Springmeier szerint a Delta Erők százszázalékosan agykontroll alatt állnak. hogy ezeket a katonákat még gyermekkorukban beprogramozzák. Elsőként utalt az ARCO nevű cégre. Springmeier utalt arra is. Ha csatlakoznak hozzájuk. a Capital Cities és az ABC konglomerátuma. amelyek teljes egészükben agykontroll alatt állnak. A Földre visszasugárzott ELF (Extra Low Frequency Energy . Egy rendkívül kényes. a Portland Gunderson Steel. Ez egy sor nagyteljesítményű antenna. amelyek magas frekvenciájú energiát lőnek fel az ionoszférába. ilyen. és keresztül mennek a titkos rituálékon. amely kutatómunkát végzett a High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) keretében a magas frekvenciájú fénysugárzás terén.különösen alacsony frekvenciájú energia) ugyanabban a rezgéstartományban van. pl. Egy másik vállalat. hogy Nick Begitch és Manning elsősorban arról a Star Wars (csillagok háborúja) típusú technológiáról írnak. hogy teljesen agykontroll alatt álló biorobotokból áll. Wayne Morris Nick Begitch and Manning "Angels don't play this HAARP" (Az angyalok nem ezen a hárfán játszanak) című könyve alapján azt kérdezte Springmeiertől. Ezekkel fenntartható a kommunikáció a műbolygókkal. hogy mi volt a misztériumvallások szerepe a történelemben. amelyeket az új világrend kiépítése érdekében szigorúan titokban kell tartani. olyan különleges vasúti motorkocsikat gyártott rendelésre. Az agykontroll alatt álló slave-ket ezek a vállalatok azoknak a programoknak a megvalósítására használják. és alkalmasak az időjárás megváltoztatására is. akiket azután felelős pozícióba helyeznek. amelyek segítenek felvilágosítani és megmenteni őket. Wayne Morris ezután a misztériumvallások és az illuminátusok kapcsolatáról kérdezte vendégét. hogy az ARCO igénybe veszi-e traumával programozott slave-k szolgálatait is? Springmeier utalt rá. a Disney. Más katonai egységeknél is találhatóak agykontroll alatt álló személyek. Ezen túlmenően lehetővé teszik egy meghatározott földrajzi térségben az emberek gondolkodásának a befolyásolását az elektromágneses sugárzás segítségével. beavatást nyerve a legmélyebb titokba. Dr. és elektromágneses sugárzással végzi a tudat manipulálását. amelynek a keretében 11 vasúti kocsit gyártó céggel kötöttek szerződést. hogy az üzleti világ alkalmaz-e agykontroll alatt álló személyeket. Hall-nak.

a washingtoni "Library of Congress" (Kongresszusi Könyvtár) munkatársa írt egy könyvet "Fire in the Minds of Men" (Tűz az emberek agyában) címmel. A mágus szó varázslót és bűvészt is jelent. Megjövendölte Jézus második eljövetelét 1844-re. hogy William Miller. mint amit ma az Illuminátusoknak ("The Illuminati") neveznek. Más módon is fontos szerepet játszottak a misztériumvallások és az Illuminátusok a történelemben. (A bahaizmus különféle vallások elemeit magába foglaló vallási áramlat. D. aki az Adventista vallási mozgalom megalapítója volt. és ezt a Chicagói Szabadkőműves Templom felépítésével egyidejűleg tették a XIX. de ha valaki a misztériumvallások mélyebb értelmű rituáléit kívánja megismerni. Létezett a Mágusok Szabadkőműves Orientális Rendje és ez képezte a Chicagói Szabadkőműves Templom közösségének azt a magját. Springmeier válaszában Krisztus eljövendő ezeréves uralmára vonatkozó tanításból indult ki. hogy mi az összefüggés a misztériumvallások által őrzött hagyományok és az Új Világrend között. Egyiptomban. és a XX. Úgy gondolják. hogy az Illuminátusok nem ismerik fel. mert magukat "The Keepers of the Great Plans"-nek (A nagy tervek örzőinek) tekintették. aki magát Krisztusnak nevezte. az Illuminátusok egyik vezető személyisége könyvében részletesen foglalkozik azzal. Billington. de ha kutatják a kérdést. mégis a misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak volt alárendelve. akikről írt.egy titkos testület. anyagi forrásokkal látják el őket. nem más. J. hogy a "Golden Age of the Millenium" (Az ezeréves uralom aranykorszaka) koncepciója honnan is származik. mert ők ellenőrizték a kereskedő céheket. és a Milleniumról prédikált. magasrangú szabadkőműves volt. akik a Bahai vallást áthozták Amerikába. amelynek hívei a bahaizmust minden vallási tanítás betetőzésének gondolják. Ők tudták hogyan kell fegyvert. amit tesznek. aki állítólag megtérítette a Római Birodalmat a kereszténységhez. Manley P. J. A szabadkőművesek voltak azok. A keresztények jelentős része nincs tudatában annak. Hall. A misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak azért volt olyan nagy hatalmuk. Ez utóbbiak viszont azoktól függnek. és ők rendelkeztek a termékek előállításához szükséges titokban tartott ismeretekkel. amely útjára indította a Bahai vallást az Egyesült Államokban. amelyeket az Illuminátusok gyakorolnak. A könyv levezeti. vagy hosszú hajóelőrészt készíteni egy hadihajóhoz. Lehetett valaki egy ország uralkodója. Az a titkos testület. Az uralkodóknak támaszkodniuk kell mindazokra. Springmeier a királyokat hozta fel példának. látni fogják. D. akik előállítják a termékeket és forgalmazzák őket. A szabadkőművesek ismerték a katedrálisok építésének a titkát és a katedrálisépítő céheket ők kontrollálták. század fordulóján. Pénz nélkül a király nem viselhet háborút. amelyben azt állítja.) James H. hogy mi a misztériumvallások történelmi szerepe. akik finanszírozzák. hogy a Bibliából.) Nabob valósította meg William Miller jövendölését. az Új Világrendnek és az egységes világvallásnak a híve. Bizonyos tekintetben szemellenzőt viselnek. Morris ekkor a nagy történelmi terv részleteire vonatkozóan tett fel kérdést. Az a személy. A Bahai vallás a világ egy központból való kormányzásának. hogy Jézus nem tért vissza a Földre 1844-ben. A legtöbb ember azt válaszolja. (Mágusoknak nevezték eredetileg a perzsa tűzimádók papjait. Morris azon kérdésére. hogy az okkult társaságokból származik a 150 . és megalapította a Bahai vallást. a Mithra misztériumvallás feje volt. amely irányította és ellenőrizte a különböző misztériumvallásokat az ókori Európában. A szabadkőművesség ezeknek az ősi misztériumvallásoknak a külső jelképrendszerét használja. akik tanácsokkal és pénzügyi. így belülről ismerte. amelyre a "Ancient Mystic Oriental Freemasonry" (Az ősi misztikus keleti szabadkőművesség) című könyvében utal. Billington tagja volt a Council on Foreign Relations-nak. Volt azonban egy Nabob nevezetű személy Perzsiában. akkor azokat kell tanulmányozni. tehát azoktól függ. Babilonban és hatalma elért egész Indiáig. A jelenkori Illuminátusok ennek a titkos irányító testületnek az utódai.

McCone. A felszínen természetesen ez nem teljesen világos. de ha ezt nem tudjuk elérni a jelenlegi generáció életében. és az ő könyveinél kötünk ki. de ha mélyebben elemezzük. Ugyancsak ő volt az igazgatója. Casey. mint az amerikai CIA. aki 1950-től l953-ig állt a CIA élén. illetve igazgatósági tagja több Rothschild tulajdonban lévő vállalatnak. Ez a "Aranykor" egy szocializált kommunista típusú társadalom. akkor bizonnyal elérjük a következőében". Wayne Morris ezután a különböző hírszerző szervezetek úgy. Casey és McCone pedig máltai lovagok voltak. Helms. akkor Quennie-nek nevezték és valóban az Illuminátus királynők közé tartoztak (Ma már a Quennie szó jelentése szlenges használatban tabut jelent.lett a Bilderberg csoport elnöke. Turner Rhodes scholar (Rhodes ösztöndíjas) volt. Turner."revolution" (forradalom) szó. aki több könyvet is írt az Új Világrendről. Peter Rupert (mai nevén Lord Carrington) a Szent János rend. J. valamint a brit Fábiánus Szocialisták. Az MI-6 fennállásának első évtizedeiben csak Illuminátus családokból származó nőket alkalmazott. az egyik megalapítója volt a Bilderberg csoportnak. Springmeier utalt arra. Ha valaki e csoportba került. de eredetileg nem ez volt a jelentése. hogy a kommunizmus világméretű győzelme után az egész emberiség a kommunizmus boldog korszakában fog élni. amely család leszármazottai fontos szerepet játszottak évszázadokon át Európában. mint például a Rio Tinto Cink Korporációnak. de fontos személyiség és emlékszik arra. A kommunista tanítások megalapozói ezért kapcsolták össze a forradalmat és a megvalósuló Aranykort. Az a Millenium. A Térdszalagrendnek csak olyan személyek lehetnek a tagjai. Egy másik vonatkozás az. hogy csak a CIA igazgatóit említsük.az Illuminátusok egyik kiemelkedő tagja . G. köztük a szabadkőművesek és az Illuminátusok is meghatározó szerepet játszottak a történelem összes forradalmában az amerikai forradalomtól kezdve. mert az okkult társaságok.Katonai Hírszerző Szolgálat) és a brit MI-6. valamint az Illuminátusok kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. mint az Illuminátusok frontszervezete. hogy ténylegesen tagja-e vagy sem az Illuminátus felső köröknek. Shlesinger. a Black (Guelph) vérvonalról. Nem tudja. akik már értik hogyan működik a Council on Foreign Relations. Ide lehet sorolni a német nemzeti szocialistákat is. hogy Walter Bedell Smith. itt kapcsolódik össze a kommunisták azon elképzelésével. mint például H. a DIA (Defense Intelligence Agency . amely Krisztus eljövendő ezeréves uralmára utal. Erről írnak a szabadkőművesek olyan tekintélyes jövendőmondói. Ez a célkitűzés pedig a Térdszalagrend legfontosabb feladata. akkor azt is értik.) Azok. id. A tekintélyes Térdszalagrendnek (Order of Garter) és az Order of Osiris-nek (Az Osiris Rendnek) is a tagja volt. hogy miért volt e szervezet tagja a két Dulles. lehet hogy nem a mi nemzedékünk során. Springmeier szerint szoros kapcsolat áll fenn közöttük. A Kissinger szerepével kapcsolatban feltett kérdésre Springmeier annyit mondott. amikor Kissinger kijelentette: "Új Világrendünk lesz. hogy tudomása szerint Henry Kissinger tagja az MI-6-nek és tagja volt például a római P2-es szabadkőműves páholynak. akkor George Orwell-nél. George Bush. amely az egyik bejutási lehetőséget biztosította az Illuminátusok zárt világába. akik fontos szerepet játszanak az Új Világrend létrehozásában. Bernhardt herceg . Wells. Azáltal tett szert új jelentésre. Itt az egyik legtekintélyesebb európai arisztokrata származási vonalról van szó. Emellett a felsoroltak más Illuminátus szervezetekhez is tartoztak. hogy a közvélemény élesen 151 . lázadásra utal. a Máltai Lovagrend protestáns megfelelőjének volt a vezetője. vagyis a régi rend fegyveres megdöntésére és egy új rend kialakítására. A revolution ma fegyveres felkelésre. D. A Knights of Malta (A Máltai Lovagrend) tagjainak legalább a fele az úgynevezett "fekete nemesség"-hez tartozik. illetve homoszexuális férfit jelöl.

A CIA ezért rajta tartotta a szemét annak ellenére. Az ezzel kapcsolatos tervezés már hosszú idő óta folyik. idegen bolygók lakóinak a megjelenése. akik elősegítették Hitler finanszírozását és hatalomra kerülését. hogy az Új Világrend fokozatos kiépítésével kell számolni. hogy a Skull and Bones olyan szervezet. legfeljebb egy intenzívebb szakaszba lép az ellenőrzés. amely ugyancsak lehetővé teszi az Illuminátusok zárt csoportjába való bekerülést. mert céljaik közé tartozott a kormányzati hatalom megnövelése az állampolgári szabadság jogok csökkentésével. ugyanazokra a családokra talál rá. hogy apja miről beszél.A Roswell utáni nap) azt elemzi. Allen Dulles 1953-tól 1961-ig állt a CIA élén és ma már ismeretes. félrevezetést. amelyek meg kívánják szerezni a globális ellenőrzést. de előfordulhatnak kataklizmaszerű események is. Azok. Wayne Morris ezután idősebb George Bushra és a Skull and Bones (Koponyák és csontok) titkos társaságra kérdezett rá. Világkatasztrófát jelenthetne egyfajta nukleáris összecsapás. már hosszú évek óta követik ezt a stratégiát. Az MI-6 esetében Lord Victor Rothschild a meghatározó személyiség. Wayne Morris ez után azt kérdezte. (A hoax angolul megtévesztést. hogy Világrend. J. és csak évekkel később értette meg. aki távoli rokoni kapcsolatban áll a Windsor-házzal. vagy pedig várható tőlük egyfajta hatalomátvételi kísérlet. hogy rejtve mire célzott. Allen Dulles volt az. George Busht. (Az MI-5 illetékes Nagybritannia belbiztonsági kérdéseiben.) Ismerőse kamaszfiúként nem fogta fel. D. 152 . aki ezt a hírt Hitlerrel közölte. az Illuminátusok vezető csoportjával. hiszen itt a világ feletti ellenőrzés a lényeg. amit az Illuminátusok be akartak vezetni. és az emberi tudat manipulálása is egy még hatékonyabb fázisba lép. vagy szorosan kapcsolódtak hozzájuk. hogy a CIA és a KGB között szoros kapcsolat van és ez már az 1950-es években is létezett. Corsell ezredes az 1990-es években publikált könyvében (The Day of the Roswell . Számos amerikai elnök is rokoni kapcsolatban áll egymással. Hasonló szerepe van a Scroll and Key-nek (Kézirattekercs és kulcs). akik ezeket a folyamatokat a háttérből irányítják. hogy azok a csoportok. Springmeier megemlítette. Ez valójában nem új. A Skull and Bones avatta be id. Az Illuminátusok viszont a háttérben maradva részt vettek mind a KGB. hogy az amerikai hadsereg ezredese volt.) Vern Keele szabadkőműves volt és az MI-5 más igazgatói is vagy szabadkőművesek voltak. mind a CIA létrehozásában. Fel lehetne tenni azt a kérdést is. egyesületnek. erre fokozatosan törekednek a gazdasági és politikai tömörülések kiépítésével. hogy az Egyesült Államok is ugyanezen oligarcha családok ellenőrzése alatt állott. hogy egy jó ismerősének az édesapja a CIA vezető beosztású munkatársa volt. Amikor a japánok támadást intéztek Pearl Harbour ellen. amikor az apja közölte vele. ez is jelzi. Az MI-5 esetében pedig Sir Hugh Sinclair tengernagy a kulcsszemélyiség. a Rezilius-nak és több más egyetemi zárt diákszövetségnek. Aki ennek utána néz. és első igazgatója hosszú éveken át Sir Vern Keele vezérőrnagy volt. automatikusan azt feltételezzük. hogy "a hidegháború az egy hoax". hogy a II. Az Új Világrend helyett mondhatnánk azt egyszerűen. hogy két különböző egyetem csapata játszik. akkor ez az Illuminátusok érdekeit is szolgálta. hogy kik álltak a Brit Birodalom és a Francia Birodalom mögött. Amikor egyetemek közötti futballmérkőzésre kerül sor. Még tinédzser volt.szembenállónak tekinti a CIA-t és a KGB-t. Springmeier úgy vélte. világháborút megelőzően együttműködött azokkal a nemzetközi pénzemberekkel. hírlapi "kacsát" jelent. Pearl Harbour után maguk az amerikaiak kérték annak a megvalósítását. Springmeier megerősítette. vagy amiben oly sokan hisznek.

Már igen sok dolgot hajtottak végre. és átnevelő táborokba visznek a rendkívüli állapot bevezetése után. Az utolsó lista sárga színű. Ennek az a feladata. akkor Apolló az Antikrisztus apja. amivel szembesül. Springmeier úgy látja. A másik. ezért őrizetbe veszik őket és megvizsgálják. Ezek a jelzések elsősorban a csoportok irányítóihoz lesznek továbbítva. Mindezt gondosan elrejtették a tömeges bankfúziókkal. Ebben a programban a "Purson" nevű démon szerepel. az tudja. Igen kiterjedt a nemzetközi együttműködés a programozás terén. Ez színeket is használó programozás. akik viszont további négy-négy személyt irányítanak. Csak spekulálni tud erről. amelyek meghatározott időpontban bizonyos jeleket bocsátanak ki. hogy a hatalomátvételben milyen szerepe lehet az agykontrollnak? Springmeier itt utalt Charles Bronson "Telethon" című filmjére. hogy milyen formában használják őket. akik az Új Világrend ellenes erőket irányítják. amit el kell felejteniük. bíborvörös és zöld sugár. A programozott slave-k agyában pedig igen sok esetben miniatűr kristályok vannak elhelyezve. Ha meglátja 153 . amelyeket találkozóhelyül használnak. A kék színű listán azok szerepelnek. és ezek a programozott biorobotok mindent elfelejtsenek. Tény az. Magában a programokban félárbócra eresztett sárga zászlók vannak.Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. hogy a közelmúltban számos pénzintézet ment csődbe. vörös. vagy világvégével kapcsolatos programokról tett fel kérdést. aki ezután távozik és felrobbant egy katonai létesítményt. amit elvárnak tőle. Így például lesz kék. hogy igen sok programozott agyú emberre van szükség a társadalom legkülönbözőbb részeiben. ahol a lánc szétszakadhat. Ezeknek a kristályoknak is színes kódjai vannak. vagy egy futó sárga kutya. Ezen túlmenően egyes helyszíneket is színes jelzésekkel látnak el. Ugyanakkor biztosítani kell. A vörös színű listán azok neve szerepel. akik bankárok. de akiket megkísérelnek átprogramozni. Az end-times programozás az Antikrisztus uralma révén kapcsolódik a démonológiához is. amivel találkozik. vagyis a végidőkkel. Aki ismeri az Amway szerkezeti felépítését. Azért használnak színes kódjelzéseket. akkor ez az egyik. ez azokat tartalmazza. hogy senki a titkot fel ne fedje. Wayne Morris ezután az úgynevezett "end-times programming"-ról. azok a hegytetők. A banktevékenységben észlelhettük. hogy a pénzügyi szektorban számos programozott slave tevékenykedik. de nem tudja pontosan. Ezek lesznek tehát a színes kódjelzések. vagy egy kék hal otthon és így tovább. Az aktivizáló kódjelzések is színekkel lesznek társítva. hogy a végidő programok kapcsolatba hozzák az Új Világrendet az Antikrisztus uralmával. A nagyobb bank lenyelte a kisebbet. A folyamat leggyöngébb pontja az. Számos olyan programozott ember van már. mert a feladatok végrehajtásához programozott slave-ket vesznek igénybe. Ebben egy háziasszonynak telefonon lejátszanak egy tündérmese dalocskát. Mindezt agykontroll alatt álló áldozatoktól tudom. hogy ismer több programozott multiple személyt. Amikor egy terapeuta elkezd foglalkozni az end-times programozással. hogy át tudják-e őket alakítani. és akiket a rendkívüli állapot bevezetését követő két héten belül meg kell semmisíteni. és fúziónak lehetett nevezni a csődöt. akik ellenzik az Új Világrend bevezetését. hogy ő legyen az Antikrisztus beazonosítója. hogy mindenki megtegye azt. aki képes hasonló módon szabotázs cselekményeket és merényleteket végrehajtani. Ha egy programozott személy programrendszerében meglátja Apollót és Apolló fia az Antikrisztus. Ezért egyszerűbb a színes kódjelzések használata. Hogyan lehet mindezt titokban tartani? Springmeier elmondotta. akiket összegyűjtenek. hogy egy csoportvezető négy hozzátartozó személyt irányít.

tette fel a kérdést Wayne Morris. aki számos sátánista rituáléban a démonikus gyógyító erőt jelenti. Ha valaki elolvassa a Jehova Tanúi által terjesztett irodalmat. hogy azok aláássák a nemzeti önazonosságot. de akik valójában nem lesznek képesek azt leállítani. amit ők fejlesztettek ki? És az idegen űrlények inváziója olyan megrendezett akció lesz. Amikor visszaprogramozott áldozatok kezdik kiadni magukból a programozásukat. Wayne Morris ezután feltette a kérdést: "Úgy gondolja. A "Wachtower Society" (Wachtower őrtornyot. Ez az ellenzék azonban egy ellenőrzés alatt tartott csoport lesz. Az end-times (végidők) programozás másik jellemzője az. De van "Ambassador coding". Springmeier szerint nem csak kábítószer-kereskedelemről vagy prostitúcióról van szó. és csak kevesek számára áll össze a részletekből az egész. Connecticut Avenue cím alatt működik egy Janus 2 komputer. Washington D. A háztól házig járó Jehovisták gyakran üzeneteket továbbítanak a programozott slave-khez.Escolapiust. hogy lesz programozott slave-kből álló ellenzék is. hogy gyakran szerepelnek benne földöntúli lények. hogy ő a gyógyító démon. a világűrből érkező idegenek. akkor tudja. Itt kell említést tenni a komputerkontroll alatt álló emberekről. én ellenzem az Új Világrend programját és azt. a válasz az. Számos ilyen űrlényekkel kapcsolatos program van. akkor láthatja. ezért ellensúlyozni tudják azokat. A Wachtower művészeti alkotások számos rejtett okkult szimbólumot tartalmaznak. akik ellenzik az Új Világrend menetrendjét. Ehhez tartozik. hogy ébren tartsa az emberekben a reményt. Általánosságban véve milyen célt szolgál a programozás. hogy gazdaságilag csődbe juttatják őket. amit a kormány tesz. Repülő csészealjakról és űrlények bolygónkra érkezéséről szólnak a programozások. és amely kapcsolatban áll komputerekkel. hogy el akarják hitetni az emberekkel az űrlények valójában nem létező invázióját. amelyhez saját katonai technológiájukat használják fel?" Springmeier erre határozott igennel válaszolt. ami leginkább aggodalomra ad okot az az. akik figyelmeztetnek a programozás és a manipuláció veszélyeire. és polgárháborús állapotokat idéznek elő. C. Ezt a célt számos különböző programmal kívánják elérni. "Emperor coding" és "Morse coding" is. Ezek azt fogják mondani. Mivel a társadalom számos különböző aspektusát ellenőrzésük alatt tartják. hogy hogyan tudják aláásni a nemzeti kormányzatokban való bizalmat. hogy "én nem hiszek ezekben az űrlényekben. és mindezt leküzdhetetlen káoszként élik át. megfigyelőtornyot jelent. és az "Őrtorony Társaság" a Jehova Tanúi nevű szekta központja. amelynek az lesz a feladata. amire programozóik a tudatukat beprogramozták. és közülük egy egész sorozat kapcsolódik katasztrófákhoz. gyakran Janus kódolásról beszélnek. hogy az egy koponyát ábrázol. akik pontosan azt fogják és akkor mondani. hanem a társadalom egészének az ellenőrzéséről.-ben (vagyis az amerikai fővárosban) a 666. 154 . Az end-times (végidők) programok végrehajtása során a legkülönfélébb jelenségeket észlelik az emberek. hogy a világ kormányai azzal az UFO technológiával rendelkeznek. akkor kiderül. A Wachtower Magazinban láthatunk egy vízesést ábrázoló fényképet.) ténylegesen egy Illuminátus frontszervezet. de ha közelebbről szemügyre vesszük. D. Az egyik. Számos programozott törvényhozóval. J. újságíróval és egyházi vezetővel rendelkeznek. Visszatérve arra. A másik célkitűzés a nemzeti kormányokban való bizalom lerombolása. amelynek a nyomon követéshez és az újraprogramozáshoz lehet köze.

Világ Pszichiátriai Társaság elnöke. Cameron tevékenységéről."Tehát kaotikus helyzetet idéznek elő. A kórház alagsorában volt egy helyiség. mint amit szigorú értelemben tudományos alapon végzett kísérleteknek nevezhetnénk. Igénybe vették az agykontroll kísérleten keresztül ment személyeket és használták őket. valamint a WPA. Mindezek segítették a CIA-t az agykontroll módszerek kidolgozásában. Egy másik törekvés a vallásos hagyományok aláásása az Egyesült Államokban. hogy több áldozattól is tudja.tette fel a kérdést Wayne Morris. és további más vállalatokat. Knight-ról. hogy az agykontroll kísérletekbe bevontak büntetés-végrehajtási intézeteket. lényegében a rendkívüli állapot bevezetését?" . mint dr. Elmondotta. Wayne Morris végül arra kérte vendégét. aki lekicsinylően szól dr. így például Elizabeth Claire Prophet agykontroll alatt álló slave. hogy a Montreálban lévő St. Mindez lehetetlenné teszi az egységes morális választ. Springmeier elmondotta. Ugyanezt lehet elmondani Jay Z. Wayne Morris ezután dr. hogy CIA dezinformációról van szó abból a célból. hogy ez a "természetes" folyamat lejátszódjék. Az. Az amerikaiak körében az erkölcsi alapelvekre vonatkozóan közmegegyezés volt. Wayne Morris ez után azt kérdezte. hogy "minden természetesen fog történni". Cameron vagy dr. hogy az emberek kérjék a hadsereg vagy az ENSZ közbeavatkozását. hogy a kísérletezés szó erősen szépítgető kifejezés és ezért félrevezető. Cameronnak fontos szerepet kellett játszania az agykontrollban. Most megpróbálják fragmentálni ezt a hitre alapozott közös értékrendszert. 44 alapfokú és felsőfokú képzést nyújtó orvosi egyetemet. hogy csökkentsék az olyan személyek szerepét. és ahol a kulcskifejezés az. Springmeier válaszában idézte Stansfield Turner tengernagyot. hogy milyen intézmények vettek részt az agykontroll kísérletekben Észak-Amerikában. Gottlieb. hogy olvasta viszont Gordon Thomas "Journey Into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét. amely a "The Zombie Room" nevet viselte. nagyon kevés katolikus élt ezen a földrészen. hogy a Quebec-i katolikus intézményeket is bekapcsolták ebbe a tevékenységbe. Dr. mint kísérletezésről és a megnevezett intézetek közreműködtek a CIA számára történő gyakorlati programozásban. "Deeper Insights" (Mélyebb betekintés) című 155 . Cameron éveken át vezető-szerepet játszott az agykontroll kutatásban. Valójában gyakorlati programozásról volt szó. Springmeier úgy véli. Amerikát alapvetően a protestáns többség alapította. Felbecsülhetetlen értékű hozzájárulást nyújtottak a magatartás befolyásolását és módosítását szolgáló kísérletekben feltárva a központi idegrendszer egyes részeinek a funkcióit. Ez azonban arra utal. Tehát többről volt szó. Eredményeit titkosították és ezért Springmeier nem tudott róluk részletesebben szólni. Mary's Hospitalban (Szent Mária kórház) folytak agykontroll kísérletek. aki a kanadai McGill Egyetemen végezte traumaokozásra alapozott agykontroll kísérleteit. volt egy izolációs szoba és egy rácsos szoba. kórházakat. Ewen Cameron tevékenységére tért át. ahol 20-30-40 évre előretekintő terveket ismertetnek velük. augusztus 3-án elmondotta. Számos New Age vezető. hogy szóljon a pszichiátria (elmegyógyászat) szerepéről az agykontroll kísérletekben. Számos új vallást importáltak Amerikába és napról napra új New Age guruk tűnnek fel. aki a Szenátus tényfeltáró bizottsága előtt 1977. Sokkal fontosabb szerepet játszottak. Springmeier azt is elmondotta. Az emberek részt vesznek az Illuminátusok gyűlésein. gyógyszerészeti vállalatokat. számos agykontroll alatt álló slave-re van szükség. mivel ő volt az "APA" az Amerikai Pszichiátriai Társaság. amikor az Egyesült Államok megszületett.

Egy tudóssal. Ide lehet sorolni számos kísérleti alanyt is.a második én. 156 . de azt már nem kutatják. Nehéz azonban a biológiai fegyvereket emberszerető célokra használni. hogy az mire lesz felhasználható. képesek súlyos fájdalmat okozva gyötörni az adott "alter"ben beprogramozott személyt. aki részt vett a vírusokkal és az Antrax-szal folytatott kísérletekben. de hitt a tudományban és abban. Egyes elmegyógyászok akaratuk és tudtuk nélkül járultak hozzá az agykontroll technológia kifejlesztéséhez. Azokat a kutatási eredményeket. hogy ez a fajta tréning hatékony. s az egészre nincsenek tekintettel.1 hullámhosszon sugárzó torontói rádió szerkesztőjének. A kanadai CKLN. legfeljebb csak gúnyolódást a tömegtájékoztatási intézményektől. Springmeier utalt apjára. hogy számos olyan ismeret és technológia áll már rendelkezésre. Ezek a "Gatekeeper" programok úgy vannak kialakítva.) például a "Gatekeeper"-eket ("kapuőrzők"-et). akik különböző kényszerek és zsarolás révén kapcsolódtak be. Cisco Wheeler volt és a vele készített interjút a CKLN rádió a torontói Ryerson Polytechnical University-ről (Ryerson Műszaki Egyetemről) 1998. hogy miként hozzák létre a különböző "alter"-eket (alter ego . komoly vitába keveredett. január 11-én sugározta. se nem rossz. A pozitív oldal az. hogyan használják fel. amely felszabadíthatja az embereket a hivatalos orvoslás egyoldalúságai alól. hogy ne mozduljanak el a program bejáratától "őrizzék a kaput". Sok független kutató nem kap elismerést. aki soha nem volt semmilyen titkos társaság tagja. agyprogramozás szempontjából a leválasztott és memóriafallal elhatárolt tudatrész. Ki akarnak tűnni tudományos eredményeikkel. Az Illuminátusok a kutatók jószándékú munkáját bűnös célokra használták. Más tudósok pedig az ismereteknek csak arra a kis részére koncentrálnak. Másik fontos eredmény az alternatív medicina rohamos fejlődése. A "The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Mind Controlled Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására) társszerzője.J. mert azt állította. amelyeket ténylegesen fel lehet használni az emberiség javára. Wayne Morrisnak Fritz Springmeierrel készített és 1998. Bizonyos esetekben a "Gatekeeper alter"-ek elfoglalják az adott programozott tudatrész bejáratát és használva a magatartásmódosító technikákat. A világban működő destruktív erők mellett léteznek pozitív irányú erők és törekvések is. Az agykutatásnak is két oldala van. hogy a tudás az semleges. a magatartásmódosítással foglalkozó kutatók és a pszichiáterek tárták fel. se nem jó.könyvében részletesen is ismertette. fm 88. D. vagy az Új Világrend híve. hogy a tudomány megoldhatja a világ problémáit. amelyek bebizonyították. hasonmás. amelyek az ő munkájukkal kapcsolatosak. Attól függ. Vannak olyanok. január 4-én sugárzott interjúját ismertettük rövidítve.

sok része van. Ha tehát az agy frontrészéről beszélünk. a beprogramozott tudatrendszer frontrésze. az nem tud semmiről. hiszen apja is az Illuminátus felső vezetéshez tartozó programozó volt. fejezet A Cisco Wheelerrel készült interjú Cisco Wheelerrel. Apja nagybátyja Earl Grant Wheeler tábornok volt. számos emléknyommal rendelkezik. hogy aláássák a családokat összetartó belső struktúrákat. Cisco apja az Illuminátus hierarchiában Nagymesterként tevékenykedett. Gyermekként arra nevelték.5. Springmeierre nagy hatást tett. Noha az emberi tudat többrétegű. hogy több nemzedékre visszanyúló. az elit találkozókon ellátta az Illuminátus funkciókat. hogy kiszolgálja szexuálisan a politikai felső körök tagjait. A vietnami háború idején nagybátyja munkatársaként a nyugati partvidéken tartotta kézben egyrészt a kábítószer forgalmat. Kisgyermekkorától megtervezték az életét. Cisco Wheeler egyike az MK-ULTRA-MONARCH programozás túlélőinek. nem képes az elkülönített részek tudattartalmaira visszaemlékezni és azokat a frontális-tudatba behozni. Cisco Wheeler azt válaszolta. 33-as fokozatot érte el. hogy Cisco mennyire tájékozott az agyprogramozás terén és szoros együttműködés alakult ki kettejük között. másrészt a kábítószerrel kapcsolatos szubkultúra létrehozását. az anyai ölben. A vietnami háború igazi célja a kábítószer feletti ellenőrzés véglegesítése. eredeti nevén Linda Andersonnal. hogy Fritz Springmeier az egyébként férjezett Cisco Wheeler házába költözött. és ennek eredményeként már fogantatásától kezdve megkezdődött élete megtervezett irányítása. hogy még magzatként. Az Illuminátus programozási rendszer megértésének kulcsa annak sokrétűsége. szerzőtársával. polgármestereket és minisztereket is kiszolgált. Az Illuminátusok gondosan ápolják a nemzedéki kapcsolatokat. Arra a kérdésre. Közös munkájuk eredménye a hivatkozott könyv. A mindennapos életét irányító tudatrész hangokat hallott. hogy valójában 157 . Fritz Springmeier az 1990-es évek elején ismerkedett meg. Apja együttműködött a CIA-val is és a skót rítusú szabadkőművességen belül a legmagasabb. valamint a harcoló csapatok moráljának erősítésével. a közvetlen leszármazottja. Eisenhower elnök volt az első. úgynevezett sátánista családból származik édesapja. hogy valami rossz történhetett vele. Earl Wheeler tábornok állt az amerikai egyesített vezérkar élén a vietnami háború idején. Grantnak (1869-tól 1877-ig töltötte be az elnöki pozíciót). Ennek az volt a célja. Cisco Wheeler megemlítette. hogy mikor kezdődött el a traumatizálással való kondícionálása.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. elnökének. De kormányzókat. amely odáig mélyült. egy jótékonykodással. Apja az USO-val (United Service Organizations . fények villantak fel. a jóléti és a pihenési szolgáltatások megszervezésével foglalkozó amerikai korporáció) is szorosan együttműködött. akkor fokozatosan képessé vált az agya bizonyos emléknyomok felelevenítésére és ekkor kezdett derengeni neki. és információk kerültek felszínre. Ennek köszönhette jó összeköttetéseit az amerikai politikai struktúrán belül. Wayne Morris a rádióprogram szerkesztője és az interjú készítője először azt kérdezte: mikor került kapcsolatba a traumaokozással kondicionáló agykontrollal? Cisco Wheeler elmondotta. hogy ő sem tudott addig semmi rosszról. az Egyesült Államok 18. A brit királyi családon belül is. amely a külvilág felé az aktuális magatartást vezérli. hiszen ő maga is behatóan foglalkozott a zenével. amíg apja élt. aki még kisgyermekként az ölébe ültette. Ulysses S. és a drogkultúra terjesztése volt. amelyekről eleinte nem lehetett tudni. Amikor meghalt.

de elsősorban vele. Vagy miért emlékezik bizonyos helyekre. azaz a mesterségesen tudathasadásossá átalakított személyiség megismeréséhez. hogy mindenről tudjon. hogy a Vietnamból hazaszállított katonák tetemeiben rejtették el a kábítószereket. rálőttek a lakásablakaikra és rájuk hajtottak az országúton. Amikor az Úr (Master) meghal. Anyja a világ szemében mintapéldája az egyházi szempontból tökéletes feleségnek. Fiú és lánytestvérével is foglalkozott. Cisco elmondotta. minthogy apja mesterprogramozó volt. mégis hasonlóan éreznek. hogy valaha is járt ott. hogy miként tudnák megtörni az egyházak spirituális erejét. Feljegyezték és kicserélték egymás tapasztalatait és rájöttek. hogy a kábítószer eljusson rendeltetési helyére. hogy miért gondol szexuális témákra. mindent elkövetett annak leküzdésére. mert ő volt az elsőszülött. Cisco Wheelernek 40 éves koráig programozója és közvetlen irányítója apja volt egészen a haláláig. Wayne Morris ezután azt tudakolta. Céljuk az volt. amin keresztülment. hozzátéve. hogy szexuálisan visszaéltek volna vele. de az idősebbekkel és a gyülekezet vezetőivel is. Ezek a memóriafalak óvták meg attól. hogy szorosabb ellenőrzés alá vegyék az egyházakat. Hosszabb időre kórházba kellett befeküdnie és itt derítették ki a szakorvosok. Így például nem értette. Így kezdődött el az a folyamat. hogy milyen szerepet játszott a kábítószer szállításban apja a vietnami háború idején? Cisco Wheeler elmondotta. Neki kellett gondoskodnia arról. hogy Cisco apja vajon másokat is programozott-e? Mire igenlő választ kapott. Apja felszentelt pünkösdista lelkész lett. amely elvezetett a struktúrált "multiple". hogy ezek a terapeuták vajon ismerték-e már a traumára alapozott agykontroll technikáit? Homályos ismereteik voltak erről. Csak apja halála után indult meg a hipnotikus falak fokozatos leomlása tudatán belül. Wayne Morris ekkor rákérdezett arra. amikor egyáltalán nem tud visszaemlékezni arra. levelekkel. Ebbe a programba vonták be az apját. Morris ez után azt tudakolta. és igen jó kapcsolatot ápolt a fiatalokkal. mert elsőként jelentkeztünk az MPD-nek nevezett tünetegyüttessel. amelyekről nincs tudomása. hogy átvegye a temetkezési vállalkozóktól a már beazonosított kábítószert. Ebben a folyamatban erős támogató csoportra támaszkodhatott. hogy Cisco Wheeler vajon tudta-e már teljesen függetleníteni magát Illuminátus programozóitól? Erre tagadó választ kapott. hogy amikor jelentkeztek öngyilkossági késztetései. aki nem Illuminátus körökből választott erős vallási kötődéssel rendelkező feleséget. például bevásárlás közben. amelyhez további agykontroll alatt álló személyek is tartoztak. hogy őt és társait folyamatosan zaklatják telefonhívásokkal. A tanulás önmaguk megfigyelésével kezdődött. hogy az öngyilkossági késztetés mögött valami mélyebb probléma húzódik meg. akit példaként lehetett állítani a többi fiatalasszony elé. A memóriafalak lebontásához bizonyos időre volt szükség. hogy noha teljesen külön próbálják felidézni emléknyomaikat. Apja feladata volt. 158 .mondotta Cisco.miről is adnak hírt. Az 1940-es évek végén az Illuminátusok be akartak hatolni az egyházakba és keresték annak a módját. Morris ez után azt kérdezte. De ismeretlenek is felkeresték és megfenyegették őket. akkor meghal a rabszolga (a slave) is . mert eltávolításuk öngyilkossági késztetésekkel jár.

mivel az agy automatikusan védekezik ezek ellen az emlékképek ellen. hogy mit tesz. aki használta a dr. Az őt támogató csoport sokat segített neki. követte dr. ahol külső beavatkozás nélkül élhetett. Tudomásul kellett vennie. hogy apja valójában nem szerette. megerőszakolták. Dr. Az Alcatraz börtönben is folyt programozás. Közölték vele. Ez hozta őket közel egymáshoz emocionálisan. Még mindig nehéz felmérnie. azaz az apja volt. Green mellett a dr. megszégyenítették. lelkét. és a Presidio-ban lévő katonai támaszpont közelében lévő Letterman kórházban. az Oregonban lévő Állami Elmegyógyintézetben (State Mental Hospital) és a Portlandben lévő Szabadkőműves kórházban. hogy valójában milyen mélyre hatolt a programozása. hogy milyen feladatra szánják az életben és ehhez milyen struktúrára van szükség. hangzott a válasz. ahol ezekhez a "partok"-hoz (leválasztott és programozott tudatrészekhez) hozzá lehet férkőzni. Ez lett a tanult szakmája. Folyamatosan meg kell birkóznia olyan emlékekkel. hogy ő egy kislány. Nehéz feldolgoznia. Testét. hogy kikerülnek ebből a helyzetből és keresik a gyógyulás útját. mert egy cicává alakult át önmagán belül. Mengele. Ez rajta kívül még három hasonló sorsú hölgyből állt. amelynek a keretében sikerült a beültetett programoktól legalábbis részben megszabadulni. Greent említette. Többen.Morris ez után azt tudakolta. így Cisco is. A kaliforniai Death Valley (Halálvölgy) Scotty's Castle (Skót kastély) nevű helyén is folyt programozás. Black álnevet viselő személy. Fairchild nevet is. hogy kik voltak még a további programozói? Cisco elsőként dr. egy pedig tanár. Ennek során szembesülnie kellett a fájdalommal. További elsődleges programozója a dr. az Egyesült Államokon kívül Kanadában is tevékenykedett. energiáját és kerüli azokat a lehetőségeket. Pontosan tudták. amelyet Dorenbeckernek hívnak. Mind a négyen eltökélték. Gondosan beosztja idejét. Legtöbb programozásra Kaliforniában és Oregonban került sor. Wayne Morris ez után azt tudakolta. megtervezték azt. Apját Mengele képezte ki és ő volt az egyik helyettese. de ma már nem kerül erre sor. hogy milyen fajta struktúrát akarnak benne kialakítani. Mások fogadják telefonjait és írják nevében válaszleveleit. Josef Mengele volt. valamint az ugyancsak Kaliforniában lévő Torrence-ben. hogy Isten nem szereti őt. Black-et és maga is kiképzett programozó lett. Megközelítőleg hasonló időpontban programozták őket ugyanazok a személyek. hogy hogyan dokumentálják feltörő emlékeiket. ismeretlen félelemmel és azzal a ténnyel is. Kaliforniában pedig a China Lake haditengerészeti támaszponton. aki szerinte dr. amelyek megalázták. a San-Francisco északi részén lévő Presidio parkban. Az agykontroll során elszenvedett trauma hatásai azonban ma is jelen vannak. hogy ő kicsoda. hogy milyen bántalmazásokon kellett keresztülmennie. és az igazságot tartalmazó információk felszínre hozása. hogy valójában már nem is tudta. A programozások 1948-49-től az 1960-as évek közepéig tartottak. és mi lesz belőle. Morris ez után azt kérdezte. hogy egy MPD/DID programozással ellátott személy legyen. A négy személyből kettő orvos. 159 . traumatizálták egészen addig a fokig. azt is megtanulták. A trauma és nem a szeretet kötötte hozzá. szellemét egyaránt megerőszakolták. A végén már azt sem tudta. Biztonságos helyet kellett választania. amelyek integrálása még nem sikerült a gyógyítási folyamat keretében? A múltban megtették. hogy miként kezdődött a gyógyítási folyamat. Apja valamennyiük életében meghatározó szerepet játszott. Cisco Wheeler elsőként helyzetének megszilárdítását említette. hogy kivették a nevét az élet könyvéből (Book of Life) és folytatták hipnózissal a programozását. Szoros barátság és megértés alakult ki köztük. hogy egykori ellenőrei kapcsolatba tudtak-e lépni tudatának azokkal a leválasztott és önállóan programozott részeivel. a kínzással. mivel nagyon vigyáz arra. hogy saját apja hasította fel és strukturálta újra tudatát. Nagy erőfeszítéseket igényelt memóriájának a feltárása. amikor traumatizálták. Tudták. Ekkor tudta meg.

A test. Azt a gyermeket. vagy sem. Cisco Wheeler arra emlékezett.) voltak. ami megtörtént. A gyermekölés maga is a 160 . Dr. J. nem volt választásuk. elektrosokkot. Amikor felismerték. azért keményen meg fognak fizetni később. vagy golyót ereszteni gyermekei fejébe. hogy ezt hogyan lehet elérni. akiknek az életével nem kellett elszámolni. Vagyis fenyegetések és hazugságok közepette zajlik a folyamat. sem élelmet . mert már volt beleszólási lehetőségük. Ezért az egész fájdalmas küzdelemnek bizonyult. azt titokban tették és ezek a programok nem akarták leleplezni magukat. hogy valamennyien MPD-k illetve DID-ek (vagyis mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiség-. amelyeket "sweat tank"-oknak (izzasztó tartályoknak) neveztek. illetve identitászavarban szenvedők). akkor valami rendkívüli történik. Ezúttal azonban más volt a helyzet. hogy az életben maradóknak a tudatába véssék mekkora a hatalmuk. hogy megszabaduljanak programozásuktól. hogy emberi lények. nem szeretlek. Valamennyiüket programozónak programozták és ez lehetővé tette. az agykontroll vonatkozásában pedig a programozás és a trauma közti szoros kapcsolatra utal. amit egészségnek neveznek. De nem tudták. hogy önmagukat is jobban megértsék. akkor mindenek előtt szabadok akartak lenni. nem térhettek ki az elől.felkereste őket. Az ilyen sorsra jutó gyerekek úgynevezett "expendable child"-ok (feláldozható. ez a fajta életveszély nem fenyegette. De még ezt is érdemes volt elviselni. Dr. amit tudomásul kellett venniük az az. amikor programozták őket. hogy agykontroll alatt álló Illuminátus slave-k. Még akkor is. Cisco Wheeler ez után Morris kérésére a következőképpen világította meg. és életüket sok szenny mocskolta be. Green ekkor a kezében lévő százszorszép füzért sétálgatva elkezdte tépegetni: szeretlek. eldobható. Módjukban áll felgyújtani a gyógyulást kereső házát. Ugyanakkor nevén kellett nevezni a dolgot. hogy "nem szeretlek". hogy ha azt közli velük. kivették a ketrecéből és megölték. amikor felkeresték gyógyítóikat. A "handler"-eknek a terápia első öt évében még módjukban volt kínozni őket. hogy napok teltek el. Ezekből a ketrecekből az állatketrecekhez hasonlóan ki lehetett tekinteni. aki Illuminátus gyermek volt. amikor elvették tőlük emlékezetüket. nem szeretlek. amikor találtak egy megfelelő terapeutát. jelentéktelen gyermekek D. hogy elérje azt az állapotot. továbbá. ha netalántán dr. Green gyakran helyezte őket sivatagban forró ketrecekbe.Az első. Túlságosan fájdalmas volt ezzel szembenézni. Éjjel nappal gyötrő testi és lelki fájdalmaktól szenvedtek. Akkor. Elvették azért az életét. amelyiknél kimondta. A kísérleti alanyok már tudták. hogy nem szeretlek. hogy valamennyien több nemzedékre visszanyúló sátánista családból származnak. Green . Morris ez után azt tudakolta. hogy ha valamit elárulnak az Illuminátusokról. a lélek és a szellem állandóan harcban állt. Gyakorolták a sátánizmust. Mikor a memóriája működni kezdett. amíg kijönnek és minden alkalommal szembe kellett nézni velük. hogy felkeresik a terapeutát. Amit velük tettek. és mint csoport erősítsék egymást. és nem kiscicák. a "handler"-ek (a programozott slave-ek felügyelői és irányítói) ott álltak a bejáratnál és közölték velük. Eldönthették. Dr. hogy mi a "trauma bonding"? Ez szószerint a traumához való kötöttséget jelenti. mert Illuminátus leszármazási vonalhoz tartoztak. hogy a biztonságos hely megtalálása döntő tényező volt-e a gyógyulási folyamatban? Cisco Wheeler határozott igennel válaszolt. szeretlek. mert először voltak tudatában annak. Ciscot. vagy belőni a hálószobája ablakán.miután órákig nem kaptak sem vizet. Azt mondta nekik. és más traumákat okozni. Ők azonban eltökélten küzdöttek tovább azért. Green őket sem szereti. hogy tőle balra több ketrec is volt 2-3-4 év korú kisgyermekekkel. Megvárták őket. drogokat alkalmazni. és hogy mi fog velük is történni.

Amikor Cisco apja. Azaz így hozták létre a "love trauma bonding"-ot. Három "anya" létezik egy talapzaton és egyedüli céljuk. mint egy szakmát tanították. hogy nem szeretsz engem. Becslése szerint az 1990-es évekig mintegy tízmillióra növekedhetett. Amikor Isten elküldte fiát a Földre. mint egy állat. "the mothers of darkness"(a sötétség anyjai). Az Illuminátus körökön kívül nem tevékenykedett. akkor nagyon szeretetreméltóan viselkedett. Az amerikaiak és a kanadaiak már nem rendelkeznek azokkal a szabadságjogokkal. Egyfajta hatalmi játék. Ez isteni kinyilatkoztatás szerint történt. ők képezik az alapot. ők a világdráma rendezői. Így jön a képbe Maitreya. Nem lehetett tudni. ahogyan belülről felépül az Illuminátusok hierarchiája. a trauma általi kötődést. Krisztusnak 12 tanítványa volt. Ezt. Hiszen bármikor beállhatott változás. Lucifernek is van és az ő menyasszonya a három "anya". mert te azt is mondhattad volna. Cisco Wheeler szerint ő csak egy előfutár. Mesterségesen előidézett éhinségnek lehetünk tanúi. de Istenhez hasonló hatalommal rendelkező vezetőt jelenti. Wayne Morris kérdésére megerősítette: úgy tudtak programozni áldozatokat. nagyon szeretlek. A programozás technikáit tanították meg neki. Maga Cisco is így gondolkodott gyermeki agyával: "Szeretlek dr. J. egy tanítvány. (Itt lényegében az Illuminátusok Új Világrendjéről van szó. Morris ezután az Antikrisztus személyére kérdezett rá és ezzel kapcsolatban említette Lord Maitreya nevét. amelyekkel egykor rendelkeztek. A 13 legfontosabb leszármazási vonal tagjai irányítják a világot. háborúknak. hogy ezek az áldozatok is másokat programoztak. Wayne Morris ez után azt próbálta kideríteni. Cisconak például más Illuminátus családokhoz tartozó gyermekeket kellett programoznia. amelyben Antikrisztus a jelképes. ők írják a forgatókönyvet. Az Illuminátus struktúrán belül igen sok szint létezik. hogy vajon miért programozták interjúalanyát. Green. Ő is egy előfutár. hogy az Antikrisztus mellett. A kétmilliós számot onnan tudta. de amikor könyörtelen volt.) Wayne Morris ez után azt kívánta megtudni." A trauma kiszámíthatatlansága is a "trauma bonding" része volt. Lucifernek is 12 előhírnöke lesz. mint egy doboz a dobozban. akkor az volt a végtelenségig. semmi nem tarthatta vissza attól. hogy ő maga is programozó volt és ismerte az erre vonatkozó adatokat. D. és akkor már halott lennék. amelyet kidolgoztak az amerikai és kanadai nép. létrejött a kormányon belüli kormány. Durvábban viselkedett. és háborús fenyegetéseknek. hogy miként valósul meg az Új Világrend. mint Istennek van menyasszonya. Ez az elképzelés lényege. hogy érvényesítse akaratát. 161 . mert az amerikaiaktól már elvették alkotmányos jogaikat. amikor az trónra lép. amiképpen Keresztelő Szent János is Jézus Krisztus előhírnöke volt. Cisco Wheeler szerint 1968-ig mintegy kétmillió gyermeken végeztek kísérleteket az MKULTRA program keretében. Meg kell érteni a luciferi hitrendszert. és azt a módot. valamint az egész világ számára. hogy a kísérleti alanyt mikor szeretik és mikor nem. Ciscot úgynevezett "anyaprogramozói" szerepre programozták. ez a szint az "anyák" (mothers) szintje. Maga az Új Világrend is egyfajta elkülönülő hatalmi csoportot jelöl az Illuminátus hierarchián belül. és teljes mértékben végrehajtják azt a programot. az Antikrisztus uralma? Cisco Wheeler szerint ez az uralom már meg is valósult. mint királynő uralkodjanak. és milyen szándékuk volt vele? Az alapvető cél az illuminátus hierarchia legmélyebb rétegében található. mint programozó kedves volt.programozás része volt. Az Antikrisztusnak.

embergyűlölete. fel is gyorsíthatják és le is lassíthatják azt. Tudniuk kell. hogy az emberek ezt ismerjék. mivel azokba is behatolt az Illuminátus hatalom. A szabadkőműves vallás megköveteli tőlünk beavatott magas fokozatúaktól. és tanúi lesznek az Antikrisztus trónralépésének. Az óra azonban ketyeg. hogy a tőzsde és a világ pénzrendszere összeomlott. és szükség van arra. beleértve egy híd felrobbantását. magas rangú szabadkőműves testvéreihez. A menetrendet megváltoztathatják a körülmények. Fontos megérteni. Neki. mert e nélkül az emberiség csak a sötétben tapogatódzik. "Mi tiszteljük Istent. Vérrel pecsételték meg. Szükségük van. hogy ki tudott kerülni a programozásból. Ha Lucifer nem lenne Isten. ezért belülről értik ennek a struktúrának a működését. meg kell érteni. Minden embernek körül kell néznie. a Fény Apjának tettek esküt.Morris ezután a közeljövő várható eseményeiről tudakozódott. és a tudomány elutasítása. vagy politikai vezető megölését. évfordulóján a következő tartalmú üzenettel fordult a skót rítus szerinti 32. beleértve a megsemmisítést is. ahogyan a családi kapcsolatokba is. és csak Lucifert szolgálják. Wheeler szerint a végidőkre programozott agykontroll alatt álló személyeket is igénybe veszik. aminek gondolták őket. amikor fegyveresek kopogtatnak az ajtóikon. Évszázadok óta törekednek erre. hogy a népek hamarosan arra ébrednek. Az embereknek erre fel kell készülniük. hogy az élelmiszerek fertőzöttek. ez leszólná őt (Lucifert)? 162 . hogy mikor van itt a sírás. hogy a Luciferi tanítás a maga teljes tisztaságában folytatódjék. erre vallanak kegyetlen tettei. vagyis a francia forradalom 100. hogy a világ esik szét. és mikor a harc ideje. Ténylegesen Istennek képzelik magukat. hogy beteljesítik a végidőket. hogy az Illuminátus hierarchiához tartozó hatalmi csoportok milyen módszerekkel kívánják kivédeni az emberek válaszreakcióit? Milyen megtorló lépéseket tehetnek? Cisco Wheeler szerint félre kívánnak állítani mindenkit. Wayne Morris ekkor kérdezte. Ők az Istenek. és hogy hatalmi struktúrájuk rátelepedett az élet minden vonatkozására. Nem lesz többé szólásszabadság és még a gyerekek sorsáról sem a szülők. július 4-én. hogy interjúalanya mit tett a helyzet feltárása érdekében azt követően.. A változások bekövetkezésének pontos időpontját nem lehet megmondani. mit tesznek és mit tettek eddig. Megtapasztalják. akkor Adonai (Krisztus) lenne az. de ez az Isten az. (Albert Pike az egyesített világszabadkőművesség egykori legfőbb vezetője 1889. hogy mi zajlik az Illuminátusok szíve mélyén. aki nem kívánja alávetni magát az Új Világrendnek. Felkészülten kell várniuk azt. saját maguk számára. mert a legrosszabbra kell számítaniuk. hogy kik is ők. hogy felkészüljenek a legrosszabbra. Erre a célra fel fogják használni az agykontroll áldozatokat is. látniuk kell. és mindennek a helyén kell lennie az Új Világrend beköszöntésének az időpontjáig. bárkinek az eltávolítását. A megértéshez előrelátásra van szükség. Mivel mind a ketten személyes tapasztalatokkal rendelkeznek az Illuminátusokról. és valójában mindenre képesek. hanem a kormányzat dönt. és ha őszinték önmagukhoz.. akit babona nélkül imádunk. aki útban áll és nem hajlandó alávetni magát az új Illuminátus rendnek. Wayne Morris ez után azt tudakolta. Az egyházak sem azok. Cisco Wheeler úgy vélte. hogy az Illuminátusok sátánisták. és valami nagy változás van kibontakozóban. az egészségügyi rendszer az Illuminátusok uralma alá került. bármely országos. fokozatot viselő. Ma már van írott anyag az agykontrollról. és vissza tudta nyerni önrendelkezését? Wheeler megemlítette. Tudniuk kell. hogy három könyvet publikált társszerzőjével Fritz Springmeierrel együtt. A programozott agyú slave-ket bármely feladat elvégzésére be lehet vetni. mint az ő hercegei.

Star-ról. Mint ilyenek. Albert Pike elismeri és hangsúlyozza a jó és a rossz közötti küzdelmet. hogy az említett három könyvükben leírt problémákkal kell nekik is megküzdeniük. 4994 Preussish Oldendorf. mint Lucifer. Ezért eretnekség a sátánizmus tanítása. azaz az ateizmus megszemélyesítőjeként. Mindegyik Isten akar lenni. mert ha megtesznek mindent. azaz a Fény Istene Adonai-al. Az Illuminátus rokonsági kapcsolatok nagyon fontos szerepet játszanak az agykontrollban. dr. Istennek tekintik magukat. hogy miért fontos a nagyközönség számára az agykontroll ismerete és az a mód. Ezt ugyan hazugság.. D. ha az emberek nem értik az agykontrollt. Postfach 1180. hasonlókon ment keresztül. (Albert Pike tehát egy szintre helyezte Lucifert és Jézust. hogy érthetőbbé váljék.) Wayne Morris megkérdezte. a templomokban és a politikában." (Gary Allen: "Die Insider" S. hogy e mögött csak a hatalom akarása és csábítása húzódik meg. Amikor elkezdenek beszélni az MK-ULTRA-ról. miként kerülnek teljes kontroll alá a bölcsőtől kezdve. akkor azt nem fogadják be. A Luciferben való hit. küzd az emberiségért Adonai. Wayne Morris azt kérdezte. akkor azt sem fogják érteni. J. az ő értelmezésében a Gonoszság és a Sötétség Istenével. de hisznek benne. és máris Istenként tekint magára. ISBN 3-922367-003). hogy mit kell tenni. Az ő igazi elkötelezettségük Lucifernek szól. Az igazi tiszta filozófia vallása a Luciferben. kizárólag Lucifer illetékességét ismerik el maguk felett.. Ennek megfelelően küzd Sátán. hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül kész tanácsaival segíteni a traumával programozott áldozatokat. 163 . mert az Abszolút csak két Istenben létezhet. mert ő is ugyanott volt. lehetőleg a 13 vérvonalhoz tartozó családok tagjaival. ezért a rivális és féltékeny Isten. Az előbbi szerint Lucifer teljesen jó és sohasem bukott meg. taszította le a mennyekből. Blue-ról vagy dr. E zárt társadalmi csoport tagjai lojálisak egymáshoz. vagy a luciferianizmus ennyiben megkülönböztetendő a sátánizmustól. nem félnek a pokoltól. Lucifer Isten és sajnos Adonai is Isten. De Lucifer a Fény és a Jóság Istene. Itt többről van szó. nyomban egynek érzi magát velük. Arra a kérdésre. Green-ről. hanem Isten tagadásaként. akkor Istenekként uralkodnak Sátánnal együtt a pokolban is. mint programozóikról. Az örök törvény mondja. a hatalom és a dicsőség iránti vágy társul a démonikus lényekkel és törekvésekkel.Igen. és hogy mennyi hazugsággal kell szembenézniük. és fehér fekete nélkül. vagy van valami más motívum is? A pénz. szépség rútság. Black-ről. ahogyan azt végrehajtják? Cisco Wheeler szerint. aki tudatja velük. Ez a tanításuknak a veleje. Azért tértünk ki a Luciferben való hit és a sátánizmus megvilágítására. hogy nincs fény árnyék.222. Sokan elmondják. amit Sátán kíván tőlük. A sátánizmus doktrinájában hisznek. akit Cisco Wheeler Sátánnak nevezett. a Fény Istenében való hit. Adonai. mint a családi kapcsolatok ápolásáról. aki Adonai-al egyenrangú. Ezért saját körükből házasodnak. miről beszélt Cisco Wheeler a vele készült interjúban. Mivel az emberiség jótevőjének bizonyult. (Adonait) Az ő doktrinája különbséget tett a Luciferben való hit és a sátánizmus között. hogy miként segíti felvilágosító munkájukat a programozó technikák belülről való ismerete. VAP Verlag. Lucifer az. Cisco Wheeler elmondotta. Tudniuk kell. hogy mi történik körülöttük az iskolákban. Ha valaki nem tartozik közéjük. a Sötétség és a Gonosz Istene ellen. dr. de sátánt nem személyként képzeli el. dr.

Olyan jellegű volt a programozás. hogy valamennyien slave-k voltak. Ez szembesíti őket avval. a világ nem akart tudni róla. akkor is a látszatok világában él. így és így emlékszik. Nála először 18 hónapos korában próbálták megerősíteni tudatának a feldarabolását. 18 hónapos korában elvették apjától. Ő tette tisztába és táplálta. az emberek nem szívesen figyelnek oda. az apjánál élt elkülönítve otthonukban. Szükség van azok megértésére is. mivel koraszülöttként igen gyenge fizikai állapotban volt. Ez azért veszélyes. hogy ha ezt elmondják. Az egyik legfontosabb: emlékezni arra. valamint légzésének a ritmusát. és az illető elmegyógyintézetben köt ki. hogy miként segíti a trauma-programozásra emlékezés az agy kondicionáltságának meggyöngítését és a visszaprogramozást? Cisco Wheeler elmondotta. A tündérmesék eme hamis világának semmi köze a valósághoz. Wayne Morris itt megjegyezte. ellenőrzés alatt tudta tartani a máját. akkor azonnal megzavarodik az elméje. például egy kulcsszóval és nincs az illető közelében a támogató csoportja. Nem szabad olyan válaszokat adnia kérdéseikre. a szívműködését. úgy tűnik. vagy Fritz Springmeier tájékoztat a rituális visszaélésekről. Mindezt hipnózissal érte el. mert ez veszélyes lehet. Cisco Wheeler szerint. Azaz a legkeményebb kézzel irányított lények. mert ott találja meg a biztonságot. amelyek esetleg kulcsszóként beindítanának programokat az agyukban. de az emberi elme mindig visszatér oda. amikor apja megerőszakolta. Elsőszámú programozója az apja volt. hogy az apja. csecsemőként. a tudatot és a szellemet is. és állításaikat nevetségessé tegyék. akkor senki sem fog hinni nekik. hogy traumával okozott agykontroll szenvedő alanya legyen. a veséit.A következő kérdés arról szólt. és érverésének. Cisco Wheeler ehhez hozzáfűzte. inkább hagyja őket beszélni. akik mindezen nem mentek át. a sátánista ünnepekről. Az első trauma akkor érte. hogy amikor valaki felkeresi és közli vele: erre és erre. 164 . Ezeket hipnózissal és drogokkal a tudat legmélyebb szintjére ültetik be. hogy a hipnózison. amikor telefonon beszél az agyprogramozás áldozataival. mert erre a világra van kondicionálva. Ha valaki megúszta. Megerőszakolták a testet. s a látszatokban hisznek. A slave-ket úgy programozták. és együtt éreznek az áldozatokkal. és hazugnak fogják tartani őket. hogy az áldozatok szavahihetőségét kétségbe vonják. akkor megnyugtatja. a programozók szándékosan olyan helyzetet teremtettek. Az emberek a tündérmese történetekhez vannak hozzászoktatva. Kezdetben a holocaustot sem hitték el. amely szinte szilánkokra hasította tudatát. amikor ő. hogy mennyire óvatosan kell eljárnia. Túlélése teljesen tőle függött. ilyen dolgok valóban megtörténtek és mindez ismerős neki. aki az utóbbi hat hónapban ilyen intézetben volt? Morris azt kérdezte. Mindez rendkívül fontos volt. Ki akar bármit is elhinni annak. Szadista egyének kegyetlenül bántak velük. és ha valaki ebbe talál bele. Ez olyan trauma volt. aki minden vonatkozásban gondoskodott róla. Ezután testplasztikai műtétet kellett rajta elvégezni a sérülések megszüntetésére. és születését követően. de elhiszik mindezt. aki egyben a program-kezelője (handler-e) is volt. úgynevezett "trauma bonded" módon kötődött hozzá. Magáról a programról nem beszél. hogy milyen sok a hazugság az életben. a programozók pedig szigorúan meg fogják büntetni őket. Ami a programozott slave-kkel történt csak a koncentrációs táborokban történtekhez hasonlítható. mert bizonyos információk azonnal kiváltják az úgynevezett ""insanity mode"-t (elmezavart okozó módozatot). a drogokon és a traumaokozáson túlmenően még milyen technikákat alkalmaztak az agykontroll programozáskor? Cisco Wheeler elsőként az elektrosokkot említette. mert traumaokozással teljesen függővé vált apjától. hogy jó irányban halad.

és aztán hova kell visszatérniük. hogy szilárd jellemű emberként tisztelje elnökeit. attól tartva. Ekkor az adott célszemélyt olyan emberöléssel lehetett zsarolni. hanem az adott programozott személy tudatán belül léteznek. és hogy létezik-e egyáltalán egy másik világ azon kívül. pszichiáter. Ez kulturális sokkot okoz azoknak. amelyet valójában nem követett el. A könyv nyomán az átlagember számára is megvilágosodtak bizonyos dolgok. A szex aktus oly mértékben traumatizálhatta az igénybe vett slave-t. hiszen vannak köztük pedofilok. könyveikben mindezt a nyilvánosság elé tárták. hogy ha a nagy forgalmazó vállalatok árusítják őket. Közülük többen is kapcsolatba kerültek már az elmúlt 20-25 év során "multiple"-kel (többszörös tudatuvá programozott páciensekkel D. Ekkor a memória megint darabokra esik szét. Ekkor közlik velük. hogy számos terapeuta. Wayne Morris ez után visszatért a CIA MK-ULTRA projektjére és azt kérdezte. majd az illető "alter"-t alvó állapotba helyezik egészen a következő igénybevételig. Ezek a különleges "alter"-ek nem élnek a világban.Wayne Morris ezután azt kérdezte. akik közül többen erre nem méltóak. Ha 48 órán belül alkalmazzák. Arról is tájékoztatták őket. amikor a kiválasztott személyt rá lehetett venni szexuális kapcsolatra. szükség esetén. hogy meghalt. akik evvel még nem találkoztak. akkor specifikus kódokkal el lehet érni őket. miközben az egészet rögzítették. de maga a világ is. Megrendeztek olyan helyzeteket. mint amelyre beprogramozták őket. akik hisznek a mágiában.). az Illuminátusok iránti engedelmességre lehessen kényszeríteni. mint az Illuminátusok és függetleníteni akarta magát tőlük. hogy két képviselő is elolvasta a könyvet és örül annak. ahol azonnal újra traumatizálják őket elektrosokkal. pszichológus. Itt a "sex-slave" feladata volt zsarolható helyzetbe hozni a célszemélyt. A könyveikben leírtakat több hivatásos szakember is megerősítette. hogy hova kell menniük. hogy bárkit. Springmeier. aki nagyobbnak. felébresztve a tudati tevékenység központjába lehet behívni őket. A célszemély bárki lehetett. Az átlagembert arra nevelték. "a nagycsalád". erősebbnek. hogy mindez a nyilvánosság elé került. akkor az elektrosokk teljesen kitörli az adott slave memóriájából azt. és önálló egységet alkotnak. amit az aktivizált "alter" irányításával cselekedett. hogy miután ő és szerzőtársa. lelkész és kormányzati tisztségviselő reagált pozitívan. és rituálékon vesznek részt. amelyek politikusok. és a tudatműködés rendszerén belül elkülönített. Amikor szükség van rájuk. hogy mi történik a külvilágban. Voltak olyan "alter"-ek is. A programozott "alter"-eknek nincs tudomásuk arról. A zsarolások mögött az Illuminátusok álltak. kormánytagok zsarolásához szükségesek azért. vagy hatalmasabbnak képzelte magát. A programozott slave-k ki lettek képezve a kábítószerből származó pénzek átmosására is. mit kell tenniük. hogy Béta és Delta típusú "alter"-eket is létrehoztak agyában. Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. Sok egyéb változata is van a zsarolásnak. amelyek katonai jellegűek. akik a kiválasztott személyt teljesen befolyásuk alá akarták vonni. A könyveket maguk a szerzők adták ki. A Delta "alter"-ek gyilkosságokra voltak programozva. milyen válaszokat kaptak? Cisco Wheeler elmondotta. J. akkor az Illuminátusok felvásárolnák azokat és eltűnnének a forgalomból. jobbnak. hogy a szexuális szolgáltatásokon kívül még milyen más tevékenységekre programozták? Wheeler elmondotta. kábítószer-fogyasztók. Nem csak a multiple-k programozottak. hogy interjúalanya tudomása szerint apja részt vett-e benne? 165 .

Wayne Morris ez után azt kérdezte. amelyekből megtudta. mert ha nincsenek védve. Cisco Wheeler azt ajánlotta a programozástól megszabadulni óhajtó slave-knek. Ha a terapeuta nem hisz a sátánista rituálék létezésében. akik segíteni akarnak. hogy hogyan lehetnek az áldozatok segítségére. dr. A programozott MPD/DID slave-k belülről és kivülről egyaránt áldozatok voltak. Minden visszanyert emlékezés-részlet újra traumatizálja a visszaprogramozással küszködő egyént. számolnia kell a megtorlással. hogy forduljanak olyan terapeutához. mert apja volt dr. hogy olyan fájdalmat okoz a tőlük való megszabadulás. Wheeler a "túlélő" szónál pontosabbnak tartja az áldozat elnevezést. de biztonsági okokból ezt nem mondotta el. hogy ő csak magáról és a maga nevében beszél arról.Cisco Wheeler erre határozott igennel válaszolt. értve ezalatt. akik megpróbálnak programjaiktól megszabadulni. azaz ha újra traumatizálják. Fontos. ne tartsanak velük kívülről kapcsolatot. akkor újból csapdahelyzetbe kerülhetnek és újraprogramozhatják őket. akkor a rájuk várakozó handler-ek ismét kezelésbe veszik őket. Fájdalmas volt gyógyulása folyamán szembenézni azokkal a feltárulkozó emlékekkel. hogy az adott áldozat saját magában tegyen kárt. amelyik az egyént aktuálisan vezérli. Így a beültetett programok sértetlenek maradnak. 166 . akik foglalkoznak az MKULTRA túlélőivel. ahogyan dr. akinek legalább 5 éves gyakorlata van az MPD/DID áldozatok kezelésében. White-ot is. Green egyik munkatársa. hiszen mindegyik mögött különböző cél húzódik meg. mintha valaki megégetné magát. hogy mit tehetne a közvélemény az agykontroll áldozatok hatékonyabb segítése érdekében? Cisco Wheeler legfontosabbként a támogató személy szerepét emelte ki. Igen nagy az öngyilkosok aránya a rituális visszaéléssel programozott áldozatok között. Azoknak tehát. Annak a gyógyulófélben lévő slave-nek. dr. Cisco Wheeler hangsúlyozta. hogy az integrálódó és egészként működő emlékezet ne töredezzen ismét "alter"-ekre. akkor nem lesz képes megérteni az MPD/DID programozásban szenvedőket. azt közli a terapeutával. amikor valaki egy handler uralma alatt áll. az az életébe kerülhet. mert ha erre a személyre ráfogják a fegyvert és megerőszakolják. vagy bántalmazzák testileg és lelkileg egyaránt. és aki azt is el tudja érni. ezek a programok "tűzforróak". akkor el tudják érni. Cisco Wheeler tudja a valódi nevüket is. és ha hibát követnek el. hogy milyen súlyos az a trauma. A programozott egyének megfigyelés alatt állnak. Az átlagember nehezen érti. hogy mi mindenen ment valójában keresztül. hogy a tudatnak az a része. s a finomra-hangolt rendszer egésze tovább funkcionál. és feltehetik a kérdést. A visszaprogramozás (deprograming) sikerének legfontosabb előfeltétele a támogató csoportok ("support system") léte. Star-t. Biztosítani kell. Blue-t. hogy milyen mélyek lehetnek ezek a programok. Dr. a aki tanulmányozta a rituális visszaélés módszereit. hogy az agyprogramozás túlélőit lehetőleg ne zaklassák. Ha valaki nem kellően tapasztalt terapeutát választ. Ez élet-halál kérdése. Mindezek csak felvett "alibi nevek". Ezt a folyamatot újra és újra tanulni kell. Green képezte ki. mert minden emlékezetrészlet más emóciókhoz kötődik. hogy minden rendben van. amit ő átélt. Sok terapeuta sem érti. Amikor a beültetett programok eltávolítása zajlik. amelyik a "nagycsalád" ellen nyilatkozik. A memória visszanyerése során arra kell összpontosítani. hogy a visszaprogramozás alatt álló személyhez ne férkőzhessenek hozzá a handlerek. meg kell ismerkedniük az agykontrollal. Egy ilyen személy felveheti a kapcsolatot azokkal a terapeutákkal és lelkészekkel.

A mindennapi magatartást irányító tudatrész amnézia-falakkal el van választva a programozott "alter"-ektől. hogy választási lehetőségét. amelyek csak azt képesek megtenni. hogy a kettő között egyensúlyozzon. akkor a hazugság egyben elveszíti hatóerejét. Ez a program tehát hazugság. senki nem szeretett senkit a "nagycsalád"-on kívül. a mélyebben fekvő "alter"-ek ismét működésbe lépnek. mint Fritz Springmeier. amikor tudatára ébredt annak. amelyeket a programozók helyeztek a tudatába. és semmi másról nem tudnak. viszont átvehetik a test irányítását olyan mélyen fekvő "alter"-ek. Az agykontroll alatt álló személy egyetlen program vezérlése alatt maradhat napokon át. véget akar vetni az életének. Csak azokat a scripteket (programelőírásokat. amire programozták őket. A programozás frontrésze rendkívül erős és nagy hatásfokkal működik.Cisco Wheeler szerencsésnek érzi magát. hogyan működnek tudatának a frontrészében lévő "alter"ek. nem akart tovább az maradni. és inkább meghal. hogy Cisco Wheelernek a sikeres küzdelme. de mihelyt kikapcsolódnak. amelyek beléjük lettek helyezve. Amikor az ezen a nyomvonalon haladó tudattartalmak dominálnak. A második nyomvonalon azok az üzenetek haladtak. hogy megvágja magát. A visszaprogramozás során fel kell tárni a beprogramozott scripteket. hogy csúnya. akkor veszélyes állapotban van. hogy ő például nem volt csúnya kislány. Az ő esetében Springmeier átsegítette azokon a helyzeteken. minthogy ezt folytassa. hogy az illető személy aludt egész éjjel. Amikor a beültetett programok a tudatalattiból beugranak a tudatos tudatba. Wheeler hangsúlyozta. amelyek viszont készek és hajlandók menni. hogy olyan segítőre talált. Ekkor Springmeier segítségével tudatát két nyomvonalon is működtette. Az egyik a beültetett programozás nyomvonalát. hogy milyen folyamatok zajlanak a tudat frontrendszerében. amelyen el akart érni a programozás alól már felszabadult új állapothoz. Konkrétan az ő esetében ez azt jelentette. hogy az első nyomvonalon ő új életet akart. Ilyenkor áll fenn a veszélye. Rá kellett döbbennie. és le kell leplezni a hazugságot. Ezek voltak a régi programok és a régi forgatókönyvek. a százszázalékos agykontroll során. Ma is így érez. ami volt. Ez volt az az új nyomvonal. mint amikor évekkel azelőtt traumával beültették ezeket a programokat az agyába. vagy forgatókönyveket) ismerik. hogy valójában mi történt vele. amikor a triggerekkel aktivizálódott emlékezés bizonyos programokat bekapcsolt. és az önmaga feletti rendelkezést már gyermekkorától elvették tőle. Nagyon letörte. reménnyel töltheti el a többi agykontroll alatt álló áldozatot. A programozott személy nem tud hozzáférni a tudat mélyére ültetett "alter"-ekhez. Amikor sikerül az átvilágítás. hanem szépek. hogyan kapcsolja azt ki. Ezért úgy döntött. Általában a gyermekek nem csúnyák. Ezek olyan százszázalékosan programozott tudatrészek. a másik pedig a visszaprogramozásét követte. hogy teljes szolgaságban él. 167 . Ugyanis ezek a programok hazugságok. hogy ennek véget vet. elmenekül. és talpon maradjon. akkor olyan erővel nyilvánulnak meg. ha valaki nem tanítja meg neki. Szerette-e őt egyáltalán igazán valaki? Ami az Illuminátus kultuszt illeti. például alvás következtében. A tudat frontrendszere nem hajlandó elmenni a rituáléra. akiknek erős támogató rendszerük van. Ezeket a frontaltereket már befolyásolni lehet. Ezt Cisco Wheeler úgy világította meg. és az emlékképek beindítják a programokat. vagyis ki akart kerülni az Illuminátus hierarchiából. Cisco Wheeler már megtapasztalta. és ezek a mélyebb tudatrészek nem tudják. hogy azok helyzete reményteljesebb. amit tudatának visszanyeréséért folytatott. Így képes volt arra. Azt hazudták neki. megváltoztatva életmenetét. több év elmúltával. Bizonyos rituális ünnepeken az "alvó" programbeindító kódok (triggers) aktivizálódnak. A frontalterek azt hiszik. Wayne Morris úgy vélte. Ugyanakkor a test az "alter" egy mélyen fekvő és aktivizálódott "alter" irányításával egész éjjel fent volt.

amely elektromos vezetékhez volt kapcsolva. Volt az életében egy olyan időszak. Tükörbe nézve valóban egy porcelán arcú kiscica nézett rá. Szerette apját. Ő is csapdába ejtett személy volt. és ténylegesen megjelentek testén a visszaprogramozás során a gyermekkorban elszenvedett sérülések nyomai. Ő maga még ma is gyermekien érez. amikor a saját életében jutott ehhez a ponthoz. hogy saját bűneikért maguk vállalták volna a felelősséget. vagy esznek. Volt gyengéd oldala is. aki támasza volt a visszaprogramozásban. hogy hogyan szégyenítették és alázták meg. mint én. az egyik tele szép pici cicákkal. Ekkor apja teljesen mellőzte őt. Ha tehetségét más irányban kamatoztatja. mint egy gyermek. De azt is tudta. és ő maga is egy ketrecben volt a közelükben egy lábassal. De amikor kigyúlt a fény és emlékezetük működni kezdett. azaz vérvonalhoz tartozónak számított. vagy enni akart valamit. ezt válaszolta: "de igen. Szerette az embereket. Meghatározott életre programozták őket. mert mindig. és 33-as fokozatú szabadkőműves volt. csüngött rajta. mert ez túlságosan fájdalmas. hanem kiscica vagyok". akik mindig is lenni akartak. és az emberek is szerették őt. megkínozták és így tudatában kialakult az. akiket már az anyjuk ölében elkezdtek programozni. becézték. mert Nagymesterként tagja volt a "Grand Druid Council"-nak (a Nagy Druida Tanácsnak). akkor nagy eredményeket érhetett volna el. ahelyett. mégis ő belé helyezték a bűntudatot. ha kislánynak gondolta magát. hogy ő soha többé nem akar kislány lenni. Ekkor elektromos áramütés érte. Amikor ezek az emlékképek a lebontott memórifalak nyomán a tudatába nyomultak. cirógatták őket napokon át. Ezért döbbent meg. hogy felismerte helyzetét. Mindkettőjüket az Illuminátus "nagycsalád" kényszerítette ebbe a helyzetbe. Döbbenten nézett rá és azt mondta neki "én nem kislány. mert úgynevezett "generational"-nek. Apja vonzó tulajdonságokkal is rendelkezett. és őt tették felelőssé. és jó akar lenni. és az apjuk megerőszakolja őket? Erre azt a választ kapta. A visszaprogramozás során felnyomuló emlékek révén tapasztalta meg. Ténylegesen létezett a programozása során két ketrec. Muzsikos volt. hogy ő valójában egy gyermek. hogy inkább azok lesznek. hogy a jó apák ezt nem teszik. hogy ezt másokkal is megtegyék. ugyanakkor sátánista. meg kellett érintenie a lábast. Amikor Cisco Wheeler kikerült az agyába beültetett programok rendszeréből azt kérdezte: Ilyenek a gyerekek. Ezek a kiscicák még ma is élénken hatnak a tudatában.A bűnt vele szemben követték el. Maga Cisco Wheeler. mert nem szeretik őket". ha azt mondják nekik. jajgassanak vagy egyenek. Az élet szinte minden vonatkozása a kontrolljuk alatt áll. ami vele történt és nem akarja. Apja is programozott multiple volt. Bármit is tett vele. Minden alkalommal. a szakítást választotta. Cisco Wheeler és sorstársai úgy döntöttek. jajgatnak. hanem kiscica. Springmeier. Szerették. amikor a visszaprogramozás során "kislánynak" nevezte deprogramozója. szeretik őket". Wayne Morris ez után azt kérdezte. amikor kislánynak képzelte magát. Oly sikeresen programozták "szex-cicuskának". hogy a kiscicák mindenben dúskálhassanak. Green és apja gondoskodtak róla. Elutasítja. hogy volt-e az apjának választási lehetősége? Wheeler szerint nem. amikor számot vetett azzal. amikor inni. hogy az irányváltoztatás az életébe kerülne. hiszen így volt programozva. hogy még azt sem tudta. hogy ki ő és mit tesz? A tudatába épített korlátok lebontódtak egy adott időpontban addig. De még e felett is állt. A CIA számára dolgozott. hogy nem akar többé gyermek lenni. hogy sírjanak. akkor a teste tele lett az elszenvedett rúgások nyomaival. Ez csak példa arra. Mire Wheeler így reagált: "Ha az apák nem 168 . hogy kislánynak lenni a legfájdalmasabb dolog a világon. sírnak. Azok a túlélők. Programozói dr. Ez után gyermeki tudata úgy döntött. Ekkor megdöbbent és ezt mondta: "őszintén sajnálom ezeket a gyerekeket.

és nem hitt az egésznek. időnként még mindig úgy ébred fel. Kétévi kemény munkára volt szükség a programozott hazugságok lebontására. és mi célt szolgál? Korábban ezt azért nem tudta. és beindították az adott irányba. Wayne Morris interjúja Lynne Moss-Sharman-nal A torontói CKLN rádió 1997-ben sugározta Wayne Morrisnak Lynne Moss-Sharman-nal. az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. Ehelyett arra gondolt: "Nos az állítjátok. Ez annyira kiborította. hogy ő valóban nem egy szexcica. akkor csak udvariasságból köszöntette. Amikor megtette. Amikor megkezdődött Wheeler visszaprogramozása Springmeier közreműködésével. mert úgy volt programozva. hogy tudjon. és nem öregedek. hogy mennyire képesek az agyműködés irányítására különösen a gyerekek esetében. amelyeket Springmeier hozott a tudomására. és amikor a tükörbe nézek. Először is tudomásul kellett vennie: hazugság az. akiről nem tudott semmit. Ekkor tudta meg. Én 17 éves vagyok. amikor közölte vele. aki már az ötvenes éveiben jár. hogy a megerőszakolás a szeretet. közölték vele a megfelelő programot. visszament aludni. Amikor szükségesnek találták. Ti 50 évesnek láttok. amit akartak. hogy először szöktek könnyek a szemébe. pl. hogy van családja. Ezt volt a legnehezebb elfogadnia. amiről programozói akarták.. Hosszú időbe telt. Ezért gondolta. hogy belássa. Két évre volt ahhoz szükség. Ahogy azonban a fragmentált tudatrészek kezdtek újra integrálódni. amíg megértette: mi a különbség a jó és a rossz között. továbbá a 13 mélyre helyezett program úgy van elhelyezve. Mert semmire nem emlékezett. mint dobozok a dobozban és minden dobozban van egy programcsalád. hol van. hogyan lehet neki egy 30 éves fia. amikor Springmeier közölte vele. hogy küszködnie kell az itt átélt szenvedések emlékeivel. Megemlítette. Amikor Springmeier bemutatta 30 éves pilóta fiának. Ugyanez volt a helyzet az anyjával és a két leánytestvérével is. Saját magának semmilyen befolyása nem volt minderre. Az agy védve van a beültetett programcsaládoktól. úgy kellett újraértékelnie egész életét." Ebben az időpontban még teljesen programozott volt. Egyszerűen nem tudta felfogni. hogy én egy programozott szexcica vagyok. a másik verte. mert úgy volt programozva. egy porcellánarcú cicát látok. Cisco Wheeler. hogy a jó a rossz. hogy a kislányokat és a kisfiúkat normális körülmények között nem erőszakolja meg az apjuk és ez nem az élet normális rendje. de ahogy előrehaladt a visszaprogramozás és tudatának integrált működése. és az anyja is még él. de én 17 évesnek nézek ki. és ezek hálózatot alkotnak. a harmadik pedig megerőszakolta őket. és tudata nem volt képes feldolgozni azokat a valóságot tartalmazó információkat. Azért mondta ezt. hogy semmiféle hatás nem éri őket a külvilágtól és ők maguk sem lépnek kapcsolatba a külvilággal. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) kanadai 169 . hogy mi az a szupermarket.erőszakolják meg gyerekeiket. hogy Fritz Springmeier nem teljesen normális. mert ezek úgy működnek. akiknek korábban nem tudott a létezéséről. Szinte hihetetlen. akkor tapasztalta meg. szembe kellett néznie a való tényekkel. hogy kisgyermekként az egyik kísérleti helyen a falaknál ketrecek voltak elhelyezve. hogy csak arról tudjon. hogy hét unokája és három felnőtt gyermeke van. és hogy miért úgy programozták. A 13x13as hálózat. hogy az apja szerette őt. Ezekbe tették őket és az emberszabású majmoknak kellett róluk gondoskodniuk. és a rossz a jó. Életében először akkor sírt. akkor nem szeretik őket". felébresztették álmából. ACHES-MC. Az egyik táplálta.

hogy a túlélők jelentős része szabadkőműves jellegű kultikus-rituális kínzáson ment át. és így került kapcsolatba a kultikus-jellegű rituális kínzások többi áldozatával. A Stone Angels Journal 1993-as első kötetében a túlélők írásban és rajzban számolnak be arról. hogy min mentek keresztül. hogy az ország melyik részén éltek. Ahol Kanadában amerikai katonai támaszpont volt (NORAD és DEW Line). hogy gyakran a fegyveres erőkkel álltak kapcsolatban? Lynne elmondotta. Ekkor merültek fel a katonai és szabadkőműves vonatkozások. a szabadkőművességhez való tartozás előfeltétele annak. valamint a kanadai és az amerikai városi hatóságoknál. Szembeötlőek a hasonlatosságok a kanadaiak és az amerikaiak tapasztalatai között. megszentelt helyet. A Stone Angels Journal 6b kötete (Volume 6b) "Az agykontroll a modern korban" (Mind Control In The Modern Age) címet viseli. (CKLN-FM Mind Control Series . hogy a hadseregben és a kormányzatban. Először csak a kultikus-rituális jellegű erőszakról jelentek meg beszámolók. D. aki a shrine-hoz kapcsolódó kultusz és rituálé követője. hogy az apa a fegyveres erők szolgálatában állt. hogy a gyermek a kitűzött időpontban a kijelölt helyre érkezzen. hogy a fehérbőrű férfiakból álló titkos társasághoz. vagy nagyapjuk szabadkőműves (Masons). vagy hétvégeken. oltárt. A "The Stone Angels" (A kőangyalok) egy támogató csoport. Az apjuk. hogy milyen kultuszokhoz tartoztak ezek a szülők azon túlmenően. Wayne Morris azt kérdezte. De az.) Amikor 1995-ben Washingtonban sor került az elnöki meghallgatásra. de később nyilvánvalóvá vált. hogy miként kapcsolják be a gyermekeket a kísérletekbe? Lynne Moss-Sharman (a továbbiakban Lynne) elmondotta. akik vagy a katonai bázison. hogy bárki fontos pozícióba kerülhessen. díszes sírhelyet. vagy titkos éjszakai látogatásokon. (A shrine szó angolul ereklyetartót. A Volume 6b pedig az amerikai túlélőkre vonatkozó dokumentációkat közli. Ronald Reagant a Fehér Ház Ovális Termében avatták be a legmagasabb fokozatba. Wayne Morris ez után azt kérdezte. hogy a II. amelyekről egyes túlélők beszámoltak. Több mint 60 túlélő sorsát ismerte meg. amely 1993-ban jött létre Thunder Bayben. vagy a közelében lévő településeken laktak. Az Egyesült Államok elnökei kettő kivételével szabadkőművesek voltak. A Volume 6a kötet teljes egészében a Kanadában végzett agykontroll kísérletekről szól. akiknek a többsége Thunder Bayben és Északnyugat-Ontarióban él. búcsújáró helyet jelent. kegyhelyet. Lynne hosszabb ideje terápián vett részt. Itt tehát azzal kell szembenézni. és ezért közelebbről is megvizsgálták ezt a jelenséget. de ami fellelhető volt a kanadai és az amerikai gyermekek esetében. milyen emberek kerülnek vezető pozícióba? Úgy találták. Vagy minkét szülő. hogy a kultikus erőszakban megtalálható a nemzedékeken áthúzódó közös elem. de legalábbis egy közülük. A kultuszokat titokban gyakorolják.Part 16) (Ezt az interjút is rövidített összefoglalás formájában ismertetjük. még megvizsgálandó. vagy Shriner volt. hogy eredetileg is hajlama volt-e a pedofíliára. világháború után a gyermekeket a szüleik ajánlották fel kísérletezésre.) Lynne Moss-Sharman három éves koráig Torontóban. A Shriner az a személy. Itt a gyerekeket nem titokban vették el a szülőktől nappal. megpróbálták közelebbről megállapítani. attól függően. szentről elnevezett kápolnát. aktívan közreműködött és gondoskodott arról. Ekkor a közvélemény elé lehetett tárni azokról a kísérletekről szóló információkat. ott számos túlélő található. J. az olyan 170 . A túlélők több mint 90 %-át tudatosan ajánlották fel a kultikus erőszakhoz. majd pedig Hamiltonban élt. később pedig az agykontroll kísérletekhez.képviselőjével készített interjút. az az. (Presidential Hearing) a gyermekkorban agykontroll kísérletezésen átment túlélők tanúvallomást tettek és ez bekerült a hivatalos dokumentumok közé.

az nem rendellenesség. de nem tudhatták. A Prescott Közösségi Tanácsadó Bizottság két szociális munkása. Valamennyi felnőttet bűnösnek találták. klinikai konzultáns Vancouver-ben. Rendkívül lényeges az is. novembere és 1995. Számos olyan gyakorlati szakember is részt vett. hogy amit tapasztalnak. és hogy a nagyközönség tájékoztatást és eligazítást kapjon arról. egészségügyi intézményeket. Megindult az információk cseréje és már kevésbé féltek az egykori kísérleti alanyok. Ami a túlélőket illeti. Ezután Lynne felsorolta azokat a társadalmi szervezeteket. Sok szociális munkás megrémült. Mintegy 40 túlélő vett részt a három összejövetelen. a szokásostól eltérő vallási gyakorlatot. Ekkor ismerte meg közelebbről a gyermekkorban elszenvedett rituális erőszak több mint 60 túlélőjét. beleértve a gyermekeket is. aki már találkozott ezekkel a problémákkal.egyházi intézményeken belül is. hogy 1994. hogy a szabadkőművesség olyan titkos társaság. amin keresztül mentek. amely olyan vidék. Többen dokumentumokat adtak át a tények után kutató diákoknak. hogy nem tudták leellenőrizni azt. Saskatchewanból. Ezt a tanácskozást nem hivatásos szakemberek. hanem elterjedt jelenség. hogy ezek a kérdések a társadalmi párbeszéd témájává legyenek. Biztosítani kívánták. egyetemeket. miután megverték. A túlélők gyakran kórházban kötöttek ki. hogy nyilvánosságra kerüljenek a túlélők és a terapeuták tapasztalatai és információi. hogy mi volt a célja a Thunder Bay-ben 1994-ben megszervezett "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elveszett időt) elnevezésű konferenciának? Lynne elmondotta. Elmondották. megszúrták és zaklatták őket. amikor ügyfeleik elkezdtek beszámolni arról. civil szerveződéseket. hogy a túlélők összejöhettek. és New Brunswick-ból és ez volt az első alkalom. hogy a kutatók és a társadalom komolyan veszi ezeket a kísérleteket. tárgyilagosan ismertettek. amelyek mind részt vettek a tanácskozáson. mint az anglikán. De sok megalapozott félelmet is érezni lehetett. akiket ezek a problémák érintenek. januári tanácskozáson Judy Steed az "Our Little Secret: Confronting Child Sexual Abuse in Canada" (A mi kis titkunk: Szembenézés a gyermekek szexuális bántalmazásával Kanadában) című könyv szerzője tartott előadást. hanem a túlélők rendezték. hogy igen sok információt tudományos szinten. amiről hallottak. Ezek a témák érinthetetlenek a társadalomban. A konferencia célja az volt. Reménykeltő volt. Ezt az Albertai Egyetem szociológusa. behatóan megvizsgálva a kultuszok szertartásait. dr. amelynek keretében 50 felnőtt ellen emeltek vádat és mintegy 234 gyermeket mentettek meg a további rituális jellegű bántalmazásoktól. hogy milyen sokan vannak.tudakolta Morris. és a mormon egyház. az episzkopális. sokan érkeztek Albertából. hogy más túlélőkkel találkozhattak. amikor a társadalomtudósok ezeket a jelenségeket kutatják. (a Bizottság a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekkel foglalkozott) megvizsgálták azt az esetet. miután látták. mivel 171 . vagy akkor. Kik kaptak meghívást a tudományos egyetemi körökből? . Wayne Morris ez után azt kérdezte. amely állandóan előfordul a túlélők beszámolóiban. Sokan közülük először szólaltak meg. Egyfajta művészeti terápia céljára felállítottak egy félhenger alakú fémbarakot. hogy hogyan foglalkozzon azokkal. Steven Kent kutatta. Manitobából. Pam Gummer és Ruth Chamberlain-Belagus. Lynne elmondotta. ahol széles körben elterjedt a kultusz gyakorlása. és ez meggyőzte a túlélőket. novemberében Shirley Turcotte tartotta az első szemináriumot. Apai ágról indián származású és Winnipegben nőtt fel. aki maga is túlélő és egyben terapeuta. Kimutatja. Ontarióból. hogy valójában három konferenciára került sor 1994. hogy megvédjék a gyermekek érdekeit. júniusa között. Ezeket a szakembereket és társadalmi munkásokat megbénította. Gyermekpornográfiára is kényszerítették. hogy milyen eljárásokon kellett keresztülmenniük azért. Az 1995.

de ugyanezt lehet elmondani egész Észak-Amerikára. Itt is azt támasztják alá bizonyítékok. az "Assembly of First Nations". dr.kérdezte Wayne Morris interjúalanyát. és aki most hivatásos terapeutaként foglalkozik a visszaélés áldozataival. hogy dokumentálható a szabadkőműves rituális visszaélés. akinek sikerült kitörnie a saját programozásából. Ennek keretében segít áttörni a beléjük programozott kódokat. Connie Kristiansen. kínzásokat és visszaéléseket.nagyobb létesítményre volt szükségük. Rogers az Egyesült Államok Maine tagállamában szabadkőműves és katonai környezetben nőtt fel. és valójában kit véd a titoktartás és a titkolódzás. A kerekasztal beszélgetésben többek között részt vett a bennszülött indiánok jogának a szakértője. férjével volt jelen. aki akkor 33 éves volt. Számos csoport 172 . Ő Torontóban nőtt fel és maga is kultusz túlélője. aki az állítólagos "téves emlékezés tünetegyüttes"-t (false memory syndrome) és az emlékezet működésének a helyreállításával foglalkozó mozgalom (recovered memory movement) eredményeit kutatta. amely nem csak Thunder Bay és környékén komoly probléma. Steven Kent szociológus (az University of Alberta részéről) elsősorban azokat a rituális jellegű szertartásokat kutatja. és a szabadkőműves-jellegű rituális-visszaéléseket sem vitatták meg. Előadást tartott dr. továbbá a mormon egyház keretében. J. júniusában került sor. hogy azonosságig menő hasonlóságok vannak aközött. hogy rendkívüli hatást tett a résztvevőkre egy olyan személynek a beszámolója. és hogy a rituális visszaélés problematikáját szélesebb történelmi perspektívába helyezzék el. hogy a kanadai indiánok szervezete. Beszámolót tartott az ottawai Carleton University lélektani tanszékének vezetője. Egy vitadélután keretében pedig azt vitatták meg a kerekasztal beszélgetés résztvevői és a közönség. A kultikus visszaélések nyomozásával foglalkozó rendőrtiszt is részt vett a beszélgetésben. elmenekülnie a kultikus kötelékből. hogy mi a bizalom és a bizalmasság etikája. valamint a helyi települések iskoláiban tapasztalhatóak. AFN (Az első nemzetek gyűlése) milyen tapasztalatokat szerzett a helyi iskolákba járó gyermekek körében a rituális jellegű visszaélésekről és kínzásokról. Dr. és aki 10 éves gyakorlattal rendelkezik a gyermekbántalmazás és agykontroll áldozataival való foglalkozás terén. ami a First Nations közösségekben (az észak-amerikai indián őslakosságot nevezik "Első Nemzeteknek" D. Alexandra Rogers. Ezen Alexandra Rogers terapeuta. Ezért Kent a szent könyvek normáktól eltérő értelmezéséről és az állítólagos szabadkőműves rituális visszaélésekről (Deviant Scripturalism and Allegations of Masonic Ritual Abuse) tartott előadást. amely könyv beszámol arról. hiszen korábban maga is ilyen programozó és kínzó volt. maga is rituális visszaélések túlélője. hogy tömören összefoglalják a rendelkezésre álló információkat. Nagybritanniára és Ausztráliára is. mivel a két szervezet között igen szoros a kapcsolat. aki a Thunder Bay-ben működő családsegítő szolgálat munkatársa. Ilyen nem fordult elő. valamint egy terapeuta. Kiválóan érti a velük szemben alkalmazott módszereket. a "Breaking the Silence" (Megtörni a csendet) című könyv társszerzője is. januári tanácskozáson megerősítést nyert. és gyermekkorától kezdve agykontroll programozónak képezték ki. hiszen ezen a viszonylag kicsi településen 230 gyermek vált több generációs visszaélés áldozatává.). Ezért találták fontosnak. Rendeztek-e már olyan más tanácsokozásokat. ahol a rituális bántalmazás és az agykontroll kérdését összekapcsolva vitatták meg? . A "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elvesztett időt) konferenciasorozat harmadik tanácskozására 1995. számolt be tapasztalatairól. Lynne elmondotta. Louise Million pszichológus. amelyeket a férfi szabadkőműves páholyokban gyakorolnak. Az 1995.

és hogy a három konferencia szervezői világosan megmondták. A Skót Rítus jótékonysági alapja közvetlenül részesíti kutatási célú pénztámogatásban a Rohr Intézetet azért. amelynek viszont az ontariói Hamiltonban van a központja. Ezek szinte kivétel nélkül szabadkőművesek. hogy őket nem hívták meg. hogy különösen az 1995. hogy szabadkőműves pénzeket fordítottak a skizofrénia kutatására. januári tanácskozást követően. hogy például a Thunder Bay-ben gyűjtött pénzt a Skót Rítus teljes egészében a University of British Columbia-n folyó skizofréniakutatásokra fordította. mivel a férje szabadkőműves. Közöttük többdiplomások is vannak. Bob Rae-t. hogy Kanada legkülönbözőbb térségeiből a túlélők jelentkezzenek. hogy a szabadkőműves titkos társaság felső fokozata annak az elmebetegségnek a kutatását finanszírozza. amelyek egyértelműen agykontroll kísérletekre utaltak. Lynne szerint a kínzások túlélői egyáltalán nem szenvednek szellemi gyöngeségben (intellectual disability). amelyet a Kanadai Szabadkőműves Alapítvány (Masonic Foundation of Canada) finanszíroz. és érdekes módon a reklámtevékenység egyik melléktermékeként. Ekkor Lynne naivul megkérdezte Tooey-tól. amelyekben a szabadkőművesek elítélik. Lynne elmondotta. és magukat olyan szabadkőműves visszaélés áldozatainak jelöljék meg. de ezeket az érintettek cáfolták. hogy a konferenciák óta volt-e valamilyen szabadkőműves reagálás. ezért áttanulmányozta a különböző szervezetekről tájékoztató enciklopédiát. Magánbeszélgetések során azonban egyre többször felmerült ez a probléma. Lynne aggasztónak találta. hogy nem engedik meg szabadkőműveseknek a konferencián való részvételt. Leginkább azt kifogásolták a szabadkőművesek. Lynne utalt rá. Később azt is megtudta. aki nem volt hajlandó lapjában a hírdetést megjelentetni. akik félelemben élnek. Thunder Bay-ben egy nyugdíjazott rendőrtiszt. hogy ekkoriban még nem volt kellően informált. és ezért súlyos hátrányok érték. hogy a skót-ritusú szabadkőművesség jótékonykodási adományaival támogatja a skizofrénia kutatását. a terapeuták és a támogató szolgálatokat nyújtók jelenhettek meg. de már ez elegendő volt ahhoz. Csak a visszaélések túlélői. Az agykontroll kísérletezéseket ekkor még közvetlenül nem tárgyalták meg. gyöngeséggel. hogy Ontarióban gyűjtött pénzeket ez a titkos társaság a Kanada csendes-óceáni partvidékén működő egyetemhez továbbítja. hogy bizonyos információk a rituális jellegű visszaélésekről megjelentek a tömegtájékoztatási eszközökben a konferencia idején. vagy másfajta információcsere ebben a kérdésben. amit Lynne és munkatársai tesznek. skót rítusú. Olyan tapasztalatokról kezdtek beszámolni. vagy Schreiner közösségekhez tartozó személyek leányai voltak. ellenkezőleg rendkívül éles eszű és kreatív személyek. Peter Tooey. amely megjelenik a rituális visszaéléseken átment személyek 99 %-ánál. 173 .rendkívül aggódott ezeknek az információknak a közreadásától. Már ekkor különösnek találta. hogy tanulmányozza az "intellektuális rokkantsággal. Elárasztották faxokkal Kanada Ontario tagállamának miniszterelnökét. A Thunder Bay-i csoport azonban megtette ezt. elsősorban a Thunder Bay környéki tömegtájékoztatási programokban. hogy a York University-n működik a Rohr Intézet. Lynne a Globe and Mail hasábjain elhelyezett rövid hirdetéseket a tervezett konferenciákról és csupán egy-két szóval utalt a szabadkőműves összefüggésre. a televízióban elítélte. Ebből tudta meg. mire a szabadkőműves Tooey büszkén mondta. Wayne Morris megjegyezte. és ugyanez feltételezhető az agykontroll kísérletek túlélőinél is. szervezett támadás érte őket. többek között egy újság kiadójától. Ezért Morris azt kérdezte. amely rendkívül hasonló tünetekkel rendelkezik az MPD/DID-hez. bénasággal" kapcsolatos problémákat. Maga Lynne is napról napra telefonüzeneteket kapott szabadkőművesektől és feleségeiktől Északnyugat Ontarióból. amit a "The Stone Angels" (A kőangyalok) művelnek Thunder Bay-ben.

Ő és férje első egyetemi fokozatukat a hamiltoni McMaster Egyetemen szerezték. továbbá működtetni kezdtek Internet honlapot is. ezek közül több az Ojibway indiánokhoz tartozik. előállított elektromos székről. Számos korábbi diák mondta el. Így például beszámoltak a Moose Factory (Jávorszarvas-gyár) közelében. Így kezdte meg működését az ACHES-Mind Controll. hogy öt képviselőjük részt vett a Washingtonban lévő Holocaust Memorial Museum konferenciáján 1996. 1995. Valerie Wolf pedig terapeutaként tevékenykedett New Orleans-ban.személy tanúvallomását. azaz az agykontroll kísérletek túlélőinek az érdekvédelmét felvállaló bizottság. hogy fehérbe öltözött férfiak megerőszakolták őket az éjszaka közepén. akik személyesen számoltak be az Elnöki Bizottságnak arról. Fort Albany-ban. és ekkor adták át a résztvevőknek az első tájékoztató anyagot tevékenységükről. amikor agykontroll kísérleteket végeztek velük. válaszolta Lynne. mint pszichiáter. hogy milyen kínzásoknak lettek alávetve gyermekkorukban. Chris DeNicola és Claudia Mullen vallomásait az Elnöki Bizottság 1995. hogy a kísérletek feltételezett végrehajtói. mivel ő ennek a kanadai képviselője. ACHES-MC.) Lynne 1996-ban Texasban részt vett egy konferencián. A bizottság előtt tanúvallomást tett Valerie Wolf. Ekkor beszélte meg az egyik túlélővel. a kínzást és a programozást végző orvosok mely helyeken tömörültek.személy adatait összegyűjteniük. A helyi iskolák egykori tanulóinak a beszámolóiból megfigyelhetők voltak a hasonlóságok. Ennek alapján elképzelhető egy másik "Presidential Advisory Committee" (Elnöki Tanácsadó Bizottság) létrehozása. Blanche Chavoustie-vel a túlélőket támogató bizottság megalakítását. Wolf. Wayne Morris ezután a bennszülött amerikai indián közösségek gyógyítási technikáinak az agykontroll és a rituális kínzás áldozatainak a gyógyításában játszott szerepéről érdeklődött. A New York államban lévő Long Island túlélőivel Chavoustie. márciusában az Egyesült Államok elnöke által létrehozott bizottság. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) tevékenységéről kérdezte interjúalanyát. májusában. és számos gyermekkori agykontroll kísérleten átment személy tanúvallomását gyűjtötte össze és nyújtotta át a Bizottságnak.gyermekkorában agykontroll kísérleten átment . hogy a rituális visszaélések túlélőinek érdekvédelmi bizottságot kell létrehozniuk. aki maga is az Ontarió államban lévő North Bayben egy katonai támaszponton nőtt fel. Magával hozta két páciensét is. Lynne utalt rá. New Orleans-i terapeuta.Wayne Morris ezután az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. (Valerie B. és azokat az Elnöki Bizottság rendelkezésére bocsátja. Sikerült több mint száz gyermekkorban agykontroll kísérleten átment . valamint azt. a Thunder Bay-ben lévő túlélőkkel pedig Lynne vette fel a kapcsolatot. Claudia Mullen és Chris DeNicola elmondotta. Ezeket a kísérleteket a CIA finanszírozta. Egy adatbankot hoztak létre. Férje a meghallgatás idején a Tulane Egyetem orvoskarán tanított. a "President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments" (Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület. hogy Thunder Bay-ben több mint 60 rituális túlélővel került kapcsolatba. a továbbiakban Elnöki Bizottság) meghallgatta 50 . majd 174 . ahol Valerie Wolf. amely az Egyesült Államokban és Kanadában élő kísérleti túlélőktől összegyűjtött tanúvallomásokat feldolgozza. és vagy Thunder Bay-ben vagy észak-nyugat Ontarióban nőttek fel. Claudia Mullen-t és Chris DeNicola-t. március 15-én megtartott ülésének a hivatalos jegyzőkönyve alapján a továbbiakban még részletesen ismerteni fogjuk. Elhangzottak beszámolók Fort Albany egyik üresen álló istállójában talált gyermek-csontvázakról. amely a lehetőség szerint valamennyi túlélőtől begyűjti az információkat. Az adatok megmutatják a kísérletek színhelyéből összeálló csoportosulást. Első akciójuk az volt. és miként váltak a szervezett pedofilia áldozataivá is.

A csoport pénzügyi támogatást szerzett az Elder-ek által irányított gyógyítási tevékenység finanszírozására. hogy gazdag fehér emberek érkeztek oda New Yorkból és Kaliforniából azért. 1947-ben. a börtönökön belül és azt is tudják. A Marie/Cutler/Thessalon térségben létrejött a lelki és szexuális visszaélések túlélőinek a csoportja. hogy rendkívüli gyógyító hatást tettek a túlélőkre. Ez a csoport kapcsolatban áll az indián törzsek bölcs öregeivel. Nem tudja. ha néhány ilyen indián Elder nem nyújt neki segítséget. A "Kőangyalokat" egyre többen keresték meg. hogy mi történt a helyi iskolákban. csupán abban biztos. hogy jól szervezett. hogy ezek az iskolák katonai támaszpontok közelében voltak mind Amerikában. Anyjával Halifax-ból Torontóba költöztek születése után. Morris ezt követően Lynne Moss-Sharman személyes tapasztalatairól érdeklődött. hogy apja a kanadai hadsereg kötelékébe tartozott 1939-től 1945-ig.Távolsági Előrejelző Rendszer) rendszer keretében. és ezzel párhuzamosan több indián szervezet is felvette velük a kapcsolatot.pedig abortuszra kényszerítették őket. Ezzel a kérdéssel a bennszülött közösségeknek is foglalkozniuk kell. amelyekben nagy a félelem. Arra is emlékszik. hogy közülük néhánynak a rituális kínzás túlélővel kell foglalkozniuk. beleértve földalatti létesítményeket is. hogy ezeknek a kultuszoknak a létrejötte és fennmaradása nemzedékről nemzedékre azon angol és francia misszionáriusok tevékenységére vezethető vissza. Ezek ahhoz hasonló rituális aktusok. Világosan emlékszik már kisgyermek korától kultikus rituálékra. hogy gyermekként elvitték az ottawai Uplands légitámaszpontra. amelyre Torontóban. Emlékképei mindig egyenruhás emberekkel kezdődnek. és ezekhez tartoznak az Ojibway. mind Kanadában. amely szintén kapcsolatba állt a hadsereggel. ahol nemzedékközi sátánista kultuszokat (intergenerational satanic cults) gyakorolnak. hogy vannak bizonyos területek.Észak-Amerikai Légtérvédelem Parancsnoksága) és a DEW Line (Distant Early Warning System . Mindezekre hároméves korától kezdve emlékszik vissza. Túlélők arról számoltak be. ahol az Elder-ek tisztában voltak azzal. Megfigyelhette. Lynne azt feltételezte. a NORAD (North American Aerospace Defence Command's Area . Ugyanezt nem lehet elmondani a nem-bennszülött közösségekről. hogy már nem élne. hogy ez ugyanahhoz a CIA által finanszírozott tevékenységhez kapcsolódik. illetve az Ojibway-Cree indiánok. hogy a General Electric torontói kirendeltségénél dolgozott és a "Pyramid Club" nevű társaságba járt. Fokozatosan kiderült. az Elder-ekkel. a vágóhíd közelében került sor. Folyik egy kultikus tevékenység is Manitoulin Island-en (Manitoulin szigeten). amelyekre Hamiltonon és Torontón kívüli templomokban. Az indián közösségek nem félnek szembenézni ezzel a problémával.megbocsátva a vér által). akik a szőrmekereskedelem révén évszázadokon át kapcsolatban álltak Amerika bennszülött lakóival. Az együttes tevékenység nyomán az agykontroll kísérlet egyre több bizonyítéka gyűlt össze. De közrejátszhatott a helyi iskolákból szerzett tapasztalat is. Lynne maga is úgy véli. különböző helyeken került sor. Lynne megalapozottan feltételezi. Ezért nagyon hálás nekik. mint amilyen a Stone Mountain. és ezirányban már beindult a kutatómunka. amelyekről a gyermekkori kultikus-jellegű kínzásokon átment személyek számoltak be. 175 . Apja nehezen talált állást. kifinomult kultikus tevékenységet fejtsenek ki a szigeten. Legkorábbi emlékei szerint apja a nagybátyjával és más katonai személyekkel szexuálisan visszaéltek vele. Lynne részt vett izzasztó indiánkunyhókban olyan gyógyítási ceremóniákon. Az Elder-ek látják. Olyan összejövetelekre is emlékszik. rezervátumok. Emlékszik egy olyan szertartásra (forgiven by the blood . Lynne elmondotta. mint amilyet a nem indián gyerekekkel szemben alkalmaztak. hogy apja miként vállalta fel ezt a szerepet.

Wayne Morris itt utalt rá. akkor fáslitekercseket hozatnak vele egy barna papírszatyorban és ebből senki nem sejti. amit ő nem volt képes szavakban elmondani. továbbá New York államban lévő Oswego-ban folytatott kísérleteket. Martin Orne-vel és természetesen Ewen Cameronnal. az egyik Los Alamos. hogy dr. 1937. Most már arra is emlékszik. hogy ezek a rajzok arról szólnak. Ha a programozás már megtörtént. José Delgado-ról kérdezte interjúalanyát. hogy megvédje magát. Egyszerű módszer a katonaságnál. és egy meghatározott terv szerint egy új személyiséget létrehozni. Ennek a programnak három központja volt. ami egyre kisebbé vált.. Lynne ezt úgy pontosította. amelynek az egyik végében hatalmas tekercs volt. amikor elkezdett visszaemlékezni erre a szobára. Lynne elmondotta. Cameron módszereit kezdték alkalmazni. Dr. then we make you." (először megtörünk. és mindig volt valamilyen elektromos szerkezet a közelben. hogy le akarta tépni a saját fejének a tetejét. amikor dr. Csupán az elmúlt 6-8 hónapban ért el odáig. és már csak azt tudja. hogy számos ilyen célra berendezett szoba volt. hogy ösztönösen olyan gyermekeket rajzolt. akik sisakokat viselnek. Estabrooks-al. amelyek kulcsszavakkal és frázisokkal aktivizálhatóak. Kísérleteztek rajta a Rochesteri Egyetemen folytatott programok keretében az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. óta szoros kapcsolatban állt Edgar Hoover-rel. hogy tulajdonképpen egy személy betöréséhez fogtak hozzá. hanem egymással egybekapcsolt személyiségek és személyi komponensek egész rendszerét létrehozni. amibe behelyezték. Estabrooks a hamiltoni Colgate College-ben. Csak fel kellett venni a telefont. a másik a New York államban lévő Rochester. azaz el akarta távolítani az adott egyén személyiségét. Meg akarta ölni magát. hogy nem egyetlen új személyiség. világháborút követően számos menekült és holocaust túlélő érkezett. Wayne Morris megjegyezte. hogy amikor valakivel elkezdik a kísérletezést. Estabrooks kulcsszerepet játszott a Manchurian Candidate amerikai verziójának a létrehozásában. Ez volt az alaptechnikája a kísérleti alany teljes elkülönítésének. ahova az áldozatot összekötözve olyan kicsire csomagolták össze. hogy azt mondták neki "first we break you. amiről a rajzai szólnak. aki agykontroll programozás befolyására kész parancsra gyilkolni és számos más katonai. valamint José Delgado-val. és hírszerzési feladatot elvégezni. és le akarta szakítani a koponyája felső részét. Lynne visszaemlékszik arra a kísérletre. amikor sisakot és csöveket alkalmaztak és emiatt nem tudta mozgatni a kezeit.. olyan is. A fizikailag vagy lelkileg betegeket egy közeli katonai támaszpontra vitték. Teljesen megtörni az eredetit. A telefonprogramozás az ilyen kulcsszavak révén hatékonyan alkalmazható. hogy beleférjen egy ilyen konténerbe. Az idő múlásával kezdte megérteni. Lynne világosan emlékezik az érzéki észleléstől való megfosztás technikáira is. Mások hordó alakú konténerek voltak. amikor benne feküdt a kísérleti személy. hogy már beszélni is tud mindarról. Cameron a McGill Egyetemen Montreálban ugyanerre törekedett. akkor akár ezer mérföldes távolságban lévő személyt is aktivizálni lehetett egyetlen telefonhívással. Felidézve egyik átélt emlékét. a harmadik a Kaliforniában lévő Stanford Egyetem.. dr. 176 . a végtagjai kificamítva a vállához és a csípőjéhez vannak helyezve és átcsavarva kötszerrel szorosan meg volt kötözve. Később felgyorsultak a dolgok. hogy Manchurian Candidate-nek azt a személyt nevezik. amelyek a "The Stone Angels" nevű lapban jelentek. aztán megalkotunk.Wayne Morris ezután azokról a rajzokról kérdezte Lynne-t. Elmondotta. Oswego-ba a II.. be kellett mondani a kulcsszót és az erre a szóra programozott tudatrész működésbe kezdett és végrehajtotta a kapott utasításokat. Ezt követően dr. meg és amelyek felidézik az agykontroll kísérletekben átélt tapasztalatait. Cameron titokban részt vett a rochesteri kísérletekben egy másik kanadaival. Emlékszik egy olyan szobára.

hogy kikényszerítsék bizonyos személyeknek az engedelmes közreműködését. de úgy tűnik. Ez utóbbiban dr. Lynnét angol tudósok zsarolására használták. Morrist az érdekelte ekkor. illetve zsarolásra. Kétségtelenül léteznek a gyilkoló programok.Lynne azt válaszolta. A programozott gyerekeket titkos kommunikációra. A kábítószereket arra használták. mint amikor ő is zsarolásra lett felhasználva. hogy pornográfia készítésére használták őket. Igen sokan arról számolnak be. miután beprogramozták? Számos esetben információk továbbítására. elektromosságot alkalmaztak. hogy milyen célokra használták fel. valamint az Ontarió államban lévő Oakridge büntetőintézetben folytatott kísérleteket. hogy beszervezzék. Közös tapasztalat az is. pedofíliára és zsarolásra használták mind a tudományos. a keresztbe öltözés és a nemi szerepek felcserélése a rituálék alkalmával. amit emberinek lehet nevezni. hogy döntési helyzetben lévő embereket befolyásuk alá vonjanak. hogy ő orvosdoktor helyett inkább kínzónak nevezné. drogokat adtak be nekik. hogy a kísérletben részt vevők nagy erőszeretettel viseltettek mind a fiú-. vagy egy bábuhoz hasonlóan és elektromosságot használtak mozgásának az irányításához. Lynnét bedrótozták egy robothoz. és valójában egy titkos kísérleti programról volt szó. de arra határozottan emlékszik. Az ágy mellett három női ruhába öltözött férfi állt. mind a katonai körökben azért. amikor valaki elkezd emlékezni. Feltűnő volt az úgynevezett "gender blending". Ez utóbbi célja az volt.a rituális visszaélések alkalmával . akik kísérleteztek vele. Ki kell emelni az agykontroll kísérleteknél az elektromos eszközök alkalmazását. mint "Land Vehicle Division" (Szárazföldi közlekedési osztag). amelyben ez a brit kutató részt vett és ezért lényeges volt. Elvitték egy helyre. hogy hol volt ez a katonai egység. ezért nem tudja pontosan megjelölni. illetve emlékeztessék őket a hierarchiában elfoglalt helyükre. az érzékelés lehetőségétől való teljes megfosztás (sensory deprivation) és az úgynevezett pszichikus vezetés (psychic driving) is fontos szerepet játszott. hogy csak gyerekekkel kísérleteztek. amelyekkel nagyon nehéz szembenézni. Utalt Lynne Ontario térképére. az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején. mind a leánygyermekekkel folytatott pedofíl kapcsolat iránt. mint kislány. Ugyancsak közös tapasztalat. Ewen Cameron mellett. Elliott Barker végzett kísérleteket az LSD-vel. Lynne Moss maga például ki lett képezve arra. Egy egyetemi épület szobájában egyszerre csak síró öregember mellett találta magát az ágyban. vagy voltak közöttük felnőtt férfiak és nők is? Lynne felsorolta.és 177 . hogy engedelmessé tegyék a gyermekeket. Itt nem csak a katonai kutatók és a tudósok szadizmusáról van szó. amit ő "The Funhouse"-nak (A vidámság házának). amelyet "The Playhouse"-nak (A játékok házának) nevezett. hogy voltak csecsemők. és egy másik. többek között magasrangú emberekkel való pedofíliára használták. Az amerikai-kanadai érdekvédelmi bizottság.ketrecekbe zárták őket. mindannak a teljes mellőzéséről. hogy gyermekként . Meg lehet említeni a Jonestown-t és a Walla Walla börtönben. Természetesen működött a fotóberendezés. (az ACHES-Mind Controll) és a "The Stone Angels" tapasztalatai között jelentős az átfedés. Delgado-nak kísérleti szobái voltak egy épületben. Egyébként hasonló történetek százairól tudna beszámolni. ahol a kísérletek folytak a katonai bázisok és az atomerőművek környékén. mondotta Lynne. Delgado kísérletei ehhez a katonai létesítményhez kapcsolódtak. Ezen kirajzolódnak azok a csomópontok. hogyan lehet valakit megskalpolni. leány. vagy olyan helyzetekben. Wayne Morris ez után azt kérdezte. amelyre úgy emlékszik vissza. hogy mindezek a kísérletek katonai támaszpontok és nukleáris reaktorok közelében folytak mind az Egyesült Államokban. Mivel mindig erősen elkábított állapotban vitték oda. hogy ott mindig Delgado-val került össze. A kínzás. Ő egyike volt dr. Az öregember is kábítószerezve volt és Lynne is. mind Kanadában.

akiknek szakálluk volt. A genetikai megváltoztatás is fontos szerepet játszott a különböző sugárkísérletekkel együtt. vagy lábuk. egyetemeken. A CIA számára dolgozott tudósok soha nem készítettek volna feljegyzést emberekkel folytatott kísérletekről. Számosan közülük nem képes gyermeket a világra hozni. akinek a jelenlévő tudósok megparancsolják. a tudat széthasítása és a leválasztott tudatrészek programozása. Az Egyesült Államokban nem volt jóváhagyva az általános használata. akikkel különböző gyógyszereket szedettek. amelybe beleültették a gyerekeket. amikor az erről készült rajzait meglátta. hogy a gyermekkorban ilyen kísérleteken átesett túlélők tapasztalatai ismertté váljanak. Erre utal a Fort Albany-ban készült villamosszék. Egy ismerős ápolónő. A drogok intenzív használatának egyik célja öntudatlan állapot előidézése és így a kísérletek számára fogékonyabbá tétele. amelyek részletesen leírják. J. kisebb számban azonban felnőtt férfiak és nők is. Újraéli. illetve a katonai intézményekben került programozásra. mint a normális eset. ha azt a terhesség korai szakaszában vették be.) Lynne ismer olyan túlélőket. felnőtt emberekkel. amikor lekötözték egy székhez. és ezért erősen romboló a hatásuk. hogy ez rendkívül hosszadalmas és vannak olyan programozások is. büntetőintézetekben. amikor újabb és újabb programszint kerül sorra. mint egy robotnak. amelybe becsomagolták. Azt is figyelték. aki különböző college-okben. Genetikai kísérletek is folytak. például egy drótot. és kezeihez és lábfejéhez elektródákat helyeztek. hogy az agykontroll technikák kifinomultabbá válnak és a lakosság egyre hatékonyabb befolyásolását teszik lehetővé. Ő elsősorban azokkal van kapcsolatban. amikor úgy kell funkcionálnia. (A thalidomide Európában kifejlesztett altatószer volt. Könnyebbé tenni és felgyorsítani az agymosást azért. hogy az 1950-es években az egyik laboratóriumban olyan csonka csecsemőket ("Torso Babies") látott. A cél a hatékonyság volt. hogy fajkereszteződéssel is kísérleteztek különböző állatok és emberek között. így "szórakoztatva" a látogatóban lévő előkelőségeket. hogy a laboratóriumokban gyakran sokáig visszatartották a kísérleti személyeket. A kanadai bennszülött lakosok körében is folytak kísérletek. a test mindenre emlékezik. hogy ez a gyógyszer súlyos születési rendellenességeket okoz. Számos olyan személy van. mert számítani kell arra. Lynne azzal kezdte. amely természetesen kísérleti laboratórium. hogy milyen kísérletek folytak patkányokkal. amelyek nem fordíthatók vissza. Annak is tanúja volt. amelynek nincs teteje. hogy mely drogok tesznek valakit alkalmasabbá az agymosásra. Lynne nem állította biztosra. és 178 . mint ő maga. A test érzi a beléje erőszakolt tárgyakat. gyermekekkel. Felidézte. Ennek következtében sokkal hamarabb kerültek szülőképes állapotba. D. hogy valószínűleg thalidomide-t alkalmaztak ezekben a titkos laboratóriumokban. amin keresztül ment. Lynne nagyon fontosnak tartja. de nem volt karjuk. A visszaprogramozás során. Átéli. Egyetlen thalidomide adag. amikor 8 és 9 évesek voltak. de a "Food and Drug Administration" hozzájárult ahhoz. Wayne Morris ezután a gyógyulási folyamat részletei iránt tudakozódott. már súlyosan károsíthatja a magzat végtagjainak a fejlődését. és használták a reggeli rosszullétek kezelésére terhesség ideje alatt. hogy ott születtek gyermekek.fiúgyermekek. akik gyermekként lettek programozva és ugyanolyan kísérleti túlélők. hogy menjen a "Playhaus"-ba. hogy elkezdődhessen a "patterning". Ebben az időben senki nem tudta. hogy kísérletezésre felhasználják. de úgy hiszi. mintha valakit ostorszíjjal vernének. Utalt a University of Rochester-nél talált dokumentumokra. majmokkal. Gyakran olyanok a fájdalmak. Lynne elmondotta. akik onnan sikítva próbáltak kiugrani. azt mondotta. vagy érzi azt a tekercset. macskákkal. A sort csupán folytatni kell csecsemőkkel.

hogy távirányítású elektronikus eszközeikkel hogyan tudják végrehajtatni a biorobottal kívánságaikat. mint ahogy szakadozott volt az a folyamat is. Ekkor keresett fel egy terapeutát. a vérfertőző kapcsolatra Hamiltonban és mindezt napról-napra elkezdte leírni. hogy mi is történik vele. azt már nehezen tudja a szervezete lereagálni. mintha kórházakban lenne. vagy elmegyógyintézetbe zárkózni. kórházakba telefonált. kifejezéseket. Eleinte nem tudta elmondani. Ismeretes. vagy ahogyan az érzéki észleléstől különböző módokon megfosztották. de nyomukban megjelent a rendkívül intenzív testi fájdalom is. hogy ilyen fragmentált tudatállapotban bizonyos neuronpályákat rögzítsenek az agyában. vagy a gyógyszerekkel alkalmazott lobotómia. Az emlékezési képessége ugyanolyan töredezett volt. s csak egy-egy pillanatra villantak fel arcok. Azt is kérte orvosától: küldje hipnotizőrhöz. Miközben írt. noha soha nem volt képes mást rajzolni. hogy számos túlélőnél az emlékezet visszanyerése súlyos fizikai traumával kezdődik. annak barátaira emlékezett. akiben teljesen megbízott. Így írta le dr. Ekkor még semmit nem tudott ezekről. Ezek összefüggéstelen töredékek voltak. hogy meg tudjon szólalni. noha fogalma sem volt. Mindennek következtében. Így kerülhette el az olyan beavatkozásokat. így nem volt szükség pszichiátriai közbeavatkozásra. Ő volt az első személy az életében. akkor apjára. mint az elektrosokk. elektródákat helyeztek a testére. egyre több olyasmi került a papírra. Ezek emléktöredékek voltak. Az ő esetében rendkívül megalázó személyes kapcsolat váltotta ki. elektromos berendezésekről. dr. Amikor felvillantak az első emléknyomok. Évekre volt ahhoz szükség. amelyek azt mondták neki. és olyan parancsokat hallott. hogy melyik programozott tudatrésze irányította emlékezését. nagybátyjára. mintha akkor részesült volna elektrosokkban. Megdöbbentő emlékképek tolultak az agyába kórházi környezetről. Rajzsorozatokat készített 10 hónapon át. Olyan gyógyszerekre is rászorult. Green. Lejegyzett szavakat. akkor tudott-e már a CIA által folytatott agykontroll kísérletekről? Lynne erre tagadó választ adott. dr. hogy miként kezdett ismét működni az emlékezete? Ez életének a mély válsága során kezdődött. például egy autóbalesettel. a nagybátyjával és az ő barátaikkal kapcsolatos események. amelyek megkönnyítik a fájdalmas élmények feldolgozását. Követte azt a menetet. Hosszadalmas és intenzív terápiás foglalkozásokra volt szükség ahhoz. amelyekről korábban semmit nem tudott. és a kézírása is teljesen más volt attól függően. Csak rajzokkal. Néha ugyanúgy rázta az áram. Ehelyett a fokozatos és lassabb előrehaladást ajánlotta. Ma is még rá van utalva a segítségére. hogy az nem jó ötlet ebben a fizikai állapotban. ketrecekről. érzés nélküli figurákat. de erre azt a választ kapta. hogy az asztal alá bújjon. Mivel lassan haladtak előre a gyógyulási folyamatban. mint lélektelen. eszközök. vagy hogy betekerje magát a rendelő szőnyegével. Hamilton. amelyek a kísérletezések során előfordultak. A kezeléseket irányító pszichiáter kezdettől fogva a legnagyobb türelemmel és gyengédséggel bánt vele. vagy megerőszakolással. ahogyan a CIA által finanszírozott doktorok elektrosokkolták. Hendricks nevét. és időnként arra kényszerült. Nem tudta magát szavakkal kifejezni. amikor az 179 . hogy ezek a leírtak valamiféle értelmet nyerjenek.azt figyelték. Amikor ezen a rajzolási kényszeren túlesett. Morris ez után azt tudakolta. és a kezelések során tárultak fel az apjával. hiszen ha hipnotikus állapotban még több emlékkép nyomul előtérbe. hogy amikor megindult az emlékezési folyamat. mert olyan emlékképek árasztották el. hogy ezek kicsodák. laboratóriumok. ahogyan lezajlott a tudatának a részekre darabolása. sisakot a fejére. Arra törekedtek. vagy leírt szövegekkel tudta kifejezni magát. A test akaratlanul is azokat a helyzeteket veszi fel. Lynne gyakran összeesett az utcán. Gyakran akart megválni életétől. ismét képtelen volt rajzolni. hogy menjen kórházba. amelyek semmit nem jelentettek a számára. Morris következő kérdése arról szólt.

emlékezési folyamat fokozatosan beindult, az emlékképek is fragmentált formában törtek fel. Ez nem arra hasonlít, mikor egy villanykörte kigyullad az ember fejében. Éveken át elhúzódik az a lassú folyamat, amíg végre emlékezni tud arra, hogy belép egy kórházba, egy katonai létesítménybe, hogy ott találja magát egy pedofíl környezetben. Az emlékezetnek ez a fokozatos aktivizálódása és integrálódása leírhatatlan fizikai és emocionális fájdalmakkal jár. Lynne elmondotta, mivel munkaképtelen, segélyből él 17 éve Thunder Bay-ben. Vödörben mos, és időnként élelmiszersegélyt kell igénybe vennie. Nem utazhat sehová, noha nagyon szeretne bizonyos helyekre eljutni, így Rochesterbe, Hamiltonba és New York-ba a Colgate College-ba. Szívesen visszamenne azokra a helyekre videokamerával egy megbízható személy társaságában, ahol kísérleteztek vele, mert még mindig hallja azokat a hangokat belül, amelyek pontosan elmondják: melyik helyen mit tettek vele. Néhány fényképet szerzett ezekről a helyekről. Kapott egy évkönyvet az Oswego State Teachers College-től is az 1950es évekből, és be tudott azonosítani két olyan pszichológust, akik a kísérletekben részt vettek. Morris ez után azt tudakolta, hogy mikor szerzett tudomást arról, hogy a CIA és más amerikai szervek is finanszírozták azokat a programokat, amelyekben vele is kísérleteztek? Lynne 1996. újév napját jelölte meg. Ekkor kapott ajándékba egy komputert, majd pedig egy modemet és az Interneten keresztül kezdett kapcsolatba lépni másokkal. Újév napján este 11kor véletlenül ráakadt arra a beszédre, amelyet Walter Bowart adott 1994-ben vagy 1995-ben Texasban. Ebben van szó a Rochester Egyetemről, a haditengerészeti finanszírozásról és a Project Chatter-ről. Ekkor szó szerint sokkos állapotba került. Mivel teste görcsökbe rándult, leánya és partnere azonnal hívták az orvost. Korábban már rajzolt és az egyiken egy gyermek látható sisakkal a fején, és a kép alá azt írta "Chatter". Ténylegesen egy egész sorozatot rajzolt a sisakokról. Sokáig azt hitte, hogy nem egészen normális, hogy ilyesmiket rajzol, és amikor elolvassa a komputeren "Project Chatter, Navy funding 1952", amit követ Valerie Wolf, Claudia Mullen és Chris DeNicola tanúvallomása, amelyet Washigtonban tettek, akkor ez fordulópontot jelentett. Különösen Claudia Mullen beszámolója, mert Lynne is emlékezett dr. Ewen Cameronra, a ketrecekre és az elektromosságra. Chris DeNicola pedig ugyanarról az asztalról tett említést, amelyre ő is emlékezett. Felhívta telefonon Valerie Wolfot, és ekkor tudta meg, hogy ő is kanadai, a hamiltoni egyetemre járt, ahol ő is felnőtt. Elküldte rajzait Valerie Wolfnak New Orleans-ba, és megkérdezte tőle, hogy lát-e a rajzokon ahhoz hasonlókat, mint amiről az ő páciensei beszámoltak? Valerie Wolf visszahívta és közölte vele, hogy Claudia Mullen a rajzok alapján felismerte azokat az orvosokat, akik vele is kísérleteztek. Ez a telefonhívás ösztönözte arra, hogy végül is a saját terapeutájának is megmutassa rajzait, amelyeket korábban nem tudott hová tenni. Pszichológusa arcán először látott emocionális reakciókat és sokkolták, amit látott. Ezt igen hosszú ideig tartó és fájdalmas "lereagálási folyamat" ("abreactive processing") követte. Lynne úgy véli, hogy azok a dossziék, amelyekre a rajzai utalnak és az 1952-től 1956-ig terjedő időszakra vonatkoznak, azok között a CIA dokumentumok között lehetnek, amelyeket megsemmisítettek. Morris ez után azt kérdezte, hogy a Túlélők Érdekvédelmi Bizottsága (ACHES-MC) milyen tevékenységet fejt ki? Lynne elsőként az 1997. áprilisában Chicagóban megrendezett tanácskozást említette (Believe the Children Conference - Higgy a gyermekeknek konferencia), ahol megkezdték a túlélők beszámolóinak szakszerű feldolgozását, videoszalagra rögzítését. Erről levelet küldtek Clinton amerikai elnöknek és Chretien kanadai miniszterelnöknek arra kérve, hogy tartsanak elnöki meghallgatást és vizsgálják meg a korábban titkosan kezelt, de mára már a titkosság alól feloldott, nyilvánosságra hozható és kutatható dokumentumokat, amelyek az agykontroll kísérletekre vonatkoznak, elsősorban

180

azokra a gyermekekre és felnőttekre, akik ehhez nem járultak hozzá és nem is volt azokról tudomásuk. Ezek a videó dokumentum-levelek az illetékeseknél vannak és az érdekvédelmi bizottság hivatalos meghallgatási eljárást akar kiharcolni. A legmegfelelőbbnek olyan helyszíni meghallgatásokat tartanának, ahol a bizottság Kanadában és az Egyesült Államokban felkeresné és kihallgatná a kísérleteknek alávetett személyeket. Ezeken a meghallgatásokon nem csak a túlélők, de a terapeuták is kifejthetnék véleményüket. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság 1995. évi tanácskozása Az embereken alkalmazott sugárkísérletek kivizsgálására alakult bizottság (Advisory Committee on Human Radiation Experiments), amelynek a tagjait az amerikai elnök kérte fel, 1995. március 15-én a washingtoni The Madison Hotelban tartotta az egyik legfontosabb ülését. E tekintélyes szakemberekből és közéleti személyiségekből álló testületnek a Fehér Ház hivatalos képviselője is a tagja volt és ő nyitotta meg a tanácskozást. Itt került sor a Lynne Moss-Sharman által is említett Valerie Wolf meghallgatására. (A kanadai Vancouverben született Valerie B. Wolf - élt 1948-tól 2002-ig - a Cyracuse-i Egyetemen és az Ithaca College-ban, valamint a Tulane Egyetemen szerezte diplomáit. Tapasztalt szociális munkás és a fizikai képzés kiváló szakembere volt. Ezen kívül ő volt a "The National Council of Jewish Women" (A zsidó asszonyok országos tanácsa) New Orleans-i szervezetének az elnöke. A tanúvallomás idején 47 éves volt.) Valerie B. Wolf tanúvallomása Wolf asszony azzal kezdte, hogy az előtte szólók számos olyan tényről számoltak be, ami neki már ismerős. Ő elsősorban az emberekkel szemben alkalmazott sugárzás és az agykontroll kísérletek lehetséges kapcsolatáról kíván beszélni. Ennek fő oka, hogy számos ember állítja: gyermekkorában besugárzással, drogokkal, végzett agykontroll kísérleteknek vetették őket alá azok az orvosdoktorok, akik a sugár- és agykontroll kísérletekben egyaránt részt vettek. Írásos dokumentáció készült, felsorolva e személyek neveit, a végrehajtott programok elnevezéseit, amelyeket az ország különböző részein élő személyek vallomásaiból állítottak össze. Fontos annak a megértése is, hogy az agykontroll technikákat arra is felhasználták, hogy megfélemlítsék a kísérletek szenvedő alanyait. Így akarták kikényszeríteni, hogy hallgassanak az államilag szervezett kísérletek során átélt szenvedéseikről. Wolf utalt rá, hogy 22 éve gyakorló terapeuta, aki a trauma-kísérletek áldozatainak a gyógyítására szakosodott, és mintegy 40 különböző kollégájától gyűjtötte be a bizottság elé tárt tényeket. Figyelemre méltóan megegyeznek a fájdalomokozással, úgy, mint az elektrosokkal, halucinogénokkal (érzékcsalódást okozó szerekkel), érzékeléstől megfosztással (sensory deprivation), hipnózissal, a végtagok kicsavarásával és szexuális visszaéléssel, valamint az agykontroll kísérletekkel kapcsolatos beszámolók. Eddig alig jelent meg publikáció a gyermekeken végzett agykontroll kísérletekről, noha az ezekről beszámoló betegek az ország különböző részein élnek és nem állnak kapcsolatban egymással. Ezek a páciensek autóimmun és pajzsmirigy problémákban, sclerosis multiplex-ben, izom-megbetegedésekben, valamint más, még tisztázatlan betegségekben szenvednek, amelyek pontos diagnosztizálása még várat magára. Az államilag finanszírozott kísérletek számos alanya orvosilag dokumentálhatóan megbetegedett, sokan félnek elmondani orvosaiknak, amit az agykontroll kísérletek során átéltek, mert attól tartanak, hogy elmebetegnek fogják őket tartani. E páciensek a kísérletező doktorok közül többet megneveztek, elsősorban dr. Green-t, akire sokan úgy emlékeztek

181

vissza, mint a fájdalomokozással, az agykontrollal és a szexuális erőszakkal végzett kísérletek irányítójára. Az egyik beteg beazonosította dr. Green-t, és eszerint ő dr. L. Wilson Green-nel azonos. Egy ilyen nevű személy volt a hadsereg vegyi központja kémiai és radiológiai laboratóriumainak a tudományos igazgatója. De nemcsak a hadsereg, hanem a hírszerző szervezetek számára is végzett kísérleteket. A betegek elmondásaiban gyakran szerepel dr. Sidney Gottlieb és dr. Martin Orne neve is, akik ugyancsak részt vettek az embereken alkalmazott sugárkísérletekben. Wolf hangsúlyozta, hogy a páciensek spontán módon emlékeztek ezekre a nevekre anélkül, hogy bármiféle emlékezet-elősegítő technikákat (memory-retrievable techniques), mint például hipnózist, alkalmaztak volna. Az információk szabadságáról szóló törvény (Freedom of Information Act, FOIA) alapján megpróbálták átnézni az agykontroll kísérletekre vonatkozó feljegyzéseket. Ezirányú megkereséseiket vagy igen lassan teljesítették, vagy elutasították, ennek ellenére bizonyos információkhoz mégis hozzájutottak, amelyek viszont alátámasztották, hogy a páciensek igazat állítottak. Rendkívül fontos minden olyan hivatalos dokumentumnak az ismerete, amely vagy alátámasztja, vagy cáfolja mindazt, amire a páciensek visszaemlékeznek. Noha az MK-ULTRA akták meg lettek semmisítve, ami azonban mégis megmaradt más programokból, mint például a Bluebird-ből, vagy az Artichoke-ból, értékes információkat tartalmazhatnak. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a páciensek egy részét sugárzási kísérleteknek is alávetették. Az ezzel kapcsolatos információk elősegíthetnék ezeknek a súlyos pszichológiai és orvosi problémákkal küszködő embereknek a kezelését és gyógyítását. Valerie Wolf végül arra kérte az Elnöki Tanácsadó Bizottságot, hogy terjessze ki vizsgálódását az általa említett problémákra is. Egy bizottság már megvizsgálta az agykontroll kísérleteket, de nem foglalkozott a gyermekekkel folytatott kísérletezésekkel, mert a többségük még túlságosan fiatal volt, és az 1970-es évek végén még tartottak a kísérletek. Wolf úgy vélte, hogy csak a tények nyilvánosságra hozásával lehetne véget vetni ezen emberek további zaklatásának és szenvedésének, ezért kérte vizsgálat lefolytatását és a gyermekeken végzett agykontroll kísérletek adatainak a nyilvánosságra hozatalát. Christine DeNicola tanúvallomása Christine DeNicola 1962. júliusában született és ővele is végzett sugárzással, agykontrollal és drogokkal dr. Green kísérleteket. Szülei 1966-ban elváltak és névszerinti apja, Donald Richard Ebner, ugyancsak dr. Green köréhez tartozott. A vele való kísérletezés 1966-tól 1976ig tartott. Sugárkísérleteket először 1970-ben végeztek vele. 1972-ben a besugárzást a nyakára, a torkára és a mellkasára irányítva próbálták ki. 1975-ben pedig a mellkasára és a méhére koncentrálták. Minden alkalommal szédült, hányingere volt és hányt is. Ezeket a kísérleteket az agykontroll technikák kipróbálásával összefüggésben végezték drogokkal kombinálva, az arizonai Tucson-ban. Dr. Green leginkább agykontroll kísérleteihez vette igénybe 1966-tól 1973-ig. Az volt a célja, hogy programozott kémet és orgyilkost képezzen belőle. Az első ilyen irányú emléke az, amikor Don Ebner a Kansas City University-re vitte 1966-ban. Egy laboratóriumhoz hasonló helyiségben más gyermekek is voltak. DeNicolá-t meztelenül lekötözték, szétterpesztett lábakkal hátára fektették. Dr. Green elektródákat helyezett a testére, beleértve a fejét is. Egy fej fölötti vetítőhöz hasonló szerkezetet használt és közölte vele, hogy különböző képeket éget az agyába, miközben egy vörös fényű reflektort irányított a homlokára. Az egymás után következő szakaszok között elektrosokkot alkalmazott és közölte, hogy menjen mélyebbre és

182

mélyebbre, ismételve, hogy minden kép mélyebbre hatol az agyban és DeNicola ezután azt fogja tenni, amit dr. Green mond neki. A kísérlet előtt erős droginjekciót kapott. Amikor vége volt, akkor egy másikat. A következő emléke szerint a nagyszüleinél volt Tucson-ban. Ekkor 4 éves volt. DeNicola emlékeztette az Elnöki Bizottság tagjait, hogy dr. Green a traumát, a drogokat, a hipnózis utáni szuggeszciót az agy feletti teljes ellenőrzés érdekében alkalmazta. A sugárzási kísérleteket azért végezte rajta, hogy megállapítsa, milyen fajtájú és erősségű sugárzás milyen hatást vált ki a különböző testrészekben, másrészt ezzel tovább terrorizálta, ami viszont az agykontroll kísérletekhez fontos traumák okozását szolgálta. A további kísérletekre Tucsonban, az Arizonában lévő sivatagban került sor. Megtanították arra, hogyan törjön fel lakatokat, legyen titoktartó, miként használja fotografikus memóriáját és azt a technikát is meg kellett tanulnia, miként tartson vissza információt, számokat ismételgetve. Dr. Green követelte tőle, hogy öljön meg olyan babákat, amelyek kisgyermekre emlékeztettek. Egyik alkalommal átszúrt dárdával egy ilyen babát, de a következő alkalommal ezt megtagadta. Különböző fájdalomokozó technikák szenvedő alanya lett, de ahogyan idősebbé vált, egyre több ellenállás tanúsított. Ezért gyakran tették megkötözve ketrecbe, amely Dr. Green irodája közelében volt. 1972. és 1976. között mind ő, mind munkatársai időnként gondatlanságból nem zárták be a ketrecét. Ilyenkor, ha ez fizikailag lehetséges volt, kimászott a ketrecből és bement az irodájába, és elolvasta az asztalán lévő jelentéseket, emlékeztetőket, amelyek CIA-hez tartozó és katonai személyeknek voltak címezve. A dossziékban projektek és alprojektek leírásai voltak olvashatóak, a kísérleti alanyok és a kísérletek neveivel, kódszámokkal, amelyek a sugárzási és agykontroll kísérleteket jelölték, amelyeket DeNicola írásban is beterjesztett a Bizottságnak. Dr. Green két alkalommal is rajtakapta és büntetésként elektrosokkolta, drogokat adott be neki, megforgatta az asztalon, injekciót nyomott a hasába és a hátába, kificamította az ujjait és hipnotikus technikákkal elérte, hogy még zavarodottabbnak érezze magát, és öngyilkossági késztetései legyenek. Miután DeNicola-nak fokozódott az ellenállása és nem volt hajlandó együttműködni, ezért abbahagyták további programozását a kémkedésre és gyilkosságra. 1974-től 1976-ig dr. Green különböző agykontroll módszerekkel arra törekedett, hogy a gyilkossági programozást önpusztító és halált okozó programokká alakítsa át. Célja az volt, hogy meghaljon. DeNicola azonban küzdött az életéért, és ma is küzd érte. Az átélt kísérletek következtében MPD/DID, vagyis tudathasadásos elme-, illetve identitászavarban megbetegedett személlyé vált. Dr. Green oly sok részre kívánta feldarabolni tudatműködését, amennyire csak lehetséges. Ez nem sikerült neki, azt viszont elérte, hogy DeNicola azóta is folyamatos fizikai, mentális és emocionális problémákkal küzd. 12 év óta részesül kezelésben és az utóbbi két és fél évben talált olyan terapeutát, aki tájékozott volt az agykontroll kísérletekről, úgyhogy végül is ténylegesen beindulhatott a gyógyulása. DeNicola hangsúlyozta a Bizottság tagjainak, hogy amiről ő beszámolt, az csupán egy töredéke annak, amin 1966-tól 1976-ig keresztülment. Ő is arra kérte az Elnöki Bizottságot, hogy tegyen ajánlást egy feltáró vizsgálat lefolytatására, mert ez lehetővé tenné, hogy a sugárzáskísérletek áldozataival foglalkozó terapeuták és más szakemberek hatékonyabb segítséget nyújthassanak. Claudia Mullen tanúvallomása

183

Mullen tanúságtételekor elmondotta: 1957. és 1974. között agykontroll kísérleteket folytattak vele, hogy tökéletes hírszerzővé alakítsák vegyszerek, besugárzás, drogok, hipnózis, elektrosokk, nagyméretű vízvezető csőben való bezárás, alvástól való megfosztás, agymosás, szóbeli, fizikai és szexuális bántalmazás révén. Közel három évtizeden át a hozzájárulása nélkül kísérleteztek vele, s mindezt azzal magyarázták, hogy "a cél szentesíti az eszközt", és "a hazámat szolgálom a kommunizmus elleni harcban". Amikor 7 éves korában elkezdték a kísérleteket, már sok szenvedésen ment keresztül és azok közé a gyermekek közé tartozott, akik hasonló zaklatásokon mentek át. Elmondta a Bizottság tagjainak, hogy már beterjesztette azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket az általa meghallott beszélgetésekről visszaemlékezései során készített. Azért emlékszik pontosan a részletekre, mert fotografikus memóriája van és a vele kísérletező doktorok úgy vélték, hogy agyát élete végéig ellenőrzés alatt tarthatják. Mullen ezután rátért a részletekre. Elmondotta, hogy dr. L. Wilson Green, aki 50 millió dollárt kapott saját állításai szerint az "Edgewood Chemical and Radiology Laboratory"-tól (Az Edgewood-i kémiai és radiológiai laboratóriumtól), amely a CIA Műszaki-tudományos Kirendeltségéhez (Technical Science Division, TSD) tartozott. Erről nyilatkozott úgy dr. Charles Braun, hogy gyermekeket használtak kísérleti célokra, mert velük élvezetesebb és olcsóbb volt a munka. Olyan kísérleti alanyokra volt szükségük, akikre kevésbé figyelnek oda, mint a katonákra, vagy a kormányzati alkalmazottakra. Fiatal és engedelmes nők voltak a legmegfelelőbbek. Ehhez hozzátette: "Szeretem rémísztgetni őket, A lányok és az ügynökség egyaránt azt hiszi, hogy isten vagyok, aki létrehoz olyan kísérleti személyeket, akik a Sid és a James által kigondolt bármilyen deviáns célra használhatóak." Sid alatt dr. Sidney Gottliebet és James alatt dr. James Hamiltont értette. 1958-ban néhány fontos doktor tesztelte a Human Ecology Society-tól (A Humán Ökológiai Társaságtól). Figyelmeztették, hogy senkinek a szemébe ne nézzen, mert ezúttal egy rendkívül titkos projektről van szó. Gyermekként azonban pont ennek az ellenkezőjét tette és ezért jól emlékszik, hogy a kísérletet dr. John Gittinger kezdte, de dr. Cameron adta be neki az injekciókat és a röntgenbesugárzást dr. Green végezte. Ekkor közölte vele dr. Sidney Gottlieb, hogy most már alkalmas a "Big A"-re, értve ez alatt az "Artichoke" programot. Mire hazaért, már csak arra emlékezett, amilyen magyarázatokat kapott dr. Robert G. Heath-től, a Tulane Orvosi Egyetem orvosától. Ő magyarázta meg neki, hogy mitől származnak sérülései, a tűszúrások nyomai, az égési sebek a fején, az ujján és még a nemi szerve körül is. Mivel ekkor már teljes kontroll alá került az agya, mindezt elhitte. A következő évben egy Maryland állambeli szálláshelyre vitték, amelyet Deep Creek Cabins-nek neveztek, és ahol megtanulta, hogy miként kell szexuálisan kielégíteni a férfiakat. Kiképezték arra, hogyan vegye rá őket, hogy magukról beszéljenek. Maga Richard Helms, a CIA egykori helyettes igazgatója, dr. Gottlieb, George White és Morris Allen készült arra, hogy lefilmeznek annyi magas beosztású állami tisztségviselőt, egyetemi intézetek és alapítványok vezetőit, amennyit csak lehetséges azért, hogy később, amikor már elfogynak az agykontroll és sugárkísérletekre fordítható pénzek, akkor kikényszeríthessék tőlük a további finanszírozást. Claudia Mullent kiképezték, hogy csapdába ejtsen gyanútlan férfiakat. Mindössze 9 éves volt, amikor megkezdődött szexuális célokra való bevetése. Tanúja volt egy beszélgetésnek az Office of Research and Development-ről, ORD (A Kutatási és Fejlesztési Hivatalról). Ezt dr. Green, dr. Steven Aldridge, Martin Orne és Morris Allen irányította. Ekkoriban kiszivárogtak hírek arról, hogy New Orleans-ban sok visszamaradott gyermek nagy adag besugárzást kapott. Dr. Gottlieb ekkor megkérdezte az egyik kollégáját, Wilsont, hogy miért aggódik oly nagyon e gyermekekért, mikor végül is ők lesznek a legutolsók, akik kifecsegik a dolgokat.

184

aki szexuálisan visszaélt vele. aki már a kísérleti projekt résztvevője volt. Thomasnak. hogy továbbra is megkapják a különböző forrásokból a pénzügyi támogatást a sugárzási és agykontroll projektekhez. és kisgyermekkorától szexuálisan is visszaélt vele. hogy miután országszerte számosan emlékeznek hasonló körülményekre. fokozni kell a szokásos kényszerítéseket. hogy mindez vele és sok más társával arra hivatkozva történt. A megfigyelés célja annak a kiderítése volt. Duncan C. hogy már szexuálisan bántalmazták. Emlékeztetett arra. mikor anyja aludt és elvitte őt. hogy valódi anyja tudott-e minderről. Martin Orne. 185 . Apja belopódzott hozzá. hogy hazájukat védik. amikor 4 éves volt. azért. Heath-t. hogy a jövőben is folytatódhassanak. akik azt a megbizatást kapták. Norris. aki tulajdonképpen beszervezte. amely feltárja. Apja igen korán meghalt és azt sem tudja. az alkalmazott teszteket. aki a légierőnél volt alkalmazásban. Amikor azonban az emlékképek kezdtek összerendeződni. hogy hol voltak az áldozatok szülei. Amikor Heath felismerte. Anyjának nem volt tudomása a kísérletekről. hogy az agykontroll projektek keretében milyen visszaélések történtek a sugárzások alkalmazásával. így bekerült a programba. hogy még mindig kontroll alatt állnak. Ez az asszony akkoriban a Tulane Egyetem irányító testülete elnökének a barátja volt. hogy meg tudja nevezni az államilag finanszírozott kísérleti projekteket. egész pontosan nem tudják megmondani. és miként szervezték be őket a kísérletekbe? Christine DeNicola azt válaszolta. hogy a beszámolók 1940-től kezdődve lényegében ugyanazt az időszakot ívelik át. Kezdettől fogva ő nevelte. az Elnöki Bizottság másik tagja azt tudakolta. Claudia Mullen válaszában elmondotta. Ő ajánlotta dr. De a már eddig felsoroltak is elegendőek ahhoz. Ezzel lehet megelőzni azt. Emiatt kisgyermekkorától kezdve szabadulni akart az apjától.Egy más alkalommal dr. úgyhogy nem tudott semmit a történtekről. kijelentette. és gyermekek világrahozatalára. hogy két és fél éves korában örökbe fogadta egy asszony. hogy a kísérletek az 1940-es évektől kezdődően az 1970-es éveken át feltehetően 1984-ig tartottak. hogy kiharcolják egy másik Elnöki Bizottság segítségével az agykontroll kísérletek nyilvánosságra hozatalát. a benne résztvevő személyek és létesítmények neveit. Lois L. vagy sem? Valerie Wolf elmondotta. vegyszerek és drogok következtében nem képes munkavégzésre. hogy a tényleges kísérletek mikor kezdődtek. hogy kísérjék figyelemmel kezdettől fogva az áldozatok visszaemlékezéseit. A rajta végzett kísérletek. Az egyetlen lehetőség az áldozatok számára. A tanúvallomásokat követően az Elnöki Tanácsadó Bizottság tagjai kérdéseket tettek fel. később pedig az Institute for Experimental Research (A kísérleti kutatási intézet) élére került. és a kísérletek zsarolásra használható részét. Ezekre a kísérletekre általában éjjel került sor. akkor anyjával is beszélgetett róluk. Thomas arról érdeklődött. emberileg képes volt ilyesmire. Miután sikeresen átment a vizsgálati teszteken. Mullen elmondotta az Elnöki Tanácsadó Bizottságnak. Minderre nem volt szükség és egyáltalán nem kellett volna megengedni. Green köréhez tartozott. megtalálta benne az ideális kísérleti alanyt. Anyja szerint apja. az alkalmazott besugárzások. hogy apja volt az. hogy apja dr. vagy sem? Wolf mégis úgy gondolta. Ezért DeNicola azt válaszolta C. ezek az események vajon ugyanarra az időszakra esnek. hogy további vizsgálat legyen. Azok a személyek. mivel szülei elváltak. aki ekkor a hivatal igazgatója volt. hogy kezelje a Claudiánál észlelhető pszichiátriai problémákat.

aki tudományos kutatóként le tudta ellenőrizni. Éppen ezért jelentős mennyiségű iratanyagot lehetne ezeknél fellelni. A kísérletek irányítói mindent megtettek az emlékezetvesztés előidézésére. hogy ő mindig visszatérjen. hogy tovább is tarthattak. hogy ők soha nem végeztek semmiféle sugárzási kísérletet. Dr. Wilson Greenre hívta fel dr. és még a pontos témákat is megjelölte. Valerie Wolf ezért további segítséget kért az Elnöki Bizottságtól. mert nem állt rendelkezésre információ. vagy cáfolja meg azokat. ami elérhető volt. de tartottak attól. Ebben egyértelműen sugárkísérletekről volt szó. hogy ezek hol vannak? A helyzet a "22-es csapdájához" hasonló. a család. mások viszont egyértelműen agykontroll kísérletek voltak. hogy erre a kísérleti alanyok biztosan nem fognak visszaemlékezni. Azért nem rejtették arcukat. Ebben megtalálhatóak a kísérleti alanyok és a kísérletek nevei. mind a sugárkísérletekben rész vett. A problémát az okozza. aki gondoskodott arról.Mullen ehhez hozzátette. hogy egy ilyen nagy és hosszú időn át tartó programról ne készüljenek dokumentumok. vagyis az anyjának a barátja. az alprogramok jelzéseit. Dr. az ORD-nél található iratanyagokra. mivel ők a titoktartásban érdekeltek és nem adják át. hogy az igazság kiderítésében kulcsszerepet játszanak a dokumentáris bizonyítékok. és beszéltek nyíltan. Thomas figyelmét az Office of Research and Development-nél (a Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál). mert arra számítva. és arra a beszélgetésre. Valerie Wolf utalt arra. neveit. Csak egyetlen módon tudhatott róluk. még pedig ha az információkoz való szabad hozzáférését biztosító törvény alapján beszerzi az erre vonatkozó adatokat. de Claudia emlékeinek a túlnyomó többsége beigazolódott. hogy az emlékezetgátló falak mégis ledőlnek és egyre több tényre derül fény. Megszerezték. valamint számos kódszám. hogy a CIA-n kívül számos más szervezet is részt vett a kísérletekben. Thomas megjegyezte. és mindent elfelejtsen. Thomasnak arra a kérdésére. Valerie Wolf pedig dr. Ekkor Claudia Mullen felhívta dr. hogy Claudia emlékezéseit elküldte Alan Scheflin-nek. Kérdés az. amely a "Radiation File Information" (Sugárzási-akta információ) címet viselte. Ő megadta a projektek számait. mert a CIA részéről közölték vele. Thomas ez után azt kérdezte. amit Alan Scheflin közölt vele. Néhány kísérleti alannyal sugárzási agykontroll kísérleteket folytattak. Dr. Duncan C. és ő volt az. Egyes kísérletek kizárólag sugárzással kapcsolatosak. Az ország különböző részeiben más személyek is tettek ilyen erőfeszítéseket. és egymás között megosztották. 186 . Alan Scheflin nyilatkozatát már becsatolták. Figyelembe kell azonban venni. hogy úgyis mindent elfelejt a kísérletek következtében. mert az ő monitorozója a Tulane Egyetem egyik orvosa volt. Egyeseket nem lehetett leellenőrizni. nyíltan beszéltek előtte. hogy dr. hogy milyen erőfeszítések történtek a CIA dokumentumok beszerzésére. hogy vagy erősítse. Arra kérte. Ő 20 év óta próbálkozik az információ szabadságáról szóló törvény alapján megszerezni a szükséges bizonyító anyagot. mégpedig nem publikált forrásokból. L. Steven Aldridge és Martin Orne irányított. Ez az. A kísérleti alanyok is kaptak számokat és Mullen a saját számát is hallotta. amelyeket dr. amit ő kihallgatott és leírt. Nem tudja elképzelni. Ezért a vizsgálat tovább folytatásához dokumentációra lenne szükség. Az ismertté vált adatok szerint ő mind az agykontroll. Thomas figyelmét. amely a sugárzással végzett kísérletekre utal? Ezt azért kérdezte. ha valamennyi dokumentáció a CIA titkos aktáiban található. hogy van-e olyan dokumentum. Valerie Wolf elmondotta a Bizottságnak. Christine DeNicola végül elővett iratgyűjtőjéből egy aktát. az összegyűjtött ismereteket publikálták. viseltek maszkot. mert biztosak voltak abban. hogy a titkos iratok hozzáférhetősége nélkül ezeket az adatokat nem lehet leellenőrizni.

amíg pszichotikus állapotba került. úgy érezte. hogy folyamatosan emlékezik egy delta kódra. Őt hívták a náci doktornak. négy cső jött ki és csatlakozott egybe. hogy visszaadták neki az épelméjűséget (sanity). s meglepődve látta. evvel ellenőrizték a fejét. de fel tudná ismerni. injekciózással. Arccal lefelé. nyitva hagyták az ajtót és ő azon kisurrant. Suzzanne Starr beszámolt az Elnöki Bizottságnak. mintha jég öntené el a koponyáját. Időnként fellazító. farcsontjába. Egyik alkalommal. Extrém hatásokat váltottak ki az agyában. Beszámolt Starr asszony olyan kísérletről is. 20 éves koráig ezt az egyetlen orvost ismerte Starr asszony is. Ezt egészen addig végezték. Gyors forgatással (spin programming). szétterpesztett lábakkal ráfektették egy székhez hasonló eszközre és megkötözték. akik rákban haltak meg. ha megmutatnák a fényképét. A mai napig tartja ehhez magát. hogy egy kísérletnek a kódszáma. amikor például kis fülkébe zárták és úgy bántak vele. amelyet sátánista szertartásra használtak. hogy a kísérletben résztvevő többi gyerekkel együtt vele is azt közölték: hazájuk szolgálatára választották ki őket. A kísérletek magukba foglalták az úgynevezett "enviromental deprivation"-t (környezet-megvonást). egy magas rangú katonatisztet látott. Másfél évvel ezelőtt felkeresték ugyanezt a campus-t. s csaknem mindent ugyanúgy talált. majd egy földalatti alagúton keresztül a kísérleti-helyre vitték. aki nyugdíjas katona volt. Szülei. enyhítő injekciókat kapott a koponyájánál. amely kontrollálta az áram erősségét és frekvenciáját. amikor valamilyen zavar történt. akkor elektrosokkolták és közölték vele. a hátgerincének a középső részébe és a koponyájának az alsó részébe. amíg az anyja alá nem írt egy nyilatkozatot. Átment egy másik hálóterembe. hogy ki ez az ember. majd vizet is adtak neki. A kísérletekhez használt két épületet azonban 1968-ban lebontották. Apját tilos parkolás ürügyével őrizetbe vették. Suzzanne Starr elmondotta. hogy az amerikai népnek a saját jövője érdekében joga van ahhoz. Az első feltörő emlékkép arra megalázásra vonatkozik. Őt pedig bántalmazták egészen addig. Elmondotta. Azt sem tudta. amelyet ennek az orvosnak a rendelőjéhez tartozó alagsori helyiségben élt át. mint ahogy emlékezett rá. 1949-ben született. Jobbra volt egy eszköz öt nyílással. Ez a cső hozzá volt kapcsolva a koponyájánál behelyezett tűkhöz. hogy a rendelő a csatlakozó helyiségekkel és alagsori szobákkal pontosan ugyanolyan állapotban van. több környékbeli gyermeket is bevont a kísérletekbe. maguk is agykontroll kísérletek alanyai voltak és így került ő rá is a sor. ahogyan emlékezett rá. a Colorado hegységben élt. amiről Suzzanne Starr most utólag úgy gondolja. A technikus egy monitort figyelt. de el is vehetik ezt tőle. hogy mi történt vele 3 és 12 éves kora között.Suzzanne Starr tanúvallomása Starr asszony a New Mexico állambeli Chimayo-ból érkezett a washingtoni meghallgatásra. mint egy kutyával. Az agykontroll kísérletek során halálosan megfenyegették. Elzárták egy hálószobába. és amikor a terembe bemenve megpillantotta ezt a személyt. Nem tudta. amelyeken keresztülment. a Delta 5133867-re. Két évvel ezelőtt visszatért erre a helyre. A rendelőhöz csatlakozott egy terem. Erről a mostani meghallgatásig nem tudta. Ettől kezdve gyakran görcsökbe rándult és ez jelenleg is tart. Felső karját megbilincselték és az ujjaira is helyeztek 187 . Starr két évvel ezelőtt kezdett visszaemlékezni azokra a kísérletekre. ha valaha is beszélne minderről. valamit felhelyeztek az orrába és elvesztette az eszméletét. hogy Geigerszámláló lehetett. amelyben sugárzást alkalmaztak. Ezután injekciót kapott a farcsontba. A család orvosa. valamint gyakori elektrosokkal programozták. Amikor az injekciók behatoltak az agyába. hogy mi a Béta-kód. hogy megismerje ezeket. Ezután tűket szurkáltak a hátgerincébe. Ekkor valaki rákiáltott. ha eljárna a szája. Ezért úgy véli. Nyáron elvitték egy egyetemi campus-ba. Ekkor megragadták és elkezdték elektrosokkolni.

és radioaktív anyagot injekcióztak a petevezetékébe. Egy terapeuta segítségével . hogy az csak maradék. mintha ő öntudatlan lenne és nem is egy emberi lény.kezdődött el a visszaprogramozása. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság számos helyszíni meghallgatást is tartott. amelyekről nincs tudomása. hogy abba kellett hagyni. hogy a gerincfolyadékát tesztelték. Visszaemlékezik rá. mert ez valójában meg is történt vele. Tréfálkoztak. Soha nem volt normális terhessége és nem képes gyermeket szülni. de elég ahhoz. amelyeket titokban végeztek tudomással nem bíró. Egy másik kísérlet alkalmával. Úgy tűnik. közpénzekből finanszírozott kísérletekről. 188 . megerőszakolják és megdícsérik. Időnként valami történt a karján lévő kapcsokkal. úgyis van elég. Ez a kísérlet rendkívül fájdalmas volt. köztük gyermekeken. levették a székről. Ez a későbbi vizsgálat olyan fájdalmas volt.szakértők bevonásával a tudat és magatartás befolyásolását célzó. Tart ugyan a következményektől. amelyek rendkívüli fájdalmat okoztak. Ugyanakkor emlékszik. hogy miért pont ilyesmiről képzelődik egy 4-5 éves gyermek? Miért gondol arra. hogy az injekciókra azt mondták. mint egy karácsonyfa. Ha csak az agya halt el. Nos. Ez az egyetlen gyermek. hogy lángol a feje. amikor már azt hitték. hogy az Egyesült Államokban legmagasabb szinten is volt vizsgálat . adj neki egy kis folyadékot. Később azon tűnődött. akinek életet adott. hogy tényleg az. amikor később férjével együtt gyermeket akartak. amely rendkívül fájdalmas folyamat volt. Ha halott. Ekkor valamit eresztettek azokba a tűkbe.aki mindvégig tartózkodó magatartást tanúsított. Megröntgenezték a méhét. hogy ezt elveszítettük. Egy másik kísérlet során levegőt juttattak a méhébe és kitágították a hasüregét is levegővel. Időnként mértékeket vettek. nem hipnotizálta . ránézett a technikus: "Úgy tűnik. hogy 17 éves korában terhes volt. Gyakran elhangzott. Az ágyban fekve ő is úgy gondolta. hogy az egész folyamatot tanították valakinek. hogy ennek a gyereknek a feje kigyúljon. A fejéhez kapcsolt drótok egy elektroenkefalográfhoz vezettek. hogy milyen bátor kislány. Öt évvel ezelőtt kezdett kutatni az igazság után. Suzzanne Starr ez után köszönetét fejezte ki Clinton elnöknek. Suzzanne Starr még elmondta az Elnöki Bizottságnak.valamit. Ezután felültették. E néhány Washingtonban elhangzott tanúvallomás ismertetése azonban elegendő annak a bizonyítására. akit kísérletezésre használtak. akkor megrendezünk egy balesetet". Úgy beszéltek mellette. akkor még használhatjuk további kísérletekhez. hacsak elő nem fordultak olyan abortuszok. és egy csőbe nyomták az orrát. hogy azért. hogy megerőszakolják? Most már tudja. de nem hajlandó hallgatás árán megvásárolni nyugalmát. Ehhez hasonló vizsgálaton ment keresztül. hogy kinevezte ezt a Bizottságot. Fiú csecsemőt szült. ahonnan jött. hozzájárulásukat nem adó személyeken. amelyek a gerinc közepénél voltak elhelyezve. és hogy tanúvallomást tehetett Amerika egyik legszégyenteljesebb titkáról. hogy halott. hogy 4 és 5 éves korában gyakran fantáziált az ágyban: náci koncentrációs táborban lévő zsidó hercegnőnek képzelte magát. Ekkor valami szörnyűt érzett a homlokában és elvesztette az eszméletét. nem befolyásolta. Visszatekintve úgy gondolja. akivel kísérleteket végeznek a katonák.

azaz gondolatolvasó gépezet vagy gondolatgép. hogy mikrohullámon keresztül indukált hangokkal valóban elmezavarba lehet kergetni embereket és igen sok autót felszereltek elektromágneses hullámokat kibocsátó készülékekkel. amely "Freedom of your Privacy and Thoughts" . A CIA hamar felismerte. mint a hadsereg egyik gazdasági vezetője. tavaszán Alan Yu kezébe került egy dokumentum arról. hogy a tajvani katonai rendőrség vásárolt ilyen gondolatolvasó gépet az Egyesült Államoktól. és hisz azokban a nemes elvekben. Az FBI szóvivője is elismerte: sokan fordulnak a szövetségi rendőrséghez azzal a kéréssel. amelyeket az Egyesült Államok alapító atyái. Alan Yu ennek a gépezetnek a létezéséről először 1970-ben szerzett tudomást. hogy az amerikai University of Maryland kutatói feltaláltak egy olyan gépezetet. amely a "Microwaves Harassment and Mind Control Experimentation . akkor az sérti az Amerikai Alkotmányban garantált alapvető emberi. amely képes elolvasni a másik ember gondolatait. Pszichológiai Nyelvgépnek nevezték. A találmány eredeti célja az volt. mert rádióhullámokkal zaklatják őket és a fejükön belül hangokat hallanak.és szabadságjogokat. hogy ez fontos találmány és megvásárolta a szabadalmat. Mi a gondolatolvasó gép? Ez lényegében egy elektromágneses sugárzást kibocsátó szerkezet. hogy elősegítse a súlyos autóbalesetek áldozatainak a kihallgatását. Önmagától adódik a kérdés. 1984. A dokumentum azért került Alan Yu-hoz."A magánszféra és a gondolatok szabadsága" címmel jelent meg. hogy csak ilyen eszközök és technikák alkalmazásával biztosítható az ország védelme? Ez az új gépezet egyelőre nem kellően ismert a nagyközönség számára. amerikai állampolgár korábban a tajvani hadsereg alezredese volt és a tajpeji Nemzetvédelmi Minisztériumban dolgozott.6. Ezt Tajvanban Psychological Language Machine-nek. 189 . a történelem egyik legnagyszerűbb alkotásában. Alan Yu alaposan áttanulmányozta Julianne McKinney-nek a hadsereg hírszerzőszolgálata korábbi tisztjének azt az 1992-ben publikált jelentését. amelyek szabályozzák ennek a technikának a használatát? Igaz-e az. A neve: Mind Reading Machine.Mikrohullámú zaklatás és agykontroll kísérletezés" címet viselte. Ha ezt az eszközt törvényi korlátok nélkül lehet alkalmazni. hogy pótalkatrészeket vásároljanak a meghibásodott gépekhez. hogy hozzon olyan törvényeket. ez a "Pszichológiai Nyelvgép" a tajvani biztonsági szervezetek leghatékonyabb eszközévé vált. Még mielőtt Alan Yu kivándorolt az Egyesült Államokba. Alan Yu a saját cikkére is utal. hogy gondolkodnak. amelyekkel gyötörni tudják az embereket. Miért engedi ezt meg a társadalom? Miért nem követelik az állampolgárok a Kongresszustól. Ebben kifejti. hogy miért fordulhatnak elő ilyen jelenségek.jóváhagynia. az Amerikai Alkotmányban rögzítettek.mint gazdasági tisztnek . Újdonsült amerikai állampolgárként nagyon büszke választott hazájára. vagy röviden Mind Machine . de feltételezhető volt. fejezet A gondolatolvasó gép Alan Yu. Ugyanis a súlyosan sérültek nem tudtak beszélni. amikor a South China Morning Post című lap beszámolt arról. hogy nyújtsanak nekik segítséget. mert neki kellett .

José Delgado-nak. Ezért rendszeresítették az elektromágneses hullámok. Ugyanezt támasztja alá a biológia tudománya is. Ehhez hasonló ölési technikáról számolt be Dr. vagyis a rádióhullámok alkalmazását az emberek hipnotizálására és gondolataik megváltoztatására. Allan Frey. Stephen Aldrich pedig elektromos és rádiójeleket használt arra a célra. Delgado bebizonyította. illetve orosz agykontroll-kutató intézetek már az 1950-es és 60-as években is az elektromágneses hullámokat kutatták. az emberi magatartás megváltoztatására. Ezért Delgado az 1970-es években az ESB-ről áttért az EMR-re. Ezért kezdtek el kísérletezni azzal. Az emberi magatartás befolyásolására végzett CIA kísérleteknél kezdetben a kísérleti állat agyába elektródákat helyeztek. A CIA agykontroll-programja 190 . Ötödik érvként hivatkozik Alan Yu Dr. hogy a mikrohullámú fegyver alkalmazása következtében halt meg. Tajvanban a földrengés-veszély miatt a legtöbb ház megerősített betonból készül. a Cornell Egyetem kutatója. az akarat befolyásolására. Az illető "szívgyengeség" következtében meghalt 1988-ban. 35 éves korában. hogy az "EMR Mind Machine" (Elektromagnetic Radiation Mind Machine . Delgado ELF-hullámhosszat (Extremly Low Frequency) használt álmosság előidézéséhez vagy mániákus viselkedés kiváltására a majmoknál. hogy sugárfegyverről van szó.de még a betonon is. A mikrohullámú frekvenciák alkalmasak a beszéd formájában való üzenet továbbítására az emberi agyba. a test elektromossága révén. hogy a vezető szovjet. mert ezek támasztják alá azt.Elektromágneses sugárzással működő gondolatgép) valóban elektromágneses sugárzással működtetett eszköz: Ismert olyan személyt Tajvanon. Egy harmadik érv. Így pontosan feltérképezték az agy működését. hogy nagyon pontos elektromágneses sugárral (EMR) befolyásolják az agyműködést. és ebben az időben egy zászlóalj élén állt. amelyik alátámasztotta Alan Yu feltételezéseit a fegyverrel kapcsolatban. a következő tények alapján következtetett arra. hogy radarral több kilométer távolságra meg tud találni egy legyet és 40 kilométer távolságban is egy személyt. Ezért kizárólag elektromágneses-sugárzással működő szerkezet volt képes Tajvanban távirányítással felderíteni egy adott célszemély gondolatait. Onnan lehet tudni. a tégla és a fém falakon . amelyeket aztán elektromos jelzésekkel stimuláltak. hogy távirányítással jutasson el jeleket a kísérleti állatok agyába beültetetett inplantátumokhoz. Orosz tudósok fedezték fel először. Dr. amely szerint csak az elektromágneses hullámok képesek befolyásolni az emberi test különböző működési folyamatait. hogy az elektromágneses hullámokat agykontroll céljára lehetne használni. Mivel egészségi állapota kifogástalan volt. arra lehetett következtetni. mert át tud hatolni nemcsak a fa. hogy a gondolatolvasó gép elektromágneses sugárzás segítségével működik. a Yale Egyetem professzorának az ESB-kísérleteire (Electrical Stimulation of the Brain). akit ezzel az eszközzel követtek nyomon. Hetedik érvként Alan Yu hivatkozik arra. az ESB-hez hasonlóan. A fentieket azért részleteztük. hogy az ELF-hullámok alkalmasak az emberi gondolatok elfolytására.Az egykori tajvani tiszt.

amikor bebizonyította. hogy elolvassák a gondolatokat és kontrolálják az agyműködést. mert nem akarta. hogy a KGB alacsony-frekvenciájú elektromágneses hullámokkal bombázta az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségét. a távszuggeszcióval. A Washington Post 1977. Morse Allen kutató 1950. az aggódás és a düh kiváltásáért. a nagy távolságból végzett telepátiával.John Marks. mert úgy vélte. a National Institutes of Health (Nemzeti Egészségügyi Intézet) kutatója azt próbálta feltérképezni. hogy az agy melyik része milyen testi funkciókat irányít? Az elektrostimuláció segítségével felfedezte a majmok agyában azokat a pontosan lokalizálható helyeket. szeptemberében pedig egy alkalommal tudósított arról. Más szovjet kutatók az emberi agyat körülvevő bioelektromos mezőbe való behatolást kutatták azért. hogy a mikrohullámú frekvenciákat fel lehet használni üzenetek továbbítására. Allen Frey. Lilly egy rövid ideig együttműködött a CIA-val. hogy emiatt nem emlékszik semmilyen agykontroll-kísérletre vonatkozó részletre és információra. A bioinformációs szekció vezetője. kapcsolatuk azért szakadt meg. hogy nem lesz szükség elektrosokk vagy drogok igénybevételére. nincs vezetékekre szükség és nem hagy nyomot. amely 1949-ben kezdődött. Pontosan meghatározta azokat az agyterületeket is. hogy hipnotikus álomból sugár-behatással ébressze fel a kísérleti alanyokat. Az Egyesült Államokban 80 különböző intézmény működött együtt a CIA-val."A mandzsúriai merénylő keresése" című munkájában dokumentálja a CIA-nak az agykontroll-kutatás terén végzett tevékenységét. amelyek felelősek a fájdalom. Ezekről a CIA dokumentumaiban találunk adatokat. a CIA technikai szolgálatának az igazgatója 1973ban a CIA valamennyi agykontrollra vonatkozó feljegyzését megsemmisítette. Erre hivatkozva 1977-ben azt állította a Szenátus vizsgálóbizottsága előtt. joggal feltételezhetjük. Megvásárolta a CIA számára. amikor Dr. Sidney Gottlieb. hogy miként lehet az elektromágneses hullámokat felhasználni az agykontroll céljára. hogy az egyik Richmond-i kórházban kifejlesztettek egy elektromos altató gépet. mivel az láthatatlan. John Lilly. valamint azzal foglalkozott. 1959-ben jelentős felfedezést tett Dr. az ejakulációt és az orgazmust a hím majmoknál. A CIA ezt követően megkezdte kutatásait abban az irányban. Az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó gép prototípusának az előállítása tette lehetővé a korábbi agykontroll 191 . E tevékenységben kiemelkedő szerep jutott az MK-Ultra nevű programnak. az agyba ültetett implantátumok segítségével. Stephen Aldrich. Mindez arra utal. a "The Search for Mandurian Candidate" . amelyek ellenőrzésük alatt tartották az erekciót. kidolgozta azt a módszert. amelynek a segítségével távolból lehet irányítani az állatokat. 1960-ban bejárta a világot a hír. augusztusában három ízben. folytatva Dr. Az elektronikus gondolatolvasással kapcsolatos szovjet kísérletek 1960-at követően hét laboratórium is bekapcsolódott ebbe a munkába. Ha mindez sikerült a szovjet kutatóknak. hogy amerikai társaik is képesek voltak rá. és ennek segítségével még a süket emberek is képesek hallani. decemberében megtudta. További előrelépés volt az. hogy az megkönnyíti úgy az emberek elaltatását. Lilly kutatásait. az agyukba helyezett elektródák segítségével. azaz ők is használták az EMR-t. hogy kutatásait a CIA az emberek elektronikus távirányítására használja. hogy a KGB megkezdte az elektromágneses sugárzás alkalmazását a gondolatolvasó szerkezetek létrehozásánál. 1953-ban Dr. a félelem. a gondolatolvasó gép és a vele kapcsolatos technológia kidolgozásában. hogy Dr. Dr. Kogan.

Becker írja. az illetékesek már rájöttek. vagyis egy lényegesen komplikáltabb és nehézkesebb technikát alkalmaztak. a bioelektromagnetizmus kutatója. Bebizonyosodott. Ha pedig ez így van."A test elektromossága" címmel. Joseph C. csak utána jöhet az a törekvés. Amikor valaki elgondolja. amelyet az orosz tudósok fejlesztettek ki a saját gondolatolvasó gépük számára. amely alkalmas az emberi szervezet kontrolljára és aktiválására. hogy a TRM gondolatolvasó mechanizmus sikeresen tud működni. majd pedig mikrohullámú impulzusokkal audiogrammot sugároztatott az agyába. 1974ben a CIA olyan technika kidolgozására törekedett. hogy az elektromágneses agykontroll kísérleteket a CIA 1960-ban indította be. Egy visszhang-mentes szobában helyezkedett el. amely számos CIA agykontroll-kísérletre. F. az agyban keletkező bioelektromos impulzus pontosan ugyanaz. Dr. mivel azok az elektródák használatával stimulálták az agyat. 1974-ben ezért felkarolták J. Egy olyan elektronikus távirányítási technikát akartak kifejleszteni. Gottlieb kijelentette: "Élénk érdeklődés volt aziránt. ha hangtalanul használtuk a nyelvet. Sharp 1973-ban önmagát használta kísérleti alanynak. aki kétszer is volt a Nobel-díj várományosa. a hipnózis. A TRM (Thoughts Reading Machine . hogy a mikrohullámok alkalmasak az emberi agyhullámok utánzására és a velük való kommunikációra. hang nélküli szavakat jelentenek. 1977. hogy ezt a folyamatot befolyásolják és megváltoztassák. vagy ha a szavakat hangosan 192 . Dr.kísérletek dokumentumainak a részleges megsemmisítését. valamint az interpretációjukra. Schapitz-nak az elektromágneses sugárzással kiváltott hipnózissal kapcsolatos kutatásait. azaz nyelvet a tudatunkon belül. vagy pedig kimondja ugyanazt a frázist. kiváló ismerője volt az élő organizmus elektromos tevékenységének. aki ilyen rádiósugárzás alatt áll?" A kérdés és a válasz is arra utal. 1985-ben könyvet írt "The Body Electric" . Dr. A hipnózis alkalmazásához szükséges hangzószavak modulált elektromágneses energiával közvetlenül is bejuttathatók az emberi agy tudatalatti részeibe. amely lehetővé teszi hipnózis útján az emberi gondolkodás befolyásolását. szeptember 21-én a washingtoni Szenátus egészségügyi és tudományos-kutatási albizottsága kihallgatta Dr. Becker. ha már olvasni tudta az emberi gondolatokat. Robert O. akkor is. akkor ezt a technológiát akarták előnyben részesíteni az ultrahang technológiával szemben. az MK-ULTRA program igazgatóját. Dr. és az üzenetet átkódoló szerkezetekre.Gondolatolvasó Gép) már 1973-ban létezett. hogy a rádió sugárzás-mezejében levő emberekre hogyan hat az energia és vajon könnyebben hipnotizálható-e az a személy. és ellenőrzést gyakorolni az agyába így eljutatott információ felett. Erre azonban csak azután törekedhetett. Ezen túlmenően a célszemély nem képes ellenállni ennek a behatolásnak. Sidney Gottlieb-et. Tehát nincs szükség vevőkészülékekre. a tudattágító és halucinatív drogok és más eszközök felhasználásával törekedtek a bioelektrikus érzékelési módszer kidolgozására. A gondolatok ugyanis ki nem mondott. A gondolkodási folyamat hangtalan nyelvhasználat. Csak amikor már képesek a gondolkodási folyamat nyomon követésére. A híressé és hírhedté vált MK-Ultra program keretében. A normális beszéd a hangos nyelvhasználat. és azok rendeltetésére is hivatkozik. vagy megváltoztatását.

hogy olyan személyek 193 . Az a körülmény. A San Diegó-i kórházban két éven át felmérték. Azaz. ha a kísérleti alany egy szót sem szólt. miközben rögzítette a csendben gondolkodó személy agyműködését. vagyis dekódolhatom az agy elektromos impulzusait. Ha pedig ez lehetséges. amelyek bizonyították. Vagyis ha azt mondom: Hogy vagy? Ugyanaz a bioelektromos impulzus jön létre. amely korlátolt számban felismerte a szavakat. akkor ezeket a bioelektromos hullámokat átírhatom szavakra. akkor elolvasható a képernyőn. Ez abban különbözik a tudatban keletkező saját gondolattól. ahol megvizsgálták az orosz Lida nevű szerkezetet. Lie-Detector (Hazuság-vizsgáló gép) tökéletesítését szolgálta. hogy ez a kísérlet az ún. hogy lehetséges kimondott szavakat. azzal is kapcsolatban lehet. 1975-ben már kipróbálták a gondolatolvasó gép egy kezdetleges prototípusát a Stanford Research Institute-ban (a Stanford Kutatóintézetben). akkor a fordítottjának is lehetségesnek kell lennie. mintha csak gondolnám ezt. Ezt követően már csak idő kérdése volt. vagyis a gondolatolvasó gépet. hogy az illető nem a saját hangját hallja. Hivatalosan azt állították. hogy összegyűjtsék az adott szavaknak. ha képes vagyok érzékelni. még akkor is. 1977. mintha valaki suttogva szólna hozzá a fejében. hogy azok már elavultak. hogy olyasmire gondoljon. azaz a kimondott szavaknak megfelelő elektromos impulzusokat kell továbbítani. Ez a kis adókészülék 10 Mhz-es hullámokat bocsátott ki. 1974-ben számos olyan kísérletre került sor a CIA megbízásából. Ehhez hasonló gépet használtak a koreai háborúkban a hadifoglyokkal szemben. A szavakat hordozó mikrohullámú impulzusok az agyban jelentéssel bíró gondolattá vállnak. Joseph C.kimondtuk. amely azokat átkódolja. hogy a CIA 1973-ban számos agykontrollra vonatkozó dokumentációt megsemmisített. mivel sikerült előállítani a TRM-et. Dr. gondolatoknak megfelelő impulzusmintákat és az erre vonatkozó szótárat elkészítsék. azaz az agya által kibocsátott mikrohullámokat felfogják. Sharp bebizonyította. és egy komputerhez továbbítják. amit a szemek látnak. a vizuális jelenségeket hordozó agyhullámok beazonosítása és rögzítése. hogy a gondolatolvasó gép működését továbbfejlesszék. hanem azt érzékeli. amely elvezeti őket az általuk fontosnak tartott információkhoz. hogy egy konkrét személy agyában milyen bioelektromos impulzusok keletkeznek. miközben a célszemély gondolkodik. A kísérleti eredmények nyolcvan százalék pontosságúak. A cél az volt. szeptember 25-én a Washington Post jelentette. amelyek a közhasznú szavak tízezreit tudták beazonosítani az agyhullámok alapján. és valamennyi különböző agyhullámokat váltott ki. tudatküszöb-alatti üzeneteket továbbítani. tanácskozásra került sor. A szerkezet egy komputert használt. hogy miként reagál az agy arra. hogy a mikrohullámok alkalmasak kimondott szavak továbbítására az emberi tudatba. Ezért felmerült az igény olyan elektromágneses sugárzás technikára. amellyel nyugalmi állapotba hozva még befolyásolhatóbbá lehetett tenni a célszemélyt. Az önkéntes kísérleti alanyok számára különböző képeket villantottak fel. 1983-ban Loma Lindában. Megoldandó feladat volt még a gondolatolvasó gépezet működtetői számára a célszemély befolyásolása úgy. egy kórházban. hogy a CIA kísérleteket folytat a szem és az agy közti kapcsolat alaposabb feltárására. A komputer meg tudta határozni. Valójában azonban arra törekedett. Amikor tehát valaki gondolkodik és gondolati impulzusait. amely lehetővé teszi az emberi gondolkodás irányának és tartalmának megváltoztatását. vagy hipnózist előidézni elektromágneses radarhullámok (EMR) segítségével az emberi magatartás befolyásolására. hogy mely képek ismertek és mely képek nem. Külön feladatot jelentett a képeket. hogy a célszemély miről gondolkodik. Hamarosan azonban megszülettek azok a gépezetek.

David James Fratus 1988. Korábban semmilyen pszichikai megbetegedésben nem szenvedett. napi 24 órán keresztül. hogy az amerikai Utah tagállam börtönében maga is megtapasztalta: létezik egy olyan technikai eszköz. azaz olyan módszerekkel. hogy a személyzet időnként gúnyos megjegyzéseket tett: "Mennyire élvezi a fejfájásait? Akar-e néhány Aspirint? Jól alszik-e mister Fratus?" Az elmegyógyászati diagnózis célja is az lehetett.mint például az engedelmesség és engedékenység. Így még az is lehetővé vált. akik fizikailag nincsenek jelen. és velőtrázóan fülsértő. hogy aláássa hitelét. hogy a kutatók az EMR segítségével nemcsak az emberi gondolatok puszta megértésére törekedtek. Teljesen hiábavalónak bizonyult az állami és a börtönhatóságok megkeresése. Magas frekvenciájú hangokat hallott a füleiben. akkor megkezdődhetett a vizuális információkkal kapcsolatos gondolatok távolból való olvasása. és lehetővé tegye további izolálását. matrac nélkül. Ezek a lelki gyötrések és a hetekig tartó alvásmegvonás súlyos következményekkel járt. Még mindig kínozzák három műszakban. hogy az alvó személy agyába meghatározott képet faxoljanak. hogy a kísérlet végzője és a kísérleti alany fizikailag távol van egymástól. Hiszen csak ekkor van értelme olyan agyhullám-mintáknak a gyűjtésére. Éppen ezért veszélyes a társadalom egészére. kombinálva a rádiófrekvenciával és a mikrohullámú sugárzással. mintha egy elektromosan visszhangzó szobából áramlanának belülről kifelé a hangok. és néhány oly magas. Ezután kezdődött az a folyamat. mintha hallucinogén drogok befolyása alatt állna. olyan technika kifejlesztése. mivel egyrészt tudták. Néhány hónapos ilyen gyötrés után teljesen kimerült. Amikor betömte. Dr. hogy az elektroenkefalográf (EEG). Becker állapította meg. Nyilvánvaló. október 18-án beszámolt arról. mindössze 15 percig tartó beszélgetést követően elmebeteggé nyilvánították. amit Fratus számára az is megerősített. amit Fratus mentális terrorizmusnak nevezett. Ezeknek a frekvenciáknak a volumene és az intenzitása állítható. a hangokat továbbra is hallotta belülről. 194 . vagy jelenetet rendezett emiatt.gondolataiban is olvashassanak. és az illető azt gondolja. hogy ő erről álmodott. másrészt panaszait csak arra használták. akkor megverték. Amikor panaszkodott. amellyel a távolból olvasni lehet a gondolatokat. hogy mi történik. Teljesen elkülönítették és ekkor rendkívül különleges hatások érték. és még változatosabban zaklassák. Elveszítette a tájékozódó képességét. hogy még inkább nevetségessé tegyék. Miután megrendezett konfliktusba keveredett a börtönszemélyzettel. sőt fel is erősödtek. Céljuk az emberi agy befolyásolása és megváltoztatása volt. Súlyos fejfájás és álmatlanság gyötörte heteken át. Erre a kísérletre csak akkor lehetett szükség. amelyek vizuális információk beazonosítására alkalmasak. Robert O. Amikor már megfelelő számú adatot gyűjtöttek össze. a TV készülékek tesztelési mintáihoz hasonlókat. Ekkor a pszichiáterek egy felületes. Nyilvánvalóan szándékos és előre megtervezett akcióról volt szó. Az agymintákat kezdetben vezetékes módszerekkel gyűjtötték. vagy befogta a füleit. Ez lehetővé teszi egy totalitárius kormányzás bevezetését terror nélkül. ha már rendelkezésre álltak az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó szerkezetek. és ruhátlanul. "Üldözési téveszme és paranoia" volt a diagnózis. Az első négy hónapot követően panaszlevelekkel fordult különböző orvosi és jogi szervezetekhez. amellyel az emberi tudatot ellenőrizni lehet. hogy szó szerint a falra akart felmászni kínjában. levetkőztették. Úgy tűnt. képes létrehozni meghatározott gondolatokat és hangulatokat . WC papír és ivóvíz nélkül egy vetkőző cellába tették. Fogalma sem volt. A 38 éves Fratus-t 1-től 15 évig terjedő börtönre ítélték rablásért. hogy mi történt vele. büntetésként távirányítású elektronikus besugárzásnak vetették alá.

akkor érzékeltetik. közölték. továbbá a rádiófrekvenciával működtetett fegyverekről tudósítottak. amellyel minden fizikai és mentális funkciót nyomon tudnak követni. amely nem követi azt. amit kívánnak tőle. hogy ha szükség van tudatalatti üzenetek TV-képernyőn keresztül való továbbítására. De amikor nincsenek tanúk jelen. továbbá komoly bántalmakat és diszfunkciókat tudnak okozni. mert a további vizsgálatok David James Fratus állításait támasztották alá. hogy elrettents minket"." Ezt az 1988-ból származó ügyet azért ismertettük egy kicsit részletesebben. hogy Tajvanon már rendszeresítették a TRM (Thoughts Reading Machine) alkalmazását.egy kivételével -. hogy a TV-segítségével befolyásolják minél több ember tudatát.Több. A büntetés végrehajtási hatóságok és a börtönök személyzete tagadják. a hangokkal gyötrés mind az ellenállás megtörését célozzák. amelyek a "US News and World Report". Egy hongkongi lap arról tudósított. és előhozzák a már rég feledésbe ment kellemetlen emlékeket. Így folyamatosan büntetik nem csak a jelen. valamint a nem-ionizáló elektromágneses sugárzásról. hogy a büntetés végrehajtási intézmények foglyaival is folytattak agykontroll kísérleteket a hozzájárulásuk nélkül. hogy az agyát egy komputerizált gondolatolvasó és letapogató gép ellenőrzi. amelyből fogalmat alkothatott magának. Jelenleg tartanak. vagy tesz. A Copton Report elemezte a CIA kutatási céljait. mint 50 levél után végül olyan információhoz jutott. de a múlt hibáiért is. Fratus úgy véli. hogy bármilyen agykontroll tevékenység folyna. Az alvástól való megfosztás. 195 . A legtöbb ember vonakodik segítséget nyújtani egy elítéltnek. hogy már túljutott a gondolatolvasás feladatán és a kutatás irányt vett az emberi tudat teljes kontrollja és módosítása felé. hogy "senki nem fog hinni neked és semmit nem tehetsz azért. vizsgálja meg. amelyek mégis lefolytattak valamilyen formális vizsgálatot. (Ennek részletei olvashatók a brit "Lobster" magazin 1993. Ezek a folyóiratcikkek azokról a lelki és fizikai gyötrelmekről szóltak . Végül is a "Coalition for Prisoners' Rights Newsletter" (A rabok jogait védő koalíció hírlevele) munkatársai Santa Fé-ből elküldtek neki három cikket. mintha nagy kapacitású sztereó fülhallgató lenne a fején. Ennek a távirányítású elektronikus berendezésnek a legváltozatosabb hatásait próbálták ki 11 hónap alatt. hogy "Fratus megrögzött bajkeverő. a tudatalatti rétegekbe. hogy milyen helyzetbe került. Ha olyat gondol. és az elektromágneses. mert leveleinek a többségére semmilyen válasz nem érkezett. A kísérletek folytatódtak és mindent úgy hallott a belső fülében. Csupán a nehézkes és kényelmetlen technikát akarták könnyebben kezelhetőre kicserélni. akkor már rendelkezésre áll a gondolatolvasás technikája. kihasználva a rabok kiszolgáltatott helyzetét. a "The Nation" és a "The Atlantic" című folyóiratokban jelentek meg. milyen lehetőség van olyan módszerek kidolgozására. 1989-ben Armen Victorian tájékoztatott arról. Valójában arról van szó. akkor a legváltozatosabb büntetésben részesítik. amelyeken Fratus is keresztülment az elmúlt 11 hónapban. Azokkal a hatóságokkal. E távirányítású agykontroll berendezések működtetői olyan specializált eszközökkel rendelkeznek ma már. hogy egy védelmi szakértőt felkértek.) Ez azt jelenti. a fejfájásokozás. akinek korábban is pszichés zavarai voltak. amelyek lehetővé teszik a tudatalatti üzenetek továbbítását a TV-képernyőjén keresztül. Bebizonyosodott. A börtönhatóságok maguk is gyakran akadályozzák az ilyen levelek eljutását a címzettekhez. és ebből az elemzésből kiderül. júniusi számában. hogy a magatartás gyökeres megváltoztatását próbálják elérni a szakadatlan elektronikus agykontrollal. Behatolnak az emlékezet legmélyére.

Ugyanerről adott számot a St. 1992-ben. A beültethető mikrobiochip Martin Anderson "High-tech national tattoo" . amely teljesen egyéni. Louis Post Dispatch-ben Dr. Több mint 34 milliárd egyszeri kódszám áll rendelkezésre. A "remote watching" olyan titkos szerkezet. október 15. Sydney J. és teljes pontossággal beméri a célpontot.Befecskendezhető beültetett adatközlő berendezés. Még sebészeti módszerekkel.) Ez az eltávolítás azért rendkívül nehéz.a PSI-TECH . amely rizsszem nagyságú. E szerkezet segítségével találta meg az FBI az Exxon egyik elrabolt vezetőjét. A "remote watching" szerkezet csúcstechnológiájú berendezés. A távolból figyelő (remote watching) szerkezet meghatározza a célszemély helyét. amelyet az erre szakosodott cég . akkor gyakorlatilag a chip eltávolíthatatlan. hogy a Hughes Aircraft Company kifejlesztett olyan személyazonosító rendszert. vagy egy piciny bőr alá behelyezett golyócskán hordozza. hogy ha otthon maradnak."Csúcstechnológiájú nemzeti tetoválás" címmel számol be 1993. Egyelőre a beültetett transponder még nem képes annyi adatot tárolni. amely szerint a Human Society mindössze 25 dollárért egy életre szóló computer chipet hozott forgalomba. amely előzetes kódolás alapján a földről érkező impulzusokra a megfelelő tájékoztató adatokat önműködően megadja. hogy oltással vagy külön is injekciós tűvel be lehet adni.egyedül állít elő. Ezért egyelőre ezt az eszközt csak az állatok nyomon-követésére használják. amely beinjekciózható az állatokba és kiváló eszköz azok szemmel tartására.Sokan úgy vélik. a legfejlettebb rádiógráf technika alkalmazásával is rendkívül nehéz lenne tőle megszabadulni. A mikrochip 10 jelből álló alfanumerikus (számjegyeket és betűket egyaránt tartalmazó) kóddal rendelkezik. Elvileg azonban nem sok különbség van aközött. A speciálisan erre a célra létrehozott és testbarát kapszulába helyezett mikorochip el van látva a megváltoztathatatlan alfanumerikus kóddal. mint egy úgynevezett smart-card. Ha egyszer beültették. behelyeznek a bőr alá. szerkezetüknek a láthatóvá tételét jelenti ionizáló sugarakkal főleg röntgennel. hogy valaki az adatait egy plasztik kártyán. vagyis a ma már rendszeresített elektronikus adattároló kártya. Az amerikaiak többsége ellenszenvesen viseltetik egy orvosilag beültetett állami mikrochippel szemben. 196 . s az így keletkezett képet rögzíti fényérzékeny papíron. függetlenül attól. Amikor a "scanner" (azaz a pásztázó elektronsugárral működő és színhatásokat is érzékelő optikai olvasószerkezet) bip-jelzéseket ad le. amelyet senki nem veszíthet el. Miként lehet egy gondolatolvasó gépet működtetni. akkor a szám felvillan a scanner digitális kijelzőjén. hogy éjszaka vagy nappal van. hogy Big Brothernek joga van szemmel tartani az embereket. A lényeg az. és ugyanazt másutt nem alkalmazzák. hogyha nem találják a célszemélyt? Ezt a nehézséget a távolba-látó szerkezettel hidalják át. Úgy van megtervezve. és ezután már megkezdődhet gondolatainak elolvasása. az "Animal Doctor" című írásában (1994. Egy piciny mikrochip-et. Syringe Implantable Transponder . amely a betonfalon is áthatoló radarsugárt bocsát ki. (A rádiógráfia az anyagok belsejének az átvilágítását. Ilyen eszközzel mérték be a sivatagi vihar hadművelet során Szaddam Husszein Scud rakétáit. akkor biztonságban vannak. A Transponder olyan fejlett technikájú elektronikai berendezés. Ez az ún. De szükség esetén növelhető az adathordozó kapacitása.). Resot. évi június 15-21-i számában Lisa Crosby ír a bőr alá ültethető mini adathordozó chipekről. Már akkor lehetséges volt országhatárokon átnyúlóan bemérni és meghatározni a célszemélyek tartózkodási helyét. Fox. A Tucson Weekly 1994. mert a rostos szövetek belekapaszkodnak a kapszula rovátkáiba. október 11-én a Washington Times hasábjain arról.

létrejött a világ nagy területeit lefedő megfigyelő-rendszer. hogy "új műbolygókat lőnek fel a Motorola 66 szatellitjéhez hasonlóan. Az EMR sugárzás távirányítással működtethető és úgy tudja fókuszálni a sugarakat. akkor vonja vissza a nagyfeszültségű elektromos vezetékek felszerelésével kapcsolatos tiltakozását. hogy ha drága neki a gyermekei élete. Ez az információ azt is bizonyítja. "cellular mobile communication system" olyan nagyszámú alacsony energiájú vezeték-nélküli közvetítőt használ. hogy elolvassák a célszemély gondolatait. katonai és hírszerzési tanácsadó a szubverzió. valamint szatelliták lehetséges bekapcsolásával tudta venni. akkor ez is bizonyíték arra. amely pontosan nyomon tudja követni az emberekbe beültetett mikrochipeket is. Harold Wolff. Ezek alacsony orbitális pályán mozgó szatelliták. de legalábbis a láthatatlan mikrohullámú eszközöket. a megalázásra. Karl Sanders. amikor a folyamatos elektronikus zaklatás eredményeként tartós stressz-állapotba került. a fenyegetésre. Egy másik személynek a helyi elektromos művek képviselője a tudomására hozta. Nemcsak az lehetséges. az elkülönítésre. (Az ún. hogy bizonyos mikrochipek jelzéseit a szatellitákon keresztül is fel lehet fogni: "ezt használtuk az iraki háborúban a katonák mozgásának a nyomon követésére. Dr. Mivel ez a szerkezet alacsony frekvenciájú rádióhullámokkal működik. a kínzásra. a nélkülözésre. Daniel Man-ről. Ez akadályozza meg egyébként. hogy nincs menekvés az EMR agykontroll-gépekkel működtetett ellenőrzési rendszer elől. a bebörtönzésre. Ma már azonban Földünk körüli pályára helyezték azt a műbolygó-rendszert. és nincs szüksége elemre. amelyek drótnélküli kommunikációs rendszert alkotnak egy meghatározott földrajzi térségen belül. aki "cellular system"-mel működtetett szerkezettel nyomon tudta követni az Altzheimer-betegségben szenvedőket és a gyermekeket. Dr. hogy az bárkit elérhet. Adatokat gyűjtött a CIA ügyirataiból.a Hughes Rakétarendszer Vállalat már alkalmazza ezeket a mikrochipeket a repülőgépek és járművek nyomon követésére. a hipnózisra vonatkozóan és ezekből a tapasztalatokból összeállította a kihallgatások elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazó kézikönyvet. az idegrendszer anatómiájával. hogy a chip elmozduljon a beültetett helyéről. fiziológiájával és biokémiájával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket. a fekete pszichiátriára. de testi sértést is lehet láthatatlanul okozni elektromágneses sugárfegyverrel. Ezáltal azt is eldönthetik. az agymosásra. hogy milyen mértékben kívánják a célszemély egészségi állapotát befolyásolni. akik ezzel a speciális típusú eszközzel voltak felszerelve. amelyeket az oroszokkal együtt juttattak a világűrbe. Mivel nem tett ennek a zsarolásnak eleget. az IMI (Intelligence Manned Interface) biochip feltalálója nyilatkozta a Monetary Economic Review-nak. az erőszakra. Ha az Energiaügyi Hatóság képes ilyen akciókra. Az agykontroll gép alkalmazásával kapcsolatos ismeretek tartalmazták az agy feltérképezését.) Julianne McKinney ténymegállapításai Egy gyermek meghalt. azóta mozgásképtelen beteg lett 11 éves leánya. A szerkezettel kibocsátott jeleket a "cellular system" segítségével. így semmilyen része sem használódik el. Más országok agykontroll gépkezelőinek is meg kellett tanulniuk 197 .vájataiba. hogy már használják az EMR agykontroll-gépet." Azt is hozzátette." Az AP (Associated Press) hírügynökség számolt be egy Miamiban praktizáló plasztikai sebészorvosról. A Hughes Missile Systems Company . a beszervezés és a kihallgatás szakértője. Amióta az agykontroll gépet más országoknak is eladták.

Erkölcsi értékeik. A saját elképzeléseik szerint határozzák meg. amikor az irányító-központban vannak. hogy mi a jó és mi a rossz. Csak azt a célt tartják szem előtt. a gyakorlati ismeretek és a személyi tulajdonságok alapján az agykontroll gép kezelőjét legalább hat ismérv különbözteti meg a többi embertől: 1. vagy veszélyezteti a hatalmi csoport érdekeit. akik megszegik a jogszabályokat. hogy az áldozatok arról bármit is tudnának. 2. hogy megőrizhessék a saját agykontroll gépeiket. fenyegetnek. amelyek ún. Ezek a kezelők megfigyelhetik az emberek legbensőségesebb titkait. Különösen érvényes ez akkor. olvasni tudja a gondolatait. 3. Az agykontroll-gép-kezelőknek két arcuk van. a képzés. anélkül. és ha ez a bűnöző nem veszélyezteti annak a hatalmi csoportnak az érdekeit. és büntetést kapjanak azok. akinek a magatartása valamilyen formában biztonsági kockázatot jelenthet az agykontroll gépkezelők számára. és megszűnik a tiszteletük az emberi jogok és az emberi életek iránt. és az általuk szolgált hatalmi struktúra érdekeit. Ilyen jogszabályok hiányában a legnagyobb titokban azt tehetnek. szeretik gyermekeiket és gondoskodnak családjukról. Másképp viszonyulnak az adott társadalomban érvényesülő erkölcsi és jogi rendhez. ha ő annak magatartását előre tudja jelezni. és ha az ilyen személy valamilyen formában szemben áll. akiknek az agyát célba veszik. el tudják olvasni a gondolatait. elcsábítanak. Minthogy nincs meg a nyilvánosság. Amikor azonban munkába állnak az agykontroll-gépek irányító-központjában. amit akarnak. "non-lethal weapons"ként. hatalmat gyakorló személynek tekinti magát. mintha teljesen más emberré alakulnának át. és nem veszélyeztetik az ő. és ennek megfelelően más szempontok szerint határozzák meg. 198 . illetve úgy képezték ki őket. hogy mi a jó és mi a rossz. hogy a kezelők lehetőleg eltávolítják az útból azt a jogkövető állampolgárt. gyötörnek. és ebben a vonatkozásban figyelmen kívül hagyják az érvényes jogot. Miért kegyetlenek az agykontroll gépek kezelői? Az említett működtetési elmélet. hogy ők a jog felett állnak és érinthetetlenek. A közösség szolgái helyett önkényúrnak.az Amerikában alkalmazott működtetési elméletet és gyakorlatot. akik az agy feletti uralmuk útjában áll. mint szigorú államtitkot. erőszakot alkalmaznak. Azokat. amelyet az agykontroll-gépek kezelői kiszolgálnak. vagy a saját gépüket használják. Olyan ez. hogy a jogkövető állampolgárok védelemben részesüljenek. megaláznak. akik egészen addig békésen élhetnek. Egy bűnöző jónak tűnhet az agykontroll gép kezelője számára. úgy viselkednek mint a többi ember. Az agykontroll-gép-kezelők otthonukban teljesen normálisan élnek. Az agykontroll-gép-kezelők többsége a társadalom felett álló. a többi állampolgár felett állónak tekintik magukat. vagyis nem halált okozó fegyverként vetnek be. Ebből következik. csaknem pontosan az ellenkezője ennek. Ezzel szemben a jogtisztelő polgárt rossznak tekintik. amelyek korlátoznák és szabályoznák az agykontroll gépek működtetőinek a tevékenységét. amíg nem bosszantják fel őket. A szokásos társadalmi elvárás az. Olyan hatalmi helyzetbe kerülnek. amely aktivizálja személyiségük sötét oldalát. a kezükben lévő láthatatlan sugarakkal. hogy eltávolítsák azokat a személyeket. és nem érvényesül a közvélemény nyomása. agymosást alkalmaznak. Ezért a kezelők nem fogják bántalmazni az ilyen bűnöző célszemélyt. ha magatartása kiszámíthatatlan. A gyanútlan emberek teljesen az ellenőrzésük alatt állnak. Ez a helyzet alakítja ki bennük azt a hiedelmet. ezért olyan jogszabályok sem születtek. Az agykontroll gép kezelőinek a gyakorlati mércéje. és súlyosan bántalmazhatják őket a láthatatlan sugárzással. Ezek az agykontroll-gépkezelők kínoznak. eltérő személyiséggel. akkor teljesen más emberré vállnak. gyermeknek tekintik. hogy több személyiségük legyen. lelkiismeretük felfüggesztődik.

Fizikai kapcsolat nem kell hozzá. vagy nemzethez. hogy az erőszakban és a kényszerítésben hisznek. akkor már nem lehet a magánszférába menekülni. és lehetővé válik elolvasásuk és elemzésük a monitorról. Ezért a jog eszközeivel nem lehet őket felelősségre vonni. Hogyan működik az agykontroll-gép? Először is el kell helyezni két szerkezetet. mivel. és tetszés szerint tudják befolyásolni az ellenőrzött célszemélyek egészségi állapotát. Miért jelent súlyos problémát az agykontroll-működtető-csoport a társadalom számára? Megszűnik az egyén magánszférája. amely keresztezi a célszemély agyát. amikor az agykontroll-gépezet ellenőrzése alá kerül. s külső sérülési nyomokat nem hagy. Biztonságot ad nekik. zajtalan. A gépezet működtetői készek bármely ország bármely polgárát kiiktatni. mint az adott ország alkotmányának a betartását.4. amely aztán megjelenik a kezelő előtt lévő monitoron. Ezt a gépezetet éjjel-nappal lehet működtetni. hogy erről egyáltalán nincs tudomása. Ezért a különböző országok agykontroll-gép-kezelői szorosan együttműködnek egymással és kicserélik egymás között az állampolgáraikra vonatkozó információkat. ahol a processzor ezeket az agyhullámokat szavakká és képekké alakítja át. amelyet az kiszolgál. Az agykontroll-gépek-működtetői a sztálinizmus egyfajta változatát gyakorolják. Ezek aztán megjelennek a kijelző készüléken. Az agykontroll-rendszer biztonságának a megőrzését működtetői fontosabbnak tekintik. az agykontroll gépezet működtetői viszont az élet és halál felett rendelkeznek. 5. hogy a sugárzás láthatatlan. Az agykontroll-gép-működtetők nem tekintik magukat a kormányzat szerves részének. 6. Egy vadidegen személy elolvashatja másnak még az álmait is. Miután a célszemély agyhullámait továbbították a központi vezérlőegységbe. két különböző szögből. Az általuk alkalmazott gyakorlatból arra lehet következtetni. és megtudhatja legszemélyesebb titkait. hogy kontrollálja a saját tudatát. és így nem lehet bizonyítékokat találni a bűnös zaklatásra. Ha tehát egy agykontrollt használó nyomozó megfelelő közelségbe kerül. Az agykontroll gép 199 . a másik oldalon elhelyezett gépezet pedig felfogja és értelmezi a kapott információkat. EMR (Elektromagnetikus hullámok) Az agykontroll gépezet működési vázlata Agykontroll alá vett célszemély Akkor lehet legjobban olvasni a gondolatokat. Úgy gondolják. Az egyik gépezet kibocsátja a sugárzást. ilyenkor van a legkevésbé lehetősége arra. A politikai sztálinizmus csak az anyagi javakat osztotta el kényszer útján. másrészt azt a hatalmi struktúrát. amikor a célszemély alszik. mert az megszűnik létezni. Oly módon ellenőrzik elektromágneses sugárzással. A gépezettel összegyűjtött agyhullámok ugyancsak elektromágneses sugárzás útján bekerülnek a központi vezérlőegységbe. azt lefordítják szavakra és képekre. Ezt követően mindkét szerkezet kibocsát magas intenzitású sugárzást. ha veszélyeztetné egyrészt az agykontrollt. vagyis a célszemély gondolatait folyamatosan megfigyelés alatt lehet tartani. hogy nem tartoznak semmilyen konkrét országhoz.

ha bizonyos emberek úgy gondolják. hogy éber állapotban is el lehet olvasni a célszemély gondolatait. hogy miként lehet mikrohullámú fegyverekkel . és lassan a halálát okozhatja. kiolthatja az életet.a láthatatlan sugárzással . Ezt csak úgy lehet értelmezni. ha valakinek az agyát rendszeresen éri sugárzás formájában "fejlövés" vagy "villámcsapás" elektromágneses hullámok formájában. Így például. hogy rádióhullámokkal lövik őket ("zapped by radio vawes").kezelője ilyenkor még azt is befolyásolni tudja.hatékonyan megkárosítani a célszemély idegrendszerét. vagy sem. hogy fegyverként használt 200 . Ez azért van. Az FBI szóvivője elismerte. akik úgy hiszik. hanem arra is. vagy a testre. ez arra készteti az illetőt. Ez lehetővé teszi a célszemély személyiségének a feltérképezését és élettörténetének a részletei is megismerhetővé válnak. mert közismert. Ezek szerint. Vannak természetesen félrevezető magyarázatok is. mert a villám törvényszerűen a legmagasabb pontot érinti és miután törvényszerűen még egyszer ugyanarra a helyre nem csap be. hogy olyan témákra gondoljon. hogy a "villám soha sem csap még egyszer ugyanarra a helyre". ha a célpont a test. amikor a sugárzásnak kitett személyek panaszt tesznek. Ugyanezen logika alapján. azt nem lehet véletlennek tekinteni. Ha például a szív a célpont. A hatóságok részéről azonban kitérő válaszokat adnak. Ha például ily módon továbbítják az agyába egy nő vagy egy férfi meztelen képét. amelyek fontosak a számukra. Amikor az agykontroll-gépezetet magas frekvencián működtetik. hogy nagyszámban fordultak a Szövetségi Nyomozóirodához segítségért olyan személyek. hogy véletlenszerű elektromos kisülés révén erős sugárzást kaptak. és nem folytatnak vizsgálatot az ügyükben. azt is megvizsgálták. hogy egy adott kép ismerős volt-e a vizsgált személynek. hogy az agykontroll-gépezet által kilövelt sugárzás nemcsak káros a szervezetre. akkor az szívbántalmakat okozhat. ha a nyomozó egy képet továbbít a célszemély agyába. akkor abban megjelenik ez a kép. akkor a kapott reagálásból megtudhatja. Ezért az információgyűjtés főleg éjszaka történik. úgy ölhet meg valakit. Így térképezték fel azokat a bio-elektromos hullámmintákat. ezért más veszi át a legmagasabb pont funkcióját. Ha ezeket a hullám-együtteseket továbbítják a célszemély agyába. Ha a nyomozást végző kezelők valamilyen speciális információra kíváncsiak. a sugárzásnak való tartós kitettség megbetegíthet valakit. Az EMR-agykontroll gép nemcsak arra képes. A San Diego-i Kórház egyik tanulmánya szerint a célszemély agymintáinak a komputeres elemzésével 80%-os biztonsággal meg lehet mondani. Sőt. Azok a neurológusok. azért. hogy miről álmodjon. Ez nem változtat azon. hogy dekódolja az agyműködés hullámmintáit. akkor a sugárzás fókuszában lévő szerv károsodik. Ha a célpont a fej. Ezeknek az áldozatoknak a panaszait azonban általában mentális problémaként kezelik. A magas frekvenciájú sugárnyaláb irányítható a fejre. akik részt vettek a magatartás megváltoztatását célzó kísérletekben. akkor a központi idegrendszer károsodik. akkor ez nem lehet igaz. A fentieken túlmenően azt is figyelembe kell venni. hogy erről a képről kezdjen el gondolkodni és ennek kapcsán információkhoz juttathatja az agykontroll gép kezelőjét. Abban az esetben is. amelyek egy meghatározott képnek felelnek meg. de halált is okozhat. hogy természetes halálnak tűnik. hogy melyek a célszemély szexuális preferenciái. hogy az agyban meghatározott bioelektromos folyamatokat idézzen elő elektromágneses sugárzással. akkor aktívan is irányíthatják a célszemély gondolatait. ha az agykontroll gépezetet nem különlegesen magas frekvenciával működtetik.

A sugárfegyverek elmezavart okozhatnak Amikor a sugárfegyverek kezelői úgy döntenek. akkor az egyik szokásos eljárás az illetővel szemben az. Akik tehát ezeket a fegyvereket a gyakorlatban alkalmazzák. hogy létezik egy összeesküvés az állampolgárokkal szemben. amikor ezeket a fegyvereket bevetik. és mindenütt megfigyelés alatt áll. de e fegyverek használatának szigorú ellenőrzése nélkül egyre inkább a rendőrállam irányába halad. mindenki. hogy legyenek. hogy elkezdenek játszani az áldozat agyával. Ezekről a fegyverekről csak meghatározott állami és kormányzati intézmények tudnak. hogy a magánszféra megszűnt létezni a számára. akkor elmegyógyászokhoz irányítják őket. a polgári szabadságjogokat és a célkeresztbe került polgárok emberi jogait. Arra használják a gondolatolvasó gépet. mi az áldozat legféltettebb titka és életére vonatkozó terve. akkor az államnak ezek a titkolódzás mögé elrejtőzött alkalmazottai minden büntetés nélkül megszeghetik az Alkotmány rendelkezéseit. az "isotopic radiator"-t (minden irányban hasonló módon sugárzó adóantennát) és az ehhez hasonló szupermodern eszközöket és technikákat. hogy mindenhol. Az így létrejövő állandó stressz végül is paranoiássá teszi. és áldozataik nem kereshetnek a maguk számára jogvédelmet. megszegik az amerikai Alkotmány rendelkezéseit. 201 . akkor valójában eltitkolják az igazságot. amelynek a segítségével egy ember képes veszélyeztetni egy másik embert. mindent tud róla. az "infrasound-ot (a hallhatónál alacsonyabb frekvenciájú hang-ot). Ezt az ANSA. Tehát nem képzeletbeli összeesküvésről. és ha ezen állami alkalmazottak a sugárzással zaklatott áldozataikat elmebetegnek állítják be. hogy egy másik embernek sérelmet okoznak. hogy rendszeresen zaklatják őket sugárzással. az "electromagnetic pulse generator"-t (elektromágneses impulzus-generátort). Az igazság elfojtása alátámasztja. Ez. decemberében. hanem az élet gyakorlati tényeivel bizonyítható valóságos összeesküvésről van szó. Ha tehát ezek az erős elektromos kisülések úgy kerültek kialakításra. Ezek az angol terminológia szerint "non-lethal weapons"nek. Bizonyíthatóan csak az állam szolgálatában álló személyek rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel. amelyet "Mikrohullámú zaklatás és agykontroll-kísérletezés" (Microvawes Harassment And Mind Control Experimentation) címmel tett közzé 1992. az állam alkalmazottai kell. Amikor az így célponttá vált áldozatok jelentik. Ezek az állami tisztségviselők. Arról akarják meggyőzni. illetve kínozni lehet vele . azt a hiedelmet kelti az áldozatban. hogy felderítsék. az amerikai nemzetbiztonsági szervezetek korábbi munkatársaiból álló társadalmi szervezet. súlyosabb esetben elmeháborodottá.elektromágneses sugárnyaláb célkeresztjébe került. Bárhová is megy a célszemély. mint mentálisan problematikus egyéneket. hogy terhessé vált számukra a célszemély. A közvélemény értő odafigyelése nélkül nem lehet kellő nyomást gyakorolni a törvényhozó testületekre e fegyverek megfelelő ellenőrzésének és szabályozásának a kikényszerítésére.akkor azokat fegyvernek lehet tekinteni. valamiféle ködös "összeesküvési-elméletről". A polgári lakosság lényegében teljesen tájékozatlan ezen a területen. Az amerikai himnusz szerint az Egyesült Államok "The Land of the Free" (a szabadság. nem halálos fegyvernek nevezett eszközök felölelik többek között a "high power microvawes"-t (nagy erejű mikrohullámokat). Ha nem kerül sor szigorú törvényi szabályozásra. minden alkalommal beléjük ütközik. a szabad emberek hazája). amelyek nem hősugarak formájában kerülnek kibocsátásra. ("The Association of National Security Alumni") jelentése állapította meg.

hogy halljon. Így például a fül összegyűjti a hanghullámokat. Ha a célszemély nem tudja.Ha mindez nem hozza meg számukra a kívánt eredményt. Naponként 24 órán át. vagy valaki más beszél hozzá. de durván rá is lehet kiáltani. Így a teljes izolációba lehet kergetni. azáltal. és ezzel teljesen tönkre lehet tenni mind a magánéletét. hogy ez a második módszer betöri. és ezek kerülnek az agyba továbbításra. A gondolatolvasó gép ugyanezt az elvet alkalmazza. hogy az agyának a hátsó részén elektródákat helyeztek el. amit az ember hall. hogy a süket emberek fülébe elektródákat helyeznek el. mert hiszen senki sem provokálta és dührohamot kapott. Joseph C. majd a hallójárat segítségével ezek a hanghullámok átalakulnak elektromos impulzusokká. Így például ennek a segítségével képesek arra. vagy érzetekké alakítja át. Ugyanilyen módon el tudták érni. mert ha az áldozatok elsajátítják a tudatukban hallott hangok elemzését. hogy ezt a technológiát az orvosok is alkalmazzák. hogy süket személyekkel beszéljenek telefonon keresztül. Az agy ezeket az impulzusokat tényleges hangzássá. Ennek következtében az illető dühösen reagálhat nyilvános helyeken. akkor ún. hogy az illető megőrült. Ez nagyon fontos a védekezés szempontjából. De még akkor is. hogy hogyan védekezzen ez ellen. Amikor az agykontroll-gépek-kezelői meg akarnak szabadulni egy áldozatuktól. és ez az. mivel semmit sem hallanak. Ezért az illető azt fogja hallani. Ha tehát a célszemély nem válik kezes báránnyá a korábban már ismertetett zaklatás következtében. azt hiszik. így a mikrohullámon továbbított hangok és szavak annak a személynek a különleges hanghordozását és akcentusát hordozzák. miután fényhez kapcsolódó jeleket tudott venni azáltal. akkor a kezelők elkezdenek beszélni az áldozathoz. de folyamatosan veszi a bioelektromos jelzéseket a test különböző részeiből. vagy ténylegesen is elmebeteggé válik. Ennek keretében nemcsak beszélni lehet közvetlenül a célszemély agyával. Az emberi agy nemcsak a gondolkodást teszi lehetővé. júniusi számában számolt be arról. "non-lethal weapon"-t. mind a közéletét. Sharp bebizonyította. ahogyan a magas frekvenciájú sugárfegyvert nevezik. ha ő maga folytat párbeszédet az agyában. hogy mikrohullámú frekvenciát alkalmazva közvetlenül lehet az agyba juttatni a hallható és érthető szavakat. akkor már nehéz elhitetni velük. és utánozza a tényleges hang által generált elektromos impulzusok frekvenciáit. Mivel ezek a szavak más személytől származnak. anélkül. Ha viszont közvetlenül el lehet küldeni az elektromos jelzéseket a célszemély agyába. mint amilyen formában az adott személy akkor hallja. akkor lassan de biztosan eléri a halál. hogy egy vak nő is lásson. akkor olyan véleményt lehet róla kialakítani. A "Discover" magazin 1993. Ha ez többször ismétlődik. Ebben az eljárásban a fület és a hallási folyamatot teljesen kihagyják. amit a gépezet működtetője akar. hogy nem normális. Ezt az elektromágneses hullámot közvetlenül a célszemély agyába sugározzák. akkor az illető hallani fog egy beszélgetést a tudatában. nem halált okozó fegyvert fognak használni. amíg vagy teljesen megzavarodik az áldozat. aki ilyen technikával szól hozzá. hogy egyenesen az Isten szól hozzájuk. ha felismeri. 1973-ban Dr. hogy erről mások nem szereznek tudomást. akkor azt is meg tudja állapítani. akkor elképzelhető. Az elektromágneses besugárzással folytatott dialógus igen durva is lehet. hogy az éppen hallott szavakat mikrohullámon továbbították hozzá. Mégpedig úgy. akkor se tudja 202 . trágár módon lehet inzultálni a célszemélyt. Ha a célszemély képes a szavak kiejtése alapján különbséget tenni. egészen addig. hogy a fülével ténylegesen bármit is hallana. Az agy aztán ezeket az impulzusokat hangokként értelmezi. A körülötte lévők.

hogy a jogtisztelő polgárok teljes tudatellenőrzés alá kerüljenek és mindenütt nyomon követhetőek legyenek. hogy az agykontroll-gép kezelője hová helyezte el a távirányítású sugárfegyvert. hogy engedélyezi átfogó megfigyelési rendszer felállítását. amellyel a sivatagi vihar hadművelet idején megtalálták Szaddam Husszein SCUD-rakéta kilövőit. és nem tiltja a tudósok. bankok. s hogy vajon az szövetségi rendőri megfigyelés. Van olyan PSI Tech. szupermarketek.Elektromágneses sugárzás) agykontroll-gép összekapcsolható a középületekre telepített megfigyelő-rendszer videokameráival. és ennek megfelelően a hatóságok intézkedtek mind a rendszer. és ezzel folyamatosan a dühkitörésig ingerelheti. vagy negyven kilométer távolságból egy személyt. Az utcák kereszteződéseinél és az autópályák padkáinál fel lehet szerelni az elektromos vevőrendszert. hogy elmebeteg. A törvényből világosan kiderül. mint a mikrohullámú kibocsátó. mert számos láthatatlan fegyvert kísérleteztek ki. aki állandóan zaklatja. mind azok kezelőinek a biztonságáról. Vállalat. 1980-ban az Egyesült Államok Szenátusa elfogadta az "Intelligence Oversight Act"-et . amely nem ír elő magatartási szabályokat a titkos műveletekre vonatkozóan. vagy a helyi rendőrség irányítása alatt áll. A megfigyelő-eszközöket fel lehet szerelni a középületekre. A megfigyelőrendszer részelemeit az épületek tetejére és a villanypóznákra szerelik fel. amelyeket kombináltak a TRM gépekkel. iskolák. és megölnek mindenkit. és egyáltalán ki irányítja? Minden esetre a válaszból kiderül. Az áldozat nem tudja kideríteni. amely egy olyan CIA által finanszírozott tanulmány. Az egyre gyakoribb olyan hírek mögött. akkor ráfogják. McKinney tanulmányára az FBI szóvivője dühösen reagált. ilyen agykontroll-eszközökkel történt zaklatás is meghúzódhat. Mindez lehetővé teszi. hogy az FBI elismeri: van egy ilyen megfigyelési rendszer és. mint a bevásárlóközpontok. hogy azt a helyi rendőrségen keresztül az állami rendőrségen át egészen a Szövetségi Nyomozóirodáig. Valamennyi alkalmas a vallatásra. amely a távolbalátás (remote viewing) technikát dolgozta ki. mint a megfigyelés és a kihallgatás eszköze A TRM a speciális távolból történő megfigyelő-rendszerrel kombinálva képes egy kilométer távolságból megtalálni egy legyet. Amióta a "Thoughts Reading Machine"-t . az amerikai hadsereg korábbi hírszerzője. az elektromágneses generátor és az ultrahang-fegyver. Julianne McKinney. Ha valaki panaszkodni mer e tudatgép működtetése miatt. ha az titkosan működtethető. tekintet nélkül az Alkotmányban biztosított emberi jogaira. az FBI-ig és a CIA-ig igénybe lehet venni. Tehetetlenségében végül dührohamot kap. hangoztatva. számol be a Project Slammer-ről. Az EMR (Electromagnetic Radiation . A gondolat-gép. hogy McKinney nem tudja megmondani: ki működteti a megfigyelési rendszert. Azt sem tudja kideríteni. tehát a gépkezelő folytathatja akcióját. amikor egyes személyek megmagyarázhatatlan okból egyszer csak ámokfutásba kezdenek. aki a közelükbe kerül. vagy valamilyen más módon elhallgattatják. és amely a biztonsági kockázattal kapcsolatos problémákat elemzi. a célszemély agyműködésébe való elektromos beavatkozásra. amelyet magatartás-kutató tudósok készítettek. Ezek viszont olyan eszközöket használnak.TRM-et (Gondolatolvasó Gépet) feltalálták szigorú államtitoknak számít. az egyházi emberek vagy újságírók bekapcsolását a hírszerzésbe informátorokként vagy kémekként. repülőterek és a járművek.leállítani. valamint olyan közszolgáltatási helyekre. Az agykontroll technológia azért is alkalmas az átfogó megfigyelési rendszer működtetésére."A hírszerzés felügyeletéről szóló törvényt". Mivel ezek a fegyverek 203 . ki az.

Ennek egyszerű oka az. Egy másik az ún. Természetesen vannak legitim hírszerzői és biztonsági érdekek. Egy harmadik ok. ha az illetékes állami szolgálatok nem jogilag szigorúan szabályozott keretek között használják ezeket az eszközöket és technológiákat. hogy ha az ipar és a kereskedelem már alkalmazza biztonsági célokból a nem érzékelhető hanghullámok sugárzását. kettős-kódolás megközelítést veszi igénybe a két agyfélteke információ feldolgozó módozatainak a tudományos ismereteit integrálva. hogy az alacsony denzítású mikrohullámokat vagy rádiófrekvenciákat más befolyás érvényesítésére is lehet használni. A washingtoni törvényhozás jelentése 1984-ben Ez a jelentés megállapítja. Az egyik keleti parti áruház láncolat felmérése szerint ennek eredményeként annyira csökkent az áruházi lopások száma. Ez teszi lehetővé. hogy a titkolódzást és a titoktartást mindenek fölé helyezik. és meg lehet erősíteni az agyhullámok ritmusát. amiért kiválóan lehet alkalmazni a TRM agykontroll-gépeket az a tulajdonságuk. Különösen akkor nem. Richard Helms. Ez önmagában örvendetes tény lenne. Egy kémet pedig még a bűnözőnél is nehezebb megtalálni. s elkerülik a közvélemény figyelmét. az egyik ilyen üzeneteket készítő stúdió rétegesen alkalmazza a frekvenciákat és 31 csatornájú szalagokat készít. még nem segíti elő a bűnöző vagy a kém megtalálását. és ezért velük szemben nehéz az agykontroll-gép alkalmazása. a CIA korábbi igazgatója megállapította. amelyek az emberi fül számára nem hallható módon figyelmeztetnek az üzleti lopás veszélyeire. ha ezt a feltételezett az ellenfél is alkalmazza. Ezért az agykontroll-gép kezelője őt könnyen felleli. Az igazi problémát az jelenti.zajtalanok és láthatatlanok. mint a mobiltelefonok. ami aggasztó az az. hogy távolból irányíthatóak. rendezett életet él. ezért nem keltenek feltűnést. hogy jogilag felelősségre vonhatóak lennének. és ugyanúgy felszerelhetőek egy járműre. Ami azonban komolyan sértheti a közérdeket az az. Nem élnek szabályozott életritmus szerint. hogy az elektromágneses sugárzást fegyverként alkalmazók azt higgyék: tetszésük szerint kínozhatják az embereket. Van olyan egyszerűbb technika is. mivel a bűnözőkkel szemben nem hatékony. hogy ezt a láthatatlan eszközrendszert elsősorban a törvénytisztelő polgárok ellen használják. hogy kilenc hónap alatt 600 000 dollárt takarítottak meg. Ezzel a technikával nehéz megjósolni egy bűnöző várható akcióit és nem is csökkenti a bűncselekmények számát. akkor alappal feltételezhető. Így bárhová is megy az illető. hogy ugyanezt a technológiát a fegyveres testületek és a hírszerző-szolgálatok is kihasználják a maguk számára. mivel a 204 . és ugyanilyen természetes. Önmagában az. hogy ezen érdekek védelme miatt nem lehet lemondani a legfejlettebb technológiáról. A kereskedelmi alkalmazás nagyon változatos. anélkül. és a teljes ellenőrzés alá helyezése. Ma már ismert. folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. mint egy hároméves gyermekhez. A Képviselőház jelentése megállapítja. hogy országosan 80%-kal csökkent a lopások száma. egyszerű a nyomon követése. hogy Amerikában számos áruház alkalmazza a magas frekvenciájú adókat. amelyek kapcsolatban állnak a kondicionáló és információs folyamattal. hogy a jogtisztelő polgárnak rendszerint van munkahelye és lakása. hogy biológiai frekvenciákat is lehet információk átvitelére használni. hogy szóbeli üzeneteket az emberi hallás számára nem érzékelhető frekvenciákon továbbítottak. Ezzel szemben a bűnözők vagy a kémek nem rendelkeznek állandó munkahellyel és lakóhellyel. Ami közérdekű fontosságú az az. méghozzá a legfejlettebb formában. ahol a fogyasztóhoz úgy szólnak.

akkor már sikeresen lehet nyomon követni az autóban utazó célszemélyeket. akkor hogyan lehet azt megakadályozni. és követni lehet az adott járműben a kiválasztott célszemélyt. hogy speciális alacsony frekvenciájú rádiócsatornát használ. Az agyhullámok vevőkészülékeit fel lehet szerelni az útkereszteződéseknél. Képesek arra is. Az köztük a lényeges különbség. Ez azt is bizonyítja. és az általa kibocsátott hullámok segítségével pontosan be lehet határolni. Jogi keretek között ellenőrzött módon működhetnének ezek az eszközök. sőt az egyetemeken is tanítsák. A megfigyelőrendszernek célja lehet a nyomkövetésen túl a célszemély gondolatainak az elolvasása is. Ily módon a hatóságok nyomon tudják követni bármely autónak a mozgását. Autóbalesetek a TRM működtetésével A TRM működtetéséhez szükséges egyes szerkezeteket. hogy az Egyesült Államokban 1983-tól kezdve úgy tervezik az autókat. Ha már a világító oszlopok el vannak látva ezekkel a készülékekkel. s így elő tudja idézni. miközben az autópályán hajt. Ezzel a módszerrel a nyomkövetők az ellenőrzőközpontokban figyelemmel tudják kísérni. hogy az agykontroll-technológia civil tudósok számára is teljes mértékben megismerhetővé és kutathatóvá váljék. hogy távirányítással a kis adó olyan magas frekvenciájú sugárzást bocsásson ki. mint az állatokba implantált mikrochip. Ennek következtében teljesen váratlanul elaludhat. hogy azok elektromágneses jeleket bocsáthatnak ki egy műbolygóra. Ezt akkor alkalmazzák. be lehet építeni a járművekbe. Ez hasonlóan működik. hogy ne alkalmazzák ezeket az eszközöket politikusok és más fontos közéleti szereplők ellen? Amennyiben hatékonyan működik az országos megfigyelési rendszer.ha nincs kellő törvényi korlátozás . Elsősorban a biztonsági kockázatot jelentő személyekkel bánnak így. mivel távirányítással működtethetőek. 205 . mégpedig azért. hogy milyen gondolatok járnak az autót vezető személy fejében. és ez súlyos balesethez vezethet. ahogyan a különböző mobiltelefonok is eltérő telefonszámokat használnak azért. hogy már régóta megtervezték. mert az adó kapcsolatban áll a kibocsátó rendszerrel és a motorral. Azért van ez így.elektromágneses hullámokat bocsát ki olyan hullámhosszon. amely távirányítású megfigyelő készülék. Hasonlóan működik ez a rendszer a mobiltelefonokhoz. A visszaélés megakadályozásának egyik jó módszere lenne. Rendkívül fontos lenne. amely beavatkozik a gondolkodási folyamatba. hogy meg lehessen különböztetni a különböző autókból érkező agyhullámokat. Ha nincs szigorúan szabályozva az agykontroll-gépek kezelőinek a tevékenysége.kémeket általában az alkalmazó ország is kiképzi a TRM gépekkel szembeni védekezésre. Alan Yu-val egy Lundis nevű személy közölte. Egy másik készülék egy speciális radar. Ezen kívül minden páros kibocsátónak különböző kódokat kell használnia. Ez etikus és jogtisztelő magatartásra szorítaná azok működtetőit. amelyek igazodnak az agyhullámok frekvenciáihoz. és működésbe állították az általános megfigyelési rendszert. ha nyilvánosságra hoznák az agykontroll technológiára vonatkozó titkos ismereteket. hogy az agyműködés megfigyelésével információkhoz jussanak.bármikor visszaélhetnek. az elkezd elektromágneses hullámokat kibocsátani vezetés közben. Két speciálisan kialakított kis adókészülék emitter . akkor azzal e rendszer működtetői . és ezek felfogják az autóból érkező agyhullámokat. amikor a gondolatgép kezelői meg akarnak valakitől szabadulni. Miután az említett adó-és radarkészüléket beszerelték egy autóba. hogy az autó vezetője hirtelen elálmosodjék vagy szédülés fogja el.

és olyan anyaggal helyettesítette. első lépésként kivette ezt a hatszögletű fémszerkezetet. Biztosítja a kürthöz a kapcsolatot. mint ahogy az a videójáték-vezérlőknél van. aki a tajvani hadsereg tisztjeként alapos autóműszaki képzésben is részesült. Erre azért volt szüksége. A vastag és "kerek alakú elektromágnes" valójában nem nélkülözhetetlen alkatrész. Ez a dolog tartja a hatszögletű fémet és kapcsolatban áll egy háromszög-alakú fémmel ugyanazon a hat ponton. mert az elektromágnest úgy tervezték meg. amely vezeti az áramot. amely össze volt kapcsolva egy "elektromágnessel". hogy elkerülje a kapcsolódást az elektromágneshez olyan anyaggal. hogy teljesen elrejthető legyen a kormánykerék tengelyében. amely nem vezeti az elektromos áramot. ezért úgy döntött. továbbá ezen a helyen kevés probléma szokott adódni. amely hasonló módon zárja az áramkört.Mivel Alan Yu szavahihető embernek ismerte Lundis-t. hogy az nem volt elmozdítható. és úgy szerelték be. hogy a tőle kapott információ alapján alaposan átvizsgálja saját autóját. A háromszögletű fémdarabot az alábbi ábra szemlélteti: 206 . mivel az áll legközelebb az autóvezető arcához. Amikor szétszedte a kormányszerkezetet egy nehéz és vastag hatszögletű fémszerkezetet talált a tengelyében. Úgy gondolta. A hatszögletű fémszerkezet körülbelül 90 dekagramm súlyú és így néz ki: Található benne egy fekete műgumihoz hasonló rész. ahogyan azt korábban tették. Alan Yu. Azaz egy komplikált és teljesen felesleges elektromágnes helyett egy sokkal egyszerűbb megoldást is lehetne alkalmazni. Az elektromágnest úgy tervezték. Ezt a műveletet azért hajtotta végre. de erre a célra drótvezeték is megfelelne. hogy egy elektromágneses hullámkibocsátó készülékhez a legjobb hely az autóban a kormánykerék tengelye.

ami ebben a dobozban van. akár pozitív töltésű áramot is vezethet. amely feszült állapotot idézhet elő. vizsgálja meg maga is személyesen . Ezért tudja biztosan megállapítani.a saját autóját. Ennek a vezetéknek a végén van egy lekerekített hurok. van egy drótvezeték. amelyet korábban már rövidtávú vezetésnél is érzett. hogy az elektromágnes és a hatszögletű fém ki tud bocsátani elektromágneses hullámokat. Alan Yu azt követően. amely szédülést okoz. Ha az agyhullámokat összegyűjtő szerkezet a kereten belül. Így például ha a háromszögletű fém szükséges a kerék helyzetének a meghatározásához. hogy az egyik közülük hozzá van kötve a fémkereten belül valami olyasmihez. Bárki. amely akár negatív. hogy melyek azok a szerkezeti elemek. akkor ugyanerre a célra nincs szükség a hatszögletű fémszerkezetre. amikor a hadseregnél meg kellett tanulnia autót vezetnie. hogy abban a fém keretben. de szavakat is lehet továbbítani az agyához. akkor nemcsak olvasni lehet az autót vezető személynek a gondolatait. Alan Yu ezt a drótot elvágta. Így próbálta megakadályozni. Ezt Alan Yu a leghatározottabban tagadja. vagy pedig olyan elektromágneses besugárzásban részesíthetik. amely az áramot továbbítja a hátsó ajtóban lévő ajtóvilágításhoz. Miután Alan Yu teljesen normálisan tudta vezetni az autóját azt követően is. hanem a motor optimális teljesítményének biztosításához szükséges beállítást és tunningot is. befedve. hogy ez az elektromágnes egy érzékelő-szerkezet. Így nehezen látható. amely egy dobozhoz hasonlóan volt betakarva. először a műszaki ismereteket és a karbantartást kellett a legalaposabban elsajátítania. amelyek szükségesek és melyek nem. hogy rögzített állásban tartsák az ugyancsak hatszögletű fémszerkezetet. amely összeköttetésben áll az autó karosszériájával. hogy kiszerelte a vastag és súlyos hatszögletű fémet. és ez határozza meg a kormánykerék helyzetét. Az autó mindkét oldalán lévő fémkeretek tartalmazzák ezt a megoldást. hogy az autókonstruktőrök és gyártók arra törekednek. hogy e vezetéshez nem szükséges szerkezetek valamilyen más célt szolgálnak. További bizonyíték. A legfurcsábbnak azt találta.vagy hozzáértő szakember segítségével . akik azt állítják. de ez a drót szállítja az elektromos áramot valamihez. mert. hogy áramot nem vezető szigetelőanyaggal fedte be az elektromágnest. közel a vezető fejéhez található. Az első ajtó mindkét oldalán megtalálható ugyanez a vezeték. Létezik egy olyan elektromos vezeték is. Ez a drótvezeték el van rejtve az autó karosszériájában a vezető lába közelében. Ha pedig azt is figyelembe vesszük. aki kétségbe vonja ezeket az állításokat. hogy az nem szükséges az autó normális működéséhez. többé nem érezte azt az abnormálisnak tekinthető szédülést és kábultságot. amely kapcsolatban áll egy csavarral. amely nem elmozdítható. és autóbalesethez vezethet. ezután a többi fémrészeket is lefedte szigetelő anyagokkal. és összekössék azt az elektromágnessel. Miután ezt a változtatást elvégezte a saját autóján. amely elválasztja a vezető és az utas ajtaját. és növeljék teljesítményét. Az egyik oldalon lévő fémkeret a vezető oldalán van. és mégis normálisan tudja használni autóját. A lényeges az. hogy az elektromágnes sugarakat bocsáthasson ki. Alan Yu úgy találta. Vannak. Ez a drótvezeték be van fedve a rögzített plasztik szőnyeggel. hogy ez a drótvezeték négy részre van osztva. amely viszont összeköttetésben van az autó karosszériájával. hogy a nélkülözhető részeket kiiktassák és így csökkentsék az autó súlyát. akkor nyilvánvalóvá válik. 207 . Tehát nemcsak az Amerikában szokásos karbantartást tudja elvégezni.Tehát ezt a hatszögletű fémdarabot használják arra. arra utal.

Amikor Alan Yu eltávolította ezeket a drótvezetékeket. Ha viszont ez mégis bizonyítható valóság. Ezenkívül a szívre irányított erőteljes elektromágneses besugárzással .john@jho.halált tud okozni. Ez a fajta elalvás abban különbözik a normális fáradtságtól.többek között .com. rájött. akkor ez hirtelen történik. hogy szakemberekkel átvizsgáltassák autójukat. és választ kapjanak arra. hogy pihenést iktasson be. A távirányítású agykontroll-berendezések működtetői el tudják olvasni az autó vezetőjének a gondolatait. hogy ne nyúljon többé ezekhez a dobozokhoz. Ha viszont nagy erejű elektromágneses besugárzástól lesz álmos vagy kábult. hogy az fokozatosan alakul ki. veszélyes helyzetbe kerülnek. Texas. akkor a tengelybe elhelyezett mágnessel nagyerejű elektromágneses sugárzást kell kibocsátaniuk. Állítása alátámasztására Alan Yu . hogy a lámpatartó oszlopokra kis vevőkészülékeket helyezzen el. és az emberi szervezet ebben az esetben olyan válaszreakciókat aktivál. Eszerint egy dallasi nagy telekommunikációs cég Los Angeles belvárosában kipróbált egy PCS (Personal Communication System) rendszert. amelyek elősegítik az ébren maradást. Amikor a műszakiak felszerelték ezeket a kis berendezéseket. majd figyelmeztették. A kétkedőknek módjukban áll. amit róla Alan Yu feltételezett. Az egyik szerelő hozzányúlt ehhez a dobozkához és néhány napra rá a vállalat dallasi központjában felhívták telefonon.egy másik kínai származású amerikait idéz. Ez lehetővé teszi az autó vezetője számára. amely az autó vezetőjét elkábítja. akkor könnyen elaludhat. Ha az agykontroll távirányítói balesetet akarnak előidézni. hogy mi ennek a valódi célja. és egyes esetekben a vezető el is ájulhat. amelyek egyébként nem szükségesek az autó normális működtetéséhez. amelyhez arra volt szüksége. A kormánykerék tengelye kibocsátja az elektromágneses hullámokat és a keretbe rejtett doboz összegyűjti az agyhullámokat. és súlyos balesetet okozhatnak. hogy egy ilyen vezeték még mindig maradt az autója karosszériájában. A telefonhívó az FBI volt. hogy az acélkeretben lévő drótvezeték ténylegesen azt a célt szolgálta. és ezért korábban nem is kerültek beépítésre. hogy mi azoknak a beépített szerkezeteknek és vezetékeknek a célja. Legalább két kérdésre kell itt válaszolni: Mi ezeknek a dobozoknak a rendeltetése? Hogyan kapcsolódik hozzájuk az FBI? 208 . USA . Ezért különösen azok az autóvezetők. Bebizonyosodott. ismeretlen rendeltetésű kis dobozkákat találtak felfüggesztve a lámpaoszlopokra és még a legképzettebb szerelő sem tudta megmondani. vagy a már ismertetett módon balesetet előidézni. Amikor lényegesen csökken az autó vezetőjének koncentrációs képessége. akik nem számolnak a távirányítású agykontroll lehetőségével.látszólag természetes okból bekövetkezett . hogy mi ezeknek a funkciója. akkor arra is keresniük kell a választ. akinek Internetes címét is megadja: Dallas.

azóta nem küszködik leküzdhetetlen alvási kényszerrel. akkor legitimnek tekinthető. Természetesen fel lehet vetni a kérdést. Ha azonban e megállapításokat egybevetjük az agykontrollra vonatkozó eddig már bizonyított ismeretekkel és tényanyaggal. Ma már arra is hivatkoznak. kizárólag a nemzetbiztonság érdekében használni. hogy az erre vonatkozó tényfeltáró tevékenységet megakadályozzák. A polgárok túlnyomó része tájékozatlan. illetve gyors és eredményes felderítésére van szükség a szatelliták bekapcsolásával végzett nyomkövetésre. E technológiának csak egyes részletei váltak eddig ismerté a szigorú titkosítás miatt. hogy az erre vonatkozó tények és bizonyítékok titokban maradjanak. akik titokban használják az agykontroll technológiát gyanútlan amerikai polgárokkal szemben. csak a közeli iskolába vitte el gyermekét. Ez annak dacára lehetséges. csak akkor lehetne felelősségteljesen félretolni az egészet. akkor ez erre vonatkozó tényeket elhallgassák és elzárják a széles közvélemény elől. ami korábban olyan rövid távú utazásokon is rátört. hogy csak rendeltetésszerűen lehessen. mint bevándorló amerikai. Ha pedig a bizonyítási teher azon van. hogy az autólopások megelőzésére. még nem következik. amit Alan Yu és sokan mások állítanak. akkor a távirányítású agykontrolltól szenvedőkre hárul az a teher. természetesen rendkívül tiszteli választott hazájának alkotmányát. Szakértői vizsgálat azonban azt is meg tudja állapítani. amióta autójából kiszerelte a távirányítású agykontrollhoz szükséges eszközöket. Ezért még mindig le lehet tagadni ezeket a fegyvereket. hogy azok az állami alkalmazottak. és amelyre vonatkozóan szinte korlátlan mennyiségben található anyag az Interneten. hogy csak magas fokú műszaki ismeretekkel rendelkező személy képes szétszerelni saját autóját és meggyőződni mindarról. hogy saját autóikat felkészült szakemberekkel átvizsgáltassák és az eredményeket széles körben ismerté tegyék. hogy a hatóságok végezzék el ezeket a vizsgálatokat a civil szervezetek közreműködése és ellenőrzése mellett. mint az agyműködés eletromágneses sugárzással történő távbefolyásolásához? S vajon igényt tart-e minden autótulajdonos a műholdas nyomkövetésre? És tudják-e az autóvásárlók. De ennek a fegyverzetnek a használatát a társadalom szigorú ellenőrzése alá kellene helyezni. Ez bizonyos esetekben indokolhatja az adó-vevő készülékek jelenlétét. hogy mit szólnak mindehhez az autógyártó vállalatok Amerikában és mindazokban az országokban. Alan Yu. Az egyértelmű. hogy a műholdas kapcsolattartásra vajon pont olyan eszközökre és technológiára van-e szükség. amikor. Az is nyilvánvaló. A gyártóvállalatok ellenérdekűek. hogy az ellenérdekű vállalatok vonatkozó adatokat nem közlik a veszélyeztetett lakossággal. 209 . amelyek beszállítanak az amerikai autópiacra. hogy az Egyesült Államok illetékes szervei is rendelkezzenek vele. aki állít valamit. hogy Alan Yu-nak és társainak az állításai megalapozatlanok. Az így feltárt ténymegállapításokat pedig a tömegtájékoztatási intézményrendszer útján nyilvánosságra kellene hozni. De abból még. hogy az eddig ismertté vált tények alapján több elnöki és kongresszusi vizsgálat is folytatott e tárgyban vizsgálódást. amit éppen megvettek? A civil szervezeteknek ki kellene kényszerítenie a demokratikusan megválasztott képviselőiktől. hogy az állítások minden alapot nélkülöznek. Az a meggyőződése alakult ki. hogy a gyártó vállalatok abban érdekeltek. Ha egy ilyen alapos vizsgálat is azt derítené ki. és ezért még nem kényszerítették ki e rendkívül veszélyes fegyverzet törvényi szabályozását és korlátozását. akkor már hatósági vizsgálat lefolytatása előtt is hitelesnek tekinthetjük őket. tehát mindent el fognak követni azért. valójában megszegik az amerikai alkotmányt. hogy agykontrollra alkalmas berendezésekkel is fel van szerelve az az autó. vagy ha ezt nem tudják megtenni. Ha már létezik ez a fegyverfajta. pl.Alan Yu.

Ha valaki egyedül tartózkodik hivatalában vagy otthonában. hogy a sugárberendezések kezelői valójában már nem információk szerzésére törekednek. gondoljon arra. 3. akkor lehetőleg autóbalesetet idéznek elő az autópályán. és nem tud időben felébredni. Mivel itt tehát nem csupán elektromágneses hullámok segítségével történő megfigyelésről. aki kipihent és egyéb stressz-hatás sem érte. akkor az az álom nem hozzá tartozik. 2. vagy hirtelen megváltoztatja alvási idejét. hogy valakivel szemben bevetették-e már az elektromágneses technológiával működtetett eszközöket? Eszerint egy egészséges. hogy egy privilegizált csoport. hanem az elektromágneses gondolatolvasó gép kezelője akart korábbi életszakaszáról információkat megtudni. hogy hasonlóan. amely súlyosan árt az egészségnek. akkor csaknem biztos. hogy tájékozódjon ezek hatékonyságáról. hogy ezek a gondolatok nem az ő gondolatai. vagy még hatékonyabban lehet felhasználni ezeket az Egyesült Államokban. Ha valaki úgy érzi. A tajvani hadseregben az ő hatáskörébe tartozott e fegyvereknek a kifizetése.A törvényi korlátok megakadályoznák. amit csinál. akkor oly módon helyezik sugárzás alá az illetőt. hogy a felkészületlen polgárok nem tudják sem leleplezni ezt a fegyvert. s arra is alkalma volt. Alan Yu már idézett tanulmányában elmondja. s ebben a helyzetben sokat álmodik. és váratlanul nagyon régen történt eseményekről álmodik. s fájdalmat okozva megbünteti a célszemélyt. Ha sok az álom. kiegyensúlyozott lelki állapotban lévő személynek. ezért ez a rendszer nem maradhat szabályozás és ellenőrzés nélkül. hanem olyan fegyver alkalmazásáról. 4. ha az alvási idő hosszabb a szokásosnál és mégis kábultan ébred az illető. számítva arra. hogy a közeli napokban mit tett. sem megtalálni azokat a személyeket. ha viszont nincs álom. akkor ez már az elektromágneses behatás következménye lehet. mint egy könyvben. ha pedig ez sem sikerül. Amikor alszik. akkor az azt is jelentheti. akkor szintén lehetséges az illetéktelen külső beavatkozás. ami végül is a halálához vezet. noha az nincs kapcsolatban azzal. Ha ez nem sikerül. felelőtlenül használhassa ezt a technológiát a törvénytisztelő állampolgárok zaklatására. sőt az életét is fenyegeti. hogy az fokozatosan megbetegedik. hogy normális körülmények között egy ember arról álmodik. Elképzelhető. 5. Végül. hanem a célszemély bántalmazására. hogy csupán a rendszer működtetője lapoz az agyában. Ha valaki sokkal könnyedébben alszik el. s kénytelen egy bizonyos dologra gondolni. akik vele visszaélnek. tudatbefolyásolásról van szó. 210 . kivel találkozott vagy mit szándékozik tenni? Ha tehát álmában hirtelen évekkel korábbi emlékképek bukkannak fel. Alan Yu végül összefoglalja. hogy tapasztalatai szerint a távirányítású tudatolvasó géppel először megzavarják a kiiktatni szándékozott célszemély tudatműködését. ez is a gépezet működésére utalhat. akkor logikusan lehet feltételezni. s alvását számos álom kíséri. a következőkre kell figyelnie: 1. keresve a számára fontos információkat. az megerősítheti a gondolatolvasó gép működését. miként lehet kideríteni. Ha pedig ezt már több mint 10 évvel ezelőtt eredményesen használták Tajvanon. hogy rendkívül könnyen alszik el nappal. Ha tehát valaki megpróbál bizonyos dolgokra nem gondolni. mint korábban szokott. akkor ez is elektromágneses sugárzás jelenlétére utalhat. de képtelen kényszeres gondolataitól megszabadulni.

Alan Yu úgy véli. 211 . hogy közszolgálatban álló személyeknek ezt nem szabad megengedni. Ez alól azonban a TRM gép esetében kivételt tett. hogy az arra illetékes szervek . megsértve más polgártársaik emberi jogait. hogy felelősségre lesznek vonva. A szabályozás meg azért késik. és ezért nem is követelik.Alan Yu végül megmagyarázza. mert az emberek túlnyomó többsége nincs tájékozódva a tudatbefolyásoló technológiák és eszközök létezéséről. és régóta amerikai állampolgár. hogy illetéktelen személyek. hanem ezzel a gépezettel egyes kezelők rendkívül durván és kegyetlenül vissza is élnek. kifürkészik legféltettebb titkait is. Itt nemcsak arról van szó. De lelkiismereti okokból továbbra is betartja a titoktartási szabályokat. mert nem kell számolniuk azzal.szabályozzák e rendkívül veszélyes fegyverek használatát. mert már nem tagja a tajvani hadseregnek.a Kongresszus és a kormányzat . Egyes kezelők azonban a törvény felett állónak képzelik magukat. hogy azért nyilatkozhat ezekről a kérdésekről.

David Christian azt állította.Az ESP-vel végzett kémkedés) című írása alapján ismertetjük. Ezen a téren az orosz kutatók lényegesen előbbre jártak. amely a biofizikai távhatású agykontroll területén közel került az orosz tudósok által kifejlesztett szinthez. (Turan Rifat 1957-ben Brighton-ban született. azonban célszerűnek találták az álcázást és ezért a CIA szóvivője. hogy a távolbalátás jelensége (Remote Viewing. így például a valóság lényegi természetét illetően. hogy bármilyen természetfeletti jelenség (paranormal phenomena) létezhet. amelyekre más módon nem tudtak behatolni. mint az amerikaiak.) Turan Rifat megállapításait a Nexus Magazine 1996. hogy a jelenleg érvényes tudományos szemlélet számos vonatkozásban módosításra szorul. az 1960-as években. RV . Jessica Utts. amelyen jelenleg a valóság tudományos modellje nyugszik. dr.The ESP Espionage ("A távolbalátás" . fejezet Az agyműködés távirányítása Turan Rifat brit kutató 1996-ban összefoglaló tanulmányt készített a telepatikus. úgy döntött. a kor tudományos világképét kifejező paradigmát. más vonatkozásban. amelyet folytatott a "Grill Flame". D. Ez nem kerülte el az amerikai katonai hírszerző szervek figyelmét. RMCT". 15 éven át arra törekedett. Miközben doktori disszertációján dolgozott.7. Turan Rifat kutatóként felismerte. D. Ők elsősorban a "biophysical remote mind-control technology-t. a "Center Lane". ha ezt a 212 . A távolságból történő érzékelés kutatása a hidegháború alatt bontakozott ki. Ezek a kísérletek rendkívül nehéznek bizonyultak. Létrehozta a "Paranormal Management Systems" (PMS) nevű vállalatot Európában. a "Sunstreak" és a "Stargate". úgy mint a hadsereg és a hírszerzés. mint barlanglakó ősei. és tagadták. normális érzékelésen túli percepcióval történő kémkedésről. hogy természettudományos és műszaki ismereteit felhasználva a paranormális jelenségeket kutatja. azaz ami teoretikusan nem tűnt lehetségesnek. egyre hatékonyabban működött a gyakorlatban. októberi és novemberi számaiban megjelent "The Remote Viewing" . Ez megmutatta.phenomena) létezik. A Stanford Egyetem statisztika professzora. A használók. teljesen átalakítja azokat az elfogadott általános tudományos tételeket. hogy a távolbalátással nem folynak hivatalosan kísérletek és a hírszerző közösség szerint a legjobb megoldás. úgy tűnik.J. ha működik. hogy e jelenségek fizikáját elméletileg megalapozza és párhuzamosan számos szemináriumot tartott e témakörben. mert lehetővé tette a biztonsági szervezetek számára olyan szigorúan őrzött helyekről is az információk szerzését. Kutatómunkája egyik nem várt következményeként érdekösszeütközésbe került a brit titkosszolgálat MI-5 jelzést viselő részlegével. vagyis az extrasensory perception. J. vagyis a távhatású biofizikai agykontroll technológiát kutatták. és e téren felülmúlja az amerikai eredményeket. tudományosan bizonyította. (Az ESP. hogy a telepatikus távirányítás.) A távolságból történő agykontroll iránt már az 1950-es években behatóan érdeklődtek a katonai és a hírszerző szervezetek. Miközben az emberiség kifejlesztette az atomenergiát. hogy a katonai hírszerző szervek egyre inkább alkalmazták a gyakorlatban az RMCT módszereit. A szkeptikusok elvetették professzor Utts nézeteit. ezért a nyugati kutatók inkább az elektronikus technikára összpontosítottak egészen a közelmúltig. A tudósoknak ezt a kényelmes álláspontját azonban elgyöngítette. akik ugyancsak megkezdték a kísérleteket a biofizikai RMCT-vel. a normális érzékelésen kívüli érzékelés rövidítése. Az amerikai hadsereg első távirányítású kutatási programja a "Project Scangate" volt. hogy kevesebb ismerettel rendelkezik.

fontos kérdés. J. hogy számos kitüntetést kapott. hogy az RV működjön. RS) nevezik. elektrosztatikus mágneses és pszichotronikus eszközökkel azért. Az eddigi kutatási eredmények arra utalnak. Ha a látási-érzékelés szűrés-nélkülivé tehető. A biofizikai RMCT. valamint a psi-génekre ("psi genes"). hogy a fizikai testet elektromágneses energiaköpeny veszi körül. A Nexus Magazin ennek ellenére az elektronikus RMCT-re vonatkozóan számos adatot tudott közölni. A magántulajdonban lévő szervezetek által folytatott ilyen irányú kísérleteket azonban "nyugdíjba vonult" amerikai biztonsági tisztek irányítják. D. 213 . továbbá elektromágneses. hogy elvállalnák-e ezek a szervezetek az érdeklődők kiképzését? Ez a közérdeket szolgálná.) és a megmaradt rész beilleszkedik a látási-tudati mintába ("visual-mental model"). vagyis a távollévő objektumok mozgatásának a képességére. az elektronikus implantátumok technológiájával. Ma már elektronikus extra-kiterjedésű bejáratokkal ("electronic extradimensional doorways") is kísérleteznek. Az RV segítségével történő behatolás módszerét más emberek agyában távérzékelésnek (remote sensing. hogy feltárják a távolbalátás biológiai alapjait. hogy az RV biofizikai mezőeffektusokat használ a testen kívüli érzékeléshez. Mindez abba az irányba befolyásolta az orosz tudósokat. hogy az erre vonatkozó tudományos ismeretek nehezen elérhetőek. kvantuma. mivel vagy gyenge ezen a téren a nyugati szakértők teljesítménye. Az Egyesült Államokban az elektronikus RMCT-re vonatkozó eredmények szigorú titkot képeznek. J. amelyek nagymértékben növelik a távhatású tudatbefolyásolás lehetőségeit. a látótelep orvosi elnevezése. amelyekhez másként nem lehetett hozzájutni. valamint a telekinézisben szerepet játszó biofizikai mezőket. Turan Rifat úgy véli. miközben rendkívül kevés ismeret áll rendelkezésre a biofizikai RMCT-ről. amelyet a valóságnak látunk. Ezen belül is a telekinézisre. hogy fokozzák azoknak a lappangó psi-képességeit. az aura. vagy az erre vonatkozó információkat letitkosították. Miután ez érinti az emberek széles körét. amelyek elősegítik és közvetítik az RV-t (távolbalátást). hogy miként működik a normálistól eltérő érzékelés és a telepátia. mert 150 célszemélyről tudott információkat beszerezni RV segítségével. az amerikai katonai hírszerzés nyugdíjas tisztje. de az így nyert információk 90 %-a kiszűrődik a thalamus-ban (a thalamus a látódomb. A "The Paranormal World of Paul McKenna" (Paul McKenna természetfeletti világa) kísérlet keretében olvasni tudott Shaw Taylor tudatában. ha az amerikai hírszerző közösség nem volna hajlandó a paranormális (psi-able) képességekkel rendelkező személyek felkutatására és az RMCT programokba való bevonására. behatóan foglalkoztak a hipnózissal. D. a távolból alkalmazható biofizikai agykontroll technológia magyarázatot adhat arra. akkor láthatóvá válik az egyes embereket körülvevő kisugárzás. Ahhoz. az agysebészettel. hogy a távollévő helyszínek láthatóvá váljanak. akiket gondosan kiválasztottak a psi-képességgel rendelkezők közül. A távolbalátás tudományos alapja Joe McMoneagle. Elsősorban a lehetséges katonai felhasználásra összpontosítottak. valaminek el kell hagynia a testet azért. Ismert tény. A szemek felfogják a fotonszerű sugárzásokat (a foton az elektromágneses sugárzás energiájának elemi részecskéje. Az amerikaiak is kutatásokat végeztek ebben az irányban egy titkos földalatti bázison. Az 1950-es évek óta az orosz tudósok vezetnek a biofizikai kutatásban. 1984-ben úgy távozott a Stargate projektből. Az orosz tudósok kifejlesztettek biofizikai RMCT-drogokat.).tevékenységet a magánszektorra hagyják.

akár csillapították. amelyek az emlősöknél találhatóak. Az 1980-as években dr. részt vett a CIA Pandora projektjében. amikor a hordozó mikrohullámok ELF modulációja 6-20-ig terjedő amplitúdójú volt. hogy a szervezet reagál az elektromágneses sugárzásra. illetve áramoltasson ki. Dr. hogy a kálcium-ionok kötését a neuron-helyekhez befolyásolták a gyenge elektromágneses mezők. hogy egy 147 MHz-es mező. amelyekhez továbbító hullámként ELF-hullámokkal modulált mikrohullámokat használt azért. Hasonló hullámformájú mikrohullámokat használt egy amerikai kutatási létesítménynél C. valamint olyan kálcium-kiáramlást kiváltani.amelynek amplitúdóját 16 Herz-es ELF hullámmal modulálták . Az amerikai kormányzat az emberi magatartás elektromágneses sugárzással történő befolyásolásával kapcsolatos kísérletek után kezdte finanszírozni az elektronikus RMCT kutatását. mert ez váltotta ki a neuronokból a legnagyobb mennyiségű kálcium-kiáramlást. Adey megismételte Blackman kísérleteit és megerősítette. hogy a rendkívül alacsony frekvenciájú mikrohullámok hatást gyakorolnak a kálcium-kibocsátásra a neuronokban. Ez a módszer képezi az amerikai RMCT kutatás alapját. jelenleg pedig az ugyancsak Kaliforniában lévő Loma Linda Egyetem orvosi karának a kutatója. hogy miként lehet elektromágneses eszközökkel specifikus magatartásmódosításokat végrehajtani. és amelyeket észleltek elektroenkefalográffal. S. Azt kutatta. Adey bebizonyította. Ezeknek a mezőknek a frekvenciája és az amplitúdója hasonló volt azokhoz a mezőkhöz. A maximális stimuláció 16 herznél következett be.Elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás Az elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás hatásai (EMF-Induced Calcium Efflux Events) akkor kerültek a vizsgálódás látókörébe. hogy az alkalmazott mikrohullámú sugárzásnak milyen volt a frekvenciája (rezgésszáma).és rövidtávon felerősíti a neuronok hatását az emlékezésre. arra késztette a besugárzott agyszövetet. Minthogy a neuronokra hatást gyakorolnak az elektromágneses mezők. További megfigyelés volt az. mennyisége). hogy 450 Mherz-es mikrohullámú-vivőhullám . hogy az agyszövet hasonló frekvenciájú és amplitúdójú válaszokat adott akár stimulálták.75 milliwatt/cm2 sugárzás hatását találta. hogy kálcium-ionokat bocsásson. A válasz attól függött. az amplitúdója (rezgéstágassága) és a dózisa (adagja. Ennek az a mechanizmusa. Más elektromágneses paraméterek használata nem váltott ki válaszreakciót. Az agy különösen alacsony frekvenciájú ELF (extra-low-frequency) mikrohullámokkal történő stimulációja bizonyíthatóan befolyásolta az agy tevékenységét a távhatású biofizikai agykontrollt illetően. A macska agyszövettel végzett kísérletek feltárták. Ross Adey. Ez a jelenség csak akkor volt észlelhető. Dr.hatóterülete 0. így elektromos és mágneses mezőkkel. Úgy találta. Dr.1 és 1 milliwatt/cm2 között van. Adey kimutatta. A leghatásosabbnak a 0. Feljegyzett egy sor mikrohullámú sugárzási paramétert.8 milliwatt erősséget jelent. De a testet körülvevő elektromágneses mező befolyásolható másfajta elektromágneses sugárzással is. Blackman. amely kísérő jelenségként viszont hosszú. amikor felismerték. hogy az ilyen paraméterekkel rendelkező elektromágneses hatások váltják ki a legnagyobb kálciumkiáramlást a neuronokban. Adey olyan kísérleteket végzett. hogy megváltoztassa az agyszövet válaszreakcióit. amely az agyszövet szintjén négyzetcentiméterenként 0. A stratégiai elektronikus fegyverzet 214 . aki a ma már világszerte rendszeresített RMCT eszközök elméletével foglalkozott. így a testünket körülvevő elektromágneses köpeny szintén hat az agy működésére. a Dél-kaliforniai Egyetem agykutató központjának. amelyek beavatkoznak az agy funkcióiba. hogy a kálcium-kibocsátás érzékenyen beavatkozik az agy működésébe.

az ELF-modulációjú molekuláris rezgéskeltőket (masers) használják a hosszútávú. J. D. Felmerült a kérdés. Ross Adey beazonosította azt a kapcsolatot. és a test által végzett valamennyi mechanikus mozgás számára léteznek ilyen agyhullám-minták. támadó-jellegű elektromágneses agykontrollhoz. Az ez irányú kísérletek nagy részét a CIA finanszírozta a Pandora-projekt keretében. amelyen keresztül az elektromágneses mezők közvetlen hatást gyakorolhatnak az agyra. Ezt használták a RHIC-EDOM elnevezésű eszköz létrehozására (Radio Hypnotic Intracerebral Control . lehetővé tette az amerikai hírszerző szolgálatok számára. A teljes kép azonban több ennél. Arra kereste a választ. A brit tudós szerint ezek a fegyverek számos fajtába sorolhatók. és az elektronikus RMCT fegyverrendszerek kifejlesztése. hogy az alapul szolgálhasson a távolbalátáshoz? Ezek az elektromágneses mezők fel tudják venni az információt. Közeledéskor a hang magasabbá válik. mint biofizikai mezőhatás Turan Rifat elsősorban a paranormális jelenségek biológiai és biofizikai alapjait kutatta.Turan Rifat úgy látja. hogy véglegesen kikapcsolják azokat a "felforgató elemeket". hogy jelentősen előre lépjenek a szintetikus telepátia terén. Ezért ez érvényes és szilárd alapja lehet a távolbalátásnak. E hatások fokozzák a befolyásolhatóságot és szuggerálhatóságot azáltal. átható. amelyek csak különleges emocionális állapotban léteznek. A legegyszerűbb az alacsony amplitúdójú mikrohullámok használata. azokat az agyhullámok különböző mintáihoz hangolják. tudatalatti stresszt és dühödt magatartást válthatnak ki. amikor elraboltak személyeket. Doppler osztrák fizikusról nevezték el. hogy gátolják a magasabb szintű lelki funkciókat és magatartási mintákat. és ha az "felforgatónak" találtatik. A távolbalátás működtetői a csillagrendszerekig utazhatnak oda és vissza az időben. akkor nagy távolságból is módosítható. úgy. Ezt a jelenséget Ch. Vannak tehát specifikus izgalmi állapotot fokozó képességek. a szín pedig az ibolya felé tolódik el. amely eltávolíthatná a túlzott meleget. A hírszerző szervek távirányító szakemberei távolból történő kondicionálással létre tudnak hozni olyan információ-feldolgozó hatásokat. Ezeket készenléti egységeknek (preparation sets) nevezik. A távolbalátás. A mikrohullámok felmelegítik a szövetet. amely melegérző pontokat hagy a célszemély testén. amelyet állítólag a hipnotikus transzállapot kikényszerített előidézésére használtak.Az emlékezet elektronikus törlése). A nyugati titkosszolgálatok arra használják ezt a technológiát. amelyeket másképp nem tudnak elriasztani.A nagyagy rádióhipnotikus kontrollja . hogy elkerülhetetlen volt az így szerzett ismeretek katonai és hírszerzési érdekek szolgálatába való állítása. Az áldozat nem érez semmit. Amikor ELF-re modulált mikrohullámokat alkalmaznak. amelyek izgalmi reakciókat. hogy mozgásban lévő biofizikai elektromágneses mező összegyűjthet-e úgy információkat. és beléphetnek az olyan 215 . mint a szemeknél és az epehólyagnál. vagyis 10. A Doppler-effektust alkalmazó kihallgató (vallató) RMCT maser-ek segítségével a célszemély agyműködését nagy távolságból is elemezni lehet.Electronic Dissolution of Memory . ahol gyenge a véráramlás.) E technikának a fejlődése és az alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzás igénybevétele a falakon keresztül hatoló megfigyelésre. (A Doppler-effektus hullámok frekvenciájának a megváltozását jelenti a hullámforrás és az észlelő egymáshoz képest történt elmozdulása következtében. hogy a testben lévő elektromágneses mező kisugározható-e a testen kívülre? Dr. de heveny és krónikus betegségek lépnek fel ezeken a területeken. és továbbítani tudják az agyhoz az előbb említett mechanizmus útján. vagy civileket használtak kísérletezésre. Állítólag a CIA és az MI-5 ezt a technológiát alkalmazza a nyilvánosság előtt sokat szereplő "felforgató elemek" magatartásának a módosítására.000 mikrowatt négyzetcentiméterenként. amelyekben nincs vérkeringés. azokon a helyeken. Turan Rifat szerint a fejlettebb elektronikus RMCT-ét.

hogy a valóság kettős természetű. Az elektromágneses hullám energiája szoros kapcsolatban van a frekvenciával. amely a biológiai jelenségek értelmezésére a kvantumfizika elveit és módszereit alkalmazza. Az elektromágneses mezőket használják a rejtett psi-gének (latent psi-gene) aktivizálásához. Turan Rifat úgy véli. amely érintkezik az elsővel. használható szintre hozásához. amelyek figyelembe vehetők lennének. és csaknem vak ezzel a második valósággal szemben. illetve a hozzá tartozó mennyiséget jelöli. (A kvantum a fizikában az anyagi részecskét. amely elektroenkefalográffal mért agyhullámaik frekvenciáját a 20 Hz-es szint fölé viszi. hogy a neuronok kálciumot bocsássanak ki. hogy a magas bétahullámokon funkcionáljanak. Ezért Turan Rifat úgy vélte. Az átlagemberek arra vannak beállítódva. Ed Dames nyugalmazott őrnagy szerint a katonai távolbalátók theta-szinten működnek. Lehetséges. akkor máris ésszerű magyarázatot találunk arra. Turan Rifat arra kereste a választ. A kvantumbiológia pedig a biológiának az irányzata.amerikai létesítményekbe. amelyeket az Einstein speciális relativitás elméletében leírt törvényszerűségek. hogy az alfa-hullámokra való átállás és ennek biológiai visszacsatolása felkészíthet egy embert a paranormális működésre. Ross Adey bizonyította. Mindez arra utal. Einsteinnek ezért egyenletét ki kellett egyensúlyoznia. hogy ha ezek a hatások a távolbalátás és más psi-tevékenységek integráns részét képeznék. Ha csökkentjük az agyhullámok frekvenciáját. hogy amerikai tudósok a távolbalátás lehetőségeit kutatva megtanulták manipulálni az elektromágneses mező hatásait. Dr. hogy a 6 és 20 Hz-es tartománynál lényegesen alacsonyabb rezgésszámú agyhullámok sokkal hatékonyabbak a psi-tevékenység számára. század elején alkotta meg Einstein az általános relativitás-elméletet. akkor kevesebb energiával gondolkodhatunk. A kvantumelmélet pedig az anyagi jelenségek egységes magyarázatát 216 . amely átlép ebbe a párhuzamos valóságba. Feltételezhető. Ez a módszer képezi az alapját a biológiai szintetikus telepátiával való kísérleteknek. Ennek az agyhullámnak a frekvenciája 4 és 7 Hz között van. hogy ennek miért kell így lennie? Mert ha így van. akik nem képesek felmutatni olyan parapszichológiai adottságokat. hogy a tömeg-energia összege (energy-momentum tensor) nem egyenlő az úgynevezett Ricci-tensor-ral. hogy a távolbalátás lehet az a biofizikai mezőhatás. hogy vannak olyan jelenségek. akkor az emberiség mai tudása a valóság természetéről eléggé korlátozott. Annak megértéséhez. Ha pedig ez így van. A 7 és 14 Hz rezgésszám közti alfa-hullámok tudatos működtetésének az elsajátítása megnyitja az utat a psi-képességek felé. Turan Rifat úgy gondolja. akkor az átlagemberek a psi-képességek szempontjából visszamaradottnak tekinthetők. valamint Maxwell egyenletei nem korlátoznak. amely a tér-idő görbületet összekapcsolta a gravitációval. hogy nem állnak kapcsolatban a neuronok kálcium-kibocsátásával összefüggő hatásokkal. amelyeket fémből készült Faraday-ketrecek. hogy eddig csak a felszínt érintő eredményeket értek el. Ez azt jelenti. és ezért a biofizikai távolbalátáshoz szükséges közvetítő eszköz hatékonyabb. a sajátjával. A XX. hogy 6-20-ig terjedő Hz frekvencia szükséges ahhoz. A valóság kettős természetéről már sokat írtak. és ez a második csak a kvantumok világában válik megismerhetővé az emberek számára. és ezek teszik lehetővé hordozóként a távolbalátást. bizonyos fizikai törvényszerűségeket újra kell gondolni. és elektromágneses generátorokkal működtetett repülési csapda véd. hogy mi történik az RMCT hatások elektromágneses sávszélességén túl. és távolbalátási kísérleteikhez a psi-hatások (psi-effektek) elektronikus felerősítését vették igénybe. akkor az arra utal. Ha ugyanis a neuronok kálcium-kibocsátásának hatásai döntő fontosságúak a psi-tevékenységhez. Einstein úgy találta.

Ez arra is utal. amely az energia és más fizikai mennyiségek kvantumtermészetét. hogy gyűjtsék össze azokat a személyeket. J.célzó olyan mikrofizikai elmélet. mint biofizikai elemek). A KGB ügynökei azt az utasítást kapták. Európában. vadászó időszakban az ember psi-génjei erősödtek. 217 . továbbá más olyan jelenségek segítségével. Ezért a gyűjtögető. Turan Rifat kísérletek alapján úgy gondolja. hogy az európai férfiak körében több psi-génnel rendelkezőt lehetne ma találni. amelyekben nem üldözték a paranormális képességeket. miközben Ausztrália őslakói. és képesek a psi-energia tárolására. Az elsődleges psi-gének azok. vagy a Kalahári-sivatag busmanjai még mindig rendelkeznek a távolbalátás képességével. hogy csatlakozhasson a biofizikai energiához. 1995-ben fordulat történt a biofizikai RMCT irányában. A magas kultúrák embere bizonyos fokig elveszítette psi-génjeit. Ezek a mezőhatások képezik a biofizikai. Az észak-amerikai indiánok például tiszteletben tartották ezeket a képességeket. ezért a biofizikai mező-jelenségek terén nem értek el áttörést. Az Amerikában alkalmazott elektronikus RMCT agykontroll eszközök és fegyverek utánozzák ezeket a magasabbrendű elektromágneses mezőhatásokat. aki nagy távolságból felismerte a vadat. a biotronikus és a bioplazmikus jelenségek alapját. a testen kívüli tapasztalatokban észlelhetjük. Ennek a fordulatnak az álcázására a CIA kibocsátott olyan félrevezető nyilatkozatot. Amerikában csak az 1960-as években kezdték meg az ezirányú tevékenységet. Az ausztráliai bennszülöttek sokat tudnak az álomban megnyilvánuló tisztánlátásról. akik paranormális képességeket mutatnak. hogy a psi-génekkel rendelkezők kiválasztódtak. amelyek a biofizikai folyamatban. mert a "new age"-gondolkodás akadályozta a tudományos megközelítést. A vadásznak. azaz meghatározott. és a kutatást a "new age" jelenségeire és módszereire alapozták. Csak azokban a kultúrákban maradtak fenn nagy számban psi-génnel rendelkező egyedek. nagyobb esélye volt a túlélésre. és az idegrendszer magasabb rendű működését. A másodlagos psi-gének azok. elkülönült adagokból álló tulajdonságát veszi alapul. hogy a távolbalátás jelentősen segíthette a gyűjtögető. hogy az álomban megnyilvánuló valóság (dreamtime reality) nem elektromágneses természetű. Turan Rifat arra az eredményre jutott. A földművelésre való áttéréssel ez a kiválasztódási kényszer csökkent. D. Turan Rifat úgy gondolja. hogy bekapcsolhassák őket a parapszichológiai kutatásokba. Az egykori Szovjetunióban évtizedeken át folytak a kutatások a psi-génekkel. a raktározásban és a hasznosításban észlelhetőek. amelyek megkönnyítik a biofizikai integrációt a szervezettel. akik psi-génekkel rendelkeztek és a boszorkányégetés kiszelektálta őket a lakosságból. A távolbalátók újra tanulják azokat a képességeket. hogy léteznek elsődleges és másodlagos psi-gének.) Ezt a párhuzamos valóságot az ébren álmodásban. amelyekkel őseik ezer évvel ezelőtt még rendelkeztek. amely szerint az Egyesült Államokban abbahagyták a biofizikai RMCT-vel kapcsolatos kísérleteket. és amelyek genetikailag meghatározzák a gazdagabb ideghálózatokat. Úgy tűnik tehát. a középkorban üldözték azokat a nőket. mint a nők között. de elektromágneses mezők hatásaiból tevődik össze. hogy bizonyos emberi testek a természetes pszichotronikus generátorokhoz hasonlóan működnek. amelyek fokozzák az RMCT képességet specifikus gének segítségével (ezek úgy működnek. vadászó életmódot folytató embereket. A psi-gének kiválasztódása Feltételezhető.

Ennek drámai vonatkozásai vannak. és a távolbalátási képességek fejlesztése. Mivel az emberek munka közben használják fel biofizikai energiájuk nagy részét. Ez kikapcsolja azt a mentális párbeszédet. a fehérjeszintézist irányító alapanyaga. Ez egyben azt is jelenti. és emiatt a rendkívül erős neurohormonális és elektromos ingerek úgy tűnik. hogy kikapcsolják a psi-géneket. J. akkor azt igénybe lehet venni nagytávolságú távolbalátásra. A mentális csend a második fő előfeltétele a távolbalátásnak. Az agy megtisztításának "mozi módszere" (cinema method) a távolbalátást. hogy a stressz csökkentésére lenne szükség ahhoz. akkor abbahagyjuk a társalgást. amelyek az 218 . Mindebből az is következik.A rejtett távolbalátó képességek bekapcsolása A nyugati ember általános stressz-szintje magas.) Dr. és nincs meg az a gyakorisága. hogy a psi-képességeket aktivizáló memes elősegíti a természetfeletti paranormális képességek aktivizálását. Később már kevésbé ismert helyszínekkel kapcsolatosan. A túlzott ingerlés következtében átkapcsol a daganatképző génekhez (oncogenes) és ez rákbetegséget okoz. D. és így ne akadályozza a távolbalátási képességet. ellazulás (habitual relaxation). akkor több biofizikai energiája marad a munka utáni időszakra. a figyelemnek a távolbalátásra történő összpontosítása érdekében. Gerald Edelman neurofiziológus dolgozta ki a neurális Darwinizmus elméletét. A távolbalátás tanulmányozásához az irányított figyelem az érzékelés megfelelő felhasználása. hogy a psi-jelenségekben megnöveljék a jelzés-zaj arányt (signal-to-noise ratio). vagyis a dezoxiribonukleinsav a sejtmag. Ha valaki hatékonyabb a munkában. amely szükséges lenne a tudományos igazolásához. Amikor a mozi vásznát figyeljük. Turan Rifat úgy látja. hogy ne kapcsolja ki a psi-géneket. Az első a szokásos elernyedés. és ebben a folyamatban a kiválasztódó idegsejt-csoportok neuron-hálózatokat formálnak. Újrakonstuálni a DNS-t (A DNS. hogy a távolbalátó egyszerre két helyen van jelen. mint mozgóképet használja és ez a következő lépés. amelyet el lehet érni a psi-képességekre alkalmassá tevő stresszkezelési technikákkal. Mindez elengedhetetlenül fontos a távolbalátás létesítéséhez. Az új mentális software megtanulása szükséges a negatív visszacsatolási ciklus kikapcsolásához. amelyet a távolbalátáshoz szükséges biofizikai test fejlesztésére fordíthat. Egyidőben lehet gyakorolni a fizikai érzékelést és észlelést a távolbalátással. hogy a természetfelettinek tekintett paranormális képességek ritkák az átlagnépességben. a biofizikai RMCT kifejlesztésének a leghatékonyabb módja. Turan Rifat megvizsgálta közelebbről azt a jelenséget. Ennek a módszernek szerves részét alkotja a biofizikai energia felszabadításának a technikája. ezért a távolbalátási tréning keretében meg kell mutatni az embereknek. hogy új mentális software-re (memes) van szükség a távolbalátó programok elvégzéséhez azért. ezen belül a kromoszómák egyik legfontosabb. Amikor létrejön az irányított figyelem. amelynek döntő szerepe van az öröklésben. Először ismert helyekre vonatkozóan kell begyakorolni. Eszerint az idegsejtek a természetes kiválasztódás keretében versengenek egymással. amely az embereket izgalmi állapotban tartja. mert azt jelenti. Az agy tehermentesítése. ami szakadatlanul folyik a fejünkben. hogy az emberi agy és a biofizikai mezőhatások egymástól elkülönülve szerezhetnek tudomást a külvilágról.

remote influencing) az alapja a hipnózisnak. hogy képes felemelni. Rifat kifejlesztett egy technikát. vagy több ezer kilométer távolságra. A psi-képességű személy hatást tud gyakorolni távolbalátás révén egy másik személy idegsejtjeinek a kálciumkibocsátására. hogy telepatikus úton hipnotikus parancsokat továbbítson a célszemélyhez. arra is következtethetünk. de változó hatása. Ez már lehetővé teszi a nagyhatású távolbalátási képességeket. D.és be tudják kapcsolni génjeiket. hogy a biofizikai mezőhatásoknak magas szintű tudatosságuk van. E folyamat ismétlődése révén kifejlődik a legmagasabb rendű tudat. hogy a biofizikai. hogy nem kell igénybe venni a gyógyszerekkel való megfiatalítási módszereket a velük járó kockázatokkal együtt. legyen az akár néhány méter. hogy a morfogenetikus mezőhatásokat a magasrendű tudatosság szintjére emeljék. Mivel a telomerek elvesztése kapcsolatban áll az öregedéssel. Turan Rifat ezirányú kísérletei során a kromoszómák végén található telomereket próbálta meg stimulálni. Ez a "The Paranormal World of Paul McKenna" című programban bemutatott távbefolyásolási kísérlet (RI. biofizikai mezőhatások nélkül. hogy újraírják saját DNS-üket. hogy az agy képes a gondolkodásra. mint az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) a maga elektronikus mikrohullámú agykontroll eszközeivel. Ezt hatékonyabban tudja tenni. J. de még ennél is fontosabb. a telomerek teljesítményének a fokozása úgy lassíthatja az öregedést. illetve csökkenteni egy tőle távoli helyen lévő személy pulzusát. Ennek keretében az RMCT-t használják ahhoz. blastula) átalakítson embrióvá. morfogenetikus mezők egyes géneket bekapcsolnak. De ezek a biofizikai mezőhatások a kálcium-kibocsátással modulált idegi képesség révén kölcsönhatásba léphetnek az aggyal. Morfogenetikus mezőhatások szükségesek ahhoz. (A szinergizmus több tényező egymást befolyásoló együttes. másokat pedig kikapcsolnak attól függően. egyes jelenségek létrejöttének és egyes élőlények életbemaradásának a feltétele. A biofizikai mezők tehát nagymennyiségű olyan információt tartalmaznak. ugyanúgy az emberi genom is változtatható az élő szervezetben. amely lehetővé teszi a hipnotizőr számára. hogy hogyan helyezkednek el térben és időben. hogy egy "blastocyst"-et (csírahólyag. Azt történik. 219 . J. A morfogenetikus mezők is tovább fejlődhetnek az elsődleges tudati szintről a magasabb rendű tudat szintjére. és hogy a biofizikai mezők ellenőrizésük alatt tarthatják a géneket. Úgy tűnik. hogy a távolbalátás praktizálóinál magas szintet ért el a morfogenetikus mezők kifejlődése. D. hogy a theta-állapot teszi lehetővé a psi-képességekkel rendelkezők számára. Az ukrán Albert Ignatenkó egy TV-műsorban bebizonyította. Figyelemmel dr. hogy bekapcsolják a specifikus géncsoportokat a "blastocyst"-ben.) A távolbalátással és a testen kívüli tapasztalatokkal kapcsolatos kutatás arra utal. (A morfológia a biológiának az élő szervezetek és az egyes szervek alakjával és felépítésével foglalkozó része. amelyek az emberi génállományban nincsenek benne. darwini kiválasztódási folyamatokból származik. A biofizikai mezőhatásokban megjelenő és magasrendű tudatra utaló mechanizmus a morfogenetikus mezőkben lezajló hasonló jellegű. Ross Adey már ismertetett kutatási eredményeire. Turan Rifat ebből arra következtetett. Ahogyan egy génbetegségben szenvedő betegnek a génje átalakulhat természetes módon normális változatú génné.) Az emberi génállomány nem tartalmaz elég információt ahhoz. szinergetikus módon. ami elvezet az emberi értelemhez. Az RMCT-t fel lehet használni az ember saját genom-jának a megváltoztatására. hogy a psi-képességű egyének ki. A távbefolyásolás Létezik egy technika (sleep-wake hypnosis). amelyet paranormális pszichoneurális immunológiának (paranormal psychoneural immunology) nevezett el.elsődleges tudat képességével bírnak.

mikor nincs otthon. amelyek a rendőrséghez vannak bekötve. a távolbalátás és a távirányítású agykontroll tudománya és technológiája még igen fiatal. bármely állampolgár használhatja az új uralmi rendszer irányítóival és kiszolgálóival szemben.Remote Viewing) és távbefolyásolásról (RI . mert ez az egyik legfőbb biztosítéka annak. A magánszféra és a megfigyelés A lakosság elektronikus eszközökkel történő megfigyelésének a növekedésével a magánszféra fokozatosan eltűnik. Erre sor kerülhet olyan helyeken. Ha ezeket a képességeket sikerül sok emberben kifejleszteni. hogy a biológiai RV/RI "know-how"-ja nem fog kikerülni a civil lakossághoz. máris korlátozta tiltó rendelkezésekkel több alternatív gyógymód és kezelési módszer alkalmazását. Ezek a biofizikai mezőhatások elvileg minden ember rendelkezésére állnak. akkor a távbefolyásolás akár fenyegetést is jelenthet az Új Világrend uralkodó osztályára. hogy korlátozzák a lakosság megfelelő szintű tájékoztatását a biofizikai távolbalátásról (RV .Remote Influencing). De az Európai Unió. A tudatbefolyásolás jelenlegi gyakorlata A gyakorlati alkalmazás szempontjából tudatbefolyásoló agykontrollnak azokat a módszereket tekinthetjük. A fentiek már jelzik. Egyelőre a biofizikai RMCT kutatását és elsajátítását nem tiltják a törvények. lelki tevékenysége. A biofizikai RMCT-t azonban. Ezen a téren még mindig az orosz kutatók járnak az élen. hogy majd illegálisnak minősül. Az elektronikus leveleket és a faxokat is rendszeresen ellenőrzik. hogy magatartását megváltoztassák. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az állami szervek alkalmazzák az elektronikus RMCT-t a belső "felforgató" elemek ellen. és az egészségügy egészére. ezért befolyásolással lesznek a gyógyításra. Ez a körülmény arra kényszeríti a hatóságokat. ha valaki nem béta-szinten gondolkodik. és eddig leginkább a sajátjának tartott észbeli. hogy a tőzsdéken dolgozó brókerek tudatát munka közbe befolyásolja. hogy annak a segítségével a lakosság helyezheti megfigyelés alá a hatóságokat. és hatékonyabbá tenni. hogy katonai alkalmazásában is előbbre tartanak. és nem lehet kizárni. Turan Rifat itt a saját példájára hivatkozik. Elképzelhető. agyműködésének egésze. amivel számolni kell a jövőben. ha technikája kellően ismertté válik és elterjed. Mindez megkülönbözteti az agykontrollal végrehajtott bűnözést a 220 . hogy a psi-képességeket lehetővé tévő theta-szinten tevékenykedjenek. továbbá az MI-5 munkatársai lakását rendszeresen átkutatják. mivel hatnak a testre és más emberekre is. Ebben az összefüggésben a biológiai RV/RMCT úgy is felfogható. Ezért van az. hogy a gomba módra szaporodó RV/RI vállalatokat "nyugalmazott" katonai személyzet irányítja. A biológiai jellegű távbefolyásolás és a távolbalátás azonban levehetővé teszi az ellenőrzők ellenőrzését is. hogy a XXI. mint a célszemély otthona. amelyeket a célszemély tudása és hozzájárulása nélkül rejtve alkalmaznak azért. hogy a távbefolyásolás és a távolbalátás. A rendőrség az Angliában létrehozott földalatti irányítórendszer egyik fontos központja. de rendkívül gyorsan fejlődik.A távbefolyásolás lehetővé teszi például. és úgy tűnik. mert telefonját és lakását az oda elhelyezett lehallgató készülékek segítségével megfigyelik. elsősorban a vitaminokkal és gyógynövényekkel való megelőzést. Az angliai Brighton városa tele van videokamerákkal. század egyik meghatározó tényezőjévé válik. és csak kiválasztott kevesek előjoga lesz. A távbefolyásolás. pl. Mindez már annak is előhírnöke lehet.

beleértve az implantátumoknak az emberek testébe való . hogy létezhetnek olyan hatalmi csoportok. hogy valamennyien veszélyt és fenyegetést jelentenek az adott személy idegrendszerére. amelyek morálisan erre készek. amikor megfigyelése rendszeressé válik. a mikrohullámú eszközök és az akusztikus fegyverek bevetését. mert rejtetten alkalmazható. A normális szexuális kapcsolatot is bűncselekménnyé alakítja át az önkéntesség helyébe lépő erőszak. olcsóbbá válni. hogy ez elsősorban a belföldi lakosság ellen irányuló fegyver. ha sikerül vele biorobottá átalakítani a szabad polgárokat és így ellenőrzés alatt tartani őket. elkezd tömegessé. Ezzel szemben az agykontroll fegyverek titokban és minden ellenőrzés nélkül bevethetőek. és más bűnöző elemek felderítése és megfékezése. Ilyen fegyverek tekintetében is folyik a versengés annak ellenére. hangok továbbítását. Ma már nem csak állami szervezetek rendelkeznek e technológiával. amit csak a célszemély hall.szokásosnak és jogszerűnek tekinthető társadalmi behatástól. az Internet. a szuperérzékeny elektromágneses érzékelő rendszerek komputeres elemzéséig terjednek. Egyes katonai szakértők egyenesen az atombomba feltalálásához hasonlítják veszélyességben és jelentőségben a már rendelkezésre álló mikrohullámú tömegbefolyásolási fegyvereket. és zaklatását kombinálják a személyes információk megszerzésével. A megfigyelési eszközök a telefon lehallgatástól. akkor szem előtt kell tartani. és ennek megfelelően terjedni. amikor működtetői a nyilvánosság tereit használják a célszemély zaklatására. és az így szerzett információkat felhasználni tudatának és magatartásának a befolyásolására. hogy az agykontrollt tömeges méretekben is alkalmazzák. az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatásban elhelyezett üzeneteket.hozzájárulásuk nélkül történő beültetéséig. kipróbálhatóak és alkalmazhatóak. mert az atomfegyverek belföldön az adott ország saját lakossága ellen nem alkalmazhatóak. mert alkalmas eszköz a hatalom gyakorlására. az elektromos megvilágítás manipulálását. hanem a különböző magánirányítás alatt álló. az elektronikus és a nyomtatott tömegtájékoztatás. A tudatbefolyásolás egyik formája. továbbá az agyműködés közvetlen stimulációját. Az átlagembernek nehéz felfognia. híresztelések terjesztését. Ez akkor alakul át agykontrollá. és jogilag is megvan rá a lehetőségük. A célszemély ingerléséhez felhasználják a zaklató telefonhívásokat. elégséges. az utcai megfigyelést. Ilyen lehet az utca. egészen a legfejlettebb műbolygós megfigyelésig. Az irányítóknak a látókörébe kerülhet találomra is egy személy. Ha az agykontroll technológiát fegyvernek tekintjük. valamint az autókba elhelyezett audiovizuális "poloskáktól". Más csúcstechnológiákhoz hasonlóan. a lakásokba. nem kell vele szükségszerűen az életet kioltani. hogy még nem áll a kormányzatok rendelkezésére az a lehetőség. az Internet üzenetek zavarását. Az agykontroll az uralom eszköze és így e technológia elsődlegesen azért került kifejlesztésre. Továbbá azt sem tudják elképzelni. A társadalom nyilvánosságától elzárva dollár milliárdokat költöttek és költenek a mai napig e technológiának a kifejlesztésére és tökéletesítésére. Mindezek a módszerek azonban abban megegyeznek. Ennyiben még az atombombánál is fenyegetőbb veszélyt jelentenek. akik kivételezett pénzügyi és 221 . De ezek a fegyverek az adott ország saját lakói ellen is bevethetőek. hogy a hidegháború már véget ért. Ma az elsődleges érv a terroristák és a terrorizmus elleni harc. rendszerint bűnözői csoportok is. valamint a pedofil. és az Internet ellenőrzésétől. Az emberek túlnyomó többsége ma is úgy gondolja. Más agykontroll módszerek a hipnózist és a drogokat használják az emberek befolyásolására. hogy léteznek olyan emberek. A cél tehát totális megfigyelés alá helyezni egy személyt. amikor létrejön. A valódi motívumokat természetesen nem szabad összetéveszteni a dezinformációs célból megadott hivatalos magyarázatokkal.

com/mc/mindControlMotives. hogy a COINTELPRO nem külföldi kémek. mint a feltaláló mérnöknek és az alkotó tudósnak. hogy a titkos megfigyelés és zaklatás a közhatalom gyakorlásának egyik ki nem mondott formájává fejlődött az Egyesült Államokban. Nem kell senkit elítélni ahhoz. Ily módon jogellenesen meg lehet szerezni mások szellemi termékeit. Az agykontroll programok szempontjából lényeges. június 13-án tette közzé az Interneten. Frank Donner 1980-ban megjelent "Age of Surveillance" (A megfigyelés korszaka) című könyvében kifejti. azaz védekezniük kell a velük szemben alkalmazható. ha valakiről feltételezi.vagyoni helyzetüket hatalmuk korlátlan növelésére akarják felhasználni.html) A továbbiakban Barker felsorolását . (http://www. hogy azok az államilag finanszírozott hatósági szervek. mert a szenvedő alanyok nem tudják őket leleplezni és jogi eszközökkel felelősségre vonni. a társadalom számára vészjelzéseket leadó közéleti személyek.datafilter. hogy bárkit is meggyanúsítsanak. hogy nem tudnak ellene védekezni. A távirányítású tudatolvasás megnyitja a lehetőséget tudósok gondolatainak is a rögzítésére. nem pedig valamiféle képzelgésnek. amelyek ezeket a technikákat működtetik. 222 . Ezeket a motívumokat Allen Barker gyűjtötte össze és 2001. Alkotóművésznek. ami esetleg sértheti az állam. A legmodernebb megfigyelési technikák tehát a kormányzás részévé váltak. A COINTELPRO az FBI "counterintelligence program" célja az volt. fantáziadús spekulációnak. Ha az emberek egy csoportja titokban. Ezért az ilyen programok elsősorban a potenciális vezetők. agykontroll-ellenőrzés ellen. illetve az államot irányító uralkodó elit érdekeit. és akadnak olyanok is. vagy egyszerű állampolgárok ellen irányulnak. hogy semlegesítse a politikai másként gondolkodókat. találmányait és kiválóan alkalmas a pénzügyi és ipari kémkedésre is. írókat is sebezhetővé tesz ez a technika. és a beleegyezésük nélkül működtetett.a lényeget nem érintő rövidítésekkel . akik a korlátlan gazdagodás és hatalom eme megszállottait készek az etikai korlátok félretételével kiszolgálni. Ezt a technológiát nem csak ellenséges államok tudósaival szemben lehet felhasználni. Elég. ha közelebbről szemügyre vesszük. hogy akár csak a gyanú árnyéka felmerüljön. Az elektronikus tudatbefolyásolás használatának második motívuma lehet a hagyományos hírszerzés és kémkedés modernizálása. vagy megvádoljanak bűncselekmény elkövetésével. Az agykontroll eszközei alkalmasak a másik ember zaklatására. nincsenek ráutalva arra. Az agykontroll használóinak a stratégiáját úgy érthetjük meg jobban. mert úgy lehet plagizálni őket. hanem amerikai állampolgárok ellen irányul. Még művészeket. akkor még arra sincs szüksége. központi irányítással és szervezett módon hajthatja végre saját stratégiáját és taktikáját. de az 1956-tól 1971-ig tartó COINTELPRO legfőképpen a radikális politikai szervezetek ellen irányult. és ezért milyen motívumok vezérlik alkalmazóit. hogy megbüntethessék. Ez kevésbé kockázatos. hogy módjában van valamit elkövetnie. Ha pedig fél a kormányzat. sőt kínzására. hogy tevékenységük titokban marad.ismertetjük. mivel kisebb a lelepleződés veszélye. azaz divatos szóval "összeesküvési elmélet"-nek kell tekinteni. Az FBI fennállása során végzett titkos műveleteket. de az adott állam saját állampolgáraival szemben is. Az egyik lehetséges motívum a belföldi hadviselés az adott ország saját lakossága ellen. akkor azt valóságos összeesküvés létező gyakorlatának. de bankárnak és brókernek is ugyanaz az érdeke. Itt az a lényeges. hogy milyen célokra lehet ezt a fegyvert használni. ellopva ötleteiket. E technológia privilégiumával rendelkezők egyelőre abban bíznak.

és természetesen a nemzetbiztonságot érintő. tőle elkülönülő uralkodó rétegnek nagyon fontos tudnia. Itt ugyanis nem csak arra figyelnek. régóta hangsúlyozza. mert kifejlesztése esetleg a fennálló status quot felborítja. Ily módon ki lehet belőle szedni titkos számítógépes kódokat. A tudatbefolyás alá került személyeket az agykontroll irányítója a nap 24 órájában gyötörheti. Hetedik motívum lehet annak a technológiának az elfojtása. és a mások intim tevékenységének a megfigyelésével történő perverz kielégülésre. hogy egyedül ők rendelkezzenek vele és csak ők fejleszthessék tovább. ha valamilyen technológia nem áll a rendelkezésükre. Ez lehetővé teszi olyan 223 . a neves amerikai társadalomtudós. amelyet nem tudnak az ellenőrzésük alá vonni. hogy megfigyelés alatt állnak. Már a kereskedelmi reklámozásban is bebizonyosodott.Egy harmadik motívum lehet az agykontroll felhasználására a lakosság különböző szempontok szerinti statisztikai csoportosítása. vagy szavazást tartanának. akkor is hajlamosak annak az elfojtására. hogy felmérjék melyik bomba talált célba. akkor azt illegálisan is megszerzik. Meghatározott számú ember tudatának a kifürkészéséből sokmillió lakosra érvényes trendekre lehet következtetni. akár állami. Egy hatodik motívum lehet az agykontroll alkalmazására bizonyos alkalmazók hajlama a szadizmusra. Ezekkel a tudatbefolyási technikákkal ma már a politikai eszméket és a politikusokat is ugyanúgy el lehet adni. akik nem tudják. A lakosságon . Ha közvetlenül nem érdekeltek az új technológiában.végzett tudatellenőrző felmérések a hatalomgyakorláshoz szükség politikai visszakapcsolást biztosíthatják.a tudomása és hozzájárulása nélkül . ahogyan a totális kormányzatok használták céljaik elérésére az erőszakot. Ez ahhoz hasonlít. hogy ezekkel a technikákkal eredményesebben lehet a gyanúsított személyeket kihallgatni. megtudakolva a lakosság kiválasztott célcsoportjának a véleményét úgy. vagy kifejlesztőt elkezdik zaklatni azért. milyen mértékű kárt okozott.BDA ("A bombakárokozás felmérése") felhasználása a pszichológiai fegyverekkel végzett műveleteknél. hogy milliárdosok saját kiszolgáló személyzetüket szerelik fel ezekkel a tudatmódosító és befolyásoló eszközökkel. mintha egy azonnali közvélemény kutatást. hogy bizonyos demográfiai csoportoknak a befolyásolása meghatározhatja e csoportok a vásárlási szokásait. A közvéleménykutatás a választások befolyásolásának fontos eszköze a formális demokráciában. ha kell tisztességtelen eszközökkel is. hogy az ahhoz tartozók legtitkosabb gondolatait is ki tudják fürkészni. mint bármely más árucikket. Nyolcadik felhasználási mód lehet. hogy valamennyit visszaszorítja. A nyilvánosság ellenőrzése alatt nem álló. hogy vagy kiemelkedik minden versenytársa közül. Noam Chomsky. és az eredeti feltalálót. akár nem állami titkos szervezetek. hogy a formálisan "demokratikus" kormányzatok már régóta ahhoz hasonlóan használják a propagandát. és el lehet olvasni elektromágneses technológiával a gondolatait. amellyel zsarolható. Az így nyert információ felhasználásával a következő bombázást még hatékonyabbá lehet tenni. Ez azokkal a mit sem sejtő polgárokkal szemben a leghatékonyabb. fel lehet tárni olyan eseményeket az életében. hogy "propaganda-bombái" milyen mértékben hatottak a tömegek tudatára. valamint a kereskedelmi célú titkokat is ki lehet belőle szedni. amit az illető szavakban megfogalmaz és kimond. Ezért a társadalom felett álló. De olyanokkal szemben is alkalmazható. A BDA lehetővé teszi. Ötödik motívum lehet az úgynevezett "bomb damage assessment" . hanem közvetlenül be lehet hatolni az agyműködésébe. vagy pedig úgy. akik már tudnak erről. Egy negyedik motívum lehet az. Valaki úgy lehet a legjobb.

ebben az "elektronikus börtönben" gyakorlatilag ugyanolyan szoros megfigyelés alatt állnának. Tizennegyedik motívumként figyelembe vehetjük azt az igényt. Azonban még hatékonyabbá kell tenni az agykontroll útján történő megfigyelést. hogy agykontroll alatt áll. és iskolázását. akkor hosszú időn át jelentős mennyiségű gyógyszert szedethetnek velük és más költséges kezelésben részesíthetik őket. A folyamatban lévő kísérletek célja előre látni a magatartást. Logikusan lehet feltételezni. A tudatmódosító és ellenőrző technológiák további fejlesztésével már nem lesz szükség az ellenőrzés alá vont személyek összegyűjtésére. hogy ideg. vagy szociális csoport. és erre a célra is alkalmazták az agykontroll áldozatait. vallási. Kényszer hatására hoznak. akik az adott megbízó kívánságainak megfelelően zaklatják áldozataikat és ellenőrzik életének legrejtettebb vonatkozásait is illetéktelenül továbbadva a családi és üzleti titkokat. A szövetségi kormány már elkészített olyan terveket. elegendő lesz az is. mert már oly sok mindent tudnak róla. még inkább óvatos hogy gyermekét is ilyen sors vállalására kényszerítse. akkor is engedelmes marad. hogy kontroll alatt áll. Ez elősegítheti. valamint kapcsolatrendszerét tudatosan úgy irányítják az ezzel megbízott háttérerők. Az a szülő. vagy nem hoznak világra utódokat. Tizenegyedik motívum lehet az agykontroll alkalmazására. mint a gyűjtőtáborokban. Hasonlóan ismertek a szexuális zsarolást célzó műveletek.magánszolgálatban álló zsoldos csapatok felbérelését. hogy lelkiismeretlen személyek mások szenvedéseiből csináljanak maguknak nagy anyagi hasznot. de ha az illető gyanút fogna. Kilencedik felhasználási mód lehet az. Kifinomult technikákkal az így végzett befolyásolást rejtve lehet tartani. hogy agykontroll segítségével kiszámítsák a célszemély magatartását. A demográfiai befolyásolás célpontja lehet egy faji. hogy a segítségével zárt csoportokba. Sajnos lehetséges. ha őket elektronikus eszközökkel megfigyelés alá helyezik. hogy a világ döntési helyzetben lévő személyeinek ez az ellenőrzése e technológia kifejlesztőinek és alkalmazóinak a legfontosabb célja. A kitűzött ismérvek alapján a hosszú időn át tudatbefolyásolás alatt élő egyén nem képes szabadon dönteni. és gyermekeiket is szüleik hozzájárulása nélkül ellenőrzés alá vonhatják. Ha el tudják az agykontroll áldozataival hitetni. hogy zsarolható eszközzé vált. amit "felosztott koncentrációs táboroknak" ("distributed concentration camps") neveznek. és a nemkívánatos akcióit megelőzzék. Már ma is megszegik 224 . még mielőtt az bekövetkezik. A tudatbefolyásoló technika tizedik felhasználási módja lehet fontos vezető személyek ellenőrzés alá vétele. például egy vallási szektába hatoljanak be. A politikai vezetésre kiszemelt személy programozása elkezdődhet kisgyermekkorban. Ebben az esetben.és elmebetegségben szenvednek. További motívum lehet bizonyos csoportok népszaporulatának a befolyásolása. amelyek szükségállapot idején lehetővé teszik meghatározott listákon szereplő személyek gyors internálását gyűjtőtáborokba. aki tudja is. Már a közvélemény is sokat hallott a programozott bérgyilkosról és könyvek jelentek meg a "Manchurian candidate"-ről. hogy megfelelő időpontban a megfelelő pozícióba kerüljön. és a segítségével tartsák szoros megfigyelés alatt a célcsoportot. Jövedelmező üzlet lehet az orvosok és a gyógyszer vállalatok számára. Tizenharmadik motívumként jöhet számításba az agykontroll áldozatok kezelése. hogy az általuk kiválasztott személy kerüljön a csoport élére.

hogy megszabadul a zaklatástól. amelyekkel bármely ember legtitkosabb gondolatait is ki lehet fürkészni. További motívum lehet a tudat ellenőrzése. amit "szabadulásuk" után végeznek. A rendszer további kiterjedése egyrészt újabb irányítók bevonását. annak a feltérképezése.és magatartás-befolyásolás. amely az adott 225 . A célszemélyek túlnyomó többsége azonban a hozzájárulása nélkül lesz kísérleti alany. Maga a kísérleti alany. Bizonyos tudományos elgondolások is forradalmasíthatják az embereket. Tizenhatodik motívumként számításba vehetjük a lakosság megfélemlítését. Végül természetesen fontos motívum lehet az agykontroll folytatására azon módszereknek a tökéletesítése. aki nem is tudja. hiszen senki nem tudhatja. ugyanakkor nem kizárható. e technológia működtetésére az ilyen szellemben nevelkedett fiatalok alkalmasak. Ha beletörődik. Ha az már nyílt titokká válik. akkor az félelmet kelt. másrészt a tudatellenőrző komputerrendszer automatizálását igényli. hogy valójában hogyan is gondolkodnak az emberek. Az agykontroll technológia alkalmazása egyben alkalom annak tökéletesítésére is. Ebben a tágabb értelemben az agykontrollhoz tartozik minden olyan tudat. ha tudomást szerez az idegrendszerébe történő illetéktelen beavatkozásról. hogy ma már felfedezték és működtetik azokat a technikákat. hogy kém. Tizennyolcadik motívum lehet az agykontroll alkalmazására a kémkedési módszerek tökéletesítése. amelyek aztán pontosan tájékoztatnak arról a tevékenységről. Talán az a legjobb kém. kiválasztott kísérleti alanyokon kipróbálják. Hogyan lehet ellenállni az agykontrollnak? Az agykontroll itt nem a José Silva-féle relaxációs technikát és az ellazult állapotban való gondolkodást jelenti az alfának nevezett tudatszinten. mert nem tudják elképzelni. hogy titokban tartsák ezt a tudatbefolyásolást és megbüntessék a veszélyre figyelmeztetőket. hogy esetleg majd valamit el fognak követni. Mivel az agykontrollnak számos szadista vonása van. az emberi agy és a központi idegrendszer működésének a legkülönbözőbb módszerekkel és eszközökkel történő befolyásolását. akik a jelenlegi működtetők helyébe lépnének. hogy elzárják a jogi úton való védekezés lehetőségét a kísérleti alanyok számára. hanem ennél sokkal többet. Ezért az agykontrollnak az is az egyik legfontosabb célja. természetesen ellenállhat. mert valaki úgy véli. amelyekkel ezt a tevékenységet továbbra is hatékonyan el lehet titkolni a társadalmi nyilvánosság elől. Az emberek ennek a veszélyét azért nem érzik. Az új eszmék és az új megoldási módok minden elnyomó társadalmat veszélyeztethetnek. Ezek a megelőzést célzó megfontolások azonban tudományosan nem megalapozottak. hogy a statisztikai és a tudományos módszerek fokozatos tökéletesítésével ezek is javulhatnak. az még nem jelenti azt. Az ilyen személy könnyebben behatolhat bármely csoportba. Tizenötödik motívum olyan szakemberek képzése. A kísérletek arra is irányulnak. megváltoztatását és ellenőrzését jelenti. Az agykontroll fegyvereket kifejlesztik. hogy bárkit kiválaszthatnak az agykontroll céljára bármely okból. Ezért az agykontroll nagyon is alkalmas az állampolgárok terrorizálására.egyes személyek emberi jogait csupán azért. hogy nem ő lesz-e a következő áldozat. vagy beletörődhet ebbe a megalázó helyzetbe. Például szabadságvesztésüket töltő elítélteket szabadulásuk előtt el lehet látni olyan miniatűr implantátumokkal.

A visszacsatolás lehetővé teszi a további befolyásolás hatékony módszerének a kiválasztását. De őket "áldásosan tudatlan" ("blissfully ignorant") állapotban tartják. amely hasznot húz az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekből. és egyben "szórakoztatást" jelentenek azok számára. Ez a technológia a zaklató telefonhívásoktól a személy otthonában történő kimerítő ingerléséig terjedhet. hogy Disneyland-ről mindenki tudja. hogy e tudatbefolyásoló technika működtetői miként tevékenykednek. hogy mindez milyen zavarokat idéz benne elő. A lakosság széles rétegeit tudomásuk nélkül is alapvetően érinti ez az elnyomó rendszer. ami az egyszerű álhír terjesztéstől a kísérleti személy bizarr helyzetekbe való manőverezéséig terjedhet. ő azonban amerikai lévén. Ezt a valóságot elrejti a választott kormányzati szervek. Allen Barker. bekezdés) Természetesen igen sok tisztességes ember is él az Egyesült Államokban. és alkalmas vezetők. Azok.datafilter. és itt senkit sem kínoznak a színpad mögött. elsősorban az Egyesült Államokról mond véleményt. hogy kísérletezzenek és visszaéljenek velük. akik ezt élvezeti célra használják. A zaklatás és a kizsákmányolás attól még zaklatás és kizsákmányolás marad. hírszerzői szervezetek együttes hatalmával szemben. Az egész kultúra válságba került. hogy nem az amerikai 226 . de emlékeztetőül utalunk rá. kimerültséget. hogy a jövő történészei a jelenlegi amerikai vezetést egyfajta Vichy kormányzatnak fogják tekinteni. mert álnok módon titokban hajtják őket végre. Ki lehet választani találomra polgárokat azért. valamint az ezek nélkül működtetett bioszenzorok. Allen Barker azonban elítéli a hazugságnak és a kizsákmányolásnak ezt a hamis kultúráját. A jelenlegi beteg amerikai rendszer apologetái haladásnak próbálják feltüntetni ezt a modern feudalizmust. amelyek csak a pénzvagyonuk bármilyen eszközzel való gyarapításában érdekeltek. Csak az kapható. Ezek a vezetők vagy valóban ostobák. és az agyban elhelyezett implantátumok közvetlenül befolyásolhatják a központi idegrendszer működését. amelyeket később a beültetett kódokkal aktivizálhatnak. Ezek az eszközök biztosítják a befolyásoláshoz szükséges visszacsatolást. a tömegtájékoztatás. hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag a fegyveres és hírszerző szervek által működtetett rendőrállammá alakult át. de nincs igazi társadalomkritika. Úgy véli. az audiovizuális "poloskák".com/mc/protestResist. hogy díszlet. aki hosszú ideje agykontroll-zaklatás célszemélye. vagy nagyon is jól tudják. valamint ez a visszacsatolás teszi lehetővé az intellektuális vagyont képező értékek illetéktelen kisajátítását. 4. alapos megfigyeléseket végzett arra vonatkozóan. Barker szerint hasonló helyzet van más "fejlett" országokban is. megfigyelve. szívdobogást okozhatnak. Barker gondolati kísérletként felveti. Allen Barker úgy véli. Ezeket a képviselőket általában azok az érdekcsoportok vásárolják meg és fizetik. és milyen traumát okoz neki. titkos módszerekkel végzett zaklatásnak vannak kitéve. Az impulzust hordozó mikrohullámok fájdalmat.html 3. hogy mi folyik és miért? Az álhazafiságról és jólétről szóló közhelyeik egyre nagyobb ellenérzést váltanak ki. Az egész Disneyland-szerű kulisszához hasonlít azzal a különbséggel. amely tudatát kifürkészi. hogy ide tartoznak a megfigyelési eszközök. akik felelősségre akarják vonni ezt a korrupt rendszert.személy tudomása nélkül. A választott politikusoknak nincs valódi hatalmuk a katonai. Ez nem változtat azonban a fenti megállapítások érvényességén. Egyes személyeknél hipnózist is alkalmaznak megfelelő válaszreakciók kiváltására. és a társadalmi méretű hazugság kulisszája. Ennek részét képezi annak a megfigyelő rendszernek a működtetése is. oldal. Már korábban tárgyaltuk ennek a tágabban értelmezett agykontrollnak a technológiáját és eszközeit. amit a korrupt kétpártrendszer nyújtani tud. a falon keresztülhatoló távirányítású érzékelők és az implantátumokkal. nincsenek új elgondolások. (http://www. és akarata ellenére történik.

Kik szállnak szembe a tudat megerőszakolásával? Először is azok a kutatók. hogy elrejtsék bűnös akcióikat. A nyomában járó lelki és fizikai trauma akkor is tart. hogy az agykontrollal történő visszaélések leleplezése sem szakmai karrierjüket. vagy financiális helyzetüket nem segíti. mielőtt azok megtörténtek. Elsősorban azok vállalják fel a küzdelmet. Vannak olyan áldozatok. Ezeket az embereket saját népük cserbenhagyta. Már ez a rövid felsorolás is érthetővé teszi. 227 . vagy külföldi állam zaklatja és használja ki az amerikai állampolgárokat. de ezt is hatékonyabbá lehetne tenni. miközben minderről a társadalom nem vesz tudomást. amelynek az ismerete segíthette volna az áldozatokat. hogy cselekednek. és gyakran elhallgatják a legszörnyűbb kínzásokat. sem egészségügyi. zaklatnak. Ezeket az agykontroll technológiákat és technikákat túlnyomórészt olyan polgárokon alkalmazták. és ha az áldozat panaszkodik. akik megismerték és leleplezték a tudatbefolyással végzett visszaéléseket. és fenyegették őket. akik rájöttek. Kihasználták és megalázták. és elhatározták. zsarolnak. hogy állandó megfigyelés alatt állnak és még a gondolataikat is kifürkészik és analizálják. Az amerikai szabadságról puffogtatott frázisokat is álcázásnak használják saját taktikájuk elleplezésére. jogosan le is lehet lőni. valamint azok a polgárok. akkor ők védelmet élveznek. Mégsem került sor eddig komoly ellenlépésekre. rendszeresen hipnotizáltak és elektrosokkoltak. akik felvállalták ezt a feladatot. hogy az agykontroll áldozatok miért annyira bizalmatlanok mindenkivel szemben. és társadalmi hitelüket aláássák. Egyelőre egységes irányítás alatt álló szervezett harc még nem folyik az agykontroll leállítására. akiknek az a feladata. akiknek erről nem volt tudomásuk. mivel embertársaik ezt nem hiszik el és csak nevetségessé válnának a szemükben. hanem "csak" egy magáncsoport. majd pedig rágalmazták. A rendszer működtetői fenyegetnek. még őt hibáztatják. másrészt az áldozatok és hozzátartozóik. Egyelőre kevés olyan szervezet van. Az amerikai törvények szerint. Az agykontroll áldozatokkal igen nehéz szervezetten együttműködni. Mindez a szakemberek számára ismert tény és egyre több amerikai is tud már róla. hogy mi történik. Ebben az esetben elmulasztották teljesíteni az egyik legalapvetőbb kormányzati kötelezettségüket. hogy védekezzenek ellene. amelyeken keresztül kellett menniük. vegyszerekkel és kábítószerekkel. Sok áldozat gyógyíthatatlan agykárosodást szenvedett és igen sokan súlyos lelki zavarokkal küszködnek. mert belülről semmisítik meg a személyt. amely azért jött létre. hiszen ő tartotta titokban azt a technológiát. Az központi idegrendszer befolyásolásával végzett kínzási technikák neutronbombához hasonlíthatóak.kormányzat. akik maguk is áldozatok. Ezért egy vezető nélküli ellenállás folyik. Ebben az esetben is felelős az amerikai kormány. A többségük elképzelhetetlen gyötréseken ment keresztül. Ez a körülmény teszi lehetővé a rendszer működtetői számára. A súlyos betegek között vannak provokátorok is. A többségük anyagi gondokkal küzd. zsarolták. de egyre nő azon kutatók és aktivisták száma. és miért nem készek valakit a vezetőjükké választani. ha az effektív tortúrát már abbahagyták. hogy az igazi betegeket lejárassák. ha egy idegen behatol valakinek az otthonába. és szembe kell nézniük azzal a ténnyel. De ha ezt a kormány közpénzekből fizetett ügynökei teszik. akiket gyermekkorukban kínzással kondicionáltak. hiszen állami szervek is beismerték. hogy ellenálljon az agykontrollal gyakorolt erőszaknak. A legtöbb áldozat élettörténete valamilyen katonai vagy hírszerző ügynökséghez kapcsolódik. és akik ehhez nem is járultak hozzá. hogy már akkor elfojtsák a lehetséges ellenlépéseket. Ezek a kutatók jól tudják. valamint beültetett szerkezetekkel zaklattak. és ha szükséges embert is ölnek.

csak nevetség tárgyaivá válnak. hogy néhány megbízható és tisztességes orvostól eltekintve az elmegyógyászat egész rendszere kiszolgálja az agykontroll amerikai működtetőit. elviselnie. akik számíthatnak többi bajtársuk és hazájuk támogatására. hogy elmegyógyintézetbe kényszerítenek akaratuk ellenére olyan személyeket. Egy fogságból visszatérő hadifogoly. és mitikus őrzőszerepükkel dicsekednek. Allen Barker úgy véli. hogy még akkor is. amelyekkel ugyanezeket a tünetegyütteseket elő lehet idézni. akit megkínoztak. Az erőszakos agykontroll működtetői eszközként használták az ideg. E szakemberek részben tudatosan. Ezt többek között avval is megakadályozhatnák. A különbség az. hogy miért kínozták meg őket. hogy mindezt hazájáért. Ezt 228 . Az agykontroll visszaélések áldozatainak még ez az elégtétel sem jut. amely tiszteletben tartja az emberi jogokat. vigasztalást nyerhet abban. Ez lehetővé teszi. Ez emlékeztet arra a gyakorlatra. ez a titoktartás és a titkolódzás további növekedéséhez vezetett. A felhasznált tudatbefolyásoló eszközök szigorúan titkosak. Az amerikai elmegyógyászokat jelenleg arra használják. mint a foglyul ejtett katonáknak. hogy agykontroll áldozatai. Fontos szerep jut az Egyesült Államok írott és elektronikus tömegtájékoztatásának is. Egyszerűen nem vesznek tudomást az állami szervek által végzett zaklatás tényéről. és arról. és azok.és elmegyógyászat szakembereit és a pszichológusokat. hogy miként lehet elektronikus eszközökkel és más módon erőszakos agykontrollt gyakorolni a célszemély hozzájárulása nélkül. hogy megerősítsék azt a vélekedést. Amikor az 1970-es években az agykontrollal történt visszaélések egy részére fény derült. és panaszaikat ne vegyék figyelembe. A titoktartás kultikus szenvedély lett. ha a CIA a bizonyítékok nyomására kénytelen elismerni jogellenes cselekményeket. mert ha panaszkodnak. nemzete biztonságáért kellett átélnie. ami a Szovjetunióban folyt.Az agykontroll áldozatok sorsa erőteljesen emlékeztet a kínzásokon átment hadifoglyokéra. hogy az agykontroll áldozatait elmebetegnek bélyegezzék. hogy az agykontroll áldozatok nem tudják. Az erőszakos tudatbefolyásolás elrejtése A társadalom nyilvánossága elől való elrejtés legfőbb módszere a folyamatban lévő agykontroll tevékenység legszigorúbb titokban tartása. hogy az Egyesült Államok hivatalos szervei nem végeznek jogellenes cselekményeket. Az ideg. akik ezekkel az eszközökkel visszaélnek hasznot húznak amerikai állampolgárok gyötréséből. A letagadhatóság az egyik legfontosabb előfeltétele egy titkos akciónak. Az agykontrollal történő zaklatás széles körben zajlik. Ez teszi lehetővé az elnyomó módszerek alkalmazását. ha az egyetemi tankönyvekbe és diagnosztikai kézikönyvekbe felvennék azt. akik azt állítják. ahol is az elmegyógyászatot felhasználták a másként gondolkodó ellenzékiek lejáratására és elhallgattatására. hogyan lehet trauma és tortúra alkalmazásával szakszerűen zaklatni. A tájékoztatási médiumok tevékenyen részt vesznek a titkosszolgálatok visszaéléseinek a leleplezéseiben. miközben a sajtószabadságról szavalnak. hogy ezek a szakemberek tájékoztatják a közvéleményt a mentális megbetegedésekről és a velük járó tünetekről. Ez részben úgy történik. és nem zaklatják az amerikai polgárokat. Ez odáig megy.és elmegyógyászat azzal is segítséget nyújt az erőszakos agykontrollhoz. miközben a kormányzat demokratikusnak tünteti föl magát. nincs olyan támogató csoportjuk. részben akaratlanul is segítséget nyújtottak az agykontroll tevékenység álcázásához. erről a sajtó nem ad pontos tájékoztatást. hogy a társadalom hozzájárulása nélkül végeznek ilyen kísérleteket. miközben nem szólnak azokról a technológiai eszközökről.

elkaphatnak. A bűnügyi riportok hatékonyan meg is félemlítik a lakosságot. vagy a "nem látható kormány" által működtetett D. Ha például az embereknek lenne lehetőségük arra. mint elektronikus rabszolgákkal. akkor a CIA-t úgy mutatnák be. Általában csak az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz tartozó bűnökről tájékoztatnak. hogy skizofréniában szenvedő elmebetegeknek tünteti fel őket. a status quot. Ezek a megfélemlítő. terrorizáló lépések a félretájékoztatástól a COINTELPRO-hoz hasonló titkos programokig terjedhetnek. különösen. mind a kormányzatot. Sok agykontroll áldozat ismeri azt. Ez a központ se nem republikánus. amely gondosan figyeli a hírszerző és nemzetbiztonsági szolgálatokat. Az amerikai tömegtájékoztatási intézményeket ténylegesen a kormány és a mögötte álló árnyékkormány propagandaeszközeinek lehet tekinteni. és így az még inkább hajlandó engedelmeskedni a tekintélynek és lemondani még maradék szabadságáról. Ez a központ képviseli a jelenleg fennálló helyzetet.). miközben az átlagpolgár kételkedve fogadja. hogy a sajtó nem tudósít az embereken végzett. vagy olyasminek. akitől a háttérhatalom uralkodó elitje tart. hogy az Egyesült Államokban "sehol nem szegik meg az emberi jogokat". Allen Barker szerint létezik egy (a háttérhatalom. akik szót emelnek ellene.) jól álcázott központ (phony center). amely a rejtőzködő rendszer központja. visszataszító. J. Valójában csak arról van szó. Ez biztosít a rendszer számára néhány rosszfiút. amelyek segítségével saját otthonaikban úgy bánhat az állampolgárokkal. mint aki harcol a rabszolga kereskedelem ellen a tengeren túl. A sajtó egyes technikai megoldásai utánozzák azokat. "minden simán működik". másrészt hogy besározzák és lejárassák őket. tehát semmi nem zavarja a pénzcsinálást. ami kedvezőtlen. milyen hatékony a rendszer.és Dél-Amerikában alkalmazott a tájékoztatási eszközök felhasználásával. ezzel nem lehet vitába szállni.a központilag irányított magatartást helyesebb elmélet helyett összeesküvési gyakorlatnak nevezni. ha valami felháborító dolog történik. D. Egyes média megfigyelők állítják: van egy úgynevezett "triangulation strategy" (Egyfajta három lépésből álló tájékoztatási módszer. hogy megismerjék e titkos háttérhatalom által alkalmazott módszereket. J. hanem még elő is segíti azt. hogy elvonják a figyelmet a hazai visszaélésekről. hogy tudassák az áldozattokkal megfigyelés alatt állnak. levonva belőle mindazt. Minthogy ez jó dolog. vagy külföldi csoportok illetve idegen államok 229 . ahogyan a jelképeket és kódszavakat használják egyrészt. Hol van tehát akkor az a sajtó. A tömegtájékoztatás nem csak elmulasztja a közvélemény tájékoztatását az erőszakos agykontrollról és a vele végzett zaklatásról. Csak ezzel magyarázható. és arról kell sokat beszélni. megmutatva. A figyelem központjába helyezett elterelő témának azonban kevésbé szörnyűnek kell lennie. Innen tudhatják az amerikaiak. Az állami szervek által elkövetett és az úgynevezett fehérgalléros bűncselekményekről alig esik szó. Allén Baker szerint e rejtett hatalmi központ szolgálatában a tömegtájékoztatás gyakran a legégbekiáltóbb atrocitásokat is minimalizálja és elkeni. valamint annak propagandáját irányítják. amelyeket a CIA Közép. ha a titkosszolgálatok és hírszerző szervezetek tevékenységéről van szó. Ez a központ mindenkit "szélsőséges"-nek minősít és megfélemlít. hogy így tennének kísérletet arra. és nevetségessé teszik azokat. amely szerint. Ez a kódolt és a sorok közti olvasás a hírszerzés és a diplomácia bevett eszköze. akkor egy hasonlót kell a figyelem központjába helyezni. akit üldözhetnek. és nevetségesnek találja. amit bűnözők követtek el. és államilag finanszírozott sugárkísérletekről. Ebbe a "phony center"-be jól beleillik a bűn és a bűn üldözése. se nem demokrata. és ahonnan mind a sajtót. és amely hullámokat verhet. hogy ne éljenek vissza hatalmukkal? A médiumok egyik kedvelt módszere az agykontroll áldozatok lejáratására az. noha erről a kongresszus bizottsága már tájékoztatót adott ki. kigúnyolják. Miközben egy szót sem ejtenek az állami szervezetek által gyakorolt fizikai és pszichológiai terrorról.

mások csak közvetve profitálnak belőle. Egyes agykontroll áldozatok félnek felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal. J.) bevett gyakorlat. vagy pedig nem kíván konfliktusba keveredni a háttérerőkkel. ahol megtárgyalták más jogalkalmazó szervekkel ezen eszközök gyakorlati alkalmazását. Maga az elektronikus megfigyelés és zaklatás arra is használható. hogy néhány év elteltével a beismert visszaéléseket is visszavonják. Ez a "tájékoztatási háromszög" hasonlít ahhoz. Tipikus módszer a szeretett személyek fenyegetése. másképp magyarázzák. de pontosan ennek az összeesküvésnek az irányítói már rászoktatták az amerikaiakat arra. Ez az. amikor az ügy lassan elhal. Az elektronikus agykontroll gyakorlatát úgy alakították ki. hogy meghiúsítsa az áldozat bármely hatékony akcióját. akár nem. Az ilyen segítségkérést általában udvariasan visszautasítják. tagadják. valamint az egyetemeken és a tudományos intézményekben. ha sikerül minden szempontból kielégítő ügyvédet találni. Igen sok kollaboráns van a reklámszakmában és a szórakoztatóiparban. amelyekről az áldozatok panaszkodnak. és amelyeket természetesen a hazai jó kormányzat üldöz. hogy a legsúlyosabbakról eltereljék a figyelmet. és elvész a történelmi tudat számára. akik esetleg segíthetnének. amelyeket a célszemélyről a megfigyelés és az elektronikus zaklatás során megszereztek. akkor nem válnak maguk is áldozattá. de a nyilvánosság felé tagadják e technológia létezését. Létezik az összeesküvés tényleges gyakorlata. mint az FBI. Számosan vannak olyanok is. A nemzetbiztonsági jogszabályok oly bonyolulttá váltak. vagy pedig ellenük fordítják titkos manipulációkkal a nyomozást. A "psyop"-oknál (a pszichológiai fegyvereket működtetőinél. akik tudatosan közreműködnek az agykontroll visszaélések elleplezésében. hogyha kollaborálnak.ügynökei. vagy abban bíznak. Ez az úgynevezett "limited hang-out" (korlátolt közzététel) stratégiája. hogy íme legalább a tényfeltáró újságírók akartak valamiben segíteni. hiszen számos jogász vagy nem hisz az áldozatnak. Megfigyelték azt is. Így aztán az egész kiesik a történelmi emlékezetből. még arra is gondolhat. hogy így elkerüljék a teljes lelepleződést. és mindazokkal szemben bizalmatlanság keltése. Nos. programozott tudatú egyén. A szupermodern technológiákkal végzett agykontroll és az elektromágneses zaklatás esetében ez nem biztosít hatékony védelmet. és így időhöz jussanak. Egy másik védekezési módszer lehet az igazságszolgáltatási szervek igénybevétele. Adatok vannak arról is. hogy ma már különleges szakértelmet igényelnek. Minthogy a kongresszusi és más hatósági vizsgálatok adatai szerint maga az FBI is alkalmazza az elektronikus zaklatást. Egyesek ebből közvetlenül hasznot húznak. akár tud erről. hogy zsarolásra használják azokat az információkat. hogy ezt "összeesküvési elmélet"-nek bélyegezve nevetségesnek tartsák. Ha mindezeken az akadályokon sikerül 230 . hogy ne hagyjon kézzel fogható bizonyítékot. mert attól tartanak. D. ezért joggal feltételezhető. hogy sor került olyan konferenciákra. és aki nem teljesen járatos a tájékoztatás szakmai fogásaiban. akkor is még szinte leküzdhetetlen akadályt képez az elkövetett bűncselekmény bizonyítása. Azzal is számolni kell. hogy ismeri azokat az eszközöket. amikor a titkosszolgálatok bizonyos cselekményeikről maguk számolnak be. Ez elleplezi a belföldön elkövetett súlyos visszaéléseket. vagy egyáltalán nem reagálnak rá. amikor néhány visszaélést azért beismernek. De már az ügyvéd megtalálása is nehézségekbe ütközik. hogy sok ilyen együttműködő már maga is kontrollált. A tiltakozás és ellenállás módszerei Első lépésként az olyan közrend felett őrködő jogérvényesítő szervekhez fordulnak a védelmet keresők. amit elveszett történelemnek neveznek. hogy tovább folytatják a zaklatásukat.

Ugyanakkor mindig akad néhány olyan tisztességes politikus. aki ténylegesen nem az emberi jogok elkötelezettje és el kell érni. ezért hozták létre és ezért finanszírozták a háttérerők.végzett kísérletekről szóló jelentést. Ezek az emberjogi szervezetek az Egyesült Államokban elsősorban a tengerentúli visszaélésekkel foglalkoznak. jóhiszemű képviselőket pedig a számukra tartott titkos üléseken félreinformálják és nincs semmi lehetőségük arra. A "The World Organization Against Torture" (A kínzás elleni világszervezet) már megvitatta az Amerikában. 231 . Egyes képviselők egyszerűen nem vesznek tudomást e jelenségekről és eldobják az agykontroll áldozatok beadványait. hogy számos olyan ál-civil szervezet is létezik. A törvényhozók csaknem tehetetlenek.keresztüljutni. és hogy az Egyesült Államok mennyiben tartja be a kínzást tiltó nemzetközi megállapodást ("Convention Against Torture"). esetleges újraválasztásával szemben. Van olyan nézet is. aki elsőbbséget ad az igazság feltárásának. valamilyen módon "legális". a maximális titoktartás mögé bújva működik. hogy ezek el legyenek távolítva a közéletből. mind a kormányzati szervekben természetesen sok tisztességes. beadványok készítése és a közvetlen kapcsolat felvétele a törvényhozókkal. miközben nem vesznek tudomást a belföldön történt jogsértésekről. ellenőrzésére és semlegesítésére törekszik. az embereken . hogy mivel nincs jogszabály. Mások óvatosan tudakozódnak. Az intézményesült demokrata és köztársasági párttal szemben egy harmadik erő esetleg több esélyt nyújt arra. de miután nem vezet eredményre. A politikai aktivitást vállalóknak meg kell tudniuk. amely tiltaná az agykontrollt. Ebben az esetben még bírói szakban évekig elhúzhatják az ügyet és ez csillagászati méretű költségeket okozhat. Egy kifejezetten az elektronikus agykontroll áldozatait védelmező jogszabály természetesen hasznos lenne. és ezért elvileg lehetséges. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen választott képviselőivel. Ennek csak az egyik része a szavazás. akkor az illetékes kormányzati szervek a nemzetbiztonsági érdekekre való hivatkozással térhetnek ki a felelősségre vonás alól. A megfelelő civil szervezetek megtalálásánál azonban figyelemmel kell lenni. mind a kinevezett közéleti szereplők közül ki az. hogy az így kapott információkat leellenőrizzék. de igen csekély eredménnyel. Egyes törvényhozók pedig együttműködnek ezekkel a szervezetekkel. Ez a feladata. hogy a háttérerők az igazságszolgáltatásban is kiépítették hálózatukat. Mégis a levelek írása. hogy a látható kormány. aki hajlandó ezekkel a kényes kérdésekkel foglalkozni. amikor a hírszerző apparátusok és titkosszolgálatok visszaéléseire kellene fényt deríteniük. hogy mind a választott. Az agykontroll áldozatok is megtehetik ezt. ezért amit e technológia alkalmazói tesznek. ugyanakkor máris létezik sok olyan törvény. Szem előtt kell tartani. beadványok készítése nem mellőzhető. Ez alatt folytatódhat az áldozat zaklatása.az ő tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül . A politikai közéletben való részvétel is a hatékony védekezési mód lehet. A naiv. Eredményes lehet más civil szervezetek bekapcsolása is az agykontrollal végzett visszaélések feltárására és megakadályozására. hogy kevés olyan jelölt és politikus található. hogy e kényes kérdések a közéleti viták részévé váljanak. A védekezés további módja lehet a levélírás. Ha mégis sikerül eredményt elérni a bírósági eljárásban. amelyet fel lehetne használni e technológia működtetőivel szemben. amely "a jótékonykodás" érve alatt valójában a társadalomkritikus erők kooptálására. de különösen a nem látható. Az emberjogi szervezetek is éveken át elutasították az elektronikus agykontroll áldozatok ügyének a felvállalását. hogy segítséget nyújtsanak. azt is számításba kell venni. A problémát az okozza. Egy normálisan működő képviseleti demokráciában az állampolgárnak joga van ahhoz. mert mind a törvényhozásban. törvénytisztelő személy található. és alapvető jogainak a megsértése. feladják.

amíg nem kerülnek a nyilvánosság nyomása alá. és segíteni kell őket tényfeltáró munkájukban. Az elmebetegségekről már sok szó esik. hogy e technikák és eszközök létezése cáfolhatatlan tény. Az Egyesült Államok fővárosában ma már szakszerű lobbizás nélkül alig lehet valamilyen ügy érdekében mozgósítani a törvényhozó és kormányzati szerveket. Szükséges a szigorúan titokban tartott agykontroll technológiák és módszerek megismerése. Már az is erőt adhatna nekik. A legtöbb vallási vezető. Ma már a törvényhozók figyelmének a szakszerű felhívása is pénzért vásárolható szolgáltatás. hogy az elektronikus agykontroll-technológiával milyen visszaéléseket lehet büntetlenül elkövetni? A tömegtájékoztatási intézmények és az iskolarendszer nem foglalkozik ezekkel a problémákkal. mert rájuk való hivatkozással mellőzik az agykontrollal történő visszaélések kivizsgálását. hogy legalább az illetékes helyek folyosóin hallhatóvá váljanak az elhallgatott információk. hogy a vallásszabadság elképzelhetetlen a gondolat. ha megismernék. akik készek kockázatot vállalni azért. a gyülekezethez. az világosan látja. hogy valamelyik agykontroll ellenes csoport támogatóhoz jutna. Ugyanakkor ezen eszközök működtetői mindaddig le fogják ezt tagadni. és nyilván kell tartani azt. Az agykontroll-zaklatás bizonyítékainak és a róla szóló információknak az összegyűjtése minden szempontból kívánatos és hasznos. hogy feltárják és kimondják az igazságot. A gyermekeket is tájékoztatni kell mindenről. 232 . és nem szembesítik őket a cáfolhatatlan tényekkel. Egy ilyen szakvállalat rendelkezik annyi kapcsolattal. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a vallási szervezeteket és az egyházakat sem. Egy ilyen adatgyűjtő tevékenységhez nincs szükség előzetes engedélyekhez. De ha mégis előállna az a helyzet. és így csak a gazdagoknak áll a rendelkezésére. legalább figyelemmel kell kísérni. Aki ebben a kérdésben elmélyült. Lehet náluk arra hivatkozni. de a világsajtóban is mindig fellelhetők bátor és tisztességes újságírók. és esetleg tesz is valamit. hogy embertársaik meg akarják semmisíteni őket? Ennek a szörnyűségnek tartós következményei miként hatottak ki életükre és családjuk sorsára? Egy ilyen kapcsolatfelvétel ahhoz is hozzájárulna. amikor majd kiértékelik a jelen eseményeit. ha felvennék a kapcsolatot a holocaust túlélőivel. Alapvető fontosságú a közvélemény felvilágosítása és a széleskörű ismeretterjesztés is. a politikusok most elhangzó kijelentéseit.Az amerikai sajtóban. A tényfeltárásnak elsősorban nem technikai akadályai vannak. Az agykontroll áldozatok segítségért fordulhatnak lelkipásztoraikhoz. Lobbizó szakemberek alkalmazásához azonban sok pénzre van szükség. Meg kell magyarázni az embereknek. Ez is egy hatékony védekezési eszköz lehet. amelyeket pedig már évek óta alkalmaznak a gyakorlatban. azt szembesíteni tudják azokkal az atrocitásokkal.és szólásszabadság nélkül és sok egyházi szolgálatban álló személy ezt meg is érti. hogy az agykontroll visszaélések túlélői számára hasznos lenne. papjaikhoz. hogy ők miként voltak képesek együtt élni azzal a tudattal. hogy felhívja a társadalom figyelmét az agykontrollal évtizedeken át elkövetett visszaélések méreteire. Ezeket a becsületes újságírókat meg kell találni. ami történik. akkor érdemes lenne hivatásos lobbizó céghez fordulni. a rabbikhoz. egyházi tisztségviselő legalább is szavakban az emberi jogok elkötelezettje. Ezt lehetőleg úgy kell megtenni. vagy passzív bűnrészesként részt vettek. Ma is tagadják egyes módszerek létezését. Ha mást nem is lehet tenni. amelyekben aktív. hogy a történészek. és a közvélemény tájékoztatása. hanem politikai megfontolások akadályozzák a titokban tartott zaklatáshoz használt elektronikus technológiák és eszközök létezését. Felmerült az a gondolat is.

De nehéz azt is megmondani. aki távozni akar. ami adott esetben ráirányíthatja a figyelmet arra. Adott esetben az egyes agykontrollhoz használt berendezéseket gyártó cégek ellen is bojkottot lehetne szervezni. hogy anyagi eszközökkel nem rendelkező polgárok az agykontroll fegyverek összes lényeges fajtáját létrehozzák. legalábbis papíron még garantálják az emberi jogokat és a politikai szabadságjogokat. amikor ismertté válnak tények az emberi jogok agykontrollos technikával történő megszegéséről. mivel a külföldi írott és elektronikus tájékoztatás szabadabban bírálhatja az agykontroll visszaéléseket. hogy itt élet-halálkérdésről van szó. és ahol. akkor általában nem veti alá magát a nemzetközi jognak. Ma már persze a rendfenntartó szervek fejlett eszközökkel és technikákkal rendelkeznek a nagyobb szabású utcai tüntetések feloszlatására és lejáratására. Fel lehetne használni az Internet hálózatot arra. beleértve a gyártó cégeket. A megkeményedett. A figyelem felkeltésére azonban néhány ilyen berendezés is elég lenne. és a szenzációhajhászás fontosabb. ha nem szolgálja az amerikai uralkodó elit érdekeit. Arra természetesen nem lehet törekedni. aki ehhez az eszközhöz nyúl. A mikrohullámú berendezések azonban az elektromágneses és akusztikus berendezéseknek csak egy kis részét képezik. kényszertáplálásnak lehet őket alávetni valamelyik zárt egészségügyi intézményben. A külföldi civil szervezetekhez és állampolgárokhoz folyamodás esetleg kaphat médiatámogatást. és azokat az újságokat is. Ezért a nemzetközi bíróságnál valójában csak jelképes eredményeket lehetne elérni. mint az objektív tájékoztatás. Az agykontroll-zaklatás áldozatai közül sokan mérlegelték az Egyesült Államokból való távozást. Ez felhívhatja az eddig gyanútlan polgárok figyelmét és tájékoztatásukra propagandaanyagok is készíthetőek. amelyben a világ legidőtállóbbnak bizonyult alkotmánya van életben. Elvileg a külföldi kormányokat is lehet tájékoztatni. a mindennapi élet részévé vált és alkalmas eszköz arra. amelyek e technológiák kifejlesztését végzik. kérgessé vált amerikai kultúrában az éhségsztrájk már nem vált ki nagy hatást. hogy ez a technológia létezik. Allen Barker megfontolandónak tartja azt is. Egy nagyobb tüntetés esetleg a helyi sajtó és rádió figyelmét is felkelti. Az agykontroll áldozatok esetében további nehézség az. és azt közszemlére tegyék ki. Ez alkalmas a lejáratásukra. akkor még az ő hozzájárulásukat is meg lehet hozzá szerezni. hogy még az éhségsztrájkhoz sincs joguk. Ezzel is fel lehetne hívni a közvélemény figyelmét arra. Az Egyesült Államok. hogy bárkinek az otthonát szigorúan ellenőrzött hellyé változtassák. sőt gyakran nevetség tárgyává válik. mert arra hivatkozva. Az utcai tüntetések is időnként hasznosak lehetnek. és így kölcsönös érdekük a titoktartás az agykontroll visszaéléseket illetően is. Bojkottálni lehetne azokat a kutató és egészségügyi szervezeteket is. Amerika szigorúan jogi értelemben ma is még olyan alkotmányos ország. Ellenállást lehet kifejteni a nemzetközi szervezetek és a világ közvéleményének a tájékoztatásával. amelyek nem adnak tájékoztatást a visszaélésekről. minthogy azok uralkodó csoportjait is szoros érdekközösség fűzi az Egyesült Államok hatalmi elitjéhez. hogy elmebetegek. de válasz nem várható tőlük. Ezeket a műfogásokat jól elsajátította a Greenpeace. A nemzetközi bíróságnál formális eljárást is lehet kezdeményezni. A műholdakon keresztül bárhol el lehet érni az 233 . Az éhségsztrájk is számításba jöhet.A tömegtájékoztatási intézmények figyelmének a felkeltése is ma már különleges fogásokat és virtuóz technikát igényel. és ha nincsenek kellően felvilágosítva a családtagok. hogy hozzáértő szakemberek maguk állítsanak elő agykontroll-zaklatásra alkalmas mikrohullámú berendezést. hogy elektronikus reklám útján riasszák az embereket minden egyes esetben. A hírszolgáltatás szórakoztató iparággá vált. hogy hová mehet.

de esetleges alkalmazását többen is már figyelembe vették. Csaknem biztos. hiszen ez megalázná az Egyesült Államokat. Sokan hivatkoznak Martin Luther King-re. Ezért az átlag amerikaiak többségét elsősorban a pénz érdekli és nem képes felfogni. Ennek ellenére az uralkodó elit úgy döntött. Az amerikai lakosság védekezését elősegítené. A különböző kormányok és titkosszolgálatok közösen érdekeltek a legszigorúbb titoktartásban. kerítésekhez láncolták magukat. hogy egyes célszemélyeket eltávolítsanak Amerikából. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a jelenlétét is. mert mérséklő befolyást gyakorolt. elzárták a közlekedést. akár fegyveresen is. mert a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik az IRS (Internal Revenue Service .Az amerikai adóhivatal) ügynökei számára. A várható eredmény az lenne. Hagyományai vannak a civil engedetlenségi mozgalmaknak is. amely nem kívánatos a többi ország számára. zaklatták. Ha pedig ezt az állampolgárok zaklatására használják. Maguk a titkosszolgálatok is kifejlesztettek és alkalmaztak számos hatékony módszert a gazdasági szabotázsra. hogy kifejezzék tiltakozásukat. hogy megakadályozzák egyes személyek távozását. Martin Luther King többek között azért volt sikeres. Ezért a gazdasági szabotázs csak arra nyújtana alkalmat. például azokra az MRI ("Magnetic Resonance Imaging". hogy az irányított propaganda ezeket az ellenállási akciókat terrorista cselekményeknek minősítené. akik viszont azt a feladatot kapták. hogy az adózás alól való kivonás vádjával bárkit rács mögé juttassanak. Teljesen bizonytalan. ezért rendszeresen megfigyelték. engedély nélkül behatoltak hivatalokba azért. ha hiteles tájékoztatást kapna arról. Az agykontroll technológia kifejlesztését és működtetését közpénzekből finanszírozták. Azt is számításba kell venni. de részt vesznek az erre vonatkozó adatok eltitkolásában. Az amerikai alkotmány feljogosítja az állampolgárokat arra. hogy sorsát mennyire életbevágóan érinti az agykontroll technikával gyakorolt ellenőrzés és visszaélés. amelyekkel ezeket a gazdasági szabotázs cselekményeket meg lehet akadályozni. és végül az ő sorsa is beteljesedett. Ilyen civil engedetlenségi megmozdulások keretében egyes személyek kapukhoz. hogy ellenálljanak. Ez azonban nagyon veszélyes módszer. Ma azonban az amerikai társadalom már a magánpénz-monopólium és a pénzgazdaság bevezetése révén a pénz hajszolására van beállítódva. egy zsarnoki kormányzatnak. hogy a titkos kormányzat milyen típusú eszközöket tud 234 . hogy egy engedelmesebb személlyel váltja fel. ahova el lehet menekülni a zaklatás és a megfigyelés elől. amelyeket különlegesen értékesnek találtak. hogy tovább erősítenék azokat a rendőri módszereket. akkor erkölcsileg igazolható az adófizetés időleges megtagadása. aki az agykontroll elleni tiltakozásként ehhez az eszközhöz nyúl. akik azt a feladatot kapták.elektronikus fegyverekkel. azaz elektromágneses hullámokkal való képkészítés módszere) útján szerzett bizonyítékokra támaszkodva. Politikai menedékjogra természetesen nemigen számíthatnak a távozók. hogy a külföldi országok hatóságai is tájékozottak az agykontroll technológia eredményeiről. aki az erőszakmentes polgárjogi mozgalmat részesítette előnyben. Mérlegelték a gazdasági eszközökkel történő ellenállást is egyes amerikaiak. és teljes hangerővel bombázná vele az amerikaiak tudatát. hogy "terroristának" minősíthessék azt. Eddig nem járt eredménnyel az adófizetés megtagadása. így Allen Barker is. Az elektronikus megfigyelés külföldön könnyebben tüntethető fel legálisnak az amerikai törvények szerint. egyáltalán van-e olyan hely. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a tevékenységét is. Egy másik tiltakozási mód lehetne agykontroll-ellenes graffitik festése forgalmas helyekre és kormányépületekre.

akkor az üzenetvivő engedély nélkül is bejöhet.html) A tűzfal hagyományos értelemben arra szolgál. Az üzenetvivő például megfoghat egy darab papírt és visszaviheti abba a házba.datafilter. ahonnan elindult. hogy a rendszer működtetői komoly erőfeszítéseket tesznek tevékenységük eltitkolására. teljes biztonságban érezheti magát. Ennek a háznak a lakója vagy kinyitja az ajtót. hogy az üzenethordozó beléphessen. mint az utcában sorakozó házakat. Amíg az üzenetvivő bent van a lakásban. Amikor az egyik ház lakója kapcsolatba akar lépni egy másik ház lakójával. február 17-én az Interneten is közzétett ez irányú megállapításait foglaljuk most össze. A házak lakói üzeneteket továbbítanak más házakba. Mégis az úgynevezett közvetlen akciók alkalmazása nagy körültekintést igényel. de ezt elvileg össze lehet hasonlítani egy házzal. ha az agykontroll célpontjává vált személy úgynevezett "mentális tűzfalakkal" veszi körül magát. Az eredeti ház ajtajai csak akkor láthatók az üzenethordozók számára. amely koordinálja és vezérli az agykontroll műveleteket. mint már említettük. maga is hosszú időn át az elektromágneses agykontrollal végzett zaklatás célszemélye volt. Ez a kibernetikában megfelel egy adatállományt tartalmazó fájl továbbításának a hálózaton keresztül. hogyha valamelyikben tűz tör ki. Ezt az elgondolást ugyancsak Allen Barker dolgozta ki. amit a hálózatba bekapcsolt komputeren "port"-nak. akkor egy meghatározott ajtóhoz küldik az üzenetvivőt. aki. pontnak. akkor a hekker akciója nem tud továbbterjedni a hálózat többi részére. Ha a lakosság maga is rendelkezhetne hasonlókkal. hogy a szomszédos épületeket úgy elszigetelje. olyan külső eszközökhöz. Számolni kell azzal is. Egy számítógépes hálózat termináljait úgy is felfoghatjuk. hogy mit tehet és mit nem. Minden akció legfeljebb szimbolikus jelentőségű lenne és valószínűleg a tiltakozó halálát eredményezné. amely megfelel annak. A tűzfal ebben az értelmezésben megfelel a házat teljesen körülvevő védőfalnak. a CPU-ban (central processing unit-ban). amely egymástól elkülönítve tartja a komputer-hálózatba kapcsolt számítógépeket. vagy a modemek. hiszen egy átlagos polgár nem rendelkezik olyan eszközökkel. Mentális tűzfalak építése A védekezés hatékony formája lehet. hogy rájuk hatást gyakorolhasson. majd pedig ha ott 235 . az ne terjedhessen tovább. Valamennyi háznak számos bejárata van. az önmagában megfontolásra késztetné ezen eszközök jelenlegi működtetőit. amit akar. azaz belépési helynek. korlátozhatják. Először is tisztázni kell. először a védőfal látható ajtaján kell jeleznie. Ez a be. Az informatikában a tűzfal olyan eszközt jelöl. Az ő 2002. A komputernek ténylegesen többezernyi "port"-ja van. Mindezen okból a közvetlen erőszakos fellépést csak a legutolsó eszközként célszerű számításba venni.felhasználni ellene. Ha a ház lakói nyitva hagynak egy ajtót. amelynek számos ajtaja van.és kilépési mechanizmus irányítja és szinkronizálja az adatok mindkét irányú áramlását a központi feldolgozó egységben. Ha például egy számítógépkalóz támadást intéz a számítógépes hálózat egyik terminálja ellen. Egyesek azonban olyanokat küldenek ki. A tényleges ház az utcáról nem is látható. vagy irányítási központ. amikor már más tiltakozási lehetőség nincs. és azt tehet. ha a lakók megfelelő ajtókat helyeznek el e védőfalon. és az agykontroll áldozatok félrevezetésére. ugyancsak engedély nélkül. nyílásnak neveznek. vagy nem vesz a kopogtatásról tudomást. akiket a mindennapi életben rablóknak nevezhetünk. hogy hol és ki ellen irányuljon? Egy megerősített parancsnoki. (http://www. mint például a nyomtatók. aki aztán kopogtat az ajtón. Ahhoz.com/mc/mentalFirewalls.

Ma már az is szinte rutinszerűnek tekinthető. ez összehasonlíthatatlanul nagyobb erőszak és elítélendő bűnös cselekedet. Ily módon a ház sokkal biztonságosabban védhető a nem kívánt behatolásokkal szemben. Az "Army War College" lapjában. hogy az emberek hasonlatosak a hálózatba kapcsolt komputerekhez azzal a különbséggel. Megválogathatja. valamint az úgynevezett nem halálos fegyverek bevetése az emberi agy működésének a módosítására. a gépi szerkezet. A cikk fő mondanivalója.bebocsátást nyert. hogy mit olvas és milyen elektronikus tájékoztatási eszközökből informálódik. a "Parameters"-ben 1998. hogy ellenőrizzék a hozzájuk érkező és a tőlük távozó információk áramlását. akkor bűncselekményt követ el. De ha valaki betör a fizikai testbe. a saját belső hangját használja. A "port"-ok. amely lezárható. amit a felette uralmat gyakorlók elvárnak tőle. hogy komputerizált miniatűr szerkezeteket ültetnek be valakinek a testébe. A cyborg egy kibernetikai organizmus. cenzúrázható. új tényezőként jelent meg az Internet nagyarányú elterjedése. kisajátítható. Ez a fajta teljes ellenőrzés még nem lehetséges. Ha valaki betör egy személyi számítógépbe és ellopja a fájlokat. A modern agykontroll-kínzásra vonatkozó alapismeretek 236 . hogy nincs meg az a lehetőségük. akkor teljes mértékben irányítani lehet a valóságról alkotott képét. a fülein és más érzékszervein keresztül jut értesülésekhez. Ennek az eljárásnak a neve "deception operation" (megtévesztési művelet). és manipulálja a központi idegrendszer működését. az agyba. tavaszán jelent meg Timothy L. Thomas cikke. vagy manipulálja az adatokat. Az információs háború szenvedő alanya egy fantáziavilágban cselekszik. a félrevezető és manipulatív tájékoztatásra gondolnak. azzal pénzügyi támogatáshoz lehet jutni és még arra is alkalmas. hogy elhatárolják az új. személytelenné tehető. Amikor az információs háború kifejezés divatossá vált. amelyet Harlan Girard a "Támadó Mikrohullámú Fegyverek Elleni Konvencióért Küzdő Nemzetközi Bizottság" (International Committee for the Convention Against Offensive Microwave Weapons) részéről indított. amelyhez az adott személy hozzájuthat. továbbá az idegrendszer befolyásolásának széleskörűvé válása. Elképzel és megjelenít. Ezt a cikket bizonyítékként is felhasználták abban a perben. Az "information warfare" (információs háború) olyan jelzőszó. amelynek hallatán még mindig a propaganda agymosásra. Ezt a képzeletbeli valóságot azért hozták létre a számára. de az erőfeszítések ebbe az irányba haladnak. Ez az analógia volt az uralkodó nézet a katonai "információs háború" időszakában. Az egyes egyének ellen viselt információs háborúban mindez adatáramlási csatorna. keveréke. Amikor gondolkodik. vagyis a kapuk és ajtók tárva-nyitva vannak. a ház tényleges ajtajánál. és a szerves organizmus hibridje. A cyborg egyes alkotórészei kódolt eszközök. Az emberi "biokomputer" megtévesztése Az ember a szemein. hogy az adott egyént manipulálják. A gyógyászat és a technológia fejlődése eredményeként egyre fejlettebb testrészpótló szerkezeteket használnak és az emberek fokozottan alakulnak át úgynevezett "cyborg"-gá. meghamisítható. hogy pontosan azt tegye. Ha sikerül új jelzőszavakat találni. és más módon is ellenőrizhető azért. tiszta eljárásokat a morálisan elítélendő manipulációtól. Ha ellenőrzés alatt lehet tartani mindannak az ismeretnek és tájékozódásnak az áramlását. a "The Mind Has No Firewalls" (Az agynak nincsenek tűzfalai) címmel.

hogy az agykontroll irányítója egy szomszéd. elterelik a figyelmét az agyában hangzó szavak. Ez még arrogánsabbá teszi az agykontroll irányítóját. ami az adott célszemély bántja. és el tudnak rejtőzni a kormányzat védőszárnyai alá a szigorú titoktartás révén. hogy minden elromlik. akkor erre összpontosít. hogy így erőszakolják meg. amióta magnetofonra rögzített üzenetek teszik ki a zaklatás nagyobb részét. a másikat hidegen hagyja. hogy az áldozat az ártatlan szomszédait vádolja a zaklatásért. A "zapped" (az elektromágneses besugárzás célkeresztjében lévő) személy szívritmusa megnő és a távirányítású agykontroll technológiával folyamatosan lehet terrorizálni. kigúnyolják. hogy milyen hatást gyakorol a célszemélyre. vagy éppenséggel egy közeli rokon. hogy kipróbálják e pszichológiai zaklatási technikákat. ami ezt alátámasztja. de később már a konkrét célszemélyre alkalmazva finomítja módszereit. Egyes áldozatok csak kísérleti személyek és velük szemben csak az a cél. hogy mi az. az Interneten. Az agy válaszolni akar. Ennek a műveletnek az egyik célja az áldozat gondolatainak az elolvasása. másrészt kifárasztása és engedelmességre kényszerítése. hogy a célszemély legközelebb álló barátaiban is elveszítse bizalmát. és a pszichológiai befolyásolás gyakorlati alkalmazását. Ami az egyik embert bánthatja. Nick Begich. Pontosan ez az. vagy félrevezetik azért. mert ez függ az irányító személy motívumaitól. Így az áldozat még akkor sem jut szünethez. hogy az azt higgye: ezt igenis a zaklató idézte elő. Az elektronikus csúcstechnológia csaknem minden változatát alkalmazzák. A hozzá közelálló személyeket megfenyegetik. de hozzá igazítják a célszemély lelki beállítódásához is. vagy barát. Az áldozattá vált célszemély lassan azzal találja szemben magát. A zaklatás irányítója kihasználja a folyamatos megfigyelésből hozzá jutó információkat és leellenőrzi. A gúnyolódás. ami ma már történik. Képzeljük el. kicsúfolás és kötekedés. akár nem. az utcán. hogy valakitől ilyeneket kérdeznek: "Hallod ezt? Megtennéd ezt? Kiugornál-e az ablakon? Elgázolnál-e valakit? Mit akarsz lopni legközelebb az üzletben? Melyik a kedvenc kábítószered? Mióta vagy kábítószer élvező?" És így tovább a végtelenségig. Amikor már tudja. akár otthon tartózkodik. A célszemélyt adott esetben a nap 24 órájában folyamatosan parancsokkal bombázzák. A távirányítással ellenőrzés alatt tudják tartani a szívritmust. és az elérhető szakirodalomban is fellelhető számos dokumentum. valamint a bosszantás. Különösen azóta van ez így. szétesik az életében. A célszemély nem tudja leállítani a kérdéseket. hogy a "high fidelity" emberi hang létrehozásának a technológiája lehetővé teszi a titokban alkalmazott szuggeszciót. és minden más elérhető helyen. Egyik szokásos módszer olyan megtévesztő információk továbbítása. hanem azon van a hangsúly. megfosztják kapcsolataitól. A zaklatás módja egyénenként változhat. mérni tudják az 237 . az alkalmazott technológiától. Lehetségessé válik "beszélni" a kiválasztott ellenfelekhez a leginkább zavarba ejtő módon. Ezek a hivatásos bántalmazók csak abban különböznek a többi kínzótól. A tudósító. felizgatás szinte minden változata előfordul. Egyaránt zaklatják nyíltan és álcázottan. júliusában riportot közölt "Psycho Warfare" címmel. A "The Village Voice" című lap 2001. A célszemélyt folyamatosan elektromágneses besugárzásnak vetik alá. amikor a rendszer működtetője maga pihenni tér.Az elektromágneses agykontrol esetében nem az alkalmazott technológián. A célszemélyt szándékosan izolálják. Nincs hozzászokva ahhoz. Egy hivatásos zaklató a kézikönyvek előírásai szerint indítja be agykontroll műveleteit. hogy milyen kudarcok érték a célszemélyt és aztán úgy alakítja akcióit. amelyek szakadatlanul bombázzák. hogy a legfejlettebb csúcstechnológiával rendelkeznek. A célszemély állandó megfigyelés alá kerül. Természetesen előfordul. beszámol arról.

hogy elhitessék áldozataikkal: képesek olvasni a tudatukban. hogy a "mágus" például az áldozat által is olvasott e-mail listára üzenetet helyez el. vagy mit képzel az adott személy. Nekik módjuk van beleszólni a célszemély hangtalan belső lelki párbeszédébe. hogy olvasni tudja a gondolatait és az áldozat látva ezt a "bizonyítékot". hogy állandóan ilyen cenzúrázással kell számolni. Ezeket a technikákat túlnyomó részt tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül próbálták ki amerikai polgárokon. mert a folyamatos beavatkozással el lehet idegeníteni még a legközelebbi rokonaitól is. hogy azt csak úgy az eszébe jutott. hisz neki. hogy a célszemély ne arra gondoljon. kísérletet tehet arra. Egyre több olyan áldozat van. Mindezt könyörtelenül fel lehet használni a célszemély gyötrésére. mintha hangosan beszélne hozzájuk. 238 . Az így bejuttatott szavak aztán aktivizálják az asszociációs memóriát. Aki ezzel tisztában van. hogy az emberekben lezajlik egy szimulációs folyamat. természetes. hogy mit lát. E módszerek műszaki alapja a hangot a koponyához továbbító eszköz működtetése egy meghatározott időszakon át.agyhullámokat. amely tovább zavarja az áldozat gondolkodását. A kezelők számára rendkívül előnyös. várható magatartásának prognosztizálása további lehetőséget nyújt a tudatbefolyásolók számára. Az is ismert. de ezzel a különleges szellemi terheléssel is. Azt szuggerálja neki. elhitetve vele. Minthogy az ember társas lény. amely a célszemély saját hangját utánozva juttat el üzenetet a fejébe. hogy az áldozat mire gondol. Ahogyan azt is természetesnek lehet tekinteni. de nagy erőfeszítéssel mégis csak el lehet érni. amely állandóan elvonja a figyelmét munkájáról. és így állandó feszültségben tartják. de a rendszer működtetői arra is törekednek. rendreutasíthatják és figyelmeztethetik a politikailag korrekt szavak használatára. Egy másik technika az. hogy a legtöbb ember valamiért aggódik. hogy ez mágikus jellegű beavatkozásnak tűnjék azon személy számára. és az befejezi a folyamatot. Ezután egy dalt is lehet sugározni a fejéhez. Az anyagcserétől a szexig minden testi folyamat is természetes része az emberi életnek. Rutinszerűen használják mindannak a felerősítését. kioktathatják. Az elektromágneses hullámokkal történő gondolatolvasással bárkitől el lehet lopni a saját szellemi termékét. amikor olyan szavakat és kifejezéseket továbbítanak az áldozat agyába. hogy valami másra gondoljon. mint amire irányítani akarják zaklatói. amire besugárzói akarják. dühöt és félelmet vált ki. amelyek a kezelők által kívánt irányba akarják terelni az áldozat gondolatait és cselekvését. A folyamatosan zaklatott személynek nem csak az élet normális nehézségeivel kell megküzdenie. Mindezzel rendkívül nehéz együtt élni. Rendkívül fárasztó úgy gondolkodni. hogy még a legrejtettebb gondolataikat is kifürkészik illetéktelenek. amelynek a keretében megpróbálják empátiával beleképzelni magukat a másik ember helyzetébe. továbbításában. hogy úgy "hallják" a megtámadott személy legbelsőbb hangtalan gondolatait is. és szorong. hogy azok is valamilyen formában részt vesznek az agyában érzékelt gondolatok felidézésében. Először nyugodtan szuggerálni lehet az áldozatnak. akinek szembesülnie kellett azzal. akinek olvasnak a gondolataiban. Mindennek a "csodálatosságát" azzal is fokozni lehet. hogy törődik embertársaival is. hogy gondoljon a "kék ibolyára". Ma már használják a hang-klónozás technológiáját is. A "mágus" először az érzékelési küszöb alatt "elhelyez" egy gondolatot az áldozat agyába. A gondolkodási folyamatba való beavatkozás technológiája létezik. Ez elkeseredést. "kék ibolya". A megfigyelt személy fejlett pszichológiai technikákkal való felmérése. ami miatt a célszemély különösen aggódik. amelyben megfelelő helyen esetleg többször is előfordul a varázsszó. hogy gondoljon. amiről a célszemély azt fogja vélni. A "zapping"-gal (az agy elektromágneses sugarakkal történő "ágyúzásával") számolni kell. később pedig ugyanez a mágus "leleplezi". még azt is ki tudják fürkészni.

hogy elektromágneses technológiával társadalmi méretekben gyakorolják a tudatbefolyásolást. Ewen Cameron által alkalmazott "psychic driving" módszerre. amelyet egyetlen működtető kezelhet különböző áldozatok agyára irányítva az elektromágneses sugárzást. A kezelő nem csak azt láthatja. amit lát a szemeivel? A célszemélynek egyetlen egy gondolata sem lehet. Néhányat szándékosan félrevezettek. amit az áldozat tesz egyidejűleg. hogy azt higgye: különleges szellemi képességekkel rendelkező médium. A reális időben történő befolyásolás Itt egy külső hangot továbbítanak az áldozat agyába. amelyet ne kommentálna a kezelő. Az automatizált kezelő lehet egy digitális magnetofon. hogy mikor menjen fogat mosni. Ezt követően a digitális hangszimulátor létrehozza ezt az üzenetet. de azt is. amelyet az általa kezelt betegeken próbált ki. Ha pedig nincs elég erre alkalmas és kiképzett személy. amelyet szándékosan elő tudnak idézni egyes személyeknél. hogy a természetes személy kikapcsolásával automatizálni kell a folyamatot. Számításba kell venni azt a lehetőséget is. akiket kiskoruktól kezdve hosszú időn át befolyásolnak. ahol beszélni tud hozzá.áldozatot is manipulálni. Ez nagyon hasonlít a dr. hogy a hatalom birtokosai. ha e technológia nem kerül a nyilvánosság ellenőrzése alá. mások viszont egyes dolgokra rájöttek. vagy beprogramozott időközönként az áldozat agyába. Mindez felveti azt a kérdést. hogy nem maradjanak magukra saját gondolataikkal. Külön foglalkoznak a gyermekekkel. Allen Barker "Delgado-gombnak" nevezi azt a kapcsolószerkezetet. hogy a lakosság ne legyen tájékoztatva e létező tudatbefolyásolási technológiákról és eszközökről? Elképzelhető-e. Az "automata-kezelő személy" lehet egy komputerrel működtetett berendezés. Vannak olyan áldozatok is. hogy két egymással kapcsolatban álló személy miként reagál ugyanarra az érzékelési küszöb alatti ingerlésre. A technológia működtetői számára ez a módszer azért nem praktikus.pszichikai hatással kiváltott betegségi tünetek).Lehet egyszerre két . Működik egy szenzor-rendszer. hogy milyen fajta válasz üzenetet kell továbbítani az áldozathoz. Azzal is kísérleteznek. mert egyidejűségénél fogva sok kezelőre van szükség.a zaklatásról nem tudó . Mikrofonokkal is rendelkezik. amely a zaklató nyomására meghatározott magatartást kiváltó ingerlést továbbít az áldozat agyához. hogy egy titkos stúdióból a kezelő műszereivel figyeli és hallgatja a megerőszakolt személy gondolatait. Dr. és egy programozott algoritmus határozza meg. amely előre rögzített üzeneteket közvetít találomra. amikor visszajelzés érkezik az áldozat koponyájából. akkor az korlátozza a befolyásolható áldozatok számát is. amely elemzi az agy adatait. hogy milyen ellenlépésekkel szükséges eme módszerek ellen védekezni? Megengedhető-e. amely aztán elektromágneses hullámokkal továbbításra kerül. ne éljenek vissza vele titokban? Allen Barker már idézett tanulmányában sorra veszi az eddig ismertté vált tudatbefolyásolási módokat. általa kívánatos pályára irányítsa. Erre a tipikus amerikai válasz az. Az áldozat azt éli át. és növelni kell a hatásfokot. mi az. továbbá elemzi az áldozatok és a társadalom által adható lehetséges válaszokat. Ez történhet a legalkalmatlanabb időben. akik semmit sem tudnak. José Delgado elgondolásai érvényesülnek. hogy teljesen váratlanul elborítja valamilyen érzés. egy leküzdhetetlen kényszer. és alkalmas arra. Létezik az úgynevezett PTSD ("Psychic Transfer Syndrome Disorder" . és ez az illetőt még befolyásolhatóbbá teszi. Képzeljük el. Így egyetlen személy sok áldozatot tud egyszerre "kezelés" alatt tartani és biztosítani azt. Az áldozat mindezt a fején belül hallja. A tájékozatlan 239 . Még azt is előírja neki. hogy a kontrollőr elvonja az áldozat figyelmét s azt valamilyen más.

és ez az. Elméletileg elképzelhető. Az. ha gyakran kísérleti állatként kezelik őket. Hasonló ez ahhoz. Cameron "psychic driving" (pszichikus vezetés) kísérleteiben az áldozatot lekötözték és arra kényszerítették. A kondicionált "internal"-nak az a gondolati folyamat tekinthető. Nagyon sokan nem is rendelkeznek azokkal a fogalmakkal és szavakkal. Természetesen gyűjthetik a bizonyítékokat mások meggyőzésére. körülményeiktől függően úgy kell élni mindennapi életüket. Ez különösen így van. amit a kontrollőrök ki akarnak maguk számára sajátítani. egyéniségüktől. például erre alkalmas frekvencián működtetett mikrohullámú sugarat is. vagy esetleg egy per megindítására. Egy hasonló hangjelzés aktivizálhat egy kondicionált "internal"-t.áldozatok gyakran úgy hiszik. hogy létezzenek konszenzuson. hogy számíthatnak-e segítségre az ideg-és elmegyógyászok vagy a bíróságok részéről. hogy olyan mentális tűzfalat hozzanak létre. amilyenre képesek. hogy 240 . hogy hosszú időn át egy manipulatív üzenetet hallgasson magnetofonról. amit megtapasztalnak. noha még az ételt nem látta. azaz megegyezésen alapuló külső hangok is. A traumával történő kondicionálás is erős és hosszantartó és fel tudja idézni az eredeti bántalmazás eleven újraérzékelését. amelyekkel meg tudják fogalmazni. hogy ők maguk akarták a programozók által rájuk kényszerített magatartást. amikor már a gépezetet kikapcsolták. A manipulátorok el tudják érni. Ebben közrejátszik az életkora. A szokásos gondolati modellek általában a társadalmi együttélésben kialakult konszenzuson alapulnak. Dr. ha ebben eredményt tudnak felmutatni. hogy agyukat folyamatosan külső behatásnak tegyék ki. Ezért felkészültségüktől. amely gondosan megválogatott kulcsszavakat használ. amit a befolyásolására a tudomása és a hozzájárulása nélkül alkalmaztak. Az első feltétel. saját érzeteik elemzésére vannak utalva. A "Delgado-gomb" tehát csak jelképesen egy gomb. Az elsőbe tartoznak az "internal" (belső). A másodikba tartoznak az "external" (külső) és nem konszenzusos behatáson alapuló gondolatok. Allen Barker az áldozatok gondolatait három kategóriába osztja. Még akkor is. az az adott személytől is függ. A külső és a belső gondolatok A zaklatásnak alávetett áldozatok még akkor is emberi lények. mint az elektronikusan vezérelt robotok. hogy a mit sem sejtő áldozataik úgy járjanak-keljenek otthonaikban. mint amikor Pavlov kutyájánál már a csengő hallatára is megindult a nyálválasztás. A legtöbbször belső világuk megfigyelésére. a zaklatás hosszúsága. Az ilyen "nonconcensual external"-okkal való heti gyötrés után a célszemély már akkor is hallja a feléje sugárzott kifejezéseket. hogy a célszemély mit érzékel belsőként ("internal") vagy külsőként ("external") a fejében. Rendkívül nehéz az áldozatok számára az őket ért hatások helyes elemzése. Ez a "mérgezett fa" ugyancsak "mérgezett mentális gyümölcse". amely meghatározott modulációra van hangolva és alkalmas az adott célszemély központi idegrendszerére hatni. és az a konkrét technológia és technika. de az alig elképzelhető. Egy ilyen "external" lehet akár egy e-mail üzenet is. kétséges. Feltételezhető. minden olyan eszközt jelöl. amelyet elszenvednek. hogy az áldozatok valaha is hozzájárultak volna ahhoz. Belsejükben folyamatosan zajlik a gondolati párbeszéd. Ezek lehetnek a kívánt hatást kiváltó kódjelzések. ha a kondicionálás egy bizonyos specifikusan kiválasztott ingerlésre összpontosított. amely az "external"-ok által való zaklatás közvetlen eredménye. hogy felismerjék. mi is történik velük. Modern értelemben azok a hangok (gondolatokat hordozó szavak) tekinthetők "külsők"-nek. azaz a normálisnak és természetesnek tekinthető gondolatok. Nem tudják összegyűjteni annak a zaklatásnak a tényeit. amelyek az érzéki észlelésből származó adatokon nyugszanak. amelyeket egy külső forrásból juttatnak el az adott személy agyába.

hogy nincs a másik végén "barátságos kezelője". és még kevésbé a helyes választ. Vizuális kontaktus esetén is hasonló a helyzet. Allen Barker tapasztalatból tudta. vagy tapintási kapcsolata van egy személlyel. akkor ennek a protokollnak a betartása . Ez eligazít abban. amellyel lehetséges az elküldött és fogadott . időazonos módon. amely kellően alátámasztja az "external"-ok olvasását és küldését. Választható valami más is. és az erre vonatkozó előírásokat jelöli vele. Lehetséges a tisztán "external" üzenetküldés beazonosítása. Gyakran felületesek és így egy sor olyan adathoz lehet jutni. vagyis a kapcsolatlétesítő menetrend szerint a célszemélynek 4533-ra kellene gondolnia. aki hallhatja a célszemély gondolatait. ha ők nem küldik meg a protokollt. Csak egy zsebszámítógépre van szükség. amit a figyelem felkeltése nélkül közölni lehet. még akkor is. Ez a protokoll úgy működik. Bárki le tudja nyomni a zsebszámológépén az 1. látási. akit zaklatnak és megpróbálnak betörni.a kapcsolattartó lépéseknek a megtétele . A lépésrend szerint annak a kérdésnek a feltétele következik. A számokat ki-ki a saját egyéni protokollja számára tetszése szerint megváltoztathatja. hogy egy személy beszéde hallható. hogy ki az. de a lényeg olyan kriptografikus (rejtjeles) hitelesítés alkalmazása. A protokoll. és mindezt áttehetik egy automatikus rendszerre is. A protokoll feltételezi egy együttműködő személy meglétét a külső kapcsolati-csatorna másik végén. Ha a célszemély a sorok között kiolvassa a bántalmazást. A kérdésessé 241 . vagy összeesküdtek. A protokoll A protokoll kifejezést itt Allen Barker informatikai értelemben használja. Vagy hallható a gondolat? Vagy nem.jel beazonosítása. Az olvasás során ki kell szűrnie azokat. A hitelesítés problémája Reális körülmények között bizonyos adatok kiértékelése szempontjából rendkívül fontos a háttérzaj várható szintjének a hiteles felmérése. vagy nem? Ebben az esetben az információs csatorna specifikusan egy személyhez kapcsolódik.9. csakis "mentális" érintkezéssel. Ha valakinek közvetlen látási. vagy tapintási kontaktus nélkül. hogy "mi 1999-nek a cosinusa?" Ha a kezelők nem küldik vissza a választ. hallási. és nem téríthetik el a lazán kapcsolódó jelképek. hogy "tartsd fel a három ujjadat". Küldenek számokat. Egy új szám kiválasztásával lehetővé válik a válasz ellenőrzése egy egyszerű zsebszámológéppel. Barker szerint a protokoll tehát az a mód.9. hallási. amely személyt be kívánunk azonosítani. A hipnotizálásra hajlamosak különösen sebezhetőek és egyes célszemélyeket alvás közben is lehet befolyásolni. amelyek valószínűleg nem őrá.9 cosinust és máris megkapja az eredményt. és vagy válaszolnak rá.e technológiák és eszközök megválasztásában szerepet játszik az. Ezután érdemes öt másodpercig várni a válaszra. mintha rádiót hallgatnánk valós időben. hogy az agykontroll-működtetők általában nem küldenek érvényes négyszámjegyű numerikus adatokat. és egy együttműködő személyre az információs csatorna másik végénél. ahogyan a "barátságos kezelő" hitelesíteni tudja a célszemély számára annak az információs csatornának a létezését. Tegyük fel. ha már létezik ez a külső csatorna. hogy mekkora a háttérben használt szimbólumok mértéke. és az eljárások. Gyakorlatban az áldozat arról szerez tudomást. Van egy sor más lehetőség.könnyű feladat. folyamatok egymást követő lépéseinek a sorrendjét. hiszen elgondolhatjuk. Ez mindenkire vonatkozik. amely persze állítólag "nem létezik". vagy a helyzetére vonatkoznak.tisztán "externális" . akkor vagy tanulatlanok. és választ küldhet neki. koncentrálnia kell.

(1971-ben a "Citizen Committee to Investigate the FBI" . érthetetlen. 35 %-a valódi áldozatoktól és agykontroll ellen harcoló aktivistáktól. az emberek hajlamosak arra.titkos aktákhoz jutott az FBI-nak a pennsylvaniai Media-ban lévő kirendeltségénél. akit valamilyen módon rávettek a zaklatásra. Ebből kiderült. amely korábban soha nem történt meg vele. hogy az e-mail küldemények 40 %-a ügynököktől és provokátoroktól érkezik. az FBI számos munkatársa lemondott. hogy Afrikában járt s nem tudta kivonni magát a zaklatás alól. amelyen korábban a tudat nem volt elérhető. a statisztikai számokban az kiegyenlítődik. akikben meg lehet bízni. és az így manipulált közvélemény hajlamos igaznak elfogadni a legnagyobb hazugságokat is. hogy kik ők. hogy élnek a Földön olyan emberek is. csak legfeljebb nem ismerjük pontosan. Noha az emberi agy csodálatos képződmény. A használható adatok is elég gyakran előfordulnak. Társadalmi vonatkozásban pedig a nagy hazugságokkal nehezen lehet megbirkózni. Az egyik nehézség a bizonytalanságok elemzésében van.vált adatokat mellőzni kell. További nehézséget okoznak az arányok és a fokozatok. A másik nehézséget a figyelemelvonás. vagy nem-tudatos zaklató. ha egy célszemély gondolatban elátkozza kezelőit.Állampolgárok Bizottsága az FBI ellenőrzésére . amelyeknek a szétválogatása és elemzése rendkívül nehéz. és az átlag közel kerülhet az igazsághoz. vagy pedig professzionális "cointelpro" ügynök. Vannak olyanok is. 242 . kettős állapotúan) gondolkodnak és nem folyamatosan. ez gyakran felbosszantja őket.amelynek a kódneve volt a "COINTELPRO". amelyben az áldozat neve nagyon hasonlít a célszemély nevéhez. A helyesen csoportosított statisztikai adatokkal gyakran jobban meg lehet közelíteni a valóság tényeit. Ez már válasznak tekinthető. Az amerikai állampolgárok elleni kémkedés a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával. hibás következtetéseit megerősíteni. a manipulátorok és a propagandisták az emberi gondolkodás gyengeségeit használják ki. akkor ez nem lesz véletlen. Gúnyosan megkérdezheti tőlük. és részletesen beszámolt a belföldi titkos műveletekről. mint ami a célszemély számára már eddig is ismert volt. mint több dimenzióban. Ha egyes konkrét esetekben így vagy úgy téved is az ember. és azt állítja. azaz maga is egy áldozat. akik hajlamosak a babonás gondolkodásra. vajon Afrika melyik országában "csípték fel" a gondolatait? Ha ezek után érkezik egy e-mail üzenet. Az ellenőrzés alá vont személynek minden furcsa. A tömegtájékoztatási eszközök propagandisztikus agymosása ipari méretekben állítja elő a hamis tudatot. A kontrollőrök. s mindezt annak tudtával. a zavaró és elterelő akciók elleni védekezés jelenti. hogy az FBI-nak van egy belföldi kémelhárító programja domestic counterintelligence program . A kérdés csupán az. hogy az illető tudatos.pontatlanul értékeljenek ki bizonyos adatokat. Elemeznie kell az összefüggéseket köztük. Amikor az aktákban szereplő információk megjelentek a sajtókban. ellentétes az amerikai alkotmány érvényben lévő rendelkezéseivel. és megpróbálják téves elképzeléseit. szokatlan. Az agykontroll áldozata szó szerint el van árasztva olyan bizonytalanságokkal. hogy . ha olyan rosszindulatú "információs-csatornán" érkezik az agyba. Ez különösen akkor bonyolult. Allen Barker szerint. hogy agyműködésének a megerőszakolói gondolatait megfigyelik. sőt bizarr dolgot számításba kell vennie. Elfogadható.mondjuk egy matematikai algoritmushoz képest . de gyakran ezek sem hordoznak több információt. Feltételezhetjük például. és sokkal inkább egy dimenzióban.) A kétes helyzetek elemzése Rendkívül fontos. hogy miként gondolkodjunk kétség esetén. Az emberek általában binárisan (két részből állóan.

Ez átvitt értelemben használt alapfeltevés. Ezek az adatok meggyőzhetik azokat a jószándékú embereket. Az áldozat emberi méltóságát nem lehet elvenni. és el kellene ítélnie azokat az állami alkalmazottakat is. Allen Barker teorémáját így foglalja össze: "Bárki. aki hozzájárulás nélkül erőszakot alkalmaz embertársa agya/tudata/lelkiállapota (brain/mind/mentation) ellen Mengeléhez hasonló 243 . Meg lehet őket erőszakolni. NPT (A náci disznó tétele). akkor ő maga is náci disznónak tekintendő. hogy kik a ténylegesen zaklatott személyek azok közül. az zsarnok és végül is osztoznia kell a zsarnokok sorsában. át lehet őket hágni. Még háború idején is háborús bűncselekménynek minősülnének azok a cselekmények. amelyek megfosztják ezektől az embereket. a dühvel. Ennek ellenére a lista elfogadható.a hitetlenséggel. és megsemmisíti az emberi méltóságát. Ugyanez vonatkozik a zsarnokok lakájaira és kiszolgálóira. Ez a metafórikus axióma lényegében azt állítja.auschwitzi szintű bűncselekmény Allen Barker úgy véli. és az írás kezdetén többször is azzal az érzéssel. Természetesen minden egyes személy egymagában "gyanúsnak" tekinthető. A kínzás és a zaklatás lealacsonyítja magát a kínzót is. A statisztikai adatokból kiderülnek a trendek. hogy ha valaki úgy cselekszik. Azt azonban nem lehet tudni. amely nem szorul külön bizonyításra. amelyeknek a gyógyítására képezték ki őket. hogy minden egyes emberi lény elidegeníthetetlen emberi jogokkal rendelkezik. és az agykontroll áldozatok valóban 35 % körül lehetnek. ezek azonban egy zsarnoki rendszer megnyilvánulásai.15 %-a pedig olyanoktól. vagy természeti törvényen alapuló tényen. akik ilyen cselekményeket követnek el. a kínzás azonban lealázza a kínzót. hogy egy legitim kormányzatnak az agykontrollal végzett zaklatást és kínzást bűncselekménnyé kellene minősítenie. és nem változtatnak azon az Istentől eredő. az elképedéssel. babonától mentes gondolkodónak tekintik. Alkotmányos kormányzás esetén e kínzókat élethossziglan tartó szabadságvesztésre ítélnék. Gordon Thomasra hivatkozik. Aki ezt tagadja. hogy nem túlzás az agykontrollal gyakorolt erőszakot az Auschwitzban elkövetett szörnyű bűnökhöz hasonlítani. akik magukat tudományosan felkészült. Korábbi kutatómunkám során semmivel nem találkoztam. Az ember elidegeníthetetlen jogai Minden egyes embert születésénél fogva illetnek meg bizonyos jogok. Ezeket az emberi mivolthoz tartozó jogokat nem lehet elvenni. használata azonban hasznos lehet a kínzás elszenvedője számára. akik áldozatnak tekintik magukat. hogy ez a téma túlságosan gonosz ahhoz. amelyiket egyik csoportba sem lehet besorolni. az undorral. aki a leghatározottabban állítja. még olyan törvényeket is lehet hozni. Az agykontroll . ami felkészíthetett volna olyan orvosok sötét tevékenységére. akik azon agyak és testek szándékos tönkretételét tűzték maguk elé. semmibe lehet őket venni. aki "Journey Into Madness: The True Story of CIA Mind Control and Medical Abuse" (Utazás az őrültségbe: A CIA agykontrolljának és orvosi visszaéléseinek az igaz története) című könyvében a következőket írja: "A könyv írása közben saját felindultságommal is meg kellett küzdenem . amelyeket az agykontrollos-kínzók békeidőben követnek el sorozatosan amerikai polgártársaik ellen. mint Mengele. véli Allen Barker. aki az agykontroll áldozata." Allen Barker a kínzók magatartásának a jellemzésére egy sajátos meghatározást alkalmaz: ez a "Nazi Pig Theorem". akik még személyesen nem találkoztak az agykontrollos-zaklatással. Allen Barker szerint már sok ezer olyan személy található a lakosság körében. az ismert náci disznó. hogy megbirkózzak vele. és egy másik 10 % olyan.

hogy például milyen frázisokat használ a kezelő? Előfordul-e külföldi akcentus. akkor nincs szó az agyműködés és a tudat megerőszakolásáról. Hasznos lehet egy gyakoriság-megoszlási grafikon vezetése arról. Mindenkinek az agya a sajátja. amit a náci disznó megérdemel. Rendkívül fontos a jelek forrásának a lehető bemérése. Ezt célszerű megfigyelni. és megfelelő büntetésben részesítsék. Ez a moduláció megtörténhet szavakkal. Ezt nem könnyű elsajátítani. akkor néhány másodperc múlva már számítani lehet rúgásaikra. Ez gyakran többet elárul magáról a kezelőről. amely változatos módon alakítható abból a célból. A nehézséget az okozza. fenyeget. hogy agykontrollal beavatkoznak az agyműködésébe. hogy nem csak helyt kell állni a mindennapi élet körülményei között. és nem kell törődni a véleményével. Természetesen minden agykontroll áldozat maga dönti el. A valóságos életben pedig mindent meg kell tenni az agykontroll-zaklatást végzők ellen. Csak ezután célszerű 244 . hogy a kontroll alatt álló személy képes legyen másra gondolni. az óvatos és ésszerű kétkedésből kell kiindulni. de amikor a kínzók leckéztetik áldozataikat a keresztényi megbocsátásra. vagy idegen nyelven elhangzó mondat? Szem előtt kell azonban tartani. Allen Barker. és arra gondol vele. tönkretétele. vagy más módon próbál manipulálni. és utána kideríteni a jel forrását és természetét. vagy nem náci. hogy a kezelők rutinszerűen hazudnak. amellyel a célszemély azt felfogja. hogy megbocsát-e kínzóinak. de az az érzékelési mód is. és kattintásokkal. Ez azonban másodlagos jelentőségű. A külső-tűzfal-elméletből (external firewall theorem) következik. de ezen a téren is lehet gyakorlattal eredményeket elérni. Elemezni kell a kivülről beérkező információk forrását és természetét. Itt nem csak a küldő személye lényeges. mint arra. hogy az állam és a kormányzat mindenféleképpen felelős a kialakult helyzetért. A megbocsátásnak nem kell kizárnia az igazságosságot. Az egyetlen. Ennek a gondolatmenetnek az ellenkezője is hasznos. Nem számít. Honnan jön. Az agykontrollal alkalmazott kínzás szempontjából vagy náci valaki. amire akar. hogy fájdalmat okozzon. Az agy hozzájárulás nélküli külső befolyásolása csúcstechnológiájú "marhaösztökének" tekinthető. hogy az áldozat nem tudhatja pontosan. amit az agykontroll technológia kezelői akarnak. továbbá a többi bizonyítékot. úgy találta. A lényeg az. milyen a minősége a jelnek? Később aztán elemezni lehet az úgynevezett "psyop" mondatot. Az NPT-t mindenki a saját tűzfalának tekintheti. és a nyomdokaiban járók mit gondolnak. kapcsolásokkal. ha a náci disznó gúnyol. hogy a náci disznó mit gondol. Ha például valamiért hízelegnek. Nem kell válaszolni. akik az agykontroll beavatkozást végzik. hogy Mengele. Ugyanis ha nem a náci disznók azok. amikor az agykontroll-technológia monopóliumával rendelkezők rendszeresen tudják kínozni az amerikai polgárok jelentős részét. hogy ki tekinthető náci disznónak. és ki nem? Annak felmérésénél. Céljuk a normális lelki folyamatok megzavarása. amelyet a zaklatás irányítója belefoglalt a modulációba. Problematikus jelenség esetén így már elindulhat a gondolkodási folyamat valamilyen más irányba. mint a zaklatásnak alávetett célszemélyről. akkor az egy kiforgatott. hogy ez egy modulált ösztöke. El kell sajátítani azt a technikát. hogy ki az. hogy leleplezzék. álnok "kereszténység". háborgat. de külön erőfeszítést is kell tenni az igazság és az igazságosság érvényesítésére. Létezik a belső-tűzfal-elmélet (internal firewall theorem) is. hogy a legcsekélyebb formában sem kell tekintettel lenni arra. Számításba kell venni. illetve ki nem. A beteges hazudozók csak egy nagyobb hazugság hitelessé tétele érdekében mondanak részigazságokat. az náci disznó. akinek hosszú időn át együtt kellett élnie azzal.módszereket használva. Gyakran csak igen hiányos információk alapján kell dönteni.

hogy éppen ignorálják a zaklatókat. hogy mi a valódi ignorálás. Tudomásul kell venni. Nem azzal foglalkoznak. Gyakran nehéz az élő zaklatót az automatazaklatótól megkülönböztetni. Számításba kell venni. Tenni kell a mindennapi élet dolgait. ennek tudatában kell lenni. amely maradandó károsodást okozhat nekik. Vannak olyan kollaboránsok és apologéták. ha félreértik a kikényszerített gondolatokat. A korlátoltság nem akadályozza a zaklatókat. illetve mások agykontrollos befolyásolását. értelmezését jelenti. akár egy automata szerkezet. akik noha tudják. akik "hasznos idiótaként" kérdezik: "miért vagytok az emberi jogok megszállott hívei. 245 . amely elősegítheti a további zaklatást. már az is dühbe hozza őket. Hogyan lehet harcolni a bűnös titkolódzás ellen? Az agykontrollal történő tömegméretű zaklatás csak a bűnös méreteket öltő titkolódzásra rászoktatott és betegesen érzéketlenné tett társadalomban lehetséges. biztos lehet. Csak akkor lehet a zaklatókat valóban ignorálni. a szignál jelentéstartalma angol nyelvű mondatként értelmezhető. noha sokan már tudnak róluk valamit. és a kondicionált válaszok aktiválásáról való egyszerű tudomásul-vétellel kell behelyettesíteni. és gyakran ez az egyetlen valódi információ. sőt önfeladását. és szót emelni az igazság érdekében. hogy bárkit is zaklassanak.analizálni a küldött szignálok jelentéstartalmait. azt színlelik. Amerikáról lévén szó. hogy a hatalomra vágyók és az őket kiszolgáló zaklatók összeesküvését kiegészíti az idióta beletörődők és a gyávák összeesküvése. kivéve a bizonyíték-gyűjtési célt. sokkal jobb. Gondolatban sem szabad semmit megmagyarázni a zaklatóknak. Az írás azonban elősegítheti mások tájékoztatását. Vannak olyan áldozatok. tisztességes névvel rendelkeznek. Ha a szignál egy "rape channel"-en (megerőszakoló információs-csatornán) keresztül érkezik. ti agykontroll-zaklatásnak kitett áldozatok? Miért utáljátok annyira a zaklatókat?" Olyan rendszer alakult ki. önelégültségét. akár élő személy. Úgy tűnik. miközben élő robotként járkálnak fel-alá otthonaikban. Nem szabad vitába szállni az üzenetküldővel. mégis készek arra. hogy olyan mértékben bántalmazzák. akkor jelentéstartalmával nem kell törődni. akiket megtámadnak. Egy tapasztalt áldozat azt is megtanulja. és még inkább szemléletessé teheti az egész agykontroll-zaklatás bornírtságát. mert csak így lehet leküzdeni őket. ahol nem lehet beszélni a legnyilvánvalóbb kérdésről sem. Ez lényegében a szignálok és azok modulációinak elemzését. hogy a zaklatók a gondolatolvasás révén azt is tudják. A mentális szúnyogcsípések célja az áldozat bosszantása. Ha nem vesznek róluk tudomást. Ez olyan visszacsatoláshoz juttathatja őket. Az agykontroll áldozatoknak rendkívül nehéz megérteni azoknak a beletörődését. akik azt hiszik. találkozni emberekkel. A kondicionált válaszok gyors elfojtására kell törekedni. hogy nem tudnak róla. Ha valaki panaszkodik valamiért. Már önmagában a hozzájárulás nélkül érkező külső szignál is zaklatás. Segíthet a tapasztalatok lejegyzése is. és nem ismételnek vég nélkül semmit. hogy a külső ösztöke (external cattle prod) okozza. ha a célszemély tudja. Olyan természetes személyek. hogy mi történik. és állandóan kommentálják a gondolatait. ténylegesen gyötrésük részét képezi. akik nem foglalkoznak agykontrollos zaklatással. Itt azonban számításba kell venni. hogy azzal még többet fog találkozni. hogy a zaklatók az esetek többségében nem is ismerik azokat. Néhány alapvető hangfelismerő software-t vesznek igénybe a ki nem mondott gondolatok megerőszakolására. hogy mi kerül írásban lerögzítésre. hogy mi folyik.

hogy az amerikaiak jelentős részéről elmondható. az emberi jogokra esküsznek. Az amerikaiak szeretnek mindenben az elsők lenni. hogy képmutatóvá vált. miközben hazájukban az ártatlan emberekkel szemben elkövetett atrocitás. 246 . A világgazdaság monopolizálására törekszenek. Szavakban még mindig a szabadságra. Így a képmutatásban is már a legnagyobbak.Allen Barker keserűen azzal fejezi be fejtegetéseit. az emberi jogok megszegése mindennapi gyakorlattá vált. mégis szabadpiacnak nevezik ezt.

impulzusokon és erősségen sugározták azokat. Ebből arra következtettek a tudósok. amikor meghatározott rezgésszámmal pulzálnak a 125 MHz-től fel a mikrohullámú tartományba. A radarjelzések hordozzák a rövid impulzusú mikrohullámú jelzéseket. Az ilyen kutatások nyomán feltárt. Ezen elektródák segítségével felmérték a válaszreakciókat a különböző hullámjelzés típusokra. További kutatások feltárták. a New York államban lévő Cornell Egyetemen tanulmányozta az 1960-as években és kísérleteit a General Electric finanszírozta. Emlékeztetjük olvasóinkat. Ross Adey. hogy a széles spektrumú hordozó frekvenciák. Oroszországban és a többi evvel a technológiával rendelkező államban. A méretek befolyásolják. akkor a kísérleti alany egy pukkanást hallott. hogy a sejtek szintjén is érzékelnek bizonyos jeleket. Ha csak egyetlen impulzust bocsátottak ki. amelyek a látási. a NASAval) szerint ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala komoly károkat okozna a nemzetbiztonságnak. a Citizens Against Human Rights Abuses. hogy olyan korszakba érkezett az emberiség. Frey úgy találta. amikor hosszú időn át sugárzásnak tesznek ki szöveteket. A hallható hatás a pulzusokhoz igazodik. hogy a II. Ahhoz. hogy mennyi beérkező 247 . de Nagy-Britanniában. Ezt a jelenséget dr. Dr. legalábbis ezt állapította meg egy kanadai civil szervezet. és megfigyelték válaszreakciójukat. valamint a kísérleti állat érzékszerveitől és agyától. amikor eljut a kísérleti személy fejéhez. amely az elektronika. vagyis a Polgárok az emberi jogok megsértése ellen. vagy kattogó hanghatásokat váltanak ki a kísérleti személyekben. Az implantátumokat az agynak azokba a részeibe helyezték. el kell érnie a 0. Allan Frey. világháború során a radarokat működtető szakemberek hallották bent az agyukban a radarjelzések berregését minden vevőkészülék nélkül. a kibernetika és az idegtudomány eredményeire támaszkodva már tud "beszélni" az agyhoz és az idegrendszerhez. hallási és más érzékelési funkciókért felelősek.3 watt/cm2 erősséget. A ketrecekbe zárt. amikor is különböző vivőfrekvenciákon. amikor már nem kell milliomosnak lenni ahhoz. vagy impulzusvivő hullámmal sugározták. akkor zúgó. hogy lehetséges rádiójelekkel közvetlenül kapcsolatot teremteni az agy és az idegrendszer között. hogy az elektronikus tudatbefolyásoló fegyverek felfedezése azzal kezdődött. hogy fontos egészségügyi megfontolásokat is figyelembe kell venni. amikor áram alá helyezett antenna közelében dolgoztak. a University of California at Riverside kutatója arra hívta fel a figyelmet. és nem letitkosított kísérleti eredmények azonban nem lettek széles körben ismertek. hogy az érzékelés függ a besugárzás frekvenciájától és erősségétől. Ha egy uniformizált rövid és éles impulzust továbbítottak a kísérleti alany fejébe. nem tévesztendő össze a National Aeronautics and Space Administration-nel. Dr. Az Amerikai Nemzetvédelmi Hivatal (National Security Agency NSA. vagy mozgásukban korlátozott állatokat egyszerű impulzussal. Más tudósok állatokon vizsgálták a "mikrohullámú hallást". Később az állatok agyába beültetett elektródákkal is végeztek kísérleteket. berregés volt hallható. fejezet Az elektromágneses agykontroll szabályozása Ma már egyre több tudományos és népszerűsítő irodalom kapható arról. Ennek ellenére a legfontosabb adatok az elektromágneses rádiófrekvenciával (EM/RF) történő agykontrollra még mindig a legszigorúbban őrzött államtitkok közé tartoznak nem csak az Egyesült Államokban. amelyek jóval kisebb erősségűek.8. a CAHRA. Ezek alapján megállapították. hogy valaki olyan eszközhöz jusson. hogy az impulzus hallható legyen.

jelzést tud az adott szerv befogadni. és megkülönböztetni a 9 szót. de az adott sejt ténylegesen rá tud hangolódni viselkedésével a jel modulációjára. March 1975. Dr. mégpedig igen kicsi erősségi szinten. amikor a szinuszgörbe keresztezte a zéró vonalat és átcsapott a negatív irányba. Delgado. a The American Reporter 1999. mert a hullámok. jól tudták hallani. hogy békésen visszaforduljon. 248 . A hang is ezekben a modulációkban jelenik meg. Dr. december 1-én megjelent számában foglalkozik az AM/RF agykontroll technológiával. amint erre már e könyvben is többször utaltunk. A harmadik felismerés a "bio-érzékelés" (bio-detection) azt jelenti." Az 1970-es évek kísérleti eredményei nyomán készültek el azok az agykontroll fegyverek. illetve a sugárzás elnyelődése szükséges volt a válaszreakció létrehozásához. A másik felismerés a "bioerősítés" (bio-amplification). hogy a kívánt hatás előálljon. Don R. ahogy a műgégével beszélő személyek beszélnek. hogy minden alkalommal. az Amerikai Pszichológiai Társaság folyóiratában (Journal of the American Psychological Association. és TV-berendezések működését és ezért rendkívül nehéz őket észlelni. Magnetofonra rögzítettek egyszótagú szavakat 1-től 10-ig terjedő számjelzéssel ellátva. A hatékonysági sávon belül változtatgatva ezeket a jeleket szinte lehetetlen rájuk bukkanni. amelyek nem zavarják a rádió-. a CAHRA tagjai azt állítják. hogy csak megfelelő frekvencia és impulzusfajta alkalmazható egy bizonyos hatás eléréséhez. hogy egy sejtet nem egyszerűen ingerelnek egy bizonyos frekvenciájú jellel. amelyek ma is szigorúan titkosak. Adey kormányzati finanszírozással tanulmányozta. mint ami a hő előállításához szükséges. Ezek a kísérletek még nem közvetlenül az agyba irányított rádióhullámok segítségével történtek. hogyan lehet elektromágneses. Először morzejeleket továbbítottak sikeresen radarhullám segítségével. (Restrictions Needed on EM/RF Mind Controll Technology) Ebben megállapítja. A "bio-erősítés" lehetővé teszi olyan jelek előállítását is. Valamennyi szó elektromos szinuszgörbéjét úgy alakították. hogy az állatkísérletek három további felismeréshez is elvezettek. hogy minimum és maximum milyen erősségűnek kell lenni a jelnek. A Yale Egyetem orvosi karának neuropszichiátriai intézetét dr. hogy ilyen fegyverekkel zaklatták őket. beleértve a hipnotizálást. A vivőhullámban jelentkező jelváltozatok jelentik a modulációt. Ismertté vált kísérlete az. vagyis rádiójelekkel kölcsönhatásba lépni agysejtekkel. Amikor Sharp és Grove ezekkel az 'emberi hanggal modulált' mikrohullámokkal sugározta be magát. de azt már igazolták. amely azt jelenti. a fájdalomokozást és egyes testrészeik állapotának a befolyásolását. hogy a mikrohullámú energia megfelelő modulálása elvezethet a 'drótnélküli' és a 'vevőkészülék nélküli' kommunikációhoz. José Delgado irányította az 1970-es években.) megállapítja: két kutató Sharp és Grove úgy találta. egy rövid impulzusú mikrohullámú energiát bocsátott ki. beazonosítani. Justesen. A hallott hangok arra hasonlítottak. látványosan szemléltette. Ez vezetett el az embereken folytatott radarkísérletekhez. majd pedig emberi hangot is. hogy az állat agyába ültetett implantátum segítségével hatékonyan lehet irányítani az adott állat viselkedését. Eleanor White. amikor az éppen rárohanó bikát rádióadó készülékkel megállította és egyszerű gombnyomással arra bírta. Az egyik közülük az úgynevezett "ablakhatás" (window effect). Dr. hogy az agy működése elektromos ingerlés útján befolyásolható. A már hivatkozott kanadai civil szervezet. és azon túl is hatást gyakorolni molekuláris szinten. lényegesen alacsonyabb erősségen. amely hasonlóan a drogokhoz meghatározza.

"S-QUAD"-nak nevezik. E technológiák kombinációja lehetővé teszi a hipnózis észrevétlen. fel nem fedezhető alkalmazását hosszú időn keresztül. hogy ez lehet az MK-ULTRA program. hogy amikor az iraki csapatokkal szemben bevetették. azok rendkívül gyorsan megadták magukat. Ezeket a CIA megrendelésére végeztek el. államilag és társadalmilag ellenőrizve. E technikát alkalmazó szerkezetek elérhetősége megteremti a lehetőségét a rendkívül agresszív és etikátlan használatukra. gondolatolvasásra.Az aggyal és az idegrendszerrel való elektronikus kommunikációra vonatkozó kísérletek nem csak titokban folytak. eredményeik azonban nem váltak széles körben ismertté. amelyeket az emberek nem hallanak. akkor jogellenesen is felhasználhatóak. amely megelőzte és követte. vagy más célra használni egy erről tudomással nem bíró személlyel szemben. Ha arra keressük a választ. és kétségbe ejtse őket. Az elmúlt 50 év során olyan technológiák kifejlesztésére került sor. amelyet mikrohullámmal továbbítani lehet. Ezek közé tartoznak azok a "mikrohullámú hallással" folytatott kísérletek. 249 . hogy a Sivatagi Vihar nevű hadművelet keretében 1991. hogy ráirányítsák a politikusok és a közvélemény figyelmét a tudatmódosítással kapcsolatos. hogy az agymosás és más típusú tudatbefolyásolás szempontjából lényeges. és állami eszközökből finanszíroztak. vagy pedig nem hallható módon hozzá lehet kapcsolni a sugárzásra kerülő reklámokhoz. de agyuk mégis felfogja. és akik ehhez nem járultak hozzá. hogy ezeket a módszereket tudomással nem bíró és hozzájárulásukat nem adó személyeken is kipróbálják. továbbá mindaz a program. Ezt a technológiát "Silent Sound Spread Spectrum"-nak ("a nem hallható hang terjedési spektrumának"). amelyek olyan jeleket képesek előállítani. de az agyba mégis eljutó üzenetekkel megfélemlítse. akik rendelkeznek vele. érzékeléstől való megfosztással és drogokkal hatékonynak bizonyult agymosáson mentek keresztül. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési különbizottsága végül is vizsgálatot folytatott az ügyben Frank Church. agresszíven és gyakran csak tolakodó kíváncsiskodásból használni azoknak. miként lehet egy hipnotizőr hangját tudatosan nem hallható ultrahanggá átalakítani. és fokozatosan tömegessé vált kísérletekre. akiknek erről nincs tudomásuk. hogy az MK-ULTRA 149 pszichológiai hadviselésre és vallatási technikára vonatkozó kísérletet tartalmazott. A kísérleteket részben a koreai háborúban szerzett tapasztalatok indították be. azaz "hallja". hogy miért akar valaki egy ilyen támadó jellegű elektronikus eszközt fájdalomokozásra. hogy ezeket a füllel nem hallható. majd később pedig Inouye szenátor vezetésével az 1970-es években. Ma már ismert. hogy a füllel nem hallható hangok és jelek továbbítása lehetővé teszi észrevétlen módon az ismétlődő hipnózis alkalmazását olyan személyekkel szemben. A különböző civil szervezetekbe tömörül kísérleti túlélők végül is elérték. Eleanor White kiemeli. A koreai háborúban hadifogságba esett amerikai katonák kínzással. márciusában az amerikai hadsereg 100 MHz-es hullámhosszon ultrahangú üzenetet továbbított az iraki csapatokhoz azért. hogy miként lehet ezeket a technológiákat erkölcstelen módon. könnyű az eltitkolásuk és a jelenleg érvényes jogszabályok nem nyújtanak védelmet e technológiák. amelyek ha nincsenek kellően szabályozva. és a velük működtetett eszközök jogellenes alkalmazásával szemben. Az MKULTRA programok megtervezői úgy találták. Ismertté vált az is. Érdemes áttekinteni. Az egyik 1992-ben benyújtott amerikai szabadalom arról szólt. Mivel nem lehet észrevenni őket. önként adódik a válasz. E módszer hatékonyságát bizonyítja az a tény.

a Massachusetts államban lévő Northampton-ban működő Millivision korporációtól. Alkalmas arra. vagyis a fül számára nem hallható. például amikor aludni szeretne. hogy a célszemély tudna arról. Ezt a megfigyelési módszert 250 . hogy a szerkezet ellenőrzője áldozata minden mozgását nyomon tudja követni. a ruházaton nem észlelhető módon áthatoló radar-scannereket.titokban műhold által követhető implantátumot ültetnek be a célszemélybe.A szenátusi kihallgatások eredményeként azonban egyetlen személyt sem vontak eddig felelősségre. hogy a hipnotizőr hangja a célszemély füle által ne legyen hallható. Minderre a rádióműsor továbbítást is igénybe lehet venni. hogy a hosszú távú hipnózis létrehozására alkalmas technológiákat. amelyeket magántulajdonosaik beszerezhetnek. hogy a folytatódó kísérletek és a felhasználásukkal létrehozott újabb és újabb szupermodern eszközök bűnözők kezébe kerülhetnek. hogy ilyen kísérletek folytak. és ez az egész társadalmat sújtó következményekkel járhat. vajon a berendezést a célszemély környezetében felszerelték-e. lesből megtámadjanak. hogy működtetését kikapcsolja. Az átkonstruált telefonhang-átalakító berendezések lehetővé teszik. Ez lehetővé teszi. hogy egy lakótérség belterületét átvilágítsa. Azt is számításba kell venni. A ma már szokásosnak mondható "brain rhythm entrainment machines" (az agyritmus továbbító gépezetek. De alkalmasak arra is. miközben az hallható az agy bizonyos részei számára. hogy a kábeltévé útján érjék el a célszemélyt. amitől nem tud megszabadulni. Vannak olyan etikailag kifogásolható magatartást tanúsító orvosok is. A titokban tartott kísérletek és eredményeik gyakorlati alkalmazása . Az impulzushordozó mikrohullámú sugárzó készülékek közvetlenül tudják továbbítani a hangot az agyba. amelyek meghatározott méretű impulzusokat sugároznak. amely összeegyeztethetetlen az emberi jogokkal és a politikai szabadságjogokkal. hogy az illető etikusan is kiemelkedő és emberbaráti magatartást fog tanúsítani. hogy olyan hangokat halljon. hogy illetéktelen beavatkozás történt a tudatműködésében). Radarral működő megfigyelő és nyomkövető detektorok alkalmasak életmentésre. hogy a terrorista-és maffiahálózatok is alkalmazhatják őket. Ez az eszköz a használója számára azt is lehetővé teszi. valamint a tudatalatti beszédtovábbítás és gondolatolvasás eszközeit ma már egy átlagosan jómódú ember is megvásárolhatja magának bizonyos zárt közben. A célszemély tudomása és hozzájárulása nélküli. hogy észlelik és leleplezik. de az agyban hanghatást kiváltó berendezés lehetővé teszi. és a jogalkalmazó szervek munkájának a segítésére. hogy bűnös szándékkal valakit titokban kövessenek. a hangot közvetlenül az agyba továbbító sugárkészülékek rákényszeríthetnek egy személyt arra. és áldozataikkal szemben alkalmazhatnak. de az. és minden részletét láthatóvá tegye a tolakodó kíváncsiskodónak. ha fennáll annak a veszélye. Ez a "néma-hang" ("silent sound"). A pénzvagyon tulajdonlása pedig nem jelenti azt.pontosan a penetráns titoktartás és a társadalmi ellenőrzés hiánya miatt . A neuro-elektromágneses kísérletekre vonatkozó adatokat nem hozták nyilvánosságra. Először szovjet és észak-koreai szakértők alkalmazták a koreai háborúban a "LIDA" nevű szerkezet segítségével. Mindez ma már nem csak lehetőség és spekuláció. és arra is módja van.orvosi beavatkozás mellékhatásaként . A gazdag emberek ma már megvásárolhatják a falakon. hogy megfigyelje és kipróbálja. Az a helyzet. akik jó pénzért . s amelyek meg tudják változtatni a célszemély lelkiállapotát anélkül. és ez felmérhetetlen károkat okozhat. Léteznek még agresszívabb eszközök is.a legkülönbözőbb visszaélésekre nyújt lehetőséget. egyértelműen bizonyítást nyert. és ez különösen megkönnyíti a gyermekáldozatokra vadászó pedofílok bűnelkövetését. hanem a jelen valósága és gyakorlata. Számításba kell venni.

hogy megszűnjön a tudományos elhatárolódás az agykutatás. amely az idegrendszer anatómiájával. hogy az idegtudomány. a magatartás ellenőrzéséhez. ha visszaélnek velük. hanem reális veszélyek. security and foreign affairs") amely felszólítja az Európai Uniót.a szatellitekkel működtetett implantátumokat. számú határozatát. január 28-án elfogadta az A4-005/99. Changeux előbbiekben összefoglalt megállapításaihoz a magunk részéről az fűzzük hozzá. amelyek lehetővé teszik az ember manipulációjának bármely formáját.jól megfizetett orvosok segítségével . E jól finanszírozott és titkosan működő szervezeteknek nem okoz leküzdhetetlen nehézséget. hiszen e felfedezések. Az ehhez szükséges berendezések rendkívül specializáltak. Ezek nem tudományos fantasztikus regényekbe való elképzelések. hanem valamennyi ember érdeket. nem lebecsülendő kockázatokat hordoz magában. Egyiket sem lehet feláldozni a másik érdekében. hogy szerezze meg az új 'non-lethal' (nem halált okozó) fegyverek technológiáját. az egész emberiség életlehetőségeinek a megnövelését szolgálják. ("Enviroment. hogy rejtett módon beültessék a célszemélyekbe . fiziológiájával és biokémiájával foglalkozik. Ez megnyitja az utat a személyi szabadság korlátozásához. a tudatmódosító és magatartás befolyásoló technológiák nyilvánosságra hozatalára és a lakossággal való megismertetésükre. amely világszintű tilalmat rendel el olyan fegyverek kifejlesztésére és bevetésére. Ezért eljött az ideje. s azok eredményeit az uralom gyakorlása eszközéül használja. Szükség van a kognitív idegtudomány. A politikának és hatalomnak pedig le kellene mondania arról. hogy ne egy kisebbség uralmának az ellenőrizetlen eszközei legyenek. könnyen válhatnak az elnyomás eszközeivé. Az Európa Parlament 1999. és sürgeti olyan nemzetközi megállapodás megkötését. és az agymosáshoz. Az agy tudati működésének a feltárása kitágította a magánszférába való behatolás lehetőségét. Csak így lehet ezeket szabályozni és ellenőrzés alatt tartani azért. ennek ellenére mindennapos gyakorlattá válhat a távolból történő használatuk. az idegtudományok. hogy az emberiségnek meg kell ismernie a biológiai-fiziológiai felfedezések és idegrendszerkutatási eredmények társadalmi kihatásait is.elsősorban az állam hírszerzéssel és védelemmel foglalkozó szervezetei alkalmazzák. januárjában felhívta a figyelmet arra. Az embereknek egyszerre van szükségük a szabadságra és a biztonságra. és a társadalomtudományok között. 251 . Jean-Pierre Changeux a párizsi Pasteur Intézet tekintélyes kutatója a Nature című szaklapban 1998. de amelynek a tudományágak konvergenciája következményeként egyre fontosabb részévé válik a kognitív idegtudomány is. hogy ezeket a tudományokat.

továbbá a privát intézetek és a magánszemélyek közti kapcsolatot. A kutatási és fejlesztési program. Ezeket a programokat szigorúan titokban tartották. amikor ezekre vonatkozóan tájékozódni akartak. hanem azzal is. a különböző hírszerző szervezetek. Ez a széttagoltság kizárta a CIA-nak az orvosi szakértői csoportját a lényegi kutatásból. de a tesztek természete. fejezet Kongresszusi jelentés a titkos vegyi. különösen annak embereken végzett titkos tesztjei. amely nem tájékoztatta a 252 . hogy a CIA etikátlan és meg nem engedett tevékenységet folytatott. A Különbizottság jelentéséből rövidítve azt a részt ismertetjük. akkor az politikai és diplomáciai ellenhatást váltott volna ki. hogy a ke