Drábik János

Tudatmódosítás, az agy megerőszakolása
Előszó
A tudatmódosítás szupertitkos technológiája ma már rutinszerűen alkalmazott módszer, amely lehetővé teszi az emberek tömeges fizikai és lelki manipulációját, a társadalom jelentős részének a láthatatlan ellenőrzését. Az agykontroll kifejezés, különösen az a jelentésváltozata, amely Magyarországon meghonosodott (a José Silva-féle relaxációs technika révén), nem fejezi ki azt, amiről ez a könyv szól. Dr. Domján László, aki olvasta a tudatmódosításról és az agy erőszakos befolyásolásáról szóló tanulmányt a Leleplező című könyvújság 2003. évi 4-es számában, a következőket írta a lap szerkesztőségébe: "Érdeklődéssel olvastam a lap legutóbbi számában Dr. Drábik János 'Az agy feletti uralom megdöbbentő új világrendje' című cikkét. Abban számtalanszor előfordul az agykontroll szó, ám agymosás értelemben. Mivel Magyarországon az agykontroll szó összefonódott a Silvaféle stresszkezelő és elmefejlesztő módszerrel, ezért tisztelettel jelzem a kedves olvasóknak, hogy a cikkben említett döbbenetes agymosásnak semmi köze az általam is tanított Silvamódszerhez. A Silva-féle agykontroll egy etikus és tudományosan megalapozott módszer, elménk hatékonyabb használatához, problémáink eredményesebb megoldásához. Hatásáról sokat elárul, hogy fölmérésünk szerint a tanfolyam hallgatói a kurzust követően átlagosan 55,1%-kal ritkábban betegszenek meg és gyógyszerfogyasztásuk 62%-kal csökken. Valójában az ön-agykontroll szó lenne erre a módszerre a legpontosabb megjelölés. Ha ez nem lenne igen esetlen szó, hiszen a Silva-féle agykontroll valójában önkontrollra tanít." Az agykontroll másik egyoldalú értelmezése az, amikor a propaganda-agymosást, vagyis csak az információkontrollt értik alatta. Kétségtelen, hogy a tömegtájékoztatási eszközökkel iparszerűen lehet megszűrni, elhallgatni vagy megváltoztatni az információt és befolyásolni a közgondolkodást. A propaganda-agymosás mellett létezik a nem átvitt értelemben használt agykontrol. Már rendelkezésre állnak az emberi agyműködés befolyásolásának olyan korábban ismeretlen - eszközei és technológiái, amelyek révén lehetővé vált az abszolút agykontroll, amely a társadalom totális ellenőrzésének az egyik leghatékonyabb eszközévé vált. Miért tud erről oly keveset a széles közvélemény? A legfejlettebb nyugati országok lakói még ma is úgy tekintenek önmagukra, mint a demokratikus világ szabad polgáraira. Eme öntudatos polgárok, akik joggal büszkék emberi jogaikra és politikai szabadságjogaikra, vajon miért tűrik, hogy az általuk választott és nekik felelős kormányok, elzárják előlük az abszolút agykontrollra vonatkozó információkat? Ez a hallgatásba burkolózás teszi lehetővé annak a titkos ellenőrzési-rendszernek a működtetését, amely ellen teljesen védtelenek. Ha magyarázatot kérnek erre a mindent átható titkolódzásra, akkor az illetékesek mindig a nemzetbiztonság érdekeire hivatkoznak.

1

A propaganda-agymosás - az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatás információs kontrollja - tehát csak a tudatbefolyásolás egyik változata. Az agymosás másik változata, amit a kínai kommunisták "gondolatreform"-nak neveztek. A koreai háború idején került a közvélemény figyelmének a központjába, és a legtöbb ember számára bizonyos személyek emlékezetének a kitörlését jelentette. A gyakorlatban alkalmazott agymosási technikák részben megegyeznek, részben pedig igen hasonlóak a traumával okozott magatartásmódosítás technikáihoz. Az elmúlt 150 évben reneszánsza van az okkultizmusnak, a legkülönbözőbb "fekete művészeteknek", a sátánizmusban és a Lucifer-kultuszban megjelenő pogány rítusoknak. Ezek az alkotmányosan védett álvallások "vallásként" kínálják a gyanútlanoknak mérgezett szellemi termékeiket. A legsötétebb praktikákat folytatják - többek között az agykontroll eszközeivel - a vallásos tevékenység álcája alatt. Az okkultizmus szó a természetfölötti, titokzatos erőkkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot, a bennük való hitet jelöli. Közéjük sorolható többek között az asztrológia, a mágia és a spiritizmus is. Olyan titkos tudásra vonatkozó monopóliumról van szó, amely hatalmat jelent ismerői számára. 1971-ben az Egyesült Államok kormánya az információ szabadságáról szóló törvény nyomán számos - korábban titkos - dokumentumot hozott nyilvánosságra. Köztük volt az a Kongresszusnak szóló jelentés, amely szerint a Hírszerző Szolgálatot, a CIA-ét, kezdettől komolyan érdekelte, hogy a "Fekete Művészetek" gyakorlóira milyen klinikailag kimutatható hatást tettek az okkult vallási praktikák? Különösen érdekelte a CIA-t az, hogy bizonyos okkult rituálék mennyire fokozták a résztvevők szuggesztibilitását? Tudnunk kell azonban, hogy e rituálék némelyike vér- és emberáldozatot is magában foglalt. A rendkívül nagy léptekben fejlődő bihéviorizmus (behaviourizmus), azaz a lelki és szellemi jelenségeket inger és reakció viszonyára visszavezető, és ezért csak a viselkedés tanulmányozását célravezetőnek tekintő lélektani irányzat szerint a szuggesztibilitás ellenőrzése az emberi agy kívülről történő befolyásolásának az alapvető tényezője. Azonban a tudat irányíthatóvá és fogékonnyá tétele a magatartás megváltoztatása céljából, komoly emberjogi kérdéseket vet fel. Az alkotmányok feladatuknak tekintik az emberi jogok, és a politikai szabadságjogok védelmét. Ez egyben azt is jelenti, hogy védelmezniük kellene minden egyes embert az agykontroll nyílt és rejtett alkalmazásától. A reklámipar az úgynevezett puha agykontrollt használja. Nemzetbiztonsági és politikai okokból azonban főleg a kemény agykontrollt használják, amely tartalmazza a vegyszerekkel, drogokkal, az elektronikus eszközökkel, az elektrosokkal, a traumaokozással, és a hipnózis legváltozatosabb formáival való tudat-és magatartásbefolyásolást. Mindez nem csak jogi, emberi jogi, de egészségügyi kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok alkotmánya szavatolja a vallás- és szólásszabadságot. Nincsenek azonban olyan törvények, amelyek például védenék a polgárokat a destruktív kultuszok és más szervezetek traumával okozott agykontrolljával szemben. Mivel magához az államhoz tartozó intézmények (FBI, CIA, NASA, NSA, US Army, Navy stb.) is alkalmazzák az agykontrollt, ezért rendkívül nagy a bizonytalanság abban, hogy mi az, ami még alkotmányos, legitim, és mi az, ami már jogellenes, sőt bűncselekmény? A kormányzat szolgálatában álló jogi szakértők a legkülönbözőbb jogi kiskapukat kihasználásával igyekeznek igazolni e kemény agykontrolltechnikák alkalmazásának a jogszerűségét. Az agykontroll kemény formáival szembeni védekezésnek elsősorban nem jogi akadálya van, hiszen minden civilizált társadalomban léteznek olyan törvények, amelyek így vagy úgy

2

védelemben részesítik azokat, akiken hozzájárulásuk nélkül alkalmazzák a tudatmódosítás technikáit. A valódi nehézséget az jelenti, hogy ezeket a jogszabályokat nem lehet érvényesíteni. Amikor már jelentkeznek a sértettek, rendelkezésre állnak a bizonyítékok, és meg vannak az elkövetők is, a jogi eljárások szinte kivétel nélkül elakadnak. A jogalkalmazó szervek közlik: az eljárás nem lehetséges, mert "nemzetbiztonsági érdeket sért". A jogállam felmondja a szolgálatot. Senki nem tudja megmondani, hogy miért sért nemzetbiztonsági érdeket, ha gátat vetnek annak, hogy állami szervek közpénzekből kísérletezgessenek a gyanútlan állampolgárokkal. A nemzetbiztonság fogalmát pontosan meg kellene határozni, mert a kormányzatok ma túl tágan értelmezik és a legkülönbözőbb területeken használják a számonkérés alóli kibúváshoz. Ennek a visszaszorítására a legmagasabb követelményeket kellene alkalmazni az emberi jogok, így a szólás, sajtó, és gyülekezési szabadság, valamint az egyén önrendelkezéshez való jogának a védelme érdekében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy minden embernek joga van a saját tudatműködése kizárólagos ellenőrzéséhez. Minden egyes ember elidegeníthetetlen joga, hogy rendelkezhessék a testével, az idegrendszerével, a tudatával. Ahogy védelem illeti a testi és a nemi erőszakkal szemben, ugyanúgy védelem jár neki akkor is, ha az agyműködését erőszakolják meg. E könyv megírására a Cathy O'Brien és Mark Phillips dokumentum-kötete nyomán kezdett kutatásaim késztettek. A könyv borítóján ez olvasható: "A 'TRANCE Formation of America' (A cím kettős-jelentésű: az egyik értelmezés: Transzállapot - Amerika formálódása; a másik fordítás: Amerika-átalakulása; D. J.) a kormányzat egyik agykontroll áldozatának a dokumentált önéletrajza. Cathy O'Brien a Központi Hírszerző Szolgálat MK Ultra Projekt Monarch agykontroll programjának az egyetlen felépült és a nyilvánosság elé lépett áldozata. A CIA-nak, a virginiai Langley-ben lévő központjánál mélyen be van vésve a fehér kőfalba egy idézet a Bibliából, Szent János könyvéből: '... és az igazság szabaddá tesz téged'. Ez a bibliai kijelentés, mint az ügynökség maga is, teljesen valóságos. Az épület, amelynek a falára be van vésve, otthont ad a lélektani hadviselés elősegítésére a világ legsikeresebb hazugsággyártójának. A 'Cég' nyersanyagnak használja az igazságot és technológiát az Ön és Amerika szövetségesei kontrolljához szükséges 'tiszta' hazugságok előállításához. A 'TRANCE Formation of America' oldalain megismerkedhet az igaz tényekkel." Miután elolvastam O'Brien és Phillips könyvét, erősen kételkedtem a szerzők állításaiban. A háttérhatalom kutatása során azonban olyan szkeptikus lettem, hogy ma már a saját szkepticizmusomban is kételkedem. Elhatároztam, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel leellenőrzöm a szerzőket és saját kételyeimet. Újabb és újabb könyveket kellett elolvasnom, köztük szakkönyveket is. Ennek kapcsán megismerkedhettem - többek között - a Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás Balázs szerkesztésében az Osiris Kiadó gondozásában 2003-ban megjelent: "Kognitív idegtudomány" című szakkönyvvel. Ezen túlmenően az Internet révén is mintegy 1500 oldalnyi anyagot néztem át, nemcsak elektronikusan, hanem kinyomtatva is. Külön erőfeszítést tettem arra, hogy megtaláljam Cathy O'Brien és Mark Phillips könyvének a hivatalos elutasítását és cáfolatát. Az erről fellelhető szegényes anyag arra késztetett, hogy maguknak a szerzőknek is feltegyem kérdéseimet, és tőlük tudjam meg, hogy az érintett hivatalos személyek és intézmények milyen módon vonták kétségbe a könyvükben leírt tényállításokat, és miként védekeztek ellene a rendelkezésükre álló jogi eszközökkel. 2003. június 20-án a következő válasz érkezett a szerzőktől:

3

"Köszöntjük Dr. Drábik Jánost! Üzenete eljutott a TRANCE Formation of America szerzőihez... E-mail-je, ami szervezetünk honlapjára érkezett, felteszi a kérdést, hogy 'Mi a hivatalos cáfolat?' Sajnáljuk, nem értjük mire vonatkozik a kérdés, ui. a mi ügyünkben nincs "hivatalos cáfolat". Ellenkezőleg. Az amerikai kormányzat bírálói vagyunk és nem szenzációhajhász szerzők... amint keresztülverekedtük magunkat az Egyesült Államok jogi és az egészségügyi rendszerén, ügyünk végül is az Egyesült Államok Kongresszusához került. A jogi eljárást 1992-ben a bíróságon állították le az 1947-es Nemzetbiztonsági Törvényre hivatkozva. Ezért döntöttünk úgy, hogy megírjuk és saját kiadásunkban közreadjuk az emberiség iránti szeretetből fakadó munkánkat, a "TRANCE Formation of America-t. Tisztelettel: Mark és Cathy" A könyv írása közben megértettem, hogy az agykontroll végső formája a társadalmat sötét lepelként beborító félelem. Az a tudat, hogy valaki bármely pillanatban elveszítheti az életét, szinte reflexszerűen kiváltja, hogy védelmet keressen azoknál, akiktől védelmet remél. Az a trauma-okozással előidézett abszolút agykontroll, amelyről ez a könyv szól, nem az összeesküvési elmélet valamilyen újabb változata. Nem elméletről, hanem gyakorlatról szól. Tényekről. Megtörtént eseményekről, létező (vagy létezett) hús-vér emberek sorsáról. A félelem felkeltése - a tudatműködés és az emóciók társadalmi méretű befolyásolása alkalmas az emberi civilizáció egészének a gyökeres megváltoztatására. Ismert közhely, hogy "a tudás hatalom", de az már kevésbé köztudomású, hogy az információk visszatartása rendkívül fokozza a félelmet és mértéktelenül megnöveli a bizalmatlanságot. A legjobb félelem elleni gyógyszer a tájékozódás. Ez a könyv az uralom egyik új és nem ismert eszközére, az államilag finanszírozott és a kormányok által gyakorolt totális agykontroll technológiájára, módszereire és eszközeire kívánja felhívni a figyelmet. 2004. tavaszára már működtetni kívánják a "Frequency Fence" (Frekvencia kerítés) elnevezésű totális agykontroll technológiát, mint a globális társadalom és az egy-központból kormányzott világ létrehozásának egyik fontos eszközrendszerét. E technológia lehetővé teszi ún. "mentális börtön" létrehozását anélkül, hogy a létezéséről tudomást szerezhetnénk. Nyilvánvaló, hogy minél előbb ismernünk kell ezeket a terveket és technológiákat, ha ellent akarunk állni, és meg akarjuk őrizni emberi autonómiánkat.

2004 Dr. Drábik János: Tudatmódosítás

4

1. fejezet

Az emberi agy megerőszakolása
A tudat feletti uralom és az új világrend Azok a világtörténelmet formáló erők, amelyek nagy ívű világstratégia keretében már hosszabb ideje új világrend létrehozásán fáradoznak - számos dokumentumra és tényre támaszkodva állíthatjuk - komoly erőfeszítéseket tettek az idegrendszer, különösen az emberi agy jobb megismerésére és működésének a befolyásolására. Az ilyen irányú törekvések nem új keletűek. Már az ókori Egyiptomban, Görögországban - és még korábban Indiában, Babilonban - ismertek voltak a különböző okkultista misztériumok, amelyekben a beavatottak a titkos tudást tanulmányozták és gyakorolták. Az egyik legrégebbi könyv az egyiptomi "Halottak könyve" részletesen tárgyalja, hogy kínzással, megfélemlítéssel, drogok felhasználásával és hipnózissal miként lehet a beavatandó személyt függő állapotba hozni és irányítani. A XIII. századtól kezdve a római-katolikus egyház is használt tudatmódosító módszereket Európa feletti szellemi hegemóniája megerősítésére, s ehhez az egyik leghatékonyabb eszköze az inkvizíció volt. A kereszténységgel kezdettől fogva szembenálló okkultizmus szakértői tudják, hogy a modern sátánizmus is messzire nyúló történelmi gyökerekkel rendelkezik a tudatbefolyásolás terén, és csaknem mindig igyekezett elrejtőzni a különböző ezoterikus csoportok mögé. A most kibontakozó új világrend szempontjából azonban döntő jelentőségű az az Illuminátus titkos társaság, amely a frankfurti pénzemberek támogatásával és kezdeményezésére - elsősorban Bajorországban - szerveződött meg Adam Weishaupt, az ingolstadti Jezsuita Egyetem tanára irányításával a XVIII. Század második felében. Weishaupt kiválóan ismerte az ókori misztérium-vallásokat és hagyományokat. Az általa alakított titkos társaságot a "felvilágosodottak" társaságának, azaz Illuminátusoknak nevezte el. Ez a titkos társaság szoros kapcsolatba lépett a különböző okkultista csoportokkal és zárt társaságokkal, elsősorban azonban a nagy tekintélyű szabadkőműves mozgalom páholyaiban igyekezett átvenni a vezetést. Célja új világrend létrehozása volt, amely frankfurti kezdeményezői számára kozmopolita világtársadalmat jelentett. Ebben az új világrendben a pénzemberek szűk csoportjáé a legfőbb hatalom. Az Illuminátusok természetesen nem ezt közölték tagjaikkal, hanem olyan utópiáról beszéltek, amely a soha nem látott boldogságot fogja elhozni a soha komolyan nem gondolt "szabadság, egyenlőség és testvériség" kíséretében az egész emberiség számára. Emögött a nemesen csengő célkitűzés mögött azonban az a szándék húzódott, hogy a pénzrendszer és a gazdaság feletti uralmuk megszilárdítása végett fokozatosan átvegyék a társadalom egészének az irányítását is a hagyományos vezetőrétegektől, végül pedig hatalmukat az egész emberiségre kiterjesszék az emberi tudat módosításával, a társadalom szerkezetének és működésének a teljes átalakításával. Az új világrend hatalmi elitjének ezért szabad polgárok helyett irányítható

5

Nagy előrelépést jelentett a tudatbefolyásolás megalapozásában a londoni "Tavistock Institute of Human Relations"-nek (Emberi Kapcsolatok Tavistock Intézetének) létrejötte 1921-ben. Minthogy divat volt ekkoriban az Illuminátus szabadkőművesség. hogy a begyakorolt asszociáció mennyire gátolja a szándékot. Ennek a kutató létesítménynek az volt a kifejezett célja. így többek között az eugenetika terén. az asszociatív begyakorlásnak az erejét viszont a reakcióidő meghosszabbodásával mérte. Az eugenetikának a fajelméletben is szerepe volt. amely az ember öröklődő tulajdonságait. de nem hagyták ki Oroszországot sem. hogy az hányszor ismételt asszociációt képes leküzdeni. Már a Tavistock Intézet igazgatójaként vendégprofesszor az Egyesült Államokban. Németország is kivette részét az ilyen irányú kutatásban: számos orvosi és pszichiátriai technikát. Franciaország és az Európában geopolitikai tényezők miatt központi helyet elfoglaló Németország ellenőrzésére törekedtek. ahol ő veszi át a csoportdinamikai kutatórészleg irányítását. és Amerikába emigrál. A korszak vezető tudományos nagyhatalma. aki felelős volt a 6 . amikor az ember idegrendszere felmondja a szolgálatot és lelkileg összeomlik.így például a behaviourizmus Angliából indultak el. Az asszociációs technika kritikai elemzése során megállapította. amely fontos a tudat és a magatartás hatékony befolyásolásához a németországi Kaiser Wilhelm Institute-ban dolgoztak ki. és a nemzedékről nemzedékre átöröklődött okkultista hajlamok kutatásában haladt előre. Közéjük tartozott az SS főnöke. melyik az a bizonyos pont. magatartás-kutató tudományok . 1932-ben Kurt Lewin lett a Tavistock Intézet igazgatója. Század végén és a XIX. Az Illuminátusok uralmi stratégiájával szorosan összefügg az. Két éven át a Cornell Egyetemen tanít. mert célkitűzései közé tartozott a felsőbbrendű emberi faj "kitenyésztésének" a kutatása. hogy az ún. hanem a kísérletvezető instrukciójának megfelelően az elsőre rímelő szótagot. amelynek egyidejűleg számos előkelő brit arisztokrata és magas rangú német náci pártfunkcionárius volt a tagja. Előzőleg 1927-től a Berlini Egyetem rendkívüli tanára volt. A két ország ez irányú együttműködését egy titkos társaság segítette elő: az "Order of the Golden Dawn" (az Aranyhajnal Rendje). Nagy akaraterővel rendelkező kísérleti személy arra is képes. demokratikus társadalom helyett pedig biomasszává gyúrt tömegekre van szüksége. Heinrich Himmler is. Az akaraterőt azzal mérte. a parapszichológia. Lewin kísérletei során váltogatta a begyakorolt asszociáció ingerszavaival végzendő feladatokat. az MIT-ba (Massachusetts Institute of Technology-ba) kerül. a másikban fölcserélési feladatot is adott. Katalin is tagja volt rövid ideig Adam Weishaupt titkos társaságának. A XVIII. a testi és szellemi képességek javítására próbálja felhasználni. hogy az ún. még II. cselekvési készenlét meghatározza a viselkedést és azt meghatározott cél felé vezérli.biorobotokra. de visszatérve Németországba 1933-ban lemond tanszékéről. az akaratot. egyidejűleg a nemzetiszocialista Németország a neuropszichológia. A szokásnak. tehát azzal. hogy kísérleti úton kiderítse. majd a szociálpszichológiai kutatás egyik legjelentékenyebb központjába. A két világháború közötti időszakban Anglia és Németország folyamatosan együttműködött a tudatbefolyásolásban. A harmadikban pedig a kétféle feladat váltakozott. hogy még 200 vagy 300 ismétlés után se a másik tagot idézze fel a begyakorolt szópár egyik tagjára. Miközben Kurt Lewin a csoportdinamikai kutatás terén jelentős eredményeket ért el. században az Illuminátusok elsősorban Nagy-Britannia. A rímelésre begyakorolt szavakhoz az egyik változatban rímelési.

Joseph Mengele végezte."Lebensborn" nevű kutatási programért. aki Hitler Szovjetunióval foglalkozó hírszerző-szolgálatát irányította. hogy a kormányzat számos illegális tevékenységét a nemzetbiztonságra hivatkozva titokban tarthassák. a CID (Criminal Investigation Division . aki később a CIA élére került. A brutális sokkolás következtében sokan meghaltak. Reinhard Gehlen német tábornoknak kulcsszerepe volt az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának a létrehozásában is. A kísérleti alanyoknak hipnózisban erős hallucinációkat okozó kábítószert. Gehlen Washingtonban gyakran találkozott Truman elnökkel. A program célja olyan árja "szuperfaj" kitenyésztése volt. Ezt a Project CHATTER nevet viselő kísérletsorozatot válasznak szánták a Szovjetunióban végzett ún. Estabrooks ezt a hadsereg. Ezek közé a programok közé tartoztak a legnagyobb titokban végrehajtott tudat-befolyásoló kísérletek. és zavartalanul folytathassák. Ezt a kísérlet-sorozatot az a dr. George Estabrooks irányította a magatartást befolyásoló kutatásokat. A II. A Project Paperclip nevet viselő program keretében került Reinhard Gehlen tábornok Amerikába. Világháborút követően az amerikai Védelmi Minisztérium titokban számos vezető német és olasz tudóst. hogy kipróbálja azokat a kábítószereket. valamint hírszerző szakembert hozatott az Egyesült Államokba DélAmerikán keresztül. s számos gyermeket erős és gyakori elektrosokk hatásnak tett ki. valamint William Donovan tábornokkal. A Project CHATTER-t 1953-ban leállították. és a magatartás megváltoztatása. A kutatás azonban elsősorban arra összpontosított. A II. Emellett kíméletlen sebészeti beavatkozásokat is végzett. az ún. hogy bizalmas üzenetek továbbítására és titkos megbízatások teljesítésére olyan hipnotizált futárok létrehozásán fáradozott. "igazság-drogok" sikereire. Az a törvény. Az auschwitzi kísérletekkel egyidejűleg Dachau-ban "agymosási" módszereket próbáltak ki. a későbbiek folyamán fontos szerepet játszott abban.Bűnügyi Nyomozóhatóság) részére végezte. s részben a Vatikán segítségével. aki akkor az OSS (az Office of Strategic Services-nek) az igazgatója volt. amely ezt az intézményt létrehozta. amelyeket hatékonyan lehet használni a titkosszolgálati ügynökök felvételekor. lelki sérülések hatásait kísérleti alanyain. A program előkészítését szolgáló kísérletekben már fontos szerephez jutott a génmanipuláció. De szoros kapcsolatot tartott Gehlen Allen Dullessal is. E megbeszélések célja az volt. az 1947-es National Security Act. az FBI. mind controlprogramok. akik tudományos módszerekkel végzett tudatmódosításon mennek át. és mesterségesen válnak tudathasadásos személyekké. elsősorban ikrekkel. amelyet 1947-ben átkereszteltek Central Intelligence Agency-nek. amelynek a keretében örökbefogadott gyermekekkel végeztek kísérletet. Ennek eredményeként jött létre 1946ban a Central Intelligence Group. vagyis létrejött a CIA. meszkalint adtak. dr. Maga Estabrook azonban elmondotta. hogy az amerikai hírszerző-szolgálatot hatékony intézménnyé formálják. aki Auschiwtzban kegyetlen körülmények között "kutathatta" a testi. Project MKULTRA Miután a CIA és a Nemzetbiztonsági Tanács megszilárdította helyzetét. Világháború folyamán az amerikai Colgate Egyetemen. amelynek a tagjai teljesen el vannak kötelezve a Harmadik Birodalom által elképzelt náci világrendnek. 1947-ben beindult egy szigorúan titokban tartott kísérletsorozat az "agymosásnak" nevezett tudatbefolyásolás technikáinak a kidolgozására. 7 .

majd begubózva alvó. végül is visszatér a szárnyaló pillangó formájába. 8 . a Project MKULTRA. vagyis ellenőrzést. amelyen a lepke keresztülmegy. Az "Operation OFTEN" című tanulmány kísérletet tett az okkult erők bekapcsolására a kutatásba. A Bluebird-öt 1951-ben átnevezték Project ARTICHOKE-nak. az antropológiai módszerek. hogy ez a program az MKSEARCH alprogramból ágazott el. Egyébként a reinkarnáció. Az elnevezés a kulcsszavakkal való irányításra utal. amelyek segítségével úgy lehet kondícionálni személyeket. A Bluebird céljai közé tartozott olyan eszközök felkutatása. hogy fokozza erőfeszítéseit a magatartás megváltoztatása terén. amelyet Allen Dulles hagyott jóvá 1950-ben.) A kísérlet-sorozatban számos német orvos vett részt. Ez a program 1956-ban befejeződött. mint egy repülő pillangó. De ezen túlmenően a Monarch szó jelképesen utal arra a minőségi átalakulási folyamatra is. mint az akkor már létező LSD. A MONARCH szó itt nem valamiféle monarchiára vagy uralkodóra. amelyet Richard Helms. lebegést érez. De használták a grafológiát is. amely szárnyalni képes a pillangóhoz hasonlítjuk. inaktív állapotba kerül (például a selyemgubó) míg. E célból dolgozták ki a Project Bluebird-öt. amelynek a neve "Operation SPELLBINDER" volt. hogy különleges kihallgatási technikák alkalmazásával fokozzák az adott személy kontrollját. valamint az MKULTRA egyes részprogramjai szorosan kapcsolódtak egymáshoz. akik közé a túlélő kísérleti alanyokat. A harmadik cél volt az emlékezet kapacitásának a megnövelése. Az MKULTRA keretében az emberi viselkedést olyan módszerekkel befolyásolták. mert ezt valószínűleg egyfajta becenévként használták a bennfentesek. azzal a céllal. Ennek keretében kiértékelték azokat az agresszív kihallgatási technikákat. és az egykori német koncentrációs táborokban folytatott kíséreletek. a pszichológiai. hogy azoktól nem lehet megszerezni titkos információkat. hogy olyan "alvó" ügynököket képezzenek ki ("Manchurian candidates").A Központi Hírszerző Szolgálat ekkor döntött úgy. Project MONARCH Az MKULTRA keretében 149 kisebb programot tartottak nyilván. A kutatók az MK szó jelentését. Az MKULTRA külföldi programjainak az ellenőrzésére létrehozták az MKDELTA eljárást. hanem egy Monarch nevű pillangóra utal. amelyben reinkarnálódva tovább folytatja életét. mint az angol control. a szociológiai. vagyis az angol-német keverék elnevezésre vezetik vissza (A Kontrolle németül ugyanazt jelenti. a CIA akkori helyettes-igazgatója kezdeményezett. akik bizonyos kulcsszavak vagy szófordulatok útján aktivizálhatók egy ún. akkor gyakran olyan könnyedséget. és olyan anyagokat is. A címben megjelölt program nem szerepel a hivatalosan azonosított kormánydokumentumok között. Először hernyó alakban létezik. valamint a lehetséges "beavatottakat" számítjuk. vagyis a lélekvándorlás okkult tanításai szerint az emberi lélek pillangó alakban keresi azt az új élőlényt. a "Mind Kontrolle". Másik célja az volt. Egy negyedik cél pedig arra irányult. a pszichiátriai. de még 1953-ban beindult egy másik program. Az okkultizmus további jelképes értelmet is adhat mindehhez. A SPELLBINDER célja az volt. Amikor egy személyt elektrosokkal okozott pszichés traumának vetnek alá. hogy az ügynökség alkalmazottait ellenséges szolgálatok ne tudják ellenőrzésük alá vonni. poszt-hipnotikus transzállapot után. mint a besugárzás. az elektrosokk. Feltételezhető. azaz hipnózis utáni önkívületi állapotot követően. hogy álcázásként elfedje a Project MONARCH valódi célját és természetét. a terapeutákat. amelyeknek a keretében hipnózist és kábítószereket is alkalmaztak. ha a lelket.

Egy már nyugdíjazott CIA-munkatárs arra is utalt. azaz Kondícionált Inger-válasz Szekvenciáknak. hogy a beprogramozott kísérleti alanyokat beépített ügynökökként is használták azért. Ez rendkívül bonyolult folyamat. vagyis kísérletező elmegyógyászok ezt "Conditioned Stimulus Response Sequences"-nek nevezték. A kísérleti alanyokat főleg titkos műveletek elvégzéséhez. indító jel). hogy "téglaként" információkat gyűjtsenek. vagyis a zsinóron rángatott bábu. Ezért a rabszolga ("slave") az irányítóját mesternek ("master") vagy istennek ("god") tekinti. vagyis lelki sérülés vagy fájdalom okozásával hozható létre. amelynek a keretében a sátánizmusban ismert rituálékat is felhasználják. A MONARCH kísérleti személyei az élet minden területén megtalálhatók az utcai csavargótól a legmagasabb körökben mozgó személyekig. Az emberi tudat mesterséges "fülkéi" Megközelíthetjük a test és a lélek eme kificamodott befolyásolásának a megértését. beindító parancsokra van szükség. Több kutató ezt a magyarázatot erős kétellyel fogadja és az agyműködés "file"-okra. mert teljesen tőle függ. elkülönülő állományokra bontását a kísérleti alanynak okozott lelki-trauma fokozásának tekintik. elutasítják a démonok és más misztikus vonatkozások jelenlétét. A "slave"-ek 75%-a nő. elsütő szerkezet. amelyhez még szervesen hozzátartozik a rendszeres ismétlés és újra-megerősítés. ravasz. A Project MONARCH úgy is leírható. és létezik egy dark-side vagy bad (sötét vagy rossz) oldal. akit "victim"-nek (áldozatnak) vagy "survivor"-nak (túlélőnek) neveznek valójában az ő irányítójának ("programmer" vagy "handler") a rabszolgája. A kísérleti személy. Az egyik legfontosabb struktúra az adott "file" 9 . hogy az emberi agy tudati működését egymástól elkülönülő autonóm egységekre lehessen bontani (angolul: compartmentalize) és ezáltal az adott emberben többféle személyiséget lehessen egy meghatározott pszichés rendszer keretében kialakítani. vagyis kioldó. meghatározott kódokra.vagy ahogy mi korábban írtuk. jelszavakra. mint a férfiaknál. valamint az "Imperial Conditioning" (birodalmi kondíciónálás). A szórakoztató ipar bevonása a kísérletekbe éppen ezért jelentékeny. Az ehhez tartozó "file"-ok pedig összefonódva a tudatban egy tengely körül végeznek rotációs mozgást. Azért. Egyes terapeuták. egy rekesz vagy fülke . hogy létezik egy ún. Ezek a kutatók tagadnak minden irracionális magyarázatot. hogy az így leválasztott és önálló életet élő "file" aktivizálható legyen. jobban elviselik a fájdalmat és ezért sokkal könnyebb egységes tudatuknak az önálló részekre való felbontása (angolul: dissociation). Egy "file" (egy állomány) . azaz az olyan ember. Ezeket angolul "triggers"-eknek nevezik (trigger = elsütő billentyű. hogy tudatuknak melyik leválasztott része van éppen aktivizálva. mint az összehangolt agyműködés struktúráinak a felbontása és más szerkezetű újra-integrációja azért. illetve az adott csoportban a kapott utasításoknak megfelelő zavaró feladatokat végrehajtsák.A gnoszticizmus ősi misztikus tanításai szerint a pillangó a romlandó test szimbóluma. valamint a kabalista miszticizmust. light-side vagy good (világos vagy jó) oldal. A tudatbefolyásoló programok ismertetésekor fontos szerephez jut a marionett. Szakértők ezt úgy írják le. A kísérleti alanyok magatartása aszerint változik.a trauma segítségével. Ennek az a célja. hogy egy meghatározott démont vagy démoncsoportot lehessen hozzákapcsolni az emberi tudatban mesterségesen létrehozott önálló rekeszekhez. A gnosztikus művészetben "a halál angyalát" az összepréselt pillangóval ábrázolták. A MONARCH kísérletekben gyakran szerepel a "marionett-szindróma". aki idegen akarat vak és engedelmes eszköze. ha egy komplex komputer-programhoz hasonlítjuk. illetve prostitúcióra és pornográfia készítésére használják. ugyanis a nők általában jóval magasabb tűrési küszöbbel rendelkeznek.

levelekkel. lepkékkel. Ezek az új világrendhez kapcsolódó tudatfájlok a feltételezések szerint olyan visszakapcsolási parancsokat tartalmaznak. pókhálókkal. hogy az erősen vallásos alanyok már hozzá vannak szoktatva a dogmatikus. sátánista vérvonalat hordoznak magukban. akik a vérvonalhoz tartozó. megint mások úgy lettek kísérleti nyulak. tengeri kagylókkal. akkor gyakran láthatják az elektromos szúróeszközökkel okozott vágásokat vagy forradásokat a bőrön. hogy mint kiválasztott személyek.arra vannak beprogramozva. azaz két egymással rokoni kapcsolatban nem álló gyermek arra történő ünnepélyes programozása. tükrökkel vagy maszkokkal. számos göcsörttel és szúrágta vájattal.rendszerén belül hét szintből álló kettősspirál található. Joseph Mengele eszelte ki. vagyis a "kapu örzőjét". robotokkal. órákkal. vagy pedig spirituális. beteljesítsék sorsukat. durva tetoválások és ehhez hasonlók. amely figyeli a "gatekeeper"-t. testi jellemzőit. amelyeknél nemzedékekre visszamenően szokásos volt a pedofília. nevelőotthonokból szerezték be őket. hogy őket mágikus lelki kötelék kapcsolja össze. hierarchikus struktúrákhoz. Számos áldozat azonos családból került kiemelésre. A kísérletet folytató szakemberek úgy találták. hogy a tudatba helyezett információs programot megfelezték és az egyiket az egyik kísérleti alany agyába. ősi szimbólumokkal. Ez a MONARCH programban alkalmazott technika abból állt. kevesebb ilyen testi sérüléssel vagy jelzéssel bírnak . kígyókkal. orvosi válaszokat adunk-e rá. dr. Sok gyermek jön katolikus. hogy árvaházakból. és ezért . A kísérleti alanyok elmondása szerint egy részük egyfajta életfát ("Tree of Life") lát. amelynek meghatározott gyökérrendszerei vannak. hogy fizikai.az ő bőrük általában megmarad tisztának és folttalannak. a másikat pedig a másik kísérleti alanyéba ültették. Minden ilyen rendszer egy belső programozóval rendelkezik. és így előkelőbbnek és védettebbnek számító kísérleti alanyok köréhez tartoznak. Minthogy az ilyen alanyok számára a tekintély feltétlen. amelyek nemzedékről-nemzedékre ún. vagy kiválasztott nemzedékek. ezért az örökkévalóságig elválaszthatatlanok egymástól. Másféle agykontroll-technikát jelent az ún. mormon vagy más karizmatikusan keresztény hátterű családból. tüzes vassal vagy tűvel való égetés. Ezt a "kiválasztott nemzedék" meghatározást a hírhedt auschwitzi orvos. A két fél program csak együtt képes 10 . amelyek lehetővé teszik a tudatbefolyás hatékony kiterjesztését nagyszámú kísérleti alanyra. a dogmáknak és a feletteseknek való feltétlen engedelmességhez és ez nagyon hasonlít a tudat programozásához. szalagokkal. Ha orvosok és más szakértők közelebbről szemügyre veszik az áldozatok vagy túlélők fiziológiai. mert ez a mini-program utasítja el vagy engedi be a különböző kívülről jövő impulzusokat az adott lelki parcellába. parancsnoki diagramokkal és komputer áramköröket tartalmazó kapcsolótáblákkal. "non-biological twinning". lelki érvekkel próbáljuk megvilágítani őket. A vérségi kapcsolatok fontossága A kísérleti alanyok többsége olyan családból származik. Ezek a test legkülönbözőbb részein fellelhető sérülések lehetnek: késsel okozott csonkítások.állítólag . de szinte valamennyi vallási csoport képviselői megtalálhatók. Ezen kifinomult manipulációk magyarázata attól függ. vagy olyan vérfertőző nemi életet folytató családokból. Azok. ezért már kondícionálva vannak a parancs általi külső irányításra. csokrokkal.

hogy az agy jobb féltekéjét és bal féltekéjét leválasztják egymásról azáltal. Jelentések szerint ezeket rendkívül fejlett komputerekkel és csúcstechnológiájú műholdkövető-rendszerekkel összekapcsolva alkalmazták. A kísérleti alanyok elveszítik félelemérzetüket. a kísérletek tanúsága szerint nagyobb fogékonyságot mutatnak a telepatikus képességek elsajátítására. mégpedig megtévesztő programozáson keresztül. telepátia (gondolatolvasás). az Első Szárazföldi Zászlóalj és a MOSZAD kiképzési programjaiban. Eredetileg különleges ügynökök és elit katonák kiképzésére fejlesztették ki. Delta-szint: Ezt ún. "killer" (ölési. akik több generációs. Úgynevezett "cat-alters"-ek (cica-fájlok) hozhatók így létre az agy béta-szintű programozásával. Az ennek megfelelő viselkedési formák magukban foglalják az öngyilkossági késztetéseket és az öncsonkítást. Béta-szint: Ezt szexuális programozásnak is hívják. Szervezetten hajtják végre a kapott megbízatásokat. Azok a kísérleti személyek. akik az ilyen "ikresítésen" keresztülmennek. Ez a program eltörli az összes korábban elsajátított erkölcsi meggyőződést. Ennek a származási korlátozásnak köszönhetően az elektronikus agykontroll-rendszerek változatos formáit fejlesztették ki és alkalmazták. amelyek ilyen vérségi származással nem rendelkeznek. mint "Code Green" (Zöld Kód). Ezen a programozási szinten a mellékvese optimális működtetése és a kontrollált agresszió nyilvánvaló. mint azok. serkenti a legprimitívebb szexuális késztetéseket a gátlások kiiktatásával. a fizikai erőnlét és a látóképesség nagyarányú növekedésével. amely kiváltja a félrevezetést és a félreértelmezést. (A démonológia a boszorkányokra. Téta-szint: Ezt pszichikai programozásnak tekintik. irányított energia-lézereket használva. Használták a Delta-erők. mint az "astral-projection" ("csillaghatás"). Gamma-szint: Ez a rendszer-védelemnek egy másik formája.működni. Az Alpha-programot a kísérleti alany személyiségének a tudatos felosztásával hatják végre. mikrohullámú és elektromágneses sugárzásra). ESP "extra-sensory perceptions" (érzéken túli észlelet) hatékonyabban kifejleszthetők és működtethetők azokban a személyekben. önpusztító (self-destruct) formája a programozásnak. Az önpusztító vagy öngyilkosságot eredményező instrukciók is a programozásnak e delta-szintjén kerülnek rögzítésre az agyban. amikor az agykontroll alanya (victim or survivor . így ez a két személy kölcsönösen egymásra lett utalva. amelynek azonban a tudatbefolyásolás bizonyos formáinál fontos szerepe van. Ezt a programot rendszerint akkor aktivizálják. Ez a szint össze van kapcsolva a démonológiával és hajlamos arra. ördögökre és gonosz szellemekre vonatkozó babonás hiedelmek összessége. ún. hogy regenerálja önmagát egy későbbi időben.) 11 . Az olyan paranormális jelenségek. ha nem megfelelően kapcsolták ki. A MONARCH programozás egyes szintjei a következők: Alpha-szint: Ezt tekintik az általános vagy szokásos programozásnak egy személy tudatának az ellenőrzés alá vételekor. sátánista családokból származnak. meghatározott neuronpályák stimulálásával. hogy csak egy program által vezérelt kapcsolódás jöhet létre a bal és a jobb agyfélteke között.áldozat vagy túlélő) elkezdi a terápiát vagy a kihallgatást és túlságosan sok anyag kerül elő sértetlenül az emlékezetéből. Omega-szint: Ez az ún. gyilkolási) programozásnak is nevezik. Lényegében az történik. amit úgy is ismernek. nevezetesen a "bio-medical" emberi telemetrikus eszközöket (agyban elhelyezett implantátumokat. Ezt az alapprogramot a memória megtartó képességének a rendkívüli bővülése jellemzi.

jelenleg azonban "Dissociative Identity Disordernek" (DID). A következő lépés a szétválasztott specifikus agyfájlokba (alterek-be) a részletes parancsok és üzenetek bevitele és bevésése. hogy ugyanannak a dokumentumnak egyszerre jelenítsék meg a két különböző részét. például "néha a jobb út (right path) nem a legkönnyebb". Ezt csúcstechnológiájú fejhallgató készülékeken keresztül végzik. Ezt elsősorban elektrosokk alkalmazásával végzik és egyes esetekben már akkor megkezdik. gyönyör és fájdalom váltakozó okozásával. A Disney-filmek legtöbbje kétféle módon használatos. 12 . az alvás megvonásával. hogy hallgassa a szívét és találja meg a válaszokat abban. Az úgynevezett "virtuális valóság"-gal kapcsolatos optikai eszközök is időnként felhasználásra kerülnek. amelyek nem hallható hanghullámokat és hangfrekvenciákat bocsátanak ki. és amelyek hatnak az RNA-ra (Rybo-nuclein Acid . amelyek össze vannak kapcsolva komputerekkel hajtott generátorokkal. vagyis tudathasadásos identitás-zavarnak hívják. jelzéssel látták el.Rybo-nuclein sav). Fűzfa-nagymama folyamatosan kétértelműségeket mond tele értelmi irányváltoztatásokkal. ami a skót rítusú szabadkőművességnek a legmagasabb foka. Ezt a rajzfilmet a 33. a víz. amely tanácsokkal látja el az árva Pochahontast. amikor még a gyermek az anyja méhében tartózkodik.) Jó példa a tudatküszöb alatti programozásra a Pochahontas nevű Disney-film. Az első programtémák közé tartozott "Óz a varázsló" és "Alice a csodák országában". az érzékeléstől való megfosztással. amely befedi az agy tudatos és tudatalatti része közti kapcsolatot biztosító idegpályákat. (A split-screen. továbbá szándékosan létrehoznak meghatározott tudatimpulzusokat és kulcsszavakat a MONARCH-gyerekek rendkívül érzékeny alapprogramozására. Az elektrosokk által okozott súlyos sérülésnek. alkalmasak arra. valamint látható. mintha két különböző dokumentumot mutatnának. Egyrészt érzéketlenné teszik a lakosság többségét a tudatküszöb-alatti és neurolingvisztikus programozással szemben. MPD-nek (tudathasadásos személyiségzavarnak) nevezték. Ezt a programozást ismétlődő időközönként megújítják. arra a biokémiai anyagra. Ez képezte a MONARCHprogramozás alapját. az élelem. amikor írás közben a dokumentum egy másik részére kívánunk hivatkozni. a szexuális zaklatásnak és más módszereknek betudhatóan az agy széthasad elkülönülő személyiségekre a tudati működés legmélyén. Korábban ezt "Multiple Personality Disorder"-nek. amelyek megváltoztatják az agyi funkciókat. vagyis Fűzfa-nagymama egy misztikus 400 éves öreg fa. vagy megosztott képernyő olyan megjelenítési technika. "split-screen" látványokkal. párhuzamosan különböző tudatbefolyásoló drogok alkalmazásával. hallható és írott közvetítőeszközök segítségével újra erősítik. párhuzamosan a frekvencia generátorokkal. amelyek színes pulzáló fényeket bocsátanak ki tudatalatti és ún. Például a szövegszerkesztő programok.A tudatbefolyásolás módszerei és összetevői A kezdő lépés a tudatműködés szétválasztása a kísérleti alanyban. amelyben a képernyő fel van osztva két ablakra. amikor a memóriát törölni kívánják. azt sugalmazva neki. A kísérleti alany vagy áldozat agyát tovább kondicionálják fokozott hipnózissal kettősirányú lelki kényszerrel. A filmben Willow-nagymama. Mindkettő mélyen telítve van okkult szimbolizmussal. Ez hasznos akkor.) Magas-feszültségű elektrosokkot is használnak. (A neurolingvisztika a nyelvtudománynak a nyelv és az agyműködés közötti összefüggéseit vizsgáló ága. amelyek képesek a képernyő megosztásra. Az ezoterikus következtetés: "a balra vezető út (left path. vagyis a pusztuláshoz vezető rossz út) a könnyebbik. Ez rendszerint a születéstől kezdődően mintegy 6 évig tart.

Green álnevet. mint amelyek átfonják és körülölelik őket. hogy ezrek és ezrek életének a feláldozásával végzett kísérletei jelentékenyen hozzájárultak az agykontrollal kapcsolatos amerikai kutatásokhoz. számos regényt és forgatókönyvet írt. jó megjelenésű ember volt. akinek az igazi neve Dr.". és a mindent-látó szemre utal. illetve David és Fairchild-nak neveztek. A Mengele utáni nyomozást azzal vezették félre. és ezért már nem jelent fenyegetést. 13 . a fűzfa mély gyökérrendszere azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. Ő állítólag együttműködött a II. és nem is tettek amerikai részről komoly erőfeszítéseket az elfogására. amint ide-oda járkált a szobában. De bizonyos csodálatos megjelenésekről is érkeztek hébe-hóba információk. A fa ágainak.Az Illuminátus gondolat-rendszer szerint strukturált lélekben a fűzfa a druida-vallás okkult erőit jelképezi.. amelyek szerint a "Halál Angyalát" itt vagy ott lehetett látni. Az azonban már tényként elfogadható. Arra is törekedett. és a százszorszép leveleit húzogatva mondogatta: szeretlek. nem szeretlek. ritmusok és szavak kombinációján keresztül. hogy meztelenül majmok közé. szeretlek. aki hidegvérű és különösen kegyetlen brutalitással végezte kísérleteit Auschwitzban. vagyis "Soha nem alszunk. úgy írják le a fűzfa ágait. akit éppen pszichikailag programozott. Green. A zene is meghatározó szerepet játszik a programozásban. miközben hipnotikus transzban van. ketrecekbe zárták őket. leveleinek és gyökérrendszerének az átható képe nagyon fontos. akkor a leggonoszabb módon megkínozta azt a kisgyermeket . nem szeretlek.ugyanakkor a legdurvább dührohamokat is megengedte időnként magának.a többi gyermek jelenlétében -. Stephen King. hogy kísérleti alanyait leszoktassa a sírásról. Másodszor a fűzfa kiállja a legszigorúbb időjárási megpróbáltatásokat is. A programok alanyai. az ágakat arra használják. hogy megvesszőzzék az áldozatokat a szertartások során lélektisztítási célból. A kutatók nem tudják egyértelműen megmondani. hogy olyan jelentést tettek közzé hivatalos részről. Dr. A lelkileg meggyötört túlélők arra is visszaemlékeznek. A majmok arra voltak trenírozva. hogy bántalmazzák őket. Mindebből arra lehet következtetni. Világháború alatt a hírhedt náci orvossal. Greenbaum. megnyerő modorral . és közismert a hajlékonyságáról. A túlélő kísérleti alanyok gyakran emlegetik fényes fekete csizmáit. Joseph Mengelével. különböző hangzatok.. hogy ezt a programot elsőként ki dolgozta ki. az áldozatok és a túlélők. azt sugalmazva: nincs remény az elmenekülésre. a jajgatásról vagy bármilyen erőteljes emóció kinyilvánításáról. King egyik legutóbbi könyve az "Insomnia" (Álmatlanság) azt a kulcskifejezést tartalmazza. Mengelének a kegyetlenségeit a nürnbergi per során meglehetősen alulbecsülték. hogy egyre mélyebbre és mélyebbre zuhan egy szakadékba. akit egyes kísérleti alanyok csak Vaterchen-ként (Apácskaként) emlegettek vagy Schoner Josef-nek (Szép József). amely szerint Mengele egy paraguayi illetve brazíliai rejtekhelyen tartózkodik. Harmadszor. A különböző forrásból származó információk szerint egyik kidolgozójának kódneve Dr. mint például a viharokat. Először is. hogy Mengele az emberek állati szintre történő visszavetését fontosnak tartotta. minthogy bizonyos sötét lelki tulajdonságok kapcsolódnak a Fűzfa-nagymamaprogramozáshoz. A rémisztgetés mestere. amelyeket hiteles források szerint szintén ilyen programozási célokra használtak. hogy "We never sleep". rugalmasságáról. amely vezérszava minden MPD és DID programozásnak. Mengele karcsú. Valószínűleg Mengele használta a már említett Dr. Amikor az utolsó levélszirmot is letépte.

Ezekért a 14 . hogy hogyan kell MONARCHslave-eket ("slave=rabszolga") . Sok kísérleti alany olyan gyermek volt. börtönökben. Cameron alkalmazta az olyan szokásos módszereket. a különböző drogok és kábítószerek beadása.azaz teljesen függő helyzetbe taszított biorobotokat előállítani. A CIA apró részletprogramokra osztotta szét az MK-Ultra projectet azért. Cameron-t a pszichiátriai szaklapok többsége meg sem említi.) A "Temple of Set" az Anton LaVey (vagyis Lövey Antal) "Church of Satan" (a Sátán Egyháza) nevű "vallási" szervezete elágazásának tekinthető. amely tájékoztat arról. Hummel és W. valamint számos bűnözői szervezettel és okkult csoporttal a MONARCH-slave-ek szétosztásában. magánlaboratóriumokban és kórházakban végeztette el. amelynek keretében a sértettek úgy kaptak kártérítést. Black". akiket Cameron a rómaikatolikus árvaházi rendszertől kölcsönzött ki. Wheeler tábornoknak az unokaöccse. Aquino. Egy másik fontos programozónak Heinrich Muller tekinthető. Bowers. akit elbűvöltek a náci. mint például a "Society for the Investigation of Human Ecology" (a Humán-ökológiát Kutató Társaság). Michael Aquino alezredes. További szakértő programozók voltak még E. Mary Kórházban és az Allan Memorial Intézetben végezték. hogy a Project MK-Ultra 1970ben lelepleződött és számos kanadai kísérleti alany és családjuk kártérítési pert indított. pogány rituálék és megalapította a "Temple of Set"-et. Ennek keretében a gyanútlan kísérleti alanyokat drogok segítségével több héten át kómában tartották és rendszeresen elektrosokkot hajtottak rajtuk végre. aki minden bizonnyal Leo Wheeler volt. aki a vietnami háború idején a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsának az élén állt. Az egyes specializált részfeladatokra vonatkozó kísérleteket különböző egyetemeken. egy másik kísérletező orvos Kanadából. A kísérleteket a McGill Egyetemen és a St. Cameron széles körű tapasztalatokkal és kitűnő bizonyítványokkal rendelkezett. White néven is ismert. A CIA és a kanadai kormány bírósági egyezséget kötött.Dr. Eközben egy elektronikus sisak volt a fejükre rögzítve és ismétlődő üzeneteket továbbítottak hozzájuk különböző sebességgel. aki a katonai hírszerző szolgálatnál dolgozott. Aquino kapcsolatban állt a san fransico-i Golden Gate Bridge déli részénél lévő Presidio Parkban található katonai támaszponton kirobbant botránnyal. Heinrich Mullernek valószínűleg volt két fia. korábban Kanada és Amerika Pszichiátriai Társaságának. aki Dr. amelynek szintén Cameron volt az elnöke. ezért a CIA részéről Allen Dulles több millió dollárt juttatott el hozzá olyan társaságokon keresztül. amelyet "psychic driving"-nak (pszichikai vezetésnek) nevezett el. Cameron azonban egy sajátos technikát is kidolgozott. D. hogy kevésbé legyen szembetűnő. mint az elektrosokk. (Seth vagy Széth Osiris fivére és gyilkosa az egyiptomi mitológiában. valamint az agylebenyek műtéti eltávolítása. Ez nagyrészt annak is betudható. majd pedig a Világ Pszichiátriai Társaságnak volt a vezetője. Aquino kódneve "Malcolm" volt. Dr. A gyermekáldozatok szüleinek a mély csalódására Aquino-t azonban valamennyi vádpont alól felmentették. együttműködött a kormányzati és a katonai hírszerzéssel. akik folytatták apjuk foglalkozását. és ilyen név alatt fejlesztett ki olyan kiképzésre szolgáló és magnószalagra rögzített tananyagot. Gog" kódnevek alatt is ismertek. Blue" vagy "Dr. Aquino-t különcködő zseninek tartják. Részt vett a programozásban "Dr. Ewen Cameron. akit "Dr. Ennek keretében gyermekek molesztálásával vádolták. a legutóbb nyilvánosságra került adatok szerint állítólag szintén részt vett a kormányzat által szponzorált kísérletekben. pusztító erőinek a megszemélyesítője. alias Malcolm. a természet vad. hogy nem volt szükség bármiféle törvénysértő magatartás hivatalos elismerésére. annak az Earl G.

Cathy O'Brien írt. Ft. mint a CIA alkalmazásban lévő hírszerzőjét. A nem teljes felsorolásból is kiderül. 1976. Az ö esetére még visszatérünk a továbbiakban.Elisabeth Hospital-t (Washington D. illetve csaknem halált okozó traumaközpontokra hivatkoztak. The Presidio.) című könyvében leírja azt. a UCLA. Ezekre a létesítményekre. a Georgetown University Hospital-t. míg végül is felfüggesztették. vagy újraprogramozó központokra.-ben). Shasta. aki megszöktette és deprogramozta. összegezték és így született meg a "végtermék". a Stanford Research Institute-ot. amikor beteges hajlamú apja átengedte kísérleti alanynak a Project MONARCH számára. Tavistock Institutes-ot valamint olyan környékeket. A kísérleti eredményeket rendszerint katonai támaszpontokon működő létesítményekben elemezték.C. A MONARCH-programozással kapcsolatos kísérletekben résztvevő legfontosabb intézmények között ott találjuk a Cornell. továbbá aktív részvétel a country-western zeneipar kulcsszereplőinek a tevékenységében. hogy a részfeladatokat igen sok helyen kellett elvégeztetni. a Bell Laboratories-t. mint drogfutár és küldönc ("drug mule"). Társszerzőjével. Lampe és Las Vegas." Az azóta már több kiadásban is megjelent könyv részletesen dokumentált önéletírás. 15 . akik a CIA számára végeztek illegális tevékenységet. Homestead AFB. az MIT nevű egyetemeket. Ft. amelyet maga a történet főszereplője. aki az 1940-es években közismert divatmodell volt. a University of Rochester. Számos konkrét tény látott napvilágot a MONARCH-programmal kapcsolatosan. Lewis. mint Mt. Ft. az MK-Ultra Project egyik legelső kísérleti nyula volt. Mark Phillips-el. a Westinghouse Friendship Laboratories-t. mint programozó. a St. a Maimonides Medical Center-t. amikor O'Brien folyamatosan vérfertőző nemi kapcsolatra kényszerült és. Campell. Grissom AFB (AFB=Army Facility Basis). Jessica Wilcox nyilvánvalóan megfelelt fiziológiailag azoknak a feltételeknek. aki a programozás alól felszabadította. a General Electric-et. a Duke. Jones valódi neve Jessica Wilcox. A "TRANCE Formation of America: The True Life Story of a CIA-slave" (Amerika öntudatlan [ titkos] átformálása: Egy CIA rabszolga igaz élettörténete). Ugyancsak kiemelkedő programozó központként emlegetik szakértők a Langley Research Center-t. Redstone Arsenal. Közülük is felsorolunk néhányat: China Lake Naval Weapons Center. mint ilyen. Donald Bain "The Control of Candy Jones" (Candy Jones irányítása . Mark Phillips-szel. Ft. a Princeton.Chigaco. az ARCO-t és a Mankind Research Unlimited-et. Az 1995. amely hitelesnek tűnően számol be azokról az évekről.kísérletekért nagyvonalú juttatásokban részesítette kormányzati és más pénzforrásokból a kísérleteket végző csoportokat. Dietrick. hogy az emberi tudattal folytatott kísérletek alanya legyen és. a Los Alamos National Laboratories-t. A legismertebb MONARCH-program résztvevők Az egyik legjobban dokumentált ügy a MONARCH kísérleti program keretében Candy Jones-é. hogy "Cathy O'Brien az egyedüli felgyógyult és az ügyben szót emelő túlélője a Központi Hírszerzőszolgálat MK-Ultra Project Monarch elnevezésű agykontroll akciójának. Cathy O'Brien egész sor első olvasásra hihetetlennek tűnő bűncselekményről számol be: Kikényszerített prostitúció a politika és a hatalom felső szintjeihez tartozó személyekkel. Hood. hogy Jessica Wilcox-nak 12 éven át milyen intrikákon kellett keresztülmennie. szeptemberében a Reality Marketing gondozásában megjelent könyv (ISBN: 0966016548) borítóján az olvasható. titkos megbízatások teljesítése.

hogy 1991-től kezdődően leleplezze ezt a megtévesztő kísérletet. hogy az Air Force (Légierő) támaszpontjáról teherszállító gépeken a californiai McClelland AFB-re vitték őket. amelyek erősen alátámasztják a "TRANCE Formation of America" c. Sirhan-Sirhan. egy "Presidential Model" (elnöki modell) iránt. John Hinckley Jr. a mormonok által alapított Utah tagállam Állami Egyetemének a pszichológusa 1992.. Röviddel úttörőnek mondható előadását követően halálos fenyegetéseket kapott. ezért Dr. Charlie Manson. Bonnaci visszaidézi azt. egy népszerű country-énekes sztárt és még sok más személyt. és akiket a közeli Offut AFB-re (Army Facility Bases . A már említett Mark Phillips korábban az amerikai Védelmi Minisztérium egyik elektronikai alvállalkozójaként belülről ismerte a kormányzat által folytatott szigorúan titkos agykontroll tevékenységet.Hadsereg-ellátó támaszpont) vittek. egy erkölcsileg romlott TV-evangélistát. hogy egymással és lányokkal pornográf célból mindenféle szexuális parancsot teljesítsenek. hogy nemi vágyaikat és beteges hajlamaikat kielégítsék. hogy ez a gyakorlati kondícionálás egyik formája. Hammond megtagadta további információk nyújtását. Újabb ismeretek iránti vágya. azzal kapcsolatban. Más szerencsétlen fiatalkorúakkal és tinédzserekkel onnan a leghatalmasabbak számára zárt szabadidős parkba. a görög betűkkel jelzett programozásra és külön is említést tett a MONARCH projektről. Tim McVeigh és John Salvi feltételezhetően szintén az MK-Ultra program kísérleti alanyai voltak. a hadsereg és a CIA tudatellenőrzést szolgáló kutatásaira. Az elkövetők minden szempontból visszaéltek helyzetükkel és a legelképzelhetetlenebb perverziókra kényszerítették a gyerekeket azért. egy hősnek kikiáltott Green Beret-tisztet (a Green Beret az amerikai hadsereg különleges feladatok végrehajtására kiképzett elit-egysége). Egyes fiatalokat . akinek sikerült csaknem két évtizedes kísérletezést a Project MONARCH keretében túlélnie. Itt került sor a lelki működés befolyásolását kutatók rendszeres évi konferenciája. miszerint betegeik bizonyos százaléka intenzív és szisztematikus agyprogramozáson ment keresztül. Miután teljesen megfélemlítették a fiatal fiúkat és a tudattalan felejtés állapotába juttatták őket. Minthogy nem akarta kockáztatni családjának a biztonságát. 16 .Paul Bonacci. Corydon Hammond.Bonacci állítása szerint . ahol is intenzív programozásnak vetették alá agyukat a MONARCH projekt keretében.meg is öltek. Hammond "Hipnózis a többszörös személyiségi zavarban szenvedőknél: a rituális bántalmazás" címmel tartott előadásában lényegében megerősítette hivatásos elmegyógyászokból álló hallgatóságának azokat a gyanúit és sejtéseit. aki a MONARCH Project kísérleti alanya volt. július 25-én megdöbbentő előadást tartott a virginiai Alexandriában. a Bohemian Grove-ba szállították őket. Bonacci tanúságot tesz olyan szexuális visszaéléseknek kitett fiúkról. Kik segítették a kísérleti alanyok tudatának a felszabadítását? Dr. széles körben elkövetett bűncselekményekre és korrupciós tevékenységre vonatkozóan .a helyi/városi/tagállami szinttől fel egészen a Fehér Házig -. késztette őt arra. erős öntudata és őszinte aggodalma Cathy O'Brien. arra lettek kényszerítve. A pszichiátriai kísérletet Bill Plemons parancsnok és Michael Aquino alezredes irányította. könyv állításait. Ron Patton szerint az MK-Ultra program kísérleti alanyai közé lehet sorolni egy már elhunyt színésznőt. hogy még inkább megfélemlítsék a már amúgy is megrémisztett és megtört többi gyermekeket. akiket erre a célra a Nebraska tagállamban lévő Boy's Townban választottak ki. Ron Patton azt állítja. David Koresh. ugyancsak nyilvánosságra hozott olyan bizonyítékokat. valamint prostituáltként Amerika politikai és gazdasági hatalmasságai egy részének a rendelkezésére álljanak. Hammond doktor utalt a náci kapcsolatra. hogy Lee Harvey Oswald. Mark Chapman.

mint Cynthia Byrtus. hogy nem alkalmaztak sem regressio-t (=a biológiában a kezdetlegesebb formákhoz való visszalakulást. Bennett Braun. kínzásokról. Pandoráról tudjuk. Dr. Jerry L. Steve Ogilvie. Egyes keresztény egyházi szakemberek ugyancsak értek el bizonyos részleges és korlátozott sikereket a deprogramozás terén. hogy az ARCOültetvény (Monaca. állítja Rosenbaum. Rosenbaum azt is állítja. Rosenbaum 9 éven át (1983-tól 1992-ig) azt próbálta kideríteni: milyen tények támasztják alá. egy New Orleans-i terapeuta két betegét bemutatta 1995. mind a test felépítését és méreteit illetően. mind az arcot. Pennsylvania) több dolgozóján kínzással és kényszerítéssel programozást végeztek. hogy a hipnotikus állapot befejeztével el kell felejteniük. A két női tanú részletesen beszámolt német orvosokról. könyvét. Ezt többek között arra alapozta. hogy meghatározott inger fellépése esetén hipnotikus állapotba kerüljenek. hogy csaknem automatikus reakciókat tanúsítsanak. Valerie Wolf.S. Amikor Rosenbaum elmélyedt az ügyben. hogy Jerry Dotey és Ann White igen nagy valószínűséggel Hitler Adolf természetes leszármazottai lehetnek. Közéjük tartozik Walter Bowart. hogy Alaszkában egy éven tartó munkával visszaállítsa Cathy tudatának normális működését. általában pedig visszaesést. továbbá arról. Bernard Diamond. Egyre több közíró is foglalkozik az agykontrollal és a tudat mesterséges befolyásolásával. hipnózisról és nemi erőszakról. hogy meghatározhatatlan mennyiségű sugárzásnak lettek kitéve. továbbá John Rappoport a "U. Ennek az ingernek a része volt egy bizonyos kulcsszó vagy kifejezés és a kísérleti alanyoknak azt is betáplálták a tudatába. hogy úgy sikerült visszanyerniük emlékezetüket a CIA programozásból. majd pedig az is sikerült neki. amely arra utalnak. Marc Phillips erőteljes bírálatban részesült azok részéről. március 15-én az amerikai fővárosban annak az elnöki bizottságnak. Governemt Mind Control Experiments on Children" (Az amerikai kormány agykontroll kísérletei gyerekeken" című. Martin Orne és Dr. hogy a bajokat rejtő szelencét kíváncsiságában felnyitotta és ezért szerencsétlenségek sora szakadt a nyakába. sem hipnózist. Valerie Wolf és páciensei egybehangzóan állították. Az Atlantic Richfield nevű cég egyik korábbi jogi képviselője David E. hogy mesterségesen létrehozzanak egy kettős német személyiséget. akik kétségbe vonták állításainak a hitelességét. Az MK-Ultra kísérletek olyan veterán résztvevői mint Dr. hogy a róluk készült fotók egész meglepően hasonlítottak Hitlerre. 17 . amely az emberi sugárzási kísérletekkel foglalkozik. kábítószerekről. amelyet az ültetvény orvosai alkalmaztak velük szemben. Joseph Mengele rendszeresen felkeresték az ARCO ültetvényét. Pamela Monday. Ismétlődő inger-válasz szekvenciáknak voltak alávetve azért. Az ügyvéd legmeglepőbb felfedezése az volt. visszafejlődést. Mindkét áldozat úgy volt kondicionálva. elektrosokkról. miközben hipnotikus állapotban kábítószereket adtak be nekik. A kísérleti alanyok átprogramozott tudatának a visszaprogramozásában (deprogramming) olyan neves terapeuták is részt vettek. Dotey-t és White-ot állítólag változatos kínzásoknak vetették alá.Ő volt az. aki segített O'Briennek elmenekülnie fogvatartóitól. Dotey és White speciális kondícionálásának a célja az volt. a fejlődésben visszafelé haladót jelent). A görög mitológia nőalakjáról. Alex Constantine pedig a "Psychic Dictatorship in the USA" (Pszichikai diktatúra az Egyesült Államokban) című könyvével. hogy olyan érzésekről és tapasztalatokról tesznek tanúbizonyságot. aki megírta "Operation Mind Control"-t (Az agykontroll művelet) c. Egyenként legalább 3 különböző tréningtechnikán estek keresztül. hogy ikrek. Dotey és Ann White sugárkísérleteknek lettek alávetve. akkor valóságos Pandora-szelence nyílt ki a számára.

hanem arról. Itt nem arról van szó." Az amerikai és az európai közvélemény . rádiók és televíziók rá vannak utalva a nagy hírügynökségek szolgáltatásaira. század embere a nyomtatott és az elektronikus tömegtájékoztatáson keresztül tájékozódik arról.kapásból elutasítja bármiféle olyan összeesküvés létezését. hogy mi történik körülötte. Elsősorban a tájékoztatás hiányának tudható be az a közömbösség. mind a közvéleménynek nagyobb figyelmet kellene fordítania erre az új társadalmi jelenségre. és számos kellemetlenséggel jár. amelyekkel az egyes ember tudatát elkülönülő partíciókra (compartment-ekre) lehet felosztani. mert tömegessé vált a kísérleti alanyok száma.van adózási monopóliuma révén.de mondhatnánk úgy is. mint. Ugyanakkor egyre többen szorulnak segítségre.a száma. amelynek a célja az emberi tudat robotszerű működésre való átállítása egy világuralomra törő kisebbség érdekében.Vezetői Tájékoztató Szemle) valamint a "The New Federalist" című folyóiratban is olvashatóak. Pénze viszont a közhatalomnak . Az újságok és a hírközlő szervek állítólag függetlenek. hiszen a tömegtájékoztatás az egyik legköltségesebb tevékenység. vagy pedig a szervezett pénzhatalomnak monetáris monopóliuma révén. 18 . Ezáltal napjaink valósága az öntudattal. az elektronika és az informatika ma már rendelkezik azokkal a tudományos eszközökkel és módszerekkel. a pénz nevű jelnek a korlátlan mennyiségben történő előállítását.áldozatoknak és túlélőknek . A kisebb lapok. Ugyanakkor egyre nő azoknak a kísérleti alanyoknak . amit ma már ténylegesen ezek a kifejezések takarnak. Ez óriási hatalmat biztosít a számára. hogy politikai célokból így vagy úgy manipulálják a közvéleményt. hogy a neurológia. a pszichiátria. hogy a világ egésze . amit a szervezett közhatalom és a szervezett pénzhatalom tudatni akar a közvéleménnyel. Ma a tömegtájékoztatás csak azt tudatja velünk. az utóbbi periodikában megjelent interjújában tette fel a kérdést William Colby-nak. emlékezettel és önálló akarattal már nem rendelkező "biorobotok" tömeges előállításának a lehetősége. Ezért mind a szakembereknek. tudatbefolyásolás alatt valami egészen mást értenek. ezt azonban már az átlagember sem veszi komolyan. Egyes szerzők szerint. a CIA egykori igazgatójának: "Mi van a MONARCH-kísérlettel?". és akinek az írásai az EIR-ben (Executive Intelligence Review . A tömegtájékoztatás kulcsszerepe A XXI. agymosás. amelyek felett viszont ez a két szervezett hatalom teljes ellenőrzést gyakorol. Egyrészt agykontroll. Ezek az elkülönített tudatok önállóan programozhatók és kívülről vezérlehetők. akik a Project MONARCH-hoz hasonló programok következtében sürgős segítségre szorulnak.államnak . aki több könyvet is írt a háttérerők történelemformáló szerepéről. Ez a magánkézben lévő monetáris monopólium teszi lehetővé egy szűk csoport számára a gazdasági élet közvetítő közegének.a tömegtájékoztatási eszközök manipulácója következtében . és a kilencvenes években pedig világszinten (a többségük Amerikában él) elérte a milliós nagyságrendet. befolyásolják a közéleti párbeszéd témáit. Erre Colby dühösen a következőket válaszolta: "Leállítottuk az 1960-as évek vége és a korai hetvenes évek közötti időszakban. számuk a 80-as években már több százezerre növekedett. Az emberek többsége azonban teljesen tájékozatlan az agykontroll kísérletek eredményeit illetően.Anton Chaitkin. amellyel a világ közvéleménye a tudatmódosítással és tudatellenőrzéssel kapcsolatos töredékes híreket fogadja. Maga a visszaprogramozás (deprogramming) is rendkívül hosszadalmas és fáradságos folyamat. ami igen sok pénzbe kerül. míg az 1960-as és 70-es években csak több száz ilyen programozott biorobot élt közöttünk.

A Daily Telegraph igazgatótanácsának tagja az az Evelyn de Rotschild. Ezért minden olyan hír.Mindebből nem az következik. Rothschild cég egyik igazgatója. aki az N. A News Internationalhoz tartozik a The Times és a The Sun. akkor csaknem mindegy. az nem juthat át a tömegtájékoztatási rendszeren. érvényesíteni tudja akaratát. a Bilderberg Group (BG). mint a hirdetések és a hirdetési pénzek szétosztása. amely "piacnak" becézi magát. hogy annak végeredménye azt az álláspontot erősítse meg. A háttérhatalmat irányító nemzetközi pénzügyi közösség szempontjából az a lényeges. Nemcsak olyan közvetett eszközök működnek. A felügyelő és ellenőrző testületek. Egy korábbi igazgatósági tag Andrew Knight a News Internationalnak ma az ügyvezető elnöke. amely kritikus a fennálló struktúrával. Lord Carringront. és a hozzájuk tartozó alapítványok és "think tank"-ek (gondolati műhelyek) közvetlen befolyása alatt áll és igazgatóik többsége is e körökből kerül ki. amelyek az ő nézőpontjához közel állnak. Zbigniew Brzezinskit. hogy az elhangzott vélemények segítsék elő az új világrend kialakítását. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség céljai nemcsak jók és hasznosak. Rockefeller. A rendszer felépítése és működése olyan. A szervezett közhatalom már jogilag is korlátozva van. Ha ezt a célt segítik. Harmad-. és a figyelemelterelést szolgálja. A manipulálás másik eszköze azt ültetni be az emberek agyába. hogy különböző megközelítések. de elkerülhetetlenek is. aki ugyancsak az N. Lord Rothschildot. elemzések. vélemény. Ahol mégis különbség mutatkozik. a Trilateral Commission (TC). A mesterségesen kreált viták kimenetele mindig az. hogy jobb vagy baloldali. mint amilyen a Press Complains Commission (Sajtó Panaszbizottság) elnöke Lord Wakeham. keresztény vagy mohamedán.M. hogy elhitette az emberekkel.). Rothschild nevű tekintélyes pénzügyi befektető cég elnöke. Amikor az erőszakos bűnözés ugrásszerű növekedése a brit közvélemény figyelmébe került. amelynek az igazgatói között megtaláljuk: Henry Kissingert. Így például az Egyesült Államok legnagyobb elektronikus tömegtájékoztatási intézményei így az NBC. csupán az állam veszélyeztetheti a szólás. Warburg stb. amelyet ugyancsak a Rothschildok és az Oppenheimerek alapítottak. vagy zsidóbarát-e az adott vélemény. hogy a szervezett magánhatalom. így a közvélemény a lényeget illetően egyféle tájékoztatásban részesül. hogy az összes újságíró és szerkesztő valamiféle összeesküvésnek a részese és tudatosan manipulálja a közvéleményt. illetve abból a hirdetési pénzből élnek. a CBS. hogy megfossza az átlagpolgárt az objektív és pártatlan tájékozódás lehetőségétől. A legtöbb ember az elektronikus és nyomtatott sajtó azon szolgáltatásait veszi igénybe. A Daily Telegraph-nak az a Hollinger-csoport a tulajdonosa. elsősorban a nemzetközi pénzügyi közösség törekvéseivel szemben. De Nagy Britanniában is hasonló a helyzet. mint a Council on Foreign Relations (CFR). értékelések és vélemények között választhat.lényegében a nemzetközi pénzügyi közösség (Rothschild. hiszen a pénzhatalom egyik megtévesztő módszere az volt. valamint az olyan háttérstruktúrák. Maga az állam is egyre inkább a szervezett magánhatalom hegemóniája alatt működik.és sajtószabadságot. amit ez a háttérhatalom akar. amelyet ezektől kapnak. de közvetlenül érvényesül a tulajdonosi jogon alapuló irányítás és ellenőrzés is. A kibontakozott vita nyomán 19 . De minthogy a tömegtájékoztatás kulcsintézményei ugyanazon nagybankok és nagyvállalatok birtokában vannak.M. és az ABC . negyedrangú kérdésekről nagyszabású közéleti vitákat gerjesztenek manipulációs célokból. annak vagy nincs jelentősége vagy a látszatkeltést. A közvéleményben tudatosan megtervezve azt az illuziót keltik. akkor ezzel kiemelten foglalkozott a tömegtájékoztatás. Valójában a szervezett magánhatalom sokkal inkább abban a helyzetben van.

hogy mozgósítsa a közvéleményt a Népi Milícia (People's Militia) ellen. (Az amerikai alkotmány lehetővé teszi minden állampolgár számára a fegyverviselést és biztosítja. Ez a túlnépesedésre és az élelmiszerellátásra. Ilyen esetben az amerikai állampolgárnak nemcsak lehetősége van az ellenállásra. a magas rangú szabadkőműves. zsarnoki kormányzattal jogai védelmében.megszületett a "Criminal Justice Bill" . Az új világrend létrehozásán fáradozó nemzetközi pénzügyi közösség és integrált elitje ezt vette figyelembe. vezetésével. és fogadja el a probléma megoldásaként Clinton elnök döntését. és a megoldási módok keresése érdekében. 1995. amely megszegi az emberi jogokra és a politikai szabadságjogokra vonatkozó alkotmányos kötelezettségeit. Erre a "probléma-felvető" dokumentumra hamarosan megszületett a probléma-megoldó dokumentum. A "GLOBAL-2000" című jelentés a Trilaterális Bizottság közreműködésével Jimmy Carter kormányzata idején készült el. hogyan lehet egy valóságos problémát: Földünk erőforrásainak védelmét. amely viszont nagy mértékben korlátozta az egyéni szabadságjogokat. Jelentések szerint egy "fertilizer bomb" (műtrágya alapú robbanószer) okozta a robbanást. természetesen parlamenti jóváhagyással.ehhez képest . amelyet egy népi milícia csoport helyezett el. áprilisában az amerikai Oklahoma City-ben robbantásos merénylet következtében 178 személy (köztük asszonyok és gyerekek) vesztette az életét. mert viszonylag könnyű az előállítása és robbanóereje . A lényeg tehát a polgárok fokozottabb állami és rendőri módszerekkel való ellenőrzésének bevezetése volt. vagyis hogy az FBI behatolhasson ezekbe a csoportokba.igen nagy. amely elítéli a rendőri módszereket alkalmazó kormányzattal szemben ellenálló csoportokat. hogy a környezetvédelemre való hivatkozással központosítsa globálisan a hatalmat és akadályozza a harmadik világ ipari fejlődését. hogy a környezetvédelmet is kiaknázza saját céljai érdekében. vagyis a Büntetői-igazságszolgáltatási törvény. katonai erőt lehessen velük szemben alkalmazni és a tömegtájékoztatásban be legyen tiltva minden ún. létszámának csökkentését és harmadik világ tudományos. továbbá széles körben elterjessze az eugenetikát. vagyis a fajnemesítést. Valójában ennek az alkotmányos jognak a korlátozása volt a cél. és ehhez kellett olyan hangulatot teremteni a közvéleményben. megtámadhassa őket. amely viszont kezdeményezte a világ népesség-ellenőrzését. de kötelessége is. amelyek jelentős része igen hatékonyan lép fel e válság tudatosítása. hogy ellenálljon minden olyan kormánynak.) A környezetvédelem manipulálása Jól szemlélteti. Az oklahomai merényletet a tömegtájékoztatás nyomban arra használta fel. felhasználni a hatalom központosítására. amikor úgy döntött. ipari fejlődésének a korlátozását. Ezt ismerték fel a különböző zöld mozgalmak. Kétségtelen tény. Ez a bomba egy elektroés hidrodinamikus gázüzemanyagú szerkezet. A Római Klub propagandájának célja az volt. Aurelio Peccei. kormány-ellenes szélsőségesség. E cél érdekében létrehozták a Római Klubot 1968-ban. Valójában a robbanást egy "barometric bomb" okozta. az ember öröklődő tulajdonságait. A vitát azonban az erőszakos bűncselekmények visszaszorításáról folytatták. hogy bolygónk életfenntartó képessége komoly válságban van. valamint az energiaforrások elégtelenségére vonatkozó sokkoló adataival valóban megrázta a világ közvéleményét. testi és szellemi képességeit javítani óhajtó genetikai irányzatot. így többek között a People's Militia képviselői ne szólalhassanak meg az elektronikus médiumokban. Ezt a robbanószerkezetet szigorú államtitokként kezelték. hogy szembeszálljon egy diktatórikus. A dokumentum a valódi környezetvédelmi problémákat megoldani törekvő mozgalmak hátán 20 .

a Rockefeller alapítvány egyik vezetője volt. A nemzetközi pénzügyi csoportoknak és a tulajdonukban levő "Hét Nővér" nevű olajkartellnek. Napjainkig a nukleáris energia jelenti a szerves anyagokból (állati maradványokból) képződött energiaforrások (szénhidrogének) pénzügyileg és hatékonyságban is versenyképes alternatíváját. pl. Ennek a tudatbefolyásolási csúcstechnológiának a kidolgozása és alkalmazása volt az előzőekben már ismertetett . és kívülről irányítani. Az 1973-as Saltsjöbaden-i Bilderberg-tanácskozáson részt vett Robert O. Aki érti a pénzgazdaság működési elveit .) A francia Rothschildok hosszú távú stratégiája a nukleáris újrafeldolgozó technológia megszerzése. A háttérhatalom irányítói az elmúlt 75 év során komoly erőfeszítéseket tettek. amelyek megfelelő alkalmazásával befolyásolni és ellenőrizni képesek az agyműködés tudatalatti és tudatos szintjének a tartalmait. aki létrehozta és finanszírozta a "Föld barátai" nevű szervezetet. egyáltalán nem csökkent az adott országok eladósodottságának a mértéke.azaz pénzből még több pénzt előállítani a forgalom.komoly előrehaladást ért el a nukleáris technológia monopolizálása terén. hogy globális megoldást nyújt egy globális problémákra. amelyek ellenezték a nukleáris erőműveket és ő volt az. amelyek ezt működtetik. David Rockefeller és báró Rothschild elgondolása volt.és eredményesnek bizonyult . a később létrejött Kissinger Associates nevű tanácsadó cég irányító testületének tagja. továbbá más beruházó bankárok és szolgálatukban álló politikusok támogatták. az Atlantic Richfield nevű olajvállalat tulajdonosa. a Nemzetközi Valutaalap. Így az a megoldási javaslat. amelyek keretében elsősorban nők és gyermekek tudatát tudták ellenőrzés alá venni. ahol erre sor került. globális elektronikai megfigyelési rendszer. Ma már ők ellenőrzik a világ uránium-ellátásának a 80%-át . hogy "Debt for equity". (Franciaországban egyedül annyi atomerőmű működik jelenleg is. Ma már rendelkezésükre állnak azok az eszközök és módszerek. a fogyasztás és a pénzzel történő spekuláció segítségével . hogy a környezeti problémák legfőbb okozója ez a pénzgazdaság. Ezt a megoldásokat tartalmazó programot a Világbank. A riói környezetvédelmi világtalálkozó fő rendezői is ugyanezek a háttérerők voltak 1992ben. Egyidejűleg a háttérhatalom egyik csoportja .kísérleti programok célja. Ezért óriási anyagi és szellemi erőforrásokat fektettek be az agy feletti uralom technológiájának a kifejlesztésére. Eddigi ismereteink szerint az MK-Ultra és a Project MONARCH bizonyult a leghatékonyabbnak.a Rothschild-ház franciaországi érdekeltsége . Az agykontroll és az új világrend A tömegtájékoztatás tudatbefolyásoló tevékenysége és a társadalom manipulálásának a hagyományos módszerei mellett . Mint tudjuk. aki óriási összegeket juttatott el azoknak a szervezeteknek. A környezetvédelem manipulálását szolgálta a nukleáris energia használatának a visszaszorítása. A tanácskozás főtitkára Morris Strong olajmilliárdos. valamint azok az intézmények. hogy az emberi tudat befolyásolását hatalmi céljaik érdekében felhasználják. tömeghipnózis. 21 . Anderson volt az.úszva azt ígéri. mint Európa összes többi országában együttvéve. valamint a Bilderberg-csoportnak kulcsszerepe volt az olajár négyszeresére történő felemelésében 1974-ben. Az olcsó nukleáris energia világszintű elterjedése veszélyeztette a nemzetközi pénzügyi közösség olajipari befektetéseit.az tudja.amelyekre a fentiekben röviden kitértünk .napjainkban létrejött és működésbe lépett az emberi tudat ellenőrzésének egy teljesen új dimenziója. az egyének viselkedését. azaz elengedni az adósságot a Harmadik Világ országaiban a környezetvédelem szempontjából rendkívül fontos termőföld átengedéséért cserébe. Anderson.

akkor az illető egyén ilyen normál helyzetekben nem tud visszaemlékezni arra. Legelső emléke. akinek szexuális szolgáltatásokat kellett nyújtania. hogy megbirkózzon ezekkel a lelki sérüléseket okozó helyzetekkel. MPDnek (tudathasadásos személyiségzavarnak). hogy szigorúan titkos információkat juttassanak el vele az Irán-Kontra tárgyalások során. később pedig ugyanezt tették Kelly nevű leányával is. A drogokkal és elektrosokkal okozott trauma az agyműködés leválasztott részeinek a független működését megerősítette. Ezek a politikusok állítólag rendszeresen gyötörték és megerőszakolták. neurológus és pszichiáter szakorvos. Részletesen felidézi azokat a terveket is. amelyeket a világuralom megszerzésére dolgoztak ki. hogy az egyik legnagyobb hatású tájékoztatást Cathy O'Brien kísérleti alany írta meg "Trance Formation of America" . amely irányította magatartását a mindennapi élet szokásos körülményei között. Ez a másik személyisége akkor aktivizálódott és vette át az irányítást. mai nevén Dissociative Identity Disordernek. a normális személyisége. amely az apjához kapcsolódott. amikor is sikerült elmenekülnie és tudatát lassan újraprogramoznia. amelyek akkor történtek. aki 1980-ban született. hogy majd megfullad apjának a nemi szervétől. Agya. Elektronizált korunkban ezt talán úgy lehet leegyszerűsítve megvilágítani. amely képes volt alkalmazkodni a gyötrésekhez. Röviden már említettük. Ez tette lehetővé. valamint társadalomkutató tudós publikálta. amin ellenőrzői részéről állításai szerint keresztülment.A háttérhatalomnak a tudatkontroll segítségével történő hatalomgyakorlása részleteit már több kísérleti alany. amikor apja felizgult állapotban közeledett hozzá. hogy ha számítógépünk Macintosh rendszerben dolgozik. Cathy O'Brien olyan családba született. Cathy O'Brien megdöbbentően részletesen képes visszaemlékezni mindarra. A nemi aktusok közben kábítószereket és elektrosokkot is alkalmaztak azért. hogy az őt ellenőrző szakemberek alkalmasnak minősítették fontosabb politikai és más titkos megbízatások teljesítésére. Így többek között arra is használták. amelyet a szakemberek Multiple Personality Disordernek. amikor Cathy pszichéjében kialakult az a tünetegyüttes. 1995-ben. illetve többszörös tudatú személyben fotografikus memória alakul ki. amelynek az eredményeként gyermeki tudata két egymástól elkülönülő és függetlenül működő részre tagolódott. mondhatni szövődménye az. RR és GB) valamint egy sor további fontos beosztású amerikai politikust kellett kiszolgálnia. Cathy O'Brien a CIA alkalmazásában álló "mindcontrolled slave" (agykontroll alatt álló rabszolga) volt. ahol több nemzedéken át gyakorlat volt a szülők vérfertőző nemi kapcsolata kiskorú gyermekeikkel. hogy a kettő-. hogy abnormális helyzetekben mi történt vele. Cathy O'Brien annyira tökéletesen programozható tudattal rendelkezett. két különböző személyiséggel. Azaz a komputer egyik "tudata" (a Macintosh) nem tud a másik tudatáról (Windows). Ez volt az az időszak. Státusza szerint hivatalosan ún. mert a már ismertetett agykontroll-technikák eredményeként a tudathasadásos személyiségzavarban szenvedő egyén nem tud visszaemlékezni azokra az eseményekre. amikor tudatának éppen egy másik önállósított része működött. 1988 óta. akkor nem tudja használni a Windows operációs rendszer eszköztárát. O'Brien azt állítja. Ezekről nyíltan beszéltek vele vezető amerikai politikusok és illegális tevékenységet 22 . "Presidential Model"-nek (elnöki modellnek) számított. Ha tehát a gyötréskor működésben lévő tudatrész maximálisan el van választva az élet normál helyzeteiben működő tudatrésztől. tudata elhatárolódott a gyötrések emlékétől. hogy többek között elnököket (GF. hogy tovább fokozzák tudatműködésének a megosztását. és volt egy másik. DID-nek (tudathasadásos identitás-zavarnak) neveznek. miközben kialakult egy másik személyisége. Az MPD / DID egyik mellékhatása."Amerika öntudatlan átformálása" című művében. Ez a trauma indította be azt a folyamatot. Azaz volt egy olyan személyisége.

Így Cathy-ban minden szituációra egy másik személyiség fejlődött ki. Ő volt az. Bob. amelyet nagyrészt fotografikus memóriájának köszönhetett. A gyermeklányt állítólag Guy Vanderjagtnak is a rendelkezésére bocsátották. Ez a személy . Ford ebben az időben kezdte a genetikus agykontroll tanulmányozásához felkutatni azokat a többgenerációs vérfertőzéses családokból származó gyermekeket. Ezt követően egy dobogón az összegyűlt vendégsereg elé vitték. aki a "Trance Formation of America" szerzője szerint állítólag a helyi "michigani maffia" vezetője volt. Bob volt az.apjának a testvérei is visszaéltek. O'Brient ugyanis a hatóságok rajtakapták.Nixon elnök lemondása után az Egyesült Államok első nem megválasztott. azaz tudathasadásos személyiségzavara volt. Az egyik nagybátyja. ahol Cathy iskolatársai is jelen voltak és őt is bemutatták egy amerikai lobogóval. Amikor Cathy a pubertás korba lépett és mellei növekedni 23 . hogy miként készítse fel Cathy-t a kísérleti projektre. akik gyermekként maguk is pedofil szülők áldozatai voltak. amelyet rövid idővel korábban a rectumába dugtak. akiknek MPD-je. Cathy O'Briennek jelenleg két leánytestvére és négy fiútestvére van. amely negyvennégyszer pontosabb. hogy ő és Bob nagybácsija a Vatikánban voltak. hogy további gyermekeket akar. mind pedig Ford megerőszakolta egy politikai ünnepség során a színpad háta mögött. hanem kinevezett elnökeként a Fehér Ház lakója lett 1974-től 1976-ig. sátánistáknak és rokonaiknak azért. hogy tudatműködésének a szétválása elkülönülő részekre fokozódjék. Előzőleg pedig fontos szerepet töltött be a Warren-bizottságban. Az MPD / DID másik mellékhatása. hogy csúcstechnológiával végzett programozásuk visszafordíthatatlan. és éppen ezért minden titkukat biztonságosan megoszthatják vele. hogy a légierő hírszerzőszolgálatának a pilótájaként a Vatikán számára is dolgozott.kisleányként . amelynek az volt a feladata.mind ő (Vanderjagt). élelem és víz elvonásából. hogy az ilyen többszörös tudatú egyénben rendkívüli éleslátás fejlődik ki. aki idősebb George Busht elnöknek jelölte. Ezt követően O'Brient elvitték kéthetes kurzusra a Harvard Egyetemre. ahol megtanították neki. többek között egy francia poodle-nek a bekapcsolásával. hogy Cathyval és a boxer kutyájával készült pornográfiát árusított. Kennedy halálának a körülményeit. még egészen kis gyermekkorban. Cathy-t visszaemlékezései szerint .szülei ismételten kiszolgáltatták prostituáltként a helyi szabadkőműveseknek. valamint az érzéki észleléstől való megfosztásból állt. Cathy-t apja e program rendelkezésére bocsátotta. Valamennyi keresztülment pedofil zaklatáson. aki ebben az időben Michigan amerikai tagállam szenátora volt. Egyik alkalommal .folytató személyek azokban az években. és megerősítést nyerjen annak a bevésésével. ahová elmenekülhet és elrejtőzhet. mint az átlagember látása. ahol a létezés más dimenzióinak titkait őrzik. Guy Vanderjagt rózsakeresztes nyakláncot adott Cathy-nek és elmondotta neki. amelyet aztán neki ajándékozott. egy katolikus papnak. aki először bemutatta Cathy-t egy gyermekpornográfiát kedvelő személynek. Cathy-val . A projektre való felkészítés a folyamatos trauma-okozásból.Gerald Ford . E mindennapos megpróbáltatások ellenére kitűnt iskolai teljesítményével. aki a könyv szerint szintén használta őt. Az apa hazatérve lelkesen közölte családjával. maga is megrögzött pedofil. Később a washingtoni Kongresszus tagja lett.állítja könyvében Cathy O'Brien . amikor azt feltételezték. hogy nincs hely. beleértve a kimerülésig történő hajszolást. Cserébe ígéretet kapott. hogy nem folytatnak ellene büntetőeljárást gyermekpornográfia árusításáért. rendőröknek. gyakran dicsekedett előtte. 1968-ban Vanderjagt bemutatta Cathy-t Pierre Trudeau kanadai miniszterelnöknek. Majd pedig a Republican National Congressional Committee (a Köztársaságpárti Nemzeti Kongresszusi Bizottság) elnöki tisztébe került. hogy kiderítse John F.

a DIA (Defence Intelligence Agency . Ebben az időszakban Cathy O'Brien már nem volt képes elválasztani a realitást a képzelt dolgoktól és fordítva. aki névleg feleségül vette. azzal nyert immunitást a bűnüldöző szervektől. hogy adjon át a részére egy titkos üzenetet Bennett Johnson lousiana-i szenátortól. a főváros. Cathy-t továbbadták ún. Az utolsó esemény. s ez egyik napról a másikra milliomossá tette Cathy apját. Cape Canaveral-t Floridában és ugyancsak a NASA-hoz tartozó Godard Űrkutatási Központot. A Tennessee állambeli Nashville-ban megrendezésre kerülő Grand Old Opry fesztivál során mutatták be az ott fellépő Wayne Cox-ot Cathy-nek. Hat alkalommal állítólag csak azért ejtette teherbe. A kísérleti program folytatódott különböző csúcstechnológiájú katonai támaszpontokon és itt tovább traumatizálták. E támaszpontok közül felsorolja a könyv a tampai McDill légibázist.Katonai 24 . A vezető "slave-handler"ek. vagyis rabszolga-kereskedők között megnevezi Kris Kristofferson-t (a Vatican based Project MONARCH slave-runner-t . hogy Wayne Cox az apja Cathy O'Brien egyetlen gyermekének: Kelly nevű lányának. Vanderjagt már nem találta eléggé attraktívnak és továbbadta Robert C. megpróbáltatásoknak) neveznek. és amelyek során minden érzékelést ellenőriznek. amikor is kivették az iskolából és átvitték a muskegoni Katolikus Központi Középiskolába a többi Monarch-project számára kiválasztott gyerekkel együtt. Cathy azt állítja könyvében. Azt az utasítást kapta. mint ő. aki állítólag szadista-mazochista módszerekkel gyötörte és ennek a nyomai a mai napig fellelhetők Cathy testén. a NASA Kennedy Űrkutatási Központot.Szabadságvonat. a sátánista és állítólag gyilkosságokat is elkövető Wayne Cox. Byrd szerződést kötött az átadóval. Egyik ilyen kezelő. Cathy-t előkészítették a Project MONARCH-ra. és mint már említettük megalapítója volt annak a "Temple of Set" nevű szektának. Nekik is Byrd a tulajdonosuk. Washington közelében. Aquino neonáci nézeteket vallott. hogy a magzatokat sátánista szertartásokon használhassa. Byrd szenátornak.kezdtek. a Fort Campell-t Kentucky-ban. Aquino a legtitkosabb kísérletekben is részt vett. hacsak nem olyan kontrollált személy. Wayne Cox Cathyt bevonta a kábítószer tranzakciókba és a sátánista rituálékba. aki 1980-ban született. Tény. akik rajta tartották a szemüket és tovább traumatizálták. Ezt követően tudatának szinte minden önállósított része már valamilyen traumával volt összekapcsolva.kezelőknek. "handlerek"-nek . Bill Clintonnal is. és lerombolta még megmaradt normális személyiségét 1974-ben történt egy a Michigan tagállamban lévő Cedar Springs-ben tartott rendezvény után. ellenőröknek -. végül személyes használatra egy csomag finomított kokaint is át kellett adnia. Egyik kábítószeres bevetése során Hotsprings közelében a Tinker Légibázison Cathy találkozott az akkori arkansas-i kormányzóval. amelyet még Himmler kezdeményezett. és minden szót és mondatot két és többértelművé alakítanak át. egy agykontroll-terv kódszava). A Project MONARCH slave-ekhez (kísérleti alanyokhoz) tartoznak Barbara Mandrell és nővérei. Michael Aquino alezredes programozta. Ezt az állapotot még meg is erősítették az agykontroll fejlett formáival. a Fort McKlellen-t Anistonban Alabama tagállamban. Noha Byrd volt a "tulajdonosa". hogy senki nem csinál karriert Nashville-ben. Ekkor Ford állítólag lerohanta őt és elektrosokkolta is.egy Vatikánban működő Project MONARCH kísérleti alany irányítóját). Cathyt ezután apja átadta Byrd-nek. amely szó szerint kiforgatta Cathy-t saját lelkivilágából. hogy mindent elfelejtsen. Kentucky-ban. Boxcar Willie-t (aki Cathy leányát Kelly-t három különböző elmegyógyintézetben is molesztálta) és Merle Haggard-ot (akinek a sikerdala: "Freedom Train" . vagy nem a CIA operatív munkatársa. amit "Satanic reversals"-nek (sátáni kísértéseknek. Cathyt 1980-ban a Fort Campbell-i kísérleti bázison. hogy részt vett a Project MONARCH-ban.

és ezt azzal lehet bizonyítani. Végül is . az Ohio tagállamban lévő Youngstone-ban működő "Charm School"-t ("Báj Iskolát") Dick Thornburgh (Pennsylvania tagállam korábbi kormányzója). hogy a világ lakosságának a 95%-a azt akarja. amelyekhez ő igazodott.a San Francisco-i Presidio Parkban működő gondozó-központban . Ennek az akciónak volt a neve az "Operation Carrier Pigeon" (Postagalamb-művelet). Marilyn Monroe-t a nyilvánosság szeme előtt ölték meg.Hírszerző Szolgálat) pszichológiai hadviselési részlegénél. Fadh volt egyébként. valamint az amerikai igazságügyi-rendszert manipulálja. Együtt működött Jim Trafficant képviselővel a legfejlettebb programozási technikák alkalmazásában. hogy azok belekényszerítik az emberiséget egy felgyorsult evolúcióba a neonáci elveknek megfelelően. a saját ízlésének megfelelő szex-fotókat készíttetett. 25 . Az egyik ilyen "sex-slave" (szexuális célokra használt kísérleti alany) kiképző tábort. s közben áramütésekkel stimulálja. miközben fotografikusan rögzítettem minden szavát. Az ő beállítása szerint Reagan egyik kedvenc időtöltése volt. aki finanszírozta a kontrákat a panamai diktátoron és CIA ügynökön. hogy a fennmaradó öt százalék irányítsa. hogy Cathy-vel análisan szeretkezzen. Philip Habibnak az volt a kedvenc időtöltése. hogy az alkotmányt." Cathy elsőként Ronald Reagan mellett töltötte be a "Presidential Model" pozíciót. és senki sem tudta mi történt. hogy a 95% nem is akarja tudni: mi történik valójában a kormányban? Byrd úgy gondolta: azért. mint "Uncle Ronnie's Bedtime Stories" (Ronnie bácsi esti történetei).a gyermekeken végzett kísérletek irányításával. hogy a Bibliában megjövendölt világbékét az egyetlen rendelkezésre állóeszközzel. Kelly-n." "Byrd szerette hallgatni a saját hangját és gyakran bonyolódott véget nem érő monológokba hosszúra nyúló híres előadásai során. Cathy-t ebben a tranzakcióban üzenetközvetítőként használták. hogy személyes fényképészével. a totális agykontrollal lehet elérni az új világrend keretében.nyilatkoztatta ki . Larry Flynt-tel. akinek szexuális ízlése hasonló volt. hogy eldobhatónak tekintenek. Manuel Noriega-n keresztül. az emberiségnek óriási evolúciós lépést kell tennie egy felsőrendű faj létrehozásával. Aquino állítólag a NASA legkegyetlenebb traumaokozó technikáit is kipróbálta. későbbi amerikai igazságügyiminiszter irányította. Byrd hitt a hátrányos helyzetű fajok és kultúrák népirtás és genetikai változtatás révén való megsemmisítésében és a tehetségesebbeknek. hogy ez az egyetlen út a békéhez és ők teljesen együttműködnek a Tervvel." "Byrd azzal igazolta az agykontrollal kapcsolatos kegyetlenkedéseket. hogy a világ fennmaradhasson. Reagan személyi titkárának. beleértve a lélektani hadviselés stratégiáit és megmagyarázta: miként használta és fogja használni az alkotmánnyal kapcsolatos ismereteit. amelyek úgy váltak ismerté. Philip Habib később bemutatta Cathy-t King Fadh-nak. Cathy-n és leányán. A továbbiakban idézünk szó szerint Mark Phillips és Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvéből: "Byrd gyakran fenyegetett. Azzal támasztotta alá a vallás manipulálását. Részletezte a világuralmi erőfeszítés belső műveleti struktúráját. Aquino volt megbízva a Presidio Day Care Center-ben ." "Byrd meg volt győződve arról. Szaúd Arábia uralkodójának.még a pápa és a mormon próféta is tudja. "a világ szőkéinek" a kitenyésztésében. Végül is az első elnöki modellt.

hogy orális aktust hajtott végre. George Bush-nak állítólag pedofil hajlamai voltak és Cathy Kelly nevű leányával is volt kapcsolata. a pedofil. amelyből már több kiadás is napvilágot látott. 1982-ben Houston kokaint nyújtott át Bill Clintonnak. A könyv állításai szerint Cheney (és ezeket eddig jogi úton. ahol szinte minden szexuális és sátánista perverzió megengedett. George Bush azt is állította magáról. sor került az "Operation Shell Game"-re (Célbalövő játékra). Ez a művelet sikeres vállalkozás volt. akikre aztán kutyákkal és puskákkal vadásztak egyrészt kedvtelésből. Üdvözlet a főnöknek!" Cox helyettesítésére Cathy-t átadták egy új kezelőnek. hasbeszélő és hipnotizáló Alex Houstonnak. és Bill Clinton későbbi jogtanácsosa: Bill Bennett és testvére Bob Bennett 1988-ban lerohanták az akkor nyolc éves Kelly-t. Bohemian Grove Californiában olyan exkluzív klub. amelyet állítólag Cheney és Ford rendezett. Reagan elnök idején védelmi miniszter volt. 26 . és felhasználta őket az "Education 2000" elnevezésű programnak a végrehajtásához. A látogatókat egyszerűen "Grover"-eknek nevezik.3 millió dollár (pornóprofit) átutalásához a Bank of Credit and Commerce International-hez. amelyek "A Most Dangerous Game" (A legveszélyesebb játék) néven voltak ismeretesek. jelenleg pedig az Egyesült Államok hivatalban lévő alelnöke.T. Egy másik terv. miközben lerombolják azt a képességüket. és miért nem követel magának elégtételt New York szenátor-asszonya a becsületében gázoló rágalmazók példás megbüntetésével? Cathy O'Brien könyve szerint id. Az egyik ilyen parti alkalmával. Hillary Clintonnal. Vajon miért nem tisztázza magát ezek alól a becsületsértő rágalmak alól minden rendelkezésére álló jogi és média eszköz igénybevételével. hogy földöntúli űrlény. Fejezd be a megállapodást Panamával. mint "postagalambot": "Ford kezdett beszélni. Reagan elnök oktatásügyi minisztere. Ebbe Cathy-t is bevonták. és amelyből több tízezer példányt már eladtak. azaz nem követelte "a kitalációkat és rágalmakat hangoztató Cathy O'Brien és Mark Phillips" szigorú felelősségre vonását és példás megbüntetését) rendszeresen szervezett rendezvényeket. Hillary Cathy vaginájának a megpillantása során (amelyet korábban elaltatás nélkül egy démon fejéhez hasonlító alakúra operáltak. s így Baphomet-nek a fejét ábrázolja . vagyis extra terrestial (földöntúli lény) és képes aktivizálni olyan holografikus képzetet Cathy elméjén belül..amelyet a templomosok és követőik imádtak) állítólag annyira izgalomba jött. hogy ő E. amely "World Vision" néven ismert. Gyűjtsd össze most a pénzünket és úszni fogunk benne. Hagyd így tovább. miközben Cathynek találkoznia kellett feleségével. hivatalosan és határozottan egyetlen illetékes. aki Ford idején a Fehér Ház apparátusát irányította. valamennyi mexikói csatorna működőképes (kokain és heroin). hogy önállóan tudjanak gondolkodni. A könyv szerzői szerint id. így az alelnök sem vonta kétségbe. Ez így szerepel abban a könyvben. A MOB (maffia) hozzájárult 2.Cathy egyik legbrutálisabb gyötrője állítólag Dick Cheney volt. Bennett Bushoz hasonlóan szintén azt állítja magáról. tulajdonképpen egy jezsuita finanszírozási módszer a világbéke elérésére agykontroll révén. mintha én egy gép lennék és lediktált egy üzenetet: 'Vidd ezt az üzenetet Dick Cheney-nek a Pentagonba. Bennett belülről ismerte a katolikus-jezsuita agykontroll technikákat. másrészt az áldozatok további traumatizálása végett. Ezt a programot úgy dolgozták ki. amelyben átváltozik óriásgyík-szerű űrlénnyé. hogy növelni tudják vele a gyermekek tanulási kapacitását. Ennek részét képezte a MONARCH programban résztvevő "slave"-ek szabadjára engedése az erdőben.

valamint Madelaine Albright. Patrick Leahy. és nagy tekintélye van az új világrend létrehozására törekvő szervezetek körében. hogy a "hypnosleep" (hipnotikus álom) néven ismert agykontroll-technika segítségével adott esetben meghaljon. hogy ott zenei fesztiválra kerül sor Merle Haggard szervezésében.Az "Order of the Rose" (a "Rózsák Rendje") a templomos lovagrend egyik elágazásának tekinthető. nem engedték meg. egyenlő lenne azzal. 1988. hozzálátott Cathy tudatának intenzív visszaprogramozásához (de-programming). valamint agykontroll alatt álló fegyveres személyzet. A kellően alátámasztott bizonyítékok 27 . akinek a szeme be van kötve és a keze meg van bilincselve. születésnapját Mark Phillips. ténylegesen politikai fogolynak számított és elmegyógyintézetben tartották. Ennek az "Order of the Rose"nak tagja volt Brian Mulroney kanadai miniszterelnök és Vanderjegt. Mark Phillips szerint jelenleg az elmegyógyászat még meglehetősen le van maradva: "Agykontroll áldozatoknak a hivatalos elmegyógyászokhoz való irányítása kezelés végett. Az ilyen módon programozott személy krónikus és egyre súlyosbodó asztmában szenved. Cathy normális agyműködésének a visszaállításához. egy olyan sebészhez küldünk. mert egy másik szenátor. Mark Phillips-nek sikerült őket Alaszkába vinnie a "hírszerző közösség" egyik bennfentesének a segítségével. azon kevesek egyikével. aki nem ideg és elmegyógyász. Az is kiderült. Arra hivatkozva. akinek nagyon kényes műtétre van szüksége. hogy egy beteget. a jelen körülmények között. hogy elősegítse az Új Világrendet.a "Trauma-based mind control"-ban. (aki korábban a CIA alkalmazottja volt és a legtitkosabb technológiában . Itt a könyv jogi úton eddig nem cáfolt állításai szerint id. aki Bush szerint: "rajtam keresztül került az ENSZ-be. 1995-ben. George Bush renden belüli neve: "The Rose" "a Rózsa". aki segíthetett volna neki egészsége visszanyerésében. Amikor Cathy 29 éves lett felötlött benne. Itt Mark Phillips." A "Rózsák Rendjén" belül id. Lake Shastá-ban valójában egy különleges rendőri erő tartózkodik. 1986-ban Cathy-t és Kelly-t a kaliforniai Lake Shasta-ba vitték azzal az ürüggyel. amely végül is elvezetett hosszú és fáradságos erőfeszítések után. amelyek végül is elvezettek Mark Phillips és Cathy O'Brien közös munkájának a megírásához: a "Trance Formation of America" című könyv megszületéséhez. azért. Fekete Helikopter állomásozik. februárjában.járatos szakértőnek számított) megszöktette Cathy-t és Kelly-t Alex Houstontól. A kiszabadítása érdekében kezdeményezett valamennyi jogi lépést végül is "nemzetbiztonsági okokra" való hivatkozással utasították el az igazságügyi hatóságok. két hónappal rá. hogy öngyilkossági késztetései vannak. Ez tette lehetővé azoknak az információknak az emlékezetéből való felidézését. (aki Byrd szenátornak a közeli barátja és a Szenátus hírszerző bizottságának a helyettes-elnöke volt) megszerezte őt egy átmeneti időre." Hármuk élete tele volt megpróbáltatásokkal. hogy kapcsolatot tartson Mark Phillips-szel. Kelly a könyv megjelenésének időpontjában. amelynek feladata az Új Világrend programjában való részvétel. akinek Phillips korábban üzleti partnere volt. de az agykontrollhoz szükséges eszközök szakértőjeként ismerte ezt a technikát. azaz az agyműködés trauma révén történő befolyásolásában . halálos fenyegetésekkel és jogi küzdelmekkel. Sok kísérleti alany bal csuklójára rátetoválták a vörös rózsát. Ebben a kritikus időpontban azért menekült meg mégis. Ebben a központban számos ún. hogy Cathy betöltötte 30. hogy Kelly-t Wayne Cox úgy programozta. George Bush és Dick Cheney eljátszották Cathy-val a már előbb ismertetett "Most Dangerous Game"-t. hogy a korábbi "Presidential Model"-ek nem sokáig éltek 30 éves koruk után.

mesterségesen előidézett Multiple Personality Disorder-ben (tudathasadásos személyiségzavarban). halálközeli állapottal való kísérletezés. a távolbalátás. Az amerikai vezetők. hogy ezt a hallgatást és passzivitást megengedhették maguknak. agykutatás. Azok a háttérhatalmi struktúrák. "Thanks for the Memories" (Köszönet az emlékekért) című könyvében Taylor ezt írja: "Amiről az önök többsége nem tudhatott. hatalmi struktúrában elfoglalt helyük valójában már nem az állampolgárok döntésén nyugszik. Henry Kissinger és még sokan mások. hogy tisztázzák magukat a két szerző által leírt vádak alól. amit a "Trance Formation of America" című könyv néhány közéleti személyről állít. hogy a társadalmi hierarchiában. az az. a közvélemény nyugodtan ignorálható. valamint annak 1986-os kiegészítése annyi kiskaput hozott létre. mint Bob Hope. hivatásos orvosok és tudósok által összegyűjtött technológia. hogy évekkel ezelőtt a Hidegháború kezdetén ún. Ezek az elkülönülő személyiségek önállóan programozhatók. hogy a megvádolt közéleti személyek hallgassanak és passzívak maradjanak.Cathy O'Brienhez hasonlóan .. De elmaradtak a megvádoltak részéről a könyv szerzői ellen szükségessé vált jogi lépések is. amelyek őket politikai pozícióikhoz juttatta. mert csak ezek 28 . arra utal. hogy ha napvilágra kerülnek a könyvben leírt visszaélések. a parapszichológiai kutatások. vagy adatokat rögzítő agyfájlnak. Ezért az állampolgárok véleménye. a váddal illetetett közéleti személyiségek sem vették igénybe az igazságszolgáltatást azért. Brice Taylor és az agykontroll Brice Taylor is a trauma okozással végzett agykontroll kísérletek egyik bátor túlélője. hivatásos szakemberek és vezetők egy titkos csoportja engedélyt kapott gyanútlan amerikai lakosokon végzett kísérletekre azért. hogy különböző specifikus feladatokat lássanak el.egész sora ellenére. Az a tény.. Azaz. mint egy komputer azért. Miután átélte a csúcstechnológiával gyakorolt kísérletezést. Ezek az elkülönített személyiségek csak azon személy számára hozzáférhetőek. a génmanipuláció. aki ismeri a speciális kódjelzéseket. azok továbbra is bíznak bennük és e körök számára nem számít diszkvalifikációnak mindaz. hogy a fejlett technológia egy változatát továbbfejlessze. illetve eltusoljanak kényes ügyeket.és térben való utazás formájában létezett és létezik. a nyilvánossághoz menekülve kerestek védelmet. agykontroll. a másik bizalmas információkat továbbító futárnak. az idő. Minthogy a könyv szerzői halálos fenyegetések közepette éltek. megírta kellően dokumentálva élettörténetét részletesen beszámolva arról. amely lehetővé tette a kormányzat és az igazságügyi szervek számára. s ehhez képest mindennapi felfogásunk elavultnak számít. hogy "nemzetbiztonsági érdekekre" hivatkozva cenzúrázzanak." Brice Taylor is . mai nevén Dissociative Identity Disorderben (tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedett. Ehhez járult volna a nem kívánatos nyilvánosság a tömegtájékoztatási eszközökben. hogy a jogi eljárások további tényeket tártak volna fel és esetleg megerősítették volna az állításokat. hogy milyen kínzásokat kellett elszenvednie olyan ünnepelt közéleti személyiségektől. Így beprogramozható az egyik elkülönített személyiség szex rabszolga-prostituáltnak. Ez a trauma-okozással szabályozott technika képes létrehozni számos elkülönülő "személyiséget" ugyanazon személyen belül. akkor az illetékesek a nyilvánosság nyomásának engedve felelősségre lesznek vonva. Tehát nagyon nyomós okok szóltak amellett. a bio-elektromágneses frekvencia-gyógyászat. Az átlagpolgár azt feltételezheti. Egyelőre azonban a felelősségre vonás elmaradt. Ennek egyik oka lehet az. az 1947-es nemzetbiztonsági törvény.

be-és kikapcsolni) az adott elkülönült személyiségbe beépített programot. hogy a legapróbb részletekről is be tudjon számolni. "Apám éveken át rituális jellegű brutális fizikai és lelki kínzásokkal gyötört. Kifinomult módszerekkel hipnotizáltak és elektronikusan programoztak. "Az a képzés. mindazon keresztül.. bár zavaros emlékképeket. Ez addig a pontig haladt. hogy teljesen felborította mindennapi élettevékenységemet. amelyek első látásra gyermek divatbemutatóknak látszanak. Sok évig tartó terápia és gondos kezelés révén Brice Taylornak sikerült rekonstruálnia saját emlékeit..úgy.írja könyvének bevezetőjében.. megdöbbentő történet bontakozott ki saját maga előtt is: "Amit ön olvas ebben a könyvben.leírjam. megfosztottak az élelemtől és az alvástól. de a testemben is. amely visszaáramlott a tudatomba. amely arra kényszerített. hogy hogyan hoznak létre egy emberi robotot. ketrecekbe és koporsókba. hogy kínzási rituálékon és orgiákon vegyen részt. "Az agykontroll rabszolgák piacán az elit tagjai felkeresik az aukciókat. amit ezek a 'személyiségek' megtapasztaltak és átéltek.. amiről azt hittem. Többek között bezárt szekrényekbe. Olyan mértékig. Amikor emlékezete ismét működni kezdett.segítségével lehet működtetni (aktivizálni. hogy abba kellett hagyni a "master degree"-ért folytatott egyetemi tanulmányaimat és mindennap fel kellett keresni orvosomat folyamatos terápia keretében. hogy újra felidézzem ezeket a tapasztalatokat teljes részletességgel. és ez tette lehetővé. Kábítószereztek. Megkíséreltem megérteni és megtartani mindazt az információt. és pornográfia készítésére használta.. elektromos vezetékeken. testi és lelki sérüléseknek. Végül is eladták egy "rabszolga-aukción". hogy itt hagy meghalni. Számos ilyen showműsorban felléptem. lelki megrázkódtatásoknak. amelyben irányítóim részesítettek visszalőtt rájuk. hallottam és a szagát érzékeltem. Csaknem megfulladva.." Brice Taylor visszaemlékezései 14 évet fognak át. forrasztó készülékeken és állatok hajtásához használt ösztökével. tűket szúrtak az érzékeny testrészeimbe. amelyek a programozás révén nem voltak hozzáférhetőek a saját maga számára. A programozás eredményeként szinte tökéletes fényképezőgéphez hasonló memóriára tett szert. és ahogyan azt a testemben éreztem . mivel apja folyamatosan megerőszakolta. bepillantás az eseményekbe programozott 'személyiségek' szemén keresztül. ahogyan azt lelki szemeimmel láttam. nemcsak az agyamban. mert azokat a rituális kínzások és tudatmanipulációk elrejtettek előle. amelyeket őriztem. hogy kiválasszam a gyakran eleven." Brice Taylor memoárja éveken át tartó gyötrő visszaemlékezés az átélt események részleteire. Éveken keresztül naponta kínos pontossággal dokumentáltam emlékeimet azért. Brice Taylor felvett név. Így tudtam megőrizni némi hasonlóságot a valódi személyiségemhez. magányosan.hogy mélyen megrázott. Amire emlékeztem olyan messze volt attól. mielőtt ténylegesen szponzoráltak vagy eladtak. Ez arról szól. sok olyan tolakodó emléknyom villant fel. Később sztriptíz következik. Amikor titkos életem emlékei kezdtek benyomulni a tudatos agyműködésembe. hogy átéltem . hozzátéve "az információk többsége egyszerű kópia." Brice Taylort kényszerítették." 29 . miközben közölte velem. Kislányként Brice folyamatosan alá volt vetve traumáknak. hogy minden egyes emlékemet . gyermekprostitúcióra kényszerítette. Elektrosokkot kaptam. amelyet gyakran szó szerint lemásoltam a saját magán-újságjaimról." . és ezért éveken át arra kényszerültem.

hogy olyan szituációt teremtsen. hogy egy másik szponzora. élő memóriának. Mindig kísérletet tett arra. Charlie mutatta be Brice Taylort Henry Kissingernek. A Council szemében Rockefeller inkább nélkülözhető volt. a Külkapcsolatok Tanácsa. Neki volt az a tehetsége.Nemzetbiztonsági Hivatal) által kidolgozott magasabbszintű agykontroll programozáson is. Henry Kissinger Brice Taylor-t az ő "egymillió dolláros gépének" nevezte. amit Henry-ben megtaláltak. anyád idejöjjön" történetén alapuló agykontrollon. ami a Council-t illeti. Richard Nixont. amelyre szükségük volt." E sorok írója a "Council"-t. Kennedy-t. hozzáférhetővé téve az agyában létrehozott információs fájlokat az Energia Bizottság. Úgy tekintették mindezt. a Federal Cartridge Company tulajdonosa. a Royal Institute of International Affairs-zel (Királyi Külügyi Intézettel) együtt. a City of Londonban működő ikerintézményével. felkészítve őt arra. mint prostituáltat. Ezen túlmenően a hatalmi elit szexuális igényeinek kiszolgálására is felkészítették. a Council on Foreign Relations-zel (Külkapcsolatok Tanácsa New Yorkban) azonosítja. hogy a későbbiekben "mind file"-nak (agy-fájlnak). Bátorították őket. A Project MONARCH keretében kiképzett "Presidential Model" ("Elnöki model") szolgálatainak az igénybevétele egy estére az 1960-as években 1200 dollárba került. Kissingerről még a következőket írja Taylor: "A színfalak mögött Henry ellenőrizte a külkapcsolatokra vonatkozóan a Külügyminisztérium által hozott döntéseket és akciókat. "Apád. Horn volt. "Henry volt a legnagyobb kutya. Gerald Fordot és még kormányzóként Ronald Reagant. hogy szexuális és emocionális szükségleteik kielégítésére ezeket a társalgó hölgyeket vegyék igénybe a kívülállókkal folytatott ilyen kapcsolat helyett. hogy a Project MONARCH Beta-típusú programozásán átesett személyeket nevezték "milliódolláros babáknak". a Trilaterális Bizottság. Később felfedezte. de nem volt sajátja az a mélyenszántó gondolkodás. ahol az Egyesült Államok elnökének és más magas rangú politikusoknak felkínálták az "escortok". Könyvében Taylor leírja. aki folytatta agykontrollprogramozását. a NATO. valamint a Képviselőház azon tanácskozásain. mert övé volt ugyan a pénz és a hatalom. információ-raktárnak használja a személyi komputerhez hasonlóan. valamint az "Óz a varázsló". Brice Taylor ilyen minőségben kiszolgálta John F. mivel ekkora nagyságú közpénzt kellett minden így programozott kísérleti alanyba invesztálni kisgyermek korától a felnőtt koráig. Beceneve: "a million dollar baby" (milliódolláros baba) volt. egy életre szóló tervet. mint egy játékot. legmodernebb termékeit: a programozott szex. hogy fültanúja volt olyan beszélgetéseknek. Taylor később megtudta. amely a színfalak mögül irányítja a világpolitikát és a globális eseményeket. amely 1921 óta a háttérhatalom legfontosabb koordináló intézménye. Taylor keresztülment a NASA (National Security Agency . és aki gondosan előre kidolgozta a stratégiai terveket és rendszerint el is érte a kívánt eredményeket. Brice Taylor részletesen ír könyvében a "Council"-ról (a "Tanácsről"). Brice Taylor "tulajdonosa" a közismert színész és komikus: Bob Hope volt.Nos. melynek várható kimenetele 30 . a CIA emberi robot technológiájának legújabb. ahol a közpénzek szétosztásáról döntöttek. azaz a kísérőhölgyek szolgálatait. amelyben a Council globális méretekben tartotta kézben a teljes ellenőrzést. a későbbi Olin Alapítvány létrehozója és elnöke. Lyndon Johnsont.és hírszerző-rabszolgákat. Mint már utaltunk rá Kissinger élő személyi komputerként használta Brice Taylort. akit Charlie nagybácsinak hívott: Charles L. A tudatába elhelyezett szigorúan titkos kormányzati adatokhoz kizárólag Kissinger tudott hozzáférni.

nem kellett emlékeznie a nevükre. A következőket írja szó szerint arról. Gilbert Jensen-nel. Ezek az álnevet viselő doktorok kémpszichiáterként álltak a CIA alkalmazásában. A mélyen hazafias Candy Jones elfogadta ezt az ajánlatot. Ennek a vadászatnak a neve volt "The Most Dangerous Game". és küzdelembe kell bocsátkoznunk nem erőszak és háború útján. a szabad akaratért. miként traumatizálta Kelly nevű leányát: "Éveken keresztül Kelly szorosan kapcsolódott ahhoz a traumához. azaz "a legveszélyesebb játék"." Brice Taylor könyvének egyik fejezete a "Baby Monarchs Are Born" (Monarchs bébik születnek) címet viseli és ebben azt állítja. amint azt később meg tudtam egy korábbi CIA-alkalmazottól. mint divatmodell világhírűvé vált a II. Kormányzati forrásokból származó értesülések szerint." . hogy ehhez az ún. Candy Jones. úgy. majd hipnózis utáni szuggeszcióval . mint "Presidential Model"-t. hogy rögzítse az emlékezetébe. Brice Taylor is . hogy a szabadság nem szabad. Az FBI egyik munkatársa arra kérte: járuljon ahhoz hozzá. aki viszont Dr. "privilégiumhoz" hozzájusson. George Bush pedofil volt.írja Taylor könyvében. hogy hallani lehessen bennünket.beszámol egy esetről. Emlékeztetjük olvasóinkat.véletlenül vagy sem . úgy látja. Jensen azzal az ürüggyel. világháború idején. aki időközben vallásos lett. később pedig saját modell ügynökségét is megalapította. egy láthatatlan küzdelem az életekért. Ez ambicionálta és ösztönözte őket. hogy engem "vonalban tartsanak". hogy egyfajta spirituális háború folyik Földgolyónkon. O'Brien leányát . hogy Cathy O'Brien is beszámol könyvében ehhez hasonló történetről. aki kezelésbe vette őket. A kínzással fragmentálták a pszichéjét azért. aki Jessica Wilcox néven látta meg a világot. de a tudás. amelyet Cathy O'Brien írt: "Trance Formation in America" és amelyet az előzőekben már részletesen ismertettünk. E felkészítés során álcázott technikával hipnotizálják a kiválasztott személyt. feltehetően a CIA számára. hogy irodája titkos levélátadó hely ("mail drop") lehessen egy másik kormányzati ügynökség. hogy munkavállaláshoz szükséges interjút készít. hogy Reagan elnöksége idején az alelnök. vagyis id. hogy a globális elitnek ez a nemzedéke nyerje meg azt a játszmát. és sikeresen működtette. amikor vadászott rá George Bush Bob Hope-nak a Jordan Ranch nevű birtokán. így bárki is volt. mint kísérleti alany Candy Jones. hogy ő is a nyomdokaimba léphessen és használhassák. az igazi spirituális erő és kiállás segítségével. Brice Taylor. hipnotizálta Candy Jones-t és úgy találta. átadják neki a továbbítandó információt.specifikus kulcsszó használatával - 31 . A hírszerzés titkos világának a határszélén mozgó Candy Jones kapcsolatba került Dr. pedofil volt. Marschall Burger-nek dolgozott. Így vált a CIA agykontroll programjának az egyik kísérleti résztvevőjévé. Szerencsétlenségére nem sokáig kellett várnia.szintén Kelly-nek nevezték. amely elődeinek nem sikerült. Az agykontroll az egyik végső eszköz a világuralom megszerzéséhez: "Megtanultam. hogy különösen fogékony alany. minthogy ezidőtájt a mi újonnan választott alelnökünk. az igazság és a szeretet. Ismétlődően kínozták és traumatizálták a jelenlétemben abból a célból. amit "Bush-baby"-nek neveztek." Alátámasztja ezt a gyermekek elleni bűnös eljárást az a másik könyv is. és Kelly-t olyanná formálták. hogy létrehozzák benne a tudathasadásos személyiségzavar állapotát. a "Bush-baby"-khez sorolt kislányokat Kelly-nek nevezték el. amit én kaptam. Ezt az üzenetet hipnotikus eszközökkel törlik a tudatos memóriából. George Bush. Titkos futári szolgálat teljesítésére készítették fel.végül is lehetővé teszi.véletlenül vagy sem .

hogy kapcsolat állhat fenn Candy másik személyisége és titokzatos útjai között. hogy egy másik személyiség és egy másik hang áradt belőle. aki pont az ellentéte az igazi Candy-nek. mert valamennyien használtak gyógyszereket. hozzá téve. Az esküvői partin Nebel rendkívül érdekes változást figyelt meg újdonsült házastársán. minden alkalommal Arlene jelent meg Candy-ben. és akivel újból 1960. Amikor a drogok kerültek említésre. 1946-ban érdekházasságot kötött Harry Conover divatcárral. Amikor viszont Arlene-ként viselkedett. akire halványan emlékezett. Nebel. A három fiát nevelő Candy 32 . a népszerű médiaszemélyiség feleségül vette az akkor már 47 éves és nemzetközileg is ismert divatmodellt. A házasságból származó három fia vele maradt. Amikor Nebel erre rákérdezett. barátságos és elbűvölő volt. Candy Jones titkára fokozatosan úgy derült fény. hogy Candy halálosan retteg mindentől. mint a másodlagos személyisége. Felajánlotta Candy-nek. Néhány héttel később végül is elmondta férjének. Nebel ismét megtapasztalta ezt a transzformációt. Durván. hogy ő mit is tud. Ekkor kezdett képzeletben különböző figurákat teremteni a maga számára. mert nem tudja valójában. Nebel arra is felfigyelt. ami kínai. hogy üzleti útjai során levélküldeményeket továbbítson az FBI számára. Jane Mansfield és Marilyn Monroe előtt. hogy new yorki üzletét "mail drop"nak használhassák. és Oaklandban van az irodája. Candy Jones-t. aki a többi képzeletbeli személytől eltérően végig vele maradt. Arlene sok tulajdonsága az anyjáéra hasonlított. de ez válással végződött. Candy meg volt lepődve. hogy ennek okát megmondaná. Ezen túlmenően félt az orvosoktól. aki amatőr hipnotizőr is volt. akkor rosszmájú. Miközben otthon lefekvéshez készültek. akkor garantálva van a maximális biztonság. akit mindössze 28 napi ismeretség után vett feleségül. Jessica Wilcox 1925-ben Atlantic City-ben született. hogy csatlakozzon a titkos tevékenységhez. akkor szeretetteljes. Amikor vacsorázni mentek. és egy teljesen más asszony állt előtte. Gilbert Jensen-nek kellett átadnia. és szarkasztikus volt. Ehhez hozzájárult és abba is belement. Szülei nem éltek jól. és magnetofonra rögzítse a kapott válaszokat. hogy hosszú története van annak. a CIA-hoz vezetnek. a pszichiáterektől. Így született meg a "The Control of Candy Jones" (Candy Jones ellenőrzése) című könyv. Candy 1945-ben a Fülöp-szigeteken turnézott. ami Candyben lejátszódott és a nyomok az amerikai központi hírszerző ügynökséghez. arra a kockázatos lépésre szánta rá magát. Az egyik ilyen levelet San Franciscóban Dr. amikor beteg lett. kemény. gúnyosan és hűvösen. Nebel rájött. és feltűnő szépségű szőkeség volt. hogy időnként el kell majd távoznia anélkül. Az általa megszemélyesített szépségideál igen divatos volt Grace Kelly. hogy 1972. november 16-án találkozott. Amikor Candy igazi önmaga volt. Jensen közölte vele. hogy Candy-t transzba ejtse. 1960-ban kereste fel régi ismerőse egy nyugdíjas tábornok. agresszív. Gilbert Jensen-nel. hogy most a CIA számára dolgozik. Ekkor gondolt arra Nebel. mint a védelmezője. aki engedélyt kért arra. Candy igen rövid idő alatt elveszítette természetes báját. nem érzékelte. hangja megváltozott. Ha a hipnotizáló létre tud hozni egy ilyen futárt. Ez volt az a hang. Egyik ilyen fantázialény volt Arlene. hogy mi van elrejtve a tudatalattijában. feltegyen neki néhány egyszerű kérdést. és ekkor találkozott Dr. hozzátéve. aki mély hangon beszélt. Még kínzás hatására sem árulja el az üzenetvivő. Nebel egész éjszakán át tartó rádió show műsorai több millió hallgatót vonzottak. őt pedig bántalmazták. Candy teljesen másképp viszonyult hozzá. hogy az FBI számára dolgozott. amire Nebel. hogy más gyermekekkel barátkozzon és gyakran el volt zárva egy sötét szobában. december 31-én Long John Nebel. hogy ez anyagilag is igen kedvező. ismét egy ilyen furcsa személyiség változás állott elő. a férj felfigyelt. Nem engedték. amelyet Donald Bain írt a szalagra rögzített vallomások alapján. durva.lehetővé teszik az így elrejtett üzenetnek az előhívását.

Kiképezték a titkos tevékenység minden változatára. hogy Arlene előre került Candy tudatában és csaknem teljesen átvette személyiségének az irányítását. hiszen végül is az egész történet így került fokozatosan napvilágra. Jensen elsők lépésként hipnotizálta. miként viselje el a fájdalmat és legyen képes ellenállni a kihallgatási technikáknak. aki semmilyen körülmények között . Megtanították rá. hogy nagy kockázatot vállal. Ezekről a magnószalagokról évek múltán Donald Bain színpadi drámát írt négy szereplővel. 33 .árulja el azt. hogy felkereste Jensent és átadta a rábízott iratokat. Candy-t Arlene-ként kétszer is Taiwanra küldték futárszolgálatra. Jensen visszahozta őt a transzból. A lényegi szereplő Nebel. hogy Jensen égő gyertyát helyezett Candy-nek a nyitott vaginájába anélkül. kábítószerezték. Jensen azt is állította. hogy fájdalmat. Ez sokkal inkább azt példázta. amikor parókát viselt és különböző stílusú kozmetikai kikészítéssel elváltoztatta a külsejét. mint a narko-hipnotikus tudatbefolyásolás sikeres példája: a tökéletes harcos. egy előadás alkalmával. amit Churchill "pervertált tudomány"-nak nevezett a régi stílusú hírszerzési rendszer keretén belül. Így demonstrálta módszerének a sikerét 24 orvos előtt a CIA központjában Langley-ban. Jensen a programozó és kontrolláló elmegyógyász tudatában volt. Egyrészt Arlene és Nebel. és még nők is használták szexuálisan akarata ellenére. Candy nem akarta elhinni. amelyeket Candy hipnózis alatt maga mondott el Nebel kérdéseire válaszolva. Ezzel elérte. hogy máshol is járt és mást is tett. Jensen létező személy és valóban olyan fajta tevékenységet folytatott.még kínzás hatására sem . Candy-nek azonban fogalma sem volt arról. hogy megerősítést nyert. Nem lehetett biztos abban. Ez a művelet igen jól meg volt szervezve. Maga Jensen is közeledett hozzá hipnózisban. A titkos képzési menetrend szerves részét képezte a perverz szexualitás. és a kommunikációt. hogy vajon Arlene nem jelenik-e meg parancs nélkül is Candy Jones mindennapi életében. Többször is jelen volt a büszke Jensen oldalán. hogy Candy ezt valahogy mégis csak elhárította. és Jensen csak árnyékfigura. Amikor a feladatot elvégezte. a közelharcot improvizált fegyverekkel való bánásmódot. és kínozták különböző összejöveteleken. hogy Arlene hangjával és modorával Jensen képes volt rávenni Candyt különböző kísérleti feladatok teljesítésére az Egyesült Államokban és külföldön. és tudatos élete ismét folyamatossá vált. hogy Arlene-t oly mélyen kondicionálta. Ez tette lehetővé. katonai támaszpontokat és titkos orvosi létesítményeket egész Amerikában. mint Arlene . ahogyan az Candy elmondotta. A hipnózison túlmenően nagy hatású gyógyszereket is beadott neki intravénásan. Mutatja morális beállítódását az. hipnotizálták. vagy félelmet tanúsított volna. az álcázást. Jensen óvatossága ellenére ez mégis megtörtént. Ekkor találta meg benne a lelkemélyén rejtőzködő Arlenet. másrészt Jensen és Candy.beleegyező választ adott. Arlene természetesen egy fantázia-lény Candy fejében. Orvosi vizsgáló asztalon Gestapó módszerekkel vallatták. Candy kinézésre is Arlene-vé alakult át. Minderre nem a kommunizmus elleni harchoz volt szükség. Jensen célja tökéletes hírtovábbítónak a létrehozása volt. Candy. de nem tört meg. amit tud. Mindezt azokról a magnószalagokról tudhatjuk. beleértve a robbanószerek használatát.vagyis virtuális zombie meglátogatott különböző kiképző táborokat. kivéve azt. hogy hogyan öljön csupasz kézzel. hogy parancsára akár meg is ölné magát. A drámának fokozta a hatását az a tény. amelyeket Arlene elmondott. Gyakran levetkőztették. lefektették. mint az ő normális élete. de úgy tűnik. hogy ő maga átment ezeken a tapasztalatokon. Itt elektromos árammal kínozták.

Apja az ottani légi bázis helyettes parancsnoka volt. az emóciók normális folyamatát szétválasztják. Az egészre pedig ráborul Jensen árnyékfigurája. a Monarch és a Montauk Project-et a kormányzat finanszírozza. hogy az első kísérletek vele akkor kezdődtek. A II. amely elválasztja az agy működését a test működésétől. Andy Pero úgy véli.Donald Bain könyve vált a mintájává Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című és Annie McKenna "Paperclip Dolls" (Kivágott papírbabák) című könyvének. Andy Pero tréningjét. illetve e három módszer kombinációjával rendkívüli tulajdonságokat fejlesztettek ki benne. és el tudják érni. Áttekintve az 1960-as években a hivatalában eltöltött munkaidőt kiderült. a Montauk Project keretében. hogy az emberi agy normális impulzusait. rejtőzködő szférájába. Az történik. egy német nyelvűbe és egy angol nyelvű amerikaiba járt. hogy ehhez hozzájárult volna. mint egy komputert. Andy Pero anélkül. és tűket szurkáltak a fülébe illetve a nemi szervébe. majd a szétválasztott tudatrészeket újra programozzák. Bain szembe állította a Cathy agyában lévő képzelebeli világot John Nebel egyre mélyebbre hatoló. amelynek léte és működése meghazudtolja a természet és a társadalom demokratikus és szociális szemléletét. hogy az új program nyomán eltűnnek az ösztönös gátlások és a "de én nem tudom. Ezeknek a kísérleteknek az a célja.. Ezen túlmenően Pero azt is állítja. Ezt úgy érik el. amikor is elektrosokkolták. Ezen keresztül el tudják távolítani a félelmet. hogy Candy Arlene-ként sokkal több kísérleti küldetést teljesített Jensen számára. de én félek. ahol két különböző óvodába. Candy Jones akarata ellenére belekerült a hatalomnak abba a misztikus. A program arra irányul. hogy akaratlanul úgnevezett "Manchurian Candidate"-ként is felhasználták. Felvillanó emléknyomok arra utalnak. pszichiátriai szakma. amit mondanak neki. Ők korábban a koncentrációs táborokban végeztek agykontroll kísérleteket. hogy a tudatot különböző önálló részekre hasítják.Andy Pero története A magyar. Preston Nichols különleges vendégeként. Minden valószínűség szerint a Jensen álnév alatt rejtőzködő kísérletező pszichiáter a beindult MK-ULTRA program keretében tevékenykedett. hogy üzleti út címén igen gyakran volt távol és semmiféle megállapodást nem kötött. olyan tudatmódosító kisérleti programnak lett alávetve. augusztusában hozta nyilvánosságra élettörténetét." típusú válaszok. "Project Superman" . amelyeket aztán egymástól függetlenül lehet programozni. tudatmódosító "kezelését" a New 34 . Preston előadássorozatára Philadelphiában került sor. Donald Bain úgy látja. valóságfeltáró kérdéseivel. Öt éves korában Münchenbe került. Az ehhez hasonló tudatmódosító programokat. Mindkét szektor életbe vágóan fontos volt az amerikai katonai ipari komplexum és a mögötte álló szervezett pénzhatalom számára az 1950-es és 1960-as években. és így el lehet vele érni emberfeletti tulajdonságok létrehozását. világháborút követően számos egykori náci tudós érkezett az Egyesült Államokba a titkos szolgálatok útján. Lényegében úgy kezelik az emberi tudatot. Andy Pero először 1998. mint amennyi valaha is felfedezésre került. amikor két és fél éves volt. valamint a Jose Silva nevével fémjelzett relaxációs tréninggel. hogy olyan extrém traumának vessék alá. amely a Monarch Project elágazásának tekinthető. hogy bizonyos kísérleti kínzásokon már két éves korában is keresztülment. román és cseh felmenőkkel rendelkező Andy Pero a nevadai Fallonban született 1969-ben. Candy annak a határterületnek a részesévé és áldozatává vált.. hogy genetikus manipulációval trauma okozásával végzett agykontrollal. és ne gondolkozzék. pl. Pero azt állítja. hogy a kísérleti alany tegye meg. ahol találkozott az amerikai hírszerzés és az orvosi.

szinte bármit végre tudott hajtani egészen addig.York államban lévő Rochester Egyetemén végezték. hogy bizonyos nagyon különös képességekkel rendelkezel. szuper katonának és merényletek végrehajtójának lettek kiképezve. akik a legszigorúbb programozást is túlélték. El tudott végezni több száz fekvőtámaszt. Őket feláldozhatónak minősítették. amelyet több mint fél órán át megállás nélkül volt képes csinálni. Egyes különleges kiképzési feladatok során F-16-os gépekkel elvitték Rochesterből az Egyesült Államok délnyugati sivatagos területére. a két egyenruhás egyik alkalommal közölte is vele: "hallottuk. végül már sikeresen leugrott egy épület tetejéről. Vagy egy padlásszobába vitték fel. A nők szexprogramozását a New Jersey-ben lévő Paramus-ban végzik. hogy a víz alatt lélegezzen. Sokan meg is haltak ezek során. kizárólag arra koncentrálva. és rendkívüli körülmények között is életben maradjon. Az itteni kísérleti alanyok 99 %-a akaratlanul vesz részt ebben a programozásban. emlékképek felidézését. Azok lettek a "Montauk-fiúk". mivel az elektrosokk kezelések következtében dadogott. miközben egy zárt víztárolóba helyezték és azt az utasítást kapta. Andy Perot édesanyja még 10 éves korában beíratta a Silva-féle agykontroll kurzusra. Amikor tudatkontroll alatt volt. Megtanulta. ahol speciális katonai kiképzésen 35 . mert a macskához hasonlóan hajtotta végre: nyugodtan. A kiképzők hipnotikus önkívületi állapotában közölték vele. hogy létrehozza saját lelki laboratóriumát a Silva agykontroll segítségével. ellazulást. Andy Pero azt állítja. amelyek bármely elszenvedett sérülést képesek gyógyítani. Andy Pero ekkor találkozott először két különösen viselkedő egyenruhás személlyel." Először még nem fogta fel e kijelentés értelmét. Amióta fokozatosan helyreállt emlékezetének a működése. Mivel Andy kiválóan szerepelt a Silva-féle kiképzésen. amely a New York Államhoz tartozó Long Island sziget Montauk nevű városkájában van. hogy számos alkalommal elektrosokk kezelést kapott. A Silva-módszer önhipnózisnak is felfogható. és ezáltal emberfeletti erőre és önuralomra tegyen szert. amelynek keretében meg lehet tanulni a különböző tudatszintek bekapcsolását. hideg fejjel. hogy elviseljen minden képzeletet felülmúló fájdalmat. sőt kisebb magasságban repülőgépből is ejtőernyő nélkül. amíg hitt a feladat végrehajthatóságában. Ezek a fiúk. hogy a legmegfelelőbben érjen talajt. félelem nélkül. és ezáltal öngyógyítást. Perot bekapcsolták a "Montauk chair" ("Montauk szék") nevű kísérleti programba is Camp Hero-ban. és az agyában kísérletileg létrehozott öngyógyítási képesség segítségével tudta visszanyerni eszméletét. valamint a különböző sportokban. de később a két férfi fontos szerepet játszott valamennyi tréningjén egyetemi évei egész időszakában. amely tele van szuper-hatékony gyógyító eszközökkel. Az ugrásai azért voltak sikeresek. Ennek eredményeként több alkalommal is csaknem megfulladt. Egy napon számunkra fogsz dolgozni. Kényszerítették. és így válnak irányított tudatú ügynökökké. illetve fiatalemberek futárszolgálatra. Duncan Cameron az egyik ilyen személy. akik aztán rendszeres időközönként felkeresték. Ennek ellenére nem tartották különösebben okosnak. vagy pedig a könyvtár legfelső emeletére. A nőket általában szexuális megbízatások teljesítésére is használták. már vissza tud emlékezni arra. Erre jó példa Cathy O'Brian élettörténete. hogy több ezer más gyerek és felnőtt ment át ilyen kísérleteken. Programozásának döntő része a New York államban lévő Rome helység légi bázisának a nagyméretű laboratóriumában folyt. hogy ugorjon le egy létráról csekély magasságból. sőt a tudatunk erejével történő kanálhajlítást is meg lehet tanulni. Majd fokozatosan növelték a magasságot. de intelligencia hányadosa is a legjobbak közé tartozott. Andy Pero nemcsak a különböző sportokban tűnt ki.

szét tudja szedni őket. Ezt a bizonyos kísérleti széket arra is használták. amelyet a kísérleti alany az agyában elgondolt. amikor tudatosan törekedett agyműködésének a visszaprogramozására. Az egyik ilyen időutazási kísérlet neve volt a "Project Southern Cross" (A "Dél-Keresztje program"). Preston Nichols több könyvet is írt a Montauk Project-ről. Csak akkor kezdtek emlékei foszlányokban. hogy a szövetségesek megnyerjék a II. Egyik ilyen alkalommal számos fekete ingbe és nadrágba öltözött férfi volt jelent. amikor a Föld kiindulópontjához érkezik. Ezt aztán a komputer több százszorosan felerősíti. hogy bánni tudjon a különböző típusú fegyverekkel. hogy felerősítsék a különleges módon összpontosított gondolatokat a működtető gondolatain alapuló háromdimenziós ábrák felidézésére. kifeszített esernyőhöz hasonlító antenna felfogja. hibátlanul hajtsa végre a kapott parancsot. hogy egy teherautó is keresztülhaladjon rajta. illetve azt követően 1992-ig. hogy szállítsanak hírközlési eszközöket. Az Egyesült Államok kormánya az időutazás módszerével is elő kívánta segíteni az 1940-es évek elején a háború megnyerését. világháborút. A szék. és vibrációs energiáját . A Montauk chair program során elválasztják az agy működését a test működésétől. mély hipnotikus programozás keretében. gondoljon egy meghatározott történelmi időpontra. amely arra az időpontra vonatkozott. és végül már egész könyvtárnyi program állt rendelkezésre a különböző történelmi időszakokról. amely kör alakúan van elrendezve. meg tudja tisztítani és természetesen tölténnyel feltölteni. Megemlít egy esetet. Andy Perot arra is megtanították. és ez bolygónknak az a pontja.vagy gilisztajárathoz hasonló nyílás. hogy pontosan lőjön és habozás nélkül. Más alkalommal egy repülőgép anyahajón találta magát. Kiképzése arra irányult. azaz egy kukac. amikor Duncan Cameron létrehozott egy szörnyet. A Camp Hero nevű kísérleti központ Montauk városkában. amelyet kijelöltek a számára.vagyis a gondolkodás során keletkező bioelektromos energiaváltozásokat . fegyvereket és az 1940-es években gyártott technológia 36 .különleges akadályok leküzdésén kellett részt vennie. Montauk Project és a Montauk chair A Montauk chair a Montauk program egyik elágazása volt. amikor is memóriáját törölték. bizonyos idő elmúltával felnyílt a szobában egy úgynevezett "wormhole". hogy amikor egy bizonyos időpontra vonatkozóan megjelent a gondolat. Ennek célja az volt. Egész sorozat ilyen úgynevezett "time portal" ("időkapu. ahonnan az időutazást a legkönnyebben végre lehet hajtani akkor. majd egyre nagyobb mértékben visszatérni. A kísérletben résztvevők azt a feladatot kapták. rendkívül fejlett komputerrendszerrel és gondolaterősítővel. Ezt követően. akkor a komputer bekapcsolta azt a szimulációs programot. miközben a Montauk chair-ben ült. Ez a különleges komputer úgy volt programozva. és így nem is emlékezett vissza a történtekre. azaz olyan helyen fekszik. és egy komputerhez továbbítja. és elég nagy ahhoz. amelyek megkönnyítik az úgynevezett "időutazást". de ő valójában semmire nem emlékezett.a szék fölé helyezett. idő-bejárat") készült. hogy milyen gondolat került felerősítésre. A Montauk chair keretében fejlesztették ki azokat a képességeket. Ezek a kísérletek 15 éves korától folytatódtak egészen 1988-ig. Az így felerősített információ továbbításra kerül szabad energiakristályok hálózatába. hogy összpontosítva vizuális képzelőerejét. hogy mi történt vele. amelynek a nagysága 5-6 méter körüli. ahol a Föld bioritmusának a tengelye található. A"chair (szék) program" működtetője gondolkodik. A kiképzések után visszavitték az egyetemre. függetlenül attól. amelyben ült össze volt kapcsolva egy csúcstechnológiájú. Andy Pero azt a feladatot kapta a Montauk chair projectben.

Ezeket aztán felhasználják ellene. akinek az volt a feladata. s így leblokkolták memóriáját. és gyorsan vissza kellett térnie a saját idejébe. Gyakran vannak közöttük fegyveres testületek tagjaihoz tartozó családtagok. Óvatosnak kellett lennie. Később. mintegy 10 éven át. miután rájött. Az első kulcsszóval beindított emlékezés azt idézte fel. szellemi képességekkel rendelkeznek. E cél érdekében már egész fiatal korban kiválogatják azokat. Andy Pero így foglalta össze a "Mind Controll" programokkal kapcsolatos tapasztalatait: "Tudatellenőrző taktikáik lényege az agy működésének a megosztása már fiatal korban. Lorgen-nek adott interjújában. becsmérlésnek és megalázásnak való folyamatos alávetését. hogy szobatársa valójában az egyik melléje rendelt programozó és irányító. Egyik alkalommal felkereste a közeli tekepályát és megpillantott egy nagy reklámot. egy másik alkalommal pedig Angliába kellett csomagot kézbesítenie. amikor hangosan kimondta "I'm Rhino. hogy elemezze saját helyzetét. Andy Pero aggódó viselkedéséből megértette. akik több nemzedéken át rituális bántalmazáson mentek keresztül. és nem volt lehetősége a kísérleti alanynak arra. "Bowl with Rhino balls" (Tekézzél Rhino kugligolyókkal). megtalálta ezeket a jegyzeteit. és továbbra is elrejtette feljegyzéseit. és elfelejtse. Amikor mégis elkezdte visszaidézni apró részletekben emléknyomait. hogy megtörjék az ellenállását. amely az Unknown Magazinban jelent meg. hogy az agykontrol-program keretében irányítsa. Pero elmondása szerint mindössze kétórányi időutazást kapott a szállítmányok átadására. amivel rejtett agyprogramját aktivizálták. Ez a reklám beindította Andy Pero memóriáját. Ezért ismételten transzba helyezte. hogy a tudatalattiban kiderítsék melyek az adott személy legérzékenyebb pontjai. amelyen "Rhino"-nak (azaz orrszarvúnak) öltözött figura volt látható. Pero szobatársa felfigyelt. amikor megint elfelejtett mindent. Ilyen fuvarok alkalmával nem szólhatott senkihez.szerinti alkatrészeket. és ő jajgat a fájdalomtól számos kínzási gyakorlatának egyikén. akkor ezeket gyorsan leírta a maga számára és gondosan eldugta. hogy megáradt folyóként átlépték a gátat. hanem az egyik felbérelt felügyelője. Ezt követően a kiválasztott kísérleti alanyokat különböző fokozatú megfélemlítésnek és terrorizálásnak vetik alá. hogy memóriája fokozatos visszatérésének az időpontjáig. hogy törölje memóriáját. és elkezdte kérdezgetni. Andy Pero azonban ezt követően is folytatta emlékeinek a leírását. amire mégis apránként kezdett visszaemlékezni. de a lényeg valamennyiben az. vagy olyan személyek. hogy emlékezete fokozatosan visszatér. hogy nem a barátja. Andy Pero számos alkalommal részt vett ilyen kísérletekben: az egyik alkalommal Németországba. hogy mesterséges gátakkal körülvett agyában a tudatalatti emlékképek mennyisége olyan szintet ért el. Andy Pero első emlékképei 1996-ban kezdtek visszaszivárogni a memóriájába. Pero beszámol arról. és azt reklámozta. A tudatbefolyásoló programokat kutató Eve F. hogy mesterséges tudathasadást váltsanak ki. hogy elektrosokkolják. Agyprogramozói tudományos módszerekkel falat húztak fel emlékezése köré. Az első emlékezést további emlékek előtérbe kerülése követte. minthogy "Rhino" az egyik kulcsszó volt. Szobatársáról bebizonyosodott. Andy Pero úgy érezte. csak át kellett adnia a nála lévő csomagot. amikor egy társával közösen bérelt lakásban élt Atlantában. they called me Rhino" ("Én vagyok Rhino. s a leválasztott tudat 37 . engem hívtak Rhinónak"). Ezeket át kellett adni olyan tervrajzok és utasítások kíséretében. Ez magába foglalja a kísérleti alany traumának. Pero szobatársa mély aggodalommal nézett rá. Mindez a legmélyebb hipnotikus állapotban történt. és elkülönített részekre hasítsák tudatát. egyetlen álmára sem emlékezett vissza. mert szobatársa gondosan ellenőrizte. A konkrét eljárás minden személy esetében különbözik. kínzásnak. Most azonban ezek kezdtek fokozatosan visszatérni a tudatába. amelyek lehetővé tették az eszközök és fegyverek összeállítását az 1940-es évekből való alkatrészekből. akik különleges lelki.

szerelmi partnerének. Mindezen okokból rendkívül nehéz bárkiben is megbízni. A beszédre még visszatérünk. stb. hogy a kísérleti alany tudatát beprogramozzák. Alapvetően úgy használják a kísérleti személy agyát. akik nem is tudják. mint a "Greenbaum Speech". hogy mi helyes és mi rossz. hogy a kísérleti személyek énjük legmagasabb szintjeit erősítsék. Az agyműködést különböző bonyolult hipnózis technikákkal és parancsokkal ellenőrzik egészen addig. hogy létrehozzon egy olyan szuper katonát. mint egy biológiai komputert. amit az MPD-vel és DID-el kapcsolatosan egy felkészült pszichiáternek és tudósnak tudnia kell. visszaprogramozójának. Jared azt állítja. Pero úgy véli. lakótársának. hogy ő egyike ezeknek a kikísérletezett prototípusoknak. Vannak olyan úgynevezett alvó operatív személyek is. és akik a kísérleti alany barátjának. Andy Pero azt javasolja azoknak a kísérleti alanyoknak. Ez szakszerűen tárgyalja mindazt. és aki robotszerűen végrehajtja a kapott utasítást. tanárának. Hammond tartott előadást "Hypnosis in MPD: Ritual Abuse" (Hipnózis a tudathasadásos személyiségzavarban: Rituális erőszak) címmel 1992-ben a virginiai Alexandriában az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Regionális Konferencián. ellenőröknek) neveznek. controllereknek (kezelőknek. E célból rendkívül fontos. akkor a kísérleti alany ellenőrzése. Rendkívül fontos e célból annak a tudatában lenni. Mihelyt behelyezték tudatába a mágikus szót. többé nem ura önmagának. hogy a közvélemény szinte semmit sem tud erről a beszédről. 1964-ben a légierőnél vált az MKULTRA Project egyik részprogramjának a kísérleti alanyává. C. aki kódszavakkal aktivizálható. Ezen a szakmai tanácskozáson elmondott beszéd a szakirodalomban úgy ismeretes. mert az ő agyába és testébe egy 38 . kondicionálása és számos elkülönülő tudatrésszel rendelkező személyiséggé való átalakítása könnyebb. akkor már csak ezt a kulcsszót kell kimondani és a kísérleti alany a vele kísérletezők teljes ellenőrzése alá kerül. Jared. amíg létrehozzák a tökéletes "Manchurian Candidate"-t. de akik valójában a tudatmódosító kísérlet végrehajtói.tőlük függetlenül működjön. majd pedig memóriáját törlik. fájlokra osztása (Compartmentalization of the mind and personality). és ezáltal képesek legyenek ellenállni az alacsonyrendű késztetéseknek. Ha mindez kisgyermekkorban történik. hogy különleges megbízatású embereket irányítanak a kísérleti alanyhoz. (Erről D. fotografikus memóriája van és pszichikus képességei rendkívül fejlettek. akik szeretnének a tudatmódosító kísérleti programból kikerülni. hogy milyen feladatok végrehajtására vetették be őket. és csak azt legyenek hajlandóak megtenni. Ebben a beszédben tájékoztat Dr. amit helyesnek tartanak tekintet nélkül arra. fülkékre. Ez a folyamat a fokozatosan előrehaladó tudatszétbontás. az agyműködés és a személyiség elkülönülő részekre. akinek az agya komputerként működik. Ennek a részprogramnak az volt a feladata. akiket handlerek-nek. azaz azt az alvó merénylőt. és annak a közérdeket nagyon is érintő fontos tartalmáról. és részletesen ismertetjük) Andy Pero röviden annyit mond a "Manchurian Candidate"-ről. A kontroll másik módszere. amit az adott személy épít önmaga köré. adják ki magukat. Hammond arról. A legszembetűnőbb azonban az. hogy miként lehet létrehozni egy "Manchurian Candidate"-t. hogy fejlesszenek ki magukban erős küzdőszellemet. hogy abból a ketrecből kell elsősorban kiszabadulni. hogy mások mit tesznek és mondanak. Eve Lorgen interjúja "Jared"-del Az interjú készítés idején 59 éves vietnami veterán. amelyekre rá kívánják venni programozóik.

Jared ezt a beléültetett szuperharcost "David"-nak nevezi. hogy eljárásuk sikerült. felderítő repülésekről. a harmadikat pedig a gerincoszlop bázisánál (at the base of the spine) rögzítették a testére. hogy napvilágot látott Andy Peroval készített interjúja. Tökéletesen gyilkoló érzéketlen gépezet volt. Ezt a testet. amely már foglalt. Jared azt állítja. Ez viszonylag hosszú folyamat volt. Egyiket a nyakszirtjénél. Megjelentek emlékképek dzsungelharcról. csavarodásokon ment keresztül. "David" megszületése csak egy kis része az egész programozásnak. a paranormális jelenségek kutatója. a következő lépésként létrehoztak egy önálló entitást. Ilyen esetben a kettő szembekerül egymással és összekeveredik.és térutazásról. Ezek a hangok egy bizonyos pontnál tudatták a kísérletezőkkel. vagy a valódi időben lezajló küldetéseken. önállóan konstruált egészt. amikor memóriája lassan ismét működni kezdett 1986-ban. Miután a letöltés befejeződött az agy baloldalán. hogy mit tesz "David".szuperharcos képességeit ültették el alaposan kidolgozott tudományos módszerekkel. három elektródát kapcsoltak Jared testéhez. amely a rendelkezésére álló intelligencia segítségével különböző szintekre volt emelhető. Jared azonban visszaemlékszik más kísérletekre is. Az így létrehozott mesterséges személyiség "David" nem érzett egyetlen emberi lénnyel szemben sem emóciókat. Jaredet a vietnami háborúban tesztelték rendkívül kemény körülmények között. Ma már olyan technológiák léteznek. mert a próbán és tévedésen alapuló fokozatos megközelítés módszerével rájöttek. Eve Lorgen. A letöltés kezdetétől a test szörnyű vonaglásokon. és visszahúzódva él családjával. hogy merüljön bele a "szülőmedencébe". amelyekbe be vannak programozva az adott ember fehérjéjének alapvető tulajdonságai). Ezek a visszaszivárgó emlékek olyan titkos bevetésekről adtak hírt. Jared interjújából kiderül. hogy ma már a kísérletek túljutottak az egyszerű "Manchurian Candidates". majd pedig idő. a testet előkészítették. Sok kísérleti alany meghalt még azt megelőzően. Pontosabban "David" az. akkor úgy döntöttek. és amikor befejeződött. amellyel manipulálni lehet az időt. hanem korábbi titkos felügyelői számára is. hogy ezt a pontot elérték volna. és ez számos bizonytalansági tényezőt jelent nemcsak Jared számára. és bizonyos föld alatti létesítményeken végzett tevékenységekre. hogy őrizze ezeket az adatokat. így időutazásra. Jared személyi okokból nem használja az igazi nevét. amely az agykontrollal kezdődött. Ezt tudósok végezték. és amelyeknek egy részét más vietnami veteránok is megerősítettek. hogy az általuk létrehozott komputer entitást letöltötték. 39 . elektródák és sok egyéb volt a testhez kapcsolva a fejtől a lábujja hegyéig. azt követően kereste fel Jaredet. amelyek Vietnamban és Kambodzsában történtek. hogy végrehajtson. Lorgen kérdésére Jared elmondta. hogy azt Jaredba helyezik. a lélek. Azt követően. A következő lépés a szív leállítása volt. hogy először Vietnamra kezdett emlékezni 1986-ban. Ennek ellenére Jared nem tudja teljes mértékben ellenőrizni. hogy ma már programozói sem tudják irányítani. aki már nem engedelmeskedik nekik. az emberi agyat és úgynevezett "multiple realities" (sokféle valóság) hozható létre. Egy rövid időre klinikai halál állapotát idézték elő. Amikor ezzel a mesterséges személyiség teremtéssel elkészültek. mielőtt betöltötték ezt a bizonyos entitást. Első lépésként létrehoztak az agyában egy komputerhez hasonló struktúrát ("letöltöttek az agyába egy komputert"). másikat a váll lapockája között. hogy egy teljesen új szimulált személyiséget nem tudnak abba a testbe és idegrendszerbe behelyezni. Mindez csak akkor tudatosodott benne. aki Jaredtól függetlenül cselekszik. a tudati funkció teljes leállításával. amit "David"-tól elvárnak. komputer segítségével a DNS-eiből (dezoxiribonukleinsav molekuláiból. Mindenfajta drótok. amelyeket programozói adtak parancsba neki. és aki azokat az utasításokat hajtotta végre. titkos küldetésekről. torokhangokat hallatva. és ehhez hozzáprogramozták azt is: mi az. és ez rendkívül stressz-hatást váltott ki benne.

" Eve Lorgen ezután arról kérdezte Jaredet. gyakran kellett csatlakozniuk más egységekhez azért. A monitor teremben dolgozó szakértők pánikszerűen menekültek. hogy neki csupán három olyan másik személyről van tudomása. Jared nem tudta megmondani. és előre megérzi a veszélyhelyzeteket potenciális támadói részéről. Azt válaszolta: csak arról van tudomása. ahol minden készülék mellett ül egy ellenőr. "David" kiütötte a kezükből ezeket a fegyvereket. "Emlékszem. aki figyelemmel kísér egy meghatározott egyént. Az akció végén az épület felrobbant. Nem víz. hogy mit tegyen. amit "David". tökéletesen kerek alakú golyócskák. "David" erről azonnal tudomást szerez. hogy "David"-nak milyen pszichikus és mentális képességei vannak? Jared elmondotta. Amikor valaki még gondolatban készülődik arra. amelyek eredményeként én még mélyebb hipnotikus álomba kerültem. beletették egy tartályba. de valójában száz százalékos indián volt. hogy tudomása szerint három implantátum (beültetett szerkezet) van a testében. hogy esetleg ők is programozott személyek lehettek. mondta Jared -. Ez egy nagy épület. úgyhogy most már csak az a himlőhólyaghoz hasonló nyom látható. A talpában lévő mikrochipek pici. hogy feladatukat végrehajtsák. Jared kódneve "Rambler" (bolyongó) volt. Ezekre csak fokozatosan jött rá későbbi emlékezései során. hogy ezt az aktiváló kifejezést vele szemben is alkalmazták. miközben Jared éli a normális mindennapi életet. amelyben valamiféle folyadék volt. Keménységük és rendkívüli képességeik arra utalnak. és az újonnan beleültetett mesterségesen programozott idegrendszer működésbe lépett. amíg az "megszületett" és egész idő alatt a lélek. és nem írhatta elő neki. Egy másik operatív személytől tudom. Az egyik ellenőre egy magas szőke férfi. A nők legalább olyan kemények voltak. Jared elmondotta. Tisztában van azzal. Jared soha nem kontrollálta őt. hogy csak a jéghegy csúcsa. Amikor titkos megbízatásokat kellett végrehajtaniuk Vietnamban. beleértve azt. hogy leromboljon egy ellenőrző laboratóriumot. Ez a megfigyelés és az ellenőrzés szupermodern interaktív-típusú rendszereként működött. vagy amit a tudósok annak neveznek. hogy "Now you know the numbers. A termet fegyveres őrök őrizték laser fegyverekkel ellátva. Ebben a folyadékban maradt a test három hónapon keresztül. illetve a hadsereg melyik részlege irányította a vele folytatott kísérletet. és a kifejezések egyike ez volt: "Ok. ott lebegett megzavarodott állapotban. Esetenként nőkből álló egységekhez is társultak. aki ehhez hasonló "Super Warrior" programozáson ment keresztül. játsszuk most a számjátékot). hogy Vietnamban egy csoport-kezelő kapcsolatba akart lépni "David"-dal. ne hazudj). hogy "David" telepatikus érzékelése pontos. hogy neki kárt okozzon. mint a férfiak. éppen csak a bőr felszíne alatt. ebből kettő a két lábában alul. amely komputer sorokat tartalmaz. A füle mögötti szerkezetet már eltávolították. Jared visszaemlékezett néhány handler-re (kezelőjére). hanem valamilyen fajta folyadék. testes és izmos személy volt. A füle mögé beültetett implantátum minden bizonnyal a hallható kommunikáció céljait szolgálta. now lets play the numbers game" (Oké. ez a tőle független személyiség a testébe bújva végrehajtott. Ezután a kezelő/ellenőrző megnevezett egy sorozat számot. hogy létezik egy titkos 40 . Egyik alkalommal "David" elment. Az egyik "Cowboy" kódnevet kapott. Jared végül azt is elmondotta Eve Lorgennek. és ellenük fordította. Három hónap elteltével kivették a testet a tartályból. amit maga után hagyott. "David" két helyen is aktív lehet. don't lie" (Most már ismered a számokat. A másik kettőnek nem emlékszik a nevére. "David" fizikai kárt tud okozni megfelelő távolságban. hogy a kormányzat.amelynek az idegszöveteibe már "David" volt müködtető programként elhelyezve. egy pedig a jobb füle mögött hátul. amire vissza tud emlékezni.

kiváló szakemberről van szó. Erről korábban nem volt hajlandó a nyilvánosság előtt szólni. de már szembesült ezzel a problémával. Corydon Hammond azonban csak Chicago után találkozott az első ilyen betegével. valamint a többi agymosási módszert. Reményét fejezte ki. hogy részletesebben tud szólni az agykontroll programozásról és agymosás során alkalmazott rituális bántalmazásról. Rendelkezik az "American Board of Psychological Hypnosis" klinikai hipnózis diplomájával. továbbá a "Utah School of Medicine" associate professzora. Corydon Hammond talált egyrészt hasonló. E célból éveken át folytatta kísérleteit. és a válaszokat továbbítani fogja. és személyesen is megismerkedett az egyik e témáról írt könyv szerzőjével. csupán kisebb szakmai összejöveteleken és konzultációkon beszélt róla. akik nem annak minősülnek. D. Corydon Hammond elkezdte tanulmányozni a szakirodalomban e témáról elérhető publikációkat. Ez a felsorolás nem teljes. hogy így vagy úgy. amelyeket eddig mellőztek a DID-ben (Dissociative Identity Disorder-ben. hogy Dr. de ő szerkesztette a "The American Journal of Clinical Hypnosis" című szakfolyóiratot. A továbbiakban kivonatosan ismertetjük Dr. június 25-én a Virginiai Alexandriában a Radisson Plaza Hotelben előadást tartott a Multiple Personality Disorder-ben (A tudathasadásos személyiségzavarban) alkalmazott hipnózisról.és szexterápiából. az "American Bord of Sexology" diplomájával szexterápiából. Hammond említett beszédét. hogy miként reagálnak egyes traumákra az MPD betegek. magyarul tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedő betegek kezelésénél. Ekkor D. Ezen túlmenően megkapta a szakmájában elérhető legmagasabb elismeréseket. D.kormányzat. de a terapeuták a kérdőívére szinte egybehangzóan ezt válaszolták: "Az Ön által megfogalmazott kérdésekre nem ismerem a választ.-én a Virginia államban fekvő Alexandria Hotel Radisson Plaza nevű szállodájában. másrészt csak az MPD esetekre jellemző tüneteket. Corydon Hammond beszéde Már utaltunk rá. Eljött azonban az ideje. Ezek 41 . amelynek saját katonai és biztonsági személyzete van a különböző támaszpontokon és titkos helyeken. "The Greenbaum Speech" . pszichiáterekből álló hallgatóságának tartott az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Szakmai Konferencián 1992 június 25. hogy ezzel vagy azzal a beteggel Hammond személyesen is találkozzék. Az általa kiválasztott szakembereknek feltette kérdéseit. D. alapítója és igazgatója az Utah Állami Egyetem Szexuális és Házassági Klinikájának. Dr. Nemcsak egyetemi tanár. D. hogy olyan módszereket kíván ismertetni. D." Több terapeuta ehhez hozzátette. Corydon Hammond igen tekintélyes tudományos és kutatói karriert futott be. hogy az International Society for the Study of Multiple Personality and Dissociation (A Tudathasadásos Személyiség-és Identitászavar Tanulmányozásával Foglalkozó Társaság) tagjai közül számos terapeutával szorosabb munkakapcsolatba lép. Ekkor határozta el. Többen nemcsak a kapott válaszokat továbbították.Dr. hogy miként használják a különböző agykontroll technikákat és a hipnózist. Corydon Hammond közölte hallgatóságával. A rituális kínzásról tartott első nemzetközi kongresszuson Chicagóban meglepően sok résztvevő jelezte. amelyeket soha nem intéztem betegeimhez. azaz docense. Olyan speciális kérdéseket tesz fel. hogy ezt követően már fel fogja tenni ezeket a kérdéseket. Rendkívül kíváncsi volt arra. és a rituális jellegű erőszakról. Corydon Hammond 1992. Be akarja mutatni. hanem ajánlották. hogy most már legalább a szakemberek behatóan foglalkozzanak a részletekkel is. hogy alaposan felkészült. valamint azok. az "American Board of Family" diplomájával házassági. csupán azt akartuk szemléltetni. amelyet orvosokból.

és arra utalt. hogy egyre több halálos fenyegetést kapott. Corydon Hammond széleskörű tudományos konzultációba kezdett 11 tagállamban és egy külföldi országban. A szóban forgó fiatal fiú úgy tudott életben maradni. Az illető fiú is megváltoztatta a nevét. Velük volt egy tizenéves fiatal fiú. D. találkozott több olyan rituális kínzáson átment beteggel is. Ezután D. és kerüljék el a sugalmazással való "szennyeződést". Ennek a doktornak a nevét széles körben ismerik a betegek. hogy folytassák azokat az agykontroll kísérleteiket. mert ha meg akarják ölni. Corydon Hammond dr. nagyszabású és egyeztetett kísérlet folyik széleskörű. De a lényege mégis csak elmondható. század fordulóján a sátánizmusba bevezette a kabbalát is. értve ez alatt.voltak. semleges kutatóból fokozatosan olyan kutatóvá alakult át. Nemcsak rakétatervezők. és a Kultusz követői ezért felfigyeltek rá. Részben telefonon.eredményeként hosszú több száz dollárba kerülő telefoninterjúkra került sor. hogy valamiféle kommunikáció létezik ezen a területen. rátért egyik női betege esetének az ismertetésére. hogy együttműködött a kísérletezőkkel. amiről addig fogalma sem volt. részben személyesen tartotta a kapcsolatot. így az általa kiválasztott és megbízhatónak tekintett terapeutáknak átadott bizonyos információkat. Ugyanakkor egy sor olyan információval is találkozott. hogy megosztja értesüléseit többi kollégájával. Így értette meg. Corydon Hammond dr. Végül is túltette ezen magát. D. aki már hitt abban. Ezért döntött úgy. Ezek a náci orvosok sátánisták . háromnegyede érintett e programozás által. Corydon Hammond dr. A válaszok egy része egybecsengett. hogy kiválaszt három rituálisan bántalmazott beteget. aki egyértelműen magán viselte ezeket a rituális jeleket. Két és fél év multán már láthatta. és folytatta munkáját az egyik "Cult Programming" központban. hogy a II. Mindezek eredményeként fogalmat alkothatott az országszerte alkalmazott agymosási technikák különböző változatairól. hogy a különböző államokban és országokban csaknem ugyanazt az erőteljesen ezoterikus információt kapta Floridától Kaliforniáig. így teljesen pártatlan. Erre az óvatos lépésre az kényszerítette. becslése szerint a betegek mintegy fele. Corydon Hammond dr. de diszkrét információáramlással. D. Így jött rá. akit a hasszidizmus és a kabbala misztikus tradíciói szerint neveltek. sem ostobának. világháború végén Allen Dulles és a hírszerző-közösség tagjai még Svájcban felvették a kapcsolatot a német tudósokkal. ami hitelesnek fogadható el az agymosást illetően. és akik erről beszélnek. elhatározta. hogy terjesszék a neve és a forrás megjelölése nélkül. Corydon Hammond dr. A rituális kínzással történő programozásra vonatkozó tényanyag természetesen ötven perc alatt nem adható át. úgyis megölik. 42 . de náci orvosok is Amerikába jöhettek. Konzultánsait arra kérte. Ajánlotta nekik. D. hogy szülei sem tagjai ilyen kultikus közösségnek. vagy vérségileg nem kapcsolódik ilyenhez. hogy mi az. Aleister Crowley a XX. Corydon Hammond dr. hogy nagyon gondosan fogalmazzák meg a betegnek feltett kérdéseiket. amelyeket a koncentrációs táborokban megkezdtek.pogány rítusok követői . azonban nem nevezte meg hallgatóságának. Amerikában a náci orvosok a katonai hírszerzés kórházaiban agykontroll kísérletekbe fogtak. D. hogy valami jól előkészített. Corydon Hammond dr. orvosdoktori fokozatot szerzett. Ekkor D. hogy létezik rituális bántalmazás (ritual abuse). Mi a "ritual abuse" megkülönböztető ismertetőjele? Ha valaki születésétől kezdve egy bizonyos vallási kultuszban nőtt fel. ennek ellenére megszerezhetik ezeket az ismérveket. nem tekinthetők sem naivnak. és ennek kapcsán elmondotta. D. Egyes esetekben semmiféle információt nem adott a közreműködő terapeutának.

hogy igen. és lealacsonyítja a személyt. amíg tart a programozás. és újabb anyag után néznek. amíg sír. amely leggyakrabban vörös. a sokkolást és a többi előforduló bántalmazást. Időnként standardizált hipnotizálási típusokat is alkalmaznak. Amikor ez a kislány a megfelelően megváltoztatott állapotba került. A kísérleti alanyt lekötözik rendszerint ruhátlanul. Ezt nemcsak kínzással. vagyis a befolyásolhatóságot. amíg megkapják a beleegyezést. ahol a betegek. mert csak így tudják elkerülni a büntetést. Sor kerül az érzéki észleléstől való megfosztásra ("sensory deprivation"-ra). Néha testének más részére. amely az agyat olyan agyhullámmintába vezeti. ugyancsak katonai létesítményeknél kapták a programozást. Amikor a kívánt agyhullám megjelenik. Corydon Hammond dr. hogy hetente háromszor kerül rá sor. Aztán így folytatják: "Meg fogod sérteni magad. rendszerint a balnál. hogy megkérdezik tőle. elkezdődik a programozás. Ez a konkrét kísérleti alany úgy becsülte. A kísérleti alanyok látják a pulzáló fényt. szuggerálhatóságot. akkor te bajt okozol magadnak. akkortól kezdve nem monitorozták elektroenkefalográffal. és akkor újabb áramütéssel sokkolják. Értetted?" Erre azt válaszolhatja. drótokat kapcsolnak a fejéhez. Alapjában véve a legtöbb programozás így zajlik. és szó szerint visszamondaniuk bizonyos szövegeket hibátlanul. ahová úgy tűnik egy tűt helyeztek. Ezt így folytatják ebben a formában. hogy elektroenkefalográf méréseket végezzenek. Ekkor átnézik mit értek el. Az összejövetel úgy kezdődik. Akkor folytatják: "És amiért te haragszol valakire a csoportban" vagy "amikor te mérges vagy valakire a csoportban. Ez önpusztító irányultságú. Az említett beteg most már egy magániskolába. Csak akkor szabad bemenni. időrőlidőre megerősítve a felnőtt korban is. egy "Cult school"-ba jár. amíg igenlő választ nem ad. a CIA-val való kapcsolatra is utalt. hogy egérfogót tesznek az ujjaira és kioktatják a szülőket. Megértetted?" A leány válasza nem. miközben egy fotikus (átvilágított) jellegű fényhatás válik láthatóvá. A kutatások azt 43 . és akkor levehetik az egérfogót a kezéről. és beszéddel a másik fülnél. általában a jobb fülüknél érzett fájdalomról. alkalmanként fehér vagy kék. leválasztott tudatúvá. de úgyis. Néhány alkalmazott módszer más tipikus agymosási technikát is használt. D. A beszéd hozzájuk rendkívül intenzív koncentrációt és erőteljes összpontosítást igényel. Egy ilyen "session" (ülés. mintegy 30 percen át. Testén elhelyeztek elektródákat. A kísérleti alanyoknak gyakran memorizálniuk kell. egyet pedig a fején. Ezt 25 percenként adják be egészen addig. egyet a hüvelyébe. ha már abbahagyta a sírást. Ezt a mondatot addig intézik hozzá. akkor erős áramütést adnak neki. ha megvágod magadat. Ezeket az alapvető programozási formákat aztán felgyorsítják és folytatják a pubertáskorban. haragszol valakire a csoportban? Amikor azt válaszolja nem. Újból adnak neki egy áramütést egészen addig. Ez nem szokatlan. megtévesztő hangokat hallanak. ne menjenek be addig a gyerekhez. majd visszajönnek. amely köztudottan megnöveli mindenkinél a szuggessztibilitást. amely kapcsolatban áll az agyfélteke nem domináns agyfunkciójával.A kísérleti alanyt disszociatívvá. Gyógyszert is kapnak. például szexuális gyötréssel érik el. általában Demerolt. Néha más drogok is használatosak a programozástól függően. azaz tudathasadásossá teszik. de elhúzódhat három óra hosszáig is. ahol meghatározott frekvencián pulzál a fény. Ekkor szünetet tartanak. "szakmai találkozó") fél óráig tart. mire ők így szólnak hozzá: "Nem hiszünk neked" és újból adnak neki egy áramütést. ahol hetente több ilyen programozási összejövetelen vesz részt. Kezelt eseteket. mint az eredeti agykontroll program résztvevői. Egy 8 éves beteg esetében eddig az ideig a programozás nagyobb része katonai létesítményekben történt. A kérdést "megértetted?" megismétlik. A kísérleti alanyok beszámolnak az egyik. A gyógyszerek hatása alatt végzett programozás egy bizonyos agyhullám állapotban kiegészül az említett zajokkal az egyik fülnél. Kísérteties.

hogy maradt-e legbensőbb lényedben valami Mary-ből?" (azaz célszerű megnevezni a beteget. Nem kell faggatni a tudatalatti pszichét. Deltáról és Thetáról. hogy miként kell ceremóniákon ölni? Van bizonyos az adott személyre ártalmas rész is belekeverve a gyilkoló és ölő programba. hogy eligazítanánk őket. Tudják. megfelelő szintre tud jönni.bizonyítják. A Béták jelzik a szexuális programozást. hogy legbelsőbb lénye vegye át az irányításait az ujj jelzései felett. vagy azt akarta. vagy sem? Az úgynevezett "ideomotor finger-signals"-okat (pszichomotorikus ujj-jeleket) alkalmazta. Deltáról és Thetáról). vagy adhat bizonyos kézjelzéseket. aki tud engem tájékoztatni erről". akkor az már figyelmeztet: az illető keresztülmehetett korábban intenzív agymosáson és programozáson. Ezután D. aki tud valamit Alfáról. hogy a kísérleti alanyokat kifejezetten minden érzéki észlelést kizáró. A Thétákat a "psychic killers"-nek (pszichikai gyilkosoknak) hívják. a negyediké Elisabeth és az ötödiké Mónika. Ezután Dr. Ezek a nevek ismertek lehetnek Önök számára. Ez a központi mag a "Cult" által létrehozott rész. "Azt akarom tudni. amit behelyeznek. Bétáról. A "ritual abuse" kutatásához a legbensőbb központhoz kell fordulni. aki különösebben akarna erről beszélni. hogy az a rész előjöjjön. készíteni gyermekpornográfiát. ismertette kollégáival: milyen módszert alkalmazott annak a kiderítésére. és az egyik önállósított rész neve Helén. hogy elhiggye: bizonyos dolgok szisztematikusak és nagyon elterjedtek. hogyan kell szexaktust végezni rituálékon.) mindegyikébe program helyezhető. hogy még se arról van szó. kiderült. D. Így hozzáférhet közülük a keresett részhez még akkor is. Előfordulhatott. aki tud valamit az Alpháról. fel kell tenni nekik ezeket a kérdéseket. ha különböző neveik vannak. Soha nem hallottam összetéve ezeket a szavakat . de gondos kutatás kiderítette. Ez az első típus. hogy ez a legbensőbb mag vegye át az irányítást a kéz ujj-jelzései felett. Például hogyan kell bizonyos módon teljesíteni orális szexet. hogy a megvizsgált betegek igazat mondtak-e a rituális megkínzással kapcsolatban. hogy bizonyos mértékben találkoztak a páciensek vele. különleges szobákba viszik. és prostituáltként viselkedni? A Delták az ölésre programozottak. amit keresett. de amikor kapcsolatba kerülünk különböző államokból származó emberekkel. Corydon Hammond így folytatta: "Hadd mondjam el mik ezek? Tegyük fel. hogy néhány közülük alkalmazkodó válaszokat adott. Az se szokatlan. Ezt egy "Cult person" kimondhatja." "Az Alphák képviselik az általános programozást. Ezen "alterek" (leválasztott és külön életet élő tudatrészek. Bétáról. és a betegek ezt válaszolják: "Psychic killers". D. "fájlok" D. közölte a beteggel. soha nem hallottam az életemben ezt a két meghatározást párosítva. Ezért ezt szokta mondani: "Azt akarom. Közölte a beteggel: azt akarja."psychic killers" -. hogy a totális "sensory deprivation" jelentékenyen növekedett. rendezni gyermekpornográfiát. J." Néha igen választ kapott. itt vagyok". ezután rátért az Omega programozásra: 44 . hogy ez a bizonyos rész hajlandó-e erre? Ugyanis nincs senki. "Anélkül. Ha az illető igennel válaszol. Azt nem kérdezi. köztük terapeutákkal. hogy itt az egész első vonalban megosztott tudatok találhatók. Ezt követően Hammond így szól a pácienshez: "Akarok egy olyan részt benned. akik tudakolják és kérdezik "mi az a théta". arra. hogy úgy tűnjön: sor került "ritual abuse"-ra. Corydon Hammond dr. de ahogy előrehaladott a kutatásban. Corydon Hammond dr. Amikor itt vagy mond azt. a másiké Mary. amit mondjuk "alpha-zero-zero-nine"-al jelölnek meg." Hammond dr. ahol tud szólni hozzám. ez arra készteti az embert. a harmadiké Gertrud.

amiket láttam. D. hogy ha bajba kerülnek. ha csak nem ugyanabban az időpontban és ugyanabban a kis csoportban programozták őket. és le tudnak törölni valamit. hogy a Zeta kapcsolatban áll olyan "snuff film"-el (élet kioltását tartalmazó filmmel. Mindig megkérdezem: "Ha ezt a kódot mondom. Az Alpha és az Omega. megkísérel félrevezetni. a programokat. az Omikronnal kapcsolatos?" és így tovább. és különböző dolgokat védelmez belülről. ami valaha az Omega részét alkotta egy szakaszolt lereagálásban. azaz pszichomotoros jelekkel keresztül mennék a betűrenden és kérdezném: "Van-e valami programozás belül. Bizonyos fokú egyéniesítés is létezik néhány program esetében. és a kormányzat vezetőivel való kapcsolatra utalt. amelyek tartalmaznak mindent. A robotok hasonlatát használják . Amikor ezt már megtették. és a betegek adtak néhány helyes választ arról. mint amikor egy robotburkolatot helyeznek egy gyermek alterre azért. J. és bármivel." "Létezhetnek más görög betűk is. A Gamma úgy tűnik. amikor először kérdezek rá. azok különböző embereknél is működni fognak. akkor ki tudnak kapcsolni. hogy valamilyen részed tud-e valamit az Alpháról. törölni lehet a programokat a megfelelő kódok beadásával. Thétáról. Először azt reméltem. amelyek kapcsolatban álltak valamennyi Omega jellegű programozással. hogy közvetlenül a programozott egyén legbensejét lehet megszólítani: 45 . akinek különböző információja van?" Ekkor figyelni kell a pszichomotoros jeleket és én úgy találtam. úgy mint az altereknek a neveit. a kódjelzéseket. Deltáról. arra utalnak.és ez hasonló ahhoz. és így tovább. hogy önként mit válaszolnak. hogy kisméretű számítógépeket hordoznak a programozók. és úgy tűnik. a kezdet és a vég. amely téves információkat továbbít. Ajánlom. mert az Omega még jobban megrázná őket. továbbá az üzleti élet. amelyeket egy szó követ. hogy a rendszert védő és a megtévesztő programozás. a maffiával. mint az önmagukat megölő programozást. nem tudom eléggé hangsúlyozni: ne irányítsák őket! Ne mondják "ez egy ölő?" Meg kell várni. Időnként belülről szembe kell nézni robotokkal. féligazságokat közöl. hogy mi is ez az anyag. Közéjük tartoznak a "gyere haza programok". hogy jelen van. Ez valószínűtlen. Beépítettek kikapcsoló és törlő kódokat. hogy kezdjék alkalmazni az egész görög ABC-t. és ha sikerült igazolni ennek a programanyagnak a jelenlétét. és a "térj vissza a Cult-hoz". Ezután eljutunk az összes Omegához. akkor venném az egész görög ABC-t. Rendszerint nem használom ezt a szót." Hammond ezután emlékeztetett arra." "Egy másik személy esetében az Omikron a kábítószer csempészettel. amelyet önállóan lehet programozni D. Néha számok.ez az ő metafórájuk . az a törlési kódok megszerzése. Az Omega az önpusztító programozás. mi fog történni?" Még egyszer ellenőrzöm: "Van-e valami benned." "Egyéni megoldások is léteznek. Bétáról. Nem volt ilyen szerencsénk." "Töröljük az Omegát.J. Úgy találtam például egyesekben. Amit megtehetünk. hogy ha néhányat megismerünk.) amelyben az adott személy valamilyen formában részt vett. Bizonyos anyagok. vagy dalszövegek. de nincs róla tudomásom.) volt. az illető sajátos alkatához és vérmérsékletéhez igazodó frázisok."Akkor itt van az Omega. Ezek a kódok néha egyéni. de aztán le kell reagálni az érzéseket. Lehet némi rendszeresség a többi betűvel kapcsolatosan is. mert ez a legkockázatosabb. amely az Epszilonnal. amit 20-30 évvel ezelőtt helyeztek beléjük. Ez tartalmazhatja az öncsonkítást éppen úgy. így együtt lereagáljuk és visszaadjuk a programozott egyénnek azokat a memóriáit. Itt bizonyos hiány van a rendszerben. én ennél kezdem. hogy az robot módjára cselekedjen. ami korábban Omega alter (leválasztott és külön életet élő tudatrész.

és nézd meg a fejed hátsó oldalát. a mi terápiás kezelésünkön?" Kellemetlen érzésem van néhány elmúlt tapasztalatomból. hogy kínozzák őket. hogy legyen beteg. hogy nézz körül. hogy 15 éves kora óta nem ment sehová. azt akarom. Mindössze törődőnek és támogatónak lehet mutatkozni. hogy én vagyok a "Cult" és ha eljön. Ezen túlmenően arra is rájöttünk. "Szülei elváltak. hogy semmi se maradjon belőle. Ezekből azt a tanúságot vonta le. amiként meglepődött számos terapeuta is. hogy bárki kitalálhatja mindazt. ez mozgásba hozza a robotot. és megkérem a "Core"-t. Csupán akkor tenné ezt. hogy használjon lasert és párologtassa el a robotot úgy." "Van-e valaki." Hamarosan megkapjuk az igen jelzést. Ezt követően a látogatások alkalmával apja elvitte rituálékra egészen 15 éves koráig." Hammond dr. aki beszámoltatja valamelyik részedet belülről. hogy őket folyamatosan monitorozzák. mit vettél észre a fejed vagy a nyakad hátsó részén. Egy másiknak azt mondották. hogy az apja sátánista. amely továbbra is kapcsolatban áll emberekkel. hogy az ily módon monitorozott betegeket elektrosokknak vetik alá. gondolják úgy. hogy az úgynevezett "vérvonalasokhoz" (bloodline) tartozók. csak okot adna arra. ha biztonságos orvosi intézménynél benn fekvő betegek lennének hosszabb időn át. azaz akiknek vagy az egyik. hogy ne jöjjön és ezért meg fogom büntetni. Sok egyszerűen csak rendelkezik vele. Azt akarom. hogy ily módon monitorozott betegekkel nem kezdené el a deprogramozást.). ami ezen a rendelésen elhangzik? Ez nem azt jelenti. aki azt állította. J. Ezért velük nem lehet eredményes terápiás kezelést folytatni. Hammond dr. vagy mindketten részt vesznek a folyamatban. én tudni fogom. "Az az érzésem. Megállapítottuk. és mondd el. Ők rendszerint teljesen meglepődnek azon. hogy vezetékek vannak ott és egy kapcsoló. hogy őneki azt mondták. mivel nem érne el eredményt. adj nekem igen jelzést. lényege valaminek D. magja. hogy nem elég a programozott egyéneknél a tudattalan agytevékenység megkérdezése. vagy a másik szülője vesz részt. és ne jöjjön el. Ekkor eltávolíttatom velük a gyerekeket. hogy mit látsz." Általában egy vagy több gyereket. pöccintsd meg a kapcsolót. és valójában ők mondták neki. A terápia során azt állította. valamilyen módon akadályozza a haladást. Most a robot már mozgásba van hozva. hogy a rituális kínzáson átment áldozatok nagy részét ebben az országban megfigyelik. azt is megtudta. és amit általában közölnek velem az az. Menj körül." Hammond dr." Mindezt nem parancsszerűen közlöm. hogy az elmúlt évben több kiváló MPD-terapeutával közösen megvizsgált néhány komolyabb esetet. hanem a "Core"-t kell megszólítani: "Van-e valamilyen rész belül. amely lehetővé tenné a mélyebbre hatoló orvosi beavatkozást. akik a "Cult"hoz tartoznak? Van-e benned olyan rész. hogy őket monitorozzák. hogy minden terápiás ülést leellenőriztek. elmondta kollégáinak. hogy a programozás még jelen van. egy robot blokkolja az utat.""Core" (veleje. a rendelésre." Hammond ezután elmondta a tudományos tanácskozás résztvevőinek. amelyik elmegy a "Cult" rituálékra vagy találkozókra? Van-e Mary-n belül valamilyen rögzítő berendezés úgy. hogy nézz a robotba. és mondd meg nekem." 46 . amikor 6 éves volt. Ilyenkor azt mondom nekik: tartsd a vezetéket. Az én rendelőmben egy kétórás tudakozódást végeztünk hipnózis alkalmazásával. Alkalmazok egy kis hipnotikus mágiát. hogy mi történik. Kezelője ezt készpénznek vette. miközben keresztül megy a terápián. "Nagyszerű. hogy ez működik. visszaemlékezett egy 24 éves nőre. ha megtetted.

hogy a legtöbb esetben nem kerülhetünk az "alters"-ek (azaz az elkülönített és önállóan működő tudatrekeszek) alá. De eléggé tiszteltem. hogy a "Manchurian Candidate" . közölte vele: "Igen. és ehhez hasonló érdekes dolgok történnek. J. hogy van egy olyan kód. Kolléganőjét a kapott információ annyira meglepte. és azután megkérdezem: Mit tapasztal?" Nagyon gyakran azt válaszolják. törli a gép a fájlokat. és ő arról beszél. hogy olyan hangot hallanak. hogy megkapjam a kódot. ahol a Sirhan Sirhant megvizsgáló Bernard Diamond teljes amnéziát állapított meg Robert Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban."Ha Önök elérik a terápiás kezelés során az "altereket". Mit jelent ez?" Hammond csupán annyit mondott kollégájának. Visszatérve Hammondhoz. leírta a robotokat. csak hallgattam és azt gondoltam. az a probléma itt. menjen vissza és próbálja megtudakolni. Rendszerint van köztük egy. ehhez meg kell osztani az agyműködését. továbbá törlőprogramként is működik a számukra. hogy különböző programozási szintek vannak. ő azonban semmit nem tudott minderről. hogy megtegyen valamit. Előfordulhat. úgy látszik "Cori" túl sokat dolgozik. Ha akarsz egy merénylőt. Valószínűleg azt vették számításba." Dr. Bétát. hogy arra gondoltam: talán az idegösszeomlás széléhez jutott. Nos. (a leválasztott és önállóan programozott tudatrészeket D. hogy minderről megkérdezzem. de be kell vallanom rendkívül tisztelem a szakmai hozzáértését. valamint az őket háttérből támogató programokat. hogy jelen vannak." "Azt a beteget. mint Robert Kennedyé. és egyesek eleve úgy vannak megtervezve. a Deltáról és a Thétáról." Az egyik terapeuta. (Emlékeztetőül megismételjük. soha egy szót nem szóltam robotokról. és ehhez hasonlókat. hogy mi ez? Ezt követően ezzel a kolléganőjével egy hét múlva találkozott. Elgondolkodok az olyan eseteken. Hammond javaslatára tudakozódott a páciensnél az Alpháról. hogy ő erről nem hallott semmit. hogy mi a Delta? A páciens azt válaszolta: "killers" (ölők). Hammond ezután rátért arra.) akkor megtalálják az Alphát. aki Hammond doktorral több hipnózis bemutatón is részt vett és konzultált vele az MPD helyzettel kapcsolatos válságról."Mandzsúriai jelölt". hogy a terapeuta beavatkozását körforgásban tartsák. amely az összes támogató programot (backups) egyesíti. aki nem tudott ezekről a görög betűs programozásokról. A kolléganő megkérdezte." Hozzátette: "Megkérdeztem egy másik MPD beteget. hogy a dolgok miként működnek. majd valamennyi Omega "backup" számára egyidejűleg. amit e programokról tudott. és ezt mondja: "Istenemre. Zavarban vagyok. Ezért én arra törekszem. hogy a robotok elporladnak. Deltát. hogy mi a Théta? A páciens azt válaszolta: "psychic killers" ("pszichikus gyilkolók"). J. de hipnózis alatt Sirhan már emlékezett rá. orgyilkos" lényegében egy gyilkolásra programozott egyén. aki felkeres. Így egész egyszerűen egyetlen kód törli az összes "backup"-ot. Diamond 47 . akkor rá kell venned valakit. ha ezt én beadom. az elporladásukat. Ezt követően Hammond doktor kolléganőjét tájékoztatta arról. a Bétáról. amely a támogató programok eltávolítására szolgáló törlőkódot (erasure code) tartalmazza. hogy a tudatmódosítás irányítói miként hozzák létre az agyműködés rekeszekre felosztásával a "Manchurian Candidate"-eket. jelzést kaptam. mint amikor a komputerben belső mozgás zajlik. Arra a kérdésre. azaz a görög betűs programozást. elkezdte tájékoztatni. Miután megkérdeztem: "Mi fog történni. robbanásszerű zajok hallatszanak. vagy "sleeper assassin"-"alvó merénylő.) "A hírszerző-közösség ennek a létrehozásáról akart többet tudni. Van néhány terapeuta. de ez az egész annyira elmegy a szürke zónába. D. bemondom a kódot. Később a páciens azt válaszolta. mondjuk Omega. Thétát és így tovább. hogy felhívta telefonon: "Az egész fantasztikusnak tűnt.

és egyaprólékos rajzot készített egy sokszínű kabbalista fáról két évvel ezelőtt. kötelesség. J). de a hipnózis végeztével semmit nem tudott felidézni az emlékezetében. feladat. Egy páciens ült a várószobában. adottság. akiknél úgy éreztem. Ezt követően más témákra tértek. ha ezek után kezdenek el tájékozódni. amit Ann Williams-Heller írt. szerep. hogy eredetileg Greenbaum volt. D. Egy másik. párt. félig német keverékszó. Korábban semmit sem tudtam a kabbaláról. hogy tudatosan is képes lesz rá emlékezni. hogy van egy "Green Programming" mélyebben és úgy gondolom. Green képezte ki csaknem 30 évvel ezelőtt.magyarázza dr. Green? " Hammond ezután közölte hallgatóságával. és ha volt ilyen színnel nevezett doktor. Hammond . és azt egy meghatározott szerepkör szerint vezérli.a "Green-Tree"-vel kapcsolatban. Az egyik ilyen könyv. egyszer-kétszer más színeket említettem három-négy olyan páciens esetében. akkor mi volt az a szín?" Nos. testrész. és ő ellenőrizte a szóban forgó női páciens programozását a nála képzést nyert doktor irányításával. akkor kézbe kell venni néhány kabbalával foglalkozó könyvet. hogy rendkívül hasonlít egy kabbala-fához.foglalkozni kívánnak evvel. képesség. a Chartreuse nyomán D. J. Voltak olyan pácienseim. A Greenbaum már félig angol. mint dr. aki semmit sem tudott ezzel kapcsolatban mondani. Két hónapig gondolkodtam.Green-Tree. Hammond említést tett egy olyan nőről. van bennük néhány program Mr. és később megtudtam. hogy mi az? Végül megmutattam valakinek. aki azt mondta. Greenbaum-nak elnevezve." Dr. hogy az orvos neve Dr. J. jóval hamarabb érkezett. annál kevesebb és annál központibb jellegű programokhoz jutunk. Ez megszólaltatott egy csengőt bennem. darab. amit egy Dion Fortune nevű szerző írt "Qabala" címmel." Dr. Mintegy két perccel később a női páciens ezt mondta: "Green.) "A Greenbaum német jelentése angolul . Chartreuse (halványsárgás." "Ha Önök . Ez volt dr. emlékeztetve néhány ezoterikus könyvre. (A "part" angol szó általános jelentése rész. és címe "The Kabbalah". hogy a hipnotikus szint alatt is vannak még mélyebb szintek. D. Hammond ezután rátért a "part"-ok szerepére. hogy minél mélyebbre hatolunk. vagy zöldes szín a karthauzi likőr. Tapasztalatom szerint egy ilyen "part" ad bizonyos információt: 48 . hogy ennek az orvosnak a neve egy szín volt. Úgy tűnik. Ultra-Tree. Egy esetben más színt jelöltek meg. akik nem tudták. (A "Green-Tree" németül helyesen "Grünbaum". A "part" itt használt jelentése: a tudatba beültetett autonóm pszichikus program. Az érdekes az . hogy megpróbálnak disszimulálni. dr.) "Most hadd szóljak a tudatba elhelyezett "parts"-ról. Én is szeretném Sirhan Sirhant megvizsgálni" . Nem érdekes. amely aktivizálva át tudja venni a személy irányítását. Nos. valamennyi "Green Programming" ("zöld programozás") az "Ultra-Green" ("szélsőségesen. "Úgy látszik egyesek ezt "Green Programming"-nak ("zöld programozásnak") hívják. túlságosan zöld") és a "Green-Tree" ("zöld fa") kapcsolatban áll a kabbalista miszticizmussal. Green háttere.szuggerálta neki. Greenre gondol?" "Szinte mindenfelé ezt tapasztaltuk. amíg rájöttem.tette hozzá Hammond utalva rá. és dr. "Semmilyen "alter" nem válaszolt semmire". hogy eredeti neve Greenbaum volt és önként jelezték.fordult Hammond kollégáihoz .folytatta Hammond . hogy néhány esetben feltette a kérdést a pácienseinek: "Vajon volt-e doktor ezzel a programozással kapcsolatban és vajon egy szín volt-e a neve. oldalrész. amely a segítségükre lehet.

vagy védekezővé válik. bevetek egy sor hamis nevet is. amely tanúsítja. amelyet "Black Master"-nek ("fekete mesternek"). akik viszont kapcsolatban álltak a "Process Church"-el. vagy kétségbe esik és leáll. amelyet Zeldának hívnak?" Eddig még egyikkel sem szembesültem." "Mindezt nagyon körültekintően végzem. "Van-e benned egy "part". A "Foundation" a "Fa" része. Úgyhogy Önök kérdezhetik: "Van-e valami Önökben. a könyvek szerint körülbelül 1978-ban és eltűntek. A neveiket is megváltoztatták. és kérdezem: "Van-e egy "part" belül ilyen név vagy olyan név alatt?" És így ellenőrzöm. Csak azért teszem. ha ezzel a típusú programozással kerülnek szembe. J.gyakran segítségünkre van és egy sor információt nyújt. mert most már itt ténylegesen biztonságban vagytok". alapítványnak. alagsor")?" Nos talán felfedeznek valamit. amelyet Dianának hívnak? Van-e benned egy "part". helyrehozták. Szerepüket nagyon jól játszották.). hogy gyakran van egy "part". hogy vajon van-e olyan leválasztott tudatrész. Dél-Utah-ban. és találnak majd egy másik "part"-ot. Meg kell találniuk. alapzatnak. Önök elámulnak. Ajánlom Önöknek.úgy találtam . egy sor épületet húztak fel. Green?" Tapasztalataim szerint úgy fogják találni. Segítsetek nekem. hogy számos "part"-ot keressenek meg és faggassanak ki. amely ezt a nevet viseli? Mellesleg amikor én átvilágítom a pácienseket. amely kapcsolatban áll azzal a "part"-tal amelyet "Foundation"-nak ("alapításnak. Hollywoodban igen sok prominens személyiség állt kapcsolatban ezzel. amit "Master Programmer"-nek ("mester programozónak") neveznek. Ezt mondhatják: "Korábban nem volt választási lehetőség velük kapcsolatosan. hogy te tájékoztattál engem. úgyhogy kevés ember megy oda és senki sem jut be. meg kell osztaniuk az információkat. Diana olyan "part" a kabbala rendszerében. J. Emlékeznek Önök a "Process Church"-re? Roman Polanski feleségét Sharon Tate-t a Manson-család ölte meg. ha ezt tudják. Néha számokat találnak. amelynek a neve dr. és van egy "computer operator" is belőle. és a pácienseknek együtt kell működniük. Van néhány más szó is. hogy az egyedüli kiút rajta keresztül vezet. és ezt követően alámerültek. néha pedig "Systems Information Directors"-nak ("rendszerinformációs igazgatóknak") hívják őket. egy másik "part". Computer Operator Purple". de most már van. hogy "Sub-Basement ("pincesor. hogy a Utah déli részén fekvő Monument Valley-től északra vásároltak egy filmtanyát (movie ranch) a sivatagban. Például: a "Core"-hoz ("a személyiség legbensőbb magjá"-hoz) fordulva megkérdem: "Van-e egy "part" benned. jól vannak. alapozásnak") neveznek. hogy megnézzem. J. Hányszor találkoztak Önök a páciensekben komputerrel kapcsolatos dolgokkal? Rendszerint találhatóak "computer operator"-ok: "Computer Operator Black. vagy rossznak tűnik. ami úgy ismert. A Wisdom . mint "The Foundation"?" Más dolgokat is kérdezhetek rögtönözve: "Van-e valami. hogy ezek "child-part"-ok (gyermekprogramot tartalmazó leválasztott tudatrészek D. hogy vajon jónak. hogy szóltál hozzám.vagy szárazra fut ("run dry"). ami úgy ismert. amelyet "Wisdom"-nak ("bölcsességnek") neveznek?" A Wisdom a Kabbala-fa része. gondosan monitorozzák. és ezzel bajlódom. Fel kell tenni a kérdést: "Ha a "Cult" (a rituális jellegű programozók és a kultikus közösség D.) egyszerűen rájön. Computer Operator Green. Nos. Van egy vastag dossziém Utah állambeli közbiztonsági hivataltól. milyen választ kapok. mondd el mit fognak tenni veled?" A terapeutának hangsúlyoznia kell. és én segítek nektek." 49 .) meghatározott szerepet töltenek be. hogy ki a főnök ezek között? Ott található néhány információ az Önök számára. Megkérdezem: "Van-e olyan "part" belül. kibővítették. Így Önök megkockáztathatnak egy l80 fokos fordulatot a másik irányba. hogy van. Már nem kell elfogadni őket. de már nem kell folytatniuk ezt a játékot veletek (mármint a páciensekkel D." "Rendszerint egy kis munkával és újraszövegezéssel segíthetik pácienseiket annak a felismerésében. Azt tapasztaltam. A kulcsszó az ő nevükben a "Foundation". élnek.

hogy a nem vérvonalhoz tartozóknál is megtalálható. hogy ez megtörténjen veled. Ebben az esetben a programozást először 9 éves korban alkalmazták. és örökre be leszel zárva. "Folyt a kezelés és a páciens közel járt a gyógyuláshoz." Ezt a programmozást három évvel később. Hatásukat drogok és nagy erejű szuggeszciók kombinációjával még fokozták is: "Ha valaha is ehhez a ponthoz érkezel. hogy a programozók szuggeszciót alkalmaztak. ami fölötte van. hogy megkísérelték áttörni az amnéziát. mint hagyni. adtak neki valamit. kombinálták szuggeszciókkal. és ki akarták deríteni. hallgatóságának azt is elmondta. Amikor hallucinálni kezdett. hogy a jelenlévő terapeuták találkozni fognak "Ultra-Green". Zöldséggé változol." Másik betegének esetére rátérve így folytatta Hammond: "Egy vérvonalhoz tartozó páciens esetében ezekhez hasonló tüneteket kezdtem tapasztalni. aki beleütközve ezekbe az akadályokba semmire se jutott. mint az enyém. hogy ez megtörténjen. amelyekbe beleütközhetünk. hogy "Green Bomb". és ehhez hasonlókat cselekedett. Sok az érdekes belső összefüggés. hogy távol tartsanak minket a mélyebb tudati szintekre helyezett programok felfedezésétől." Hammond így vonta le a tanulságokat: "Ezek azok az álcázott akadályok. A programozók már intézkedtek a megvédésük érdekében. Úgy gondolom. mint ennél az esetnél is. Végül más szuggeszciókat is igénybe vettek: "Ahelyett. Hammond ezután beszámolt egy nem vérvonalhoz tartozó. és visszatért a korábbi helyzethez.Hammond dr. Ezt az "Ultra-Green" példáján szemléltette. beadtak neki még nagyobb adag LSD-t. akkor törölhetjük valamennyit. Az amnéziát szuggerálták neki: "Ha valaha is emlékszel bármire az Ultra-Green-nel és a Green-Tree-vel kapcsolatban. hogy gyógyultak legyenek. Korábban azt hitte." Végül ehhez hozzátették: "Könnyebb lesz számodra megölni magadat. vagy "Green Programming"-al a nem vérszerintieknél. és tudatának a végső integrálódáshoz. Ezt úgy hívták. hogy hasonló dolgok voltak belé is elhelyezve. hogy előzőleg megkötözték. 12 éves korban alkalmazták. ha a páciensek valaha is elérik. Ekkor ismét lekötözték. hogy ismertem számos terapeutát. ahol a nagy erejű droghatásokat. Így szerzett ismereteiket aztán hasznosítani tudták." Ezt a szuggeszciót erőteljesen és ismételten alkalmazták. Ez gyakran előfordul. hogy miket tapasztal. Mi ennek a lényege? Az Önök sejtése legalább olyan jó. amikor 16 éves lett. ujjai kalapáccsá változtak. amely szerint. akkor meg fogsz őrülni. hogy a szóban forgó páciensnek még 8 éves korában LSD-t adtak be úgy. egyszerűbb ha megölöd magad. amikor a mélyebb programozások után tudakozódtam. kifaggatták. Úgy találta. De ezt 50 . akkor egy bizonyos pontnál meg fognak őrülni. és ha kapcsolatba kerülünk néhány mélyebb szintű programmal. majd pedig egy vérvonalhoz tartozó páciens esetéről. akkor meg fogsz őrülni. az eredeti névvel. és jól leszel. és megerősítették az összes szuggeszciót. Ha valaha is teljesen integrálódol. ha valaha is emlékezel minderre. valamint a játék a dr. de elmondhatom. vajon meg tudják-e ezt tenni? Nem tudták. amikor hirtelen hallucinálni kezdett. Greenbaum szóval. hogy mindezek a "part"-ok különböző információkat nyújtanak. és be leszel zárva életed végéig egy intézetbe. Ugyanezt megismételték. Ezt a programozást úgy végezték. Ezt követően azonban már eltért a programozott feladat. ami arra utal. Nem valószínű. hogy mélyebb szintekre kell hatolnunk." Hammond ekkor úgynevezett "affect-bridge"-t (hatás-áthidalást) alkalmazott. csak kicsit másként. amivel megbénították a testét. meg fogsz őrülni. Számos olyan eset van. Később rájött. hogy ezt a programot csak a vérvonalhoz tartozóknál alkalmazták. Továbbhaladva úgy találtuk.

Itt az OPRAH szó egyfajta divatos tömegkultúrára utal. Én azonban tudom. már nem érzi a szükségét annak. pszichiáterekből. Ha a sorrend nem számít akkor rendszerint az Omegától a Deltához megyek. Ekkor hozzájuk fordulok: "Meg akarom kérdezni a "Core"-t . hogy így járjanak el egyszer. és azon érzések részleges lereagálása. "Ilyenkor rendszerint ezt mondom: "Most ezt elvégeztük. ezután következett valamennyi emléknek és érzésnek a nagy méretű lereagálása. mint "The Courage to Heal" (Bátorság a 51 .az ujjakon keresztül . amelyet az Omegához használtak. önáltató ("self-deception") programozástól.van-e valamilyen speciális parancs." Hammond végül azt ajánlotta klinikai pszichológusokból. hogy különböző legyen. Ezután még megkérdezem: "Van-e még valamilyen Omega "part" benned. ha holnap kiderülne. hogy a szíve mélyén tudja mi az igaz. hogy ez az egész probléma rendkívül kényes. továbbá az olyan könyvek. Néhány páciens esetében sokat foglalkoztunk a felső szintű programokkal. mielőtt továbbmegyünk. mert hitt az MPDben. ha nem is valamennyi. hogy megszabaduljunk az önmegtévesztő." Hammond ezután elmondotta hallgatóságának. mert a Delta programok potenciálisan erőszakosabbak. Mielőtt továbbmegyünk megmutatom nekik. azután pedig a Gammához. mert ez csökkenti a feszültséget és egyfajta optimizmust vált ki a páciensből. de találkoztam néhány olyan esettel. ha holnap kiderülne. mert folyamatban van egy kampány. hogy az egész csak egy városi mitosz és rémhír. Már felismerték." Megpróbál pontosan a kerítés tetején maradni. hogy eredetileg le lettek hasítva és most már haza akarnak térni Mary-hez. amikor számított. Ezt követően rendkívül fontos. Hammond kérdésekre válaszolva még jobban megvilágította módszerének egy-egy konkrét részletét. hogy ezeknek a "part"-oknak a többsége. terapeutákból álló hallgatóságának. D. s ezért kíméletlenül bírálták 10-15 évvel ezelőtt. Ezután azt ajánlotta. Időnként azonban igennel is találkozom. Dr. akkor még szólunk hozzájuk. amelyek kapcsolatban álltak ezekkel a "part"-okkal.még nem tudjuk biztosan. aki szakterületén a legjobbakhoz tartozik. amelyik nem hajlandó integrálódni. hogy lereagálásra kerüljenek az érzések. Ennek az az oka. mégis ilyesmiket fog mondani: "Nem lennék meglepve. hogy kezdjenek kutatni a mélyebb szint után. és egyek akarnak vele ismét lenni. amelyik nem érzi jól magát. Úgy gondolom. még foglalkozunk velük. hogy keményen küzdött a szakmai hiteléért. halálos fenyegetéseket kapott. majd ezekkel a szavakkal zárta előadását: "Egy kedves barátom." Ma már gyakran használom azt a kifejezést.memória-tünetegyüttest a vérfertőzéssel és a többivel együtt az "OPRAH" (Oprah Winfrey TV sztárnak show-műsora. amely szerint valamennyi hamis." Ekkor így szólok: "Rendszerint úgy látom." "Sok páciens esetében nem számít a sorrend. hogy "visszatérés oda. Maradhat egy kevés. hogy ő milyen gyakorlatot alakított ki? Először törölte az Omega rendszert. és azon sem lennék meglepődve. és ez megkönnyebbülést okoz. ahonnan jöttél". hogy létezik egy nemzetközi összeesküvés. amelyben szabad programokat törölni?" Legtöbb esetben nemleges a válasz. és fenntartásai vannak vagy aggódik?" Ha van. Maradtak-e még emlékek és érzések bármely "part"-ban. kétszer vagy háromszor is. J. könyvklubja és saját folyóirata van. amely az Omega programhoz tartozott? A válasz rendszerint nem. hogy lehetséges a siker. Tapasztalatom szerint a legtöbb esetben integrálódnak. és összerakhatunk 25 "part"-ot egyidejűleg egy sokszorosan fragmentált komplex MPD-ben.) idézte elő.

Ezen kívül igen sok ember. fejezet 52 .) széles körben elterjedt. J." 2.gyógyításhoz) és a hipnotizáló nagy terapeuták. ha valaha is baleset történne. hogy legyen alapos nyomozás. Vártam addig. hogy bizonyos időpontokban hangot kell adnunk morális lelkiismeretünknek. Sok információt félretettünk és eljuttattunk a tényfeltáró újságírókhoz. Önök. amíg kellő mennyiségű bizonyító anyaghoz jutok független forrásokból azért. mint pl. akkor meg fognak ölni. Meggyőződésem. hogy szilárdan alátámasztva állíthassam: mindez (mármint az agykontrol D. hogy ha meg akarnak ölni. Személyes véleményem az. valamint a különböző nyomozó hatóságokhoz. remélhetőleg követelni fogja.

mennyire ördögiek. ez rendkívül fájt neked. könyvét az időközben rendkívül titokzatos körülmények között elhunyt barátjának Bill Colbynak dedikálta. 16 éven át Nebraska állam szenátora volt 1971-től 1987-ig. Bill Colby a következőket mondta DeCamp-nek: "Amit meg kell értened John. Szerzője John DeCamp ügyvéd. DeCamp Vietnamban harcolva vett részt a nebraskai választási kampányban levelezés útján. De mindez ideig nem ölt meg téged. így többek között arra. gyerekeket és felnőtteket egyaránt beprogramoztak. az az. 1969-ben ismerkedett meg egy vietnami iskolás lánnyal. hogy te mennyire vagy elszánt és őszinte.John DeCamp nebraskai szenátor a gyermekek védelme érdekében John DeCamp a szerzője a "Franklin Cover-Up" (A Franklin ügy eltusolása) című Amerika szerte nagy figyelmet keltő dokumentumkönyvnek. a rosszat. Jelenleg John DeCamp ügyvédként dolgozik Nebraska tagállam Lincoln nevű városában. amelynek a révén a páciensek. Megpróbáltad leleplezni az ördögit. hogy 2834 félig amerikai. a vietnami háború veteránja. novemberében. vérfertőző kapcsolatra kényszerítették. Hammondéhoz. és hogy mennyi bizonyíték áll a rendelkezésedre. félig vietnami árva az Egyesült Államokba kerülhessen. Fő módszerük az volt. Vannak esetek. Azok a háttérerők. hogy cáfolhatatlan bizonyítékokkal támasztja alá: igenis létezik a gyermekek rituális kínzása. hogy ne foglalkozzék mindazzal. szenátor DeCamp visszatért Vietnamba. amivel szembe kell nézni. amelyet a klinikai pszichológus és orvos pszichiáter alapos szaktudás birtokában feltárt. Bill Colby halála előtt felesége társaságában azt tanácsolta John DeCamp-nek. vagy rosszak és függetlenül attól. Te megtetted a magadét. akit később 1975-ben feleségül vett. illetve bizonyos szekták rituális jellegű kínzásoknak vetették őket alá. DeCamp kapitányként 1969-ben és 1970-ben az akkor nagykövetként Dél-Vietnamban szolgáló William E. Hiszen már amióta igyekszik felderíteni az ügy hátterét. oly hatalmasak. akik felfedezték és bizonyították. politikus. amikor Saigon elesett. hogy annak a segítségével aláássa azoknak az orvosoknak. hagyd abba. amelyek oly nagyok. hogy az úgynevezett "Repessed Memory Syndrome" (Elfojtott emlékezet tünetegyüttes) valójában nem létezik. mielőtt ez megtörténik. hogy semmit sem tehetsz ellenük függetlenül attól. amit könyvében megírt. hogy a kormányzati pénzekkel finanszírozott agykontroll kísérletek keretében számos embert. Jelszava az volt. 15 személy. oly sokat jelentenek más emberek és intézmények számára. pszichiátereknek és pszichológusoknak a megállapításait. amelyek tudatbefolyásoló kísérleteit felfedezte és konkrét esetek kapcsán leleplezte. amikor a dolgok túl nagyok 53 . hogy mit tartalmaz a "Franklin Cover-Up" című dokumentum kötet. vagy vigyetek minket haza". hogy az agykontroll kísérletekbe bevont szakemberek segítségével elterjesztették. aki így vagy úgy kapcsolatban állt a történtekkel életét vesztette. mindent elkövettek. és részt vett a Phoenix program kifejlesztésében. Ezért rendkívül fontos megismerni. főleg gyermekek különböző manipulációk eredményeként meg nem történt dolgokra emlékeznek. csupán a közvélemény megtévesztését szolgáló "kacsa". Ezért a kezdeményezéséért az elnök is kitüntette. hogy időnként vannak erők és események. Colby Nixon és Ford elnöksége idején a CIA igazgatója lett. 1975-ben. ahol is elérte. A CIA ebből a célból létre is hozott egy alapítványt a "The False Memory Syndrome Foundation"-t (Hamis memória-szindróma alapítványt). amikor megjelent a "Franklin Cover-Up" második kiadása. hogy szüleik szexuálisan molesztálták őket. Colby munkatársa volt. Ez egyike az élet kemény tényeinek. részben pedig a kísérleteket finanszírozó szervezetek titkos céljait szolgálták. Ezek a programok részben rituális jellegűek voltak. Azt mondom. hogy aláássák a hitelét. családja körében. Az ő küzdelme úgy kapcsolódik Dr. hogy "hagyjatok minket győzni. Ezzel szemben létezik az úgynevezett "False Memory Syndrome" (Téves emlékezési tünetegyüttes). 1996.

Ha van eltusolás. és ne pusztítsuk el magunkat vagy hagyjuk megölni a folyamatban. és ott olyan anarchikus viszonyokat talált. hogy ismerje a Franklin ügy komolyságát. és most már én teljesen bizonyos vagyok ebben. egy magadnál viselt fegyver nem állítja meg őket. ahogy arra nem is számítottunk. hogy talán fegyvert kell viselnie. de elég érzékenynek kell lennünk. azaz annyira megbénult a birodalmi állam működése." Colby ehhez még hozzátette: "Tedd meg a lehetségest és ismerd fel. Korábban is már számos figyelmeztetést és fenyegetést kapott. és úgy jön el. A saját biztonságod és túlélésed érdekében állj félre. Hogyan képes erre bármely tisztességes és intelligens személy? Ha én. akkor az eltusolás csak a kormányzat kulcsintézményeinek az aktív támogatásával és együttműködésével lehetséges a bíróságoktól a rendőrökig. A győzelem azonban. amit időnként megtehetünk.ahhoz. hogy tegyen érte valamit. a hol és a hogyan az. Ez legfeljebb téged fog megölni. eljön az idő. hogy a gonosz győzedelmeskedik és mindenki. Ez meggyőzte DeCamp-et. Bill Colbynak kellő oka volt arra. és utána nézel néhány valóban jó tényfeltáró riporternek. amelyben a szenátus magánnyomozója Gary Caradori és fia tartózkodott. A legjobb. Az a probléma. kereshette fel az egykor féltve őrzött helyeket a Vörös téren. amely meghozza a győzelmet és a jó fog diadalmaskodni a gonosz felett. vagy valaki hozzám hasonló nem folytatja az ügy felderítését. hogy mit csinál. hogy legtiszteletreméltóbb polgáraink és üzleti vezetőink a fejük búbjáig el vannak merülve a kábítószer ügyletekben és a hivatalos korrupcióban. ami nem az. hogy a történelem haladjon a maga útján. 54 . minden akadály és igazoltatás nélkül. Természetesen mindez nem maradt hatás nélkül John DeCamp-re. ha egyáltalán ki is derülne az igazság. hogy derítse ki. hogy egyénenként legyőzzük őket. hogy a legfőbb rivális hatalom hírszerző szolgálatának vezetője. hogy ne kockáztassunk mindent. ha rámutatunk az igazságra és félreállunk. Tovább kell dolgoznunk a cél elérésén. hogy mit akart ezzel közölni. Mindketten az életüket vesztették. ami rendszerint ismeretlen a számunkra. Arra kérsz. amelyek túl hatalmasak ahhoz. Amikor DeCamp kérdően nézett rá. hogy gyermekeket kínoztak és megöltek." Amikor DeCamp erre úgy válaszolt. Félre kell állnunk. Csak a mikor. John DeCamp ekkor így válaszolt barátjának: "Bill. Colby kinevette: "Nem. ettől vagy attól való félelmében. a leggazdagabb közösségi és állami üzletemberekig. Számodra John eljött ez az idő. hogy az egész Franklin-történet csak fantázia. felhívod rá az országos sajtó figyelmét. olyan rövid idő alatt. A nebraskai törvényhozás bizalmasan felkérte őt néhány hónappal korábban. amit tehetsz a személyi biztonságod érdekében. ahogyan azt szeretnénk. mikor teszünk valamit e gonosz és korrupció ellen?" Ez után Bill Colby elmondta barátjának." Bill Colby figyelmeztetéséhez felesége Sally csak fejbiccentésével csatlakozott. És ha igazad van. noha eredetileg azt hittem. Ha el akarnak kapni. Senki nem törődött vele. Amikor tudom. fejetlenül töri magát. hogy nemrég jött vissza Moszkvából (még 1991-t írunk). hogy foglalkozzunk velük. valakinek cselekednie kell. mi okozta annak az egymotoros repülőgépnek a szerencsétlenségét. akkor Bill Colby ezt fűzte hozzá: "Időnként vannak olyan erők. amelyre várunk. és hagyni kell. a CIA igazgatója éjjel. amit mondasz nekem Bill. hogy meg kell írnia a "The Franklin Cover Up" című könyvét. A legjobb. akkor ki fogja ezt megtenni? És ha mi abbahagyjuk. hogy hagyjam az egészet és sétáljak odébb. a legmagasabb rangú politikusoktól a tömegtájékoztatási intézmények képviselőjéig. amikor tudom. Nem tudom elhinni azt. hosszabb időt igényelhet. aki valaki. Amikor testem minden porcikája arról szól. ha elmondod a történetedet. hogy kormányzati intézmények korrumpálódtak.

akiket név szerint megnevezett. és egy korábban szkeptikus pszichológus is meg van róla győződve. Tizennégy hónap alatt az első panaszbejelentés után a rendőrség 140 meghallgatást végzett. hogy vizsgálja ki a Franklin Credit Unionnal szemben felmerült vádakat. az FBI egyik okkult bűnözésben illetékes szakértője. amely a "Chicago Tribune" 1991. Owen 1990-ben az állította a nagy esküdtszék előtt. mint kiskorút. A nyomozást végző ügyész egyszerűen kijelentette. Ez a két nagy esküdtszék azonban az áldozatok tanúját ítélte el hamis vallomásért. és közölte. köztük a legnagyobb helyi újság az "Omaha World-Herald" kiadóját. Az egész egy nagy "hírlapi kacsa". Két másik ugyancsak az áldozatok közé tartozó tanú kényszer hatására visszavonta korábbi vallomását. leghatalmasabb és legtekintélyesebb üzletemberei. nem hisz a gyerekeknek. Az iskola adminisztrátora sátánista rituálét alkalmazott rutinszerűen velük szemben. Hivatalos részről azonban nem létezőnek tekintik a rituális zaklatást. hogy Alisha Owen és Paul Bonacci tanúvallomása a velük történt visszaéléseket illetően kölcsönösen alátámasztja egymást. így például a new yorki "Village Voice" (1990. A szülők azonban hittek nekik. Alisha Jahn Owent. Nebraska állam Douglas megyéjében működő esküdtszéke bűnösnek találta a hamis tanúzás bűncselekményének elkövetésében. Vagyis az elkövetők és a szolgálatukban álló sajtó a bizonyítási tehernek a gyermekekre történő áthárításával próbál elmenekülni a felelősségre vonás elől. június) szerint nem is létezik. A sátánista vagy rituális erőszak számos újság szerint. Bonaccit is megvádolták hamis tanúzással. Ezért két hónapra rá 9-27 évig terjedhető börtönre ítélték. Mindkét nagy esküdtszék elismerte. Az áldozatok szörnyű kínzásokról számolnak be. az Omaha városi rendőrfőnök és a Franklin Community Federal Credit Union nevű helyi pénzintézet vezetője szexuálisan kínozták. nem azok. amely több mint 225 %-os növekedés volt 1976-hoz képest. azt a megbízatást kapta. amit a szülők. hogy az igazat mondják. vagyis amely a helyi és a szövetségi igazságügyi rendszer keretében működik. DeCamp megemlít egy beszámolót. május 17-i számában jelent meg. Azt kifogásolták. hogy 1991. hogy nem tudja alátámasztani az 5-9 éves korig terjedő gyermekek állításait. Egyre több gyermek áll elő és leplezi le kínzóit és a rendőrség okkult jellegű rituálékkal kénytelen szembesülni. Azt is elmondotta. legalább is ilyen értelemben nyilatkozott Kenneth Lanning. hogy a gyerekek csak fantáziálnak.A továbbiakban erősen rövidítve összefoglaljuk a könyv tartalmát. amelyek azt támasztják alá. hogy elvitték őket az iskolából és egy kékre festett házban gyötörték őket. hogy egy nebraskai kerületi bíró. Ezt Alisha Owen és Paul Bonacci megtagadta. DeCamp ezután közli azokat az adatokat. más szóval sátánistává válik. hogy senki sem tudja azokat állítólag bizonyítani. hogy ahhoz a nebraskai gyermekcsoporthoz tartozott éveken át. Ez az eset is egy újabb irányvonalat jelez a gyermekek zaklatásával kapcsolatosan. akiket a fiatalok megneveztek. a pedagógusok és a szociális gondozók is alig tudnak felfogni. Alisha Owen arról is tanúvallomást tett. Ugyanakkor a tömegtájékoztatásban egyre nagyobb hangot kap az. akiket kábítószer futárként használtak az egész Egyesült Államokra kiterjedően Nebraska leggazdagabb. hogy 1990-ben már több mint kétmillió gyereket zaklattak. 55 . miszerint közreműködött a kiskorúak elleni bűncselekmények rendszeres elkövetésében. június 21-én egy 21 éves fiatal nőt. A legszokásosabb védekezés. hogy más gyerekekkel szemben is visszaéléseket követtek el Nebraska politikai és pénzügyi hatalmasságai. A gyermekek zaklatása a jogalkalmazó szervek képviselői szerint egyre gyakrabban szadistává és rituálissá. Az a két nagy esküdtszék. Kilenc gyermek egybehangzóan állította. és kitalált történeteket adnak elő. hogy ezeket a cselekményeket azonban más személyek hajtották végre. amely azzal kezdődik.

hogy gyermekek és fiatalok tízezrei tűnnek el otthonaikból minden évben és sokat közülük rituálisan feláldoznak. hogy az FBI azért nem kéri ezeket a statisztikai adatokat. Az ügy l988-ban keltette fel a sajtó érdeklődését. King énekelte az amerikai nemzeti himnuszt a köztársasági párt választási konvencióján 1984-ben és 1988-ban.Ted Gunderson. ezért a pontos adatokat nem lehet tudni. Kiderült. mert nem akar róluk tudni. és abba. 460 panaszbejelentést tettek a Manhattan Beach-i rendőrségen. amikor a "Franklin Community Federal Credit Union" (egy helyi takarékpénztár és hitelintézet) központját a szövetségi hatóságok átkutatták és lezárták. januárjában. és ehhez hasonló történetekkel "etetik" a gyermekeket?" Gunderson hangsúlyozta. vagy a sátánista konspirációkhoz. 13 vádpontban pedig nem hozott döntést. vagy bármikor a múltban. Az esküdtszék 52 vádpontban ejtette a vádat. Gunderson erről ezt mondotta: "Az FBI-nak pontos adatai vannak arról. május 25-én: "A McMartin ügyben például mielőtt még bármilyen vádemelésre sor került volna bárki ellen. hogy 460 családban a rituális jellegű szexuális erőszakkal. hogy a politika és az üzlet hatalmasságait miként védelmezik. században tevékenykedő sátánisták) valószínűleg a leghatékonyabb és legerőteljesebb szószólói a sátánista mozgalomnak ebben az országban ma. hogy hány autót lopnak el minden évben. megerőszakolások és rablások számát. aki 28 évig állt az FBI alkalmazásában és korábban annak Los Angeles-i részlegén. Igen egyszerű lenne ezekhez az adatokhoz még egy oszlopot hozzátenni és beszerezni minden eltűnt gyerekkel kapcsolatos bejelentetésről egy kiértékelést." DeCamp rátérve a "Franklin Credit Union" botrányára rámutat. Higgyük azt. hogy hány gyermek tűnik el minden évben." Gundersont a saját nyomozásaiból szerzett bizonyítékok győzték meg arról. állatok feláldozásával. Ez a probléma pedig azonnali akciót igényelne. hogy a feljelentésekre egy jómódú kertvárosi környéken került sor. Ebben az időben vezetője a 44 éves Lawrence E. akiket rituális célból raboltak el és bizonyos esetekben meggyilkoltak. Meg vagyok győződve. Minden hónapban minden fontos rendőri központ az Egyesült Államokban benyújtja az egységesített bűnügyi statisztikai adatokat az FBI-nak. felmentették 1990. Gunderson nyilatkozott az "Executive Intelligence Review" nevű hetilapnak 1990. Kenneth Lanning cáfoló kijelentésével kapcsolatosan kijelentette: "Véleményem szerint olyanok. júliusi száma szerint hozzávetőleg 100 ezer gyermek tűnik el nyomtalanul minden évben. Anton LeVey. mert a számok egy jelentős társadalmi problémára utalnának. és fiát Raymond Buckeyt. de mivel az FBI nem vezet erről nyilvántartást. Ken Lanning (azaz az Egyesült Államokban a XX. állítólag a helyi igények kielégítését szolgáló hitelintézetből. 33 hónapig tartó tárgyalás után a kötetekre rúgó bizonyíték ellenére az iskola irányítóját Peggy McMartin Buckeyt. hogy ez betekintést enged a gyermekekkel való visszaélés. A "Reader's Digest" 1982. mint Aleister Crowley. (Larry) King a republikánus párt egyik emelkedő csillaga. Az akcióra azért került sor. és a "National Black Republican Council" (a Nemzeti Fekete Köztársasági Tanács) egyik vezetője volt. speciális nyomozó volt. Michael Aquino. behatóan ismerte a közelmúlt egyik leghírhedtebb rituális kínzási esetét. mert közel 40 millió dollár hiányzott a viszonylag kicsi. Nem gyűjtik az erre vonatkozó adatokat. amely a McMartin előkészítő iskolában fordult elő Kaliforniában. Ez a szám igen nagynak tűnik. Ismeri az elkövetett gyilkosságok. A pénzügyi botrány azonban hamarosan egy sokkal nagyobb botrányra derített fényt. nem beszélve azokról a gyermekekről. a szervezett és illegális kábítószer kereskedelem világába. hogy Omahából és környékéről 56 . de az FBI-nak halvány fogalma sincs. ahol a lakók rendszerint szkeptikusan viszonyulnak a gyermekek szervezett molesztálásához. Azonnali közfelháborodással szembesülnének.

hogy Larry King milyen felső kapcsolatokkal rendelkezik. A törvényhozás vizsgálata 1988. DeCamp meg van róla győződve. A jogalkalmazó illetékesek azt állították. DeCamp ismerteti könyvében ezeket. DeCamp ügyvédként olyan ügyekben tett szert jártasságra. a 300 ezer megkérdezett nebraskai 94 %-a meg volt arról győződve. A közvélemény számára hasznos lenne ezeknek az ismerete is. hogy csak olyan dokumentumokat ismertessen. A New York Times arról írt. Ezekkel a fantáziára alapított esetekkel szemben DeCamp egyértelműen leszögezi. hogy igazat állított. Három évvel később az ügyről már alig tud valaki. hogy ilyenek nincsenek.gyermekeket vittek repülőgéppel városról városra. A nebraskai törvényhozás vezető nyomozója a néhai Gary Caradori volt. hogy a Franklin üggyel kapcsolatosan elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz. hogy "kísérteties és rejtélyes botrány formálódik Omahában". az ügy le van zárva. amelyekkel ártatlanul vádolnak meg felnőtteket a gyermekek molesztálásával. a hivatali hatalommal és 57 . szembeállítva a városi és az állami hatóságok állításaival. hogy összegyűjtse a bizonyítékokat a nebraskai törvényhozásnak a Franklin-ügy kivizsgálására alakult különleges bizottságától. A honatyák már sejtették. vagy sátánista tevékenységre. de ezt nem tette. Nebraska állam alkotmánya szerint az új törvényhozásnak jogában állt volna folytatni az előző által megkezdett nyomozást. amelyeket jogszerűen publikálhat. Larry King börtönbüntetését tölti pénzek szabálytalan kezelése miatt. DeCamp meg van róla győződve. mert a jog nem engedi meg. hogy nem találtak bizonyítékot King által irányított kábítószer ügyletekre. DeCamp szemtanúja volt a Franklin-ügy kibontakozásának. a pedofíliát. akiket aztán a Franklin Hitelintézet és közismert nebraskaiak által rendezett partikon a résztvevők saját céljaikra használhattak. hiszen ő is ott volt. hogy megalapozza az áldozatok állításait. ha valamennyi hatóság által ismert adat nyilvánosságra kerülne. kivéve azt az esetet. amit a nyomozó hatóságok nem vettek figyelembe. Carradori említ egy sor olyan nyomot. DeCamp 1990-ben memorandumot is írt az ügyben. novemberében kezdődött. amelyekben gyermekek vádolták a felnőtteket különböző visszaélésekkel. januárjában végződött. Azt is hangsúlyozza. hogy ezeket nyilvánosságra hozza. amely azonban nem jelent meg a sajtóban. hogy a gyermekekre vonatkozó állítás "gondosan kiagyalt megtévesztés" volt. A nagy esküdtszék irataiból nem szerepel egy sem a könyvben. hogy mi forog kockán és ezért inkább félreálltak. amikor a már említett Alisha Owent elítélték. és 1991. Azon a napon. A városi. amikor is egy új törvényhozási időszak vette kezdetét. a gyermekbántalmazást. állami és szövetségi jogalkalmazók azt állítják. mert akkor teljesen egyértelműen el tudnák dönteni mi igaz és mi nem. DeCamp az "Országos Gyermekbántalmazás Elleni Védelem" nevű szervezet nebraskai központjának az ügyvédje. gyermekkel való szervezett visszaélésre. Tudta. Éppen ez az. amikor két ízben is elénekelte a köztársasági párt konvencióján a himnuszt. ő maga is Nebraska állam meghatározott utasítással ellátott delegátusaként támogatta Ronald Reagan és George Bush hivatalos elnökjelöltté való minősítését. és közölték az emberekkel. hogy ezekhez a dokumentumokhoz törvényes módon Paul Bonacci ügyvédjeként jutott hozzá. Ugyanakkor az "Omaha World-Herald" teljesen hamis módon tájékoztatta a lakosságot. és eltusolásának is. Ez a szervezet azok ellen a hamis vádak ellen küzd. ami arra késztette DeCamp-et. Azt is hozzátették. és hogy eltusolás történt. hogy nincs rosszabb. DeCamp külön is ügyelt arra. akkor kétséget kizáróan bizonyítani lehetne a kábítószerrel való visszaélést. mint a gyermekek molesztálása. amikor embereket ártatlanul vádolnak meg gyermekek elleni erőszakossággal.

A már említett Omaha World-Heraldban és a TV-ben így nyilatkozott az érintett személyek ügyvédje: "Ez a könyv a legrágalmazóbb. amelyben egy pap is érintve volt. hogy rendkívül körültekintően és óvatosan kezeltem a témákat. hogy valóban szörnyűségekről szól a könyve. Személyében nem egy fantáziadús gyermek erősítette meg a gyermekek bántalmazását. az áldozatok és szüleik tanúvallomásait. Ez kétségtelen. és aki korábban az Elnök különleges megbízottja volt nagykövetként az ENSZ mellett és hosszú időn át Amerika legnagyobb gyermeknevelő intézetének az élén állt. amit feltétlen biztonsággal dokumentálni tudok." Végül is csak az Atlantic Telecast nevű TV társaság perelte be.folytatta . és csak arról írtam. májusában. és megpróbáltam lépni. amelyet valaha is olvastam." A könyv. vagy nem az igazságot tartalmazza. mert jellemzően szemlélteti. a törvényhozás bizottságainak a meghallgatásait. a rendőrségi és az FBI jegyzőkönyveket. Ezután a találkozó után Monsignor Huppot elmozdították Boys Town éléről. Érdemes megemlíteni azt. a szenátorok. Hupp a beszélgetés során bizonyítékokkal támasztotta alá a Franklin-ügyben felmerült vádakat. aki két népszerű könyvet is írt. akkor csak pereljék be. hogy megcsalják.közmegbizatással való visszaélést. mert ez elősegíti az igazság kiderítését. DeCamp azonban névtelen levélben kapott egy kópiát az elhallgattatott műsorról. A műsort 1994. amikor DeCamp visszakérdezett. hogy a könyv első kiadását követően DeCamp-et felkereste Monsignor Robert Hupp 1992. és utoljára jön rá. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség uralma alá került Egyesült Államokban milyen módon degenerálódott a szólásszabadság a polgárok pártatlan és pontos tájékoztatásához való alkotmányos joga. és fellépnek John DeCamp ellen." Ezt követően Monsignor Hupp beszámolt egy gyermek tragikus esetéről. hogy ha a tények nem kerülnek napvilágra. A kópia minden kétséget kizáróan megerősítette. Ha valaki úgy gondolja. 58 . az igaz. az érsek úgy döntött. Meggyőződésem. hogy amit DeCamp leírt a könyvében. A könyv le lesz állítva és DeCamp-ről be lesz bizonyítva. hogy bármelyik állítása is téves. Egy évi munka során rengeteg új dokumentumot gyűjtöttek és számos tanú meghallgatást és interjút rögzítettek. aki a kritikus 1970-es és 80-as években az omahai Boys Town nevű gyermekotthon vezetője volt. és kártérítést kell fizetnie." DeCamp egyetértett ügyvéd kollégájával abban. Idézi Benjamin Franklint. Ellenkezőleg. de ezt a pert is DeCamp szenátor nyerte meg. amikor a segítségét kértem. a kormányzati intézmények eltusolását és hogy ebben milyen részt vállaltak köztiszteletben álló gazdag személyek. "Valójában .örülök ha beperelnek. ne tegyünk semmit. ezt válaszolta: "Olyan vagyok. DeCamp hangsúlyozza. hogyan történhetett mindez az Ön vezetése alatt. Ő Amerika egyik legismertebb és legtiszteltebb katolikus papja. Az utolsó pillanatban azonban ezt a műsort leállították. Érdemes röviden összefoglalni. megjelenése után a támadások kereszttüzébe került. a szólásszabadság elfojtásával kell kezdenie. akik a kormányzati intézményeket és a sajtót ellenőrzik. 1993-ban az angol Yorkshire Televízió stábja az amerikai Discovery Chanell-el közösen tényfeltáró műsort készített a Franklin-ügyről. amely eredeti formában tartalmazza a nyomozati hatóságok. aki úgy látta: "Bárki is próbálná a nemzet szabadságát megdönteni. legbecsületsértőbb. hogy hazudik. aki nem tudja. akkor az igazság helyére azok érdeke és véleménye lép. hogy mi előzte meg a brit forgatócsoport munkájának törlését. A megrágalmazott személyek jogi eszközökkel fogják leállítani a terjesztését. május 3-án kellett volna a kinyomtatott program szerint sugározni. mint az a feleség." Amikor végül is gyanút fogtam.

hogy mennyire érinti az ügy a legmagasabb kormányzati köröket. akkor majdnem biztos. amelyeket Laurence King. Ez az ítélet nagy visszhangot váltott ki a különböző agykontroll kísérletek szenvedő alanyai körében. hogy a Franklin-ügy milyen országos szintű politikusokat érint Washingtonban. A két TV társaság ügyvédei azonban elérték a dokumentumok visszaszolgáltatását. hogy a második kiadás megjelenéséig 15 személy vesztette gyanús körülmények között az életét. Végül a készítők csak néhány korlátozott szempontra szorítkoztak. hogy a kábel-tévé ipar vesztes lesz a folyamatban lévő vitában. Kulcsfontosságú politikusok egyértelműen tudatták. és a műsorra tűzés is megtörtént. Ezután a jogászok képről képre. hogy pornográf anyagot tartalmaz. hogy Nebraska tagállam Lincoln nevű városában a szövetségi bíró megítélt 1 millió dollárt a 31 éves Paul Bonaccinak azokért a lelki és fizikai bántalmakért. február 24-i számában beszámol arról. King éveken keresztül arra kényszerítette a gyermek Bonaccit.sugárzásra kerül. Így dokumentálták. fontos intézményeket és személyiségeket. különös tekintettel azokra. A "Conspiracy of Silence" kópiáit pedig megsemmisítik. május 3-i programjában. Az az egyezség született. Warren Urbom bíró azonban arra kötelezte a 15 évi szabadságvesztés büntetését töltő Kinget. Urbom bíró döntésében megállapította: "King folyamatosan alávetette a felperest (Bonaccit) ismételt szexuális 59 . akik rendszeresen részt vettek a Larry King által a saját washingtoni lakásában rendezett partikon. mint az MK-ULTRA és a Projekt Monarch. hogy a Boys Town gyermekotthon lakói és a Franklin-botrány olyan személyiségei. Ez a jogi döntés a sátánista rituális gyermekkínzás egyik notórius elkövetőjével szemben példa nélkül áll. az Egyesült Államok Kongresszusában. A jogászok úgy gondolták. A "The Des Moines Register" 1999. a csődbejutott Omaha Credit Union korábbi menedzsere okozott neki. A Yorkshire TV költségeit megtérítik. Janet Reno-nak. a Discovery Channel pedig kiszáll az ügyből. Miközben ez a kozmetikázás folyt. hogy ha a "Conspiracy of Silence" (A hallgatás összeesküvése) . mint DeCamp a saját könyvében. hogy ilyen átfésülés után már megvédhető a film minden rágalmazással és befeketítéssel szemben. Amikor a brit forgatócsoport megküldte az Egyesült Államokba a sugárzásra szánt szalagot. az amerikai törvényhozás éppen az egész kábel-tévé ipart érintő törvényről tárgyalt. Azt is bizonyították. mint Peter Citron és Larry King milyen kapcsolatban álltak egymással. hogy tűrje el a vele történő pornográf anyagok készítését. A törvény egyik vitás kérdése az volt. hogy fizessen 800 ezer dollár kompenzációs kártérítést és további 200 ezer dollár büntető jellegű kártérítést a sértettnek.ez volt a tervezett tévéműsor címe . aki még nyilatkozatot adott a Yorkshire TV számára. hangról hangra hónapokon át gondosan átfésülték az anyagot. Az amerikai kormány olyan programjainak az áldozatai. sőt a Franklin-ügyben levelet is írt az akkori igazságügyi miniszternek. hogy tartalmilag ellenőrzés alá helyezzék-e a kábel-tévé által sugárzott műsorokat. hogy ezek a politikusok és üzletemberek kábítószert fogyasztottak és pedofil magatartást tanúsítottak a gyermekekkel. Az ügy nem elhanyagolható része.DeCamp 1996. hogy a "Conspiracy of Silence" lekerül a műsorról és egyetlen másik TV állomás számára sem adható el. Feltárták azt is. nyarára már össze tudta rakni a részleteket: A Yorkshire TV és a Discovery Channel a dokumentum műsor készítésének kezdetén még nem tudta. hogy az így már sugározható a Discovery Channel 1994. a nagy tömegtájékoztatási intézmények részéről semmilyen nyilvánosságot sem kaptak. ezt azonban sokkal pontosabban feltárták. Egy sor változtatás után közölték. Később csatlakozott ehhez a sorhoz Bill Colby is. a vámhatóságok a dokumentum anyagot lefoglalták arra hivatkozva.

magányos és költséges jogi küzdelmet folytatott azért. kábítószer futároknak. Mindez a többszörös személyiségi zavarral áll kapcsolatban. erőszakkal. gyermekbántalmazással. sátánista rituálékat szervezett és irányított. hogy King szexuálisan zaklathassa őket. és részt vegyenek pornográfiát készítő csoportjában. hogy leleplezze azokat a bűnöket. aki korábban Nebraska állam szenátora volt. eltörték az ujjait. aki szerint e problémát kutató szakértők szerint a Monarch gyermekáldozatai sorsáért egyrészt a kormányzat és a hadsereg. George Busht. mint a központi hírszerző ügynökség. továbbá részt vegyen deviáns szexuális cselekedetekben és mazochista orgiákban más kiskorúakkal. DeCamp a Bonacci sérelmére elkövetett rágalmazással. hogy Paul Bonaccit megfosszák polgári szabadságjogaitól. aki hosszú. A Monarch program áldozatai. Harold Andersent az Omaha World-Herald kiadóját és az omahai rendőrséget. jogtalan fogva tartásnak. amelyet alperes King jogellenes tevékenysége okozott. Az ügy kapcsolatban áll magas állású politikusokkal. hogy számos alkalommal szexuális kapcsolatot létesítsen King alperessel és másokkal. hozzátéve: "A felsorolt és 8 éven át (1980-1988) tartó szenvedések folyamányaként felperes a mai napig viseli a következményeket. fél attól. Satanism and Murder in Nebraska (A Franklin-ügy eltusolása: Gyermekbántalmazás. miként azt már ismertettük. DeCamp. ahol a szülők saját maguk adományozzák gyermekeiket kultikus célokra. szélsőséges emocionális gyötrésnek. Kinget. nehézségei vannak a munkahelyén. Ezeket az önállósított tudatrészeket. vagy merénylőknek. sátánizmus és gyilkosság Nebraskában). DeCamp idézi Anton Chaitkint. vagy fokozatosan szoktatják ezekhez a rituálékhoz. futároknak. elkülönített személyiségeket aztán be lehet programozni kémeknek. hogy Paul Bonacci és más 60 . Chaitkin azt is állítja. hogy gyűjtsön össze gyerekeket abból a célból. érintve az akkori alelnököt. Bonacci a multiple personality disorder (tudathasadásos személyiségzavar) áldozata és elsődleges énjén túlmenően még 14 különböző személyiséggel bír. bírókkal továbbá rendőrökkel a kábítószer elosztással és pénzmosással kapcsolatos "Iran-Contra-ügy" kapcsán.erőszaknak. amelynek teljes címe így hangzott: "The Franklin Cover-Up: Child Abuse. hogy a Monarch Projekt fiatal emberekre utal Amerikában. hogy kábítószerekkel és elektrosokkal módosítsák tudatukat. ha alszik gyötrő álmai vannak. vagy a katonai hírszerzési szervezetek által folytatott agykontroll kísérletek áldozatai voltak. hogy több önáló tudattal rendelkező személyiségre bontsák fel énüket. jogtalan fogva tartással. depresszív emlékek gyötrik és alkalmanként verbálisan erőszakos. DeCamp megállapítja. Arra kényszerítette a felperest. hogy mások követik. ütötték a fejét és az arcát és más megaláztatásokon ment át King alperes jogtalan cselekményei következtében" .állapította meg a bíró. Álmatlanságban szenved." Bonacci ügyvédje John DeCamp volt. üzletemberekkel. köztük Lawrence E. 1991-ben DeCamp pert indított a szövetségi bíróságnál megvádolva 16 tekintélyes személyiséget és intézményt. Más gyermekeket elrabolnak és eladják erre a célra. másrészt pedig a sátánista. akik az amerikai kormányzat olyan intézményei. úttörőnek számító könyvében meg is írta ezt a szennyes történetet. tettlegességgel és emocionális fájdalom okozásával vádolta őket. hogy összeesküdtek abból a célból. Kényszerítette a felperest. akiket büszkén "vérvonalhoz tartozónak" neveznek azért." "Bonacci égési sérüléseket szenvedett. amelyekben egy nemzetközi pedofilpornográf érdekszövetség vett részt." "Lemondott kívánatos katonai pályafutásáról és életveszélyes fenyegetéseket kapott. pontosabban kifejezve pogány kultuszok viselik a felelősséget. megölik. miként kínozták őket abból a célból. Ez utóbbiak több nemzedéket felölelő csoportok. akik közé Paul Bonacci is tartozott elmondották.

vagy eskü alatt kell nyilatkozniuk. amely felhasználta szakértelmét és gyakorlatát az agymosásban. aki a közelmúltban nyugdíjba vonult hosszú időn át irányította a hadsereg egyik pszichológiai háborúra szakosodott részlegét. Ezt Gosch megerősítette hozzátéve: "De ezután nem emeltek vádat ellene a San Francisco-i Presidio-ban kitudódott gyermekbántalmazások miatt. hogy jogellenesen börtönözték be őket azért. mivel a többi ország is kémkedett Amerika ellen. Chicago-ba. Az MK-ULTRA program az 1950-es években indult be a CIA kezdeményezésére.gyermekáldozatok meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak arra a központi szerepre. Alisha Owen és a többi agykontroll kísérlet túlélőjének azt az állítását. tudom.. Gosch ezután említést tett Michael Aquino-ról. a homoszexuális pedofiliában és gyilkosságban. hogy saját 12 éves Johnny nevű fiát West Des Moines-ben 1991-ben elrabolták." Paul Bonacci története Az egyik legszívszorongatóbb része a bírósági aktának Paul A. Kezdetben én is csak nagy nehezen tudtam elfogadni őket egész addig. "Nem volt jogszabály Iowa törvénykönyveiben. 61 . a férfit. hogy a rendőrségnek 72 órán belül akcióba kell lépnie. amelyet megalázásukban Michael Aquino alezredes játszott. hogy az Offut légibázison volt (amelyet számos áldozat az agykontroll visszaélések központjának nevez). Noreen Gosch a "Missing Children" (eltünt gyermekek) szervezet munkatársa eskü alatt vallotta. hogy ne tehessenek tanúvallomást bántalmazóikkal szemben. aki megalapította a Temple of Set-et és közeli barátja volt Anton LaVey-nek. ezt DeCamp-nek azzal indokolta. hogy Aquino ezredest eltávolították a hadseregtől. amely előírná. tudom. valamint a gyermekrablás más részleteit. és akinek az érdekében DeCamp pert indított Lawrence E. vagy a legtöbb tagállaméban. mint az Irán-Contra ügy és nagyobbat." Gosch szerint az FBI megpróbálta eltusolni az ügyet. mint Clinton elnök hűtlenkedései. aki a hadsereg kötelékében szolgált és a legbizalmasabb adatokhoz is hozzájutott. hogy kapcsolatban állt sok ilyen gyermekkel. amíg szembesültem a tényekkel. Mindez extrémnek és bizarrnak hangzik.. Noreen Gosch így folytatta: "Mindketten aktívan részt vettek a rituális szexuális bántalmazásban. semmilyen bizonyíték se kerüljön elő. akit ellenőrizni kívántak. a sátánizmusban. Bonacci elmondotta. Kansas City-be. aki az agykontroll egyik túlélő kísérleti alanya.-be (a fővárosba). a nácizmusban. Minesotta-ba és Los Angeles-be vitte. hogy miként kell egy tudathasadásos személyiségzavarban szenvedőt kérdeznie. úgyhogy amikor megkérdezik őket. Megvannak a bizonyítékok fehéren és feketén. Aquino. hogy King számos alkalommal Washington D. vagy bárki mást. amelynek során szándékosan hasították szét a tudatműködésüket számos önálló tudatrészre. DeCamp bírósági győzelme és a megítélt 1 millió dollár kártérítés alátámasztja Paul Bonacci. hogy Michael Aquino Iowaban volt. elkábították. hogy szexuálisan kompromittáljanak politikusokat." Ezután DeCamp megemlítette. Sátánista volt. noha 5 tanú is le tudta írni az autót. és áruba bocsátották prostitúció és pornográfia céljából. Tudom. amely a Johnny Gosch Bill (Johnny Gosch törvény) lett. hacsak a működtető nem tudja. a Church of Satan megalapítójának.C. A hidegháború során az idegen államok elleni kémtevékenység segítésére használták. Arra használták ezeket a gyerekeket. ez nagyobb botrányt okozott volna. vagy hazugságvizsgáló géppel kérdezik őket. Bonacci tanúvallomása. Így én írtam az első jogszabályt. A kormányprogramból felhasználtak pénzeszközöket a gyermekekkel folytatott kísérletezésre. King ellen.

amikor elcsábította Johnny Goscht az autójába.. aki a pedofília kérdésében is illetékes. hogy valamilyen törvényt elfogadjanak. Bonacci azt válaszolta. tanúvallomásában elmondotta.írja DeCamp hogy az Egyesült Államok igazságügyi miniszterének nincs más választása. hogy az egyik önállóan programozott leválasztott tudatrészét vagyis az egyik "alter"-ét . hogy ez a fickó a másik oldalon áll. "Az egyik személy. Ezúttal már rendelkezésre állnak pornográf felvételek tízezrei. mert Larry King mindig azt mondta. Ekkor felkereste őt egy hivatalból kirendelt védő Las Vegas-ból és közölte vele. betuszkolták az autóba és kloroformos ronggyal elkábították. akiktől akart valamit.Wesley-nek hívják és ez a tudat irányította őt akkor. de a fellebbviteli bíróság megerősítette. Nelson teljesen mást vallott. Ezt DeCamp azzal indokolta. hogy néhány katolikus pap molesztálta ügyfelét. akik eskü alatt nyilatkoztak a bíróságon. nem félek szólni róla. úgy hogy King bármit megkaphasson tőlük. aki számos taxist megölt. miközben más-más tudatú személyiség volt. február 24-én a Paul Bonacci ügyben az elsőrendű alperes Larry King mellett másodrendű alperesként megnevezte az omahai katolikus érsekségi egyházmegyét. A bírónak arra a kérdésére. a nebraskai főügyész és az egész jogi rendszer korábbi megállapításainak. amit a "Franklin Cover-Up" néven ismert ügyben eddig tettek. hogy az érsekség nem perelhető. A bíró kérdésére Bonacci megerősítette. Újabb fejleményt jelent. Amikor DeCamp jobban megismerkedett az omahai "Boys Town" nevű gyermekgondozó intézettel. hogy az egyes papok mit tesznek? DeCamp mindenesetre felkereste Rómában Ratzinger bíborost. megbizonyosodott.. feleségem ezt meg tudja erősíteni. mint hamistanúzással megvádolni a tanúkat. hogy egy Paine nevű halálraítélt. DeCamp azonban csak tényfeltáró munkája során tudta meg. mint amit a Chief Wadman vallomása tartalmaz. DeCamp nyílt levélben vonta kétségbe az elmúlt 10 év során ez ügyben hozott bírósági döntéseket "Úgy gondolom . hogy azt egyesek jogsértő módon használják. mert demokrata és Larry King pedig republikánus volt. vagy 13 éves korában kezdődött és egészen 17-18 éves koráig tartott. hiszen honnan lenne tudomása arról. hogy a szövetségi és az állami hatóságoknak újra kell foglalkozniuk Alisha Owen ügyével. hogy nehéz ezt megmondani. a neve Berny Frank. akkor kompromittáló helyzetbe hozta fiúk vagy lányok felhasználásával azokat." DeCamp a "Radio Free America" számára adott interjújában 2003. Járművet cseréltek. Egyik társával közel hajtottak hozzá. DeCamp fellebbezett a döntés ellen. hogy a "Boys Town" milyen sok lakóját használták ki pedofil csoportok. híres és romlott személyek számára. Ez 12. Elsődleges kötelessége azonban az volt. Rusty Nelson készített. amelyet a törvényhozás előtt tett. hogy King több százszor zaklatta szexuálisan. egy sor 62 . amikor még egészen fiatal gyermek volt. Ez a fickó gyűlöletet ébreszt bennem. amikor látom a TV-ben..ahol prostitúcióra kényszerítette az elrabolt és kábítószerrel elkábított fiatalokat gazdag. hogy ez a bírói ítélet ellentmond az amerikai igazságügyi miniszter. Feltehetően több ezerszer az évek hosszú során. hogy King utasításainak megfelelően kompromittáljon politikusokat. A szövetségi bíró azonban úgy döntött. Ha azt akarta. amelyeket King korábbi pornófényképésze." Bonacci. irányt változtattak és a gyermekrablás be is fejeződött. A legkevesebb az. mert időnként négyen-öten is voltak és nem ismerte az illetőket. Ezúttal Noreen Gosch megerősítette Paul Bonacci történetének a hitelességét.. aki mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiségzavarban szenved. Most már a bostoni katolikus érsekség milliós nagyságrendű kártérítéseket fizet a hasonló sértetteknek. vagy pedig tovább kell folytatnia a nyomozást a hosszú és bonyolult Franklin ügyben újra kezdve az egészet. hogy az érsekség nem perelhető. hogy milyen gyakran vették igénybe a szolgálatait a washingtoni partikon.

Ami érdekes az. hogy miként szervezték Georgetown-ban a partikat. Ezután munkahelyét is felkeresték. Mindezért a fiút tette felelőssé. meg "Boys Town". hogy soha nem is létezett. Még 24 óra sem telt el. Paine ügyvédjei azt akarták. hogy az az érdekszövetség. Amikor valaki ilyenről először hall. Én. Andrét és egy csoport más fiút éjjel elvitték "Boys Town"-ból egy más államhoz tartozó intézetbe. DeCamp kihozta a börtönből és elérte. jártam ott. amely ellenáll egy nukleáris támadásnak. akik André Paine testvérét képviselték. hogy tanúvallomást tegyen. hogy az FBI megjelent annál a komputer iskolánál. amikor felhívta a gyerek. aki most már 20-as éveiben jár találkozott DeCamp-el és elmondta neki ugyanazokat. miután a hatóságok azt állították. Miért Omahára összpontosított? . ugyanazokról a személyekről beszélt. ahová rendszeresen elvitték őket "Boys Town"-ból és hogyan készítettek pornográf filmeket. Ez a legbiztonságosabb hely a világon. hogy idejött 2001. amelyben benne volt Larry King. Az egyik ilyen intézmény az Offut légibázis az. mint nebraskai szenátor. Azon az éjszakán. Az interjú készítője. A történet tehát a véghezvitt agykontroll kísérletekről szólt. A gyerek tudta. Rá fognak jönni. Ennek az volt az oka. és mielőtt még túl messzire mennek ebben az ügyben.kérdezte DeCamp-et. Ekkor DeCamp átadta nekik könyve egyik példányát a következő szavakkal: "Miután elolvasták a könyvet. hogy Paine feltárt számos nagyon komoly problémát a Boy's Town-nal kapcsolatosan. megölöm magam. amelyek terhelő bizonyítékokat tartalmaztak Larry King-ről az ellene folyó ügyben. Ténylegesen egészen más történt. és kényszerítette a tulajdonost. A szövetségi védők. Ez ugyanaz az ügy. hogy DeCamp mondja el nekik mindazt.fiútestvérrel rendelkezett. Ugyanazokról a történetekről. ahol a bíró kizárta a perből az omahai érsekséget. amikor a "Franklin Credit Union"-t átvizsgálták és bezárták a szövetségi hatóságok. amit ezzel kapcsolatban tud. Egyik alkalommal azt mondták nekik.SAC . DeCamp a rádióinterjúban beszélt Rusty Nelson-ról is. megszakították a kapcsolatot DeCamp-el. hogy mesterségesen létrehozott tudathasadásos személyiségzavara van. Ebben az érdekszövetségben benne van a CIA és a fegyveres erő egy része is. hogy bajban van és ezt mondta: "Ha utánam jönnek." Az ügyvédeket ez nem tántorította el és André. hogy mondjon fel neki. "Azért . Omahában összefonódtak az intézmények. ahol a Strategic Air Command . A föld alatt olyan biztonságos létesítmény van. Paine egyik testvére. országosan működik. hogy az FBI benne volt az egész ügy eltusolásában. Hozott fényképeket. hogy távozik a városból. Az FBI ezután elment a lakására. Az így nyert ismereteket fel akarják használni abban a fellebbezésben. Ezért volt az oka annak is. amelyeket korábban Paul Bonacci. André azonban további információkat adott arról. előre megmondom. Omahában élt. hogy hírtelen meg fognak ijedni és elvesztik érdeklődésüket.válaszolta az ügyvéd és ismert közéleti személyiség . Tom Valentine megjegyezte. amit Paine halálos ítélete ellen terjesztenek elő. hogy az anyjához viszik látogatóba. amire a Szovjetunió összeomlása után derült fény. Ez volt a színtere egy sor intrikának. akkor csak mesebeszédnek gondolja.(A stratégiai légiparancsnokság) és vezetője található. aki a szexpartik fotográfusa volt. és elér egész Washingtonig. André. ahova beiratkozott és elkobozta a komputereket.mert Omahában történt. Amikor Paint elítélték kiderült. amit dokumentált. s ők valamennyien "Boys Town"-ban nőttek fel. A szövetségi kijelölt védő elmondotta DeCamp-nek. szeptember 11-én Bush elnök. 63 . amelyek ehhez a pedofil hálózathoz kapcsolódtak." DeCamp ekkor e-mail kapcsolatot teremtett Noreen Gosch és a fiatalember között. Vagyis valaki pszichiátriai technikákkal és szexuális bántalmazással megváltoztatta ennek a fiatalembernek a tudatműködését. Egy oregoni börtönben talált rá. ahonnan elbocsáttatták.

Reilly szerint azonban a tényleges szám ennél lényegesen magasabb. gyakran az Offut légibázisra is elvitték. hogy egyházi személyek is részt vettek a gyermekek bántalmazásában. hogy az érsekség bűncselekménynek tekinti a gyermekek bántalmazását. a virginiai Langley-ben. akkor a titoktartást választották. az MK-ULTRA típusú agykontroll kísérletek katonai komponense. július 23-án Thomas Reilly. De minden olyan állítás. amelyeket a CIA irányított olyan nevek alatt. Akkor állításait félresöpörték.mondotta sajtóértekezletén a főügyész. decemberében lemondott) a gyermekekkel tanúsított tragikus bánásmódért. de nem ő volt az egyedüli felelős. DeCamp elmondotta." Az interjút készítő ez után utalt rá. "A gyermekek bántalmazása olyan nagyarányú és elhúzódó volt. A bostoni érsekség szóvivője megerősítette. hogy sok gyermeket kivettek "Boys Town"-ból és azokat. mivel erre a Massachusetts államban érvényben lévő jog nem nyújt lehetőséget. Reilly úgy vélte. Ezt elismerte a CIA és még olyan főáramlatú újságok is írtak róla. Ugyanakkor ezen írás is azt tárja fel. amelyekben a katolikus egyház egyes képviselői is érintve voltak. mint a CIA központjában. egyszerűen nem hihető. hogy azon egyházi vezetőknek. mint a New York Times. amely szerint 789 áldozat emelt panaszt szexuális molesztálásért és bántalmazásért 250 pap és egyházi alkalmazott ellen az elmúlt 60 évben. végzi munkáját Omahában és Offutban. Amikor választaniuk kellett. nem szabadna továbbra is felelős pozícióban maradniuk. A magunk részéről nagyon sajnálatosnak tartjuk. mint MK-ULTRA. hogy a gyermekeket védelmezik-e. Ezek közé tartozik a bostoni ügy. hogy mi történik. hogy könyvében bebizonyította." . Ennek egyik legutóbbi híre. hogy az a hihetetlenség határán mozog. hogy a bíboros és a legfőbb egyházi vezetők nem tudták. amelyek a Massachusetts-i gyermekeket valaha is sújtották.hogy itt több CIA alkalmazott állomásozik. A jelentés azt is megemlíti. köztük Thomas Daily brooklyn-i és William Murphy rockville centre-i püspök szemére. akik a Larry King által irányított körbe tartoztak. Ez a jelentés nem csak a két említett new yorki főpapot bírálta. Évekkel később azonban ebben a vonatkozásban is egyre több tényre derült fény. az amerikai Manchester főpapját. hogy a fő felelősséget Bernard Law bíboros viseli (aki 2002. vagy az egyház tekintélyét. A bostoni ügy DeCamp szenátor utalt rá. hogy nem folytathat büntetőeljárást. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bántalmazásoknak a túlnyomó része az országos méretekben folyó 64 . Alfred Hughes-t és John McCormack-ot. amelyet egyházi személyek követtek el. Bostonban a nagy esküdtszék vizsgálta az ügyet és készített jelentést. hogy DeCamp és mások kutatásai szerint számos okból ez az országos pedofil-hálózat kapcsolódik az agykontrollhoz és a tudatmódosító kísérletekhez. Ez azon nagy tragédiákhoz tartozik. DeCamp véleménye szerint Offut egyfajta kapcsolattartó központ volt. de a jelenlegi New Orleans-i érseket. és szakít az eddigi titoktartó magatartásával. valamint a visszaélő papokat. Reilly csalódottságának adott hangot. Ezen túlmenően az eddig ismert legátfogóbb adatokat is nyilvánosságra hozta. hogy 2003. hogy Omahában végzett tényfeltáró munkája során olyan gyermekekkel szembeni visszaélésekkel is találkozott. mert neki tudomása volt a válságos helyzet mélységéről és elhúzódó voltáról. akik ebben a titkolódzásban részt vettek. aki súlyos hiányosságokat vetett az egyházi vezetők szemére. Massachusetts tagállam főügyésze bejelentette: Boston magas rangú egyházi vezetőinek mintegy 800 gyermekbántalmazási ügyről volt tudomásuk.

azaz meghatározó szerepe van a visszaélésekben a homoszexualitásnak. amelyekkel hatékonyan ellenőrizhetik az emberek tudatát. Mindszenty József bíboros. Másrészt bizonyítható. amely szerint sem az oroszok. Egyrészt nem lehet ma már azt állítani. erős akaratáról. A Mindszenty-per félelmetes hatását újabb események is megerősítették. Nem állja meg a helyét az sem. Amerikai részről úgy érezték. amely a Sztálin-epigon Rákosi Mátyás diktatúrája idején folyt a Vöröshadsereg által megszállt Magyarországon 1949-ben. mind a Pentagon vezetői a Mindszenty-perben újabb bizonyítékot láttak arra. hogy tudatmódosító drogokat alkalmaztak. majd amikor ezt a tények nyomására el kellett ismerni. magas erkölcsiségű magyar főpap engedelmesen bevallott mindent. Végül a programok már az emberi magatartás és az emberi tudat szinte minden részletét felölelték. és ez védelmezte a visszaéléseket elkövető és nagyrészt homoszexuális egyházi személyeket. hogy a kommunisták olyan magatartásbefolyásoló programot indítottak be. A nyugati világot és így az amerikai hírszerző közösséget. valamint a maoista Kínával. Mind a CIA. A megfigyelők meg voltak róla győződve. a CIA felelős vezetőit megdöbbentette az. hogy ezt "csakis és kizárólag a katolikus papok és más egyházi személyek" követték el. ahogyan ez a szilárd jellemű. hogy itt valamiféle "False Memory Syndrome"-ról (Téves emlékezési tünet együttesről) lenne szó. akik Koreában kínai fogságba kerülve hamis vallomást tettek a nem létező biológiai fegyverek bevetéséről.ennek részét képezte a szexuális bántalmazás is . sem más országok 65 . hogy gyenge idegzetű gyerekek fantáziálása csupán mindaz. amit átélt élményeikről orvosi terápia és jogi vizsgálat keretében elmondanak. amit kommunista rabtartói tőle elvártak. szilárd jelleméről. esztergomi érsek a magyar katolikus egyház vezetője. hogy szembe kell nézni a kihívással és ezen a téren is fel kell venni a versenyt a sztálinista Szovjetunióval. Nem kerülhető meg az a tény. A Mindszenty-per és az agykontroll kutatás Az agykontroll kutatás szervezett kibontakozására döntő hatással volt az a kirakatper. majd a Project Artichoke. és ezzel eltereli a közvélemény figyelmét azokról a háttérben folyó tömegessé vált kísérletekről. és magatartását . ez az úgynevezett "lavender mafia". amely máris a kezükbe adta azokat az eszközöket. hogy egyáltalán létezik szexuális és rituális jellegű szexuális bántalmazás. Minden egyes kódnév változás egyben a program nagyarányú kibővülését is jelentette. és a főpap hipnózis utáni transz-állapotban tette meg bírósági vallomását. Vagyis először tagadták. akkor azt sugalmazta a propaganda kampány. akik plasztik hengerekben olyan bőr alatti kötőszövetbe szúrható tűkkel voltak ellátva.és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknek ez a vonatkozása nincs feltárva. és emberi tartásáról volt többek között ismert. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás áldozatainak jelentős része fiúgyermek. Hamarosan sor került Németországban két szovjet ügynök letartóztatására. ahol jóval nagyobb számú bűncselekmény elkövetésére került sor. amit a közvélemény figyelmébe került titkos kísérletezők próbálnak elterjeszteni. A közvélemény kutatások adatai szerint igen sok amerikai gondolja úgy. amely végül átalakult az MK-ULTRA és az MK-DELTA programmá. hogy létezik egy homoszexuális hálózat az egyházon belül. Ugyancsak döbbenetes hatást váltottak ki azok az amerikai pilóták. amelyek a kezelésbe vett áldozatokat teljesen engedékennyé teszik elrablóikkal szemben. 1953-ban egy magas szintű katonai szakértői csoport mégis olyan tanulmányt nyújtott be. A tömegtájékoztatás kizárólag a katolikus egyházra összpontosít. Így vette kezdetét 1950-ben a Projekt Bluebird.agykontroll és magatartás befolyásoló kísérletek keretében történt. hogy rituális célokból is szándékosan befolyásolták a gyermekek tudatműködését.

ne csak hogy az ellenség ne szerezzen erről a tevékenységről tudomást. Tudatátalakító drogok rejtett módon. rángatózás és tántorgás előidézésére. amelyek engedelmes robotokká tudják átalakítani az embereket. A hírszerző hálózat mégis úgy döntött. akinek a megnevezését mellőzték a dokumentumokból azt javasolta. a mezőgazdasági. hogy saját offenzív céljaikra felhasználhassák ezeket az eszközöket. de az amerikai közvélemény sem. hogy igenis szükség van hatékony és praktikus technikákra abból a célból. A programban résztvevők elismerték maguk között. hogy tegyék ki halálos dózisú röntgensugárzásnak. Úgy akartak kihallgatni ellenséges kémügynököket. ahol a fogolynak nem engedték meg. hogy az egyént megtörhessék és akaratát és tudatát ellenőrzés alá vehessék. levegőtlen szobába helyezik egy darab szárazjéggel. Úgy akarták tisztára mosni saját ügynökeik memóriáját. azaz emlékezetvesztés. Ugyanez a szakértő javasolta az áldozat testhőmérsékletének a csökkentését a fagypont alá. hogy úgy öljenek meg egy embert. Mindebből azt a következtetést vonták le. Érdekeltek voltak a megsemmisítésben is. Az egyik CIA dokumentum szerint a kísérletek irányítói egy megzavarodott. mint ellenszenveset. a légierő. hogy ez a fajta kutatási és kísérleti tevékenység korlátok közé szorítva szigorúan titokban folyjék. se feletteseik ne szerezzenek erről tudomást. különösen az után. és több más kormányzati szervezet támogatását. Azt akarták elérni. hogy nem kell számítani ebből az irányból a nemzetbiztonságot veszélyeztető fenyegetésre. Konzultáltak tudósokkal. Az egyik tudományos szakértő. Dulles a CIA igazgatója és néhány operatív irányító tudott róla. hogy semmiféle nyom ne maradjon az elkövető tudatában egy gyilkosság végrehajtása után. Az egyik alapvető cél volt amnézia. hogy 26 napon át becsukja a szemeit. emlékezethiány mesterséges előidézése. vagy azt. s amely a régi típusú kínzások és drogok használata nélkül képes volt bármely kívánt vallomás kicsikarására. Elsősorban Allen W. Az egyik memorandum megfogalmazása szerint gondosan ügyelni kell arra. önmagában kételkedő tömeggé akarták átalakítani az embereket azért. orvosokkal és más hírszerző szervezetek képviselőivel. az egészségügyi. viszketegség. amely nem fér össze az értékrendszerével. fülfájás. hogy a legkülönfélébb módokon irányíthassák. nehogy a kommunisták megelőzzék őket. amely egy sanghaji csoporttól érkezett. hogy azok semmire ne emlékezzenek többé. A Kínából érkezett jelentés beszámol egy olyan esetről. hogy folytatják az ebben az irányban megkezdett erőfeszítéseket. A CIA azt állította. Tanulmányozták azoknak a pszichológusoknak az írásait. hogy se az ügynökök. hogy milyen tervek készültek a mesterséges fejfájás. A CIA-nak sikerült megszereznie a hadsereg. hogy a kitűzött célok etikailag kifogásolhatók és a törvénytelenség határát súrolják és az amerikai nép. ruházaton keresztül történő bevitelére kifejlesztették a kisméretű befújó fegyvereket és a ceruza nagyságú belövő szerkezeteket. Ebből kiderül. akik együttműködtek Hitlerrel és megkísérelték kideríteni. 1977. az oktatási és a jóléti minisztérium. Olyan ügynöki jelentés is található az említett dokumentumok között. A legtöbb 66 . A New York Times dokumentum-gyűjteménye az agykontrolról 1977-ben azonban egy több mint kétezer oldalas dokumentumot állítottak össze a New York Times című lap munkatársai. Éppen ezért döntöttek úgy. hogy miként használható az okkultizmus és az úgynevezett fekete pszichiátria hírszerzési adatok megszerzésére. hogy az emberi viselkedés befolyásolása és az emberi tudat módosítása rendkívül félelmetes méreteket öltött. széndioxid gázt beadagolva.szakértői nem rendelkeznek olyan eszközökkel. Ezen túlmenően nagy lehetőségeket láttak abban. ha már nyugdíjba vonultak. elutasítaná. a haditengerészet. augusztus 2-án a New York Times olvasói megismerkedhettek azzal. hogy egy kicsi.

akkor kényszer hatására azoknak is elmondaná mindazt. hogy a CIA kísérletet tett Európában egy bécsi arisztokrata vallomásának a felmérésére. Frank Olson akta Dr. A New York Times ilyen kísérletként említi még dr. Az egyik ilyen csoport pszichiáterekből. A CIA illetékeseire az LSD és más pszichokémiai vegyületek nagy hatást gyakoroltak. Harold Blauer. Ugyanebben az évben volt egy másik áldozat is. A kihallgatást végző szakértő gárda végül úgy döntött. hogy a CIA illetékesei tisztában voltak azzal. hogy ezek a drogok alkalmasak vallomástétel kicsikarására. illetve arra. emeleti szobájának az ablakából. Megróbálta megérteni a még élő ember szavait. hogy ha a kísérleti alany nem tud a tesztelésről. szigorú államtitok maradt. kideríthetetlen okból 67 . Ez a bécsi gróf azt állította. Tizenegy napon át intravénás injekciókat adtak a három kihallgatott személynek. A dr. A meghallgatást végző szakértők úgy vélték. A vizsgálat azt állapította meg. hogy ha ez a személy a szovjetek fogságába kerülne. aki azonban meghalt a karjai között. mert úgy gondolták. Az egyik ügynök azonban. mivel több szempontból is megvilágítja az agykontroll kísérletekben folytatott gyakorlatot. aki polgári kutatóként részt vett a szigorúan titkos biológiai fegyverkísérletekben Fort Detrick-nél. akik a CIA számára dolgoztak a vasfüggöny mögött. hogy üvegcsörömpölés közepette egy test csapódik a szálloda előtt a járdára. Frank Olson ügyét érdemes közelebbről is szemügyre venni. Az egyik ilyen kihallgató csoport egy külvárosi ház pincéjében működött. A csoport három olyan kémügynököt vallatott. később csalódást okozott kihallgatóinak. Az 1950-es évek elején a CIA-nak volt néhány speciális vallató-csoportja. Frank Olson esetét. hogy dr. Több mint két évtizedre rá azonban a CIA arra kényszerült. A kihallgatáson sodiumpentothalt adtak be neki és hipnotizálták. november 28-án a hajnali órákban a New York-i Statler Hotel éjjeli menedzsere arra lett figyelmes. Frank Olson az Egyesült Államok hadseregének a kutatója. illetve más drogok hatásáról. egy hivatásos teniszjátékos. amely ugyancsak New York City Manhattan nevű városnegyedében található. hogy meg tudja fejteni a szovjetek által használt titkos kódokat. A gyakorlatban a csoportok nagysága és a követett eljárás igen különböző volt. mert hivatkozott a beadott injekcióra és nem mutatta az amnézia jeleit. amely megkezdte működését Európában és Ázsiában. amelyet polgári ruhás fegyveresek őriztek. hogy egyes személyek időlegesen cselekvőképtelenné legyenek téve. valószínűleg sodiumpentothalt. Mégis vállalták ezt az etikátlan eljárást. amit tud. mert az illető csak kinevette kihallgatóit. Éppen ezért fontos megbízatásokat nem tanácsos rábízni. hipnotizáló szakemberekből és vallatókból állt azért. de az eljárás teljes kudarcnak bizonyult. akkor pontosabb képet kaphatnak az LSD. és akiknek a lojalitása kétségessé vált. hogy az illető nem megbízható. őszén állítólag kiugrott az egyik manhattani szálloda 10. Az a tény. hogy mindkét személy a kormányzat által finanszírozott kísérletben vesztette az életét. Frank Olson e szerint a neki beadagolt nagymennyiségű drogoktól depressziós lett és 1953. hogy információkat gyűjtsön a drogok és a hipnotizálás alkalmazásáról. aki ellenállt a drogok hatásának. A New York Times megállapítja. Úgy vélték. hogy a három ügynök az igazat mondta és folytathatják tevékenységüket. Később hazugságvizsgáló készüléket is használtak és ennek eredményeként úgy döntöttek. hogy felelősséget vállaljon e két személy haláláért. aki halálos adag mescalin-származékot kapott a New York állami Pszichiátriai Intézetben. 1953. Egy másik eset arról számol be.javasolt ötletből azonban nem valósult meg semmi. hogy a kísérleti alanyok arról nem tudnak. hogy erkölcstelen eljárás drogokkal kísérletezni úgy.

ezt követően mindent elkövetett. Lashbrook erre a telefonhoz ment. aki Maryland államban klinikai pszichológus. Az Olson dossziéban található adatok szerint a szakértő "chemically-induced psyhotic flasback" (kémiailag előidézett elmezavar) állapotába került. és megállapíthatta. hogy a bizonyítékok teljes mértékben gyilkosság fennforgására utalnak. a George Washington Egyetem törvényszéki orvostan tanára által irányított szakértői csoport nem találta azoknak a vágásoknak. át kellett szakítania a sötétítő függönyt és ki kellett törnie a szálloda ablakának rendkívül vastag üvegét. és fejét kezeire hajtva leült. hogy gondozza addig Olsont. aki ennek következtében veszítette életét. Lashbrook Olsonnal egy szobában lakott a szállodában és a mellette lévő ágyban aludt. Olson az üvegablakon keresztül kiugrott. James Starrs véleménye szerint egy kalapács okozhatta mielőtt a zuhanásra került sor. hogy ismeri a tényeket. hogy megtudja az igazságot apja halálával kapcsolatosan. Egy profi atlétának 15 méterre van szüksége. hogy apja halála bűncselekmény következménye volt. több mint 30 km/óra sebességgel kellett volna az ablaküvegnek rohannia. de csak anyja 1994-ben bekövetkezett halála után döntött úgy. Richard Lashbrook lett megbízva. feltárcsázott egy számot és csak ennyit mondott: "Olson's gone" (Olson eltávozott). Pastore. Ha azonban Eric Olson meg tudja győzni a hatóságokat. Az is figyelemre méltó. hogy ezt Frank Olson megtehesse. hogy a CIA szakértői kísérleti célból tudatmódosító drogokat adtak be titokban Frank Olsonnak. hogy kevesen fogják elhinni. Eric Olson. A CIA egyik orvosszakértője. Gerald Ford. hogy a bíróság elrendelje apja holttestének exhumálását.elmondása szerint ablaküveg csörrenés zajára felébredt. hogy dr. Eric Olsonnak sikerült elérnie. egy hétre rá. bement a fürdőszobába. Ma már meg van róla győződve. A szállodaszoba viszont csak öt és fél méter hosszú volt. megérkezett a szobába. Eric Olsont. és annyira emlékeztet a "The X-Files" (Az X-akták) címü TV sorozatra. amelyek feltétlenül előállnak. hogy nagy adag LSD adtak be neki. a Fehér Házba. dr. mindig kétkedéssel fogadta ezt a magyarázatot. amikor . Az Egyesült Államok kormánya egy gyorsan elfogadott törvény keretében 750 ezer dollár kártérítést ítélt meg Olson özvegyének. azért hogy át lehessen törni az ablaküveget. Az. meghívta Olson özvegyét és fiát.öngyilkosságot követett el. amíg ismét normális állapotba kerül. 22 év múlva azonban a Rockefeller Bizottság megállapította. Az akkori elnök. hogy erre a sebességre felgyorsuljon. Szakértők elmondták neki. Eric aki már 50-es éveiben jár. A szövetségi kormány a szakértő haláláért kifizetett a családnak 750 ezer dollár kártérítést és ez megakadályozta a családot abban. ha valaki az üveget áttörve ugrik ki az ablakon. Lashbrook igen furcsán viselkedett. horzsolásoknak a nyomait. Olson fia. és közölte vele. akkor esetleg feltárható a teljes igazság. A CIA akkori igazgatója William Colby pedig ebédet adott a tiszteletükre. hogy hivatalosan is kétségbe vonja apja halálának ezt a verzióját. Ezt egy nagyerejű ütés okozta. A James Starrs professzor. hogy a meggyőző erejű bizonyítékok ellenére is attól lehet tartani. de a történet olyan különleges. Starrs és szakértő csoportja megállapította. ahol nyilvánosan bocsánatot kért tőle. amikor a szálloda igazgatója. Az új boncolás megerősítette Eric Olson gyanúját és teljesen ellentmondott az első halottszemle megállapításainak. hogy polgári bíróság elé vigye az ügyet. hogy kollégája meghalt a szálloda melletti járdán. Ezután letette a kagylót. Ezzel szemben az első halál utáni vizsgálatkor találtak egy korábban nem jegyzőkönyvezett vérömlenyt Olson koponyájának a bal oldalán. 68 . át kellett ugrani az ablak alatt lévő radiátort.

Stephen Saracco. aki a CIA beiruti kirendeltségét vezette az 1980-as években. a lámpák égtek. Ha a nagy esküdtszék úgy találja. de megállapításukból arra lehetett következtetni. november 30-án tájékoztatta értesüléseiről Eric Olsont. Az új halottvizsgálat adatai már elégségesnek bizonyultak ahhoz. Az ambiciózus és rámenős Saracco vállalta. Gordon Thomas tekintélyes közíró. Végül is a két intézmény engedni kényszerült. vissza kell térnünk az 1950-es évekhez. Ekkor mondta. akinak Saracco korábban már büntetlenséget ígért. Saracco ugyanezt szerette volna elérni William Colby-val kapcsolatosan is. Gordon Thomas bizalmas viszonyba került dr. Feladata volt a szovjet ügynökök kihallgatásának a támogatása. mind Bill Buckley különböző időpontokban bizalmasan tájékoztatta Gordon Thomast Frank Olson halálának körülményeiről. aki felismerte. Richard Helmssel és más vezető 69 . hogy valaki kalapáccsal fejbeverte Olsont. A jelek szerint csónakázás közben baleset áldozata lett. valamint a brit hírszerzés korábbi tisztjeivel. John Paisley ugyancsak egy csónak balesetben vesztette életét. Ha ez így van. dr. de a tetem pontos beazonosítása nem volt lehetséges. és egy félig kiivott borospohár volt az asztalon. aki 38 könyvet publikált. akkor már vádat emelhet gyilkosságért. A jelek szerint sietve távozott. komputere. kiverte az ablakot és azon kidobta az áldozatot. aki korábban a CIA főnöke volt. hogy kénytelen lesz a bizonyítékok kiszolgáltatására. akkor még mindig fennmarad a kérdés. miután Saracco felhatalmazást kapott a nagy esküdtszék előtti kihallgatásra. nagy esküdtszék elé vihesse az ügyet. hogy New York közvádlója. Sydney Gottliebbel. akkor Maryland egyébként sekély vizei különösen veszélyesek a CIA nyugdíjas munkatársai számára. majd pedig találtak egy holttestet lövéssel a fején. és már bocsánatot kért Olson haláláért. Sargant ebben az időben a londoni St. Ha ugyanis az esküdtszék is megállapítja a gyilkosság tényét. hogy milyen okuk volt erre? Mi késztette ezt az intézményt arra. William Sargant pedig gyakran közreműködött szakértőként Gordon Thomas műsoraiban. cserébe a tanúvallomásért. az MI5 és az MI6 számára. Egy héttel később megtalálták Paisley elhagyott csónakját. és hozzájárult ahhoz. Mit mondott dr. eltűnt a Washingtontól délre 64 kilométerre lévő nyaralójából. hogy többször is találkozott a CIA központjában. Thomas rokoni és baráti kapcsolatai révén közeli ismerettségbe került Bill Buckley-val is. Másnap megtalálták üres kenuját egy mocsaras részen a homokba fúródva. Dr. William Sargant? Dr. hogy semmilyen formában nem publikálhatja az így kapott értesüléseit. hogy erre választ kaphassunk. április 27-én. és ezek több mint 45 millió példányszámban jelentek meg világszerte különböző nyelveken. hogy szembenézzen a CIA és a titkosszolgálatok legtekintélyesebb veteránjaival. Colby. A CIA és az Igazságügyi Minisztérium eleinte mindent elkövetett. Öt napra rá Colby holtteste is előkerült. hogy Saracco ne hallgathassa ki dr. Thomas Kórház Pszichológiai Intézetének az igazgatója volt. Az 1950-es és 1960-as években Gordon Thomas volt a BBC egyik vezető munkatársa és programkészítője a tekintélyes intézmény tudományos részlegénél. Lashbrook-ot. emellett szakértőként dolgozott a brit titkosszolgálat. az általa tett telefonhívásról. A "Battle for the Mind" (Küzdelem az agyért) című munkája ma is az agykontroll egyik alapművének számít. 1996.A szakértők nem mondták ki. hogy így szabaduljon meg egyik munkatársától? Ahhoz. hogy Olsont a CIA munkatársai megölték. Mindketten ezt azzal a feltétellel tették. Sargant-el és ez a BBC számára végzett közös munkájuk során el is mélyült. rádiója be volt kapcsolva. hogy a nagy esküdtszék kihallgathassa dr. A pszichiáter. illetve gyilkosság elkövetésére való összeesküvésért. 1978ban ugyanis a CIA egy másik tisztségviselője. Mind William Sargant. Lashbrook-ot Olson utolsó óráiról. Gordon Thomas azonban 1998. Langley-ban.

Frank Olsonnal. már a bűncselekmény határát súrolja. Sargant számos alkalommal találkozott dr. hogy rövid látogatást tett Norvégiába. hogy bizonyos kísérletek. Időről időre utalt Frank Olson halálára is. amit az MI5-től és washingtoni kapcsolataitól megtudott. Az volt a véleménye. azaz bírósági tárgyalás nélkül eltávolít az élők sorából nácikat. nyarán Frank Olson Nagybritanniába érkezett. de emlékezete még jól működött. Sargant 1988-ban meghalt. amely Anglia legfontosabb biológiai és kémiai kutatóközpontja. szembesült azzal. Ezért ezt követően Gordon Thomas tájékoztatta Eric Olsont mindarról.mint már utaltunk rá . Sargant találkozott Frank Olsonnal azután is. aki a titkos repülőtereket használja és szabadon jön-megy. különösen az SS tagjait. Lashbrook-al és dr. Sargant azonban azt mondta.beosztású személyekkel.fontos kísérleteket végzett a CIA számára. Gottlieb vezet. hogy Frank Olson mit látott és mit tett az európai 70 . Ekkor Olson azt mondta Sargantnak. Ez sokkhatásként érte. Kapcsolatba került dr. hogy dr. Dr. Ebben az időben Frank Olson már a Special Operations részleg helyettes vezetője volt. hogy ezt csak halála után teheti meg. Elmondta Thomasnak. Frank Olson egyértelműen gyilkosság áldozata lett. Azt is elmondta. Amikor Gordon Thomas a "Journey into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét írta. Sargant arról is meg volt győződve. Ezek nem orvos és beteg konzultációk voltak. amelyeket dr. Sargant a tudatmódosító kábítószerek. Sargant megelégedéssel vette tudomásul. hogy Frank Olson olyan drogkeveréket kapott. számos alkalommal konzultált dr. mert találkozik azzal a CIA kutatócsoporttal. Ewen Cameronnal és egy alkalommal találkozott dr. Gottlieb finanszírozott Cameron számára a Human Ecology Foundation (Humán Ökológia Alapítvány) útján. és Nyugat-Berlinbe 1953 nyarán. amelybe Frank Olson került. aki elsősorban kutató tudós volt. Sargant-el. mint az MI6. hogy szoros kapcsolatba került Frank Olsonnal számos angliai látogatása során. Frank Olson mint vegyész valószínűleg ellenkezésének adott hangot és meg akarta akadályozni ezeket a kísérleteket. amit Sargant vele apja haláláról közölt. Gordon Thomas könyvének az új kiadása során minden elhallgatott részletet pótlólag be akart tenni. mint a többi CIA munkatárs. NyugatNémetországba. Frank Olson és Cameron ismerték egymást. Olson először kényszerült szembenézni saját munkája következményeivel. mert amerikai hazafiként Frank Olson meg volt róla győződve. Cameronra. Ebben az időben dr. 1953. Sargant ekkor már nem volt jól. dr. hogy mindannak alapján. Olson. amelyek öngyilkosságba kergethetnek egy személyt. 1953-ban Sargant számos alkalommal találkozott Frank Olsonnal Londonban a Harlewy Street-en lévő rendelőjében. Sargant elkísérte őket Porton Down-ba. hogy ismét felkeresse Parton Down-t. Sargant szerint Frank Olsonnak végig kellett néznie miként öltek meg embereket az általa készített drogokkal. Cameron . aki átadta neki dr. Meglepődve tapasztalta azt a mélyreható lelkiválságot. mint például az LSD pszichológiai vonatkozásait tanulmányozta. amelyben nem csak LSD volt. mert Sargant elsősorban azt próbálta kideríteni. hogy az általa prezentált drogokat miként használják nemkívánatos személyek eltávolítására. Olson is csak olyan volt. Gottlieb-re. Sargant bizonyos fokig Frank Olsont naív embernek tartotta. Ewen Cameronnal is Washingtonban és Montreálban. aki laboratóriumi mentalitásának a foglya. Richard Helmsre és Frank Olsonra vonakozó ismereteit. hogy az Egyesült Államok kormánya soha nem hagyna jóvá ilyesmit. amelyet dr. Olson és Sargant úgy vélte. hogy továbbutazik Európába. hogy a CIA csoport hasonló tevékenységet folytat Európában. Sydney Gottlieb és Frank Olson Londonba is ellátogatott és dr. Gottlieb kutatásokat végzett a lassan ható depresszív szerekkel. Dr. Dr. Pontosan és világosan tudott beszámolni a részletekről.

hogy kicsúszik az ellenőrzés alól és ezért nem csak az ellenséget pusztítja. Barátságuk hosszú ideje alatt többször is előkerült Frank Olson halála.tekintettel a CIA-hoz fűződő szoros kapcsolatokra . de komoly hátrányai is vannak. hogy Olsont bizonyára meggyilkolták. valamint önbizalom keresése ezt támasztotta alá. vagy bármely titkos kutatási létesítményt. így például önmarcangoló lelkiismeret-vizsgálata. Az egyik lehetséges alternatívának a bakteorológiai fegyverek bevetése kínálkozott. Mit tudhatott Frank Olson? Az 1950-es években már kibontakozott a hidegháború. A nukleáris fegyverekhez hasonlóan a biológiai fegyverek is megsemmisíthetik civilizációnkat. amelyek védelmet nyújtanak egy biológiai fegyverekkel végrehajtott támadás esetén. Olson kapcsolatban állt a CIA titkos kutatási programjával. akkor célszerű lenne más fegyverek után nézni egy esetleges háború esetén. Ezért az 1950-es években mindkét oldalon olyan kutatási létesítményeket hoztak létre. hogy előljárói . Bill Buckley közölte. mint ötven dollár ráfordítással. hogy Frank Olson többé ne kereshesse fel Parton Down-t. hogy az igazságot soha ne lehessen bizonyítani. Olson elsősorban a biológiai fegyverek elleni védekezés lehetőségeit kutatta és olyan különleges oltóanyagokat és ruházatokat kisérletezett ki. amit dr. a venezuelai equine encephalomyelitist és az antraxot. hogy kutatómunkát végezzen a British Microbiological Research Establishment-ben (a Brit Mikrobiológiai Kutatási Létesítményben). között. amelyek a biológiai fegyverek kifejlesztésével. Sargant úgy látta. továbbításával és biztonságos őrzésével foglalkoztak. amelyekhez korábban Olsonnak szabad bejárása volt. a Brit Hírszerző Szolgálatnál) lévő főnökeinek. Olson abban a kutatócsoportban vett részt. akik e fegyvert bevetik. Egy halálos vírus képes elpusztítani egy négyzetkilométeren belül minden élő személyt kevesebb. amely MK-ULTRA néven vált ismertté és gyakran látogatott Nagy-Britanniába 1950. ahogy azt az említett beszélgetések során tette. Az egyik ilyen. hogy ha a nukleáris fegyvereket csak a kölcsönös és teljes megsemmisülés kockázatával lehet bevetni. ha továbbra is úgy beszél és úgy viselkedik. hogy Frank Olson mélyreható személyiségváltozáson ment keresztül és számos tünet. Meg kellett indokolniuk. Dr. Sargant úgy döntött. hogy Sargant helyes következtetésre jutott. és 1953. hanem azokat is. hogy Richard Helms és Sydney Gottlieb mindent megtett azért. Sargant-től tudott. Gordon Thomas jól emlékszik rá. Ezért Sargant azt ajánlotta a SIS-nél (Secret Intelligence Servicenél. hogy miért tiltották ki Frank Olsont a brit titkos kutatási létesítményekből. hogy Frank Olson biztonsági kockázatot jelent. de ő biztos abban. A biológiai hadviselés rendkívül hatékony. Sargant ajánlását felettesei elfogadták és végre is hajtották. Thomas elmondotta Bill Buckley-nak. a titkolódzás és bizonyítékok eltüntetése szakértőjének nevezte. Ez a megfontolás is elősegítette a kutatások egy másik 71 . hogy Sargant azonnali konklúziója az volt. Dr. A szembenálló felek katonai szakértői úgy látták. Egyedül e lépés következményeként Frank Olson fontossága a CIA számára igen lényegesen csökkent. Ezek a fegyverek figyelemre méltóan olcsóak és "a szegény ember atombombájaként" becézték őket. Ez magába foglalta staphylococcus enterotoxint. Buckley mindkét személyt a rejtőzködés.tájékoztatták Richard Helms-et és dr. Sargant tudomást szerzett Frank Olson haláláról. amely a biológiai fegyverek aerosolos továbbítási rendszerének a kifejlesztésén dolgozott. Frank Olson is ezen a területen végzett kutatómunkát. Arról is biztos volt. Biokémikusként a marylandi Fort Detrick-ben lévő Special Operations Division-nél (Különleges Műveleti Hadosztálynál) dolgozott 1943-tól.kontinensen. Amikor dr. Gottlieb-et is. És mit mondott Bill Buckley? Gordon Thomas rokonai révén került kapcsolatba Bill Buckley-val.

Azt a célt tűzte ki. mint a többi ország esetében.irányzatát. melyek szerint szovjet részről már terveket dolgoztak ki programozott agyú zombiknak (biorobotoknak) a Fehér Házba és más nyugati döntési központokba való eljuttatására. A Nyugat hírszerző és titkosszolgálati rendszerében dr.. és gyakran alávetette őket elmegyógyászati kezeléseknek. hogy az amerikai hadseregbe besorozott 15 millió férfiből 2 milliót neuropszichiátriai okból vissza kellett utasítani. január 1-én dr. Gottlieb-el. és az illető rávehető. A két halálesetet máig nem derítették ki. Cameron további diplomát szerzett pszichiátriai gyógyszertanból a londoni egyetemen. világháboru végén kiderült. Bogle kíváló tudós volt és barátainak elmondta: az Egyesült Államokba készül azért. Ezek a tények meggyőzték a CIA-t arról. aki különösen támogatta az a fiziológiai agymosási programok kifejlesztését. hogy a nemzetiszocialista Németországban hasonló kísérleteket végeztek és a nürnbergi perben 23 német orvost el is ítéltek. amelyek segítségével "egy embert rejtve. hogy az elmebetegek fenyegetést jelentenek az angolszász civilizáció számára. hogy változtat ezen a helyzeten. felhasználva az elektrosokkot. A Sydney-i detektívek azonban meggyőződtek 72 . Az amerikai válasz az MK-ULTRA projekt beindítása volt. Ez a körülmény felértékelte a titkosszolgálatok szemében Cameron tevékenységét. Ezt az érdeklődést tovább fokozták a sztálinista koncepciós perek. továbbá az érzéki észleléstől való megfosztást (sensory deprivation) és a tudatbefolyásoló gyógyszerek alkalmazását. amelyhez társadalmilag és politikailag kötődik. Ezek olyan típusú fegyverek előállítását célozták. hogy nagyjelentőségű katonai kutatómunkában vegyen részt. Gilbert Bogle-t és partnernőjét Margaret Chandler-t holtan találták egy folyó partján. A rövidtávú cél a kommunista tervek megakadályozása volt. majd pedig 1926-ban Baltimorba került a John Hopkins Kórházba. Korábban már volt arról szó. hogy a kommunista hatalmak már fejlett agykontroll technikákat fejlesztettek ki. vagy semmilyen beleszólásuk sem volt a kezelésükbe." Néhány évvel később az ausztráliai Sydneyben titokban tudatmódosító kábítószert helyeztek egy fogadáson két személy koktéljába. A lelkiismereti okból a katonai szolgálatot megtagadókat (például a kvékereket) Cameron elmebetegeknek nyilvánította. a homloklebeny metszést. Sidney Gottlieb a CIA első számú agykontroll szakértője volt az. Douglas Ewen Cameron a glasgow-i születésű pszichiáter. valamint a "Psychological Assessment Associates" (Pszichológiai Kiértékelő Társaság) nevű vállalatot. A II. világháború alatt Cameron az Amerikai Pszichiátriai Szövetség Katonai Mozgósítási Bizottságának tagjaként meglepetéssel vette tudomásul. A II. aki Cameront is bekapcsolta. Az MK-ULTRA projektet felülvizsgáló bizottság egykori elnökének. Cameron mindezeket olyan betegeken alkalmazta. fogadáson felszolgált koktélba helyezett drogokkal befolyásolnak. Ez lényegesen nagyobb arányszám volt. 1963. valamint az agysebészet más módozatait. valamint dr. és ezért sterilizálni kellene őket. amelyek nem az emberi testet. Híresztelések keltek lábra. hogy merényletet kíséreljen meg egy olyan kormányzat tagjával szemben. akiknek alig. hogy a koreai háboruban kínai fogságba került amerikai hadifoglyok az amerikai életformát elítélő nyilatkozatokat tettek. élén dr. Nelson Rockefellernek az életrajzát megíró Gerald Colby és Charlotte Dennett szerint a kutatók olyan drogokat és technikákat is akartak kifejleszteni. amikor drasztikus idegrendszeri beavatkozásokkal sorozatban csikartak ki a vádlottaktól beismerő vallomásokat.. CIA pénzzel létrehozták a Humán Ökológia Kutató Társaságot (Society for the Investigation of Human Ecology). Előzőleg a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutató Szervezet) nagyszabású partiján vettek részt. Meg volt arról győződve. hanem az emberi elmét támadják meg.

hogy egyetlen egy amerikai állampolgárt sem ölt meg az Egyesült Államok területén." Kik irányították az agykontroll kísérleteket? Ha erre a kérdésre keressük a választ. hogy biztosítsák az angolszász civilizáció vezető szerepét a világhatalomért folytatott küzdelemben. a hipnózis. mint Frank Olson. hogy Olson özvegyét egészen haláláig rendszeresen felkereste férjének egykori főnöke. s folytatódnak a viták a CIA jövőjéről. de szavatolhatja a nyugati országok lakosságának az engedelmességét és lojalitását is.arról. Ezzel kapcsolatban Eric Olson kijelentette: "A hidegháborúnak vége. amit tudott. Apám meggyilkolása átlépte azt a határvonalat. valamint saját munkáival kapcsolatosan és ezt közölte is dr. Ezek a következők: 73 . Ennek alapján megállapította: amennyiben Frank Olson kételyeit fejezte ki az MK-ULTRA-val. akkor meg kell ismerkedni azoknak a kongresszusi meghallgatásoknak a dokumentumaival. hogy Bogl és kollégái az LSD-vel kísérleteztek. akkor valójában saját halálos ítéletét írta alá. Ha Olson nagy biztonsági kockázatot jelentett. Újonnan napfényre került dokumentumok azonban azt tanúsítják. az elektrosokk s a többi módszer és eszköz felhasználása az emberek viselkedésének CIA általi befolyásolására az atombomba kifejlesztését szolgáló Manhattan projekthez hasonlítható. Valószínűleg az történt. hogy vajon milyen kutatómunkát végzett volna dr. Akik tanulmányozták részletesen az MK-ULTRA programot. Miniccino itt arra utal. a párnak túlzottan nagy adag kábítószert adtak be. az FBI. Az újévi partira szóló meghívás úgy szólt. valamint az embereken végzett etikátlan kísérletezésről. úgy gondolják. A téma kutatói azonban csaknem biztosnak veszik. amit az Egyesült Államok kormánya mindig tiszteletben tartott. hogy apám továbbra is részt vegyen benne. hogy ezeknek a kísérleteknek hosszútávú célja az volt. Az MK-ULTRA sokkoló-hatású és hihetetlenül veszélyes volt. Apám esete mindkettőre vonatkozik. és 1977. és a NSA. Vincent Ruwet. Ezt a magyarázatot támasztja alá az a körülmény is. Sargant-tal. vagy távozhasson mindazzal. valamint Saracco ügyésznek sikerül bebizonyítania. akkor az tovább gyöngítheti az állampolgárok már amúgy is megingott bizalmát az olyan közpénzen fenntartott intézményekben. Mike Miniccino amerikai kutató 25 éven át tanulmányozta az MK-ULTRA programot. hogy a széles nyilvánosságot tájékoztathassa. hogy ez az állítás nem felel meg a történelmi tényeknek. között került sor. s ezért készek voltak bármilyen eszközzel megakadályozni Olsont abban. hogy hasonló kísérleteket folytatott volna. Nem engedhették meg maguknak. Illetékes helyről a mai napig sem sikerült választ kapni arra. A választ a nemzetbiztonságra hivatkozva tagadták meg. és ismerték az MK-ULTRA-ra vonatkozó titkos információkat. akár szándékosan. hogy minden vendégnek hoznia kell magával egy kábítószer hatása alatt készített festményt. Az agymosás nem csak az ellenség legyőzésére alkalmas. A halucinogének. Ezért leszámoltak vele. Ha azonban Eric Olsonnak. amelynek a vizsgálódásaira 1975. akik közel álltak hozzá. A család Ruwet figyelmességét annak tulajdonította. hogy akár véletlenül. Bogle az Egyesült Államokban. ha nem hal meg. A CIA mindig ragaszkodott ahhoz az állításához. amit Saracco ügyész akart bizonyítani az MKULTRA-val kapcslatosan: Ez a projekt nagyon érzékenyen érintette a Nyugat hírszerzőszolgálatait. mint a CIA. akkor ez ugyanez vonatkozik azokra is. hogy barátja volt Frank Olsonnak. hogy Vincent Ruwet a CIA megbízásából tartotta Olson özvegyén a szemét. A bűnösök nem kerülhetik el a felelősségre vonást.

and Nov. Biomedical and Behavioral Resarch. Ő irányította a CIA által finanszírozott LSD kutató programot az 1960-as évek elején. amelyek a hírszerzési tevékenységre vonatkoznak. Ez az anyag az Emberi Erőforrások Bizottság Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának a dokumentumait tartalmazza. Congress. valamint az Emberi Erőforrások Bizottsága Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának az anyagai tanulmányozhatóak. aki LSD-vel kísérletezett egy elefánton az oklahomai állami állatkertben.. DC: GPO. 95th Cong. Washington. the CIA's Program of Resarch in Behavioral Modification: Joint Hearing.S. 95th Cong. U.3. 1st sess. hogy ő az egyedüli ember. 1977.S. Többek között azt is javasolták. 1st sess. 4.. Final Report. Select Committee on Intelligence and Subcommittee on Health and Scientific Resarch of the Committee on Human Resources. a CIA magatartásmódosító kísérletéről. 74 . Subcommittee on Health. Az elefánt elpusztult. amikor az Oklahomai Egyetemen tanított. Dr. Louis Jolyon ("Jolly") West. Washington. Itt megtaláljuk a kormányzati műveleteket tanulmányozó vizsgálóbizottság dokumentációját. Aug. Congress. a Los Angeles-i Kalifornia Egyetem Pszichiátriai Intézetének az elnöke. köztük Harlan Girard azt állítják. pásztorok. Itt van szó a Project MK-ULTRA-ról. hogy egyes egyházi emberek . Dr. Human Drug Testing by the CIA: Hearings. Sept. és az emberek feletti uralom megszilárdításában elsősorban eletronikus agykontroll segítségével.S. 6 vols. 94th Cong. 94th Cong. Ennek keretében a Hírszerzési Vizsgálóbizottság. március 7-én meghalt. 2. koordinálta. Washington. 2d sess.prédikátorok. Congress. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judicary. Subcommittee on Health and Scientific Resarch. Ezen a CIA által fizetett elmegyógyászok vezető szerepet játszottak. Report No. DC: GPO. 1975. Több kutató is. 1976. 1977. valamint a Technikai Szolgáltatások Részleget irányította. aki a CIA MK-ULTRA Projectet.• • • • 1. 1st Sess. hogy az elmegyógyászat manipulatív felhasználása fontos szerepet játszik az új világrendre vonatkozó stratégiai elképzelésben. 7. U. S. 10. aki egyben a Neuropszichiátriai Intézet igazgatója is. A dokumentumok zöme Sidney Gottlieb tanúvallomását tartalmazzák.. West részt vett a hallucinogén szerekről tartott nemzetközi kongresszuson 1965-ben. hogy a Church-bizottság jelentése. U. 12. papok . 3. Senate. Ekkor vált híressé arról. Egy összefoglaló jelentés is található. Senate. 1976. 94755. Itt a Munkaügyi és Jóléti Bizottság Egészségügyi Albizottságának és a Jogi Bizottság Közigazgatási Gyakorlattal és Eljárásokkal Foglalkozó Albizottságának a dokumentumaival ismerkedhetünk meg. Washington. 1977. ezek közül is azokat.kiképzésük idején fogyasszanak LSD-t. Senate. Louis Jolyon "Jolly" West Már utaltunk rá. West behatóan kutatta az amerikai hadifoglyokon a koreai háború idején végzett agymosást. Congress. DC: GPO. hogy az Egyesült Államok kormányzata által finanszírozott titkos agykontroll programot dr..S. Human-use Experimentation Programs of the Department of Defense and Central Intelligence Agency: Joint Hearing. U. Committee on Human Resources. amely úgy is ismert. Dr. Senate. DC: GPO. Gottlieb 1999. Committee on Labor and Public Welfare. Project MKULTRA.

és szakértőként nagy összegeket keresett az amerikai bíróságokon tett vallásellenes megnyilatkozásaival. Dr. január 22-én kelt levelét Kalifornia egészségügyi igazgatójához. amelyek rádió adó-vevő készülékhez voltak kapcsolva. Ebben a környezetben a hipnotizálást. Szerepelt a kitűzött célok között a menstruációs ciklus alatti életveszélyes magatartás. januárjában az erőszak csökkentését célzó tanulmányi központ létrehozását. még mint kaliforniai kormányzó. amikor Frank Ervin szenátor az alkotmányos jogok albizottságának elnöke támogatta azt a tanulmányt. A helyiség többek között tartalmaz egy széles spektrumú poligráfot a tanulmányozott egyén különböző fiziológiai reakcióinak az egyidejű mérésére. A próba során kis elektródákat helyeztek az agyba. amelynek ő lett az igazgatója. A CIA-nak az egyik memorandumában. és a kísérleti alanyok reakciói folyamatosan rögzíthetőek. biokémiai. és az érzékelést ellenőrzött módon lehet manipulálni. West soha nem határozta meg pontosan. vagy hogy miért szükséges az erre vonatkozó kutatást egy biztonságosan elkerített rakétasilóban végezni." 75 . mert West arra célzott. amely feltárta a szövetségi szervek közreműködését a tudatmanipulálásban. Reagan. amelyben a környezet valamennyi fiziológiailag fontos vonatkozását ellenőrizni lehet. azaz agykontroll elképzeléseit ez az incidens nem akadályozta meg. West őrnagy. Reagan kormányzó magatartásellenőrző. támogatta dr. és neurofiziológiai kutatásokat végzett erőszakos személyeken. Louis Jolyon Westet tekintsük. és azok minden bizonnyal új lendületet kaptak. hogy mit takar ez a fogalom "undesirable behaviour" (nemkívánatos magatartás). Olyan tesztek kidolgozását is elhatározták. amely 1953. aki alapos képzettséggel rendelkezik a hagyományos pszichológiai kihallgatásban és a poligráf technikában. Ő kezdeményezte 1973. Fokozódott ez az ellenállás. A fentebb ismertetett tények alapján joggal következtethetünk arra. hogy a hadsereg hajlandó átadni a Nike rakétabázist Santa Monica-ban a kísérletek céljára. de kutatók feltételezik. West 1973. amikor elnökké választották. illetve passzív viselkedés hormonális aspektusainak a kutatása és a különböző etnikai csoportokban tapasztalható erőszakos magatartási normák feltárása és összehasonlítása. és ezek segítségével távirányító útján manipulálhatták az egyes kísérleti alanyokat. köztük elitélteken és hiperkinetikus gyermekeken. West hosszú időn át tökéletesítette agykontroll technikáit. Hivatalosan a javaslatot elutasították. valamint kísérleteket folytatott erőszak-okozó és az erőszakgátló gyógyszerekkel. Ervin szenátor elolvasva dr. akkor jól kiegyensúlyozott kihallgatási kutatóközpont létesülhetne egy különlegesen megválasztott helyen. de azok jelentős ellenállást is kiváltottak. E célra módosított rakéta-követő szerkezeteket használtak a kísérleti alanyok tartózkodási helyének a nyomon követésére. amelyek azon agyműködési rendellenességek feltárását célozták. hogy mindössze letitkosították. a fiúknál tapasztalható agresszív. West javaslatait. január 14-én kelt és a "Kihallgatási technikák" címet viseli." A CIA javaslata szerint "ebben a laboratóriumban lesz egy speciális szoba. ez olvasható: "Ha Louis J. továbbá egy másik munkatársé is. a gyógyszerek hatását. West lelkesen törekedett a "Schwitzgebel Machine" kipróbálására. dr. az USAF (MC) szakképzett hipnotizőrének a szolgálatai megnyerhetők lennének.West köztudottan vallásellenes volt. hogy az agykontroll kísérletek egyik vezetőjének. amelyek erőszakosságot eredményezhetnek. aggódni kezdett. Ez az intézmény a kiszivárgott és fotókópiázott adatok szerint genetikai.

Az itt szerzett tudás jelentős részét . Úgy vélte. West elmondta neki: most már a "sensory deprivation"-nal (érzékeléstől való megfosztással.Aldous Huxley. aki a "Brave New World" (A bátor új világ) című világhírű regény szerzője gyakran utalt írásaiban dr. amelyek pszichotechnológia néven váltak ismertté. amelyek alapján potenciálisan bűnöző hajlamúnak vélnek és minősítenek olyan egyéneket. 76 . West kulcsszerepet játszott a "Center for the Study and Reduction of Violence" (Az erőszakcsökkentést tanulmányozó központ) felállításában. Mintegy 30 %-a a lakosságnak állandó szegénységben él. hogy az a két középiskola. Westre. A központ feladata olyan magatartási mutatók. Ziferstein . érzéki hatások megvonásával) kísérletezik. Bevetik a pszichiátriai és a legújabb technológiai eszközöket. Westnek az elképzelését így kommentálta: "Új helyzettel kell szembenéznünk. . hogy "előre jelezzék". amit kábítószerként is használnak) folytatott kísérletezésben. Dr. és már több igen jól felszerelt létesítmény áll a rendelkezésére. hogy a demokratikus folyamat nem segíti őket. West szerint a jövő még ígéretesebb. Éveken át a neurológusok a koponyára rögzített elektródákkal mérték az agy elektromos aktivitását.a más projektekből szerzett ismeretekkel együtt . mely személyek tekinthetők potenciálisan erőszakosnak.. a jogalkalmazókat és a kormányzati szerveket meghatározott egyének és csoportok életveszélyes magatartása látható megnyilvánulásainak a kiderítésében és ellenőrzésében. akik még semmilyen bűncselekményt sem követtek el. Növekvő radikalizálódás megy végbe közöttük és olyan mérvű az öntudatosodás a fekete és a chicano rabok körében.hozzátéve. hogy dr. Isidore Ziferstein az Neuropszichiátriai Intézet docense. dr. a másik pedig chicano-k által lakott részen. a kisebbségi csoportok tagjai és rabok lesznek. a gyermekek." "Az Egyesült Államok történetében először állították össze azokat az ismérveket. West szemére vetette. Dr. hogy egyes betegeknél a fékevesztett düh kitörése határozottan összefügg az agy mély rétegeiben lefolyó abnormális elektromos tevékenységgel. ahol a genetikai tényezők hatását az erőszakosságra kutatni fogja. Most miniatűr elektródáknak mélyen az agyba történő elhelyezésével lehet követni az azon területén is az elektromos aktivitást. a kísérletekbe bevont személyek.mondotta dr. West a kaliforniai KCAL televízió szakkomentátoraként elmondotta. Több kritikus is dr. amelyek a koponya felszínéről nem követhető. Az egyik legkövetkezetesebb bírálója és egyben közeli munkatársa dr." A docens elítélte azt az elképzelést. 1957-ben azt írta róla. amelyek segítik az iskolák irányítóit. Ezek elfojtására a hatóságok új módszereket használnak. Gyógyító célú viselkedés-módosítás színlelésével felhasználnak mindent az annectintől és más elítélendő drogoktól egészen az elmeműködés befolyásolását célzó sebészeti beavatkozásokig. hogy részt vesz a hipnózissal és a meszkalinnal (ez kaktuszfélékben előforduló erős hallucinációkat kiváltó alkaloid. az egyik feketék által lakott területen van. A gazdasági hanyatlás erősödése következtében elkerülhetetlenül egyre több munkanélküli szegi meg a jogszabályokat. hogy kielégítse szükségleteit.ma már bevett gyakorlatként alkalmazzák az agykontroll műveleteknél. 1961-ben pedig arról tájékoztatott. Dr. hogy egy ilyen eljárás komoly fenyegetést jelent az emberi jogokra és polgári szabadságjogokra. Ha egyszer ez a 30 % meggyőződik arról. mert lehetséges rögzíteni a szabadon mozgó kísérleti alany agyának a bioelektromos változásait távolból irányítható monitor-technika felhasználásával. profilok és biológiai összefüggések feltárása és kifejlesztése volt. elkeserednek és erőszakos eszközökhöz folyamodhatnak. amelyet már tűrhetetlennek találnak a büntetés végrehajtási alkalmazottak. mint a Los Angeles-i Egyetem (UCLA) Neuropszichiátriai Intézetének az igazgatója. Ziferstein főnökének..

amelyet olyan CIA specialisták fejlesztettek ki. amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság állított össze. harcosai) kevésbé kellemetlenek és kevésbé költségesek. Ténylegesen kényelmesebb és még gazdaságosabb lehet az egyre növekvő számú kábítószer fogyasztó megfelelő elkülönítése.vagy pót-személyiség (pseudo-identity) létrehozásával. "mint a személyek közötti manipuláció. hogy az agykontrollnak alávetett kísérleti személyeket miként lehet kondicionálni a különböző traumák elviselésére. találkozott Oklahoma Cityben." West ajánlotta a szövetségi hatóságoknak. Az ilyen hatásoknak alávetett egyének disszociációval (tudathasadással) adaptálódhatnak egy megváltozott személyiség (altered persona). mint dr. az UCLA neuropszichiátriai intézete vezetőjének az irányításával. Azt kívánta kideríteni. West vizsgált meg. 1932. mintha külön élnek és más módon fejezik ki elidegenítésüket. (azaz olyan . Louis Jolyon West-nek. A legtekintélyesebb végzett diákok közé tartozik dr.személyes zaklatásnak. Patricia Hearst másik. vagy támadás járulékos eszközeit" és elsőként alkalmazta az elektronikus agykísérletezésben a távirányítást a UCLA-n (University of California Los Angeles). amikor a CNN bejelentette. A totalitárius projektek körében többek között ő tanulmányozta a drogok használatát. és akiről ő adott szakvéleményt a bíróság számára." Dr. Az elhúzódó stresz. Patricia Hearst-nek. No.szervezett csoport által végrehajtott ."A bátor új világ"-ban. ál. SLA (Együttélési Felszabadítási Hadsereg) tagjai erőszakkal 77 . 1.Alex Constantine a "Pshychic Dictatorship in the USA" (A pszichikai eszközökkel gyakorolt diktatúra az Egyesült Államokban) című könyv szerzője a MindNet Journal . Ross Adey a NSA agykutatója. mint az a személy. vagy a szokásostól lényegesen eltérő élethelyzetek felboríthatják a személyiség normális integráló funkcióit. Patricia Hearst-öt a CIA által létrehozott Symbionese Liberation Army. A társadalom számára a hallucinációt okozó kábítószereket fogyasztó kommunárok (az 1871-es kommün hívei. West. aki "Tánia"-ként vált ismertté. Mégpedig nem másnak. hogy használjanak kábítószereket a lakosság politikailag "zavart okozó" részének az ellenőrzésére: "Ez a módszer.. akit dr. E szerint Patricia Hearst alternatív személyisége. Westről: "CIA megfigyelők mindenütt fuldokoltak a nevetéstől. és a több millió munkanélkülivel terhelt munkaerőpiacról történő kivonása. 98. West az Ügynökség (CIA) agykontroll kutató közösségének a kreatúrája. aki igen sok tapasztalatot szerzett a háború után Amerikában letelepedett náci orvosokkal való együttműködése során. mint dr. hogy egy pszichológus csoport. aktív szervezett erőteljes politikai tiltakozással és ellenvéleménnyel. amelyet "Pearl"-nek nevezett. amely a fizikai erőszakot még nem elérő valamennyi megfélemlítési formát felöleli) továbbá traumával programozták (trauma-induced programming)." Mindezt jól illusztrálja a kaliforniai sajtómágnás leányának. West kutatta a mesterségesen létrehozott tudathasadásos egyének magatartását.). Dr. jelzéssel az interneten ezeket írja dr. kormányzati eszköznek tekinti kábítószerek szelektív felhasználását a lakosság különböző módon történő manipulálására. A Hearst-vagyon örökösét egy sor "meggyőző erőszakosságnak" (persuasive coercion-nek) vetették alá. lényegesen egyénibb személyiségének a manifesztációja. hogy kezelésben részesítse a robbanás túlélőit és az áldozatok családtagjait. amelyet Aldous Huxley előre látott ("Brave New World"-ben .Vol. az esete.. Az ő intézete az agykontroll szakma legveszedelmesebb Strangelove-jainak a melegágya.

amikor . Olyan védekező eszközök létrehozása. Dr. amellyel meg lehet előzni a hírszerző ügynökség munkatársainak az ellenséges ellenőrzés alá vételét. fejezete alapján ismertetjük Cameron szerepét az agykontroll kísérletekben. Elérhető-e valakinek az ellenőrzése úgy. Dr. A trauma nyomában járó stressz (PTSD. a haditengerészettel és a légierővel. amit halálos fenyegetéssel kényszerítettek rá. Ennek a következő céljai voltak: 1. és így jött létre a "Project Artichoke". Könyvének a IX. hogy bűncselekmények elkövetésében vegyen részt. A jelek szerint azonban utóélete csak most bontakozik ki. 2. amelynek a segítségével információk nyerhetők egy személytől akarata ellenére és tudomása nélkül. ha az ellentmond a természet és az önfenntartás alapvető törvényeinek? 78 . Ennek a következő feladatai voltak: • • • 1. amiért később elítélték. Post-Traumatic Stress Disorder) krónikus tüneteit is diagnosztizálta dr. A hivatalosan jóváhagyott agykontroll kísérletek az Egyesült Államokban 1950-ben kezdődtek. Jolyon West 1999. 4. West szakvéleménye szerint a traumatizáló emberrablás. Felderíteni azokat a lehetőségeket. 3. Ewen Cameron A kanadai pszichiáter. és Patricia Hearst félelemből teljes engedelmességet tanúsított elrablói követeléseivel szemben. agyműködésünk kivüről történő befolyásolása és ellenőrzése. Ezt gyorsan követte Patty kierőszakolt átalakítása "Tania"-vá. amikor Patricia Hears-t az FBI letartóztatta. 1951-ben a CIA koordinálta erőfeszítéseit a hadsereggel. hogy akarata ellenére eleget tegyen mások kívánságainak. január 14-én 74 éves korában köztiszteletben álló tudósként és egyetemi tanárként távozott az élők sorából. Tania csupán egy szerep volt. majd pedig "Pearl"-é. aki később a pót-személyiséget képviselte. Son and CIA" című munkájában. megkínozták és arra kényszerítették. miután további bántalmazásokon ment keresztül hónapokon át.elsősorban a NSA (National Security Agency) tevékenységének köszönhetően . megfélemlítették megerőszakolták.mindennapi életünk részévé válik a tudatmódosítás. amikor a CIA igazgatója jóváhagyta a Bluebird-nek nevezett projektet. West a pszichiátriai szakvélemény készítésekor megtalált. még akkor is. amelyekkel úgy lehet kondicionálni a személyzet tagjait. köztük a hipnózisét és a drogokét. Ez volt az. Pearl volt az. ha Amerika ellen használják őket? 3. amelyek lehetővé teszik speciális kihallgatási technikák alkalmazásával az egyén ellenőrzését. Ehhez egy ötödiket is hozzáadtak. dr. West. Feltárni azokat az eszközöket. februárjában. hogy ne lehessen tőlük kiszedni engedély nélküli információkat ismert eszközökkel. továbbá a rákövetkező két hónapos gyötrés emocionális regressziót váltott ki. még pedig a nem konvencionális kihallgatási technikák offenzív alkalmazásának a felmérését. Tanulmányozni az emlékezőképesség megnövelésének a lehetőségét. Először egy bank kirablására kényszerítették. Dr.elrabolták 1974. Olyan módszer kifejlesztése és kiértékelése. • • • 2. amit dr. Ewen Cameron tevékenységét alaposan Harvey Weinstein kutatta ki és írta meg "Father. Hogyan lehet leküzdeni ezeket a módszereket.

Az MK-ULTRA tehát az állatokon való laboratóriumi kísérletezéstől átkerült az önkéntes humán kísérleti alanyokra. 1953-ban a "Project Artichoke" átalakult "Project MK-ULTRA"-vá. Folytak kutatások a mérgekkel. amelyre a cikk megjelenéséig 25 millió dollárt költöttek. Ewen Cameron az agymosással foglalkozott. A különböző kutatásokat a közös cél kapcsolta össze: befolyásolni. és drogok használata helyett inkább agymosást alkalmaztak. csírákat kísérleteztek ki az úgynevezett "germ warfare". Számos neves elmegyógyász vett részt ebben a programban. hogy a CIA magán kutatóintézeteket is bekapcsolt a magatartás befolyásolását célzó erőfeszítéseibe. hogy szuggesztív módszerekkel történő programozással és más agykontroll módszerekkel módosítsák az egyén tudatműködését és magatartását. és a porlasztott anyagok . amely a legfontosabb CIA kutatási program volt a magatartás befolyásolására csaknem 20 éven át. s amelynek a célja a gondolkodás. A kívülről jövő finanszírozás előfeltétele volt a nagyobb arányú kísérleti munka végzésének. Hogyan lehet leküzdeni ilyen módszereket. és az emberi szövetek felhasználására vonatkozóan is. a pszichoterápiát. és a hazugságvizsgáló technikákat. 15 kutatással foglalkozó alapítvány. Betegei fizettek neki "a kezelésért" és ez a pénz a kórházba folyt be. A CIA különböző csatornákon juttatta el a pénzügyi támogatást a kísérletezést folytató intézményekhez. Ezen túlmenően a vegyi és biológiai hadviselés egyéb lehetséges technikáinak a feltárása is. az alvást. augusztus 2-án a New York Times beszámolt arról. a másik pedig a Geschichter. Richard Helms. hogy ilyen irányú tevékenységéhez Cameron hozzájuthasson a CIA útján a közpénzekhez. amelyek az agykontroll kutatásokra vonatkoztak. a kísérletbe bevonható újabb vegyi anyagokat. hogy miféle drogokat adnak be nekik. Dr. és amelyről a Freedom of Information Act (az információ szabadságát biztosító törvény) alapján szereztek tudomást elsősorban John Marks munkássága nyomán. Cameron első 79 . Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési vizsgálóbizottsága. azaz betegség okozó baktériumokat. hogy patogén. (Itt lényegében arról volt szó. aki ebben az időben a CIA élén állt. a zaklatási technikák. Ewen Cameron. egyikük volt dr.• 4. a motiváció. Ewen Cameron már az elején bekapcsolódott ezekbe a programokba. Dr.alkalmazása. amelyek lehetővé teszik információk megszerzését külföldi személyektől. A dokumentumok szerint a kísérletekben 80 intézmény 185 nem állami alkalmazottja vett részt. A hidegháború tette lehetővé. 3 pedig büntetés végrehajtási intézet volt. végső soron az emberi viselkedés módosítása. E célból kutatták a magatartást befolyásoló drogok és az alkohol hatását. Az egyik a Cornell Universitynek a humán ökológia kutatására alakult társasága. A 80 intézmény közül 44 egyetem. valamint egészségügyi. aerosol . 12 kórház és klinika. Az önkéntesség nem azt jelentette. biológiai hadviselés céljára.spray. a mágikus művészeti fogásokat. Minderről persze a közvélemény nem sokat tudott. és asszisztense Leonard Rubenstein szerint azon katonák körében végeztek kutatásokat. Turner bemutatott több ezer dokumentumot. és emberi erőforrásokkal foglalkozó albizottsága a New York Times cikke után meghallgatta Stansfield Turner tengernagyot. 1977. és ellenőrzés alá venni az emberi emlékezést és magatartást. a hipnózist. a harmadik pedig a Josiah Macy alapítvány volt.) A programba tartozott a sokk-kezelés. hogy a kísérletben részt vevők tudták. bacilusokat. a magatartás. tudományos. akik részt vettek a koreai háborúban. Eszerint már 25 éve folyamatban van egy kísérleti program. ha Amerikával szemben alkalmazzák? A cél tehát azoknak az új technikáknak a hasznosítása volt drogok és hipnózis segítségével. a CIA igazgatója egy 1953-ban készült memorandumában leírja: arra törekedtek. Montreálban (ahol Cameron intézete volt) elkezdték kipróbálni az így feltárt technikákat. mikrobákat.

de később az "Archives of Neurology and Psychiatry" című tekintélyes pszichiátriai szaklap lehozta "Communist Interrogation and Indoctrination of "Enemies of the State": Analysis of Methods Used by the Communist State Police" ("Az állam ellenségeinek" kommunista kihallgatása és indokrinálása: a kommunista államrendőrség által alkalmazott módszerek elemzése) címmel. Harold Wolff és Lawrence Hinkle. valamint a CIA pszichológusa. Nem maradt hatás nélkül a CIA-ra az. amelyek teljesen ellenkeztek személyiségével. ha az adott egyén tudatát magnetofonszalagon rögzített üzenetekkel meghatározott időn át és megfelelő intenzitással ingerlik. Ez az írás felkeltette a CIA érdeklődését. amelyben bűnösnek vallották magukat a háborúban való részvételükért. hogy a koreai háborúnak meghatározó szerepe volt az agymosással kapcsolatos amerikai kutató programok beindulásában. John Gittinger. hogy az emberi magatartás befolyásolható. Montgomery-ben Alabama tagállamban. Richard Helms és munkatársai azt gyanították. az Egyesült Államok moszkvai nagykövetével történt. Edward Hunter. Elsősorban lélektani ismereteken és technikákon nyugvó módszerekkel értek el olyan kimerültséget. a Cornell Egyetem két kutatója. és korábbi életével. Herman Sander és Robert Lifton elmegyógyász. Kennan a szovjet fővárosból Berlinbe érkezve egy sor olyan kijelentést tett. de a pilóták . A CIA ekkor már tudomást szerzett azokról a kínaiak és oroszok által alkalmazott módszerekről. hogy a kívánt vallomásokat nem drogokkal és különleges kínzásokkal érték el.látszólag kényszer nélküli . A sztálini koncepciós perek már felkeltették az érdeklődést a szovjet politikai rendőrség kihallgatási módszerei iránt. a magyar katolikus egyház vezetője az ellene folyó kirakatperben lelkileg összeomlott. A légierő pszichológiai hadviselési részlege (Air Force Pshychological Warfare Division) munkatársai közé tartozott James Monroe ezredes.rádiónyilatkozatokat is tettek. Wolff és Hinkle hosszabb tanulmányban foglalkozott az agymosás technikáival. Az ÁVH a magyar főpap ellenállását erőszakkal letörve hatalmas mennyiségű gyógyszert. Ez a tanulmány eredetileg a CIA "Technical Services Division" (technikai szolgáltatások részlege) számára készült jelentés volt 1956-ban. akibe az áldozat megkapaszkodhat.tanulmánya a "psychic driving"-ról 1956-ban jelent meg az "American Journal of Psychiatry"-ban. olyan kifejezéseket használt vallomásában. A kihallgató végül is barátnak és megmentőnek adhatja ki magát. amellyel az adott személy már nem volt képes megbirkózni. hogy Oroszországban titokban alkalmazott drogok befolyásolása alá került. Egy amerikai újságíró. a Maxwell légibázison. illetve injekciókat adott be neki. Ennek az a lényege. ami George Kennan-nal. 1950-ben ezeket a módszereket agymosásnak (brainwashing-nak) nevezte el "Brainwashing in Red China" (Agymosás vörös Kínában) című könyvében. amelyekkel befolyásolni tudják a magatartást. aggodalmat és feszültséget. amely egy amerikai diplomata részéről elképesztőnek számít. hogy Mindszenty József bíboros. Már utaltunk rá. hogy 80 . Albert Biderman szociológus. A világ közvéleményét ekkor megdöbbentette. Ilyen légkörben alakult az amerikai légierőnél Fred Williams irányításával egy munkacsoport. A kínaiaknak sikerült nem csak aláírt vallomásokat kicsikarniuk az amerikai hadifoglyoktól. Ez a tanulmány feltárta. A kínaiaknak ezt a sikeres tudatbefolyásoló módszereit az amerikai tömegtájékoztatás szenzációhajhász módon tálalta. 1949-ben még nagyobb megdöbbenést váltott ki az. és ez tovább fokozta a lakosság kommunista ellenes érzelmeit. hogy nagy múltú és tekintélyes bolsevik vezetők egymás után vallották magukat árulóknak az 1930-as évek végén Moszkvában.

amelyek alapvetően megváltoztathatják az emberi agy működését.elkerülje a teljes lelki összeomlást. hozzáadva további tényezőként a csoportnyomást. aki tagja volt a "Society for the Inverstigation of Human Ecology" nevű Társaságnak. kombinálva ügyes kihallgatási technikával. Az 1955ben alakult kutatócsoport ökológiával foglalkozó tudományos társasággá alakult. "The Search for the Manchurian Candidate" (Kutatás a mandzsúriai kandidátusért) című könyve. Valamennyi információt fel akart használni. hogy hazudozzanak. Két-három napra rá a kísérleti alanyok elveszítették személyiségüket és képtelenek voltak gondolkodni. hogy saját terveket készítsenek az agykontroll tanulmányozására. hogy bocsásson rendelkezésre olyan kísérleti anyagokat és megfelelő helyet. a hipnózisra. hogy ha egybekapcsolja a magatartáskutatást a társadalomtudományi megközelítéssel. Donald Hebb rendszeresen részt vett az amerikai és brit szakértők tanácskozásain Kanada képviseletében. hogy vegye fel a 81 . "megfelelő alanyokon" elvégezni. amely 1957ben elszakadt a Cornell Egyetemtől. Ez a módszer fontos volt ahhoz. a bebörtönzésre. hogy a szárazföldi Kína lakosságát eredményesen ellenőrzés alá vehessék. hogy bocsássa rendelkezésére a kihallgatási és megfélemlítési módszerekről szóló értesüléseit. az alvástól való megfosztás. külön úgy. E kísérletekre 10 ezer dollárt kapott a kanadai védelmi kutatási testülettől. valamint ezek kombinációjára vonatkozik. a kényszerítésre. James Monroe ezredesnek. "fekete pszichiátriára". ahol a szükséges kísérleteket el lehet végezni. A hatalomra került kínai kommunista vezető csoport rendkívül fontosnak tartotta az irányítókhoz való feltétlen igazodást. A kanadai Védelmi Kutatási Testület elnöke. A CIA pszichológusa. Ezen információk elemzésével és felhasználásával kívánt kifejleszteni olyan új technikákat. Ennek a technikának már a bejáratott változatát alkalmazták az amerikai hadifoglyokkal szemben. Wolff úgy gondolta. Wolff tehát nem akarta a saját betegeit kísérletezésre használni. A kísérleti alanyokkal kapcsolatban ezt kérte a CIA-tól: "Ahol a kutatás magával vonja a kísérleti alanynak történő kár és ártalom okozását. hogy ha nem alkalmaznak drogokat és úgy is. Az ottawai parlament tagjai csak olyasmiről hallottak. Hallucinációk lepték meg őket és alkalmassá váltak a magatartásbeli változásra. Wolff fő érdeklődési köre a stressz volt. Wolff és Hinkle tanulmánya arra ösztönözte az amerikai katonai és hírszerző szerveket. hogy szovjet részről újabb pszichológiai technikákat alkalmaznak. elvárjuk az Ügynökségtől. javasolta. kínzásra. de ezzel a programmal le kellett állni. hogy ha alkalmaznak. agymosásra. megalázásra. Még e társaság létrejötte előtt az Egyesült Államok hírszerző szolgálatai felfigyeltek arra a kutatómunkára. ami Kanada Quebec tartományában. de hajlandó volt azt más. valamint az ember és környezete kölcsönhatása. az információk visszatartása. és ez által hatékonyabban befolyásolható. Tevékenységéről részletesen tájékoztat John Marks. amit ő "human ecology"-nak nevezett. Az első ilyen program a "Project QK-Hilltop" a Cornell Egyetem Orvosi fakultásán kezdődött 1954-ben Harold Wolff irányításával. A kísérleteket erre önként vállalkozó diákokkal folytatta. amely a fenyegetésre. Ezeken abból a feltételezésből indultak ki. amelyeket a kínaiak átvettek és részben továbbfejlesztettek. A kísérleti eredmények szigorú titkot képeztek. akkor érthetőbbé válik az emberi magatartás. Az oroszok kezdték el ezeket a módszereket. Ekkor merült fel Donald Hebb-ben az a gondolat. hogy az érzéki észleléstől való megfosztást használja az emberek ellenállásának a megtörésére. John Gittinger. hogy azért fizetnek a diákoknak. a montreali McGill Egyetemen folyt. akiket több napon át teljesen elzárt a külvilágtól. az érzékeléstől való megfosztásra. Az alkalmazott módszerek közé tartozik a magáncella. Arra kérte a CIA-t.

és Cameront be akarta kapcsolni a CIA programjába. vagyis amikor a kísérleti alany fejére egy bukósisakhoz hasonlót helyeznek. különösen. Tervbe vette a betegek tudatműködésének a elgyöngítését. megtörténhet.. hogy a pszichés vezetés ideje alatt magasabb aktivitási szinten lehessen őket tartani olyan drogokkal. amely vallásos megtéréshez vezethet Sargent így írja le ebben a könyvében: "A fokozott és elhúzódó változatos stresszhatások. mint az elektrosokkot és az altatást. Ewen Cameronnal. Ez a "depatterning". Ekkor új mintákkal lehet pótolni őket. amely pontosan ellentmond korábbi gondolkodási és cselekvési módjainak. Ha a stresszt és a fizikai elgyöngítést. meddig lesz az intézetben. Az ápolószemélyzet rendszeresen felszólította a betegeket. amely a nyomást gyakorló csoportot szimulálta. hogy különösen intenzív elektrosokkal lerombolja a beteg meglévő viselkedési mintáit. mégpedig úgy.kapcsolatot Dr. Először is arra törekedett. Cameron részletesen leírja azokat az eljárásokat. Gittingerre nagy hatást tett a "psyhiatric driving" (pszichés futtatás. ami eszükbe jutott a verbális ismétlésekkel kapcsolatosan. Baldwin a CIA egyik kutatója még ebben az évben felkereste Cameront Monteálban. amely a "The Effects Upon Human Behavior of the Repetition of Verbal Signals" (Szóbeli jelek ismétlésének a hatása az emberi magatartásra) címet viselte. Tökéletesíteni kívánja a magnetofon rögzítési technikát több hang alkalmazásával. akiknek újból és újból meg kellett hallgatniuk az ismételt üzeneteket. vagy az elnyomott minták újra érvényhez juthatnak. amelyeket nemrég szerzett az egyén. kiszolgáltatott helyzetben hagyták a betegeket. Végül a tudat irányított vezetésének a periódusát elfojtják. átmenetibb jellegű és a megismerő és felfogó képességet kevésbé károsító letörésére. M. Cameron kísérleti programjának kidolgozásakor támaszkodott William Sargent "Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain-washing" (Küzdelem az agyért: A tudatváltoztatás és agymosás fiziológiája) című munkájára is. Dr. mint az artane. curare. kémiai és pszichológiai kezelések eredményeként bizonytalan és zavart állapotban sebezhető. felbomlanak. amit hallottak. a tudat irányított vezetése.. vagy mindkettő még magasabb szintre emeljük." William Sargent az agymosással kapcsolatosan ezt jegyzi meg: 82 . bulbocapnine. Cameron kísérletezése tehát az agymosás során és az érzékeléstől való megfosztás kapcsán szerzett ismeretekre támaszkodott. A fizikai. az adott személy oly módon kezdhet el gondolkodni és cselekedni. Harmadik lépésként az intenzív ismétlés időszakában a kísérleti személyt részlegesen elzárják az érzékszervi hatásoktól. hogy ismételjék el. amelyeket az Allan Memorial Institute-ban kifejlesztett. vagy fizikai elgyöngülés okozása eredményeként egy személy gondolkozási folyamatainak a még tökéletesebb megváltoztatása érhető el. amelyek alkalmasak a meglévő magatartási minták gyorsabb. A kórházi személyzetnek nem volt megengedve. LSD-25 és ehhez hasonlók. hogy a "beteget" 7-10 napra elaltatják. hogy közölje a beteggel. anectine. Cameron ezeket hatékonyabban ítélte. Cameron rendszerében a betegeket hosszú időn át tartó elszigeteléssel teljesen megfosztották az érzéki észlelés lehetőségeitől. hogy a gondolkodás és a magatartás mintái. Cameron szerint a megpályázott kísérlet eredményeként olyan kémiai anyagokat próbálnak ki. Egyidejűleg több hangot is lehetett hallani. deaktivizálását azért. Ezután 6-7 napon át naponta 16 órán keresztül intenzíven ismétel egy előre elkészített szóbeli jelet. hogy hasznosítsa a csoport-döntés és szuggeszció erejét. amelyből elektronikus úton magnetofonszalagról meghatározott időközönként tudatbefolyásoló szöveget hall). A betegeknek rendszeresen le kellett írniuk mindent. Azt a folyamatot. amelynek eredményeként Cameron pályázatot nyújtott be a Társasághoz. Ebben a pályázatban.

mind a baloldali totalitarizmustól. Gottlieb így indokolta meg Richard Helms-nek tett javaslatát: 83 . hogy az amerikai sajtóban gyakran úgy írják le a "new world order"-t. esetleg könnyebben lehetővé téve másokkal való helyettesítésüket. A magatartás-kutató tudósok vezetésével jön létre a káoszból a rend. Fizikai komplikációk léptek fel. A betegek 24 %-ának az állapota a "depatterning"-ot követően súlyosbodott még kórházi tartózkodásuk ideje alatt. amelybe 1950-es évek elején belekezdett. mint elhangzásának idején."Ha az emocionális stressz növelésével és elhúzódásával el lehet érni egy teljes és hirtelen összeomlást. és eltávolíthatók a nemrég beültetett magatartási minták. egy olyan világrend. Kezelésnek álcázva ártatlan betegek váltak a fiziológiai agymosást célzó kutatás áldozataivá. amelyek az egész enyhe tünetektől az igen súlyosakig terjedtek. Az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején szinte megszállottan kereste azokat az eljárásokat és eszközöket. Cameron azonban egyebet is mondott. annál nagyobb volt a fellépő memóriasérülés egy standardizált teszt. amely megszabadul a hisztériától. Nem véletlen. azaz az adott egyénbe beépült viselkedési minták lebontásának a harmadik fokozatát. vagy "new world disorder" (új világ-zűrzavar). A kutatók megállapították. és a tudományos hazugságoktól. miként lehet megelőzni. Tartós emlékezetkiesés jelentkezett az elektrosokkolt betegek 60 %-ának az esetében. akkor az agy kéregállománya időlegesen tisztára törölhető. állandó jellegű agykárosodás állott elő. Az 1956-tól 1963-ig folytatott kísérletek során ez a 79 személy elérte a "depatterning". hogy semmisíttesse meg az MK-ULTRA-val és az agykontroll kutatásokkal kapcsolatos dokumentumokat. hogy kiderítsék. amely mentes mind a jobb. amelyekkel az úgynevezett társadalmi devianciákat ellenőrzés alatt lehet tartani. elhatárolt emlékezetvesztésről) meglepően hasonlít az agymosáshoz. hogy "new world odour" (új világbűz). aki ugyancsak vezető szerepet játszott az MK-ULTRA kísérletekben. 1967-ben az Allan Memorial Institute megjelentette Alex Schwartzman és Paul Termansen tanulmányát. Az a kísérletezés. Cameron 1953-ban. ami ma egészen más értelmet hordoz. a "Wechsler Memory Scale" (Wechsler emlékezeti skála) alapján. amely 79 betegen végrehajtott kísérlet eredményeit dolgozza fel. az Amerikai Pszichiátriai Társaság elnökeként. hogy az emberiség legjobb reménye az új világrend. A CIA MK-ULTRA programja keretében nyújtott ehhez támogatást. amely 6 hónaptól 10 évig terjedt. hogy a szülők negatív magatartásbeli és jellembeli tulajdonságai átkerüljenek utódaiba. utal a hidegháborúra és a kommunizmussal szembeni aggodalmaira. hogy minél rövidebb volt két elektrosokk kezelés között az időtartam. Ma már egyre több embernek van fogalma arról. Dr. Cameron minden etikai és morális megfontolástól megszabadulva intézhetett támadást kísérleti alannyá vált betegei személyisége ellen. Arról szólt. Ehhez tartozott az is. Lényegében nagy arányban előforduló. fokozatosan a tudattartalom teljes törlésébe és újraprogramozásába torkollott. Cameronra nagy hatással voltak a nürnbergi perben történtek. Sidney Gottlieb." Dr. hogy mit is kell "új világrend" alatt érteni. és amelyek a kezeléssel voltak kapcsolatba hozhatóak. Ewen Cameron elmélete a "differential amnesia"-ról (elkülönített. A CIA anyagi támogatásával legalább 100 betegen próbálták ki a Cameron által kidolgozott eljárásokat. A tesztelt 27 beteg 63 %-a már csak mások segítségével tudott visszaemlékezni elmúlt eseményekre. többek között e tanulmány hatására ajánlotta Richard Helms-nek a CIA egykori igazgatójának. Ewen Cameron magáévá tette a CIA aggodalmait és teljes energiájával bekapcsolódott az 1957-től 1960-ig tartó agymosási kísérletekbe.

hogy ezekre a kérdésekre megkeresse a választ. Richard Helms-nek a segítségével. Ez a bordélyház később az LSD fogyasztás egyik központjává vált. Az LSD-ről ma már közismert. Így például LSD-t tettek a kávéba és úgy kínálták meg vele kollégáikat. prostituáltaknak. Egy személy. egyik sem emiatt vesztette életét. hogy a projekt. Ezután elkezdték figyelni egymás magatartását. Gottlieb egy alkalommal. 1967-ben pedig ő vette át a vezetést régi támogatójának. Ebben az időben az LSD már nem volt titkos kábítószer. Sidney Gottlieb A New York Bronx városnegyedéből származó biokémikus. Az MK-ULTRA programban az 1950-es és 1960-as években Gottlieb kapta azt a feladatot.. de Gottlieb-ot kollégái a példásan "kötelességtudó katonának" tartották. Miközben a CIA még kutatta e vegyszer hatásait és felhasználási lehetőségeit. Patrice Lumumba egykori kongói miniszterelnöknek pedig személyesen továbbított halálos baktériumot. A tudatátalakító drogok között az LSD-nek kiemelt szerepe volt. szabadságvesztés büntetésüket töltő raboknak. a hadsereg biológiai hadviselésének egyik kutatója. de Sidney Gottlieb mindössze enyhe fenyítésben részesült. a CIA igazgatójának. valamint elmegyógyintézetek betegeinek. hogy lehet-e hatékonyan alkalmazni a kémkedésben és elgyöngítve vele azoknak az agyműködését. postán egy életveszélyesen fertőzött zsebkendőt küldött egy iraki ezredesnek. mi van benne. Gottlieb később kiterjesztette a kísérletezést és LSD-t adott kábítószerfüggőknek. mint az eltűnő tinták. dr. senki sem hitt volna nekik. Nos. Sidney Gottlieb vezette a CIA technikai szolgáltatásainak a részlegét és olyan eszközöket állított elő. hogy az LSD szovjet kézbe kerüljön és ezért mindent megtett. Albert Hofman. Az 1950-es évek elején a CIA meg akarta előzni. amint arról Elaine Woo. Csak két évtized múlva kerültek elő a bizonyítékok. a kiváltott reakciókat. számos 84 .. azaz az MK-ULTRA program nem nyújtott semmi igazán használható pozitív eredményt a hírszerző ügynökség számára. egy svájci vegyész fedezett fel. amit "LSD-tripping"-nek (LSD-vel végzett utazásnak) becéztek. azaz az LSD hatásmechanizmusának a feltárásán és ellenőrzésén. emeletéről." Dr. Ezektől a kísérleti alanyoktól nem volt várható erőteljes tiltakozás. Sidney Gottlieb-nek. Így lettek kísérleti alanyok a San Francisco-ban működő és a CIA által szponzorált nyilvánosház hölgyei és vendégeik. Gottlieb a CIA-nál eltöltött 22 év során évekig dolgozott a lizergén sav dietilamid. április 10-én. depressziós lett. hogy kizárólagos ellenőrzése alatt tartsa. a mérgezett nyilak és zsebkendők. akik nem hajlandók együttműködni. A CIA gondosan titkolta. és ha mégis előfordult volna. Egy ilyen kísérleti nyúlként használt személynek 77 napon át tartó "utazásra" adtak be folyamatosan LSD-t. vagy panasz. Többen maradandó pszichés sérüléseket szenvedtek a kísérlet nyomán. hogy próbálják ki magukon az LSD-t és a megtapasztalt hatásokról. A CIA titokban több százezer dollárt juttatott el tekintélyes intézmények tudósaihoz Amerika-szerte azért. hogy kisebb adagolásban lenyűgöző érzékhatásokat vált ki a kaleidoszkóp jellegű látástól az átmeneti elmezavarig. hogy nem figyelmeztették őket. Az 1960-as évek elején Gottlieb doktort előléptették a technikai szolgáltatásokkal foglalkozó részleg második emberévé. Azt akarta kideríteni. amelyet 1943-ban dr. elsősorban az agykontroll kísérletekben. és állítólag kiugrott New York-i szállodájának 10. a Los Angeles Times munkatársa beszámol 1999."Világos volt számomra és ezt eskü alatt tett nyilatkozatban is kifejtettem. Gottlieb és az MK-ULTRA-ban részt vevő munkatársai szintén végeztek önmagukon az LSDvel kísérleteket. kísérletezésük eredményeiről készítsenek jelentést dr. hogy ő adatott be neki LSD-t.

a "The Search for the Manchurian Candidate" című könyv szerzője szerint Gottlieb noha hazafi volt. Amerikában pedig nagy hatalma volt Joseph McCarthy szenátornak. Ez a szokatlan nyugdíjas tevékenység azonban nem halványítja el azt a tényt. hogy mély önkívületi állapotba hozzák. hogy tanácsokkal lássa el a hadsereget a hipnózis alkalmazásáról. és az erőszakosságok célja meggyőzni az amerikaiakat. George Estabrooks volt. nem beszélve a titkos műveletekről. Dr. hogy olyan akaratukkal ellenkező 85 . Az agykontroll kísérletek létezését és a kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazását azonban hivatalos részről a mai napig kétségbe vonják. diplomát szerzett beszédterápiából. illetve csak annyit ismernek el. Az amerikai társadalom. amit más. aki hitt a hipnózis katonai lehetőségében. és még népi táncot is tanult. De foglalkozott Virginiában lévő farmján kecsketenyésztéssel. hogy a gyakorlatban felhasználják. hogy Gottlieb tevékenységét széles körben félreértelmezték. hogy a hipnózis nem alkalmazható bárkin. Ezek mögött agykontroll húzódik meg. Ezt zárójelentésében azzal indokolta meg. amiért a német orvosokat a II. illetve alvajáróvá tegyék. Sidney Gottlieb 1972-ben leállította a hallucionogén kábítószerekkel való kísérleteket. hogy csak ezek a kísérleti alanyok vehetők rá. George Estabrooks Az Egyesült Államokban egyre többen gondolják úgy. részben a CIA-nak a nemzetbiztonságra hivatkozva végzett tevékenysége következtében. Az LSD kísérletek olyan korszakban történtek. hogy a kísérleti alanyoknak erről nem volt tudomásuk. John Marks a már említett könyvében így ír dr. A CIA munkatársai ebben az időben abból indultak ki. és csak öt közül egy személy megfelelő alany arra. Ennek ellenére volt egynéhány komoly kísérletező ezen a területen. hogy háborús helyzet van és ilyen helyzetben az emberek megtesznek olyat is. E nézet leghangosabb képviselője a Colgate University Pszichológiai Tanszékének a vezetője. noha Gottlieb 1999-ben 80 éves korában meghalt. amennyit a napvilágra került tények kényszerítő hatására el kell ismerniük. illetve hasznosságát bármely cél szempontjából. Miután gyermekkora óta dadogott. Az állampolgárok fegyverviselési joga ugyanis megnehezíti a hatalmat gyakorló nemzetközi pénzügyi közösség ellenőrzését az Egyesült Államok felett. átlépte azt az etikai határvonalat. elsősorban a fiatalok nagy része kábítószerfüggővé vált. John Gittinger a CIA pszichológusa úgy látja. normális körülmények között nem. Gottlieb félrevezette az amerikai polgárokat és ezt az akaratlan kísérleti alanyok ma is a szemére vetik. Úgy gondolta. George "Esty" Estabrooks-ról: "Ebben az időben a hipnózist másodlagos fontosságú tevékenységnek tekintették és csak korlátozottan ismerték el érvényességét. amelyből 25-öt úgy hajtottak végre. Az 1930-as évek elejétől Estabrooks rendszeresen eltávozott álmos vidéki campusából azért. hogy túlságosan kiszámíthatatlan a hatásuk a különböző egyénekre ahhoz. amikor még Sztálin állt a Szovjetunió élén.amerikai már megismerkedett vele és széles körben fogyasztotta kábítószerként. hogy önkéntesként leprásokat gyógyítson egy kórházban. hogy mondjanak le az alkotmányukban biztosított fegyverviselési jogukról. Estabrooks elismerte. John Marks. hogy Sidney Gottlieb 149 agykontroll kísérletet irányított. világháború után felakasztották. hogy az elmúlt évek során gyakorivá vált ámokfutás jellegű lövöldözések nem csak úgy maguktól fordulnak elő. Ugyanebben az évben Sidney Gottlieb nyugdíjba vonult és Indiába ment feleségével.

azaz hasonló módon létre is lehet hozni. 'Bármely baleset. George White és több más szakértő elkötelezte magát az emberi agy befolyásolását célzó kísérleteknek. Egy veszélyes nyomozás. mint titkok feltárása. hogy a kormányzat áldása felmentené a hipnotizőrt a személyi felelősségre vonás alól. Figyelte. hogy az egyedüli biztos mód annak kiderítésére. De aggodalmait Johnny Evans. hogy a tőlük érkező parancsoknak engedelmeskedjenek. Végül igyekeztek minimalizálni. Sidney Gottlieb. amit egy amerikai titkosügynök. A hősnőnek ellenvetései vannak. Így például egy amerikai tengeralattjáró kapitánya megtorpedózza az egyik amerikai hadihajót. és a haditengerészet kutatólaboratóriumával tartott szoros kapcsolatot. Egyes esetekben a CIA a hozzájárulását adta. aki egyszerre a főnöke és a szeretője. hogy árulják el klubjaik titkait és szerelmi ügyeik részleteit. kideríti. amelyeket szövetségesek követnek el. 'Ez csekély része annak az emberéletekben bekövetkező hatalmas veszteségnek. aki legelőször felismerte és ki is mondta. vagy bűncselekmények elkövetése.Halál az agyban) olyan látszólag hazaáruló cselekményekről ír.'" Japán Pearl Harbor elleni támadása után Estabrooks felajánlotta szolgálatait az OSS-nek (Office of Strategic Services . amely előfordulna kísérlet közben haszonnak. 1945-ben egy regényben (Death in the Mind . amit tettek és teljesen eltitkolták a közvélemény elől. A hipnózis terén és más tudatbefolyásoló területeken a tudósok megszerezték a CIA hozzájárulását olyan fajta kísérletekhez. Ezért Estabrooks számára nem maradt más lehetőség. Estabrooks felismerte. Nem volt hajlandó megoldani kísérlet útján saját maga ezt a kérdést. minthogy könyvekben fejtse ki a hipnózis háborús célra való felhasználására vonatkozó elgondolásait. a CIA. 1942-ben Estabrooks-ot kinevezték a hadügyminiszter szakértőjévé. Megbolygatták sok kísérleti alany agyműködését és elkerülhetetlenül sérüléseket is okoztak nekik. hogy árulóvá tegye őket és ez után már az amerikaiaknak dolgozzanak.írta. akkor ebből a fordítottja is következik. hogy öljön meg valakit. félretolja. Johnny Evans hajt végre. amely egy háború szerves része. Óvta Amerikát azoktól a veszélyektől. és ezután ellentámadásba mennek át. amilyeneket saját maguk nem mertek volna folytatni. például gyilkosságot. vagyis olyasmiket tegyenek.dolgokat tegyenek. más esetekben maga végezte el ezeket a kísérleteket. és azzal érvel. amelyeket a hipnotikus agykontroll rejt magában. amikor lakóközösségek köztiszteletben álló tagjai a színpadi hipnotizőrök kezei közt bolondot csinálnak magukból. hogy a németek hipnotizálták a szövetséges személyzetet. A kormányban senki nem volt hajlandó arra. Ez a titkosügynök munkatársaival ellenintézkedéseket dolgoz ki. de ajánlásait hivatalos részről nem fogadták el. amely a "Science Digest" áprilisi számában jelent meg: 86 . John Gittinger. és arra kondicionálták őket. Estabrooks 1971-ben a következőt írta a "Hypnotism Comes of Age" (Érett korba lép a hipnotizálás) című tanulmányában. hogy azokat teljes folyamatukban végigvigyék. ha rávenné a személyt. Amikor a II.Stratégiai Szolgálatok Hivatala). és arra kényszerítette saját diákjait. amelyeket feltehetően nem akartak megtenni. Így szerzett tapasztalatai korlátozottak voltak. noha érezte. Elindul a németek után és beavatkozik az agyműködésükbe azért. vagy a szép hősnő olyan érthetetlenül kezd viselkedni. Estabrooks volt az. vajon egy személy elkövetne-e egy bűncselekményt. hogy ha a tudathasadásos személyiségzavar gyógyítható hipnotizálással. világháború után létrejött a központi hírszerző szolgálat. amely az ellenség kezére játszik. hipnózis alatt. és nyereségnek lenne elkönyvelve' . hogy az emberek tudatműködésének a befolyásolása elitélendő módja a küzdelemnek. Richard Helms.

hogy Estabrooks hitelességét is próbára tette. Két őr meghalt az ütközésben. A II. Kommunista nézeteket kezdett hangoztatni. gyanították ezt és ugyanezt a trükköt alkalmazták később velünk szemben. állami jóváhagyással 87 . amelynek az a célja. akit ő Cox-nak nevez. Felhasználva az önhipnózist kontrollálni tudja szívdobogása ritmusát. világháború alatt alkalmanként olyan méreteket öltött. és hitt is bennük. Jones B volt a mélyebb személyiség. világháború alatt ezt a technikát alkalmaztam egy sebezhető tengerész hadnagyon. Cox figyelt a menekülés lehetőségére. Lelkesen üdvözölték a kommunista csoportok. Szépen működött hónapokon át ez a kísérleti alany. amely a titkos kísérlet része volt és egy tagkönyvvel rendelkező párttaggá vált. hogy kiderítsék. ahol bizonyos volt. teljesen éber ügynök kiküldése az ellenséges táborba. vagyis egy üzenetátadó helynél. Cox jól működött és az ellenséges ügynökök beleestek a csapdába. vagy önhipnózisban kiképzett ilyen kísérleti alany sikeresen átmegy minden szokásos teszten. Az alkalmazásra került legbonyolultabb manőverek közé tartozott tökéletesen normális. hogy tudatos állapotban ne mondjon semmit. elkapta a kormányt és nekihajtott az oldalának. hogy leleplezze Jones kettős személyiségét. hogy hozzájutása van a legtitkosabb információkhoz. amely arra utalt. Hipnózis alatt Jones gondosan elő lett készítve szuggeszcióval. A másik alak Jones B volt. Azt remélték. valójában ő volt az. kapcsolatba lépjek Jones B-vel a lojális amerikaival és máris volt egy titkos vonalam egyesen a kommunista táborhoz. Miközben azt színlelte. hogy hipnotizáljam az egész embert. egykoron egy normálisan tevékenykedő tengerész. amelyben az ellenséges ügynökök elrabolják. A haditengerészeti hírszerzés szeme láttára megosztottam személyiségét Jones A-ra és Jones B-re. és amikor az autó egy hegyszoros mentén haladt. Négyen voltak vele szemben. hogy hipnotizálják. Jones A. amit Jones A gondolt. Estabrooks megemlíti. hogy békeidőben jelentékenyen megnőtt azon emberek száma. Estabrooks természetesen büszke arra. miután gondosan előkészítették "ébredő hipnózisban". hogy ő egy hipnotizált személy-e. tudott mindenről. Cox azonban az ő szeánszaik alatt soha nem engedte meg. akiket állami eszközökkel. aki ilyen információkat gyűjtött és adott át. akit Jones-nak nevezek. baráti kapcsolatokat létesített a helyi lányokkal és gyermekes érdeklődést színlelt a hipnózis iránt. A előállott kavarodásban megszerezte az egyik férfi fegyverét és likvidálta vele a másik kettőt és megúszta az egészet egy törött lábbal. Miközben nem volt lehetősége az ellenségnek arra. teljesen mássá alakult át. érzéketlenné tudja tenni magát (anesthetize himself) elektrosokkal és más kínzással szemben. az így gondosan előkészített ellenkémnek olyan címet adtak. az öntudattal bíró tengerészben. Szándékosan megszégyenítő módon került elbocsátásra a haditengerészettől. Az autoszuggeszcióban. hogy egy tiszt esetében. Mindössze annyit kellett tennem. és megpróbálják hipnotizálni azért. Munkássága azonban ahhoz is hozzájárult. ivott. Túlságosan sokat beszélt. hogy baklövés révén olyan helyzetbe kerül." "A szárnyait bontogató hipnózis" felhasználása a kémelhárításban a II. Az ellenséges ügynökök fegyverrel betuszkolták az autójukba. hogy ellenséges ügynökök is vannak. hogy információkat szerezzenek tőle. a korábbi jelenlévő. lojális volt Amerikához és arra volt programozva. a második személyiség. de a technika visszalőtt. hogy az ellenségnek sikerült őt hipnotizálnia. Egy határos ország nemzetközi kávéházában kellett tartózkodnia. Cox-ot végül is elkapták egy "drop"-nál. amit elvégzett és igyekezett az agykontroll háborúban hasznosítható előnyeit ecsetelni. hogy hajtsa végre egy potenciálisan hipnotikus alany feladatát."A katonai hírszerzés potenciálja félelmetes.

Az ORD okkult és parapszichológiai kutatásainak irányítója. Orne pénzügyi támogatást kapott a haditengerészet és a légierő tudományos kutatási intézetétől. amelyek nem úgy történtek.) A tesztelést hirtelen megszakította az a körülmény. Martin T. mivel az agykontroll és a kultikus cselekmények kibogozhatatlanul összefonódnak. és akikkel ma is folynak a kísérletek. Martin T. Martin T. Sokan közülük köztiszteletnek örvendnek. Tagadta ezt a kapcsolatát. Steve Aldrich is jól jövedelmező kutatási feladatokhoz juttatta a Pennsylvania Egyetemet. Nem népszerűsítette magát. Orne-nak a hipnotikus szuggeszcióra és az emlékezet leválasztására vonatkozó kísérleteit a Bostoni Tudományos Technikai Intézet (Boston's Scientific Engineering Institute SEI). Martin T. 88 . amelyeket olyan jól fizetett szakértők adtak. Az alapítvány feladata a kultikus jellegű agykontroll és a gyermekbántalmazás létezésének a tagadása. Ennek a keretében meg kellett vizsgálni 16 újonnan kikísérletezett biokémiai hadviselési hatóanyagnak az emberre gyakorolt hatását. amely az U2-es kémrepülőgépek programját is ellenőrizte.akaratuk ellenére .tartanak agykontroll alatt. Ezt a "Polaroid Corporation" támogatta. FMSF (A téves-emlékezés tünetegyüttese alapítvány) tanácsadó testületének a tagja. Dr. beismerte. az Egyesült Államokban és külföldön folytatott. Dr. mégis mindez a nemzetbiztonság érdekében történik. a CIA egy fedő intézménye. a "Human Ecology Fund" (Humán Ökológia Alap) finanszírozta a Cornell Egyetemen. (Ide tartoztak fuldoklást. hogy ködösítsen. akik közül sokan CIA agykontroll kísérletekben vettek részt. Orne a CIA és a haditengerészet magasrangú tudományos munkatársa. A kultikus visszaéléseket hisztériának és téves emlékezetnek minősítik az FMSF munkatársai. mint a CIA elmegyógyásza. hogy a kultikus jellegű bántalmazások bizonyos százalékában valóban a gyermekek esetleg pontatlanul emlékeznek. finanszírozta. Elképzelhető természetesen. Dr. Orne A CIA agykontroll közösségének a tudós tagjai kettős életet élnek. Dr. hogy őt rutinjellegűen tájékoztatják minden jelentős kísérletről. amelyre a CIA magatartásmódosító programja keretében kerül sor. Jelenleg nincs háború. hogy 1972-ben a börtön orvosi laboratóriuma a földig égett. Orne. mérgek. Orne a SEI-nek a pénzügyi támogatásával alakította ki saját kutatási programját a Pennsylvania Egyetemen az 1960-as években. ORD) belefogott a parapszichológiai és az okkult jellegű kutatásokba. és még az is előfordulhat. amely olyan elmegyógyászoknak a zárt csoportja. Ez volt az az időszak. de ha a közvélemény rejtett életük részleteit is ismerné. akkor talán még tudományos rangjuktól is megfosztanák őket. mint dr. hányást okozó anyagok. A CIA mellett dr. amikor a CIA Kutatási és Fejlesztési Hivatala (Office of Research and Development. ahogy állítják. Marksnak egy alkalommal eldicsekedett azzal. mérges gázok és bénulást okozó vegyianyagok. a Pennsylvaniai Egyetem kísérleti pszichiátriai laboratóriumában irányítja a kutatásokat. A CIA agykontroll programjában résztvevő pszichiáterek körében Orne a legtekintélyesebbek közé tartozik. hogy tudta honnan származott valójában a pénzügyi támogatás. Orne egyben a "False Memory Syndrome Foundation". Ez az Alap támogatott kezdetben számos.. A tömegtájékoztatás természetesen felkapta "a hamis vádaskodások"-ról szóló szakvéleményeket. A CIA-nak és fedő szervezeteinek azonban nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz. agykontroll kísérletet. hogy olyan bántalmazásokra is emlékezhetnek. köztük az agymosás és távolból irányítható agykontroll kísérleteket Montreálban az Allen Memorial Intézetben. Később azonban miután emlékeztették erre a kapcsolatra. Orne benyomulását a hipnotikus programozás területére az 1960-as években a CIA egyik fedő vállalkozása.

Dr. Martin Orne volt az egyik szakértő, akit a hatóságok felkértek, hogy mondjon elmeorvosi szakvéleményt Patricia Hearst-ről. A "Symbionese Liberation Army" (SLA) a CIA kreatúrája volt egy agykontroll kísérlet keretében. Mae Brussel kutató feltárta, hogy az SLA olyan vad gerillabanda volt, amely nagyrészt CIA-ügynökökből és rendőrbesúgókból állt. Ez a csoport egy pszichológiai kísérleti projekt részét képezte, amely kapcsolatban állt a Stanford Research Institute-tal. Kellően bizonyítható, hogy a CIA eszelte ki és irányította az SLA-t. A banda vezetését a pennsylvaniai Colston Westbrook képezte ki. Westbrook a CIA hírhedt Phoenix-programjának a veteránja volt, terroristákat és halálkommandósokat képzett ki DélVietnamban. 1969-ben ő lett a CIA tulajdonában lévő dél-kaliforniai cégnél, a Pacific Architects and Engineers-nél az egyik vezető. Három beosztottja pedig a University of Indiana külügyekre specializálódott tagozatának a növendéke volt. Ez a College of Foreign Affairs valójában egy CIA fedőszervezet volt. A SLA-nak még a szimbóluma is - a hétfejű kobra - a CIA elődjétől, az OSS-től származott. Amikor elcsitult a szenzációhajhász propaganda kampány az SLA körül Los Angelesben, akkor Dr. Martin Orne-t kérték fel - mint ahogy erre már utaltunk - hogy vizsgálja meg Patricia Hearst-öt és adjon róla szakvéleményt. A hivatalos álláspont az volt, hogy Patricia Hearst önként vett részt az SLA akcióiban. Orne természetesen ezt a hivatalos álláspontot támasztotta alá. Orne szakvéleményéhez csatlakozott Robert Jay Lifton és Louis Jolyon West is. Dr. Lifton a Human Ecology Fund-nak (Emberi-környzet Kutatási-alap) volt az egyik létrehozója. A CIA részéről pedig az 1960-as években dr. West finanszírozta dr. Orne kutató munkáját. Az is ismert tény, hogy dr. West volt az, aki egy sor agykontroll specialistát gyűjtött maga köré a Los Angeles-i egyetemen, az UCLA-n. Orne, Lifton és West egybehangzóan állította, hogy Patty Hearst-öt "meggyőzéssel kényszerítették", hogy csatlakozzon az SLA-hoz. Rendkívül kimerítő életmódot kényszerítettek rá. Teljesen elszigetelték és megfosztották az érzéki észlelés lehetőségétől, rendszeresen megalázták, megerőszakolták, zaklatták és politikailag indokrinálták a harmadik világi marxizmus egy szürrealisztikus változatával. Patricia Hearst csak akkor kerülhetett bárkivel kapcsolatba, ha a legnagyobb engedékenység és engedelmesség jeleit tanúsította. Orne-nak és kollégáinak a szakvéleménye tehát olyan pszichológizálás irányába vitte az elemzést, amely a zsűri számára megkönnyítette, hogy eltekintsen a CIA aktív szerepéről az egész ügyben. Részt vett Patricia Hearst tárgyalásán szakértőként dr. Margaret Singer is, aki később tagja lesz annak a False Memory Syndrome Foundation-nak, FMSF-nek (Téves-memória Tünetegyüttes Alapítványnak) az irányító testületében, amely szintén CIA által létrehozott és finanszírozott intézménynek bizonyult. Az FMSF irányítói olyan viselkedés és tudatmódosítás-kutatásban járatos CIA orvosok, akiknek a rituális jellegű bántalmazás területén nem volt tudományos hátterük és gyakorlatuk. Dr. Margaret Singer azzal szerzett nevet magának, hogy 1952 és 1958 között a koreai háborúból visszatért hadifoglyok magatartását tanulmányozta a hadsereg Maryland állambeli Walter Reed Intézetében. Singer aztán megint felbukkant 1982-ben a "Raven" című könyv borítólapján. A "Raven" név Jim Jones CIA által adott kódneve volt. A könyv részletesen feltárta a People's Temple (Nép Egyháza) szekta hátterét, gondosan mellőzve a CIA szerepét az ügyben. A könyv egyik társszerzője John Jacobs a CIA agykontroll tevékenységét illetően Amerika egyik vezető szakértőjének számított. Hosszú időn át tanulmányozta a tudatbefolyásolást, és cikksorozatot is írt róla a Washington Post-ban. A másik társszerző Tim Reiterman a San Franciscó-i Examiner című lapot tudósította a Patricia Hearst ügyről. Mind Jacobsnak, mind Reitermannak sikerült úgy beállítania magát, hogy nincs kapcsolata a hírszerzőszolgálat hálózatával. Dr. Singer pedig vállalta, hogy szakértőként a "Raven"-t, mint a Jim Jones pszichodráma hiteles történetét, ajánlja. Azáltal, hogy Jim Jones lett kikiáltva az ügy

89

meghatározó tényezőjévé, így az igazi manipulátorok, akik Jim Jonest is irányították, a háttérben maradhattak. Ordo Templi Orientis és az agykontroll A hírszerző és katonai szervezetek a háttérből számos kultikus-jellegű agykontroll kísérletet is támogattak. Közéjük tartozott az Ordo Templi Orientis nevű szabadkőműves jellegű titkos társaságnak az egyik Páholya, a "Riverside Lodge". (Az Order of the Golden Dawn egy angol rózsakeresztes szabadkőműves rend volt, amely 1887-ben Londonban alakult meg. Ennek a Golden Dawn-nak az egyik elágazása volt az az Ordo Templi Orientis, vagy O.T.O., amely a szertartásain rendszeresen tartott véráldozatokat is. A kereszténység előtti kelta vallási hagyományban ez a véráldozat általános gyakorlat volt. Így például Galliában a gallok papi osztálya és tagjai, a druidák kemény kézzel irányították a nevelést és a vallási gyakorlatot. A színes rituálékat sokkal inkább megszentelt ligetekben, a szabadtéren tartották, mint zárt templomokban. Azért, hogy kiengeszteljék az isteneket, rendszeresen emberáldozatokat ajánlottak fel számukra, mégpedig úgy, hogy az egyébként is halálra ítélt bűnözőket a szertartásokon kultikus formában megölték. Ezek a pogánynak tekinthető hagyományok is újraéledtek az O.T. O. által gyakorolt rituálékban.) A "Riverside Lodge" úgy is ismert volt, mint "The Solar Lodge of the O.T.O.", amely a rend istenként tisztelt meghatározó személyiségének, Aleister Crowley-nak a tanításait követte. Crowley extravagáns nézeteit és rituáléit az "asztrál" nap-éj egyenlőségből vezette le. Crowley azonban nem csak az O.T.O. főpapja, hanem a brit hírszerző szolgálat befolyásos tagja is volt, és ő hagyta jóvá a kaliforniai Pasadenában működő O.T.O. Páholynak az alapszabályát is. Ennek a Páholynak az élén egy rakéta szakértő, Jack Parsons állt, aki megalapította a California Institute of Technology-t, vagyis a kaliforniai Műszaki Egyetemet. Parsons 1949-ben esküt tett az Antikrisztusra, és a későbbi CIA igazgató, John J. McCloy, szakértőjeként tevékenykedett. Egy laboratóriumi robbanás következtében vesztette el életét, és nevét egy kráter őrzi a Holdon. A San Bernardino-ban működő O.T.O. Solar Lodge meglehetősen lehangoló kultuszt követett elnökének, Georgina "Jean" Brayton-nak, a légierő tisztje egyik leányának a vezetésével. Ez a kultusz a gyilkosságokat elkövető Charles Manson-hoz és társaihoz hasonlóan elkerülhetetlennek tartotta a fajok háborúját és világpusztulással járó nagy kataklizma bekövetkeztét. Nos, ez az O.T.O. által irányított Los Angeles-i ezoterikus alvilág gyakran merült el a szado-mazochizmus kultuszában, kiegészítve kábítószer fogyasztással, gyermekbántalmazással, sőt gyilkosságok elkövetésével. A Solar Lodge egy korábbi tagja, Candace Reos, a River Side-i rendőrségnek 1969-ben elmondotta, hogy Brayton teljes mértékben az ellenőrzése alatt tartotta a Páholy tagjainak a gondolkodását. Így például egy szegény hivőnek mindig el kellett vágni a csuklóján az ütőerét, amikor ő szexuálisan izgalmi állapotba került. Ugyancsak Reos mondta el a rendőrségnek, hogy amikor teherbe esett, Brayton dühbe gurult és közölte vele: úgy fogja programozni a tudatát, hogy utálja a gyermekét. A Páholy 43 felnőtt tagját elválasztották gyermekeiktől, akiket rendkívül kemény és fájdalmas "tréning"-nek vetettek alá. A gyermekeket megverték, sötét szobákba zárták. A River Side megyei sheriff jelentésében az is olvasható, hogy egy 6 éves gyermeket, aki felgyújtotta a csoport iskolaépületét, szállítóketrecbe zárták és egy sivatagos részen hagyták megláncolva két hónapon át, ahol az átlaghőmérséklet 40 és 50 C fok között volt. A gyermeket ugyan még élve találták meg, de valójában egy legyektől hemzsegő élőhalott volt.

90

Michael Aquino alezredes és a Presidio-ügy 1984-ben és 1985-ben jelentések láttak napvilágot arról, hogy Jubilation Daycare-nél, amelyet Fort Bragg-ben, Észak-Kaliforniában Barbara Orr működtetett, gyermekek rituális jellegű szexuális-bántalmazására került sor. Ezeknek a híreknek a nyomán megindult a nyomozati eljárás Mendocino megyében. A sheriff mintegy 400 oldalnyi dokumentumot gyűjtött össze a feljelentéshez, de a kerületi ügyész megtagadta az ügy további nyomozását. Végül is nem emeltek vádat Barbara Orr ellen. De egyre több olyan tényre derült fény, amely szerint a gyermekotthonban durván bánnak a gyerekekkel, és egyeseket szokatlanul megbüntetnek. A panaszok egy részét ejtették, de a többség megerősítést nyert és ezért Barbara Orr 1984-ben működési engedélye visszaadására kényszerült. A gyermekgondozó központból sok gyerek Pamela Hudson klinikai szociális gondozó kezelésébe került, aki később leírta e traumatizált gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatait. Ekkor került kapcsolatba a rituális jellegű bántalmazással. Ezzel kapcsolatos tapasztalatait megírta a Valerie Sinason által szerkesztett "Treating Survivors of Satanist Abuse" (A sátánista bántalmazás túlélőinek a kezelése) című könyvben 1994-ben. Az úgynevezett Presidio-ügyről beszámolt a "Journal of Orthopsychiatry" (Orthopsychiatry: a szellemi, érzelmi fejlődés tanával foglalkozó tudomány) című szakfolyóirat 1992. évi áprilisi száma is. 1987-ben kétszer is feljelentették Gary Hambright-ot a Presidio Gyermekgondozó alkalmazottját. Ezeket a beadványokat különböző jogi okokból, például azért, mert a kifogásolt cselekmények nem a Presidio Otthonban történtek, elutasították. Másik ok az volt, hogy a tanúvallomásra kiválasztott gyermekek még igen fiatalok voltak, és nehéz volt egyértelműen bizonyítani molesztálásukat. Egyes gyermekeket pedig más katonai támaszpontra szállítottak át. Sok szülő azonban a mai napig nem érti, hogy már idősebb gyermekeik, akik esetében egyértelműen bizonyítható volt a szexuális bántalmazás, miért nem tehettek tanúvallomást. Ebben az időben Michael Aquino alezredes tartalékos állományban volt, és a hadsereg hírszerzése számára dolgozott. Ő volt a sátánista "Temple of Set" nevű "egyház" vezetője több mint 20 éven keresztül, amiről a hadsereg illetékeseinek tudomásuk volt. Állomáshelye a San Francisco-i katonai támaszpont volt, és ő ellene is folytatott a San Francisco-i rendőrség nyomozást gyermekekkel szembeni bántalmazás gyanúja miatt 1987-ben. Erről hírt adott 1987. évi november 16-i számában a Newsweek című hetilap "The Second Beast of Revelation, Claims of Satanism and child molesting" (A János jelenések második vadállatának a sátánizmusra vonatkozó állításai és a gyermekbántalmazás) című írása és beszámolt az országos figyelmet keltő ügyről. Aquino anyja a sajtóközlemények szerint a "Temple of Set" egyik főpapnője volt, és a tulajdonosa egy olyan épületnek, amelyet gyermekek gondozására használtak. A San Francisco-i rendőrség azonban abbahagyta a nyomozást Aquino ellen, amikor az ügyet magához vette a hadsereg saját bűnügyi nyomozó részlege (Criminal Investigation Division of the Army - CID). A hadsereg azért vette át a nyomozást, mert Aquino ellen más kaliforniai megyékben is eljárást is indult és az ügyeket összevonta. A CID magnetofonszalagon rögzítette a gyerekekkel készített meghallgatásokat, és be is azonosították Aquinot egy videó kép sorozatról, ahol többen pontosan úgy voltak öltözve, mint ő. Az így meghallgatott gyermekek beszámoltak rituális bántalmazásokról, gyilkosságokról és még kannibalizmusról is. Tanúvallomást tettek Charlotte Thraikill és Daryl Ball ellen. Ezeket videó-szalagra rögzítették. A mintegy 18 hónapig tartó előzetes

91

meghallgatás 1988. szeptemberében fejeződött be. A videóra rögzített vallomások szerint azok a személyek, akik a tanúskodó gyermekeket bántalmazták, egy ördögimádó klub tagjai voltak. A szülők ezt követően sajtóértekezleten tájékoztatták a közvéleményt. A sajtó beszámolt arról, hogy milyen eredménnyel végződött a Ball-al és Thraikill-el folytatott vádalku, és mekkora büntetésben részesültek. Michael Aquino azonban kitartott amellett, hogy ezek a vádaskodások alaptalanok, és hogy a hadsereg sem hitte el őket. Aquinonak ez az állítása éles ellentétben áll azzal, amit az 1991. május 31-i jegyzőkönyv tartalmaz, és amelynek a tárgya Aquino elbocsátása volt. Ebben ugyan csak egy gyermeket neveznek meg, viszont a jelentés többi részében mindvégig "gyermekek" kifejezés, vagyis többes szám szerepel. Aquino beperelte a hadsereget, mert elutasították kérelmét, hogy töröljék nevét az úgynevezett "titling block"-ról. A bírósági iratok tanúsága szerint a hadsereg több illetékese is úgy gondolta, hogy alappal feltételezhető, miszerint Aquino illetlen magatartást tanúsított a gyermekekkel, szodómiában, összeesküvésben, gyermekrablásban, és hamis eskü letételében vett részt. Ennek megfelelően a "titling", azaz az Aquino terhére felrótt és megalapozottnak tekinthető vádak nevesítése megmaradt, és a fellebbviteli bíróság az alsófokú bíróságnak az ez irányú döntését megerősítette 1992. februárjában. Ezen túlmenően nem folytattak bűntető eljárást Michael Aquino ellen. Ha Aquino nem perli be a hadsereget, amiért tartalékos állományba helyezték és csökkentették a nyugdíját, akkor még ennyit se tudhatna a közvélemény a vele szemben felmerült súlyos kifogásokról. A hadsereg a magántitokhoz való jog alapján nem hoz nyilvánosságra semmit belső nyomozati adataiból. Tény viszont, hogy a hadsereg a Presidio-ügy gyermek sértettjei javára több millió dollár kártérítést juttatott egy egyezség keretében. Az ügyhöz tartozik még, hogy 1994. júniusában egy Lilian Rosoff nevű nő, aki azt állította, hogy a "Temple of Set" tagja volt, beperelte Aquinot zaklatásért: távozni akart a szervezetből de ezt Aquino nem engedte. Ez az ügy egy bizalmas egyezséggel ért véget. 1990-ben Paul Bonacci állította, hogy Michael Aquino részt vett az erőszakos és kultikusjellegű agykontroll visszaélésekben. 2000. szeptember 22-én Aquino interneten keresztül azt hozta nyilvánosságra, hogy "ő személyesen soha nem találkozott Bonacci-val és keveset tud róla. Azt tudja, hogy egy gyermek szexuális bántalmazásáért három ízben elítélték Nebraskában. Az Omaha World Herald 1990. július 25-i száma szerint a nagy esküdtszék megvádolta Bonacci-t egy állítólagos "sátánista rituális-bántalmazás"-ra vonatkozó hamis híreszteléssel. A harmadik vádpont a 22 éves Bonacci ellen az volt, hogy három ízben is hazudott a nagy esküdtszéknek". 1995-ben Cathy O'Brian és Mark Phillips jelentette meg az előzőekben már ismertetett "Trance Formation of America" című könyvet, amelyben szintén szerepel, hogy Michael Aquino állítólag bántalmazta a gyermekeket, és tudatmódosító kísérletekben vett részt. Michael Aquino úgy tűnik. nem kívánja cáfolni az O'Brian és Phillips által leírt állításokat, és semmiféle erőfeszítést sem tett abban az irányban, hogy leállítsa a nagy feltűnést keltő könyv publikálását, vagy terjesztését. Ez késztette arra Karen Jones újságírót arra, hogy megtudakolja Michael Aquino-tól: vajon nem társszerzője-e ennek a könyvnek egy átgondolt dezinformációs taktika és manőver részeként? Aquino az interneten így reagált a könyvre: "Ha jól emlékszem, ez a könyv állítólagos gyermekbántalmazást és agykontrollt vet minden amerikai elnök szemére J.F.K.-től számos szenátoron és kormány tisztségviselőn, Hillary Clinton-on és az egész Country és Western

92

zeneipar képviselőin keresztül. Hébe-hóba felbukkanok, mint egy háttérből irányító karmester, aki vezényli ezt a gigantikus kormányzati szexuális orgiát. Csak feltételezhetem, ha George Bush, Ronald Reagan és társai úgy gondolták, hogy ez az ostoba könyv nem méltó arra, hogy per tárgya legyen, akkor énnekem sem kell ez ügyben bírósághoz fordulnom." 1997-től 1999-ig Michael Aquino számos keresetet indított, azok ellen, akik ezeket az állítólagos "rágalmazásokat", azaz a fentiekben ismertetett információkat terjesztették róla. Ami Charlotte Thraikill-t illeti, őt 1998. szeptemberében Kalifornia állam első erőszakos női "szexuális ragadozójának" nevezték, és miután megszegte a feltételes szabadságra bocsátásával kapcsolatos előírásokat, visszaküldték az elmegyógyintézetbe. Ted Gunderson Az FBI egykori nyomozója azzal vált ismertté, hogy a McMartin előkészítő iskola alatt felfedezett alagutak nem archeológiai ásatások. Ezeket azért hozták létre, hogy gyermekeket rajta keresztül kivigyenek az épületekből és prostituálják őket. Ennek az állítólagos ásatásnak az eredményeit éveken át nem hozták nyilvánosságra. Gunderson 1984-ben új bizonyítékokkal állt elő, amikor kirobbant a kaliforniai Manhattan Beach-ben lévő előkészítő iskola körüli botrány. Számos fényképet terjesztett elő a ház alapjáról, amely aznap éjjel leégett, amikor a vádiratot benyujtották a McMartin ügyben. Gunderson állította, hogy ezen az alaguton keresztül vitték ki a gyerekeket az iskolából, és rituális szertartásokon bántalmazták őket. Az iskolaépületet pedig azért gyujtották fel, hogy eltüntessék a bizonyítékokat. A McMartin iskola ügye az amerikai történelem leghosszabb büntető eljárása volt és végül is nem ítéltek el benne senkit. Gunderson állítja, hogy egyedül New York City-ben jelenleg 500 sátánista (pogány) kultusz létezik, és ezek külön-külön és évenként átlagosan 8 rituális gyilkosságot követnek el, ami évi 4000 áldozatot jelent. 1979-es nyugdíjba vonulását megelőzően Ted Gunderson az FBI speciális ügynöke volt Los Angelesben. Ő állt az ottani FBI kirendeltség élén és 800 alkalmazott munkáját irányította évi több, mint 24 millió dolláros költségvetéssel. Ma Gunderson magánnyomozóként és biztonsági szakértőként működik. Ez vezette őt fokozatosan rá, hogy beleütközzön a CIA kábítószer ügyleteibe, gyermekrablási esetekbe, agykontrollos és sátánista bűncselekmények elkövetésébe. Gunderson nyomozott a már említett McMartin előkészítő iskola és a nebraskai Franklin-ügyön túlmenően az Oklahoma Cityben történt tragikus bombamerénylet, valamint az "Inslaw/Octopus" ügyben is, hogy kiemeljük sokirányú tevékenységéből a legfontosabbakat. Magánnyomozóként felkérték, hogy segítse az igazság kiderítését Jeffrey R. McDonald orvos esetében. Gunderson mintegy kétezer óra munkával kiderítette minden kétséget kizáróan, hogy az életfogytiglanra ítélt orvos teljesen ártatlan. Jeffrey McDonaldot hamisan vádolták meg azzal, hogy 1970-ben meggyilkolta feleségét és három gyermekét egy véres és ijesztő sátánista rituálé keretében. A gyilkosok valójában sátánista rituálét követtek el és áldozatul McDonald családját szemelték ki, mégpedig úgy, hogy dr. McDonald legyen az a bűnbaknak használt balek ("patsy") akire rákenik az egészet. Az ügyben eljáró ügyészek előkészítették McDonald útját a börtönbe, mivel az ügyész hivatala mindent elkövetett, hogy eltitkolja azon neves személyiségek azonosságát, akik részt vettek a sátánista tevékenységben.

93

a prostitúcióban és a korrupcióban. amikor azok elvesztek. Ez az eset közel 400 gyermeket érintett. Magas beosztású személyiségek részvétele sátánista rituálékban és gyermekkel űzött prostitúcióban akkor került nyilvánosságra. Később rájött. aki akkor az FBI feje volt és egy személyes levelet írt neki. márciusában William Webster bírónak. Ezekben a dokumentumokban szó van gyermekrablásokról. hogy dr. a "The Franklin Cover-Up". és akiket visszavittek az iskolába. hogy aki ilyeneket állít az "az összeesküvési elmélet híve". amelyeket a hírszerző szolgálat munkatársai amerikai polgárokkal. Az ügy országos figyelem központjába került az 1980-as években. novemberében Ted Gunderson számos dobozt megtöltő iratanyagot adott Ken Adachinak az Edicate-Yourself nevű internetes szolgáltató hely szerkesztőjének. Ez a jelenség azonban munkája során ismétlődött.A Ted Gunderson dokumentumok 1999. az agykontrollban. A korábbi szenátor és ügyvéd ebben leírja. Ezúttal ismét az ügyészek voltak azok. hogy titokban maradjon azoknak a hatalmas és jó kapcsolatokkal rendelkező pedofil személyeknek az azonossága. "The Finders" . akik részt vettek az iskolából titokban elhurcolt gyermekek bántalmazásában. hogy vonjam vissza a tanúvallomásomat. a gyermekek erőszakos elhallgattatásában. A tömegtájékoztatás pedig egyszerűen félresöpri azzal. megpróbálnak rávenni. köztük Helena Stokely. amely érintett a kábítószer terjesztésben. hogy hazavigyék őket. mielőtt a szülők eljöttek értük. pedofilok kiszolgálásában Omahában és Washington DC-ben. aki megerősítette. hogy egy lazán kapcsolódó hálózat működik Amerikában. különösen gyermekekkel szemben követtek el. hogy az FBI feladata nem az információk eltüntetése. gyermek-kényszermunkáról és sátánista rituális gyilkosságról. hanem az összegyűjtése. Ted Gundersonnak kulcsszerepe volt a kaliforniai Manhattan Beach McMartin elnevezésű 3-5 éves gyermekeket foglalkoztató előkészítő-iskolájában elkövetett sátánista szexuális bántalmazások felderítésében. Az FBI nyugalmazott különleges megbízatású egykori munkatársa számos jelentést gyűjtött össze olyan akciókról. A "Finders" művelet az 1960-as években kezdődött és a jelek szerint még ma is tart. E felsorolt cselekmények kapcsolódnak ahhoz a titkos művelethez. Ez az egyik legriasztóbb titkos művelet. amit valaha is amerikai gyermekek ellen elkövettek. amikor megjelent John DeCamp ebben az írásban már ismertetett könyve. Ezt követően Gunderson több mint 1100 oldalnyi anyagot terjesztett elő 1981. a gyermekrablásokban. akkor lényegében korrupcióról volt szó. hogy ez egy nagyon jól megszervezett és szorosan együttműködő hálózat. Rá kellett jönnie. Ted Gunderson nyilvánosság elé lépése természetesen kellemetlenül érintette a CIA-t." Ez megdöbbentette az egykori FBI tisztet. és amelyet Gunderson segített feltárni. hanem azokat az a sátánista kultikus csoport követte el. Gunderson részletes információkat kapott a bűncselekmény helyszínéül szolgáló házban történt mozgásokról. a pedofíliában. így eddig sikerrel hárított el hat 94 . vagy ellopták őket. Ted Gunderson először úgy vélte. Meglepetésére 19 tanúja. akik mindent elkövettek a nyomozás szabotálására azért. hogy amikor a bizonyítékokat eltűntették.Gundersonnak sikerült írásos tanúvallomást szereznie Helena Stokely-tól. valamint az Igazságügyi Minisztériumnak is. agykontrollról. felhívta telefonon és közölte vele: "Ted. amelynek a neve "The Finders". amely éppen az ő beavatásának a szertartását tartotta. de mivel Gundersonnak is vannak magas befolyású kapcsolatai. McDonald nem követte el a bűncselekményeket. aki jól tudta. hogy hogyan igyekeztek eltusolni a Franklin-ügyet és a CIA-nak milyen szerepe volt a "Finders" műveletben. csúcstechnológiai fegyverzettel való kísérletről.

A jelenleg használt fontosabb nyugtató gyógyszereknek a fluorid ma is egyik fő összetevője és még olyan új gyógyszereknek is az alkotóeleme. és amely szennyezi a légkört és az édesvizet a Chlorofluorocarbon (CFCs) túlzott használata révén. első hónapjaiban egy álcázott kampány indult Ted Gunderson befeketítésére és hiteltelenítésére. és több szakérő szerint is ma már egyedül az Egyesült Államokban meghaladja a milliós nagyságrendet azon személyek száma. augusztus 12-én a brit Parlamentben Harley Rivers Dickinson. A Project MONARCH Angliában A Monarch brit megfelelője a Project Ultra Green volt. Amit nem közöltek a lakossággal az az. 1987. aki nem adta ehhez hozzájárulását és nem volt tudomása róla. amikor nátrium-fluoriddal kezelték az ivóvizet és a fogkrémeknek a többségét. hogy kísérleteztek vele.életveszélyes támadást. A tudatbefolyásolás egyéb módszerei Aki szembetalálkozik a tudományos eszközökkel végzett tömeges agykontroll méreteivel. Ez kiterjed a tömeges telefonlehallgatásra és szatellitán keresztül végzett csúcstechnológiájú megfigyelő tevékenységre. annak ellenére. az 1980-as években már százezreken. amely a CIA-nál is fontosabb és nagyobb hatalmú szervezet. Így például. Grunenberg. hogy a nátrium-fluorid az alumínium gyártás egyik erősen mérgező mellékterméke. hogy miért olyan közömbös a lakosság többsége nemcsak Amerikában. Ilkley Moor közelében. A közvélemény apátiájának azonban más forrása is van. A kísérletben természetesen önkéntesek is részt vettek. Akkor szerzett erről tudomást. amit korábban a patkányméreg előállításához használtak. hogy a NASA (National Aeronautics and Space Administration Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatal) és a NSA (National Security Agency Nemzetbiztonsági Ügynökség) aktív munkatársa volt. Míg az 1960-as években százakon végeztek kísérletet. hogy dokumentálták olyan káros mellékhatásait. akik találkoztak az agykontroll egyik vagy másik formájával. Itt a háttérhatalom és integrált hatalmi elitje titkos megfigyelő tevékenységet végez Nagy Britanniában. Cathy O'Brien egyébként könyvében azt állítja George Lucas-ról. de a többi fejlett országban is a társadalom feletti uralomgyakorlás ezen új és immáron tömegessé váló módszereivel szemben. amikor a kísérletezésnek a szövődményei. Ezt az SDI programot nevezték el az újságírók: "Star Wars"-nak (Csillagok háborújának) George Lucas hasonló című világhírű filmjei nyomán. mint öngyilkossági késztetés. különböző negatív következményei az idő múlásával manifesztálódtak. de a kísérleti alanyok többsége olyan személy volt. egyben mélyen elgondolkodhat azon is. az SDI (Stratégiai Védelmi Kezdeményezés) keretében fejlesztettek ki és vezettek be. Angliában is rendelkezik támaszponttal. szorongás. 2000. és amely helység North Yorkshire-ben található. az 1970-es években már ezreken. amelyet még a Reagan elnöksége idején beindított Strategic Defense Initiative. idegfeszültség. erőszakos viselkedés. A Prozac jelenleg a nemzetközileg legnépszerűbb antidepresszáns. mint a Prozac (Fluoxetine) és származékai. Ugyanis a kísérletek kiterjedtek az élelmiszerek és az ivóvíz manipulálására is. és egy náci tudós kezdeményezte. álmatlanság. a National Security Agency. hogy ezzel meg lehet előzni a gyermekek fogszuvasodását. amelynek neve Menwith Hill. anorexia és szexuális zavarok. arra hivatkoztak. Az Egyesült Államok Biztonsági Ügynöksége. a Liberális Párt tagja a következőket mondotta: 95 .

mint a republikánus párt alelnökjelöltje. Ez arra vonatkozott." 96 . Világháború végén az Egyesült Államok kormánya Charles Eliot Perkins-t. hogy ellenálljon az uralomnak. illetve neves közéleti személyiségek pert indítottak volna azért. hogy közvetlenül szembe kell néznem vele. német vegyészek elmondták neki. hogy elhárítsák magukról a gyanú árnyékát. aki a tudatműködés befolyásolásával és a hipnózissal kapcsolatos kérdésekben az amerikai kormány tanácsadója volt.elsőként a könyvben szereplő közéleti személyiségek közül . az elvesztett szabadsággal szemben.válaszolt az abban foglalt és személyére vonatkozó kitételekre. akik alaptalan állításokkal jó hírnevüket megsértették. hogy 2000. Cheney . Ebben a tervben a szodium-fluorid játszott kiemelkedő szerepet." Hogyan cáfolják az illetékesek az agykontroll kísérleteket? Eddig nem sikerült olyan információkhoz jutni. Szó szerint ezt mondotta: "Normálisan nem vitatkozom ütődött összeesküvés-hívők és hasonlók lényegtelen vádaskodásaival. 1958-ban. George Estabrooks. a biokémia. Charles Elliot Perkins tudományos kutató 1954-ben ezt mondotta a más gyógyszerekre gyakorolt hatásáról: "A víz fluorral való kezelésének az igazi célja csökkenteni a tömegek ellenállását az uralommal és az ellenőrzéssel. a fiziológia és patológia tudományos kutatóját küldte Németországba. hogy tompává és engedelmessé tegyék őket. a Colgate Egyetemen a Lélektani Tanszék vezetője lett. Ezt bizonyítani is tudom. amelyet Cathy O'Brien tett annyira visszataszító. soha nem lesz többé ugyanaz a személy sem lelkileg. hogy vegye át az óriás Farben vegyi cég irányítását. hogy miként lehet bármely adott térség lakosságát ellenőrizni az ivóvízbe adagolt nagymennyiségű vegyi anyag segítségével. Egészen kicsi mennyiségű fluorid ismételt adagolása egy idő múlva csökkenti az egyén erejét ahhoz. amely meghonosította a fluorid szót a hivatalos jóváhagyással folytatott "Crest" fogpaszta reklámkampány idején. akik bárgyú nézeteket vallanak."A II. A Colgate Egyetem ma is az egyik legfontosabb előállítója és propagálója nemzetközi szinten is a fluoriddal kezelt fogkrémnek. illetve kellően szankcionálják azokat. lassan mérgezve és narkotizálva az agy egy meghatározott részét. fiziológiai és patológiai kutatásokat a fluoriddal: bármely személy. Mind a németek. de később ismét létrejött különböző más nevű cégek formájában. a kémia. Tényként állapíthatom meg. de az a hamis állítás. A fluorid fokozza más gyógyszerek hatékonyságát. egy rendezvényen vett részt az Ohio állambeli Willoughby-ban. hogy az ő állításai velem szemben teljesen alaptalanok.G. és ily módon engedékennyé válik azok akaratával szemben. Miközben itt tartózkodott. hogy milyen kísérleteket végeztek a háború alatt és abból mit vett át a német tábornoki kar. szeptember 11-én az akkor folyó választási kampány keretében Dick Cheney. akik irányítani akarják őt. és "mint tudós legkomolyabban és a legőszintébben mondhatom. biokémiai. mind az oroszok szodium-fluoridot adagoltak a hadifoglyok ivóvizébe. Farben vállalatóriást feldarabolták. mint aki korábban volt. Közéjük tartozik a Procter and Gamble vállalat. Arról tudunk. hogy az agykontroll kísérletek áldozatai által hangoztatott állítások miatt a meggyanúsított kormányzati intézmények." A háború után az I. Itt az egyik diák kérdést tett fel neki Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvében foglalt állításokkal kapcsolatban. Dr. hogy közel 20 éven át végeztem kémiai. amelyek kartell-megállapodást kötöttek egymással. sem fizikailag. aki mesterségesen fluoridizált vizet iszik egy vagy több éven át.

Megsimogatva az egyik gyermeket. hogy egy anya ne védelmezze meg a leányát. ha a gyermekeiket bántalmazzák. Így elveszítette bizalmát már George és Barbara Bush személyében is. mindez felfoghatatlan a számomra. hogy az ő átlagos-méretűje egészen hasznos volt politikai karrierje számára. ha Lieberman-nak nagyobb lenne. a szülők tudomása nélkül. George Bush-t illeti. Tekintve. amelyek szerint George Bushnak is köze lehet gyermekek szexuális molesztálásához. akinek a lányát ismételten bántalmazták... nem lettem volna olyan hatékony vezető a Pentagon számára az Öböl-háború idején. nincsenek tudatában ezeknek a bűncselekményeknek. hogy itt millió és millió gyermekről van szó egyedül Amerikában. hogyan történhetnek ilyen gyermekbántalmazások?" Ő azonban bízik abban. valószínűleg még csak nem is kapcsolódtam volna be a politikába.Ezután a sajtó jelenlévő megdöbbent képviselői számára hozzátette: "Az igazság az. vastagabb. elmondhatom." Amikor Cathy O'Brien-nak id. Sullivan úgy vélte. ha egy nagyobbal rendelkezem. Gondolják csak meg. Ha lett volna egy nagyobb. A gyermekek szexuális molesztálása elsősorban a bűnelkövetők és nem a szülők rovására írandók. A péniszem miatti irigység ösztönzött engem sok fontos dolog megtételére kompenzációként. június 12-i számában beszámol arról. Kathleen Sullivan azt a kérdést is felteszi: honnan olyan biztos Barbara asszony. hogy Barbara Bush id. mint nekem. Itt utal a John DeCamp szenátor könyvében megírt visszaélésekre. hogy bármilyen formában jogi úton fellépett volna-e a személyét támadó és rendkívül rossz színben feltüntető állításokkal szemben. hogy ez a Bush családon belül is okozhatott gondokat. Mégis arról olvashatunk. azaz hogy egyszer Bush megpróbálta rábeszélni Cheney-t a pedofilia kipróbálására. hogy valóban aggódok az odakint lévő ezrekért. valamint a különböző államilag finanszírozott titkos agykontroll programok keretében történő emberi jogi sértésekről is lehet tudomása. személyesen nekem hasznosnak bizonyult. Mint 14 olyan unoka nagymamája. akik közül egyiket sem bántalmaztak. beleértve az iraki teve-zsokék ellen elrendelt bombázást is. de nem annak viselői iránt. Barbara Bush hozzátette: "Hogyan fordulhat elő. nem sikerült arról információt szerezni. A Chattanooga Times 1997. Sullivan ezután 97 . 1997. hogy egyre nő azoknak az eddig még nem cáfolt állításoknak a száma. ahol az egyik tanúvallomást tévő áldozat George Bush-t személyesen is megnevezte. és csak ritka alkalmakkor tudom ekkorára felállítani. hogy naponta előfordul ilyesmi. Minden esetre Barbara Bush Knoxvillben tett olyan kijelentést. Nem lennék meglepődve." Cheney ragaszkodott ahhoz. hogy nekem csak egy átlagos méretű péniszem van. június 12i Internet üzenetében Sullivan elmondja. hogy tisztelettel viseltetik az elnöki hivatal iránt. az egyik internetes fórum vezetőjében. egy apa ne óvja a fiát. hogy nem a szülők bűne. George Bush elnökre vonatkozó állításaival kapcsolatosan tettek fel neki kérdést. illetve nincs velük éjjel-nappal. hogy unokáival senki nem él vissza? Ha csak tudatosan nem őrzi őket. logikusnak tűnik az a feltételezés. Sullivan megemlíti. Ami id. Az egykori First Lady-nek az intézeten kívüli gyermekekért való aggódására. hogy ezeket meg lehet akadályozni. akik legalább is mentálisan. hogy "el nem tudja képzelni. akkor így válaszolt: "Ummm. "Az hogy nem volt nagy péniszem. akiket viszont bántalmaznak. no comment" Ezután Cheney hirtelen otthagyta az összegyűlt újságírókat és nem válaszolt több kérdésre. akkor teljes biztonsággal ilyesmit nem állíthat. George Bush felesége látogatást tett Knoxvill-ben az ottani Childhelp Children's Advocacy Center-ben (segélyre szoruló gyermekek támogató központjában). néha ismételten is." Az egykori First Lady-nek ez a kijelentése vissztetszést keltett Kathleen Sullivan-ban.

miután Tennessee államban a szövetségi nagy esküdtszék tanúvallomásra szólította fel. Van-e bizonyítéka Cathy O'Brien-nek? Martin Cannon "Projeckt Monarch: "The Tangled Web" című írásában (elolvasható mcannon@instanet. Ez az állítás már eleve értelmetlen. Mark és Cathy pedig nem állt még elő a megígért bizonyítékokkal. aminek semmi köze nincs Bush-hoz. aki találkozik vele megállapítja. hogy ő maga is a "Nagy Monarch Összeesküvés" részese. Tomarkin megállapította. Arról sem adott dokumentumokat. Később kiderült. és semmi látható nyoma nincs az elszenvedett sérüléseknek. hogy egy "jezsuita" összeesküvő csoport szocialisztikus "új világrend" bevezetésére törekszik. hacsak nem rendelkezik avval a képességgel. Tomarkin beható érdeklődését azzal utasították vissza. de az újságírónak reménye sem lehet arra. hogy különbség van a tanúvallomás és a bizonyíték között. az a titkosszolgálattal és nem a nagy esküdtszékkel találja szemben magát. Az általuk megjelölt "World Vision" nevű csoport azonban nem jezsuita. hogy ő George Bush elnököt fenyegetné. A "Trance Formation of America"-ban úgy állítják be. a mormon és a katolikus egyház jelentős szektorait. a Kongresszust. hogy divatmodell kinézése hibátlan. végül pedig rátér a lényegre: Igen komoly állítások kerültek kinyomtatásra és tudomásom szerint még George Bush sem merte azok igazságát bíróságon lefolytatott jogi eljárás keretében kétségbe vonni. ahogy ők ellenőrzik a Fehér Házat. Több újságíró. köztük Civia Tomarkin.com) kísérletet tesz annak az objektív felmérésére. Ezzel tulajdonképpen jogi támadások kockázatát vállalja. és Mark Phillips arra is kínosan ügyel. Vajon miért? Talán éppen azért.ismerteti a saját esetét. egyre erőteljesebben festik a falra az "Új Világrend" rémképét. Amikor megkérdezzük. hogy Phillips és O'Brien elutasítja a szkepticizmust. hogy a sátánista társaság tartja befolyása alatt az egész bírósági rendszert ugyanúgy. amikor Cathy O'Brien 1991. Mark Phillips szerint a nagy esküdtszék tévesen vádolja azzal. Cannon azzal folytatja. hogy ő egyetlen vádaskodó íráson sem szerepel. alaposan tanulmányozta O'Brien és Phillips írását. hogy akkor kezdett elhatárolódni a könyv szerzőitől. szeptemberében felkérte: mozgósítson Mark Phillips érdekében. hogy Mark Phillips-et egy olyan ügyben kérték fel tanúvallomás tételére. sem a 98 . aki maga is nyomon követte a rituális bántalmazás körüli vitát. hiszen ha valaki egy elnököt fenyeget. vagy legalább is részben dokumentálva vannak Cathy O'Brien és támogatói által vélte Kathleen Sullivan. mert igazak. Mark Phillips ekkor kissé idegesen azt válaszolta. hogy ezeket leellenőrizze. A Vatikán is fenyegetően jelen van Phillips és O'Brien demonológiájában. hogy rákja van. hogy kész megnevezni személyeket és ellenőrizhető tényállításokat tesz. hogy hallgatóságuk nagy része a szélsőjobb felé hajlik. a szórakoztató ipart. hogy miért nem perelik be ezeket a monarchista összeesküvőket. ennek ellenére soha nem teszi elérhetővé a hiteles fényképeket. azt válaszolják. és "rákosodó foltok" támasztják alá kínzásáról szóló beszámolóit. hogy mennyire lehet igaznak tekinteni a Cathy O'Brien és Mark Phillips "Trance Formation of America" című könyvében leírtakat. hogy elrejtse ateizmusát. Mindenki. hogy a szenátus mosdójában lopott módon körülnézzen. hanem egy konzervatív és protestáns hittérítő csoport. vagy a többi orvosi bizonyítékot. hogy testén viseli kínzásának nyomait. Amióta ezek a monarchellenes keresztes-vitézek rájöttek. Cannon megemlíti. mint szerző és ez megvédi őt az esetleges rágalmazási perektől. Cathy O'Brien gyakran állította. Cathy gyakran leírja általa kiszolgált jelentős politikusok genitáliáit. sebeit. Cannon személyesen közölte Mark Phillips-el: mély benyomást tett rá Cathy O'Brien-nek az a magatartása.

megismerkedve a "Trance Formation of America" című könyvvel . hogy Mark Phillips és Cathy O'Brien történeteit eddig még nem támasztották alá kemény bizonyítékok. gondosan áttanulmányozta annak valamennyi darabját. államban és szövetségi jogalkalmazó hatóságnál. Cannon nem hiszi. amennyit szükségesnek talál. Ugyanígy nem nyertek alátámasztást Cathy O'Brien-nek azok az állításai. hogy Phillips és O'Brien soha nem tűnt olyannak. Amikor Celano megtudta. akik felkapják? Tény viszont az. hogy hajlandó megválaszolni Celano kérdéseit. Arra a véleményre jutott. mint aki pénzért csinálja.Monarch Project-hez. Martin Cannon állításainak lényege tehát az. amelyek a szerzők állításait alátámasztják. hogy küldjön neki egy összeállítást az eredeti dokumentumokról." (Trance Formation of America. Egyesek arra is gyanakodnak. Celano utánajár a bizonyítékoknak 1996. Cannon tehát úgy látja. akik valóban véget vethetnének a "Projeckt Monarch"-nak. mint Arkansas kormányzója. hogy Phillips és O'Brien a színre lépett. Azt is elismeri. Ami a Project Monarch-ot illeti Cannon azt állítja. hogy mindez az összegyűjtött és benyújtott információknak csak egy része. ahol az összegyült hallgatóság számos kérdésére válaszoltak. hogy valójában egy félrevezetési akcióról van szó. június 4-én az ő környékén szerepel a két szerző és hajlandók vele annyi időt eltölteni. Celano . amelyet nem forgalmaznak a nagyobb könyvüzletek. Peter J. hogy a lehető legtárgyilagosabb módon összegyűjti azokat a bizonyítékokat. 225. hogy a "Project Monarch" elmélet megvalósíthatónak látszik. míg mások ezt egy halom hazugságnak tekintik. D. Valójában rengeteget költöttek a postázásra. oldal) Ezt személyek és szervezetek hosszú listája egészíti ki azzal a megjegyzéssel. Első találkozásuk alkalmával Phillips rendkívül barátságos volt és kézséggel megigérte. Volt Celano-nak egy közös barátja Mark Phillips-el. amelyekre könyvében hivatkozik: "1988-tól kezdve öt egymást követő éven át személyesen tettünk tanúbizonyságot alátámasztva cáfolhatatlan bizonyítékokkal minden elérhető megyében. amelyek egy 1984-ben megrendezett összejövetelre vonatkoztak. június 4-én a Michigan államban lévő Livonia-nak a Városi Közkönyvtárában előadást tartott Mark Phillips és Cathy O'Brien. hogy ezt az elnevezést valójában ő találta ki azért. valamint az Egyesült Államok Képviselőháza és Szenátusa néhány tagjának. hogy 1996. hogy Cathy tanúságtétele lényegében igaz. Ezen állítólag részt vett Clinton. Ugyanezt a tanuvallomást egy rokonszenves képviselő Tennessee államból. személyesen adta át valamennyi ügyben érdekelt kormányzati szervnek Washington. tények és elképzelt dolgok összekeverésével azért. C. Celano erről a találkozóról az előadók engedelmével magnetofonfelvételt készített és azt írásban is közrebocsátotta. hogy egy kis kiadó által publikált és terjesztett könyv. Sokan gondolják úgy. elsősorban Mark Phillipsnek. J. sok pénzt hozna a számukra. hogy a rituális bántalmazásra panaszkodók országszerte beszéltek már a "Project Monarch"-ról jóval azt megelőzően. hogy kikkel kerültek kapcsolatba és miken mentek keresztül. Bob Clement. hogy a megküldött anyag nem támasztja alá arra vonatkozó konkrét állításaikat.úgy döntött. akkor előre megfogalmazta 99 . amit tesz. hogy megfigyelje: kik lesznek azok. hogy Mark Phillips bizalmasan azt közölte az egyik kutatóval. A rendezvény után Celano ismételten kérdéseket tett fel. P. Ennek ellenére a megküldött anyag rendkívül érdekesnek bizonyult és számos kérdésben segítséget nyújtott Celanonak a további kutatómunkájához. Amikor Celano megkapta Phillips és O"Brien dokumentum küldeményét. hogy a valódi áldozatokat lejárassák.-ben. aki bemutatta neki. Celano azt kérte. miközben számolniuk kell egy rágalmazási per kockázatával.

De kész azokat mindenkinek eljuttatni. megcsonkítására és látáskárosítására vonatkozó diagnózist és kezeléseket. hogy elkészült a dokumentumgyűjtemény és postára adta. aki oly sokat tett a Monarch Projekt leleplezése érdekében. amelyek tanusítják. ahol a két előadó még tovább folytatatta megbeszéléseit. hogy az a két személy. mert Phillips és O'Brien következetesen állította. Továbbá minden olyan dokumentumra igényt tartott. Celano ezzel elment egy szakemberhez. ez azonban még nem jelenti. ahogyan a szerzők állításaikat alátámasztják. Ezen a már említett június 4-i előadáson nem csak Celano készített magnetofonfelvételt. amelyek bizonyítják Cathy és Kelly történetének bármely eseményét. hogy az összes körülményt és elérhető közvetett bizonyítékot is számításba véve ne lehetnének igaznak tekinthetőek. Celano nem volt elégedett azzal. Markot brilliáns előadónak találta. Celano a parkolóban várt. A magnetofonszalag másolását már nem vállalta. Nem volt ezek tartalmával megelégedve.kérdéseit és további dokumentumokat igényelt a maga számára. Minderre Celano azért tartott igényt. amelyek hitelesen tanusítják a Cathy O'Brien fizikai sérelmeire. mert azt a leírt szöveg dokumentálására kívánta olyan állapotban megőrizni. Azt is hozzátette: engedélyezi. amely egy vizsgálólámpa alatt lévő szemről készült. amelynek a személyre szóló rendszámtáblája nyilván kívánságuk szerint a "Monarch" felírást viseli. Celano arra is felfigyelt. vagy aspektusát még abból az időszakból. ha a találkozó alkalmával nem sikerülne átbeszélniük a kérdéseket. Phillips ismételten biztosította. Egy hónapra rá Mark Phillips felhívta Celanot és közölte. Phillips másnap telefonon tudatta vele. hogy áttekintsük: milyen kételyek támaszthatók Mark Phillips és Cathy O'Brien rendkívül súlyos kitételeket tartalmazó könyvével szemben. hogy a képen semmiféle kár nem látszik. és arra utalt. valamint David Icke website-ján közzétette a dokumentumokat. amikor agykontroll alatt állottak. A találkozó a vártnál tovább tartott és az előadás után a szerzők még könyveiket is árusították. ahol abbahagyta. hogy nem folytatja tovább az ügyet. mert például ott volt egy színes fénykép. hogy ezeket a kívánságait teljesíti és a kért dokumentumokat eljuttatja hozzá. az "teljes mértékében dokumentált". Mindezt írásban is előkészítette arra az esetre. hogy a dokumentumokra vonatkozó kívánságait teljesíteni fogja. néhány pillanatig úgy tűnt. hogy ezt mindenki másnak a tudomására hozza. hogy nem tud tovább várni. mert dolgoznia kell. Ezt követően Celano kapott egy 31 dokumentumot tartalmazó iratcsomagot. Ekkor az írásban előkészített anyagát átadta Mark Phillipsnek. hogy milyen jogi lépéseket tettek a bíróságoknál Cathyre és Kellyre vonatkozóan. hanem videofelvétel is készült. Celano ekkor döntött úgy. Mintha nem is lett volna szünet. hogy ez mutatja Cathy szemsérülését. akik előre megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot küldenek neki. Cathy O'Brien elfogódottabb volt és gyakran megállt mondatai közepén. Érdekes. és ami eddig a rendelkezésére áll azt publikálja. hogy még használható legyen. Ezért internetes honlapján. de különben is az adott dokumentum nehezen kiértékelhető. mintha a levegőben olvasna és aztán pár másodperc múlva ugyanannál a szótagnál folytatta. Celano olyan orvosi igazolásokat akart. és a holnap reggeli időpont sem megfelelő neki. 100 . aki virtuóz módon kezeli a hallgatóságot. Végül mégis csak odament hozzá. aki azt válaszolta. Arról is kért jogi iratokat. de az elhúzódott tőle. egy olyan Chrysler Imperial kocsit használt. elgondolkodtató és egyben szórakoztató is. akit öröm volt hallgatni. hogy amit könyvükben leírtak. Celano megpróbált szóba elegyedni Philipssel. Mindezt azért ismertettük részletesen.

hívta életre és ő az ügyvezető igazgatója. hogy belső információkkal rendelkezik a kormányzat agykontroll technikáról. valamint Alan Scheflin jogász. (FMSF-et) "False Memory Spindrome"-nak. mert olyan traumát szenvednek el. akik azt állították. megelőzésére és kezelésére létrejött társaság. és félrevezessék a közvéleményt. és a konferenciáról beszámoló Evan Harrington szerint (Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference . Treatment and Prevention of Ritual and Cult Abuse" (A rituális és kultikus bántalmazás felderítésére. Konferencia az agykontrollról A "Society for the Investigation. ha az erőszak mértéke növekszik. fejezet Dallas 1995. között Dallasban megvitatta az agykontrollal kapcsolatos aktuális kérdéseket. akik kétségbe vonták volna a rituális bántalmazás tényét. Kritikával illette a résztvevőket. kísérletet tett arra. hogy egyes emberek erről elfelejtkezhetnek. Mark Phillips. A konferenciát megnyitó tanácskozás elnökségében ott ült Walter Bowart az "Operation Mind Control" című könyv szerzője. Bowart a "False Memory Syndrome Foundation"-t. aki évek óta dokumentálja a Központi Hírszerzőszolgálat agykontrollal folytatott kísérleteit az 1950-es és 1960-as években. hogy a kultusz követői Amerika-szerte rendszeresen bántalmazzák a gyermekeket. 101 . Noblitt Perskinnel együtt könyvet is közzétett a rituális bántalmazásról. Ugyanakkor. A tanulmány demonstrálja. aki azt állítja. Harrington azonban úgy véli. hogy a felnőttek egy jelentős számú kisebbsége nem dokumentálta kellően az orvosi rendelőben tett látogatását. hogy miként védekezhetnek olyan vádakkal szemben. Scheflin arról tájékoztatta a terapeutákat. hogy az ilyen típusú szervezetek drámai befolyást tudnak gyakorolni a társadalomra.3. amelyben bizonyítja. hogy kezelés révén visszanyerték emlékezőképességüket. amiért azok nem ismerték Linda Meyer Williams tanulmányát. hogy megfélemlítsék vele a lélektannal és elmegyógyászattal foglalkozó szakembereket. amikor állítólag szexuálisan bántalmazás miatt kellett gyermekként orvoshoz mennie. aki szkeptikusan fogadta az elhangzott előadásokat. Noblitt rendszeresen tart előadásokat a rituális kultuszokról. Így többek között a texasi Austin-ban 1992-ben. Noblitt azt is megerősítette. Bowart állította. hogy változtasson a résztvevők egyirányú beállítódásán. hogy a CIA által finanszírozott FMSF-et azért hozták létre. akik időközben visszavonták a gyermekkorban elszenvedett bántalmazásokkal kapcsolatos állításaikat. azaz hamis memória meséjét szövőgető alapítványnak nevezte gúnyosan. Evan Harrington. kínozzák. Néhány főáramlathoz tartozó terapeuta szerint a Társaság csak a szélsőséges álláspontot képviselő kisebbséget tömöríti. hogy ezek az áldozatok gyakran nem képesek visszaemlékezni a történtekre. A mintegy 200 résztvevő szakember körében nem voltak olyan szkeptikusok. akkor egyes állítások szerint csökken a rájuk történő emlékezés lehetősége. A tanácskozáson képviseltették magukat azok a betegek is. az agykontroll technikákról és számos gyermekbántalmazási ügyben szakértőként is szerepelt. A fent megnevezett Társaságot a dallasi terapeuta. James Randall "Randy" Noblitt. a továbbiakban: Társaság) 1995. amely amnéziát okoz náluk. amelyeket korábbi páciensei emelnek velük szemben. "Skeptical Inquier Magazine": September/Oktober 1996) a résztvevők az ellenvéleményt sem fogadták megértéssel. egy gyermekgondozási ügyben tájékoztatta az esküdtszéket.Összeesküvés és paranoia: jegyzetek egy agykontroll konferenciáról. március 23-26. megerőszakolják őket és pornográfia készítésére is használják gyermekáldozataikat.

de a vita vezetői Ceci tanulmányainak az elolvasása nélkül úgy találták. hogy az összeesküvési elméletek valóságosan létező összeesküvésekről is szólhatnak. és aki szakmai körökben jól ismert a közelmúltban végzett kísérleteiről. Ugyanakkor rasszista sztereotípiát is megfogalmazhatnak. hogy Linda Meyer Williams-nak egy aláírt levele van nála. A gyermekek gyakran használják fantáziájukat és kitalálnak dolgokat.Harrington ellenben úgy látja: az adatokból ténylegesen arra lehet következtetni. Ez viszont pont az ellentéte annak. a gyermek kórházba kerül. hanem tudományos ismeretek. aki Amerika egyik legkiválóbb fejlődés-lélektannal foglalkozó pszichológusa. Megállapítja. Ceci "egérfogó" kísérletei megmutatták. mert benne nem marad hely a hibákra. hogy az alkalmazott erőszak növekedésével nő a rá való emlékezés is. amikor egy ujj "beszorul" az egészfogóba. de ez soha nem az ő súlyos bántalmazásukról és kínzásukról szól. Ekkor Evan Harrington föltette azt a kérdést. másrészt koherensebb. Az 102 . Harrington részletesen elmondta ezt a kísérletet. hogy az elnöki asztalnál ülő négy előadó egyike sem ismeri Steve Cecit. s egy ilyen csoport nem alkalmas az ellentmondásokkal való szembenézésre. Ezért az összeesküvési elmélettel foglalkozó kutatás egyrészt irracionális. hogy egyetlen személy is hallott volna Steve Ceciről. Itt arról a kísérletről van szó. hogy pszichológus szakemberek találkozóján olyan szemináriumot lehet tartani. hogy törlődik a tudatból. Harrington meg volt róla győződve: jogosan vetette fel ezt az ellenérvet egy olyan tanácskozáson. annál valószínűbb. összetévesztik avval. Akik ezt állítják. Ugyancsak ezen a dallasi tanácskozáson került terítékre a terapeuták ellen indított jogi eljárások kérdésköre. hogy mennyire megtámadottnak és kiszolgáltatottnak érezte magát. Moore elmondotta részletesen. amely a gyermekek bírósági eljárásban tett tanuvallomásaival foglalkozik anélkül. hogy idősebb korban a nagyobb erejű bántalmazásra már erőteljesebben emlékezünk. hogy kijelentik: a bántalmazásra tényleg sor került. amely az ő megfigyeléseit erősíti meg. holott az csak fiktív volt. hogy az elszenvedett lelki trauma eredményeként az egyén elfojtja a fájdalmas emlékeket. amelyben a megcélzott társadalmi csoport deviánsnak és erkölcstelennek látszik. Harringtonnak ezek az adatai a konferencia számos résztvevőjét láthatóan felbosszantották. hogy mindig hihetünk a gyermekeknek. és társadalom-lélektani szempontból van bizonyos funkciójuk. ahol demonstrálta a gyermekek szuggerálhatóságát. hogy a meghívottak egyoldalúan lettek kiválogatva. és az elfojtás következtében az törlődik a tudatból. amikor néhány korábbi betege beperelte. Harrington azzal magyarázta álláspontjának egyöntetű visszautasítását. hogy mi a véleményük Steve Ceci munkásságáról. hogy mit gondolnak az álláspontjukat ért bírálatokról? A dallasi konferenciáról írott beszámolójában utal arra. aki oly sok ismerettel gazdagította ezt a területet. Harrington egyébként más vonatkozásban is megkérdezte az előadókat. és nem nyitott a kérdések megvitatására. hogy ezek az elméletek sok társadalomban jelen voltak a történelem során. Kiderült. Michael Moore és Jan Maclean tartott előadást. James Randall "Randy" Noblitt. A nem jelentékeny erőszak összekapcsolása a rá történő fokozottabb visszaemlékezéssel valószínűleg tévedés. Harrington hihetetlennek találta. mint a valódi világ. a tévedésekre és a kétértelműségekre. vagyis ennyiben nem csupán elméleti feltételezések. hogy az ott tapasztaltakon érezhető volt az összeesküvési elméletek hatása. amikor a bántalmazásukról szóló történeteket mondják el. Harrington azzal érvelt. Erről a témáról John Kiker jogász. hogy ismételt meghallgatások a csupán elképzelt fájdalmat okozó eseményre a gyerekek egy részénél azt eredményezi. hogy a fájdalmat okozó esemény megtörtént. Maclean azt fejtegette. Harrington elismeri. és meg van róla győződve. továbbá három terapeuta. ahol az uralkodó nézet szerint minél erősebb traumát okoz egy esemény. hogy ezeket az analóg eseteket nem lehet általánosítani a valóságos világra vonatkozóan. Először mély csend volt a válasz.

" Harrington azzal folytatja értékelését. Ha tehát beviszik a köztudatba. ez még nem szükségszerűen jelenti azt. legfeljebb ennek a pontos meghatározása. hogy a gyermek különböző befolyás hatására azt mond. és hitt is az "Operation Monarch" összeesküvésben a hiteles bizonyítékok hiánya ellenére. hogy a nagyobb sátánista kultuszokat a szövetségi hírszerző és jogalkalmazó szervek a háttérből manipulálják. Harrington ez után rátér arra. hogy létezik összeesküvés. továbbá a vádakban érintetté vált befolyásos személyek azt találták az egyik legjobb védekezésnek. mint azt valaha gondolta. ha a számuk nem túl nagy. Nyilvánvaló. kifinomultabbak és veszélyesebbek. és a pedofil "haszonélvezők" is ártatlanok. ezt írta a dallasi tanácskozással kapcsolatban: "Azzal a meggyőződéssel távoztam. hogy ez a fajta kultikus tevékenység széles körben elterjedt. hogy összeesküvés létezik. hogy ez a merev elutasítás egyfajta védekezés az igazsággal szemben. Ezért úgy látja: a dallasi tanácskozáson valódi vita azért nem bontakozhatott ki. amelyen keresztül elvitték a gyermekeket a szomszédos házakba azért. noha többen is fogékonyak voltak ezekre az elgondolásokra. akkor ezeknek a súlyos bántalmazást elszenvedett gyermekeknek sem szabad hinni..összeesküvési elméletek jól megszervezett ellenségeket nyújtanak. hogy a kultuszok sokkal jobban el vannak terjedve.. és az ítéletek nyomán a kanadai kormány és az amerikai kormányszervek kártérítés fizetésére lettek kötelezve. új világrend. ha a klinikai pszichológusok és a pszichiáterek . Egy másik jelenlévő. akik a kísérleteket végezték. hogy sátánista rituálékon bántalmazzák őket. és nem tudnak gyógyítani. hogy egyelőre nem lehet tudni. Még akkor is. stb. akikkel szemben az egyén meghatározhatja önmagát. hogy a terapeuták összeesküvésre vonatkozó meggyőződése milyen hatással lehet a páciensekre. hogy nem értenek a szakmájukhoz. hogy nem jószándékú az. ha a bántalmazásról orvosi kezelés hatására tanuvallomást tévő gyerekek vallomásainak a hitelességét eleve megkérdőjelezik. hogy egy elemi iskolához alagútrendszert építettek.nyilván a tények hatására . Ted Gunderson beszámolt egy esetről.) A terapeuták többsége. ha mindez nem az?) Azt még Harrington is megállapítja. hogy az agykontroll kísérletekről már sok adat látott már napvilágot. hogy miért nem hihetőek azok a bizonyítékok. amelyek miatt perek folytak. mert a résztvevőket egyesítette az a szilárd meggyőződés. hogy a gyakorló terapeuták hány százaléka vall Leonardoéhoz hasonló nézeteket. és ezek egy része nem magyarázható meg a nemzetbiztonság érdekeire való hivatkozással sem. A rendőri testületek országosan megszerveződött gyermekrablásokat végző bűnözői csoportokba botlottak. valamint 103 . Jerry Leonardo fizikus. Harrington szerint egyelőre nem lehet felmérni..elfogadják. és ez célt és irányító-keretet nyújt a számára. agykontroll. amelyben személyesen leleplezte. egyelőre fel sem mérhető. Ilyen például a gyermekek kísérleti célú bántalmazása. amit akar. és elismerte a CIA igazgatója is. vagy legalább is nem vonhatók felelősségre. Nyilvánvaló. Ezért a kísérletezők és a mögöttük meghúzódó hatalmi körök. minősítése változott személyről személyre. hogy miért utasítják el egyesek kategórikusan a traumatikus eseményekre való hamis visszaemlékezés lehetőségét? Miért gondolják. (Sátánista kultuszok. illuminátusok.. korábban nem vette figyelembe az új világrend összeesküvést. sokkal jobban össze vannak fonódva. Személyes meggyőződésem. ha nem is mindegyik. A többségük ismerte. amelyeknek a létezését kongresszusi bizottságok állapították meg. aki ennek a lehetőségével is számol? Úgy véli. (E sorok írójának fejtörést okoz. Vajon mi jelent bizonyítékot Harrington számára. Ebből következően azok. hogy milyen hatással vannak kollégáikra.

betegeikre. hogy miközben Harrington a kritika elutasítása miatt sajnálkozik. akik nem rendelkeznek kommunikációs és desifrírozási eszközökkel.kimsoft. amelyek akusztikusan továbbított és fonetikailag felgyorsított poszthipnotikus parancsokat használnak anélkül. Arra a lehetőségre is figyelemmel kell lenni. akik betegeik érdekében a legjobbra törekszenek. tudatalatti poszthipnotikus szuggeszciók és előírások. nehéz gazdasági helyzet és politikai választások idején. amelyek magas jövedelmet nyújtanak titkos műveletek finanszírozásához. de idővel ők is e nézetek híveivé válhatnak. 104 . A lelki sérülésekkel foglalkozó specialisták többsége egyelőre még nem az összeesküvési elmélet követője.com/2000/nsa-psy. amely elérhető a http://www. aközben egyetlen egy kemény bizonyítékot sem hozott fel tanulmányában. csak tovább erősítik a terapeuták ellenállását a kritika minden formájával szemben. A magunk részéről úgy látjuk. akik tovább kutattak a kultuszok létezését alátámasztó bizonyítékok után. Több kutató is körvonalazta. Itt három területet jelöl meg: a hírszerzést. A NSA agykontroll előírásai Érdemes röviden megismerkednünk az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (National Security Agency-nek. hogy a kísérleti alany alvajárási előkészítésen menne keresztül. valamint a csúcstechnológia megszerzésére az Egyesült Államok védelme érdekében. illetve a gyermekek bántalmazásáról felszínre került tényeket akarják semlegesíteni. Harrington úgy véli.Komputer által szimulált tudatalatti beszélt nyelv. amely cáfolta volna a dallasi tanácskozáson az agykontrollal való államilag jóváhagyott visszaélésről kiderített tényeket. az idő múlásával kénytelenek lesznek engedni az összeesküvést valló csoport nyomásának. továbbá a propaganda." "Computer Simulated Subconscious Speech Language . kémekkel és polgárokkal szemben alkalmazandó. hogy lelepleződnek a pszichológusi-pszichiátriai szakma képviselői előtt. hogy a NSA egy meghatározott területre vonatkozó hírszerző-technológiáról. Ez végül is a beteg kárára van. hogy az összeesküvés bírálói a CIA ügynökei. hogy az összeesküvési elméletek mind történelmileg. A technológia elnevezése a következő: "Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége által hírszerzési és kémelhárítási célból beültetett. és annak alkalmazásáról ad tájékoztatást." A dokumentum rátér az alkalmazásra. A dallasi tanácskozás feltehetően nem marad hatás nélkül a hagyományos terapeutákra. Célja még olyan beruházásoknak a beazonosítása. A hírszerzés külföldi és hazai diplomatákkal. NSA-nak) a tudatküszöb alatti poszthipnotikus szuggeszciók használatára vonatkozó ajánlásaival. Ezeket annak a dokumentumnak az alapján ismertetjük. Ide sorolandó a kábítószer elleni küzdelem. hogy azok a terapeuták. Célja a polgároknak a kormányzatról való véleményének a nyomon követése. Ugyancsak ide tartozik olyan bevetésen lévő ügynököknek az irányítása. Ezért Harrington bírálatából az agykontroll kísérletek irányítóinak attól való félelme olvasható ki. Szoros megfigyelés alkalmazása háború. hogy bizonyos jobboldali rasszista szervezetek politikai célokra használhatják fel a pszichológiai és a pszichiátriai szakma dilemmáit.htm internetes címen. mind a pszichológusok tekintélyes tanácskozásain milyen szerepet játszanak. a kémelhárítást és a magatartás-módosítást. Az olyan nézetek. A bevezető közli.

A poszthipnotikus (hipnózis utáni) szuggeszció. Ha a kísérleti alany meg van fosztva a REM alvástól. intézkedésre jogosult és kötelezett személyt jelöli. zavart lesz. Egy "script" általában négy 105 . frusztrált. vagyis ezt a technológiát lehet kémek. a vezetők zavarása és zavarba ejtése kritikus döntések meghozatalakor. A NSA használja még ezt a technológiát az újraszocializálásra (agymosásra). félelemokozáson és zsaroláson keresztül. Ezt a technológiát arra is használják. ingerlékeny. mint a CNS és szívkeringési stimulánsokkal. elveszíti a rövid-távú emlékezetét. és ez által az paranccsá válik a számára. csökken a produktivitása. vagy parancs a helyén marad. hogy az amerikai szavazópolgároknak lehetővé teszik hogy "életüket átadják Krisztusnak". Adott esetben öngyilkosságokat is elő kell segíteni. továbbá külföldi hírszerzők magatartásának a módosítása azért. követve a bibliának az előírásait. Ez azt jelenti. a résztvevőket. A Command (parancs) terminus gyakrabban használt. Az ismertetendő agykontroll-technológia célja a magatartás-módosítás és a felgyorsított újraszocializálás. hogy milyen a kísérleti alany fogékonysága és érzékenysége a hipnózisra. mint a hipnózis utáni szuggeszció. Minden kísérleti alanytól meg kell követelni. vagy azokat a jelzéseket. amelyek kihasználhatók. A különböző tények jelentőségének az elferdítése azért. amelyek hipnózis utáni szuggeszció formáját öltik. A hipnózis utáni szuggesztibilitási index azt méri és jelzi. dühös. hogy megfosztják őt az úgynevezett gyors szemmozgással járó mély alvástól (REM . hogy tartson fenn "személyes viszonyt Jézus Krisztussal". növekszik a szuggesztibilitása. annak számos következménye van: csökken a protein szintézise. A valódi szándék természetesen az. A NSA az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége. ellenőrzésére használni pszichológiai megfélemlítésen. hogy az Egyesült Államok számára hasznos döntések szülessenek. közönyössé és depresszióssá válik. Ha valakit hosszabb időn át megfosztanak a REM alvástól. amikor a hipnózist kényszerrel alkalmazzák a kísérleti alanyon. csökken az önbecsülése. és amikor az alávetett személy akaratát megtörik úgy. amelynek központja Maryland állambeli Fort Mead támaszponton van. a kommunikációs módszereket és az egyes személyek.Rapid Eye Movement Sleep Deprivation). A dokumentum ezután rátér az általa használt definíciók és betűszavak jelentésének a meghatározására.A kémelhárítás külföldi diplomatákkal. az meghal. Itt fel kell mérni a terjedelmet. A további felhasználáshoz tartozik a félrevezető információk terjesztése. hogy ne legyenek lojálisak. Az idézet összeállítás készítője ehhez azt a magyarázatot fűzi. Az ODO pedig az ügyeletes. A "Poszthypnotic Command "(a hipnózis utáni parancs) ugyanaz. kémekkel és polgárokkal szemben kerül alkalmazásra a hírszerző-műveletek beazonosítása végett. Az agykontroll szempontjából a "script" szó olyan gondosan megválasztott szavak sorát jelenti. hogy ellenőrizzék és optimalizálják a NSA alkalmazottak teljesítményét és lojalitását. hogy az illető a NSA parancsait teljesítse. vagy a tudatalattiba történő direkt behatolás periódusában. fekete karikák jelennek meg a szemei körül. a rendszerek és a berendezések gyenge pontjait. és mondjanak le polgári jogaikról a NSA javára. politikai tisztségre pályázók és más közéleti személyek beszervezésére. hogy az amerikaiak adják fel személyes akaratukat. Így a hypnoamnesia (hipnoamnézia) az emlékezés időleges elvesztését jelenti a poszthipnotikus szuggeszció következtében. illetve a befolyásolhatósági indexét megnövelik olyan drogokkal. és aktívan kifejti hatását a kísérleti alanyban a hipnotikus transz. A REM és a kiválasztott kémiai stimulánsok együttes hatásaként a kísérleti alany nem képes ellenállni a szuggeszciónak.

hogy a NSA képes látni és hallani mi történik a megfigyelendő személy otthonában. közlekedési eszközében és hivatalában .arra is képes. amely gyűjti és továbbadja a kóddal titkosított audio. színes videó jeleket. elnevezését. amelyben a kísérleti alany motorikusan cselekszik. Ez sokkal gyorsabb. hogy a beindító jel a kísérleti alany tudatából mit fog kiváltani). vagy más azonosító tényező). azaz kategórizálására. vagyis a kísérleti alany tudomása és beleegyezése nélkül. a baseball sapka megigazításával. hogy a tudatalatti agyműködés percenként 1200-tól 1400-ig terjedő sebességgel működik. hivatalokban. ruhaigazításokat. amely percenként 250-től 450 szóig terjed. üzeneteket vált egymással. másodszor az aktivizáló feltétel. amelyeket a kísérleti alany egy tudatalatti kihallgatása során végez. mit és hogyan fog a szuggeszció beindítani). hogy kihallgasson és befolyásoljon egy személyt tudat alatt. stb. Ezt a sebességet WPM-el jelölik. hogy miként lehet egy vakarás. amelyet sikeresen juttattak be a kísérleti alany tudatalattijába. leírása.különböző részből áll. akkor gondos figyelés után rájöhet. egy ruhaigazítás. illetve befejeződni). Ez az állapot a hagyományos hipnózisnál csaknem minden esetben előfeltétel. Először a beazonosítóból (a kísérleti alany neve. hogy a labdát fogó és a labdát dobó játékos igen kifinomult módszerekkel. repülőgépeken és az utcasarkokon. A "Subliminal Implant" (a tudatalattiba elhelyezett implantátum) egy olyan hipnózis utáni szuggeszció. jelentése "words 106 . vakaródzással. el lehet őket rejteni a házakban. Az egyszerűség kedvéért ezeket a vakarásokat. amíg az Egyesült Államokban élt). Az agykontroll technológia rövid áttekintése Azon túlmenően. Ha valakinek már volt alkalma. vagy egy ártatlan tüsszentés alkalmas egy gondolatnak a címkével való ellátására. hogy növeljék a hipnózis utáni központi parancs erejét. Ez egy közel mikroszkópikus nagyságú elektronikus megfigyelő eszköz. Végül meghatározza az összeállítás. Ez a szerkezet kap ugyancsak kóddal titkosított "audioscript-eket" a NSA központi műveleti irányítóitól műholdakon keresztül. Az úgynevezett megerősítő "script"-ek azt a cél szolgálják. hogy hosszabban figyelje a baseball játékot (erre e sorok írójának bőven volt lehetősége. mint a tudatos agy működési sebessége. hogy mi a "Transceiver". Miként lehet itt használni a hipnózist? Ennek a megértéséhez azt kell tudni. Vegyük most közelebbről szemügyre. futni. amelyek viszont eljuttatják őket a NSA központi műveleti irányítóihoz. Az úgynevezett "Somnambulatory State" (alvajárási állapot) azt az abnormális alvó állapotot jelöli. nevezzük "gondolatcímkéknek". harmadszor a tartalomból (vagyis abból.ahol a mikroszkopikus digitális megfigyelési technológiát alkalmazza . akaratlan izommozgásokat. Ennek a megértéséhez át kell tekinteni a gondolatok címkézését és a válaszok típusok szerinti megjelölését. Milyen hipnózis utáni továbbítási módszert alkalmaznak? A NSA ötvözi a hipnózist és a gondolatcímkézést. vagy feltételek kulcsszavából (mikor. így például tud sétálni. vagy másképp kifejezve a "gondolatolvasásra". amikor a kísérleti alanyt a tudomása nélkül hallgatja ki. a kísérleti alany tartózkodási helyének összegyűjtött koordinátáit és ezt továbbítja a NSA műholdjainak. autókban. a ruha húzgálásával. Végül az időhosszból (vagyis hogy mikor és milyen feltételek közepette fog leállni. Ehhez hasonló kommunikációs technikát használ a NASA is a kísérleti alany agyán átsuhanó gondolat kiderítésére. köhögéseket. tüsszentéseket. amelyek továbbítják tudatküszöb alatti hipnózis utáni szuggeszciók formájában a kísérleti alany tartózkodási helyére. Ezek az eszközök körülbelül egy tűfej nagyságúak.

per minute", azaz hány szó percenként. A hipnózis utáni "script", azaz a gondosan megválasztott szavak sora beszédsebességgel megközelítőleg 250 WPM-el mondható ki. Ezt egy magnetofon, vagy egy számítógép felgyorsítja 1200-1400-ig terjedő WPM-re. Ezzel a jelenséggel hangtechnikusok, rádió és TV szerkesztők napról-napra találkoznak, amikor különböző okok miatt változó sebességgel kell lejátszani az elektronikusan lerögzített műsoranyagot. Amikor az emberi hang 1400 WPM-re gyorsul fel, akkor magas hangfekvésű csiripelő vinnyogássá válik. A filmszínházakban vetített filmeknél 30 filmkocka pereg le előttünk 1 másodperc alatt. Egyetlen kockára 1/30-ad másodperc jut, amit a tudatos agyműködés nem képes felismerni, de a tudatalatti agyműködés világosan olvassa és megérti az adott filmkocka üzenetét. Amikor az 1960-as években a 30 kocka közül egyetlen egyre írták rá, hogy "Drink Coca Cola", a nézők körében 65 %-al nőtt aznap este a Coca Cola fogyasztás. Ezért a szövetségi kormány végül is betiltotta a tudatküszöb alatti reklámozást. Kutatók szerint az arány csak azért volt 65 %-os, mivel nem mindeki figyeli egyforma intenzitással a filmet, egyesek éppen körülnéznek, vagy esznek valamit, vagy éppenséggel gyengébb a látásuk és ezért nem ért el hozzájuk az üzenet. A most ismertetett technológia kifejlesztése kezdetén a NSA eredetileg magnetofonra rögzítette kimondott szó formájában a hipnózis utáni szuggeszciós üzenetet és ezt a magnetofon sebességének növelésével gyorsították fel. Ez az eljárás igen munkaigényes volt, megkövetelte, hogy valamennyi e feladatot végző személy kifogástalanul ejtse ki a szavakat, jól bírja a nyelvet és a megfelelő dialektust használja. Emellett a háttérzajok miatt gyenge volt a minőség és gyakran időbeli elcsúszásokat okozott a magnetofonfelvétel és a feldolgozás. Ezen túlmenően igen sok gyakorlással lehet csak elérni, hogy valamennyi munkatárs azonos sebességgel beszéljen, úgy hogy a felgyorsított "script" a megfelelő sebességgel legyen továbbítható. Jelenleg komputerekkel állítják össze az ideális optimalizált fonémákat (fonéma az a hang, amelynek a megváltoztatásával a szó jelentése megváltozik, így például lap - láp) a szavak kialakítására és ezeket a szavakat aztán a megfelelő továbbítási sebességre gyorsítják fel. Ahol nyelvi dialektus is jelen van, ott az alap fonémáknak egy másfajta készletét használják. A technika ott tart, hogy a földgolyónkon használt nyelvek egész sorához megkeresték a különböző fonetikai elemeket, ezt digitálisan megszerkesztették, optimalizálták. Ezeket használják a továbbítandó üzenetek, a hipnózis utáni szuggeszciókra emlékeztető "script"-ek összeállításához. Minimálisra csökkentették a szavak közti üres részt, és a hangmagasság emelkedését korlátozták és megszűrték. Az ismétlődő színuszgörbéket is eltávolították a fonetikus elemek akusztikus hullámainak az áramlásából. Így csökkentették az aktuális színuszgörbéket. Ez csökkenti a fonémának azt a tényleges időtartamát, amelyet a továbbítás érdekében aztán még felgyorsítanak. Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb sebességgel játsszák az üzenetet és csökkenti a kísérleti alany képességét arra, hogy felismerje, hogy ez tulajdonképpen egy felgyorsított beszéd. Az optimalizált és digitálisan kiválasztott és megszerkesztett fonémák használata kiegészítve hipnotikus szuggeszciókhoz hasonlóan struktúrált szavakkal és mondatokkal úgy is meghatározható, mint "computer simulated subconscious speech language - komputerrel szimulált tudatalatti beszédnyelv". A tudatalatti agyműködés nagyon érzékeny. Képes hallani azt, amit a tudatos agy nem vesz figyelembe. Ha sokat nézzük a televíziót, akkor valószínűleg megtapasztaljuk, hogy sok "subliminal tapes - tudatküszöb alatti magnetofon" működik azért, hogy beprogramozza

107

tudatunkat. Ezeket a hatásokat titokban rögzítették az óceán hullámzajába, zenébe, vagy más hanghatásokba, de ezek nincsenek felgyorsítva a tudatalatti továbbítás sebességére, és éppen ezért nem elég hatékonyak. A tudatalatti agyműködés képes hallani és megkülönböztetni az üzeneteket még akkor is, ha háttérzaj hallatszik, mint például a hullámok morajlása, autók, repülőgépek zaja, vagy amikor valaki beszél hozzánk normális társalgás keretében. A tudatos agy nem fog hallani semmit, hacsak az nem közvetlen-közelről a házban hallatszik. Ha nagyon odafigyelünk, akkor hallhatjuk alacsony hanghatású magnetofonszalagnak a gyors tekerését, és kis hangerővel való lejátszását. Ez a hang a NSA magas sebességű audio tudatalatti üzenete. A fonetikus összetevőknek ez a módosítása lejátszva kis hangerővel, ötvözve a környezeti háttérzajjal, nagyon nehézzé teszi a kísérleti alany számára a NSA üzenetének a rögzítését. Még ha az illető képes lenne is hatékonyan rögzíteni ilyen üzenetet, nagyon nehéz azt a háttérzajtól elválasztani, filterezni, kiszűrni. Így rekonstruálni a hiányzó színuszgörbéket a hanghullámok áramlásából, lelassítani az üzenetet olyan mértékűre, hogy a hipnózis utáni "script" tartalma megkülönböztethető legyen a tudatos agyműködés számára, ílymódon csaknem lehetetlen egy átlagember számára. Röviden összefoglalva a kísérleti alanynak semmi esélye nincs arra, hogy elemezze a NSA üzenetét az alábbi eszközök nélkül: - Egy a legutóbbi technológia szerint működő hivatásos rögzítőberendezés. - Digitálisan működő hanghullám kezelő berendezés. - A hanghullámokra vonatkozó tudományos ismeretek felsőfokú elsajátítása. - Jártasság a lingvisztikában és a fonetikában. - A hipnózis elméletének és gyakorlatának, valamint a "script"-ek készítésének az ismerete. - Ezen túlmenően ideális környezeti feltételekre is szükség van a rögzítéshez. - További feltétel még, hogy a NSA ne tudjon a kísérleti alany ilyen irányú szándékáról és képességéről, vagyis hogy meg tudja oldani a továbbított üzenetek felismerését és rögzítését. A fentebb ismertetett feltételek együttes meglétének hiányában ez a technológia tökéletes hírszerzési eszköz. Ugyanis csaknem lehetetlen kideríteni a létezését, bemérni és rendkívül nehéz a nyomokat visszavezetni a NSA-ra. Azok a tünetek, hogy a NSA képes a programozásra és valamit beültetni a kísérleti alanynak a tudatába, félelmet vált ki, mivel számolnia kell az illetőnek azzal, hogy elmebetegnek gondolják, ha jelentést tennének a NSAnak az ilyen jellegű tevékenységéről. A kísérleti alanyok nem ismerik ennek a technológiának a forrását, sem a technológiát magát, nincsenek kemény bizonyítékaik, csupán észleléseikre, szenvedéseikre és izolációjukra tudnak hagyatkozni. Mód van arra is, hogy a megtámadott egyén rendelkezésére álló egyéb eszközöket kiderítsék, ezekkel szemben megelőző lépéseket tegyenek, így a NSA tulajdonképpen még inkább meg tudja bénítani az illetőt. Miként használja a NSA a hipnózis utáni továbbítási módszert, a gondolatcímkéket? A NSA agyprogramozó üzeneteit audiovizuális elektronikus megfigyelő eszközökön keresztül juttatja el a címzetthez, amelyeket, mint már utaltunk rá az illető otthonában, autójában, munkahelyén helyez el. Ilyen tudatküszöb alatti üzenet lehet a következő: "X úr képzelje el, hogy az adóhivatal megvizsgálja az adóügyeit. Emlékezzen vissza, amikor csalt az adójával és aggódott, hogy vajon az adóhivatal ezt kiderítheti egy ellenőrzéssel. Ha Ön soha nem követett el adócsalást és nincs miért félnie, akkor viszketni fog a jobb fülcimpája, amely vakarásra megszűnik. Ha az adóhivatal rajtakaphatja a csaláson, akkor a bal orrcimpájában érez viszketést, amely akkor fog eltűnni, ha kétszer megvakarja. X úrnak csak egy futó gondolata volt az elmúlt adóbevallásról, és csak egy kis viszketése volt. Ez a viszketés az a bizonyos "thought label - gondolatcímke". A NSA illetékes munkatársa (NSA Officer On Duty, ODO -

108

a NSA szolgálatban lévő, illetékes munkatársa) lényegében arról cserélt információt a kísérleti személlyel, hogy az csalt-e valaha az adójával és vajon az adóhivatal elkaphatná-e egy vizsgálattal. Ez az igen leegyszerűsített példa szemlélteti a tipikus NSA kihallgatást. A tényleges kihallgatás során alkalmazott üzenetek több száz szóból is állhatnak, nagyon összetettek és kifinomultak lehetnek. A legtöbb üzenet több tucatszóból tevődik össze. A zárt hírszerző világ az elmúlt évtizedekben újabb csúcsokhoz érkezett. Ma már közvetlenül hatást tud gyakorolni szinte minden személyre az Egyesült Államokban, de külföldön is. A már működő elektronikus megfigyelő rendszer kiterjed Mexikóra, Közép-Amerikára és Dél-Amerika sűrűn lakott térségeire. Ma már működik Ausztráliában, Afrikában, és Európa azon országaiban, amelyek nem tartoztak a szovjet birodalomhoz. A NSA azonban - több kutató állítása szerint is - arra törekszik, hogy az egész földgolyót egy "elektronikus szem" megfigyelése alá helyezze a harmadik évezred elején. Ezt a célt már csaknem elérték, nehézségekbe csupán a csúcstechnológiájú országokban ütköztek. Itt a hírszerzés-elhárító technológia fejlett, és a szükséges pénzügyi eszközök is rendelkezésre állnak. Ennek eredményeként ezekben az országokban be tudták azonosítani a "transceiver"ekből (adó-vevő készülékekből) érkező magasfrekvenciájú mikrohullámú kibocsátások kitöréseit. A NSA kommunikációs rendszere tehát képes arra, hogy bármely személytől hangmintát ("voice print") vegyen, és azt nyilvántartásában elhelyezze. Az így raktározott mintát később fel lehet használni a kísérleti személy meghatározására, mégpedig úgy, hogy a reális idejű megfigyelés során szerzett hangmintákat, amelyeket tartózkodási helyszínén vesznek róla, összehasonlítják vele. Ehhez arra van szükség, hogy a megcélzott személy egy adó-vevő készülék közelében beszéljen. Ha a megfigyelt tudatában van annak, hogy a NSA látókörébe került és ezért csendben marad, akkor a NSA arra is képes, hogy periódikusan világszinten bocsásson ki tudatküszöb alatti üzenetet, amely név szerint megcélozza az adott személyt, és arra készteti, hogy elaludjon, és álmában beszéljen. Miután az illető beszél, a hangmintája beazonosításra kerül és a személy tartózkodási helye is meghatározható csaknem az egész világon. Ma már nem csak költői hasonlat, de valóság, hogy a Földünk összezsugorodott és egyre kisebbé válik. Az itt ismertetett technológiát eredetileg a CIA által folytatott kísérleti programok keretében dolgozták ki az 1950-es években, majd továbbfejlesztették őket az 1960-as években. Ez után a bőségesen rendelkezésre álló pénzügyi eszközök lehetővé tették, hogy a fontos nemzetbiztonsági területek mindegyikére kiterjesszék. Amikor a már említett "Drink Coca Cola" reklám bámulatosan eredményesnek bizonyult, felmerült a kérdés, vajon a látássebességhez hasonlóan a hallás is felgyorsítható-e. Ezirányban a NSA Fort Mead-i támaszpontján folytattak kísérleteket, ahol a kiválasztott fonémákat úgy változtatták meg, hogy a felesleges színuszhullám görbéktől megfosztották őket, és elektronikusan újrakonstruálták a szavakat rövid változatban. A korai szakaszban kísérleteztek a távolbalátással is, ahol a kísérleti alany ellazult állapotban felnyitja a tudatát és megmagyarázza azokat a képeket, amelyeket a NSA készített ezt a technológiát használva. Ezek a kísérletek tették lehetővé, hogy "a komputer által szimulált tudatalatti beszéd nyelvét" tökéletesítsék és "script" változatban maximalizálják a továbbítás lehetőségét a kísérleti alany tudatában egy megfelelő "vision or picture" (látvány vagy kép) formájában. A kísérleti alany

109

által már korábban látott képek egyszerűen visszahívatók az úgynevezett "Age regression" (életkor visszaidézés) "script" változatainak az alkalmazásával. A NSA kémelhárítási kísérletei Több kísérlet is folyt annak a meghatározására, hogy milyen feltételekkel és eljárásokkal lehet Amerika ellen bevetett kémeket agykontrollal ellenőrzés alá venni. Az egyik ilyen kísérlet alanya egy férfi volt, aki konfliktusba került a fiával és egy alkalommal leöntötte benzinnel és felgyújtotta. Ugyanezt tervezte saját magával is, de az életösztöne erősebbnek bizonyult, mint a NSA belé ültetett magatartásmódosító programja. Miután letartóztatták, elmondotta, hogy agya hirtelen kitisztult és már nem tudta okát adni, hogy miként tudta elkövetni ezt a bűncselekményt. Az történt, hogy a hipnózist egyszerűen megszüntették, a kísérleti alanynak megengedték, hogy aludjon, úgyhogy a pszichiátriai szakértők, akik tanulmányozni fogják az illetőt, ne találjanak semmi nyomot, ha alávetnék a hagyományos hipnoterápiával vagy pszichoanalízissel végzett vizsgálatoknak. Másfél évtizeddel ezelőtt hírt adtak az újságok arról, hogy Floridában több idősebb ember meghalt álmatlanság következtében. Az orvosok mindent megpróbáltak, de nem voltak képesek változtatni ezen a helyzeten, amely végül is valamennyi beteg halálával végződött. A NSA-nak sikerült kifejlesztenie olyan aggodalmat okozó "scrip"-eket, amelyek optimalizálták a hipnózis utáni állapot tartósságának a csökkenését annak arányában, ahogy az idő múlásával a kísérleti alany egészsége romlott. Az egész Egyesült Államokat megrázta az az eset, ami a Davidian szekta tagjaival Wako-ban történt. David Koresh órákon át tárgyalt az FBI képviselőivel Istenről és a bibliáról, végül várta Isten szavát, hogy megmondja neki, mit tegyen az ostrom utolsó óráiban. A szóbanforgó üzenet olyan összetételű lehetett, amely "Personal Journal" számokat is tartalmazhatott, (ezeket a NSA megköveteli a kísérleti alanyok számára az agymosás idején), amely viszont elvezethetett volna azokhoz a kérdésekhez, hogy vajon miként vált ilyen minőségűvé ez a szekta-kultusz. Továbbá a NSA-nak úgy volt célszerű feltűntetnie, hogy "God spoke to them and said to commit suicide" (Isten szólott hozzájuk és közölte velük, hogy kövessenek el öngyilkosságot). Csak így tudta megmenteni kudarctól ezt az újabb nagyszabású agykontroll kísérletét. Az FBI "Crime Information Center, CIC" (Bűnügyi Információs Központ) több ezer olyan aktával rendelkezik, ahol dokumentálva vannak azok az esetek, amelyek magukon viselik a NSA kísérletek jellegzetességeit. Ezekben az ügyekben a "Thought Controll" technológiát alkalmazták. Jelenleg a NSA sok olyan kísérleti alannyal rendelkezik a társadalom legkülönfélébb részeiből, akiknek az aktivizálásához már csak "triggerek"-re, azaz programbeindító, gondosan megkonstruált hipnózis-utáni "script"-ekre van szükség ahhoz, hogy teljesítsék a kapott parancsot és adott esetben akár egy gyilkosságot is végrehajtsanak. A NSA úgy hívja őket, hogy "Shooters on a Shelf" (polcon tartott lőfegyverek). Egy példa erre Russel Eugene Weston, aki 1998. július 26-án Washingtonban a Capitolium környékén ámokfutóként lövöldözni kezdett. Az állapították meg róla, hogy skizofréniája van. Olyan kényszerképzetei voltak, miszerint kapcsolatban áll a CIA-val vagy az FBI-val, és meg volt róla győződve, hogy egy rádió nyomkövető szerkezet volt beültetve a fogába. Russel Eugene Weston is a NSA elektronikus agymosásának volt a terméke. Nem volt képes felismerni a rendkívül fejlett technológiát még annak dacára sem, hogy tudta "valaki" (CIA, FBI, stb.) tart kapcsolatot vele és ez a kapcsolat kiterjed az egész Egyesült Államokra. Weston azt képzelte, hogy egy nyomkövető eszközt ültettek a testébe. A NSA hipnózis-kezelése hatásaként arra a

110

következtetésre jutott, hogy a skizofrénia elleni gyógyszerek nem segítenének rajta és ezért megtagadta azok bevételét. Ez az ember kétségbeesve próbálta enyhíteni azt a szenvedést, amit a NSA okozott neki. A már hivatkozott http://www.kimsoft.com/2000/nsa-psy.htm tájékoztató készítője megírja, hogy évek hosszú során át már több ezer olyan személlyel került kapcsolatba, akiket vallásos agymosásban részesítettek. Ezt olyan szintre emelték, ahol már "Isten" mondja meg nekik, hogy mit tegyenek, és "Ő" szól hozzájuk gyengéd hangon, tudatukon belül, és a kísérleti alanyok feltétlenül engedelmeskednek "Neki". Természetesen ellenségek is találhatóak a fejükön belül. Ez azonban a bibliai János jelenések könyvében, az Apokalipszisben jelzett Antikrisztus megérkezését bizonyítja. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus már visszatért a földre és ő irányítja őket. James Bamford "Inside America's Most Secret Agency, The Puzzle Palace" (Amerika legtitkosabb ügynökségén belül, A rejtély palotája) című könyve, amelyet 1982-ben a Houghton Mifflin Company adott ki rendkívül sok adatot tartalmaz a NSA történetére vonatkozóan. A NSA eleinte csak a telefonok lehallgatásával foglalkozott, ez azonban kibővült a legváltozatosabb audiovizuális technikákkal. Bamford az, aki a The Puzzle Palaceban beszámol a NSA első, magával az áldozattal végrehajtott kivégzéssel (öngyilkossággal) kapcsolatos agykontroll technológiáról. A NSA-nak az egyik alkalmazottja a jelentések szerint rohanva menekült a NSA területéről azt állítva, hogy démonok vannak a fejében, majd pedig megölte magát. A NSA alkalmazott ilyen módszert bizonyos hírek eltusolására. A kaliforniai Berkley Egyetem egyik diákja 1990. november 27-én bement egy bárba, és túszokat ejtett. Ragaszkodott ahhoz, hogy a rendőrség tegye lehetővé, hogy a CIA igazgatója beszéljen vele azért, hogy így megszabadulhasson a szenvedésétől. A fiatalember leveleket küldött az elnöknek és a CIA-nak, de kérései süket fülekre találtak. Miután a fiatalember pánikba esett, lelőtte az egyik vendéget a bárban, és akkor egy SWAT csoport (Special Weapons and Tactics Team - Különleges fegyveres és taktikai csoport) emberei halálosan megsebesítették. A San Jose-i rendőrség megtalálta az elnökhöz írott leveleknek a másolatait, amelyekben a fiatalember beszámol arról, hogy bizonyos emberek tudnak olvasni az agyban és ő rájött arra, hogy ezt milyen módon teszik. A NSA sikertelenül végzett rajta agymosási kísérletet, és hogy ez az egész dolog ne kerüljön napvilágra, nem volt más választása, mint saját biztonsága érdekében eltávolítani az élők sorából. Rendkívül érdekes, hogy ez az eset eredetileg úgy került az elektronikus tömegtájékoztatási eszközök híradásaiba, hogy egy fegyveres ember azt követeli, személyesen beszélhessen a CIA igazgatójával. Ez a híradás rendkívül gyorsan eltűnt és többé már nem szerepelt a hírek között. A Nírvána nevű zenekar tagja, Curt Cobain, egy másik áldozata a NSA agymosásának. Itt is arra kényszerűlt a NSA, hogy kiiktassa Cobain-t, aki zenéjébe a NSA tudatbefolyásoló tevékenységére vonatkozó kulcsmondatokat és szavakat írt. Így kommunikált hallgatóságával. Az egyik dalában, amelyet a NSA-hoz írt, úgy utal rá, mint "Friends inside his head" (A fején belül lévő barátok). Ha a NSA büntetésként a legmagasabb szintű agymosást alkalmazza, a kísérleti alany gyorsan távozik az élők sorából. Cobain a heroint használta, hogy elbódítsa, és érzéketlenné tegye magát, de más eszközökkel is megpróbálkozott, hogy lelassítsa az az elektronikus tudatbefolyásolás hatását. Néhány évvel ezelőtt Nagybritanniában számos kormányalkalmazott dolgozott egy szigorúan titkos radarlétesítményen. Közülük többen öngyilkosságot követtek el, noha nem volt

111

illetve más hírszerzési vagy kémelhárítási szempontra. depressziós állapotba kerül. Megmagyarázták a dalban.semmilyen látható nyoma valamely ellenséges kormány beavatkozásának. magabiztosságát. társadalmi státuszát. magyarázatokat és meghatározásokat. babonás képzeteit. hogy bizonyos kormányalkalmazottak egy fokozottan őrzött kormány projekten dolgoztak. A kiválasztásnál szerepet játszik a kísérleti alany értéke az Ügynökség számára. március 26-án az Orange County Register üzleti szekciója ismertette a "National Sleep Foundation" (Országos Alvási Alapítvány) jelentését. pénzügyi helyzetére. a kísérleti alany hipnózis utáni szuggerálhatósági indexét.". amelyek megtörik az akaraterejét. hogy a NSA bővíti a nagyközönségre gyakorolt befolyását. anélkül. 2000. miként észlelhető a hallható továbbítás ("audible transmission") a dal végén. azaz a szóbanforgó zenekar feltárta. és végső soron társadalmilag és pénzügyileg is sikertelen. Ez ahhoz hasonló. Itt természetesen elsősorban a tudatalatt elhelyezett hipnózis utáni szuggeszciókról van szó. és erkölcsi értékrendszerét. vad élet). politikai meggyőződésére. hogy a NSA mindig a REM-alvástól való megfosztással kezdi el a magatartásmódosító eljárását. Ennek a felmérésénél tekintettel vannak közéleti szereplésére. érvelőképességét. A dal szemléltette. A kísérleti alany. vagy Curt Cobain és több ezer más személy. valamint azt. 112 . újjászületettnek hívják. és bemutatta. amelyek a NSA magatartásmódosító tevékenységében használatosak. miközben teljesen ébren van. A NSA magatartásmódosító eljárása Ebben a részben ismertetjük röviden azokat a tipikus technikákat.. morális meggyőződését. mint a Berkley Egyetem diákja. Az már ismert. vagy a NSA alkalmazottja. valamint elsődleges támogató csoportjának (családjának. Ennek a dalnak az volt a címe. apatikus lesz. Mindössze arról volt szó. hogy a zenekar tagjai sikertelenül fordították arra minden idejüket és pénzüket. ahol a NASA-nak nem lenne módjában zaklatni őket. hogy a NSA miként választhat ki valakit az agymosásra. A NSA magatartásmódosító eljárása a kísérleti alany beazonosításával és minősítésével kezdődik. baráti körének) az erős vagy gyenge voltát. Mérlegelik a lelepleződés kockázatának a minimalizálását. valamint azt. továbbá azt is. hogy "Wild. kábítószerrel való visszaélésnek. amely szerint az amerikaiak 40 %-a alvászavarral küzd. hogy "ők gyorsan beszélnek. Miközben a kísérleti alany egyre nagyobb mértékben elszigetelődik a családján belül. wild life"(vad. hogy az elektronikus megfigyelési rendszernek szinte korlátlan a hatóköre. Az 1980-as években az egyik népszerű zenekar írt egy dalt megmagyarázva a NSA agymosó technológiájának a tudományos folyamatát. mert többet közülük kivülről nem nyitható zárt ajtók mögött követtek el. továbbá hipnózis utáni szuggeszciókkal bombázzák. Ezek a manipulált tudatú egyének életük céljául a Jézussal való személyes kapcsolat kiépítését és fenntartását tartják.rendszerint szélsőségesen vallásos . mint amikor egy magnetofonszalagot gyorsan előretekerünk. önbizalmát. hogy találjanak egy helyet. és az általa tisztelt irányadó csoporttól. eljárásokat. vagy egyéb szokatlan dolognak. Ezt az NSA által előre meghatározott és hipnózissal létrehozott . intelligenciáját.lelkiállapot az egyházak "reborn"-nak. Ezek a halálesetek megrendezett öngyilkosságok sem lehettek. miként hangzik a tudat manipulálása. Miután megtörténik a kísérleti alany kiválasztása. Ezek az emberek ugyanannak a technológiának voltak alávetve. hipnotikus hatás alá kerül. akivel a NSA kísérletezett. "The Talkind Heads" (A beszélő fejek).. hogy tudna róla. Ez a hír jelezheti. hosszú időn át tartó REM-alvás megfosztásnak vetik alá.

akkor további büntetéssel sújtják. Tompa ütések. amely a kísérleti alany valamennyi problémáját végül is a NSA elé viszi. recsegések. A kísérleti alanyt fokozatosan mentesítik az idegrendszert károsító kényelmetlen hipnózistól. a kommunikációs műholdakról. A kísérleti alanyok számára fontos annak a megértése. remegést érez teste különböző részein. viszketéseket. és hogy a szomszédjának semmi köze sincs az általa észlelt furcsa tapasztalatokhoz. hogy kiváltsanak lokalizált szinaptikus (idegsejt kapcsolódási) válaszokat az agyunkban.Tipikus hipnózis utáni eszközökkel kiváltott érzéki csalódás az. Ez hasonló a Gestapo tevékenységéhez a II. Ha a kísérleti alany ellenáll a NSA utasításainak. hogy "Isten vagy Jézus közvetlenül szóljon a kísérleti alanyhoz" és a negatív újra-megerősítést a Sátánnak lehet tulajdonítani. mert az általuk hirdetett tanítás lehetővé teszi.) Ezen túlmenően. a pozitív jutalmat pedig Isten áldásának. zörejek hallhatók a falakról. A kísérleti alanytól megkövetelik. El vagyunk árasztva folyamatosan mikrohullámokkal a televízióállomásokról. akiknek a nézetei a bibliában gyökereznek. és a nagysebességű akusztikusan továbbított hipnózisnak lett a célszemélye. Ezután a NSA további hipnotizálja büntetés vagy jutalom formájában a célszemélyt. hogy a különböző furcsa érzetek és észlelések a testükbe ültetett implantátumok következményei. Így az új egyházi előjáró-csoport működik a magatartást megerősítő mechanizmusként. bárhol. Egy idő múlva megjelennek az emocionális összeomlás tünetei és kialakul egy új támogató csoport a kísérleti alany körül. amikor a kísérleti alany egy szobában tartózkodik. és ezt behelyettesítik pozitív jutalmazó-hipnózissal: "Isten és Jézus munkálkodik az életükben". a lámpákról és ehhez hasonlók. aki megtapasztalja ezeket a furcsa "gondolatokat". Mindez ez kitűnően alkalmas a NSA tudatirányító technológiájának és eljárásának az álcázására. az órákról. világháború alatt. ahol a NSA elektronikus megfigyelő rendszere eléri és a kulcsszavak révén kiválasztja és értékeli az elhangzott imákat. ahol az ingerületeket átveszik egymástól. vagy autójában. és számos ember van körülötte és csupán ő az egyedüli. hogy a NSA ezt a technológiát atombiztos földalatti bunkerekből irányítja. mivel ezeknek nincs meg az a lehetősége. Életének minden mozzanata ima útján továbbításra kerül más "keresztényekhez". a mennyezetről. hogy bármely nonkomform magatartása megfigyelésre kerül. amikor a kísérleti alany csípést. (A szinapszis az idegsejtek egymáshoz történő csatlakozási helye. hogy a kísérleti alanyt a szomszédai megfigyelik. 113 . vagy téveszmék. amelyben a kísérleti személy vallásos újjászületést él át és "életét Krisztusnak adja". akkor nyilvánvaló. hogy a teste különböző részén furcsa bizsergő. reszketést. Ez az új támogató csoport rendszerint egyházi emberekből áll. Ezt követően a kísérleti alany teljes odaadást érez Jézus (értsd: a NSA) iránt és bármit meg fog tenni Jézus (értsd: a NSA) irányába. Ezek mikrohullámú besugárzások következményei lehetnek. végül a NSA-hoz. Senkinek sincs kedve és ideje ahhoz. hogy naponta adjon jelentést imádság formájában az otthonának csendjében. A NSA azért részesíti előnyben a keresztény egyházakat. Kialakulnak azok a kényszerképzetek. és arra veszi rá a kísérleti alanyt. A kísérleti alanyok gyakran azt hiszik. akkor a NSA a teljes ellenőrzést meg tudja valósítani az adott személy felett. csiklandozó érzéseket váltson ki. Amikor a NSA más kapcsolatokat használ. A kísérleti alany úgy épül be ebbe a rendszerbe. de a NSA használt más kultuszokat és nem egyházi-jellegű társadalmi csoportokat is. bizsergéseket. vagy hivatalában. kémkednek utána. hogy továbbítási módszert alkalmaztak vele szemben. hogy "Isten akaratának megfelelően" cselekedjék. Ennek ellenére nem érezzük a mikrohullámok által okozott tüneteket. szúrást. vagy állandóan követik. hogy mikrohullámú fegyverrel kövessen valakit azért.

A továbbítandó "script" sugárzása korlátozódhat egy épületre. Az állandó megfigyelés viszont megfelelő személyzet 24 órán át történő alkalmazását igényelné és ez igen költséges. vagy feltételes továbbítások. "az örök életre" összpontosítják. Az esemény által kiváltott feltételes üzenet-továbbítás lényege. aki sikeresen végigment a NSA magatartásmódosító programján. Ez a hang adja az igaz vagy hamis információkat és parancsokat a NSA céljától és szándékaitól függően. Kerülik az "e-világi" tevékenységeket és rendszerint zavarban vannak. mint például Észak-Amerika vagy Európa. hogy mi az. kiváltó. és nem tudja a visszatérő gondolatokat vagy érzéseket valamilyen szokás szerint visszatérő eseményhez vagy helyzethez kapcsolni. a második az előre elkészített és kijelölt továbbítás az ugyancsak előre programozott komputer útján. Mindezt akkor is tagadják. se nem gazdaságos a kísérleti alany folyamatos megfigyelése a reális időben történő továbbítás céljából. Így például semmiben sem hisznek. ami nincs a bibliában. vagy egy nagyobb földrajzi térségre. Az első a reális időben történő továbbítás. holott ezek sem szerepeltek a bibliában. ha repülőgépeken utaznak és televízióznak. A magatartásmegváltozás általában akkor megy végbe a leggyorsabban. vagyis nem fogadják el. mint egyéniségét vesztett középszerű lény vegetálhat Jézus (a NSA) szolgálatában. sem a tömegtájékoztatásban. életének a további részében. A reális időben történő tudatalatti üzenet továbbítás azt jelenti. A továbbításnak ez a formája meggyorsítja a tudat mélyén hallható "hang" felfogását. amit itt a földi életükben el tudnak végezni. és ez biztonsági kockázatot jelent. Tehát se nem praktikus. amikor folyamatosan negatív újra-megerősítésre kerül sor. A NSA azért nem alkalmaz kizárólag reális idejű hipnózis utáni parancstovábbítást. és többé nem okoz gondot sem az egyházban. Az előre kijelölt tudatalatti implantátum továbbításakor a NSA központi kapcsoló komputere kibocsáthat egy "script"-et a megjelölt személyhez egy előre kijelölt időpontban. ha racionálisan kell gondolkodniuk. A NSA jelentősen csökkenti saját biztonsági kockázatát azzal. Az alkalmazott technikák három fő csoportba oszthatóak.valamint ahhoz. gondolat. hogy van evolúció. aktivizáló technikáknak. Ilyen előre kijelölt időpontban sugárzott "script"-ek esetén a kísérleti alany látszólag találomra gondol erre vagy arra. Ez a technika megköveteli a tudatalatti kihallgatást. mert azt sugalmazza neki. amit a kommunista diktatúrákban alkalmaztak az államvédelmi szervezetek. és végül a hipnózis utáni. egy városra. mivel félni fog a NSA megtorlásától. hogy sokféle hipnózis utáni továbbító. Az a kísérleti alany. Mind a három "script"-továbbítási-módozat alkalmazása megzavarja a kísérleti alanyt. amikor nem figyeli őt aktívan a NSA. A magatartásváltoztató eljárás Ebben fontos szerepe van a beindító. mert figyelmüket a halál utáni életre. Nem az lebeg szemük előtt. hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. érez így vagy úgy. Valamennyi NSA által alkalmazott standard hipnózis utáni parancstovábbító "script" eljuttatható reális időben. hogy a hipnózis utáni tudatalatti implantátum egy meghatározott esemény. Az ilyen kísérleti alanyoknak az élete viszonylag terméketlen. mert a kísérleti alany felismerheti. vagy kódjel-szó hatására 114 .technikát használ a kísérleti alany negatív újra-megerősítésére. hogy a NSA feladat végrehajtására kijelölt ügyeletes munkatársa hipnózis utáni parancsot tartalmazó "script"-et juttat el a kísérleti alanyhoz és megfigyeli annak válaszreakcióját. űrutazás. és ez maximalizálja a magatartás megváltoztatását. hogy voltak dinoszauruszok. és összefüggéstelenül csaponganak.

hogy tartsa magát távol élete folyamán az ilyen helyzetektől. helytől vagy dologtól távoltartsa magát. Hipnotikus emlékezetkiesést idéznek elő benne egy tárggyal. Szakkönyvtárakban. A NSA szakértői pontosan testreszabják a negatív vagy pozitív megerősítéseket. kellemetlen érzése természetesen alakult ki. illetve érzéki csalódások. Ilyen "script"-tel lehet. Valójában persze a NSA programozók parancsát teljesítette. Ezt tovább lehet erősíteni egy másik hipnózis utáni szuggeszcióval. hiszen a kísérleti alany. hogy legyen rendkívül érzékeny az érzelmei változásaival kapcsolatosan. megkönnyebbülés érzését és a kísérleti személy pszichéjében helyreáll a békés egyensúly. és miként használják őket. átvilágítása. Az egészben az az ellentmondásos. és ki lehet bennük alakítani a jó közérzetet azzal. de az Interneten is igen bőséges információ áll rendelkezésre a hipnózis utáni parancstovábbításnak erről a formájáról és arról. általában a viselkedés megváltoztatására. ha távozol tőle és hazamész. vagy hosszú időn át a barátod lakásán tartózkodsz és visszatér a lelki nyugalmad. ellenséges érzést. A NSA meg tud erősíteni egy előre meghatározott és kívánatos viselkedést. Ilyenkor ez arra készteti. azt szuggerálni egy lánynak vagy egy fiúnak. pl. akkor súlyos károkat okozhatnak. helytől vagy dologtól. ellenséges érzülettől. feszültséget. Így például tudatalatt beléhelyezhető az a parancs. akkor egy másik hipnózis utáni implantátum aktivizálja az aggodalomtól. Ezt a kísérleti alany erőteljesen érzékeli. mint például a hipnózis utáni aktivizáló gondolattal azért. valójában azt egyre nagyobb mértékben a NSA ellenőrzi. helytől és dologtól. együtt alszol. akár negatívat. hogy íme ők hozzák meg az életükre vonatkozó fontos döntéseket. akár pozitívat egy meghatározott eseménnyel. és nem leszel képes ellazulni. valamint társadalmi körülményei állandó változásban vannak. hogy a célszemély mennyi idő alatt képes leküzdeni a 115 ." Ha az ilyen típusú "script"-eket nem tartják karban. A hipnoterapeuták az ilyen típusú hipnózis utáni parancsokat használják pácienseik dohányzásról való leszoktatására. jobb tanulmányi eredmény elérésére történő ösztönzésre. Ilyenkor a kísérleti alany maga dönt úgy. amelyekkel aktivizálni lehet őket. hogy az adott személytől. feszültségtől és nyugtalanságtól való megszabadulás. hogy így megnöveljék a kísérleti alany döntési lehetőségeit az adott helyzetben. vagy nem törlik időben. amely fokozott aggodalmat. és ezért igen hatékony eszköz egy előre meghatározott kívánatos magatartás megerősítésére. időbeli hosszát és azokat a feltételeket. egy személlyel kapcsolatban és mérik azt az időt. hallucinációk fokozására.aktivizálódik. akkor az illetőbe olyan programot implantálnak. ezek mértékét. Amikor a kísérleti alany távozik ettől a személytől. ha összekapcsol egy tudatalatti implantátumot. hipnózis utáni befolyásolhatósági. hogy a kísérleti alany azt hiszi: kényelmetlen. I. hogy fokozottan kézben tartja a saját életét. hogy ne aludjon együtt egy más neművel: "Nagyon feszült leszel. A NSA-agykontroll első szakasza Ennek a szakasznak a lényege a kísérleti alany előzetes felmérése. hogy miközben a célszemély úgy érzi. amely kellemetlen érzést okoz bizonyos helyzetben a kísérleti alanynak. hogy a "script"-ek hogyan készülnek. szuggerálhatósági indexének a meghatározása egy sor mintavétel segítségével. Amikor a NSA munkatársai el akarják szigetelni a kísérleti alanyt egy meghatározott személytől. Az ilyen típusú tudatalatti implantátumot ötvözni lehet más beültetendő üzenetekkel. A hipnózis utáni és konkrét esemény által kiváltott megerősítés fokozatosan is kialakítható és olyan finoman is alkalmazható. ha csókolódzol. kellemetlen közérzetet és nyugtalanságot vált ki belőle.

akkor csaknem lehetetlen megakadályozni. Ilyen lehet például az.hipnózis utáni szuggeszció hatását. és mint megalapozatlanok elutasításra kerüljenek. hogy milyen szinten képes megérteni a pszichológiai. hogy félelmet. amelyet nem tudnak elmozdítani. babonás félelmeit. A NSA által kezdeményezett önkivégzések. Felmérik a kísérleti alany vallásos beállítottságát. hogy kiszivárogjanak információk a titkos eljárásról. hogy "nem leszel képes emlékezni X-nek a nevére. bármennyire is próbálják. ahol előre elkészítve ott vannak a válaszok igenlő és tagadó változatban. hogy felfedje és jelentse a vele szemben alkalmazott eljárást. Ebben a szakaszban a kísérleti alany már nem képes világosan és tömören kifejezni magát és eddig az időpontig már általában sikerült lejáratni a helyi és országos jogalkalmazó szervezetek szemében. a hipnotikus és a gyógyszerekkel kapcsolatos jelenségeket. A lényeg tehát az. bizonytalanságait standard tudatküszöb alatti kihallgatási technikával és a viselkedés megfigyelésével. beállítódásait. hogy "Istent" (értsd: a NSA irányítóit) szolgálja és kövesse. vagyis öngyilkosságok rendszerint azért következnek be. akkor a NSA megerősíti a kísérleti alany elkötelezettségét Jézus iránt. beazonosítja az e célra használt technológiát és módszereket. Itt fontos szerepe van az úgynevezett "Openended Questions"-nek. mert a kísérleti alanynak sikerült kiderítenie a vele szemben alkalmazott agykontroll technológiát. A célszemélynek le kell küzdenie a hipnózis utáni szuggeszciót. addigra fizikai és lelki erőforrásai már kimerültek. környezetének. Ha az illető vallásos és elfogadja az irányítást. Azt is igyekeznek kideríteni. hogy életében természetfölötti események veszik a kezdetüket. hogy az adott esetben fejlettebb kihallgatási technikákat is alkalmazzanak-e vagy sem. Emiatt rendszerint ki kell iktatni a kísérleti alanyt. bármennyire is szeretnél rá emlékezni". Ezekben az esetekben alkalmazzák az úgynevezett véletlen egybeesést. hogy milyen kockázatokkal járhat az adott személy magatartásának a módosítása. A magatartásmódosítás második szakasza Ebben a fázisban a legtöbb kísérleti alany már úgy van manipulálva. Más hipnózis utáni szuggeszciók alkalmasak arra. és egyelőre lezárja az aktáját. hogy ezeket a lépéseket nem tudja megvalósítani egyes átlagosan kockázatosnak tekinthető kísérleti alanyoknál. ha a kísérleti alany valamilyen módon mégis csak rájön a tudatmódosításra. vagy a programozást irányító ügyeletes munkatárs gondatlanul járt el az adott kísérleti alany esetében. Az ilyen rövid program a legkevesebb befektetéssel a legtöbb hasznot biztosítja a legkisebb kockázattal a NSA számára. hogy mennyire képes azon úrrá lenni. kapcsolattartási eszközeit legközelebbi támogató csoportjaival és barátaival. amelyek hasonlatosak azokhoz a tesztkérdésekhez. vagy rossz közérzetet okozzanak a kísérleti alanyban. hogy beültetnek egy hipnózis utáni parancsot és megfigyelik az illetőt. majd ezt kiértékelik. II. akkor az Ügynökség nem vonja be az illetőt a magatartásmódosító eljárásba. A kihallgatási forgatókönyvek felhasználják a tudatalatti kihallgatás módszereit és az alvajárással kombinált kihallgatási technikákat. Ugyanis. A hipnózis utáni 116 . összetalálkozást (coincidence) azért. Ebből következtetnek arra. hogy a kísérleti alanyban azt a benyomást keltsék. hogy a célszemély állításai megkérdőjelezhetők legyenek. valamint a vele szemben alkalmazott módszerek leleplezése korlátozásának a hatékony ellenőrzését. A reális idejű megfigyelés. valamint a szokásos tudatalatti kihallgatási technikák segítségével mérik fel a kísérleti alany általános társadalmi státuszát. Így biztosítva van. Ha a kísérleti alany végül is eljut ahhoz. képességeit. Az ügyeletes NSA-munkatárs tapasztalata dönti el. vagyis a nyitott kérdéseknek. amit mozgással orvosolni lehet. A NSA technológiája lehetővé teszi a kísérleti alanynak. milyen a problémaelemző és megoldó készsége. Ha a NSA úgy érzi.

parancsok és előzetes információk kombinációjával készítik elő a célszemélyt. hogy a kísérleti alany energikusnak és kipihentnek fogja érezni magát. különböző izomfeszültség kombinációkkal és komputeres ciklikusan visszatérő implantátumok továbbításával. Alig múlik el egy óra lefekvésük után. Amikor a kísérleti személy hallja a szentbeszédet. hogy a hírszerzőszolgálat tudomására jut elektronikus megfigyelés útján.A gyors szemmozgással kísért) alvást és ilyenkor egy vagy két ciklusra korlátozzák éjszakánként. Mindezek következtében romlik a kísérleti alany egészségi állapota. nem mennek újra aludni. az érvelést és az akaraterőt. hogy az illető ne lássa a szemei körül kialakult mély karikákat. vagy pedig Isten. vagy munkahelyi teljesítménye és meglazulnak társadalmi kapcsolatai. amelyről majd csak a szentbeszédben fog hallani. vagy fárasztó feladatok elvégzése után. a tapintási képességet. Ez különösen hatásos akkor. A csak csekély mértékben észlelhető romlási tünetek megnehezítik a kísérleti alanyok számára a REM-alvással kapcsolatos problémáik felismerését. amelyeket az adott templomban helyeztek el. A fehérjeszintézis is gátolt és ez csökkenti a kísérleti alany gyógyulási képességét fizikai károsodások. úgy tűnik. a beszédkészséget. vagy meghalt. és ez jelzi Isten titokzatos és kideríthetetlen képességét arra. majd ezeket tudatosan egy meghatározott személyre irányítják. amelyek abban a témakörben mozognak még a templomba menetel előtt. Hipnózis utáni "script"-eket helyez be a kísérleti alany fejébe könnyű alvás idején. hogy "Isten" vagy más temészetfeletti lény felfigyelt rá. 117 . Gyötrő gondolatok ismétlődő visszatéréséről panaszkodnak. hogy a prédikáció közvetlenül hozzá van címezve. arcviszketésről és zsibbadásról. Ezt az információt elektronikus eszközök útján szerzik be. óránkénti felébredésről panaszkodnak. hogy a célszemély közeli hozzátartozója balesetet szenvedett. Amikor a REM-alvástól való megfosztás fokozatos és olyan hipnózis utáni parancs kíséretében zajlik. Sötét karikák jelennek meg szemeiknél. hogy különleges képességgel. A kísérleti alanyok rendszerint álmatlanságról. hogy egy embernek a legbelsőbb gondolatairól is tudjon. Nappal fáradtak. amely olyan gondolatokat vált ki. A NSA hírszerző rendszere által felfedezett információk segítségével azt az érzést keltik a kísérleti személyben. akkor az illető nem lesz képes a REM-alvástól való megfosztást felismerni. nem emlékeznek a nevekre. beleérzéssel. esetleg egy más földöntúli lény lépett vele kapcsolatba. nyugtalan alvásról. Ekkor az illetőnek hipnózis utáni szuggeszcióval elhelyeznek az agyában rettegő. hogy az illető által látogatott templomban mi lesz a szentbeszéd témája. előrelátással bír. és fokozottan fogyasztanak koffeint. Még azt is szuggerálni lehet. akkor azt hiszi. hogy a kísérleti alany a nap folyamán aluszékonnyá válik és többször is elalszik rövid időre. gyöngül az iskolai. Ez azzal jár. A NSA több módon is befolyásolni tudja a REM alvást. A REM alvás különleges szerepe Az agykontroll céljából gyakran ellenőrzés alá veszik a REM (Rapid Eye Movement . Egy másik tipikus NSA módszer azt haszálja ki. Egy konkrét példán szemléltetve ez így zajlik le: a NSA hírszerző rendszere tájékozódik arról. és nem tudnak visszaemlékezni az álmaikra. Ez rendszerint azzal kezdődik. A REM alvásnak ez a csökkentése vagy megvonása gátolja a rövid ideig tartó emlékezet működését. aggódó érzéseket. A NSA ezután elhelyez a kísérleti alany fejében egy hipnózis utáni parancsot. Amikor aztán a kísérleti alany végül tudomást szerez a tragikus eseményről. amikor a kísérleti alany által szeretett személlyel valami tragikus esemény történik. amikor felkelnek. a koncentrációt. amikor a kísérleti személy még senkivel nem osztotta meg a benne kavargó gondolatokat.

vagy a hipochonderek. ha lenéz egy felhőkarcoló tetejéről. és az ő megbocsátó kegyelmére. a lifttől. Jóindulatú. Hiszen ez a kör az. a szellemi működés logikus voltát nem érintő téveszme-rendszer. csak nem tud kényszerétől megszabadulni. Ha csökken önfegyelme. illetve. azt 118 . Mindez lehetővé teszi a NSA számára. "Nem szabad megtagadnod az engedelmességet az Istennek. akik állandóan mindent leellenőrizni kényszerülnek.A REM-alvás megfosztás után egy hétre változó hipnózis utáni parancsokat lehet elültetni. hogy névtelenségét megőrizze. de tájékozatlan emberek. amelyek világosan utalnak a Bibliára." A paranoia és a NSA A paranoia nagyzási vagy üldözési téboly. Az ebben szenvedő ember ilyen vagy olyan vonatkozású téveszméit igaznak tartja. A NSA e kérdés kutatói szerint rendszerint más jogalkalmazó és jogérvényesítő ügynökségeket használ fel bizonyos személyek magatartásában mutatkozó abnormális jelenségek dokumentálására. Lehetővé teszi. vagyis elsődleges támogató csoportját. amely életének a nehéz időszakában segítségére lehet. beleértve legközelebbi rokonait és barátait is. hogy megszégyenítse az adott személyt. hogy tudomással bír a NSA által vele szemben alkalmazott eljárásáról. hogy segít a kísérleti alanyoknak megmenekülni a jogi eljárásoktól azért. a legtöbb kísérleti alany vagy tájékozatlanságból nem ismeri fel az eltéréseket és az ellentmondásokat. hogy olyan hipnózis utáni szuggeszciókat helyez el a kísérleti alanyok tudatában. a különböző állatoktól. vagy képtelen a megfelelő elemzésre. amikor valaki irracionálisan fél a sötétségtől. A NSA arról is ismert. Így például olyan "scrip"-eket lehet hozzá továbbítani. amely betegséget okoz. A NSA mindennapos gyakorlatához tartozik. hogy kényszer hatására cselekszik. és magabiztossága. beleértve a rokonokat és a barátokat is. amely "Isten állandó mindent látó megfigyeléséből" ered. Az illető személy megbüntethető negatív megerősítés útján bármiért. ez azzal jár. hogy a kényszerneurózisban megbetegedett személy általában tudatában van annak. Az is előfordul. hogy az illető személyben olyan magatartási zavarok léptek fel. hogy valamilyen más módon találnak egy eseményre igazolást azért. hogy az így megbélyegzett személy tanúságtétele még inkább veszít hiteléből. akkor még jobban rá van utalva Istenre. További célja ennek az eljárásnak feszültség létrehozása az illető hatóság és a kísérleti alany között még akkor is. a repülő vagy hajóutazástól. (azaz a NASA-nak). A paranoiát gyakran jellembeli fogyatékosságként tartják számon. hogy lejárassa azt a személyt. amire van hivatkozás a Bibliában. a zárt szobától. és csökkentse önbecsülését. amelyek tőle nem várható szokatlan magatartásra késztetik. Ezeket az egyébként szégyenérzéssel kísért cselekvéseket a NSA később felhasználja arra. hogy hatékonyabban zsaroljon. A kényszerképzet többek között abban tér el a téveszmétől. amikor valaki szinte pánikba kerül. A fóbiás kényszerképzetek is gyakoriak. Egyik legismertebb az agrofóbia. amelyek konfliktusos helyzetbe kergették. Ide tartoznak a túlzottan pedáns emberek is. A NSA ez irányú eljárásának ez az eleme növeli a kísérleti alanyban a félelemérzést és azt a feszültséget. Ezzel lehet alátámasztani "Isten szavának" a valódiságát. a nagy magasságtól. de egyéb antiszociális magatartásra is vonatkoznak. A paranoia rendkívül hatékony eszköz a NSA kezében. és ennek megfelelően viselkedik. akik mindig valamilyen külső vagy belső hatástól tartanak. hogy elnyerje lojalitásukat. akiről a NSA időközben kiderítette. hogy az Istennek tulajdonított megnyugváshoz jussanak. hogy a kísérleti alanyban bizalmatlanságot alakítson ki a többi ember iránt. Amikor a NSA nem követi a szokott Bibliai hivatkozásokat. Ezek rendszerint szexuális természetűek. ha maga a NSA felelős azért.

hogy másoknak is beszéljen tapasztalatairól. már nem bízik többé elöljáróiban. amelyből összeállhat a kép. rendszerint rendkívül gyanakvóak és könnyen ingerelhetők. a szellemek. mint az empirikus. A félrevezető diagnózis arra szorítja a kísérleti alanyt. Ez a technika tovább fokozza az adott célszemély elszigetelődését. hogy egyes lépcsőfokot kihagyjon belőle. Egy ilyen ajánlás pedig még inkább növelheti a kísérleti alanyban azt a félelmet. A magatartásmódosítás harmadik szakasza Ebben a szakaszban nagyon kemény módszereket alkalmaznak és a folyamat kettőtől öt évig terjedő ideig tart. Így további szorongást és ellenséges érzületet ültetnek el benne ezen kollégákkal szemben. ha valamilyen objektív bizonyíték ellentmond az ő hit. mert ez által csökkenti az ő biztonsági kockázatát. Minthogy ez egy soklépcsős progam. és rendszerint intézeti. Isten. Az ilyen személyek hajlamosak arra. az ismételt "újjászületéssel Jézus Krisztusban". és tovább erősítsék benne a félelmeket. hogy a spirituális világ sokkal hatalmasabb és fontosabb. Meg vannak győződve. nem vezethetők vissza biológiai. és rendkívül költséges. vagy családtagjai összeesküdtek ellene. másrészt a programozással járó költségeit. Mindezt a gyanakvást számos "script" továbbításával ültetik be a kísérleti alany tudatába. jelentősen csökkenti a NSA biztonsági kockázatát. akik ezt a típusú programozást kapják. majd a Megmentő által való megszabadításban. Izgatott állapotba kerülnek. hogy forduljon szakorvoshoz. és ez elvezethet a NSA szigorúan titokban tartott agykontroll tevékenységének a lelepleződéséhez. a különböző spirituális létezők valóságában. A kísérleti személynek ez az elszigetelődése. folytatódik az önbecsülés és a magabiztosság megtörésével. a mesterségesen felnagyított lelkiismeretességgel. Tovább bonyolódik a helyzet. és ezzel további lelki terhet rakjanak rá. például valamelyik egyházi csoportba. vagy közösségi elhelyezésre szorul. vagy környezeti hatásokra. akik már ezt a tudatbefolyásoló programot ismerik. spirituális kapcsolatépítéssel. hogy higgyenek a démonok. szellemi küzdelemben. a NSA arra törekszik. A NSA-nak arra külön kell ügyelnie. hogy a kísérleti személy ne tartson kapcsolatot olyan személyekkel. hogy megtapasztalt tüneteiről másoknak ne beszéljen és így elkerülje azt a kellemetlenséget. azaz nem maradhat egyedül. hogy szomszédai. reális világ. "paranoiásnak" minősítsék. hogy "szkizofréniásnak". A pszichiáterek és a klinikai pszichológusok rendszerint rosszul diagnosztizálják az elektronikus tudatbefolyásolás alatt álló célszemélyt. vagy munkatársai. az intenzív fájdalomokozással. Ha az ilyen személyek egymással kicserélik ismereteiket és tapasztalataikat. hogy a többiek őt idegbetegnek. vagy az istenségek. anyagi természetű. lelki. kémiai okokra. akkor felhalmozódhat egy sor olyan információ. vagy elmebetegnek. elhúzódó és hatástalan kezelésben részesítik.és normarendszerüknek.ajánlhatják neki. A kísérleti alany gyakran egy vele szemben kevésbé igényes környezetbe kerül. A páciensnek a normálistól eltérő tünetei ugyanis hipnózisból erednek. amikor a NSA egy másik kontroll alatt álló személyt is felhasznál. hogy a megcélzott kísérleti alanyba beültesse az összeesküvés téveszméjét. vagy legalább is pszichopatának tartják. A szenvedés súlyossága miatt a célszemély már folyamatosan képtelen a normális életvezetésre. A mesterségesen előidézett paranoia keretében elhitetik a kísérleti alannyal. valamint tartózkodása attól. vagy más módon lerövidítse őket. végül a lélek önmagára találásában Jézus Krisztus áldásával. Azok a kísérleti alanyok. III. Ez a harmadik típusú program a REM-alvástól való megfosztással kezdődik. A kábítószerektől és az alkoholtól való függőség fokozása 119 .

Az alkoholfogyasztás.Amikor fokozódik a REM-alvástól való megfosztás. és depresszió ellen kezdik kezelni anélkül. rendszerint tévesen diagnosztizálják. és hipnózissal gyötri. hogy egy kísérletnek a szenvedő alanya. Valójában a célszemély semmiben sem bűnös. és lehangoltság. hogy az illetőre felfigyeljenek a hatóságok. Amikor ilyen állapotban a kísérleti alany hivatásos szakemberekhez fordul segítségért. és aki visszaél a testével. Ez lejáratja az illetőt. az templom". tovább sodorja a célszemélyt az emocionális összeomláshoz. mert drogfogyasztónak lehet címkézni. amely kísérletet közpénzből állami intézmény hajt végre rajta jól fizetett. párosulva az újonnan behelyezett hipnózis utáni parancsoknak való ellenállással. aki azt állítja. Ezáltal még jobban megalázható és elszigetelhető. kivéve azt. hogy a depresszióhoz hasonlító tünetegyüttesnek a valódi okait feltárnák. és személyes kapcsolatai fenntartásában. ha a célszemély a REMalvástól való megfosztásra gyógyszerek szedésével válaszol. és a szedett drogok megnövelik a beültetett hipnózis utáni parancsok hatékonyságát. hogy fokozzák a bűntudatát. A központi idegrendszert stimuláló drogok megnövelik a kísérleti személy szuggerálhatóságát. amit később fel lehet használni. a kísérleti alany egyre inkább rászorul a központi idegrendszer működését segítő stimulánsokra azért. az altatószerek és más gyógyszerek szedése ugyancsak gátolja a REMtípusú alvást és megnöveli a kísérleti személy ingerelhetőségét. A depresszió következtében fokozódik társadalmi elszigeteltsége. Ez több vonatkozásban is kedvező a NSA számára. mint már utaltunk rá. Ha illegális drogokat használ. Depresszió A hosszantartó REM-alvástól való megfosztás eredményeként legyöngül a kísérleti személy. A célszemélynek gondosan betáplálják az agyába. az illető egyre érzéketlenebbé válik. Ez azt jelenti. és tehetetlenségi érzése növekszik. akkor a NSA gondoskodik arról. az megerőszakolja Isten akaratát. és a kísérleti alanynak jóval nehezebb a parancsok által gerjesztett impulzusoknak ellenállnia. Ebben a fásult állapotban a célszemély további "bűnöket" követ el. hogy egy kormányzati ügynökség zaklatja. Fásultság. és már nem tud hatékonyan működni. hogy "a test. A kábítószer-fogyasztás arra is alkalmas. hogy kompenzálja az alváshiányt. Ez pedig. magasan képzett szakemberek segítségével. folytatódik életében a kudarcok sorozata. eltompultság Miután sikerül megtörni a kísérleti alany önbecsülését. hogy a NSA ennek a segítségével fokozza a kísérleti alanyban a szégyenérzetet. amikor az agykontroll program a felfokozott lelkiismeret szakaszához érkezik. mint "Isten büntetése". Fokozatosan a rossz közérzet. csüggedtség. közöny. Ki fog ez után hinni egy kábítószerélvezőnek. A NSA tehát hasznot húz abból. fokozza a szégyenérzetét. mint "Isten büntetését". és a szenvedés válik uralkodóvá mindennapjain. hogy a hipnózis utáni parancsok hatékonyabbak. amellyel a kísérleti személy rendelkezik és ez az energiahiány később úgy állítható be. és hiteltelenné váljék. és helyt tudjon állni a munkahelyén. Az agykontroll kísérlet 120 . nyomott kedélyállapot lesz rajta úrrá. A szegényes táplálkozás A szegényes táplálkozás csökkenti azt az energia mennyiséget. mert "nem kitartó a hitében" és ezt később fel lehet vele szemben használni. az iskolában. A drogokhoz való alkalmazkodással járó stressz.

és ez megnyilvánul az írásában is. mivel a REM-típusú alvás hiánya miatt rövid távú memóriája nem működik megfelelően. Mindezek a tünetek hozzájárulnak ahhoz. aki rögzíti aktuális érzéseit. az ezzel kapcsolatos megfigyeléseit. Közülük többet a NSA irányít hozzá azért. hogy őszintétlen emberek közelítsenek hozzá. A REM-alvástól való megfosztásnak ebben az elhúzódó szakaszában a kísérleti alany zavart. hogy a NSA elérje a kívánt céljait. hogy megbántson másokat akár szavaival. mint egy világosan gondolkodó. Mindez a NSA biztonsági kockázatát is csökkenti. A célszemély beszéde le is lassul. emocionálisan elszigetelődik. hogy folytassa a kísérleti alany személyiségének a megtörését reális idejű megfigyelés mellőzésével. és csak a NSA ("Jézus") az. Egy zavarodott személy általában nem olyan produktív. érzelmileg rendkívül sérülékeny. akihez őszintén fordulhat. mivel kevésbé képes felismerni. hogy fokozza a kísérleti személynek okozott emocionális fájdalmat. hogy mikor követ el hibákat. A REM-alvás hiánya és a lebecsülő-lealacsonyító hipnózis utáni parancsok együttes hatásaként már egészen kis alkoholfogyasztás is jelentékenyen tudja súlyosbítani a kísérleti személy állapotát. Ez a zavart állapot lehetővé teszi a NSA számára. az emocionális károsodás és a stressz együttes következménye. és hosszabb időre van szüksége ahhoz. Így maga a kísérleti alany az. jól organizált ember és sokkal inkább hajlamos arra. Ez elősegíti. amely így megnövelheti hatalmát az illető személy felett. Újságok és naplók A tudatműködés befolyásolását célzó program keretében a kísérleti alanyok többségét ráveszik arra. amely tele lesz grammatikai és helyesírási hibákkal. Fogyatékos koncentrációs-képesség A koncentrációs képesség csökkenése megbénítja a kísérleti alany alkotóképességét és korlátozza azt a lehetőségét. hogy meg tudja fogalmazni röviden és értelmesen gondolatait. hogy önmaga hajtson végre saját viselkedésén korrekciókat. amelyekre normálisan már nem képes emlékezni. továbbá "Istennek az iránymutatásait". hogy a kísérleti alany meggyőződjék arról: senkiben nem bízhat. Zavarodottság Az elhúzódó zavart állapot a REM-alvástól való megfosztás. Elbizonytalanodás A kísérleti programozásnak ebben a szakaszában a célszemély fokozottan elbizonytalanodik. az életében előforduló eseményeket. A koncentrációs képesség gyöngülése megnehezíti a célszemély számára a kutató 121 . hogy meghatározott újságot olvassanak. akár tetteivel. és így fogékonnyá válik arra. hogy a kísérleti alany első számú támogató-csoportjától is izolálódjék. A zavarodottság korlátozza az egyén lehetőségeit arra. hogy elemezze problémáinak és szenvedéseinek a lehetséges okait és a valódi okok megtalálásával hatékony ellenlépéseket tehessen. és naplót vezessenek.eredményeként előálló depressziós tünetegyüttesnek a tényleges oka a hipnózis utáni szuggeszciók által kiváltott káros hatások. A kísérleti alanynak elgyöngül a gondolkodási és érvelési képessége. és ez által emocionálisan még inkább függő helyzetbe kerüljön a NSA-tól. a hipnózis utáni különleges parancsok. Ezt az elbizonytalanodást a NSA több vonatkozásban is kihasználja a maga számára. Így éri el a NSA. amelyek hosszabb időszakon át ismételten megerősítésre kerülnek újabb hipnotikus beavatkozásokkal.

vagy a munkaadóival szemben. A képzelgések és érzékcsalódások nem korlátozódnak arra. oda nem illő válaszokat ad. és gondolatok társulnak nála. Ez előkészíti a talajt a NSA számára.vette rá. Ezáltal növeli a célszemély reményvesztettségét és aggódását. vagy más negatív. Ennek az eredmény tragikus módon egy olyan bűnöző létrehozása lehet. lépések zaját hallják. Végső soron a kísérleti személy teljesen függővé válik a NSA-tól ("Isten" akaratától). vagy természetfelettinek látszó történésekkel befolyásolják őket. A meglazult képzettársításnak ebben a szakaszában a kívülálló azt tapasztalja. lehet hogy nem is olyan tévesek). akkor ezt a téves irányú agressziót a NSA hipnózis utáni parancsokkal még meg is erősíti. amikor társalgásba bocsátkozik. Düh és harag Rendkívül fontos az a mód. Olyan nem kívánatos. Meglazult asszociációs készség és személyiségzavarok A kísérleti személy képzet. Ezek a hallási képzelgések alkalmasak. hogy a célszemély teljesen furcsa humorérzékkel. csak "Isten" (a NSA) jóváhagyásával cselekvőképes. a tanú lejáratására és további ok a paranoiára. epés megjegyzéseket tesz. bizarr személyiségjelek jelenhetnek meg. A kísérleti személyt rendszerint arra bátorítják. csípős. vagy azt. Hangok a kísérleti alany tudatában 122 . vagy az angyalokkal és a démonokkal kapcsolatosan. vagy fúrja az ajtót. miszerint mikrohullámú fegyverekkel. mert bűnös tettének az elkövetésére egy belső hang . amely emocionális összeomláshoz vezethet. Szarkasztikus. és így érjék el további elszigetelődését és fokozott szégyenérzetét. s így össze nem tartozó képzetek. a barátaival. valamint a saját helyzetére vonatkozó ismeretek megszerzését és kiértékelését. amelyek a kísérleti alanyra korábban nem voltak jellemzőek. kedvezőtlen magatartást tanúsít."a Sátán hangja" . és további okot szolgáltasson a félelemre és a zavarodottságra. hogy szemléltesse: a kísérleti alany semmit nem tud egyedül. maró gúnnyal teli. látogatást tesznek nála. Hallási képzelődések A kísérleti személyek gyakran arról számolnak be. önmagára támaszkodva megtenni. hogy a kísérleti személy összeesküvési elméleteket eszeljen ki munkatársaival. ahogyan a célszemély haragját és dühét kinyilvánítja. illetve az olyan téveszmékre (amelyek. valamint a negatív jellegű újra-megerősítésre. barátaival szemben. implantátumokkal. képzelgések Az érzéki csalódásokat arra használja a NSA.tevékenységet. hogy valaki az ajtót próbálja kinyitni. hogy erőszakosságot kövessen el a házastársával. hogy lejárassa vele azokat. a félelemre. akik esetleg tanúvallomást tesznek. aki országos hírnévre tesz szert. Érzéki csalódások. akik üzeneteket közvetítenek hozzá. Ha a NSA tudatmódosító programja irányítóinak sikerül a kísérleti alany velük szemben kialakuló ellenséges érzületét más valakire átirányítaniuk. hogy recsegést.és gondolattársítása fellazul. pl.

amelyet hipnózis okoz. Ez meggyőző bizonyíték arra. vagy a gonosz szellem irányítja őket. akiknek nincs vallásos vagy babonás hivatkozási keretük.Ezeket a hangokat a reális idejű és a beütemezett hipnózis utáni szuggeszciók változatos módon történő továbbításával lehet előidézni a kísérleti személy agyában. Krisztus vagy az Anti-Krisztus (a sátán) ismeri és irányítja minden gondolatát.szkizofrénnek . Nyugodt szél A nyugodt szellő. hogy a célszemély mérföldes léptekkel haladt előre azirányban. hogy Isten (a NSA) mentesítse bűneitől. Ennek az az eredménye. A főnév helyettesítő hipnózis utáni szuggeszció alkalmazása esetén a célszemély a következő belső gondolatot tapasztalja meg: "neked ma templomba kellene menned". hogy "ma templomba kellene mennem". rendszerint tévesen . Ezt a tudatalatt beültetett gondolatot fel lehet használni . hogy "Isten békéje helyreállt". A főnév-helyettesítő hipnózis utáni implantátum A kísérleti alanynak egy hipnózis utáni szuggeszciót helyeznek el a tudatában. Gyakran tévesen fülcsengésnek diagnosztizálják. Arra is lehet használni más hipnózis utáni szuggeszciókkal együtt. amely megváltoztatja a névmások alakját a kísérleti alanynak a belső gondolkodásában. Így például arra gondol a kísérleti személy. A kísérleti alany tudatalattijában az egyes szám első személyt az egyes szám második személy váltja fel. Látási hallucinációk 123 . hogy a szellem. Valójában azonban egy hallási képzelődés.lesznek diagnosztizálva. hogy meggyőzze a kísérleti alanyt: a Szentlélek látogatja őt. feloldja. hogy a kísérleti személy úgy fogja fel.arra. hogy mit tegyen. amelyet az aszpirin túladagolása okoz. Másrészt azért.más implantátumokkal kombinálva . hogy valaki csaknem minden gondolatánál közli vele. hogy fokozzák a kísérleti személy fenyegetettségi és félelmi érzését. hogy egy hang irányítja még akkor is. és a célszemély úgy érzékeli. amelyről szinte minden kísérleti személy beszámol. elbocsássa. következésképp paranoiáját. aki részesévé válik a NSA tudatbefolyásoló programjának. Ez a hipnotikus implantátum nagyerejű. Ezt a célt szolgálják a főnév helyettesítő beültetési technikák. vagy a Szentlélek. Egyrészt azért. az angyal. vagy fülcsengés olyan tünet. és inkább szakemberek (pszichiáterek és klinikai pszichológusok) segítségét keresik. hogy a kísérleti alanyból eltávolítsa a fülzúgást. hogy elhitessék a célszeméllyel: a jó. A teljes nyugalom és csönd Ezt a NSA a pozitív megerősítésre használja. ha a belső gondolatok természetesek és tartalmuk többsége is a sajátja. az Isten. mert azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. és ezzel jelezze számára. vagy szélfuvallat hallucinációját a NSA arra használja. Fülzúgás A fülzúgás. Azok a kísérleti személyek. A fülzúgásnak rendszerint nincs gyógyszerészeti vagy biokémiai alapja és általában a hipnózis utáni szuggeszció váltja ki. hogy "Isten ismeri gyermekeinek minden gondolatát".

A jobb dobhártya időleges nyomása azt jelzi. 124 . A jobb tenyér központjának az időleges megnyomása jelképezi. hallgass!". vagy nagy pókokat. Átmeneti bizsergés a test más részein azt jelenti. vagy azt. hogy bízzál. A fenéken tapasztalható nyomás jelképezi a rossz magatartást. hogy megfelelő irányba tereljék a kísérleti alanyt. vagy a Sátán csábítását. hogy földöntúli űrlényeket látott az ébredés pillanataiban. és arra használják őket. vagy nincs elég erőd. vagy fényes pontokat a szemük előtt és ehhez hasonlókat. "Jézus Isten jobbján ül" A jobb talpnak a lábujjak és az ív közé eső párnázott részének a nyomása jelképezi azt. vagy erősíti az illetőt. rendszerint rövidebb. A jobb. A NSA által kibocsátott tipikus magatartási végszavak a következő formákat ölthetik: • • • • • • • • • • • • Nyomásérzés a jobb mutatóujj hegyén. vagy az angyalok cirógatják. vagyis. vagy a klitorisz hegyén érződő nyomás jelképezi az erkölcstelen gondolatot. vagy a klitoriszával gondolkodik. A "Sightings" című televízió show-műsor számos nézője számolt be arról. mint egy s. hogy mikrohullámokkal sugározzák be. szaglási tévképzetek és izomgörcsök A tapintási hallucinációk tartósabbak lehetnek. vagy különböző árnyékalakok mozgását a mennyezeten..Ezeket a látási képzelgéseket rendszerint akkor ültetik be a kísérleti személyekbe. Ez fölfogható úgy is. amikor azok ébredőben vannak. hogy fenyegeti. mint egy percig tartanak és nem tartós jellegűek. Tapintási. hogy egy láthatatlan természetfölötti érinti meg a kísérleti alanyt.g. A penisz. és arra ösztönzik az embereket. A bal mutatóujj hegyén a nyomásérzés jelképezi a hit hiányát. Így azt az érzéki csalódást lehet benne kelteni. A bal láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a rossz irányt. "figyelj. gyakran kiegészítve további hipnózis utáni implantátumokkal. hogy a kísérleti alany a peniszével. hogy "ne hallgasd!".. illetve cselekszik. a kísérleti alany úgy viselkedik. Fel lehet használni megfélemlítésre és a célszemély zavarba ejtésére. A kísérleti alanyok rendszerint angyalokat látnak. hogy rossz irányban kutassanak. A herékben jelentkező ideiglenes bizsergés szimbolizálja az elégtelen férfiasságot. vagy másképpen kifejezve. és ezért biztonsági kockázatot csökkentő dezinformációnak tekinthetőek. A hallucinációk utójellegűek. hogy a Sátán torkán ragadja a kísérleti személyt. vagy pedig a könnyed alvás állapotában. Izomgörcsök. amely a hitet jelképezi. bal szem esetén a "Sátán beleegyezését". vagy a nyaki vénánál érzett nyomás a nyak jobb oldalán szimbolizálja. rendszerint a reális idejű kihallgatást követően. A jobb láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a helyes irányt. hogy "kelj fel és siess!". A bal dobhártya nyomása azt jelenti.. vagy a bal szemnek az akaratlan pislogása jelenti jobb szem esetén "Isten beleegyezését".. lehetőleg egy sötét szobában. Elterelik a figyelmet a NSA programozó technikájáról. Az ilyenfajta hírek zavarodottságot okoznak az amerikai társadalomban. Ezt a NSA félelem és kétség keltésére használja.

ha a NSA-nak hozzáférése van a tesztelés alatt álló kísérleti alanyhoz. akik arra törekednek. vagy a mennyezetek. hogy mikroszkópikus adó-vevő szerkezeteket helyezzen el a létesítményt körülvevő térségben. kutatóknak és kísérleti alanyoknak lehetőleg láthatóaknak kell lenniük. amely biztosítva van attól. Ugyanezekből a téves észlelésekből. elnézésben. amelyek keresztülhatolhatnak az olyan akadályokon. vagy infravörös sugárzással az ablakon keresztül. a NSA visszaél ezzel az amerikai polgárok rovására. hogy eljusson hozzájuk a tudatküszöb alatti üzenet. hogy a NSA elektronikusan behatoljon. akkor befolyásolni tudja a kutatás és az adatgyűjtés irányát meghatározott észlelési. helytelen feltételezésekben és az adatok téves kiértékelésében. 125 . hogy őket tudat alatti technikák segítségével ne tudja a NSA kihallgatni.Az izomgörcsök időnként komoly fájdalmat okoznak. de más módon is és el kell szigetelni elektromosan a külvilágtól. A NSA-nak a tesztelési "script"-je tartalmazhat egy "hypnoamnesia script"-et (hipnózissal előidézett emlékezetvesztést) azért. vagy más hát. a kellő figyelem hiányában. extrém jellegű összehúzódásokat a végbél záróizomnál. Ezt a megfordítást azonban igen nehéz megvalósítani. A NSA a lebiztosított területet elhagyó személyeknek minden bizonnyal dezinformáló "script"-eket továbbítana. Ha a tudósok és műszaki segítőtársaik olyan kísérleti létesítményeket használnak. A kutatást éppen ezért lehetőleg olyan létesítményben kell végezni. Erős édeskés szag jelképezi a Sátán édes győzelmét a kísérleti alany lelke felett. Ha az elektronikus behatolás nem lehetséges. hogy bizonyítani lehessen. hogy a NSA minden lehetőséget felhasznál arra. A technológiát nem lehet kifejleszteni és optimalizálni. fontos részletek mellőzésében. A kutatótól a kísérleti alanyhoz eljuttatott tesztelési "script"-ek semlegesíthetők azáltal. vagyis mikró vevőkészülékek elhelyezése. hogy eltávolítson minden észlelési maradványt a kísérleti alanyban. A fent röviden összefoglalt tájékoztató anyag készítői végül néhány figyelmeztetést és jó tanácsot is adnak azoknak. megfigyelési hatások előidézésével bennük. akkor az NSA már csak az élelmiszereket és a többi ellátást szolgáló anyagot használhatja a behatolás céljára. megfigyelésekből állítják össze a kutatási anyagot. hogy a NSA nyomban a kísérleti "script" után egy törlési "script"-et juttat el a kísérleti alany agyához. A célszemélyeknek. Célszerű abból a feltételezésből kiindulni. vagy olyan milliméter hosszúságú hullámokkal és rokon technológiákkal. hogy a tesztelt "script"-nek nem volt hatása. A NSA technológiáját ilyenkor meg kellene fordítani azért. amelyet a NSA felszerelt a standard adó-vevő készülékekkel. A kutatást végző személyzetnek és kísérleti alanyaiknak soha nem szabad távozniuk a létesítmény lebiztosított részéből azért.és lábizmokban. Ezek az észlelési hatások megnyilvánulhatnak zavarodottságban. Így az nem fog visszajelezni hatásokat és így a kísérletvezető tudós arra a következtetésre jut. mint a falak. Ez továbbítható normális megvilágítással. E célból minimálisan a következő követelményeknek kell eleget tennie: Lehallgató. hogy dokumentumokkal támasszák alá és szemléltessék a NSA emberi jogokat és polgári szabadságjogokat sértő eljárását. Minden berendezést biztosítani kell a vihartól nem csak villámhárítóval.

Több e területen járatos szakértő is úgy véli. amelyet irányít. és elektromos hálózatról ne lehessen a föld alatt sem megközelíteni. hogy a NSA elhelyezett-e már úgynevezett "minimal script"-eket az agyukban vagy sem. Tüsszögések. A tesztelő létesítményeket ezért célszerű mélyen a föld alá elhelyezni. így csatorna-. Minden meglévő létesítményt gondosan át kell vizsgálni. és megfigyelés nélkül működhet. A NSA e téren folytatott gyakorlata szükségessé tenné. adóberendezése azonban nincs. és el kell távolítani az elektronikus lehallgató szerkezeteket.A hallható válaszok felfoghatók mikró vevőkészülékekkel. mielőtt azt használatba veszik és a kísérletek megkezdődnek. A NSA vezetésének is szigorúbban kellene ellenőrizni azt a rendszert. a Washingtoni Kongresszus olyan további jogszabályokat fogadjon el. Ez a NSA csúcstechnológiájú hírszerzésének a legmagasabb szintje. vagyis 25-30 méter mélyre úgy. hogy az amerikai törvényhozás. víz-. erősítőkkel. amely lehetővé teszi a látható behatolást a legtöbb létesítménybe. amelyek megvédik a polgárokat. 126 . torokhangok felfoghatók lézermikrofonokkal. köhögések. hogy az Egyesült Államoknak e legmagasabb szintű hírszerző szervezetének az irányítása nem felel meg minden törvényességi és emberi jogi követelménynek. A kísérleti alanyokat próbaképpen alá kell vetni a hagyományos hipnózisnak a létesítmény igénybevételekor annak a kiderítése végett. amelyekben van egy miniatűr hangszóró. hogy más létesítményekről. A NSA-nak jelenleg a rendelkezésére állnak olyan műholdak a milliméter nagyságú hullámtechnológiával.

amit ő az illuminátusoknak. mit tesznek és minden mást. saját nemzetünk biztonságának az érdeke. A Rothschildok titkos családfáját is gondosan nyilvántartották az évszázadokon át. Ez azt jelenti. illetve az általuk működtetett hálózatnak nevezett. Ezek a oligarchikus és rendkívül befolyásos családok Nimródtól származtatják magukat. A titkolózás egyfajta művészet a számukra. hogy az állami szervek által végzett agykontrollnak számos vonatkozása van. ahogy ők gondolkodnak. el nem tudtam volna képzelni. mert amikor valaki felteszi a kérdést. ez vajon ugyanaz a társaság-e. Vérségi leszármazás szerinti elit csoportot alkotnak. amikor ő az illuminátusokról beszélt. Ezek a nemzetbiztonság mögé rejtőzve tevékenykednek. hogy bárki ilyesmire képes és ezért igen kevesen vannak." . Egyik életük. melyek a hagyományaik. Ha valaki meg akarja érteni az illuminátusokat. A modern időkben csak igen kevesen tettek említést az illuminátusok létezéséről. 13 főbb ilyen család van. ezért ez lett a feladatom. mint mi. Összefügg a kormányzaton belüli informális kormánnyal. mint mi. ami nem látható. amelyeket törzseknek. tudnia kell. a válasz az: nem úgy gondolkodnak. hogy akkor. és ez a 127 . Ez a szervezet azonban ténylegesen nem ekkor jött létre. amelyek a traumaokozással létrehozott tudatmódosítással foglalkoznak." Wayne Morris ezután megkérdezte interjúalanyát. vagy amilyen az ő világuk. Valamennyien "generációs sátánisták"-nak nevezhetőek. Amíg nem találkoztam vele. akiknek sikerült áttörni ezt a titoktartást. Meg akarom mutatni a világnak. Cisco Wheeler úgynevezett generációs illuminátus család hölgy tagja és születésétől kezdve traumával okozott agykontroll alatt állott. amit a világ lát és van egy titkos életük is.mondotta Springmeier. hozzátéve: "Az illuminátusok a világesemények mozgatói. kik ezek az emberek. hogy ők nem úgy gondolkodnak. Fritz Springmeier együtt írta Cisco Wheeler-el a "Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Control Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására). vagy családoknak hívok. fejezet Wayne Morris interjúi Torontóban Interjú Fritz Springmeierrel Wayne Morris több interjút is készített az agykontrollról. hogy saját érdekünk. amelyet Adam Weishaupt 1776-ban Bajorországban alapított? Fritz Springmeier erre igenlő választ adott. amely a torontói Ryerson Polytechnical University rádiójában hangzott el. akik keresztül tudtak hatolni az őket körülvevő szigorú titoktartáson.. Springmeier 1998. valamint a titkos világkormányzattal. Az emberek nagyon gyakran úgy magyarázzák a körülvevő világot.4. "Patriotizmusunkat használják velünk szemben és elhitetik velünk. hogy kik ők és mit akarnak. Ezúttal Fritz Springmeier kutatóval és az agykontroll áldozatok lelkipásztorával készített interjú főbb gondolatait ismertetjük. hogy mi alávessük magunkat minden olyan titoktartásnak. január 4-én elmondotta. Az illuminiátusok kutatójaként szükségszerűen meg kellett ismerkednie azok frontszervezeteivel is. Kettős életet élnek. Most azért szólok róluk részletesebben.. amit tudok róluk. Kevesen vannak azok. valamint a "Deeper Insights" (Mélyebb bepillantás) című könyveket. hogy évszázadokon át gyakorolták a titkos fekete mágiát és vallásukat nemzedékről nemzedékre átörökítették. amit ők ránk kényszerítenek.

hogy hogyan jött minderre rá és hogyan találkozott Sisco Wheeler-el. a Meroving vérvonal. hogy egy sor olyasmire vannak beprogramozva. Dupont. Volt egy legfelsőbb tanács. legalább is én így látom. és ellenőrző koordinátor csoport létezik már világszinten. Ehhez tartozik Európa valamennyi királyi családja. valamint a mormonok tanulmányozása során jött rá az illuminátusok kapcsolatrendszerére és tudatbefolyásolási gyakorlatukra. és a Russel családok. hogy valamennyi frontszervezet mögött létezik egy rejtett háttér ellenőrzés. hogy miről van szó. Springmeier ez után elmondotta. hogy a Jehova tanúi. 128 . Az illuminátus dinasztiák és az egész rejtett hálózatrendszer célja egy Új Világrendnek a létrehozása. Onassis.tette hozzá. Ők tartották fent a misztérium vallásokat. "Ez a végső cél. számos program van elhelyezve az agyában arra vonatkozóan.család is Nimródig vezeti vissza leszármazási rendjét. Ezek valamennyien az illuminátusok frontszervezetei. de ez az egyszerű tény. amely a programokból üt vissza rájuk. Springmeier őt az Antikrisztus elnevezéssel illette. amelyek államok fölötti államként működnek nemzetközi szinten és állambeli államként országként. Collins. aki összefogott. Nem kellett sokat mondaniuk bizonyos dolgokról. és a többi hozzájuk kapcsolódó szervezet fontosságát. mert már tudatában voltam és így megkíméltem őket egy sor fájdalomtól. amennyiben sokat beszéltek. hogy meg fogom érteni. Károly rokoni kapcsolatban áll Washington. Rockefeller. amikor hozzálátunk a beültetett tudatmódosító programok lebontásához. Nagyon nehéz egy standard agykontroll programban részesült . a két Harrison. és már évszázadok óta a nyilvánosságtól elrejtőzve titokban működnek. Bundy. Ekkor kezdte el behatóbban kutatni az illuminátusokat és az agykontroll tevékenységet. és George Bush amerikai elnökökkel. Dan Quayle. Itt van négy rendkívül előkelő származású illuminátus asszony. a Bilderberg Csoport. Wayne Morris ezután azt kérdezte Spingmeiertől.illuminátusokhoz tartozó személy számára nem elárulni. aki illuminátus agykontroll áldozat. de ez Woodrow Wilson elnök feleségéről is elmondható. amely felügyelte az ókori világnak ezeket a misztérium vallásait. Rothschild. A 13. Tudták. A lényeg az. irányító. a Trilaterális Bizottság. Az illuminátusok kutatójaként sok mindent ki kellett próbálnom és megmagyaráznom. végső soron egy különlegesen fontos személyiséggel az élen. hogy számos döntéshozó. akkor látjuk. aki idősebb George Bush idején alelnök volt. Egyik kérdés vezetett a másikhoz. Taylor. minthogy én már elvégeztem a magam házi feladatát. Ekkor ismerte fel a Külkapcsolatok Tanácsa (Council on Foreign Relations). Tyler. amiről beszélnek. Valamennyien keresztényekké váltak és megpróbáltak kitörni a rabságból. W. Springmeier úgy látja. kölcsönösen támogatva egymást. Így velem könnyebb volt mindez. Amibe belebotlottam. Összességükben így vagy úgy egy irányban tevékenykednek. Érdemes szószerint idézni a választ: "Sisco megpróbált megszabadulni az agykontrolltól. Amikor agykontroll alatt áll valaki. ugyancsak rokonságban áll a brit uralkodóházzal. Nagyhatalmú papságot alkottak. Jefferson. amely egy nagyon kifinomult tervhez kapcsolódik. mégpedig a világ egyesítéséhez az Antikrisztus uralma alatt". Morris kérdésére felsorolta a 13 kiemelkedő leszármazási vonalat. Nem kívánom megbántani a vallásos embereket. Kennedy. az a történelem legnagyobb rabsága. Ezek az Astor. hogy ne árulja el a titkokat. Springmeier megemlíti példaként Károly herceg brit trónörököst. Madison. Leigh. Freeman.

hogy kiképzik őket az alkémiában. a gnoszticizmusban. Nem akarok most belebocsátkozni a részletekbe. mert rájuk és más személyekre vonatkozó bennfentes információkhoz jutottam. Az okkult erők növelése érdekében vonták be a Collins családot a legfelsőbb 13 vérvonalba." Arra a kérdésre. Springmeier igenlő választ adott: "Évszázadok óta gyakorolják az agykontrollt saját magukon és másokon. "Az illuminátusok gyakorlatban a misztérium-vallásokat folytatják. mint mi. Kisegítettem Sisco-t az illuminátusokból. Ezt nem úgy teszik. hogy az természetesnek tünjék. Mindezt egy átlagos agy nem képes megfelelően kezelni. Jekyll és Mr. A terapeuták legtöbbje azonban világi személy. ahogyan ők gondolkodnak. hogy mi a célja a családtagokon alkalmazott agykontrollnak. Nagyon értékesnek bizonyult. akit nem programoznak át többszörös-tudatúvá. Mindez nagyon gondosan őrzött titok. hogy miben hisznek. Kiválóan tudják. A High Grand Climaxban csecsemőket áldoznak fel. hogy ezekben a családokban éveken át alkalmazták-e az agykontroll technikákat. Szent Ágnes. Springmeier kifejtette: ezek az ismeretek egymásba kapcsolódnak náluk. A különböző Szabbatokon (vallási ünnepnapokon) egy fiatal nőt vagy férfit áldoznak fel. Ezek gyakran iszonyatosak. Ezek a férfiak és nők az okkult tanítások alapos ismerőivé válnak. Számos standard rituáléban kell részt venni . a druidizmusban. Walpurgis.Szent Weinbald. hogy az emberek rájöttek volna. a hermetikus mágiában. de a skót Collins család is rendkívüli okkult erővel bír. Springmeier ezt válaszolta: "Ha valaki részt kíván venni az illuminátusok rejtett életében. hogy kit milyen feladatra szemelnek ki. és valamennyi kapcsolódik az agykontrollhoz is. 129 . hogy szóljon néhány szót az illuminátusok hiedelemrendszeréről." Morrisnak arra a kérdésére. az enochiai mágiában. A kultuszra vonatkozó ismeretek különböző típusait a 12 apostolról. de ez attól függ.Sisco e csoport tagjaként megpróbált szabadulni az agykontrolltól. az indiai varázslatban. hogy a fekete mágia kiemelkedő ismerői voltak. de elmondhatom.a felsoroltak mind ilyen rituálék. Beltane. mind nagyon fontos része tevékenységüknek. A kabbalisztika és a 26 eljárási mód. Például a titkos szervezet és a származási vérvonalak megértése nagyon nehéz. mert ki kell lépnünk a saját kultúránkból és gondolkodási módunkból és meg kell érteni ezeket az embereket. járatosak lesznek az okkult rendszerek különböző ágazataiban. létezik egy világszinten egyesített konspiráció. tekintettel arra. Ez az egyik oka annak. hogyan kell a gyakorlatba átültetni terveiket. Rendkívül fontos az agykontroll és a tudathasadásos egyének létrehozása. Grand Climax (Nagy Tetőpont). amiért képesek voltak oly sok mindent megvalósítani az Új Világrend érdekében anélkül. Életük részesévé váltam és megtettem. Platon tanításaiban és a szufizmusban (iszlám misztikában). annak egy sor eljárást kell elsajátítania. továbbá tizenharmadikként a Szent Grálról nevezik el. valamennyi napforduló és napéjegyenlőség. hogy valaki többszörös-tudatú legyen." Wayne Morrisnak arra a megjegyzésére. Van néhány illuminátus." Ez után Wayne Morris arra kérte interjúalanyát. lámák (tibeti buddhista papok). a kabbalában. amire képes voltam. ahol el lehet érni a Dr. az All Hallows's Eve (mindenszentek előestéje). ezért tagjait behozták a legfontosabb okkultista családok közé. arról. Emberáldozatra is sor kerül. és amikor valakit beavatnak. viszonzásként e titkos társaságra vonatkozó ismereteim nagymértékben növekedtek. hogy vajon mindezt a tudást felhasználják-e a saját hitvilágukban. High Grand Climax (Legmagasabb Tetőpont) . akkor alapvetően fontos. mert így biztosítható a hagyomány folytatódása nemzedékről nemzedékre. A Merovingiai Dinasztia temészetesen tetemes mágikus erővel és nagy politikai hatalommal rendelkezik. hogy képes voltam ezekkel az illuminátusokhoz tartozó személyekkel együttműködni. Hyde hatást.

év lesz. hogy az illuminátusokon belül különböző szinteken folyik a tevékenység. hogy a Saint Simonisták már az 1800-as évek elején közölték. D. számol be arról. a Nagy Mesterek. igaz-e. Az agykontroll. többszörös-tudatú egyének létrehozása. A II. Springmeier az említett könyvet ugyan nem olvasta. hogy a nagyközönség megértse. "Van az anarchia-szint. hogy kik kaptak felmentést az ellenséggel való kereskedés tilalma alól. Így például Madame de Stael (17761817). Ez ténylegesen is az. Egyetlen hajótulajdonos volt ez alól kivétel: Aritstotle 130 . a programozott. Ez a gnosztikusok Lucifer-vallása. annak vezetőjéről és arról." Morris ezután azt tudakolta. Jacques Neckernek volt a leánya. aki XIV. nem érintik a spirituális szempontokat. Lucifert imádják? Springmeier utalt rá. hogy céljuk az új világrend létrehozása és annak kezdési időpontja a 2000. miként tevékenykednek az Illuminátusok. és Leányunokák. valamennyien az Illuminátusok vezető személyiségeihez tartoznak. amely a közönséges fekete mágiát gyakorlók társasága. amit mi az emberi viselkedésről tudunk. J. Bizonyos személyek azonban ez alól felmentést kaphattak a pénzügyminisztertől. akkor különböző szinteken működhet. idejét múlttá tette az emberek megítélésének valamennyi általunk ismert módozatát. hogy az illuminátusok egyetlen földöntúli lényt. a Sötétség Anyjai. ahogyan felmérjük és megítéljük az embereket. Ezek a csoportok nagyon vegyesek. A programozott tudat fel van darabolódva. a másik hierarchikus ceremóniához. hogy Pearl Harbor után Roosevelt elnök rendeletben tiltotta meg az ellenséggel való kereskedést. hogy legismertebb jótékonykodóik gyakran a legmagasabb rangú sátánisták is egyben. aminek látszik. a Nagymamák. Lajos híres pénzügyminiszterének. Az anarchia szinten ezer és ezer hasonló érdekeltségű és tevékenységű csoportosulás található. Világháború során valamennyi görög kereskedelmi hajót elsüllyesztettek a harcoló felek. mint amilyennek látszanak. de fontosnak tartja. Az illuminátusokon belül az egyik legfontosabb cél egyensúlyt tartani a jó." Wayne Morris ez után megemlíti. Az egyik személyiség tartozhat szabadkőműves páholyhoz. Nem olyan nagyvonalúak. Az anarchia-szinten igen változatos gyakorlatot találunk. vagyis teljes anarchia. Nagyon érdekes. Beszámol egy bizonyos sátánista kultuszról. hogy hogyan került ebbe a pozícióba. és amikor az agykontroll szenvedő alanyainak a programozásával foglalkoznak. A dokumentumok szerint a Rockefeller testvérek és Onassis. hogy mindaz elavult. Másik példaként említi.. egy további pedig részt vehet sátánista rituáléban. Emberbarátinak feltűntetett jótékonykodásuk valójában önös érdekeiket szolgálja. A hierarchia-szint felett található Asmodeus. hogy az illuminátusok vallási nézetei nem választhatóak el az agykontrolltól. Lehet egyfajta személyisége az egyik csoportban.. A legfelsőbb szint Lucifer követőiből áll. amiért nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. és teljesen eltérő egy másikban. Ezért van az. hogy mindez hogyan működik.) szempontból közelít hozzá.és gonosztettek között: ők dualisták. Annak az integráns részét képezik. Azt kívánom kiemelni. Rendelkeznek a saját hagyományaikkal és rituáléikkal.vagy világi (nem beavatott. Az egyensúly vallásuk fontos része. hogy Judith Spencernek a "Satan's High Priest" (Sátán főpapja) című könyve jól szemlélteti. és létezik egy hierarchikus-szint. Nem lehet látni a kapcsolódásokat. de azokat gonosztetteikkel kiegyensúlyozzák. Az egyik ok. Megpróbálnak jótetteket véghezvinni. Ha valaki többszörös-tudatúnak programozott. aki ebben az időben Hans Morgenthau volt. Az egyik könyvemben összegyűjtöttem száz és száz ezekhez tartozó személy nevét és címét.

hogy létezik agykontroll. A hivatalos történészek azonban erről mélyen hallgatnak. hogy az 1970-es években egyre több információ látott napvilágot a CIA agykontroll-tevékenységéről. a legmagasabb szinten kell együttműködni. amikor a Stazi-aktákat a társadalmi nyilvánosság elé tárták. Így például a washingtoni Kongresszus megbízásából Nelson Rockefeller vizsgálta a CIA tevékenységét. és e célból különleges könyvtárakat is felkeresett. rendkívül nehéz a szigorúan ellenőrzött tömegtájékoztatás útján erről tájékoztatni a közvéleményt. Springmeyer megemlítette. hogy a német hadigépezet működőképes maradjon. tényeket. Nagyarányú szállításokra volt szükség ahhoz. Charles Highamnek az 1984-ben megjelent "Trading with the Enemy" (Kereskedés az ellenséggel) című könyve beszámol arról. Ezért annak dacára. Ezek közül megjelölte a Washington államban lévő hegyet. és ez Rockefellert jó színben 131 . interjúk során szerzett információkat próbálta összefüggő egészbe rakni. Maga Wayne Morris is. hogy ilyesmi megtörténhessen. A hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos másik probléma. Ahhoz. egészen addig. hogy a kormányzat újabb esélyt kapjon arra. Interjút készített és együttműködött számos terapeutával. A német nemzetiszocialisták is megpróbálták eltűntetni bűncselekményeik nyomait. hogy fog valamit mondani a róka azért. hogy az Illuminátusok csak egy képzeletbeli csoport. Arra a kérdésre: miért nehéz a közvéleménynek bebizonyítani. Ehhez hasonlót tapasztalhattunk a bolsevikok hatalomrakerülése idején Oroszországban. és ahol bűncselekményeket is elkövettek. aki az agykontroll kísérletek alanya volt. hogy manipulálja a közvéleményt. Olyasmi ez. Springmeyernek fenntartásai vannak a kormányzati nyomozásokkal kapcsolatosan. ahol a programozást végzik. Több visszaélést is feltártak. ahol egy méretekben teljesen megegyező másolatát építették fel Stonhenge-nek (az angliai Salisbury-síkon található legnagyobb megalit körnek). Springmeyer úgy véli. de Springmeyer óvott attól. amit aztán közvetlenül Németországba továbbítottak. hogy a Rockefeller tulajdonban lévő Standard Oil Spanyolországba szállította a kőolajat és a cseppfolyósított gázt. hogy a kormányzati dokumentáció egy részét megsemmisítették. Nyilvánvaló. Wayne Morris ez után megemlítette. hogy a Rockefellerek üzletelnek a németekkel. mint amilyen például Kelet-Németországban is volt. aki a háború egész ideje alatt egyetlenegy hajóját és tengerészét sem veszítette el. hogy továbbra is óriási mennyiségű eredeti anyag létezik még. hogy több ezer könyvet és dokumentumot tanulmányozott át az elmúlt években. hogy létezne egy világméretű liberális konspiráció a világ ellenőrzésére. ahol rituális szertartásokra kerül sor. A szövetségesek tudtak róla. hogy a hivatalos kormányzati vizsgálatok nem sok haszonnal járnak. Springmeyer úgy véli. ahol az illuminátusok rituális összejöveteleket tartanak. de ez csak részben sikerült nekik. ahol a hivatalos feljegyzéseket gépekkel feldarabolták. Ehhez azonban olyanfajta forradalmi helyzetre volna szükség. hogy igen sokan nehezen tudják elhinni. Springmeyer szívesen megnézte volna azokat a helyeket. hogy ő mekkora fenyegetést jelent a csirkék számára. mint például a Salt Lake City-ben működő Genealogical Library-t (Családfa.és leszármazáskutató Könyvtár). Springmeyer elmondta. mikor a New York-i Kuhn and Loeb Company jelentős pénzekkel finanszírozta a bolsevikokat. mint mikor a rókát kérdezik meg arról. úgy vélte. Mindez meghosszabbította néhány évvel a háborút. Wayne Morris megjegyezte. A legmeggyőzőbb bizonyíték azonban az a több tízezer élő személy. ez azonban soha nem járhat teljes sikerrel. Az elérhető nyers adatokat. hogy számos dokumentumot megsemmisítettek.Onassis. egy másik részét pedig megváltoztatták. valamint felkeresett több olyan helyet is. hogy ha a kutatók esetleg meg is szerezhetik őket. amíg nem kezdte kutatni az agykontrollt. hogy kielégítsen bennünket. Springmeyer kutatómunkájában a folyamat megfigyelésére összpontosított.

Springmeyer elmondta. hogy beszéljen az egyes technikákról. Hírszerzők gyakran beszélnek arról. a megtévesztések és az álcázások alkalmazására. Az emberek addig nem vesznek róla tudomást. akkor megtapasztalják. amíg személyesen nem találkoznak vele. egészen addig. Ezután Wayne Morris azt tudakolta.tűntette fel. Igen sok technika létezik a fikciók. Felhasznál minden ismert technikát az egyén kontrolljára. Az egyik közülük a traumaokozás és a kínzás tudománya. de az csak 70%-ban bizonyult eredményesnek. szörnyűséges és hatalmas. hogy a helyes kifejezés a "Total Mind Control" (a Tudat Teljes Ellenőrzése). egy kifinomult módszercsomag részeként. ezt valamilyen más cél elősegítése érdekében teszik. hogy hogyan kell spirituálisan ellenőrizni valakit. arra hivatkozva. Ez természetesen igaz is. amíg véleményük megegyezik a hivatalosan támogatott állásponttal. Az Illuminátusok azonban ezt jól tudják.beleértve a keresztényeket is . Egy másik az embereknek és maguknak a kísérleti alanyoknak a megtévesztése. Az agykontroll észrevehetetlen és teljes ellenőrzés alatt tartja az adott személyt. Sokan úgy vélik. Wayne Morris ezután arra kérte interjú-alanyát. Ha leleplezik elavult formáit. lelkét és szellemét. hogy 12 tudományos technikára lehet szűkíteni. hogy az emberiségnek igenis van spirituális dimenziója. Springmeyer hangsúlyozta. hogy ezt és ezt a technikát alkalmazták. A közönséges embernek . a különböző technikákra vonatkozó adatokat dossziékba gyűjtögette. Springmeyer visszautalt az egyiptomiak Sleep Temples-eire (Ezekben a templomokban alvásterápia keretében gyógyítottak az orvos-papok . Mintegy 150 aktacsomagot állított össze a különböző technikákról. Erre vonatkozó tudásuktól szinte visszariad az ember. ami ennyire mindent-átható.DJ. Mindezek a módszerek gondosan kapcsolódnak egymáshoz. hogy az agykontroll a televízióhoz kapcsolódik és a tudatküszöb-alatti reklámok és üzenetek értendők alatta. A másik hogyan lehet használni a drogokat egy személy ellenőrzésére. Mihelyt azonban ettől eltérnek. Springmeyer utalt rá: több könyvében is dokumentálta. és ha azok is ilyen hatásfokkal működnek. hogy a korszerű és szigorúan titkos változatairól eltereljék a figyelmet. és értik a módját. rájött. hogy a tömegtájékoztatás szigorú ellenőrzés alatt áll.). A hivatalos tudományosság ma nem szívesen ismeri el. hogy az Illuminátus agykontroll áldozatai maguk sem tudják. hogy amikor maga is kereste erre a választ. Ez utóbbi az egyik legfontosabb. Vagyis nem egyetlen technikáról van szó. Egy átlagember soha nem tudná elképzelni. és arról. miként lehetett az agykontrollra vonatkozó információktól elzárni a lakosságot. miként ellenőrzik a tömegtájékoztatást a Rothschildok vagy a Hearst-ök. Ugyanez a helyzet az agykontrollal is. a disszociáció és a transzállapotok alkalmazása. hogy ők szabadon írhattak és mondhatták el véleményüket. Több tisztességes szerkesztő is kétségbevonja ezt az ellenőrzést. Igen fontos tudni. Valójában itt tízezerszer hatalmasabb dologról van szó. hogy azokat miként integrálták úgynevezett programcsomagokba. Vissza kell tehát térnünk az egyiptomi papsághoz. Wayne Morris ezt követően az agykontroll különböző formái és technikái iránt tudakozódott. Arról azonban nem szólnak. és a 132 . hanem valamennyi ismert ellenőrzési technikának a rendkívül fejlett kombinációjáról. Arra a kérdésre. Amikor valamit önmaguk ellen tesznek. ezt azért teszik. hogy létezhet valami. mivel ez felöleli az adott személy teljességét. Spirituális eszközrendszer is létezik az egyén ellenőrzésére. Amikor ezeket mélyebben átvizsgálta. További módszer a hipnózis. ha nem a legfontosabb módszere a tudat feletti uralomnak. hogy miként tettek szert erre a tudásra. hogy egy sor más technika is van.csak morzsákat engednek át ismereteikből. akkor teljességükben már biztosítják a száz százalékos ellenőrzést. hogy agykontroll alatt állnak. testét.

a meghaló és feltámadó istenek mítoszait őrző titkos társaságokhoz kapcsolódtak. aki ezek után. A koponya manipulálásával befolyásolni lehet azt. A beavatás leglényegesebb része a szent italnak a fogyasztása. Szemelének a gyermekét a titánok megették. hogy manipulálni tudták a koponyát. Egy másik misztériumvallás volt az eleusziszi-misztérium. Ezek a vallási tanítások rendszerint keleti eredetű. valamint a hozzájuk tartozó misztérium vallás papjai. majd az elrejtett istenszobor megtalálása után körmeneteket tartottak. de a kínzás módszereit megtartották saját titkuknak. hogy megváltoztassák az emberek tudatállapotát. Október végén Ozírisz keresésére indultak. Ozírisz testvérével. A misztérium beavatottai e mítoszt lejátszották. Ténylegesen létezik egy olyan módszer. Ugyancsak ekkor kezdődött a különböző drogok és gyógynövények alkalmazása abból a célból. További fontos misztérium volt a dionüszoszi. megirigyli a dicsőséget és megöli Ozíriszt. Ez felhasználható gyógyításra is. Ezek olyan titkok voltak. hogy alkalmaztak olyan specialistákat. Ez lehetővé teszi. akik már ebben az időben ismerték az elektrosokk alkalmazását. és Zeusz egy új Dionüszoszba származtatta. Ekkor került sor a beavatási szertartásra is. Az emberek zöme nem tudja. E módszer ismerői rendkívül ügyesen használják ujjaikat. amelyhez elektromos töltésű angolnákat és más elektromos töltésű eszközöket használtak. hogy egészen finom módon manipulálják ezeket az alkotóelemeket. amely egyesítette a résztvevőket az istennővel. A koponya manipulálása olyan titok. Segítségével megváltoztatható az arc kinézete. A középkorban és már az azt megelőző korszakokban is az oligarchikus családok többek között úgy gyakorolták uralmukat a közemberek felett. amit a koponya masszással vagy egyéb mechanikus eszközökkel történő gyógyászatának nevezhetünk. az Alvilág istene elrabolta a termékenység istennőjének a lányát. hogy a koponya nem szilárd csont. amelyeket gondosan őriztek az Illuminátus családok nemzedékei. Az Ízisz misztériumba 10 napig tartó böjt és mosakodás után lehetett beavatást nyerni. mint a Holtak Birodalmának királya uralkodik tovább. akik szakszerűen tudtak kínozni. majd feltámasztják Ozíriszt. de az újkorban és napjainkban is fontos szerepet játszanak. Megtalálják. Egy másik gondosan őrzött titok volt az a képességük. amely által a beavatottak az istennővel egyesültek. Az egyik legismertebb misztérium-vallás az egyiptomi eredetű Ízisz és Ozírisz misztérium volt. A misztérium ősszel megtartott kilencnapos főünnepén a mítoszt előadták. a mezőre rohantak és az útjukba 133 . aki azonban Ozírisz testvére és sógora. és így idegrendszerüket ellenőrzésük alá vehessék. E misztikus események évfordulóit sokfelé megülték. rendkívül óvatosan kell eljárnia. és bizonyos fokig el is mozdítsák őket. miként legyen disszociatív vagy engedelmesebb. amelyekből összeáll a koponya. Ehhez a titokhoz tartozott a koponya manipulálása. Mindezt azonban az évszázadok során továbbfejlesztették. de felhasználható kínzásra és a tudat befolyásolására is. E szerint az ógörög eredetű misztérium szerint Dionüszoszt Zeusznak és a királyi származású földanyának. (A misztérium-vallások nemcsak az ókorban és a középkorban. Athéné azonban megmentette a szívét. a szertartáshoz áldozatok. Hádész. hanem varratok kapcsolják össze különböző részeit. Zeusz főisten jóvoltából sikerül visszahoznia a földre. aki egyben felesége is uralkodik az egész világ felett. körmenetek tartoztak. A beavatási szertartás után lakoma következett. Amikor valaki megpróbálja elmozdítani azokat a csontokat. Széth. Ízisz isteni gyermekével Hórusszal Ozírisz keresésére indul. amely szerint Eleuszisz környékén. a koponyacsontokat. Az avatásra a jelöltnek másfél évig kellett készülnie. amit az okkultista vérvonalhoz tartozó családok évszázadokon át őriztek. Athéntól észak-nyugatra. megbosszulják halálát. hogy a személy miként gondolkodjon.misztériumvallásokhoz.

Az ókor megváltóváró hangulatát azonban Khübelé és Attisz misztériuma fejezte ki leginkább. Az indiai fakírok is azért tudják elviselni a rendkívüli fájdalmat. Az Illuminátusok körében okkult rituálék szerint megfogamzik egy gyermek. amelynek anyagát kenyér és vizes bor alkotta. Mindezek eredményeként már a születés előtt megindulhatnak a disszociációs folyamatok a fejlődő idegrendszerben. de ez részben azért van. A beavatás szertartásainak színhelyei földalatti sziklabarlangok voltak. Szertartásaikat rendszerint a szabadban végezték és annak szerves részét képezte az emberáldozat. hogy világítsa meg részletesebben. és vele egyesültek. . és kultusza köré misztériumot szervezzenek. annak emlékére. Számos módszert lehet kombinálni. és hozzátartozott egy szent lakoma is. A túlságosan erős zaj. hogy szabadító megváltó istenként tiszteljék. A misztérium szertartásain a résztvevők megsebezték magukat. akkor a magzatok megfigyelhetően kedvelik a cukrot. s így képesek disszociálni. Lehet olyan ételt adni az anyának. Ha az anya sok édeset eszik. Az időszámításunk kezdete körüli időben azonban az isteni és az emberi világ közötti közvetítő szerepet tulajdonítottak neki.) Wayne Morris az agykontroll technikákkal kapcsolatosan arra kérte Springmeyert. hogyan kezdik ezeket a technikákat alkalmazni és általában milyen idősek a kísérleti alanyok. hogy a traumatizáció minél előbb elkezdődjék. Azért akarják. amely fölé egy farácsot helyeztek. Nagy figyelmet fordítanak leszármazási vonalának a titkosságára. Hitük szerint magát Dionüszoszt vették magukhoz. hogy eltereljék 134 . A druidizmus egyszerre volt filozófikus és babonás. és e hagyomány ma élő folytatóira is ez a kettőség jellemző. ezen ölték meg a bikát. Springmeyer szerint gyakran a gyermek születésével kezdődik. Mithrász nem meghaló és feltámadó isten. mert transzba esnek. Ezzel alkalmassá vált arra. Az utóbbi időben . egy teljesen más tudatállapotba. a papok pedig öncsonkítást hajtottak végre. hogy az istenség is sziklából született. Druidáknak a galliai és a britanniai kelták papjait nevezték. A megtervezett fogamzásoknál már a magzat képességeit is felmérik és alkalmaznak traumatizáló befolyást. mint újjászületett lépett elő.folytatta Springmeyer igen sokat lehet hallani az elektronikus agykontrollról. Így például a bőre rendkívül érzékeny. amelynek vére a beavatottat megtisztította. és nyersen felfalták. A beavatandó egy gödörben állott. A Mithrász-kultusz a kereszténységgel egyidőben vált népszerűvé. Az ilyen gyermekek rendszerint koraszülöttként látják meg a napvilágot. J. A koraszülött csecsemő természetes módon is könnyebben traumatizálható. Az Illuminátusokkal kapcsolatban már korábban említettük a druidizmus hagyományainak a továbbélését. mert az ilyen egyén könnyebben kerül transzállapotba és vált ki nála a fájdalom disszociációt. A Mithrász perzsa istenség körül is kialakult misztérium. Az elektronikus befolyásolás általában a születés után kerül alkalmazásra. Más szóval nem minden anya gyermeke az ő biológiai leszármazottja. A beavatás csúcspontja a bikaáldozat szertartása volt. és jelképes sírjából. sőt számos esetben a gyermek nemzése is már a terv részét képezi. mindez gyötri az anyát. A túlságosan hangos zene és üvöltés idesorolható. amelyet a magzat nem kedvel. A kórházakban sok újszülött kerül kicserélésre. A beavatásnak hét fokozata volt. és nem kedveli a kellemetlen ízű anyagokat.kerülő állatokat széttépték. ha megdöfik. A traumatizálás célja a disszociáció létrehozása.D. A magzat nem szereti. amikor például az apa ráordít az anyára. ismeri a lélekvándorlás tanát és hazája Britannia volt. vagy lökdösi. bántalmazza. A druidizmus tartalmaz mágiát és jóslást. Titokzatos tanaikat nem volt szabad írásba foglalni.

ha egy hasonlóba kerül. azaz a többszörös tudatú egyéneket. és így hozzák létre az MPD-t (a Multiple Personality Disorder . nem olyan nagy fenyegetés. hogy miként alakítsák úgy egy gyermek tudatát. annál erősebb az amnéziafal. Wayne Morris ez után azt kérdezte. illetve a DID-et (Dissociative Identity Disorder . Amikor egy gyermek megszületik. Azért. intelligencia-hányadosát) is meg lehet határozni. hogy valamit sugároznak a fejébe. Ha valakit erős fájdalom ér. A disszociáció mesterséges előidézése során olyan emlékezést gátló falakat építenek az agyon belül. amelyet idegenszerűnek talált. hogy tovább működhessen. aki forgatja a fazekaskorongot. akkor teljesen megszűnik a kapcsolat az illető normális tudatműködése és a többi leválasztott autonómmá vált tudatrész működése között.a közvélemény figyelmét a fontosabb problémáról. A különböző lelkiállapotban közölt információkhoz a legkönnyebben úgy lehet hozzáférni. hiszen valaki akkor emlékezik a legjobban arra. A programozók tudják. hogy memóriájának egy része el legyen különítve. Magukat pedig keramikusnak gondolják. Ezt akkor tapasztaljuk. amely körülveszi.Tudathasadásos identitászavar). ha az illető visszatér ehhez a különleges lelkiállapothoz. Minél fájdalmasabb egy trauma. amelyhez korábban nem férhettünk hozzá. mentálisan szekciókra bontva a tudat működését: Ezt trauma útján érik el. Az Illuminátusok az évszázadok során megtanulták. hogy milyen személyisége van. Springmeyer több olyan kísérleti alannyal is együttműködött. Az elektronikus agykontroll. A tudatban létrejönnek a disszociált tudatrészek. azaz olyan memóriát használ a rendszerindításhoz. Ez a memória disszociálva volt. a tudathasadásos személyiségzavar. Springmeyer a kondícionálásról kifejtette. Amikor azonban valakinek elkülönülő részekre bontják a tudatát. hogy egy bizonyos helyzetben mi történt vele. Az Illuminátusok vesznek egy két év körüli gyermeket. el kellett érni. egy emlékezést gátló falat épít a trauma köré és így disszociálva biztosítja működését. hogy a komputer működőképes legyen. akkor a központi idegrendszerében disszociációra kerül sor. és miként lehet felhasználni valakinek az ellenőrzésére. Rendkívül fontos az.vagy identitászavar létrehozásáról. hogy más teljesen elkülönített és önálló életet élő tudatrészek is működnek benne. hogyan helyezzék az embereket különböző lelkiállapotokba. amelyet aztán tetszés szerint programozhatnak. hogyan építsenek ilyen memóriafalakat az agyba. EEG útján az adott személy IQ-ját (intelligencia-kvóciensét. mint egy darab agyagra. hogy amnéziafal választotta el a tudat többi részétől. a transzállapot és a disszociáció ugyanannak a jelenségnek a különböző vonatkozásait jelöli. azaz a gondolkodási folyamatba történő beavatkozás elektronikus technikával. A beépített memória-falak miatt az illető nincs tudatában annak. Ezt kiegészítették Dr. hogy a programozók úgy tekintenek egy gyerekre. akik elektronikus agykontroll áldozatai voltak és a többségük képes volt felismerni. amelyek üres komputer-lemezhez hasonlíthatók. azaz agyunk. amikor a komputer újraindítja magát (reboot). hogy az nekik megfeleljen. elkezdik a traumatizálását és ezzel létrehozzák ezeket az amnézia-falakat (az amnézia az emlékzőtehetség meggyengülését vagy teljes elvesztését jelenti). Az agyhullámok bemérésével meg tudják becsülni. hogy már lehetséges többszörös tudattal rendelkező programozott egyének létrehozása. Ez a jelenség ismert. A teljes titoktartást is ez teszi lehetővé. Az emberre vonatkoztatva úgy is kifejezhetjük. bevizsgálják az agyát.Tudathasadásos személyiségzavar). John Gittinger Personality Assessment Surveys (PAS) tesztelési módszerével. Ismerik a módját annak. hogy ahhoz a használó ne férhessen hozzá. ahogyan azt a komputer-programozásnál is megfigyelhetjük. hogy mi a disszociációnak a természete. A hipnózis. Egyes ilyen programokat a személyiség részévé tesznek. Általában felmérik az adott gyermek képességeit és ehhez használják az elektroencephalographot (EEG-t). úgy. hogy milyen típusú gondolkodásra képes az adott agy. miféle gondolkodásra képes és milyen életpályát érdemes választani 135 .

A legmélyebb szinten a traumát fel lehet használni arra. vagy a túlélést szolgáló gondolkodását. miként gyötörjék gyermekeiket azért. Ez is az egyik oka annak. Gyakran egész addig a pontig viszik. hogy még életben maradjanak. Springmeyer "Deeper Insights Into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az Illuminátus formulába) című könyvében részletesen is megvilágítja. hogy az illető csaknem meghal. hogy valakit engedelmességre kényszerítsenek. akkor lelki gondozóikat is kiképzik ugyanerre. amiből még vissza tudják hozni az életbe. hogy valakit a túlélést szolgáló gondolkodásra redukáljanak. hogy milyen életpályát szánnak a gyermeknek. hogy a trauma okozást számos okból alkalmazzák. miszerint az agy egységes. Mengele az Illuminátusokhoz tartozott. Életének a háttérből való manipulálása végigkíséri iskolaévei során és a lehető leggondosabban felkészítik a neki kijelölt életpályára. monolitikus képződmény. amelyet angolul Reptilien Brain-nek (hüllő-agynak) neveznek. A gyermek kreativitásával és leválasztott tudatrészeinek a működésével hasonló módon foglalkoznak. Az agykontroll tehát nem csak azt a célt szolgálja. hogy tudathasadásos állapotban maradjanak.számára. Az első agyrész a nyúltagy és a nyúltagyi híd. és ezt fejlesztik tovább. Ez csak az egyik technikája az agy részekre hasításának és a tudathasadásos személyiségzavar mesterséges létrehozásának. hogy a katolikus egyházon belül annyi probléma merült fel. A folyamatos traumatizálás elősegíti a transzállapot magas szintjének és a disszociált magatartásnak a fenntartását. A leválasztott tudatrészek egybetartásának fontos eszköze a folyamatos trauma-okozás. akkor spirituálisan a legkülönbözőbb dolgok történhetnek meg vele. A halálközeli állapot manipulálásából egész tudományt fejlesztettek ki. A modern társadalom számára például létrehozták a fanatikus rajongókat. A trauma és a kínzás igen egyszerű módon alkalmazható: "Ha nem engedelmeskedsz. vagy ténylegesen is a klinikai halál állapotába kerül. fájdalmat okozunk". Ez rendkívül fájdalmas és egyszerű módja annak. mert hasonlóan működik. Ezért a programozott egyéneket a társadalom minden részében elhelyezik. A programozott gyermekek szüleit kiképzik. hogy valakiből szexuális robotot csináljanak. hogy megtévesztő az a közkeletű nézet. 18 hónapos korban pedig már az EEG-t is alkalmazzák. hogy hogyan és miért hozták létre a rajongókat. Amikor eldöntik. Az emberi agy valójában hét különböző agyrészből tevődik össze. és a társadalom ellenőrzésének az eszköze is. hanem ez a kézben tartott vezetők pozícióba helyezésének. kártérítéseket eredményezett. A kulcspozícióknak a birtoklása döntő kérdés. akkor hüllő szinten tartjuk központi rendszere működését. nyomban megkezdik az agykontroll segítségével erre a karrierre előkészíteni. mint traumatizálásával és tudatának részekrebontásával. Figyelemmel vannak az adott gyermek személyes hajlamaira. Elektrosokkot alkalmazhatnak például a férfiak nemiszervein. Ha pedig a gyermekeket valamilyen egyházi intézményben nevelik. A túlélési gondolkodás és az állandó félelemben-tartás megkönnyíti ellenőrzésüket. Ha folyamatosan traumatizálunk valakit. 136 . Ha pedig valaki a félelem rabjává válik. Sokat foglalkozott ikrekkel. A trauma az agyat visszahelyezi az úgynevezett túlélési állapotba (survival mode). Bizonyos műveleteket már a magzati korban is végrehajtanak. mint az ősi hüllő. agyának természetes képességeire. a kültelki nyomortanyáktól a palotákig. majd az újszülött képességeit felmérik a Bailey Scales (skála) és más e célra kidolgozott tesztek segítségével. A túlélést szolgáló gondolkodásnak meghatározott jellemzői vannak. Ez félelmet hoz létre. Számos pap visszaélt helyzetével. amely pereket. Springmeyer itt kitért arra. Pontosan fel tudta mérni. A "mind-control" technikákkal kapcsolatosan Springmeyer elmondotta. hogy mekkora traumát lehet különböző embereknek okozni. és részükre végzett kísérleteket. Ezért volt szükség Mengele koncentrációs táborokban végzett kísérleteinek az eredményeire is.

mint ahogy azt a terapeuta szakemberek általában érzékelik. ezért hoznak létre számos elkülönített tudatrekeszt. hogy ezekben részt vegyenek. akkor az agy többi részének is kapcsolatba kell lépnie ezekkel a fájdalmas emlékekkel. hogy miért van szükség oly sok különböző programmal működtetett leválasztott tudatrészre. Központi idegrendszerében 13x13x13 beültetett és elkülönített programból álló tudatrendszert alakítottak ki. pl. Wayne Morris arra is kereste a választ. Van azonban köztük titkos sátánista is és ez a fajta pedofil magatartás egyfajta ellenszolgáltatás attól a közös érdekeltségű csoporttól. Springmeyer rámutatott. A programozóknak el kell különíteniük a trauma emlékképeit. amíg az emberek a sarkukra nem állnak és nem közlik. pornófilmek készítésére. Ugyanakkor egy mélyebb szinten be kell látnia. amelyek őrzik ennek a traumának az emléknyomait. és ez elősegíti egyes papok és apácák eltévelyedését. Springmeier szerint. hogyan kell strukturálni az agyműködés elkülönített részeit. amely autonóm módon döntötte el. hogy önmaga többszörös tudattal bír. ahol felismeri. amelyhez tartoznak. hogy Cisco Wheeler. hogy a disszociáció miként használható a programozásra. Itt is gondosan elválasztott szektorokra bontják a tevékenységet. Wayne Morris ez után azt tudakolta. Az agy igyekszik megszabadulni ezektől a fájdalmas emléknyomoktól és izolálja azokat. azaz azokat a leválasztott agyrészeket. munkamegosztásra van szükség. noha az ő személyiségének a struktúrája különleges tulajdonságokkal bírt. de felhasználhatják ezt az egyént kábítószer-csempészésnél. hogy kísérleti alanyaik el tudják viselni azt a szörnyű traumát. pénzmosásnál. akit sikerült kimentenie az illuminátusok közül. hogy az agyat elkülönített részekre darabolják. sátánista rituálékban való részvételre. Minden elkülönített rész csak a saját tevékenységére vonatkozó információkkal rendelkezhet. akkor arra törekszik. Megemlítette. amelyek ellenőrzik a többieket. Mindez azonban csak addig lehetséges. és kémkedésre. számos vonatkozásban sztandard programozásban részesült. ha valaki úgy dönt. Egy biorobot számos szinten funkcionálhat. hogy vajon kényszerítették-e a papokat és lelkészeket arra. hogy a katolikus egyházon belül a papi nőtlenség következtében nincs biztosítva a szexuális tevékenység normális gyakorlása. ha irányítójára támaszkodik. Ezt a módszert alkalmazzák olyan hírszerző szerveknél is. és ne legyen rajta úrrá a teljes elmebaj. hogy az minél több feladat elvégzésére legyen használható legyen. hogy mit kedvel és mit nem. 137 . Ha az emlékezetet gátló falak leválnak.Wayne Morrisnak arra a kérdésére. hogy agyunk egymással versengő személyek tudatából tevődik össze. mint a CIA. aki a stabilitást jelenti számára. Rendelkezik a mindennapi élettel közvetlenül kapcsolatban álló tudatrésszel. Ebben a kaotikus helyzetben csak egy ellenőrző tényező tud rendet teremteni. Az idősebb "alter"-ek (elkülönített tudatrészek) gondját viselik az újabbaknak. hogy tudatműködése ne omoljon össze. és az egységes tudatból több eltérő tulajdonságú emberi tudatot állítanak elő ugyanabban az egy testben. A lényeg az. Springmeyer hangsúlyozta. Az. Képzeljük el. hogy a kísérleti alanyok agyát sokkal több részre hasítják. Vannak kapuőrzők és hierarchikusan magasabban álló "alter"-ek. hogy a pedofiliának számos eltérő oka van. hogy szüksége van az agykontrollra azért. hogy ebben az egy testben lévő sokféle ember összerendezetten működjön. hogy nem hajlandók ezt eltűrni. A programozott biorobotok egyike-másika eljuthat ahhoz a ponthoz. Ugyanezt teszik a kísérleti alanyok agyával is. Mára már tudománnyá fejlődött. hogy létrehoz egy robotot. Az egyik az. Egy biorobot akkor tud megfelelően működni. amit okoznak neki. Valamennyi elkülönített személyiségnek másmás élettörténetet adtak. titkos üzenetek továbbításánál. Az eredeti egyetlen személyiségből több ezer személyt hoztak létre. Másképp megfogalmazva az illuminátusok ellenőrzött elmezavart hoznak létre azért. gyilkosságok elkövetésére.

amelyek úgy vélik. Közülük kiemelkedik a betű. Morrisnak arra a kérdésére. Az egyik elterjedt programozási módszer a tükörkép alkalmazása. Létrehoznak "alter" személyiségeket az adott személy tudatán belül. Ezért egy olyan emberi robotot kívánnak létrehozni. hogy egy meghatározott személyiséggel foglalkozik. akkor valójában saját szolgájának a szolgájává válik." A terapeuta megkeresi kollégáját információért. illetve babonás hit valamilyen tárgyban vagy dologban. Előfordul. hogy mit jelent egy "alter"-nek a tükrözése. Ewen Cameron programozó volt. Az egyik ilyen védekező mechanizmus a tükörkép "alter"-ek behelyezése. Ilyenkor derül ki. akik nem rendelkeznek ismeretekkel az MPD-ről és a DID-ről. hogy instrukciókat adjon beosztottjának. a tudat olyan zavart állapotba kerül saját belső állapotát illetően. akkor azok védekező mechanizmusokat indítanak be. Sok terapeuta úgy véli. valamint a széthasított részek új struktúrába való összerakása. Így például dr. A kabbalisztika a kabbalával kapcsolatos ismeretek. hogy nem képes eligazodni önmagán. vagy a Miki egér). amelyekkel a terapeuta elbíbelődhet. Módjában áll rendszereket létrehozni a rendszereken belül. Ez a tükörkép módszernek az egyik alkalmazása." Springmeier sokat tanult azoktól. hogy Ewen Cameron így cselekedne. A programozott rendszereket úgy hozzák létre. akinek nem kell túl sok időt fordítania arra. eljárások rendszere. hogyha egy meghatározott személy elkezd dolgozni az agyprogramokon. A terapeuta úgy véli. hogy az előző személy. az ő kísérleti alanya olyan beültetett "alter"-eket kap. Az egyik ilyen közkeletű rendszer a rendszeren belül a kabbalisztikus életfa. Ez a megtévesztési technikának a része. Ha valaki egy rabszolgának az ura és folyamatosan közölnie kell rabszolgájával. Legjobb menedzser az. A másikban pedig olyan "alter"-ek.) Springmeier egyébként az általa megismert agykontroll túlélők tudatstruktúrájában számos hasonlóságot talált. A programon belüli tükörképek olyanok. gyakran megkeresnek más terapeutákat segítségért és tanácsért. A kabbala a zsidó vallás titkos misztikus irányzata volt főleg a középkorban. továbbá olyan személyek is. Amerika szerte vannak terapeuták. mint én. hogy ők maguk a programozók. Mindez szorosan egybekapcsolja a két személy tudatműködését. hogy mit jelentenek". Az egyikben olyan "alter"-ek lesznek elhelyezve. nem tudom. hogy kialakítják az "alter"-ek hierarchiáit a személyen belül. de létezik keresztény kabbala is. amelyről úgy vélik. hogy ők a másik személy. fantáziájától és szeszélyeitől függ a tudat fragmentálása. amely önmagát irányítja és korrigálja. hogy a kezelésben részesülő elmondja "ilyen és ilyen képeket rajzoltam. "Nagy hatást tett rám a Star Trek (vagy Óz a varázsló. hogy mit tegyen. Springmeier így válaszolt: "Mindenféle dolognak a tükröztetését. hogyha valaki elkezd velük foglalkozni. (A kabbala szerencsét hozó tárgyat vagy cselekedetet jelent. valójában csak egy játékban vett részt. valójában azonban csupán annak a tükörképével. a szám és a névmisztika. és nemcsak programozottak. akik azt gondolják. aki ugyanígy nyilatkozik. amelyek úgy gondolják. Ezen túlmenően misztikus bibliamagyarázó rendszer is. Vannak olyan terapeuták az Egyesült Államok egyes tagállamaiban. mint struktúra. akik viszont közvetlenül az illuminátusoktól tanultak. Éppen ezért ezek az "alter"-ek hajtják végre mindazt a gyötrést és bántalmazást. mégpedig úgy. Egy másik tükör módszer alkalmazás. amikor összekapcsolnak két kísérleti alanyt. hogy ők maguk Ewen Cameron. hogy a megkeresett kolléga így válaszol: "nekem is van hasonló betegem. Amikor elkezdik gyógyítani pácienseiket. hogy segített páciensén. amely sokkal inkább technika.Számos különböző tudatstruktúra létezik. hanem programozók is voltak. aki lelkészként foglalkozik az agykontroll áldozataival és szembesül újból és újból ugyanazokkal a jelenségekkel. A kísérleti alany tudatát részekre daraboló programozónak a céljaitól. 138 . állandóan kijavítva hibáit.

ha kiderül róluk. a második rész pedig azt. hogy mi történt. amit az agykontroll alatt állóknál el akarnak érni. hogy most már tudatműködése integrálódott és jól van. hogyan jön létre az agykontroll. a "Deeper Insights into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az illuminátus formulába) címet viseli. Wayne Morris ezután azt tudakolta. Springmeier azt emelte ki.Fritz Springmeier ennek kapcsán ismét hivatkozott Cisco Wheeler-re. hogy a terapeuták néhány "frontszemélyiség"-et integráljanak. továbbá igen sok további disszociált rész. akkor sokkal hatékonyabb lehet a terápia. E védekező mechanizmusok ahhoz hasonlítanak. Az illuminátusok is boldogok. A programozott áldozat azt hiszi. Az első a "The Illuminati Formula Used to Create a Total Mind Controlled Slave" (A totális agykontroll alatt álló biorobot létrehozásához használt illuminátus formula) című könyv. amely uralni tudja a tudatműködés más területeit is. a túlélést biztosító gondolkodásra. Az egyik ilyen tényező. Springmeier utalt rá. Ennek megértése visszavezethető a "reptilian mind" ("hüllő-agy") működésére. Szinte nem is lehet felsorolni az ehhez kapcsolódó különböző témákat. hogy aki ilyen munkának szenteli tevékenységét. olvassa el azt a három könyvet. Az "alter"-ek rendszere ugyanis sokkal összetettebb. a terapeuta is szépen keresett és hírnévre tett szert. amíg nem érzi magát biztonságban. olyan páciensekkel foglalkozik. vagy felrobbantja magát."front-személyiségük") van. Mindez nem könnyű és megértése sok energiát igényel. de azt is. akinek az agyába mintegy 30 ezer standard "alter" volt elhelyezve. Ekkor a kezelést végző közli a pácienssel. amelyet Cisco Wheeler-el együtt írt. hogy az agykontroll rendkívül súlyos probléma és számos gyógyítási feladatot ölel fel. amely 620 oldal terjedelmű. mint ahogy azt az emberek érzékelik. de legfőképp az áldozatok iránti szeretetre van szükség. Az első rész azt ismerteti. amelyik megpróbál megküzdeni a DID következményeivel. amelyekben a terapeuta öt vagy hat "front-személyiséggel" foglalkozott. hogy az agykontroll áldozat milyen körülmények között él. század néhány rendkívül tehetséges tudósa hosszú éveket töltött azzal. ha egy jogosulatlan személy nyúl hozzá. Kidolgoztak egy sor öngyilkos programot. mintha egy számítógépes szobába belépne egy jogosulatlan személy és ekkor a komputer kikapcsol. A terápia sikere számos tényezőtől függ. Ha valaki halálos 139 . hogy agykontroll alatt állnak. A terapeutának valósággal iszonyodnia kell mindettől azért. A második. türelemre és tudásra. illetve többszörös tudatú személyek. Springmeier azt ajánlotta. Cisco Wheeler-rel együtt teljes idejüket az agykontroll áldozatok megsegítésére fordították. Vagyis nemcsak a komputer van úgy programozva. Minden fázisra vannak támogató és megtévesztő alprogramok. A terapeuta szakemberek egy kisebb csoportja. amelyek a személy mindennapjait irányító "front-alter"-eket az öngyilkosság elkövetésére utasítják. Az illuminátusok visszalépnek és megengedik. Számos könyvet írtak MPD-páciensek. Számos védekező program létezik. hogy kellő motiváltsággal küzdjön ellene. hogy azt miként lehet leleplezni. Pontosan ehhez hasonló az. hogy miként építsék be ezeket a programokat megóvó mechanizmusokat az agykontroll alatt állók központi idegrendszerébe. Ezért sok időre. mert az agykontroll alatt álló személy tudata nem képes addig feszültségét csökkenteni. akiknek több élethelyzethez kapcsolódó különálló személyiségük ("front personalities" . Az említett könyvek gondos anyaggyűjtés után készültek el. hogy mennyire bizonyult eredményesnek az agykontroll áldozatokkal kapcsolatos munkája során. A terápiának vége és mindenki boldog. hogy felrobbanjon. de a klaviatúra is. hogy most már megszabadult az MPD-től. hogy miként lehet rajta segíteni. hogy a XX. Ha képesek kiszakítani magukat a mindennapi élet kötöttségeiből és elmenni valamilyen biztonságos helyre. és nem csak azt alapozzák meg. mert valójában csak a "front-alter"-ek stabilizációjára került sor.

s nem kell sok ahhoz. hogy létrejöjjön egy olyan biztonságos hely. Az elektrosokk . Morris ezután az elektromosság és az elektronika agyprogramozásban játszott szerepéről kérdezte Springmeiert. Amikor egy személy elektrosokkolására kerül. odaveszett.válaszolta a kérdezett . amit meg lehet tenni.rendkívül alacsony frekvencia) hullámokat sugároznak az emberek agyába. akkor a túlélésre alapozott gondolkodásé a vezető szerep a tudatában. Ezekkel az implantátumokkal befolyásolni lehet az adott személy gondolkodását. Springmeier elmondotta. A traumatizálás hosszú ideje során több ezer fragmentumra darabolható a tudat. hogy amikor végetér a terápia. A CIA egy volt munkatársa kész volt végrendeletileg több millió dollárt adományozni az agykontroll áldozatoknak. Amikor valakit egész életében traumatizáltak. Ha a megfelelő feltételek rendelkezésre állnak. hogy egyelőre jelentős változás nem történt ezen a területen. Folyik a programozás Európában és Oroszországban is. Ewen Cameron a tudatműködés szétforgácsolására rendszeresítette az elektrosokkot. hogy soha nem lehet biztos. hogy ha valóban sikerül biztonságos helyzetbe hozni a pácienst. Springmeier igen óvatos becslése szerint. hogy Cisco Wheeler-rel együtt csak annyiban tudtak eredményesen együttműködni az áldoztatokkal. a traumaokozás egyik formája.a memória elektronikus törlése). Wayne Morris ez után azt tudakolta. a tudat fragmentálására. E személy halála után végrendeletének az egyetlen példánya az oklahomai Federal Building-ben volt. az eredmény megsemmisítéséhez elegendő az. Az elektromos. Minden leválasztott tudatrész nagy valószínűség szerint programozva is van. az törli rövidtávú emlékezetét. Ez egyelőre meghiusította azt az elképzelést. Ez többször is megtörtént a Springmeier által segített áldozatokkal. Ez egyben azt is mutatja. ahol hozzáértő emberek végezhetik a visszaprogramozást. Springmeiernek egy barátja pedig kész volt a visszaprogramozó központ finanszírozására. Az elektronika felhasználásra került az emberekbe behelyezett miniatűr szerkezetek esetében is. és amikor azt felrobbantották. és jelentős mértékben lehet az illetőn segíteni. Adott esetben használhatnak egy 120 ezer voltos egyenáramú önvédelmi fegyvert a memória törlésére. Springmeier azt is elmondotta. Ezért az első követelmény. akkor komoly újrastrukturálás érhető el.9 %-a soha nem volt ilyen helyzetben. körülbelül kétmillió amerikai polgár tudatát programozták traumaokozással. vagy ultrahangos önvédelmi fegyverek (stun guns) is jól alkalmazhatók a programozott biorobotok irányítására és memóriájuk törlésére.rendszeresen használt módszer. Léteznek az úgynevezett EDOM eszközök (Electronic Dissolution of Memory . amelyet hét különböző szempont alapján állított össze. amelyek ELF (extremely low frequency . 140 . akkor az életösztön veszi át az irányítást. amennyiben ezt a körülmények lehetővé tették. hogy rátalált valamennyi leválasztott tudatrészre. Számos mikrohullámú torony épült. akkor nincs határa annak. Az agykontroll áldozatok 99. Spirituális eszközökkel is sokat lehet tenni a szétválasztott tudatrészek újraintegrálásáért. Springmeier hozzátette. azaz 48 órára kiesik a memóriája. hogy a félelem állapotába kerüljön. Az elektromágneses hullámokat legkülönbözőbb csúcstechnológiákban használják. hogy az agykontroll áldozatát biztonságos helyzetbe kell hozni. Springmeier ezért akart egy visszaprogramozó központot (deprogramming centre) létrehozni. A terapeutának azonban szem előtt kell tartania. Az agykontroll tevékenység azonban a világ más részein is már gyakorlat. hogy optimális helyzetben mennyire lehetséges az agykontroll áldozatok visszaprogramozása.veszedelembe kerül. továbbá a "harmonic" gépezetek. ha az eredeti programozók az agykontroll áldozatát kényszerrel újraprogramozzák. Képtelen lesz 24 órát vissza és előre is számolva bármire emlékezni.

Ezeket az eszközöket a visszaprogramozásnál is lehet alkalmazni. Wayne Morris ezután az agyba beültetett implantátumok technológiájára vonatkozóan tett fel kérdéseket. az agy egy meghatározott frekvencián működik. Az alapprogramozás kórházakban. Ezeket betáplálják egy komputer rendszerbe. A testbe beültetett miniszerkezetek meghatározott irányban manipulálják az emberi szervezetet. hogy mikor kell az elektrosokkot alkalmazni. A kívánt hatás elérése érdekében pontosan szabályozták. vajon nem törlik-e a beültetett programokat is. Az orvosok jelen vannak. Az ilyen programozásban részesülőket hosszabb időre kómába ejtik és a programozást a tudat legmélyebb szintjén végzik el. Ténylegesen minden VA kórházat felhasználtak programozásra. Különböző szinteken lehet valakit programozni. hogy a kísérleti alanyt visszahozzák az életbe. Vannak vizuális hatásokat kiváltó holografikus implantátumok. Az implantátumokat nem minden agykontroll alatt álló személynél alkalmazzák. Tehát nemcsak meghatározott gondolatokat lehet gerjeszteni az emberek fejében. vagy ahhoz hasonló létesítményekben történik. akkor monitorozni tudják gondolatait is. Ez különböző szögekből érkezik. hogy a programozást disszociált (szétbontott. Az elsődleges programozásra eszméletlen állapotban kerül sor. pontosan tudják. Vannak olyan implantátumok is. hogy hat külöböző típusú implantátum van. Ha nyomon követik a célszemély agyának a frekvenciáit. amely az adott egyént jellemzi. világháború során a koncentrációs táborokban.veterán ügyek) kórházakban. majd pedig megfigyelik azokat az elektromos impulzusokat. Ismerik az agy által használt különböző rezgésszámokat. abban. hogy meddig mehetnek el. tudathasadásos) állapotban végzik.) alkalmazzák. Amikor elérik a halálközeli állapotot. Ha felnőttel kezdik. Nem találomra cselekednek.amelyek harmónikus frekvenciákat használnak. mint például a CIA alkalmazottainál. Minden tudományos alapon történik. például. Springmeier válaszában utalt arra. Sok esetben a VA (Veterans Affairs . hogy a programozók képesek megfejteni az agyhullámok segítségével. Amikor törlik a rövidtávú emlékezetet elektrosokkal. hogy miként. vagy hogy megakadályozza a kísérleti személy teherbe kerülését. Meghatározott gondolatokat idéznek elő az adott személy tudatában. ahol a programozásokat végzik. hogy a kísérleti alany halljon valamit. De igen sok civil kórház is rendelkezik különleges részlegekkel. Ugyancsak képzetteknek kell lenniük a drogok használatában. akkor az agykontroll 5. Mindez rendkívül nagy felkészültséget igényel. ahol az agy a szintműködést szabályozza. Az audioimplantátumokat arra használják. Vannak fájdalmat okozó és az izmokat stimuláló miniatűr szerkezetek is. amelyek a kísérleti alany számára többdimenziós holografikus látványt nyújtanak. ez a beavatkozás még csak a közelébe sem jut a tudat legmélyére elhelyezett programoknak. hogy amikor elektrosokkal törlik a kísérleti alanyok memóriáját. Amikor az agyműködés során létrejön egy gondolat. hogy hormont termeljen. amelyekről már 141 . hogy mire gondolnak. A szívműködés pontos megfigyelése révén tudják. vagy fájdalmat okoznak neki. Springmeier elmondotta. Springmeier egyszerűsítve lényegében azt fejtegette. hogy a kísérleti személy mire gondol. Ennek a segítségével egy távolban lévő személyt is be lehet azonosítani. amelyek lehetővé teszik az agy különböző részeihez a kapcsolatok megteremtését. Létezik egy elsődleges frekvencia. Meg kell említeni a személyi adatokat tartalmazó chipeket is. hogy mennyi elektromosságot alkalmazhatnak. Ez az a szint. ezért volt szükség sok tesztelésre a II. mikor és mennyit adhatnak a kísérleti alanynak. Wayne Morris azt is tudni akarta. amelyek ezeket a gondolatokat kísérik. szintjét (Level 5. és folyamatosan figyelik a szívműködést megfelelő berendezésekkel. hiszen akkor az az életébe kerülhet. de azt is meg lehet figyelni. Nem szabad válogatás nélkül össze-vissza traumatizálni valakit. Az elektromosságot használják az agy frekvenciájának a bemérésére.

többet hallott a közvélemény. Ilyeneket alkalmaztak a Sivatagi Vihar hadműveletben résztvevő amerikai katonáknál. Ezt azzal indokolták, hogy megkönnyíti a helyzetmeghatározásukat, és így kevésbé fenyegeti őket az a veszély, hogy elvesznek a sivatagban. A különböző csúcstechnológiájú fejlesztések eredményeként már rendelkezésre állnak az úgynevezett "nanobot"-ok, amelyek egészen pici, a méter néhány milliárdnyi részével mérhető nagyságúak. A nano jelentése az, hogy a méter egy milliárdnyi részéről van szó. Ezek olyan rendkívül kicsiny mikroszkópikus robotok, amelyek már képesek másoló szintézist végezni. Alkalmazzák már az üvegszál optikát, amely gyakran úgy néz ki, mint egy hajszál. Ez a rendkívül finom üvegfonál az implantátumok jeleit továbbítja. Ismertem egy olyan agykontroll alatt álló személyt, aki ült a vendéglőben, amikor egy hajszálhoz hasonló kis üvegfonálkát lőttek a hajába, amely megkapaszkodott a bőrében. Az illető ezt észrevette és eltávolította. Olyan programozott nőket is ismertem, ahol ezek a rendkívül finom üvegszálak, mint szőrzet volt elhelyezve a testükön. Nem ismerem pontosan a funkcióját ezeknek a csúcstechnológiájú üvegszálaknak, de azt tudom, hogy kommunikációs célra használják őket. Az egyik legkockázatosabb fejlemény az úgynevezett organikus bioprocesszorok megjelenése. Ezek molekuláris kicsinységű komputerek, amelyek DNS-ből készülnek. Ezt a mesterségesen előállított DNS anyagot hozzákapcsolják egy vírushoz és a vírusok rendszerint az emberi test egy meghatározott részébe vándorolnak. Így például az idegre ható, ideghez vonzódó neurotrop vírusok az idegrendszerbe vándorolnak, vagy a delmatropik vírusok a bőrbe, a pneumotropik vírusok pedig a tüdőbe. A kísérletirányítók ezeket a kis szerves processzorokat hozzákapcsolják ezekhez a vírusokhoz. Magukat a vírusokat igen sokféleképpen lehet a kísérleti alany testébe juttatni. Ilyen vírus implantátumokkal kontrollált személyeknél egyfajta központi implantátumot lehet találni a nyak hátsó részénél. Ez a központi irányítást végző implantátum veszi a külső jeleket, és továbbítja a testben elhelyezett különböző implantátumokhoz. Egyes ilyen kísérleti alanyok lényegesen megkönnyebbültek, amikor sikerült őket ezektől a vírusoktól megszabadítani. Ma már több módszer is létezik, amelyek lehetővé teszik ezeknek a bioprocesszoroknak az eltávolítását. Számos kísérleti alany röntgen, ultrahang és más vizsgálati módszerek segítségével lokalizálni tudta ezeket az implantátumokat. Volt három olyan agykontroll áldozat, akiknek sikerült bemenniük egy "Anacoic Chamber"-be, és megtalálták azokat a forrásokat, ahonnan a testükbe érkező jelek érkeztek. Sikerült az erre vonatkozó dokumentációt kicsempészniük a laboratóriumból és elrejteni. Más elektronikus agykontroll alatt álló személynek is sikerült különböző helyekről bizonyítékokat találnia. Néhány orvosnak pedig egyenesen a birtokában van több ilyen implantátum. Van néhány olyan sebész, aki hajlandó segíteni a kísérletek áldozatainak. Springmeier megemlítette a Syntel szót, amelyről már számos kormányzati testületben is vita folyt. A hadsereg zártkörű konferenciáin is tárgyaltak a Syntel-ről, azaz a szintetikus telepátiáról, amely azt jelenti, hogy a kísérleti alanyhoz hangokat és gondolatokat továbbítanak. Syntel-nek azokat a kísérleti személyeket nevezik, akik ilyen hangokat és gondolatokat érzékelnek elektronikusan. Ezt a technológiát az űrprogram keretében fejlesztették ki és biomedical telemetry-nek, orvosbiológiai távolságmérésnek nevezik. E technika keretében adó- és vevőszerkezeteket helyeznek el a koponya alsó részénél, amely rögzíti a testi funkciókról és az agyhullámokról érkező adatokat, és ezeket továbbítja egy komputerhez. Vannak komputerek, amelyek programozása mesterséges intelligenciához hasonló. Ezek az intelligens számítógépek helyettesítik az élő programozókat és irányítókat. Az úgynevezett kezelők - vagyis akik a programozott tudatú kísérleti alanyokat napról-napra irányítják - három műszakban dolgoznak és ma már túlterheltek. A komputer helyettesíti őket. Ha a kísérleti alany valami olyasmit tesz,

142

amellyel nem tud a komputerprogram megbirkózni, akkor a számítógép jelzést ad és az élő ember is bekapcsolódik. Már tapasztalatokkal rendelkező kísérleti alanyok képesek arra, hogy időnként túljárjanak az őket irányító komputer "eszén". Wayne Morris ezután a hírhedt náci orvosról, dr. Josef Mengeléről kérdezte interjúalanyát. Springmeier szerint ő tekinthető a modern tudatprogramozás "atyjának". Már Mengelét megelőzően az illuminátusok kidolgozták az MPD-t, vagyis a tudathasadásos személyiségzavar mesterségesen létrehozott módszerét, de a programozók képzése nem volt tudományos. Mengele sokat kísérletezett az ikrekkel, értette a trauma szerepét és azt is, hogy a traumaokozást hogyan alkalmazza. Ha valaki már a halálán van, és a programozója megmenti, akkor ez szorosan köti őt programozójához. Mengele értette, hogyan kösse áldozatait traumaokozással magához. Számos áldozat Izraelben és a világ más részén még mindig úgy hivatkozik rá, mint "Papára". Ha egy programozó tudja mit tesz, akkor totálisan magához tudja láncolni áldozatát, aki ráadásul még szereti is programozóját. 1945. januárjában, amikor nyilvánvaló volt, hogy a nácik elveszítik a háborút, akkor az illuminátusok nyugatra csempészték, ahol folytatta kísérleteit. Az egyik áldozat, egy hölgy, aki most Kanadában él, abban a koncentrációs táborban volt, ahol Mengele tevékenykedett. Vele is kísérleteztek, mint gyermekkel és szemtanúja lehetett a szörnyűségeknek. Őt is kicsempészték Kanadába. Először Quebec-be, majd Portland-ba. Mengele pedig folytatta a vele való kísérletezést az Egyesült Államokban. Mengele baráti viszonyba került dr. Ewen Cameron-nal és mindketten kísérleteztek a szem elszineződésével, pigmentálódásával. Egyébként Mengele, amikor az Egyesült Államokba érkezett dr. Green név alatt programozott. Dr. Ewen Cameron volt dr. White, és Cisco Wheeler apja a dr. Black nevet használta. Ezen kívült volt még egy dr. Blue névre hallgató programozó is. Gyakran összejöttek és kicserélték tapasztalataikat a programozásról, az alkalmazott módszerekről, hogy miként tartsák a kapcsolatot és konzultáljanak egymással. Ők voltak az illuminátusokon belül a mesterprogramozók. Mengele sokat utazott a nagyvilágban. Cameron, aki Észak-Amerika keleti partvidékén tevékenykedett 1943-ban hozta létre a Rockefeller Alapítvány támogatásával az Allen Memorial Institute-ot. Cameron Mengele Amerikába érkezése előtt már az illuminátus hálózat tagja lett. A mesterprogramozók a programozási módszerek tökéletesítésén fáradoztak. Mengele volt a legképzettebb és számos tapasztalatát átadta dr. White-nak, dr. Black-nek és dr. Blue-nak. Mengelének alkalma volt arra, hogy a koncentrációs táborokban sok emberrel kísérletezhessen, ahol mindenféle szadista módszert is kipróbálhatott. Cameron és társai a kísérletezésben és a gyakorlati munkában is résztvettek. Amikor például Cameron intenzíven használta az elektrosokkot a kísérleti személyek tudatának a széthasítására, ő egyidejűleg azt is kutatta, hogy miként lehetne ezeket a módszereket finomítani. Több évtizedre visszatekintve megállapítható, hogy kiválasztották a legjobb programozási scripteket (forgatókönyveket) és a legjobb módszereket. Ennek eredményeként a ma alkalmazott programozás sokkal kifinomodottabb és fejlettebb, mint amit ezek a mesterprogramozók eleinte alkalmaztak. Wayne Morris ezután azt tudakolta, hogy milyen különleges jelentőséggel bírtak az ikrek Mengele számára. Springmeier válaszában utalt rá, hogy ha valaki tudományos kísérletet folytat, akkor szüksége van egy ellenőrző csoportra. Ha emberekkel folytatunk kísérletet, akkor erre a célra az ikrek alkalmasak és ezért Mengelének több ezer ikerre volt szüksége. A náci koncentrációs táborokban Mengele 3000 ikerrel kísérletezett. Ők felnőttként és gyermekként egyaránt kerültek Auschwitzba, ahol Mengele alárendeltjei kiválasztották az

143

azonos ikreket. A kísérleti alannyá vált ikrek többsége a szadista módszerek következtében életét vesztette. Mengele kifejlesztette annak a módszereit is, miként kell egymáshoz kapcsolni embereket, hogyan kell mesterséges kötelékeket létrehozni. Ez az úgynevezett mesterséges ikresítés. Az ikrek létrehozása (twinning) nagyon kifinomult művelet és felhasználja az agykontrollhoz szükséges valamennyi tudományt. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy vajon a náci Németország bevetett-e a II. világháboru során agykontroll alatt álló személyeket? Springmeier szerint erre már az 1930-as években sor került. A németek és az angolok egyaránt létrehoztak tudathasadásos személyeket a hírszerzési feladatok ellátására és merényletek végrehajtására. Közvetlenül a II. világháboru kitörése előtt Berlin olyan kiképzett MPD-s németeket küldött az Egyesült Államokba, akik New York államban telepedtek le. Ők és leszármazottaik még mindig ott élnek. Ezeknek az MPD-s személyeknek olyan "alter"-eket építettek be a tudatába, hogy képesek voltak úgy megölni embereket, hogy például a kiszemelt áldozat testének egy meghatározott részébe fogpiszkálót szúrtak. Az volt az elképzelés, hogy ha valaha is Németországnak sikerülne a háborúban győzelmet aratnia, akkor ezek az emberek a helyükön lesznek, mint segítők. Wayne Morris ekkor azt a kérdést tette fel, hogy az Egyesült Államok használt-e agykontroll alatt álló ügynököket a II. Világháború idején? Springmeier erre vonatkozóan nem talált adatokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok történetének egész ideje alatt az illuminátusok irányítása alatt állott. Bizonyos mértékig az Egyesült Államok elnökei is rokonságban állnak egymással. Ulysses S. Grant a 18. elnök rokonságban állt Franklin Delano Roosevelttel. A Delano család is egy régi velencei eredetű arisztokrata család. Ulysses Grant dédnagyanyja Susannah Delano volt. Grant kapcsolatban állt a Collins családdal is. A Collinsok is az illuminátusokhoz tartoznak. Cisco Wheeler is Ulysses Grant leszármazottja és a Collins vérvonalhoz is tartozik. Ez volt az ő belépőjegye az illuminátusok közé. A II. világháboru alatt számos állami vezető MPD-s személyiség volt. De egészen Mengelének a bekapcsolódásáig az illuminátusok nem rendelkeztek azzal a felkészültséggel, hogy tudományos módszerekkel tudjanak programozni. Mengele és az Operation Paperclip tette lehetővé a kormányzat számára, hogy például gyermekeket is bevonjon a programozásba. Az interjúnak ebben a részében Morris arra kereste a választ, hogy miként használták a népszerű kultúrát a programozás céljaira. Springmeier szerint különböző szintjei vannak annak, ahogy egy személyt be lehet vonni az agykontrollba. Az egyik annak a környezetnek a befolyásolása, ahol él. Fokozatosan kialakítják az emberek életkereteit. Meghatározzák hivatkozási rendszerüket, világnézetüket. Ebben mind szerepet játszanak az egyházak, az iskolák, mindazok a környezeti tényezők, ahonnan az emberek az információkat kapják. Ha egy adott személynek nincs megszilárdult ismeretanyaga, vonatkoztatási kerete (frame of reference), amely befogadja és értelmezi az információt, akkor nagyon nehéz a tudatbefolyásolásnak ellenállni. Az információ ellenőrzésével lényegében irányítják az egész társadalmat. Morris ezután Springmeiernek a "The Illuminati Formula" (Az illuminátus formula) című könyve kapcsán azt tudakolta: miként manipulálják a tudatot a tömegkultúra segítségével? Springmeier szerint a Disney által készített Ducktail rajzfilmek nyilvánvaló programozó kulcsszavakat tartalmaznak a gyerekek számára. Ilyenek találhatóak a hirdetésekben, a különböző üzenetekben és kódokban. A Szépség és a szörnyetegben (Beauty and the Beast) látható az elbűvölt óra, vagy például a jellemes ajtófogantyú, mindkettő megszemélyesítve. Ugyanezt használják az Alice csodaországban című filmben is. Egy "alter" a személy tudatrendszerében ezeket a különleges részleteket úgy fogadja be, hogy az agy azt hiszi, hogy

144

ő az ajtófogantyú. Ezeket specifikusan, alkotó módon helyezik a filmekbe éppen e célból. Ezek az "alter"-ek nem csak állatok, vagy emberek, de élettelen tárgyak is lehetnek. Csak néhány "front-alter", azaz éppen működő tudatrész egy személy tudatrendszerén belül, fogja fel emberként őket. Morris ezután a Star Trek-ről kérdezte Springmeiert. Elmondotta, hogy megfigyelt olyan programozott MPD-seket, akik teljesen odavannak mindenért, ami a Star Trek-kel kapcsolatos. Egy korábbi deprogramozó asszisztens elmondotta a Star Trek programozásról, hogy az minden vonatkozásban az agykontroll céljait szolgálja. A Boeing repülőgépgyár Seattle-ben számos földalatti alagúttal rendelkezik, és ezek egy részét programozásra használják. Valaki, aki a Boeingnél dolgozott elmondotta, hogy a munkások az átlagos munkanap során hogyan mennek le észrevétlenül a földalatti alagutakba és néznek Star Trek filmeket. Az interjú készítője ezután a programozás technikai részleteiről, a használatos kézikönyvekről és utasításokról tudakozódott. Springmeier elmondotta, hogy a programozók az Univerzumról szóló térképeket használnak. A Tejútrendszer térképet követik, amikor a kísérleti alany tudatát részekre bontják és keresik az újrastrukturálás mintáit. A tudat újrastrukturálásakor a galaxis térképéhez hasonlót használnak. (A galaxis csillagok rendszerét, vagyis csillagrendszert jelent, amelyet nagyszámú csillag és nagytömegű intersztelláris közeg alkot. Az intersztelláris, vagyis csillagközi közegben dinamikailag és fejlődésileg összetartozó rendszerek fejlődtek ki és ezek a galaxisok. Azt a galaxist, amelybe a mi naprendszerünk is tartozik, Tejútrendszernek nevezik. D. J.) Mintául szolgálnak a csillag- és bolygórendszerek. Amikor önálló tudatként működő "alter"-ek egész csoportját akarják létrehozni, olyan egy testet használó különböző tudatú személyiségeket, amelyek kapcsolatban lesznek egymással, akkor ezeket az "alter"-eket egy-egy bolygóra kell áthelyezni és az "alter"-ek csak úgy képesek egymással kommunikálni, ha egyfajta "beam me up" (adj sugárjelzést) típusú jelenség lép fel. Amikor a kísérleti személy sugárzás alá kerül, aktuális tudata kikapcsolódik, és transzba esik, azaz önkívületi állapotba kerül. Rendelkezésre állnak különböző helyváltoztatást kiváltó módszerek, amelyek a rendszerbe beépítve elősegítik, hogy a tudat disszociatív, azaz megosztott állapotba kerüljön. Amikor elektrosokk alkalmazást erős fényfelvillanások kísérik, a programozó azt közölheti a kísérleti személlyel, hogy űrutazáson vesz részt, vagy ehhez hasonló más scriptet építhet be a szétváló tudatrészekbe. A technikai kézikönyvek indexei tartalmazzák azokat a kódszámokat, színjelző kódokat, amelyek a programozás során leválasztott tudat-szekciókat jelzik. A Cisco Wheeler programozásánál használt rendszer a 13x13x13 részből álló hálózat volt. Ha ehhez a hármas dimenzióhoz még egy továbbit kívánnak hozzáadni, akkor lehet színkódokat alkalmazni bizonyos "alter"-ek vonatkozásában. Minden "alter" rendszerint kap egy színkódot, és ez visszakapcsolja őket az agyba beépített komputerekhez. Ezek a komputerek a széthasított tudat különböző önállósult részei az "alter"ek, amelyek az adott tudatrész-szekciót irányítják. Vannak aztán olyan mélyebben elhelyezett komputerek, amelyek viszont magukat a komputereket kontrollálják. Az egész rendkívül komplex, és ha megnézzük közelebbről a Star Trek (Csillagok közti utazás) témára készült technikai kézikönyveket, akkor láthatjuk, hogy azok mennyire megegyeznek a programozás szükségleteivel. Azzal kapcsolatban, hogy Hollywood-nak milyen szerepe van az agyprogramozásban, Springmeier utalt rá, hogy az illuminátusok és a maffia ellenőrzi a filmipar központját. További szempont, hogy számos programozott személy szinész, például Roseanne Barr. De

145

az agykontroll alatt álló slave-khez (így hívják a programozott agyú személyeket) tartozott Marilyn Monroe és tartozik Madonna. Mindhárom színésznő programozott multiple (mesterségesen megosztott tudatúvá átalakított személy). De sok más színésszel is ez a helyzet. A programozott multiple színészek pontosan a programozás következtében jól memorizálják szerepeiket, és kitűnően alakítják a fiktív szerepeket, mint amilyenek a Fantázia című filmben is előfordulnak. Disneyland maga is egy programozó központ. A Disney cég a kódok továbbítására is készítette a filmeket. Ilyen film például "I Dream of Jeannie" (Jeannie a háziszellem), ahol is Jeannie a Delta "alter"-nak megfelelő programozás és kulcsszava, amely bekapcsolja a programot "your wish is my command" (óhajtásod parancs számomra). Az állítólag költött, kitalált történeteken alapuló filmek valójában rejtett értelmű illuminátus szertartásokat és az illuminátusok történetét népszerűsíti. Így például a "Hellraiser 3" kapuőrzőket mutat. Nem csak az illuminátus ceremóniákat, de számos, közülük a tényleges agyprogramozást is bemutatja. Aki ezzel közelebbről meg akar ismerkedni, annak érdemes megnéznie Charles Bronson filmjét, a "Telethon"-t, a "The Manchurian Candidate"et, vagy a "Videodrome"-ot, továbbá a "Labyrinth"-et. De érdemes ugyanezért megnézni az "Attack of the Robots"-ot (Robotok támadása), és az "Attack of the Puppet People"-t (A bábemberek támadása). Jane Fonda "The Point of No Return" (Ahonnan és amikortól nincs visszatérés) című alkotása szorosan kapcsolódik az OTO (Ordo Templi Orientis) nevű okkult szabadkőműves jellegű zárt társaság tevékenységéhez. Az OTO az illuminátus legfelsőbb körök egyik nagyhatalmú frontszervezete. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy mit kivánnak elérni a színészek és a filmek, valamint a közönség manipulálásával? Springmeier válaszában megemlítette Anton LaVey-t (Lővei Antalt), aki a Church of Satan-nak (Sátán egyházának) volt a vezetője. Kiképzett agyprogramozó volt és közel állt Hollywoodhoz. Számos filmnél közreműködött tanácsadóként és szoros kapcsolatban állt a földalatti filmiparral ("underground film-making) is. Egy másik személy, Michael Aquino, egyszerre állt kapcsolatban a katonai hírszerzéssel, Hollywooddal és Anton LaVey-vel. Ő is az egyik vezető programozó volt és a "The Temple of Set" nevű sátánista szervezet vezetője. Aquino LaVey-nek volt a követője egészen addig, amíg létre nem hozta a saját külön szervezetét. További kapcsolatot jelent a programozók és Hollywood között Kenneth Anger, aki a LaVeyi csoporthoz tartozó filmkészítő volt. Ő is bele volt habarodva Aleister Crowley-ba (az OTO minden meghökkentő különcködésben kitűnő, nagytekintélyű vezetőjébe. D. J.). Kenneth Anger egyébként gyermekként Shirley Temple táncpartnere volt, és Shirley Temple is szorosan kapcsolódik Walt Disneyhez és az agykontrollhoz. Springmeier szerint Shirley Temple is programozott személy. Alkalmazzák az úgynevezett "brainstem scarring"-et (agytörzs megvágást) a gyermekeknél, amelynek a segítségével fotografikus memóriát lehet létrehozni. Így lehet például csodagyerekeket kreálni. Springmeier szerint Shirley Temple is egy ilyen programozott agyú gyermek volt, még a II. világháború előtt lett multiple. A "brainstem scarring"-re magyarázatként Springmeier a súlyemelést hozta fel. Súlyemeléskor elpusztulnak az izmok és az emberi szervezet ezt még erősebb izmok létrehozásával kompenzálja. Hasonló ez ahhoz, mint amikor a bőr sérülése esetén kérgesedés történik. Amikor az agytörzs elektronikusan sérülést szenved, a test kompenzálásként úgy építi újjá a sérült részt, hogy kialakul a fotografikus memória. Ha tehát valakinek megsértik az agytörzsét, majd az illetőt traumatizálják, akkor az agyműködés több részre hasad szét és létrejön a többszörös tudatú személyiség (multiple personalities) és minden egyes

146

Ma már az egész szórakoztató-zenei ipar az illuminátusok frontszervezetének tekinthető az Egyesült Államokban. Az 1930-as években. aki az MI-6 részére dolgozott. Ő személy szerint kedveli. akik úgy tudnak egyik katonai egységtől a másikhoz mozogni. Wayne Morris ezután a zeneipar és az agykontroll kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. hogy nem helyes külön kiemelni a country vagy a western zenét. mind a brit hírszerzés rájuk bízta ezt a feladatot. amely közreműködött a fegyveres testületek moráljának az erősítésében. a front. Rájátszanak az emberek legérzékenyebb pontjaira. Az USO-nak (United Service Organizations . Erre legalkalmasabbak a szórakoztató egységek. Az Egyesült Államok II. Ez meglehetősen elferdült gondolkodásmód. hogy fokozza szellemi kapacitásukat. hogy többen közülük az agykontroll kísérleti 147 . Bob Hope igen járatos volt az agykontrollban. Ha valaki Istenről énekel. Springmeier megerősítette. végül az Egyesült Államok is mozgósította valamennyi erőforrását a háború megnyerése érdekében. Amikor a II. J. és így fotografikus memóriával rendelkezik. Morris Springmeier "Deeper Insights into the Illuminati" (Mélyebb betekintés az illuminátusok világába) című könyvére utalva tudakozódott a C& W ipar néhány vezető személyisége iránt. amelyet a titkosszolgálatok hoztak létre. Ezért nagyon fontos részét képezik az illuminátus kábítószerüzletnek. Mivel ezek a C& W (country és western) énekesek keresztbe-kasul járják az országot.) legalább 200 zenekara volt. világháboruban először az Egyesült Királyság. nyilvánvalóvá vált. de ez a módszer hozott némi eredményt. létezett egy zenei ipar. a hazáról szólnak. Lawrence Welk és Sam Donahue állt. Az USO olyan jótékonykodással foglalkozó amerikai korporáció volt. Bob Hope a brit titkosszolgálat hírszerző ügynöke volt. és amely tele volt az ő munkatársaikkal. kiválóan alkalmasak a kábítószerek mozgatására. Ezért mind az amerikai. De e két utóbbi zenének a dalszövegei kifejezetten programozási célokat szolgálnak. Morris ezután a country zene szerepéről kérdezte Springmeiert. aki nem volt tagja az illuminátusoknak. Springmeier azzal kezdte válaszát. hogy a II. Az amerikai hadsereg számos művészt alkalmazott a "Special Services Division"-be (A különleges szolgálatok hadosztályába). hogyan lehet nem jó hazafinak tekinteni? Ez azonban a felszín. és a rockzeneipar is legalább ennyire kötődik az agykontrollhoz. Kik azok. hogy a trauma elősegíti a lelki. és élvezettel hallgatja ezt a muzsikát. hogy e szövegek az Istenről. világháború végén az USO program is befejeződött. tudatosan traumatizálta azért gyermekeit. mint a country vagy a western. és erre alkalmas az. hogyan lehet azzal vádolni. Közéjük tartozott több ma is ismert zenekar. amikor létrehozták a mesterséges tudathasadást a programozók. világháború során ők az USO mágusokat használták kódolt üzeneteknek a csapatokhoz történő továbbításához. hogy a CIA és az NSA (National Security Agency) folytatta a zeneipar felhasználását a saját célja érdekében. Az egész country és western ipar az agykontroll és a kábítószer biznisz része. ahogyan azt később Mengele kifejlesztette. Számos tudós.önállósodott tudatrész átvesz jellemző tulajdonságokat az elődjétől. hogy rossz? Ha a hazáról dalol. vagy a szellemi képességek megnövelését. hogy ne keltsék fel az ellenség gyanúját. Bevonták például Bob Hope-ot. D.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. de azok nem a szerint voltak programozva. valamint jóléti és üdülési szolgálatot teljesített a részükre. Hollywoodot is bekapcsolták. világháború során már használt agykontroll alatt álló személyeket. például amelyek élén Guy Lombardo. aki úgy vélte. A II. majd Kanada. Természetesnek tekinthető.

és részt vesz a számára kívánatosnak kijelölt rituálén. Springmeier igennel válaszolt Morrisnak arra a kérdésére. Számos más módon is lehet felhasználni a zeneipart. akkor a traumával okozott agykontroll vonatkozásában elsősorban a KKK-t (KuKlux-Klán .alanyai közé tartoznak. irányítják őket. Nagyon rossz a híre. A haditengerészeti hírszerzésből pedig az ONI (Office of Naval Intelligence . A zene és szórakoztatóipar hatékonyan befolyásolja az emberek magatartását és gondolkodásmódját. De ide sorolhatjuk azt a vallási csoportot is. Wayne Morris ez után arról kért felvilágosítást. amelyek a beültetett programok aktivizálásához szükségesek. hogy a populáris kultúra és a szórakoztató ipar eredeti rendeltetésükön túlmenően a társadalom manipulálását is szolgálják.A haditengerészeti hírszerző szolgálat hivatala). 148 .fajgyűlölő titkos szervezet). Pontosabban is meg lehet határozni a programozott agyú slave-ket alkalmazó csoportokat. hogy Springmeier tudomása szerint ma milyen szervezetek és csoportok használják az agykontrollt? A válasz szerint a titkosszolgálatok és a hírszerző szervek. hogy egy másik "alter" veszi át a vezető szerepet és felkeres egy előre elkészített helyet. hogy a programozott slave-k menjenek el egy rituáléra. Az átlagembereket pedig állatnak. az FBI (Szövetségi Rendőrség). és nyájként tereli az embereket az illuminátusok céljainak megfelelően. hogy az agykontroll alatt álló slave-k egész planétáját hozzák létre. Az egyik legrosszabb programozó a zeneiparban Jerry Lee Lewis. akkor nagyon is elképzelhető. Springmeier szerint David Koresh és társai. Az ipari zene ilyen értelemben dehumanizáló és kondicionáló feladatokat lát el. ahol milliókat lehet egyetlen szuperkomputerből ellenőrzés alatt tartani. Az agykontroll áldozatok őt különlegesen szadista programozónak tartják. Ha például azt akarják.). J. egymás után lejátszanak. a neo-nácikat és az OTO-t kell említeni. és az Első Szárazföldi Hadsereg (First Earth Battalion) alkalmaz agykontroll alatt álló egységeket. De egyes katolikus egyházhoz. az okkult csoportok és a fegyveres testületek. és a NSA (National Security Agency). Ha pedig a programozott slave-ket ("rabszolgákat") alkalmazó okkult csoportokat vesszük számításba. amit aztán a helyi. A hírszerző szervezetekben kiemelkedik ebből a szempontból az MI-6 és annak is a P-4-es részlege. a Children of Lucifer (Lucifer gyermekei). valamint az Oddfellow-t (egy látszatra jótékonykodással foglalkozó titkos társaságot. Ezen túlmenően számos programozott slave van elosztva a többi reguláris egységben. amely annyira belemélyedt a Halle Boppe üstökös problematikájába. akkor gyakran Jerry Lewis-hez és az unokatestvéréhez. amelyet hálózatként lehet felfogni. Ha valaki már agykontroll alatt álló személy és mondjuk péntek este van. Egyesek pedig maguk is programozók. a mormon egyházhoz tartozó kisebb csoportok is említhetők. Néhányan pedig visszaélnek az agykontrollal. D. De nem lehet kihagyni a szabadkőműveseket sem. hogy tagjai öngyilkosságot követtek el. így a Kábítószer Hivatal. Society of the Dark Lily (A sötét liliom társasága) is kiemelendők ebből a szempontból. a Davidian szekta vezetői is agykontroll alatt álló slave-ek voltak. akik magukat Istennek tekintik. A keményebb okkult csoportok. és dalszövegein keresztül igen sok esetben továbbítja a már programozott agyú emberekhez azokat a kulcsszavakat és üzeneteket. újból és újból hallja ezt a dalt. Számos bűnöző is tevékenykedik ezekben a csoportokban. aki protestáns lelkész és maga is programozott multiple. továbbá a nagyobb és a kisebb vallási intézmények. adott esetben országos rádióállomások. Az amerikai hadseregen belül a Delta Erők (Delta Forces). Amikor a programozott slave-knek sikerül elmenekülniük. így a Church of Satan (Sátán egyháza). Hosszútávú cél az. akkor felhangzik a dal "A Heartache Tonight" (Ma fáj a szív). Ez csak egy példa. Több kormányzati szervezet is alkalmaz slave-ket.

Ha csatlakoznak hozzájuk. Eszerint a misztériumvallásokon keresztül jutott el a tény az emberiséghez. Más katonai egységeknél is találhatóak agykontroll alatt álló személyek. hogy az ARCO igénybe veszi-e traumával programozott slave-k szolgálatait is? Springmeier utalt rá. akiket az Amerika-szerte már megépített táborokba lehet szállítani. Ezekkel fenntartható a kommunikáció a műbolygókkal. Többen katonacsaládok gyermekei. és újra egyesülhetnek isteni lényükkel. A kormányzat érthető okokból nagyon visszafogottan kezelte a koncentrációs tábor programot. Dr. A Gunderson cég is alkalmaz agykontroll alatt álló slave-ket. amelyeket az új világrend kiépítése érdekében szigorúan titokban kell tartani. Az ókor emberének a misztériumvallások azt állították. hogy rendelkeznek azokkal a kinyilatkoztatásokkal. Egy másik cég. Elsőként utalt az ARCO nevű cégre. akkor felmagasztosulhatnak. hogy az üzleti világ alkalmaz-e agykontroll alatt álló személyeket. hogy ezeket a katonákat még gyermekkorukban beprogramozzák. továbbá arról. amely az atmoszférában fejti ki működését. a "The Secret Teachings of All Ages" (Minden korok titkos tanításai) könyvére utalva válaszolt. és ez szüleik hozzájárulásával történik. hogy Nick Begitch és Manning elsősorban arról a Star Wars (csillagok háborúja) típusú technológiáról írnak. a Disney. egy magasrangú szabadkőműves és rózsakeresztes vezető szerint létezett 149 . amelyek magas frekvenciájú energiát lőnek fel az ionoszférába. Wayne Morris Nick Begitch and Manning "Angels don't play this HAARP" (Az angyalok nem ezen a hárfán játszanak) című könyve alapján azt kérdezte Springmeiertől. amely kutatómunkát végzett a High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) keretében a magas frekvenciájú fénysugárzás terén. amelyek teljes egészükben agykontroll alatt állnak. A Földre visszasugárzott ELF (Extra Low Frequency Energy . Springmeier erre igenlő választ adott. és alkalmasak az időjárás megváltoztatására is. és keresztül mennek a titkos rituálékon. Egy rendkívül kényes. A polgári személyeket táborokba szállító vonatkocsik gyártása. beavatást nyerve a legmélyebb titokba. hogy mi volt a misztériumvallások szerepe a történelemben. Wayne Morris ezután a misztériumvallások és az illuminátusok kapcsolatáról kérdezte vendégét. olyan különleges vasúti motorkocsikat gyártott rendelésre. amelyikről elmondható. Az agykontroll alatt álló slave-ket ezek a vállalatok azoknak a programoknak a megvalósítására használják. Ezen túlmenően lehetővé teszik egy meghatározott földrajzi térségben az emberek gondolkodásának a befolyásolását az elektromágneses sugárzás segítségével. hogy teljesen agykontroll alatt álló biorobotokból áll. Springmeier Manley P. Ez egy sor nagyteljesítményű antenna. pl. amelyek fel voltak szerelve forgó figyelőtoronnyal. Az Első Szárazföldi Hadseregben (First Earth Battalion) is vannak olyan egységek.különösen alacsony frekvenciájú energia) ugyanabban a rezgéstartományban van. amelyek segítenek felvilágosítani és megmenteni őket. Springmeier utalt arra is. Ezek a kocsik alkalmasak civilek szállítására. Reuben Swinburne Clymer. ilyen.Morris arra is kiváncsi volt. titkos projektről van szó. és elektromágneses sugárzással végzi a tudat manipulálását. Hall-nak. a Capital Cities és az ABC konglomerátuma. de ez a kettő az. Wayne Morris azt is szerette volna tudni. akiket azután felelős pozícióba helyeznek. mint amely hullámhosszon az emberi agy működik. a Portland Gunderson Steel. Egy másik vállalat. hogy a Delta Erők és az Első Szárazföldi Hadsereg valamennyi tagja agykontroll alatt álló személynek tekinthető-e? Springmeier szerint a Delta Erők százszázalékosan agykontroll alatt állnak. az illuminátusok és a szabadkőművesek egyik kiemelkedő vezetőjének. amelynek a keretében 11 vasúti kocsit gyártó céggel kötöttek szerződést. amelynek a vezetői ugyancsak alkalmaznak programozott agyú slave-ket.

A mágus szó varázslót és bűvészt is jelent. Egyiptomban. és megalapította a Bahai vallást. amelynek hívei a bahaizmust minden vallási tanítás betetőzésének gondolják. Az a személy. Az uralkodóknak támaszkodniuk kell mindazokra. aki az Adventista vallási mozgalom megalapítója volt. Springmeier válaszában Krisztus eljövendő ezeréves uralmára vonatkozó tanításból indult ki. század fordulóján. J. Manley P. amit tesznek. amelyben azt állítja. A Bahai vallás a világ egy központból való kormányzásának. a Mithra misztériumvallás feje volt. akik előállítják a termékeket és forgalmazzák őket. amely útjára indította a Bahai vallást az Egyesült Államokban. és a Milleniumról prédikált. Az a titkos testület. A szabadkőművesek ismerték a katedrálisok építésének a titkát és a katedrálisépítő céheket ők kontrollálták. a washingtoni "Library of Congress" (Kongresszusi Könyvtár) munkatársa írt egy könyvet "Fire in the Minds of Men" (Tűz az emberek agyában) címmel. mert magukat "The Keepers of the Great Plans"-nek (A nagy tervek örzőinek) tekintették. mert ők ellenőrizték a kereskedő céheket. mint amit ma az Illuminátusoknak ("The Illuminati") neveznek. hogy mi a misztériumvallások történelmi szerepe. A szabadkőművesek voltak azok. akikről írt. A szabadkőművesség ezeknek az ősi misztériumvallásoknak a külső jelképrendszerét használja. tehát azoktól függ. hogy a "Golden Age of the Millenium" (Az ezeréves uralom aranykorszaka) koncepciója honnan is származik. magasrangú szabadkőműves volt. és ezt a Chicagói Szabadkőműves Templom felépítésével egyidejűleg tették a XIX.) Nabob valósította meg William Miller jövendölését. és a XX. aki magát Krisztusnak nevezte. (Mágusoknak nevezték eredetileg a perzsa tűzimádók papjait. Volt azonban egy Nabob nevezetű személy Perzsiában. hogy az okkult társaságokból származik a 150 . amelyre a "Ancient Mystic Oriental Freemasonry" (Az ősi misztikus keleti szabadkőművesség) című könyvében utal. de ha valaki a misztériumvallások mélyebb értelmű rituáléit kívánja megismerni. mégis a misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak volt alárendelve. Hall. A misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak azért volt olyan nagy hatalmuk. hogy a Bibliából. nem más. Morris ekkor a nagy történelmi terv részleteire vonatkozóan tett fel kérdést. D. az Új Világrendnek és az egységes világvallásnak a híve. vagy hosszú hajóelőrészt készíteni egy hadihajóhoz. A keresztények jelentős része nincs tudatában annak. így belülről ismerte. Úgy gondolják. hogy mi az összefüggés a misztériumvallások által őrzött hagyományok és az Új Világrend között. hogy Jézus nem tért vissza a Földre 1844-ben. amelyeket az Illuminátusok gyakorolnak. (A bahaizmus különféle vallások elemeit magába foglaló vallási áramlat. Más módon is fontos szerepet játszottak a misztériumvallások és az Illuminátusok a történelemben. látni fogják. akik finanszírozzák. aki állítólag megtérítette a Római Birodalmat a kereszténységhez. Ők tudták hogyan kell fegyvert. J. Megjövendölte Jézus második eljövetelét 1844-re. A könyv levezeti. Morris azon kérdésére. hogy William Miller. Pénz nélkül a király nem viselhet háborút. akik a Bahai vallást áthozták Amerikába. Billington tagja volt a Council on Foreign Relations-nak. és ők rendelkeztek a termékek előállításához szükséges titokban tartott ismeretekkel. anyagi forrásokkal látják el őket.) James H. D. Babilonban és hatalma elért egész Indiáig. akik tanácsokkal és pénzügyi. Bizonyos tekintetben szemellenzőt viselnek. A jelenkori Illuminátusok ennek a titkos irányító testületnek az utódai. Létezett a Mágusok Szabadkőműves Orientális Rendje és ez képezte a Chicagói Szabadkőműves Templom közösségének azt a magját. Lehetett valaki egy ország uralkodója. az Illuminátusok egyik vezető személyisége könyvében részletesen foglalkozik azzal.egy titkos testület. amely irányította és ellenőrizte a különböző misztériumvallásokat az ókori Európában. de ha kutatják a kérdést. hogy az Illuminátusok nem ismerik fel. Springmeier a királyokat hozta fel példának. Billington. Ez utóbbiak viszont azoktól függnek. akkor azokat kell tanulmányozni. A legtöbb ember azt válaszolja.

vagyis a régi rend fegyveres megdöntésére és egy új rend kialakítására. A Knights of Malta (A Máltai Lovagrend) tagjainak legalább a fele az úgynevezett "fekete nemesség"-hez tartozik. Itt az egyik legtekintélyesebb európai arisztokrata származási vonalról van szó. id. A tekintélyes Térdszalagrendnek (Order of Garter) és az Order of Osiris-nek (Az Osiris Rendnek) is a tagja volt. Ha valaki e csoportba került. valamint a brit Fábiánus Szocialisták. Wayne Morris ezután a különböző hírszerző szervezetek úgy. Erről írnak a szabadkőművesek olyan tekintélyes jövendőmondói. A revolution ma fegyveres felkelésre. mert az okkult társaságok. Springmeier szerint szoros kapcsolat áll fenn közöttük. illetve homoszexuális férfit jelöl. A kommunista tanítások megalapozói ezért kapcsolták össze a forradalmat és a megvalósuló Aranykort. Casey. hogy ténylegesen tagja-e vagy sem az Illuminátus felső köröknek. hogy miért volt e szervezet tagja a két Dulles. aki több könyvet is írt az Új Világrendről. A Kissinger szerepével kapcsolatban feltett kérdésre Springmeier annyit mondott. akik fontos szerepet játszanak az Új Világrend létrehozásában. Az MI-6 fennállásának első évtizedeiben csak Illuminátus családokból származó nőket alkalmazott. itt kapcsolódik össze a kommunisták azon elképzelésével. de ha ezt nem tudjuk elérni a jelenlegi generáció életében.) Azok. A Térdszalagrendnek csak olyan személyek lehetnek a tagjai. Ez a "Aranykor" egy szocializált kommunista típusú társadalom. hogy csak a CIA igazgatóit említsük. Casey és McCone pedig máltai lovagok voltak. J. a DIA (Defense Intelligence Agency . Turner. de eredetileg nem ez volt a jelentése. valamint az Illuminátusok kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. lehet hogy nem a mi nemzedékünk során. mint az amerikai CIA. hogy Walter Bedell Smith. akkor George Orwell-nél. mint az Illuminátusok frontszervezete. McCone. Springmeier utalt arra. akik már értik hogyan működik a Council on Foreign Relations. akkor Quennie-nek nevezték és valóban az Illuminátus királynők közé tartoztak (Ma már a Quennie szó jelentése szlenges használatban tabut jelent. hogy tudomása szerint Henry Kissinger tagja az MI-6-nek és tagja volt például a római P2-es szabadkőműves páholynak. Nem tudja. Peter Rupert (mai nevén Lord Carrington) a Szent János rend. amely család leszármazottai fontos szerepet játszottak évszázadokon át Európában. aki 1950-től l953-ig állt a CIA élén. hogy a kommunizmus világméretű győzelme után az egész emberiség a kommunizmus boldog korszakában fog élni. mint például H. hogy a közvélemény élesen 151 . akkor bizonnyal elérjük a következőében". a Black (Guelph) vérvonalról. Azáltal tett szert új jelentésre. Helms. a Máltai Lovagrend protestáns megfelelőjének volt a vezetője. de fontos személyiség és emlékszik arra. Emellett a felsoroltak más Illuminátus szervezetekhez is tartoztak. Wells. amely Krisztus eljövendő ezeréves uralmára utal.az Illuminátusok egyik kiemelkedő tagja . illetve igazgatósági tagja több Rothschild tulajdonban lévő vállalatnak. mint például a Rio Tinto Cink Korporációnak. köztük a szabadkőművesek és az Illuminátusok is meghatározó szerepet játszottak a történelem összes forradalmában az amerikai forradalomtól kezdve. Az a Millenium. az egyik megalapítója volt a Bilderberg csoportnak. George Bush. Ez a célkitűzés pedig a Térdszalagrend legfontosabb feladata. Ide lehet sorolni a német nemzeti szocialistákat is.Katonai Hírszerző Szolgálat) és a brit MI-6. Egy másik vonatkozás az. lázadásra utal.lett a Bilderberg csoport elnöke. amely az egyik bejutási lehetőséget biztosította az Illuminátusok zárt világába. D. amikor Kissinger kijelentette: "Új Világrendünk lesz. akkor azt is értik. de ha mélyebben elemezzük."revolution" (forradalom) szó. Shlesinger. Bernhardt herceg . G. Ugyancsak ő volt az igazgatója. és az ő könyveinél kötünk ki. Turner Rhodes scholar (Rhodes ösztöndíjas) volt. A felszínen természetesen ez nem teljesen világos.

Még tinédzser volt. Wayne Morris ezután idősebb George Bushra és a Skull and Bones (Koponyák és csontok) titkos társaságra kérdezett rá. 152 . D. Az Illuminátusok viszont a háttérben maradva részt vettek mind a KGB. A CIA ezért rajta tartotta a szemét annak ellenére. aki ezt a hírt Hitlerrel közölte. aki távoli rokoni kapcsolatban áll a Windsor-házzal. hogy a Skull and Bones olyan szervezet. (Az MI-5 illetékes Nagybritannia belbiztonsági kérdéseiben. Az ezzel kapcsolatos tervezés már hosszú idő óta folyik. világháborút megelőzően együttműködött azokkal a nemzetközi pénzemberekkel. hiszen itt a világ feletti ellenőrzés a lényeg. Azok. ez is jelzi. Aki ennek utána néz. az Illuminátusok vezető csoportjával. mert céljaik közé tartozott a kormányzati hatalom megnövelése az állampolgári szabadság jogok csökkentésével. ugyanazokra a családokra talál rá. félrevezetést. Allen Dulles 1953-tól 1961-ig állt a CIA élén és ma már ismeretes. és az emberi tudat manipulálása is egy még hatékonyabb fázisba lép. Wayne Morris ez után azt kérdezte.) Ismerőse kamaszfiúként nem fogta fel. (A hoax angolul megtévesztést. és első igazgatója hosszú éveken át Sir Vern Keele vezérőrnagy volt. erre fokozatosan törekednek a gazdasági és politikai tömörülések kiépítésével. idegen bolygók lakóinak a megjelenése. de előfordulhatnak kataklizmaszerű események is. hogy kik álltak a Brit Birodalom és a Francia Birodalom mögött. Allen Dulles volt az. Hasonló szerepe van a Scroll and Key-nek (Kézirattekercs és kulcs). hogy a II. hogy az Új Világrend fokozatos kiépítésével kell számolni. legfeljebb egy intenzívebb szakaszba lép az ellenőrzés. amit az Illuminátusok be akartak vezetni. hogy két különböző egyetem csapata játszik. hogy az amerikai hadsereg ezredese volt. Amikor egyetemek közötti futballmérkőzésre kerül sor. Springmeier megerősítette. vagy amiben oly sokan hisznek. hogy az Egyesült Államok is ugyanezen oligarcha családok ellenőrzése alatt állott. Számos amerikai elnök is rokoni kapcsolatban áll egymással. a Rezilius-nak és több más egyetemi zárt diákszövetségnek. Fel lehetne tenni azt a kérdést is. J. George Busht. mind a CIA létrehozásában. Az MI-5 esetében pedig Sir Hugh Sinclair tengernagy a kulcsszemélyiség. amelyek meg kívánják szerezni a globális ellenőrzést. automatikusan azt feltételezzük. vagy szorosan kapcsolódtak hozzájuk. hogy rejtve mire célzott. akik elősegítették Hitler finanszírozását és hatalomra kerülését. már hosszú évek óta követik ezt a stratégiát. Az Új Világrend helyett mondhatnánk azt egyszerűen. akik ezeket a folyamatokat a háttérből irányítják. és csak évekkel később értette meg. A Skull and Bones avatta be id. hogy "a hidegháború az egy hoax". hogy a CIA és a KGB között szoros kapcsolat van és ez már az 1950-es években is létezett. Springmeier úgy vélte. amikor az apja közölte vele. Amikor a japánok támadást intéztek Pearl Harbour ellen.) Vern Keele szabadkőműves volt és az MI-5 más igazgatói is vagy szabadkőművesek voltak. hogy apja miről beszél. hogy egy jó ismerősének az édesapja a CIA vezető beosztású munkatársa volt. hogy azok a csoportok. Ez valójában nem új. Springmeier megemlítette. Pearl Harbour után maguk az amerikaiak kérték annak a megvalósítását. Az MI-6 esetében Lord Victor Rothschild a meghatározó személyiség. vagy pedig várható tőlük egyfajta hatalomátvételi kísérlet. Világkatasztrófát jelenthetne egyfajta nukleáris összecsapás.A Roswell utáni nap) azt elemzi.szembenállónak tekinti a CIA-t és a KGB-t. hírlapi "kacsát" jelent. egyesületnek. Corsell ezredes az 1990-es években publikált könyvében (The Day of the Roswell . amely ugyancsak lehetővé teszi az Illuminátusok zárt csoportjába való bekerülést. akkor ez az Illuminátusok érdekeit is szolgálta. hogy Világrend.

akik viszont további négy-négy személyt irányítanak. hogy igen sok programozott agyú emberre van szükség a társadalom legkülönbözőbb részeiben. A vörös színű listán azok neve szerepel. Ezen túlmenően egyes helyszíneket is színes jelzésekkel látnak el. hogy a közelmúltban számos pénzintézet ment csődbe. és ezek a programozott biorobotok mindent elfelejtsenek. Ennek az a feladata. hogy egy csoportvezető négy hozzátartozó személyt irányít. aki ezután távozik és felrobbant egy katonai létesítményt. akik ellenzik az Új Világrend bevezetését.Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. amelyeket találkozóhelyül használnak. Így például lesz kék. Ebben a programban a "Purson" nevű démon szerepel. akkor ez az egyik. vagy egy futó sárga kutya. aki képes hasonló módon szabotázs cselekményeket és merényleteket végrehajtani. amivel találkozik. hogy milyen formában használják őket. vagy egy kék hal otthon és így tovább. mert a feladatok végrehajtásához programozott slave-ket vesznek igénybe. A programozott slave-k agyában pedig igen sok esetben miniatűr kristályok vannak elhelyezve. Számos olyan programozott ember van már. hogy a hatalomátvételben milyen szerepe lehet az agykontrollnak? Springmeier itt utalt Charles Bronson "Telethon" című filmjére. Már igen sok dolgot hajtottak végre. Ezért egyszerűbb a színes kódjelzések használata. Igen kiterjedt a nemzetközi együttműködés a programozás terén. Ezek lesznek tehát a színes kódjelzések. amit el kell felejteniük. A folyamat leggyöngébb pontja az. Az aktivizáló kódjelzések is színekkel lesznek társítva. vörös. és fúziónak lehetett nevezni a csődöt. Aki ismeri az Amway szerkezeti felépítését. Ugyanakkor biztosítani kell. hogy a végidő programok kapcsolatba hozzák az Új Világrendet az Antikrisztus uralmával. Mindezt gondosan elrejtették a tömeges bankfúziókkal. Ha egy programozott személy programrendszerében meglátja Apollót és Apolló fia az Antikrisztus. A kék színű listán azok szerepelnek. Ebben egy háziasszonynak telefonon lejátszanak egy tündérmese dalocskát. amelyek meghatározott időpontban bizonyos jeleket bocsátanak ki. és átnevelő táborokba visznek a rendkívüli állapot bevezetése után. de akiket megkísérelnek átprogramozni. Az end-times programozás az Antikrisztus uralma révén kapcsolódik a démonológiához is. az tudja. Ez színeket is használó programozás. de nem tudja pontosan. A másik. A nagyobb bank lenyelte a kisebbet. akik az Új Világrend ellenes erőket irányítják. ez azokat tartalmazza. akiket összegyűjtenek. hogy mindenki megtegye azt. vagyis a végidőkkel. amit elvárnak tőle. Csak spekulálni tud erről. hogy senki a titkot fel ne fedje. Springmeier úgy látja. Magában a programokban félárbócra eresztett sárga zászlók vannak. vagy világvégével kapcsolatos programokról tett fel kérdést. ezért őrizetbe veszik őket és megvizsgálják. Ezeknek a kristályoknak is színes kódjai vannak. Tény az. amivel szembesül. Amikor egy terapeuta elkezd foglalkozni az end-times programozással. hogy a pénzügyi szektorban számos programozott slave tevékenykedik. Ezek a jelzések elsősorban a csoportok irányítóihoz lesznek továbbítva. Wayne Morris ezután az úgynevezett "end-times programming"-ról. akik bankárok. Mindezt agykontroll alatt álló áldozatoktól tudom. Azért használnak színes kódjelzéseket. és akiket a rendkívüli állapot bevezetését követő két héten belül meg kell semmisíteni. hogy ismer több programozott multiple személyt. ahol a lánc szétszakadhat. hogy ő legyen az Antikrisztus beazonosítója. bíborvörös és zöld sugár. Hogyan lehet mindezt titokban tartani? Springmeier elmondotta. Ha meglátja 153 . A banktevékenységben észlelhettük. Az utolsó lista sárga színű. hogy át tudják-e őket alakítani. azok a hegytetők. akkor Apolló az Antikrisztus apja.

hogy ébren tartsa az emberekben a reményt. aki számos sátánista rituáléban a démonikus gyógyító erőt jelenti. hogy ő a gyógyító démon. Ehhez tartozik. tette fel a kérdést Wayne Morris. hogy lesz programozott slave-kből álló ellenzék is. amelynek a nyomon követéshez és az újraprogramozáshoz lehet köze. akik pontosan azt fogják és akkor mondani. és csak kevesek számára áll össze a részletekből az egész. hogy az egy koponyát ábrázol. hanem a társadalom egészének az ellenőrzéséről. Számos programozott törvényhozóval. amelynek az lesz a feladata. hogy el akarják hitetni az emberekkel az űrlények valójában nem létező invázióját. "Emperor coding" és "Morse coding" is. de akik valójában nem lesznek képesek azt leállítani. amit ők fejlesztettek ki? És az idegen űrlények inváziója olyan megrendezett akció lesz. hogy azok aláássák a nemzeti önazonosságot. Számos ilyen űrlényekkel kapcsolatos program van. Wayne Morris ezután feltette a kérdést: "Úgy gondolja. amit a kormány tesz. A másik célkitűzés a nemzeti kormányokban való bizalom lerombolása. újságíróval és egyházi vezetővel rendelkeznek. én ellenzem az Új Világrend programját és azt. ami leginkább aggodalomra ad okot az az. Ezt a célt számos különböző programmal kívánják elérni. D. gyakran Janus kódolásról beszélnek. Általánosságban véve milyen célt szolgál a programozás. Visszatérve arra. de ha közelebbről szemügyre vesszük. hogy a világ kormányai azzal az UFO technológiával rendelkeznek. Mivel a társadalom számos különböző aspektusát ellenőrzésük alatt tartják. Washington D.) ténylegesen egy Illuminátus frontszervezet. Ha valaki elolvassa a Jehova Tanúi által terjesztett irodalmat. hogy gazdaságilag csődbe juttatják őket. akik ellenzik az Új Világrend menetrendjét.Escolapiust. amelyhez saját katonai technológiájukat használják fel?" Springmeier erre határozott igennel válaszolt. C. De van "Ambassador coding". és közülük egy egész sorozat kapcsolódik katasztrófákhoz. A "Wachtower Society" (Wachtower őrtornyot. Connecticut Avenue cím alatt működik egy Janus 2 komputer. és amely kapcsolatban áll komputerekkel. 154 . és polgárháborús állapotokat idéznek elő. A Wachtower művészeti alkotások számos rejtett okkult szimbólumot tartalmaznak. akkor láthatja. akkor kiderül. A háztól házig járó Jehovisták gyakran üzeneteket továbbítanak a programozott slave-khez. Repülő csészealjakról és űrlények bolygónkra érkezéséről szólnak a programozások. Itt kell említést tenni a komputerkontroll alatt álló emberekről. Springmeier szerint nem csak kábítószer-kereskedelemről vagy prostitúcióról van szó. Ez az ellenzék azonban egy ellenőrzés alatt tartott csoport lesz. akik figyelmeztetnek a programozás és a manipuláció veszélyeire. hogy "én nem hiszek ezekben az űrlényekben. a világűrből érkező idegenek. ezért ellensúlyozni tudják azokat. J. hogy hogyan tudják aláásni a nemzeti kormányzatokban való bizalmat. és az "Őrtorony Társaság" a Jehova Tanúi nevű szekta központja. Az egyik. Ezek azt fogják mondani. a válasz az. és mindezt leküzdhetetlen káoszként élik át.-ben (vagyis az amerikai fővárosban) a 666. Amikor visszaprogramozott áldozatok kezdik kiadni magukból a programozásukat. akkor tudja. megfigyelőtornyot jelent. A Wachtower Magazinban láthatunk egy vízesést ábrázoló fényképet. hogy gyakran szerepelnek benne földöntúli lények. amire programozóik a tudatukat beprogramozták. Az end-times (végidők) programozás másik jellemzője az. Az end-times (végidők) programok végrehajtása során a legkülönfélébb jelenségeket észlelik az emberek.

mint kísérletezésről és a megnevezett intézetek közreműködtek a CIA számára történő gyakorlati programozásban. hogy milyen intézmények vettek részt az agykontroll kísérletekben Észak-Amerikában. mint dr. hogy ez a "természetes" folyamat lejátszódjék. Cameron tevékenységéről. Egy másik törekvés a vallásos hagyományok aláásása az Egyesült Államokban. hogy "minden természetesen fog történni".tette fel a kérdést Wayne Morris. Cameronnak fontos szerepet kellett játszania az agykontrollban. Számos új vallást importáltak Amerikába és napról napra új New Age guruk tűnnek fel. kórházakat. lényegében a rendkívüli állapot bevezetését?" . hogy több áldozattól is tudja. Mindezek segítették a CIA-t az agykontroll módszerek kidolgozásában. hogy a Quebec-i katolikus intézményeket is bekapcsolták ebbe a tevékenységbe. valamint a WPA. hogy az agykontroll kísérletekbe bevontak büntetés-végrehajtási intézeteket. volt egy izolációs szoba és egy rácsos szoba. Felbecsülhetetlen értékű hozzájárulást nyújtottak a magatartás befolyásolását és módosítását szolgáló kísérletekben feltárva a központi idegrendszer egyes részeinek a funkcióit. hogy a Montreálban lévő St. Mindez lehetetlenné teszi az egységes morális választ. aki lekicsinylően szól dr. augusztus 3-án elmondotta. Az emberek részt vesznek az Illuminátusok gyűlésein. Az. és további más vállalatokat. Cameron éveken át vezető-szerepet játszott az agykontroll kutatásban. A kórház alagsorában volt egy helyiség. így például Elizabeth Claire Prophet agykontroll alatt álló slave. Igénybe vették az agykontroll kísérleten keresztül ment személyeket és használták őket. amely a "The Zombie Room" nevet viselte. Mary's Hospitalban (Szent Mária kórház) folytak agykontroll kísérletek. Ugyanezt lehet elmondani Jay Z. 44 alapfokú és felsőfokú képzést nyújtó orvosi egyetemet. Wayne Morris végül arra kérte vendégét. hogy CIA dezinformációról van szó abból a célból. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Az amerikaiak körében az erkölcsi alapelvekre vonatkozóan közmegegyezés volt. hogy szóljon a pszichiátria (elmegyógyászat) szerepéről az agykontroll kísérletekben. Sokkal fontosabb szerepet játszottak. mivel ő volt az "APA" az Amerikai Pszichiátriai Társaság. hogy a kísérletezés szó erősen szépítgető kifejezés és ezért félrevezető. Tehát többről volt szó. ahol 20-30-40 évre előretekintő terveket ismertetnek velük. amikor az Egyesült Államok megszületett. Knight-ról. aki a Szenátus tényfeltáró bizottsága előtt 1977. Springmeier úgy véli. és ahol a kulcskifejezés az. Világ Pszichiátriai Társaság elnöke. Eredményeit titkosították és ezért Springmeier nem tudott róluk részletesebben szólni. Ez azonban arra utal. "Deeper Insights" (Mélyebb betekintés) című 155 . hogy az emberek kérjék a hadsereg vagy az ENSZ közbeavatkozását. hogy csökkentsék az olyan személyek szerepét. mint amit szigorú értelemben tudományos alapon végzett kísérleteknek nevezhetnénk."Tehát kaotikus helyzetet idéznek elő. Most megpróbálják fragmentálni ezt a hitre alapozott közös értékrendszert. számos agykontroll alatt álló slave-re van szükség. Számos New Age vezető. Cameron vagy dr. Springmeier azt is elmondotta. Wayne Morris ezután dr. Elmondotta. aki a kanadai McGill Egyetemen végezte traumaokozásra alapozott agykontroll kísérleteit. Springmeier elmondotta. Valójában gyakorlati programozásról volt szó. Amerikát alapvetően a protestáns többség alapította. Dr. hogy olvasta viszont Gordon Thomas "Journey Into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét. Gottlieb. Ewen Cameron tevékenységére tért át. nagyon kevés katolikus élt ezen a földrészen. Springmeier válaszában idézte Stansfield Turner tengernagyot. gyógyszerészeti vállalatokat.

hogyan használják fel. akik különböző kényszerek és zsarolás révén kapcsolódtak be.1 hullámhosszon sugárzó torontói rádió szerkesztőjének. se nem rossz. Attól függ. D. A világban működő destruktív erők mellett léteznek pozitív irányú erők és törekvések is. Más tudósok pedig az ismereteknek csak arra a kis részére koncentrálnak.a második én. vagy az Új Világrend híve. amelyek az ő munkájukkal kapcsolatosak. Egy tudóssal. Springmeier utalt apjára.) például a "Gatekeeper"-eket ("kapuőrzők"-et). Vannak olyanok. Wayne Morrisnak Fritz Springmeierrel készített és 1998. se nem jó. Az agykutatásnak is két oldala van. amelyeket ténylegesen fel lehet használni az emberiség javára. de hitt a tudományban és abban. Másik fontos eredmény az alternatív medicina rohamos fejlődése.könyvében részletesen is ismertette.J. képesek súlyos fájdalmat okozva gyötörni az adott "alter"ben beprogramozott személyt. hogy a tudomány megoldhatja a világ problémáit. Egyes elmegyógyászok akaratuk és tudtuk nélkül járultak hozzá az agykontroll technológia kifejlesztéséhez. legfeljebb csak gúnyolódást a tömegtájékoztatási intézményektől. 156 . komoly vitába keveredett. hogy számos olyan ismeret és technológia áll már rendelkezésre. de azt már nem kutatják. Ki akarnak tűnni tudományos eredményeikkel. fm 88. január 11-én sugározta. s az egészre nincsenek tekintettel. mert azt állította. hasonmás. hogy ne mozduljanak el a program bejáratától "őrizzék a kaput". Azokat a kutatási eredményeket. hogy miként hozzák létre a különböző "alter"-eket (alter ego . agyprogramozás szempontjából a leválasztott és memóriafallal elhatárolt tudatrész. Bizonyos esetekben a "Gatekeeper alter"-ek elfoglalják az adott programozott tudatrész bejáratát és használva a magatartásmódosító technikákat. Az Illuminátusok a kutatók jószándékú munkáját bűnös célokra használták. a magatartásmódosítással foglalkozó kutatók és a pszichiáterek tárták fel. Cisco Wheeler volt és a vele készített interjút a CKLN rádió a torontói Ryerson Polytechnical University-ről (Ryerson Műszaki Egyetemről) 1998. hogy az mire lesz felhasználható. Sok független kutató nem kap elismerést. amelyek bebizonyították. Nehéz azonban a biológiai fegyvereket emberszerető célokra használni. A kanadai CKLN. aki soha nem volt semmilyen titkos társaság tagja. amely felszabadíthatja az embereket a hivatalos orvoslás egyoldalúságai alól. A "The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Mind Controlled Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására) társszerzője. hogy a tudás az semleges. A pozitív oldal az. január 4-én sugárzott interjúját ismertettük rövidítve. aki részt vett a vírusokkal és az Antrax-szal folytatott kísérletekben. hogy ez a fajta tréning hatékony. Ide lehet sorolni számos kísérleti alanyt is. Ezek a "Gatekeeper" programok úgy vannak kialakítva.

Ha tehát az agy frontrészéről beszélünk. Apja nagybátyja Earl Grant Wheeler tábornok volt. Springmeierre nagy hatást tett. az anyai ölben. Cisco Wheeler megemlítette. eredeti nevén Linda Andersonnal. Eisenhower elnök volt az első. amely odáig mélyült. és ennek eredményeként már fogantatásától kezdve megkezdődött élete megtervezett irányítása. elnökének. nem képes az elkülönített részek tudattartalmaira visszaemlékezni és azokat a frontális-tudatba behozni. a közvetlen leszármazottja. A vietnami háború idején nagybátyja munkatársaként a nyugati partvidéken tartotta kézben egyrészt a kábítószer forgalmat. hogy aláássák a családokat összetartó belső struktúrákat. A mindennapos életét irányító tudatrész hangokat hallott. a beprogramozott tudatrendszer frontrésze. fejezet A Cisco Wheelerrel készült interjú Cisco Wheelerrel. hogy valójában 157 . Gyermekként arra nevelték. aki még kisgyermekként az ölébe ültette. az nem tud semmiről. hiszen apja is az Illuminátus felső vezetéshez tartozó programozó volt. Wayne Morris a rádióprogram szerkesztője és az interjú készítője először azt kérdezte: mikor került kapcsolatba a traumaokozással kondicionáló agykontrollal? Cisco Wheeler elmondotta. Cisco Wheeler azt válaszolta. hogy ő sem tudott addig semmi rosszról. hogy mikor kezdődött el a traumatizálással való kondícionálása. Arra a kérdésre. Az Illuminátusok gondosan ápolják a nemzedéki kapcsolatokat. hogy még magzatként. és a drogkultúra terjesztése volt. Ennek az volt a célja. másrészt a kábítószerrel kapcsolatos szubkultúra létrehozását. Apja az USO-val (United Service Organizations . számos emléknyommal rendelkezik. Apja együttműködött a CIA-val is és a skót rítusú szabadkőművességen belül a legmagasabb. Noha az emberi tudat többrétegű. amelyekről eleinte nem lehetett tudni. Ennek köszönhette jó összeköttetéseit az amerikai politikai struktúrán belül. hogy Fritz Springmeier az egyébként férjezett Cisco Wheeler házába költözött. fények villantak fel. valamint a harcoló csapatok moráljának erősítésével. Grantnak (1869-tól 1877-ig töltötte be az elnöki pozíciót). szerzőtársával. az Egyesült Államok 18. akkor fokozatosan képessé vált az agya bizonyos emléknyomok felelevenítésére és ekkor kezdett derengeni neki. hogy Cisco mennyire tájékozott az agyprogramozás terén és szoros együttműködés alakult ki kettejük között. Ulysses S. egy jótékonykodással. amely a külvilág felé az aktuális magatartást vezérli.5. De kormányzókat. úgynevezett sátánista családból származik édesapja. Kisgyermekkorától megtervezték az életét. Az Illuminátus programozási rendszer megértésének kulcsa annak sokrétűsége. és információk kerültek felszínre. Cisco apja az Illuminátus hierarchiában Nagymesterként tevékenykedett. Cisco Wheeler egyike az MK-ULTRA-MONARCH programozás túlélőinek. az elit találkozókon ellátta az Illuminátus funkciókat. Earl Wheeler tábornok állt az amerikai egyesített vezérkar élén a vietnami háború idején. amíg apja élt. Amikor meghalt. hogy valami rossz történhetett vele. 33-as fokozatot érte el. hogy több nemzedékre visszanyúló. polgármestereket és minisztereket is kiszolgált.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. Fritz Springmeier az 1990-es évek elején ismerkedett meg. A vietnami háború igazi célja a kábítószer feletti ellenőrzés véglegesítése. hiszen ő maga is behatóan foglalkozott a zenével. Közös munkájuk eredménye a hivatkozott könyv. a jóléti és a pihenési szolgáltatások megszervezésével foglalkozó amerikai korporáció) is szorosan együttműködött. sok része van. A brit királyi családon belül is. hogy kiszolgálja szexuálisan a politikai felső körök tagjait.

Anyja a világ szemében mintapéldája az egyházi szempontból tökéletes feleségnek. Cisco Wheelernek 40 éves koráig programozója és közvetlen irányítója apja volt egészen a haláláig. hogy miért gondol szexuális témákra. Vagy miért emlékezik bizonyos helyekre. Így például nem értette. akit példaként lehetett állítani a többi fiatalasszony elé. mindent elkövetett annak leküzdésére. Wayne Morris ekkor rákérdezett arra. levelekkel. és igen jó kapcsolatot ápolt a fiatalokkal. Apja felszentelt pünkösdista lelkész lett. hogy az öngyilkossági késztetés mögött valami mélyebb probléma húzódik meg. Neki kellett gondoskodnia arról. Így kezdődött el az a folyamat. hogy a kábítószer eljusson rendeltetési helyére. például bevásárlás közben. Az 1940-es évek végén az Illuminátusok be akartak hatolni az egyházakba és keresték annak a módját. hogy Cisco Wheeler vajon tudta-e már teljesen függetleníteni magát Illuminátus programozóitól? Erre tagadó választ kapott. Ebbe a programba vonták be az apját. Morris ez után azt tudakolta. De ismeretlenek is felkeresték és megfenyegették őket. aki nem Illuminátus körökből választott erős vallási kötődéssel rendelkező feleséget. hogy őt és társait folyamatosan zaklatják telefonhívásokkal. amely elvezetett a struktúrált "multiple". mert eltávolításuk öngyilkossági késztetésekkel jár. Hosszabb időre kórházba kellett befeküdnie és itt derítették ki a szakorvosok. minthogy apja mesterprogramozó volt. hogy a Vietnamból hazaszállított katonák tetemeiben rejtették el a kábítószereket. amin keresztülment. hogy szexuálisan visszaéltek volna vele. Céljuk az volt. mert ő volt az elsőszülött. hogy szorosabb ellenőrzés alá vegyék az egyházakat. de az idősebbekkel és a gyülekezet vezetőivel is. hogy átvegye a temetkezési vállalkozóktól a már beazonosított kábítószert. hogy Cisco apja vajon másokat is programozott-e? Mire igenlő választ kapott. 158 . Ebben a folyamatban erős támogató csoportra támaszkodhatott. rálőttek a lakásablakaikra és rájuk hajtottak az országúton. Wayne Morris ezután azt tudakolta. hogy ezek a terapeuták vajon ismerték-e már a traumára alapozott agykontroll technikáit? Homályos ismereteik voltak erről. Ezek a memóriafalak óvták meg attól. de elsősorban vele. hogy valaha is járt ott. Csak apja halála után indult meg a hipnotikus falak fokozatos leomlása tudatán belül. Morris ez után azt kérdezte. Cisco elmondotta. hogy milyen szerepet játszott a kábítószer szállításban apja a vietnami háború idején? Cisco Wheeler elmondotta. mégis hasonlóan éreznek. hogy amikor jelentkeztek öngyilkossági késztetései. amikor egyáltalán nem tud visszaemlékezni arra. amelyekről nincs tudomása. A tanulás önmaguk megfigyelésével kezdődött. mert elsőként jelentkeztünk az MPD-nek nevezett tünetegyüttessel. A memóriafalak lebontásához bizonyos időre volt szükség. Fiú és lánytestvérével is foglalkozott. Apja feladata volt. hozzátéve.mondotta Cisco. Feljegyezték és kicserélték egymás tapasztalatait és rájöttek. hogy mindenről tudjon.miről is adnak hírt. hogy noha teljesen külön próbálják felidézni emléknyomaikat. amelyhez további agykontroll alatt álló személyek is tartoztak. Amikor az Úr (Master) meghal. akkor meghal a rabszolga (a slave) is . azaz a mesterségesen tudathasadásossá átalakított személyiség megismeréséhez. hogy miként tudnák megtörni az egyházak spirituális erejét.

Az agykontroll során elszenvedett trauma hatásai azonban ma is jelen vannak. Testét. követte dr. Mengele. Pontosan tudták. hogy ő kicsoda. Mind a négyen eltökélték. Ez rajta kívül még három hasonló sorsú hölgyből állt. ismeretlen félelemmel és azzal a ténnyel is. Folyamatosan meg kell birkóznia olyan emlékekkel. ahol ezekhez a "partok"-hoz (leválasztott és programozott tudatrészekhez) hozzá lehet férkőzni. hogy Isten nem szereti őt. és az igazságot tartalmazó információk felszínre hozása. azt is megtanulták. Tudták. Szoros barátság és megértés alakult ki köztük. Közölték vele. aki használta a dr. hogy valójában már nem is tudta. traumatizálták egészen addig a fokig. hogy kivették a nevét az élet könyvéből (Book of Life) és folytatták hipnózissal a programozását. Apját Mengele képezte ki és ő volt az egyik helyettese. hogy ő egy kislány. hogy milyen feladatra szánják az életben és ehhez milyen struktúrára van szükség. amelynek a keretében sikerült a beültetett programoktól legalábbis részben megszabadulni. mivel nagyon vigyáz arra. mivel az agy automatikusan védekezik ezek ellen az emlékképek ellen. Többen. Cisco Wheeler elsőként helyzetének megszilárdítását említette. A négy személyből kettő orvos. hogy milyen fajta struktúrát akarnak benne kialakítani. A végén már azt sem tudta. hogy egy MPD/DID programozással ellátott személy legyen. aki szerinte dr. Ekkor tudta meg. megtervezték azt. egy pedig tanár. A kaliforniai Death Valley (Halálvölgy) Scotty's Castle (Skót kastély) nevű helyén is folyt programozás. ahol külső beavatkozás nélkül élhetett. hogy kikerülnek ebből a helyzetből és keresik a gyógyulás útját. Nehéz feldolgoznia. Gondosan beosztja idejét. a kínzással. Kaliforniában pedig a China Lake haditengerészeti támaszponton. Nagy erőfeszítéseket igényelt memóriájának a feltárása. További elsődleges programozója a dr. Ennek során szembesülnie kellett a fájdalommal. Biztonságos helyet kellett választania. hogy egykori ellenőrei kapcsolatba tudtak-e lépni tudatának azokkal a leválasztott és önállóan programozott részeivel. hogy milyen bántalmazásokon kellett keresztülmennie. A trauma és nem a szeretet kötötte hozzá. hogy mit tesz. amikor traumatizálták. mert egy cicává alakult át önmagán belül. energiáját és kerüli azokat a lehetőségeket. Greent említette. Az őt támogató csoport sokat segített neki. lelkét. valamint az ugyancsak Kaliforniában lévő Torrence-ben. Josef Mengele volt. szellemét egyaránt megerőszakolták. hogy miként kezdődött a gyógyítási folyamat. hogy kik voltak még a további programozói? Cisco elsőként dr. hangzott a válasz. hogy apja valójában nem szerette. és mi lesz belőle. Wayne Morris ez után azt tudakolta. Apja valamennyiük életében meghatározó szerepet játszott. Ez lett a tanult szakmája. így Cisco is. Legtöbb programozásra Kaliforniában és Oregonban került sor.Morris ez után azt tudakolta. Ez hozta őket közel egymáshoz emocionálisan. az Egyesült Államokon kívül Kanadában is tevékenykedett. Mások fogadják telefonjait és írják nevében válaszleveleit. a San-Francisco északi részén lévő Presidio parkban. A programozások 1948-49-től az 1960-as évek közepéig tartottak. amelyek megalázták. az Oregonban lévő Állami Elmegyógyintézetben (State Mental Hospital) és a Portlandben lévő Szabadkőműves kórházban. amelyet Dorenbeckernek hívnak. hogy hogyan dokumentálják feltörő emlékeiket. Még mindig nehéz felmérnie. Green mellett a dr. Az Alcatraz börtönben is folyt programozás. megszégyenítették. és a Presidio-ban lévő katonai támaszpont közelében lévő Letterman kórházban. Black álnevet viselő személy. hogy valójában milyen mélyre hatolt a programozása. de ma már nem kerül erre sor. Tudomásul kellett vennie. megerőszakolták. Morris ez után azt kérdezte. Dr. 159 . azaz az apja volt. amelyek integrálása még nem sikerült a gyógyítási folyamat keretében? A múltban megtették. hogy saját apja hasította fel és strukturálta újra tudatát. Megközelítőleg hasonló időpontban programozták őket ugyanazok a személyek. Black-et és maga is kiképzett programozó lett. Fairchild nevet is.

Dr. hogy mi a "trauma bonding"? Ez szószerint a traumához való kötöttséget jelenti. és életüket sok szenny mocskolta be. amit tudomásul kellett venniük az az. nem volt választásuk. hogy megszabaduljanak programozásuktól. A gyermekölés maga is a 160 . ami megtörtént. Ciscot. és nem kiscicák. jelentéktelen gyermekek D. a lélek és a szellem állandóan harcban állt. De nem tudták.) voltak. Azt a gyermeket. hogy emberi lények. hogy ezt hogyan lehet elérni. Ezúttal azonban más volt a helyzet. eldobható. De még ezt is érdemes volt elviselni. ez a fajta életveszély nem fenyegette. Mikor a memóriája működni kezdett. Amikor felismerték. akkor mindenek előtt szabadok akartak lenni. Az ilyen sorsra jutó gyerekek úgynevezett "expendable child"-ok (feláldozható. azt titokban tették és ezek a programok nem akarták leleplezni magukat. Valamennyiüket programozónak programozták és ez lehetővé tette. akiknek az életével nem kellett elszámolni. Eldönthették. azért keményen meg fognak fizetni később. Green . és mint csoport erősítsék egymást. hogy ha azt közli velük. amíg kijönnek és minden alkalommal szembe kellett nézni velük. továbbá. aki Illuminátus gyermek volt. amit egészségnek neveznek. ha netalántán dr. nem szeretlek.Az első. amikor találtak egy megfelelő terapeutát. hogy tőle balra több ketrec is volt 2-3-4 év korú kisgyermekekkel. vagy sem.miután órákig nem kaptak sem vizet. kivették a ketrecéből és megölték. szeretlek. mert Illuminátus leszármazási vonalhoz tartoztak. Ezért az egész fájdalmas küzdelemnek bizonyult. hogy nem szeretlek. mert már volt beleszólási lehetőségük. hogy felkeresik a terapeutát. hogy "nem szeretlek". Ők azonban eltökélten küzdöttek tovább azért. Green őket sem szereti. és más traumákat okozni. A kísérleti alanyok már tudták. és hogy mi fog velük is történni. hogy a biztonságos hely megtalálása döntő tényező volt-e a gyógyulási folyamatban? Cisco Wheeler határozott igennel válaszolt. A "handler"-eknek a terápia első öt évében még módjukban volt kínozni őket. akkor valami rendkívüli történik. sem élelmet . drogokat alkalmazni. az agykontroll vonatkozásában pedig a programozás és a trauma közti szoros kapcsolatra utal. Akkor. nem térhettek ki az elől. Dr. Megvárták őket. Ezekből a ketrecekből az állatketrecekhez hasonlóan ki lehetett tekinteni. illetve identitászavarban szenvedők). Green ekkor a kezében lévő százszorszép füzért sétálgatva elkezdte tépegetni: szeretlek. hogy valamennyien több nemzedékre visszanyúló sátánista családból származnak. vagy belőni a hálószobája ablakán. Ugyanakkor nevén kellett nevezni a dolgot. Cisco Wheeler arra emlékezett. mert először voltak tudatában annak. hogy valamennyien MPD-k illetve DID-ek (vagyis mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiség-. Morris ez után azt tudakolta. Még akkor is. Vagyis fenyegetések és hazugságok közepette zajlik a folyamat. elektrosokkot. amikor elvették tőlük emlékezetüket. Cisco Wheeler ez után Morris kérésére a következőképpen világította meg. hogy napok teltek el. hogy önmagukat is jobban megértsék. Módjukban áll felgyújtani a gyógyulást kereső házát. hogy agykontroll alatt álló Illuminátus slave-k. Túlságosan fájdalmas volt ezzel szembenézni. Dr. nem szeretlek.felkereste őket. A test. J. hogy az életben maradóknak a tudatába véssék mekkora a hatalmuk. Azt mondta nekik. Elvették azért az életét. Éjjel nappal gyötrő testi és lelki fájdalmaktól szenvedtek. amikor programozták őket. Amit velük tettek. Green gyakran helyezte őket sivatagban forró ketrecekbe. amelyeket "sweat tank"-oknak (izzasztó tartályoknak) neveztek. hogy ha valamit elárulnak az Illuminátusokról. Gyakorolták a sátánizmust. hogy elérje azt az állapotot. amelyiknél kimondta. amikor felkeresték gyógyítóikat. vagy golyót ereszteni gyermekei fejébe. a "handler"-ek (a programozott slave-ek felügyelői és irányítói) ott álltak a bejáratnál és közölték velük.

Morris ezután az Antikrisztus személyére kérdezett rá és ezzel kapcsolatban említette Lord Maitreya nevét. Az Illuminátus körökön kívül nem tevékenykedett. "the mothers of darkness"(a sötétség anyjai). Így jön a képbe Maitreya. Egyfajta hatalmi játék. ők képezik az alapot. Hiszen bármikor beállhatott változás. A 13 legfontosabb leszármazási vonal tagjai irányítják a világot. Nem lehetett tudni. de amikor könyörtelen volt. hogy vajon miért programozták interjúalanyát. Meg kell érteni a luciferi hitrendszert. ahogyan belülről felépül az Illuminátusok hierarchiája. Wayne Morris kérdésére megerősítette: úgy tudtak programozni áldozatokat. és akkor már halott lennék. Ez isteni kinyilatkoztatás szerint történt. Lucifernek is van és az ő menyasszonya a három "anya". (Itt lényegében az Illuminátusok Új Világrendjéről van szó. Durvábban viselkedett. Azaz így hozták létre a "love trauma bonding"-ot. mint Istennek van menyasszonya. Az Illuminátus struktúrán belül igen sok szint létezik. és háborús fenyegetéseknek. hogy nem szeretsz engem. Ő is egy előfutár. Ezt. amiképpen Keresztelő Szent János is Jézus Krisztus előhírnöke volt. J. mint egy doboz a dobozban. mint programozó kedves volt. ők a világdráma rendezői. Cisco Wheeler szerint 1968-ig mintegy kétmillió gyermeken végeztek kísérleteket az MKULTRA program keretében. és teljes mértékben végrehajtják azt a programot. és milyen szándékuk volt vele? Az alapvető cél az illuminátus hierarchia legmélyebb rétegében található. Cisco Wheeler szerint ő csak egy előfutár. Három "anya" létezik egy talapzaton és egyedüli céljuk. Maga Cisco is így gondolkodott gyermeki agyával: "Szeretlek dr. 161 . ők írják a forgatókönyvet. a trauma általi kötődést. amikor az trónra lép. háborúknak. Mesterségesen előidézett éhinségnek lehetünk tanúi. nagyon szeretlek. Az amerikaiak és a kanadaiak már nem rendelkeznek azokkal a szabadságjogokkal. valamint az egész világ számára. Krisztusnak 12 tanítványa volt. akkor nagyon szeretetreméltóan viselkedett. és azt a módot. Amikor Isten elküldte fiát a Földre. Becslése szerint az 1990-es évekig mintegy tízmillióra növekedhetett.) Wayne Morris ez után azt kívánta megtudni. Maga az Új Világrend is egyfajta elkülönülő hatalmi csoportot jelöl az Illuminátus hierarchián belül. hogy ő maga is programozó volt és ismerte az erre vonatkozó adatokat. A programozás technikáit tanították meg neki. amelyben Antikrisztus a jelképes.programozás része volt. Amikor Cisco apja. Lucifernek is 12 előhírnöke lesz. akkor az volt a végtelenségig." A trauma kiszámíthatatlansága is a "trauma bonding" része volt. az Antikrisztus uralma? Cisco Wheeler szerint ez az uralom már meg is valósult. mert az amerikaiaktól már elvették alkotmányos jogaikat. hogy miként valósul meg az Új Világrend. mint egy szakmát tanították. ez a szint az "anyák" (mothers) szintje. létrejött a kormányon belüli kormány. mint egy állat. Cisconak például más Illuminátus családokhoz tartozó gyermekeket kellett programoznia. egy tanítvány. Ez az elképzelés lényege. Ciscot úgynevezett "anyaprogramozói" szerepre programozták. mint királynő uralkodjanak. amelyekkel egykor rendelkeztek. Green. de Istenhez hasonló hatalommal rendelkező vezetőt jelenti. hogy érvényesítse akaratát. D. semmi nem tarthatta vissza attól. hogy az Antikrisztus mellett. amelyet kidolgoztak az amerikai és kanadai nép. mert te azt is mondhattad volna. Wayne Morris ez után azt próbálta kideríteni. hogy ezek az áldozatok is másokat programoztak. Az Antikrisztusnak. A kétmilliós számot onnan tudta. hogy a kísérleti alanyt mikor szeretik és mikor nem.

erre vallanak kegyetlen tettei. Wayne Morris ez után azt tudakolta. bármely országos. A szabadkőműves vallás megköveteli tőlünk beavatott magas fokozatúaktól. fel is gyorsíthatják és le is lassíthatják azt.. és valami nagy változás van kibontakozóban. Nem lesz többé szólásszabadság és még a gyerekek sorsáról sem a szülők. a Fény Apjának tettek esküt. hogy az Illuminátus hierarchiához tartozó hatalmi csoportok milyen módszerekkel kívánják kivédeni az emberek válaszreakcióit? Milyen megtorló lépéseket tehetnek? Cisco Wheeler szerint félre kívánnak állítani mindenkit. hogy ki tudott kerülni a programozásból. vagy politikai vezető megölését. hogy három könyvet publikált társszerzőjével Fritz Springmeierrel együtt. Mivel mind a ketten személyes tapasztalatokkal rendelkeznek az Illuminátusokról. és hogy hatalmi struktúrájuk rátelepedett az élet minden vonatkozására. Felkészülten kell várniuk azt. hogy a népek hamarosan arra ébrednek. látniuk kell. Cisco Wheeler úgy vélte. Az embereknek erre fel kell készülniük. hogy az élelmiszerek fertőzöttek. hogy a világ esik szét. mert e nélkül az emberiség csak a sötétben tapogatódzik. hogy mi zajlik az Illuminátusok szíve mélyén. Évszázadok óta törekednek erre. Vérrel pecsételték meg. mert a legrosszabbra kell számítaniuk. Szükségük van. aminek gondolták őket. vagyis a francia forradalom 100. mit tesznek és mit tettek eddig. hogy az emberek ezt ismerjék. amikor fegyveresek kopogtatnak az ajtóikon. aki útban áll és nem hajlandó alávetni magát az új Illuminátus rendnek. és tanúi lesznek az Antikrisztus trónralépésének. A programozott agyú slave-ket bármely feladat elvégzésére be lehet vetni. Ma már van írott anyag az agykontrollról. akit babona nélkül imádunk. Ha Lucifer nem lenne Isten. ahogyan a családi kapcsolatokba is. meg kell érteni. Az óra azonban ketyeg. hogy az Illuminátusok sátánisták. hogy a tőzsde és a világ pénzrendszere összeomlott. Tudniuk kell. Fontos megérteni. hogy beteljesítik a végidőket. mint az ő hercegei. és vissza tudta nyerni önrendelkezését? Wheeler megemlítette. ez leszólná őt (Lucifert)? 162 . de ez az Isten az. és mindennek a helyén kell lennie az Új Világrend beköszöntésének az időpontjáig. hanem a kormányzat dönt. (Albert Pike az egyesített világszabadkőművesség egykori legfőbb vezetője 1889. embergyűlölete. és mikor a harc ideje. július 4-én. és szükség van arra. évfordulóján a következő tartalmú üzenettel fordult a skót rítus szerinti 32. Tudniuk kell. aki nem kívánja alávetni magát az Új Világrendnek. saját maguk számára. Erre a célra fel fogják használni az agykontroll áldozatokat is. hogy felkészüljenek a legrosszabbra. és a tudomány elutasítása. "Mi tiszteljük Istent. A menetrendet megváltoztathatják a körülmények. A változások bekövetkezésének pontos időpontját nem lehet megmondani. és valójában mindenre képesek. ezért belülről értik ennek a struktúrának a működését. bárkinek az eltávolítását. Wheeler szerint a végidőkre programozott agykontroll alatt álló személyeket is igénybe veszik. hogy kik is ők. és ha őszinték önmagukhoz. hogy mikor van itt a sírás. hogy interjúalanya mit tett a helyzet feltárása érdekében azt követően. és csak Lucifert szolgálják. Ténylegesen Istennek képzelik magukat. mivel azokba is behatolt az Illuminátus hatalom. A megértéshez előrelátásra van szükség. Megtapasztalják. fokozatot viselő. Neki.. akkor Adonai (Krisztus) lenne az. magas rangú szabadkőműves testvéreihez.Morris ezután a közeljövő várható eseményeiről tudakozódott. beleértve egy híd felrobbantását. az egészségügyi rendszer az Illuminátusok uralma alá került. hogy a Luciferi tanítás a maga teljes tisztaságában folytatódjék. Ők az Istenek. beleértve a megsemmisítést is. Az egyházak sem azok. Wayne Morris ekkor kérdezte. Minden embernek körül kell néznie.

(Albert Pike tehát egy szintre helyezte Lucifert és Jézust. akit Cisco Wheeler Sátánnak nevezett. Azért tértünk ki a Luciferben való hit és a sátánizmus megvilágítására. Mivel az emberiség jótevőjének bizonyult. nem félnek a pokoltól. amit Sátán kíván tőlük. vagy van valami más motívum is? A pénz. Amikor elkezdenek beszélni az MK-ULTRA-ról. Lucifer Isten és sajnos Adonai is Isten. küzd az emberiségért Adonai. 4994 Preussish Oldendorf. hogy mi történik körülöttük az iskolákban. E zárt társadalmi csoport tagjai lojálisak egymáshoz. akkor azt sem fogják érteni. és máris Istenként tekint magára. Ennek megfelelően küzd Sátán. de sátánt nem személyként képzeli el. aki tudatja velük. (Adonait) Az ő doktrinája különbséget tett a Luciferben való hit és a sátánizmus között. Cisco Wheeler elmondotta. mert ha megtesznek mindent. a hatalom és a dicsőség iránti vágy társul a démonikus lényekkel és törekvésekkel. hogy miként segíti felvilágosító munkájukat a programozó technikák belülről való ismerete. Az Illuminátus rokonsági kapcsolatok nagyon fontos szerepet játszanak az agykontrollban. ISBN 3-922367-003). A Luciferben való hit. és hogy mennyi hazugsággal kell szembenézniük. mint a családi kapcsolatok ápolásáról. Green-ről. hogy e mögött csak a hatalom akarása és csábítása húzódik meg. hasonlókon ment keresztül. hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül kész tanácsaival segíteni a traumával programozott áldozatokat. mert az Abszolút csak két Istenben létezhet. Az előbbi szerint Lucifer teljesen jó és sohasem bukott meg. Arra a kérdésre. D. VAP Verlag. a templomokban és a politikában. ezért a rivális és féltékeny Isten. Ezért eretnekség a sátánizmus tanítása. mint programozóikról. hogy mit kell tenni.222. Black-ről." (Gary Allen: "Die Insider" S. lehetőleg a 13 vérvonalhoz tartozó családok tagjaival. Sokan elmondják. taszította le a mennyekből. Star-ról. dr. a Fény Istenében való hit. Az igazi tiszta filozófia vallása a Luciferben. a Sötétség és a Gonosz Istene ellen. aki Adonai-al egyenrangú. miről beszélt Cisco Wheeler a vele készült interjúban. és fehér fekete nélkül. szépség rútság. hogy az említett három könyvükben leírt problémákkal kell nekik is megküzdeniük. Itt többről van szó. hogy miért fontos a nagyközönség számára az agykontroll ismerete és az a mód.. Albert Pike elismeri és hangsúlyozza a jó és a rossz közötti küzdelmet.Igen. az ő értelmezésében a Gonoszság és a Sötétség Istenével. Adonai. dr. mert ő is ugyanott volt. hogy nincs fény árnyék. A sátánizmus doktrinájában hisznek. Ez a tanításuknak a veleje. akkor azt nem fogadják be. Az ő igazi elkötelezettségük Lucifernek szól. Ha valaki nem tartozik közéjük. hanem Isten tagadásaként.. De Lucifer a Fény és a Jóság Istene. Ezért saját körükből házasodnak. akkor Istenekként uralkodnak Sátánnal együtt a pokolban is. Istennek tekintik magukat. ha az emberek nem értik az agykontrollt. Mindegyik Isten akar lenni. nyomban egynek érzi magát velük. 163 . Az örök törvény mondja. azaz az ateizmus megszemélyesítőjeként. azaz a Fény Istene Adonai-al. vagy a luciferianizmus ennyiben megkülönböztetendő a sátánizmustól. Wayne Morris azt kérdezte. ahogyan azt végrehajtják? Cisco Wheeler szerint. Ezt ugyan hazugság. mint Lucifer. dr. miként kerülnek teljes kontroll alá a bölcsőtől kezdve. Tudniuk kell. Lucifer az. Postfach 1180. de hisznek benne. Blue-ról vagy dr. J. hogy érthetőbbé váljék.) Wayne Morris megkérdezte. kizárólag Lucifer illetékességét ismerik el maguk felett. Mint ilyenek.

hogy jó irányban halad. inkább hagyja őket beszélni. Magáról a programról nem beszél. hogy az apja. hogy valamennyien slave-k voltak. akkor is a látszatok világában él. akik mindezen nem mentek át. és ha valaki ebbe talál bele. Azaz a legkeményebb kézzel irányított lények. Túlélése teljesen tőle függött. Ha valaki megúszta. Ami a programozott slave-kkel történt csak a koncentrációs táborokban történtekhez hasonlítható. Ezután testplasztikai műtétet kellett rajta elvégezni a sérülések megszüntetésére. úgy tűnik. hogy amikor valaki felkeresi és közli vele: erre és erre. 18 hónapos korában elvették apjától. a veséit. s a látszatokban hisznek. Megerőszakolták a testet. amely szinte szilánkokra hasította tudatát. Szükség van azok megértésére is. Az egyik legfontosabb: emlékezni arra. amelyek esetleg kulcsszóként beindítanának programokat az agyukban. mert traumaokozással teljesen függővé vált apjától. Ez olyan trauma volt. a tudatot és a szellemet is. ellenőrzés alatt tudta tartani a máját. és hazugnak fogják tartani őket. akkor azonnal megzavarodik az elméje. hogy ha ezt elmondják. hogy mennyire óvatosan kell eljárnia. Olyan jellegű volt a programozás. 164 . a sátánista ünnepekről. Cisco Wheeler szerint. Ez azért veszélyes. mert ott találja meg a biztonságot. Elsőszámú programozója az apja volt. Nála először 18 hónapos korában próbálták megerősíteni tudatának a feldarabolását.A következő kérdés arról szólt. és érverésének. hogy traumával okozott agykontroll szenvedő alanya legyen. mert erre a világra van kondicionálva. például egy kulcsszóval és nincs az illető közelében a támogató csoportja. mert ez veszélyes lehet. Ez szembesíti őket avval. hogy milyen sok a hazugság az életben. A slave-ket úgy programozták. amikor apja megerőszakolta. akkor senki sem fog hinni nekik. amikor ő. a programozók szándékosan olyan helyzetet teremtettek. az apjánál élt elkülönítve otthonukban. Wayne Morris itt megjegyezte. és állításaikat nevetségessé tegyék. mert bizonyos információk azonnal kiváltják az úgynevezett ""insanity mode"-t (elmezavart okozó módozatot). Kezdetben a holocaustot sem hitték el. aki az utóbbi hat hónapban ilyen intézetben volt? Morris azt kérdezte. Cisco Wheeler ehhez hozzáfűzte. de elhiszik mindezt. és az illető elmegyógyintézetben köt ki. Ki akar bármit is elhinni annak. ilyen dolgok valóban megtörténtek és mindez ismerős neki. a programozók pedig szigorúan meg fogják büntetni őket. a világ nem akart tudni róla. Ezeket hipnózissal és drogokkal a tudat legmélyebb szintjére ültetik be. az emberek nem szívesen figyelnek oda. Mindez rendkívül fontos volt. mivel koraszülöttként igen gyenge fizikai állapotban volt. hogy az áldozatok szavahihetőségét kétségbe vonják. akkor megnyugtatja. és együtt éreznek az áldozatokkal. A tündérmesék eme hamis világának semmi köze a valósághoz. de az emberi elme mindig visszatér oda. vagy Fritz Springmeier tájékoztat a rituális visszaélésekről. úgynevezett "trauma bonded" módon kötődött hozzá. hogy miként segíti a trauma-programozásra emlékezés az agy kondicionáltságának meggyöngítését és a visszaprogramozást? Cisco Wheeler elmondotta. Az emberek a tündérmese történetekhez vannak hozzászoktatva. Ő tette tisztába és táplálta. hogy a hipnózison. aki minden vonatkozásban gondoskodott róla. csecsemőként. a szívműködését. amikor telefonon beszél az agyprogramozás áldozataival. így és így emlékszik. Nem szabad olyan válaszokat adnia kérdéseikre. Szadista egyének kegyetlenül bántak velük. a drogokon és a traumaokozáson túlmenően még milyen technikákat alkalmaztak az agykontroll programozáskor? Cisco Wheeler elsőként az elektrosokkot említette. valamint légzésének a ritmusát. aki egyben a program-kezelője (handler-e) is volt. Mindezt hipnózissal érte el. és születését követően. Az első trauma akkor érte.

és a tudatműködés rendszerén belül elkülönített. hogy miután ő és szerzőtársa. Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. amit az aktivizált "alter" irányításával cselekedett. hogy ha a nagy forgalmazó vállalatok árusítják őket. pszichológus. Ez kulturális sokkot okoz azoknak. hogy bárkit. és aztán hova kell visszatérniük. A szex aktus oly mértékben traumatizálhatta az igénybe vett slave-t. Ezek a különleges "alter"-ek nem élnek a világban. amelyek politikusok. szükség esetén. kábítószer-fogyasztók. és rituálékon vesznek részt. hogy két képviselő is elolvasta a könyvet és örül annak. és hogy létezik-e egyáltalán egy másik világ azon kívül. mint az Illuminátusok és függetleníteni akarta magát tőlük. amelyet valójában nem követett el. akkor az Illuminátusok felvásárolnák azokat és eltűnnének a forgalomból. Az átlagembert arra nevelték. A könyveket maguk a szerzők adták ki. Ekkor az adott célszemélyt olyan emberöléssel lehetett zsarolni. felébresztve a tudati tevékenység központjába lehet behívni őket. és önálló egységet alkotnak. ahol azonnal újra traumatizálják őket elektrosokkal. lelkész és kormányzati tisztségviselő reagált pozitívan. miközben az egészet rögzítették. akik közül többen erre nem méltóak. kormánytagok zsarolásához szükségesek azért. hogy mi történik a külvilágban. Itt a "sex-slave" feladata volt zsarolható helyzetbe hozni a célszemélyt. Voltak olyan "alter"-ek is. pszichiáter. aki nagyobbnak. jobbnak. hogy számos terapeuta. de maga a világ is. mint amelyre beprogramozták őket. A zsarolások mögött az Illuminátusok álltak. "a nagycsalád". Megrendeztek olyan helyzeteket. Wayne Morris ez után visszatért a CIA MK-ULTRA projektjére és azt kérdezte. mit kell tenniük. hanem az adott programozott személy tudatán belül léteznek. akik hisznek a mágiában. Közülük többen is kapcsolatba kerültek már az elmúlt 20-25 év során "multiple"-kel (többszörös tudatuvá programozott páciensekkel D. Ekkor a memória megint darabokra esik szét. hogy interjúalanya tudomása szerint apja részt vett-e benne? 165 . vagy hatalmasabbnak képzelte magát. attól tartva. A programozott "alter"-eknek nincs tudomásuk arról. A célszemély bárki lehetett.Wayne Morris ezután azt kérdezte. milyen válaszokat kaptak? Cisco Wheeler elmondotta. A programozott slave-k ki lettek képezve a kábítószerből származó pénzek átmosására is. A könyveikben leírtakat több hivatásos szakember is megerősítette. Arról is tájékoztatták őket. Nem csak a multiple-k programozottak. A Delta "alter"-ek gyilkosságokra voltak programozva. Springmeier. Amikor szükség van rájuk. A könyv nyomán az átlagember számára is megvilágosodtak bizonyos dolgok. Ha 48 órán belül alkalmazzák. hogy a szexuális szolgáltatásokon kívül még milyen más tevékenységekre programozták? Wheeler elmondotta. hogy szilárd jellemű emberként tisztelje elnökeit.). amikor a kiválasztott személyt rá lehetett venni szexuális kapcsolatra. akkor specifikus kódokkal el lehet érni őket. akik evvel még nem találkoztak. majd az illető "alter"-t alvó állapotba helyezik egészen a következő igénybevételig. hogy Béta és Delta típusú "alter"-eket is létrehoztak agyában. akkor az elektrosokk teljesen kitörli az adott slave memóriájából azt. amelyek katonai jellegűek. könyveikben mindezt a nyilvánosság elé tárták. hiszen vannak köztük pedofilok. akik a kiválasztott személyt teljesen befolyásuk alá akarták vonni. hogy hova kell menniük. J. Sok egyéb változata is van a zsarolásnak. hogy mindez a nyilvánosság elé került. az Illuminátusok iránti engedelmességre lehessen kényszeríteni. erősebbnek. hogy meghalt. Ekkor közlik velük.

Annak a gyógyulófélben lévő slave-nek. és ha hibát követnek el. hogy a visszaprogramozás alatt álló személyhez ne férkőzhessenek hozzá a handlerek. Ez élet-halál kérdése. Az átlagember nehezen érti. hogy ő csak magáról és a maga nevében beszél arról. hogy forduljanak olyan terapeutához. azt közli a terapeutával. hogy hogyan lehetnek az áldozatok segítségére. Green egyik munkatársa. Sok terapeuta sem érti. akkor nem lesz képes megérteni az MPD/DID programozásban szenvedőket. Wayne Morris ez után azt kérdezte. számolnia kell a megtorlással. Cisco Wheeler azt ajánlotta a programozástól megszabadulni óhajtó slave-knek. Cisco Wheeler hangsúlyozta. A programozott MPD/DID slave-k belülről és kivülről egyaránt áldozatok voltak. hogy az integrálódó és egészként működő emlékezet ne töredezzen ismét "alter"-ekre. hogy az agyprogramozás túlélőit lehetőleg ne zaklassák. White-ot is. dr. Blue-t. amelyik a "nagycsalád" ellen nyilatkozik. Így a beültetett programok sértetlenek maradnak. Green képezte ki. Ezt a folyamatot újra és újra tanulni kell. mintha valaki megégetné magát. hogy a tudatnak az a része. hogy milyen súlyos az a trauma. Minden visszanyert emlékezés-részlet újra traumatizálja a visszaprogramozással küszködő egyént. Wheeler a "túlélő" szónál pontosabbnak tartja az áldozat elnevezést. és aki azt is el tudja érni. Ha valaki nem kellően tapasztalt terapeutát választ. akkor a rájuk várakozó handler-ek ismét kezelésbe veszik őket. hiszen mindegyik mögött különböző cél húzódik meg. hogy milyen mélyek lehetnek ezek a programok. A memória visszanyerése során arra kell összpontosítani. amikor valaki egy handler uralma alatt áll. Mindezek csak felvett "alibi nevek". Fájdalmas volt gyógyulása folyamán szembenézni azokkal a feltárulkozó emlékekkel. Cisco Wheeler tudja a valódi nevüket is. Azoknak tehát. akkor újból csapdahelyzetbe kerülhetnek és újraprogramozhatják őket. mert minden emlékezetrészlet más emóciókhoz kötődik. akik megpróbálnak programjaiktól megszabadulni. vagy bántalmazzák testileg és lelkileg egyaránt. mert ha nincsenek védve. akinek legalább 5 éves gyakorlata van az MPD/DID áldozatok kezelésében. dr. és feltehetik a kérdést. de biztonsági okokból ezt nem mondotta el. akik foglalkoznak az MKULTRA túlélőivel. Ha a terapeuta nem hisz a sátánista rituálék létezésében.Cisco Wheeler erre határozott igennel válaszolt. A visszaprogramozás (deprograming) sikerének legfontosabb előfeltétele a támogató csoportok ("support system") léte. hogy mit tehetne a közvélemény az agykontroll áldozatok hatékonyabb segítése érdekében? Cisco Wheeler legfontosabbként a támogató személy szerepét emelte ki. azaz ha újra traumatizálják. Star-t. Egy ilyen személy felveheti a kapcsolatot azokkal a terapeutákkal és lelkészekkel. akkor el tudják érni. értve ezalatt. Igen nagy az öngyilkosok aránya a rituális visszaéléssel programozott áldozatok között. ahogyan dr. akik segíteni akarnak. hogy minden rendben van. hogy mi mindenen ment valójában keresztül. A programozott egyének megfigyelés alatt állnak. az az életébe kerülhet. a aki tanulmányozta a rituális visszaélés módszereit. amit ő átélt. ne tartsanak velük kívülről kapcsolatot. meg kell ismerkedniük az agykontrollal. ezek a programok "tűzforróak". 166 . Amikor a beültetett programok eltávolítása zajlik. Dr. s a finomra-hangolt rendszer egésze tovább funkcionál. Biztosítani kell. amelyik az egyént aktuálisan vezérli. amelyekből megtudta. hogy olyan fájdalmat okoz a tőlük való megszabadulás. mert apja volt dr. Fontos. mert ha erre a személyre ráfogják a fegyvert és megerőszakolják. hogy az adott áldozat saját magában tegyen kárt.

Általában a gyermekek nem csúnyák. de mihelyt kikapcsolódnak. és inkább meghal. amikor a triggerekkel aktivizálódott emlékezés bizonyos programokat bekapcsolt. mint Fritz Springmeier. Ez a program tehát hazugság. A második nyomvonalon azok az üzenetek haladtak. ami volt. senki nem szeretett senkit a "nagycsalád"-on kívül. hogy teljes szolgaságban él. Cisco Wheeler már megtapasztalta. akkor olyan erővel nyilvánulnak meg. véget akar vetni az életének. hogy ő például nem volt csúnya kislány. elmenekül.Cisco Wheeler szerencsésnek érzi magát. A programozott személy nem tud hozzáférni a tudat mélyére ültetett "alter"-ekhez. akiknek erős támogató rendszerük van. Ezeket a frontaltereket már befolyásolni lehet. A visszaprogramozás során fel kell tárni a beprogramozott scripteket. Ezek voltak a régi programok és a régi forgatókönyvek. amelyek csak azt képesek megtenni. hogy olyan segítőre talált. Ezek olyan százszázalékosan programozott tudatrészek. hogy a kettő között egyensúlyozzon. 167 . hogy milyen folyamatok zajlanak a tudat frontrendszerében. ha valaki nem tanítja meg neki. amelyek beléjük lettek helyezve. Szerette-e őt egyáltalán igazán valaki? Ami az Illuminátus kultuszt illeti. és semmi másról nem tudnak. hogy Cisco Wheelernek a sikeres küzdelme. Ma is így érez. Az agykontroll alatt álló személy egyetlen program vezérlése alatt maradhat napokon át. hogyan működnek tudatának a frontrészében lévő "alter"ek. hogy valójában mi történt vele. Amikor sikerül az átvilágítás. hogyan kapcsolja azt ki. Amikor az ezen a nyomvonalon haladó tudattartalmak dominálnak. vagy forgatókönyveket) ismerik. Bizonyos rituális ünnepeken az "alvó" programbeindító kódok (triggers) aktivizálódnak. a másik pedig a visszaprogramozásét követte. nem akart tovább az maradni. Azt hazudták neki. Csak azokat a scripteket (programelőírásokat. hogy az első nyomvonalon ő új életet akart. Nagyon letörte. akkor veszélyes állapotban van. minthogy ezt folytassa. hogy azok helyzete reményteljesebb. Rá kellett döbbennie. Wayne Morris úgy vélte. viszont átvehetik a test irányítását olyan mélyen fekvő "alter"-ek. több év elmúltával. Ugyanakkor a test az "alter" egy mélyen fekvő és aktivizálódott "alter" irányításával egész éjjel fent volt. megváltoztatva életmenetét. hanem szépek. amelyen el akart érni a programozás alól már felszabadult új állapothoz. Ekkor Springmeier segítségével tudatát két nyomvonalon is működtette. hogy választási lehetőségét. A frontalterek azt hiszik. Ezt Cisco Wheeler úgy világította meg. Az egyik a beültetett programozás nyomvonalát. amelyeket a programozók helyeztek a tudatába. és az emlékképek beindítják a programokat. Wheeler hangsúlyozta. amit tudatának visszanyeréséért folytatott. például alvás következtében. hogy megvágja magát. hogy csúnya. Az ő esetében Springmeier átsegítette azokon a helyzeteken. A programozás frontrésze rendkívül erős és nagy hatásfokkal működik. Ugyanis ezek a programok hazugságok. akkor a hazugság egyben elveszíti hatóerejét. és le kell leplezni a hazugságot. a százszázalékos agykontroll során. Amikor a beültetett programok a tudatalattiból beugranak a tudatos tudatba. és ezek a mélyebb tudatrészek nem tudják. A mindennapi magatartást irányító tudatrész amnézia-falakkal el van választva a programozott "alter"-ektől. Ez volt az az új nyomvonal. A tudat frontrendszere nem hajlandó elmenni a rituáléra. vagyis ki akart kerülni az Illuminátus hierarchiából. Ezért úgy döntött. hogy ennek véget vet. és talpon maradjon. Konkrétan az ő esetében ez azt jelentette. amikor tudatára ébredt annak. amelyek viszont készek és hajlandók menni. és az önmaga feletti rendelkezést már gyermekkorától elvették tőle. hogy az illető személy aludt egész éjjel. Ilyenkor áll fenn a veszélye. a mélyebben fekvő "alter"-ek ismét működésbe lépnek. reménnyel töltheti el a többi agykontroll alatt álló áldozatot. amire programozták őket. Így képes volt arra. mint amikor évekkel azelőtt traumával beültették ezeket a programokat az agyába.

Ezek a kiscicák még ma is élénken hatnak a tudatában. Springmeier. Szerették. Mindkettőjüket az Illuminátus "nagycsalád" kényszerítette ebbe a helyzetbe. ha kislánynak gondolta magát. akkor a teste tele lett az elszenvedett rúgások nyomaival. Mire Wheeler így reagált: "Ha az apák nem 168 . A CIA számára dolgozott. A visszaprogramozás során felnyomuló emlékek révén tapasztalta meg. Meghatározott életre programozták őket. azaz vérvonalhoz tartozónak számított. mert Nagymesterként tagja volt a "Grand Druid Council"-nak (a Nagy Druida Tanácsnak). akkor nagy eredményeket érhetett volna el. hogy nem akar többé gyermek lenni. hogy ki ő és mit tesz? A tudatába épített korlátok lebontódtak egy adott időpontban addig. becézték. Ez csak példa arra. hanem kiscica vagyok". Elutasítja. mert ez túlságosan fájdalmas. ami vele történt és nem akarja. ezt válaszolta: "de igen. jajgatnak. Döbbenten nézett rá és azt mondta neki "én nem kislány. sírnak. és jó akar lenni. ha azt mondják nekik. mint egy gyermek. és ő maga is egy ketrecben volt a közelükben egy lábassal. Ekkor elektromos áramütés érte. mert mindig. hogy a jó apák ezt nem teszik. Green és apja gondoskodtak róla. akiket már az anyjuk ölében elkezdtek programozni. amikor számot vetett azzal. hiszen így volt programozva. De azt is tudta.A bűnt vele szemben követték el. aki támasza volt a visszaprogramozásban. Amikor ezek az emlékképek a lebontott memórifalak nyomán a tudatába nyomultak. Ténylegesen létezett a programozása során két ketrec. Ő maga még ma is gyermekien érez. és az emberek is szerették őt. hogy hogyan szégyenítették és alázták meg. Apja vonzó tulajdonságokkal is rendelkezett. Amikor Cisco Wheeler kikerült az agyába beültetett programok rendszeréből azt kérdezte: Ilyenek a gyerekek. jajgassanak vagy egyenek. ugyanakkor sátánista. Ekkor apja teljesen mellőzte őt. Azok a túlélők. és az apjuk megerőszakolja őket? Erre azt a választ kapta. Volt gyengéd oldala is. Programozói dr. Wayne Morris ez után azt kérdezte. mint én. De amikor kigyúlt a fény és emlékezetük működni kezdett. amikor a saját életében jutott ehhez a ponthoz. Bármit is tett vele. Apja is programozott multiple volt. hogy saját bűneikért maguk vállalták volna a felelősséget. hogy inkább azok lesznek. az egyik tele szép pici cicákkal. meg kellett érintenie a lábast. amely elektromos vezetékhez volt kapcsolva. szeretik őket". Oly sikeresen programozták "szex-cicuskának". Ekkor megdöbbent és ezt mondta: "őszintén sajnálom ezeket a gyerekeket. Muzsikos volt. Ha tehetségét más irányban kamatoztatja. Ez után gyermeki tudata úgy döntött. Ő is csapdába ejtett személy volt. hogy ezt másokkal is megtegyék. Szerette az embereket. hogy felismerte helyzetét. hogy volt-e az apjának választási lehetősége? Wheeler szerint nem. Az élet szinte minden vonatkozása a kontrolljuk alatt áll. hogy ő valójában egy gyermek. cirógatták őket napokon át. és őt tették felelőssé. hogy még azt sem tudta. Cisco Wheeler és sorstársai úgy döntöttek. megkínozták és így tudatában kialakult az. vagy enni akart valamit. Volt az életében egy olyan időszak. Szerette apját. hogy az irányváltoztatás az életébe kerülne. csüngött rajta. és ténylegesen megjelentek testén a visszaprogramozás során a gyermekkorban elszenvedett sérülések nyomai. vagy esznek. ahelyett. De még e felett is állt. mert úgynevezett "generational"-nek. és 33-as fokozatú szabadkőműves volt. Ezért döbbent meg. hogy kislánynak lenni a legfájdalmasabb dolog a világon. a szakítást választotta. mert nem szeretik őket". hogy sírjanak. amikor inni. amikor a visszaprogramozás során "kislánynak" nevezte deprogramozója. hogy a kiscicák mindenben dúskálhassanak. hanem kiscica. Tükörbe nézve valóban egy porcelán arcú kiscica nézett rá. akik mindig is lenni akartak. Minden alkalommal. mégis ő belé helyezték a bűntudatot. Maga Cisco Wheeler. amikor kislánynak képzelte magát. hogy ő soha többé nem akar kislány lenni.

és amikor a tükörbe nézek. és tudata nem volt képes feldolgozni azokat a valóságot tartalmazó információkat. Szinte hihetetlen. mert úgy volt programozva. Ahogy azonban a fragmentált tudatrészek kezdtek újra integrálódni. Amikor megkezdődött Wheeler visszaprogramozása Springmeier közreműködésével. hogy a megerőszakolás a szeretet. hogy mi az a szupermarket. hogy küszködnie kell az itt átélt szenvedések emlékeivel. Azért mondta ezt. amelyeket Springmeier hozott a tudomására. és beindították az adott irányba. Amikor Springmeier bemutatta 30 éves pilóta fiának. Saját magának semmilyen befolyása nem volt minderre. Ezekbe tették őket és az emberszabású majmoknak kellett róluk gondoskodniuk. akkor tapasztalta meg. továbbá a 13 mélyre helyezett program úgy van elhelyezve. és hogy miért úgy programozták. Ez annyira kiborította.. és mi célt szolgál? Korábban ezt azért nem tudta. Ekkor tudta meg. hogy csak arról tudjon. Cisco Wheeler. felébresztették álmából. Amikor szükségesnek találták. a harmadik pedig megerőszakolta őket. és nem hitt az egésznek. akiknek korábban nem tudott a létezéséről. hogy tudjon. úgy kellett újraértékelnie egész életét. Kétévi kemény munkára volt szükség a programozott hazugságok lebontására. hogy a kislányokat és a kisfiúkat normális körülmények között nem erőszakolja meg az apjuk és ez nem az élet normális rendje. pl. A 13x13as hálózat. hogy mennyire képesek az agyműködés irányítására különösen a gyerekek esetében. Wayne Morris interjúja Lynne Moss-Sharman-nal A torontói CKLN rádió 1997-ben sugározta Wayne Morrisnak Lynne Moss-Sharman-nal. Mert semmire nem emlékezett. Ezt volt a legnehezebb elfogadnia. a másik verte. hogy semmiféle hatás nem éri őket a külvilágtól és ők maguk sem lépnek kapcsolatba a külvilággal. Az egyik táplálta. szembe kellett néznie a való tényekkel. de én 17 évesnek nézek ki.erőszakolják meg gyerekeiket. és nem öregedek. visszament aludni. hogy az apja szerette őt. mint dobozok a dobozban és minden dobozban van egy programcsalád. amikor közölte vele. hogy van családja. amikor Springmeier közölte vele. amiről programozói akarták. hogy belássa. akiről nem tudott semmit. Az agy védve van a beültetett programcsaládoktól. egy porcellánarcú cicát látok. Ugyanez volt a helyzet az anyjával és a két leánytestvérével is. Először is tudomásul kellett vennie: hazugság az. Ezért gondolta. Életében először akkor sírt. hogy hét unokája és három felnőtt gyermeke van. hogy kisgyermekként az egyik kísérleti helyen a falaknál ketrecek voltak elhelyezve. Ti 50 évesnek láttok. mert úgy volt programozva. Egyszerűen nem tudta felfogni. Két évre volt ahhoz szükség. és a rossz a jó. hogy ő valóban nem egy szexcica." Ebben az időpontban még teljesen programozott volt. Amikor megtette. ACHES-MC. Ehelyett arra gondolt: "Nos az állítjátok. hogy a jó a rossz. mert ezek úgy működnek. de ahogy előrehaladt a visszaprogramozás és tudatának integrált működése. közölték vele a megfelelő programot. hogy Fritz Springmeier nem teljesen normális. az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) kanadai 169 . és az anyja is még él. Hosszú időbe telt. amit akartak. hogy én egy programozott szexcica vagyok. akkor csak udvariasságból köszöntette. aki már az ötvenes éveiben jár. akkor nem szeretik őket". hogyan lehet neki egy 30 éves fia. időnként még mindig úgy ébred fel. és ezek hálózatot alkotnak. Megemlítette. Én 17 éves vagyok. hol van. hogy először szöktek könnyek a szemébe. amíg megértette: mi a különbség a jó és a rossz között.

Vagy minkét szülő. megpróbálták közelebbről megállapítani. valamint a kanadai és az amerikai városi hatóságoknál.Part 16) (Ezt az interjút is rövidített összefoglalás formájában ismertetjük. vagy nagyapjuk szabadkőműves (Masons).) Amikor 1995-ben Washingtonban sor került az elnöki meghallgatásra. hogy a fehérbőrű férfiakból álló titkos társasághoz. A Volume 6b pedig az amerikai túlélőkre vonatkozó dokumentációkat közli. búcsújáró helyet jelent. még megvizsgálandó. (A shrine szó angolul ereklyetartót. attól függően. Ahol Kanadában amerikai katonai támaszpont volt (NORAD és DEW Line). A Stone Angels Journal 6b kötete (Volume 6b) "Az agykontroll a modern korban" (Mind Control In The Modern Age) címet viseli. hogy a kultikus erőszakban megtalálható a nemzedékeken áthúzódó közös elem. de legalábbis egy közülük. hogy miként kapcsolják be a gyermekeket a kísérletekbe? Lynne Moss-Sharman (a továbbiakban Lynne) elmondotta. oltárt. Ekkor merültek fel a katonai és szabadkőműves vonatkozások. Először csak a kultikus-rituális jellegű erőszakról jelentek meg beszámolók.) Lynne Moss-Sharman három éves koráig Torontóban. amelyekről egyes túlélők beszámoltak. hogy bárki fontos pozícióba kerülhessen. megszentelt helyet. hogy milyen kultuszokhoz tartoztak ezek a szülők azon túlmenően. A "The Stone Angels" (A kőangyalok) egy támogató csoport. A túlélők több mint 90 %-át tudatosan ajánlották fel a kultikus erőszakhoz. de ami fellelhető volt a kanadai és az amerikai gyermekek esetében. aktívan közreműködött és gondoskodott arról. Wayne Morris azt kérdezte. A Volume 6a kötet teljes egészében a Kanadában végzett agykontroll kísérletekről szól. hogy a túlélők jelentős része szabadkőműves jellegű kultikus-rituális kínzáson ment át. hogy az apa a fegyveres erők szolgálatában állt. Az Egyesült Államok elnökei kettő kivételével szabadkőművesek voltak. Az apjuk. és így került kapcsolatba a kultikus-jellegű rituális kínzások többi áldozatával. aki a shrine-hoz kapcsolódó kultusz és rituálé követője. majd pedig Hamiltonban élt. ott számos túlélő található. hogy gyakran a fegyveres erőkkel álltak kapcsolatban? Lynne elmondotta. A Shriner az a személy. díszes sírhelyet. A Stone Angels Journal 1993-as első kötetében a túlélők írásban és rajzban számolnak be arról. később pedig az agykontroll kísérletekhez. szentről elnevezett kápolnát. Lynne hosszabb ideje terápián vett részt. Ekkor a közvélemény elé lehetett tárni azokról a kísérletekről szóló információkat. hogy a gyermek a kitűzött időpontban a kijelölt helyre érkezzen. vagy Shriner volt. a szabadkőművességhez való tartozás előfeltétele annak. vagy a közelében lévő településeken laktak. Itt tehát azzal kell szembenézni. (Presidential Hearing) a gyermekkorban agykontroll kísérletezésen átment túlélők tanúvallomást tettek és ez bekerült a hivatalos dokumentumok közé. és ezért közelebbről is megvizsgálták ezt a jelenséget. hogy a II. Itt a gyerekeket nem titokban vették el a szülőktől nappal. De az. Ronald Reagant a Fehér Ház Ovális Termében avatták be a legmagasabb fokozatba. A kultuszokat titokban gyakorolják. hogy az ország melyik részén éltek. de később nyilvánvalóvá vált. amely 1993-ban jött létre Thunder Bayben. J. (CKLN-FM Mind Control Series . D. Szembeötlőek a hasonlatosságok a kanadaiak és az amerikaiak tapasztalatai között. Több mint 60 túlélő sorsát ismerte meg. az olyan 170 . vagy hétvégeken. világháború után a gyermekeket a szüleik ajánlották fel kísérletezésre.képviselőjével készített interjút. az az. kegyhelyet. vagy titkos éjszakai látogatásokon. hogy min mentek keresztül. akiknek a többsége Thunder Bayben és Északnyugat-Ontarióban él. hogy a hadseregben és a kormányzatban. hogy eredetileg is hajlama volt-e a pedofíliára. milyen emberek kerülnek vezető pozícióba? Úgy találták. akik vagy a katonai bázison. Wayne Morris ez után azt kérdezte.

amiről hallottak. januári tanácskozáson Judy Steed az "Our Little Secret: Confronting Child Sexual Abuse in Canada" (A mi kis titkunk: Szembenézés a gyermekek szexuális bántalmazásával Kanadában) című könyv szerzője tartott előadást. Többen dokumentumokat adtak át a tények után kutató diákoknak. Ezután Lynne felsorolta azokat a társadalmi szervezeteket. a szokásostól eltérő vallási gyakorlatot. és ez meggyőzte a túlélőket. Saskatchewanból. Manitobából. amikor a társadalomtudósok ezeket a jelenségeket kutatják. A Prescott Közösségi Tanácsadó Bizottság két szociális munkása. hogy a kutatók és a társadalom komolyan veszi ezeket a kísérleteket. az episzkopális. Valamennyi felnőttet bűnösnek találták. aki maga is túlélő és egyben terapeuta. Sok szociális munkás megrémült. miután megverték. egyetemeket. amely olyan vidék. klinikai konzultáns Vancouver-ben. amely állandóan előfordul a túlélők beszámolóiban. megszúrták és zaklatták őket. amikor ügyfeleik elkezdtek beszámolni arról. civil szerveződéseket. A konferencia célja az volt. Mintegy 40 túlélő vett részt a három összejövetelen. hogy milyen sokan vannak. hogy más túlélőkkel találkozhattak. hogy hogyan foglalkozzon azokkal. dr. behatóan megvizsgálva a kultuszok szertartásait. hogy nem tudták leellenőrizni azt. Steven Kent kutatta. hogy igen sok információt tudományos szinten. Sokan közülük először szólaltak meg. Apai ágról indián származású és Winnipegben nőtt fel.egyházi intézményeken belül is. hogy nyilvánosságra kerüljenek a túlélők és a terapeuták tapasztalatai és információi. De sok megalapozott félelmet is érezni lehetett. Reménykeltő volt. hogy 1994. és a mormon egyház. Gyermekpornográfiára is kényszerítették.tudakolta Morris. egészségügyi intézményeket. hogy mi volt a célja a Thunder Bay-ben 1994-ben megszervezett "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elveszett időt) elnevezésű konferenciának? Lynne elmondotta. hogy valójában három konferenciára került sor 1994. mivel 171 . Elmondották. sokan érkeztek Albertából. novembere és 1995. hogy a szabadkőművesség olyan titkos társaság. Ezt az Albertai Egyetem szociológusa. Pam Gummer és Ruth Chamberlain-Belagus. (a Bizottság a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekkel foglalkozott) megvizsgálták azt az esetet. novemberében Shirley Turcotte tartotta az első szemináriumot. akiket ezek a problémák érintenek. hanem a túlélők rendezték. ahol széles körben elterjedt a kultusz gyakorlása. Megindult az információk cseréje és már kevésbé féltek az egykori kísérleti alanyok. Ezek a témák érinthetetlenek a társadalomban. Számos olyan gyakorlati szakember is részt vett. hanem elterjedt jelenség. miután látták. hogy a túlélők összejöhettek. Ami a túlélőket illeti. Ekkor ismerte meg közelebbről a gyermekkorban elszenvedett rituális erőszak több mint 60 túlélőjét. Ezeket a szakembereket és társadalmi munkásokat megbénította. vagy akkor. Kimutatja. Kik kaptak meghívást a tudományos egyetemi körökből? . Lynne elmondotta. hogy amit tapasztalnak. Ontarióból. Az 1995. és hogy a nagyközönség tájékoztatást és eligazítást kapjon arról. júniusa között. Ezt a tanácskozást nem hivatásos szakemberek. hogy milyen eljárásokon kellett keresztülmenniük azért. Rendkívül lényeges az is. Egyfajta művészeti terápia céljára felállítottak egy félhenger alakú fémbarakot. tárgyilagosan ismertettek. hogy megvédjék a gyermekek érdekeit. amin keresztül mentek. és New Brunswick-ból és ez volt az első alkalom. de nem tudhatták. aki már találkozott ezekkel a problémákkal. amelyek mind részt vettek a tanácskozáson. Wayne Morris ez után azt kérdezte. beleértve a gyermekeket is. hogy ezek a kérdések a társadalmi párbeszéd témájává legyenek. az nem rendellenesség. Biztosítani kívánták. mint az anglikán. A túlélők gyakran kórházban kötöttek ki. amelynek keretében 50 felnőtt ellen emeltek vádat és mintegy 234 gyermeket mentettek meg a további rituális jellegű bántalmazásoktól.

nagyobb létesítményre volt szükségük. az "Assembly of First Nations". Dr. Louise Million pszichológus. Connie Kristiansen. és a szabadkőműves-jellegű rituális-visszaéléseket sem vitatták meg. hogy dokumentálható a szabadkőműves rituális visszaélés. aki az állítólagos "téves emlékezés tünetegyüttes"-t (false memory syndrome) és az emlékezet működésének a helyreállításával foglalkozó mozgalom (recovered memory movement) eredményeit kutatta.). A "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elvesztett időt) konferenciasorozat harmadik tanácskozására 1995. dr. A kultikus visszaélések nyomozásával foglalkozó rendőrtiszt is részt vett a beszélgetésben. Lynne elmondotta. Alexandra Rogers. A kerekasztal beszélgetésben többek között részt vett a bennszülött indiánok jogának a szakértője. hogy azonosságig menő hasonlóságok vannak aközött. de ugyanezt lehet elmondani egész Észak-Amerikára. hiszen ezen a viszonylag kicsi településen 230 gyermek vált több generációs visszaélés áldozatává. Ezen Alexandra Rogers terapeuta. mivel a két szervezet között igen szoros a kapcsolat. Ezért Kent a szent könyvek normáktól eltérő értelmezéséről és az állítólagos szabadkőműves rituális visszaélésekről (Deviant Scripturalism and Allegations of Masonic Ritual Abuse) tartott előadást. Ilyen nem fordult elő.kérdezte Wayne Morris interjúalanyát. hogy rendkívüli hatást tett a résztvevőkre egy olyan személynek a beszámolója. júniusában került sor. valamint egy terapeuta. amely könyv beszámol arról. és aki 10 éves gyakorlattal rendelkezik a gyermekbántalmazás és agykontroll áldozataival való foglalkozás terén. Számos csoport 172 . amelyeket a férfi szabadkőműves páholyokban gyakorolnak. valamint a helyi települések iskoláiban tapasztalhatóak. aki akkor 33 éves volt. ahol a rituális bántalmazás és az agykontroll kérdését összekapcsolva vitatták meg? . és valójában kit véd a titoktartás és a titkolódzás. akinek sikerült kitörnie a saját programozásából. továbbá a mormon egyház keretében. férjével volt jelen. számolt be tapasztalatairól. Ennek keretében segít áttörni a beléjük programozott kódokat. amely nem csak Thunder Bay és környékén komoly probléma. maga is rituális visszaélések túlélője. Rogers az Egyesült Államok Maine tagállamában szabadkőműves és katonai környezetben nőtt fel. Előadást tartott dr. kínzásokat és visszaéléseket. Rendeztek-e már olyan más tanácsokozásokat. hogy tömören összefoglalják a rendelkezésre álló információkat. Egy vitadélután keretében pedig azt vitatták meg a kerekasztal beszélgetés résztvevői és a közönség. Beszámolót tartott az ottawai Carleton University lélektani tanszékének vezetője. hiszen korábban maga is ilyen programozó és kínzó volt. elmenekülnie a kultikus kötelékből. hogy a kanadai indiánok szervezete. hogy mi a bizalom és a bizalmasság etikája. Ezért találták fontosnak. AFN (Az első nemzetek gyűlése) milyen tapasztalatokat szerzett a helyi iskolákba járó gyermekek körében a rituális jellegű visszaélésekről és kínzásokról. Ő Torontóban nőtt fel és maga is kultusz túlélője. Nagybritanniára és Ausztráliára is. Kiválóan érti a velük szemben alkalmazott módszereket. J. a "Breaking the Silence" (Megtörni a csendet) című könyv társszerzője is. és aki most hivatásos terapeutaként foglalkozik a visszaélés áldozataival. Az 1995. januári tanácskozáson megerősítést nyert. Itt is azt támasztják alá bizonyítékok. aki a Thunder Bay-ben működő családsegítő szolgálat munkatársa. ami a First Nations közösségekben (az észak-amerikai indián őslakosságot nevezik "Első Nemzeteknek" D. és hogy a rituális visszaélés problematikáját szélesebb történelmi perspektívába helyezzék el. és gyermekkorától kezdve agykontroll programozónak képezték ki. Steven Kent szociológus (az University of Alberta részéről) elsősorban azokat a rituális jellegű szertartásokat kutatja.

és ugyanez feltételezhető az agykontroll kísérletek túlélőinél is. Peter Tooey. A Skót Rítus jótékonysági alapja közvetlenül részesíti kutatási célú pénztámogatásban a Rohr Intézetet azért. hogy Ontarióban gyűjtött pénzeket ez a titkos társaság a Kanada csendes-óceáni partvidékén működő egyetemhez továbbítja. januári tanácskozást követően. amely rendkívül hasonló tünetekkel rendelkezik az MPD/DID-hez. Leginkább azt kifogásolták a szabadkőművesek. hogy ekkoriban még nem volt kellően informált. Lynne szerint a kínzások túlélői egyáltalán nem szenvednek szellemi gyöngeségben (intellectual disability). hogy különösen az 1995. gyöngeséggel. hogy bizonyos információk a rituális jellegű visszaélésekről megjelentek a tömegtájékoztatási eszközökben a konferencia idején. amit Lynne és munkatársai tesznek. amelynek viszont az ontariói Hamiltonban van a központja. hogy a skót-ritusú szabadkőművesség jótékonykodási adományaival támogatja a skizofrénia kutatását. Közöttük többdiplomások is vannak.rendkívül aggódott ezeknek az információknak a közreadásától. hogy a konferenciák óta volt-e valamilyen szabadkőműves reagálás. Maga Lynne is napról napra telefonüzeneteket kapott szabadkőművesektől és feleségeiktől Északnyugat Ontarióból. Lynne aggasztónak találta. hogy őket nem hívták meg. amit a "The Stone Angels" (A kőangyalok) művelnek Thunder Bay-ben. Elárasztották faxokkal Kanada Ontario tagállamának miniszterelnökét. többek között egy újság kiadójától. skót rítusú. Csak a visszaélések túlélői. Később azt is megtudta. Bob Rae-t. amely megjelenik a rituális visszaéléseken átment személyek 99 %-ánál. Lynne a Globe and Mail hasábjain elhelyezett rövid hirdetéseket a tervezett konferenciákról és csupán egy-két szóval utalt a szabadkőműves összefüggésre. Wayne Morris megjegyezte. Lynne elmondotta. hogy a York University-n működik a Rohr Intézet. és magukat olyan szabadkőműves visszaélés áldozatainak jelöljék meg. és érdekes módon a reklámtevékenység egyik melléktermékeként. vagy Schreiner közösségekhez tartozó személyek leányai voltak. Már ekkor különösnek találta. hogy például a Thunder Bay-ben gyűjtött pénzt a Skót Rítus teljes egészében a University of British Columbia-n folyó skizofréniakutatásokra fordította. A Thunder Bay-i csoport azonban megtette ezt. Ezek szinte kivétel nélkül szabadkőművesek. Thunder Bay-ben egy nyugdíjazott rendőrtiszt. ezért áttanulmányozta a különböző szervezetekről tájékoztató enciklopédiát. Ebből tudta meg. a televízióban elítélte. de már ez elegendő volt ahhoz. mire a szabadkőműves Tooey büszkén mondta. hogy Kanada legkülönbözőbb térségeiből a túlélők jelentkezzenek. ellenkezőleg rendkívül éles eszű és kreatív személyek. akik félelemben élnek. Olyan tapasztalatokról kezdtek beszámolni. Magánbeszélgetések során azonban egyre többször felmerült ez a probléma. de ezeket az érintettek cáfolták. aki nem volt hajlandó lapjában a hírdetést megjelentetni. amelyek egyértelműen agykontroll kísérletekre utaltak. Ezért Morris azt kérdezte. hogy a szabadkőműves titkos társaság felső fokozata annak az elmebetegségnek a kutatását finanszírozza. vagy másfajta információcsere ebben a kérdésben. a terapeuták és a támogató szolgálatokat nyújtók jelenhettek meg. 173 . Ekkor Lynne naivul megkérdezte Tooey-tól. Az agykontroll kísérletezéseket ekkor még közvetlenül nem tárgyalták meg. amelyet a Kanadai Szabadkőműves Alapítvány (Masonic Foundation of Canada) finanszíroz. hogy szabadkőműves pénzeket fordítottak a skizofrénia kutatására. és hogy a három konferencia szervezői világosan megmondták. bénasággal" kapcsolatos problémákat. hogy nem engedik meg szabadkőműveseknek a konferencián való részvételt. szervezett támadás érte őket. hogy tanulmányozza az "intellektuális rokkantsággal. elsősorban a Thunder Bay környéki tömegtájékoztatási programokban. és ezért súlyos hátrányok érték. amelyekben a szabadkőművesek elítélik. Lynne utalt rá. mivel a férje szabadkőműves.

és miként váltak a szervezett pedofilia áldozataivá is. ezek közül több az Ojibway indiánokhoz tartozik. továbbá működtetni kezdtek Internet honlapot is. A New York államban lévő Long Island túlélőivel Chavoustie. amikor agykontroll kísérleteket végeztek velük. Lynne utalt rá. Számos korábbi diák mondta el. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) tevékenységéről kérdezte interjúalanyát. ACHES-MC. Blanche Chavoustie-vel a túlélőket támogató bizottság megalakítását. majd 174 . hogy fehérbe öltözött férfiak megerőszakolták őket az éjszaka közepén.Wayne Morris ezután az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. Sikerült több mint száz gyermekkorban agykontroll kísérleten átment . Magával hozta két páciensét is. hogy milyen kínzásoknak lettek alávetve gyermekkorukban. New Orleans-i terapeuta.) Lynne 1996-ban Texasban részt vett egy konferencián. Chris DeNicola és Claudia Mullen vallomásait az Elnöki Bizottság 1995. Így kezdte meg működését az ACHES-Mind Controll. márciusában az Egyesült Államok elnöke által létrehozott bizottság. hogy a rituális visszaélések túlélőinek érdekvédelmi bizottságot kell létrehozniuk. amely a lehetőség szerint valamennyi túlélőtől begyűjti az információkat. Ennek alapján elképzelhető egy másik "Presidential Advisory Committee" (Elnöki Tanácsadó Bizottság) létrehozása. válaszolta Lynne. hogy a kísérletek feltételezett végrehajtói. A helyi iskolák egykori tanulóinak a beszámolóiból megfigyelhetők voltak a hasonlóságok. akik személyesen számoltak be az Elnöki Bizottságnak arról. és vagy Thunder Bay-ben vagy észak-nyugat Ontarióban nőttek fel. Ő és férje első egyetemi fokozatukat a hamiltoni McMaster Egyetemen szerezték. Wayne Morris ezután a bennszülött amerikai indián közösségek gyógyítási technikáinak az agykontroll és a rituális kínzás áldozatainak a gyógyításában játszott szerepéről érdeklődött. és azokat az Elnöki Bizottság rendelkezésére bocsátja. (Valerie B. azaz az agykontroll kísérletek túlélőinek az érdekvédelmét felvállaló bizottság. amely az Egyesült Államokban és Kanadában élő kísérleti túlélőktől összegyűjtött tanúvallomásokat feldolgozza. Elhangzottak beszámolók Fort Albany egyik üresen álló istállójában talált gyermek-csontvázakról. mivel ő ennek a kanadai képviselője. Claudia Mullen és Chris DeNicola elmondotta. Fort Albany-ban. ahol Valerie Wolf. előállított elektromos székről. Az adatok megmutatják a kísérletek színhelyéből összeálló csoportosulást. és ekkor adták át a résztvevőknek az első tájékoztató anyagot tevékenységükről. a kínzást és a programozást végző orvosok mely helyeken tömörültek. Valerie Wolf pedig terapeutaként tevékenykedett New Orleans-ban. májusában. március 15-én megtartott ülésének a hivatalos jegyzőkönyve alapján a továbbiakban még részletesen ismerteni fogjuk. Férje a meghallgatás idején a Tulane Egyetem orvoskarán tanított.személy adatait összegyűjteniük. aki maga is az Ontarió államban lévő North Bayben egy katonai támaszponton nőtt fel.személy tanúvallomását. és számos gyermekkori agykontroll kísérleten átment személy tanúvallomását gyűjtötte össze és nyújtotta át a Bizottságnak. hogy öt képviselőjük részt vett a Washingtonban lévő Holocaust Memorial Museum konferenciáján 1996. mint pszichiáter. Wolf. A bizottság előtt tanúvallomást tett Valerie Wolf. a "President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments" (Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület. hogy Thunder Bay-ben több mint 60 rituális túlélővel került kapcsolatba. Claudia Mullen-t és Chris DeNicola-t. 1995. Egy adatbankot hoztak létre. Első akciójuk az volt. a továbbiakban Elnöki Bizottság) meghallgatta 50 . valamint azt. Ezeket a kísérleteket a CIA finanszírozta.gyermekkorában agykontroll kísérleten átment . a Thunder Bay-ben lévő túlélőkkel pedig Lynne vette fel a kapcsolatot. Ekkor beszélte meg az egyik túlélővel. Így például beszámoltak a Moose Factory (Jávorszarvas-gyár) közelében.

megbocsátva a vér által). 175 . mind Kanadában. különböző helyeken került sor. Ez a csoport kapcsolatban áll az indián törzsek bölcs öregeivel. hogy ez ugyanahhoz a CIA által finanszírozott tevékenységhez kapcsolódik. Ezzel a kérdéssel a bennszülött közösségeknek is foglalkozniuk kell. A Marie/Cutler/Thessalon térségben létrejött a lelki és szexuális visszaélések túlélőinek a csoportja. mint amilyen a Stone Mountain. hogy gyermekként elvitték az ottawai Uplands légitámaszpontra. Megfigyelhette. hogy vannak bizonyos területek. De közrejátszhatott a helyi iskolákból szerzett tapasztalat is. A csoport pénzügyi támogatást szerzett az Elder-ek által irányított gyógyítási tevékenység finanszírozására. Lynne azt feltételezte. ha néhány ilyen indián Elder nem nyújt neki segítséget. kifinomult kultikus tevékenységet fejtsenek ki a szigeten. Nem tudja. a NORAD (North American Aerospace Defence Command's Area . Az Elder-ek látják. az Elder-ekkel. Az indián közösségek nem félnek szembenézni ezzel a problémával. Fokozatosan kiderült. hogy rendkívüli gyógyító hatást tettek a túlélőkre. hogy már nem élne. hogy apja miként vállalta fel ezt a szerepet. Emlékképei mindig egyenruhás emberekkel kezdődnek. Apja nehezen talált állást. ahol az Elder-ek tisztában voltak azzal.pedig abortuszra kényszerítették őket. Lynne megalapozottan feltételezi. mint amilyet a nem indián gyerekekkel szemben alkalmaztak. hogy közülük néhánynak a rituális kínzás túlélővel kell foglalkozniuk. és ezirányban már beindult a kutatómunka. Lynne maga is úgy véli. illetve az Ojibway-Cree indiánok. Anyjával Halifax-ból Torontóba költöztek születése után. hogy apja a kanadai hadsereg kötelékébe tartozott 1939-től 1945-ig. hogy a General Electric torontói kirendeltségénél dolgozott és a "Pyramid Club" nevű társaságba járt. hogy jól szervezett. és ezzel párhuzamosan több indián szervezet is felvette velük a kapcsolatot. Túlélők arról számoltak be. Morris ezt követően Lynne Moss-Sharman személyes tapasztalatairól érdeklődött. 1947-ben. hogy ezek az iskolák katonai támaszpontok közelében voltak mind Amerikában. A "Kőangyalokat" egyre többen keresték meg. hogy mi történt a helyi iskolákban. Legkorábbi emlékei szerint apja a nagybátyjával és más katonai személyekkel szexuálisan visszaéltek vele. Ezek ahhoz hasonló rituális aktusok. Olyan összejövetelekre is emlékszik. Lynne elmondotta. hogy ezeknek a kultuszoknak a létrejötte és fennmaradása nemzedékről nemzedékre azon angol és francia misszionáriusok tevékenységére vezethető vissza. Az együttes tevékenység nyomán az agykontroll kísérlet egyre több bizonyítéka gyűlt össze. amely szintén kapcsolatba állt a hadsereggel. a börtönökön belül és azt is tudják.Távolsági Előrejelző Rendszer) rendszer keretében. amelyekben nagy a félelem. és ezekhez tartoznak az Ojibway. Arra is emlékszik. ahol nemzedékközi sátánista kultuszokat (intergenerational satanic cults) gyakorolnak. csupán abban biztos. Emlékszik egy olyan szertartásra (forgiven by the blood . beleértve földalatti létesítményeket is.Észak-Amerikai Légtérvédelem Parancsnoksága) és a DEW Line (Distant Early Warning System . rezervátumok. amelyre Torontóban. Mindezekre hároméves korától kezdve emlékszik vissza. amelyekre Hamiltonon és Torontón kívüli templomokban. amelyekről a gyermekkori kultikus-jellegű kínzásokon átment személyek számoltak be. Lynne részt vett izzasztó indiánkunyhókban olyan gyógyítási ceremóniákon. hogy gazdag fehér emberek érkeztek oda New Yorkból és Kaliforniából azért. Világosan emlékszik már kisgyermek korától kultikus rituálékra. Ugyanezt nem lehet elmondani a nem-bennszülött közösségekről. akik a szőrmekereskedelem révén évszázadokon át kapcsolatban álltak Amerika bennszülött lakóival. a vágóhíd közelében került sor. Folyik egy kultikus tevékenység is Manitoulin Island-en (Manitoulin szigeten). Ezért nagyon hálás nekik.

dr. Az idő múlásával kezdte megérteni.. Martin Orne-vel és természetesen Ewen Cameronnal. Mások hordó alakú konténerek voltak. hogy beleférjen egy ilyen konténerbe. és hírszerzési feladatot elvégezni. Teljesen megtörni az eredetit. A fizikailag vagy lelkileg betegeket egy közeli katonai támaszpontra vitték. Estabrooks-al. és mindig volt valamilyen elektromos szerkezet a közelben. Ha a programozás már megtörtént. then we make you. és már csak azt tudja. a végtagjai kificamítva a vállához és a csípőjéhez vannak helyezve és átcsavarva kötszerrel szorosan meg volt kötözve. Lynne visszaemlékszik arra a kísérletre. továbbá New York államban lévő Oswego-ban folytatott kísérleteket. hogy számos ilyen célra berendezett szoba volt. amikor dr. hogy le akarta tépni a saját fejének a tetejét. Csak fel kellett venni a telefont.Wayne Morris ezután azokról a rajzokról kérdezte Lynne-t. hogy azt mondták neki "first we break you. akik sisakokat viselnek. Kísérleteztek rajta a Rochesteri Egyetemen folytatott programok keretében az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. ami egyre kisebbé vált. Dr. amelyek a "The Stone Angels" nevű lapban jelentek. amikor sisakot és csöveket alkalmaztak és emiatt nem tudta mozgatni a kezeit. hogy nem egyetlen új személyiség. Wayne Morris itt utalt rá.. be kellett mondani a kulcsszót és az erre a szóra programozott tudatrész működésbe kezdett és végrehajtotta a kapott utasításokat. aztán megalkotunk. Cameron a McGill Egyetemen Montreálban ugyanerre törekedett. hogy dr. Estabrooks kulcsszerepet játszott a Manchurian Candidate amerikai verziójának a létrehozásában. olyan is.. valamint José Delgado-val. 176 . hogy ezek a rajzok arról szólnak. Ezt követően dr. hogy tulajdonképpen egy személy betöréséhez fogtak hozzá. Ez volt az alaptechnikája a kísérleti alany teljes elkülönítésének. Egyszerű módszer a katonaságnál. világháborút követően számos menekült és holocaust túlélő érkezett. Ennek a programnak három központja volt. Lynne ezt úgy pontosította. amelynek az egyik végében hatalmas tekercs volt. amikor elkezdett visszaemlékezni erre a szobára. Wayne Morris megjegyezte. hogy már beszélni is tud mindarról. amiről a rajzai szólnak. a harmadik a Kaliforniában lévő Stanford Egyetem. Cameron titokban részt vett a rochesteri kísérletekben egy másik kanadaival.. akkor fáslitekercseket hozatnak vele egy barna papírszatyorban és ebből senki nem sejti. amelyek kulcsszavakkal és frázisokkal aktivizálhatóak. Felidézve egyik átélt emlékét. meg és amelyek felidézik az agykontroll kísérletekben átélt tapasztalatait. Estabrooks a hamiltoni Colgate College-ben. hogy ösztönösen olyan gyermekeket rajzolt. a másik a New York államban lévő Rochester. Meg akarta ölni magát. aki agykontroll programozás befolyására kész parancsra gyilkolni és számos más katonai. Csupán az elmúlt 6-8 hónapban ért el odáig. Cameron módszereit kezdték alkalmazni. hanem egymással egybekapcsolt személyiségek és személyi komponensek egész rendszerét létrehozni. José Delgado-ról kérdezte interjúalanyát. óta szoros kapcsolatban állt Edgar Hoover-rel. Lynne elmondotta. amikor benne feküdt a kísérleti személy. Oswego-ba a II. amibe behelyezték. hogy amikor valakivel elkezdik a kísérletezést. amit ő nem volt képes szavakban elmondani. Elmondotta. Most már arra is emlékszik. hogy megvédje magát. A telefonprogramozás az ilyen kulcsszavak révén hatékonyan alkalmazható. az egyik Los Alamos. és egy meghatározott terv szerint egy új személyiséget létrehozni." (először megtörünk. Később felgyorsultak a dolgok. Emlékszik egy olyan szobára. 1937. azaz el akarta távolítani az adott egyén személyiségét. és le akarta szakítani a koponyája felső részét. akkor akár ezer mérföldes távolságban lévő személyt is aktivizálni lehetett egyetlen telefonhívással. ahova az áldozatot összekötözve olyan kicsire csomagolták össze. hogy Manchurian Candidate-nek azt a személyt nevezik. Lynne világosan emlékezik az érzéki észleléstől való megfosztás technikáira is.

Elvitték egy helyre. a keresztbe öltözés és a nemi szerepek felcserélése a rituálék alkalmával.ketrecekbe zárták őket. hogy voltak csecsemők. Delgado kísérletei ehhez a katonai létesítményhez kapcsolódtak. drogokat adtak be nekik. hogy ő orvosdoktor helyett inkább kínzónak nevezné. hogy a kísérletben részt vevők nagy erőszeretettel viseltettek mind a fiú-. hogy beszervezzék. hogy pornográfia készítésére használták őket. Az ágy mellett három női ruhába öltözött férfi állt. amikor valaki elkezd emlékezni. elektromosságot alkalmaztak. leány. hogy csak gyerekekkel kísérleteztek. hogy engedelmessé tegyék a gyermekeket. Mivel mindig erősen elkábított állapotban vitték oda. de úgy tűnik. Itt nem csak a katonai kutatók és a tudósok szadizmusáról van szó. Morrist az érdekelte ekkor. mind a leánygyermekekkel folytatott pedofíl kapcsolat iránt. illetve zsarolásra. Kétségtelenül léteznek a gyilkoló programok. Lynnét angol tudósok zsarolására használták. mint amikor ő is zsarolásra lett felhasználva. ahol a kísérletek folytak a katonai bázisok és az atomerőművek környékén. hogy milyen célokra használták fel. amelyet "The Playhouse"-nak (A játékok házának) nevezett.és 177 . hogy kikényszerítsék bizonyos személyeknek az engedelmes közreműködését.Lynne azt válaszolta. Közös tapasztalat az is. hogy hol volt ez a katonai egység. akik kísérleteztek vele. Lynne Moss maga például ki lett képezve arra. de arra határozottan emlékszik. valamint az Ontarió államban lévő Oakridge büntetőintézetben folytatott kísérleteket. A programozott gyerekeket titkos kommunikációra. (az ACHES-Mind Controll) és a "The Stone Angels" tapasztalatai között jelentős az átfedés. hogy döntési helyzetben lévő embereket befolyásuk alá vonjanak. miután beprogramozták? Számos esetben információk továbbítására. mondotta Lynne. amelyekkel nagyon nehéz szembenézni. Ugyancsak közös tapasztalat. hogyan lehet valakit megskalpolni. illetve emlékeztessék őket a hierarchiában elfoglalt helyükre. amelyben ez a brit kutató részt vett és ezért lényeges volt. az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején. pedofíliára és zsarolásra használták mind a tudományos. Ez utóbbi célja az volt. többek között magasrangú emberekkel való pedofíliára használták. és egy másik. vagy olyan helyzetekben. Ezen kirajzolódnak azok a csomópontok. Az amerikai-kanadai érdekvédelmi bizottság. hogy ott mindig Delgado-val került össze. Meg lehet említeni a Jonestown-t és a Walla Walla börtönben. A kínzás. hogy mindezek a kísérletek katonai támaszpontok és nukleáris reaktorok közelében folytak mind az Egyesült Államokban. amelyre úgy emlékszik vissza. hogy gyermekként . Ewen Cameron mellett. amit emberinek lehet nevezni. Ő egyike volt dr. amit ő "The Funhouse"-nak (A vidámság házának). A kábítószereket arra használták. ezért nem tudja pontosan megjelölni.a rituális visszaélések alkalmával . Egy egyetemi épület szobájában egyszerre csak síró öregember mellett találta magát az ágyban. mint "Land Vehicle Division" (Szárazföldi közlekedési osztag). az érzékelés lehetőségétől való teljes megfosztás (sensory deprivation) és az úgynevezett pszichikus vezetés (psychic driving) is fontos szerepet játszott. mind a katonai körökben azért. Egyébként hasonló történetek százairól tudna beszámolni. vagy egy bábuhoz hasonlóan és elektromosságot használtak mozgásának az irányításához. Ez utóbbiban dr. vagy voltak közöttük felnőtt férfiak és nők is? Lynne felsorolta. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Delgado-nak kísérleti szobái voltak egy épületben. Az öregember is kábítószerezve volt és Lynne is. mind Kanadában. Lynnét bedrótozták egy robothoz. és valójában egy titkos kísérleti programról volt szó. mindannak a teljes mellőzéséről. Igen sokan arról számolnak be. Elliott Barker végzett kísérleteket az LSD-vel. Természetesen működött a fotóberendezés. Ki kell emelni az agykontroll kísérleteknél az elektromos eszközök alkalmazását. Feltűnő volt az úgynevezett "gender blending". Utalt Lynne Ontario térképére. mint kislány.

mint ő maga. hogy az 1950-es években az egyik laboratóriumban olyan csonka csecsemőket ("Torso Babies") látott. Számosan közülük nem képes gyermeket a világra hozni. hogy az agykontroll technikák kifinomultabbá válnak és a lakosság egyre hatékonyabb befolyásolását teszik lehetővé. Ő elsősorban azokkal van kapcsolatban. Egy ismerős ápolónő. Az Egyesült Államokban nem volt jóváhagyva az általános használata. majmokkal. Wayne Morris ezután a gyógyulási folyamat részletei iránt tudakozódott. Genetikai kísérletek is folytak. és kezeihez és lábfejéhez elektródákat helyeztek. amikor az erről készült rajzait meglátta. illetve a katonai intézményekben került programozásra. de úgy hiszi. amely természetesen kísérleti laboratórium. amin keresztül ment. és ezért erősen romboló a hatásuk. vagy érzi azt a tekercset. A drogok intenzív használatának egyik célja öntudatlan állapot előidézése és így a kísérletek számára fogékonyabbá tétele. akikkel különböző gyógyszereket szedettek. macskákkal. felnőtt emberekkel. Ebben az időben senki nem tudta. A visszaprogramozás során. Újraéli. amelybe becsomagolták. azt mondotta. akik gyermekként lettek programozva és ugyanolyan kísérleti túlélők. és 178 . amikor lekötözték egy székhez. Utalt a University of Rochester-nél talált dokumentumokra. hogy fajkereszteződéssel is kísérleteztek különböző állatok és emberek között. de nem volt karjuk. egyetemeken. Egyetlen thalidomide adag. hogy ez rendkívül hosszadalmas és vannak olyan programozások is. (A thalidomide Európában kifejlesztett altatószer volt. Lynne azzal kezdte. a test mindenre emlékezik. hogy valószínűleg thalidomide-t alkalmaztak ezekben a titkos laboratóriumokban. de a "Food and Drug Administration" hozzájárult ahhoz.) Lynne ismer olyan túlélőket. A kanadai bennszülött lakosok körében is folytak kísérletek. hogy ott születtek gyermekek. amikor 8 és 9 évesek voltak. Erre utal a Fort Albany-ban készült villamosszék. amikor úgy kell funkcionálnia. mert számítani kell arra. hogy mely drogok tesznek valakit alkalmasabbá az agymosásra. hogy a laboratóriumokban gyakran sokáig visszatartották a kísérleti személyeket. amelyek nem fordíthatók vissza. hogy a gyermekkorban ilyen kísérleteken átesett túlélők tapasztalatai ismertté váljanak. Átéli. hogy ez a gyógyszer súlyos születési rendellenességeket okoz. A test érzi a beléje erőszakolt tárgyakat. például egy drótot. akiknek szakálluk volt. A CIA számára dolgozott tudósok soha nem készítettek volna feljegyzést emberekkel folytatott kísérletekről. A sort csupán folytatni kell csecsemőkkel. akinek a jelenlévő tudósok megparancsolják. J. A cél a hatékonyság volt. amelynek nincs teteje. Lynne nagyon fontosnak tartja. Lynne nem állította biztosra. Felidézte.fiúgyermekek. Lynne elmondotta. amelyek részletesen leírják. Gyakran olyanok a fájdalmak. mint a normális eset. hogy elkezdődhessen a "patterning". Annak is tanúja volt. hogy milyen kísérletek folytak patkányokkal. és használták a reggeli rosszullétek kezelésére terhesség ideje alatt. vagy lábuk. amelybe beleültették a gyerekeket. akik onnan sikítva próbáltak kiugrani. így "szórakoztatva" a látogatóban lévő előkelőségeket. D. Ennek következtében sokkal hamarabb kerültek szülőképes állapotba. kisebb számban azonban felnőtt férfiak és nők is. aki különböző college-okben. Azt is figyelték. gyermekekkel. a tudat széthasítása és a leválasztott tudatrészek programozása. mintha valakit ostorszíjjal vernének. A genetikai megváltoztatás is fontos szerepet játszott a különböző sugárkísérletekkel együtt. Számos olyan személy van. mint egy robotnak. büntetőintézetekben. hogy menjen a "Playhaus"-ba. hogy kísérletezésre felhasználják. ha azt a terhesség korai szakaszában vették be. amikor újabb és újabb programszint kerül sorra. Könnyebbé tenni és felgyorsítani az agymosást azért. már súlyosan károsíthatja a magzat végtagjainak a fejlődését.

amikor az 179 . kifejezéseket. Mindennek következtében. amelyek megkönnyítik a fájdalmas élmények feldolgozását. és a kézírása is teljesen más volt attól függően. akiben teljesen megbízott. hiszen ha hipnotikus állapotban még több emlékkép nyomul előtérbe. Az emlékezési képessége ugyanolyan töredezett volt. hogy az nem jó ötlet ebben a fizikai állapotban. és olyan parancsokat hallott. s csak egy-egy pillanatra villantak fel arcok. mintha kórházakban lenne. de nyomukban megjelent a rendkívül intenzív testi fájdalom is. A test akaratlanul is azokat a helyzeteket veszi fel. hogy az asztal alá bújjon. Amikor ezen a rajzolási kényszeren túlesett. vagy megerőszakolással. Arra törekedtek. Amikor felvillantak az első emléknyomok. amelyek azt mondták neki. ahogyan a CIA által finanszírozott doktorok elektrosokkolták. Lynne gyakran összeesett az utcán. mert olyan emlékképek árasztották el. vagy ahogyan az érzéki észleléstől különböző módokon megfosztották. ismét képtelen volt rajzolni. Ő volt az első személy az életében. Így írta le dr. Hamilton. Néha ugyanúgy rázta az áram. dr. hogy melyik programozott tudatrésze irányította emlékezését. noha soha nem volt képes mást rajzolni. hogy meg tudjon szólalni.azt figyelték. Gyakran akart megválni életétől. amelyek semmit nem jelentettek a számára. Megdöbbentő emlékképek tolultak az agyába kórházi környezetről. dr. hogy számos túlélőnél az emlékezet visszanyerése súlyos fizikai traumával kezdődik. Az ő esetében rendkívül megalázó személyes kapcsolat váltotta ki. akkor apjára. Ekkor keresett fel egy terapeutát. Azt is kérte orvosától: küldje hipnotizőrhöz. Morris ez után azt tudakolta. Lejegyzett szavakat. Rajzsorozatokat készített 10 hónapon át. vagy hogy betekerje magát a rendelő szőnyegével. hogy ezek kicsodák. Követte azt a menetet. így nem volt szükség pszichiátriai közbeavatkozásra. kórházakba telefonált. Hosszadalmas és intenzív terápiás foglalkozásokra volt szükség ahhoz. Miközben írt. Ezek emléktöredékek voltak. Ezek összefüggéstelen töredékek voltak. Évekre volt ahhoz szükség. érzés nélküli figurákat. Ehelyett a fokozatos és lassabb előrehaladást ajánlotta. vagy a gyógyszerekkel alkalmazott lobotómia. Green. elektródákat helyeztek a testére. Nem tudta magát szavakkal kifejezni. eszközök. de erre azt a választ kapta. nagybátyjára. Olyan gyógyszerekre is rászorult. noha fogalma sem volt. Morris következő kérdése arról szólt. hogy ezek a leírtak valamiféle értelmet nyerjenek. annak barátaira emlékezett. vagy leírt szövegekkel tudta kifejezni magát. Ekkor még semmit nem tudott ezekről. hogy mi is történik vele. hogy menjen kórházba. azt már nehezen tudja a szervezete lereagálni. például egy autóbalesettel. hogy amikor megindult az emlékezési folyamat. Hendricks nevét. A kezeléseket irányító pszichiáter kezdettől fogva a legnagyobb türelemmel és gyengédséggel bánt vele. hogy miként kezdett ismét működni az emlékezete? Ez életének a mély válsága során kezdődött. egyre több olyasmi került a papírra. Csak rajzokkal. amelyekről korábban semmit nem tudott. hogy ilyen fragmentált tudatállapotban bizonyos neuronpályákat rögzítsenek az agyában. Mivel lassan haladtak előre a gyógyulási folyamatban. és a kezelések során tárultak fel az apjával. elektromos berendezésekről. a nagybátyjával és az ő barátaikkal kapcsolatos események. mint az elektrosokk. Ma is még rá van utalva a segítségére. a vérfertőző kapcsolatra Hamiltonban és mindezt napról-napra elkezdte leírni. Így kerülhette el az olyan beavatkozásokat. és időnként arra kényszerült. ahogyan lezajlott a tudatának a részekre darabolása. hogy távirányítású elektronikus eszközeikkel hogyan tudják végrehajtatni a biorobottal kívánságaikat. mintha akkor részesült volna elektrosokkban. mint ahogy szakadozott volt az a folyamat is. akkor tudott-e már a CIA által folytatott agykontroll kísérletekről? Lynne erre tagadó választ adott. mint lélektelen. Ismeretes. amelyek a kísérletezések során előfordultak. vagy elmegyógyintézetbe zárkózni. Eleinte nem tudta elmondani. sisakot a fejére. ketrecekről. laboratóriumok.

emlékezési folyamat fokozatosan beindult, az emlékképek is fragmentált formában törtek fel. Ez nem arra hasonlít, mikor egy villanykörte kigyullad az ember fejében. Éveken át elhúzódik az a lassú folyamat, amíg végre emlékezni tud arra, hogy belép egy kórházba, egy katonai létesítménybe, hogy ott találja magát egy pedofíl környezetben. Az emlékezetnek ez a fokozatos aktivizálódása és integrálódása leírhatatlan fizikai és emocionális fájdalmakkal jár. Lynne elmondotta, mivel munkaképtelen, segélyből él 17 éve Thunder Bay-ben. Vödörben mos, és időnként élelmiszersegélyt kell igénybe vennie. Nem utazhat sehová, noha nagyon szeretne bizonyos helyekre eljutni, így Rochesterbe, Hamiltonba és New York-ba a Colgate College-ba. Szívesen visszamenne azokra a helyekre videokamerával egy megbízható személy társaságában, ahol kísérleteztek vele, mert még mindig hallja azokat a hangokat belül, amelyek pontosan elmondják: melyik helyen mit tettek vele. Néhány fényképet szerzett ezekről a helyekről. Kapott egy évkönyvet az Oswego State Teachers College-től is az 1950es évekből, és be tudott azonosítani két olyan pszichológust, akik a kísérletekben részt vettek. Morris ez után azt tudakolta, hogy mikor szerzett tudomást arról, hogy a CIA és más amerikai szervek is finanszírozták azokat a programokat, amelyekben vele is kísérleteztek? Lynne 1996. újév napját jelölte meg. Ekkor kapott ajándékba egy komputert, majd pedig egy modemet és az Interneten keresztül kezdett kapcsolatba lépni másokkal. Újév napján este 11kor véletlenül ráakadt arra a beszédre, amelyet Walter Bowart adott 1994-ben vagy 1995-ben Texasban. Ebben van szó a Rochester Egyetemről, a haditengerészeti finanszírozásról és a Project Chatter-ről. Ekkor szó szerint sokkos állapotba került. Mivel teste görcsökbe rándult, leánya és partnere azonnal hívták az orvost. Korábban már rajzolt és az egyiken egy gyermek látható sisakkal a fején, és a kép alá azt írta "Chatter". Ténylegesen egy egész sorozatot rajzolt a sisakokról. Sokáig azt hitte, hogy nem egészen normális, hogy ilyesmiket rajzol, és amikor elolvassa a komputeren "Project Chatter, Navy funding 1952", amit követ Valerie Wolf, Claudia Mullen és Chris DeNicola tanúvallomása, amelyet Washigtonban tettek, akkor ez fordulópontot jelentett. Különösen Claudia Mullen beszámolója, mert Lynne is emlékezett dr. Ewen Cameronra, a ketrecekre és az elektromosságra. Chris DeNicola pedig ugyanarról az asztalról tett említést, amelyre ő is emlékezett. Felhívta telefonon Valerie Wolfot, és ekkor tudta meg, hogy ő is kanadai, a hamiltoni egyetemre járt, ahol ő is felnőtt. Elküldte rajzait Valerie Wolfnak New Orleans-ba, és megkérdezte tőle, hogy lát-e a rajzokon ahhoz hasonlókat, mint amiről az ő páciensei beszámoltak? Valerie Wolf visszahívta és közölte vele, hogy Claudia Mullen a rajzok alapján felismerte azokat az orvosokat, akik vele is kísérleteztek. Ez a telefonhívás ösztönözte arra, hogy végül is a saját terapeutájának is megmutassa rajzait, amelyeket korábban nem tudott hová tenni. Pszichológusa arcán először látott emocionális reakciókat és sokkolták, amit látott. Ezt igen hosszú ideig tartó és fájdalmas "lereagálási folyamat" ("abreactive processing") követte. Lynne úgy véli, hogy azok a dossziék, amelyekre a rajzai utalnak és az 1952-től 1956-ig terjedő időszakra vonatkoznak, azok között a CIA dokumentumok között lehetnek, amelyeket megsemmisítettek. Morris ez után azt kérdezte, hogy a Túlélők Érdekvédelmi Bizottsága (ACHES-MC) milyen tevékenységet fejt ki? Lynne elsőként az 1997. áprilisában Chicagóban megrendezett tanácskozást említette (Believe the Children Conference - Higgy a gyermekeknek konferencia), ahol megkezdték a túlélők beszámolóinak szakszerű feldolgozását, videoszalagra rögzítését. Erről levelet küldtek Clinton amerikai elnöknek és Chretien kanadai miniszterelnöknek arra kérve, hogy tartsanak elnöki meghallgatást és vizsgálják meg a korábban titkosan kezelt, de mára már a titkosság alól feloldott, nyilvánosságra hozható és kutatható dokumentumokat, amelyek az agykontroll kísérletekre vonatkoznak, elsősorban

180

azokra a gyermekekre és felnőttekre, akik ehhez nem járultak hozzá és nem is volt azokról tudomásuk. Ezek a videó dokumentum-levelek az illetékeseknél vannak és az érdekvédelmi bizottság hivatalos meghallgatási eljárást akar kiharcolni. A legmegfelelőbbnek olyan helyszíni meghallgatásokat tartanának, ahol a bizottság Kanadában és az Egyesült Államokban felkeresné és kihallgatná a kísérleteknek alávetett személyeket. Ezeken a meghallgatásokon nem csak a túlélők, de a terapeuták is kifejthetnék véleményüket. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság 1995. évi tanácskozása Az embereken alkalmazott sugárkísérletek kivizsgálására alakult bizottság (Advisory Committee on Human Radiation Experiments), amelynek a tagjait az amerikai elnök kérte fel, 1995. március 15-én a washingtoni The Madison Hotelban tartotta az egyik legfontosabb ülését. E tekintélyes szakemberekből és közéleti személyiségekből álló testületnek a Fehér Ház hivatalos képviselője is a tagja volt és ő nyitotta meg a tanácskozást. Itt került sor a Lynne Moss-Sharman által is említett Valerie Wolf meghallgatására. (A kanadai Vancouverben született Valerie B. Wolf - élt 1948-tól 2002-ig - a Cyracuse-i Egyetemen és az Ithaca College-ban, valamint a Tulane Egyetemen szerezte diplomáit. Tapasztalt szociális munkás és a fizikai képzés kiváló szakembere volt. Ezen kívül ő volt a "The National Council of Jewish Women" (A zsidó asszonyok országos tanácsa) New Orleans-i szervezetének az elnöke. A tanúvallomás idején 47 éves volt.) Valerie B. Wolf tanúvallomása Wolf asszony azzal kezdte, hogy az előtte szólók számos olyan tényről számoltak be, ami neki már ismerős. Ő elsősorban az emberekkel szemben alkalmazott sugárzás és az agykontroll kísérletek lehetséges kapcsolatáról kíván beszélni. Ennek fő oka, hogy számos ember állítja: gyermekkorában besugárzással, drogokkal, végzett agykontroll kísérleteknek vetették őket alá azok az orvosdoktorok, akik a sugár- és agykontroll kísérletekben egyaránt részt vettek. Írásos dokumentáció készült, felsorolva e személyek neveit, a végrehajtott programok elnevezéseit, amelyeket az ország különböző részein élő személyek vallomásaiból állítottak össze. Fontos annak a megértése is, hogy az agykontroll technikákat arra is felhasználták, hogy megfélemlítsék a kísérletek szenvedő alanyait. Így akarták kikényszeríteni, hogy hallgassanak az államilag szervezett kísérletek során átélt szenvedéseikről. Wolf utalt rá, hogy 22 éve gyakorló terapeuta, aki a trauma-kísérletek áldozatainak a gyógyítására szakosodott, és mintegy 40 különböző kollégájától gyűjtötte be a bizottság elé tárt tényeket. Figyelemre méltóan megegyeznek a fájdalomokozással, úgy, mint az elektrosokkal, halucinogénokkal (érzékcsalódást okozó szerekkel), érzékeléstől megfosztással (sensory deprivation), hipnózissal, a végtagok kicsavarásával és szexuális visszaéléssel, valamint az agykontroll kísérletekkel kapcsolatos beszámolók. Eddig alig jelent meg publikáció a gyermekeken végzett agykontroll kísérletekről, noha az ezekről beszámoló betegek az ország különböző részein élnek és nem állnak kapcsolatban egymással. Ezek a páciensek autóimmun és pajzsmirigy problémákban, sclerosis multiplex-ben, izom-megbetegedésekben, valamint más, még tisztázatlan betegségekben szenvednek, amelyek pontos diagnosztizálása még várat magára. Az államilag finanszírozott kísérletek számos alanya orvosilag dokumentálhatóan megbetegedett, sokan félnek elmondani orvosaiknak, amit az agykontroll kísérletek során átéltek, mert attól tartanak, hogy elmebetegnek fogják őket tartani. E páciensek a kísérletező doktorok közül többet megneveztek, elsősorban dr. Green-t, akire sokan úgy emlékeztek

181

vissza, mint a fájdalomokozással, az agykontrollal és a szexuális erőszakkal végzett kísérletek irányítójára. Az egyik beteg beazonosította dr. Green-t, és eszerint ő dr. L. Wilson Green-nel azonos. Egy ilyen nevű személy volt a hadsereg vegyi központja kémiai és radiológiai laboratóriumainak a tudományos igazgatója. De nemcsak a hadsereg, hanem a hírszerző szervezetek számára is végzett kísérleteket. A betegek elmondásaiban gyakran szerepel dr. Sidney Gottlieb és dr. Martin Orne neve is, akik ugyancsak részt vettek az embereken alkalmazott sugárkísérletekben. Wolf hangsúlyozta, hogy a páciensek spontán módon emlékeztek ezekre a nevekre anélkül, hogy bármiféle emlékezet-elősegítő technikákat (memory-retrievable techniques), mint például hipnózist, alkalmaztak volna. Az információk szabadságáról szóló törvény (Freedom of Information Act, FOIA) alapján megpróbálták átnézni az agykontroll kísérletekre vonatkozó feljegyzéseket. Ezirányú megkereséseiket vagy igen lassan teljesítették, vagy elutasították, ennek ellenére bizonyos információkhoz mégis hozzájutottak, amelyek viszont alátámasztották, hogy a páciensek igazat állítottak. Rendkívül fontos minden olyan hivatalos dokumentumnak az ismerete, amely vagy alátámasztja, vagy cáfolja mindazt, amire a páciensek visszaemlékeznek. Noha az MK-ULTRA akták meg lettek semmisítve, ami azonban mégis megmaradt más programokból, mint például a Bluebird-ből, vagy az Artichoke-ból, értékes információkat tartalmazhatnak. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a páciensek egy részét sugárzási kísérleteknek is alávetették. Az ezzel kapcsolatos információk elősegíthetnék ezeknek a súlyos pszichológiai és orvosi problémákkal küszködő embereknek a kezelését és gyógyítását. Valerie Wolf végül arra kérte az Elnöki Tanácsadó Bizottságot, hogy terjessze ki vizsgálódását az általa említett problémákra is. Egy bizottság már megvizsgálta az agykontroll kísérleteket, de nem foglalkozott a gyermekekkel folytatott kísérletezésekkel, mert a többségük még túlságosan fiatal volt, és az 1970-es évek végén még tartottak a kísérletek. Wolf úgy vélte, hogy csak a tények nyilvánosságra hozásával lehetne véget vetni ezen emberek további zaklatásának és szenvedésének, ezért kérte vizsgálat lefolytatását és a gyermekeken végzett agykontroll kísérletek adatainak a nyilvánosságra hozatalát. Christine DeNicola tanúvallomása Christine DeNicola 1962. júliusában született és ővele is végzett sugárzással, agykontrollal és drogokkal dr. Green kísérleteket. Szülei 1966-ban elváltak és névszerinti apja, Donald Richard Ebner, ugyancsak dr. Green köréhez tartozott. A vele való kísérletezés 1966-tól 1976ig tartott. Sugárkísérleteket először 1970-ben végeztek vele. 1972-ben a besugárzást a nyakára, a torkára és a mellkasára irányítva próbálták ki. 1975-ben pedig a mellkasára és a méhére koncentrálták. Minden alkalommal szédült, hányingere volt és hányt is. Ezeket a kísérleteket az agykontroll technikák kipróbálásával összefüggésben végezték drogokkal kombinálva, az arizonai Tucson-ban. Dr. Green leginkább agykontroll kísérleteihez vette igénybe 1966-tól 1973-ig. Az volt a célja, hogy programozott kémet és orgyilkost képezzen belőle. Az első ilyen irányú emléke az, amikor Don Ebner a Kansas City University-re vitte 1966-ban. Egy laboratóriumhoz hasonló helyiségben más gyermekek is voltak. DeNicolá-t meztelenül lekötözték, szétterpesztett lábakkal hátára fektették. Dr. Green elektródákat helyezett a testére, beleértve a fejét is. Egy fej fölötti vetítőhöz hasonló szerkezetet használt és közölte vele, hogy különböző képeket éget az agyába, miközben egy vörös fényű reflektort irányított a homlokára. Az egymás után következő szakaszok között elektrosokkot alkalmazott és közölte, hogy menjen mélyebbre és

182

mélyebbre, ismételve, hogy minden kép mélyebbre hatol az agyban és DeNicola ezután azt fogja tenni, amit dr. Green mond neki. A kísérlet előtt erős droginjekciót kapott. Amikor vége volt, akkor egy másikat. A következő emléke szerint a nagyszüleinél volt Tucson-ban. Ekkor 4 éves volt. DeNicola emlékeztette az Elnöki Bizottság tagjait, hogy dr. Green a traumát, a drogokat, a hipnózis utáni szuggeszciót az agy feletti teljes ellenőrzés érdekében alkalmazta. A sugárzási kísérleteket azért végezte rajta, hogy megállapítsa, milyen fajtájú és erősségű sugárzás milyen hatást vált ki a különböző testrészekben, másrészt ezzel tovább terrorizálta, ami viszont az agykontroll kísérletekhez fontos traumák okozását szolgálta. A további kísérletekre Tucsonban, az Arizonában lévő sivatagban került sor. Megtanították arra, hogyan törjön fel lakatokat, legyen titoktartó, miként használja fotografikus memóriáját és azt a technikát is meg kellett tanulnia, miként tartson vissza információt, számokat ismételgetve. Dr. Green követelte tőle, hogy öljön meg olyan babákat, amelyek kisgyermekre emlékeztettek. Egyik alkalommal átszúrt dárdával egy ilyen babát, de a következő alkalommal ezt megtagadta. Különböző fájdalomokozó technikák szenvedő alanya lett, de ahogyan idősebbé vált, egyre több ellenállás tanúsított. Ezért gyakran tették megkötözve ketrecbe, amely Dr. Green irodája közelében volt. 1972. és 1976. között mind ő, mind munkatársai időnként gondatlanságból nem zárták be a ketrecét. Ilyenkor, ha ez fizikailag lehetséges volt, kimászott a ketrecből és bement az irodájába, és elolvasta az asztalán lévő jelentéseket, emlékeztetőket, amelyek CIA-hez tartozó és katonai személyeknek voltak címezve. A dossziékban projektek és alprojektek leírásai voltak olvashatóak, a kísérleti alanyok és a kísérletek neveivel, kódszámokkal, amelyek a sugárzási és agykontroll kísérleteket jelölték, amelyeket DeNicola írásban is beterjesztett a Bizottságnak. Dr. Green két alkalommal is rajtakapta és büntetésként elektrosokkolta, drogokat adott be neki, megforgatta az asztalon, injekciót nyomott a hasába és a hátába, kificamította az ujjait és hipnotikus technikákkal elérte, hogy még zavarodottabbnak érezze magát, és öngyilkossági késztetései legyenek. Miután DeNicola-nak fokozódott az ellenállása és nem volt hajlandó együttműködni, ezért abbahagyták további programozását a kémkedésre és gyilkosságra. 1974-től 1976-ig dr. Green különböző agykontroll módszerekkel arra törekedett, hogy a gyilkossági programozást önpusztító és halált okozó programokká alakítsa át. Célja az volt, hogy meghaljon. DeNicola azonban küzdött az életéért, és ma is küzd érte. Az átélt kísérletek következtében MPD/DID, vagyis tudathasadásos elme-, illetve identitászavarban megbetegedett személlyé vált. Dr. Green oly sok részre kívánta feldarabolni tudatműködését, amennyire csak lehetséges. Ez nem sikerült neki, azt viszont elérte, hogy DeNicola azóta is folyamatos fizikai, mentális és emocionális problémákkal küzd. 12 év óta részesül kezelésben és az utóbbi két és fél évben talált olyan terapeutát, aki tájékozott volt az agykontroll kísérletekről, úgyhogy végül is ténylegesen beindulhatott a gyógyulása. DeNicola hangsúlyozta a Bizottság tagjainak, hogy amiről ő beszámolt, az csupán egy töredéke annak, amin 1966-tól 1976-ig keresztülment. Ő is arra kérte az Elnöki Bizottságot, hogy tegyen ajánlást egy feltáró vizsgálat lefolytatására, mert ez lehetővé tenné, hogy a sugárzáskísérletek áldozataival foglalkozó terapeuták és más szakemberek hatékonyabb segítséget nyújthassanak. Claudia Mullen tanúvallomása

183

Mullen tanúságtételekor elmondotta: 1957. és 1974. között agykontroll kísérleteket folytattak vele, hogy tökéletes hírszerzővé alakítsák vegyszerek, besugárzás, drogok, hipnózis, elektrosokk, nagyméretű vízvezető csőben való bezárás, alvástól való megfosztás, agymosás, szóbeli, fizikai és szexuális bántalmazás révén. Közel három évtizeden át a hozzájárulása nélkül kísérleteztek vele, s mindezt azzal magyarázták, hogy "a cél szentesíti az eszközt", és "a hazámat szolgálom a kommunizmus elleni harcban". Amikor 7 éves korában elkezdték a kísérleteket, már sok szenvedésen ment keresztül és azok közé a gyermekek közé tartozott, akik hasonló zaklatásokon mentek át. Elmondta a Bizottság tagjainak, hogy már beterjesztette azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket az általa meghallott beszélgetésekről visszaemlékezései során készített. Azért emlékszik pontosan a részletekre, mert fotografikus memóriája van és a vele kísérletező doktorok úgy vélték, hogy agyát élete végéig ellenőrzés alatt tarthatják. Mullen ezután rátért a részletekre. Elmondotta, hogy dr. L. Wilson Green, aki 50 millió dollárt kapott saját állításai szerint az "Edgewood Chemical and Radiology Laboratory"-tól (Az Edgewood-i kémiai és radiológiai laboratóriumtól), amely a CIA Műszaki-tudományos Kirendeltségéhez (Technical Science Division, TSD) tartozott. Erről nyilatkozott úgy dr. Charles Braun, hogy gyermekeket használtak kísérleti célokra, mert velük élvezetesebb és olcsóbb volt a munka. Olyan kísérleti alanyokra volt szükségük, akikre kevésbé figyelnek oda, mint a katonákra, vagy a kormányzati alkalmazottakra. Fiatal és engedelmes nők voltak a legmegfelelőbbek. Ehhez hozzátette: "Szeretem rémísztgetni őket, A lányok és az ügynökség egyaránt azt hiszi, hogy isten vagyok, aki létrehoz olyan kísérleti személyeket, akik a Sid és a James által kigondolt bármilyen deviáns célra használhatóak." Sid alatt dr. Sidney Gottliebet és James alatt dr. James Hamiltont értette. 1958-ban néhány fontos doktor tesztelte a Human Ecology Society-tól (A Humán Ökológiai Társaságtól). Figyelmeztették, hogy senkinek a szemébe ne nézzen, mert ezúttal egy rendkívül titkos projektről van szó. Gyermekként azonban pont ennek az ellenkezőjét tette és ezért jól emlékszik, hogy a kísérletet dr. John Gittinger kezdte, de dr. Cameron adta be neki az injekciókat és a röntgenbesugárzást dr. Green végezte. Ekkor közölte vele dr. Sidney Gottlieb, hogy most már alkalmas a "Big A"-re, értve ez alatt az "Artichoke" programot. Mire hazaért, már csak arra emlékezett, amilyen magyarázatokat kapott dr. Robert G. Heath-től, a Tulane Orvosi Egyetem orvosától. Ő magyarázta meg neki, hogy mitől származnak sérülései, a tűszúrások nyomai, az égési sebek a fején, az ujján és még a nemi szerve körül is. Mivel ekkor már teljes kontroll alá került az agya, mindezt elhitte. A következő évben egy Maryland állambeli szálláshelyre vitték, amelyet Deep Creek Cabins-nek neveztek, és ahol megtanulta, hogy miként kell szexuálisan kielégíteni a férfiakat. Kiképezték arra, hogyan vegye rá őket, hogy magukról beszéljenek. Maga Richard Helms, a CIA egykori helyettes igazgatója, dr. Gottlieb, George White és Morris Allen készült arra, hogy lefilmeznek annyi magas beosztású állami tisztségviselőt, egyetemi intézetek és alapítványok vezetőit, amennyit csak lehetséges azért, hogy később, amikor már elfogynak az agykontroll és sugárkísérletekre fordítható pénzek, akkor kikényszeríthessék tőlük a további finanszírozást. Claudia Mullent kiképezték, hogy csapdába ejtsen gyanútlan férfiakat. Mindössze 9 éves volt, amikor megkezdődött szexuális célokra való bevetése. Tanúja volt egy beszélgetésnek az Office of Research and Development-ről, ORD (A Kutatási és Fejlesztési Hivatalról). Ezt dr. Green, dr. Steven Aldridge, Martin Orne és Morris Allen irányította. Ekkoriban kiszivárogtak hírek arról, hogy New Orleans-ban sok visszamaradott gyermek nagy adag besugárzást kapott. Dr. Gottlieb ekkor megkérdezte az egyik kollégáját, Wilsont, hogy miért aggódik oly nagyon e gyermekekért, mikor végül is ők lesznek a legutolsók, akik kifecsegik a dolgokat.

184

hogy még mindig kontroll alatt állnak. hogy már szexuálisan bántalmazták. Martin Orne. vagy sem? Valerie Wolf elmondotta.Egy más alkalommal dr. Lois L. egész pontosan nem tudják megmondani. hogy apja volt az. ezek az események vajon ugyanarra az időszakra esnek. Miután sikeresen átment a vizsgálati teszteken. és kisgyermekkorától szexuálisan is visszaélt vele. hogy a jövőben is folytatódhassanak. Thomas arról érdeklődött. Apja belopódzott hozzá. akik azt a megbizatást kapták. hogy az agykontroll projektek keretében milyen visszaélések történtek a sugárzások alkalmazásával. akkor anyjával is beszélgetett róluk. a benne résztvevő személyek és létesítmények neveit. hogy további vizsgálat legyen. hogy valódi anyja tudott-e minderről. az alkalmazott teszteket. A megfigyelés célja annak a kiderítése volt. hogy apja dr. Azok a személyek. az Elnöki Bizottság másik tagja azt tudakolta. hogy hol voltak az áldozatok szülei. Ő ajánlotta dr. hogy a beszámolók 1940-től kezdődve lényegében ugyanazt az időszakot ívelik át. hogy meg tudja nevezni az államilag finanszírozott kísérleti projekteket. később pedig az Institute for Experimental Research (A kísérleti kutatási intézet) élére került. Kezdettől fogva ő nevelte. Thomasnak. Claudia Mullen válaszában elmondotta. Ez az asszony akkoriban a Tulane Egyetem irányító testülete elnökének a barátja volt. amikor 4 éves volt. vegyszerek és drogok következtében nem képes munkavégzésre. mikor anyja aludt és elvitte őt. aki már a kísérleti projekt résztvevője volt. Norris. vagy sem? Wolf mégis úgy gondolta. Ezért DeNicola azt válaszolta C. így bekerült a programba. Emlékeztetett arra. hogy kísérjék figyelemmel kezdettől fogva az áldozatok visszaemlékezéseit. hogy miután országszerte számosan emlékeznek hasonló körülményekre. aki tulajdonképpen beszervezte. Ezekre a kísérletekre általában éjjel került sor. Green köréhez tartozott. Apja igen korán meghalt és azt sem tudja. hogy a tényleges kísérletek mikor kezdődtek. amely feltárja. és a kísérletek zsarolásra használható részét. azért. Az egyetlen lehetőség az áldozatok számára. hogy kezelje a Claudiánál észlelhető pszichiátriai problémákat. Mullen elmondotta az Elnöki Tanácsadó Bizottságnak. aki szexuálisan visszaélt vele. Heath-t. Minderre nem volt szükség és egyáltalán nem kellett volna megengedni. mivel szülei elváltak. hogy két és fél éves korában örökbe fogadta egy asszony. hogy a kísérletek az 1940-es évektől kezdődően az 1970-es éveken át feltehetően 1984-ig tartottak. aki ekkor a hivatal igazgatója volt. az alkalmazott besugárzások. hogy kiharcolják egy másik Elnöki Bizottság segítségével az agykontroll kísérletek nyilvánosságra hozatalát. megtalálta benne az ideális kísérleti alanyt. hogy hazájukat védik. Emiatt kisgyermekkorától kezdve szabadulni akart az apjától. és miként szervezték be őket a kísérletekbe? Christine DeNicola azt válaszolta. hogy mindez vele és sok más társával arra hivatkozva történt. Duncan C. fokozni kell a szokásos kényszerítéseket. és gyermekek világrahozatalára. úgyhogy nem tudott semmit a történtekről. Anyjának nem volt tudomása a kísérletekről. emberileg képes volt ilyesmire. A tanúvallomásokat követően az Elnöki Tanácsadó Bizottság tagjai kérdéseket tettek fel. Anyja szerint apja. hogy továbbra is megkapják a különböző forrásokból a pénzügyi támogatást a sugárzási és agykontroll projektekhez. Amikor azonban az emlékképek kezdtek összerendeződni. Ezzel lehet megelőzni azt. kijelentette. Amikor Heath felismerte. aki a légierőnél volt alkalmazásban. A rajta végzett kísérletek. 185 . De a már eddig felsoroltak is elegendőek ahhoz.

Thomasnak arra a kérdésére. Thomas figyelmét az Office of Research and Development-nél (a Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál). hogy a CIA-n kívül számos más szervezet is részt vett a kísérletekben. amely a "Radiation File Information" (Sugárzási-akta információ) címet viselte. Dr. hogy egy ilyen nagy és hosszú időn át tartó programról ne készüljenek dokumentumok. Dr. hogy ők soha nem végeztek semmiféle sugárzási kísérletet. Thomas figyelmét. és arra a beszélgetésre. hogy az igazság kiderítésében kulcsszerepet játszanak a dokumentáris bizonyítékok. Ebben egyértelműen sugárkísérletekről volt szó. hogy dr. mert arra számítva. amely a sugárzással végzett kísérletekre utal? Ezt azért kérdezte. hogy ezek hol vannak? A helyzet a "22-es csapdájához" hasonló. és egymás között megosztották. és ő volt az. ami elérhető volt. mivel ők a titoktartásban érdekeltek és nem adják át. Figyelembe kell azonban venni. viseltek maszkot. még pedig ha az információkoz való szabad hozzáférését biztosító törvény alapján beszerzi az erre vonatkozó adatokat. hogy vagy erősítse. A kísérleti alanyok is kaptak számokat és Mullen a saját számát is hallotta. aki tudományos kutatóként le tudta ellenőrizni. Alan Scheflin nyilatkozatát már becsatolták. aki gondoskodott arról. Dr. mások viszont egyértelműen agykontroll kísérletek voltak. Nem tudja elképzelni. Csak egyetlen módon tudhatott róluk. hogy Claudia emlékezéseit elküldte Alan Scheflin-nek. 186 . Valerie Wolf utalt arra. mert a CIA részéről közölték vele. hogy erre a kísérleti alanyok biztosan nem fognak visszaemlékezni. Ezért a vizsgálat tovább folytatásához dokumentációra lenne szükség. de tartottak attól. a család.Mullen ehhez hozzátette. Duncan C. az összegyűjtött ismereteket publikálták. Valerie Wolf pedig dr. mert biztosak voltak abban. A problémát az okozza. L. Steven Aldridge és Martin Orne irányított. Azért nem rejtették arcukat. ha valamennyi dokumentáció a CIA titkos aktáiban található. vagyis az anyjának a barátja. és még a pontos témákat is megjelölte. hogy tovább is tarthattak. amelyeket dr. mert az ő monitorozója a Tulane Egyetem egyik orvosa volt. mégpedig nem publikált forrásokból. az ORD-nél található iratanyagokra. Éppen ezért jelentős mennyiségű iratanyagot lehetne ezeknél fellelni. Wilson Greenre hívta fel dr. hogy milyen erőfeszítések történtek a CIA dokumentumok beszerzésére. Megszerezték. Christine DeNicola végül elővett iratgyűjtőjéből egy aktát. Ő megadta a projektek számait. mind a sugárkísérletekben rész vett. Valerie Wolf elmondotta a Bizottságnak. vagy cáfolja meg azokat. Kérdés az. Az ország különböző részeiben más személyek is tettek ilyen erőfeszítéseket. amit ő kihallgatott és leírt. A kísérletek irányítói mindent megtettek az emlékezetvesztés előidézésére. Thomas megjegyezte. hogy a titkos iratok hozzáférhetősége nélkül ezeket az adatokat nem lehet leellenőrizni. hogy úgyis mindent elfelejt a kísérletek következtében. Néhány kísérleti alannyal sugárzási agykontroll kísérleteket folytattak. Valerie Wolf ezért további segítséget kért az Elnöki Bizottságtól. Ebben megtalálhatóak a kísérleti alanyok és a kísérletek nevei. Ez az. és mindent elfelejtsen. hogy van-e olyan dokumentum. nyíltan beszéltek előtte. Arra kérte. valamint számos kódszám. de Claudia emlékeinek a túlnyomó többsége beigazolódott. Ő 20 év óta próbálkozik az információ szabadságáról szóló törvény alapján megszerezni a szükséges bizonyító anyagot. Az ismertté vált adatok szerint ő mind az agykontroll. Egyeseket nem lehetett leellenőrizni. hogy az emlékezetgátló falak mégis ledőlnek és egyre több tényre derül fény. mert nem állt rendelkezésre információ. az alprogramok jelzéseit. Ekkor Claudia Mullen felhívta dr. amit Alan Scheflin közölt vele. és beszéltek nyíltan. neveit. hogy ő mindig visszatérjen. Thomas ez után azt kérdezte. Egyes kísérletek kizárólag sugárzással kapcsolatosak.

ha valaha is beszélne minderről. Szülei. A rendelőhöz csatlakozott egy terem. valamint gyakori elektrosokkal programozták. Amikor az injekciók behatoltak az agyába. ahogyan emlékezett rá. Időnként fellazító. mintha jég öntené el a koponyáját. Őt pedig bántalmazták egészen addig. Extrém hatásokat váltottak ki az agyában. A kísérletekhez használt két épületet azonban 1968-ban lebontották. enyhítő injekciókat kapott a koponyájánál. hogy a rendelő a csatlakozó helyiségekkel és alagsori szobákkal pontosan ugyanolyan állapotban van. injekciózással. Nyáron elvitték egy egyetemi campus-ba. amely kontrollálta az áram erősségét és frekvenciáját. s meglepődve látta. Erről a mostani meghallgatásig nem tudta. amelyeken keresztülment. Starr két évvel ezelőtt kezdett visszaemlékezni azokra a kísérletekre. szétterpesztett lábakkal ráfektették egy székhez hasonló eszközre és megkötözték. a Delta 5133867-re. aki nyugdíjas katona volt. Átment egy másik hálóterembe. Ezután injekciót kapott a farcsontba. Apját tilos parkolás ürügyével őrizetbe vették. amikor például kis fülkébe zárták és úgy bántak vele. ha eljárna a szája. egy magas rangú katonatisztet látott. nyitva hagyták az ajtót és ő azon kisurrant. de el is vehetik ezt tőle. Ezt egészen addig végezték. majd egy földalatti alagúton keresztül a kísérleti-helyre vitték. Két évvel ezelőtt visszatért erre a helyre. akik rákban haltak meg. mint egy kutyával.Suzzanne Starr tanúvallomása Starr asszony a New Mexico állambeli Chimayo-ból érkezett a washingtoni meghallgatásra. hogy megismerje ezeket. de fel tudná ismerni. négy cső jött ki és csatlakozott egybe. amíg az anyja alá nem írt egy nyilatkozatot. majd vizet is adtak neki. hogy Geigerszámláló lehetett. Azt sem tudta. mint ahogy emlékezett rá. maguk is agykontroll kísérletek alanyai voltak és így került ő rá is a sor. hogy mi a Béta-kód. Az első feltörő emlékkép arra megalázásra vonatkozik. és amikor a terembe bemenve megpillantotta ezt a személyt. több környékbeli gyermeket is bevont a kísérletekbe. A kísérletek magukba foglalták az úgynevezett "enviromental deprivation"-t (környezet-megvonást). Felső karját megbilincselték és az ujjaira is helyeztek 187 . A technikus egy monitort figyelt. evvel ellenőrizték a fejét. hogy ki ez az ember. Ez a cső hozzá volt kapcsolva a koponyájánál behelyezett tűkhöz. Beszámolt Starr asszony olyan kísérletről is. Arccal lefelé. Ekkor megragadták és elkezdték elektrosokkolni. Ekkor valaki rákiáltott. a hátgerincének a középső részébe és a koponyájának az alsó részébe. amiről Suzzanne Starr most utólag úgy gondolja. amelyet ennek az orvosnak a rendelőjéhez tartozó alagsori helyiségben élt át. hogy egy kísérletnek a kódszáma. ha megmutatnák a fényképét. Ezután tűket szurkáltak a hátgerincébe. hogy mi történt vele 3 és 12 éves kora között. hogy az amerikai népnek a saját jövője érdekében joga van ahhoz. Suzzanne Starr beszámolt az Elnöki Bizottságnak. úgy érezte. amikor valamilyen zavar történt. A család orvosa. hogy folyamatosan emlékezik egy delta kódra. Elmondotta. amelyet sátánista szertartásra használtak. 1949-ben született. Ettől kezdve gyakran görcsökbe rándult és ez jelenleg is tart. Őt hívták a náci doktornak. s csaknem mindent ugyanúgy talált. Elzárták egy hálószobába. valamit felhelyeztek az orrába és elvesztette az eszméletét. Nem tudta. hogy a kísérletben résztvevő többi gyerekkel együtt vele is azt közölték: hazájuk szolgálatára választották ki őket. hogy visszaadták neki az épelméjűséget (sanity). Egyik alkalommal. A mai napig tartja ehhez magát. farcsontjába. Másfél évvel ezelőtt felkeresték ugyanezt a campus-t. Gyors forgatással (spin programming). 20 éves koráig ezt az egyetlen orvost ismerte Starr asszony is. amelyben sugárzást alkalmaztak. a Colorado hegységben élt. Suzzanne Starr elmondotta. Ezért úgy véli. akkor elektrosokkolták és közölték vele. Jobbra volt egy eszköz öt nyílással. amíg pszichotikus állapotba került. Az agykontroll kísérletek során halálosan megfenyegették.

levették a székről. Ez a kísérlet rendkívül fájdalmas volt. Visszatekintve úgy gondolja. hogy az Egyesült Államokban legmagasabb szinten is volt vizsgálat . amelyek a gerinc közepénél voltak elhelyezve. Öt évvel ezelőtt kezdett kutatni az igazság után. Visszaemlékezik rá. akit kísérletezésre használtak.aki mindvégig tartózkodó magatartást tanúsított. hogy az csak maradék. Egy másik kísérlet során levegőt juttattak a méhébe és kitágították a hasüregét is levegővel. hogy megerőszakolják? Most már tudja. Ez a későbbi vizsgálat olyan fájdalmas volt. Suzzanne Starr ez után köszönetét fejezte ki Clinton elnöknek. amikor már azt hitték. Egy terapeuta segítségével . Az ágyban fekve ő is úgy gondolta. amely rendkívül fájdalmas folyamat volt. Tart ugyan a következményektől. ránézett a technikus: "Úgy tűnik. 188 . Fiú csecsemőt szült. Ezután felültették. Ez az egyetlen gyermek. hogy abba kellett hagyni. Ha csak az agya halt el.szakértők bevonásával a tudat és magatartás befolyásolását célzó. Ekkor valami szörnyűt érzett a homlokában és elvesztette az eszméletét. akinek életet adott. hogy 17 éves korában terhes volt. amelyek rendkívüli fájdalmat okoztak. hacsak elő nem fordultak olyan abortuszok. hogy miért pont ilyesmiről képzelődik egy 4-5 éves gyermek? Miért gondol arra. mintha ő öntudatlan lenne és nem is egy emberi lény. akivel kísérleteket végeznek a katonák. hogy lángol a feje. és hogy tanúvallomást tehetett Amerika egyik legszégyenteljesebb titkáról. mert ez valójában meg is történt vele. közpénzekből finanszírozott kísérletekről. adj neki egy kis folyadékot. Ekkor valamit eresztettek azokba a tűkbe. akkor megrendezünk egy balesetet". hogy halott. amikor később férjével együtt gyermeket akartak. amelyeket titokban végeztek tudomással nem bíró. Ugyanakkor emlékszik. Úgy beszéltek mellette. Időnként valami történt a karján lévő kapcsokkal. de elég ahhoz. Úgy tűnik. Később azon tűnődött. E néhány Washingtonban elhangzott tanúvallomás ismertetése azonban elegendő annak a bizonyítására. hogy azért. Időnként mértékeket vettek.kezdődött el a visszaprogramozása. Megröntgenezték a méhét. ahonnan jött. hogy a gerincfolyadékát tesztelték. akkor még használhatjuk további kísérletekhez. hogy 4 és 5 éves korában gyakran fantáziált az ágyban: náci koncentrációs táborban lévő zsidó hercegnőnek képzelte magát. hogy az injekciókra azt mondták. amelyekről nincs tudomása. hogy tényleg az. de nem hajlandó hallgatás árán megvásárolni nyugalmát. megerőszakolják és megdícsérik. hogy kinevezte ezt a Bizottságot. Tréfálkoztak. Suzzanne Starr még elmondta az Elnöki Bizottságnak. Ehhez hasonló vizsgálaton ment keresztül. mint egy karácsonyfa. és egy csőbe nyomták az orrát.valamit. A fejéhez kapcsolt drótok egy elektroenkefalográfhoz vezettek. hogy ezt elveszítettük. hogy az egész folyamatot tanították valakinek. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság számos helyszíni meghallgatást is tartott. nem hipnotizálta . köztük gyermekeken. Nos. hogy milyen bátor kislány. hogy ennek a gyereknek a feje kigyúljon. nem befolyásolta. és radioaktív anyagot injekcióztak a petevezetékébe. úgyis van elég. Gyakran elhangzott. hozzájárulásukat nem adó személyeken. Soha nem volt normális terhessége és nem képes gyermeket szülni. Egy másik kísérlet alkalmával. Ha halott.

hogy miért fordulhatnak elő ilyen jelenségek.azaz gondolatolvasó gépezet vagy gondolatgép. Újdonsült amerikai állampolgárként nagyon büszke választott hazájára. hogy mikrohullámon keresztül indukált hangokkal valóban elmezavarba lehet kergetni embereket és igen sok autót felszereltek elektromágneses hullámokat kibocsátó készülékekkel. fejezet A gondolatolvasó gép Alan Yu. hogy gondolkodnak. mert rádióhullámokkal zaklatják őket és a fejükön belül hangokat hallanak. amely képes elolvasni a másik ember gondolatait. Még mielőtt Alan Yu kivándorolt az Egyesült Államokba. amerikai állampolgár korábban a tajvani hadsereg alezredese volt és a tajpeji Nemzetvédelmi Minisztériumban dolgozott. amelyeket az Egyesült Államok alapító atyái. Miért engedi ezt meg a társadalom? Miért nem követelik az állampolgárok a Kongresszustól. tavaszán Alan Yu kezébe került egy dokumentum arról. Ebben kifejti. Alan Yu a saját cikkére is utal. vagy röviden Mind Machine . hogy csak ilyen eszközök és technikák alkalmazásával biztosítható az ország védelme? Ez az új gépezet egyelőre nem kellően ismert a nagyközönség számára. A CIA hamar felismerte. hogy hozzon olyan törvényeket. amikor a South China Morning Post című lap beszámolt arról. 189 . Ha ezt az eszközt törvényi korlátok nélkül lehet alkalmazni."A magánszféra és a gondolatok szabadsága" címmel jelent meg. hogy pótalkatrészeket vásároljanak a meghibásodott gépekhez. Ezt Tajvanban Psychological Language Machine-nek. Pszichológiai Nyelvgépnek nevezték. a történelem egyik legnagyszerűbb alkotásában. A neve: Mind Reading Machine.6. akkor az sérti az Amerikai Alkotmányban garantált alapvető emberi. mert neki kellett . A találmány eredeti célja az volt. Alan Yu alaposan áttanulmányozta Julianne McKinney-nek a hadsereg hírszerzőszolgálata korábbi tisztjének azt az 1992-ben publikált jelentését. Alan Yu ennek a gépezetnek a létezéséről először 1970-ben szerzett tudomást.Mikrohullámú zaklatás és agykontroll kísérletezés" címet viselte. ez a "Pszichológiai Nyelvgép" a tajvani biztonsági szervezetek leghatékonyabb eszközévé vált. Önmagától adódik a kérdés. Az FBI szóvivője is elismerte: sokan fordulnak a szövetségi rendőrséghez azzal a kéréssel. hogy a tajvani katonai rendőrség vásárolt ilyen gondolatolvasó gépet az Egyesült Államoktól. hogy ez fontos találmány és megvásárolta a szabadalmat. A dokumentum azért került Alan Yu-hoz. 1984. Mi a gondolatolvasó gép? Ez lényegében egy elektromágneses sugárzást kibocsátó szerkezet. hogy elősegítse a súlyos autóbalesetek áldozatainak a kihallgatását. Ugyanis a súlyosan sérültek nem tudtak beszélni.és szabadságjogokat. amely "Freedom of your Privacy and Thoughts" . hogy nyújtsanak nekik segítséget.jóváhagynia. amelyekkel gyötörni tudják az embereket.mint gazdasági tisztnek . az Amerikai Alkotmányban rögzítettek. de feltételezhető volt. hogy az amerikai University of Maryland kutatói feltaláltak egy olyan gépezetet. és hisz azokban a nemes elvekben. amelyek szabályozzák ennek a technikának a használatát? Igaz-e az. mint a hadsereg egyik gazdasági vezetője. amely a "Microwaves Harassment and Mind Control Experimentation .

de még a betonon is. vagyis a rádióhullámok alkalmazását az emberek hipnotizálására és gondolataik megváltoztatására. Ezért Delgado az 1970-es években az ESB-ről áttért az EMR-re. hogy az "EMR Mind Machine" (Elektromagnetic Radiation Mind Machine . Ötödik érvként hivatkozik Alan Yu Dr. Hetedik érvként Alan Yu hivatkozik arra. illetve orosz agykontroll-kutató intézetek már az 1950-es és 60-as években is az elektromágneses hullámokat kutatták. A fentieket azért részleteztük. amely szerint csak az elektromágneses hullámok képesek befolyásolni az emberi test különböző működési folyamatait. Ugyanezt támasztja alá a biológia tudománya is. Dr. Ezért kizárólag elektromágneses-sugárzással működő szerkezet volt képes Tajvanban távirányítással felderíteni egy adott célszemély gondolatait. hogy sugárfegyverről van szó. amelyik alátámasztotta Alan Yu feltételezéseit a fegyverrel kapcsolatban. mert ezek támasztják alá azt. A CIA agykontroll-programja 190 . Orosz tudósok fedezték fel először. Delgado ELF-hullámhosszat (Extremly Low Frequency) használt álmosság előidézéséhez vagy mániákus viselkedés kiváltására a majmoknál. hogy az elektromágneses hullámokat agykontroll céljára lehetne használni. hogy a gondolatolvasó gép elektromágneses sugárzás segítségével működik. hogy a vezető szovjet. mert át tud hatolni nemcsak a fa.Az egykori tajvani tiszt. a tégla és a fém falakon . Így pontosan feltérképezték az agy működését. Az illető "szívgyengeség" következtében meghalt 1988-ban. a Yale Egyetem professzorának az ESB-kísérleteire (Electrical Stimulation of the Brain). Onnan lehet tudni. Tajvanban a földrengés-veszély miatt a legtöbb ház megerősített betonból készül. a test elektromossága révén. a Cornell Egyetem kutatója. Mivel egészségi állapota kifogástalan volt. Az emberi magatartás befolyásolására végzett CIA kísérleteknél kezdetben a kísérleti állat agyába elektródákat helyeztek. az emberi magatartás megváltoztatására. hogy nagyon pontos elektromágneses sugárral (EMR) befolyásolják az agyműködést. José Delgado-nak. A mikrohullámú frekvenciák alkalmasak a beszéd formájában való üzenet továbbítására az emberi agyba. az ESB-hez hasonlóan. Allan Frey. hogy az ELF-hullámok alkalmasak az emberi gondolatok elfolytására. Ezért kezdtek el kísérletezni azzal. Stephen Aldrich pedig elektromos és rádiójeleket használt arra a célra. akit ezzel az eszközzel követtek nyomon. Delgado bebizonyította. Ehhez hasonló ölési technikáról számolt be Dr. 35 éves korában. Ezért rendszeresítették az elektromágneses hullámok. hogy a mikrohullámú fegyver alkalmazása következtében halt meg. amelyeket aztán elektromos jelzésekkel stimuláltak. Egy harmadik érv. az akarat befolyásolására. és ebben az időben egy zászlóalj élén állt. arra lehetett következtetni.Elektromágneses sugárzással működő gondolatgép) valóban elektromágneses sugárzással működtetett eszköz: Ismert olyan személyt Tajvanon. hogy távirányítással jutasson el jeleket a kísérleti állatok agyába beültetetett inplantátumokhoz. hogy radarral több kilométer távolságra meg tud találni egy legyet és 40 kilométer távolságban is egy személyt. a következő tények alapján következtetett arra.

További előrelépés volt az. mert úgy vélte. és ennek segítségével még a süket emberek is képesek hallani. a National Institutes of Health (Nemzeti Egészségügyi Intézet) kutatója azt próbálta feltérképezni. a CIA technikai szolgálatának az igazgatója 1973ban a CIA valamennyi agykontrollra vonatkozó feljegyzését megsemmisítette. a "The Search for Mandurian Candidate" . hogy a mikrohullámú frekvenciákat fel lehet használni üzenetek továbbítására. hogy emiatt nem emlékszik semmilyen agykontroll-kísérletre vonatkozó részletre és információra. Megvásárolta a CIA számára. decemberében megtudta. John Lilly. hogy a KGB alacsony-frekvenciájú elektromágneses hullámokkal bombázta az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségét. Más szovjet kutatók az emberi agyat körülvevő bioelektromos mezőbe való behatolást kutatták azért. joggal feltételezhetjük. hogy hipnotikus álomból sugár-behatással ébressze fel a kísérleti alanyokat. Ezekről a CIA dokumentumaiban találunk adatokat. 1959-ben jelentős felfedezést tett Dr. Lilly egy rövid ideig együttműködött a CIA-val. mert nem akarta. mivel az láthatatlan. az ejakulációt és az orgazmust a hím majmoknál. a távszuggeszcióval. azaz ők is használták az EMR-t. 1960-ban bejárta a világot a hír. hogy kutatásait a CIA az emberek elektronikus távirányítására használja. folytatva Dr. hogy az megkönnyíti úgy az emberek elaltatását. Erre hivatkozva 1977-ben azt állította a Szenátus vizsgálóbizottsága előtt. az agyukba helyezett elektródák segítségével. Dr."A mandzsúriai merénylő keresése" című munkájában dokumentálja a CIA-nak az agykontroll-kutatás terén végzett tevékenységét. Stephen Aldrich. A CIA ezt követően megkezdte kutatásait abban az irányban. 1953-ban Dr. augusztusában három ízben. Sidney Gottlieb. hogy amerikai társaik is képesek voltak rá. kidolgozta azt a módszert. kapcsolatuk azért szakadt meg. A Washington Post 1977. amely 1949-ben kezdődött. amelyek felelősek a fájdalom. a gondolatolvasó gép és a vele kapcsolatos technológia kidolgozásában. valamint azzal foglalkozott. az agyba ültetett implantátumok segítségével. hogy az agy melyik része milyen testi funkciókat irányít? Az elektrostimuláció segítségével felfedezte a majmok agyában azokat a pontosan lokalizálható helyeket. Morse Allen kutató 1950. Az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó gép prototípusának az előállítása tette lehetővé a korábbi agykontroll 191 . a nagy távolságból végzett telepátiával. hogy elolvassák a gondolatokat és kontrolálják az agyműködést. az aggódás és a düh kiváltásáért. nincs vezetékekre szükség és nem hagy nyomot. Az elektronikus gondolatolvasással kapcsolatos szovjet kísérletek 1960-at követően hét laboratórium is bekapcsolódott ebbe a munkába. hogy miként lehet az elektromágneses hullámokat felhasználni az agykontroll céljára. A bioinformációs szekció vezetője. Ha mindez sikerült a szovjet kutatóknak. amelyek ellenőrzésük alatt tartották az erekciót. amikor bebizonyította. amikor Dr. amelynek a segítségével távolból lehet irányítani az állatokat. Kogan. E tevékenységben kiemelkedő szerep jutott az MK-Ultra nevű programnak. Mindez arra utal. szeptemberében pedig egy alkalommal tudósított arról. Pontosan meghatározta azokat az agyterületeket is. hogy Dr. hogy nem lesz szükség elektrosokk vagy drogok igénybevételére. a félelem. hogy a KGB megkezdte az elektromágneses sugárzás alkalmazását a gondolatolvasó szerkezetek létrehozásánál.John Marks. Lilly kutatásait. Az Egyesült Államokban 80 különböző intézmény működött együtt a CIA-val. Allen Frey. hogy az egyik Richmond-i kórházban kifejlesztettek egy elektromos altató gépet.

Joseph C. hogy a rádió sugárzás-mezejében levő emberekre hogyan hat az energia és vajon könnyebben hipnotizálható-e az a személy. Erre azonban csak azután törekedhetett. akkor is. és ellenőrzést gyakorolni az agyába így eljutatott információ felett. a hipnózis. 1974ben a CIA olyan technika kidolgozására törekedett. Tehát nincs szükség vevőkészülékekre. vagy megváltoztatását. 1974-ben ezért felkarolták J. amely számos CIA agykontroll-kísérletre. valamint az interpretációjukra. csak utána jöhet az a törekvés. ha hangtalanul használtuk a nyelvet. Becker. és azok rendeltetésére is hivatkozik. amely alkalmas az emberi szervezet kontrolljára és aktiválására. F. Becker írja. 1977. mivel azok az elektródák használatával stimulálták az agyat. A TRM (Thoughts Reading Machine . hogy a mikrohullámok alkalmasak az emberi agyhullámok utánzására és a velük való kommunikációra. kiváló ismerője volt az élő organizmus elektromos tevékenységének. Sharp 1973-ban önmagát használta kísérleti alanynak. hogy az elektromágneses agykontroll kísérleteket a CIA 1960-ban indította be. ha már olvasni tudta az emberi gondolatokat. Egy olyan elektronikus távirányítási technikát akartak kifejleszteni. Robert O. Dr. Sidney Gottlieb-et. A normális beszéd a hangos nyelvhasználat. az agyban keletkező bioelektromos impulzus pontosan ugyanaz. Dr. A gondolkodási folyamat hangtalan nyelvhasználat.Gondolatolvasó Gép) már 1973-ban létezett."A test elektromossága" címmel. akkor ezt a technológiát akarták előnyben részesíteni az ultrahang technológiával szemben. Ha pedig ez így van. azaz nyelvet a tudatunkon belül. hogy a TRM gondolatolvasó mechanizmus sikeresen tud működni. Bebizonyosodott. A gondolatok ugyanis ki nem mondott. Gottlieb kijelentette: "Élénk érdeklődés volt aziránt. hang nélküli szavakat jelentenek. A híressé és hírhedté vált MK-Ultra program keretében. vagyis egy lényegesen komplikáltabb és nehézkesebb technikát alkalmaztak. Dr. vagy ha a szavakat hangosan 192 . Csak amikor már képesek a gondolkodási folyamat nyomon követésére. az illetékesek már rájöttek. Ezen túlmenően a célszemély nem képes ellenállni ennek a behatolásnak. amely lehetővé teszi hipnózis útján az emberi gondolkodás befolyásolását. 1985-ben könyvet írt "The Body Electric" . Schapitz-nak az elektromágneses sugárzással kiváltott hipnózissal kapcsolatos kutatásait. hogy ezt a folyamatot befolyásolják és megváltoztassák. vagy pedig kimondja ugyanazt a frázist. szeptember 21-én a washingtoni Szenátus egészségügyi és tudományos-kutatási albizottsága kihallgatta Dr. az MK-ULTRA program igazgatóját. Amikor valaki elgondolja. aki ilyen rádiósugárzás alatt áll?" A kérdés és a válasz is arra utal. a tudattágító és halucinatív drogok és más eszközök felhasználásával törekedtek a bioelektrikus érzékelési módszer kidolgozására. majd pedig mikrohullámú impulzusokkal audiogrammot sugároztatott az agyába. aki kétszer is volt a Nobel-díj várományosa. és az üzenetet átkódoló szerkezetekre. Dr. Egy visszhang-mentes szobában helyezkedett el.kísérletek dokumentumainak a részleges megsemmisítését. a bioelektromagnetizmus kutatója. A hipnózis alkalmazásához szükséges hangzószavak modulált elektromágneses energiával közvetlenül is bejuttathatók az emberi agy tudatalatti részeibe. amelyet az orosz tudósok fejlesztettek ki a saját gondolatolvasó gépük számára.

azzal is kapcsolatban lehet. vagyis a gondolatolvasó gépet. ha képes vagyok érzékelni. gondolatoknak megfelelő impulzusmintákat és az erre vonatkozó szótárat elkészítsék. hogy a gondolatolvasó gép működését továbbfejlesszék. vagy hipnózist előidézni elektromágneses radarhullámok (EMR) segítségével az emberi magatartás befolyásolására. amely elvezeti őket az általuk fontosnak tartott információkhoz. hanem azt érzékeli. hogy miként reagál az agy arra. hogy mely képek ismertek és mely képek nem. és egy komputerhez továbbítják. tudatküszöb-alatti üzeneteket továbbítani. Az önkéntes kísérleti alanyok számára különböző képeket villantottak fel. hogy a CIA 1973-ban számos agykontrollra vonatkozó dokumentációt megsemmisített. Azaz. Vagyis ha azt mondom: Hogy vagy? Ugyanaz a bioelektromos impulzus jön létre. a vizuális jelenségeket hordozó agyhullámok beazonosítása és rögzítése. ha a kísérleti alany egy szót sem szólt. amely azokat átkódolja. A cél az volt. egy kórházban. hogy olyasmire gondoljon. hogy a célszemély miről gondolkodik. A szerkezet egy komputert használt. hogy olyan személyek 193 . Valójában azonban arra törekedett. Dr. még akkor is. Ez abban különbözik a tudatban keletkező saját gondolattól. azaz az agya által kibocsátott mikrohullámokat felfogják. Ezt követően már csak idő kérdése volt. hogy az illető nem a saját hangját hallja. ahol megvizsgálták az orosz Lida nevű szerkezetet. hogy azok már elavultak. hogy a CIA kísérleteket folytat a szem és az agy közti kapcsolat alaposabb feltárására. Joseph C. azaz a kimondott szavaknak megfelelő elektromos impulzusokat kell továbbítani. Sharp bebizonyította. Megoldandó feladat volt még a gondolatolvasó gépezet működtetői számára a célszemély befolyásolása úgy. Ha pedig ez lehetséges. Az a körülmény. A szavakat hordozó mikrohullámú impulzusok az agyban jelentéssel bíró gondolattá vállnak. 1975-ben már kipróbálták a gondolatolvasó gép egy kezdetleges prototípusát a Stanford Research Institute-ban (a Stanford Kutatóintézetben). amit a szemek látnak. mivel sikerült előállítani a TRM-et. szeptember 25-én a Washington Post jelentette. Hivatalosan azt állították. hogy ez a kísérlet az ún. hogy összegyűjtsék az adott szavaknak. A San Diegó-i kórházban két éven át felmérték. miközben rögzítette a csendben gondolkodó személy agyműködését. 1977. hogy a mikrohullámok alkalmasak kimondott szavak továbbítására az emberi tudatba. A komputer meg tudta határozni. amely korlátolt számban felismerte a szavakat. Ez a kis adókészülék 10 Mhz-es hullámokat bocsátott ki. Ezért felmerült az igény olyan elektromágneses sugárzás technikára. Hamarosan azonban megszülettek azok a gépezetek. akkor ezeket a bioelektromos hullámokat átírhatom szavakra. 1974-ben számos olyan kísérletre került sor a CIA megbízásából. miközben a célszemély gondolkodik. és valamennyi különböző agyhullámokat váltott ki. hogy egy konkrét személy agyában milyen bioelektromos impulzusok keletkeznek. amelyek a közhasznú szavak tízezreit tudták beazonosítani az agyhullámok alapján. Külön feladatot jelentett a képeket. amelyek bizonyították. Lie-Detector (Hazuság-vizsgáló gép) tökéletesítését szolgálta. vagyis dekódolhatom az agy elektromos impulzusait. A kísérleti eredmények nyolcvan százalék pontosságúak. mintha valaki suttogva szólna hozzá a fejében. 1983-ban Loma Lindában. hogy lehetséges kimondott szavakat. Amikor tehát valaki gondolkodik és gondolati impulzusait. akkor elolvasható a képernyőn. mintha csak gondolnám ezt. akkor a fordítottjának is lehetségesnek kell lennie. tanácskozásra került sor. Ehhez hasonló gépet használtak a koreai háborúkban a hadifoglyokkal szemben.kimondtuk. amellyel nyugalmi állapotba hozva még befolyásolhatóbbá lehetett tenni a célszemélyt. amely lehetővé teszi az emberi gondolkodás irányának és tartalmának megváltoztatását.

vagy jelenetet rendezett emiatt. mindössze 15 percig tartó beszélgetést követően elmebeteggé nyilvánították. akkor megverték. másrészt panaszait csak arra használták. Így még az is lehetővé vált. "Üldözési téveszme és paranoia" volt a diagnózis. és még változatosabban zaklassák. Magas frekvenciájú hangokat hallott a füleiben. Ezután kezdődött az a folyamat. és velőtrázóan fülsértő. és ruhátlanul. Teljesen hiábavalónak bizonyult az állami és a börtönhatóságok megkeresése. mivel egyrészt tudták. Éppen ezért veszélyes a társadalom egészére. a hangokat továbbra is hallotta belülről.gondolataiban is olvashassanak. hogy az alvó személy agyába meghatározott képet faxoljanak. sőt fel is erősödtek. Amikor panaszkodott. A 38 éves Fratus-t 1-től 15 évig terjedő börtönre ítélték rablásért. Amikor betömte. akkor megkezdődhetett a vizuális információkkal kapcsolatos gondolatok távolból való olvasása. a TV készülékek tesztelési mintáihoz hasonlókat. amelyek vizuális információk beazonosítására alkalmasak. Robert O. hogy mi történik. azaz olyan módszerekkel. Erre a kísérletre csak akkor lehetett szükség. David James Fratus 1988. vagy befogta a füleit. matrac nélkül. Ez lehetővé teszi egy totalitárius kormányzás bevezetését terror nélkül. Becker állapította meg. amellyel a távolból olvasni lehet a gondolatokat. Az első négy hónapot követően panaszlevelekkel fordult különböző orvosi és jogi szervezetekhez. és néhány oly magas. hogy szó szerint a falra akart felmászni kínjában.mint például az engedelmesség és engedékenység. hogy még inkább nevetségessé tegyék. hogy a kutatók az EMR segítségével nemcsak az emberi gondolatok puszta megértésére törekedtek. hogy a kísérlet végzője és a kísérleti alany fizikailag távol van egymástól. Elveszítette a tájékozódó képességét. Nyilvánvalóan szándékos és előre megtervezett akcióról volt szó. Nyilvánvaló. Ezeknek a frekvenciáknak a volumene és az intenzitása állítható. Néhány hónapos ilyen gyötrés után teljesen kimerült. Az agymintákat kezdetben vezetékes módszerekkel gyűjtötték. Teljesen elkülönítették és ekkor rendkívül különleges hatások érték. és lehetővé tegye további izolálását. amit Fratus mentális terrorizmusnak nevezett. büntetésként távirányítású elektronikus besugárzásnak vetették alá. Még mindig kínozzák három műszakban. amit Fratus számára az is megerősített. mintha hallucinogén drogok befolyása alatt állna. hogy az elektroenkefalográf (EEG). olyan technika kifejlesztése. napi 24 órán keresztül. és az illető azt gondolja. Dr. akik fizikailag nincsenek jelen. Amikor már megfelelő számú adatot gyűjtöttek össze. levetkőztették. Úgy tűnt. hogy az amerikai Utah tagállam börtönében maga is megtapasztalta: létezik egy olyan technikai eszköz. Ekkor a pszichiáterek egy felületes. Fogalma sem volt. Miután megrendezett konfliktusba keveredett a börtönszemélyzettel. Hiszen csak ekkor van értelme olyan agyhullám-mintáknak a gyűjtésére. kombinálva a rádiófrekvenciával és a mikrohullámú sugárzással. amellyel az emberi tudatot ellenőrizni lehet. 194 . hogy ő erről álmodott. Korábban semmilyen pszichikai megbetegedésben nem szenvedett. Céljuk az emberi agy befolyásolása és megváltoztatása volt. október 18-án beszámolt arról. Ezek a lelki gyötrések és a hetekig tartó alvásmegvonás súlyos következményekkel járt. ha már rendelkezésre álltak az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó szerkezetek. hogy mi történt vele. hogy aláássa hitelét. képes létrehozni meghatározott gondolatokat és hangulatokat . Súlyos fejfájás és álmatlanság gyötörte heteken át. mintha egy elektromosan visszhangzó szobából áramlanának belülről kifelé a hangok. hogy a személyzet időnként gúnyos megjegyzéseket tett: "Mennyire élvezi a fejfájásait? Akar-e néhány Aspirint? Jól alszik-e mister Fratus?" Az elmegyógyászati diagnózis célja is az lehetett. WC papír és ivóvíz nélkül egy vetkőző cellába tették.

valamint a nem-ionizáló elektromágneses sugárzásról. amely nem követi azt. de a múlt hibáiért is. 195 . Így folyamatosan büntetik nem csak a jelen. a "The Nation" és a "The Atlantic" című folyóiratokban jelentek meg. mert a további vizsgálatok David James Fratus állításait támasztották alá. hogy "Fratus megrögzött bajkeverő. Fratus úgy véli. hogy a TV-segítségével befolyásolják minél több ember tudatát. amelyek lehetővé teszik a tudatalatti üzenetek továbbítását a TV-képernyőjén keresztül. hogy az agyát egy komputerizált gondolatolvasó és letapogató gép ellenőrzi. Jelenleg tartanak. kihasználva a rabok kiszolgáltatott helyzetét. A kísérletek folytatódtak és mindent úgy hallott a belső fülében. akkor már rendelkezésre áll a gondolatolvasás technikája. hogy bármilyen agykontroll tevékenység folyna. mintha nagy kapacitású sztereó fülhallgató lenne a fején. Az alvástól való megfosztás. hogy ha szükség van tudatalatti üzenetek TV-képernyőn keresztül való továbbítására. hogy Tajvanon már rendszeresítették a TRM (Thoughts Reading Machine) alkalmazását. akkor érzékeltetik. amelyek a "US News and World Report". mint 50 levél után végül olyan információhoz jutott. júniusi számában. Behatolnak az emlékezet legmélyére. (Ennek részletei olvashatók a brit "Lobster" magazin 1993. közölték. amelyből fogalmat alkothatott magának.) Ez azt jelenti. amellyel minden fizikai és mentális funkciót nyomon tudnak követni. a tudatalatti rétegekbe. és az elektromágneses. Bebizonyosodott. hogy milyen helyzetbe került. továbbá komoly bántalmakat és diszfunkciókat tudnak okozni. akinek korábban is pszichés zavarai voltak. De amikor nincsenek tanúk jelen. amit kívánnak tőle." Ezt az 1988-ból származó ügyet azért ismertettük egy kicsit részletesebben. vagy tesz. 1989-ben Armen Victorian tájékoztatott arról. Ezek a folyóiratcikkek azokról a lelki és fizikai gyötrelmekről szóltak . Azokkal a hatóságokkal. hogy már túljutott a gondolatolvasás feladatán és a kutatás irányt vett az emberi tudat teljes kontrollja és módosítása felé. milyen lehetőség van olyan módszerek kidolgozására. hogy egy védelmi szakértőt felkértek. Ha olyat gondol. A Copton Report elemezte a CIA kutatási céljait. hogy "senki nem fog hinni neked és semmit nem tehetsz azért. Végül is a "Coalition for Prisoners' Rights Newsletter" (A rabok jogait védő koalíció hírlevele) munkatársai Santa Fé-ből elküldtek neki három cikket. akkor a legváltozatosabb büntetésben részesítik.egy kivételével -. A büntetés végrehajtási hatóságok és a börtönök személyzete tagadják. továbbá a rádiófrekvenciával működtetett fegyverekről tudósítottak. amelyeken Fratus is keresztülment az elmúlt 11 hónapban. E távirányítású agykontroll berendezések működtetői olyan specializált eszközökkel rendelkeznek ma már. a fejfájásokozás. hogy a magatartás gyökeres megváltoztatását próbálják elérni a szakadatlan elektronikus agykontrollal. Egy hongkongi lap arról tudósított. és ebből az elemzésből kiderül. amelyek mégis lefolytattak valamilyen formális vizsgálatot. Ennek a távirányítású elektronikus berendezésnek a legváltozatosabb hatásait próbálták ki 11 hónap alatt. Csupán a nehézkes és kényelmetlen technikát akarták könnyebben kezelhetőre kicserélni. A legtöbb ember vonakodik segítséget nyújtani egy elítéltnek. Valójában arról van szó. vizsgálja meg. mert leveleinek a többségére semmilyen válasz nem érkezett. hogy elrettents minket". és előhozzák a már rég feledésbe ment kellemetlen emlékeket. a hangokkal gyötrés mind az ellenállás megtörését célozzák. A börtönhatóságok maguk is gyakran akadályozzák az ilyen levelek eljutását a címzettekhez. hogy a büntetés végrehajtási intézmények foglyaival is folytattak agykontroll kísérleteket a hozzájárulásuk nélkül.Több.

mert a rostos szövetek belekapaszkodnak a kapszula rovátkáiba. Egy piciny mikrochip-et. Fox. amely beinjekciózható az állatokba és kiváló eszköz azok szemmel tartására. évi június 15-21-i számában Lisa Crosby ír a bőr alá ültethető mini adathordozó chipekről. vagyis a ma már rendszeresített elektronikus adattároló kártya. és ezután már megkezdődhet gondolatainak elolvasása. az "Animal Doctor" című írásában (1994. Egyelőre a beültetett transponder még nem képes annyi adatot tárolni. hogy oltással vagy külön is injekciós tűvel be lehet adni. 196 . Ez az ún. A mikrochip 10 jelből álló alfanumerikus (számjegyeket és betűket egyaránt tartalmazó) kóddal rendelkezik. Már akkor lehetséges volt országhatárokon átnyúlóan bemérni és meghatározni a célszemélyek tartózkodási helyét. hogy éjszaka vagy nappal van. Ilyen eszközzel mérték be a sivatagi vihar hadművelet során Szaddam Husszein Scud rakétáit. hogyha nem találják a célszemélyt? Ezt a nehézséget a távolba-látó szerkezettel hidalják át. A Transponder olyan fejlett technikájú elektronikai berendezés. amely a betonfalon is áthatoló radarsugárt bocsát ki. A lényeg az. Sydney J. Amikor a "scanner" (azaz a pásztázó elektronsugárral működő és színhatásokat is érzékelő optikai olvasószerkezet) bip-jelzéseket ad le.a PSI-TECH . hogy ha otthon maradnak. akkor gyakorlatilag a chip eltávolíthatatlan. mint egy úgynevezett smart-card. amely rizsszem nagyságú.Befecskendezhető beültetett adatközlő berendezés. Ha egyszer beültették. A speciálisan erre a célra létrehozott és testbarát kapszulába helyezett mikorochip el van látva a megváltoztathatatlan alfanumerikus kóddal. A "remote watching" szerkezet csúcstechnológiájú berendezés. 1992-ben. október 11-én a Washington Times hasábjain arról. Louis Post Dispatch-ben Dr. A Tucson Weekly 1994. hogy a Hughes Aircraft Company kifejlesztett olyan személyazonosító rendszert. Az amerikaiak többsége ellenszenvesen viseltetik egy orvosilag beültetett állami mikrochippel szemben. Miként lehet egy gondolatolvasó gépet működtetni. Több mint 34 milliárd egyszeri kódszám áll rendelkezésre. A beültethető mikrobiochip Martin Anderson "High-tech national tattoo" . De szükség esetén növelhető az adathordozó kapacitása.). amely teljesen egyéni. A távolból figyelő (remote watching) szerkezet meghatározza a célszemély helyét. hogy Big Brothernek joga van szemmel tartani az embereket.Sokan úgy vélik. akkor biztonságban vannak. szerkezetüknek a láthatóvá tételét jelenti ionizáló sugarakkal főleg röntgennel. és ugyanazt másutt nem alkalmazzák. amelyet az erre szakosodott cég . s az így keletkezett képet rögzíti fényérzékeny papíron. (A rádiógráfia az anyagok belsejének az átvilágítását. Úgy van megtervezve. hogy valaki az adatait egy plasztik kártyán. Ugyanerről adott számot a St. a legfejlettebb rádiógráf technika alkalmazásával is rendkívül nehéz lenne tőle megszabadulni. Resot. amely előzetes kódolás alapján a földről érkező impulzusokra a megfelelő tájékoztató adatokat önműködően megadja. akkor a szám felvillan a scanner digitális kijelzőjén. Syringe Implantable Transponder . A "remote watching" olyan titkos szerkezet. E szerkezet segítségével találta meg az FBI az Exxon egyik elrabolt vezetőjét. amely szerint a Human Society mindössze 25 dollárért egy életre szóló computer chipet hozott forgalomba. Ezért egyelőre ezt az eszközt csak az állatok nyomon-követésére használják. október 15. behelyeznek a bőr alá. és teljes pontossággal beméri a célpontot. vagy egy piciny bőr alá behelyezett golyócskán hordozza.) Ez az eltávolítás azért rendkívül nehéz. Elvileg azonban nem sok különbség van aközött."Csúcstechnológiájú nemzeti tetoválás" címmel számol be 1993. függetlenül attól.egyedül állít elő. Még sebészeti módszerekkel. amelyet senki nem veszíthet el.

valamint szatelliták lehetséges bekapcsolásával tudta venni. Harold Wolff. Dr. Egy másik személynek a helyi elektromos művek képviselője a tudomására hozta. amikor a folyamatos elektronikus zaklatás eredményeként tartós stressz-állapotba került. Daniel Man-ről. a kínzásra. a megalázásra. a beszervezés és a kihallgatás szakértője. Az agykontroll gép alkalmazásával kapcsolatos ismeretek tartalmazták az agy feltérképezését. a nélkülözésre.a Hughes Rakétarendszer Vállalat már alkalmazza ezeket a mikrochipeket a repülőgépek és járművek nyomon követésére. amelyeket az oroszokkal együtt juttattak a világűrbe. akkor vonja vissza a nagyfeszültségű elektromos vezetékek felszerelésével kapcsolatos tiltakozását. Ezáltal azt is eldönthetik.vájataiba. hogy elolvassák a célszemély gondolatait. Az EMR sugárzás távirányítással működtethető és úgy tudja fókuszálni a sugarakat. a fekete pszichiátriára. hogy a chip elmozduljon a beültetett helyéről. Ez akadályozza meg egyébként. amelyek drótnélküli kommunikációs rendszert alkotnak egy meghatározott földrajzi térségen belül. Mivel nem tett ennek a zsarolásnak eleget. de testi sértést is lehet láthatatlanul okozni elektromágneses sugárfegyverrel. az agymosásra. "cellular mobile communication system" olyan nagyszámú alacsony energiájú vezeték-nélküli közvetítőt használ. Karl Sanders. Ez az információ azt is bizonyítja. az idegrendszer anatómiájával. amely pontosan nyomon tudja követni az emberekbe beültetett mikrochipeket is. hogy már használják az EMR agykontroll-gépet. a fenyegetésre. létrejött a világ nagy területeit lefedő megfigyelő-rendszer." Azt is hozzátette. A szerkezettel kibocsátott jeleket a "cellular system" segítségével. az elkülönítésre. az IMI (Intelligence Manned Interface) biochip feltalálója nyilatkozta a Monetary Economic Review-nak. (Az ún. hogy az bárkit elérhet. a bebörtönzésre. A Hughes Missile Systems Company . Ma már azonban Földünk körüli pályára helyezték azt a műbolygó-rendszert. hogy milyen mértékben kívánják a célszemély egészségi állapotát befolyásolni. hogy "új műbolygókat lőnek fel a Motorola 66 szatellitjéhez hasonlóan. Ezek alacsony orbitális pályán mozgó szatelliták. Más országok agykontroll gépkezelőinek is meg kellett tanulniuk 197 . akkor ez is bizonyíték arra." Az AP (Associated Press) hírügynökség számolt be egy Miamiban praktizáló plasztikai sebészorvosról. Mivel ez a szerkezet alacsony frekvenciájú rádióhullámokkal működik. akik ezzel a speciális típusú eszközzel voltak felszerelve. Ha az Energiaügyi Hatóság képes ilyen akciókra. és nincs szüksége elemre. de legalábbis a láthatatlan mikrohullámú eszközöket. Adatokat gyűjtött a CIA ügyirataiból. az erőszakra. aki "cellular system"-mel működtetett szerkezettel nyomon tudta követni az Altzheimer-betegségben szenvedőket és a gyermekeket. így semmilyen része sem használódik el. hogy bizonyos mikrochipek jelzéseit a szatellitákon keresztül is fel lehet fogni: "ezt használtuk az iraki háborúban a katonák mozgásának a nyomon követésére. Dr. a hipnózisra vonatkozóan és ezekből a tapasztalatokból összeállította a kihallgatások elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazó kézikönyvet. Nemcsak az lehetséges.) Julianne McKinney ténymegállapításai Egy gyermek meghalt. hogy ha drága neki a gyermekei élete. azóta mozgásképtelen beteg lett 11 éves leánya. katonai és hírszerzési tanácsadó a szubverzió. Amióta az agykontroll gépet más országoknak is eladták. hogy nincs menekvés az EMR agykontroll-gépekkel működtetett ellenőrzési rendszer elől. fiziológiájával és biokémiájával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket.

A gyanútlan emberek teljesen az ellenőrzésük alatt állnak. és ha ez a bűnöző nem veszélyezteti annak a hatalmi csoportnak az érdekeit. hogy az áldozatok arról bármit is tudnának. a kezükben lévő láthatatlan sugarakkal. Az agykontroll-gép-kezelők otthonukban teljesen normálisan élnek. amíg nem bosszantják fel őket. erőszakot alkalmaznak. és az általuk szolgált hatalmi struktúra érdekeit. vagyis nem halált okozó fegyverként vetnek be. Erkölcsi értékeik.az Amerikában alkalmazott működtetési elméletet és gyakorlatot. és büntetést kapjanak azok. amit akarnak. anélkül. olvasni tudja a gondolatait. hogy eltávolítsák azokat a személyeket. Ezért a kezelők nem fogják bántalmazni az ilyen bűnöző célszemélyt. hogy megőrizhessék a saját agykontroll gépeiket. akiknek az agyát célba veszik. Olyan ez. Ebből következik. és ha az ilyen személy valamilyen formában szemben áll. Ilyen jogszabályok hiányában a legnagyobb titokban azt tehetnek. amikor az irányító-központban vannak. A saját elképzeléseik szerint határozzák meg. "non-lethal weapons"ként. és ennek megfelelően más szempontok szerint határozzák meg. Másképp viszonyulnak az adott társadalomban érvényesülő erkölcsi és jogi rendhez. Ezek az agykontroll-gépkezelők kínoznak. Az agykontroll-gép-kezelők többsége a társadalom felett álló. A szokásos társadalmi elvárás az. és nem érvényesül a közvélemény nyomása. ha magatartása kiszámíthatatlan. Miért kegyetlenek az agykontroll gépek kezelői? Az említett működtetési elmélet. 198 . Különösen érvényes ez akkor. hogy a jogkövető állampolgárok védelemben részesüljenek. Minthogy nincs meg a nyilvánosság. illetve úgy képezték ki őket. és ebben a vonatkozásban figyelmen kívül hagyják az érvényes jogot. vagy veszélyezteti a hatalmi csoport érdekeit. akik az agy feletti uralmuk útjában áll. gyötörnek. ezért olyan jogszabályok sem születtek. a képzés. elcsábítanak. el tudják olvasni a gondolatait. hatalmat gyakorló személynek tekinti magát. fenyegetnek. 3. hogy mi a jó és mi a rossz. akinek a magatartása valamilyen formában biztonsági kockázatot jelenthet az agykontroll gépkezelők számára. agymosást alkalmaznak. eltérő személyiséggel. amelyek korlátoznák és szabályoznák az agykontroll gépek működtetőinek a tevékenységét. A közösség szolgái helyett önkényúrnak. megaláznak. Ez a helyzet alakítja ki bennük azt a hiedelmet. és megszűnik a tiszteletük az emberi jogok és az emberi életek iránt. és nem veszélyeztetik az ő. Olyan hatalmi helyzetbe kerülnek. csaknem pontosan az ellenkezője ennek. Csak azt a célt tartják szem előtt. Egy bűnöző jónak tűnhet az agykontroll gép kezelője számára. akik egészen addig békésen élhetnek. amely aktivizálja személyiségük sötét oldalát. a gyakorlati ismeretek és a személyi tulajdonságok alapján az agykontroll gép kezelőjét legalább hat ismérv különbözteti meg a többi embertől: 1. Az agykontroll-gép-kezelőknek két arcuk van. Azokat. hogy mi a jó és mi a rossz. Ezzel szemben a jogtisztelő polgárt rossznak tekintik. és súlyosan bántalmazhatják őket a láthatatlan sugárzással. szeretik gyermekeiket és gondoskodnak családjukról. hogy több személyiségük legyen. vagy a saját gépüket használják. úgy viselkednek mint a többi ember. ha ő annak magatartását előre tudja jelezni. lelkiismeretük felfüggesztődik. gyermeknek tekintik. hogy ők a jog felett állnak és érinthetetlenek. Az agykontroll gép kezelőinek a gyakorlati mércéje. akik megszegik a jogszabályokat. amelyet az agykontroll-gépek kezelői kiszolgálnak. hogy a kezelők lehetőleg eltávolítják az útból azt a jogkövető állampolgárt. mint szigorú államtitkot. 2. akkor teljesen más emberré vállnak. amelyek ún. mintha teljesen más emberré alakulnának át. Ezek a kezelők megfigyelhetik az emberek legbensőségesebb titkait. Amikor azonban munkába állnak az agykontroll-gépek irányító-központjában. a többi állampolgár felett állónak tekintik magukat.

Miután a célszemély agyhullámait továbbították a központi vezérlőegységbe. Az egyik gépezet kibocsátja a sugárzást. Ezért a különböző országok agykontroll-gép-kezelői szorosan együttműködnek egymással és kicserélik egymás között az állampolgáraikra vonatkozó információkat. és így nem lehet bizonyítékokat találni a bűnös zaklatásra. Hogyan működik az agykontroll-gép? Először is el kell helyezni két szerkezetet. Oly módon ellenőrzik elektromágneses sugárzással. Ezért a jog eszközeivel nem lehet őket felelősségre vonni. hogy kontrollálja a saját tudatát. és megtudhatja legszemélyesebb titkait. ha veszélyeztetné egyrészt az agykontrollt. vagy nemzethez. A gépezettel összegyűjtött agyhullámok ugyancsak elektromágneses sugárzás útján bekerülnek a központi vezérlőegységbe. az agykontroll gépezet működtetői viszont az élet és halál felett rendelkeznek. mint az adott ország alkotmányának a betartását. hogy erről egyáltalán nincs tudomása. 5. Az általuk alkalmazott gyakorlatból arra lehet következtetni. Egy vadidegen személy elolvashatja másnak még az álmait is. amely aztán megjelenik a kezelő előtt lévő monitoron. amikor az agykontroll-gépezet ellenőrzése alá kerül. A gépezet működtetői készek bármely ország bármely polgárát kiiktatni. mert az megszűnik létezni. két különböző szögből. Miért jelent súlyos problémát az agykontroll-működtető-csoport a társadalom számára? Megszűnik az egyén magánszférája. és lehetővé válik elolvasásuk és elemzésük a monitorról. amikor a célszemély alszik. hogy az erőszakban és a kényszerítésben hisznek. Fizikai kapcsolat nem kell hozzá. Ezt a gépezetet éjjel-nappal lehet működtetni. vagyis a célszemély gondolatait folyamatosan megfigyelés alatt lehet tartani. mivel. másrészt azt a hatalmi struktúrát. Ezek aztán megjelennek a kijelző készüléken. Az agykontroll-gépek-működtetői a sztálinizmus egyfajta változatát gyakorolják. A politikai sztálinizmus csak az anyagi javakat osztotta el kényszer útján. Az agykontroll gép 199 . hogy a sugárzás láthatatlan. s külső sérülési nyomokat nem hagy.4. ahol a processzor ezeket az agyhullámokat szavakká és képekké alakítja át. zajtalan. akkor már nem lehet a magánszférába menekülni. 6. Biztonságot ad nekik. Az agykontroll-gép-működtetők nem tekintik magukat a kormányzat szerves részének. Ezt követően mindkét szerkezet kibocsát magas intenzitású sugárzást. amely keresztezi a célszemély agyát. Az agykontroll-rendszer biztonságának a megőrzését működtetői fontosabbnak tekintik. a másik oldalon elhelyezett gépezet pedig felfogja és értelmezi a kapott információkat. EMR (Elektromagnetikus hullámok) Az agykontroll gépezet működési vázlata Agykontroll alá vett célszemély Akkor lehet legjobban olvasni a gondolatokat. és tetszés szerint tudják befolyásolni az ellenőrzött célszemélyek egészségi állapotát. ilyenkor van a legkevésbé lehetősége arra. Ha tehát egy agykontrollt használó nyomozó megfelelő közelségbe kerül. amelyet az kiszolgál. hogy nem tartoznak semmilyen konkrét országhoz. Úgy gondolják. azt lefordítják szavakra és képekre.

Amikor az agykontroll-gépezetet magas frekvencián működtetik. hogy miként lehet mikrohullámú fegyverekkel . hogy az agykontroll-gépezet által kilövelt sugárzás nemcsak káros a szervezetre. Ez azért van. hogy véletlenszerű elektromos kisülés révén erős sugárzást kaptak. hogy rádióhullámokkal lövik őket ("zapped by radio vawes"). Az EMR-agykontroll gép nemcsak arra képes. Így térképezték fel azokat a bio-elektromos hullámmintákat. Azok a neurológusok. ha valakinek az agyát rendszeresen éri sugárzás formájában "fejlövés" vagy "villámcsapás" elektromágneses hullámok formájában. mert közismert. amikor a sugárzásnak kitett személyek panaszt tesznek. A magas frekvenciájú sugárnyaláb irányítható a fejre. hogy dekódolja az agyműködés hullámmintáit. hogy nagyszámban fordultak a Szövetségi Nyomozóirodához segítségért olyan személyek. akik részt vettek a magatartás megváltoztatását célzó kísérletekben. A fentieken túlmenően azt is figyelembe kell venni. azért. hogy miről álmodjon. akkor a kapott reagálásból megtudhatja. Ha a célpont a fej. hogy éber állapotban is el lehet olvasni a célszemély gondolatait. hanem arra is. Az FBI szóvivője elismerte. Ha a nyomozást végző kezelők valamilyen speciális információra kíváncsiak. amelyek fontosak a számukra.hatékonyan megkárosítani a célszemély idegrendszerét. hogy olyan témákra gondoljon. Így például. Ezt csak úgy lehet értelmezni. akkor abban megjelenik ez a kép. hogy természetes halálnak tűnik. vagy a testre. hogy melyek a célszemély szexuális preferenciái. Vannak természetesen félrevezető magyarázatok is. és nem folytatnak vizsgálatot az ügyükben. Ezért az információgyűjtés főleg éjszaka történik. hogy a "villám soha sem csap még egyszer ugyanarra a helyre". amelyek egy meghatározott képnek felelnek meg. Ezeknek az áldozatoknak a panaszait azonban általában mentális problémaként kezelik. akkor az szívbántalmakat okozhat. a sugárzásnak való tartós kitettség megbetegíthet valakit. akik úgy hiszik. ha a célpont a test. ez arra készteti az illetőt. Ha például a szív a célpont. kiolthatja az életet.a láthatatlan sugárzással . azt is megvizsgálták. hogy egy adott kép ismerős volt-e a vizsgált személynek. úgy ölhet meg valakit. hogy az agyban meghatározott bioelektromos folyamatokat idézzen elő elektromágneses sugárzással. de halált is okozhat. A San Diego-i Kórház egyik tanulmánya szerint a célszemély agymintáinak a komputeres elemzésével 80%-os biztonsággal meg lehet mondani. Ha például ily módon továbbítják az agyába egy nő vagy egy férfi meztelen képét. Ugyanezen logika alapján. Abban az esetben is. hogy erről a képről kezdjen el gondolkodni és ennek kapcsán információkhoz juttathatja az agykontroll gép kezelőjét.kezelője ilyenkor még azt is befolyásolni tudja. mert a villám törvényszerűen a legmagasabb pontot érinti és miután törvényszerűen még egyszer ugyanarra a helyre nem csap be. azt nem lehet véletlennek tekinteni. ezért más veszi át a legmagasabb pont funkcióját. A hatóságok részéről azonban kitérő válaszokat adnak. ha bizonyos emberek úgy gondolják. Ezek szerint. ha a nyomozó egy képet továbbít a célszemély agyába. hogy fegyverként használt 200 . Ez lehetővé teszi a célszemély személyiségének a feltérképezését és élettörténetének a részletei is megismerhetővé válnak. ha az agykontroll gépezetet nem különlegesen magas frekvenciával működtetik. Sőt. Ha ezeket a hullám-együtteseket továbbítják a célszemély agyába. vagy sem. akkor a központi idegrendszer károsodik. és lassan a halálát okozhatja. akkor aktívan is irányíthatják a célszemély gondolatait. akkor ez nem lehet igaz. akkor a sugárzás fókuszában lévő szerv károsodik. Ez nem változtat azon.

és mindenütt megfigyelés alatt áll. a szabad emberek hazája). valamiféle ködös "összeesküvési-elméletről".akkor azokat fegyvernek lehet tekinteni. Bárhová is megy a célszemély. decemberében. az "isotopic radiator"-t (minden irányban hasonló módon sugárzó adóantennát) és az ehhez hasonló szupermodern eszközöket és technikákat. Ezek az állami tisztségviselők. Ezekről a fegyverekről csak meghatározott állami és kormányzati intézmények tudnak. 201 . mindent tud róla. azt a hiedelmet kelti az áldozatban. amikor ezeket a fegyvereket bevetik. akkor valójában eltitkolják az igazságot. hogy a magánszféra megszűnt létezni a számára. akkor az egyik szokásos eljárás az illetővel szemben az. ("The Association of National Security Alumni") jelentése állapította meg. amelyet "Mikrohullámú zaklatás és agykontroll-kísérletezés" (Microvawes Harassment And Mind Control Experimentation) címmel tett közzé 1992. Ez. Az amerikai himnusz szerint az Egyesült Államok "The Land of the Free" (a szabadság. amelynek a segítségével egy ember képes veszélyeztetni egy másik embert. hogy felderítsék. hogy létezik egy összeesküvés az állampolgárokkal szemben.elektromágneses sugárnyaláb célkeresztjébe került. az "electromagnetic pulse generator"-t (elektromágneses impulzus-generátort). mindenki. Ha tehát ezek az erős elektromos kisülések úgy kerültek kialakításra. akkor az államnak ezek a titkolódzás mögé elrejtőzött alkalmazottai minden büntetés nélkül megszeghetik az Alkotmány rendelkezéseit. mint mentálisan problematikus egyéneket. Ezt az ANSA. A közvélemény értő odafigyelése nélkül nem lehet kellő nyomást gyakorolni a törvényhozó testületekre e fegyverek megfelelő ellenőrzésének és szabályozásának a kikényszerítésére. súlyosabb esetben elmeháborodottá. Arról akarják meggyőzni. Tehát nem képzeletbeli összeesküvésről. amelyek nem hősugarak formájában kerülnek kibocsátásra. Ha nem kerül sor szigorú törvényi szabályozásra. akkor elmegyógyászokhoz irányítják őket. Az igazság elfojtása alátámasztja. megszegik az amerikai Alkotmány rendelkezéseit. A polgári lakosság lényegében teljesen tájékozatlan ezen a területen. Arra használják a gondolatolvasó gépet. és áldozataik nem kereshetnek a maguk számára jogvédelmet. Ezek az angol terminológia szerint "non-lethal weapons"nek. az állam alkalmazottai kell. a polgári szabadságjogokat és a célkeresztbe került polgárok emberi jogait. az "infrasound-ot (a hallhatónál alacsonyabb frekvenciájú hang-ot). és ha ezen állami alkalmazottak a sugárzással zaklatott áldozataikat elmebetegnek állítják be. A sugárfegyverek elmezavart okozhatnak Amikor a sugárfegyverek kezelői úgy döntenek. illetve kínozni lehet vele . hogy egy másik embernek sérelmet okoznak. nem halálos fegyvernek nevezett eszközök felölelik többek között a "high power microvawes"-t (nagy erejű mikrohullámokat). Bizonyíthatóan csak az állam szolgálatában álló személyek rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel. de e fegyverek használatának szigorú ellenőrzése nélkül egyre inkább a rendőrállam irányába halad. Amikor az így célponttá vált áldozatok jelentik. hogy terhessé vált számukra a célszemély. az amerikai nemzetbiztonsági szervezetek korábbi munkatársaiból álló társadalmi szervezet. hogy rendszeresen zaklatják őket sugárzással. mi az áldozat legféltettebb titka és életére vonatkozó terve. hanem az élet gyakorlati tényeivel bizonyítható valóságos összeesküvésről van szó. hogy elkezdenek játszani az áldozat agyával. Akik tehát ezeket a fegyvereket a gyakorlatban alkalmazzák. hogy mindenhol. hogy legyenek. Az így létrejövő állandó stressz végül is paranoiássá teszi. minden alkalommal beléjük ütközik.

Mivel ezek a szavak más személytől származnak. Az emberi agy nemcsak a gondolkodást teszi lehetővé. hogy nem normális. A gondolatolvasó gép ugyanezt az elvet alkalmazza. Ebben az eljárásban a fület és a hallási folyamatot teljesen kihagyják. hogy az éppen hallott szavakat mikrohullámon továbbították hozzá. Így például a fül összegyűjti a hanghullámokat. mert ha az áldozatok elsajátítják a tudatukban hallott hangok elemzését. De még akkor is. hogy halljon. és ez az. Az agy ezeket az impulzusokat tényleges hangzássá. Ez nagyon fontos a védekezés szempontjából. Ha tehát a célszemély nem válik kezes báránnyá a korábban már ismertetett zaklatás következtében. "non-lethal weapon"-t. Amikor az agykontroll-gépek-kezelői meg akarnak szabadulni egy áldozatuktól. de durván rá is lehet kiáltani. akkor ún. hogy süket személyekkel beszéljenek telefonon keresztül. hogy erről mások nem szereznek tudomást. miután fényhez kapcsolódó jeleket tudott venni azáltal. Mégpedig úgy. akkor azt is meg tudja állapítani. vagy ténylegesen is elmebeteggé válik. akkor már nehéz elhitetni velük. A körülötte lévők. hogy egyenesen az Isten szól hozzájuk. akkor olyan véleményt lehet róla kialakítani. Az agy aztán ezeket az impulzusokat hangokként értelmezi. Ha ez többször ismétlődik. ha ő maga folytat párbeszédet az agyában. hogy az agyának a hátsó részén elektródákat helyeztek el. trágár módon lehet inzultálni a célszemélyt. akkor se tudja 202 . hogy mikrohullámú frekvenciát alkalmazva közvetlenül lehet az agyba juttatni a hallható és érthető szavakat. ahogyan a magas frekvenciájú sugárfegyvert nevezik. Naponként 24 órán át. hogy az illető megőrült. amit az ember hall. majd a hallójárat segítségével ezek a hanghullámok átalakulnak elektromos impulzusokká. Ugyanilyen módon el tudták érni. hogy egy vak nő is lásson. egészen addig. Ha viszont közvetlenül el lehet küldeni az elektromos jelzéseket a célszemély agyába. Ha a célszemély nem tudja. és ezzel teljesen tönkre lehet tenni mind a magánéletét. mind a közéletét. Így a teljes izolációba lehet kergetni. mert hiszen senki sem provokálta és dührohamot kapott. akkor a kezelők elkezdenek beszélni az áldozathoz. Ezért az illető azt fogja hallani. vagy érzetekké alakítja át. akkor lassan de biztosan eléri a halál. és ezek kerülnek az agyba továbbításra. júniusi számában számolt be arról. azáltal. Joseph C. Ennek következtében az illető dühösen reagálhat nyilvános helyeken. mivel semmit sem hallanak. Ha a célszemély képes a szavak kiejtése alapján különbséget tenni. így a mikrohullámon továbbított hangok és szavak annak a személynek a különleges hanghordozását és akcentusát hordozzák. amíg vagy teljesen megzavarodik az áldozat. hogy a süket emberek fülébe elektródákat helyeznek el. azt hiszik. vagy valaki más beszél hozzá. Ezt az elektromágneses hullámot közvetlenül a célszemély agyába sugározzák. A "Discover" magazin 1993. hogy ez a második módszer betöri. Így például ennek a segítségével képesek arra. hogy a fülével ténylegesen bármit is hallana.Ha mindez nem hozza meg számukra a kívánt eredményt. ha felismeri. akkor elképzelhető. hogy ezt a technológiát az orvosok is alkalmazzák. nem halált okozó fegyvert fognak használni. hogy hogyan védekezzen ez ellen. Sharp bebizonyította. amit a gépezet működtetője akar. és utánozza a tényleges hang által generált elektromos impulzusok frekvenciáit. aki ilyen technikával szól hozzá. mint amilyen formában az adott személy akkor hallja. Az elektromágneses besugárzással folytatott dialógus igen durva is lehet. anélkül. de folyamatosan veszi a bioelektromos jelzéseket a test különböző részeiből. Ennek keretében nemcsak beszélni lehet közvetlenül a célszemély agyával. akkor az illető hallani fog egy beszélgetést a tudatában. 1973-ban Dr.

és egyáltalán ki irányítja? Minden esetre a válaszból kiderül. ha az titkosan működtethető."A hírszerzés felügyeletéről szóló törvényt". iskolák. A gondolat-gép. Az áldozat nem tudja kideríteni. A megfigyelő-eszközöket fel lehet szerelni a középületekre. s hogy vajon az szövetségi rendőri megfigyelés. Azt sem tudja kideríteni. mint a mikrohullámú kibocsátó. Az agykontroll technológia azért is alkalmas az átfogó megfigyelési rendszer működtetésére. aki állandóan zaklatja. mind azok kezelőinek a biztonságáról. Vállalat. vagy negyven kilométer távolságból egy személyt. ki az. szupermarketek. A törvényből világosan kiderül. amely egy olyan CIA által finanszírozott tanulmány. az FBI-ig és a CIA-ig igénybe lehet venni. Julianne McKinney. Az egyre gyakoribb olyan hírek mögött. amelyeket kombináltak a TRM gépekkel. Az utcák kereszteződéseinél és az autópályák padkáinál fel lehet szerelni az elektromos vevőrendszert. számol be a Project Slammer-ről. Tehetetlenségében végül dührohamot kap. Ha valaki panaszkodni mer e tudatgép működtetése miatt. és amely a biztonsági kockázattal kapcsolatos problémákat elemzi. tehát a gépkezelő folytathatja akcióját. ilyen agykontroll-eszközökkel történt zaklatás is meghúzódhat. tekintet nélkül az Alkotmányban biztosított emberi jogaira.TRM-et (Gondolatolvasó Gépet) feltalálták szigorú államtitoknak számít. vagy valamilyen más módon elhallgattatják. valamint olyan közszolgáltatási helyekre. Van olyan PSI Tech. az amerikai hadsereg korábbi hírszerzője. Mivel ezek a fegyverek 203 . hogy elmebeteg. és nem tiltja a tudósok. bankok. Ezek viszont olyan eszközöket használnak. a célszemély agyműködésébe való elektromos beavatkozásra. hogy az FBI elismeri: van egy ilyen megfigyelési rendszer és. hogy McKinney nem tudja megmondani: ki működteti a megfigyelési rendszert. hogy a jogtisztelő polgárok teljes tudatellenőrzés alá kerüljenek és mindenütt nyomon követhetőek legyenek. és megölnek mindenkit. hogy azt a helyi rendőrségen keresztül az állami rendőrségen át egészen a Szövetségi Nyomozóirodáig. hangoztatva. Valamennyi alkalmas a vallatásra. mint a megfigyelés és a kihallgatás eszköze A TRM a speciális távolból történő megfigyelő-rendszerrel kombinálva képes egy kilométer távolságból megtalálni egy legyet. amikor egyes személyek megmagyarázhatatlan okból egyszer csak ámokfutásba kezdenek. amely a távolbalátás (remote viewing) technikát dolgozta ki.Elektromágneses sugárzás) agykontroll-gép összekapcsolható a középületekre telepített megfigyelő-rendszer videokameráival. az elektromágneses generátor és az ultrahang-fegyver. hogy engedélyezi átfogó megfigyelési rendszer felállítását. McKinney tanulmányára az FBI szóvivője dühösen reagált. az egyházi emberek vagy újságírók bekapcsolását a hírszerzésbe informátorokként vagy kémekként. mert számos láthatatlan fegyvert kísérleteztek ki. amellyel a sivatagi vihar hadművelet idején megtalálták Szaddam Husszein SCUD-rakéta kilövőit. amelyet magatartás-kutató tudósok készítettek. Az EMR (Electromagnetic Radiation . amely nem ír elő magatartási szabályokat a titkos műveletekre vonatkozóan. Mindez lehetővé teszi. A megfigyelőrendszer részelemeit az épületek tetejére és a villanypóznákra szerelik fel. 1980-ban az Egyesült Államok Szenátusa elfogadta az "Intelligence Oversight Act"-et . akkor ráfogják. hogy az agykontroll-gép kezelője hová helyezte el a távirányítású sugárfegyvert. repülőterek és a járművek. mint a bevásárlóközpontok. aki a közelükbe kerül. és ennek megfelelően a hatóságok intézkedtek mind a rendszer. Amióta a "Thoughts Reading Machine"-t . vagy a helyi rendőrség irányítása alatt áll.leállítani. és ezzel folyamatosan a dühkitörésig ingerelheti.

ahol a fogyasztóhoz úgy szólnak. A kereskedelmi alkalmazás nagyon változatos. Az egyik keleti parti áruház láncolat felmérése szerint ennek eredményeként annyira csökkent az áruházi lopások száma. ezért nem keltenek feltűnést. hogy ezen érdekek védelme miatt nem lehet lemondani a legfejlettebb technológiáról. Egy harmadik ok. Ez önmagában örvendetes tény lenne. hogy országosan 80%-kal csökkent a lopások száma. hogy Amerikában számos áruház alkalmazza a magas frekvenciájú adókat. akkor alappal feltételezhető. a CIA korábbi igazgatója megállapította. hogy ha az ipar és a kereskedelem már alkalmazza biztonsági célokból a nem érzékelhető hanghullámok sugárzását. rendezett életet él. anélkül. még nem segíti elő a bűnöző vagy a kém megtalálását. Az igazi problémát az jelenti. hogy az alacsony denzítású mikrohullámokat vagy rádiófrekvenciákat más befolyás érvényesítésére is lehet használni. és meg lehet erősíteni az agyhullámok ritmusát. mivel a 204 . mint a mobiltelefonok. Richard Helms. mivel a bűnözőkkel szemben nem hatékony. hogy kilenc hónap alatt 600 000 dollárt takarítottak meg. Ezért az agykontroll-gép kezelője őt könnyen felleli. folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. és ugyanúgy felszerelhetőek egy járműre. az egyik ilyen üzeneteket készítő stúdió rétegesen alkalmazza a frekvenciákat és 31 csatornájú szalagokat készít. Nem élnek szabályozott életritmus szerint. Egy másik az ún. amiért kiválóan lehet alkalmazni a TRM agykontroll-gépeket az a tulajdonságuk.zajtalanok és láthatatlanok. Ezzel szemben a bűnözők vagy a kémek nem rendelkeznek állandó munkahellyel és lakóhellyel. hogy ezt a láthatatlan eszközrendszert elsősorban a törvénytisztelő polgárok ellen használják. hogy távolból irányíthatóak. Ma már ismert. ami aggasztó az az. hogy a jogtisztelő polgárnak rendszerint van munkahelye és lakása. Ami közérdekű fontosságú az az. Ennek egyszerű oka az. Különösen akkor nem. Természetesen vannak legitim hírszerzői és biztonsági érdekek. A washingtoni törvényhozás jelentése 1984-ben Ez a jelentés megállapítja. amelyek kapcsolatban állnak a kondicionáló és információs folyamattal. egyszerű a nyomon követése. hogy szóbeli üzeneteket az emberi hallás számára nem érzékelhető frekvenciákon továbbítottak. Ez teszi lehetővé. Így bárhová is megy az illető. és ugyanilyen természetes. Önmagában az. Van olyan egyszerűbb technika is. A Képviselőház jelentése megállapítja. s elkerülik a közvélemény figyelmét. és ezért velük szemben nehéz az agykontroll-gép alkalmazása. amelyek az emberi fül számára nem hallható módon figyelmeztetnek az üzleti lopás veszélyeire. Ami azonban komolyan sértheti a közérdeket az az. ha az illetékes állami szolgálatok nem jogilag szigorúan szabályozott keretek között használják ezeket az eszközöket és technológiákat. méghozzá a legfejlettebb formában. mint egy hároméves gyermekhez. hogy az elektromágneses sugárzást fegyverként alkalmazók azt higgyék: tetszésük szerint kínozhatják az embereket. Egy kémet pedig még a bűnözőnél is nehezebb megtalálni. Ezzel a technikával nehéz megjósolni egy bűnöző várható akcióit és nem is csökkenti a bűncselekmények számát. hogy ugyanezt a technológiát a fegyveres testületek és a hírszerző-szolgálatok is kihasználják a maguk számára. ha ezt a feltételezett az ellenfél is alkalmazza. kettős-kódolás megközelítést veszi igénybe a két agyfélteke információ feldolgozó módozatainak a tudományos ismereteit integrálva. hogy biológiai frekvenciákat is lehet információk átvitelére használni. és a teljes ellenőrzés alá helyezése. hogy jogilag felelősségre vonhatóak lennének. hogy a titkolódzást és a titoktartást mindenek fölé helyezik.

Ez hasonlóan működik. Hasonlóan működik ez a rendszer a mobiltelefonokhoz. mint az állatokba implantált mikrochip. és működésbe állították az általános megfigyelési rendszert.elektromágneses hullámokat bocsát ki olyan hullámhosszon.ha nincs kellő törvényi korlátozás . amikor a gondolatgép kezelői meg akarnak valakitől szabadulni. sőt az egyetemeken is tanítsák. akkor már sikeresen lehet nyomon követni az autóban utazó célszemélyeket. Ezzel a módszerrel a nyomkövetők az ellenőrzőközpontokban figyelemmel tudják kísérni. hogy milyen gondolatok járnak az autót vezető személy fejében. hogy távirányítással a kis adó olyan magas frekvenciájú sugárzást bocsásson ki.bármikor visszaélhetnek. hogy ne alkalmazzák ezeket az eszközöket politikusok és más fontos közéleti szereplők ellen? Amennyiben hatékonyan működik az országos megfigyelési rendszer. hogy már régóta megtervezték. hogy meg lehessen különböztetni a különböző autókból érkező agyhullámokat. Egy másik készülék egy speciális radar. miközben az autópályán hajt. Autóbalesetek a TRM működtetésével A TRM működtetéséhez szükséges egyes szerkezeteket. Jogi keretek között ellenőrzött módon működhetnének ezek az eszközök. be lehet építeni a járművekbe. A visszaélés megakadályozásának egyik jó módszere lenne. hogy speciális alacsony frekvenciájú rádiócsatornát használ. Ha nincs szigorúan szabályozva az agykontroll-gépek kezelőinek a tevékenysége. Rendkívül fontos lenne. és követni lehet az adott járműben a kiválasztott célszemélyt. hogy az Egyesült Államokban 1983-tól kezdve úgy tervezik az autókat. Ennek következtében teljesen váratlanul elaludhat. mégpedig azért. Ez etikus és jogtisztelő magatartásra szorítaná azok működtetőit. az elkezd elektromágneses hullámokat kibocsátani vezetés közben. akkor hogyan lehet azt megakadályozni. Elsősorban a biztonsági kockázatot jelentő személyekkel bánnak így. ha nyilvánosságra hoznák az agykontroll technológiára vonatkozó titkos ismereteket. Miután az említett adó-és radarkészüléket beszerelték egy autóba. Ezen kívül minden páros kibocsátónak különböző kódokat kell használnia. Alan Yu-val egy Lundis nevű személy közölte. mivel távirányítással működtethetőek. s így elő tudja idézni. amely távirányítású megfigyelő készülék. Azért van ez így. és az általa kibocsátott hullámok segítségével pontosan be lehet határolni. Két speciálisan kialakított kis adókészülék emitter . Ez azt is bizonyítja. ahogyan a különböző mobiltelefonok is eltérő telefonszámokat használnak azért. Ezt akkor alkalmazzák. hogy az agyműködés megfigyelésével információkhoz jussanak. mert az adó kapcsolatban áll a kibocsátó rendszerrel és a motorral. amely beavatkozik a gondolkodási folyamatba. hogy az agykontroll-technológia civil tudósok számára is teljes mértékben megismerhetővé és kutathatóvá váljék. és ez súlyos balesethez vezethet. Képesek arra is. Az agyhullámok vevőkészülékeit fel lehet szerelni az útkereszteződéseknél. hogy azok elektromágneses jeleket bocsáthatnak ki egy műbolygóra.kémeket általában az alkalmazó ország is kiképzi a TRM gépekkel szembeni védekezésre. amelyek igazodnak az agyhullámok frekvenciáihoz. Ha már a világító oszlopok el vannak látva ezekkel a készülékekkel. akkor azzal e rendszer működtetői . és ezek felfogják az autóból érkező agyhullámokat. hogy az autó vezetője hirtelen elálmosodjék vagy szédülés fogja el. Az köztük a lényeges különbség. Ily módon a hatóságok nyomon tudják követni bármely autónak a mozgását. A megfigyelőrendszernek célja lehet a nyomkövetésen túl a célszemély gondolatainak az elolvasása is. 205 .

A hatszögletű fémszerkezet körülbelül 90 dekagramm súlyú és így néz ki: Található benne egy fekete műgumihoz hasonló rész. A háromszögletű fémdarabot az alábbi ábra szemlélteti: 206 . Azaz egy komplikált és teljesen felesleges elektromágnes helyett egy sokkal egyszerűbb megoldást is lehetne alkalmazni. ezért úgy döntött. hogy elkerülje a kapcsolódást az elektromágneshez olyan anyaggal. első lépésként kivette ezt a hatszögletű fémszerkezetet. hogy egy elektromágneses hullámkibocsátó készülékhez a legjobb hely az autóban a kormánykerék tengelye. aki a tajvani hadsereg tisztjeként alapos autóműszaki képzésben is részesült. Ez a dolog tartja a hatszögletű fémet és kapcsolatban áll egy háromszög-alakú fémmel ugyanazon a hat ponton. amely vezeti az áramot. amely össze volt kapcsolva egy "elektromágnessel". Az elektromágnest úgy tervezték. ahogyan azt korábban tették. Úgy gondolta. és úgy szerelték be.Mivel Alan Yu szavahihető embernek ismerte Lundis-t. Alan Yu. hogy az nem volt elmozdítható. Biztosítja a kürthöz a kapcsolatot. mivel az áll legközelebb az autóvezető arcához. amely hasonló módon zárja az áramkört. Amikor szétszedte a kormányszerkezetet egy nehéz és vastag hatszögletű fémszerkezetet talált a tengelyében. hogy a tőle kapott információ alapján alaposan átvizsgálja saját autóját. Erre azért volt szüksége. Ezt a műveletet azért hajtotta végre. és olyan anyaggal helyettesítette. mint ahogy az a videójáték-vezérlőknél van. hogy teljesen elrejthető legyen a kormánykerék tengelyében. de erre a célra drótvezeték is megfelelne. amely nem vezeti az elektromos áramot. mert az elektromágnest úgy tervezték meg. A vastag és "kerek alakú elektromágnes" valójában nem nélkülözhetetlen alkatrész. továbbá ezen a helyen kevés probléma szokott adódni.

amikor a hadseregnél meg kellett tanulnia autót vezetnie. de szavakat is lehet továbbítani az agyához. Ennek a vezetéknek a végén van egy lekerekített hurok. amelyet korábban már rövidtávú vezetésnél is érzett. arra utal. Ez a drótvezeték be van fedve a rögzített plasztik szőnyeggel. Ha pedig azt is figyelembe vesszük. és növeljék teljesítményét. Így nehezen látható. akkor nemcsak olvasni lehet az autót vezető személynek a gondolatait. és mégis normálisan tudja használni autóját. mert. van egy drótvezeték. Ezért tudja biztosan megállapítani. Az egyik oldalon lévő fémkeret a vezető oldalán van. amely nem elmozdítható. Alan Yu azt követően.a saját autóját. akár pozitív töltésű áramot is vezethet. először a műszaki ismereteket és a karbantartást kellett a legalaposabban elsajátítania. hogy ez az elektromágnes egy érzékelő-szerkezet.vagy hozzáértő szakember segítségével . Ha az agyhullámokat összegyűjtő szerkezet a kereten belül. akkor ugyanerre a célra nincs szükség a hatszögletű fémszerkezetre. hogy e vezetéshez nem szükséges szerkezetek valamilyen más célt szolgálnak. akik azt állítják. ami ebben a dobozban van. Így például ha a háromszögletű fém szükséges a kerék helyzetének a meghatározásához. amely elválasztja a vezető és az utas ajtaját. 207 . Ez a drótvezeték el van rejtve az autó karosszériájában a vezető lába közelében. Az autó mindkét oldalán lévő fémkeretek tartalmazzák ezt a megoldást. Miután ezt a változtatást elvégezte a saját autóján. A legfurcsábbnak azt találta. hogy az nem szükséges az autó normális működéséhez. Bárki. amely viszont összeköttetésben van az autó karosszériájával. Alan Yu ezt a drótot elvágta. hogy ez a drótvezeték négy részre van osztva. vagy pedig olyan elektromágneses besugárzásban részesíthetik. amely összeköttetésben áll az autó karosszériájával. Így próbálta megakadályozni. és összekössék azt az elektromágnessel. Vannak. vizsgálja meg maga is személyesen . hogy melyek azok a szerkezeti elemek. akkor nyilvánvalóvá válik. hogy abban a fém keretben. Létezik egy olyan elektromos vezeték is. hogy az elektromágnes sugarakat bocsáthasson ki. hanem a motor optimális teljesítményének biztosításához szükséges beállítást és tunningot is. aki kétségbe vonja ezeket az állításokat. Tehát nemcsak az Amerikában szokásos karbantartást tudja elvégezni. amely akár negatív. de ez a drót szállítja az elektromos áramot valamihez. és autóbalesethez vezethet. A lényeges az. hogy a nélkülözhető részeket kiiktassák és így csökkentsék az autó súlyát. többé nem érezte azt az abnormálisnak tekinthető szédülést és kábultságot. amely egy dobozhoz hasonlóan volt betakarva. Ezt Alan Yu a leghatározottabban tagadja. hogy az autókonstruktőrök és gyártók arra törekednek. Alan Yu úgy találta. hogy az elektromágnes és a hatszögletű fém ki tud bocsátani elektromágneses hullámokat. hogy az egyik közülük hozzá van kötve a fémkereten belül valami olyasmihez. befedve. amely feszült állapotot idézhet elő. közel a vezető fejéhez található. amely kapcsolatban áll egy csavarral. hogy rögzített állásban tartsák az ugyancsak hatszögletű fémszerkezetet. és ez határozza meg a kormánykerék helyzetét.Tehát ezt a hatszögletű fémdarabot használják arra. Az első ajtó mindkét oldalán megtalálható ugyanez a vezeték. amely az áramot továbbítja a hátsó ajtóban lévő ajtóvilágításhoz. ezután a többi fémrészeket is lefedte szigetelő anyagokkal. Miután Alan Yu teljesen normálisan tudta vezetni az autóját azt követően is. hogy áramot nem vezető szigetelőanyaggal fedte be az elektromágnest. hogy kiszerelte a vastag és súlyos hatszögletű fémet. amely szédülést okoz. amelyek szükségesek és melyek nem. További bizonyíték.

hogy a lámpatartó oszlopokra kis vevőkészülékeket helyezzen el. hogy szakemberekkel átvizsgáltassák autójukat. Ez a fajta elalvás abban különbözik a normális fáradtságtól. Ezenkívül a szívre irányított erőteljes elektromágneses besugárzással . Ez lehetővé teszi az autó vezetője számára. akkor a tengelybe elhelyezett mágnessel nagyerejű elektromágneses sugárzást kell kibocsátaniuk. hogy egy ilyen vezeték még mindig maradt az autója karosszériájában. A távirányítású agykontroll-berendezések működtetői el tudják olvasni az autó vezetőjének a gondolatait. amelyek egyébként nem szükségesek az autó normális működtetéséhez. hogy ne nyúljon többé ezekhez a dobozokhoz. Texas. A kormánykerék tengelye kibocsátja az elektromágneses hullámokat és a keretbe rejtett doboz összegyűjti az agyhullámokat. és választ kapjanak arra. ismeretlen rendeltetésű kis dobozkákat találtak felfüggesztve a lámpaoszlopokra és még a legképzettebb szerelő sem tudta megmondani. és az emberi szervezet ebben az esetben olyan válaszreakciókat aktivál.com. A telefonhívó az FBI volt. amely az autó vezetőjét elkábítja. hogy az acélkeretben lévő drótvezeték ténylegesen azt a célt szolgálta. amelyhez arra volt szüksége. Legalább két kérdésre kell itt válaszolni: Mi ezeknek a dobozoknak a rendeltetése? Hogyan kapcsolódik hozzájuk az FBI? 208 . A kétkedőknek módjukban áll. és súlyos balesetet okozhatnak. hogy mi azoknak a beépített szerkezeteknek és vezetékeknek a célja. hogy mi ezeknek a funkciója. akinek Internetes címét is megadja: Dallas. Az egyik szerelő hozzányúlt ehhez a dobozkához és néhány napra rá a vállalat dallasi központjában felhívták telefonon. akkor könnyen elaludhat.john@jho. veszélyes helyzetbe kerülnek. amit róla Alan Yu feltételezett. Amikor a műszakiak felszerelték ezeket a kis berendezéseket. Ha viszont ez mégis bizonyítható valóság. Bebizonyosodott.látszólag természetes okból bekövetkezett . akkor ez hirtelen történik.halált tud okozni. és egyes esetekben a vezető el is ájulhat. amelyek elősegítik az ébren maradást.egy másik kínai származású amerikait idéz. Ha viszont nagy erejű elektromágneses besugárzástól lesz álmos vagy kábult. Állítása alátámasztására Alan Yu . Ezért különösen azok az autóvezetők. hogy mi ennek a valódi célja. hogy az fokozatosan alakul ki.Amikor Alan Yu eltávolította ezeket a drótvezetékeket. akik nem számolnak a távirányítású agykontroll lehetőségével. Ha az agykontroll távirányítói balesetet akarnak előidézni. vagy a már ismertetett módon balesetet előidézni. akkor arra is keresniük kell a választ. Eszerint egy dallasi nagy telekommunikációs cég Los Angeles belvárosában kipróbált egy PCS (Personal Communication System) rendszert. Amikor lényegesen csökken az autó vezetőjének koncentrációs képessége. rájött. és ezért korábban nem is kerültek beépítésre. USA . majd figyelmeztették.többek között . hogy pihenést iktasson be.

hogy a műholdas kapcsolattartásra vajon pont olyan eszközökre és technológiára van-e szükség. hogy mit szólnak mindehhez az autógyártó vállalatok Amerikában és mindazokban az országokban. A polgárok túlnyomó része tájékozatlan. hogy a hatóságok végezzék el ezeket a vizsgálatokat a civil szervezetek közreműködése és ellenőrzése mellett. Ezért még mindig le lehet tagadni ezeket a fegyvereket. hogy agykontrollra alkalmas berendezésekkel is fel van szerelve az az autó. Ha pedig a bizonyítási teher azon van. kizárólag a nemzetbiztonság érdekében használni. De ennek a fegyverzetnek a használatát a társadalom szigorú ellenőrzése alá kellene helyezni. Ha azonban e megállapításokat egybevetjük az agykontrollra vonatkozó eddig már bizonyított ismeretekkel és tényanyaggal. Ha egy ilyen alapos vizsgálat is azt derítené ki. mint az agyműködés eletromágneses sugárzással történő távbefolyásolásához? S vajon igényt tart-e minden autótulajdonos a műholdas nyomkövetésre? És tudják-e az autóvásárlók. természetesen rendkívül tiszteli választott hazájának alkotmányát. Szakértői vizsgálat azonban azt is meg tudja állapítani. amikor. hogy csak rendeltetésszerűen lehessen. 209 . De abból még. mint bevándorló amerikai. Az így feltárt ténymegállapításokat pedig a tömegtájékoztatási intézményrendszer útján nyilvánosságra kellene hozni. hogy saját autóikat felkészült szakemberekkel átvizsgáltassák és az eredményeket széles körben ismerté tegyék. és ezért még nem kényszerítették ki e rendkívül veszélyes fegyverzet törvényi szabályozását és korlátozását. hogy az állítások minden alapot nélkülöznek. Alan Yu. Ez annak dacára lehetséges. A gyártóvállalatok ellenérdekűek. Az egyértelmű. hogy azok az állami alkalmazottak. tehát mindent el fognak követni azért. akik titokban használják az agykontroll technológiát gyanútlan amerikai polgárokkal szemben. amit Alan Yu és sokan mások állítanak. valójában megszegik az amerikai alkotmányt. Az a meggyőződése alakult ki. akkor legitimnek tekinthető. vagy ha ezt nem tudják megtenni. amit éppen megvettek? A civil szervezeteknek ki kellene kényszerítenie a demokratikusan megválasztott képviselőiktől. és amelyre vonatkozóan szinte korlátlan mennyiségben található anyag az Interneten. hogy csak magas fokú műszaki ismeretekkel rendelkező személy képes szétszerelni saját autóját és meggyőződni mindarról. E technológiának csak egyes részletei váltak eddig ismerté a szigorú titkosítás miatt. aki állít valamit. akkor a távirányítású agykontrolltól szenvedőkre hárul az a teher. Természetesen fel lehet vetni a kérdést. hogy az Egyesült Államok illetékes szervei is rendelkezzenek vele. amelyek beszállítanak az amerikai autópiacra. Ha már létezik ez a fegyverfajta. csak akkor lehetne felelősségteljesen félretolni az egészet. hogy Alan Yu-nak és társainak az állításai megalapozatlanok. akkor ez erre vonatkozó tényeket elhallgassák és elzárják a széles közvélemény elől. akkor már hatósági vizsgálat lefolytatása előtt is hitelesnek tekinthetjük őket. hogy az erre vonatkozó tények és bizonyítékok titokban maradjanak. hogy az autólopások megelőzésére. illetve gyors és eredményes felderítésére van szükség a szatelliták bekapcsolásával végzett nyomkövetésre. pl.Alan Yu. Ma már arra is hivatkoznak. amióta autójából kiszerelte a távirányítású agykontrollhoz szükséges eszközöket. hogy az eddig ismertté vált tények alapján több elnöki és kongresszusi vizsgálat is folytatott e tárgyban vizsgálódást. még nem következik. hogy az erre vonatkozó tényfeltáró tevékenységet megakadályozzák. hogy a gyártó vállalatok abban érdekeltek. ami korábban olyan rövid távú utazásokon is rátört. azóta nem küszködik leküzdhetetlen alvási kényszerrel. hogy az ellenérdekű vállalatok vonatkozó adatokat nem közlik a veszélyeztetett lakossággal. Ez bizonyos esetekben indokolhatja az adó-vevő készülékek jelenlétét. Az is nyilvánvaló. csak a közeli iskolába vitte el gyermekét.

miként lehet kideríteni. vagy hirtelen megváltoztatja alvási idejét. mint korábban szokott. keresve a számára fontos információkat. Ha valaki úgy érzi. hogy normális körülmények között egy ember arról álmodik. akkor lehetőleg autóbalesetet idéznek elő az autópályán. akkor szintén lehetséges az illetéktelen külső beavatkozás. 210 . akkor az azt is jelentheti. s fájdalmat okozva megbünteti a célszemélyt. 5. Mivel itt tehát nem csupán elektromágneses hullámok segítségével történő megfigyelésről. s kénytelen egy bizonyos dologra gondolni. Elképzelhető. számítva arra. Végül. hogy a közeli napokban mit tett. hogy csupán a rendszer működtetője lapoz az agyában. akkor csaknem biztos. akkor ez is elektromágneses sugárzás jelenlétére utalhat. Ha tehát valaki megpróbál bizonyos dolgokra nem gondolni. sőt az életét is fenyegeti. mint egy könyvben. hogy tapasztalatai szerint a távirányítású tudatolvasó géppel először megzavarják a kiiktatni szándékozott célszemély tudatműködését. 4. hogy az fokozatosan megbetegedik. 2. akkor logikusan lehet feltételezni. ha az alvási idő hosszabb a szokásosnál és mégis kábultan ébred az illető. ami végül is a halálához vezet. tudatbefolyásolásról van szó. vagy még hatékonyabban lehet felhasználni ezeket az Egyesült Államokban. hogy rendkívül könnyen alszik el nappal. Ha pedig ezt már több mint 10 évvel ezelőtt eredményesen használták Tajvanon. sem megtalálni azokat a személyeket. és váratlanul nagyon régen történt eseményekről álmodik. s alvását számos álom kíséri. Ha sok az álom. aki kipihent és egyéb stressz-hatás sem érte. hogy ezek a gondolatok nem az ő gondolatai. Amikor alszik. gondoljon arra. amit csinál. ha pedig ez sem sikerül. A tajvani hadseregben az ő hatáskörébe tartozott e fegyvereknek a kifizetése. felelőtlenül használhassa ezt a technológiát a törvénytisztelő állampolgárok zaklatására. hanem a célszemély bántalmazására. s arra is alkalma volt. s ebben a helyzetben sokat álmodik. de képtelen kényszeres gondolataitól megszabadulni. Alan Yu már idézett tanulmányában elmondja. Ha valaki sokkal könnyedébben alszik el. Ha valaki egyedül tartózkodik hivatalában vagy otthonában. hogy valakivel szemben bevetették-e már az elektromágneses technológiával működtetett eszközöket? Eszerint egy egészséges. a következőkre kell figyelnie: 1. kiegyensúlyozott lelki állapotban lévő személynek. ezért ez a rendszer nem maradhat szabályozás és ellenőrzés nélkül. hogy egy privilegizált csoport. 3. hogy tájékozódjon ezek hatékonyságáról. akkor ez már az elektromágneses behatás következménye lehet. az megerősítheti a gondolatolvasó gép működését. hogy a felkészületlen polgárok nem tudják sem leleplezni ezt a fegyvert. amely súlyosan árt az egészségnek. ha viszont nincs álom. Ha ez nem sikerül. és nem tud időben felébredni. hogy a sugárberendezések kezelői valójában már nem információk szerzésére törekednek.A törvényi korlátok megakadályoznák. hogy hasonlóan. hanem az elektromágneses gondolatolvasó gép kezelője akart korábbi életszakaszáról információkat megtudni. akik vele visszaélnek. Alan Yu végül összefoglalja. ez is a gépezet működésére utalhat. hanem olyan fegyver alkalmazásáról. kivel találkozott vagy mit szándékozik tenni? Ha tehát álmában hirtelen évekkel korábbi emlékképek bukkannak fel. noha az nincs kapcsolatban azzal. akkor oly módon helyezik sugárzás alá az illetőt. akkor az az álom nem hozzá tartozik.

mert az emberek túlnyomó többsége nincs tájékozódva a tudatbefolyásoló technológiák és eszközök létezéséről. A szabályozás meg azért késik. hogy felelősségre lesznek vonva. mert nem kell számolniuk azzal. megsértve más polgártársaik emberi jogait. hogy közszolgálatban álló személyeknek ezt nem szabad megengedni. és ezért nem is követelik. 211 .szabályozzák e rendkívül veszélyes fegyverek használatát. De lelkiismereti okokból továbbra is betartja a titoktartási szabályokat. hogy azért nyilatkozhat ezekről a kérdésekről. és régóta amerikai állampolgár. Egyes kezelők azonban a törvény felett állónak képzelik magukat.Alan Yu végül megmagyarázza. kifürkészik legféltettebb titkait is. hogy illetéktelen személyek.a Kongresszus és a kormányzat . hogy az arra illetékes szervek . mert már nem tagja a tajvani hadseregnek. hanem ezzel a gépezettel egyes kezelők rendkívül durván és kegyetlenül vissza is élnek. Alan Yu úgy véli. Ez alól azonban a TRM gép esetében kivételt tett. Itt nemcsak arról van szó.

hogy e jelenségek fizikáját elméletileg megalapozza és párhuzamosan számos szemináriumot tartott e témakörben. David Christian azt állította. amelyen jelenleg a valóság tudományos modellje nyugszik. dr. Ez megmutatta. Kutatómunkája egyik nem várt következményeként érdekösszeütközésbe került a brit titkosszolgálat MI-5 jelzést viselő részlegével. hogy természettudományos és műszaki ismereteit felhasználva a paranormális jelenségeket kutatja. A használók. J. 15 éven át arra törekedett. a "Center Lane". úgy tűnik. hogy kevesebb ismerettel rendelkezik. az 1960-as években. Az amerikai hadsereg első távirányítású kutatási programja a "Project Scangate" volt. úgy döntött. októberi és novemberi számaiban megjelent "The Remote Viewing" . hogy a távolbalátással nem folynak hivatalosan kísérletek és a hírszerző közösség szerint a legjobb megoldás. úgy mint a hadsereg és a hírszerzés. amelyet folytatott a "Grill Flame". D. A távolságból történő érzékelés kutatása a hidegháború alatt bontakozott ki. Létrehozta a "Paranormal Management Systems" (PMS) nevű vállalatot Európában. Jessica Utts. Ezek a kísérletek rendkívül nehéznek bizonyultak. amelyekre más módon nem tudtak behatolni. Miközben doktori disszertációján dolgozott.J. A Stanford Egyetem statisztika professzora. teljesen átalakítja azokat az elfogadott általános tudományos tételeket.The ESP Espionage ("A távolbalátás" . akik ugyancsak megkezdték a kísérleteket a biofizikai RMCT-vel. fejezet Az agyműködés távirányítása Turan Rifat brit kutató 1996-ban összefoglaló tanulmányt készített a telepatikus. vagyis az extrasensory perception. (Turan Rifat 1957-ben Brighton-ban született.7. vagyis a távhatású biofizikai agykontroll technológiát kutatták.) Turan Rifat megállapításait a Nexus Magazine 1996. mint barlanglakó ősei. ha ezt a 212 . egyre hatékonyabban működött a gyakorlatban. A szkeptikusok elvetették professzor Utts nézeteit. hogy a telepatikus távirányítás. RV . Miközben az emberiség kifejlesztette az atomenergiát. Ez nem kerülte el az amerikai katonai hírszerző szervek figyelmét. ha működik. hogy a távolbalátás jelensége (Remote Viewing. a kor tudományos világképét kifejező paradigmát. más vonatkozásban. és e téren felülmúlja az amerikai eredményeket. ezért a nyugati kutatók inkább az elektronikus technikára összpontosítottak egészen a közelmúltig.Az ESP-vel végzett kémkedés) című írása alapján ismertetjük. mert lehetővé tette a biztonsági szervezetek számára olyan szigorúan őrzött helyekről is az információk szerzését. azaz ami teoretikusan nem tűnt lehetségesnek. A tudósoknak ezt a kényelmes álláspontját azonban elgyöngítette. normális érzékelésen túli percepcióval történő kémkedésről. hogy a jelenleg érvényes tudományos szemlélet számos vonatkozásban módosításra szorul. tudományosan bizonyította. RMCT". (Az ESP. D. Turan Rifat kutatóként felismerte. mint az amerikaiak. Ők elsősorban a "biophysical remote mind-control technology-t.) A távolságból történő agykontroll iránt már az 1950-es években behatóan érdeklődtek a katonai és a hírszerző szervezetek. a normális érzékelésen kívüli érzékelés rövidítése. a "Sunstreak" és a "Stargate". így például a valóság lényegi természetét illetően. hogy bármilyen természetfeletti jelenség (paranormal phenomena) létezhet. és tagadták. azonban célszerűnek találták az álcázást és ezért a CIA szóvivője.phenomena) létezik. Ezen a téren az orosz kutatók lényegesen előbbre jártak. hogy a katonai hírszerző szervek egyre inkább alkalmazták a gyakorlatban az RMCT módszereit. amely a biofizikai távhatású agykontroll területén közel került az orosz tudósok által kifejlesztett szinthez.

az agysebészettel. hogy számos kitüntetést kapott. Ahhoz. Elsősorban a lehetséges katonai felhasználásra összpontosítottak. Ismert tény. Ezen belül is a telekinézisre. Az eddigi kutatási eredmények arra utalnak. akkor láthatóvá válik az egyes embereket körülvevő kisugárzás. továbbá elektromágneses. amelyek nagymértékben növelik a távhatású tudatbefolyásolás lehetőségeit. RS) nevezik. fontos kérdés. miközben rendkívül kevés ismeret áll rendelkezésre a biofizikai RMCT-ről. hogy feltárják a távolbalátás biológiai alapjait. A Nexus Magazin ennek ellenére az elektronikus RMCT-re vonatkozóan számos adatot tudott közölni. elektrosztatikus mágneses és pszichotronikus eszközökkel azért. kvantuma. akiket gondosan kiválasztottak a psi-képességgel rendelkezők közül. hogy a távollévő helyszínek láthatóvá váljanak. amelyek elősegítik és közvetítik az RV-t (távolbalátást). A szemek felfogják a fotonszerű sugárzásokat (a foton az elektromágneses sugárzás energiájának elemi részecskéje. J. hogy az erre vonatkozó tudományos ismeretek nehezen elérhetőek. Az orosz tudósok kifejlesztettek biofizikai RMCT-drogokat. hogy miként működik a normálistól eltérő érzékelés és a telepátia. a távolból alkalmazható biofizikai agykontroll technológia magyarázatot adhat arra. hogy a fizikai testet elektromágneses energiaköpeny veszi körül. valamint a telekinézisben szerepet játszó biofizikai mezőket.) és a megmaradt rész beilleszkedik a látási-tudati mintába ("visual-mental model"). Mindez abba az irányba befolyásolta az orosz tudósokat. vagy az erre vonatkozó információkat letitkosították. mert 150 célszemélyről tudott információkat beszerezni RV segítségével. hogy elvállalnák-e ezek a szervezetek az érdeklődők kiképzését? Ez a közérdeket szolgálná. A "The Paranormal World of Paul McKenna" (Paul McKenna természetfeletti világa) kísérlet keretében olvasni tudott Shaw Taylor tudatában. Ma már elektronikus extra-kiterjedésű bejáratokkal ("electronic extradimensional doorways") is kísérleteznek. hogy az RV biofizikai mezőeffektusokat használ a testen kívüli érzékeléshez. J. de az így nyert információk 90 %-a kiszűrődik a thalamus-ban (a thalamus a látódomb. A biofizikai RMCT. Az Egyesült Államokban az elektronikus RMCT-re vonatkozó eredmények szigorú titkot képeznek. D. amelyet a valóságnak látunk. 213 . valaminek el kell hagynia a testet azért. A magántulajdonban lévő szervezetek által folytatott ilyen irányú kísérleteket azonban "nyugdíjba vonult" amerikai biztonsági tisztek irányítják. D. hogy fokozzák azoknak a lappangó psi-képességeit. valamint a psi-génekre ("psi genes"). a látótelep orvosi elnevezése. amelyekhez másként nem lehetett hozzájutni. ha az amerikai hírszerző közösség nem volna hajlandó a paranormális (psi-able) képességekkel rendelkező személyek felkutatására és az RMCT programokba való bevonására. Az amerikaiak is kutatásokat végeztek ebben az irányban egy titkos földalatti bázison. Turan Rifat úgy véli. behatóan foglalkoztak a hipnózissal. A távolbalátás tudományos alapja Joe McMoneagle. hogy az RV működjön. Miután ez érinti az emberek széles körét.tevékenységet a magánszektorra hagyják. Az RV segítségével történő behatolás módszerét más emberek agyában távérzékelésnek (remote sensing. az aura. vagyis a távollévő objektumok mozgatásának a képességére. Az 1950-es évek óta az orosz tudósok vezetnek a biofizikai kutatásban. Ha a látási-érzékelés szűrés-nélkülivé tehető.). az elektronikus implantátumok technológiájával. 1984-ben úgy távozott a Stargate projektből. az amerikai katonai hírszerzés nyugdíjas tisztje. mivel vagy gyenge ezen a téren a nyugati szakértők teljesítménye.

valamint olyan kálcium-kiáramlást kiváltani. amely kísérő jelenségként viszont hosszú.és rövidtávon felerősíti a neuronok hatását az emlékezésre. Adey bebizonyította. Dr. Blackman. hogy egy 147 MHz-es mező.75 milliwatt/cm2 sugárzás hatását találta. amely az agyszövet szintjén négyzetcentiméterenként 0. hogy a kálcium-kibocsátás érzékenyen beavatkozik az agy működésébe. arra késztette a besugárzott agyszövetet.Elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás Az elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás hatásai (EMF-Induced Calcium Efflux Events) akkor kerültek a vizsgálódás látókörébe. hogy a kálcium-ionok kötését a neuron-helyekhez befolyásolták a gyenge elektromágneses mezők. Dr. Adey olyan kísérleteket végzett. amelyekhez továbbító hullámként ELF-hullámokkal modulált mikrohullámokat használt azért. amikor a hordozó mikrohullámok ELF modulációja 6-20-ig terjedő amplitúdójú volt. Adey kimutatta. Minthogy a neuronokra hatást gyakorolnak az elektromágneses mezők. aki a ma már világszerte rendszeresített RMCT eszközök elméletével foglalkozott. hogy az ilyen paraméterekkel rendelkező elektromágneses hatások váltják ki a legnagyobb kálciumkiáramlást a neuronokban. jelenleg pedig az ugyancsak Kaliforniában lévő Loma Linda Egyetem orvosi karának a kutatója. részt vett a CIA Pandora projektjében. Úgy találta. akár csillapították. amelyek beavatkoznak az agy funkcióiba. Ezeknek a mezőknek a frekvenciája és az amplitúdója hasonló volt azokhoz a mezőkhöz. A maximális stimuláció 16 herznél következett be. hogy 450 Mherz-es mikrohullámú-vivőhullám . S. amelyek az emlősöknél találhatóak.1 és 1 milliwatt/cm2 között van. Feljegyzett egy sor mikrohullámú sugárzási paramétert. A stratégiai elektronikus fegyverzet 214 . hogy a rendkívül alacsony frekvenciájú mikrohullámok hatást gyakorolnak a kálcium-kibocsátásra a neuronokban. hogy megváltoztassa az agyszövet válaszreakcióit. Dr. Ross Adey. Az 1980-as években dr.amelynek amplitúdóját 16 Herz-es ELF hullámmal modulálták . hogy a szervezet reagál az elektromágneses sugárzásra. hogy az alkalmazott mikrohullámú sugárzásnak milyen volt a frekvenciája (rezgésszáma). Az amerikai kormányzat az emberi magatartás elektromágneses sugárzással történő befolyásolásával kapcsolatos kísérletek után kezdte finanszírozni az elektronikus RMCT kutatását. A válasz attól függött. és amelyeket észleltek elektroenkefalográffal.hatóterülete 0. A macska agyszövettel végzett kísérletek feltárták. Adey megismételte Blackman kísérleteit és megerősítette. az amplitúdója (rezgéstágassága) és a dózisa (adagja. Az agy különösen alacsony frekvenciájú ELF (extra-low-frequency) mikrohullámokkal történő stimulációja bizonyíthatóan befolyásolta az agy tevékenységét a távhatású biofizikai agykontrollt illetően. Azt kutatta. így elektromos és mágneses mezőkkel. hogy miként lehet elektromágneses eszközökkel specifikus magatartásmódosításokat végrehajtani. Hasonló hullámformájú mikrohullámokat használt egy amerikai kutatási létesítménynél C. hogy kálcium-ionokat bocsásson.8 milliwatt erősséget jelent. így a testünket körülvevő elektromágneses köpeny szintén hat az agy működésére. További megfigyelés volt az. illetve áramoltasson ki. Ennek az a mechanizmusa. Ez a jelenség csak akkor volt észlelhető. amikor felismerték. mennyisége). Ez a módszer képezi az amerikai RMCT kutatás alapját. mert ez váltotta ki a neuronokból a legnagyobb mennyiségű kálcium-kiáramlást. A leghatásosabbnak a 0. Más elektromágneses paraméterek használata nem váltott ki válaszreakciót. hogy az agyszövet hasonló frekvenciájú és amplitúdójú válaszokat adott akár stimulálták. De a testet körülvevő elektromágneses mező befolyásolható másfajta elektromágneses sugárzással is. a Dél-kaliforniai Egyetem agykutató központjának.

A legegyszerűbb az alacsony amplitúdójú mikrohullámok használata. ahol gyenge a véráramlás. Amikor ELF-re modulált mikrohullámokat alkalmaznak. amelyet állítólag a hipnotikus transzállapot kikényszerített előidézésére használtak. Állítólag a CIA és az MI-5 ezt a technológiát alkalmazza a nyilvánosság előtt sokat szereplő "felforgató elemek" magatartásának a módosítására. amelyekben nincs vérkeringés. vagy civileket használtak kísérletezésre.000 mikrowatt négyzetcentiméterenként. amelyen keresztül az elektromágneses mezők közvetlen hatást gyakorolhatnak az agyra. A távolbalátás működtetői a csillagrendszerekig utazhatnak oda és vissza az időben.Az emlékezet elektronikus törlése). Doppler osztrák fizikusról nevezték el. úgy. Felmerült a kérdés. az ELF-modulációjú molekuláris rezgéskeltőket (masers) használják a hosszútávú. amely melegérző pontokat hagy a célszemély testén. Közeledéskor a hang magasabbá válik. hogy elkerülhetetlen volt az így szerzett ismeretek katonai és hírszerzési érdekek szolgálatába való állítása. (A Doppler-effektus hullámok frekvenciájának a megváltozását jelenti a hullámforrás és az észlelő egymáshoz képest történt elmozdulása következtében. amelyek izgalmi reakciókat. hogy az alapul szolgálhasson a távolbalátáshoz? Ezek az elektromágneses mezők fel tudják venni az információt. Az áldozat nem érez semmit.A nagyagy rádióhipnotikus kontrollja . E hatások fokozzák a befolyásolhatóságot és szuggerálhatóságot azáltal. A távolbalátás. amelyek csak különleges emocionális állapotban léteznek. hogy jelentősen előre lépjenek a szintetikus telepátia terén. lehetővé tette az amerikai hírszerző szolgálatok számára. D. Vannak tehát specifikus izgalmi állapotot fokozó képességek. hogy mozgásban lévő biofizikai elektromágneses mező összegyűjthet-e úgy információkat. de heveny és krónikus betegségek lépnek fel ezeken a területeken.) E technikának a fejlődése és az alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzás igénybevétele a falakon keresztül hatoló megfigyelésre. mint biofizikai mezőhatás Turan Rifat elsősorban a paranormális jelenségek biológiai és biofizikai alapjait kutatta. Az ez irányú kísérletek nagy részét a CIA finanszírozta a Pandora-projekt keretében. vagyis 10. akkor nagy távolságból is módosítható. és a test által végzett valamennyi mechanikus mozgás számára léteznek ilyen agyhullám-minták. A nyugati titkosszolgálatok arra használják ezt a technológiát. Arra kereste a választ. Ezt a jelenséget Ch. és az elektronikus RMCT fegyverrendszerek kifejlesztése. és beléphetnek az olyan 215 . hogy a testben lévő elektromágneses mező kisugározható-e a testen kívülre? Dr. és ha az "felforgatónak" találtatik. támadó-jellegű elektromágneses agykontrollhoz. átható. A hírszerző szervek távirányító szakemberei távolból történő kondicionálással létre tudnak hozni olyan információ-feldolgozó hatásokat. azokat az agyhullámok különböző mintáihoz hangolják. Turan Rifat szerint a fejlettebb elektronikus RMCT-ét. A mikrohullámok felmelegítik a szövetet. Ezt használták a RHIC-EDOM elnevezésű eszköz létrehozására (Radio Hypnotic Intracerebral Control . a szín pedig az ibolya felé tolódik el.Turan Rifat úgy látja. amikor elraboltak személyeket. J. amelyeket másképp nem tudnak elriasztani. A brit tudós szerint ezek a fegyverek számos fajtába sorolhatók. azokon a helyeken. tudatalatti stresszt és dühödt magatartást válthatnak ki. A Doppler-effektust alkalmazó kihallgató (vallató) RMCT maser-ek segítségével a célszemély agyműködését nagy távolságból is elemezni lehet. hogy gátolják a magasabb szintű lelki funkciókat és magatartási mintákat. amely eltávolíthatná a túlzott meleget. hogy véglegesen kikapcsolják azokat a "felforgató elemeket". és továbbítani tudják az agyhoz az előbb említett mechanizmus útján. Ezért ez érvényes és szilárd alapja lehet a távolbalátásnak. A teljes kép azonban több ennél. mint a szemeknél és az epehólyagnál. Ezeket készenléti egységeknek (preparation sets) nevezik.Electronic Dissolution of Memory . Ross Adey beazonosította azt a kapcsolatot.

amelyeket fémből készült Faraday-ketrecek. hogy a tömeg-energia összege (energy-momentum tensor) nem egyenlő az úgynevezett Ricci-tensor-ral. század elején alkotta meg Einstein az általános relativitás-elméletet. A 7 és 14 Hz rezgésszám közti alfa-hullámok tudatos működtetésének az elsajátítása megnyitja az utat a psi-képességek felé. Ed Dames nyugalmazott őrnagy szerint a katonai távolbalátók theta-szinten működnek. (A kvantum a fizikában az anyagi részecskét. Ez azt jelenti. akkor az arra utal. bizonyos fizikai törvényszerűségeket újra kell gondolni. A XX. A kvantumbiológia pedig a biológiának az irányzata. és elektromágneses generátorokkal működtetett repülési csapda véd.amerikai létesítményekbe. Ha csökkentjük az agyhullámok frekvenciáját. amely a tér-idő görbületet összekapcsolta a gravitációval. és ezek teszik lehetővé hordozóként a távolbalátást. és ez a második csak a kvantumok világában válik megismerhetővé az emberek számára. amely átlép ebbe a párhuzamos valóságba. és csaknem vak ezzel a második valósággal szemben. hogy nem állnak kapcsolatban a neuronok kálcium-kibocsátásával összefüggő hatásokkal. Turan Rifat arra kereste a választ. akik nem képesek felmutatni olyan parapszichológiai adottságokat. Ha pedig ez így van. akkor az átlagemberek a psi-képességek szempontjából visszamaradottnak tekinthetők. hogy vannak olyan jelenségek. hogy a távolbalátás lehet az a biofizikai mezőhatás. A valóság kettős természetéről már sokat írtak. Az elektromágneses hullám energiája szoros kapcsolatban van a frekvenciával. Turan Rifat úgy véli. hogy a 6 és 20 Hz-es tartománynál lényegesen alacsonyabb rezgésszámú agyhullámok sokkal hatékonyabbak a psi-tevékenység számára. Ezért Turan Rifat úgy vélte. hogy mi történik az RMCT hatások elektromágneses sávszélességén túl. amelyeket az Einstein speciális relativitás elméletében leírt törvényszerűségek. Lehetséges. használható szintre hozásához. Az elektromágneses mezőket használják a rejtett psi-gének (latent psi-gene) aktivizálásához. Ross Adey bizonyította. amely érintkezik az elsővel. amely a biológiai jelenségek értelmezésére a kvantumfizika elveit és módszereit alkalmazza. hogy ha ezek a hatások a távolbalátás és más psi-tevékenységek integráns részét képeznék. Einsteinnek ezért egyenletét ki kellett egyensúlyoznia. hogy ennek miért kell így lennie? Mert ha így van. akkor kevesebb energiával gondolkodhatunk. hogy 6-20-ig terjedő Hz frekvencia szükséges ahhoz. Mindez arra utal. Dr. valamint Maxwell egyenletei nem korlátoznak. hogy a valóság kettős természetű. hogy az alfa-hullámokra való átállás és ennek biológiai visszacsatolása felkészíthet egy embert a paranormális működésre. és ezért a biofizikai távolbalátáshoz szükséges közvetítő eszköz hatékonyabb. a sajátjával. amely elektroenkefalográffal mért agyhullámaik frekvenciáját a 20 Hz-es szint fölé viszi. Annak megértéséhez. Ha ugyanis a neuronok kálcium-kibocsátásának hatásai döntő fontosságúak a psi-tevékenységhez. A kvantumelmélet pedig az anyagi jelenségek egységes magyarázatát 216 . hogy eddig csak a felszínt érintő eredményeket értek el. illetve a hozzá tartozó mennyiséget jelöli. Feltételezhető. Ez a módszer képezi az alapját a biológiai szintetikus telepátiával való kísérleteknek. Einstein úgy találta. akkor máris ésszerű magyarázatot találunk arra. hogy amerikai tudósok a távolbalátás lehetőségeit kutatva megtanulták manipulálni az elektromágneses mező hatásait. Az átlagemberek arra vannak beállítódva. hogy a magas bétahullámokon funkcionáljanak. akkor az emberiség mai tudása a valóság természetéről eléggé korlátozott. Turan Rifat úgy gondolja. Ennek az agyhullámnak a frekvenciája 4 és 7 Hz között van. amelyek figyelembe vehetők lennének. hogy a neuronok kálciumot bocsássanak ki. és távolbalátási kísérleteikhez a psi-hatások (psi-effektek) elektronikus felerősítését vették igénybe.

amelyek a biofizikai folyamatban. hogy az európai férfiak körében több psi-génnel rendelkezőt lehetne ma találni.célzó olyan mikrofizikai elmélet. Az Amerikában alkalmazott elektronikus RMCT agykontroll eszközök és fegyverek utánozzák ezeket a magasabbrendű elektromágneses mezőhatásokat. Az észak-amerikai indiánok például tiszteletben tartották ezeket a képességeket. akik psi-génekkel rendelkeztek és a boszorkányégetés kiszelektálta őket a lakosságból. akik paranormális képességeket mutatnak. a testen kívüli tapasztalatokban észlelhetjük. a biotronikus és a bioplazmikus jelenségek alapját. Ez arra is utal. Amerikában csak az 1960-as években kezdték meg az ezirányú tevékenységet. Úgy tűnik tehát. és a kutatást a "new age" jelenségeire és módszereire alapozták. és képesek a psi-energia tárolására. a raktározásban és a hasznosításban észlelhetőek. vagy a Kalahári-sivatag busmanjai még mindig rendelkeznek a távolbalátás képességével. A psi-gének kiválasztódása Feltételezhető. Európában. J. és amelyek genetikailag meghatározzák a gazdagabb ideghálózatokat. Az egykori Szovjetunióban évtizedeken át folytak a kutatások a psi-génekkel. aki nagy távolságból felismerte a vadat. mint a nők között. A távolbalátók újra tanulják azokat a képességeket.) Ezt a párhuzamos valóságot az ébren álmodásban. Az ausztráliai bennszülöttek sokat tudnak az álomban megnyilvánuló tisztánlátásról. hogy a távolbalátás jelentősen segíthette a gyűjtögető. hogy a psi-génekkel rendelkezők kiválasztódtak. hogy csatlakozhasson a biofizikai energiához. 1995-ben fordulat történt a biofizikai RMCT irányában. és az idegrendszer magasabb rendű működését. Turan Rifat úgy gondolja. A magas kultúrák embere bizonyos fokig elveszítette psi-génjeit. amelyekkel őseik ezer évvel ezelőtt még rendelkeztek. mint biofizikai elemek). Turan Rifat kísérletek alapján úgy gondolja. azaz meghatározott. amely szerint az Egyesült Államokban abbahagyták a biofizikai RMCT-vel kapcsolatos kísérleteket. amely az energia és más fizikai mennyiségek kvantumtermészetét. A vadásznak. 217 . ezért a biofizikai mező-jelenségek terén nem értek el áttörést. Az elsődleges psi-gének azok. vadászó életmódot folytató embereket. hogy bizonyos emberi testek a természetes pszichotronikus generátorokhoz hasonlóan működnek. amelyekben nem üldözték a paranormális képességeket. Ennek a fordulatnak az álcázására a CIA kibocsátott olyan félrevezető nyilatkozatot. nagyobb esélye volt a túlélésre. Csak azokban a kultúrákban maradtak fenn nagy számban psi-génnel rendelkező egyedek. vadászó időszakban az ember psi-génjei erősödtek. Ezért a gyűjtögető. Turan Rifat arra az eredményre jutott. A földművelésre való áttéréssel ez a kiválasztódási kényszer csökkent. hogy az álomban megnyilvánuló valóság (dreamtime reality) nem elektromágneses természetű. amelyek fokozzák az RMCT képességet specifikus gének segítségével (ezek úgy működnek. Ezek a mezőhatások képezik a biofizikai. de elektromágneses mezők hatásaiból tevődik össze. A KGB ügynökei azt az utasítást kapták. amelyek megkönnyítik a biofizikai integrációt a szervezettel. A másodlagos psi-gének azok. elkülönült adagokból álló tulajdonságát veszi alapul. hogy gyűjtsék össze azokat a személyeket. hogy bekapcsolhassák őket a parapszichológiai kutatásokba. hogy léteznek elsődleges és másodlagos psi-gének. miközben Ausztrália őslakói. továbbá más olyan jelenségek segítségével. a középkorban üldözték azokat a nőket. D. mert a "new age"-gondolkodás akadályozta a tudományos megközelítést.

és így ne akadályozza a távolbalátási képességet. ezen belül a kromoszómák egyik legfontosabb. ami szakadatlanul folyik a fejünkben. D. és ebben a folyamatban a kiválasztódó idegsejt-csoportok neuron-hálózatokat formálnak.A rejtett távolbalátó képességek bekapcsolása A nyugati ember általános stressz-szintje magas. ellazulás (habitual relaxation). Az agy megtisztításának "mozi módszere" (cinema method) a távolbalátást. Mindez elengedhetetlenül fontos a távolbalátás létesítéséhez. a figyelemnek a távolbalátásra történő összpontosítása érdekében. amely az embereket izgalmi állapotban tartja. J. Mindebből az is következik. és emiatt a rendkívül erős neurohormonális és elektromos ingerek úgy tűnik. Amikor a mozi vásznát figyeljük. hogy a psi-képességeket aktivizáló memes elősegíti a természetfeletti paranormális képességek aktivizálását. hogy a psi-jelenségekben megnöveljék a jelzés-zaj arányt (signal-to-noise ratio). Az agy tehermentesítése. akkor azt igénybe lehet venni nagytávolságú távolbalátásra. akkor abbahagyjuk a társalgást. A mentális csend a második fő előfeltétele a távolbalátásnak. Ez egyben azt is jelenti. Ez kikapcsolja azt a mentális párbeszédet. amelynek döntő szerepe van az öröklésben. hogy a távolbalátó egyszerre két helyen van jelen. mint mozgóképet használja és ez a következő lépés. hogy új mentális software-re (memes) van szükség a távolbalátó programok elvégzéséhez azért. Amikor létrejön az irányított figyelem. Eszerint az idegsejtek a természetes kiválasztódás keretében versengenek egymással. Először ismert helyekre vonatkozóan kell begyakorolni.) Dr. Később már kevésbé ismert helyszínekkel kapcsolatosan. hogy az emberi agy és a biofizikai mezőhatások egymástól elkülönülve szerezhetnek tudomást a külvilágról. vagyis a dezoxiribonukleinsav a sejtmag. Ha valaki hatékonyabb a munkában. Turan Rifat úgy látja. Ennek drámai vonatkozásai vannak. amelyet a távolbalátáshoz szükséges biofizikai test fejlesztésére fordíthat. a biofizikai RMCT kifejlesztésének a leghatékonyabb módja. hogy ne kapcsolja ki a psi-géneket. Az első a szokásos elernyedés. amelyet el lehet érni a psi-képességekre alkalmassá tevő stresszkezelési technikákkal. A túlzott ingerlés következtében átkapcsol a daganatképző génekhez (oncogenes) és ez rákbetegséget okoz. a fehérjeszintézist irányító alapanyaga. Az új mentális software megtanulása szükséges a negatív visszacsatolási ciklus kikapcsolásához. hogy a természetfelettinek tekintett paranormális képességek ritkák az átlagnépességben. Turan Rifat megvizsgálta közelebbről azt a jelenséget. Ennek a módszernek szerves részét alkotja a biofizikai energia felszabadításának a technikája. Egyidőben lehet gyakorolni a fizikai érzékelést és észlelést a távolbalátással. ezért a távolbalátási tréning keretében meg kell mutatni az embereknek. amely szükséges lenne a tudományos igazolásához. mert azt jelenti. és a távolbalátási képességek fejlesztése. és nincs meg az a gyakorisága. amelyek az 218 . A távolbalátás tanulmányozásához az irányított figyelem az érzékelés megfelelő felhasználása. Mivel az emberek munka közben használják fel biofizikai energiájuk nagy részét. Újrakonstuálni a DNS-t (A DNS. Gerald Edelman neurofiziológus dolgozta ki a neurális Darwinizmus elméletét. akkor több biofizikai energiája marad a munka utáni időszakra. hogy kikapcsolják a psi-géneket. hogy a stressz csökkentésére lenne szükség ahhoz.

Turan Rifat ebből arra következtetett.elsődleges tudat képességével bírnak. Ez a "The Paranormal World of Paul McKenna" című programban bemutatott távbefolyásolási kísérlet (RI. hogy a távolbalátás praktizálóinál magas szintet ért el a morfogenetikus mezők kifejlődése. egyes jelenségek létrejöttének és egyes élőlények életbemaradásának a feltétele. hogy a biofizikai. remote influencing) az alapja a hipnózisnak. hogy a theta-állapot teszi lehetővé a psi-képességekkel rendelkezők számára. Az ukrán Albert Ignatenkó egy TV-műsorban bebizonyította. De ezek a biofizikai mezőhatások a kálcium-kibocsátással modulált idegi képesség révén kölcsönhatásba léphetnek az aggyal. illetve csökkenteni egy tőle távoli helyen lévő személy pulzusát. D. Mivel a telomerek elvesztése kapcsolatban áll az öregedéssel. ami elvezet az emberi értelemhez. A morfogenetikus mezők is tovább fejlődhetnek az elsődleges tudati szintről a magasabb rendű tudat szintjére. amelyet paranormális pszichoneurális immunológiának (paranormal psychoneural immunology) nevezett el. blastula) átalakítson embrióvá. hogy egy "blastocyst"-et (csírahólyag. E folyamat ismétlődése révén kifejlődik a legmagasabb rendű tudat. D. Turan Rifat ezirányú kísérletei során a kromoszómák végén található telomereket próbálta meg stimulálni. (A morfológia a biológiának az élő szervezetek és az egyes szervek alakjával és felépítésével foglalkozó része. J. Ross Adey már ismertetett kutatási eredményeire. amelyek az emberi génállományban nincsenek benne. a telomerek teljesítményének a fokozása úgy lassíthatja az öregedést. Ezt hatékonyabban tudja tenni. (A szinergizmus több tényező egymást befolyásoló együttes. hogy újraírják saját DNS-üket. hogy a morfogenetikus mezőhatásokat a magasrendű tudatosság szintjére emeljék. Ahogyan egy génbetegségben szenvedő betegnek a génje átalakulhat természetes módon normális változatú génné. Ez már lehetővé teszi a nagyhatású távolbalátási képességeket. de még ennél is fontosabb. morfogenetikus mezők egyes géneket bekapcsolnak. Rifat kifejlesztett egy technikát. hogy a psi-képességű egyének ki. mint az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) a maga elektronikus mikrohullámú agykontroll eszközeivel. másokat pedig kikapcsolnak attól függően. Morfogenetikus mezőhatások szükségesek ahhoz. hogy telepatikus úton hipnotikus parancsokat továbbítson a célszemélyhez.) Az emberi génállomány nem tartalmaz elég információt ahhoz. hogy hogyan helyezkednek el térben és időben. szinergetikus módon. Az RMCT-t fel lehet használni az ember saját genom-jának a megváltoztatására. de változó hatása.és be tudják kapcsolni génjeiket. hogy képes felemelni. hogy az agy képes a gondolkodásra. Ennek keretében az RMCT-t használják ahhoz. J. hogy nem kell igénybe venni a gyógyszerekkel való megfiatalítási módszereket a velük járó kockázatokkal együtt. Azt történik. biofizikai mezőhatások nélkül. hogy bekapcsolják a specifikus géncsoportokat a "blastocyst"-ben. A psi-képességű személy hatást tud gyakorolni távolbalátás révén egy másik személy idegsejtjeinek a kálciumkibocsátására. 219 . hogy a biofizikai mezőhatásoknak magas szintű tudatosságuk van. legyen az akár néhány méter. és hogy a biofizikai mezők ellenőrizésük alatt tarthatják a géneket.) A távolbalátással és a testen kívüli tapasztalatokkal kapcsolatos kutatás arra utal. darwini kiválasztódási folyamatokból származik. A biofizikai mezőhatásokban megjelenő és magasrendű tudatra utaló mechanizmus a morfogenetikus mezőkben lezajló hasonló jellegű. A távbefolyásolás Létezik egy technika (sleep-wake hypnosis). ugyanúgy az emberi genom is változtatható az élő szervezetben. Úgy tűnik. vagy több ezer kilométer távolságra. amely lehetővé teszi a hipnotizőr számára. Figyelemmel dr. arra is következtethetünk. A biofizikai mezők tehát nagymennyiségű olyan információt tartalmaznak.

Az angliai Brighton városa tele van videokamerákkal. Ezen a téren még mindig az orosz kutatók járnak az élen. Mindez megkülönbözteti az agykontrollal végrehajtott bűnözést a 220 . A biofizikai RMCT-t azonban. máris korlátozta tiltó rendelkezésekkel több alternatív gyógymód és kezelési módszer alkalmazását. A fentiek már jelzik. Ezért van az. amelyeket a célszemély tudása és hozzájárulása nélkül rejtve alkalmaznak azért. A biológiai jellegű távbefolyásolás és a távolbalátás azonban levehetővé teszi az ellenőrzők ellenőrzését is. ezért befolyásolással lesznek a gyógyításra. Egyelőre a biofizikai RMCT kutatását és elsajátítását nem tiltják a törvények. Ez a körülmény arra kényszeríti a hatóságokat. hogy magatartását megváltoztassák. amivel számolni kell a jövőben. mint a célszemély otthona. pl. amelyek a rendőrséghez vannak bekötve. agyműködésének egésze. hogy a tőzsdéken dolgozó brókerek tudatát munka közbe befolyásolja. Erre sor kerülhet olyan helyeken. mikor nincs otthon.Remote Viewing) és távbefolyásolásról (RI . Ha ezeket a képességeket sikerül sok emberben kifejleszteni. és az egészségügy egészére. és csak kiválasztott kevesek előjoga lesz. hogy a gomba módra szaporodó RV/RI vállalatokat "nyugalmazott" katonai személyzet irányítja.A távbefolyásolás lehetővé teszi például. A magánszféra és a megfigyelés A lakosság elektronikus eszközökkel történő megfigyelésének a növekedésével a magánszféra fokozatosan eltűnik. hogy a távbefolyásolás és a távolbalátás. a távolbalátás és a távirányítású agykontroll tudománya és technológiája még igen fiatal. mivel hatnak a testre és más emberekre is. Ebben az összefüggésben a biológiai RV/RMCT úgy is felfogható. bármely állampolgár használhatja az új uralmi rendszer irányítóival és kiszolgálóival szemben. hogy a biológiai RV/RI "know-how"-ja nem fog kikerülni a civil lakossághoz. továbbá az MI-5 munkatársai lakását rendszeresen átkutatják. mert ez az egyik legfőbb biztosítéka annak. hogy majd illegálisnak minősül. A távbefolyásolás. ha valaki nem béta-szinten gondolkodik. De az Európai Unió. és hatékonyabbá tenni. akkor a távbefolyásolás akár fenyegetést is jelenthet az Új Világrend uralkodó osztályára. hogy a XXI. hogy korlátozzák a lakosság megfelelő szintű tájékoztatását a biofizikai távolbalátásról (RV . Ezek a biofizikai mezőhatások elvileg minden ember rendelkezésére állnak. lelki tevékenysége. század egyik meghatározó tényezőjévé válik. hogy annak a segítségével a lakosság helyezheti megfigyelés alá a hatóságokat. Turan Rifat itt a saját példájára hivatkozik. elsősorban a vitaminokkal és gyógynövényekkel való megelőzést. A tudatbefolyásolás jelenlegi gyakorlata A gyakorlati alkalmazás szempontjából tudatbefolyásoló agykontrollnak azokat a módszereket tekinthetjük. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az állami szervek alkalmazzák az elektronikus RMCT-t a belső "felforgató" elemek ellen. Elképzelhető. Az elektronikus leveleket és a faxokat is rendszeresen ellenőrzik. de rendkívül gyorsan fejlődik. hogy katonai alkalmazásában is előbbre tartanak.Remote Influencing). Mindez már annak is előhírnöke lehet. mert telefonját és lakását az oda elhelyezett lehallgató készülékek segítségével megfigyelik. és úgy tűnik. ha technikája kellően ismertté válik és elterjed. A rendőrség az Angliában létrehozott földalatti irányítórendszer egyik fontos központja. és nem lehet kizárni. és eddig leginkább a sajátjának tartott észbeli. hogy a psi-képességeket lehetővé tévő theta-szinten tevékenykedjenek.

az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatásban elhelyezett üzeneteket. A cél tehát totális megfigyelés alá helyezni egy személyt. amikor létrejön. valamint a pedofil. elégséges. és más bűnöző elemek felderítése és megfékezése. A tudatbefolyásolás egyik formája. hogy az agykontrollt tömeges méretekben is alkalmazzák. és ennek megfelelően terjedni.hozzájárulásuk nélkül történő beültetéséig. híresztelések terjesztését. a szuperérzékeny elektromágneses érzékelő rendszerek komputeres elemzéséig terjednek. Ezzel szemben az agykontroll fegyverek titokban és minden ellenőrzés nélkül bevethetőek. Ilyen fegyverek tekintetében is folyik a versengés annak ellenére. A társadalom nyilvánosságától elzárva dollár milliárdokat költöttek és költenek a mai napig e technológiának a kifejlesztésére és tökéletesítésére. De ezek a fegyverek az adott ország saját lakói ellen is bevethetőek. az elektromos megvilágítás manipulálását. mert rejtetten alkalmazható. A megfigyelési eszközök a telefon lehallgatástól. hogy léteznek olyan emberek. Ha az agykontroll technológiát fegyvernek tekintjük. nem kell vele szükségszerűen az életet kioltani. a lakásokba. Az emberek túlnyomó többsége ma is úgy gondolja. az elektronikus és a nyomtatott tömegtájékoztatás. amikor működtetői a nyilvánosság tereit használják a célszemély zaklatására. valamint az autókba elhelyezett audiovizuális "poloskáktól". a mikrohullámú eszközök és az akusztikus fegyverek bevetését. hangok továbbítását. A célszemély ingerléséhez felhasználják a zaklató telefonhívásokat. az Internet. hogy ez elsősorban a belföldi lakosság ellen irányuló fegyver. rendszerint bűnözői csoportok is. mert alkalmas eszköz a hatalom gyakorlására. és az Internet ellenőrzésétől. Ma az elsődleges érv a terroristák és a terrorizmus elleni harc. akkor szem előtt kell tartani. Ez akkor alakul át agykontrollá. és az így szerzett információkat felhasználni tudatának és magatartásának a befolyásolására. amelyek morálisan erre készek. beleértve az implantátumoknak az emberek testébe való . Az átlagembernek nehéz felfognia. hogy még nem áll a kormányzatok rendelkezésére az a lehetőség. A normális szexuális kapcsolatot is bűncselekménnyé alakítja át az önkéntesség helyébe lépő erőszak. mert az atomfegyverek belföldön az adott ország saját lakossága ellen nem alkalmazhatóak. Más agykontroll módszerek a hipnózist és a drogokat használják az emberek befolyásolására. Továbbá azt sem tudják elképzelni. ha sikerül vele biorobottá átalakítani a szabad polgárokat és így ellenőrzés alatt tartani őket. amit csak a célszemély hall.szokásosnak és jogszerűnek tekinthető társadalmi behatástól. hanem a különböző magánirányítás alatt álló. olcsóbbá válni. Ma már nem csak állami szervezetek rendelkeznek e technológiával. egészen a legfejlettebb műbolygós megfigyelésig. és zaklatását kombinálják a személyes információk megszerzésével. továbbá az agyműködés közvetlen stimulációját. Az agykontroll az uralom eszköze és így e technológia elsődlegesen azért került kifejlesztésre. kipróbálhatóak és alkalmazhatóak. hogy létezhetnek olyan hatalmi csoportok. Egyes katonai szakértők egyenesen az atombomba feltalálásához hasonlítják veszélyességben és jelentőségben a már rendelkezésre álló mikrohullámú tömegbefolyásolási fegyvereket. és jogilag is megvan rá a lehetőségük. A valódi motívumokat természetesen nem szabad összetéveszteni a dezinformációs célból megadott hivatalos magyarázatokkal. amikor megfigyelése rendszeressé válik. hogy a hidegháború már véget ért. az Internet üzenetek zavarását. az utcai megfigyelést. akik kivételezett pénzügyi és 221 . hogy valamennyien veszélyt és fenyegetést jelentenek az adott személy idegrendszerére. Más csúcstechnológiákhoz hasonlóan. Ennyiben még az atombombánál is fenyegetőbb veszélyt jelentenek. Mindezek a módszerek azonban abban megegyeznek. Ilyen lehet az utca. Az irányítóknak a látókörébe kerülhet találomra is egy személy. elkezd tömegessé.

és a beleegyezésük nélkül működtetett. azaz védekezniük kell a velük szemben alkalmazható. a társadalom számára vészjelzéseket leadó közéleti személyek.com/mc/mindControlMotives. Ez kevésbé kockázatos. Elég. E technológia privilégiumával rendelkezők egyelőre abban bíznak. ha közelebbről szemügyre vesszük. nem pedig valamiféle képzelgésnek. Az agykontroll eszközei alkalmasak a másik ember zaklatására. A COINTELPRO az FBI "counterintelligence program" célja az volt. A legmodernebb megfigyelési technikák tehát a kormányzás részévé váltak. mint a feltaláló mérnöknek és az alkotó tudósnak. Az FBI fennállása során végzett titkos műveleteket. találmányait és kiválóan alkalmas a pénzügyi és ipari kémkedésre is. központi irányítással és szervezett módon hajthatja végre saját stratégiáját és taktikáját.a lényeget nem érintő rövidítésekkel . nincsenek ráutalva arra.vagyoni helyzetüket hatalmuk korlátlan növelésére akarják felhasználni. de az 1956-tól 1971-ig tartó COINTELPRO legfőképpen a radikális politikai szervezetek ellen irányult. fantáziadús spekulációnak. A távirányítású tudatolvasás megnyitja a lehetőséget tudósok gondolatainak is a rögzítésére. de bankárnak és brókernek is ugyanaz az érdeke. hogy megbüntethessék. agykontroll-ellenőrzés ellen. hogy milyen célokra lehet ezt a fegyvert használni. június 13-án tette közzé az Interneten. hogy a COINTELPRO nem külföldi kémek. hogy nem tudnak ellene védekezni. és akadnak olyanok is. Az elektronikus tudatbefolyásolás használatának második motívuma lehet a hagyományos hírszerzés és kémkedés modernizálása.html) A továbbiakban Barker felsorolását . hogy semlegesítse a politikai másként gondolkodókat. Frank Donner 1980-ban megjelent "Age of Surveillance" (A megfigyelés korszaka) című könyvében kifejti. írókat is sebezhetővé tesz ez a technika. Ha pedig fél a kormányzat. Az egyik lehetséges motívum a belföldi hadviselés az adott ország saját lakossága ellen. hogy bárkit is meggyanúsítsanak. Ezt a technológiát nem csak ellenséges államok tudósaival szemben lehet felhasználni. amelyek ezeket a technikákat működtetik. hanem amerikai állampolgárok ellen irányul. akik a korlátlan gazdagodás és hatalom eme megszállottait készek az etikai korlátok félretételével kiszolgálni. Alkotóművésznek. hogy tevékenységük titokban marad. akkor azt valóságos összeesküvés létező gyakorlatának. Itt az a lényeges. Az agykontroll használóinak a stratégiáját úgy érthetjük meg jobban. Ezért az ilyen programok elsősorban a potenciális vezetők. mivel kisebb a lelepleződés veszélye. ami esetleg sértheti az állam. ha valakiről feltételezi. Ily módon jogellenesen meg lehet szerezni mások szellemi termékeit. hogy azok az államilag finanszírozott hatósági szervek. illetve az államot irányító uralkodó elit érdekeit.ismertetjük. akkor még arra sincs szüksége. Még művészeket. vagy megvádoljanak bűncselekmény elkövetésével. Az agykontroll programok szempontjából lényeges.datafilter. (http://www. ellopva ötleteiket. mert a szenvedő alanyok nem tudják őket leleplezni és jogi eszközökkel felelősségre vonni. Ha az emberek egy csoportja titokban. Ezeket a motívumokat Allen Barker gyűjtötte össze és 2001. vagy egyszerű állampolgárok ellen irányulnak. de az adott állam saját állampolgáraival szemben is. Nem kell senkit elítélni ahhoz. mert úgy lehet plagizálni őket. hogy akár csak a gyanú árnyéka felmerüljön. hogy a titkos megfigyelés és zaklatás a közhatalom gyakorlásának egyik ki nem mondott formájává fejlődött az Egyesült Államokban. hogy módjában van valamit elkövetnie. sőt kínzására. 222 . és ezért milyen motívumok vezérlik alkalmazóit. azaz divatos szóval "összeesküvési elmélet"-nek kell tekinteni.

akkor azt illegálisan is megszerzik. hogy az ahhoz tartozók legtitkosabb gondolatait is ki tudják fürkészni. akár nem állami titkos szervezetek. ha valamilyen technológia nem áll a rendelkezésükre. akár állami. Ily módon ki lehet belőle szedni titkos számítógépes kódokat. mintha egy azonnali közvélemény kutatást. Egy negyedik motívum lehet az. hogy vagy kiemelkedik minden versenytársa közül. régóta hangsúlyozza. vagy pedig úgy. amellyel zsarolható. A tudatbefolyás alá került személyeket az agykontroll irányítója a nap 24 órájában gyötörheti. Már a kereskedelmi reklámozásban is bebizonyosodott. Ha közvetlenül nem érdekeltek az új technológiában. valamint a kereskedelmi célú titkokat is ki lehet belőle szedni. hogy a formálisan "demokratikus" kormányzatok már régóta ahhoz hasonlóan használják a propagandát. a neves amerikai társadalomtudós.a tudomása és hozzájárulása nélkül . tőle elkülönülő uralkodó rétegnek nagyon fontos tudnia. vagy kifejlesztőt elkezdik zaklatni azért. és el lehet olvasni elektromágneses technológiával a gondolatait. Itt ugyanis nem csak arra figyelnek. hogy bizonyos demográfiai csoportoknak a befolyásolása meghatározhatja e csoportok a vásárlási szokásait. hogy egyedül ők rendelkezzenek vele és csak ők fejleszthessék tovább. és az eredeti feltalálót. hogy megfigyelés alatt állnak. Ez ahhoz hasonlít.végzett tudatellenőrző felmérések a hatalomgyakorláshoz szükség politikai visszakapcsolást biztosíthatják. Ez azokkal a mit sem sejtő polgárokkal szemben a leghatékonyabb. hogy ezekkel a technikákkal eredményesebben lehet a gyanúsított személyeket kihallgatni. akik már tudnak erről. hanem közvetlenül be lehet hatolni az agyműködésébe. A lakosságon . amit az illető szavakban megfogalmaz és kimond. Valaki úgy lehet a legjobb. milyen mértékű kárt okozott. Ezekkel a tudatbefolyási technikákkal ma már a politikai eszméket és a politikusokat is ugyanúgy el lehet adni. hogy felmérjék melyik bomba talált célba. De olyanokkal szemben is alkalmazható. Hetedik motívum lehet annak a technológiának az elfojtása. hogy valamennyit visszaszorítja. és a mások intim tevékenységének a megfigyelésével történő perverz kielégülésre. ahogyan a totális kormányzatok használták céljaik elérésére az erőszakot. Nyolcadik felhasználási mód lehet. és természetesen a nemzetbiztonságot érintő. megtudakolva a lakosság kiválasztott célcsoportjának a véleményét úgy. mert kifejlesztése esetleg a fennálló status quot felborítja. akik nem tudják. akkor is hajlamosak annak az elfojtására.Egy harmadik motívum lehet az agykontroll felhasználására a lakosság különböző szempontok szerinti statisztikai csoportosítása. Ötödik motívum lehet az úgynevezett "bomb damage assessment" . Noam Chomsky. Ezért a társadalom felett álló. amelyet nem tudnak az ellenőrzésük alá vonni. vagy szavazást tartanának. A BDA lehetővé teszi. Az így nyert információ felhasználásával a következő bombázást még hatékonyabbá lehet tenni. Egy hatodik motívum lehet az agykontroll alkalmazására bizonyos alkalmazók hajlama a szadizmusra. Meghatározott számú ember tudatának a kifürkészéséből sokmillió lakosra érvényes trendekre lehet következtetni. hogy "propaganda-bombái" milyen mértékben hatottak a tömegek tudatára. hogy milliárdosok saját kiszolgáló személyzetüket szerelik fel ezekkel a tudatmódosító és befolyásoló eszközökkel. mint bármely más árucikket.BDA ("A bombakárokozás felmérése") felhasználása a pszichológiai fegyverekkel végzett műveleteknél. A közvéleménykutatás a választások befolyásolásának fontos eszköze a formális demokráciában. A nyilvánosság ellenőrzése alatt nem álló. fel lehet tárni olyan eseményeket az életében. ha kell tisztességtelen eszközökkel is. Ez lehetővé teszi olyan 223 .

Ebben az esetben. hogy megfelelő időpontban a megfelelő pozícióba kerüljön. További motívum lehet bizonyos csoportok népszaporulatának a befolyásolása. aki tudja is. Kifinomult technikákkal az így végzett befolyásolást rejtve lehet tartani. hogy a segítségével zárt csoportokba. mint a gyűjtőtáborokban. elegendő lesz az is. A demográfiai befolyásolás célpontja lehet egy faji. és a nemkívánatos akcióit megelőzzék. és gyermekeiket is szüleik hozzájárulása nélkül ellenőrzés alá vonhatják. vallási. hogy kontroll alatt áll. Tizenegyedik motívum lehet az agykontroll alkalmazására. és erre a célra is alkalmazták az agykontroll áldozatait. hogy lelkiismeretlen személyek mások szenvedéseiből csináljanak maguknak nagy anyagi hasznot. ebben az "elektronikus börtönben" gyakorlatilag ugyanolyan szoros megfigyelés alatt állnának. Már a közvélemény is sokat hallott a programozott bérgyilkosról és könyvek jelentek meg a "Manchurian candidate"-ről. Tizenharmadik motívumként jöhet számításba az agykontroll áldozatok kezelése.magánszolgálatban álló zsoldos csapatok felbérelését. Tizennegyedik motívumként figyelembe vehetjük azt az igényt. hogy agykontroll segítségével kiszámítsák a célszemély magatartását. mert már oly sok mindent tudnak róla. valamint kapcsolatrendszerét tudatosan úgy irányítják az ezzel megbízott háttérerők. Ez elősegítheti. amit "felosztott koncentrációs táboroknak" ("distributed concentration camps") neveznek. még mielőtt az bekövetkezik. még inkább óvatos hogy gyermekét is ilyen sors vállalására kényszerítse. A folyamatban lévő kísérletek célja előre látni a magatartást. A tudatmódosító és ellenőrző technológiák további fejlesztésével már nem lesz szükség az ellenőrzés alá vont személyek összegyűjtésére. akkor hosszú időn át jelentős mennyiségű gyógyszert szedethetnek velük és más költséges kezelésben részesíthetik őket. Hasonlóan ismertek a szexuális zsarolást célzó műveletek. A tudatbefolyásoló technika tizedik felhasználási módja lehet fontos vezető személyek ellenőrzés alá vétele. és a segítségével tartsák szoros megfigyelés alatt a célcsoportot. vagy nem hoznak világra utódokat. vagy szociális csoport. Logikusan lehet feltételezni. Azonban még hatékonyabbá kell tenni az agykontroll útján történő megfigyelést. Ha el tudják az agykontroll áldozataival hitetni. Kilencedik felhasználási mód lehet az. akik az adott megbízó kívánságainak megfelelően zaklatják áldozataikat és ellenőrzik életének legrejtettebb vonatkozásait is illetéktelenül továbbadva a családi és üzleti titkokat. és iskolázását. ha őket elektronikus eszközökkel megfigyelés alá helyezik. akkor is engedelmes marad. Kényszer hatására hoznak. Sajnos lehetséges. hogy az általuk kiválasztott személy kerüljön a csoport élére. hogy ideg. amelyek szükségállapot idején lehetővé teszik meghatározott listákon szereplő személyek gyors internálását gyűjtőtáborokba. Az a szülő. például egy vallási szektába hatoljanak be. A politikai vezetésre kiszemelt személy programozása elkezdődhet kisgyermekkorban. hogy zsarolható eszközzé vált.és elmebetegségben szenvednek. A kitűzött ismérvek alapján a hosszú időn át tudatbefolyásolás alatt élő egyén nem képes szabadon dönteni. A szövetségi kormány már elkészített olyan terveket. Jövedelmező üzlet lehet az orvosok és a gyógyszer vállalatok számára. hogy a világ döntési helyzetben lévő személyeinek ez az ellenőrzése e technológia kifejlesztőinek és alkalmazóinak a legfontosabb célja. hogy agykontroll alatt áll. Már ma is megszegik 224 . de ha az illető gyanút fogna.

Az agykontroll fegyvereket kifejlesztik. Az agykontroll technológia alkalmazása egyben alkalom annak tökéletesítésére is. Az új eszmék és az új megoldási módok minden elnyomó társadalmat veszélyeztethetnek. Az ilyen személy könnyebben behatolhat bármely csoportba. hogy valójában hogyan is gondolkodnak az emberek. Végül természetesen fontos motívum lehet az agykontroll folytatására azon módszereknek a tökéletesítése. Hogyan lehet ellenállni az agykontrollnak? Az agykontroll itt nem a José Silva-féle relaxációs technikát és az ellazult állapotban való gondolkodást jelenti az alfának nevezett tudatszinten. hogy a statisztikai és a tudományos módszerek fokozatos tökéletesítésével ezek is javulhatnak. hogy titokban tartsák ezt a tudatbefolyásolást és megbüntessék a veszélyre figyelmeztetőket. Tizennyolcadik motívum lehet az agykontroll alkalmazására a kémkedési módszerek tökéletesítése. A rendszer további kiterjedése egyrészt újabb irányítók bevonását. amelyekkel bármely ember legtitkosabb gondolatait is ki lehet fürkészni. amelyek aztán pontosan tájékoztatnak arról a tevékenységről. hogy ma már felfedezték és működtetik azokat a technikákat. ha tudomást szerez az idegrendszerébe történő illetéktelen beavatkozásról. Például szabadságvesztésüket töltő elítélteket szabadulásuk előtt el lehet látni olyan miniatűr implantátumokkal. kiválasztott kísérleti alanyokon kipróbálják. e technológia működtetésére az ilyen szellemben nevelkedett fiatalok alkalmasak. A célszemélyek túlnyomó többsége azonban a hozzájárulása nélkül lesz kísérleti alany. amelyekkel ezt a tevékenységet továbbra is hatékonyan el lehet titkolni a társadalmi nyilvánosság elől. Az emberek ennek a veszélyét azért nem érzik. hogy esetleg majd valamit el fognak követni. ugyanakkor nem kizárható. Maga a kísérleti alany. természetesen ellenállhat. amit "szabadulásuk" után végeznek. Tizenhatodik motívumként számításba vehetjük a lakosság megfélemlítését. Ezek a megelőzést célzó megfontolások azonban tudományosan nem megalapozottak. az még nem jelenti azt.egyes személyek emberi jogait csupán azért. hogy megszabadul a zaklatástól. hiszen senki nem tudhatja. Ha beletörődik. Ha az már nyílt titokká válik. Ezért az agykontrollnak az is az egyik legfontosabb célja. Bizonyos tudományos elgondolások is forradalmasíthatják az embereket. mert valaki úgy véli. Ezért az agykontroll nagyon is alkalmas az állampolgárok terrorizálására. További motívum lehet a tudat ellenőrzése. hogy elzárják a jogi úton való védekezés lehetőségét a kísérleti alanyok számára. Mivel az agykontrollnak számos szadista vonása van. megváltoztatását és ellenőrzését jelenti. hanem ennél sokkal többet. hogy nem ő lesz-e a következő áldozat. A kísérletek arra is irányulnak. hogy kém. vagy beletörődhet ebbe a megalázó helyzetbe. az emberi agy és a központi idegrendszer működésének a legkülönbözőbb módszerekkel és eszközökkel történő befolyásolását. Ebben a tágabb értelemben az agykontrollhoz tartozik minden olyan tudat.és magatartás-befolyásolás. másrészt a tudatellenőrző komputerrendszer automatizálását igényli. Tizenötödik motívum olyan szakemberek képzése. annak a feltérképezése. Talán az a legjobb kém. akik a jelenlegi működtetők helyébe lépnének. aki nem is tudja. mert nem tudják elképzelni. akkor az félelmet kelt. amely az adott 225 . hogy bárkit kiválaszthatnak az agykontroll céljára bármely okból.

Ezek az eszközök biztosítják a befolyásoláshoz szükséges visszacsatolást. és egyben "szórakoztatást" jelentenek azok számára. Allen Barker azonban elítéli a hazugságnak és a kizsákmányolásnak ezt a hamis kultúráját. De őket "áldásosan tudatlan" ("blissfully ignorant") állapotban tartják.személy tudomása nélkül. vagy nagyon is jól tudják. hogy a jövő történészei a jelenlegi amerikai vezetést egyfajta Vichy kormányzatnak fogják tekinteni. hogy nem az amerikai 226 . de emlékeztetőül utalunk rá. Ezt a valóságot elrejti a választott kormányzati szervek. hogy kísérletezzenek és visszaéljenek velük. aki hosszú ideje agykontroll-zaklatás célszemélye.datafilter. akik ezt élvezeti célra használják. Az impulzust hordozó mikrohullámok fájdalmat. Ki lehet választani találomra polgárokat azért. Barker szerint hasonló helyzet van más "fejlett" országokban is. amelyeket később a beültetett kódokkal aktivizálhatnak.com/mc/protestResist. amely hasznot húz az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekből. ami az egyszerű álhír terjesztéstől a kísérleti személy bizarr helyzetekbe való manőverezéséig terjedhet. A választott politikusoknak nincs valódi hatalmuk a katonai. Ennek részét képezi annak a megfigyelő rendszernek a működtetése is. és alkalmas vezetők. hírszerzői szervezetek együttes hatalmával szemben. 4.html 3. Ezeket a képviselőket általában azok az érdekcsoportok vásárolják meg és fizetik. ő azonban amerikai lévén. a falon keresztülhatoló távirányítású érzékelők és az implantátumokkal. Barker gondolati kísérletként felveti. hogy e tudatbefolyásoló technika működtetői miként tevékenykednek. és az agyban elhelyezett implantátumok közvetlenül befolyásolhatják a központi idegrendszer működését. szívdobogást okozhatnak. amelyek csak a pénzvagyonuk bármilyen eszközzel való gyarapításában érdekeltek. Ez a technológia a zaklató telefonhívásoktól a személy otthonában történő kimerítő ingerléséig terjedhet. A visszacsatolás lehetővé teszi a további befolyásolás hatékony módszerének a kiválasztását. oldal. az audiovizuális "poloskák". a tömegtájékoztatás. Az egész kultúra válságba került. és milyen traumát okoz neki. és akarata ellenére történik. megfigyelve. hogy mi folyik és miért? Az álhazafiságról és jólétről szóló közhelyeik egyre nagyobb ellenérzést váltanak ki. Már korábban tárgyaltuk ennek a tágabban értelmezett agykontrollnak a technológiáját és eszközeit. elsősorban az Egyesült Államokról mond véleményt. hogy mindez milyen zavarokat idéz benne elő. valamint az ezek nélkül működtetett bioszenzorok. bekezdés) Természetesen igen sok tisztességes ember is él az Egyesült Államokban. Csak az kapható. valamint ez a visszacsatolás teszi lehetővé az intellektuális vagyont képező értékek illetéktelen kisajátítását. Allen Barker. hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag a fegyveres és hírszerző szervek által működtetett rendőrállammá alakult át. nincsenek új elgondolások. Ez nem változtat azonban a fenti megállapítások érvényességén. amit a korrupt kétpártrendszer nyújtani tud. kimerültséget. Allen Barker úgy véli. amely tudatát kifürkészi. (http://www. hogy Disneyland-ről mindenki tudja. titkos módszerekkel végzett zaklatásnak vannak kitéve. Úgy véli. Azok. akik felelősségre akarják vonni ezt a korrupt rendszert. hogy ide tartoznak a megfigyelési eszközök. Ezek a vezetők vagy valóban ostobák. és a társadalmi méretű hazugság kulisszája. Egyes személyeknél hipnózist is alkalmaznak megfelelő válaszreakciók kiváltására. hogy díszlet. Az egész Disneyland-szerű kulisszához hasonlít azzal a különbséggel. A jelenlegi beteg amerikai rendszer apologetái haladásnak próbálják feltüntetni ezt a modern feudalizmust. de nincs igazi társadalomkritika. és itt senkit sem kínoznak a színpad mögött. A zaklatás és a kizsákmányolás attól még zaklatás és kizsákmányolás marad. A lakosság széles rétegeit tudomásuk nélkül is alapvetően érinti ez az elnyomó rendszer. mert álnok módon titokban hajtják őket végre. alapos megfigyeléseket végzett arra vonatkozóan.

és elhatározták. Ezeket az embereket saját népük cserbenhagyta. hogy az agykontrollal történő visszaélések leleplezése sem szakmai karrierjüket. A legtöbb áldozat élettörténete valamilyen katonai vagy hírszerző ügynökséghez kapcsolódik. akik megismerték és leleplezték a tudatbefolyással végzett visszaéléseket. De ha ezt a kormány közpénzekből fizetett ügynökei teszik. de egyre nő azon kutatók és aktivisták száma. Mindez a szakemberek számára ismert tény és egyre több amerikai is tud már róla. ha az effektív tortúrát már abbahagyták. akik felvállalták ezt a feladatot. és ha szükséges embert is ölnek. és ha az áldozat panaszkodik. zsarolták. zaklatnak. és társadalmi hitelüket aláássák. akkor ők védelmet élveznek. hiszen állami szervek is beismerték. A többségük elképzelhetetlen gyötréseken ment keresztül. Egyelőre kevés olyan szervezet van. hanem "csak" egy magáncsoport. jogosan le is lehet lőni. hogy az igazi betegeket lejárassák. amely azért jött létre. hogy állandó megfigyelés alatt állnak és még a gondolataikat is kifürkészik és analizálják. rendszeresen hipnotizáltak és elektrosokkoltak. hogy az agykontroll áldozatok miért annyira bizalmatlanok mindenkivel szemben. Egyelőre egységes irányítás alatt álló szervezett harc még nem folyik az agykontroll leállítására. Már ez a rövid felsorolás is érthetővé teszi. hogy ellenálljon az agykontrollal gyakorolt erőszaknak.kormányzat. hogy már akkor elfojtsák a lehetséges ellenlépéseket. Az amerikai szabadságról puffogtatott frázisokat is álcázásnak használják saját taktikájuk elleplezésére. Az amerikai törvények szerint. valamint beültetett szerkezetekkel zaklattak. és szembe kell nézniük azzal a ténnyel. akiknek erről nem volt tudomásuk. A súlyos betegek között vannak provokátorok is. hogy védekezzenek ellene. akiknek az a feladata. Ebben az esetben is felelős az amerikai kormány. másrészt az áldozatok és hozzátartozóik. és miért nem készek valakit a vezetőjükké választani. A többségük anyagi gondokkal küzd. ha egy idegen behatol valakinek az otthonába. mivel embertársaik ezt nem hiszik el és csak nevetségessé válnának a szemükben. vagy financiális helyzetüket nem segíti. Vannak olyan áldozatok. akik rájöttek. hogy cselekednek. sem egészségügyi. akiket gyermekkorukban kínzással kondicionáltak. vagy külföldi állam zaklatja és használja ki az amerikai állampolgárokat. Az központi idegrendszer befolyásolásával végzett kínzási technikák neutronbombához hasonlíthatóak. amelyeken keresztül kellett menniük. Ez a körülmény teszi lehetővé a rendszer működtetői számára. Az agykontroll áldozatokkal igen nehéz szervezetten együttműködni. Ezek a kutatók jól tudják. Kik szállnak szembe a tudat megerőszakolásával? Először is azok a kutatók. Kihasználták és megalázták. zsarolnak. Ezért egy vezető nélküli ellenállás folyik. Sok áldozat gyógyíthatatlan agykárosodást szenvedett és igen sokan súlyos lelki zavarokkal küszködnek. és akik ehhez nem is járultak hozzá. A nyomában járó lelki és fizikai trauma akkor is tart. amelynek az ismerete segíthette volna az áldozatokat. és fenyegették őket. 227 . hogy mi történik. és gyakran elhallgatják a legszörnyűbb kínzásokat. Ezeket az agykontroll technológiákat és technikákat túlnyomórészt olyan polgárokon alkalmazták. Mégsem került sor eddig komoly ellenlépésekre. valamint azok a polgárok. de ezt is hatékonyabbá lehetne tenni. A rendszer működtetői fenyegetnek. Elsősorban azok vállalják fel a küzdelmet. akik maguk is áldozatok. Ebben az esetben elmulasztották teljesíteni az egyik legalapvetőbb kormányzati kötelezettségüket. még őt hibáztatják. mielőtt azok megtörténtek. mert belülről semmisítik meg a személyt. majd pedig rágalmazták. miközben minderről a társadalom nem vesz tudomást. hogy elrejtsék bűnös akcióikat. hiszen ő tartotta titokban azt a technológiát. vegyszerekkel és kábítószerekkel.

erről a sajtó nem ad pontos tájékoztatást. Az erőszakos tudatbefolyásolás elrejtése A társadalom nyilvánossága elől való elrejtés legfőbb módszere a folyamatban lévő agykontroll tevékenység legszigorúbb titokban tartása. A titoktartás kultikus szenvedély lett. amely tiszteletben tartja az emberi jogokat. vigasztalást nyerhet abban.Az agykontroll áldozatok sorsa erőteljesen emlékeztet a kínzásokon átment hadifoglyokéra. Ezt 228 . elviselnie. Ez részben úgy történik. akik ezekkel az eszközökkel visszaélnek hasznot húznak amerikai állampolgárok gyötréséből. hogy miként lehet elektronikus eszközökkel és más módon erőszakos agykontrollt gyakorolni a célszemély hozzájárulása nélkül. hogy az agykontroll áldozatok nem tudják. ez a titoktartás és a titkolódzás további növekedéséhez vezetett. amelyekkel ugyanezeket a tünetegyütteseket elő lehet idézni. A letagadhatóság az egyik legfontosabb előfeltétele egy titkos akciónak.és elmegyógyászat szakembereit és a pszichológusokat. Allen Barker úgy véli. Amikor az 1970-es években az agykontrollal történt visszaélések egy részére fény derült. hogy agykontroll áldozatai. nemzete biztonságáért kellett átélnie. akik azt állítják. Egy fogságból visszatérő hadifogoly. miközben nem szólnak azokról a technológiai eszközökről. hogy megerősítsék azt a vélekedést. Ez lehetővé teszi. mert ha panaszkodnak. hogy az Egyesült Államok hivatalos szervei nem végeznek jogellenes cselekményeket.és elmegyógyászat azzal is segítséget nyújt az erőszakos agykontrollhoz. Az agykontroll visszaélések áldozatainak még ez az elégtétel sem jut. akit megkínoztak. hogy miért kínozták meg őket. hogy az agykontroll áldozatait elmebetegnek bélyegezzék. miközben a sajtószabadságról szavalnak. Az ideg. ha a CIA a bizonyítékok nyomására kénytelen elismerni jogellenes cselekményeket. hogy ezek a szakemberek tájékoztatják a közvéleményt a mentális megbetegedésekről és a velük járó tünetekről. Az erőszakos agykontroll működtetői eszközként használták az ideg. ami a Szovjetunióban folyt. A különbség az. hogy elmegyógyintézetbe kényszerítenek akaratuk ellenére olyan személyeket. ahol is az elmegyógyászatot felhasználták a másként gondolkodó ellenzékiek lejáratására és elhallgattatására. hogy mindezt hazájáért. hogy még akkor is. A felhasznált tudatbefolyásoló eszközök szigorúan titkosak. és nem zaklatják az amerikai polgárokat. és panaszaikat ne vegyék figyelembe. A tájékoztatási médiumok tevékenyen részt vesznek a titkosszolgálatok visszaéléseinek a leleplezéseiben. nincs olyan támogató csoportjuk. hogy a társadalom hozzájárulása nélkül végeznek ilyen kísérleteket. és mitikus őrzőszerepükkel dicsekednek. Az amerikai elmegyógyászokat jelenleg arra használják. E szakemberek részben tudatosan. miközben a kormányzat demokratikusnak tünteti föl magát. Ez odáig megy. Az agykontrollal történő zaklatás széles körben zajlik. Egyszerűen nem vesznek tudomást az állami szervek által végzett zaklatás tényéről. Ez teszi lehetővé az elnyomó módszerek alkalmazását. és azok. csak nevetség tárgyaivá válnak. és arról. Ez emlékeztet arra a gyakorlatra. ha az egyetemi tankönyvekbe és diagnosztikai kézikönyvekbe felvennék azt. hogyan lehet trauma és tortúra alkalmazásával szakszerűen zaklatni. akik számíthatnak többi bajtársuk és hazájuk támogatására. mint a foglyul ejtett katonáknak. Fontos szerep jut az Egyesült Államok írott és elektronikus tömegtájékoztatásának is. részben akaratlanul is segítséget nyújtottak az agykontroll tevékenység álcázásához. Ezt többek között avval is megakadályozhatnák. hogy néhány megbízható és tisztességes orvostól eltekintve az elmegyógyászat egész rendszere kiszolgálja az agykontroll amerikai működtetőit.

Ez a központ mindenkit "szélsőséges"-nek minősít és megfélemlít. terrorizáló lépések a félretájékoztatástól a COINTELPRO-hoz hasonló titkos programokig terjedhetnek. valamint annak propagandáját irányítják. D. amely a rejtőzködő rendszer központja. hogy tudassák az áldozattokkal megfigyelés alatt állnak. kigúnyolják. amely gondosan figyeli a hírszerző és nemzetbiztonsági szolgálatokat. A bűnügyi riportok hatékonyan meg is félemlítik a lakosságot. Ha például az embereknek lenne lehetőségük arra. ha valami felháborító dolog történik. ahogyan a jelképeket és kódszavakat használják egyrészt. "minden simán működik". különösen. Hol van tehát akkor az a sajtó. amit bűnözők követtek el. Általában csak az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz tartozó bűnökről tájékoztatnak. levonva belőle mindazt. A sajtó egyes technikai megoldásai utánozzák azokat. megmutatva. Allén Baker szerint e rejtett hatalmi központ szolgálatában a tömegtájékoztatás gyakran a legégbekiáltóbb atrocitásokat is minimalizálja és elkeni. amely szerint. Sok agykontroll áldozat ismeri azt. elkaphatnak. Ez a központ se nem republikánus. hogy ne éljenek vissza hatalmukkal? A médiumok egyik kedvelt módszere az agykontroll áldozatok lejáratására az. amelyeket a CIA Közép. vagy a "nem látható kormány" által működtetett D. másrészt hogy besározzák és lejárassák őket. J. tehát semmi nem zavarja a pénzcsinálást. vagy olyasminek.a központilag irányított magatartást helyesebb elmélet helyett összeesküvési gyakorlatnak nevezni. ami kedvezőtlen. Ebbe a "phony center"-be jól beleillik a bűn és a bűn üldözése. hogy skizofréniában szenvedő elmebetegeknek tünteti fel őket. Innen tudhatják az amerikaiak. se nem demokrata. Ez biztosít a rendszer számára néhány rosszfiút.). a status quot. Az amerikai tömegtájékoztatási intézményeket ténylegesen a kormány és a mögötte álló árnyékkormány propagandaeszközeinek lehet tekinteni. ha a titkosszolgálatok és hírszerző szervezetek tevékenységéről van szó. Valójában csak arról van szó. A tömegtájékoztatás nem csak elmulasztja a közvélemény tájékoztatását az erőszakos agykontrollról és a vele végzett zaklatásról.és Dél-Amerikában alkalmazott a tájékoztatási eszközök felhasználásával. noha erről a kongresszus bizottsága már tájékoztatót adott ki. A figyelem központjába helyezett elterelő témának azonban kevésbé szörnyűnek kell lennie. és államilag finanszírozott sugárkísérletekről. hogy a sajtó nem tudósít az embereken végzett. Allen Barker szerint létezik egy (a háttérhatalom. amelyek segítségével saját otthonaikban úgy bánhat az állampolgárokkal. hanem még elő is segíti azt. Csak ezzel magyarázható. akkor egy hasonlót kell a figyelem központjába helyezni. hogy megismerjék e titkos háttérhatalom által alkalmazott módszereket. hogy így tennének kísérletet arra. Az állami szervek által elkövetett és az úgynevezett fehérgalléros bűncselekményekről alig esik szó. akik szót emelnek ellene. mint elektronikus rabszolgákkal. akkor a CIA-t úgy mutatnák be. J. Ez a központ képviseli a jelenleg fennálló helyzetet. és nevetségesnek találja. Egyes média megfigyelők állítják: van egy úgynevezett "triangulation strategy" (Egyfajta három lépésből álló tájékoztatási módszer. mind a kormányzatot. mint aki harcol a rabszolga kereskedelem ellen a tengeren túl. Minthogy ez jó dolog. Ez a kódolt és a sorok közti olvasás a hírszerzés és a diplomácia bevett eszköze. ezzel nem lehet vitába szállni. és nevetségessé teszik azokat. vagy külföldi csoportok illetve idegen államok 229 . Ezek a megfélemlítő. milyen hatékony a rendszer. miközben az átlagpolgár kételkedve fogadja.) jól álcázott központ (phony center). és amely hullámokat verhet. visszataszító. és arról kell sokat beszélni. Miközben egy szót sem ejtenek az állami szervezetek által gyakorolt fizikai és pszichológiai terrorról. és így az még inkább hajlandó engedelmeskedni a tekintélynek és lemondani még maradék szabadságáról. akit üldözhetnek. akitől a háttérhatalom uralkodó elitje tart. hogy az Egyesült Államokban "sehol nem szegik meg az emberi jogokat". és ahonnan mind a sajtót. hogy elvonják a figyelmet a hazai visszaélésekről.

A szupermodern technológiákkal végzett agykontroll és az elektromágneses zaklatás esetében ez nem biztosít hatékony védelmet. tagadják. akár tud erről. D. és amelyeket természetesen a hazai jó kormányzat üldöz. Ez az. hogy a legsúlyosabbakról eltereljék a figyelmet. Ez elleplezi a belföldön elkövetett súlyos visszaéléseket. Nos. vagy pedig ellenük fordítják titkos manipulációkkal a nyomozást. mert attól tartanak. de pontosan ennek az összeesküvésnek az irányítói már rászoktatták az amerikaiakat arra. J. Minthogy a kongresszusi és más hatósági vizsgálatok adatai szerint maga az FBI is alkalmazza az elektronikus zaklatást. amelyekről az áldozatok panaszkodnak. és így időhöz jussanak. valamint az egyetemeken és a tudományos intézményekben. amit elveszett történelemnek neveznek. másképp magyarázzák. akár nem. Az ilyen segítségkérést általában udvariasan visszautasítják. amelyeket a célszemélyről a megfigyelés és az elektronikus zaklatás során megszereztek. Így aztán az egész kiesik a történelmi emlékezetből. hogy íme legalább a tényfeltáró újságírók akartak valamiben segíteni. akik tudatosan közreműködnek az agykontroll visszaélések elleplezésében. mások csak közvetve profitálnak belőle. még arra is gondolhat. és aki nem teljesen járatos a tájékoztatás szakmai fogásaiban. akkor nem válnak maguk is áldozattá. Igen sok kollaboráns van a reklámszakmában és a szórakoztatóiparban. ahol megtárgyalták más jogalkalmazó szervekkel ezen eszközök gyakorlati alkalmazását. Tipikus módszer a szeretett személyek fenyegetése. A nemzetbiztonsági jogszabályok oly bonyolulttá váltak. ha sikerül minden szempontból kielégítő ügyvédet találni. A tiltakozás és ellenállás módszerei Első lépésként az olyan közrend felett őrködő jogérvényesítő szervekhez fordulnak a védelmet keresők. hogy meghiúsítsa az áldozat bármely hatékony akcióját. amikor néhány visszaélést azért beismernek. hogyha kollaborálnak. mint az FBI.) bevett gyakorlat. Megfigyelték azt is. és elvész a történelmi tudat számára. hogy néhány év elteltével a beismert visszaéléseket is visszavonják. Ez a "tájékoztatási háromszög" hasonlít ahhoz. amikor az ügy lassan elhal. programozott tudatú egyén. Maga az elektronikus megfigyelés és zaklatás arra is használható. amikor a titkosszolgálatok bizonyos cselekményeikről maguk számolnak be. hogy ezt "összeesküvési elmélet"-nek bélyegezve nevetségesnek tartsák. De már az ügyvéd megtalálása is nehézségekbe ütközik. A "psyop"-oknál (a pszichológiai fegyvereket működtetőinél. Az elektronikus agykontroll gyakorlatát úgy alakították ki. vagy pedig nem kíván konfliktusba keveredni a háttérerőkkel. hogy ne hagyjon kézzel fogható bizonyítékot. Egyesek ebből közvetlenül hasznot húznak. Azzal is számolni kell. hogy így elkerüljék a teljes lelepleződést. Számosan vannak olyanok is. hogy sor került olyan konferenciákra. és mindazokkal szemben bizalmatlanság keltése. akkor is még szinte leküzdhetetlen akadályt képez az elkövetett bűncselekmény bizonyítása. de a nyilvánosság felé tagadják e technológia létezését. Ez az úgynevezett "limited hang-out" (korlátolt közzététel) stratégiája. hogy sok ilyen együttműködő már maga is kontrollált. akik esetleg segíthetnének. vagy abban bíznak. Adatok vannak arról is. ezért joggal feltételezhető. hiszen számos jogász vagy nem hisz az áldozatnak. hogy tovább folytatják a zaklatásukat. Létezik az összeesküvés tényleges gyakorlata. Egy másik védekezési módszer lehet az igazságszolgáltatási szervek igénybevétele.ügynökei. Ha mindezeken az akadályokon sikerül 230 . hogy zsarolásra használják azokat az információkat. vagy egyáltalán nem reagálnak rá. hogy ismeri azokat az eszközöket. Egyes agykontroll áldozatok félnek felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal. hogy ma már különleges szakértelmet igényelnek.

keresztüljutni. esetleges újraválasztásával szemben. és ezért elvileg lehetséges. A törvényhozók csaknem tehetetlenek. aki hajlandó ezekkel a kényes kérdésekkel foglalkozni. ugyanakkor máris létezik sok olyan törvény. miközben nem vesznek tudomást a belföldön történt jogsértésekről. Ennek csak az egyik része a szavazás. A "The World Organization Against Torture" (A kínzás elleni világszervezet) már megvitatta az Amerikában. de különösen a nem látható. 231 . hogy az így kapott információkat leellenőrizzék. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen választott képviselőivel. Ugyanakkor mindig akad néhány olyan tisztességes politikus. a maximális titoktartás mögé bújva működik. hogy ezek el legyenek távolítva a közéletből. Egy kifejezetten az elektronikus agykontroll áldozatait védelmező jogszabály természetesen hasznos lenne. amely "a jótékonykodás" érve alatt valójában a társadalomkritikus erők kooptálására. az embereken . Az emberjogi szervezetek is éveken át elutasították az elektronikus agykontroll áldozatok ügyének a felvállalását. aki ténylegesen nem az emberi jogok elkötelezettje és el kell érni. Ez alatt folytatódhat az áldozat zaklatása. Mások óvatosan tudakozódnak. amikor a hírszerző apparátusok és titkosszolgálatok visszaéléseire kellene fényt deríteniük. de igen csekély eredménnyel. Az intézményesült demokrata és köztársasági párttal szemben egy harmadik erő esetleg több esélyt nyújt arra. Egyes törvényhozók pedig együttműködnek ezekkel a szervezetekkel. akkor az illetékes kormányzati szervek a nemzetbiztonsági érdekekre való hivatkozással térhetnek ki a felelősségre vonás alól. Ha mégis sikerül eredményt elérni a bírósági eljárásban. hogy mind a választott. Szem előtt kell tartani. hogy a látható kormány. és alapvető jogainak a megsértése. feladják. A naiv. ezért hozták létre és ezért finanszírozták a háttérerők. amely tiltaná az agykontrollt. amelyet fel lehetne használni e technológia működtetőivel szemben. Egy normálisan működő képviseleti demokráciában az állampolgárnak joga van ahhoz. jóhiszemű képviselőket pedig a számukra tartott titkos üléseken félreinformálják és nincs semmi lehetőségük arra. mert mind a törvényhozásban. valamilyen módon "legális". törvénytisztelő személy található. Eredményes lehet más civil szervezetek bekapcsolása is az agykontrollal végzett visszaélések feltárására és megakadályozására. Ezek az emberjogi szervezetek az Egyesült Államokban elsősorban a tengerentúli visszaélésekkel foglalkoznak. A politikai aktivitást vállalóknak meg kell tudniuk. és hogy az Egyesült Államok mennyiben tartja be a kínzást tiltó nemzetközi megállapodást ("Convention Against Torture"). de miután nem vezet eredményre. hogy e kényes kérdések a közéleti viták részévé váljanak.az ő tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül . Mégis a levelek írása. beadványok készítése nem mellőzhető. Van olyan nézet is. beadványok készítése és a közvetlen kapcsolat felvétele a törvényhozókkal. Az agykontroll áldozatok is megtehetik ezt. A megfelelő civil szervezetek megtalálásánál azonban figyelemmel kell lenni. ezért amit e technológia alkalmazói tesznek. Ez a feladata. ellenőrzésére és semlegesítésére törekszik. A problémát az okozza. hogy mivel nincs jogszabály. azt is számításba kell venni. hogy kevés olyan jelölt és politikus található. A politikai közéletben való részvétel is a hatékony védekezési mód lehet. hogy a háttérerők az igazságszolgáltatásban is kiépítették hálózatukat. Egyes képviselők egyszerűen nem vesznek tudomást e jelenségekről és eldobják az agykontroll áldozatok beadványait. A védekezés további módja lehet a levélírás. Ebben az esetben még bírói szakban évekig elhúzhatják az ügyet és ez csillagászati méretű költségeket okozhat. aki elsőbbséget ad az igazság feltárásának. hogy segítséget nyújtsanak. mind a kormányzati szervekben természetesen sok tisztességes.végzett kísérletekről szóló jelentést. mind a kinevezett közéleti szereplők közül ki az. hogy számos olyan ál-civil szervezet is létezik.

amelyekben aktív. hogy embertársaik meg akarják semmisíteni őket? Ennek a szörnyűségnek tartós következményei miként hatottak ki életükre és családjuk sorsára? Egy ilyen kapcsolatfelvétel ahhoz is hozzájárulna. egyházi tisztségviselő legalább is szavakban az emberi jogok elkötelezettje. mert rájuk való hivatkozással mellőzik az agykontrollal történő visszaélések kivizsgálását. Egy ilyen adatgyűjtő tevékenységhez nincs szükség előzetes engedélyekhez. amíg nem kerülnek a nyilvánosság nyomása alá. és így csak a gazdagoknak áll a rendelkezésére. hogy legalább az illetékes helyek folyosóin hallhatóvá váljanak az elhallgatott információk. Aki ebben a kérdésben elmélyült. hogy az agykontroll visszaélések túlélői számára hasznos lenne. a rabbikhoz. hogy felhívja a társadalom figyelmét az agykontrollal évtizedeken át elkövetett visszaélések méreteire. vagy passzív bűnrészesként részt vettek. hogy feltárják és kimondják az igazságot. Már az is erőt adhatna nekik. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a vallási szervezeteket és az egyházakat sem. 232 . Ezeket a becsületes újságírókat meg kell találni. Ezt lehetőleg úgy kell megtenni. Ma is tagadják egyes módszerek létezését. Meg kell magyarázni az embereknek. Lehet náluk arra hivatkozni. hogy valamelyik agykontroll ellenes csoport támogatóhoz jutna. de a világsajtóban is mindig fellelhetők bátor és tisztességes újságírók. azt szembesíteni tudják azokkal az atrocitásokkal. ha felvennék a kapcsolatot a holocaust túlélőivel. Egy ilyen szakvállalat rendelkezik annyi kapcsolattal. Szükséges a szigorúan titokban tartott agykontroll technológiák és módszerek megismerése. amikor majd kiértékelik a jelen eseményeit. és esetleg tesz is valamit. Ha mást nem is lehet tenni. akik készek kockázatot vállalni azért. hogy a történészek. amelyeket pedig már évek óta alkalmaznak a gyakorlatban. Ugyanakkor ezen eszközök működtetői mindaddig le fogják ezt tagadni. hogy a vallásszabadság elképzelhetetlen a gondolat. Felmerült az a gondolat is. Alapvető fontosságú a közvélemény felvilágosítása és a széleskörű ismeretterjesztés is. hanem politikai megfontolások akadályozzák a titokban tartott zaklatáshoz használt elektronikus technológiák és eszközök létezését. az világosan látja. akkor érdemes lenne hivatásos lobbizó céghez fordulni. Lobbizó szakemberek alkalmazásához azonban sok pénzre van szükség. Az agykontroll-zaklatás bizonyítékainak és a róla szóló információknak az összegyűjtése minden szempontból kívánatos és hasznos. Az Egyesült Államok fővárosában ma már szakszerű lobbizás nélkül alig lehet valamilyen ügy érdekében mozgósítani a törvényhozó és kormányzati szerveket. hogy ők miként voltak képesek együtt élni azzal a tudattal. és segíteni kell őket tényfeltáró munkájukban. ha megismernék. ami történik. De ha mégis előállna az a helyzet. Az agykontroll áldozatok segítségért fordulhatnak lelkipásztoraikhoz. hogy e technikák és eszközök létezése cáfolhatatlan tény. a gyülekezethez. A legtöbb vallási vezető. Ma már a törvényhozók figyelmének a szakszerű felhívása is pénzért vásárolható szolgáltatás. A gyermekeket is tájékoztatni kell mindenről. papjaikhoz. A tényfeltárásnak elsősorban nem technikai akadályai vannak. és a közvélemény tájékoztatása. hogy az elektronikus agykontroll-technológiával milyen visszaéléseket lehet büntetlenül elkövetni? A tömegtájékoztatási intézmények és az iskolarendszer nem foglalkozik ezekkel a problémákkal. és nyilván kell tartani azt. és nem szembesítik őket a cáfolhatatlan tényekkel.és szólásszabadság nélkül és sok egyházi szolgálatban álló személy ezt meg is érti. Ez is egy hatékony védekezési eszköz lehet.Az amerikai sajtóban. Az elmebetegségekről már sok szó esik. legalább figyelemmel kell kísérni. a politikusok most elhangzó kijelentéseit.

mivel a külföldi írott és elektronikus tájékoztatás szabadabban bírálhatja az agykontroll visszaéléseket. hogy anyagi eszközökkel nem rendelkező polgárok az agykontroll fegyverek összes lényeges fajtáját létrehozzák. és azt közszemlére tegyék ki. Adott esetben az egyes agykontrollhoz használt berendezéseket gyártó cégek ellen is bojkottot lehetne szervezni. akkor általában nem veti alá magát a nemzetközi jognak.A tömegtájékoztatási intézmények figyelmének a felkeltése is ma már különleges fogásokat és virtuóz technikát igényel. aki távozni akar. minthogy azok uralkodó csoportjait is szoros érdekközösség fűzi az Egyesült Államok hatalmi elitjéhez. De nehéz azt is megmondani. Amerika szigorúan jogi értelemben ma is még olyan alkotmányos ország. mint az objektív tájékoztatás. sőt gyakran nevetség tárgyává válik. és ahol. legalábbis papíron még garantálják az emberi jogokat és a politikai szabadságjogokat. Bojkottálni lehetne azokat a kutató és egészségügyi szervezeteket is. hogy itt élet-halálkérdésről van szó. hogy hová mehet. hogy hozzáértő szakemberek maguk állítsanak elő agykontroll-zaklatásra alkalmas mikrohullámú berendezést. hogy elektronikus reklám útján riasszák az embereket minden egyes esetben. de válasz nem várható tőlük. aki ehhez az eszközhöz nyúl. A nemzetközi bíróságnál formális eljárást is lehet kezdeményezni. mert arra hivatkozva. hogy ez a technológia létezik. Fel lehetne használni az Internet hálózatot arra. amelyek nem adnak tájékoztatást a visszaélésekről. Ellenállást lehet kifejteni a nemzetközi szervezetek és a világ közvéleményének a tájékoztatásával. Ezért a nemzetközi bíróságnál valójában csak jelképes eredményeket lehetne elérni. és a szenzációhajhászás fontosabb. ami adott esetben ráirányíthatja a figyelmet arra. A mikrohullámú berendezések azonban az elektromágneses és akusztikus berendezéseknek csak egy kis részét képezik. és ha nincsenek kellően felvilágosítva a családtagok. Arra természetesen nem lehet törekedni. Ez felhívhatja az eddig gyanútlan polgárok figyelmét és tájékoztatásukra propagandaanyagok is készíthetőek. Elvileg a külföldi kormányokat is lehet tájékoztatni. amelyben a világ legidőtállóbbnak bizonyult alkotmánya van életben. Az éhségsztrájk is számításba jöhet. ha nem szolgálja az amerikai uralkodó elit érdekeit. Az agykontroll áldozatok esetében további nehézség az. amikor ismertté válnak tények az emberi jogok agykontrollos technikával történő megszegéséről. hogy elmebetegek. A figyelem felkeltésére azonban néhány ilyen berendezés is elég lenne. A műholdakon keresztül bárhol el lehet érni az 233 . Ezeket a műfogásokat jól elsajátította a Greenpeace. Ezzel is fel lehetne hívni a közvélemény figyelmét arra. beleértve a gyártó cégeket. Ez alkalmas a lejáratásukra. hogy bárkinek az otthonát szigorúan ellenőrzött hellyé változtassák. A megkeményedett. és így kölcsönös érdekük a titoktartás az agykontroll visszaéléseket illetően is. akkor még az ő hozzájárulásukat is meg lehet hozzá szerezni. a mindennapi élet részévé vált és alkalmas eszköz arra. kényszertáplálásnak lehet őket alávetni valamelyik zárt egészségügyi intézményben. hogy még az éhségsztrájkhoz sincs joguk. Az Egyesült Államok. amelyek e technológiák kifejlesztését végzik. Ma már persze a rendfenntartó szervek fejlett eszközökkel és technikákkal rendelkeznek a nagyobb szabású utcai tüntetések feloszlatására és lejáratására. Az utcai tüntetések is időnként hasznosak lehetnek. Az agykontroll-zaklatás áldozatai közül sokan mérlegelték az Egyesült Államokból való távozást. és azokat az újságokat is. Allen Barker megfontolandónak tartja azt is. kérgessé vált amerikai kultúrában az éhségsztrájk már nem vált ki nagy hatást. A külföldi civil szervezetekhez és állampolgárokhoz folyamodás esetleg kaphat médiatámogatást. Egy nagyobb tüntetés esetleg a helyi sajtó és rádió figyelmét is felkelti. A hírszolgáltatás szórakoztató iparággá vált.

azaz elektromágneses hullámokkal való képkészítés módszere) útján szerzett bizonyítékokra támaszkodva. Sokan hivatkoznak Martin Luther King-re. Az agykontroll technológia kifejlesztését és működtetését közpénzekből finanszírozták. Mérlegelték a gazdasági eszközökkel történő ellenállást is egyes amerikaiak. hogy ellenálljanak. Eddig nem járt eredménnyel az adófizetés megtagadása.elektronikus fegyverekkel. Ma azonban az amerikai társadalom már a magánpénz-monopólium és a pénzgazdaság bevezetése révén a pénz hajszolására van beállítódva. hogy egyes célszemélyeket eltávolítsanak Amerikából. amelyekkel ezeket a gazdasági szabotázs cselekményeket meg lehet akadályozni. de részt vesznek az erre vonatkozó adatok eltitkolásában. így Allen Barker is. Maguk a titkosszolgálatok is kifejlesztettek és alkalmaztak számos hatékony módszert a gazdasági szabotázsra. hogy "terroristának" minősíthessék azt. akik azt a feladatot kapták. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a jelenlétét is. például azokra az MRI ("Magnetic Resonance Imaging". mert a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik az IRS (Internal Revenue Service . Politikai menedékjogra természetesen nemigen számíthatnak a távozók. és teljes hangerővel bombázná vele az amerikaiak tudatát. Azt is számításba kell venni. Ilyen civil engedetlenségi megmozdulások keretében egyes személyek kapukhoz. hogy az irányított propaganda ezeket az ellenállási akciókat terrorista cselekményeknek minősítené. Az amerikai alkotmány feljogosítja az állampolgárokat arra. Egy másik tiltakozási mód lehetne agykontroll-ellenes graffitik festése forgalmas helyekre és kormányépületekre.Az amerikai adóhivatal) ügynökei számára. Teljesen bizonytalan. Csaknem biztos. de esetleges alkalmazását többen is már figyelembe vették. Hagyományai vannak a civil engedetlenségi mozgalmaknak is. hogy az adózás alól való kivonás vádjával bárkit rács mögé juttassanak. egyáltalán van-e olyan hely. hogy kifejezzék tiltakozásukat. ezért rendszeresen megfigyelték. Ez azonban nagyon veszélyes módszer. akár fegyveresen is. ahova el lehet menekülni a zaklatás és a megfigyelés elől. hogy sorsát mennyire életbevágóan érinti az agykontroll technikával gyakorolt ellenőrzés és visszaélés. egy zsarnoki kormányzatnak. amelyeket különlegesen értékesnek találtak. Martin Luther King többek között azért volt sikeres. mert mérséklő befolyást gyakorolt. zaklatták. A várható eredmény az lenne. aki az erőszakmentes polgárjogi mozgalmat részesítette előnyben. Ezért az átlag amerikaiak többségét elsősorban a pénz érdekli és nem képes felfogni. elzárták a közlekedést. hogy a titkos kormányzat milyen típusú eszközöket tud 234 . kerítésekhez láncolták magukat. Ha pedig ezt az állampolgárok zaklatására használják. Ezért a gazdasági szabotázs csak arra nyújtana alkalmat. hogy egy engedelmesebb személlyel váltja fel. hogy tovább erősítenék azokat a rendőri módszereket. A különböző kormányok és titkosszolgálatok közösen érdekeltek a legszigorúbb titoktartásban. Az amerikai lakosság védekezését elősegítené. Ennek ellenére az uralkodó elit úgy döntött. hogy a külföldi országok hatóságai is tájékozottak az agykontroll technológia eredményeiről. aki az agykontroll elleni tiltakozásként ehhez az eszközhöz nyúl. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a tevékenységét is. Az elektronikus megfigyelés külföldön könnyebben tüntethető fel legálisnak az amerikai törvények szerint. akik viszont azt a feladatot kapták. ha hiteles tájékoztatást kapna arról. amely nem kívánatos a többi ország számára. hogy megakadályozzák egyes személyek távozását. akkor erkölcsileg igazolható az adófizetés időleges megtagadása. és végül az ő sorsa is beteljesedett. engedély nélkül behatoltak hivatalokba azért. hiszen ez megalázná az Egyesült Államokat.

korlátozhatják. ugyancsak engedély nélkül. Ha például egy számítógépkalóz támadást intéz a számítógépes hálózat egyik terminálja ellen. amely egymástól elkülönítve tartja a komputer-hálózatba kapcsolt számítógépeket. az ne terjedhessen tovább. nyílásnak neveznek. hogy rájuk hatást gyakorolhasson. ha a lakók megfelelő ajtókat helyeznek el e védőfalon. és azt tehet. majd pedig ha ott 235 . az önmagában megfontolásra késztetné ezen eszközök jelenlegi működtetőit. akiket a mindennapi életben rablóknak nevezhetünk. Ezt az elgondolást ugyancsak Allen Barker dolgozta ki. Valamennyi háznak számos bejárata van. hogy hol és ki ellen irányuljon? Egy megerősített parancsnoki. hogy az üzenethordozó beléphessen. ha az agykontroll célpontjává vált személy úgynevezett "mentális tűzfalakkal" veszi körül magát. akkor az üzenetvivő engedély nélkül is bejöhet. vagy a modemek. vagy irányítási központ. Ha a ház lakói nyitva hagynak egy ajtót. A komputernek ténylegesen többezernyi "port"-ja van. hogy a rendszer működtetői komoly erőfeszítéseket tesznek tevékenységük eltitkolására. mint például a nyomtatók. hogyha valamelyikben tűz tör ki. Először is tisztázni kell. (http://www. Mentális tűzfalak építése A védekezés hatékony formája lehet. Amikor az egyik ház lakója kapcsolatba akar lépni egy másik ház lakójával. Mindezen okból a közvetlen erőszakos fellépést csak a legutolsó eszközként célszerű számításba venni. olyan külső eszközökhöz. Az üzenetvivő például megfoghat egy darab papírt és visszaviheti abba a házba. amely koordinálja és vezérli az agykontroll műveleteket. Ennek a háznak a lakója vagy kinyitja az ajtót. Ha a lakosság maga is rendelkezhetne hasonlókkal. mint az utcában sorakozó házakat. akkor egy meghatározott ajtóhoz küldik az üzenetvivőt.html) A tűzfal hagyományos értelemben arra szolgál. Egyesek azonban olyanokat küldenek ki. amely megfelel annak. A házak lakói üzeneteket továbbítanak más házakba. amit a hálózatba bekapcsolt komputeren "port"-nak. amikor már más tiltakozási lehetőség nincs. Egy számítógépes hálózat termináljait úgy is felfoghatjuk. aki aztán kopogtat az ajtón. Az ő 2002. Mégis az úgynevezett közvetlen akciók alkalmazása nagy körültekintést igényel. hogy mit tehet és mit nem. Minden akció legfeljebb szimbolikus jelentőségű lenne és valószínűleg a tiltakozó halálát eredményezné.datafilter. Ahhoz. és az agykontroll áldozatok félrevezetésére. de ezt elvileg össze lehet hasonlítani egy házzal. hogy a szomszédos épületeket úgy elszigetelje. akkor a hekker akciója nem tud továbbterjedni a hálózat többi részére. azaz belépési helynek. először a védőfal látható ajtaján kell jeleznie. Ez a be. pontnak. Az eredeti ház ajtajai csak akkor láthatók az üzenethordozók számára. A tűzfal ebben az értelmezésben megfelel a házat teljesen körülvevő védőfalnak. Amíg az üzenetvivő bent van a lakásban. A tényleges ház az utcáról nem is látható. teljes biztonságban érezheti magát.com/mc/mentalFirewalls. február 17-én az Interneten is közzétett ez irányú megállapításait foglaljuk most össze. hiszen egy átlagos polgár nem rendelkezik olyan eszközökkel.és kilépési mechanizmus irányítja és szinkronizálja az adatok mindkét irányú áramlását a központi feldolgozó egységben. vagy nem vesz a kopogtatásról tudomást. mint már említettük. maga is hosszú időn át az elektromágneses agykontrollal végzett zaklatás célszemélye volt.felhasználni ellene. Ez a kibernetikában megfelel egy adatállományt tartalmazó fájl továbbításának a hálózaton keresztül. Számolni kell azzal is. a CPU-ban (central processing unit-ban). aki. amit akar. Az informatikában a tűzfal olyan eszközt jelöl. ahonnan elindult. amelynek számos ajtaja van.

A modern agykontroll-kínzásra vonatkozó alapismeretek 236 .bebocsátást nyert. Az "information warfare" (információs háború) olyan jelzőszó. és manipulálja a központi idegrendszer működését. amelyhez az adott személy hozzájuthat. Ma már az is szinte rutinszerűnek tekinthető. és más módon is ellenőrizhető azért. de az erőfeszítések ebbe az irányba haladnak. keveréke. Ha valaki betör egy személyi számítógépbe és ellopja a fájlokat. Ha sikerül új jelzőszavakat találni. Ha ellenőrzés alatt lehet tartani mindannak az ismeretnek és tájékozódásnak az áramlását. vagy manipulálja az adatokat. valamint az úgynevezett nem halálos fegyverek bevetése az emberi agy működésének a módosítására. hogy pontosan azt tegye. új tényezőként jelent meg az Internet nagyarányú elterjedése. hogy komputerizált miniatűr szerkezeteket ültetnek be valakinek a testébe. amely lezárható. hogy mit olvas és milyen elektronikus tájékoztatási eszközökből informálódik. a saját belső hangját használja. a "The Mind Has No Firewalls" (Az agynak nincsenek tűzfalai) címmel. hogy az emberek hasonlatosak a hálózatba kapcsolt komputerekhez azzal a különbséggel. személytelenné tehető. a fülein és más érzékszervein keresztül jut értesülésekhez. Ezt a képzeletbeli valóságot azért hozták létre a számára. amelynek hallatán még mindig a propaganda agymosásra. amelyet Harlan Girard a "Támadó Mikrohullámú Fegyverek Elleni Konvencióért Küzdő Nemzetközi Bizottság" (International Committee for the Convention Against Offensive Microwave Weapons) részéről indított. vagyis a kapuk és ajtók tárva-nyitva vannak. az agyba. a ház tényleges ajtajánál. Az emberi "biokomputer" megtévesztése Az ember a szemein. Elképzel és megjelenít. hogy nincs meg az a lehetőségük. A cikk fő mondanivalója. Ezt a cikket bizonyítékként is felhasználták abban a perben. a félrevezető és manipulatív tájékoztatásra gondolnak. A "port"-ok. Az "Army War College" lapjában. meghamisítható. akkor teljes mértékben irányítani lehet a valóságról alkotott képét. Amikor az információs háború kifejezés divatossá vált. Ennek az eljárásnak a neve "deception operation" (megtévesztési művelet). a gépi szerkezet. tiszta eljárásokat a morálisan elítélendő manipulációtól. hogy az adott egyént manipulálják. Ez a fajta teljes ellenőrzés még nem lehetséges. A cyborg egy kibernetikai organizmus. A cyborg egyes alkotórészei kódolt eszközök. Thomas cikke. amit a felette uralmat gyakorlók elvárnak tőle. azzal pénzügyi támogatáshoz lehet jutni és még arra is alkalmas. a "Parameters"-ben 1998. hogy ellenőrizzék a hozzájuk érkező és a tőlük távozó információk áramlását. ez összehasonlíthatatlanul nagyobb erőszak és elítélendő bűnös cselekedet. Ez az analógia volt az uralkodó nézet a katonai "információs háború" időszakában. Az információs háború szenvedő alanya egy fantáziavilágban cselekszik. továbbá az idegrendszer befolyásolásának széleskörűvé válása. De ha valaki betör a fizikai testbe. Amikor gondolkodik. Ily módon a ház sokkal biztonságosabban védhető a nem kívánt behatolásokkal szemben. tavaszán jelent meg Timothy L. cenzúrázható. kisajátítható. Az egyes egyének ellen viselt információs háborúban mindez adatáramlási csatorna. hogy elhatárolják az új. akkor bűncselekményt követ el. A gyógyászat és a technológia fejlődése eredményeként egyre fejlettebb testrészpótló szerkezeteket használnak és az emberek fokozottan alakulnak át úgynevezett "cyborg"-gá. Megválogathatja. és a szerves organizmus hibridje.

A gúnyolódás. és minden más elérhető helyen. és a pszichológiai befolyásolás gyakorlati alkalmazását. A célszemély állandó megfigyelés alá kerül. ami ezt alátámasztja. megfosztják kapcsolataitól. Egyaránt zaklatják nyíltan és álcázottan. Az elektronikus csúcstechnológia csaknem minden változatát alkalmazzák. Lehetségessé válik "beszélni" a kiválasztott ellenfelekhez a leginkább zavarba ejtő módon. Ami az egyik embert bánthatja. Ezek a hivatásos bántalmazók csak abban különböznek a többi kínzótól. de hozzá igazítják a célszemély lelki beállítódásához is. akár otthon tartózkodik. hogy minden elromlik. Természetesen előfordul. júliusában riportot közölt "Psycho Warfare" címmel. de később már a konkrét célszemélyre alkalmazva finomítja módszereit. vagy barát. hogy a "high fidelity" emberi hang létrehozásának a technológiája lehetővé teszi a titokban alkalmazott szuggeszciót. kicsúfolás és kötekedés. másrészt kifárasztása és engedelmességre kényszerítése. hogy az áldozat az ártatlan szomszédait vádolja a zaklatásért. A "zapped" (az elektromágneses besugárzás célkeresztjében lévő) személy szívritmusa megnő és a távirányítású agykontroll technológiával folyamatosan lehet terrorizálni. hogy milyen kudarcok érték a célszemélyt és aztán úgy alakítja akcióit. hogy kipróbálják e pszichológiai zaklatási technikákat. A tudósító. az utcán. A zaklatás módja egyénenként változhat. az alkalmazott technológiától. akkor erre összpontosít. hogy a legfejlettebb csúcstechnológiával rendelkeznek. vagy éppenséggel egy közeli rokon. felizgatás szinte minden változata előfordul. ami ma már történik. hogy milyen hatást gyakorol a célszemélyre. Egy hivatásos zaklató a kézikönyvek előírásai szerint indítja be agykontroll műveleteit. A "The Village Voice" című lap 2001. vagy félrevezetik azért. beszámol arról. és el tudnak rejtőzni a kormányzat védőszárnyai alá a szigorú titoktartás révén. hogy így erőszakolják meg. amelyek szakadatlanul bombázzák. mérni tudják az 237 . A hozzá közelálló személyeket megfenyegetik. kigúnyolják. Az agy válaszolni akar. A célszemélyt adott esetben a nap 24 órájában folyamatosan parancsokkal bombázzák. Különösen azóta van ez így. akár nem.Az elektromágneses agykontrol esetében nem az alkalmazott technológián. az Interneten. és az elérhető szakirodalomban is fellelhető számos dokumentum. Így az áldozat még akkor sem jut szünethez. Ennek a műveletnek az egyik célja az áldozat gondolatainak az elolvasása. a másikat hidegen hagyja. Amikor már tudja. hogy az agykontroll irányítója egy szomszéd. A célszemélyt folyamatosan elektromágneses besugárzásnak vetik alá. Pontosan ez az. mert ez függ az irányító személy motívumaitól. ami az adott célszemély bántja. A célszemély nem tudja leállítani a kérdéseket. valamint a bosszantás. szétesik az életében. amióta magnetofonra rögzített üzenetek teszik ki a zaklatás nagyobb részét. Egyik szokásos módszer olyan megtévesztő információk továbbítása. Az áldozattá vált célszemély lassan azzal találja szemben magát. Ez még arrogánsabbá teszi az agykontroll irányítóját. Nincs hozzászokva ahhoz. hogy mi az. Képzeljük el. amikor a rendszer működtetője maga pihenni tér. Nick Begich. A távirányítással ellenőrzés alatt tudják tartani a szívritmust. A zaklatás irányítója kihasználja a folyamatos megfigyelésből hozzá jutó információkat és leellenőrzi. A célszemélyt szándékosan izolálják. hogy valakitől ilyeneket kérdeznek: "Hallod ezt? Megtennéd ezt? Kiugornál-e az ablakon? Elgázolnál-e valakit? Mit akarsz lopni legközelebb az üzletben? Melyik a kedvenc kábítószered? Mióta vagy kábítószer élvező?" És így tovább a végtelenségig. elterelik a figyelmét az agyában hangzó szavak. hogy az azt higgye: ezt igenis a zaklató idézte elő. hogy a célszemély legközelebb álló barátaiban is elveszítse bizalmát. hanem azon van a hangsúly. Egyes áldozatok csak kísérleti személyek és velük szemben csak az a cél.

hogy az áldozat mire gondol. A megfigyelt személy fejlett pszichológiai technikákkal való felmérése. még azt is ki tudják fürkészni. hogy olvasni tudja a gondolatait és az áldozat látva ezt a "bizonyítékot". később pedig ugyanez a mágus "leleplezi". Azt szuggerálja neki. várható magatartásának prognosztizálása további lehetőséget nyújt a tudatbefolyásolók számára. hisz neki. amiről a célszemély azt fogja vélni. amely a célszemély saját hangját utánozva juttat el üzenetet a fejébe. amelynek a keretében megpróbálják empátiával beleképzelni magukat a másik ember helyzetébe. Ma már használják a hang-klónozás technológiáját is. akinek olvasnak a gondolataiban. amikor olyan szavakat és kifejezéseket továbbítanak az áldozat agyába. hogy gondoljon a "kék ibolyára". ami miatt a célszemély különösen aggódik. hogy mit lát. hogy a célszemély ne arra gondoljon. Az is ismert. A folyamatosan zaklatott személynek nem csak az élet normális nehézségeivel kell megküzdenie. hogy még a legrejtettebb gondolataikat is kifürkészik illetéktelenek. Mindennek a "csodálatosságát" azzal is fokozni lehet. hogy állandóan ilyen cenzúrázással kell számolni. de a rendszer működtetői arra is törekednek. hogy azok is valamilyen formában részt vesznek az agyában érzékelt gondolatok felidézésében. akinek szembesülnie kellett azzal. hogy azt csak úgy az eszébe jutott. dühöt és félelmet vált ki. kísérletet tehet arra. de nagy erőfeszítéssel mégis csak el lehet érni. hogy elhitessék áldozataikkal: képesek olvasni a tudatukban. mint amire irányítani akarják zaklatói. A "zapping"-gal (az agy elektromágneses sugarakkal történő "ágyúzásával") számolni kell. Rutinszerűen használják mindannak a felerősítését. amelyek a kezelők által kívánt irányba akarják terelni az áldozat gondolatait és cselekvését. és így állandó feszültségben tartják. rendreutasíthatják és figyelmeztethetik a politikailag korrekt szavak használatára. Aki ezzel tisztában van. továbbításában. Mindezzel rendkívül nehéz együtt élni. hogy valami másra gondoljon. Ezután egy dalt is lehet sugározni a fejéhez. Az így bejuttatott szavak aztán aktivizálják az asszociációs memóriát. Minthogy az ember társas lény. Egyre több olyan áldozat van. Először nyugodtan szuggerálni lehet az áldozatnak. Nekik módjuk van beleszólni a célszemély hangtalan belső lelki párbeszédébe. mert a folyamatos beavatkozással el lehet idegeníteni még a legközelebbi rokonaitól is. elhitetve vele. és szorong. amely tovább zavarja az áldozat gondolkodását. Ezeket a technikákat túlnyomó részt tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül próbálták ki amerikai polgárokon. hogy törődik embertársaival is. A gondolkodási folyamatba való beavatkozás technológiája létezik. A "mágus" először az érzékelési küszöb alatt "elhelyez" egy gondolatot az áldozat agyába. hogy gondoljon. E módszerek műszaki alapja a hangot a koponyához továbbító eszköz működtetése egy meghatározott időszakon át. Ez elkeseredést. kioktathatják. Az anyagcserétől a szexig minden testi folyamat is természetes része az emberi életnek. A kezelők számára rendkívül előnyös. 238 . mintha hangosan beszélne hozzájuk. Ahogyan azt is természetesnek lehet tekinteni. hogy úgy "hallják" a megtámadott személy legbelsőbb hangtalan gondolatait is. hogy a legtöbb ember valamiért aggódik. vagy mit képzel az adott személy. Egy másik technika az. de ezzel a különleges szellemi terheléssel is. amely állandóan elvonja a figyelmét munkájáról. Mindezt könyörtelenül fel lehet használni a célszemély gyötrésére. Rendkívül fárasztó úgy gondolkodni. és az befejezi a folyamatot. Az elektromágneses hullámokkal történő gondolatolvasással bárkitől el lehet lopni a saját szellemi termékét. hogy ez mágikus jellegű beavatkozásnak tűnjék azon személy számára. amelyben megfelelő helyen esetleg többször is előfordul a varázsszó.agyhullámokat. természetes. "kék ibolya". hogy a "mágus" például az áldozat által is olvasott e-mail listára üzenetet helyez el. amire besugárzói akarják. hogy az emberekben lezajlik egy szimulációs folyamat.

hogy a természetes személy kikapcsolásával automatizálni kell a folyamatot. Azzal is kísérleteznek. Mikrofonokkal is rendelkezik. Ez nagyon hasonlít a dr. Ez történhet a legalkalmatlanabb időben.a zaklatásról nem tudó . hogy a lakosság ne legyen tájékoztatva e létező tudatbefolyásolási technológiákról és eszközökről? Elképzelhető-e. Vannak olyan áldozatok is. hogy egy titkos stúdióból a kezelő műszereivel figyeli és hallgatja a megerőszakolt személy gondolatait. de azt is. Néhányat szándékosan félrevezettek. José Delgado elgondolásai érvényesülnek. Létezik az úgynevezett PTSD ("Psychic Transfer Syndrome Disorder" . A reális időben történő befolyásolás Itt egy külső hangot továbbítanak az áldozat agyába. amely a zaklató nyomására meghatározott magatartást kiváltó ingerlést továbbít az áldozat agyához. hogy nem maradjanak magukra saját gondolataikkal. amelyet egyetlen működtető kezelhet különböző áldozatok agyára irányítva az elektromágneses sugárzást. ha e technológia nem kerül a nyilvánosság ellenőrzése alá. amit lát a szemeivel? A célszemélynek egyetlen egy gondolata sem lehet. Képzeljük el. hogy a kontrollőr elvonja az áldozat figyelmét s azt valamilyen más. akik semmit sem tudnak. hogy elektromágneses technológiával társadalmi méretekben gyakorolják a tudatbefolyásolást. amit az áldozat tesz egyidejűleg. Az áldozat azt éli át. A kezelő nem csak azt láthatja. és ez az illetőt még befolyásolhatóbbá teszi. mások viszont egyes dolgokra rájöttek. általa kívánatos pályára irányítsa. egy leküzdhetetlen kényszer. vagy beprogramozott időközönként az áldozat agyába. Ewen Cameron által alkalmazott "psychic driving" módszerre. hogy teljesen váratlanul elborítja valamilyen érzés. Ha pedig nincs elég erre alkalmas és kiképzett személy. amely elemzi az agy adatait. hogy a hatalom birtokosai. Működik egy szenzor-rendszer. amelyet ne kommentálna a kezelő. Ezt követően a digitális hangszimulátor létrehozza ezt az üzenetet. Erre a tipikus amerikai válasz az. Az "automata-kezelő személy" lehet egy komputerrel működtetett berendezés. A tájékozatlan 239 . mert egyidejűségénél fogva sok kezelőre van szükség. mi az. Dr. ne éljenek vissza vele titokban? Allen Barker már idézett tanulmányában sorra veszi az eddig ismertté vált tudatbefolyásolási módokat. amikor visszajelzés érkezik az áldozat koponyájából. hogy milyen ellenlépésekkel szükséges eme módszerek ellen védekezni? Megengedhető-e. továbbá elemzi az áldozatok és a társadalom által adható lehetséges válaszokat. amelyet az általa kezelt betegeken próbált ki. és alkalmas arra.Lehet egyszerre két .áldozatot is manipulálni. amely előre rögzített üzeneteket közvetít találomra. A technológia működtetői számára ez a módszer azért nem praktikus. és egy programozott algoritmus határozza meg. Az áldozat mindezt a fején belül hallja. ahol beszélni tud hozzá. Még azt is előírja neki. és növelni kell a hatásfokot. Külön foglalkoznak a gyermekekkel. Allen Barker "Delgado-gombnak" nevezi azt a kapcsolószerkezetet. akiket kiskoruktól kezdve hosszú időn át befolyásolnak. hogy mikor menjen fogat mosni. hogy milyen fajta válasz üzenetet kell továbbítani az áldozathoz. hogy két egymással kapcsolatban álló személy miként reagál ugyanarra az érzékelési küszöb alatti ingerlésre. Így egyetlen személy sok áldozatot tud egyszerre "kezelés" alatt tartani és biztosítani azt. Számításba kell venni azt a lehetőséget is. akkor az korlátozza a befolyásolható áldozatok számát is. amely aztán elektromágneses hullámokkal továbbításra kerül. hogy azt higgye: különleges szellemi képességekkel rendelkező médium. Mindez felveti azt a kérdést.pszichikai hatással kiváltott betegségi tünetek). Az automatizált kezelő lehet egy digitális magnetofon. amelyet szándékosan elő tudnak idézni egyes személyeknél.

és ez az. például erre alkalmas frekvencián működtetett mikrohullámú sugarat is. Ezért felkészültségüktől. Ezek lehetnek a kívánt hatást kiváltó kódjelzések. A legtöbbször belső világuk megfigyelésére. mint az elektronikusan vezérelt robotok. Az ilyen "nonconcensual external"-okkal való heti gyötrés után a célszemély már akkor is hallja a feléje sugárzott kifejezéseket. és az a konkrét technológia és technika. ha gyakran kísérleti állatként kezelik őket. mint amikor Pavlov kutyájánál már a csengő hallatára is megindult a nyálválasztás. Allen Barker az áldozatok gondolatait három kategóriába osztja. Az elsőbe tartoznak az "internal" (belső). Ebben közrejátszik az életkora. az az adott személytől is függ. Cameron "psychic driving" (pszichikus vezetés) kísérleteiben az áldozatot lekötözték és arra kényszerítették. Hasonló ez ahhoz.áldozatok gyakran úgy hiszik. amit megtapasztalnak. hogy az áldozatok valaha is hozzájárultak volna ahhoz. amikor már a gépezetet kikapcsolták. Az első feltétel. amelyekkel meg tudják fogalmazni. A szokásos gondolati modellek általában a társadalmi együttélésben kialakult konszenzuson alapulnak. Egy ilyen "external" lehet akár egy e-mail üzenet is. hogy a mit sem sejtő áldozataik úgy járjanak-keljenek otthonaikban. amely az "external"-ok által való zaklatás közvetlen eredménye. amelyet elszenvednek. hogy felismerjék. A manipulátorok el tudják érni. amelyek az érzéki észlelésből származó adatokon nyugszanak. Dr. minden olyan eszközt jelöl. egyéniségüktől. A kondicionált "internal"-nak az a gondolati folyamat tekinthető. Ez különösen így van. ha ebben eredményt tudnak felmutatni. Nem tudják összegyűjteni annak a zaklatásnak a tényeit. A külső és a belső gondolatok A zaklatásnak alávetett áldozatok még akkor is emberi lények. hogy a célszemély mit érzékel belsőként ("internal") vagy külsőként ("external") a fejében. Még akkor is. A traumával történő kondicionálás is erős és hosszantartó és fel tudja idézni az eredeti bántalmazás eleven újraérzékelését. hogy ők maguk akarták a programozók által rájuk kényszerített magatartást. mi is történik velük. Ez a "mérgezett fa" ugyancsak "mérgezett mentális gyümölcse". amilyenre képesek. amit a befolyásolására a tudomása és a hozzájárulása nélkül alkalmaztak. Modern értelemben azok a hangok (gondolatokat hordozó szavak) tekinthetők "külsők"-nek. vagy esetleg egy per megindítására. Rendkívül nehéz az áldozatok számára az őket ért hatások helyes elemzése. Egy hasonló hangjelzés aktivizálhat egy kondicionált "internal"-t. körülményeiktől függően úgy kell élni mindennapi életüket. azaz megegyezésen alapuló külső hangok is. Elméletileg elképzelhető. amely gondosan megválogatott kulcsszavakat használ. a zaklatás hosszúsága. hogy számíthatnak-e segítségre az ideg-és elmegyógyászok vagy a bíróságok részéről. Nagyon sokan nem is rendelkeznek azokkal a fogalmakkal és szavakkal. Az. amelyeket egy külső forrásból juttatnak el az adott személy agyába. saját érzeteik elemzésére vannak utalva. hogy agyukat folyamatosan külső behatásnak tegyék ki. hogy létezzenek konszenzuson. hogy 240 . hogy hosszú időn át egy manipulatív üzenetet hallgasson magnetofonról. amit a kontrollőrök ki akarnak maguk számára sajátítani. amely meghatározott modulációra van hangolva és alkalmas az adott célszemély központi idegrendszerére hatni. A "Delgado-gomb" tehát csak jelképesen egy gomb. de az alig elképzelhető. Természetesen gyűjthetik a bizonyítékokat mások meggyőzésére. A másodikba tartoznak az "external" (külső) és nem konszenzusos behatáson alapuló gondolatok. noha még az ételt nem látta. hogy olyan mentális tűzfalat hozzanak létre. ha a kondicionálás egy bizonyos specifikusan kiválasztott ingerlésre összpontosított. kétséges. azaz a normálisnak és természetesnek tekinthető gondolatok. Belsejükben folyamatosan zajlik a gondolati párbeszéd. Feltételezhető.

Ez mindenkire vonatkozik. Bárki le tudja nyomni a zsebszámológépén az 1. vagy tapintási kapcsolata van egy személlyel. akit zaklatnak és megpróbálnak betörni. A kérdésessé 241 . Csak egy zsebszámítógépre van szükség. amelyek valószínűleg nem őrá. és mindezt áttehetik egy automatikus rendszerre is.könnyű feladat. Küldenek számokat.tisztán "externális" . hallási. amellyel lehetséges az elküldött és fogadott . vagy tapintási kontaktus nélkül. amely személyt be kívánunk azonosítani. A lépésrend szerint annak a kérdésnek a feltétele következik. Az olvasás során ki kell szűrnie azokat.9 cosinust és máris megkapja az eredményt. Ha a célszemély a sorok között kiolvassa a bántalmazást. Vizuális kontaktus esetén is hasonló a helyzet. és még kevésbé a helyes választ. mintha rádiót hallgatnánk valós időben. és választ küldhet neki. amit a figyelem felkeltése nélkül közölni lehet. ha ők nem küldik meg a protokollt. Egy új szám kiválasztásával lehetővé válik a válasz ellenőrzése egy egyszerű zsebszámológéppel. ha már létezik ez a külső csatorna. aki hallhatja a célszemély gondolatait. ahogyan a "barátságos kezelő" hitelesíteni tudja a célszemély számára annak az információs csatornának a létezését. látási. vagyis a kapcsolatlétesítő menetrend szerint a célszemélynek 4533-ra kellene gondolnia. és vagy válaszolnak rá. Választható valami más is. folyamatok egymást követő lépéseinek a sorrendjét. Gyakran felületesek és így egy sor olyan adathoz lehet jutni. hiszen elgondolhatjuk. még akkor is. hogy "mi 1999-nek a cosinusa?" Ha a kezelők nem küldik vissza a választ. A protokoll. Lehetséges a tisztán "external" üzenetküldés beazonosítása. vagy nem? Ebben az esetben az információs csatorna specifikusan egy személyhez kapcsolódik. időazonos módon. A protokoll A protokoll kifejezést itt Allen Barker informatikai értelemben használja. hogy egy személy beszéde hallható. hogy mekkora a háttérben használt szimbólumok mértéke. Ez a protokoll úgy működik.e technológiák és eszközök megválasztásában szerepet játszik az. csakis "mentális" érintkezéssel.9. Van egy sor más lehetőség. A protokoll feltételezi egy együttműködő személy meglétét a külső kapcsolati-csatorna másik végén. koncentrálnia kell. Ezután érdemes öt másodpercig várni a válaszra.9. hogy az agykontroll-működtetők általában nem küldenek érvényes négyszámjegyű numerikus adatokat. A hipnotizálásra hajlamosak különösen sebezhetőek és egyes célszemélyeket alvás közben is lehet befolyásolni. Tegyük fel. akkor ennek a protokollnak a betartása .a kapcsolattartó lépéseknek a megtétele . Gyakorlatban az áldozat arról szerez tudomást. amely kellően alátámasztja az "external"-ok olvasását és küldését. A számokat ki-ki a saját egyéni protokollja számára tetszése szerint megváltoztathatja. és nem téríthetik el a lazán kapcsolódó jelképek. és az erre vonatkozó előírásokat jelöli vele. hogy "tartsd fel a három ujjadat". és egy együttműködő személyre az információs csatorna másik végénél. hogy nincs a másik végén "barátságos kezelője". de a lényeg olyan kriptografikus (rejtjeles) hitelesítés alkalmazása. Barker szerint a protokoll tehát az a mód. A hitelesítés problémája Reális körülmények között bizonyos adatok kiértékelése szempontjából rendkívül fontos a háttérzaj várható szintjének a hiteles felmérése. és az eljárások. vagy összeesküdtek. Vagy hallható a gondolat? Vagy nem. Ha valakinek közvetlen látási. Allen Barker tapasztalatból tudta. vagy a helyzetére vonatkoznak. amely persze állítólag "nem létezik".jel beazonosítása. Ez eligazít abban. hallási. hogy ki az. akkor vagy tanulatlanok.

mint több dimenzióban. vagy pedig professzionális "cointelpro" ügynök. A helyesen csoportosított statisztikai adatokkal gyakran jobban meg lehet közelíteni a valóság tényeit. Az agykontroll áldozata szó szerint el van árasztva olyan bizonytalanságokkal. és részletesen beszámolt a belföldi titkos műveletekről. A kérdés csupán az. 242 . amelyen korábban a tudat nem volt elérhető. és megpróbálják téves elképzeléseit. Az emberek általában binárisan (két részből állóan. Az amerikai állampolgárok elleni kémkedés a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával. Elfogadható.pontatlanul értékeljenek ki bizonyos adatokat. akikben meg lehet bízni. Ez már válasznak tekinthető. (1971-ben a "Citizen Committee to Investigate the FBI" . Ebből kiderült. az FBI számos munkatársa lemondott. A tömegtájékoztatási eszközök propagandisztikus agymosása ipari méretekben állítja elő a hamis tudatot. vajon Afrika melyik országában "csípték fel" a gondolatait? Ha ezek után érkezik egy e-mail üzenet. hogy . kettős állapotúan) gondolkodnak és nem folyamatosan. és azt állítja. mint ami a célszemély számára már eddig is ismert volt. a manipulátorok és a propagandisták az emberi gondolkodás gyengeségeit használják ki. 35 %-a valódi áldozatoktól és agykontroll ellen harcoló aktivistáktól. A kontrollőrök. sőt bizarr dolgot számításba kell vennie. hogy miként gondolkodjunk kétség esetén. A másik nehézséget a figyelemelvonás. További nehézséget okoznak az arányok és a fokozatok. és az így manipulált közvélemény hajlamos igaznak elfogadni a legnagyobb hazugságokat is. Vannak olyanok is. A használható adatok is elég gyakran előfordulnak. hogy az e-mail küldemények 40 %-a ügynököktől és provokátoroktól érkezik. szokatlan. s mindezt annak tudtával. akik hajlamosak a babonás gondolkodásra. vagy nem-tudatos zaklató. Az egyik nehézség a bizonytalanságok elemzésében van. Amikor az aktákban szereplő információk megjelentek a sajtókban. amelyben az áldozat neve nagyon hasonlít a célszemély nevéhez. Feltételezhetjük például. hogy az illető tudatos. akit valamilyen módon rávettek a zaklatásra. Ha egyes konkrét esetekben így vagy úgy téved is az ember. amelyeknek a szétválogatása és elemzése rendkívül nehéz. és az átlag közel kerülhet az igazsághoz.titkos aktákhoz jutott az FBI-nak a pennsylvaniai Media-ban lévő kirendeltségénél. érthetetlen. és sokkal inkább egy dimenzióban. azaz maga is egy áldozat. Gúnyosan megkérdezheti tőlük. a zavaró és elterelő akciók elleni védekezés jelenti.vált adatokat mellőzni kell. hogy Afrikában járt s nem tudta kivonni magát a zaklatás alól. hogy élnek a Földön olyan emberek is.amelynek a kódneve volt a "COINTELPRO". ha olyan rosszindulatú "információs-csatornán" érkezik az agyba. csak legfeljebb nem ismerjük pontosan. ez gyakran felbosszantja őket. Elemeznie kell az összefüggéseket köztük.) A kétes helyzetek elemzése Rendkívül fontos. a statisztikai számokban az kiegyenlítődik. hogy az FBI-nak van egy belföldi kémelhárító programja domestic counterintelligence program . ha egy célszemély gondolatban elátkozza kezelőit. Társadalmi vonatkozásban pedig a nagy hazugságokkal nehezen lehet megbirkózni. az emberek hajlamosak arra. Az ellenőrzés alá vont személynek minden furcsa.Állampolgárok Bizottsága az FBI ellenőrzésére . hogy kik ők.mondjuk egy matematikai algoritmushoz képest . de gyakran ezek sem hordoznak több információt. amely korábban soha nem történt meg vele. Allen Barker szerint. Noha az emberi agy csodálatos képződmény. hibás következtetéseit megerősíteni. akkor ez nem lesz véletlen. ellentétes az amerikai alkotmány érvényben lévő rendelkezéseivel. Ez különösen akkor bonyolult. hogy agyműködésének a megerőszakolói gondolatait megfigyelik.

amelyiket egyik csoportba sem lehet besorolni. és nem változtatnak azon az Istentől eredő. Ugyanez vonatkozik a zsarnokok lakájaira és kiszolgálóira. hogy nem túlzás az agykontrollal gyakorolt erőszakot az Auschwitzban elkövetett szörnyű bűnökhöz hasonlítani. hogy minden egyes emberi lény elidegeníthetetlen emberi jogokkal rendelkezik. Azt azonban nem lehet tudni. és az írás kezdetén többször is azzal az érzéssel. Ez átvitt értelemben használt alapfeltevés. NPT (A náci disznó tétele). és el kellene ítélnie azokat az állami alkalmazottakat is. hogy egy legitim kormányzatnak az agykontrollal végzett zaklatást és kínzást bűncselekménnyé kellene minősítenie. akik azon agyak és testek szándékos tönkretételét tűzték maguk elé. Még háború idején is háborús bűncselekménynek minősülnének azok a cselekmények. semmibe lehet őket venni. ami felkészíthetett volna olyan orvosok sötét tevékenységére. Az áldozat emberi méltóságát nem lehet elvenni. mint Mengele." Allen Barker a kínzók magatartásának a jellemzésére egy sajátos meghatározást alkalmaz: ez a "Nazi Pig Theorem". Aki ezt tagadja. használata azonban hasznos lehet a kínzás elszenvedője számára. Korábbi kutatómunkám során semmivel nem találkoztam. akik áldozatnak tekintik magukat. aki az agykontroll áldozata. a dühvel. Allen Barker teorémáját így foglalja össze: "Bárki.15 %-a pedig olyanoktól.a hitetlenséggel. amelyeket az agykontrollos-kínzók békeidőben követnek el sorozatosan amerikai polgártársaik ellen. vagy természeti törvényen alapuló tényen. Alkotmányos kormányzás esetén e kínzókat élethossziglan tartó szabadságvesztésre ítélnék. amelyek megfosztják ezektől az embereket. aki "Journey Into Madness: The True Story of CIA Mind Control and Medical Abuse" (Utazás az őrültségbe: A CIA agykontrolljának és orvosi visszaéléseinek az igaz története) című könyvében a következőket írja: "A könyv írása közben saját felindultságommal is meg kellett küzdenem . hogy megbirkózzak vele. akik ilyen cselekményeket követnek el. Ezeket az emberi mivolthoz tartozó jogokat nem lehet elvenni. az undorral. Gordon Thomasra hivatkozik. akik magukat tudományosan felkészült. a kínzás azonban lealázza a kínzót. A kínzás és a zaklatás lealacsonyítja magát a kínzót is. amely nem szorul külön bizonyításra. Meg lehet őket erőszakolni. Ezek az adatok meggyőzhetik azokat a jószándékú embereket. az zsarnok és végül is osztoznia kell a zsarnokok sorsában. az ismert náci disznó. és az agykontroll áldozatok valóban 35 % körül lehetnek. véli Allen Barker. ezek azonban egy zsarnoki rendszer megnyilvánulásai. aki a leghatározottabban állítja. aki hozzájárulás nélkül erőszakot alkalmaz embertársa agya/tudata/lelkiállapota (brain/mind/mentation) ellen Mengeléhez hasonló 243 . Allen Barker szerint már sok ezer olyan személy található a lakosság körében. hogy ha valaki úgy cselekszik. hogy kik a ténylegesen zaklatott személyek azok közül. babonától mentes gondolkodónak tekintik. Ez a metafórikus axióma lényegében azt állítja. még olyan törvényeket is lehet hozni. Természetesen minden egyes személy egymagában "gyanúsnak" tekinthető. akkor ő maga is náci disznónak tekintendő. és megsemmisíti az emberi méltóságát. Ennek ellenére a lista elfogadható. Az agykontroll . Az ember elidegeníthetetlen jogai Minden egyes embert születésénél fogva illetnek meg bizonyos jogok. és egy másik 10 % olyan. akik még személyesen nem találkoztak az agykontrollos-zaklatással. hogy ez a téma túlságosan gonosz ahhoz. A statisztikai adatokból kiderülnek a trendek. amelyeknek a gyógyítására képezték ki őket.auschwitzi szintű bűncselekmény Allen Barker úgy véli. az elképedéssel. át lehet őket hágni.

Ugyanis ha nem a náci disznók azok. Hasznos lehet egy gyakoriság-megoszlási grafikon vezetése arról. Csak ezután célszerű 244 . de ezen a téren is lehet gyakorlattal eredményeket elérni. Ez a moduláció megtörténhet szavakkal. Allen Barker. Ez gyakran többet elárul magáról a kezelőről. Nem számít. és a nyomdokaiban járók mit gondolnak. A külső-tűzfal-elméletből (external firewall theorem) következik. fenyeget. az óvatos és ésszerű kétkedésből kell kiindulni. úgy találta. akkor néhány másodperc múlva már számítani lehet rúgásaikra. hogy ez egy modulált ösztöke. A valóságos életben pedig mindent meg kell tenni az agykontroll-zaklatást végzők ellen. akinek hosszú időn át együtt kellett élnie azzal. és arra gondol vele. Nem kell válaszolni. Ezt célszerű megfigyelni. hogy a legcsekélyebb formában sem kell tekintettel lenni arra. hogy megbocsát-e kínzóinak. Ennek a gondolatmenetnek az ellenkezője is hasznos. Létezik a belső-tűzfal-elmélet (internal firewall theorem) is. El kell sajátítani azt a technikát. amire akar. Céljuk a normális lelki folyamatok megzavarása. Elemezni kell a kivülről beérkező információk forrását és természetét. és nem kell törődni a véleményével. Az agy hozzájárulás nélküli külső befolyásolása csúcstechnológiájú "marhaösztökének" tekinthető. Természetesen minden agykontroll áldozat maga dönti el. és ki nem? Annak felmérésénél. de az az érzékelési mód is. de külön erőfeszítést is kell tenni az igazság és az igazságosság érvényesítésére. amely változatos módon alakítható abból a célból. Honnan jön. akkor nincs szó az agyműködés és a tudat megerőszakolásáról. hogy leleplezzék. ha a náci disznó gúnyol. hogy az áldozat nem tudhatja pontosan. mint a zaklatásnak alávetett célszemélyről. illetve ki nem. hogy a kontroll alatt álló személy képes legyen másra gondolni. vagy más módon próbál manipulálni. továbbá a többi bizonyítékot. és megfelelő büntetésben részesítsék. Az agykontrollal alkalmazott kínzás szempontjából vagy náci valaki. álnok "kereszténység". vagy nem náci. hogy a náci disznó mit gondol. Számításba kell venni. hogy agykontrollal beavatkoznak az agyműködésébe. akkor az egy kiforgatott. A nehézséget az okozza. mint arra. Ha például valamiért hízelegnek. Rendkívül fontos a jelek forrásának a lehető bemérése. A lényeg az. hogy fájdalmat okozzon. Gyakran csak igen hiányos információk alapján kell dönteni. Mindenkinek az agya a sajátja. milyen a minősége a jelnek? Később aztán elemezni lehet az úgynevezett "psyop" mondatot. kapcsolásokkal. Az NPT-t mindenki a saját tűzfalának tekintheti. háborgat. hogy például milyen frázisokat használ a kezelő? Előfordul-e külföldi akcentus. Az egyetlen. amelyet a zaklatás irányítója belefoglalt a modulációba.módszereket használva. Ez azonban másodlagos jelentőségű. hogy a kezelők rutinszerűen hazudnak. A megbocsátásnak nem kell kizárnia az igazságosságot. tönkretétele. akik az agykontroll beavatkozást végzik. az náci disznó. Problematikus jelenség esetén így már elindulhat a gondolkodási folyamat valamilyen más irányba. és utána kideríteni a jel forrását és természetét. vagy idegen nyelven elhangzó mondat? Szem előtt kell azonban tartani. amit a náci disznó megérdemel. hogy ki tekinthető náci disznónak. de amikor a kínzók leckéztetik áldozataikat a keresztényi megbocsátásra. hogy az állam és a kormányzat mindenféleképpen felelős a kialakult helyzetért. hogy ki az. amellyel a célszemély azt felfogja. A beteges hazudozók csak egy nagyobb hazugság hitelessé tétele érdekében mondanak részigazságokat. Itt nem csak a küldő személye lényeges. hogy nem csak helyt kell állni a mindennapi élet körülményei között. amikor az agykontroll-technológia monopóliumával rendelkezők rendszeresen tudják kínozni az amerikai polgárok jelentős részét. Ezt nem könnyű elsajátítani. amit az agykontroll technológia kezelői akarnak. és kattintásokkal. hogy Mengele.

és állandóan kommentálják a gondolatait. Hogyan lehet harcolni a bűnös titkolódzás ellen? Az agykontrollal történő tömegméretű zaklatás csak a bűnös méreteket öltő titkolódzásra rászoktatott és betegesen érzéketlenné tett társadalomban lehetséges. A kondicionált válaszok gyors elfojtására kell törekedni. és szót emelni az igazság érdekében. Gondolatban sem szabad semmit megmagyarázni a zaklatóknak. miközben élő robotként járkálnak fel-alá otthonaikban. akkor jelentéstartalmával nem kell törődni. hogy a zaklatók a gondolatolvasás révén azt is tudják. sokkal jobb. akár élő személy. Néhány alapvető hangfelismerő software-t vesznek igénybe a ki nem mondott gondolatok megerőszakolására. Gyakran nehéz az élő zaklatót az automatazaklatótól megkülönböztetni.analizálni a küldött szignálok jelentéstartalmait. akik "hasznos idiótaként" kérdezik: "miért vagytok az emberi jogok megszállott hívei. Az agykontroll áldozatoknak rendkívül nehéz megérteni azoknak a beletörődését. a szignál jelentéstartalma angol nyelvű mondatként értelmezhető. amely maradandó károsodást okozhat nekik. már az is dühbe hozza őket. hogy nem tudnak róla. biztos lehet. ennek tudatában kell lenni. Ha a szignál egy "rape channel"-en (megerőszakoló információs-csatornán) keresztül érkezik. mégis készek arra. Egy tapasztalt áldozat azt is megtanulja. amely elősegítheti a további zaklatást. akiket megtámadnak. Úgy tűnik. Olyan természetes személyek. sőt önfeladását. akik azt hiszik. hogy mi folyik. Vannak olyan kollaboránsok és apologéták. ha a célszemély tudja. azt színlelik. Tenni kell a mindennapi élet dolgait. Itt azonban számításba kell venni. akik nem foglalkoznak agykontrollos zaklatással. Számításba kell venni. hogy éppen ignorálják a zaklatókat. tisztességes névvel rendelkeznek. és a kondicionált válaszok aktiválásáról való egyszerű tudomásul-vétellel kell behelyettesíteni. Az írás azonban elősegítheti mások tájékoztatását. önelégültségét. hogy bárkit is zaklassanak. kivéve a bizonyíték-gyűjtési célt. és gyakran ez az egyetlen valódi információ. akár egy automata szerkezet. ti agykontroll-zaklatásnak kitett áldozatok? Miért utáljátok annyira a zaklatókat?" Olyan rendszer alakult ki. Segíthet a tapasztalatok lejegyzése is. hogy olyan mértékben bántalmazzák. Nem azzal foglalkoznak. ténylegesen gyötrésük részét képezi. Nem szabad vitába szállni az üzenetküldővel. hogy mi a valódi ignorálás. Ez olyan visszacsatoláshoz juttathatja őket. 245 . Ha nem vesznek róluk tudomást. és még inkább szemléletessé teheti az egész agykontroll-zaklatás bornírtságát. Amerikáról lévén szó. hogy mi kerül írásban lerögzítésre. illetve mások agykontrollos befolyásolását. Csak akkor lehet a zaklatókat valóban ignorálni. ha félreértik a kikényszerített gondolatokat. hogy a zaklatók az esetek többségében nem is ismerik azokat. akik noha tudják. találkozni emberekkel. Ez lényegében a szignálok és azok modulációinak elemzését. noha sokan már tudnak róluk valamit. ahol nem lehet beszélni a legnyilvánvalóbb kérdésről sem. mert csak így lehet leküzdeni őket. hogy azzal még többet fog találkozni. Tudomásul kell venni. és nem ismételnek vég nélkül semmit. hogy a hatalomra vágyók és az őket kiszolgáló zaklatók összeesküvését kiegészíti az idióta beletörődők és a gyávák összeesküvése. értelmezését jelenti. Vannak olyan áldozatok. hogy mi történik. A korlátoltság nem akadályozza a zaklatókat. A mentális szúnyogcsípések célja az áldozat bosszantása. hogy a külső ösztöke (external cattle prod) okozza. Ha valaki panaszkodik valamiért. Már önmagában a hozzájárulás nélkül érkező külső szignál is zaklatás.

Az amerikaiak szeretnek mindenben az elsők lenni. A világgazdaság monopolizálására törekszenek. az emberi jogokra esküsznek. Szavakban még mindig a szabadságra. miközben hazájukban az ártatlan emberekkel szemben elkövetett atrocitás. hogy képmutatóvá vált. az emberi jogok megszegése mindennapi gyakorlattá vált. mégis szabadpiacnak nevezik ezt. Így a képmutatásban is már a legnagyobbak.Allen Barker keserűen azzal fejezi be fejtegetéseit. hogy az amerikaiak jelentős részéről elmondható. 246 .

el kell érnie a 0.3 watt/cm2 erősséget. A méretek befolyásolják. Ahhoz. amikor eljut a kísérleti személy fejéhez.8. amikor áram alá helyezett antenna közelében dolgoztak. Ennek ellenére a legfontosabb adatok az elektromágneses rádiófrekvenciával (EM/RF) történő agykontrollra még mindig a legszigorúbban őrzött államtitkok közé tartoznak nem csak az Egyesült Államokban. hogy mennyi beérkező 247 . hogy az elektronikus tudatbefolyásoló fegyverek felfedezése azzal kezdődött. amely az elektronika. hogy az impulzus hallható legyen. Ross Adey. hogy fontos egészségügyi megfontolásokat is figyelembe kell venni. Ezen elektródák segítségével felmérték a válaszreakciókat a különböző hullámjelzés típusokra. Ha egy uniformizált rövid és éles impulzust továbbítottak a kísérleti alany fejébe. amelyek jóval kisebb erősségűek. akkor a kísérleti alany egy pukkanást hallott. hogy lehetséges rádiójelekkel közvetlenül kapcsolatot teremteni az agy és az idegrendszer között. világháború során a radarokat működtető szakemberek hallották bent az agyukban a radarjelzések berregését minden vevőkészülék nélkül. akkor zúgó. a CAHRA. Ezek alapján megállapították. amikor már nem kell milliomosnak lenni ahhoz. hogy valaki olyan eszközhöz jusson. Emlékeztetjük olvasóinkat. amikor meghatározott rezgésszámmal pulzálnak a 125 MHz-től fel a mikrohullámú tartományba. vagy kattogó hanghatásokat váltanak ki a kísérleti személyekben. Allan Frey. Dr. Oroszországban és a többi evvel a technológiával rendelkező államban. vagy mozgásukban korlátozott állatokat egyszerű impulzussal. a Citizens Against Human Rights Abuses. amelyek a látási. Az Amerikai Nemzetvédelmi Hivatal (National Security Agency NSA. a kibernetika és az idegtudomány eredményeire támaszkodva már tud "beszélni" az agyhoz és az idegrendszerhez. valamint a kísérleti állat érzékszerveitől és agyától. Más tudósok állatokon vizsgálták a "mikrohullámú hallást". hallási és más érzékelési funkciókért felelősek. További kutatások feltárták. Később az állatok agyába beültetett elektródákkal is végeztek kísérleteket. A radarjelzések hordozzák a rövid impulzusú mikrohullámú jelzéseket. Ha csak egyetlen impulzust bocsátottak ki. Dr. Frey úgy találta. A ketrecekbe zárt. amikor is különböző vivőfrekvenciákon. és megfigyelték válaszreakciójukat. Az ilyen kutatások nyomán feltárt. de Nagy-Britanniában. a NASAval) szerint ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala komoly károkat okozna a nemzetbiztonságnak. A hallható hatás a pulzusokhoz igazodik. és nem letitkosított kísérleti eredmények azonban nem lettek széles körben ismertek. vagyis a Polgárok az emberi jogok megsértése ellen. impulzusokon és erősségen sugározták azokat. hogy a széles spektrumú hordozó frekvenciák. a University of California at Riverside kutatója arra hívta fel a figyelmet. hogy olyan korszakba érkezett az emberiség. hogy a sejtek szintjén is érzékelnek bizonyos jeleket. Ebből arra következtettek a tudósok. hogy a II. vagy impulzusvivő hullámmal sugározták. hogy az érzékelés függ a besugárzás frekvenciájától és erősségétől. Az implantátumokat az agynak azokba a részeibe helyezték. amikor hosszú időn át sugárzásnak tesznek ki szöveteket. berregés volt hallható. fejezet Az elektromágneses agykontroll szabályozása Ma már egyre több tudományos és népszerűsítő irodalom kapható arról. a New York államban lévő Cornell Egyetemen tanulmányozta az 1960-as években és kísérleteit a General Electric finanszírozta. Ezt a jelenséget dr. legalábbis ezt állapította meg egy kanadai civil szervezet. nem tévesztendő össze a National Aeronautics and Space Administration-nel.

mert a hullámok. a The American Reporter 1999. beleértve a hipnotizálást. Ismertté vált kísérlete az. Amikor Sharp és Grove ezekkel az 'emberi hanggal modulált' mikrohullámokkal sugározta be magát. Dr. José Delgado irányította az 1970-es években. A "bio-erősítés" lehetővé teszi olyan jelek előállítását is. A már hivatkozott kanadai civil szervezet.) megállapítja: két kutató Sharp és Grove úgy találta. (Restrictions Needed on EM/RF Mind Controll Technology) Ebben megállapítja. Dr. de azt már igazolták. Delgado. mégpedig igen kicsi erősségi szinten. látványosan szemléltette. Adey kormányzati finanszírozással tanulmányozta. Don R. hogy minimum és maximum milyen erősségűnek kell lenni a jelnek. de az adott sejt ténylegesen rá tud hangolódni viselkedésével a jel modulációjára. hogy az állatkísérletek három további felismeréshez is elvezettek. hogy a kívánt hatás előálljon. Eleanor White. és azon túl is hatást gyakorolni molekuláris szinten. mint ami a hő előállításához szükséges. majd pedig emberi hangot is. Magnetofonra rögzítettek egyszótagú szavakat 1-től 10-ig terjedő számjelzéssel ellátva. amely hasonlóan a drogokhoz meghatározza. a CAHRA tagjai azt állítják. beazonosítani. Ez vezetett el az embereken folytatott radarkísérletekhez. a fájdalomokozást és egyes testrészeik állapotának a befolyásolását. december 1-én megjelent számában foglalkozik az AM/RF agykontroll technológiával. ahogy a műgégével beszélő személyek beszélnek. A másik felismerés a "bioerősítés" (bio-amplification). és TV-berendezések működését és ezért rendkívül nehéz őket észlelni. March 1975. amely azt jelenti. hogy békésen visszaforduljon. A hang is ezekben a modulációkban jelenik meg. A harmadik felismerés a "bio-érzékelés" (bio-detection) azt jelenti. hogy az agy működése elektromos ingerlés útján befolyásolható. Először morzejeleket továbbítottak sikeresen radarhullám segítségével. illetve a sugárzás elnyelődése szükséges volt a válaszreakció létrehozásához. jól tudták hallani. hogy az állat agyába ültetett implantátum segítségével hatékonyan lehet irányítani az adott állat viselkedését. az Amerikai Pszichológiai Társaság folyóiratában (Journal of the American Psychological Association.jelzést tud az adott szerv befogadni. A vivőhullámban jelentkező jelváltozatok jelentik a modulációt. egy rövid impulzusú mikrohullámú energiát bocsátott ki. amikor az éppen rárohanó bikát rádióadó készülékkel megállította és egyszerű gombnyomással arra bírta. Az egyik közülük az úgynevezett "ablakhatás" (window effect). amint erre már e könyvben is többször utaltunk. A hallott hangok arra hasonlítottak. hogy minden alkalommal. amelyek nem zavarják a rádió-. hogyan lehet elektromágneses." Az 1970-es évek kísérleti eredményei nyomán készültek el azok az agykontroll fegyverek. lényegesen alacsonyabb erősségen. Justesen. és megkülönböztetni a 9 szót. A hatékonysági sávon belül változtatgatva ezeket a jeleket szinte lehetetlen rájuk bukkanni. A Yale Egyetem orvosi karának neuropszichiátriai intézetét dr. hogy egy sejtet nem egyszerűen ingerelnek egy bizonyos frekvenciájú jellel. Dr. amelyek ma is szigorúan titkosak. hogy ilyen fegyverekkel zaklatták őket. 248 . hogy a mikrohullámú energia megfelelő modulálása elvezethet a 'drótnélküli' és a 'vevőkészülék nélküli' kommunikációhoz. amikor a szinuszgörbe keresztezte a zéró vonalat és átcsapott a negatív irányba. Valamennyi szó elektromos szinuszgörbéjét úgy alakították. vagyis rádiójelekkel kölcsönhatásba lépni agysejtekkel. hogy csak megfelelő frekvencia és impulzusfajta alkalmazható egy bizonyos hatás eléréséhez. Ezek a kísérletek még nem közvetlenül az agyba irányított rádióhullámok segítségével történtek.

hogy ezeket a füllel nem hallható. hogy ezeket a módszereket tudomással nem bíró és hozzájárulásukat nem adó személyeken is kipróbálják. és kétségbe ejtse őket. Ismertté vált az is. vagy pedig nem hallható módon hozzá lehet kapcsolni a sugárzásra kerülő reklámokhoz. Eleanor White kiemeli. E módszer hatékonyságát bizonyítja az a tény. gondolatolvasásra. Mivel nem lehet észrevenni őket. akik rendelkeznek vele. hogy a Sivatagi Vihar nevű hadművelet keretében 1991. és akik ehhez nem járultak hozzá. vagy más célra használni egy erről tudomással nem bíró személlyel szemben. Ezeket a CIA megrendelésére végeztek el. amelyek olyan jeleket képesek előállítani. azok rendkívül gyorsan megadták magukat. Érdemes áttekinteni. Ma már ismert. majd később pedig Inouye szenátor vezetésével az 1970-es években. akkor jogellenesen is felhasználhatóak. önként adódik a válasz. akiknek erről nincs tudomásuk. amelyeket az emberek nem hallanak. és a velük működtetett eszközök jogellenes alkalmazásával szemben. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési különbizottsága végül is vizsgálatot folytatott az ügyben Frank Church. hogy amikor az iraki csapatokkal szemben bevetették. Az egyik 1992-ben benyújtott amerikai szabadalom arról szólt. hogy miért akar valaki egy ilyen támadó jellegű elektronikus eszközt fájdalomokozásra. A különböző civil szervezetekbe tömörül kísérleti túlélők végül is elérték. fel nem fedezhető alkalmazását hosszú időn keresztül. E technikát alkalmazó szerkezetek elérhetősége megteremti a lehetőségét a rendkívül agresszív és etikátlan használatukra. de az agyba mégis eljutó üzenetekkel megfélemlítse. amelyet mikrohullámmal továbbítani lehet. "S-QUAD"-nak nevezik. eredményeik azonban nem váltak széles körben ismertté. Ezek közé tartoznak azok a "mikrohullámú hallással" folytatott kísérletek. hogy a füllel nem hallható hangok és jelek továbbítása lehetővé teszi észrevétlen módon az ismétlődő hipnózis alkalmazását olyan személyekkel szemben. és fokozatosan tömegessé vált kísérletekre. továbbá mindaz a program. miként lehet egy hipnotizőr hangját tudatosan nem hallható ultrahanggá átalakítani. érzékeléstől való megfosztással és drogokkal hatékonynak bizonyult agymosáson mentek keresztül. A kísérleteket részben a koreai háborúban szerzett tapasztalatok indították be. Ha arra keressük a választ. hogy az agymosás és más típusú tudatbefolyásolás szempontjából lényeges. Az elmúlt 50 év során olyan technológiák kifejlesztésére került sor. azaz "hallja". Ezt a technológiát "Silent Sound Spread Spectrum"-nak ("a nem hallható hang terjedési spektrumának"). agresszíven és gyakran csak tolakodó kíváncsiskodásból használni azoknak. államilag és társadalmilag ellenőrizve. de agyuk mégis felfogja. Az MKULTRA programok megtervezői úgy találták.Az aggyal és az idegrendszerrel való elektronikus kommunikációra vonatkozó kísérletek nem csak titokban folytak. és állami eszközökből finanszíroztak. hogy miként lehet ezeket a technológiákat erkölcstelen módon. hogy ez lehet az MK-ULTRA program. amely megelőzte és követte. márciusában az amerikai hadsereg 100 MHz-es hullámhosszon ultrahangú üzenetet továbbított az iraki csapatokhoz azért. 249 . A koreai háborúban hadifogságba esett amerikai katonák kínzással. könnyű az eltitkolásuk és a jelenleg érvényes jogszabályok nem nyújtanak védelmet e technológiák. hogy az MK-ULTRA 149 pszichológiai hadviselésre és vallatási technikára vonatkozó kísérletet tartalmazott. hogy ráirányítsák a politikusok és a közvélemény figyelmét a tudatmódosítással kapcsolatos. amelyek ha nincsenek kellően szabályozva. E technológiák kombinációja lehetővé teszi a hipnózis észrevétlen.

Az átkonstruált telefonhang-átalakító berendezések lehetővé teszik. hogy a folytatódó kísérletek és a felhasználásukkal létrehozott újabb és újabb szupermodern eszközök bűnözők kezébe kerülhetnek. Számításba kell venni.A szenátusi kihallgatások eredményeként azonban egyetlen személyt sem vontak eddig felelősségre. Léteznek még agresszívabb eszközök is. és ez felmérhetetlen károkat okozhat. amitől nem tud megszabadulni. hogy az illető etikusan is kiemelkedő és emberbaráti magatartást fog tanúsítani. Radarral működő megfigyelő és nyomkövető detektorok alkalmasak életmentésre. hogy a hosszú távú hipnózis létrehozására alkalmas technológiákat. A gazdag emberek ma már megvásárolhatják a falakon. Az a helyzet. de az. hogy a szerkezet ellenőrzője áldozata minden mozgását nyomon tudja követni. hogy működtetését kikapcsolja. hogy megfigyelje és kipróbálja.pontosan a penetráns titoktartás és a társadalmi ellenőrzés hiánya miatt . ha fennáll annak a veszélye. hogy a terrorista-és maffiahálózatok is alkalmazhatják őket. és ez különösen megkönnyíti a gyermekáldozatokra vadászó pedofílok bűnelkövetését. hogy olyan hangokat halljon. Minderre a rádióműsor továbbítást is igénybe lehet venni. valamint a tudatalatti beszédtovábbítás és gondolatolvasás eszközeit ma már egy átlagosan jómódú ember is megvásárolhatja magának bizonyos zárt közben. A neuro-elektromágneses kísérletekre vonatkozó adatokat nem hozták nyilvánosságra. hanem a jelen valósága és gyakorlata. hogy észlelik és leleplezik. akik jó pénzért . és a jogalkalmazó szervek munkájának a segítésére. Először szovjet és észak-koreai szakértők alkalmazták a koreai háborúban a "LIDA" nevű szerkezet segítségével. A pénzvagyon tulajdonlása pedig nem jelenti azt. hogy a hipnotizőr hangja a célszemély füle által ne legyen hallható. A célszemély tudomása és hozzájárulása nélküli.titokban műhold által követhető implantátumot ültetnek be a célszemélybe. miközben az hallható az agy bizonyos részei számára. egyértelműen bizonyítást nyert. Azt is számításba kell venni. A ma már szokásosnak mondható "brain rhythm entrainment machines" (az agyritmus továbbító gépezetek. de az agyban hanghatást kiváltó berendezés lehetővé teszi. a ruházaton nem észlelhető módon áthatoló radar-scannereket. Ez lehetővé teszi. amely összeegyeztethetetlen az emberi jogokkal és a politikai szabadságjogokkal. hogy ilyen kísérletek folytak. A titokban tartott kísérletek és eredményeik gyakorlati alkalmazása . lesből megtámadjanak.a legkülönbözőbb visszaélésekre nyújt lehetőséget. amelyeket magántulajdonosaik beszerezhetnek. De alkalmasak arra is. hogy a kábeltévé útján érjék el a célszemélyt. a hangot közvetlenül az agyba továbbító sugárkészülékek rákényszeríthetnek egy személyt arra. és ez az egész társadalmat sújtó következményekkel járhat. és arra is módja van. Ez a "néma-hang" ("silent sound"). Mindez ma már nem csak lehetőség és spekuláció. vajon a berendezést a célszemély környezetében felszerelték-e. és áldozataikkal szemben alkalmazhatnak. Az impulzushordozó mikrohullámú sugárzó készülékek közvetlenül tudják továbbítani a hangot az agyba. hogy egy lakótérség belterületét átvilágítsa. hogy a célszemély tudna arról.orvosi beavatkozás mellékhatásaként . például amikor aludni szeretne. hogy illetéktelen beavatkozás történt a tudatműködésében). s amelyek meg tudják változtatni a célszemély lelkiállapotát anélkül. Vannak olyan etikailag kifogásolható magatartást tanúsító orvosok is. Ezt a megfigyelési módszert 250 . vagyis a fül számára nem hallható. és minden részletét láthatóvá tegye a tolakodó kíváncsiskodónak. Alkalmas arra. Ez az eszköz a használója számára azt is lehetővé teszi. hogy bűnös szándékkal valakit titokban kövessenek. amelyek meghatározott méretű impulzusokat sugároznak. a Massachusetts államban lévő Northampton-ban működő Millivision korporációtól.

az egész emberiség életlehetőségeinek a megnövelését szolgálják. Ez megnyitja az utat a személyi szabadság korlátozásához. ennek ellenére mindennapos gyakorlattá válhat a távolból történő használatuk. E jól finanszírozott és titkosan működő szervezeteknek nem okoz leküzdhetetlen nehézséget. Egyiket sem lehet feláldozni a másik érdekében. amely világszintű tilalmat rendel el olyan fegyverek kifejlesztésére és bevetésére. hogy szerezze meg az új 'non-lethal' (nem halált okozó) fegyverek technológiáját. ha visszaélnek velük.jól megfizetett orvosok segítségével . hanem valamennyi ember érdeket. hogy az emberiségnek meg kell ismernie a biológiai-fiziológiai felfedezések és idegrendszerkutatási eredmények társadalmi kihatásait is. a magatartás ellenőrzéséhez. ("Enviroment. Csak így lehet ezeket szabályozni és ellenőrzés alatt tartani azért. hogy ezeket a tudományokat. Szükség van a kognitív idegtudomány. hiszen e felfedezések. január 28-án elfogadta az A4-005/99. 251 . a tudatmódosító és magatartás befolyásoló technológiák nyilvánosságra hozatalára és a lakossággal való megismertetésükre. amelyek lehetővé teszik az ember manipulációjának bármely formáját.elsősorban az állam hírszerzéssel és védelemmel foglalkozó szervezetei alkalmazzák. Az Európa Parlament 1999. hanem reális veszélyek. számú határozatát. de amelynek a tudományágak konvergenciája következményeként egyre fontosabb részévé válik a kognitív idegtudomány is. hogy az idegtudomány. hogy megszűnjön a tudományos elhatárolódás az agykutatás. amely az idegrendszer anatómiájával. és a társadalomtudományok között. könnyen válhatnak az elnyomás eszközeivé. és az agymosáshoz. fiziológiájával és biokémiájával foglalkozik. és sürgeti olyan nemzetközi megállapodás megkötését. A politikának és hatalomnak pedig le kellene mondania arról. Jean-Pierre Changeux a párizsi Pasteur Intézet tekintélyes kutatója a Nature című szaklapban 1998. Ezért eljött az ideje. Az embereknek egyszerre van szükségük a szabadságra és a biztonságra. hogy rejtett módon beültessék a célszemélyekbe . Az agy tudati működésének a feltárása kitágította a magánszférába való behatolás lehetőségét.a szatellitekkel működtetett implantátumokat. nem lebecsülendő kockázatokat hordoz magában. hogy ne egy kisebbség uralmának az ellenőrizetlen eszközei legyenek. januárjában felhívta a figyelmet arra. security and foreign affairs") amely felszólítja az Európai Uniót. Changeux előbbiekben összefoglalt megállapításaihoz a magunk részéről az fűzzük hozzá. Az ehhez szükséges berendezések rendkívül specializáltak. s azok eredményeit az uralom gyakorlása eszközéül használja. Ezek nem tudományos fantasztikus regényekbe való elképzelések. az idegtudományok.

Eredetileg önként vállalkozó személyekkel kísérleteztek. amelyekben vegyi és biológiai hatóanyagokat alkalmaztak. A hírszerző szervezetek kevés alkalmazottja tudott róluk és arra sincs bizonyíték. A Különbizottság jelentéséből rövidítve azt a részt ismertetjük. Ennek eredményeként az a paradoxon állt elő. és ha ezek ismerté válnak. Az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején beindultak azok a programok. hogy az Egyesült Államok és szövetségesei képesek legyenek védekezni az ilyen fegyverekkel szemben. és a tesztelési programból. hogy a kevésbé fontos programokat jobban ellenőrizték. hogy éveken át folytak az LSD alattomos alkalmazásával. Mindez ahhoz is hozzájárult. A CIA szokásos adminisztratív kontrollját mellőzték a vegyi. akkor az politikai és diplomáciai ellenhatást váltott volna ki. figyelemmel kísérésük és ellenőrzésük módját tartalmazzák. mint a sokkal kényesebbeket. de a tesztek természete. A katonai kísérletekben résztvevők