Drábik János

Tudatmódosítás, az agy megerőszakolása
Előszó
A tudatmódosítás szupertitkos technológiája ma már rutinszerűen alkalmazott módszer, amely lehetővé teszi az emberek tömeges fizikai és lelki manipulációját, a társadalom jelentős részének a láthatatlan ellenőrzését. Az agykontroll kifejezés, különösen az a jelentésváltozata, amely Magyarországon meghonosodott (a José Silva-féle relaxációs technika révén), nem fejezi ki azt, amiről ez a könyv szól. Dr. Domján László, aki olvasta a tudatmódosításról és az agy erőszakos befolyásolásáról szóló tanulmányt a Leleplező című könyvújság 2003. évi 4-es számában, a következőket írta a lap szerkesztőségébe: "Érdeklődéssel olvastam a lap legutóbbi számában Dr. Drábik János 'Az agy feletti uralom megdöbbentő új világrendje' című cikkét. Abban számtalanszor előfordul az agykontroll szó, ám agymosás értelemben. Mivel Magyarországon az agykontroll szó összefonódott a Silvaféle stresszkezelő és elmefejlesztő módszerrel, ezért tisztelettel jelzem a kedves olvasóknak, hogy a cikkben említett döbbenetes agymosásnak semmi köze az általam is tanított Silvamódszerhez. A Silva-féle agykontroll egy etikus és tudományosan megalapozott módszer, elménk hatékonyabb használatához, problémáink eredményesebb megoldásához. Hatásáról sokat elárul, hogy fölmérésünk szerint a tanfolyam hallgatói a kurzust követően átlagosan 55,1%-kal ritkábban betegszenek meg és gyógyszerfogyasztásuk 62%-kal csökken. Valójában az ön-agykontroll szó lenne erre a módszerre a legpontosabb megjelölés. Ha ez nem lenne igen esetlen szó, hiszen a Silva-féle agykontroll valójában önkontrollra tanít." Az agykontroll másik egyoldalú értelmezése az, amikor a propaganda-agymosást, vagyis csak az információkontrollt értik alatta. Kétségtelen, hogy a tömegtájékoztatási eszközökkel iparszerűen lehet megszűrni, elhallgatni vagy megváltoztatni az információt és befolyásolni a közgondolkodást. A propaganda-agymosás mellett létezik a nem átvitt értelemben használt agykontrol. Már rendelkezésre állnak az emberi agyműködés befolyásolásának olyan korábban ismeretlen - eszközei és technológiái, amelyek révén lehetővé vált az abszolút agykontroll, amely a társadalom totális ellenőrzésének az egyik leghatékonyabb eszközévé vált. Miért tud erről oly keveset a széles közvélemény? A legfejlettebb nyugati országok lakói még ma is úgy tekintenek önmagukra, mint a demokratikus világ szabad polgáraira. Eme öntudatos polgárok, akik joggal büszkék emberi jogaikra és politikai szabadságjogaikra, vajon miért tűrik, hogy az általuk választott és nekik felelős kormányok, elzárják előlük az abszolút agykontrollra vonatkozó információkat? Ez a hallgatásba burkolózás teszi lehetővé annak a titkos ellenőrzési-rendszernek a működtetését, amely ellen teljesen védtelenek. Ha magyarázatot kérnek erre a mindent átható titkolódzásra, akkor az illetékesek mindig a nemzetbiztonság érdekeire hivatkoznak.

1

A propaganda-agymosás - az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatás információs kontrollja - tehát csak a tudatbefolyásolás egyik változata. Az agymosás másik változata, amit a kínai kommunisták "gondolatreform"-nak neveztek. A koreai háború idején került a közvélemény figyelmének a központjába, és a legtöbb ember számára bizonyos személyek emlékezetének a kitörlését jelentette. A gyakorlatban alkalmazott agymosási technikák részben megegyeznek, részben pedig igen hasonlóak a traumával okozott magatartásmódosítás technikáihoz. Az elmúlt 150 évben reneszánsza van az okkultizmusnak, a legkülönbözőbb "fekete művészeteknek", a sátánizmusban és a Lucifer-kultuszban megjelenő pogány rítusoknak. Ezek az alkotmányosan védett álvallások "vallásként" kínálják a gyanútlanoknak mérgezett szellemi termékeiket. A legsötétebb praktikákat folytatják - többek között az agykontroll eszközeivel - a vallásos tevékenység álcája alatt. Az okkultizmus szó a természetfölötti, titokzatos erőkkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot, a bennük való hitet jelöli. Közéjük sorolható többek között az asztrológia, a mágia és a spiritizmus is. Olyan titkos tudásra vonatkozó monopóliumról van szó, amely hatalmat jelent ismerői számára. 1971-ben az Egyesült Államok kormánya az információ szabadságáról szóló törvény nyomán számos - korábban titkos - dokumentumot hozott nyilvánosságra. Köztük volt az a Kongresszusnak szóló jelentés, amely szerint a Hírszerző Szolgálatot, a CIA-ét, kezdettől komolyan érdekelte, hogy a "Fekete Művészetek" gyakorlóira milyen klinikailag kimutatható hatást tettek az okkult vallási praktikák? Különösen érdekelte a CIA-t az, hogy bizonyos okkult rituálék mennyire fokozták a résztvevők szuggesztibilitását? Tudnunk kell azonban, hogy e rituálék némelyike vér- és emberáldozatot is magában foglalt. A rendkívül nagy léptekben fejlődő bihéviorizmus (behaviourizmus), azaz a lelki és szellemi jelenségeket inger és reakció viszonyára visszavezető, és ezért csak a viselkedés tanulmányozását célravezetőnek tekintő lélektani irányzat szerint a szuggesztibilitás ellenőrzése az emberi agy kívülről történő befolyásolásának az alapvető tényezője. Azonban a tudat irányíthatóvá és fogékonnyá tétele a magatartás megváltoztatása céljából, komoly emberjogi kérdéseket vet fel. Az alkotmányok feladatuknak tekintik az emberi jogok, és a politikai szabadságjogok védelmét. Ez egyben azt is jelenti, hogy védelmezniük kellene minden egyes embert az agykontroll nyílt és rejtett alkalmazásától. A reklámipar az úgynevezett puha agykontrollt használja. Nemzetbiztonsági és politikai okokból azonban főleg a kemény agykontrollt használják, amely tartalmazza a vegyszerekkel, drogokkal, az elektronikus eszközökkel, az elektrosokkal, a traumaokozással, és a hipnózis legváltozatosabb formáival való tudat-és magatartásbefolyásolást. Mindez nem csak jogi, emberi jogi, de egészségügyi kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok alkotmánya szavatolja a vallás- és szólásszabadságot. Nincsenek azonban olyan törvények, amelyek például védenék a polgárokat a destruktív kultuszok és más szervezetek traumával okozott agykontrolljával szemben. Mivel magához az államhoz tartozó intézmények (FBI, CIA, NASA, NSA, US Army, Navy stb.) is alkalmazzák az agykontrollt, ezért rendkívül nagy a bizonytalanság abban, hogy mi az, ami még alkotmányos, legitim, és mi az, ami már jogellenes, sőt bűncselekmény? A kormányzat szolgálatában álló jogi szakértők a legkülönbözőbb jogi kiskapukat kihasználásával igyekeznek igazolni e kemény agykontrolltechnikák alkalmazásának a jogszerűségét. Az agykontroll kemény formáival szembeni védekezésnek elsősorban nem jogi akadálya van, hiszen minden civilizált társadalomban léteznek olyan törvények, amelyek így vagy úgy

2

védelemben részesítik azokat, akiken hozzájárulásuk nélkül alkalmazzák a tudatmódosítás technikáit. A valódi nehézséget az jelenti, hogy ezeket a jogszabályokat nem lehet érvényesíteni. Amikor már jelentkeznek a sértettek, rendelkezésre állnak a bizonyítékok, és meg vannak az elkövetők is, a jogi eljárások szinte kivétel nélkül elakadnak. A jogalkalmazó szervek közlik: az eljárás nem lehetséges, mert "nemzetbiztonsági érdeket sért". A jogállam felmondja a szolgálatot. Senki nem tudja megmondani, hogy miért sért nemzetbiztonsági érdeket, ha gátat vetnek annak, hogy állami szervek közpénzekből kísérletezgessenek a gyanútlan állampolgárokkal. A nemzetbiztonság fogalmát pontosan meg kellene határozni, mert a kormányzatok ma túl tágan értelmezik és a legkülönbözőbb területeken használják a számonkérés alóli kibúváshoz. Ennek a visszaszorítására a legmagasabb követelményeket kellene alkalmazni az emberi jogok, így a szólás, sajtó, és gyülekezési szabadság, valamint az egyén önrendelkezéshez való jogának a védelme érdekében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy minden embernek joga van a saját tudatműködése kizárólagos ellenőrzéséhez. Minden egyes ember elidegeníthetetlen joga, hogy rendelkezhessék a testével, az idegrendszerével, a tudatával. Ahogy védelem illeti a testi és a nemi erőszakkal szemben, ugyanúgy védelem jár neki akkor is, ha az agyműködését erőszakolják meg. E könyv megírására a Cathy O'Brien és Mark Phillips dokumentum-kötete nyomán kezdett kutatásaim késztettek. A könyv borítóján ez olvasható: "A 'TRANCE Formation of America' (A cím kettős-jelentésű: az egyik értelmezés: Transzállapot - Amerika formálódása; a másik fordítás: Amerika-átalakulása; D. J.) a kormányzat egyik agykontroll áldozatának a dokumentált önéletrajza. Cathy O'Brien a Központi Hírszerző Szolgálat MK Ultra Projekt Monarch agykontroll programjának az egyetlen felépült és a nyilvánosság elé lépett áldozata. A CIA-nak, a virginiai Langley-ben lévő központjánál mélyen be van vésve a fehér kőfalba egy idézet a Bibliából, Szent János könyvéből: '... és az igazság szabaddá tesz téged'. Ez a bibliai kijelentés, mint az ügynökség maga is, teljesen valóságos. Az épület, amelynek a falára be van vésve, otthont ad a lélektani hadviselés elősegítésére a világ legsikeresebb hazugsággyártójának. A 'Cég' nyersanyagnak használja az igazságot és technológiát az Ön és Amerika szövetségesei kontrolljához szükséges 'tiszta' hazugságok előállításához. A 'TRANCE Formation of America' oldalain megismerkedhet az igaz tényekkel." Miután elolvastam O'Brien és Phillips könyvét, erősen kételkedtem a szerzők állításaiban. A háttérhatalom kutatása során azonban olyan szkeptikus lettem, hogy ma már a saját szkepticizmusomban is kételkedem. Elhatároztam, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel leellenőrzöm a szerzőket és saját kételyeimet. Újabb és újabb könyveket kellett elolvasnom, köztük szakkönyveket is. Ennek kapcsán megismerkedhettem - többek között - a Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás Balázs szerkesztésében az Osiris Kiadó gondozásában 2003-ban megjelent: "Kognitív idegtudomány" című szakkönyvvel. Ezen túlmenően az Internet révén is mintegy 1500 oldalnyi anyagot néztem át, nemcsak elektronikusan, hanem kinyomtatva is. Külön erőfeszítést tettem arra, hogy megtaláljam Cathy O'Brien és Mark Phillips könyvének a hivatalos elutasítását és cáfolatát. Az erről fellelhető szegényes anyag arra késztetett, hogy maguknak a szerzőknek is feltegyem kérdéseimet, és tőlük tudjam meg, hogy az érintett hivatalos személyek és intézmények milyen módon vonták kétségbe a könyvükben leírt tényállításokat, és miként védekeztek ellene a rendelkezésükre álló jogi eszközökkel. 2003. június 20-án a következő válasz érkezett a szerzőktől:

3

"Köszöntjük Dr. Drábik Jánost! Üzenete eljutott a TRANCE Formation of America szerzőihez... E-mail-je, ami szervezetünk honlapjára érkezett, felteszi a kérdést, hogy 'Mi a hivatalos cáfolat?' Sajnáljuk, nem értjük mire vonatkozik a kérdés, ui. a mi ügyünkben nincs "hivatalos cáfolat". Ellenkezőleg. Az amerikai kormányzat bírálói vagyunk és nem szenzációhajhász szerzők... amint keresztülverekedtük magunkat az Egyesült Államok jogi és az egészségügyi rendszerén, ügyünk végül is az Egyesült Államok Kongresszusához került. A jogi eljárást 1992-ben a bíróságon állították le az 1947-es Nemzetbiztonsági Törvényre hivatkozva. Ezért döntöttünk úgy, hogy megírjuk és saját kiadásunkban közreadjuk az emberiség iránti szeretetből fakadó munkánkat, a "TRANCE Formation of America-t. Tisztelettel: Mark és Cathy" A könyv írása közben megértettem, hogy az agykontroll végső formája a társadalmat sötét lepelként beborító félelem. Az a tudat, hogy valaki bármely pillanatban elveszítheti az életét, szinte reflexszerűen kiváltja, hogy védelmet keressen azoknál, akiktől védelmet remél. Az a trauma-okozással előidézett abszolút agykontroll, amelyről ez a könyv szól, nem az összeesküvési elmélet valamilyen újabb változata. Nem elméletről, hanem gyakorlatról szól. Tényekről. Megtörtént eseményekről, létező (vagy létezett) hús-vér emberek sorsáról. A félelem felkeltése - a tudatműködés és az emóciók társadalmi méretű befolyásolása alkalmas az emberi civilizáció egészének a gyökeres megváltoztatására. Ismert közhely, hogy "a tudás hatalom", de az már kevésbé köztudomású, hogy az információk visszatartása rendkívül fokozza a félelmet és mértéktelenül megnöveli a bizalmatlanságot. A legjobb félelem elleni gyógyszer a tájékozódás. Ez a könyv az uralom egyik új és nem ismert eszközére, az államilag finanszírozott és a kormányok által gyakorolt totális agykontroll technológiájára, módszereire és eszközeire kívánja felhívni a figyelmet. 2004. tavaszára már működtetni kívánják a "Frequency Fence" (Frekvencia kerítés) elnevezésű totális agykontroll technológiát, mint a globális társadalom és az egy-központból kormányzott világ létrehozásának egyik fontos eszközrendszerét. E technológia lehetővé teszi ún. "mentális börtön" létrehozását anélkül, hogy a létezéséről tudomást szerezhetnénk. Nyilvánvaló, hogy minél előbb ismernünk kell ezeket a terveket és technológiákat, ha ellent akarunk állni, és meg akarjuk őrizni emberi autonómiánkat.

2004 Dr. Drábik János: Tudatmódosítás

4

1. fejezet

Az emberi agy megerőszakolása
A tudat feletti uralom és az új világrend Azok a világtörténelmet formáló erők, amelyek nagy ívű világstratégia keretében már hosszabb ideje új világrend létrehozásán fáradoznak - számos dokumentumra és tényre támaszkodva állíthatjuk - komoly erőfeszítéseket tettek az idegrendszer, különösen az emberi agy jobb megismerésére és működésének a befolyásolására. Az ilyen irányú törekvések nem új keletűek. Már az ókori Egyiptomban, Görögországban - és még korábban Indiában, Babilonban - ismertek voltak a különböző okkultista misztériumok, amelyekben a beavatottak a titkos tudást tanulmányozták és gyakorolták. Az egyik legrégebbi könyv az egyiptomi "Halottak könyve" részletesen tárgyalja, hogy kínzással, megfélemlítéssel, drogok felhasználásával és hipnózissal miként lehet a beavatandó személyt függő állapotba hozni és irányítani. A XIII. századtól kezdve a római-katolikus egyház is használt tudatmódosító módszereket Európa feletti szellemi hegemóniája megerősítésére, s ehhez az egyik leghatékonyabb eszköze az inkvizíció volt. A kereszténységgel kezdettől fogva szembenálló okkultizmus szakértői tudják, hogy a modern sátánizmus is messzire nyúló történelmi gyökerekkel rendelkezik a tudatbefolyásolás terén, és csaknem mindig igyekezett elrejtőzni a különböző ezoterikus csoportok mögé. A most kibontakozó új világrend szempontjából azonban döntő jelentőségű az az Illuminátus titkos társaság, amely a frankfurti pénzemberek támogatásával és kezdeményezésére - elsősorban Bajorországban - szerveződött meg Adam Weishaupt, az ingolstadti Jezsuita Egyetem tanára irányításával a XVIII. Század második felében. Weishaupt kiválóan ismerte az ókori misztérium-vallásokat és hagyományokat. Az általa alakított titkos társaságot a "felvilágosodottak" társaságának, azaz Illuminátusoknak nevezte el. Ez a titkos társaság szoros kapcsolatba lépett a különböző okkultista csoportokkal és zárt társaságokkal, elsősorban azonban a nagy tekintélyű szabadkőműves mozgalom páholyaiban igyekezett átvenni a vezetést. Célja új világrend létrehozása volt, amely frankfurti kezdeményezői számára kozmopolita világtársadalmat jelentett. Ebben az új világrendben a pénzemberek szűk csoportjáé a legfőbb hatalom. Az Illuminátusok természetesen nem ezt közölték tagjaikkal, hanem olyan utópiáról beszéltek, amely a soha nem látott boldogságot fogja elhozni a soha komolyan nem gondolt "szabadság, egyenlőség és testvériség" kíséretében az egész emberiség számára. Emögött a nemesen csengő célkitűzés mögött azonban az a szándék húzódott, hogy a pénzrendszer és a gazdaság feletti uralmuk megszilárdítása végett fokozatosan átvegyék a társadalom egészének az irányítását is a hagyományos vezetőrétegektől, végül pedig hatalmukat az egész emberiségre kiterjesszék az emberi tudat módosításával, a társadalom szerkezetének és működésének a teljes átalakításával. Az új világrend hatalmi elitjének ezért szabad polgárok helyett irányítható

5

Miközben Kurt Lewin a csoportdinamikai kutatás terén jelentős eredményeket ért el. Az Illuminátusok uralmi stratégiájával szorosan összefügg az. Nagy akaraterővel rendelkező kísérleti személy arra is képes. Már a Tavistock Intézet igazgatójaként vendégprofesszor az Egyesült Államokban. hogy az hányszor ismételt asszociációt képes leküzdeni. tehát azzal. mert célkitűzései közé tartozott a felsőbbrendű emberi faj "kitenyésztésének" a kutatása. A korszak vezető tudományos nagyhatalma. amelynek egyidejűleg számos előkelő brit arisztokrata és magas rangú német náci pártfunkcionárius volt a tagja. hogy az ún. amely fontos a tudat és a magatartás hatékony befolyásolásához a németországi Kaiser Wilhelm Institute-ban dolgoztak ki. Ennek a kutató létesítménynek az volt a kifejezett célja. ahol ő veszi át a csoportdinamikai kutatórészleg irányítását. hogy még 200 vagy 300 ismétlés után se a másik tagot idézze fel a begyakorolt szópár egyik tagjára. 1932-ben Kurt Lewin lett a Tavistock Intézet igazgatója.biorobotokra. hogy a begyakorolt asszociáció mennyire gátolja a szándékot. Közéjük tartozott az SS főnöke. hogy kísérleti úton kiderítse. században az Illuminátusok elsősorban Nagy-Britannia. az akaratot. Németország is kivette részét az ilyen irányú kutatásban: számos orvosi és pszichiátriai technikát. Katalin is tagja volt rövid ideig Adam Weishaupt titkos társaságának. aki felelős volt a 6 . magatartás-kutató tudományok . az asszociatív begyakorlásnak az erejét viszont a reakcióidő meghosszabbodásával mérte. hogy az ún. A szokásnak. a másikban fölcserélési feladatot is adott. a parapszichológia. cselekvési készenlét meghatározza a viselkedést és azt meghatározott cél felé vezérli.így például a behaviourizmus Angliából indultak el. és Amerikába emigrál. Heinrich Himmler is. a testi és szellemi képességek javítására próbálja felhasználni. de visszatérve Németországba 1933-ban lemond tanszékéről. hanem a kísérletvezető instrukciójának megfelelően az elsőre rímelő szótagot. A két világháború közötti időszakban Anglia és Németország folyamatosan együttműködött a tudatbefolyásolásban. majd a szociálpszichológiai kutatás egyik legjelentékenyebb központjába. így többek között az eugenetika terén. demokratikus társadalom helyett pedig biomasszává gyúrt tömegekre van szüksége. Előzőleg 1927-től a Berlini Egyetem rendkívüli tanára volt. az MIT-ba (Massachusetts Institute of Technology-ba) kerül. és a nemzedékről nemzedékre átöröklődött okkultista hajlamok kutatásában haladt előre. Lewin kísérletei során váltogatta a begyakorolt asszociáció ingerszavaival végzendő feladatokat. melyik az a bizonyos pont. Az akaraterőt azzal mérte. A XVIII. de nem hagyták ki Oroszországot sem. A rímelésre begyakorolt szavakhoz az egyik változatban rímelési. Két éven át a Cornell Egyetemen tanít. még II. Minthogy divat volt ekkoriban az Illuminátus szabadkőművesség. A két ország ez irányú együttműködését egy titkos társaság segítette elő: az "Order of the Golden Dawn" (az Aranyhajnal Rendje). Század végén és a XIX. A harmadikban pedig a kétféle feladat váltakozott. Az asszociációs technika kritikai elemzése során megállapította. amely az ember öröklődő tulajdonságait. Nagy előrelépést jelentett a tudatbefolyásolás megalapozásában a londoni "Tavistock Institute of Human Relations"-nek (Emberi Kapcsolatok Tavistock Intézetének) létrejötte 1921-ben. Franciaország és az Európában geopolitikai tényezők miatt központi helyet elfoglaló Németország ellenőrzésére törekedtek. amikor az ember idegrendszere felmondja a szolgálatot és lelkileg összeomlik. egyidejűleg a nemzetiszocialista Németország a neuropszichológia. Az eugenetikának a fajelméletben is szerepe volt.

amelyet 1947-ben átkereszteltek Central Intelligence Agency-nek. és mesterségesen válnak tudathasadásos személyekké. A II."Lebensborn" nevű kutatási programért. A brutális sokkolás következtében sokan meghaltak. Az auschwitzi kísérletekkel egyidejűleg Dachau-ban "agymosási" módszereket próbáltak ki. Joseph Mengele végezte. aki Auschiwtzban kegyetlen körülmények között "kutathatta" a testi. dr. A kutatás azonban elsősorban arra összpontosított. A Project Paperclip nevet viselő program keretében került Reinhard Gehlen tábornok Amerikába. E megbeszélések célja az volt. az ún. vagyis létrejött a CIA. hogy az amerikai hírszerző-szolgálatot hatékony intézménnyé formálják. aki később a CIA élére került. meszkalint adtak. hogy kipróbálja azokat a kábítószereket. amelynek a keretében örökbefogadott gyermekekkel végeztek kísérletet. amely ezt az intézményt létrehozta. Estabrooks ezt a hadsereg. amelyeket hatékonyan lehet használni a titkosszolgálati ügynökök felvételekor. aki akkor az OSS (az Office of Strategic Services-nek) az igazgatója volt. A program célja olyan árja "szuperfaj" kitenyésztése volt. 7 . Ennek eredményeként jött létre 1946ban a Central Intelligence Group. "igazság-drogok" sikereire. mind controlprogramok. Project MKULTRA Miután a CIA és a Nemzetbiztonsági Tanács megszilárdította helyzetét. A program előkészítését szolgáló kísérletekben már fontos szerephez jutott a génmanipuláció. a későbbiek folyamán fontos szerepet játszott abban. A kísérleti alanyoknak hipnózisban erős hallucinációkat okozó kábítószert. Az a törvény. Reinhard Gehlen német tábornoknak kulcsszerepe volt az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának a létrehozásában is. Maga Estabrook azonban elmondotta. Emellett kíméletlen sebészeti beavatkozásokat is végzett. Ezek közé a programok közé tartoztak a legnagyobb titokban végrehajtott tudat-befolyásoló kísérletek. Gehlen Washingtonban gyakran találkozott Truman elnökkel. George Estabrooks irányította a magatartást befolyásoló kutatásokat. valamint William Donovan tábornokkal. Világháborút követően az amerikai Védelmi Minisztérium titokban számos vezető német és olasz tudóst. az 1947-es National Security Act. akik tudományos módszerekkel végzett tudatmódosításon mennek át. és zavartalanul folytathassák. s számos gyermeket erős és gyakori elektrosokk hatásnak tett ki. Ezt a Project CHATTER nevet viselő kísérletsorozatot válasznak szánták a Szovjetunióban végzett ún. és a magatartás megváltoztatása. De szoros kapcsolatot tartott Gehlen Allen Dullessal is. hogy bizalmas üzenetek továbbítására és titkos megbízatások teljesítésére olyan hipnotizált futárok létrehozásán fáradozott. lelki sérülések hatásait kísérleti alanyain. a CID (Criminal Investigation Division . 1947-ben beindult egy szigorúan titokban tartott kísérletsorozat az "agymosásnak" nevezett tudatbefolyásolás technikáinak a kidolgozására. az FBI. valamint hírszerző szakembert hozatott az Egyesült Államokba DélAmerikán keresztül. amelynek a tagjai teljesen el vannak kötelezve a Harmadik Birodalom által elképzelt náci világrendnek. elsősorban ikrekkel. s részben a Vatikán segítségével. aki Hitler Szovjetunióval foglalkozó hírszerző-szolgálatát irányította.Bűnügyi Nyomozóhatóság) részére végezte. Ezt a kísérlet-sorozatot az a dr. A Project CHATTER-t 1953-ban leállították. hogy a kormányzat számos illegális tevékenységét a nemzetbiztonságra hivatkozva titokban tarthassák. A II. Világháború folyamán az amerikai Colgate Egyetemen.

végül is visszatér a szárnyaló pillangó formájába. hogy az ügynökség alkalmazottait ellenséges szolgálatok ne tudják ellenőrzésük alá vonni. Ennek keretében kiértékelték azokat az agresszív kihallgatási technikákat. A kutatók az MK szó jelentését. mert ezt valószínűleg egyfajta becenévként használták a bennfentesek. amely szárnyalni képes a pillangóhoz hasonlítjuk. mint az akkor már létező LSD. az antropológiai módszerek. a Project MKULTRA. mint az angol control. amelyek segítségével úgy lehet kondícionálni személyeket. akik bizonyos kulcsszavak vagy szófordulatok útján aktivizálhatók egy ún. Az "Operation OFTEN" című tanulmány kísérletet tett az okkult erők bekapcsolására a kutatásba.A Központi Hírszerző Szolgálat ekkor döntött úgy. az elektrosokk. Először hernyó alakban létezik. Az okkultizmus további jelképes értelmet is adhat mindehhez. amelyet Allen Dulles hagyott jóvá 1950-ben. Másik célja az volt. hogy különleges kihallgatási technikák alkalmazásával fokozzák az adott személy kontrollját. azaz hipnózis utáni önkívületi állapotot követően. Egy negyedik cél pedig arra irányult. Az MKULTRA külföldi programjainak az ellenőrzésére létrehozták az MKDELTA eljárást. de még 1953-ban beindult egy másik program. a pszichiátriai. A címben megjelölt program nem szerepel a hivatalosan azonosított kormánydokumentumok között. amelyet Richard Helms. E célból dolgozták ki a Project Bluebird-öt. Project MONARCH Az MKULTRA keretében 149 kisebb programot tartottak nyilván. Az MKULTRA keretében az emberi viselkedést olyan módszerekkel befolyásolták. amelynek a neve "Operation SPELLBINDER" volt. a szociológiai. A harmadik cél volt az emlékezet kapacitásának a megnövelése. A MONARCH szó itt nem valamiféle monarchiára vagy uralkodóra. hanem egy Monarch nevű pillangóra utal. vagyis ellenőrzést. a pszichológiai. amelyben reinkarnálódva tovább folytatja életét. amelyen a lepke keresztülmegy. inaktív állapotba kerül (például a selyemgubó) míg. 8 . hogy olyan "alvó" ügynököket képezzenek ki ("Manchurian candidates"). és az egykori német koncentrációs táborokban folytatott kíséreletek. Amikor egy személyt elektrosokkal okozott pszichés traumának vetnek alá. hogy álcázásként elfedje a Project MONARCH valódi célját és természetét. a terapeutákat. lebegést érez. Ez a program 1956-ban befejeződött. Feltételezhető. poszt-hipnotikus transzállapot után. amelyeknek a keretében hipnózist és kábítószereket is alkalmaztak. valamint a lehetséges "beavatottakat" számítjuk. akkor gyakran olyan könnyedséget. hogy azoktól nem lehet megszerezni titkos információkat. hogy ez a program az MKSEARCH alprogramból ágazott el. A Bluebird céljai közé tartozott olyan eszközök felkutatása. Egyébként a reinkarnáció. a CIA akkori helyettes-igazgatója kezdeményezett. és olyan anyagokat is. azzal a céllal.) A kísérlet-sorozatban számos német orvos vett részt. valamint az MKULTRA egyes részprogramjai szorosan kapcsolódtak egymáshoz. hogy fokozza erőfeszítéseit a magatartás megváltoztatása terén. vagyis az angol-német keverék elnevezésre vezetik vissza (A Kontrolle németül ugyanazt jelenti. vagyis a lélekvándorlás okkult tanításai szerint az emberi lélek pillangó alakban keresi azt az új élőlényt. A Bluebird-öt 1951-ben átnevezték Project ARTICHOKE-nak. mint egy repülő pillangó. De ezen túlmenően a Monarch szó jelképesen utal arra a minőségi átalakulási folyamatra is. mint a besugárzás. Az elnevezés a kulcsszavakkal való irányításra utal. De használták a grafológiát is. A SPELLBINDER célja az volt. majd begubózva alvó. ha a lelket. a "Mind Kontrolle". akik közé a túlélő kísérleti alanyokat.

jelszavakra. amelynek a keretében a sátánizmusban ismert rituálékat is felhasználják. Egy már nyugdíjazott CIA-munkatárs arra is utalt. A "slave"-ek 75%-a nő. A Project MONARCH úgy is leírható. illetve prostitúcióra és pornográfia készítésére használják. aki idegen akarat vak és engedelmes eszköze. ravasz. hogy tudatuknak melyik leválasztott része van éppen aktivizálva. vagyis kísérletező elmegyógyászok ezt "Conditioned Stimulus Response Sequences"-nek nevezték. mert teljesen tőle függ. Ez rendkívül bonyolult folyamat. mint a férfiaknál. Több kutató ezt a magyarázatot erős kétellyel fogadja és az agyműködés "file"-okra. illetve az adott csoportban a kapott utasításoknak megfelelő zavaró feladatokat végrehajtsák. hogy az emberi agy tudati működését egymástól elkülönülő autonóm egységekre lehessen bontani (angolul: compartmentalize) és ezáltal az adott emberben többféle személyiséget lehessen egy meghatározott pszichés rendszer keretében kialakítani. A kísérleti alanyokat főleg titkos műveletek elvégzéséhez. vagyis lelki sérülés vagy fájdalom okozásával hozható létre. elutasítják a démonok és más misztikus vonatkozások jelenlétét. hogy a beprogramozott kísérleti alanyokat beépített ügynökökként is használták azért. Ezért a rabszolga ("slave") az irányítóját mesternek ("master") vagy istennek ("god") tekinti. elsütő szerkezet. A szórakoztató ipar bevonása a kísérletekbe éppen ezért jelentékeny.A gnoszticizmus ősi misztikus tanításai szerint a pillangó a romlandó test szimbóluma. azaz Kondícionált Inger-válasz Szekvenciáknak. és létezik egy dark-side vagy bad (sötét vagy rossz) oldal. azaz az olyan ember. akit "victim"-nek (áldozatnak) vagy "survivor"-nak (túlélőnek) neveznek valójában az ő irányítójának ("programmer" vagy "handler") a rabszolgája. hogy az így leválasztott és önálló életet élő "file" aktivizálható legyen. amelyhez még szervesen hozzátartozik a rendszeres ismétlés és újra-megerősítés. vagyis kioldó. A gnosztikus művészetben "a halál angyalát" az összepréselt pillangóval ábrázolták. mint az összehangolt agyműködés struktúráinak a felbontása és más szerkezetű újra-integrációja azért. Ezek a kutatók tagadnak minden irracionális magyarázatot. Az ehhez tartozó "file"-ok pedig összefonódva a tudatban egy tengely körül végeznek rotációs mozgást. light-side vagy good (világos vagy jó) oldal. Szakértők ezt úgy írják le. A kísérleti alanyok magatartása aszerint változik. beindító parancsokra van szükség. valamint a kabalista miszticizmust. Azért. vagyis a zsinóron rángatott bábu. Az emberi tudat mesterséges "fülkéi" Megközelíthetjük a test és a lélek eme kificamodott befolyásolásának a megértését. ha egy komplex komputer-programhoz hasonlítjuk. Ennek az a célja. jobban elviselik a fájdalmat és ezért sokkal könnyebb egységes tudatuknak az önálló részekre való felbontása (angolul: dissociation). Egy "file" (egy állomány) . indító jel).vagy ahogy mi korábban írtuk. A MONARCH kísérleti személyei az élet minden területén megtalálhatók az utcai csavargótól a legmagasabb körökben mozgó személyekig. A kísérleti személy. hogy "téglaként" információkat gyűjtsenek. Az egyik legfontosabb struktúra az adott "file" 9 . elkülönülő állományokra bontását a kísérleti alanynak okozott lelki-trauma fokozásának tekintik. Egyes terapeuták. hogy létezik egy ún. Ezeket angolul "triggers"-eknek nevezik (trigger = elsütő billentyű. ugyanis a nők általában jóval magasabb tűrési küszöbbel rendelkeznek. hogy egy meghatározott démont vagy démoncsoportot lehessen hozzákapcsolni az emberi tudatban mesterségesen létrehozott önálló rekeszekhez. A MONARCH kísérletekben gyakran szerepel a "marionett-szindróma".a trauma segítségével. A tudatbefolyásoló programok ismertetésekor fontos szerephez jut a marionett. egy rekesz vagy fülke . valamint az "Imperial Conditioning" (birodalmi kondíciónálás). meghatározott kódokra.

vagy pedig spirituális. robotokkal. Másféle agykontroll-technikát jelent az ún. durva tetoválások és ehhez hasonlók. tüzes vassal vagy tűvel való égetés. beteljesítsék sorsukat. Minthogy az ilyen alanyok számára a tekintély feltétlen. lelki érvekkel próbáljuk megvilágítani őket. ezért az örökkévalóságig elválaszthatatlanok egymástól. hogy fizikai. lepkékkel.arra vannak beprogramozva. amelyeknél nemzedékekre visszamenően szokásos volt a pedofília. Ezt a "kiválasztott nemzedék" meghatározást a hírhedt auschwitzi orvos. nevelőotthonokból szerezték be őket. sátánista vérvonalat hordoznak magukban. Joseph Mengele eszelte ki. hogy árvaházakból. tükrökkel vagy maszkokkal. szalagokkal. Ha orvosok és más szakértők közelebbről szemügyre veszik az áldozatok vagy túlélők fiziológiai. megint mások úgy lettek kísérleti nyulak.az ő bőrük általában megmarad tisztának és folttalannak. Minden ilyen rendszer egy belső programozóval rendelkezik. hogy az erősen vallásos alanyok már hozzá vannak szoktatva a dogmatikus. "non-biological twinning". hogy a tudatba helyezett információs programot megfelezték és az egyiket az egyik kísérleti alany agyába. parancsnoki diagramokkal és komputer áramköröket tartalmazó kapcsolótáblákkal. Ezek a test legkülönbözőbb részein fellelhető sérülések lehetnek: késsel okozott csonkítások. kígyókkal. Azok. és ezért . dr. de szinte valamennyi vallási csoport képviselői megtalálhatók. A kísérletet folytató szakemberek úgy találták. kevesebb ilyen testi sérüléssel vagy jelzéssel bírnak .rendszerén belül hét szintből álló kettősspirál található. a dogmáknak és a feletteseknek való feltétlen engedelmességhez és ez nagyon hasonlít a tudat programozásához. Sok gyermek jön katolikus. mormon vagy más karizmatikusan keresztény hátterű családból. vagy kiválasztott nemzedékek. testi jellemzőit. A vérségi kapcsolatok fontossága A kísérleti alanyok többsége olyan családból származik. A kísérleti alanyok elmondása szerint egy részük egyfajta életfát ("Tree of Life") lát. vagyis a "kapu örzőjét". csokrokkal. azaz két egymással rokoni kapcsolatban nem álló gyermek arra történő ünnepélyes programozása. mert ez a mini-program utasítja el vagy engedi be a különböző kívülről jövő impulzusokat az adott lelki parcellába. amelyek nemzedékről-nemzedékre ún. amelyek lehetővé teszik a tudatbefolyás hatékony kiterjesztését nagyszámú kísérleti alanyra. amely figyeli a "gatekeeper"-t.állítólag . hierarchikus struktúrákhoz. Számos áldozat azonos családból került kiemelésre. A két fél program csak együtt képes 10 . a másikat pedig a másik kísérleti alanyéba ültették. számos göcsörttel és szúrágta vájattal. akkor gyakran láthatják az elektromos szúróeszközökkel okozott vágásokat vagy forradásokat a bőrön. ősi szimbólumokkal. hogy őket mágikus lelki kötelék kapcsolja össze. amelynek meghatározott gyökérrendszerei vannak. orvosi válaszokat adunk-e rá. pókhálókkal. tengeri kagylókkal. ezért már kondícionálva vannak a parancs általi külső irányításra. levelekkel. és így előkelőbbnek és védettebbnek számító kísérleti alanyok köréhez tartoznak. Ez a MONARCH programban alkalmazott technika abból állt. Ezen kifinomult manipulációk magyarázata attól függ. Ezek az új világrendhez kapcsolódó tudatfájlok a feltételezések szerint olyan visszakapcsolási parancsokat tartalmaznak. órákkal. hogy mint kiválasztott személyek. vagy olyan vérfertőző nemi életet folytató családokból. akik a vérvonalhoz tartozó.

Az Alpha-programot a kísérleti alany személyiségének a tudatos felosztásával hatják végre. ördögökre és gonosz szellemekre vonatkozó babonás hiedelmek összessége. nevezetesen a "bio-medical" emberi telemetrikus eszközöket (agyban elhelyezett implantátumokat. Szervezetten hajtják végre a kapott megbízatásokat. mint "Code Green" (Zöld Kód). ún. hogy az agy jobb féltekéjét és bal féltekéjét leválasztják egymásról azáltal. Ez a szint össze van kapcsolva a démonológiával és hajlamos arra. Eredetileg különleges ügynökök és elit katonák kiképzésére fejlesztették ki. Delta-szint: Ezt ún. a fizikai erőnlét és a látóképesség nagyarányú növekedésével. Úgynevezett "cat-alters"-ek (cica-fájlok) hozhatók így létre az agy béta-szintű programozásával. az Első Szárazföldi Zászlóalj és a MOSZAD kiképzési programjaiban. önpusztító (self-destruct) formája a programozásnak. Téta-szint: Ezt pszichikai programozásnak tekintik. sátánista családokból származnak. amikor az agykontroll alanya (victim or survivor . gyilkolási) programozásnak is nevezik. Használták a Delta-erők. Az önpusztító vagy öngyilkosságot eredményező instrukciók is a programozásnak e delta-szintjén kerülnek rögzítésre az agyban. Lényegében az történik.) 11 . akik több generációs. akik az ilyen "ikresítésen" keresztülmennek. (A démonológia a boszorkányokra. így ez a két személy kölcsönösen egymásra lett utalva. amelynek azonban a tudatbefolyásolás bizonyos formáinál fontos szerepe van. Omega-szint: Ez az ún. Béta-szint: Ezt szexuális programozásnak is hívják. meghatározott neuronpályák stimulálásával. telepátia (gondolatolvasás). Ez a program eltörli az összes korábban elsajátított erkölcsi meggyőződést. mint az "astral-projection" ("csillaghatás"). Gamma-szint: Ez a rendszer-védelemnek egy másik formája. mikrohullámú és elektromágneses sugárzásra).működni. Azok a kísérleti személyek. Az ennek megfelelő viselkedési formák magukban foglalják az öngyilkossági késztetéseket és az öncsonkítást. amit úgy is ismernek. "killer" (ölési. hogy regenerálja önmagát egy későbbi időben. mégpedig megtévesztő programozáson keresztül. Az olyan paranormális jelenségek. A kísérleti alanyok elveszítik félelemérzetüket. mint azok.áldozat vagy túlélő) elkezdi a terápiát vagy a kihallgatást és túlságosan sok anyag kerül elő sértetlenül az emlékezetéből. a kísérletek tanúsága szerint nagyobb fogékonyságot mutatnak a telepatikus képességek elsajátítására. Jelentések szerint ezeket rendkívül fejlett komputerekkel és csúcstechnológiájú műholdkövető-rendszerekkel összekapcsolva alkalmazták. amelyek ilyen vérségi származással nem rendelkeznek. ESP "extra-sensory perceptions" (érzéken túli észlelet) hatékonyabban kifejleszthetők és működtethetők azokban a személyekben. serkenti a legprimitívebb szexuális késztetéseket a gátlások kiiktatásával. amely kiváltja a félrevezetést és a félreértelmezést. Ezt a programot rendszerint akkor aktivizálják. Ezt az alapprogramot a memória megtartó képességének a rendkívüli bővülése jellemzi. ha nem megfelelően kapcsolták ki. hogy csak egy program által vezérelt kapcsolódás jöhet létre a bal és a jobb agyfélteke között. Ezen a programozási szinten a mellékvese optimális működtetése és a kontrollált agresszió nyilvánvaló. irányított energia-lézereket használva. Ennek a származási korlátozásnak köszönhetően az elektronikus agykontroll-rendszerek változatos formáit fejlesztették ki és alkalmazták. A MONARCH programozás egyes szintjei a következők: Alpha-szint: Ezt tekintik az általános vagy szokásos programozásnak egy személy tudatának az ellenőrzés alá vételekor.

amelyek színes pulzáló fényeket bocsátanak ki tudatalatti és ún. arra a biokémiai anyagra. mintha két különböző dokumentumot mutatnának. hogy ugyanannak a dokumentumnak egyszerre jelenítsék meg a két különböző részét. Ez képezte a MONARCHprogramozás alapját.Rybo-nuclein sav). jelzéssel látták el.) Jó példa a tudatküszöb alatti programozásra a Pochahontas nevű Disney-film. Ezt a programozást ismétlődő időközönként megújítják. például "néha a jobb út (right path) nem a legkönnyebb". gyönyör és fájdalom váltakozó okozásával. Fűzfa-nagymama folyamatosan kétértelműségeket mond tele értelmi irányváltoztatásokkal. Ezt csúcstechnológiájú fejhallgató készülékeken keresztül végzik. Egyrészt érzéketlenné teszik a lakosság többségét a tudatküszöb-alatti és neurolingvisztikus programozással szemben.) Magas-feszültségű elektrosokkot is használnak. továbbá szándékosan létrehoznak meghatározott tudatimpulzusokat és kulcsszavakat a MONARCH-gyerekek rendkívül érzékeny alapprogramozására. hogy hallgassa a szívét és találja meg a válaszokat abban. Ezt a rajzfilmet a 33. vagyis Fűzfa-nagymama egy misztikus 400 éves öreg fa. MPD-nek (tudathasadásos személyiségzavarnak) nevezték. amikor a memóriát törölni kívánják. Az ezoterikus következtetés: "a balra vezető út (left path. "split-screen" látványokkal. A következő lépés a szétválasztott specifikus agyfájlokba (alterek-be) a részletes parancsok és üzenetek bevitele és bevésése. amelyek megváltoztatják az agyi funkciókat. amelyek nem hallható hanghullámokat és hangfrekvenciákat bocsátanak ki. az alvás megvonásával. amelyben a képernyő fel van osztva két ablakra. 12 . Mindkettő mélyen telítve van okkult szimbolizmussal. amely tanácsokkal látja el az árva Pochahontast. az érzékeléstől való megfosztással. hallható és írott közvetítőeszközök segítségével újra erősítik. amelyek össze vannak kapcsolva komputerekkel hajtott generátorokkal. ami a skót rítusú szabadkőművességnek a legmagasabb foka. A kísérleti alany vagy áldozat agyát tovább kondicionálják fokozott hipnózissal kettősirányú lelki kényszerrel. párhuzamosan a frekvencia generátorokkal. A filmben Willow-nagymama. a szexuális zaklatásnak és más módszereknek betudhatóan az agy széthasad elkülönülő személyiségekre a tudati működés legmélyén. Például a szövegszerkesztő programok. Az elektrosokk által okozott súlyos sérülésnek. (A split-screen. párhuzamosan különböző tudatbefolyásoló drogok alkalmazásával. azt sugalmazva neki. amelyek képesek a képernyő megosztásra. Ez rendszerint a születéstől kezdődően mintegy 6 évig tart. Az első programtémák közé tartozott "Óz a varázsló" és "Alice a csodák országában". Ezt elsősorban elektrosokk alkalmazásával végzik és egyes esetekben már akkor megkezdik. Korábban ezt "Multiple Personality Disorder"-nek. (A neurolingvisztika a nyelvtudománynak a nyelv és az agyműködés közötti összefüggéseit vizsgáló ága. alkalmasak arra. vagyis tudathasadásos identitás-zavarnak hívják. a víz. vagy megosztott képernyő olyan megjelenítési technika. valamint látható. amely befedi az agy tudatos és tudatalatti része közti kapcsolatot biztosító idegpályákat. A Disney-filmek legtöbbje kétféle módon használatos. jelenleg azonban "Dissociative Identity Disordernek" (DID). amikor írás közben a dokumentum egy másik részére kívánunk hivatkozni. vagyis a pusztuláshoz vezető rossz út) a könnyebbik. amikor még a gyermek az anyja méhében tartózkodik. Ez hasznos akkor. Az úgynevezett "virtuális valóság"-gal kapcsolatos optikai eszközök is időnként felhasználásra kerülnek.A tudatbefolyásolás módszerei és összetevői A kezdő lépés a tudatműködés szétválasztása a kísérleti alanyban. az élelem. és amelyek hatnak az RNA-ra (Rybo-nuclein Acid .

A kutatók nem tudják egyértelműen megmondani. A rémisztgetés mestere. A programok alanyai. hogy ezt a programot elsőként ki dolgozta ki. ketrecekbe zárták őket. A különböző forrásból származó információk szerint egyik kidolgozójának kódneve Dr. hogy meztelenül majmok közé. vagyis "Soha nem alszunk.ugyanakkor a legdurvább dührohamokat is megengedte időnként magának. hogy ezrek és ezrek életének a feláldozásával végzett kísérletei jelentékenyen hozzájárultak az agykontrollal kapcsolatos amerikai kutatásokhoz. és ezért már nem jelent fenyegetést. Valószínűleg Mengele használta a már említett Dr. Ő állítólag együttműködött a II. mint amelyek átfonják és körülölelik őket. Harmadszor. Green. nem szeretlek. minthogy bizonyos sötét lelki tulajdonságok kapcsolódnak a Fűzfa-nagymamaprogramozáshoz. King egyik legutóbbi könyve az "Insomnia" (Álmatlanság) azt a kulcskifejezést tartalmazza. Másodszor a fűzfa kiállja a legszigorúbb időjárási megpróbáltatásokat is. amely szerint Mengele egy paraguayi illetve brazíliai rejtekhelyen tartózkodik. amelyeket hiteles források szerint szintén ilyen programozási célokra használtak. megnyerő modorral . Dr. Mindebből arra lehet következtetni. A fa ágainak. A Mengele utáni nyomozást azzal vezették félre. szeretlek. hogy egyre mélyebbre és mélyebbre zuhan egy szakadékba. akkor a leggonoszabb módon megkínozta azt a kisgyermeket . akit éppen pszichikailag programozott. azt sugalmazva: nincs remény az elmenekülésre. Először is. és nem is tettek amerikai részről komoly erőfeszítéseket az elfogására. nem szeretlek. amelyek szerint a "Halál Angyalát" itt vagy ott lehetett látni. Greenbaum. leveleinek és gyökérrendszerének az átható képe nagyon fontos. illetve David és Fairchild-nak neveztek. akit egyes kísérleti alanyok csak Vaterchen-ként (Apácskaként) emlegettek vagy Schoner Josef-nek (Szép József). akinek az igazi neve Dr. Stephen King. és a mindent-látó szemre utal. hogy kísérleti alanyait leszoktassa a sírásról.. A túlélő kísérleti alanyok gyakran emlegetik fényes fekete csizmáit. ritmusok és szavak kombinációján keresztül. számos regényt és forgatókönyvet írt. a jajgatásról vagy bármilyen erőteljes emóció kinyilvánításáról. Green álnevet. különböző hangzatok. Világháború alatt a hírhedt náci orvossal. mint például a viharokat. Amikor az utolsó levélszirmot is letépte.". A majmok arra voltak trenírozva. A lelkileg meggyötört túlélők arra is visszaemlékeznek. az áldozatok és a túlélők. aki hidegvérű és különösen kegyetlen brutalitással végezte kísérleteit Auschwitzban. hogy bántalmazzák őket. Joseph Mengelével. hogy "We never sleep". amint ide-oda járkált a szobában. a fűzfa mély gyökérrendszere azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban.. Mengelének a kegyetlenségeit a nürnbergi per során meglehetősen alulbecsülték. hogy Mengele az emberek állati szintre történő visszavetését fontosnak tartotta. jó megjelenésű ember volt. amely vezérszava minden MPD és DID programozásnak. és közismert a hajlékonyságáról. 13 . rugalmasságáról. úgy írják le a fűzfa ágait. De bizonyos csodálatos megjelenésekről is érkeztek hébe-hóba információk. miközben hipnotikus transzban van. Arra is törekedett. Az azonban már tényként elfogadható.Az Illuminátus gondolat-rendszer szerint strukturált lélekben a fűzfa a druida-vallás okkult erőit jelképezi. és a százszorszép leveleit húzogatva mondogatta: szeretlek. hogy megvesszőzzék az áldozatokat a szertartások során lélektisztítási célból. az ágakat arra használják. hogy olyan jelentést tettek közzé hivatalos részről. A zene is meghatározó szerepet játszik a programozásban. Mengele karcsú.a többi gyermek jelenlétében -.

Cameron alkalmazta az olyan szokásos módszereket. D. Mary Kórházban és az Allan Memorial Intézetben végezték. A CIA apró részletprogramokra osztotta szét az MK-Ultra projectet azért. (Seth vagy Széth Osiris fivére és gyilkosa az egyiptomi mitológiában. amelynek szintén Cameron volt az elnöke. Aquino kódneve "Malcolm" volt. Sok kísérleti alany olyan gyermek volt. ezért a CIA részéről Allen Dulles több millió dollárt juttatott el hozzá olyan társaságokon keresztül. hogy nem volt szükség bármiféle törvénysértő magatartás hivatalos elismerésére. Ezekért a 14 . amely tájékoztat arról. Aquino. pusztító erőinek a megszemélyesítője. Ennek keretében gyermekek molesztálásával vádolták. Ewen Cameron. a természet vad. akik folytatták apjuk foglalkozását. akit elbűvöltek a náci. A CIA és a kanadai kormány bírósági egyezséget kötött. egy másik kísérletező orvos Kanadából. a legutóbb nyilvánosságra került adatok szerint állítólag szintén részt vett a kormányzat által szponzorált kísérletekben. Heinrich Mullernek valószínűleg volt két fia. A kísérleteket a McGill Egyetemen és a St. Cameron-t a pszichiátriai szaklapok többsége meg sem említi. Aquino kapcsolatban állt a san fransico-i Golden Gate Bridge déli részénél lévő Presidio Parkban található katonai támaszponton kirobbant botránnyal. és ilyen név alatt fejlesztett ki olyan kiképzésre szolgáló és magnószalagra rögzített tananyagot. Hummel és W. Cameron azonban egy sajátos technikát is kidolgozott. White néven is ismert. aki Dr. együttműködött a kormányzati és a katonai hírszerzéssel. amelyet "psychic driving"-nak (pszichikai vezetésnek) nevezett el. a különböző drogok és kábítószerek beadása. Bowers. Cameron széles körű tapasztalatokkal és kitűnő bizonyítványokkal rendelkezett. Az egyes specializált részfeladatokra vonatkozó kísérleteket különböző egyetemeken. börtönökben. Michael Aquino alezredes.) A "Temple of Set" az Anton LaVey (vagyis Lövey Antal) "Church of Satan" (a Sátán Egyháza) nevű "vallási" szervezete elágazásának tekinthető. Egy másik fontos programozónak Heinrich Muller tekinthető. majd pedig a Világ Pszichiátriai Társaságnak volt a vezetője.azaz teljesen függő helyzetbe taszított biorobotokat előállítani. Gog" kódnevek alatt is ismertek. aki a vietnami háború idején a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsának az élén állt. Dr. Aquino-t különcködő zseninek tartják. valamint számos bűnözői szervezettel és okkult csoporttal a MONARCH-slave-ek szétosztásában. magánlaboratóriumokban és kórházakban végeztette el. Ennek keretében a gyanútlan kísérleti alanyokat drogok segítségével több héten át kómában tartották és rendszeresen elektrosokkot hajtottak rajtuk végre. hogy hogyan kell MONARCHslave-eket ("slave=rabszolga") . valamint az agylebenyek műtéti eltávolítása. Eközben egy elektronikus sisak volt a fejükre rögzítve és ismétlődő üzeneteket továbbítottak hozzájuk különböző sebességgel. Részt vett a programozásban "Dr. akit "Dr. aki minden bizonnyal Leo Wheeler volt. mint például a "Society for the Investigation of Human Ecology" (a Humán-ökológiát Kutató Társaság). korábban Kanada és Amerika Pszichiátriai Társaságának. hogy a Project MK-Ultra 1970ben lelepleződött és számos kanadai kísérleti alany és családjuk kártérítési pert indított. hogy kevésbé legyen szembetűnő. pogány rituálék és megalapította a "Temple of Set"-et. Wheeler tábornoknak az unokaöccse. annak az Earl G.Dr. mint az elektrosokk. További szakértő programozók voltak még E. alias Malcolm. Ez nagyrészt annak is betudható. amelynek keretében a sértettek úgy kaptak kártérítést. A gyermekáldozatok szüleinek a mély csalódására Aquino-t azonban valamennyi vádpont alól felmentették. Black". akiket Cameron a rómaikatolikus árvaházi rendszertől kölcsönzött ki. aki a katonai hírszerző szolgálatnál dolgozott. Blue" vagy "Dr.

A MONARCH-programozással kapcsolatos kísérletekben résztvevő legfontosabb intézmények között ott találjuk a Cornell. a General Electric-et. Cathy O'Brien egész sor első olvasásra hihetetlennek tűnő bűncselekményről számol be: Kikényszerített prostitúció a politika és a hatalom felső szintjeihez tartozó személyekkel. aki az 1940-es években közismert divatmodell volt. Cathy O'Brien írt. Tavistock Institutes-ot valamint olyan környékeket. akik a CIA számára végeztek illegális tevékenységet. továbbá aktív részvétel a country-western zeneipar kulcsszereplőinek a tevékenységében. A legismertebb MONARCH-program résztvevők Az egyik legjobban dokumentált ügy a MONARCH kísérleti program keretében Candy Jones-é. Homestead AFB. Dietrick. Ft. Számos konkrét tény látott napvilágot a MONARCH-programmal kapcsolatosan. hogy a részfeladatokat igen sok helyen kellett elvégeztetni.C. Az ö esetére még visszatérünk a továbbiakban. a Los Alamos National Laboratories-t. a Princeton. míg végül is felfüggesztették. Mark Phillips-szel.-ben). Redstone Arsenal. mint a CIA alkalmazásban lévő hírszerzőjét. amikor beteges hajlamú apja átengedte kísérleti alanynak a Project MONARCH számára. Ft. amelyet maga a történet főszereplője. Közülük is felsorolunk néhányat: China Lake Naval Weapons Center. 15 . Mark Phillips-el. Ugyancsak kiemelkedő programozó központként emlegetik szakértők a Langley Research Center-t. az MIT nevű egyetemeket. hogy "Cathy O'Brien az egyedüli felgyógyult és az ügyben szót emelő túlélője a Központi Hírszerzőszolgálat MK-Ultra Project Monarch elnevezésű agykontroll akciójának. Az 1995. a Westinghouse Friendship Laboratories-t. az MK-Ultra Project egyik legelső kísérleti nyula volt. mint Mt. Ezekre a létesítményekre. a UCLA. a Bell Laboratories-t. Ft. a Stanford Research Institute-ot. aki a programozás alól felszabadította. a Maimonides Medical Center-t. A kísérleti eredményeket rendszerint katonai támaszpontokon működő létesítményekben elemezték. hogy Jessica Wilcox-nak 12 éven át milyen intrikákon kellett keresztülmennie. illetve csaknem halált okozó traumaközpontokra hivatkoztak.kísérletekért nagyvonalú juttatásokban részesítette kormányzati és más pénzforrásokból a kísérleteket végző csoportokat. titkos megbízatások teljesítése. The Presidio.) című könyvében leírja azt. mint drogfutár és küldönc ("drug mule"). összegezték és így született meg a "végtermék". Lampe és Las Vegas. Ft. vagy újraprogramozó központokra. a St. amely hitelesnek tűnően számol be azokról az évekről. Jessica Wilcox nyilvánvalóan megfelelt fiziológiailag azoknak a feltételeknek. 1976. Donald Bain "The Control of Candy Jones" (Candy Jones irányítása . Társszerzőjével." Az azóta már több kiadásban is megjelent könyv részletesen dokumentált önéletírás. a Georgetown University Hospital-t. Campell. Grissom AFB (AFB=Army Facility Basis). Lewis. Shasta.Elisabeth Hospital-t (Washington D. szeptemberében a Reality Marketing gondozásában megjelent könyv (ISBN: 0966016548) borítóján az olvasható. mint programozó. A "TRANCE Formation of America: The True Life Story of a CIA-slave" (Amerika öntudatlan [ titkos] átformálása: Egy CIA rabszolga igaz élettörténete). a Duke. amikor O'Brien folyamatosan vérfertőző nemi kapcsolatra kényszerült és. a University of Rochester.Chigaco. A nem teljes felsorolásból is kiderül. aki megszöktette és deprogramozta. Hood. az ARCO-t és a Mankind Research Unlimited-et. Jones valódi neve Jessica Wilcox. mint ilyen. hogy az emberi tudattal folytatott kísérletek alanya legyen és.

ugyancsak nyilvánosságra hozott olyan bizonyítékokat. hogy Lee Harvey Oswald. Sirhan-Sirhan. Az elkövetők minden szempontból visszaéltek helyzetükkel és a legelképzelhetetlenebb perverziókra kényszerítették a gyerekeket azért. Ron Patton szerint az MK-Ultra program kísérleti alanyai közé lehet sorolni egy már elhunyt színésznőt. A pszichiátriai kísérletet Bill Plemons parancsnok és Michael Aquino alezredes irányította.Hadsereg-ellátó támaszpont) vittek. Egyes fiatalokat . erős öntudata és őszinte aggodalma Cathy O'Brien. hogy 1991-től kezdődően leleplezze ezt a megtévesztő kísérletet. Más szerencsétlen fiatalkorúakkal és tinédzserekkel onnan a leghatalmasabbak számára zárt szabadidős parkba. hogy nemi vágyaikat és beteges hajlamaikat kielégítsék. egy "Presidential Model" (elnöki modell) iránt. Charlie Manson.Bonacci állítása szerint . John Hinckley Jr. könyv állításait. amelyek erősen alátámasztják a "TRANCE Formation of America" c. hogy még inkább megfélemlítsék a már amúgy is megrémisztett és megtört többi gyermekeket. egy hősnek kikiáltott Green Beret-tisztet (a Green Beret az amerikai hadsereg különleges feladatok végrehajtására kiképzett elit-egysége). a hadsereg és a CIA tudatellenőrzést szolgáló kutatásaira. Bonacci tanúságot tesz olyan szexuális visszaéléseknek kitett fiúkról. hogy egymással és lányokkal pornográf célból mindenféle szexuális parancsot teljesítsenek. július 25-én megdöbbentő előadást tartott a virginiai Alexandriában. Ron Patton azt állítja. azzal kapcsolatban. akiket erre a célra a Nebraska tagállamban lévő Boy's Townban választottak ki. Corydon Hammond.Paul Bonacci. egy népszerű country-énekes sztárt és még sok más személyt. valamint prostituáltként Amerika politikai és gazdasági hatalmasságai egy részének a rendelkezésére álljanak. Hammond doktor utalt a náci kapcsolatra. Röviddel úttörőnek mondható előadását követően halálos fenyegetéseket kapott. egy erkölcsileg romlott TV-evangélistát. Mark Chapman. Tim McVeigh és John Salvi feltételezhetően szintén az MK-Ultra program kísérleti alanyai voltak. David Koresh. hogy az Air Force (Légierő) támaszpontjáról teherszállító gépeken a californiai McClelland AFB-re vitték őket. Bonnaci visszaidézi azt.. miszerint betegeik bizonyos százaléka intenzív és szisztematikus agyprogramozáson ment keresztül. Minthogy nem akarta kockáztatni családjának a biztonságát. Hammond megtagadta további információk nyújtását. Miután teljesen megfélemlítették a fiatal fiúkat és a tudattalan felejtés állapotába juttatták őket. ezért Dr. Újabb ismeretek iránti vágya. 16 . ahol is intenzív programozásnak vetették alá agyukat a MONARCH projekt keretében.a helyi/városi/tagállami szinttől fel egészen a Fehér Házig -. és akiket a közeli Offut AFB-re (Army Facility Bases .meg is öltek. a görög betűkkel jelzett programozásra és külön is említést tett a MONARCH projektről. akinek sikerült csaknem két évtizedes kísérletezést a Project MONARCH keretében túlélnie. késztette őt arra. aki a MONARCH Project kísérleti alanya volt. a mormonok által alapított Utah tagállam Állami Egyetemének a pszichológusa 1992. széles körben elkövetett bűncselekményekre és korrupciós tevékenységre vonatkozóan . Hammond "Hipnózis a többszörös személyiségi zavarban szenvedőknél: a rituális bántalmazás" címmel tartott előadásában lényegében megerősítette hivatásos elmegyógyászokból álló hallgatóságának azokat a gyanúit és sejtéseit. a Bohemian Grove-ba szállították őket. arra lettek kényszerítve. hogy ez a gyakorlati kondícionálás egyik formája. Kik segítették a kísérleti alanyok tudatának a felszabadítását? Dr. Itt került sor a lelki működés befolyásolását kutatók rendszeres évi konferenciája. A már említett Mark Phillips korábban az amerikai Védelmi Minisztérium egyik elektronikai alvállalkozójaként belülről ismerte a kormányzat által folytatott szigorúan titkos agykontroll tevékenységet.

Pandoráról tudjuk. egy New Orleans-i terapeuta két betegét bemutatta 1995. Rosenbaum 9 éven át (1983-tól 1992-ig) azt próbálta kideríteni: milyen tények támasztják alá. hogy olyan érzésekről és tapasztalatokról tesznek tanúbizonyságot. Valerie Wolf és páciensei egybehangzóan állították. Dotey és Ann White sugárkísérleteknek lettek alávetve. sem hipnózist.Ő volt az. Governemt Mind Control Experiments on Children" (Az amerikai kormány agykontroll kísérletei gyerekeken" című. aki megírta "Operation Mind Control"-t (Az agykontroll művelet) c. hogy úgy sikerült visszanyerniük emlékezetüket a CIA programozásból. Pennsylvania) több dolgozóján kínzással és kényszerítéssel programozást végeztek. Dotey és White speciális kondícionálásának a célja az volt. hogy meghatározott inger fellépése esetén hipnotikus állapotba kerüljenek. hogy az ARCOültetvény (Monaca. Az Atlantic Richfield nevű cég egyik korábbi jogi képviselője David E. Dr. Alex Constantine pedig a "Psychic Dictatorship in the USA" (Pszichikai diktatúra az Egyesült Államokban) című könyvével. Valerie Wolf. Ismétlődő inger-válasz szekvenciáknak voltak alávetve azért.S. a fejlődésben visszafelé haladót jelent). hogy Jerry Dotey és Ann White igen nagy valószínűséggel Hitler Adolf természetes leszármazottai lehetnek. Mindkét áldozat úgy volt kondicionálva. Pamela Monday. kábítószerekről. visszafejlődést. Az MK-Ultra kísérletek olyan veterán résztvevői mint Dr. Joseph Mengele rendszeresen felkeresték az ARCO ültetvényét. Az ügyvéd legmeglepőbb felfedezése az volt. állítja Rosenbaum. A két női tanú részletesen beszámolt német orvosokról. Közéjük tartozik Walter Bowart. március 15-én az amerikai fővárosban annak az elnöki bizottságnak. akkor valóságos Pandora-szelence nyílt ki a számára. Marc Phillips erőteljes bírálatban részesült azok részéről. majd pedig az is sikerült neki. továbbá arról. kínzásokról. hogy mesterségesen létrehozzanak egy kettős német személyiséget. aki segített O'Briennek elmenekülnie fogvatartóitól. általában pedig visszaesést. Ennek az ingernek a része volt egy bizonyos kulcsszó vagy kifejezés és a kísérleti alanyoknak azt is betáplálták a tudatába. amelyet az ültetvény orvosai alkalmaztak velük szemben. Amikor Rosenbaum elmélyedt az ügyben. Dotey-t és White-ot állítólag változatos kínzásoknak vetették alá. Martin Orne és Dr. hogy meghatározhatatlan mennyiségű sugárzásnak lettek kitéve. akik kétségbe vonták állításainak a hitelességét. hogy a hipnotikus állapot befejeztével el kell felejteniük. mint Cynthia Byrtus. A görög mitológia nőalakjáról. könyvét. hogy csaknem automatikus reakciókat tanúsítsanak. A kísérleti alanyok átprogramozott tudatának a visszaprogramozásában (deprogramming) olyan neves terapeuták is részt vettek. amely az emberi sugárzási kísérletekkel foglalkozik. Egyes keresztény egyházi szakemberek ugyancsak értek el bizonyos részleges és korlátozott sikereket a deprogramozás terén. Jerry L. hogy a róluk készült fotók egész meglepően hasonlítottak Hitlerre. 17 . Bennett Braun. miközben hipnotikus állapotban kábítószereket adtak be nekik. hogy ikrek. hogy nem alkalmaztak sem regressio-t (=a biológiában a kezdetlegesebb formákhoz való visszalakulást. Rosenbaum azt is állítja. Steve Ogilvie. hogy a bajokat rejtő szelencét kíváncsiságában felnyitotta és ezért szerencsétlenségek sora szakadt a nyakába. Bernard Diamond. mind az arcot. elektrosokkról. Egyenként legalább 3 különböző tréningtechnikán estek keresztül. mind a test felépítését és méreteit illetően. hipnózisról és nemi erőszakról. Egyre több közíró is foglalkozik az agykontrollal és a tudat mesterséges befolyásolásával. továbbá John Rappoport a "U. amely arra utalnak. hogy Alaszkában egy éven tartó munkával visszaállítsa Cathy tudatának normális működését. Ezt többek között arra alapozta.

amit a szervezett közhatalom és a szervezett pénzhatalom tudatni akar a közvéleménnyel. Ez a magánkézben lévő monetáris monopólium teszi lehetővé egy szűk csoport számára a gazdasági élet közvetítő közegének. akik a Project MONARCH-hoz hasonló programok következtében sürgős segítségre szorulnak. Ezáltal napjaink valósága az öntudattal. amelyekkel az egyes ember tudatát elkülönülő partíciókra (compartment-ekre) lehet felosztani. emlékezettel és önálló akarattal már nem rendelkező "biorobotok" tömeges előállításának a lehetősége. agymosás.van adózási monopóliuma révén. a pszichiátria. hogy a világ egésze . Ma a tömegtájékoztatás csak azt tudatja velünk.a száma.államnak . a CIA egykori igazgatójának: "Mi van a MONARCH-kísérlettel?". A kisebb lapok. az utóbbi periodikában megjelent interjújában tette fel a kérdést William Colby-nak.áldozatoknak és túlélőknek .de mondhatnánk úgy is. század embere a nyomtatott és az elektronikus tömegtájékoztatáson keresztül tájékozódik arról. Ugyanakkor egyre többen szorulnak segítségre. befolyásolják a közéleti párbeszéd témáit." Az amerikai és az európai közvélemény . Ugyanakkor egyre nő azoknak a kísérleti alanyoknak . mind a közvéleménynek nagyobb figyelmet kellene fordítania erre az új társadalmi jelenségre. amelyek felett viszont ez a két szervezett hatalom teljes ellenőrzést gyakorol. hogy mi történik körülötte. ezt azonban már az átlagember sem veszi komolyan. amellyel a világ közvéleménye a tudatmódosítással és tudatellenőrzéssel kapcsolatos töredékes híreket fogadja. Ez óriási hatalmat biztosít a számára.Anton Chaitkin. A tömegtájékoztatás kulcsszerepe A XXI. 18 . és akinek az írásai az EIR-ben (Executive Intelligence Review . míg az 1960-as és 70-es években csak több száz ilyen programozott biorobot élt közöttünk. amelynek a célja az emberi tudat robotszerű működésre való átállítása egy világuralomra törő kisebbség érdekében. hogy a neurológia. és a kilencvenes években pedig világszinten (a többségük Amerikában él) elérte a milliós nagyságrendet. Az újságok és a hírközlő szervek állítólag függetlenek. hogy politikai célokból így vagy úgy manipulálják a közvéleményt. vagy pedig a szervezett pénzhatalomnak monetáris monopóliuma révén.Vezetői Tájékoztató Szemle) valamint a "The New Federalist" című folyóiratban is olvashatóak. Pénze viszont a közhatalomnak . Az emberek többsége azonban teljesen tájékozatlan az agykontroll kísérletek eredményeit illetően.a tömegtájékoztatási eszközök manipulácója következtében . a pénz nevű jelnek a korlátlan mennyiségben történő előállítását. ami igen sok pénzbe kerül. Ezek az elkülönített tudatok önállóan programozhatók és kívülről vezérlehetők. mert tömegessé vált a kísérleti alanyok száma. Egyrészt agykontroll. számuk a 80-as években már több százezerre növekedett. amit ma már ténylegesen ezek a kifejezések takarnak. hanem arról. Egyes szerzők szerint. Ezért mind a szakembereknek. Erre Colby dühösen a következőket válaszolta: "Leállítottuk az 1960-as évek vége és a korai hetvenes évek közötti időszakban. mint. tudatbefolyásolás alatt valami egészen mást értenek. hiszen a tömegtájékoztatás az egyik legköltségesebb tevékenység.kapásból elutasítja bármiféle olyan összeesküvés létezését. Maga a visszaprogramozás (deprogramming) is rendkívül hosszadalmas és fáradságos folyamat. Itt nem arról van szó. aki több könyvet is írt a háttérerők történelemformáló szerepéről. rádiók és televíziók rá vannak utalva a nagy hírügynökségek szolgáltatásaira. és számos kellemetlenséggel jár. Elsősorban a tájékoztatás hiányának tudható be az a közömbösség. az elektronika és az informatika ma már rendelkezik azokkal a tudományos eszközökkel és módszerekkel.

A szervezett közhatalom már jogilag is korlátozva van. Egy korábbi igazgatósági tag Andrew Knight a News Internationalnak ma az ügyvezető elnöke. Maga az állam is egyre inkább a szervezett magánhatalom hegemóniája alatt működik. Így például az Egyesült Államok legnagyobb elektronikus tömegtájékoztatási intézményei így az NBC. mint a Council on Foreign Relations (CFR). mint a hirdetések és a hirdetési pénzek szétosztása. hogy annak végeredménye azt az álláspontot erősítse meg. A mesterségesen kreált viták kimenetele mindig az. csupán az állam veszélyeztetheti a szólás. hogy elhitette az emberekkel. hogy a szervezett magánhatalom. amely kritikus a fennálló struktúrával. annak vagy nincs jelentősége vagy a látszatkeltést. értékelések és vélemények között választhat. hogy az összes újságíró és szerkesztő valamiféle összeesküvésnek a részese és tudatosan manipulálja a közvéleményt. így a közvélemény a lényeget illetően egyféle tájékoztatásban részesül. és az ABC . Lord Carringront. Rockefeller. negyedrangú kérdésekről nagyszabású közéleti vitákat gerjesztenek manipulációs célokból.lényegében a nemzetközi pénzügyi közösség (Rothschild. A Daily Telegraph igazgatótanácsának tagja az az Evelyn de Rotschild. A manipulálás másik eszköze azt ültetni be az emberek agyába. Ezért minden olyan hír. a Trilateral Commission (TC). Ha ezt a célt segítik. és a figyelemelterelést szolgálja. Valójában a szervezett magánhatalom sokkal inkább abban a helyzetben van. amelyet ezektől kapnak. amit ez a háttérhatalom akar. de elkerülhetetlenek is. elsősorban a nemzetközi pénzügyi közösség törekvéseivel szemben. De Nagy Britanniában is hasonló a helyzet. Harmad-. A rendszer felépítése és működése olyan. A kibontakozott vita nyomán 19 . amelyek az ő nézőpontjához közel állnak. amely "piacnak" becézi magát. a CBS. A felügyelő és ellenőrző testületek. A Daily Telegraph-nak az a Hollinger-csoport a tulajdonosa. és a hozzájuk tartozó alapítványok és "think tank"-ek (gondolati műhelyek) közvetlen befolyása alatt áll és igazgatóik többsége is e körökből kerül ki. amelyet ugyancsak a Rothschildok és az Oppenheimerek alapítottak. aki az N. A News Internationalhoz tartozik a The Times és a The Sun. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség céljai nemcsak jók és hasznosak. Zbigniew Brzezinskit. A háttérhatalmat irányító nemzetközi pénzügyi közösség szempontjából az a lényeges. vagy zsidóbarát-e az adott vélemény. vélemény. De minthogy a tömegtájékoztatás kulcsintézményei ugyanazon nagybankok és nagyvállalatok birtokában vannak.Mindebből nem az következik.). Warburg stb. hogy különböző megközelítések. hiszen a pénzhatalom egyik megtévesztő módszere az volt. amelynek az igazgatói között megtaláljuk: Henry Kissingert. de közvetlenül érvényesül a tulajdonosi jogon alapuló irányítás és ellenőrzés is. a Bilderberg Group (BG). Nemcsak olyan közvetett eszközök működnek.M. valamint az olyan háttérstruktúrák. Amikor az erőszakos bűnözés ugrásszerű növekedése a brit közvélemény figyelmébe került. akkor csaknem mindegy. Lord Rothschildot. illetve abból a hirdetési pénzből élnek. A legtöbb ember az elektronikus és nyomtatott sajtó azon szolgáltatásait veszi igénybe. aki ugyancsak az N.M. hogy az elhangzott vélemények segítsék elő az új világrend kialakítását. az nem juthat át a tömegtájékoztatási rendszeren. A közvéleményben tudatosan megtervezve azt az illuziót keltik. akkor ezzel kiemelten foglalkozott a tömegtájékoztatás. elemzések. hogy jobb vagy baloldali. mint amilyen a Press Complains Commission (Sajtó Panaszbizottság) elnöke Lord Wakeham.és sajtószabadságot. Rothschild nevű tekintélyes pénzügyi befektető cég elnöke. keresztény vagy mohamedán. Rothschild cég egyik igazgatója. Ahol mégis különbség mutatkozik. hogy megfossza az átlagpolgárt az objektív és pártatlan tájékozódás lehetőségétől. érvényesíteni tudja akaratát.

amely elítéli a rendőri módszereket alkalmazó kormányzattal szemben ellenálló csoportokat. amelyek jelentős része igen hatékonyan lép fel e válság tudatosítása. Az oklahomai merényletet a tömegtájékoztatás nyomban arra használta fel. de kötelessége is. amely viszont kezdeményezte a világ népesség-ellenőrzését.ehhez képest . továbbá széles körben elterjessze az eugenetikát. hogy bolygónk életfenntartó képessége komoly válságban van. testi és szellemi képességeit javítani óhajtó genetikai irányzatot. megtámadhassa őket. létszámának csökkentését és harmadik világ tudományos. és a megoldási módok keresése érdekében. Ilyen esetben az amerikai állampolgárnak nemcsak lehetősége van az ellenállásra. Kétségtelen tény.) A környezetvédelem manipulálása Jól szemlélteti. a magas rangú szabadkőműves. katonai erőt lehessen velük szemben alkalmazni és a tömegtájékoztatásban be legyen tiltva minden ún. kormány-ellenes szélsőségesség. Ez a túlnépesedésre és az élelmiszerellátásra. hogy ellenálljon minden olyan kormánynak. E cél érdekében létrehozták a Római Klubot 1968-ban. Erre a "probléma-felvető" dokumentumra hamarosan megszületett a probléma-megoldó dokumentum. A dokumentum a valódi környezetvédelmi problémákat megoldani törekvő mozgalmak hátán 20 . Aurelio Peccei. Az új világrend létrehozásán fáradozó nemzetközi pénzügyi közösség és integrált elitje ezt vette figyelembe. Valójában ennek az alkotmányos jognak a korlátozása volt a cél. A lényeg tehát a polgárok fokozottabb állami és rendőri módszerekkel való ellenőrzésének bevezetése volt. (Az amerikai alkotmány lehetővé teszi minden állampolgár számára a fegyverviselést és biztosítja. felhasználni a hatalom központosítására. Ezt ismerték fel a különböző zöld mozgalmak. vagyis a Büntetői-igazságszolgáltatási törvény. hogy szembeszálljon egy diktatórikus. az ember öröklődő tulajdonságait. A "GLOBAL-2000" című jelentés a Trilaterális Bizottság közreműködésével Jimmy Carter kormányzata idején készült el. amely megszegi az emberi jogokra és a politikai szabadságjogokra vonatkozó alkotmányos kötelezettségeit. hogyan lehet egy valóságos problémát: Földünk erőforrásainak védelmét. Jelentések szerint egy "fertilizer bomb" (műtrágya alapú robbanószer) okozta a robbanást. 1995. valamint az energiaforrások elégtelenségére vonatkozó sokkoló adataival valóban megrázta a világ közvéleményét. áprilisában az amerikai Oklahoma City-ben robbantásos merénylet következtében 178 személy (köztük asszonyok és gyerekek) vesztette az életét. hogy a környezetvédelmet is kiaknázza saját céljai érdekében. ipari fejlődésének a korlátozását. vagyis hogy az FBI behatolhasson ezekbe a csoportokba. mert viszonylag könnyű az előállítása és robbanóereje .megszületett a "Criminal Justice Bill" . Ez a bomba egy elektroés hidrodinamikus gázüzemanyagú szerkezet. hogy mozgósítsa a közvéleményt a Népi Milícia (People's Militia) ellen. amely viszont nagy mértékben korlátozta az egyéni szabadságjogokat. hogy a környezetvédelemre való hivatkozással központosítsa globálisan a hatalmat és akadályozza a harmadik világ ipari fejlődését. amikor úgy döntött. és fogadja el a probléma megoldásaként Clinton elnök döntését. természetesen parlamenti jóváhagyással. vezetésével. Valójában a robbanást egy "barometric bomb" okozta. A vitát azonban az erőszakos bűncselekmények visszaszorításáról folytatták. így többek között a People's Militia képviselői ne szólalhassanak meg az elektronikus médiumokban. A Római Klub propagandájának célja az volt. zsarnoki kormányzattal jogai védelmében. vagyis a fajnemesítést.igen nagy. amelyet egy népi milícia csoport helyezett el. Ezt a robbanószerkezetet szigorú államtitokként kezelték. és ehhez kellett olyan hangulatot teremteni a közvéleményben.

21 . Napjainkig a nukleáris energia jelenti a szerves anyagokból (állati maradványokból) képződött energiaforrások (szénhidrogének) pénzügyileg és hatékonyságban is versenyképes alternatíváját. Ennek a tudatbefolyásolási csúcstechnológiának a kidolgozása és alkalmazása volt az előzőekben már ismertetett . az egyének viselkedését. Ma már rendelkezésükre állnak azok az eszközök és módszerek. Ezért óriási anyagi és szellemi erőforrásokat fektettek be az agy feletti uralom technológiájának a kifejlesztésére. A nemzetközi pénzügyi csoportoknak és a tulajdonukban levő "Hét Nővér" nevű olajkartellnek. amelyek keretében elsősorban nők és gyermekek tudatát tudták ellenőrzés alá venni. Az agykontroll és az új világrend A tömegtájékoztatás tudatbefolyásoló tevékenysége és a társadalom manipulálásának a hagyományos módszerei mellett . (Franciaországban egyedül annyi atomerőmű működik jelenleg is. amelyek ellenezték a nukleáris erőműveket és ő volt az. hogy globális megoldást nyújt egy globális problémákra. a később létrejött Kissinger Associates nevű tanácsadó cég irányító testületének tagja. tömeghipnózis.a Rothschild-ház franciaországi érdekeltsége . egyáltalán nem csökkent az adott országok eladósodottságának a mértéke. Ezt a megoldásokat tartalmazó programot a Világbank.úszva azt ígéri. a Rockefeller alapítvány egyik vezetője volt. hogy a környezeti problémák legfőbb okozója ez a pénzgazdaság. globális elektronikai megfigyelési rendszer. Anderson volt az. A környezetvédelem manipulálását szolgálta a nukleáris energia használatának a visszaszorítása.azaz pénzből még több pénzt előállítani a forgalom. amelyek megfelelő alkalmazásával befolyásolni és ellenőrizni képesek az agyműködés tudatalatti és tudatos szintjének a tartalmait. az Atlantic Richfield nevű olajvállalat tulajdonosa. azaz elengedni az adósságot a Harmadik Világ országaiban a környezetvédelem szempontjából rendkívül fontos termőföld átengedéséért cserébe. Aki érti a pénzgazdaság működési elveit . és kívülről irányítani. Anderson. Eddigi ismereteink szerint az MK-Ultra és a Project MONARCH bizonyult a leghatékonyabbnak. Így az a megoldási javaslat. aki óriási összegeket juttatott el azoknak a szervezeteknek. mint Európa összes többi országában együttvéve. A háttérhatalom irányítói az elmúlt 75 év során komoly erőfeszítéseket tettek. hogy az emberi tudat befolyásolását hatalmi céljaik érdekében felhasználják.az tudja. David Rockefeller és báró Rothschild elgondolása volt. Az 1973-as Saltsjöbaden-i Bilderberg-tanácskozáson részt vett Robert O.és eredményesnek bizonyult . A tanácskozás főtitkára Morris Strong olajmilliárdos. hogy "Debt for equity". valamint a Bilderberg-csoportnak kulcsszerepe volt az olajár négyszeresére történő felemelésében 1974-ben.kísérleti programok célja. ahol erre sor került. valamint azok az intézmények. továbbá más beruházó bankárok és szolgálatukban álló politikusok támogatták. aki létrehozta és finanszírozta a "Föld barátai" nevű szervezetet. Ma már ők ellenőrzik a világ uránium-ellátásának a 80%-át . Egyidejűleg a háttérhatalom egyik csoportja .amelyekre a fentiekben röviden kitértünk .komoly előrehaladást ért el a nukleáris technológia monopolizálása terén. pl. a Nemzetközi Valutaalap. amelyek ezt működtetik.napjainkban létrejött és működésbe lépett az emberi tudat ellenőrzésének egy teljesen új dimenziója.) A francia Rothschildok hosszú távú stratégiája a nukleáris újrafeldolgozó technológia megszerzése. Mint tudjuk. a fogyasztás és a pénzzel történő spekuláció segítségével . Az olcsó nukleáris energia világszintű elterjedése veszélyeztette a nemzetközi pénzügyi közösség olajipari befektetéseit. A riói környezetvédelmi világtalálkozó fő rendezői is ugyanezek a háttérerők voltak 1992ben.

mert a már ismertetett agykontroll-technikák eredményeként a tudathasadásos személyiségzavarban szenvedő egyén nem tud visszaemlékezni azokra az eseményekre. valamint társadalomkutató tudós publikálta. Ha tehát a gyötréskor működésben lévő tudatrész maximálisan el van választva az élet normál helyzeteiben működő tudatrésztől. amely az apjához kapcsolódott. O'Brien azt állítja. hogy az egyik legnagyobb hatású tájékoztatást Cathy O'Brien kísérleti alany írta meg "Trance Formation of America" . Cathy O'Brien olyan családba született. Elektronizált korunkban ezt talán úgy lehet leegyszerűsítve megvilágítani. hogy megbirkózzon ezekkel a lelki sérüléseket okozó helyzetekkel. amelyek akkor történtek."Amerika öntudatlan átformálása" című művében. neurológus és pszichiáter szakorvos. hogy majd megfullad apjának a nemi szervétől. hogy az őt ellenőrző szakemberek alkalmasnak minősítették fontosabb politikai és más titkos megbízatások teljesítésére. A nemi aktusok közben kábítószereket és elektrosokkot is alkalmaztak azért. Azaz a komputer egyik "tudata" (a Macintosh) nem tud a másik tudatáról (Windows). hogy abnormális helyzetekben mi történt vele. amelynek az eredményeként gyermeki tudata két egymástól elkülönülő és függetlenül működő részre tagolódott. hogy tovább fokozzák tudatműködésének a megosztását. akinek szexuális szolgáltatásokat kellett nyújtania. mondhatni szövődménye az. MPDnek (tudathasadásos személyiségzavarnak). ahol több nemzedéken át gyakorlat volt a szülők vérfertőző nemi kapcsolata kiskorú gyermekeikkel. amikor Cathy pszichéjében kialakult az a tünetegyüttes. "Presidential Model"-nek (elnöki modellnek) számított. Ez volt az az időszak. amikor is sikerült elmenekülnie és tudatát lassan újraprogramoznia. amelyeket a világuralom megszerzésére dolgoztak ki. Agya. Cathy O'Brien annyira tökéletesen programozható tudattal rendelkezett. A drogokkal és elektrosokkal okozott trauma az agyműködés leválasztott részeinek a független működését megerősítette. és volt egy másik. amely képes volt alkalmazkodni a gyötrésekhez. hogy többek között elnököket (GF. két különböző személyiséggel. mai nevén Dissociative Identity Disordernek. Ezek a politikusok állítólag rendszeresen gyötörték és megerőszakolták. tudata elhatárolódott a gyötrések emlékétől. aki 1980-ban született. Cathy O'Brien megdöbbentően részletesen képes visszaemlékezni mindarra. akkor az illető egyén ilyen normál helyzetekben nem tud visszaemlékezni arra. hogy a kettő-. Röviden már említettük. miközben kialakult egy másik személyisége. Azaz volt egy olyan személyisége. Cathy O'Brien a CIA alkalmazásában álló "mindcontrolled slave" (agykontroll alatt álló rabszolga) volt. Az MPD / DID egyik mellékhatása. amely irányította magatartását a mindennapi élet szokásos körülményei között. Ezekről nyíltan beszéltek vele vezető amerikai politikusok és illegális tevékenységet 22 . 1988 óta. később pedig ugyanezt tették Kelly nevű leányával is. a normális személyisége. DID-nek (tudathasadásos identitás-zavarnak) neveznek. Ez a másik személyisége akkor aktivizálódott és vette át az irányítást. Legelső emléke. 1995-ben. Ez a trauma indította be azt a folyamatot. amikor tudatának éppen egy másik önállósított része működött.A háttérhatalomnak a tudatkontroll segítségével történő hatalomgyakorlása részleteit már több kísérleti alany. Részletesen felidézi azokat a terveket is. Ez tette lehetővé. Így többek között arra is használták. amin ellenőrzői részéről állításai szerint keresztülment. hogy ha számítógépünk Macintosh rendszerben dolgozik. akkor nem tudja használni a Windows operációs rendszer eszköztárát. amikor apja felizgult állapotban közeledett hozzá. illetve többszörös tudatú személyben fotografikus memória alakul ki. RR és GB) valamint egy sor további fontos beosztású amerikai politikust kellett kiszolgálnia. Státusza szerint hivatalosan ún. hogy szigorúan titkos információkat juttassanak el vele az Irán-Kontra tárgyalások során. amelyet a szakemberek Multiple Personality Disordernek.

Ezt követően O'Brient elvitték kéthetes kurzusra a Harvard Egyetemre.mind ő (Vanderjagt). O'Brient ugyanis a hatóságok rajtakapták. Később a washingtoni Kongresszus tagja lett. Cathy-val . Bob volt az. hogy miként készítse fel Cathy-t a kísérleti projektre. Majd pedig a Republican National Congressional Committee (a Köztársaságpárti Nemzeti Kongresszusi Bizottság) elnöki tisztébe került. 1968-ban Vanderjagt bemutatta Cathy-t Pierre Trudeau kanadai miniszterelnöknek. maga is megrögzött pedofil. sátánistáknak és rokonaiknak azért. ahol a létezés más dimenzióinak titkait őrzik.Gerald Ford . Cathy-t visszaemlékezései szerint . ahol megtanították neki. hogy a légierő hírszerzőszolgálatának a pilótájaként a Vatikán számára is dolgozott. E mindennapos megpróbáltatások ellenére kitűnt iskolai teljesítményével.folytató személyek azokban az években. Cathy-t apja e program rendelkezésére bocsátotta. ahol Cathy iskolatársai is jelen voltak és őt is bemutatták egy amerikai lobogóval. élelem és víz elvonásából. amelynek az volt a feladata.Nixon elnök lemondása után az Egyesült Államok első nem megválasztott.szülei ismételten kiszolgáltatták prostituáltként a helyi szabadkőműveseknek. hogy tudatműködésének a szétválása elkülönülő részekre fokozódjék. aki idősebb George Busht elnöknek jelölte. Egyik alkalommal . azaz tudathasadásos személyiségzavara volt. Ford ebben az időben kezdte a genetikus agykontroll tanulmányozásához felkutatni azokat a többgenerációs vérfertőzéses családokból származó gyermekeket. egy katolikus papnak. amelyet nagyrészt fotografikus memóriájának köszönhetett. Cathy O'Briennek jelenleg két leánytestvére és négy fiútestvére van. akik gyermekként maguk is pedofil szülők áldozatai voltak. Bob. hogy nincs hely. Guy Vanderjagt rózsakeresztes nyakláncot adott Cathy-nek és elmondotta neki. Előzőleg pedig fontos szerepet töltött be a Warren-bizottságban. Az egyik nagybátyja.állítja könyvében Cathy O'Brien . Az apa hazatérve lelkesen közölte családjával.apjának a testvérei is visszaéltek.kisleányként . aki a "Trance Formation of America" szerzője szerint állítólag a helyi "michigani maffia" vezetője volt. rendőröknek. Kennedy halálának a körülményeit. hogy nem folytatnak ellene büntetőeljárást gyermekpornográfia árusításáért. amelyet rövid idővel korábban a rectumába dugtak. Ő volt az. még egészen kis gyermekkorban. hogy az ilyen többszörös tudatú egyénben rendkívüli éleslátás fejlődik ki. aki először bemutatta Cathy-t egy gyermekpornográfiát kedvelő személynek. amely negyvennégyszer pontosabb. hogy kiderítse John F. akiknek MPD-je. mind pedig Ford megerőszakolta egy politikai ünnepség során a színpad háta mögött. ahová elmenekülhet és elrejtőzhet. többek között egy francia poodle-nek a bekapcsolásával. és éppen ezért minden titkukat biztonságosan megoszthatják vele. Valamennyi keresztülment pedofil zaklatáson. amelyet aztán neki ajándékozott. A gyermeklányt állítólag Guy Vanderjagtnak is a rendelkezésére bocsátották. amikor azt feltételezték. Ezt követően egy dobogón az összegyűlt vendégsereg elé vitték. mint az átlagember látása. Ez a személy . Így Cathy-ban minden szituációra egy másik személyiség fejlődött ki. hanem kinevezett elnökeként a Fehér Ház lakója lett 1974-től 1976-ig. aki a könyv szerint szintén használta őt. hogy csúcstechnológiával végzett programozásuk visszafordíthatatlan. beleértve a kimerülésig történő hajszolást. Az MPD / DID másik mellékhatása. Amikor Cathy a pubertás korba lépett és mellei növekedni 23 . hogy további gyermekeket akar. hogy ő és Bob nagybácsija a Vatikánban voltak. gyakran dicsekedett előtte. és megerősítést nyerjen annak a bevésésével. hogy Cathyval és a boxer kutyájával készült pornográfiát árusított. Cserébe ígéretet kapott. aki ebben az időben Michigan amerikai tagállam szenátora volt. valamint az érzéki észleléstől való megfosztásból állt. A projektre való felkészítés a folyamatos trauma-okozásból.

Boxcar Willie-t (aki Cathy leányát Kelly-t három különböző elmegyógyintézetben is molesztálta) és Merle Haggard-ot (akinek a sikerdala: "Freedom Train" . és lerombolta még megmaradt normális személyiségét 1974-ben történt egy a Michigan tagállamban lévő Cedar Springs-ben tartott rendezvény után. Noha Byrd volt a "tulajdonosa". Aquino neonáci nézeteket vallott. vagyis rabszolga-kereskedők között megnevezi Kris Kristofferson-t (a Vatican based Project MONARCH slave-runner-t . végül személyes használatra egy csomag finomított kokaint is át kellett adnia. A Tennessee állambeli Nashville-ban megrendezésre kerülő Grand Old Opry fesztivál során mutatták be az ott fellépő Wayne Cox-ot Cathy-nek. amelyet még Himmler kezdeményezett. Vanderjagt már nem találta eléggé attraktívnak és továbbadta Robert C. Wayne Cox Cathyt bevonta a kábítószer tranzakciókba és a sátánista rituálékba. a Fort Campell-t Kentucky-ban. amely szó szerint kiforgatta Cathy-t saját lelkivilágából. ellenőröknek -. egy agykontroll-terv kódszava). Michael Aquino alezredes programozta. Byrd szerződést kötött az átadóval. a NASA Kennedy Űrkutatási Központot. akik rajta tartották a szemüket és tovább traumatizálták. és mint már említettük megalapítója volt annak a "Temple of Set" nevű szektának. Az utolsó esemény. A vezető "slave-handler"ek. a főváros. Cape Canaveral-t Floridában és ugyancsak a NASA-hoz tartozó Godard Űrkutatási Központot. "handlerek"-nek . hogy részt vett a Project MONARCH-ban. Hat alkalommal állítólag csak azért ejtette teherbe. Egyik ilyen kezelő. Cathy-t előkészítették a Project MONARCH-ra. Ebben az időszakban Cathy O'Brien már nem volt képes elválasztani a realitást a képzelt dolgoktól és fordítva. hogy Wayne Cox az apja Cathy O'Brien egyetlen gyermekének: Kelly nevű lányának. a Fort McKlellen-t Anistonban Alabama tagállamban. és amelyek során minden érzékelést ellenőriznek. aki 1980-ban született. Ekkor Ford állítólag lerohanta őt és elektrosokkolta is. Washington közelében. a DIA (Defence Intelligence Agency .egy Vatikánban működő Project MONARCH kísérleti alany irányítóját).Szabadságvonat. hogy adjon át a részére egy titkos üzenetet Bennett Johnson lousiana-i szenátortól. Cathy azt állítja könyvében. hogy a magzatokat sátánista szertartásokon használhassa. A Project MONARCH slave-ekhez (kísérleti alanyokhoz) tartoznak Barbara Mandrell és nővérei. Tény. Cathy-t továbbadták ún. Aquino a legtitkosabb kísérletekben is részt vett. Kentucky-ban. Azt az utasítást kapta. Ezt követően tudatának szinte minden önállósított része már valamilyen traumával volt összekapcsolva. Nekik is Byrd a tulajdonosuk.kezdtek.Katonai 24 . vagy nem a CIA operatív munkatársa. Cathyt 1980-ban a Fort Campbell-i kísérleti bázison. A kísérleti program folytatódott különböző csúcstechnológiájú katonai támaszpontokon és itt tovább traumatizálták. E támaszpontok közül felsorolja a könyv a tampai McDill légibázist. Ezt az állapotot még meg is erősítették az agykontroll fejlett formáival.kezelőknek. Cathyt ezután apja átadta Byrd-nek. Byrd szenátornak. hogy senki nem csinál karriert Nashville-ben. azzal nyert immunitást a bűnüldöző szervektől. mint ő. hacsak nem olyan kontrollált személy. s ez egyik napról a másikra milliomossá tette Cathy apját. hogy mindent elfelejtsen. aki állítólag szadista-mazochista módszerekkel gyötörte és ennek a nyomai a mai napig fellelhetők Cathy testén. és minden szót és mondatot két és többértelművé alakítanak át. Egyik kábítószeres bevetése során Hotsprings közelében a Tinker Légibázison Cathy találkozott az akkori arkansas-i kormányzóval. Bill Clintonnal is. amit "Satanic reversals"-nek (sátáni kísértéseknek. a sátánista és állítólag gyilkosságokat is elkövető Wayne Cox. amikor is kivették az iskolából és átvitték a muskegoni Katolikus Központi Középiskolába a többi Monarch-project számára kiválasztott gyerekkel együtt. megpróbáltatásoknak) neveznek. aki névleg feleségül vette.

Philip Habib később bemutatta Cathy-t King Fadh-nak. hogy azok belekényszerítik az emberiséget egy felgyorsult evolúcióba a neonáci elveknek megfelelően. Fadh volt egyébként. hogy a világ fennmaradhasson. 25 . "a világ szőkéinek" a kitenyésztésében. Reagan személyi titkárának. Szaúd Arábia uralkodójának. akinek szexuális ízlése hasonló volt. hogy a 95% nem is akarja tudni: mi történik valójában a kormányban? Byrd úgy gondolta: azért.a gyermekeken végzett kísérletek irányításával.még a pápa és a mormon próféta is tudja. a saját ízlésének megfelelő szex-fotókat készíttetett. az emberiségnek óriási evolúciós lépést kell tennie egy felsőrendű faj létrehozásával. Ennek az akciónak volt a neve az "Operation Carrier Pigeon" (Postagalamb-művelet). Végül is . hogy a Bibliában megjövendölt világbékét az egyetlen rendelkezésre állóeszközzel. Marilyn Monroe-t a nyilvánosság szeme előtt ölték meg.nyilatkoztatta ki . Aquino volt megbízva a Presidio Day Care Center-ben . és senki sem tudta mi történt. a totális agykontrollal lehet elérni az új világrend keretében. hogy személyes fényképészével. Byrd hitt a hátrányos helyzetű fajok és kultúrák népirtás és genetikai változtatás révén való megsemmisítésében és a tehetségesebbeknek." "Byrd azzal igazolta az agykontrollal kapcsolatos kegyetlenkedéseket. Részletezte a világuralmi erőfeszítés belső műveleti struktúráját. hogy a fennmaradó öt százalék irányítsa." "Byrd szerette hallgatni a saját hangját és gyakran bonyolódott véget nem érő monológokba hosszúra nyúló híres előadásai során. és ezt azzal lehet bizonyítani. Manuel Noriega-n keresztül. Cathy-t ebben a tranzakcióban üzenetközvetítőként használták. beleértve a lélektani hadviselés stratégiáit és megmagyarázta: miként használta és fogja használni az alkotmánnyal kapcsolatos ismereteit. hogy eldobhatónak tekintenek. hogy ez az egyetlen út a békéhez és ők teljesen együttműködnek a Tervvel. amelyek úgy váltak ismerté. hogy Cathy-vel análisan szeretkezzen. Philip Habibnak az volt a kedvenc időtöltése. Együtt működött Jim Trafficant képviselővel a legfejlettebb programozási technikák alkalmazásában. az Ohio tagállamban lévő Youngstone-ban működő "Charm School"-t ("Báj Iskolát") Dick Thornburgh (Pennsylvania tagállam korábbi kormányzója). hogy a világ lakosságának a 95%-a azt akarja. későbbi amerikai igazságügyiminiszter irányította. valamint az amerikai igazságügyi-rendszert manipulálja. Az egyik ilyen "sex-slave" (szexuális célokra használt kísérleti alany) kiképző tábort. Azzal támasztotta alá a vallás manipulálását." "Byrd meg volt győződve arról. mint "Uncle Ronnie's Bedtime Stories" (Ronnie bácsi esti történetei). A továbbiakban idézünk szó szerint Mark Phillips és Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvéből: "Byrd gyakran fenyegetett. Aquino állítólag a NASA legkegyetlenebb traumaokozó technikáit is kipróbálta.a San Francisco-i Presidio Parkban működő gondozó-központban . hogy az alkotmányt. Végül is az első elnöki modellt. Larry Flynt-tel. amelyekhez ő igazodott. aki finanszírozta a kontrákat a panamai diktátoron és CIA ügynökön. miközben fotografikusan rögzítettem minden szavát. Az ő beállítása szerint Reagan egyik kedvenc időtöltése volt.Hírszerző Szolgálat) pszichológiai hadviselési részlegénél. Cathy-n és leányán. Kelly-n. s közben áramütésekkel stimulálja." Cathy elsőként Ronald Reagan mellett töltötte be a "Presidential Model" pozíciót.

George Bush azt is állította magáról. miközben lerombolják azt a képességüket.amelyet a templomosok és követőik imádtak) állítólag annyira izgalomba jött. Üdvözlet a főnöknek!" Cox helyettesítésére Cathy-t átadták egy új kezelőnek. hasbeszélő és hipnotizáló Alex Houstonnak. Hagyd így tovább. Reagan elnök oktatásügyi minisztere. miközben Cathynek találkoznia kellett feleségével. Ezt a programot úgy dolgozták ki. A látogatókat egyszerűen "Grover"-eknek nevezik. hogy ő E. amelyet állítólag Cheney és Ford rendezett.3 millió dollár (pornóprofit) átutalásához a Bank of Credit and Commerce International-hez. 1982-ben Houston kokaint nyújtott át Bill Clintonnak. hogy növelni tudják vele a gyermekek tanulási kapacitását. Az egyik ilyen parti alkalmával. amely "World Vision" néven ismert. 26 . tulajdonképpen egy jezsuita finanszírozási módszer a világbéke elérésére agykontroll révén. mint "postagalambot": "Ford kezdett beszélni. Bohemian Grove Californiában olyan exkluzív klub. vagyis extra terrestial (földöntúli lény) és képes aktivizálni olyan holografikus képzetet Cathy elméjén belül. Vajon miért nem tisztázza magát ezek alól a becsületsértő rágalmak alól minden rendelkezésére álló jogi és média eszköz igénybevételével. és miért nem követel magának elégtételt New York szenátor-asszonya a becsületében gázoló rágalmazók példás megbüntetésével? Cathy O'Brien könyve szerint id. hogy önállóan tudjanak gondolkodni. hogy orális aktust hajtott végre. valamennyi mexikói csatorna működőképes (kokain és heroin). Ez a művelet sikeres vállalkozás volt. Bennett belülről ismerte a katolikus-jezsuita agykontroll technikákat. A könyv szerzői szerint id. azaz nem követelte "a kitalációkat és rágalmakat hangoztató Cathy O'Brien és Mark Phillips" szigorú felelősségre vonását és példás megbüntetését) rendszeresen szervezett rendezvényeket. A MOB (maffia) hozzájárult 2. s így Baphomet-nek a fejét ábrázolja . Reagan elnök idején védelmi miniszter volt. és Bill Clinton későbbi jogtanácsosa: Bill Bennett és testvére Bob Bennett 1988-ban lerohanták az akkor nyolc éves Kelly-t. a pedofil. aki Ford idején a Fehér Ház apparátusát irányította. Bennett Bushoz hasonlóan szintén azt állítja magáról. akikre aztán kutyákkal és puskákkal vadásztak egyrészt kedvtelésből. ahol szinte minden szexuális és sátánista perverzió megengedett. amelyben átváltozik óriásgyík-szerű űrlénnyé. sor került az "Operation Shell Game"-re (Célbalövő játékra). Gyűjtsd össze most a pénzünket és úszni fogunk benne. A könyv állításai szerint Cheney (és ezeket eddig jogi úton. mintha én egy gép lennék és lediktált egy üzenetet: 'Vidd ezt az üzenetet Dick Cheney-nek a Pentagonba. Ez így szerepel abban a könyvben. és felhasználta őket az "Education 2000" elnevezésű programnak a végrehajtásához. másrészt az áldozatok további traumatizálása végett. és amelyből több tízezer példányt már eladtak. Hillary Clintonnal. Fejezd be a megállapodást Panamával. Ennek részét képezte a MONARCH programban résztvevő "slave"-ek szabadjára engedése az erdőben.Cathy egyik legbrutálisabb gyötrője állítólag Dick Cheney volt.T. amelyek "A Most Dangerous Game" (A legveszélyesebb játék) néven voltak ismeretesek. hogy földöntúli űrlény. hivatalosan és határozottan egyetlen illetékes. Ebbe Cathy-t is bevonták. amelyből már több kiadás is napvilágot látott. Hillary Cathy vaginájának a megpillantása során (amelyet korábban elaltatás nélkül egy démon fejéhez hasonlító alakúra operáltak. így az alelnök sem vonta kétségbe. George Bush-nak állítólag pedofil hajlamai voltak és Cathy Kelly nevű leányával is volt kapcsolata. jelenleg pedig az Egyesült Államok hivatalban lévő alelnöke. Egy másik terv..

hogy a "hypnosleep" (hipnotikus álom) néven ismert agykontroll-technika segítségével adott esetben meghaljon. valamint agykontroll alatt álló fegyveres személyzet. 1986-ban Cathy-t és Kelly-t a kaliforniai Lake Shasta-ba vitték azzal az ürüggyel. februárjában. akinek nagyon kényes műtétre van szüksége. (aki korábban a CIA alkalmazottja volt és a legtitkosabb technológiában . de az agykontrollhoz szükséges eszközök szakértőjeként ismerte ezt a technikát. Az is kiderült. (aki Byrd szenátornak a közeli barátja és a Szenátus hírszerző bizottságának a helyettes-elnöke volt) megszerezte őt egy átmeneti időre. azon kevesek egyikével. hogy elősegítse az Új Világrendet. hogy egy beteget. akinek a szeme be van kötve és a keze meg van bilincselve. Fekete Helikopter állomásozik. Ebben a kritikus időpontban azért menekült meg mégis. Sok kísérleti alany bal csuklójára rátetoválták a vörös rózsát.Az "Order of the Rose" (a "Rózsák Rendje") a templomos lovagrend egyik elágazásának tekinthető. azaz az agyműködés trauma révén történő befolyásolásában . Ebben a központban számos ún. Itt Mark Phillips. Mark Phillips-nek sikerült őket Alaszkába vinnie a "hírszerző közösség" egyik bennfentesének a segítségével. hogy Kelly-t Wayne Cox úgy programozta. egy olyan sebészhez küldünk. A kellően alátámasztott bizonyítékok 27 . ténylegesen politikai fogolynak számított és elmegyógyintézetben tartották. nem engedték meg. azért. Ennek az "Order of the Rose"nak tagja volt Brian Mulroney kanadai miniszterelnök és Vanderjegt. születésnapját Mark Phillips. halálos fenyegetésekkel és jogi küzdelmekkel." A "Rózsák Rendjén" belül id. Ez tette lehetővé azoknak az információknak az emlékezetéből való felidézését. George Bush és Dick Cheney eljátszották Cathy-val a már előbb ismertetett "Most Dangerous Game"-t. két hónappal rá. akinek Phillips korábban üzleti partnere volt. Mark Phillips szerint jelenleg az elmegyógyászat még meglehetősen le van maradva: "Agykontroll áldozatoknak a hivatalos elmegyógyászokhoz való irányítása kezelés végett. George Bush renden belüli neve: "The Rose" "a Rózsa". Az ilyen módon programozott személy krónikus és egyre súlyosbodó asztmában szenved. hozzálátott Cathy tudatának intenzív visszaprogramozásához (de-programming).járatos szakértőnek számított) megszöktette Cathy-t és Kelly-t Alex Houstontól. Lake Shastá-ban valójában egy különleges rendőri erő tartózkodik. Arra hivatkozva. és nagy tekintélye van az új világrend létrehozására törekvő szervezetek körében. Amikor Cathy 29 éves lett felötlött benne. amely végül is elvezetett hosszú és fáradságos erőfeszítések után. amelynek feladata az Új Világrend programjában való részvétel. Kelly a könyv megjelenésének időpontjában. Patrick Leahy. valamint Madelaine Albright. aki nem ideg és elmegyógyász. aki Bush szerint: "rajtam keresztül került az ENSZ-be. a jelen körülmények között. A kiszabadítása érdekében kezdeményezett valamennyi jogi lépést végül is "nemzetbiztonsági okokra" való hivatkozással utasították el az igazságügyi hatóságok. Itt a könyv jogi úton eddig nem cáfolt állításai szerint id. amelyek végül is elvezettek Mark Phillips és Cathy O'Brien közös munkájának a megírásához: a "Trance Formation of America" című könyv megszületéséhez.a "Trauma-based mind control"-ban. 1988. hogy a korábbi "Presidential Model"-ek nem sokáig éltek 30 éves koruk után. hogy kapcsolatot tartson Mark Phillips-szel. hogy Cathy betöltötte 30. 1995-ben. hogy ott zenei fesztiválra kerül sor Merle Haggard szervezésében. aki segíthetett volna neki egészsége visszanyerésében." Hármuk élete tele volt megpróbáltatásokkal. hogy öngyilkossági késztetései vannak. Cathy normális agyműködésének a visszaállításához. egyenlő lenne azzal. mert egy másik szenátor.

Ennek egyik oka lehet az. hogy a fejlett technológia egy változatát továbbfejlessze. a távolbalátás. Henry Kissinger és még sokan mások. a másik bizalmas információkat továbbító futárnak. vagy adatokat rögzítő agyfájlnak. Brice Taylor és az agykontroll Brice Taylor is a trauma okozással végzett agykontroll kísérletek egyik bátor túlélője. Ehhez járult volna a nem kívánatos nyilvánosság a tömegtájékoztatási eszközökben. amit a "Trance Formation of America" című könyv néhány közéleti személyről állít. akkor az illetékesek a nyilvánosság nyomásának engedve felelősségre lesznek vonva.egész sora ellenére. "Thanks for the Memories" (Köszönet az emlékekért) című könyvében Taylor ezt írja: "Amiről az önök többsége nem tudhatott. mint egy komputer azért. Egyelőre azonban a felelősségre vonás elmaradt. Ez a trauma-okozással szabályozott technika képes létrehozni számos elkülönülő "személyiséget" ugyanazon személyen belül. halálközeli állapottal való kísérletezés. mert csak ezek 28 . arra utal. Az átlagpolgár azt feltételezheti. a váddal illetetett közéleti személyiségek sem vették igénybe az igazságszolgáltatást azért. Ezek az elkülönített személyiségek csak azon személy számára hozzáférhetőek. hogy különböző specifikus feladatokat lássanak el. hogy milyen kínzásokat kellett elszenvednie olyan ünnepelt közéleti személyiségektől. hogy a jogi eljárások további tényeket tártak volna fel és esetleg megerősítették volna az állításokat." Brice Taylor is . hogy tisztázzák magukat a két szerző által leírt vádak alól. Azaz. a bio-elektromágneses frekvencia-gyógyászat. agykutatás. a közvélemény nyugodtan ignorálható. illetve eltusoljanak kényes ügyeket.és térben való utazás formájában létezett és létezik.. megírta kellően dokumentálva élettörténetét részletesen beszámolva arról. amelyek őket politikai pozícióikhoz juttatta.mesterségesen előidézett Multiple Personality Disorder-ben (tudathasadásos személyiségzavarban). Minthogy a könyv szerzői halálos fenyegetések közepette éltek. Így beprogramozható az egyik elkülönített személyiség szex rabszolga-prostituáltnak. a génmanipuláció.. s ehhez képest mindennapi felfogásunk elavultnak számít. az 1947-es nemzetbiztonsági törvény. De elmaradtak a megvádoltak részéről a könyv szerzői ellen szükségessé vált jogi lépések is. hogy a megvádolt közéleti személyek hallgassanak és passzívak maradjanak. Azok a háttérhatalmi struktúrák. Az amerikai vezetők. hivatásos orvosok és tudósok által összegyűjtött technológia. amely lehetővé tette a kormányzat és az igazságügyi szervek számára. mai nevén Dissociative Identity Disorderben (tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedett. hogy a társadalmi hierarchiában. hogy évekkel ezelőtt a Hidegháború kezdetén ún. hogy ezt a hallgatást és passzivitást megengedhették maguknak. az az. hivatásos szakemberek és vezetők egy titkos csoportja engedélyt kapott gyanútlan amerikai lakosokon végzett kísérletekre azért. Tehát nagyon nyomós okok szóltak amellett. agykontroll. hatalmi struktúrában elfoglalt helyük valójában már nem az állampolgárok döntésén nyugszik. az idő. Az a tény. Miután átélte a csúcstechnológiával gyakorolt kísérletezést. aki ismeri a speciális kódjelzéseket. Ezért az állampolgárok véleménye. mint Bob Hope. a parapszichológiai kutatások. Ezek az elkülönülő személyiségek önállóan programozhatók. azok továbbra is bíznak bennük és e körök számára nem számít diszkvalifikációnak mindaz.Cathy O'Brienhez hasonlóan . hogy ha napvilágra kerülnek a könyvben leírt visszaélések. hogy "nemzetbiztonsági érdekekre" hivatkozva cenzúrázzanak. a nyilvánossághoz menekülve kerestek védelmet. valamint annak 1986-os kiegészítése annyi kiskaput hozott létre.

Amikor titkos életem emlékei kezdtek benyomulni a tudatos agyműködésembe. és ahogyan azt a testemben éreztem . hogy újra felidézzem ezeket a tapasztalatokat teljes részletességgel. mielőtt ténylegesen szponzoráltak vagy eladtak. Számos ilyen showműsorban felléptem. "Az agykontroll rabszolgák piacán az elit tagjai felkeresik az aukciókat. hogy abba kellett hagyni a "master degree"-ért folytatott egyetemi tanulmányaimat és mindennap fel kellett keresni orvosomat folyamatos terápia keretében.. ketrecekbe és koporsókba. amelyek a programozás révén nem voltak hozzáférhetőek a saját maga számára.. gyermekprostitúcióra kényszerítette. Végül is eladták egy "rabszolga-aukción". lelki megrázkódtatásoknak. bár zavaros emlékképeket. mivel apja folyamatosan megerőszakolta. Ez arról szól. Éveken keresztül naponta kínos pontossággal dokumentáltam emlékeimet azért. hogy teljesen felborította mindennapi élettevékenységemet. Amire emlékeztem olyan messze volt attól. be-és kikapcsolni) az adott elkülönült személyiségbe beépített programot. Olyan mértékig. "Apám éveken át rituális jellegű brutális fizikai és lelki kínzásokkal gyötört." Brice Taylort kényszerítették. forrasztó készülékeken és állatok hajtásához használt ösztökével. Csaknem megfulladva. amit ezek a 'személyiségek' megtapasztaltak és átéltek. amiről azt hittem.írja könyvének bevezetőjében.. Amikor emlékezete ismét működni kezdett. nemcsak az agyamban. magányosan. sok olyan tolakodó emléknyom villant fel.hogy mélyen megrázott. Elektrosokkot kaptam. amely visszaáramlott a tudatomba. Sok évig tartó terápia és gondos kezelés révén Brice Taylornak sikerült rekonstruálnia saját emlékeit. Később sztriptíz következik. és ez tette lehetővé. Így tudtam megőrizni némi hasonlóságot a valódi személyiségemhez. és pornográfia készítésére használta. Kifinomult módszerekkel hipnotizáltak és elektronikusan programoztak. miközben közölte velem. mert azokat a rituális kínzások és tudatmanipulációk elrejtettek előle. hogy hogyan hoznak létre egy emberi robotot. hallottam és a szagát érzékeltem. Ez addig a pontig haladt. Többek között bezárt szekrényekbe.. mindazon keresztül. "Az a képzés.. hozzátéve "az információk többsége egyszerű kópia. és ezért éveken át arra kényszerültem." Brice Taylor visszaemlékezései 14 évet fognak át. tűket szúrtak az érzékeny testrészeimbe." ." Brice Taylor memoárja éveken át tartó gyötrő visszaemlékezés az átélt események részleteire. elektromos vezetékeken. bepillantás az eseményekbe programozott 'személyiségek' szemén keresztül. amelyek első látásra gyermek divatbemutatóknak látszanak. amelyben irányítóim részesítettek visszalőtt rájuk.segítségével lehet működtetni (aktivizálni. Kislányként Brice folyamatosan alá volt vetve traumáknak. megdöbbentő történet bontakozott ki saját maga előtt is: "Amit ön olvas ebben a könyvben. megfosztottak az élelemtől és az alvástól. testi és lelki sérüléseknek. Megkíséreltem megérteni és megtartani mindazt az információt. hogy átéltem . de a testemben is. amelyeket őriztem. amelyet gyakran szó szerint lemásoltam a saját magán-újságjaimról. hogy itt hagy meghalni. A programozás eredményeként szinte tökéletes fényképezőgéphez hasonló memóriára tett szert. hogy a legapróbb részletekről is be tudjon számolni. Kábítószereztek. hogy minden egyes emlékemet . amely arra kényszerített. Brice Taylor felvett név. hogy kínzási rituálékon és orgiákon vegyen részt." 29 .leírjam.. hogy kiválasszam a gyakran eleven.úgy. ahogyan azt lelki szemeimmel láttam.

Richard Nixont. Mindig kísérletet tett arra. a Trilaterális Bizottság. hogy fültanúja volt olyan beszélgetéseknek. hogy olyan szituációt teremtsen. a CIA emberi robot technológiájának legújabb. Taylor később megtudta. amelyben a Council globális méretekben tartotta kézben a teljes ellenőrzést. hogy a Project MONARCH Beta-típusú programozásán átesett személyeket nevezték "milliódolláros babáknak". ami a Council-t illeti. felkészítve őt arra. ahol az Egyesült Államok elnökének és más magas rangú politikusoknak felkínálták az "escortok". Mint már utaltunk rá Kissinger élő személyi komputerként használta Brice Taylort. Charlie mutatta be Brice Taylort Henry Kissingernek. amelyre szükségük volt. A Project MONARCH keretében kiképzett "Presidential Model" ("Elnöki model") szolgálatainak az igénybevétele egy estére az 1960-as években 1200 dollárba került. anyád idejöjjön" történetén alapuló agykontrollon. Taylor keresztülment a NASA (National Security Agency . egy életre szóló tervet. mert övé volt ugyan a pénz és a hatalom. valamint az "Óz a varázsló". mint egy játékot. "Apád. a későbbi Olin Alapítvány létrehozója és elnöke. melynek várható kimenetele 30 . Brice Taylor ilyen minőségben kiszolgálta John F. Neki volt az a tehetsége. Henry Kissinger Brice Taylor-t az ő "egymillió dolláros gépének" nevezte." E sorok írója a "Council"-t. Brice Taylor részletesen ír könyvében a "Council"-ról (a "Tanácsről"). Bátorították őket. de nem volt sajátja az a mélyenszántó gondolkodás. amely 1921 óta a háttérhatalom legfontosabb koordináló intézménye. Könyvében Taylor leírja. "Henry volt a legnagyobb kutya. Brice Taylor "tulajdonosa" a közismert színész és komikus: Bob Hope volt. A Council szemében Rockefeller inkább nélkülözhető volt.Nemzetbiztonsági Hivatal) által kidolgozott magasabbszintű agykontroll programozáson is. hogy egy másik szponzora. a Royal Institute of International Affairs-zel (Királyi Külügyi Intézettel) együtt. legmodernebb termékeit: a programozott szex. élő memóriának. hozzáférhetővé téve az agyában létrehozott információs fájlokat az Energia Bizottság. Ezen túlmenően a hatalmi elit szexuális igényeinek kiszolgálására is felkészítették. mivel ekkora nagyságú közpénzt kellett minden így programozott kísérleti alanyba invesztálni kisgyermek korától a felnőtt koráig. A tudatába elhelyezett szigorúan titkos kormányzati adatokhoz kizárólag Kissinger tudott hozzáférni. ahol a közpénzek szétosztásáról döntöttek. hogy a későbbiekben "mind file"-nak (agy-fájlnak). azaz a kísérőhölgyek szolgálatait.és hírszerző-rabszolgákat. a Külkapcsolatok Tanácsa. a Council on Foreign Relations-zel (Külkapcsolatok Tanácsa New Yorkban) azonosítja. valamint a Képviselőház azon tanácskozásain. akit Charlie nagybácsinak hívott: Charles L. Kennedy-t. a Federal Cartridge Company tulajdonosa. Beceneve: "a million dollar baby" (milliódolláros baba) volt. aki folytatta agykontrollprogramozását. hogy szexuális és emocionális szükségleteik kielégítésére ezeket a társalgó hölgyeket vegyék igénybe a kívülállókkal folytatott ilyen kapcsolat helyett. amit Henry-ben megtaláltak. a NATO. mint prostituáltat. Kissingerről még a következőket írja Taylor: "A színfalak mögött Henry ellenőrizte a külkapcsolatokra vonatkozóan a Külügyminisztérium által hozott döntéseket és akciókat. Lyndon Johnsont. információ-raktárnak használja a személyi komputerhez hasonlóan. Horn volt. Úgy tekintették mindezt. Később felfedezte.Nos. a City of Londonban működő ikerintézményével. Gerald Fordot és még kormányzóként Ronald Reagant. és aki gondosan előre kidolgozta a stratégiai terveket és rendszerint el is érte a kívánt eredményeket. amely a színfalak mögül irányítja a világpolitikát és a globális eseményeket.

majd hipnózis utáni szuggeszcióval . amikor vadászott rá George Bush Bob Hope-nak a Jordan Ranch nevű birtokán. hogy ehhez az ún. Szerencsétlenségére nem sokáig kellett várnia. azaz "a legveszélyesebb játék". George Bush. amit "Bush-baby"-nek neveztek. aki Jessica Wilcox néven látta meg a világot. minthogy ezidőtájt a mi újonnan választott alelnökünk. hogy Reagan elnöksége idején az alelnök. hogy Cathy O'Brien is beszámol könyvében ehhez hasonló történetről. és Kelly-t olyanná formálták. Gilbert Jensen-nel. később pedig saját modell ügynökségét is megalapította. Candy Jones. Az agykontroll az egyik végső eszköz a világuralom megszerzéséhez: "Megtanultam. az igazság és a szeretet. Ennek a vadászatnak a neve volt "The Most Dangerous Game". hogy egyfajta spirituális háború folyik Földgolyónkon. mint "Presidential Model"-t. hogy ő is a nyomdokaimba léphessen és használhassák. Marschall Burger-nek dolgozott.véletlenül vagy sem .véletlenül vagy sem . átadják neki a továbbítandó információt. és sikeresen működtette. Ezek az álnevet viselő doktorok kémpszichiáterként álltak a CIA alkalmazásában. Emlékeztetjük olvasóinkat.szintén Kelly-nek nevezték. A hírszerzés titkos világának a határszélén mozgó Candy Jones kapcsolatba került Dr. Kormányzati forrásokból származó értesülések szerint.beszámol egy esetről. hogy különösen fogékony alany. úgy látja. O'Brien leányát . aki kezelésbe vette őket. amit én kaptam. feltehetően a CIA számára. A következőket írja szó szerint arról. Brice Taylor is . nem kellett emlékeznie a nevükre.végül is lehetővé teszi. hogy irodája titkos levélátadó hely ("mail drop") lehessen egy másik kormányzati ügynökség.írja Taylor könyvében. vagyis id. hipnotizálta Candy Jones-t és úgy találta. Az FBI egyik munkatársa arra kérte: járuljon ahhoz hozzá. hogy hallani lehessen bennünket. E felkészítés során álcázott technikával hipnotizálják a kiválasztott személyt. aki viszont Dr. egy láthatatlan küzdelem az életekért. hogy rögzítse az emlékezetébe. Így vált a CIA agykontroll programjának az egyik kísérleti résztvevőjévé. hogy a szabadság nem szabad. az igazi spirituális erő és kiállás segítségével." Alátámasztja ezt a gyermekek elleni bűnös eljárást az a másik könyv is. Ez ambicionálta és ösztönözte őket. Titkos futári szolgálat teljesítésére készítették fel. Ismétlődően kínozták és traumatizálták a jelenlétemben abból a célból." . Ezt az üzenetet hipnotikus eszközökkel törlik a tudatos memóriából. úgy. mint kísérleti alany Candy Jones. amely elődeinek nem sikerült. mint divatmodell világhírűvé vált a II. "privilégiumhoz" hozzájusson. aki időközben vallásos lett.specifikus kulcsszó használatával - 31 . A mélyen hazafias Candy Jones elfogadta ezt az ajánlatot. amint azt később meg tudtam egy korábbi CIA-alkalmazottól. miként traumatizálta Kelly nevű leányát: "Éveken keresztül Kelly szorosan kapcsolódott ahhoz a traumához. Jensen azzal az ürüggyel. így bárki is volt. amelyet Cathy O'Brien írt: "Trance Formation in America" és amelyet az előzőekben már részletesen ismertettünk." Brice Taylor könyvének egyik fejezete a "Baby Monarchs Are Born" (Monarchs bébik születnek) címet viseli és ebben azt állítja. Brice Taylor. A kínzással fragmentálták a pszichéjét azért. hogy a globális elitnek ez a nemzedéke nyerje meg azt a játszmát. és küzdelembe kell bocsátkoznunk nem erőszak és háború útján. világháború idején. pedofil volt. hogy létrehozzák benne a tudathasadásos személyiségzavar állapotát. a szabad akaratért. George Bush pedofil volt. a "Bush-baby"-khez sorolt kislányokat Kelly-nek nevezték el. de a tudás. hogy munkavállaláshoz szükséges interjút készít. hogy engem "vonalban tartsanak".

a pszichiáterektől. Nebel. kemény. A három fiát nevelő Candy 32 . Még kínzás hatására sem árulja el az üzenetvivő. hogy ő mit is tud. mint a védelmezője. Candy meg volt lepődve. agresszív. Amikor viszont Arlene-ként viselkedett. hogy 1972. hogy most a CIA számára dolgozik. a népszerű médiaszemélyiség feleségül vette az akkor már 47 éves és nemzetközileg is ismert divatmodellt. ismét egy ilyen furcsa személyiség változás állott elő. hogy egy másik személyiség és egy másik hang áradt belőle. Gilbert Jensen-nek kellett átadnia. ami Candyben lejátszódott és a nyomok az amerikai központi hírszerző ügynökséghez. de ez válással végződött. hogy csatlakozzon a titkos tevékenységhez. és akivel újból 1960. és egy teljesen más asszony állt előtte. Gilbert Jensen-nel. hogy new yorki üzletét "mail drop"nak használhassák. november 16-án találkozott. feltegyen neki néhány egyszerű kérdést. nem érzékelte. Néhány héttel később végül is elmondta férjének. Nebel ismét megtapasztalta ezt a transzformációt. Jane Mansfield és Marilyn Monroe előtt. Egyik ilyen fantázialény volt Arlene. Ezen túlmenően félt az orvosoktól. Nebel egész éjszakán át tartó rádió show műsorai több millió hallgatót vonzottak. a férj felfigyelt. minden alkalommal Arlene jelent meg Candy-ben. 1946-ban érdekházasságot kötött Harry Conover divatcárral. akkor garantálva van a maximális biztonság. Amikor Nebel erre rákérdezett. Ha a hipnotizáló létre tud hozni egy ilyen futárt. hozzá téve. Az egyik ilyen levelet San Franciscóban Dr. és feltűnő szépségű szőkeség volt. ami kínai. Így született meg a "The Control of Candy Jones" (Candy Jones ellenőrzése) című könyv. hangja megváltozott. hogy Candy halálosan retteg mindentől. december 31-én Long John Nebel. aki pont az ellentéte az igazi Candy-nek. Candy teljesen másképp viszonyult hozzá. arra a kockázatos lépésre szánta rá magát. akire halványan emlékezett. akkor rosszmájú. akit mindössze 28 napi ismeretség után vett feleségül. és ekkor találkozott Dr. hogy mi van elrejtve a tudatalattijában. hogy üzleti útjai során levélküldeményeket továbbítson az FBI számára. A házasságból származó három fia vele maradt. Ekkor kezdett képzeletben különböző figurákat teremteni a maga számára. Candy 1945-ben a Fülöp-szigeteken turnézott. aki amatőr hipnotizőr is volt. hogy az FBI számára dolgozott. a CIA-hoz vezetnek. gúnyosan és hűvösen. Arlene sok tulajdonsága az anyjáéra hasonlított. Candy Jones titkára fokozatosan úgy derült fény. Nem engedték. Nebel rájött. amelyet Donald Bain írt a szalagra rögzített vallomások alapján. amire Nebel. hogy ez anyagilag is igen kedvező. hozzátéve. Candy Jones-t. és szarkasztikus volt. és Oaklandban van az irodája. akkor szeretetteljes. 1960-ban kereste fel régi ismerőse egy nyugdíjas tábornok. mert valamennyien használtak gyógyszereket. Szülei nem éltek jól. Miközben otthon lefekvéshez készültek. hogy kapcsolat állhat fenn Candy másik személyisége és titokzatos útjai között. aki a többi képzeletbeli személytől eltérően végig vele maradt. Candy igen rövid idő alatt elveszítette természetes báját. Jessica Wilcox 1925-ben Atlantic City-ben született. amikor beteg lett. mint a másodlagos személyisége. mert nem tudja valójában. aki mély hangon beszélt. Ekkor gondolt arra Nebel. Nebel arra is felfigyelt. hogy hosszú története van annak. Amikor vacsorázni mentek. Durván. Az általa megszemélyesített szépségideál igen divatos volt Grace Kelly. Ez volt az a hang. Ehhez hozzájárult és abba is belement.lehetővé teszik az így elrejtett üzenetnek az előhívását. Felajánlotta Candy-nek. Jensen közölte vele. Amikor a drogok kerültek említésre. hogy más gyermekekkel barátkozzon és gyakran el volt zárva egy sötét szobában. Az esküvői partin Nebel rendkívül érdekes változást figyelt meg újdonsült házastársán. Amikor Candy igazi önmaga volt. aki engedélyt kért arra. barátságos és elbűvölő volt. hogy időnként el kell majd távoznia anélkül. és magnetofonra rögzítse a kapott válaszokat. hogy Candy-t transzba ejtse. őt pedig bántalmazták. hogy ennek okát megmondaná. durva.

Candy kinézésre is Arlene-vé alakult át. Megtanították rá. amikor parókát viselt és különböző stílusú kozmetikai kikészítéssel elváltoztatta a külsejét. Így demonstrálta módszerének a sikerét 24 orvos előtt a CIA központjában Langley-ban. hogy Arlene hangjával és modorával Jensen képes volt rávenni Candyt különböző kísérleti feladatok teljesítésére az Egyesült Államokban és külföldön. hogy hogyan öljön csupasz kézzel. A titkos képzési menetrend szerves részét képezte a perverz szexualitás. kábítószerezték. kivéve azt. hogy felkereste Jensent és átadta a rábízott iratokat. Ekkor találta meg benne a lelkemélyén rejtőzködő Arlenet. 33 . amit Churchill "pervertált tudomány"-nak nevezett a régi stílusú hírszerzési rendszer keretén belül. miként viselje el a fájdalmat és legyen képes ellenállni a kihallgatási technikáknak. és kínozták különböző összejöveteleken. hogy megerősítést nyert. lefektették.vagyis virtuális zombie meglátogatott különböző kiképző táborokat. Jensen célja tökéletes hírtovábbítónak a létrehozása volt. Candy nem akarta elhinni. Itt elektromos árammal kínozták. Candy-nek azonban fogalma sem volt arról. aki semmilyen körülmények között . és a kommunikációt. és még nők is használták szexuálisan akarata ellenére. A lényegi szereplő Nebel. hipnotizálták. hogy Candy ezt valahogy mégis csak elhárította. A hipnózison túlmenően nagy hatású gyógyszereket is beadott neki intravénásan. másrészt Jensen és Candy. de úgy tűnik. Nem lehetett biztos abban. és tudatos élete ismét folyamatossá vált. az álcázást. Ez a művelet igen jól meg volt szervezve.beleegyező választ adott. Amikor a feladatot elvégezte. Orvosi vizsgáló asztalon Gestapó módszerekkel vallatták. amelyeket Candy hipnózis alatt maga mondott el Nebel kérdéseire válaszolva. katonai támaszpontokat és titkos orvosi létesítményeket egész Amerikában. a közelharcot improvizált fegyverekkel való bánásmódot. Többször is jelen volt a büszke Jensen oldalán. hogy Arlene-t oly mélyen kondicionálta.még kínzás hatására sem . Jensen óvatossága ellenére ez mégis megtörtént. Jensen létező személy és valóban olyan fajta tevékenységet folytatott. Jensen visszahozta őt a transzból. hogy nagy kockázatot vállal. Candy-t Arlene-ként kétszer is Taiwanra küldték futárszolgálatra. hogy vajon Arlene nem jelenik-e meg parancs nélkül is Candy Jones mindennapi életében. Minderre nem a kommunizmus elleni harchoz volt szükség. Egyrészt Arlene és Nebel. hogy fájdalmat. hogy Arlene előre került Candy tudatában és csaknem teljesen átvette személyiségének az irányítását. hogy máshol is járt és mást is tett. és Jensen csak árnyékfigura. Jensen a programozó és kontrolláló elmegyógyász tudatában volt. Ezzel elérte. egy előadás alkalmával. hogy parancsára akár meg is ölné magát. Kiképezték a titkos tevékenység minden változatára. Ezekről a magnószalagokról évek múltán Donald Bain színpadi drámát írt négy szereplővel. mint az ő normális élete. Jensen elsők lépésként hipnotizálta. hogy ő maga átment ezeken a tapasztalatokon. hogy Jensen égő gyertyát helyezett Candy-nek a nyitott vaginájába anélkül. amelyeket Arlene elmondott. Candy. Ez sokkal inkább azt példázta. vagy félelmet tanúsított volna. de nem tört meg. mint a narko-hipnotikus tudatbefolyásolás sikeres példája: a tökéletes harcos. A drámának fokozta a hatását az a tény. amit tud.árulja el azt. Jensen azt is állította. Mutatja morális beállítódását az. Gyakran levetkőztették. Mindezt azokról a magnószalagokról tudhatjuk. mint Arlene . beleértve a robbanószerek használatát. Maga Jensen is közeledett hozzá hipnózisban. Arlene természetesen egy fantázia-lény Candy fejében. Ez tette lehetővé. ahogyan az Candy elmondotta. hiszen végül is az egész történet így került fokozatosan napvilágra.

olyan tudatmódosító kisérleti programnak lett alávetve. hogy az első kísérletek vele akkor kezdődtek. amelynek léte és működése meghazudtolja a természet és a társadalom demokratikus és szociális szemléletét. Andy Pero úgy véli. Minden valószínűség szerint a Jensen álnév alatt rejtőzködő kísérletező pszichiáter a beindult MK-ULTRA program keretében tevékenykedett. a Montauk Project keretében. hogy a kísérleti alany tegye meg. hogy az új program nyomán eltűnnek az ösztönös gátlások és a "de én nem tudom. illetve e három módszer kombinációjával rendkívüli tulajdonságokat fejlesztettek ki benne. Az történik.. Felvillanó emléknyomok arra utalnak. Öt éves korában Münchenbe került. Andy Pero először 1998. és így el lehet vele érni emberfeletti tulajdonságok létrehozását. Ezen keresztül el tudják távolítani a félelmet. de én félek. amelyeket aztán egymástól függetlenül lehet programozni. hogy akaratlanul úgnevezett "Manchurian Candidate"-ként is felhasználták. hogy bizonyos kísérleti kínzásokon már két éves korában is keresztülment. amely elválasztja az agy működését a test működésétől. A program arra irányul. "Project Superman" . Ők korábban a koncentrációs táborokban végeztek agykontroll kísérleteket. amit mondanak neki. hogy Candy Arlene-ként sokkal több kísérleti küldetést teljesített Jensen számára. és ne gondolkozzék. majd a szétválasztott tudatrészeket újra programozzák. a Monarch és a Montauk Project-et a kormányzat finanszírozza. Preston előadássorozatára Philadelphiában került sor. rejtőzködő szférájába. mint amennyi valaha is felfedezésre került. Donald Bain úgy látja." típusú válaszok. Candy annak a határterületnek a részesévé és áldozatává vált. Lényegében úgy kezelik az emberi tudatot. hogy az emberi agy normális impulzusait. világháborút követően számos egykori náci tudós érkezett az Egyesült Államokba a titkos szolgálatok útján. valóságfeltáró kérdéseivel. Preston Nichols különleges vendégeként. valamint a Jose Silva nevével fémjelzett relaxációs tréninggel. Candy Jones akarata ellenére belekerült a hatalomnak abba a misztikus. Andy Pero tréningjét. és el tudják érni.. Az ehhez hasonló tudatmódosító programokat. Ezen túlmenően Pero azt is állítja.Donald Bain könyve vált a mintájává Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című és Annie McKenna "Paperclip Dolls" (Kivágott papírbabák) című könyvének. augusztusában hozta nyilvánosságra élettörténetét. Mindkét szektor életbe vágóan fontos volt az amerikai katonai ipari komplexum és a mögötte álló szervezett pénzhatalom számára az 1950-es és 1960-as években. az emóciók normális folyamatát szétválasztják. amikor két és fél éves volt. Andy Pero anélkül. Áttekintve az 1960-as években a hivatalában eltöltött munkaidőt kiderült. és tűket szurkáltak a fülébe illetve a nemi szervébe. Ezeknek a kísérleteknek az a célja. hogy a tudatot különböző önálló részekre hasítják. mint egy komputert. A II. hogy üzleti út címén igen gyakran volt távol és semmiféle megállapodást nem kötött. hogy genetikus manipulációval trauma okozásával végzett agykontrollal. egy német nyelvűbe és egy angol nyelvű amerikaiba járt. hogy olyan extrém traumának vessék alá. hogy ehhez hozzájárult volna. tudatmódosító "kezelését" a New 34 . román és cseh felmenőkkel rendelkező Andy Pero a nevadai Fallonban született 1969-ben. ahol találkozott az amerikai hírszerzés és az orvosi. Az egészre pedig ráborul Jensen árnyékfigurája. pl. Apja az ottani légi bázis helyettes parancsnoka volt. amely a Monarch Project elágazásának tekinthető. amikor is elektrosokkolták. pszichiátriai szakma.Andy Pero története A magyar. ahol két különböző óvodába. Pero azt állítja. Bain szembe állította a Cathy agyában lévő képzelebeli világot John Nebel egyre mélyebbre hatoló. Ezt úgy érik el.

Egyes különleges kiképzési feladatok során F-16-os gépekkel elvitték Rochesterből az Egyesült Államok délnyugati sivatagos területére. miközben egy zárt víztárolóba helyezték és azt az utasítást kapta. hogy több ezer más gyerek és felnőtt ment át ilyen kísérleteken. Andy Pero azt állítja. hogy létrehozza saját lelki laboratóriumát a Silva agykontroll segítségével. Perot bekapcsolták a "Montauk chair" ("Montauk szék") nevű kísérleti programba is Camp Hero-ban. Azok lettek a "Montauk-fiúk". Ezek a fiúk. mert a macskához hasonlóan hajtotta végre: nyugodtan. és ezáltal öngyógyítást. Ennek ellenére nem tartották különösebben okosnak. Őket feláldozhatónak minősítették. végül már sikeresen leugrott egy épület tetejéről. Mivel Andy kiválóan szerepelt a Silva-féle kiképzésen. Amikor tudatkontroll alatt volt. mivel az elektrosokk kezelések következtében dadogott. Az ugrásai azért voltak sikeresek. amelyek bármely elszenvedett sérülést képesek gyógyítani. hogy ugorjon le egy létráról csekély magasságból. El tudott végezni több száz fekvőtámaszt. Andy Perot édesanyja még 10 éves korában beíratta a Silva-féle agykontroll kurzusra. Majd fokozatosan növelték a magasságot. Programozásának döntő része a New York államban lévő Rome helység légi bázisának a nagyméretű laboratóriumában folyt. hogy a víz alatt lélegezzen. és ezáltal emberfeletti erőre és önuralomra tegyen szert. Sokan meg is haltak ezek során. a két egyenruhás egyik alkalommal közölte is vele: "hallottuk. kizárólag arra koncentrálva. Andy Pero ekkor találkozott először két különösen viselkedő egyenruhás személlyel. emlékképek felidézését. de később a két férfi fontos szerepet játszott valamennyi tréningjén egyetemi évei egész időszakában. A nők szexprogramozását a New Jersey-ben lévő Paramus-ban végzik. Megtanulta. Erre jó példa Cathy O'Brian élettörténete. és rendkívüli körülmények között is életben maradjon. amely a New York Államhoz tartozó Long Island sziget Montauk nevű városkájában van. és így válnak irányított tudatú ügynökökké. ahol speciális katonai kiképzésen 35 . hogy számos alkalommal elektrosokk kezelést kapott. Az itteni kísérleti alanyok 99 %-a akaratlanul vesz részt ebben a programozásban. A Silva-módszer önhipnózisnak is felfogható. de intelligencia hányadosa is a legjobbak közé tartozott. A nőket általában szexuális megbízatások teljesítésére is használták. ellazulást. hideg fejjel. akik a legszigorúbb programozást is túlélték. amelyet több mint fél órán át megállás nélkül volt képes csinálni. félelem nélkül. Andy Pero nemcsak a különböző sportokban tűnt ki." Először még nem fogta fel e kijelentés értelmét. Vagy egy padlásszobába vitték fel. szuper katonának és merényletek végrehajtójának lettek kiképezve. A kiképzők hipnotikus önkívületi állapotában közölték vele. már vissza tud emlékezni arra. sőt a tudatunk erejével történő kanálhajlítást is meg lehet tanulni. vagy pedig a könyvtár legfelső emeletére. Ennek eredményeként több alkalommal is csaknem megfulladt. hogy a legmegfelelőbben érjen talajt. és az agyában kísérletileg létrehozott öngyógyítási képesség segítségével tudta visszanyerni eszméletét. akik aztán rendszeres időközönként felkeresték. amelynek keretében meg lehet tanulni a különböző tudatszintek bekapcsolását. amíg hitt a feladat végrehajthatóságában.York államban lévő Rochester Egyetemén végezték. hogy elviseljen minden képzeletet felülmúló fájdalmat. Kényszerítették. Egy napon számunkra fogsz dolgozni. hogy bizonyos nagyon különös képességekkel rendelkezel. szinte bármit végre tudott hajtani egészen addig. amely tele van szuper-hatékony gyógyító eszközökkel. Duncan Cameron az egyik ilyen személy. valamint a különböző sportokban. Amióta fokozatosan helyreállt emlékezetének a működése. illetve fiatalemberek futárszolgálatra. sőt kisebb magasságban repülőgépből is ejtőernyő nélkül.

amely kör alakúan van elrendezve. Ezt a bizonyos kísérleti széket arra is használták. Preston Nichols több könyvet is írt a Montauk Project-ről. A"chair (szék) program" működtetője gondolkodik. akkor a komputer bekapcsolta azt a szimulációs programot. amelyet kijelöltek a számára. Kiképzése arra irányult. és így nem is emlékezett vissza a történtekre. hogy felerősítsék a különleges módon összpontosított gondolatokat a működtető gondolatain alapuló háromdimenziós ábrák felidézésére. hibátlanul hajtsa végre a kapott parancsot. hogy pontosan lőjön és habozás nélkül. A Montauk chair program során elválasztják az agy működését a test működésétől. és egy komputerhez továbbítja. kifeszített esernyőhöz hasonlító antenna felfogja. illetve azt követően 1992-ig. Megemlít egy esetet. és végül már egész könyvtárnyi program állt rendelkezésre a különböző történelmi időszakokról. hogy amikor egy bizonyos időpontra vonatkozóan megjelent a gondolat.különleges akadályok leküzdésén kellett részt vennie. mély hipnotikus programozás keretében. hogy egy teherautó is keresztülhaladjon rajta. Az egyik ilyen időutazási kísérlet neve volt a "Project Southern Cross" (A "Dél-Keresztje program"). Ezt követően. amelynek a nagysága 5-6 méter körüli. amikor a Föld kiindulópontjához érkezik. A kísérletben résztvevők azt a feladatot kapták. majd egyre nagyobb mértékben visszatérni.a szék fölé helyezett.vagy gilisztajárathoz hasonló nyílás. amikor is memóriáját törölték. hogy szállítsanak hírközlési eszközöket. hogy mi történt vele. Más alkalommal egy repülőgép anyahajón találta magát. miközben a Montauk chair-ben ült. azaz egy kukac. Csak akkor kezdtek emlékei foszlányokban. idő-bejárat") készült. Ennek célja az volt. és ez bolygónknak az a pontja. meg tudja tisztítani és természetesen tölténnyel feltölteni. Ez a különleges komputer úgy volt programozva. amely arra az időpontra vonatkozott. de ő valójában semmire nem emlékezett. amelyet a kísérleti alany az agyában elgondolt. A kiképzések után visszavitték az egyetemre. amikor Duncan Cameron létrehozott egy szörnyet. hogy milyen gondolat került felerősítésre. fegyvereket és az 1940-es években gyártott technológia 36 . A szék. és vibrációs energiáját . Andy Perot arra is megtanították. ahol a Föld bioritmusának a tengelye található. függetlenül attól.vagyis a gondolkodás során keletkező bioelektromos energiaváltozásokat . hogy a szövetségesek megnyerjék a II. hogy összpontosítva vizuális képzelőerejét. ahonnan az időutazást a legkönnyebben végre lehet hajtani akkor. Az így felerősített információ továbbításra kerül szabad energiakristályok hálózatába. Egyik ilyen alkalommal számos fekete ingbe és nadrágba öltözött férfi volt jelent. Ezek a kísérletek 15 éves korától folytatódtak egészen 1988-ig. gondoljon egy meghatározott történelmi időpontra. azaz olyan helyen fekszik. amikor tudatosan törekedett agyműködésének a visszaprogramozására. Andy Pero azt a feladatot kapta a Montauk chair projectben. Egész sorozat ilyen úgynevezett "time portal" ("időkapu. világháborút. rendkívül fejlett komputerrendszerrel és gondolaterősítővel. Az Egyesült Államok kormánya az időutazás módszerével is elő kívánta segíteni az 1940-es évek elején a háború megnyerését. szét tudja szedni őket. Ezt aztán a komputer több százszorosan felerősíti. A Montauk chair keretében fejlesztették ki azokat a képességeket. bizonyos idő elmúltával felnyílt a szobában egy úgynevezett "wormhole". A Camp Hero nevű kísérleti központ Montauk városkában. Montauk Project és a Montauk chair A Montauk chair a Montauk program egyik elágazása volt. és elég nagy ahhoz. amelyben ült össze volt kapcsolva egy csúcstechnológiájú. amelyek megkönnyítik az úgynevezett "időutazást". hogy bánni tudjon a különböző típusú fegyverekkel.

s így leblokkolták memóriáját. de a lényeg valamennyiben az. E cél érdekében már egész fiatal korban kiválogatják azokat. egyetlen álmára sem emlékezett vissza. Az első emlékezést további emlékek előtérbe kerülése követte. miután rájött. Andy Pero így foglalta össze a "Mind Controll" programokkal kapcsolatos tapasztalatait: "Tudatellenőrző taktikáik lényege az agy működésének a megosztása már fiatal korban. Mindez a legmélyebb hipnotikus állapotban történt. akinek az volt a feladata. Egyik alkalommal felkereste a közeli tekepályát és megpillantott egy nagy reklámot. hogy törölje memóriáját. Pero szobatársa mély aggodalommal nézett rá. csak át kellett adnia a nála lévő csomagot. s a leválasztott tudat 37 . Ezeket át kellett adni olyan tervrajzok és utasítások kíséretében. engem hívtak Rhinónak"). kínzásnak. hogy nem a barátja. hogy elektrosokkolják. hogy a tudatalattiban kiderítsék melyek az adott személy legérzékenyebb pontjai. amely az Unknown Magazinban jelent meg. becsmérlésnek és megalázásnak való folyamatos alávetését. hogy az agykontrol-program keretében irányítsa. és elkülönített részekre hasítsák tudatát. és elfelejtse. Gyakran vannak közöttük fegyveres testületek tagjaihoz tartozó családtagok. minthogy "Rhino" az egyik kulcsszó volt. Lorgen-nek adott interjújában. és nem volt lehetősége a kísérleti alanynak arra. hogy elemezze saját helyzetét. és elkezdte kérdezgetni. akik több nemzedéken át rituális bántalmazáson mentek keresztül. amelyek lehetővé tették az eszközök és fegyverek összeállítását az 1940-es évekből való alkatrészekből. Ezt követően a kiválasztott kísérleti alanyokat különböző fokozatú megfélemlítésnek és terrorizálásnak vetik alá. Agyprogramozói tudományos módszerekkel falat húztak fel emlékezése köré. Ezeket aztán felhasználják ellene. amivel rejtett agyprogramját aktivizálták. megtalálta ezeket a jegyzeteit. hogy mesterséges gátakkal körülvett agyában a tudatalatti emlékképek mennyisége olyan szintet ért el. Andy Pero azonban ezt követően is folytatta emlékeinek a leírását. hogy emlékezete fokozatosan visszatér. Andy Pero első emlékképei 1996-ban kezdtek visszaszivárogni a memóriájába.szerinti alkatrészeket. Óvatosnak kellett lennie. "Bowl with Rhino balls" (Tekézzél Rhino kugligolyókkal). Szobatársáról bebizonyosodott. amire mégis apránként kezdett visszaemlékezni. Most azonban ezek kezdtek fokozatosan visszatérni a tudatába. amikor hangosan kimondta "I'm Rhino. amelyen "Rhino"-nak (azaz orrszarvúnak) öltözött figura volt látható. Andy Pero aggódó viselkedéséből megértette. és gyorsan vissza kellett térnie a saját idejébe. és azt reklámozta. hogy szobatársa valójában az egyik melléje rendelt programozó és irányító. amikor egy társával közösen bérelt lakásban élt Atlantában. Ez a reklám beindította Andy Pero memóriáját. mert szobatársa gondosan ellenőrizte. hogy memóriája fokozatos visszatérésének az időpontjáig. akik különleges lelki. Ezért ismételten transzba helyezte. Pero szobatársa felfigyelt. hogy mesterséges tudathasadást váltsanak ki. és ő jajgat a fájdalomtól számos kínzási gyakorlatának egyikén. akkor ezeket gyorsan leírta a maga számára és gondosan eldugta. szellemi képességekkel rendelkeznek. A konkrét eljárás minden személy esetében különbözik. Pero beszámol arról. A tudatbefolyásoló programokat kutató Eve F. Az első kulcsszóval beindított emlékezés azt idézte fel. Ilyen fuvarok alkalmával nem szólhatott senkihez. amikor megint elfelejtett mindent. mintegy 10 éven át. hanem az egyik felbérelt felügyelője. Pero elmondása szerint mindössze kétórányi időutazást kapott a szállítmányok átadására. hogy megáradt folyóként átlépték a gátat. Amikor mégis elkezdte visszaidézni apró részletekben emléknyomait. hogy megtörjék az ellenállását. és továbbra is elrejtette feljegyzéseit. Ez magába foglalja a kísérleti alany traumának. vagy olyan személyek. they called me Rhino" ("Én vagyok Rhino. Andy Pero számos alkalommal részt vett ilyen kísérletekben: az egyik alkalommal Németországba. egy másik alkalommal pedig Angliába kellett csomagot kézbesítenie. Andy Pero úgy érezte. Később.

visszaprogramozójának. Mihelyt behelyezték tudatába a mágikus szót. akinek az agya komputerként működik. akik nem is tudják. az agyműködés és a személyiség elkülönülő részekre. többé nem ura önmagának. Rendkívül fontos e célból annak a tudatában lenni. akik szeretnének a tudatmódosító kísérleti programból kikerülni.tőlük függetlenül működjön. Az agyműködést különböző bonyolult hipnózis technikákkal és parancsokkal ellenőrzik egészen addig. Alapvetően úgy használják a kísérleti személy agyát. Eve Lorgen interjúja "Jared"-del Az interjú készítés idején 59 éves vietnami veterán. Ha mindez kisgyermekkorban történik. Ez szakszerűen tárgyalja mindazt. hogy létrehozzon egy olyan szuper katonát. hogy a kísérleti személyek énjük legmagasabb szintjeit erősítsék. és ezáltal képesek legyenek ellenállni az alacsonyrendű késztetéseknek. szerelmi partnerének. hogy mi helyes és mi rossz. Mindezen okokból rendkívül nehéz bárkiben is megbízni. és annak a közérdeket nagyon is érintő fontos tartalmáról. Hammond arról. majd pedig memóriáját törlik. Pero úgy véli. mint egy biológiai komputert. E célból rendkívül fontos. de akik valójában a tudatmódosító kísérlet végrehajtói. azaz azt az alvó merénylőt. hogy miként lehet létrehozni egy "Manchurian Candidate"-t. mint a "Greenbaum Speech". amit az MPD-vel és DID-el kapcsolatosan egy felkészült pszichiáternek és tudósnak tudnia kell. ellenőröknek) neveznek. kondicionálása és számos elkülönülő tudatrésszel rendelkező személyiséggé való átalakítása könnyebb. C. mert az ő agyába és testébe egy 38 . és aki robotszerűen végrehajtja a kapott utasítást. A beszédre még visszatérünk. Jared. Hammond tartott előadást "Hypnosis in MPD: Ritual Abuse" (Hipnózis a tudathasadásos személyiségzavarban: Rituális erőszak) címmel 1992-ben a virginiai Alexandriában az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Regionális Konferencián. stb. fülkékre. tanárának. fotografikus memóriája van és pszichikus képességei rendkívül fejlettek. Ezen a szakmai tanácskozáson elmondott beszéd a szakirodalomban úgy ismeretes. Ebben a beszédben tájékoztat Dr. és részletesen ismertetjük) Andy Pero röviden annyit mond a "Manchurian Candidate"-ről. és csak azt legyenek hajlandóak megtenni. controllereknek (kezelőknek. Ennek a részprogramnak az volt a feladata. Andy Pero azt javasolja azoknak a kísérleti alanyoknak. Vannak olyan úgynevezett alvó operatív személyek is. hogy különleges megbízatású embereket irányítanak a kísérleti alanyhoz. A legszembetűnőbb azonban az. fájlokra osztása (Compartmentalization of the mind and personality). hogy ő egyike ezeknek a kikísérletezett prototípusoknak. amíg létrehozzák a tökéletes "Manchurian Candidate"-t. 1964-ben a légierőnél vált az MKULTRA Project egyik részprogramjának a kísérleti alanyává. (Erről D. és akik a kísérleti alany barátjának. A kontroll másik módszere. hogy fejlesszenek ki magukban erős küzdőszellemet. akkor már csak ezt a kulcsszót kell kimondani és a kísérleti alany a vele kísérletezők teljes ellenőrzése alá kerül. akkor a kísérleti alany ellenőrzése. akiket handlerek-nek. aki kódszavakkal aktivizálható. hogy milyen feladatok végrehajtására vetették be őket. hogy a kísérleti alany tudatát beprogramozzák. amelyekre rá kívánják venni programozóik. hogy mások mit tesznek és mondanak. hogy a közvélemény szinte semmit sem tud erről a beszédről. lakótársának. amit az adott személy épít önmaga köré. Jared azt állítja. hogy abból a ketrecből kell elsősorban kiszabadulni. amit helyesnek tartanak tekintet nélkül arra. Ez a folyamat a fokozatosan előrehaladó tudatszétbontás. adják ki magukat.

mert a próbán és tévedésen alapuló fokozatos megközelítés módszerével rájöttek. A következő lépés a szív leállítása volt. mielőtt betöltötték ezt a bizonyos entitást. Jared azt állítja. Első lépésként létrehoztak az agyában egy komputerhez hasonló struktúrát ("letöltöttek az agyába egy komputert"). Jared interjújából kiderül. Egy rövid időre klinikai halál állapotát idézték elő. akkor úgy döntöttek. Egyiket a nyakszirtjénél. Ez viszonylag hosszú folyamat volt. a testet előkészítették. aki Jaredtól függetlenül cselekszik. a lélek. Mindez csak akkor tudatosodott benne. Azt követően. Az így létrehozott mesterséges személyiség "David" nem érzett egyetlen emberi lénnyel szemben sem emóciókat. hogy egy teljesen új szimulált személyiséget nem tudnak abba a testbe és idegrendszerbe behelyezni. a következő lépésként létrehoztak egy önálló entitást. vagy a valódi időben lezajló küldetéseken.és térutazásról. Ma már olyan technológiák léteznek. és ehhez hozzáprogramozták azt is: mi az. A letöltés kezdetétől a test szörnyű vonaglásokon. a paranormális jelenségek kutatója. és amelyeknek egy részét más vietnami veteránok is megerősítettek. a harmadikat pedig a gerincoszlop bázisánál (at the base of the spine) rögzítették a testére. hogy napvilágot látott Andy Peroval készített interjúja. Eve Lorgen. Jaredet a vietnami háborúban tesztelték rendkívül kemény körülmények között. a tudati funkció teljes leállításával. Ezek a visszaszivárgó emlékek olyan titkos bevetésekről adtak hírt. Miután a letöltés befejeződött az agy baloldalán. amit "David"-tól elvárnak. csavarodásokon ment keresztül. 39 . amely a rendelkezésére álló intelligencia segítségével különböző szintekre volt emelhető. hogy végrehajtson. és aki azokat az utasításokat hajtotta végre. hogy mit tesz "David". Ezt a testet. Sok kísérleti alany meghalt még azt megelőzően. titkos küldetésekről. Tökéletesen gyilkoló érzéketlen gépezet volt. az emberi agyat és úgynevezett "multiple realities" (sokféle valóság) hozható létre. Jared ezt a beléültetett szuperharcost "David"-nak nevezi.szuperharcos képességeit ültették el alaposan kidolgozott tudományos módszerekkel. három elektródát kapcsoltak Jared testéhez. amelyek Vietnamban és Kambodzsában történtek. Ilyen esetben a kettő szembekerül egymással és összekeveredik. és bizonyos föld alatti létesítményeken végzett tevékenységekre. másikat a váll lapockája között. Lorgen kérdésére Jared elmondta. hogy ezt a pontot elérték volna. hogy ma már a kísérletek túljutottak az egyszerű "Manchurian Candidates". amely már foglalt. Ennek ellenére Jared nem tudja teljes mértékben ellenőrizni. Pontosabban "David" az. hogy először Vietnamra kezdett emlékezni 1986-ban. hogy merüljön bele a "szülőmedencébe". felderítő repülésekről. hogy őrizze ezeket az adatokat. amellyel manipulálni lehet az időt. amikor memóriája lassan ismét működni kezdett 1986-ban. és ez számos bizonytalansági tényezőt jelent nemcsak Jared számára. amelyeket programozói adtak parancsba neki. Mindenfajta drótok. Jared azonban visszaemlékszik más kísérletekre is. torokhangokat hallatva. Amikor ezzel a mesterséges személyiség teremtéssel elkészültek. és visszahúzódva él családjával. elektródák és sok egyéb volt a testhez kapcsolva a fejtől a lábujja hegyéig. amelyekbe be vannak programozva az adott ember fehérjéjének alapvető tulajdonságai). aki már nem engedelmeskedik nekik. azt követően kereste fel Jaredet. amely az agykontrollal kezdődött. majd pedig idő. így időutazásra. és amikor befejeződött. Megjelentek emlékképek dzsungelharcról. Jared személyi okokból nem használja az igazi nevét. hogy eljárásuk sikerült. és ez rendkívül stressz-hatást váltott ki benne. önállóan konstruált egészt. Ezt tudósok végezték. hanem korábbi titkos felügyelői számára is. komputer segítségével a DNS-eiből (dezoxiribonukleinsav molekuláiból. hogy az általuk létrehozott komputer entitást letöltötték. hogy azt Jaredba helyezik. "David" megszületése csak egy kis része az egész programozásnak. hogy ma már programozói sem tudják irányítani. Ezek a hangok egy bizonyos pontnál tudatták a kísérletezőkkel.

mint a férfiak. aki figyelemmel kísér egy meghatározott egyént. Jared soha nem kontrollálta őt. játsszuk most a számjátékot). amelyben valamiféle folyadék volt. Az egyik ellenőre egy magas szőke férfi. "David" fizikai kárt tud okozni megfelelő távolságban. hogy Vietnamban egy csoport-kezelő kapcsolatba akart lépni "David"-dal. Esetenként nőkből álló egységekhez is társultak. hogy a kormányzat. Ebben a folyadékban maradt a test három hónapon keresztül. amit maga után hagyott. egy pedig a jobb füle mögött hátul. tökéletesen kerek alakú golyócskák. A füle mögé beültetett implantátum minden bizonnyal a hallható kommunikáció céljait szolgálta. Jared visszaemlékezett néhány handler-re (kezelőjére). A monitor teremben dolgozó szakértők pánikszerűen menekültek." Eve Lorgen ezután arról kérdezte Jaredet. Egyik alkalommal "David" elment. ott lebegett megzavarodott állapotban. hogy mit tegyen. hogy neki csupán három olyan másik személyről van tudomása. ez a tőle független személyiség a testébe bújva végrehajtott. vagy amit a tudósok annak neveznek. amelyek eredményeként én még mélyebb hipnotikus álomba kerültem. amit "David". ebből kettő a két lábában alul. Ezekre csak fokozatosan jött rá későbbi emlékezései során. ne hazudj). beleértve azt. Keménységük és rendkívüli képességeik arra utalnak. hogy tudomása szerint három implantátum (beültetett szerkezet) van a testében. és előre megérzi a veszélyhelyzeteket potenciális támadói részéről. Amikor valaki még gondolatban készülődik arra. mondta Jared -. éppen csak a bőr felszíne alatt. Az egyik "Cowboy" kódnevet kapott. A nők legalább olyan kemények voltak. Nem víz. aki ehhez hasonló "Super Warrior" programozáson ment keresztül. A füle mögötti szerkezetet már eltávolították. hogy leromboljon egy ellenőrző laboratóriumot. testes és izmos személy volt. Ezután a kezelő/ellenőrző megnevezett egy sorozat számot. hogy esetleg ők is programozott személyek lehettek. és nem írhatta elő neki. gyakran kellett csatlakozniuk más egységekhez azért. hogy feladatukat végrehajtsák. Azt válaszolta: csak arról van tudomása. A talpában lévő mikrochipek pici. hogy neki kárt okozzon. és az újonnan beleültetett mesterségesen programozott idegrendszer működésbe lépett. miközben Jared éli a normális mindennapi életet. Jared kódneve "Rambler" (bolyongó) volt. hogy "David"-nak milyen pszichikus és mentális képességei vannak? Jared elmondotta. Az akció végén az épület felrobbant. A másik kettőnek nem emlékszik a nevére. Amikor titkos megbízatásokat kellett végrehajtaniuk Vietnamban. amire vissza tud emlékezni. A termet fegyveres őrök őrizték laser fegyverekkel ellátva. Három hónap elteltével kivették a testet a tartályból. amely komputer sorokat tartalmaz. de valójában száz százalékos indián volt. Ez egy nagy épület. "David" kiütötte a kezükből ezeket a fegyvereket.amelynek az idegszöveteibe már "David" volt müködtető programként elhelyezve. úgyhogy most már csak az a himlőhólyaghoz hasonló nyom látható. Jared nem tudta megmondani. hogy "Now you know the numbers. Jared végül azt is elmondotta Eve Lorgennek. "Emlékszem. hogy ezt az aktiváló kifejezést vele szemben is alkalmazták. Tisztában van azzal. hanem valamilyen fajta folyadék. "David" erről azonnal tudomást szerez. hogy "David" telepatikus érzékelése pontos. Ez a megfigyelés és az ellenőrzés szupermodern interaktív-típusú rendszereként működött. beletették egy tartályba. és a kifejezések egyike ez volt: "Ok. now lets play the numbers game" (Oké. Egy másik operatív személytől tudom. "David" két helyen is aktív lehet. és ellenük fordította. hogy létezik egy titkos 40 . hogy csak a jéghegy csúcsa. illetve a hadsereg melyik részlege irányította a vele folytatott kísérletet. Jared elmondotta. amíg az "megszületett" és egész idő alatt a lélek. don't lie" (Most már ismered a számokat. ahol minden készülék mellett ül egy ellenőr.

hogy miként használják a különböző agykontroll technikákat és a hipnózist. Hammond említett beszédét. valamint azok. A továbbiakban kivonatosan ismertetjük Dr. Ekkor D. akik nem annak minősülnek. hogy az International Society for the Study of Multiple Personality and Dissociation (A Tudathasadásos Személyiség-és Identitászavar Tanulmányozásával Foglalkozó Társaság) tagjai közül számos terapeutával szorosabb munkakapcsolatba lép. Dr. hogy alaposan felkészült. de a terapeuták a kérdőívére szinte egybehangzóan ezt válaszolták: "Az Ön által megfogalmazott kérdésekre nem ismerem a választ. D. hogy miként reagálnak egyes traumákra az MPD betegek. Eljött azonban az ideje. D. E célból éveken át folytatta kísérleteit. magyarul tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedő betegek kezelésénél. hogy olyan módszereket kíván ismertetni. az "American Bord of Sexology" diplomájával szexterápiából. Ezek 41 . alapítója és igazgatója az Utah Állami Egyetem Szexuális és Házassági Klinikájának. hogy ezt követően már fel fogja tenni ezeket a kérdéseket. Corydon Hammond beszéde Már utaltunk rá. hogy ezzel vagy azzal a beteggel Hammond személyesen is találkozzék. "The Greenbaum Speech" . amelyet orvosokból. Rendelkezik az "American Board of Psychological Hypnosis" klinikai hipnózis diplomájával. hogy Dr. Többen nemcsak a kapott válaszokat továbbították. Corydon Hammond talált egyrészt hasonló. valamint a többi agymosási módszert. Olyan speciális kérdéseket tesz fel. A rituális kínzásról tartott első nemzetközi kongresszuson Chicagóban meglepően sok résztvevő jelezte. hogy részletesebben tud szólni az agykontroll programozásról és agymosás során alkalmazott rituális bántalmazásról. és személyesen is megismerkedett az egyik e témáról írt könyv szerzőjével. Az általa kiválasztott szakembereknek feltette kérdéseit. Corydon Hammond azonban csak Chicago után találkozott az első ilyen betegével. Reményét fejezte ki. Corydon Hammond igen tekintélyes tudományos és kutatói karriert futott be. és a rituális jellegű erőszakról.kormányzat. Nemcsak egyetemi tanár. csupán azt akartuk szemléltetni. június 25-én a Virginiai Alexandriában a Radisson Plaza Hotelben előadást tartott a Multiple Personality Disorder-ben (A tudathasadásos személyiségzavarban) alkalmazott hipnózisról. Ez a felsorolás nem teljes. de már szembesült ezzel a problémával. Corydon Hammond közölte hallgatóságával. Ezen túlmenően megkapta a szakmájában elérhető legmagasabb elismeréseket. de ő szerkesztette a "The American Journal of Clinical Hypnosis" című szakfolyóiratot. D. továbbá a "Utah School of Medicine" associate professzora. Rendkívül kíváncsi volt arra. Ekkor határozta el." Több terapeuta ehhez hozzátette. Corydon Hammond 1992. hogy most már legalább a szakemberek behatóan foglalkozzanak a részletekkel is. hogy így vagy úgy. és a válaszokat továbbítani fogja. D. pszichiáterekből álló hallgatóságának tartott az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Szakmai Konferencián 1992 június 25. hanem ajánlották. amelyeket soha nem intéztem betegeimhez. Corydon Hammond elkezdte tanulmányozni a szakirodalomban e témáról elérhető publikációkat. másrészt csak az MPD esetekre jellemző tüneteket. Erről korábban nem volt hajlandó a nyilvánosság előtt szólni. Be akarja mutatni.-én a Virginia államban fekvő Alexandria Hotel Radisson Plaza nevű szállodájában. amelyeket eddig mellőztek a DID-ben (Dissociative Identity Disorder-ben. csupán kisebb szakmai összejöveteleken és konzultációkon beszélt róla. azaz docense.és szexterápiából. az "American Board of Family" diplomájával házassági. D. kiváló szakemberről van szó. amelynek saját katonai és biztonsági személyzete van a különböző támaszpontokon és titkos helyeken.Dr.

hogy folytassák azokat az agykontroll kísérleteiket. amelyeket a koncentrációs táborokban megkezdtek. azonban nem nevezte meg hallgatóságának. D. hogy valamiféle kommunikáció létezik ezen a területen. A válaszok egy része egybecsengett. A szóban forgó fiatal fiú úgy tudott életben maradni. hogy kiválaszt három rituálisan bántalmazott beteget. úgyis megölik. Velük volt egy tizenéves fiatal fiú. Corydon Hammond dr. hogy a különböző államokban és országokban csaknem ugyanazt az erőteljesen ezoterikus információt kapta Floridától Kaliforniáig. hogy létezik rituális bántalmazás (ritual abuse). részben személyesen tartotta a kapcsolatot. D. vagy vérségileg nem kapcsolódik ilyenhez. 42 . ennek ellenére megszerezhetik ezeket az ismérveket. és akik erről beszélnek. és a Kultusz követői ezért felfigyeltek rá. hogy együttműködött a kísérletezőkkel. Az illető fiú is megváltoztatta a nevét. nagyszabású és egyeztetett kísérlet folyik széleskörű. és kerüljék el a sugalmazással való "szennyeződést". ami hitelesnek fogadható el az agymosást illetően. háromnegyede érintett e programozás által. A rituális kínzással történő programozásra vonatkozó tényanyag természetesen ötven perc alatt nem adható át. találkozott több olyan rituális kínzáson átment beteggel is. Amerikában a náci orvosok a katonai hírszerzés kórházaiban agykontroll kísérletekbe fogtak.pogány rítusok követői . hogy egyre több halálos fenyegetést kapott. Nemcsak rakétatervezők. Corydon Hammond dr. és folytatta munkáját az egyik "Cult Programming" központban.voltak. elhatározta. Ajánlotta nekik. így az általa kiválasztott és megbízhatónak tekintett terapeutáknak átadott bizonyos információkat. világháború végén Allen Dulles és a hírszerző-közösség tagjai még Svájcban felvették a kapcsolatot a német tudósokkal. Konzultánsait arra kérte. amiről addig fogalma sem volt. hogy megosztja értesüléseit többi kollégájával. század fordulóján a sátánizmusba bevezette a kabbalát is. így teljesen pártatlan. Corydon Hammond dr. Mi a "ritual abuse" megkülönböztető ismertetőjele? Ha valaki születésétől kezdve egy bizonyos vallási kultuszban nőtt fel. Két és fél év multán már láthatta. mert ha meg akarják ölni. hogy terjesszék a neve és a forrás megjelölése nélkül. D. Így jött rá. értve ez alatt. Ekkor D. de náci orvosok is Amerikába jöhettek. Erre az óvatos lépésre az kényszerítette. D. De a lényege mégis csak elmondható. Aleister Crowley a XX. akit a hasszidizmus és a kabbala misztikus tradíciói szerint neveltek. Egyes esetekben semmiféle információt nem adott a közreműködő terapeutának. de diszkrét információáramlással. hogy nagyon gondosan fogalmazzák meg a betegnek feltett kérdéseiket. hogy a II. becslése szerint a betegek mintegy fele. Corydon Hammond dr. Részben telefonon. nem tekinthetők sem naivnak. Így értette meg. orvosdoktori fokozatot szerzett. Ezek a náci orvosok sátánisták . hogy mi az. aki egyértelműen magán viselte ezeket a rituális jeleket. Mindezek eredményeként fogalmat alkothatott az országszerte alkalmazott agymosási technikák különböző változatairól. Végül is túltette ezen magát. Ennek a doktornak a nevét széles körben ismerik a betegek. semleges kutatóból fokozatosan olyan kutatóvá alakult át. hogy szülei sem tagjai ilyen kultikus közösségnek. hogy valami jól előkészített. Ugyanakkor egy sor olyan információval is találkozott. és arra utalt.eredményeként hosszú több száz dollárba kerülő telefoninterjúkra került sor. sem ostobának. D. Corydon Hammond dr. Corydon Hammond dr. aki már hitt abban. Ezért döntött úgy. és ennek kapcsán elmondotta. Corydon Hammond dr. D. rátért egyik női betege esetének az ismertetésére. Ezután D. Corydon Hammond széleskörű tudományos konzultációba kezdett 11 tagállamban és egy külföldi országban.

rendszerint a balnál. alkalmanként fehér vagy kék. hogy elektroenkefalográf méréseket végezzenek. Amikor ez a kislány a megfelelően megváltoztatott állapotba került. ahová úgy tűnik egy tűt helyeztek. időrőlidőre megerősítve a felnőtt korban is. egyet a hüvelyébe. vagyis a befolyásolhatóságot. mert csak így tudják elkerülni a büntetést. Ekkor átnézik mit értek el. hogy egérfogót tesznek az ujjaira és kioktatják a szülőket. a CIA-val való kapcsolatra is utalt. Amikor a kívánt agyhullám megjelenik. általában Demerolt. Corydon Hammond dr. akkor erős áramütést adnak neki. Újból adnak neki egy áramütést egészen addig. Egy ilyen "session" (ülés. Néha más drogok is használatosak a programozástól függően. amíg tart a programozás. A kísérleti alanyok beszámolnak az egyik. Néha testének más részére. ahol a betegek. Ezt így folytatják ebben a formában. majd visszajönnek. drótokat kapcsolnak a fejéhez. elkezdődik a programozás. amely kapcsolatban áll az agyfélteke nem domináns agyfunkciójával. amíg igenlő választ nem ad. Kezelt eseteket. Csak akkor szabad bemenni. egy "Cult school"-ba jár. A kísérleti alanyoknak gyakran memorizálniuk kell. azaz tudathasadásossá teszik. hogy hetente háromszor kerül rá sor. Aztán így folytatják: "Meg fogod sérteni magad. Ez önpusztító irányultságú. Testén elhelyeztek elektródákat. de úgyis. és akkor újabb áramütéssel sokkolják. szuggerálhatóságot. "szakmai találkozó") fél óráig tart. A beszéd hozzájuk rendkívül intenzív koncentrációt és erőteljes összpontosítást igényel. Alapjában véve a legtöbb programozás így zajlik. amíg sír. ahol hetente több ilyen programozási összejövetelen vesz részt. Ezt nemcsak kínzással. Akkor folytatják: "És amiért te haragszol valakire a csoportban" vagy "amikor te mérges vagy valakire a csoportban. Megértetted?" A leány válasza nem. A kísérleti alanyt lekötözik rendszerint ruhátlanul. A kutatások azt 43 . Ez nem szokatlan. leválasztott tudatúvá. és beszéddel a másik fülnél. Ezt a mondatot addig intézik hozzá. és újabb anyag után néznek. akkortól kezdve nem monitorozták elektroenkefalográffal. Időnként standardizált hipnotizálási típusokat is alkalmaznak. Ezeket az alapvető programozási formákat aztán felgyorsítják és folytatják a pubertáskorban. ne menjenek be addig a gyerekhez. A kérdést "megértetted?" megismétlik. amely köztudottan megnöveli mindenkinél a szuggessztibilitást. Az említett beteg most már egy magániskolába. Gyógyszert is kapnak. és lealacsonyítja a személyt. és akkor levehetik az egérfogót a kezéről. Ezt 25 percenként adják be egészen addig. például szexuális gyötréssel érik el. amíg megkapják a beleegyezést. egyet pedig a fején. Sor kerül az érzéki észleléstől való megfosztásra ("sensory deprivation"-ra). Az összejövetel úgy kezdődik. Értetted?" Erre azt válaszolhatja. megtévesztő hangokat hallanak. Néhány alkalmazott módszer más tipikus agymosási technikát is használt. ugyancsak katonai létesítményeknél kapták a programozást. Kísérteties. Ez a konkrét kísérleti alany úgy becsülte. Egy 8 éves beteg esetében eddig az ideig a programozás nagyobb része katonai létesítményekben történt. ha már abbahagyta a sírást. amely leggyakrabban vörös. D.A kísérleti alanyt disszociatívvá. általában a jobb fülüknél érzett fájdalomról. hogy igen. hogy megkérdezik tőle. haragszol valakire a csoportban? Amikor azt válaszolja nem. mint az eredeti agykontroll program résztvevői. miközben egy fotikus (átvilágított) jellegű fényhatás válik láthatóvá. ahol meghatározott frekvencián pulzál a fény. mire ők így szólnak hozzá: "Nem hiszünk neked" és újból adnak neki egy áramütést. a sokkolást és a többi előforduló bántalmazást. akkor te bajt okozol magadnak. A gyógyszerek hatása alatt végzett programozás egy bizonyos agyhullám állapotban kiegészül az említett zajokkal az egyik fülnél. amely az agyat olyan agyhullámmintába vezeti. A kísérleti alanyok látják a pulzáló fényt. Ekkor szünetet tartanak. de elhúzódhat három óra hosszáig is. és szó szerint visszamondaniuk bizonyos szövegeket hibátlanul. ha megvágod magadat. mintegy 30 percen át.

amit mondjuk "alpha-zero-zero-nine"-al jelölnek meg. A "ritual abuse" kutatásához a legbensőbb központhoz kell fordulni. vagy adhat bizonyos kézjelzéseket. és prostituáltként viselkedni? A Delták az ölésre programozottak. hogy a kísérleti alanyokat kifejezetten minden érzéki észlelést kizáró. a harmadiké Gertrud. Ez a központi mag a "Cult" által létrehozott rész. akkor az már figyelmeztet: az illető keresztülmehetett korábban intenzív agymosáson és programozáson. amit behelyeznek. hogy úgy tűnjön: sor került "ritual abuse"-ra. a negyediké Elisabeth és az ötödiké Mónika. hogy a totális "sensory deprivation" jelentékenyen növekedett. Tudják. hogy itt az egész első vonalban megosztott tudatok találhatók. de gondos kutatás kiderítette. amit keresett. Nem kell faggatni a tudatalatti pszichét. Amikor itt vagy mond azt. készíteni gyermekpornográfiát. hogy maradt-e legbensőbb lényedben valami Mary-ből?" (azaz célszerű megnevezni a beteget.) mindegyikébe program helyezhető. Ezt követően Hammond így szól a pácienshez: "Akarok egy olyan részt benned. ha különböző neveik vannak. kiderült. aki tud valamit az Alpháról. Bétáról. akik tudakolják és kérdezik "mi az a théta". D. Például hogyan kell bizonyos módon teljesíteni orális szexet. hogy néhány közülük alkalmazkodó válaszokat adott. soha nem hallottam az életemben ezt a két meghatározást párosítva. hogy legbelsőbb lénye vegye át az irányításait az ujj jelzései felett. Előfordulhatott. A Béták jelzik a szexuális programozást. és a betegek ezt válaszolják: "Psychic killers". aki különösebben akarna erről beszélni. különleges szobákba viszik." Néha igen választ kapott. Deltáról és Thetáról). Ezután D. Deltáról és Thetáról. Ezen "alterek" (leválasztott és külön életet élő tudatrészek. Ez az első típus. Ezek a nevek ismertek lehetnek Önök számára. vagy azt akarta. Ezt egy "Cult person" kimondhatja. hogy eligazítanánk őket. Közölte a beteggel: azt akarja. "Anélkül. itt vagyok". Ezután Dr. ezután rátért az Omega programozásra: 44 . Ha az illető igennel válaszol. J. a másiké Mary. hogy még se arról van szó. rendezni gyermekpornográfiát. hogy bizonyos mértékben találkoztak a páciensek vele. aki tud engem tájékoztatni erről". D. hogy ez a legbensőbb mag vegye át az irányítást a kéz ujj-jelzései felett. hogyan kell szexaktust végezni rituálékon. de ahogy előrehaladott a kutatásban. Így hozzáférhet közülük a keresett részhez még akkor is. Corydon Hammond dr. ahol tud szólni hozzám. Ezért ezt szokta mondani: "Azt akarom. Soha nem hallottam összetéve ezeket a szavakat . "Azt akarom tudni. "fájlok" D. megfelelő szintre tud jönni. Corydon Hammond így folytatta: "Hadd mondjam el mik ezek? Tegyük fel. aki tud valamit Alfáról. és az egyik önállósított rész neve Helén. Azt nem kérdezi." Hammond dr.bizonyítják. köztük terapeutákkal. közölte a beteggel. hogy a megvizsgált betegek igazat mondtak-e a rituális megkínzással kapcsolatban." "Az Alphák képviselik az általános programozást. hogy az a rész előjöjjön. arra. ez arra készteti az embert. de amikor kapcsolatba kerülünk különböző államokból származó emberekkel. fel kell tenni nekik ezeket a kérdéseket. hogy elhiggye: bizonyos dolgok szisztematikusak és nagyon elterjedtek."psychic killers" -. hogy miként kell ceremóniákon ölni? Van bizonyos az adott személyre ártalmas rész is belekeverve a gyilkoló és ölő programba. vagy sem? Az úgynevezett "ideomotor finger-signals"-okat (pszichomotorikus ujj-jeleket) alkalmazta. ismertette kollégáival: milyen módszert alkalmazott annak a kiderítésére. Corydon Hammond dr. A Thétákat a "psychic killers"-nek (pszichikai gyilkosoknak) hívják. hogy ez a bizonyos rész hajlandó-e erre? Ugyanis nincs senki. Bétáról. Az se szokatlan.

Ez tartalmazhatja az öncsonkítást éppen úgy. hogy a Zeta kapcsolatban áll olyan "snuff film"-el (élet kioltását tartalmazó filmmel. és így tovább. féligazságokat közöl. Az Omega az önpusztító programozás.) volt. az Omikronnal kapcsolatos?" és így tovább. amikor először kérdezek rá. amely téves információkat továbbít. hogy ha néhányat megismerünk. Időnként belülről szembe kell nézni robotokkal. D. Itt bizonyos hiány van a rendszerben. hogy valamilyen részed tud-e valamit az Alpháról. és a "térj vissza a Cult-hoz". Amit megtehetünk. a maffiával. mert az Omega még jobban megrázná őket. és a betegek adtak néhány helyes választ arról. amely az Epszilonnal. hogy a rendszert védő és a megtévesztő programozás. ami valaha az Omega részét alkotta egy szakaszolt lereagálásban. Néha számok. mert ez a legkockázatosabb. arra utalnak. így együtt lereagáljuk és visszaadjuk a programozott egyénnek azokat a memóriáit. ha csak nem ugyanabban az időpontban és ugyanabban a kis csoportban programozták őket." "Töröljük az Omegát. úgy mint az altereknek a neveit. amelyek tartalmaznak mindent. és különböző dolgokat védelmez belülről." Hammond ezután emlékeztetett arra. hogy önként mit válaszolnak. de nincs róla tudomásom. és ha sikerült igazolni ennek a programanyagnak a jelenlétét. az illető sajátos alkatához és vérmérsékletéhez igazodó frázisok. Először azt reméltem. Bizonyos fokú egyéniesítés is létezik néhány program esetében. hogy mi is ez az anyag." "Létezhetnek más görög betűk is. Úgy találtam például egyesekben. A Gamma úgy tűnik. Ezután eljutunk az összes Omegához. amelyeket egy szó követ. a kezdet és a vég. a kódjelzéseket.) amelyben az adott személy valamilyen formában részt vett. hogy az robot módjára cselekedjen.J. megkísérel félrevezetni. amit 20-30 évvel ezelőtt helyeztek beléjük. Közéjük tartoznak a "gyere haza programok". ami korábban Omega alter (leválasztott és külön életet élő tudatrész. Beépítettek kikapcsoló és törlő kódokat. Az Alpha és az Omega. és le tudnak törölni valamit. Ez valószínűtlen. hogy közvetlenül a programozott egyén legbensejét lehet megszólítani: 45 . és a kormányzat vezetőivel való kapcsolatra utalt. mint amikor egy robotburkolatot helyeznek egy gyermek alterre azért. hogy jelen van. Mindig megkérdezem: "Ha ezt a kódot mondom. törölni lehet a programokat a megfelelő kódok beadásával. A robotok hasonlatát használják . hogy kisméretű számítógépeket hordoznak a programozók.ez az ő metafórájuk . amiket láttam. Bizonyos anyagok. az a törlési kódok megszerzése. és bármivel. azaz pszichomotoros jelekkel keresztül mennék a betűrenden és kérdezném: "Van-e valami programozás belül."Akkor itt van az Omega. Deltáról. Nem volt ilyen szerencsénk. Lehet némi rendszeresség a többi betűvel kapcsolatosan is. Rendszerint nem használom ezt a szót. Bétáról. nem tudom eléggé hangsúlyozni: ne irányítsák őket! Ne mondják "ez egy ölő?" Meg kell várni. akkor ki tudnak kapcsolni. Ajánlom. hogy ha bajba kerülnek. vagy dalszövegek. én ennél kezdem. mint az önmagukat megölő programozást. azok különböző embereknél is működni fognak. mi fog történni?" Még egyszer ellenőrzöm: "Van-e valami benned. J. és úgy tűnik. Thétáról. Amikor ezt már megtették. a programokat. továbbá az üzleti élet. akinek különböző információja van?" Ekkor figyelni kell a pszichomotoros jeleket és én úgy találtam." "Egy másik személy esetében az Omikron a kábítószer csempészettel. hogy kezdjék alkalmazni az egész görög ABC-t." "Egyéni megoldások is léteznek. Ezek a kódok néha egyéni. amelyek kapcsolatban álltak valamennyi Omega jellegű programozással. amelyet önállóan lehet programozni D. akkor venném az egész görög ABC-t.és ez hasonló ahhoz. de aztán le kell reagálni az érzéseket.

amikor 6 éves volt. Egy másiknak azt mondották. pöccintsd meg a kapcsolót. gondolják úgy. Ezekből azt a tanúságot vonta le. hogy minden terápiás ülést leellenőriztek." Hamarosan megkapjuk az igen jelzést. Ekkor eltávolíttatom velük a gyerekeket. Azt akarom. hogy ez működik. hogy ne jöjjön és ezért meg fogom büntetni. amelyik elmegy a "Cult" rituálékra vagy találkozókra? Van-e Mary-n belül valamilyen rögzítő berendezés úgy. hogy vezetékek vannak ott és egy kapcsoló. hanem a "Core"-t kell megszólítani: "Van-e valamilyen rész belül. Kezelője ezt készpénznek vette. vagy mindketten részt vesznek a folyamatban. Megállapítottuk. és mondd meg nekem. hogy 15 éves kora óta nem ment sehová. Ezért velük nem lehet eredményes terápiás kezelést folytatni. hogy kínozzák őket. mivel nem érne el eredményt. ami ezen a rendelésen elhangzik? Ez nem azt jelenti. Most a robot már mozgásba van hozva. hogy bárki kitalálhatja mindazt. azt akarom. miközben keresztül megy a terápián. hogy én vagyok a "Cult" és ha eljön. ez mozgásba hozza a robotot. én tudni fogom. aki beszámoltatja valamelyik részedet belülről. vagy a másik szülője vesz részt. Menj körül. és mondd el. hogy az apja sátánista.). visszaemlékezett egy 24 éves nőre. hogy a programozás még jelen van. azt is megtudta. aki azt állította. és nézd meg a fejed hátsó oldalát. a mi terápiás kezelésünkön?" Kellemetlen érzésem van néhány elmúlt tapasztalatomból. Alkalmazok egy kis hipnotikus mágiát. elmondta kollégáinak. hogy semmi se maradjon belőle." Általában egy vagy több gyereket." "Van-e valaki. hogy az úgynevezett "vérvonalasokhoz" (bloodline) tartozók. Az én rendelőmben egy kétórás tudakozódást végeztünk hipnózis alkalmazásával. hogy őket folyamatosan monitorozzák." Hammond ezután elmondta a tudományos tanácskozás résztvevőinek. J. Ezen túlmenően arra is rájöttünk. hogy az ily módon monitorozott betegeket elektrosokknak vetik alá. és amit általában közölnek velem az az. ha biztonságos orvosi intézménynél benn fekvő betegek lennének hosszabb időn át. Csupán akkor tenné ezt. ha megtetted. azaz akiknek vagy az egyik. lényege valaminek D. amely lehetővé tenné a mélyebbre hatoló orvosi beavatkozást. hogy legyen beteg. "Az az érzésem. hogy mit látsz. hogy nézz körül. Ilyenkor azt mondom nekik: tartsd a vezetéket. hogy használjon lasert és párologtassa el a robotot úgy. csak okot adna arra. akik a "Cult"hoz tartoznak? Van-e benned olyan rész. Hammond dr." 46 . valamilyen módon akadályozza a haladást. A terápia során azt állította. amely továbbra is kapcsolatban áll emberekkel. "Szülei elváltak.""Core" (veleje. Ők rendszerint teljesen meglepődnek azon. Mindössze törődőnek és támogatónak lehet mutatkozni. a rendelésre." Mindezt nem parancsszerűen közlöm. hogy őneki azt mondták. és ne jöjjön el. és valójában ők mondták neki. hogy nézz a robotba. egy robot blokkolja az utat. hogy mi történik." Hammond dr. magja. mit vettél észre a fejed vagy a nyakad hátsó részén. "Nagyszerű. és megkérem a "Core"-t. hogy ily módon monitorozott betegekkel nem kezdené el a deprogramozást. Sok egyszerűen csak rendelkezik vele. hogy őket monitorozzák. hogy a rituális kínzáson átment áldozatok nagy részét ebben az országban megfigyelik. amiként meglepődött számos terapeuta is. hogy nem elég a programozott egyéneknél a tudattalan agytevékenység megkérdezése. hogy az elmúlt évben több kiváló MPD-terapeutával közösen megvizsgált néhány komolyabb esetet. Ezt követően a látogatások alkalmával apja elvitte rituálékra egészen 15 éves koráig." Hammond dr. adj nekem igen jelzést.

ahol a Sirhan Sirhant megvizsgáló Bernard Diamond teljes amnéziát állapított meg Robert Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban. úgy látszik "Cori" túl sokat dolgozik. vagy "sleeper assassin"-"alvó merénylő. hogy megtegyen valamit. J. hogy a tudatmódosítás irányítói miként hozzák létre az agyműködés rekeszekre felosztásával a "Manchurian Candidate"-eket. mondjuk Omega. de be kell vallanom rendkívül tisztelem a szakmai hozzáértését. ő azonban semmit nem tudott minderről. Ezt követően Hammond doktor kolléganőjét tájékoztatta arról. A kolléganő megkérdezte."Mandzsúriai jelölt". Arra a kérdésre. elkezdte tájékoztatni. közölte vele: "Igen. (a leválasztott és önállóan programozott tudatrészeket D. valamint az őket háttérből támogató programokat. bemondom a kódot. de ez az egész annyira elmegy a szürke zónába. amely a támogató programok eltávolítására szolgáló törlőkódot (erasure code) tartalmazza. hogy különböző programozási szintek vannak. hogy minderről megkérdezzem. Elgondolkodok az olyan eseteken. Thétát és így tovább. hogy a legtöbb esetben nem kerülhetünk az "alters"-ek (azaz az elkülönített és önállóan működő tudatrekeszek) alá. ehhez meg kell osztani az agyműködését. Rendszerint van köztük egy. Bétát. (Emlékeztetőül megismételjük. hogy mi ez? Ezt követően ezzel a kolléganőjével egy hét múlva találkozott." Dr. akkor rá kell venned valakit. menjen vissza és próbálja megtudakolni. hogy megkapjam a kódot. hogy van egy olyan kód. Deltát. és ehhez hasonlókat. Így egész egyszerűen egyetlen kód törli az összes "backup"-ot. D. robbanásszerű zajok hallatszanak. a Deltáról és a Thétáról. hogy ő erről nem hallott semmit. Visszatérve Hammondhoz. Miután megkérdeztem: "Mi fog történni. jelzést kaptam. aki Hammond doktorral több hipnózis bemutatón is részt vett és konzultált vele az MPD helyzettel kapcsolatos válságról. és ehhez hasonló érdekes dolgok történnek. Nos. Mit jelent ez?" Hammond csupán annyit mondott kollégájának. aki felkeres. és azután megkérdezem: Mit tapasztal?" Nagyon gyakran azt válaszolják. törli a gép a fájlokat. az a probléma itt. Hammond ezután rátért arra. hogy a robotok elporladnak. majd valamennyi Omega "backup" számára egyidejűleg. és ezt mondja: "Istenemre. amely az összes támogató programot (backups) egyesíti. azaz a görög betűs programozást. Ezért én arra törekszem.) "A hírszerző-közösség ennek a létrehozásáról akart többet tudni. és egyesek eleve úgy vannak megtervezve. soha egy szót nem szóltam robotokról. hogy arra gondoltam: talán az idegösszeomlás széléhez jutott. Van néhány terapeuta." Az egyik terapeuta."Ha Önök elérik a terápiás kezelés során az "altereket". csak hallgattam és azt gondoltam. hogy a terapeuta beavatkozását körforgásban tartsák. Zavarban vagyok. amit e programokról tudott. hogy a "Manchurian Candidate" . Kolléganőjét a kapott információ annyira meglepte. J. mint Robert Kennedyé. Később a páciens azt válaszolta. hogy a dolgok miként működnek. Diamond 47 . orgyilkos" lényegében egy gyilkolásra programozott egyén. hogy jelen vannak. hogy felhívta telefonon: "Az egész fantasztikusnak tűnt." "Azt a beteget. Valószínűleg azt vették számításba. aki nem tudott ezekről a görög betűs programozásokról. hogy olyan hangot hallanak. ha ezt én beadom. hogy mi a Théta? A páciens azt válaszolta: "psychic killers" ("pszichikus gyilkolók"). és ő arról beszél.) akkor megtalálják az Alphát. de hipnózis alatt Sirhan már emlékezett rá." Hozzátette: "Megkérdeztem egy másik MPD beteget. leírta a robotokat. továbbá törlőprogramként is működik a számukra. mint amikor a komputerben belső mozgás zajlik. De eléggé tiszteltem. a Bétáról. Előfordulhat. hogy mi a Delta? A páciens azt válaszolta: "killers" (ölők). az elporladásukat. Ha akarsz egy merénylőt. Hammond javaslatára tudakozódott a páciensnél az Alpháról.

Egy másik. hogy ennek az orvosnak a neve egy szín volt. Ez megszólaltatott egy csengőt bennem. J). annál kevesebb és annál központibb jellegű programokhoz jutunk. és később megtudtam. Az egyik ilyen könyv. félig német keverékszó. D. szerep. hogy eredeti neve Greenbaum volt és önként jelezték." "Ha Önök .) "Most hadd szóljak a tudatba elhelyezett "parts"-ról. adottság. Egy esetben más színt jelöltek meg. hogy minél mélyebbre hatolunk. Green? " Hammond ezután közölte hallgatóságával. Tapasztalatom szerint egy ilyen "part" ad bizonyos információt: 48 . Mintegy két perccel később a női páciens ezt mondta: "Green." Dr. aki azt mondta. Úgy tűnik. (A "part" angol szó általános jelentése rész. J. Hammond . darab. (A "Green-Tree" németül helyesen "Grünbaum".folytatta Hammond .fordult Hammond kollégáihoz . párt. túlságosan zöld") és a "Green-Tree" ("zöld fa") kapcsolatban áll a kabbalista miszticizmussal.Green-Tree. dr. emlékeztetve néhány ezoterikus könyvre. mint dr. és ha volt ilyen színnel nevezett doktor. testrész. "Semmilyen "alter" nem válaszolt semmire". hogy az orvos neve Dr. és ő ellenőrizte a szóban forgó női páciens programozását a nála képzést nyert doktor irányításával. valamennyi "Green Programming" ("zöld programozás") az "Ultra-Green" ("szélsőségesen. van bennük néhány program Mr. "Úgy látszik egyesek ezt "Green Programming"-nak ("zöld programozásnak") hívják. Ez volt dr.foglalkozni kívánnak evvel.szuggerálta neki. Hammond említést tett egy olyan nőről. Green háttere. vagy zöldes szín a karthauzi likőr. hogy néhány esetben feltette a kérdést a pácienseinek: "Vajon volt-e doktor ezzel a programozással kapcsolatban és vajon egy szín volt-e a neve.magyarázza dr. Nem érdekes. A "part" itt használt jelentése: a tudatba beültetett autonóm pszichikus program. Hammond ezután rátért a "part"-ok szerepére. és címe "The Kabbalah". D. Green képezte ki csaknem 30 évvel ezelőtt. Én is szeretném Sirhan Sirhant megvizsgálni" . hogy van egy "Green Programming" mélyebben és úgy gondolom. Korábban semmit sem tudtam a kabbaláról. Egy páciens ült a várószobában. hogy a hipnotikus szint alatt is vannak még mélyebb szintek. de a hipnózis végeztével semmit nem tudott felidézni az emlékezetében. Az érdekes az . amit egy Dion Fortune nevű szerző írt "Qabala" címmel. Greenbaum-nak elnevezve. Ezt követően más témákra tértek. akkor kézbe kell venni néhány kabbalával foglalkozó könyvet. Chartreuse (halványsárgás. amit Ann Williams-Heller írt. hogy rendkívül hasonlít egy kabbala-fához. A Greenbaum már félig angol. oldalrész. a Chartreuse nyomán D. hogy megpróbálnak disszimulálni. aki semmit sem tudott ezzel kapcsolatban mondani. amely a segítségükre lehet. hogy tudatosan is képes lesz rá emlékezni.tette hozzá Hammond utalva rá. és azt egy meghatározott szerepkör szerint vezérli. ha ezek után kezdenek el tájékozódni. Nos. Ultra-Tree. Voltak olyan pácienseim. és dr. Greenre gondol?" "Szinte mindenfelé ezt tapasztaltuk. akkor mi volt az a szín?" Nos. hogy eredetileg Greenbaum volt. képesség. egyszer-kétszer más színeket említettem három-négy olyan páciens esetében. feladat. akik nem tudták.) "A Greenbaum német jelentése angolul . és egyaprólékos rajzot készített egy sokszínű kabbalista fáról két évvel ezelőtt. J.a "Green-Tree"-vel kapcsolatban. kötelesség. hogy mi az? Végül megmutattam valakinek. amely aktivizálva át tudja venni a személy irányítását. amíg rájöttem. Két hónapig gondolkodtam. jóval hamarabb érkezett. akiknél úgy éreztem." Dr.

gyakran segítségünkre van és egy sor információt nyújt. Nos. de már nem kell folytatniuk ezt a játékot veletek (mármint a páciensekkel D. Így Önök megkockáztathatnak egy l80 fokos fordulatot a másik irányba. és ezt követően alámerültek. Csak azért teszem. hogy van. amit "Master Programmer"-nek ("mester programozónak") neveznek. és a pácienseknek együtt kell működniük. hogy vajon van-e olyan leválasztott tudatrész.úgy találtam . alapítványnak. és van egy "computer operator" is belőle. mondd el mit fognak tenni veled?" A terapeutának hangsúlyoznia kell. vagy kétségbe esik és leáll. hogy vajon jónak. Hollywoodban igen sok prominens személyiség állt kapcsolatban ezzel. és én segítek nektek. hogy számos "part"-ot keressenek meg és faggassanak ki. és ezzel bajlódom. hogy te tájékoztattál engem. vagy rossznak tűnik. amely ezt a nevet viseli? Mellesleg amikor én átvilágítom a pácienseket. hogy "Sub-Basement ("pincesor. egy sor épületet húztak fel. Emlékeznek Önök a "Process Church"-re? Roman Polanski feleségét Sharon Tate-t a Manson-család ölte meg. néha pedig "Systems Information Directors"-nak ("rendszerinformációs igazgatóknak") hívják őket. hogy az egyedüli kiút rajta keresztül vezet. Dél-Utah-ban. "Van-e benned egy "part". bevetek egy sor hamis nevet is. hogy szóltál hozzám. amelyet Dianának hívnak? Van-e benned egy "part". Úgyhogy Önök kérdezhetik: "Van-e valami Önökben. élnek. alapozásnak") neveznek. úgyhogy kevés ember megy oda és senki sem jut be. Fel kell tenni a kérdést: "Ha a "Cult" (a rituális jellegű programozók és a kultikus közösség D. mint "The Foundation"?" Más dolgokat is kérdezhetek rögtönözve: "Van-e valami. Segítsetek nekem." "Rendszerint egy kis munkával és újraszövegezéssel segíthetik pácienseiket annak a felismerésében. akik viszont kapcsolatban álltak a "Process Church"-el. Diana olyan "part" a kabbala rendszerében. mert most már itt ténylegesen biztonságban vagytok". A "Foundation" a "Fa" része.) egyszerűen rájön. Van egy vastag dossziém Utah állambeli közbiztonsági hivataltól. A kulcsszó az ő nevükben a "Foundation".vagy szárazra fut ("run dry"). J. hogy a Utah déli részén fekvő Monument Valley-től északra vásároltak egy filmtanyát (movie ranch) a sivatagban. milyen választ kapok. amely kapcsolatban áll azzal a "part"-tal amelyet "Foundation"-nak ("alapításnak. J. hogy ki a főnök ezek között? Ott található néhány információ az Önök számára. hogy gyakran van egy "part". Ajánlom Önöknek." 49 . amelyet Zeldának hívnak?" Eddig még egyikkel sem szembesültem. A neveiket is megváltoztatták. amelynek a neve dr. helyrehozták. Green?" Tapasztalataim szerint úgy fogják találni. ha ezzel a típusú programozással kerülnek szembe. gondosan monitorozzák. és kérdezem: "Van-e egy "part" belül ilyen név vagy olyan név alatt?" És így ellenőrzöm. Hányszor találkoztak Önök a páciensekben komputerrel kapcsolatos dolgokkal? Rendszerint találhatóak "computer operator"-ok: "Computer Operator Black. Már nem kell elfogadni őket. alapzatnak. Néha számokat találnak. ami úgy ismert. Például: a "Core"-hoz ("a személyiség legbensőbb magjá"-hoz) fordulva megkérdem: "Van-e egy "part" benned. Azt tapasztaltam. vagy védekezővé válik. egy másik "part". és találnak majd egy másik "part"-ot. hogy ezek "child-part"-ok (gyermekprogramot tartalmazó leválasztott tudatrészek D. Ezt mondhatják: "Korábban nem volt választási lehetőség velük kapcsolatosan. amely tanúsítja. Computer Operator Purple". meg kell osztaniuk az információkat. kibővítették. ha ezt tudják. Szerepüket nagyon jól játszották. J." "Mindezt nagyon körültekintően végzem. Önök elámulnak. A Wisdom . amelyet "Black Master"-nek ("fekete mesternek"). hogy megnézzem. amelyet "Wisdom"-nak ("bölcsességnek") neveznek?" A Wisdom a Kabbala-fa része. ami úgy ismert. de most már van. Van néhány más szó is. alagsor")?" Nos talán felfedeznek valamit. Computer Operator Green.) meghatározott szerepet töltenek be. a könyvek szerint körülbelül 1978-ban és eltűntek. Megkérdezem: "Van-e olyan "part" belül. jól vannak. Meg kell találniuk.).

ahol a nagy erejű droghatásokat. hogy a szóban forgó páciensnek még 8 éves korában LSD-t adtak be úgy. hogy ezt a programot csak a vérvonalhoz tartozóknál alkalmazták. Ezt a programozást úgy végezték. vagy "Green Programming"-al a nem vérszerintieknél. akkor meg fogsz őrülni. ami arra utal. akkor törölhetjük valamennyit. és megerősítették az összes szuggeszciót. Greenbaum szóval. hogy a nem vérvonalhoz tartozóknál is megtalálható. amikor 16 éves lett. Ezt az "Ultra-Green" példáján szemléltette. ha a páciensek valaha is elérik." Másik betegének esetére rátérve így folytatta Hammond: "Egy vérvonalhoz tartozó páciens esetében ezekhez hasonló tüneteket kezdtem tapasztalni. amikor a mélyebb programozások után tudakozódtam." Hammond így vonta le a tanulságokat: "Ezek azok az álcázott akadályok. Mi ennek a lényege? Az Önök sejtése legalább olyan jó. és ha kapcsolatba kerülünk néhány mélyebb szintű programmal. akkor meg fogsz őrülni. Így szerzett ismereteiket aztán hasznosítani tudták. amivel megbénították a testét. Zöldséggé változol. Számos olyan eset van. 12 éves korban alkalmazták. Sok az érdekes belső összefüggés. és jól leszel. Ebben az esetben a programozást először 9 éves korban alkalmazták. egyszerűbb ha megölöd magad. akkor egy bizonyos pontnál meg fognak őrülni. hogy a jelenlévő terapeuták találkozni fognak "Ultra-Green". hogy mélyebb szintekre kell hatolnunk.Hammond dr. kifaggatták. Úgy gondolom. majd pedig egy vérvonalhoz tartozó páciens esetéről. és visszatért a korábbi helyzethez. aki beleütközve ezekbe az akadályokba semmire se jutott. csak kicsit másként. A programozók már intézkedtek a megvédésük érdekében. mint ennél az esetnél is. valamint a játék a dr. kombinálták szuggeszciókkal. hogy hasonló dolgok voltak belé is elhelyezve. Úgy találta. hogy ismertem számos terapeutát. hogy miket tapasztal. Hatásukat drogok és nagy erejű szuggeszciók kombinációjával még fokozták is: "Ha valaha is ehhez a ponthoz érkezel. hogy mindezek a "part"-ok különböző információkat nyújtanak. mint az enyém. Végül más szuggeszciókat is igénybe vettek: "Ahelyett. és örökre be leszel zárva. Később rájött. beadtak neki még nagyobb adag LSD-t. hogy megkísérelték áttörni az amnéziát. Továbbhaladva úgy találtuk. mint hagyni. hogy ez megtörténjen veled. "Folyt a kezelés és a páciens közel járt a gyógyuláshoz. és be leszel zárva életed végéig egy intézetbe. Amikor hallucinálni kezdett." Ezt a szuggeszciót erőteljesen és ismételten alkalmazták." Végül ehhez hozzátették: "Könnyebb lesz számodra megölni magadat. Ha valaha is teljesen integrálódol. Hammond ezután beszámolt egy nem vérvonalhoz tartozó. és ehhez hasonlókat cselekedett. vajon meg tudják-e ezt tenni? Nem tudták. hallgatóságának azt is elmondta. Ezt úgy hívták. adtak neki valamit. Az amnéziát szuggerálták neki: "Ha valaha is emlékszel bármire az Ultra-Green-nel és a Green-Tree-vel kapcsolatban. hogy távol tartsanak minket a mélyebb tudati szintekre helyezett programok felfedezésétől. ujjai kalapáccsá változtak. meg fogsz őrülni." Hammond ekkor úgynevezett "affect-bridge"-t (hatás-áthidalást) alkalmazott. De ezt 50 . de elmondhatom. ami fölötte van. Ez gyakran előfordul. Ekkor ismét lekötözték." Ezt a programmozást három évvel később. hogy ez megtörténjen. hogy gyógyultak legyenek. Ezt követően azonban már eltért a programozott feladat. amely szerint. és tudatának a végső integrálódáshoz. és ki akarták deríteni. Korábban azt hitte. hogy a programozók szuggeszciót alkalmaztak. hogy előzőleg megkötözték. amikor hirtelen hallucinálni kezdett. hogy "Green Bomb". Nem valószínű. az eredeti névvel. Ugyanezt megismételték. amelyekbe beleütközhetünk. ha valaha is emlékezel minderre.

hogy lehetséges a siker. Ennek az az oka. Néhány páciens esetében sokat foglalkoztunk a felső szintű programokkal. hogy "visszatérés oda. mint "The Courage to Heal" (Bátorság a 51 .van-e valamilyen speciális parancs. még foglalkozunk velük. pszichiáterekből. amely az Omega programhoz tartozott? A válasz rendszerint nem. mielőtt továbbmegyünk. Maradtak-e még emlékek és érzések bármely "part"-ban. Tapasztalatom szerint a legtöbb esetben integrálódnak. önáltató ("self-deception") programozástól. hogy eredetileg le lettek hasítva és most már haza akarnak térni Mary-hez. s ezért kíméletlenül bírálták 10-15 évvel ezelőtt. hogy keményen küzdött a szakmai hiteléért.még nem tudjuk biztosan. mert a Delta programok potenciálisan erőszakosabbak. Maradhat egy kevés. hogy kezdjenek kutatni a mélyebb szint után. hogy így járjanak el egyszer. "Ilyenkor rendszerint ezt mondom: "Most ezt elvégeztük. és azon érzések részleges lereagálása. hogy létezik egy nemzetközi összeesküvés. és fenntartásai vannak vagy aggódik?" Ha van. Ezután még megkérdezem: "Van-e még valamilyen Omega "part" benned. ahonnan jöttél". ha holnap kiderülne. hogy a szíve mélyén tudja mi az igaz." Ekkor így szólok: "Rendszerint úgy látom. amelyek kapcsolatban álltak ezekkel a "part"-okkal. akkor még szólunk hozzájuk. Úgy gondolom. mégis ilyesmiket fog mondani: "Nem lennék meglepve. hogy ez az egész probléma rendkívül kényes. Itt az OPRAH szó egyfajta divatos tömegkultúrára utal. azután pedig a Gammához. Mielőtt továbbmegyünk megmutatom nekik. és összerakhatunk 25 "part"-ot egyidejűleg egy sokszorosan fragmentált komplex MPD-ben. mert hitt az MPDben." Ma már gyakran használom azt a kifejezést. ha nem is valamennyi. és egyek akarnak vele ismét lenni." Hammond végül azt ajánlotta klinikai pszichológusokból. majd ezekkel a szavakkal zárta előadását: "Egy kedves barátom. Ekkor hozzájuk fordulok: "Meg akarom kérdezni a "Core"-t .) idézte elő. hogy különböző legyen. hogy lereagálásra kerüljenek az érzések. amelyik nem érzi jól magát. hogy ezeknek a "part"-oknak a többsége. aki szakterületén a legjobbakhoz tartozik. amelyik nem hajlandó integrálódni. hogy az egész csak egy városi mitosz és rémhír. D. J.memória-tünetegyüttest a vérfertőzéssel és a többivel együtt az "OPRAH" (Oprah Winfrey TV sztárnak show-műsora. halálos fenyegetéseket kapott. de találkoztam néhány olyan esettel. Ezt követően rendkívül fontos. amelyben szabad programokat törölni?" Legtöbb esetben nemleges a válasz. terapeutákból álló hallgatóságának. Ha a sorrend nem számít akkor rendszerint az Omegától a Deltához megyek. továbbá az olyan könyvek. és ez megkönnyebbülést okoz. hogy ő milyen gyakorlatot alakított ki? Először törölte az Omega rendszert. ezután következett valamennyi emléknek és érzésnek a nagy méretű lereagálása. kétszer vagy háromszor is. és azon sem lennék meglepődve. amelyet az Omegához használtak.az ujjakon keresztül . Én azonban tudom. Időnként azonban igennel is találkozom. mert folyamatban van egy kampány. Dr. már nem érzi a szükségét annak." Megpróbál pontosan a kerítés tetején maradni. Ezután azt ajánlotta. hogy megszabaduljunk az önmegtévesztő. amikor számított. ha holnap kiderülne. amely szerint valamennyi hamis. Már felismerték. mert ez csökkenti a feszültséget és egyfajta optimizmust vált ki a páciensből." Hammond ezután elmondotta hallgatóságának." "Sok páciens esetében nem számít a sorrend. könyvklubja és saját folyóirata van. Hammond kérdésekre válaszolva még jobban megvilágította módszerének egy-egy konkrét részletét.

Személyes véleményem az. amíg kellő mennyiségű bizonyító anyaghoz jutok független forrásokból azért." 2. Önök. akkor meg fognak ölni. fejezet 52 . hogy legyen alapos nyomozás.) széles körben elterjedt. Meggyőződésem. ha valaha is baleset történne. hogy szilárdan alátámasztva állíthassam: mindez (mármint az agykontrol D. J. hogy bizonyos időpontokban hangot kell adnunk morális lelkiismeretünknek. hogy ha meg akarnak ölni. mint pl. Vártam addig.gyógyításhoz) és a hipnotizáló nagy terapeuták. remélhetőleg követelni fogja. Sok információt félretettünk és eljuttattunk a tényfeltáró újságírókhoz. valamint a különböző nyomozó hatóságokhoz. Ezen kívül igen sok ember.

politikus. amelyek oly nagyok. mennyire ördögiek. Ezek a programok részben rituális jellegűek voltak. 1975-ben. hogy szüleik szexuálisan molesztálták őket. Ezzel szemben létezik az úgynevezett "False Memory Syndrome" (Téves emlékezési tünetegyüttes). amit könyvében megírt. vérfertőző kapcsolatra kényszerítették. Vannak esetek. Az ő küzdelme úgy kapcsolódik Dr. amivel szembe kell nézni. amelyek tudatbefolyásoló kísérleteit felfedezte és konkrét esetek kapcsán leleplezte. Colby munkatársa volt. Hiszen már amióta igyekszik felderíteni az ügy hátterét. ahol is elérte. amikor Saigon elesett. novemberében. hogy az agykontroll kísérletekbe bevont szakemberek segítségével elterjesztették. Azt mondom. hogy annak a segítségével aláássa azoknak az orvosoknak. Jelszava az volt. hogy cáfolhatatlan bizonyítékokkal támasztja alá: igenis létezik a gyermekek rituális kínzása. hogy 2834 félig amerikai. és hogy mennyi bizonyíték áll a rendelkezésedre. a vietnami háború veteránja. 1969-ben ismerkedett meg egy vietnami iskolás lánnyal. akit később 1975-ben feleségül vett. oly hatalmasak. könyvét az időközben rendkívül titokzatos körülmények között elhunyt barátjának Bill Colbynak dedikálta. az az. pszichiátereknek és pszichológusoknak a megállapításait. így többek között arra. hogy "hagyjatok minket győzni. hogy ne foglalkozzék mindazzal. Megpróbáltad leleplezni az ördögit. amelynek a révén a páciensek. A CIA ebből a célból létre is hozott egy alapítványt a "The False Memory Syndrome Foundation"-t (Hamis memória-szindróma alapítványt). hogy semmit sem tehetsz ellenük függetlenül attól. hogy aláássák a hitelét. szenátor DeCamp visszatért Vietnamba. Bill Colby halála előtt felesége társaságában azt tanácsolta John DeCamp-nek. részben pedig a kísérleteket finanszírozó szervezetek titkos céljait szolgálták. Ezért a kezdeményezéséért az elnök is kitüntette. amikor a dolgok túl nagyok 53 . Hammondéhoz. hogy mit tartalmaz a "Franklin Cover-Up" című dokumentum kötet. DeCamp kapitányként 1969-ben és 1970-ben az akkor nagykövetként Dél-Vietnamban szolgáló William E. mielőtt ez megtörténik. hogy te mennyire vagy elszánt és őszinte. vagy vigyetek minket haza". Azok a háttérerők. családja körében. Szerzője John DeCamp ügyvéd.John DeCamp nebraskai szenátor a gyermekek védelme érdekében John DeCamp a szerzője a "Franklin Cover-Up" (A Franklin ügy eltusolása) című Amerika szerte nagy figyelmet keltő dokumentumkönyvnek. mindent elkövettek. Jelenleg John DeCamp ügyvédként dolgozik Nebraska tagállam Lincoln nevű városában. amelyet a klinikai pszichológus és orvos pszichiáter alapos szaktudás birtokában feltárt. Bill Colby a következőket mondta DeCamp-nek: "Amit meg kell értened John. 15 személy. oly sokat jelentenek más emberek és intézmények számára. vagy rosszak és függetlenül attól. amikor megjelent a "Franklin Cover-Up" második kiadása. illetve bizonyos szekták rituális jellegű kínzásoknak vetették őket alá. hogy a kormányzati pénzekkel finanszírozott agykontroll kísérletek keretében számos embert. Te megtetted a magadét. gyerekeket és felnőtteket egyaránt beprogramoztak. hogy az úgynevezett "Repessed Memory Syndrome" (Elfojtott emlékezet tünetegyüttes) valójában nem létezik. akik felfedezték és bizonyították. Colby Nixon és Ford elnöksége idején a CIA igazgatója lett. Fő módszerük az volt. ez rendkívül fájt neked. a rosszat. 1996. De mindez ideig nem ölt meg téged. és részt vett a Phoenix program kifejlesztésében. hagyd abba. csupán a közvélemény megtévesztését szolgáló "kacsa". Ez egyike az élet kemény tényeinek. hogy időnként vannak erők és események. DeCamp Vietnamban harcolva vett részt a nebraskai választási kampányban levelezés útján. Ezért rendkívül fontos megismerni. főleg gyermekek különböző manipulációk eredményeként meg nem történt dolgokra emlékeznek. félig vietnami árva az Egyesült Államokba kerülhessen. 16 éven át Nebraska állam szenátora volt 1971-től 1987-ig. aki így vagy úgy kapcsolatban állt a történtekkel életét vesztette.

felhívod rá az országos sajtó figyelmét. És ha igazad van. fejetlenül töri magát. hogy meg kell írnia a "The Franklin Cover Up" című könyvét. valakinek cselekednie kell. hogy tegyen érte valamit. Hogyan képes erre bármely tisztességes és intelligens személy? Ha én. ha elmondod a történetedet. hogy egyénenként legyőzzük őket. akkor ki fogja ezt megtenni? És ha mi abbahagyjuk. Számodra John eljött ez az idő. azaz annyira megbénult a birodalmi állam működése. noha eredetileg azt hittem. hosszabb időt igényelhet. ahogyan azt szeretnénk. ha rámutatunk az igazságra és félreállunk. hogy hagyjam az egészet és sétáljak odébb. amikor tudom. Korábban is már számos figyelmeztetést és fenyegetést kapott. Ha el akarnak kapni. ahogy arra nem is számítottunk.ahhoz. Mindketten az életüket vesztették. Ha van eltusolás. kereshette fel az egykor féltve őrzött helyeket a Vörös téren. hogy ne kockáztassunk mindent. hogy a gonosz győzedelmeskedik és mindenki. 54 . de elég érzékenynek kell lennünk. amit tehetsz a személyi biztonságod érdekében. Természetesen mindez nem maradt hatás nélkül John DeCamp-re. és hagyni kell. ettől vagy attól való félelmében. Amikor tudom. a leggazdagabb közösségi és állami üzletemberekig. ha egyáltalán ki is derülne az igazság. eljön az idő. Félre kell állnunk. mi okozta annak az egymotoros repülőgépnek a szerencsétlenségét. Ez meggyőzte DeCamp-et. Nem tudom elhinni azt. amelyben a szenátus magánnyomozója Gary Caradori és fia tartózkodott." Amikor DeCamp erre úgy válaszolt. A legjobb. hogy legtiszteletreméltóbb polgáraink és üzleti vezetőink a fejük búbjáig el vannak merülve a kábítószer ügyletekben és a hivatalos korrupcióban. A legjobb. mikor teszünk valamit e gonosz és korrupció ellen?" Ez után Bill Colby elmondta barátjának. hogy derítse ki. Colby kinevette: "Nem. egy magadnál viselt fegyver nem állítja meg őket. hogy talán fegyvert kell viselnie. John DeCamp ekkor így válaszolt barátjának: "Bill. hogy mit csinál. hogy ismerje a Franklin ügy komolyságát. A saját biztonságod és túlélésed érdekében állj félre. ami nem az. amely meghozza a győzelmet és a jó fog diadalmaskodni a gonosz felett. hogy a legfőbb rivális hatalom hírszerző szolgálatának vezetője. és ott olyan anarchikus viszonyokat talált. és úgy jön el. Senki nem törődött vele. Amikor testem minden porcikája arról szól. hogy foglalkozzunk velük. és utána nézel néhány valóban jó tényfeltáró riporternek. A nebraskai törvényhozás bizalmasan felkérte őt néhány hónappal korábban. Az a probléma. vagy valaki hozzám hasonló nem folytatja az ügy felderítését. Tovább kell dolgoznunk a cél elérésén. Csak a mikor. minden akadály és igazoltatás nélkül. hogy a történelem haladjon a maga útján. amit mondasz nekem Bill. olyan rövid idő alatt. amelyre várunk. amit időnként megtehetünk. Arra kérsz. hogy mit akart ezzel közölni. akkor az eltusolás csak a kormányzat kulcsintézményeinek az aktív támogatásával és együttműködésével lehetséges a bíróságoktól a rendőrökig. Ez legfeljebb téged fog megölni. hogy az egész Franklin-történet csak fantázia. Bill Colbynak kellő oka volt arra." Bill Colby figyelmeztetéséhez felesége Sally csak fejbiccentésével csatlakozott. és most már én teljesen bizonyos vagyok ebben." Colby ehhez még hozzátette: "Tedd meg a lehetségest és ismerd fel. ami rendszerint ismeretlen a számunkra. és ne pusztítsuk el magunkat vagy hagyjuk megölni a folyamatban. amelyek túl hatalmasak ahhoz. akkor Bill Colby ezt fűzte hozzá: "Időnként vannak olyan erők. Amikor DeCamp kérdően nézett rá. a legmagasabb rangú politikusoktól a tömegtájékoztatási intézmények képviselőjéig. hogy kormányzati intézmények korrumpálódtak. aki valaki. A győzelem azonban. a CIA igazgatója éjjel. hogy gyermekeket kínoztak és megöltek. hogy nemrég jött vissza Moszkvából (még 1991-t írunk). a hol és a hogyan az.

Nebraska állam Douglas megyéjében működő esküdtszéke bűnösnek találta a hamis tanúzás bűncselekményének elkövetésében. és közölte. Ugyanakkor a tömegtájékoztatásban egyre nagyobb hangot kap az. A legszokásosabb védekezés. hogy vizsgálja ki a Franklin Credit Unionnal szemben felmerült vádakat. azt a megbízatást kapta. az Omaha városi rendőrfőnök és a Franklin Community Federal Credit Union nevű helyi pénzintézet vezetője szexuálisan kínozták. Mindkét nagy esküdtszék elismerte. és kitalált történeteket adnak elő. akiket a fiatalok megneveztek. amit a szülők. miszerint közreműködött a kiskorúak elleni bűncselekmények rendszeres elkövetésében. DeCamp megemlít egy beszámolót. leghatalmasabb és legtekintélyesebb üzletemberei. hogy az igazat mondják. Ezt Alisha Owen és Paul Bonacci megtagadta.A továbbiakban erősen rövidítve összefoglaljuk a könyv tartalmát. Alisha Jahn Owent. Azt is elmondotta. az FBI egyik okkult bűnözésben illetékes szakértője. Azt kifogásolták. Ez a két nagy esküdtszék azonban az áldozatok tanúját ítélte el hamis vallomásért. a pedagógusok és a szociális gondozók is alig tudnak felfogni. DeCamp ezután közli azokat az adatokat. A sátánista vagy rituális erőszak számos újság szerint. mint kiskorút. hogy a gyerekek csak fantáziálnak. így például a new yorki "Village Voice" (1990. hogy más gyerekekkel szemben is visszaéléseket követtek el Nebraska politikai és pénzügyi hatalmasságai. amely a "Chicago Tribune" 1991. Az a két nagy esküdtszék. hogy senki sem tudja azokat állítólag bizonyítani. hogy elvitték őket az iskolából és egy kékre festett házban gyötörték őket. és egy korábban szkeptikus pszichológus is meg van róla győződve. Ez az eset is egy újabb irányvonalat jelez a gyermekek zaklatásával kapcsolatosan. 55 . Tizennégy hónap alatt az első panaszbejelentés után a rendőrség 140 meghallgatást végzett. hogy 1991. Kilenc gyermek egybehangzóan állította. amelyek azt támasztják alá. amely több mint 225 %-os növekedés volt 1976-hoz képest. Egyre több gyermek áll elő és leplezi le kínzóit és a rendőrség okkult jellegű rituálékkal kénytelen szembesülni. Bonaccit is megvádolták hamis tanúzással. május 17-i számában jelent meg. legalább is ilyen értelemben nyilatkozott Kenneth Lanning. Alisha Owen arról is tanúvallomást tett. Owen 1990-ben az állította a nagy esküdtszék előtt. amely azzal kezdődik. A gyermekek zaklatása a jogalkalmazó szervek képviselői szerint egyre gyakrabban szadistává és rituálissá. akiket kábítószer futárként használtak az egész Egyesült Államokra kiterjedően Nebraska leggazdagabb. június 21-én egy 21 éves fiatal nőt. hogy ahhoz a nebraskai gyermekcsoporthoz tartozott éveken át. hogy 1990-ben már több mint kétmillió gyereket zaklattak. Ezért két hónapra rá 9-27 évig terjedhető börtönre ítélték. nem azok. hogy Alisha Owen és Paul Bonacci tanúvallomása a velük történt visszaéléseket illetően kölcsönösen alátámasztja egymást. A nyomozást végző ügyész egyszerűen kijelentette. akiket név szerint megnevezett. június) szerint nem is létezik. Hivatalos részről azonban nem létezőnek tekintik a rituális zaklatást. Az iskola adminisztrátora sátánista rituálét alkalmazott rutinszerűen velük szemben. Az áldozatok szörnyű kínzásokról számolnak be. Az egész egy nagy "hírlapi kacsa". A szülők azonban hittek nekik. Két másik ugyancsak az áldozatok közé tartozó tanú kényszer hatására visszavonta korábbi vallomását. nem hisz a gyerekeknek. hogy ezeket a cselekményeket azonban más személyek hajtották végre. hogy egy nebraskai kerületi bíró. köztük a legnagyobb helyi újság az "Omaha World-Herald" kiadóját. hogy nem tudja alátámasztani az 5-9 éves korig terjedő gyermekek állításait. Vagyis az elkövetők és a szolgálatukban álló sajtó a bizonyítási tehernek a gyermekekre történő áthárításával próbál elmenekülni a felelősségre vonás elől. vagyis amely a helyi és a szövetségi igazságügyi rendszer keretében működik. más szóval sátánistává válik.

Ebben az időben vezetője a 44 éves Lawrence E. Azonnali közfelháborodással szembesülnének. állítólag a helyi igények kielégítését szolgáló hitelintézetből. hogy 460 családban a rituális jellegű szexuális erőszakkal. mert a számok egy jelentős társadalmi problémára utalnának. május 25-én: "A McMartin ügyben például mielőtt még bármilyen vádemelésre sor került volna bárki ellen. hogy a politika és az üzlet hatalmasságait miként védelmezik. Higgyük azt. (Larry) King a republikánus párt egyik emelkedő csillaga. hogy gyermekek és fiatalok tízezrei tűnnek el otthonaikból minden évben és sokat közülük rituálisan feláldoznak. 13 vádpontban pedig nem hozott döntést. és fiát Raymond Buckeyt. mint Aleister Crowley. A pénzügyi botrány azonban hamarosan egy sokkal nagyobb botrányra derített fényt. Ismeri az elkövetett gyilkosságok. King énekelte az amerikai nemzeti himnuszt a köztársasági párt választási konvencióján 1984-ben és 1988-ban. hogy az FBI azért nem kéri ezeket a statisztikai adatokat. Ez a szám igen nagynak tűnik. behatóan ismerte a közelmúlt egyik leghírhedtebb rituális kínzási esetét. Meg vagyok győződve. a szervezett és illegális kábítószer kereskedelem világába. vagy bármikor a múltban. júliusi száma szerint hozzávetőleg 100 ezer gyermek tűnik el nyomtalanul minden évben. Az ügy l988-ban keltette fel a sajtó érdeklődését. de mivel az FBI nem vezet erről nyilvántartást.Ted Gunderson. és a "National Black Republican Council" (a Nemzeti Fekete Köztársasági Tanács) egyik vezetője volt. 33 hónapig tartó tárgyalás után a kötetekre rúgó bizonyíték ellenére az iskola irányítóját Peggy McMartin Buckeyt. és ehhez hasonló történetekkel "etetik" a gyermekeket?" Gunderson hangsúlyozta. Az esküdtszék 52 vádpontban ejtette a vádat. és abba. Gunderson erről ezt mondotta: "Az FBI-nak pontos adatai vannak arról. ahol a lakók rendszerint szkeptikusan viszonyulnak a gyermekek szervezett molesztálásához. speciális nyomozó volt." Gundersont a saját nyomozásaiból szerzett bizonyítékok győzték meg arról. Ken Lanning (azaz az Egyesült Államokban a XX. mert közel 40 millió dollár hiányzott a viszonylag kicsi. Nem gyűjtik az erre vonatkozó adatokat. januárjában. Michael Aquino. században tevékenykedő sátánisták) valószínűleg a leghatékonyabb és legerőteljesebb szószólói a sátánista mozgalomnak ebben az országban ma. hogy hány autót lopnak el minden évben. nem beszélve azokról a gyermekekről." DeCamp rátérve a "Franklin Credit Union" botrányára rámutat. mert nem akar róluk tudni. felmentették 1990. állatok feláldozásával. Gunderson nyilatkozott az "Executive Intelligence Review" nevű hetilapnak 1990. amikor a "Franklin Community Federal Credit Union" (egy helyi takarékpénztár és hitelintézet) központját a szövetségi hatóságok átkutatták és lezárták. A "Reader's Digest" 1982. hogy hány gyermek tűnik el minden évben. hogy Omahából és környékéről 56 . de az FBI-nak halvány fogalma sincs. Anton LeVey. Kenneth Lanning cáfoló kijelentésével kapcsolatosan kijelentette: "Véleményem szerint olyanok. Ez a probléma pedig azonnali akciót igényelne. megerőszakolások és rablások számát. aki 28 évig állt az FBI alkalmazásában és korábban annak Los Angeles-i részlegén. hogy a feljelentésekre egy jómódú kertvárosi környéken került sor. Az akcióra azért került sor. Kiderült. 460 panaszbejelentést tettek a Manhattan Beach-i rendőrségen. vagy a sátánista konspirációkhoz. Igen egyszerű lenne ezekhez az adatokhoz még egy oszlopot hozzátenni és beszerezni minden eltűnt gyerekkel kapcsolatos bejelentetésről egy kiértékelést. amely a McMartin előkészítő iskolában fordult elő Kaliforniában. hogy ez betekintést enged a gyermekekkel való visszaélés. akiket rituális célból raboltak el és bizonyos esetekben meggyilkoltak. Minden hónapban minden fontos rendőri központ az Egyesült Államokban benyújtja az egységesített bűnügyi statisztikai adatokat az FBI-nak. ezért a pontos adatokat nem lehet tudni.

Nebraska állam alkotmánya szerint az új törvényhozásnak jogában állt volna folytatni az előző által megkezdett nyomozást. a 300 ezer megkérdezett nebraskai 94 %-a meg volt arról győződve. mint a gyermekek molesztálása. állami és szövetségi jogalkalmazók azt állítják. akkor kétséget kizáróan bizonyítani lehetne a kábítószerrel való visszaélést. hogy igazat állított. amelyekkel ártatlanul vádolnak meg felnőtteket a gyermekek molesztálásával. DeCamp ismerteti könyvében ezeket.gyermekeket vittek repülőgéppel városról városra. A nagy esküdtszék irataiból nem szerepel egy sem a könyvben. DeCamp szemtanúja volt a Franklin-ügy kibontakozásának. Ugyanakkor az "Omaha World-Herald" teljesen hamis módon tájékoztatta a lakosságot. Tudta. Azon a napon. és közölték az emberekkel. DeCamp az "Országos Gyermekbántalmazás Elleni Védelem" nevű szervezet nebraskai központjának az ügyvédje. ha valamennyi hatóság által ismert adat nyilvánosságra kerülne. hogy mi forog kockán és ezért inkább félreálltak. hogy nem találtak bizonyítékot King által irányított kábítószer ügyletekre. hogy Larry King milyen felső kapcsolatokkal rendelkezik. amikor a már említett Alisha Owent elítélték. kivéve azt az esetet. ő maga is Nebraska állam meghatározott utasítással ellátott delegátusaként támogatta Ronald Reagan és George Bush hivatalos elnökjelöltté való minősítését. amikor embereket ártatlanul vádolnak meg gyermekek elleni erőszakossággal. DeCamp meg van róla győződve. hogy ezeket nyilvánosságra hozza. amit a nyomozó hatóságok nem vettek figyelembe. ami arra késztette DeCamp-et. hogy ilyenek nincsenek. és hogy eltusolás történt. de ezt nem tette. az ügy le van zárva. hogy a Franklin üggyel kapcsolatosan elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz. Három évvel később az ügyről már alig tud valaki. A nebraskai törvényhozás vezető nyomozója a néhai Gary Caradori volt. gyermekkel való szervezett visszaélésre. a pedofíliát. hiszen ő is ott volt. Carradori említ egy sor olyan nyomot. hogy nincs rosszabb. akiket aztán a Franklin Hitelintézet és közismert nebraskaiak által rendezett partikon a résztvevők saját céljaikra használhattak. hogy a gyermekekre vonatkozó állítás "gondosan kiagyalt megtévesztés" volt. A városi. amely azonban nem jelent meg a sajtóban. amikor is egy új törvényhozási időszak vette kezdetét. hogy ezekhez a dokumentumokhoz törvényes módon Paul Bonacci ügyvédjeként jutott hozzá. Larry King börtönbüntetését tölti pénzek szabálytalan kezelése miatt. és eltusolásának is. és 1991. amelyeket jogszerűen publikálhat. A törvényhozás vizsgálata 1988. A honatyák már sejtették. DeCamp 1990-ben memorandumot is írt az ügyben. hogy csak olyan dokumentumokat ismertessen. A közvélemény számára hasznos lenne ezeknek az ismerete is. hogy megalapozza az áldozatok állításait. a hivatali hatalommal és 57 . DeCamp ügyvédként olyan ügyekben tett szert jártasságra. mert a jog nem engedi meg. januárjában végződött. mert akkor teljesen egyértelműen el tudnák dönteni mi igaz és mi nem. amikor két ízben is elénekelte a köztársasági párt konvencióján a himnuszt. a gyermekbántalmazást. hogy "kísérteties és rejtélyes botrány formálódik Omahában". Azt is hozzátették. novemberében kezdődött. Ezekkel a fantáziára alapított esetekkel szemben DeCamp egyértelműen leszögezi. amelyekben gyermekek vádolták a felnőtteket különböző visszaélésekkel. szembeállítva a városi és az állami hatóságok állításaival. A New York Times arról írt. Azt is hangsúlyozza. DeCamp külön is ügyelt arra. Éppen ez az. vagy sátánista tevékenységre. A jogalkalmazó illetékesek azt állították. Ez a szervezet azok ellen a hamis vádak ellen küzd. DeCamp meg van róla győződve. hogy összegyűjtse a bizonyítékokat a nebraskai törvényhozásnak a Franklin-ügy kivizsgálására alakult különleges bizottságától.

A könyv le lesz állítva és DeCamp-ről be lesz bizonyítva. Meggyőződésem. hogy hazudik. a szenátorok.közmegbizatással való visszaélést. A megrágalmazott személyek jogi eszközökkel fogják leállítani a terjesztését. a szólásszabadság elfojtásával kell kezdenie. a törvényhozás bizottságainak a meghallgatásait. az érsek úgy döntött. legbecsületsértőbb. hogy valóban szörnyűségekről szól a könyve. amikor a segítségét kértem. az igaz." Amikor végül is gyanút fogtam. vagy nem az igazságot tartalmazza. "Valójában . A már említett Omaha World-Heraldban és a TV-ben így nyilatkozott az érintett személyek ügyvédje: "Ez a könyv a legrágalmazóbb. és csak arról írtam. 58 . Személyében nem egy fantáziadús gyermek erősítette meg a gyermekek bántalmazását. mint az a feleség. és fellépnek John DeCamp ellen. de ezt a pert is DeCamp szenátor nyerte meg. Egy évi munka során rengeteg új dokumentumot gyűjtöttek és számos tanú meghallgatást és interjút rögzítettek. a rendőrségi és az FBI jegyzőkönyveket. Érdemes megemlíteni azt. Ez kétségtelen." DeCamp egyetértett ügyvéd kollégájával abban. amely eredeti formában tartalmazza a nyomozati hatóságok. amelyben egy pap is érintve volt." Végül is csak az Atlantic Telecast nevű TV társaság perelte be. amikor DeCamp visszakérdezett. DeCamp azonban névtelen levélben kapott egy kópiát az elhallgattatott műsorról. Érdemes röviden összefoglalni. akkor csak pereljék be. Ő Amerika egyik legismertebb és legtiszteltebb katolikus papja." A könyv. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség uralma alá került Egyesült Államokban milyen módon degenerálódott a szólásszabadság a polgárok pártatlan és pontos tájékoztatásához való alkotmányos joga. A műsort 1994. mert ez elősegíti az igazság kiderítését. hogy bármelyik állítása is téves. és aki korábban az Elnök különleges megbízottja volt nagykövetként az ENSZ mellett és hosszú időn át Amerika legnagyobb gyermeknevelő intézetének az élén állt. Az utolsó pillanatban azonban ezt a műsort leállították. aki nem tudja. hogy mi előzte meg a brit forgatócsoport munkájának törlését. a kormányzati intézmények eltusolását és hogy ebben milyen részt vállaltak köztiszteletben álló gazdag személyek. az áldozatok és szüleik tanúvallomásait. akik a kormányzati intézményeket és a sajtót ellenőrzik. hogy rendkívül körültekintően és óvatosan kezeltem a témákat. Ha valaki úgy gondolja. 1993-ban az angol Yorkshire Televízió stábja az amerikai Discovery Chanell-el közösen tényfeltáró műsort készített a Franklin-ügyről. amit feltétlen biztonsággal dokumentálni tudok. Idézi Benjamin Franklint. Hupp a beszélgetés során bizonyítékokkal támasztotta alá a Franklin-ügyben felmerült vádakat. amelyet valaha is olvastam." Ezt követően Monsignor Hupp beszámolt egy gyermek tragikus esetéről. ne tegyünk semmit. megjelenése után a támadások kereszttüzébe került.örülök ha beperelnek. és kártérítést kell fizetnie. ezt válaszolta: "Olyan vagyok. Ellenkezőleg. hogy megcsalják. és utoljára jön rá. hogyan történhetett mindez az Ön vezetése alatt. aki úgy látta: "Bárki is próbálná a nemzet szabadságát megdönteni. május 3-án kellett volna a kinyomtatott program szerint sugározni. hogy ha a tények nem kerülnek napvilágra. aki a kritikus 1970-es és 80-as években az omahai Boys Town nevű gyermekotthon vezetője volt. Ezután a találkozó után Monsignor Huppot elmozdították Boys Town éléről. aki két népszerű könyvet is írt. májusában.folytatta . hogy a könyv első kiadását követően DeCamp-et felkereste Monsignor Robert Hupp 1992. és megpróbáltam lépni. DeCamp hangsúlyozza. akkor az igazság helyére azok érdeke és véleménye lép. mert jellemzően szemlélteti. hogy amit DeCamp leírt a könyvében. A kópia minden kétséget kizáróan megerősítette.

ezt azonban sokkal pontosabban feltárták. hogy a Franklin-ügy milyen országos szintű politikusokat érint Washingtonban. Végül a készítők csak néhány korlátozott szempontra szorítkoztak. hogy a kábel-tévé ipar vesztes lesz a folyamatban lévő vitában. a Discovery Channel pedig kiszáll az ügyből. nyarára már össze tudta rakni a részleteket: A Yorkshire TV és a Discovery Channel a dokumentum műsor készítésének kezdetén még nem tudta. az amerikai törvényhozás éppen az egész kábel-tévé ipart érintő törvényről tárgyalt. A jogászok úgy gondolták. mint DeCamp a saját könyvében. fontos intézményeket és személyiségeket. Feltárták azt is. hogy tartalmilag ellenőrzés alá helyezzék-e a kábel-tévé által sugárzott műsorokat.DeCamp 1996. Urbom bíró döntésében megállapította: "King folyamatosan alávetette a felperest (Bonaccit) ismételt szexuális 59 . hogy ezek a politikusok és üzletemberek kábítószert fogyasztottak és pedofil magatartást tanúsítottak a gyermekekkel. február 24-i számában beszámol arról. Ez az ítélet nagy visszhangot váltott ki a különböző agykontroll kísérletek szenvedő alanyai körében.sugárzásra kerül. hogy a "Conspiracy of Silence" lekerül a műsorról és egyetlen másik TV állomás számára sem adható el. amelyeket Laurence King. a vámhatóságok a dokumentum anyagot lefoglalták arra hivatkozva. hogy mennyire érinti az ügy a legmagasabb kormányzati köröket. hogy ilyen átfésülés után már megvédhető a film minden rágalmazással és befeketítéssel szemben. hogy a második kiadás megjelenéséig 15 személy vesztette gyanús körülmények között az életét. hogy tűrje el a vele történő pornográf anyagok készítését. A törvény egyik vitás kérdése az volt. hogy Nebraska tagállam Lincoln nevű városában a szövetségi bíró megítélt 1 millió dollárt a 31 éves Paul Bonaccinak azokért a lelki és fizikai bántalmakért. Az ügy nem elhanyagolható része.ez volt a tervezett tévéműsor címe . aki még nyilatkozatot adott a Yorkshire TV számára. Miközben ez a kozmetikázás folyt. május 3-i programjában. különös tekintettel azokra. sőt a Franklin-ügyben levelet is írt az akkori igazságügyi miniszternek. hogy pornográf anyagot tartalmaz. mint az MK-ULTRA és a Projekt Monarch. Később csatlakozott ehhez a sorhoz Bill Colby is. a nagy tömegtájékoztatási intézmények részéről semmilyen nyilvánosságot sem kaptak. Ezután a jogászok képről képre. akik rendszeresen részt vettek a Larry King által a saját washingtoni lakásában rendezett partikon. hogy ha a "Conspiracy of Silence" (A hallgatás összeesküvése) . a csődbejutott Omaha Credit Union korábbi menedzsere okozott neki. A "The Des Moines Register" 1999. hogy az így már sugározható a Discovery Channel 1994. mint Peter Citron és Larry King milyen kapcsolatban álltak egymással. akkor majdnem biztos. A "Conspiracy of Silence" kópiáit pedig megsemmisítik. King éveken keresztül arra kényszerítette a gyermek Bonaccit. és a műsorra tűzés is megtörtént. Ez a jogi döntés a sátánista rituális gyermekkínzás egyik notórius elkövetőjével szemben példa nélkül áll. hangról hangra hónapokon át gondosan átfésülték az anyagot. Amikor a brit forgatócsoport megküldte az Egyesült Államokba a sugárzásra szánt szalagot. Az az egyezség született. hogy fizessen 800 ezer dollár kompenzációs kártérítést és további 200 ezer dollár büntető jellegű kártérítést a sértettnek. A Yorkshire TV költségeit megtérítik. Azt is bizonyították. Kulcsfontosságú politikusok egyértelműen tudatták. hogy a Boys Town gyermekotthon lakói és a Franklin-botrány olyan személyiségei. Egy sor változtatás után közölték. Janet Reno-nak. az Egyesült Államok Kongresszusában. A két TV társaság ügyvédei azonban elérték a dokumentumok visszaszolgáltatását. Warren Urbom bíró azonban arra kötelezte a 15 évi szabadságvesztés büntetését töltő Kinget. Az amerikai kormány olyan programjainak az áldozatai. Így dokumentálták.

DeCamp a Bonacci sérelmére elkövetett rágalmazással. jogtalan fogva tartásnak.erőszaknak. bírókkal továbbá rendőrökkel a kábítószer elosztással és pénzmosással kapcsolatos "Iran-Contra-ügy" kapcsán. ha alszik gyötrő álmai vannak. DeCamp idézi Anton Chaitkint. úttörőnek számító könyvében meg is írta ezt a szennyes történetet. köztük Lawrence E. amelynek teljes címe így hangzott: "The Franklin Cover-Up: Child Abuse. Álmatlanságban szenved. gyermekbántalmazással. pontosabban kifejezve pogány kultuszok viselik a felelősséget. erőszakkal. miként kínozták őket abból a célból. miként azt már ismertettük. Kényszerítette a felperest. amelyekben egy nemzetközi pedofilpornográf érdekszövetség vett részt. 1991-ben DeCamp pert indított a szövetségi bíróságnál megvádolva 16 tekintélyes személyiséget és intézményt. George Busht. ahol a szülők saját maguk adományozzák gyermekeiket kultikus célokra. eltörték az ujjait." "Bonacci égési sérüléseket szenvedett. Satanism and Murder in Nebraska (A Franklin-ügy eltusolása: Gyermekbántalmazás. fél attól. Az ügy kapcsolatban áll magas állású politikusokkal. vagy fokozatosan szoktatják ezekhez a rituálékhoz. Mindez a többszörös személyiségi zavarral áll kapcsolatban. depresszív emlékek gyötrik és alkalmanként verbálisan erőszakos. Más gyermekeket elrabolnak és eladják erre a célra. akiket büszkén "vérvonalhoz tartozónak" neveznek azért. A Monarch program áldozatai. futároknak. hogy kábítószerekkel és elektrosokkal módosítsák tudatukat. sátánista rituálékat szervezett és irányított. magányos és költséges jogi küzdelmet folytatott azért. Bonacci a multiple personality disorder (tudathasadásos személyiségzavar) áldozata és elsődleges énjén túlmenően még 14 különböző személyiséggel bír. DeCamp. Kinget. elkülönített személyiségeket aztán be lehet programozni kémeknek. és részt vegyenek pornográfiát készítő csoportjában. szélsőséges emocionális gyötrésnek." Bonacci ügyvédje John DeCamp volt. továbbá részt vegyen deviáns szexuális cselekedetekben és mazochista orgiákban más kiskorúakkal. ütötték a fejét és az arcát és más megaláztatásokon ment át King alperes jogtalan cselekményei következtében" . hogy Paul Bonacci és más 60 . hogy számos alkalommal szexuális kapcsolatot létesítsen King alperessel és másokkal. Harold Andersent az Omaha World-Herald kiadóját és az omahai rendőrséget. Ezeket az önállósított tudatrészeket. nehézségei vannak a munkahelyén. aki korábban Nebraska állam szenátora volt. hogy King szexuálisan zaklathassa őket. érintve az akkori alelnököt. Chaitkin azt is állítja. Arra kényszerítette a felperest. hogy összeesküdtek abból a célból. aki hosszú. hogy a Monarch Projekt fiatal emberekre utal Amerikában. hozzátéve: "A felsorolt és 8 éven át (1980-1988) tartó szenvedések folyamányaként felperes a mai napig viseli a következményeket. hogy leleplezze azokat a bűnöket. akik közé Paul Bonacci is tartozott elmondották. sátánizmus és gyilkosság Nebraskában). Ez utóbbiak több nemzedéket felölelő csoportok. vagy merénylőknek. DeCamp megállapítja. tettlegességgel és emocionális fájdalom okozásával vádolta őket. hogy gyűjtsön össze gyerekeket abból a célból. hogy több önáló tudattal rendelkező személyiségre bontsák fel énüket. másrészt pedig a sátánista.állapította meg a bíró. akik az amerikai kormányzat olyan intézményei. megölik. kábítószer futároknak. vagy a katonai hírszerzési szervezetek által folytatott agykontroll kísérletek áldozatai voltak. üzletemberekkel." "Lemondott kívánatos katonai pályafutásáról és életveszélyes fenyegetéseket kapott. hogy Paul Bonaccit megfosszák polgári szabadságjogaitól. amelyet alperes King jogellenes tevékenysége okozott. aki szerint e problémát kutató szakértők szerint a Monarch gyermekáldozatai sorsáért egyrészt a kormányzat és a hadsereg. mint a központi hírszerző ügynökség. hogy mások követik. jogtalan fogva tartással.

Bonacci tanúvallomása. tudom.gyermekáldozatok meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak arra a központi szerepre. hogy saját 12 éves Johnny nevű fiát West Des Moines-ben 1991-ben elrabolták. Ezt Gosch megerősítette hozzátéve: "De ezután nem emeltek vádat ellene a San Francisco-i Presidio-ban kitudódott gyermekbántalmazások miatt. Alisha Owen és a többi agykontroll kísérlet túlélőjének azt az állítását. mint Clinton elnök hűtlenkedései. hogy miként kell egy tudathasadásos személyiségzavarban szenvedőt kérdeznie. Bonacci elmondotta. úgyhogy amikor megkérdezik őket. aki a közelmúltban nyugdíjba vonult hosszú időn át irányította a hadsereg egyik pszichológiai háborúra szakosodott részlegét. Chicago-ba.-be (a fővárosba). mivel a többi ország is kémkedett Amerika ellen. Kezdetben én is csak nagy nehezen tudtam elfogadni őket egész addig. amely felhasználta szakértelmét és gyakorlatát az agymosásban. a sátánizmusban. Így én írtam az első jogszabályt. hogy az Offut légibázison volt (amelyet számos áldozat az agykontroll visszaélések központjának nevez). hogy a rendőrségnek 72 órán belül akcióba kell lépnie. a homoszexuális pedofiliában és gyilkosságban." Paul Bonacci története Az egyik legszívszorongatóbb része a bírósági aktának Paul A. valamint a gyermekrablás más részleteit. amely előírná. aki megalapította a Temple of Set-et és közeli barátja volt Anton LaVey-nek. aki az agykontroll egyik túlélő kísérleti alanya. "Nem volt jogszabály Iowa törvénykönyveiben. A kormányprogramból felhasználtak pénzeszközöket a gyermekekkel folytatott kísérletezésre. Kansas City-be. Tudom. és áruba bocsátották prostitúció és pornográfia céljából. hogy jogellenesen börtönözték be őket azért. hogy King számos alkalommal Washington D. hogy Aquino ezredest eltávolították a hadseregtől. Aquino.. elkábították. Mindez extrémnek és bizarrnak hangzik. a nácizmusban. a Church of Satan megalapítójának. vagy a legtöbb tagállaméban. hogy ne tehessenek tanúvallomást bántalmazóikkal szemben. mint az Irán-Contra ügy és nagyobbat. hacsak a működtető nem tudja. DeCamp bírósági győzelme és a megítélt 1 millió dollár kártérítés alátámasztja Paul Bonacci.C. Noreen Gosch így folytatta: "Mindketten aktívan részt vettek a rituális szexuális bántalmazásban. Arra használták ezeket a gyerekeket. 61 . tudom. vagy eskü alatt kell nyilatkozniuk. amelyet megalázásukban Michael Aquino alezredes játszott. hogy szexuálisan kompromittáljanak politikusokat. vagy hazugságvizsgáló géppel kérdezik őket. aki a hadsereg kötelékében szolgált és a legbizalmasabb adatokhoz is hozzájutott. a férfit. amely a Johnny Gosch Bill (Johnny Gosch törvény) lett. noha 5 tanú is le tudta írni az autót. vagy bárki mást. Minesotta-ba és Los Angeles-be vitte. hogy kapcsolatban állt sok ilyen gyermekkel. Noreen Gosch a "Missing Children" (eltünt gyermekek) szervezet munkatársa eskü alatt vallotta. Az MK-ULTRA program az 1950-es években indult be a CIA kezdeményezésére. Megvannak a bizonyítékok fehéren és feketén. King ellen.. ez nagyobb botrányt okozott volna. ezt DeCamp-nek azzal indokolta. A hidegháború során az idegen államok elleni kémtevékenység segítésére használták." Gosch szerint az FBI megpróbálta eltusolni az ügyet. semmilyen bizonyíték se kerüljön elő." Ezután DeCamp megemlítette. akit ellenőrizni kívántak. amelynek során szándékosan hasították szét a tudatműködésüket számos önálló tudatrészre. Sátánista volt. és akinek az érdekében DeCamp pert indított Lawrence E. Gosch ezután említést tett Michael Aquino-ról. hogy Michael Aquino Iowaban volt. amíg szembesültem a tényekkel.

amikor látom a TV-ben.. a nebraskai főügyész és az egész jogi rendszer korábbi megállapításainak. úgy hogy King bármit megkaphasson tőlük.. amelyeket King korábbi pornófényképésze. hogy azt egyesek jogsértő módon használják.ahol prostitúcióra kényszerítette az elrabolt és kábítószerrel elkábított fiatalokat gazdag. hiszen honnan lenne tudomása arról. hogy az egyik önállóan programozott leválasztott tudatrészét vagyis az egyik "alter"-ét . vagy 13 éves korában kezdődött és egészen 17-18 éves koráig tartott. A szövetségi bíró azonban úgy döntött. irányt változtattak és a gyermekrablás be is fejeződött. hogy King utasításainak megfelelően kompromittáljon politikusokat. Feltehetően több ezerszer az évek hosszú során. híres és romlott személyek számára. akiktől akart valamit. Nelson teljesen mást vallott. tanúvallomásában elmondotta. hogy milyen gyakran vették igénybe a szolgálatait a washingtoni partikon. amikor még egészen fiatal gyermek volt. akkor kompromittáló helyzetbe hozta fiúk vagy lányok felhasználásával azokat. DeCamp nyílt levélben vonta kétségbe az elmúlt 10 év során ez ügyben hozott bírósági döntéseket "Úgy gondolom . hogy néhány katolikus pap molesztálta ügyfelét. Ez a fickó gyűlöletet ébreszt bennem. hogy ez a bírói ítélet ellentmond az amerikai igazságügyi miniszter. mint hamistanúzással megvádolni a tanúkat. mert időnként négyen-öten is voltak és nem ismerte az illetőket. hogy nehéz ezt megmondani. feleségem ezt meg tudja erősíteni. hogy ez a fickó a másik oldalon áll.Wesley-nek hívják és ez a tudat irányította őt akkor. Egyik társával közel hajtottak hozzá. amelyet a törvényhozás előtt tett. aki a pedofília kérdésében is illetékes. Amikor DeCamp jobban megismerkedett az omahai "Boys Town" nevű gyermekgondozó intézettel. aki számos taxist megölt. megbizonyosodott.. Bonacci azt válaszolta. A bírónak arra a kérdésére. de a fellebbviteli bíróság megerősítette. Ezúttal már rendelkezésre állnak pornográf felvételek tízezrei. A legkevesebb az. "Az egyik személy. Ha azt akarta." Bonacci. Járművet cseréltek. miközben más-más tudatú személyiség volt. hogy valamilyen törvényt elfogadjanak. DeCamp azonban csak tényfeltáró munkája során tudta meg. amit a "Franklin Cover-Up" néven ismert ügyben eddig tettek. február 24-én a Paul Bonacci ügyben az elsőrendű alperes Larry King mellett másodrendű alperesként megnevezte az omahai katolikus érsekségi egyházmegyét." DeCamp a "Radio Free America" számára adott interjújában 2003. a neve Berny Frank. Rusty Nelson készített. A bíró kérdésére Bonacci megerősítette.. akik eskü alatt nyilatkoztak a bíróságon. vagy pedig tovább kell folytatnia a nyomozást a hosszú és bonyolult Franklin ügyben újra kezdve az egészet. Elsődleges kötelessége azonban az volt. mint amit a Chief Wadman vallomása tartalmaz. Ezt DeCamp azzal indokolta. mert demokrata és Larry King pedig republikánus volt. DeCamp fellebbezett a döntés ellen. aki mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiségzavarban szenved. hogy az egyes papok mit tesznek? DeCamp mindenesetre felkereste Rómában Ratzinger bíborost. Ez 12. hogy egy Paine nevű halálraítélt. hogy a "Boys Town" milyen sok lakóját használták ki pedofil csoportok. hogy az érsekség nem perelhető. mert Larry King mindig azt mondta. Ekkor felkereste őt egy hivatalból kirendelt védő Las Vegas-ból és közölte vele. egy sor 62 . Újabb fejleményt jelent. amikor elcsábította Johnny Goscht az autójába. hogy King több százszor zaklatta szexuálisan. nem félek szólni róla. hogy a szövetségi és az állami hatóságoknak újra kell foglalkozniuk Alisha Owen ügyével. betuszkolták az autóba és kloroformos ronggyal elkábították. hogy az érsekség nem perelhető.írja DeCamp hogy az Egyesült Államok igazságügyi miniszterének nincs más választása. Most már a bostoni katolikus érsekség milliós nagyságrendű kártérítéseket fizet a hasonló sértetteknek. Ezúttal Noreen Gosch megerősítette Paul Bonacci történetének a hitelességét.

ugyanazokról a személyekről beszélt. hogy idejött 2001. hogy DeCamp mondja el nekik mindazt. amikor felhívta a gyerek. hogy az anyjához viszik látogatóba. megölöm magam. amikor a "Franklin Credit Union"-t átvizsgálták és bezárták a szövetségi hatóságok. Ebben az érdekszövetségben benne van a CIA és a fegyveres erő egy része is. Egy oregoni börtönben talált rá. hogy tanúvallomást tegyen. hogy Paine feltárt számos nagyon komoly problémát a Boy's Town-nal kapcsolatosan. Omahában élt. hogy távozik a városból. André azonban további információkat adott arról. amelyek ehhez a pedofil hálózathoz kapcsolódtak. Andrét és egy csoport más fiút éjjel elvitték "Boys Town"-ból egy más államhoz tartozó intézetbe. hogy bajban van és ezt mondta: "Ha utánam jönnek. Hozott fényképeket.fiútestvérrel rendelkezett. Ekkor DeCamp átadta nekik könyve egyik példányát a következő szavakkal: "Miután elolvasták a könyvet. akkor csak mesebeszédnek gondolja. Miért Omahára összpontosított? . Mindezért a fiút tette felelőssé. Ez a legbiztonságosabb hely a világon. Ugyanazokról a történetekről. Még 24 óra sem telt el. hogy hírtelen meg fognak ijedni és elvesztik érdeklődésüket. Az így nyert ismereteket fel akarják használni abban a fellebbezésben. Paine ügyvédjei azt akarták. "Azért . A gyerek tudta. hogy soha nem is létezett. miután a hatóságok azt állították. Vagyis valaki pszichiátriai technikákkal és szexuális bántalmazással megváltoztatta ennek a fiatalembernek a tudatműködését. amelyeket korábban Paul Bonacci. Rá fognak jönni. Ezután munkahelyét is felkeresték. Tom Valentine megjegyezte. hogy az az érdekszövetség. hogy miként szervezték Georgetown-ban a partikat." Az ügyvédeket ez nem tántorította el és André. amit dokumentált. Azon az éjszakán. amelyek terhelő bizonyítékokat tartalmaztak Larry King-ről az ellene folyó ügyben. hogy mesterségesen létrehozott tudathasadásos személyiségzavara van. ahonnan elbocsáttatták. Egyik alkalommal azt mondták nekik. és kényszerítette a tulajdonost. szeptember 11-én Bush elnök. Az egyik ilyen intézmény az Offut légibázis az. amit ezzel kapcsolatban tud. ahol a Strategic Air Command . Az FBI ezután elment a lakására. amit Paine halálos ítélete ellen terjesztenek elő. Ami érdekes az. mint nebraskai szenátor. s ők valamennyien "Boys Town"-ban nőttek fel. André. és mielőtt még túl messzire mennek ebben az ügyben. Ezért volt az oka annak is. Omahában összefonódtak az intézmények.kérdezte DeCamp-et. Ennek az volt az oka. amely ellenáll egy nukleáris támadásnak. Ez volt a színtere egy sor intrikának. Paine egyik testvére. meg "Boys Town". amire a Szovjetunió összeomlása után derült fény. Én.SAC . és elér egész Washingtonig." DeCamp ekkor e-mail kapcsolatot teremtett Noreen Gosch és a fiatalember között. Az interjú készítője.válaszolta az ügyvéd és ismert közéleti személyiség . Ez ugyanaz az ügy. A szövetségi kijelölt védő elmondotta DeCamp-nek. Ténylegesen egészen más történt. A föld alatt olyan biztonságos létesítmény van. jártam ott. akik André Paine testvérét képviselték. előre megmondom. DeCamp kihozta a börtönből és elérte. A szövetségi védők. megszakították a kapcsolatot DeCamp-el. A történet tehát a véghezvitt agykontroll kísérletekről szólt. amelyben benne volt Larry King. ahova beiratkozott és elkobozta a komputereket. Amikor Paint elítélték kiderült.mert Omahában történt. ahol a bíró kizárta a perből az omahai érsekséget. ahová rendszeresen elvitték őket "Boys Town"-ból és hogyan készítettek pornográf filmeket. országosan működik.(A stratégiai légiparancsnokság) és vezetője található. aki a szexpartik fotográfusa volt. aki most már 20-as éveiben jár találkozott DeCamp-el és elmondta neki ugyanazokat. hogy az FBI megjelent annál a komputer iskolánál. DeCamp a rádióinterjúban beszélt Rusty Nelson-ról is. Amikor valaki ilyenről először hall. hogy az FBI benne volt az egész ügy eltusolásában. hogy mondjon fel neki. 63 .

vagy az egyház tekintélyét. mint MK-ULTRA. amely szerint 789 áldozat emelt panaszt szexuális molesztálásért és bántalmazásért 250 pap és egyházi alkalmazott ellen az elmúlt 60 évben. köztük Thomas Daily brooklyn-i és William Murphy rockville centre-i püspök szemére. Ez a jelentés nem csak a két említett new yorki főpapot bírálta. Reilly csalódottságának adott hangot. hogy egyházi személyek is részt vettek a gyermekek bántalmazásában. hogy 2003. hogy a fő felelősséget Bernard Law bíboros viseli (aki 2002. A jelentés azt is megemlíti. amelyeket a CIA irányított olyan nevek alatt. akik a Larry King által irányított körbe tartoztak. Évekkel később azonban ebben a vonatkozásban is egyre több tényre derült fény. Ezek közé tartozik a bostoni ügy." . hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bántalmazásoknak a túlnyomó része az országos méretekben folyó 64 . aki súlyos hiányosságokat vetett az egyházi vezetők szemére. egyszerűen nem hihető. Ezen túlmenően az eddig ismert legátfogóbb adatokat is nyilvánosságra hozta. amelyekben a katolikus egyház egyes képviselői is érintve voltak. a virginiai Langley-ben. Ezt elismerte a CIA és még olyan főáramlatú újságok is írtak róla. július 23-án Thomas Reilly. amelyek a Massachusetts-i gyermekeket valaha is sújtották. De minden olyan állítás." Az interjút készítő ez után utalt rá. de a jelenlegi New Orleans-i érseket. és szakít az eddigi titoktartó magatartásával. Ez azon nagy tragédiákhoz tartozik. nem szabadna továbbra is felelős pozícióban maradniuk. A bostoni érsekség szóvivője megerősítette. Amikor választaniuk kellett. mert neki tudomása volt a válságos helyzet mélységéről és elhúzódó voltáról. hogy sok gyermeket kivettek "Boys Town"-ból és azokat. Ugyanakkor ezen írás is azt tárja fel. végzi munkáját Omahában és Offutban. Bostonban a nagy esküdtszék vizsgálta az ügyet és készített jelentést. hogy azon egyházi vezetőknek. valamint a visszaélő papokat. hogy könyvében bebizonyította. hogy az érsekség bűncselekménynek tekinti a gyermekek bántalmazását. de nem ő volt az egyedüli felelős. Ennek egyik legutóbbi híre. hogy a gyermekeket védelmezik-e. gyakran az Offut légibázisra is elvitték. DeCamp véleménye szerint Offut egyfajta kapcsolattartó központ volt. "A gyermekek bántalmazása olyan nagyarányú és elhúzódó volt. Reilly úgy vélte. az amerikai Manchester főpapját. A magunk részéről nagyon sajnálatosnak tartjuk. hogy DeCamp és mások kutatásai szerint számos okból ez az országos pedofil-hálózat kapcsolódik az agykontrollhoz és a tudatmódosító kísérletekhez.mondotta sajtóértekezletén a főügyész. decemberében lemondott) a gyermekekkel tanúsított tragikus bánásmódért. hogy a bíboros és a legfőbb egyházi vezetők nem tudták. hogy mi történik. mint a CIA központjában. amelyet egyházi személyek követtek el. Massachusetts tagállam főügyésze bejelentette: Boston magas rangú egyházi vezetőinek mintegy 800 gyermekbántalmazási ügyről volt tudomásuk. Reilly szerint azonban a tényleges szám ennél lényegesen magasabb. az MK-ULTRA típusú agykontroll kísérletek katonai komponense. DeCamp elmondotta. akik ebben a titkolódzásban részt vettek. hogy Omahában végzett tényfeltáró munkája során olyan gyermekekkel szembeni visszaélésekkel is találkozott. hogy nem folytathat büntetőeljárást.hogy itt több CIA alkalmazott állomásozik. mivel erre a Massachusetts államban érvényben lévő jog nem nyújt lehetőséget. Alfred Hughes-t és John McCormack-ot. akkor a titoktartást választották. Akkor állításait félresöpörték. hogy az a hihetetlenség határán mozog. A bostoni ügy DeCamp szenátor utalt rá. mint a New York Times.

hogy itt valamiféle "False Memory Syndrome"-ról (Téves emlékezési tünet együttesről) lenne szó. amely szerint sem az oroszok. Egyrészt nem lehet ma már azt állítani. hogy szembe kell nézni a kihívással és ezen a téren is fel kell venni a versenyt a sztálinista Szovjetunióval. akik plasztik hengerekben olyan bőr alatti kötőszövetbe szúrható tűkkel voltak ellátva. szilárd jelleméről. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás áldozatainak jelentős része fiúgyermek. Hamarosan sor került Németországban két szovjet ügynök letartóztatására. Vagyis először tagadták. A közvélemény kutatások adatai szerint igen sok amerikai gondolja úgy. és ez védelmezte a visszaéléseket elkövető és nagyrészt homoszexuális egyházi személyeket. Ugyancsak döbbenetes hatást váltottak ki azok az amerikai pilóták. Mindszenty József bíboros. A megfigyelők meg voltak róla győződve. amelyekkel hatékonyan ellenőrizhetik az emberek tudatát. hogy ezt "csakis és kizárólag a katolikus papok és más egyházi személyek" követték el. A tömegtájékoztatás kizárólag a katolikus egyházra összpontosít. A Mindszenty-per félelmetes hatását újabb események is megerősítették. hogy gyenge idegzetű gyerekek fantáziálása csupán mindaz. amit átélt élményeikről orvosi terápia és jogi vizsgálat keretében elmondanak. amely végül átalakult az MK-ULTRA és az MK-DELTA programmá. Mind a CIA. 1953-ban egy magas szintű katonai szakértői csoport mégis olyan tanulmányt nyújtott be. A nyugati világot és így az amerikai hírszerző közösséget. Minden egyes kódnév változás egyben a program nagyarányú kibővülését is jelentette. Nem állja meg a helyét az sem. Végül a programok már az emberi magatartás és az emberi tudat szinte minden részletét felölelték. hogy létezik egy homoszexuális hálózat az egyházon belül. magas erkölcsiségű magyar főpap engedelmesen bevallott mindent. hogy a kommunisták olyan magatartásbefolyásoló programot indítottak be.ennek részét képezte a szexuális bántalmazás is . és magatartását . és emberi tartásáról volt többek között ismert. amely máris a kezükbe adta azokat az eszközöket. majd amikor ezt a tények nyomására el kellett ismerni. Így vette kezdetét 1950-ben a Projekt Bluebird. akkor azt sugalmazta a propaganda kampány. a CIA felelős vezetőit megdöbbentette az.agykontroll és magatartás befolyásoló kísérletek keretében történt. ez az úgynevezett "lavender mafia". mind a Pentagon vezetői a Mindszenty-perben újabb bizonyítékot láttak arra. azaz meghatározó szerepe van a visszaélésekben a homoszexualitásnak. valamint a maoista Kínával. amit kommunista rabtartói tőle elvártak. amit a közvélemény figyelmébe került titkos kísérletezők próbálnak elterjeszteni. ahogyan ez a szilárd jellemű. amely a Sztálin-epigon Rákosi Mátyás diktatúrája idején folyt a Vöröshadsereg által megszállt Magyarországon 1949-ben. Másrészt bizonyítható. majd a Project Artichoke. erős akaratáról. és ezzel eltereli a közvélemény figyelmét azokról a háttérben folyó tömegessé vált kísérletekről. Amerikai részről úgy érezték. Nem kerülhető meg az a tény. esztergomi érsek a magyar katolikus egyház vezetője. ahol jóval nagyobb számú bűncselekmény elkövetésére került sor. amelyek a kezelésbe vett áldozatokat teljesen engedékennyé teszik elrablóikkal szemben. A Mindszenty-per és az agykontroll kutatás Az agykontroll kutatás szervezett kibontakozására döntő hatással volt az a kirakatper. és a főpap hipnózis utáni transz-állapotban tette meg bírósági vallomását. hogy rituális célokból is szándékosan befolyásolták a gyermekek tudatműködését. hogy tudatmódosító drogokat alkalmaztak. akik Koreában kínai fogságba kerülve hamis vallomást tettek a nem létező biológiai fegyverek bevetéséről.és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknek ez a vonatkozása nincs feltárva. sem más országok 65 . hogy egyáltalán létezik szexuális és rituális jellegű szexuális bántalmazás.

az oktatási és a jóléti minisztérium. Úgy akarták tisztára mosni saját ügynökeik memóriáját. vagy azt. hogy a kitűzött célok etikailag kifogásolhatók és a törvénytelenség határát súrolják és az amerikai nép. amely egy sanghaji csoporttól érkezett. hogy miként használható az okkultizmus és az úgynevezett fekete pszichiátria hírszerzési adatok megszerzésére. hogy tegyék ki halálos dózisú röntgensugárzásnak. a légierő. hogy ez a fajta kutatási és kísérleti tevékenység korlátok közé szorítva szigorúan titokban folyjék. emlékezethiány mesterséges előidézése.szakértői nem rendelkeznek olyan eszközökkel. A CIA azt állította. Az egyik CIA dokumentum szerint a kísérletek irányítói egy megzavarodott. hogy se az ügynökök. Ebből kiderül. hogy a legkülönfélébb módokon irányíthassák. hogy nem kell számítani ebből az irányból a nemzetbiztonságot veszélyeztető fenyegetésre. ruházaton keresztül történő bevitelére kifejlesztették a kisméretű befújó fegyvereket és a ceruza nagyságú belövő szerkezeteket. hogy igenis szükség van hatékony és praktikus technikákra abból a célból. augusztus 2-án a New York Times olvasói megismerkedhettek azzal. hogy azok semmire ne emlékezzenek többé. se feletteseik ne szerezzenek erről tudomást. hogy egy kicsi. hogy saját offenzív céljaikra felhasználhassák ezeket az eszközöket. Ezen túlmenően nagy lehetőségeket láttak abban. A legtöbb 66 . azaz emlékezetvesztés. hogy úgy öljenek meg egy embert. hogy folytatják az ebben az irányban megkezdett erőfeszítéseket. A Kínából érkezett jelentés beszámol egy olyan esetről. orvosokkal és más hírszerző szervezetek képviselőivel. A New York Times dokumentum-gyűjteménye az agykontrolról 1977-ben azonban egy több mint kétezer oldalas dokumentumot állítottak össze a New York Times című lap munkatársai. önmagában kételkedő tömeggé akarták átalakítani az embereket azért. A programban résztvevők elismerték maguk között. amelyek engedelmes robotokká tudják átalakítani az embereket. az egészségügyi. A CIA-nak sikerült megszereznie a hadsereg. Tanulmányozták azoknak a pszichológusoknak az írásait. Ugyanez a szakértő javasolta az áldozat testhőmérsékletének a csökkentését a fagypont alá. levegőtlen szobába helyezik egy darab szárazjéggel. Dulles a CIA igazgatója és néhány operatív irányító tudott róla. Úgy akartak kihallgatni ellenséges kémügynököket. a haditengerészet. Érdekeltek voltak a megsemmisítésben is. nehogy a kommunisták megelőzzék őket. hogy semmiféle nyom ne maradjon az elkövető tudatában egy gyilkosság végrehajtása után. ne csak hogy az ellenség ne szerezzen erről a tevékenységről tudomást. Elsősorban Allen W. elutasítaná. akik együttműködtek Hitlerrel és megkísérelték kideríteni. 1977. Éppen ezért döntöttek úgy. hogy 26 napon át becsukja a szemeit. Mindebből azt a következtetést vonták le. hogy milyen tervek készültek a mesterséges fejfájás. Az egyik alapvető cél volt amnézia. fülfájás. hogy az emberi viselkedés befolyásolása és az emberi tudat módosítása rendkívül félelmetes méreteket öltött. akinek a megnevezését mellőzték a dokumentumokból azt javasolta. Konzultáltak tudósokkal. mint ellenszenveset. különösen az után. rángatózás és tántorgás előidézésére. Azt akarták elérni. széndioxid gázt beadagolva. de az amerikai közvélemény sem. Az egyik tudományos szakértő. s amely a régi típusú kínzások és drogok használata nélkül képes volt bármely kívánt vallomás kicsikarására. Az egyik memorandum megfogalmazása szerint gondosan ügyelni kell arra. és több más kormányzati szervezet támogatását. ha már nyugdíjba vonultak. hogy az egyént megtörhessék és akaratát és tudatát ellenőrzés alá vehessék. A hírszerző hálózat mégis úgy döntött. a mezőgazdasági. Olyan ügynöki jelentés is található az említett dokumentumok között. viszketegség. ahol a fogolynak nem engedték meg. Tudatátalakító drogok rejtett módon. amely nem fér össze az értékrendszerével.

A gyakorlatban a csoportok nagysága és a követett eljárás igen különböző volt. valószínűleg sodiumpentothalt. hogy információkat gyűjtsön a drogok és a hipnotizálás alkalmazásáról. illetve más drogok hatásáról. illetve arra. Frank Olson az Egyesült Államok hadseregének a kutatója. aki polgári kutatóként részt vett a szigorúan titkos biológiai fegyverkísérletekben Fort Detrick-nél. 1953. Az 1950-es évek elején a CIA-nak volt néhány speciális vallató-csoportja. mert hivatkozott a beadott injekcióra és nem mutatta az amnézia jeleit. Frank Olson e szerint a neki beadagolt nagymennyiségű drogoktól depressziós lett és 1953. Később hazugságvizsgáló készüléket is használtak és ennek eredményeként úgy döntöttek. hogy a CIA kísérletet tett Európában egy bécsi arisztokrata vallomásának a felmérésére. Frank Olson ügyét érdemes közelebbről is szemügyre venni. kideríthetetlen okból 67 . hipnotizáló szakemberekből és vallatókból állt azért. hogy ezek a drogok alkalmasak vallomástétel kicsikarására. Frank Olson akta Dr. Megróbálta megérteni a még élő ember szavait. november 28-án a hajnali órákban a New York-i Statler Hotel éjjeli menedzsere arra lett figyelmes. Tizenegy napon át intravénás injekciókat adtak a három kihallgatott személynek. A New York Times ilyen kísérletként említi még dr. Az egyik ilyen csoport pszichiáterekből. A kihallgatáson sodiumpentothalt adtak be neki és hipnotizálták. mivel több szempontból is megvilágítja az agykontroll kísérletekben folytatott gyakorlatot. és akiknek a lojalitása kétségessé vált. A vizsgálat azt állapította meg. akkor pontosabb képet kaphatnak az LSD. hogy az illető nem megbízható. őszén állítólag kiugrott az egyik manhattani szálloda 10. mert úgy gondolták. emeleti szobájának az ablakából. hogy erkölcstelen eljárás drogokkal kísérletezni úgy. de az eljárás teljes kudarcnak bizonyult. akkor kényszer hatására azoknak is elmondaná mindazt. A meghallgatást végző szakértők úgy vélték. aki halálos adag mescalin-származékot kapott a New York állami Pszichiátriai Intézetben. amely ugyancsak New York City Manhattan nevű városnegyedében található. Frank Olson esetét. Éppen ezért fontos megbízatásokat nem tanácsos rábízni. Harold Blauer. hogy ha ez a személy a szovjetek fogságába kerülne. Ez a bécsi gróf azt állította. hogy meg tudja fejteni a szovjetek által használt titkos kódokat. Úgy vélték. mert az illető csak kinevette kihallgatóit.javasolt ötletből azonban nem valósult meg semmi. egy hivatásos teniszjátékos. Az egyik ilyen kihallgató csoport egy külvárosi ház pincéjében működött. A csoport három olyan kémügynököt vallatott. hogy ha a kísérleti alany nem tud a tesztelésről. hogy dr. akik a CIA számára dolgoztak a vasfüggöny mögött. hogy a CIA illetékesei tisztában voltak azzal. A New York Times megállapítja. A CIA illetékeseire az LSD és más pszichokémiai vegyületek nagy hatást gyakoroltak. amely megkezdte működését Európában és Ázsiában. szigorú államtitok maradt. Egy másik eset arról számol be. Ugyanebben az évben volt egy másik áldozat is. aki azonban meghalt a karjai között. A kihallgatást végző szakértő gárda végül úgy döntött. hogy felelősséget vállaljon e két személy haláláért. A dr. amit tud. hogy a három ügynök az igazat mondta és folytathatják tevékenységüket. Több mint két évtizedre rá azonban a CIA arra kényszerült. később csalódást okozott kihallgatóinak. Az egyik ügynök azonban. hogy a kísérleti alanyok arról nem tudnak. hogy egyes személyek időlegesen cselekvőképtelenné legyenek téve. hogy üvegcsörömpölés közepette egy test csapódik a szálloda előtt a járdára. hogy mindkét személy a kormányzat által finanszírozott kísérletben vesztette az életét. Az a tény. aki ellenállt a drogok hatásának. Mégis vállalták ezt az etikátlan eljárást. amelyet polgári ruhás fegyveresek őriztek.

Olson az üvegablakon keresztül kiugrott. Lashbrook Olsonnal egy szobában lakott a szállodában és a mellette lévő ágyban aludt.elmondása szerint ablaküveg csörrenés zajára felébredt. aki Maryland államban klinikai pszichológus. ha valaki az üveget áttörve ugrik ki az ablakon. aki ennek következtében veszítette életét. 68 . Ha azonban Eric Olson meg tudja győzni a hatóságokat. Richard Lashbrook lett megbízva. A szövetségi kormány a szakértő haláláért kifizetett a családnak 750 ezer dollár kártérítést és ez megakadályozta a családot abban. és fejét kezeire hajtva leült. Pastore. megérkezett a szobába. Lashbrook igen furcsán viselkedett. hogy ismeri a tényeket. Az Olson dossziéban található adatok szerint a szakértő "chemically-induced psyhotic flasback" (kémiailag előidézett elmezavar) állapotába került. át kellett ugrani az ablak alatt lévő radiátort. Egy profi atlétának 15 méterre van szüksége. dr. és annyira emlékeztet a "The X-Files" (Az X-akták) címü TV sorozatra. és megállapíthatta. Az akkori elnök. hogy kollégája meghalt a szálloda melletti járdán. egy hétre rá. Gerald Ford.öngyilkosságot követett el. mindig kétkedéssel fogadta ezt a magyarázatot. Az Egyesült Államok kormánya egy gyorsan elfogadott törvény keretében 750 ezer dollár kártérítést ítélt meg Olson özvegyének. hogy a meggyőző erejű bizonyítékok ellenére is attól lehet tartani. Eric Olsont. Az is figyelemre méltó. és közölte vele. azért hogy át lehessen törni az ablaküveget. Az új boncolás megerősítette Eric Olson gyanúját és teljesen ellentmondott az első halottszemle megállapításainak. ezt követően mindent elkövetett. hogy megtudja az igazságot apja halálával kapcsolatosan. Eric aki már 50-es éveiben jár. horzsolásoknak a nyomait. akkor esetleg feltárható a teljes igazság. James Starrs véleménye szerint egy kalapács okozhatta mielőtt a zuhanásra került sor. Szakértők elmondták neki. amikor a szálloda igazgatója. A CIA egyik orvosszakértője. Az. hogy erre a sebességre felgyorsuljon. több mint 30 km/óra sebességgel kellett volna az ablaküvegnek rohannia. meghívta Olson özvegyét és fiát. amíg ismét normális állapotba kerül. Ezt egy nagyerejű ütés okozta. A CIA akkori igazgatója William Colby pedig ebédet adott a tiszteletükre. hogy a CIA szakértői kísérleti célból tudatmódosító drogokat adtak be titokban Frank Olsonnak. A James Starrs professzor. hogy a bíróság elrendelje apja holttestének exhumálását. a George Washington Egyetem törvényszéki orvostan tanára által irányított szakértői csoport nem találta azoknak a vágásoknak. Ezzel szemben az első halál utáni vizsgálatkor találtak egy korábban nem jegyzőkönyvezett vérömlenyt Olson koponyájának a bal oldalán. Ma már meg van róla győződve. A szállodaszoba viszont csak öt és fél méter hosszú volt. Ezután letette a kagylót. de csak anyja 1994-ben bekövetkezett halála után döntött úgy. Eric Olson. amelyek feltétlenül előállnak. feltárcsázott egy számot és csak ennyit mondott: "Olson's gone" (Olson eltávozott). ahol nyilvánosan bocsánatot kért tőle. Starrs és szakértő csoportja megállapította. hogy nagy adag LSD adtak be neki. hogy kevesen fogják elhinni. hogy dr. Eric Olsonnak sikerült elérnie. hogy ezt Frank Olson megtehesse. amikor . át kellett szakítania a sötétítő függönyt és ki kellett törnie a szálloda ablakának rendkívül vastag üvegét. hogy hivatalosan is kétségbe vonja apja halálának ezt a verzióját. hogy polgári bíróság elé vigye az ügyet. Olson fia. 22 év múlva azonban a Rockefeller Bizottság megállapította. hogy apja halála bűncselekmény következménye volt. Lashbrook erre a telefonhoz ment. bement a fürdőszobába. hogy a bizonyítékok teljes mértékben gyilkosság fennforgására utalnak. hogy gondozza addig Olsont. a Fehér Házba. de a történet olyan különleges.

cserébe a tanúvallomásért. illetve gyilkosság elkövetésére való összeesküvésért. majd pedig találtak egy holttestet lövéssel a fején. Az új halottvizsgálat adatai már elégségesnek bizonyultak ahhoz. hogy így szabaduljon meg egyik munkatársától? Ahhoz. Langley-ban. Dr. hogy valaki kalapáccsal fejbeverte Olsont. november 30-án tájékoztatta értesüléseiről Eric Olsont. hogy kénytelen lesz a bizonyítékok kiszolgáltatására. április 27-én. Ha a nagy esküdtszék úgy találja. Feladata volt a szovjet ügynökök kihallgatásának a támogatása. hogy szembenézzen a CIA és a titkosszolgálatok legtekintélyesebb veteránjaival. 1978ban ugyanis a CIA egy másik tisztségviselője. hogy a nagy esküdtszék kihallgathassa dr. Lashbrook-ot. Saracco ugyanezt szerette volna elérni William Colby-val kapcsolatosan is. A pszichiáter. Ekkor mondta. Gordon Thomas azonban 1998. hogy New York közvádlója. és ezek több mint 45 millió példányszámban jelentek meg világszerte különböző nyelveken. Másnap megtalálták üres kenuját egy mocsaras részen a homokba fúródva. Gordon Thomas tekintélyes közíró. Richard Helmssel és más vezető 69 . John Paisley ugyancsak egy csónak balesetben vesztette életét. Thomas Kórház Pszichológiai Intézetének az igazgatója volt. a lámpák égtek. Gordon Thomas bizalmas viszonyba került dr. kiverte az ablakot és azon kidobta az áldozatot. 1996. A jelek szerint sietve távozott. Stephen Saracco. Colby. A CIA és az Igazságügyi Minisztérium eleinte mindent elkövetett. hogy többször is találkozott a CIA központjában. eltűnt a Washingtontól délre 64 kilométerre lévő nyaralójából. William Sargant? Dr. aki a CIA beiruti kirendeltségét vezette az 1980-as években. Öt napra rá Colby holtteste is előkerült. akkor Maryland egyébként sekély vizei különösen veszélyesek a CIA nyugdíjas munkatársai számára. Ha ez így van. emellett szakértőként dolgozott a brit titkosszolgálat. akkor már vádat emelhet gyilkosságért. aki korábban a CIA főnöke volt. A jelek szerint csónakázás közben baleset áldozata lett. és már bocsánatot kért Olson haláláért. komputere. hogy erre választ kaphassunk. Mit mondott dr. Sargant ebben az időben a londoni St. aki 38 könyvet publikált. akinak Saracco korábban már büntetlenséget ígért. de megállapításukból arra lehetett következtetni. rádiója be volt kapcsolva. Végül is a két intézmény engedni kényszerült. akkor még mindig fennmarad a kérdés. miután Saracco felhatalmazást kapott a nagy esküdtszék előtti kihallgatásra. Sargant-el és ez a BBC számára végzett közös munkájuk során el is mélyült. vissza kell térnünk az 1950-es évekhez. mind Bill Buckley különböző időpontokban bizalmasan tájékoztatta Gordon Thomast Frank Olson halálának körülményeiről. Thomas rokoni és baráti kapcsolatai révén közeli ismerettségbe került Bill Buckley-val is. hogy milyen okuk volt erre? Mi késztette ezt az intézményt arra. dr. és hozzájárult ahhoz. Mindketten ezt azzal a feltétellel tették. de a tetem pontos beazonosítása nem volt lehetséges. az általa tett telefonhívásról. nagy esküdtszék elé vihesse az ügyet. Lashbrook-ot Olson utolsó óráiról. valamint a brit hírszerzés korábbi tisztjeivel. aki felismerte. Sydney Gottliebbel.A szakértők nem mondták ki. Az 1950-es és 1960-as években Gordon Thomas volt a BBC egyik vezető munkatársa és programkészítője a tekintélyes intézmény tudományos részlegénél. Egy héttel később megtalálták Paisley elhagyott csónakját. és egy félig kiivott borospohár volt az asztalon. William Sargant pedig gyakran közreműködött szakértőként Gordon Thomas műsoraiban. Az ambiciózus és rámenős Saracco vállalta. Ha ugyanis az esküdtszék is megállapítja a gyilkosság tényét. A "Battle for the Mind" (Küzdelem az agyért) című munkája ma is az agykontroll egyik alapművének számít. hogy semmilyen formában nem publikálhatja az így kapott értesüléseit. hogy Olsont a CIA munkatársai megölték. az MI5 és az MI6 számára. hogy Saracco ne hallgathassa ki dr. Mind William Sargant.

Frank Olsonnal. Olson. hogy Frank Olson mit látott és mit tett az európai 70 .beosztású személyekkel. Gottlieb finanszírozott Cameron számára a Human Ecology Foundation (Humán Ökológia Alapítvány) útján. Sydney Gottlieb és Frank Olson Londonba is ellátogatott és dr. Dr. különösen az SS tagjait. Időről időre utalt Frank Olson halálára is. Richard Helmsre és Frank Olsonra vonakozó ismereteit. már a bűncselekmény határát súrolja. mint a többi CIA munkatárs. Gottlieb kutatásokat végzett a lassan ható depresszív szerekkel. mert Sargant elsősorban azt próbálta kideríteni. hogy szoros kapcsolatba került Frank Olsonnal számos angliai látogatása során. mint például az LSD pszichológiai vonatkozásait tanulmányozta. Olson és Sargant úgy vélte. Ezért ezt követően Gordon Thomas tájékoztatta Eric Olsont mindarról.mint már utaltunk rá . Lashbrook-al és dr. amelyek öngyilkosságba kergethetnek egy személyt. Gordon Thomas könyvének az új kiadása során minden elhallgatott részletet pótlólag be akart tenni. Sargant bizonyos fokig Frank Olsont naív embernek tartotta. szembesült azzal. Sargant a tudatmódosító kábítószerek. Kapcsolatba került dr. Sargant azonban azt mondta. nyarán Frank Olson Nagybritanniába érkezett. Az volt a véleménye. Ezek nem orvos és beteg konzultációk voltak. hogy az általa prezentált drogokat miként használják nemkívánatos személyek eltávolítására. hogy mindannak alapján. Cameron . Cameronra. Sargant találkozott Frank Olsonnal azután is. amelyben nem csak LSD volt. és Nyugat-Berlinbe 1953 nyarán. Dr. amelybe Frank Olson került. aki a titkos repülőtereket használja és szabadon jön-megy. Azt is elmondta. Frank Olson és Cameron ismerték egymást. amit Sargant vele apja haláláról közölt. amelyet dr. hogy Frank Olson olyan drogkeveréket kapott. Ebben az időben Frank Olson már a Special Operations részleg helyettes vezetője volt. mint az MI6. Ebben az időben dr. Amikor Gordon Thomas a "Journey into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét írta. Gottlieb-re. 1953. Ewen Cameronnal is Washingtonban és Montreálban. Gottlieb vezet. Olson is csak olyan volt. amely Anglia legfontosabb biológiai és kémiai kutatóközpontja. Olson először kényszerült szembenézni saját munkája következményeivel. Sargant megelégedéssel vette tudomásul. hogy az Egyesült Államok kormánya soha nem hagyna jóvá ilyesmit. amelyeket dr. Frank Olson mint vegyész valószínűleg ellenkezésének adott hangot és meg akarta akadályozni ezeket a kísérleteket. hogy ismét felkeresse Parton Down-t. hogy dr. dr. mert amerikai hazafiként Frank Olson meg volt róla győződve. Pontosan és világosan tudott beszámolni a részletekről. aki elsősorban kutató tudós volt. NyugatNémetországba. hogy a CIA csoport hasonló tevékenységet folytat Európában. mert találkozik azzal a CIA kutatócsoporttal. de emlékezete még jól működött. hogy bizonyos kísérletek. Ez sokkhatásként érte. 1953-ban Sargant számos alkalommal találkozott Frank Olsonnal Londonban a Harlewy Street-en lévő rendelőjében. Sargant szerint Frank Olsonnak végig kellett néznie miként öltek meg embereket az általa készített drogokkal. Sargant ekkor már nem volt jól. azaz bírósági tárgyalás nélkül eltávolít az élők sorából nácikat. Ekkor Olson azt mondta Sargantnak. Sargant arról is meg volt győződve. hogy továbbutazik Európába. Sargant elkísérte őket Porton Down-ba. Elmondta Thomasnak. Frank Olson egyértelműen gyilkosság áldozata lett. aki átadta neki dr. Meglepődve tapasztalta azt a mélyreható lelkiválságot. aki laboratóriumi mentalitásának a foglya. számos alkalommal konzultált dr. Ewen Cameronnal és egy alkalommal találkozott dr. hogy rövid látogatást tett Norvégiába.fontos kísérleteket végzett a CIA számára. Sargant-el. amit az MI5-től és washingtoni kapcsolataitól megtudott. hogy ezt csak halála után teheti meg. Sargant számos alkalommal találkozott dr. Sargant 1988-ban meghalt. Dr.

Ez a megfontolás is elősegítette a kutatások egy másik 71 . Az egyik ilyen. A szembenálló felek katonai szakértői úgy látták. így például önmarcangoló lelkiismeret-vizsgálata. Sargant tudomást szerzett Frank Olson haláláról. amelyek a biológiai fegyverek kifejlesztésével. Az egyik lehetséges alternatívának a bakteorológiai fegyverek bevetése kínálkozott. Sargant úgy döntött. Amikor dr. Buckley mindkét személyt a rejtőzködés. hogy az igazságot soha ne lehessen bizonyítani. Dr. valamint önbizalom keresése ezt támasztotta alá. a Brit Hírszerző Szolgálatnál) lévő főnökeinek. A biológiai hadviselés rendkívül hatékony. Barátságuk hosszú ideje alatt többször is előkerült Frank Olson halála. akik e fegyvert bevetik. Mit tudhatott Frank Olson? Az 1950-es években már kibontakozott a hidegháború. ahogy azt az említett beszélgetések során tette. Ezért az 1950-es években mindkét oldalon olyan kutatási létesítményeket hoztak létre. Gottlieb-et is. között. Sargant ajánlását felettesei elfogadták és végre is hajtották. És mit mondott Bill Buckley? Gordon Thomas rokonai révén került kapcsolatba Bill Buckley-val. amely a biológiai fegyverek aerosolos továbbítási rendszerének a kifejlesztésén dolgozott.tájékoztatták Richard Helms-et és dr. Egy halálos vírus képes elpusztítani egy négyzetkilométeren belül minden élő személyt kevesebb. Frank Olson is ezen a területen végzett kutatómunkát. A nukleáris fegyverekhez hasonlóan a biológiai fegyverek is megsemmisíthetik civilizációnkat. hogy miért tiltották ki Frank Olsont a brit titkos kutatási létesítményekből. Olson abban a kutatócsoportban vett részt. akkor célszerű lenne más fegyverek után nézni egy esetleges háború esetén.kontinensen. mint ötven dollár ráfordítással. Arról is biztos volt. de ő biztos abban.tekintettel a CIA-hoz fűződő szoros kapcsolatokra . a venezuelai equine encephalomyelitist és az antraxot. ha továbbra is úgy beszél és úgy viselkedik. hogy Olsont bizonyára meggyilkolták. hogy Frank Olson biztonsági kockázatot jelent. hogy Frank Olson többé ne kereshesse fel Parton Down-t. Ezért Sargant azt ajánlotta a SIS-nél (Secret Intelligence Servicenél. amit dr. Thomas elmondotta Bill Buckley-nak. Olson elsősorban a biológiai fegyverek elleni védekezés lehetőségeit kutatta és olyan különleges oltóanyagokat és ruházatokat kisérletezett ki. amelyek védelmet nyújtanak egy biológiai fegyverekkel végrehajtott támadás esetén. hogy Frank Olson mélyreható személyiségváltozáson ment keresztül és számos tünet. hogy Sargant azonnali konklúziója az volt. és 1953. Biokémikusként a marylandi Fort Detrick-ben lévő Special Operations Division-nél (Különleges Műveleti Hadosztálynál) dolgozott 1943-tól. Meg kellett indokolniuk. Gordon Thomas jól emlékszik rá. amelyekhez korábban Olsonnak szabad bejárása volt. hogy előljárói . Sargant úgy látta. Bill Buckley közölte. amely MK-ULTRA néven vált ismertté és gyakran látogatott Nagy-Britanniába 1950. Olson kapcsolatban állt a CIA titkos kutatási programjával. hogy Richard Helms és Sydney Gottlieb mindent megtett azért. hanem azokat is. továbbításával és biztonságos őrzésével foglalkoztak. a titkolódzás és bizonyítékok eltüntetése szakértőjének nevezte. hogy Sargant helyes következtetésre jutott. vagy bármely titkos kutatási létesítményt. Ez magába foglalta staphylococcus enterotoxint. de komoly hátrányai is vannak. hogy ha a nukleáris fegyvereket csak a kölcsönös és teljes megsemmisülés kockázatával lehet bevetni. hogy kicsúszik az ellenőrzés alól és ezért nem csak az ellenséget pusztítja. hogy kutatómunkát végezzen a British Microbiological Research Establishment-ben (a Brit Mikrobiológiai Kutatási Létesítményben). Dr. Ezek a fegyverek figyelemre méltóan olcsóak és "a szegény ember atombombájaként" becézték őket. Sargant-től tudott. Egyedül e lépés következményeként Frank Olson fontossága a CIA számára igen lényegesen csökkent.

akiknek alig. és ezért sterilizálni kellene őket. továbbá az érzéki észleléstől való megfosztást (sensory deprivation) és a tudatbefolyásoló gyógyszerek alkalmazását. A Nyugat hírszerző és titkosszolgálati rendszerében dr. és az illető rávehető. Gottlieb-el.irányzatát. amelyek segítségével "egy embert rejtve. Sidney Gottlieb a CIA első számú agykontroll szakértője volt az. A II. hogy a koreai háboruban kínai fogságba került amerikai hadifoglyok az amerikai életformát elítélő nyilatkozatokat tettek. valamint az agysebészet más módozatait. amikor drasztikus idegrendszeri beavatkozásokkal sorozatban csikartak ki a vádlottaktól beismerő vallomásokat. amelyek nem az emberi testet. Nelson Rockefellernek az életrajzát megíró Gerald Colby és Charlotte Dennett szerint a kutatók olyan drogokat és technikákat is akartak kifejleszteni.. hogy a nemzetiszocialista Németországban hasonló kísérleteket végeztek és a nürnbergi perben 23 német orvost el is ítéltek. A lelkiismereti okból a katonai szolgálatot megtagadókat (például a kvékereket) Cameron elmebetegeknek nyilvánította. hanem az emberi elmét támadják meg. Douglas Ewen Cameron a glasgow-i születésű pszichiáter. hogy a kommunista hatalmak már fejlett agykontroll technikákat fejlesztettek ki. Ez a körülmény felértékelte a titkosszolgálatok szemében Cameron tevékenységét." Néhány évvel később az ausztráliai Sydneyben titokban tudatmódosító kábítószert helyeztek egy fogadáson két személy koktéljába. majd pedig 1926-ban Baltimorba került a John Hopkins Kórházba. Ezek a tények meggyőzték a CIA-t arról. aki különösen támogatta az a fiziológiai agymosási programok kifejlesztését. Ezek olyan típusú fegyverek előállítását célozták. fogadáson felszolgált koktélba helyezett drogokkal befolyásolnak. a homloklebeny metszést. A két halálesetet máig nem derítették ki. Azt a célt tűzte ki. Cameron további diplomát szerzett pszichiátriai gyógyszertanból a londoni egyetemen. vagy semmilyen beleszólásuk sem volt a kezelésükbe. felhasználva az elektrosokkot. valamint dr. mint a többi ország esetében. aki Cameront is bekapcsolta. Gilbert Bogle-t és partnernőjét Margaret Chandler-t holtan találták egy folyó partján. Az MK-ULTRA projektet felülvizsgáló bizottság egykori elnökének. hogy az amerikai hadseregbe besorozott 15 millió férfiből 2 milliót neuropszichiátriai okból vissza kellett utasítani. világháboru végén kiderült. A rövidtávú cél a kommunista tervek megakadályozása volt. Előzőleg a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutató Szervezet) nagyszabású partiján vettek részt. hogy merényletet kíséreljen meg egy olyan kormányzat tagjával szemben. melyek szerint szovjet részről már terveket dolgoztak ki programozott agyú zombiknak (biorobotoknak) a Fehér Házba és más nyugati döntési központokba való eljuttatására. Meg volt arról győződve. és gyakran alávetette őket elmegyógyászati kezeléseknek. valamint a "Psychological Assessment Associates" (Pszichológiai Kiértékelő Társaság) nevű vállalatot. Ez lényegesen nagyobb arányszám volt. Korábban már volt arról szó. világháború alatt Cameron az Amerikai Pszichiátriai Szövetség Katonai Mozgósítási Bizottságának tagjaként meglepetéssel vette tudomásul. A II. A Sydney-i detektívek azonban meggyőződtek 72 . Ezt az érdeklődést tovább fokozták a sztálinista koncepciós perek. hogy nagyjelentőségű katonai kutatómunkában vegyen részt. hogy változtat ezen a helyzeten. Híresztelések keltek lábra. január 1-én dr.. Cameron mindezeket olyan betegeken alkalmazta. Az amerikai válasz az MK-ULTRA projekt beindítása volt. CIA pénzzel létrehozták a Humán Ökológia Kutató Társaságot (Society for the Investigation of Human Ecology). hogy az elmebetegek fenyegetést jelentenek az angolszász civilizáció számára. amelyhez társadalmilag és politikailag kötődik. élén dr. 1963. Bogle kíváló tudós volt és barátainak elmondta: az Egyesült Államokba készül azért.

Újonnan napfényre került dokumentumok azonban azt tanúsítják. hogy vajon milyen kutatómunkát végzett volna dr. valamint saját munkáival kapcsolatosan és ezt közölte is dr. az FBI. Apám meggyilkolása átlépte azt a határvonalat. az elektrosokk s a többi módszer és eszköz felhasználása az emberek viselkedésének CIA általi befolyásolására az atombomba kifejlesztését szolgáló Manhattan projekthez hasonlítható. A CIA mindig ragaszkodott ahhoz az állításához. Az újévi partira szóló meghívás úgy szólt. Miniccino itt arra utal. hogy Bogl és kollégái az LSD-vel kísérleteztek. akkor meg kell ismerkedni azoknak a kongresszusi meghallgatásoknak a dokumentumaival. hogy barátja volt Frank Olsonnak. akkor ez ugyanez vonatkozik azokra is. Akik tanulmányozták részletesen az MK-ULTRA programot. hogy ezeknek a kísérleteknek hosszútávú célja az volt. Ezzel kapcsolatban Eric Olson kijelentette: "A hidegháborúnak vége. valamint Saracco ügyésznek sikerül bebizonyítania. Az agymosás nem csak az ellenség legyőzésére alkalmas. és ismerték az MK-ULTRA-ra vonatkozó titkos információkat. A halucinogének. de szavatolhatja a nyugati országok lakosságának az engedelmességét és lojalitását is. A bűnösök nem kerülhetik el a felelősségre vonást. valamint az embereken végzett etikátlan kísérletezésről. Bogle az Egyesült Államokban. A választ a nemzetbiztonságra hivatkozva tagadták meg.arról. Az MK-ULTRA sokkoló-hatású és hihetetlenül veszélyes volt. hogy biztosítsák az angolszász civilizáció vezető szerepét a világhatalomért folytatott küzdelemben. amit tudott. Apám esete mindkettőre vonatkozik. és 1977. hogy hasonló kísérleteket folytatott volna. Nem engedhették meg maguknak. A család Ruwet figyelmességét annak tulajdonította. s ezért készek voltak bármilyen eszközzel megakadályozni Olsont abban. A téma kutatói azonban csaknem biztosnak veszik. vagy távozhasson mindazzal. akik közel álltak hozzá. hogy akár véletlenül. Ha Olson nagy biztonsági kockázatot jelentett. Valószínűleg az történt. hogy Olson özvegyét egészen haláláig rendszeresen felkereste férjének egykori főnöke. Illetékes helyről a mai napig sem sikerült választ kapni arra. amit az Egyesült Államok kormánya mindig tiszteletben tartott. hogy Vincent Ruwet a CIA megbízásából tartotta Olson özvegyén a szemét. a párnak túlzottan nagy adag kábítószert adtak be. hogy ez az állítás nem felel meg a történelmi tényeknek. hogy egyetlen egy amerikai állampolgárt sem ölt meg az Egyesült Államok területén. úgy gondolják. amit Saracco ügyész akart bizonyítani az MKULTRA-val kapcslatosan: Ez a projekt nagyon érzékenyen érintette a Nyugat hírszerzőszolgálatait. Mike Miniccino amerikai kutató 25 éven át tanulmányozta az MK-ULTRA programot. mint Frank Olson. Ennek alapján megállapította: amennyiben Frank Olson kételyeit fejezte ki az MK-ULTRA-val. és a NSA. Ezt a magyarázatot támasztja alá az a körülmény is. hogy apám továbbra is részt vegyen benne." Kik irányították az agykontroll kísérleteket? Ha erre a kérdésre keressük a választ. mint a CIA. amelynek a vizsgálódásaira 1975. hogy minden vendégnek hoznia kell magával egy kábítószer hatása alatt készített festményt. között került sor. a hipnózis. ha nem hal meg. Ezért leszámoltak vele. Ezek a következők: 73 . Vincent Ruwet. Sargant-tal. Ha azonban Eric Olsonnak. akkor valójában saját halálos ítéletét írta alá. akár szándékosan. akkor az tovább gyöngítheti az állampolgárok már amúgy is megingott bizalmát az olyan közpénzen fenntartott intézményekben. s folytatódnak a viták a CIA jövőjéről. hogy a széles nyilvánosságot tájékoztathassa.

Select Committee on Intelligence and Subcommittee on Health and Scientific Resarch of the Committee on Human Resources. Itt a Munkaügyi és Jóléti Bizottság Egészségügyi Albizottságának és a Jogi Bizottság Közigazgatási Gyakorlattal és Eljárásokkal Foglalkozó Albizottságának a dokumentumaival ismerkedhetünk meg. március 7-én meghalt. amikor az Oklahomai Egyetemen tanított. 1975. 94755. Ekkor vált híressé arról. valamint a Technikai Szolgáltatások Részleget irányította. és az emberek feletti uralom megszilárdításában elsősorban eletronikus agykontroll segítségével. aki a CIA MK-ULTRA Projectet. Biomedical and Behavioral Resarch. the CIA's Program of Resarch in Behavioral Modification: Joint Hearing. Egy összefoglaló jelentés is található. valamint az Emberi Erőforrások Bizottsága Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának az anyagai tanulmányozhatóak. Congress. 7. hogy az elmegyógyászat manipulatív felhasználása fontos szerepet játszik az új világrendre vonatkozó stratégiai elképzelésben. DC: GPO. 1st Sess. Washington. hogy az Egyesült Államok kormányzata által finanszírozott titkos agykontroll programot dr. Committee on Labor and Public Welfare. Gottlieb 1999.• • • • 1. Human Drug Testing by the CIA: Hearings. Washington. A dokumentumok zöme Sidney Gottlieb tanúvallomását tartalmazzák. 95th Cong. hogy ő az egyedüli ember. Itt megtaláljuk a kormányzati műveleteket tanulmányozó vizsgálóbizottság dokumentációját.S. U. 1976. DC: GPO. Több kutató is. 1st sess. Senate. Committee on Human Resources.3. 10. Congress. 94th Cong. amely úgy is ismert. Senate. West behatóan kutatta az amerikai hadifoglyokon a koreai háború idején végzett agymosást. a CIA magatartásmódosító kísérletéről. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. DC: GPO. 6 vols. Louis Jolyon ("Jolly") West. Ő irányította a CIA által finanszírozott LSD kutató programot az 1960-as évek elején. Congress. Project MKULTRA. Ennek keretében a Hírszerzési Vizsgálóbizottság. 1976. koordinálta. Dr.. Subcommittee on Health and Scientific Resarch. Human-use Experimentation Programs of the Department of Defense and Central Intelligence Agency: Joint Hearing. köztük Harlan Girard azt állítják. 1977.. West részt vett a hallucinogén szerekről tartott nemzetközi kongresszuson 1965-ben. Louis Jolyon "Jolly" West Már utaltunk rá. 2d sess.. and Nov. and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judicary.S. 1977. 2. Washington.. 4. 94th Cong. Report No. papok . Senate. Ezen a CIA által fizetett elmegyógyászok vezető szerepet játszottak. Az elefánt elpusztult.S. Senate. DC: GPO. pásztorok. Ez az anyag az Emberi Erőforrások Bizottság Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának a dokumentumait tartalmazza.kiképzésük idején fogyasszanak LSD-t.S. U. a Los Angeles-i Kalifornia Egyetem Pszichiátriai Intézetének az elnöke. Subcommittee on Health. Aug. 1st sess. S. Washington. Itt van szó a Project MK-ULTRA-ról. Final Report. aki LSD-vel kísérletezett egy elefánton az oklahomai állami állatkertben. 12. 3. Sept. hogy egyes egyházi emberek . 74 . Dr. Többek között azt is javasolták. Congress. 95th Cong. U. hogy a Church-bizottság jelentése. 1977. aki egyben a Neuropszichiátriai Intézet igazgatója is.prédikátorok. U. ezek közül is azokat. amelyek a hírszerzési tevékenységre vonatkoznak. Dr.

Ebben a környezetben a hipnotizálást. amelyek erőszakosságot eredményezhetnek. Reagan kormányzó magatartásellenőrző. a fiúknál tapasztalható agresszív. januárjában az erőszak csökkentését célzó tanulmányi központ létrehozását. dr. Louis Jolyon Westet tekintsük. amikor elnökké választották. Dr. West soha nem határozta meg pontosan. West lelkesen törekedett a "Schwitzgebel Machine" kipróbálására. köztük elitélteken és hiperkinetikus gyermekeken. és az érzékelést ellenőrzött módon lehet manipulálni. Szerepelt a kitűzött célok között a menstruációs ciklus alatti életveszélyes magatartás. amelyek rádió adó-vevő készülékhez voltak kapcsolva. West 1973. és azok minden bizonnyal új lendületet kaptak. West őrnagy. aggódni kezdett. aki alapos képzettséggel rendelkezik a hagyományos pszichológiai kihallgatásban és a poligráf technikában. Ez az intézmény a kiszivárgott és fotókópiázott adatok szerint genetikai. Ő kezdeményezte 1973. január 14-én kelt és a "Kihallgatási technikák" címet viseli.West köztudottan vallásellenes volt. biokémiai. de azok jelentős ellenállást is kiváltottak. illetve passzív viselkedés hormonális aspektusainak a kutatása és a különböző etnikai csoportokban tapasztalható erőszakos magatartási normák feltárása és összehasonlítása. amelyek azon agyműködési rendellenességek feltárását célozták." 75 . és ezek segítségével távirányító útján manipulálhatták az egyes kísérleti alanyokat. amelyben a környezet valamennyi fiziológiailag fontos vonatkozását ellenőrizni lehet. amelynek ő lett az igazgatója. azaz agykontroll elképzeléseit ez az incidens nem akadályozta meg. akkor jól kiegyensúlyozott kihallgatási kutatóközpont létesülhetne egy különlegesen megválasztott helyen. Hivatalosan a javaslatot elutasították. ez olvasható: "Ha Louis J. továbbá egy másik munkatársé is. hogy a hadsereg hajlandó átadni a Nike rakétabázist Santa Monica-ban a kísérletek céljára. West javaslatait. hogy mit takar ez a fogalom "undesirable behaviour" (nemkívánatos magatartás). amikor Frank Ervin szenátor az alkotmányos jogok albizottságának elnöke támogatta azt a tanulmányt. mert West arra célzott. és a kísérleti alanyok reakciói folyamatosan rögzíthetőek. Olyan tesztek kidolgozását is elhatározták. de kutatók feltételezik. amely feltárta a szövetségi szervek közreműködését a tudatmanipulálásban. hogy mindössze letitkosították. az USAF (MC) szakképzett hipnotizőrének a szolgálatai megnyerhetők lennének. és neurofiziológiai kutatásokat végzett erőszakos személyeken. hogy az agykontroll kísérletek egyik vezetőjének. Reagan. és szakértőként nagy összegeket keresett az amerikai bíróságokon tett vallásellenes megnyilatkozásaival. E célra módosított rakéta-követő szerkezeteket használtak a kísérleti alanyok tartózkodási helyének a nyomon követésére. Ervin szenátor elolvasva dr. január 22-én kelt levelét Kalifornia egészségügyi igazgatójához. A CIA-nak az egyik memorandumában. Fokozódott ez az ellenállás. valamint kísérleteket folytatott erőszak-okozó és az erőszakgátló gyógyszerekkel. támogatta dr. A próba során kis elektródákat helyeztek az agyba." A CIA javaslata szerint "ebben a laboratóriumban lesz egy speciális szoba. vagy hogy miért szükséges az erre vonatkozó kutatást egy biztonságosan elkerített rakétasilóban végezni. még mint kaliforniai kormányzó. a gyógyszerek hatását. amely 1953. West hosszú időn át tökéletesítette agykontroll technikáit. A helyiség többek között tartalmaz egy széles spektrumú poligráfot a tanulmányozott egyén különböző fiziológiai reakcióinak az egyidejű mérésére. A fentebb ismertetett tények alapján joggal következtethetünk arra.

Gyógyító célú viselkedés-módosítás színlelésével felhasználnak mindent az annectintől és más elítélendő drogoktól egészen az elmeműködés befolyásolását célzó sebészeti beavatkozásokig. amelyet már tűrhetetlennek találnak a büntetés végrehajtási alkalmazottak.hozzátéve. a másik pedig chicano-k által lakott részen. West a kaliforniai KCAL televízió szakkomentátoraként elmondotta. a jogalkalmazókat és a kormányzati szerveket meghatározott egyének és csoportok életveszélyes magatartása látható megnyilvánulásainak a kiderítésében és ellenőrzésében. Most miniatűr elektródáknak mélyen az agyba történő elhelyezésével lehet követni az azon területén is az elektromos aktivitást. Ziferstein . amit kábítószerként is használnak) folytatott kísérletezésben.ma már bevett gyakorlatként alkalmazzák az agykontroll műveleteknél. Az itt szerzett tudás jelentős részét . mert lehetséges rögzíteni a szabadon mozgó kísérleti alany agyának a bioelektromos változásait távolból irányítható monitor-technika felhasználásával.. elkeserednek és erőszakos eszközökhöz folyamodhatnak. a kisebbségi csoportok tagjai és rabok lesznek. akik még semmilyen bűncselekményt sem követtek el. Több kritikus is dr. West kulcsszerepet játszott a "Center for the Study and Reduction of Violence" (Az erőszakcsökkentést tanulmányozó központ) felállításában. West szemére vetette. az egyik feketék által lakott területen van. A központ feladata olyan magatartási mutatók. 76 . Ziferstein főnökének." A docens elítélte azt az elképzelést. mely személyek tekinthetők potenciálisan erőszakosnak. hogy egyes betegeknél a fékevesztett düh kitörése határozottan összefügg az agy mély rétegeiben lefolyó abnormális elektromos tevékenységgel. ahol a genetikai tényezők hatását az erőszakosságra kutatni fogja. hogy dr. Mintegy 30 %-a a lakosságnak állandó szegénységben él. amelyek alapján potenciálisan bűnöző hajlamúnak vélnek és minősítenek olyan egyéneket. amelyek pszichotechnológia néven váltak ismertté. a kísérletekbe bevont személyek. hogy a demokratikus folyamat nem segíti őket. 1961-ben pedig arról tájékoztatott.Aldous Huxley. hogy részt vesz a hipnózissal és a meszkalinnal (ez kaktuszfélékben előforduló erős hallucinációkat kiváltó alkaloid. Dr. amelyek segítik az iskolák irányítóit. Bevetik a pszichiátriai és a legújabb technológiai eszközöket. hogy kielégítse szükségleteit. A gazdasági hanyatlás erősödése következtében elkerülhetetlenül egyre több munkanélküli szegi meg a jogszabályokat. Úgy vélte. Westnek az elképzelését így kommentálta: "Új helyzettel kell szembenéznünk. 1957-ben azt írta róla. amelyek a koponya felszínéről nem követhető. hogy "előre jelezzék". és már több igen jól felszerelt létesítmény áll a rendelkezésére. hogy az a két középiskola. Westre. Ezek elfojtására a hatóságok új módszereket használnak. érzéki hatások megvonásával) kísérletezik. profilok és biológiai összefüggések feltárása és kifejlesztése volt. aki a "Brave New World" (A bátor új világ) című világhírű regény szerzője gyakran utalt írásaiban dr. West szerint a jövő még ígéretesebb. a gyermekek. Isidore Ziferstein az Neuropszichiátriai Intézet docense. Dr.a más projektekből szerzett ismeretekkel együtt . mint a Los Angeles-i Egyetem (UCLA) Neuropszichiátriai Intézetének az igazgatója. Dr. . Növekvő radikalizálódás megy végbe közöttük és olyan mérvű az öntudatosodás a fekete és a chicano rabok körében. hogy egy ilyen eljárás komoly fenyegetést jelent az emberi jogokra és polgári szabadságjogokra.. Éveken át a neurológusok a koponyára rögzített elektródákkal mérték az agy elektromos aktivitását." "Az Egyesült Államok történetében először állították össze azokat az ismérveket. dr. Az egyik legkövetkezetesebb bírálója és egyben közeli munkatársa dr. West elmondta neki: most már a "sensory deprivation"-nal (érzékeléstől való megfosztással. Ha egyszer ez a 30 % meggyőződik arról.mondotta dr.

Patricia Hearst-öt a CIA által létrehozott Symbionese Liberation Army. aktív szervezett erőteljes politikai tiltakozással és ellenvéleménnyel. Az ő intézete az agykontroll szakma legveszedelmesebb Strangelove-jainak a melegágya. amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság állított össze. A legtekintélyesebb végzett diákok közé tartozik dr.személyes zaklatásnak. 1932.Alex Constantine a "Pshychic Dictatorship in the USA" (A pszichikai eszközökkel gyakorolt diktatúra az Egyesült Államokban) című könyv szerzője a MindNet Journal . amikor a CNN bejelentette. vagy támadás járulékos eszközeit" és elsőként alkalmazta az elektronikus agykísérletezésben a távirányítást a UCLA-n (University of California Los Angeles). mint az a személy. amelyet Aldous Huxley előre látott ("Brave New World"-ben . az UCLA neuropszichiátriai intézete vezetőjének az irányításával. West az Ügynökség (CIA) agykontroll kutató közösségének a kreatúrája. Westről: "CIA megfigyelők mindenütt fuldokoltak a nevetéstől. Mégpedig nem másnak. E szerint Patricia Hearst alternatív személyisége.. harcosai) kevésbé kellemetlenek és kevésbé költségesek. No. kormányzati eszköznek tekinti kábítószerek szelektív felhasználását a lakosság különböző módon történő manipulálására. hogy az agykontrollnak alávetett kísérleti személyeket miként lehet kondicionálni a különböző traumák elviselésére." Mindezt jól illusztrálja a kaliforniai sajtómágnás leányának. hogy egy pszichológus csoport." West ajánlotta a szövetségi hatóságoknak. Azt kívánta kideríteni. Ténylegesen kényelmesebb és még gazdaságosabb lehet az egyre növekvő számú kábítószer fogyasztó megfelelő elkülönítése.szervezett csoport által végrehajtott . West. Patricia Hearst-nek. Louis Jolyon West-nek."A bátor új világ"-ban. mint dr. West vizsgált meg. és a több millió munkanélkülivel terhelt munkaerőpiacról történő kivonása. vagy a szokásostól lényegesen eltérő élethelyzetek felboríthatják a személyiség normális integráló funkcióit. A társadalom számára a hallucinációt okozó kábítószereket fogyasztó kommunárok (az 1871-es kommün hívei. West kutatta a mesterségesen létrehozott tudathasadásos egyének magatartását.Vol. Patricia Hearst másik. Dr. Az ilyen hatásoknak alávetett egyének disszociációval (tudathasadással) adaptálódhatnak egy megváltozott személyiség (altered persona). hogy használjanak kábítószereket a lakosság politikailag "zavart okozó" részének az ellenőrzésére: "Ez a módszer. és akiről ő adott szakvéleményt a bíróság számára. akit dr. mintha külön élnek és más módon fejezik ki elidegenítésüket. mint dr. Ross Adey a NSA agykutatója." Dr. 1. A totalitárius projektek körében többek között ő tanulmányozta a drogok használatát. aki "Tánia"-ként vált ismertté. (azaz olyan . Az elhúzódó stresz. találkozott Oklahoma Cityben. aki igen sok tapasztalatot szerzett a háború után Amerikában letelepedett náci orvosokkal való együttműködése során. hogy kezelésben részesítse a robbanás túlélőit és az áldozatok családtagjait. amely a fizikai erőszakot még nem elérő valamennyi megfélemlítési formát felöleli) továbbá traumával programozták (trauma-induced programming). amelyet olyan CIA specialisták fejlesztettek ki. SLA (Együttélési Felszabadítási Hadsereg) tagjai erőszakkal 77 . "mint a személyek közötti manipuláció. lényegesen egyénibb személyiségének a manifesztációja.vagy pót-személyiség (pseudo-identity) létrehozásával.). ál. 98. az esete.. jelzéssel az interneten ezeket írja dr. amelyet "Pearl"-nek nevezett. A Hearst-vagyon örökösét egy sor "meggyőző erőszakosságnak" (persuasive coercion-nek) vetették alá.

Dr. Tania csupán egy szerep volt. Felderíteni azokat a lehetőségeket. hogy akarata ellenére eleget tegyen mások kívánságainak. amelyek lehetővé teszik speciális kihallgatási technikák alkalmazásával az egyén ellenőrzését. 3. Feltárni azokat az eszközöket. februárjában. ha az ellentmond a természet és az önfenntartás alapvető törvényeinek? 78 . Dr. Ewen Cameron A kanadai pszichiáter. aki később a pót-személyiséget képviselte. Jolyon West 1999. • • • 2. Dr. amelyekkel úgy lehet kondicionálni a személyzet tagjait. Ennek a következő feladatai voltak: • • • 1. Ez volt az. a haditengerészettel és a légierővel. A jelek szerint azonban utóélete csak most bontakozik ki. Olyan módszer kifejlesztése és kiértékelése. és így jött létre a "Project Artichoke". Son and CIA" című munkájában. West a pszichiátriai szakvélemény készítésekor megtalált. agyműködésünk kivüről történő befolyásolása és ellenőrzése. dr. Hogyan lehet leküzdeni ezeket a módszereket. West. 1951-ben a CIA koordinálta erőfeszítéseit a hadsereggel. Elérhető-e valakinek az ellenőrzése úgy. Ehhez egy ötödiket is hozzáadtak. amit dr. Post-Traumatic Stress Disorder) krónikus tüneteit is diagnosztizálta dr. amit halálos fenyegetéssel kényszerítettek rá. 4.elrabolták 1974. még akkor is. West szakvéleménye szerint a traumatizáló emberrablás. megkínozták és arra kényszerítették. Könyvének a IX. amikor Patricia Hears-t az FBI letartóztatta. Ezt gyorsan követte Patty kierőszakolt átalakítása "Tania"-vá. még pedig a nem konvencionális kihallgatási technikák offenzív alkalmazásának a felmérését.mindennapi életünk részévé válik a tudatmódosítás.elsősorban a NSA (National Security Agency) tevékenységének köszönhetően . hogy ne lehessen tőlük kiszedni engedély nélküli információkat ismert eszközökkel. Pearl volt az. amiért később elítélték. köztük a hipnózisét és a drogokét. megfélemlítették megerőszakolták. 2. A trauma nyomában járó stressz (PTSD. Először egy bank kirablására kényszerítették. fejezete alapján ismertetjük Cameron szerepét az agykontroll kísérletekben. január 14-én 74 éves korában köztiszteletben álló tudósként és egyetemi tanárként távozott az élők sorából. továbbá a rákövetkező két hónapos gyötrés emocionális regressziót váltott ki. és Patricia Hearst félelemből teljes engedelmességet tanúsított elrablói követeléseivel szemben. Olyan védekező eszközök létrehozása. amellyel meg lehet előzni a hírszerző ügynökség munkatársainak az ellenséges ellenőrzés alá vételét. amikor . amikor a CIA igazgatója jóváhagyta a Bluebird-nek nevezett projektet. Ewen Cameron tevékenységét alaposan Harvey Weinstein kutatta ki és írta meg "Father. amelynek a segítségével információk nyerhetők egy személytől akarata ellenére és tudomása nélkül. miután további bántalmazásokon ment keresztül hónapokon át. Tanulmányozni az emlékezőképesség megnövelésének a lehetőségét. A hivatalosan jóváhagyott agykontroll kísérletek az Egyesült Államokban 1950-ben kezdődtek. hogy bűncselekmények elkövetésében vegyen részt. ha Amerika ellen használják őket? 3. majd pedig "Pearl"-é. Ennek a következő céljai voltak: 1.

A 80 intézmény közül 44 egyetem. tudományos. akik részt vettek a koreai háborúban. a CIA igazgatója egy 1953-ban készült memorandumában leírja: arra törekedtek. amely a legfontosabb CIA kutatási program volt a magatartás befolyásolására csaknem 20 éven át. valamint egészségügyi. Ewen Cameron. amelyek lehetővé teszik információk megszerzését külföldi személyektől. hogy miféle drogokat adnak be nekik.alkalmazása. A kívülről jövő finanszírozás előfeltétele volt a nagyobb arányú kísérleti munka végzésének. és drogok használata helyett inkább agymosást alkalmaztak. Az önkéntesség nem azt jelentette. a hipnózist. aki ebben az időben a CIA élén állt. a másik pedig a Geschichter. 15 kutatással foglalkozó alapítvány. a pszichoterápiát. Folytak kutatások a mérgekkel. és emberi erőforrásokkal foglalkozó albizottsága a New York Times cikke után meghallgatta Stansfield Turner tengernagyot. a kísérletbe bevonható újabb vegyi anyagokat. Ewen Cameron már az elején bekapcsolódott ezekbe a programokba. Dr. aerosol . A dokumentumok szerint a kísérletekben 80 intézmény 185 nem állami alkalmazottja vett részt. azaz betegség okozó baktériumokat. a motiváció. egyikük volt dr. Cameron első 79 . hogy szuggesztív módszerekkel történő programozással és más agykontroll módszerekkel módosítsák az egyén tudatműködését és magatartását. (Itt lényegében arról volt szó. A hidegháború tette lehetővé. Eszerint már 25 éve folyamatban van egy kísérleti program. Betegei fizettek neki "a kezelésért" és ez a pénz a kórházba folyt be.• 4. a harmadik pedig a Josiah Macy alapítvány volt. a magatartás. és a hazugságvizsgáló technikákat. hogy ilyen irányú tevékenységéhez Cameron hozzájuthasson a CIA útján a közpénzekhez. 3 pedig büntetés végrehajtási intézet volt. és a porlasztott anyagok . Hogyan lehet leküzdeni ilyen módszereket. Az egyik a Cornell Universitynek a humán ökológia kutatására alakult társasága. és amelyről a Freedom of Information Act (az információ szabadságát biztosító törvény) alapján szereztek tudomást elsősorban John Marks munkássága nyomán. 12 kórház és klinika. az alvást. Ezen túlmenően a vegyi és biológiai hadviselés egyéb lehetséges technikáinak a feltárása is. A különböző kutatásokat a közös cél kapcsolta össze: befolyásolni. Számos neves elmegyógyász vett részt ebben a programban. Dr. amelyek az agykontroll kutatásokra vonatkoztak. augusztus 2-án a New York Times beszámolt arról. a zaklatási technikák. ha Amerikával szemben alkalmazzák? A cél tehát azoknak az új technikáknak a hasznosítása volt drogok és hipnózis segítségével. A CIA különböző csatornákon juttatta el a pénzügyi támogatást a kísérletezést folytató intézményekhez. hogy a kísérletben részt vevők tudták. és az emberi szövetek felhasználására vonatkozóan is. hogy patogén. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési vizsgálóbizottsága. Ewen Cameron az agymosással foglalkozott. Richard Helms. és ellenőrzés alá venni az emberi emlékezést és magatartást. csírákat kísérleteztek ki az úgynevezett "germ warfare". Az MK-ULTRA tehát az állatokon való laboratóriumi kísérletezéstől átkerült az önkéntes humán kísérleti alanyokra. E célból kutatták a magatartást befolyásoló drogok és az alkohol hatását. mikrobákat. végső soron az emberi viselkedés módosítása.spray. bacilusokat. Turner bemutatott több ezer dokumentumot. biológiai hadviselés céljára. 1977. a mágikus művészeti fogásokat.) A programba tartozott a sokk-kezelés. Minderről persze a közvélemény nem sokat tudott. és asszisztense Leonard Rubenstein szerint azon katonák körében végeztek kutatásokat. s amelynek a célja a gondolkodás. hogy a CIA magán kutatóintézeteket is bekapcsolt a magatartás befolyásolását célzó erőfeszítéseibe. amelyre a cikk megjelenéséig 25 millió dollárt költöttek. Montreálban (ahol Cameron intézete volt) elkezdték kipróbálni az így feltárt technikákat. 1953-ban a "Project Artichoke" átalakult "Project MK-ULTRA"-vá.

A kínaiaknak sikerült nem csak aláírt vallomásokat kicsikarniuk az amerikai hadifoglyoktól. Montgomery-ben Alabama tagállamban. A CIA ekkor már tudomást szerzett azokról a kínaiak és oroszok által alkalmazott módszerekről.látszólag kényszer nélküli . Kennan a szovjet fővárosból Berlinbe érkezve egy sor olyan kijelentést tett. ami George Kennan-nal. hogy a kívánt vallomásokat nem drogokkal és különleges kínzásokkal érték el. de a pilóták . a Maxwell légibázison. amelyben bűnösnek vallották magukat a háborúban való részvételükért. John Gittinger. az Egyesült Államok moszkvai nagykövetével történt. hogy az emberi magatartás befolyásolható. amelyekkel befolyásolni tudják a magatartást. akibe az áldozat megkapaszkodhat. valamint a CIA pszichológusa. hogy Oroszországban titokban alkalmazott drogok befolyásolása alá került. hogy 80 . Az ÁVH a magyar főpap ellenállását erőszakkal letörve hatalmas mennyiségű gyógyszert. ha az adott egyén tudatát magnetofonszalagon rögzített üzenetekkel meghatározott időn át és megfelelő intenzitással ingerlik. aggodalmat és feszültséget. Richard Helms és munkatársai azt gyanították. a magyar katolikus egyház vezetője az ellene folyó kirakatperben lelkileg összeomlott. 1949-ben még nagyobb megdöbbenést váltott ki az. A kihallgató végül is barátnak és megmentőnek adhatja ki magát. hogy nagy múltú és tekintélyes bolsevik vezetők egymás után vallották magukat árulóknak az 1930-as évek végén Moszkvában. és ez tovább fokozta a lakosság kommunista ellenes érzelmeit. Nem maradt hatás nélkül a CIA-ra az. Már utaltunk rá. Ez az írás felkeltette a CIA érdeklődését. A sztálini koncepciós perek már felkeltették az érdeklődést a szovjet politikai rendőrség kihallgatási módszerei iránt. Egy amerikai újságíró.rádiónyilatkozatokat is tettek. A világ közvéleményét ekkor megdöbbentette. Edward Hunter. A légierő pszichológiai hadviselési részlege (Air Force Pshychological Warfare Division) munkatársai közé tartozott James Monroe ezredes. amelyek teljesen ellenkeztek személyiségével. és korábbi életével. hogy Mindszenty József bíboros. amely egy amerikai diplomata részéről elképesztőnek számít. A kínaiaknak ezt a sikeres tudatbefolyásoló módszereit az amerikai tömegtájékoztatás szenzációhajhász módon tálalta. Harold Wolff és Lawrence Hinkle. Albert Biderman szociológus. de később az "Archives of Neurology and Psychiatry" című tekintélyes pszichiátriai szaklap lehozta "Communist Interrogation and Indoctrination of "Enemies of the State": Analysis of Methods Used by the Communist State Police" ("Az állam ellenségeinek" kommunista kihallgatása és indokrinálása: a kommunista államrendőrség által alkalmazott módszerek elemzése) címmel. Ilyen légkörben alakult az amerikai légierőnél Fred Williams irányításával egy munkacsoport. hogy a koreai háborúnak meghatározó szerepe volt az agymosással kapcsolatos amerikai kutató programok beindulásában. olyan kifejezéseket használt vallomásában. Ez a tanulmány feltárta. Elsősorban lélektani ismereteken és technikákon nyugvó módszerekkel értek el olyan kimerültséget. illetve injekciókat adott be neki. Ez a tanulmány eredetileg a CIA "Technical Services Division" (technikai szolgáltatások részlege) számára készült jelentés volt 1956-ban. a Cornell Egyetem két kutatója. amellyel az adott személy már nem volt képes megbirkózni. Ennek az a lényege.tanulmánya a "psychic driving"-ról 1956-ban jelent meg az "American Journal of Psychiatry"-ban. 1950-ben ezeket a módszereket agymosásnak (brainwashing-nak) nevezte el "Brainwashing in Red China" (Agymosás vörös Kínában) című könyvében. Herman Sander és Robert Lifton elmegyógyász. Wolff és Hinkle hosszabb tanulmányban foglalkozott az agymosás technikáival.

Ez a módszer fontos volt ahhoz. Wolff fő érdeklődési köre a stressz volt. hogy szovjet részről újabb pszichológiai technikákat alkalmaznak. az alvástól való megfosztás. Tevékenységéről részletesen tájékoztat John Marks. Valamennyi információt fel akart használni. akiket több napon át teljesen elzárt a külvilágtól. javasolta. Arra kérte a CIA-t. Ezen információk elemzésével és felhasználásával kívánt kifejleszteni olyan új technikákat. a hipnózisra. az érzékeléstől való megfosztásra. E kísérletekre 10 ezer dollárt kapott a kanadai védelmi kutatási testülettől. "megfelelő alanyokon" elvégezni. Ekkor merült fel Donald Hebb-ben az a gondolat. külön úgy. James Monroe ezredesnek. hogy a szárazföldi Kína lakosságát eredményesen ellenőrzés alá vehessék. hogy ha alkalmaznak. Két-három napra rá a kísérleti alanyok elveszítették személyiségüket és képtelenek voltak gondolkodni. hogy ha nem alkalmaznak drogokat és úgy is. hogy bocsássa rendelkezésére a kihallgatási és megfélemlítési módszerekről szóló értesüléseit. megalázásra. az információk visszatartása. aki tagja volt a "Society for the Inverstigation of Human Ecology" nevű Társaságnak. hogy ha egybekapcsolja a magatartáskutatást a társadalomtudományi megközelítéssel. Az alkalmazott módszerek közé tartozik a magáncella. Ezeken abból a feltételezésből indultak ki. A kísérleteket erre önként vállalkozó diákokkal folytatta. a montreali McGill Egyetemen folyt. amely a fenyegetésre. és ez által hatékonyabban befolyásolható. ahol a szükséges kísérleteket el lehet végezni. "The Search for the Manchurian Candidate" (Kutatás a mandzsúriai kandidátusért) című könyve. Wolff tehát nem akarta a saját betegeit kísérletezésre használni. Az első ilyen program a "Project QK-Hilltop" a Cornell Egyetem Orvosi fakultásán kezdődött 1954-ben Harold Wolff irányításával. valamint ezek kombinációjára vonatkozik. A kísérleti alanyokkal kapcsolatban ezt kérte a CIA-tól: "Ahol a kutatás magával vonja a kísérleti alanynak történő kár és ártalom okozását. de hajlandó volt azt más. hogy hazudozzanak. amely 1957ben elszakadt a Cornell Egyetemtől. hozzáadva további tényezőként a csoportnyomást. A hatalomra került kínai kommunista vezető csoport rendkívül fontosnak tartotta az irányítókhoz való feltétlen igazodást. A kísérleti eredmények szigorú titkot képeztek. Donald Hebb rendszeresen részt vett az amerikai és brit szakértők tanácskozásain Kanada képviseletében. hogy vegye fel a 81 . Az oroszok kezdték el ezeket a módszereket. Hallucinációk lepték meg őket és alkalmassá váltak a magatartásbeli változásra. hogy saját terveket készítsenek az agykontroll tanulmányozására. agymosásra. a kényszerítésre. Ennek a technikának már a bejáratott változatát alkalmazták az amerikai hadifoglyokkal szemben. amit ő "human ecology"-nak nevezett. ami Kanada Quebec tartományában. Az ottawai parlament tagjai csak olyasmiről hallottak. valamint az ember és környezete kölcsönhatása. a bebörtönzésre. de ezzel a programmal le kellett állni. A kanadai Védelmi Kutatási Testület elnöke.elkerülje a teljes lelki összeomlást. A CIA pszichológusa. kombinálva ügyes kihallgatási technikával. hogy bocsásson rendelkezésre olyan kísérleti anyagokat és megfelelő helyet. hogy azért fizetnek a diákoknak. Még e társaság létrejötte előtt az Egyesült Államok hírszerző szolgálatai felfigyeltek arra a kutatómunkára. akkor érthetőbbé válik az emberi magatartás. Wolff úgy gondolta. amelyek alapvetően megváltoztathatják az emberi agy működését. kínzásra. John Gittinger. elvárjuk az Ügynökségtől. "fekete pszichiátriára". Wolff és Hinkle tanulmánya arra ösztönözte az amerikai katonai és hírszerző szerveket. Az 1955ben alakult kutatócsoport ökológiával foglalkozó tudományos társasággá alakult. hogy az érzéki észleléstől való megfosztást használja az emberek ellenállásának a megtörésére. amelyeket a kínaiak átvettek és részben továbbfejlesztettek.

kapcsolatot Dr. Ha a stresszt és a fizikai elgyöngítést. hogy a gondolkodás és a magatartás mintái. mégpedig úgy. A kórházi személyzetnek nem volt megengedve. ami eszükbe jutott a verbális ismétlésekkel kapcsolatosan. Ezután 6-7 napon át naponta 16 órán keresztül intenzíven ismétel egy előre elkészített szóbeli jelet. amely pontosan ellentmond korábbi gondolkodási és cselekvési módjainak. Cameron kísérleti programjának kidolgozásakor támaszkodott William Sargent "Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain-washing" (Küzdelem az agyért: A tudatváltoztatás és agymosás fiziológiája) című munkájára is. curare. Cameron kísérletezése tehát az agymosás során és az érzékeléstől való megfosztás kapcsán szerzett ismeretekre támaszkodott. Cameron ezeket hatékonyabban ítélte. Tervbe vette a betegek tudatműködésének a elgyöngítését. vagy fizikai elgyöngülés okozása eredményeként egy személy gondolkozási folyamatainak a még tökéletesebb megváltoztatása érhető el. hogy különösen intenzív elektrosokkal lerombolja a beteg meglévő viselkedési mintáit. hogy ismételjék el. Végül a tudat irányított vezetésének a periódusát elfojtják. mint az elektrosokkot és az altatást. anectine. M. vagyis amikor a kísérleti alany fejére egy bukósisakhoz hasonlót helyeznek. Ekkor új mintákkal lehet pótolni őket. hogy a pszichés vezetés ideje alatt magasabb aktivitási szinten lehessen őket tartani olyan drogokkal.. amely vallásos megtéréshez vezethet Sargent így írja le ebben a könyvében: "A fokozott és elhúzódó változatos stresszhatások. Baldwin a CIA egyik kutatója még ebben az évben felkereste Cameront Monteálban. amit hallottak. különösen. LSD-25 és ehhez hasonlók. Dr. Cameron részletesen leírja azokat az eljárásokat. és Cameront be akarta kapcsolni a CIA programjába. deaktivizálását azért. átmenetibb jellegű és a megismerő és felfogó képességet kevésbé károsító letörésére. Ebben a pályázatban. Azt a folyamatot. felbomlanak. A betegeknek rendszeresen le kellett írniuk mindent. amelyeket az Allan Memorial Institute-ban kifejlesztett. mint az artane. az adott személy oly módon kezdhet el gondolkodni és cselekedni. hogy a "beteget" 7-10 napra elaltatják. Ez a "depatterning". amely a "The Effects Upon Human Behavior of the Repetition of Verbal Signals" (Szóbeli jelek ismétlésének a hatása az emberi magatartásra) címet viselte. amelynek eredményeként Cameron pályázatot nyújtott be a Társasághoz." William Sargent az agymosással kapcsolatosan ezt jegyzi meg: 82 . meddig lesz az intézetben. amelyből elektronikus úton magnetofonszalagról meghatározott időközönként tudatbefolyásoló szöveget hall). akiknek újból és újból meg kellett hallgatniuk az ismételt üzeneteket. vagy mindkettő még magasabb szintre emeljük. Tökéletesíteni kívánja a magnetofon rögzítési technikát több hang alkalmazásával. Harmadik lépésként az intenzív ismétlés időszakában a kísérleti személyt részlegesen elzárják az érzékszervi hatásoktól. amelyek alkalmasak a meglévő magatartási minták gyorsabb. Cameron szerint a megpályázott kísérlet eredményeként olyan kémiai anyagokat próbálnak ki. kémiai és pszichológiai kezelések eredményeként bizonytalan és zavart állapotban sebezhető. Gittingerre nagy hatást tett a "psyhiatric driving" (pszichés futtatás. megtörténhet. kiszolgáltatott helyzetben hagyták a betegeket. hogy hasznosítsa a csoport-döntés és szuggeszció erejét. Az ápolószemélyzet rendszeresen felszólította a betegeket. bulbocapnine. Ewen Cameronnal.. amelyeket nemrég szerzett az egyén. Cameron rendszerében a betegeket hosszú időn át tartó elszigeteléssel teljesen megfosztották az érzéki észlelés lehetőségeitől. a tudat irányított vezetése. Egyidejűleg több hangot is lehetett hallani. vagy az elnyomott minták újra érvényhez juthatnak. amely a nyomást gyakorló csoportot szimulálta. hogy közölje a beteggel. A fizikai. Először is arra törekedett.

Kezelésnek álcázva ártatlan betegek váltak a fiziológiai agymosást célzó kutatás áldozataivá. és amelyek a kezeléssel voltak kapcsolatba hozhatóak. Az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején szinte megszállottan kereste azokat az eljárásokat és eszközöket. Fizikai komplikációk léptek fel. Lényegében nagy arányban előforduló. egy olyan világrend. A betegek 24 %-ának az állapota a "depatterning"-ot követően súlyosbodott még kórházi tartózkodásuk ideje alatt. amely megszabadul a hisztériától. hogy semmisíttesse meg az MK-ULTRA-val és az agykontroll kutatásokkal kapcsolatos dokumentumokat. miként lehet megelőzni. amelyekkel az úgynevezett társadalmi devianciákat ellenőrzés alatt lehet tartani. 1967-ben az Allan Memorial Institute megjelentette Alex Schwartzman és Paul Termansen tanulmányát. Gottlieb így indokolta meg Richard Helms-nek tett javaslatát: 83 . és a tudományos hazugságoktól. mint elhangzásának idején. amelybe 1950-es évek elején belekezdett. állandó jellegű agykárosodás állott elő. amely mentes mind a jobb. hogy minél rövidebb volt két elektrosokk kezelés között az időtartam. Cameronra nagy hatással voltak a nürnbergi perben történtek. Cameron azonban egyebet is mondott. amely 6 hónaptól 10 évig terjedt. annál nagyobb volt a fellépő memóriasérülés egy standardizált teszt. a "Wechsler Memory Scale" (Wechsler emlékezeti skála) alapján. A CIA anyagi támogatásával legalább 100 betegen próbálták ki a Cameron által kidolgozott eljárásokat. hogy az emberiség legjobb reménye az új világrend. hogy a szülők negatív magatartásbeli és jellembeli tulajdonságai átkerüljenek utódaiba. Ewen Cameron elmélete a "differential amnesia"-ról (elkülönített. vagy "new world disorder" (új világ-zűrzavar). Dr. amelyek az egész enyhe tünetektől az igen súlyosakig terjedtek. A magatartás-kutató tudósok vezetésével jön létre a káoszból a rend. A tesztelt 27 beteg 63 %-a már csak mások segítségével tudott visszaemlékezni elmúlt eseményekre. Ma már egyre több embernek van fogalma arról. Nem véletlen. fokozatosan a tudattartalom teljes törlésébe és újraprogramozásába torkollott. A CIA MK-ULTRA programja keretében nyújtott ehhez támogatást. akkor az agy kéregállománya időlegesen tisztára törölhető. elhatárolt emlékezetvesztésről) meglepően hasonlít az agymosáshoz. Sidney Gottlieb. hogy mit is kell "új világrend" alatt érteni. azaz az adott egyénbe beépült viselkedési minták lebontásának a harmadik fokozatát. az Amerikai Pszichiátriai Társaság elnökeként. Tartós emlékezetkiesés jelentkezett az elektrosokkolt betegek 60 %-ának az esetében. többek között e tanulmány hatására ajánlotta Richard Helms-nek a CIA egykori igazgatójának. mind a baloldali totalitarizmustól. Cameron minden etikai és morális megfontolástól megszabadulva intézhetett támadást kísérleti alannyá vált betegei személyisége ellen. Ewen Cameron magáévá tette a CIA aggodalmait és teljes energiájával bekapcsolódott az 1957-től 1960-ig tartó agymosási kísérletekbe. és eltávolíthatók a nemrég beültetett magatartási minták. hogy kiderítsék. Cameron 1953-ban." Dr. Ehhez tartozott az is. Az 1956-tól 1963-ig folytatott kísérletek során ez a 79 személy elérte a "depatterning". hogy az amerikai sajtóban gyakran úgy írják le a "new world order"-t. Az a kísérletezés. ami ma egészen más értelmet hordoz. amely 79 betegen végrehajtott kísérlet eredményeit dolgozza fel. A kutatók megállapították. aki ugyancsak vezető szerepet játszott az MK-ULTRA kísérletekben. Arról szólt. utal a hidegháborúra és a kommunizmussal szembeni aggodalmaira."Ha az emocionális stressz növelésével és elhúzódásával el lehet érni egy teljes és hirtelen összeomlást. esetleg könnyebben lehetővé téve másokkal való helyettesítésüket. hogy "new world odour" (új világbűz).

Nos. Az 1950-es évek elején a CIA meg akarta előzni. hogy ezekre a kérdésekre megkeresse a választ. amint arról Elaine Woo. Gottlieb egy alkalommal. egyik sem emiatt vesztette életét. számos 84 . hogy próbálják ki magukon az LSD-t és a megtapasztalt hatásokról. szabadságvesztés büntetésüket töltő raboknak. de Gottlieb-ot kollégái a példásan "kötelességtudó katonának" tartották. Patrice Lumumba egykori kongói miniszterelnöknek pedig személyesen továbbított halálos baktériumot. Sidney Gottlieb A New York Bronx városnegyedéből származó biokémikus. Sidney Gottlieb vezette a CIA technikai szolgáltatásainak a részlegét és olyan eszközöket állított elő. elsősorban az agykontroll kísérletekben. Ezektől a kísérleti alanyoktól nem volt várható erőteljes tiltakozás. Így lettek kísérleti alanyok a San Francisco-ban működő és a CIA által szponzorált nyilvánosház hölgyei és vendégeik. kísérletezésük eredményeiről készítsenek jelentést dr. a CIA igazgatójának. Az MK-ULTRA programban az 1950-es és 1960-as években Gottlieb kapta azt a feladatot. mi van benne. egy svájci vegyész fedezett fel. Többen maradandó pszichés sérüléseket szenvedtek a kísérlet nyomán. A CIA gondosan titkolta. a hadsereg biológiai hadviselésének egyik kutatója. Egy személy. hogy kizárólagos ellenőrzése alatt tartsa. hogy kisebb adagolásban lenyűgöző érzékhatásokat vált ki a kaleidoszkóp jellegű látástól az átmeneti elmezavarig. hogy az LSD szovjet kézbe kerüljön és ezért mindent megtett. A tudatátalakító drogok között az LSD-nek kiemelt szerepe volt. Gottlieb a CIA-nál eltöltött 22 év során évekig dolgozott a lizergén sav dietilamid. Ez a bordélyház később az LSD fogyasztás egyik központjává vált. Az 1960-as évek elején Gottlieb doktort előléptették a technikai szolgáltatásokkal foglalkozó részleg második emberévé. senki sem hitt volna nekik. Richard Helms-nek a segítségével. Így például LSD-t tettek a kávéba és úgy kínálták meg vele kollégáikat. depressziós lett. és állítólag kiugrott New York-i szállodájának 10. de Sidney Gottlieb mindössze enyhe fenyítésben részesült. amelyet 1943-ban dr. Ezután elkezdték figyelni egymás magatartását. és ha mégis előfordult volna. április 10-én. vagy panasz. amit "LSD-tripping"-nek (LSD-vel végzett utazásnak) becéztek. prostituáltaknak. hogy ő adatott be neki LSD-t. hogy a projekt. mint az eltűnő tinták. Ebben az időben az LSD már nem volt titkos kábítószer. azaz az MK-ULTRA program nem nyújtott semmi igazán használható pozitív eredményt a hírszerző ügynökség számára. 1967-ben pedig ő vette át a vezetést régi támogatójának. Gottlieb később kiterjesztette a kísérletezést és LSD-t adott kábítószerfüggőknek. Albert Hofman. a Los Angeles Times munkatársa beszámol 1999. a kiváltott reakciókat. emeletéről. Sidney Gottlieb-nek. Azt akarta kideríteni. Miközben a CIA még kutatta e vegyszer hatásait és felhasználási lehetőségeit. postán egy életveszélyesen fertőzött zsebkendőt küldött egy iraki ezredesnek. dr.. a mérgezett nyilak és zsebkendők. hogy nem figyelmeztették őket. Csak két évtized múlva kerültek elő a bizonyítékok.. Az LSD-ről ma már közismert. valamint elmegyógyintézetek betegeinek. Egy ilyen kísérleti nyúlként használt személynek 77 napon át tartó "utazásra" adtak be folyamatosan LSD-t. A CIA titokban több százezer dollárt juttatott el tekintélyes intézmények tudósaihoz Amerika-szerte azért. hogy lehet-e hatékonyan alkalmazni a kémkedésben és elgyöngítve vele azoknak az agyműködését."Világos volt számomra és ezt eskü alatt tett nyilatkozatban is kifejtettem. azaz az LSD hatásmechanizmusának a feltárásán és ellenőrzésén. Gottlieb és az MK-ULTRA-ban részt vevő munkatársai szintén végeztek önmagukon az LSDvel kísérleteket." Dr. akik nem hajlandók együttműködni.

amerikai már megismerkedett vele és széles körben fogyasztotta kábítószerként. Sidney Gottlieb 1972-ben leállította a hallucionogén kábítószerekkel való kísérleteket. hogy Gottlieb tevékenységét széles körben félreértelmezték. Ennek ellenére volt egynéhány komoly kísérletező ezen a területen. hogy háborús helyzet van és ilyen helyzetben az emberek megtesznek olyat is. Gottlieb félrevezette az amerikai polgárokat és ezt az akaratlan kísérleti alanyok ma is a szemére vetik. elsősorban a fiatalok nagy része kábítószerfüggővé vált. Úgy gondolta. diplomát szerzett beszédterápiából. Ezek mögött agykontroll húzódik meg. a "The Search for the Manchurian Candidate" című könyv szerzője szerint Gottlieb noha hazafi volt. Ugyanebben az évben Sidney Gottlieb nyugdíjba vonult és Indiába ment feleségével. E nézet leghangosabb képviselője a Colgate University Pszichológiai Tanszékének a vezetője. Amerikában pedig nagy hatalma volt Joseph McCarthy szenátornak. hogy a hipnózis nem alkalmazható bárkin. George Estabrooks Az Egyesült Államokban egyre többen gondolják úgy. amikor még Sztálin állt a Szovjetunió élén. Dr. amiért a német orvosokat a II. Az amerikai társadalom. Estabrooks elismerte. és még népi táncot is tanult. nem beszélve a titkos műveletekről. részben a CIA-nak a nemzetbiztonságra hivatkozva végzett tevékenysége következtében. és csak öt közül egy személy megfelelő alany arra. és az erőszakosságok célja meggyőzni az amerikaiakat. hogy túlságosan kiszámíthatatlan a hatásuk a különböző egyénekre ahhoz. A CIA munkatársai ebben az időben abból indultak ki. hogy olyan akaratukkal ellenkező 85 . hogy a gyakorlatban felhasználják. Az 1930-as évek elejétől Estabrooks rendszeresen eltávozott álmos vidéki campusából azért. illetve hasznosságát bármely cél szempontjából. Az állampolgárok fegyverviselési joga ugyanis megnehezíti a hatalmat gyakorló nemzetközi pénzügyi közösség ellenőrzését az Egyesült Államok felett. noha Gottlieb 1999-ben 80 éves korában meghalt. John Marks a már említett könyvében így ír dr. John Marks. átlépte azt az etikai határvonalat. hogy a kísérleti alanyoknak erről nem volt tudomásuk. Ezt zárójelentésében azzal indokolta meg. George "Esty" Estabrooks-ról: "Ebben az időben a hipnózist másodlagos fontosságú tevékenységnek tekintették és csak korlátozottan ismerték el érvényességét. normális körülmények között nem. hogy az elmúlt évek során gyakorivá vált ámokfutás jellegű lövöldözések nem csak úgy maguktól fordulnak elő. De foglalkozott Virginiában lévő farmján kecsketenyésztéssel. hogy önkéntesként leprásokat gyógyítson egy kórházban. hogy csak ezek a kísérleti alanyok vehetők rá. hogy tanácsokkal lássa el a hadsereget a hipnózis alkalmazásáról. amit más. illetve csak annyit ismernek el. hogy mély önkívületi állapotba hozzák. aki hitt a hipnózis katonai lehetőségében. amennyit a napvilágra került tények kényszerítő hatására el kell ismerniük. Az agykontroll kísérletek létezését és a kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazását azonban hivatalos részről a mai napig kétségbe vonják. Miután gyermekkora óta dadogott. Ez a szokatlan nyugdíjas tevékenység azonban nem halványítja el azt a tényt. amelyből 25-öt úgy hajtottak végre. John Gittinger a CIA pszichológusa úgy látja. hogy mondjanak le az alkotmányukban biztosított fegyverviselési jogukról. hogy Sidney Gottlieb 149 agykontroll kísérletet irányított. Az LSD kísérletek olyan korszakban történtek. George Estabrooks volt. világháború után felakasztották. illetve alvajáróvá tegyék.

Stratégiai Szolgálatok Hivatala). világháború után létrejött a központi hírszerző szolgálat. vajon egy személy elkövetne-e egy bűncselekményt. hogy az emberek tudatműködésének a befolyásolása elitélendő módja a küzdelemnek. amely az ellenség kezére játszik. hogy az egyedüli biztos mód annak kiderítésére. vagy bűncselekmények elkövetése. más esetekben maga végezte el ezeket a kísérleteket. hogy ha a tudathasadásos személyiségzavar gyógyítható hipnotizálással. amely a "Science Digest" áprilisi számában jelent meg: 86 . Végül igyekeztek minimalizálni. hogy azokat teljes folyamatukban végigvigyék. ha rávenné a személyt. Estabrooks 1971-ben a következőt írta a "Hypnotism Comes of Age" (Érett korba lép a hipnotizálás) című tanulmányában. Amikor a II. aki egyszerre a főnöke és a szeretője. amelyeket szövetségesek követnek el. Estabrooks felismerte. Ezért Estabrooks számára nem maradt más lehetőség. De aggodalmait Johnny Evans. hogy árulóvá tegye őket és ez után már az amerikaiaknak dolgozzanak.írta. vagyis olyasmiket tegyenek. 1945-ben egy regényben (Death in the Mind . amikor lakóközösségek köztiszteletben álló tagjai a színpadi hipnotizőrök kezei közt bolondot csinálnak magukból. például gyilkosságot. amit tettek és teljesen eltitkolták a közvélemény elől. John Gittinger. hipnózis alatt. azaz hasonló módon létre is lehet hozni. a CIA. amilyeneket saját maguk nem mertek volna folytatni. amelyeket a hipnotikus agykontroll rejt magában. félretolja. amely egy háború szerves része. Estabrooks volt az. 1942-ben Estabrooks-ot kinevezték a hadügyminiszter szakértőjévé. hogy a tőlük érkező parancsoknak engedelmeskedjenek. A hipnózis terén és más tudatbefolyásoló területeken a tudósok megszerezték a CIA hozzájárulását olyan fajta kísérletekhez. A kormányban senki nem volt hajlandó arra. noha érezte.Halál az agyban) olyan látszólag hazaáruló cselekményekről ír.'" Japán Pearl Harbor elleni támadása után Estabrooks felajánlotta szolgálatait az OSS-nek (Office of Strategic Services . és azzal érvel. minthogy könyvekben fejtse ki a hipnózis háborús célra való felhasználására vonatkozó elgondolásait. amit egy amerikai titkosügynök. Sidney Gottlieb. Egy veszélyes nyomozás. hogy árulják el klubjaik titkait és szerelmi ügyeik részleteit. Figyelte. vagy a szép hősnő olyan érthetetlenül kezd viselkedni. Ez a titkosügynök munkatársaival ellenintézkedéseket dolgoz ki. és a haditengerészet kutatólaboratóriumával tartott szoros kapcsolatot. és arra kényszerítette saját diákjait.dolgokat tegyenek. Richard Helms. Óvta Amerikát azoktól a veszélyektől. 'Bármely baleset. amelyeket feltehetően nem akartak megtenni. akkor ebből a fordítottja is következik. és nyereségnek lenne elkönyvelve' . Így például egy amerikai tengeralattjáró kapitánya megtorpedózza az egyik amerikai hadihajót. amely előfordulna kísérlet közben haszonnak. Megbolygatták sok kísérleti alany agyműködését és elkerülhetetlenül sérüléseket is okoztak nekik. hogy a németek hipnotizálták a szövetséges személyzetet. George White és több más szakértő elkötelezte magát az emberi agy befolyásolását célzó kísérleteknek. A hősnőnek ellenvetései vannak. és ezután ellentámadásba mennek át. aki legelőször felismerte és ki is mondta. Elindul a németek után és beavatkozik az agyműködésükbe azért. kideríti. de ajánlásait hivatalos részről nem fogadták el. hogy öljön meg valakit. 'Ez csekély része annak az emberéletekben bekövetkező hatalmas veszteségnek. mint titkok feltárása. Nem volt hajlandó megoldani kísérlet útján saját maga ezt a kérdést. Egyes esetekben a CIA a hozzájárulását adta. Johnny Evans hajt végre. Így szerzett tapasztalatai korlátozottak voltak. hogy a kormányzat áldása felmentené a hipnotizőrt a személyi felelősségre vonás alól. és arra kondicionálták őket.

és hitt is bennük. a második személyiség. Mindössze annyit kellett tennem. Az ellenséges ügynökök fegyverrel betuszkolták az autójukba. amelynek az a célja. Estabrooks megemlíti."A katonai hírszerzés potenciálja félelmetes. elkapta a kormányt és nekihajtott az oldalának. amelyben az ellenséges ügynökök elrabolják. kapcsolatba lépjek Jones B-vel a lojális amerikaival és máris volt egy titkos vonalam egyesen a kommunista táborhoz. akiket állami eszközökkel. és megpróbálják hipnotizálni azért. Estabrooks természetesen büszke arra. baráti kapcsolatokat létesített a helyi lányokkal és gyermekes érdeklődést színlelt a hipnózis iránt. érzéketlenné tudja tenni magát (anesthetize himself) elektrosokkal és más kínzással szemben. akit Jones-nak nevezek. akit ő Cox-nak nevez. Négyen voltak vele szemben. aki ilyen információkat gyűjtött és adott át. de a technika visszalőtt. állami jóváhagyással 87 . Lelkesen üdvözölték a kommunista csoportok. ahol bizonyos volt. vagy önhipnózisban kiképzett ilyen kísérleti alany sikeresen átmegy minden szokásos teszten. Jones B volt a mélyebb személyiség. világháború alatt alkalmanként olyan méreteket öltött. A II. hogy hajtsa végre egy potenciálisan hipnotikus alany feladatát. Felhasználva az önhipnózist kontrollálni tudja szívdobogása ritmusát. hogy információkat szerezzenek tőle. Szépen működött hónapokon át ez a kísérleti alany. egykoron egy normálisan tevékenykedő tengerész. amely a titkos kísérlet része volt és egy tagkönyvvel rendelkező párttaggá vált. vagyis egy üzenetátadó helynél. A előállott kavarodásban megszerezte az egyik férfi fegyverét és likvidálta vele a másik kettőt és megúszta az egészet egy törött lábbal. hogy kiderítsék. gyanították ezt és ugyanezt a trükköt alkalmazták később velünk szemben. amit elvégzett és igyekezett az agykontroll háborúban hasznosítható előnyeit ecsetelni." "A szárnyait bontogató hipnózis" felhasználása a kémelhárításban a II. hogy hozzájutása van a legtitkosabb információkhoz. Miközben azt színlelte. A haditengerészeti hírszerzés szeme láttára megosztottam személyiségét Jones A-ra és Jones B-re. Cox figyelt a menekülés lehetőségére. Az alkalmazásra került legbonyolultabb manőverek közé tartozott tökéletesen normális. Az autoszuggeszcióban. Cox jól működött és az ellenséges ügynökök beleestek a csapdába. amely arra utalt. Szándékosan megszégyenítő módon került elbocsátásra a haditengerészettől. Két őr meghalt az ütközésben. Cox azonban az ő szeánszaik alatt soha nem engedte meg. hogy hipnotizáljam az egész embert. az öntudattal bíró tengerészben. ivott. teljesen mássá alakult át. valójában ő volt az. Hipnózis alatt Jones gondosan elő lett készítve szuggeszcióval. miután gondosan előkészítették "ébredő hipnózisban". hogy leleplezze Jones kettős személyiségét. hogy Estabrooks hitelességét is próbára tette. Cox-ot végül is elkapták egy "drop"-nál. hogy az ellenségnek sikerült őt hipnotizálnia. hogy békeidőben jelentékenyen megnőtt azon emberek száma. lojális volt Amerikához és arra volt programozva. a korábbi jelenlévő. Azt remélték. Túlságosan sokat beszélt. teljesen éber ügynök kiküldése az ellenséges táborba. tudott mindenről. Jones A. hogy baklövés révén olyan helyzetbe kerül. világháború alatt ezt a technikát alkalmaztam egy sebezhető tengerész hadnagyon. az így gondosan előkészített ellenkémnek olyan címet adtak. hogy tudatos állapotban ne mondjon semmit. hogy ő egy hipnotizált személy-e. hogy hipnotizálják. Munkássága azonban ahhoz is hozzájárult. Egy határos ország nemzetközi kávéházában kellett tartózkodnia. Miközben nem volt lehetősége az ellenségnek arra. Kommunista nézeteket kezdett hangoztatni. hogy egy tiszt esetében. A másik alak Jones B volt. amit Jones A gondolt. és amikor az autó egy hegyszoros mentén haladt. hogy ellenséges ügynökök is vannak.

Orne A CIA agykontroll közösségének a tudós tagjai kettős életet élnek. amely olyan elmegyógyászoknak a zárt csoportja.) A tesztelést hirtelen megszakította az a körülmény. Az ORD okkult és parapszichológiai kutatásainak irányítója. 88 . Ez volt az az időszak. Orne-nak a hipnotikus szuggeszcióra és az emlékezet leválasztására vonatkozó kísérleteit a Bostoni Tudományos Technikai Intézet (Boston's Scientific Engineering Institute SEI). agykontroll kísérletet. Elképzelhető természetesen. Ennek a keretében meg kellett vizsgálni 16 újonnan kikísérletezett biokémiai hadviselési hatóanyagnak az emberre gyakorolt hatását.tartanak agykontroll alatt. hogy olyan bántalmazásokra is emlékezhetnek. hogy a kultikus jellegű bántalmazások bizonyos százalékában valóban a gyermekek esetleg pontatlanul emlékeznek. amelyek nem úgy történtek. Orne pénzügyi támogatást kapott a haditengerészet és a légierő tudományos kutatási intézetétől. A CIA-nak és fedő szervezeteinek azonban nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz. amelyeket olyan jól fizetett szakértők adtak. ahogy állítják. Martin T. A CIA mellett dr. A CIA agykontroll programjában résztvevő pszichiáterek körében Orne a legtekintélyesebbek közé tartozik. Sokan közülük köztiszteletnek örvendnek. A kultikus visszaéléseket hisztériának és téves emlékezetnek minősítik az FMSF munkatársai. amely az U2-es kémrepülőgépek programját is ellenőrizte. hányást okozó anyagok. Nem népszerűsítette magát. Dr. Martin T. akkor talán még tudományos rangjuktól is megfosztanák őket. Az alapítvány feladata a kultikus jellegű agykontroll és a gyermekbántalmazás létezésének a tagadása. és még az is előfordulhat. a "Human Ecology Fund" (Humán Ökológia Alap) finanszírozta a Cornell Egyetemen. mint a CIA elmegyógyásza. amikor a CIA Kutatási és Fejlesztési Hivatala (Office of Research and Development. de ha a közvélemény rejtett életük részleteit is ismerné. Martin T. Jelenleg nincs háború. Ez az Alap támogatott kezdetben számos. Ezt a "Polaroid Corporation" támogatta. Orne a SEI-nek a pénzügyi támogatásával alakította ki saját kutatási programját a Pennsylvania Egyetemen az 1960-as években. Orne a CIA és a haditengerészet magasrangú tudományos munkatársa. mégis mindez a nemzetbiztonság érdekében történik. beismerte. mérges gázok és bénulást okozó vegyianyagok. akik közül sokan CIA agykontroll kísérletekben vettek részt. Orne egyben a "False Memory Syndrome Foundation". Orne benyomulását a hipnotikus programozás területére az 1960-as években a CIA egyik fedő vállalkozása. Később azonban miután emlékeztették erre a kapcsolatra. Dr. hogy 1972-ben a börtön orvosi laboratóriuma a földig égett. Dr. ORD) belefogott a parapszichológiai és az okkult jellegű kutatásokba.akaratuk ellenére . az Egyesült Államokban és külföldön folytatott. hogy ködösítsen. Tagadta ezt a kapcsolatát. mivel az agykontroll és a kultikus cselekmények kibogozhatatlanul összefonódnak. amelyre a CIA magatartásmódosító programja keretében kerül sor. Orne. Dr. finanszírozta.. Martin T. FMSF (A téves-emlékezés tünetegyüttese alapítvány) tanácsadó testületének a tagja. köztük az agymosás és távolból irányítható agykontroll kísérleteket Montreálban az Allen Memorial Intézetben. A tömegtájékoztatás természetesen felkapta "a hamis vádaskodások"-ról szóló szakvéleményeket. a CIA egy fedő intézménye. (Ide tartoztak fuldoklást. Marksnak egy alkalommal eldicsekedett azzal. mint dr. a Pennsylvaniai Egyetem kísérleti pszichiátriai laboratóriumában irányítja a kutatásokat. hogy őt rutinjellegűen tájékoztatják minden jelentős kísérletről. Steve Aldrich is jól jövedelmező kutatási feladatokhoz juttatta a Pennsylvania Egyetemet. hogy tudta honnan származott valójában a pénzügyi támogatás. mérgek. és akikkel ma is folynak a kísérletek.

Dr. Martin Orne volt az egyik szakértő, akit a hatóságok felkértek, hogy mondjon elmeorvosi szakvéleményt Patricia Hearst-ről. A "Symbionese Liberation Army" (SLA) a CIA kreatúrája volt egy agykontroll kísérlet keretében. Mae Brussel kutató feltárta, hogy az SLA olyan vad gerillabanda volt, amely nagyrészt CIA-ügynökökből és rendőrbesúgókból állt. Ez a csoport egy pszichológiai kísérleti projekt részét képezte, amely kapcsolatban állt a Stanford Research Institute-tal. Kellően bizonyítható, hogy a CIA eszelte ki és irányította az SLA-t. A banda vezetését a pennsylvaniai Colston Westbrook képezte ki. Westbrook a CIA hírhedt Phoenix-programjának a veteránja volt, terroristákat és halálkommandósokat képzett ki DélVietnamban. 1969-ben ő lett a CIA tulajdonában lévő dél-kaliforniai cégnél, a Pacific Architects and Engineers-nél az egyik vezető. Három beosztottja pedig a University of Indiana külügyekre specializálódott tagozatának a növendéke volt. Ez a College of Foreign Affairs valójában egy CIA fedőszervezet volt. A SLA-nak még a szimbóluma is - a hétfejű kobra - a CIA elődjétől, az OSS-től származott. Amikor elcsitult a szenzációhajhász propaganda kampány az SLA körül Los Angelesben, akkor Dr. Martin Orne-t kérték fel - mint ahogy erre már utaltunk - hogy vizsgálja meg Patricia Hearst-öt és adjon róla szakvéleményt. A hivatalos álláspont az volt, hogy Patricia Hearst önként vett részt az SLA akcióiban. Orne természetesen ezt a hivatalos álláspontot támasztotta alá. Orne szakvéleményéhez csatlakozott Robert Jay Lifton és Louis Jolyon West is. Dr. Lifton a Human Ecology Fund-nak (Emberi-környzet Kutatási-alap) volt az egyik létrehozója. A CIA részéről pedig az 1960-as években dr. West finanszírozta dr. Orne kutató munkáját. Az is ismert tény, hogy dr. West volt az, aki egy sor agykontroll specialistát gyűjtött maga köré a Los Angeles-i egyetemen, az UCLA-n. Orne, Lifton és West egybehangzóan állította, hogy Patty Hearst-öt "meggyőzéssel kényszerítették", hogy csatlakozzon az SLA-hoz. Rendkívül kimerítő életmódot kényszerítettek rá. Teljesen elszigetelték és megfosztották az érzéki észlelés lehetőségétől, rendszeresen megalázták, megerőszakolták, zaklatták és politikailag indokrinálták a harmadik világi marxizmus egy szürrealisztikus változatával. Patricia Hearst csak akkor kerülhetett bárkivel kapcsolatba, ha a legnagyobb engedékenység és engedelmesség jeleit tanúsította. Orne-nak és kollégáinak a szakvéleménye tehát olyan pszichológizálás irányába vitte az elemzést, amely a zsűri számára megkönnyítette, hogy eltekintsen a CIA aktív szerepéről az egész ügyben. Részt vett Patricia Hearst tárgyalásán szakértőként dr. Margaret Singer is, aki később tagja lesz annak a False Memory Syndrome Foundation-nak, FMSF-nek (Téves-memória Tünetegyüttes Alapítványnak) az irányító testületében, amely szintén CIA által létrehozott és finanszírozott intézménynek bizonyult. Az FMSF irányítói olyan viselkedés és tudatmódosítás-kutatásban járatos CIA orvosok, akiknek a rituális jellegű bántalmazás területén nem volt tudományos hátterük és gyakorlatuk. Dr. Margaret Singer azzal szerzett nevet magának, hogy 1952 és 1958 között a koreai háborúból visszatért hadifoglyok magatartását tanulmányozta a hadsereg Maryland állambeli Walter Reed Intézetében. Singer aztán megint felbukkant 1982-ben a "Raven" című könyv borítólapján. A "Raven" név Jim Jones CIA által adott kódneve volt. A könyv részletesen feltárta a People's Temple (Nép Egyháza) szekta hátterét, gondosan mellőzve a CIA szerepét az ügyben. A könyv egyik társszerzője John Jacobs a CIA agykontroll tevékenységét illetően Amerika egyik vezető szakértőjének számított. Hosszú időn át tanulmányozta a tudatbefolyásolást, és cikksorozatot is írt róla a Washington Post-ban. A másik társszerző Tim Reiterman a San Franciscó-i Examiner című lapot tudósította a Patricia Hearst ügyről. Mind Jacobsnak, mind Reitermannak sikerült úgy beállítania magát, hogy nincs kapcsolata a hírszerzőszolgálat hálózatával. Dr. Singer pedig vállalta, hogy szakértőként a "Raven"-t, mint a Jim Jones pszichodráma hiteles történetét, ajánlja. Azáltal, hogy Jim Jones lett kikiáltva az ügy

89

meghatározó tényezőjévé, így az igazi manipulátorok, akik Jim Jonest is irányították, a háttérben maradhattak. Ordo Templi Orientis és az agykontroll A hírszerző és katonai szervezetek a háttérből számos kultikus-jellegű agykontroll kísérletet is támogattak. Közéjük tartozott az Ordo Templi Orientis nevű szabadkőműves jellegű titkos társaságnak az egyik Páholya, a "Riverside Lodge". (Az Order of the Golden Dawn egy angol rózsakeresztes szabadkőműves rend volt, amely 1887-ben Londonban alakult meg. Ennek a Golden Dawn-nak az egyik elágazása volt az az Ordo Templi Orientis, vagy O.T.O., amely a szertartásain rendszeresen tartott véráldozatokat is. A kereszténység előtti kelta vallási hagyományban ez a véráldozat általános gyakorlat volt. Így például Galliában a gallok papi osztálya és tagjai, a druidák kemény kézzel irányították a nevelést és a vallási gyakorlatot. A színes rituálékat sokkal inkább megszentelt ligetekben, a szabadtéren tartották, mint zárt templomokban. Azért, hogy kiengeszteljék az isteneket, rendszeresen emberáldozatokat ajánlottak fel számukra, mégpedig úgy, hogy az egyébként is halálra ítélt bűnözőket a szertartásokon kultikus formában megölték. Ezek a pogánynak tekinthető hagyományok is újraéledtek az O.T. O. által gyakorolt rituálékban.) A "Riverside Lodge" úgy is ismert volt, mint "The Solar Lodge of the O.T.O.", amely a rend istenként tisztelt meghatározó személyiségének, Aleister Crowley-nak a tanításait követte. Crowley extravagáns nézeteit és rituáléit az "asztrál" nap-éj egyenlőségből vezette le. Crowley azonban nem csak az O.T.O. főpapja, hanem a brit hírszerző szolgálat befolyásos tagja is volt, és ő hagyta jóvá a kaliforniai Pasadenában működő O.T.O. Páholynak az alapszabályát is. Ennek a Páholynak az élén egy rakéta szakértő, Jack Parsons állt, aki megalapította a California Institute of Technology-t, vagyis a kaliforniai Műszaki Egyetemet. Parsons 1949-ben esküt tett az Antikrisztusra, és a későbbi CIA igazgató, John J. McCloy, szakértőjeként tevékenykedett. Egy laboratóriumi robbanás következtében vesztette el életét, és nevét egy kráter őrzi a Holdon. A San Bernardino-ban működő O.T.O. Solar Lodge meglehetősen lehangoló kultuszt követett elnökének, Georgina "Jean" Brayton-nak, a légierő tisztje egyik leányának a vezetésével. Ez a kultusz a gyilkosságokat elkövető Charles Manson-hoz és társaihoz hasonlóan elkerülhetetlennek tartotta a fajok háborúját és világpusztulással járó nagy kataklizma bekövetkeztét. Nos, ez az O.T.O. által irányított Los Angeles-i ezoterikus alvilág gyakran merült el a szado-mazochizmus kultuszában, kiegészítve kábítószer fogyasztással, gyermekbántalmazással, sőt gyilkosságok elkövetésével. A Solar Lodge egy korábbi tagja, Candace Reos, a River Side-i rendőrségnek 1969-ben elmondotta, hogy Brayton teljes mértékben az ellenőrzése alatt tartotta a Páholy tagjainak a gondolkodását. Így például egy szegény hivőnek mindig el kellett vágni a csuklóján az ütőerét, amikor ő szexuálisan izgalmi állapotba került. Ugyancsak Reos mondta el a rendőrségnek, hogy amikor teherbe esett, Brayton dühbe gurult és közölte vele: úgy fogja programozni a tudatát, hogy utálja a gyermekét. A Páholy 43 felnőtt tagját elválasztották gyermekeiktől, akiket rendkívül kemény és fájdalmas "tréning"-nek vetettek alá. A gyermekeket megverték, sötét szobákba zárták. A River Side megyei sheriff jelentésében az is olvasható, hogy egy 6 éves gyermeket, aki felgyújtotta a csoport iskolaépületét, szállítóketrecbe zárták és egy sivatagos részen hagyták megláncolva két hónapon át, ahol az átlaghőmérséklet 40 és 50 C fok között volt. A gyermeket ugyan még élve találták meg, de valójában egy legyektől hemzsegő élőhalott volt.

90

Michael Aquino alezredes és a Presidio-ügy 1984-ben és 1985-ben jelentések láttak napvilágot arról, hogy Jubilation Daycare-nél, amelyet Fort Bragg-ben, Észak-Kaliforniában Barbara Orr működtetett, gyermekek rituális jellegű szexuális-bántalmazására került sor. Ezeknek a híreknek a nyomán megindult a nyomozati eljárás Mendocino megyében. A sheriff mintegy 400 oldalnyi dokumentumot gyűjtött össze a feljelentéshez, de a kerületi ügyész megtagadta az ügy további nyomozását. Végül is nem emeltek vádat Barbara Orr ellen. De egyre több olyan tényre derült fény, amely szerint a gyermekotthonban durván bánnak a gyerekekkel, és egyeseket szokatlanul megbüntetnek. A panaszok egy részét ejtették, de a többség megerősítést nyert és ezért Barbara Orr 1984-ben működési engedélye visszaadására kényszerült. A gyermekgondozó központból sok gyerek Pamela Hudson klinikai szociális gondozó kezelésébe került, aki később leírta e traumatizált gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatait. Ekkor került kapcsolatba a rituális jellegű bántalmazással. Ezzel kapcsolatos tapasztalatait megírta a Valerie Sinason által szerkesztett "Treating Survivors of Satanist Abuse" (A sátánista bántalmazás túlélőinek a kezelése) című könyvben 1994-ben. Az úgynevezett Presidio-ügyről beszámolt a "Journal of Orthopsychiatry" (Orthopsychiatry: a szellemi, érzelmi fejlődés tanával foglalkozó tudomány) című szakfolyóirat 1992. évi áprilisi száma is. 1987-ben kétszer is feljelentették Gary Hambright-ot a Presidio Gyermekgondozó alkalmazottját. Ezeket a beadványokat különböző jogi okokból, például azért, mert a kifogásolt cselekmények nem a Presidio Otthonban történtek, elutasították. Másik ok az volt, hogy a tanúvallomásra kiválasztott gyermekek még igen fiatalok voltak, és nehéz volt egyértelműen bizonyítani molesztálásukat. Egyes gyermekeket pedig más katonai támaszpontra szállítottak át. Sok szülő azonban a mai napig nem érti, hogy már idősebb gyermekeik, akik esetében egyértelműen bizonyítható volt a szexuális bántalmazás, miért nem tehettek tanúvallomást. Ebben az időben Michael Aquino alezredes tartalékos állományban volt, és a hadsereg hírszerzése számára dolgozott. Ő volt a sátánista "Temple of Set" nevű "egyház" vezetője több mint 20 éven keresztül, amiről a hadsereg illetékeseinek tudomásuk volt. Állomáshelye a San Francisco-i katonai támaszpont volt, és ő ellene is folytatott a San Francisco-i rendőrség nyomozást gyermekekkel szembeni bántalmazás gyanúja miatt 1987-ben. Erről hírt adott 1987. évi november 16-i számában a Newsweek című hetilap "The Second Beast of Revelation, Claims of Satanism and child molesting" (A János jelenések második vadállatának a sátánizmusra vonatkozó állításai és a gyermekbántalmazás) című írása és beszámolt az országos figyelmet keltő ügyről. Aquino anyja a sajtóközlemények szerint a "Temple of Set" egyik főpapnője volt, és a tulajdonosa egy olyan épületnek, amelyet gyermekek gondozására használtak. A San Francisco-i rendőrség azonban abbahagyta a nyomozást Aquino ellen, amikor az ügyet magához vette a hadsereg saját bűnügyi nyomozó részlege (Criminal Investigation Division of the Army - CID). A hadsereg azért vette át a nyomozást, mert Aquino ellen más kaliforniai megyékben is eljárást is indult és az ügyeket összevonta. A CID magnetofonszalagon rögzítette a gyerekekkel készített meghallgatásokat, és be is azonosították Aquinot egy videó kép sorozatról, ahol többen pontosan úgy voltak öltözve, mint ő. Az így meghallgatott gyermekek beszámoltak rituális bántalmazásokról, gyilkosságokról és még kannibalizmusról is. Tanúvallomást tettek Charlotte Thraikill és Daryl Ball ellen. Ezeket videó-szalagra rögzítették. A mintegy 18 hónapig tartó előzetes

91

meghallgatás 1988. szeptemberében fejeződött be. A videóra rögzített vallomások szerint azok a személyek, akik a tanúskodó gyermekeket bántalmazták, egy ördögimádó klub tagjai voltak. A szülők ezt követően sajtóértekezleten tájékoztatták a közvéleményt. A sajtó beszámolt arról, hogy milyen eredménnyel végződött a Ball-al és Thraikill-el folytatott vádalku, és mekkora büntetésben részesültek. Michael Aquino azonban kitartott amellett, hogy ezek a vádaskodások alaptalanok, és hogy a hadsereg sem hitte el őket. Aquinonak ez az állítása éles ellentétben áll azzal, amit az 1991. május 31-i jegyzőkönyv tartalmaz, és amelynek a tárgya Aquino elbocsátása volt. Ebben ugyan csak egy gyermeket neveznek meg, viszont a jelentés többi részében mindvégig "gyermekek" kifejezés, vagyis többes szám szerepel. Aquino beperelte a hadsereget, mert elutasították kérelmét, hogy töröljék nevét az úgynevezett "titling block"-ról. A bírósági iratok tanúsága szerint a hadsereg több illetékese is úgy gondolta, hogy alappal feltételezhető, miszerint Aquino illetlen magatartást tanúsított a gyermekekkel, szodómiában, összeesküvésben, gyermekrablásban, és hamis eskü letételében vett részt. Ennek megfelelően a "titling", azaz az Aquino terhére felrótt és megalapozottnak tekinthető vádak nevesítése megmaradt, és a fellebbviteli bíróság az alsófokú bíróságnak az ez irányú döntését megerősítette 1992. februárjában. Ezen túlmenően nem folytattak bűntető eljárást Michael Aquino ellen. Ha Aquino nem perli be a hadsereget, amiért tartalékos állományba helyezték és csökkentették a nyugdíját, akkor még ennyit se tudhatna a közvélemény a vele szemben felmerült súlyos kifogásokról. A hadsereg a magántitokhoz való jog alapján nem hoz nyilvánosságra semmit belső nyomozati adataiból. Tény viszont, hogy a hadsereg a Presidio-ügy gyermek sértettjei javára több millió dollár kártérítést juttatott egy egyezség keretében. Az ügyhöz tartozik még, hogy 1994. júniusában egy Lilian Rosoff nevű nő, aki azt állította, hogy a "Temple of Set" tagja volt, beperelte Aquinot zaklatásért: távozni akart a szervezetből de ezt Aquino nem engedte. Ez az ügy egy bizalmas egyezséggel ért véget. 1990-ben Paul Bonacci állította, hogy Michael Aquino részt vett az erőszakos és kultikusjellegű agykontroll visszaélésekben. 2000. szeptember 22-én Aquino interneten keresztül azt hozta nyilvánosságra, hogy "ő személyesen soha nem találkozott Bonacci-val és keveset tud róla. Azt tudja, hogy egy gyermek szexuális bántalmazásáért három ízben elítélték Nebraskában. Az Omaha World Herald 1990. július 25-i száma szerint a nagy esküdtszék megvádolta Bonacci-t egy állítólagos "sátánista rituális-bántalmazás"-ra vonatkozó hamis híreszteléssel. A harmadik vádpont a 22 éves Bonacci ellen az volt, hogy három ízben is hazudott a nagy esküdtszéknek". 1995-ben Cathy O'Brian és Mark Phillips jelentette meg az előzőekben már ismertetett "Trance Formation of America" című könyvet, amelyben szintén szerepel, hogy Michael Aquino állítólag bántalmazta a gyermekeket, és tudatmódosító kísérletekben vett részt. Michael Aquino úgy tűnik. nem kívánja cáfolni az O'Brian és Phillips által leírt állításokat, és semmiféle erőfeszítést sem tett abban az irányban, hogy leállítsa a nagy feltűnést keltő könyv publikálását, vagy terjesztését. Ez késztette arra Karen Jones újságírót arra, hogy megtudakolja Michael Aquino-tól: vajon nem társszerzője-e ennek a könyvnek egy átgondolt dezinformációs taktika és manőver részeként? Aquino az interneten így reagált a könyvre: "Ha jól emlékszem, ez a könyv állítólagos gyermekbántalmazást és agykontrollt vet minden amerikai elnök szemére J.F.K.-től számos szenátoron és kormány tisztségviselőn, Hillary Clinton-on és az egész Country és Western

92

zeneipar képviselőin keresztül. Hébe-hóba felbukkanok, mint egy háttérből irányító karmester, aki vezényli ezt a gigantikus kormányzati szexuális orgiát. Csak feltételezhetem, ha George Bush, Ronald Reagan és társai úgy gondolták, hogy ez az ostoba könyv nem méltó arra, hogy per tárgya legyen, akkor énnekem sem kell ez ügyben bírósághoz fordulnom." 1997-től 1999-ig Michael Aquino számos keresetet indított, azok ellen, akik ezeket az állítólagos "rágalmazásokat", azaz a fentiekben ismertetett információkat terjesztették róla. Ami Charlotte Thraikill-t illeti, őt 1998. szeptemberében Kalifornia állam első erőszakos női "szexuális ragadozójának" nevezték, és miután megszegte a feltételes szabadságra bocsátásával kapcsolatos előírásokat, visszaküldték az elmegyógyintézetbe. Ted Gunderson Az FBI egykori nyomozója azzal vált ismertté, hogy a McMartin előkészítő iskola alatt felfedezett alagutak nem archeológiai ásatások. Ezeket azért hozták létre, hogy gyermekeket rajta keresztül kivigyenek az épületekből és prostituálják őket. Ennek az állítólagos ásatásnak az eredményeit éveken át nem hozták nyilvánosságra. Gunderson 1984-ben új bizonyítékokkal állt elő, amikor kirobbant a kaliforniai Manhattan Beach-ben lévő előkészítő iskola körüli botrány. Számos fényképet terjesztett elő a ház alapjáról, amely aznap éjjel leégett, amikor a vádiratot benyujtották a McMartin ügyben. Gunderson állította, hogy ezen az alaguton keresztül vitték ki a gyerekeket az iskolából, és rituális szertartásokon bántalmazták őket. Az iskolaépületet pedig azért gyujtották fel, hogy eltüntessék a bizonyítékokat. A McMartin iskola ügye az amerikai történelem leghosszabb büntető eljárása volt és végül is nem ítéltek el benne senkit. Gunderson állítja, hogy egyedül New York City-ben jelenleg 500 sátánista (pogány) kultusz létezik, és ezek külön-külön és évenként átlagosan 8 rituális gyilkosságot követnek el, ami évi 4000 áldozatot jelent. 1979-es nyugdíjba vonulását megelőzően Ted Gunderson az FBI speciális ügynöke volt Los Angelesben. Ő állt az ottani FBI kirendeltség élén és 800 alkalmazott munkáját irányította évi több, mint 24 millió dolláros költségvetéssel. Ma Gunderson magánnyomozóként és biztonsági szakértőként működik. Ez vezette őt fokozatosan rá, hogy beleütközzön a CIA kábítószer ügyleteibe, gyermekrablási esetekbe, agykontrollos és sátánista bűncselekmények elkövetésébe. Gunderson nyomozott a már említett McMartin előkészítő iskola és a nebraskai Franklin-ügyön túlmenően az Oklahoma Cityben történt tragikus bombamerénylet, valamint az "Inslaw/Octopus" ügyben is, hogy kiemeljük sokirányú tevékenységéből a legfontosabbakat. Magánnyomozóként felkérték, hogy segítse az igazság kiderítését Jeffrey R. McDonald orvos esetében. Gunderson mintegy kétezer óra munkával kiderítette minden kétséget kizáróan, hogy az életfogytiglanra ítélt orvos teljesen ártatlan. Jeffrey McDonaldot hamisan vádolták meg azzal, hogy 1970-ben meggyilkolta feleségét és három gyermekét egy véres és ijesztő sátánista rituálé keretében. A gyilkosok valójában sátánista rituálét követtek el és áldozatul McDonald családját szemelték ki, mégpedig úgy, hogy dr. McDonald legyen az a bűnbaknak használt balek ("patsy") akire rákenik az egészet. Az ügyben eljáró ügyészek előkészítették McDonald útját a börtönbe, mivel az ügyész hivatala mindent elkövetett, hogy eltitkolja azon neves személyiségek azonosságát, akik részt vettek a sátánista tevékenységben.

93

Ted Gunderson először úgy vélte. amely érintett a kábítószer terjesztésben. akik mindent elkövettek a nyomozás szabotálására azért. márciusában William Webster bírónak. a gyermekek erőszakos elhallgattatásában. "The Finders" . Az ügy országos figyelem központjába került az 1980-as években. és akiket visszavittek az iskolába. a "The Franklin Cover-Up". gyermek-kényszermunkáról és sátánista rituális gyilkosságról. csúcstechnológiai fegyverzettel való kísérletről. de mivel Gundersonnak is vannak magas befolyású kapcsolatai. hogy vonjam vissza a tanúvallomásomat. amikor azok elvesztek. és amelyet Gunderson segített feltárni. amely éppen az ő beavatásának a szertartását tartotta. hanem az összegyűjtése. így eddig sikerrel hárított el hat 94 . hogy hazavigyék őket. megpróbálnak rávenni. vagy ellopták őket. amelynek a neve "The Finders". aki akkor az FBI feje volt és egy személyes levelet írt neki. Ted Gunderson nyilvánosság elé lépése természetesen kellemetlenül érintette a CIA-t. Gunderson részletes információkat kapott a bűncselekmény helyszínéül szolgáló házban történt mozgásokról. amelyeket a hírszerző szolgálat munkatársai amerikai polgárokkal. hogy aki ilyeneket állít az "az összeesküvési elmélet híve". Ezekben a dokumentumokban szó van gyermekrablásokról. aki megerősítette. akkor lényegében korrupcióról volt szó. novemberében Ted Gunderson számos dobozt megtöltő iratanyagot adott Ken Adachinak az Edicate-Yourself nevű internetes szolgáltató hely szerkesztőjének. amit valaha is amerikai gyermekek ellen elkövettek. A korábbi szenátor és ügyvéd ebben leírja. A "Finders" művelet az 1960-as években kezdődött és a jelek szerint még ma is tart. a prostitúcióban és a korrupcióban. akik részt vettek az iskolából titokban elhurcolt gyermekek bántalmazásában. aki jól tudta. Ezt követően Gunderson több mint 1100 oldalnyi anyagot terjesztett elő 1981. Ez az egyik legriasztóbb titkos művelet. agykontrollról. köztük Helena Stokely. a gyermekrablásokban. hogy ez egy nagyon jól megszervezett és szorosan együttműködő hálózat. hogy egy lazán kapcsolódó hálózat működik Amerikában." Ez megdöbbentette az egykori FBI tisztet. Ez az eset közel 400 gyermeket érintett. Rá kellett jönnie. hogy dr. E felsorolt cselekmények kapcsolódnak ahhoz a titkos művelethez. hogy amikor a bizonyítékokat eltűntették. amikor megjelent John DeCamp ebben az írásban már ismertetett könyve. pedofilok kiszolgálásában Omahában és Washington DC-ben. hanem azokat az a sátánista kultikus csoport követte el. Meglepetésére 19 tanúja.Gundersonnak sikerült írásos tanúvallomást szereznie Helena Stokely-tól. hogy titokban maradjon azoknak a hatalmas és jó kapcsolatokkal rendelkező pedofil személyeknek az azonossága. McDonald nem követte el a bűncselekményeket. hogy hogyan igyekeztek eltusolni a Franklin-ügyet és a CIA-nak milyen szerepe volt a "Finders" műveletben. Ez a jelenség azonban munkája során ismétlődött. Ezúttal ismét az ügyészek voltak azok. mielőtt a szülők eljöttek értük. A tömegtájékoztatás pedig egyszerűen félresöpri azzal. Az FBI nyugalmazott különleges megbízatású egykori munkatársa számos jelentést gyűjtött össze olyan akciókról. hogy az FBI feladata nem az információk eltüntetése.A Ted Gunderson dokumentumok 1999. különösen gyermekekkel szemben követtek el. az agykontrollban. Magas beosztású személyiségek részvétele sátánista rituálékban és gyermekkel űzött prostitúcióban akkor került nyilvánosságra. felhívta telefonon és közölte vele: "Ted. a pedofíliában. valamint az Igazságügyi Minisztériumnak is. Ted Gundersonnak kulcsszerepe volt a kaliforniai Manhattan Beach McMartin elnevezésű 3-5 éves gyermekeket foglalkoztató előkészítő-iskolájában elkövetett sátánista szexuális bántalmazások felderítésében. Később rájött.

a National Security Agency. hogy kísérleteztek vele. Cathy O'Brien egyébként könyvében azt állítja George Lucas-ról. annak ellenére. amikor a kísérletezésnek a szövődményei. Amit nem közöltek a lakossággal az az. akik találkoztak az agykontroll egyik vagy másik formájával. különböző negatív következményei az idő múlásával manifesztálódtak. A Prozac jelenleg a nemzetközileg legnépszerűbb antidepresszáns. idegfeszültség. Grunenberg. aki nem adta ehhez hozzájárulását és nem volt tudomása róla. hogy a NASA (National Aeronautics and Space Administration Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatal) és a NSA (National Security Agency Nemzetbiztonsági Ügynökség) aktív munkatársa volt. Míg az 1960-as években százakon végeztek kísérletet. Akkor szerzett erről tudomást.életveszélyes támadást. A Project MONARCH Angliában A Monarch brit megfelelője a Project Ultra Green volt. és egy náci tudós kezdeményezte. amikor nátrium-fluoriddal kezelték az ivóvizet és a fogkrémeknek a többségét. hogy dokumentálták olyan káros mellékhatásait. amit korábban a patkányméreg előállításához használtak. augusztus 12-én a brit Parlamentben Harley Rivers Dickinson. A közvélemény apátiájának azonban más forrása is van. amelyet még a Reagan elnöksége idején beindított Strategic Defense Initiative. de a többi fejlett országban is a társadalom feletti uralomgyakorlás ezen új és immáron tömegessé váló módszereivel szemben. az SDI (Stratégiai Védelmi Kezdeményezés) keretében fejlesztettek ki és vezettek be. anorexia és szexuális zavarok. Ez kiterjed a tömeges telefonlehallgatásra és szatellitán keresztül végzett csúcstechnológiájú megfigyelő tevékenységre. Az Egyesült Államok Biztonsági Ügynöksége. és amely helység North Yorkshire-ben található. hogy ezzel meg lehet előzni a gyermekek fogszuvasodását. és amely szennyezi a légkört és az édesvizet a Chlorofluorocarbon (CFCs) túlzott használata révén. Angliában is rendelkezik támaszponttal. hogy a nátrium-fluorid az alumínium gyártás egyik erősen mérgező mellékterméke. mint öngyilkossági késztetés. 2000. amely a CIA-nál is fontosabb és nagyobb hatalmú szervezet. A tudatbefolyásolás egyéb módszerei Aki szembetalálkozik a tudományos eszközökkel végzett tömeges agykontroll méreteivel. első hónapjaiban egy álcázott kampány indult Ted Gunderson befeketítésére és hiteltelenítésére. Ezt az SDI programot nevezték el az újságírók: "Star Wars"-nak (Csillagok háborújának) George Lucas hasonló című világhírű filmjei nyomán. és több szakérő szerint is ma már egyedül az Egyesült Államokban meghaladja a milliós nagyságrendet azon személyek száma. de a kísérleti alanyok többsége olyan személy volt. álmatlanság. hogy miért olyan közömbös a lakosság többsége nemcsak Amerikában. Ilkley Moor közelében. Így például. 1987. A kísérletben természetesen önkéntesek is részt vettek. az 1970-es években már ezreken. az 1980-as években már százezreken. A jelenleg használt fontosabb nyugtató gyógyszereknek a fluorid ma is egyik fő összetevője és még olyan új gyógyszereknek is az alkotóeleme. erőszakos viselkedés. szorongás. mint a Prozac (Fluoxetine) és származékai. amelynek neve Menwith Hill. arra hivatkoztak. a Liberális Párt tagja a következőket mondotta: 95 . Itt a háttérhatalom és integrált hatalmi elitje titkos megfigyelő tevékenységet végez Nagy Britanniában. Ugyanis a kísérletek kiterjedtek az élelmiszerek és az ivóvíz manipulálására is. egyben mélyen elgondolkodhat azon is.

hogy vegye át az óriás Farben vegyi cég irányítását. mint a republikánus párt alelnökjelöltje. Mind a németek. Miközben itt tartózkodott. Dr. A fluorid fokozza más gyógyszerek hatékonyságát. amelyek kartell-megállapodást kötöttek egymással. hogy közvetlenül szembe kell néznem vele. Ebben a tervben a szodium-fluorid játszott kiemelkedő szerepet. Világháború végén az Egyesült Államok kormánya Charles Eliot Perkins-t. lassan mérgezve és narkotizálva az agy egy meghatározott részét. aki a tudatműködés befolyásolásával és a hipnózissal kapcsolatos kérdésekben az amerikai kormány tanácsadója volt. de később ismét létrejött különböző más nevű cégek formájában. a fiziológia és patológia tudományos kutatóját küldte Németországba.G. és ily módon engedékennyé válik azok akaratával szemben. hogy közel 20 éven át végeztem kémiai. egy rendezvényen vett részt az Ohio állambeli Willoughby-ban. Arról tudunk. fiziológiai és patológiai kutatásokat a fluoriddal: bármely személy. George Estabrooks. Charles Elliot Perkins tudományos kutató 1954-ben ezt mondotta a más gyógyszerekre gyakorolt hatásáról: "A víz fluorral való kezelésének az igazi célja csökkenteni a tömegek ellenállását az uralommal és az ellenőrzéssel. hogy elhárítsák magukról a gyanú árnyékát. az elvesztett szabadsággal szemben. Egészen kicsi mennyiségű fluorid ismételt adagolása egy idő múlva csökkenti az egyén erejét ahhoz. hogy tompává és engedelmessé tegyék őket. 1958-ban.elsőként a könyvben szereplő közéleti személyiségek közül . Közéjük tartozik a Procter and Gamble vállalat." A háború után az I." Hogyan cáfolják az illetékesek az agykontroll kísérleteket? Eddig nem sikerült olyan információkhoz jutni. és "mint tudós legkomolyabban és a legőszintébben mondhatom. Cheney . hogy miként lehet bármely adott térség lakosságát ellenőrizni az ivóvízbe adagolt nagymennyiségű vegyi anyag segítségével. biokémiai. hogy az ő állításai velem szemben teljesen alaptalanok."A II. sem fizikailag. a kémia. hogy 2000. Ezt bizonyítani is tudom. Itt az egyik diák kérdést tett fel neki Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvében foglalt állításokkal kapcsolatban." 96 . A Colgate Egyetem ma is az egyik legfontosabb előállítója és propagálója nemzetközi szinten is a fluoriddal kezelt fogkrémnek. hogy milyen kísérleteket végeztek a háború alatt és abból mit vett át a német tábornoki kar. de az a hamis állítás. mind az oroszok szodium-fluoridot adagoltak a hadifoglyok ivóvizébe. amely meghonosította a fluorid szót a hivatalos jóváhagyással folytatott "Crest" fogpaszta reklámkampány idején. akik irányítani akarják őt. soha nem lesz többé ugyanaz a személy sem lelkileg. szeptember 11-én az akkor folyó választási kampány keretében Dick Cheney. illetve kellően szankcionálják azokat. a Colgate Egyetemen a Lélektani Tanszék vezetője lett. akik alaptalan állításokkal jó hírnevüket megsértették. hogy az agykontroll kísérletek áldozatai által hangoztatott állítások miatt a meggyanúsított kormányzati intézmények. a biokémia. Farben vállalatóriást feldarabolták. aki mesterségesen fluoridizált vizet iszik egy vagy több éven át. akik bárgyú nézeteket vallanak. német vegyészek elmondták neki. mint aki korábban volt. hogy ellenálljon az uralomnak. amelyet Cathy O'Brien tett annyira visszataszító. Ez arra vonatkozott. Szó szerint ezt mondotta: "Normálisan nem vitatkozom ütődött összeesküvés-hívők és hasonlók lényegtelen vádaskodásaival. Tényként állapíthatom meg.válaszolt az abban foglalt és személyére vonatkozó kitételekre. illetve neves közéleti személyiségek pert indítottak volna azért.

akik közül egyiket sem bántalmaztak. néha ismételten is. Megsimogatva az egyik gyermeket. valószínűleg még csak nem is kapcsolódtam volna be a politikába. egy apa ne óvja a fiát. A péniszem miatti irigység ösztönzött engem sok fontos dolog megtételére kompenzációként. A gyermekek szexuális molesztálása elsősorban a bűnelkövetők és nem a szülők rovására írandók. no comment" Ezután Cheney hirtelen otthagyta az összegyűlt újságírókat és nem válaszolt több kérdésre. hogy Barbara Bush id. amelyek szerint George Bushnak is köze lehet gyermekek szexuális molesztálásához." Cheney ragaszkodott ahhoz. illetve nincs velük éjjel-nappal. George Bush elnökre vonatkozó állításaival kapcsolatosan tettek fel neki kérdést. hogy tisztelettel viseltetik az elnöki hivatal iránt. hogy ezeket meg lehet akadályozni. azaz hogy egyszer Bush megpróbálta rábeszélni Cheney-t a pedofilia kipróbálására. akkor teljes biztonsággal ilyesmit nem állíthat.Ezután a sajtó jelenlévő megdöbbent képviselői számára hozzátette: "Az igazság az. mint nekem. logikusnak tűnik az a feltételezés. Gondolják csak meg. akinek a lányát ismételten bántalmazták. hogy naponta előfordul ilyesmi. hogy bármilyen formában jogi úton fellépett volna-e a személyét támadó és rendkívül rossz színben feltüntető állításokkal szemben. az egyik internetes fórum vezetőjében. hogy unokáival senki nem él vissza? Ha csak tudatosan nem őrzi őket. nem lettem volna olyan hatékony vezető a Pentagon számára az Öböl-háború idején. ha egy nagyobbal rendelkezem. valamint a különböző államilag finanszírozott titkos agykontroll programok keretében történő emberi jogi sértésekről is lehet tudomása. Mint 14 olyan unoka nagymamája. akkor így válaszolt: "Ummm. Ami id. ha a gyermekeiket bántalmazzák. Nem lennék meglepődve. és csak ritka alkalmakkor tudom ekkorára felállítani. hogy az ő átlagos-méretűje egészen hasznos volt politikai karrierje számára. Az egykori First Lady-nek az intézeten kívüli gyermekekért való aggódására. Mégis arról olvashatunk. Barbara Bush hozzátette: "Hogyan fordulhat elő. ahol az egyik tanúvallomást tévő áldozat George Bush-t személyesen is megnevezte. Itt utal a John DeCamp szenátor könyvében megírt visszaélésekre. akiket viszont bántalmaznak. vastagabb. George Bush felesége látogatást tett Knoxvill-ben az ottani Childhelp Children's Advocacy Center-ben (segélyre szoruló gyermekek támogató központjában). Így elveszítette bizalmát már George és Barbara Bush személyében is. 1997. hogy ez a Bush családon belül is okozhatott gondokat. Sullivan ezután 97 . hogyan történhetnek ilyen gyermekbántalmazások?" Ő azonban bízik abban. hogy nem a szülők bűne. A Chattanooga Times 1997." Amikor Cathy O'Brien-nak id. Sullivan megemlíti. hogy egyre nő azoknak az eddig még nem cáfolt állításoknak a száma. személyesen nekem hasznosnak bizonyult. Minden esetre Barbara Bush Knoxvillben tett olyan kijelentést. beleértve az iraki teve-zsokék ellen elrendelt bombázást is. ha Lieberman-nak nagyobb lenne.." Az egykori First Lady-nek ez a kijelentése vissztetszést keltett Kathleen Sullivan-ban. "Az hogy nem volt nagy péniszem. hogy valóban aggódok az odakint lévő ezrekért. a szülők tudomása nélkül. nincsenek tudatában ezeknek a bűncselekményeknek. Tekintve. Ha lett volna egy nagyobb. mindez felfoghatatlan a számomra. hogy egy anya ne védelmezze meg a leányát. hogy "el nem tudja képzelni. elmondhatom. június 12i Internet üzenetében Sullivan elmondja. június 12-i számában beszámol arról.. hogy itt millió és millió gyermekről van szó egyedül Amerikában. de nem annak viselői iránt. Kathleen Sullivan azt a kérdést is felteszi: honnan olyan biztos Barbara asszony. nem sikerült arról információt szerezni. hogy nekem csak egy átlagos méretű péniszem van. akik legalább is mentálisan. George Bush-t illeti. Sullivan úgy vélte.

Cannon személyesen közölte Mark Phillips-el: mély benyomást tett rá Cathy O'Brien-nek az a magatartása. Mindenki. a mormon és a katolikus egyház jelentős szektorait. hogy miért nem perelik be ezeket a monarchista összeesküvőket. miután Tennessee államban a szövetségi nagy esküdtszék tanúvallomásra szólította fel.ismerteti a saját esetét. Több újságíró. hanem egy konzervatív és protestáns hittérítő csoport. Mark és Cathy pedig nem állt még elő a megígért bizonyítékokkal. a Kongresszust. azt válaszolják. alaposan tanulmányozta O'Brien és Phillips írását. Van-e bizonyítéka Cathy O'Brien-nek? Martin Cannon "Projeckt Monarch: "The Tangled Web" című írásában (elolvasható mcannon@instanet. egyre erőteljesebben festik a falra az "Új Világrend" rémképét. A "Trance Formation of America"-ban úgy állítják be.com) kísérletet tesz annak az objektív felmérésére. ahogy ők ellenőrzik a Fehér Házat. Cannon azzal folytatja. Ez az állítás már eleve értelmetlen. és semmi látható nyoma nincs az elszenvedett sérüléseknek. Tomarkin beható érdeklődését azzal utasították vissza. hogy divatmodell kinézése hibátlan. szeptemberében felkérte: mozgósítson Mark Phillips érdekében. aki találkozik vele megállapítja. Az általuk megjelölt "World Vision" nevű csoport azonban nem jezsuita. mint szerző és ez megvédi őt az esetleges rágalmazási perektől. Mark Phillips ekkor kissé idegesen azt válaszolta. hogy a szenátus mosdójában lopott módon körülnézzen. Vajon miért? Talán éppen azért. végül pedig rátér a lényegre: Igen komoly állítások kerültek kinyomtatásra és tudomásom szerint még George Bush sem merte azok igazságát bíróságon lefolytatott jogi eljárás keretében kétségbe vonni. sebeit. hogy egy "jezsuita" összeesküvő csoport szocialisztikus "új világrend" bevezetésére törekszik. hacsak nem rendelkezik avval a képességgel. hogy ezeket leellenőrizze. sem a 98 . hogy Mark Phillips-et egy olyan ügyben kérték fel tanúvallomás tételére. hogy akkor kezdett elhatárolódni a könyv szerzőitől. hogy ő George Bush elnököt fenyegetné. Arról sem adott dokumentumokat. Amikor megkérdezzük. a szórakoztató ipart. hogy testén viseli kínzásának nyomait. hogy Phillips és O'Brien elutasítja a szkepticizmust. Tomarkin megállapította. Mark Phillips szerint a nagy esküdtszék tévesen vádolja azzal. hogy rákja van. amikor Cathy O'Brien 1991. hogy ő egyetlen vádaskodó íráson sem szerepel. Ezzel tulajdonképpen jogi támadások kockázatát vállalja. és "rákosodó foltok" támasztják alá kínzásáról szóló beszámolóit. hogy a sátánista társaság tartja befolyása alatt az egész bírósági rendszert ugyanúgy. hogy mennyire lehet igaznak tekinteni a Cathy O'Brien és Mark Phillips "Trance Formation of America" című könyvében leírtakat. aki maga is nyomon követte a rituális bántalmazás körüli vitát. A Vatikán is fenyegetően jelen van Phillips és O'Brien demonológiájában. hogy különbség van a tanúvallomás és a bizonyíték között. Cathy O'Brien gyakran állította. Cathy gyakran leírja általa kiszolgált jelentős politikusok genitáliáit. az a titkosszolgálattal és nem a nagy esküdtszékkel találja szemben magát. vagy legalább is részben dokumentálva vannak Cathy O'Brien és támogatói által vélte Kathleen Sullivan. de az újságírónak reménye sem lehet arra. és Mark Phillips arra is kínosan ügyel. hogy ő maga is a "Nagy Monarch Összeesküvés" részese. Cannon megemlíti. aminek semmi köze nincs Bush-hoz. ennek ellenére soha nem teszi elérhetővé a hiteles fényképeket. köztük Civia Tomarkin. Amióta ezek a monarchellenes keresztes-vitézek rájöttek. hogy elrejtse ateizmusát. hogy kész megnevezni személyeket és ellenőrizhető tényállításokat tesz. hogy hallgatóságuk nagy része a szélsőjobb felé hajlik. Később kiderült. vagy a többi orvosi bizonyítékot. mert igazak. hiszen ha valaki egy elnököt fenyeget.

hogy 1996. míg mások ezt egy halom hazugságnak tekintik. június 4-én az ő környékén szerepel a két szerző és hajlandók vele annyi időt eltölteni. hogy megfigyelje: kik lesznek azok. hogy Cathy tanúságtétele lényegében igaz. hogy a rituális bántalmazásra panaszkodók országszerte beszéltek már a "Project Monarch"-ról jóval azt megelőzően. Ennek ellenére a megküldött anyag rendkívül érdekesnek bizonyult és számos kérdésben segítséget nyújtott Celanonak a további kutatómunkájához. hogy a valódi áldozatokat lejárassák. Amikor Celano megtudta. hogy Phillips és O'Brien a színre lépett.megismerkedve a "Trance Formation of America" című könyvvel . amelyekre könyvében hivatkozik: "1988-tól kezdve öt egymást követő éven át személyesen tettünk tanúbizonyságot alátámasztva cáfolhatatlan bizonyítékokkal minden elérhető megyében. Egyesek arra is gyanakodnak.Monarch Project-hez. Első találkozásuk alkalmával Phillips rendkívül barátságos volt és kézséggel megigérte. Celano . gondosan áttanulmányozta annak valamennyi darabját. hogy Mark Phillips és Cathy O'Brien történeteit eddig még nem támasztották alá kemény bizonyítékok. A rendezvény után Celano ismételten kérdéseket tett fel. ahol az összegyült hallgatóság számos kérdésére válaszoltak. Martin Cannon állításainak lényege tehát az. Bob Clement. 225. hogy Mark Phillips bizalmasan azt közölte az egyik kutatóval. mint aki pénzért csinálja. hogy a "Project Monarch" elmélet megvalósíthatónak látszik. hogy mindez az összegyűjtött és benyújtott információknak csak egy része. Azt is elismeri. amennyit szükségesnek talál. C. Valójában rengeteget költöttek a postázásra. hogy a megküldött anyag nem támasztja alá arra vonatkozó konkrét állításaikat. Volt Celano-nak egy közös barátja Mark Phillips-el. mint Arkansas kormányzója. akik valóban véget vethetnének a "Projeckt Monarch"-nak. államban és szövetségi jogalkalmazó hatóságnál. miközben számolniuk kell egy rágalmazási per kockázatával. aki bemutatta neki. június 4-én a Michigan államban lévő Livonia-nak a Városi Közkönyvtárában előadást tartott Mark Phillips és Cathy O'Brien. amelyet nem forgalmaznak a nagyobb könyvüzletek. Ugyanígy nem nyertek alátámasztást Cathy O'Brien-nek azok az állításai. Ugyanezt a tanuvallomást egy rokonszenves képviselő Tennessee államból. hogy egy kis kiadó által publikált és terjesztett könyv. elsősorban Mark Phillipsnek. Celano utánajár a bizonyítékoknak 1996. sok pénzt hozna a számukra. hogy hajlandó megválaszolni Celano kérdéseit. D. oldal) Ezt személyek és szervezetek hosszú listája egészíti ki azzal a megjegyzéssel. Cannon tehát úgy látja. amelyek a szerzők állításait alátámasztják. hogy a lehető legtárgyilagosabb módon összegyűjti azokat a bizonyítékokat. amit tesz. hogy kikkel kerültek kapcsolatba és miken mentek keresztül. tények és elképzelt dolgok összekeverésével azért. Cannon nem hiszi. Arra a véleményre jutott. Celano erről a találkozóról az előadók engedelmével magnetofonfelvételt készített és azt írásban is közrebocsátotta.-ben. Celano azt kérte. Ezen állítólag részt vett Clinton. akik felkapják? Tény viszont az. akkor előre megfogalmazta 99 ." (Trance Formation of America. személyesen adta át valamennyi ügyben érdekelt kormányzati szervnek Washington. P. Sokan gondolják úgy. Ami a Project Monarch-ot illeti Cannon azt állítja. J. Peter J. hogy ezt az elnevezést valójában ő találta ki azért. hogy küldjön neki egy összeállítást az eredeti dokumentumokról. Amikor Celano megkapta Phillips és O"Brien dokumentum küldeményét.úgy döntött. hogy Phillips és O'Brien soha nem tűnt olyannak. valamint az Egyesült Államok Képviselőháza és Szenátusa néhány tagjának. amelyek egy 1984-ben megrendezett összejövetelre vonatkoztak. hogy valójában egy félrevezetési akcióról van szó.

amelyek hitelesen tanusítják a Cathy O'Brien fizikai sérelmeire. Ezt követően Celano kapott egy 31 dokumentumot tartalmazó iratcsomagot. és a holnap reggeli időpont sem megfelelő neki. megcsonkítására és látáskárosítására vonatkozó diagnózist és kezeléseket. mert dolgoznia kell. aki oly sokat tett a Monarch Projekt leleplezése érdekében. Arról is kért jogi iratokat. hogy nem tud tovább várni. Azt is hozzátette: engedélyezi. De kész azokat mindenkinek eljuttatni. és arra utalt. Phillips ismételten biztosította. aki azt válaszolta. Végül mégis csak odament hozzá. amelyek bizonyítják Cathy és Kelly történetének bármely eseményét. hogy a dokumentumokra vonatkozó kívánságait teljesíteni fogja. akik előre megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot küldenek neki. Celano nem volt elégedett azzal. hogy ezt mindenki másnak a tudomására hozza. és ami eddig a rendelkezésére áll azt publikálja. Ezért internetes honlapján. hogy az összes körülményt és elérhető közvetett bizonyítékot is számításba véve ne lehetnének igaznak tekinthetőek. Nem volt ezek tartalmával megelégedve. hogy elkészült a dokumentumgyűjtemény és postára adta. hogy az a két személy. Mindezt írásban is előkészítette arra az esetre. vagy aspektusát még abból az időszakból. 100 . Ekkor az írásban előkészített anyagát átadta Mark Phillipsnek. néhány pillanatig úgy tűnt. hogy ezeket a kívánságait teljesíti és a kért dokumentumokat eljuttatja hozzá. Továbbá minden olyan dokumentumra igényt tartott. Mindezt azért ismertettük részletesen. de különben is az adott dokumentum nehezen kiértékelhető. hanem videofelvétel is készült. Celano ezzel elment egy szakemberhez. amelyek tanusítják. egy olyan Chrysler Imperial kocsit használt. Celano ekkor döntött úgy. Egy hónapra rá Mark Phillips felhívta Celanot és közölte. A magnetofonszalag másolását már nem vállalta. valamint David Icke website-ján közzétette a dokumentumokat. hogy még használható legyen. hogy a képen semmiféle kár nem látszik. ahol abbahagyta. hogy ez mutatja Cathy szemsérülését. A találkozó a vártnál tovább tartott és az előadás után a szerzők még könyveiket is árusították. az "teljes mértékében dokumentált". hogy amit könyvükben leírtak. Ezen a már említett június 4-i előadáson nem csak Celano készített magnetofonfelvételt. Phillips másnap telefonon tudatta vele. hogy áttekintsük: milyen kételyek támaszthatók Mark Phillips és Cathy O'Brien rendkívül súlyos kitételeket tartalmazó könyvével szemben. Celano olyan orvosi igazolásokat akart. amikor agykontroll alatt állottak. mintha a levegőben olvasna és aztán pár másodperc múlva ugyanannál a szótagnál folytatta. ahogyan a szerzők állításaikat alátámasztják. hogy milyen jogi lépéseket tettek a bíróságoknál Cathyre és Kellyre vonatkozóan. ahol a két előadó még tovább folytatatta megbeszéléseit. amely egy vizsgálólámpa alatt lévő szemről készült. de az elhúzódott tőle. Cathy O'Brien elfogódottabb volt és gyakran megállt mondatai közepén. elgondolkodtató és egyben szórakoztató is. Minderre Celano azért tartott igényt. Celano megpróbált szóba elegyedni Philipssel. mert azt a leírt szöveg dokumentálására kívánta olyan állapotban megőrizni. Markot brilliáns előadónak találta. hogy nem folytatja tovább az ügyet. amelynek a személyre szóló rendszámtáblája nyilván kívánságuk szerint a "Monarch" felírást viseli. Celano a parkolóban várt. mert Phillips és O'Brien következetesen állította. aki virtuóz módon kezeli a hallgatóságot. Mintha nem is lett volna szünet. akit öröm volt hallgatni.kérdéseit és további dokumentumokat igényelt a maga számára. ez azonban még nem jelenti. Celano arra is felfigyelt. mert például ott volt egy színes fénykép. ha a találkozó alkalmával nem sikerülne átbeszélniük a kérdéseket. Érdekes.

a továbbiakban: Társaság) 1995. megelőzésére és kezelésére létrejött társaság. hogy egyes emberek erről elfelejtkezhetnek. amely amnéziát okoz náluk. A tanulmány demonstrálja. hogy változtasson a résztvevők egyirányú beállítódásán. A konferenciát megnyitó tanácskozás elnökségében ott ült Walter Bowart az "Operation Mind Control" című könyv szerzője. kísérletet tett arra. és a konferenciáról beszámoló Evan Harrington szerint (Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference . hogy a felnőttek egy jelentős számú kisebbsége nem dokumentálta kellően az orvosi rendelőben tett látogatását. Mark Phillips. Harrington azonban úgy véli. A fent megnevezett Társaságot a dallasi terapeuta. egy gyermekgondozási ügyben tájékoztatta az esküdtszéket. akik azt állították. kínozzák. amelyben bizonyítja. aki azt állítja. Bowart állította. és félrevezessék a közvéleményt. aki évek óta dokumentálja a Központi Hírszerzőszolgálat agykontrollal folytatott kísérleteit az 1950-es és 1960-as években. A mintegy 200 résztvevő szakember körében nem voltak olyan szkeptikusok. Noblitt Perskinnel együtt könyvet is közzétett a rituális bántalmazásról. aki szkeptikusan fogadta az elhangzott előadásokat. mert olyan traumát szenvednek el. Kritikával illette a résztvevőket. akkor egyes állítások szerint csökken a rájuk történő emlékezés lehetősége. hogy belső információkkal rendelkezik a kormányzat agykontroll technikáról. hogy miként védekezhetnek olyan vádakkal szemben. valamint Alan Scheflin jogász. Néhány főáramlathoz tartozó terapeuta szerint a Társaság csak a szélsőséges álláspontot képviselő kisebbséget tömöríti. hogy a CIA által finanszírozott FMSF-et azért hozták létre. Evan Harrington. megerőszakolják őket és pornográfia készítésére is használják gyermekáldozataikat. hogy a kultusz követői Amerika-szerte rendszeresen bántalmazzák a gyermekeket. Ugyanakkor. Így többek között a texasi Austin-ban 1992-ben. amelyeket korábbi páciensei emelnek velük szemben. hogy kezelés révén visszanyerték emlékezőképességüket. március 23-26. között Dallasban megvitatta az agykontrollal kapcsolatos aktuális kérdéseket. azaz hamis memória meséjét szövőgető alapítványnak nevezte gúnyosan. az agykontroll technikákról és számos gyermekbántalmazási ügyben szakértőként is szerepelt. A tanácskozáson képviseltették magukat azok a betegek is. Noblitt azt is megerősítette. Scheflin arról tájékoztatta a terapeutákat. akik kétségbe vonták volna a rituális bántalmazás tényét. Treatment and Prevention of Ritual and Cult Abuse" (A rituális és kultikus bántalmazás felderítésére.3. Noblitt rendszeresen tart előadásokat a rituális kultuszokról. hogy ezek az áldozatok gyakran nem képesek visszaemlékezni a történtekre. "Skeptical Inquier Magazine": September/Oktober 1996) a résztvevők az ellenvéleményt sem fogadták megértéssel. hogy az ilyen típusú szervezetek drámai befolyást tudnak gyakorolni a társadalomra. amikor állítólag szexuálisan bántalmazás miatt kellett gyermekként orvoshoz mennie. hívta életre és ő az ügyvezető igazgatója. amiért azok nem ismerték Linda Meyer Williams tanulmányát. Bowart a "False Memory Syndrome Foundation"-t. akik időközben visszavonták a gyermekkorban elszenvedett bántalmazásokkal kapcsolatos állításaikat. (FMSF-et) "False Memory Spindrome"-nak.Összeesküvés és paranoia: jegyzetek egy agykontroll konferenciáról. hogy megfélemlítsék vele a lélektannal és elmegyógyászattal foglalkozó szakembereket. 101 . fejezet Dallas 1995. ha az erőszak mértéke növekszik. Konferencia az agykontrollról A "Society for the Investigation. James Randall "Randy" Noblitt.

mert benne nem marad hely a hibákra. mint a valódi világ. amelyben a megcélzott társadalmi csoport deviánsnak és erkölcstelennek látszik. és társadalom-lélektani szempontból van bizonyos funkciójuk. hogy Linda Meyer Williams-nak egy aláírt levele van nála. Ugyancsak ezen a dallasi tanácskozáson került terítékre a terapeuták ellen indított jogi eljárások kérdésköre.Harrington ellenben úgy látja: az adatokból ténylegesen arra lehet következtetni. és meg van róla győződve. Itt arról a kísérletről van szó. Kiderült. továbbá három terapeuta. összetévesztik avval. Michael Moore és Jan Maclean tartott előadást. hogy mennyire megtámadottnak és kiszolgáltatottnak érezte magát. A nem jelentékeny erőszak összekapcsolása a rá történő fokozottabb visszaemlékezéssel valószínűleg tévedés. másrészt koherensebb. Harrington hihetetlennek találta. Ugyanakkor rasszista sztereotípiát is megfogalmazhatnak. hogy az ott tapasztaltakon érezhető volt az összeesküvési elméletek hatása. Moore elmondotta részletesen. hogy az elnöki asztalnál ülő négy előadó egyike sem ismeri Steve Cecit. Erről a témáról John Kiker jogász. s egy ilyen csoport nem alkalmas az ellentmondásokkal való szembenézésre. Ez viszont pont az ellentéte annak. hanem tudományos ismeretek. Ekkor Evan Harrington föltette azt a kérdést. és aki szakmai körökben jól ismert a közelmúltban végzett kísérleteiről. hogy idősebb korban a nagyobb erejű bántalmazásra már erőteljesebben emlékezünk. a gyermek kórházba kerül. Harrington részletesen elmondta ezt a kísérletet. hogy törlődik a tudatból. és az elfojtás következtében az törlődik a tudatból. hogy pszichológus szakemberek találkozóján olyan szemináriumot lehet tartani. Ezért az összeesküvési elmélettel foglalkozó kutatás egyrészt irracionális. Maclean azt fejtegette. holott az csak fiktív volt. Megállapítja. hogy mit gondolnak az álláspontjukat ért bírálatokról? A dallasi konferenciáról írott beszámolójában utal arra. amely az ő megfigyeléseit erősíti meg. amikor néhány korábbi betege beperelte. a tévedésekre és a kétértelműségekre. ahol az uralkodó nézet szerint minél erősebb traumát okoz egy esemény. hogy ismételt meghallgatások a csupán elképzelt fájdalmat okozó eseményre a gyerekek egy részénél azt eredményezi. Akik ezt állítják. és nem nyitott a kérdések megvitatására. aki Amerika egyik legkiválóbb fejlődés-lélektannal foglalkozó pszichológusa. hogy ezek az elméletek sok társadalomban jelen voltak a történelem során. Először mély csend volt a válasz. hogy mindig hihetünk a gyermekeknek. hogy kijelentik: a bántalmazásra tényleg sor került. hogy a meghívottak egyoldalúan lettek kiválogatva. ahol demonstrálta a gyermekek szuggerálhatóságát. Harrington azzal érvelt. vagyis ennyiben nem csupán elméleti feltételezések. hogy mi a véleményük Steve Ceci munkásságáról. Harrington elismeri. amely a gyermekek bírósági eljárásban tett tanuvallomásaival foglalkozik anélkül. amikor a bántalmazásukról szóló történeteket mondják el. de a vita vezetői Ceci tanulmányainak az elolvasása nélkül úgy találták. hogy a fájdalmat okozó esemény megtörtént. hogy az alkalmazott erőszak növekedésével nő a rá való emlékezés is. hogy egyetlen személy is hallott volna Steve Ceciről. hogy az elszenvedett lelki trauma eredményeként az egyén elfojtja a fájdalmas emlékeket. A gyermekek gyakran használják fantáziájukat és kitalálnak dolgokat. hogy az összeesküvési elméletek valóságosan létező összeesküvésekről is szólhatnak. aki oly sok ismerettel gazdagította ezt a területet. amikor egy ujj "beszorul" az egészfogóba. Az 102 . de ez soha nem az ő súlyos bántalmazásukról és kínzásukról szól. hogy ezeket az analóg eseteket nem lehet általánosítani a valóságos világra vonatkozóan. Harringtonnak ezek az adatai a konferencia számos résztvevőjét láthatóan felbosszantották. Harrington azzal magyarázta álláspontjának egyöntetű visszautasítását. Harrington meg volt róla győződve: jogosan vetette fel ezt az ellenérvet egy olyan tanácskozáson. James Randall "Randy" Noblitt. Ceci "egérfogó" kísérletei megmutatták. annál valószínűbb. Harrington egyébként más vonatkozásban is megkérdezte az előadókat.

akik a kísérleteket végezték. és ezek egy része nem magyarázható meg a nemzetbiztonság érdekeire való hivatkozással sem. mert a résztvevőket egyesítette az a szilárd meggyőződés. hogy miért nem hihetőek azok a bizonyítékok. ha a klinikai pszichológusok és a pszichiáterek .. akikkel szemben az egyén meghatározhatja önmagát. aki ennek a lehetőségével is számol? Úgy véli. noha többen is fogékonyak voltak ezekre az elgondolásokra. Még akkor is. ha a számuk nem túl nagy. Ezért úgy látja: a dallasi tanácskozáson valódi vita azért nem bontakozhatott ki. kifinomultabbak és veszélyesebbek. Harrington ez után rátér arra. Jerry Leonardo fizikus. amelyen keresztül elvitték a gyermekeket a szomszédos házakba azért. hogy miért utasítják el egyesek kategórikusan a traumatikus eseményekre való hamis visszaemlékezés lehetőségét? Miért gondolják. hogy nem jószándékú az. hogy nem értenek a szakmájukhoz. hogy a nagyobb sátánista kultuszokat a szövetségi hírszerző és jogalkalmazó szervek a háttérből manipulálják. Ebből következően azok. amelyben személyesen leleplezte. (Sátánista kultuszok. amit akar. hogy összeesküvés létezik. Vajon mi jelent bizonyítékot Harrington számára. akkor ezeknek a súlyos bántalmazást elszenvedett gyermekeknek sem szabad hinni. mint azt valaha gondolta. és az ítéletek nyomán a kanadai kormány és az amerikai kormányszervek kártérítés fizetésére lettek kötelezve. és nem tudnak gyógyítani. (E sorok írójának fejtörést okoz. továbbá a vádakban érintetté vált befolyásos személyek azt találták az egyik legjobb védekezésnek. hogy milyen hatással vannak kollégáikra.) A terapeuták többsége. és hitt is az "Operation Monarch" összeesküvésben a hiteles bizonyítékok hiánya ellenére. A többségük ismerte. hogy a gyakorló terapeuták hány százaléka vall Leonardoéhoz hasonló nézeteket. Nyilvánvaló. agykontroll. Harrington szerint egyelőre nem lehet felmérni. új világrend. illuminátusok. A rendőri testületek országosan megszerveződött gyermekrablásokat végző bűnözői csoportokba botlottak. Ezért a kísérletezők és a mögöttük meghúzódó hatalmi körök. Ilyen például a gyermekek kísérleti célú bántalmazása. hogy ez a fajta kultikus tevékenység széles körben elterjedt. valamint 103 . vagy legalább is nem vonhatók felelősségre. amelyeknek a létezését kongresszusi bizottságok állapították meg.nyilván a tények hatására . amelyek miatt perek folytak. és a pedofil "haszonélvezők" is ártatlanok. stb. és elismerte a CIA igazgatója is. sokkal jobban össze vannak fonódva. Személyes meggyőződésem. ha mindez nem az?) Azt még Harrington is megállapítja. ezt írta a dallasi tanácskozással kapcsolatban: "Azzal a meggyőződéssel távoztam. hogy a kultuszok sokkal jobban el vannak terjedve.. hogy ez a merev elutasítás egyfajta védekezés az igazsággal szemben. korábban nem vette figyelembe az új világrend összeesküvést. hogy a gyermek különböző befolyás hatására azt mond. ez még nem szükségszerűen jelenti azt.összeesküvési elméletek jól megszervezett ellenségeket nyújtanak. ha a bántalmazásról orvosi kezelés hatására tanuvallomást tévő gyerekek vallomásainak a hitelességét eleve megkérdőjelezik. Nyilvánvaló. Egy másik jelenlévő. egyelőre fel sem mérhető. Ha tehát beviszik a köztudatba. hogy sátánista rituálékon bántalmazzák őket. legfeljebb ennek a pontos meghatározása. Ted Gunderson beszámolt egy esetről." Harrington azzal folytatja értékelését. hogy az agykontroll kísérletekről már sok adat látott már napvilágot. és ez célt és irányító-keretet nyújt a számára. minősítése változott személyről személyre. ha nem is mindegyik. hogy egy elemi iskolához alagútrendszert építettek..elfogadják. hogy létezik összeesküvés. hogy a terapeuták összeesküvésre vonatkozó meggyőződése milyen hatással lehet a páciensekre.. hogy egyelőre nem lehet tudni.

Az olyan nézetek. valamint a csúcstechnológia megszerzésére az Egyesült Államok védelme érdekében. Ide sorolandó a kábítószer elleni küzdelem.com/2000/nsa-psy. mind a pszichológusok tekintélyes tanácskozásain milyen szerepet játszanak. akik tovább kutattak a kultuszok létezését alátámasztó bizonyítékok után. Célja még olyan beruházásoknak a beazonosítása. hogy bizonyos jobboldali rasszista szervezetek politikai célokra használhatják fel a pszichológiai és a pszichiátriai szakma dilemmáit. A magunk részéről úgy látjuk. Több kutató is körvonalazta. az idő múlásával kénytelenek lesznek engedni az összeesküvést valló csoport nyomásának." A dokumentum rátér az alkalmazásra. aközben egyetlen egy kemény bizonyítékot sem hozott fel tanulmányában. nehéz gazdasági helyzet és politikai választások idején. Ezért Harrington bírálatából az agykontroll kísérletek irányítóinak attól való félelme olvasható ki. amelyek akusztikusan továbbított és fonetikailag felgyorsított poszthipnotikus parancsokat használnak anélkül. A dallasi tanácskozás feltehetően nem marad hatás nélkül a hagyományos terapeutákra. hogy az összeesküvés bírálói a CIA ügynökei. Szoros megfigyelés alkalmazása háború. A technológia elnevezése a következő: "Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége által hírszerzési és kémelhárítási célból beültetett. a kémelhárítást és a magatartás-módosítást. Ez végül is a beteg kárára van. hogy miközben Harrington a kritika elutasítása miatt sajnálkozik. hogy lelepleződnek a pszichológusi-pszichiátriai szakma képviselői előtt. csak tovább erősítik a terapeuták ellenállását a kritika minden formájával szemben. amely cáfolta volna a dallasi tanácskozáson az agykontrollal való államilag jóváhagyott visszaélésről kiderített tényeket. de idővel ők is e nézetek híveivé válhatnak.Komputer által szimulált tudatalatti beszélt nyelv. Célja a polgároknak a kormányzatról való véleményének a nyomon követése. 104 . Itt három területet jelöl meg: a hírszerzést.kimsoft. tudatalatti poszthipnotikus szuggeszciók és előírások. hogy a NSA egy meghatározott területre vonatkozó hírszerző-technológiáról. és annak alkalmazásáról ad tájékoztatást. hogy az összeesküvési elméletek mind történelmileg. hogy azok a terapeuták. Harrington úgy véli. akik betegeik érdekében a legjobbra törekszenek. Arra a lehetőségre is figyelemmel kell lenni. hogy a kísérleti alany alvajárási előkészítésen menne keresztül. NSA-nak) a tudatküszöb alatti poszthipnotikus szuggeszciók használatára vonatkozó ajánlásaival. amely elérhető a http://www. illetve a gyermekek bántalmazásáról felszínre került tényeket akarják semlegesíteni. A hírszerzés külföldi és hazai diplomatákkal. A NSA agykontroll előírásai Érdemes röviden megismerkednünk az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (National Security Agency-nek. amelyek magas jövedelmet nyújtanak titkos műveletek finanszírozásához. kémekkel és polgárokkal szemben alkalmazandó. Ezeket annak a dokumentumnak az alapján ismertetjük. továbbá a propaganda.betegeikre. akik nem rendelkeznek kommunikációs és desifrírozási eszközökkel." "Computer Simulated Subconscious Speech Language .htm internetes címen. A bevezető közli. A lelki sérülésekkel foglalkozó specialisták többsége egyelőre még nem az összeesküvési elmélet követője. Ugyancsak ide tartozik olyan bevetésen lévő ügynököknek az irányítása.

A különböző tények jelentőségének az elferdítése azért. csökken az önbecsülése. a vezetők zavarása és zavarba ejtése kritikus döntések meghozatalakor. A dokumentum ezután rátér az általa használt definíciók és betűszavak jelentésének a meghatározására. ellenőrzésére használni pszichológiai megfélemlítésen.Rapid Eye Movement Sleep Deprivation). vagyis ezt a technológiát lehet kémek.A kémelhárítás külföldi diplomatákkal. és mondjanak le polgári jogaikról a NSA javára. A további felhasználáshoz tartozik a félrevezető információk terjesztése. Így a hypnoamnesia (hipnoamnézia) az emlékezés időleges elvesztését jelenti a poszthipnotikus szuggeszció következtében. illetve a befolyásolhatósági indexét megnövelik olyan drogokkal. a résztvevőket. annak számos következménye van: csökken a protein szintézise. amelyek hipnózis utáni szuggeszció formáját öltik. A NSA használja még ezt a technológiát az újraszocializálásra (agymosásra). hogy ellenőrizzék és optimalizálják a NSA alkalmazottak teljesítményét és lojalitását. hogy az Egyesült Államok számára hasznos döntések szülessenek. Az agykontroll szempontjából a "script" szó olyan gondosan megválasztott szavak sorát jelenti. közönyössé és depresszióssá válik. Itt fel kell mérni a terjedelmet. amikor a hipnózist kényszerrel alkalmazzák a kísérleti alanyon. intézkedésre jogosult és kötelezett személyt jelöli. és aktívan kifejti hatását a kísérleti alanyban a hipnotikus transz. vagy parancs a helyén marad. A REM és a kiválasztott kémiai stimulánsok együttes hatásaként a kísérleti alany nem képes ellenállni a szuggeszciónak. továbbá külföldi hírszerzők magatartásának a módosítása azért. hogy megfosztják őt az úgynevezett gyors szemmozgással járó mély alvástól (REM . kémekkel és polgárokkal szemben kerül alkalmazásra a hírszerző-műveletek beazonosítása végett. mint a hipnózis utáni szuggeszció. Egy "script" általában négy 105 . hogy tartson fenn "személyes viszonyt Jézus Krisztussal". A NSA az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége. hogy az amerikai szavazópolgároknak lehetővé teszik hogy "életüket átadják Krisztusnak". hogy az illető a NSA parancsait teljesítse. Adott esetben öngyilkosságokat is elő kell segíteni. A poszthipnotikus (hipnózis utáni) szuggeszció. dühös. politikai tisztségre pályázók és más közéleti személyek beszervezésére. félelemokozáson és zsaroláson keresztül. frusztrált. Ha valakit hosszabb időn át megfosztanak a REM alvástól. és ez által az paranccsá válik a számára. Ez azt jelenti. növekszik a szuggesztibilitása. Minden kísérleti alanytól meg kell követelni. ingerlékeny. elveszíti a rövid-távú emlékezetét. és amikor az alávetett személy akaratát megtörik úgy. amelynek központja Maryland állambeli Fort Mead támaszponton van. hogy az amerikaiak adják fel személyes akaratukat. Ezt a technológiát arra is használják. az meghal. A Command (parancs) terminus gyakrabban használt. csökken a produktivitása. Az idézet összeállítás készítője ehhez azt a magyarázatot fűzi. Ha a kísérleti alany meg van fosztva a REM alvástól. hogy milyen a kísérleti alany fogékonysága és érzékenysége a hipnózisra. vagy a tudatalattiba történő direkt behatolás periódusában. mint a CNS és szívkeringési stimulánsokkal. A valódi szándék természetesen az. fekete karikák jelennek meg a szemei körül. zavart lesz. a rendszerek és a berendezések gyenge pontjait. Az ODO pedig az ügyeletes. A "Poszthypnotic Command "(a hipnózis utáni parancs) ugyanaz. Az ismertetendő agykontroll-technológia célja a magatartás-módosítás és a felgyorsított újraszocializálás. a kommunikációs módszereket és az egyes személyek. hogy ne legyenek lojálisak. vagy azokat a jelzéseket. A hipnózis utáni szuggesztibilitási index azt méri és jelzi. amelyek kihasználhatók. követve a bibliának az előírásait.

Az úgynevezett megerősítő "script"-ek azt a cél szolgálják. hogy a beindító jel a kísérleti alany tudatából mit fog kiváltani). Az úgynevezett "Somnambulatory State" (alvajárási állapot) azt az abnormális alvó állapotot jelöli. közlekedési eszközében és hivatalában . Vegyük most közelebbről szemügyre. amelyeket a kísérleti alany egy tudatalatti kihallgatása során végez. Ez sokkal gyorsabb. vagyis a kísérleti alany tudomása és beleegyezése nélkül. hogy a NSA képes látni és hallani mi történik a megfigyelendő személy otthonában. Ez egy közel mikroszkópikus nagyságú elektronikus megfigyelő eszköz. azaz kategórizálására. vagy más azonosító tényező). Az agykontroll technológia rövid áttekintése Azon túlmenően. hivatalokban.arra is képes. Ez az állapot a hagyományos hipnózisnál csaknem minden esetben előfeltétel. vagy másképp kifejezve a "gondolatolvasásra". Ezt a sebességet WPM-el jelölik. hogy a tudatalatti agyműködés percenként 1200-tól 1400-ig terjedő sebességgel működik. el lehet őket rejteni a házakban. vagy egy ártatlan tüsszentés alkalmas egy gondolatnak a címkével való ellátására. Ennek a megértéséhez át kell tekinteni a gondolatok címkézését és a válaszok típusok szerinti megjelölését. mit és hogyan fog a szuggeszció beindítani). futni. Végül az időhosszból (vagyis hogy mikor és milyen feltételek közepette fog leállni. Végül meghatározza az összeállítás. tüsszentéseket. köhögéseket. Milyen hipnózis utáni továbbítási módszert alkalmaznak? A NSA ötvözi a hipnózist és a gondolatcímkézést.ahol a mikroszkopikus digitális megfigyelési technológiát alkalmazza . hogy mi a "Transceiver". színes videó jeleket. Ez a szerkezet kap ugyancsak kóddal titkosított "audioscript-eket" a NSA központi műveleti irányítóitól műholdakon keresztül. hogy kihallgasson és befolyásoljon egy személyt tudat alatt. akaratlan izommozgásokat. a baseball sapka megigazításával. amelyben a kísérleti alany motorikusan cselekszik. hogy növeljék a hipnózis utáni központi parancs erejét. a kísérleti alany tartózkodási helyének összegyűjtött koordinátáit és ezt továbbítja a NSA műholdjainak.különböző részből áll. illetve befejeződni). Ehhez hasonló kommunikációs technikát használ a NASA is a kísérleti alany agyán átsuhanó gondolat kiderítésére. hogy miként lehet egy vakarás. vagy feltételek kulcsszavából (mikor. amíg az Egyesült Államokban élt). mint a tudatos agy működési sebessége. amely percenként 250-től 450 szóig terjed. A "Subliminal Implant" (a tudatalattiba elhelyezett implantátum) egy olyan hipnózis utáni szuggeszció. harmadszor a tartalomból (vagyis abból. repülőgépeken és az utcasarkokon. másodszor az aktivizáló feltétel. a ruha húzgálásával. Az egyszerűség kedvéért ezeket a vakarásokat. leírása. amelyek továbbítják tudatküszöb alatti hipnózis utáni szuggeszciók formájában a kísérleti alany tartózkodási helyére. hogy hosszabban figyelje a baseball játékot (erre e sorok írójának bőven volt lehetősége. jelentése "words 106 . Először a beazonosítóból (a kísérleti alany neve. amikor a kísérleti alanyt a tudomása nélkül hallgatja ki. ruhaigazításokat. üzeneteket vált egymással. nevezzük "gondolatcímkéknek". egy ruhaigazítás. autókban. stb. amely gyűjti és továbbadja a kóddal titkosított audio. amelyet sikeresen juttattak be a kísérleti alany tudatalattijába. Ha valakinek már volt alkalma. amelyek viszont eljuttatják őket a NSA központi műveleti irányítóihoz. akkor gondos figyelés után rájöhet. Miként lehet itt használni a hipnózist? Ennek a megértéséhez azt kell tudni. hogy a labdát fogó és a labdát dobó játékos igen kifinomult módszerekkel. Ezek az eszközök körülbelül egy tűfej nagyságúak. elnevezését. így például tud sétálni. vakaródzással.

per minute", azaz hány szó percenként. A hipnózis utáni "script", azaz a gondosan megválasztott szavak sora beszédsebességgel megközelítőleg 250 WPM-el mondható ki. Ezt egy magnetofon, vagy egy számítógép felgyorsítja 1200-1400-ig terjedő WPM-re. Ezzel a jelenséggel hangtechnikusok, rádió és TV szerkesztők napról-napra találkoznak, amikor különböző okok miatt változó sebességgel kell lejátszani az elektronikusan lerögzített műsoranyagot. Amikor az emberi hang 1400 WPM-re gyorsul fel, akkor magas hangfekvésű csiripelő vinnyogássá válik. A filmszínházakban vetített filmeknél 30 filmkocka pereg le előttünk 1 másodperc alatt. Egyetlen kockára 1/30-ad másodperc jut, amit a tudatos agyműködés nem képes felismerni, de a tudatalatti agyműködés világosan olvassa és megérti az adott filmkocka üzenetét. Amikor az 1960-as években a 30 kocka közül egyetlen egyre írták rá, hogy "Drink Coca Cola", a nézők körében 65 %-al nőtt aznap este a Coca Cola fogyasztás. Ezért a szövetségi kormány végül is betiltotta a tudatküszöb alatti reklámozást. Kutatók szerint az arány csak azért volt 65 %-os, mivel nem mindeki figyeli egyforma intenzitással a filmet, egyesek éppen körülnéznek, vagy esznek valamit, vagy éppenséggel gyengébb a látásuk és ezért nem ért el hozzájuk az üzenet. A most ismertetett technológia kifejlesztése kezdetén a NSA eredetileg magnetofonra rögzítette kimondott szó formájában a hipnózis utáni szuggeszciós üzenetet és ezt a magnetofon sebességének növelésével gyorsították fel. Ez az eljárás igen munkaigényes volt, megkövetelte, hogy valamennyi e feladatot végző személy kifogástalanul ejtse ki a szavakat, jól bírja a nyelvet és a megfelelő dialektust használja. Emellett a háttérzajok miatt gyenge volt a minőség és gyakran időbeli elcsúszásokat okozott a magnetofonfelvétel és a feldolgozás. Ezen túlmenően igen sok gyakorlással lehet csak elérni, hogy valamennyi munkatárs azonos sebességgel beszéljen, úgy hogy a felgyorsított "script" a megfelelő sebességgel legyen továbbítható. Jelenleg komputerekkel állítják össze az ideális optimalizált fonémákat (fonéma az a hang, amelynek a megváltoztatásával a szó jelentése megváltozik, így például lap - láp) a szavak kialakítására és ezeket a szavakat aztán a megfelelő továbbítási sebességre gyorsítják fel. Ahol nyelvi dialektus is jelen van, ott az alap fonémáknak egy másfajta készletét használják. A technika ott tart, hogy a földgolyónkon használt nyelvek egész sorához megkeresték a különböző fonetikai elemeket, ezt digitálisan megszerkesztették, optimalizálták. Ezeket használják a továbbítandó üzenetek, a hipnózis utáni szuggeszciókra emlékeztető "script"-ek összeállításához. Minimálisra csökkentették a szavak közti üres részt, és a hangmagasság emelkedését korlátozták és megszűrték. Az ismétlődő színuszgörbéket is eltávolították a fonetikus elemek akusztikus hullámainak az áramlásából. Így csökkentették az aktuális színuszgörbéket. Ez csökkenti a fonémának azt a tényleges időtartamát, amelyet a továbbítás érdekében aztán még felgyorsítanak. Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb sebességgel játsszák az üzenetet és csökkenti a kísérleti alany képességét arra, hogy felismerje, hogy ez tulajdonképpen egy felgyorsított beszéd. Az optimalizált és digitálisan kiválasztott és megszerkesztett fonémák használata kiegészítve hipnotikus szuggeszciókhoz hasonlóan struktúrált szavakkal és mondatokkal úgy is meghatározható, mint "computer simulated subconscious speech language - komputerrel szimulált tudatalatti beszédnyelv". A tudatalatti agyműködés nagyon érzékeny. Képes hallani azt, amit a tudatos agy nem vesz figyelembe. Ha sokat nézzük a televíziót, akkor valószínűleg megtapasztaljuk, hogy sok "subliminal tapes - tudatküszöb alatti magnetofon" működik azért, hogy beprogramozza

107

tudatunkat. Ezeket a hatásokat titokban rögzítették az óceán hullámzajába, zenébe, vagy más hanghatásokba, de ezek nincsenek felgyorsítva a tudatalatti továbbítás sebességére, és éppen ezért nem elég hatékonyak. A tudatalatti agyműködés képes hallani és megkülönböztetni az üzeneteket még akkor is, ha háttérzaj hallatszik, mint például a hullámok morajlása, autók, repülőgépek zaja, vagy amikor valaki beszél hozzánk normális társalgás keretében. A tudatos agy nem fog hallani semmit, hacsak az nem közvetlen-közelről a házban hallatszik. Ha nagyon odafigyelünk, akkor hallhatjuk alacsony hanghatású magnetofonszalagnak a gyors tekerését, és kis hangerővel való lejátszását. Ez a hang a NSA magas sebességű audio tudatalatti üzenete. A fonetikus összetevőknek ez a módosítása lejátszva kis hangerővel, ötvözve a környezeti háttérzajjal, nagyon nehézzé teszi a kísérleti alany számára a NSA üzenetének a rögzítését. Még ha az illető képes lenne is hatékonyan rögzíteni ilyen üzenetet, nagyon nehéz azt a háttérzajtól elválasztani, filterezni, kiszűrni. Így rekonstruálni a hiányzó színuszgörbéket a hanghullámok áramlásából, lelassítani az üzenetet olyan mértékűre, hogy a hipnózis utáni "script" tartalma megkülönböztethető legyen a tudatos agyműködés számára, ílymódon csaknem lehetetlen egy átlagember számára. Röviden összefoglalva a kísérleti alanynak semmi esélye nincs arra, hogy elemezze a NSA üzenetét az alábbi eszközök nélkül: - Egy a legutóbbi technológia szerint működő hivatásos rögzítőberendezés. - Digitálisan működő hanghullám kezelő berendezés. - A hanghullámokra vonatkozó tudományos ismeretek felsőfokú elsajátítása. - Jártasság a lingvisztikában és a fonetikában. - A hipnózis elméletének és gyakorlatának, valamint a "script"-ek készítésének az ismerete. - Ezen túlmenően ideális környezeti feltételekre is szükség van a rögzítéshez. - További feltétel még, hogy a NSA ne tudjon a kísérleti alany ilyen irányú szándékáról és képességéről, vagyis hogy meg tudja oldani a továbbított üzenetek felismerését és rögzítését. A fentebb ismertetett feltételek együttes meglétének hiányában ez a technológia tökéletes hírszerzési eszköz. Ugyanis csaknem lehetetlen kideríteni a létezését, bemérni és rendkívül nehéz a nyomokat visszavezetni a NSA-ra. Azok a tünetek, hogy a NSA képes a programozásra és valamit beültetni a kísérleti alanynak a tudatába, félelmet vált ki, mivel számolnia kell az illetőnek azzal, hogy elmebetegnek gondolják, ha jelentést tennének a NSAnak az ilyen jellegű tevékenységéről. A kísérleti alanyok nem ismerik ennek a technológiának a forrását, sem a technológiát magát, nincsenek kemény bizonyítékaik, csupán észleléseikre, szenvedéseikre és izolációjukra tudnak hagyatkozni. Mód van arra is, hogy a megtámadott egyén rendelkezésére álló egyéb eszközöket kiderítsék, ezekkel szemben megelőző lépéseket tegyenek, így a NSA tulajdonképpen még inkább meg tudja bénítani az illetőt. Miként használja a NSA a hipnózis utáni továbbítási módszert, a gondolatcímkéket? A NSA agyprogramozó üzeneteit audiovizuális elektronikus megfigyelő eszközökön keresztül juttatja el a címzetthez, amelyeket, mint már utaltunk rá az illető otthonában, autójában, munkahelyén helyez el. Ilyen tudatküszöb alatti üzenet lehet a következő: "X úr képzelje el, hogy az adóhivatal megvizsgálja az adóügyeit. Emlékezzen vissza, amikor csalt az adójával és aggódott, hogy vajon az adóhivatal ezt kiderítheti egy ellenőrzéssel. Ha Ön soha nem követett el adócsalást és nincs miért félnie, akkor viszketni fog a jobb fülcimpája, amely vakarásra megszűnik. Ha az adóhivatal rajtakaphatja a csaláson, akkor a bal orrcimpájában érez viszketést, amely akkor fog eltűnni, ha kétszer megvakarja. X úrnak csak egy futó gondolata volt az elmúlt adóbevallásról, és csak egy kis viszketése volt. Ez a viszketés az a bizonyos "thought label - gondolatcímke". A NSA illetékes munkatársa (NSA Officer On Duty, ODO -

108

a NSA szolgálatban lévő, illetékes munkatársa) lényegében arról cserélt információt a kísérleti személlyel, hogy az csalt-e valaha az adójával és vajon az adóhivatal elkaphatná-e egy vizsgálattal. Ez az igen leegyszerűsített példa szemlélteti a tipikus NSA kihallgatást. A tényleges kihallgatás során alkalmazott üzenetek több száz szóból is állhatnak, nagyon összetettek és kifinomultak lehetnek. A legtöbb üzenet több tucatszóból tevődik össze. A zárt hírszerző világ az elmúlt évtizedekben újabb csúcsokhoz érkezett. Ma már közvetlenül hatást tud gyakorolni szinte minden személyre az Egyesült Államokban, de külföldön is. A már működő elektronikus megfigyelő rendszer kiterjed Mexikóra, Közép-Amerikára és Dél-Amerika sűrűn lakott térségeire. Ma már működik Ausztráliában, Afrikában, és Európa azon országaiban, amelyek nem tartoztak a szovjet birodalomhoz. A NSA azonban - több kutató állítása szerint is - arra törekszik, hogy az egész földgolyót egy "elektronikus szem" megfigyelése alá helyezze a harmadik évezred elején. Ezt a célt már csaknem elérték, nehézségekbe csupán a csúcstechnológiájú országokban ütköztek. Itt a hírszerzés-elhárító technológia fejlett, és a szükséges pénzügyi eszközök is rendelkezésre állnak. Ennek eredményeként ezekben az országokban be tudták azonosítani a "transceiver"ekből (adó-vevő készülékekből) érkező magasfrekvenciájú mikrohullámú kibocsátások kitöréseit. A NSA kommunikációs rendszere tehát képes arra, hogy bármely személytől hangmintát ("voice print") vegyen, és azt nyilvántartásában elhelyezze. Az így raktározott mintát később fel lehet használni a kísérleti személy meghatározására, mégpedig úgy, hogy a reális idejű megfigyelés során szerzett hangmintákat, amelyeket tartózkodási helyszínén vesznek róla, összehasonlítják vele. Ehhez arra van szükség, hogy a megcélzott személy egy adó-vevő készülék közelében beszéljen. Ha a megfigyelt tudatában van annak, hogy a NSA látókörébe került és ezért csendben marad, akkor a NSA arra is képes, hogy periódikusan világszinten bocsásson ki tudatküszöb alatti üzenetet, amely név szerint megcélozza az adott személyt, és arra készteti, hogy elaludjon, és álmában beszéljen. Miután az illető beszél, a hangmintája beazonosításra kerül és a személy tartózkodási helye is meghatározható csaknem az egész világon. Ma már nem csak költői hasonlat, de valóság, hogy a Földünk összezsugorodott és egyre kisebbé válik. Az itt ismertetett technológiát eredetileg a CIA által folytatott kísérleti programok keretében dolgozták ki az 1950-es években, majd továbbfejlesztették őket az 1960-as években. Ez után a bőségesen rendelkezésre álló pénzügyi eszközök lehetővé tették, hogy a fontos nemzetbiztonsági területek mindegyikére kiterjesszék. Amikor a már említett "Drink Coca Cola" reklám bámulatosan eredményesnek bizonyult, felmerült a kérdés, vajon a látássebességhez hasonlóan a hallás is felgyorsítható-e. Ezirányban a NSA Fort Mead-i támaszpontján folytattak kísérleteket, ahol a kiválasztott fonémákat úgy változtatták meg, hogy a felesleges színuszhullám görbéktől megfosztották őket, és elektronikusan újrakonstruálták a szavakat rövid változatban. A korai szakaszban kísérleteztek a távolbalátással is, ahol a kísérleti alany ellazult állapotban felnyitja a tudatát és megmagyarázza azokat a képeket, amelyeket a NSA készített ezt a technológiát használva. Ezek a kísérletek tették lehetővé, hogy "a komputer által szimulált tudatalatti beszéd nyelvét" tökéletesítsék és "script" változatban maximalizálják a továbbítás lehetőségét a kísérleti alany tudatában egy megfelelő "vision or picture" (látvány vagy kép) formájában. A kísérleti alany

109

által már korábban látott képek egyszerűen visszahívatók az úgynevezett "Age regression" (életkor visszaidézés) "script" változatainak az alkalmazásával. A NSA kémelhárítási kísérletei Több kísérlet is folyt annak a meghatározására, hogy milyen feltételekkel és eljárásokkal lehet Amerika ellen bevetett kémeket agykontrollal ellenőrzés alá venni. Az egyik ilyen kísérlet alanya egy férfi volt, aki konfliktusba került a fiával és egy alkalommal leöntötte benzinnel és felgyújtotta. Ugyanezt tervezte saját magával is, de az életösztöne erősebbnek bizonyult, mint a NSA belé ültetett magatartásmódosító programja. Miután letartóztatták, elmondotta, hogy agya hirtelen kitisztult és már nem tudta okát adni, hogy miként tudta elkövetni ezt a bűncselekményt. Az történt, hogy a hipnózist egyszerűen megszüntették, a kísérleti alanynak megengedték, hogy aludjon, úgyhogy a pszichiátriai szakértők, akik tanulmányozni fogják az illetőt, ne találjanak semmi nyomot, ha alávetnék a hagyományos hipnoterápiával vagy pszichoanalízissel végzett vizsgálatoknak. Másfél évtizeddel ezelőtt hírt adtak az újságok arról, hogy Floridában több idősebb ember meghalt álmatlanság következtében. Az orvosok mindent megpróbáltak, de nem voltak képesek változtatni ezen a helyzeten, amely végül is valamennyi beteg halálával végződött. A NSA-nak sikerült kifejlesztenie olyan aggodalmat okozó "scrip"-eket, amelyek optimalizálták a hipnózis utáni állapot tartósságának a csökkenését annak arányában, ahogy az idő múlásával a kísérleti alany egészsége romlott. Az egész Egyesült Államokat megrázta az az eset, ami a Davidian szekta tagjaival Wako-ban történt. David Koresh órákon át tárgyalt az FBI képviselőivel Istenről és a bibliáról, végül várta Isten szavát, hogy megmondja neki, mit tegyen az ostrom utolsó óráiban. A szóbanforgó üzenet olyan összetételű lehetett, amely "Personal Journal" számokat is tartalmazhatott, (ezeket a NSA megköveteli a kísérleti alanyok számára az agymosás idején), amely viszont elvezethetett volna azokhoz a kérdésekhez, hogy vajon miként vált ilyen minőségűvé ez a szekta-kultusz. Továbbá a NSA-nak úgy volt célszerű feltűntetnie, hogy "God spoke to them and said to commit suicide" (Isten szólott hozzájuk és közölte velük, hogy kövessenek el öngyilkosságot). Csak így tudta megmenteni kudarctól ezt az újabb nagyszabású agykontroll kísérletét. Az FBI "Crime Information Center, CIC" (Bűnügyi Információs Központ) több ezer olyan aktával rendelkezik, ahol dokumentálva vannak azok az esetek, amelyek magukon viselik a NSA kísérletek jellegzetességeit. Ezekben az ügyekben a "Thought Controll" technológiát alkalmazták. Jelenleg a NSA sok olyan kísérleti alannyal rendelkezik a társadalom legkülönfélébb részeiből, akiknek az aktivizálásához már csak "triggerek"-re, azaz programbeindító, gondosan megkonstruált hipnózis-utáni "script"-ekre van szükség ahhoz, hogy teljesítsék a kapott parancsot és adott esetben akár egy gyilkosságot is végrehajtsanak. A NSA úgy hívja őket, hogy "Shooters on a Shelf" (polcon tartott lőfegyverek). Egy példa erre Russel Eugene Weston, aki 1998. július 26-án Washingtonban a Capitolium környékén ámokfutóként lövöldözni kezdett. Az állapították meg róla, hogy skizofréniája van. Olyan kényszerképzetei voltak, miszerint kapcsolatban áll a CIA-val vagy az FBI-val, és meg volt róla győződve, hogy egy rádió nyomkövető szerkezet volt beültetve a fogába. Russel Eugene Weston is a NSA elektronikus agymosásának volt a terméke. Nem volt képes felismerni a rendkívül fejlett technológiát még annak dacára sem, hogy tudta "valaki" (CIA, FBI, stb.) tart kapcsolatot vele és ez a kapcsolat kiterjed az egész Egyesült Államokra. Weston azt képzelte, hogy egy nyomkövető eszközt ültettek a testébe. A NSA hipnózis-kezelése hatásaként arra a

110

következtetésre jutott, hogy a skizofrénia elleni gyógyszerek nem segítenének rajta és ezért megtagadta azok bevételét. Ez az ember kétségbeesve próbálta enyhíteni azt a szenvedést, amit a NSA okozott neki. A már hivatkozott http://www.kimsoft.com/2000/nsa-psy.htm tájékoztató készítője megírja, hogy évek hosszú során át már több ezer olyan személlyel került kapcsolatba, akiket vallásos agymosásban részesítettek. Ezt olyan szintre emelték, ahol már "Isten" mondja meg nekik, hogy mit tegyenek, és "Ő" szól hozzájuk gyengéd hangon, tudatukon belül, és a kísérleti alanyok feltétlenül engedelmeskednek "Neki". Természetesen ellenségek is találhatóak a fejükön belül. Ez azonban a bibliai János jelenések könyvében, az Apokalipszisben jelzett Antikrisztus megérkezését bizonyítja. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus már visszatért a földre és ő irányítja őket. James Bamford "Inside America's Most Secret Agency, The Puzzle Palace" (Amerika legtitkosabb ügynökségén belül, A rejtély palotája) című könyve, amelyet 1982-ben a Houghton Mifflin Company adott ki rendkívül sok adatot tartalmaz a NSA történetére vonatkozóan. A NSA eleinte csak a telefonok lehallgatásával foglalkozott, ez azonban kibővült a legváltozatosabb audiovizuális technikákkal. Bamford az, aki a The Puzzle Palaceban beszámol a NSA első, magával az áldozattal végrehajtott kivégzéssel (öngyilkossággal) kapcsolatos agykontroll technológiáról. A NSA-nak az egyik alkalmazottja a jelentések szerint rohanva menekült a NSA területéről azt állítva, hogy démonok vannak a fejében, majd pedig megölte magát. A NSA alkalmazott ilyen módszert bizonyos hírek eltusolására. A kaliforniai Berkley Egyetem egyik diákja 1990. november 27-én bement egy bárba, és túszokat ejtett. Ragaszkodott ahhoz, hogy a rendőrség tegye lehetővé, hogy a CIA igazgatója beszéljen vele azért, hogy így megszabadulhasson a szenvedésétől. A fiatalember leveleket küldött az elnöknek és a CIA-nak, de kérései süket fülekre találtak. Miután a fiatalember pánikba esett, lelőtte az egyik vendéget a bárban, és akkor egy SWAT csoport (Special Weapons and Tactics Team - Különleges fegyveres és taktikai csoport) emberei halálosan megsebesítették. A San Jose-i rendőrség megtalálta az elnökhöz írott leveleknek a másolatait, amelyekben a fiatalember beszámol arról, hogy bizonyos emberek tudnak olvasni az agyban és ő rájött arra, hogy ezt milyen módon teszik. A NSA sikertelenül végzett rajta agymosási kísérletet, és hogy ez az egész dolog ne kerüljön napvilágra, nem volt más választása, mint saját biztonsága érdekében eltávolítani az élők sorából. Rendkívül érdekes, hogy ez az eset eredetileg úgy került az elektronikus tömegtájékoztatási eszközök híradásaiba, hogy egy fegyveres ember azt követeli, személyesen beszélhessen a CIA igazgatójával. Ez a híradás rendkívül gyorsan eltűnt és többé már nem szerepelt a hírek között. A Nírvána nevű zenekar tagja, Curt Cobain, egy másik áldozata a NSA agymosásának. Itt is arra kényszerűlt a NSA, hogy kiiktassa Cobain-t, aki zenéjébe a NSA tudatbefolyásoló tevékenységére vonatkozó kulcsmondatokat és szavakat írt. Így kommunikált hallgatóságával. Az egyik dalában, amelyet a NSA-hoz írt, úgy utal rá, mint "Friends inside his head" (A fején belül lévő barátok). Ha a NSA büntetésként a legmagasabb szintű agymosást alkalmazza, a kísérleti alany gyorsan távozik az élők sorából. Cobain a heroint használta, hogy elbódítsa, és érzéketlenné tegye magát, de más eszközökkel is megpróbálkozott, hogy lelassítsa az az elektronikus tudatbefolyásolás hatását. Néhány évvel ezelőtt Nagybritanniában számos kormányalkalmazott dolgozott egy szigorúan titkos radarlétesítményen. Közülük többen öngyilkosságot követtek el, noha nem volt

111

Miközben a kísérleti alany egyre nagyobb mértékben elszigetelődik a családján belül. Ez a hír jelezheti. hogy bizonyos kormányalkalmazottak egy fokozottan őrzött kormány projekten dolgoztak. Ezek az emberek ugyanannak a technológiának voltak alávetve.". miként hangzik a tudat manipulálása. A kiválasztásnál szerepet játszik a kísérleti alany értéke az Ügynökség számára. politikai meggyőződésére. magabiztosságát. A kísérleti alany. A NSA magatartásmódosító eljárása a kísérleti alany beazonosításával és minősítésével kezdődik. Miután megtörténik a kísérleti alany kiválasztása. vagy Curt Cobain és több ezer más személy. apatikus lesz. Ennek a dalnak az volt a címe. intelligenciáját. amelyek megtörik az akaraterejét. Az 1980-as években az egyik népszerű zenekar írt egy dalt megmagyarázva a NSA agymosó technológiájának a tudományos folyamatát. babonás képzeteit. hogy "Wild. depressziós állapotba kerül.. és végső soron társadalmilag és pénzügyileg is sikertelen. újjászületettnek hívják. Ennek a felmérésénél tekintettel vannak közéleti szereplésére. március 26-án az Orange County Register üzleti szekciója ismertette a "National Sleep Foundation" (Országos Alvási Alapítvány) jelentését. anélkül. továbbá hipnózis utáni szuggeszciókkal bombázzák. hogy a NSA bővíti a nagyközönségre gyakorolt befolyását. mint a Berkley Egyetem diákja. illetve más hírszerzési vagy kémelhárítási szempontra. A NSA magatartásmódosító eljárása Ebben a részben ismertetjük röviden azokat a tipikus technikákat. Mindössze arról volt szó. 112 . hogy a NSA miként választhat ki valakit az agymosásra. eljárásokat.. kábítószerrel való visszaélésnek. A dal szemléltette. hogy tudna róla. hogy "ők gyorsan beszélnek. érvelőképességét. valamint elsődleges támogató csoportjának (családjának. "The Talkind Heads" (A beszélő fejek).lelkiállapot az egyházak "reborn"-nak. társadalmi státuszát. vagy a NSA alkalmazottja. wild life"(vad. morális meggyőződését. és bemutatta. és az általa tisztelt irányadó csoporttól. hogy a NSA mindig a REM-alvástól való megfosztással kezdi el a magatartásmódosító eljárását. Ezt az NSA által előre meghatározott és hipnózissal létrehozott . amelyek a NSA magatartásmódosító tevékenységében használatosak. a kísérleti alany hipnózis utáni szuggerálhatósági indexét. hosszú időn át tartó REM-alvás megfosztásnak vetik alá. magyarázatokat és meghatározásokat. és erkölcsi értékrendszerét. hipnotikus hatás alá kerül. Megmagyarázták a dalban. Mérlegelik a lelepleződés kockázatának a minimalizálását. akivel a NSA kísérletezett. vad élet). Az már ismert. miközben teljesen ébren van. Ezek a manipulált tudatú egyének életük céljául a Jézussal való személyes kapcsolat kiépítését és fenntartását tartják. 2000. hogy találjanak egy helyet. pénzügyi helyzetére. hogy a zenekar tagjai sikertelenül fordították arra minden idejüket és pénzüket. vagy egyéb szokatlan dolognak. ahol a NASA-nak nem lenne módjában zaklatni őket. mint amikor egy magnetofonszalagot gyorsan előretekerünk. önbizalmát. valamint azt. továbbá azt is. Itt természetesen elsősorban a tudatalatt elhelyezett hipnózis utáni szuggeszciókról van szó. miként észlelhető a hallható továbbítás ("audible transmission") a dal végén.rendszerint szélsőségesen vallásos . baráti körének) az erős vagy gyenge voltát. hogy az elektronikus megfigyelési rendszernek szinte korlátlan a hatóköre. mert többet közülük kivülről nem nyitható zárt ajtók mögött követtek el. Ez ahhoz hasonló. valamint azt. azaz a szóbanforgó zenekar feltárta.semmilyen látható nyoma valamely ellenséges kormány beavatkozásának. Ezek a halálesetek megrendezett öngyilkosságok sem lehettek. amely szerint az amerikaiak 40 %-a alvászavarral küzd.

Életének minden mozzanata ima útján továbbításra kerül más "keresztényekhez". akkor nyilvánvaló. Ezt követően a kísérleti alany teljes odaadást érez Jézus (értsd: a NSA) iránt és bármit meg fog tenni Jézus (értsd: a NSA) irányába.Tipikus hipnózis utáni eszközökkel kiváltott érzéki csalódás az. vagy állandóan követik. de a NSA használt más kultuszokat és nem egyházi-jellegű társadalmi csoportokat is. A kísérleti alanyok számára fontos annak a megértése. viszketéseket. mert az általuk hirdetett tanítás lehetővé teszi. ahol a NSA elektronikus megfigyelő rendszere eléri és a kulcsszavak révén kiválasztja és értékeli az elhangzott imákat. A kísérleti alanyok gyakran azt hiszik. akkor a NSA a teljes ellenőrzést meg tudja valósítani az adott személy felett. hogy kiváltsanak lokalizált szinaptikus (idegsejt kapcsolódási) válaszokat az agyunkban. és hogy a szomszédjának semmi köze sincs az általa észlelt furcsa tapasztalatokhoz. zörejek hallhatók a falakról. végül a NSA-hoz. a kommunikációs műholdakról. hogy bármely nonkomform magatartása megfigyelésre kerül. Senkinek sincs kedve és ideje ahhoz. remegést érez teste különböző részein. vagy autójában. ahol az ingerületeket átveszik egymástól. vagy hivatalában. hogy a NSA ezt a technológiát atombiztos földalatti bunkerekből irányítja. Ezek mikrohullámú besugárzások következményei lehetnek. szúrást. hogy továbbítási módszert alkalmaztak vele szemben. a pozitív jutalmat pedig Isten áldásának. recsegések. hogy mikrohullámú fegyverrel kövessen valakit azért.) Ezen túlmenően. A NSA azért részesíti előnyben a keresztény egyházakat. a mennyezetről. világháború alatt. amelyben a kísérleti személy vallásos újjászületést él át és "életét Krisztusnak adja". Kialakulnak azok a kényszerképzetek. (A szinapszis az idegsejtek egymáshoz történő csatlakozási helye. A kísérleti alanyt fokozatosan mentesítik az idegrendszert károsító kényelmetlen hipnózistól. Ennek ellenére nem érezzük a mikrohullámok által okozott tüneteket. hogy a különböző furcsa érzetek és észlelések a testükbe ültetett implantátumok következményei. A kísérleti alany úgy épül be ebbe a rendszerbe. Mindez ez kitűnően alkalmas a NSA tudatirányító technológiájának és eljárásának az álcázására. 113 . és ezt behelyettesítik pozitív jutalmazó-hipnózissal: "Isten és Jézus munkálkodik az életükben". hogy "Isten vagy Jézus közvetlenül szóljon a kísérleti alanyhoz" és a negatív újra-megerősítést a Sátánnak lehet tulajdonítani. a lámpákról és ehhez hasonlók. az órákról. Ez az új támogató csoport rendszerint egyházi emberekből áll. Tompa ütések. hogy a kísérleti alanyt a szomszédai megfigyelik. A kísérleti alanytól megkövetelik. El vagyunk árasztva folyamatosan mikrohullámokkal a televízióállomásokról. Ezután a NSA további hipnotizálja büntetés vagy jutalom formájában a célszemélyt. mivel ezeknek nincs meg az a lehetősége. amikor a kísérleti alany egy szobában tartózkodik. és a nagysebességű akusztikusan továbbított hipnózisnak lett a célszemélye. akiknek a nézetei a bibliában gyökereznek. hogy "Isten akaratának megfelelően" cselekedjék. Így az új egyházi előjáró-csoport működik a magatartást megerősítő mechanizmusként. Ha a kísérleti alany ellenáll a NSA utasításainak. és arra veszi rá a kísérleti alanyt. bizsergéseket. vagy téveszmék. aki megtapasztalja ezeket a furcsa "gondolatokat". amely a kísérleti alany valamennyi problémáját végül is a NSA elé viszi. és számos ember van körülötte és csupán ő az egyedüli. hogy naponta adjon jelentést imádság formájában az otthonának csendjében. Egy idő múlva megjelennek az emocionális összeomlás tünetei és kialakul egy új támogató csoport a kísérleti alany körül. hogy a teste különböző részén furcsa bizsergő. bárhol. Ez hasonló a Gestapo tevékenységéhez a II. akkor további büntetéssel sújtják. reszketést. kémkednek utána. Amikor a NSA más kapcsolatokat használ. csiklandozó érzéseket váltson ki. amikor a kísérleti alany csípést.

Nem az lebeg szemük előtt. Az ilyen kísérleti alanyoknak az élete viszonylag terméketlen. hogy a hipnózis utáni tudatalatti implantátum egy meghatározott esemény. sem a tömegtájékoztatásban. és összefüggéstelenül csaponganak. Valamennyi NSA által alkalmazott standard hipnózis utáni parancstovábbító "script" eljuttatható reális időben. A továbbításnak ez a formája meggyorsítja a tudat mélyén hallható "hang" felfogását. életének a további részében. mivel félni fog a NSA megtorlásától. vagy egy nagyobb földrajzi térségre. Mind a három "script"-továbbítási-módozat alkalmazása megzavarja a kísérleti alanyt. és nem tudja a visszatérő gondolatokat vagy érzéseket valamilyen szokás szerint visszatérő eseményhez vagy helyzethez kapcsolni. kiváltó. és ez maximalizálja a magatartás megváltoztatását. mert a kísérleti alany felismerheti. holott ezek sem szerepeltek a bibliában. A magatartásváltoztató eljárás Ebben fontos szerepe van a beindító. egy városra. hogy a NSA feladat végrehajtására kijelölt ügyeletes munkatársa hipnózis utáni parancsot tartalmazó "script"-et juttat el a kísérleti alanyhoz és megfigyeli annak válaszreakcióját. mert azt sugalmazza neki. mint egyéniségét vesztett középszerű lény vegetálhat Jézus (a NSA) szolgálatában. ha repülőgépeken utaznak és televízióznak. Mindezt akkor is tagadják.technikát használ a kísérleti alany negatív újra-megerősítésére. Az alkalmazott technikák három fő csoportba oszthatóak. Az a kísérleti alany. Ez a technika megköveteli a tudatalatti kihallgatást. vagyis nem fogadják el. és végül a hipnózis utáni. mint például Észak-Amerika vagy Európa. érez így vagy úgy. Ez a hang adja az igaz vagy hamis információkat és parancsokat a NSA céljától és szándékaitól függően. Ilyen előre kijelölt időpontban sugárzott "script"-ek esetén a kísérleti alany látszólag találomra gondol erre vagy arra. A NSA azért nem alkalmaz kizárólag reális idejű hipnózis utáni parancstovábbítást. A reális időben történő tudatalatti üzenet továbbítás azt jelenti. hogy voltak dinoszauruszok. Az első a reális időben történő továbbítás. hogy van evolúció. amikor folyamatosan negatív újra-megerősítésre kerül sor. ha racionálisan kell gondolkodniuk. és többé nem okoz gondot sem az egyházban. se nem gazdaságos a kísérleti alany folyamatos megfigyelése a reális időben történő továbbítás céljából. A továbbítandó "script" sugárzása korlátozódhat egy épületre. hogy mi az. hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. ami nincs a bibliában. hogy sokféle hipnózis utáni továbbító. vagy feltételes továbbítások.valamint ahhoz. Kerülik az "e-világi" tevékenységeket és rendszerint zavarban vannak. amit a kommunista diktatúrákban alkalmaztak az államvédelmi szervezetek. Az előre kijelölt tudatalatti implantátum továbbításakor a NSA központi kapcsoló komputere kibocsáthat egy "script"-et a megjelölt személyhez egy előre kijelölt időpontban. A NSA jelentősen csökkenti saját biztonsági kockázatát azzal. aktivizáló technikáknak. űrutazás. a második az előre elkészített és kijelölt továbbítás az ugyancsak előre programozott komputer útján. amikor nem figyeli őt aktívan a NSA. amit itt a földi életükben el tudnak végezni. aki sikeresen végigment a NSA magatartásmódosító programján. gondolat. vagy kódjel-szó hatására 114 . Így például semmiben sem hisznek. és ez biztonsági kockázatot jelent. Az esemény által kiváltott feltételes üzenet-továbbítás lényege. A magatartásmegváltozás általában akkor megy végbe a leggyorsabban. Tehát se nem praktikus. mert figyelmüket a halál utáni életre. Az állandó megfigyelés viszont megfelelő személyzet 24 órán át történő alkalmazását igényelné és ez igen költséges. "az örök életre" összpontosítják.

átvilágítása. együtt alszol. Így például tudatalatt beléhelyezhető az a parancs. hogy a célszemély mennyi idő alatt képes leküzdeni a 115 . valójában azt egyre nagyobb mértékben a NSA ellenőrzi. Szakkönyvtárakban. A hipnózis utáni és konkrét esemény által kiváltott megerősítés fokozatosan is kialakítható és olyan finoman is alkalmazható. feszültségtől és nyugtalanságtól való megszabadulás. hogy tartsa magát távol élete folyamán az ilyen helyzetektől. Hipnotikus emlékezetkiesést idéznek elő benne egy tárggyal. hogy az adott személytől. helytől és dologtól. ha távozol tőle és hazamész. hogy így megnöveljék a kísérleti alany döntési lehetőségeit az adott helyzetben. Ezt a kísérleti alany erőteljesen érzékeli. kellemetlen érzése természetesen alakult ki. akkor súlyos károkat okozhatnak. ha összekapcsol egy tudatalatti implantátumot. hallucinációk fokozására. pl. feszültséget. Valójában persze a NSA programozók parancsát teljesítette. de az Interneten is igen bőséges információ áll rendelkezésre a hipnózis utáni parancstovábbításnak erről a formájáról és arról. hogy íme ők hozzák meg az életükre vonatkozó fontos döntéseket. hogy legyen rendkívül érzékeny az érzelmei változásaival kapcsolatosan. megkönnyebbülés érzését és a kísérleti személy pszichéjében helyreáll a békés egyensúly. akár negatívat. amely fokozott aggodalmat. és nem leszel képes ellazulni. A NSA meg tud erősíteni egy előre meghatározott és kívánatos viselkedést. időbeli hosszát és azokat a feltételeket. Ilyen "script"-tel lehet. hogy a "script"-ek hogyan készülnek. és ki lehet bennük alakítani a jó közérzetet azzal. és miként használják őket. mint például a hipnózis utáni aktivizáló gondolattal azért. egy személlyel kapcsolatban és mérik azt az időt. hogy fokozottan kézben tartja a saját életét. A hipnoterapeuták az ilyen típusú hipnózis utáni parancsokat használják pácienseik dohányzásról való leszoktatására." Ha az ilyen típusú "script"-eket nem tartják karban. Ilyenkor ez arra készteti. I. vagy hosszú időn át a barátod lakásán tartózkodsz és visszatér a lelki nyugalmad. helytől vagy dologtól. ellenséges érzülettől. vagy nem törlik időben. Az ilyen típusú tudatalatti implantátumot ötvözni lehet más beültetendő üzenetekkel. Ilyenkor a kísérleti alany maga dönt úgy. általában a viselkedés megváltoztatására. Amikor a NSA munkatársai el akarják szigetelni a kísérleti alanyt egy meghatározott személytől. Ezt tovább lehet erősíteni egy másik hipnózis utáni szuggeszcióval. helytől vagy dologtól távoltartsa magát. valamint társadalmi körülményei állandó változásban vannak.aktivizálódik. hogy ne aludjon együtt egy más neművel: "Nagyon feszült leszel. kellemetlen közérzetet és nyugtalanságot vált ki belőle. akár pozitívat egy meghatározott eseménnyel. ellenséges érzést. ezek mértékét. Az egészben az az ellentmondásos. hogy miközben a célszemély úgy érzi. akkor egy másik hipnózis utáni implantátum aktivizálja az aggodalomtól. akkor az illetőbe olyan programot implantálnak. illetve érzéki csalódások. hiszen a kísérleti alany. azt szuggerálni egy lánynak vagy egy fiúnak. A NSA szakértői pontosan testreszabják a negatív vagy pozitív megerősítéseket. ha csókolódzol. hogy a kísérleti alany azt hiszi: kényelmetlen. és ezért igen hatékony eszköz egy előre meghatározott kívánatos magatartás megerősítésére. A NSA-agykontroll első szakasza Ennek a szakasznak a lényege a kísérleti alany előzetes felmérése. amely kellemetlen érzést okoz bizonyos helyzetben a kísérleti alanynak. szuggerálhatósági indexének a meghatározása egy sor mintavétel segítségével. hipnózis utáni befolyásolhatósági. jobb tanulmányi eredmény elérésére történő ösztönzésre. amelyekkel aktivizálni lehet őket. Amikor a kísérleti alany távozik ettől a személytől.

hogy "Istent" (értsd: a NSA irányítóit) szolgálja és kövesse. Ilyen lehet például az. Emiatt rendszerint ki kell iktatni a kísérleti alanyt. Az ügyeletes NSA-munkatárs tapasztalata dönti el. Ebből következtetnek arra. majd ezt kiértékelik. II. Az ilyen rövid program a legkevesebb befektetéssel a legtöbb hasznot biztosítja a legkisebb kockázattal a NSA számára. A reális idejű megfigyelés. amelyek hasonlatosak azokhoz a tesztkérdésekhez. Így biztosítva van. Ebben a szakaszban a kísérleti alany már nem képes világosan és tömören kifejezni magát és eddig az időpontig már általában sikerült lejáratni a helyi és országos jogalkalmazó szervezetek szemében. A kihallgatási forgatókönyvek felhasználják a tudatalatti kihallgatás módszereit és az alvajárással kombinált kihallgatási technikákat. beazonosítja az e célra használt technológiát és módszereket. bizonytalanságait standard tudatküszöb alatti kihallgatási technikával és a viselkedés megfigyelésével. ha a kísérleti alany valamilyen módon mégis csak rájön a tudatmódosításra. Felmérik a kísérleti alany vallásos beállítottságát. hogy "nem leszel képes emlékezni X-nek a nevére. hogy felfedje és jelentse a vele szemben alkalmazott eljárást. A célszemélynek le kell küzdenie a hipnózis utáni szuggeszciót. Ugyanis. addigra fizikai és lelki erőforrásai már kimerültek. akkor az Ügynökség nem vonja be az illetőt a magatartásmódosító eljárásba. kapcsolattartási eszközeit legközelebbi támogató csoportjaival és barátaival. hogy ezeket a lépéseket nem tudja megvalósítani egyes átlagosan kockázatosnak tekinthető kísérleti alanyoknál. Itt fontos szerepe van az úgynevezett "Openended Questions"-nek. vagyis a nyitott kérdéseknek. hogy beültetnek egy hipnózis utáni parancsot és megfigyelik az illetőt. valamint a szokásos tudatalatti kihallgatási technikák segítségével mérik fel a kísérleti alany általános társadalmi státuszát. A NSA technológiája lehetővé teszi a kísérleti alanynak. akkor a NSA megerősíti a kísérleti alany elkötelezettségét Jézus iránt. környezetének. hogy az adott esetben fejlettebb kihallgatási technikákat is alkalmazzanak-e vagy sem. Azt is igyekeznek kideríteni. milyen a problémaelemző és megoldó készsége. akkor csaknem lehetetlen megakadályozni. mert a kísérleti alanynak sikerült kiderítenie a vele szemben alkalmazott agykontroll technológiát. hogy a kísérleti alanyban azt a benyomást keltsék. ahol előre elkészítve ott vannak a válaszok igenlő és tagadó változatban. vagy a programozást irányító ügyeletes munkatárs gondatlanul járt el az adott kísérleti alany esetében. hogy milyen kockázatokkal járhat az adott személy magatartásának a módosítása. Ezekben az esetekben alkalmazzák az úgynevezett véletlen egybeesést. amelyet nem tudnak elmozdítani. babonás félelmeit. valamint a vele szemben alkalmazott módszerek leleplezése korlátozásának a hatékony ellenőrzését. A NSA által kezdeményezett önkivégzések. A magatartásmódosítás második szakasza Ebben a fázisban a legtöbb kísérleti alany már úgy van manipulálva. vagy rossz közérzetet okozzanak a kísérleti alanyban. hogy a célszemély állításai megkérdőjelezhetők legyenek. A hipnózis utáni 116 . hogy életében természetfölötti események veszik a kezdetüket. Ha a NSA úgy érzi. hogy milyen szinten képes megérteni a pszichológiai. hogy félelmet. összetalálkozást (coincidence) azért. beállítódásait. A lényeg tehát az. és mint megalapozatlanok elutasításra kerüljenek. vagyis öngyilkosságok rendszerint azért következnek be. Ha az illető vallásos és elfogadja az irányítást. hogy mennyire képes azon úrrá lenni. a hipnotikus és a gyógyszerekkel kapcsolatos jelenségeket. bármennyire is próbálják. hogy kiszivárogjanak információk a titkos eljárásról. Ha a kísérleti alany végül is eljut ahhoz. bármennyire is szeretnél rá emlékezni". képességeit.hipnózis utáni szuggeszció hatását. amit mozgással orvosolni lehet. Más hipnózis utáni szuggeszciók alkalmasak arra. és egyelőre lezárja az aktáját.

117 . Még azt is szuggerálni lehet. A kísérleti alanyok rendszerint álmatlanságról. beleérzéssel. gyöngül az iskolai. hogy a hírszerzőszolgálat tudomására jut elektronikus megfigyelés útján. vagy fárasztó feladatok elvégzése után. és ez jelzi Isten titokzatos és kideríthetetlen képességét arra. a beszédkészséget. Hipnózis utáni "script"-eket helyez be a kísérleti alany fejébe könnyű alvás idején. Alig múlik el egy óra lefekvésük után. hogy "Isten" vagy más temészetfeletti lény felfigyelt rá. előrelátással bír. A NSA több módon is befolyásolni tudja a REM alvást. Amikor aztán a kísérleti alany végül tudomást szerez a tragikus eseményről. Sötét karikák jelennek meg szemeiknél. Ezt az információt elektronikus eszközök útján szerzik be.A gyors szemmozgással kísért) alvást és ilyenkor egy vagy két ciklusra korlátozzák éjszakánként. és fokozottan fogyasztanak koffeint. amely olyan gondolatokat vált ki. Ez azzal jár. amelyről majd csak a szentbeszédben fog hallani. amikor felkelnek. Nappal fáradtak. Ez különösen hatásos akkor. hogy különleges képességgel. nem emlékeznek a nevekre. Mindezek következtében romlik a kísérleti alany egészségi állapota. Ez rendszerint azzal kezdődik. esetleg egy más földöntúli lény lépett vele kapcsolatba. A REM alvás különleges szerepe Az agykontroll céljából gyakran ellenőrzés alá veszik a REM (Rapid Eye Movement . A fehérjeszintézis is gátolt és ez csökkenti a kísérleti alany gyógyulási képességét fizikai károsodások. a koncentrációt. hogy a prédikáció közvetlenül hozzá van címezve. majd ezeket tudatosan egy meghatározott személyre irányítják. hogy az illető által látogatott templomban mi lesz a szentbeszéd témája. hogy az illető ne lássa a szemei körül kialakult mély karikákat. A NSA hírszerző rendszere által felfedezett információk segítségével azt az érzést keltik a kísérleti személyben. az érvelést és az akaraterőt. úgy tűnik. akkor az illető nem lesz képes a REM-alvástól való megfosztást felismerni. Amikor a kísérleti személy hallja a szentbeszédet. és nem tudnak visszaemlékezni az álmaikra. amikor a kísérleti személy még senkivel nem osztotta meg a benne kavargó gondolatokat. Egy másik tipikus NSA módszer azt haszálja ki. nyugtalan alvásról. Ekkor az illetőnek hipnózis utáni szuggeszcióval elhelyeznek az agyában rettegő. amikor a kísérleti alany által szeretett személlyel valami tragikus esemény történik. amelyek abban a témakörben mozognak még a templomba menetel előtt. hogy a kísérleti alany energikusnak és kipihentnek fogja érezni magát. hogy a célszemély közeli hozzátartozója balesetet szenvedett. amelyeket az adott templomban helyeztek el.parancsok és előzetes információk kombinációjával készítik elő a célszemélyt. Amikor a REM-alvástól való megfosztás fokozatos és olyan hipnózis utáni parancs kíséretében zajlik. arcviszketésről és zsibbadásról. akkor azt hiszi. vagy pedig Isten. A csak csekély mértékben észlelhető romlási tünetek megnehezítik a kísérleti alanyok számára a REM-alvással kapcsolatos problémáik felismerését. A NSA ezután elhelyez a kísérleti alany fejében egy hipnózis utáni parancsot. a tapintási képességet. Gyötrő gondolatok ismétlődő visszatéréséről panaszkodnak. óránkénti felébredésről panaszkodnak. vagy meghalt. vagy munkahelyi teljesítménye és meglazulnak társadalmi kapcsolatai. nem mennek újra aludni. aggódó érzéseket. Egy konkrét példán szemléltetve ez így zajlik le: a NSA hírszerző rendszere tájékozódik arról. A REM alvásnak ez a csökkentése vagy megvonása gátolja a rövid ideig tartó emlékezet működését. különböző izomfeszültség kombinációkkal és komputeres ciklikusan visszatérő implantátumok továbbításával. hogy egy embernek a legbelsőbb gondolatairól is tudjon. hogy a kísérleti alany a nap folyamán aluszékonnyá válik és többször is elalszik rövid időre.

és csökkentse önbecsülését. Ha csökken önfegyelme. (azaz a NASA-nak). csak nem tud kényszerétől megszabadulni. akkor még jobban rá van utalva Istenre. A paranoiát gyakran jellembeli fogyatékosságként tartják számon. Az illető személy megbüntethető negatív megerősítés útján bármiért. de egyéb antiszociális magatartásra is vonatkoznak. a repülő vagy hajóutazástól. hogy az Istennek tulajdonított megnyugváshoz jussanak. a nagy magasságtól. A fóbiás kényszerképzetek is gyakoriak. Egyik legismertebb az agrofóbia. A NSA e kérdés kutatói szerint rendszerint más jogalkalmazó és jogérvényesítő ügynökségeket használ fel bizonyos személyek magatartásában mutatkozó abnormális jelenségek dokumentálására.A REM-alvás megfosztás után egy hétre változó hipnózis utáni parancsokat lehet elültetni. akik állandóan mindent leellenőrizni kényszerülnek. A NSA arról is ismert. akik mindig valamilyen külső vagy belső hatástól tartanak. amely betegséget okoz. Az is előfordul. A paranoia rendkívül hatékony eszköz a NSA kezében. hogy névtelenségét megőrizze." A paranoia és a NSA A paranoia nagyzási vagy üldözési téboly. vagy képtelen a megfelelő elemzésre. Így például olyan "scrip"-eket lehet hozzá továbbítani. hogy a kísérleti alanyban bizalmatlanságot alakítson ki a többi ember iránt. Ide tartoznak a túlzottan pedáns emberek is. amelyek konfliktusos helyzetbe kergették. hogy a kényszerneurózisban megbetegedett személy általában tudatában van annak. Jóindulatú. akiről a NSA időközben kiderítette. amely "Isten állandó mindent látó megfigyeléséből" ered. hogy elnyerje lojalitásukat. a szellemi működés logikus voltát nem érintő téveszme-rendszer. Ezeket az egyébként szégyenérzéssel kísért cselekvéseket a NSA később felhasználja arra. hogy megszégyenítse az adott személyt. azt 118 . hogy valamilyen más módon találnak egy eseményre igazolást azért. Hiszen ez a kör az. amikor valaki szinte pánikba kerül. a zárt szobától. beleértve a rokonokat és a barátokat is. és ennek megfelelően viselkedik. hogy az így megbélyegzett személy tanúságtétele még inkább veszít hiteléből. illetve. amire van hivatkozás a Bibliában. de tájékozatlan emberek. és magabiztossága. a legtöbb kísérleti alany vagy tájékozatlanságból nem ismeri fel az eltéréseket és az ellentmondásokat. Ezzel lehet alátámasztani "Isten szavának" a valódiságát. A NSA ez irányú eljárásának ez az eleme növeli a kísérleti alanyban a félelemérzést és azt a feszültséget. hogy hatékonyabban zsaroljon. A NSA mindennapos gyakorlatához tartozik. hogy kényszer hatására cselekszik. amely életének a nehéz időszakában segítségére lehet. hogy lejárassa azt a személyt. hogy segít a kísérleti alanyoknak megmenekülni a jogi eljárásoktól azért. és az ő megbocsátó kegyelmére. Az ebben szenvedő ember ilyen vagy olyan vonatkozású téveszméit igaznak tartja. beleértve legközelebbi rokonait és barátait is. ez azzal jár. hogy az illető személyben olyan magatartási zavarok léptek fel. A kényszerképzet többek között abban tér el a téveszmétől. hogy tudomással bír a NSA által vele szemben alkalmazott eljárásáról. "Nem szabad megtagadnod az engedelmességet az Istennek. amikor valaki irracionálisan fél a sötétségtől. További célja ennek az eljárásnak feszültség létrehozása az illető hatóság és a kísérleti alany között még akkor is. Ezek rendszerint szexuális természetűek. amelyek tőle nem várható szokatlan magatartásra késztetik. a lifttől. a különböző állatoktól. Lehetővé teszi. vagyis elsődleges támogató csoportját. Mindez lehetővé teszi a NSA számára. ha lenéz egy felhőkarcoló tetejéről. ha maga a NSA felelős azért. amelyek világosan utalnak a Bibliára. hogy olyan hipnózis utáni szuggeszciókat helyez el a kísérleti alanyok tudatában. Amikor a NSA nem követi a szokott Bibliai hivatkozásokat. vagy a hipochonderek.

hogy a kísérleti személy ne tartson kapcsolatot olyan személyekkel. vagy más módon lerövidítse őket. a szellemek. vagy környezeti hatásokra. majd a Megmentő által való megszabadításban. akik ezt a típusú programozást kapják. a NSA arra törekszik. "paranoiásnak" minősítsék. A pszichiáterek és a klinikai pszichológusok rendszerint rosszul diagnosztizálják az elektronikus tudatbefolyásolás alatt álló célszemélyt. hogy másoknak is beszéljen tapasztalatairól. Egy ilyen ajánlás pedig még inkább növelheti a kísérleti alanyban azt a félelmet. például valamelyik egyházi csoportba. Tovább bonyolódik a helyzet. A magatartásmódosítás harmadik szakasza Ebben a szakaszban nagyon kemény módszereket alkalmaznak és a folyamat kettőtől öt évig terjedő ideig tart. elhúzódó és hatástalan kezelésben részesítik. és tovább erősítsék benne a félelmeket. vagy elmebetegnek. vagy munkatársai. reális világ. akkor felhalmozódhat egy sor olyan információ. szellemi küzdelemben. amelyből összeállhat a kép. vagy legalább is pszichopatának tartják. hogy a megcélzott kísérleti alanyba beültesse az összeesküvés téveszméjét. A mesterségesen előidézett paranoia keretében elhitetik a kísérleti alannyal. nem vezethetők vissza biológiai. A NSA-nak arra külön kell ügyelnie. A félrevezető diagnózis arra szorítja a kísérleti alanyt. az intenzív fájdalomokozással. spirituális kapcsolatépítéssel. már nem bízik többé elöljáróiban. vagy közösségi elhelyezésre szorul. a mesterségesen felnagyított lelkiismeretességgel. Minthogy ez egy soklépcsős progam. mert ez által csökkenti az ő biztonsági kockázatát. mint az empirikus. ha valamilyen objektív bizonyíték ellentmond az ő hit. hogy "szkizofréniásnak". vagy az istenségek. végül a lélek önmagára találásában Jézus Krisztus áldásával. a különböző spirituális létezők valóságában. az ismételt "újjászületéssel Jézus Krisztusban". A szenvedés súlyossága miatt a célszemély már folyamatosan képtelen a normális életvezetésre. Ez a harmadik típusú program a REM-alvástól való megfosztással kezdődik. lelki. Ez a technika tovább fokozza az adott célszemély elszigetelődését. hogy a többiek őt idegbetegnek. hogy egyes lépcsőfokot kihagyjon belőle. Azok a kísérleti alanyok. Mindezt a gyanakvást számos "script" továbbításával ültetik be a kísérleti alany tudatába. hogy forduljon szakorvoshoz. Meg vannak győződve. rendszerint rendkívül gyanakvóak és könnyen ingerelhetők. A páciensnek a normálistól eltérő tünetei ugyanis hipnózisból erednek. Így további szorongást és ellenséges érzületet ültetnek el benne ezen kollégákkal szemben. hogy megtapasztalt tüneteiről másoknak ne beszéljen és így elkerülje azt a kellemetlenséget.ajánlhatják neki. vagy családtagjai összeesküdtek ellene. és rendszerint intézeti. folytatódik az önbecsülés és a magabiztosság megtörésével. Izgatott állapotba kerülnek. jelentősen csökkenti a NSA biztonsági kockázatát. másrészt a programozással járó költségeit. Ha az ilyen személyek egymással kicserélik ismereteiket és tapasztalataikat. III. hogy a spirituális világ sokkal hatalmasabb és fontosabb. és ezzel további lelki terhet rakjanak rá. amikor a NSA egy másik kontroll alatt álló személyt is felhasznál. hogy szomszédai. hogy higgyenek a démonok. kémiai okokra. és rendkívül költséges. Az ilyen személyek hajlamosak arra. A kísérleti személynek ez az elszigetelődése. anyagi természetű. azaz nem maradhat egyedül. A kábítószerektől és az alkoholtól való függőség fokozása 119 . és ez elvezethet a NSA szigorúan titokban tartott agykontroll tevékenységének a lelepleződéséhez.és normarendszerüknek. Isten. A kísérleti alany gyakran egy vele szemben kevésbé igényes környezetbe kerül. valamint tartózkodása attól. akik már ezt a tudatbefolyásoló programot ismerik.

és depresszió ellen kezdik kezelni anélkül. a kísérleti alany egyre inkább rászorul a központi idegrendszer működését segítő stimulánsokra azért. tovább sodorja a célszemélyt az emocionális összeomláshoz. mint "Isten büntetése". hogy kompenzálja az alváshiányt. magasan képzett szakemberek segítségével. hogy a NSA ennek a segítségével fokozza a kísérleti alanyban a szégyenérzetet. és a kísérleti alanynak jóval nehezebb a parancsok által gerjesztett impulzusoknak ellenállnia. A drogokhoz való alkalmazkodással járó stressz. és hiteltelenné váljék. Az agykontroll kísérlet 120 . és már nem tud hatékonyan működni. rendszerint tévesen diagnosztizálják. ha a célszemély a REMalvástól való megfosztásra gyógyszerek szedésével válaszol. Az alkoholfogyasztás. az altatószerek és más gyógyszerek szedése ugyancsak gátolja a REMtípusú alvást és megnöveli a kísérleti személy ingerelhetőségét. A szegényes táplálkozás A szegényes táplálkozás csökkenti azt az energia mennyiséget. A központi idegrendszert stimuláló drogok megnövelik a kísérleti személy szuggerálhatóságát. A NSA tehát hasznot húz abból. az iskolában. Ez lejáratja az illetőt. és hipnózissal gyötri. amit később fel lehet használni. hogy az illetőre felfigyeljenek a hatóságok. A kábítószer-fogyasztás arra is alkalmas. Ezáltal még jobban megalázható és elszigetelhető. Ebben a fásult állapotban a célszemély további "bűnöket" követ el. Ez pedig. Fásultság. Ez több vonatkozásban is kedvező a NSA számára. Valójában a célszemély semmiben sem bűnös.Amikor fokozódik a REM-alvástól való megfosztás. A célszemélynek gondosan betáplálják az agyába. és tehetetlenségi érzése növekszik. közöny. hogy egy kísérletnek a szenvedő alanya. amellyel a kísérleti személy rendelkezik és ez az energiahiány később úgy állítható be. és helyt tudjon állni a munkahelyén. hogy egy kormányzati ügynökség zaklatja. fokozza a szégyenérzetét. nyomott kedélyállapot lesz rajta úrrá. hogy a depresszióhoz hasonlító tünetegyüttesnek a valódi okait feltárnák. A depresszió következtében fokozódik társadalmi elszigeteltsége. csüggedtség. és személyes kapcsolatai fenntartásában. eltompultság Miután sikerül megtörni a kísérleti alany önbecsülését. mert "nem kitartó a hitében" és ezt később fel lehet vele szemben használni. és aki visszaél a testével. az templom". hogy "a test. aki azt állítja. kivéve azt. amely kísérletet közpénzből állami intézmény hajt végre rajta jól fizetett. mint "Isten büntetését". mint már utaltunk rá. az megerőszakolja Isten akaratát. amikor az agykontroll program a felfokozott lelkiismeret szakaszához érkezik. Ki fog ez után hinni egy kábítószerélvezőnek. és a szenvedés válik uralkodóvá mindennapjain. és a szedett drogok megnövelik a beültetett hipnózis utáni parancsok hatékonyságát. Fokozatosan a rossz közérzet. az illető egyre érzéketlenebbé válik. párosulva az újonnan behelyezett hipnózis utáni parancsoknak való ellenállással. hogy fokozzák a bűntudatát. Ez azt jelenti. Amikor ilyen állapotban a kísérleti alany hivatásos szakemberekhez fordul segítségért. és lehangoltság. akkor a NSA gondoskodik arról. hogy a hipnózis utáni parancsok hatékonyabbak. mert drogfogyasztónak lehet címkézni. Depresszió A hosszantartó REM-alvástól való megfosztás eredményeként legyöngül a kísérleti személy. folytatódik életében a kudarcok sorozata. Ha illegális drogokat használ.

Zavarodottság Az elhúzódó zavart állapot a REM-alvástól való megfosztás. hogy meg tudja fogalmazni röviden és értelmesen gondolatait. továbbá "Istennek az iránymutatásait". hogy elemezze problémáinak és szenvedéseinek a lehetséges okait és a valódi okok megtalálásával hatékony ellenlépéseket tehessen. Fogyatékos koncentrációs-képesség A koncentrációs képesség csökkenése megbénítja a kísérleti alany alkotóképességét és korlátozza azt a lehetőségét. a hipnózis utáni különleges parancsok. Újságok és naplók A tudatműködés befolyásolását célzó program keretében a kísérleti alanyok többségét ráveszik arra. A REM-alvás hiánya és a lebecsülő-lealacsonyító hipnózis utáni parancsok együttes hatásaként már egészen kis alkoholfogyasztás is jelentékenyen tudja súlyosbítani a kísérleti személy állapotát. hogy a kísérleti alany első számú támogató-csoportjától is izolálódjék. az életében előforduló eseményeket. hogy őszintétlen emberek közelítsenek hozzá. és így fogékonnyá válik arra. amely így megnövelheti hatalmát az illető személy felett. aki rögzíti aktuális érzéseit. A zavarodottság korlátozza az egyén lehetőségeit arra. Mindezek a tünetek hozzájárulnak ahhoz. Mindez a NSA biztonsági kockázatát is csökkenti. A koncentrációs képesség gyöngülése megnehezíti a célszemély számára a kutató 121 . Ez a zavart állapot lehetővé teszi a NSA számára.eredményeként előálló depressziós tünetegyüttesnek a tényleges oka a hipnózis utáni szuggeszciók által kiváltott káros hatások. mivel kevésbé képes felismerni. hogy a NSA elérje a kívánt céljait. jól organizált ember és sokkal inkább hajlamos arra. hogy önmaga hajtson végre saját viselkedésén korrekciókat. Elbizonytalanodás A kísérleti programozásnak ebben a szakaszában a célszemély fokozottan elbizonytalanodik. amely tele lesz grammatikai és helyesírási hibákkal. érzelmileg rendkívül sérülékeny. emocionálisan elszigetelődik. A célszemély beszéde le is lassul. Így maga a kísérleti alany az. az ezzel kapcsolatos megfigyeléseit. mivel a REM-típusú alvás hiánya miatt rövid távú memóriája nem működik megfelelően. és naplót vezessenek. és csak a NSA ("Jézus") az. hogy mikor követ el hibákat. A REM-alvástól való megfosztásnak ebben az elhúzódó szakaszában a kísérleti alany zavart. hogy meghatározott újságot olvassanak. és ez által emocionálisan még inkább függő helyzetbe kerüljön a NSA-tól. akár tetteivel. hogy fokozza a kísérleti személynek okozott emocionális fájdalmat. az emocionális károsodás és a stressz együttes következménye. amelyekre normálisan már nem képes emlékezni. A kísérleti alanynak elgyöngül a gondolkodási és érvelési képessége. mint egy világosan gondolkodó. Ez elősegíti. Ezt az elbizonytalanodást a NSA több vonatkozásban is kihasználja a maga számára. és ez megnyilvánul az írásában is. Közülük többet a NSA irányít hozzá azért. és hosszabb időre van szüksége ahhoz. hogy a kísérleti alany meggyőződjék arról: senkiben nem bízhat. Így éri el a NSA. Egy zavarodott személy általában nem olyan produktív. akihez őszintén fordulhat. hogy folytassa a kísérleti alany személyiségének a megtörését reális idejű megfigyelés mellőzésével. hogy megbántson másokat akár szavaival. amelyek hosszabb időszakon át ismételten megerősítésre kerülnek újabb hipnotikus beavatkozásokkal.

epés megjegyzéseket tesz. vagy más negatív. oda nem illő válaszokat ad. Olyan nem kívánatos. valamint a saját helyzetére vonatkozó ismeretek megszerzését és kiértékelését. bizarr személyiségjelek jelenhetnek meg. képzelgések Az érzéki csalódásokat arra használja a NSA. a tanú lejáratására és további ok a paranoiára. a barátaival. vagy a munkaadóival szemben. vagy az angyalokkal és a démonokkal kapcsolatosan. vagy azt. Ezek a hallási képzelgések alkalmasak. és gondolatok társulnak nála. illetve az olyan téveszmékre (amelyek. Szarkasztikus. valamint a negatív jellegű újra-megerősítésre. Düh és harag Rendkívül fontos az a mód. és így érjék el további elszigetelődését és fokozott szégyenérzetét. a félelemre. látogatást tesznek nála. hogy szemléltesse: a kísérleti alany semmit nem tud egyedül. A meglazult képzettársításnak ebben a szakaszában a kívülálló azt tapasztalja. amelyek a kísérleti alanyra korábban nem voltak jellemzőek. Érzéki csalódások. hogy a kísérleti személy összeesküvési elméleteket eszeljen ki munkatársaival. hogy a célszemély teljesen furcsa humorérzékkel. ahogyan a célszemély haragját és dühét kinyilvánítja. implantátumokkal. maró gúnnyal teli. csípős. lépések zaját hallják. amikor társalgásba bocsátkozik. csak "Isten" (a NSA) jóváhagyásával cselekvőképes. barátaival szemben. Meglazult asszociációs készség és személyiségzavarok A kísérleti személy képzet. aki országos hírnévre tesz szert. Ez előkészíti a talajt a NSA számára. A kísérleti személyt rendszerint arra bátorítják. vagy fúrja az ajtót.vette rá. miszerint mikrohullámú fegyverekkel. vagy természetfelettinek látszó történésekkel befolyásolják őket. hogy lejárassa vele azokat. Ha a NSA tudatmódosító programja irányítóinak sikerül a kísérleti alany velük szemben kialakuló ellenséges érzületét más valakire átirányítaniuk. pl. Ezáltal növeli a célszemély reményvesztettségét és aggódását. hogy valaki az ajtót próbálja kinyitni. akkor ezt a téves irányú agressziót a NSA hipnózis utáni parancsokkal még meg is erősíti. amely emocionális összeomláshoz vezethet. mert bűnös tettének az elkövetésére egy belső hang . önmagára támaszkodva megtenni. A képzelgések és érzékcsalódások nem korlátozódnak arra.és gondolattársítása fellazul. akik esetleg tanúvallomást tesznek. Ennek az eredmény tragikus módon egy olyan bűnöző létrehozása lehet. kedvezőtlen magatartást tanúsít.tevékenységet. és további okot szolgáltasson a félelemre és a zavarodottságra. Hallási képzelődések A kísérleti személyek gyakran arról számolnak be. Hangok a kísérleti alany tudatában 122 . hogy recsegést. lehet hogy nem is olyan tévesek). akik üzeneteket közvetítenek hozzá. hogy erőszakosságot kövessen el a házastársával."a Sátán hangja" . Végső soron a kísérleti személy teljesen függővé válik a NSA-tól ("Isten" akaratától). s így össze nem tartozó képzetek.

hogy mit tegyen.arra. A teljes nyugalom és csönd Ezt a NSA a pozitív megerősítésre használja. rendszerint tévesen . és ezzel jelezze számára. hogy "Isten békéje helyreállt". hogy a szellem. feloldja. Arra is lehet használni más hipnózis utáni szuggeszciókkal együtt. hogy Isten (a NSA) mentesítse bűneitől. ha a belső gondolatok természetesek és tartalmuk többsége is a sajátja. következésképp paranoiáját. Fülzúgás A fülzúgás. amelyről szinte minden kísérleti személy beszámol. az angyal. hogy egy hang irányítja még akkor is. hogy meggyőzze a kísérleti alanyt: a Szentlélek látogatja őt. hogy a célszemély mérföldes léptekkel haladt előre azirányban. hogy "Isten ismeri gyermekeinek minden gondolatát". Másrészt azért. vagy a gonosz szellem irányítja őket. akiknek nincs vallásos vagy babonás hivatkozási keretük. amelyet az aszpirin túladagolása okoz. hogy elhitessék a célszeméllyel: a jó.lesznek diagnosztizálva. elbocsássa. A főnév helyettesítő hipnózis utáni szuggeszció alkalmazása esetén a célszemély a következő belső gondolatot tapasztalja meg: "neked ma templomba kellene menned". vagy fülcsengés olyan tünet. Ennek az az eredménye. Valójában azonban egy hallási képzelődés. és a célszemély úgy érzékeli. aki részesévé válik a NSA tudatbefolyásoló programjának. amelyet hipnózis okoz. Egyrészt azért. Ez meggyőző bizonyíték arra. Ezt a tudatalatt beültetett gondolatot fel lehet használni . vagy a Szentlélek. hogy a kísérleti alanyból eltávolítsa a fülzúgást. amely megváltoztatja a névmások alakját a kísérleti alanynak a belső gondolkodásában.Ezeket a hangokat a reális idejű és a beütemezett hipnózis utáni szuggeszciók változatos módon történő továbbításával lehet előidézni a kísérleti személy agyában. Azok a kísérleti személyek. Gyakran tévesen fülcsengésnek diagnosztizálják. hogy fokozzák a kísérleti személy fenyegetettségi és félelmi érzését. hogy "ma templomba kellene mennem". A kísérleti alany tudatalattijában az egyes szám első személyt az egyes szám második személy váltja fel. vagy szélfuvallat hallucinációját a NSA arra használja. Látási hallucinációk 123 . Ez a hipnotikus implantátum nagyerejű. az Isten. mert azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. Krisztus vagy az Anti-Krisztus (a sátán) ismeri és irányítja minden gondolatát. hogy valaki csaknem minden gondolatánál közli vele. Nyugodt szél A nyugodt szellő. Így például arra gondol a kísérleti személy. A főnév-helyettesítő hipnózis utáni implantátum A kísérleti alanynak egy hipnózis utáni szuggeszciót helyeznek el a tudatában.szkizofrénnek .más implantátumokkal kombinálva . Ezt a célt szolgálják a főnév helyettesítő beültetési technikák. hogy a kísérleti személy úgy fogja fel. és inkább szakemberek (pszichiáterek és klinikai pszichológusok) segítségét keresik. A fülzúgásnak rendszerint nincs gyógyszerészeti vagy biokémiai alapja és általában a hipnózis utáni szuggeszció váltja ki.

. A NSA által kibocsátott tipikus magatartási végszavak a következő formákat ölthetik: • • • • • • • • • • • • Nyomásérzés a jobb mutatóujj hegyén. szaglási tévképzetek és izomgörcsök A tapintási hallucinációk tartósabbak lehetnek. A kísérleti alanyok rendszerint angyalokat látnak. vagy nincs elég erőd. vagy azt. Ezt a NSA félelem és kétség keltésére használja.Ezeket a látási képzelgéseket rendszerint akkor ültetik be a kísérleti személyekbe. hogy a Sátán torkán ragadja a kísérleti személyt. amely a hitet jelképezi..g. lehetőleg egy sötét szobában. Így azt az érzéki csalódást lehet benne kelteni. bal szem esetén a "Sátán beleegyezését". hallgass!". Tapintási. A bal láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a rossz irányt. Az ilyenfajta hírek zavarodottságot okoznak az amerikai társadalomban. és arra használják őket. gyakran kiegészítve további hipnózis utáni implantátumokkal. hogy "ne hallgasd!". A hallucinációk utójellegűek. vagyis. Ez fölfogható úgy is. hogy megfelelő irányba tereljék a kísérleti alanyt. A penisz. vagy a klitorisz hegyén érződő nyomás jelképezi az erkölcstelen gondolatot. rendszerint a reális idejű kihallgatást követően. vagy a Sátán csábítását. vagy az angyalok cirógatják. vagy a nyaki vénánál érzett nyomás a nyak jobb oldalán szimbolizálja. Átmeneti bizsergés a test más részein azt jelenti.. hogy bízzál. illetve cselekszik. A jobb láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a helyes irányt. vagy nagy pókokat. hogy "kelj fel és siess!".. hogy rossz irányban kutassanak. vagy különböző árnyékalakok mozgását a mennyezeten. Fel lehet használni megfélemlítésre és a célszemély zavarba ejtésére. hogy mikrohullámokkal sugározzák be. Izomgörcsök. vagy a klitoriszával gondolkodik. A jobb dobhártya időleges nyomása azt jelzi. vagy erősíti az illetőt. vagy fényes pontokat a szemük előtt és ehhez hasonlókat. A jobb tenyér központjának az időleges megnyomása jelképezi. rendszerint rövidebb. vagy másképpen kifejezve. vagy a bal szemnek az akaratlan pislogása jelenti jobb szem esetén "Isten beleegyezését". A bal dobhártya nyomása azt jelenti. amikor azok ébredőben vannak. A herékben jelentkező ideiglenes bizsergés szimbolizálja az elégtelen férfiasságot. 124 . hogy egy láthatatlan természetfölötti érinti meg a kísérleti alanyt. Elterelik a figyelmet a NSA programozó technikájáról. és arra ösztönzik az embereket. hogy földöntúli űrlényeket látott az ébredés pillanataiban. "figyelj. a kísérleti alany úgy viselkedik. hogy a kísérleti alany a peniszével. mint egy percig tartanak és nem tartós jellegűek. A bal mutatóujj hegyén a nyomásérzés jelképezi a hit hiányát. vagy pedig a könnyed alvás állapotában. és ezért biztonsági kockázatot csökkentő dezinformációnak tekinthetőek. "Jézus Isten jobbján ül" A jobb talpnak a lábujjak és az ív közé eső párnázott részének a nyomása jelképezi azt. A jobb. mint egy s. A fenéken tapasztalható nyomás jelképezi a rossz magatartást. A "Sightings" című televízió show-műsor számos nézője számolt be arról. hogy fenyegeti.

Minden berendezést biztosítani kell a vihartól nem csak villámhárítóval. kutatóknak és kísérleti alanyoknak lehetőleg láthatóaknak kell lenniük. hogy eltávolítson minden észlelési maradványt a kísérleti alanyban. A kutatótól a kísérleti alanyhoz eljuttatott tesztelési "script"-ek semlegesíthetők azáltal. A NSA technológiáját ilyenkor meg kellene fordítani azért. hogy őket tudat alatti technikák segítségével ne tudja a NSA kihallgatni. vagy a mennyezetek. vagy olyan milliméter hosszúságú hullámokkal és rokon technológiákkal. vagy más hát. hogy bizonyítani lehessen. extrém jellegű összehúzódásokat a végbél záróizomnál. megfigyelési hatások előidézésével bennük. amelyet a NSA felszerelt a standard adó-vevő készülékekkel. Ha a tudósok és műszaki segítőtársaik olyan kísérleti létesítményeket használnak. Ha az elektronikus behatolás nem lehetséges. A kutatást éppen ezért lehetőleg olyan létesítményben kell végezni. helytelen feltételezésekben és az adatok téves kiértékelésében. hogy a NSA nyomban a kísérleti "script" után egy törlési "script"-et juttat el a kísérleti alany agyához. akkor az NSA már csak az élelmiszereket és a többi ellátást szolgáló anyagot használhatja a behatolás céljára.és lábizmokban.Az izomgörcsök időnként komoly fájdalmat okoznak. Célszerű abból a feltételezésből kiindulni. hogy a NSA elektronikusan behatoljon. hogy eljusson hozzájuk a tudatküszöb alatti üzenet. A fent röviden összefoglalt tájékoztató anyag készítői végül néhány figyelmeztetést és jó tanácsot is adnak azoknak. amely biztosítva van attól. A kutatást végző személyzetnek és kísérleti alanyaiknak soha nem szabad távozniuk a létesítmény lebiztosított részéből azért. megfigyelésekből állítják össze a kutatási anyagot. Ugyanezekből a téves észlelésekből. vagy infravörös sugárzással az ablakon keresztül. A technológiát nem lehet kifejleszteni és optimalizálni. a kellő figyelem hiányában. hogy a NSA minden lehetőséget felhasznál arra. de más módon is és el kell szigetelni elektromosan a külvilágtól. Ezek az észlelési hatások megnyilvánulhatnak zavarodottságban. amelyek keresztülhatolhatnak az olyan akadályokon. A NSA-nak a tesztelési "script"-je tartalmazhat egy "hypnoamnesia script"-et (hipnózissal előidézett emlékezetvesztést) azért. mint a falak. akik arra törekednek. 125 . ha a NSA-nak hozzáférése van a tesztelés alatt álló kísérleti alanyhoz. Erős édeskés szag jelképezi a Sátán édes győzelmét a kísérleti alany lelke felett. Így az nem fog visszajelezni hatásokat és így a kísérletvezető tudós arra a következtetésre jut. fontos részletek mellőzésében. vagyis mikró vevőkészülékek elhelyezése. A célszemélyeknek. E célból minimálisan a következő követelményeknek kell eleget tennie: Lehallgató. akkor befolyásolni tudja a kutatás és az adatgyűjtés irányát meghatározott észlelési. hogy a tesztelt "script"-nek nem volt hatása. hogy mikroszkópikus adó-vevő szerkezeteket helyezzen el a létesítményt körülvevő térségben. elnézésben. a NSA visszaél ezzel az amerikai polgárok rovására. A NSA a lebiztosított területet elhagyó személyeknek minden bizonnyal dezinformáló "script"-eket továbbítana. Ez továbbítható normális megvilágítással. hogy dokumentumokkal támasszák alá és szemléltessék a NSA emberi jogokat és polgári szabadságjogokat sértő eljárását. Ezt a megfordítást azonban igen nehéz megvalósítani.

hogy a NSA elhelyezett-e már úgynevezett "minimal script"-eket az agyukban vagy sem. erősítőkkel. így csatorna-. Ez a NSA csúcstechnológiájú hírszerzésének a legmagasabb szintje. amely lehetővé teszi a látható behatolást a legtöbb létesítménybe. köhögések. amelyek megvédik a polgárokat. hogy más létesítményekről. A tesztelő létesítményeket ezért célszerű mélyen a föld alá elhelyezni. hogy az Egyesült Államoknak e legmagasabb szintű hírszerző szervezetének az irányítása nem felel meg minden törvényességi és emberi jogi követelménynek. a Washingtoni Kongresszus olyan további jogszabályokat fogadjon el. torokhangok felfoghatók lézermikrofonokkal. víz-. A NSA vezetésének is szigorúbban kellene ellenőrizni azt a rendszert. és el kell távolítani az elektronikus lehallgató szerkezeteket. Minden meglévő létesítményt gondosan át kell vizsgálni. vagyis 25-30 méter mélyre úgy. és elektromos hálózatról ne lehessen a föld alatt sem megközelíteni.A hallható válaszok felfoghatók mikró vevőkészülékekkel. hogy az amerikai törvényhozás. és megfigyelés nélkül működhet. 126 . Több e területen járatos szakértő is úgy véli. adóberendezése azonban nincs. A kísérleti alanyokat próbaképpen alá kell vetni a hagyományos hipnózisnak a létesítmény igénybevételekor annak a kiderítése végett. A NSA-nak jelenleg a rendelkezésére állnak olyan műholdak a milliméter nagyságú hullámtechnológiával. Tüsszögések. amelyekben van egy miniatűr hangszóró. amelyet irányít. A NSA e téren folytatott gyakorlata szükségessé tenné. mielőtt azt használatba veszik és a kísérletek megkezdődnek.

tudnia kell. Ezek a nemzetbiztonság mögé rejtőzve tevékenykednek. mint mi. akik keresztül tudtak hatolni az őket körülvevő szigorú titoktartáson.4. ezért ez lett a feladatom. ami nem látható. amit tudok róluk. Vérségi leszármazás szerinti elit csoportot alkotnak. Ezúttal Fritz Springmeier kutatóval és az agykontroll áldozatok lelkipásztorával készített interjú főbb gondolatait ismertetjük. Egyik életük.. "Patriotizmusunkat használják velünk szemben és elhitetik velünk." . Ha valaki meg akarja érteni az illuminátusokat. valamint a "Deeper Insights" (Mélyebb bepillantás) című könyveket. amit a világ lát és van egy titkos életük is. vagy családoknak hívok. Valamennyien "generációs sátánisták"-nak nevezhetőek. Ez azt jelenti. amely a torontói Ryerson Polytechnical University rádiójában hangzott el. és ez a 127 . A Rothschildok titkos családfáját is gondosan nyilvántartották az évszázadokon át.. Ezek a oligarchikus és rendkívül befolyásos családok Nimródtól származtatják magukat. el nem tudtam volna képzelni. Ez a szervezet azonban ténylegesen nem ekkor jött létre. hogy az állami szervek által végzett agykontrollnak számos vonatkozása van. 13 főbb ilyen család van. Cisco Wheeler úgynevezett generációs illuminátus család hölgy tagja és születésétől kezdve traumával okozott agykontroll alatt állott. amelyet Adam Weishaupt 1776-ban Bajorországban alapított? Fritz Springmeier erre igenlő választ adott. Meg akarom mutatni a világnak. amelyeket törzseknek. hogy ők nem úgy gondolkodnak. hogy akkor. A titkolózás egyfajta művészet a számukra. mint mi. kik ezek az emberek. vagy amilyen az ő világuk. Most azért szólok róluk részletesebben. hozzátéve: "Az illuminátusok a világesemények mozgatói. mit tesznek és minden mást. Fritz Springmeier együtt írta Cisco Wheeler-el a "Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Control Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására). Springmeier 1998. Kettős életet élnek. melyek a hagyományaik.mondotta Springmeier. saját nemzetünk biztonságának az érdeke. Az emberek nagyon gyakran úgy magyarázzák a körülvevő világot. mert amikor valaki felteszi a kérdést. hogy évszázadokon át gyakorolták a titkos fekete mágiát és vallásukat nemzedékről nemzedékre átörökítették. Összefügg a kormányzaton belüli informális kormánnyal. illetve az általuk működtetett hálózatnak nevezett. hogy kik ők és mit akarnak. ez vajon ugyanaz a társaság-e. ahogy ők gondolkodnak. amit ők ránk kényszerítenek. hogy mi alávessük magunkat minden olyan titoktartásnak. amikor ő az illuminátusokról beszélt. Az illuminiátusok kutatójaként szükségszerűen meg kellett ismerkednie azok frontszervezeteivel is. hogy saját érdekünk." Wayne Morris ezután megkérdezte interjúalanyát. hogy bárki ilyesmire képes és ezért igen kevesen vannak. amit ő az illuminátusoknak. A modern időkben csak igen kevesen tettek említést az illuminátusok létezéséről. fejezet Wayne Morris interjúi Torontóban Interjú Fritz Springmeierrel Wayne Morris több interjút is készített az agykontrollról. Kevesen vannak azok. Amíg nem találkoztam vele. a válasz az: nem úgy gondolkodnak. amelyek a traumaokozással létrehozott tudatmódosítással foglalkoznak. január 4-én elmondotta. valamint a titkos világkormányzattal. akiknek sikerült áttörni ezt a titoktartást.

128 . aki idősebb George Bush idején alelnök volt. Bundy. Rockefeller.család is Nimródig vezeti vissza leszármazási rendjét. akkor látjuk. Dan Quayle. a Trilaterális Bizottság. Ekkor kezdte el behatóbban kutatni az illuminátusokat és az agykontroll tevékenységet. amiről beszélnek. amelyek államok fölötti államként működnek nemzetközi szinten és állambeli államként országként. "Ez a végső cél. amely a programokból üt vissza rájuk. Amibe belebotlottam. Wayne Morris ezután azt kérdezte Spingmeiertől. Az illuminátus dinasztiák és az egész rejtett hálózatrendszer célja egy Új Világrendnek a létrehozása. Így velem könnyebb volt mindez. Morris kérdésére felsorolta a 13 kiemelkedő leszármazási vonalat. Tudták. Az illuminátusok kutatójaként sok mindent ki kellett próbálnom és megmagyaráznom. Ezek valamennyien az illuminátusok frontszervezetei. Érdemes szószerint idézni a választ: "Sisco megpróbált megszabadulni az agykontrolltól. mégpedig a világ egyesítéséhez az Antikrisztus uralma alatt".tette hozzá. de ez az egyszerű tény. Ezek az Astor. hogy hogyan jött minderre rá és hogyan találkozott Sisco Wheeler-el. aki illuminátus agykontroll áldozat. de ez Woodrow Wilson elnök feleségéről is elmondható. valamint a mormonok tanulmányozása során jött rá az illuminátusok kapcsolatrendszerére és tudatbefolyásolási gyakorlatukra. hogy valamennyi frontszervezet mögött létezik egy rejtett háttér ellenőrzés. legalább is én így látom. és a Russel családok.illuminátusokhoz tartozó személy számára nem elárulni. Itt van négy rendkívül előkelő származású illuminátus asszony. Leigh. és már évszázadok óta a nyilvánosságtól elrejtőzve titokban működnek. Károly rokoni kapcsolatban áll Washington. Nagyon nehéz egy standard agykontroll programban részesült . és George Bush amerikai elnökökkel. Collins. hogy egy sor olyasmire vannak beprogramozva. amikor hozzálátunk a beültetett tudatmódosító programok lebontásához. és ellenőrző koordinátor csoport létezik már világszinten. Nagyhatalmú papságot alkottak. Nem kellett sokat mondaniuk bizonyos dolgokról. az a történelem legnagyobb rabsága. Egyik kérdés vezetett a másikhoz. Dupont. Rothschild. hogy meg fogom érteni. Madison. végső soron egy különlegesen fontos személyiséggel az élen. Jefferson. kölcsönösen támogatva egymást. Nem kívánom megbántani a vallásos embereket. Kennedy. és a többi hozzájuk kapcsolódó szervezet fontosságát. Amikor agykontroll alatt áll valaki. A lényeg az. Ők tartották fent a misztérium vallásokat. aki összefogott. amely egy nagyon kifinomult tervhez kapcsolódik. amennyiben sokat beszéltek. minthogy én már elvégeztem a magam házi feladatát. Springmeier úgy látja. A 13. mert már tudatában voltam és így megkíméltem őket egy sor fájdalomtól. Ekkor ismerte fel a Külkapcsolatok Tanácsa (Council on Foreign Relations). számos program van elhelyezve az agyában arra vonatkozóan. W. hogy a Jehova tanúi. Springmeier ez után elmondotta. a Meroving vérvonal. a két Harrison. Springmeier őt az Antikrisztus elnevezéssel illette. Ehhez tartozik Európa valamennyi királyi családja. hogy miről van szó. Valamennyien keresztényekké váltak és megpróbáltak kitörni a rabságból. ugyancsak rokonságban áll a brit uralkodóházzal. Springmeier megemlíti példaként Károly herceg brit trónörököst. Tyler. amely felügyelte az ókori világnak ezeket a misztérium vallásait. irányító. Összességükben így vagy úgy egy irányban tevékenykednek. hogy ne árulja el a titkokat. Taylor. a Bilderberg Csoport. Volt egy legfelsőbb tanács. Freeman. hogy számos döntéshozó. Onassis.

valamennyi napforduló és napéjegyenlőség. A különböző Szabbatokon (vallási ünnepnapokon) egy fiatal nőt vagy férfit áldoznak fel. de a skót Collins család is rendkívüli okkult erővel bír. Mindezt egy átlagos agy nem képes megfelelően kezelni. hogy valaki többszörös-tudatú legyen. ahol el lehet érni a Dr. Kiválóan tudják." Morrisnak arra a kérdésére. Van néhány illuminátus. Életük részesévé váltam és megtettem. Beltane. Ezek a férfiak és nők az okkult tanítások alapos ismerőivé válnak. hogy ezekben a családokban éveken át alkalmazták-e az agykontroll technikákat. Kisegítettem Sisco-t az illuminátusokból. "Az illuminátusok gyakorlatban a misztérium-vallásokat folytatják. lámák (tibeti buddhista papok). mert így biztosítható a hagyomány folytatódása nemzedékről nemzedékre. viszonzásként e titkos társaságra vonatkozó ismereteim nagymértékben növekedtek. létezik egy világszinten egyesített konspiráció." Arra a kérdésre. hogyan kell a gyakorlatba átültetni terveiket. Walpurgis. Az okkult erők növelése érdekében vonták be a Collins családot a legfelsőbb 13 vérvonalba. amire képes voltam. de elmondhatom. A High Grand Climaxban csecsemőket áldoznak fel. hogy vajon mindezt a tudást felhasználják-e a saját hitvilágukban. hogy a fekete mágia kiemelkedő ismerői voltak. ahogyan ők gondolkodnak. annak egy sor eljárást kell elsajátítania. a gnoszticizmusban. A kultuszra vonatkozó ismeretek különböző típusait a 12 apostolról. hogy képes voltam ezekkel az illuminátusokhoz tartozó személyekkel együttműködni. hogy kiképzik őket az alkémiában." Wayne Morrisnak arra a megjegyzésére.Szent Weinbald. Számos standard rituáléban kell részt venni . akkor alapvetően fontos. amiért képesek voltak oly sok mindent megvalósítani az Új Világrend érdekében anélkül. Platon tanításaiban és a szufizmusban (iszlám misztikában). az indiai varázslatban. arról. mind nagyon fontos része tevékenységüknek. hogy miben hisznek. Ez az egyik oka annak. Ezt nem úgy teszik. Grand Climax (Nagy Tetőpont). 129 . de ez attól függ. mint mi. Springmeier ezt válaszolta: "Ha valaki részt kíván venni az illuminátusok rejtett életében.Sisco e csoport tagjaként megpróbált szabadulni az agykontrolltól. A Merovingiai Dinasztia temészetesen tetemes mágikus erővel és nagy politikai hatalommal rendelkezik. Hyde hatást. A terapeuták legtöbbje azonban világi személy. Springmeier kifejtette: ezek az ismeretek egymásba kapcsolódnak náluk.a felsoroltak mind ilyen rituálék. ezért tagjait behozták a legfontosabb okkultista családok közé. hogy kit milyen feladatra szemelnek ki. a hermetikus mágiában. hogy az emberek rájöttek volna. Szent Ágnes. Mindez nagyon gondosan őrzött titok. High Grand Climax (Legmagasabb Tetőpont) . tekintettel arra. hogy szóljon néhány szót az illuminátusok hiedelemrendszeréről. Nem akarok most belebocsátkozni a részletekbe. továbbá tizenharmadikként a Szent Grálról nevezik el. és amikor valakit beavatnak. Ezek gyakran iszonyatosak. Jekyll és Mr. hogy az természetesnek tünjék. Rendkívül fontos az agykontroll és a tudathasadásos egyének létrehozása. mert ki kell lépnünk a saját kultúránkból és gondolkodási módunkból és meg kell érteni ezeket az embereket. Nagyon értékesnek bizonyult. az All Hallows's Eve (mindenszentek előestéje). és valamennyi kapcsolódik az agykontrollhoz is. Emberáldozatra is sor kerül. Például a titkos szervezet és a származási vérvonalak megértése nagyon nehéz. mert rájuk és más személyekre vonatkozó bennfentes információkhoz jutottam. az enochiai mágiában. a druidizmusban. hogy mi a célja a családtagokon alkalmazott agykontrollnak. Springmeier igenlő választ adott: "Évszázadok óta gyakorolják az agykontrollt saját magukon és másokon. járatosak lesznek az okkult rendszerek különböző ágazataiban. akit nem programoznak át többszörös-tudatúvá." Ez után Wayne Morris arra kérte interjúalanyát. a kabbalában. A kabbalisztika és a 26 eljárási mód.

Másik példaként említi. Ez a gnosztikusok Lucifer-vallása. nem érintik a spirituális szempontokat. hogy mindez hogyan működik. akkor különböző szinteken működhet. valamennyien az Illuminátusok vezető személyiségeihez tartoznak. Lucifert imádják? Springmeier utalt rá. számol be arról. év lesz. Nem olyan nagyvonalúak. Azt kívánom kiemelni. Jacques Neckernek volt a leánya. és teljesen eltérő egy másikban." Wayne Morris ez után megemlíti. Ezek a csoportok nagyon vegyesek. Az anarchia szinten ezer és ezer hasonló érdekeltségű és tevékenységű csoportosulás található. aki ebben az időben Hans Morgenthau volt. annak vezetőjéről és arról.. és létezik egy hierarchikus-szint. de fontosnak tartja. Nem lehet látni a kapcsolódásokat.és gonosztettek között: ők dualisták. Nagyon érdekes." Morris ezután azt tudakolta. a Nagymamák. Ezért van az. D. Annak az integráns részét képezik. aminek látszik. hogy Judith Spencernek a "Satan's High Priest" (Sátán főpapja) című könyve jól szemlélteti. vagyis teljes anarchia. hogy az illuminátusok egyetlen földöntúli lényt. hogy az illuminátusokon belül különböző szinteken folyik a tevékenység. A programozott tudat fel van darabolódva. Lajos híres pénzügyminiszterének. Az agykontroll. Egyetlen hajótulajdonos volt ez alól kivétel: Aritstotle 130 . és Leányunokák. Megpróbálnak jótetteket véghezvinni. Emberbarátinak feltűntetett jótékonykodásuk valójában önös érdekeiket szolgálja. hogy a Saint Simonisták már az 1800-as évek elején közölték. Springmeier az említett könyvet ugyan nem olvasta. Beszámol egy bizonyos sátánista kultuszról. Bizonyos személyek azonban ez alól felmentést kaphattak a pénzügyminisztertől. amely a közönséges fekete mágiát gyakorlók társasága. Lehet egyfajta személyisége az egyik csoportban. mint amilyennek látszanak. ahogyan felmérjük és megítéljük az embereket. Ez ténylegesen is az. egy további pedig részt vehet sátánista rituáléban. Az egyik személyiség tartozhat szabadkőműves páholyhoz. A II. hogy Pearl Harbor után Roosevelt elnök rendeletben tiltotta meg az ellenséggel való kereskedést. Ha valaki többszörös-tudatúnak programozott. Rendelkeznek a saját hagyományaikkal és rituáléikkal. a Nagy Mesterek. a programozott. hogy legismertebb jótékonykodóik gyakran a legmagasabb rangú sátánisták is egyben. hogy hogyan került ebbe a pozícióba. hogy kik kaptak felmentést az ellenséggel való kereskedés tilalma alól. hogy céljuk az új világrend létrehozása és annak kezdési időpontja a 2000.) szempontból közelít hozzá. Az egyik könyvemben összegyűjtöttem száz és száz ezekhez tartozó személy nevét és címét. aki XIV. amiért nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. A dokumentumok szerint a Rockefeller testvérek és Onassis.vagy világi (nem beavatott. miként tevékenykednek az Illuminátusok. Az egyensúly vallásuk fontos része. Az anarchia-szinten igen változatos gyakorlatot találunk. igaz-e. a másik hierarchikus ceremóniához. többszörös-tudatú egyének létrehozása. Így például Madame de Stael (17761817). de azokat gonosztetteikkel kiegyensúlyozzák. hogy az illuminátusok vallási nézetei nem választhatóak el az agykontrolltól. A legfelsőbb szint Lucifer követőiből áll. Az illuminátusokon belül az egyik legfontosabb cél egyensúlyt tartani a jó. Világháború során valamennyi görög kereskedelmi hajót elsüllyesztettek a harcoló felek. "Van az anarchia-szint. a Sötétség Anyjai. A hierarchia-szint felett található Asmodeus. J.. hogy mindaz elavult. idejét múlttá tette az emberek megítélésének valamennyi általunk ismert módozatát. amit mi az emberi viselkedésről tudunk. Az egyik ok. hogy a nagyközönség megértse. és amikor az agykontroll szenvedő alanyainak a programozásával foglalkoznak.

Több visszaélést is feltártak. egészen addig. hogy a hivatalos kormányzati vizsgálatok nem sok haszonnal járnak. Wayne Morris ez után megemlítette. Charles Highamnek az 1984-ben megjelent "Trading with the Enemy" (Kereskedés az ellenséggel) című könyve beszámol arról. valamint felkeresett több olyan helyet is. A hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos másik probléma. Így például a washingtoni Kongresszus megbízásából Nelson Rockefeller vizsgálta a CIA tevékenységét. A szövetségesek tudtak róla. hogy az 1970-es években egyre több információ látott napvilágot a CIA agykontroll-tevékenységéről. hogy manipulálja a közvéleményt. hogy a kormányzat újabb esélyt kapjon arra. aki a háború egész ideje alatt egyetlenegy hajóját és tengerészét sem veszítette el. hogy több ezer könyvet és dokumentumot tanulmányozott át az elmúlt években. Interjút készített és együttműködött számos terapeutával. ahol a hivatalos feljegyzéseket gépekkel feldarabolták. de Springmeyer óvott attól. hogy ő mekkora fenyegetést jelent a csirkék számára.és leszármazáskutató Könyvtár). amíg nem kezdte kutatni az agykontrollt. hogy fog valamit mondani a róka azért. hogy az Illuminátusok csak egy képzeletbeli csoport. Ehhez hasonlót tapasztalhattunk a bolsevikok hatalomrakerülése idején Oroszországban. és e célból különleges könyvtárakat is felkeresett. hogy létezne egy világméretű liberális konspiráció a világ ellenőrzésére.Onassis. Ehhez azonban olyanfajta forradalmi helyzetre volna szükség. Az elérhető nyers adatokat. rendkívül nehéz a szigorúan ellenőrzött tömegtájékoztatás útján erről tájékoztatni a közvéleményt. Springmeyer úgy véli. Springmeyer szívesen megnézte volna azokat a helyeket. aki az agykontroll kísérletek alanya volt. hogy ilyesmi megtörténhessen. Springmeyer kutatómunkájában a folyamat megfigyelésére összpontosított. A hivatalos történészek azonban erről mélyen hallgatnak. hogy létezik agykontroll. Wayne Morris megjegyezte. hogy a kormányzati dokumentáció egy részét megsemmisítették. hogy a Rockefeller tulajdonban lévő Standard Oil Spanyolországba szállította a kőolajat és a cseppfolyósított gázt. ahol az illuminátusok rituális összejöveteleket tartanak. Springmeyer úgy véli. Ezért annak dacára. Ahhoz. mint amilyen például Kelet-Németországban is volt. A legmeggyőzőbb bizonyíték azonban az a több tízezer élő személy. hogy kielégítsen bennünket. hogy a Rockefellerek üzletelnek a németekkel. ez azonban soha nem járhat teljes sikerrel. mint például a Salt Lake City-ben működő Genealogical Library-t (Családfa. Ezek közül megjelölte a Washington államban lévő hegyet. mikor a New York-i Kuhn and Loeb Company jelentős pénzekkel finanszírozta a bolsevikokat. amikor a Stazi-aktákat a társadalmi nyilvánosság elé tárták. a legmagasabb szinten kell együttműködni. Springmeyer elmondta. hogy továbbra is óriási mennyiségű eredeti anyag létezik még. ahol rituális szertartásokra kerül sor. ahol a programozást végzik. mint mikor a rókát kérdezik meg arról. hogy számos dokumentumot megsemmisítettek. Nyilvánvaló. interjúk során szerzett információkat próbálta összefüggő egészbe rakni. Nagyarányú szállításokra volt szükség ahhoz. A német nemzetiszocialisták is megpróbálták eltűntetni bűncselekményeik nyomait. és ez Rockefellert jó színben 131 . Olyasmi ez. Maga Wayne Morris is. Arra a kérdésre: miért nehéz a közvéleménynek bebizonyítani. Springmeyer megemlítette. Springmeyernek fenntartásai vannak a kormányzati nyomozásokkal kapcsolatosan. de ez csak részben sikerült nekik. tényeket. hogy igen sokan nehezen tudják elhinni. hogy a német hadigépezet működőképes maradjon. Mindez meghosszabbította néhány évvel a háborút. ahol egy méretekben teljesen megegyező másolatát építették fel Stonhenge-nek (az angliai Salisbury-síkon található legnagyobb megalit körnek). úgy vélte. és ahol bűncselekményeket is elkövettek. hogy ha a kutatók esetleg meg is szerezhetik őket. egy másik részét pedig megváltoztatták. amit aztán közvetlenül Németországba továbbítottak.

Springmeyer utalt rá: több könyvében is dokumentálta. hogy az emberiségnek igenis van spirituális dimenziója. A közönséges embernek . Egy átlagember soha nem tudná elképzelni. Ez természetesen igaz is. Arról azonban nem szólnak.DJ. a különböző technikákra vonatkozó adatokat dossziékba gyűjtögette. hogy ezt és ezt a technikát alkalmazták. ezt valamilyen más cél elősegítése érdekében teszik. hogy az Illuminátus agykontroll áldozatai maguk sem tudják. a megtévesztések és az álcázások alkalmazására. Springmeyer elmondta. Spirituális eszközrendszer is létezik az egyén ellenőrzésére. Felhasznál minden ismert technikát az egyén kontrolljára. ami ennyire mindent-átható. mivel ez felöleli az adott személy teljességét. hogy egy sor más technika is van. akkor teljességükben már biztosítják a száz százalékos ellenőrzést. amíg személyesen nem találkoznak vele. Ezután Wayne Morris azt tudakolta. Mindezek a módszerek gondosan kapcsolódnak egymáshoz. hogy azokat miként integrálták úgynevezett programcsomagokba. Arra a kérdésre. További módszer a hipnózis. Ha leleplezik elavult formáit. Az egyik közülük a traumaokozás és a kínzás tudománya. miként lehetett az agykontrollra vonatkozó információktól elzárni a lakosságot. és ha azok is ilyen hatásfokkal működnek.beleértve a keresztényeket is . amíg véleményük megegyezik a hivatalosan támogatott állásponttal. és arról. Erre vonatkozó tudásuktól szinte visszariad az ember. hanem valamennyi ismert ellenőrzési technikának a rendkívül fejlett kombinációjáról. Igen fontos tudni. hogy az agykontroll a televízióhoz kapcsolódik és a tudatküszöb-alatti reklámok és üzenetek értendők alatta. hogy a helyes kifejezés a "Total Mind Control" (a Tudat Teljes Ellenőrzése). hogy miként tettek szert erre a tudásra. Valójában itt tízezerszer hatalmasabb dologról van szó. ha nem a legfontosabb módszere a tudat feletti uralomnak. hogy létezhet valami. a disszociáció és a transzállapotok alkalmazása. de az csak 70%-ban bizonyult eredményesnek. Amikor ezeket mélyebben átvizsgálta. Az Illuminátusok azonban ezt jól tudják. A másik hogyan lehet használni a drogokat egy személy ellenőrzésére. és értik a módját. Egy másik az embereknek és maguknak a kísérleti alanyoknak a megtévesztése. hogy hogyan kell spirituálisan ellenőrizni valakit. Több tisztességes szerkesztő is kétségbevonja ezt az ellenőrzést. Vissza kell tehát térnünk az egyiptomi papsághoz. Hírszerzők gyakran beszélnek arról. Vagyis nem egyetlen technikáról van szó. testét. Springmeyer hangsúlyozta. Ugyanez a helyzet az agykontrollal is. hogy beszéljen az egyes technikákról. szörnyűséges és hatalmas. hogy 12 tudományos technikára lehet szűkíteni. Mihelyt azonban ettől eltérnek. Sokan úgy vélik. hogy amikor maga is kereste erre a választ.). Az agykontroll észrevehetetlen és teljes ellenőrzés alatt tartja az adott személyt. A hivatalos tudományosság ma nem szívesen ismeri el. és a 132 . Az emberek addig nem vesznek róla tudomást. ezt azért teszik. akkor megtapasztalják. egészen addig. arra hivatkozva.csak morzsákat engednek át ismereteikből. egy kifinomult módszercsomag részeként. hogy a tömegtájékoztatás szigorú ellenőrzés alatt áll. hogy agykontroll alatt állnak.tűntette fel. Igen sok technika létezik a fikciók. lelkét és szellemét. hogy ők szabadon írhattak és mondhatták el véleményüket. Ez utóbbi az egyik legfontosabb. Springmeyer visszautalt az egyiptomiak Sleep Temples-eire (Ezekben a templomokban alvásterápia keretében gyógyítottak az orvos-papok . rájött. Wayne Morris ezt követően az agykontroll különböző formái és technikái iránt tudakozódott. hogy a korszerű és szigorúan titkos változatairól eltereljék a figyelmet. miként ellenőrzik a tömegtájékoztatást a Rothschildok vagy a Hearst-ök. Mintegy 150 aktacsomagot állított össze a különböző technikákról. Amikor valamit önmaguk ellen tesznek. Wayne Morris ezután arra kérte interjú-alanyát.

Ekkor került sor a beavatási szertartásra is. amelyekből összeáll a koponya. Az egyik legismertebb misztérium-vallás az egyiptomi eredetű Ízisz és Ozírisz misztérium volt. és Zeusz egy új Dionüszoszba származtatta. Ehhez a titokhoz tartozott a koponya manipulálása. akik már ebben az időben ismerték az elektrosokk alkalmazását. a mezőre rohantak és az útjukba 133 . megbosszulják halálát. amely egyesítette a résztvevőket az istennővel. Egy másik gondosan őrzött titok volt az a képességük. Ízisz isteni gyermekével Hórusszal Ozírisz keresésére indul. Ozírisz testvérével. E szerint az ógörög eredetű misztérium szerint Dionüszoszt Zeusznak és a királyi származású földanyának. Ez felhasználható gyógyításra is. Athéntól észak-nyugatra. A misztérium beavatottai e mítoszt lejátszották. megirigyli a dicsőséget és megöli Ozíriszt. mint a Holtak Birodalmának királya uralkodik tovább. Ugyancsak ekkor kezdődött a különböző drogok és gyógynövények alkalmazása abból a célból.misztériumvallásokhoz. További fontos misztérium volt a dionüszoszi. Október végén Ozírisz keresésére indultak. Zeusz főisten jóvoltából sikerül visszahoznia a földre. Ténylegesen létezik egy olyan módszer. valamint a hozzájuk tartozó misztérium vallás papjai. Az avatásra a jelöltnek másfél évig kellett készülnie. Ezek olyan titkok voltak. Segítségével megváltoztatható az arc kinézete. amely által a beavatottak az istennővel egyesültek. amely szerint Eleuszisz környékén. de a kínzás módszereit megtartották saját titkuknak. a koponyacsontokat. hogy a koponya nem szilárd csont. hogy alkalmaztak olyan specialistákat. Mindezt azonban az évszázadok során továbbfejlesztették. amelyhez elektromos töltésű angolnákat és más elektromos töltésű eszközöket használtak. A középkorban és már az azt megelőző korszakokban is az oligarchikus családok többek között úgy gyakorolták uralmukat a közemberek felett. hanem varratok kapcsolják össze különböző részeit. aki azonban Ozírisz testvére és sógora. Szemelének a gyermekét a titánok megették. amit az okkultista vérvonalhoz tartozó családok évszázadokon át őriztek. A koponya manipulálása olyan titok. A misztérium ősszel megtartott kilencnapos főünnepén a mítoszt előadták. hogy manipulálni tudták a koponyát. Az emberek zöme nem tudja. Hádész. Egy másik misztériumvallás volt az eleusziszi-misztérium. és így idegrendszerüket ellenőrzésük alá vehessék. körmenetek tartoztak. Ezek a vallási tanítások rendszerint keleti eredetű. és bizonyos fokig el is mozdítsák őket. aki egyben felesége is uralkodik az egész világ felett. (A misztérium-vallások nemcsak az ókorban és a középkorban. a szertartáshoz áldozatok. majd az elrejtett istenszobor megtalálása után körmeneteket tartottak. hogy a személy miként gondolkodjon. rendkívül óvatosan kell eljárnia. Athéné azonban megmentette a szívét. a meghaló és feltámadó istenek mítoszait őrző titkos társaságokhoz kapcsolódtak. A koponya manipulálásával befolyásolni lehet azt. Amikor valaki megpróbálja elmozdítani azokat a csontokat. hogy megváltoztassák az emberek tudatállapotát. amelyeket gondosan őriztek az Illuminátus családok nemzedékei. majd feltámasztják Ozíriszt. Megtalálják. E módszer ismerői rendkívül ügyesen használják ujjaikat. Ez lehetővé teszi. A beavatás leglényegesebb része a szent italnak a fogyasztása. aki ezek után. akik szakszerűen tudtak kínozni. az Alvilág istene elrabolta a termékenység istennőjének a lányát. A beavatási szertartás után lakoma következett. Az Ízisz misztériumba 10 napig tartó böjt és mosakodás után lehetett beavatást nyerni. Széth. amit a koponya masszással vagy egyéb mechanikus eszközökkel történő gyógyászatának nevezhetünk. hogy egészen finom módon manipulálják ezeket az alkotóelemeket. miként legyen disszociatív vagy engedelmesebb. de felhasználható kínzásra és a tudat befolyásolására is. E misztikus események évfordulóit sokfelé megülték. de az újkorban és napjainkban is fontos szerepet játszanak.

ismeri a lélekvándorlás tanát és hazája Britannia volt. A beavatandó egy gödörben állott. amelyet a magzat nem kedvel. Druidáknak a galliai és a britanniai kelták papjait nevezték. hogyan kezdik ezeket a technikákat alkalmazni és általában milyen idősek a kísérleti alanyok. és jelképes sírjából. és nyersen felfalták. és e hagyomány ma élő folytatóira is ez a kettőség jellemző. egy teljesen más tudatállapotba.) Wayne Morris az agykontroll technikákkal kapcsolatosan arra kérte Springmeyert. Titokzatos tanaikat nem volt szabad írásba foglalni. ezen ölték meg a bikát. Azért akarják. a papok pedig öncsonkítást hajtottak végre. hogy világítsa meg részletesebben. hogy eltereljék 134 . A misztérium szertartásain a résztvevők megsebezték magukat. vagy lökdösi. Nagy figyelmet fordítanak leszármazási vonalának a titkosságára. Az ókor megváltóváró hangulatát azonban Khübelé és Attisz misztériuma fejezte ki leginkább. Springmeyer szerint gyakran a gyermek születésével kezdődik. Így például a bőre rendkívül érzékeny. és nem kedveli a kellemetlen ízű anyagokat. Számos módszert lehet kombinálni. bántalmazza. annak emlékére. A druidizmus egyszerre volt filozófikus és babonás. mindez gyötri az anyát. mert transzba esnek. sőt számos esetben a gyermek nemzése is már a terv részét képezi. Mindezek eredményeként már a születés előtt megindulhatnak a disszociációs folyamatok a fejlődő idegrendszerben. Ha az anya sok édeset eszik. és vele egyesültek. Az időszámításunk kezdete körüli időben azonban az isteni és az emberi világ közötti közvetítő szerepet tulajdonítottak neki. A druidizmus tartalmaz mágiát és jóslást. A túlságosan erős zaj. akkor a magzatok megfigyelhetően kedvelik a cukrot. amikor például az apa ráordít az anyára.D. Más szóval nem minden anya gyermeke az ő biológiai leszármazottja.kerülő állatokat széttépték. A koraszülött csecsemő természetes módon is könnyebben traumatizálható. A túlságosan hangos zene és üvöltés idesorolható. Az utóbbi időben . A traumatizálás célja a disszociáció létrehozása. . A Mithrász perzsa istenség körül is kialakult misztérium. amely fölé egy farácsot helyeztek. amelynek anyagát kenyér és vizes bor alkotta. hogy az istenség is sziklából született. Hitük szerint magát Dionüszoszt vették magukhoz. A beavatás csúcspontja a bikaáldozat szertartása volt. mint újjászületett lépett elő. Az elektronikus befolyásolás általában a születés után kerül alkalmazásra.folytatta Springmeyer igen sokat lehet hallani az elektronikus agykontrollról. Lehet olyan ételt adni az anyának. A beavatás szertartásainak színhelyei földalatti sziklabarlangok voltak. Ezzel alkalmassá vált arra. de ez részben azért van. ha megdöfik. hogy a traumatizáció minél előbb elkezdődjék. J. Az Illuminátusok körében okkult rituálék szerint megfogamzik egy gyermek. és kultusza köré misztériumot szervezzenek. A magzat nem szereti. Az ilyen gyermekek rendszerint koraszülöttként látják meg a napvilágot. Az Illuminátusokkal kapcsolatban már korábban említettük a druidizmus hagyományainak a továbbélését. A beavatásnak hét fokozata volt. amelynek vére a beavatottat megtisztította. Szertartásaikat rendszerint a szabadban végezték és annak szerves részét képezte az emberáldozat. s így képesek disszociálni. és hozzátartozott egy szent lakoma is. A megtervezett fogamzásoknál már a magzat képességeit is felmérik és alkalmaznak traumatizáló befolyást. A Mithrász-kultusz a kereszténységgel egyidőben vált népszerűvé. hogy szabadító megváltó istenként tiszteljék. Mithrász nem meghaló és feltámadó isten. A kórházakban sok újszülött kerül kicserélésre. Az indiai fakírok is azért tudják elviselni a rendkívüli fájdalmat. mert az ilyen egyén könnyebben kerül transzállapotba és vált ki nála a fájdalom disszociációt.

azaz a többszörös tudatú egyéneket. hogy más teljesen elkülönített és önálló életet élő tudatrészek is működnek benne. intelligencia-hányadosát) is meg lehet határozni. és miként lehet felhasználni valakinek az ellenőrzésére. a transzállapot és a disszociáció ugyanannak a jelenségnek a különböző vonatkozásait jelöli. A disszociáció mesterséges előidézése során olyan emlékezést gátló falakat építenek az agyon belül. Azért. ha egy hasonlóba kerül. A beépített memória-falak miatt az illető nincs tudatában annak. illetve a DID-et (Dissociative Identity Disorder . egy emlékezést gátló falat épít a trauma köré és így disszociálva biztosítja működését.Tudathasadásos identitászavar). A különböző lelkiállapotban közölt információkhoz a legkönnyebben úgy lehet hozzáférni. ha az illető visszatér ehhez a különleges lelkiállapothoz. EEG útján az adott személy IQ-ját (intelligencia-kvóciensét. és így hozzák létre az MPD-t (a Multiple Personality Disorder . A teljes titoktartást is ez teszi lehetővé. Springmeyer több olyan kísérleti alannyal is együttműködött. miféle gondolkodásra képes és milyen életpályát érdemes választani 135 . mint egy darab agyagra. hogy egy bizonyos helyzetben mi történt vele. hogy amnéziafal választotta el a tudat többi részétől. Springmeyer a kondícionálásról kifejtette. el kellett érni.Tudathasadásos személyiségzavar). Az Illuminátusok vesznek egy két év körüli gyermeket. Ez a jelenség ismert. hogy valamit sugároznak a fejébe. Rendkívül fontos az. azaz a gondolkodási folyamatba történő beavatkozás elektronikus technikával. amikor a komputer újraindítja magát (reboot). Ismerik a módját annak. hogy a komputer működőképes legyen. nem olyan nagy fenyegetés. Amikor azonban valakinek elkülönülő részekre bontják a tudatát. hogy milyen személyisége van. Általában felmérik az adott gyermek képességeit és ehhez használják az elektroencephalographot (EEG-t). hogy tovább működhessen. aki forgatja a fazekaskorongot. mentálisan szekciókra bontva a tudat működését: Ezt trauma útján érik el. Az emberre vonatkoztatva úgy is kifejezhetjük. a tudathasadásos személyiségzavar. akkor a központi idegrendszerében disszociációra kerül sor. azaz agyunk. Egyes ilyen programokat a személyiség részévé tesznek. A hipnózis. amelyek üres komputer-lemezhez hasonlíthatók. amelyet aztán tetszés szerint programozhatnak. hogy miként alakítsák úgy egy gyermek tudatát. A tudatban létrejönnek a disszociált tudatrészek.a közvélemény figyelmét a fontosabb problémáról. azaz olyan memóriát használ a rendszerindításhoz. Az elektronikus agykontroll. hogy ahhoz a használó ne férhessen hozzá. hogyan építsenek ilyen memóriafalakat az agyba. annál erősebb az amnéziafal. Magukat pedig keramikusnak gondolják. Az agyhullámok bemérésével meg tudják becsülni. hogy már lehetséges többszörös tudattal rendelkező programozott egyének létrehozása. amely körülveszi. úgy. hogy memóriájának egy része el legyen különítve. hogy mi a disszociációnak a természete. Ezt kiegészítették Dr. Ha valakit erős fájdalom ér. amelyhez korábban nem férhettünk hozzá. John Gittinger Personality Assessment Surveys (PAS) tesztelési módszerével. hogy milyen típusú gondolkodásra képes az adott agy. hogy a programozók úgy tekintenek egy gyerekre. elkezdik a traumatizálását és ezzel létrehozzák ezeket az amnézia-falakat (az amnézia az emlékzőtehetség meggyengülését vagy teljes elvesztését jelenti). A programozók tudják. bevizsgálják az agyát. Az Illuminátusok az évszázadok során megtanulták.vagy identitászavar létrehozásáról. akkor teljesen megszűnik a kapcsolat az illető normális tudatműködése és a többi leválasztott autonómmá vált tudatrész működése között. Ezt akkor tapasztaljuk. Ez a memória disszociálva volt. hogy az nekik megfeleljen. Minél fájdalmasabb egy trauma. hiszen valaki akkor emlékezik a legjobban arra. hogyan helyezzék az embereket különböző lelkiállapotokba. Amikor egy gyermek megszületik. akik elektronikus agykontroll áldozatai voltak és a többségük képes volt felismerni. amelyet idegenszerűnek talált. ahogyan azt a komputer-programozásnál is megfigyelhetjük. Wayne Morris ez után azt kérdezte.

amelyet angolul Reptilien Brain-nek (hüllő-agynak) neveznek. Springmeyer "Deeper Insights Into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az Illuminátus formulába) című könyvében részletesen is megvilágítja. nyomban megkezdik az agykontroll segítségével erre a karrierre előkészíteni. A gyermek kreativitásával és leválasztott tudatrészeinek a működésével hasonló módon foglalkoznak. hogy valakit engedelmességre kényszerítsenek. hogy a katolikus egyházon belül annyi probléma merült fel. hogy az illető csaknem meghal. akkor lelki gondozóikat is kiképzik ugyanerre. mint az ősi hüllő. hogy megtévesztő az a közkeletű nézet. Elektrosokkot alkalmazhatnak például a férfiak nemiszervein. A programozott gyermekek szüleit kiképzik. Bizonyos műveleteket már a magzati korban is végrehajtanak. Ezért volt szükség Mengele koncentrációs táborokban végzett kísérleteinek az eredményeire is. A halálközeli állapot manipulálásából egész tudományt fejlesztettek ki. Mengele az Illuminátusokhoz tartozott. agyának természetes képességeire. kártérítéseket eredményezett. hogy hogyan és miért hozták létre a rajongókat. A folyamatos traumatizálás elősegíti a transzállapot magas szintjének és a disszociált magatartásnak a fenntartását. A leválasztott tudatrészek egybetartásának fontos eszköze a folyamatos trauma-okozás. Figyelemmel vannak az adott gyermek személyes hajlamaira. A trauma és a kínzás igen egyszerű módon alkalmazható: "Ha nem engedelmeskedsz. Életének a háttérből való manipulálása végigkíséri iskolaévei során és a lehető leggondosabban felkészítik a neki kijelölt életpályára. mert hasonlóan működik. hanem ez a kézben tartott vezetők pozícióba helyezésének. vagy a túlélést szolgáló gondolkodását. Pontosan fel tudta mérni. a kültelki nyomortanyáktól a palotákig. Ha folyamatosan traumatizálunk valakit. A kulcspozícióknak a birtoklása döntő kérdés.számára. és a társadalom ellenőrzésének az eszköze is. hogy még életben maradjanak. A túlélési gondolkodás és az állandó félelemben-tartás megkönnyíti ellenőrzésüket. Ha pedig valaki a félelem rabjává válik. Ez félelmet hoz létre. A modern társadalom számára például létrehozták a fanatikus rajongókat. hogy a trauma okozást számos okból alkalmazzák. 18 hónapos korban pedig már az EEG-t is alkalmazzák. Ha pedig a gyermekeket valamilyen egyházi intézményben nevelik. Sokat foglalkozott ikrekkel. A "mind-control" technikákkal kapcsolatosan Springmeyer elmondotta. Ezért a programozott egyéneket a társadalom minden részében elhelyezik. Ez rendkívül fájdalmas és egyszerű módja annak. akkor hüllő szinten tartjuk központi rendszere működését. Az első agyrész a nyúltagy és a nyúltagyi híd. hogy milyen életpályát szánnak a gyermeknek. Az agykontroll tehát nem csak azt a célt szolgálja. miként gyötörjék gyermekeiket azért. A túlélést szolgáló gondolkodásnak meghatározott jellemzői vannak. hogy valakit a túlélést szolgáló gondolkodásra redukáljanak. Ez csak az egyik technikája az agy részekre hasításának és a tudathasadásos személyiségzavar mesterséges létrehozásának. akkor spirituálisan a legkülönbözőbb dolgok történhetnek meg vele. amiből még vissza tudják hozni az életbe. A trauma az agyat visszahelyezi az úgynevezett túlélési állapotba (survival mode). 136 . hogy tudathasadásos állapotban maradjanak. Az emberi agy valójában hét különböző agyrészből tevődik össze. miszerint az agy egységes. mint traumatizálásával és tudatának részekrebontásával. vagy ténylegesen is a klinikai halál állapotába kerül. A legmélyebb szinten a traumát fel lehet használni arra. monolitikus képződmény. Gyakran egész addig a pontig viszik. hogy mekkora traumát lehet különböző embereknek okozni. amely pereket. Springmeyer itt kitért arra. Amikor eldöntik. fájdalmat okozunk". Ez is az egyik oka annak. majd az újszülött képességeit felmérik a Bailey Scales (skála) és más e célra kidolgozott tesztek segítségével. Számos pap visszaélt helyzetével. és részükre végzett kísérleteket. hogy valakiből szexuális robotot csináljanak. és ezt fejlesztik tovább.

azaz azokat a leválasztott agyrészeket. Megemlítette. Ugyanezt teszik a kísérleti alanyok agyával is. ha irányítójára támaszkodik. hogy ezekben részt vegyenek. A programozott biorobotok egyike-másika eljuthat ahhoz a ponthoz. hogy miért van szükség oly sok különböző programmal működtetett leválasztott tudatrészre. de felhasználhatják ezt az egyént kábítószer-csempészésnél. Van azonban köztük titkos sátánista is és ez a fajta pedofil magatartás egyfajta ellenszolgáltatás attól a közös érdekeltségű csoporttól. akkor arra törekszik. Egy biorobot számos szinten funkcionálhat. hogy szüksége van az agykontrollra azért. hogyan kell strukturálni az agyműködés elkülönített részeit. hogy a kísérleti alanyok agyát sokkal több részre hasítják. Springmeier szerint. hogy Cisco Wheeler. és kémkedésre. ezért hoznak létre számos elkülönített tudatrekeszt. Minden elkülönített rész csak a saját tevékenységére vonatkozó információkkal rendelkezhet. pl. hogy ebben az egy testben lévő sokféle ember összerendezetten működjön. Az idősebb "alter"-ek (elkülönített tudatrészek) gondját viselik az újabbaknak. mint a CIA. Valamennyi elkülönített személyiségnek másmás élettörténetet adtak. Az egyik az. Springmeyer rámutatott. Ezt a módszert alkalmazzák olyan hírszerző szerveknél is. hogy vajon kényszerítették-e a papokat és lelkészeket arra. és ez elősegíti egyes papok és apácák eltévelyedését. pornófilmek készítésére. Wayne Morris ez után azt tudakolta. sátánista rituálékban való részvételre. mint ahogy azt a terapeuta szakemberek általában érzékelik. hogy tudatműködése ne omoljon össze. gyilkosságok elkövetésére. hogy a disszociáció miként használható a programozásra. hogy az minél több feladat elvégzésére legyen használható legyen. hogy mit kedvel és mit nem. Az agy igyekszik megszabadulni ezektől a fájdalmas emléknyomoktól és izolálja azokat. amelyhez tartoznak. Mindez azonban csak addig lehetséges. Központi idegrendszerében 13x13x13 beültetett és elkülönített programból álló tudatrendszert alakítottak ki. ha valaki úgy dönt. akkor az agy többi részének is kapcsolatba kell lépnie ezekkel a fájdalmas emlékekkel. amelyek őrzik ennek a traumának az emléknyomait. Mára már tudománnyá fejlődött. amíg az emberek a sarkukra nem állnak és nem közlik. titkos üzenetek továbbításánál. munkamegosztásra van szükség.Wayne Morrisnak arra a kérdésére. Vannak kapuőrzők és hierarchikusan magasabban álló "alter"-ek. számos vonatkozásban sztandard programozásban részesült. Képzeljük el. amit okoznak neki. hogy a katolikus egyházon belül a papi nőtlenség következtében nincs biztosítva a szexuális tevékenység normális gyakorlása. amelyek ellenőrzik a többieket. hogy nem hajlandók ezt eltűrni. aki a stabilitást jelenti számára. és ne legyen rajta úrrá a teljes elmebaj. A lényeg az. A programozóknak el kell különíteniük a trauma emlékképeit. hogy kísérleti alanyaik el tudják viselni azt a szörnyű traumát. Wayne Morris arra is kereste a választ. akit sikerült kimentenie az illuminátusok közül. Ugyanakkor egy mélyebb szinten be kell látnia. hogy a pedofiliának számos eltérő oka van. és az egységes tudatból több eltérő tulajdonságú emberi tudatot állítanak elő ugyanabban az egy testben. noha az ő személyiségének a struktúrája különleges tulajdonságokkal bírt. Az. Az eredeti egyetlen személyiségből több ezer személyt hoztak létre. Ebben a kaotikus helyzetben csak egy ellenőrző tényező tud rendet teremteni. pénzmosásnál. ahol felismeri. hogy létrehoz egy robotot. Rendelkezik a mindennapi élettel közvetlenül kapcsolatban álló tudatrésszel. amely autonóm módon döntötte el. hogy agyunk egymással versengő személyek tudatából tevődik össze. Itt is gondosan elválasztott szektorokra bontják a tevékenységet. 137 . Másképp megfogalmazva az illuminátusok ellenőrzött elmezavart hoznak létre azért. Egy biorobot akkor tud megfelelően működni. hogy az agyat elkülönített részekre darabolják. Ha az emlékezetet gátló falak leválnak. Springmeyer hangsúlyozta. hogy önmaga többszörös tudattal bír.

Sok terapeuta úgy véli. akkor azok védekező mechanizmusokat indítanak be. hanem programozók is voltak. amelyekkel a terapeuta elbíbelődhet. illetve babonás hit valamilyen tárgyban vagy dologban. akik nem rendelkeznek ismeretekkel az MPD-ről és a DID-ről. Az egyik ilyen közkeletű rendszer a rendszeren belül a kabbalisztikus életfa. A programozott rendszereket úgy hozzák létre. Közülük kiemelkedik a betű. és nemcsak programozottak. akik viszont közvetlenül az illuminátusoktól tanultak. "Nagy hatást tett rám a Star Trek (vagy Óz a varázsló. 138 . a tudat olyan zavart állapotba kerül saját belső állapotát illetően. hogy mit jelentenek". hogy a kezelésben részesülő elmondja "ilyen és ilyen képeket rajzoltam. akik azt gondolják. hogy a megkeresett kolléga így válaszol: "nekem is van hasonló betegem. az ő kísérleti alanya olyan beültetett "alter"-eket kap. Ezért egy olyan emberi robotot kívánnak létrehozni. Ez a tükörkép módszernek az egyik alkalmazása. de létezik keresztény kabbala is. Morrisnak arra a kérdésére. aki lelkészként foglalkozik az agykontroll áldozataival és szembesül újból és újból ugyanazokkal a jelenségekkel. A másikban pedig olyan "alter"-ek. hogy ők a másik személy. a szám és a névmisztika. hogy mit jelent egy "alter"-nek a tükrözése. hogy az előző személy. Amerika szerte vannak terapeuták.Számos különböző tudatstruktúra létezik. továbbá olyan személyek is. Módjában áll rendszereket létrehozni a rendszereken belül. Legjobb menedzser az. Az egyik ilyen védekező mechanizmus a tükörkép "alter"-ek behelyezése. Az egyikben olyan "alter"-ek lesznek elhelyezve. eljárások rendszere. Így például dr. fantáziájától és szeszélyeitől függ a tudat fragmentálása." Springmeier sokat tanult azoktól. Vannak olyan terapeuták az Egyesült Államok egyes tagállamaiban. Ez a megtévesztési technikának a része. hogy nem képes eligazodni önmagán.) Springmeier egyébként az általa megismert agykontroll túlélők tudatstruktúrájában számos hasonlóságot talált. amely önmagát irányítja és korrigálja. Amikor elkezdik gyógyítani pácienseiket. aki ugyanígy nyilatkozik. akkor valójában saját szolgájának a szolgájává válik." A terapeuta megkeresi kollégáját információért. Mindez szorosan egybekapcsolja a két személy tudatműködését. nem tudom. mint struktúra. gyakran megkeresnek más terapeutákat segítségért és tanácsért. vagy a Miki egér). hogy kialakítják az "alter"-ek hierarchiáit a személyen belül. amelyek úgy gondolják. akinek nem kell túl sok időt fordítania arra. hogy egy meghatározott személyiséggel foglalkozik. valamint a széthasított részek új struktúrába való összerakása. valójában azonban csupán annak a tükörképével. Létrehoznak "alter" személyiségeket az adott személy tudatán belül. Springmeier így válaszolt: "Mindenféle dolognak a tükröztetését. A terapeuta úgy véli. amely sokkal inkább technika. hogy instrukciókat adjon beosztottjának. A kísérleti alany tudatát részekre daraboló programozónak a céljaitól. Ewen Cameron programozó volt. Éppen ezért ezek az "alter"-ek hajtják végre mindazt a gyötrést és bántalmazást. A programon belüli tükörképek olyanok. valójában csak egy játékban vett részt. hogy ők maguk Ewen Cameron. amelyről úgy vélik. A kabbala a zsidó vallás titkos misztikus irányzata volt főleg a középkorban. Egy másik tükör módszer alkalmazás. (A kabbala szerencsét hozó tárgyat vagy cselekedetet jelent. Előfordul. A kabbalisztika a kabbalával kapcsolatos ismeretek. hogy ők maguk a programozók. amelyek úgy vélik. Ilyenkor derül ki. hogy segített páciensén. hogy Ewen Cameron így cselekedne. mégpedig úgy. hogy mit tegyen. Az egyik elterjedt programozási módszer a tükörkép alkalmazása. hogyha egy meghatározott személy elkezd dolgozni az agyprogramokon. amikor összekapcsolnak két kísérleti alanyt. hogyha valaki elkezd velük foglalkozni. Ha valaki egy rabszolgának az ura és folyamatosan közölnie kell rabszolgájával. Ezen túlmenően misztikus bibliamagyarázó rendszer is. mint én. állandóan kijavítva hibáit.

Springmeier utalt rá. Mindez nem könnyű és megértése sok energiát igényel. E védekező mechanizmusok ahhoz hasonlítanak. hogy mennyire bizonyult eredményesnek az agykontroll áldozatokkal kapcsolatos munkája során. A terapeutának valósággal iszonyodnia kell mindettől azért. hogyan jön létre az agykontroll. hogy aki ilyen munkának szenteli tevékenységét. Pontosan ehhez hasonló az. a túlélést biztosító gondolkodásra. Szinte nem is lehet felsorolni az ehhez kapcsolódó különböző témákat. hogy mi történt. Számos könyvet írtak MPD-páciensek. hogy kellő motiváltsággal küzdjön ellene."front-személyiségük") van. Az illuminátusok visszalépnek és megengedik. amíg nem érzi magát biztonságban. és nem csak azt alapozzák meg. hogy most már megszabadult az MPD-től. A programozott áldozat azt hiszi. továbbá igen sok további disszociált rész. Ennek megértése visszavezethető a "reptilian mind" ("hüllő-agy") működésére. a terapeuta is szépen keresett és hírnévre tett szert. Cisco Wheeler-rel együtt teljes idejüket az agykontroll áldozatok megsegítésére fordították. mintha egy számítógépes szobába belépne egy jogosulatlan személy és ekkor a komputer kikapcsol. hogy agykontroll alatt állnak.Fritz Springmeier ennek kapcsán ismét hivatkozott Cisco Wheeler-re. amelyekben a terapeuta öt vagy hat "front-személyiséggel" foglalkozott. akiknek több élethelyzethez kapcsolódó különálló személyiségük ("front personalities" . amelyik megpróbál megküzdeni a DID következményeivel. Ezért sok időre. hogy miként építsék be ezeket a programokat megóvó mechanizmusokat az agykontroll alatt állók központi idegrendszerébe. Az említett könyvek gondos anyaggyűjtés után készültek el. akinek az agyába mintegy 30 ezer standard "alter" volt elhelyezve. amelyet Cisco Wheeler-el együtt írt. Minden fázisra vannak támogató és megtévesztő alprogramok. Számos védekező program létezik. de legfőképp az áldozatok iránti szeretetre van szükség. A terapeuta szakemberek egy kisebb csoportja. Az illuminátusok is boldogok. ha egy jogosulatlan személy nyúl hozzá. Az egyik ilyen tényező. Ha valaki halálos 139 . amely uralni tudja a tudatműködés más területeit is. hogy azt miként lehet leleplezni. amit az agykontroll alatt állóknál el akarnak érni. mert az agykontroll alatt álló személy tudata nem képes addig feszültségét csökkenteni. akkor sokkal hatékonyabb lehet a terápia. hogy a terapeuták néhány "frontszemélyiség"-et integráljanak. század néhány rendkívül tehetséges tudósa hosszú éveket töltött azzal. Kidolgoztak egy sor öngyilkos programot. Springmeier azt emelte ki. Az "alter"-ek rendszere ugyanis sokkal összetettebb. a "Deeper Insights into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az illuminátus formulába) címet viseli. Az első a "The Illuminati Formula Used to Create a Total Mind Controlled Slave" (A totális agykontroll alatt álló biorobot létrehozásához használt illuminátus formula) című könyv. ha kiderül róluk. A terápiának vége és mindenki boldog. türelemre és tudásra. A második. mint ahogy azt az emberek érzékelik. hogy felrobbanjon. hogy miként lehet rajta segíteni. Wayne Morris ezután azt tudakolta. illetve többszörös tudatú személyek. mert valójában csak a "front-alter"-ek stabilizációjára került sor. olvassa el azt a három könyvet. olyan páciensekkel foglalkozik. hogy az agykontroll rendkívül súlyos probléma és számos gyógyítási feladatot ölel fel. Vagyis nemcsak a komputer van úgy programozva. a második rész pedig azt. amelyek a személy mindennapjait irányító "front-alter"-eket az öngyilkosság elkövetésére utasítják. hogy most már tudatműködése integrálódott és jól van. Ha képesek kiszakítani magukat a mindennapi élet kötöttségeiből és elmenni valamilyen biztonságos helyre. hogy a XX. amely 620 oldal terjedelmű. Az első rész azt ismerteti. A terápia sikere számos tényezőtől függ. de azt is. Springmeier azt ajánlotta. Ekkor a kezelést végző közli a pácienssel. vagy felrobbantja magát. hogy az agykontroll áldozat milyen körülmények között él. de a klaviatúra is.

a memória elektronikus törlése). vagy ultrahangos önvédelmi fegyverek (stun guns) is jól alkalmazhatók a programozott biorobotok irányítására és memóriájuk törlésére. Ez egyben azt is mutatja. Az agykontroll áldozatok 99. az törli rövidtávú emlékezetét. A terapeutának azonban szem előtt kell tartania. A traumatizálás hosszú ideje során több ezer fragmentumra darabolható a tudat. Ewen Cameron a tudatműködés szétforgácsolására rendszeresítette az elektrosokkot. akkor az életösztön veszi át az irányítást. 140 . Minden leválasztott tudatrész nagy valószínűség szerint programozva is van. hogy a félelem állapotába kerüljön. hogy amikor végetér a terápia. akkor a túlélésre alapozott gondolkodásé a vezető szerep a tudatában. a traumaokozás egyik formája. amennyiben ezt a körülmények lehetővé tették. Az elektronika felhasználásra került az emberekbe behelyezett miniatűr szerkezetek esetében is. hogy egyelőre jelentős változás nem történt ezen a területen. Ezért az első követelmény.válaszolta a kérdezett . hogy ha valóban sikerül biztonságos helyzetbe hozni a pácienst.rendkívül alacsony frekvencia) hullámokat sugároznak az emberek agyába. körülbelül kétmillió amerikai polgár tudatát programozták traumaokozással. és amikor azt felrobbantották. Springmeier hozzátette. Amikor valakit egész életében traumatizáltak. akkor komoly újrastrukturálás érhető el. Springmeier ezért akart egy visszaprogramozó központot (deprogramming centre) létrehozni. Számos mikrohullámú torony épült. Az agykontroll tevékenység azonban a világ más részein is már gyakorlat. amit meg lehet tenni. az eredmény megsemmisítéséhez elegendő az. továbbá a "harmonic" gépezetek. Az elektrosokk .veszedelembe kerül. Amikor egy személy elektrosokkolására kerül. Morris ezután az elektromosság és az elektronika agyprogramozásban játszott szerepéről kérdezte Springmeiert. amelyek ELF (extremely low frequency . Wayne Morris ez után azt tudakolta. Az elektromos. Ez egyelőre meghiusította azt az elképzelést. s nem kell sok ahhoz. A CIA egy volt munkatársa kész volt végrendeletileg több millió dollárt adományozni az agykontroll áldozatoknak.9 %-a soha nem volt ilyen helyzetben. amelyet hét különböző szempont alapján állított össze. azaz 48 órára kiesik a memóriája. a tudat fragmentálására. Ezekkel az implantátumokkal befolyásolni lehet az adott személy gondolkodását. Springmeier elmondotta. Springmeiernek egy barátja pedig kész volt a visszaprogramozó központ finanszírozására. Az elektromágneses hullámokat legkülönbözőbb csúcstechnológiákban használják. Folyik a programozás Európában és Oroszországban is. ahol hozzáértő emberek végezhetik a visszaprogramozást. Spirituális eszközökkel is sokat lehet tenni a szétválasztott tudatrészek újraintegrálásáért.rendszeresen használt módszer. akkor nincs határa annak. hogy optimális helyzetben mennyire lehetséges az agykontroll áldozatok visszaprogramozása. E személy halála után végrendeletének az egyetlen példánya az oklahomai Federal Building-ben volt. Léteznek az úgynevezett EDOM eszközök (Electronic Dissolution of Memory . Ez többször is megtörtént a Springmeier által segített áldozatokkal. ha az eredeti programozók az agykontroll áldozatát kényszerrel újraprogramozzák. hogy létrejöjjön egy olyan biztonságos hely. és jelentős mértékben lehet az illetőn segíteni. Képtelen lesz 24 órát vissza és előre is számolva bármire emlékezni. hogy Cisco Wheeler-rel együtt csak annyiban tudtak eredményesen együttműködni az áldoztatokkal. Springmeier igen óvatos becslése szerint. odaveszett. hogy soha nem lehet biztos. hogy az agykontroll áldozatát biztonságos helyzetbe kell hozni. Adott esetben használhatnak egy 120 ezer voltos egyenáramú önvédelmi fegyvert a memória törlésére. hogy rátalált valamennyi leválasztott tudatrészre. Springmeier azt is elmondotta. Ha a megfelelő feltételek rendelkezésre állnak.

Wayne Morris azt is tudni akarta.veterán ügyek) kórházakban. Vannak vizuális hatásokat kiváltó holografikus implantátumok. Az alapprogramozás kórházakban. amelyek ezeket a gondolatokat kísérik. Ez különböző szögekből érkezik. és folyamatosan figyelik a szívműködést megfelelő berendezésekkel. de azt is meg lehet figyelni. Különböző szinteken lehet valakit programozni. Vannak olyan implantátumok is. hogy a programozást disszociált (szétbontott. Mindez rendkívül nagy felkészültséget igényel. mint például a CIA alkalmazottainál. Nem találomra cselekednek. amelyek a kísérleti alany számára többdimenziós holografikus látványt nyújtanak. Az orvosok jelen vannak. hogy mire gondolnak. Létezik egy elsődleges frekvencia. A szívműködés pontos megfigyelése révén tudják. Ennek a segítségével egy távolban lévő személyt is be lehet azonosítani. hogy a programozók képesek megfejteni az agyhullámok segítségével. Springmeier válaszában utalt arra. hogy a kísérleti alanyt visszahozzák az életbe. pontosan tudják. az agy egy meghatározott frekvencián működik. Nem szabad válogatás nélkül össze-vissza traumatizálni valakit. Amikor törlik a rövidtávú emlékezetet elektrosokkal. hogy mennyi elektromosságot alkalmazhatnak. Ezeket betáplálják egy komputer rendszerbe. vagy fájdalmat okoznak neki. szintjét (Level 5. majd pedig megfigyelik azokat az elektromos impulzusokat. hogy hat külöböző típusú implantátum van. Wayne Morris ezután az agyba beültetett implantátumok technológiájára vonatkozóan tett fel kérdéseket. tudathasadásos) állapotban végzik. Springmeier egyszerűsítve lényegében azt fejtegette. akkor monitorozni tudják gondolatait is. A kívánt hatás elérése érdekében pontosan szabályozták. Ténylegesen minden VA kórházat felhasználtak programozásra. vajon nem törlik-e a beültetett programokat is. Tehát nemcsak meghatározott gondolatokat lehet gerjeszteni az emberek fejében. hiszen akkor az az életébe kerülhet.) alkalmazzák. abban. Amikor elérik a halálközeli állapotot. világháború során a koncentrációs táborokban. Az elsődleges programozásra eszméletlen állapotban kerül sor. ahol az agy a szintműködést szabályozza. Az implantátumokat nem minden agykontroll alatt álló személynél alkalmazzák. A testbe beültetett miniszerkezetek meghatározott irányban manipulálják az emberi szervezetet. hogy a kísérleti személy mire gondol. Amikor az agyműködés során létrejön egy gondolat. Springmeier elmondotta. vagy hogy megakadályozza a kísérleti személy teherbe kerülését. akkor az agykontroll 5. hogy amikor elektrosokkal törlik a kísérleti alanyok memóriáját. Ha nyomon követik a célszemély agyának a frekvenciáit. Ugyancsak képzetteknek kell lenniük a drogok használatában. amelyek lehetővé teszik az agy különböző részeihez a kapcsolatok megteremtését. Meghatározott gondolatokat idéznek elő az adott személy tudatában. ez a beavatkozás még csak a közelébe sem jut a tudat legmélyére elhelyezett programoknak. például. Ez az a szint. Az ilyen programozásban részesülőket hosszabb időre kómába ejtik és a programozást a tudat legmélyebb szintjén végzik el. vagy ahhoz hasonló létesítményekben történik. hogy miként. Sok esetben a VA (Veterans Affairs . Ezeket az eszközöket a visszaprogramozásnál is lehet alkalmazni. Vannak fájdalmat okozó és az izmokat stimuláló miniatűr szerkezetek is. De igen sok civil kórház is rendelkezik különleges részlegekkel. Az elektromosságot használják az agy frekvenciájának a bemérésére. hogy meddig mehetnek el. Meg kell említeni a személyi adatokat tartalmazó chipeket is. Minden tudományos alapon történik.amelyek harmónikus frekvenciákat használnak. hogy hormont termeljen. mikor és mennyit adhatnak a kísérleti alanynak. ahol a programozásokat végzik. Ha felnőttel kezdik. hogy mikor kell az elektrosokkot alkalmazni. amelyekről már 141 . Az audioimplantátumokat arra használják. ezért volt szükség sok tesztelésre a II. Ismerik az agy által használt különböző rezgésszámokat. hogy a kísérleti alany halljon valamit. amely az adott egyént jellemzi.

többet hallott a közvélemény. Ilyeneket alkalmaztak a Sivatagi Vihar hadműveletben résztvevő amerikai katonáknál. Ezt azzal indokolták, hogy megkönnyíti a helyzetmeghatározásukat, és így kevésbé fenyegeti őket az a veszély, hogy elvesznek a sivatagban. A különböző csúcstechnológiájú fejlesztések eredményeként már rendelkezésre állnak az úgynevezett "nanobot"-ok, amelyek egészen pici, a méter néhány milliárdnyi részével mérhető nagyságúak. A nano jelentése az, hogy a méter egy milliárdnyi részéről van szó. Ezek olyan rendkívül kicsiny mikroszkópikus robotok, amelyek már képesek másoló szintézist végezni. Alkalmazzák már az üvegszál optikát, amely gyakran úgy néz ki, mint egy hajszál. Ez a rendkívül finom üvegfonál az implantátumok jeleit továbbítja. Ismertem egy olyan agykontroll alatt álló személyt, aki ült a vendéglőben, amikor egy hajszálhoz hasonló kis üvegfonálkát lőttek a hajába, amely megkapaszkodott a bőrében. Az illető ezt észrevette és eltávolította. Olyan programozott nőket is ismertem, ahol ezek a rendkívül finom üvegszálak, mint szőrzet volt elhelyezve a testükön. Nem ismerem pontosan a funkcióját ezeknek a csúcstechnológiájú üvegszálaknak, de azt tudom, hogy kommunikációs célra használják őket. Az egyik legkockázatosabb fejlemény az úgynevezett organikus bioprocesszorok megjelenése. Ezek molekuláris kicsinységű komputerek, amelyek DNS-ből készülnek. Ezt a mesterségesen előállított DNS anyagot hozzákapcsolják egy vírushoz és a vírusok rendszerint az emberi test egy meghatározott részébe vándorolnak. Így például az idegre ható, ideghez vonzódó neurotrop vírusok az idegrendszerbe vándorolnak, vagy a delmatropik vírusok a bőrbe, a pneumotropik vírusok pedig a tüdőbe. A kísérletirányítók ezeket a kis szerves processzorokat hozzákapcsolják ezekhez a vírusokhoz. Magukat a vírusokat igen sokféleképpen lehet a kísérleti alany testébe juttatni. Ilyen vírus implantátumokkal kontrollált személyeknél egyfajta központi implantátumot lehet találni a nyak hátsó részénél. Ez a központi irányítást végző implantátum veszi a külső jeleket, és továbbítja a testben elhelyezett különböző implantátumokhoz. Egyes ilyen kísérleti alanyok lényegesen megkönnyebbültek, amikor sikerült őket ezektől a vírusoktól megszabadítani. Ma már több módszer is létezik, amelyek lehetővé teszik ezeknek a bioprocesszoroknak az eltávolítását. Számos kísérleti alany röntgen, ultrahang és más vizsgálati módszerek segítségével lokalizálni tudta ezeket az implantátumokat. Volt három olyan agykontroll áldozat, akiknek sikerült bemenniük egy "Anacoic Chamber"-be, és megtalálták azokat a forrásokat, ahonnan a testükbe érkező jelek érkeztek. Sikerült az erre vonatkozó dokumentációt kicsempészniük a laboratóriumból és elrejteni. Más elektronikus agykontroll alatt álló személynek is sikerült különböző helyekről bizonyítékokat találnia. Néhány orvosnak pedig egyenesen a birtokában van több ilyen implantátum. Van néhány olyan sebész, aki hajlandó segíteni a kísérletek áldozatainak. Springmeier megemlítette a Syntel szót, amelyről már számos kormányzati testületben is vita folyt. A hadsereg zártkörű konferenciáin is tárgyaltak a Syntel-ről, azaz a szintetikus telepátiáról, amely azt jelenti, hogy a kísérleti alanyhoz hangokat és gondolatokat továbbítanak. Syntel-nek azokat a kísérleti személyeket nevezik, akik ilyen hangokat és gondolatokat érzékelnek elektronikusan. Ezt a technológiát az űrprogram keretében fejlesztették ki és biomedical telemetry-nek, orvosbiológiai távolságmérésnek nevezik. E technika keretében adó- és vevőszerkezeteket helyeznek el a koponya alsó részénél, amely rögzíti a testi funkciókról és az agyhullámokról érkező adatokat, és ezeket továbbítja egy komputerhez. Vannak komputerek, amelyek programozása mesterséges intelligenciához hasonló. Ezek az intelligens számítógépek helyettesítik az élő programozókat és irányítókat. Az úgynevezett kezelők - vagyis akik a programozott tudatú kísérleti alanyokat napról-napra irányítják - három műszakban dolgoznak és ma már túlterheltek. A komputer helyettesíti őket. Ha a kísérleti alany valami olyasmit tesz,

142

amellyel nem tud a komputerprogram megbirkózni, akkor a számítógép jelzést ad és az élő ember is bekapcsolódik. Már tapasztalatokkal rendelkező kísérleti alanyok képesek arra, hogy időnként túljárjanak az őket irányító komputer "eszén". Wayne Morris ezután a hírhedt náci orvosról, dr. Josef Mengeléről kérdezte interjúalanyát. Springmeier szerint ő tekinthető a modern tudatprogramozás "atyjának". Már Mengelét megelőzően az illuminátusok kidolgozták az MPD-t, vagyis a tudathasadásos személyiségzavar mesterségesen létrehozott módszerét, de a programozók képzése nem volt tudományos. Mengele sokat kísérletezett az ikrekkel, értette a trauma szerepét és azt is, hogy a traumaokozást hogyan alkalmazza. Ha valaki már a halálán van, és a programozója megmenti, akkor ez szorosan köti őt programozójához. Mengele értette, hogyan kösse áldozatait traumaokozással magához. Számos áldozat Izraelben és a világ más részén még mindig úgy hivatkozik rá, mint "Papára". Ha egy programozó tudja mit tesz, akkor totálisan magához tudja láncolni áldozatát, aki ráadásul még szereti is programozóját. 1945. januárjában, amikor nyilvánvaló volt, hogy a nácik elveszítik a háborút, akkor az illuminátusok nyugatra csempészték, ahol folytatta kísérleteit. Az egyik áldozat, egy hölgy, aki most Kanadában él, abban a koncentrációs táborban volt, ahol Mengele tevékenykedett. Vele is kísérleteztek, mint gyermekkel és szemtanúja lehetett a szörnyűségeknek. Őt is kicsempészték Kanadába. Először Quebec-be, majd Portland-ba. Mengele pedig folytatta a vele való kísérletezést az Egyesült Államokban. Mengele baráti viszonyba került dr. Ewen Cameron-nal és mindketten kísérleteztek a szem elszineződésével, pigmentálódásával. Egyébként Mengele, amikor az Egyesült Államokba érkezett dr. Green név alatt programozott. Dr. Ewen Cameron volt dr. White, és Cisco Wheeler apja a dr. Black nevet használta. Ezen kívült volt még egy dr. Blue névre hallgató programozó is. Gyakran összejöttek és kicserélték tapasztalataikat a programozásról, az alkalmazott módszerekről, hogy miként tartsák a kapcsolatot és konzultáljanak egymással. Ők voltak az illuminátusokon belül a mesterprogramozók. Mengele sokat utazott a nagyvilágban. Cameron, aki Észak-Amerika keleti partvidékén tevékenykedett 1943-ban hozta létre a Rockefeller Alapítvány támogatásával az Allen Memorial Institute-ot. Cameron Mengele Amerikába érkezése előtt már az illuminátus hálózat tagja lett. A mesterprogramozók a programozási módszerek tökéletesítésén fáradoztak. Mengele volt a legképzettebb és számos tapasztalatát átadta dr. White-nak, dr. Black-nek és dr. Blue-nak. Mengelének alkalma volt arra, hogy a koncentrációs táborokban sok emberrel kísérletezhessen, ahol mindenféle szadista módszert is kipróbálhatott. Cameron és társai a kísérletezésben és a gyakorlati munkában is résztvettek. Amikor például Cameron intenzíven használta az elektrosokkot a kísérleti személyek tudatának a széthasítására, ő egyidejűleg azt is kutatta, hogy miként lehetne ezeket a módszereket finomítani. Több évtizedre visszatekintve megállapítható, hogy kiválasztották a legjobb programozási scripteket (forgatókönyveket) és a legjobb módszereket. Ennek eredményeként a ma alkalmazott programozás sokkal kifinomodottabb és fejlettebb, mint amit ezek a mesterprogramozók eleinte alkalmaztak. Wayne Morris ezután azt tudakolta, hogy milyen különleges jelentőséggel bírtak az ikrek Mengele számára. Springmeier válaszában utalt rá, hogy ha valaki tudományos kísérletet folytat, akkor szüksége van egy ellenőrző csoportra. Ha emberekkel folytatunk kísérletet, akkor erre a célra az ikrek alkalmasak és ezért Mengelének több ezer ikerre volt szüksége. A náci koncentrációs táborokban Mengele 3000 ikerrel kísérletezett. Ők felnőttként és gyermekként egyaránt kerültek Auschwitzba, ahol Mengele alárendeltjei kiválasztották az

143

azonos ikreket. A kísérleti alannyá vált ikrek többsége a szadista módszerek következtében életét vesztette. Mengele kifejlesztette annak a módszereit is, miként kell egymáshoz kapcsolni embereket, hogyan kell mesterséges kötelékeket létrehozni. Ez az úgynevezett mesterséges ikresítés. Az ikrek létrehozása (twinning) nagyon kifinomult művelet és felhasználja az agykontrollhoz szükséges valamennyi tudományt. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy vajon a náci Németország bevetett-e a II. világháboru során agykontroll alatt álló személyeket? Springmeier szerint erre már az 1930-as években sor került. A németek és az angolok egyaránt létrehoztak tudathasadásos személyeket a hírszerzési feladatok ellátására és merényletek végrehajtására. Közvetlenül a II. világháboru kitörése előtt Berlin olyan kiképzett MPD-s németeket küldött az Egyesült Államokba, akik New York államban telepedtek le. Ők és leszármazottaik még mindig ott élnek. Ezeknek az MPD-s személyeknek olyan "alter"-eket építettek be a tudatába, hogy képesek voltak úgy megölni embereket, hogy például a kiszemelt áldozat testének egy meghatározott részébe fogpiszkálót szúrtak. Az volt az elképzelés, hogy ha valaha is Németországnak sikerülne a háborúban győzelmet aratnia, akkor ezek az emberek a helyükön lesznek, mint segítők. Wayne Morris ekkor azt a kérdést tette fel, hogy az Egyesült Államok használt-e agykontroll alatt álló ügynököket a II. Világháború idején? Springmeier erre vonatkozóan nem talált adatokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok történetének egész ideje alatt az illuminátusok irányítása alatt állott. Bizonyos mértékig az Egyesült Államok elnökei is rokonságban állnak egymással. Ulysses S. Grant a 18. elnök rokonságban állt Franklin Delano Roosevelttel. A Delano család is egy régi velencei eredetű arisztokrata család. Ulysses Grant dédnagyanyja Susannah Delano volt. Grant kapcsolatban állt a Collins családdal is. A Collinsok is az illuminátusokhoz tartoznak. Cisco Wheeler is Ulysses Grant leszármazottja és a Collins vérvonalhoz is tartozik. Ez volt az ő belépőjegye az illuminátusok közé. A II. világháboru alatt számos állami vezető MPD-s személyiség volt. De egészen Mengelének a bekapcsolódásáig az illuminátusok nem rendelkeztek azzal a felkészültséggel, hogy tudományos módszerekkel tudjanak programozni. Mengele és az Operation Paperclip tette lehetővé a kormányzat számára, hogy például gyermekeket is bevonjon a programozásba. Az interjúnak ebben a részében Morris arra kereste a választ, hogy miként használták a népszerű kultúrát a programozás céljaira. Springmeier szerint különböző szintjei vannak annak, ahogy egy személyt be lehet vonni az agykontrollba. Az egyik annak a környezetnek a befolyásolása, ahol él. Fokozatosan kialakítják az emberek életkereteit. Meghatározzák hivatkozási rendszerüket, világnézetüket. Ebben mind szerepet játszanak az egyházak, az iskolák, mindazok a környezeti tényezők, ahonnan az emberek az információkat kapják. Ha egy adott személynek nincs megszilárdult ismeretanyaga, vonatkoztatási kerete (frame of reference), amely befogadja és értelmezi az információt, akkor nagyon nehéz a tudatbefolyásolásnak ellenállni. Az információ ellenőrzésével lényegében irányítják az egész társadalmat. Morris ezután Springmeiernek a "The Illuminati Formula" (Az illuminátus formula) című könyve kapcsán azt tudakolta: miként manipulálják a tudatot a tömegkultúra segítségével? Springmeier szerint a Disney által készített Ducktail rajzfilmek nyilvánvaló programozó kulcsszavakat tartalmaznak a gyerekek számára. Ilyenek találhatóak a hirdetésekben, a különböző üzenetekben és kódokban. A Szépség és a szörnyetegben (Beauty and the Beast) látható az elbűvölt óra, vagy például a jellemes ajtófogantyú, mindkettő megszemélyesítve. Ugyanezt használják az Alice csodaországban című filmben is. Egy "alter" a személy tudatrendszerében ezeket a különleges részleteket úgy fogadja be, hogy az agy azt hiszi, hogy

144

ő az ajtófogantyú. Ezeket specifikusan, alkotó módon helyezik a filmekbe éppen e célból. Ezek az "alter"-ek nem csak állatok, vagy emberek, de élettelen tárgyak is lehetnek. Csak néhány "front-alter", azaz éppen működő tudatrész egy személy tudatrendszerén belül, fogja fel emberként őket. Morris ezután a Star Trek-ről kérdezte Springmeiert. Elmondotta, hogy megfigyelt olyan programozott MPD-seket, akik teljesen odavannak mindenért, ami a Star Trek-kel kapcsolatos. Egy korábbi deprogramozó asszisztens elmondotta a Star Trek programozásról, hogy az minden vonatkozásban az agykontroll céljait szolgálja. A Boeing repülőgépgyár Seattle-ben számos földalatti alagúttal rendelkezik, és ezek egy részét programozásra használják. Valaki, aki a Boeingnél dolgozott elmondotta, hogy a munkások az átlagos munkanap során hogyan mennek le észrevétlenül a földalatti alagutakba és néznek Star Trek filmeket. Az interjú készítője ezután a programozás technikai részleteiről, a használatos kézikönyvekről és utasításokról tudakozódott. Springmeier elmondotta, hogy a programozók az Univerzumról szóló térképeket használnak. A Tejútrendszer térképet követik, amikor a kísérleti alany tudatát részekre bontják és keresik az újrastrukturálás mintáit. A tudat újrastrukturálásakor a galaxis térképéhez hasonlót használnak. (A galaxis csillagok rendszerét, vagyis csillagrendszert jelent, amelyet nagyszámú csillag és nagytömegű intersztelláris közeg alkot. Az intersztelláris, vagyis csillagközi közegben dinamikailag és fejlődésileg összetartozó rendszerek fejlődtek ki és ezek a galaxisok. Azt a galaxist, amelybe a mi naprendszerünk is tartozik, Tejútrendszernek nevezik. D. J.) Mintául szolgálnak a csillag- és bolygórendszerek. Amikor önálló tudatként működő "alter"-ek egész csoportját akarják létrehozni, olyan egy testet használó különböző tudatú személyiségeket, amelyek kapcsolatban lesznek egymással, akkor ezeket az "alter"-eket egy-egy bolygóra kell áthelyezni és az "alter"-ek csak úgy képesek egymással kommunikálni, ha egyfajta "beam me up" (adj sugárjelzést) típusú jelenség lép fel. Amikor a kísérleti személy sugárzás alá kerül, aktuális tudata kikapcsolódik, és transzba esik, azaz önkívületi állapotba kerül. Rendelkezésre állnak különböző helyváltoztatást kiváltó módszerek, amelyek a rendszerbe beépítve elősegítik, hogy a tudat disszociatív, azaz megosztott állapotba kerüljön. Amikor elektrosokk alkalmazást erős fényfelvillanások kísérik, a programozó azt közölheti a kísérleti személlyel, hogy űrutazáson vesz részt, vagy ehhez hasonló más scriptet építhet be a szétváló tudatrészekbe. A technikai kézikönyvek indexei tartalmazzák azokat a kódszámokat, színjelző kódokat, amelyek a programozás során leválasztott tudat-szekciókat jelzik. A Cisco Wheeler programozásánál használt rendszer a 13x13x13 részből álló hálózat volt. Ha ehhez a hármas dimenzióhoz még egy továbbit kívánnak hozzáadni, akkor lehet színkódokat alkalmazni bizonyos "alter"-ek vonatkozásában. Minden "alter" rendszerint kap egy színkódot, és ez visszakapcsolja őket az agyba beépített komputerekhez. Ezek a komputerek a széthasított tudat különböző önállósult részei az "alter"ek, amelyek az adott tudatrész-szekciót irányítják. Vannak aztán olyan mélyebben elhelyezett komputerek, amelyek viszont magukat a komputereket kontrollálják. Az egész rendkívül komplex, és ha megnézzük közelebbről a Star Trek (Csillagok közti utazás) témára készült technikai kézikönyveket, akkor láthatjuk, hogy azok mennyire megegyeznek a programozás szükségleteivel. Azzal kapcsolatban, hogy Hollywood-nak milyen szerepe van az agyprogramozásban, Springmeier utalt rá, hogy az illuminátusok és a maffia ellenőrzi a filmipar központját. További szempont, hogy számos programozott személy szinész, például Roseanne Barr. De

145

az agykontroll alatt álló slave-khez (így hívják a programozott agyú személyeket) tartozott Marilyn Monroe és tartozik Madonna. Mindhárom színésznő programozott multiple (mesterségesen megosztott tudatúvá átalakított személy). De sok más színésszel is ez a helyzet. A programozott multiple színészek pontosan a programozás következtében jól memorizálják szerepeiket, és kitűnően alakítják a fiktív szerepeket, mint amilyenek a Fantázia című filmben is előfordulnak. Disneyland maga is egy programozó központ. A Disney cég a kódok továbbítására is készítette a filmeket. Ilyen film például "I Dream of Jeannie" (Jeannie a háziszellem), ahol is Jeannie a Delta "alter"-nak megfelelő programozás és kulcsszava, amely bekapcsolja a programot "your wish is my command" (óhajtásod parancs számomra). Az állítólag költött, kitalált történeteken alapuló filmek valójában rejtett értelmű illuminátus szertartásokat és az illuminátusok történetét népszerűsíti. Így például a "Hellraiser 3" kapuőrzőket mutat. Nem csak az illuminátus ceremóniákat, de számos, közülük a tényleges agyprogramozást is bemutatja. Aki ezzel közelebbről meg akar ismerkedni, annak érdemes megnéznie Charles Bronson filmjét, a "Telethon"-t, a "The Manchurian Candidate"et, vagy a "Videodrome"-ot, továbbá a "Labyrinth"-et. De érdemes ugyanezért megnézni az "Attack of the Robots"-ot (Robotok támadása), és az "Attack of the Puppet People"-t (A bábemberek támadása). Jane Fonda "The Point of No Return" (Ahonnan és amikortól nincs visszatérés) című alkotása szorosan kapcsolódik az OTO (Ordo Templi Orientis) nevű okkult szabadkőműves jellegű zárt társaság tevékenységéhez. Az OTO az illuminátus legfelsőbb körök egyik nagyhatalmú frontszervezete. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy mit kivánnak elérni a színészek és a filmek, valamint a közönség manipulálásával? Springmeier válaszában megemlítette Anton LaVey-t (Lővei Antalt), aki a Church of Satan-nak (Sátán egyházának) volt a vezetője. Kiképzett agyprogramozó volt és közel állt Hollywoodhoz. Számos filmnél közreműködött tanácsadóként és szoros kapcsolatban állt a földalatti filmiparral ("underground film-making) is. Egy másik személy, Michael Aquino, egyszerre állt kapcsolatban a katonai hírszerzéssel, Hollywooddal és Anton LaVey-vel. Ő is az egyik vezető programozó volt és a "The Temple of Set" nevű sátánista szervezet vezetője. Aquino LaVey-nek volt a követője egészen addig, amíg létre nem hozta a saját külön szervezetét. További kapcsolatot jelent a programozók és Hollywood között Kenneth Anger, aki a LaVeyi csoporthoz tartozó filmkészítő volt. Ő is bele volt habarodva Aleister Crowley-ba (az OTO minden meghökkentő különcködésben kitűnő, nagytekintélyű vezetőjébe. D. J.). Kenneth Anger egyébként gyermekként Shirley Temple táncpartnere volt, és Shirley Temple is szorosan kapcsolódik Walt Disneyhez és az agykontrollhoz. Springmeier szerint Shirley Temple is programozott személy. Alkalmazzák az úgynevezett "brainstem scarring"-et (agytörzs megvágást) a gyermekeknél, amelynek a segítségével fotografikus memóriát lehet létrehozni. Így lehet például csodagyerekeket kreálni. Springmeier szerint Shirley Temple is egy ilyen programozott agyú gyermek volt, még a II. világháború előtt lett multiple. A "brainstem scarring"-re magyarázatként Springmeier a súlyemelést hozta fel. Súlyemeléskor elpusztulnak az izmok és az emberi szervezet ezt még erősebb izmok létrehozásával kompenzálja. Hasonló ez ahhoz, mint amikor a bőr sérülése esetén kérgesedés történik. Amikor az agytörzs elektronikusan sérülést szenved, a test kompenzálásként úgy építi újjá a sérült részt, hogy kialakul a fotografikus memória. Ha tehát valakinek megsértik az agytörzsét, majd az illetőt traumatizálják, akkor az agyműködés több részre hasad szét és létrejön a többszörös tudatú személyiség (multiple personalities) és minden egyes

146

hogy fokozza szellemi kapacitásukat. világháboruban először az Egyesült Királyság. Az egész country és western ipar az agykontroll és a kábítószer biznisz része. és erre alkalmas az. nyilvánvalóvá vált. Ezért mind az amerikai. Morris Springmeier "Deeper Insights into the Illuminati" (Mélyebb betekintés az illuminátusok világába) című könyvére utalva tudakozódott a C& W ipar néhány vezető személyisége iránt. tudatosan traumatizálta azért gyermekeit. Az 1930-as években. és a rockzeneipar is legalább ennyire kötődik az agykontrollhoz. Rájátszanak az emberek legérzékenyebb pontjaira. Bob Hope igen járatos volt az agykontrollban. Erre legalkalmasabbak a szórakoztató egységek. Bob Hope a brit titkosszolgálat hírszerző ügynöke volt. hogy a trauma elősegíti a lelki. hogy nem helyes külön kiemelni a country vagy a western zenét. végül az Egyesült Államok is mozgósította valamennyi erőforrását a háború megnyerése érdekében. Az USO olyan jótékonykodással foglalkozó amerikai korporáció volt. Az amerikai hadsereg számos művészt alkalmazott a "Special Services Division"-be (A különleges szolgálatok hadosztályába). mint a country vagy a western. J. amikor létrehozták a mesterséges tudathasadást a programozók. akik úgy tudnak egyik katonai egységtől a másikhoz mozogni. Hollywoodot is bekapcsolták.) legalább 200 zenekara volt. Ha valaki Istenről énekel. Az Egyesült Államok II. hogy a CIA és az NSA (National Security Agency) folytatta a zeneipar felhasználását a saját célja érdekében. Közéjük tartozott több ma is ismert zenekar. D. ahogyan azt később Mengele kifejlesztette. mind a brit hírszerzés rájuk bízta ezt a feladatot. Wayne Morris ezután a zeneipar és az agykontroll kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. világháború során ők az USO mágusokat használták kódolt üzeneteknek a csapatokhoz történő továbbításához. vagy a szellemi képességek megnövelését. Ma már az egész szórakoztató-zenei ipar az illuminátusok frontszervezetének tekinthető az Egyesült Államokban. a hazáról szólnak.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. Ő személy szerint kedveli. Springmeier azzal kezdte válaszát. a front. A II. és élvezettel hallgatja ezt a muzsikát. Morris ezután a country zene szerepéről kérdezte Springmeiert. Számos tudós. Springmeier megerősítette. kiválóan alkalmasak a kábítószerek mozgatására. és amely tele volt az ő munkatársaikkal. Mivel ezek a C& W (country és western) énekesek keresztbe-kasul járják az országot.önállósodott tudatrész átvesz jellemző tulajdonságokat az elődjétől. világháború végén az USO program is befejeződött. Lawrence Welk és Sam Donahue állt. amelyet a titkosszolgálatok hoztak létre. és így fotografikus memóriával rendelkezik. Természetesnek tekinthető. Ez meglehetősen elferdült gondolkodásmód. hogy e szövegek az Istenről. Bevonták például Bob Hope-ot. hogyan lehet azzal vádolni. amely közreműködött a fegyveres testületek moráljának az erősítésében. aki az MI-6 részére dolgozott. Kik azok. világháború során már használt agykontroll alatt álló személyeket. Ezért nagyon fontos részét képezik az illuminátus kábítószerüzletnek. de ez a módszer hozott némi eredményt. de azok nem a szerint voltak programozva. például amelyek élén Guy Lombardo. valamint jóléti és üdülési szolgálatot teljesített a részükre. hogyan lehet nem jó hazafinak tekinteni? Ez azonban a felszín. Az USO-nak (United Service Organizations . aki úgy vélte. De e két utóbbi zenének a dalszövegei kifejezetten programozási célokat szolgálnak. hogy ne keltsék fel az ellenség gyanúját. hogy többen közülük az agykontroll kísérleti 147 . majd Kanada. hogy a II. aki nem volt tagja az illuminátusoknak. Amikor a II. hogy rossz? Ha a hazáról dalol. létezett egy zenei ipar.

Hosszútávú cél az. adott esetben országos rádióállomások. Néhányan pedig visszaélnek az agykontrollal.). hogy egy másik "alter" veszi át a vezető szerepet és felkeres egy előre elkészített helyet. D. Ez csak egy példa. A zene és szórakoztatóipar hatékonyan befolyásolja az emberek magatartását és gondolkodásmódját. Számos más módon is lehet felhasználni a zeneipart. az FBI (Szövetségi Rendőrség). és a NSA (National Security Agency). a Davidian szekta vezetői is agykontroll alatt álló slave-ek voltak. aki protestáns lelkész és maga is programozott multiple. amit aztán a helyi. a mormon egyházhoz tartozó kisebb csoportok is említhetők. Számos bűnöző is tevékenykedik ezekben a csoportokban.fajgyűlölő titkos szervezet). Egyesek pedig maguk is programozók. Ezen túlmenően számos programozott slave van elosztva a többi reguláris egységben. akkor felhangzik a dal "A Heartache Tonight" (Ma fáj a szív). De ide sorolhatjuk azt a vallási csoportot is. így a Kábítószer Hivatal. ahol milliókat lehet egyetlen szuperkomputerből ellenőrzés alatt tartani. Ha valaki már agykontroll alatt álló személy és mondjuk péntek este van. hogy tagjai öngyilkosságot követtek el. amelyek a beültetett programok aktivizálásához szükségesek. hogy Springmeier tudomása szerint ma milyen szervezetek és csoportok használják az agykontrollt? A válasz szerint a titkosszolgálatok és a hírszerző szervek. Society of the Dark Lily (A sötét liliom társasága) is kiemelendők ebből a szempontból. J. amely annyira belemélyedt a Halle Boppe üstökös problematikájába.A haditengerészeti hírszerző szolgálat hivatala). Springmeier igennel válaszolt Morrisnak arra a kérdésére. és részt vesz a számára kívánatosnak kijelölt rituálén. A haditengerészeti hírszerzésből pedig az ONI (Office of Naval Intelligence . akkor a traumával okozott agykontroll vonatkozásában elsősorban a KKK-t (KuKlux-Klán . Wayne Morris ez után arról kért felvilágosítást. Az átlagembereket pedig állatnak. Springmeier szerint David Koresh és társai. akik magukat Istennek tekintik. továbbá a nagyobb és a kisebb vallási intézmények. Pontosabban is meg lehet határozni a programozott agyú slave-ket alkalmazó csoportokat. amelyet hálózatként lehet felfogni. egymás után lejátszanak. De nem lehet kihagyni a szabadkőműveseket sem. irányítják őket. akkor gyakran Jerry Lewis-hez és az unokatestvéréhez. hogy a populáris kultúra és a szórakoztató ipar eredeti rendeltetésükön túlmenően a társadalom manipulálását is szolgálják. a neo-nácikat és az OTO-t kell említeni. A keményebb okkult csoportok. hogy a programozott slave-k menjenek el egy rituáléra. Az ipari zene ilyen értelemben dehumanizáló és kondicionáló feladatokat lát el. így a Church of Satan (Sátán egyháza). Az agykontroll áldozatok őt különlegesen szadista programozónak tartják. Több kormányzati szervezet is alkalmaz slave-ket. az okkult csoportok és a fegyveres testületek. és dalszövegein keresztül igen sok esetben továbbítja a már programozott agyú emberekhez azokat a kulcsszavakat és üzeneteket. Nagyon rossz a híre. és az Első Szárazföldi Hadsereg (First Earth Battalion) alkalmaz agykontroll alatt álló egységeket. De egyes katolikus egyházhoz. Ha pedig a programozott slave-ket ("rabszolgákat") alkalmazó okkult csoportokat vesszük számításba. újból és újból hallja ezt a dalt. valamint az Oddfellow-t (egy látszatra jótékonykodással foglalkozó titkos társaságot. 148 .alanyai közé tartoznak. a Children of Lucifer (Lucifer gyermekei). és nyájként tereli az embereket az illuminátusok céljainak megfelelően. Amikor a programozott slave-knek sikerül elmenekülniük. akkor nagyon is elképzelhető. Az amerikai hadseregen belül a Delta Erők (Delta Forces). Ha például azt akarják. A hírszerző szervezetekben kiemelkedik ebből a szempontból az MI-6 és annak is a P-4-es részlege. hogy az agykontroll alatt álló slave-k egész planétáját hozzák létre. Az egyik legrosszabb programozó a zeneiparban Jerry Lee Lewis.

Az agykontroll alatt álló slave-ket ezek a vállalatok azoknak a programoknak a megvalósítására használják. akiket az Amerika-szerte már megépített táborokba lehet szállítani. a Portland Gunderson Steel. amely az atmoszférában fejti ki működését.különösen alacsony frekvenciájú energia) ugyanabban a rezgéstartományban van. Reuben Swinburne Clymer. amelyek teljes egészükben agykontroll alatt állnak. az illuminátusok és a szabadkőművesek egyik kiemelkedő vezetőjének. hogy Nick Begitch és Manning elsősorban arról a Star Wars (csillagok háborúja) típusú technológiáról írnak. Ez egy sor nagyteljesítményű antenna. Ezek a kocsik alkalmasak civilek szállítására. amelyek fel voltak szerelve forgó figyelőtoronnyal. Ha csatlakoznak hozzájuk. titkos projektről van szó. hogy az üzleti világ alkalmaz-e agykontroll alatt álló személyeket. Springmeier utalt arra is. hogy mi volt a misztériumvallások szerepe a történelemben. Egy másik vállalat. hogy teljesen agykontroll alatt álló biorobotokból áll. Wayne Morris azt is szerette volna tudni. Az ókor emberének a misztériumvallások azt állították. és ez szüleik hozzájárulásával történik. Wayne Morris Nick Begitch and Manning "Angels don't play this HAARP" (Az angyalok nem ezen a hárfán játszanak) című könyve alapján azt kérdezte Springmeiertől. Ezekkel fenntartható a kommunikáció a műbolygókkal. Springmeier Manley P. amelynek a keretében 11 vasúti kocsit gyártó céggel kötöttek szerződést. Wayne Morris ezután a misztériumvallások és az illuminátusok kapcsolatáról kérdezte vendégét. Elsőként utalt az ARCO nevű cégre. amelyek magas frekvenciájú energiát lőnek fel az ionoszférába. hogy ezeket a katonákat még gyermekkorukban beprogramozzák. akiket azután felelős pozícióba helyeznek. Egy rendkívül kényes. egy magasrangú szabadkőműves és rózsakeresztes vezető szerint létezett 149 . Többen katonacsaládok gyermekei. pl. Dr. A kormányzat érthető okokból nagyon visszafogottan kezelte a koncentrációs tábor programot. mint amely hullámhosszon az emberi agy működik. és elektromágneses sugárzással végzi a tudat manipulálását. Hall-nak. hogy rendelkeznek azokkal a kinyilatkoztatásokkal. Egy másik cég. amely kutatómunkát végzett a High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) keretében a magas frekvenciájú fénysugárzás terén. Springmeier erre igenlő választ adott. Más katonai egységeknél is találhatóak agykontroll alatt álló személyek. akkor felmagasztosulhatnak. és újra egyesülhetnek isteni lényükkel. hogy a Delta Erők és az Első Szárazföldi Hadsereg valamennyi tagja agykontroll alatt álló személynek tekinthető-e? Springmeier szerint a Delta Erők százszázalékosan agykontroll alatt állnak. Eszerint a misztériumvallásokon keresztül jutott el a tény az emberiséghez. A Gunderson cég is alkalmaz agykontroll alatt álló slave-ket. és alkalmasak az időjárás megváltoztatására is. hogy az ARCO igénybe veszi-e traumával programozott slave-k szolgálatait is? Springmeier utalt rá. amelyikről elmondható. A polgári személyeket táborokba szállító vonatkocsik gyártása. beavatást nyerve a legmélyebb titokba.Morris arra is kiváncsi volt. ilyen. olyan különleges vasúti motorkocsikat gyártott rendelésre. A Földre visszasugárzott ELF (Extra Low Frequency Energy . Az Első Szárazföldi Hadseregben (First Earth Battalion) is vannak olyan egységek. amelyek segítenek felvilágosítani és megmenteni őket. Ezen túlmenően lehetővé teszik egy meghatározott földrajzi térségben az emberek gondolkodásának a befolyásolását az elektromágneses sugárzás segítségével. továbbá arról. amelynek a vezetői ugyancsak alkalmaznak programozott agyú slave-ket. és keresztül mennek a titkos rituálékon. a Disney. a Capital Cities és az ABC konglomerátuma. amelyeket az új világrend kiépítése érdekében szigorúan titokban kell tartani. a "The Secret Teachings of All Ages" (Minden korok titkos tanításai) könyvére utalva válaszolt. de ez a kettő az.

A mágus szó varázslót és bűvészt is jelent. akik a Bahai vallást áthozták Amerikába. Hall. Billington tagja volt a Council on Foreign Relations-nak. mert ők ellenőrizték a kereskedő céheket. és megalapította a Bahai vallást. amelynek hívei a bahaizmust minden vallási tanítás betetőzésének gondolják. és ők rendelkeztek a termékek előállításához szükséges titokban tartott ismeretekkel. hogy az Illuminátusok nem ismerik fel. Úgy gondolják. Lehetett valaki egy ország uralkodója. de ha valaki a misztériumvallások mélyebb értelmű rituáléit kívánja megismerni. amit tesznek. Billington. hogy mi a misztériumvallások történelmi szerepe. akikről írt. Más módon is fontos szerepet játszottak a misztériumvallások és az Illuminátusok a történelemben. hogy a "Golden Age of the Millenium" (Az ezeréves uralom aranykorszaka) koncepciója honnan is származik. hogy az okkult társaságokból származik a 150 . hogy mi az összefüggés a misztériumvallások által őrzött hagyományok és az Új Világrend között. Morris azon kérdésére. amely irányította és ellenőrizte a különböző misztériumvallásokat az ókori Európában. J. mégis a misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak volt alárendelve. amely útjára indította a Bahai vallást az Egyesült Államokban. akkor azokat kell tanulmányozni. amelyeket az Illuminátusok gyakorolnak. Ők tudták hogyan kell fegyvert. század fordulóján. aki állítólag megtérítette a Római Birodalmat a kereszténységhez. Babilonban és hatalma elért egész Indiáig. akik tanácsokkal és pénzügyi.) James H. akik előállítják a termékeket és forgalmazzák őket. így belülről ismerte.egy titkos testület. A könyv levezeti. és ezt a Chicagói Szabadkőműves Templom felépítésével egyidejűleg tették a XIX. A jelenkori Illuminátusok ennek a titkos irányító testületnek az utódai. hogy William Miller. A misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak azért volt olyan nagy hatalmuk. aki magát Krisztusnak nevezte. A legtöbb ember azt válaszolja. vagy hosszú hajóelőrészt készíteni egy hadihajóhoz. (Mágusoknak nevezték eredetileg a perzsa tűzimádók papjait. Pénz nélkül a király nem viselhet háborút. D. anyagi forrásokkal látják el őket. Egyiptomban. Bizonyos tekintetben szemellenzőt viselnek. Létezett a Mágusok Szabadkőműves Orientális Rendje és ez képezte a Chicagói Szabadkőműves Templom közösségének azt a magját. Springmeier a királyokat hozta fel példának. A szabadkőművesek voltak azok. amelyben azt állítja. az Illuminátusok egyik vezető személyisége könyvében részletesen foglalkozik azzal. nem más. és a Milleniumról prédikált.) Nabob valósította meg William Miller jövendölését. Az a titkos testület. Megjövendölte Jézus második eljövetelét 1844-re. A szabadkőművesek ismerték a katedrálisok építésének a titkát és a katedrálisépítő céheket ők kontrollálták. akik finanszírozzák. mint amit ma az Illuminátusoknak ("The Illuminati") neveznek. és a XX. A keresztények jelentős része nincs tudatában annak. hogy a Bibliából. a washingtoni "Library of Congress" (Kongresszusi Könyvtár) munkatársa írt egy könyvet "Fire in the Minds of Men" (Tűz az emberek agyában) címmel. az Új Világrendnek és az egységes világvallásnak a híve. (A bahaizmus különféle vallások elemeit magába foglaló vallási áramlat. Az a személy. amelyre a "Ancient Mystic Oriental Freemasonry" (Az ősi misztikus keleti szabadkőművesség) című könyvében utal. hogy Jézus nem tért vissza a Földre 1844-ben. A szabadkőművesség ezeknek az ősi misztériumvallásoknak a külső jelképrendszerét használja. J. magasrangú szabadkőműves volt. A Bahai vallás a világ egy központból való kormányzásának. aki az Adventista vallási mozgalom megalapítója volt. a Mithra misztériumvallás feje volt. Az uralkodóknak támaszkodniuk kell mindazokra. látni fogják. tehát azoktól függ. Manley P. Morris ekkor a nagy történelmi terv részleteire vonatkozóan tett fel kérdést. mert magukat "The Keepers of the Great Plans"-nek (A nagy tervek örzőinek) tekintették. de ha kutatják a kérdést. Volt azonban egy Nabob nevezetű személy Perzsiában. Springmeier válaszában Krisztus eljövendő ezeréves uralmára vonatkozó tanításból indult ki. Ez utóbbiak viszont azoktól függnek. D.

akkor bizonnyal elérjük a következőében". A tekintélyes Térdszalagrendnek (Order of Garter) és az Order of Osiris-nek (Az Osiris Rendnek) is a tagja volt. A kommunista tanítások megalapozói ezért kapcsolták össze a forradalmat és a megvalósuló Aranykort. Wayne Morris ezután a különböző hírszerző szervezetek úgy. hogy miért volt e szervezet tagja a két Dulles. Casey. Casey és McCone pedig máltai lovagok voltak. A Térdszalagrendnek csak olyan személyek lehetnek a tagjai. az egyik megalapítója volt a Bilderberg csoportnak. akkor Quennie-nek nevezték és valóban az Illuminátus királynők közé tartoztak (Ma már a Quennie szó jelentése szlenges használatban tabut jelent. és az ő könyveinél kötünk ki.lett a Bilderberg csoport elnöke. A Kissinger szerepével kapcsolatban feltett kérdésre Springmeier annyit mondott. de ha mélyebben elemezzük. Turner. köztük a szabadkőművesek és az Illuminátusok is meghatározó szerepet játszottak a történelem összes forradalmában az amerikai forradalomtól kezdve. A Knights of Malta (A Máltai Lovagrend) tagjainak legalább a fele az úgynevezett "fekete nemesség"-hez tartozik. A felszínen természetesen ez nem teljesen világos. illetve igazgatósági tagja több Rothschild tulajdonban lévő vállalatnak. Az MI-6 fennállásának első évtizedeiben csak Illuminátus családokból származó nőket alkalmazott. lázadásra utal. hogy csak a CIA igazgatóit említsük. Turner Rhodes scholar (Rhodes ösztöndíjas) volt. illetve homoszexuális férfit jelöl. Ez a célkitűzés pedig a Térdszalagrend legfontosabb feladata. McCone. Ez a "Aranykor" egy szocializált kommunista típusú társadalom. id. hogy a kommunizmus világméretű győzelme után az egész emberiség a kommunizmus boldog korszakában fog élni. de ha ezt nem tudjuk elérni a jelenlegi generáció életében. Egy másik vonatkozás az. mint például H. A revolution ma fegyveres felkelésre. hogy a közvélemény élesen 151 .) Azok. amely Krisztus eljövendő ezeréves uralmára utal. D. hogy tudomása szerint Henry Kissinger tagja az MI-6-nek és tagja volt például a római P2-es szabadkőműves páholynak. Shlesinger. J. Itt az egyik legtekintélyesebb európai arisztokrata származási vonalról van szó. a Máltai Lovagrend protestáns megfelelőjének volt a vezetője. Erről írnak a szabadkőművesek olyan tekintélyes jövendőmondói. aki 1950-től l953-ig állt a CIA élén. de eredetileg nem ez volt a jelentése. mint például a Rio Tinto Cink Korporációnak. akkor azt is értik. Az a Millenium. Ide lehet sorolni a német nemzeti szocialistákat is. Springmeier szerint szoros kapcsolat áll fenn közöttük. akkor George Orwell-nél. G."revolution" (forradalom) szó. aki több könyvet is írt az Új Világrendről. mint az Illuminátusok frontszervezete. George Bush. Wells. itt kapcsolódik össze a kommunisták azon elképzelésével.az Illuminátusok egyik kiemelkedő tagja . Bernhardt herceg . amely az egyik bejutási lehetőséget biztosította az Illuminátusok zárt világába. valamint az Illuminátusok kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. amely család leszármazottai fontos szerepet játszottak évszázadokon át Európában. akik fontos szerepet játszanak az Új Világrend létrehozásában. de fontos személyiség és emlékszik arra. Helms. lehet hogy nem a mi nemzedékünk során.Katonai Hírszerző Szolgálat) és a brit MI-6. mert az okkult társaságok. akik már értik hogyan működik a Council on Foreign Relations. Nem tudja. Emellett a felsoroltak más Illuminátus szervezetekhez is tartoztak. Azáltal tett szert új jelentésre. mint az amerikai CIA. Springmeier utalt arra. hogy ténylegesen tagja-e vagy sem az Illuminátus felső köröknek. amikor Kissinger kijelentette: "Új Világrendünk lesz. valamint a brit Fábiánus Szocialisták. a DIA (Defense Intelligence Agency . hogy Walter Bedell Smith. vagyis a régi rend fegyveres megdöntésére és egy új rend kialakítására. Peter Rupert (mai nevén Lord Carrington) a Szent János rend. a Black (Guelph) vérvonalról. Ugyancsak ő volt az igazgatója. Ha valaki e csoportba került.

Wayne Morris ez után azt kérdezte. hogy kik álltak a Brit Birodalom és a Francia Birodalom mögött. Amikor a japánok támadást intéztek Pearl Harbour ellen. idegen bolygók lakóinak a megjelenése. Világkatasztrófát jelenthetne egyfajta nukleáris összecsapás. hogy "a hidegháború az egy hoax". hiszen itt a világ feletti ellenőrzés a lényeg. automatikusan azt feltételezzük. amit az Illuminátusok be akartak vezetni. világháborút megelőzően együttműködött azokkal a nemzetközi pénzemberekkel. D. Amikor egyetemek közötti futballmérkőzésre kerül sor. már hosszú évek óta követik ezt a stratégiát. (Az MI-5 illetékes Nagybritannia belbiztonsági kérdéseiben. akkor ez az Illuminátusok érdekeit is szolgálta. hogy azok a csoportok. Springmeier megerősítette. amely ugyancsak lehetővé teszi az Illuminátusok zárt csoportjába való bekerülést. a Rezilius-nak és több más egyetemi zárt diákszövetségnek. hírlapi "kacsát" jelent. ez is jelzi.) Vern Keele szabadkőműves volt és az MI-5 más igazgatói is vagy szabadkőművesek voltak. amelyek meg kívánják szerezni a globális ellenőrzést. és az emberi tudat manipulálása is egy még hatékonyabb fázisba lép. hogy apja miről beszél. Ez valójában nem új. hogy az amerikai hadsereg ezredese volt. George Busht. hogy a Skull and Bones olyan szervezet. hogy a CIA és a KGB között szoros kapcsolat van és ez már az 1950-es években is létezett. 152 . de előfordulhatnak kataklizmaszerű események is. Wayne Morris ezután idősebb George Bushra és a Skull and Bones (Koponyák és csontok) titkos társaságra kérdezett rá. akik elősegítették Hitler finanszírozását és hatalomra kerülését. Pearl Harbour után maguk az amerikaiak kérték annak a megvalósítását. hogy az Egyesült Államok is ugyanezen oligarcha családok ellenőrzése alatt állott. Számos amerikai elnök is rokoni kapcsolatban áll egymással. akik ezeket a folyamatokat a háttérből irányítják. Az Illuminátusok viszont a háttérben maradva részt vettek mind a KGB. hogy az Új Világrend fokozatos kiépítésével kell számolni.) Ismerőse kamaszfiúként nem fogta fel. és csak évekkel később értette meg. Springmeier úgy vélte. félrevezetést. Az MI-6 esetében Lord Victor Rothschild a meghatározó személyiség. hogy a II. hogy rejtve mire célzott. Allen Dulles 1953-tól 1961-ig állt a CIA élén és ma már ismeretes. az Illuminátusok vezető csoportjával. Még tinédzser volt. A CIA ezért rajta tartotta a szemét annak ellenére.A Roswell utáni nap) azt elemzi. erre fokozatosan törekednek a gazdasági és politikai tömörülések kiépítésével. hogy két különböző egyetem csapata játszik. vagy szorosan kapcsolódtak hozzájuk. legfeljebb egy intenzívebb szakaszba lép az ellenőrzés. Az MI-5 esetében pedig Sir Hugh Sinclair tengernagy a kulcsszemélyiség. Corsell ezredes az 1990-es években publikált könyvében (The Day of the Roswell . mind a CIA létrehozásában. A Skull and Bones avatta be id. egyesületnek. Springmeier megemlítette. Az Új Világrend helyett mondhatnánk azt egyszerűen. hogy egy jó ismerősének az édesapja a CIA vezető beosztású munkatársa volt.szembenállónak tekinti a CIA-t és a KGB-t. vagy pedig várható tőlük egyfajta hatalomátvételi kísérlet. Hasonló szerepe van a Scroll and Key-nek (Kézirattekercs és kulcs). hogy Világrend. mert céljaik közé tartozott a kormányzati hatalom megnövelése az állampolgári szabadság jogok csökkentésével. J. aki ezt a hírt Hitlerrel közölte. Allen Dulles volt az. aki távoli rokoni kapcsolatban áll a Windsor-házzal. ugyanazokra a családokra talál rá. Azok. vagy amiben oly sokan hisznek. és első igazgatója hosszú éveken át Sir Vern Keele vezérőrnagy volt. Az ezzel kapcsolatos tervezés már hosszú idő óta folyik. Aki ennek utána néz. (A hoax angolul megtévesztést. Fel lehetne tenni azt a kérdést is. amikor az apja közölte vele.

aki képes hasonló módon szabotázs cselekményeket és merényleteket végrehajtani. akkor Apolló az Antikrisztus apja. amit el kell felejteniük. és fúziónak lehetett nevezni a csődöt. A nagyobb bank lenyelte a kisebbet. és átnevelő táborokba visznek a rendkívüli állapot bevezetése után. az tudja. A vörös színű listán azok neve szerepel. akik az Új Világrend ellenes erőket irányítják. amit elvárnak tőle. Azért használnak színes kódjelzéseket. hogy milyen formában használják őket. Ezeknek a kristályoknak is színes kódjai vannak. hogy igen sok programozott agyú emberre van szükség a társadalom legkülönbözőbb részeiben. Mindezt agykontroll alatt álló áldozatoktól tudom. mert a feladatok végrehajtásához programozott slave-ket vesznek igénybe. amelyek meghatározott időpontban bizonyos jeleket bocsátanak ki. Az aktivizáló kódjelzések is színekkel lesznek társítva. Springmeier úgy látja. Számos olyan programozott ember van már. hogy a közelmúltban számos pénzintézet ment csődbe. akik ellenzik az Új Világrend bevezetését. Ezek lesznek tehát a színes kódjelzések. Ha egy programozott személy programrendszerében meglátja Apollót és Apolló fia az Antikrisztus. Ez színeket is használó programozás. Wayne Morris ezután az úgynevezett "end-times programming"-ról. A programozott slave-k agyában pedig igen sok esetben miniatűr kristályok vannak elhelyezve. azok a hegytetők. hogy a hatalomátvételben milyen szerepe lehet az agykontrollnak? Springmeier itt utalt Charles Bronson "Telethon" című filmjére. Már igen sok dolgot hajtottak végre. akkor ez az egyik. Így például lesz kék. Az utolsó lista sárga színű.Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. A folyamat leggyöngébb pontja az. hogy ő legyen az Antikrisztus beazonosítója. akik bankárok. Hogyan lehet mindezt titokban tartani? Springmeier elmondotta. hogy át tudják-e őket alakítani. amelyeket találkozóhelyül használnak. Igen kiterjedt a nemzetközi együttműködés a programozás terén. ezért őrizetbe veszik őket és megvizsgálják. Ezek a jelzések elsősorban a csoportok irányítóihoz lesznek továbbítva. Ha meglátja 153 . és ezek a programozott biorobotok mindent elfelejtsenek. vagy egy futó sárga kutya. de akiket megkísérelnek átprogramozni. hogy egy csoportvezető négy hozzátartozó személyt irányít. Ebben egy háziasszonynak telefonon lejátszanak egy tündérmese dalocskát. és akiket a rendkívüli állapot bevezetését követő két héten belül meg kell semmisíteni. vagy egy kék hal otthon és így tovább. de nem tudja pontosan. Csak spekulálni tud erről. A másik. amivel találkozik. Az end-times programozás az Antikrisztus uralma révén kapcsolódik a démonológiához is. hogy ismer több programozott multiple személyt. amivel szembesül. vagyis a végidőkkel. Ezért egyszerűbb a színes kódjelzések használata. ez azokat tartalmazza. Amikor egy terapeuta elkezd foglalkozni az end-times programozással. Mindezt gondosan elrejtették a tömeges bankfúziókkal. vörös. A kék színű listán azok szerepelnek. hogy senki a titkot fel ne fedje. Magában a programokban félárbócra eresztett sárga zászlók vannak. vagy világvégével kapcsolatos programokról tett fel kérdést. ahol a lánc szétszakadhat. hogy mindenki megtegye azt. akik viszont további négy-négy személyt irányítanak. Ugyanakkor biztosítani kell. Ebben a programban a "Purson" nevű démon szerepel. akiket összegyűjtenek. hogy a végidő programok kapcsolatba hozzák az Új Világrendet az Antikrisztus uralmával. Ezen túlmenően egyes helyszíneket is színes jelzésekkel látnak el. Ennek az a feladata. bíborvörös és zöld sugár. hogy a pénzügyi szektorban számos programozott slave tevékenykedik. Tény az. Aki ismeri az Amway szerkezeti felépítését. aki ezután távozik és felrobbant egy katonai létesítményt. A banktevékenységben észlelhettük.

Ezek azt fogják mondani. akik ellenzik az Új Világrend menetrendjét.Escolapiust. hogy lesz programozott slave-kből álló ellenzék is. A háztól házig járó Jehovisták gyakran üzeneteket továbbítanak a programozott slave-khez. a válasz az. Washington D. A Wachtower Magazinban láthatunk egy vízesést ábrázoló fényképet. D. aki számos sátánista rituáléban a démonikus gyógyító erőt jelenti. tette fel a kérdést Wayne Morris. újságíróval és egyházi vezetővel rendelkeznek. és az "Őrtorony Társaság" a Jehova Tanúi nevű szekta központja. ami leginkább aggodalomra ad okot az az. hogy az egy koponyát ábrázol. én ellenzem az Új Világrend programját és azt.) ténylegesen egy Illuminátus frontszervezet. Ehhez tartozik. amit ők fejlesztettek ki? És az idegen űrlények inváziója olyan megrendezett akció lesz. hogy ébren tartsa az emberekben a reményt. amelynek az lesz a feladata. A Wachtower művészeti alkotások számos rejtett okkult szimbólumot tartalmaznak. és amely kapcsolatban áll komputerekkel. és közülük egy egész sorozat kapcsolódik katasztrófákhoz. A "Wachtower Society" (Wachtower őrtornyot. hanem a társadalom egészének az ellenőrzéséről. amelyhez saját katonai technológiájukat használják fel?" Springmeier erre határozott igennel válaszolt. de akik valójában nem lesznek képesek azt leállítani. Az end-times (végidők) programozás másik jellemzője az. a világűrből érkező idegenek. és mindezt leküzdhetetlen káoszként élik át. Mivel a társadalom számos különböző aspektusát ellenőrzésük alatt tartják. amire programozóik a tudatukat beprogramozták. Amikor visszaprogramozott áldozatok kezdik kiadni magukból a programozásukat. Ez az ellenzék azonban egy ellenőrzés alatt tartott csoport lesz. és polgárháborús állapotokat idéznek elő. de ha közelebbről szemügyre vesszük. megfigyelőtornyot jelent. hogy gazdaságilag csődbe juttatják őket. A másik célkitűzés a nemzeti kormányokban való bizalom lerombolása. gyakran Janus kódolásról beszélnek. Repülő csészealjakról és űrlények bolygónkra érkezéséről szólnak a programozások. akik pontosan azt fogják és akkor mondani. amelynek a nyomon követéshez és az újraprogramozáshoz lehet köze. Wayne Morris ezután feltette a kérdést: "Úgy gondolja. hogy azok aláássák a nemzeti önazonosságot. Az end-times (végidők) programok végrehajtása során a legkülönfélébb jelenségeket észlelik az emberek. Itt kell említést tenni a komputerkontroll alatt álló emberekről. hogy hogyan tudják aláásni a nemzeti kormányzatokban való bizalmat. amit a kormány tesz. Connecticut Avenue cím alatt működik egy Janus 2 komputer. akik figyelmeztetnek a programozás és a manipuláció veszélyeire. De van "Ambassador coding".-ben (vagyis az amerikai fővárosban) a 666. "Emperor coding" és "Morse coding" is. Számos programozott törvényhozóval. hogy ő a gyógyító démon. Számos ilyen űrlényekkel kapcsolatos program van. és csak kevesek számára áll össze a részletekből az egész. Visszatérve arra. Springmeier szerint nem csak kábítószer-kereskedelemről vagy prostitúcióról van szó. Általánosságban véve milyen célt szolgál a programozás. hogy a világ kormányai azzal az UFO technológiával rendelkeznek. 154 . C. Ha valaki elolvassa a Jehova Tanúi által terjesztett irodalmat. J. ezért ellensúlyozni tudják azokat. hogy "én nem hiszek ezekben az űrlényekben. hogy gyakran szerepelnek benne földöntúli lények. akkor kiderül. Ezt a célt számos különböző programmal kívánják elérni. Az egyik. hogy el akarják hitetni az emberekkel az űrlények valójában nem létező invázióját. akkor láthatja. akkor tudja.

Sokkal fontosabb szerepet játszottak. Springmeier elmondotta. Wayne Morris végül arra kérte vendégét. hogy milyen intézmények vettek részt az agykontroll kísérletekben Észak-Amerikában. Dr. hogy a Quebec-i katolikus intézményeket is bekapcsolták ebbe a tevékenységbe. gyógyszerészeti vállalatokat. Mary's Hospitalban (Szent Mária kórház) folytak agykontroll kísérletek. aki a kanadai McGill Egyetemen végezte traumaokozásra alapozott agykontroll kísérleteit. Eredményeit titkosították és ezért Springmeier nem tudott róluk részletesebben szólni. A kórház alagsorában volt egy helyiség. lényegében a rendkívüli állapot bevezetését?" . 44 alapfokú és felsőfokú képzést nyújtó orvosi egyetemet. hogy "minden természetesen fog történni". Az emberek részt vesznek az Illuminátusok gyűlésein. "Deeper Insights" (Mélyebb betekintés) című 155 . Ez azonban arra utal. hogy csökkentsék az olyan személyek szerepét. Gottlieb. Springmeier válaszában idézte Stansfield Turner tengernagyot. Knight-ról. Wayne Morris ez után azt kérdezte. mint dr. amikor az Egyesült Államok megszületett. mint kísérletezésről és a megnevezett intézetek közreműködtek a CIA számára történő gyakorlati programozásban. Cameron tevékenységéről. mivel ő volt az "APA" az Amerikai Pszichiátriai Társaság. valamint a WPA. Tehát többről volt szó. Világ Pszichiátriai Társaság elnöke. hogy a kísérletezés szó erősen szépítgető kifejezés és ezért félrevezető. Ewen Cameron tevékenységére tért át. augusztus 3-án elmondotta. Mindez lehetetlenné teszi az egységes morális választ. Ugyanezt lehet elmondani Jay Z. Az. volt egy izolációs szoba és egy rácsos szoba."Tehát kaotikus helyzetet idéznek elő. hogy olvasta viszont Gordon Thomas "Journey Into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét.tette fel a kérdést Wayne Morris. Felbecsülhetetlen értékű hozzájárulást nyújtottak a magatartás befolyásolását és módosítását szolgáló kísérletekben feltárva a központi idegrendszer egyes részeinek a funkcióit. Egy másik törekvés a vallásos hagyományok aláásása az Egyesült Államokban. Cameron éveken át vezető-szerepet játszott az agykontroll kutatásban. Cameron vagy dr. Igénybe vették az agykontroll kísérleten keresztül ment személyeket és használták őket. és ahol a kulcskifejezés az. Springmeier úgy véli. Most megpróbálják fragmentálni ezt a hitre alapozott közös értékrendszert. hogy az emberek kérjék a hadsereg vagy az ENSZ közbeavatkozását. Wayne Morris ezután dr. ahol 20-30-40 évre előretekintő terveket ismertetnek velük. hogy több áldozattól is tudja. Valójában gyakorlati programozásról volt szó. Springmeier azt is elmondotta. hogy az agykontroll kísérletekbe bevontak büntetés-végrehajtási intézeteket. Az amerikaiak körében az erkölcsi alapelvekre vonatkozóan közmegegyezés volt. így például Elizabeth Claire Prophet agykontroll alatt álló slave. számos agykontroll alatt álló slave-re van szükség. és további más vállalatokat. aki lekicsinylően szól dr. hogy szóljon a pszichiátria (elmegyógyászat) szerepéről az agykontroll kísérletekben. aki a Szenátus tényfeltáró bizottsága előtt 1977. Mindezek segítették a CIA-t az agykontroll módszerek kidolgozásában. nagyon kevés katolikus élt ezen a földrészen. amely a "The Zombie Room" nevet viselte. hogy ez a "természetes" folyamat lejátszódjék. hogy CIA dezinformációról van szó abból a célból. Számos új vallást importáltak Amerikába és napról napra új New Age guruk tűnnek fel. mint amit szigorú értelemben tudományos alapon végzett kísérleteknek nevezhetnénk. Cameronnak fontos szerepet kellett játszania az agykontrollban. Elmondotta. hogy a Montreálban lévő St. Számos New Age vezető. Amerikát alapvetően a protestáns többség alapította. kórházakat.

Vannak olyanok.J. Attól függ. hogy ne mozduljanak el a program bejáratától "őrizzék a kaput".1 hullámhosszon sugárzó torontói rádió szerkesztőjének. hogy a tudomány megoldhatja a világ problémáit.) például a "Gatekeeper"-eket ("kapuőrzők"-et). de azt már nem kutatják.a második én. a magatartásmódosítással foglalkozó kutatók és a pszichiáterek tárták fel. hogyan használják fel.könyvében részletesen is ismertette. A pozitív oldal az. Az agykutatásnak is két oldala van. aki részt vett a vírusokkal és az Antrax-szal folytatott kísérletekben. 156 . amelyek az ő munkájukkal kapcsolatosak. képesek súlyos fájdalmat okozva gyötörni az adott "alter"ben beprogramozott személyt. se nem rossz. Az Illuminátusok a kutatók jószándékú munkáját bűnös célokra használták. január 4-én sugárzott interjúját ismertettük rövidítve. se nem jó. Ki akarnak tűnni tudományos eredményeikkel. legfeljebb csak gúnyolódást a tömegtájékoztatási intézményektől. A világban működő destruktív erők mellett léteznek pozitív irányú erők és törekvések is. akik különböző kényszerek és zsarolás révén kapcsolódtak be. hasonmás. hogy miként hozzák létre a különböző "alter"-eket (alter ego . Azokat a kutatási eredményeket. Cisco Wheeler volt és a vele készített interjút a CKLN rádió a torontói Ryerson Polytechnical University-ről (Ryerson Műszaki Egyetemről) 1998. Nehéz azonban a biológiai fegyvereket emberszerető célokra használni. Egyes elmegyógyászok akaratuk és tudtuk nélkül járultak hozzá az agykontroll technológia kifejlesztéséhez. hogy a tudás az semleges. komoly vitába keveredett. aki soha nem volt semmilyen titkos társaság tagja. A kanadai CKLN. s az egészre nincsenek tekintettel. vagy az Új Világrend híve. D. Más tudósok pedig az ismereteknek csak arra a kis részére koncentrálnak. Ide lehet sorolni számos kísérleti alanyt is. Sok független kutató nem kap elismerést. hogy számos olyan ismeret és technológia áll már rendelkezésre. Springmeier utalt apjára. Bizonyos esetekben a "Gatekeeper alter"-ek elfoglalják az adott programozott tudatrész bejáratát és használva a magatartásmódosító technikákat. Wayne Morrisnak Fritz Springmeierrel készített és 1998. Ezek a "Gatekeeper" programok úgy vannak kialakítva. Egy tudóssal. de hitt a tudományban és abban. amelyeket ténylegesen fel lehet használni az emberiség javára. hogy az mire lesz felhasználható. amelyek bebizonyították. mert azt állította. január 11-én sugározta. A "The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Mind Controlled Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására) társszerzője. amely felszabadíthatja az embereket a hivatalos orvoslás egyoldalúságai alól. Másik fontos eredmény az alternatív medicina rohamos fejlődése. hogy ez a fajta tréning hatékony. fm 88. agyprogramozás szempontjából a leválasztott és memóriafallal elhatárolt tudatrész.

úgynevezett sátánista családból származik édesapja. az nem tud semmiről. Fritz Springmeier az 1990-es évek elején ismerkedett meg. hogy valójában 157 . amelyekről eleinte nem lehetett tudni. valamint a harcoló csapatok moráljának erősítésével. Springmeierre nagy hatást tett. eredeti nevén Linda Andersonnal. amely odáig mélyült. és információk kerültek felszínre. Grantnak (1869-tól 1877-ig töltötte be az elnöki pozíciót). Gyermekként arra nevelték. másrészt a kábítószerrel kapcsolatos szubkultúra létrehozását. az Egyesült Államok 18. De kormányzókat. Az Illuminátusok gondosan ápolják a nemzedéki kapcsolatokat. Apja együttműködött a CIA-val is és a skót rítusú szabadkőművességen belül a legmagasabb. hogy mikor kezdődött el a traumatizálással való kondícionálása. Ennek köszönhette jó összeköttetéseit az amerikai politikai struktúrán belül. hogy több nemzedékre visszanyúló. amíg apja élt. hogy valami rossz történhetett vele. Wayne Morris a rádióprogram szerkesztője és az interjú készítője először azt kérdezte: mikor került kapcsolatba a traumaokozással kondicionáló agykontrollal? Cisco Wheeler elmondotta. fények villantak fel. hogy Cisco mennyire tájékozott az agyprogramozás terén és szoros együttműködés alakult ki kettejük között. Earl Wheeler tábornok állt az amerikai egyesített vezérkar élén a vietnami háború idején. az elit találkozókon ellátta az Illuminátus funkciókat. hogy kiszolgálja szexuálisan a politikai felső körök tagjait. amely a külvilág felé az aktuális magatartást vezérli.5. hogy ő sem tudott addig semmi rosszról. sok része van. Cisco apja az Illuminátus hierarchiában Nagymesterként tevékenykedett. számos emléknyommal rendelkezik. hiszen apja is az Illuminátus felső vezetéshez tartozó programozó volt. Ulysses S. akkor fokozatosan képessé vált az agya bizonyos emléknyomok felelevenítésére és ekkor kezdett derengeni neki. az anyai ölben. 33-as fokozatot érte el. elnökének. Apja az USO-val (United Service Organizations . Arra a kérdésre. szerzőtársával. Ha tehát az agy frontrészéről beszélünk. A brit királyi családon belül is. aki még kisgyermekként az ölébe ültette. A vietnami háború idején nagybátyja munkatársaként a nyugati partvidéken tartotta kézben egyrészt a kábítószer forgalmat. és a drogkultúra terjesztése volt. a jóléti és a pihenési szolgáltatások megszervezésével foglalkozó amerikai korporáció) is szorosan együttműködött. egy jótékonykodással. Amikor meghalt. Cisco Wheeler megemlítette. Cisco Wheeler azt válaszolta. Noha az emberi tudat többrétegű. hiszen ő maga is behatóan foglalkozott a zenével. a beprogramozott tudatrendszer frontrésze. A mindennapos életét irányító tudatrész hangokat hallott. Az Illuminátus programozási rendszer megértésének kulcsa annak sokrétűsége. A vietnami háború igazi célja a kábítószer feletti ellenőrzés véglegesítése. polgármestereket és minisztereket is kiszolgált. Közös munkájuk eredménye a hivatkozott könyv. Eisenhower elnök volt az első. Ennek az volt a célja. Cisco Wheeler egyike az MK-ULTRA-MONARCH programozás túlélőinek. Apja nagybátyja Earl Grant Wheeler tábornok volt.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. a közvetlen leszármazottja. hogy Fritz Springmeier az egyébként férjezett Cisco Wheeler házába költözött. nem képes az elkülönített részek tudattartalmaira visszaemlékezni és azokat a frontális-tudatba behozni. hogy aláássák a családokat összetartó belső struktúrákat. hogy még magzatként. fejezet A Cisco Wheelerrel készült interjú Cisco Wheelerrel. Kisgyermekkorától megtervezték az életét. és ennek eredményeként már fogantatásától kezdve megkezdődött élete megtervezett irányítása.

például bevásárlás közben. akit példaként lehetett állítani a többi fiatalasszony elé. Vagy miért emlékezik bizonyos helyekre. mindent elkövetett annak leküzdésére. mégis hasonlóan éreznek. amin keresztülment. mert ő volt az elsőszülött. Céljuk az volt. hogy a kábítószer eljusson rendeltetési helyére. hogy Cisco apja vajon másokat is programozott-e? Mire igenlő választ kapott. A memóriafalak lebontásához bizonyos időre volt szükség. minthogy apja mesterprogramozó volt. hogy valaha is járt ott. hogy miért gondol szexuális témákra. aki nem Illuminátus körökből választott erős vallási kötődéssel rendelkező feleséget. hogy szorosabb ellenőrzés alá vegyék az egyházakat. hogy ezek a terapeuták vajon ismerték-e már a traumára alapozott agykontroll technikáit? Homályos ismereteik voltak erről. hogy a Vietnamból hazaszállított katonák tetemeiben rejtették el a kábítószereket. Apja felszentelt pünkösdista lelkész lett. mert elsőként jelentkeztünk az MPD-nek nevezett tünetegyüttessel. hogy milyen szerepet játszott a kábítószer szállításban apja a vietnami háború idején? Cisco Wheeler elmondotta. Wayne Morris ekkor rákérdezett arra. azaz a mesterségesen tudathasadásossá átalakított személyiség megismeréséhez. Hosszabb időre kórházba kellett befeküdnie és itt derítették ki a szakorvosok. Cisco Wheelernek 40 éves koráig programozója és közvetlen irányítója apja volt egészen a haláláig. De ismeretlenek is felkeresték és megfenyegették őket. Ebben a folyamatban erős támogató csoportra támaszkodhatott. hogy szexuálisan visszaéltek volna vele. Cisco elmondotta. akkor meghal a rabszolga (a slave) is . de az idősebbekkel és a gyülekezet vezetőivel is. Ebbe a programba vonták be az apját. Morris ez után azt tudakolta. Feljegyezték és kicserélték egymás tapasztalatait és rájöttek. hozzátéve. és igen jó kapcsolatot ápolt a fiatalokkal. Fiú és lánytestvérével is foglalkozott. Így kezdődött el az a folyamat. Az 1940-es évek végén az Illuminátusok be akartak hatolni az egyházakba és keresték annak a módját. Morris ez után azt kérdezte. amely elvezetett a struktúrált "multiple". 158 . hogy miként tudnák megtörni az egyházak spirituális erejét. Anyja a világ szemében mintapéldája az egyházi szempontból tökéletes feleségnek. Neki kellett gondoskodnia arról. hogy amikor jelentkeztek öngyilkossági késztetései. Így például nem értette. Csak apja halála után indult meg a hipnotikus falak fokozatos leomlása tudatán belül. de elsősorban vele. Ezek a memóriafalak óvták meg attól.miről is adnak hírt. hogy az öngyilkossági késztetés mögött valami mélyebb probléma húzódik meg.mondotta Cisco. hogy átvegye a temetkezési vállalkozóktól a már beazonosított kábítószert. levelekkel. amelyhez további agykontroll alatt álló személyek is tartoztak. Apja feladata volt. amelyekről nincs tudomása. hogy noha teljesen külön próbálják felidézni emléknyomaikat. hogy őt és társait folyamatosan zaklatják telefonhívásokkal. hogy Cisco Wheeler vajon tudta-e már teljesen függetleníteni magát Illuminátus programozóitól? Erre tagadó választ kapott. A tanulás önmaguk megfigyelésével kezdődött. mert eltávolításuk öngyilkossági késztetésekkel jár. Wayne Morris ezután azt tudakolta. amikor egyáltalán nem tud visszaemlékezni arra. hogy mindenről tudjon. Amikor az Úr (Master) meghal. rálőttek a lakásablakaikra és rájuk hajtottak az országúton.

és a Presidio-ban lévő katonai támaszpont közelében lévő Letterman kórházban. hogy egy MPD/DID programozással ellátott személy legyen. hogy miként kezdődött a gyógyítási folyamat. Tudták. hogy saját apja hasította fel és strukturálta újra tudatát. hogy kik voltak még a további programozói? Cisco elsőként dr. azt is megtanulták. ahol külső beavatkozás nélkül élhetett. hogy milyen bántalmazásokon kellett keresztülmennie. Közölték vele. Fairchild nevet is. Az agykontroll során elszenvedett trauma hatásai azonban ma is jelen vannak. hogy valójában már nem is tudta. Még mindig nehéz felmérnie. Szoros barátság és megértés alakult ki köztük. Black álnevet viselő személy. Ez rajta kívül még három hasonló sorsú hölgyből állt. A kaliforniai Death Valley (Halálvölgy) Scotty's Castle (Skót kastély) nevű helyén is folyt programozás. energiáját és kerüli azokat a lehetőségeket. A trauma és nem a szeretet kötötte hozzá. További elsődleges programozója a dr. Gondosan beosztja idejét. Ennek során szembesülnie kellett a fájdalommal. és az igazságot tartalmazó információk felszínre hozása. Apja valamennyiük életében meghatározó szerepet játszott. és mi lesz belőle. ismeretlen félelemmel és azzal a ténnyel is. Folyamatosan meg kell birkóznia olyan emlékekkel. így Cisco is. Többen. lelkét. a San-Francisco északi részén lévő Presidio parkban. Josef Mengele volt. amelyek integrálása még nem sikerült a gyógyítási folyamat keretében? A múltban megtették. mivel az agy automatikusan védekezik ezek ellen az emlékképek ellen. Az őt támogató csoport sokat segített neki. Nagy erőfeszítéseket igényelt memóriájának a feltárása. Mengele. Legtöbb programozásra Kaliforniában és Oregonban került sor. hogy ő kicsoda. Mind a négyen eltökélték. megerőszakolták. A négy személyből kettő orvos. hogy ő egy kislány. amelyek megalázták. megszégyenítették. Ez hozta őket közel egymáshoz emocionálisan. Nehéz feldolgoznia. 159 . hangzott a válasz. Ekkor tudta meg. azaz az apja volt. amelynek a keretében sikerült a beültetett programoktól legalábbis részben megszabadulni. Black-et és maga is kiképzett programozó lett. Ez lett a tanult szakmája. amelyet Dorenbeckernek hívnak. egy pedig tanár.Morris ez után azt tudakolta. megtervezték azt. aki szerinte dr. A végén már azt sem tudta. valamint az ugyancsak Kaliforniában lévő Torrence-ben. amikor traumatizálták. a kínzással. Greent említette. traumatizálták egészen addig a fokig. hogy egykori ellenőrei kapcsolatba tudtak-e lépni tudatának azokkal a leválasztott és önállóan programozott részeivel. Kaliforniában pedig a China Lake haditengerészeti támaszponton. Mások fogadják telefonjait és írják nevében válaszleveleit. az Egyesült Államokon kívül Kanadában is tevékenykedett. Tudomásul kellett vennie. Cisco Wheeler elsőként helyzetének megszilárdítását említette. Pontosan tudták. A programozások 1948-49-től az 1960-as évek közepéig tartottak. szellemét egyaránt megerőszakolták. Testét. mivel nagyon vigyáz arra. hogy hogyan dokumentálják feltörő emlékeiket. hogy apja valójában nem szerette. ahol ezekhez a "partok"-hoz (leválasztott és programozott tudatrészekhez) hozzá lehet férkőzni. Az Alcatraz börtönben is folyt programozás. Apját Mengele képezte ki és ő volt az egyik helyettese. hogy kikerülnek ebből a helyzetből és keresik a gyógyulás útját. aki használta a dr. hogy valójában milyen mélyre hatolt a programozása. hogy mit tesz. mert egy cicává alakult át önmagán belül. Wayne Morris ez után azt tudakolta. követte dr. Green mellett a dr. az Oregonban lévő Állami Elmegyógyintézetben (State Mental Hospital) és a Portlandben lévő Szabadkőműves kórházban. Dr. hogy kivették a nevét az élet könyvéből (Book of Life) és folytatták hipnózissal a programozását. Megközelítőleg hasonló időpontban programozták őket ugyanazok a személyek. hogy Isten nem szereti őt. hogy milyen feladatra szánják az életben és ehhez milyen struktúrára van szükség. hogy milyen fajta struktúrát akarnak benne kialakítani. Morris ez után azt kérdezte. Biztonságos helyet kellett választania. de ma már nem kerül erre sor.

mert már volt beleszólási lehetőségük. Green gyakran helyezte őket sivatagban forró ketrecekbe. hogy valamennyien több nemzedékre visszanyúló sátánista családból származnak. hogy ezt hogyan lehet elérni. akkor valami rendkívüli történik. kivették a ketrecéből és megölték. nem volt választásuk. Cisco Wheeler arra emlékezett. A kísérleti alanyok már tudták. Green őket sem szereti. Módjukban áll felgyújtani a gyógyulást kereső házát. eldobható. Az ilyen sorsra jutó gyerekek úgynevezett "expendable child"-ok (feláldozható. Amikor felismerték. amíg kijönnek és minden alkalommal szembe kellett nézni velük. sem élelmet . Cisco Wheeler ez után Morris kérésére a következőképpen világította meg. és nem kiscicák. illetve identitászavarban szenvedők). Megvárták őket. A test. Ők azonban eltökélten küzdöttek tovább azért. Eldönthették. elektrosokkot. Ciscot. A gyermekölés maga is a 160 . hogy megszabaduljanak programozásuktól. Mikor a memóriája működni kezdett. J. hogy elérje azt az állapotot. azért keményen meg fognak fizetni később. nem térhettek ki az elől. Elvették azért az életét. hogy nem szeretlek. amikor programozták őket. hogy a biztonságos hely megtalálása döntő tényező volt-e a gyógyulási folyamatban? Cisco Wheeler határozott igennel válaszolt. Morris ez után azt tudakolta. amit egészségnek neveznek. továbbá. Ezért az egész fájdalmas küzdelemnek bizonyult. hogy az életben maradóknak a tudatába véssék mekkora a hatalmuk. a "handler"-ek (a programozott slave-ek felügyelői és irányítói) ott álltak a bejáratnál és közölték velük. Azt mondta nekik. akkor mindenek előtt szabadok akartak lenni. amelyeket "sweat tank"-oknak (izzasztó tartályoknak) neveztek. Ezekből a ketrecekből az állatketrecekhez hasonlóan ki lehetett tekinteni. Éjjel nappal gyötrő testi és lelki fájdalmaktól szenvedtek.miután órákig nem kaptak sem vizet. nem szeretlek. hogy önmagukat is jobban megértsék. ez a fajta életveszély nem fenyegette. Akkor. nem szeretlek. Azt a gyermeket. hogy "nem szeretlek". Vagyis fenyegetések és hazugságok közepette zajlik a folyamat.Az első. De nem tudták. a lélek és a szellem állandóan harcban állt. Dr. Dr. azt titokban tették és ezek a programok nem akarták leleplezni magukat. mert először voltak tudatában annak. hogy valamennyien MPD-k illetve DID-ek (vagyis mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiség-. amikor találtak egy megfelelő terapeutát. az agykontroll vonatkozásában pedig a programozás és a trauma közti szoros kapcsolatra utal. Valamennyiüket programozónak programozták és ez lehetővé tette. aki Illuminátus gyermek volt. Ezúttal azonban más volt a helyzet. hogy ha valamit elárulnak az Illuminátusokról. akiknek az életével nem kellett elszámolni. és életüket sok szenny mocskolta be. Túlságosan fájdalmas volt ezzel szembenézni. ha netalántán dr. De még ezt is érdemes volt elviselni.) voltak. mert Illuminátus leszármazási vonalhoz tartoztak. hogy mi a "trauma bonding"? Ez szószerint a traumához való kötöttséget jelenti. vagy belőni a hálószobája ablakán. A "handler"-eknek a terápia első öt évében még módjukban volt kínozni őket. Green . hogy emberi lények. amikor felkeresték gyógyítóikat. hogy felkeresik a terapeutát. hogy agykontroll alatt álló Illuminátus slave-k. hogy napok teltek el. jelentéktelen gyermekek D. és más traumákat okozni. vagy golyót ereszteni gyermekei fejébe. Gyakorolták a sátánizmust. amelyiknél kimondta. Dr. amikor elvették tőlük emlékezetüket. és hogy mi fog velük is történni.felkereste őket. ami megtörtént. Ugyanakkor nevén kellett nevezni a dolgot. szeretlek. és mint csoport erősítsék egymást. hogy ha azt közli velük. amit tudomásul kellett venniük az az. drogokat alkalmazni. Green ekkor a kezében lévő százszorszép füzért sétálgatva elkezdte tépegetni: szeretlek. Még akkor is. Amit velük tettek. hogy tőle balra több ketrec is volt 2-3-4 év korú kisgyermekekkel. vagy sem.

Ciscot úgynevezett "anyaprogramozói" szerepre programozták. Meg kell érteni a luciferi hitrendszert. és teljes mértékben végrehajtják azt a programot. a trauma általi kötődést. Ez isteni kinyilatkoztatás szerint történt. mint egy doboz a dobozban. és milyen szándékuk volt vele? Az alapvető cél az illuminátus hierarchia legmélyebb rétegében található. de amikor könyörtelen volt. ahogyan belülről felépül az Illuminátusok hierarchiája. mert az amerikaiaktól már elvették alkotmányos jogaikat. Ezt. Az amerikaiak és a kanadaiak már nem rendelkeznek azokkal a szabadságjogokkal. Becslése szerint az 1990-es évekig mintegy tízmillióra növekedhetett. Így jön a képbe Maitreya. mint Istennek van menyasszonya. Mesterségesen előidézett éhinségnek lehetünk tanúi. az Antikrisztus uralma? Cisco Wheeler szerint ez az uralom már meg is valósult.programozás része volt. Amikor Isten elküldte fiát a Földre. ők képezik az alapot. semmi nem tarthatta vissza attól." A trauma kiszámíthatatlansága is a "trauma bonding" része volt. Amikor Cisco apja. Az Illuminátus körökön kívül nem tevékenykedett. hogy nem szeretsz engem. ők írják a forgatókönyvet. amelyet kidolgoztak az amerikai és kanadai nép. valamint az egész világ számára. D. Cisco Wheeler szerint ő csak egy előfutár. amikor az trónra lép. Ez az elképzelés lényege. és azt a módot. Durvábban viselkedett. Morris ezután az Antikrisztus személyére kérdezett rá és ezzel kapcsolatban említette Lord Maitreya nevét. nagyon szeretlek. Hiszen bármikor beállhatott változás. de Istenhez hasonló hatalommal rendelkező vezetőt jelenti. Cisconak például más Illuminátus családokhoz tartozó gyermekeket kellett programoznia. A 13 legfontosabb leszármazási vonal tagjai irányítják a világot. Három "anya" létezik egy talapzaton és egyedüli céljuk. mint egy szakmát tanították. háborúknak. egy tanítvány. hogy ő maga is programozó volt és ismerte az erre vonatkozó adatokat. ez a szint az "anyák" (mothers) szintje. (Itt lényegében az Illuminátusok Új Világrendjéről van szó. A kétmilliós számot onnan tudta.) Wayne Morris ez után azt kívánta megtudni. mint egy állat. létrejött a kormányon belüli kormány. Maga Cisco is így gondolkodott gyermeki agyával: "Szeretlek dr. Wayne Morris ez után azt próbálta kideríteni. ők a világdráma rendezői. Lucifernek is 12 előhírnöke lesz. Maga az Új Világrend is egyfajta elkülönülő hatalmi csoportot jelöl az Illuminátus hierarchián belül. Nem lehetett tudni. Ő is egy előfutár. amelyekkel egykor rendelkeztek. Az Illuminátus struktúrán belül igen sok szint létezik. mert te azt is mondhattad volna. J. Egyfajta hatalmi játék. amiképpen Keresztelő Szent János is Jézus Krisztus előhírnöke volt. "the mothers of darkness"(a sötétség anyjai). hogy vajon miért programozták interjúalanyát. hogy az Antikrisztus mellett. Az Antikrisztusnak. 161 . mint programozó kedves volt. mint királynő uralkodjanak. Green. hogy érvényesítse akaratát. amelyben Antikrisztus a jelképes. és akkor már halott lennék. akkor az volt a végtelenségig. Lucifernek is van és az ő menyasszonya a három "anya". hogy a kísérleti alanyt mikor szeretik és mikor nem. A programozás technikáit tanították meg neki. Krisztusnak 12 tanítványa volt. Cisco Wheeler szerint 1968-ig mintegy kétmillió gyermeken végeztek kísérleteket az MKULTRA program keretében. hogy ezek az áldozatok is másokat programoztak. hogy miként valósul meg az Új Világrend. Wayne Morris kérdésére megerősítette: úgy tudtak programozni áldozatokat. és háborús fenyegetéseknek. Azaz így hozták létre a "love trauma bonding"-ot. akkor nagyon szeretetreméltóan viselkedett.

Morris ezután a közeljövő várható eseményeiről tudakozódott. beleértve a megsemmisítést is. Ha Lucifer nem lenne Isten. Az óra azonban ketyeg. Évszázadok óta törekednek erre. Mivel mind a ketten személyes tapasztalatokkal rendelkeznek az Illuminátusokról. mit tesznek és mit tettek eddig. és vissza tudta nyerni önrendelkezését? Wheeler megemlítette. Wayne Morris ekkor kérdezte. Az embereknek erre fel kell készülniük. hogy mikor van itt a sírás. aminek gondolták őket. hogy ki tudott kerülni a programozásból. A megértéshez előrelátásra van szükség. és valami nagy változás van kibontakozóban. Az egyházak sem azok. ez leszólná őt (Lucifert)? 162 . A menetrendet megváltoztathatják a körülmények.. és valójában mindenre képesek. hogy beteljesítik a végidőket. évfordulóján a következő tartalmú üzenettel fordult a skót rítus szerinti 32. meg kell érteni. Vérrel pecsételték meg. hogy felkészüljenek a legrosszabbra. vagy politikai vezető megölését. Fontos megérteni. Tudniuk kell. Cisco Wheeler úgy vélte. hogy a Luciferi tanítás a maga teljes tisztaságában folytatódjék. Megtapasztalják. hogy a népek hamarosan arra ébrednek. hogy mi zajlik az Illuminátusok szíve mélyén. ahogyan a családi kapcsolatokba is. vagyis a francia forradalom 100. Tudniuk kell. beleértve egy híd felrobbantását. mivel azokba is behatolt az Illuminátus hatalom. amikor fegyveresek kopogtatnak az ajtóikon. embergyűlölete. bármely országos. Szükségük van. látniuk kell. ezért belülről értik ennek a struktúrának a működését. hogy kik is ők. Wayne Morris ez után azt tudakolta. erre vallanak kegyetlen tettei. hogy az emberek ezt ismerjék. A szabadkőműves vallás megköveteli tőlünk beavatott magas fokozatúaktól. Erre a célra fel fogják használni az agykontroll áldozatokat is. Felkészülten kell várniuk azt. Ők az Istenek. saját maguk számára. fel is gyorsíthatják és le is lassíthatják azt. A változások bekövetkezésének pontos időpontját nem lehet megmondani. Ténylegesen Istennek képzelik magukat. Minden embernek körül kell néznie. hogy interjúalanya mit tett a helyzet feltárása érdekében azt követően. Neki. a Fény Apjának tettek esküt. mert e nélkül az emberiség csak a sötétben tapogatódzik. "Mi tiszteljük Istent. Nem lesz többé szólásszabadság és még a gyerekek sorsáról sem a szülők. hanem a kormányzat dönt. az egészségügyi rendszer az Illuminátusok uralma alá került. Wheeler szerint a végidőkre programozott agykontroll alatt álló személyeket is igénybe veszik. és mikor a harc ideje. aki nem kívánja alávetni magát az Új Világrendnek. hogy az Illuminátusok sátánisták. és a tudomány elutasítása.. bárkinek az eltávolítását. mint az ő hercegei. Ma már van írott anyag az agykontrollról. hogy három könyvet publikált társszerzőjével Fritz Springmeierrel együtt. hogy a tőzsde és a világ pénzrendszere összeomlott. (Albert Pike az egyesített világszabadkőművesség egykori legfőbb vezetője 1889. és mindennek a helyén kell lennie az Új Világrend beköszöntésének az időpontjáig. akkor Adonai (Krisztus) lenne az. és szükség van arra. A programozott agyú slave-ket bármely feladat elvégzésére be lehet vetni. és ha őszinték önmagukhoz. és tanúi lesznek az Antikrisztus trónralépésének. aki útban áll és nem hajlandó alávetni magát az új Illuminátus rendnek. július 4-én. hogy a világ esik szét. mert a legrosszabbra kell számítaniuk. de ez az Isten az. fokozatot viselő. és hogy hatalmi struktúrájuk rátelepedett az élet minden vonatkozására. magas rangú szabadkőműves testvéreihez. és csak Lucifert szolgálják. hogy az élelmiszerek fertőzöttek. akit babona nélkül imádunk. hogy az Illuminátus hierarchiához tartozó hatalmi csoportok milyen módszerekkel kívánják kivédeni az emberek válaszreakcióit? Milyen megtorló lépéseket tehetnek? Cisco Wheeler szerint félre kívánnak állítani mindenkit.

küzd az emberiségért Adonai. E zárt társadalmi csoport tagjai lojálisak egymáshoz. ezért a rivális és féltékeny Isten. Green-ről. a Sötétség és a Gonosz Istene ellen.222. (Albert Pike tehát egy szintre helyezte Lucifert és Jézust. Mivel az emberiség jótevőjének bizonyult. hogy nincs fény árnyék. Ezért eretnekség a sátánizmus tanítása. A sátánizmus doktrinájában hisznek. vagy a luciferianizmus ennyiben megkülönböztetendő a sátánizmustól. dr. Ennek megfelelően küzd Sátán. Wayne Morris azt kérdezte. Cisco Wheeler elmondotta. mint Lucifer. kizárólag Lucifer illetékességét ismerik el maguk felett." (Gary Allen: "Die Insider" S. de sátánt nem személyként képzeli el. és máris Istenként tekint magára. Lucifer az. D. miként kerülnek teljes kontroll alá a bölcsőtől kezdve. hogy az említett három könyvükben leírt problémákkal kell nekik is megküzdeniük. mint a családi kapcsolatok ápolásáról. Mint ilyenek. vagy van valami más motívum is? A pénz. VAP Verlag. azaz az ateizmus megszemélyesítőjeként. ISBN 3-922367-003). a templomokban és a politikában. Arra a kérdésre. Star-ról. nem félnek a pokoltól. miről beszélt Cisco Wheeler a vele készült interjúban. De Lucifer a Fény és a Jóság Istene. A Luciferben való hit. nyomban egynek érzi magát velük. ahogyan azt végrehajtják? Cisco Wheeler szerint. akkor azt sem fogják érteni. Black-ről. aki Adonai-al egyenrangú. de hisznek benne. Azért tértünk ki a Luciferben való hit és a sátánizmus megvilágítására. akkor Istenekként uralkodnak Sátánnal együtt a pokolban is.) Wayne Morris megkérdezte. azaz a Fény Istene Adonai-al.Igen. Az örök törvény mondja.. Az Illuminátus rokonsági kapcsolatok nagyon fontos szerepet játszanak az agykontrollban. Istennek tekintik magukat. Albert Pike elismeri és hangsúlyozza a jó és a rossz közötti küzdelmet. Az igazi tiszta filozófia vallása a Luciferben.. J. hogy miként segíti felvilágosító munkájukat a programozó technikák belülről való ismerete. és hogy mennyi hazugsággal kell szembenézniük. mert az Abszolút csak két Istenben létezhet. mert ő is ugyanott volt. 163 . Az előbbi szerint Lucifer teljesen jó és sohasem bukott meg. a Fény Istenében való hit. hanem Isten tagadásaként. Mindegyik Isten akar lenni. Ez a tanításuknak a veleje. hogy mi történik körülöttük az iskolákban. Amikor elkezdenek beszélni az MK-ULTRA-ról. akit Cisco Wheeler Sátánnak nevezett. mert ha megtesznek mindent. dr. hasonlókon ment keresztül. lehetőleg a 13 vérvonalhoz tartozó családok tagjaival. Sokan elmondják. Ezért saját körükből házasodnak. (Adonait) Az ő doktrinája különbséget tett a Luciferben való hit és a sátánizmus között. hogy miért fontos a nagyközönség számára az agykontroll ismerete és az a mód. dr. Blue-ról vagy dr. 4994 Preussish Oldendorf. Tudniuk kell. Ha valaki nem tartozik közéjük. a hatalom és a dicsőség iránti vágy társul a démonikus lényekkel és törekvésekkel. mint programozóikról. taszította le a mennyekből. Adonai. hogy mit kell tenni. hogy e mögött csak a hatalom akarása és csábítása húzódik meg. aki tudatja velük. ha az emberek nem értik az agykontrollt. az ő értelmezésében a Gonoszság és a Sötétség Istenével. akkor azt nem fogadják be. Az ő igazi elkötelezettségük Lucifernek szól. hogy érthetőbbé váljék. szépség rútság. Lucifer Isten és sajnos Adonai is Isten. hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül kész tanácsaival segíteni a traumával programozott áldozatokat. amit Sátán kíván tőlük. és fehér fekete nélkül. Postfach 1180. Ezt ugyan hazugság. Itt többről van szó.

inkább hagyja őket beszélni. Azaz a legkeményebb kézzel irányított lények. a drogokon és a traumaokozáson túlmenően még milyen technikákat alkalmaztak az agykontroll programozáskor? Cisco Wheeler elsőként az elektrosokkot említette. Olyan jellegű volt a programozás. hogy milyen sok a hazugság az életben. Cisco Wheeler ehhez hozzáfűzte. Magáról a programról nem beszél. de elhiszik mindezt. és ha valaki ebbe talál bele. Az emberek a tündérmese történetekhez vannak hozzászoktatva. mert ott találja meg a biztonságot. amikor ő. mert traumaokozással teljesen függővé vált apjától. Cisco Wheeler szerint. Kezdetben a holocaustot sem hitték el. és érverésének. Wayne Morris itt megjegyezte. vagy Fritz Springmeier tájékoztat a rituális visszaélésekről. Ez szembesíti őket avval. hogy jó irányban halad. amikor telefonon beszél az agyprogramozás áldozataival. Ezeket hipnózissal és drogokkal a tudat legmélyebb szintjére ültetik be. 164 . Ki akar bármit is elhinni annak. mert erre a világra van kondicionálva. Mindez rendkívül fontos volt. Az első trauma akkor érte. a sátánista ünnepekről. de az emberi elme mindig visszatér oda. mivel koraszülöttként igen gyenge fizikai állapotban volt. és együtt éreznek az áldozatokkal. hogy miként segíti a trauma-programozásra emlékezés az agy kondicionáltságának meggyöngítését és a visszaprogramozást? Cisco Wheeler elmondotta. hogy traumával okozott agykontroll szenvedő alanya legyen. és hazugnak fogják tartani őket. úgynevezett "trauma bonded" módon kötődött hozzá. így és így emlékszik. akkor senki sem fog hinni nekik. ellenőrzés alatt tudta tartani a máját. A tündérmesék eme hamis világának semmi köze a valósághoz.A következő kérdés arról szólt. aki az utóbbi hat hónapban ilyen intézetben volt? Morris azt kérdezte. akkor azonnal megzavarodik az elméje. mert ez veszélyes lehet. Az egyik legfontosabb: emlékezni arra. hogy mennyire óvatosan kell eljárnia. Ez olyan trauma volt. ilyen dolgok valóban megtörténtek és mindez ismerős neki. amikor apja megerőszakolta. Túlélése teljesen tőle függött. aki minden vonatkozásban gondoskodott róla. aki egyben a program-kezelője (handler-e) is volt. a szívműködését. Ezután testplasztikai műtétet kellett rajta elvégezni a sérülések megszüntetésére. amely szinte szilánkokra hasította tudatát. és az illető elmegyógyintézetben köt ki. úgy tűnik. valamint légzésének a ritmusát. hogy amikor valaki felkeresi és közli vele: erre és erre. akkor is a látszatok világában él. akkor megnyugtatja. a tudatot és a szellemet is. Mindezt hipnózissal érte el. a programozók szándékosan olyan helyzetet teremtettek. például egy kulcsszóval és nincs az illető közelében a támogató csoportja. hogy valamennyien slave-k voltak. A slave-ket úgy programozták. és állításaikat nevetségessé tegyék. Ami a programozott slave-kkel történt csak a koncentrációs táborokban történtekhez hasonlítható. Szadista egyének kegyetlenül bántak velük. és születését követően. csecsemőként. Megerőszakolták a testet. Ő tette tisztába és táplálta. hogy ha ezt elmondják. amelyek esetleg kulcsszóként beindítanának programokat az agyukban. hogy az áldozatok szavahihetőségét kétségbe vonják. akik mindezen nem mentek át. Nála először 18 hónapos korában próbálták megerősíteni tudatának a feldarabolását. s a látszatokban hisznek. Szükség van azok megértésére is. az apjánál élt elkülönítve otthonukban. a világ nem akart tudni róla. hogy a hipnózison. Ha valaki megúszta. a programozók pedig szigorúan meg fogják büntetni őket. hogy az apja. mert bizonyos információk azonnal kiváltják az úgynevezett ""insanity mode"-t (elmezavart okozó módozatot). 18 hónapos korában elvették apjától. Nem szabad olyan válaszokat adnia kérdéseikre. Elsőszámú programozója az apja volt. az emberek nem szívesen figyelnek oda. a veséit. Ez azért veszélyes.

milyen válaszokat kaptak? Cisco Wheeler elmondotta. akik a kiválasztott személyt teljesen befolyásuk alá akarták vonni. az Illuminátusok iránti engedelmességre lehessen kényszeríteni. hogy mindez a nyilvánosság elé került. Közülük többen is kapcsolatba kerültek már az elmúlt 20-25 év során "multiple"-kel (többszörös tudatuvá programozott páciensekkel D. A könyveikben leírtakat több hivatásos szakember is megerősítette. A programozott "alter"-eknek nincs tudomásuk arról. majd az illető "alter"-t alvó állapotba helyezik egészen a következő igénybevételig. attól tartva. hogy a szexuális szolgáltatásokon kívül még milyen más tevékenységekre programozták? Wheeler elmondotta. kormánytagok zsarolásához szükségesek azért. hogy bárkit. ahol azonnal újra traumatizálják őket elektrosokkal. hogy számos terapeuta. akkor az Illuminátusok felvásárolnák azokat és eltűnnének a forgalomból. Nem csak a multiple-k programozottak. Voltak olyan "alter"-ek is. akik evvel még nem találkoztak. Ekkor közlik velük.Wayne Morris ezután azt kérdezte. "a nagycsalád". felébresztve a tudati tevékenység központjába lehet behívni őket.). mit kell tenniük. amelyek politikusok. szükség esetén. A Delta "alter"-ek gyilkosságokra voltak programozva. pszichiáter. Ekkor a memória megint darabokra esik szét. aki nagyobbnak. amit az aktivizált "alter" irányításával cselekedett. Springmeier. hogy ha a nagy forgalmazó vállalatok árusítják őket. akik hisznek a mágiában. hogy szilárd jellemű emberként tisztelje elnökeit. erősebbnek. hogy Béta és Delta típusú "alter"-eket is létrehoztak agyában. amelyet valójában nem követett el. hogy meghalt. Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. Ez kulturális sokkot okoz azoknak. és aztán hova kell visszatérniük. Megrendeztek olyan helyzeteket. hogy miután ő és szerzőtársa. A zsarolások mögött az Illuminátusok álltak. amelyek katonai jellegűek. A szex aktus oly mértékben traumatizálhatta az igénybe vett slave-t. mint az Illuminátusok és függetleníteni akarta magát tőlük. miközben az egészet rögzítették. Ha 48 órán belül alkalmazzák. és rituálékon vesznek részt. lelkész és kormányzati tisztségviselő reagált pozitívan. Amikor szükség van rájuk. Ekkor az adott célszemélyt olyan emberöléssel lehetett zsarolni. amikor a kiválasztott személyt rá lehetett venni szexuális kapcsolatra. J. és önálló egységet alkotnak. akik közül többen erre nem méltóak. jobbnak. hogy két képviselő is elolvasta a könyvet és örül annak. Itt a "sex-slave" feladata volt zsarolható helyzetbe hozni a célszemélyt. akkor specifikus kódokkal el lehet érni őket. Sok egyéb változata is van a zsarolásnak. pszichológus. Az átlagembert arra nevelték. mint amelyre beprogramozták őket. A célszemély bárki lehetett. vagy hatalmasabbnak képzelte magát. Ezek a különleges "alter"-ek nem élnek a világban. Wayne Morris ez után visszatért a CIA MK-ULTRA projektjére és azt kérdezte. hogy hova kell menniük. kábítószer-fogyasztók. A programozott slave-k ki lettek képezve a kábítószerből származó pénzek átmosására is. hanem az adott programozott személy tudatán belül léteznek. A könyv nyomán az átlagember számára is megvilágosodtak bizonyos dolgok. A könyveket maguk a szerzők adták ki. és a tudatműködés rendszerén belül elkülönített. hiszen vannak köztük pedofilok. hogy interjúalanya tudomása szerint apja részt vett-e benne? 165 . Arról is tájékoztatták őket. de maga a világ is. könyveikben mindezt a nyilvánosság elé tárták. akkor az elektrosokk teljesen kitörli az adott slave memóriájából azt. hogy mi történik a külvilágban. és hogy létezik-e egyáltalán egy másik világ azon kívül.

Wayne Morris ez után azt kérdezte. értve ezalatt. dr. Cisco Wheeler tudja a valódi nevüket is. és feltehetik a kérdést. Ha a terapeuta nem hisz a sátánista rituálék létezésében. akinek legalább 5 éves gyakorlata van az MPD/DID áldozatok kezelésében. hogy mit tehetne a közvélemény az agykontroll áldozatok hatékonyabb segítése érdekében? Cisco Wheeler legfontosabbként a támogató személy szerepét emelte ki. Sok terapeuta sem érti. Egy ilyen személy felveheti a kapcsolatot azokkal a terapeutákkal és lelkészekkel. Amikor a beültetett programok eltávolítása zajlik. mert ha nincsenek védve. Azoknak tehát. mert apja volt dr. hogy a visszaprogramozás alatt álló személyhez ne férkőzhessenek hozzá a handlerek. az az életébe kerülhet. akik segíteni akarnak. és aki azt is el tudja érni. Blue-t. s a finomra-hangolt rendszer egésze tovább funkcionál. ahogyan dr. Mindezek csak felvett "alibi nevek". Így a beültetett programok sértetlenek maradnak. hogy mi mindenen ment valójában keresztül. Ez élet-halál kérdése. akkor a rájuk várakozó handler-ek ismét kezelésbe veszik őket. amelyik az egyént aktuálisan vezérli. hogy az agyprogramozás túlélőit lehetőleg ne zaklassák. meg kell ismerkedniük az agykontrollal. amikor valaki egy handler uralma alatt áll. akik megpróbálnak programjaiktól megszabadulni. Green képezte ki. Az átlagember nehezen érti. hogy az adott áldozat saját magában tegyen kárt.Cisco Wheeler erre határozott igennel válaszolt. Star-t. hogy hogyan lehetnek az áldozatok segítségére. Biztosítani kell. azt közli a terapeutával. A visszaprogramozás (deprograming) sikerének legfontosabb előfeltétele a támogató csoportok ("support system") léte. hogy az integrálódó és egészként működő emlékezet ne töredezzen ismét "alter"-ekre. hogy milyen mélyek lehetnek ezek a programok. azaz ha újra traumatizálják. és ha hibát követnek el. Annak a gyógyulófélben lévő slave-nek. hogy a tudatnak az a része. de biztonsági okokból ezt nem mondotta el. Fontos. hogy ő csak magáról és a maga nevében beszél arról. 166 . Igen nagy az öngyilkosok aránya a rituális visszaéléssel programozott áldozatok között. számolnia kell a megtorlással. Dr. akkor újból csapdahelyzetbe kerülhetnek és újraprogramozhatják őket. Ezt a folyamatot újra és újra tanulni kell. akkor nem lesz képes megérteni az MPD/DID programozásban szenvedőket. Minden visszanyert emlékezés-részlet újra traumatizálja a visszaprogramozással küszködő egyént. mert ha erre a személyre ráfogják a fegyvert és megerőszakolják. hogy olyan fájdalmat okoz a tőlük való megszabadulás. akik foglalkoznak az MKULTRA túlélőivel. a aki tanulmányozta a rituális visszaélés módszereit. Cisco Wheeler azt ajánlotta a programozástól megszabadulni óhajtó slave-knek. hiszen mindegyik mögött különböző cél húzódik meg. hogy minden rendben van. A memória visszanyerése során arra kell összpontosítani. ezek a programok "tűzforróak". amelyik a "nagycsalád" ellen nyilatkozik. Ha valaki nem kellően tapasztalt terapeutát választ. Fájdalmas volt gyógyulása folyamán szembenézni azokkal a feltárulkozó emlékekkel. A programozott MPD/DID slave-k belülről és kivülről egyaránt áldozatok voltak. mert minden emlékezetrészlet más emóciókhoz kötődik. amit ő átélt. amelyekből megtudta. dr. White-ot is. A programozott egyének megfigyelés alatt állnak. akkor el tudják érni. mintha valaki megégetné magát. hogy milyen súlyos az a trauma. hogy forduljanak olyan terapeutához. Cisco Wheeler hangsúlyozta. ne tartsanak velük kívülről kapcsolatot. Green egyik munkatársa. vagy bántalmazzák testileg és lelkileg egyaránt. Wheeler a "túlélő" szónál pontosabbnak tartja az áldozat elnevezést.

Nagyon letörte. hogy azok helyzete reményteljesebb. Konkrétan az ő esetében ez azt jelentette. hogy ő például nem volt csúnya kislány. és talpon maradjon. hogy az első nyomvonalon ő új életet akart. amelyeket a programozók helyeztek a tudatába. hogy valójában mi történt vele. a százszázalékos agykontroll során. és semmi másról nem tudnak. megváltoztatva életmenetét. és az önmaga feletti rendelkezést már gyermekkorától elvették tőle. Azt hazudták neki. 167 . a másik pedig a visszaprogramozásét követte. Cisco Wheeler már megtapasztalta. akkor a hazugság egyben elveszíti hatóerejét. akkor olyan erővel nyilvánulnak meg. hogy az illető személy aludt egész éjjel. viszont átvehetik a test irányítását olyan mélyen fekvő "alter"-ek. mint amikor évekkel azelőtt traumával beültették ezeket a programokat az agyába. Általában a gyermekek nem csúnyák. Bizonyos rituális ünnepeken az "alvó" programbeindító kódok (triggers) aktivizálódnak. A programozott személy nem tud hozzáférni a tudat mélyére ültetett "alter"-ekhez. Az agykontroll alatt álló személy egyetlen program vezérlése alatt maradhat napokon át. Ugyanis ezek a programok hazugságok. amikor tudatára ébredt annak. Ezeket a frontaltereket már befolyásolni lehet. Amikor az ezen a nyomvonalon haladó tudattartalmak dominálnak. de mihelyt kikapcsolódnak. Wheeler hangsúlyozta. Amikor a beültetett programok a tudatalattiból beugranak a tudatos tudatba. amire programozták őket. Amikor sikerül az átvilágítás. véget akar vetni az életének. Így képes volt arra. és ezek a mélyebb tudatrészek nem tudják. A frontalterek azt hiszik. hogy a kettő között egyensúlyozzon. és le kell leplezni a hazugságot. Ugyanakkor a test az "alter" egy mélyen fekvő és aktivizálódott "alter" irányításával egész éjjel fent volt. vagyis ki akart kerülni az Illuminátus hierarchiából. Az egyik a beültetett programozás nyomvonalát. A mindennapi magatartást irányító tudatrész amnézia-falakkal el van választva a programozott "alter"-ektől. Rá kellett döbbennie. Wayne Morris úgy vélte.Cisco Wheeler szerencsésnek érzi magát. A második nyomvonalon azok az üzenetek haladtak. A programozás frontrésze rendkívül erős és nagy hatásfokkal működik. és inkább meghal. hogy olyan segítőre talált. amelyek viszont készek és hajlandók menni. A tudat frontrendszere nem hajlandó elmenni a rituáléra. amikor a triggerekkel aktivizálódott emlékezés bizonyos programokat bekapcsolt. reménnyel töltheti el a többi agykontroll alatt álló áldozatot. mint Fritz Springmeier. Ezek olyan százszázalékosan programozott tudatrészek. Ez volt az az új nyomvonal. Ma is így érez. hogy Cisco Wheelernek a sikeres küzdelme. hanem szépek. hogy megvágja magát. Ekkor Springmeier segítségével tudatát két nyomvonalon is működtette. hogy csúnya. hogy teljes szolgaságban él. amit tudatának visszanyeréséért folytatott. Ezt Cisco Wheeler úgy világította meg. Ezek voltak a régi programok és a régi forgatókönyvek. ami volt. A visszaprogramozás során fel kell tárni a beprogramozott scripteket. amelyek beléjük lettek helyezve. amelyek csak azt képesek megtenni. ha valaki nem tanítja meg neki. a mélyebben fekvő "alter"-ek ismét működésbe lépnek. hogy ennek véget vet. hogy választási lehetőségét. több év elmúltával. Az ő esetében Springmeier átsegítette azokon a helyzeteken. senki nem szeretett senkit a "nagycsalád"-on kívül. nem akart tovább az maradni. Csak azokat a scripteket (programelőírásokat. például alvás következtében. vagy forgatókönyveket) ismerik. elmenekül. Szerette-e őt egyáltalán igazán valaki? Ami az Illuminátus kultuszt illeti. minthogy ezt folytassa. amelyen el akart érni a programozás alól már felszabadult új állapothoz. akkor veszélyes állapotban van. akiknek erős támogató rendszerük van. hogy milyen folyamatok zajlanak a tudat frontrendszerében. hogyan működnek tudatának a frontrészében lévő "alter"ek. Ezért úgy döntött. és az emlékképek beindítják a programokat. hogyan kapcsolja azt ki. Ilyenkor áll fenn a veszélye. Ez a program tehát hazugság.

hogy az irányváltoztatás az életébe kerülne. hogy kislánynak lenni a legfájdalmasabb dolog a világon. Minden alkalommal. Wayne Morris ez után azt kérdezte. hogy inkább azok lesznek. Azok a túlélők. mégis ő belé helyezték a bűntudatot. Ezek a kiscicák még ma is élénken hatnak a tudatában. hogy sírjanak. Maga Cisco Wheeler. Volt az életében egy olyan időszak. hogy volt-e az apjának választási lehetősége? Wheeler szerint nem. A visszaprogramozás során felnyomuló emlékek révén tapasztalta meg. hanem kiscica. ezt válaszolta: "de igen. Meghatározott életre programozták őket. Ő maga még ma is gyermekien érez. vagy esznek. jajgatnak. Amikor Cisco Wheeler kikerült az agyába beültetett programok rendszeréből azt kérdezte: Ilyenek a gyerekek. Ezért döbbent meg. Mire Wheeler így reagált: "Ha az apák nem 168 . Szerették. cirógatták őket napokon át. hogy a kiscicák mindenben dúskálhassanak. Ha tehetségét más irányban kamatoztatja. mert nem szeretik őket". Ekkor megdöbbent és ezt mondta: "őszintén sajnálom ezeket a gyerekeket. hogy a jó apák ezt nem teszik. Oly sikeresen programozták "szex-cicuskának". amikor inni. hogy nem akar többé gyermek lenni. csüngött rajta. Ekkor apja teljesen mellőzte őt. amikor a visszaprogramozás során "kislánynak" nevezte deprogramozója. ami vele történt és nem akarja. hogy felismerte helyzetét. meg kellett érintenie a lábast. Ekkor elektromos áramütés érte. amikor kislánynak képzelte magát. és ő maga is egy ketrecben volt a közelükben egy lábassal. és az emberek is szerették őt. ha azt mondják nekik. Ez után gyermeki tudata úgy döntött.A bűnt vele szemben követték el. hogy még azt sem tudta. Bármit is tett vele. és jó akar lenni. Apja is programozott multiple volt. akkor nagy eredményeket érhetett volna el. akkor a teste tele lett az elszenvedett rúgások nyomaival. Ténylegesen létezett a programozása során két ketrec. Döbbenten nézett rá és azt mondta neki "én nem kislány. és 33-as fokozatú szabadkőműves volt. amikor a saját életében jutott ehhez a ponthoz. Szerette apját. A CIA számára dolgozott. és az apjuk megerőszakolja őket? Erre azt a választ kapta. Amikor ezek az emlékképek a lebontott memórifalak nyomán a tudatába nyomultak. mert úgynevezett "generational"-nek. hogy ki ő és mit tesz? A tudatába épített korlátok lebontódtak egy adott időpontban addig. és ténylegesen megjelentek testén a visszaprogramozás során a gyermekkorban elszenvedett sérülések nyomai. hogy ő valójában egy gyermek. vagy enni akart valamit. a szakítást választotta. az egyik tele szép pici cicákkal. szeretik őket". hanem kiscica vagyok". hogy ezt másokkal is megtegyék. ha kislánynak gondolta magát. Mindkettőjüket az Illuminátus "nagycsalád" kényszerítette ebbe a helyzetbe. akiket már az anyjuk ölében elkezdtek programozni. ahelyett. azaz vérvonalhoz tartozónak számított. hogy ő soha többé nem akar kislány lenni. Tükörbe nézve valóban egy porcelán arcú kiscica nézett rá. amikor számot vetett azzal. De még e felett is állt. Springmeier. hogy saját bűneikért maguk vállalták volna a felelősséget. mint én. megkínozták és így tudatában kialakult az. mert Nagymesterként tagja volt a "Grand Druid Council"-nak (a Nagy Druida Tanácsnak). Green és apja gondoskodtak róla. Ő is csapdába ejtett személy volt. mint egy gyermek. és őt tették felelőssé. Cisco Wheeler és sorstársai úgy döntöttek. Szerette az embereket. hogy hogyan szégyenítették és alázták meg. jajgassanak vagy egyenek. Az élet szinte minden vonatkozása a kontrolljuk alatt áll. Elutasítja. Muzsikos volt. ugyanakkor sátánista. sírnak. amely elektromos vezetékhez volt kapcsolva. Apja vonzó tulajdonságokkal is rendelkezett. Volt gyengéd oldala is. Programozói dr. Ez csak példa arra. hiszen így volt programozva. De azt is tudta. aki támasza volt a visszaprogramozásban. becézték. akik mindig is lenni akartak. mert mindig. mert ez túlságosan fájdalmas. De amikor kigyúlt a fény és emlékezetük működni kezdett.

amit akartak. Szinte hihetetlen. Ezt volt a legnehezebb elfogadnia. Életében először akkor sírt. akiről nem tudott semmit. Ugyanez volt a helyzet az anyjával és a két leánytestvérével is. visszament aludni. de ahogy előrehaladt a visszaprogramozás és tudatának integrált működése. Az agy védve van a beültetett programcsaládoktól. hogy van családja. amelyeket Springmeier hozott a tudomására. hogyan lehet neki egy 30 éves fia. és mi célt szolgál? Korábban ezt azért nem tudta. és a rossz a jó.. szembe kellett néznie a való tényekkel. Ezért gondolta. Wayne Morris interjúja Lynne Moss-Sharman-nal A torontói CKLN rádió 1997-ben sugározta Wayne Morrisnak Lynne Moss-Sharman-nal. Ehelyett arra gondolt: "Nos az állítjátok. Ekkor tudta meg. hogy mi az a szupermarket. a másik verte. időnként még mindig úgy ébred fel. hogy kisgyermekként az egyik kísérleti helyen a falaknál ketrecek voltak elhelyezve. Saját magának semmilyen befolyása nem volt minderre. hogy csak arról tudjon. hogy Fritz Springmeier nem teljesen normális. és nem öregedek. de én 17 évesnek nézek ki. amikor közölte vele. amíg megértette: mi a különbség a jó és a rossz között. akkor nem szeretik őket". hogy a jó a rossz. Cisco Wheeler. hogy hét unokája és három felnőtt gyermeke van. Azért mondta ezt. közölték vele a megfelelő programot. amikor Springmeier közölte vele. az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. amiről programozói akarták. mert úgy volt programozva. Ahogy azonban a fragmentált tudatrészek kezdtek újra integrálódni. hogy a megerőszakolás a szeretet. Amikor szükségesnek találták. Hosszú időbe telt. Én 17 éves vagyok. A 13x13as hálózat. Az egyik táplálta. ACHES-MC. Két évre volt ahhoz szükség. hogy belássa. Kétévi kemény munkára volt szükség a programozott hazugságok lebontására. felébresztették álmából. és az anyja is még él. és nem hitt az egésznek. és amikor a tükörbe nézek. hol van. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) kanadai 169 . hogy semmiféle hatás nem éri őket a külvilágtól és ők maguk sem lépnek kapcsolatba a külvilággal. Először is tudomásul kellett vennie: hazugság az. Ti 50 évesnek láttok. úgy kellett újraértékelnie egész életét. és ezek hálózatot alkotnak. mert úgy volt programozva. hogy küszködnie kell az itt átélt szenvedések emlékeivel. továbbá a 13 mélyre helyezett program úgy van elhelyezve. Amikor megkezdődött Wheeler visszaprogramozása Springmeier közreműködésével. pl. hogy ő valóban nem egy szexcica. aki már az ötvenes éveiben jár. hogy én egy programozott szexcica vagyok. hogy először szöktek könnyek a szemébe. és beindították az adott irányba. Amikor Springmeier bemutatta 30 éves pilóta fiának. a harmadik pedig megerőszakolta őket. Amikor megtette. Megemlítette. hogy tudjon. hogy a kislányokat és a kisfiúkat normális körülmények között nem erőszakolja meg az apjuk és ez nem az élet normális rendje. mert ezek úgy működnek. akkor csak udvariasságból köszöntette. hogy mennyire képesek az agyműködés irányítására különösen a gyerekek esetében. Egyszerűen nem tudta felfogni. Ezekbe tették őket és az emberszabású majmoknak kellett róluk gondoskodniuk. egy porcellánarcú cicát látok. és hogy miért úgy programozták. hogy az apja szerette őt. akkor tapasztalta meg. és tudata nem volt képes feldolgozni azokat a valóságot tartalmazó információkat. Ez annyira kiborította. mint dobozok a dobozban és minden dobozban van egy programcsalád." Ebben az időpontban még teljesen programozott volt.erőszakolják meg gyerekeiket. akiknek korábban nem tudott a létezéséről. Mert semmire nem emlékezett.

akiknek a többsége Thunder Bayben és Északnyugat-Ontarióban él. az az. hogy miként kapcsolják be a gyermekeket a kísérletekbe? Lynne Moss-Sharman (a továbbiakban Lynne) elmondotta. Ekkor merültek fel a katonai és szabadkőműves vonatkozások. D. hogy a túlélők jelentős része szabadkőműves jellegű kultikus-rituális kínzáson ment át. és ezért közelebbről is megvizsgálták ezt a jelenséget. Az Egyesült Államok elnökei kettő kivételével szabadkőművesek voltak. (CKLN-FM Mind Control Series . hogy a II. az olyan 170 . később pedig az agykontroll kísérletekhez. még megvizsgálandó. Először csak a kultikus-rituális jellegű erőszakról jelentek meg beszámolók. hogy az ország melyik részén éltek. világháború után a gyermekeket a szüleik ajánlották fel kísérletezésre. Szembeötlőek a hasonlatosságok a kanadaiak és az amerikaiak tapasztalatai között. vagy Shriner volt. megszentelt helyet. A "The Stone Angels" (A kőangyalok) egy támogató csoport. aki a shrine-hoz kapcsolódó kultusz és rituálé követője.) Amikor 1995-ben Washingtonban sor került az elnöki meghallgatásra. ott számos túlélő található. megpróbálták közelebbről megállapítani. A Stone Angels Journal 6b kötete (Volume 6b) "Az agykontroll a modern korban" (Mind Control In The Modern Age) címet viseli. vagy a közelében lévő településeken laktak.Part 16) (Ezt az interjút is rövidített összefoglalás formájában ismertetjük. A túlélők több mint 90 %-át tudatosan ajánlották fel a kultikus erőszakhoz. majd pedig Hamiltonban élt. hogy milyen kultuszokhoz tartoztak ezek a szülők azon túlmenően. akik vagy a katonai bázison. Több mint 60 túlélő sorsát ismerte meg. A Volume 6a kötet teljes egészében a Kanadában végzett agykontroll kísérletekről szól. hogy a gyermek a kitűzött időpontban a kijelölt helyre érkezzen.képviselőjével készített interjút. és így került kapcsolatba a kultikus-jellegű rituális kínzások többi áldozatával. de legalábbis egy közülük. de később nyilvánvalóvá vált. amelyekről egyes túlélők beszámoltak. hogy bárki fontos pozícióba kerülhessen. hogy eredetileg is hajlama volt-e a pedofíliára. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Ekkor a közvélemény elé lehetett tárni azokról a kísérletekről szóló információkat. Az apjuk. De az. hogy az apa a fegyveres erők szolgálatában állt. hogy a kultikus erőszakban megtalálható a nemzedékeken áthúzódó közös elem. a szabadkőművességhez való tartozás előfeltétele annak.) Lynne Moss-Sharman három éves koráig Torontóban. J. oltárt. A Shriner az a személy. vagy nagyapjuk szabadkőműves (Masons). vagy hétvégeken. Itt tehát azzal kell szembenézni. aktívan közreműködött és gondoskodott arról. A Stone Angels Journal 1993-as első kötetében a túlélők írásban és rajzban számolnak be arról. Ahol Kanadában amerikai katonai támaszpont volt (NORAD és DEW Line). vagy titkos éjszakai látogatásokon. búcsújáró helyet jelent. Lynne hosszabb ideje terápián vett részt. Itt a gyerekeket nem titokban vették el a szülőktől nappal. A Volume 6b pedig az amerikai túlélőkre vonatkozó dokumentációkat közli. valamint a kanadai és az amerikai városi hatóságoknál. hogy a fehérbőrű férfiakból álló titkos társasághoz. A kultuszokat titokban gyakorolják. Wayne Morris azt kérdezte. Ronald Reagant a Fehér Ház Ovális Termében avatták be a legmagasabb fokozatba. Vagy minkét szülő. kegyhelyet. szentről elnevezett kápolnát. hogy gyakran a fegyveres erőkkel álltak kapcsolatban? Lynne elmondotta. (Presidential Hearing) a gyermekkorban agykontroll kísérletezésen átment túlélők tanúvallomást tettek és ez bekerült a hivatalos dokumentumok közé. attól függően. hogy min mentek keresztül. milyen emberek kerülnek vezető pozícióba? Úgy találták. díszes sírhelyet. (A shrine szó angolul ereklyetartót. amely 1993-ban jött létre Thunder Bayben. de ami fellelhető volt a kanadai és az amerikai gyermekek esetében. hogy a hadseregben és a kormányzatban.

egészségügyi intézményeket. Saskatchewanból. hogy mi volt a célja a Thunder Bay-ben 1994-ben megszervezett "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elveszett időt) elnevezésű konferenciának? Lynne elmondotta. Valamennyi felnőttet bűnösnek találták. Sokan közülük először szólaltak meg. Az 1995. Pam Gummer és Ruth Chamberlain-Belagus. Többen dokumentumokat adtak át a tények után kutató diákoknak. miután megverték. Steven Kent kutatta. és hogy a nagyközönség tájékoztatást és eligazítást kapjon arról.egyházi intézményeken belül is. amikor a társadalomtudósok ezeket a jelenségeket kutatják. és New Brunswick-ból és ez volt az első alkalom. januári tanácskozáson Judy Steed az "Our Little Secret: Confronting Child Sexual Abuse in Canada" (A mi kis titkunk: Szembenézés a gyermekek szexuális bántalmazásával Kanadában) című könyv szerzője tartott előadást. hogy 1994. amiről hallottak. akiket ezek a problémák érintenek.tudakolta Morris. Kik kaptak meghívást a tudományos egyetemi körökből? . Biztosítani kívánták. Ezt az Albertai Egyetem szociológusa. hogy nem tudták leellenőrizni azt. hogy milyen sokan vannak. amikor ügyfeleik elkezdtek beszámolni arról. aki maga is túlélő és egyben terapeuta. amelyek mind részt vettek a tanácskozáson. behatóan megvizsgálva a kultuszok szertartásait. megszúrták és zaklatták őket. Elmondották. mivel 171 . Ekkor ismerte meg közelebbről a gyermekkorban elszenvedett rituális erőszak több mint 60 túlélőjét. de nem tudhatták. Számos olyan gyakorlati szakember is részt vett. Ontarióból. civil szerveződéseket. tárgyilagosan ismertettek. A túlélők gyakran kórházban kötöttek ki. sokan érkeztek Albertából. hogy a túlélők összejöhettek. hogy ezek a kérdések a társadalmi párbeszéd témájává legyenek. Megindult az információk cseréje és már kevésbé féltek az egykori kísérleti alanyok. amelynek keretében 50 felnőtt ellen emeltek vádat és mintegy 234 gyermeket mentettek meg a további rituális jellegű bántalmazásoktól. hanem elterjedt jelenség. hogy más túlélőkkel találkozhattak. hogy a szabadkőművesség olyan titkos társaság. A konferencia célja az volt. hogy milyen eljárásokon kellett keresztülmenniük azért. és ez meggyőzte a túlélőket. dr. hanem a túlélők rendezték. hogy valójában három konferenciára került sor 1994. Reménykeltő volt. az episzkopális. amin keresztül mentek. Manitobából. amely olyan vidék. amely állandóan előfordul a túlélők beszámolóiban. Sok szociális munkás megrémült. az nem rendellenesség. Gyermekpornográfiára is kényszerítették. Ezeket a szakembereket és társadalmi munkásokat megbénította. Ezután Lynne felsorolta azokat a társadalmi szervezeteket. novemberében Shirley Turcotte tartotta az első szemináriumot. beleértve a gyermekeket is. hogy megvédjék a gyermekek érdekeit. Egyfajta művészeti terápia céljára felállítottak egy félhenger alakú fémbarakot. vagy akkor. mint az anglikán. júniusa között. miután látták. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Mintegy 40 túlélő vett részt a három összejövetelen. egyetemeket. hogy nyilvánosságra kerüljenek a túlélők és a terapeuták tapasztalatai és információi. Rendkívül lényeges az is. klinikai konzultáns Vancouver-ben. A Prescott Közösségi Tanácsadó Bizottság két szociális munkása. Lynne elmondotta. Ezek a témák érinthetetlenek a társadalomban. (a Bizottság a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekkel foglalkozott) megvizsgálták azt az esetet. hogy hogyan foglalkozzon azokkal. novembere és 1995. Kimutatja. hogy amit tapasztalnak. hogy igen sok információt tudományos szinten. Ezt a tanácskozást nem hivatásos szakemberek. Apai ágról indián származású és Winnipegben nőtt fel. a szokásostól eltérő vallási gyakorlatot. aki már találkozott ezekkel a problémákkal. és a mormon egyház. ahol széles körben elterjedt a kultusz gyakorlása. hogy a kutatók és a társadalom komolyan veszi ezeket a kísérleteket. Ami a túlélőket illeti. De sok megalapozott félelmet is érezni lehetett.

Egy vitadélután keretében pedig azt vitatták meg a kerekasztal beszélgetés résztvevői és a közönség. és valójában kit véd a titoktartás és a titkolódzás. júniusában került sor. aki az állítólagos "téves emlékezés tünetegyüttes"-t (false memory syndrome) és az emlékezet működésének a helyreállításával foglalkozó mozgalom (recovered memory movement) eredményeit kutatta. mivel a két szervezet között igen szoros a kapcsolat. Rendeztek-e már olyan más tanácsokozásokat. aki a Thunder Bay-ben működő családsegítő szolgálat munkatársa. aki akkor 33 éves volt. az "Assembly of First Nations". Louise Million pszichológus. férjével volt jelen. akinek sikerült kitörnie a saját programozásából. Ő Torontóban nőtt fel és maga is kultusz túlélője. hogy mi a bizalom és a bizalmasság etikája. J. maga is rituális visszaélések túlélője. Steven Kent szociológus (az University of Alberta részéről) elsősorban azokat a rituális jellegű szertartásokat kutatja. Dr. de ugyanezt lehet elmondani egész Észak-Amerikára. továbbá a mormon egyház keretében.kérdezte Wayne Morris interjúalanyát. Ilyen nem fordult elő. hogy azonosságig menő hasonlóságok vannak aközött. Ezért találták fontosnak. és a szabadkőműves-jellegű rituális-visszaéléseket sem vitatták meg. A "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elvesztett időt) konferenciasorozat harmadik tanácskozására 1995. Nagybritanniára és Ausztráliára is.nagyobb létesítményre volt szükségük. ahol a rituális bántalmazás és az agykontroll kérdését összekapcsolva vitatták meg? . valamint egy terapeuta. Kiválóan érti a velük szemben alkalmazott módszereket. és aki most hivatásos terapeutaként foglalkozik a visszaélés áldozataival. hogy rendkívüli hatást tett a résztvevőkre egy olyan személynek a beszámolója. ami a First Nations közösségekben (az észak-amerikai indián őslakosságot nevezik "Első Nemzeteknek" D. Connie Kristiansen. és aki 10 éves gyakorlattal rendelkezik a gyermekbántalmazás és agykontroll áldozataival való foglalkozás terén.). Az 1995. valamint a helyi települések iskoláiban tapasztalhatóak. a "Breaking the Silence" (Megtörni a csendet) című könyv társszerzője is. Lynne elmondotta. Beszámolót tartott az ottawai Carleton University lélektani tanszékének vezetője. és hogy a rituális visszaélés problematikáját szélesebb történelmi perspektívába helyezzék el. Itt is azt támasztják alá bizonyítékok. A kultikus visszaélések nyomozásával foglalkozó rendőrtiszt is részt vett a beszélgetésben. amelyeket a férfi szabadkőműves páholyokban gyakorolnak. Ennek keretében segít áttörni a beléjük programozott kódokat. elmenekülnie a kultikus kötelékből. januári tanácskozáson megerősítést nyert. kínzásokat és visszaéléseket. AFN (Az első nemzetek gyűlése) milyen tapasztalatokat szerzett a helyi iskolákba járó gyermekek körében a rituális jellegű visszaélésekről és kínzásokról. hogy tömören összefoglalják a rendelkezésre álló információkat. A kerekasztal beszélgetésben többek között részt vett a bennszülött indiánok jogának a szakértője. hiszen ezen a viszonylag kicsi településen 230 gyermek vált több generációs visszaélés áldozatává. Előadást tartott dr. hogy dokumentálható a szabadkőműves rituális visszaélés. amely nem csak Thunder Bay és környékén komoly probléma. amely könyv beszámol arról. hiszen korábban maga is ilyen programozó és kínzó volt. hogy a kanadai indiánok szervezete. és gyermekkorától kezdve agykontroll programozónak képezték ki. Számos csoport 172 . Ezért Kent a szent könyvek normáktól eltérő értelmezéséről és az állítólagos szabadkőműves rituális visszaélésekről (Deviant Scripturalism and Allegations of Masonic Ritual Abuse) tartott előadást. számolt be tapasztalatairól. Ezen Alexandra Rogers terapeuta. Rogers az Egyesült Államok Maine tagállamában szabadkőműves és katonai környezetben nőtt fel. Alexandra Rogers. dr.

hogy tanulmányozza az "intellektuális rokkantsággal. Ezért Morris azt kérdezte. hogy szabadkőműves pénzeket fordítottak a skizofrénia kutatására. Közöttük többdiplomások is vannak. Lynne aggasztónak találta. a televízióban elítélte. 173 . hogy nem engedik meg szabadkőműveseknek a konferencián való részvételt. amelyekben a szabadkőművesek elítélik. hogy Ontarióban gyűjtött pénzeket ez a titkos társaság a Kanada csendes-óceáni partvidékén működő egyetemhez továbbítja. de már ez elegendő volt ahhoz. ezért áttanulmányozta a különböző szervezetekről tájékoztató enciklopédiát. hogy különösen az 1995. de ezeket az érintettek cáfolták. januári tanácskozást követően. Lynne elmondotta. gyöngeséggel. és ugyanez feltételezhető az agykontroll kísérletek túlélőinél is. hogy a szabadkőműves titkos társaság felső fokozata annak az elmebetegségnek a kutatását finanszírozza. bénasággal" kapcsolatos problémákat. amelynek viszont az ontariói Hamiltonban van a központja. Ebből tudta meg. mivel a férje szabadkőműves. Lynne szerint a kínzások túlélői egyáltalán nem szenvednek szellemi gyöngeségben (intellectual disability). amit a "The Stone Angels" (A kőangyalok) művelnek Thunder Bay-ben. hogy például a Thunder Bay-ben gyűjtött pénzt a Skót Rítus teljes egészében a University of British Columbia-n folyó skizofréniakutatásokra fordította. hogy a konferenciák óta volt-e valamilyen szabadkőműves reagálás. Thunder Bay-ben egy nyugdíjazott rendőrtiszt. amelyet a Kanadai Szabadkőműves Alapítvány (Masonic Foundation of Canada) finanszíroz. Már ekkor különösnek találta. aki nem volt hajlandó lapjában a hírdetést megjelentetni. hogy a skót-ritusú szabadkőművesség jótékonykodási adományaival támogatja a skizofrénia kutatását. hogy ekkoriban még nem volt kellően informált. és magukat olyan szabadkőműves visszaélés áldozatainak jelöljék meg. vagy Schreiner közösségekhez tartozó személyek leányai voltak. többek között egy újság kiadójától. vagy másfajta információcsere ebben a kérdésben. Bob Rae-t. skót rítusú. Ekkor Lynne naivul megkérdezte Tooey-tól. amely rendkívül hasonló tünetekkel rendelkezik az MPD/DID-hez. a terapeuták és a támogató szolgálatokat nyújtók jelenhettek meg. Olyan tapasztalatokról kezdtek beszámolni. akik félelemben élnek.rendkívül aggódott ezeknek az információknak a közreadásától. és érdekes módon a reklámtevékenység egyik melléktermékeként. ellenkezőleg rendkívül éles eszű és kreatív személyek. Az agykontroll kísérletezéseket ekkor még közvetlenül nem tárgyalták meg. Később azt is megtudta. Ezek szinte kivétel nélkül szabadkőművesek. Magánbeszélgetések során azonban egyre többször felmerült ez a probléma. amit Lynne és munkatársai tesznek. szervezett támadás érte őket. Leginkább azt kifogásolták a szabadkőművesek. A Skót Rítus jótékonysági alapja közvetlenül részesíti kutatási célú pénztámogatásban a Rohr Intézetet azért. mire a szabadkőműves Tooey büszkén mondta. hogy a York University-n működik a Rohr Intézet. Csak a visszaélések túlélői. hogy őket nem hívták meg. Lynne a Globe and Mail hasábjain elhelyezett rövid hirdetéseket a tervezett konferenciákról és csupán egy-két szóval utalt a szabadkőműves összefüggésre. hogy Kanada legkülönbözőbb térségeiből a túlélők jelentkezzenek. Lynne utalt rá. Elárasztották faxokkal Kanada Ontario tagállamának miniszterelnökét. hogy bizonyos információk a rituális jellegű visszaélésekről megjelentek a tömegtájékoztatási eszközökben a konferencia idején. A Thunder Bay-i csoport azonban megtette ezt. Peter Tooey. amely megjelenik a rituális visszaéléseken átment személyek 99 %-ánál. és hogy a három konferencia szervezői világosan megmondták. Maga Lynne is napról napra telefonüzeneteket kapott szabadkőművesektől és feleségeiktől Északnyugat Ontarióból. és ezért súlyos hátrányok érték. elsősorban a Thunder Bay környéki tömegtájékoztatási programokban. amelyek egyértelműen agykontroll kísérletekre utaltak. Wayne Morris megjegyezte.

hogy a rituális visszaélések túlélőinek érdekvédelmi bizottságot kell létrehozniuk. A New York államban lévő Long Island túlélőivel Chavoustie. A bizottság előtt tanúvallomást tett Valerie Wolf.Wayne Morris ezután az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. Férje a meghallgatás idején a Tulane Egyetem orvoskarán tanított. hogy öt képviselőjük részt vett a Washingtonban lévő Holocaust Memorial Museum konferenciáján 1996. (Valerie B. válaszolta Lynne. előállított elektromos székről. és vagy Thunder Bay-ben vagy észak-nyugat Ontarióban nőttek fel. Ennek alapján elképzelhető egy másik "Presidential Advisory Committee" (Elnöki Tanácsadó Bizottság) létrehozása. továbbá működtetni kezdtek Internet honlapot is. ezek közül több az Ojibway indiánokhoz tartozik. akik személyesen számoltak be az Elnöki Bizottságnak arról. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) tevékenységéről kérdezte interjúalanyát. a kínzást és a programozást végző orvosok mely helyeken tömörültek. hogy a kísérletek feltételezett végrehajtói. Első akciójuk az volt. és miként váltak a szervezett pedofilia áldozataivá is. Magával hozta két páciensét is. májusában. mint pszichiáter. Valerie Wolf pedig terapeutaként tevékenykedett New Orleans-ban. Blanche Chavoustie-vel a túlélőket támogató bizottság megalakítását. A helyi iskolák egykori tanulóinak a beszámolóiból megfigyelhetők voltak a hasonlóságok. Sikerült több mint száz gyermekkorban agykontroll kísérleten átment . Ezeket a kísérleteket a CIA finanszírozta. aki maga is az Ontarió államban lévő North Bayben egy katonai támaszponton nőtt fel. azaz az agykontroll kísérletek túlélőinek az érdekvédelmét felvállaló bizottság. amely az Egyesült Államokban és Kanadában élő kísérleti túlélőktől összegyűjtött tanúvallomásokat feldolgozza. Lynne utalt rá. Wayne Morris ezután a bennszülött amerikai indián közösségek gyógyítási technikáinak az agykontroll és a rituális kínzás áldozatainak a gyógyításában játszott szerepéről érdeklődött.személy tanúvallomását. Számos korábbi diák mondta el. ACHES-MC. Az adatok megmutatják a kísérletek színhelyéből összeálló csoportosulást. Ekkor beszélte meg az egyik túlélővel. Egy adatbankot hoztak létre. ahol Valerie Wolf. mivel ő ennek a kanadai képviselője. 1995.) Lynne 1996-ban Texasban részt vett egy konferencián. Claudia Mullen és Chris DeNicola elmondotta. amikor agykontroll kísérleteket végeztek velük. New Orleans-i terapeuta. Így például beszámoltak a Moose Factory (Jávorszarvas-gyár) közelében. Elhangzottak beszámolók Fort Albany egyik üresen álló istállójában talált gyermek-csontvázakról. Claudia Mullen-t és Chris DeNicola-t. hogy milyen kínzásoknak lettek alávetve gyermekkorukban. márciusában az Egyesült Államok elnöke által létrehozott bizottság.személy adatait összegyűjteniük. majd 174 . és számos gyermekkori agykontroll kísérleten átment személy tanúvallomását gyűjtötte össze és nyújtotta át a Bizottságnak. hogy fehérbe öltözött férfiak megerőszakolták őket az éjszaka közepén. hogy Thunder Bay-ben több mint 60 rituális túlélővel került kapcsolatba. Ő és férje első egyetemi fokozatukat a hamiltoni McMaster Egyetemen szerezték. valamint azt. és ekkor adták át a résztvevőknek az első tájékoztató anyagot tevékenységükről. március 15-én megtartott ülésének a hivatalos jegyzőkönyve alapján a továbbiakban még részletesen ismerteni fogjuk. a "President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments" (Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület. Wolf. Így kezdte meg működését az ACHES-Mind Controll. amely a lehetőség szerint valamennyi túlélőtől begyűjti az információkat. a továbbiakban Elnöki Bizottság) meghallgatta 50 . Chris DeNicola és Claudia Mullen vallomásait az Elnöki Bizottság 1995.gyermekkorában agykontroll kísérleten átment . és azokat az Elnöki Bizottság rendelkezésére bocsátja. a Thunder Bay-ben lévő túlélőkkel pedig Lynne vette fel a kapcsolatot. Fort Albany-ban.

175 . a vágóhíd közelében került sor. hogy apja miként vállalta fel ezt a szerepet. Ezzel a kérdéssel a bennszülött közösségeknek is foglalkozniuk kell. hogy már nem élne. amelyekben nagy a félelem. Lynne megalapozottan feltételezi. 1947-ben. Az Elder-ek látják. Folyik egy kultikus tevékenység is Manitoulin Island-en (Manitoulin szigeten). Lynne maga is úgy véli. Megfigyelhette. Fokozatosan kiderült. De közrejátszhatott a helyi iskolákból szerzett tapasztalat is. kifinomult kultikus tevékenységet fejtsenek ki a szigeten. Túlélők arról számoltak be. csupán abban biztos. Morris ezt követően Lynne Moss-Sharman személyes tapasztalatairól érdeklődött. rezervátumok. amelyre Torontóban. Mindezekre hároméves korától kezdve emlékszik vissza. amelyekre Hamiltonon és Torontón kívüli templomokban.pedig abortuszra kényszerítették őket. hogy közülük néhánynak a rituális kínzás túlélővel kell foglalkozniuk. és ezzel párhuzamosan több indián szervezet is felvette velük a kapcsolatot. illetve az Ojibway-Cree indiánok. Az együttes tevékenység nyomán az agykontroll kísérlet egyre több bizonyítéka gyűlt össze. hogy ez ugyanahhoz a CIA által finanszírozott tevékenységhez kapcsolódik. A "Kőangyalokat" egyre többen keresték meg. ahol az Elder-ek tisztában voltak azzal. hogy ezek az iskolák katonai támaszpontok közelében voltak mind Amerikában. hogy vannak bizonyos területek. Nem tudja. Apja nehezen talált állást. Olyan összejövetelekre is emlékszik. akik a szőrmekereskedelem révén évszázadokon át kapcsolatban álltak Amerika bennszülött lakóival. és ezirányban már beindult a kutatómunka. hogy gyermekként elvitték az ottawai Uplands légitámaszpontra.Távolsági Előrejelző Rendszer) rendszer keretében. mind Kanadában. Lynne elmondotta. A csoport pénzügyi támogatást szerzett az Elder-ek által irányított gyógyítási tevékenység finanszírozására. az Elder-ekkel. amely szintén kapcsolatba állt a hadsereggel. ha néhány ilyen indián Elder nem nyújt neki segítséget. Arra is emlékszik. amelyekről a gyermekkori kultikus-jellegű kínzásokon átment személyek számoltak be. beleértve földalatti létesítményeket is. Emlékszik egy olyan szertartásra (forgiven by the blood . Ezek ahhoz hasonló rituális aktusok. Ezért nagyon hálás nekik.megbocsátva a vér által). hogy gazdag fehér emberek érkeztek oda New Yorkból és Kaliforniából azért. hogy mi történt a helyi iskolákban. különböző helyeken került sor. Világosan emlékszik már kisgyermek korától kultikus rituálékra. hogy a General Electric torontói kirendeltségénél dolgozott és a "Pyramid Club" nevű társaságba járt. Ugyanezt nem lehet elmondani a nem-bennszülött közösségekről. Lynne részt vett izzasztó indiánkunyhókban olyan gyógyítási ceremóniákon. a börtönökön belül és azt is tudják. Anyjával Halifax-ból Torontóba költöztek születése után. hogy jól szervezett. Az indián közösségek nem félnek szembenézni ezzel a problémával. hogy apja a kanadai hadsereg kötelékébe tartozott 1939-től 1945-ig. A Marie/Cutler/Thessalon térségben létrejött a lelki és szexuális visszaélések túlélőinek a csoportja. Ez a csoport kapcsolatban áll az indián törzsek bölcs öregeivel. mint amilyen a Stone Mountain. Lynne azt feltételezte. Legkorábbi emlékei szerint apja a nagybátyjával és más katonai személyekkel szexuálisan visszaéltek vele. a NORAD (North American Aerospace Defence Command's Area . és ezekhez tartoznak az Ojibway. mint amilyet a nem indián gyerekekkel szemben alkalmaztak.Észak-Amerikai Légtérvédelem Parancsnoksága) és a DEW Line (Distant Early Warning System . Emlékképei mindig egyenruhás emberekkel kezdődnek. hogy rendkívüli gyógyító hatást tettek a túlélőkre. hogy ezeknek a kultuszoknak a létrejötte és fennmaradása nemzedékről nemzedékre azon angol és francia misszionáriusok tevékenységére vezethető vissza. ahol nemzedékközi sátánista kultuszokat (intergenerational satanic cults) gyakorolnak.

hogy nem egyetlen új személyiség. és egy meghatározott terv szerint egy új személyiséget létrehozni. Estabrooks a hamiltoni Colgate College-ben. Lynne elmondotta. Martin Orne-vel és természetesen Ewen Cameronnal. világháborút követően számos menekült és holocaust túlélő érkezett. továbbá New York államban lévő Oswego-ban folytatott kísérleteket. Felidézve egyik átélt emlékét. hogy ösztönösen olyan gyermekeket rajzolt. Wayne Morris megjegyezte. A fizikailag vagy lelkileg betegeket egy közeli katonai támaszpontra vitték. amelyek a "The Stone Angels" nevű lapban jelentek. amelyek kulcsszavakkal és frázisokkal aktivizálhatóak. valamint José Delgado-val. és hírszerzési feladatot elvégezni. hogy beleférjen egy ilyen konténerbe. Egyszerű módszer a katonaságnál. és már csak azt tudja. a harmadik a Kaliforniában lévő Stanford Egyetem. olyan is. amit ő nem volt képes szavakban elmondani. amikor sisakot és csöveket alkalmaztak és emiatt nem tudta mozgatni a kezeit. hogy dr. Teljesen megtörni az eredetit. Estabrooks-al. aztán megalkotunk. és mindig volt valamilyen elektromos szerkezet a közelben. Lynne ezt úgy pontosította. Cameron módszereit kezdték alkalmazni. meg és amelyek felidézik az agykontroll kísérletekben átélt tapasztalatait. Dr. Lynne világosan emlékezik az érzéki észleléstől való megfosztás technikáira is. A telefonprogramozás az ilyen kulcsszavak révén hatékonyan alkalmazható. then we make you. amibe behelyezték. akkor fáslitekercseket hozatnak vele egy barna papírszatyorban és ebből senki nem sejti. Mások hordó alakú konténerek voltak. be kellett mondani a kulcsszót és az erre a szóra programozott tudatrész működésbe kezdett és végrehajtotta a kapott utasításokat. akkor akár ezer mérföldes távolságban lévő személyt is aktivizálni lehetett egyetlen telefonhívással... hogy tulajdonképpen egy személy betöréséhez fogtak hozzá.. óta szoros kapcsolatban állt Edgar Hoover-rel. aki agykontroll programozás befolyására kész parancsra gyilkolni és számos más katonai. és le akarta szakítani a koponyája felső részét.. Meg akarta ölni magát. Csupán az elmúlt 6-8 hónapban ért el odáig. José Delgado-ról kérdezte interjúalanyát. Elmondotta. hogy azt mondták neki "first we break you." (először megtörünk. Ezt követően dr. akik sisakokat viselnek. ahova az áldozatot összekötözve olyan kicsire csomagolták össze. Kísérleteztek rajta a Rochesteri Egyetemen folytatott programok keretében az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. az egyik Los Alamos. Estabrooks kulcsszerepet játszott a Manchurian Candidate amerikai verziójának a létrehozásában. Most már arra is emlékszik. Ennek a programnak három központja volt. Ez volt az alaptechnikája a kísérleti alany teljes elkülönítésének. Oswego-ba a II. Lynne visszaemlékszik arra a kísérletre. Később felgyorsultak a dolgok. hogy le akarta tépni a saját fejének a tetejét.Wayne Morris ezután azokról a rajzokról kérdezte Lynne-t. amikor dr. a másik a New York államban lévő Rochester. hanem egymással egybekapcsolt személyiségek és személyi komponensek egész rendszerét létrehozni. Ha a programozás már megtörtént. hogy amikor valakivel elkezdik a kísérletezést. ami egyre kisebbé vált. hogy már beszélni is tud mindarról. amikor benne feküdt a kísérleti személy. hogy megvédje magát. amiről a rajzai szólnak. Az idő múlásával kezdte megérteni. azaz el akarta távolítani az adott egyén személyiségét. Emlékszik egy olyan szobára. 1937. hogy Manchurian Candidate-nek azt a személyt nevezik. Cameron titokban részt vett a rochesteri kísérletekben egy másik kanadaival. hogy számos ilyen célra berendezett szoba volt. amelynek az egyik végében hatalmas tekercs volt. a végtagjai kificamítva a vállához és a csípőjéhez vannak helyezve és átcsavarva kötszerrel szorosan meg volt kötözve. Cameron a McGill Egyetemen Montreálban ugyanerre törekedett. Csak fel kellett venni a telefont. Wayne Morris itt utalt rá. 176 . dr. amikor elkezdett visszaemlékezni erre a szobára. hogy ezek a rajzok arról szólnak.

mondotta Lynne. hogy voltak csecsemők. és egy másik. Az amerikai-kanadai érdekvédelmi bizottság. Lynnét angol tudósok zsarolására használták. Ewen Cameron mellett. amelyben ez a brit kutató részt vett és ezért lényeges volt. hogy döntési helyzetben lévő embereket befolyásuk alá vonjanak. A programozott gyerekeket titkos kommunikációra. amit ő "The Funhouse"-nak (A vidámság házának). Az ágy mellett három női ruhába öltözött férfi állt. de úgy tűnik. Ugyancsak közös tapasztalat. amikor valaki elkezd emlékezni. az érzékelés lehetőségétől való teljes megfosztás (sensory deprivation) és az úgynevezett pszichikus vezetés (psychic driving) is fontos szerepet játszott. mindannak a teljes mellőzéséről. Egy egyetemi épület szobájában egyszerre csak síró öregember mellett találta magát az ágyban. mind Kanadában. hogyan lehet valakit megskalpolni. Feltűnő volt az úgynevezett "gender blending". de arra határozottan emlékszik. pedofíliára és zsarolásra használták mind a tudományos. amelyre úgy emlékszik vissza. illetve emlékeztessék őket a hierarchiában elfoglalt helyükre. a keresztbe öltözés és a nemi szerepek felcserélése a rituálék alkalmával. hogy pornográfia készítésére használták őket. Igen sokan arról számolnak be. Ez utóbbi célja az volt.Lynne azt válaszolta. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Az öregember is kábítószerezve volt és Lynne is. Mivel mindig erősen elkábított állapotban vitték oda. mind a katonai körökben azért. hogy milyen célokra használták fel. miután beprogramozták? Számos esetben információk továbbítására. hogy csak gyerekekkel kísérleteztek. illetve zsarolásra. mint amikor ő is zsarolásra lett felhasználva. mint "Land Vehicle Division" (Szárazföldi közlekedési osztag). mint kislány. Kétségtelenül léteznek a gyilkoló programok. Természetesen működött a fotóberendezés. akik kísérleteztek vele. Közös tapasztalat az is. valamint az Ontarió államban lévő Oakridge büntetőintézetben folytatott kísérleteket. A kábítószereket arra használták. amit emberinek lehet nevezni. (az ACHES-Mind Controll) és a "The Stone Angels" tapasztalatai között jelentős az átfedés. hogy kikényszerítsék bizonyos személyeknek az engedelmes közreműködését. Ez utóbbiban dr. vagy egy bábuhoz hasonlóan és elektromosságot használtak mozgásának az irányításához. Ezen kirajzolódnak azok a csomópontok. hogy beszervezzék. A kínzás. és valójában egy titkos kísérleti programról volt szó. leány. Lynnét bedrótozták egy robothoz. Ki kell emelni az agykontroll kísérleteknél az elektromos eszközök alkalmazását. Delgado-nak kísérleti szobái voltak egy épületben. mind a leánygyermekekkel folytatott pedofíl kapcsolat iránt. Morrist az érdekelte ekkor. Elvitték egy helyre.a rituális visszaélések alkalmával . hogy ő orvosdoktor helyett inkább kínzónak nevezné. hogy ott mindig Delgado-val került össze.és 177 . drogokat adtak be nekik. Egyébként hasonló történetek százairól tudna beszámolni. Ő egyike volt dr. hogy gyermekként . vagy voltak közöttük felnőtt férfiak és nők is? Lynne felsorolta. amelyekkel nagyon nehéz szembenézni. Lynne Moss maga például ki lett képezve arra. hogy hol volt ez a katonai egység. vagy olyan helyzetekben. amelyet "The Playhouse"-nak (A játékok házának) nevezett. Utalt Lynne Ontario térképére. Elliott Barker végzett kísérleteket az LSD-vel. ahol a kísérletek folytak a katonai bázisok és az atomerőművek környékén. hogy engedelmessé tegyék a gyermekeket. Delgado kísérletei ehhez a katonai létesítményhez kapcsolódtak. hogy mindezek a kísérletek katonai támaszpontok és nukleáris reaktorok közelében folytak mind az Egyesült Államokban.ketrecekbe zárták őket. Meg lehet említeni a Jonestown-t és a Walla Walla börtönben. elektromosságot alkalmaztak. hogy a kísérletben részt vevők nagy erőszeretettel viseltettek mind a fiú-. Itt nem csak a katonai kutatók és a tudósok szadizmusáról van szó. ezért nem tudja pontosan megjelölni. többek között magasrangú emberekkel való pedofíliára használták. az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején.

Egyetlen thalidomide adag. Utalt a University of Rochester-nél talált dokumentumokra. Ebben az időben senki nem tudta. a test mindenre emlékezik. A visszaprogramozás során. vagy lábuk. Számos olyan személy van. hogy fajkereszteződéssel is kísérleteztek különböző állatok és emberek között. hogy milyen kísérletek folytak patkányokkal. hogy valószínűleg thalidomide-t alkalmaztak ezekben a titkos laboratóriumokban. amelybe beleültették a gyerekeket. akik gyermekként lettek programozva és ugyanolyan kísérleti túlélők. már súlyosan károsíthatja a magzat végtagjainak a fejlődését. a tudat széthasítása és a leválasztott tudatrészek programozása. A sort csupán folytatni kell csecsemőkkel. Ő elsősorban azokkal van kapcsolatban. amin keresztül ment. így "szórakoztatva" a látogatóban lévő előkelőségeket. mert számítani kell arra. amelyek részletesen leírják. és használták a reggeli rosszullétek kezelésére terhesség ideje alatt. Lynne elmondotta. felnőtt emberekkel. Lynne nagyon fontosnak tartja. hogy a laboratóriumokban gyakran sokáig visszatartották a kísérleti személyeket. de nem volt karjuk. hogy menjen a "Playhaus"-ba. amikor 8 és 9 évesek voltak. ha azt a terhesség korai szakaszában vették be. amikor újabb és újabb programszint kerül sorra. hogy az agykontroll technikák kifinomultabbá válnak és a lakosság egyre hatékonyabb befolyásolását teszik lehetővé. Lynne azzal kezdte. majmokkal. mint ő maga. hogy az 1950-es években az egyik laboratóriumban olyan csonka csecsemőket ("Torso Babies") látott. akinek a jelenlévő tudósok megparancsolják. A test érzi a beléje erőszakolt tárgyakat. Annak is tanúja volt. Újraéli. D. amikor lekötözték egy székhez. A kanadai bennszülött lakosok körében is folytak kísérletek. büntetőintézetekben. A genetikai megváltoztatás is fontos szerepet játszott a különböző sugárkísérletekkel együtt. J. vagy érzi azt a tekercset. Az Egyesült Államokban nem volt jóváhagyva az általános használata. amikor úgy kell funkcionálnia. amelyek nem fordíthatók vissza. azt mondotta. hogy ez rendkívül hosszadalmas és vannak olyan programozások is. A cél a hatékonyság volt. akiknek szakálluk volt. de a "Food and Drug Administration" hozzájárult ahhoz. Felidézte. amelybe becsomagolták. de úgy hiszi. mint a normális eset. hogy a gyermekkorban ilyen kísérleteken átesett túlélők tapasztalatai ismertté váljanak. hogy mely drogok tesznek valakit alkalmasabbá az agymosásra. Ennek következtében sokkal hamarabb kerültek szülőképes állapotba. hogy ott születtek gyermekek. hogy elkezdődhessen a "patterning". kisebb számban azonban felnőtt férfiak és nők is. Genetikai kísérletek is folytak. mint egy robotnak.fiúgyermekek. amikor az erről készült rajzait meglátta. mintha valakit ostorszíjjal vernének. amelynek nincs teteje. hogy ez a gyógyszer súlyos születési rendellenességeket okoz. Gyakran olyanok a fájdalmak. Erre utal a Fort Albany-ban készült villamosszék. A drogok intenzív használatának egyik célja öntudatlan állapot előidézése és így a kísérletek számára fogékonyabbá tétele. Átéli. akikkel különböző gyógyszereket szedettek. Egy ismerős ápolónő. Wayne Morris ezután a gyógyulási folyamat részletei iránt tudakozódott. hogy kísérletezésre felhasználják. és kezeihez és lábfejéhez elektródákat helyeztek. A CIA számára dolgozott tudósok soha nem készítettek volna feljegyzést emberekkel folytatott kísérletekről. akik onnan sikítva próbáltak kiugrani. és ezért erősen romboló a hatásuk. Azt is figyelték. Könnyebbé tenni és felgyorsítani az agymosást azért. illetve a katonai intézményekben került programozásra. amely természetesen kísérleti laboratórium. és 178 . egyetemeken. Lynne nem állította biztosra. aki különböző college-okben. gyermekekkel. Számosan közülük nem képes gyermeket a világra hozni. (A thalidomide Európában kifejlesztett altatószer volt. macskákkal.) Lynne ismer olyan túlélőket. például egy drótot.

A kezeléseket irányító pszichiáter kezdettől fogva a legnagyobb türelemmel és gyengédséggel bánt vele. vagy ahogyan az érzéki észleléstől különböző módokon megfosztották. mint lélektelen. Lynne gyakran összeesett az utcán. amelyekről korábban semmit nem tudott. Eleinte nem tudta elmondani.azt figyelték. vagy hogy betekerje magát a rendelő szőnyegével. ahogyan a CIA által finanszírozott doktorok elektrosokkolták. vagy leírt szövegekkel tudta kifejezni magát. Azt is kérte orvosától: küldje hipnotizőrhöz. hogy meg tudjon szólalni. és a kezelések során tárultak fel az apjával. de erre azt a választ kapta. Gyakran akart megválni életétől. a nagybátyjával és az ő barátaikkal kapcsolatos események. ahogyan lezajlott a tudatának a részekre darabolása. Néha ugyanúgy rázta az áram. Green. mint az elektrosokk. Így kerülhette el az olyan beavatkozásokat. így nem volt szükség pszichiátriai közbeavatkozásra. amelyek azt mondták neki. nagybátyjára. ketrecekről. akkor tudott-e már a CIA által folytatott agykontroll kísérletekről? Lynne erre tagadó választ adott. Hosszadalmas és intenzív terápiás foglalkozásokra volt szükség ahhoz. és időnként arra kényszerült. vagy a gyógyszerekkel alkalmazott lobotómia. mint ahogy szakadozott volt az a folyamat is. mintha akkor részesült volna elektrosokkban. hogy melyik programozott tudatrésze irányította emlékezését. Ezek összefüggéstelen töredékek voltak. elektromos berendezésekről. hogy számos túlélőnél az emlékezet visszanyerése súlyos fizikai traumával kezdődik. kifejezéseket. eszközök. Olyan gyógyszerekre is rászorult. Ezek emléktöredékek voltak. hogy miként kezdett ismét működni az emlékezete? Ez életének a mély válsága során kezdődött. amelyek megkönnyítik a fájdalmas élmények feldolgozását. sisakot a fejére. hogy az asztal alá bújjon. amelyek semmit nem jelentettek a számára. hogy távirányítású elektronikus eszközeikkel hogyan tudják végrehajtatni a biorobottal kívánságaikat. amikor az 179 . hogy ilyen fragmentált tudatállapotban bizonyos neuronpályákat rögzítsenek az agyában. Amikor ezen a rajzolási kényszeren túlesett. hogy amikor megindult az emlékezési folyamat. ismét képtelen volt rajzolni. Megdöbbentő emlékképek tolultak az agyába kórházi környezetről. vagy megerőszakolással. Ehelyett a fokozatos és lassabb előrehaladást ajánlotta. akkor apjára. hogy menjen kórházba. Az ő esetében rendkívül megalázó személyes kapcsolat váltotta ki. Így írta le dr. Követte azt a menetet. Hamilton. elektródákat helyeztek a testére. Morris ez után azt tudakolta. akiben teljesen megbízott. egyre több olyasmi került a papírra. Ekkor keresett fel egy terapeutát. hogy mi is történik vele. Mivel lassan haladtak előre a gyógyulási folyamatban. és olyan parancsokat hallott. mert olyan emlékképek árasztották el. dr. Hendricks nevét. dr. hogy ezek kicsodák. noha fogalma sem volt. Csak rajzokkal. érzés nélküli figurákat. azt már nehezen tudja a szervezete lereagálni. noha soha nem volt képes mást rajzolni. laboratóriumok. Mindennek következtében. Nem tudta magát szavakkal kifejezni. Morris következő kérdése arról szólt. Évekre volt ahhoz szükség. hiszen ha hipnotikus állapotban még több emlékkép nyomul előtérbe. és a kézírása is teljesen más volt attól függően. Az emlékezési képessége ugyanolyan töredezett volt. Ő volt az első személy az életében. vagy elmegyógyintézetbe zárkózni. Amikor felvillantak az első emléknyomok. de nyomukban megjelent a rendkívül intenzív testi fájdalom is. Ismeretes. például egy autóbalesettel. A test akaratlanul is azokat a helyzeteket veszi fel. amelyek a kísérletezések során előfordultak. Arra törekedtek. Ma is még rá van utalva a segítségére. mintha kórházakban lenne. Rajzsorozatokat készített 10 hónapon át. hogy az nem jó ötlet ebben a fizikai állapotban. s csak egy-egy pillanatra villantak fel arcok. Lejegyzett szavakat. kórházakba telefonált. annak barátaira emlékezett. Ekkor még semmit nem tudott ezekről. hogy ezek a leírtak valamiféle értelmet nyerjenek. a vérfertőző kapcsolatra Hamiltonban és mindezt napról-napra elkezdte leírni. Miközben írt.

emlékezési folyamat fokozatosan beindult, az emlékképek is fragmentált formában törtek fel. Ez nem arra hasonlít, mikor egy villanykörte kigyullad az ember fejében. Éveken át elhúzódik az a lassú folyamat, amíg végre emlékezni tud arra, hogy belép egy kórházba, egy katonai létesítménybe, hogy ott találja magát egy pedofíl környezetben. Az emlékezetnek ez a fokozatos aktivizálódása és integrálódása leírhatatlan fizikai és emocionális fájdalmakkal jár. Lynne elmondotta, mivel munkaképtelen, segélyből él 17 éve Thunder Bay-ben. Vödörben mos, és időnként élelmiszersegélyt kell igénybe vennie. Nem utazhat sehová, noha nagyon szeretne bizonyos helyekre eljutni, így Rochesterbe, Hamiltonba és New York-ba a Colgate College-ba. Szívesen visszamenne azokra a helyekre videokamerával egy megbízható személy társaságában, ahol kísérleteztek vele, mert még mindig hallja azokat a hangokat belül, amelyek pontosan elmondják: melyik helyen mit tettek vele. Néhány fényképet szerzett ezekről a helyekről. Kapott egy évkönyvet az Oswego State Teachers College-től is az 1950es évekből, és be tudott azonosítani két olyan pszichológust, akik a kísérletekben részt vettek. Morris ez után azt tudakolta, hogy mikor szerzett tudomást arról, hogy a CIA és más amerikai szervek is finanszírozták azokat a programokat, amelyekben vele is kísérleteztek? Lynne 1996. újév napját jelölte meg. Ekkor kapott ajándékba egy komputert, majd pedig egy modemet és az Interneten keresztül kezdett kapcsolatba lépni másokkal. Újév napján este 11kor véletlenül ráakadt arra a beszédre, amelyet Walter Bowart adott 1994-ben vagy 1995-ben Texasban. Ebben van szó a Rochester Egyetemről, a haditengerészeti finanszírozásról és a Project Chatter-ről. Ekkor szó szerint sokkos állapotba került. Mivel teste görcsökbe rándult, leánya és partnere azonnal hívták az orvost. Korábban már rajzolt és az egyiken egy gyermek látható sisakkal a fején, és a kép alá azt írta "Chatter". Ténylegesen egy egész sorozatot rajzolt a sisakokról. Sokáig azt hitte, hogy nem egészen normális, hogy ilyesmiket rajzol, és amikor elolvassa a komputeren "Project Chatter, Navy funding 1952", amit követ Valerie Wolf, Claudia Mullen és Chris DeNicola tanúvallomása, amelyet Washigtonban tettek, akkor ez fordulópontot jelentett. Különösen Claudia Mullen beszámolója, mert Lynne is emlékezett dr. Ewen Cameronra, a ketrecekre és az elektromosságra. Chris DeNicola pedig ugyanarról az asztalról tett említést, amelyre ő is emlékezett. Felhívta telefonon Valerie Wolfot, és ekkor tudta meg, hogy ő is kanadai, a hamiltoni egyetemre járt, ahol ő is felnőtt. Elküldte rajzait Valerie Wolfnak New Orleans-ba, és megkérdezte tőle, hogy lát-e a rajzokon ahhoz hasonlókat, mint amiről az ő páciensei beszámoltak? Valerie Wolf visszahívta és közölte vele, hogy Claudia Mullen a rajzok alapján felismerte azokat az orvosokat, akik vele is kísérleteztek. Ez a telefonhívás ösztönözte arra, hogy végül is a saját terapeutájának is megmutassa rajzait, amelyeket korábban nem tudott hová tenni. Pszichológusa arcán először látott emocionális reakciókat és sokkolták, amit látott. Ezt igen hosszú ideig tartó és fájdalmas "lereagálási folyamat" ("abreactive processing") követte. Lynne úgy véli, hogy azok a dossziék, amelyekre a rajzai utalnak és az 1952-től 1956-ig terjedő időszakra vonatkoznak, azok között a CIA dokumentumok között lehetnek, amelyeket megsemmisítettek. Morris ez után azt kérdezte, hogy a Túlélők Érdekvédelmi Bizottsága (ACHES-MC) milyen tevékenységet fejt ki? Lynne elsőként az 1997. áprilisában Chicagóban megrendezett tanácskozást említette (Believe the Children Conference - Higgy a gyermekeknek konferencia), ahol megkezdték a túlélők beszámolóinak szakszerű feldolgozását, videoszalagra rögzítését. Erről levelet küldtek Clinton amerikai elnöknek és Chretien kanadai miniszterelnöknek arra kérve, hogy tartsanak elnöki meghallgatást és vizsgálják meg a korábban titkosan kezelt, de mára már a titkosság alól feloldott, nyilvánosságra hozható és kutatható dokumentumokat, amelyek az agykontroll kísérletekre vonatkoznak, elsősorban

180

azokra a gyermekekre és felnőttekre, akik ehhez nem járultak hozzá és nem is volt azokról tudomásuk. Ezek a videó dokumentum-levelek az illetékeseknél vannak és az érdekvédelmi bizottság hivatalos meghallgatási eljárást akar kiharcolni. A legmegfelelőbbnek olyan helyszíni meghallgatásokat tartanának, ahol a bizottság Kanadában és az Egyesült Államokban felkeresné és kihallgatná a kísérleteknek alávetett személyeket. Ezeken a meghallgatásokon nem csak a túlélők, de a terapeuták is kifejthetnék véleményüket. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság 1995. évi tanácskozása Az embereken alkalmazott sugárkísérletek kivizsgálására alakult bizottság (Advisory Committee on Human Radiation Experiments), amelynek a tagjait az amerikai elnök kérte fel, 1995. március 15-én a washingtoni The Madison Hotelban tartotta az egyik legfontosabb ülését. E tekintélyes szakemberekből és közéleti személyiségekből álló testületnek a Fehér Ház hivatalos képviselője is a tagja volt és ő nyitotta meg a tanácskozást. Itt került sor a Lynne Moss-Sharman által is említett Valerie Wolf meghallgatására. (A kanadai Vancouverben született Valerie B. Wolf - élt 1948-tól 2002-ig - a Cyracuse-i Egyetemen és az Ithaca College-ban, valamint a Tulane Egyetemen szerezte diplomáit. Tapasztalt szociális munkás és a fizikai képzés kiváló szakembere volt. Ezen kívül ő volt a "The National Council of Jewish Women" (A zsidó asszonyok országos tanácsa) New Orleans-i szervezetének az elnöke. A tanúvallomás idején 47 éves volt.) Valerie B. Wolf tanúvallomása Wolf asszony azzal kezdte, hogy az előtte szólók számos olyan tényről számoltak be, ami neki már ismerős. Ő elsősorban az emberekkel szemben alkalmazott sugárzás és az agykontroll kísérletek lehetséges kapcsolatáról kíván beszélni. Ennek fő oka, hogy számos ember állítja: gyermekkorában besugárzással, drogokkal, végzett agykontroll kísérleteknek vetették őket alá azok az orvosdoktorok, akik a sugár- és agykontroll kísérletekben egyaránt részt vettek. Írásos dokumentáció készült, felsorolva e személyek neveit, a végrehajtott programok elnevezéseit, amelyeket az ország különböző részein élő személyek vallomásaiból állítottak össze. Fontos annak a megértése is, hogy az agykontroll technikákat arra is felhasználták, hogy megfélemlítsék a kísérletek szenvedő alanyait. Így akarták kikényszeríteni, hogy hallgassanak az államilag szervezett kísérletek során átélt szenvedéseikről. Wolf utalt rá, hogy 22 éve gyakorló terapeuta, aki a trauma-kísérletek áldozatainak a gyógyítására szakosodott, és mintegy 40 különböző kollégájától gyűjtötte be a bizottság elé tárt tényeket. Figyelemre méltóan megegyeznek a fájdalomokozással, úgy, mint az elektrosokkal, halucinogénokkal (érzékcsalódást okozó szerekkel), érzékeléstől megfosztással (sensory deprivation), hipnózissal, a végtagok kicsavarásával és szexuális visszaéléssel, valamint az agykontroll kísérletekkel kapcsolatos beszámolók. Eddig alig jelent meg publikáció a gyermekeken végzett agykontroll kísérletekről, noha az ezekről beszámoló betegek az ország különböző részein élnek és nem állnak kapcsolatban egymással. Ezek a páciensek autóimmun és pajzsmirigy problémákban, sclerosis multiplex-ben, izom-megbetegedésekben, valamint más, még tisztázatlan betegségekben szenvednek, amelyek pontos diagnosztizálása még várat magára. Az államilag finanszírozott kísérletek számos alanya orvosilag dokumentálhatóan megbetegedett, sokan félnek elmondani orvosaiknak, amit az agykontroll kísérletek során átéltek, mert attól tartanak, hogy elmebetegnek fogják őket tartani. E páciensek a kísérletező doktorok közül többet megneveztek, elsősorban dr. Green-t, akire sokan úgy emlékeztek

181

vissza, mint a fájdalomokozással, az agykontrollal és a szexuális erőszakkal végzett kísérletek irányítójára. Az egyik beteg beazonosította dr. Green-t, és eszerint ő dr. L. Wilson Green-nel azonos. Egy ilyen nevű személy volt a hadsereg vegyi központja kémiai és radiológiai laboratóriumainak a tudományos igazgatója. De nemcsak a hadsereg, hanem a hírszerző szervezetek számára is végzett kísérleteket. A betegek elmondásaiban gyakran szerepel dr. Sidney Gottlieb és dr. Martin Orne neve is, akik ugyancsak részt vettek az embereken alkalmazott sugárkísérletekben. Wolf hangsúlyozta, hogy a páciensek spontán módon emlékeztek ezekre a nevekre anélkül, hogy bármiféle emlékezet-elősegítő technikákat (memory-retrievable techniques), mint például hipnózist, alkalmaztak volna. Az információk szabadságáról szóló törvény (Freedom of Information Act, FOIA) alapján megpróbálták átnézni az agykontroll kísérletekre vonatkozó feljegyzéseket. Ezirányú megkereséseiket vagy igen lassan teljesítették, vagy elutasították, ennek ellenére bizonyos információkhoz mégis hozzájutottak, amelyek viszont alátámasztották, hogy a páciensek igazat állítottak. Rendkívül fontos minden olyan hivatalos dokumentumnak az ismerete, amely vagy alátámasztja, vagy cáfolja mindazt, amire a páciensek visszaemlékeznek. Noha az MK-ULTRA akták meg lettek semmisítve, ami azonban mégis megmaradt más programokból, mint például a Bluebird-ből, vagy az Artichoke-ból, értékes információkat tartalmazhatnak. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a páciensek egy részét sugárzási kísérleteknek is alávetették. Az ezzel kapcsolatos információk elősegíthetnék ezeknek a súlyos pszichológiai és orvosi problémákkal küszködő embereknek a kezelését és gyógyítását. Valerie Wolf végül arra kérte az Elnöki Tanácsadó Bizottságot, hogy terjessze ki vizsgálódását az általa említett problémákra is. Egy bizottság már megvizsgálta az agykontroll kísérleteket, de nem foglalkozott a gyermekekkel folytatott kísérletezésekkel, mert a többségük még túlságosan fiatal volt, és az 1970-es évek végén még tartottak a kísérletek. Wolf úgy vélte, hogy csak a tények nyilvánosságra hozásával lehetne véget vetni ezen emberek további zaklatásának és szenvedésének, ezért kérte vizsgálat lefolytatását és a gyermekeken végzett agykontroll kísérletek adatainak a nyilvánosságra hozatalát. Christine DeNicola tanúvallomása Christine DeNicola 1962. júliusában született és ővele is végzett sugárzással, agykontrollal és drogokkal dr. Green kísérleteket. Szülei 1966-ban elváltak és névszerinti apja, Donald Richard Ebner, ugyancsak dr. Green köréhez tartozott. A vele való kísérletezés 1966-tól 1976ig tartott. Sugárkísérleteket először 1970-ben végeztek vele. 1972-ben a besugárzást a nyakára, a torkára és a mellkasára irányítva próbálták ki. 1975-ben pedig a mellkasára és a méhére koncentrálták. Minden alkalommal szédült, hányingere volt és hányt is. Ezeket a kísérleteket az agykontroll technikák kipróbálásával összefüggésben végezték drogokkal kombinálva, az arizonai Tucson-ban. Dr. Green leginkább agykontroll kísérleteihez vette igénybe 1966-tól 1973-ig. Az volt a célja, hogy programozott kémet és orgyilkost képezzen belőle. Az első ilyen irányú emléke az, amikor Don Ebner a Kansas City University-re vitte 1966-ban. Egy laboratóriumhoz hasonló helyiségben más gyermekek is voltak. DeNicolá-t meztelenül lekötözték, szétterpesztett lábakkal hátára fektették. Dr. Green elektródákat helyezett a testére, beleértve a fejét is. Egy fej fölötti vetítőhöz hasonló szerkezetet használt és közölte vele, hogy különböző képeket éget az agyába, miközben egy vörös fényű reflektort irányított a homlokára. Az egymás után következő szakaszok között elektrosokkot alkalmazott és közölte, hogy menjen mélyebbre és

182

mélyebbre, ismételve, hogy minden kép mélyebbre hatol az agyban és DeNicola ezután azt fogja tenni, amit dr. Green mond neki. A kísérlet előtt erős droginjekciót kapott. Amikor vége volt, akkor egy másikat. A következő emléke szerint a nagyszüleinél volt Tucson-ban. Ekkor 4 éves volt. DeNicola emlékeztette az Elnöki Bizottság tagjait, hogy dr. Green a traumát, a drogokat, a hipnózis utáni szuggeszciót az agy feletti teljes ellenőrzés érdekében alkalmazta. A sugárzási kísérleteket azért végezte rajta, hogy megállapítsa, milyen fajtájú és erősségű sugárzás milyen hatást vált ki a különböző testrészekben, másrészt ezzel tovább terrorizálta, ami viszont az agykontroll kísérletekhez fontos traumák okozását szolgálta. A további kísérletekre Tucsonban, az Arizonában lévő sivatagban került sor. Megtanították arra, hogyan törjön fel lakatokat, legyen titoktartó, miként használja fotografikus memóriáját és azt a technikát is meg kellett tanulnia, miként tartson vissza információt, számokat ismételgetve. Dr. Green követelte tőle, hogy öljön meg olyan babákat, amelyek kisgyermekre emlékeztettek. Egyik alkalommal átszúrt dárdával egy ilyen babát, de a következő alkalommal ezt megtagadta. Különböző fájdalomokozó technikák szenvedő alanya lett, de ahogyan idősebbé vált, egyre több ellenállás tanúsított. Ezért gyakran tették megkötözve ketrecbe, amely Dr. Green irodája közelében volt. 1972. és 1976. között mind ő, mind munkatársai időnként gondatlanságból nem zárták be a ketrecét. Ilyenkor, ha ez fizikailag lehetséges volt, kimászott a ketrecből és bement az irodájába, és elolvasta az asztalán lévő jelentéseket, emlékeztetőket, amelyek CIA-hez tartozó és katonai személyeknek voltak címezve. A dossziékban projektek és alprojektek leírásai voltak olvashatóak, a kísérleti alanyok és a kísérletek neveivel, kódszámokkal, amelyek a sugárzási és agykontroll kísérleteket jelölték, amelyeket DeNicola írásban is beterjesztett a Bizottságnak. Dr. Green két alkalommal is rajtakapta és büntetésként elektrosokkolta, drogokat adott be neki, megforgatta az asztalon, injekciót nyomott a hasába és a hátába, kificamította az ujjait és hipnotikus technikákkal elérte, hogy még zavarodottabbnak érezze magát, és öngyilkossági késztetései legyenek. Miután DeNicola-nak fokozódott az ellenállása és nem volt hajlandó együttműködni, ezért abbahagyták további programozását a kémkedésre és gyilkosságra. 1974-től 1976-ig dr. Green különböző agykontroll módszerekkel arra törekedett, hogy a gyilkossági programozást önpusztító és halált okozó programokká alakítsa át. Célja az volt, hogy meghaljon. DeNicola azonban küzdött az életéért, és ma is küzd érte. Az átélt kísérletek következtében MPD/DID, vagyis tudathasadásos elme-, illetve identitászavarban megbetegedett személlyé vált. Dr. Green oly sok részre kívánta feldarabolni tudatműködését, amennyire csak lehetséges. Ez nem sikerült neki, azt viszont elérte, hogy DeNicola azóta is folyamatos fizikai, mentális és emocionális problémákkal küzd. 12 év óta részesül kezelésben és az utóbbi két és fél évben talált olyan terapeutát, aki tájékozott volt az agykontroll kísérletekről, úgyhogy végül is ténylegesen beindulhatott a gyógyulása. DeNicola hangsúlyozta a Bizottság tagjainak, hogy amiről ő beszámolt, az csupán egy töredéke annak, amin 1966-tól 1976-ig keresztülment. Ő is arra kérte az Elnöki Bizottságot, hogy tegyen ajánlást egy feltáró vizsgálat lefolytatására, mert ez lehetővé tenné, hogy a sugárzáskísérletek áldozataival foglalkozó terapeuták és más szakemberek hatékonyabb segítséget nyújthassanak. Claudia Mullen tanúvallomása

183

Mullen tanúságtételekor elmondotta: 1957. és 1974. között agykontroll kísérleteket folytattak vele, hogy tökéletes hírszerzővé alakítsák vegyszerek, besugárzás, drogok, hipnózis, elektrosokk, nagyméretű vízvezető csőben való bezárás, alvástól való megfosztás, agymosás, szóbeli, fizikai és szexuális bántalmazás révén. Közel három évtizeden át a hozzájárulása nélkül kísérleteztek vele, s mindezt azzal magyarázták, hogy "a cél szentesíti az eszközt", és "a hazámat szolgálom a kommunizmus elleni harcban". Amikor 7 éves korában elkezdték a kísérleteket, már sok szenvedésen ment keresztül és azok közé a gyermekek közé tartozott, akik hasonló zaklatásokon mentek át. Elmondta a Bizottság tagjainak, hogy már beterjesztette azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket az általa meghallott beszélgetésekről visszaemlékezései során készített. Azért emlékszik pontosan a részletekre, mert fotografikus memóriája van és a vele kísérletező doktorok úgy vélték, hogy agyát élete végéig ellenőrzés alatt tarthatják. Mullen ezután rátért a részletekre. Elmondotta, hogy dr. L. Wilson Green, aki 50 millió dollárt kapott saját állításai szerint az "Edgewood Chemical and Radiology Laboratory"-tól (Az Edgewood-i kémiai és radiológiai laboratóriumtól), amely a CIA Műszaki-tudományos Kirendeltségéhez (Technical Science Division, TSD) tartozott. Erről nyilatkozott úgy dr. Charles Braun, hogy gyermekeket használtak kísérleti célokra, mert velük élvezetesebb és olcsóbb volt a munka. Olyan kísérleti alanyokra volt szükségük, akikre kevésbé figyelnek oda, mint a katonákra, vagy a kormányzati alkalmazottakra. Fiatal és engedelmes nők voltak a legmegfelelőbbek. Ehhez hozzátette: "Szeretem rémísztgetni őket, A lányok és az ügynökség egyaránt azt hiszi, hogy isten vagyok, aki létrehoz olyan kísérleti személyeket, akik a Sid és a James által kigondolt bármilyen deviáns célra használhatóak." Sid alatt dr. Sidney Gottliebet és James alatt dr. James Hamiltont értette. 1958-ban néhány fontos doktor tesztelte a Human Ecology Society-tól (A Humán Ökológiai Társaságtól). Figyelmeztették, hogy senkinek a szemébe ne nézzen, mert ezúttal egy rendkívül titkos projektről van szó. Gyermekként azonban pont ennek az ellenkezőjét tette és ezért jól emlékszik, hogy a kísérletet dr. John Gittinger kezdte, de dr. Cameron adta be neki az injekciókat és a röntgenbesugárzást dr. Green végezte. Ekkor közölte vele dr. Sidney Gottlieb, hogy most már alkalmas a "Big A"-re, értve ez alatt az "Artichoke" programot. Mire hazaért, már csak arra emlékezett, amilyen magyarázatokat kapott dr. Robert G. Heath-től, a Tulane Orvosi Egyetem orvosától. Ő magyarázta meg neki, hogy mitől származnak sérülései, a tűszúrások nyomai, az égési sebek a fején, az ujján és még a nemi szerve körül is. Mivel ekkor már teljes kontroll alá került az agya, mindezt elhitte. A következő évben egy Maryland állambeli szálláshelyre vitték, amelyet Deep Creek Cabins-nek neveztek, és ahol megtanulta, hogy miként kell szexuálisan kielégíteni a férfiakat. Kiképezték arra, hogyan vegye rá őket, hogy magukról beszéljenek. Maga Richard Helms, a CIA egykori helyettes igazgatója, dr. Gottlieb, George White és Morris Allen készült arra, hogy lefilmeznek annyi magas beosztású állami tisztségviselőt, egyetemi intézetek és alapítványok vezetőit, amennyit csak lehetséges azért, hogy később, amikor már elfogynak az agykontroll és sugárkísérletekre fordítható pénzek, akkor kikényszeríthessék tőlük a további finanszírozást. Claudia Mullent kiképezték, hogy csapdába ejtsen gyanútlan férfiakat. Mindössze 9 éves volt, amikor megkezdődött szexuális célokra való bevetése. Tanúja volt egy beszélgetésnek az Office of Research and Development-ről, ORD (A Kutatási és Fejlesztési Hivatalról). Ezt dr. Green, dr. Steven Aldridge, Martin Orne és Morris Allen irányította. Ekkoriban kiszivárogtak hírek arról, hogy New Orleans-ban sok visszamaradott gyermek nagy adag besugárzást kapott. Dr. Gottlieb ekkor megkérdezte az egyik kollégáját, Wilsont, hogy miért aggódik oly nagyon e gyermekekért, mikor végül is ők lesznek a legutolsók, akik kifecsegik a dolgokat.

184

hogy kezelje a Claudiánál észlelhető pszichiátriai problémákat. hogy a tényleges kísérletek mikor kezdődtek. fokozni kell a szokásos kényszerítéseket. vegyszerek és drogok következtében nem képes munkavégzésre. hogy valódi anyja tudott-e minderről. hogy a kísérletek az 1940-es évektől kezdődően az 1970-es éveken át feltehetően 1984-ig tartottak. Amikor azonban az emlékképek kezdtek összerendeződni. 185 . amikor 4 éves volt. hogy két és fél éves korában örökbe fogadta egy asszony. Mullen elmondotta az Elnöki Tanácsadó Bizottságnak. a benne résztvevő személyek és létesítmények neveit. ezek az események vajon ugyanarra az időszakra esnek. hogy már szexuálisan bántalmazták. és a kísérletek zsarolásra használható részét. Emiatt kisgyermekkorától kezdve szabadulni akart az apjától. hogy apja volt az. és gyermekek világrahozatalára. aki tulajdonképpen beszervezte. vagy sem? Valerie Wolf elmondotta. az alkalmazott besugárzások. és kisgyermekkorától szexuálisan is visszaélt vele. hogy további vizsgálat legyen. hogy mindez vele és sok más társával arra hivatkozva történt. megtalálta benne az ideális kísérleti alanyt. Claudia Mullen válaszában elmondotta. hogy kísérjék figyelemmel kezdettől fogva az áldozatok visszaemlékezéseit. A megfigyelés célja annak a kiderítése volt. Thomas arról érdeklődött. vagy sem? Wolf mégis úgy gondolta. így bekerült a programba.Egy más alkalommal dr. kijelentette. Kezdettől fogva ő nevelte. Apja belopódzott hozzá. az alkalmazott teszteket. aki a légierőnél volt alkalmazásban. mikor anyja aludt és elvitte őt. hogy hol voltak az áldozatok szülei. A rajta végzett kísérletek. Anyja szerint apja. Minderre nem volt szükség és egyáltalán nem kellett volna megengedni. mivel szülei elváltak. azért. az Elnöki Bizottság másik tagja azt tudakolta. hogy továbbra is megkapják a különböző forrásokból a pénzügyi támogatást a sugárzási és agykontroll projektekhez. hogy a jövőben is folytatódhassanak. Emlékeztetett arra. emberileg képes volt ilyesmire. Duncan C. aki már a kísérleti projekt résztvevője volt. Lois L. Norris. Az egyetlen lehetőség az áldozatok számára. Azok a személyek. Apja igen korán meghalt és azt sem tudja. hogy az agykontroll projektek keretében milyen visszaélések történtek a sugárzások alkalmazásával. hogy hazájukat védik. Miután sikeresen átment a vizsgálati teszteken. hogy kiharcolják egy másik Elnöki Bizottság segítségével az agykontroll kísérletek nyilvánosságra hozatalát. hogy még mindig kontroll alatt állnak. Amikor Heath felismerte. akik azt a megbizatást kapták. Anyjának nem volt tudomása a kísérletekről. később pedig az Institute for Experimental Research (A kísérleti kutatási intézet) élére került. amely feltárja. aki szexuálisan visszaélt vele. Ezekre a kísérletekre általában éjjel került sor. aki ekkor a hivatal igazgatója volt. hogy a beszámolók 1940-től kezdődve lényegében ugyanazt az időszakot ívelik át. Ez az asszony akkoriban a Tulane Egyetem irányító testülete elnökének a barátja volt. egész pontosan nem tudják megmondani. Ezzel lehet megelőzni azt. hogy miután országszerte számosan emlékeznek hasonló körülményekre. Heath-t. és miként szervezték be őket a kísérletekbe? Christine DeNicola azt válaszolta. úgyhogy nem tudott semmit a történtekről. Martin Orne. Thomasnak. De a már eddig felsoroltak is elegendőek ahhoz. hogy apja dr. Ezért DeNicola azt válaszolta C. akkor anyjával is beszélgetett róluk. A tanúvallomásokat követően az Elnöki Tanácsadó Bizottság tagjai kérdéseket tettek fel. Ő ajánlotta dr. hogy meg tudja nevezni az államilag finanszírozott kísérleti projekteket. Green köréhez tartozott.

Valerie Wolf ezért további segítséget kért az Elnöki Bizottságtól. hogy ő mindig visszatérjen. viseltek maszkot. hogy vagy erősítse. neveit. Ő 20 év óta próbálkozik az információ szabadságáról szóló törvény alapján megszerezni a szükséges bizonyító anyagot. hogy az emlékezetgátló falak mégis ledőlnek és egyre több tényre derül fény. Nem tudja elképzelni. A problémát az okozza. Kérdés az.Mullen ehhez hozzátette. amely a "Radiation File Information" (Sugárzási-akta információ) címet viselte. hogy az igazság kiderítésében kulcsszerepet játszanak a dokumentáris bizonyítékok. Arra kérte. Valerie Wolf pedig dr. aki gondoskodott arról. Wilson Greenre hívta fel dr. Ekkor Claudia Mullen felhívta dr. aki tudományos kutatóként le tudta ellenőrizni. Ő megadta a projektek számait. mivel ők a titoktartásban érdekeltek és nem adják át. Christine DeNicola végül elővett iratgyűjtőjéből egy aktát. Ebben megtalálhatóak a kísérleti alanyok és a kísérletek nevei. mert biztosak voltak abban. Éppen ezért jelentős mennyiségű iratanyagot lehetne ezeknél fellelni. valamint számos kódszám. Duncan C. Dr. de Claudia emlékeinek a túlnyomó többsége beigazolódott. hogy ezek hol vannak? A helyzet a "22-es csapdájához" hasonló. hogy egy ilyen nagy és hosszú időn át tartó programról ne készüljenek dokumentumok. mert az ő monitorozója a Tulane Egyetem egyik orvosa volt. Dr. a család. mások viszont egyértelműen agykontroll kísérletek voltak. Néhány kísérleti alannyal sugárzási agykontroll kísérleteket folytattak. és beszéltek nyíltan. Ezért a vizsgálat tovább folytatásához dokumentációra lenne szükség. Figyelembe kell azonban venni. Thomasnak arra a kérdésére. vagyis az anyjának a barátja. még pedig ha az információkoz való szabad hozzáférését biztosító törvény alapján beszerzi az erre vonatkozó adatokat. amit ő kihallgatott és leírt. nyíltan beszéltek előtte. és mindent elfelejtsen. Egyes kísérletek kizárólag sugárzással kapcsolatosak. amit Alan Scheflin közölt vele. Az ismertté vált adatok szerint ő mind az agykontroll. Csak egyetlen módon tudhatott róluk. hogy a CIA-n kívül számos más szervezet is részt vett a kísérletekben. ha valamennyi dokumentáció a CIA titkos aktáiban található. amelyeket dr. A kísérletek irányítói mindent megtettek az emlékezetvesztés előidézésére. L. az összegyűjtött ismereteket publikálták. mind a sugárkísérletekben rész vett. hogy ők soha nem végeztek semmiféle sugárzási kísérletet. Alan Scheflin nyilatkozatát már becsatolták. mégpedig nem publikált forrásokból. Valerie Wolf utalt arra. Thomas figyelmét. vagy cáfolja meg azokat. Megszerezték. hogy Claudia emlékezéseit elküldte Alan Scheflin-nek. A kísérleti alanyok is kaptak számokat és Mullen a saját számát is hallotta. az ORD-nél található iratanyagokra. az alprogramok jelzéseit. Egyeseket nem lehetett leellenőrizni. Steven Aldridge és Martin Orne irányított. Thomas megjegyezte. Valerie Wolf elmondotta a Bizottságnak. mert nem állt rendelkezésre információ. amely a sugárzással végzett kísérletekre utal? Ezt azért kérdezte. Az ország különböző részeiben más személyek is tettek ilyen erőfeszítéseket. Ebben egyértelműen sugárkísérletekről volt szó. hogy a titkos iratok hozzáférhetősége nélkül ezeket az adatokat nem lehet leellenőrizni. és arra a beszélgetésre. hogy dr. ami elérhető volt. hogy erre a kísérleti alanyok biztosan nem fognak visszaemlékezni. 186 . és egymás között megosztották. de tartottak attól. hogy úgyis mindent elfelejt a kísérletek következtében. mert arra számítva. Thomas figyelmét az Office of Research and Development-nél (a Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál). hogy milyen erőfeszítések történtek a CIA dokumentumok beszerzésére. és ő volt az. Thomas ez után azt kérdezte. Ez az. és még a pontos témákat is megjelölte. mert a CIA részéről közölték vele. Dr. hogy van-e olyan dokumentum. Azért nem rejtették arcukat. hogy tovább is tarthattak.

Átment egy másik hálóterembe. hogy a rendelő a csatlakozó helyiségekkel és alagsori szobákkal pontosan ugyanolyan állapotban van. Elzárták egy hálószobába. amelyet sátánista szertartásra használtak. amíg az anyja alá nem írt egy nyilatkozatot. Apját tilos parkolás ürügyével őrizetbe vették. nyitva hagyták az ajtót és ő azon kisurrant. mint egy kutyával. akik rákban haltak meg. A kísérletekhez használt két épületet azonban 1968-ban lebontották. ha valaha is beszélne minderről. egy magas rangú katonatisztet látott. Beszámolt Starr asszony olyan kísérletről is. amely kontrollálta az áram erősségét és frekvenciáját. a hátgerincének a középső részébe és a koponyájának az alsó részébe. Ekkor megragadták és elkezdték elektrosokkolni. 1949-ben született. maguk is agykontroll kísérletek alanyai voltak és így került ő rá is a sor. mint ahogy emlékezett rá. ha megmutatnák a fényképét. 20 éves koráig ezt az egyetlen orvost ismerte Starr asszony is.Suzzanne Starr tanúvallomása Starr asszony a New Mexico állambeli Chimayo-ból érkezett a washingtoni meghallgatásra. amelyeken keresztülment. A család orvosa. hogy ki ez az ember. hogy megismerje ezeket. Gyors forgatással (spin programming). Ezután injekciót kapott a farcsontba. úgy érezte. Nyáron elvitték egy egyetemi campus-ba. Őt pedig bántalmazták egészen addig. de fel tudná ismerni. Ezért úgy véli. Starr két évvel ezelőtt kezdett visszaemlékezni azokra a kísérletekre. Egyik alkalommal. Erről a mostani meghallgatásig nem tudta. akkor elektrosokkolták és közölték vele. aki nyugdíjas katona volt. Amikor az injekciók behatoltak az agyába. amiről Suzzanne Starr most utólag úgy gondolja. Jobbra volt egy eszköz öt nyílással. hogy mi történt vele 3 és 12 éves kora között. hogy egy kísérletnek a kódszáma. evvel ellenőrizték a fejét. amikor például kis fülkébe zárták és úgy bántak vele. s csaknem mindent ugyanúgy talált. Másfél évvel ezelőtt felkeresték ugyanezt a campus-t. valamint gyakori elektrosokkal programozták. Az agykontroll kísérletek során halálosan megfenyegették. mintha jég öntené el a koponyáját. négy cső jött ki és csatlakozott egybe. hogy Geigerszámláló lehetett. Az első feltörő emlékkép arra megalázásra vonatkozik. a Delta 5133867-re. A technikus egy monitort figyelt. Extrém hatásokat váltottak ki az agyában. a Colorado hegységben élt. majd egy földalatti alagúton keresztül a kísérleti-helyre vitték. ha eljárna a szája. amelyet ennek az orvosnak a rendelőjéhez tartozó alagsori helyiségben élt át. Ez a cső hozzá volt kapcsolva a koponyájánál behelyezett tűkhöz. enyhítő injekciókat kapott a koponyájánál. A mai napig tartja ehhez magát. Ekkor valaki rákiáltott. amíg pszichotikus állapotba került. Felső karját megbilincselték és az ujjaira is helyeztek 187 . hogy mi a Béta-kód. Elmondotta. Arccal lefelé. Két évvel ezelőtt visszatért erre a helyre. hogy visszaadták neki az épelméjűséget (sanity). Ettől kezdve gyakran görcsökbe rándult és ez jelenleg is tart. és amikor a terembe bemenve megpillantotta ezt a személyt. szétterpesztett lábakkal ráfektették egy székhez hasonló eszközre és megkötözték. amelyben sugárzást alkalmaztak. injekciózással. Őt hívták a náci doktornak. Suzzanne Starr elmondotta. s meglepődve látta. ahogyan emlékezett rá. több környékbeli gyermeket is bevont a kísérletekbe. hogy az amerikai népnek a saját jövője érdekében joga van ahhoz. Azt sem tudta. Nem tudta. A rendelőhöz csatlakozott egy terem. majd vizet is adtak neki. Suzzanne Starr beszámolt az Elnöki Bizottságnak. Időnként fellazító. Ezt egészen addig végezték. hogy a kísérletben résztvevő többi gyerekkel együtt vele is azt közölték: hazájuk szolgálatára választották ki őket. valamit felhelyeztek az orrába és elvesztette az eszméletét. amikor valamilyen zavar történt. hogy folyamatosan emlékezik egy delta kódra. Ezután tűket szurkáltak a hátgerincébe. A kísérletek magukba foglalták az úgynevezett "enviromental deprivation"-t (környezet-megvonást). farcsontjába. Szülei. de el is vehetik ezt tőle.

hogy megerőszakolják? Most már tudja. Ez a kísérlet rendkívül fájdalmas volt. ahonnan jött. Ekkor valamit eresztettek azokba a tűkbe. hogy halott. hogy kinevezte ezt a Bizottságot. hogy a gerincfolyadékát tesztelték. hogy az injekciókra azt mondták. úgyis van elég. hogy az csak maradék. hogy az Egyesült Államokban legmagasabb szinten is volt vizsgálat . Soha nem volt normális terhessége és nem képes gyermeket szülni. Időnként valami történt a karján lévő kapcsokkal. Ekkor valami szörnyűt érzett a homlokában és elvesztette az eszméletét. Úgy tűnik. hogy milyen bátor kislány.kezdődött el a visszaprogramozása. hogy 17 éves korában terhes volt. akkor még használhatjuk további kísérletekhez. hogy miért pont ilyesmiről képzelődik egy 4-5 éves gyermek? Miért gondol arra. Visszatekintve úgy gondolja. Gyakran elhangzott. Egy másik kísérlet során levegőt juttattak a méhébe és kitágították a hasüregét is levegővel.szakértők bevonásával a tudat és magatartás befolyásolását célzó. amikor már azt hitték. Suzzanne Starr ez után köszönetét fejezte ki Clinton elnöknek. amelyekről nincs tudomása. de elég ahhoz. Visszaemlékezik rá. Fiú csecsemőt szült. Ez az egyetlen gyermek. hogy ezt elveszítettük. akivel kísérleteket végeznek a katonák. akit kísérletezésre használtak. és radioaktív anyagot injekcióztak a petevezetékébe. hozzájárulásukat nem adó személyeken. Egy másik kísérlet alkalmával. Ez a későbbi vizsgálat olyan fájdalmas volt. amely rendkívül fájdalmas folyamat volt. és egy csőbe nyomták az orrát. Később azon tűnődött. közpénzekből finanszírozott kísérletekről. és hogy tanúvallomást tehetett Amerika egyik legszégyenteljesebb titkáról. Az ágyban fekve ő is úgy gondolta. hogy ennek a gyereknek a feje kigyúljon.aki mindvégig tartózkodó magatartást tanúsított. hogy az egész folyamatot tanították valakinek. Öt évvel ezelőtt kezdett kutatni az igazság után. amelyeket titokban végeztek tudomással nem bíró. akkor megrendezünk egy balesetet". mintha ő öntudatlan lenne és nem is egy emberi lény. amelyek a gerinc közepénél voltak elhelyezve. hogy lángol a feje. levették a székről. Suzzanne Starr még elmondta az Elnöki Bizottságnak. nem befolyásolta. Tréfálkoztak. Időnként mértékeket vettek. hogy 4 és 5 éves korában gyakran fantáziált az ágyban: náci koncentrációs táborban lévő zsidó hercegnőnek képzelte magát. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság számos helyszíni meghallgatást is tartott. E néhány Washingtonban elhangzott tanúvallomás ismertetése azonban elegendő annak a bizonyítására. Tart ugyan a következményektől. nem hipnotizálta . mert ez valójában meg is történt vele. Ezután felültették. hacsak elő nem fordultak olyan abortuszok. hogy tényleg az. Ha csak az agya halt el. amikor később férjével együtt gyermeket akartak. hogy abba kellett hagyni. Ha halott. mint egy karácsonyfa. hogy azért. Egy terapeuta segítségével . 188 . Úgy beszéltek mellette. Ugyanakkor emlékszik. adj neki egy kis folyadékot. köztük gyermekeken.valamit. amelyek rendkívüli fájdalmat okoztak. Megröntgenezték a méhét. A fejéhez kapcsolt drótok egy elektroenkefalográfhoz vezettek. de nem hajlandó hallgatás árán megvásárolni nyugalmát. akinek életet adott. megerőszakolják és megdícsérik. Nos. ránézett a technikus: "Úgy tűnik. Ehhez hasonló vizsgálaton ment keresztül.

amely "Freedom of your Privacy and Thoughts" . és hisz azokban a nemes elvekben.azaz gondolatolvasó gépezet vagy gondolatgép. Újdonsült amerikai állampolgárként nagyon büszke választott hazájára. amely képes elolvasni a másik ember gondolatait. A találmány eredeti célja az volt. hogy gondolkodnak."A magánszféra és a gondolatok szabadsága" címmel jelent meg. hogy mikrohullámon keresztül indukált hangokkal valóban elmezavarba lehet kergetni embereket és igen sok autót felszereltek elektromágneses hullámokat kibocsátó készülékekkel. A neve: Mind Reading Machine. amely a "Microwaves Harassment and Mind Control Experimentation . mert neki kellett . Alan Yu a saját cikkére is utal. Önmagától adódik a kérdés. 189 . Pszichológiai Nyelvgépnek nevezték. Az FBI szóvivője is elismerte: sokan fordulnak a szövetségi rendőrséghez azzal a kéréssel. mint a hadsereg egyik gazdasági vezetője. Ezt Tajvanban Psychological Language Machine-nek. de feltételezhető volt. amelyeket az Egyesült Államok alapító atyái. A dokumentum azért került Alan Yu-hoz. A CIA hamar felismerte. amelyekkel gyötörni tudják az embereket. Még mielőtt Alan Yu kivándorolt az Egyesült Államokba. Alan Yu alaposan áttanulmányozta Julianne McKinney-nek a hadsereg hírszerzőszolgálata korábbi tisztjének azt az 1992-ben publikált jelentését. a történelem egyik legnagyszerűbb alkotásában. tavaszán Alan Yu kezébe került egy dokumentum arról. amikor a South China Morning Post című lap beszámolt arról.Mikrohullámú zaklatás és agykontroll kísérletezés" címet viselte. Ebben kifejti.jóváhagynia. Miért engedi ezt meg a társadalom? Miért nem követelik az állampolgárok a Kongresszustól. hogy az amerikai University of Maryland kutatói feltaláltak egy olyan gépezetet. akkor az sérti az Amerikai Alkotmányban garantált alapvető emberi. 1984. az Amerikai Alkotmányban rögzítettek. hogy ez fontos találmány és megvásárolta a szabadalmat. vagy röviden Mind Machine .6. Alan Yu ennek a gépezetnek a létezéséről először 1970-ben szerzett tudomást.mint gazdasági tisztnek . Mi a gondolatolvasó gép? Ez lényegében egy elektromágneses sugárzást kibocsátó szerkezet. hogy hozzon olyan törvényeket. Ha ezt az eszközt törvényi korlátok nélkül lehet alkalmazni.és szabadságjogokat. amerikai állampolgár korábban a tajvani hadsereg alezredese volt és a tajpeji Nemzetvédelmi Minisztériumban dolgozott. hogy a tajvani katonai rendőrség vásárolt ilyen gondolatolvasó gépet az Egyesült Államoktól. hogy nyújtsanak nekik segítséget. hogy miért fordulhatnak elő ilyen jelenségek. amelyek szabályozzák ennek a technikának a használatát? Igaz-e az. Ugyanis a súlyosan sérültek nem tudtak beszélni. hogy csak ilyen eszközök és technikák alkalmazásával biztosítható az ország védelme? Ez az új gépezet egyelőre nem kellően ismert a nagyközönség számára. hogy pótalkatrészeket vásároljanak a meghibásodott gépekhez. fejezet A gondolatolvasó gép Alan Yu. mert rádióhullámokkal zaklatják őket és a fejükön belül hangokat hallanak. ez a "Pszichológiai Nyelvgép" a tajvani biztonsági szervezetek leghatékonyabb eszközévé vált. hogy elősegítse a súlyos autóbalesetek áldozatainak a kihallgatását.

Ehhez hasonló ölési technikáról számolt be Dr. a tégla és a fém falakon . mert ezek támasztják alá azt. Delgado ELF-hullámhosszat (Extremly Low Frequency) használt álmosság előidézéséhez vagy mániákus viselkedés kiváltására a majmoknál. hogy a vezető szovjet. A mikrohullámú frekvenciák alkalmasak a beszéd formájában való üzenet továbbítására az emberi agyba. hogy nagyon pontos elektromágneses sugárral (EMR) befolyásolják az agyműködést. Ezért Delgado az 1970-es években az ESB-ről áttért az EMR-re. a test elektromossága révén. az ESB-hez hasonlóan. Allan Frey.Elektromágneses sugárzással működő gondolatgép) valóban elektromágneses sugárzással működtetett eszköz: Ismert olyan személyt Tajvanon. az emberi magatartás megváltoztatására. hogy sugárfegyverről van szó.Az egykori tajvani tiszt. hogy a gondolatolvasó gép elektromágneses sugárzás segítségével működik. Dr. a következő tények alapján következtetett arra. Az illető "szívgyengeség" következtében meghalt 1988-ban. Orosz tudósok fedezték fel először. amelyik alátámasztotta Alan Yu feltételezéseit a fegyverrel kapcsolatban. hogy a mikrohullámú fegyver alkalmazása következtében halt meg. Mivel egészségi állapota kifogástalan volt. hogy az ELF-hullámok alkalmasak az emberi gondolatok elfolytására. Tajvanban a földrengés-veszély miatt a legtöbb ház megerősített betonból készül. a Yale Egyetem professzorának az ESB-kísérleteire (Electrical Stimulation of the Brain). az akarat befolyásolására. és ebben az időben egy zászlóalj élén állt. Egy harmadik érv. Stephen Aldrich pedig elektromos és rádiójeleket használt arra a célra. Az emberi magatartás befolyásolására végzett CIA kísérleteknél kezdetben a kísérleti állat agyába elektródákat helyeztek. a Cornell Egyetem kutatója. arra lehetett következtetni. illetve orosz agykontroll-kutató intézetek már az 1950-es és 60-as években is az elektromágneses hullámokat kutatták. Ötödik érvként hivatkozik Alan Yu Dr. amelyeket aztán elektromos jelzésekkel stimuláltak. Ezért kezdtek el kísérletezni azzal. 35 éves korában. Ezért kizárólag elektromágneses-sugárzással működő szerkezet volt képes Tajvanban távirányítással felderíteni egy adott célszemély gondolatait. hogy radarral több kilométer távolságra meg tud találni egy legyet és 40 kilométer távolságban is egy személyt. hogy az elektromágneses hullámokat agykontroll céljára lehetne használni. Ezért rendszeresítették az elektromágneses hullámok. amely szerint csak az elektromágneses hullámok képesek befolyásolni az emberi test különböző működési folyamatait. José Delgado-nak. mert át tud hatolni nemcsak a fa. akit ezzel az eszközzel követtek nyomon. A fentieket azért részleteztük. hogy távirányítással jutasson el jeleket a kísérleti állatok agyába beültetetett inplantátumokhoz. Delgado bebizonyította. Ugyanezt támasztja alá a biológia tudománya is. vagyis a rádióhullámok alkalmazását az emberek hipnotizálására és gondolataik megváltoztatására. Így pontosan feltérképezték az agy működését. Onnan lehet tudni. Hetedik érvként Alan Yu hivatkozik arra.de még a betonon is. hogy az "EMR Mind Machine" (Elektromagnetic Radiation Mind Machine . A CIA agykontroll-programja 190 .

Pontosan meghatározta azokat az agyterületeket is. amelynek a segítségével távolból lehet irányítani az állatokat. hogy kutatásait a CIA az emberek elektronikus távirányítására használja. hogy amerikai társaik is képesek voltak rá. kidolgozta azt a módszert. Az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó gép prototípusának az előállítása tette lehetővé a korábbi agykontroll 191 . mert nem akarta. joggal feltételezhetjük. a "The Search for Mandurian Candidate" . Ha mindez sikerült a szovjet kutatóknak. 1953-ban Dr. az aggódás és a düh kiváltásáért. hogy a mikrohullámú frekvenciákat fel lehet használni üzenetek továbbítására. az agyba ültetett implantátumok segítségével. hogy miként lehet az elektromágneses hullámokat felhasználni az agykontroll céljára. hogy a KGB alacsony-frekvenciájú elektromágneses hullámokkal bombázta az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségét. mivel az láthatatlan. hogy Dr. Lilly kutatásait. hogy elolvassák a gondolatokat és kontrolálják az agyműködést. A Washington Post 1977. Sidney Gottlieb. az agyukba helyezett elektródák segítségével. a CIA technikai szolgálatának az igazgatója 1973ban a CIA valamennyi agykontrollra vonatkozó feljegyzését megsemmisítette. E tevékenységben kiemelkedő szerep jutott az MK-Ultra nevű programnak. Megvásárolta a CIA számára. amelyek felelősek a fájdalom. amikor Dr."A mandzsúriai merénylő keresése" című munkájában dokumentálja a CIA-nak az agykontroll-kutatás terén végzett tevékenységét. További előrelépés volt az. A CIA ezt követően megkezdte kutatásait abban az irányban. Más szovjet kutatók az emberi agyat körülvevő bioelektromos mezőbe való behatolást kutatták azért. és ennek segítségével még a süket emberek is képesek hallani. hogy az egyik Richmond-i kórházban kifejlesztettek egy elektromos altató gépet. a félelem. a gondolatolvasó gép és a vele kapcsolatos technológia kidolgozásában. valamint azzal foglalkozott. nincs vezetékekre szükség és nem hagy nyomot. John Lilly. a nagy távolságból végzett telepátiával. Ezekről a CIA dokumentumaiban találunk adatokat. kapcsolatuk azért szakadt meg. Stephen Aldrich. 1959-ben jelentős felfedezést tett Dr. hogy az megkönnyíti úgy az emberek elaltatását. Az elektronikus gondolatolvasással kapcsolatos szovjet kísérletek 1960-at követően hét laboratórium is bekapcsolódott ebbe a munkába. mert úgy vélte. hogy nem lesz szükség elektrosokk vagy drogok igénybevételére. Kogan. Az Egyesült Államokban 80 különböző intézmény működött együtt a CIA-val. hogy emiatt nem emlékszik semmilyen agykontroll-kísérletre vonatkozó részletre és információra. az ejakulációt és az orgazmust a hím majmoknál. folytatva Dr. hogy hipnotikus álomból sugár-behatással ébressze fel a kísérleti alanyokat. hogy a KGB megkezdte az elektromágneses sugárzás alkalmazását a gondolatolvasó szerkezetek létrehozásánál.John Marks. Mindez arra utal. amelyek ellenőrzésük alatt tartották az erekciót. Dr. A bioinformációs szekció vezetője. Lilly egy rövid ideig együttműködött a CIA-val. augusztusában három ízben. hogy az agy melyik része milyen testi funkciókat irányít? Az elektrostimuláció segítségével felfedezte a majmok agyában azokat a pontosan lokalizálható helyeket. amely 1949-ben kezdődött. Erre hivatkozva 1977-ben azt állította a Szenátus vizsgálóbizottsága előtt. Allen Frey. decemberében megtudta. a távszuggeszcióval. szeptemberében pedig egy alkalommal tudósított arról. azaz ők is használták az EMR-t. Morse Allen kutató 1950. a National Institutes of Health (Nemzeti Egészségügyi Intézet) kutatója azt próbálta feltérképezni. amikor bebizonyította. 1960-ban bejárta a világot a hír.

Schapitz-nak az elektromágneses sugárzással kiváltott hipnózissal kapcsolatos kutatásait. hogy a mikrohullámok alkalmasak az emberi agyhullámok utánzására és a velük való kommunikációra. Csak amikor már képesek a gondolkodási folyamat nyomon követésére."A test elektromossága" címmel. mivel azok az elektródák használatával stimulálták az agyat. Sharp 1973-ban önmagát használta kísérleti alanynak. Dr. hogy ezt a folyamatot befolyásolják és megváltoztassák. vagyis egy lényegesen komplikáltabb és nehézkesebb technikát alkalmaztak. valamint az interpretációjukra. A gondolkodási folyamat hangtalan nyelvhasználat. a hipnózis. Tehát nincs szükség vevőkészülékekre. a bioelektromagnetizmus kutatója. A hipnózis alkalmazásához szükséges hangzószavak modulált elektromágneses energiával közvetlenül is bejuttathatók az emberi agy tudatalatti részeibe. Dr. akkor ezt a technológiát akarták előnyben részesíteni az ultrahang technológiával szemben. amely lehetővé teszi hipnózis útján az emberi gondolkodás befolyásolását. 1974-ben ezért felkarolták J. Joseph C. A TRM (Thoughts Reading Machine . csak utána jöhet az a törekvés. Dr.Gondolatolvasó Gép) már 1973-ban létezett. amely számos CIA agykontroll-kísérletre. Amikor valaki elgondolja. Robert O. Egy visszhang-mentes szobában helyezkedett el. amelyet az orosz tudósok fejlesztettek ki a saját gondolatolvasó gépük számára. Egy olyan elektronikus távirányítási technikát akartak kifejleszteni. vagy pedig kimondja ugyanazt a frázist. és ellenőrzést gyakorolni az agyába így eljutatott információ felett. Bebizonyosodott. aki ilyen rádiósugárzás alatt áll?" A kérdés és a válasz is arra utal. Sidney Gottlieb-et. 1977. Gottlieb kijelentette: "Élénk érdeklődés volt aziránt. A normális beszéd a hangos nyelvhasználat.kísérletek dokumentumainak a részleges megsemmisítését. 1985-ben könyvet írt "The Body Electric" . vagy ha a szavakat hangosan 192 . hang nélküli szavakat jelentenek. hogy a rádió sugárzás-mezejében levő emberekre hogyan hat az energia és vajon könnyebben hipnotizálható-e az a személy. Ha pedig ez így van. ha hangtalanul használtuk a nyelvet. Erre azonban csak azután törekedhetett. és az üzenetet átkódoló szerkezetekre. 1974ben a CIA olyan technika kidolgozására törekedett. Dr. a tudattágító és halucinatív drogok és más eszközök felhasználásával törekedtek a bioelektrikus érzékelési módszer kidolgozására. hogy a TRM gondolatolvasó mechanizmus sikeresen tud működni. akkor is. azaz nyelvet a tudatunkon belül. szeptember 21-én a washingtoni Szenátus egészségügyi és tudományos-kutatási albizottsága kihallgatta Dr. ha már olvasni tudta az emberi gondolatokat. hogy az elektromágneses agykontroll kísérleteket a CIA 1960-ban indította be. majd pedig mikrohullámú impulzusokkal audiogrammot sugároztatott az agyába. vagy megváltoztatását. A híressé és hírhedté vált MK-Ultra program keretében. az illetékesek már rájöttek. és azok rendeltetésére is hivatkozik. az agyban keletkező bioelektromos impulzus pontosan ugyanaz. F. Ezen túlmenően a célszemély nem képes ellenállni ennek a behatolásnak. Becker. A gondolatok ugyanis ki nem mondott. aki kétszer is volt a Nobel-díj várományosa. az MK-ULTRA program igazgatóját. amely alkalmas az emberi szervezet kontrolljára és aktiválására. kiváló ismerője volt az élő organizmus elektromos tevékenységének. Becker írja.

A San Diegó-i kórházban két éven át felmérték. hogy ez a kísérlet az ún. Külön feladatot jelentett a képeket. 1983-ban Loma Lindában. hogy az illető nem a saját hangját hallja. amely korlátolt számban felismerte a szavakat. vagy hipnózist előidézni elektromágneses radarhullámok (EMR) segítségével az emberi magatartás befolyásolására. a vizuális jelenségeket hordozó agyhullámok beazonosítása és rögzítése. Dr. Hivatalosan azt állították. ha képes vagyok érzékelni. Amikor tehát valaki gondolkodik és gondolati impulzusait. gondolatoknak megfelelő impulzusmintákat és az erre vonatkozó szótárat elkészítsék. hogy lehetséges kimondott szavakat. még akkor is. Sharp bebizonyította. vagyis a gondolatolvasó gépet. Ha pedig ez lehetséges. amit a szemek látnak. amelyek bizonyították. Ezt követően már csak idő kérdése volt. ahol megvizsgálták az orosz Lida nevű szerkezetet. hogy mely képek ismertek és mely képek nem. amellyel nyugalmi állapotba hozva még befolyásolhatóbbá lehetett tenni a célszemélyt. egy kórházban. A kísérleti eredmények nyolcvan százalék pontosságúak. Vagyis ha azt mondom: Hogy vagy? Ugyanaz a bioelektromos impulzus jön létre. hogy a mikrohullámok alkalmasak kimondott szavak továbbítására az emberi tudatba. Valójában azonban arra törekedett. A komputer meg tudta határozni. 1977. hogy a CIA kísérleteket folytat a szem és az agy közti kapcsolat alaposabb feltárására. szeptember 25-én a Washington Post jelentette.kimondtuk. amely azokat átkódolja. hogy összegyűjtsék az adott szavaknak. hogy a CIA 1973-ban számos agykontrollra vonatkozó dokumentációt megsemmisített. A szavakat hordozó mikrohullámú impulzusok az agyban jelentéssel bíró gondolattá vállnak. amely lehetővé teszi az emberi gondolkodás irányának és tartalmának megváltoztatását. hogy miként reagál az agy arra. tudatküszöb-alatti üzeneteket továbbítani. mintha csak gondolnám ezt. hogy olyasmire gondoljon. Az a körülmény. és egy komputerhez továbbítják. 1974-ben számos olyan kísérletre került sor a CIA megbízásából. hogy azok már elavultak. Joseph C. ha a kísérleti alany egy szót sem szólt. hanem azt érzékeli. 1975-ben már kipróbálták a gondolatolvasó gép egy kezdetleges prototípusát a Stanford Research Institute-ban (a Stanford Kutatóintézetben). amely elvezeti őket az általuk fontosnak tartott információkhoz. Ehhez hasonló gépet használtak a koreai háborúkban a hadifoglyokkal szemben. azzal is kapcsolatban lehet. amelyek a közhasznú szavak tízezreit tudták beazonosítani az agyhullámok alapján. hogy a gondolatolvasó gép működését továbbfejlesszék. és valamennyi különböző agyhullámokat váltott ki. miközben a célszemély gondolkodik. mintha valaki suttogva szólna hozzá a fejében. Ezért felmerült az igény olyan elektromágneses sugárzás technikára. azaz a kimondott szavaknak megfelelő elektromos impulzusokat kell továbbítani. Az önkéntes kísérleti alanyok számára különböző képeket villantottak fel. Ez abban különbözik a tudatban keletkező saját gondolattól. akkor ezeket a bioelektromos hullámokat átírhatom szavakra. hogy a célszemély miről gondolkodik. tanácskozásra került sor. Megoldandó feladat volt még a gondolatolvasó gépezet működtetői számára a célszemély befolyásolása úgy. hogy olyan személyek 193 . A cél az volt. azaz az agya által kibocsátott mikrohullámokat felfogják. vagyis dekódolhatom az agy elektromos impulzusait. akkor elolvasható a képernyőn. Lie-Detector (Hazuság-vizsgáló gép) tökéletesítését szolgálta. Hamarosan azonban megszülettek azok a gépezetek. miközben rögzítette a csendben gondolkodó személy agyműködését. mivel sikerült előállítani a TRM-et. akkor a fordítottjának is lehetségesnek kell lennie. Azaz. Ez a kis adókészülék 10 Mhz-es hullámokat bocsátott ki. hogy egy konkrét személy agyában milyen bioelektromos impulzusok keletkeznek. A szerkezet egy komputert használt.

akik fizikailag nincsenek jelen. amellyel a távolból olvasni lehet a gondolatokat. Ezeknek a frekvenciáknak a volumene és az intenzitása állítható. mivel egyrészt tudták. Így még az is lehetővé vált. Korábban semmilyen pszichikai megbetegedésben nem szenvedett. Ekkor a pszichiáterek egy felületes. Teljesen hiábavalónak bizonyult az állami és a börtönhatóságok megkeresése. akkor megverték. matrac nélkül. Amikor betömte. a hangokat továbbra is hallotta belülről. hogy a személyzet időnként gúnyos megjegyzéseket tett: "Mennyire élvezi a fejfájásait? Akar-e néhány Aspirint? Jól alszik-e mister Fratus?" Az elmegyógyászati diagnózis célja is az lehetett. október 18-án beszámolt arról. és néhány oly magas. hogy még inkább nevetségessé tegyék.gondolataiban is olvashassanak. 194 . levetkőztették. Ezek a lelki gyötrések és a hetekig tartó alvásmegvonás súlyos következményekkel járt. Hiszen csak ekkor van értelme olyan agyhullám-mintáknak a gyűjtésére. Nyilvánvaló. Ezután kezdődött az a folyamat. Az agymintákat kezdetben vezetékes módszerekkel gyűjtötték. David James Fratus 1988. amit Fratus számára az is megerősített. Úgy tűnt. hogy aláássa hitelét. Céljuk az emberi agy befolyásolása és megváltoztatása volt. ha már rendelkezésre álltak az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó szerkezetek. és ruhátlanul. Robert O. sőt fel is erősödtek. amit Fratus mentális terrorizmusnak nevezett. azaz olyan módszerekkel. hogy az alvó személy agyába meghatározott képet faxoljanak. hogy szó szerint a falra akart felmászni kínjában. Becker állapította meg. Miután megrendezett konfliktusba keveredett a börtönszemélyzettel. Amikor panaszkodott.mint például az engedelmesség és engedékenység. hogy mi történt vele. "Üldözési téveszme és paranoia" volt a diagnózis. A 38 éves Fratus-t 1-től 15 évig terjedő börtönre ítélték rablásért. mintha egy elektromosan visszhangzó szobából áramlanának belülről kifelé a hangok. vagy befogta a füleit. Súlyos fejfájás és álmatlanság gyötörte heteken át. hogy az amerikai Utah tagállam börtönében maga is megtapasztalta: létezik egy olyan technikai eszköz. Teljesen elkülönítették és ekkor rendkívül különleges hatások érték. Fogalma sem volt. Nyilvánvalóan szándékos és előre megtervezett akcióról volt szó. és lehetővé tegye további izolálását. Amikor már megfelelő számú adatot gyűjtöttek össze. WC papír és ivóvíz nélkül egy vetkőző cellába tették. másrészt panaszait csak arra használták. hogy mi történik. hogy az elektroenkefalográf (EEG). mindössze 15 percig tartó beszélgetést követően elmebeteggé nyilvánították. hogy a kutatók az EMR segítségével nemcsak az emberi gondolatok puszta megértésére törekedtek. Éppen ezért veszélyes a társadalom egészére. hogy ő erről álmodott. napi 24 órán keresztül. Elveszítette a tájékozódó képességét. Magas frekvenciájú hangokat hallott a füleiben. Az első négy hónapot követően panaszlevelekkel fordult különböző orvosi és jogi szervezetekhez. kombinálva a rádiófrekvenciával és a mikrohullámú sugárzással. büntetésként távirányítású elektronikus besugárzásnak vetették alá. akkor megkezdődhetett a vizuális információkkal kapcsolatos gondolatok távolból való olvasása. és az illető azt gondolja. Dr. a TV készülékek tesztelési mintáihoz hasonlókat. hogy a kísérlet végzője és a kísérleti alany fizikailag távol van egymástól. és velőtrázóan fülsértő. Még mindig kínozzák három műszakban. amellyel az emberi tudatot ellenőrizni lehet. mintha hallucinogén drogok befolyása alatt állna. Ez lehetővé teszi egy totalitárius kormányzás bevezetését terror nélkül. amelyek vizuális információk beazonosítására alkalmasak. és még változatosabban zaklassák. Erre a kísérletre csak akkor lehetett szükség. képes létrehozni meghatározott gondolatokat és hangulatokat . Néhány hónapos ilyen gyötrés után teljesen kimerült. olyan technika kifejlesztése. vagy jelenetet rendezett emiatt.

akkor érzékeltetik. és az elektromágneses. hogy milyen helyzetbe került. kihasználva a rabok kiszolgáltatott helyzetét. akkor már rendelkezésre áll a gondolatolvasás technikája. Jelenleg tartanak. és ebből az elemzésből kiderül. hogy Tajvanon már rendszeresítették a TRM (Thoughts Reading Machine) alkalmazását. de a múlt hibáiért is. hogy bármilyen agykontroll tevékenység folyna. amelyek lehetővé teszik a tudatalatti üzenetek továbbítását a TV-képernyőjén keresztül. Valójában arról van szó. amit kívánnak tőle. Ezek a folyóiratcikkek azokról a lelki és fizikai gyötrelmekről szóltak . 195 . 1989-ben Armen Victorian tájékoztatott arról." Ezt az 1988-ból származó ügyet azért ismertettük egy kicsit részletesebben. A börtönhatóságok maguk is gyakran akadályozzák az ilyen levelek eljutását a címzettekhez. mert leveleinek a többségére semmilyen válasz nem érkezett. továbbá a rádiófrekvenciával működtetett fegyverekről tudósítottak. Egy hongkongi lap arról tudósított. Így folyamatosan büntetik nem csak a jelen. a tudatalatti rétegekbe. Bebizonyosodott. hogy "Fratus megrögzött bajkeverő. amely nem követi azt.Több. A Copton Report elemezte a CIA kutatási céljait. Fratus úgy véli. Végül is a "Coalition for Prisoners' Rights Newsletter" (A rabok jogait védő koalíció hírlevele) munkatársai Santa Fé-ből elküldtek neki három cikket. hogy ha szükség van tudatalatti üzenetek TV-képernyőn keresztül való továbbítására. hogy az agyát egy komputerizált gondolatolvasó és letapogató gép ellenőrzi. (Ennek részletei olvashatók a brit "Lobster" magazin 1993. hogy a büntetés végrehajtási intézmények foglyaival is folytattak agykontroll kísérleteket a hozzájárulásuk nélkül. hogy a TV-segítségével befolyásolják minél több ember tudatát. E távirányítású agykontroll berendezések működtetői olyan specializált eszközökkel rendelkeznek ma már. vagy tesz. Behatolnak az emlékezet legmélyére. és előhozzák a már rég feledésbe ment kellemetlen emlékeket. hogy "senki nem fog hinni neked és semmit nem tehetsz azért. Az alvástól való megfosztás.egy kivételével -. amellyel minden fizikai és mentális funkciót nyomon tudnak követni. hogy egy védelmi szakértőt felkértek. Ha olyat gondol. Csupán a nehézkes és kényelmetlen technikát akarták könnyebben kezelhetőre kicserélni. Ennek a távirányítású elektronikus berendezésnek a legváltozatosabb hatásait próbálták ki 11 hónap alatt. mintha nagy kapacitású sztereó fülhallgató lenne a fején.) Ez azt jelenti. továbbá komoly bántalmakat és diszfunkciókat tudnak okozni. júniusi számában. A büntetés végrehajtási hatóságok és a börtönök személyzete tagadják. mert a további vizsgálatok David James Fratus állításait támasztották alá. hogy már túljutott a gondolatolvasás feladatán és a kutatás irányt vett az emberi tudat teljes kontrollja és módosítása felé. De amikor nincsenek tanúk jelen. közölték. hogy elrettents minket". a hangokkal gyötrés mind az ellenállás megtörését célozzák. A legtöbb ember vonakodik segítséget nyújtani egy elítéltnek. Azokkal a hatóságokkal. amelyek a "US News and World Report". valamint a nem-ionizáló elektromágneses sugárzásról. hogy a magatartás gyökeres megváltoztatását próbálják elérni a szakadatlan elektronikus agykontrollal. A kísérletek folytatódtak és mindent úgy hallott a belső fülében. akkor a legváltozatosabb büntetésben részesítik. mint 50 levél után végül olyan információhoz jutott. a "The Nation" és a "The Atlantic" című folyóiratokban jelentek meg. milyen lehetőség van olyan módszerek kidolgozására. vizsgálja meg. a fejfájásokozás. akinek korábban is pszichés zavarai voltak. amelyeken Fratus is keresztülment az elmúlt 11 hónapban. amelyek mégis lefolytattak valamilyen formális vizsgálatot. amelyből fogalmat alkothatott magának.

E szerkezet segítségével találta meg az FBI az Exxon egyik elrabolt vezetőjét. hogy a Hughes Aircraft Company kifejlesztett olyan személyazonosító rendszert. Miként lehet egy gondolatolvasó gépet működtetni. Úgy van megtervezve. amely előzetes kódolás alapján a földről érkező impulzusokra a megfelelő tájékoztató adatokat önműködően megadja. akkor gyakorlatilag a chip eltávolíthatatlan. Ezért egyelőre ezt az eszközt csak az állatok nyomon-követésére használják. A Tucson Weekly 1994. az "Animal Doctor" című írásában (1994. Ilyen eszközzel mérték be a sivatagi vihar hadművelet során Szaddam Husszein Scud rakétáit. október 11-én a Washington Times hasábjain arról. Louis Post Dispatch-ben Dr. akkor biztonságban vannak. és teljes pontossággal beméri a célpontot. Egyelőre a beültetett transponder még nem képes annyi adatot tárolni. mert a rostos szövetek belekapaszkodnak a kapszula rovátkáiba.egyedül állít elő. vagy egy piciny bőr alá behelyezett golyócskán hordozza. évi június 15-21-i számában Lisa Crosby ír a bőr alá ültethető mini adathordozó chipekről.) Ez az eltávolítás azért rendkívül nehéz. Fox. 196 . 1992-ben. mint egy úgynevezett smart-card. Resot. A "remote watching" szerkezet csúcstechnológiájú berendezés. Sydney J. behelyeznek a bőr alá. Az amerikaiak többsége ellenszenvesen viseltetik egy orvosilag beültetett állami mikrochippel szemben. hogyha nem találják a célszemélyt? Ezt a nehézséget a távolba-látó szerkezettel hidalják át. Ha egyszer beültették. amely a betonfalon is áthatoló radarsugárt bocsát ki. Még sebészeti módszerekkel."Csúcstechnológiájú nemzeti tetoválás" címmel számol be 1993. október 15. és ugyanazt másutt nem alkalmazzák. Már akkor lehetséges volt országhatárokon átnyúlóan bemérni és meghatározni a célszemélyek tartózkodási helyét. A speciálisan erre a célra létrehozott és testbarát kapszulába helyezett mikorochip el van látva a megváltoztathatatlan alfanumerikus kóddal.). A beültethető mikrobiochip Martin Anderson "High-tech national tattoo" . A lényeg az.Befecskendezhető beültetett adatközlő berendezés. hogy oltással vagy külön is injekciós tűvel be lehet adni. Ugyanerről adott számot a St. A távolból figyelő (remote watching) szerkezet meghatározza a célszemély helyét. Amikor a "scanner" (azaz a pásztázó elektronsugárral működő és színhatásokat is érzékelő optikai olvasószerkezet) bip-jelzéseket ad le. amely beinjekciózható az állatokba és kiváló eszköz azok szemmel tartására. szerkezetüknek a láthatóvá tételét jelenti ionizáló sugarakkal főleg röntgennel. s az így keletkezett képet rögzíti fényérzékeny papíron. amely szerint a Human Society mindössze 25 dollárért egy életre szóló computer chipet hozott forgalomba. Több mint 34 milliárd egyszeri kódszám áll rendelkezésre. akkor a szám felvillan a scanner digitális kijelzőjén. amelyet az erre szakosodott cég . De szükség esetén növelhető az adathordozó kapacitása.Sokan úgy vélik. (A rádiógráfia az anyagok belsejének az átvilágítását. Elvileg azonban nem sok különbség van aközött. amely teljesen egyéni. hogy éjszaka vagy nappal van. A "remote watching" olyan titkos szerkezet. vagyis a ma már rendszeresített elektronikus adattároló kártya. a legfejlettebb rádiógráf technika alkalmazásával is rendkívül nehéz lenne tőle megszabadulni. A mikrochip 10 jelből álló alfanumerikus (számjegyeket és betűket egyaránt tartalmazó) kóddal rendelkezik. amelyet senki nem veszíthet el. Syringe Implantable Transponder . hogy ha otthon maradnak.a PSI-TECH . és ezután már megkezdődhet gondolatainak elolvasása. hogy valaki az adatait egy plasztik kártyán. amely rizsszem nagyságú. függetlenül attól. A Transponder olyan fejlett technikájú elektronikai berendezés. hogy Big Brothernek joga van szemmel tartani az embereket. Ez az ún. Egy piciny mikrochip-et.

de testi sértést is lehet láthatatlanul okozni elektromágneses sugárfegyverrel. az erőszakra. (Az ún. akkor ez is bizonyíték arra. Mivel nem tett ennek a zsarolásnak eleget. Mivel ez a szerkezet alacsony frekvenciájú rádióhullámokkal működik. hogy a chip elmozduljon a beültetett helyéről. akik ezzel a speciális típusú eszközzel voltak felszerelve. a beszervezés és a kihallgatás szakértője. amelyeket az oroszokkal együtt juttattak a világűrbe. a fenyegetésre." Azt is hozzátette. létrejött a világ nagy területeit lefedő megfigyelő-rendszer. fiziológiájával és biokémiájával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket. Dr. A szerkezettel kibocsátott jeleket a "cellular system" segítségével. Harold Wolff. hogy ha drága neki a gyermekei élete. Ezek alacsony orbitális pályán mozgó szatelliták. a nélkülözésre. a megalázásra. az idegrendszer anatómiájával. Karl Sanders. és nincs szüksége elemre. így semmilyen része sem használódik el. Ma már azonban Földünk körüli pályára helyezték azt a műbolygó-rendszert. amikor a folyamatos elektronikus zaklatás eredményeként tartós stressz-állapotba került. Dr.vájataiba. a kínzásra.a Hughes Rakétarendszer Vállalat már alkalmazza ezeket a mikrochipeket a repülőgépek és járművek nyomon követésére. a fekete pszichiátriára. az IMI (Intelligence Manned Interface) biochip feltalálója nyilatkozta a Monetary Economic Review-nak. az elkülönítésre. hogy milyen mértékben kívánják a célszemély egészségi állapotát befolyásolni. amely pontosan nyomon tudja követni az emberekbe beültetett mikrochipeket is.) Julianne McKinney ténymegállapításai Egy gyermek meghalt. Adatokat gyűjtött a CIA ügyirataiból. azóta mozgásképtelen beteg lett 11 éves leánya. hogy már használják az EMR agykontroll-gépet. Ez akadályozza meg egyébként. Ezáltal azt is eldönthetik. katonai és hírszerzési tanácsadó a szubverzió. hogy az bárkit elérhet. Ez az információ azt is bizonyítja. az agymosásra." Az AP (Associated Press) hírügynökség számolt be egy Miamiban praktizáló plasztikai sebészorvosról. Ha az Energiaügyi Hatóság képes ilyen akciókra. A Hughes Missile Systems Company . hogy nincs menekvés az EMR agykontroll-gépekkel működtetett ellenőrzési rendszer elől. hogy elolvassák a célszemély gondolatait. Az EMR sugárzás távirányítással működtethető és úgy tudja fókuszálni a sugarakat. hogy "új műbolygókat lőnek fel a Motorola 66 szatellitjéhez hasonlóan. aki "cellular system"-mel működtetett szerkezettel nyomon tudta követni az Altzheimer-betegségben szenvedőket és a gyermekeket. hogy bizonyos mikrochipek jelzéseit a szatellitákon keresztül is fel lehet fogni: "ezt használtuk az iraki háborúban a katonák mozgásának a nyomon követésére. de legalábbis a láthatatlan mikrohullámú eszközöket. "cellular mobile communication system" olyan nagyszámú alacsony energiájú vezeték-nélküli közvetítőt használ. amelyek drótnélküli kommunikációs rendszert alkotnak egy meghatározott földrajzi térségen belül. a bebörtönzésre. Más országok agykontroll gépkezelőinek is meg kellett tanulniuk 197 . Daniel Man-ről. Nemcsak az lehetséges. akkor vonja vissza a nagyfeszültségű elektromos vezetékek felszerelésével kapcsolatos tiltakozását. valamint szatelliták lehetséges bekapcsolásával tudta venni. Az agykontroll gép alkalmazásával kapcsolatos ismeretek tartalmazták az agy feltérképezését. Amióta az agykontroll gépet más országoknak is eladták. Egy másik személynek a helyi elektromos művek képviselője a tudomására hozta. a hipnózisra vonatkozóan és ezekből a tapasztalatokból összeállította a kihallgatások elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazó kézikönyvet.

mint szigorú államtitkot. Ezzel szemben a jogtisztelő polgárt rossznak tekintik. anélkül. elcsábítanak. megaláznak. a kezükben lévő láthatatlan sugarakkal. ha ő annak magatartását előre tudja jelezni. és ebben a vonatkozásban figyelmen kívül hagyják az érvényes jogot. akik az agy feletti uralmuk útjában áll. hogy ők a jog felett állnak és érinthetetlenek. agymosást alkalmaznak. amelyek ún. hogy mi a jó és mi a rossz. Egy bűnöző jónak tűnhet az agykontroll gép kezelője számára. hogy mi a jó és mi a rossz. Erkölcsi értékeik. erőszakot alkalmaznak. akik megszegik a jogszabályokat. és büntetést kapjanak azok. hogy a jogkövető állampolgárok védelemben részesüljenek. 198 . Másképp viszonyulnak az adott társadalomban érvényesülő erkölcsi és jogi rendhez. Különösen érvényes ez akkor. akkor teljesen más emberré vállnak. el tudják olvasni a gondolatait. amit akarnak. és megszűnik a tiszteletük az emberi jogok és az emberi életek iránt. 2. Olyan ez. Csak azt a célt tartják szem előtt. Ebből következik. ha magatartása kiszámíthatatlan. vagy a saját gépüket használják. ezért olyan jogszabályok sem születtek. vagyis nem halált okozó fegyverként vetnek be. "non-lethal weapons"ként. Az agykontroll-gép-kezelőknek két arcuk van. akiknek az agyát célba veszik. A szokásos társadalmi elvárás az. hogy a kezelők lehetőleg eltávolítják az útból azt a jogkövető állampolgárt. Ezek a kezelők megfigyelhetik az emberek legbensőségesebb titkait. és az általuk szolgált hatalmi struktúra érdekeit. amikor az irányító-központban vannak. a többi állampolgár felett állónak tekintik magukat. Az agykontroll-gép-kezelők többsége a társadalom felett álló. amíg nem bosszantják fel őket. Amikor azonban munkába állnak az agykontroll-gépek irányító-központjában. és ha az ilyen személy valamilyen formában szemben áll. a képzés. vagy veszélyezteti a hatalmi csoport érdekeit. és nem érvényesül a közvélemény nyomása. a gyakorlati ismeretek és a személyi tulajdonságok alapján az agykontroll gép kezelőjét legalább hat ismérv különbözteti meg a többi embertől: 1. fenyegetnek. hogy több személyiségük legyen. amely aktivizálja személyiségük sötét oldalát. amelyet az agykontroll-gépek kezelői kiszolgálnak. A gyanútlan emberek teljesen az ellenőrzésük alatt állnak. szeretik gyermekeiket és gondoskodnak családjukról. és ennek megfelelően más szempontok szerint határozzák meg. Az agykontroll-gép-kezelők otthonukban teljesen normálisan élnek. akinek a magatartása valamilyen formában biztonsági kockázatot jelenthet az agykontroll gépkezelők számára. Ez a helyzet alakítja ki bennük azt a hiedelmet. hogy az áldozatok arról bármit is tudnának. hogy megőrizhessék a saját agykontroll gépeiket. csaknem pontosan az ellenkezője ennek. Azokat. 3. gyermeknek tekintik. Ezek az agykontroll-gépkezelők kínoznak. hogy eltávolítsák azokat a személyeket. amelyek korlátoznák és szabályoznák az agykontroll gépek működtetőinek a tevékenységét. Miért kegyetlenek az agykontroll gépek kezelői? Az említett működtetési elmélet. gyötörnek. lelkiismeretük felfüggesztődik. és ha ez a bűnöző nem veszélyezteti annak a hatalmi csoportnak az érdekeit. Az agykontroll gép kezelőinek a gyakorlati mércéje. Minthogy nincs meg a nyilvánosság. úgy viselkednek mint a többi ember. olvasni tudja a gondolatait. A saját elképzeléseik szerint határozzák meg. eltérő személyiséggel. és nem veszélyeztetik az ő. és súlyosan bántalmazhatják őket a láthatatlan sugárzással. illetve úgy képezték ki őket. Ezért a kezelők nem fogják bántalmazni az ilyen bűnöző célszemélyt. Ilyen jogszabályok hiányában a legnagyobb titokban azt tehetnek. akik egészen addig békésen élhetnek. A közösség szolgái helyett önkényúrnak. mintha teljesen más emberré alakulnának át.az Amerikában alkalmazott működtetési elméletet és gyakorlatot. Olyan hatalmi helyzetbe kerülnek. hatalmat gyakorló személynek tekinti magát.

Ezért a jog eszközeivel nem lehet őket felelősségre vonni. 6. mint az adott ország alkotmányának a betartását. A politikai sztálinizmus csak az anyagi javakat osztotta el kényszer útján. EMR (Elektromagnetikus hullámok) Az agykontroll gépezet működési vázlata Agykontroll alá vett célszemély Akkor lehet legjobban olvasni a gondolatokat. ilyenkor van a legkevésbé lehetősége arra. mert az megszűnik létezni. amelyet az kiszolgál. amely aztán megjelenik a kezelő előtt lévő monitoron. az agykontroll gépezet működtetői viszont az élet és halál felett rendelkeznek. vagy nemzethez. Ezért a különböző országok agykontroll-gép-kezelői szorosan együttműködnek egymással és kicserélik egymás között az állampolgáraikra vonatkozó információkat. és tetszés szerint tudják befolyásolni az ellenőrzött célszemélyek egészségi állapotát. A gépezet működtetői készek bármely ország bármely polgárát kiiktatni. Az agykontroll gép 199 . amely keresztezi a célszemély agyát. ahol a processzor ezeket az agyhullámokat szavakká és képekké alakítja át. Az általuk alkalmazott gyakorlatból arra lehet következtetni. A gépezettel összegyűjtött agyhullámok ugyancsak elektromágneses sugárzás útján bekerülnek a központi vezérlőegységbe. Hogyan működik az agykontroll-gép? Először is el kell helyezni két szerkezetet. hogy a sugárzás láthatatlan. vagyis a célszemély gondolatait folyamatosan megfigyelés alatt lehet tartani. amikor a célszemély alszik. akkor már nem lehet a magánszférába menekülni. Biztonságot ad nekik. Ha tehát egy agykontrollt használó nyomozó megfelelő közelségbe kerül. Egy vadidegen személy elolvashatja másnak még az álmait is. Ezt a gépezetet éjjel-nappal lehet működtetni. amikor az agykontroll-gépezet ellenőrzése alá kerül. két különböző szögből. Miért jelent súlyos problémát az agykontroll-működtető-csoport a társadalom számára? Megszűnik az egyén magánszférája. s külső sérülési nyomokat nem hagy. és így nem lehet bizonyítékokat találni a bűnös zaklatásra. a másik oldalon elhelyezett gépezet pedig felfogja és értelmezi a kapott információkat. másrészt azt a hatalmi struktúrát. hogy az erőszakban és a kényszerítésben hisznek. 5. Az agykontroll-gép-működtetők nem tekintik magukat a kormányzat szerves részének. és megtudhatja legszemélyesebb titkait. Az agykontroll-rendszer biztonságának a megőrzését működtetői fontosabbnak tekintik. Az agykontroll-gépek-működtetői a sztálinizmus egyfajta változatát gyakorolják. Oly módon ellenőrzik elektromágneses sugárzással. Ezt követően mindkét szerkezet kibocsát magas intenzitású sugárzást. Fizikai kapcsolat nem kell hozzá. ha veszélyeztetné egyrészt az agykontrollt.4. Az egyik gépezet kibocsátja a sugárzást. zajtalan. és lehetővé válik elolvasásuk és elemzésük a monitorról. azt lefordítják szavakra és képekre. Miután a célszemély agyhullámait továbbították a központi vezérlőegységbe. hogy nem tartoznak semmilyen konkrét országhoz. mivel. Úgy gondolják. hogy erről egyáltalán nincs tudomása. hogy kontrollálja a saját tudatát. Ezek aztán megjelennek a kijelző készüléken.

A magas frekvenciájú sugárnyaláb irányítható a fejre. A San Diego-i Kórház egyik tanulmánya szerint a célszemély agymintáinak a komputeres elemzésével 80%-os biztonsággal meg lehet mondani. hogy fegyverként használt 200 . mert a villám törvényszerűen a legmagasabb pontot érinti és miután törvényszerűen még egyszer ugyanarra a helyre nem csap be. akkor a központi idegrendszer károsodik. kiolthatja az életet. azért. hogy a "villám soha sem csap még egyszer ugyanarra a helyre". ha a nyomozó egy képet továbbít a célszemély agyába. A hatóságok részéről azonban kitérő válaszokat adnak. Vannak természetesen félrevezető magyarázatok is. akkor a kapott reagálásból megtudhatja. amelyek egy meghatározott képnek felelnek meg. Ha például ily módon továbbítják az agyába egy nő vagy egy férfi meztelen képét. Ez lehetővé teszi a célszemély személyiségének a feltérképezését és élettörténetének a részletei is megismerhetővé válnak. Ezeknek az áldozatoknak a panaszait azonban általában mentális problémaként kezelik. akkor aktívan is irányíthatják a célszemély gondolatait. azt is megvizsgálták. ha az agykontroll gépezetet nem különlegesen magas frekvenciával működtetik. akik részt vettek a magatartás megváltoztatását célzó kísérletekben. Ezek szerint. Az EMR-agykontroll gép nemcsak arra képes. hogy természetes halálnak tűnik. hogy melyek a célszemély szexuális preferenciái. amelyek fontosak a számukra. Így térképezték fel azokat a bio-elektromos hullámmintákat. Így például. hogy erről a képről kezdjen el gondolkodni és ennek kapcsán információkhoz juttathatja az agykontroll gép kezelőjét. Sőt. úgy ölhet meg valakit. hogy dekódolja az agyműködés hullámmintáit. akkor az szívbántalmakat okozhat. hogy miként lehet mikrohullámú fegyverekkel . hogy egy adott kép ismerős volt-e a vizsgált személynek. a sugárzásnak való tartós kitettség megbetegíthet valakit. hogy olyan témákra gondoljon. akkor a sugárzás fókuszában lévő szerv károsodik.kezelője ilyenkor még azt is befolyásolni tudja. hogy miről álmodjon. ha bizonyos emberek úgy gondolják. Amikor az agykontroll-gépezetet magas frekvencián működtetik. Ha a célpont a fej. mert közismert. hogy nagyszámban fordultak a Szövetségi Nyomozóirodához segítségért olyan személyek. ezért más veszi át a legmagasabb pont funkcióját. amikor a sugárzásnak kitett személyek panaszt tesznek. hogy az agyban meghatározott bioelektromos folyamatokat idézzen elő elektromágneses sugárzással. hogy éber állapotban is el lehet olvasni a célszemély gondolatait. Ha a nyomozást végző kezelők valamilyen speciális információra kíváncsiak. és lassan a halálát okozhatja. ez arra készteti az illetőt. Az FBI szóvivője elismerte. Azok a neurológusok. Ezt csak úgy lehet értelmezni. akkor abban megjelenik ez a kép. Ez nem változtat azon. vagy sem. azt nem lehet véletlennek tekinteni. Ugyanezen logika alapján. Ha például a szív a célpont. és nem folytatnak vizsgálatot az ügyükben. Ez azért van.hatékonyan megkárosítani a célszemély idegrendszerét. vagy a testre.a láthatatlan sugárzással . akkor ez nem lehet igaz. Ha ezeket a hullám-együtteseket továbbítják a célszemély agyába. Ezért az információgyűjtés főleg éjszaka történik. hogy rádióhullámokkal lövik őket ("zapped by radio vawes"). akik úgy hiszik. hogy az agykontroll-gépezet által kilövelt sugárzás nemcsak káros a szervezetre. ha a célpont a test. hanem arra is. de halált is okozhat. ha valakinek az agyát rendszeresen éri sugárzás formájában "fejlövés" vagy "villámcsapás" elektromágneses hullámok formájában. Abban az esetben is. A fentieken túlmenően azt is figyelembe kell venni. hogy véletlenszerű elektromos kisülés révén erős sugárzást kaptak.

illetve kínozni lehet vele . az "infrasound-ot (a hallhatónál alacsonyabb frekvenciájú hang-ot). 201 . Az így létrejövő állandó stressz végül is paranoiássá teszi. akkor valójában eltitkolják az igazságot. Az igazság elfojtása alátámasztja. amelynek a segítségével egy ember képes veszélyeztetni egy másik embert.akkor azokat fegyvernek lehet tekinteni. A polgári lakosság lényegében teljesen tájékozatlan ezen a területen. minden alkalommal beléjük ütközik. hogy terhessé vált számukra a célszemély. mint mentálisan problematikus egyéneket. A közvélemény értő odafigyelése nélkül nem lehet kellő nyomást gyakorolni a törvényhozó testületekre e fegyverek megfelelő ellenőrzésének és szabályozásának a kikényszerítésére. A sugárfegyverek elmezavart okozhatnak Amikor a sugárfegyverek kezelői úgy döntenek. amikor ezeket a fegyvereket bevetik. de e fegyverek használatának szigorú ellenőrzése nélkül egyre inkább a rendőrállam irányába halad. mi az áldozat legféltettebb titka és életére vonatkozó terve. az amerikai nemzetbiztonsági szervezetek korábbi munkatársaiból álló társadalmi szervezet. akkor az egyik szokásos eljárás az illetővel szemben az. Ha tehát ezek az erős elektromos kisülések úgy kerültek kialakításra. Bizonyíthatóan csak az állam szolgálatában álló személyek rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel. megszegik az amerikai Alkotmány rendelkezéseit. hogy létezik egy összeesküvés az állampolgárokkal szemben. ("The Association of National Security Alumni") jelentése állapította meg.elektromágneses sugárnyaláb célkeresztjébe került. Amikor az így célponttá vált áldozatok jelentik. Az amerikai himnusz szerint az Egyesült Államok "The Land of the Free" (a szabadság. Ezt az ANSA. hanem az élet gyakorlati tényeivel bizonyítható valóságos összeesküvésről van szó. akkor az államnak ezek a titkolódzás mögé elrejtőzött alkalmazottai minden büntetés nélkül megszeghetik az Alkotmány rendelkezéseit. hogy mindenhol. Ezekről a fegyverekről csak meghatározott állami és kormányzati intézmények tudnak. hogy rendszeresen zaklatják őket sugárzással. Ez. az állam alkalmazottai kell. nem halálos fegyvernek nevezett eszközök felölelik többek között a "high power microvawes"-t (nagy erejű mikrohullámokat). Arra használják a gondolatolvasó gépet. Akik tehát ezeket a fegyvereket a gyakorlatban alkalmazzák. amelyet "Mikrohullámú zaklatás és agykontroll-kísérletezés" (Microvawes Harassment And Mind Control Experimentation) címmel tett közzé 1992. Arról akarják meggyőzni. az "electromagnetic pulse generator"-t (elektromágneses impulzus-generátort). a polgári szabadságjogokat és a célkeresztbe került polgárok emberi jogait. Bárhová is megy a célszemély. Ezek az állami tisztségviselők. Ezek az angol terminológia szerint "non-lethal weapons"nek. hogy elkezdenek játszani az áldozat agyával. Tehát nem képzeletbeli összeesküvésről. hogy egy másik embernek sérelmet okoznak. és áldozataik nem kereshetnek a maguk számára jogvédelmet. azt a hiedelmet kelti az áldozatban. valamiféle ködös "összeesküvési-elméletről". akkor elmegyógyászokhoz irányítják őket. a szabad emberek hazája). és ha ezen állami alkalmazottak a sugárzással zaklatott áldozataikat elmebetegnek állítják be. hogy legyenek. Ha nem kerül sor szigorú törvényi szabályozásra. hogy felderítsék. súlyosabb esetben elmeháborodottá. amelyek nem hősugarak formájában kerülnek kibocsátásra. és mindenütt megfigyelés alatt áll. mindent tud róla. mindenki. az "isotopic radiator"-t (minden irányban hasonló módon sugárzó adóantennát) és az ehhez hasonló szupermodern eszközöket és technikákat. decemberében. hogy a magánszféra megszűnt létezni a számára.

hogy ezt a technológiát az orvosok is alkalmazzák. Ha tehát a célszemély nem válik kezes báránnyá a korábban már ismertetett zaklatás következtében. és ez az. Ha a célszemély képes a szavak kiejtése alapján különbséget tenni. anélkül. akkor már nehéz elhitetni velük. akkor az illető hallani fog egy beszélgetést a tudatában. hogy az agyának a hátsó részén elektródákat helyeztek el. mind a közéletét. mert hiszen senki sem provokálta és dührohamot kapott. vagy érzetekké alakítja át. Az agy aztán ezeket az impulzusokat hangokként értelmezi. hogy egyenesen az Isten szól hozzájuk. nem halált okozó fegyvert fognak használni. Ez nagyon fontos a védekezés szempontjából. ha felismeri. "non-lethal weapon"-t. Ennek keretében nemcsak beszélni lehet közvetlenül a célszemély agyával. akkor azt is meg tudja állapítani. hogy hogyan védekezzen ez ellen. júniusi számában számolt be arról. Naponként 24 órán át. hogy süket személyekkel beszéljenek telefonon keresztül. hogy a süket emberek fülébe elektródákat helyeznek el. Ezt az elektromágneses hullámot közvetlenül a célszemély agyába sugározzák. Ezért az illető azt fogja hallani. trágár módon lehet inzultálni a célszemélyt. Joseph C. Mégpedig úgy. hogy az éppen hallott szavakat mikrohullámon továbbították hozzá. Ebben az eljárásban a fület és a hallási folyamatot teljesen kihagyják. hogy egy vak nő is lásson. Így például a fül összegyűjti a hanghullámokat. hogy erről mások nem szereznek tudomást. akkor ún. Ha a célszemély nem tudja. és ezzel teljesen tönkre lehet tenni mind a magánéletét. akkor se tudja 202 . Az agy ezeket az impulzusokat tényleges hangzássá. azáltal. de folyamatosan veszi a bioelektromos jelzéseket a test különböző részeiből. hogy a fülével ténylegesen bármit is hallana. hogy halljon. mint amilyen formában az adott személy akkor hallja. De még akkor is. akkor elképzelhető. Sharp bebizonyította. egészen addig. így a mikrohullámon továbbított hangok és szavak annak a személynek a különleges hanghordozását és akcentusát hordozzák. és ezek kerülnek az agyba továbbításra. Ennek következtében az illető dühösen reagálhat nyilvános helyeken. akkor olyan véleményt lehet róla kialakítani. hogy az illető megőrült. mivel semmit sem hallanak. Ugyanilyen módon el tudták érni. Így a teljes izolációba lehet kergetni. A gondolatolvasó gép ugyanezt az elvet alkalmazza. Mivel ezek a szavak más személytől származnak. miután fényhez kapcsolódó jeleket tudott venni azáltal. Ha ez többször ismétlődik. Ha viszont közvetlenül el lehet küldeni az elektromos jelzéseket a célszemély agyába. Az elektromágneses besugárzással folytatott dialógus igen durva is lehet. amit a gépezet működtetője akar. amíg vagy teljesen megzavarodik az áldozat. hogy ez a második módszer betöri. vagy valaki más beszél hozzá. akkor lassan de biztosan eléri a halál. majd a hallójárat segítségével ezek a hanghullámok átalakulnak elektromos impulzusokká. A körülötte lévők. vagy ténylegesen is elmebeteggé válik. hogy nem normális. hogy mikrohullámú frekvenciát alkalmazva közvetlenül lehet az agyba juttatni a hallható és érthető szavakat. Az emberi agy nemcsak a gondolkodást teszi lehetővé. 1973-ban Dr. mert ha az áldozatok elsajátítják a tudatukban hallott hangok elemzését. ha ő maga folytat párbeszédet az agyában.Ha mindez nem hozza meg számukra a kívánt eredményt. azt hiszik. Amikor az agykontroll-gépek-kezelői meg akarnak szabadulni egy áldozatuktól. ahogyan a magas frekvenciájú sugárfegyvert nevezik. Így például ennek a segítségével képesek arra. és utánozza a tényleges hang által generált elektromos impulzusok frekvenciáit. aki ilyen technikával szól hozzá. akkor a kezelők elkezdenek beszélni az áldozathoz. de durván rá is lehet kiáltani. A "Discover" magazin 1993. amit az ember hall.

tekintet nélkül az Alkotmányban biztosított emberi jogaira. tehát a gépkezelő folytathatja akcióját. Vállalat. hogy azt a helyi rendőrségen keresztül az állami rendőrségen át egészen a Szövetségi Nyomozóirodáig. McKinney tanulmányára az FBI szóvivője dühösen reagált. az FBI-ig és a CIA-ig igénybe lehet venni. Ha valaki panaszkodni mer e tudatgép működtetése miatt. mint a megfigyelés és a kihallgatás eszköze A TRM a speciális távolból történő megfigyelő-rendszerrel kombinálva képes egy kilométer távolságból megtalálni egy legyet. Az egyre gyakoribb olyan hírek mögött. A törvényből világosan kiderül. Tehetetlenségében végül dührohamot kap. Valamennyi alkalmas a vallatásra. Amióta a "Thoughts Reading Machine"-t . Mindez lehetővé teszi. és ennek megfelelően a hatóságok intézkedtek mind a rendszer. Az agykontroll technológia azért is alkalmas az átfogó megfigyelési rendszer működtetésére. Az EMR (Electromagnetic Radiation . Azt sem tudja kideríteni. amely nem ír elő magatartási szabályokat a titkos műveletekre vonatkozóan. amelyet magatartás-kutató tudósok készítettek. akkor ráfogják. repülőterek és a járművek. mert számos láthatatlan fegyvert kísérleteztek ki. mint a bevásárlóközpontok. hogy engedélyezi átfogó megfigyelési rendszer felállítását. hogy az FBI elismeri: van egy ilyen megfigyelési rendszer és. A gondolat-gép. Az utcák kereszteződéseinél és az autópályák padkáinál fel lehet szerelni az elektromos vevőrendszert.Elektromágneses sugárzás) agykontroll-gép összekapcsolható a középületekre telepített megfigyelő-rendszer videokameráival. Van olyan PSI Tech. és egyáltalán ki irányítja? Minden esetre a válaszból kiderül.leállítani. iskolák. Mivel ezek a fegyverek 203 . hogy McKinney nem tudja megmondani: ki működteti a megfigyelési rendszert. A megfigyelő-eszközöket fel lehet szerelni a középületekre. amely a távolbalátás (remote viewing) technikát dolgozta ki. szupermarketek. Az áldozat nem tudja kideríteni."A hírszerzés felügyeletéről szóló törvényt". ilyen agykontroll-eszközökkel történt zaklatás is meghúzódhat. hangoztatva. az elektromágneses generátor és az ultrahang-fegyver. Ezek viszont olyan eszközöket használnak. 1980-ban az Egyesült Államok Szenátusa elfogadta az "Intelligence Oversight Act"-et . hogy a jogtisztelő polgárok teljes tudatellenőrzés alá kerüljenek és mindenütt nyomon követhetőek legyenek. mind azok kezelőinek a biztonságáról. és megölnek mindenkit. valamint olyan közszolgáltatási helyekre. és ezzel folyamatosan a dühkitörésig ingerelheti. amely egy olyan CIA által finanszírozott tanulmány. a célszemély agyműködésébe való elektromos beavatkozásra.TRM-et (Gondolatolvasó Gépet) feltalálták szigorú államtitoknak számít. hogy elmebeteg. A megfigyelőrendszer részelemeit az épületek tetejére és a villanypóznákra szerelik fel. és amely a biztonsági kockázattal kapcsolatos problémákat elemzi. hogy az agykontroll-gép kezelője hová helyezte el a távirányítású sugárfegyvert. az egyházi emberek vagy újságírók bekapcsolását a hírszerzésbe informátorokként vagy kémekként. számol be a Project Slammer-ről. aki a közelükbe kerül. vagy valamilyen más módon elhallgattatják. mint a mikrohullámú kibocsátó. amikor egyes személyek megmagyarázhatatlan okból egyszer csak ámokfutásba kezdenek. s hogy vajon az szövetségi rendőri megfigyelés. ki az. amelyeket kombináltak a TRM gépekkel. vagy a helyi rendőrség irányítása alatt áll. vagy negyven kilométer távolságból egy személyt. aki állandóan zaklatja. Julianne McKinney. és nem tiltja a tudósok. az amerikai hadsereg korábbi hírszerzője. ha az titkosan működtethető. bankok. amellyel a sivatagi vihar hadművelet idején megtalálták Szaddam Husszein SCUD-rakéta kilövőit.

mint a mobiltelefonok. anélkül. hogy a jogtisztelő polgárnak rendszerint van munkahelye és lakása. Ennek egyszerű oka az. és ugyanilyen természetes. Ami közérdekű fontosságú az az. hogy ha az ipar és a kereskedelem már alkalmazza biztonsági célokból a nem érzékelhető hanghullámok sugárzását. Különösen akkor nem. még nem segíti elő a bűnöző vagy a kém megtalálását. a CIA korábbi igazgatója megállapította. ahol a fogyasztóhoz úgy szólnak. amelyek kapcsolatban állnak a kondicionáló és információs folyamattal. mivel a 204 . ami aggasztó az az. ezért nem keltenek feltűnést. hogy országosan 80%-kal csökkent a lopások száma. Az egyik keleti parti áruház láncolat felmérése szerint ennek eredményeként annyira csökkent az áruházi lopások száma. hogy távolból irányíthatóak. s elkerülik a közvélemény figyelmét. Természetesen vannak legitim hírszerzői és biztonsági érdekek. hogy az alacsony denzítású mikrohullámokat vagy rádiófrekvenciákat más befolyás érvényesítésére is lehet használni. Ezzel szemben a bűnözők vagy a kémek nem rendelkeznek állandó munkahellyel és lakóhellyel. folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. amiért kiválóan lehet alkalmazni a TRM agykontroll-gépeket az a tulajdonságuk. és ugyanúgy felszerelhetőek egy járműre. rendezett életet él. hogy ugyanezt a technológiát a fegyveres testületek és a hírszerző-szolgálatok is kihasználják a maguk számára. hogy Amerikában számos áruház alkalmazza a magas frekvenciájú adókat. ha ezt a feltételezett az ellenfél is alkalmazza. méghozzá a legfejlettebb formában. és ezért velük szemben nehéz az agykontroll-gép alkalmazása. hogy az elektromágneses sugárzást fegyverként alkalmazók azt higgyék: tetszésük szerint kínozhatják az embereket. Van olyan egyszerűbb technika is. amelyek az emberi fül számára nem hallható módon figyelmeztetnek az üzleti lopás veszélyeire. Ez teszi lehetővé. Egy kémet pedig még a bűnözőnél is nehezebb megtalálni. A kereskedelmi alkalmazás nagyon változatos. egyszerű a nyomon követése. hogy biológiai frekvenciákat is lehet információk átvitelére használni. A washingtoni törvényhozás jelentése 1984-ben Ez a jelentés megállapítja. és meg lehet erősíteni az agyhullámok ritmusát. hogy kilenc hónap alatt 600 000 dollárt takarítottak meg. kettős-kódolás megközelítést veszi igénybe a két agyfélteke információ feldolgozó módozatainak a tudományos ismereteit integrálva. hogy szóbeli üzeneteket az emberi hallás számára nem érzékelhető frekvenciákon továbbítottak. hogy ezt a láthatatlan eszközrendszert elsősorban a törvénytisztelő polgárok ellen használják. akkor alappal feltételezhető. Egy másik az ún. ha az illetékes állami szolgálatok nem jogilag szigorúan szabályozott keretek között használják ezeket az eszközöket és technológiákat. Önmagában az.zajtalanok és láthatatlanok. Egy harmadik ok. A Képviselőház jelentése megállapítja. és a teljes ellenőrzés alá helyezése. hogy a titkolódzást és a titoktartást mindenek fölé helyezik. hogy jogilag felelősségre vonhatóak lennének. mint egy hároméves gyermekhez. az egyik ilyen üzeneteket készítő stúdió rétegesen alkalmazza a frekvenciákat és 31 csatornájú szalagokat készít. Richard Helms. hogy ezen érdekek védelme miatt nem lehet lemondani a legfejlettebb technológiáról. Így bárhová is megy az illető. Ezért az agykontroll-gép kezelője őt könnyen felleli. Ma már ismert. Ezzel a technikával nehéz megjósolni egy bűnöző várható akcióit és nem is csökkenti a bűncselekmények számát. Az igazi problémát az jelenti. Nem élnek szabályozott életritmus szerint. Ami azonban komolyan sértheti a közérdeket az az. Ez önmagában örvendetes tény lenne. mivel a bűnözőkkel szemben nem hatékony.

amikor a gondolatgép kezelői meg akarnak valakitől szabadulni. hogy speciális alacsony frekvenciájú rádiócsatornát használ. és működésbe állították az általános megfigyelési rendszert. Ha már a világító oszlopok el vannak látva ezekkel a készülékekkel. 205 . ahogyan a különböző mobiltelefonok is eltérő telefonszámokat használnak azért. hogy az agykontroll-technológia civil tudósok számára is teljes mértékben megismerhetővé és kutathatóvá váljék. mert az adó kapcsolatban áll a kibocsátó rendszerrel és a motorral. hogy már régóta megtervezték. Képesek arra is. hogy az autó vezetője hirtelen elálmosodjék vagy szédülés fogja el.ha nincs kellő törvényi korlátozás . Rendkívül fontos lenne. hogy az agyműködés megfigyelésével információkhoz jussanak. amelyek igazodnak az agyhullámok frekvenciáihoz. akkor hogyan lehet azt megakadályozni. hogy az Egyesült Államokban 1983-tól kezdve úgy tervezik az autókat. hogy meg lehessen különböztetni a különböző autókból érkező agyhullámokat. Ez etikus és jogtisztelő magatartásra szorítaná azok működtetőit. Ezt akkor alkalmazzák. hogy milyen gondolatok járnak az autót vezető személy fejében. Az köztük a lényeges különbség. ha nyilvánosságra hoznák az agykontroll technológiára vonatkozó titkos ismereteket. Két speciálisan kialakított kis adókészülék emitter . hogy azok elektromágneses jeleket bocsáthatnak ki egy műbolygóra. és követni lehet az adott járműben a kiválasztott célszemélyt. Ezzel a módszerrel a nyomkövetők az ellenőrzőközpontokban figyelemmel tudják kísérni. Alan Yu-val egy Lundis nevű személy közölte. be lehet építeni a járművekbe. Autóbalesetek a TRM működtetésével A TRM működtetéséhez szükséges egyes szerkezeteket. A visszaélés megakadályozásának egyik jó módszere lenne. Ennek következtében teljesen váratlanul elaludhat. Ez hasonlóan működik. amely távirányítású megfigyelő készülék. Miután az említett adó-és radarkészüléket beszerelték egy autóba. miközben az autópályán hajt. Ez azt is bizonyítja. Hasonlóan működik ez a rendszer a mobiltelefonokhoz. amely beavatkozik a gondolkodási folyamatba. mivel távirányítással működtethetőek. Elsősorban a biztonsági kockázatot jelentő személyekkel bánnak így. Ha nincs szigorúan szabályozva az agykontroll-gépek kezelőinek a tevékenysége.elektromágneses hullámokat bocsát ki olyan hullámhosszon. és ez súlyos balesethez vezethet. Ily módon a hatóságok nyomon tudják követni bármely autónak a mozgását. Jogi keretek között ellenőrzött módon működhetnének ezek az eszközök. Azért van ez így. hogy ne alkalmazzák ezeket az eszközöket politikusok és más fontos közéleti szereplők ellen? Amennyiben hatékonyan működik az országos megfigyelési rendszer. mégpedig azért. akkor már sikeresen lehet nyomon követni az autóban utazó célszemélyeket. hogy távirányítással a kis adó olyan magas frekvenciájú sugárzást bocsásson ki. és ezek felfogják az autóból érkező agyhullámokat. az elkezd elektromágneses hullámokat kibocsátani vezetés közben. Ezen kívül minden páros kibocsátónak különböző kódokat kell használnia. akkor azzal e rendszer működtetői . mint az állatokba implantált mikrochip. és az általa kibocsátott hullámok segítségével pontosan be lehet határolni.kémeket általában az alkalmazó ország is kiképzi a TRM gépekkel szembeni védekezésre. s így elő tudja idézni. A megfigyelőrendszernek célja lehet a nyomkövetésen túl a célszemély gondolatainak az elolvasása is.bármikor visszaélhetnek. Egy másik készülék egy speciális radar. Az agyhullámok vevőkészülékeit fel lehet szerelni az útkereszteződéseknél. sőt az egyetemeken is tanítsák.

ahogyan azt korábban tették. amely nem vezeti az elektromos áramot. A vastag és "kerek alakú elektromágnes" valójában nem nélkülözhetetlen alkatrész. hogy elkerülje a kapcsolódást az elektromágneshez olyan anyaggal. Ezt a műveletet azért hajtotta végre. Amikor szétszedte a kormányszerkezetet egy nehéz és vastag hatszögletű fémszerkezetet talált a tengelyében. hogy teljesen elrejthető legyen a kormánykerék tengelyében. Erre azért volt szüksége. de erre a célra drótvezeték is megfelelne. és olyan anyaggal helyettesítette. hogy az nem volt elmozdítható. továbbá ezen a helyen kevés probléma szokott adódni. és úgy szerelték be. aki a tajvani hadsereg tisztjeként alapos autóműszaki képzésben is részesült. A háromszögletű fémdarabot az alábbi ábra szemlélteti: 206 .Mivel Alan Yu szavahihető embernek ismerte Lundis-t. Alan Yu. hogy a tőle kapott információ alapján alaposan átvizsgálja saját autóját. Azaz egy komplikált és teljesen felesleges elektromágnes helyett egy sokkal egyszerűbb megoldást is lehetne alkalmazni. Úgy gondolta. amely össze volt kapcsolva egy "elektromágnessel". hogy egy elektromágneses hullámkibocsátó készülékhez a legjobb hely az autóban a kormánykerék tengelye. mivel az áll legközelebb az autóvezető arcához. amely vezeti az áramot. mert az elektromágnest úgy tervezték meg. első lépésként kivette ezt a hatszögletű fémszerkezetet. Biztosítja a kürthöz a kapcsolatot. mint ahogy az a videójáték-vezérlőknél van. A hatszögletű fémszerkezet körülbelül 90 dekagramm súlyú és így néz ki: Található benne egy fekete műgumihoz hasonló rész. amely hasonló módon zárja az áramkört. Az elektromágnest úgy tervezték. ezért úgy döntött. Ez a dolog tartja a hatszögletű fémet és kapcsolatban áll egy háromszög-alakú fémmel ugyanazon a hat ponton.

arra utal. akkor nemcsak olvasni lehet az autót vezető személynek a gondolatait. aki kétségbe vonja ezeket az állításokat. Ha az agyhullámokat összegyűjtő szerkezet a kereten belül. amely összeköttetésben áll az autó karosszériájával. Ezért tudja biztosan megállapítani. közel a vezető fejéhez található. hogy kiszerelte a vastag és súlyos hatszögletű fémet. mert. Létezik egy olyan elektromos vezeték is. Ezt Alan Yu a leghatározottabban tagadja. ami ebben a dobozban van. További bizonyíték. Ha pedig azt is figyelembe vesszük. vagy pedig olyan elektromágneses besugárzásban részesíthetik. amely szédülést okoz. többé nem érezte azt az abnormálisnak tekinthető szédülést és kábultságot. és összekössék azt az elektromágnessel. Az egyik oldalon lévő fémkeret a vezető oldalán van. Vannak. Bárki. Tehát nemcsak az Amerikában szokásos karbantartást tudja elvégezni.Tehát ezt a hatszögletű fémdarabot használják arra. vizsgálja meg maga is személyesen . amely elválasztja a vezető és az utas ajtaját. amely kapcsolatban áll egy csavarral. Így nehezen látható. Ez a drótvezeték el van rejtve az autó karosszériájában a vezető lába közelében. akik azt állítják. hogy abban a fém keretben. amelyek szükségesek és melyek nem. és mégis normálisan tudja használni autóját. akkor ugyanerre a célra nincs szükség a hatszögletű fémszerkezetre. hogy áramot nem vezető szigetelőanyaggal fedte be az elektromágnest. amikor a hadseregnél meg kellett tanulnia autót vezetnie. akkor nyilvánvalóvá válik. Ennek a vezetéknek a végén van egy lekerekített hurok. és növeljék teljesítményét. és autóbalesethez vezethet. Így például ha a háromszögletű fém szükséges a kerék helyzetének a meghatározásához. Az autó mindkét oldalán lévő fémkeretek tartalmazzák ezt a megoldást.a saját autóját. Ez a drótvezeték be van fedve a rögzített plasztik szőnyeggel. van egy drótvezeték. Az első ajtó mindkét oldalán megtalálható ugyanez a vezeték. hogy ez a drótvezeték négy részre van osztva. Így próbálta megakadályozni.vagy hozzáértő szakember segítségével . hogy az autókonstruktőrök és gyártók arra törekednek. hogy melyek azok a szerkezeti elemek. amely egy dobozhoz hasonlóan volt betakarva. hogy ez az elektromágnes egy érzékelő-szerkezet. hanem a motor optimális teljesítményének biztosításához szükséges beállítást és tunningot is. A legfurcsábbnak azt találta. Alan Yu ezt a drótot elvágta. először a műszaki ismereteket és a karbantartást kellett a legalaposabban elsajátítania. Miután ezt a változtatást elvégezte a saját autóján. amely az áramot továbbítja a hátsó ajtóban lévő ajtóvilágításhoz. hogy az elektromágnes és a hatszögletű fém ki tud bocsátani elektromágneses hullámokat. hogy az elektromágnes sugarakat bocsáthasson ki. Alan Yu úgy találta. és ez határozza meg a kormánykerék helyzetét. ezután a többi fémrészeket is lefedte szigetelő anyagokkal. Miután Alan Yu teljesen normálisan tudta vezetni az autóját azt követően is. de szavakat is lehet továbbítani az agyához. hogy e vezetéshez nem szükséges szerkezetek valamilyen más célt szolgálnak. hogy a nélkülözhető részeket kiiktassák és így csökkentsék az autó súlyát. amely nem elmozdítható. hogy az nem szükséges az autó normális működéséhez. hogy az egyik közülük hozzá van kötve a fémkereten belül valami olyasmihez. de ez a drót szállítja az elektromos áramot valamihez. amely akár negatív. hogy rögzített állásban tartsák az ugyancsak hatszögletű fémszerkezetet. akár pozitív töltésű áramot is vezethet. amelyet korábban már rövidtávú vezetésnél is érzett. amely feszült állapotot idézhet elő. befedve. 207 . amely viszont összeköttetésben van az autó karosszériájával. Alan Yu azt követően. A lényeges az.

amelyek elősegítik az ébren maradást. akkor ez hirtelen történik. és választ kapjanak arra. hogy szakemberekkel átvizsgáltassák autójukat.egy másik kínai származású amerikait idéz. A kormánykerék tengelye kibocsátja az elektromágneses hullámokat és a keretbe rejtett doboz összegyűjti az agyhullámokat. USA . amelyhez arra volt szüksége. hogy az acélkeretben lévő drótvezeték ténylegesen azt a célt szolgálta. Ez lehetővé teszi az autó vezetője számára. akkor a tengelybe elhelyezett mágnessel nagyerejű elektromágneses sugárzást kell kibocsátaniuk. hogy ne nyúljon többé ezekhez a dobozokhoz. Legalább két kérdésre kell itt válaszolni: Mi ezeknek a dobozoknak a rendeltetése? Hogyan kapcsolódik hozzájuk az FBI? 208 . Ha viszont ez mégis bizonyítható valóság. hogy mi ennek a valódi célja.com. akkor arra is keresniük kell a választ. Ez a fajta elalvás abban különbözik a normális fáradtságtól. A távirányítású agykontroll-berendezések működtetői el tudják olvasni az autó vezetőjének a gondolatait. Ezenkívül a szívre irányított erőteljes elektromágneses besugárzással . rájött. ismeretlen rendeltetésű kis dobozkákat találtak felfüggesztve a lámpaoszlopokra és még a legképzettebb szerelő sem tudta megmondani. akinek Internetes címét is megadja: Dallas. Állítása alátámasztására Alan Yu . amelyek egyébként nem szükségesek az autó normális működtetéséhez. és az emberi szervezet ebben az esetben olyan válaszreakciókat aktivál.halált tud okozni. akkor könnyen elaludhat. vagy a már ismertetett módon balesetet előidézni. Texas. majd figyelmeztették. Ezért különösen azok az autóvezetők. Amikor a műszakiak felszerelték ezeket a kis berendezéseket. Ha az agykontroll távirányítói balesetet akarnak előidézni. akik nem számolnak a távirányítású agykontroll lehetőségével. hogy pihenést iktasson be. és egyes esetekben a vezető el is ájulhat. és súlyos balesetet okozhatnak.Amikor Alan Yu eltávolította ezeket a drótvezetékeket.többek között . hogy mi ezeknek a funkciója. amely az autó vezetőjét elkábítja. amit róla Alan Yu feltételezett. A telefonhívó az FBI volt. veszélyes helyzetbe kerülnek.john@jho. hogy egy ilyen vezeték még mindig maradt az autója karosszériájában.látszólag természetes okból bekövetkezett . Eszerint egy dallasi nagy telekommunikációs cég Los Angeles belvárosában kipróbált egy PCS (Personal Communication System) rendszert. A kétkedőknek módjukban áll. hogy a lámpatartó oszlopokra kis vevőkészülékeket helyezzen el. Az egyik szerelő hozzányúlt ehhez a dobozkához és néhány napra rá a vállalat dallasi központjában felhívták telefonon. Amikor lényegesen csökken az autó vezetőjének koncentrációs képessége. Bebizonyosodott. Ha viszont nagy erejű elektromágneses besugárzástól lesz álmos vagy kábult. hogy mi azoknak a beépített szerkezeteknek és vezetékeknek a célja. és ezért korábban nem is kerültek beépítésre. hogy az fokozatosan alakul ki.

hogy az autólopások megelőzésére.Alan Yu. amelyek beszállítanak az amerikai autópiacra. ami korábban olyan rövid távú utazásokon is rátört. azóta nem küszködik leküzdhetetlen alvási kényszerrel. Ha pedig a bizonyítási teher azon van. E technológiának csak egyes részletei váltak eddig ismerté a szigorú titkosítás miatt. hogy a gyártó vállalatok abban érdekeltek. mint az agyműködés eletromágneses sugárzással történő távbefolyásolásához? S vajon igényt tart-e minden autótulajdonos a műholdas nyomkövetésre? És tudják-e az autóvásárlók. Ezért még mindig le lehet tagadni ezeket a fegyvereket. hogy csak magas fokú műszaki ismeretekkel rendelkező személy képes szétszerelni saját autóját és meggyőződni mindarról. hogy agykontrollra alkalmas berendezésekkel is fel van szerelve az az autó. aki állít valamit. akkor a távirányítású agykontrolltól szenvedőkre hárul az a teher. hogy csak rendeltetésszerűen lehessen. amit Alan Yu és sokan mások állítanak. Ma már arra is hivatkoznak. Ha egy ilyen alapos vizsgálat is azt derítené ki. természetesen rendkívül tiszteli választott hazájának alkotmányát. mint bevándorló amerikai. De ennek a fegyverzetnek a használatát a társadalom szigorú ellenőrzése alá kellene helyezni. kizárólag a nemzetbiztonság érdekében használni. hogy azok az állami alkalmazottak. akkor már hatósági vizsgálat lefolytatása előtt is hitelesnek tekinthetjük őket. akik titokban használják az agykontroll technológiát gyanútlan amerikai polgárokkal szemben. hogy a hatóságok végezzék el ezeket a vizsgálatokat a civil szervezetek közreműködése és ellenőrzése mellett. De abból még. akkor ez erre vonatkozó tényeket elhallgassák és elzárják a széles közvélemény elől. Alan Yu. 209 . Természetesen fel lehet vetni a kérdést. hogy az eddig ismertté vált tények alapján több elnöki és kongresszusi vizsgálat is folytatott e tárgyban vizsgálódást. amikor. Ha azonban e megállapításokat egybevetjük az agykontrollra vonatkozó eddig már bizonyított ismeretekkel és tényanyaggal. hogy a műholdas kapcsolattartásra vajon pont olyan eszközökre és technológiára van-e szükség. A polgárok túlnyomó része tájékozatlan. Az is nyilvánvaló. csak akkor lehetne felelősségteljesen félretolni az egészet. A gyártóvállalatok ellenérdekűek. valójában megszegik az amerikai alkotmányt. pl. csak a közeli iskolába vitte el gyermekét. még nem következik. Az egyértelmű. amit éppen megvettek? A civil szervezeteknek ki kellene kényszerítenie a demokratikusan megválasztott képviselőiktől. hogy az ellenérdekű vállalatok vonatkozó adatokat nem közlik a veszélyeztetett lakossággal. Ez annak dacára lehetséges. tehát mindent el fognak követni azért. Az így feltárt ténymegállapításokat pedig a tömegtájékoztatási intézményrendszer útján nyilvánosságra kellene hozni. Ha már létezik ez a fegyverfajta. hogy Alan Yu-nak és társainak az állításai megalapozatlanok. és amelyre vonatkozóan szinte korlátlan mennyiségben található anyag az Interneten. Ez bizonyos esetekben indokolhatja az adó-vevő készülékek jelenlétét. hogy az erre vonatkozó tényfeltáró tevékenységet megakadályozzák. hogy saját autóikat felkészült szakemberekkel átvizsgáltassák és az eredményeket széles körben ismerté tegyék. vagy ha ezt nem tudják megtenni. hogy az állítások minden alapot nélkülöznek. amióta autójából kiszerelte a távirányítású agykontrollhoz szükséges eszközöket. hogy az Egyesült Államok illetékes szervei is rendelkezzenek vele. és ezért még nem kényszerítették ki e rendkívül veszélyes fegyverzet törvényi szabályozását és korlátozását. hogy mit szólnak mindehhez az autógyártó vállalatok Amerikában és mindazokban az országokban. Az a meggyőződése alakult ki. akkor legitimnek tekinthető. Szakértői vizsgálat azonban azt is meg tudja állapítani. hogy az erre vonatkozó tények és bizonyítékok titokban maradjanak. illetve gyors és eredményes felderítésére van szükség a szatelliták bekapcsolásával végzett nyomkövetésre.

akkor ez is elektromágneses sugárzás jelenlétére utalhat. akkor oly módon helyezik sugárzás alá az illetőt. Végül. hogy tájékozódjon ezek hatékonyságáról. A tajvani hadseregben az ő hatáskörébe tartozott e fegyvereknek a kifizetése. és nem tud időben felébredni. hogy normális körülmények között egy ember arról álmodik. vagy még hatékonyabban lehet felhasználni ezeket az Egyesült Államokban.A törvényi korlátok megakadályoznák. hogy rendkívül könnyen alszik el nappal. hanem a célszemély bántalmazására. miként lehet kideríteni. Ha valaki egyedül tartózkodik hivatalában vagy otthonában. akkor logikusan lehet feltételezni. mint egy könyvben. 3. hogy egy privilegizált csoport. aki kipihent és egyéb stressz-hatás sem érte. s arra is alkalma volt. Amikor alszik. felelőtlenül használhassa ezt a technológiát a törvénytisztelő állampolgárok zaklatására. hanem az elektromágneses gondolatolvasó gép kezelője akart korábbi életszakaszáról információkat megtudni. 2. Alan Yu már idézett tanulmányában elmondja. gondoljon arra. 210 . az megerősítheti a gondolatolvasó gép működését. számítva arra. Ha valaki úgy érzi. noha az nincs kapcsolatban azzal. ha az alvási idő hosszabb a szokásosnál és mégis kábultan ébred az illető. s kénytelen egy bizonyos dologra gondolni. kivel találkozott vagy mit szándékozik tenni? Ha tehát álmában hirtelen évekkel korábbi emlékképek bukkannak fel. Ha valaki sokkal könnyedébben alszik el. akkor szintén lehetséges az illetéktelen külső beavatkozás. sem megtalálni azokat a személyeket. s alvását számos álom kíséri. és váratlanul nagyon régen történt eseményekről álmodik. amit csinál. hogy a felkészületlen polgárok nem tudják sem leleplezni ezt a fegyvert. hogy tapasztalatai szerint a távirányítású tudatolvasó géppel először megzavarják a kiiktatni szándékozott célszemély tudatműködését. keresve a számára fontos információkat. de képtelen kényszeres gondolataitól megszabadulni. ami végül is a halálához vezet. Ha ez nem sikerül. akkor csaknem biztos. ez is a gépezet működésére utalhat. hogy hasonlóan. tudatbefolyásolásról van szó. Mivel itt tehát nem csupán elektromágneses hullámok segítségével történő megfigyelésről. Ha pedig ezt már több mint 10 évvel ezelőtt eredményesen használták Tajvanon. s ebben a helyzetben sokat álmodik. s fájdalmat okozva megbünteti a célszemélyt. Ha sok az álom. Alan Yu végül összefoglalja. mint korábban szokott. vagy hirtelen megváltoztatja alvási idejét. hogy az fokozatosan megbetegedik. kiegyensúlyozott lelki állapotban lévő személynek. ha pedig ez sem sikerül. hogy valakivel szemben bevetették-e már az elektromágneses technológiával működtetett eszközöket? Eszerint egy egészséges. ha viszont nincs álom. hogy csupán a rendszer működtetője lapoz az agyában. Elképzelhető. amely súlyosan árt az egészségnek. hogy a közeli napokban mit tett. akkor az az álom nem hozzá tartozik. hogy ezek a gondolatok nem az ő gondolatai. 5. akkor ez már az elektromágneses behatás következménye lehet. akik vele visszaélnek. ezért ez a rendszer nem maradhat szabályozás és ellenőrzés nélkül. a következőkre kell figyelnie: 1. akkor az azt is jelentheti. hanem olyan fegyver alkalmazásáról. 4. Ha tehát valaki megpróbál bizonyos dolgokra nem gondolni. akkor lehetőleg autóbalesetet idéznek elő az autópályán. hogy a sugárberendezések kezelői valójában már nem információk szerzésére törekednek. sőt az életét is fenyegeti.

hogy azért nyilatkozhat ezekről a kérdésekről. A szabályozás meg azért késik. hogy az arra illetékes szervek . hogy illetéktelen személyek. megsértve más polgártársaik emberi jogait. Alan Yu úgy véli. kifürkészik legféltettebb titkait is. mert már nem tagja a tajvani hadseregnek. hogy közszolgálatban álló személyeknek ezt nem szabad megengedni. 211 .a Kongresszus és a kormányzat . mert az emberek túlnyomó többsége nincs tájékozódva a tudatbefolyásoló technológiák és eszközök létezéséről. Ez alól azonban a TRM gép esetében kivételt tett. és régóta amerikai állampolgár.szabályozzák e rendkívül veszélyes fegyverek használatát. hanem ezzel a gépezettel egyes kezelők rendkívül durván és kegyetlenül vissza is élnek. Itt nemcsak arról van szó. De lelkiismereti okokból továbbra is betartja a titoktartási szabályokat. és ezért nem is követelik. Egyes kezelők azonban a törvény felett állónak képzelik magukat.Alan Yu végül megmagyarázza. mert nem kell számolniuk azzal. hogy felelősségre lesznek vonva.

hogy e jelenségek fizikáját elméletileg megalapozza és párhuzamosan számos szemináriumot tartott e témakörben. fejezet Az agyműködés távirányítása Turan Rifat brit kutató 1996-ban összefoglaló tanulmányt készített a telepatikus. A szkeptikusok elvetették professzor Utts nézeteit. David Christian azt állította. amelyekre más módon nem tudtak behatolni. (Az ESP. azonban célszerűnek találták az álcázást és ezért a CIA szóvivője. ezért a nyugati kutatók inkább az elektronikus technikára összpontosítottak egészen a közelmúltig. Miközben az emberiség kifejlesztette az atomenergiát.phenomena) létezik. A használók. Ez megmutatta. úgy tűnik. és tagadták. a "Sunstreak" és a "Stargate". A tudósoknak ezt a kényelmes álláspontját azonban elgyöngítette. Az amerikai hadsereg első távirányítású kutatási programja a "Project Scangate" volt. vagyis az extrasensory perception. hogy természettudományos és műszaki ismereteit felhasználva a paranormális jelenségeket kutatja. hogy a katonai hírszerző szervek egyre inkább alkalmazták a gyakorlatban az RMCT módszereit. úgy döntött. a "Center Lane". hogy a távolbalátással nem folynak hivatalosan kísérletek és a hírszerző közösség szerint a legjobb megoldás.) Turan Rifat megállapításait a Nexus Magazine 1996.J. ha ezt a 212 . A távolságból történő érzékelés kutatása a hidegháború alatt bontakozott ki. mint az amerikaiak. ha működik. (Turan Rifat 1957-ben Brighton-ban született.The ESP Espionage ("A távolbalátás" .) A távolságból történő agykontroll iránt már az 1950-es években behatóan érdeklődtek a katonai és a hírszerző szervezetek. hogy a jelenleg érvényes tudományos szemlélet számos vonatkozásban módosításra szorul. RMCT". októberi és novemberi számaiban megjelent "The Remote Viewing" . normális érzékelésen túli percepcióval történő kémkedésről. Létrehozta a "Paranormal Management Systems" (PMS) nevű vállalatot Európában. D. akik ugyancsak megkezdték a kísérleteket a biofizikai RMCT-vel. hogy bármilyen természetfeletti jelenség (paranormal phenomena) létezhet. dr.7. Turan Rifat kutatóként felismerte. 15 éven át arra törekedett. és e téren felülmúlja az amerikai eredményeket. Kutatómunkája egyik nem várt következményeként érdekösszeütközésbe került a brit titkosszolgálat MI-5 jelzést viselő részlegével. azaz ami teoretikusan nem tűnt lehetségesnek. tudományosan bizonyította. Ezek a kísérletek rendkívül nehéznek bizonyultak. Ők elsősorban a "biophysical remote mind-control technology-t. A Stanford Egyetem statisztika professzora. a normális érzékelésen kívüli érzékelés rövidítése. mert lehetővé tette a biztonsági szervezetek számára olyan szigorúan őrzött helyekről is az információk szerzését. az 1960-as években. más vonatkozásban. a kor tudományos világképét kifejező paradigmát. úgy mint a hadsereg és a hírszerzés. Ez nem kerülte el az amerikai katonai hírszerző szervek figyelmét. amelyen jelenleg a valóság tudományos modellje nyugszik. amelyet folytatott a "Grill Flame". Ezen a téren az orosz kutatók lényegesen előbbre jártak. hogy a távolbalátás jelensége (Remote Viewing. hogy a telepatikus távirányítás. mint barlanglakó ősei. amely a biofizikai távhatású agykontroll területén közel került az orosz tudósok által kifejlesztett szinthez. vagyis a távhatású biofizikai agykontroll technológiát kutatták. Miközben doktori disszertációján dolgozott. hogy kevesebb ismerettel rendelkezik. egyre hatékonyabban működött a gyakorlatban. J. így például a valóság lényegi természetét illetően.Az ESP-vel végzett kémkedés) című írása alapján ismertetjük. Jessica Utts. teljesen átalakítja azokat az elfogadott általános tudományos tételeket. RV . D.

vagy az erre vonatkozó információkat letitkosították. fontos kérdés. az amerikai katonai hírszerzés nyugdíjas tisztje. A szemek felfogják a fotonszerű sugárzásokat (a foton az elektromágneses sugárzás energiájának elemi részecskéje. akkor láthatóvá válik az egyes embereket körülvevő kisugárzás. Turan Rifat úgy véli. hogy az RV működjön. Az 1950-es évek óta az orosz tudósok vezetnek a biofizikai kutatásban. az agysebészettel. D. vagyis a távollévő objektumok mozgatásának a képességére. hogy fokozzák azoknak a lappangó psi-képességeit. az aura. Ha a látási-érzékelés szűrés-nélkülivé tehető. J. miközben rendkívül kevés ismeret áll rendelkezésre a biofizikai RMCT-ről. hogy az erre vonatkozó tudományos ismeretek nehezen elérhetőek. elektrosztatikus mágneses és pszichotronikus eszközökkel azért. A magántulajdonban lévő szervezetek által folytatott ilyen irányú kísérleteket azonban "nyugdíjba vonult" amerikai biztonsági tisztek irányítják. Elsősorban a lehetséges katonai felhasználásra összpontosítottak. továbbá elektromágneses. az elektronikus implantátumok technológiájával. ha az amerikai hírszerző közösség nem volna hajlandó a paranormális (psi-able) képességekkel rendelkező személyek felkutatására és az RMCT programokba való bevonására. A Nexus Magazin ennek ellenére az elektronikus RMCT-re vonatkozóan számos adatot tudott közölni. Ismert tény. J. A "The Paranormal World of Paul McKenna" (Paul McKenna természetfeletti világa) kísérlet keretében olvasni tudott Shaw Taylor tudatában. Az RV segítségével történő behatolás módszerét más emberek agyában távérzékelésnek (remote sensing. Az Egyesült Államokban az elektronikus RMCT-re vonatkozó eredmények szigorú titkot képeznek. A biofizikai RMCT. Ahhoz.) és a megmaradt rész beilleszkedik a látási-tudati mintába ("visual-mental model"). A távolbalátás tudományos alapja Joe McMoneagle. amelyekhez másként nem lehetett hozzájutni. valaminek el kell hagynia a testet azért. de az így nyert információk 90 %-a kiszűrődik a thalamus-ban (a thalamus a látódomb. hogy az RV biofizikai mezőeffektusokat használ a testen kívüli érzékeléshez. hogy a távollévő helyszínek láthatóvá váljanak. kvantuma. valamint a psi-génekre ("psi genes"). hogy elvállalnák-e ezek a szervezetek az érdeklődők kiképzését? Ez a közérdeket szolgálná. Ma már elektronikus extra-kiterjedésű bejáratokkal ("electronic extradimensional doorways") is kísérleteznek. mivel vagy gyenge ezen a téren a nyugati szakértők teljesítménye. 1984-ben úgy távozott a Stargate projektből. amelyet a valóságnak látunk. hogy feltárják a távolbalátás biológiai alapjait. 213 . Az eddigi kutatási eredmények arra utalnak. mert 150 célszemélyről tudott információkat beszerezni RV segítségével. Ezen belül is a telekinézisre. D. akiket gondosan kiválasztottak a psi-képességgel rendelkezők közül.). hogy a fizikai testet elektromágneses energiaköpeny veszi körül. amelyek elősegítik és közvetítik az RV-t (távolbalátást). hogy számos kitüntetést kapott. Miután ez érinti az emberek széles körét. a látótelep orvosi elnevezése. a távolból alkalmazható biofizikai agykontroll technológia magyarázatot adhat arra. Mindez abba az irányba befolyásolta az orosz tudósokat. amelyek nagymértékben növelik a távhatású tudatbefolyásolás lehetőségeit.tevékenységet a magánszektorra hagyják. Az orosz tudósok kifejlesztettek biofizikai RMCT-drogokat. hogy miként működik a normálistól eltérő érzékelés és a telepátia. RS) nevezik. valamint a telekinézisben szerepet játszó biofizikai mezőket. Az amerikaiak is kutatásokat végeztek ebben az irányban egy titkos földalatti bázison. behatóan foglalkoztak a hipnózissal.

Ross Adey. Ezeknek a mezőknek a frekvenciája és az amplitúdója hasonló volt azokhoz a mezőkhöz. hogy az agyszövet hasonló frekvenciájú és amplitúdójú válaszokat adott akár stimulálták. hogy a kálcium-kibocsátás érzékenyen beavatkozik az agy működésébe. hogy megváltoztassa az agyszövet válaszreakcióit. Dr. akár csillapították. részt vett a CIA Pandora projektjében. mert ez váltotta ki a neuronokból a legnagyobb mennyiségű kálcium-kiáramlást. így elektromos és mágneses mezőkkel.1 és 1 milliwatt/cm2 között van. A maximális stimuláció 16 herznél következett be.8 milliwatt erősséget jelent.és rövidtávon felerősíti a neuronok hatását az emlékezésre. hogy miként lehet elektromágneses eszközökkel specifikus magatartásmódosításokat végrehajtani. amely kísérő jelenségként viszont hosszú. hogy 450 Mherz-es mikrohullámú-vivőhullám . Az agy különösen alacsony frekvenciájú ELF (extra-low-frequency) mikrohullámokkal történő stimulációja bizonyíthatóan befolyásolta az agy tevékenységét a távhatású biofizikai agykontrollt illetően. így a testünket körülvevő elektromágneses köpeny szintén hat az agy működésére. amikor felismerték. valamint olyan kálcium-kiáramlást kiváltani. Adey kimutatta. Ennek az a mechanizmusa. hogy az ilyen paraméterekkel rendelkező elektromágneses hatások váltják ki a legnagyobb kálciumkiáramlást a neuronokban. hogy a rendkívül alacsony frekvenciájú mikrohullámok hatást gyakorolnak a kálcium-kibocsátásra a neuronokban. Úgy találta. mennyisége). az amplitúdója (rezgéstágassága) és a dózisa (adagja. Adey megismételte Blackman kísérleteit és megerősítette. De a testet körülvevő elektromágneses mező befolyásolható másfajta elektromágneses sugárzással is. jelenleg pedig az ugyancsak Kaliforniában lévő Loma Linda Egyetem orvosi karának a kutatója. amikor a hordozó mikrohullámok ELF modulációja 6-20-ig terjedő amplitúdójú volt. Ez a módszer képezi az amerikai RMCT kutatás alapját. Adey bebizonyította. További megfigyelés volt az. arra késztette a besugárzott agyszövetet. Feljegyzett egy sor mikrohullámú sugárzási paramétert.75 milliwatt/cm2 sugárzás hatását találta. aki a ma már világszerte rendszeresített RMCT eszközök elméletével foglalkozott. és amelyeket észleltek elektroenkefalográffal. A stratégiai elektronikus fegyverzet 214 . A leghatásosabbnak a 0. hogy a kálcium-ionok kötését a neuron-helyekhez befolyásolták a gyenge elektromágneses mezők.hatóterülete 0. Dr. Azt kutatta. Minthogy a neuronokra hatást gyakorolnak az elektromágneses mezők. Hasonló hullámformájú mikrohullámokat használt egy amerikai kutatási létesítménynél C. Blackman.Elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás Az elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás hatásai (EMF-Induced Calcium Efflux Events) akkor kerültek a vizsgálódás látókörébe. Az 1980-as években dr. A macska agyszövettel végzett kísérletek feltárták. illetve áramoltasson ki. Ez a jelenség csak akkor volt észlelhető. S. A válasz attól függött. amelyek az emlősöknél találhatóak. hogy egy 147 MHz-es mező.amelynek amplitúdóját 16 Herz-es ELF hullámmal modulálták . hogy a szervezet reagál az elektromágneses sugárzásra. hogy kálcium-ionokat bocsásson. amelyek beavatkoznak az agy funkcióiba. Az amerikai kormányzat az emberi magatartás elektromágneses sugárzással történő befolyásolásával kapcsolatos kísérletek után kezdte finanszírozni az elektronikus RMCT kutatását. Más elektromágneses paraméterek használata nem váltott ki válaszreakciót. Dr. hogy az alkalmazott mikrohullámú sugárzásnak milyen volt a frekvenciája (rezgésszáma). a Dél-kaliforniai Egyetem agykutató központjának. amelyekhez továbbító hullámként ELF-hullámokkal modulált mikrohullámokat használt azért. amely az agyszövet szintjén négyzetcentiméterenként 0. Adey olyan kísérleteket végzett.

E hatások fokozzák a befolyásolhatóságot és szuggerálhatóságot azáltal. Arra kereste a választ. akkor nagy távolságból is módosítható. hogy az alapul szolgálhasson a távolbalátáshoz? Ezek az elektromágneses mezők fel tudják venni az információt. hogy gátolják a magasabb szintű lelki funkciókat és magatartási mintákat. amelyekben nincs vérkeringés.A nagyagy rádióhipnotikus kontrollja . A nyugati titkosszolgálatok arra használják ezt a technológiát. Ezt használták a RHIC-EDOM elnevezésű eszköz létrehozására (Radio Hypnotic Intracerebral Control . amely eltávolíthatná a túlzott meleget. mint biofizikai mezőhatás Turan Rifat elsősorban a paranormális jelenségek biológiai és biofizikai alapjait kutatta. Felmerült a kérdés. A távolbalátás működtetői a csillagrendszerekig utazhatnak oda és vissza az időben. A mikrohullámok felmelegítik a szövetet. átható. Ezért ez érvényes és szilárd alapja lehet a távolbalátásnak. tudatalatti stresszt és dühödt magatartást válthatnak ki.Electronic Dissolution of Memory . a szín pedig az ibolya felé tolódik el. és az elektronikus RMCT fegyverrendszerek kifejlesztése. hogy jelentősen előre lépjenek a szintetikus telepátia terén.000 mikrowatt négyzetcentiméterenként. amelyen keresztül az elektromágneses mezők közvetlen hatást gyakorolhatnak az agyra. Ezt a jelenséget Ch. hogy mozgásban lévő biofizikai elektromágneses mező összegyűjthet-e úgy információkat. azokon a helyeken. amikor elraboltak személyeket. és a test által végzett valamennyi mechanikus mozgás számára léteznek ilyen agyhullám-minták. J. A brit tudós szerint ezek a fegyverek számos fajtába sorolhatók. de heveny és krónikus betegségek lépnek fel ezeken a területeken. támadó-jellegű elektromágneses agykontrollhoz. az ELF-modulációjú molekuláris rezgéskeltőket (masers) használják a hosszútávú. Az áldozat nem érez semmit. és ha az "felforgatónak" találtatik. A legegyszerűbb az alacsony amplitúdójú mikrohullámok használata. lehetővé tette az amerikai hírszerző szolgálatok számára. Vannak tehát specifikus izgalmi állapotot fokozó képességek. amelyek csak különleges emocionális állapotban léteznek. mint a szemeknél és az epehólyagnál. Amikor ELF-re modulált mikrohullámokat alkalmaznak. vagyis 10. Ezeket készenléti egységeknek (preparation sets) nevezik. A Doppler-effektust alkalmazó kihallgató (vallató) RMCT maser-ek segítségével a célszemély agyműködését nagy távolságból is elemezni lehet. hogy véglegesen kikapcsolják azokat a "felforgató elemeket".Turan Rifat úgy látja. A távolbalátás.Az emlékezet elektronikus törlése). Turan Rifat szerint a fejlettebb elektronikus RMCT-ét. A teljes kép azonban több ennél. ahol gyenge a véráramlás.) E technikának a fejlődése és az alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzás igénybevétele a falakon keresztül hatoló megfigyelésre. Állítólag a CIA és az MI-5 ezt a technológiát alkalmazza a nyilvánosság előtt sokat szereplő "felforgató elemek" magatartásának a módosítására. amelyek izgalmi reakciókat. Közeledéskor a hang magasabbá válik. amelyeket másképp nem tudnak elriasztani. (A Doppler-effektus hullámok frekvenciájának a megváltozását jelenti a hullámforrás és az észlelő egymáshoz képest történt elmozdulása következtében. Az ez irányú kísérletek nagy részét a CIA finanszírozta a Pandora-projekt keretében. amelyet állítólag a hipnotikus transzállapot kikényszerített előidézésére használtak. hogy a testben lévő elektromágneses mező kisugározható-e a testen kívülre? Dr. D. hogy elkerülhetetlen volt az így szerzett ismeretek katonai és hírszerzési érdekek szolgálatába való állítása. vagy civileket használtak kísérletezésre. A hírszerző szervek távirányító szakemberei távolból történő kondicionálással létre tudnak hozni olyan információ-feldolgozó hatásokat. és továbbítani tudják az agyhoz az előbb említett mechanizmus útján. és beléphetnek az olyan 215 . úgy. azokat az agyhullámok különböző mintáihoz hangolják. Ross Adey beazonosította azt a kapcsolatot. Doppler osztrák fizikusról nevezték el. amely melegérző pontokat hagy a célszemély testén.

Ha pedig ez így van. hogy a magas bétahullámokon funkcionáljanak. amely elektroenkefalográffal mért agyhullámaik frekvenciáját a 20 Hz-es szint fölé viszi. amely a biológiai jelenségek értelmezésére a kvantumfizika elveit és módszereit alkalmazza. hogy 6-20-ig terjedő Hz frekvencia szükséges ahhoz. amely a tér-idő görbületet összekapcsolta a gravitációval. és ezért a biofizikai távolbalátáshoz szükséges közvetítő eszköz hatékonyabb. Einsteinnek ezért egyenletét ki kellett egyensúlyoznia. akik nem képesek felmutatni olyan parapszichológiai adottságokat. hogy ha ezek a hatások a távolbalátás és más psi-tevékenységek integráns részét képeznék. Lehetséges. és elektromágneses generátorokkal működtetett repülési csapda véd. Az elektromágneses mezőket használják a rejtett psi-gének (latent psi-gene) aktivizálásához. amelyeket fémből készült Faraday-ketrecek. hogy eddig csak a felszínt érintő eredményeket értek el. hogy a 6 és 20 Hz-es tartománynál lényegesen alacsonyabb rezgésszámú agyhullámok sokkal hatékonyabbak a psi-tevékenység számára. hogy nem állnak kapcsolatban a neuronok kálcium-kibocsátásával összefüggő hatásokkal. A XX. valamint Maxwell egyenletei nem korlátoznak. Ennek az agyhullámnak a frekvenciája 4 és 7 Hz között van. amelyek figyelembe vehetők lennének. hogy amerikai tudósok a távolbalátás lehetőségeit kutatva megtanulták manipulálni az elektromágneses mező hatásait. akkor kevesebb energiával gondolkodhatunk. Ha csökkentjük az agyhullámok frekvenciáját. és ezek teszik lehetővé hordozóként a távolbalátást. amely átlép ebbe a párhuzamos valóságba. használható szintre hozásához. A kvantumelmélet pedig az anyagi jelenségek egységes magyarázatát 216 . hogy vannak olyan jelenségek. és ez a második csak a kvantumok világában válik megismerhetővé az emberek számára. Feltételezhető. Ed Dames nyugalmazott őrnagy szerint a katonai távolbalátók theta-szinten működnek. A 7 és 14 Hz rezgésszám közti alfa-hullámok tudatos működtetésének az elsajátítása megnyitja az utat a psi-képességek felé. bizonyos fizikai törvényszerűségeket újra kell gondolni. Ha ugyanis a neuronok kálcium-kibocsátásának hatásai döntő fontosságúak a psi-tevékenységhez.amerikai létesítményekbe. Mindez arra utal. hogy a távolbalátás lehet az a biofizikai mezőhatás. Turan Rifat úgy véli. akkor az arra utal. amelyeket az Einstein speciális relativitás elméletében leírt törvényszerűségek. Az elektromágneses hullám energiája szoros kapcsolatban van a frekvenciával. hogy a neuronok kálciumot bocsássanak ki. Ez azt jelenti. hogy ennek miért kell így lennie? Mert ha így van. Turan Rifat úgy gondolja. század elején alkotta meg Einstein az általános relativitás-elméletet. hogy az alfa-hullámokra való átállás és ennek biológiai visszacsatolása felkészíthet egy embert a paranormális működésre. akkor az átlagemberek a psi-képességek szempontjából visszamaradottnak tekinthetők. akkor máris ésszerű magyarázatot találunk arra. hogy a tömeg-energia összege (energy-momentum tensor) nem egyenlő az úgynevezett Ricci-tensor-ral. Ezért Turan Rifat úgy vélte. A valóság kettős természetéről már sokat írtak. Ez a módszer képezi az alapját a biológiai szintetikus telepátiával való kísérleteknek. A kvantumbiológia pedig a biológiának az irányzata. a sajátjával. Dr. és távolbalátási kísérleteikhez a psi-hatások (psi-effektek) elektronikus felerősítését vették igénybe. Annak megértéséhez. Einstein úgy találta. Turan Rifat arra kereste a választ. Az átlagemberek arra vannak beállítódva. illetve a hozzá tartozó mennyiséget jelöli. Ross Adey bizonyította. (A kvantum a fizikában az anyagi részecskét. amely érintkezik az elsővel. akkor az emberiség mai tudása a valóság természetéről eléggé korlátozott. és csaknem vak ezzel a második valósággal szemben. hogy a valóság kettős természetű. hogy mi történik az RMCT hatások elektromágneses sávszélességén túl.

Ezek a mezőhatások képezik a biofizikai. mint a nők között. Amerikában csak az 1960-as években kezdték meg az ezirányú tevékenységet. vadászó időszakban az ember psi-génjei erősödtek. és amelyek genetikailag meghatározzák a gazdagabb ideghálózatokat. Turan Rifat úgy gondolja. A másodlagos psi-gének azok. amelyekkel őseik ezer évvel ezelőtt még rendelkeztek. továbbá más olyan jelenségek segítségével. vadászó életmódot folytató embereket. Turan Rifat kísérletek alapján úgy gondolja. mert a "new age"-gondolkodás akadályozta a tudományos megközelítést. amelyek fokozzák az RMCT képességet specifikus gének segítségével (ezek úgy működnek. hogy a psi-génekkel rendelkezők kiválasztódtak. A magas kultúrák embere bizonyos fokig elveszítette psi-génjeit. Az Amerikában alkalmazott elektronikus RMCT agykontroll eszközök és fegyverek utánozzák ezeket a magasabbrendű elektromágneses mezőhatásokat. A távolbalátók újra tanulják azokat a képességeket. Ennek a fordulatnak az álcázására a CIA kibocsátott olyan félrevezető nyilatkozatot. akik paranormális képességeket mutatnak. aki nagy távolságból felismerte a vadat. amely szerint az Egyesült Államokban abbahagyták a biofizikai RMCT-vel kapcsolatos kísérleteket. amelyekben nem üldözték a paranormális képességeket. A vadásznak. amelyek megkönnyítik a biofizikai integrációt a szervezettel.) Ezt a párhuzamos valóságot az ébren álmodásban. Úgy tűnik tehát. és az idegrendszer magasabb rendű működését. azaz meghatározott. A psi-gének kiválasztódása Feltételezhető. Ezért a gyűjtögető. amelyek a biofizikai folyamatban. a raktározásban és a hasznosításban észlelhetőek. A KGB ügynökei azt az utasítást kapták. 1995-ben fordulat történt a biofizikai RMCT irányában. hogy csatlakozhasson a biofizikai energiához. hogy léteznek elsődleges és másodlagos psi-gének. a középkorban üldözték azokat a nőket. Az észak-amerikai indiánok például tiszteletben tartották ezeket a képességeket. elkülönült adagokból álló tulajdonságát veszi alapul. hogy bizonyos emberi testek a természetes pszichotronikus generátorokhoz hasonlóan működnek. mint biofizikai elemek). akik psi-génekkel rendelkeztek és a boszorkányégetés kiszelektálta őket a lakosságból. vagy a Kalahári-sivatag busmanjai még mindig rendelkeznek a távolbalátás képességével. miközben Ausztrália őslakói. és a kutatást a "new age" jelenségeire és módszereire alapozták. Ez arra is utal. hogy a távolbalátás jelentősen segíthette a gyűjtögető. D. Európában.célzó olyan mikrofizikai elmélet. nagyobb esélye volt a túlélésre. amely az energia és más fizikai mennyiségek kvantumtermészetét. Az ausztráliai bennszülöttek sokat tudnak az álomban megnyilvánuló tisztánlátásról. ezért a biofizikai mező-jelenségek terén nem értek el áttörést. Az elsődleges psi-gének azok. a testen kívüli tapasztalatokban észlelhetjük. 217 . hogy gyűjtsék össze azokat a személyeket. Az egykori Szovjetunióban évtizedeken át folytak a kutatások a psi-génekkel. hogy bekapcsolhassák őket a parapszichológiai kutatásokba. de elektromágneses mezők hatásaiból tevődik össze. hogy az álomban megnyilvánuló valóság (dreamtime reality) nem elektromágneses természetű. hogy az európai férfiak körében több psi-génnel rendelkezőt lehetne ma találni. és képesek a psi-energia tárolására. J. Csak azokban a kultúrákban maradtak fenn nagy számban psi-génnel rendelkező egyedek. a biotronikus és a bioplazmikus jelenségek alapját. Turan Rifat arra az eredményre jutott. A földművelésre való áttéréssel ez a kiválasztódási kényszer csökkent.

Ez kikapcsolja azt a mentális párbeszédet. hogy a távolbalátó egyszerre két helyen van jelen. Ennek drámai vonatkozásai vannak. Turan Rifat megvizsgálta közelebbről azt a jelenséget. vagyis a dezoxiribonukleinsav a sejtmag. mert azt jelenti. hogy a stressz csökkentésére lenne szükség ahhoz. és a távolbalátási képességek fejlesztése. J. ellazulás (habitual relaxation). Eszerint az idegsejtek a természetes kiválasztódás keretében versengenek egymással. A mentális csend a második fő előfeltétele a távolbalátásnak. Ennek a módszernek szerves részét alkotja a biofizikai energia felszabadításának a technikája. hogy ne kapcsolja ki a psi-géneket. Mindebből az is következik. a biofizikai RMCT kifejlesztésének a leghatékonyabb módja. Később már kevésbé ismert helyszínekkel kapcsolatosan. Az agy megtisztításának "mozi módszere" (cinema method) a távolbalátást.A rejtett távolbalátó képességek bekapcsolása A nyugati ember általános stressz-szintje magas. amely az embereket izgalmi állapotban tartja. Az első a szokásos elernyedés. akkor abbahagyjuk a társalgást. amely szükséges lenne a tudományos igazolásához. Ez egyben azt is jelenti. Újrakonstuálni a DNS-t (A DNS. és emiatt a rendkívül erős neurohormonális és elektromos ingerek úgy tűnik. D. a figyelemnek a távolbalátásra történő összpontosítása érdekében. hogy kikapcsolják a psi-géneket. hogy a természetfelettinek tekintett paranormális képességek ritkák az átlagnépességben. a fehérjeszintézist irányító alapanyaga. Amikor létrejön az irányított figyelem. és így ne akadályozza a távolbalátási képességet. hogy új mentális software-re (memes) van szükség a távolbalátó programok elvégzéséhez azért. A túlzott ingerlés következtében átkapcsol a daganatképző génekhez (oncogenes) és ez rákbetegséget okoz. Az új mentális software megtanulása szükséges a negatív visszacsatolási ciklus kikapcsolásához. ami szakadatlanul folyik a fejünkben. amelyet el lehet érni a psi-képességekre alkalmassá tevő stresszkezelési technikákkal. hogy a psi-képességeket aktivizáló memes elősegíti a természetfeletti paranormális képességek aktivizálását.) Dr. Amikor a mozi vásznát figyeljük. Az agy tehermentesítése. Mivel az emberek munka közben használják fel biofizikai energiájuk nagy részét. hogy a psi-jelenségekben megnöveljék a jelzés-zaj arányt (signal-to-noise ratio). mint mozgóképet használja és ez a következő lépés. Egyidőben lehet gyakorolni a fizikai érzékelést és észlelést a távolbalátással. amelyek az 218 . Mindez elengedhetetlenül fontos a távolbalátás létesítéséhez. ezen belül a kromoszómák egyik legfontosabb. és ebben a folyamatban a kiválasztódó idegsejt-csoportok neuron-hálózatokat formálnak. hogy az emberi agy és a biofizikai mezőhatások egymástól elkülönülve szerezhetnek tudomást a külvilágról. és nincs meg az a gyakorisága. A távolbalátás tanulmányozásához az irányított figyelem az érzékelés megfelelő felhasználása. Gerald Edelman neurofiziológus dolgozta ki a neurális Darwinizmus elméletét. Ha valaki hatékonyabb a munkában. akkor azt igénybe lehet venni nagytávolságú távolbalátásra. amelyet a távolbalátáshoz szükséges biofizikai test fejlesztésére fordíthat. Turan Rifat úgy látja. akkor több biofizikai energiája marad a munka utáni időszakra. Először ismert helyekre vonatkozóan kell begyakorolni. amelynek döntő szerepe van az öröklésben. ezért a távolbalátási tréning keretében meg kell mutatni az embereknek.

Ezt hatékonyabban tudja tenni. hogy a biofizikai.és be tudják kapcsolni génjeiket. Turan Rifat ezirányú kísérletei során a kromoszómák végén található telomereket próbálta meg stimulálni. amely lehetővé teszi a hipnotizőr számára. a telomerek teljesítményének a fokozása úgy lassíthatja az öregedést. blastula) átalakítson embrióvá. Rifat kifejlesztett egy technikát.) A távolbalátással és a testen kívüli tapasztalatokkal kapcsolatos kutatás arra utal. hogy képes felemelni. szinergetikus módon. biofizikai mezőhatások nélkül. Azt történik. hogy bekapcsolják a specifikus géncsoportokat a "blastocyst"-ben. hogy nem kell igénybe venni a gyógyszerekkel való megfiatalítási módszereket a velük járó kockázatokkal együtt. J. de változó hatása. arra is következtethetünk. hogy a morfogenetikus mezőhatásokat a magasrendű tudatosság szintjére emeljék. Az RMCT-t fel lehet használni az ember saját genom-jának a megváltoztatására. A távbefolyásolás Létezik egy technika (sleep-wake hypnosis). darwini kiválasztódási folyamatokból származik. D. illetve csökkenteni egy tőle távoli helyen lévő személy pulzusát. legyen az akár néhány méter. hogy újraírják saját DNS-üket. A morfogenetikus mezők is tovább fejlődhetnek az elsődleges tudati szintről a magasabb rendű tudat szintjére. mint az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) a maga elektronikus mikrohullámú agykontroll eszközeivel. 219 . (A morfológia a biológiának az élő szervezetek és az egyes szervek alakjával és felépítésével foglalkozó része. Turan Rifat ebből arra következtetett. Ez a "The Paranormal World of Paul McKenna" című programban bemutatott távbefolyásolási kísérlet (RI. Ross Adey már ismertetett kutatási eredményeire. de még ennél is fontosabb. vagy több ezer kilométer távolságra. hogy a theta-állapot teszi lehetővé a psi-képességekkel rendelkezők számára. Morfogenetikus mezőhatások szükségesek ahhoz.) Az emberi génállomány nem tartalmaz elég információt ahhoz. hogy egy "blastocyst"-et (csírahólyag. De ezek a biofizikai mezőhatások a kálcium-kibocsátással modulált idegi képesség révén kölcsönhatásba léphetnek az aggyal. Ennek keretében az RMCT-t használják ahhoz. Ez már lehetővé teszi a nagyhatású távolbalátási képességeket. Ahogyan egy génbetegségben szenvedő betegnek a génje átalakulhat természetes módon normális változatú génné. hogy a psi-képességű egyének ki. és hogy a biofizikai mezők ellenőrizésük alatt tarthatják a géneket. A biofizikai mezők tehát nagymennyiségű olyan információt tartalmaznak. remote influencing) az alapja a hipnózisnak. egyes jelenségek létrejöttének és egyes élőlények életbemaradásának a feltétele. A psi-képességű személy hatást tud gyakorolni távolbalátás révén egy másik személy idegsejtjeinek a kálciumkibocsátására. (A szinergizmus több tényező egymást befolyásoló együttes. morfogenetikus mezők egyes géneket bekapcsolnak. hogy hogyan helyezkednek el térben és időben. Úgy tűnik. amelyet paranormális pszichoneurális immunológiának (paranormal psychoneural immunology) nevezett el. amelyek az emberi génállományban nincsenek benne. hogy a távolbalátás praktizálóinál magas szintet ért el a morfogenetikus mezők kifejlődése. A biofizikai mezőhatásokban megjelenő és magasrendű tudatra utaló mechanizmus a morfogenetikus mezőkben lezajló hasonló jellegű. ami elvezet az emberi értelemhez. E folyamat ismétlődése révén kifejlődik a legmagasabb rendű tudat. hogy az agy képes a gondolkodásra. Figyelemmel dr. Mivel a telomerek elvesztése kapcsolatban áll az öregedéssel.elsődleges tudat képességével bírnak. hogy a biofizikai mezőhatásoknak magas szintű tudatosságuk van. D. Az ukrán Albert Ignatenkó egy TV-műsorban bebizonyította. másokat pedig kikapcsolnak attól függően. J. hogy telepatikus úton hipnotikus parancsokat továbbítson a célszemélyhez. ugyanúgy az emberi genom is változtatható az élő szervezetben.

Ezen a téren még mindig az orosz kutatók járnak az élen. Ha ezeket a képességeket sikerül sok emberben kifejleszteni. és nem lehet kizárni. Ez a körülmény arra kényszeríti a hatóságokat. akkor a távbefolyásolás akár fenyegetést is jelenthet az Új Világrend uralkodó osztályára. és csak kiválasztott kevesek előjoga lesz. mikor nincs otthon. és eddig leginkább a sajátjának tartott észbeli. Erre sor kerülhet olyan helyeken. A rendőrség az Angliában létrehozott földalatti irányítórendszer egyik fontos központja. és úgy tűnik. hogy annak a segítségével a lakosság helyezheti megfigyelés alá a hatóságokat. hogy a psi-képességeket lehetővé tévő theta-szinten tevékenykedjenek. De az Európai Unió.Remote Influencing). Egyelőre a biofizikai RMCT kutatását és elsajátítását nem tiltják a törvények. Mindez megkülönbözteti az agykontrollal végrehajtott bűnözést a 220 . hogy a gomba módra szaporodó RV/RI vállalatokat "nyugalmazott" katonai személyzet irányítja. amelyek a rendőrséghez vannak bekötve.A távbefolyásolás lehetővé teszi például. hogy korlátozzák a lakosság megfelelő szintű tájékoztatását a biofizikai távolbalátásról (RV . hogy a XXI.Remote Viewing) és távbefolyásolásról (RI . Turan Rifat itt a saját példájára hivatkozik. mert ez az egyik legfőbb biztosítéka annak. Az angliai Brighton városa tele van videokamerákkal. amivel számolni kell a jövőben. A biofizikai RMCT-t azonban. és hatékonyabbá tenni. bármely állampolgár használhatja az új uralmi rendszer irányítóival és kiszolgálóival szemben. század egyik meghatározó tényezőjévé válik. A fentiek már jelzik. hogy magatartását megváltoztassák. továbbá az MI-5 munkatársai lakását rendszeresen átkutatják. hogy katonai alkalmazásában is előbbre tartanak. hogy a távbefolyásolás és a távolbalátás. hogy majd illegálisnak minősül. hogy a tőzsdéken dolgozó brókerek tudatát munka közbe befolyásolja. A tudatbefolyásolás jelenlegi gyakorlata A gyakorlati alkalmazás szempontjából tudatbefolyásoló agykontrollnak azokat a módszereket tekinthetjük. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az állami szervek alkalmazzák az elektronikus RMCT-t a belső "felforgató" elemek ellen. hogy a biológiai RV/RI "know-how"-ja nem fog kikerülni a civil lakossághoz. de rendkívül gyorsan fejlődik. A magánszféra és a megfigyelés A lakosság elektronikus eszközökkel történő megfigyelésének a növekedésével a magánszféra fokozatosan eltűnik. Elképzelhető. mint a célszemély otthona. A biológiai jellegű távbefolyásolás és a távolbalátás azonban levehetővé teszi az ellenőrzők ellenőrzését is. a távolbalátás és a távirányítású agykontroll tudománya és technológiája még igen fiatal. ha technikája kellően ismertté válik és elterjed. A távbefolyásolás. Ezek a biofizikai mezőhatások elvileg minden ember rendelkezésére állnak. amelyeket a célszemély tudása és hozzájárulása nélkül rejtve alkalmaznak azért. ha valaki nem béta-szinten gondolkodik. Ezért van az. lelki tevékenysége. elsősorban a vitaminokkal és gyógynövényekkel való megelőzést. mert telefonját és lakását az oda elhelyezett lehallgató készülékek segítségével megfigyelik. mivel hatnak a testre és más emberekre is. és az egészségügy egészére. máris korlátozta tiltó rendelkezésekkel több alternatív gyógymód és kezelési módszer alkalmazását. agyműködésének egésze. Mindez már annak is előhírnöke lehet. Ebben az összefüggésben a biológiai RV/RMCT úgy is felfogható. Az elektronikus leveleket és a faxokat is rendszeresen ellenőrzik. ezért befolyásolással lesznek a gyógyításra. pl.

hogy ez elsősorban a belföldi lakosság ellen irányuló fegyver. mert az atomfegyverek belföldön az adott ország saját lakossága ellen nem alkalmazhatóak. és jogilag is megvan rá a lehetőségük. egészen a legfejlettebb műbolygós megfigyelésig. Ezzel szemben az agykontroll fegyverek titokban és minden ellenőrzés nélkül bevethetőek. és az Internet ellenőrzésétől. Az emberek túlnyomó többsége ma is úgy gondolja. a szuperérzékeny elektromágneses érzékelő rendszerek komputeres elemzéséig terjednek. A normális szexuális kapcsolatot is bűncselekménnyé alakítja át az önkéntesség helyébe lépő erőszak. Ilyen fegyverek tekintetében is folyik a versengés annak ellenére. kipróbálhatóak és alkalmazhatóak. és zaklatását kombinálják a személyes információk megszerzésével. amelyek morálisan erre készek. és ennek megfelelően terjedni. hogy léteznek olyan emberek.hozzájárulásuk nélkül történő beültetéséig. az elektromos megvilágítás manipulálását. híresztelések terjesztését. A társadalom nyilvánosságától elzárva dollár milliárdokat költöttek és költenek a mai napig e technológiának a kifejlesztésére és tökéletesítésére. Egyes katonai szakértők egyenesen az atombomba feltalálásához hasonlítják veszélyességben és jelentőségben a már rendelkezésre álló mikrohullámú tömegbefolyásolási fegyvereket. elégséges. Ilyen lehet az utca. hogy a hidegháború már véget ért. mert rejtetten alkalmazható. Az agykontroll az uralom eszköze és így e technológia elsődlegesen azért került kifejlesztésre. hogy az agykontrollt tömeges méretekben is alkalmazzák. olcsóbbá válni. nem kell vele szükségszerűen az életet kioltani. Ma már nem csak állami szervezetek rendelkeznek e technológiával. és az így szerzett információkat felhasználni tudatának és magatartásának a befolyásolására. hanem a különböző magánirányítás alatt álló. rendszerint bűnözői csoportok is. a mikrohullámú eszközök és az akusztikus fegyverek bevetését. amikor létrejön. A célszemély ingerléséhez felhasználják a zaklató telefonhívásokat. amit csak a célszemély hall. valamint a pedofil. Ma az elsődleges érv a terroristák és a terrorizmus elleni harc. beleértve az implantátumoknak az emberek testébe való . Ha az agykontroll technológiát fegyvernek tekintjük. a lakásokba. mert alkalmas eszköz a hatalom gyakorlására. valamint az autókba elhelyezett audiovizuális "poloskáktól". Más csúcstechnológiákhoz hasonlóan. az Internet üzenetek zavarását. Az átlagembernek nehéz felfognia. Az irányítóknak a látókörébe kerülhet találomra is egy személy. akkor szem előtt kell tartani. A cél tehát totális megfigyelés alá helyezni egy személyt. hogy valamennyien veszélyt és fenyegetést jelentenek az adott személy idegrendszerére. hogy még nem áll a kormányzatok rendelkezésére az a lehetőség. De ezek a fegyverek az adott ország saját lakói ellen is bevethetőek. elkezd tömegessé. A tudatbefolyásolás egyik formája. akik kivételezett pénzügyi és 221 . amikor működtetői a nyilvánosság tereit használják a célszemély zaklatására. az utcai megfigyelést. A megfigyelési eszközök a telefon lehallgatástól. hangok továbbítását. amikor megfigyelése rendszeressé válik. Mindezek a módszerek azonban abban megegyeznek. továbbá az agyműködés közvetlen stimulációját. Továbbá azt sem tudják elképzelni. az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatásban elhelyezett üzeneteket. hogy létezhetnek olyan hatalmi csoportok. ha sikerül vele biorobottá átalakítani a szabad polgárokat és így ellenőrzés alatt tartani őket. az Internet.szokásosnak és jogszerűnek tekinthető társadalmi behatástól. Más agykontroll módszerek a hipnózist és a drogokat használják az emberek befolyásolására. az elektronikus és a nyomtatott tömegtájékoztatás. és más bűnöző elemek felderítése és megfékezése. Ennyiben még az atombombánál is fenyegetőbb veszélyt jelentenek. A valódi motívumokat természetesen nem szabad összetéveszteni a dezinformációs célból megadott hivatalos magyarázatokkal. Ez akkor alakul át agykontrollá.

a lényeget nem érintő rövidítésekkel . sőt kínzására. Ha pedig fél a kormányzat. Az elektronikus tudatbefolyásolás használatának második motívuma lehet a hagyományos hírszerzés és kémkedés modernizálása. Alkotóművésznek. Nem kell senkit elítélni ahhoz. mert úgy lehet plagizálni őket. hanem amerikai állampolgárok ellen irányul. fantáziadús spekulációnak.html) A továbbiakban Barker felsorolását . mivel kisebb a lelepleződés veszélye. hogy tevékenységük titokban marad. hogy milyen célokra lehet ezt a fegyvert használni. agykontroll-ellenőrzés ellen. vagy egyszerű állampolgárok ellen irányulnak. hogy semlegesítse a politikai másként gondolkodókat. központi irányítással és szervezett módon hajthatja végre saját stratégiáját és taktikáját. Az egyik lehetséges motívum a belföldi hadviselés az adott ország saját lakossága ellen. azaz védekezniük kell a velük szemben alkalmazható. Még művészeket. illetve az államot irányító uralkodó elit érdekeit. akkor azt valóságos összeesküvés létező gyakorlatának.vagyoni helyzetüket hatalmuk korlátlan növelésére akarják felhasználni. de bankárnak és brókernek is ugyanaz az érdeke. E technológia privilégiumával rendelkezők egyelőre abban bíznak. és akadnak olyanok is. A COINTELPRO az FBI "counterintelligence program" célja az volt. mert a szenvedő alanyok nem tudják őket leleplezni és jogi eszközökkel felelősségre vonni. hogy akár csak a gyanú árnyéka felmerüljön. hogy a titkos megfigyelés és zaklatás a közhatalom gyakorlásának egyik ki nem mondott formájává fejlődött az Egyesült Államokban. hogy a COINTELPRO nem külföldi kémek. ami esetleg sértheti az állam. hogy módjában van valamit elkövetnie. hogy nem tudnak ellene védekezni. hogy bárkit is meggyanúsítsanak. A legmodernebb megfigyelési technikák tehát a kormányzás részévé váltak. mint a feltaláló mérnöknek és az alkotó tudósnak. amelyek ezeket a technikákat működtetik. és ezért milyen motívumok vezérlik alkalmazóit. hogy azok az államilag finanszírozott hatósági szervek. azaz divatos szóval "összeesküvési elmélet"-nek kell tekinteni. nem pedig valamiféle képzelgésnek. Ezért az ilyen programok elsősorban a potenciális vezetők. és a beleegyezésük nélkül működtetett. Itt az a lényeges. Frank Donner 1980-ban megjelent "Age of Surveillance" (A megfigyelés korszaka) című könyvében kifejti. Az agykontroll eszközei alkalmasak a másik ember zaklatására. Ezt a technológiát nem csak ellenséges államok tudósaival szemben lehet felhasználni. június 13-án tette közzé az Interneten. ha közelebbről szemügyre vesszük.datafilter.com/mc/mindControlMotives. Az agykontroll használóinak a stratégiáját úgy érthetjük meg jobban. vagy megvádoljanak bűncselekmény elkövetésével. (http://www. akik a korlátlan gazdagodás és hatalom eme megszállottait készek az etikai korlátok félretételével kiszolgálni. ellopva ötleteiket. ha valakiről feltételezi. Ez kevésbé kockázatos. A távirányítású tudatolvasás megnyitja a lehetőséget tudósok gondolatainak is a rögzítésére. Ezeket a motívumokat Allen Barker gyűjtötte össze és 2001. Az agykontroll programok szempontjából lényeges. 222 . a társadalom számára vészjelzéseket leadó közéleti személyek. Ily módon jogellenesen meg lehet szerezni mások szellemi termékeit. Az FBI fennállása során végzett titkos műveleteket. nincsenek ráutalva arra. Elég.ismertetjük. akkor még arra sincs szüksége. találmányait és kiválóan alkalmas a pénzügyi és ipari kémkedésre is. írókat is sebezhetővé tesz ez a technika. Ha az emberek egy csoportja titokban. hogy megbüntethessék. de az adott állam saját állampolgáraival szemben is. de az 1956-tól 1971-ig tartó COINTELPRO legfőképpen a radikális politikai szervezetek ellen irányult.

A nyilvánosság ellenőrzése alatt nem álló. akik már tudnak erről. vagy szavazást tartanának.a tudomása és hozzájárulása nélkül . amelyet nem tudnak az ellenőrzésük alá vonni. Ez azokkal a mit sem sejtő polgárokkal szemben a leghatékonyabb. hogy az ahhoz tartozók legtitkosabb gondolatait is ki tudják fürkészni.BDA ("A bombakárokozás felmérése") felhasználása a pszichológiai fegyverekkel végzett műveleteknél. Noam Chomsky. hogy bizonyos demográfiai csoportoknak a befolyásolása meghatározhatja e csoportok a vásárlási szokásait. hanem közvetlenül be lehet hatolni az agyműködésébe.végzett tudatellenőrző felmérések a hatalomgyakorláshoz szükség politikai visszakapcsolást biztosíthatják. A lakosságon . mintha egy azonnali közvélemény kutatást. akkor is hajlamosak annak az elfojtására. A tudatbefolyás alá került személyeket az agykontroll irányítója a nap 24 órájában gyötörheti. ha kell tisztességtelen eszközökkel is. valamint a kereskedelmi célú titkokat is ki lehet belőle szedni. Ezekkel a tudatbefolyási technikákkal ma már a politikai eszméket és a politikusokat is ugyanúgy el lehet adni. és a mások intim tevékenységének a megfigyelésével történő perverz kielégülésre. akik nem tudják. és el lehet olvasni elektromágneses technológiával a gondolatait. Hetedik motívum lehet annak a technológiának az elfojtása. hogy milliárdosok saját kiszolgáló személyzetüket szerelik fel ezekkel a tudatmódosító és befolyásoló eszközökkel. akár állami. Ezért a társadalom felett álló. ahogyan a totális kormányzatok használták céljaik elérésére az erőszakot. hogy megfigyelés alatt állnak. Ez ahhoz hasonlít. akár nem állami titkos szervezetek. Ily módon ki lehet belőle szedni titkos számítógépes kódokat. megtudakolva a lakosság kiválasztott célcsoportjának a véleményét úgy. vagy pedig úgy. régóta hangsúlyozza.Egy harmadik motívum lehet az agykontroll felhasználására a lakosság különböző szempontok szerinti statisztikai csoportosítása. Egy hatodik motívum lehet az agykontroll alkalmazására bizonyos alkalmazók hajlama a szadizmusra. hogy felmérjék melyik bomba talált célba. milyen mértékű kárt okozott. Nyolcadik felhasználási mód lehet. hogy "propaganda-bombái" milyen mértékben hatottak a tömegek tudatára. hogy valamennyit visszaszorítja. amit az illető szavakban megfogalmaz és kimond. hogy vagy kiemelkedik minden versenytársa közül. A BDA lehetővé teszi. De olyanokkal szemben is alkalmazható. hogy ezekkel a technikákkal eredményesebben lehet a gyanúsított személyeket kihallgatni. Ha közvetlenül nem érdekeltek az új technológiában. mint bármely más árucikket. ha valamilyen technológia nem áll a rendelkezésükre. és az eredeti feltalálót. Az így nyert információ felhasználásával a következő bombázást még hatékonyabbá lehet tenni. Valaki úgy lehet a legjobb. a neves amerikai társadalomtudós. Ötödik motívum lehet az úgynevezett "bomb damage assessment" . Itt ugyanis nem csak arra figyelnek. Meghatározott számú ember tudatának a kifürkészéséből sokmillió lakosra érvényes trendekre lehet következtetni. Már a kereskedelmi reklámozásban is bebizonyosodott. vagy kifejlesztőt elkezdik zaklatni azért. Egy negyedik motívum lehet az. mert kifejlesztése esetleg a fennálló status quot felborítja. és természetesen a nemzetbiztonságot érintő. akkor azt illegálisan is megszerzik. amellyel zsarolható. A közvéleménykutatás a választások befolyásolásának fontos eszköze a formális demokráciában. fel lehet tárni olyan eseményeket az életében. hogy egyedül ők rendelkezzenek vele és csak ők fejleszthessék tovább. hogy a formálisan "demokratikus" kormányzatok már régóta ahhoz hasonlóan használják a propagandát. Ez lehetővé teszi olyan 223 . tőle elkülönülő uralkodó rétegnek nagyon fontos tudnia.

ha őket elektronikus eszközökkel megfigyelés alá helyezik.és elmebetegségben szenvednek. Tizenharmadik motívumként jöhet számításba az agykontroll áldozatok kezelése. vagy nem hoznak világra utódokat. még inkább óvatos hogy gyermekét is ilyen sors vállalására kényszerítse. Tizenegyedik motívum lehet az agykontroll alkalmazására. hogy az általuk kiválasztott személy kerüljön a csoport élére. A demográfiai befolyásolás célpontja lehet egy faji. Ez elősegítheti. mert már oly sok mindent tudnak róla. és gyermekeiket is szüleik hozzájárulása nélkül ellenőrzés alá vonhatják. hogy megfelelő időpontban a megfelelő pozícióba kerüljön. A kitűzött ismérvek alapján a hosszú időn át tudatbefolyásolás alatt élő egyén nem képes szabadon dönteni. Hasonlóan ismertek a szexuális zsarolást célzó műveletek. hogy zsarolható eszközzé vált. de ha az illető gyanút fogna. Már ma is megszegik 224 . Kényszer hatására hoznak. A szövetségi kormány már elkészített olyan terveket. akkor hosszú időn át jelentős mennyiségű gyógyszert szedethetnek velük és más költséges kezelésben részesíthetik őket. amit "felosztott koncentrációs táboroknak" ("distributed concentration camps") neveznek. hogy a világ döntési helyzetben lévő személyeinek ez az ellenőrzése e technológia kifejlesztőinek és alkalmazóinak a legfontosabb célja. Ebben az esetben. Az a szülő. Sajnos lehetséges. hogy agykontroll segítségével kiszámítsák a célszemély magatartását. Kifinomult technikákkal az így végzett befolyásolást rejtve lehet tartani. elegendő lesz az is. A folyamatban lévő kísérletek célja előre látni a magatartást. és a segítségével tartsák szoros megfigyelés alatt a célcsoportot. Tizennegyedik motívumként figyelembe vehetjük azt az igényt. hogy agykontroll alatt áll. További motívum lehet bizonyos csoportok népszaporulatának a befolyásolása. Már a közvélemény is sokat hallott a programozott bérgyilkosról és könyvek jelentek meg a "Manchurian candidate"-ről. például egy vallási szektába hatoljanak be. vagy szociális csoport. Logikusan lehet feltételezni. ebben az "elektronikus börtönben" gyakorlatilag ugyanolyan szoros megfigyelés alatt állnának. akik az adott megbízó kívánságainak megfelelően zaklatják áldozataikat és ellenőrzik életének legrejtettebb vonatkozásait is illetéktelenül továbbadva a családi és üzleti titkokat. még mielőtt az bekövetkezik. és a nemkívánatos akcióit megelőzzék. és erre a célra is alkalmazták az agykontroll áldozatait. hogy a segítségével zárt csoportokba. Kilencedik felhasználási mód lehet az. mint a gyűjtőtáborokban. Azonban még hatékonyabbá kell tenni az agykontroll útján történő megfigyelést. hogy kontroll alatt áll. A tudatmódosító és ellenőrző technológiák további fejlesztésével már nem lesz szükség az ellenőrzés alá vont személyek összegyűjtésére. hogy ideg. és iskolázását. hogy lelkiismeretlen személyek mások szenvedéseiből csináljanak maguknak nagy anyagi hasznot. vallási. akkor is engedelmes marad. Jövedelmező üzlet lehet az orvosok és a gyógyszer vállalatok számára. amelyek szükségállapot idején lehetővé teszik meghatározott listákon szereplő személyek gyors internálását gyűjtőtáborokba. A politikai vezetésre kiszemelt személy programozása elkezdődhet kisgyermekkorban. A tudatbefolyásoló technika tizedik felhasználási módja lehet fontos vezető személyek ellenőrzés alá vétele.magánszolgálatban álló zsoldos csapatok felbérelését. aki tudja is. valamint kapcsolatrendszerét tudatosan úgy irányítják az ezzel megbízott háttérerők. Ha el tudják az agykontroll áldozataival hitetni.

Ebben a tágabb értelemben az agykontrollhoz tartozik minden olyan tudat. ha tudomást szerez az idegrendszerébe történő illetéktelen beavatkozásról. A célszemélyek túlnyomó többsége azonban a hozzájárulása nélkül lesz kísérleti alany. mert nem tudják elképzelni. Ezek a megelőzést célzó megfontolások azonban tudományosan nem megalapozottak. hogy elzárják a jogi úton való védekezés lehetőségét a kísérleti alanyok számára. hogy valójában hogyan is gondolkodnak az emberek. ugyanakkor nem kizárható. amelyek aztán pontosan tájékoztatnak arról a tevékenységről. Az agykontroll technológia alkalmazása egyben alkalom annak tökéletesítésére is. hiszen senki nem tudhatja. hogy megszabadul a zaklatástól. Ha az már nyílt titokká válik. Ezért az agykontrollnak az is az egyik legfontosabb célja. Talán az a legjobb kém. hogy bárkit kiválaszthatnak az agykontroll céljára bármely okból. Tizenötödik motívum olyan szakemberek képzése. További motívum lehet a tudat ellenőrzése. másrészt a tudatellenőrző komputerrendszer automatizálását igényli. hogy kém. természetesen ellenállhat. Végül természetesen fontos motívum lehet az agykontroll folytatására azon módszereknek a tökéletesítése. hanem ennél sokkal többet. e technológia működtetésére az ilyen szellemben nevelkedett fiatalok alkalmasak. Ezért az agykontroll nagyon is alkalmas az állampolgárok terrorizálására. Maga a kísérleti alany.egyes személyek emberi jogait csupán azért. annak a feltérképezése. Például szabadságvesztésüket töltő elítélteket szabadulásuk előtt el lehet látni olyan miniatűr implantátumokkal. hogy nem ő lesz-e a következő áldozat. Ha beletörődik. Az ilyen személy könnyebben behatolhat bármely csoportba. az emberi agy és a központi idegrendszer működésének a legkülönbözőbb módszerekkel és eszközökkel történő befolyásolását. Az új eszmék és az új megoldási módok minden elnyomó társadalmat veszélyeztethetnek. hogy a statisztikai és a tudományos módszerek fokozatos tökéletesítésével ezek is javulhatnak. mert valaki úgy véli. akik a jelenlegi működtetők helyébe lépnének. Az emberek ennek a veszélyét azért nem érzik. A rendszer további kiterjedése egyrészt újabb irányítók bevonását. kiválasztott kísérleti alanyokon kipróbálják. A kísérletek arra is irányulnak. amelyekkel bármely ember legtitkosabb gondolatait is ki lehet fürkészni. Tizenhatodik motívumként számításba vehetjük a lakosság megfélemlítését. aki nem is tudja. vagy beletörődhet ebbe a megalázó helyzetbe. Bizonyos tudományos elgondolások is forradalmasíthatják az embereket. az még nem jelenti azt. hogy titokban tartsák ezt a tudatbefolyásolást és megbüntessék a veszélyre figyelmeztetőket. Mivel az agykontrollnak számos szadista vonása van. Hogyan lehet ellenállni az agykontrollnak? Az agykontroll itt nem a José Silva-féle relaxációs technikát és az ellazult állapotban való gondolkodást jelenti az alfának nevezett tudatszinten. Az agykontroll fegyvereket kifejlesztik. amit "szabadulásuk" után végeznek.és magatartás-befolyásolás. amely az adott 225 . Tizennyolcadik motívum lehet az agykontroll alkalmazására a kémkedési módszerek tökéletesítése. amelyekkel ezt a tevékenységet továbbra is hatékonyan el lehet titkolni a társadalmi nyilvánosság elől. megváltoztatását és ellenőrzését jelenti. hogy esetleg majd valamit el fognak követni. hogy ma már felfedezték és működtetik azokat a technikákat. akkor az félelmet kelt.

Ki lehet választani találomra polgárokat azért.html 3. hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag a fegyveres és hírszerző szervek által működtetett rendőrállammá alakult át. elsősorban az Egyesült Államokról mond véleményt. bekezdés) Természetesen igen sok tisztességes ember is él az Egyesült Államokban. Allen Barker azonban elítéli a hazugságnak és a kizsákmányolásnak ezt a hamis kultúráját. ő azonban amerikai lévén. hogy Disneyland-ről mindenki tudja.com/mc/protestResist. és alkalmas vezetők. és itt senkit sem kínoznak a színpad mögött. 4. A választott politikusoknak nincs valódi hatalmuk a katonai. oldal. akik felelősségre akarják vonni ezt a korrupt rendszert. amit a korrupt kétpártrendszer nyújtani tud. az audiovizuális "poloskák". A zaklatás és a kizsákmányolás attól még zaklatás és kizsákmányolás marad. hogy e tudatbefolyásoló technika működtetői miként tevékenykednek. kimerültséget. a falon keresztülhatoló távirányítású érzékelők és az implantátumokkal. de emlékeztetőül utalunk rá. Az egész kultúra válságba került. Barker szerint hasonló helyzet van más "fejlett" országokban is. Ezt a valóságot elrejti a választott kormányzati szervek. de nincs igazi társadalomkritika. Egyes személyeknél hipnózist is alkalmaznak megfelelő válaszreakciók kiváltására. Allen Barker. amelyeket később a beültetett kódokkal aktivizálhatnak. mert álnok módon titokban hajtják őket végre. Az impulzust hordozó mikrohullámok fájdalmat. hogy mindez milyen zavarokat idéz benne elő. hogy mi folyik és miért? Az álhazafiságról és jólétről szóló közhelyeik egyre nagyobb ellenérzést váltanak ki. De őket "áldásosan tudatlan" ("blissfully ignorant") állapotban tartják. szívdobogást okozhatnak. hogy kísérletezzenek és visszaéljenek velük. és a társadalmi méretű hazugság kulisszája. vagy nagyon is jól tudják. Barker gondolati kísérletként felveti. A visszacsatolás lehetővé teszi a további befolyásolás hatékony módszerének a kiválasztását. valamint az ezek nélkül működtetett bioszenzorok. Ezek az eszközök biztosítják a befolyásoláshoz szükséges visszacsatolást. Ennek részét képezi annak a megfigyelő rendszernek a működtetése is.személy tudomása nélkül. aki hosszú ideje agykontroll-zaklatás célszemélye. hogy ide tartoznak a megfigyelési eszközök. Csak az kapható.datafilter. Ez a technológia a zaklató telefonhívásoktól a személy otthonában történő kimerítő ingerléséig terjedhet. amely tudatát kifürkészi. ami az egyszerű álhír terjesztéstől a kísérleti személy bizarr helyzetekbe való manőverezéséig terjedhet. A jelenlegi beteg amerikai rendszer apologetái haladásnak próbálják feltüntetni ezt a modern feudalizmust. nincsenek új elgondolások. hogy díszlet. Ez nem változtat azonban a fenti megállapítások érvényességén. Úgy véli. (http://www. hírszerzői szervezetek együttes hatalmával szemben. amelyek csak a pénzvagyonuk bármilyen eszközzel való gyarapításában érdekeltek. Az egész Disneyland-szerű kulisszához hasonlít azzal a különbséggel. akik ezt élvezeti célra használják. Allen Barker úgy véli. és milyen traumát okoz neki. a tömegtájékoztatás. alapos megfigyeléseket végzett arra vonatkozóan. és akarata ellenére történik. amely hasznot húz az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekből. Azok. hogy a jövő történészei a jelenlegi amerikai vezetést egyfajta Vichy kormányzatnak fogják tekinteni. Ezeket a képviselőket általában azok az érdekcsoportok vásárolják meg és fizetik. Ezek a vezetők vagy valóban ostobák. titkos módszerekkel végzett zaklatásnak vannak kitéve. hogy nem az amerikai 226 . Már korábban tárgyaltuk ennek a tágabban értelmezett agykontrollnak a technológiáját és eszközeit. A lakosság széles rétegeit tudomásuk nélkül is alapvetően érinti ez az elnyomó rendszer. valamint ez a visszacsatolás teszi lehetővé az intellektuális vagyont képező értékek illetéktelen kisajátítását. megfigyelve. és egyben "szórakoztatást" jelentenek azok számára. és az agyban elhelyezett implantátumok közvetlenül befolyásolhatják a központi idegrendszer működését.

hogy az agykontroll áldozatok miért annyira bizalmatlanok mindenkivel szemben. Ezeket az embereket saját népük cserbenhagyta. zaklatnak. hogy mi történik. Egyelőre egységes irányítás alatt álló szervezett harc még nem folyik az agykontroll leállítására. még őt hibáztatják. hogy elrejtsék bűnös akcióikat. hogy védekezzenek ellene. rendszeresen hipnotizáltak és elektrosokkoltak. amely azért jött létre. A többségük anyagi gondokkal küzd. ha egy idegen behatol valakinek az otthonába. akik megismerték és leleplezték a tudatbefolyással végzett visszaéléseket. 227 . akik felvállalták ezt a feladatot. Az központi idegrendszer befolyásolásával végzett kínzási technikák neutronbombához hasonlíthatóak. A súlyos betegek között vannak provokátorok is. hanem "csak" egy magáncsoport. Már ez a rövid felsorolás is érthetővé teszi. A nyomában járó lelki és fizikai trauma akkor is tart. A többségük elképzelhetetlen gyötréseken ment keresztül. hogy állandó megfigyelés alatt állnak és még a gondolataikat is kifürkészik és analizálják. amelynek az ismerete segíthette volna az áldozatokat. Ez a körülmény teszi lehetővé a rendszer működtetői számára. és miért nem készek valakit a vezetőjükké választani. Kihasználták és megalázták. akkor ők védelmet élveznek. akiket gyermekkorukban kínzással kondicionáltak. valamint azok a polgárok. jogosan le is lehet lőni. Kik szállnak szembe a tudat megerőszakolásával? Először is azok a kutatók. és szembe kell nézniük azzal a ténnyel. akiknek az a feladata. miközben minderről a társadalom nem vesz tudomást. Ezek a kutatók jól tudják. hogy már akkor elfojtsák a lehetséges ellenlépéseket. Mégsem került sor eddig komoly ellenlépésekre. vegyszerekkel és kábítószerekkel. A rendszer működtetői fenyegetnek. és akik ehhez nem is járultak hozzá. majd pedig rágalmazták. mert belülről semmisítik meg a személyt. de egyre nő azon kutatók és aktivisták száma. Vannak olyan áldozatok. valamint beültetett szerkezetekkel zaklattak. és gyakran elhallgatják a legszörnyűbb kínzásokat. A legtöbb áldozat élettörténete valamilyen katonai vagy hírszerző ügynökséghez kapcsolódik. Ebben az esetben elmulasztották teljesíteni az egyik legalapvetőbb kormányzati kötelezettségüket. és fenyegették őket. és társadalmi hitelüket aláássák. ha az effektív tortúrát már abbahagyták. Elsősorban azok vállalják fel a küzdelmet. Ezért egy vezető nélküli ellenállás folyik. sem egészségügyi. hiszen állami szervek is beismerték. Az amerikai törvények szerint. hogy ellenálljon az agykontrollal gyakorolt erőszaknak. és ha az áldozat panaszkodik. hogy az agykontrollal történő visszaélések leleplezése sem szakmai karrierjüket. Mindez a szakemberek számára ismert tény és egyre több amerikai is tud már róla. hiszen ő tartotta titokban azt a technológiát. Egyelőre kevés olyan szervezet van. vagy külföldi állam zaklatja és használja ki az amerikai állampolgárokat. akik rájöttek.kormányzat. Az agykontroll áldozatokkal igen nehéz szervezetten együttműködni. hogy cselekednek. amelyeken keresztül kellett menniük. akiknek erről nem volt tudomásuk. de ezt is hatékonyabbá lehetne tenni. mivel embertársaik ezt nem hiszik el és csak nevetségessé válnának a szemükben. De ha ezt a kormány közpénzekből fizetett ügynökei teszik. zsarolnak. Az amerikai szabadságról puffogtatott frázisokat is álcázásnak használják saját taktikájuk elleplezésére. másrészt az áldozatok és hozzátartozóik. hogy az igazi betegeket lejárassák. Ezeket az agykontroll technológiákat és technikákat túlnyomórészt olyan polgárokon alkalmazták. zsarolták. és elhatározták. akik maguk is áldozatok. vagy financiális helyzetüket nem segíti. Ebben az esetben is felelős az amerikai kormány. Sok áldozat gyógyíthatatlan agykárosodást szenvedett és igen sokan súlyos lelki zavarokkal küszködnek. mielőtt azok megtörténtek. és ha szükséges embert is ölnek.

és azok. ami a Szovjetunióban folyt. és panaszaikat ne vegyék figyelembe. hogy a társadalom hozzájárulása nélkül végeznek ilyen kísérleteket. hogy elmegyógyintézetbe kényszerítenek akaratuk ellenére olyan személyeket. Az erőszakos tudatbefolyásolás elrejtése A társadalom nyilvánossága elől való elrejtés legfőbb módszere a folyamatban lévő agykontroll tevékenység legszigorúbb titokban tartása. A titoktartás kultikus szenvedély lett. ha a CIA a bizonyítékok nyomására kénytelen elismerni jogellenes cselekményeket. Fontos szerep jut az Egyesült Államok írott és elektronikus tömegtájékoztatásának is. és arról. hogy miként lehet elektronikus eszközökkel és más módon erőszakos agykontrollt gyakorolni a célszemély hozzájárulása nélkül. Egy fogságból visszatérő hadifogoly. A különbség az. miközben a sajtószabadságról szavalnak. akik azt állítják. vigasztalást nyerhet abban. nincs olyan támogató csoportjuk. ez a titoktartás és a titkolódzás további növekedéséhez vezetett. hogy miért kínozták meg őket. akik ezekkel az eszközökkel visszaélnek hasznot húznak amerikai állampolgárok gyötréséből. Az ideg. hogy ezek a szakemberek tájékoztatják a közvéleményt a mentális megbetegedésekről és a velük járó tünetekről. hogy az agykontroll áldozatok nem tudják. Amikor az 1970-es években az agykontrollal történt visszaélések egy részére fény derült. elviselnie. ha az egyetemi tankönyvekbe és diagnosztikai kézikönyvekbe felvennék azt. hogy néhány megbízható és tisztességes orvostól eltekintve az elmegyógyászat egész rendszere kiszolgálja az agykontroll amerikai működtetőit. A letagadhatóság az egyik legfontosabb előfeltétele egy titkos akciónak. hogy megerősítsék azt a vélekedést. Ez emlékeztet arra a gyakorlatra. Ez teszi lehetővé az elnyomó módszerek alkalmazását. részben akaratlanul is segítséget nyújtottak az agykontroll tevékenység álcázásához. Ez lehetővé teszi. hogy mindezt hazájáért. ahol is az elmegyógyászatot felhasználták a másként gondolkodó ellenzékiek lejáratására és elhallgattatására. csak nevetség tárgyaivá válnak. amely tiszteletben tartja az emberi jogokat. miközben a kormányzat demokratikusnak tünteti föl magát. amelyekkel ugyanezeket a tünetegyütteseket elő lehet idézni. A felhasznált tudatbefolyásoló eszközök szigorúan titkosak. Ez odáig megy.Az agykontroll áldozatok sorsa erőteljesen emlékeztet a kínzásokon átment hadifoglyokéra. Az amerikai elmegyógyászokat jelenleg arra használják. E szakemberek részben tudatosan. miközben nem szólnak azokról a technológiai eszközökről. A tájékoztatási médiumok tevékenyen részt vesznek a titkosszolgálatok visszaéléseinek a leleplezéseiben. Ez részben úgy történik.és elmegyógyászat azzal is segítséget nyújt az erőszakos agykontrollhoz. hogy agykontroll áldozatai. Az erőszakos agykontroll működtetői eszközként használták az ideg. Ezt 228 . hogy az agykontroll áldozatait elmebetegnek bélyegezzék. mint a foglyul ejtett katonáknak. erről a sajtó nem ad pontos tájékoztatást. hogy még akkor is. Ezt többek között avval is megakadályozhatnák. akik számíthatnak többi bajtársuk és hazájuk támogatására. hogyan lehet trauma és tortúra alkalmazásával szakszerűen zaklatni. mert ha panaszkodnak. nemzete biztonságáért kellett átélnie. akit megkínoztak.és elmegyógyászat szakembereit és a pszichológusokat. Allen Barker úgy véli. Az agykontroll visszaélések áldozatainak még ez az elégtétel sem jut. és nem zaklatják az amerikai polgárokat. Az agykontrollal történő zaklatás széles körben zajlik. és mitikus őrzőszerepükkel dicsekednek. Egyszerűen nem vesznek tudomást az állami szervek által végzett zaklatás tényéről. hogy az Egyesült Államok hivatalos szervei nem végeznek jogellenes cselekményeket.

amely a rejtőzködő rendszer központja. vagy a "nem látható kormány" által működtetett D. amelyek segítségével saját otthonaikban úgy bánhat az állampolgárokkal. akik szót emelnek ellene. Ez biztosít a rendszer számára néhány rosszfiút. vagy olyasminek. elkaphatnak. Általában csak az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz tartozó bűnökről tájékoztatnak. ahogyan a jelképeket és kódszavakat használják egyrészt. különösen. amelyeket a CIA Közép. Az amerikai tömegtájékoztatási intézményeket ténylegesen a kormány és a mögötte álló árnyékkormány propagandaeszközeinek lehet tekinteni. és nevetségessé teszik azokat. megmutatva. "minden simán működik". hogy skizofréniában szenvedő elmebetegeknek tünteti fel őket. Egyes média megfigyelők állítják: van egy úgynevezett "triangulation strategy" (Egyfajta három lépésből álló tájékoztatási módszer. Miközben egy szót sem ejtenek az állami szervezetek által gyakorolt fizikai és pszichológiai terrorról. mint aki harcol a rabszolga kereskedelem ellen a tengeren túl. Allen Barker szerint létezik egy (a háttérhatalom. Ez a központ mindenkit "szélsőséges"-nek minősít és megfélemlít. ezzel nem lehet vitába szállni. hogy megismerjék e titkos háttérhatalom által alkalmazott módszereket. mind a kormányzatot. se nem demokrata. és államilag finanszírozott sugárkísérletekről. Minthogy ez jó dolog. Ebbe a "phony center"-be jól beleillik a bűn és a bűn üldözése. ha a titkosszolgálatok és hírszerző szervezetek tevékenységéről van szó. Ezek a megfélemlítő. Ez a kódolt és a sorok közti olvasás a hírszerzés és a diplomácia bevett eszköze. A bűnügyi riportok hatékonyan meg is félemlítik a lakosságot. noha erről a kongresszus bizottsága már tájékoztatót adott ki. akkor a CIA-t úgy mutatnák be. miközben az átlagpolgár kételkedve fogadja.a központilag irányított magatartást helyesebb elmélet helyett összeesküvési gyakorlatnak nevezni.és Dél-Amerikában alkalmazott a tájékoztatási eszközök felhasználásával. Allén Baker szerint e rejtett hatalmi központ szolgálatában a tömegtájékoztatás gyakran a legégbekiáltóbb atrocitásokat is minimalizálja és elkeni. akitől a háttérhatalom uralkodó elitje tart. és amely hullámokat verhet. hogy ne éljenek vissza hatalmukkal? A médiumok egyik kedvelt módszere az agykontroll áldozatok lejáratására az. és ahonnan mind a sajtót. Ez a központ se nem republikánus. hanem még elő is segíti azt. akit üldözhetnek. milyen hatékony a rendszer. Ez a központ képviseli a jelenleg fennálló helyzetet. másrészt hogy besározzák és lejárassák őket. ha valami felháborító dolog történik. Innen tudhatják az amerikaiak. A figyelem központjába helyezett elterelő témának azonban kevésbé szörnyűnek kell lennie. Ha például az embereknek lenne lehetőségük arra. hogy az Egyesült Államokban "sehol nem szegik meg az emberi jogokat". amely gondosan figyeli a hírszerző és nemzetbiztonsági szolgálatokat. és így az még inkább hajlandó engedelmeskedni a tekintélynek és lemondani még maradék szabadságáról. D. hogy elvonják a figyelmet a hazai visszaélésekről. J. ami kedvezőtlen. amit bűnözők követtek el. levonva belőle mindazt. akkor egy hasonlót kell a figyelem központjába helyezni. mint elektronikus rabszolgákkal. vagy külföldi csoportok illetve idegen államok 229 . J. és nevetségesnek találja. és arról kell sokat beszélni. Csak ezzel magyarázható. hogy a sajtó nem tudósít az embereken végzett. hogy így tennének kísérletet arra. terrorizáló lépések a félretájékoztatástól a COINTELPRO-hoz hasonló titkos programokig terjedhetnek. tehát semmi nem zavarja a pénzcsinálást. hogy tudassák az áldozattokkal megfigyelés alatt állnak. amely szerint. Sok agykontroll áldozat ismeri azt. A sajtó egyes technikai megoldásai utánozzák azokat. Hol van tehát akkor az a sajtó. A tömegtájékoztatás nem csak elmulasztja a közvélemény tájékoztatását az erőszakos agykontrollról és a vele végzett zaklatásról. Az állami szervek által elkövetett és az úgynevezett fehérgalléros bűncselekményekről alig esik szó.) jól álcázott központ (phony center). valamint annak propagandáját irányítják. kigúnyolják.). visszataszító. Valójában csak arról van szó. a status quot.

Számosan vannak olyanok is. vagy pedig ellenük fordítják titkos manipulációkkal a nyomozást. Ha mindezeken az akadályokon sikerül 230 . hogy zsarolásra használják azokat az információkat. Ez a "tájékoztatási háromszög" hasonlít ahhoz. hogy sok ilyen együttműködő már maga is kontrollált. hogy ma már különleges szakértelmet igényelnek. ha sikerül minden szempontból kielégítő ügyvédet találni. Igen sok kollaboráns van a reklámszakmában és a szórakoztatóiparban. Adatok vannak arról is. Megfigyelték azt is. akkor nem válnak maguk is áldozattá. akkor is még szinte leküzdhetetlen akadályt képez az elkövetett bűncselekmény bizonyítása. hogy így elkerüljék a teljes lelepleződést. hogy ismeri azokat az eszközöket.) bevett gyakorlat. másképp magyarázzák. hogy meghiúsítsa az áldozat bármely hatékony akcióját. ezért joggal feltételezhető. Ez az. Maga az elektronikus megfigyelés és zaklatás arra is használható. akár tud erről. De már az ügyvéd megtalálása is nehézségekbe ütközik. hogy sor került olyan konferenciákra. amikor az ügy lassan elhal. J. amit elveszett történelemnek neveznek. akik tudatosan közreműködnek az agykontroll visszaélések elleplezésében. Az elektronikus agykontroll gyakorlatát úgy alakították ki. A tiltakozás és ellenállás módszerei Első lépésként az olyan közrend felett őrködő jogérvényesítő szervekhez fordulnak a védelmet keresők. de a nyilvánosság felé tagadják e technológia létezését. A "psyop"-oknál (a pszichológiai fegyvereket működtetőinél. és elvész a történelmi tudat számára. Egyesek ebből közvetlenül hasznot húznak. de pontosan ennek az összeesküvésnek az irányítói már rászoktatták az amerikaiakat arra. mint az FBI. és aki nem teljesen járatos a tájékoztatás szakmai fogásaiban. még arra is gondolhat. hogy ne hagyjon kézzel fogható bizonyítékot. programozott tudatú egyén. mások csak közvetve profitálnak belőle. vagy pedig nem kíván konfliktusba keveredni a háttérerőkkel. hogy néhány év elteltével a beismert visszaéléseket is visszavonják. hogy tovább folytatják a zaklatásukat. vagy abban bíznak. és mindazokkal szemben bizalmatlanság keltése. Nos. vagy egyáltalán nem reagálnak rá. hiszen számos jogász vagy nem hisz az áldozatnak. Létezik az összeesküvés tényleges gyakorlata.ügynökei. Így aztán az egész kiesik a történelmi emlékezetből. hogyha kollaborálnak. akik esetleg segíthetnének. tagadják. amelyeket a célszemélyről a megfigyelés és az elektronikus zaklatás során megszereztek. A szupermodern technológiákkal végzett agykontroll és az elektromágneses zaklatás esetében ez nem biztosít hatékony védelmet. és így időhöz jussanak. valamint az egyetemeken és a tudományos intézményekben. ahol megtárgyalták más jogalkalmazó szervekkel ezen eszközök gyakorlati alkalmazását. amikor a titkosszolgálatok bizonyos cselekményeikről maguk számolnak be. mert attól tartanak. Minthogy a kongresszusi és más hatósági vizsgálatok adatai szerint maga az FBI is alkalmazza az elektronikus zaklatást. A nemzetbiztonsági jogszabályok oly bonyolulttá váltak. Tipikus módszer a szeretett személyek fenyegetése. Egy másik védekezési módszer lehet az igazságszolgáltatási szervek igénybevétele. akár nem. amikor néhány visszaélést azért beismernek. Az ilyen segítségkérést általában udvariasan visszautasítják. hogy íme legalább a tényfeltáró újságírók akartak valamiben segíteni. Ez elleplezi a belföldön elkövetett súlyos visszaéléseket. Egyes agykontroll áldozatok félnek felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal. Ez az úgynevezett "limited hang-out" (korlátolt közzététel) stratégiája. és amelyeket természetesen a hazai jó kormányzat üldöz. hogy a legsúlyosabbakról eltereljék a figyelmet. D. hogy ezt "összeesküvési elmélet"-nek bélyegezve nevetségesnek tartsák. Azzal is számolni kell. amelyekről az áldozatok panaszkodnak.

azt is számításba kell venni. és hogy az Egyesült Államok mennyiben tartja be a kínzást tiltó nemzetközi megállapodást ("Convention Against Torture"). Ebben az esetben még bírói szakban évekig elhúzhatják az ügyet és ez csillagászati méretű költségeket okozhat. törvénytisztelő személy található. amikor a hírszerző apparátusok és titkosszolgálatok visszaéléseire kellene fényt deríteniük.az ő tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül . beadványok készítése és a közvetlen kapcsolat felvétele a törvényhozókkal. de igen csekély eredménnyel. Egyes törvényhozók pedig együttműködnek ezekkel a szervezetekkel. feladják. Mégis a levelek írása. esetleges újraválasztásával szemben. hogy mind a választott. és ezért elvileg lehetséges. Ugyanakkor mindig akad néhány olyan tisztességes politikus. hogy az így kapott információkat leellenőrizzék. A "The World Organization Against Torture" (A kínzás elleni világszervezet) már megvitatta az Amerikában. Ezek az emberjogi szervezetek az Egyesült Államokban elsősorban a tengerentúli visszaélésekkel foglalkoznak. hogy számos olyan ál-civil szervezet is létezik. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen választott képviselőivel. Az emberjogi szervezetek is éveken át elutasították az elektronikus agykontroll áldozatok ügyének a felvállalását. A védekezés további módja lehet a levélírás. Van olyan nézet is. az embereken . Egyes képviselők egyszerűen nem vesznek tudomást e jelenségekről és eldobják az agykontroll áldozatok beadványait. de miután nem vezet eredményre. A törvényhozók csaknem tehetetlenek. hogy a látható kormány. 231 . amely tiltaná az agykontrollt. A megfelelő civil szervezetek megtalálásánál azonban figyelemmel kell lenni. valamilyen módon "legális". A politikai közéletben való részvétel is a hatékony védekezési mód lehet. ezért amit e technológia alkalmazói tesznek. Eredményes lehet más civil szervezetek bekapcsolása is az agykontrollal végzett visszaélések feltárására és megakadályozására. aki hajlandó ezekkel a kényes kérdésekkel foglalkozni. de különösen a nem látható. amely "a jótékonykodás" érve alatt valójában a társadalomkritikus erők kooptálására. hogy e kényes kérdések a közéleti viták részévé váljanak. A politikai aktivitást vállalóknak meg kell tudniuk. mert mind a törvényhozásban. jóhiszemű képviselőket pedig a számukra tartott titkos üléseken félreinformálják és nincs semmi lehetőségük arra. ezért hozták létre és ezért finanszírozták a háttérerők. mind a kinevezett közéleti szereplők közül ki az. Az intézményesült demokrata és köztársasági párttal szemben egy harmadik erő esetleg több esélyt nyújt arra. Ez a feladata. akkor az illetékes kormányzati szervek a nemzetbiztonsági érdekekre való hivatkozással térhetnek ki a felelősségre vonás alól. Ez alatt folytatódhat az áldozat zaklatása. Szem előtt kell tartani. Az agykontroll áldozatok is megtehetik ezt. hogy mivel nincs jogszabály. hogy kevés olyan jelölt és politikus található. Mások óvatosan tudakozódnak.végzett kísérletekről szóló jelentést. hogy ezek el legyenek távolítva a közéletből. ugyanakkor máris létezik sok olyan törvény. Egy kifejezetten az elektronikus agykontroll áldozatait védelmező jogszabály természetesen hasznos lenne. és alapvető jogainak a megsértése. aki elsőbbséget ad az igazság feltárásának. beadványok készítése nem mellőzhető. amelyet fel lehetne használni e technológia működtetőivel szemben. mind a kormányzati szervekben természetesen sok tisztességes. A naiv. Egy normálisan működő képviseleti demokráciában az állampolgárnak joga van ahhoz. ellenőrzésére és semlegesítésére törekszik.keresztüljutni. a maximális titoktartás mögé bújva működik. Ennek csak az egyik része a szavazás. hogy segítséget nyújtsanak. A problémát az okozza. Ha mégis sikerül eredményt elérni a bírósági eljárásban. miközben nem vesznek tudomást a belföldön történt jogsértésekről. aki ténylegesen nem az emberi jogok elkötelezettje és el kell érni. hogy a háttérerők az igazságszolgáltatásban is kiépítették hálózatukat.

hogy valamelyik agykontroll ellenes csoport támogatóhoz jutna. amelyekben aktív. hogy az elektronikus agykontroll-technológiával milyen visszaéléseket lehet büntetlenül elkövetni? A tömegtájékoztatási intézmények és az iskolarendszer nem foglalkozik ezekkel a problémákkal. Ha mást nem is lehet tenni. hogy legalább az illetékes helyek folyosóin hallhatóvá váljanak az elhallgatott információk. hogy a történészek. hogy embertársaik meg akarják semmisíteni őket? Ennek a szörnyűségnek tartós következményei miként hatottak ki életükre és családjuk sorsára? Egy ilyen kapcsolatfelvétel ahhoz is hozzájárulna. a rabbikhoz. Ezeket a becsületes újságírókat meg kell találni. ha megismernék. Ez is egy hatékony védekezési eszköz lehet. Egy ilyen adatgyűjtő tevékenységhez nincs szükség előzetes engedélyekhez. hogy az agykontroll visszaélések túlélői számára hasznos lenne. hogy ők miként voltak képesek együtt élni azzal a tudattal. Szükséges a szigorúan titokban tartott agykontroll technológiák és módszerek megismerése. amíg nem kerülnek a nyilvánosság nyomása alá. A tényfeltárásnak elsősorban nem technikai akadályai vannak. Ugyanakkor ezen eszközök működtetői mindaddig le fogják ezt tagadni. legalább figyelemmel kell kísérni. Lehet náluk arra hivatkozni. és nyilván kell tartani azt. vagy passzív bűnrészesként részt vettek. azt szembesíteni tudják azokkal az atrocitásokkal. a politikusok most elhangzó kijelentéseit. A gyermekeket is tájékoztatni kell mindenről. Lobbizó szakemberek alkalmazásához azonban sok pénzre van szükség. ami történik. papjaikhoz. Egy ilyen szakvállalat rendelkezik annyi kapcsolattal. és segíteni kell őket tényfeltáró munkájukban. egyházi tisztségviselő legalább is szavakban az emberi jogok elkötelezettje. a gyülekezethez. Az agykontroll-zaklatás bizonyítékainak és a róla szóló információknak az összegyűjtése minden szempontból kívánatos és hasznos. amikor majd kiértékelik a jelen eseményeit. hanem politikai megfontolások akadályozzák a titokban tartott zaklatáshoz használt elektronikus technológiák és eszközök létezését. hogy a vallásszabadság elképzelhetetlen a gondolat. De ha mégis előállna az a helyzet. akik készek kockázatot vállalni azért.és szólásszabadság nélkül és sok egyházi szolgálatban álló személy ezt meg is érti. hogy feltárják és kimondják az igazságot. de a világsajtóban is mindig fellelhetők bátor és tisztességes újságírók. Az elmebetegségekről már sok szó esik. mert rájuk való hivatkozással mellőzik az agykontrollal történő visszaélések kivizsgálását. Felmerült az a gondolat is. Ma már a törvényhozók figyelmének a szakszerű felhívása is pénzért vásárolható szolgáltatás. az világosan látja. Az agykontroll áldozatok segítségért fordulhatnak lelkipásztoraikhoz. hogy e technikák és eszközök létezése cáfolhatatlan tény. és így csak a gazdagoknak áll a rendelkezésére. A legtöbb vallási vezető.Az amerikai sajtóban. Alapvető fontosságú a közvélemény felvilágosítása és a széleskörű ismeretterjesztés is. és esetleg tesz is valamit. és a közvélemény tájékoztatása. Már az is erőt adhatna nekik. ha felvennék a kapcsolatot a holocaust túlélőivel. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a vallási szervezeteket és az egyházakat sem. hogy felhívja a társadalom figyelmét az agykontrollal évtizedeken át elkövetett visszaélések méreteire. és nem szembesítik őket a cáfolhatatlan tényekkel. Az Egyesült Államok fővárosában ma már szakszerű lobbizás nélkül alig lehet valamilyen ügy érdekében mozgósítani a törvényhozó és kormányzati szerveket. Meg kell magyarázni az embereknek. amelyeket pedig már évek óta alkalmaznak a gyakorlatban. Ezt lehetőleg úgy kell megtenni. Ma is tagadják egyes módszerek létezését. 232 . Aki ebben a kérdésben elmélyült. akkor érdemes lenne hivatásos lobbizó céghez fordulni.

A külföldi civil szervezetekhez és állampolgárokhoz folyamodás esetleg kaphat médiatámogatást. hogy bárkinek az otthonát szigorúan ellenőrzött hellyé változtassák. hogy elmebetegek. amelyek nem adnak tájékoztatást a visszaélésekről. Fel lehetne használni az Internet hálózatot arra. amelyben a világ legidőtállóbbnak bizonyult alkotmánya van életben. és azt közszemlére tegyék ki. kényszertáplálásnak lehet őket alávetni valamelyik zárt egészségügyi intézményben. beleértve a gyártó cégeket. A figyelem felkeltésére azonban néhány ilyen berendezés is elég lenne. Adott esetben az egyes agykontrollhoz használt berendezéseket gyártó cégek ellen is bojkottot lehetne szervezni. és ahol. mivel a külföldi írott és elektronikus tájékoztatás szabadabban bírálhatja az agykontroll visszaéléseket. Az Egyesült Államok. hogy hová mehet. sőt gyakran nevetség tárgyává válik. Arra természetesen nem lehet törekedni. ami adott esetben ráirányíthatja a figyelmet arra. Ez alkalmas a lejáratásukra. és azokat az újságokat is. és a szenzációhajhászás fontosabb. ha nem szolgálja az amerikai uralkodó elit érdekeit. kérgessé vált amerikai kultúrában az éhségsztrájk már nem vált ki nagy hatást. hogy itt élet-halálkérdésről van szó. mint az objektív tájékoztatás. A nemzetközi bíróságnál formális eljárást is lehet kezdeményezni. A megkeményedett. minthogy azok uralkodó csoportjait is szoros érdekközösség fűzi az Egyesült Államok hatalmi elitjéhez. Amerika szigorúan jogi értelemben ma is még olyan alkotmányos ország. Az utcai tüntetések is időnként hasznosak lehetnek. legalábbis papíron még garantálják az emberi jogokat és a politikai szabadságjogokat. Elvileg a külföldi kormányokat is lehet tájékoztatni. aki távozni akar. hogy anyagi eszközökkel nem rendelkező polgárok az agykontroll fegyverek összes lényeges fajtáját létrehozzák. Az éhségsztrájk is számításba jöhet. Egy nagyobb tüntetés esetleg a helyi sajtó és rádió figyelmét is felkelti. aki ehhez az eszközhöz nyúl. Ellenállást lehet kifejteni a nemzetközi szervezetek és a világ közvéleményének a tájékoztatásával. A műholdakon keresztül bárhol el lehet érni az 233 . de válasz nem várható tőlük. amikor ismertté válnak tények az emberi jogok agykontrollos technikával történő megszegéséről. akkor még az ő hozzájárulásukat is meg lehet hozzá szerezni. és így kölcsönös érdekük a titoktartás az agykontroll visszaéléseket illetően is. amelyek e technológiák kifejlesztését végzik. Ezzel is fel lehetne hívni a közvélemény figyelmét arra. Ezeket a műfogásokat jól elsajátította a Greenpeace. hogy elektronikus reklám útján riasszák az embereket minden egyes esetben. Allen Barker megfontolandónak tartja azt is. A mikrohullámú berendezések azonban az elektromágneses és akusztikus berendezéseknek csak egy kis részét képezik. Bojkottálni lehetne azokat a kutató és egészségügyi szervezeteket is. A hírszolgáltatás szórakoztató iparággá vált. hogy ez a technológia létezik. és ha nincsenek kellően felvilágosítva a családtagok. Az agykontroll-zaklatás áldozatai közül sokan mérlegelték az Egyesült Államokból való távozást. Ma már persze a rendfenntartó szervek fejlett eszközökkel és technikákkal rendelkeznek a nagyobb szabású utcai tüntetések feloszlatására és lejáratására. a mindennapi élet részévé vált és alkalmas eszköz arra. hogy hozzáértő szakemberek maguk állítsanak elő agykontroll-zaklatásra alkalmas mikrohullámú berendezést.A tömegtájékoztatási intézmények figyelmének a felkeltése is ma már különleges fogásokat és virtuóz technikát igényel. hogy még az éhségsztrájkhoz sincs joguk. De nehéz azt is megmondani. Az agykontroll áldozatok esetében további nehézség az. mert arra hivatkozva. Ezért a nemzetközi bíróságnál valójában csak jelképes eredményeket lehetne elérni. akkor általában nem veti alá magát a nemzetközi jognak. Ez felhívhatja az eddig gyanútlan polgárok figyelmét és tájékoztatásukra propagandaanyagok is készíthetőek.

hogy az irányított propaganda ezeket az ellenállási akciókat terrorista cselekményeknek minősítené. mert a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik az IRS (Internal Revenue Service . ezért rendszeresen megfigyelték. hogy ellenálljanak. hogy tovább erősítenék azokat a rendőri módszereket. Mérlegelték a gazdasági eszközökkel történő ellenállást is egyes amerikaiak. Ilyen civil engedetlenségi megmozdulások keretében egyes személyek kapukhoz. amely nem kívánatos a többi ország számára. Ezért a gazdasági szabotázs csak arra nyújtana alkalmat.Az amerikai adóhivatal) ügynökei számára. A különböző kormányok és titkosszolgálatok közösen érdekeltek a legszigorúbb titoktartásban. Ha pedig ezt az állampolgárok zaklatására használják. ha hiteles tájékoztatást kapna arról. de részt vesznek az erre vonatkozó adatok eltitkolásában. amelyekkel ezeket a gazdasági szabotázs cselekményeket meg lehet akadályozni. akik azt a feladatot kapták. azaz elektromágneses hullámokkal való képkészítés módszere) útján szerzett bizonyítékokra támaszkodva. és teljes hangerővel bombázná vele az amerikaiak tudatát. hogy a titkos kormányzat milyen típusú eszközöket tud 234 . Egy másik tiltakozási mód lehetne agykontroll-ellenes graffitik festése forgalmas helyekre és kormányépületekre. Az elektronikus megfigyelés külföldön könnyebben tüntethető fel legálisnak az amerikai törvények szerint. Martin Luther King többek között azért volt sikeres. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a jelenlétét is. A várható eredmény az lenne. Sokan hivatkoznak Martin Luther King-re. Teljesen bizonytalan. Politikai menedékjogra természetesen nemigen számíthatnak a távozók. például azokra az MRI ("Magnetic Resonance Imaging". hogy megakadályozzák egyes személyek távozását. kerítésekhez láncolták magukat. hogy a külföldi országok hatóságai is tájékozottak az agykontroll technológia eredményeiről. Az agykontroll technológia kifejlesztését és működtetését közpénzekből finanszírozták. egy zsarnoki kormányzatnak. amelyeket különlegesen értékesnek találtak. Maguk a titkosszolgálatok is kifejlesztettek és alkalmaztak számos hatékony módszert a gazdasági szabotázsra. aki az erőszakmentes polgárjogi mozgalmat részesítette előnyben. Hagyományai vannak a civil engedetlenségi mozgalmaknak is. és végül az ő sorsa is beteljesedett. engedély nélkül behatoltak hivatalokba azért. hogy egy engedelmesebb személlyel váltja fel. Azt is számításba kell venni. Az amerikai lakosság védekezését elősegítené.elektronikus fegyverekkel. Eddig nem járt eredménnyel az adófizetés megtagadása. mert mérséklő befolyást gyakorolt. elzárták a közlekedést. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a tevékenységét is. Ez azonban nagyon veszélyes módszer. zaklatták. Csaknem biztos. hiszen ez megalázná az Egyesült Államokat. egyáltalán van-e olyan hely. aki az agykontroll elleni tiltakozásként ehhez az eszközhöz nyúl. hogy egyes célszemélyeket eltávolítsanak Amerikából. de esetleges alkalmazását többen is már figyelembe vették. Ennek ellenére az uralkodó elit úgy döntött. hogy "terroristának" minősíthessék azt. így Allen Barker is. ahova el lehet menekülni a zaklatás és a megfigyelés elől. Az amerikai alkotmány feljogosítja az állampolgárokat arra. Ezért az átlag amerikaiak többségét elsősorban a pénz érdekli és nem képes felfogni. Ma azonban az amerikai társadalom már a magánpénz-monopólium és a pénzgazdaság bevezetése révén a pénz hajszolására van beállítódva. hogy kifejezzék tiltakozásukat. akár fegyveresen is. hogy sorsát mennyire életbevágóan érinti az agykontroll technikával gyakorolt ellenőrzés és visszaélés. akkor erkölcsileg igazolható az adófizetés időleges megtagadása. akik viszont azt a feladatot kapták. hogy az adózás alól való kivonás vádjával bárkit rács mögé juttassanak.

vagy a modemek. amely koordinálja és vezérli az agykontroll műveleteket. Ennek a háznak a lakója vagy kinyitja az ajtót. hogy hol és ki ellen irányuljon? Egy megerősített parancsnoki. Ha a lakosság maga is rendelkezhetne hasonlókkal. akiket a mindennapi életben rablóknak nevezhetünk.felhasználni ellene. A tűzfal ebben az értelmezésben megfelel a házat teljesen körülvevő védőfalnak. azaz belépési helynek. hiszen egy átlagos polgár nem rendelkezik olyan eszközökkel.html) A tűzfal hagyományos értelemben arra szolgál. ha az agykontroll célpontjává vált személy úgynevezett "mentális tűzfalakkal" veszi körül magát. teljes biztonságban érezheti magát. Ez a kibernetikában megfelel egy adatállományt tartalmazó fájl továbbításának a hálózaton keresztül. Egy számítógépes hálózat termináljait úgy is felfoghatjuk. mint az utcában sorakozó házakat. A komputernek ténylegesen többezernyi "port"-ja van. akkor egy meghatározott ajtóhoz küldik az üzenetvivőt.com/mc/mentalFirewalls. hogy rájuk hatást gyakorolhasson. Az ő 2002. olyan külső eszközökhöz. amit akar. aki. korlátozhatják. mint például a nyomtatók. Mégis az úgynevezett közvetlen akciók alkalmazása nagy körültekintést igényel. amelynek számos ajtaja van. A házak lakói üzeneteket továbbítanak más házakba. akkor az üzenetvivő engedély nélkül is bejöhet. először a védőfal látható ajtaján kell jeleznie. maga is hosszú időn át az elektromágneses agykontrollal végzett zaklatás célszemélye volt. hogy mit tehet és mit nem. a CPU-ban (central processing unit-ban). vagy irányítási központ. Minden akció legfeljebb szimbolikus jelentőségű lenne és valószínűleg a tiltakozó halálát eredményezné. Egyesek azonban olyanokat küldenek ki. Számolni kell azzal is. amely megfelel annak. az ne terjedhessen tovább. mint már említettük. Valamennyi háznak számos bejárata van. február 17-én az Interneten is közzétett ez irányú megállapításait foglaljuk most össze. amikor már más tiltakozási lehetőség nincs. de ezt elvileg össze lehet hasonlítani egy házzal. és az agykontroll áldozatok félrevezetésére. hogyha valamelyikben tűz tör ki. az önmagában megfontolásra késztetné ezen eszközök jelenlegi működtetőit. vagy nem vesz a kopogtatásról tudomást. Az eredeti ház ajtajai csak akkor láthatók az üzenethordozók számára. Mentális tűzfalak építése A védekezés hatékony formája lehet. Ezt az elgondolást ugyancsak Allen Barker dolgozta ki. Amíg az üzenetvivő bent van a lakásban. A tényleges ház az utcáról nem is látható. Amikor az egyik ház lakója kapcsolatba akar lépni egy másik ház lakójával.és kilépési mechanizmus irányítja és szinkronizálja az adatok mindkét irányú áramlását a központi feldolgozó egységben. hogy az üzenethordozó beléphessen. hogy a rendszer működtetői komoly erőfeszítéseket tesznek tevékenységük eltitkolására. amely egymástól elkülönítve tartja a komputer-hálózatba kapcsolt számítógépeket. ha a lakók megfelelő ajtókat helyeznek el e védőfalon. Ahhoz. amit a hálózatba bekapcsolt komputeren "port"-nak. Először is tisztázni kell. akkor a hekker akciója nem tud továbbterjedni a hálózat többi részére. Ha például egy számítógépkalóz támadást intéz a számítógépes hálózat egyik terminálja ellen. aki aztán kopogtat az ajtón. (http://www. ugyancsak engedély nélkül. majd pedig ha ott 235 . Ha a ház lakói nyitva hagynak egy ajtót. nyílásnak neveznek.datafilter. Az informatikában a tűzfal olyan eszközt jelöl. és azt tehet. Az üzenetvivő például megfoghat egy darab papírt és visszaviheti abba a házba. Ez a be. hogy a szomszédos épületeket úgy elszigetelje. pontnak. ahonnan elindult. Mindezen okból a közvetlen erőszakos fellépést csak a legutolsó eszközként célszerű számításba venni.

Ezt a cikket bizonyítékként is felhasználták abban a perben. amely lezárható. személytelenné tehető. és más módon is ellenőrizhető azért. amelyhez az adott személy hozzájuthat. a ház tényleges ajtajánál. ez összehasonlíthatatlanul nagyobb erőszak és elítélendő bűnös cselekedet. hogy ellenőrizzék a hozzájuk érkező és a tőlük távozó információk áramlását. hogy pontosan azt tegye. és manipulálja a központi idegrendszer működését. A "port"-ok. vagyis a kapuk és ajtók tárva-nyitva vannak. A cyborg egyes alkotórészei kódolt eszközök. a "The Mind Has No Firewalls" (Az agynak nincsenek tűzfalai) címmel. De ha valaki betör a fizikai testbe. cenzúrázható.bebocsátást nyert. Ha sikerül új jelzőszavakat találni. hogy komputerizált miniatűr szerkezeteket ültetnek be valakinek a testébe. akkor bűncselekményt követ el. továbbá az idegrendszer befolyásolásának széleskörűvé válása. Amikor az információs háború kifejezés divatossá vált. vagy manipulálja az adatokat. a gépi szerkezet. hogy az adott egyént manipulálják. amelyet Harlan Girard a "Támadó Mikrohullámú Fegyverek Elleni Konvencióért Küzdő Nemzetközi Bizottság" (International Committee for the Convention Against Offensive Microwave Weapons) részéről indított. hogy elhatárolják az új. Ez az analógia volt az uralkodó nézet a katonai "információs háború" időszakában. Az emberi "biokomputer" megtévesztése Az ember a szemein. Ma már az is szinte rutinszerűnek tekinthető. Megválogathatja. de az erőfeszítések ebbe az irányba haladnak. hogy az emberek hasonlatosak a hálózatba kapcsolt komputerekhez azzal a különbséggel. új tényezőként jelent meg az Internet nagyarányú elterjedése. A cyborg egy kibernetikai organizmus. amit a felette uralmat gyakorlók elvárnak tőle. kisajátítható. hogy nincs meg az a lehetőségük. meghamisítható. Az "Army War College" lapjában. a félrevezető és manipulatív tájékoztatásra gondolnak. Az "information warfare" (információs háború) olyan jelzőszó. A modern agykontroll-kínzásra vonatkozó alapismeretek 236 . keveréke. tiszta eljárásokat a morálisan elítélendő manipulációtól. Ennek az eljárásnak a neve "deception operation" (megtévesztési művelet). A gyógyászat és a technológia fejlődése eredményeként egyre fejlettebb testrészpótló szerkezeteket használnak és az emberek fokozottan alakulnak át úgynevezett "cyborg"-gá. hogy mit olvas és milyen elektronikus tájékoztatási eszközökből informálódik. Az információs háború szenvedő alanya egy fantáziavilágban cselekszik. A cikk fő mondanivalója. Ha valaki betör egy személyi számítógépbe és ellopja a fájlokat. Thomas cikke. Ez a fajta teljes ellenőrzés még nem lehetséges. az agyba. a saját belső hangját használja. a "Parameters"-ben 1998. azzal pénzügyi támogatáshoz lehet jutni és még arra is alkalmas. Az egyes egyének ellen viselt információs háborúban mindez adatáramlási csatorna. Ezt a képzeletbeli valóságot azért hozták létre a számára. tavaszán jelent meg Timothy L. Elképzel és megjelenít. Ha ellenőrzés alatt lehet tartani mindannak az ismeretnek és tájékozódásnak az áramlását. Ily módon a ház sokkal biztonságosabban védhető a nem kívánt behatolásokkal szemben. Amikor gondolkodik. amelynek hallatán még mindig a propaganda agymosásra. valamint az úgynevezett nem halálos fegyverek bevetése az emberi agy működésének a módosítására. akkor teljes mértékben irányítani lehet a valóságról alkotott képét. a fülein és más érzékszervein keresztül jut értesülésekhez. és a szerves organizmus hibridje.

júliusában riportot közölt "Psycho Warfare" címmel. hogy minden elromlik. Ezek a hivatásos bántalmazók csak abban különböznek a többi kínzótól. A zaklatás módja egyénenként változhat. A tudósító. Képzeljük el. akkor erre összpontosít. hogy valakitől ilyeneket kérdeznek: "Hallod ezt? Megtennéd ezt? Kiugornál-e az ablakon? Elgázolnál-e valakit? Mit akarsz lopni legközelebb az üzletben? Melyik a kedvenc kábítószered? Mióta vagy kábítószer élvező?" És így tovább a végtelenségig. A távirányítással ellenőrzés alatt tudják tartani a szívritmust. szétesik az életében. hogy az azt higgye: ezt igenis a zaklató idézte elő. vagy éppenséggel egy közeli rokon. Egyik szokásos módszer olyan megtévesztő információk továbbítása. mérni tudják az 237 . vagy félrevezetik azért. hogy a célszemély legközelebb álló barátaiban is elveszítse bizalmát. Pontosan ez az. megfosztják kapcsolataitól. felizgatás szinte minden változata előfordul. A célszemély nem tudja leállítani a kérdéseket. A célszemélyt adott esetben a nap 24 órájában folyamatosan parancsokkal bombázzák. és a pszichológiai befolyásolás gyakorlati alkalmazását. hogy a "high fidelity" emberi hang létrehozásának a technológiája lehetővé teszi a titokban alkalmazott szuggeszciót. a másikat hidegen hagyja. kigúnyolják. kicsúfolás és kötekedés. Így az áldozat még akkor sem jut szünethez. Különösen azóta van ez így. A gúnyolódás. A "zapped" (az elektromágneses besugárzás célkeresztjében lévő) személy szívritmusa megnő és a távirányítású agykontroll technológiával folyamatosan lehet terrorizálni. hogy milyen hatást gyakorol a célszemélyre. és az elérhető szakirodalomban is fellelhető számos dokumentum. Az áldozattá vált célszemély lassan azzal találja szemben magát. hogy az áldozat az ártatlan szomszédait vádolja a zaklatásért. Amikor már tudja. és minden más elérhető helyen. Természetesen előfordul. Az elektronikus csúcstechnológia csaknem minden változatát alkalmazzák. hogy kipróbálják e pszichológiai zaklatási technikákat. ami ma már történik. A zaklatás irányítója kihasználja a folyamatos megfigyelésből hozzá jutó információkat és leellenőrzi. ami ezt alátámasztja.Az elektromágneses agykontrol esetében nem az alkalmazott technológián. hanem azon van a hangsúly. A hozzá közelálló személyeket megfenyegetik. hogy milyen kudarcok érték a célszemélyt és aztán úgy alakítja akcióit. mert ez függ az irányító személy motívumaitól. de hozzá igazítják a célszemély lelki beállítódásához is. ami az adott célszemély bántja. A célszemélyt szándékosan izolálják. Egy hivatásos zaklató a kézikönyvek előírásai szerint indítja be agykontroll műveleteit. Nincs hozzászokva ahhoz. A célszemélyt folyamatosan elektromágneses besugárzásnak vetik alá. valamint a bosszantás. akár nem. elterelik a figyelmét az agyában hangzó szavak. Ez még arrogánsabbá teszi az agykontroll irányítóját. Ami az egyik embert bánthatja. hogy mi az. az Interneten. hogy a legfejlettebb csúcstechnológiával rendelkeznek. és el tudnak rejtőzni a kormányzat védőszárnyai alá a szigorú titoktartás révén. Nick Begich. de később már a konkrét célszemélyre alkalmazva finomítja módszereit. hogy az agykontroll irányítója egy szomszéd. hogy így erőszakolják meg. Egyaránt zaklatják nyíltan és álcázottan. akár otthon tartózkodik. Az agy válaszolni akar. A célszemély állandó megfigyelés alá kerül. az alkalmazott technológiától. az utcán. Lehetségessé válik "beszélni" a kiválasztott ellenfelekhez a leginkább zavarba ejtő módon. amelyek szakadatlanul bombázzák. amikor a rendszer működtetője maga pihenni tér. Egyes áldozatok csak kísérleti személyek és velük szemben csak az a cél. beszámol arról. vagy barát. Ennek a műveletnek az egyik célja az áldozat gondolatainak az elolvasása. másrészt kifárasztása és engedelmességre kényszerítése. amióta magnetofonra rögzített üzenetek teszik ki a zaklatás nagyobb részét. A "The Village Voice" című lap 2001.

Az is ismert. hogy ez mágikus jellegű beavatkozásnak tűnjék azon személy számára. hogy gondoljon. ami miatt a célszemély különösen aggódik. E módszerek műszaki alapja a hangot a koponyához továbbító eszköz működtetése egy meghatározott időszakon át. továbbításában. Az anyagcserétől a szexig minden testi folyamat is természetes része az emberi életnek. hisz neki. amikor olyan szavakat és kifejezéseket továbbítanak az áldozat agyába. A "mágus" először az érzékelési küszöb alatt "elhelyez" egy gondolatot az áldozat agyába. de nagy erőfeszítéssel mégis csak el lehet érni. de ezzel a különleges szellemi terheléssel is. akinek olvasnak a gondolataiban. hogy elhitessék áldozataikkal: képesek olvasni a tudatukban. Az elektromágneses hullámokkal történő gondolatolvasással bárkitől el lehet lopni a saját szellemi termékét. amiről a célszemély azt fogja vélni. A megfigyelt személy fejlett pszichológiai technikákkal való felmérése. Egyre több olyan áldozat van. 238 . hogy úgy "hallják" a megtámadott személy legbelsőbb hangtalan gondolatait is. később pedig ugyanez a mágus "leleplezi". Mindennek a "csodálatosságát" azzal is fokozni lehet. Mindezt könyörtelenül fel lehet használni a célszemély gyötrésére. hogy törődik embertársaival is. hogy valami másra gondoljon. Mindezzel rendkívül nehéz együtt élni. elhitetve vele. mintha hangosan beszélne hozzájuk. kísérletet tehet arra. hogy gondoljon a "kék ibolyára". amelyben megfelelő helyen esetleg többször is előfordul a varázsszó. hogy mit lát. Ezeket a technikákat túlnyomó részt tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül próbálták ki amerikai polgárokon. rendreutasíthatják és figyelmeztethetik a politikailag korrekt szavak használatára. hogy az áldozat mire gondol. amire besugárzói akarják. amely a célszemély saját hangját utánozva juttat el üzenetet a fejébe. Nekik módjuk van beleszólni a célszemély hangtalan belső lelki párbeszédébe. kioktathatják. Aki ezzel tisztában van. A gondolkodási folyamatba való beavatkozás technológiája létezik. természetes. A folyamatosan zaklatott személynek nem csak az élet normális nehézségeivel kell megküzdenie. Azt szuggerálja neki. hogy azt csak úgy az eszébe jutott. Ahogyan azt is természetesnek lehet tekinteni. amely állandóan elvonja a figyelmét munkájáról. hogy a legtöbb ember valamiért aggódik. Minthogy az ember társas lény. mert a folyamatos beavatkozással el lehet idegeníteni még a legközelebbi rokonaitól is. amely tovább zavarja az áldozat gondolkodását. "kék ibolya".agyhullámokat. Először nyugodtan szuggerálni lehet az áldozatnak. de a rendszer működtetői arra is törekednek. és szorong. hogy az emberekben lezajlik egy szimulációs folyamat. hogy a "mágus" például az áldozat által is olvasott e-mail listára üzenetet helyez el. Rutinszerűen használják mindannak a felerősítését. Ez elkeseredést. hogy állandóan ilyen cenzúrázással kell számolni. vagy mit képzel az adott személy. Egy másik technika az. még azt is ki tudják fürkészni. dühöt és félelmet vált ki. és az befejezi a folyamatot. mint amire irányítani akarják zaklatói. hogy azok is valamilyen formában részt vesznek az agyában érzékelt gondolatok felidézésében. hogy még a legrejtettebb gondolataikat is kifürkészik illetéktelenek. amelynek a keretében megpróbálják empátiával beleképzelni magukat a másik ember helyzetébe. hogy a célszemély ne arra gondoljon. hogy olvasni tudja a gondolatait és az áldozat látva ezt a "bizonyítékot". amelyek a kezelők által kívánt irányba akarják terelni az áldozat gondolatait és cselekvését. akinek szembesülnie kellett azzal. Rendkívül fárasztó úgy gondolkodni. Az így bejuttatott szavak aztán aktivizálják az asszociációs memóriát. A "zapping"-gal (az agy elektromágneses sugarakkal történő "ágyúzásával") számolni kell. A kezelők számára rendkívül előnyös. Ezután egy dalt is lehet sugározni a fejéhez. várható magatartásának prognosztizálása további lehetőséget nyújt a tudatbefolyásolók számára. és így állandó feszültségben tartják. Ma már használják a hang-klónozás technológiáját is.

Azzal is kísérleteznek. Így egyetlen személy sok áldozatot tud egyszerre "kezelés" alatt tartani és biztosítani azt. hogy azt higgye: különleges szellemi képességekkel rendelkező médium. Működik egy szenzor-rendszer. és ez az illetőt még befolyásolhatóbbá teszi. Allen Barker "Delgado-gombnak" nevezi azt a kapcsolószerkezetet. mert egyidejűségénél fogva sok kezelőre van szükség. hogy nem maradjanak magukra saját gondolataikkal. akkor az korlátozza a befolyásolható áldozatok számát is. Az áldozat azt éli át. amelyet egyetlen működtető kezelhet különböző áldozatok agyára irányítva az elektromágneses sugárzást. A tájékozatlan 239 . Külön foglalkoznak a gyermekekkel. és egy programozott algoritmus határozza meg. Néhányat szándékosan félrevezettek. Vannak olyan áldozatok is. José Delgado elgondolásai érvényesülnek. amelyet ne kommentálna a kezelő. Erre a tipikus amerikai válasz az. amelyet szándékosan elő tudnak idézni egyes személyeknél. Dr. Ha pedig nincs elég erre alkalmas és kiképzett személy. hogy elektromágneses technológiával társadalmi méretekben gyakorolják a tudatbefolyásolást. ha e technológia nem kerül a nyilvánosság ellenőrzése alá. Az áldozat mindezt a fején belül hallja. hogy két egymással kapcsolatban álló személy miként reagál ugyanarra az érzékelési küszöb alatti ingerlésre. Mikrofonokkal is rendelkezik. amely előre rögzített üzeneteket közvetít találomra. amely a zaklató nyomására meghatározott magatartást kiváltó ingerlést továbbít az áldozat agyához. Az "automata-kezelő személy" lehet egy komputerrel működtetett berendezés. akik semmit sem tudnak. Ezt követően a digitális hangszimulátor létrehozza ezt az üzenetet. Ez nagyon hasonlít a dr. amely elemzi az agy adatait. hogy mikor menjen fogat mosni.a zaklatásról nem tudó . Mindez felveti azt a kérdést. mások viszont egyes dolgokra rájöttek. Ez történhet a legalkalmatlanabb időben. A reális időben történő befolyásolás Itt egy külső hangot továbbítanak az áldozat agyába. amelyet az általa kezelt betegeken próbált ki.áldozatot is manipulálni. Még azt is előírja neki. amit az áldozat tesz egyidejűleg. hogy a természetes személy kikapcsolásával automatizálni kell a folyamatot. A technológia működtetői számára ez a módszer azért nem praktikus. és alkalmas arra. vagy beprogramozott időközönként az áldozat agyába. hogy a kontrollőr elvonja az áldozat figyelmét s azt valamilyen más. ne éljenek vissza vele titokban? Allen Barker már idézett tanulmányában sorra veszi az eddig ismertté vált tudatbefolyásolási módokat. Képzeljük el. hogy milyen ellenlépésekkel szükséges eme módszerek ellen védekezni? Megengedhető-e. hogy egy titkos stúdióból a kezelő műszereivel figyeli és hallgatja a megerőszakolt személy gondolatait. Az automatizált kezelő lehet egy digitális magnetofon. általa kívánatos pályára irányítsa. Számításba kell venni azt a lehetőséget is. hogy teljesen váratlanul elborítja valamilyen érzés. amely aztán elektromágneses hullámokkal továbbításra kerül.Lehet egyszerre két . továbbá elemzi az áldozatok és a társadalom által adható lehetséges válaszokat. és növelni kell a hatásfokot. hogy milyen fajta válasz üzenetet kell továbbítani az áldozathoz.pszichikai hatással kiváltott betegségi tünetek). de azt is. Ewen Cameron által alkalmazott "psychic driving" módszerre. akiket kiskoruktól kezdve hosszú időn át befolyásolnak. hogy a lakosság ne legyen tájékoztatva e létező tudatbefolyásolási technológiákról és eszközökről? Elképzelhető-e. hogy a hatalom birtokosai. amikor visszajelzés érkezik az áldozat koponyájából. amit lát a szemeivel? A célszemélynek egyetlen egy gondolata sem lehet. egy leküzdhetetlen kényszer. Létezik az úgynevezett PTSD ("Psychic Transfer Syndrome Disorder" . ahol beszélni tud hozzá. mi az. A kezelő nem csak azt láthatja.

Az. mint az elektronikusan vezérelt robotok. hogy agyukat folyamatosan külső behatásnak tegyék ki. amilyenre képesek. Modern értelemben azok a hangok (gondolatokat hordozó szavak) tekinthetők "külsők"-nek. Nem tudják összegyűjteni annak a zaklatásnak a tényeit. noha még az ételt nem látta. azaz a normálisnak és természetesnek tekinthető gondolatok. Egy ilyen "external" lehet akár egy e-mail üzenet is. minden olyan eszközt jelöl. amit a befolyásolására a tudomása és a hozzájárulása nélkül alkalmaztak. Egy hasonló hangjelzés aktivizálhat egy kondicionált "internal"-t. Nagyon sokan nem is rendelkeznek azokkal a fogalmakkal és szavakkal. mi is történik velük. Belsejükben folyamatosan zajlik a gondolati párbeszéd. ha ebben eredményt tudnak felmutatni. A másodikba tartoznak az "external" (külső) és nem konszenzusos behatáson alapuló gondolatok. de az alig elképzelhető. ha a kondicionálás egy bizonyos specifikusan kiválasztott ingerlésre összpontosított. Allen Barker az áldozatok gondolatait három kategóriába osztja. amikor már a gépezetet kikapcsolták. Az első feltétel. Hasonló ez ahhoz. A kondicionált "internal"-nak az a gondolati folyamat tekinthető. amely meghatározott modulációra van hangolva és alkalmas az adott célszemély központi idegrendszerére hatni. A külső és a belső gondolatok A zaklatásnak alávetett áldozatok még akkor is emberi lények. hogy a célszemély mit érzékel belsőként ("internal") vagy külsőként ("external") a fejében. hogy hosszú időn át egy manipulatív üzenetet hallgasson magnetofonról. kétséges. A szokásos gondolati modellek általában a társadalmi együttélésben kialakult konszenzuson alapulnak. hogy 240 . Természetesen gyűjthetik a bizonyítékokat mások meggyőzésére. amit a kontrollőrök ki akarnak maguk számára sajátítani. hogy olyan mentális tűzfalat hozzanak létre. hogy ők maguk akarták a programozók által rájuk kényszerített magatartást. Ebben közrejátszik az életkora. Cameron "psychic driving" (pszichikus vezetés) kísérleteiben az áldozatot lekötözték és arra kényszerítették. ha gyakran kísérleti állatként kezelik őket. A legtöbbször belső világuk megfigyelésére. hogy az áldozatok valaha is hozzájárultak volna ahhoz. mint amikor Pavlov kutyájánál már a csengő hallatára is megindult a nyálválasztás. Elméletileg elképzelhető. és ez az. amely gondosan megválogatott kulcsszavakat használ. A traumával történő kondicionálás is erős és hosszantartó és fel tudja idézni az eredeti bántalmazás eleven újraérzékelését. egyéniségüktől. amelyekkel meg tudják fogalmazni. körülményeiktől függően úgy kell élni mindennapi életüket. A "Delgado-gomb" tehát csak jelképesen egy gomb. Az ilyen "nonconcensual external"-okkal való heti gyötrés után a célszemély már akkor is hallja a feléje sugárzott kifejezéseket. hogy a mit sem sejtő áldozataik úgy járjanak-keljenek otthonaikban. az az adott személytől is függ. Ez különösen így van. hogy számíthatnak-e segítségre az ideg-és elmegyógyászok vagy a bíróságok részéről. hogy felismerjék. Ezek lehetnek a kívánt hatást kiváltó kódjelzések. a zaklatás hosszúsága. Rendkívül nehéz az áldozatok számára az őket ért hatások helyes elemzése. amit megtapasztalnak. saját érzeteik elemzésére vannak utalva. például erre alkalmas frekvencián működtetett mikrohullámú sugarat is. amelyet elszenvednek. vagy esetleg egy per megindítására. Még akkor is. Dr. Az elsőbe tartoznak az "internal" (belső). Ezért felkészültségüktől. azaz megegyezésen alapuló külső hangok is. amelyek az érzéki észlelésből származó adatokon nyugszanak. és az a konkrét technológia és technika. hogy létezzenek konszenzuson. Feltételezhető. A manipulátorok el tudják érni. amely az "external"-ok által való zaklatás közvetlen eredménye.áldozatok gyakran úgy hiszik. Ez a "mérgezett fa" ugyancsak "mérgezett mentális gyümölcse". amelyeket egy külső forrásból juttatnak el az adott személy agyába.

Küldenek számokat. és az eljárások.a kapcsolattartó lépéseknek a megtétele . ahogyan a "barátságos kezelő" hitelesíteni tudja a célszemély számára annak az információs csatornának a létezését. Van egy sor más lehetőség. Vagy hallható a gondolat? Vagy nem. Barker szerint a protokoll tehát az a mód. amelyek valószínűleg nem őrá. amely persze állítólag "nem létezik". amely kellően alátámasztja az "external"-ok olvasását és küldését. A lépésrend szerint annak a kérdésnek a feltétele következik. vagy tapintási kapcsolata van egy személlyel. ha ők nem küldik meg a protokollt. amit a figyelem felkeltése nélkül közölni lehet. hogy mekkora a háttérben használt szimbólumok mértéke. A hitelesítés problémája Reális körülmények között bizonyos adatok kiértékelése szempontjából rendkívül fontos a háttérzaj várható szintjének a hiteles felmérése. hallási. és nem téríthetik el a lazán kapcsolódó jelképek. akit zaklatnak és megpróbálnak betörni. vagy összeesküdtek. hogy az agykontroll-működtetők általában nem küldenek érvényes négyszámjegyű numerikus adatokat. Ezután érdemes öt másodpercig várni a válaszra.jel beazonosítása. Tegyük fel. Választható valami más is. Allen Barker tapasztalatból tudta. vagyis a kapcsolatlétesítő menetrend szerint a célszemélynek 4533-ra kellene gondolnia. Gyakran felületesek és így egy sor olyan adathoz lehet jutni. Az olvasás során ki kell szűrnie azokat. Ha a célszemély a sorok között kiolvassa a bántalmazást. akkor ennek a protokollnak a betartása . Bárki le tudja nyomni a zsebszámológépén az 1. hiszen elgondolhatjuk. még akkor is. hogy egy személy beszéde hallható. koncentrálnia kell. Ha valakinek közvetlen látási. csakis "mentális" érintkezéssel. amellyel lehetséges az elküldött és fogadott . A protokoll feltételezi egy együttműködő személy meglétét a külső kapcsolati-csatorna másik végén. Gyakorlatban az áldozat arról szerez tudomást. időazonos módon. Lehetséges a tisztán "external" üzenetküldés beazonosítása. hogy nincs a másik végén "barátságos kezelője".9. hogy "tartsd fel a három ujjadat". mintha rádiót hallgatnánk valós időben. Csak egy zsebszámítógépre van szükség. Ez mindenkire vonatkozik. és vagy válaszolnak rá.9 cosinust és máris megkapja az eredményt. A protokoll A protokoll kifejezést itt Allen Barker informatikai értelemben használja. de a lényeg olyan kriptografikus (rejtjeles) hitelesítés alkalmazása. Egy új szám kiválasztásával lehetővé válik a válasz ellenőrzése egy egyszerű zsebszámológéppel. A kérdésessé 241 . A protokoll. vagy a helyzetére vonatkoznak. és még kevésbé a helyes választ. és mindezt áttehetik egy automatikus rendszerre is. hallási.9. vagy nem? Ebben az esetben az információs csatorna specifikusan egy személyhez kapcsolódik.e technológiák és eszközök megválasztásában szerepet játszik az. Vizuális kontaktus esetén is hasonló a helyzet. Ez a protokoll úgy működik. és egy együttműködő személyre az információs csatorna másik végénél.tisztán "externális" . aki hallhatja a célszemély gondolatait. amely személyt be kívánunk azonosítani. és választ küldhet neki. Ez eligazít abban. A hipnotizálásra hajlamosak különösen sebezhetőek és egyes célszemélyeket alvás közben is lehet befolyásolni.könnyű feladat. folyamatok egymást követő lépéseinek a sorrendjét. ha már létezik ez a külső csatorna. A számokat ki-ki a saját egyéni protokollja számára tetszése szerint megváltoztathatja. hogy "mi 1999-nek a cosinusa?" Ha a kezelők nem küldik vissza a választ. akkor vagy tanulatlanok. vagy tapintási kontaktus nélkül. és az erre vonatkozó előírásokat jelöli vele. hogy ki az. látási.

A helyesen csoportosított statisztikai adatokkal gyakran jobban meg lehet közelíteni a valóság tényeit. A kontrollőrök. szokatlan. hogy Afrikában járt s nem tudta kivonni magát a zaklatás alól.pontatlanul értékeljenek ki bizonyos adatokat. Ez már válasznak tekinthető.titkos aktákhoz jutott az FBI-nak a pennsylvaniai Media-ban lévő kirendeltségénél. érthetetlen. a manipulátorok és a propagandisták az emberi gondolkodás gyengeségeit használják ki. Az emberek általában binárisan (két részből állóan. Allen Barker szerint. Társadalmi vonatkozásban pedig a nagy hazugságokkal nehezen lehet megbirkózni. Amikor az aktákban szereplő információk megjelentek a sajtókban.mondjuk egy matematikai algoritmushoz képest . de gyakran ezek sem hordoznak több információt. Az ellenőrzés alá vont személynek minden furcsa. Az amerikai állampolgárok elleni kémkedés a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával. akkor ez nem lesz véletlen. mint több dimenzióban. az emberek hajlamosak arra. hogy agyműködésének a megerőszakolói gondolatait megfigyelik. hogy miként gondolkodjunk kétség esetén. az FBI számos munkatársa lemondott. hogy az FBI-nak van egy belföldi kémelhárító programja domestic counterintelligence program . Gúnyosan megkérdezheti tőlük. amelyeknek a szétválogatása és elemzése rendkívül nehéz. Elemeznie kell az összefüggéseket köztük. vagy nem-tudatos zaklató. amelyen korábban a tudat nem volt elérhető. ez gyakran felbosszantja őket.amelynek a kódneve volt a "COINTELPRO". Az agykontroll áldozata szó szerint el van árasztva olyan bizonytalanságokkal. s mindezt annak tudtával. hogy . Elfogadható. (1971-ben a "Citizen Committee to Investigate the FBI" . és az így manipulált közvélemény hajlamos igaznak elfogadni a legnagyobb hazugságokat is. Ez különösen akkor bonyolult. Ha egyes konkrét esetekben így vagy úgy téved is az ember. Noha az emberi agy csodálatos képződmény. További nehézséget okoznak az arányok és a fokozatok. csak legfeljebb nem ismerjük pontosan. és sokkal inkább egy dimenzióban. 35 %-a valódi áldozatoktól és agykontroll ellen harcoló aktivistáktól. A kérdés csupán az. ha olyan rosszindulatú "információs-csatornán" érkezik az agyba. hogy az illető tudatos. kettős állapotúan) gondolkodnak és nem folyamatosan.) A kétes helyzetek elemzése Rendkívül fontos. vagy pedig professzionális "cointelpro" ügynök. A használható adatok is elég gyakran előfordulnak. Vannak olyanok is. és az átlag közel kerülhet az igazsághoz. A tömegtájékoztatási eszközök propagandisztikus agymosása ipari méretekben állítja elő a hamis tudatot. akit valamilyen módon rávettek a zaklatásra. és azt állítja.Állampolgárok Bizottsága az FBI ellenőrzésére . a zavaró és elterelő akciók elleni védekezés jelenti. vajon Afrika melyik országában "csípték fel" a gondolatait? Ha ezek után érkezik egy e-mail üzenet. hibás következtetéseit megerősíteni. mint ami a célszemély számára már eddig is ismert volt. Feltételezhetjük például. Ebből kiderült. akik hajlamosak a babonás gondolkodásra. akikben meg lehet bízni. hogy kik ők. azaz maga is egy áldozat.vált adatokat mellőzni kell. amely korábban soha nem történt meg vele. A másik nehézséget a figyelemelvonás. ellentétes az amerikai alkotmány érvényben lévő rendelkezéseivel. 242 . hogy az e-mail küldemények 40 %-a ügynököktől és provokátoroktól érkezik. és részletesen beszámolt a belföldi titkos műveletekről. sőt bizarr dolgot számításba kell vennie. hogy élnek a Földön olyan emberek is. a statisztikai számokban az kiegyenlítődik. amelyben az áldozat neve nagyon hasonlít a célszemély nevéhez. Az egyik nehézség a bizonytalanságok elemzésében van. ha egy célszemély gondolatban elátkozza kezelőit. és megpróbálják téves elképzeléseit.

a dühvel. Az áldozat emberi méltóságát nem lehet elvenni." Allen Barker a kínzók magatartásának a jellemzésére egy sajátos meghatározást alkalmaz: ez a "Nazi Pig Theorem". hogy egy legitim kormányzatnak az agykontrollal végzett zaklatást és kínzást bűncselekménnyé kellene minősítenie. ami felkészíthetett volna olyan orvosok sötét tevékenységére. ezek azonban egy zsarnoki rendszer megnyilvánulásai. Az agykontroll . akik ilyen cselekményeket követnek el. amelyeknek a gyógyítására képezték ki őket. az ismert náci disznó. át lehet őket hágni.a hitetlenséggel. hogy ez a téma túlságosan gonosz ahhoz. aki a leghatározottabban állítja. még olyan törvényeket is lehet hozni. Korábbi kutatómunkám során semmivel nem találkoztam. mint Mengele. Allen Barker szerint már sok ezer olyan személy található a lakosság körében. és az agykontroll áldozatok valóban 35 % körül lehetnek. amely nem szorul külön bizonyításra. az elképedéssel. aki hozzájárulás nélkül erőszakot alkalmaz embertársa agya/tudata/lelkiállapota (brain/mind/mentation) ellen Mengeléhez hasonló 243 .15 %-a pedig olyanoktól. használata azonban hasznos lehet a kínzás elszenvedője számára. Az ember elidegeníthetetlen jogai Minden egyes embert születésénél fogva illetnek meg bizonyos jogok. Ezek az adatok meggyőzhetik azokat a jószándékú embereket. akik áldozatnak tekintik magukat. Aki ezt tagadja. aki az agykontroll áldozata. Allen Barker teorémáját így foglalja össze: "Bárki. Ennek ellenére a lista elfogadható. akkor ő maga is náci disznónak tekintendő.auschwitzi szintű bűncselekmény Allen Barker úgy véli. véli Allen Barker. Még háború idején is háborús bűncselekménynek minősülnének azok a cselekmények. amelyek megfosztják ezektől az embereket. hogy kik a ténylegesen zaklatott személyek azok közül. az undorral. Ezeket az emberi mivolthoz tartozó jogokat nem lehet elvenni. Ugyanez vonatkozik a zsarnokok lakájaira és kiszolgálóira. az zsarnok és végül is osztoznia kell a zsarnokok sorsában. Alkotmányos kormányzás esetén e kínzókat élethossziglan tartó szabadságvesztésre ítélnék. vagy természeti törvényen alapuló tényen. A statisztikai adatokból kiderülnek a trendek. NPT (A náci disznó tétele). hogy nem túlzás az agykontrollal gyakorolt erőszakot az Auschwitzban elkövetett szörnyű bűnökhöz hasonlítani. Ez a metafórikus axióma lényegében azt állítja. hogy megbirkózzak vele. a kínzás azonban lealázza a kínzót. és el kellene ítélnie azokat az állami alkalmazottakat is. Meg lehet őket erőszakolni. A kínzás és a zaklatás lealacsonyítja magát a kínzót is. Azt azonban nem lehet tudni. semmibe lehet őket venni. akik azon agyak és testek szándékos tönkretételét tűzték maguk elé. Természetesen minden egyes személy egymagában "gyanúsnak" tekinthető. és egy másik 10 % olyan. akik még személyesen nem találkoztak az agykontrollos-zaklatással. babonától mentes gondolkodónak tekintik. Ez átvitt értelemben használt alapfeltevés. aki "Journey Into Madness: The True Story of CIA Mind Control and Medical Abuse" (Utazás az őrültségbe: A CIA agykontrolljának és orvosi visszaéléseinek az igaz története) című könyvében a következőket írja: "A könyv írása közben saját felindultságommal is meg kellett küzdenem . és az írás kezdetén többször is azzal az érzéssel. akik magukat tudományosan felkészült. amelyeket az agykontrollos-kínzók békeidőben követnek el sorozatosan amerikai polgártársaik ellen. és nem változtatnak azon az Istentől eredő. és megsemmisíti az emberi méltóságát. hogy ha valaki úgy cselekszik. amelyiket egyik csoportba sem lehet besorolni. Gordon Thomasra hivatkozik. hogy minden egyes emberi lény elidegeníthetetlen emberi jogokkal rendelkezik.

továbbá a többi bizonyítékot. és arra gondol vele. hogy a kontroll alatt álló személy képes legyen másra gondolni. kapcsolásokkal. hogy például milyen frázisokat használ a kezelő? Előfordul-e külföldi akcentus. A lényeg az. amellyel a célszemély azt felfogja. akinek hosszú időn át együtt kellett élnie azzal. Ezt célszerű megfigyelni. hogy leleplezzék. hogy megbocsát-e kínzóinak. amire akar. Elemezni kell a kivülről beérkező információk forrását és természetét. hogy nem csak helyt kell állni a mindennapi élet körülményei között. vagy idegen nyelven elhangzó mondat? Szem előtt kell azonban tartani. Allen Barker. akkor az egy kiforgatott. hogy az állam és a kormányzat mindenféleképpen felelős a kialakult helyzetért. fenyeget. Itt nem csak a küldő személye lényeges. El kell sajátítani azt a technikát. álnok "kereszténység". Az NPT-t mindenki a saját tűzfalának tekintheti. amely változatos módon alakítható abból a célból. az óvatos és ésszerű kétkedésből kell kiindulni. Ez a moduláció megtörténhet szavakkal. Számításba kell venni. de ezen a téren is lehet gyakorlattal eredményeket elérni. hogy Mengele. az náci disznó. A külső-tűzfal-elméletből (external firewall theorem) következik. amit a náci disznó megérdemel. Ha például valamiért hízelegnek. akkor néhány másodperc múlva már számítani lehet rúgásaikra. hogy a legcsekélyebb formában sem kell tekintettel lenni arra. Ezt nem könnyű elsajátítani. de az az érzékelési mód is. Problematikus jelenség esetén így már elindulhat a gondolkodási folyamat valamilyen más irányba. hogy a kezelők rutinszerűen hazudnak. amikor az agykontroll-technológia monopóliumával rendelkezők rendszeresen tudják kínozni az amerikai polgárok jelentős részét. Ennek a gondolatmenetnek az ellenkezője is hasznos. milyen a minősége a jelnek? Később aztán elemezni lehet az úgynevezett "psyop" mondatot. és ki nem? Annak felmérésénél. Hasznos lehet egy gyakoriság-megoszlási grafikon vezetése arról. Ez gyakran többet elárul magáról a kezelőről. Az agy hozzájárulás nélküli külső befolyásolása csúcstechnológiájú "marhaösztökének" tekinthető. mint a zaklatásnak alávetett célszemélyről. Gyakran csak igen hiányos információk alapján kell dönteni. vagy más módon próbál manipulálni. és kattintásokkal. akik az agykontroll beavatkozást végzik. Ugyanis ha nem a náci disznók azok. Az egyetlen. és a nyomdokaiban járók mit gondolnak. akkor nincs szó az agyműködés és a tudat megerőszakolásáról. Létezik a belső-tűzfal-elmélet (internal firewall theorem) is. mint arra. de amikor a kínzók leckéztetik áldozataikat a keresztényi megbocsátásra. illetve ki nem. és utána kideríteni a jel forrását és természetét. Természetesen minden agykontroll áldozat maga dönti el. hogy a náci disznó mit gondol. Ez azonban másodlagos jelentőségű. Honnan jön. hogy agykontrollal beavatkoznak az agyműködésébe. A beteges hazudozók csak egy nagyobb hazugság hitelessé tétele érdekében mondanak részigazságokat. Mindenkinek az agya a sajátja. hogy ki tekinthető náci disznónak. Céljuk a normális lelki folyamatok megzavarása. vagy nem náci. és nem kell törődni a véleményével. Nem számít. hogy fájdalmat okozzon. ha a náci disznó gúnyol. Nem kell válaszolni. tönkretétele. Csak ezután célszerű 244 . Az agykontrollal alkalmazott kínzás szempontjából vagy náci valaki. A nehézséget az okozza. háborgat. A valóságos életben pedig mindent meg kell tenni az agykontroll-zaklatást végzők ellen. úgy találta. hogy ki az.módszereket használva. és megfelelő büntetésben részesítsék. amelyet a zaklatás irányítója belefoglalt a modulációba. hogy ez egy modulált ösztöke. A megbocsátásnak nem kell kizárnia az igazságosságot. Rendkívül fontos a jelek forrásának a lehető bemérése. hogy az áldozat nem tudhatja pontosan. de külön erőfeszítést is kell tenni az igazság és az igazságosság érvényesítésére. amit az agykontroll technológia kezelői akarnak.

akkor jelentéstartalmával nem kell törődni. és szót emelni az igazság érdekében. ténylegesen gyötrésük részét képezi. hogy éppen ignorálják a zaklatókat. hogy mi folyik. Olyan természetes személyek. és állandóan kommentálják a gondolatait. Vannak olyan áldozatok. noha sokan már tudnak róluk valamit. a szignál jelentéstartalma angol nyelvű mondatként értelmezhető. ha félreértik a kikényszerített gondolatokat. Nem szabad vitába szállni az üzenetküldővel. önelégültségét. Már önmagában a hozzájárulás nélkül érkező külső szignál is zaklatás. Az agykontroll áldozatoknak rendkívül nehéz megérteni azoknak a beletörődését. hogy mi történik. amely maradandó károsodást okozhat nekik. sőt önfeladását. Ha nem vesznek róluk tudomást. Tenni kell a mindennapi élet dolgait. hogy bárkit is zaklassanak. Csak akkor lehet a zaklatókat valóban ignorálni. ahol nem lehet beszélni a legnyilvánvalóbb kérdésről sem. Ha a szignál egy "rape channel"-en (megerőszakoló információs-csatornán) keresztül érkezik.analizálni a küldött szignálok jelentéstartalmait. hogy olyan mértékben bántalmazzák. A korlátoltság nem akadályozza a zaklatókat. miközben élő robotként járkálnak fel-alá otthonaikban. hogy a zaklatók az esetek többségében nem is ismerik azokat. akár egy automata szerkezet. hogy mi kerül írásban lerögzítésre. Úgy tűnik. 245 . Amerikáról lévén szó. mert csak így lehet leküzdeni őket. Nem azzal foglalkoznak. akik noha tudják. és a kondicionált válaszok aktiválásáról való egyszerű tudomásul-vétellel kell behelyettesíteni. Gondolatban sem szabad semmit megmagyarázni a zaklatóknak. Gyakran nehéz az élő zaklatót az automatazaklatótól megkülönböztetni. amely elősegítheti a további zaklatást. Tudomásul kell venni. találkozni emberekkel. A mentális szúnyogcsípések célja az áldozat bosszantása. Ha valaki panaszkodik valamiért. Néhány alapvető hangfelismerő software-t vesznek igénybe a ki nem mondott gondolatok megerőszakolására. értelmezését jelenti. akik azt hiszik. Az írás azonban elősegítheti mások tájékoztatását. akik nem foglalkoznak agykontrollos zaklatással. hogy nem tudnak róla. ha a célszemély tudja. mégis készek arra. ennek tudatában kell lenni. kivéve a bizonyíték-gyűjtési célt. akár élő személy. és gyakran ez az egyetlen valódi információ. biztos lehet. Egy tapasztalt áldozat azt is megtanulja. Vannak olyan kollaboránsok és apologéták. hogy a hatalomra vágyók és az őket kiszolgáló zaklatók összeesküvését kiegészíti az idióta beletörődők és a gyávák összeesküvése. hogy azzal még többet fog találkozni. már az is dühbe hozza őket. azt színlelik. A kondicionált válaszok gyors elfojtására kell törekedni. hogy a zaklatók a gondolatolvasás révén azt is tudják. akiket megtámadnak. illetve mások agykontrollos befolyásolását. és még inkább szemléletessé teheti az egész agykontroll-zaklatás bornírtságát. és nem ismételnek vég nélkül semmit. Itt azonban számításba kell venni. Számításba kell venni. hogy a külső ösztöke (external cattle prod) okozza. hogy mi a valódi ignorálás. Ez olyan visszacsatoláshoz juttathatja őket. Hogyan lehet harcolni a bűnös titkolódzás ellen? Az agykontrollal történő tömegméretű zaklatás csak a bűnös méreteket öltő titkolódzásra rászoktatott és betegesen érzéketlenné tett társadalomban lehetséges. tisztességes névvel rendelkeznek. ti agykontroll-zaklatásnak kitett áldozatok? Miért utáljátok annyira a zaklatókat?" Olyan rendszer alakult ki. Ez lényegében a szignálok és azok modulációinak elemzését. akik "hasznos idiótaként" kérdezik: "miért vagytok az emberi jogok megszállott hívei. Segíthet a tapasztalatok lejegyzése is. sokkal jobb.

mégis szabadpiacnak nevezik ezt. hogy az amerikaiak jelentős részéről elmondható. A világgazdaság monopolizálására törekszenek. Így a képmutatásban is már a legnagyobbak. az emberi jogokra esküsznek.Allen Barker keserűen azzal fejezi be fejtegetéseit. hogy képmutatóvá vált. 246 . Az amerikaiak szeretnek mindenben az elsők lenni. miközben hazájukban az ártatlan emberekkel szemben elkövetett atrocitás. az emberi jogok megszegése mindennapi gyakorlattá vált. Szavakban még mindig a szabadságra.

További kutatások feltárták. amikor már nem kell milliomosnak lenni ahhoz. Ennek ellenére a legfontosabb adatok az elektromágneses rádiófrekvenciával (EM/RF) történő agykontrollra még mindig a legszigorúbban őrzött államtitkok közé tartoznak nem csak az Egyesült Államokban. vagy impulzusvivő hullámmal sugározták. Frey úgy találta. amikor meghatározott rezgésszámmal pulzálnak a 125 MHz-től fel a mikrohullámú tartományba. fejezet Az elektromágneses agykontroll szabályozása Ma már egyre több tudományos és népszerűsítő irodalom kapható arról. Más tudósok állatokon vizsgálták a "mikrohullámú hallást". legalábbis ezt állapította meg egy kanadai civil szervezet. berregés volt hallható. világháború során a radarokat működtető szakemberek hallották bent az agyukban a radarjelzések berregését minden vevőkészülék nélkül. a NASAval) szerint ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala komoly károkat okozna a nemzetbiztonságnak. amikor hosszú időn át sugárzásnak tesznek ki szöveteket. amely az elektronika. hogy a II. a Citizens Against Human Rights Abuses. Ezen elektródák segítségével felmérték a válaszreakciókat a különböző hullámjelzés típusokra. a New York államban lévő Cornell Egyetemen tanulmányozta az 1960-as években és kísérleteit a General Electric finanszírozta. hallási és más érzékelési funkciókért felelősek. A radarjelzések hordozzák a rövid impulzusú mikrohullámú jelzéseket. a CAHRA. Dr. Az Amerikai Nemzetvédelmi Hivatal (National Security Agency NSA. amelyek a látási. Ha csak egyetlen impulzust bocsátottak ki. a kibernetika és az idegtudomány eredményeire támaszkodva már tud "beszélni" az agyhoz és az idegrendszerhez. amikor áram alá helyezett antenna közelében dolgoztak. Ezek alapján megállapították. A ketrecekbe zárt. akkor zúgó. vagy mozgásukban korlátozott állatokat egyszerű impulzussal. Ezt a jelenséget dr.3 watt/cm2 erősséget. vagy kattogó hanghatásokat váltanak ki a kísérleti személyekben. Ebből arra következtettek a tudósok. A hallható hatás a pulzusokhoz igazodik. Az implantátumokat az agynak azokba a részeibe helyezték. valamint a kísérleti állat érzékszerveitől és agyától. hogy a sejtek szintjén is érzékelnek bizonyos jeleket. Emlékeztetjük olvasóinkat. impulzusokon és erősségen sugározták azokat. és megfigyelték válaszreakciójukat. A méretek befolyásolják. a University of California at Riverside kutatója arra hívta fel a figyelmet. és nem letitkosított kísérleti eredmények azonban nem lettek széles körben ismertek. hogy fontos egészségügyi megfontolásokat is figyelembe kell venni. vagyis a Polgárok az emberi jogok megsértése ellen. amikor is különböző vivőfrekvenciákon. hogy az érzékelés függ a besugárzás frekvenciájától és erősségétől. hogy olyan korszakba érkezett az emberiség. hogy mennyi beérkező 247 . Később az állatok agyába beültetett elektródákkal is végeztek kísérleteket. Ha egy uniformizált rövid és éles impulzust továbbítottak a kísérleti alany fejébe. amikor eljut a kísérleti személy fejéhez. de Nagy-Britanniában. amelyek jóval kisebb erősségűek.8. Az ilyen kutatások nyomán feltárt. hogy valaki olyan eszközhöz jusson. akkor a kísérleti alany egy pukkanást hallott. hogy az impulzus hallható legyen. Dr. hogy a széles spektrumú hordozó frekvenciák. Ahhoz. el kell érnie a 0. Ross Adey. hogy az elektronikus tudatbefolyásoló fegyverek felfedezése azzal kezdődött. Allan Frey. nem tévesztendő össze a National Aeronautics and Space Administration-nel. Oroszországban és a többi evvel a technológiával rendelkező államban. hogy lehetséges rádiójelekkel közvetlenül kapcsolatot teremteni az agy és az idegrendszer között.

hogy csak megfelelő frekvencia és impulzusfajta alkalmazható egy bizonyos hatás eléréséhez. amelyek ma is szigorúan titkosak. majd pedig emberi hangot is. Magnetofonra rögzítettek egyszótagú szavakat 1-től 10-ig terjedő számjelzéssel ellátva. december 1-én megjelent számában foglalkozik az AM/RF agykontroll technológiával. A vivőhullámban jelentkező jelváltozatok jelentik a modulációt. vagyis rádiójelekkel kölcsönhatásba lépni agysejtekkel. Az egyik közülük az úgynevezett "ablakhatás" (window effect). Adey kormányzati finanszírozással tanulmányozta. a CAHRA tagjai azt állítják. hogy a kívánt hatás előálljon. beazonosítani. amikor a szinuszgörbe keresztezte a zéró vonalat és átcsapott a negatív irányba. amelyek nem zavarják a rádió-. de azt már igazolták. Amikor Sharp és Grove ezekkel az 'emberi hanggal modulált' mikrohullámokkal sugározta be magát. amint erre már e könyvben is többször utaltunk. Dr. hogy ilyen fegyverekkel zaklatták őket. mint ami a hő előállításához szükséges. a The American Reporter 1999. hogy minden alkalommal. A Yale Egyetem orvosi karának neuropszichiátriai intézetét dr. (Restrictions Needed on EM/RF Mind Controll Technology) Ebben megállapítja. de az adott sejt ténylegesen rá tud hangolódni viselkedésével a jel modulációjára. hogy az agy működése elektromos ingerlés útján befolyásolható. beleértve a hipnotizálást. hogy az állat agyába ültetett implantátum segítségével hatékonyan lehet irányítani az adott állat viselkedését. Don R. Ezek a kísérletek még nem közvetlenül az agyba irányított rádióhullámok segítségével történtek. hogy békésen visszaforduljon. hogy minimum és maximum milyen erősségűnek kell lenni a jelnek.jelzést tud az adott szerv befogadni. hogy a mikrohullámú energia megfelelő modulálása elvezethet a 'drótnélküli' és a 'vevőkészülék nélküli' kommunikációhoz. 248 . Valamennyi szó elektromos szinuszgörbéjét úgy alakították. Eleanor White. illetve a sugárzás elnyelődése szükséges volt a válaszreakció létrehozásához. mert a hullámok. a fájdalomokozást és egyes testrészeik állapotának a befolyásolását. Ez vezetett el az embereken folytatott radarkísérletekhez. és azon túl is hatást gyakorolni molekuláris szinten. és TV-berendezések működését és ezért rendkívül nehéz őket észlelni. egy rövid impulzusú mikrohullámú energiát bocsátott ki. José Delgado irányította az 1970-es években. A "bio-erősítés" lehetővé teszi olyan jelek előállítását is. Dr. ahogy a műgégével beszélő személyek beszélnek." Az 1970-es évek kísérleti eredményei nyomán készültek el azok az agykontroll fegyverek. A hatékonysági sávon belül változtatgatva ezeket a jeleket szinte lehetetlen rájuk bukkanni. hogyan lehet elektromágneses.) megállapítja: két kutató Sharp és Grove úgy találta. jól tudták hallani. Justesen. Delgado. A harmadik felismerés a "bio-érzékelés" (bio-detection) azt jelenti. amikor az éppen rárohanó bikát rádióadó készülékkel megállította és egyszerű gombnyomással arra bírta. Először morzejeleket továbbítottak sikeresen radarhullám segítségével. Ismertté vált kísérlete az. és megkülönböztetni a 9 szót. lényegesen alacsonyabb erősségen. A hallott hangok arra hasonlítottak. March 1975. látványosan szemléltette. A hang is ezekben a modulációkban jelenik meg. amely hasonlóan a drogokhoz meghatározza. hogy egy sejtet nem egyszerűen ingerelnek egy bizonyos frekvenciájú jellel. az Amerikai Pszichológiai Társaság folyóiratában (Journal of the American Psychological Association. A másik felismerés a "bioerősítés" (bio-amplification). mégpedig igen kicsi erősségi szinten. A már hivatkozott kanadai civil szervezet. Dr. amely azt jelenti. hogy az állatkísérletek három további felismeréshez is elvezettek.

majd később pedig Inouye szenátor vezetésével az 1970-es években. amelyeket az emberek nem hallanak. államilag és társadalmilag ellenőrizve. és állami eszközökből finanszíroztak. Ezeket a CIA megrendelésére végeztek el. de az agyba mégis eljutó üzenetekkel megfélemlítse. amely megelőzte és követte. E módszer hatékonyságát bizonyítja az a tény. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési különbizottsága végül is vizsgálatot folytatott az ügyben Frank Church. könnyű az eltitkolásuk és a jelenleg érvényes jogszabályok nem nyújtanak védelmet e technológiák. hogy a Sivatagi Vihar nevű hadművelet keretében 1991. "S-QUAD"-nak nevezik. 249 . Az elmúlt 50 év során olyan technológiák kifejlesztésére került sor. E technikát alkalmazó szerkezetek elérhetősége megteremti a lehetőségét a rendkívül agresszív és etikátlan használatukra. Ma már ismert. Ismertté vált az is. A koreai háborúban hadifogságba esett amerikai katonák kínzással. Ezek közé tartoznak azok a "mikrohullámú hallással" folytatott kísérletek. és fokozatosan tömegessé vált kísérletekre. akik rendelkeznek vele. hogy a füllel nem hallható hangok és jelek továbbítása lehetővé teszi észrevétlen módon az ismétlődő hipnózis alkalmazását olyan személyekkel szemben. gondolatolvasásra. hogy ráirányítsák a politikusok és a közvélemény figyelmét a tudatmódosítással kapcsolatos. továbbá mindaz a program. fel nem fedezhető alkalmazását hosszú időn keresztül. miként lehet egy hipnotizőr hangját tudatosan nem hallható ultrahanggá átalakítani. Ezt a technológiát "Silent Sound Spread Spectrum"-nak ("a nem hallható hang terjedési spektrumának"). eredményeik azonban nem váltak széles körben ismertté. önként adódik a válasz. hogy ezeket a füllel nem hallható. hogy amikor az iraki csapatokkal szemben bevetették. és akik ehhez nem járultak hozzá. Érdemes áttekinteni. amelyek olyan jeleket képesek előállítani. akkor jogellenesen is felhasználhatóak. hogy ez lehet az MK-ULTRA program. akiknek erről nincs tudomásuk. érzékeléstől való megfosztással és drogokkal hatékonynak bizonyult agymosáson mentek keresztül. Mivel nem lehet észrevenni őket. hogy ezeket a módszereket tudomással nem bíró és hozzájárulásukat nem adó személyeken is kipróbálják. hogy az agymosás és más típusú tudatbefolyásolás szempontjából lényeges. azok rendkívül gyorsan megadták magukat. vagy más célra használni egy erről tudomással nem bíró személlyel szemben. A különböző civil szervezetekbe tömörül kísérleti túlélők végül is elérték. Eleanor White kiemeli. és a velük működtetett eszközök jogellenes alkalmazásával szemben. Ha arra keressük a választ. márciusában az amerikai hadsereg 100 MHz-es hullámhosszon ultrahangú üzenetet továbbított az iraki csapatokhoz azért. hogy miért akar valaki egy ilyen támadó jellegű elektronikus eszközt fájdalomokozásra. agresszíven és gyakran csak tolakodó kíváncsiskodásból használni azoknak.Az aggyal és az idegrendszerrel való elektronikus kommunikációra vonatkozó kísérletek nem csak titokban folytak. amelyek ha nincsenek kellően szabályozva. Az MKULTRA programok megtervezői úgy találták. de agyuk mégis felfogja. hogy az MK-ULTRA 149 pszichológiai hadviselésre és vallatási technikára vonatkozó kísérletet tartalmazott. Az egyik 1992-ben benyújtott amerikai szabadalom arról szólt. amelyet mikrohullámmal továbbítani lehet. hogy miként lehet ezeket a technológiákat erkölcstelen módon. A kísérleteket részben a koreai háborúban szerzett tapasztalatok indították be. E technológiák kombinációja lehetővé teszi a hipnózis észrevétlen. és kétségbe ejtse őket. azaz "hallja". vagy pedig nem hallható módon hozzá lehet kapcsolni a sugárzásra kerülő reklámokhoz.

miközben az hallható az agy bizonyos részei számára. Léteznek még agresszívabb eszközök is. és a jogalkalmazó szervek munkájának a segítésére. A neuro-elektromágneses kísérletekre vonatkozó adatokat nem hozták nyilvánosságra. Ez az eszköz a használója számára azt is lehetővé teszi. Ezt a megfigyelési módszert 250 . Ez a "néma-hang" ("silent sound"). De alkalmasak arra is.A szenátusi kihallgatások eredményeként azonban egyetlen személyt sem vontak eddig felelősségre. hogy a terrorista-és maffiahálózatok is alkalmazhatják őket. és ez felmérhetetlen károkat okozhat. hogy a célszemély tudna arról. Az impulzushordozó mikrohullámú sugárzó készülékek közvetlenül tudják továbbítani a hangot az agyba. és áldozataikkal szemben alkalmazhatnak. hogy bűnös szándékkal valakit titokban kövessenek. amelyeket magántulajdonosaik beszerezhetnek. egyértelműen bizonyítást nyert. Radarral működő megfigyelő és nyomkövető detektorok alkalmasak életmentésre. lesből megtámadjanak. Alkalmas arra. Az a helyzet.a legkülönbözőbb visszaélésekre nyújt lehetőséget. valamint a tudatalatti beszédtovábbítás és gondolatolvasás eszközeit ma már egy átlagosan jómódú ember is megvásárolhatja magának bizonyos zárt közben.pontosan a penetráns titoktartás és a társadalmi ellenőrzés hiánya miatt . amitől nem tud megszabadulni. A titokban tartott kísérletek és eredményeik gyakorlati alkalmazása . hogy olyan hangokat halljon. a ruházaton nem észlelhető módon áthatoló radar-scannereket. Először szovjet és észak-koreai szakértők alkalmazták a koreai háborúban a "LIDA" nevű szerkezet segítségével. A ma már szokásosnak mondható "brain rhythm entrainment machines" (az agyritmus továbbító gépezetek. s amelyek meg tudják változtatni a célszemély lelkiállapotát anélkül. a Massachusetts államban lévő Northampton-ban működő Millivision korporációtól. vagyis a fül számára nem hallható. A gazdag emberek ma már megvásárolhatják a falakon. hogy észlelik és leleplezik. Minderre a rádióműsor továbbítást is igénybe lehet venni. hogy a hosszú távú hipnózis létrehozására alkalmas technológiákat. például amikor aludni szeretne. Azt is számításba kell venni. amelyek meghatározott méretű impulzusokat sugároznak. Számításba kell venni.orvosi beavatkozás mellékhatásaként . hogy az illető etikusan is kiemelkedő és emberbaráti magatartást fog tanúsítani. hanem a jelen valósága és gyakorlata. hogy egy lakótérség belterületét átvilágítsa. ha fennáll annak a veszélye.titokban műhold által követhető implantátumot ültetnek be a célszemélybe. akik jó pénzért . de az agyban hanghatást kiváltó berendezés lehetővé teszi. Mindez ma már nem csak lehetőség és spekuláció. hogy működtetését kikapcsolja. hogy illetéktelen beavatkozás történt a tudatműködésében). Vannak olyan etikailag kifogásolható magatartást tanúsító orvosok is. Az átkonstruált telefonhang-átalakító berendezések lehetővé teszik. Ez lehetővé teszi. és ez az egész társadalmat sújtó következményekkel járhat. amely összeegyeztethetetlen az emberi jogokkal és a politikai szabadságjogokkal. a hangot közvetlenül az agyba továbbító sugárkészülékek rákényszeríthetnek egy személyt arra. hogy a hipnotizőr hangja a célszemély füle által ne legyen hallható. hogy a kábeltévé útján érjék el a célszemélyt. és arra is módja van. és ez különösen megkönnyíti a gyermekáldozatokra vadászó pedofílok bűnelkövetését. hogy a folytatódó kísérletek és a felhasználásukkal létrehozott újabb és újabb szupermodern eszközök bűnözők kezébe kerülhetnek. hogy megfigyelje és kipróbálja. A célszemély tudomása és hozzájárulása nélküli. hogy ilyen kísérletek folytak. de az. és minden részletét láthatóvá tegye a tolakodó kíváncsiskodónak. hogy a szerkezet ellenőrzője áldozata minden mozgását nyomon tudja követni. A pénzvagyon tulajdonlása pedig nem jelenti azt. vajon a berendezést a célszemély környezetében felszerelték-e.

könnyen válhatnak az elnyomás eszközeivé. a magatartás ellenőrzéséhez. security and foreign affairs") amely felszólítja az Európai Uniót. ("Enviroment. A politikának és hatalomnak pedig le kellene mondania arról. január 28-án elfogadta az A4-005/99.elsősorban az állam hírszerzéssel és védelemmel foglalkozó szervezetei alkalmazzák.jól megfizetett orvosok segítségével . januárjában felhívta a figyelmet arra. Egyiket sem lehet feláldozni a másik érdekében. és sürgeti olyan nemzetközi megállapodás megkötését. Szükség van a kognitív idegtudomány. Ez megnyitja az utat a személyi szabadság korlátozásához. és az agymosáshoz. és a társadalomtudományok között. Ezért eljött az ideje. hanem reális veszélyek. hanem valamennyi ember érdeket. az egész emberiség életlehetőségeinek a megnövelését szolgálják. hogy ne egy kisebbség uralmának az ellenőrizetlen eszközei legyenek. Az embereknek egyszerre van szükségük a szabadságra és a biztonságra. amelyek lehetővé teszik az ember manipulációjának bármely formáját. Csak így lehet ezeket szabályozni és ellenőrzés alatt tartani azért.a szatellitekkel működtetett implantátumokat. Az Európa Parlament 1999. hogy rejtett módon beültessék a célszemélyekbe . 251 . amely az idegrendszer anatómiájával. számú határozatát. hiszen e felfedezések. s azok eredményeit az uralom gyakorlása eszközéül használja. nem lebecsülendő kockázatokat hordoz magában. hogy az idegtudomány. Ezek nem tudományos fantasztikus regényekbe való elképzelések. hogy megszűnjön a tudományos elhatárolódás az agykutatás. Jean-Pierre Changeux a párizsi Pasteur Intézet tekintélyes kutatója a Nature című szaklapban 1998. hogy ezeket a tudományokat. hogy az emberiségnek meg kell ismernie a biológiai-fiziológiai felfedezések és idegrendszerkutatási eredmények társadalmi kihatásait is. a tudatmódosító és magatartás befolyásoló technológiák nyilvánosságra hozatalára és a lakossággal való megismertetésükre. Az ehhez szükséges berendezések rendkívül specializáltak. de amelynek a tudományágak konvergenciája következményeként egyre fontosabb részévé válik a kognitív idegtudomány is. hogy szerezze meg az új 'non-lethal' (nem halált okozó) fegyverek technológiáját. Az agy tudati működésének a feltárása kitágította a magánszférába való behatolás lehetőségét. ennek ellenére mindennapos gyakorlattá válhat a távolból történő használatuk. fiziológiájával és biokémiájával foglalkozik. E jól finanszírozott és titkosan működő szervezeteknek nem okoz leküzdhetetlen nehézséget. Changeux előbbiekben összefoglalt megállapításaihoz a magunk részéről az fűzzük hozzá. az idegtudományok. amely világszintű tilalmat rendel el olyan fegyverek kifejlesztésére és bevetésére. ha visszaélnek velük.

figyelemmel kísérésük és ellenőrzésük módját tartalmazzák. A Különbizottság jelentéséből rövidítve azt a részt ismertetjük. valamint a kormányzati szervek. hanem azzal is. mert nem működött a CIA belső ellenőrzési mechanizmusa. és egymásnak ellentmondó válaszokat kaptak. Ennek eredményeként az a paradoxon állt elő. de a tesztek természete. hogy kísérleteznek velük. nem egy esetben tragikus következményekkel jártak. a különböző hírszerző szervezetek. Más kísérleti személyek továbbra is szenvednek a kísérletek következményeitől. és ha ezek ismerté válnak. amelyek viszont károsan befolyásolhatták volna e kísérletek kimenetelét. Kezdetben az együttműködés és a kölcsönös információ-csere jellemezte ezt a kapcsolatot. Egyes ellenőrzés alatt végzett teszteket el lehet fogadni. Ez a szempont hamarosan másodlagossá vált. akiknek már nem volt arról tudomásuk. mértékük és az a tény. Ezeket a programokat szigorúan titokban tartották. Ez nagyfokú hibákhoz vezetett. A hírszerző szervezetek kevés alkalmazottja tudott róluk és arra sincs bizonyíték. amikor ezekre vonatkozóan tájékozódni akartak.és biológiai kísérl