Drábik János

Tudatmódosítás, az agy megerőszakolása
Előszó
A tudatmódosítás szupertitkos technológiája ma már rutinszerűen alkalmazott módszer, amely lehetővé teszi az emberek tömeges fizikai és lelki manipulációját, a társadalom jelentős részének a láthatatlan ellenőrzését. Az agykontroll kifejezés, különösen az a jelentésváltozata, amely Magyarországon meghonosodott (a José Silva-féle relaxációs technika révén), nem fejezi ki azt, amiről ez a könyv szól. Dr. Domján László, aki olvasta a tudatmódosításról és az agy erőszakos befolyásolásáról szóló tanulmányt a Leleplező című könyvújság 2003. évi 4-es számában, a következőket írta a lap szerkesztőségébe: "Érdeklődéssel olvastam a lap legutóbbi számában Dr. Drábik János 'Az agy feletti uralom megdöbbentő új világrendje' című cikkét. Abban számtalanszor előfordul az agykontroll szó, ám agymosás értelemben. Mivel Magyarországon az agykontroll szó összefonódott a Silvaféle stresszkezelő és elmefejlesztő módszerrel, ezért tisztelettel jelzem a kedves olvasóknak, hogy a cikkben említett döbbenetes agymosásnak semmi köze az általam is tanított Silvamódszerhez. A Silva-féle agykontroll egy etikus és tudományosan megalapozott módszer, elménk hatékonyabb használatához, problémáink eredményesebb megoldásához. Hatásáról sokat elárul, hogy fölmérésünk szerint a tanfolyam hallgatói a kurzust követően átlagosan 55,1%-kal ritkábban betegszenek meg és gyógyszerfogyasztásuk 62%-kal csökken. Valójában az ön-agykontroll szó lenne erre a módszerre a legpontosabb megjelölés. Ha ez nem lenne igen esetlen szó, hiszen a Silva-féle agykontroll valójában önkontrollra tanít." Az agykontroll másik egyoldalú értelmezése az, amikor a propaganda-agymosást, vagyis csak az információkontrollt értik alatta. Kétségtelen, hogy a tömegtájékoztatási eszközökkel iparszerűen lehet megszűrni, elhallgatni vagy megváltoztatni az információt és befolyásolni a közgondolkodást. A propaganda-agymosás mellett létezik a nem átvitt értelemben használt agykontrol. Már rendelkezésre állnak az emberi agyműködés befolyásolásának olyan korábban ismeretlen - eszközei és technológiái, amelyek révén lehetővé vált az abszolút agykontroll, amely a társadalom totális ellenőrzésének az egyik leghatékonyabb eszközévé vált. Miért tud erről oly keveset a széles közvélemény? A legfejlettebb nyugati országok lakói még ma is úgy tekintenek önmagukra, mint a demokratikus világ szabad polgáraira. Eme öntudatos polgárok, akik joggal büszkék emberi jogaikra és politikai szabadságjogaikra, vajon miért tűrik, hogy az általuk választott és nekik felelős kormányok, elzárják előlük az abszolút agykontrollra vonatkozó információkat? Ez a hallgatásba burkolózás teszi lehetővé annak a titkos ellenőrzési-rendszernek a működtetését, amely ellen teljesen védtelenek. Ha magyarázatot kérnek erre a mindent átható titkolódzásra, akkor az illetékesek mindig a nemzetbiztonság érdekeire hivatkoznak.

1

A propaganda-agymosás - az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatás információs kontrollja - tehát csak a tudatbefolyásolás egyik változata. Az agymosás másik változata, amit a kínai kommunisták "gondolatreform"-nak neveztek. A koreai háború idején került a közvélemény figyelmének a központjába, és a legtöbb ember számára bizonyos személyek emlékezetének a kitörlését jelentette. A gyakorlatban alkalmazott agymosási technikák részben megegyeznek, részben pedig igen hasonlóak a traumával okozott magatartásmódosítás technikáihoz. Az elmúlt 150 évben reneszánsza van az okkultizmusnak, a legkülönbözőbb "fekete művészeteknek", a sátánizmusban és a Lucifer-kultuszban megjelenő pogány rítusoknak. Ezek az alkotmányosan védett álvallások "vallásként" kínálják a gyanútlanoknak mérgezett szellemi termékeiket. A legsötétebb praktikákat folytatják - többek között az agykontroll eszközeivel - a vallásos tevékenység álcája alatt. Az okkultizmus szó a természetfölötti, titokzatos erőkkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot, a bennük való hitet jelöli. Közéjük sorolható többek között az asztrológia, a mágia és a spiritizmus is. Olyan titkos tudásra vonatkozó monopóliumról van szó, amely hatalmat jelent ismerői számára. 1971-ben az Egyesült Államok kormánya az információ szabadságáról szóló törvény nyomán számos - korábban titkos - dokumentumot hozott nyilvánosságra. Köztük volt az a Kongresszusnak szóló jelentés, amely szerint a Hírszerző Szolgálatot, a CIA-ét, kezdettől komolyan érdekelte, hogy a "Fekete Művészetek" gyakorlóira milyen klinikailag kimutatható hatást tettek az okkult vallási praktikák? Különösen érdekelte a CIA-t az, hogy bizonyos okkult rituálék mennyire fokozták a résztvevők szuggesztibilitását? Tudnunk kell azonban, hogy e rituálék némelyike vér- és emberáldozatot is magában foglalt. A rendkívül nagy léptekben fejlődő bihéviorizmus (behaviourizmus), azaz a lelki és szellemi jelenségeket inger és reakció viszonyára visszavezető, és ezért csak a viselkedés tanulmányozását célravezetőnek tekintő lélektani irányzat szerint a szuggesztibilitás ellenőrzése az emberi agy kívülről történő befolyásolásának az alapvető tényezője. Azonban a tudat irányíthatóvá és fogékonnyá tétele a magatartás megváltoztatása céljából, komoly emberjogi kérdéseket vet fel. Az alkotmányok feladatuknak tekintik az emberi jogok, és a politikai szabadságjogok védelmét. Ez egyben azt is jelenti, hogy védelmezniük kellene minden egyes embert az agykontroll nyílt és rejtett alkalmazásától. A reklámipar az úgynevezett puha agykontrollt használja. Nemzetbiztonsági és politikai okokból azonban főleg a kemény agykontrollt használják, amely tartalmazza a vegyszerekkel, drogokkal, az elektronikus eszközökkel, az elektrosokkal, a traumaokozással, és a hipnózis legváltozatosabb formáival való tudat-és magatartásbefolyásolást. Mindez nem csak jogi, emberi jogi, de egészségügyi kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok alkotmánya szavatolja a vallás- és szólásszabadságot. Nincsenek azonban olyan törvények, amelyek például védenék a polgárokat a destruktív kultuszok és más szervezetek traumával okozott agykontrolljával szemben. Mivel magához az államhoz tartozó intézmények (FBI, CIA, NASA, NSA, US Army, Navy stb.) is alkalmazzák az agykontrollt, ezért rendkívül nagy a bizonytalanság abban, hogy mi az, ami még alkotmányos, legitim, és mi az, ami már jogellenes, sőt bűncselekmény? A kormányzat szolgálatában álló jogi szakértők a legkülönbözőbb jogi kiskapukat kihasználásával igyekeznek igazolni e kemény agykontrolltechnikák alkalmazásának a jogszerűségét. Az agykontroll kemény formáival szembeni védekezésnek elsősorban nem jogi akadálya van, hiszen minden civilizált társadalomban léteznek olyan törvények, amelyek így vagy úgy

2

védelemben részesítik azokat, akiken hozzájárulásuk nélkül alkalmazzák a tudatmódosítás technikáit. A valódi nehézséget az jelenti, hogy ezeket a jogszabályokat nem lehet érvényesíteni. Amikor már jelentkeznek a sértettek, rendelkezésre állnak a bizonyítékok, és meg vannak az elkövetők is, a jogi eljárások szinte kivétel nélkül elakadnak. A jogalkalmazó szervek közlik: az eljárás nem lehetséges, mert "nemzetbiztonsági érdeket sért". A jogállam felmondja a szolgálatot. Senki nem tudja megmondani, hogy miért sért nemzetbiztonsági érdeket, ha gátat vetnek annak, hogy állami szervek közpénzekből kísérletezgessenek a gyanútlan állampolgárokkal. A nemzetbiztonság fogalmát pontosan meg kellene határozni, mert a kormányzatok ma túl tágan értelmezik és a legkülönbözőbb területeken használják a számonkérés alóli kibúváshoz. Ennek a visszaszorítására a legmagasabb követelményeket kellene alkalmazni az emberi jogok, így a szólás, sajtó, és gyülekezési szabadság, valamint az egyén önrendelkezéshez való jogának a védelme érdekében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy minden embernek joga van a saját tudatműködése kizárólagos ellenőrzéséhez. Minden egyes ember elidegeníthetetlen joga, hogy rendelkezhessék a testével, az idegrendszerével, a tudatával. Ahogy védelem illeti a testi és a nemi erőszakkal szemben, ugyanúgy védelem jár neki akkor is, ha az agyműködését erőszakolják meg. E könyv megírására a Cathy O'Brien és Mark Phillips dokumentum-kötete nyomán kezdett kutatásaim késztettek. A könyv borítóján ez olvasható: "A 'TRANCE Formation of America' (A cím kettős-jelentésű: az egyik értelmezés: Transzállapot - Amerika formálódása; a másik fordítás: Amerika-átalakulása; D. J.) a kormányzat egyik agykontroll áldozatának a dokumentált önéletrajza. Cathy O'Brien a Központi Hírszerző Szolgálat MK Ultra Projekt Monarch agykontroll programjának az egyetlen felépült és a nyilvánosság elé lépett áldozata. A CIA-nak, a virginiai Langley-ben lévő központjánál mélyen be van vésve a fehér kőfalba egy idézet a Bibliából, Szent János könyvéből: '... és az igazság szabaddá tesz téged'. Ez a bibliai kijelentés, mint az ügynökség maga is, teljesen valóságos. Az épület, amelynek a falára be van vésve, otthont ad a lélektani hadviselés elősegítésére a világ legsikeresebb hazugsággyártójának. A 'Cég' nyersanyagnak használja az igazságot és technológiát az Ön és Amerika szövetségesei kontrolljához szükséges 'tiszta' hazugságok előállításához. A 'TRANCE Formation of America' oldalain megismerkedhet az igaz tényekkel." Miután elolvastam O'Brien és Phillips könyvét, erősen kételkedtem a szerzők állításaiban. A háttérhatalom kutatása során azonban olyan szkeptikus lettem, hogy ma már a saját szkepticizmusomban is kételkedem. Elhatároztam, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel leellenőrzöm a szerzőket és saját kételyeimet. Újabb és újabb könyveket kellett elolvasnom, köztük szakkönyveket is. Ennek kapcsán megismerkedhettem - többek között - a Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás Balázs szerkesztésében az Osiris Kiadó gondozásában 2003-ban megjelent: "Kognitív idegtudomány" című szakkönyvvel. Ezen túlmenően az Internet révén is mintegy 1500 oldalnyi anyagot néztem át, nemcsak elektronikusan, hanem kinyomtatva is. Külön erőfeszítést tettem arra, hogy megtaláljam Cathy O'Brien és Mark Phillips könyvének a hivatalos elutasítását és cáfolatát. Az erről fellelhető szegényes anyag arra késztetett, hogy maguknak a szerzőknek is feltegyem kérdéseimet, és tőlük tudjam meg, hogy az érintett hivatalos személyek és intézmények milyen módon vonták kétségbe a könyvükben leírt tényállításokat, és miként védekeztek ellene a rendelkezésükre álló jogi eszközökkel. 2003. június 20-án a következő válasz érkezett a szerzőktől:

3

"Köszöntjük Dr. Drábik Jánost! Üzenete eljutott a TRANCE Formation of America szerzőihez... E-mail-je, ami szervezetünk honlapjára érkezett, felteszi a kérdést, hogy 'Mi a hivatalos cáfolat?' Sajnáljuk, nem értjük mire vonatkozik a kérdés, ui. a mi ügyünkben nincs "hivatalos cáfolat". Ellenkezőleg. Az amerikai kormányzat bírálói vagyunk és nem szenzációhajhász szerzők... amint keresztülverekedtük magunkat az Egyesült Államok jogi és az egészségügyi rendszerén, ügyünk végül is az Egyesült Államok Kongresszusához került. A jogi eljárást 1992-ben a bíróságon állították le az 1947-es Nemzetbiztonsági Törvényre hivatkozva. Ezért döntöttünk úgy, hogy megírjuk és saját kiadásunkban közreadjuk az emberiség iránti szeretetből fakadó munkánkat, a "TRANCE Formation of America-t. Tisztelettel: Mark és Cathy" A könyv írása közben megértettem, hogy az agykontroll végső formája a társadalmat sötét lepelként beborító félelem. Az a tudat, hogy valaki bármely pillanatban elveszítheti az életét, szinte reflexszerűen kiváltja, hogy védelmet keressen azoknál, akiktől védelmet remél. Az a trauma-okozással előidézett abszolút agykontroll, amelyről ez a könyv szól, nem az összeesküvési elmélet valamilyen újabb változata. Nem elméletről, hanem gyakorlatról szól. Tényekről. Megtörtént eseményekről, létező (vagy létezett) hús-vér emberek sorsáról. A félelem felkeltése - a tudatműködés és az emóciók társadalmi méretű befolyásolása alkalmas az emberi civilizáció egészének a gyökeres megváltoztatására. Ismert közhely, hogy "a tudás hatalom", de az már kevésbé köztudomású, hogy az információk visszatartása rendkívül fokozza a félelmet és mértéktelenül megnöveli a bizalmatlanságot. A legjobb félelem elleni gyógyszer a tájékozódás. Ez a könyv az uralom egyik új és nem ismert eszközére, az államilag finanszírozott és a kormányok által gyakorolt totális agykontroll technológiájára, módszereire és eszközeire kívánja felhívni a figyelmet. 2004. tavaszára már működtetni kívánják a "Frequency Fence" (Frekvencia kerítés) elnevezésű totális agykontroll technológiát, mint a globális társadalom és az egy-központból kormányzott világ létrehozásának egyik fontos eszközrendszerét. E technológia lehetővé teszi ún. "mentális börtön" létrehozását anélkül, hogy a létezéséről tudomást szerezhetnénk. Nyilvánvaló, hogy minél előbb ismernünk kell ezeket a terveket és technológiákat, ha ellent akarunk állni, és meg akarjuk őrizni emberi autonómiánkat.

2004 Dr. Drábik János: Tudatmódosítás

4

1. fejezet

Az emberi agy megerőszakolása
A tudat feletti uralom és az új világrend Azok a világtörténelmet formáló erők, amelyek nagy ívű világstratégia keretében már hosszabb ideje új világrend létrehozásán fáradoznak - számos dokumentumra és tényre támaszkodva állíthatjuk - komoly erőfeszítéseket tettek az idegrendszer, különösen az emberi agy jobb megismerésére és működésének a befolyásolására. Az ilyen irányú törekvések nem új keletűek. Már az ókori Egyiptomban, Görögországban - és még korábban Indiában, Babilonban - ismertek voltak a különböző okkultista misztériumok, amelyekben a beavatottak a titkos tudást tanulmányozták és gyakorolták. Az egyik legrégebbi könyv az egyiptomi "Halottak könyve" részletesen tárgyalja, hogy kínzással, megfélemlítéssel, drogok felhasználásával és hipnózissal miként lehet a beavatandó személyt függő állapotba hozni és irányítani. A XIII. századtól kezdve a római-katolikus egyház is használt tudatmódosító módszereket Európa feletti szellemi hegemóniája megerősítésére, s ehhez az egyik leghatékonyabb eszköze az inkvizíció volt. A kereszténységgel kezdettől fogva szembenálló okkultizmus szakértői tudják, hogy a modern sátánizmus is messzire nyúló történelmi gyökerekkel rendelkezik a tudatbefolyásolás terén, és csaknem mindig igyekezett elrejtőzni a különböző ezoterikus csoportok mögé. A most kibontakozó új világrend szempontjából azonban döntő jelentőségű az az Illuminátus titkos társaság, amely a frankfurti pénzemberek támogatásával és kezdeményezésére - elsősorban Bajorországban - szerveződött meg Adam Weishaupt, az ingolstadti Jezsuita Egyetem tanára irányításával a XVIII. Század második felében. Weishaupt kiválóan ismerte az ókori misztérium-vallásokat és hagyományokat. Az általa alakított titkos társaságot a "felvilágosodottak" társaságának, azaz Illuminátusoknak nevezte el. Ez a titkos társaság szoros kapcsolatba lépett a különböző okkultista csoportokkal és zárt társaságokkal, elsősorban azonban a nagy tekintélyű szabadkőműves mozgalom páholyaiban igyekezett átvenni a vezetést. Célja új világrend létrehozása volt, amely frankfurti kezdeményezői számára kozmopolita világtársadalmat jelentett. Ebben az új világrendben a pénzemberek szűk csoportjáé a legfőbb hatalom. Az Illuminátusok természetesen nem ezt közölték tagjaikkal, hanem olyan utópiáról beszéltek, amely a soha nem látott boldogságot fogja elhozni a soha komolyan nem gondolt "szabadság, egyenlőség és testvériség" kíséretében az egész emberiség számára. Emögött a nemesen csengő célkitűzés mögött azonban az a szándék húzódott, hogy a pénzrendszer és a gazdaság feletti uralmuk megszilárdítása végett fokozatosan átvegyék a társadalom egészének az irányítását is a hagyományos vezetőrétegektől, végül pedig hatalmukat az egész emberiségre kiterjesszék az emberi tudat módosításával, a társadalom szerkezetének és működésének a teljes átalakításával. Az új világrend hatalmi elitjének ezért szabad polgárok helyett irányítható

5

Nagy előrelépést jelentett a tudatbefolyásolás megalapozásában a londoni "Tavistock Institute of Human Relations"-nek (Emberi Kapcsolatok Tavistock Intézetének) létrejötte 1921-ben. Ennek a kutató létesítménynek az volt a kifejezett célja. 1932-ben Kurt Lewin lett a Tavistock Intézet igazgatója. Az Illuminátusok uralmi stratégiájával szorosan összefügg az. hanem a kísérletvezető instrukciójának megfelelően az elsőre rímelő szótagot. amikor az ember idegrendszere felmondja a szolgálatot és lelkileg összeomlik. Katalin is tagja volt rövid ideig Adam Weishaupt titkos társaságának. Heinrich Himmler is. A XVIII. Század végén és a XIX. magatartás-kutató tudományok . de visszatérve Németországba 1933-ban lemond tanszékéről. tehát azzal. században az Illuminátusok elsősorban Nagy-Britannia. Németország is kivette részét az ilyen irányú kutatásban: számos orvosi és pszichiátriai technikát. amely fontos a tudat és a magatartás hatékony befolyásolásához a németországi Kaiser Wilhelm Institute-ban dolgoztak ki.biorobotokra. még II. Közéjük tartozott az SS főnöke. Miközben Kurt Lewin a csoportdinamikai kutatás terén jelentős eredményeket ért el. hogy a begyakorolt asszociáció mennyire gátolja a szándékot. A korszak vezető tudományos nagyhatalma. Az asszociációs technika kritikai elemzése során megállapította. a parapszichológia.így például a behaviourizmus Angliából indultak el. Előzőleg 1927-től a Berlini Egyetem rendkívüli tanára volt. Franciaország és az Európában geopolitikai tényezők miatt központi helyet elfoglaló Németország ellenőrzésére törekedtek. az akaratot. az asszociatív begyakorlásnak az erejét viszont a reakcióidő meghosszabbodásával mérte. így többek között az eugenetika terén. amelynek egyidejűleg számos előkelő brit arisztokrata és magas rangú német náci pártfunkcionárius volt a tagja. ahol ő veszi át a csoportdinamikai kutatórészleg irányítását. Már a Tavistock Intézet igazgatójaként vendégprofesszor az Egyesült Államokban. cselekvési készenlét meghatározza a viselkedést és azt meghatározott cél felé vezérli. majd a szociálpszichológiai kutatás egyik legjelentékenyebb központjába. de nem hagyták ki Oroszországot sem. amely az ember öröklődő tulajdonságait. Nagy akaraterővel rendelkező kísérleti személy arra is képes. demokratikus társadalom helyett pedig biomasszává gyúrt tömegekre van szüksége. mert célkitűzései közé tartozott a felsőbbrendű emberi faj "kitenyésztésének" a kutatása. A harmadikban pedig a kétféle feladat váltakozott. hogy kísérleti úton kiderítse. hogy az hányszor ismételt asszociációt képes leküzdeni. hogy az ún. egyidejűleg a nemzetiszocialista Németország a neuropszichológia. a másikban fölcserélési feladatot is adott. a testi és szellemi képességek javítására próbálja felhasználni. és Amerikába emigrál. az MIT-ba (Massachusetts Institute of Technology-ba) kerül. A két világháború közötti időszakban Anglia és Németország folyamatosan együttműködött a tudatbefolyásolásban. A két ország ez irányú együttműködését egy titkos társaság segítette elő: az "Order of the Golden Dawn" (az Aranyhajnal Rendje). Az eugenetikának a fajelméletben is szerepe volt. A rímelésre begyakorolt szavakhoz az egyik változatban rímelési. Lewin kísérletei során váltogatta a begyakorolt asszociáció ingerszavaival végzendő feladatokat. melyik az a bizonyos pont. hogy az ún. Minthogy divat volt ekkoriban az Illuminátus szabadkőművesség. hogy még 200 vagy 300 ismétlés után se a másik tagot idézze fel a begyakorolt szópár egyik tagjára. és a nemzedékről nemzedékre átöröklődött okkultista hajlamok kutatásában haladt előre. Két éven át a Cornell Egyetemen tanít. Az akaraterőt azzal mérte. A szokásnak. aki felelős volt a 6 .

A kísérleti alanyoknak hipnózisban erős hallucinációkat okozó kábítószert. A kutatás azonban elsősorban arra összpontosított. amelyet 1947-ben átkereszteltek Central Intelligence Agency-nek. hogy bizalmas üzenetek továbbítására és titkos megbízatások teljesítésére olyan hipnotizált futárok létrehozásán fáradozott.Bűnügyi Nyomozóhatóság) részére végezte. hogy az amerikai hírszerző-szolgálatot hatékony intézménnyé formálják. az FBI. az ún. amelynek a keretében örökbefogadott gyermekekkel végeztek kísérletet. A Project CHATTER-t 1953-ban leállították. hogy kipróbálja azokat a kábítószereket. Estabrooks ezt a hadsereg. és a magatartás megváltoztatása. aki később a CIA élére került. Világháborút követően az amerikai Védelmi Minisztérium titokban számos vezető német és olasz tudóst. hogy a kormányzat számos illegális tevékenységét a nemzetbiztonságra hivatkozva titokban tarthassák. 7 . valamint hírszerző szakembert hozatott az Egyesült Államokba DélAmerikán keresztül. s részben a Vatikán segítségével. az 1947-es National Security Act. mind controlprogramok. és zavartalanul folytathassák. Az auschwitzi kísérletekkel egyidejűleg Dachau-ban "agymosási" módszereket próbáltak ki. A Project Paperclip nevet viselő program keretében került Reinhard Gehlen tábornok Amerikába. akik tudományos módszerekkel végzett tudatmódosításon mennek át. meszkalint adtak. A program célja olyan árja "szuperfaj" kitenyésztése volt. Az a törvény. elsősorban ikrekkel. lelki sérülések hatásait kísérleti alanyain. dr. George Estabrooks irányította a magatartást befolyásoló kutatásokat. amely ezt az intézményt létrehozta. A brutális sokkolás következtében sokan meghaltak. aki Hitler Szovjetunióval foglalkozó hírszerző-szolgálatát irányította. Joseph Mengele végezte. Ennek eredményeként jött létre 1946ban a Central Intelligence Group. s számos gyermeket erős és gyakori elektrosokk hatásnak tett ki. A II. Emellett kíméletlen sebészeti beavatkozásokat is végzett."Lebensborn" nevű kutatási programért. E megbeszélések célja az volt. Ezt a Project CHATTER nevet viselő kísérletsorozatot válasznak szánták a Szovjetunióban végzett ún. Gehlen Washingtonban gyakran találkozott Truman elnökkel. Ezek közé a programok közé tartoztak a legnagyobb titokban végrehajtott tudat-befolyásoló kísérletek. a későbbiek folyamán fontos szerepet játszott abban. Világháború folyamán az amerikai Colgate Egyetemen. Project MKULTRA Miután a CIA és a Nemzetbiztonsági Tanács megszilárdította helyzetét. és mesterségesen válnak tudathasadásos személyekké. A program előkészítését szolgáló kísérletekben már fontos szerephez jutott a génmanipuláció. a CID (Criminal Investigation Division . aki akkor az OSS (az Office of Strategic Services-nek) az igazgatója volt. amelyeket hatékonyan lehet használni a titkosszolgálati ügynökök felvételekor. Reinhard Gehlen német tábornoknak kulcsszerepe volt az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának a létrehozásában is. aki Auschiwtzban kegyetlen körülmények között "kutathatta" a testi. Ezt a kísérlet-sorozatot az a dr. Maga Estabrook azonban elmondotta. amelynek a tagjai teljesen el vannak kötelezve a Harmadik Birodalom által elképzelt náci világrendnek. 1947-ben beindult egy szigorúan titokban tartott kísérletsorozat az "agymosásnak" nevezett tudatbefolyásolás technikáinak a kidolgozására. "igazság-drogok" sikereire. valamint William Donovan tábornokkal. De szoros kapcsolatot tartott Gehlen Allen Dullessal is. vagyis létrejött a CIA. A II.

Project MONARCH Az MKULTRA keretében 149 kisebb programot tartottak nyilván. A harmadik cél volt az emlékezet kapacitásának a megnövelése. Az okkultizmus további jelképes értelmet is adhat mindehhez. hogy olyan "alvó" ügynököket képezzenek ki ("Manchurian candidates"). a szociológiai. De ezen túlmenően a Monarch szó jelképesen utal arra a minőségi átalakulási folyamatra is. de még 1953-ban beindult egy másik program. a terapeutákat. lebegést érez. amelyet Richard Helms. Először hernyó alakban létezik. amelyeknek a keretében hipnózist és kábítószereket is alkalmaztak. ha a lelket. a "Mind Kontrolle". A MONARCH szó itt nem valamiféle monarchiára vagy uralkodóra. azaz hipnózis utáni önkívületi állapotot követően. Egy negyedik cél pedig arra irányult. amelyet Allen Dulles hagyott jóvá 1950-ben. hogy fokozza erőfeszítéseit a magatartás megváltoztatása terén. vagyis ellenőrzést. hogy azoktól nem lehet megszerezni titkos információkat. Feltételezhető. vagyis az angol-német keverék elnevezésre vezetik vissza (A Kontrolle németül ugyanazt jelenti. Az elnevezés a kulcsszavakkal való irányításra utal.A Központi Hírszerző Szolgálat ekkor döntött úgy. A Bluebird-öt 1951-ben átnevezték Project ARTICHOKE-nak. a CIA akkori helyettes-igazgatója kezdeményezett. az elektrosokk. amely szárnyalni képes a pillangóhoz hasonlítjuk. A címben megjelölt program nem szerepel a hivatalosan azonosított kormánydokumentumok között. A kutatók az MK szó jelentését. Egyébként a reinkarnáció. és olyan anyagokat is. De használták a grafológiát is. E célból dolgozták ki a Project Bluebird-öt. mert ezt valószínűleg egyfajta becenévként használták a bennfentesek. akkor gyakran olyan könnyedséget. hogy különleges kihallgatási technikák alkalmazásával fokozzák az adott személy kontrollját. Ennek keretében kiértékelték azokat az agresszív kihallgatási technikákat. hogy ez a program az MKSEARCH alprogramból ágazott el. mint a besugárzás. hogy az ügynökség alkalmazottait ellenséges szolgálatok ne tudják ellenőrzésük alá vonni. és az egykori német koncentrációs táborokban folytatott kíséreletek. akik bizonyos kulcsszavak vagy szófordulatok útján aktivizálhatók egy ún. vagyis a lélekvándorlás okkult tanításai szerint az emberi lélek pillangó alakban keresi azt az új élőlényt. hogy álcázásként elfedje a Project MONARCH valódi célját és természetét. Amikor egy személyt elektrosokkal okozott pszichés traumának vetnek alá. A SPELLBINDER célja az volt. amelyben reinkarnálódva tovább folytatja életét.) A kísérlet-sorozatban számos német orvos vett részt. a pszichológiai. Az MKULTRA keretében az emberi viselkedést olyan módszerekkel befolyásolták. inaktív állapotba kerül (például a selyemgubó) míg. A Bluebird céljai közé tartozott olyan eszközök felkutatása. mint az akkor már létező LSD. valamint a lehetséges "beavatottakat" számítjuk. Ez a program 1956-ban befejeződött. majd begubózva alvó. a pszichiátriai. valamint az MKULTRA egyes részprogramjai szorosan kapcsolódtak egymáshoz. amelyek segítségével úgy lehet kondícionálni személyeket. mint egy repülő pillangó. azzal a céllal. Az MKULTRA külföldi programjainak az ellenőrzésére létrehozták az MKDELTA eljárást. Másik célja az volt. az antropológiai módszerek. hanem egy Monarch nevű pillangóra utal. poszt-hipnotikus transzállapot után. Az "Operation OFTEN" című tanulmány kísérletet tett az okkult erők bekapcsolására a kutatásba. a Project MKULTRA. végül is visszatér a szárnyaló pillangó formájába. mint az angol control. akik közé a túlélő kísérleti alanyokat. 8 . amelyen a lepke keresztülmegy. amelynek a neve "Operation SPELLBINDER" volt.

a trauma segítségével. elkülönülő állományokra bontását a kísérleti alanynak okozott lelki-trauma fokozásának tekintik. mert teljesen tőle függ. vagyis a zsinóron rángatott bábu. Egy már nyugdíjazott CIA-munkatárs arra is utalt. Azért. hogy "téglaként" információkat gyűjtsenek. A kísérleti személy. elutasítják a démonok és más misztikus vonatkozások jelenlétét. A MONARCH kísérletekben gyakran szerepel a "marionett-szindróma". jobban elviselik a fájdalmat és ezért sokkal könnyebb egységes tudatuknak az önálló részekre való felbontása (angolul: dissociation).vagy ahogy mi korábban írtuk. valamint az "Imperial Conditioning" (birodalmi kondíciónálás). Ez rendkívül bonyolult folyamat. vagyis lelki sérülés vagy fájdalom okozásával hozható létre. Ezért a rabszolga ("slave") az irányítóját mesternek ("master") vagy istennek ("god") tekinti. Az egyik legfontosabb struktúra az adott "file" 9 . Egy "file" (egy állomány) . elsütő szerkezet. light-side vagy good (világos vagy jó) oldal. A "slave"-ek 75%-a nő. A tudatbefolyásoló programok ismertetésekor fontos szerephez jut a marionett. Az ehhez tartozó "file"-ok pedig összefonódva a tudatban egy tengely körül végeznek rotációs mozgást. vagyis kísérletező elmegyógyászok ezt "Conditioned Stimulus Response Sequences"-nek nevezték. akit "victim"-nek (áldozatnak) vagy "survivor"-nak (túlélőnek) neveznek valójában az ő irányítójának ("programmer" vagy "handler") a rabszolgája. beindító parancsokra van szükség. amelynek a keretében a sátánizmusban ismert rituálékat is felhasználják. Az emberi tudat mesterséges "fülkéi" Megközelíthetjük a test és a lélek eme kificamodott befolyásolásának a megértését. Egyes terapeuták. indító jel). ugyanis a nők általában jóval magasabb tűrési küszöbbel rendelkeznek. jelszavakra. azaz Kondícionált Inger-válasz Szekvenciáknak.A gnoszticizmus ősi misztikus tanításai szerint a pillangó a romlandó test szimbóluma. egy rekesz vagy fülke . A MONARCH kísérleti személyei az élet minden területén megtalálhatók az utcai csavargótól a legmagasabb körökben mozgó személyekig. Ezek a kutatók tagadnak minden irracionális magyarázatot. vagyis kioldó. hogy tudatuknak melyik leválasztott része van éppen aktivizálva. azaz az olyan ember. amelyhez még szervesen hozzátartozik a rendszeres ismétlés és újra-megerősítés. meghatározott kódokra. mint a férfiaknál. ravasz. A szórakoztató ipar bevonása a kísérletekbe éppen ezért jelentékeny. illetve prostitúcióra és pornográfia készítésére használják. mint az összehangolt agyműködés struktúráinak a felbontása és más szerkezetű újra-integrációja azért. A Project MONARCH úgy is leírható. és létezik egy dark-side vagy bad (sötét vagy rossz) oldal. hogy létezik egy ún. aki idegen akarat vak és engedelmes eszköze. hogy egy meghatározott démont vagy démoncsoportot lehessen hozzákapcsolni az emberi tudatban mesterségesen létrehozott önálló rekeszekhez. hogy az így leválasztott és önálló életet élő "file" aktivizálható legyen. Ennek az a célja. valamint a kabalista miszticizmust. illetve az adott csoportban a kapott utasításoknak megfelelő zavaró feladatokat végrehajtsák. hogy a beprogramozott kísérleti alanyokat beépített ügynökökként is használták azért. Szakértők ezt úgy írják le. Több kutató ezt a magyarázatot erős kétellyel fogadja és az agyműködés "file"-okra. A kísérleti alanyok magatartása aszerint változik. hogy az emberi agy tudati működését egymástól elkülönülő autonóm egységekre lehessen bontani (angolul: compartmentalize) és ezáltal az adott emberben többféle személyiséget lehessen egy meghatározott pszichés rendszer keretében kialakítani. A gnosztikus művészetben "a halál angyalát" az összepréselt pillangóval ábrázolták. A kísérleti alanyokat főleg titkos műveletek elvégzéséhez. ha egy komplex komputer-programhoz hasonlítjuk. Ezeket angolul "triggers"-eknek nevezik (trigger = elsütő billentyű.

hogy árvaházakból. Ez a MONARCH programban alkalmazott technika abból állt. Sok gyermek jön katolikus. a dogmáknak és a feletteseknek való feltétlen engedelmességhez és ez nagyon hasonlít a tudat programozásához. ezért már kondícionálva vannak a parancs általi külső irányításra. kevesebb ilyen testi sérüléssel vagy jelzéssel bírnak . akik a vérvonalhoz tartozó. Ezt a "kiválasztott nemzedék" meghatározást a hírhedt auschwitzi orvos. Számos áldozat azonos családból került kiemelésre. ősi szimbólumokkal. lelki érvekkel próbáljuk megvilágítani őket. Ezen kifinomult manipulációk magyarázata attól függ. Minthogy az ilyen alanyok számára a tekintély feltétlen. akkor gyakran láthatják az elektromos szúróeszközökkel okozott vágásokat vagy forradásokat a bőrön. a másikat pedig a másik kísérleti alanyéba ültették. Ezek a test legkülönbözőbb részein fellelhető sérülések lehetnek: késsel okozott csonkítások. csokrokkal. mormon vagy más karizmatikusan keresztény hátterű családból. A vérségi kapcsolatok fontossága A kísérleti alanyok többsége olyan családból származik. órákkal. "non-biological twinning". pókhálókkal. Másféle agykontroll-technikát jelent az ún. beteljesítsék sorsukat. hogy fizikai. A kísérletet folytató szakemberek úgy találták. ezért az örökkévalóságig elválaszthatatlanok egymástól.rendszerén belül hét szintből álló kettősspirál található. durva tetoválások és ehhez hasonlók. hogy őket mágikus lelki kötelék kapcsolja össze. mert ez a mini-program utasítja el vagy engedi be a különböző kívülről jövő impulzusokat az adott lelki parcellába. hogy az erősen vallásos alanyok már hozzá vannak szoktatva a dogmatikus.arra vannak beprogramozva. és ezért . Minden ilyen rendszer egy belső programozóval rendelkezik. amelyek lehetővé teszik a tudatbefolyás hatékony kiterjesztését nagyszámú kísérleti alanyra.állítólag . és így előkelőbbnek és védettebbnek számító kísérleti alanyok köréhez tartoznak. kígyókkal. parancsnoki diagramokkal és komputer áramköröket tartalmazó kapcsolótáblákkal. tengeri kagylókkal. hogy a tudatba helyezett információs programot megfelezték és az egyiket az egyik kísérleti alany agyába. vagy olyan vérfertőző nemi életet folytató családokból. testi jellemzőit. amelyek nemzedékről-nemzedékre ún. lepkékkel. hierarchikus struktúrákhoz. tükrökkel vagy maszkokkal. hogy mint kiválasztott személyek. orvosi válaszokat adunk-e rá. nevelőotthonokból szerezték be őket. tüzes vassal vagy tűvel való égetés. vagyis a "kapu örzőjét". vagy pedig spirituális. amelynek meghatározott gyökérrendszerei vannak. amely figyeli a "gatekeeper"-t. számos göcsörttel és szúrágta vájattal. vagy kiválasztott nemzedékek. Azok. Joseph Mengele eszelte ki. Ezek az új világrendhez kapcsolódó tudatfájlok a feltételezések szerint olyan visszakapcsolási parancsokat tartalmaznak. azaz két egymással rokoni kapcsolatban nem álló gyermek arra történő ünnepélyes programozása. A kísérleti alanyok elmondása szerint egy részük egyfajta életfát ("Tree of Life") lát. sátánista vérvonalat hordoznak magukban.az ő bőrük általában megmarad tisztának és folttalannak. robotokkal. levelekkel. szalagokkal. megint mások úgy lettek kísérleti nyulak. de szinte valamennyi vallási csoport képviselői megtalálhatók. dr. amelyeknél nemzedékekre visszamenően szokásos volt a pedofília. A két fél program csak együtt képes 10 . Ha orvosok és más szakértők közelebbről szemügyre veszik az áldozatok vagy túlélők fiziológiai.

mégpedig megtévesztő programozáson keresztül. serkenti a legprimitívebb szexuális késztetéseket a gátlások kiiktatásával. telepátia (gondolatolvasás). Delta-szint: Ezt ún. Béta-szint: Ezt szexuális programozásnak is hívják. akik az ilyen "ikresítésen" keresztülmennek. Szervezetten hajtják végre a kapott megbízatásokat. Ezen a programozási szinten a mellékvese optimális működtetése és a kontrollált agresszió nyilvánvaló. Jelentések szerint ezeket rendkívül fejlett komputerekkel és csúcstechnológiájú műholdkövető-rendszerekkel összekapcsolva alkalmazták.áldozat vagy túlélő) elkezdi a terápiát vagy a kihallgatást és túlságosan sok anyag kerül elő sértetlenül az emlékezetéből.működni. A kísérleti alanyok elveszítik félelemérzetüket. Ezt a programot rendszerint akkor aktivizálják. Gamma-szint: Ez a rendszer-védelemnek egy másik formája. az Első Szárazföldi Zászlóalj és a MOSZAD kiképzési programjaiban. Ez a program eltörli az összes korábban elsajátított erkölcsi meggyőződést. "killer" (ölési. mikrohullámú és elektromágneses sugárzásra). a kísérletek tanúsága szerint nagyobb fogékonyságot mutatnak a telepatikus képességek elsajátítására. Lényegében az történik. akik több generációs. Téta-szint: Ezt pszichikai programozásnak tekintik. Az Alpha-programot a kísérleti alany személyiségének a tudatos felosztásával hatják végre. ESP "extra-sensory perceptions" (érzéken túli észlelet) hatékonyabban kifejleszthetők és működtethetők azokban a személyekben. amely kiváltja a félrevezetést és a félreértelmezést. amikor az agykontroll alanya (victim or survivor . Használták a Delta-erők. Eredetileg különleges ügynökök és elit katonák kiképzésére fejlesztették ki. így ez a két személy kölcsönösen egymásra lett utalva. sátánista családokból származnak. amit úgy is ismernek. hogy regenerálja önmagát egy későbbi időben. Azok a kísérleti személyek. hogy csak egy program által vezérelt kapcsolódás jöhet létre a bal és a jobb agyfélteke között. mint az "astral-projection" ("csillaghatás"). ördögökre és gonosz szellemekre vonatkozó babonás hiedelmek összessége. a fizikai erőnlét és a látóképesség nagyarányú növekedésével. hogy az agy jobb féltekéjét és bal féltekéjét leválasztják egymásról azáltal.) 11 . önpusztító (self-destruct) formája a programozásnak. meghatározott neuronpályák stimulálásával. Az önpusztító vagy öngyilkosságot eredményező instrukciók is a programozásnak e delta-szintjén kerülnek rögzítésre az agyban. mint azok. irányított energia-lézereket használva. nevezetesen a "bio-medical" emberi telemetrikus eszközöket (agyban elhelyezett implantátumokat. amelyek ilyen vérségi származással nem rendelkeznek. (A démonológia a boszorkányokra. gyilkolási) programozásnak is nevezik. Az olyan paranormális jelenségek. Ez a szint össze van kapcsolva a démonológiával és hajlamos arra. A MONARCH programozás egyes szintjei a következők: Alpha-szint: Ezt tekintik az általános vagy szokásos programozásnak egy személy tudatának az ellenőrzés alá vételekor. ún. Úgynevezett "cat-alters"-ek (cica-fájlok) hozhatók így létre az agy béta-szintű programozásával. ha nem megfelelően kapcsolták ki. mint "Code Green" (Zöld Kód). Az ennek megfelelő viselkedési formák magukban foglalják az öngyilkossági késztetéseket és az öncsonkítást. Omega-szint: Ez az ún. amelynek azonban a tudatbefolyásolás bizonyos formáinál fontos szerepe van. Ennek a származási korlátozásnak köszönhetően az elektronikus agykontroll-rendszerek változatos formáit fejlesztették ki és alkalmazták. Ezt az alapprogramot a memória megtartó képességének a rendkívüli bővülése jellemzi.

vagy megosztott képernyő olyan megjelenítési technika. amelyek képesek a képernyő megosztásra. Ez hasznos akkor. Az ezoterikus következtetés: "a balra vezető út (left path. amelyek nem hallható hanghullámokat és hangfrekvenciákat bocsátanak ki.Rybo-nuclein sav). és amelyek hatnak az RNA-ra (Rybo-nuclein Acid . A filmben Willow-nagymama. Az úgynevezett "virtuális valóság"-gal kapcsolatos optikai eszközök is időnként felhasználásra kerülnek. amelyek színes pulzáló fényeket bocsátanak ki tudatalatti és ún. valamint látható. párhuzamosan a frekvencia generátorokkal. továbbá szándékosan létrehoznak meghatározott tudatimpulzusokat és kulcsszavakat a MONARCH-gyerekek rendkívül érzékeny alapprogramozására.) Jó példa a tudatküszöb alatti programozásra a Pochahontas nevű Disney-film. Az első programtémák közé tartozott "Óz a varázsló" és "Alice a csodák országában". Egyrészt érzéketlenné teszik a lakosság többségét a tudatküszöb-alatti és neurolingvisztikus programozással szemben. például "néha a jobb út (right path) nem a legkönnyebb". az alvás megvonásával. hallható és írott közvetítőeszközök segítségével újra erősítik. (A split-screen. hogy ugyanannak a dokumentumnak egyszerre jelenítsék meg a két különböző részét. amelyben a képernyő fel van osztva két ablakra. arra a biokémiai anyagra. (A neurolingvisztika a nyelvtudománynak a nyelv és az agyműködés közötti összefüggéseit vizsgáló ága. az érzékeléstől való megfosztással. amely befedi az agy tudatos és tudatalatti része közti kapcsolatot biztosító idegpályákat. vagyis tudathasadásos identitás-zavarnak hívják. a szexuális zaklatásnak és más módszereknek betudhatóan az agy széthasad elkülönülő személyiségekre a tudati működés legmélyén. MPD-nek (tudathasadásos személyiségzavarnak) nevezték. 12 . amelyek össze vannak kapcsolva komputerekkel hajtott generátorokkal. jelzéssel látták el. Ezt a rajzfilmet a 33. Az elektrosokk által okozott súlyos sérülésnek. A Disney-filmek legtöbbje kétféle módon használatos.) Magas-feszültségű elektrosokkot is használnak. Ezt csúcstechnológiájú fejhallgató készülékeken keresztül végzik.A tudatbefolyásolás módszerei és összetevői A kezdő lépés a tudatműködés szétválasztása a kísérleti alanyban. A kísérleti alany vagy áldozat agyát tovább kondicionálják fokozott hipnózissal kettősirányú lelki kényszerrel. Például a szövegszerkesztő programok. párhuzamosan különböző tudatbefolyásoló drogok alkalmazásával. Fűzfa-nagymama folyamatosan kétértelműségeket mond tele értelmi irányváltoztatásokkal. mintha két különböző dokumentumot mutatnának. Ezt a programozást ismétlődő időközönként megújítják. ami a skót rítusú szabadkőművességnek a legmagasabb foka. Korábban ezt "Multiple Personality Disorder"-nek. "split-screen" látványokkal. amelyek megváltoztatják az agyi funkciókat. amely tanácsokkal látja el az árva Pochahontast. Ez rendszerint a születéstől kezdődően mintegy 6 évig tart. amikor a memóriát törölni kívánják. azt sugalmazva neki. amikor még a gyermek az anyja méhében tartózkodik. amikor írás közben a dokumentum egy másik részére kívánunk hivatkozni. alkalmasak arra. Ezt elsősorban elektrosokk alkalmazásával végzik és egyes esetekben már akkor megkezdik. vagyis a pusztuláshoz vezető rossz út) a könnyebbik. A következő lépés a szétválasztott specifikus agyfájlokba (alterek-be) a részletes parancsok és üzenetek bevitele és bevésése. Ez képezte a MONARCHprogramozás alapját. a víz. jelenleg azonban "Dissociative Identity Disordernek" (DID). vagyis Fűzfa-nagymama egy misztikus 400 éves öreg fa. hogy hallgassa a szívét és találja meg a válaszokat abban. gyönyör és fájdalom váltakozó okozásával. Mindkettő mélyen telítve van okkult szimbolizmussal. az élelem.

különböző hangzatok. hogy kísérleti alanyait leszoktassa a sírásról.. A lelkileg meggyötört túlélők arra is visszaemlékeznek. Arra is törekedett. A programok alanyai. megnyerő modorral . akit egyes kísérleti alanyok csak Vaterchen-ként (Apácskaként) emlegettek vagy Schoner Josef-nek (Szép József). nem szeretlek. hogy olyan jelentést tettek közzé hivatalos részről. Harmadszor. Világháború alatt a hírhedt náci orvossal. hogy ezrek és ezrek életének a feláldozásával végzett kísérletei jelentékenyen hozzájárultak az agykontrollal kapcsolatos amerikai kutatásokhoz. az ágakat arra használják.a többi gyermek jelenlétében -. Mengelének a kegyetlenségeit a nürnbergi per során meglehetősen alulbecsülték. ketrecekbe zárták őket. Valószínűleg Mengele használta a már említett Dr.. hogy bántalmazzák őket. Másodszor a fűzfa kiállja a legszigorúbb időjárási megpróbáltatásokat is. Mengele karcsú. A kutatók nem tudják egyértelműen megmondani. aki hidegvérű és különösen kegyetlen brutalitással végezte kísérleteit Auschwitzban. illetve David és Fairchild-nak neveztek. és közismert a hajlékonyságáról. hogy ezt a programot elsőként ki dolgozta ki. amint ide-oda járkált a szobában. szeretlek. számos regényt és forgatókönyvet írt. úgy írják le a fűzfa ágait.Az Illuminátus gondolat-rendszer szerint strukturált lélekben a fűzfa a druida-vallás okkult erőit jelképezi. azt sugalmazva: nincs remény az elmenekülésre. Amikor az utolsó levélszirmot is letépte. amelyek szerint a "Halál Angyalát" itt vagy ott lehetett látni.". A fa ágainak. Green. Greenbaum. Először is. A Mengele utáni nyomozást azzal vezették félre. a jajgatásról vagy bármilyen erőteljes emóció kinyilvánításáról. Dr. miközben hipnotikus transzban van. akit éppen pszichikailag programozott. és ezért már nem jelent fenyegetést. ritmusok és szavak kombinációján keresztül. amely vezérszava minden MPD és DID programozásnak. hogy Mengele az emberek állati szintre történő visszavetését fontosnak tartotta. A túlélő kísérleti alanyok gyakran emlegetik fényes fekete csizmáit. De bizonyos csodálatos megjelenésekről is érkeztek hébe-hóba információk. Green álnevet. mint például a viharokat. amelyeket hiteles források szerint szintén ilyen programozási célokra használtak. Ő állítólag együttműködött a II. A rémisztgetés mestere. hogy "We never sleep". A különböző forrásból származó információk szerint egyik kidolgozójának kódneve Dr. a fűzfa mély gyökérrendszere azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. A zene is meghatározó szerepet játszik a programozásban. Mindebből arra lehet következtetni. minthogy bizonyos sötét lelki tulajdonságok kapcsolódnak a Fűzfa-nagymamaprogramozáshoz. Joseph Mengelével. rugalmasságáról. és nem is tettek amerikai részről komoly erőfeszítéseket az elfogására. akinek az igazi neve Dr. 13 . mint amelyek átfonják és körülölelik őket. Stephen King. és a mindent-látó szemre utal. hogy meztelenül majmok közé. az áldozatok és a túlélők. A majmok arra voltak trenírozva. hogy megvesszőzzék az áldozatokat a szertartások során lélektisztítási célból. és a százszorszép leveleit húzogatva mondogatta: szeretlek. leveleinek és gyökérrendszerének az átható képe nagyon fontos. jó megjelenésű ember volt. vagyis "Soha nem alszunk. King egyik legutóbbi könyve az "Insomnia" (Álmatlanság) azt a kulcskifejezést tartalmazza.ugyanakkor a legdurvább dührohamokat is megengedte időnként magának. nem szeretlek. Az azonban már tényként elfogadható. amely szerint Mengele egy paraguayi illetve brazíliai rejtekhelyen tartózkodik. akkor a leggonoszabb módon megkínozta azt a kisgyermeket . hogy egyre mélyebbre és mélyebbre zuhan egy szakadékba.

Ennek keretében gyermekek molesztálásával vádolták. Aquino kódneve "Malcolm" volt. pogány rituálék és megalapította a "Temple of Set"-et. Eközben egy elektronikus sisak volt a fejükre rögzítve és ismétlődő üzeneteket továbbítottak hozzájuk különböző sebességgel. aki Dr. hogy a Project MK-Ultra 1970ben lelepleződött és számos kanadai kísérleti alany és családjuk kártérítési pert indított. A kísérleteket a McGill Egyetemen és a St. akit elbűvöltek a náci. hogy hogyan kell MONARCHslave-eket ("slave=rabszolga") . börtönökben. hogy kevésbé legyen szembetűnő. a különböző drogok és kábítószerek beadása. a természet vad. Bowers. Cameron alkalmazta az olyan szokásos módszereket. Aquino-t különcködő zseninek tartják. akit "Dr. aki a katonai hírszerző szolgálatnál dolgozott. egy másik kísérletező orvos Kanadából. hogy nem volt szükség bármiféle törvénysértő magatartás hivatalos elismerésére. aki minden bizonnyal Leo Wheeler volt. A CIA és a kanadai kormány bírósági egyezséget kötött. Ennek keretében a gyanútlan kísérleti alanyokat drogok segítségével több héten át kómában tartották és rendszeresen elektrosokkot hajtottak rajtuk végre. A CIA apró részletprogramokra osztotta szét az MK-Ultra projectet azért. Mary Kórházban és az Allan Memorial Intézetben végezték. aki a vietnami háború idején a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsának az élén állt.) A "Temple of Set" az Anton LaVey (vagyis Lövey Antal) "Church of Satan" (a Sátán Egyháza) nevű "vallási" szervezete elágazásának tekinthető. együttműködött a kormányzati és a katonai hírszerzéssel. pusztító erőinek a megszemélyesítője. Cameron azonban egy sajátos technikát is kidolgozott. korábban Kanada és Amerika Pszichiátriai Társaságának. Michael Aquino alezredes. (Seth vagy Széth Osiris fivére és gyilkosa az egyiptomi mitológiában. Egy másik fontos programozónak Heinrich Muller tekinthető. Gog" kódnevek alatt is ismertek. Heinrich Mullernek valószínűleg volt két fia. annak az Earl G. Ez nagyrészt annak is betudható. Blue" vagy "Dr. valamint az agylebenyek műtéti eltávolítása. amelynek szintén Cameron volt az elnöke. A gyermekáldozatok szüleinek a mély csalódására Aquino-t azonban valamennyi vádpont alól felmentették. magánlaboratóriumokban és kórházakban végeztette el. Aquino kapcsolatban állt a san fransico-i Golden Gate Bridge déli részénél lévő Presidio Parkban található katonai támaszponton kirobbant botránnyal. mint az elektrosokk.azaz teljesen függő helyzetbe taszított biorobotokat előállítani. és ilyen név alatt fejlesztett ki olyan kiképzésre szolgáló és magnószalagra rögzített tananyagot. Részt vett a programozásban "Dr. Cameron széles körű tapasztalatokkal és kitűnő bizonyítványokkal rendelkezett. amelyet "psychic driving"-nak (pszichikai vezetésnek) nevezett el. amelynek keretében a sértettek úgy kaptak kártérítést. Sok kísérleti alany olyan gyermek volt. Black". Aquino. Ezekért a 14 . D. White néven is ismert. valamint számos bűnözői szervezettel és okkult csoporttal a MONARCH-slave-ek szétosztásában. ezért a CIA részéről Allen Dulles több millió dollárt juttatott el hozzá olyan társaságokon keresztül. Cameron-t a pszichiátriai szaklapok többsége meg sem említi. Hummel és W. amely tájékoztat arról. mint például a "Society for the Investigation of Human Ecology" (a Humán-ökológiát Kutató Társaság). majd pedig a Világ Pszichiátriai Társaságnak volt a vezetője.Dr. alias Malcolm. További szakértő programozók voltak még E. akiket Cameron a rómaikatolikus árvaházi rendszertől kölcsönzött ki. akik folytatták apjuk foglalkozását. a legutóbb nyilvánosságra került adatok szerint állítólag szintén részt vett a kormányzat által szponzorált kísérletekben. Wheeler tábornoknak az unokaöccse. Dr. Az egyes specializált részfeladatokra vonatkozó kísérleteket különböző egyetemeken. Ewen Cameron.

A legismertebb MONARCH-program résztvevők Az egyik legjobban dokumentált ügy a MONARCH kísérleti program keretében Candy Jones-é. Jones valódi neve Jessica Wilcox. titkos megbízatások teljesítése. Az ö esetére még visszatérünk a továbbiakban. Ft. mint programozó. amely hitelesnek tűnően számol be azokról az évekről. Redstone Arsenal. az ARCO-t és a Mankind Research Unlimited-et. Jessica Wilcox nyilvánvalóan megfelelt fiziológiailag azoknak a feltételeknek. a University of Rochester. aki megszöktette és deprogramozta. Hood. Közülük is felsorolunk néhányat: China Lake Naval Weapons Center. amikor O'Brien folyamatosan vérfertőző nemi kapcsolatra kényszerült és. hogy Jessica Wilcox-nak 12 éven át milyen intrikákon kellett keresztülmennie. Cathy O'Brien írt. míg végül is felfüggesztették. A "TRANCE Formation of America: The True Life Story of a CIA-slave" (Amerika öntudatlan [ titkos] átformálása: Egy CIA rabszolga igaz élettörténete).-ben). a Westinghouse Friendship Laboratories-t. Ezekre a létesítményekre. aki a programozás alól felszabadította. az MK-Ultra Project egyik legelső kísérleti nyula volt. illetve csaknem halált okozó traumaközpontokra hivatkoztak.kísérletekért nagyvonalú juttatásokban részesítette kormányzati és más pénzforrásokból a kísérleteket végző csoportokat. a Bell Laboratories-t. akik a CIA számára végeztek illegális tevékenységet. Lampe és Las Vegas. Ft. Shasta. hogy az emberi tudattal folytatott kísérletek alanya legyen és. Számos konkrét tény látott napvilágot a MONARCH-programmal kapcsolatosan. továbbá aktív részvétel a country-western zeneipar kulcsszereplőinek a tevékenységében. mint drogfutár és küldönc ("drug mule"). Campell. a Duke. A kísérleti eredményeket rendszerint katonai támaszpontokon működő létesítményekben elemezték. Mark Phillips-szel. Grissom AFB (AFB=Army Facility Basis). Donald Bain "The Control of Candy Jones" (Candy Jones irányítása . a General Electric-et. Homestead AFB. szeptemberében a Reality Marketing gondozásában megjelent könyv (ISBN: 0966016548) borítóján az olvasható.Chigaco. Társszerzőjével. a Maimonides Medical Center-t. hogy a részfeladatokat igen sok helyen kellett elvégeztetni. A MONARCH-programozással kapcsolatos kísérletekben résztvevő legfontosabb intézmények között ott találjuk a Cornell. Ft. Cathy O'Brien egész sor első olvasásra hihetetlennek tűnő bűncselekményről számol be: Kikényszerített prostitúció a politika és a hatalom felső szintjeihez tartozó személyekkel. mint Mt. az MIT nevű egyetemeket. a Stanford Research Institute-ot. Lewis.Elisabeth Hospital-t (Washington D. mint ilyen. vagy újraprogramozó központokra. a St. mint a CIA alkalmazásban lévő hírszerzőjét.C. a Princeton. The Presidio. Dietrick. összegezték és így született meg a "végtermék". amelyet maga a történet főszereplője. amikor beteges hajlamú apja átengedte kísérleti alanynak a Project MONARCH számára. a Georgetown University Hospital-t.) című könyvében leírja azt. Mark Phillips-el. hogy "Cathy O'Brien az egyedüli felgyógyult és az ügyben szót emelő túlélője a Központi Hírszerzőszolgálat MK-Ultra Project Monarch elnevezésű agykontroll akciójának. aki az 1940-es években közismert divatmodell volt. 1976. a UCLA. Ugyancsak kiemelkedő programozó központként emlegetik szakértők a Langley Research Center-t. Ft. Tavistock Institutes-ot valamint olyan környékeket. A nem teljes felsorolásból is kiderül. 15 ." Az azóta már több kiadásban is megjelent könyv részletesen dokumentált önéletírás. Az 1995. a Los Alamos National Laboratories-t.

Charlie Manson. Hammond megtagadta további információk nyújtását. David Koresh. miszerint betegeik bizonyos százaléka intenzív és szisztematikus agyprogramozáson ment keresztül. azzal kapcsolatban. Ron Patton azt állítja.meg is öltek. Más szerencsétlen fiatalkorúakkal és tinédzserekkel onnan a leghatalmasabbak számára zárt szabadidős parkba. Kik segítették a kísérleti alanyok tudatának a felszabadítását? Dr. Bonacci tanúságot tesz olyan szexuális visszaéléseknek kitett fiúkról. Egyes fiatalokat . Hammond doktor utalt a náci kapcsolatra. erős öntudata és őszinte aggodalma Cathy O'Brien. Röviddel úttörőnek mondható előadását követően halálos fenyegetéseket kapott. Miután teljesen megfélemlítették a fiatal fiúkat és a tudattalan felejtés állapotába juttatták őket. a mormonok által alapított Utah tagállam Állami Egyetemének a pszichológusa 1992. ugyancsak nyilvánosságra hozott olyan bizonyítékokat.Paul Bonacci. Tim McVeigh és John Salvi feltételezhetően szintén az MK-Ultra program kísérleti alanyai voltak. John Hinckley Jr. egy erkölcsileg romlott TV-evangélistát. július 25-én megdöbbentő előadást tartott a virginiai Alexandriában. egy "Presidential Model" (elnöki modell) iránt. amelyek erősen alátámasztják a "TRANCE Formation of America" c. ahol is intenzív programozásnak vetették alá agyukat a MONARCH projekt keretében. akinek sikerült csaknem két évtizedes kísérletezést a Project MONARCH keretében túlélnie. Mark Chapman. széles körben elkövetett bűncselekményekre és korrupciós tevékenységre vonatkozóan . hogy egymással és lányokkal pornográf célból mindenféle szexuális parancsot teljesítsenek. hogy 1991-től kezdődően leleplezze ezt a megtévesztő kísérletet. Hammond "Hipnózis a többszörös személyiségi zavarban szenvedőknél: a rituális bántalmazás" címmel tartott előadásában lényegében megerősítette hivatásos elmegyógyászokból álló hallgatóságának azokat a gyanúit és sejtéseit. A már említett Mark Phillips korábban az amerikai Védelmi Minisztérium egyik elektronikai alvállalkozójaként belülről ismerte a kormányzat által folytatott szigorúan titkos agykontroll tevékenységet. hogy az Air Force (Légierő) támaszpontjáról teherszállító gépeken a californiai McClelland AFB-re vitték őket. hogy nemi vágyaikat és beteges hajlamaikat kielégítsék. Sirhan-Sirhan. A pszichiátriai kísérletet Bill Plemons parancsnok és Michael Aquino alezredes irányította. ezért Dr. Minthogy nem akarta kockáztatni családjának a biztonságát. könyv állításait. a hadsereg és a CIA tudatellenőrzést szolgáló kutatásaira. Bonnaci visszaidézi azt. aki a MONARCH Project kísérleti alanya volt. akiket erre a célra a Nebraska tagállamban lévő Boy's Townban választottak ki. hogy ez a gyakorlati kondícionálás egyik formája. Az elkövetők minden szempontból visszaéltek helyzetükkel és a legelképzelhetetlenebb perverziókra kényszerítették a gyerekeket azért. valamint prostituáltként Amerika politikai és gazdasági hatalmasságai egy részének a rendelkezésére álljanak. Újabb ismeretek iránti vágya. 16 .. Itt került sor a lelki működés befolyásolását kutatók rendszeres évi konferenciája. Ron Patton szerint az MK-Ultra program kísérleti alanyai közé lehet sorolni egy már elhunyt színésznőt.Bonacci állítása szerint . egy hősnek kikiáltott Green Beret-tisztet (a Green Beret az amerikai hadsereg különleges feladatok végrehajtására kiképzett elit-egysége).a helyi/városi/tagállami szinttől fel egészen a Fehér Házig -. hogy Lee Harvey Oswald.Hadsereg-ellátó támaszpont) vittek. hogy még inkább megfélemlítsék a már amúgy is megrémisztett és megtört többi gyermekeket. egy népszerű country-énekes sztárt és még sok más személyt. késztette őt arra. a görög betűkkel jelzett programozásra és külön is említést tett a MONARCH projektről. arra lettek kényszerítve. Corydon Hammond. a Bohemian Grove-ba szállították őket. és akiket a közeli Offut AFB-re (Army Facility Bases .

kínzásokról. mind a test felépítését és méreteit illetően. általában pedig visszaesést. aki megírta "Operation Mind Control"-t (Az agykontroll művelet) c. amely arra utalnak. akik kétségbe vonták állításainak a hitelességét. hogy Alaszkában egy éven tartó munkával visszaállítsa Cathy tudatának normális működését. Jerry L. hogy úgy sikerült visszanyerniük emlékezetüket a CIA programozásból. hogy a róluk készült fotók egész meglepően hasonlítottak Hitlerre. Pandoráról tudjuk. Rosenbaum 9 éven át (1983-tól 1992-ig) azt próbálta kideríteni: milyen tények támasztják alá. március 15-én az amerikai fővárosban annak az elnöki bizottságnak.Ő volt az. Egyenként legalább 3 különböző tréningtechnikán estek keresztül. elektrosokkról. 17 . Ennek az ingernek a része volt egy bizonyos kulcsszó vagy kifejezés és a kísérleti alanyoknak azt is betáplálták a tudatába. amely az emberi sugárzási kísérletekkel foglalkozik. hogy meghatározhatatlan mennyiségű sugárzásnak lettek kitéve. amelyet az ültetvény orvosai alkalmaztak velük szemben. Bernard Diamond. mind az arcot. hogy a hipnotikus állapot befejeztével el kell felejteniük. akkor valóságos Pandora-szelence nyílt ki a számára. Amikor Rosenbaum elmélyedt az ügyben. Valerie Wolf és páciensei egybehangzóan állították. Pamela Monday. Közéjük tartozik Walter Bowart. hogy nem alkalmaztak sem regressio-t (=a biológiában a kezdetlegesebb formákhoz való visszalakulást. Dr. Az MK-Ultra kísérletek olyan veterán résztvevői mint Dr.S. hipnózisról és nemi erőszakról. kábítószerekről. állítja Rosenbaum. Dotey-t és White-ot állítólag változatos kínzásoknak vetették alá. majd pedig az is sikerült neki. A kísérleti alanyok átprogramozott tudatának a visszaprogramozásában (deprogramming) olyan neves terapeuták is részt vettek. A két női tanú részletesen beszámolt német orvosokról. Steve Ogilvie. hogy meghatározott inger fellépése esetén hipnotikus állapotba kerüljenek. hogy ikrek. Ismétlődő inger-válasz szekvenciáknak voltak alávetve azért. Pennsylvania) több dolgozóján kínzással és kényszerítéssel programozást végeztek. Rosenbaum azt is állítja. Ezt többek között arra alapozta. A görög mitológia nőalakjáról. Alex Constantine pedig a "Psychic Dictatorship in the USA" (Pszichikai diktatúra az Egyesült Államokban) című könyvével. hogy az ARCOültetvény (Monaca. Az ügyvéd legmeglepőbb felfedezése az volt. Az Atlantic Richfield nevű cég egyik korábbi jogi képviselője David E. visszafejlődést. aki segített O'Briennek elmenekülnie fogvatartóitól. egy New Orleans-i terapeuta két betegét bemutatta 1995. Dotey és Ann White sugárkísérleteknek lettek alávetve. Martin Orne és Dr. Valerie Wolf. mint Cynthia Byrtus. Egyes keresztény egyházi szakemberek ugyancsak értek el bizonyos részleges és korlátozott sikereket a deprogramozás terén. továbbá arról. hogy mesterségesen létrehozzanak egy kettős német személyiséget. Marc Phillips erőteljes bírálatban részesült azok részéről. hogy olyan érzésekről és tapasztalatokról tesznek tanúbizonyságot. hogy Jerry Dotey és Ann White igen nagy valószínűséggel Hitler Adolf természetes leszármazottai lehetnek. hogy a bajokat rejtő szelencét kíváncsiságában felnyitotta és ezért szerencsétlenségek sora szakadt a nyakába. sem hipnózist. könyvét. továbbá John Rappoport a "U. Governemt Mind Control Experiments on Children" (Az amerikai kormány agykontroll kísérletei gyerekeken" című. Mindkét áldozat úgy volt kondicionálva. Joseph Mengele rendszeresen felkeresték az ARCO ültetvényét. Bennett Braun. Egyre több közíró is foglalkozik az agykontrollal és a tudat mesterséges befolyásolásával. hogy csaknem automatikus reakciókat tanúsítsanak. miközben hipnotikus állapotban kábítószereket adtak be nekik. a fejlődésben visszafelé haladót jelent). Dotey és White speciális kondícionálásának a célja az volt.

Pénze viszont a közhatalomnak . Erre Colby dühösen a következőket válaszolta: "Leállítottuk az 1960-as évek vége és a korai hetvenes évek közötti időszakban. A tömegtájékoztatás kulcsszerepe A XXI. Ezért mind a szakembereknek. Ez a magánkézben lévő monetáris monopólium teszi lehetővé egy szűk csoport számára a gazdasági élet közvetítő közegének. ami igen sok pénzbe kerül. a pénz nevű jelnek a korlátlan mennyiségben történő előállítását. és számos kellemetlenséggel jár. hogy a neurológia. és akinek az írásai az EIR-ben (Executive Intelligence Review . emlékezettel és önálló akarattal már nem rendelkező "biorobotok" tömeges előállításának a lehetősége. amellyel a világ közvéleménye a tudatmódosítással és tudatellenőrzéssel kapcsolatos töredékes híreket fogadja." Az amerikai és az európai közvélemény . hiszen a tömegtájékoztatás az egyik legköltségesebb tevékenység.Anton Chaitkin. Ugyanakkor egyre többen szorulnak segítségre. Ez óriási hatalmat biztosít a számára. hanem arról. mert tömegessé vált a kísérleti alanyok száma. tudatbefolyásolás alatt valami egészen mást értenek. számuk a 80-as években már több százezerre növekedett. agymosás.van adózási monopóliuma révén. Ma a tömegtájékoztatás csak azt tudatja velünk. akik a Project MONARCH-hoz hasonló programok következtében sürgős segítségre szorulnak. Itt nem arról van szó. míg az 1960-as és 70-es években csak több száz ilyen programozott biorobot élt közöttünk. hogy a világ egésze . Maga a visszaprogramozás (deprogramming) is rendkívül hosszadalmas és fáradságos folyamat. Ugyanakkor egyre nő azoknak a kísérleti alanyoknak . az elektronika és az informatika ma már rendelkezik azokkal a tudományos eszközökkel és módszerekkel. hogy mi történik körülötte. Egyrészt agykontroll. század embere a nyomtatott és az elektronikus tömegtájékoztatáson keresztül tájékozódik arról. amit ma már ténylegesen ezek a kifejezések takarnak. aki több könyvet is írt a háttérerők történelemformáló szerepéről. 18 . Az újságok és a hírközlő szervek állítólag függetlenek. ezt azonban már az átlagember sem veszi komolyan. befolyásolják a közéleti párbeszéd témáit. az utóbbi periodikában megjelent interjújában tette fel a kérdést William Colby-nak. és a kilencvenes években pedig világszinten (a többségük Amerikában él) elérte a milliós nagyságrendet.Vezetői Tájékoztató Szemle) valamint a "The New Federalist" című folyóiratban is olvashatóak. a CIA egykori igazgatójának: "Mi van a MONARCH-kísérlettel?".kapásból elutasítja bármiféle olyan összeesküvés létezését. mind a közvéleménynek nagyobb figyelmet kellene fordítania erre az új társadalmi jelenségre.áldozatoknak és túlélőknek .államnak .a tömegtájékoztatási eszközök manipulácója következtében . Ezáltal napjaink valósága az öntudattal. a pszichiátria. A kisebb lapok. hogy politikai célokból így vagy úgy manipulálják a közvéleményt. Az emberek többsége azonban teljesen tájékozatlan az agykontroll kísérletek eredményeit illetően. amelyekkel az egyes ember tudatát elkülönülő partíciókra (compartment-ekre) lehet felosztani. Elsősorban a tájékoztatás hiányának tudható be az a közömbösség. amelyek felett viszont ez a két szervezett hatalom teljes ellenőrzést gyakorol. Ezek az elkülönített tudatok önállóan programozhatók és kívülről vezérlehetők. amit a szervezett közhatalom és a szervezett pénzhatalom tudatni akar a közvéleménnyel. mint. Egyes szerzők szerint. vagy pedig a szervezett pénzhatalomnak monetáris monopóliuma révén.a száma.de mondhatnánk úgy is. rádiók és televíziók rá vannak utalva a nagy hírügynökségek szolgáltatásaira. amelynek a célja az emberi tudat robotszerű működésre való átállítása egy világuralomra törő kisebbség érdekében.

Rothschild cég egyik igazgatója. A közvéleményben tudatosan megtervezve azt az illuziót keltik. amely "piacnak" becézi magát. amelynek az igazgatói között megtaláljuk: Henry Kissingert. hogy az elhangzott vélemények segítsék elő az új világrend kialakítását. Ahol mégis különbség mutatkozik.M. A rendszer felépítése és működése olyan. az nem juthat át a tömegtájékoztatási rendszeren. amely kritikus a fennálló struktúrával. elsősorban a nemzetközi pénzügyi közösség törekvéseivel szemben. Lord Rothschildot. A háttérhatalmat irányító nemzetközi pénzügyi közösség szempontjából az a lényeges. csupán az állam veszélyeztetheti a szólás. keresztény vagy mohamedán. Zbigniew Brzezinskit. mint a hirdetések és a hirdetési pénzek szétosztása.és sajtószabadságot. elemzések. A Daily Telegraph-nak az a Hollinger-csoport a tulajdonosa.). valamint az olyan háttérstruktúrák. A Daily Telegraph igazgatótanácsának tagja az az Evelyn de Rotschild. Warburg stb. aki ugyancsak az N. A manipulálás másik eszköze azt ültetni be az emberek agyába. akkor csaknem mindegy. A felügyelő és ellenőrző testületek. de elkerülhetetlenek is. De Nagy Britanniában is hasonló a helyzet. és az ABC . hogy az összes újságíró és szerkesztő valamiféle összeesküvésnek a részese és tudatosan manipulálja a közvéleményt.M. és a hozzájuk tartozó alapítványok és "think tank"-ek (gondolati műhelyek) közvetlen befolyása alatt áll és igazgatóik többsége is e körökből kerül ki. Amikor az erőszakos bűnözés ugrásszerű növekedése a brit közvélemény figyelmébe került. hogy annak végeredménye azt az álláspontot erősítse meg. amit ez a háttérhatalom akar. A legtöbb ember az elektronikus és nyomtatott sajtó azon szolgáltatásait veszi igénybe. Lord Carringront. Harmad-. hogy a szervezett magánhatalom. hogy különböző megközelítések. Egy korábbi igazgatósági tag Andrew Knight a News Internationalnak ma az ügyvezető elnöke. amelyet ugyancsak a Rothschildok és az Oppenheimerek alapítottak. amelyet ezektől kapnak. vagy zsidóbarát-e az adott vélemény. értékelések és vélemények között választhat. mint amilyen a Press Complains Commission (Sajtó Panaszbizottság) elnöke Lord Wakeham. illetve abból a hirdetési pénzből élnek. hogy megfossza az átlagpolgárt az objektív és pártatlan tájékozódás lehetőségétől. de közvetlenül érvényesül a tulajdonosi jogon alapuló irányítás és ellenőrzés is. a CBS. negyedrangú kérdésekről nagyszabású közéleti vitákat gerjesztenek manipulációs célokból. Valójában a szervezett magánhatalom sokkal inkább abban a helyzetben van. aki az N. a Trilateral Commission (TC). hogy jobb vagy baloldali. Így például az Egyesült Államok legnagyobb elektronikus tömegtájékoztatási intézményei így az NBC. A kibontakozott vita nyomán 19 . De minthogy a tömegtájékoztatás kulcsintézményei ugyanazon nagybankok és nagyvállalatok birtokában vannak.Mindebből nem az következik. Ezért minden olyan hír. Rockefeller. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség céljai nemcsak jók és hasznosak. hogy elhitette az emberekkel. a Bilderberg Group (BG). és a figyelemelterelést szolgálja. akkor ezzel kiemelten foglalkozott a tömegtájékoztatás. vélemény. mint a Council on Foreign Relations (CFR). Rothschild nevű tekintélyes pénzügyi befektető cég elnöke. hiszen a pénzhatalom egyik megtévesztő módszere az volt. Nemcsak olyan közvetett eszközök működnek. A szervezett közhatalom már jogilag is korlátozva van.lényegében a nemzetközi pénzügyi közösség (Rothschild. Maga az állam is egyre inkább a szervezett magánhatalom hegemóniája alatt működik. annak vagy nincs jelentősége vagy a látszatkeltést. így a közvélemény a lényeget illetően egyféle tájékoztatásban részesül. A News Internationalhoz tartozik a The Times és a The Sun. A mesterségesen kreált viták kimenetele mindig az. amelyek az ő nézőpontjához közel állnak. érvényesíteni tudja akaratát. Ha ezt a célt segítik.

de kötelessége is. Ezt a robbanószerkezetet szigorú államtitokként kezelték. hogy mozgósítsa a közvéleményt a Népi Milícia (People's Militia) ellen. A lényeg tehát a polgárok fokozottabb állami és rendőri módszerekkel való ellenőrzésének bevezetése volt. vagyis hogy az FBI behatolhasson ezekbe a csoportokba. (Az amerikai alkotmány lehetővé teszi minden állampolgár számára a fegyverviselést és biztosítja. valamint az energiaforrások elégtelenségére vonatkozó sokkoló adataival valóban megrázta a világ közvéleményét. E cél érdekében létrehozták a Római Klubot 1968-ban. A Római Klub propagandájának célja az volt. Erre a "probléma-felvető" dokumentumra hamarosan megszületett a probléma-megoldó dokumentum. vagyis a Büntetői-igazságszolgáltatási törvény. Ez a bomba egy elektroés hidrodinamikus gázüzemanyagú szerkezet. A "GLOBAL-2000" című jelentés a Trilaterális Bizottság közreműködésével Jimmy Carter kormányzata idején készült el. amely megszegi az emberi jogokra és a politikai szabadságjogokra vonatkozó alkotmányos kötelezettségeit. hogy szembeszálljon egy diktatórikus. és fogadja el a probléma megoldásaként Clinton elnök döntését. Az oklahomai merényletet a tömegtájékoztatás nyomban arra használta fel. ipari fejlődésének a korlátozását. A dokumentum a valódi környezetvédelmi problémákat megoldani törekvő mozgalmak hátán 20 . továbbá széles körben elterjessze az eugenetikát. testi és szellemi képességeit javítani óhajtó genetikai irányzatot. amelyek jelentős része igen hatékonyan lép fel e válság tudatosítása. az ember öröklődő tulajdonságait. zsarnoki kormányzattal jogai védelmében.ehhez képest . amely viszont nagy mértékben korlátozta az egyéni szabadságjogokat. 1995.igen nagy. hogy bolygónk életfenntartó képessége komoly válságban van. Ezt ismerték fel a különböző zöld mozgalmak. hogy a környezetvédelmet is kiaknázza saját céljai érdekében. kormány-ellenes szélsőségesség. Valójában a robbanást egy "barometric bomb" okozta. Az új világrend létrehozásán fáradozó nemzetközi pénzügyi közösség és integrált elitje ezt vette figyelembe. hogyan lehet egy valóságos problémát: Földünk erőforrásainak védelmét. Ez a túlnépesedésre és az élelmiszerellátásra. hogy ellenálljon minden olyan kormánynak. így többek között a People's Militia képviselői ne szólalhassanak meg az elektronikus médiumokban. vagyis a fajnemesítést. és ehhez kellett olyan hangulatot teremteni a közvéleményben. amikor úgy döntött. mert viszonylag könnyű az előállítása és robbanóereje . Ilyen esetben az amerikai állampolgárnak nemcsak lehetősége van az ellenállásra. vezetésével. amelyet egy népi milícia csoport helyezett el. hogy a környezetvédelemre való hivatkozással központosítsa globálisan a hatalmat és akadályozza a harmadik világ ipari fejlődését. amely elítéli a rendőri módszereket alkalmazó kormányzattal szemben ellenálló csoportokat. Aurelio Peccei.) A környezetvédelem manipulálása Jól szemlélteti. A vitát azonban az erőszakos bűncselekmények visszaszorításáról folytatták. Jelentések szerint egy "fertilizer bomb" (műtrágya alapú robbanószer) okozta a robbanást. katonai erőt lehessen velük szemben alkalmazni és a tömegtájékoztatásban be legyen tiltva minden ún. felhasználni a hatalom központosítására. természetesen parlamenti jóváhagyással. Valójában ennek az alkotmányos jognak a korlátozása volt a cél. a magas rangú szabadkőműves. Kétségtelen tény. amely viszont kezdeményezte a világ népesség-ellenőrzését.megszületett a "Criminal Justice Bill" . áprilisában az amerikai Oklahoma City-ben robbantásos merénylet következtében 178 személy (köztük asszonyok és gyerekek) vesztette az életét. megtámadhassa őket. és a megoldási módok keresése érdekében. létszámának csökkentését és harmadik világ tudományos.

pl. továbbá más beruházó bankárok és szolgálatukban álló politikusok támogatták. 21 . Napjainkig a nukleáris energia jelenti a szerves anyagokból (állati maradványokból) képződött energiaforrások (szénhidrogének) pénzügyileg és hatékonyságban is versenyképes alternatíváját. az egyének viselkedését. Ennek a tudatbefolyásolási csúcstechnológiának a kidolgozása és alkalmazása volt az előzőekben már ismertetett . amelyek ellenezték a nukleáris erőműveket és ő volt az. Az agykontroll és az új világrend A tömegtájékoztatás tudatbefolyásoló tevékenysége és a társadalom manipulálásának a hagyományos módszerei mellett . Anderson volt az. Ezt a megoldásokat tartalmazó programot a Világbank. valamint a Bilderberg-csoportnak kulcsszerepe volt az olajár négyszeresére történő felemelésében 1974-ben. a fogyasztás és a pénzzel történő spekuláció segítségével . A riói környezetvédelmi világtalálkozó fő rendezői is ugyanezek a háttérerők voltak 1992ben. hogy "Debt for equity". A környezetvédelem manipulálását szolgálta a nukleáris energia használatának a visszaszorítása. tömeghipnózis. aki óriási összegeket juttatott el azoknak a szervezeteknek. globális elektronikai megfigyelési rendszer. Anderson. és kívülről irányítani. hogy globális megoldást nyújt egy globális problémákra. A háttérhatalom irányítói az elmúlt 75 év során komoly erőfeszítéseket tettek. Aki érti a pénzgazdaság működési elveit . Egyidejűleg a háttérhatalom egyik csoportja .úszva azt ígéri. A tanácskozás főtitkára Morris Strong olajmilliárdos. mint Európa összes többi országában együttvéve. Eddigi ismereteink szerint az MK-Ultra és a Project MONARCH bizonyult a leghatékonyabbnak. a Nemzetközi Valutaalap. amelyek keretében elsősorban nők és gyermekek tudatát tudták ellenőrzés alá venni. a Rockefeller alapítvány egyik vezetője volt. hogy a környezeti problémák legfőbb okozója ez a pénzgazdaság. ahol erre sor került. Ma már ők ellenőrzik a világ uránium-ellátásának a 80%-át . A nemzetközi pénzügyi csoportoknak és a tulajdonukban levő "Hét Nővér" nevű olajkartellnek.az tudja.kísérleti programok célja. Ma már rendelkezésükre állnak azok az eszközök és módszerek. Az 1973-as Saltsjöbaden-i Bilderberg-tanácskozáson részt vett Robert O. aki létrehozta és finanszírozta a "Föld barátai" nevű szervezetet. Ezért óriási anyagi és szellemi erőforrásokat fektettek be az agy feletti uralom technológiájának a kifejlesztésére. Mint tudjuk.) A francia Rothschildok hosszú távú stratégiája a nukleáris újrafeldolgozó technológia megszerzése. David Rockefeller és báró Rothschild elgondolása volt. Az olcsó nukleáris energia világszintű elterjedése veszélyeztette a nemzetközi pénzügyi közösség olajipari befektetéseit.azaz pénzből még több pénzt előállítani a forgalom.komoly előrehaladást ért el a nukleáris technológia monopolizálása terén. az Atlantic Richfield nevű olajvállalat tulajdonosa. azaz elengedni az adósságot a Harmadik Világ országaiban a környezetvédelem szempontjából rendkívül fontos termőföld átengedéséért cserébe.és eredményesnek bizonyult . valamint azok az intézmények.amelyekre a fentiekben röviden kitértünk . egyáltalán nem csökkent az adott országok eladósodottságának a mértéke.a Rothschild-ház franciaországi érdekeltsége . (Franciaországban egyedül annyi atomerőmű működik jelenleg is. amelyek megfelelő alkalmazásával befolyásolni és ellenőrizni képesek az agyműködés tudatalatti és tudatos szintjének a tartalmait. amelyek ezt működtetik. a később létrejött Kissinger Associates nevű tanácsadó cég irányító testületének tagja.napjainkban létrejött és működésbe lépett az emberi tudat ellenőrzésének egy teljesen új dimenziója. Így az a megoldási javaslat. hogy az emberi tudat befolyásolását hatalmi céljaik érdekében felhasználják.

Státusza szerint hivatalosan ún. Legelső emléke. ahol több nemzedéken át gyakorlat volt a szülők vérfertőző nemi kapcsolata kiskorú gyermekeikkel. Ez tette lehetővé. hogy szigorúan titkos információkat juttassanak el vele az Irán-Kontra tárgyalások során. "Presidential Model"-nek (elnöki modellnek) számított. Cathy O'Brien megdöbbentően részletesen képes visszaemlékezni mindarra. A drogokkal és elektrosokkal okozott trauma az agyműködés leválasztott részeinek a független működését megerősítette. a normális személyisége. neurológus és pszichiáter szakorvos. Agya. illetve többszörös tudatú személyben fotografikus memória alakul ki."Amerika öntudatlan átformálása" című művében. Röviden már említettük. O'Brien azt állítja. amelyet a szakemberek Multiple Personality Disordernek. Cathy O'Brien a CIA alkalmazásában álló "mindcontrolled slave" (agykontroll alatt álló rabszolga) volt. hogy megbirkózzon ezekkel a lelki sérüléseket okozó helyzetekkel. Cathy O'Brien olyan családba született. hogy abnormális helyzetekben mi történt vele. hogy ha számítógépünk Macintosh rendszerben dolgozik. amely az apjához kapcsolódott. hogy az őt ellenőrző szakemberek alkalmasnak minősítették fontosabb politikai és más titkos megbízatások teljesítésére. amikor Cathy pszichéjében kialakult az a tünetegyüttes. Azaz a komputer egyik "tudata" (a Macintosh) nem tud a másik tudatáról (Windows). Ezek a politikusok állítólag rendszeresen gyötörték és megerőszakolták. Ez a másik személyisége akkor aktivizálódott és vette át az irányítást. akinek szexuális szolgáltatásokat kellett nyújtania. amelyek akkor történtek. és volt egy másik. később pedig ugyanezt tették Kelly nevű leányával is. akkor az illető egyén ilyen normál helyzetekben nem tud visszaemlékezni arra. amely képes volt alkalmazkodni a gyötrésekhez. amikor is sikerült elmenekülnie és tudatát lassan újraprogramoznia. Elektronizált korunkban ezt talán úgy lehet leegyszerűsítve megvilágítani. mert a már ismertetett agykontroll-technikák eredményeként a tudathasadásos személyiségzavarban szenvedő egyén nem tud visszaemlékezni azokra az eseményekre. akkor nem tudja használni a Windows operációs rendszer eszköztárát. DID-nek (tudathasadásos identitás-zavarnak) neveznek. Ez volt az az időszak. Cathy O'Brien annyira tökéletesen programozható tudattal rendelkezett. amikor apja felizgult állapotban közeledett hozzá. hogy az egyik legnagyobb hatású tájékoztatást Cathy O'Brien kísérleti alany írta meg "Trance Formation of America" . Ha tehát a gyötréskor működésben lévő tudatrész maximálisan el van választva az élet normál helyzeteiben működő tudatrésztől. amikor tudatának éppen egy másik önállósított része működött. Így többek között arra is használták. 1988 óta. Ezekről nyíltan beszéltek vele vezető amerikai politikusok és illegális tevékenységet 22 . tudata elhatárolódott a gyötrések emlékétől. RR és GB) valamint egy sor további fontos beosztású amerikai politikust kellett kiszolgálnia. A nemi aktusok közben kábítószereket és elektrosokkot is alkalmaztak azért. hogy majd megfullad apjának a nemi szervétől. két különböző személyiséggel. amely irányította magatartását a mindennapi élet szokásos körülményei között. valamint társadalomkutató tudós publikálta. MPDnek (tudathasadásos személyiségzavarnak).A háttérhatalomnak a tudatkontroll segítségével történő hatalomgyakorlása részleteit már több kísérleti alany. miközben kialakult egy másik személyisége. Azaz volt egy olyan személyisége. hogy tovább fokozzák tudatműködésének a megosztását. mai nevén Dissociative Identity Disordernek. aki 1980-ban született. hogy többek között elnököket (GF. mondhatni szövődménye az. Az MPD / DID egyik mellékhatása. amin ellenőrzői részéről állításai szerint keresztülment. 1995-ben. Ez a trauma indította be azt a folyamatot. amelynek az eredményeként gyermeki tudata két egymástól elkülönülő és függetlenül működő részre tagolódott. hogy a kettő-. amelyeket a világuralom megszerzésére dolgoztak ki. Részletesen felidézi azokat a terveket is.

O'Brient ugyanis a hatóságok rajtakapták. Kennedy halálának a körülményeit. Előzőleg pedig fontos szerepet töltött be a Warren-bizottságban. hogy Cathyval és a boxer kutyájával készült pornográfiát árusított. amelyet aztán neki ajándékozott.szülei ismételten kiszolgáltatták prostituáltként a helyi szabadkőműveseknek. ahol a létezés más dimenzióinak titkait őrzik. beleértve a kimerülésig történő hajszolást. ahová elmenekülhet és elrejtőzhet. hogy nem folytatnak ellene büntetőeljárást gyermekpornográfia árusításáért. és megerősítést nyerjen annak a bevésésével. gyakran dicsekedett előtte.állítja könyvében Cathy O'Brien . és éppen ezért minden titkukat biztonságosan megoszthatják vele. A projektre való felkészítés a folyamatos trauma-okozásból. Valamennyi keresztülment pedofil zaklatáson. ahol megtanították neki. Ford ebben az időben kezdte a genetikus agykontroll tanulmányozásához felkutatni azokat a többgenerációs vérfertőzéses családokból származó gyermekeket. E mindennapos megpróbáltatások ellenére kitűnt iskolai teljesítményével. akik gyermekként maguk is pedofil szülők áldozatai voltak. Cathy-t visszaemlékezései szerint . még egészen kis gyermekkorban. hogy további gyermekeket akar. amelynek az volt a feladata. amelyet nagyrészt fotografikus memóriájának köszönhetett.mind ő (Vanderjagt). valamint az érzéki észleléstől való megfosztásból állt. hogy nincs hely. Cserébe ígéretet kapott. hogy miként készítse fel Cathy-t a kísérleti projektre. Amikor Cathy a pubertás korba lépett és mellei növekedni 23 . Egyik alkalommal . hogy ő és Bob nagybácsija a Vatikánban voltak. Ez a személy . aki idősebb George Busht elnöknek jelölte.Gerald Ford .apjának a testvérei is visszaéltek. Cathy O'Briennek jelenleg két leánytestvére és négy fiútestvére van. Így Cathy-ban minden szituációra egy másik személyiség fejlődött ki. Az MPD / DID másik mellékhatása.kisleányként . élelem és víz elvonásából. 1968-ban Vanderjagt bemutatta Cathy-t Pierre Trudeau kanadai miniszterelnöknek. Az apa hazatérve lelkesen közölte családjával. azaz tudathasadásos személyiségzavara volt. Cathy-t apja e program rendelkezésére bocsátotta. hogy kiderítse John F.folytató személyek azokban az években. Az egyik nagybátyja. aki ebben az időben Michigan amerikai tagállam szenátora volt. hogy a légierő hírszerzőszolgálatának a pilótájaként a Vatikán számára is dolgozott. egy katolikus papnak. Bob volt az. hogy tudatműködésének a szétválása elkülönülő részekre fokozódjék. Ezt követően egy dobogón az összegyűlt vendégsereg elé vitték.Nixon elnök lemondása után az Egyesült Államok első nem megválasztott. ahol Cathy iskolatársai is jelen voltak és őt is bemutatták egy amerikai lobogóval. amelyet rövid idővel korábban a rectumába dugtak. aki a "Trance Formation of America" szerzője szerint állítólag a helyi "michigani maffia" vezetője volt. hanem kinevezett elnökeként a Fehér Ház lakója lett 1974-től 1976-ig. Később a washingtoni Kongresszus tagja lett. aki először bemutatta Cathy-t egy gyermekpornográfiát kedvelő személynek. mind pedig Ford megerőszakolta egy politikai ünnepség során a színpad háta mögött. Guy Vanderjagt rózsakeresztes nyakláncot adott Cathy-nek és elmondotta neki. Bob. többek között egy francia poodle-nek a bekapcsolásával. aki a könyv szerint szintén használta őt. Cathy-val . Majd pedig a Republican National Congressional Committee (a Köztársaságpárti Nemzeti Kongresszusi Bizottság) elnöki tisztébe került. Ő volt az. amikor azt feltételezték. Ezt követően O'Brient elvitték kéthetes kurzusra a Harvard Egyetemre. hogy csúcstechnológiával végzett programozásuk visszafordíthatatlan. mint az átlagember látása. akiknek MPD-je. amely negyvennégyszer pontosabb. sátánistáknak és rokonaiknak azért. rendőröknek. A gyermeklányt állítólag Guy Vanderjagtnak is a rendelkezésére bocsátották. maga is megrögzött pedofil. hogy az ilyen többszörös tudatú egyénben rendkívüli éleslátás fejlődik ki.

a sátánista és állítólag gyilkosságokat is elkövető Wayne Cox. Washington közelében.kezdtek. megpróbáltatásoknak) neveznek. Ebben az időszakban Cathy O'Brien már nem volt képes elválasztani a realitást a képzelt dolgoktól és fordítva.Katonai 24 . A kísérleti program folytatódott különböző csúcstechnológiájú katonai támaszpontokon és itt tovább traumatizálták. és lerombolta még megmaradt normális személyiségét 1974-ben történt egy a Michigan tagállamban lévő Cedar Springs-ben tartott rendezvény után. azzal nyert immunitást a bűnüldöző szervektől. hogy mindent elfelejtsen. Aquino neonáci nézeteket vallott. amit "Satanic reversals"-nek (sátáni kísértéseknek. hogy részt vett a Project MONARCH-ban. amely szó szerint kiforgatta Cathy-t saját lelkivilágából. E támaszpontok közül felsorolja a könyv a tampai McDill légibázist. akik rajta tartották a szemüket és tovább traumatizálták. Bill Clintonnal is. a Fort Campell-t Kentucky-ban. végül személyes használatra egy csomag finomított kokaint is át kellett adnia. Cathy-t továbbadták ún. Tény. hogy Wayne Cox az apja Cathy O'Brien egyetlen gyermekének: Kelly nevű lányának. Egyik kábítószeres bevetése során Hotsprings közelében a Tinker Légibázison Cathy találkozott az akkori arkansas-i kormányzóval. Ezt követően tudatának szinte minden önállósított része már valamilyen traumával volt összekapcsolva. A vezető "slave-handler"ek. vagy nem a CIA operatív munkatársa. Byrd szenátornak.Szabadságvonat. aki állítólag szadista-mazochista módszerekkel gyötörte és ennek a nyomai a mai napig fellelhetők Cathy testén. ellenőröknek -.egy Vatikánban működő Project MONARCH kísérleti alany irányítóját). Michael Aquino alezredes programozta. aki névleg feleségül vette. Hat alkalommal állítólag csak azért ejtette teherbe. a Fort McKlellen-t Anistonban Alabama tagállamban. "handlerek"-nek . Ekkor Ford állítólag lerohanta őt és elektrosokkolta is. Cathyt 1980-ban a Fort Campbell-i kísérleti bázison. hacsak nem olyan kontrollált személy. Kentucky-ban. mint ő. Azt az utasítást kapta. és amelyek során minden érzékelést ellenőriznek. Cathyt ezután apja átadta Byrd-nek. Wayne Cox Cathyt bevonta a kábítószer tranzakciókba és a sátánista rituálékba. A Tennessee állambeli Nashville-ban megrendezésre kerülő Grand Old Opry fesztivál során mutatták be az ott fellépő Wayne Cox-ot Cathy-nek. a DIA (Defence Intelligence Agency . Ezt az állapotot még meg is erősítették az agykontroll fejlett formáival. Vanderjagt már nem találta eléggé attraktívnak és továbbadta Robert C. Az utolsó esemény. vagyis rabszolga-kereskedők között megnevezi Kris Kristofferson-t (a Vatican based Project MONARCH slave-runner-t . amikor is kivették az iskolából és átvitték a muskegoni Katolikus Központi Középiskolába a többi Monarch-project számára kiválasztott gyerekkel együtt. Noha Byrd volt a "tulajdonosa". hogy a magzatokat sátánista szertartásokon használhassa. Cathy-t előkészítették a Project MONARCH-ra. a főváros. Aquino a legtitkosabb kísérletekben is részt vett. Cape Canaveral-t Floridában és ugyancsak a NASA-hoz tartozó Godard Űrkutatási Központot. aki 1980-ban született.kezelőknek. amelyet még Himmler kezdeményezett. és mint már említettük megalapítója volt annak a "Temple of Set" nevű szektának. egy agykontroll-terv kódszava). hogy adjon át a részére egy titkos üzenetet Bennett Johnson lousiana-i szenátortól. Boxcar Willie-t (aki Cathy leányát Kelly-t három különböző elmegyógyintézetben is molesztálta) és Merle Haggard-ot (akinek a sikerdala: "Freedom Train" . A Project MONARCH slave-ekhez (kísérleti alanyokhoz) tartoznak Barbara Mandrell és nővérei. Egyik ilyen kezelő. a NASA Kennedy Űrkutatási Központot. Byrd szerződést kötött az átadóval. hogy senki nem csinál karriert Nashville-ben. Cathy azt állítja könyvében. Nekik is Byrd a tulajdonosuk. és minden szót és mondatot két és többértelművé alakítanak át. s ez egyik napról a másikra milliomossá tette Cathy apját.

hogy a fennmaradó öt százalék irányítsa. Aquino volt megbízva a Presidio Day Care Center-ben . mint "Uncle Ronnie's Bedtime Stories" (Ronnie bácsi esti történetei). későbbi amerikai igazságügyiminiszter irányította. az emberiségnek óriási evolúciós lépést kell tennie egy felsőrendű faj létrehozásával. Azzal támasztotta alá a vallás manipulálását." "Byrd meg volt győződve arról. hogy az alkotmányt. aki finanszírozta a kontrákat a panamai diktátoron és CIA ügynökön. és senki sem tudta mi történt.nyilatkoztatta ki . a totális agykontrollal lehet elérni az új világrend keretében. 25 . Együtt működött Jim Trafficant képviselővel a legfejlettebb programozási technikák alkalmazásában." "Byrd szerette hallgatni a saját hangját és gyakran bonyolódott véget nem érő monológokba hosszúra nyúló híres előadásai során. Az egyik ilyen "sex-slave" (szexuális célokra használt kísérleti alany) kiképző tábort. Philip Habibnak az volt a kedvenc időtöltése. akinek szexuális ízlése hasonló volt. Manuel Noriega-n keresztül. valamint az amerikai igazságügyi-rendszert manipulálja. Végül is . hogy ez az egyetlen út a békéhez és ők teljesen együttműködnek a Tervvel. Végül is az első elnöki modellt. Fadh volt egyébként. Philip Habib később bemutatta Cathy-t King Fadh-nak. hogy a 95% nem is akarja tudni: mi történik valójában a kormányban? Byrd úgy gondolta: azért." Cathy elsőként Ronald Reagan mellett töltötte be a "Presidential Model" pozíciót.a gyermekeken végzett kísérletek irányításával. hogy eldobhatónak tekintenek." "Byrd azzal igazolta az agykontrollal kapcsolatos kegyetlenkedéseket. az Ohio tagállamban lévő Youngstone-ban működő "Charm School"-t ("Báj Iskolát") Dick Thornburgh (Pennsylvania tagállam korábbi kormányzója). s közben áramütésekkel stimulálja.még a pápa és a mormon próféta is tudja. Kelly-n. hogy a világ lakosságának a 95%-a azt akarja. Marilyn Monroe-t a nyilvánosság szeme előtt ölték meg. Cathy-t ebben a tranzakcióban üzenetközvetítőként használták. a saját ízlésének megfelelő szex-fotókat készíttetett. A továbbiakban idézünk szó szerint Mark Phillips és Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvéből: "Byrd gyakran fenyegetett. és ezt azzal lehet bizonyítani. Byrd hitt a hátrányos helyzetű fajok és kultúrák népirtás és genetikai változtatás révén való megsemmisítésében és a tehetségesebbeknek. amelyekhez ő igazodott. hogy személyes fényképészével. beleértve a lélektani hadviselés stratégiáit és megmagyarázta: miként használta és fogja használni az alkotmánnyal kapcsolatos ismereteit. hogy Cathy-vel análisan szeretkezzen.Hírszerző Szolgálat) pszichológiai hadviselési részlegénél. Larry Flynt-tel. amelyek úgy váltak ismerté. "a világ szőkéinek" a kitenyésztésében. miközben fotografikusan rögzítettem minden szavát. hogy a világ fennmaradhasson. Részletezte a világuralmi erőfeszítés belső műveleti struktúráját. Cathy-n és leányán. Reagan személyi titkárának. Szaúd Arábia uralkodójának. hogy a Bibliában megjövendölt világbékét az egyetlen rendelkezésre állóeszközzel. Aquino állítólag a NASA legkegyetlenebb traumaokozó technikáit is kipróbálta. Az ő beállítása szerint Reagan egyik kedvenc időtöltése volt. hogy azok belekényszerítik az emberiséget egy felgyorsult evolúcióba a neonáci elveknek megfelelően. Ennek az akciónak volt a neve az "Operation Carrier Pigeon" (Postagalamb-művelet).a San Francisco-i Presidio Parkban működő gondozó-központban .

tulajdonképpen egy jezsuita finanszírozási módszer a világbéke elérésére agykontroll révén. hogy növelni tudják vele a gyermekek tanulási kapacitását.Cathy egyik legbrutálisabb gyötrője állítólag Dick Cheney volt. miközben Cathynek találkoznia kellett feleségével. ahol szinte minden szexuális és sátánista perverzió megengedett. amelyben átváltozik óriásgyík-szerű űrlénnyé. hogy ő E. amely "World Vision" néven ismert. Bohemian Grove Californiában olyan exkluzív klub. A könyv szerzői szerint id. és miért nem követel magának elégtételt New York szenátor-asszonya a becsületében gázoló rágalmazók példás megbüntetésével? Cathy O'Brien könyve szerint id. és amelyből több tízezer példányt már eladtak. azaz nem követelte "a kitalációkat és rágalmakat hangoztató Cathy O'Brien és Mark Phillips" szigorú felelősségre vonását és példás megbüntetését) rendszeresen szervezett rendezvényeket. akikre aztán kutyákkal és puskákkal vadásztak egyrészt kedvtelésből. Reagan elnök idején védelmi miniszter volt. hogy önállóan tudjanak gondolkodni. Reagan elnök oktatásügyi minisztere. s így Baphomet-nek a fejét ábrázolja . vagyis extra terrestial (földöntúli lény) és képes aktivizálni olyan holografikus képzetet Cathy elméjén belül. Fejezd be a megállapodást Panamával. amelyet állítólag Cheney és Ford rendezett. amelyből már több kiadás is napvilágot látott. Bennett Bushoz hasonlóan szintén azt állítja magáról.. Ennek részét képezte a MONARCH programban résztvevő "slave"-ek szabadjára engedése az erdőben. A MOB (maffia) hozzájárult 2.3 millió dollár (pornóprofit) átutalásához a Bank of Credit and Commerce International-hez. sor került az "Operation Shell Game"-re (Célbalövő játékra). másrészt az áldozatok további traumatizálása végett.T. Üdvözlet a főnöknek!" Cox helyettesítésére Cathy-t átadták egy új kezelőnek. és Bill Clinton későbbi jogtanácsosa: Bill Bennett és testvére Bob Bennett 1988-ban lerohanták az akkor nyolc éves Kelly-t.amelyet a templomosok és követőik imádtak) állítólag annyira izgalomba jött. miközben lerombolják azt a képességüket. jelenleg pedig az Egyesült Államok hivatalban lévő alelnöke. Egy másik terv. Az egyik ilyen parti alkalmával. Ezt a programot úgy dolgozták ki. hasbeszélő és hipnotizáló Alex Houstonnak. Ez a művelet sikeres vállalkozás volt. Hillary Clintonnal. hogy orális aktust hajtott végre. mint "postagalambot": "Ford kezdett beszélni. 1982-ben Houston kokaint nyújtott át Bill Clintonnak. valamennyi mexikói csatorna működőképes (kokain és heroin). A látogatókat egyszerűen "Grover"-eknek nevezik. Bennett belülről ismerte a katolikus-jezsuita agykontroll technikákat. A könyv állításai szerint Cheney (és ezeket eddig jogi úton. a pedofil. Hillary Cathy vaginájának a megpillantása során (amelyet korábban elaltatás nélkül egy démon fejéhez hasonlító alakúra operáltak. hivatalosan és határozottan egyetlen illetékes. így az alelnök sem vonta kétségbe. Gyűjtsd össze most a pénzünket és úszni fogunk benne. Vajon miért nem tisztázza magát ezek alól a becsületsértő rágalmak alól minden rendelkezésére álló jogi és média eszköz igénybevételével. Ebbe Cathy-t is bevonták. és felhasználta őket az "Education 2000" elnevezésű programnak a végrehajtásához. aki Ford idején a Fehér Ház apparátusát irányította. Hagyd így tovább. hogy földöntúli űrlény. amelyek "A Most Dangerous Game" (A legveszélyesebb játék) néven voltak ismeretesek. Ez így szerepel abban a könyvben. George Bush-nak állítólag pedofil hajlamai voltak és Cathy Kelly nevű leányával is volt kapcsolata. George Bush azt is állította magáról. 26 . mintha én egy gép lennék és lediktált egy üzenetet: 'Vidd ezt az üzenetet Dick Cheney-nek a Pentagonba.

egy olyan sebészhez küldünk. Mark Phillips szerint jelenleg az elmegyógyászat még meglehetősen le van maradva: "Agykontroll áldozatoknak a hivatalos elmegyógyászokhoz való irányítása kezelés végett. azaz az agyműködés trauma révén történő befolyásolásában . Ebben a kritikus időpontban azért menekült meg mégis. akinek Phillips korábban üzleti partnere volt. Az ilyen módon programozott személy krónikus és egyre súlyosbodó asztmában szenved. a jelen körülmények között. hogy ott zenei fesztiválra kerül sor Merle Haggard szervezésében. hogy Kelly-t Wayne Cox úgy programozta. Itt a könyv jogi úton eddig nem cáfolt állításai szerint id. azon kevesek egyikével. Patrick Leahy.Az "Order of the Rose" (a "Rózsák Rendje") a templomos lovagrend egyik elágazásának tekinthető. hozzálátott Cathy tudatának intenzív visszaprogramozásához (de-programming). azért. George Bush és Dick Cheney eljátszották Cathy-val a már előbb ismertetett "Most Dangerous Game"-t. 1995-ben. aki segíthetett volna neki egészsége visszanyerésében." Hármuk élete tele volt megpróbáltatásokkal. A kellően alátámasztott bizonyítékok 27 . hogy kapcsolatot tartson Mark Phillips-szel. hogy a korábbi "Presidential Model"-ek nem sokáig éltek 30 éves koruk után. Ez tette lehetővé azoknak az információknak az emlékezetéből való felidézését. Mark Phillips-nek sikerült őket Alaszkába vinnie a "hírszerző közösség" egyik bennfentesének a segítségével. hogy öngyilkossági késztetései vannak. de az agykontrollhoz szükséges eszközök szakértőjeként ismerte ezt a technikát. hogy Cathy betöltötte 30. születésnapját Mark Phillips. amelyek végül is elvezettek Mark Phillips és Cathy O'Brien közös munkájának a megírásához: a "Trance Formation of America" című könyv megszületéséhez. halálos fenyegetésekkel és jogi küzdelmekkel. hogy egy beteget. Ennek az "Order of the Rose"nak tagja volt Brian Mulroney kanadai miniszterelnök és Vanderjegt. Fekete Helikopter állomásozik. (aki Byrd szenátornak a közeli barátja és a Szenátus hírszerző bizottságának a helyettes-elnöke volt) megszerezte őt egy átmeneti időre. aki nem ideg és elmegyógyász. Itt Mark Phillips. 1988. akinek nagyon kényes műtétre van szüksége. George Bush renden belüli neve: "The Rose" "a Rózsa". nem engedték meg. amelynek feladata az Új Világrend programjában való részvétel. ténylegesen politikai fogolynak számított és elmegyógyintézetben tartották. Az is kiderült. egyenlő lenne azzal. és nagy tekintélye van az új világrend létrehozására törekvő szervezetek körében. valamint Madelaine Albright.a "Trauma-based mind control"-ban. (aki korábban a CIA alkalmazottja volt és a legtitkosabb technológiában . Cathy normális agyműködésének a visszaállításához. 1986-ban Cathy-t és Kelly-t a kaliforniai Lake Shasta-ba vitték azzal az ürüggyel. két hónappal rá. A kiszabadítása érdekében kezdeményezett valamennyi jogi lépést végül is "nemzetbiztonsági okokra" való hivatkozással utasították el az igazságügyi hatóságok. Ebben a központban számos ún. amely végül is elvezetett hosszú és fáradságos erőfeszítések után. mert egy másik szenátor.járatos szakértőnek számított) megszöktette Cathy-t és Kelly-t Alex Houstontól. Kelly a könyv megjelenésének időpontjában. aki Bush szerint: "rajtam keresztül került az ENSZ-be. hogy a "hypnosleep" (hipnotikus álom) néven ismert agykontroll-technika segítségével adott esetben meghaljon. valamint agykontroll alatt álló fegyveres személyzet. hogy elősegítse az Új Világrendet. februárjában. Sok kísérleti alany bal csuklójára rátetoválták a vörös rózsát. Lake Shastá-ban valójában egy különleges rendőri erő tartózkodik." A "Rózsák Rendjén" belül id. akinek a szeme be van kötve és a keze meg van bilincselve. Arra hivatkozva. Amikor Cathy 29 éves lett felötlött benne.

hogy ezt a hallgatást és passzivitást megengedhették maguknak. Tehát nagyon nyomós okok szóltak amellett. hogy "nemzetbiztonsági érdekekre" hivatkozva cenzúrázzanak. hogy évekkel ezelőtt a Hidegháború kezdetén ún. arra utal. a távolbalátás. az 1947-es nemzetbiztonsági törvény. hogy különböző specifikus feladatokat lássanak el. hogy a jogi eljárások további tényeket tártak volna fel és esetleg megerősítették volna az állításokat. a másik bizalmas információkat továbbító futárnak. hogy a fejlett technológia egy változatát továbbfejlessze. amely lehetővé tette a kormányzat és az igazságügyi szervek számára. Ez a trauma-okozással szabályozott technika képes létrehozni számos elkülönülő "személyiséget" ugyanazon személyen belül. amelyek őket politikai pozícióikhoz juttatta. "Thanks for the Memories" (Köszönet az emlékekért) című könyvében Taylor ezt írja: "Amiről az önök többsége nem tudhatott. valamint annak 1986-os kiegészítése annyi kiskaput hozott létre. a váddal illetetett közéleti személyiségek sem vették igénybe az igazságszolgáltatást azért. hogy ha napvilágra kerülnek a könyvben leírt visszaélések. a génmanipuláció. illetve eltusoljanak kényes ügyeket. Miután átélte a csúcstechnológiával gyakorolt kísérletezést. mert csak ezek 28 . Minthogy a könyv szerzői halálos fenyegetések közepette éltek. agykutatás. mint Bob Hope. azok továbbra is bíznak bennük és e körök számára nem számít diszkvalifikációnak mindaz. vagy adatokat rögzítő agyfájlnak. amit a "Trance Formation of America" című könyv néhány közéleti személyről állít. Így beprogramozható az egyik elkülönített személyiség szex rabszolga-prostituáltnak.. Henry Kissinger és még sokan mások. mai nevén Dissociative Identity Disorderben (tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedett. megírta kellően dokumentálva élettörténetét részletesen beszámolva arról. halálközeli állapottal való kísérletezés. akkor az illetékesek a nyilvánosság nyomásának engedve felelősségre lesznek vonva. hogy tisztázzák magukat a két szerző által leírt vádak alól. Ezért az állampolgárok véleménye. hogy milyen kínzásokat kellett elszenvednie olyan ünnepelt közéleti személyiségektől. agykontroll. a közvélemény nyugodtan ignorálható. a parapszichológiai kutatások. Brice Taylor és az agykontroll Brice Taylor is a trauma okozással végzett agykontroll kísérletek egyik bátor túlélője. hogy a társadalmi hierarchiában. Az átlagpolgár azt feltételezheti. s ehhez képest mindennapi felfogásunk elavultnak számít. De elmaradtak a megvádoltak részéről a könyv szerzői ellen szükségessé vált jogi lépések is. aki ismeri a speciális kódjelzéseket." Brice Taylor is . a nyilvánossághoz menekülve kerestek védelmet. hatalmi struktúrában elfoglalt helyük valójában már nem az állampolgárok döntésén nyugszik. hogy a megvádolt közéleti személyek hallgassanak és passzívak maradjanak. hivatásos orvosok és tudósok által összegyűjtött technológia. Az amerikai vezetők. Azok a háttérhatalmi struktúrák. Az a tény. Egyelőre azonban a felelősségre vonás elmaradt.mesterségesen előidézett Multiple Personality Disorder-ben (tudathasadásos személyiségzavarban). Ennek egyik oka lehet az. hivatásos szakemberek és vezetők egy titkos csoportja engedélyt kapott gyanútlan amerikai lakosokon végzett kísérletekre azért. Azaz. Ezek az elkülönülő személyiségek önállóan programozhatók.egész sora ellenére.. Ezek az elkülönített személyiségek csak azon személy számára hozzáférhetőek. Ehhez járult volna a nem kívánatos nyilvánosság a tömegtájékoztatási eszközökben. az idő. mint egy komputer azért.és térben való utazás formájában létezett és létezik. az az.Cathy O'Brienhez hasonlóan . a bio-elektromágneses frekvencia-gyógyászat.

Csaknem megfulladva. mielőtt ténylegesen szponzoráltak vagy eladtak. Végül is eladták egy "rabszolga-aukción". amiről azt hittem. Kifinomult módszerekkel hipnotizáltak és elektronikusan programoztak.. Ez addig a pontig haladt. gyermekprostitúcióra kényszerítette. hogy hogyan hoznak létre egy emberi robotot.írja könyvének bevezetőjében.hogy mélyen megrázott. és pornográfia készítésére használta." Brice Taylor visszaemlékezései 14 évet fognak át. miközben közölte velem. mindazon keresztül. hogy kiválasszam a gyakran eleven. és ahogyan azt a testemben éreztem .. hogy teljesen felborította mindennapi élettevékenységemet. Ez arról szól. bepillantás az eseményekbe programozott 'személyiségek' szemén keresztül. hozzátéve "az információk többsége egyszerű kópia. és ez tette lehetővé. amelyek első látásra gyermek divatbemutatóknak látszanak. Kábítószereztek. hogy kínzási rituálékon és orgiákon vegyen részt.. hogy átéltem . amely visszaáramlott a tudatomba. mert azokat a rituális kínzások és tudatmanipulációk elrejtettek előle. amelyet gyakran szó szerint lemásoltam a saját magán-újságjaimról. hogy abba kellett hagyni a "master degree"-ért folytatott egyetemi tanulmányaimat és mindennap fel kellett keresni orvosomat folyamatos terápia keretében. ahogyan azt lelki szemeimmel láttam. Amikor emlékezete ismét működni kezdett. hogy újra felidézzem ezeket a tapasztalatokat teljes részletességgel.segítségével lehet működtetni (aktivizálni." 29 . Sok évig tartó terápia és gondos kezelés révén Brice Taylornak sikerült rekonstruálnia saját emlékeit.úgy. testi és lelki sérüléseknek.. mivel apja folyamatosan megerőszakolta. Éveken keresztül naponta kínos pontossággal dokumentáltam emlékeimet azért. nemcsak az agyamban. forrasztó készülékeken és állatok hajtásához használt ösztökével." . amelyeket őriztem. elektromos vezetékeken. amit ezek a 'személyiségek' megtapasztaltak és átéltek. sok olyan tolakodó emléknyom villant fel. Többek között bezárt szekrényekbe. amelyek a programozás révén nem voltak hozzáférhetőek a saját maga számára. Így tudtam megőrizni némi hasonlóságot a valódi személyiségemhez. Számos ilyen showműsorban felléptem. de a testemben is.. "Az a képzés. hallottam és a szagát érzékeltem. Kislányként Brice folyamatosan alá volt vetve traumáknak. lelki megrázkódtatásoknak." Brice Taylort kényszerítették. Amikor titkos életem emlékei kezdtek benyomulni a tudatos agyműködésembe. Megkíséreltem megérteni és megtartani mindazt az információt. bár zavaros emlékképeket. amely arra kényszerített. megfosztottak az élelemtől és az alvástól.leírjam. hogy itt hagy meghalni." Brice Taylor memoárja éveken át tartó gyötrő visszaemlékezés az átélt események részleteire. és ezért éveken át arra kényszerültem. ketrecekbe és koporsókba. A programozás eredményeként szinte tökéletes fényképezőgéphez hasonló memóriára tett szert. Elektrosokkot kaptam. tűket szúrtak az érzékeny testrészeimbe. Olyan mértékig. Brice Taylor felvett név. "Az agykontroll rabszolgák piacán az elit tagjai felkeresik az aukciókat. megdöbbentő történet bontakozott ki saját maga előtt is: "Amit ön olvas ebben a könyvben.. "Apám éveken át rituális jellegű brutális fizikai és lelki kínzásokkal gyötört. be-és kikapcsolni) az adott elkülönült személyiségbe beépített programot. hogy minden egyes emlékemet . magányosan. amelyben irányítóim részesítettek visszalőtt rájuk. Később sztriptíz következik. hogy a legapróbb részletekről is be tudjon számolni. Amire emlékeztem olyan messze volt attól.

a Trilaterális Bizottság. a NATO. "Apád. és aki gondosan előre kidolgozta a stratégiai terveket és rendszerint el is érte a kívánt eredményeket. amely 1921 óta a háttérhatalom legfontosabb koordináló intézménye. hogy fültanúja volt olyan beszélgetéseknek. Később felfedezte. Taylor keresztülment a NASA (National Security Agency . "Henry volt a legnagyobb kutya. a CIA emberi robot technológiájának legújabb. amelyben a Council globális méretekben tartotta kézben a teljes ellenőrzést. Henry Kissinger Brice Taylor-t az ő "egymillió dolláros gépének" nevezte. A Project MONARCH keretében kiképzett "Presidential Model" ("Elnöki model") szolgálatainak az igénybevétele egy estére az 1960-as években 1200 dollárba került. Brice Taylor "tulajdonosa" a közismert színész és komikus: Bob Hope volt. legmodernebb termékeit: a programozott szex.Nemzetbiztonsági Hivatal) által kidolgozott magasabbszintű agykontroll programozáson is. amelyre szükségük volt. mivel ekkora nagyságú közpénzt kellett minden így programozott kísérleti alanyba invesztálni kisgyermek korától a felnőtt koráig. hogy egy másik szponzora. hogy a későbbiekben "mind file"-nak (agy-fájlnak). a Külkapcsolatok Tanácsa. ahol a közpénzek szétosztásáról döntöttek. egy életre szóló tervet. amely a színfalak mögül irányítja a világpolitikát és a globális eseményeket. a Federal Cartridge Company tulajdonosa. Charlie mutatta be Brice Taylort Henry Kissingernek. a City of Londonban működő ikerintézményével. aki folytatta agykontrollprogramozását. mint egy játékot. Lyndon Johnsont. Kissingerről még a következőket írja Taylor: "A színfalak mögött Henry ellenőrizte a külkapcsolatokra vonatkozóan a Külügyminisztérium által hozott döntéseket és akciókat. Könyvében Taylor leírja. Úgy tekintették mindezt. valamint a Képviselőház azon tanácskozásain.Nos. Neki volt az a tehetsége. hogy a Project MONARCH Beta-típusú programozásán átesett személyeket nevezték "milliódolláros babáknak". A tudatába elhelyezett szigorúan titkos kormányzati adatokhoz kizárólag Kissinger tudott hozzáférni. Brice Taylor ilyen minőségben kiszolgálta John F. Gerald Fordot és még kormányzóként Ronald Reagant. de nem volt sajátja az a mélyenszántó gondolkodás. mint prostituáltat. Brice Taylor részletesen ír könyvében a "Council"-ról (a "Tanácsről"). mert övé volt ugyan a pénz és a hatalom. valamint az "Óz a varázsló". Ezen túlmenően a hatalmi elit szexuális igényeinek kiszolgálására is felkészítették. a Council on Foreign Relations-zel (Külkapcsolatok Tanácsa New Yorkban) azonosítja. anyád idejöjjön" történetén alapuló agykontrollon. A Council szemében Rockefeller inkább nélkülözhető volt. felkészítve őt arra. ami a Council-t illeti. Mint már utaltunk rá Kissinger élő személyi komputerként használta Brice Taylort. Beceneve: "a million dollar baby" (milliódolláros baba) volt. melynek várható kimenetele 30 . ahol az Egyesült Államok elnökének és más magas rangú politikusoknak felkínálták az "escortok". amit Henry-ben megtaláltak. Richard Nixont. azaz a kísérőhölgyek szolgálatait.és hírszerző-rabszolgákat. Mindig kísérletet tett arra. információ-raktárnak használja a személyi komputerhez hasonlóan. a későbbi Olin Alapítvány létrehozója és elnöke. hozzáférhetővé téve az agyában létrehozott információs fájlokat az Energia Bizottság. Kennedy-t. Horn volt. akit Charlie nagybácsinak hívott: Charles L. élő memóriának. hogy szexuális és emocionális szükségleteik kielégítésére ezeket a társalgó hölgyeket vegyék igénybe a kívülállókkal folytatott ilyen kapcsolat helyett. Bátorították őket. a Royal Institute of International Affairs-zel (Királyi Külügyi Intézettel) együtt. Taylor később megtudta. hogy olyan szituációt teremtsen." E sorok írója a "Council"-t.

világháború idején. E felkészítés során álcázott technikával hipnotizálják a kiválasztott személyt. Ezek az álnevet viselő doktorok kémpszichiáterként álltak a CIA alkalmazásában. hogy hallani lehessen bennünket. Marschall Burger-nek dolgozott.véletlenül vagy sem . Az FBI egyik munkatársa arra kérte: járuljon ahhoz hozzá. mint "Presidential Model"-t. aki időközben vallásos lett. amit "Bush-baby"-nek neveztek. aki kezelésbe vette őket. hogy ő is a nyomdokaimba léphessen és használhassák. mint kísérleti alany Candy Jones. amikor vadászott rá George Bush Bob Hope-nak a Jordan Ranch nevű birtokán. Ezt az üzenetet hipnotikus eszközökkel törlik a tudatos memóriából.beszámol egy esetről. pedofil volt.írja Taylor könyvében." Alátámasztja ezt a gyermekek elleni bűnös eljárást az a másik könyv is. George Bush pedofil volt. amelyet Cathy O'Brien írt: "Trance Formation in America" és amelyet az előzőekben már részletesen ismertettünk." . hogy a szabadság nem szabad. úgy látja. Ennek a vadászatnak a neve volt "The Most Dangerous Game". Titkos futári szolgálat teljesítésére készítették fel. hogy különösen fogékony alany. később pedig saját modell ügynökségét is megalapította. miként traumatizálta Kelly nevű leányát: "Éveken keresztül Kelly szorosan kapcsolódott ahhoz a traumához. hogy ehhez az ún. hogy létrehozzák benne a tudathasadásos személyiségzavar állapotát. "privilégiumhoz" hozzájusson. majd hipnózis utáni szuggeszcióval . de a tudás. Ez ambicionálta és ösztönözte őket. mint divatmodell világhírűvé vált a II. egy láthatatlan küzdelem az életekért. Az agykontroll az egyik végső eszköz a világuralom megszerzéséhez: "Megtanultam. Brice Taylor is .véletlenül vagy sem . amely elődeinek nem sikerült. O'Brien leányát . amit én kaptam. George Bush. Candy Jones. A kínzással fragmentálták a pszichéjét azért.specifikus kulcsszó használatával - 31 . így bárki is volt." Brice Taylor könyvének egyik fejezete a "Baby Monarchs Are Born" (Monarchs bébik születnek) címet viseli és ebben azt állítja. hogy munkavállaláshoz szükséges interjút készít. amint azt később meg tudtam egy korábbi CIA-alkalmazottól. vagyis id. azaz "a legveszélyesebb játék". és küzdelembe kell bocsátkoznunk nem erőszak és háború útján. hogy engem "vonalban tartsanak". átadják neki a továbbítandó információt. Emlékeztetjük olvasóinkat. Ismétlődően kínozták és traumatizálták a jelenlétemben abból a célból. aki viszont Dr. az igazi spirituális erő és kiállás segítségével. a "Bush-baby"-khez sorolt kislányokat Kelly-nek nevezték el. A mélyen hazafias Candy Jones elfogadta ezt az ajánlatot. hogy Cathy O'Brien is beszámol könyvében ehhez hasonló történetről. Brice Taylor. hipnotizálta Candy Jones-t és úgy találta. hogy irodája titkos levélátadó hely ("mail drop") lehessen egy másik kormányzati ügynökség. úgy. a szabad akaratért. Jensen azzal az ürüggyel.végül is lehetővé teszi. feltehetően a CIA számára. aki Jessica Wilcox néven látta meg a világot. Kormányzati forrásokból származó értesülések szerint. és Kelly-t olyanná formálták. A következőket írja szó szerint arról. Gilbert Jensen-nel. hogy Reagan elnöksége idején az alelnök. minthogy ezidőtájt a mi újonnan választott alelnökünk. Szerencsétlenségére nem sokáig kellett várnia. A hírszerzés titkos világának a határszélén mozgó Candy Jones kapcsolatba került Dr. az igazság és a szeretet. hogy egyfajta spirituális háború folyik Földgolyónkon. és sikeresen működtette. hogy rögzítse az emlékezetébe. nem kellett emlékeznie a nevükre. Így vált a CIA agykontroll programjának az egyik kísérleti résztvevőjévé.szintén Kelly-nek nevezték. hogy a globális elitnek ez a nemzedéke nyerje meg azt a játszmát.

minden alkalommal Arlene jelent meg Candy-ben. Még kínzás hatására sem árulja el az üzenetvivő. Candy meg volt lepődve. Ehhez hozzájárult és abba is belement. Amikor Nebel erre rákérdezett. Az egyik ilyen levelet San Franciscóban Dr. akit mindössze 28 napi ismeretség után vett feleségül. ismét egy ilyen furcsa személyiség változás állott elő. Ezen túlmenően félt az orvosoktól. Néhány héttel később végül is elmondta férjének. akkor szeretetteljes. Arlene sok tulajdonsága az anyjáéra hasonlított. akire halványan emlékezett. feltegyen neki néhány egyszerű kérdést. és szarkasztikus volt. mert valamennyien használtak gyógyszereket. hogy mi van elrejtve a tudatalattijában. november 16-án találkozott. és feltűnő szépségű szőkeség volt. hogy most a CIA számára dolgozik. hogy az FBI számára dolgozott. Egyik ilyen fantázialény volt Arlene. és ekkor találkozott Dr. ami Candyben lejátszódott és a nyomok az amerikai központi hírszerző ügynökséghez. Nebel ismét megtapasztalta ezt a transzformációt. amire Nebel. december 31-én Long John Nebel. hogy ez anyagilag is igen kedvező. gúnyosan és hűvösen. Amikor Candy igazi önmaga volt. aki pont az ellentéte az igazi Candy-nek. Amikor vacsorázni mentek. hozzátéve. akkor rosszmájú. ami kínai. hogy ő mit is tud. mint a védelmezője. Gilbert Jensen-nel. hangja megváltozott. Gilbert Jensen-nek kellett átadnia. hogy más gyermekekkel barátkozzon és gyakran el volt zárva egy sötét szobában. mint a másodlagos személyisége. Candy Jones titkára fokozatosan úgy derült fény. mert nem tudja valójában. hogy Candy-t transzba ejtse. hogy new yorki üzletét "mail drop"nak használhassák. és akivel újból 1960. Ha a hipnotizáló létre tud hozni egy ilyen futárt. és magnetofonra rögzítse a kapott válaszokat. Miközben otthon lefekvéshez készültek. hogy egy másik személyiség és egy másik hang áradt belőle. a CIA-hoz vezetnek. Candy igen rövid idő alatt elveszítette természetes báját. nem érzékelte. Amikor viszont Arlene-ként viselkedett. Ez volt az a hang. Candy 1945-ben a Fülöp-szigeteken turnézott. Jane Mansfield és Marilyn Monroe előtt. hogy csatlakozzon a titkos tevékenységhez. a férj felfigyelt. amelyet Donald Bain írt a szalagra rögzített vallomások alapján.lehetővé teszik az így elrejtett üzenetnek az előhívását. Ekkor gondolt arra Nebel. Szülei nem éltek jól. agresszív. hogy ennek okát megmondaná. amikor beteg lett. hogy 1972. Nem engedték. Ekkor kezdett képzeletben különböző figurákat teremteni a maga számára. akkor garantálva van a maximális biztonság. durva. Candy Jones-t. Felajánlotta Candy-nek. aki engedélyt kért arra. arra a kockázatos lépésre szánta rá magát. de ez válással végződött. a népszerű médiaszemélyiség feleségül vette az akkor már 47 éves és nemzetközileg is ismert divatmodellt. barátságos és elbűvölő volt. kemény. és egy teljesen más asszony állt előtte. hogy kapcsolat állhat fenn Candy másik személyisége és titokzatos útjai között. aki amatőr hipnotizőr is volt. Durván. Jessica Wilcox 1925-ben Atlantic City-ben született. 1960-ban kereste fel régi ismerőse egy nyugdíjas tábornok. hogy Candy halálosan retteg mindentől. a pszichiáterektől. Az általa megszemélyesített szépségideál igen divatos volt Grace Kelly. hozzá téve. Nebel arra is felfigyelt. Az esküvői partin Nebel rendkívül érdekes változást figyelt meg újdonsült házastársán. 1946-ban érdekházasságot kötött Harry Conover divatcárral. hogy üzleti útjai során levélküldeményeket továbbítson az FBI számára. hogy hosszú története van annak. aki a többi képzeletbeli személytől eltérően végig vele maradt. és Oaklandban van az irodája. Candy teljesen másképp viszonyult hozzá. Így született meg a "The Control of Candy Jones" (Candy Jones ellenőrzése) című könyv. aki mély hangon beszélt. őt pedig bántalmazták. Jensen közölte vele. Nebel rájött. hogy időnként el kell majd távoznia anélkül. Amikor a drogok kerültek említésre. Nebel egész éjszakán át tartó rádió show műsorai több millió hallgatót vonzottak. A házasságból származó három fia vele maradt. Nebel. A három fiát nevelő Candy 32 .

mint Arlene . egy előadás alkalmával. Candy-t Arlene-ként kétszer is Taiwanra küldték futárszolgálatra.még kínzás hatására sem . kábítószerezték. Itt elektromos árammal kínozták. és a kommunikációt. hogy Arlene hangjával és modorával Jensen képes volt rávenni Candyt különböző kísérleti feladatok teljesítésére az Egyesült Államokban és külföldön. a közelharcot improvizált fegyverekkel való bánásmódot. hogy fájdalmat. hogy parancsára akár meg is ölné magát. Így demonstrálta módszerének a sikerét 24 orvos előtt a CIA központjában Langley-ban. Jensen óvatossága ellenére ez mégis megtörtént. ahogyan az Candy elmondotta. Ezzel elérte. Orvosi vizsgáló asztalon Gestapó módszerekkel vallatták. Maga Jensen is közeledett hozzá hipnózisban. Candy kinézésre is Arlene-vé alakult át. Egyrészt Arlene és Nebel. amit tud.árulja el azt.beleegyező választ adott.vagyis virtuális zombie meglátogatott különböző kiképző táborokat. hogy Jensen égő gyertyát helyezett Candy-nek a nyitott vaginájába anélkül. lefektették. és tudatos élete ismét folyamatossá vált. A titkos képzési menetrend szerves részét képezte a perverz szexualitás. A lényegi szereplő Nebel. amit Churchill "pervertált tudomány"-nak nevezett a régi stílusú hírszerzési rendszer keretén belül. Arlene természetesen egy fantázia-lény Candy fejében. Candy nem akarta elhinni. hogy megerősítést nyert. Gyakran levetkőztették. mint a narko-hipnotikus tudatbefolyásolás sikeres példája: a tökéletes harcos. Ekkor találta meg benne a lelkemélyén rejtőzködő Arlenet. Kiképezték a titkos tevékenység minden változatára. hogy felkereste Jensent és átadta a rábízott iratokat. és Jensen csak árnyékfigura. katonai támaszpontokat és titkos orvosi létesítményeket egész Amerikában. és kínozták különböző összejöveteleken. másrészt Jensen és Candy. Minderre nem a kommunizmus elleni harchoz volt szükség. Jensen elsők lépésként hipnotizálta. hogy máshol is járt és mást is tett. amikor parókát viselt és különböző stílusú kozmetikai kikészítéssel elváltoztatta a külsejét. A hipnózison túlmenően nagy hatású gyógyszereket is beadott neki intravénásan. de nem tört meg. amelyeket Arlene elmondott. Jensen célja tökéletes hírtovábbítónak a létrehozása volt. kivéve azt. Nem lehetett biztos abban. és még nők is használták szexuálisan akarata ellenére. hogy Arlene-t oly mélyen kondicionálta. vagy félelmet tanúsított volna. Amikor a feladatot elvégezte. amelyeket Candy hipnózis alatt maga mondott el Nebel kérdéseire válaszolva. hiszen végül is az egész történet így került fokozatosan napvilágra. A drámának fokozta a hatását az a tény. aki semmilyen körülmények között . hogy Arlene előre került Candy tudatában és csaknem teljesen átvette személyiségének az irányítását. hogy hogyan öljön csupasz kézzel. Ez sokkal inkább azt példázta. hogy ő maga átment ezeken a tapasztalatokon. Többször is jelen volt a büszke Jensen oldalán. hogy vajon Arlene nem jelenik-e meg parancs nélkül is Candy Jones mindennapi életében. mint az ő normális élete. Jensen a programozó és kontrolláló elmegyógyász tudatában volt. Jensen azt is állította. Jensen visszahozta őt a transzból. hogy nagy kockázatot vállal. Mutatja morális beállítódását az. hogy Candy ezt valahogy mégis csak elhárította. Megtanították rá. de úgy tűnik. Mindezt azokról a magnószalagokról tudhatjuk. miként viselje el a fájdalmat és legyen képes ellenállni a kihallgatási technikáknak. beleértve a robbanószerek használatát. 33 . Ezekről a magnószalagokról évek múltán Donald Bain színpadi drámát írt négy szereplővel. Candy-nek azonban fogalma sem volt arról. Ez tette lehetővé. Ez a művelet igen jól meg volt szervezve. Candy. az álcázást. Jensen létező személy és valóban olyan fajta tevékenységet folytatott. hipnotizálták.

mint egy komputert. mint amennyi valaha is felfedezésre került. és el tudják érni. Az egészre pedig ráborul Jensen árnyékfigurája. Preston előadássorozatára Philadelphiában került sor. olyan tudatmódosító kisérleti programnak lett alávetve. Felvillanó emléknyomok arra utalnak. világháborút követően számos egykori náci tudós érkezett az Egyesült Államokba a titkos szolgálatok útján.. majd a szétválasztott tudatrészeket újra programozzák. Andy Pero anélkül. augusztusában hozta nyilvánosságra élettörténetét. Öt éves korában Münchenbe került. amikor is elektrosokkolták. román és cseh felmenőkkel rendelkező Andy Pero a nevadai Fallonban született 1969-ben. amelyeket aztán egymástól függetlenül lehet programozni. és ne gondolkozzék. hogy a tudatot különböző önálló részekre hasítják. Minden valószínűség szerint a Jensen álnév alatt rejtőzködő kísérletező pszichiáter a beindult MK-ULTRA program keretében tevékenykedett." típusú válaszok. tudatmódosító "kezelését" a New 34 . A II. Mindkét szektor életbe vágóan fontos volt az amerikai katonai ipari komplexum és a mögötte álló szervezett pénzhatalom számára az 1950-es és 1960-as években. és tűket szurkáltak a fülébe illetve a nemi szervébe. valóságfeltáró kérdéseivel.. hogy Candy Arlene-ként sokkal több kísérleti küldetést teljesített Jensen számára. pl. "Project Superman" . Ezt úgy érik el. ahol két különböző óvodába. a Montauk Project keretében. amit mondanak neki. Ezeknek a kísérleteknek az a célja. Az ehhez hasonló tudatmódosító programokat. hogy üzleti út címén igen gyakran volt távol és semmiféle megállapodást nem kötött.Donald Bain könyve vált a mintájává Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című és Annie McKenna "Paperclip Dolls" (Kivágott papírbabák) című könyvének. Ezen keresztül el tudják távolítani a félelmet. hogy az új program nyomán eltűnnek az ösztönös gátlások és a "de én nem tudom. Donald Bain úgy látja. Candy Jones akarata ellenére belekerült a hatalomnak abba a misztikus.Andy Pero története A magyar. hogy az emberi agy normális impulzusait. amikor két és fél éves volt. hogy az első kísérletek vele akkor kezdődtek. hogy akaratlanul úgnevezett "Manchurian Candidate"-ként is felhasználták. az emóciók normális folyamatát szétválasztják. a Monarch és a Montauk Project-et a kormányzat finanszírozza. Apja az ottani légi bázis helyettes parancsnoka volt. amely elválasztja az agy működését a test működésétől. valamint a Jose Silva nevével fémjelzett relaxációs tréninggel. Pero azt állítja. A program arra irányul. Áttekintve az 1960-as években a hivatalában eltöltött munkaidőt kiderült. Bain szembe állította a Cathy agyában lévő képzelebeli világot John Nebel egyre mélyebbre hatoló. hogy olyan extrém traumának vessék alá. Ők korábban a koncentrációs táborokban végeztek agykontroll kísérleteket. amelynek léte és működése meghazudtolja a természet és a társadalom demokratikus és szociális szemléletét. Preston Nichols különleges vendégeként. illetve e három módszer kombinációjával rendkívüli tulajdonságokat fejlesztettek ki benne. amely a Monarch Project elágazásának tekinthető. ahol találkozott az amerikai hírszerzés és az orvosi. hogy bizonyos kísérleti kínzásokon már két éves korában is keresztülment. hogy genetikus manipulációval trauma okozásával végzett agykontrollal. de én félek. rejtőzködő szférájába. hogy ehhez hozzájárult volna. egy német nyelvűbe és egy angol nyelvű amerikaiba járt. pszichiátriai szakma. Andy Pero először 1998. Lényegében úgy kezelik az emberi tudatot. hogy a kísérleti alany tegye meg. Ezen túlmenően Pero azt is állítja. Andy Pero tréningjét. Andy Pero úgy véli. és így el lehet vele érni emberfeletti tulajdonságok létrehozását. Candy annak a határterületnek a részesévé és áldozatává vált. Az történik.

hogy számos alkalommal elektrosokk kezelést kapott. Duncan Cameron az egyik ilyen személy. El tudott végezni több száz fekvőtámaszt. hogy ugorjon le egy létráról csekély magasságból. Az itteni kísérleti alanyok 99 %-a akaratlanul vesz részt ebben a programozásban. Egy napon számunkra fogsz dolgozni. de intelligencia hányadosa is a legjobbak közé tartozott. A kiképzők hipnotikus önkívületi állapotában közölték vele. Ennek ellenére nem tartották különösebben okosnak. Egyes különleges kiképzési feladatok során F-16-os gépekkel elvitték Rochesterből az Egyesült Államok délnyugati sivatagos területére. A nők szexprogramozását a New Jersey-ben lévő Paramus-ban végzik. Megtanulta. akik a legszigorúbb programozást is túlélték.York államban lévő Rochester Egyetemén végezték. Az ugrásai azért voltak sikeresek. illetve fiatalemberek futárszolgálatra. hogy létrehozza saját lelki laboratóriumát a Silva agykontroll segítségével. amelyek bármely elszenvedett sérülést képesek gyógyítani. hogy a víz alatt lélegezzen. mert a macskához hasonlóan hajtotta végre: nyugodtan. amely a New York Államhoz tartozó Long Island sziget Montauk nevű városkájában van. miközben egy zárt víztárolóba helyezték és azt az utasítást kapta. Majd fokozatosan növelték a magasságot. hogy több ezer más gyerek és felnőtt ment át ilyen kísérleteken. Perot bekapcsolták a "Montauk chair" ("Montauk szék") nevű kísérleti programba is Camp Hero-ban. Ezek a fiúk. Amióta fokozatosan helyreállt emlékezetének a működése. emlékképek felidézését. amely tele van szuper-hatékony gyógyító eszközökkel. sőt a tudatunk erejével történő kanálhajlítást is meg lehet tanulni. Vagy egy padlásszobába vitték fel. a két egyenruhás egyik alkalommal közölte is vele: "hallottuk. hogy bizonyos nagyon különös képességekkel rendelkezel. Azok lettek a "Montauk-fiúk". amelynek keretében meg lehet tanulni a különböző tudatszintek bekapcsolását." Először még nem fogta fel e kijelentés értelmét. kizárólag arra koncentrálva. amíg hitt a feladat végrehajthatóságában. A Silva-módszer önhipnózisnak is felfogható. Mivel Andy kiválóan szerepelt a Silva-féle kiképzésen. sőt kisebb magasságban repülőgépből is ejtőernyő nélkül. és így válnak irányított tudatú ügynökökké. és ezáltal emberfeletti erőre és önuralomra tegyen szert. Amikor tudatkontroll alatt volt. valamint a különböző sportokban. Erre jó példa Cathy O'Brian élettörténete. és ezáltal öngyógyítást. Programozásának döntő része a New York államban lévő Rome helység légi bázisának a nagyméretű laboratóriumában folyt. végül már sikeresen leugrott egy épület tetejéről. amelyet több mint fél órán át megállás nélkül volt képes csinálni. Kényszerítették. hideg fejjel. Őket feláldozhatónak minősítették. szinte bármit végre tudott hajtani egészen addig. A nőket általában szexuális megbízatások teljesítésére is használták. akik aztán rendszeres időközönként felkeresték. szuper katonának és merényletek végrehajtójának lettek kiképezve. és rendkívüli körülmények között is életben maradjon. Andy Pero nemcsak a különböző sportokban tűnt ki. mivel az elektrosokk kezelések következtében dadogott. hogy a legmegfelelőbben érjen talajt. ellazulást. és az agyában kísérletileg létrehozott öngyógyítási képesség segítségével tudta visszanyerni eszméletét. Andy Pero azt állítja. de később a két férfi fontos szerepet játszott valamennyi tréningjén egyetemi évei egész időszakában. Andy Pero ekkor találkozott először két különösen viselkedő egyenruhás személlyel. hogy elviseljen minden képzeletet felülmúló fájdalmat. Sokan meg is haltak ezek során. ahol speciális katonai kiképzésen 35 . Andy Perot édesanyja még 10 éves korában beíratta a Silva-féle agykontroll kurzusra. Ennek eredményeként több alkalommal is csaknem megfulladt. vagy pedig a könyvtár legfelső emeletére. félelem nélkül. már vissza tud emlékezni arra.

és így nem is emlékezett vissza a történtekre. illetve azt követően 1992-ig. amely arra az időpontra vonatkozott. világháborút. kifeszített esernyőhöz hasonlító antenna felfogja. és egy komputerhez továbbítja. Andy Pero azt a feladatot kapta a Montauk chair projectben. hogy mi történt vele. és ez bolygónknak az a pontja. miközben a Montauk chair-ben ült. hogy amikor egy bizonyos időpontra vonatkozóan megjelent a gondolat. hogy szállítsanak hírközlési eszközöket. Ez a különleges komputer úgy volt programozva. azaz olyan helyen fekszik. hogy pontosan lőjön és habozás nélkül. fegyvereket és az 1940-es években gyártott technológia 36 . hogy bánni tudjon a különböző típusú fegyverekkel. Andy Perot arra is megtanították. Montauk Project és a Montauk chair A Montauk chair a Montauk program egyik elágazása volt. A kiképzések után visszavitték az egyetemre. hogy a szövetségesek megnyerjék a II. Egyik ilyen alkalommal számos fekete ingbe és nadrágba öltözött férfi volt jelent. Csak akkor kezdtek emlékei foszlányokban. amikor tudatosan törekedett agyműködésének a visszaprogramozására. amelynek a nagysága 5-6 méter körüli. Az egyik ilyen időutazási kísérlet neve volt a "Project Southern Cross" (A "Dél-Keresztje program"). Ezt követően. ahol a Föld bioritmusának a tengelye található. akkor a komputer bekapcsolta azt a szimulációs programot. amikor Duncan Cameron létrehozott egy szörnyet. meg tudja tisztítani és természetesen tölténnyel feltölteni. hogy egy teherautó is keresztülhaladjon rajta.különleges akadályok leküzdésén kellett részt vennie. hogy milyen gondolat került felerősítésre. és vibrációs energiáját . majd egyre nagyobb mértékben visszatérni. Preston Nichols több könyvet is írt a Montauk Project-ről.vagy gilisztajárathoz hasonló nyílás. amikor is memóriáját törölték. Ennek célja az volt. Kiképzése arra irányult. azaz egy kukac.a szék fölé helyezett. amelyben ült össze volt kapcsolva egy csúcstechnológiájú. amelyet kijelöltek a számára. függetlenül attól. rendkívül fejlett komputerrendszerrel és gondolaterősítővel. hibátlanul hajtsa végre a kapott parancsot. de ő valójában semmire nem emlékezett. amikor a Föld kiindulópontjához érkezik. A Montauk chair program során elválasztják az agy működését a test működésétől. Megemlít egy esetet. A"chair (szék) program" működtetője gondolkodik. Ezt a bizonyos kísérleti széket arra is használták. Egész sorozat ilyen úgynevezett "time portal" ("időkapu. Ezt aztán a komputer több százszorosan felerősíti. hogy összpontosítva vizuális képzelőerejét. amelyek megkönnyítik az úgynevezett "időutazást". és elég nagy ahhoz. idő-bejárat") készült. amelyet a kísérleti alany az agyában elgondolt. és végül már egész könyvtárnyi program állt rendelkezésre a különböző történelmi időszakokról. Ezek a kísérletek 15 éves korától folytatódtak egészen 1988-ig. A Montauk chair keretében fejlesztették ki azokat a képességeket. Az így felerősített információ továbbításra kerül szabad energiakristályok hálózatába. mély hipnotikus programozás keretében. szét tudja szedni őket. A Camp Hero nevű kísérleti központ Montauk városkában. gondoljon egy meghatározott történelmi időpontra. amely kör alakúan van elrendezve.vagyis a gondolkodás során keletkező bioelektromos energiaváltozásokat . ahonnan az időutazást a legkönnyebben végre lehet hajtani akkor. A szék. Más alkalommal egy repülőgép anyahajón találta magát. bizonyos idő elmúltával felnyílt a szobában egy úgynevezett "wormhole". A kísérletben résztvevők azt a feladatot kapták. hogy felerősítsék a különleges módon összpontosított gondolatokat a működtető gondolatain alapuló háromdimenziós ábrák felidézésére. Az Egyesült Államok kormánya az időutazás módszerével is elő kívánta segíteni az 1940-es évek elején a háború megnyerését.

hogy emlékezete fokozatosan visszatér. Andy Pero úgy érezte. Most azonban ezek kezdtek fokozatosan visszatérni a tudatába. Ezeket aztán felhasználják ellene. Andy Pero így foglalta össze a "Mind Controll" programokkal kapcsolatos tapasztalatait: "Tudatellenőrző taktikáik lényege az agy működésének a megosztása már fiatal korban. hogy az agykontrol-program keretében irányítsa. hogy a tudatalattiban kiderítsék melyek az adott személy legérzékenyebb pontjai. Ez magába foglalja a kísérleti alany traumának. Amikor mégis elkezdte visszaidézni apró részletekben emléknyomait. Szobatársáról bebizonyosodott. és elfelejtse. they called me Rhino" ("Én vagyok Rhino. Mindez a legmélyebb hipnotikus állapotban történt. egyetlen álmára sem emlékezett vissza. akik különleges lelki. A tudatbefolyásoló programokat kutató Eve F. "Bowl with Rhino balls" (Tekézzél Rhino kugligolyókkal). amivel rejtett agyprogramját aktivizálták. A konkrét eljárás minden személy esetében különbözik. Egyik alkalommal felkereste a közeli tekepályát és megpillantott egy nagy reklámot. mert szobatársa gondosan ellenőrizte. Pero szobatársa felfigyelt. Ezért ismételten transzba helyezte. akinek az volt a feladata. de a lényeg valamennyiben az. vagy olyan személyek. hanem az egyik felbérelt felügyelője. hogy mesterséges tudathasadást váltsanak ki. Pero elmondása szerint mindössze kétórányi időutazást kapott a szállítmányok átadására. Agyprogramozói tudományos módszerekkel falat húztak fel emlékezése köré.szerinti alkatrészeket. minthogy "Rhino" az egyik kulcsszó volt. megtalálta ezeket a jegyzeteit. akik több nemzedéken át rituális bántalmazáson mentek keresztül. Pero szobatársa mély aggodalommal nézett rá. amikor megint elfelejtett mindent. amikor egy társával közösen bérelt lakásban élt Atlantában. Andy Pero azonban ezt követően is folytatta emlékeinek a leírását. és elkezdte kérdezgetni. amikor hangosan kimondta "I'm Rhino. amire mégis apránként kezdett visszaemlékezni. Lorgen-nek adott interjújában. Ezt követően a kiválasztott kísérleti alanyokat különböző fokozatú megfélemlítésnek és terrorizálásnak vetik alá. E cél érdekében már egész fiatal korban kiválogatják azokat. csak át kellett adnia a nála lévő csomagot. Ilyen fuvarok alkalmával nem szólhatott senkihez. Gyakran vannak közöttük fegyveres testületek tagjaihoz tartozó családtagok. kínzásnak. hogy szobatársa valójában az egyik melléje rendelt programozó és irányító. hogy mesterséges gátakkal körülvett agyában a tudatalatti emlékképek mennyisége olyan szintet ért el. Az első kulcsszóval beindított emlékezés azt idézte fel. és azt reklámozta. amelyen "Rhino"-nak (azaz orrszarvúnak) öltözött figura volt látható. Ez a reklám beindította Andy Pero memóriáját. hogy törölje memóriáját. és nem volt lehetősége a kísérleti alanynak arra. és elkülönített részekre hasítsák tudatát. mintegy 10 éven át. amelyek lehetővé tették az eszközök és fegyverek összeállítását az 1940-es évekből való alkatrészekből. miután rájött. hogy elektrosokkolják. hogy elemezze saját helyzetét. hogy memóriája fokozatos visszatérésének az időpontjáig. és továbbra is elrejtette feljegyzéseit. becsmérlésnek és megalázásnak való folyamatos alávetését. Később. hogy megáradt folyóként átlépték a gátat. s a leválasztott tudat 37 . szellemi képességekkel rendelkeznek. engem hívtak Rhinónak"). Andy Pero számos alkalommal részt vett ilyen kísérletekben: az egyik alkalommal Németországba. hogy nem a barátja. és ő jajgat a fájdalomtól számos kínzási gyakorlatának egyikén. akkor ezeket gyorsan leírta a maga számára és gondosan eldugta. Ezeket át kellett adni olyan tervrajzok és utasítások kíséretében. Andy Pero első emlékképei 1996-ban kezdtek visszaszivárogni a memóriájába. Andy Pero aggódó viselkedéséből megértette. egy másik alkalommal pedig Angliába kellett csomagot kézbesítenie. Az első emlékezést további emlékek előtérbe kerülése követte. hogy megtörjék az ellenállását. és gyorsan vissza kellett térnie a saját idejébe. Pero beszámol arról. amely az Unknown Magazinban jelent meg. s így leblokkolták memóriáját. Óvatosnak kellett lennie.

controllereknek (kezelőknek. amelyekre rá kívánják venni programozóik. Mindezen okokból rendkívül nehéz bárkiben is megbízni. Andy Pero azt javasolja azoknak a kísérleti alanyoknak. és annak a közérdeket nagyon is érintő fontos tartalmáról. Eve Lorgen interjúja "Jared"-del Az interjú készítés idején 59 éves vietnami veterán. Jared. Ez a folyamat a fokozatosan előrehaladó tudatszétbontás. Ha mindez kisgyermekkorban történik. Az agyműködést különböző bonyolult hipnózis technikákkal és parancsokkal ellenőrzik egészen addig. majd pedig memóriáját törlik. akik szeretnének a tudatmódosító kísérleti programból kikerülni. és akik a kísérleti alany barátjának. kondicionálása és számos elkülönülő tudatrésszel rendelkező személyiséggé való átalakítása könnyebb. akkor a kísérleti alany ellenőrzése. hogy mi helyes és mi rossz. akkor már csak ezt a kulcsszót kell kimondani és a kísérleti alany a vele kísérletezők teljes ellenőrzése alá kerül. E célból rendkívül fontos. és csak azt legyenek hajlandóak megtenni. 1964-ben a légierőnél vált az MKULTRA Project egyik részprogramjának a kísérleti alanyává. tanárának. hogy különleges megbízatású embereket irányítanak a kísérleti alanyhoz. hogy milyen feladatok végrehajtására vetették be őket. amit az MPD-vel és DID-el kapcsolatosan egy felkészült pszichiáternek és tudósnak tudnia kell. adják ki magukat. Ez szakszerűen tárgyalja mindazt. fülkékre. A kontroll másik módszere. lakótársának. stb. és részletesen ismertetjük) Andy Pero röviden annyit mond a "Manchurian Candidate"-ről. Ezen a szakmai tanácskozáson elmondott beszéd a szakirodalomban úgy ismeretes. hogy abból a ketrecből kell elsősorban kiszabadulni. mint egy biológiai komputert. visszaprogramozójának. hogy ő egyike ezeknek a kikísérletezett prototípusoknak. amit az adott személy épít önmaga köré. hogy a közvélemény szinte semmit sem tud erről a beszédről. aki kódszavakkal aktivizálható. hogy fejlesszenek ki magukban erős küzdőszellemet. fotografikus memóriája van és pszichikus képességei rendkívül fejlettek. Hammond arról. mert az ő agyába és testébe egy 38 . amíg létrehozzák a tökéletes "Manchurian Candidate"-t. szerelmi partnerének. A legszembetűnőbb azonban az. de akik valójában a tudatmódosító kísérlet végrehajtói. A beszédre még visszatérünk. hogy a kísérleti alany tudatát beprogramozzák. (Erről D. C. akinek az agya komputerként működik. hogy miként lehet létrehozni egy "Manchurian Candidate"-t. Jared azt állítja. akik nem is tudják. Ennek a részprogramnak az volt a feladata. többé nem ura önmagának. Vannak olyan úgynevezett alvó operatív személyek is. ellenőröknek) neveznek. Alapvetően úgy használják a kísérleti személy agyát. és aki robotszerűen végrehajtja a kapott utasítást. Rendkívül fontos e célból annak a tudatában lenni. Mihelyt behelyezték tudatába a mágikus szót. akiket handlerek-nek. Ebben a beszédben tájékoztat Dr. hogy a kísérleti személyek énjük legmagasabb szintjeit erősítsék. fájlokra osztása (Compartmentalization of the mind and personality). azaz azt az alvó merénylőt. amit helyesnek tartanak tekintet nélkül arra. Hammond tartott előadást "Hypnosis in MPD: Ritual Abuse" (Hipnózis a tudathasadásos személyiségzavarban: Rituális erőszak) címmel 1992-ben a virginiai Alexandriában az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Regionális Konferencián. Pero úgy véli. hogy létrehozzon egy olyan szuper katonát. és ezáltal képesek legyenek ellenállni az alacsonyrendű késztetéseknek.tőlük függetlenül működjön. mint a "Greenbaum Speech". az agyműködés és a személyiség elkülönülő részekre. hogy mások mit tesznek és mondanak.

hogy azt Jaredba helyezik.és térutazásról. hogy mit tesz "David". önállóan konstruált egészt. hogy először Vietnamra kezdett emlékezni 1986-ban. hogy őrizze ezeket az adatokat. torokhangokat hallatva. felderítő repülésekről. elektródák és sok egyéb volt a testhez kapcsolva a fejtől a lábujja hegyéig. Egyiket a nyakszirtjénél. aki Jaredtól függetlenül cselekszik. három elektródát kapcsoltak Jared testéhez. csavarodásokon ment keresztül. titkos küldetésekről. és amikor befejeződött. Ezt tudósok végezték. Jaredet a vietnami háborúban tesztelték rendkívül kemény körülmények között. Jared ezt a beléültetett szuperharcost "David"-nak nevezi. a lélek. amit "David"-tól elvárnak. hogy ma már programozói sem tudják irányítani. hogy napvilágot látott Andy Peroval készített interjúja. Sok kísérleti alany meghalt még azt megelőzően. Ez viszonylag hosszú folyamat volt. Ma már olyan technológiák léteznek. Lorgen kérdésére Jared elmondta. Ennek ellenére Jared nem tudja teljes mértékben ellenőrizni. amely a rendelkezésére álló intelligencia segítségével különböző szintekre volt emelhető. és ehhez hozzáprogramozták azt is: mi az. az emberi agyat és úgynevezett "multiple realities" (sokféle valóság) hozható létre. amellyel manipulálni lehet az időt. 39 . amely az agykontrollal kezdődött. amelyekbe be vannak programozva az adott ember fehérjéjének alapvető tulajdonságai). és visszahúzódva él családjával. "David" megszületése csak egy kis része az egész programozásnak. és bizonyos föld alatti létesítményeken végzett tevékenységekre. a testet előkészítették. Miután a letöltés befejeződött az agy baloldalán. majd pedig idő. Eve Lorgen. Tökéletesen gyilkoló érzéketlen gépezet volt. Egy rövid időre klinikai halál állapotát idézték elő. Pontosabban "David" az. a harmadikat pedig a gerincoszlop bázisánál (at the base of the spine) rögzítették a testére. komputer segítségével a DNS-eiből (dezoxiribonukleinsav molekuláiból. Megjelentek emlékképek dzsungelharcról. és aki azokat az utasításokat hajtotta végre. Jared azt állítja.szuperharcos képességeit ültették el alaposan kidolgozott tudományos módszerekkel. vagy a valódi időben lezajló küldetéseken. hogy az általuk létrehozott komputer entitást letöltötték. és ez számos bizonytalansági tényezőt jelent nemcsak Jared számára. a következő lépésként létrehoztak egy önálló entitást. hanem korábbi titkos felügyelői számára is. Jared azonban visszaemlékszik más kísérletekre is. és ez rendkívül stressz-hatást váltott ki benne. Jared interjújából kiderül. Ezt a testet. amikor memóriája lassan ismét működni kezdett 1986-ban. Jared személyi okokból nem használja az igazi nevét. a paranormális jelenségek kutatója. akkor úgy döntöttek. Mindez csak akkor tudatosodott benne. amely már foglalt. amelyeket programozói adtak parancsba neki. hogy ezt a pontot elérték volna. a tudati funkció teljes leállításával. azt követően kereste fel Jaredet. Ezek a hangok egy bizonyos pontnál tudatták a kísérletezőkkel. másikat a váll lapockája között. hogy végrehajtson. A letöltés kezdetétől a test szörnyű vonaglásokon. Azt követően. Amikor ezzel a mesterséges személyiség teremtéssel elkészültek. hogy merüljön bele a "szülőmedencébe". Mindenfajta drótok. így időutazásra. Ilyen esetben a kettő szembekerül egymással és összekeveredik. mielőtt betöltötték ezt a bizonyos entitást. mert a próbán és tévedésen alapuló fokozatos megközelítés módszerével rájöttek. amelyek Vietnamban és Kambodzsában történtek. aki már nem engedelmeskedik nekik. Ezek a visszaszivárgó emlékek olyan titkos bevetésekről adtak hírt. Első lépésként létrehoztak az agyában egy komputerhez hasonló struktúrát ("letöltöttek az agyába egy komputert"). hogy ma már a kísérletek túljutottak az egyszerű "Manchurian Candidates". hogy egy teljesen új szimulált személyiséget nem tudnak abba a testbe és idegrendszerbe behelyezni. és amelyeknek egy részét más vietnami veteránok is megerősítettek. Az így létrehozott mesterséges személyiség "David" nem érzett egyetlen emberi lénnyel szemben sem emóciókat. A következő lépés a szív leállítása volt. hogy eljárásuk sikerült.

tökéletesen kerek alakú golyócskák. hogy neki csupán három olyan másik személyről van tudomása. Jared kódneve "Rambler" (bolyongó) volt. "David" erről azonnal tudomást szerez. hogy létezik egy titkos 40 . Az egyik "Cowboy" kódnevet kapott. hanem valamilyen fajta folyadék. mint a férfiak. "Emlékszem. ne hazudj). hogy "David"-nak milyen pszichikus és mentális képességei vannak? Jared elmondotta. ebből kettő a két lábában alul. "David" kiütötte a kezükből ezeket a fegyvereket. Az egyik ellenőre egy magas szőke férfi. és előre megérzi a veszélyhelyzeteket potenciális támadói részéről. Ez a megfigyelés és az ellenőrzés szupermodern interaktív-típusú rendszereként működött. de valójában száz százalékos indián volt. Ebben a folyadékban maradt a test három hónapon keresztül. Ez egy nagy épület. és a kifejezések egyike ez volt: "Ok. hogy tudomása szerint három implantátum (beültetett szerkezet) van a testében. vagy amit a tudósok annak neveznek. A másik kettőnek nem emlékszik a nevére. Jared nem tudta megmondani. Amikor titkos megbízatásokat kellett végrehajtaniuk Vietnamban. Három hónap elteltével kivették a testet a tartályból. és nem írhatta elő neki. játsszuk most a számjátékot). hogy leromboljon egy ellenőrző laboratóriumot. Jared végül azt is elmondotta Eve Lorgennek. amire vissza tud emlékezni. amíg az "megszületett" és egész idő alatt a lélek. Egy másik operatív személytől tudom. Keménységük és rendkívüli képességeik arra utalnak. Egyik alkalommal "David" elment. Ezután a kezelő/ellenőrző megnevezett egy sorozat számot. hogy ezt az aktiváló kifejezést vele szemben is alkalmazták. hogy esetleg ők is programozott személyek lehettek. mondta Jared -. testes és izmos személy volt. amelyek eredményeként én még mélyebb hipnotikus álomba kerültem. Az akció végén az épület felrobbant. egy pedig a jobb füle mögött hátul. Ezekre csak fokozatosan jött rá későbbi emlékezései során. hogy a kormányzat. "David" fizikai kárt tud okozni megfelelő távolságban. amit maga után hagyott. amelyben valamiféle folyadék volt. hogy "Now you know the numbers. beletették egy tartályba. now lets play the numbers game" (Oké. illetve a hadsereg melyik részlege irányította a vele folytatott kísérletet." Eve Lorgen ezután arról kérdezte Jaredet. Tisztában van azzal. hogy mit tegyen. A nők legalább olyan kemények voltak. amit "David". Azt válaszolta: csak arról van tudomása. aki ehhez hasonló "Super Warrior" programozáson ment keresztül. és az újonnan beleültetett mesterségesen programozott idegrendszer működésbe lépett. A monitor teremben dolgozó szakértők pánikszerűen menekültek. Jared elmondotta. hogy csak a jéghegy csúcsa. úgyhogy most már csak az a himlőhólyaghoz hasonló nyom látható. A füle mögötti szerkezetet már eltávolították. don't lie" (Most már ismered a számokat. hogy Vietnamban egy csoport-kezelő kapcsolatba akart lépni "David"-dal. Nem víz. A termet fegyveres őrök őrizték laser fegyverekkel ellátva. aki figyelemmel kísér egy meghatározott egyént. ott lebegett megzavarodott állapotban. Jared soha nem kontrollálta őt. Amikor valaki még gondolatban készülődik arra. ez a tőle független személyiség a testébe bújva végrehajtott. hogy feladatukat végrehajtsák. gyakran kellett csatlakozniuk más egységekhez azért. beleértve azt. miközben Jared éli a normális mindennapi életet. Esetenként nőkből álló egységekhez is társultak. Jared visszaemlékezett néhány handler-re (kezelőjére). A füle mögé beültetett implantátum minden bizonnyal a hallható kommunikáció céljait szolgálta. hogy neki kárt okozzon. ahol minden készülék mellett ül egy ellenőr. hogy "David" telepatikus érzékelése pontos.amelynek az idegszöveteibe már "David" volt müködtető programként elhelyezve. éppen csak a bőr felszíne alatt. és ellenük fordította. amely komputer sorokat tartalmaz. A talpában lévő mikrochipek pici. "David" két helyen is aktív lehet.

"The Greenbaum Speech" . Ekkor határozta el. amelyeket eddig mellőztek a DID-ben (Dissociative Identity Disorder-ben. hogy miként használják a különböző agykontroll technikákat és a hipnózist. de ő szerkesztette a "The American Journal of Clinical Hypnosis" című szakfolyóiratot. amelynek saját katonai és biztonsági személyzete van a különböző támaszpontokon és titkos helyeken. de már szembesült ezzel a problémával.kormányzat. csupán kisebb szakmai összejöveteleken és konzultációkon beszélt róla. D. azaz docense. hogy az International Society for the Study of Multiple Personality and Dissociation (A Tudathasadásos Személyiség-és Identitászavar Tanulmányozásával Foglalkozó Társaság) tagjai közül számos terapeutával szorosabb munkakapcsolatba lép. E célból éveken át folytatta kísérleteit.és szexterápiából. június 25-én a Virginiai Alexandriában a Radisson Plaza Hotelben előadást tartott a Multiple Personality Disorder-ben (A tudathasadásos személyiségzavarban) alkalmazott hipnózisról. hogy ezt követően már fel fogja tenni ezeket a kérdéseket. A rituális kínzásról tartott első nemzetközi kongresszuson Chicagóban meglepően sok résztvevő jelezte. amelyeket soha nem intéztem betegeimhez. Corydon Hammond igen tekintélyes tudományos és kutatói karriert futott be. akik nem annak minősülnek. Ezen túlmenően megkapta a szakmájában elérhető legmagasabb elismeréseket. csupán azt akartuk szemléltetni. Corydon Hammond 1992. valamint a többi agymosási módszert.-én a Virginia államban fekvő Alexandria Hotel Radisson Plaza nevű szállodájában. másrészt csak az MPD esetekre jellemző tüneteket. Corydon Hammond azonban csak Chicago után találkozott az első ilyen betegével. hogy most már legalább a szakemberek behatóan foglalkozzanak a részletekkel is. D. amelyet orvosokból. Corydon Hammond beszéde Már utaltunk rá. D. Reményét fejezte ki. hogy részletesebben tud szólni az agykontroll programozásról és agymosás során alkalmazott rituális bántalmazásról. Ekkor D. Corydon Hammond elkezdte tanulmányozni a szakirodalomban e témáról elérhető publikációkat. Rendkívül kíváncsi volt arra. magyarul tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedő betegek kezelésénél. Corydon Hammond közölte hallgatóságával. Hammond említett beszédét. D. A továbbiakban kivonatosan ismertetjük Dr. Dr. és a rituális jellegű erőszakról. de a terapeuták a kérdőívére szinte egybehangzóan ezt válaszolták: "Az Ön által megfogalmazott kérdésekre nem ismerem a választ. Többen nemcsak a kapott válaszokat továbbították. Nemcsak egyetemi tanár. pszichiáterekből álló hallgatóságának tartott az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Szakmai Konferencián 1992 június 25. hogy így vagy úgy. hanem ajánlották. Erről korábban nem volt hajlandó a nyilvánosság előtt szólni. hogy alaposan felkészült. Ez a felsorolás nem teljes. hogy miként reagálnak egyes traumákra az MPD betegek. Az általa kiválasztott szakembereknek feltette kérdéseit. az "American Board of Family" diplomájával házassági." Több terapeuta ehhez hozzátette. Be akarja mutatni. valamint azok. Rendelkezik az "American Board of Psychological Hypnosis" klinikai hipnózis diplomájával. Eljött azonban az ideje. az "American Bord of Sexology" diplomájával szexterápiából. Ezek 41 . Corydon Hammond talált egyrészt hasonló. hogy ezzel vagy azzal a beteggel Hammond személyesen is találkozzék. alapítója és igazgatója az Utah Állami Egyetem Szexuális és Házassági Klinikájának. Olyan speciális kérdéseket tesz fel. kiváló szakemberről van szó. és a válaszokat továbbítani fogja. D. hogy olyan módszereket kíván ismertetni.Dr. hogy Dr. és személyesen is megismerkedett az egyik e témáról írt könyv szerzőjével. továbbá a "Utah School of Medicine" associate professzora.

Ennek a doktornak a nevét széles körben ismerik a betegek. részben személyesen tartotta a kapcsolatot. hogy kiválaszt három rituálisan bántalmazott beteget. sem ostobának. és folytatta munkáját az egyik "Cult Programming" központban. és a Kultusz követői ezért felfigyeltek rá. nagyszabású és egyeztetett kísérlet folyik széleskörű. század fordulóján a sátánizmusba bevezette a kabbalát is. amiről addig fogalma sem volt. így az általa kiválasztott és megbízhatónak tekintett terapeutáknak átadott bizonyos információkat. Így jött rá. orvosdoktori fokozatot szerzett. Corydon Hammond dr. A rituális kínzással történő programozásra vonatkozó tényanyag természetesen ötven perc alatt nem adható át. Velük volt egy tizenéves fiatal fiú. világháború végén Allen Dulles és a hírszerző-közösség tagjai még Svájcban felvették a kapcsolatot a német tudósokkal. Ezután D. és akik erről beszélnek. D. aki már hitt abban. Amerikában a náci orvosok a katonai hírszerzés kórházaiban agykontroll kísérletekbe fogtak. értve ez alatt. De a lényege mégis csak elmondható. Aleister Crowley a XX. Corydon Hammond dr. D. Így értette meg. Egyes esetekben semmiféle információt nem adott a közreműködő terapeutának. ami hitelesnek fogadható el az agymosást illetően. Konzultánsait arra kérte. Ezért döntött úgy. Részben telefonon. vagy vérségileg nem kapcsolódik ilyenhez. háromnegyede érintett e programozás által. semleges kutatóból fokozatosan olyan kutatóvá alakult át. Mindezek eredményeként fogalmat alkothatott az országszerte alkalmazott agymosási technikák különböző változatairól. így teljesen pártatlan. D. Végül is túltette ezen magát. elhatározta. A válaszok egy része egybecsengett. ennek ellenére megszerezhetik ezeket az ismérveket. Ugyanakkor egy sor olyan információval is találkozott. D. Corydon Hammond dr. Mi a "ritual abuse" megkülönböztető ismertetőjele? Ha valaki születésétől kezdve egy bizonyos vallási kultuszban nőtt fel. hogy együttműködött a kísérletezőkkel. hogy a II. becslése szerint a betegek mintegy fele. és arra utalt. de náci orvosok is Amerikába jöhettek. akit a hasszidizmus és a kabbala misztikus tradíciói szerint neveltek. találkozott több olyan rituális kínzáson átment beteggel is. hogy a különböző államokban és országokban csaknem ugyanazt az erőteljesen ezoterikus információt kapta Floridától Kaliforniáig.eredményeként hosszú több száz dollárba kerülő telefoninterjúkra került sor. hogy valami jól előkészített. hogy szülei sem tagjai ilyen kultikus közösségnek. 42 . úgyis megölik. Ajánlotta nekik.pogány rítusok követői . hogy folytassák azokat az agykontroll kísérleteiket. hogy valamiféle kommunikáció létezik ezen a területen. hogy megosztja értesüléseit többi kollégájával. azonban nem nevezte meg hallgatóságának. de diszkrét információáramlással. hogy mi az. D. nem tekinthetők sem naivnak. Ezek a náci orvosok sátánisták . amelyeket a koncentrációs táborokban megkezdtek. hogy nagyon gondosan fogalmazzák meg a betegnek feltett kérdéseiket. Corydon Hammond dr. Erre az óvatos lépésre az kényszerítette. és kerüljék el a sugalmazással való "szennyeződést". hogy egyre több halálos fenyegetést kapott. hogy terjesszék a neve és a forrás megjelölése nélkül. Az illető fiú is megváltoztatta a nevét. aki egyértelműen magán viselte ezeket a rituális jeleket. Corydon Hammond dr.voltak. Corydon Hammond széleskörű tudományos konzultációba kezdett 11 tagállamban és egy külföldi országban. Két és fél év multán már láthatta. Nemcsak rakétatervezők. és ennek kapcsán elmondotta. Ekkor D. Corydon Hammond dr. D. rátért egyik női betege esetének az ismertetésére. A szóban forgó fiatal fiú úgy tudott életben maradni. hogy létezik rituális bántalmazás (ritual abuse). Corydon Hammond dr. mert ha meg akarják ölni.

Az említett beteg most már egy magániskolába. és beszéddel a másik fülnél. egyet a hüvelyébe. Amikor a kívánt agyhullám megjelenik. egyet pedig a fején. Értetted?" Erre azt válaszolhatja. és akkor levehetik az egérfogót a kezéről. akkortól kezdve nem monitorozták elektroenkefalográffal. Időnként standardizált hipnotizálási típusokat is alkalmaznak. Amikor ez a kislány a megfelelően megváltoztatott állapotba került. Alapjában véve a legtöbb programozás így zajlik. hogy igen. ha megvágod magadat. amely kapcsolatban áll az agyfélteke nem domináns agyfunkciójával. egy "Cult school"-ba jár. ahol meghatározott frekvencián pulzál a fény. általában Demerolt. mert csak így tudják elkerülni a büntetést. amely leggyakrabban vörös. ugyancsak katonai létesítményeknél kapták a programozást. elkezdődik a programozás. Ezt 25 percenként adják be egészen addig. vagyis a befolyásolhatóságot. Az összejövetel úgy kezdődik. hogy hetente háromszor kerül rá sor. Ezeket az alapvető programozási formákat aztán felgyorsítják és folytatják a pubertáskorban. megtévesztő hangokat hallanak. Ezt így folytatják ebben a formában. akkor te bajt okozol magadnak. Egy ilyen "session" (ülés. és lealacsonyítja a személyt. A kísérleti alanyok beszámolnak az egyik. Néha más drogok is használatosak a programozástól függően. mintegy 30 percen át. hogy megkérdezik tőle. amíg igenlő választ nem ad. A kísérleti alanyt lekötözik rendszerint ruhátlanul. ne menjenek be addig a gyerekhez. A beszéd hozzájuk rendkívül intenzív koncentrációt és erőteljes összpontosítást igényel. amíg megkapják a beleegyezést. Néhány alkalmazott módszer más tipikus agymosási technikát is használt. a CIA-val való kapcsolatra is utalt. leválasztott tudatúvá. időrőlidőre megerősítve a felnőtt korban is. Ezt nemcsak kínzással.A kísérleti alanyt disszociatívvá. majd visszajönnek. Sor kerül az érzéki észleléstől való megfosztásra ("sensory deprivation"-ra). ahol hetente több ilyen programozási összejövetelen vesz részt. alkalmanként fehér vagy kék. Ezt a mondatot addig intézik hozzá. szuggerálhatóságot. amíg sír. amely köztudottan megnöveli mindenkinél a szuggessztibilitást. Egy 8 éves beteg esetében eddig az ideig a programozás nagyobb része katonai létesítményekben történt. és akkor újabb áramütéssel sokkolják. Megértetted?" A leány válasza nem. A kísérleti alanyok látják a pulzáló fényt. Ez önpusztító irányultságú. például szexuális gyötréssel érik el. Kísérteties. Újból adnak neki egy áramütést egészen addig. A gyógyszerek hatása alatt végzett programozás egy bizonyos agyhullám állapotban kiegészül az említett zajokkal az egyik fülnél. Kezelt eseteket. amíg tart a programozás. hogy elektroenkefalográf méréseket végezzenek. ahová úgy tűnik egy tűt helyeztek. de úgyis. "szakmai találkozó") fél óráig tart. A kutatások azt 43 . akkor erős áramütést adnak neki. Corydon Hammond dr. A kérdést "megértetted?" megismétlik. rendszerint a balnál. és újabb anyag után néznek. azaz tudathasadásossá teszik. A kísérleti alanyoknak gyakran memorizálniuk kell. mire ők így szólnak hozzá: "Nem hiszünk neked" és újból adnak neki egy áramütést. amely az agyat olyan agyhullámmintába vezeti. Ekkor szünetet tartanak. Testén elhelyeztek elektródákat. Aztán így folytatják: "Meg fogod sérteni magad. drótokat kapcsolnak a fejéhez. haragszol valakire a csoportban? Amikor azt válaszolja nem. és szó szerint visszamondaniuk bizonyos szövegeket hibátlanul. Ez a konkrét kísérleti alany úgy becsülte. de elhúzódhat három óra hosszáig is. hogy egérfogót tesznek az ujjaira és kioktatják a szülőket. ahol a betegek. általában a jobb fülüknél érzett fájdalomról. Néha testének más részére. Csak akkor szabad bemenni. Ekkor átnézik mit értek el. Gyógyszert is kapnak. Ez nem szokatlan. ha már abbahagyta a sírást. D. Akkor folytatják: "És amiért te haragszol valakire a csoportban" vagy "amikor te mérges vagy valakire a csoportban. miközben egy fotikus (átvilágított) jellegű fényhatás válik láthatóvá. mint az eredeti agykontroll program résztvevői. a sokkolást és a többi előforduló bántalmazást.

Ezt egy "Cult person" kimondhatja. A Thétákat a "psychic killers"-nek (pszichikai gyilkosoknak) hívják. hogy elhiggye: bizonyos dolgok szisztematikusak és nagyon elterjedtek. de amikor kapcsolatba kerülünk különböző államokból származó emberekkel. hogy eligazítanánk őket. hogy ez a bizonyos rész hajlandó-e erre? Ugyanis nincs senki. és a betegek ezt válaszolják: "Psychic killers". hogy itt az egész első vonalban megosztott tudatok találhatók. de ahogy előrehaladott a kutatásban. hogy az a rész előjöjjön. Corydon Hammond dr. hogy úgy tűnjön: sor került "ritual abuse"-ra. köztük terapeutákkal. D."psychic killers" -. a másiké Mary. Deltáról és Thetáról. amit behelyeznek. Ez a központi mag a "Cult" által létrehozott rész. Például hogyan kell bizonyos módon teljesíteni orális szexet. különleges szobákba viszik. Ezért ezt szokta mondani: "Azt akarom. rendezni gyermekpornográfiát. hogy maradt-e legbensőbb lényedben valami Mary-ből?" (azaz célszerű megnevezni a beteget. készíteni gyermekpornográfiát. vagy azt akarta. ez arra készteti az embert. hogy néhány közülük alkalmazkodó válaszokat adott. megfelelő szintre tud jönni. a negyediké Elisabeth és az ötödiké Mónika. Közölte a beteggel: azt akarja. vagy sem? Az úgynevezett "ideomotor finger-signals"-okat (pszichomotorikus ujj-jeleket) alkalmazta. "fájlok" D. ahol tud szólni hozzám. J. de gondos kutatás kiderítette. Ezen "alterek" (leválasztott és külön életet élő tudatrészek." "Az Alphák képviselik az általános programozást. hogy a totális "sensory deprivation" jelentékenyen növekedett. Előfordulhatott. és prostituáltként viselkedni? A Delták az ölésre programozottak. vagy adhat bizonyos kézjelzéseket. Bétáról. fel kell tenni nekik ezeket a kérdéseket. Corydon Hammond így folytatta: "Hadd mondjam el mik ezek? Tegyük fel. amit mondjuk "alpha-zero-zero-nine"-al jelölnek meg. soha nem hallottam az életemben ezt a két meghatározást párosítva. aki tud valamit Alfáról. Ha az illető igennel válaszol. Ezt követően Hammond így szól a pácienshez: "Akarok egy olyan részt benned. ha különböző neveik vannak. aki különösebben akarna erről beszélni. és az egyik önállósított rész neve Helén. ismertette kollégáival: milyen módszert alkalmazott annak a kiderítésére. hogyan kell szexaktust végezni rituálékon. Ez az első típus. amit keresett. Corydon Hammond dr. kiderült. Nem kell faggatni a tudatalatti pszichét. ezután rátért az Omega programozásra: 44 . Ezután D. aki tud engem tájékoztatni erről". arra. akkor az már figyelmeztet: az illető keresztülmehetett korábban intenzív agymosáson és programozáson. hogy ez a legbensőbb mag vegye át az irányítást a kéz ujj-jelzései felett. D. akik tudakolják és kérdezik "mi az a théta". Tudják. hogy még se arról van szó. Ezek a nevek ismertek lehetnek Önök számára." Hammond dr. hogy miként kell ceremóniákon ölni? Van bizonyos az adott személyre ártalmas rész is belekeverve a gyilkoló és ölő programba. Az se szokatlan." Néha igen választ kapott. a harmadiké Gertrud. Bétáról. Amikor itt vagy mond azt. hogy a kísérleti alanyokat kifejezetten minden érzéki észlelést kizáró. "Azt akarom tudni. Így hozzáférhet közülük a keresett részhez még akkor is. Ezután Dr. közölte a beteggel. hogy a megvizsgált betegek igazat mondtak-e a rituális megkínzással kapcsolatban.) mindegyikébe program helyezhető. Deltáról és Thetáról). Azt nem kérdezi. Soha nem hallottam összetéve ezeket a szavakat . hogy bizonyos mértékben találkoztak a páciensek vele. hogy legbelsőbb lénye vegye át az irányításait az ujj jelzései felett. "Anélkül. A "ritual abuse" kutatásához a legbensőbb központhoz kell fordulni. A Béták jelzik a szexuális programozást. aki tud valamit az Alpháról. itt vagyok".bizonyítják.

és különböző dolgokat védelmez belülről. amely az Epszilonnal. ami korábban Omega alter (leválasztott és külön életet élő tudatrész. mert az Omega még jobban megrázná őket. hogy ha néhányat megismerünk. Bizonyos fokú egyéniesítés is létezik néhány program esetében. de nincs róla tudomásom. Az Alpha és az Omega. amikor először kérdezek rá. Ezek a kódok néha egyéni. az a törlési kódok megszerzése. az Omikronnal kapcsolatos?" és így tovább. de aztán le kell reagálni az érzéseket. Bizonyos anyagok. hogy a rendszert védő és a megtévesztő programozás. Néha számok. ha csak nem ugyanabban az időpontban és ugyanabban a kis csoportban programozták őket. Ez valószínűtlen. vagy dalszövegek. amiket láttam. akinek különböző információja van?" Ekkor figyelni kell a pszichomotoros jeleket és én úgy találtam. amely téves információkat továbbít. Amit megtehetünk. és úgy tűnik. és a "térj vissza a Cult-hoz". megkísérel félrevezetni.) volt.) amelyben az adott személy valamilyen formában részt vett. Itt bizonyos hiány van a rendszerben. arra utalnak. Először azt reméltem. D. Nem volt ilyen szerencsénk. Lehet némi rendszeresség a többi betűvel kapcsolatosan is. mert ez a legkockázatosabb. Amikor ezt már megtették. A Gamma úgy tűnik. féligazságokat közöl. mint az önmagukat megölő programozást. hogy az robot módjára cselekedjen. A robotok hasonlatát használják . Thétáról. mi fog történni?" Még egyszer ellenőrzöm: "Van-e valami benned."Akkor itt van az Omega. Beépítettek kikapcsoló és törlő kódokat. törölni lehet a programokat a megfelelő kódok beadásával. amelyeket egy szó követ. hogy jelen van. hogy kisméretű számítógépeket hordoznak a programozók. a programokat. az illető sajátos alkatához és vérmérsékletéhez igazodó frázisok. Ajánlom. amelyet önállóan lehet programozni D." "Létezhetnek más görög betűk is.J. és így tovább. és ha sikerült igazolni ennek a programanyagnak a jelenlétét. Ezután eljutunk az összes Omegához. hogy ha bajba kerülnek. Közéjük tartoznak a "gyere haza programok". amit 20-30 évvel ezelőtt helyeztek beléjük. hogy valamilyen részed tud-e valamit az Alpháról. nem tudom eléggé hangsúlyozni: ne irányítsák őket! Ne mondják "ez egy ölő?" Meg kell várni. Deltáról. azok különböző embereknél is működni fognak. így együtt lereagáljuk és visszaadjuk a programozott egyénnek azokat a memóriáit. hogy a Zeta kapcsolatban áll olyan "snuff film"-el (élet kioltását tartalmazó filmmel. és le tudnak törölni valamit. Ez tartalmazhatja az öncsonkítást éppen úgy. Az Omega az önpusztító programozás. Mindig megkérdezem: "Ha ezt a kódot mondom." Hammond ezután emlékeztetett arra. mint amikor egy robotburkolatot helyeznek egy gyermek alterre azért. továbbá az üzleti élet. akkor ki tudnak kapcsolni. hogy közvetlenül a programozott egyén legbensejét lehet megszólítani: 45 . hogy kezdjék alkalmazni az egész görög ABC-t. hogy önként mit válaszolnak. és a kormányzat vezetőivel való kapcsolatra utalt. és bármivel. ami valaha az Omega részét alkotta egy szakaszolt lereagálásban. a kezdet és a vég. amelyek tartalmaznak mindent. a kódjelzéseket." "Egyéni megoldások is léteznek. Időnként belülről szembe kell nézni robotokkal. J. hogy mi is ez az anyag. a maffiával. és a betegek adtak néhány helyes választ arról. akkor venném az egész görög ABC-t.ez az ő metafórájuk .és ez hasonló ahhoz. Bétáról." "Töröljük az Omegát. Rendszerint nem használom ezt a szót. én ennél kezdem. Úgy találtam például egyesekben. úgy mint az altereknek a neveit." "Egy másik személy esetében az Omikron a kábítószer csempészettel. azaz pszichomotoros jelekkel keresztül mennék a betűrenden és kérdezném: "Van-e valami programozás belül. amelyek kapcsolatban álltak valamennyi Omega jellegű programozással.

aki beszámoltatja valamelyik részedet belülről. Most a robot már mozgásba van hozva. hogy őket folyamatosan monitorozzák. hogy ne jöjjön és ezért meg fogom büntetni. azt is megtudta. hogy nézz a robotba. és mondd meg nekem. Alkalmazok egy kis hipnotikus mágiát. vagy mindketten részt vesznek a folyamatban. magja. Ekkor eltávolíttatom velük a gyerekeket. hogy semmi se maradjon belőle. ha biztonságos orvosi intézménynél benn fekvő betegek lennének hosszabb időn át. visszaemlékezett egy 24 éves nőre." 46 . miközben keresztül megy a terápián. hogy használjon lasert és párologtassa el a robotot úgy. amiként meglepődött számos terapeuta is. hogy őket monitorozzák. "Szülei elváltak. amelyik elmegy a "Cult" rituálékra vagy találkozókra? Van-e Mary-n belül valamilyen rögzítő berendezés úgy.)." Általában egy vagy több gyereket. hogy az ily módon monitorozott betegeket elektrosokknak vetik alá. hogy vezetékek vannak ott és egy kapcsoló. "Nagyszerű. A terápia során azt állította. elmondta kollégáinak. hogy bárki kitalálhatja mindazt. Egy másiknak azt mondották. J. a rendelésre. Ezekből azt a tanúságot vonta le. gondolják úgy. csak okot adna arra. Csupán akkor tenné ezt. "Az az érzésem. amely lehetővé tenné a mélyebbre hatoló orvosi beavatkozást. hogy ily módon monitorozott betegekkel nem kezdené el a deprogramozást. Sok egyszerűen csak rendelkezik vele. hogy 15 éves kora óta nem ment sehová. egy robot blokkolja az utat. és ne jöjjön el. Hammond dr." Hamarosan megkapjuk az igen jelzést.""Core" (veleje. én tudni fogom. hogy legyen beteg. Mindössze törődőnek és támogatónak lehet mutatkozni. hogy őneki azt mondták. Azt akarom. Ezért velük nem lehet eredményes terápiás kezelést folytatni. hogy kínozzák őket. ami ezen a rendelésen elhangzik? Ez nem azt jelenti. és amit általában közölnek velem az az. Kezelője ezt készpénznek vette. azt akarom. a mi terápiás kezelésünkön?" Kellemetlen érzésem van néhány elmúlt tapasztalatomból." Hammond dr. és valójában ők mondták neki. mit vettél észre a fejed vagy a nyakad hátsó részén. amely továbbra is kapcsolatban áll emberekkel. Menj körül. Ezen túlmenően arra is rájöttünk. valamilyen módon akadályozza a haladást. lényege valaminek D. akik a "Cult"hoz tartoznak? Van-e benned olyan rész. hogy a rituális kínzáson átment áldozatok nagy részét ebben az országban megfigyelik. aki azt állította. amikor 6 éves volt. azaz akiknek vagy az egyik. ha megtetted. Ilyenkor azt mondom nekik: tartsd a vezetéket. hogy a programozás még jelen van." "Van-e valaki. hogy minden terápiás ülést leellenőriztek." Hammond ezután elmondta a tudományos tanácskozás résztvevőinek. hogy nézz körül. hogy mi történik. hanem a "Core"-t kell megszólítani: "Van-e valamilyen rész belül. hogy mit látsz. adj nekem igen jelzést. mivel nem érne el eredményt. hogy az úgynevezett "vérvonalasokhoz" (bloodline) tartozók." Hammond dr. vagy a másik szülője vesz részt. Megállapítottuk. pöccintsd meg a kapcsolót. Ők rendszerint teljesen meglepődnek azon. hogy az elmúlt évben több kiváló MPD-terapeutával közösen megvizsgált néhány komolyabb esetet. és megkérem a "Core"-t. és nézd meg a fejed hátsó oldalát." Mindezt nem parancsszerűen közlöm. hogy ez működik. hogy nem elég a programozott egyéneknél a tudattalan agytevékenység megkérdezése. Ezt követően a látogatások alkalmával apja elvitte rituálékra egészen 15 éves koráig. és mondd el. ez mozgásba hozza a robotot. hogy az apja sátánista. Az én rendelőmben egy kétórás tudakozódást végeztünk hipnózis alkalmazásával. hogy én vagyok a "Cult" és ha eljön.

Így egész egyszerűen egyetlen kód törli az összes "backup"-ot. hogy van egy olyan kód. és azután megkérdezem: Mit tapasztal?" Nagyon gyakran azt válaszolják. (a leválasztott és önállóan programozott tudatrészeket D. robbanásszerű zajok hallatszanak."Mandzsúriai jelölt". Ezért én arra törekszem. azaz a görög betűs programozást. törli a gép a fájlokat. mondjuk Omega. hogy mi ez? Ezt követően ezzel a kolléganőjével egy hét múlva találkozott. hogy a terapeuta beavatkozását körforgásban tartsák. akkor rá kell venned valakit. Rendszerint van köztük egy. Zavarban vagyok. Hammond javaslatára tudakozódott a páciensnél az Alpháról. aki nem tudott ezekről a görög betűs programozásokról. amit e programokról tudott. amely a támogató programok eltávolítására szolgáló törlőkódot (erasure code) tartalmazza. J. továbbá törlőprogramként is működik a számukra. D. Diamond 47 . Valószínűleg azt vették számításba. bemondom a kódot. Deltát. majd valamennyi Omega "backup" számára egyidejűleg. csak hallgattam és azt gondoltam. és ehhez hasonlókat. úgy látszik "Cori" túl sokat dolgozik. Később a páciens azt válaszolta. (Emlékeztetőül megismételjük. Thétát és így tovább. hogy arra gondoltam: talán az idegösszeomlás széléhez jutott. De eléggé tiszteltem. leírta a robotokat. hogy jelen vannak. és ehhez hasonló érdekes dolgok történnek. ahol a Sirhan Sirhant megvizsgáló Bernard Diamond teljes amnéziát állapított meg Robert Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban. ő azonban semmit nem tudott minderről. hogy a legtöbb esetben nem kerülhetünk az "alters"-ek (azaz az elkülönített és önállóan működő tudatrekeszek) alá. Bétát."Ha Önök elérik a terápiás kezelés során az "altereket". hogy mi a Théta? A páciens azt válaszolta: "psychic killers" ("pszichikus gyilkolók").) "A hírszerző-közösség ennek a létrehozásáról akart többet tudni. és ő arról beszél. hogy felhívta telefonon: "Az egész fantasztikusnak tűnt. Arra a kérdésre. amely az összes támogató programot (backups) egyesíti. mint Robert Kennedyé. Miután megkérdeztem: "Mi fog történni. Mit jelent ez?" Hammond csupán annyit mondott kollégájának. Elgondolkodok az olyan eseteken. de hipnózis alatt Sirhan már emlékezett rá. mint amikor a komputerben belső mozgás zajlik. J. de ez az egész annyira elmegy a szürke zónába." Dr. hogy megtegyen valamit. Hammond ezután rátért arra. valamint az őket háttérből támogató programokat. az elporladásukat. Nos. Ha akarsz egy merénylőt. és egyesek eleve úgy vannak megtervezve. orgyilkos" lényegében egy gyilkolásra programozott egyén. Előfordulhat. ehhez meg kell osztani az agyműködését. Ezt követően Hammond doktor kolléganőjét tájékoztatta arról." Az egyik terapeuta. hogy a "Manchurian Candidate" . hogy minderről megkérdezzem. elkezdte tájékoztatni. Kolléganőjét a kapott információ annyira meglepte. a Bétáról. soha egy szót nem szóltam robotokról. az a probléma itt. hogy különböző programozási szintek vannak. hogy mi a Delta? A páciens azt válaszolta: "killers" (ölők). hogy ő erről nem hallott semmit. menjen vissza és próbálja megtudakolni. és ezt mondja: "Istenemre." Hozzátette: "Megkérdeztem egy másik MPD beteget. hogy a dolgok miként működnek. aki Hammond doktorral több hipnózis bemutatón is részt vett és konzultált vele az MPD helyzettel kapcsolatos válságról. aki felkeres. a Deltáról és a Thétáról. jelzést kaptam. hogy megkapjam a kódot. ha ezt én beadom. közölte vele: "Igen. vagy "sleeper assassin"-"alvó merénylő. hogy a tudatmódosítás irányítói miként hozzák létre az agyműködés rekeszekre felosztásával a "Manchurian Candidate"-eket." "Azt a beteget. de be kell vallanom rendkívül tisztelem a szakmai hozzáértését.) akkor megtalálják az Alphát. hogy a robotok elporladnak. A kolléganő megkérdezte. Van néhány terapeuta. hogy olyan hangot hallanak. Visszatérve Hammondhoz.

Az egyik ilyen könyv. aki azt mondta. A "part" itt használt jelentése: a tudatba beültetett autonóm pszichikus program. Korábban semmit sem tudtam a kabbaláról. Ultra-Tree.szuggerálta neki. Green képezte ki csaknem 30 évvel ezelőtt. A Greenbaum már félig angol.magyarázza dr. Chartreuse (halványsárgás. Hammond ezután rátért a "part"-ok szerepére. Green háttere. Én is szeretném Sirhan Sirhant megvizsgálni" .Green-Tree. párt. akiknél úgy éreztem. oldalrész.folytatta Hammond .tette hozzá Hammond utalva rá. Mintegy két perccel később a női páciens ezt mondta: "Green. mint dr. Tapasztalatom szerint egy ilyen "part" ad bizonyos információt: 48 . Green? " Hammond ezután közölte hallgatóságával. vagy zöldes szín a karthauzi likőr. "Semmilyen "alter" nem válaszolt semmire". és később megtudtam." Dr. adottság.) "Most hadd szóljak a tudatba elhelyezett "parts"-ról. Két hónapig gondolkodtam. van bennük néhány program Mr. jóval hamarabb érkezett. túlságosan zöld") és a "Green-Tree" ("zöld fa") kapcsolatban áll a kabbalista miszticizmussal. és ha volt ilyen színnel nevezett doktor. hogy néhány esetben feltette a kérdést a pácienseinek: "Vajon volt-e doktor ezzel a programozással kapcsolatban és vajon egy szín volt-e a neve. amely a segítségükre lehet. valamennyi "Green Programming" ("zöld programozás") az "Ultra-Green" ("szélsőségesen. aki semmit sem tudott ezzel kapcsolatban mondani. amely aktivizálva át tudja venni a személy irányítását. de a hipnózis végeztével semmit nem tudott felidézni az emlékezetében. Ezt követően más témákra tértek. hogy minél mélyebbre hatolunk. Hammond említést tett egy olyan nőről. D. amíg rájöttem. emlékeztetve néhány ezoterikus könyvre. amit Ann Williams-Heller írt.a "Green-Tree"-vel kapcsolatban. kötelesség. dr. hogy eredeti neve Greenbaum volt és önként jelezték. hogy a hipnotikus szint alatt is vannak még mélyebb szintek. Egy páciens ült a várószobában." Dr. hogy ennek az orvosnak a neve egy szín volt. hogy rendkívül hasonlít egy kabbala-fához. Ez volt dr. és ő ellenőrizte a szóban forgó női páciens programozását a nála képzést nyert doktor irányításával. és egyaprólékos rajzot készített egy sokszínű kabbalista fáról két évvel ezelőtt. hogy van egy "Green Programming" mélyebben és úgy gondolom. J). Úgy tűnik. annál kevesebb és annál központibb jellegű programokhoz jutunk. hogy tudatosan is képes lesz rá emlékezni. darab. és dr.fordult Hammond kollégáihoz . Hammond . Ez megszólaltatott egy csengőt bennem.) "A Greenbaum német jelentése angolul . akkor kézbe kell venni néhány kabbalával foglalkozó könyvet. képesség. akik nem tudták. (A "Green-Tree" németül helyesen "Grünbaum". Nem érdekes. Az érdekes az . a Chartreuse nyomán D. Egy másik. félig német keverékszó. akkor mi volt az a szín?" Nos. ha ezek után kezdenek el tájékozódni. feladat. hogy az orvos neve Dr. J. Voltak olyan pácienseim. Egy esetben más színt jelöltek meg. Greenre gondol?" "Szinte mindenfelé ezt tapasztaltuk. hogy mi az? Végül megmutattam valakinek. hogy eredetileg Greenbaum volt. Greenbaum-nak elnevezve. (A "part" angol szó általános jelentése rész. hogy megpróbálnak disszimulálni. J.foglalkozni kívánnak evvel. D. testrész." "Ha Önök . szerep. és címe "The Kabbalah". amit egy Dion Fortune nevű szerző írt "Qabala" címmel. és azt egy meghatározott szerepkör szerint vezérli. "Úgy látszik egyesek ezt "Green Programming"-nak ("zöld programozásnak") hívják. Nos. egyszer-kétszer más színeket említettem három-négy olyan páciens esetében.

Ezt mondhatják: "Korábban nem volt választási lehetőség velük kapcsolatosan. Computer Operator Purple". Önök elámulnak. alapozásnak") neveznek. vagy kétségbe esik és leáll.) meghatározott szerepet töltenek be. Szerepüket nagyon jól játszották. ami úgy ismert. élnek. és van egy "computer operator" is belőle. Meg kell találniuk. hogy "Sub-Basement ("pincesor. ami úgy ismert. amelyet "Wisdom"-nak ("bölcsességnek") neveznek?" A Wisdom a Kabbala-fa része. amely tanúsítja. Úgyhogy Önök kérdezhetik: "Van-e valami Önökben. de most már van. Nos. Diana olyan "part" a kabbala rendszerében. Azt tapasztaltam.vagy szárazra fut ("run dry"). Csak azért teszem. amelyet Zeldának hívnak?" Eddig még egyikkel sem szembesültem. Ajánlom Önöknek. A neveiket is megváltoztatták. amely ezt a nevet viseli? Mellesleg amikor én átvilágítom a pácienseket. és találnak majd egy másik "part"-ot. gondosan monitorozzák. ha ezt tudják. és én segítek nektek. a könyvek szerint körülbelül 1978-ban és eltűntek. J. és ezt követően alámerültek. Fel kell tenni a kérdést: "Ha a "Cult" (a rituális jellegű programozók és a kultikus közösség D. vagy rossznak tűnik. helyrehozták. Például: a "Core"-hoz ("a személyiség legbensőbb magjá"-hoz) fordulva megkérdem: "Van-e egy "part" benned. néha pedig "Systems Information Directors"-nak ("rendszerinformációs igazgatóknak") hívják őket. úgyhogy kevés ember megy oda és senki sem jut be. Így Önök megkockáztathatnak egy l80 fokos fordulatot a másik irányba. hogy te tájékoztattál engem. A "Foundation" a "Fa" része.). Van néhány más szó is. jól vannak. és kérdezem: "Van-e egy "part" belül ilyen név vagy olyan név alatt?" És így ellenőrzöm. Computer Operator Green. J. "Van-e benned egy "part". amelynek a neve dr. Néha számokat találnak. egy másik "part". mint "The Foundation"?" Más dolgokat is kérdezhetek rögtönözve: "Van-e valami. hogy szóltál hozzám. milyen választ kapok. Green?" Tapasztalataim szerint úgy fogják találni. hogy van.gyakran segítségünkre van és egy sor információt nyújt. hogy vajon van-e olyan leválasztott tudatrész. és a pácienseknek együtt kell működniük. egy sor épületet húztak fel. Segítsetek nekem. A kulcsszó az ő nevükben a "Foundation". mert most már itt ténylegesen biztonságban vagytok". kibővítették. hogy ezek "child-part"-ok (gyermekprogramot tartalmazó leválasztott tudatrészek D. hogy vajon jónak. Emlékeznek Önök a "Process Church"-re? Roman Polanski feleségét Sharon Tate-t a Manson-család ölte meg. J. amit "Master Programmer"-nek ("mester programozónak") neveznek. amelyet "Black Master"-nek ("fekete mesternek"). ha ezzel a típusú programozással kerülnek szembe. hogy az egyedüli kiút rajta keresztül vezet. mondd el mit fognak tenni veled?" A terapeutának hangsúlyoznia kell. Hányszor találkoztak Önök a páciensekben komputerrel kapcsolatos dolgokkal? Rendszerint találhatóak "computer operator"-ok: "Computer Operator Black. A Wisdom . Megkérdezem: "Van-e olyan "part" belül. Már nem kell elfogadni őket. alapítványnak." "Mindezt nagyon körültekintően végzem. vagy védekezővé válik. Dél-Utah-ban. és ezzel bajlódom. hogy a Utah déli részén fekvő Monument Valley-től északra vásároltak egy filmtanyát (movie ranch) a sivatagban. hogy számos "part"-ot keressenek meg és faggassanak ki. amely kapcsolatban áll azzal a "part"-tal amelyet "Foundation"-nak ("alapításnak. amelyet Dianának hívnak? Van-e benned egy "part". hogy megnézzem. akik viszont kapcsolatban álltak a "Process Church"-el." 49 . de már nem kell folytatniuk ezt a játékot veletek (mármint a páciensekkel D.úgy találtam .) egyszerűen rájön. Van egy vastag dossziém Utah állambeli közbiztonsági hivataltól. bevetek egy sor hamis nevet is. alapzatnak. Hollywoodban igen sok prominens személyiség állt kapcsolatban ezzel. alagsor")?" Nos talán felfedeznek valamit." "Rendszerint egy kis munkával és újraszövegezéssel segíthetik pácienseiket annak a felismerésében. meg kell osztaniuk az információkat. hogy ki a főnök ezek között? Ott található néhány információ az Önök számára. hogy gyakran van egy "part".

és örökre be leszel zárva. A programozók már intézkedtek a megvédésük érdekében. kifaggatták. és megerősítették az összes szuggeszciót. és ha kapcsolatba kerülünk néhány mélyebb szintű programmal. hogy távol tartsanak minket a mélyebb tudati szintekre helyezett programok felfedezésétől. ha valaha is emlékezel minderre. Ez gyakran előfordul." Ezt a szuggeszciót erőteljesen és ismételten alkalmazták. Később rájött. Ezt a programozást úgy végezték. Zöldséggé változol. Ugyanezt megismételték. Számos olyan eset van. és be leszel zárva életed végéig egy intézetbe. egyszerűbb ha megölöd magad. Ekkor ismét lekötözték. Hammond ezután beszámolt egy nem vérvonalhoz tartozó. hogy ez megtörténjen veled. akkor meg fogsz őrülni. Továbbhaladva úgy találtuk. hogy előzőleg megkötözték." Végül ehhez hozzátették: "Könnyebb lesz számodra megölni magadat. hogy megkísérelték áttörni az amnéziát. hogy ez megtörténjen. amikor a mélyebb programozások után tudakozódtam. és ehhez hasonlókat cselekedett. majd pedig egy vérvonalhoz tartozó páciens esetéről. beadtak neki még nagyobb adag LSD-t. csak kicsit másként. De ezt 50 . ami fölötte van. Ezt az "Ultra-Green" példáján szemléltette. az eredeti névvel. Nem valószínű. hogy hasonló dolgok voltak belé is elhelyezve. hogy a programozók szuggeszciót alkalmaztak. amikor hirtelen hallucinálni kezdett. Végül más szuggeszciókat is igénybe vettek: "Ahelyett. akkor meg fogsz őrülni. mint ennél az esetnél is. hogy a jelenlévő terapeuták találkozni fognak "Ultra-Green".Hammond dr. Mi ennek a lényege? Az Önök sejtése legalább olyan jó." Hammond így vonta le a tanulságokat: "Ezek azok az álcázott akadályok. amelyekbe beleütközhetünk. és tudatának a végső integrálódáshoz. ujjai kalapáccsá változtak." Másik betegének esetére rátérve így folytatta Hammond: "Egy vérvonalhoz tartozó páciens esetében ezekhez hasonló tüneteket kezdtem tapasztalni. amikor 16 éves lett. mint az enyém. hogy gyógyultak legyenek. amely szerint. Ha valaha is teljesen integrálódol. hogy "Green Bomb". valamint a játék a dr. akkor egy bizonyos pontnál meg fognak őrülni. mint hagyni. ha a páciensek valaha is elérik. Úgy találta. hogy ismertem számos terapeutát. meg fogsz őrülni. hogy ezt a programot csak a vérvonalhoz tartozóknál alkalmazták. ahol a nagy erejű droghatásokat. Greenbaum szóval. hogy a nem vérvonalhoz tartozóknál is megtalálható. 12 éves korban alkalmazták." Ezt a programmozást három évvel később. kombinálták szuggeszciókkal. Amikor hallucinálni kezdett. és ki akarták deríteni. Sok az érdekes belső összefüggés. Ebben az esetben a programozást először 9 éves korban alkalmazták. akkor törölhetjük valamennyit. ami arra utal. Úgy gondolom. vagy "Green Programming"-al a nem vérszerintieknél. Korábban azt hitte. hogy a szóban forgó páciensnek még 8 éves korában LSD-t adtak be úgy. Ezt úgy hívták. "Folyt a kezelés és a páciens közel járt a gyógyuláshoz. Így szerzett ismereteiket aztán hasznosítani tudták." Hammond ekkor úgynevezett "affect-bridge"-t (hatás-áthidalást) alkalmazott. és visszatért a korábbi helyzethez. aki beleütközve ezekbe az akadályokba semmire se jutott. Ezt követően azonban már eltért a programozott feladat. és jól leszel. Az amnéziát szuggerálták neki: "Ha valaha is emlékszel bármire az Ultra-Green-nel és a Green-Tree-vel kapcsolatban. hogy miket tapasztal. amivel megbénították a testét. hallgatóságának azt is elmondta. hogy mindezek a "part"-ok különböző információkat nyújtanak. vajon meg tudják-e ezt tenni? Nem tudták. hogy mélyebb szintekre kell hatolnunk. de elmondhatom. Hatásukat drogok és nagy erejű szuggeszciók kombinációjával még fokozták is: "Ha valaha is ehhez a ponthoz érkezel. adtak neki valamit.

és azon érzések részleges lereagálása. Ha a sorrend nem számít akkor rendszerint az Omegától a Deltához megyek. "Ilyenkor rendszerint ezt mondom: "Most ezt elvégeztük. még foglalkozunk velük. Tapasztalatom szerint a legtöbb esetben integrálódnak. hogy lereagálásra kerüljenek az érzések. Időnként azonban igennel is találkozom. halálos fenyegetéseket kapott. továbbá az olyan könyvek. Itt az OPRAH szó egyfajta divatos tömegkultúrára utal. kétszer vagy háromszor is. hogy az egész csak egy városi mitosz és rémhír. terapeutákból álló hallgatóságának. aki szakterületén a legjobbakhoz tartozik. hogy létezik egy nemzetközi összeesküvés. Ekkor hozzájuk fordulok: "Meg akarom kérdezni a "Core"-t . Maradhat egy kevés. hogy keményen küzdött a szakmai hiteléért. mielőtt továbbmegyünk." "Sok páciens esetében nem számít a sorrend. és azon sem lennék meglepődve.memória-tünetegyüttest a vérfertőzéssel és a többivel együtt az "OPRAH" (Oprah Winfrey TV sztárnak show-műsora. hogy "visszatérés oda. de találkoztam néhány olyan esettel.még nem tudjuk biztosan. majd ezekkel a szavakkal zárta előadását: "Egy kedves barátom. hogy a szíve mélyén tudja mi az igaz. hogy megszabaduljunk az önmegtévesztő. J. ezután következett valamennyi emléknek és érzésnek a nagy méretű lereagálása. Már felismerték. hogy így járjanak el egyszer. hogy lehetséges a siker. mint "The Courage to Heal" (Bátorság a 51 . amikor számított. mert a Delta programok potenciálisan erőszakosabbak. mert folyamatban van egy kampány. mert hitt az MPDben. Dr. és összerakhatunk 25 "part"-ot egyidejűleg egy sokszorosan fragmentált komplex MPD-ben. azután pedig a Gammához. Néhány páciens esetében sokat foglalkoztunk a felső szintű programokkal. Hammond kérdésekre válaszolva még jobban megvilágította módszerének egy-egy konkrét részletét. Úgy gondolom. mert ez csökkenti a feszültséget és egyfajta optimizmust vált ki a páciensből. amelyik nem érzi jól magát. Én azonban tudom. Ezt követően rendkívül fontos. és fenntartásai vannak vagy aggódik?" Ha van. könyvklubja és saját folyóirata van. ha nem is valamennyi. és egyek akarnak vele ismét lenni. és ez megkönnyebbülést okoz. s ezért kíméletlenül bírálták 10-15 évvel ezelőtt. Ezután azt ajánlotta. amelyik nem hajlandó integrálódni. pszichiáterekből. hogy eredetileg le lettek hasítva és most már haza akarnak térni Mary-hez. már nem érzi a szükségét annak. D.az ujjakon keresztül . hogy ezeknek a "part"-oknak a többsége. hogy ő milyen gyakorlatot alakított ki? Először törölte az Omega rendszert. hogy ez az egész probléma rendkívül kényes.) idézte elő." Hammond végül azt ajánlotta klinikai pszichológusokból. hogy kezdjenek kutatni a mélyebb szint után. amelyet az Omegához használtak." Hammond ezután elmondotta hallgatóságának. Mielőtt továbbmegyünk megmutatom nekik. ha holnap kiderülne. Ezután még megkérdezem: "Van-e még valamilyen Omega "part" benned. hogy különböző legyen. ahonnan jöttél". amelyek kapcsolatban álltak ezekkel a "part"-okkal. önáltató ("self-deception") programozástól. amelyben szabad programokat törölni?" Legtöbb esetben nemleges a válasz. Maradtak-e még emlékek és érzések bármely "part"-ban. ha holnap kiderülne. mégis ilyesmiket fog mondani: "Nem lennék meglepve." Megpróbál pontosan a kerítés tetején maradni. Ennek az az oka. amely szerint valamennyi hamis.van-e valamilyen speciális parancs. amely az Omega programhoz tartozott? A válasz rendszerint nem." Ekkor így szólok: "Rendszerint úgy látom." Ma már gyakran használom azt a kifejezést. akkor még szólunk hozzájuk.

) széles körben elterjedt. Személyes véleményem az. Meggyőződésem.gyógyításhoz) és a hipnotizáló nagy terapeuták. hogy bizonyos időpontokban hangot kell adnunk morális lelkiismeretünknek. mint pl. remélhetőleg követelni fogja. valamint a különböző nyomozó hatóságokhoz. Vártam addig. Önök. hogy legyen alapos nyomozás. Ezen kívül igen sok ember. ha valaha is baleset történne. akkor meg fognak ölni. hogy ha meg akarnak ölni. Sok információt félretettünk és eljuttattunk a tényfeltáró újságírókhoz. J. fejezet 52 . hogy szilárdan alátámasztva állíthassam: mindez (mármint az agykontrol D." 2. amíg kellő mennyiségű bizonyító anyaghoz jutok független forrásokból azért.

oly sokat jelentenek más emberek és intézmények számára. Vannak esetek. ez rendkívül fájt neked. Te megtetted a magadét. amelyek tudatbefolyásoló kísérleteit felfedezte és konkrét esetek kapcsán leleplezte. mielőtt ez megtörténik. amikor Saigon elesett. vérfertőző kapcsolatra kényszerítették. A CIA ebből a célból létre is hozott egy alapítványt a "The False Memory Syndrome Foundation"-t (Hamis memória-szindróma alapítványt). Megpróbáltad leleplezni az ördögit. így többek között arra. Ez egyike az élet kemény tényeinek. 1969-ben ismerkedett meg egy vietnami iskolás lánnyal. hogy a kormányzati pénzekkel finanszírozott agykontroll kísérletek keretében számos embert. Bill Colby halála előtt felesége társaságában azt tanácsolta John DeCamp-nek. amelynek a révén a páciensek. hogy cáfolhatatlan bizonyítékokkal támasztja alá: igenis létezik a gyermekek rituális kínzása. hogy ne foglalkozzék mindazzal. hagyd abba. Jelszava az volt. Azok a háttérerők. hogy időnként vannak erők és események. 1996. Ezek a programok részben rituális jellegűek voltak. hogy az agykontroll kísérletekbe bevont szakemberek segítségével elterjesztették. könyvét az időközben rendkívül titokzatos körülmények között elhunyt barátjának Bill Colbynak dedikálta. részben pedig a kísérleteket finanszírozó szervezetek titkos céljait szolgálták. amivel szembe kell nézni. novemberében. Colby munkatársa volt. akik felfedezték és bizonyították. Ezért a kezdeményezéséért az elnök is kitüntette. amelyet a klinikai pszichológus és orvos pszichiáter alapos szaktudás birtokában feltárt. Fő módszerük az volt. és részt vett a Phoenix program kifejlesztésében. amelyek oly nagyok. hogy mit tartalmaz a "Franklin Cover-Up" című dokumentum kötet. akit később 1975-ben feleségül vett. Szerzője John DeCamp ügyvéd. családja körében. pszichiátereknek és pszichológusoknak a megállapításait. hogy aláássák a hitelét. hogy te mennyire vagy elszánt és őszinte. főleg gyermekek különböző manipulációk eredményeként meg nem történt dolgokra emlékeznek. Bill Colby a következőket mondta DeCamp-nek: "Amit meg kell értened John. Ezzel szemben létezik az úgynevezett "False Memory Syndrome" (Téves emlékezési tünetegyüttes). mennyire ördögiek. Colby Nixon és Ford elnöksége idején a CIA igazgatója lett. ahol is elérte. Hiszen már amióta igyekszik felderíteni az ügy hátterét. 1975-ben. hogy 2834 félig amerikai. amikor a dolgok túl nagyok 53 . hogy szüleik szexuálisan molesztálták őket. 15 személy. hogy "hagyjatok minket győzni. DeCamp kapitányként 1969-ben és 1970-ben az akkor nagykövetként Dél-Vietnamban szolgáló William E. amit könyvében megírt. a rosszat. DeCamp Vietnamban harcolva vett részt a nebraskai választási kampányban levelezés útján. csupán a közvélemény megtévesztését szolgáló "kacsa". aki így vagy úgy kapcsolatban állt a történtekkel életét vesztette. a vietnami háború veteránja. hogy semmit sem tehetsz ellenük függetlenül attól. hogy az úgynevezett "Repessed Memory Syndrome" (Elfojtott emlékezet tünetegyüttes) valójában nem létezik. Jelenleg John DeCamp ügyvédként dolgozik Nebraska tagállam Lincoln nevű városában. Az ő küzdelme úgy kapcsolódik Dr. és hogy mennyi bizonyíték áll a rendelkezésedre. gyerekeket és felnőtteket egyaránt beprogramoztak. hogy annak a segítségével aláássa azoknak az orvosoknak. Hammondéhoz. vagy rosszak és függetlenül attól. szenátor DeCamp visszatért Vietnamba. De mindez ideig nem ölt meg téged.John DeCamp nebraskai szenátor a gyermekek védelme érdekében John DeCamp a szerzője a "Franklin Cover-Up" (A Franklin ügy eltusolása) című Amerika szerte nagy figyelmet keltő dokumentumkönyvnek. amikor megjelent a "Franklin Cover-Up" második kiadása. oly hatalmasak. Ezért rendkívül fontos megismerni. félig vietnami árva az Egyesült Államokba kerülhessen. mindent elkövettek. 16 éven át Nebraska állam szenátora volt 1971-től 1987-ig. vagy vigyetek minket haza". Azt mondom. politikus. illetve bizonyos szekták rituális jellegű kínzásoknak vetették őket alá. az az.

amit mondasz nekem Bill. ha elmondod a történetedet. Korábban is már számos figyelmeztetést és fenyegetést kapott. hogy a gonosz győzedelmeskedik és mindenki. amit időnként megtehetünk. Senki nem törődött vele. hogy foglalkozzunk velük. Ha el akarnak kapni. minden akadály és igazoltatás nélkül. Az a probléma. és ott olyan anarchikus viszonyokat talált. A nebraskai törvényhozás bizalmasan felkérte őt néhány hónappal korábban. a legmagasabb rangú politikusoktól a tömegtájékoztatási intézmények képviselőjéig. Arra kérsz. Mindketten az életüket vesztették." Colby ehhez még hozzátette: "Tedd meg a lehetségest és ismerd fel.ahhoz. hogy meg kell írnia a "The Franklin Cover Up" című könyvét." Bill Colby figyelmeztetéséhez felesége Sally csak fejbiccentésével csatlakozott. hosszabb időt igényelhet. Bill Colbynak kellő oka volt arra. Nem tudom elhinni azt. és hagyni kell. Amikor testem minden porcikája arról szól. A legjobb. hogy egyénenként legyőzzük őket. akkor az eltusolás csak a kormányzat kulcsintézményeinek az aktív támogatásával és együttműködésével lehetséges a bíróságoktól a rendőrökig. amely meghozza a győzelmet és a jó fog diadalmaskodni a gonosz felett. hogy a legfőbb rivális hatalom hírszerző szolgálatának vezetője. a leggazdagabb közösségi és állami üzletemberekig. mikor teszünk valamit e gonosz és korrupció ellen?" Ez után Bill Colby elmondta barátjának. akkor ki fogja ezt megtenni? És ha mi abbahagyjuk. hogy legtiszteletreméltóbb polgáraink és üzleti vezetőink a fejük búbjáig el vannak merülve a kábítószer ügyletekben és a hivatalos korrupcióban. hogy gyermekeket kínoztak és megöltek. A győzelem azonban. amikor tudom. hogy mit csinál. valakinek cselekednie kell. hogy nemrég jött vissza Moszkvából (még 1991-t írunk). Colby kinevette: "Nem. és utána nézel néhány valóban jó tényfeltáró riporternek. amit tehetsz a személyi biztonságod érdekében. ahogyan azt szeretnénk. eljön az idő. akkor Bill Colby ezt fűzte hozzá: "Időnként vannak olyan erők. felhívod rá az országos sajtó figyelmét. amelyek túl hatalmasak ahhoz. aki valaki. hogy mit akart ezzel közölni. mi okozta annak az egymotoros repülőgépnek a szerencsétlenségét. hogy az egész Franklin-történet csak fantázia. A legjobb. Csak a mikor. ettől vagy attól való félelmében. hogy talán fegyvert kell viselnie. 54 . Hogyan képes erre bármely tisztességes és intelligens személy? Ha én. egy magadnál viselt fegyver nem állítja meg őket. hogy ismerje a Franklin ügy komolyságát. Ez meggyőzte DeCamp-et. Amikor DeCamp kérdően nézett rá. hogy tegyen érte valamit. ha egyáltalán ki is derülne az igazság. de elég érzékenynek kell lennünk. amelyben a szenátus magánnyomozója Gary Caradori és fia tartózkodott. hogy a történelem haladjon a maga útján. A saját biztonságod és túlélésed érdekében állj félre. ami nem az. a hol és a hogyan az. hogy kormányzati intézmények korrumpálódtak. Tovább kell dolgoznunk a cél elérésén. amelyre várunk. hogy hagyjam az egészet és sétáljak odébb. noha eredetileg azt hittem. olyan rövid idő alatt. Félre kell állnunk. fejetlenül töri magát. Számodra John eljött ez az idő. Ha van eltusolás. ha rámutatunk az igazságra és félreállunk. vagy valaki hozzám hasonló nem folytatja az ügy felderítését. hogy derítse ki. és ne pusztítsuk el magunkat vagy hagyjuk megölni a folyamatban. John DeCamp ekkor így válaszolt barátjának: "Bill." Amikor DeCamp erre úgy válaszolt. Ez legfeljebb téged fog megölni. ahogy arra nem is számítottunk. És ha igazad van. ami rendszerint ismeretlen a számunkra. Amikor tudom. Természetesen mindez nem maradt hatás nélkül John DeCamp-re. a CIA igazgatója éjjel. azaz annyira megbénult a birodalmi állam működése. kereshette fel az egykor féltve őrzött helyeket a Vörös téren. és úgy jön el. és most már én teljesen bizonyos vagyok ebben. hogy ne kockáztassunk mindent.

amely azzal kezdődik. miszerint közreműködött a kiskorúak elleni bűncselekmények rendszeres elkövetésében. május 17-i számában jelent meg. Kilenc gyermek egybehangzóan állította. A gyermekek zaklatása a jogalkalmazó szervek képviselői szerint egyre gyakrabban szadistává és rituálissá. hogy ezeket a cselekményeket azonban más személyek hajtották végre. Ez a két nagy esküdtszék azonban az áldozatok tanúját ítélte el hamis vallomásért. Alisha Owen arról is tanúvallomást tett. nem hisz a gyerekeknek. A szülők azonban hittek nekik. A legszokásosabb védekezés. Az egész egy nagy "hírlapi kacsa". hogy ahhoz a nebraskai gyermekcsoporthoz tartozott éveken át. amely a "Chicago Tribune" 1991. A nyomozást végző ügyész egyszerűen kijelentette. a pedagógusok és a szociális gondozók is alig tudnak felfogni. vagyis amely a helyi és a szövetségi igazságügyi rendszer keretében működik. leghatalmasabb és legtekintélyesebb üzletemberei. akiket kábítószer futárként használtak az egész Egyesült Államokra kiterjedően Nebraska leggazdagabb. hogy 1990-ben már több mint kétmillió gyereket zaklattak. hogy nem tudja alátámasztani az 5-9 éves korig terjedő gyermekek állításait. Ez az eset is egy újabb irányvonalat jelez a gyermekek zaklatásával kapcsolatosan. az FBI egyik okkult bűnözésben illetékes szakértője. mint kiskorút. hogy az igazat mondják. és kitalált történeteket adnak elő. hogy egy nebraskai kerületi bíró. Ezért két hónapra rá 9-27 évig terjedhető börtönre ítélték. legalább is ilyen értelemben nyilatkozott Kenneth Lanning. amit a szülők. köztük a legnagyobb helyi újság az "Omaha World-Herald" kiadóját. DeCamp megemlít egy beszámolót. hogy más gyerekekkel szemben is visszaéléseket követtek el Nebraska politikai és pénzügyi hatalmasságai. amelyek azt támasztják alá. Két másik ugyancsak az áldozatok közé tartozó tanú kényszer hatására visszavonta korábbi vallomását. más szóval sátánistává válik. hogy elvitték őket az iskolából és egy kékre festett házban gyötörték őket. Bonaccit is megvádolták hamis tanúzással. Ezt Alisha Owen és Paul Bonacci megtagadta. június 21-én egy 21 éves fiatal nőt. Mindkét nagy esküdtszék elismerte. A sátánista vagy rituális erőszak számos újság szerint. Alisha Jahn Owent. Ugyanakkor a tömegtájékoztatásban egyre nagyobb hangot kap az. hogy a gyerekek csak fantáziálnak. így például a new yorki "Village Voice" (1990. Owen 1990-ben az állította a nagy esküdtszék előtt. amely több mint 225 %-os növekedés volt 1976-hoz képest. nem azok. és közölte. hogy Alisha Owen és Paul Bonacci tanúvallomása a velük történt visszaéléseket illetően kölcsönösen alátámasztja egymást. Hivatalos részről azonban nem létezőnek tekintik a rituális zaklatást. Tizennégy hónap alatt az első panaszbejelentés után a rendőrség 140 meghallgatást végzett. Egyre több gyermek áll elő és leplezi le kínzóit és a rendőrség okkult jellegű rituálékkal kénytelen szembesülni. hogy senki sem tudja azokat állítólag bizonyítani. Az iskola adminisztrátora sátánista rituálét alkalmazott rutinszerűen velük szemben. Vagyis az elkövetők és a szolgálatukban álló sajtó a bizonyítási tehernek a gyermekekre történő áthárításával próbál elmenekülni a felelősségre vonás elől. DeCamp ezután közli azokat az adatokat. Azt is elmondotta. június) szerint nem is létezik. Az a két nagy esküdtszék.A továbbiakban erősen rövidítve összefoglaljuk a könyv tartalmát. Nebraska állam Douglas megyéjében működő esküdtszéke bűnösnek találta a hamis tanúzás bűncselekményének elkövetésében. 55 . Az áldozatok szörnyű kínzásokról számolnak be. hogy 1991. akiket név szerint megnevezett. hogy vizsgálja ki a Franklin Credit Unionnal szemben felmerült vádakat. és egy korábban szkeptikus pszichológus is meg van róla győződve. Azt kifogásolták. az Omaha városi rendőrfőnök és a Franklin Community Federal Credit Union nevű helyi pénzintézet vezetője szexuálisan kínozták. akiket a fiatalok megneveztek. azt a megbízatást kapta.

hogy gyermekek és fiatalok tízezrei tűnnek el otthonaikból minden évben és sokat közülük rituálisan feláldoznak." Gundersont a saját nyomozásaiból szerzett bizonyítékok győzték meg arról. mint Aleister Crowley. 13 vádpontban pedig nem hozott döntést. és abba. mert nem akar róluk tudni. Kiderült. Meg vagyok győződve. Ismeri az elkövetett gyilkosságok. Az akcióra azért került sor. hogy a feljelentésekre egy jómódú kertvárosi környéken került sor. mert közel 40 millió dollár hiányzott a viszonylag kicsi. hogy ez betekintést enged a gyermekekkel való visszaélés. a szervezett és illegális kábítószer kereskedelem világába. Gunderson nyilatkozott az "Executive Intelligence Review" nevű hetilapnak 1990. században tevékenykedő sátánisták) valószínűleg a leghatékonyabb és legerőteljesebb szószólói a sátánista mozgalomnak ebben az országban ma. ahol a lakók rendszerint szkeptikusan viszonyulnak a gyermekek szervezett molesztálásához. A pénzügyi botrány azonban hamarosan egy sokkal nagyobb botrányra derített fényt. speciális nyomozó volt. hogy a politika és az üzlet hatalmasságait miként védelmezik. május 25-én: "A McMartin ügyben például mielőtt még bármilyen vádemelésre sor került volna bárki ellen. állatok feláldozásával. vagy bármikor a múltban. Igen egyszerű lenne ezekhez az adatokhoz még egy oszlopot hozzátenni és beszerezni minden eltűnt gyerekkel kapcsolatos bejelentetésről egy kiértékelést. hogy hány gyermek tűnik el minden évben. A "Reader's Digest" 1982. de mivel az FBI nem vezet erről nyilvántartást. Ez a probléma pedig azonnali akciót igényelne. vagy a sátánista konspirációkhoz. Ken Lanning (azaz az Egyesült Államokban a XX. hogy hány autót lopnak el minden évben. és a "National Black Republican Council" (a Nemzeti Fekete Köztársasági Tanács) egyik vezetője volt. Az ügy l988-ban keltette fel a sajtó érdeklődését. nem beszélve azokról a gyermekekről. de az FBI-nak halvány fogalma sincs. (Larry) King a republikánus párt egyik emelkedő csillaga. Minden hónapban minden fontos rendőri központ az Egyesült Államokban benyújtja az egységesített bűnügyi statisztikai adatokat az FBI-nak. hogy Omahából és környékéről 56 . és ehhez hasonló történetekkel "etetik" a gyermekeket?" Gunderson hangsúlyozta. akiket rituális célból raboltak el és bizonyos esetekben meggyilkoltak. Michael Aquino. Nem gyűjtik az erre vonatkozó adatokat. Anton LeVey. mert a számok egy jelentős társadalmi problémára utalnának. hogy 460 családban a rituális jellegű szexuális erőszakkal. Higgyük azt. felmentették 1990. Kenneth Lanning cáfoló kijelentésével kapcsolatosan kijelentette: "Véleményem szerint olyanok. Ebben az időben vezetője a 44 éves Lawrence E. Azonnali közfelháborodással szembesülnének. ezért a pontos adatokat nem lehet tudni. King énekelte az amerikai nemzeti himnuszt a köztársasági párt választási konvencióján 1984-ben és 1988-ban. és fiát Raymond Buckeyt. januárjában. megerőszakolások és rablások számát. 460 panaszbejelentést tettek a Manhattan Beach-i rendőrségen. amely a McMartin előkészítő iskolában fordult elő Kaliforniában. amikor a "Franklin Community Federal Credit Union" (egy helyi takarékpénztár és hitelintézet) központját a szövetségi hatóságok átkutatták és lezárták. hogy az FBI azért nem kéri ezeket a statisztikai adatokat. 33 hónapig tartó tárgyalás után a kötetekre rúgó bizonyíték ellenére az iskola irányítóját Peggy McMartin Buckeyt. behatóan ismerte a közelmúlt egyik leghírhedtebb rituális kínzási esetét. állítólag a helyi igények kielégítését szolgáló hitelintézetből. Gunderson erről ezt mondotta: "Az FBI-nak pontos adatai vannak arról. Ez a szám igen nagynak tűnik. aki 28 évig állt az FBI alkalmazásában és korábban annak Los Angeles-i részlegén. júliusi száma szerint hozzávetőleg 100 ezer gyermek tűnik el nyomtalanul minden évben. Az esküdtszék 52 vádpontban ejtette a vádat.Ted Gunderson." DeCamp rátérve a "Franklin Credit Union" botrányára rámutat.

amikor a már említett Alisha Owent elítélték. A honatyák már sejtették. a hivatali hatalommal és 57 . mint a gyermekek molesztálása. hogy megalapozza az áldozatok állításait. és 1991. amelyekkel ártatlanul vádolnak meg felnőtteket a gyermekek molesztálásával. hogy csak olyan dokumentumokat ismertessen. A New York Times arról írt. DeCamp ügyvédként olyan ügyekben tett szert jártasságra. amikor embereket ártatlanul vádolnak meg gyermekek elleni erőszakossággal. Carradori említ egy sor olyan nyomot. mert akkor teljesen egyértelműen el tudnák dönteni mi igaz és mi nem. hogy a Franklin üggyel kapcsolatosan elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz. A jogalkalmazó illetékesek azt állították. DeCamp az "Országos Gyermekbántalmazás Elleni Védelem" nevű szervezet nebraskai központjának az ügyvédje. amikor két ízben is elénekelte a köztársasági párt konvencióján a himnuszt. Ezekkel a fantáziára alapított esetekkel szemben DeCamp egyértelműen leszögezi. Larry King börtönbüntetését tölti pénzek szabálytalan kezelése miatt. hogy nincs rosszabb. A törvényhozás vizsgálata 1988. hogy ezeket nyilvánosságra hozza. szembeállítva a városi és az állami hatóságok állításaival. mert a jog nem engedi meg. és közölték az emberekkel. hiszen ő is ott volt. Azon a napon. ha valamennyi hatóság által ismert adat nyilvánosságra kerülne. DeCamp külön is ügyelt arra. amely azonban nem jelent meg a sajtóban. Nebraska állam alkotmánya szerint az új törvényhozásnak jogában állt volna folytatni az előző által megkezdett nyomozást. novemberében kezdődött.gyermekeket vittek repülőgéppel városról városra. A nagy esküdtszék irataiból nem szerepel egy sem a könyvben. hogy mi forog kockán és ezért inkább félreálltak. januárjában végződött. amelyekben gyermekek vádolták a felnőtteket különböző visszaélésekkel. DeCamp 1990-ben memorandumot is írt az ügyben. a 300 ezer megkérdezett nebraskai 94 %-a meg volt arról győződve. akkor kétséget kizáróan bizonyítani lehetne a kábítószerrel való visszaélést. és eltusolásának is. ami arra késztette DeCamp-et. A közvélemény számára hasznos lenne ezeknek az ismerete is. de ezt nem tette. Ez a szervezet azok ellen a hamis vádak ellen küzd. Tudta. DeCamp meg van róla győződve. amelyeket jogszerűen publikálhat. a pedofíliát. hogy a gyermekekre vonatkozó állítás "gondosan kiagyalt megtévesztés" volt. hogy ilyenek nincsenek. DeCamp ismerteti könyvében ezeket. DeCamp meg van róla győződve. Azt is hangsúlyozza. Ugyanakkor az "Omaha World-Herald" teljesen hamis módon tájékoztatta a lakosságot. amit a nyomozó hatóságok nem vettek figyelembe. hogy összegyűjtse a bizonyítékokat a nebraskai törvényhozásnak a Franklin-ügy kivizsgálására alakult különleges bizottságától. amikor is egy új törvényhozási időszak vette kezdetét. gyermekkel való szervezett visszaélésre. A nebraskai törvényhozás vezető nyomozója a néhai Gary Caradori volt. DeCamp szemtanúja volt a Franklin-ügy kibontakozásának. Éppen ez az. akiket aztán a Franklin Hitelintézet és közismert nebraskaiak által rendezett partikon a résztvevők saját céljaikra használhattak. az ügy le van zárva. kivéve azt az esetet. A városi. hogy nem találtak bizonyítékot King által irányított kábítószer ügyletekre. Három évvel később az ügyről már alig tud valaki. hogy "kísérteties és rejtélyes botrány formálódik Omahában". hogy igazat állított. Azt is hozzátették. állami és szövetségi jogalkalmazók azt állítják. a gyermekbántalmazást. hogy Larry King milyen felső kapcsolatokkal rendelkezik. és hogy eltusolás történt. vagy sátánista tevékenységre. hogy ezekhez a dokumentumokhoz törvényes módon Paul Bonacci ügyvédjeként jutott hozzá. ő maga is Nebraska állam meghatározott utasítással ellátott delegátusaként támogatta Ronald Reagan és George Bush hivatalos elnökjelöltté való minősítését.

amelyben egy pap is érintve volt. Érdemes megemlíteni azt. az érsek úgy döntött. akkor az igazság helyére azok érdeke és véleménye lép. amely eredeti formában tartalmazza a nyomozati hatóságok. akkor csak pereljék be. mint az a feleség. hogy valóban szörnyűségekről szól a könyve. és fellépnek John DeCamp ellen. Az utolsó pillanatban azonban ezt a műsort leállították. és megpróbáltam lépni. DeCamp hangsúlyozza. vagy nem az igazságot tartalmazza. de ezt a pert is DeCamp szenátor nyerte meg. amit feltétlen biztonsággal dokumentálni tudok.folytatta . hogy a könyv első kiadását követően DeCamp-et felkereste Monsignor Robert Hupp 1992. és csak arról írtam. Meggyőződésem. mert jellemzően szemlélteti. hogy ha a tények nem kerülnek napvilágra. hogy rendkívül körültekintően és óvatosan kezeltem a témákat. a törvényhozás bizottságainak a meghallgatásait. amikor a segítségét kértem. aki úgy látta: "Bárki is próbálná a nemzet szabadságát megdönteni. A kópia minden kétséget kizáróan megerősítette. a rendőrségi és az FBI jegyzőkönyveket. és kártérítést kell fizetnie. megjelenése után a támadások kereszttüzébe került. és utoljára jön rá. a kormányzati intézmények eltusolását és hogy ebben milyen részt vállaltak köztiszteletben álló gazdag személyek. ne tegyünk semmit. Ha valaki úgy gondolja. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség uralma alá került Egyesült Államokban milyen módon degenerálódott a szólásszabadság a polgárok pártatlan és pontos tájékoztatásához való alkotmányos joga." Ezt követően Monsignor Hupp beszámolt egy gyermek tragikus esetéről. hogy megcsalják. "Valójában . aki két népszerű könyvet is írt. ezt válaszolta: "Olyan vagyok. hogy bármelyik állítása is téves. Ő Amerika egyik legismertebb és legtiszteltebb katolikus papja. és aki korábban az Elnök különleges megbízottja volt nagykövetként az ENSZ mellett és hosszú időn át Amerika legnagyobb gyermeknevelő intézetének az élén állt. A könyv le lesz állítva és DeCamp-ről be lesz bizonyítva. májusában. A megrágalmazott személyek jogi eszközökkel fogják leállítani a terjesztését." Amikor végül is gyanút fogtam. 1993-ban az angol Yorkshire Televízió stábja az amerikai Discovery Chanell-el közösen tényfeltáró műsort készített a Franklin-ügyről. Érdemes röviden összefoglalni. DeCamp azonban névtelen levélben kapott egy kópiát az elhallgattatott műsorról. a szólásszabadság elfojtásával kell kezdenie." A könyv.közmegbizatással való visszaélést. legbecsületsértőbb. Hupp a beszélgetés során bizonyítékokkal támasztotta alá a Franklin-ügyben felmerült vádakat. akik a kormányzati intézményeket és a sajtót ellenőrzik. amikor DeCamp visszakérdezett. Idézi Benjamin Franklint.örülök ha beperelnek. A műsort 1994. hogyan történhetett mindez az Ön vezetése alatt. amelyet valaha is olvastam. Ellenkezőleg. a szenátorok. mert ez elősegíti az igazság kiderítését. Egy évi munka során rengeteg új dokumentumot gyűjtöttek és számos tanú meghallgatást és interjút rögzítettek. A már említett Omaha World-Heraldban és a TV-ben így nyilatkozott az érintett személyek ügyvédje: "Ez a könyv a legrágalmazóbb." DeCamp egyetértett ügyvéd kollégájával abban. hogy mi előzte meg a brit forgatócsoport munkájának törlését. 58 . hogy hazudik. aki nem tudja. Ez kétségtelen. Személyében nem egy fantáziadús gyermek erősítette meg a gyermekek bántalmazását. az igaz. Ezután a találkozó után Monsignor Huppot elmozdították Boys Town éléről. az áldozatok és szüleik tanúvallomásait. hogy amit DeCamp leírt a könyvében." Végül is csak az Atlantic Telecast nevű TV társaság perelte be. aki a kritikus 1970-es és 80-as években az omahai Boys Town nevű gyermekotthon vezetője volt. május 3-án kellett volna a kinyomtatott program szerint sugározni.

King éveken keresztül arra kényszerítette a gyermek Bonaccit. az Egyesült Államok Kongresszusában. Ez a jogi döntés a sátánista rituális gyermekkínzás egyik notórius elkövetőjével szemben példa nélkül áll. hogy fizessen 800 ezer dollár kompenzációs kártérítést és további 200 ezer dollár büntető jellegű kártérítést a sértettnek. Ezután a jogászok képről képre. A két TV társaság ügyvédei azonban elérték a dokumentumok visszaszolgáltatását. fontos intézményeket és személyiségeket. Az ügy nem elhanyagolható része. hogy mennyire érinti az ügy a legmagasabb kormányzati köröket. nyarára már össze tudta rakni a részleteket: A Yorkshire TV és a Discovery Channel a dokumentum műsor készítésének kezdetén még nem tudta. hogy a "Conspiracy of Silence" lekerül a műsorról és egyetlen másik TV állomás számára sem adható el. Urbom bíró döntésében megállapította: "King folyamatosan alávetette a felperest (Bonaccit) ismételt szexuális 59 . Feltárták azt is. Az az egyezség született. különös tekintettel azokra. amelyeket Laurence King. Így dokumentálták. hogy a második kiadás megjelenéséig 15 személy vesztette gyanús körülmények között az életét. Végül a készítők csak néhány korlátozott szempontra szorítkoztak. a vámhatóságok a dokumentum anyagot lefoglalták arra hivatkozva. Azt is bizonyították. Miközben ez a kozmetikázás folyt. Kulcsfontosságú politikusok egyértelműen tudatták. Egy sor változtatás után közölték. a csődbejutott Omaha Credit Union korábbi menedzsere okozott neki. hogy Nebraska tagállam Lincoln nevű városában a szövetségi bíró megítélt 1 millió dollárt a 31 éves Paul Bonaccinak azokért a lelki és fizikai bántalmakért. A "Conspiracy of Silence" kópiáit pedig megsemmisítik. hogy ezek a politikusok és üzletemberek kábítószert fogyasztottak és pedofil magatartást tanúsítottak a gyermekekkel.sugárzásra kerül. hogy a kábel-tévé ipar vesztes lesz a folyamatban lévő vitában. hogy tartalmilag ellenőrzés alá helyezzék-e a kábel-tévé által sugárzott műsorokat. Amikor a brit forgatócsoport megküldte az Egyesült Államokba a sugárzásra szánt szalagot. Janet Reno-nak. A jogászok úgy gondolták. február 24-i számában beszámol arról. Ez az ítélet nagy visszhangot váltott ki a különböző agykontroll kísérletek szenvedő alanyai körében. hogy ha a "Conspiracy of Silence" (A hallgatás összeesküvése) . mint az MK-ULTRA és a Projekt Monarch. aki még nyilatkozatot adott a Yorkshire TV számára. sőt a Franklin-ügyben levelet is írt az akkori igazságügyi miniszternek. a Discovery Channel pedig kiszáll az ügyből. mint DeCamp a saját könyvében. Az amerikai kormány olyan programjainak az áldozatai. a nagy tömegtájékoztatási intézmények részéről semmilyen nyilvánosságot sem kaptak.ez volt a tervezett tévéműsor címe . mint Peter Citron és Larry King milyen kapcsolatban álltak egymással. akik rendszeresen részt vettek a Larry King által a saját washingtoni lakásában rendezett partikon. május 3-i programjában.DeCamp 1996. A törvény egyik vitás kérdése az volt. hogy pornográf anyagot tartalmaz. hogy a Boys Town gyermekotthon lakói és a Franklin-botrány olyan személyiségei. Warren Urbom bíró azonban arra kötelezte a 15 évi szabadságvesztés büntetését töltő Kinget. hogy tűrje el a vele történő pornográf anyagok készítését. A Yorkshire TV költségeit megtérítik. hogy az így már sugározható a Discovery Channel 1994. hangról hangra hónapokon át gondosan átfésülték az anyagot. az amerikai törvényhozás éppen az egész kábel-tévé ipart érintő törvényről tárgyalt. és a műsorra tűzés is megtörtént. A "The Des Moines Register" 1999. akkor majdnem biztos. hogy ilyen átfésülés után már megvédhető a film minden rágalmazással és befeketítéssel szemben. ezt azonban sokkal pontosabban feltárták. Később csatlakozott ehhez a sorhoz Bill Colby is. hogy a Franklin-ügy milyen országos szintű politikusokat érint Washingtonban.

ahol a szülők saját maguk adományozzák gyermekeiket kultikus célokra. úttörőnek számító könyvében meg is írta ezt a szennyes történetet. hogy Paul Bonaccit megfosszák polgári szabadságjogaitól. magányos és költséges jogi küzdelmet folytatott azért. DeCamp megállapítja. köztük Lawrence E. aki szerint e problémát kutató szakértők szerint a Monarch gyermekáldozatai sorsáért egyrészt a kormányzat és a hadsereg. fél attól. Satanism and Murder in Nebraska (A Franklin-ügy eltusolása: Gyermekbántalmazás. Az ügy kapcsolatban áll magas állású politikusokkal.erőszaknak. eltörték az ujjait. Arra kényszerítette a felperest." "Bonacci égési sérüléseket szenvedett. Kinget. bírókkal továbbá rendőrökkel a kábítószer elosztással és pénzmosással kapcsolatos "Iran-Contra-ügy" kapcsán. másrészt pedig a sátánista. vagy a katonai hírszerzési szervezetek által folytatott agykontroll kísérletek áldozatai voltak. kábítószer futároknak. tettlegességgel és emocionális fájdalom okozásával vádolta őket. hogy Paul Bonacci és más 60 . DeCamp a Bonacci sérelmére elkövetett rágalmazással. erőszakkal. üzletemberekkel. Mindez a többszörös személyiségi zavarral áll kapcsolatban. Chaitkin azt is állítja. ha alszik gyötrő álmai vannak. akik az amerikai kormányzat olyan intézményei. Ez utóbbiak több nemzedéket felölelő csoportok. vagy merénylőknek. miként kínozták őket abból a célból. Bonacci a multiple personality disorder (tudathasadásos személyiségzavar) áldozata és elsődleges énjén túlmenően még 14 különböző személyiséggel bír. pontosabban kifejezve pogány kultuszok viselik a felelősséget. nehézségei vannak a munkahelyén. ütötték a fejét és az arcát és más megaláztatásokon ment át King alperes jogtalan cselekményei következtében" . Álmatlanságban szenved. hogy kábítószerekkel és elektrosokkal módosítsák tudatukat. amelyekben egy nemzetközi pedofilpornográf érdekszövetség vett részt. vagy fokozatosan szoktatják ezekhez a rituálékhoz. aki korábban Nebraska állam szenátora volt." Bonacci ügyvédje John DeCamp volt. amelyet alperes King jogellenes tevékenysége okozott. gyermekbántalmazással. akiket büszkén "vérvonalhoz tartozónak" neveznek azért. Ezeket az önállósított tudatrészeket. hogy mások követik. depresszív emlékek gyötrik és alkalmanként verbálisan erőszakos. sátánizmus és gyilkosság Nebraskában). miként azt már ismertettük. hogy több önáló tudattal rendelkező személyiségre bontsák fel énüket. futároknak. érintve az akkori alelnököt. jogtalan fogva tartással. mint a központi hírszerző ügynökség. hogy a Monarch Projekt fiatal emberekre utal Amerikában. A Monarch program áldozatai. továbbá részt vegyen deviáns szexuális cselekedetekben és mazochista orgiákban más kiskorúakkal. Harold Andersent az Omaha World-Herald kiadóját és az omahai rendőrséget.állapította meg a bíró. hogy King szexuálisan zaklathassa őket. hogy gyűjtsön össze gyerekeket abból a célból. megölik. elkülönített személyiségeket aztán be lehet programozni kémeknek. sátánista rituálékat szervezett és irányított. Kényszerítette a felperest. akik közé Paul Bonacci is tartozott elmondották. 1991-ben DeCamp pert indított a szövetségi bíróságnál megvádolva 16 tekintélyes személyiséget és intézményt. hogy számos alkalommal szexuális kapcsolatot létesítsen King alperessel és másokkal. és részt vegyenek pornográfiát készítő csoportjában. hogy leleplezze azokat a bűnöket. DeCamp idézi Anton Chaitkint. hogy összeesküdtek abból a célból. szélsőséges emocionális gyötrésnek. George Busht." "Lemondott kívánatos katonai pályafutásáról és életveszélyes fenyegetéseket kapott. DeCamp. amelynek teljes címe így hangzott: "The Franklin Cover-Up: Child Abuse. Más gyermekeket elrabolnak és eladják erre a célra. jogtalan fogva tartásnak. aki hosszú. hozzátéve: "A felsorolt és 8 éven át (1980-1988) tartó szenvedések folyamányaként felperes a mai napig viseli a következményeket.

a Church of Satan megalapítójának.. Kansas City-be. amely felhasználta szakértelmét és gyakorlatát az agymosásban.gyermekáldozatok meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak arra a központi szerepre. mivel a többi ország is kémkedett Amerika ellen. semmilyen bizonyíték se kerüljön elő.C.-be (a fővárosba)." Paul Bonacci története Az egyik legszívszorongatóbb része a bírósági aktának Paul A. Ezt Gosch megerősítette hozzátéve: "De ezután nem emeltek vádat ellene a San Francisco-i Presidio-ban kitudódott gyermekbántalmazások miatt. Gosch ezután említést tett Michael Aquino-ról. Sátánista volt.. a sátánizmusban. mint az Irán-Contra ügy és nagyobbat. amíg szembesültem a tényekkel. aki megalapította a Temple of Set-et és közeli barátja volt Anton LaVey-nek. aki az agykontroll egyik túlélő kísérleti alanya. aki a hadsereg kötelékében szolgált és a legbizalmasabb adatokhoz is hozzájutott. A kormányprogramból felhasználtak pénzeszközöket a gyermekekkel folytatott kísérletezésre. DeCamp bírósági győzelme és a megítélt 1 millió dollár kártérítés alátámasztja Paul Bonacci. Mindez extrémnek és bizarrnak hangzik. King ellen. hogy a rendőrségnek 72 órán belül akcióba kell lépnie. vagy a legtöbb tagállaméban. a férfit. tudom." Gosch szerint az FBI megpróbálta eltusolni az ügyet. Bonacci tanúvallomása. Arra használták ezeket a gyerekeket. a homoszexuális pedofiliában és gyilkosságban. mint Clinton elnök hűtlenkedései. amely a Johnny Gosch Bill (Johnny Gosch törvény) lett. hogy az Offut légibázison volt (amelyet számos áldozat az agykontroll visszaélések központjának nevez). Alisha Owen és a többi agykontroll kísérlet túlélőjének azt az állítását. vagy eskü alatt kell nyilatkozniuk. vagy hazugságvizsgáló géppel kérdezik őket. hogy szexuálisan kompromittáljanak politikusokat. akit ellenőrizni kívántak. Az MK-ULTRA program az 1950-es években indult be a CIA kezdeményezésére. hogy Michael Aquino Iowaban volt. Noreen Gosch így folytatta: "Mindketten aktívan részt vettek a rituális szexuális bántalmazásban. hacsak a működtető nem tudja. vagy bárki mást. hogy miként kell egy tudathasadásos személyiségzavarban szenvedőt kérdeznie. Chicago-ba. Megvannak a bizonyítékok fehéren és feketén. amelynek során szándékosan hasították szét a tudatműködésüket számos önálló tudatrészre. Noreen Gosch a "Missing Children" (eltünt gyermekek) szervezet munkatársa eskü alatt vallotta. ez nagyobb botrányt okozott volna. Így én írtam az első jogszabályt. tudom. A hidegháború során az idegen államok elleni kémtevékenység segítésére használták. hogy Aquino ezredest eltávolították a hadseregtől. hogy jogellenesen börtönözték be őket azért. hogy ne tehessenek tanúvallomást bántalmazóikkal szemben. 61 . úgyhogy amikor megkérdezik őket. és áruba bocsátották prostitúció és pornográfia céljából. elkábították. Bonacci elmondotta. "Nem volt jogszabály Iowa törvénykönyveiben. a nácizmusban. hogy King számos alkalommal Washington D. amely előírná. valamint a gyermekrablás más részleteit. Tudom. ezt DeCamp-nek azzal indokolta. amelyet megalázásukban Michael Aquino alezredes játszott. Aquino. és akinek az érdekében DeCamp pert indított Lawrence E." Ezután DeCamp megemlítette. Kezdetben én is csak nagy nehezen tudtam elfogadni őket egész addig. aki a közelmúltban nyugdíjba vonult hosszú időn át irányította a hadsereg egyik pszichológiai háborúra szakosodott részlegét. hogy saját 12 éves Johnny nevű fiát West Des Moines-ben 1991-ben elrabolták. Minesotta-ba és Los Angeles-be vitte. noha 5 tanú is le tudta írni az autót. hogy kapcsolatban állt sok ilyen gyermekkel.

de a fellebbviteli bíróság megerősítette.. amelyeket King korábbi pornófényképésze. mert demokrata és Larry King pedig republikánus volt. amelyet a törvényhozás előtt tett. DeCamp fellebbezett a döntés ellen. vagy 13 éves korában kezdődött és egészen 17-18 éves koráig tartott. Ez a fickó gyűlöletet ébreszt bennem. Ezúttal már rendelkezésre állnak pornográf felvételek tízezrei. irányt változtattak és a gyermekrablás be is fejeződött. mert időnként négyen-öten is voltak és nem ismerte az illetőket. Feltehetően több ezerszer az évek hosszú során. amikor még egészen fiatal gyermek volt." DeCamp a "Radio Free America" számára adott interjújában 2003. Egyik társával közel hajtottak hozzá. egy sor 62 . amit a "Franklin Cover-Up" néven ismert ügyben eddig tettek. február 24-én a Paul Bonacci ügyben az elsőrendű alperes Larry King mellett másodrendű alperesként megnevezte az omahai katolikus érsekségi egyházmegyét. feleségem ezt meg tudja erősíteni. Járművet cseréltek. Ezt DeCamp azzal indokolta. Rusty Nelson készített. hogy a "Boys Town" milyen sok lakóját használták ki pedofil csoportok. nem félek szólni róla. híres és romlott személyek számára. akiktől akart valamit. hogy az érsekség nem perelhető. tanúvallomásában elmondotta..ahol prostitúcióra kényszerítette az elrabolt és kábítószerrel elkábított fiatalokat gazdag. hogy nehéz ezt megmondani. hogy néhány katolikus pap molesztálta ügyfelét. aki a pedofília kérdésében is illetékes. Nelson teljesen mást vallott. hogy az érsekség nem perelhető. Elsődleges kötelessége azonban az volt. akik eskü alatt nyilatkoztak a bíróságon. Amikor DeCamp jobban megismerkedett az omahai "Boys Town" nevű gyermekgondozó intézettel. hogy valamilyen törvényt elfogadjanak. hogy ez a fickó a másik oldalon áll. hogy King utasításainak megfelelően kompromittáljon politikusokat.. megbizonyosodott." Bonacci. a nebraskai főügyész és az egész jogi rendszer korábbi megállapításainak. A bírónak arra a kérdésére. hogy ez a bírói ítélet ellentmond az amerikai igazságügyi miniszter. hiszen honnan lenne tudomása arról. amikor elcsábította Johnny Goscht az autójába. A bíró kérdésére Bonacci megerősítette. Újabb fejleményt jelent. DeCamp nyílt levélben vonta kétségbe az elmúlt 10 év során ez ügyben hozott bírósági döntéseket "Úgy gondolom . hogy milyen gyakran vették igénybe a szolgálatait a washingtoni partikon. úgy hogy King bármit megkaphasson tőlük. Most már a bostoni katolikus érsekség milliós nagyságrendű kártérítéseket fizet a hasonló sértetteknek. mint hamistanúzással megvádolni a tanúkat. aki mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiségzavarban szenved. mert Larry King mindig azt mondta. hogy King több százszor zaklatta szexuálisan. Bonacci azt válaszolta. Ez 12.Wesley-nek hívják és ez a tudat irányította őt akkor. Ha azt akarta. vagy pedig tovább kell folytatnia a nyomozást a hosszú és bonyolult Franklin ügyben újra kezdve az egészet. hogy egy Paine nevű halálraítélt. hogy az egyik önállóan programozott leválasztott tudatrészét vagyis az egyik "alter"-ét . mint amit a Chief Wadman vallomása tartalmaz. Ezúttal Noreen Gosch megerősítette Paul Bonacci történetének a hitelességét. hogy azt egyesek jogsértő módon használják.írja DeCamp hogy az Egyesült Államok igazságügyi miniszterének nincs más választása. Ekkor felkereste őt egy hivatalból kirendelt védő Las Vegas-ból és közölte vele. hogy a szövetségi és az állami hatóságoknak újra kell foglalkozniuk Alisha Owen ügyével. A legkevesebb az. hogy az egyes papok mit tesznek? DeCamp mindenesetre felkereste Rómában Ratzinger bíborost. a neve Berny Frank.. miközben más-más tudatú személyiség volt. A szövetségi bíró azonban úgy döntött. aki számos taxist megölt. akkor kompromittáló helyzetbe hozta fiúk vagy lányok felhasználásával azokat. DeCamp azonban csak tényfeltáró munkája során tudta meg. "Az egyik személy. amikor látom a TV-ben. betuszkolták az autóba és kloroformos ronggyal elkábították.

ahová rendszeresen elvitték őket "Boys Town"-ból és hogyan készítettek pornográf filmeket. hogy DeCamp mondja el nekik mindazt. meg "Boys Town". amelyben benne volt Larry King. Az így nyert ismereteket fel akarják használni abban a fellebbezésben. Ez volt a színtere egy sor intrikának. ahova beiratkozott és elkobozta a komputereket. amikor felhívta a gyerek. Amikor Paint elítélték kiderült. megölöm magam. DeCamp a rádióinterjúban beszélt Rusty Nelson-ról is. Az FBI ezután elment a lakására. ahol a Strategic Air Command . ahol a bíró kizárta a perből az omahai érsekséget. Omahában élt. amit ezzel kapcsolatban tud. hogy az FBI benne volt az egész ügy eltusolásában. hogy mesterségesen létrehozott tudathasadásos személyiségzavara van. amit Paine halálos ítélete ellen terjesztenek elő. Ezért volt az oka annak is. és kényszerítette a tulajdonost. s ők valamennyien "Boys Town"-ban nőttek fel. amely ellenáll egy nukleáris támadásnak. akik André Paine testvérét képviselték. Ezután munkahelyét is felkeresték. Én. A föld alatt olyan biztonságos létesítmény van. megszakították a kapcsolatot DeCamp-el." Az ügyvédeket ez nem tántorította el és André. Amikor valaki ilyenről először hall. A szövetségi kijelölt védő elmondotta DeCamp-nek. André azonban további információkat adott arról. Tom Valentine megjegyezte. Ekkor DeCamp átadta nekik könyve egyik példányát a következő szavakkal: "Miután elolvasták a könyvet. Miért Omahára összpontosított? . Paine egyik testvére. amire a Szovjetunió összeomlása után derült fény. hogy Paine feltárt számos nagyon komoly problémát a Boy's Town-nal kapcsolatosan. amelyeket korábban Paul Bonacci. hogy mondjon fel neki. Azon az éjszakán. Az interjú készítője. és elér egész Washingtonig. jártam ott. 63 . Ez a legbiztonságosabb hely a világon. Ez ugyanaz az ügy. Ebben az érdekszövetségben benne van a CIA és a fegyveres erő egy része is. hogy bajban van és ezt mondta: "Ha utánam jönnek. Ugyanazokról a történetekről. hogy hírtelen meg fognak ijedni és elvesztik érdeklődésüket. és mielőtt még túl messzire mennek ebben az ügyben.fiútestvérrel rendelkezett.(A stratégiai légiparancsnokság) és vezetője található. ugyanazokról a személyekről beszélt. hogy tanúvallomást tegyen. miután a hatóságok azt állították. mint nebraskai szenátor. országosan működik. hogy az anyjához viszik látogatóba. Egy oregoni börtönben talált rá.válaszolta az ügyvéd és ismert közéleti személyiség . Ennek az volt az oka.SAC . Ténylegesen egészen más történt. Paine ügyvédjei azt akarták. Omahában összefonódtak az intézmények. aki most már 20-as éveiben jár találkozott DeCamp-el és elmondta neki ugyanazokat. aki a szexpartik fotográfusa volt. amikor a "Franklin Credit Union"-t átvizsgálták és bezárták a szövetségi hatóságok. Még 24 óra sem telt el. akkor csak mesebeszédnek gondolja. Andrét és egy csoport más fiút éjjel elvitték "Boys Town"-ból egy más államhoz tartozó intézetbe. Vagyis valaki pszichiátriai technikákkal és szexuális bántalmazással megváltoztatta ennek a fiatalembernek a tudatműködését. Rá fognak jönni. hogy idejött 2001. Mindezért a fiút tette felelőssé. André. Ami érdekes az. A történet tehát a véghezvitt agykontroll kísérletekről szólt. Az egyik ilyen intézmény az Offut légibázis az.mert Omahában történt. előre megmondom. hogy soha nem is létezett." DeCamp ekkor e-mail kapcsolatot teremtett Noreen Gosch és a fiatalember között. amit dokumentált. "Azért . ahonnan elbocsáttatták. Hozott fényképeket.kérdezte DeCamp-et. DeCamp kihozta a börtönből és elérte. amelyek terhelő bizonyítékokat tartalmaztak Larry King-ről az ellene folyó ügyben. hogy az az érdekszövetség. A szövetségi védők. amelyek ehhez a pedofil hálózathoz kapcsolódtak. hogy az FBI megjelent annál a komputer iskolánál. hogy távozik a városból. szeptember 11-én Bush elnök. A gyerek tudta. Egyik alkalommal azt mondták nekik. hogy miként szervezték Georgetown-ban a partikat.

Ezek közé tartozik a bostoni ügy. egyszerűen nem hihető. Reilly úgy vélte. Ezt elismerte a CIA és még olyan főáramlatú újságok is írtak róla. De minden olyan állítás. aki súlyos hiányosságokat vetett az egyházi vezetők szemére.hogy itt több CIA alkalmazott állomásozik. hogy a bíboros és a legfőbb egyházi vezetők nem tudták. de nem ő volt az egyedüli felelős. DeCamp véleménye szerint Offut egyfajta kapcsolattartó központ volt. "A gyermekek bántalmazása olyan nagyarányú és elhúzódó volt. az amerikai Manchester főpapját. A bostoni ügy DeCamp szenátor utalt rá. hogy nem folytathat büntetőeljárást. amelyeket a CIA irányított olyan nevek alatt. hogy sok gyermeket kivettek "Boys Town"-ból és azokat. Ezen túlmenően az eddig ismert legátfogóbb adatokat is nyilvánosságra hozta. amelyek a Massachusetts-i gyermekeket valaha is sújtották. valamint a visszaélő papokat. hogy az a hihetetlenség határán mozog. A bostoni érsekség szóvivője megerősítette. vagy az egyház tekintélyét. gyakran az Offut légibázisra is elvitték. decemberében lemondott) a gyermekekkel tanúsított tragikus bánásmódért. akkor a titoktartást választották. köztük Thomas Daily brooklyn-i és William Murphy rockville centre-i püspök szemére. amelyet egyházi személyek követtek el. Akkor állításait félresöpörték. A magunk részéről nagyon sajnálatosnak tartjuk. Amikor választaniuk kellett. hogy 2003. hogy könyvében bebizonyította. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bántalmazásoknak a túlnyomó része az országos méretekben folyó 64 . mint MK-ULTRA. hogy az érsekség bűncselekménynek tekinti a gyermekek bántalmazását. amely szerint 789 áldozat emelt panaszt szexuális molesztálásért és bántalmazásért 250 pap és egyházi alkalmazott ellen az elmúlt 60 évben. akik ebben a titkolódzásban részt vettek. hogy DeCamp és mások kutatásai szerint számos okból ez az országos pedofil-hálózat kapcsolódik az agykontrollhoz és a tudatmódosító kísérletekhez. DeCamp elmondotta. mint a New York Times. mint a CIA központjában. akik a Larry King által irányított körbe tartoztak. A jelentés azt is megemlíti. Bostonban a nagy esküdtszék vizsgálta az ügyet és készített jelentést. végzi munkáját Omahában és Offutban. mert neki tudomása volt a válságos helyzet mélységéről és elhúzódó voltáról. mivel erre a Massachusetts államban érvényben lévő jog nem nyújt lehetőséget." Az interjút készítő ez után utalt rá. Ugyanakkor ezen írás is azt tárja fel. de a jelenlegi New Orleans-i érseket. hogy egyházi személyek is részt vettek a gyermekek bántalmazásában. az MK-ULTRA típusú agykontroll kísérletek katonai komponense. Reilly szerint azonban a tényleges szám ennél lényegesen magasabb. Reilly csalódottságának adott hangot. a virginiai Langley-ben. Massachusetts tagállam főügyésze bejelentette: Boston magas rangú egyházi vezetőinek mintegy 800 gyermekbántalmazási ügyről volt tudomásuk.mondotta sajtóértekezletén a főügyész. hogy azon egyházi vezetőknek. hogy mi történik. Alfred Hughes-t és John McCormack-ot." . Ez azon nagy tragédiákhoz tartozik. nem szabadna továbbra is felelős pozícióban maradniuk. hogy a fő felelősséget Bernard Law bíboros viseli (aki 2002. Ennek egyik legutóbbi híre. hogy Omahában végzett tényfeltáró munkája során olyan gyermekekkel szembeni visszaélésekkel is találkozott. és szakít az eddigi titoktartó magatartásával. július 23-án Thomas Reilly. Ez a jelentés nem csak a két említett new yorki főpapot bírálta. amelyekben a katolikus egyház egyes képviselői is érintve voltak. hogy a gyermekeket védelmezik-e. Évekkel később azonban ebben a vonatkozásban is egyre több tényre derült fény.

amely szerint sem az oroszok. amely máris a kezükbe adta azokat az eszközöket. szilárd jelleméről. és a főpap hipnózis utáni transz-állapotban tette meg bírósági vallomását. és magatartását . hogy rituális célokból is szándékosan befolyásolták a gyermekek tudatműködését. A megfigyelők meg voltak róla győződve. és emberi tartásáról volt többek között ismert. majd a Project Artichoke. A Mindszenty-per félelmetes hatását újabb események is megerősítették. akik plasztik hengerekben olyan bőr alatti kötőszövetbe szúrható tűkkel voltak ellátva. Egyrészt nem lehet ma már azt állítani. hogy tudatmódosító drogokat alkalmaztak. magas erkölcsiségű magyar főpap engedelmesen bevallott mindent. Mindszenty József bíboros. Vagyis először tagadták. amely végül átalakult az MK-ULTRA és az MK-DELTA programmá. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás áldozatainak jelentős része fiúgyermek.ennek részét képezte a szexuális bántalmazás is . amit kommunista rabtartói tőle elvártak. hogy létezik egy homoszexuális hálózat az egyházon belül. Nem állja meg a helyét az sem. sem más országok 65 . amit a közvélemény figyelmébe került titkos kísérletezők próbálnak elterjeszteni.és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknek ez a vonatkozása nincs feltárva. amelyekkel hatékonyan ellenőrizhetik az emberek tudatát. akik Koreában kínai fogságba kerülve hamis vallomást tettek a nem létező biológiai fegyverek bevetéséről. hogy gyenge idegzetű gyerekek fantáziálása csupán mindaz. Így vette kezdetét 1950-ben a Projekt Bluebird. Amerikai részről úgy érezték. ahol jóval nagyobb számú bűncselekmény elkövetésére került sor. Ugyancsak döbbenetes hatást váltottak ki azok az amerikai pilóták. Végül a programok már az emberi magatartás és az emberi tudat szinte minden részletét felölelték. A nyugati világot és így az amerikai hírszerző közösséget. hogy itt valamiféle "False Memory Syndrome"-ról (Téves emlékezési tünet együttesről) lenne szó. amit átélt élményeikről orvosi terápia és jogi vizsgálat keretében elmondanak. és ez védelmezte a visszaéléseket elkövető és nagyrészt homoszexuális egyházi személyeket. a CIA felelős vezetőit megdöbbentette az. azaz meghatározó szerepe van a visszaélésekben a homoszexualitásnak.agykontroll és magatartás befolyásoló kísérletek keretében történt. 1953-ban egy magas szintű katonai szakértői csoport mégis olyan tanulmányt nyújtott be. A Mindszenty-per és az agykontroll kutatás Az agykontroll kutatás szervezett kibontakozására döntő hatással volt az a kirakatper. hogy ezt "csakis és kizárólag a katolikus papok és más egyházi személyek" követték el. amelyek a kezelésbe vett áldozatokat teljesen engedékennyé teszik elrablóikkal szemben. ez az úgynevezett "lavender mafia". és ezzel eltereli a közvélemény figyelmét azokról a háttérben folyó tömegessé vált kísérletekről. erős akaratáról. mind a Pentagon vezetői a Mindszenty-perben újabb bizonyítékot láttak arra. akkor azt sugalmazta a propaganda kampány. A közvélemény kutatások adatai szerint igen sok amerikai gondolja úgy. Másrészt bizonyítható. Mind a CIA. Nem kerülhető meg az a tény. hogy szembe kell nézni a kihívással és ezen a téren is fel kell venni a versenyt a sztálinista Szovjetunióval. Hamarosan sor került Németországban két szovjet ügynök letartóztatására. amely a Sztálin-epigon Rákosi Mátyás diktatúrája idején folyt a Vöröshadsereg által megszállt Magyarországon 1949-ben. ahogyan ez a szilárd jellemű. valamint a maoista Kínával. hogy a kommunisták olyan magatartásbefolyásoló programot indítottak be. A tömegtájékoztatás kizárólag a katolikus egyházra összpontosít. hogy egyáltalán létezik szexuális és rituális jellegű szexuális bántalmazás. esztergomi érsek a magyar katolikus egyház vezetője. majd amikor ezt a tények nyomására el kellett ismerni. Minden egyes kódnév változás egyben a program nagyarányú kibővülését is jelentette.

hogy az egyént megtörhessék és akaratát és tudatát ellenőrzés alá vehessék. hogy azok semmire ne emlékezzenek többé. Dulles a CIA igazgatója és néhány operatív irányító tudott róla. A CIA azt állította. hogy igenis szükség van hatékony és praktikus technikákra abból a célból. 1977. ruházaton keresztül történő bevitelére kifejlesztették a kisméretű befújó fegyvereket és a ceruza nagyságú belövő szerkezeteket. az egészségügyi. Mindebből azt a következtetést vonták le. Azt akarták elérni. Érdekeltek voltak a megsemmisítésben is. a légierő.szakértői nem rendelkeznek olyan eszközökkel. amelyek engedelmes robotokká tudják átalakítani az embereket. Ebből kiderül. Az egyik alapvető cél volt amnézia. vagy azt. hogy tegyék ki halálos dózisú röntgensugárzásnak. hogy a kitűzött célok etikailag kifogásolhatók és a törvénytelenség határát súrolják és az amerikai nép. s amely a régi típusú kínzások és drogok használata nélkül képes volt bármely kívánt vallomás kicsikarására. széndioxid gázt beadagolva. hogy a legkülönfélébb módokon irányíthassák. A hírszerző hálózat mégis úgy döntött. fülfájás. Olyan ügynöki jelentés is található az említett dokumentumok között. elutasítaná. Elsősorban Allen W. hogy ez a fajta kutatási és kísérleti tevékenység korlátok közé szorítva szigorúan titokban folyjék. hogy milyen tervek készültek a mesterséges fejfájás. hogy semmiféle nyom ne maradjon az elkövető tudatában egy gyilkosság végrehajtása után. önmagában kételkedő tömeggé akarták átalakítani az embereket azért. viszketegség. se feletteseik ne szerezzenek erről tudomást. augusztus 2-án a New York Times olvasói megismerkedhettek azzal. nehogy a kommunisták megelőzzék őket. azaz emlékezetvesztés. A CIA-nak sikerült megszereznie a hadsereg. hogy nem kell számítani ebből az irányból a nemzetbiztonságot veszélyeztető fenyegetésre. Az egyik tudományos szakértő. Az egyik memorandum megfogalmazása szerint gondosan ügyelni kell arra. Éppen ezért döntöttek úgy. amely nem fér össze az értékrendszerével. mint ellenszenveset. hogy 26 napon át becsukja a szemeit. orvosokkal és más hírszerző szervezetek képviselőivel. Az egyik CIA dokumentum szerint a kísérletek irányítói egy megzavarodott. hogy az emberi viselkedés befolyásolása és az emberi tudat módosítása rendkívül félelmetes méreteket öltött. A programban résztvevők elismerték maguk között. Ezen túlmenően nagy lehetőségeket láttak abban. hogy egy kicsi. a haditengerészet. különösen az után. ne csak hogy az ellenség ne szerezzen erről a tevékenységről tudomást. Tanulmányozták azoknak a pszichológusoknak az írásait. a mezőgazdasági. akinek a megnevezését mellőzték a dokumentumokból azt javasolta. hogy úgy öljenek meg egy embert. hogy folytatják az ebben az irányban megkezdett erőfeszítéseket. és több más kormányzati szervezet támogatását. levegőtlen szobába helyezik egy darab szárazjéggel. A Kínából érkezett jelentés beszámol egy olyan esetről. ha már nyugdíjba vonultak. az oktatási és a jóléti minisztérium. Ugyanez a szakértő javasolta az áldozat testhőmérsékletének a csökkentését a fagypont alá. emlékezethiány mesterséges előidézése. Konzultáltak tudósokkal. akik együttműködtek Hitlerrel és megkísérelték kideríteni. Úgy akarták tisztára mosni saját ügynökeik memóriáját. A legtöbb 66 . Tudatátalakító drogok rejtett módon. Úgy akartak kihallgatni ellenséges kémügynököket. A New York Times dokumentum-gyűjteménye az agykontrolról 1977-ben azonban egy több mint kétezer oldalas dokumentumot állítottak össze a New York Times című lap munkatársai. hogy saját offenzív céljaikra felhasználhassák ezeket az eszközöket. amely egy sanghaji csoporttól érkezett. rángatózás és tántorgás előidézésére. de az amerikai közvélemény sem. hogy se az ügynökök. ahol a fogolynak nem engedték meg. hogy miként használható az okkultizmus és az úgynevezett fekete pszichiátria hírszerzési adatok megszerzésére.

javasolt ötletből azonban nem valósult meg semmi. A meghallgatást végző szakértők úgy vélték. A kihallgatáson sodiumpentothalt adtak be neki és hipnotizálták. Ugyanebben az évben volt egy másik áldozat is. hogy az illető nem megbízható. Az a tény. hogy felelősséget vállaljon e két személy haláláért. mert úgy gondolták. emeleti szobájának az ablakából. hogy ha a kísérleti alany nem tud a tesztelésről. hipnotizáló szakemberekből és vallatókból állt azért. Frank Olson ügyét érdemes közelebbről is szemügyre venni. A dr. hogy erkölcstelen eljárás drogokkal kísérletezni úgy. hogy ha ez a személy a szovjetek fogságába kerülne. 1953. Később hazugságvizsgáló készüléket is használtak és ennek eredményeként úgy döntöttek. Éppen ezért fontos megbízatásokat nem tanácsos rábízni. Tizenegy napon át intravénás injekciókat adtak a három kihallgatott személynek. Frank Olson akta Dr. hogy mindkét személy a kormányzat által finanszírozott kísérletben vesztette az életét. Az egyik ilyen kihallgató csoport egy külvárosi ház pincéjében működött. de az eljárás teljes kudarcnak bizonyult. akkor kényszer hatására azoknak is elmondaná mindazt. Frank Olson esetét. hogy a kísérleti alanyok arról nem tudnak. Úgy vélték. hogy ezek a drogok alkalmasak vallomástétel kicsikarására. amely ugyancsak New York City Manhattan nevű városnegyedében található. Megróbálta megérteni a még élő ember szavait. Több mint két évtizedre rá azonban a CIA arra kényszerült. Az egyik ilyen csoport pszichiáterekből. hogy üvegcsörömpölés közepette egy test csapódik a szálloda előtt a járdára. A New York Times ilyen kísérletként említi még dr. hogy a három ügynök az igazat mondta és folytathatják tevékenységüket. hogy egyes személyek időlegesen cselekvőképtelenné legyenek téve. aki halálos adag mescalin-származékot kapott a New York állami Pszichiátriai Intézetben. Frank Olson az Egyesült Államok hadseregének a kutatója. szigorú államtitok maradt. Ez a bécsi gróf azt állította. A CIA illetékeseire az LSD és más pszichokémiai vegyületek nagy hatást gyakoroltak. és akiknek a lojalitása kétségessé vált. illetve más drogok hatásáról. Az egyik ügynök azonban. illetve arra. aki azonban meghalt a karjai között. hogy a CIA illetékesei tisztában voltak azzal. akik a CIA számára dolgoztak a vasfüggöny mögött. mert az illető csak kinevette kihallgatóit. akkor pontosabb képet kaphatnak az LSD. amely megkezdte működését Európában és Ázsiában. kideríthetetlen okból 67 . egy hivatásos teniszjátékos. A kihallgatást végző szakértő gárda végül úgy döntött. Egy másik eset arról számol be. hogy információkat gyűjtsön a drogok és a hipnotizálás alkalmazásáról. amit tud. hogy meg tudja fejteni a szovjetek által használt titkos kódokat. A csoport három olyan kémügynököt vallatott. aki ellenállt a drogok hatásának. valószínűleg sodiumpentothalt. Mégis vállalták ezt az etikátlan eljárást. november 28-án a hajnali órákban a New York-i Statler Hotel éjjeli menedzsere arra lett figyelmes. amelyet polgári ruhás fegyveresek őriztek. hogy a CIA kísérletet tett Európában egy bécsi arisztokrata vallomásának a felmérésére. A vizsgálat azt állapította meg. mert hivatkozott a beadott injekcióra és nem mutatta az amnézia jeleit. Az 1950-es évek elején a CIA-nak volt néhány speciális vallató-csoportja. Harold Blauer. aki polgári kutatóként részt vett a szigorúan titkos biológiai fegyverkísérletekben Fort Detrick-nél. hogy dr. A gyakorlatban a csoportok nagysága és a követett eljárás igen különböző volt. őszén állítólag kiugrott az egyik manhattani szálloda 10. mivel több szempontból is megvilágítja az agykontroll kísérletekben folytatott gyakorlatot. később csalódást okozott kihallgatóinak. Frank Olson e szerint a neki beadagolt nagymennyiségű drogoktól depressziós lett és 1953. A New York Times megállapítja.

22 év múlva azonban a Rockefeller Bizottság megállapította. át kellett szakítania a sötétítő függönyt és ki kellett törnie a szálloda ablakának rendkívül vastag üvegét. Starrs és szakértő csoportja megállapította. A szövetségi kormány a szakértő haláláért kifizetett a családnak 750 ezer dollár kártérítést és ez megakadályozta a családot abban. akkor esetleg feltárható a teljes igazság. hogy gondozza addig Olsont. amikor . Olson az üvegablakon keresztül kiugrott. Olson fia. több mint 30 km/óra sebességgel kellett volna az ablaküvegnek rohannia. de csak anyja 1994-ben bekövetkezett halála után döntött úgy. Eric Olsonnak sikerült elérnie. Az Egyesült Államok kormánya egy gyorsan elfogadott törvény keretében 750 ezer dollár kártérítést ítélt meg Olson özvegyének. Az Olson dossziéban található adatok szerint a szakértő "chemically-induced psyhotic flasback" (kémiailag előidézett elmezavar) állapotába került. aki Maryland államban klinikai pszichológus. amikor a szálloda igazgatója. és fejét kezeire hajtva leült. ahol nyilvánosan bocsánatot kért tőle. hogy ismeri a tényeket. egy hétre rá.elmondása szerint ablaküveg csörrenés zajára felébredt. Ma már meg van róla győződve. és annyira emlékeztet a "The X-Files" (Az X-akták) címü TV sorozatra. Lashbrook erre a telefonhoz ment. aki ennek következtében veszítette életét. és közölte vele. A James Starrs professzor. Ezután letette a kagylót. ha valaki az üveget áttörve ugrik ki az ablakon. Egy profi atlétának 15 méterre van szüksége. hogy kollégája meghalt a szálloda melletti járdán. Eric aki már 50-es éveiben jár. Ezt egy nagyerejű ütés okozta. Az. hogy a bizonyítékok teljes mértékben gyilkosság fennforgására utalnak. dr. Az akkori elnök. A CIA akkori igazgatója William Colby pedig ebédet adott a tiszteletükre. A szállodaszoba viszont csak öt és fél méter hosszú volt. Eric Olson. át kellett ugrani az ablak alatt lévő radiátort. ezt követően mindent elkövetett. hogy kevesen fogják elhinni. a George Washington Egyetem törvényszéki orvostan tanára által irányított szakértői csoport nem találta azoknak a vágásoknak. hogy a meggyőző erejű bizonyítékok ellenére is attól lehet tartani. hogy ezt Frank Olson megtehesse. amelyek feltétlenül előállnak. amíg ismét normális állapotba kerül.öngyilkosságot követett el. Lashbrook igen furcsán viselkedett. hogy erre a sebességre felgyorsuljon. meghívta Olson özvegyét és fiát. a Fehér Házba. feltárcsázott egy számot és csak ennyit mondott: "Olson's gone" (Olson eltávozott). hogy dr. de a történet olyan különleges. Szakértők elmondták neki. hogy a bíróság elrendelje apja holttestének exhumálását. James Starrs véleménye szerint egy kalapács okozhatta mielőtt a zuhanásra került sor. bement a fürdőszobába. hogy megtudja az igazságot apja halálával kapcsolatosan. A CIA egyik orvosszakértője. hogy polgári bíróság elé vigye az ügyet. Ezzel szemben az első halál utáni vizsgálatkor találtak egy korábban nem jegyzőkönyvezett vérömlenyt Olson koponyájának a bal oldalán. Richard Lashbrook lett megbízva. hogy a CIA szakértői kísérleti célból tudatmódosító drogokat adtak be titokban Frank Olsonnak. horzsolásoknak a nyomait. Az is figyelemre méltó. azért hogy át lehessen törni az ablaküveget. mindig kétkedéssel fogadta ezt a magyarázatot. megérkezett a szobába. Eric Olsont. hogy nagy adag LSD adtak be neki. és megállapíthatta. Gerald Ford. hogy hivatalosan is kétségbe vonja apja halálának ezt a verzióját. hogy apja halála bűncselekmény következménye volt. 68 . Az új boncolás megerősítette Eric Olson gyanúját és teljesen ellentmondott az első halottszemle megállapításainak. Lashbrook Olsonnal egy szobában lakott a szállodában és a mellette lévő ágyban aludt. Ha azonban Eric Olson meg tudja győzni a hatóságokat. Pastore.

Feladata volt a szovjet ügynökök kihallgatásának a támogatása. Ekkor mondta. mind Bill Buckley különböző időpontokban bizalmasan tájékoztatta Gordon Thomast Frank Olson halálának körülményeiről. Mind William Sargant. miután Saracco felhatalmazást kapott a nagy esküdtszék előtti kihallgatásra. kiverte az ablakot és azon kidobta az áldozatot. Richard Helmssel és más vezető 69 . Colby. valamint a brit hírszerzés korábbi tisztjeivel. Gordon Thomas tekintélyes közíró. Az ambiciózus és rámenős Saracco vállalta. hogy a nagy esküdtszék kihallgathassa dr. Sargant ebben az időben a londoni St. hogy milyen okuk volt erre? Mi késztette ezt az intézményt arra. akkor már vádat emelhet gyilkosságért. április 27-én. eltűnt a Washingtontól délre 64 kilométerre lévő nyaralójából. hogy kénytelen lesz a bizonyítékok kiszolgáltatására. John Paisley ugyancsak egy csónak balesetben vesztette életét. hogy Saracco ne hallgathassa ki dr. Az 1950-es és 1960-as években Gordon Thomas volt a BBC egyik vezető munkatársa és programkészítője a tekintélyes intézmény tudományos részlegénél. de megállapításukból arra lehetett következtetni. Másnap megtalálták üres kenuját egy mocsaras részen a homokba fúródva. akkor még mindig fennmarad a kérdés. akinak Saracco korábban már büntetlenséget ígért. Saracco ugyanezt szerette volna elérni William Colby-val kapcsolatosan is. Sargant-el és ez a BBC számára végzett közös munkájuk során el is mélyült. hogy többször is találkozott a CIA központjában. rádiója be volt kapcsolva. és hozzájárult ahhoz. Lashbrook-ot Olson utolsó óráiról. hogy így szabaduljon meg egyik munkatársától? Ahhoz. Thomas rokoni és baráti kapcsolatai révén közeli ismerettségbe került Bill Buckley-val is. A jelek szerint csónakázás közben baleset áldozata lett. az MI5 és az MI6 számára. hogy New York közvádlója. A pszichiáter. A jelek szerint sietve távozott. aki 38 könyvet publikált. aki a CIA beiruti kirendeltségét vezette az 1980-as években. de a tetem pontos beazonosítása nem volt lehetséges. Öt napra rá Colby holtteste is előkerült. Mindketten ezt azzal a feltétellel tették. hogy Olsont a CIA munkatársai megölték. Ha ez így van. Langley-ban. és ezek több mint 45 millió példányszámban jelentek meg világszerte különböző nyelveken. november 30-án tájékoztatta értesüléseiről Eric Olsont. hogy valaki kalapáccsal fejbeverte Olsont. Gordon Thomas azonban 1998. aki korábban a CIA főnöke volt. Gordon Thomas bizalmas viszonyba került dr. Stephen Saracco. nagy esküdtszék elé vihesse az ügyet. akkor Maryland egyébként sekély vizei különösen veszélyesek a CIA nyugdíjas munkatársai számára. hogy erre választ kaphassunk. Sydney Gottliebbel. Az új halottvizsgálat adatai már elégségesnek bizonyultak ahhoz. emellett szakértőként dolgozott a brit titkosszolgálat. az általa tett telefonhívásról. a lámpák égtek. aki felismerte. majd pedig találtak egy holttestet lövéssel a fején. Egy héttel később megtalálták Paisley elhagyott csónakját. Lashbrook-ot. dr. Ha a nagy esküdtszék úgy találja. Thomas Kórház Pszichológiai Intézetének az igazgatója volt. A "Battle for the Mind" (Küzdelem az agyért) című munkája ma is az agykontroll egyik alapművének számít. hogy szembenézzen a CIA és a titkosszolgálatok legtekintélyesebb veteránjaival. komputere.A szakértők nem mondták ki. Mit mondott dr. Ha ugyanis az esküdtszék is megállapítja a gyilkosság tényét. és már bocsánatot kért Olson haláláért. hogy semmilyen formában nem publikálhatja az így kapott értesüléseit. A CIA és az Igazságügyi Minisztérium eleinte mindent elkövetett. vissza kell térnünk az 1950-es évekhez. cserébe a tanúvallomásért. Dr. William Sargant pedig gyakran közreműködött szakértőként Gordon Thomas műsoraiban. Végül is a két intézmény engedni kényszerült. illetve gyilkosság elkövetésére való összeesküvésért. és egy félig kiivott borospohár volt az asztalon. 1996. William Sargant? Dr. 1978ban ugyanis a CIA egy másik tisztségviselője.

Sargant-el. hogy az Egyesült Államok kormánya soha nem hagyna jóvá ilyesmit. hogy a CIA csoport hasonló tevékenységet folytat Európában. Frank Olsonnal. 1953-ban Sargant számos alkalommal találkozott Frank Olsonnal Londonban a Harlewy Street-en lévő rendelőjében. már a bűncselekmény határát súrolja. Ebben az időben dr. Lashbrook-al és dr. különösen az SS tagjait. hogy mindannak alapján. amelyet dr. Ezért ezt követően Gordon Thomas tájékoztatta Eric Olsont mindarról. hogy Frank Olson olyan drogkeveréket kapott. Dr. hogy Frank Olson mit látott és mit tett az európai 70 . Gottlieb finanszírozott Cameron számára a Human Ecology Foundation (Humán Ökológia Alapítvány) útján. hogy az általa prezentált drogokat miként használják nemkívánatos személyek eltávolítására. Sargant ekkor már nem volt jól. számos alkalommal konzultált dr. Ekkor Olson azt mondta Sargantnak. Pontosan és világosan tudott beszámolni a részletekről. Frank Olson és Cameron ismerték egymást. Sargant arról is meg volt győződve. hogy bizonyos kísérletek. mert amerikai hazafiként Frank Olson meg volt róla győződve. Ebben az időben Frank Olson már a Special Operations részleg helyettes vezetője volt. Időről időre utalt Frank Olson halálára is. Gottlieb vezet. Azt is elmondta. hogy ismét felkeresse Parton Down-t. és Nyugat-Berlinbe 1953 nyarán. Dr. hogy dr. amit az MI5-től és washingtoni kapcsolataitól megtudott. Sargant találkozott Frank Olsonnal azután is. Olson is csak olyan volt. Elmondta Thomasnak. hogy továbbutazik Európába. mert találkozik azzal a CIA kutatócsoporttal. Gottlieb kutatásokat végzett a lassan ható depresszív szerekkel. hogy szoros kapcsolatba került Frank Olsonnal számos angliai látogatása során. Amikor Gordon Thomas a "Journey into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét írta. amelyek öngyilkosságba kergethetnek egy személyt. Sydney Gottlieb és Frank Olson Londonba is ellátogatott és dr. aki átadta neki dr. mint az MI6. hogy rövid látogatást tett Norvégiába. Ez sokkhatásként érte. mint a többi CIA munkatárs. de emlékezete még jól működött. Richard Helmsre és Frank Olsonra vonakozó ismereteit. amely Anglia legfontosabb biológiai és kémiai kutatóközpontja. Sargant 1988-ban meghalt. amit Sargant vele apja haláláról közölt. Sargant a tudatmódosító kábítószerek. aki a titkos repülőtereket használja és szabadon jön-megy. Dr. Cameron . Ewen Cameronnal is Washingtonban és Montreálban. Meglepődve tapasztalta azt a mélyreható lelkiválságot. amelyeket dr. mert Sargant elsősorban azt próbálta kideríteni. amelybe Frank Olson került. Kapcsolatba került dr. Sargant bizonyos fokig Frank Olsont naív embernek tartotta. Gordon Thomas könyvének az új kiadása során minden elhallgatott részletet pótlólag be akart tenni. amelyben nem csak LSD volt. Sargant számos alkalommal találkozott dr. mint például az LSD pszichológiai vonatkozásait tanulmányozta. Olson először kényszerült szembenézni saját munkája következményeivel.fontos kísérleteket végzett a CIA számára. Olson. Gottlieb-re. Az volt a véleménye. szembesült azzal. hogy ezt csak halála után teheti meg. Cameronra. Sargant azonban azt mondta.beosztású személyekkel. aki laboratóriumi mentalitásának a foglya. nyarán Frank Olson Nagybritanniába érkezett.mint már utaltunk rá . NyugatNémetországba. dr. Frank Olson mint vegyész valószínűleg ellenkezésének adott hangot és meg akarta akadályozni ezeket a kísérleteket. Sargant elkísérte őket Porton Down-ba. aki elsősorban kutató tudós volt. Sargant szerint Frank Olsonnak végig kellett néznie miként öltek meg embereket az általa készített drogokkal. Sargant megelégedéssel vette tudomásul. azaz bírósági tárgyalás nélkül eltávolít az élők sorából nácikat. Olson és Sargant úgy vélte. Frank Olson egyértelműen gyilkosság áldozata lett. 1953. Ewen Cameronnal és egy alkalommal találkozott dr. Ezek nem orvos és beteg konzultációk voltak.

de komoly hátrányai is vannak. hogy Frank Olson mélyreható személyiségváltozáson ment keresztül és számos tünet. És mit mondott Bill Buckley? Gordon Thomas rokonai révén került kapcsolatba Bill Buckley-val. Olson kapcsolatban állt a CIA titkos kutatási programjával.tájékoztatták Richard Helms-et és dr. hogy Frank Olson biztonsági kockázatot jelent. Sargant-től tudott. Meg kellett indokolniuk. Egyedül e lépés következményeként Frank Olson fontossága a CIA számára igen lényegesen csökkent. hogy ha a nukleáris fegyvereket csak a kölcsönös és teljes megsemmisülés kockázatával lehet bevetni. A biológiai hadviselés rendkívül hatékony. de ő biztos abban. hogy kutatómunkát végezzen a British Microbiological Research Establishment-ben (a Brit Mikrobiológiai Kutatási Létesítményben). és 1953. ahogy azt az említett beszélgetések során tette. hogy miért tiltották ki Frank Olsont a brit titkos kutatási létesítményekből. hanem azokat is. Olson abban a kutatócsoportban vett részt. Arról is biztos volt. A szembenálló felek katonai szakértői úgy látták. Ez a megfontolás is elősegítette a kutatások egy másik 71 . hogy az igazságot soha ne lehessen bizonyítani. Az egyik lehetséges alternatívának a bakteorológiai fegyverek bevetése kínálkozott. Barátságuk hosszú ideje alatt többször is előkerült Frank Olson halála. amelyekhez korábban Olsonnak szabad bejárása volt.kontinensen. Thomas elmondotta Bill Buckley-nak. között. a Brit Hírszerző Szolgálatnál) lévő főnökeinek. Sargant ajánlását felettesei elfogadták és végre is hajtották. hogy előljárói . Gordon Thomas jól emlékszik rá. Sargant tudomást szerzett Frank Olson haláláról.tekintettel a CIA-hoz fűződő szoros kapcsolatokra . amelyek a biológiai fegyverek kifejlesztésével. hogy Olsont bizonyára meggyilkolták. Sargant úgy döntött. akkor célszerű lenne más fegyverek után nézni egy esetleges háború esetén. így például önmarcangoló lelkiismeret-vizsgálata. hogy Richard Helms és Sydney Gottlieb mindent megtett azért. Gottlieb-et is. Mit tudhatott Frank Olson? Az 1950-es években már kibontakozott a hidegháború. ha továbbra is úgy beszél és úgy viselkedik. Bill Buckley közölte. akik e fegyvert bevetik. mint ötven dollár ráfordítással. Frank Olson is ezen a területen végzett kutatómunkát. amelyek védelmet nyújtanak egy biológiai fegyverekkel végrehajtott támadás esetén. Dr. Buckley mindkét személyt a rejtőzködés. Amikor dr. amely a biológiai fegyverek aerosolos továbbítási rendszerének a kifejlesztésén dolgozott. Ezért az 1950-es években mindkét oldalon olyan kutatási létesítményeket hoztak létre. Egy halálos vírus képes elpusztítani egy négyzetkilométeren belül minden élő személyt kevesebb. Dr. továbbításával és biztonságos őrzésével foglalkoztak. vagy bármely titkos kutatási létesítményt. Biokémikusként a marylandi Fort Detrick-ben lévő Special Operations Division-nél (Különleges Műveleti Hadosztálynál) dolgozott 1943-tól. hogy kicsúszik az ellenőrzés alól és ezért nem csak az ellenséget pusztítja. Az egyik ilyen. a titkolódzás és bizonyítékok eltüntetése szakértőjének nevezte. valamint önbizalom keresése ezt támasztotta alá. a venezuelai equine encephalomyelitist és az antraxot. hogy Sargant helyes következtetésre jutott. Ez magába foglalta staphylococcus enterotoxint. amit dr. amely MK-ULTRA néven vált ismertté és gyakran látogatott Nagy-Britanniába 1950. hogy Sargant azonnali konklúziója az volt. Sargant úgy látta. A nukleáris fegyverekhez hasonlóan a biológiai fegyverek is megsemmisíthetik civilizációnkat. hogy Frank Olson többé ne kereshesse fel Parton Down-t. Ezek a fegyverek figyelemre méltóan olcsóak és "a szegény ember atombombájaként" becézték őket. Olson elsősorban a biológiai fegyverek elleni védekezés lehetőségeit kutatta és olyan különleges oltóanyagokat és ruházatokat kisérletezett ki. Ezért Sargant azt ajánlotta a SIS-nél (Secret Intelligence Servicenél.

Híresztelések keltek lábra. Douglas Ewen Cameron a glasgow-i születésű pszichiáter. hanem az emberi elmét támadják meg. A két halálesetet máig nem derítették ki. Az amerikai válasz az MK-ULTRA projekt beindítása volt. amelyek segítségével "egy embert rejtve. hogy az elmebetegek fenyegetést jelentenek az angolszász civilizáció számára. Ezt az érdeklődést tovább fokozták a sztálinista koncepciós perek. Előzőleg a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutató Szervezet) nagyszabású partiján vettek részt. továbbá az érzéki észleléstől való megfosztást (sensory deprivation) és a tudatbefolyásoló gyógyszerek alkalmazását. majd pedig 1926-ban Baltimorba került a John Hopkins Kórházba. Nelson Rockefellernek az életrajzát megíró Gerald Colby és Charlotte Dennett szerint a kutatók olyan drogokat és technikákat is akartak kifejleszteni. január 1-én dr. 1963. mint a többi ország esetében. Ezek olyan típusú fegyverek előállítását célozták. hogy a koreai háboruban kínai fogságba került amerikai hadifoglyok az amerikai életformát elítélő nyilatkozatokat tettek. Az MK-ULTRA projektet felülvizsgáló bizottság egykori elnökének. felhasználva az elektrosokkot. fogadáson felszolgált koktélba helyezett drogokkal befolyásolnak. hogy nagyjelentőségű katonai kutatómunkában vegyen részt. aki Cameront is bekapcsolta. élén dr. vagy semmilyen beleszólásuk sem volt a kezelésükbe. valamint a "Psychological Assessment Associates" (Pszichológiai Kiértékelő Társaság) nevű vállalatot.. Ezek a tények meggyőzték a CIA-t arról. hogy merényletet kíséreljen meg egy olyan kormányzat tagjával szemben. Bogle kíváló tudós volt és barátainak elmondta: az Egyesült Államokba készül azért. akiknek alig. Korábban már volt arról szó. A II. A Nyugat hírszerző és titkosszolgálati rendszerében dr. Meg volt arról győződve. hogy a nemzetiszocialista Németországban hasonló kísérleteket végeztek és a nürnbergi perben 23 német orvost el is ítéltek. és ezért sterilizálni kellene őket. A II. világháború alatt Cameron az Amerikai Pszichiátriai Szövetség Katonai Mozgósítási Bizottságának tagjaként meglepetéssel vette tudomásul. Cameron további diplomát szerzett pszichiátriai gyógyszertanból a londoni egyetemen. Sidney Gottlieb a CIA első számú agykontroll szakértője volt az. A Sydney-i detektívek azonban meggyőződtek 72 . valamint dr. hogy a kommunista hatalmak már fejlett agykontroll technikákat fejlesztettek ki." Néhány évvel később az ausztráliai Sydneyben titokban tudatmódosító kábítószert helyeztek egy fogadáson két személy koktéljába. Cameron mindezeket olyan betegeken alkalmazta. aki különösen támogatta az a fiziológiai agymosási programok kifejlesztését. CIA pénzzel létrehozták a Humán Ökológia Kutató Társaságot (Society for the Investigation of Human Ecology). és gyakran alávetette őket elmegyógyászati kezeléseknek. a homloklebeny metszést. Ez lényegesen nagyobb arányszám volt. A lelkiismereti okból a katonai szolgálatot megtagadókat (például a kvékereket) Cameron elmebetegeknek nyilvánította. Azt a célt tűzte ki. Gottlieb-el.irányzatát. Ez a körülmény felértékelte a titkosszolgálatok szemében Cameron tevékenységét. Gilbert Bogle-t és partnernőjét Margaret Chandler-t holtan találták egy folyó partján. világháboru végén kiderült. hogy változtat ezen a helyzeten. hogy az amerikai hadseregbe besorozott 15 millió férfiből 2 milliót neuropszichiátriai okból vissza kellett utasítani. amikor drasztikus idegrendszeri beavatkozásokkal sorozatban csikartak ki a vádlottaktól beismerő vallomásokat. amelyhez társadalmilag és politikailag kötődik. melyek szerint szovjet részről már terveket dolgoztak ki programozott agyú zombiknak (biorobotoknak) a Fehér Házba és más nyugati döntési központokba való eljuttatására. valamint az agysebészet más módozatait.. és az illető rávehető. amelyek nem az emberi testet. A rövidtávú cél a kommunista tervek megakadályozása volt.

akik közel álltak hozzá. akkor az tovább gyöngítheti az állampolgárok már amúgy is megingott bizalmát az olyan közpénzen fenntartott intézményekben. A bűnösök nem kerülhetik el a felelősségre vonást. hogy hasonló kísérleteket folytatott volna. mint Frank Olson. mint a CIA. de szavatolhatja a nyugati országok lakosságának az engedelmességét és lojalitását is. Apám meggyilkolása átlépte azt a határvonalat. valamint saját munkáival kapcsolatosan és ezt közölte is dr. az elektrosokk s a többi módszer és eszköz felhasználása az emberek viselkedésének CIA általi befolyásolására az atombomba kifejlesztését szolgáló Manhattan projekthez hasonlítható. Mike Miniccino amerikai kutató 25 éven át tanulmányozta az MK-ULTRA programot. a párnak túlzottan nagy adag kábítószert adtak be. Bogle az Egyesült Államokban. és 1977. A család Ruwet figyelmességét annak tulajdonította. Ezek a következők: 73 . Ezért leszámoltak vele. akkor ez ugyanez vonatkozik azokra is. Vincent Ruwet. Az agymosás nem csak az ellenség legyőzésére alkalmas." Kik irányították az agykontroll kísérleteket? Ha erre a kérdésre keressük a választ. hogy akár véletlenül. Valószínűleg az történt. A téma kutatói azonban csaknem biztosnak veszik. amit Saracco ügyész akart bizonyítani az MKULTRA-val kapcslatosan: Ez a projekt nagyon érzékenyen érintette a Nyugat hírszerzőszolgálatait. Az újévi partira szóló meghívás úgy szólt. amit tudott. a hipnózis. amelynek a vizsgálódásaira 1975. Ha azonban Eric Olsonnak. Nem engedhették meg maguknak. valamint az embereken végzett etikátlan kísérletezésről. hogy Vincent Ruwet a CIA megbízásából tartotta Olson özvegyén a szemét. úgy gondolják. akár szándékosan. hogy Olson özvegyét egészen haláláig rendszeresen felkereste férjének egykori főnöke. hogy vajon milyen kutatómunkát végzett volna dr. A halucinogének. akkor meg kell ismerkedni azoknak a kongresszusi meghallgatásoknak a dokumentumaival. Ha Olson nagy biztonsági kockázatot jelentett. hogy a széles nyilvánosságot tájékoztathassa. hogy biztosítsák az angolszász civilizáció vezető szerepét a világhatalomért folytatott küzdelemben. és ismerték az MK-ULTRA-ra vonatkozó titkos információkat. A választ a nemzetbiztonságra hivatkozva tagadták meg. ha nem hal meg. Akik tanulmányozták részletesen az MK-ULTRA programot. Apám esete mindkettőre vonatkozik. hogy barátja volt Frank Olsonnak. Ezzel kapcsolatban Eric Olson kijelentette: "A hidegháborúnak vége. hogy ezeknek a kísérleteknek hosszútávú célja az volt. Illetékes helyről a mai napig sem sikerült választ kapni arra. A CIA mindig ragaszkodott ahhoz az állításához.arról. között került sor. hogy minden vendégnek hoznia kell magával egy kábítószer hatása alatt készített festményt. vagy távozhasson mindazzal. Az MK-ULTRA sokkoló-hatású és hihetetlenül veszélyes volt. amit az Egyesült Államok kormánya mindig tiszteletben tartott. Újonnan napfényre került dokumentumok azonban azt tanúsítják. Ennek alapján megállapította: amennyiben Frank Olson kételyeit fejezte ki az MK-ULTRA-val. s ezért készek voltak bármilyen eszközzel megakadályozni Olsont abban. az FBI. Sargant-tal. Ezt a magyarázatot támasztja alá az a körülmény is. akkor valójában saját halálos ítéletét írta alá. hogy Bogl és kollégái az LSD-vel kísérleteztek. és a NSA. hogy ez az állítás nem felel meg a történelmi tényeknek. valamint Saracco ügyésznek sikerül bebizonyítania. Miniccino itt arra utal. hogy egyetlen egy amerikai állampolgárt sem ölt meg az Egyesült Államok területén. hogy apám továbbra is részt vegyen benne. s folytatódnak a viták a CIA jövőjéről.

1st Sess. 1975. valamint az Emberi Erőforrások Bizottsága Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának az anyagai tanulmányozhatóak. Több kutató is. 7. 95th Cong. Select Committee on Intelligence and Subcommittee on Health and Scientific Resarch of the Committee on Human Resources.prédikátorok. hogy egyes egyházi emberek . hogy a Church-bizottság jelentése. Itt van szó a Project MK-ULTRA-ról. Sept. 10.. és az emberek feletti uralom megszilárdításában elsősorban eletronikus agykontroll segítségével.kiképzésük idején fogyasszanak LSD-t.S. DC: GPO. 1977. hogy az elmegyógyászat manipulatív felhasználása fontos szerepet játszik az új világrendre vonatkozó stratégiai elképzelésben. aki LSD-vel kísérletezett egy elefánton az oklahomai állami állatkertben. Gottlieb 1999.S.S. 2d sess. 94th Cong. U. DC: GPO. Congress. Ez az anyag az Emberi Erőforrások Bizottság Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának a dokumentumait tartalmazza. 4. Congress. 1st sess. valamint a Technikai Szolgáltatások Részleget irányította. Congress.3. Congress. West behatóan kutatta az amerikai hadifoglyokon a koreai háború idején végzett agymosást. 95th Cong. Washington. 94755. 1977. the CIA's Program of Resarch in Behavioral Modification: Joint Hearing. 3. Egy összefoglaló jelentés is található. Ezen a CIA által fizetett elmegyógyászok vezető szerepet játszottak. Subcommittee on Health and Scientific Resarch. pásztorok. Ennek keretében a Hírszerzési Vizsgálóbizottság. and Nov. hogy az Egyesült Államok kormányzata által finanszírozott titkos agykontroll programot dr. Többek között azt is javasolták. amelyek a hírszerzési tevékenységre vonatkoznak. koordinálta. ezek közül is azokat. Senate. Human Drug Testing by the CIA: Hearings.. 12. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. DC: GPO. Washington. Committee on Human Resources. Committee on Labor and Public Welfare. 74 . hogy ő az egyedüli ember.. Senate. Biomedical and Behavioral Resarch. West részt vett a hallucinogén szerekről tartott nemzetközi kongresszuson 1965-ben. 6 vols. S. 1976. Ekkor vált híressé arról. aki egyben a Neuropszichiátriai Intézet igazgatója is. 1st sess. 1976. U. Subcommittee on Health. U. DC: GPO. Dr. amikor az Oklahomai Egyetemen tanított. Senate. amely úgy is ismert. Ő irányította a CIA által finanszírozott LSD kutató programot az 1960-as évek elején. a Los Angeles-i Kalifornia Egyetem Pszichiátriai Intézetének az elnöke. Washington. A dokumentumok zöme Sidney Gottlieb tanúvallomását tartalmazzák. Louis Jolyon "Jolly" West Már utaltunk rá. Aug. 2. köztük Harlan Girard azt állítják. Report No. Louis Jolyon ("Jolly") West. Final Report. Project MKULTRA. Dr. március 7-én meghalt..• • • • 1. 1977.S. Human-use Experimentation Programs of the Department of Defense and Central Intelligence Agency: Joint Hearing. aki a CIA MK-ULTRA Projectet. Itt megtaláljuk a kormányzati műveleteket tanulmányozó vizsgálóbizottság dokumentációját. Itt a Munkaügyi és Jóléti Bizottság Egészségügyi Albizottságának és a Jogi Bizottság Közigazgatási Gyakorlattal és Eljárásokkal Foglalkozó Albizottságának a dokumentumaival ismerkedhetünk meg. Washington. 94th Cong. Senate. papok . and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judicary. a CIA magatartásmódosító kísérletéről. Az elefánt elpusztult. U. Dr.

hogy mindössze letitkosították. még mint kaliforniai kormányzó. támogatta dr. dr. A próba során kis elektródákat helyeztek az agyba. január 14-én kelt és a "Kihallgatási technikák" címet viseli. január 22-én kelt levelét Kalifornia egészségügyi igazgatójához. amelyek azon agyműködési rendellenességek feltárását célozták. hogy az agykontroll kísérletek egyik vezetőjének. és azok minden bizonnyal új lendületet kaptak. vagy hogy miért szükséges az erre vonatkozó kutatást egy biztonságosan elkerített rakétasilóban végezni. Ebben a környezetben a hipnotizálást. ez olvasható: "Ha Louis J. Dr. azaz agykontroll elképzeléseit ez az incidens nem akadályozta meg. amelyben a környezet valamennyi fiziológiailag fontos vonatkozását ellenőrizni lehet. aggódni kezdett. amelyek erőszakosságot eredményezhetnek. mert West arra célzott. amikor elnökké választották. Fokozódott ez az ellenállás. Ervin szenátor elolvasva dr. és szakértőként nagy összegeket keresett az amerikai bíróságokon tett vallásellenes megnyilatkozásaival. amely 1953. és ezek segítségével távirányító útján manipulálhatták az egyes kísérleti alanyokat. hogy mit takar ez a fogalom "undesirable behaviour" (nemkívánatos magatartás). de azok jelentős ellenállást is kiváltottak. köztük elitélteken és hiperkinetikus gyermekeken. aki alapos képzettséggel rendelkezik a hagyományos pszichológiai kihallgatásban és a poligráf technikában. de kutatók feltételezik. és neurofiziológiai kutatásokat végzett erőszakos személyeken. amikor Frank Ervin szenátor az alkotmányos jogok albizottságának elnöke támogatta azt a tanulmányt. illetve passzív viselkedés hormonális aspektusainak a kutatása és a különböző etnikai csoportokban tapasztalható erőszakos magatartási normák feltárása és összehasonlítása. Reagan. Szerepelt a kitűzött célok között a menstruációs ciklus alatti életveszélyes magatartás. valamint kísérleteket folytatott erőszak-okozó és az erőszakgátló gyógyszerekkel. Ő kezdeményezte 1973. Louis Jolyon Westet tekintsük. amelynek ő lett az igazgatója. E célra módosított rakéta-követő szerkezeteket használtak a kísérleti alanyok tartózkodási helyének a nyomon követésére. biokémiai. A fentebb ismertetett tények alapján joggal következtethetünk arra. és az érzékelést ellenőrzött módon lehet manipulálni. West lelkesen törekedett a "Schwitzgebel Machine" kipróbálására. a gyógyszerek hatását. akkor jól kiegyensúlyozott kihallgatási kutatóközpont létesülhetne egy különlegesen megválasztott helyen. a fiúknál tapasztalható agresszív. Ez az intézmény a kiszivárgott és fotókópiázott adatok szerint genetikai. A CIA-nak az egyik memorandumában. és a kísérleti alanyok reakciói folyamatosan rögzíthetőek. West javaslatait. West 1973.West köztudottan vallásellenes volt. amely feltárta a szövetségi szervek közreműködését a tudatmanipulálásban." A CIA javaslata szerint "ebben a laboratóriumban lesz egy speciális szoba. West soha nem határozta meg pontosan. hogy a hadsereg hajlandó átadni a Nike rakétabázist Santa Monica-ban a kísérletek céljára. West hosszú időn át tökéletesítette agykontroll technikáit. West őrnagy. A helyiség többek között tartalmaz egy széles spektrumú poligráfot a tanulmányozott egyén különböző fiziológiai reakcióinak az egyidejű mérésére. Hivatalosan a javaslatot elutasították. az USAF (MC) szakképzett hipnotizőrének a szolgálatai megnyerhetők lennének. Olyan tesztek kidolgozását is elhatározták. januárjában az erőszak csökkentését célzó tanulmányi központ létrehozását." 75 . amelyek rádió adó-vevő készülékhez voltak kapcsolva. továbbá egy másik munkatársé is. Reagan kormányzó magatartásellenőrző.

mondotta dr. ahol a genetikai tényezők hatását az erőszakosságra kutatni fogja. elkeserednek és erőszakos eszközökhöz folyamodhatnak. és már több igen jól felszerelt létesítmény áll a rendelkezésére. Westre. mint a Los Angeles-i Egyetem (UCLA) Neuropszichiátriai Intézetének az igazgatója. Úgy vélte. Dr. West kulcsszerepet játszott a "Center for the Study and Reduction of Violence" (Az erőszakcsökkentést tanulmányozó központ) felállításában. 76 . Dr.Aldous Huxley. Ziferstein főnökének. mely személyek tekinthetők potenciálisan erőszakosnak. amelyek alapján potenciálisan bűnöző hajlamúnak vélnek és minősítenek olyan egyéneket. dr. hogy egy ilyen eljárás komoly fenyegetést jelent az emberi jogokra és polgári szabadságjogokra.a más projektekből szerzett ismeretekkel együtt . Dr. amelyek a koponya felszínéről nem követhető." "Az Egyesült Államok történetében először állították össze azokat az ismérveket. Az egyik legkövetkezetesebb bírálója és egyben közeli munkatársa dr. hogy kielégítse szükségleteit. érzéki hatások megvonásával) kísérletezik. Bevetik a pszichiátriai és a legújabb technológiai eszközöket. A gazdasági hanyatlás erősödése következtében elkerülhetetlenül egyre több munkanélküli szegi meg a jogszabályokat. West a kaliforniai KCAL televízió szakkomentátoraként elmondotta. a jogalkalmazókat és a kormányzati szerveket meghatározott egyének és csoportok életveszélyes magatartása látható megnyilvánulásainak a kiderítésében és ellenőrzésében. . 1957-ben azt írta róla. a gyermekek. hogy egyes betegeknél a fékevesztett düh kitörése határozottan összefügg az agy mély rétegeiben lefolyó abnormális elektromos tevékenységgel. a másik pedig chicano-k által lakott részen. profilok és biológiai összefüggések feltárása és kifejlesztése volt. hogy dr. amit kábítószerként is használnak) folytatott kísérletezésben. 1961-ben pedig arról tájékoztatott. hogy részt vesz a hipnózissal és a meszkalinnal (ez kaktuszfélékben előforduló erős hallucinációkat kiváltó alkaloid. mert lehetséges rögzíteni a szabadon mozgó kísérleti alany agyának a bioelektromos változásait távolból irányítható monitor-technika felhasználásával. Westnek az elképzelését így kommentálta: "Új helyzettel kell szembenéznünk.. Mintegy 30 %-a a lakosságnak állandó szegénységben él. Ziferstein . Növekvő radikalizálódás megy végbe közöttük és olyan mérvű az öntudatosodás a fekete és a chicano rabok körében. hogy az a két középiskola. amelyek segítik az iskolák irányítóit. West elmondta neki: most már a "sensory deprivation"-nal (érzékeléstől való megfosztással. Több kritikus is dr. Ha egyszer ez a 30 % meggyőződik arról. akik még semmilyen bűncselekményt sem követtek el. az egyik feketék által lakott területen van. amelyet már tűrhetetlennek találnak a büntetés végrehajtási alkalmazottak.. A központ feladata olyan magatartási mutatók. Éveken át a neurológusok a koponyára rögzített elektródákkal mérték az agy elektromos aktivitását. West szemére vetette." A docens elítélte azt az elképzelést. aki a "Brave New World" (A bátor új világ) című világhírű regény szerzője gyakran utalt írásaiban dr. Ezek elfojtására a hatóságok új módszereket használnak. Isidore Ziferstein az Neuropszichiátriai Intézet docense.ma már bevett gyakorlatként alkalmazzák az agykontroll műveleteknél.hozzátéve. amelyek pszichotechnológia néven váltak ismertté. hogy a demokratikus folyamat nem segíti őket. West szerint a jövő még ígéretesebb. hogy "előre jelezzék". a kísérletekbe bevont személyek. Gyógyító célú viselkedés-módosítás színlelésével felhasználnak mindent az annectintől és más elítélendő drogoktól egészen az elmeműködés befolyásolását célzó sebészeti beavatkozásokig. Most miniatűr elektródáknak mélyen az agyba történő elhelyezésével lehet követni az azon területén is az elektromos aktivitást. Az itt szerzett tudás jelentős részét . a kisebbségi csoportok tagjai és rabok lesznek.

aktív szervezett erőteljes politikai tiltakozással és ellenvéleménnyel. hogy egy pszichológus csoport. Patricia Hearst másik. vagy támadás járulékos eszközeit" és elsőként alkalmazta az elektronikus agykísérletezésben a távirányítást a UCLA-n (University of California Los Angeles). Az ilyen hatásoknak alávetett egyének disszociációval (tudathasadással) adaptálódhatnak egy megváltozott személyiség (altered persona). mint dr. harcosai) kevésbé kellemetlenek és kevésbé költségesek. A társadalom számára a hallucinációt okozó kábítószereket fogyasztó kommunárok (az 1871-es kommün hívei. amelyet olyan CIA specialisták fejlesztettek ki. Westről: "CIA megfigyelők mindenütt fuldokoltak a nevetéstől. Ténylegesen kényelmesebb és még gazdaságosabb lehet az egyre növekvő számú kábítószer fogyasztó megfelelő elkülönítése. West vizsgált meg. hogy használjanak kábítószereket a lakosság politikailag "zavart okozó" részének az ellenőrzésére: "Ez a módszer. lényegesen egyénibb személyiségének a manifesztációja. Mégpedig nem másnak. West az Ügynökség (CIA) agykontroll kutató közösségének a kreatúrája. ál. akit dr. mintha külön élnek és más módon fejezik ki elidegenítésüket.). aki "Tánia"-ként vált ismertté. amikor a CNN bejelentette. mint az a személy. (azaz olyan . mint dr. találkozott Oklahoma Cityben. és akiről ő adott szakvéleményt a bíróság számára. az UCLA neuropszichiátriai intézete vezetőjének az irányításával.. hogy kezelésben részesítse a robbanás túlélőit és az áldozatok családtagjait. SLA (Együttélési Felszabadítási Hadsereg) tagjai erőszakkal 77 . Patricia Hearst-öt a CIA által létrehozott Symbionese Liberation Army. A Hearst-vagyon örökösét egy sor "meggyőző erőszakosságnak" (persuasive coercion-nek) vetették alá. amely a fizikai erőszakot még nem elérő valamennyi megfélemlítési formát felöleli) továbbá traumával programozták (trauma-induced programming)." Dr.vagy pót-személyiség (pseudo-identity) létrehozásával. hogy az agykontrollnak alávetett kísérleti személyeket miként lehet kondicionálni a különböző traumák elviselésére. A legtekintélyesebb végzett diákok közé tartozik dr. Az ő intézete az agykontroll szakma legveszedelmesebb Strangelove-jainak a melegágya. amelyet Aldous Huxley előre látott ("Brave New World"-ben . aki igen sok tapasztalatot szerzett a háború után Amerikában letelepedett náci orvosokkal való együttműködése során. kormányzati eszköznek tekinti kábítószerek szelektív felhasználását a lakosság különböző módon történő manipulálására. E szerint Patricia Hearst alternatív személyisége. vagy a szokásostól lényegesen eltérő élethelyzetek felboríthatják a személyiség normális integráló funkcióit. No. amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság állított össze.Alex Constantine a "Pshychic Dictatorship in the USA" (A pszichikai eszközökkel gyakorolt diktatúra az Egyesült Államokban) című könyv szerzője a MindNet Journal . Ross Adey a NSA agykutatója." Mindezt jól illusztrálja a kaliforniai sajtómágnás leányának. Az elhúzódó stresz. 1. az esete.. 1932. amelyet "Pearl"-nek nevezett. 98. "mint a személyek közötti manipuláció.szervezett csoport által végrehajtott . West. Azt kívánta kideríteni."A bátor új világ"-ban. és a több millió munkanélkülivel terhelt munkaerőpiacról történő kivonása. Louis Jolyon West-nek. Patricia Hearst-nek." West ajánlotta a szövetségi hatóságoknak. West kutatta a mesterségesen létrehozott tudathasadásos egyének magatartását.Vol. jelzéssel az interneten ezeket írja dr.személyes zaklatásnak. Dr. A totalitárius projektek körében többek között ő tanulmányozta a drogok használatát.

Ennek a következő feladatai voltak: • • • 1. 4. amelynek a segítségével információk nyerhetők egy személytől akarata ellenére és tudomása nélkül. Post-Traumatic Stress Disorder) krónikus tüneteit is diagnosztizálta dr. Son and CIA" című munkájában.elrabolták 1974. köztük a hipnózisét és a drogokét. amikor . amit dr. a haditengerészettel és a légierővel. Jolyon West 1999. • • • 2. februárjában. Hogyan lehet leküzdeni ezeket a módszereket. Ez volt az. Ewen Cameron A kanadai pszichiáter. január 14-én 74 éves korában köztiszteletben álló tudósként és egyetemi tanárként távozott az élők sorából. Felderíteni azokat a lehetőségeket. amit halálos fenyegetéssel kényszerítettek rá. amellyel meg lehet előzni a hírszerző ügynökség munkatársainak az ellenséges ellenőrzés alá vételét. Elérhető-e valakinek az ellenőrzése úgy. Ehhez egy ötödiket is hozzáadtak. Tanulmányozni az emlékezőképesség megnövelésének a lehetőségét. A jelek szerint azonban utóélete csak most bontakozik ki. West. megkínozták és arra kényszerítették. Először egy bank kirablására kényszerítették. Dr. 1951-ben a CIA koordinálta erőfeszítéseit a hadsereggel. Pearl volt az. amikor Patricia Hears-t az FBI letartóztatta. fejezete alapján ismertetjük Cameron szerepét az agykontroll kísérletekben. amiért később elítélték. megfélemlítették megerőszakolták. amelyek lehetővé teszik speciális kihallgatási technikák alkalmazásával az egyén ellenőrzését. West szakvéleménye szerint a traumatizáló emberrablás. A hivatalosan jóváhagyott agykontroll kísérletek az Egyesült Államokban 1950-ben kezdődtek. Könyvének a IX. ha az ellentmond a természet és az önfenntartás alapvető törvényeinek? 78 . amelyekkel úgy lehet kondicionálni a személyzet tagjait. A trauma nyomában járó stressz (PTSD. amikor a CIA igazgatója jóváhagyta a Bluebird-nek nevezett projektet. hogy bűncselekmények elkövetésében vegyen részt. még pedig a nem konvencionális kihallgatási technikák offenzív alkalmazásának a felmérését. Ezt gyorsan követte Patty kierőszakolt átalakítása "Tania"-vá. 2. 3. Olyan védekező eszközök létrehozása. Ewen Cameron tevékenységét alaposan Harvey Weinstein kutatta ki és írta meg "Father. Olyan módszer kifejlesztése és kiértékelése. majd pedig "Pearl"-é. továbbá a rákövetkező két hónapos gyötrés emocionális regressziót váltott ki. Tania csupán egy szerep volt. Dr. aki később a pót-személyiséget képviselte. West a pszichiátriai szakvélemény készítésekor megtalált. még akkor is. hogy akarata ellenére eleget tegyen mások kívánságainak. és Patricia Hearst félelemből teljes engedelmességet tanúsított elrablói követeléseivel szemben. miután további bántalmazásokon ment keresztül hónapokon át. Dr. agyműködésünk kivüről történő befolyásolása és ellenőrzése. ha Amerika ellen használják őket? 3. Feltárni azokat az eszközöket.mindennapi életünk részévé válik a tudatmódosítás.elsősorban a NSA (National Security Agency) tevékenységének köszönhetően . és így jött létre a "Project Artichoke". dr. hogy ne lehessen tőlük kiszedni engedély nélküli információkat ismert eszközökkel. Ennek a következő céljai voltak: 1.

és emberi erőforrásokkal foglalkozó albizottsága a New York Times cikke után meghallgatta Stansfield Turner tengernagyot. Cameron első 79 . ha Amerikával szemben alkalmazzák? A cél tehát azoknak az új technikáknak a hasznosítása volt drogok és hipnózis segítségével. végső soron az emberi viselkedés módosítása. amelyre a cikk megjelenéséig 25 millió dollárt költöttek. hogy ilyen irányú tevékenységéhez Cameron hozzájuthasson a CIA útján a közpénzekhez. 15 kutatással foglalkozó alapítvány. a magatartás. Dr. és ellenőrzés alá venni az emberi emlékezést és magatartást. és a porlasztott anyagok . bacilusokat. A kívülről jövő finanszírozás előfeltétele volt a nagyobb arányú kísérleti munka végzésének. csírákat kísérleteztek ki az úgynevezett "germ warfare". Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési vizsgálóbizottsága. és a hazugságvizsgáló technikákat. a pszichoterápiát. Számos neves elmegyógyász vett részt ebben a programban. aki ebben az időben a CIA élén állt. a CIA igazgatója egy 1953-ban készült memorandumában leírja: arra törekedtek. és az emberi szövetek felhasználására vonatkozóan is. Az egyik a Cornell Universitynek a humán ökológia kutatására alakult társasága. a kísérletbe bevonható újabb vegyi anyagokat. hogy miféle drogokat adnak be nekik. és drogok használata helyett inkább agymosást alkalmaztak. Eszerint már 25 éve folyamatban van egy kísérleti program. aerosol .alkalmazása. (Itt lényegében arról volt szó. azaz betegség okozó baktériumokat. A különböző kutatásokat a közös cél kapcsolta össze: befolyásolni. 12 kórház és klinika. A hidegháború tette lehetővé. Ewen Cameron. augusztus 2-án a New York Times beszámolt arról. hogy szuggesztív módszerekkel történő programozással és más agykontroll módszerekkel módosítsák az egyén tudatműködését és magatartását. amelyek az agykontroll kutatásokra vonatkoztak. és amelyről a Freedom of Information Act (az információ szabadságát biztosító törvény) alapján szereztek tudomást elsősorban John Marks munkássága nyomán. Betegei fizettek neki "a kezelésért" és ez a pénz a kórházba folyt be. valamint egészségügyi. a zaklatási technikák. Az önkéntesség nem azt jelentette.spray. Ewen Cameron már az elején bekapcsolódott ezekbe a programokba. a harmadik pedig a Josiah Macy alapítvány volt. amelyek lehetővé teszik információk megszerzését külföldi személyektől. Richard Helms. biológiai hadviselés céljára. Minderről persze a közvélemény nem sokat tudott. az alvást. A 80 intézmény közül 44 egyetem. Montreálban (ahol Cameron intézete volt) elkezdték kipróbálni az így feltárt technikákat. Turner bemutatott több ezer dokumentumot. hogy a CIA magán kutatóintézeteket is bekapcsolt a magatartás befolyásolását célzó erőfeszítéseibe. hogy a kísérletben részt vevők tudták. 3 pedig büntetés végrehajtási intézet volt. Hogyan lehet leküzdeni ilyen módszereket. Ewen Cameron az agymosással foglalkozott. Ezen túlmenően a vegyi és biológiai hadviselés egyéb lehetséges technikáinak a feltárása is. Dr. E célból kutatták a magatartást befolyásoló drogok és az alkohol hatását. a mágikus művészeti fogásokat. a motiváció. amely a legfontosabb CIA kutatási program volt a magatartás befolyásolására csaknem 20 éven át. Folytak kutatások a mérgekkel. hogy patogén. akik részt vettek a koreai háborúban. és asszisztense Leonard Rubenstein szerint azon katonák körében végeztek kutatásokat. 1977. a hipnózist. A CIA különböző csatornákon juttatta el a pénzügyi támogatást a kísérletezést folytató intézményekhez.) A programba tartozott a sokk-kezelés. a másik pedig a Geschichter. A dokumentumok szerint a kísérletekben 80 intézmény 185 nem állami alkalmazottja vett részt. tudományos. Az MK-ULTRA tehát az állatokon való laboratóriumi kísérletezéstől átkerült az önkéntes humán kísérleti alanyokra. s amelynek a célja a gondolkodás. mikrobákat.• 4. egyikük volt dr. 1953-ban a "Project Artichoke" átalakult "Project MK-ULTRA"-vá.

hogy Oroszországban titokban alkalmazott drogok befolyásolása alá került. Herman Sander és Robert Lifton elmegyógyász. Ez a tanulmány feltárta. hogy a koreai háborúnak meghatározó szerepe volt az agymosással kapcsolatos amerikai kutató programok beindulásában. a Cornell Egyetem két kutatója. hogy Mindszenty József bíboros. illetve injekciókat adott be neki. Albert Biderman szociológus. Nem maradt hatás nélkül a CIA-ra az. A kínaiaknak sikerült nem csak aláírt vallomásokat kicsikarniuk az amerikai hadifoglyoktól. de később az "Archives of Neurology and Psychiatry" című tekintélyes pszichiátriai szaklap lehozta "Communist Interrogation and Indoctrination of "Enemies of the State": Analysis of Methods Used by the Communist State Police" ("Az állam ellenségeinek" kommunista kihallgatása és indokrinálása: a kommunista államrendőrség által alkalmazott módszerek elemzése) címmel. aggodalmat és feszültséget. A kínaiaknak ezt a sikeres tudatbefolyásoló módszereit az amerikai tömegtájékoztatás szenzációhajhász módon tálalta. Ilyen légkörben alakult az amerikai légierőnél Fred Williams irányításával egy munkacsoport. Ez a tanulmány eredetileg a CIA "Technical Services Division" (technikai szolgáltatások részlege) számára készült jelentés volt 1956-ban. hogy a kívánt vallomásokat nem drogokkal és különleges kínzásokkal érték el. a Maxwell légibázison. Elsősorban lélektani ismereteken és technikákon nyugvó módszerekkel értek el olyan kimerültséget. hogy az emberi magatartás befolyásolható. A kihallgató végül is barátnak és megmentőnek adhatja ki magát. 1950-ben ezeket a módszereket agymosásnak (brainwashing-nak) nevezte el "Brainwashing in Red China" (Agymosás vörös Kínában) című könyvében. A CIA ekkor már tudomást szerzett azokról a kínaiak és oroszok által alkalmazott módszerekről. akibe az áldozat megkapaszkodhat. Richard Helms és munkatársai azt gyanították. A sztálini koncepciós perek már felkeltették az érdeklődést a szovjet politikai rendőrség kihallgatási módszerei iránt. valamint a CIA pszichológusa. A világ közvéleményét ekkor megdöbbentette. amelyek teljesen ellenkeztek személyiségével. de a pilóták . hogy nagy múltú és tekintélyes bolsevik vezetők egymás után vallották magukat árulóknak az 1930-as évek végén Moszkvában. Harold Wolff és Lawrence Hinkle. Ez az írás felkeltette a CIA érdeklődését. ami George Kennan-nal. és ez tovább fokozta a lakosság kommunista ellenes érzelmeit. ha az adott egyén tudatát magnetofonszalagon rögzített üzenetekkel meghatározott időn át és megfelelő intenzitással ingerlik. Egy amerikai újságíró. az Egyesült Államok moszkvai nagykövetével történt. Kennan a szovjet fővárosból Berlinbe érkezve egy sor olyan kijelentést tett. Ennek az a lényege.látszólag kényszer nélküli . Már utaltunk rá. amellyel az adott személy már nem volt képes megbirkózni. amelyben bűnösnek vallották magukat a háborúban való részvételükért.rádiónyilatkozatokat is tettek. amely egy amerikai diplomata részéről elképesztőnek számít. 1949-ben még nagyobb megdöbbenést váltott ki az. A légierő pszichológiai hadviselési részlege (Air Force Pshychological Warfare Division) munkatársai közé tartozott James Monroe ezredes. a magyar katolikus egyház vezetője az ellene folyó kirakatperben lelkileg összeomlott. amelyekkel befolyásolni tudják a magatartást. Wolff és Hinkle hosszabb tanulmányban foglalkozott az agymosás technikáival.tanulmánya a "psychic driving"-ról 1956-ban jelent meg az "American Journal of Psychiatry"-ban. Az ÁVH a magyar főpap ellenállását erőszakkal letörve hatalmas mennyiségű gyógyszert. Montgomery-ben Alabama tagállamban. John Gittinger. hogy 80 . és korábbi életével. olyan kifejezéseket használt vallomásában. Edward Hunter.

Ezeken abból a feltételezésből indultak ki. hogy szovjet részről újabb pszichológiai technikákat alkalmaznak. A kísérleteket erre önként vállalkozó diákokkal folytatta. kombinálva ügyes kihallgatási technikával. az érzékeléstől való megfosztásra. külön úgy. javasolta. hogy ha nem alkalmaznak drogokat és úgy is. Wolff tehát nem akarta a saját betegeit kísérletezésre használni. ahol a szükséges kísérleteket el lehet végezni. a hipnózisra. Az 1955ben alakult kutatócsoport ökológiával foglalkozó tudományos társasággá alakult. akiket több napon át teljesen elzárt a külvilágtól. ami Kanada Quebec tartományában. hogy ha egybekapcsolja a magatartáskutatást a társadalomtudományi megközelítéssel. "fekete pszichiátriára". és ez által hatékonyabban befolyásolható. John Gittinger. "megfelelő alanyokon" elvégezni. hogy ha alkalmaznak. hogy azért fizetnek a diákoknak. Az első ilyen program a "Project QK-Hilltop" a Cornell Egyetem Orvosi fakultásán kezdődött 1954-ben Harold Wolff irányításával. A kísérleti alanyokkal kapcsolatban ezt kérte a CIA-tól: "Ahol a kutatás magával vonja a kísérleti alanynak történő kár és ártalom okozását. Wolff fő érdeklődési köre a stressz volt. hogy saját terveket készítsenek az agykontroll tanulmányozására. James Monroe ezredesnek. az információk visszatartása. Még e társaság létrejötte előtt az Egyesült Államok hírszerző szolgálatai felfigyeltek arra a kutatómunkára. elvárjuk az Ügynökségtől. Két-három napra rá a kísérleti alanyok elveszítették személyiségüket és képtelenek voltak gondolkodni. a bebörtönzésre. de hajlandó volt azt más. hogy vegye fel a 81 . Ez a módszer fontos volt ahhoz. a montreali McGill Egyetemen folyt. hogy hazudozzanak. valamint ezek kombinációjára vonatkozik. Arra kérte a CIA-t. "The Search for the Manchurian Candidate" (Kutatás a mandzsúriai kandidátusért) című könyve. Az alkalmazott módszerek közé tartozik a magáncella. megalázásra. amelyek alapvetően megváltoztathatják az emberi agy működését. hozzáadva további tényezőként a csoportnyomást. hogy bocsásson rendelkezésre olyan kísérleti anyagokat és megfelelő helyet. Wolff és Hinkle tanulmánya arra ösztönözte az amerikai katonai és hírszerző szerveket.elkerülje a teljes lelki összeomlást. agymosásra. Donald Hebb rendszeresen részt vett az amerikai és brit szakértők tanácskozásain Kanada képviseletében. aki tagja volt a "Society for the Inverstigation of Human Ecology" nevű Társaságnak. amelyeket a kínaiak átvettek és részben továbbfejlesztettek. Hallucinációk lepték meg őket és alkalmassá váltak a magatartásbeli változásra. Wolff úgy gondolta. Valamennyi információt fel akart használni. Az ottawai parlament tagjai csak olyasmiről hallottak. a kényszerítésre. A kísérleti eredmények szigorú titkot képeztek. A CIA pszichológusa. akkor érthetőbbé válik az emberi magatartás. amely 1957ben elszakadt a Cornell Egyetemtől. A hatalomra került kínai kommunista vezető csoport rendkívül fontosnak tartotta az irányítókhoz való feltétlen igazodást. Ekkor merült fel Donald Hebb-ben az a gondolat. Az oroszok kezdték el ezeket a módszereket. Ennek a technikának már a bejáratott változatát alkalmazták az amerikai hadifoglyokkal szemben. hogy bocsássa rendelkezésére a kihallgatási és megfélemlítési módszerekről szóló értesüléseit. A kanadai Védelmi Kutatási Testület elnöke. E kísérletekre 10 ezer dollárt kapott a kanadai védelmi kutatási testülettől. valamint az ember és környezete kölcsönhatása. Ezen információk elemzésével és felhasználásával kívánt kifejleszteni olyan új technikákat. de ezzel a programmal le kellett állni. Tevékenységéről részletesen tájékoztat John Marks. hogy a szárazföldi Kína lakosságát eredményesen ellenőrzés alá vehessék. hogy az érzéki észleléstől való megfosztást használja az emberek ellenállásának a megtörésére. az alvástól való megfosztás. kínzásra. amely a fenyegetésre. amit ő "human ecology"-nak nevezett.

vagy az elnyomott minták újra érvényhez juthatnak. A betegeknek rendszeresen le kellett írniuk mindent. hogy a pszichés vezetés ideje alatt magasabb aktivitási szinten lehessen őket tartani olyan drogokkal. Dr.kapcsolatot Dr. Először is arra törekedett. curare. amit hallottak. amely a "The Effects Upon Human Behavior of the Repetition of Verbal Signals" (Szóbeli jelek ismétlésének a hatása az emberi magatartásra) címet viselte. A fizikai. felbomlanak. vagy fizikai elgyöngülés okozása eredményeként egy személy gondolkozási folyamatainak a még tökéletesebb megváltoztatása érhető el. akiknek újból és újból meg kellett hallgatniuk az ismételt üzeneteket. hogy a "beteget" 7-10 napra elaltatják. Cameron szerint a megpályázott kísérlet eredményeként olyan kémiai anyagokat próbálnak ki. Ha a stresszt és a fizikai elgyöngítést. amelyeket nemrég szerzett az egyén. amely a nyomást gyakorló csoportot szimulálta. amely vallásos megtéréshez vezethet Sargent így írja le ebben a könyvében: "A fokozott és elhúzódó változatos stresszhatások. deaktivizálását azért. hogy a gondolkodás és a magatartás mintái.. Végül a tudat irányított vezetésének a periódusát elfojtják. bulbocapnine. LSD-25 és ehhez hasonlók. Tervbe vette a betegek tudatműködésének a elgyöngítését. meddig lesz az intézetben. amelyből elektronikus úton magnetofonszalagról meghatározott időközönként tudatbefolyásoló szöveget hall). amely pontosan ellentmond korábbi gondolkodási és cselekvési módjainak. különösen. Cameron kísérletezése tehát az agymosás során és az érzékeléstől való megfosztás kapcsán szerzett ismeretekre támaszkodott. kiszolgáltatott helyzetben hagyták a betegeket. megtörténhet. Cameron kísérleti programjának kidolgozásakor támaszkodott William Sargent "Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain-washing" (Küzdelem az agyért: A tudatváltoztatás és agymosás fiziológiája) című munkájára is. Harmadik lépésként az intenzív ismétlés időszakában a kísérleti személyt részlegesen elzárják az érzékszervi hatásoktól. a tudat irányított vezetése. Cameron rendszerében a betegeket hosszú időn át tartó elszigeteléssel teljesen megfosztották az érzéki észlelés lehetőségeitől. A kórházi személyzetnek nem volt megengedve. vagyis amikor a kísérleti alany fejére egy bukósisakhoz hasonlót helyeznek. Ewen Cameronnal. hogy hasznosítsa a csoport-döntés és szuggeszció erejét. Baldwin a CIA egyik kutatója még ebben az évben felkereste Cameront Monteálban. kémiai és pszichológiai kezelések eredményeként bizonytalan és zavart állapotban sebezhető. anectine.. Az ápolószemélyzet rendszeresen felszólította a betegeket. Ebben a pályázatban. M. vagy mindkettő még magasabb szintre emeljük. Ez a "depatterning". átmenetibb jellegű és a megismerő és felfogó képességet kevésbé károsító letörésére. ami eszükbe jutott a verbális ismétlésekkel kapcsolatosan. hogy különösen intenzív elektrosokkal lerombolja a beteg meglévő viselkedési mintáit. Egyidejűleg több hangot is lehetett hallani. Gittingerre nagy hatást tett a "psyhiatric driving" (pszichés futtatás." William Sargent az agymosással kapcsolatosan ezt jegyzi meg: 82 . Ekkor új mintákkal lehet pótolni őket. mint az artane. hogy ismételjék el. Tökéletesíteni kívánja a magnetofon rögzítési technikát több hang alkalmazásával. mint az elektrosokkot és az altatást. Cameron részletesen leírja azokat az eljárásokat. Ezután 6-7 napon át naponta 16 órán keresztül intenzíven ismétel egy előre elkészített szóbeli jelet. hogy közölje a beteggel. Cameron ezeket hatékonyabban ítélte. az adott személy oly módon kezdhet el gondolkodni és cselekedni. amelynek eredményeként Cameron pályázatot nyújtott be a Társasághoz. mégpedig úgy. Azt a folyamatot. amelyek alkalmasak a meglévő magatartási minták gyorsabb. és Cameront be akarta kapcsolni a CIA programjába. amelyeket az Allan Memorial Institute-ban kifejlesztett.

amely 79 betegen végrehajtott kísérlet eredményeit dolgozza fel. Kezelésnek álcázva ártatlan betegek váltak a fiziológiai agymosást célzó kutatás áldozataivá. Az a kísérletezés. Dr. hogy semmisíttesse meg az MK-ULTRA-val és az agykontroll kutatásokkal kapcsolatos dokumentumokat. akkor az agy kéregállománya időlegesen tisztára törölhető. és a tudományos hazugságoktól. hogy a szülők negatív magatartásbeli és jellembeli tulajdonságai átkerüljenek utódaiba. Lényegében nagy arányban előforduló. többek között e tanulmány hatására ajánlotta Richard Helms-nek a CIA egykori igazgatójának. Ewen Cameron elmélete a "differential amnesia"-ról (elkülönített. hogy az amerikai sajtóban gyakran úgy írják le a "new world order"-t. Fizikai komplikációk léptek fel. azaz az adott egyénbe beépült viselkedési minták lebontásának a harmadik fokozatát. A magatartás-kutató tudósok vezetésével jön létre a káoszból a rend. A tesztelt 27 beteg 63 %-a már csak mások segítségével tudott visszaemlékezni elmúlt eseményekre. aki ugyancsak vezető szerepet játszott az MK-ULTRA kísérletekben. hogy "new world odour" (új világbűz). mint elhangzásának idején. utal a hidegháborúra és a kommunizmussal szembeni aggodalmaira. egy olyan világrend. hogy mit is kell "új világrend" alatt érteni. amely 6 hónaptól 10 évig terjedt. és amelyek a kezeléssel voltak kapcsolatba hozhatóak."Ha az emocionális stressz növelésével és elhúzódásával el lehet érni egy teljes és hirtelen összeomlást. Az 1956-tól 1963-ig folytatott kísérletek során ez a 79 személy elérte a "depatterning". Az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején szinte megszállottan kereste azokat az eljárásokat és eszközöket. fokozatosan a tudattartalom teljes törlésébe és újraprogramozásába torkollott. a "Wechsler Memory Scale" (Wechsler emlékezeti skála) alapján. ami ma egészen más értelmet hordoz. Tartós emlékezetkiesés jelentkezett az elektrosokkolt betegek 60 %-ának az esetében. A betegek 24 %-ának az állapota a "depatterning"-ot követően súlyosbodott még kórházi tartózkodásuk ideje alatt. esetleg könnyebben lehetővé téve másokkal való helyettesítésüket. amelyek az egész enyhe tünetektől az igen súlyosakig terjedtek. állandó jellegű agykárosodás állott elő. amelyekkel az úgynevezett társadalmi devianciákat ellenőrzés alatt lehet tartani. Cameronra nagy hatással voltak a nürnbergi perben történtek. Gottlieb így indokolta meg Richard Helms-nek tett javaslatát: 83 . amelybe 1950-es évek elején belekezdett. amely mentes mind a jobb. Cameron minden etikai és morális megfontolástól megszabadulva intézhetett támadást kísérleti alannyá vált betegei személyisége ellen. A kutatók megállapították. vagy "new world disorder" (új világ-zűrzavar)." Dr. és eltávolíthatók a nemrég beültetett magatartási minták. Cameron azonban egyebet is mondott. Ewen Cameron magáévá tette a CIA aggodalmait és teljes energiájával bekapcsolódott az 1957-től 1960-ig tartó agymosási kísérletekbe. hogy minél rövidebb volt két elektrosokk kezelés között az időtartam. miként lehet megelőzni. 1967-ben az Allan Memorial Institute megjelentette Alex Schwartzman és Paul Termansen tanulmányát. Cameron 1953-ban. Sidney Gottlieb. Arról szólt. amely megszabadul a hisztériától. az Amerikai Pszichiátriai Társaság elnökeként. mind a baloldali totalitarizmustól. hogy az emberiség legjobb reménye az új világrend. hogy kiderítsék. elhatárolt emlékezetvesztésről) meglepően hasonlít az agymosáshoz. Nem véletlen. Ma már egyre több embernek van fogalma arról. A CIA anyagi támogatásával legalább 100 betegen próbálták ki a Cameron által kidolgozott eljárásokat. Ehhez tartozott az is. annál nagyobb volt a fellépő memóriasérülés egy standardizált teszt. A CIA MK-ULTRA programja keretében nyújtott ehhez támogatást.

hogy próbálják ki magukon az LSD-t és a megtapasztalt hatásokról. senki sem hitt volna nekik. Így például LSD-t tettek a kávéba és úgy kínálták meg vele kollégáikat. Nos. dr. Sidney Gottlieb vezette a CIA technikai szolgáltatásainak a részlegét és olyan eszközöket állított elő. hogy az LSD szovjet kézbe kerüljön és ezért mindent megtett. de Gottlieb-ot kollégái a példásan "kötelességtudó katonának" tartották. emeletéről. Ezután elkezdték figyelni egymás magatartását. és ha mégis előfordult volna. depressziós lett. kísérletezésük eredményeiről készítsenek jelentést dr." Dr. Az 1960-as évek elején Gottlieb doktort előléptették a technikai szolgáltatásokkal foglalkozó részleg második emberévé. Sidney Gottlieb A New York Bronx városnegyedéből származó biokémikus. azaz az MK-ULTRA program nem nyújtott semmi igazán használható pozitív eredményt a hírszerző ügynökség számára. hogy nem figyelmeztették őket. hogy a projekt. amelyet 1943-ban dr. hogy ő adatott be neki LSD-t."Világos volt számomra és ezt eskü alatt tett nyilatkozatban is kifejtettem. de Sidney Gottlieb mindössze enyhe fenyítésben részesült. Gottlieb és az MK-ULTRA-ban részt vevő munkatársai szintén végeztek önmagukon az LSDvel kísérleteket. Miközben a CIA még kutatta e vegyszer hatásait és felhasználási lehetőségeit. Egy személy. vagy panasz. a hadsereg biológiai hadviselésének egyik kutatója. szabadságvesztés büntetésüket töltő raboknak. hogy kizárólagos ellenőrzése alatt tartsa. elsősorban az agykontroll kísérletekben. és állítólag kiugrott New York-i szállodájának 10. a CIA igazgatójának. hogy kisebb adagolásban lenyűgöző érzékhatásokat vált ki a kaleidoszkóp jellegű látástól az átmeneti elmezavarig. Ezektől a kísérleti alanyoktól nem volt várható erőteljes tiltakozás.. Richard Helms-nek a segítségével. A CIA titokban több százezer dollárt juttatott el tekintélyes intézmények tudósaihoz Amerika-szerte azért. azaz az LSD hatásmechanizmusának a feltárásán és ellenőrzésén. Gottlieb egy alkalommal. amint arról Elaine Woo. Gottlieb a CIA-nál eltöltött 22 év során évekig dolgozott a lizergén sav dietilamid. egyik sem emiatt vesztette életét. akik nem hajlandók együttműködni. a kiváltott reakciókat. mint az eltűnő tinták. Patrice Lumumba egykori kongói miniszterelnöknek pedig személyesen továbbított halálos baktériumot. Csak két évtized múlva kerültek elő a bizonyítékok. Ebben az időben az LSD már nem volt titkos kábítószer. Így lettek kísérleti alanyok a San Francisco-ban működő és a CIA által szponzorált nyilvánosház hölgyei és vendégeik. Az LSD-ről ma már közismert. Egy ilyen kísérleti nyúlként használt személynek 77 napon át tartó "utazásra" adtak be folyamatosan LSD-t. számos 84 . Többen maradandó pszichés sérüléseket szenvedtek a kísérlet nyomán. egy svájci vegyész fedezett fel. hogy ezekre a kérdésekre megkeresse a választ. Sidney Gottlieb-nek. A CIA gondosan titkolta. Az MK-ULTRA programban az 1950-es és 1960-as években Gottlieb kapta azt a feladatot. prostituáltaknak. amit "LSD-tripping"-nek (LSD-vel végzett utazásnak) becéztek. Azt akarta kideríteni. valamint elmegyógyintézetek betegeinek. a mérgezett nyilak és zsebkendők. postán egy életveszélyesen fertőzött zsebkendőt küldött egy iraki ezredesnek. a Los Angeles Times munkatársa beszámol 1999. Az 1950-es évek elején a CIA meg akarta előzni. Ez a bordélyház később az LSD fogyasztás egyik központjává vált. 1967-ben pedig ő vette át a vezetést régi támogatójának. április 10-én. hogy lehet-e hatékonyan alkalmazni a kémkedésben és elgyöngítve vele azoknak az agyműködését. mi van benne.. A tudatátalakító drogok között az LSD-nek kiemelt szerepe volt. Gottlieb később kiterjesztette a kísérletezést és LSD-t adott kábítószerfüggőknek. Albert Hofman.

De foglalkozott Virginiában lévő farmján kecsketenyésztéssel. hogy a gyakorlatban felhasználják. E nézet leghangosabb képviselője a Colgate University Pszichológiai Tanszékének a vezetője. hogy túlságosan kiszámíthatatlan a hatásuk a különböző egyénekre ahhoz. hogy csak ezek a kísérleti alanyok vehetők rá. hogy önkéntesként leprásokat gyógyítson egy kórházban. hogy háborús helyzet van és ilyen helyzetben az emberek megtesznek olyat is. hogy mondjanak le az alkotmányukban biztosított fegyverviselési jogukról. nem beszélve a titkos műveletekről. George "Esty" Estabrooks-ról: "Ebben az időben a hipnózist másodlagos fontosságú tevékenységnek tekintették és csak korlátozottan ismerték el érvényességét. noha Gottlieb 1999-ben 80 éves korában meghalt.amerikai már megismerkedett vele és széles körben fogyasztotta kábítószerként. Ezt zárójelentésében azzal indokolta meg. elsősorban a fiatalok nagy része kábítószerfüggővé vált. hogy tanácsokkal lássa el a hadsereget a hipnózis alkalmazásáról. Az állampolgárok fegyverviselési joga ugyanis megnehezíti a hatalmat gyakorló nemzetközi pénzügyi közösség ellenőrzését az Egyesült Államok felett. hogy a kísérleti alanyoknak erről nem volt tudomásuk. Sidney Gottlieb 1972-ben leállította a hallucionogén kábítószerekkel való kísérleteket. a "The Search for the Manchurian Candidate" című könyv szerzője szerint Gottlieb noha hazafi volt. hogy olyan akaratukkal ellenkező 85 . Estabrooks elismerte. hogy az elmúlt évek során gyakorivá vált ámokfutás jellegű lövöldözések nem csak úgy maguktól fordulnak elő. Az LSD kísérletek olyan korszakban történtek. Úgy gondolta. illetve alvajáróvá tegyék. George Estabrooks Az Egyesült Államokban egyre többen gondolják úgy. átlépte azt az etikai határvonalat. Az agykontroll kísérletek létezését és a kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazását azonban hivatalos részről a mai napig kétségbe vonják. amit más. Az 1930-as évek elejétől Estabrooks rendszeresen eltávozott álmos vidéki campusából azért. Gottlieb félrevezette az amerikai polgárokat és ezt az akaratlan kísérleti alanyok ma is a szemére vetik. diplomát szerzett beszédterápiából. hogy Gottlieb tevékenységét széles körben félreértelmezték. hogy a hipnózis nem alkalmazható bárkin. illetve hasznosságát bármely cél szempontjából. és csak öt közül egy személy megfelelő alany arra. Ugyanebben az évben Sidney Gottlieb nyugdíjba vonult és Indiába ment feleségével. és még népi táncot is tanult. Ez a szokatlan nyugdíjas tevékenység azonban nem halványítja el azt a tényt. Az amerikai társadalom. George Estabrooks volt. amelyből 25-öt úgy hajtottak végre. A CIA munkatársai ebben az időben abból indultak ki. John Marks a már említett könyvében így ír dr. John Marks. hogy mély önkívületi állapotba hozzák. illetve csak annyit ismernek el. világháború után felakasztották. aki hitt a hipnózis katonai lehetőségében. Ezek mögött agykontroll húzódik meg. Amerikában pedig nagy hatalma volt Joseph McCarthy szenátornak. John Gittinger a CIA pszichológusa úgy látja. hogy Sidney Gottlieb 149 agykontroll kísérletet irányított. amikor még Sztálin állt a Szovjetunió élén. Ennek ellenére volt egynéhány komoly kísérletező ezen a területen. és az erőszakosságok célja meggyőzni az amerikaiakat. normális körülmények között nem. Miután gyermekkora óta dadogott. részben a CIA-nak a nemzetbiztonságra hivatkozva végzett tevékenysége következtében. amiért a német orvosokat a II. Dr. amennyit a napvilágra került tények kényszerítő hatására el kell ismerniük.

és azzal érvel. minthogy könyvekben fejtse ki a hipnózis háborús célra való felhasználására vonatkozó elgondolásait. félretolja. A kormányban senki nem volt hajlandó arra. 'Ez csekély része annak az emberéletekben bekövetkező hatalmas veszteségnek. amely egy háború szerves része. Ez a titkosügynök munkatársaival ellenintézkedéseket dolgoz ki. hogy az egyedüli biztos mód annak kiderítésére. hipnózis alatt. Amikor a II. vajon egy személy elkövetne-e egy bűncselekményt. például gyilkosságot. amit tettek és teljesen eltitkolták a közvélemény elől.dolgokat tegyenek. világháború után létrejött a központi hírszerző szolgálat. akkor ebből a fordítottja is következik.írta. noha érezte.'" Japán Pearl Harbor elleni támadása után Estabrooks felajánlotta szolgálatait az OSS-nek (Office of Strategic Services . hogy azokat teljes folyamatukban végigvigyék. és nyereségnek lenne elkönyvelve' .Stratégiai Szolgálatok Hivatala). hogy árulóvá tegye őket és ez után már az amerikaiaknak dolgozzanak.Halál az agyban) olyan látszólag hazaáruló cselekményekről ír. Így például egy amerikai tengeralattjáró kapitánya megtorpedózza az egyik amerikai hadihajót. 1945-ben egy regényben (Death in the Mind . Elindul a németek után és beavatkozik az agyműködésükbe azért. Estabrooks 1971-ben a következőt írta a "Hypnotism Comes of Age" (Érett korba lép a hipnotizálás) című tanulmányában. amelyeket a hipnotikus agykontroll rejt magában. és ezután ellentámadásba mennek át. hogy öljön meg valakit. és arra kényszerítette saját diákjait. Megbolygatták sok kísérleti alany agyműködését és elkerülhetetlenül sérüléseket is okoztak nekik. Nem volt hajlandó megoldani kísérlet útján saját maga ezt a kérdést. ha rávenné a személyt. amely az ellenség kezére játszik. De aggodalmait Johnny Evans. amely előfordulna kísérlet közben haszonnak. hogy a kormányzat áldása felmentené a hipnotizőrt a személyi felelősségre vonás alól. Estabrooks felismerte. vagy bűncselekmények elkövetése. vagyis olyasmiket tegyenek. hogy a tőlük érkező parancsoknak engedelmeskedjenek. A hősnőnek ellenvetései vannak. hogy a németek hipnotizálták a szövetséges személyzetet. amelyeket feltehetően nem akartak megtenni. Óvta Amerikát azoktól a veszélyektől. Estabrooks volt az. és a haditengerészet kutatólaboratóriumával tartott szoros kapcsolatot. vagy a szép hősnő olyan érthetetlenül kezd viselkedni. más esetekben maga végezte el ezeket a kísérleteket. amely a "Science Digest" áprilisi számában jelent meg: 86 . Egyes esetekben a CIA a hozzájárulását adta. aki legelőször felismerte és ki is mondta. amilyeneket saját maguk nem mertek volna folytatni. Így szerzett tapasztalatai korlátozottak voltak. hogy az emberek tudatműködésének a befolyásolása elitélendő módja a küzdelemnek. Johnny Evans hajt végre. 'Bármely baleset. amit egy amerikai titkosügynök. A hipnózis terén és más tudatbefolyásoló területeken a tudósok megszerezték a CIA hozzájárulását olyan fajta kísérletekhez. kideríti. Egy veszélyes nyomozás. Sidney Gottlieb. Richard Helms. hogy ha a tudathasadásos személyiségzavar gyógyítható hipnotizálással. mint titkok feltárása. amikor lakóközösségek köztiszteletben álló tagjai a színpadi hipnotizőrök kezei közt bolondot csinálnak magukból. Figyelte. amelyeket szövetségesek követnek el. Végül igyekeztek minimalizálni. George White és több más szakértő elkötelezte magát az emberi agy befolyásolását célzó kísérleteknek. aki egyszerre a főnöke és a szeretője. azaz hasonló módon létre is lehet hozni. és arra kondicionálták őket. John Gittinger. de ajánlásait hivatalos részről nem fogadták el. hogy árulják el klubjaik titkait és szerelmi ügyeik részleteit. a CIA. 1942-ben Estabrooks-ot kinevezték a hadügyminiszter szakértőjévé. Ezért Estabrooks számára nem maradt más lehetőség.

akit Jones-nak nevezek. a korábbi jelenlévő. hogy baklövés révén olyan helyzetbe kerül. Mindössze annyit kellett tennem. hogy leleplezze Jones kettős személyiségét. hogy hajtsa végre egy potenciálisan hipnotikus alany feladatát. valójában ő volt az. Munkássága azonban ahhoz is hozzájárult. akit ő Cox-nak nevez. vagyis egy üzenetátadó helynél. Az alkalmazásra került legbonyolultabb manőverek közé tartozott tökéletesen normális. Miközben nem volt lehetősége az ellenségnek arra. világháború alatt ezt a technikát alkalmaztam egy sebezhető tengerész hadnagyon. akiket állami eszközökkel. A másik alak Jones B volt. Miközben azt színlelte. a második személyiség. miután gondosan előkészítették "ébredő hipnózisban". Jones A. amelynek az a célja. Lelkesen üdvözölték a kommunista csoportok. amit Jones A gondolt. Szándékosan megszégyenítő módon került elbocsátásra a haditengerészettől. Szépen működött hónapokon át ez a kísérleti alany. hogy információkat szerezzenek tőle. hogy hipnotizálják. vagy önhipnózisban kiképzett ilyen kísérleti alany sikeresen átmegy minden szokásos teszten. teljesen mássá alakult át. világháború alatt alkalmanként olyan méreteket öltött. és amikor az autó egy hegyszoros mentén haladt. Cox azonban az ő szeánszaik alatt soha nem engedte meg. Jones B volt a mélyebb személyiség. Két őr meghalt az ütközésben. de a technika visszalőtt. hogy az ellenségnek sikerült őt hipnotizálnia. amely arra utalt. hogy békeidőben jelentékenyen megnőtt azon emberek száma. érzéketlenné tudja tenni magát (anesthetize himself) elektrosokkal és más kínzással szemben. amelyben az ellenséges ügynökök elrabolják. Hipnózis alatt Jones gondosan elő lett készítve szuggeszcióval. Felhasználva az önhipnózist kontrollálni tudja szívdobogása ritmusát. és megpróbálják hipnotizálni azért. ahol bizonyos volt. és hitt is bennük. A haditengerészeti hírszerzés szeme láttára megosztottam személyiségét Jones A-ra és Jones B-re."A katonai hírszerzés potenciálja félelmetes. elkapta a kormányt és nekihajtott az oldalának. hogy tudatos állapotban ne mondjon semmit. hogy kiderítsék. az így gondosan előkészített ellenkémnek olyan címet adtak. hogy ő egy hipnotizált személy-e. A II. amit elvégzett és igyekezett az agykontroll háborúban hasznosítható előnyeit ecsetelni. Egy határos ország nemzetközi kávéházában kellett tartózkodnia. Cox-ot végül is elkapták egy "drop"-nál. Négyen voltak vele szemben. az öntudattal bíró tengerészben. baráti kapcsolatokat létesített a helyi lányokkal és gyermekes érdeklődést színlelt a hipnózis iránt. hogy hozzájutása van a legtitkosabb információkhoz. hogy Estabrooks hitelességét is próbára tette. ivott. teljesen éber ügynök kiküldése az ellenséges táborba. Estabrooks természetesen büszke arra. kapcsolatba lépjek Jones B-vel a lojális amerikaival és máris volt egy titkos vonalam egyesen a kommunista táborhoz. Cox jól működött és az ellenséges ügynökök beleestek a csapdába. Az autoszuggeszcióban. egykoron egy normálisan tevékenykedő tengerész. Cox figyelt a menekülés lehetőségére. hogy hipnotizáljam az egész embert. tudott mindenről. lojális volt Amerikához és arra volt programozva. hogy ellenséges ügynökök is vannak." "A szárnyait bontogató hipnózis" felhasználása a kémelhárításban a II. Kommunista nézeteket kezdett hangoztatni. Estabrooks megemlíti. Túlságosan sokat beszélt. állami jóváhagyással 87 . A előállott kavarodásban megszerezte az egyik férfi fegyverét és likvidálta vele a másik kettőt és megúszta az egészet egy törött lábbal. Azt remélték. amely a titkos kísérlet része volt és egy tagkönyvvel rendelkező párttaggá vált. hogy egy tiszt esetében. Az ellenséges ügynökök fegyverrel betuszkolták az autójukba. gyanították ezt és ugyanezt a trükköt alkalmazták később velünk szemben. aki ilyen információkat gyűjtött és adott át.

Dr. Orne benyomulását a hipnotikus programozás területére az 1960-as években a CIA egyik fedő vállalkozása. finanszírozta. Tagadta ezt a kapcsolatát. A CIA-nak és fedő szervezeteinek azonban nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz. mérgek. hogy ködösítsen. ahogy állítják. mint dr. Martin T. A CIA agykontroll programjában résztvevő pszichiáterek körében Orne a legtekintélyesebbek közé tartozik. mégis mindez a nemzetbiztonság érdekében történik. Jelenleg nincs háború. és még az is előfordulhat. hogy a kultikus jellegű bántalmazások bizonyos százalékában valóban a gyermekek esetleg pontatlanul emlékeznek. amely olyan elmegyógyászoknak a zárt csoportja. A kultikus visszaéléseket hisztériának és téves emlékezetnek minősítik az FMSF munkatársai. Steve Aldrich is jól jövedelmező kutatási feladatokhoz juttatta a Pennsylvania Egyetemet. Orne pénzügyi támogatást kapott a haditengerészet és a légierő tudományos kutatási intézetétől. Ez volt az az időszak. Az ORD okkult és parapszichológiai kutatásainak irányítója. Marksnak egy alkalommal eldicsekedett azzal. 88 . Dr. beismerte. Elképzelhető természetesen. akkor talán még tudományos rangjuktól is megfosztanák őket. a Pennsylvaniai Egyetem kísérleti pszichiátriai laboratóriumában irányítja a kutatásokat. A CIA mellett dr. hogy tudta honnan származott valójában a pénzügyi támogatás. mérges gázok és bénulást okozó vegyianyagok. Orne-nak a hipnotikus szuggeszcióra és az emlékezet leválasztására vonatkozó kísérleteit a Bostoni Tudományos Technikai Intézet (Boston's Scientific Engineering Institute SEI). Orne A CIA agykontroll közösségének a tudós tagjai kettős életet élnek.tartanak agykontroll alatt. köztük az agymosás és távolból irányítható agykontroll kísérleteket Montreálban az Allen Memorial Intézetben. Később azonban miután emlékeztették erre a kapcsolatra. amelyre a CIA magatartásmódosító programja keretében kerül sor. Dr. Ez az Alap támogatott kezdetben számos. hányást okozó anyagok. amelyeket olyan jól fizetett szakértők adtak. a CIA egy fedő intézménye. ORD) belefogott a parapszichológiai és az okkult jellegű kutatásokba. A tömegtájékoztatás természetesen felkapta "a hamis vádaskodások"-ról szóló szakvéleményeket. Nem népszerűsítette magát. Orne egyben a "False Memory Syndrome Foundation". agykontroll kísérletet. amely az U2-es kémrepülőgépek programját is ellenőrizte. Ezt a "Polaroid Corporation" támogatta. Orne a CIA és a haditengerészet magasrangú tudományos munkatársa. akik közül sokan CIA agykontroll kísérletekben vettek részt. de ha a közvélemény rejtett életük részleteit is ismerné. az Egyesült Államokban és külföldön folytatott. mivel az agykontroll és a kultikus cselekmények kibogozhatatlanul összefonódnak. amelyek nem úgy történtek.. (Ide tartoztak fuldoklást. Orne a SEI-nek a pénzügyi támogatásával alakította ki saját kutatási programját a Pennsylvania Egyetemen az 1960-as években. Martin T. Az alapítvány feladata a kultikus jellegű agykontroll és a gyermekbántalmazás létezésének a tagadása. hogy őt rutinjellegűen tájékoztatják minden jelentős kísérletről.akaratuk ellenére . Ennek a keretében meg kellett vizsgálni 16 újonnan kikísérletezett biokémiai hadviselési hatóanyagnak az emberre gyakorolt hatását. amikor a CIA Kutatási és Fejlesztési Hivatala (Office of Research and Development. mint a CIA elmegyógyásza.) A tesztelést hirtelen megszakította az a körülmény. Martin T. hogy 1972-ben a börtön orvosi laboratóriuma a földig égett. Orne. a "Human Ecology Fund" (Humán Ökológia Alap) finanszírozta a Cornell Egyetemen. Dr. hogy olyan bántalmazásokra is emlékezhetnek. Sokan közülük köztiszteletnek örvendnek. és akikkel ma is folynak a kísérletek. Martin T. FMSF (A téves-emlékezés tünetegyüttese alapítvány) tanácsadó testületének a tagja.

Dr. Martin Orne volt az egyik szakértő, akit a hatóságok felkértek, hogy mondjon elmeorvosi szakvéleményt Patricia Hearst-ről. A "Symbionese Liberation Army" (SLA) a CIA kreatúrája volt egy agykontroll kísérlet keretében. Mae Brussel kutató feltárta, hogy az SLA olyan vad gerillabanda volt, amely nagyrészt CIA-ügynökökből és rendőrbesúgókból állt. Ez a csoport egy pszichológiai kísérleti projekt részét képezte, amely kapcsolatban állt a Stanford Research Institute-tal. Kellően bizonyítható, hogy a CIA eszelte ki és irányította az SLA-t. A banda vezetését a pennsylvaniai Colston Westbrook képezte ki. Westbrook a CIA hírhedt Phoenix-programjának a veteránja volt, terroristákat és halálkommandósokat képzett ki DélVietnamban. 1969-ben ő lett a CIA tulajdonában lévő dél-kaliforniai cégnél, a Pacific Architects and Engineers-nél az egyik vezető. Három beosztottja pedig a University of Indiana külügyekre specializálódott tagozatának a növendéke volt. Ez a College of Foreign Affairs valójában egy CIA fedőszervezet volt. A SLA-nak még a szimbóluma is - a hétfejű kobra - a CIA elődjétől, az OSS-től származott. Amikor elcsitult a szenzációhajhász propaganda kampány az SLA körül Los Angelesben, akkor Dr. Martin Orne-t kérték fel - mint ahogy erre már utaltunk - hogy vizsgálja meg Patricia Hearst-öt és adjon róla szakvéleményt. A hivatalos álláspont az volt, hogy Patricia Hearst önként vett részt az SLA akcióiban. Orne természetesen ezt a hivatalos álláspontot támasztotta alá. Orne szakvéleményéhez csatlakozott Robert Jay Lifton és Louis Jolyon West is. Dr. Lifton a Human Ecology Fund-nak (Emberi-környzet Kutatási-alap) volt az egyik létrehozója. A CIA részéről pedig az 1960-as években dr. West finanszírozta dr. Orne kutató munkáját. Az is ismert tény, hogy dr. West volt az, aki egy sor agykontroll specialistát gyűjtött maga köré a Los Angeles-i egyetemen, az UCLA-n. Orne, Lifton és West egybehangzóan állította, hogy Patty Hearst-öt "meggyőzéssel kényszerítették", hogy csatlakozzon az SLA-hoz. Rendkívül kimerítő életmódot kényszerítettek rá. Teljesen elszigetelték és megfosztották az érzéki észlelés lehetőségétől, rendszeresen megalázták, megerőszakolták, zaklatták és politikailag indokrinálták a harmadik világi marxizmus egy szürrealisztikus változatával. Patricia Hearst csak akkor kerülhetett bárkivel kapcsolatba, ha a legnagyobb engedékenység és engedelmesség jeleit tanúsította. Orne-nak és kollégáinak a szakvéleménye tehát olyan pszichológizálás irányába vitte az elemzést, amely a zsűri számára megkönnyítette, hogy eltekintsen a CIA aktív szerepéről az egész ügyben. Részt vett Patricia Hearst tárgyalásán szakértőként dr. Margaret Singer is, aki később tagja lesz annak a False Memory Syndrome Foundation-nak, FMSF-nek (Téves-memória Tünetegyüttes Alapítványnak) az irányító testületében, amely szintén CIA által létrehozott és finanszírozott intézménynek bizonyult. Az FMSF irányítói olyan viselkedés és tudatmódosítás-kutatásban járatos CIA orvosok, akiknek a rituális jellegű bántalmazás területén nem volt tudományos hátterük és gyakorlatuk. Dr. Margaret Singer azzal szerzett nevet magának, hogy 1952 és 1958 között a koreai háborúból visszatért hadifoglyok magatartását tanulmányozta a hadsereg Maryland állambeli Walter Reed Intézetében. Singer aztán megint felbukkant 1982-ben a "Raven" című könyv borítólapján. A "Raven" név Jim Jones CIA által adott kódneve volt. A könyv részletesen feltárta a People's Temple (Nép Egyháza) szekta hátterét, gondosan mellőzve a CIA szerepét az ügyben. A könyv egyik társszerzője John Jacobs a CIA agykontroll tevékenységét illetően Amerika egyik vezető szakértőjének számított. Hosszú időn át tanulmányozta a tudatbefolyásolást, és cikksorozatot is írt róla a Washington Post-ban. A másik társszerző Tim Reiterman a San Franciscó-i Examiner című lapot tudósította a Patricia Hearst ügyről. Mind Jacobsnak, mind Reitermannak sikerült úgy beállítania magát, hogy nincs kapcsolata a hírszerzőszolgálat hálózatával. Dr. Singer pedig vállalta, hogy szakértőként a "Raven"-t, mint a Jim Jones pszichodráma hiteles történetét, ajánlja. Azáltal, hogy Jim Jones lett kikiáltva az ügy

89

meghatározó tényezőjévé, így az igazi manipulátorok, akik Jim Jonest is irányították, a háttérben maradhattak. Ordo Templi Orientis és az agykontroll A hírszerző és katonai szervezetek a háttérből számos kultikus-jellegű agykontroll kísérletet is támogattak. Közéjük tartozott az Ordo Templi Orientis nevű szabadkőműves jellegű titkos társaságnak az egyik Páholya, a "Riverside Lodge". (Az Order of the Golden Dawn egy angol rózsakeresztes szabadkőműves rend volt, amely 1887-ben Londonban alakult meg. Ennek a Golden Dawn-nak az egyik elágazása volt az az Ordo Templi Orientis, vagy O.T.O., amely a szertartásain rendszeresen tartott véráldozatokat is. A kereszténység előtti kelta vallási hagyományban ez a véráldozat általános gyakorlat volt. Így például Galliában a gallok papi osztálya és tagjai, a druidák kemény kézzel irányították a nevelést és a vallási gyakorlatot. A színes rituálékat sokkal inkább megszentelt ligetekben, a szabadtéren tartották, mint zárt templomokban. Azért, hogy kiengeszteljék az isteneket, rendszeresen emberáldozatokat ajánlottak fel számukra, mégpedig úgy, hogy az egyébként is halálra ítélt bűnözőket a szertartásokon kultikus formában megölték. Ezek a pogánynak tekinthető hagyományok is újraéledtek az O.T. O. által gyakorolt rituálékban.) A "Riverside Lodge" úgy is ismert volt, mint "The Solar Lodge of the O.T.O.", amely a rend istenként tisztelt meghatározó személyiségének, Aleister Crowley-nak a tanításait követte. Crowley extravagáns nézeteit és rituáléit az "asztrál" nap-éj egyenlőségből vezette le. Crowley azonban nem csak az O.T.O. főpapja, hanem a brit hírszerző szolgálat befolyásos tagja is volt, és ő hagyta jóvá a kaliforniai Pasadenában működő O.T.O. Páholynak az alapszabályát is. Ennek a Páholynak az élén egy rakéta szakértő, Jack Parsons állt, aki megalapította a California Institute of Technology-t, vagyis a kaliforniai Műszaki Egyetemet. Parsons 1949-ben esküt tett az Antikrisztusra, és a későbbi CIA igazgató, John J. McCloy, szakértőjeként tevékenykedett. Egy laboratóriumi robbanás következtében vesztette el életét, és nevét egy kráter őrzi a Holdon. A San Bernardino-ban működő O.T.O. Solar Lodge meglehetősen lehangoló kultuszt követett elnökének, Georgina "Jean" Brayton-nak, a légierő tisztje egyik leányának a vezetésével. Ez a kultusz a gyilkosságokat elkövető Charles Manson-hoz és társaihoz hasonlóan elkerülhetetlennek tartotta a fajok háborúját és világpusztulással járó nagy kataklizma bekövetkeztét. Nos, ez az O.T.O. által irányított Los Angeles-i ezoterikus alvilág gyakran merült el a szado-mazochizmus kultuszában, kiegészítve kábítószer fogyasztással, gyermekbántalmazással, sőt gyilkosságok elkövetésével. A Solar Lodge egy korábbi tagja, Candace Reos, a River Side-i rendőrségnek 1969-ben elmondotta, hogy Brayton teljes mértékben az ellenőrzése alatt tartotta a Páholy tagjainak a gondolkodását. Így például egy szegény hivőnek mindig el kellett vágni a csuklóján az ütőerét, amikor ő szexuálisan izgalmi állapotba került. Ugyancsak Reos mondta el a rendőrségnek, hogy amikor teherbe esett, Brayton dühbe gurult és közölte vele: úgy fogja programozni a tudatát, hogy utálja a gyermekét. A Páholy 43 felnőtt tagját elválasztották gyermekeiktől, akiket rendkívül kemény és fájdalmas "tréning"-nek vetettek alá. A gyermekeket megverték, sötét szobákba zárták. A River Side megyei sheriff jelentésében az is olvasható, hogy egy 6 éves gyermeket, aki felgyújtotta a csoport iskolaépületét, szállítóketrecbe zárták és egy sivatagos részen hagyták megláncolva két hónapon át, ahol az átlaghőmérséklet 40 és 50 C fok között volt. A gyermeket ugyan még élve találták meg, de valójában egy legyektől hemzsegő élőhalott volt.

90

Michael Aquino alezredes és a Presidio-ügy 1984-ben és 1985-ben jelentések láttak napvilágot arról, hogy Jubilation Daycare-nél, amelyet Fort Bragg-ben, Észak-Kaliforniában Barbara Orr működtetett, gyermekek rituális jellegű szexuális-bántalmazására került sor. Ezeknek a híreknek a nyomán megindult a nyomozati eljárás Mendocino megyében. A sheriff mintegy 400 oldalnyi dokumentumot gyűjtött össze a feljelentéshez, de a kerületi ügyész megtagadta az ügy további nyomozását. Végül is nem emeltek vádat Barbara Orr ellen. De egyre több olyan tényre derült fény, amely szerint a gyermekotthonban durván bánnak a gyerekekkel, és egyeseket szokatlanul megbüntetnek. A panaszok egy részét ejtették, de a többség megerősítést nyert és ezért Barbara Orr 1984-ben működési engedélye visszaadására kényszerült. A gyermekgondozó központból sok gyerek Pamela Hudson klinikai szociális gondozó kezelésébe került, aki később leírta e traumatizált gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatait. Ekkor került kapcsolatba a rituális jellegű bántalmazással. Ezzel kapcsolatos tapasztalatait megírta a Valerie Sinason által szerkesztett "Treating Survivors of Satanist Abuse" (A sátánista bántalmazás túlélőinek a kezelése) című könyvben 1994-ben. Az úgynevezett Presidio-ügyről beszámolt a "Journal of Orthopsychiatry" (Orthopsychiatry: a szellemi, érzelmi fejlődés tanával foglalkozó tudomány) című szakfolyóirat 1992. évi áprilisi száma is. 1987-ben kétszer is feljelentették Gary Hambright-ot a Presidio Gyermekgondozó alkalmazottját. Ezeket a beadványokat különböző jogi okokból, például azért, mert a kifogásolt cselekmények nem a Presidio Otthonban történtek, elutasították. Másik ok az volt, hogy a tanúvallomásra kiválasztott gyermekek még igen fiatalok voltak, és nehéz volt egyértelműen bizonyítani molesztálásukat. Egyes gyermekeket pedig más katonai támaszpontra szállítottak át. Sok szülő azonban a mai napig nem érti, hogy már idősebb gyermekeik, akik esetében egyértelműen bizonyítható volt a szexuális bántalmazás, miért nem tehettek tanúvallomást. Ebben az időben Michael Aquino alezredes tartalékos állományban volt, és a hadsereg hírszerzése számára dolgozott. Ő volt a sátánista "Temple of Set" nevű "egyház" vezetője több mint 20 éven keresztül, amiről a hadsereg illetékeseinek tudomásuk volt. Állomáshelye a San Francisco-i katonai támaszpont volt, és ő ellene is folytatott a San Francisco-i rendőrség nyomozást gyermekekkel szembeni bántalmazás gyanúja miatt 1987-ben. Erről hírt adott 1987. évi november 16-i számában a Newsweek című hetilap "The Second Beast of Revelation, Claims of Satanism and child molesting" (A János jelenések második vadállatának a sátánizmusra vonatkozó állításai és a gyermekbántalmazás) című írása és beszámolt az országos figyelmet keltő ügyről. Aquino anyja a sajtóközlemények szerint a "Temple of Set" egyik főpapnője volt, és a tulajdonosa egy olyan épületnek, amelyet gyermekek gondozására használtak. A San Francisco-i rendőrség azonban abbahagyta a nyomozást Aquino ellen, amikor az ügyet magához vette a hadsereg saját bűnügyi nyomozó részlege (Criminal Investigation Division of the Army - CID). A hadsereg azért vette át a nyomozást, mert Aquino ellen más kaliforniai megyékben is eljárást is indult és az ügyeket összevonta. A CID magnetofonszalagon rögzítette a gyerekekkel készített meghallgatásokat, és be is azonosították Aquinot egy videó kép sorozatról, ahol többen pontosan úgy voltak öltözve, mint ő. Az így meghallgatott gyermekek beszámoltak rituális bántalmazásokról, gyilkosságokról és még kannibalizmusról is. Tanúvallomást tettek Charlotte Thraikill és Daryl Ball ellen. Ezeket videó-szalagra rögzítették. A mintegy 18 hónapig tartó előzetes

91

meghallgatás 1988. szeptemberében fejeződött be. A videóra rögzített vallomások szerint azok a személyek, akik a tanúskodó gyermekeket bántalmazták, egy ördögimádó klub tagjai voltak. A szülők ezt követően sajtóértekezleten tájékoztatták a közvéleményt. A sajtó beszámolt arról, hogy milyen eredménnyel végződött a Ball-al és Thraikill-el folytatott vádalku, és mekkora büntetésben részesültek. Michael Aquino azonban kitartott amellett, hogy ezek a vádaskodások alaptalanok, és hogy a hadsereg sem hitte el őket. Aquinonak ez az állítása éles ellentétben áll azzal, amit az 1991. május 31-i jegyzőkönyv tartalmaz, és amelynek a tárgya Aquino elbocsátása volt. Ebben ugyan csak egy gyermeket neveznek meg, viszont a jelentés többi részében mindvégig "gyermekek" kifejezés, vagyis többes szám szerepel. Aquino beperelte a hadsereget, mert elutasították kérelmét, hogy töröljék nevét az úgynevezett "titling block"-ról. A bírósági iratok tanúsága szerint a hadsereg több illetékese is úgy gondolta, hogy alappal feltételezhető, miszerint Aquino illetlen magatartást tanúsított a gyermekekkel, szodómiában, összeesküvésben, gyermekrablásban, és hamis eskü letételében vett részt. Ennek megfelelően a "titling", azaz az Aquino terhére felrótt és megalapozottnak tekinthető vádak nevesítése megmaradt, és a fellebbviteli bíróság az alsófokú bíróságnak az ez irányú döntését megerősítette 1992. februárjában. Ezen túlmenően nem folytattak bűntető eljárást Michael Aquino ellen. Ha Aquino nem perli be a hadsereget, amiért tartalékos állományba helyezték és csökkentették a nyugdíját, akkor még ennyit se tudhatna a közvélemény a vele szemben felmerült súlyos kifogásokról. A hadsereg a magántitokhoz való jog alapján nem hoz nyilvánosságra semmit belső nyomozati adataiból. Tény viszont, hogy a hadsereg a Presidio-ügy gyermek sértettjei javára több millió dollár kártérítést juttatott egy egyezség keretében. Az ügyhöz tartozik még, hogy 1994. júniusában egy Lilian Rosoff nevű nő, aki azt állította, hogy a "Temple of Set" tagja volt, beperelte Aquinot zaklatásért: távozni akart a szervezetből de ezt Aquino nem engedte. Ez az ügy egy bizalmas egyezséggel ért véget. 1990-ben Paul Bonacci állította, hogy Michael Aquino részt vett az erőszakos és kultikusjellegű agykontroll visszaélésekben. 2000. szeptember 22-én Aquino interneten keresztül azt hozta nyilvánosságra, hogy "ő személyesen soha nem találkozott Bonacci-val és keveset tud róla. Azt tudja, hogy egy gyermek szexuális bántalmazásáért három ízben elítélték Nebraskában. Az Omaha World Herald 1990. július 25-i száma szerint a nagy esküdtszék megvádolta Bonacci-t egy állítólagos "sátánista rituális-bántalmazás"-ra vonatkozó hamis híreszteléssel. A harmadik vádpont a 22 éves Bonacci ellen az volt, hogy három ízben is hazudott a nagy esküdtszéknek". 1995-ben Cathy O'Brian és Mark Phillips jelentette meg az előzőekben már ismertetett "Trance Formation of America" című könyvet, amelyben szintén szerepel, hogy Michael Aquino állítólag bántalmazta a gyermekeket, és tudatmódosító kísérletekben vett részt. Michael Aquino úgy tűnik. nem kívánja cáfolni az O'Brian és Phillips által leírt állításokat, és semmiféle erőfeszítést sem tett abban az irányban, hogy leállítsa a nagy feltűnést keltő könyv publikálását, vagy terjesztését. Ez késztette arra Karen Jones újságírót arra, hogy megtudakolja Michael Aquino-tól: vajon nem társszerzője-e ennek a könyvnek egy átgondolt dezinformációs taktika és manőver részeként? Aquino az interneten így reagált a könyvre: "Ha jól emlékszem, ez a könyv állítólagos gyermekbántalmazást és agykontrollt vet minden amerikai elnök szemére J.F.K.-től számos szenátoron és kormány tisztségviselőn, Hillary Clinton-on és az egész Country és Western

92

zeneipar képviselőin keresztül. Hébe-hóba felbukkanok, mint egy háttérből irányító karmester, aki vezényli ezt a gigantikus kormányzati szexuális orgiát. Csak feltételezhetem, ha George Bush, Ronald Reagan és társai úgy gondolták, hogy ez az ostoba könyv nem méltó arra, hogy per tárgya legyen, akkor énnekem sem kell ez ügyben bírósághoz fordulnom." 1997-től 1999-ig Michael Aquino számos keresetet indított, azok ellen, akik ezeket az állítólagos "rágalmazásokat", azaz a fentiekben ismertetett információkat terjesztették róla. Ami Charlotte Thraikill-t illeti, őt 1998. szeptemberében Kalifornia állam első erőszakos női "szexuális ragadozójának" nevezték, és miután megszegte a feltételes szabadságra bocsátásával kapcsolatos előírásokat, visszaküldték az elmegyógyintézetbe. Ted Gunderson Az FBI egykori nyomozója azzal vált ismertté, hogy a McMartin előkészítő iskola alatt felfedezett alagutak nem archeológiai ásatások. Ezeket azért hozták létre, hogy gyermekeket rajta keresztül kivigyenek az épületekből és prostituálják őket. Ennek az állítólagos ásatásnak az eredményeit éveken át nem hozták nyilvánosságra. Gunderson 1984-ben új bizonyítékokkal állt elő, amikor kirobbant a kaliforniai Manhattan Beach-ben lévő előkészítő iskola körüli botrány. Számos fényképet terjesztett elő a ház alapjáról, amely aznap éjjel leégett, amikor a vádiratot benyujtották a McMartin ügyben. Gunderson állította, hogy ezen az alaguton keresztül vitték ki a gyerekeket az iskolából, és rituális szertartásokon bántalmazták őket. Az iskolaépületet pedig azért gyujtották fel, hogy eltüntessék a bizonyítékokat. A McMartin iskola ügye az amerikai történelem leghosszabb büntető eljárása volt és végül is nem ítéltek el benne senkit. Gunderson állítja, hogy egyedül New York City-ben jelenleg 500 sátánista (pogány) kultusz létezik, és ezek külön-külön és évenként átlagosan 8 rituális gyilkosságot követnek el, ami évi 4000 áldozatot jelent. 1979-es nyugdíjba vonulását megelőzően Ted Gunderson az FBI speciális ügynöke volt Los Angelesben. Ő állt az ottani FBI kirendeltség élén és 800 alkalmazott munkáját irányította évi több, mint 24 millió dolláros költségvetéssel. Ma Gunderson magánnyomozóként és biztonsági szakértőként működik. Ez vezette őt fokozatosan rá, hogy beleütközzön a CIA kábítószer ügyleteibe, gyermekrablási esetekbe, agykontrollos és sátánista bűncselekmények elkövetésébe. Gunderson nyomozott a már említett McMartin előkészítő iskola és a nebraskai Franklin-ügyön túlmenően az Oklahoma Cityben történt tragikus bombamerénylet, valamint az "Inslaw/Octopus" ügyben is, hogy kiemeljük sokirányú tevékenységéből a legfontosabbakat. Magánnyomozóként felkérték, hogy segítse az igazság kiderítését Jeffrey R. McDonald orvos esetében. Gunderson mintegy kétezer óra munkával kiderítette minden kétséget kizáróan, hogy az életfogytiglanra ítélt orvos teljesen ártatlan. Jeffrey McDonaldot hamisan vádolták meg azzal, hogy 1970-ben meggyilkolta feleségét és három gyermekét egy véres és ijesztő sátánista rituálé keretében. A gyilkosok valójában sátánista rituálét követtek el és áldozatul McDonald családját szemelték ki, mégpedig úgy, hogy dr. McDonald legyen az a bűnbaknak használt balek ("patsy") akire rákenik az egészet. Az ügyben eljáró ügyészek előkészítették McDonald útját a börtönbe, mivel az ügyész hivatala mindent elkövetett, hogy eltitkolja azon neves személyiségek azonosságát, akik részt vettek a sátánista tevékenységben.

93

hogy az FBI feladata nem az információk eltüntetése. hogy titokban maradjon azoknak a hatalmas és jó kapcsolatokkal rendelkező pedofil személyeknek az azonossága. amely éppen az ő beavatásának a szertartását tartotta. hanem az összegyűjtése. vagy ellopták őket. novemberében Ted Gunderson számos dobozt megtöltő iratanyagot adott Ken Adachinak az Edicate-Yourself nevű internetes szolgáltató hely szerkesztőjének. hogy ez egy nagyon jól megszervezett és szorosan együttműködő hálózat. amikor megjelent John DeCamp ebben az írásban már ismertetett könyve. és akiket visszavittek az iskolába. Gunderson részletes információkat kapott a bűncselekmény helyszínéül szolgáló házban történt mozgásokról. agykontrollról.Gundersonnak sikerült írásos tanúvallomást szereznie Helena Stokely-tól. felhívta telefonon és közölte vele: "Ted. a "The Franklin Cover-Up". hogy aki ilyeneket állít az "az összeesküvési elmélet híve". mielőtt a szülők eljöttek értük. Ted Gundersonnak kulcsszerepe volt a kaliforniai Manhattan Beach McMartin elnevezésű 3-5 éves gyermekeket foglalkoztató előkészítő-iskolájában elkövetett sátánista szexuális bántalmazások felderítésében. márciusában William Webster bírónak. és amelyet Gunderson segített feltárni. hogy vonjam vissza a tanúvallomásomat. hogy hazavigyék őket. különösen gyermekekkel szemben követtek el. A korábbi szenátor és ügyvéd ebben leírja. Ez az eset közel 400 gyermeket érintett. amelynek a neve "The Finders". amikor azok elvesztek. köztük Helena Stokely. hogy dr. hogy hogyan igyekeztek eltusolni a Franklin-ügyet és a CIA-nak milyen szerepe volt a "Finders" műveletben. de mivel Gundersonnak is vannak magas befolyású kapcsolatai. Ted Gunderson nyilvánosság elé lépése természetesen kellemetlenül érintette a CIA-t. amely érintett a kábítószer terjesztésben. amit valaha is amerikai gyermekek ellen elkövettek. aki megerősítette. Magas beosztású személyiségek részvétele sátánista rituálékban és gyermekkel űzött prostitúcióban akkor került nyilvánosságra. valamint az Igazságügyi Minisztériumnak is. megpróbálnak rávenni. pedofilok kiszolgálásában Omahában és Washington DC-ben. Ezúttal ismét az ügyészek voltak azok. akik mindent elkövettek a nyomozás szabotálására azért. Meglepetésére 19 tanúja. A "Finders" művelet az 1960-as években kezdődött és a jelek szerint még ma is tart. hogy egy lazán kapcsolódó hálózat működik Amerikában. a prostitúcióban és a korrupcióban. amelyeket a hírszerző szolgálat munkatársai amerikai polgárokkal. E felsorolt cselekmények kapcsolódnak ahhoz a titkos művelethez. McDonald nem követte el a bűncselekményeket. Rá kellett jönnie. csúcstechnológiai fegyverzettel való kísérletről. az agykontrollban. így eddig sikerrel hárított el hat 94 . aki akkor az FBI feje volt és egy személyes levelet írt neki. Ez az egyik legriasztóbb titkos művelet. A tömegtájékoztatás pedig egyszerűen félresöpri azzal. Ez a jelenség azonban munkája során ismétlődött. gyermek-kényszermunkáról és sátánista rituális gyilkosságról. hogy amikor a bizonyítékokat eltűntették. Később rájött. Az FBI nyugalmazott különleges megbízatású egykori munkatársa számos jelentést gyűjtött össze olyan akciókról. a gyermekek erőszakos elhallgattatásában. akik részt vettek az iskolából titokban elhurcolt gyermekek bántalmazásában. Ezt követően Gunderson több mint 1100 oldalnyi anyagot terjesztett elő 1981. akkor lényegében korrupcióról volt szó. hanem azokat az a sátánista kultikus csoport követte el. aki jól tudta. "The Finders" . Az ügy országos figyelem központjába került az 1980-as években.A Ted Gunderson dokumentumok 1999." Ez megdöbbentette az egykori FBI tisztet. Ted Gunderson először úgy vélte. a gyermekrablásokban. a pedofíliában. Ezekben a dokumentumokban szó van gyermekrablásokról.

életveszélyes támadást. hogy a NASA (National Aeronautics and Space Administration Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatal) és a NSA (National Security Agency Nemzetbiztonsági Ügynökség) aktív munkatársa volt. mint a Prozac (Fluoxetine) és származékai. Grunenberg. Akkor szerzett erről tudomást. Itt a háttérhatalom és integrált hatalmi elitje titkos megfigyelő tevékenységet végez Nagy Britanniában. Ez kiterjed a tömeges telefonlehallgatásra és szatellitán keresztül végzett csúcstechnológiájú megfigyelő tevékenységre. és amely szennyezi a légkört és az édesvizet a Chlorofluorocarbon (CFCs) túlzott használata révén. amit korábban a patkányméreg előállításához használtak. Az Egyesült Államok Biztonsági Ügynöksége. Ugyanis a kísérletek kiterjedtek az élelmiszerek és az ivóvíz manipulálására is. Ilkley Moor közelében. Angliában is rendelkezik támaszponttal. Így például. Cathy O'Brien egyébként könyvében azt állítja George Lucas-ról. arra hivatkoztak. és több szakérő szerint is ma már egyedül az Egyesült Államokban meghaladja a milliós nagyságrendet azon személyek száma. egyben mélyen elgondolkodhat azon is. hogy a nátrium-fluorid az alumínium gyártás egyik erősen mérgező mellékterméke. az 1970-es években már ezreken. A Project MONARCH Angliában A Monarch brit megfelelője a Project Ultra Green volt. Míg az 1960-as években százakon végeztek kísérletet. idegfeszültség. a Liberális Párt tagja a következőket mondotta: 95 . és amely helység North Yorkshire-ben található. hogy kísérleteztek vele. hogy dokumentálták olyan káros mellékhatásait. különböző negatív következményei az idő múlásával manifesztálódtak. de a többi fejlett országban is a társadalom feletti uralomgyakorlás ezen új és immáron tömegessé váló módszereivel szemben. a National Security Agency. A jelenleg használt fontosabb nyugtató gyógyszereknek a fluorid ma is egyik fő összetevője és még olyan új gyógyszereknek is az alkotóeleme. 2000. augusztus 12-én a brit Parlamentben Harley Rivers Dickinson. álmatlanság. 1987. erőszakos viselkedés. A Prozac jelenleg a nemzetközileg legnépszerűbb antidepresszáns. akik találkoztak az agykontroll egyik vagy másik formájával. az 1980-as években már százezreken. A tudatbefolyásolás egyéb módszerei Aki szembetalálkozik a tudományos eszközökkel végzett tömeges agykontroll méreteivel. anorexia és szexuális zavarok. amelyet még a Reagan elnöksége idején beindított Strategic Defense Initiative. annak ellenére. hogy ezzel meg lehet előzni a gyermekek fogszuvasodását. és egy náci tudós kezdeményezte. aki nem adta ehhez hozzájárulását és nem volt tudomása róla. A kísérletben természetesen önkéntesek is részt vettek. amelynek neve Menwith Hill. amikor nátrium-fluoriddal kezelték az ivóvizet és a fogkrémeknek a többségét. hogy miért olyan közömbös a lakosság többsége nemcsak Amerikában. mint öngyilkossági késztetés. amely a CIA-nál is fontosabb és nagyobb hatalmú szervezet. Ezt az SDI programot nevezték el az újságírók: "Star Wars"-nak (Csillagok háborújának) George Lucas hasonló című világhírű filmjei nyomán. szorongás. az SDI (Stratégiai Védelmi Kezdeményezés) keretében fejlesztettek ki és vezettek be. A közvélemény apátiájának azonban más forrása is van. amikor a kísérletezésnek a szövődményei. első hónapjaiban egy álcázott kampány indult Ted Gunderson befeketítésére és hiteltelenítésére. Amit nem közöltek a lakossággal az az. de a kísérleti alanyok többsége olyan személy volt.

Charles Elliot Perkins tudományos kutató 1954-ben ezt mondotta a más gyógyszerekre gyakorolt hatásáról: "A víz fluorral való kezelésének az igazi célja csökkenteni a tömegek ellenállását az uralommal és az ellenőrzéssel. és ily módon engedékennyé válik azok akaratával szemben. Itt az egyik diák kérdést tett fel neki Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvében foglalt állításokkal kapcsolatban. Dr. Egészen kicsi mennyiségű fluorid ismételt adagolása egy idő múlva csökkenti az egyén erejét ahhoz. Farben vállalatóriást feldarabolták. mint a republikánus párt alelnökjelöltje. hogy ellenálljon az uralomnak.G." 96 . hogy közvetlenül szembe kell néznem vele. mint aki korábban volt. Cheney . A fluorid fokozza más gyógyszerek hatékonyságát. de később ismét létrejött különböző más nevű cégek formájában. de az a hamis állítás. illetve neves közéleti személyiségek pert indítottak volna azért. Ebben a tervben a szodium-fluorid játszott kiemelkedő szerepet. 1958-ban. Mind a németek. hogy közel 20 éven át végeztem kémiai.válaszolt az abban foglalt és személyére vonatkozó kitételekre. hogy miként lehet bármely adott térség lakosságát ellenőrizni az ivóvízbe adagolt nagymennyiségű vegyi anyag segítségével. hogy az agykontroll kísérletek áldozatai által hangoztatott állítások miatt a meggyanúsított kormányzati intézmények. szeptember 11-én az akkor folyó választási kampány keretében Dick Cheney. amelyet Cathy O'Brien tett annyira visszataszító. akik alaptalan állításokkal jó hírnevüket megsértették. mind az oroszok szodium-fluoridot adagoltak a hadifoglyok ivóvizébe. Világháború végén az Egyesült Államok kormánya Charles Eliot Perkins-t. illetve kellően szankcionálják azokat. George Estabrooks. a biokémia. az elvesztett szabadsággal szemben. akik bárgyú nézeteket vallanak. A Colgate Egyetem ma is az egyik legfontosabb előállítója és propagálója nemzetközi szinten is a fluoriddal kezelt fogkrémnek. hogy elhárítsák magukról a gyanú árnyékát. hogy tompává és engedelmessé tegyék őket. sem fizikailag. egy rendezvényen vett részt az Ohio állambeli Willoughby-ban. Szó szerint ezt mondotta: "Normálisan nem vitatkozom ütődött összeesküvés-hívők és hasonlók lényegtelen vádaskodásaival. hogy az ő állításai velem szemben teljesen alaptalanok. Tényként állapíthatom meg. a Colgate Egyetemen a Lélektani Tanszék vezetője lett. hogy vegye át az óriás Farben vegyi cég irányítását.elsőként a könyvben szereplő közéleti személyiségek közül . aki a tudatműködés befolyásolásával és a hipnózissal kapcsolatos kérdésekben az amerikai kormány tanácsadója volt. soha nem lesz többé ugyanaz a személy sem lelkileg. a kémia. Arról tudunk." A háború után az I. biokémiai. amelyek kartell-megállapodást kötöttek egymással. Miközben itt tartózkodott. Ezt bizonyítani is tudom. fiziológiai és patológiai kutatásokat a fluoriddal: bármely személy. német vegyészek elmondták neki. aki mesterségesen fluoridizált vizet iszik egy vagy több éven át. Közéjük tartozik a Procter and Gamble vállalat. amely meghonosította a fluorid szót a hivatalos jóváhagyással folytatott "Crest" fogpaszta reklámkampány idején." Hogyan cáfolják az illetékesek az agykontroll kísérleteket? Eddig nem sikerült olyan információkhoz jutni. lassan mérgezve és narkotizálva az agy egy meghatározott részét. a fiziológia és patológia tudományos kutatóját küldte Németországba. hogy milyen kísérleteket végeztek a háború alatt és abból mit vett át a német tábornoki kar."A II. Ez arra vonatkozott. és "mint tudós legkomolyabban és a legőszintébben mondhatom. hogy 2000. akik irányítani akarják őt.

hogy egy anya ne védelmezze meg a leányát. akiket viszont bántalmaznak." Cheney ragaszkodott ahhoz. nem sikerült arról információt szerezni. a szülők tudomása nélkül." Az egykori First Lady-nek ez a kijelentése vissztetszést keltett Kathleen Sullivan-ban. és csak ritka alkalmakkor tudom ekkorára felállítani. akik közül egyiket sem bántalmaztak. Gondolják csak meg. hogy ez a Bush családon belül is okozhatott gondokat. hogy Barbara Bush id. nem lettem volna olyan hatékony vezető a Pentagon számára az Öböl-háború idején. ha a gyermekeiket bántalmazzák. vastagabb. Minden esetre Barbara Bush Knoxvillben tett olyan kijelentést. személyesen nekem hasznosnak bizonyult. A Chattanooga Times 1997.Ezután a sajtó jelenlévő megdöbbent képviselői számára hozzátette: "Az igazság az. akinek a lányát ismételten bántalmazták. június 12-i számában beszámol arról. illetve nincs velük éjjel-nappal. néha ismételten is. akkor teljes biztonsággal ilyesmit nem állíthat. ha Lieberman-nak nagyobb lenne. valamint a különböző államilag finanszírozott titkos agykontroll programok keretében történő emberi jogi sértésekről is lehet tudomása. Mint 14 olyan unoka nagymamája. az egyik internetes fórum vezetőjében." Amikor Cathy O'Brien-nak id. logikusnak tűnik az a feltételezés. ha egy nagyobbal rendelkezem. Az egykori First Lady-nek az intézeten kívüli gyermekekért való aggódására. hogy nem a szülők bűne. beleértve az iraki teve-zsokék ellen elrendelt bombázást is. mindez felfoghatatlan a számomra. hogy "el nem tudja képzelni. hogyan történhetnek ilyen gyermekbántalmazások?" Ő azonban bízik abban. Tekintve. hogy naponta előfordul ilyesmi. Nem lennék meglepődve. Ha lett volna egy nagyobb. hogy valóban aggódok az odakint lévő ezrekért. azaz hogy egyszer Bush megpróbálta rábeszélni Cheney-t a pedofilia kipróbálására. George Bush elnökre vonatkozó állításaival kapcsolatosan tettek fel neki kérdést. hogy nekem csak egy átlagos méretű péniszem van. Mégis arról olvashatunk. 1997. Ami id. Megsimogatva az egyik gyermeket. "Az hogy nem volt nagy péniszem. Sullivan úgy vélte. hogy tisztelettel viseltetik az elnöki hivatal iránt. akkor így válaszolt: "Ummm.. hogy itt millió és millió gyermekről van szó egyedül Amerikában. amelyek szerint George Bushnak is köze lehet gyermekek szexuális molesztálásához. hogy unokáival senki nem él vissza? Ha csak tudatosan nem őrzi őket. Kathleen Sullivan azt a kérdést is felteszi: honnan olyan biztos Barbara asszony. június 12i Internet üzenetében Sullivan elmondja. Barbara Bush hozzátette: "Hogyan fordulhat elő.. Sullivan ezután 97 . A gyermekek szexuális molesztálása elsősorban a bűnelkövetők és nem a szülők rovására írandók. hogy bármilyen formában jogi úton fellépett volna-e a személyét támadó és rendkívül rossz színben feltüntető állításokkal szemben. ahol az egyik tanúvallomást tévő áldozat George Bush-t személyesen is megnevezte. Itt utal a John DeCamp szenátor könyvében megírt visszaélésekre. no comment" Ezután Cheney hirtelen otthagyta az összegyűlt újságírókat és nem válaszolt több kérdésre. hogy ezeket meg lehet akadályozni. George Bush-t illeti. egy apa ne óvja a fiát. Sullivan megemlíti. George Bush felesége látogatást tett Knoxvill-ben az ottani Childhelp Children's Advocacy Center-ben (segélyre szoruló gyermekek támogató központjában). nincsenek tudatában ezeknek a bűncselekményeknek. hogy egyre nő azoknak az eddig még nem cáfolt állításoknak a száma. A péniszem miatti irigység ösztönzött engem sok fontos dolog megtételére kompenzációként. de nem annak viselői iránt. akik legalább is mentálisan. elmondhatom. mint nekem. Így elveszítette bizalmát már George és Barbara Bush személyében is. valószínűleg még csak nem is kapcsolódtam volna be a politikába. hogy az ő átlagos-méretűje egészen hasznos volt politikai karrierje számára.

az a titkosszolgálattal és nem a nagy esküdtszékkel találja szemben magát. Ezzel tulajdonképpen jogi támadások kockázatát vállalja. hogy miért nem perelik be ezeket a monarchista összeesküvőket. hanem egy konzervatív és protestáns hittérítő csoport. hogy Phillips és O'Brien elutasítja a szkepticizmust. aki találkozik vele megállapítja. hogy ő egyetlen vádaskodó íráson sem szerepel. egyre erőteljesebben festik a falra az "Új Világrend" rémképét. hogy kész megnevezni személyeket és ellenőrizhető tényállításokat tesz. Arról sem adott dokumentumokat. vagy legalább is részben dokumentálva vannak Cathy O'Brien és támogatói által vélte Kathleen Sullivan. hogy testén viseli kínzásának nyomait. alaposan tanulmányozta O'Brien és Phillips írását. hogy akkor kezdett elhatárolódni a könyv szerzőitől. Mindenki.ismerteti a saját esetét. hogy a sátánista társaság tartja befolyása alatt az egész bírósági rendszert ugyanúgy. hogy egy "jezsuita" összeesküvő csoport szocialisztikus "új világrend" bevezetésére törekszik. köztük Civia Tomarkin. Mark és Cathy pedig nem állt még elő a megígért bizonyítékokkal. hogy Mark Phillips-et egy olyan ügyben kérték fel tanúvallomás tételére. Mark Phillips ekkor kissé idegesen azt válaszolta. sebeit. Ez az állítás már eleve értelmetlen. Van-e bizonyítéka Cathy O'Brien-nek? Martin Cannon "Projeckt Monarch: "The Tangled Web" című írásában (elolvasható mcannon@instanet. Vajon miért? Talán éppen azért. Az általuk megjelölt "World Vision" nevű csoport azonban nem jezsuita. Cathy O'Brien gyakran állította. hacsak nem rendelkezik avval a képességgel. és "rákosodó foltok" támasztják alá kínzásáról szóló beszámolóit. Cannon személyesen közölte Mark Phillips-el: mély benyomást tett rá Cathy O'Brien-nek az a magatartása. hogy ő maga is a "Nagy Monarch Összeesküvés" részese. mert igazak. A "Trance Formation of America"-ban úgy állítják be. a Kongresszust. Tomarkin megállapította. Cathy gyakran leírja általa kiszolgált jelentős politikusok genitáliáit. és Mark Phillips arra is kínosan ügyel. amikor Cathy O'Brien 1991. Cannon megemlíti. hogy ő George Bush elnököt fenyegetné. hogy mennyire lehet igaznak tekinteni a Cathy O'Brien és Mark Phillips "Trance Formation of America" című könyvében leírtakat. a szórakoztató ipart. sem a 98 . azt válaszolják. hogy rákja van. hogy ezeket leellenőrizze. Mark Phillips szerint a nagy esküdtszék tévesen vádolja azzal. hogy különbség van a tanúvallomás és a bizonyíték között. Amikor megkérdezzük. hogy hallgatóságuk nagy része a szélsőjobb felé hajlik. Amióta ezek a monarchellenes keresztes-vitézek rájöttek. ennek ellenére soha nem teszi elérhetővé a hiteles fényképeket. mint szerző és ez megvédi őt az esetleges rágalmazási perektől. szeptemberében felkérte: mozgósítson Mark Phillips érdekében. ahogy ők ellenőrzik a Fehér Házat. hogy a szenátus mosdójában lopott módon körülnézzen. miután Tennessee államban a szövetségi nagy esküdtszék tanúvallomásra szólította fel. Cannon azzal folytatja. A Vatikán is fenyegetően jelen van Phillips és O'Brien demonológiájában. hogy elrejtse ateizmusát. de az újságírónak reménye sem lehet arra. hogy divatmodell kinézése hibátlan. Több újságíró. hiszen ha valaki egy elnököt fenyeget. aki maga is nyomon követte a rituális bántalmazás körüli vitát. Tomarkin beható érdeklődését azzal utasították vissza.com) kísérletet tesz annak az objektív felmérésére. Később kiderült. és semmi látható nyoma nincs az elszenvedett sérüléseknek. vagy a többi orvosi bizonyítékot. végül pedig rátér a lényegre: Igen komoly állítások kerültek kinyomtatásra és tudomásom szerint még George Bush sem merte azok igazságát bíróságon lefolytatott jogi eljárás keretében kétségbe vonni. a mormon és a katolikus egyház jelentős szektorait. aminek semmi köze nincs Bush-hoz.

Volt Celano-nak egy közös barátja Mark Phillips-el. C. Celano azt kérte. akik felkapják? Tény viszont az. hogy küldjön neki egy összeállítást az eredeti dokumentumokról. amelyek egy 1984-ben megrendezett összejövetelre vonatkoztak. Egyesek arra is gyanakodnak." (Trance Formation of America. 225. hogy 1996. mint Arkansas kormányzója. hogy egy kis kiadó által publikált és terjesztett könyv. hogy valójában egy félrevezetési akcióról van szó. Celano erről a találkozóról az előadók engedelmével magnetofonfelvételt készített és azt írásban is közrebocsátotta.Monarch Project-hez. valamint az Egyesült Államok Képviselőháza és Szenátusa néhány tagjának. amennyit szükségesnek talál. hogy Cathy tanúságtétele lényegében igaz. J. hogy Mark Phillips bizalmasan azt közölte az egyik kutatóval. Celano utánajár a bizonyítékoknak 1996. elsősorban Mark Phillipsnek. aki bemutatta neki. hogy a lehető legtárgyilagosabb módon összegyűjti azokat a bizonyítékokat. akkor előre megfogalmazta 99 . hogy a rituális bántalmazásra panaszkodók országszerte beszéltek már a "Project Monarch"-ról jóval azt megelőzően. hogy a valódi áldozatokat lejárassák. hogy Mark Phillips és Cathy O'Brien történeteit eddig még nem támasztották alá kemény bizonyítékok. gondosan áttanulmányozta annak valamennyi darabját. akik valóban véget vethetnének a "Projeckt Monarch"-nak. hogy kikkel kerültek kapcsolatba és miken mentek keresztül. míg mások ezt egy halom hazugságnak tekintik. Ugyanezt a tanuvallomást egy rokonszenves képviselő Tennessee államból. amelyet nem forgalmaznak a nagyobb könyvüzletek. Első találkozásuk alkalmával Phillips rendkívül barátságos volt és kézséggel megigérte. hogy ezt az elnevezést valójában ő találta ki azért. amelyek a szerzők állításait alátámasztják. Amikor Celano megkapta Phillips és O"Brien dokumentum küldeményét. sok pénzt hozna a számukra. hogy a megküldött anyag nem támasztja alá arra vonatkozó konkrét állításaikat. hogy hajlandó megválaszolni Celano kérdéseit. Celano . oldal) Ezt személyek és szervezetek hosszú listája egészíti ki azzal a megjegyzéssel. Sokan gondolják úgy. június 4-én az ő környékén szerepel a két szerző és hajlandók vele annyi időt eltölteni. Amikor Celano megtudta. Valójában rengeteget költöttek a postázásra. Ugyanígy nem nyertek alátámasztást Cathy O'Brien-nek azok az állításai. hogy Phillips és O'Brien soha nem tűnt olyannak. amit tesz. személyesen adta át valamennyi ügyben érdekelt kormányzati szervnek Washington. Arra a véleményre jutott. tények és elképzelt dolgok összekeverésével azért. ahol az összegyült hallgatóság számos kérdésére válaszoltak.megismerkedve a "Trance Formation of America" című könyvvel . D. mint aki pénzért csinálja.-ben. hogy a "Project Monarch" elmélet megvalósíthatónak látszik. Martin Cannon állításainak lényege tehát az. Ennek ellenére a megküldött anyag rendkívül érdekesnek bizonyult és számos kérdésben segítséget nyújtott Celanonak a további kutatómunkájához. Bob Clement. hogy mindez az összegyűjtött és benyújtott információknak csak egy része.úgy döntött. miközben számolniuk kell egy rágalmazási per kockázatával. Ami a Project Monarch-ot illeti Cannon azt állítja. hogy Phillips és O'Brien a színre lépett. Cannon nem hiszi. hogy megfigyelje: kik lesznek azok. Ezen állítólag részt vett Clinton. amelyekre könyvében hivatkozik: "1988-tól kezdve öt egymást követő éven át személyesen tettünk tanúbizonyságot alátámasztva cáfolhatatlan bizonyítékokkal minden elérhető megyében. P. június 4-én a Michigan államban lévő Livonia-nak a Városi Közkönyvtárában előadást tartott Mark Phillips és Cathy O'Brien. államban és szövetségi jogalkalmazó hatóságnál. Cannon tehát úgy látja. Azt is elismeri. Peter J. A rendezvény után Celano ismételten kérdéseket tett fel.

amelyek hitelesen tanusítják a Cathy O'Brien fizikai sérelmeire. de különben is az adott dokumentum nehezen kiértékelhető. hogy elkészült a dokumentumgyűjtemény és postára adta. Celano ekkor döntött úgy. Markot brilliáns előadónak találta. Nem volt ezek tartalmával megelégedve. vagy aspektusát még abból az időszakból. aki azt válaszolta. Celano megpróbált szóba elegyedni Philipssel. hogy amit könyvükben leírtak. Celano a parkolóban várt. hogy nem folytatja tovább az ügyet. amelyek tanusítják. Azt is hozzátette: engedélyezi. néhány pillanatig úgy tűnt. Celano ezzel elment egy szakemberhez. A magnetofonszalag másolását már nem vállalta. mintha a levegőben olvasna és aztán pár másodperc múlva ugyanannál a szótagnál folytatta. De kész azokat mindenkinek eljuttatni. az "teljes mértékében dokumentált". Mindezt azért ismertettük részletesen. amely egy vizsgálólámpa alatt lévő szemről készült. hogy az a két személy. hogy a képen semmiféle kár nem látszik. mert például ott volt egy színes fénykép. valamint David Icke website-ján közzétette a dokumentumokat. egy olyan Chrysler Imperial kocsit használt. hogy az összes körülményt és elérhető közvetett bizonyítékot is számításba véve ne lehetnének igaznak tekinthetőek. Érdekes. amelyek bizonyítják Cathy és Kelly történetének bármely eseményét. 100 . Mindezt írásban is előkészítette arra az esetre. Továbbá minden olyan dokumentumra igényt tartott. hogy milyen jogi lépéseket tettek a bíróságoknál Cathyre és Kellyre vonatkozóan. hanem videofelvétel is készült. ahol a két előadó még tovább folytatatta megbeszéléseit. Phillips ismételten biztosította. akik előre megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot küldenek neki. Egy hónapra rá Mark Phillips felhívta Celanot és közölte. aki virtuóz módon kezeli a hallgatóságot. Cathy O'Brien elfogódottabb volt és gyakran megállt mondatai közepén. hogy a dokumentumokra vonatkozó kívánságait teljesíteni fogja. Minderre Celano azért tartott igényt. megcsonkítására és látáskárosítására vonatkozó diagnózist és kezeléseket. de az elhúzódott tőle. Celano nem volt elégedett azzal. mert Phillips és O'Brien következetesen állította. és ami eddig a rendelkezésére áll azt publikálja. amikor agykontroll alatt állottak. hogy ez mutatja Cathy szemsérülését. Ezért internetes honlapján. Phillips másnap telefonon tudatta vele. elgondolkodtató és egyben szórakoztató is. Mintha nem is lett volna szünet. aki oly sokat tett a Monarch Projekt leleplezése érdekében. hogy még használható legyen. hogy nem tud tovább várni. Arról is kért jogi iratokat. Celano olyan orvosi igazolásokat akart. ez azonban még nem jelenti. hogy ezeket a kívánságait teljesíti és a kért dokumentumokat eljuttatja hozzá. akit öröm volt hallgatni. és a holnap reggeli időpont sem megfelelő neki. mert azt a leírt szöveg dokumentálására kívánta olyan állapotban megőrizni. és arra utalt. mert dolgoznia kell. hogy ezt mindenki másnak a tudomására hozza. Ezen a már említett június 4-i előadáson nem csak Celano készített magnetofonfelvételt. amelynek a személyre szóló rendszámtáblája nyilván kívánságuk szerint a "Monarch" felírást viseli. Ekkor az írásban előkészített anyagát átadta Mark Phillipsnek. Végül mégis csak odament hozzá. hogy áttekintsük: milyen kételyek támaszthatók Mark Phillips és Cathy O'Brien rendkívül súlyos kitételeket tartalmazó könyvével szemben.kérdéseit és további dokumentumokat igényelt a maga számára. ahol abbahagyta. Celano arra is felfigyelt. ahogyan a szerzők állításaikat alátámasztják. ha a találkozó alkalmával nem sikerülne átbeszélniük a kérdéseket. A találkozó a vártnál tovább tartott és az előadás után a szerzők még könyveiket is árusították. Ezt követően Celano kapott egy 31 dokumentumot tartalmazó iratcsomagot.

fejezet Dallas 1995. ha az erőszak mértéke növekszik. Bowart a "False Memory Syndrome Foundation"-t. aki évek óta dokumentálja a Központi Hírszerzőszolgálat agykontrollal folytatott kísérleteit az 1950-es és 1960-as években.Összeesküvés és paranoia: jegyzetek egy agykontroll konferenciáról. Néhány főáramlathoz tartozó terapeuta szerint a Társaság csak a szélsőséges álláspontot képviselő kisebbséget tömöríti. között Dallasban megvitatta az agykontrollal kapcsolatos aktuális kérdéseket. (FMSF-et) "False Memory Spindrome"-nak. hogy a CIA által finanszírozott FMSF-et azért hozták létre. akkor egyes állítások szerint csökken a rájuk történő emlékezés lehetősége. akik kétségbe vonták volna a rituális bántalmazás tényét. egy gyermekgondozási ügyben tájékoztatta az esküdtszéket. A konferenciát megnyitó tanácskozás elnökségében ott ült Walter Bowart az "Operation Mind Control" című könyv szerzője. hogy egyes emberek erről elfelejtkezhetnek. valamint Alan Scheflin jogász. Noblitt rendszeresen tart előadásokat a rituális kultuszokról. James Randall "Randy" Noblitt.3. hogy a felnőttek egy jelentős számú kisebbsége nem dokumentálta kellően az orvosi rendelőben tett látogatását. "Skeptical Inquier Magazine": September/Oktober 1996) a résztvevők az ellenvéleményt sem fogadták megértéssel. hogy megfélemlítsék vele a lélektannal és elmegyógyászattal foglalkozó szakembereket. megelőzésére és kezelésére létrejött társaság. az agykontroll technikákról és számos gyermekbántalmazási ügyben szakértőként is szerepelt. Kritikával illette a résztvevőket. amelyben bizonyítja. azaz hamis memória meséjét szövőgető alapítványnak nevezte gúnyosan. Scheflin arról tájékoztatta a terapeutákat. hogy ezek az áldozatok gyakran nem képesek visszaemlékezni a történtekre. megerőszakolják őket és pornográfia készítésére is használják gyermekáldozataikat. Evan Harrington. A fent megnevezett Társaságot a dallasi terapeuta. amelyeket korábbi páciensei emelnek velük szemben. A tanulmány demonstrálja. aki azt állítja. akik azt állították. Bowart állította. hogy belső információkkal rendelkezik a kormányzat agykontroll technikáról. hogy miként védekezhetnek olyan vádakkal szemben. A tanácskozáson képviseltették magukat azok a betegek is. amely amnéziát okoz náluk. a továbbiakban: Társaság) 1995. kísérletet tett arra. hogy a kultusz követői Amerika-szerte rendszeresen bántalmazzák a gyermekeket. és a konferenciáról beszámoló Evan Harrington szerint (Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference . A mintegy 200 résztvevő szakember körében nem voltak olyan szkeptikusok. Konferencia az agykontrollról A "Society for the Investigation. Így többek között a texasi Austin-ban 1992-ben. aki szkeptikusan fogadta az elhangzott előadásokat. kínozzák. Noblitt azt is megerősítette. Treatment and Prevention of Ritual and Cult Abuse" (A rituális és kultikus bántalmazás felderítésére. és félrevezessék a közvéleményt. Noblitt Perskinnel együtt könyvet is közzétett a rituális bántalmazásról. Harrington azonban úgy véli. 101 . Mark Phillips. hogy kezelés révén visszanyerték emlékezőképességüket. hívta életre és ő az ügyvezető igazgatója. mert olyan traumát szenvednek el. március 23-26. akik időközben visszavonták a gyermekkorban elszenvedett bántalmazásokkal kapcsolatos állításaikat. hogy az ilyen típusú szervezetek drámai befolyást tudnak gyakorolni a társadalomra. amiért azok nem ismerték Linda Meyer Williams tanulmányát. hogy változtasson a résztvevők egyirányú beállítódásán. amikor állítólag szexuálisan bántalmazás miatt kellett gyermekként orvoshoz mennie. Ugyanakkor.

Itt arról a kísérletről van szó. és meg van róla győződve. hogy mennyire megtámadottnak és kiszolgáltatottnak érezte magát. vagyis ennyiben nem csupán elméleti feltételezések. Moore elmondotta részletesen. hogy az összeesküvési elméletek valóságosan létező összeesküvésekről is szólhatnak. James Randall "Randy" Noblitt. a tévedésekre és a kétértelműségekre. hogy ismételt meghallgatások a csupán elképzelt fájdalmat okozó eseményre a gyerekek egy részénél azt eredményezi. a gyermek kórházba kerül. hogy az elszenvedett lelki trauma eredményeként az egyén elfojtja a fájdalmas emlékeket. hogy egyetlen személy is hallott volna Steve Ceciről. másrészt koherensebb. Ezért az összeesküvési elmélettel foglalkozó kutatás egyrészt irracionális. Ugyanakkor rasszista sztereotípiát is megfogalmazhatnak. hogy a fájdalmat okozó esemény megtörtént. ahol az uralkodó nézet szerint minél erősebb traumát okoz egy esemény. aki oly sok ismerettel gazdagította ezt a területet. hogy kijelentik: a bántalmazásra tényleg sor került. amely a gyermekek bírósági eljárásban tett tanuvallomásaival foglalkozik anélkül. hogy az alkalmazott erőszak növekedésével nő a rá való emlékezés is. amelyben a megcélzott társadalmi csoport deviánsnak és erkölcstelennek látszik. Először mély csend volt a válasz. annál valószínűbb. A gyermekek gyakran használják fantáziájukat és kitalálnak dolgokat. Ekkor Evan Harrington föltette azt a kérdést. Erről a témáról John Kiker jogász. Ugyancsak ezen a dallasi tanácskozáson került terítékre a terapeuták ellen indított jogi eljárások kérdésköre. holott az csak fiktív volt. Harrington hihetetlennek találta. Megállapítja. Harrington azzal magyarázta álláspontjának egyöntetű visszautasítását. A nem jelentékeny erőszak összekapcsolása a rá történő fokozottabb visszaemlékezéssel valószínűleg tévedés. Kiderült. hogy idősebb korban a nagyobb erejű bántalmazásra már erőteljesebben emlékezünk. Az 102 . és aki szakmai körökben jól ismert a közelmúltban végzett kísérleteiről. Harrington egyébként más vonatkozásban is megkérdezte az előadókat. mint a valódi világ. amely az ő megfigyeléseit erősíti meg. Harringtonnak ezek az adatai a konferencia számos résztvevőjét láthatóan felbosszantották. hanem tudományos ismeretek. Michael Moore és Jan Maclean tartott előadást. Harrington meg volt róla győződve: jogosan vetette fel ezt az ellenérvet egy olyan tanácskozáson. továbbá három terapeuta. hogy mi a véleményük Steve Ceci munkásságáról. amikor néhány korábbi betege beperelte. hogy az elnöki asztalnál ülő négy előadó egyike sem ismeri Steve Cecit. mert benne nem marad hely a hibákra. és nem nyitott a kérdések megvitatására. hogy ezeket az analóg eseteket nem lehet általánosítani a valóságos világra vonatkozóan. hogy pszichológus szakemberek találkozóján olyan szemináriumot lehet tartani. aki Amerika egyik legkiválóbb fejlődés-lélektannal foglalkozó pszichológusa. Akik ezt állítják. hogy Linda Meyer Williams-nak egy aláírt levele van nála. Harrington részletesen elmondta ezt a kísérletet. összetévesztik avval. Ceci "egérfogó" kísérletei megmutatták. hogy ezek az elméletek sok társadalomban jelen voltak a történelem során. de a vita vezetői Ceci tanulmányainak az elolvasása nélkül úgy találták. de ez soha nem az ő súlyos bántalmazásukról és kínzásukról szól. Maclean azt fejtegette. amikor egy ujj "beszorul" az egészfogóba. Harrington elismeri. s egy ilyen csoport nem alkalmas az ellentmondásokkal való szembenézésre. és az elfojtás következtében az törlődik a tudatból. hogy mit gondolnak az álláspontjukat ért bírálatokról? A dallasi konferenciáról írott beszámolójában utal arra. amikor a bántalmazásukról szóló történeteket mondják el. hogy mindig hihetünk a gyermekeknek. Ez viszont pont az ellentéte annak. Harrington azzal érvelt. és társadalom-lélektani szempontból van bizonyos funkciójuk. ahol demonstrálta a gyermekek szuggerálhatóságát. hogy az ott tapasztaltakon érezhető volt az összeesküvési elméletek hatása.Harrington ellenben úgy látja: az adatokból ténylegesen arra lehet következtetni. hogy a meghívottak egyoldalúan lettek kiválogatva. hogy törlődik a tudatból.

egyelőre fel sem mérhető. hogy egy elemi iskolához alagútrendszert építettek. Ebből következően azok. ha a bántalmazásról orvosi kezelés hatására tanuvallomást tévő gyerekek vallomásainak a hitelességét eleve megkérdőjelezik. ha a számuk nem túl nagy. hogy a nagyobb sátánista kultuszokat a szövetségi hírszerző és jogalkalmazó szervek a háttérből manipulálják. sokkal jobban össze vannak fonódva. vagy legalább is nem vonhatók felelősségre. és az ítéletek nyomán a kanadai kormány és az amerikai kormányszervek kártérítés fizetésére lettek kötelezve. kifinomultabbak és veszélyesebbek. és elismerte a CIA igazgatója is. legfeljebb ennek a pontos meghatározása. hogy a terapeuták összeesküvésre vonatkozó meggyőződése milyen hatással lehet a páciensekre. ha nem is mindegyik. új világrend. továbbá a vádakban érintetté vált befolyásos személyek azt találták az egyik legjobb védekezésnek.elfogadják. hogy egyelőre nem lehet tudni. Nyilvánvaló.összeesküvési elméletek jól megszervezett ellenségeket nyújtanak. és ez célt és irányító-keretet nyújt a számára. hogy a gyermek különböző befolyás hatására azt mond. Ezért úgy látja: a dallasi tanácskozáson valódi vita azért nem bontakozhatott ki. hogy nem jószándékú az. amit akar. Ezért a kísérletezők és a mögöttük meghúzódó hatalmi körök. hogy a gyakorló terapeuták hány százaléka vall Leonardoéhoz hasonló nézeteket. Harrington ez után rátér arra. és a pedofil "haszonélvezők" is ártatlanok. Ilyen például a gyermekek kísérleti célú bántalmazása.) A terapeuták többsége. stb. és nem tudnak gyógyítani. hogy miért utasítják el egyesek kategórikusan a traumatikus eseményekre való hamis visszaemlékezés lehetőségét? Miért gondolják. A rendőri testületek országosan megszerveződött gyermekrablásokat végző bűnözői csoportokba botlottak.. Vajon mi jelent bizonyítékot Harrington számára. A többségük ismerte. mert a résztvevőket egyesítette az a szilárd meggyőződés. (E sorok írójának fejtörést okoz. hogy nem értenek a szakmájukhoz. hogy a kultuszok sokkal jobban el vannak terjedve. Ha tehát beviszik a köztudatba. ha mindez nem az?) Azt még Harrington is megállapítja. ez még nem szükségszerűen jelenti azt. valamint 103 . hogy milyen hatással vannak kollégáikra. Személyes meggyőződésem. minősítése változott személyről személyre. korábban nem vette figyelembe az új világrend összeesküvést.. aki ennek a lehetőségével is számol? Úgy véli. Ted Gunderson beszámolt egy esetről. Harrington szerint egyelőre nem lehet felmérni. noha többen is fogékonyak voltak ezekre az elgondolásokra. agykontroll. akikkel szemben az egyén meghatározhatja önmagát. Nyilvánvaló.. akik a kísérleteket végezték. hogy miért nem hihetőek azok a bizonyítékok. hogy ez a merev elutasítás egyfajta védekezés az igazsággal szemben. Egy másik jelenlévő. Jerry Leonardo fizikus. akkor ezeknek a súlyos bántalmazást elszenvedett gyermekeknek sem szabad hinni.nyilván a tények hatására ." Harrington azzal folytatja értékelését.. hogy sátánista rituálékon bántalmazzák őket. amelyben személyesen leleplezte. amelyeknek a létezését kongresszusi bizottságok állapították meg. amelyen keresztül elvitték a gyermekeket a szomszédos házakba azért. mint azt valaha gondolta. Még akkor is. és hitt is az "Operation Monarch" összeesküvésben a hiteles bizonyítékok hiánya ellenére. és ezek egy része nem magyarázható meg a nemzetbiztonság érdekeire való hivatkozással sem. hogy az agykontroll kísérletekről már sok adat látott már napvilágot. illuminátusok. (Sátánista kultuszok. ezt írta a dallasi tanácskozással kapcsolatban: "Azzal a meggyőződéssel távoztam. hogy ez a fajta kultikus tevékenység széles körben elterjedt. hogy összeesküvés létezik. amelyek miatt perek folytak. ha a klinikai pszichológusok és a pszichiáterek . hogy létezik összeesküvés.

104 .betegeikre.Komputer által szimulált tudatalatti beszélt nyelv. mind a pszichológusok tekintélyes tanácskozásain milyen szerepet játszanak. a kémelhárítást és a magatartás-módosítást. A magunk részéről úgy látjuk. amely cáfolta volna a dallasi tanácskozáson az agykontrollal való államilag jóváhagyott visszaélésről kiderített tényeket. hogy azok a terapeuták. Célja még olyan beruházásoknak a beazonosítása. hogy az összeesküvési elméletek mind történelmileg. hogy a NSA egy meghatározott területre vonatkozó hírszerző-technológiáról. Célja a polgároknak a kormányzatról való véleményének a nyomon követése. Ezeket annak a dokumentumnak az alapján ismertetjük. hogy miközben Harrington a kritika elutasítása miatt sajnálkozik. Szoros megfigyelés alkalmazása háború.htm internetes címen. hogy lelepleződnek a pszichológusi-pszichiátriai szakma képviselői előtt. hogy bizonyos jobboldali rasszista szervezetek politikai célokra használhatják fel a pszichológiai és a pszichiátriai szakma dilemmáit. és annak alkalmazásáról ad tájékoztatást." "Computer Simulated Subconscious Speech Language . Az olyan nézetek. Harrington úgy véli. akik betegeik érdekében a legjobbra törekszenek. tudatalatti poszthipnotikus szuggeszciók és előírások. Ezért Harrington bírálatából az agykontroll kísérletek irányítóinak attól való félelme olvasható ki. nehéz gazdasági helyzet és politikai választások idején. Ide sorolandó a kábítószer elleni küzdelem. amelyek magas jövedelmet nyújtanak titkos műveletek finanszírozásához. akik tovább kutattak a kultuszok létezését alátámasztó bizonyítékok után. Itt három területet jelöl meg: a hírszerzést. valamint a csúcstechnológia megszerzésére az Egyesült Államok védelme érdekében. NSA-nak) a tudatküszöb alatti poszthipnotikus szuggeszciók használatára vonatkozó ajánlásaival. A bevezető közli. hogy a kísérleti alany alvajárási előkészítésen menne keresztül. A NSA agykontroll előírásai Érdemes röviden megismerkednünk az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (National Security Agency-nek. csak tovább erősítik a terapeuták ellenállását a kritika minden formájával szemben. akik nem rendelkeznek kommunikációs és desifrírozási eszközökkel.kimsoft. az idő múlásával kénytelenek lesznek engedni az összeesküvést valló csoport nyomásának." A dokumentum rátér az alkalmazásra. aközben egyetlen egy kemény bizonyítékot sem hozott fel tanulmányában. Ez végül is a beteg kárára van. A technológia elnevezése a következő: "Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége által hírszerzési és kémelhárítási célból beültetett. amelyek akusztikusan továbbított és fonetikailag felgyorsított poszthipnotikus parancsokat használnak anélkül. Ugyancsak ide tartozik olyan bevetésen lévő ügynököknek az irányítása. Arra a lehetőségre is figyelemmel kell lenni. illetve a gyermekek bántalmazásáról felszínre került tényeket akarják semlegesíteni. kémekkel és polgárokkal szemben alkalmazandó. A lelki sérülésekkel foglalkozó specialisták többsége egyelőre még nem az összeesküvési elmélet követője. hogy az összeesküvés bírálói a CIA ügynökei. Több kutató is körvonalazta.com/2000/nsa-psy. továbbá a propaganda. A dallasi tanácskozás feltehetően nem marad hatás nélkül a hagyományos terapeutákra. de idővel ők is e nézetek híveivé válhatnak. amely elérhető a http://www. A hírszerzés külföldi és hazai diplomatákkal.

Ez azt jelenti. a vezetők zavarása és zavarba ejtése kritikus döntések meghozatalakor. hogy az amerikai szavazópolgároknak lehetővé teszik hogy "életüket átadják Krisztusnak".Rapid Eye Movement Sleep Deprivation). A Command (parancs) terminus gyakrabban használt. követve a bibliának az előírásait. hogy ne legyenek lojálisak. elveszíti a rövid-távú emlékezetét. mint a hipnózis utáni szuggeszció. mint a CNS és szívkeringési stimulánsokkal. hogy megfosztják őt az úgynevezett gyors szemmozgással járó mély alvástól (REM . ellenőrzésére használni pszichológiai megfélemlítésen. A hipnózis utáni szuggesztibilitási index azt méri és jelzi. növekszik a szuggesztibilitása. annak számos következménye van: csökken a protein szintézise. Az idézet összeállítás készítője ehhez azt a magyarázatot fűzi. A különböző tények jelentőségének az elferdítése azért. továbbá külföldi hírszerzők magatartásának a módosítása azért. a rendszerek és a berendezések gyenge pontjait. amikor a hipnózist kényszerrel alkalmazzák a kísérleti alanyon. és aktívan kifejti hatását a kísérleti alanyban a hipnotikus transz. Az ismertetendő agykontroll-technológia célja a magatartás-módosítás és a felgyorsított újraszocializálás. A "Poszthypnotic Command "(a hipnózis utáni parancs) ugyanaz. Egy "script" általában négy 105 . félelemokozáson és zsaroláson keresztül. A valódi szándék természetesen az. kémekkel és polgárokkal szemben kerül alkalmazásra a hírszerző-műveletek beazonosítása végett. a kommunikációs módszereket és az egyes személyek. zavart lesz. dühös. amelyek kihasználhatók. frusztrált. amelynek központja Maryland állambeli Fort Mead támaszponton van. hogy az Egyesült Államok számára hasznos döntések szülessenek. A dokumentum ezután rátér az általa használt definíciók és betűszavak jelentésének a meghatározására. Az ODO pedig az ügyeletes. és amikor az alávetett személy akaratát megtörik úgy. A poszthipnotikus (hipnózis utáni) szuggeszció. hogy milyen a kísérleti alany fogékonysága és érzékenysége a hipnózisra. ingerlékeny. illetve a befolyásolhatósági indexét megnövelik olyan drogokkal. Minden kísérleti alanytól meg kell követelni. vagy azokat a jelzéseket. A REM és a kiválasztott kémiai stimulánsok együttes hatásaként a kísérleti alany nem képes ellenállni a szuggeszciónak. az meghal. csökken a produktivitása. A NSA az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége. Az agykontroll szempontjából a "script" szó olyan gondosan megválasztott szavak sorát jelenti. amelyek hipnózis utáni szuggeszció formáját öltik. hogy ellenőrizzék és optimalizálják a NSA alkalmazottak teljesítményét és lojalitását. és ez által az paranccsá válik a számára. Így a hypnoamnesia (hipnoamnézia) az emlékezés időleges elvesztését jelenti a poszthipnotikus szuggeszció következtében. és mondjanak le polgári jogaikról a NSA javára. fekete karikák jelennek meg a szemei körül. vagy a tudatalattiba történő direkt behatolás periódusában. a résztvevőket. Ha a kísérleti alany meg van fosztva a REM alvástól. közönyössé és depresszióssá válik. Adott esetben öngyilkosságokat is elő kell segíteni. A további felhasználáshoz tartozik a félrevezető információk terjesztése. politikai tisztségre pályázók és más közéleti személyek beszervezésére.A kémelhárítás külföldi diplomatákkal. hogy tartson fenn "személyes viszonyt Jézus Krisztussal". intézkedésre jogosult és kötelezett személyt jelöli. vagy parancs a helyén marad. Ha valakit hosszabb időn át megfosztanak a REM alvástól. vagyis ezt a technológiát lehet kémek. A NSA használja még ezt a technológiát az újraszocializálásra (agymosásra). Itt fel kell mérni a terjedelmet. csökken az önbecsülése. hogy az amerikaiak adják fel személyes akaratukat. hogy az illető a NSA parancsait teljesítse. Ezt a technológiát arra is használják.

hogy kihallgasson és befolyásoljon egy személyt tudat alatt. hogy a NSA képes látni és hallani mi történik a megfigyelendő személy otthonában. elnevezését. Ennek a megértéséhez át kell tekinteni a gondolatok címkézését és a válaszok típusok szerinti megjelölését. Ehhez hasonló kommunikációs technikát használ a NASA is a kísérleti alany agyán átsuhanó gondolat kiderítésére. amíg az Egyesült Államokban élt). amikor a kísérleti alanyt a tudomása nélkül hallgatja ki. A "Subliminal Implant" (a tudatalattiba elhelyezett implantátum) egy olyan hipnózis utáni szuggeszció. a baseball sapka megigazításával. Végül az időhosszból (vagyis hogy mikor és milyen feltételek közepette fog leállni. hivatalokban. Végül meghatározza az összeállítás. mit és hogyan fog a szuggeszció beindítani). egy ruhaigazítás. üzeneteket vált egymással. tüsszentéseket.arra is képes. másodszor az aktivizáló feltétel.ahol a mikroszkopikus digitális megfigyelési technológiát alkalmazza . harmadszor a tartalomból (vagyis abból. vagyis a kísérleti alany tudomása és beleegyezése nélkül. azaz kategórizálására. Ez sokkal gyorsabb. Először a beazonosítóból (a kísérleti alany neve. mint a tudatos agy működési sebessége. így például tud sétálni. hogy a beindító jel a kísérleti alany tudatából mit fog kiváltani). Miként lehet itt használni a hipnózist? Ennek a megértéséhez azt kell tudni. a kísérleti alany tartózkodási helyének összegyűjtött koordinátáit és ezt továbbítja a NSA műholdjainak. Milyen hipnózis utáni továbbítási módszert alkalmaznak? A NSA ötvözi a hipnózist és a gondolatcímkézést. amelyek viszont eljuttatják őket a NSA központi műveleti irányítóihoz. Az agykontroll technológia rövid áttekintése Azon túlmenően. amelyeket a kísérleti alany egy tudatalatti kihallgatása során végez. amely gyűjti és továbbadja a kóddal titkosított audio. hogy hosszabban figyelje a baseball játékot (erre e sorok írójának bőven volt lehetősége. Az úgynevezett "Somnambulatory State" (alvajárási állapot) azt az abnormális alvó állapotot jelöli. Ha valakinek már volt alkalma. Az úgynevezett megerősítő "script"-ek azt a cél szolgálják. futni. hogy miként lehet egy vakarás. vagy egy ártatlan tüsszentés alkalmas egy gondolatnak a címkével való ellátására. hogy növeljék a hipnózis utáni központi parancs erejét. nevezzük "gondolatcímkéknek". Ezt a sebességet WPM-el jelölik. Ez a szerkezet kap ugyancsak kóddal titkosított "audioscript-eket" a NSA központi műveleti irányítóitól műholdakon keresztül. hogy a labdát fogó és a labdát dobó játékos igen kifinomult módszerekkel. amelyet sikeresen juttattak be a kísérleti alany tudatalattijába. köhögéseket. amely percenként 250-től 450 szóig terjed. leírása. amelyben a kísérleti alany motorikusan cselekszik. stb.különböző részből áll. vagy feltételek kulcsszavából (mikor. autókban. Ez az állapot a hagyományos hipnózisnál csaknem minden esetben előfeltétel. jelentése "words 106 . repülőgépeken és az utcasarkokon. Ezek az eszközök körülbelül egy tűfej nagyságúak. a ruha húzgálásával. Az egyszerűség kedvéért ezeket a vakarásokat. hogy a tudatalatti agyműködés percenként 1200-tól 1400-ig terjedő sebességgel működik. színes videó jeleket. Vegyük most közelebbről szemügyre. hogy mi a "Transceiver". illetve befejeződni). vagy másképp kifejezve a "gondolatolvasásra". vakaródzással. akaratlan izommozgásokat. amelyek továbbítják tudatküszöb alatti hipnózis utáni szuggeszciók formájában a kísérleti alany tartózkodási helyére. akkor gondos figyelés után rájöhet. el lehet őket rejteni a házakban. vagy más azonosító tényező). ruhaigazításokat. Ez egy közel mikroszkópikus nagyságú elektronikus megfigyelő eszköz. közlekedési eszközében és hivatalában .

per minute", azaz hány szó percenként. A hipnózis utáni "script", azaz a gondosan megválasztott szavak sora beszédsebességgel megközelítőleg 250 WPM-el mondható ki. Ezt egy magnetofon, vagy egy számítógép felgyorsítja 1200-1400-ig terjedő WPM-re. Ezzel a jelenséggel hangtechnikusok, rádió és TV szerkesztők napról-napra találkoznak, amikor különböző okok miatt változó sebességgel kell lejátszani az elektronikusan lerögzített műsoranyagot. Amikor az emberi hang 1400 WPM-re gyorsul fel, akkor magas hangfekvésű csiripelő vinnyogássá válik. A filmszínházakban vetített filmeknél 30 filmkocka pereg le előttünk 1 másodperc alatt. Egyetlen kockára 1/30-ad másodperc jut, amit a tudatos agyműködés nem képes felismerni, de a tudatalatti agyműködés világosan olvassa és megérti az adott filmkocka üzenetét. Amikor az 1960-as években a 30 kocka közül egyetlen egyre írták rá, hogy "Drink Coca Cola", a nézők körében 65 %-al nőtt aznap este a Coca Cola fogyasztás. Ezért a szövetségi kormány végül is betiltotta a tudatküszöb alatti reklámozást. Kutatók szerint az arány csak azért volt 65 %-os, mivel nem mindeki figyeli egyforma intenzitással a filmet, egyesek éppen körülnéznek, vagy esznek valamit, vagy éppenséggel gyengébb a látásuk és ezért nem ért el hozzájuk az üzenet. A most ismertetett technológia kifejlesztése kezdetén a NSA eredetileg magnetofonra rögzítette kimondott szó formájában a hipnózis utáni szuggeszciós üzenetet és ezt a magnetofon sebességének növelésével gyorsították fel. Ez az eljárás igen munkaigényes volt, megkövetelte, hogy valamennyi e feladatot végző személy kifogástalanul ejtse ki a szavakat, jól bírja a nyelvet és a megfelelő dialektust használja. Emellett a háttérzajok miatt gyenge volt a minőség és gyakran időbeli elcsúszásokat okozott a magnetofonfelvétel és a feldolgozás. Ezen túlmenően igen sok gyakorlással lehet csak elérni, hogy valamennyi munkatárs azonos sebességgel beszéljen, úgy hogy a felgyorsított "script" a megfelelő sebességgel legyen továbbítható. Jelenleg komputerekkel állítják össze az ideális optimalizált fonémákat (fonéma az a hang, amelynek a megváltoztatásával a szó jelentése megváltozik, így például lap - láp) a szavak kialakítására és ezeket a szavakat aztán a megfelelő továbbítási sebességre gyorsítják fel. Ahol nyelvi dialektus is jelen van, ott az alap fonémáknak egy másfajta készletét használják. A technika ott tart, hogy a földgolyónkon használt nyelvek egész sorához megkeresték a különböző fonetikai elemeket, ezt digitálisan megszerkesztették, optimalizálták. Ezeket használják a továbbítandó üzenetek, a hipnózis utáni szuggeszciókra emlékeztető "script"-ek összeállításához. Minimálisra csökkentették a szavak közti üres részt, és a hangmagasság emelkedését korlátozták és megszűrték. Az ismétlődő színuszgörbéket is eltávolították a fonetikus elemek akusztikus hullámainak az áramlásából. Így csökkentették az aktuális színuszgörbéket. Ez csökkenti a fonémának azt a tényleges időtartamát, amelyet a továbbítás érdekében aztán még felgyorsítanak. Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb sebességgel játsszák az üzenetet és csökkenti a kísérleti alany képességét arra, hogy felismerje, hogy ez tulajdonképpen egy felgyorsított beszéd. Az optimalizált és digitálisan kiválasztott és megszerkesztett fonémák használata kiegészítve hipnotikus szuggeszciókhoz hasonlóan struktúrált szavakkal és mondatokkal úgy is meghatározható, mint "computer simulated subconscious speech language - komputerrel szimulált tudatalatti beszédnyelv". A tudatalatti agyműködés nagyon érzékeny. Képes hallani azt, amit a tudatos agy nem vesz figyelembe. Ha sokat nézzük a televíziót, akkor valószínűleg megtapasztaljuk, hogy sok "subliminal tapes - tudatküszöb alatti magnetofon" működik azért, hogy beprogramozza

107

tudatunkat. Ezeket a hatásokat titokban rögzítették az óceán hullámzajába, zenébe, vagy más hanghatásokba, de ezek nincsenek felgyorsítva a tudatalatti továbbítás sebességére, és éppen ezért nem elég hatékonyak. A tudatalatti agyműködés képes hallani és megkülönböztetni az üzeneteket még akkor is, ha háttérzaj hallatszik, mint például a hullámok morajlása, autók, repülőgépek zaja, vagy amikor valaki beszél hozzánk normális társalgás keretében. A tudatos agy nem fog hallani semmit, hacsak az nem közvetlen-közelről a házban hallatszik. Ha nagyon odafigyelünk, akkor hallhatjuk alacsony hanghatású magnetofonszalagnak a gyors tekerését, és kis hangerővel való lejátszását. Ez a hang a NSA magas sebességű audio tudatalatti üzenete. A fonetikus összetevőknek ez a módosítása lejátszva kis hangerővel, ötvözve a környezeti háttérzajjal, nagyon nehézzé teszi a kísérleti alany számára a NSA üzenetének a rögzítését. Még ha az illető képes lenne is hatékonyan rögzíteni ilyen üzenetet, nagyon nehéz azt a háttérzajtól elválasztani, filterezni, kiszűrni. Így rekonstruálni a hiányzó színuszgörbéket a hanghullámok áramlásából, lelassítani az üzenetet olyan mértékűre, hogy a hipnózis utáni "script" tartalma megkülönböztethető legyen a tudatos agyműködés számára, ílymódon csaknem lehetetlen egy átlagember számára. Röviden összefoglalva a kísérleti alanynak semmi esélye nincs arra, hogy elemezze a NSA üzenetét az alábbi eszközök nélkül: - Egy a legutóbbi technológia szerint működő hivatásos rögzítőberendezés. - Digitálisan működő hanghullám kezelő berendezés. - A hanghullámokra vonatkozó tudományos ismeretek felsőfokú elsajátítása. - Jártasság a lingvisztikában és a fonetikában. - A hipnózis elméletének és gyakorlatának, valamint a "script"-ek készítésének az ismerete. - Ezen túlmenően ideális környezeti feltételekre is szükség van a rögzítéshez. - További feltétel még, hogy a NSA ne tudjon a kísérleti alany ilyen irányú szándékáról és képességéről, vagyis hogy meg tudja oldani a továbbított üzenetek felismerését és rögzítését. A fentebb ismertetett feltételek együttes meglétének hiányában ez a technológia tökéletes hírszerzési eszköz. Ugyanis csaknem lehetetlen kideríteni a létezését, bemérni és rendkívül nehéz a nyomokat visszavezetni a NSA-ra. Azok a tünetek, hogy a NSA képes a programozásra és valamit beültetni a kísérleti alanynak a tudatába, félelmet vált ki, mivel számolnia kell az illetőnek azzal, hogy elmebetegnek gondolják, ha jelentést tennének a NSAnak az ilyen jellegű tevékenységéről. A kísérleti alanyok nem ismerik ennek a technológiának a forrását, sem a technológiát magát, nincsenek kemény bizonyítékaik, csupán észleléseikre, szenvedéseikre és izolációjukra tudnak hagyatkozni. Mód van arra is, hogy a megtámadott egyén rendelkezésére álló egyéb eszközöket kiderítsék, ezekkel szemben megelőző lépéseket tegyenek, így a NSA tulajdonképpen még inkább meg tudja bénítani az illetőt. Miként használja a NSA a hipnózis utáni továbbítási módszert, a gondolatcímkéket? A NSA agyprogramozó üzeneteit audiovizuális elektronikus megfigyelő eszközökön keresztül juttatja el a címzetthez, amelyeket, mint már utaltunk rá az illető otthonában, autójában, munkahelyén helyez el. Ilyen tudatküszöb alatti üzenet lehet a következő: "X úr képzelje el, hogy az adóhivatal megvizsgálja az adóügyeit. Emlékezzen vissza, amikor csalt az adójával és aggódott, hogy vajon az adóhivatal ezt kiderítheti egy ellenőrzéssel. Ha Ön soha nem követett el adócsalást és nincs miért félnie, akkor viszketni fog a jobb fülcimpája, amely vakarásra megszűnik. Ha az adóhivatal rajtakaphatja a csaláson, akkor a bal orrcimpájában érez viszketést, amely akkor fog eltűnni, ha kétszer megvakarja. X úrnak csak egy futó gondolata volt az elmúlt adóbevallásról, és csak egy kis viszketése volt. Ez a viszketés az a bizonyos "thought label - gondolatcímke". A NSA illetékes munkatársa (NSA Officer On Duty, ODO -

108

a NSA szolgálatban lévő, illetékes munkatársa) lényegében arról cserélt információt a kísérleti személlyel, hogy az csalt-e valaha az adójával és vajon az adóhivatal elkaphatná-e egy vizsgálattal. Ez az igen leegyszerűsített példa szemlélteti a tipikus NSA kihallgatást. A tényleges kihallgatás során alkalmazott üzenetek több száz szóból is állhatnak, nagyon összetettek és kifinomultak lehetnek. A legtöbb üzenet több tucatszóból tevődik össze. A zárt hírszerző világ az elmúlt évtizedekben újabb csúcsokhoz érkezett. Ma már közvetlenül hatást tud gyakorolni szinte minden személyre az Egyesült Államokban, de külföldön is. A már működő elektronikus megfigyelő rendszer kiterjed Mexikóra, Közép-Amerikára és Dél-Amerika sűrűn lakott térségeire. Ma már működik Ausztráliában, Afrikában, és Európa azon országaiban, amelyek nem tartoztak a szovjet birodalomhoz. A NSA azonban - több kutató állítása szerint is - arra törekszik, hogy az egész földgolyót egy "elektronikus szem" megfigyelése alá helyezze a harmadik évezred elején. Ezt a célt már csaknem elérték, nehézségekbe csupán a csúcstechnológiájú országokban ütköztek. Itt a hírszerzés-elhárító technológia fejlett, és a szükséges pénzügyi eszközök is rendelkezésre állnak. Ennek eredményeként ezekben az országokban be tudták azonosítani a "transceiver"ekből (adó-vevő készülékekből) érkező magasfrekvenciájú mikrohullámú kibocsátások kitöréseit. A NSA kommunikációs rendszere tehát képes arra, hogy bármely személytől hangmintát ("voice print") vegyen, és azt nyilvántartásában elhelyezze. Az így raktározott mintát később fel lehet használni a kísérleti személy meghatározására, mégpedig úgy, hogy a reális idejű megfigyelés során szerzett hangmintákat, amelyeket tartózkodási helyszínén vesznek róla, összehasonlítják vele. Ehhez arra van szükség, hogy a megcélzott személy egy adó-vevő készülék közelében beszéljen. Ha a megfigyelt tudatában van annak, hogy a NSA látókörébe került és ezért csendben marad, akkor a NSA arra is képes, hogy periódikusan világszinten bocsásson ki tudatküszöb alatti üzenetet, amely név szerint megcélozza az adott személyt, és arra készteti, hogy elaludjon, és álmában beszéljen. Miután az illető beszél, a hangmintája beazonosításra kerül és a személy tartózkodási helye is meghatározható csaknem az egész világon. Ma már nem csak költői hasonlat, de valóság, hogy a Földünk összezsugorodott és egyre kisebbé válik. Az itt ismertetett technológiát eredetileg a CIA által folytatott kísérleti programok keretében dolgozták ki az 1950-es években, majd továbbfejlesztették őket az 1960-as években. Ez után a bőségesen rendelkezésre álló pénzügyi eszközök lehetővé tették, hogy a fontos nemzetbiztonsági területek mindegyikére kiterjesszék. Amikor a már említett "Drink Coca Cola" reklám bámulatosan eredményesnek bizonyult, felmerült a kérdés, vajon a látássebességhez hasonlóan a hallás is felgyorsítható-e. Ezirányban a NSA Fort Mead-i támaszpontján folytattak kísérleteket, ahol a kiválasztott fonémákat úgy változtatták meg, hogy a felesleges színuszhullám görbéktől megfosztották őket, és elektronikusan újrakonstruálták a szavakat rövid változatban. A korai szakaszban kísérleteztek a távolbalátással is, ahol a kísérleti alany ellazult állapotban felnyitja a tudatát és megmagyarázza azokat a képeket, amelyeket a NSA készített ezt a technológiát használva. Ezek a kísérletek tették lehetővé, hogy "a komputer által szimulált tudatalatti beszéd nyelvét" tökéletesítsék és "script" változatban maximalizálják a továbbítás lehetőségét a kísérleti alany tudatában egy megfelelő "vision or picture" (látvány vagy kép) formájában. A kísérleti alany

109

által már korábban látott képek egyszerűen visszahívatók az úgynevezett "Age regression" (életkor visszaidézés) "script" változatainak az alkalmazásával. A NSA kémelhárítási kísérletei Több kísérlet is folyt annak a meghatározására, hogy milyen feltételekkel és eljárásokkal lehet Amerika ellen bevetett kémeket agykontrollal ellenőrzés alá venni. Az egyik ilyen kísérlet alanya egy férfi volt, aki konfliktusba került a fiával és egy alkalommal leöntötte benzinnel és felgyújtotta. Ugyanezt tervezte saját magával is, de az életösztöne erősebbnek bizonyult, mint a NSA belé ültetett magatartásmódosító programja. Miután letartóztatták, elmondotta, hogy agya hirtelen kitisztult és már nem tudta okát adni, hogy miként tudta elkövetni ezt a bűncselekményt. Az történt, hogy a hipnózist egyszerűen megszüntették, a kísérleti alanynak megengedték, hogy aludjon, úgyhogy a pszichiátriai szakértők, akik tanulmányozni fogják az illetőt, ne találjanak semmi nyomot, ha alávetnék a hagyományos hipnoterápiával vagy pszichoanalízissel végzett vizsgálatoknak. Másfél évtizeddel ezelőtt hírt adtak az újságok arról, hogy Floridában több idősebb ember meghalt álmatlanság következtében. Az orvosok mindent megpróbáltak, de nem voltak képesek változtatni ezen a helyzeten, amely végül is valamennyi beteg halálával végződött. A NSA-nak sikerült kifejlesztenie olyan aggodalmat okozó "scrip"-eket, amelyek optimalizálták a hipnózis utáni állapot tartósságának a csökkenését annak arányában, ahogy az idő múlásával a kísérleti alany egészsége romlott. Az egész Egyesült Államokat megrázta az az eset, ami a Davidian szekta tagjaival Wako-ban történt. David Koresh órákon át tárgyalt az FBI képviselőivel Istenről és a bibliáról, végül várta Isten szavát, hogy megmondja neki, mit tegyen az ostrom utolsó óráiban. A szóbanforgó üzenet olyan összetételű lehetett, amely "Personal Journal" számokat is tartalmazhatott, (ezeket a NSA megköveteli a kísérleti alanyok számára az agymosás idején), amely viszont elvezethetett volna azokhoz a kérdésekhez, hogy vajon miként vált ilyen minőségűvé ez a szekta-kultusz. Továbbá a NSA-nak úgy volt célszerű feltűntetnie, hogy "God spoke to them and said to commit suicide" (Isten szólott hozzájuk és közölte velük, hogy kövessenek el öngyilkosságot). Csak így tudta megmenteni kudarctól ezt az újabb nagyszabású agykontroll kísérletét. Az FBI "Crime Information Center, CIC" (Bűnügyi Információs Központ) több ezer olyan aktával rendelkezik, ahol dokumentálva vannak azok az esetek, amelyek magukon viselik a NSA kísérletek jellegzetességeit. Ezekben az ügyekben a "Thought Controll" technológiát alkalmazták. Jelenleg a NSA sok olyan kísérleti alannyal rendelkezik a társadalom legkülönfélébb részeiből, akiknek az aktivizálásához már csak "triggerek"-re, azaz programbeindító, gondosan megkonstruált hipnózis-utáni "script"-ekre van szükség ahhoz, hogy teljesítsék a kapott parancsot és adott esetben akár egy gyilkosságot is végrehajtsanak. A NSA úgy hívja őket, hogy "Shooters on a Shelf" (polcon tartott lőfegyverek). Egy példa erre Russel Eugene Weston, aki 1998. július 26-án Washingtonban a Capitolium környékén ámokfutóként lövöldözni kezdett. Az állapították meg róla, hogy skizofréniája van. Olyan kényszerképzetei voltak, miszerint kapcsolatban áll a CIA-val vagy az FBI-val, és meg volt róla győződve, hogy egy rádió nyomkövető szerkezet volt beültetve a fogába. Russel Eugene Weston is a NSA elektronikus agymosásának volt a terméke. Nem volt képes felismerni a rendkívül fejlett technológiát még annak dacára sem, hogy tudta "valaki" (CIA, FBI, stb.) tart kapcsolatot vele és ez a kapcsolat kiterjed az egész Egyesült Államokra. Weston azt képzelte, hogy egy nyomkövető eszközt ültettek a testébe. A NSA hipnózis-kezelése hatásaként arra a

110

következtetésre jutott, hogy a skizofrénia elleni gyógyszerek nem segítenének rajta és ezért megtagadta azok bevételét. Ez az ember kétségbeesve próbálta enyhíteni azt a szenvedést, amit a NSA okozott neki. A már hivatkozott http://www.kimsoft.com/2000/nsa-psy.htm tájékoztató készítője megírja, hogy évek hosszú során át már több ezer olyan személlyel került kapcsolatba, akiket vallásos agymosásban részesítettek. Ezt olyan szintre emelték, ahol már "Isten" mondja meg nekik, hogy mit tegyenek, és "Ő" szól hozzájuk gyengéd hangon, tudatukon belül, és a kísérleti alanyok feltétlenül engedelmeskednek "Neki". Természetesen ellenségek is találhatóak a fejükön belül. Ez azonban a bibliai János jelenések könyvében, az Apokalipszisben jelzett Antikrisztus megérkezését bizonyítja. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus már visszatért a földre és ő irányítja őket. James Bamford "Inside America's Most Secret Agency, The Puzzle Palace" (Amerika legtitkosabb ügynökségén belül, A rejtély palotája) című könyve, amelyet 1982-ben a Houghton Mifflin Company adott ki rendkívül sok adatot tartalmaz a NSA történetére vonatkozóan. A NSA eleinte csak a telefonok lehallgatásával foglalkozott, ez azonban kibővült a legváltozatosabb audiovizuális technikákkal. Bamford az, aki a The Puzzle Palaceban beszámol a NSA első, magával az áldozattal végrehajtott kivégzéssel (öngyilkossággal) kapcsolatos agykontroll technológiáról. A NSA-nak az egyik alkalmazottja a jelentések szerint rohanva menekült a NSA területéről azt állítva, hogy démonok vannak a fejében, majd pedig megölte magát. A NSA alkalmazott ilyen módszert bizonyos hírek eltusolására. A kaliforniai Berkley Egyetem egyik diákja 1990. november 27-én bement egy bárba, és túszokat ejtett. Ragaszkodott ahhoz, hogy a rendőrség tegye lehetővé, hogy a CIA igazgatója beszéljen vele azért, hogy így megszabadulhasson a szenvedésétől. A fiatalember leveleket küldött az elnöknek és a CIA-nak, de kérései süket fülekre találtak. Miután a fiatalember pánikba esett, lelőtte az egyik vendéget a bárban, és akkor egy SWAT csoport (Special Weapons and Tactics Team - Különleges fegyveres és taktikai csoport) emberei halálosan megsebesítették. A San Jose-i rendőrség megtalálta az elnökhöz írott leveleknek a másolatait, amelyekben a fiatalember beszámol arról, hogy bizonyos emberek tudnak olvasni az agyban és ő rájött arra, hogy ezt milyen módon teszik. A NSA sikertelenül végzett rajta agymosási kísérletet, és hogy ez az egész dolog ne kerüljön napvilágra, nem volt más választása, mint saját biztonsága érdekében eltávolítani az élők sorából. Rendkívül érdekes, hogy ez az eset eredetileg úgy került az elektronikus tömegtájékoztatási eszközök híradásaiba, hogy egy fegyveres ember azt követeli, személyesen beszélhessen a CIA igazgatójával. Ez a híradás rendkívül gyorsan eltűnt és többé már nem szerepelt a hírek között. A Nírvána nevű zenekar tagja, Curt Cobain, egy másik áldozata a NSA agymosásának. Itt is arra kényszerűlt a NSA, hogy kiiktassa Cobain-t, aki zenéjébe a NSA tudatbefolyásoló tevékenységére vonatkozó kulcsmondatokat és szavakat írt. Így kommunikált hallgatóságával. Az egyik dalában, amelyet a NSA-hoz írt, úgy utal rá, mint "Friends inside his head" (A fején belül lévő barátok). Ha a NSA büntetésként a legmagasabb szintű agymosást alkalmazza, a kísérleti alany gyorsan távozik az élők sorából. Cobain a heroint használta, hogy elbódítsa, és érzéketlenné tegye magát, de más eszközökkel is megpróbálkozott, hogy lelassítsa az az elektronikus tudatbefolyásolás hatását. Néhány évvel ezelőtt Nagybritanniában számos kormányalkalmazott dolgozott egy szigorúan titkos radarlétesítményen. Közülük többen öngyilkosságot követtek el, noha nem volt

111

amelyek megtörik az akaraterejét.". amely szerint az amerikaiak 40 %-a alvászavarral küzd. hogy a NSA miként választhat ki valakit az agymosásra. Mérlegelik a lelepleződés kockázatának a minimalizálását. hogy a zenekar tagjai sikertelenül fordították arra minden idejüket és pénzüket. illetve más hírszerzési vagy kémelhárítási szempontra. depressziós állapotba kerül. anélkül. továbbá azt is. Mindössze arról volt szó. hogy a NSA bővíti a nagyközönségre gyakorolt befolyását. miként észlelhető a hallható továbbítás ("audible transmission") a dal végén. 112 . mint amikor egy magnetofonszalagot gyorsan előretekerünk. Az 1980-as években az egyik népszerű zenekar írt egy dalt megmagyarázva a NSA agymosó technológiájának a tudományos folyamatát. vagy Curt Cobain és több ezer más személy. magyarázatokat és meghatározásokat. wild life"(vad. és erkölcsi értékrendszerét. babonás képzeteit. baráti körének) az erős vagy gyenge voltát. Itt természetesen elsősorban a tudatalatt elhelyezett hipnózis utáni szuggeszciókról van szó.. vagy a NSA alkalmazottja. A dal szemléltette.. miként hangzik a tudat manipulálása. Ez a hír jelezheti. miközben teljesen ébren van. mert többet közülük kivülről nem nyitható zárt ajtók mögött követtek el. akivel a NSA kísérletezett. Az már ismert. 2000. és bemutatta.lelkiállapot az egyházak "reborn"-nak. A kísérleti alany. hogy találjanak egy helyet. hogy "ők gyorsan beszélnek. önbizalmát. március 26-án az Orange County Register üzleti szekciója ismertette a "National Sleep Foundation" (Országos Alvási Alapítvány) jelentését. hipnotikus hatás alá kerül. magabiztosságát. mint a Berkley Egyetem diákja. hogy "Wild. Miközben a kísérleti alany egyre nagyobb mértékben elszigetelődik a családján belül. hogy az elektronikus megfigyelési rendszernek szinte korlátlan a hatóköre. hogy tudna róla. Megmagyarázták a dalban. kábítószerrel való visszaélésnek. Miután megtörténik a kísérleti alany kiválasztása.semmilyen látható nyoma valamely ellenséges kormány beavatkozásának. Ezek a manipulált tudatú egyének életük céljául a Jézussal való személyes kapcsolat kiépítését és fenntartását tartják. apatikus lesz. valamint elsődleges támogató csoportjának (családjának. és az általa tisztelt irányadó csoporttól. A NSA magatartásmódosító eljárása Ebben a részben ismertetjük röviden azokat a tipikus technikákat.rendszerint szélsőségesen vallásos . hogy bizonyos kormányalkalmazottak egy fokozottan őrzött kormány projekten dolgoztak. politikai meggyőződésére. Ennek a felmérésénél tekintettel vannak közéleti szereplésére. Ez ahhoz hasonló. vagy egyéb szokatlan dolognak. vad élet). továbbá hipnózis utáni szuggeszciókkal bombázzák. A kiválasztásnál szerepet játszik a kísérleti alany értéke az Ügynökség számára. ahol a NASA-nak nem lenne módjában zaklatni őket. eljárásokat. amelyek a NSA magatartásmódosító tevékenységében használatosak. Ezek az emberek ugyanannak a technológiának voltak alávetve. intelligenciáját. A NSA magatartásmódosító eljárása a kísérleti alany beazonosításával és minősítésével kezdődik. pénzügyi helyzetére. "The Talkind Heads" (A beszélő fejek). Ezek a halálesetek megrendezett öngyilkosságok sem lehettek. azaz a szóbanforgó zenekar feltárta. valamint azt. morális meggyőződését. és végső soron társadalmilag és pénzügyileg is sikertelen. valamint azt. újjászületettnek hívják. hogy a NSA mindig a REM-alvástól való megfosztással kezdi el a magatartásmódosító eljárását. társadalmi státuszát. a kísérleti alany hipnózis utáni szuggerálhatósági indexét. érvelőképességét. Ezt az NSA által előre meghatározott és hipnózissal létrehozott . hosszú időn át tartó REM-alvás megfosztásnak vetik alá. Ennek a dalnak az volt a címe.

A NSA azért részesíti előnyben a keresztény egyházakat. (A szinapszis az idegsejtek egymáshoz történő csatlakozási helye. hogy kiváltsanak lokalizált szinaptikus (idegsejt kapcsolódási) válaszokat az agyunkban. Ezt követően a kísérleti alany teljes odaadást érez Jézus (értsd: a NSA) iránt és bármit meg fog tenni Jézus (értsd: a NSA) irányába. hogy mikrohullámú fegyverrel kövessen valakit azért. bizsergéseket. Életének minden mozzanata ima útján továbbításra kerül más "keresztényekhez". és számos ember van körülötte és csupán ő az egyedüli. hogy a NSA ezt a technológiát atombiztos földalatti bunkerekből irányítja. hogy bármely nonkomform magatartása megfigyelésre kerül. El vagyunk árasztva folyamatosan mikrohullámokkal a televízióállomásokról. A kísérleti alany úgy épül be ebbe a rendszerbe. Ennek ellenére nem érezzük a mikrohullámok által okozott tüneteket. A kísérleti alanyok gyakran azt hiszik. 113 . viszketéseket. amikor a kísérleti alany csípést. Senkinek sincs kedve és ideje ahhoz. vagy hivatalában. csiklandozó érzéseket váltson ki. vagy téveszmék. reszketést. de a NSA használt más kultuszokat és nem egyházi-jellegű társadalmi csoportokat is. Amikor a NSA más kapcsolatokat használ. kémkednek utána. ahol a NSA elektronikus megfigyelő rendszere eléri és a kulcsszavak révén kiválasztja és értékeli az elhangzott imákat. A kísérleti alanyok számára fontos annak a megértése. Ez hasonló a Gestapo tevékenységéhez a II. Ezután a NSA további hipnotizálja büntetés vagy jutalom formájában a célszemélyt. aki megtapasztalja ezeket a furcsa "gondolatokat". akkor további büntetéssel sújtják. vagy autójában. akiknek a nézetei a bibliában gyökereznek. Ezek mikrohullámú besugárzások következményei lehetnek. bárhol. szúrást. Egy idő múlva megjelennek az emocionális összeomlás tünetei és kialakul egy új támogató csoport a kísérleti alany körül.Tipikus hipnózis utáni eszközökkel kiváltott érzéki csalódás az. hogy a különböző furcsa érzetek és észlelések a testükbe ültetett implantátumok következményei. mivel ezeknek nincs meg az a lehetősége. és ezt behelyettesítik pozitív jutalmazó-hipnózissal: "Isten és Jézus munkálkodik az életükben". a mennyezetről. Ha a kísérleti alany ellenáll a NSA utasításainak. akkor a NSA a teljes ellenőrzést meg tudja valósítani az adott személy felett. mert az általuk hirdetett tanítás lehetővé teszi. Tompa ütések. végül a NSA-hoz. hogy naponta adjon jelentést imádság formájában az otthonának csendjében. a lámpákról és ehhez hasonlók. ahol az ingerületeket átveszik egymástól. recsegések. vagy állandóan követik. és hogy a szomszédjának semmi köze sincs az általa észlelt furcsa tapasztalatokhoz. világháború alatt. hogy "Isten akaratának megfelelően" cselekedjék. és arra veszi rá a kísérleti alanyt. amely a kísérleti alany valamennyi problémáját végül is a NSA elé viszi. az órákról.) Ezen túlmenően. remegést érez teste különböző részein. hogy a kísérleti alanyt a szomszédai megfigyelik. Ez az új támogató csoport rendszerint egyházi emberekből áll. amelyben a kísérleti személy vallásos újjászületést él át és "életét Krisztusnak adja". hogy továbbítási módszert alkalmaztak vele szemben. akkor nyilvánvaló. a pozitív jutalmat pedig Isten áldásának. amikor a kísérleti alany egy szobában tartózkodik. A kísérleti alanytól megkövetelik. zörejek hallhatók a falakról. a kommunikációs műholdakról. Mindez ez kitűnően alkalmas a NSA tudatirányító technológiájának és eljárásának az álcázására. Kialakulnak azok a kényszerképzetek. hogy "Isten vagy Jézus közvetlenül szóljon a kísérleti alanyhoz" és a negatív újra-megerősítést a Sátánnak lehet tulajdonítani. és a nagysebességű akusztikusan továbbított hipnózisnak lett a célszemélye. A kísérleti alanyt fokozatosan mentesítik az idegrendszert károsító kényelmetlen hipnózistól. hogy a teste különböző részén furcsa bizsergő. Így az új egyházi előjáró-csoport működik a magatartást megerősítő mechanizmusként.

Az ilyen kísérleti alanyoknak az élete viszonylag terméketlen. amikor nem figyeli őt aktívan a NSA. a második az előre elkészített és kijelölt továbbítás az ugyancsak előre programozott komputer útján. ha racionálisan kell gondolkodniuk. hogy sokféle hipnózis utáni továbbító. A továbbítandó "script" sugárzása korlátozódhat egy épületre. egy városra. mint egyéniségét vesztett középszerű lény vegetálhat Jézus (a NSA) szolgálatában. Mindezt akkor is tagadják. Ez a hang adja az igaz vagy hamis információkat és parancsokat a NSA céljától és szándékaitól függően. holott ezek sem szerepeltek a bibliában. A NSA jelentősen csökkenti saját biztonsági kockázatát azzal. Az esemény által kiváltott feltételes üzenet-továbbítás lényege. vagyis nem fogadják el. és ez biztonsági kockázatot jelent. Tehát se nem praktikus. A NSA azért nem alkalmaz kizárólag reális idejű hipnózis utáni parancstovábbítást. A reális időben történő tudatalatti üzenet továbbítás azt jelenti. és végül a hipnózis utáni. és többé nem okoz gondot sem az egyházban. kiváltó. A magatartásmegváltozás általában akkor megy végbe a leggyorsabban. Az alkalmazott technikák három fő csoportba oszthatóak. Az a kísérleti alany.valamint ahhoz. vagy feltételes továbbítások. hogy a NSA feladat végrehajtására kijelölt ügyeletes munkatársa hipnózis utáni parancsot tartalmazó "script"-et juttat el a kísérleti alanyhoz és megfigyeli annak válaszreakcióját. Az állandó megfigyelés viszont megfelelő személyzet 24 órán át történő alkalmazását igényelné és ez igen költséges. és nem tudja a visszatérő gondolatokat vagy érzéseket valamilyen szokás szerint visszatérő eseményhez vagy helyzethez kapcsolni. aki sikeresen végigment a NSA magatartásmódosító programján. aktivizáló technikáknak. Valamennyi NSA által alkalmazott standard hipnózis utáni parancstovábbító "script" eljuttatható reális időben. gondolat. életének a további részében. A továbbításnak ez a formája meggyorsítja a tudat mélyén hallható "hang" felfogását. Ilyen előre kijelölt időpontban sugárzott "script"-ek esetén a kísérleti alany látszólag találomra gondol erre vagy arra. hogy voltak dinoszauruszok. vagy kódjel-szó hatására 114 . hogy a hipnózis utáni tudatalatti implantátum egy meghatározott esemény. Nem az lebeg szemük előtt. Ez a technika megköveteli a tudatalatti kihallgatást. sem a tömegtájékoztatásban. és ez maximalizálja a magatartás megváltoztatását. ami nincs a bibliában. vagy egy nagyobb földrajzi térségre. A magatartásváltoztató eljárás Ebben fontos szerepe van a beindító. amit itt a földi életükben el tudnak végezni. hogy van evolúció. amikor folyamatosan negatív újra-megerősítésre kerül sor. se nem gazdaságos a kísérleti alany folyamatos megfigyelése a reális időben történő továbbítás céljából. hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. érez így vagy úgy. mert a kísérleti alany felismerheti. mert azt sugalmazza neki. mivel félni fog a NSA megtorlásától. mert figyelmüket a halál utáni életre. Az első a reális időben történő továbbítás. Mind a három "script"-továbbítási-módozat alkalmazása megzavarja a kísérleti alanyt. űrutazás. és összefüggéstelenül csaponganak. "az örök életre" összpontosítják. hogy mi az. mint például Észak-Amerika vagy Európa. amit a kommunista diktatúrákban alkalmaztak az államvédelmi szervezetek. Kerülik az "e-világi" tevékenységeket és rendszerint zavarban vannak.technikát használ a kísérleti alany negatív újra-megerősítésére. Így például semmiben sem hisznek. Az előre kijelölt tudatalatti implantátum továbbításakor a NSA központi kapcsoló komputere kibocsáthat egy "script"-et a megjelölt személyhez egy előre kijelölt időpontban. ha repülőgépeken utaznak és televízióznak.

Ilyenkor a kísérleti alany maga dönt úgy. hogy a "script"-ek hogyan készülnek. megkönnyebbülés érzését és a kísérleti személy pszichéjében helyreáll a békés egyensúly. hogy a kísérleti alany azt hiszi: kényelmetlen. A NSA-agykontroll első szakasza Ennek a szakasznak a lényege a kísérleti alany előzetes felmérése. átvilágítása. akár pozitívat egy meghatározott eseménnyel. ha összekapcsol egy tudatalatti implantátumot. vagy hosszú időn át a barátod lakásán tartózkodsz és visszatér a lelki nyugalmad. egy személlyel kapcsolatban és mérik azt az időt. valójában azt egyre nagyobb mértékben a NSA ellenőrzi. Amikor a kísérleti alany távozik ettől a személytől. Hipnotikus emlékezetkiesést idéznek elő benne egy tárggyal. A NSA meg tud erősíteni egy előre meghatározott és kívánatos viselkedést. hogy legyen rendkívül érzékeny az érzelmei változásaival kapcsolatosan. amely fokozott aggodalmat. Amikor a NSA munkatársai el akarják szigetelni a kísérleti alanyt egy meghatározott személytől. helytől vagy dologtól. hogy tartsa magát távol élete folyamán az ilyen helyzetektől. hogy az adott személytől. feszültségtől és nyugtalanságtól való megszabadulás. kellemetlen érzése természetesen alakult ki." Ha az ilyen típusú "script"-eket nem tartják karban. A hipnózis utáni és konkrét esemény által kiváltott megerősítés fokozatosan is kialakítható és olyan finoman is alkalmazható. hipnózis utáni befolyásolhatósági. időbeli hosszát és azokat a feltételeket. és nem leszel képes ellazulni. illetve érzéki csalódások. valamint társadalmi körülményei állandó változásban vannak. Szakkönyvtárakban. ha távozol tőle és hazamész. amely kellemetlen érzést okoz bizonyos helyzetben a kísérleti alanynak. hogy íme ők hozzák meg az életükre vonatkozó fontos döntéseket. jobb tanulmányi eredmény elérésére történő ösztönzésre. Ezt a kísérleti alany erőteljesen érzékeli. ezek mértékét. hogy így megnöveljék a kísérleti alany döntési lehetőségeit az adott helyzetben. akkor súlyos károkat okozhatnak. hogy fokozottan kézben tartja a saját életét. akár negatívat. Ilyen "script"-tel lehet. hiszen a kísérleti alany. hogy ne aludjon együtt egy más neművel: "Nagyon feszült leszel. kellemetlen közérzetet és nyugtalanságot vált ki belőle. Az egészben az az ellentmondásos. mint például a hipnózis utáni aktivizáló gondolattal azért. hogy miközben a célszemély úgy érzi. helytől és dologtól. általában a viselkedés megváltoztatására. pl. együtt alszol. és miként használják őket. akkor az illetőbe olyan programot implantálnak.aktivizálódik. amelyekkel aktivizálni lehet őket. A NSA szakértői pontosan testreszabják a negatív vagy pozitív megerősítéseket. vagy nem törlik időben. helytől vagy dologtól távoltartsa magát. és ki lehet bennük alakítani a jó közérzetet azzal. Valójában persze a NSA programozók parancsát teljesítette. de az Interneten is igen bőséges információ áll rendelkezésre a hipnózis utáni parancstovábbításnak erről a formájáról és arról. ellenséges érzülettől. szuggerálhatósági indexének a meghatározása egy sor mintavétel segítségével. Az ilyen típusú tudatalatti implantátumot ötvözni lehet más beültetendő üzenetekkel. akkor egy másik hipnózis utáni implantátum aktivizálja az aggodalomtól. Ilyenkor ez arra készteti. Így például tudatalatt beléhelyezhető az a parancs. ha csókolódzol. feszültséget. Ezt tovább lehet erősíteni egy másik hipnózis utáni szuggeszcióval. I. ellenséges érzést. hallucinációk fokozására. és ezért igen hatékony eszköz egy előre meghatározott kívánatos magatartás megerősítésére. azt szuggerálni egy lánynak vagy egy fiúnak. A hipnoterapeuták az ilyen típusú hipnózis utáni parancsokat használják pácienseik dohányzásról való leszoktatására. hogy a célszemély mennyi idő alatt képes leküzdeni a 115 .

babonás félelmeit. A NSA által kezdeményezett önkivégzések. és egyelőre lezárja az aktáját. hogy az adott esetben fejlettebb kihallgatási technikákat is alkalmazzanak-e vagy sem. hogy beültetnek egy hipnózis utáni parancsot és megfigyelik az illetőt. hogy mennyire képes azon úrrá lenni. Ha a kísérleti alany végül is eljut ahhoz.hipnózis utáni szuggeszció hatását. amelyet nem tudnak elmozdítani. bármennyire is szeretnél rá emlékezni". vagy rossz közérzetet okozzanak a kísérleti alanyban. akkor csaknem lehetetlen megakadályozni. hogy ezeket a lépéseket nem tudja megvalósítani egyes átlagosan kockázatosnak tekinthető kísérleti alanyoknál. hogy életében természetfölötti események veszik a kezdetüket. II. ahol előre elkészítve ott vannak a válaszok igenlő és tagadó változatban. hogy "Istent" (értsd: a NSA irányítóit) szolgálja és kövesse. összetalálkozást (coincidence) azért. vagyis a nyitott kérdéseknek. A kihallgatási forgatókönyvek felhasználják a tudatalatti kihallgatás módszereit és az alvajárással kombinált kihallgatási technikákat. Ha a NSA úgy érzi. mert a kísérleti alanynak sikerült kiderítenie a vele szemben alkalmazott agykontroll technológiát. hogy a kísérleti alanyban azt a benyomást keltsék. Ugyanis. milyen a problémaelemző és megoldó készsége. Azt is igyekeznek kideríteni. vagy a programozást irányító ügyeletes munkatárs gondatlanul járt el az adott kísérleti alany esetében. addigra fizikai és lelki erőforrásai már kimerültek. vagyis öngyilkosságok rendszerint azért következnek be. hogy milyen kockázatokkal járhat az adott személy magatartásának a módosítása. Ilyen lehet például az. hogy a célszemély állításai megkérdőjelezhetők legyenek. A lényeg tehát az. amit mozgással orvosolni lehet. A reális idejű megfigyelés. Ebből következtetnek arra. Itt fontos szerepe van az úgynevezett "Openended Questions"-nek. ha a kísérleti alany valamilyen módon mégis csak rájön a tudatmódosításra. hogy "nem leszel képes emlékezni X-nek a nevére. hogy milyen szinten képes megérteni a pszichológiai. akkor a NSA megerősíti a kísérleti alany elkötelezettségét Jézus iránt. A magatartásmódosítás második szakasza Ebben a fázisban a legtöbb kísérleti alany már úgy van manipulálva. Más hipnózis utáni szuggeszciók alkalmasak arra. bizonytalanságait standard tudatküszöb alatti kihallgatási technikával és a viselkedés megfigyelésével. Így biztosítva van. beállítódásait. hogy kiszivárogjanak információk a titkos eljárásról. a hipnotikus és a gyógyszerekkel kapcsolatos jelenségeket. amelyek hasonlatosak azokhoz a tesztkérdésekhez. valamint a vele szemben alkalmazott módszerek leleplezése korlátozásának a hatékony ellenőrzését. Felmérik a kísérleti alany vallásos beállítottságát. Ebben a szakaszban a kísérleti alany már nem képes világosan és tömören kifejezni magát és eddig az időpontig már általában sikerült lejáratni a helyi és országos jogalkalmazó szervezetek szemében. bármennyire is próbálják. majd ezt kiértékelik. beazonosítja az e célra használt technológiát és módszereket. Ezekben az esetekben alkalmazzák az úgynevezett véletlen egybeesést. Az ilyen rövid program a legkevesebb befektetéssel a legtöbb hasznot biztosítja a legkisebb kockázattal a NSA számára. kapcsolattartási eszközeit legközelebbi támogató csoportjaival és barátaival. képességeit. A célszemélynek le kell küzdenie a hipnózis utáni szuggeszciót. Ha az illető vallásos és elfogadja az irányítást. hogy felfedje és jelentse a vele szemben alkalmazott eljárást. akkor az Ügynökség nem vonja be az illetőt a magatartásmódosító eljárásba. Az ügyeletes NSA-munkatárs tapasztalata dönti el. Emiatt rendszerint ki kell iktatni a kísérleti alanyt. és mint megalapozatlanok elutasításra kerüljenek. A hipnózis utáni 116 . A NSA technológiája lehetővé teszi a kísérleti alanynak. hogy félelmet. környezetének. valamint a szokásos tudatalatti kihallgatási technikák segítségével mérik fel a kísérleti alany általános társadalmi státuszát.

Még azt is szuggerálni lehet. vagy meghalt. hogy az illető által látogatott templomban mi lesz a szentbeszéd témája. Gyötrő gondolatok ismétlődő visszatéréséről panaszkodnak. és nem tudnak visszaemlékezni az álmaikra. Alig múlik el egy óra lefekvésük után. nyugtalan alvásról. majd ezeket tudatosan egy meghatározott személyre irányítják. hogy a célszemély közeli hozzátartozója balesetet szenvedett. Sötét karikák jelennek meg szemeiknél. amikor a kísérleti alany által szeretett személlyel valami tragikus esemény történik.parancsok és előzetes információk kombinációjával készítik elő a célszemélyt. A fehérjeszintézis is gátolt és ez csökkenti a kísérleti alany gyógyulási képességét fizikai károsodások. Ezt az információt elektronikus eszközök útján szerzik be. amelyeket az adott templomban helyeztek el. amikor a kísérleti személy még senkivel nem osztotta meg a benne kavargó gondolatokat. Ez azzal jár. és fokozottan fogyasztanak koffeint. A NSA ezután elhelyez a kísérleti alany fejében egy hipnózis utáni parancsot. amely olyan gondolatokat vált ki. Amikor aztán a kísérleti alany végül tudomást szerez a tragikus eseményről. óránkénti felébredésről panaszkodnak. Nappal fáradtak. A csak csekély mértékben észlelhető romlási tünetek megnehezítik a kísérleti alanyok számára a REM-alvással kapcsolatos problémáik felismerését. Egy másik tipikus NSA módszer azt haszálja ki. arcviszketésről és zsibbadásról. nem mennek újra aludni. vagy pedig Isten. úgy tűnik. Amikor a kísérleti személy hallja a szentbeszédet. előrelátással bír. aggódó érzéseket. nem emlékeznek a nevekre. Mindezek következtében romlik a kísérleti alany egészségi állapota. A REM alvásnak ez a csökkentése vagy megvonása gátolja a rövid ideig tartó emlékezet működését. különböző izomfeszültség kombinációkkal és komputeres ciklikusan visszatérő implantátumok továbbításával. amelyről majd csak a szentbeszédben fog hallani. az érvelést és az akaraterőt. hogy az illető ne lássa a szemei körül kialakult mély karikákat. Ekkor az illetőnek hipnózis utáni szuggeszcióval elhelyeznek az agyában rettegő. vagy munkahelyi teljesítménye és meglazulnak társadalmi kapcsolatai. A kísérleti alanyok rendszerint álmatlanságról.A gyors szemmozgással kísért) alvást és ilyenkor egy vagy két ciklusra korlátozzák éjszakánként. hogy "Isten" vagy más temészetfeletti lény felfigyelt rá. hogy a prédikáció közvetlenül hozzá van címezve. beleérzéssel. hogy különleges képességgel. akkor az illető nem lesz képes a REM-alvástól való megfosztást felismerni. A REM alvás különleges szerepe Az agykontroll céljából gyakran ellenőrzés alá veszik a REM (Rapid Eye Movement . a koncentrációt. 117 . esetleg egy más földöntúli lény lépett vele kapcsolatba. hogy a kísérleti alany a nap folyamán aluszékonnyá válik és többször is elalszik rövid időre. Ez rendszerint azzal kezdődik. amelyek abban a témakörben mozognak még a templomba menetel előtt. Hipnózis utáni "script"-eket helyez be a kísérleti alany fejébe könnyű alvás idején. hogy a kísérleti alany energikusnak és kipihentnek fogja érezni magát. Ez különösen hatásos akkor. a beszédkészséget. akkor azt hiszi. amikor felkelnek. hogy a hírszerzőszolgálat tudomására jut elektronikus megfigyelés útján. a tapintási képességet. Egy konkrét példán szemléltetve ez így zajlik le: a NSA hírszerző rendszere tájékozódik arról. hogy egy embernek a legbelsőbb gondolatairól is tudjon. A NSA hírszerző rendszere által felfedezett információk segítségével azt az érzést keltik a kísérleti személyben. Amikor a REM-alvástól való megfosztás fokozatos és olyan hipnózis utáni parancs kíséretében zajlik. gyöngül az iskolai. vagy fárasztó feladatok elvégzése után. A NSA több módon is befolyásolni tudja a REM alvást. és ez jelzi Isten titokzatos és kideríthetetlen képességét arra.

illetve. a repülő vagy hajóutazástól. akik mindig valamilyen külső vagy belső hatástól tartanak. "Nem szabad megtagadnod az engedelmességet az Istennek. Az ebben szenvedő ember ilyen vagy olyan vonatkozású téveszméit igaznak tartja. a legtöbb kísérleti alany vagy tájékozatlanságból nem ismeri fel az eltéréseket és az ellentmondásokat. A paranoiát gyakran jellembeli fogyatékosságként tartják számon. Az is előfordul. hogy az így megbélyegzett személy tanúságtétele még inkább veszít hiteléből. amikor valaki irracionálisan fél a sötétségtől. Az illető személy megbüntethető negatív megerősítés útján bármiért. a különböző állatoktól. amely betegséget okoz. de tájékozatlan emberek. de egyéb antiszociális magatartásra is vonatkoznak. hogy a kényszerneurózisban megbetegedett személy általában tudatában van annak. vagy képtelen a megfelelő elemzésre. amelyek konfliktusos helyzetbe kergették. ha maga a NSA felelős azért. amely "Isten állandó mindent látó megfigyeléséből" ered. hogy megszégyenítse az adott személyt. hogy az Istennek tulajdonított megnyugváshoz jussanak. akik állandóan mindent leellenőrizni kényszerülnek. hogy névtelenségét megőrizze. Ha csökken önfegyelme. A fóbiás kényszerképzetek is gyakoriak. beleértve a rokonokat és a barátokat is. vagyis elsődleges támogató csoportját. Így például olyan "scrip"-eket lehet hozzá továbbítani. akkor még jobban rá van utalva Istenre. További célja ennek az eljárásnak feszültség létrehozása az illető hatóság és a kísérleti alany között még akkor is. akiről a NSA időközben kiderítette. vagy a hipochonderek. Lehetővé teszi. Amikor a NSA nem követi a szokott Bibliai hivatkozásokat. és csökkentse önbecsülését. hogy az illető személyben olyan magatartási zavarok léptek fel. hogy elnyerje lojalitásukat. amely életének a nehéz időszakában segítségére lehet. A NSA arról is ismert. A NSA ez irányú eljárásának ez az eleme növeli a kísérleti alanyban a félelemérzést és azt a feszültséget. hogy valamilyen más módon találnak egy eseményre igazolást azért. amelyek tőle nem várható szokatlan magatartásra késztetik. hogy a kísérleti alanyban bizalmatlanságot alakítson ki a többi ember iránt. A NSA e kérdés kutatói szerint rendszerint más jogalkalmazó és jogérvényesítő ügynökségeket használ fel bizonyos személyek magatartásában mutatkozó abnormális jelenségek dokumentálására. a szellemi működés logikus voltát nem érintő téveszme-rendszer. Ezzel lehet alátámasztani "Isten szavának" a valódiságát.A REM-alvás megfosztás után egy hétre változó hipnózis utáni parancsokat lehet elültetni. Mindez lehetővé teszi a NSA számára. A NSA mindennapos gyakorlatához tartozik. a nagy magasságtól. Jóindulatú. Egyik legismertebb az agrofóbia. amelyek világosan utalnak a Bibliára. ez azzal jár. hogy hatékonyabban zsaroljon. beleértve legközelebbi rokonait és barátait is. a lifttől. amire van hivatkozás a Bibliában. Ezeket az egyébként szégyenérzéssel kísért cselekvéseket a NSA később felhasználja arra. hogy olyan hipnózis utáni szuggeszciókat helyez el a kísérleti alanyok tudatában." A paranoia és a NSA A paranoia nagyzási vagy üldözési téboly. Hiszen ez a kör az. A paranoia rendkívül hatékony eszköz a NSA kezében. a zárt szobától. Ezek rendszerint szexuális természetűek. ha lenéz egy felhőkarcoló tetejéről. azt 118 . és az ő megbocsátó kegyelmére. Ide tartoznak a túlzottan pedáns emberek is. (azaz a NASA-nak). és ennek megfelelően viselkedik. hogy kényszer hatására cselekszik. hogy tudomással bír a NSA által vele szemben alkalmazott eljárásáról. hogy lejárassa azt a személyt. csak nem tud kényszerétől megszabadulni. amikor valaki szinte pánikba kerül. és magabiztossága. hogy segít a kísérleti alanyoknak megmenekülni a jogi eljárásoktól azért. A kényszerképzet többek között abban tér el a téveszmétől.

vagy környezeti hatásokra. Minthogy ez egy soklépcsős progam. másrészt a programozással járó költségeit. Így további szorongást és ellenséges érzületet ültetnek el benne ezen kollégákkal szemben. szellemi küzdelemben. vagy közösségi elhelyezésre szorul. hogy a kísérleti személy ne tartson kapcsolatot olyan személyekkel. A NSA-nak arra külön kell ügyelnie. az intenzív fájdalomokozással. a NSA arra törekszik. Meg vannak győződve. hogy higgyenek a démonok.ajánlhatják neki. hogy egyes lépcsőfokot kihagyjon belőle. III. Azok a kísérleti alanyok.és normarendszerüknek. hogy "szkizofréniásnak". azaz nem maradhat egyedül. amelyből összeállhat a kép. nem vezethetők vissza biológiai. és rendkívül költséges. amikor a NSA egy másik kontroll alatt álló személyt is felhasznál. A kísérleti személynek ez az elszigetelődése. a szellemek. Ez a harmadik típusú program a REM-alvástól való megfosztással kezdődik. ha valamilyen objektív bizonyíték ellentmond az ő hit. a különböző spirituális létezők valóságában. folytatódik az önbecsülés és a magabiztosság megtörésével. és rendszerint intézeti. A kísérleti alany gyakran egy vele szemben kevésbé igényes környezetbe kerül. A páciensnek a normálistól eltérő tünetei ugyanis hipnózisból erednek. kémiai okokra. végül a lélek önmagára találásában Jézus Krisztus áldásával. vagy elmebetegnek. akik ezt a típusú programozást kapják. hogy a megcélzott kísérleti alanyba beültesse az összeesküvés téveszméjét. A kábítószerektől és az alkoholtól való függőség fokozása 119 . és tovább erősítsék benne a félelmeket. vagy munkatársai. vagy az istenségek. "paranoiásnak" minősítsék. A félrevezető diagnózis arra szorítja a kísérleti alanyt. és ezzel további lelki terhet rakjanak rá. akkor felhalmozódhat egy sor olyan információ. rendszerint rendkívül gyanakvóak és könnyen ingerelhetők. Mindezt a gyanakvást számos "script" továbbításával ültetik be a kísérleti alany tudatába. mint az empirikus. hogy forduljon szakorvoshoz. A szenvedés súlyossága miatt a célszemély már folyamatosan képtelen a normális életvezetésre. a mesterségesen felnagyított lelkiismeretességgel. Tovább bonyolódik a helyzet. Egy ilyen ajánlás pedig még inkább növelheti a kísérleti alanyban azt a félelmet. majd a Megmentő által való megszabadításban. Isten. Ha az ilyen személyek egymással kicserélik ismereteiket és tapasztalataikat. hogy szomszédai. hogy a spirituális világ sokkal hatalmasabb és fontosabb. mert ez által csökkenti az ő biztonsági kockázatát. A pszichiáterek és a klinikai pszichológusok rendszerint rosszul diagnosztizálják az elektronikus tudatbefolyásolás alatt álló célszemélyt. az ismételt "újjászületéssel Jézus Krisztusban". reális világ. és ez elvezethet a NSA szigorúan titokban tartott agykontroll tevékenységének a lelepleződéséhez. Az ilyen személyek hajlamosak arra. Ez a technika tovább fokozza az adott célszemély elszigetelődését. már nem bízik többé elöljáróiban. lelki. Izgatott állapotba kerülnek. A mesterségesen előidézett paranoia keretében elhitetik a kísérleti alannyal. akik már ezt a tudatbefolyásoló programot ismerik. jelentősen csökkenti a NSA biztonsági kockázatát. hogy megtapasztalt tüneteiről másoknak ne beszéljen és így elkerülje azt a kellemetlenséget. vagy más módon lerövidítse őket. anyagi természetű. hogy másoknak is beszéljen tapasztalatairól. hogy a többiek őt idegbetegnek. A magatartásmódosítás harmadik szakasza Ebben a szakaszban nagyon kemény módszereket alkalmaznak és a folyamat kettőtől öt évig terjedő ideig tart. valamint tartózkodása attól. például valamelyik egyházi csoportba. spirituális kapcsolatépítéssel. vagy családtagjai összeesküdtek ellene. vagy legalább is pszichopatának tartják. elhúzódó és hatástalan kezelésben részesítik.

és lehangoltság. és a szenvedés válik uralkodóvá mindennapjain. tovább sodorja a célszemélyt az emocionális összeomláshoz. amellyel a kísérleti személy rendelkezik és ez az energiahiány később úgy állítható be. és helyt tudjon állni a munkahelyén. hogy a hipnózis utáni parancsok hatékonyabbak. kivéve azt. és már nem tud hatékonyan működni. csüggedtség. mert "nem kitartó a hitében" és ezt később fel lehet vele szemben használni. Ez pedig. amikor az agykontroll program a felfokozott lelkiismeret szakaszához érkezik. mint "Isten büntetését". Fásultság. Fokozatosan a rossz közérzet. nyomott kedélyállapot lesz rajta úrrá. és tehetetlenségi érzése növekszik. A célszemélynek gondosan betáplálják az agyába. hogy kompenzálja az alváshiányt. mint már utaltunk rá. és aki visszaél a testével. A szegényes táplálkozás A szegényes táplálkozás csökkenti azt az energia mennyiséget. hogy egy kísérletnek a szenvedő alanya. hogy "a test. akkor a NSA gondoskodik arról. Ez azt jelenti. A kábítószer-fogyasztás arra is alkalmas. az megerőszakolja Isten akaratát. magasan képzett szakemberek segítségével. Az alkoholfogyasztás. hogy a NSA ennek a segítségével fokozza a kísérleti alanyban a szégyenérzetet. és a szedett drogok megnövelik a beültetett hipnózis utáni parancsok hatékonyságát. amit később fel lehet használni. Ha illegális drogokat használ. Ebben a fásult állapotban a célszemély további "bűnöket" követ el. az illető egyre érzéketlenebbé válik. hogy egy kormányzati ügynökség zaklatja. hogy az illetőre felfigyeljenek a hatóságok. aki azt állítja. Ezáltal még jobban megalázható és elszigetelhető. A depresszió következtében fokozódik társadalmi elszigeteltsége. rendszerint tévesen diagnosztizálják. az templom". és hipnózissal gyötri. A drogokhoz való alkalmazkodással járó stressz. eltompultság Miután sikerül megtörni a kísérleti alany önbecsülését. A NSA tehát hasznot húz abból. és a kísérleti alanynak jóval nehezebb a parancsok által gerjesztett impulzusoknak ellenállnia. Depresszió A hosszantartó REM-alvástól való megfosztás eredményeként legyöngül a kísérleti személy. Ez több vonatkozásban is kedvező a NSA számára. amely kísérletet közpénzből állami intézmény hajt végre rajta jól fizetett. közöny. mint "Isten büntetése". mert drogfogyasztónak lehet címkézni. ha a célszemély a REMalvástól való megfosztásra gyógyszerek szedésével válaszol. Ez lejáratja az illetőt. Az agykontroll kísérlet 120 . folytatódik életében a kudarcok sorozata. hogy fokozzák a bűntudatát. Ki fog ez után hinni egy kábítószerélvezőnek. hogy a depresszióhoz hasonlító tünetegyüttesnek a valódi okait feltárnák. Amikor ilyen állapotban a kísérleti alany hivatásos szakemberekhez fordul segítségért. a kísérleti alany egyre inkább rászorul a központi idegrendszer működését segítő stimulánsokra azért. az iskolában. Valójában a célszemély semmiben sem bűnös. párosulva az újonnan behelyezett hipnózis utáni parancsoknak való ellenállással. és depresszió ellen kezdik kezelni anélkül. az altatószerek és más gyógyszerek szedése ugyancsak gátolja a REMtípusú alvást és megnöveli a kísérleti személy ingerelhetőségét.Amikor fokozódik a REM-alvástól való megfosztás. és hiteltelenné váljék. és személyes kapcsolatai fenntartásában. A központi idegrendszert stimuláló drogok megnövelik a kísérleti személy szuggerálhatóságát. fokozza a szégyenérzetét.

Mindez a NSA biztonsági kockázatát is csökkenti. hogy meghatározott újságot olvassanak. hogy a kísérleti alany első számú támogató-csoportjától is izolálódjék. és ez megnyilvánul az írásában is. Ez a zavart állapot lehetővé teszi a NSA számára. és ez által emocionálisan még inkább függő helyzetbe kerüljön a NSA-tól. Közülük többet a NSA irányít hozzá azért. a hipnózis utáni különleges parancsok. akár tetteivel. Elbizonytalanodás A kísérleti programozásnak ebben a szakaszában a célszemély fokozottan elbizonytalanodik. hogy meg tudja fogalmazni röviden és értelmesen gondolatait. A koncentrációs képesség gyöngülése megnehezíti a célszemély számára a kutató 121 . és hosszabb időre van szüksége ahhoz. mint egy világosan gondolkodó. Így maga a kísérleti alany az. A REM-alvástól való megfosztásnak ebben az elhúzódó szakaszában a kísérleti alany zavart. érzelmileg rendkívül sérülékeny. és így fogékonnyá válik arra. továbbá "Istennek az iránymutatásait". hogy mikor követ el hibákat. aki rögzíti aktuális érzéseit. A REM-alvás hiánya és a lebecsülő-lealacsonyító hipnózis utáni parancsok együttes hatásaként már egészen kis alkoholfogyasztás is jelentékenyen tudja súlyosbítani a kísérleti személy állapotát. mivel a REM-típusú alvás hiánya miatt rövid távú memóriája nem működik megfelelően. A célszemély beszéde le is lassul. Ez elősegíti. Fogyatékos koncentrációs-képesség A koncentrációs képesség csökkenése megbénítja a kísérleti alany alkotóképességét és korlátozza azt a lehetőségét. Ezt az elbizonytalanodást a NSA több vonatkozásban is kihasználja a maga számára. hogy őszintétlen emberek közelítsenek hozzá. Zavarodottság Az elhúzódó zavart állapot a REM-alvástól való megfosztás. hogy fokozza a kísérleti személynek okozott emocionális fájdalmat. Mindezek a tünetek hozzájárulnak ahhoz. hogy a kísérleti alany meggyőződjék arról: senkiben nem bízhat. hogy folytassa a kísérleti alany személyiségének a megtörését reális idejű megfigyelés mellőzésével. akihez őszintén fordulhat. A zavarodottság korlátozza az egyén lehetőségeit arra. amely így megnövelheti hatalmát az illető személy felett. hogy a NSA elérje a kívánt céljait. A kísérleti alanynak elgyöngül a gondolkodási és érvelési képessége. Egy zavarodott személy általában nem olyan produktív. hogy elemezze problémáinak és szenvedéseinek a lehetséges okait és a valódi okok megtalálásával hatékony ellenlépéseket tehessen. Így éri el a NSA. emocionálisan elszigetelődik.eredményeként előálló depressziós tünetegyüttesnek a tényleges oka a hipnózis utáni szuggeszciók által kiváltott káros hatások. mivel kevésbé képes felismerni. hogy megbántson másokat akár szavaival. hogy önmaga hajtson végre saját viselkedésén korrekciókat. és csak a NSA ("Jézus") az. és naplót vezessenek. amely tele lesz grammatikai és helyesírási hibákkal. amelyek hosszabb időszakon át ismételten megerősítésre kerülnek újabb hipnotikus beavatkozásokkal. jól organizált ember és sokkal inkább hajlamos arra. amelyekre normálisan már nem képes emlékezni. Újságok és naplók A tudatműködés befolyásolását célzó program keretében a kísérleti alanyok többségét ráveszik arra. az ezzel kapcsolatos megfigyeléseit. az életében előforduló eseményeket. az emocionális károsodás és a stressz együttes következménye.

csak "Isten" (a NSA) jóváhagyásával cselekvőképes. Ezek a hallási képzelgések alkalmasak. bizarr személyiségjelek jelenhetnek meg. illetve az olyan téveszmékre (amelyek. és további okot szolgáltasson a félelemre és a zavarodottságra. kedvezőtlen magatartást tanúsít. valamint a saját helyzetére vonatkozó ismeretek megszerzését és kiértékelését. ahogyan a célszemély haragját és dühét kinyilvánítja. vagy azt. látogatást tesznek nála. Düh és harag Rendkívül fontos az a mód. Ez előkészíti a talajt a NSA számára. vagy az angyalokkal és a démonokkal kapcsolatosan. Ezáltal növeli a célszemély reményvesztettségét és aggódását. Szarkasztikus. Ha a NSA tudatmódosító programja irányítóinak sikerül a kísérleti alany velük szemben kialakuló ellenséges érzületét más valakire átirányítaniuk. Meglazult asszociációs készség és személyiségzavarok A kísérleti személy képzet. hogy lejárassa vele azokat. vagy a munkaadóival szemben. hogy erőszakosságot kövessen el a házastársával.és gondolattársítása fellazul. hogy a kísérleti személy összeesküvési elméleteket eszeljen ki munkatársaival. a barátaival. vagy természetfelettinek látszó történésekkel befolyásolják őket. aki országos hírnévre tesz szert.vette rá. Ennek az eredmény tragikus módon egy olyan bűnöző létrehozása lehet. s így össze nem tartozó képzetek. amikor társalgásba bocsátkozik. Olyan nem kívánatos."a Sátán hangja" . akik üzeneteket közvetítenek hozzá. valamint a negatív jellegű újra-megerősítésre. miszerint mikrohullámú fegyverekkel. lehet hogy nem is olyan tévesek). amelyek a kísérleti alanyra korábban nem voltak jellemzőek. a tanú lejáratására és további ok a paranoiára. hogy szemléltesse: a kísérleti alany semmit nem tud egyedül. akkor ezt a téves irányú agressziót a NSA hipnózis utáni parancsokkal még meg is erősíti. a félelemre. akik esetleg tanúvallomást tesznek. képzelgések Az érzéki csalódásokat arra használja a NSA. pl. A képzelgések és érzékcsalódások nem korlátozódnak arra. Hallási képzelődések A kísérleti személyek gyakran arról számolnak be. hogy a célszemély teljesen furcsa humorérzékkel. és gondolatok társulnak nála. hogy valaki az ajtót próbálja kinyitni. A kísérleti személyt rendszerint arra bátorítják. Érzéki csalódások. barátaival szemben. csípős. hogy recsegést. vagy más negatív. és így érjék el további elszigetelődését és fokozott szégyenérzetét. vagy fúrja az ajtót. A meglazult képzettársításnak ebben a szakaszában a kívülálló azt tapasztalja. mert bűnös tettének az elkövetésére egy belső hang . epés megjegyzéseket tesz. implantátumokkal.tevékenységet. Hangok a kísérleti alany tudatában 122 . lépések zaját hallják. Végső soron a kísérleti személy teljesen függővé válik a NSA-tól ("Isten" akaratától). amely emocionális összeomláshoz vezethet. maró gúnnyal teli. oda nem illő válaszokat ad. önmagára támaszkodva megtenni.

Azok a kísérleti személyek. Arra is lehet használni más hipnózis utáni szuggeszciókkal együtt. Másrészt azért. A főnév helyettesítő hipnózis utáni szuggeszció alkalmazása esetén a célszemély a következő belső gondolatot tapasztalja meg: "neked ma templomba kellene menned". hogy a szellem. hogy a célszemély mérföldes léptekkel haladt előre azirányban. elbocsássa.arra. amely megváltoztatja a névmások alakját a kísérleti alanynak a belső gondolkodásában. Ezt a célt szolgálják a főnév helyettesítő beültetési technikák. hogy "Isten békéje helyreállt". az angyal. hogy egy hang irányítja még akkor is. vagy fülcsengés olyan tünet. amelyet az aszpirin túladagolása okoz. Valójában azonban egy hallási képzelődés. hogy elhitessék a célszeméllyel: a jó. az Isten. Krisztus vagy az Anti-Krisztus (a sátán) ismeri és irányítja minden gondolatát. amelyről szinte minden kísérleti személy beszámol. hogy "Isten ismeri gyermekeinek minden gondolatát". A teljes nyugalom és csönd Ezt a NSA a pozitív megerősítésre használja. hogy "ma templomba kellene mennem". Ez a hipnotikus implantátum nagyerejű.lesznek diagnosztizálva. Látási hallucinációk 123 .Ezeket a hangokat a reális idejű és a beütemezett hipnózis utáni szuggeszciók változatos módon történő továbbításával lehet előidézni a kísérleti személy agyában. Ennek az az eredménye. és ezzel jelezze számára. Ez meggyőző bizonyíték arra. vagy a gonosz szellem irányítja őket. és inkább szakemberek (pszichiáterek és klinikai pszichológusok) segítségét keresik. akiknek nincs vallásos vagy babonás hivatkozási keretük. Fülzúgás A fülzúgás. Nyugodt szél A nyugodt szellő. hogy a kísérleti személy úgy fogja fel.szkizofrénnek . és a célszemély úgy érzékeli. mert azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. rendszerint tévesen . aki részesévé válik a NSA tudatbefolyásoló programjának. A főnév-helyettesítő hipnózis utáni implantátum A kísérleti alanynak egy hipnózis utáni szuggeszciót helyeznek el a tudatában. ha a belső gondolatok természetesek és tartalmuk többsége is a sajátja. Így például arra gondol a kísérleti személy. hogy Isten (a NSA) mentesítse bűneitől. hogy mit tegyen. A kísérleti alany tudatalattijában az egyes szám első személyt az egyes szám második személy váltja fel. feloldja. Egyrészt azért. hogy a kísérleti alanyból eltávolítsa a fülzúgást. következésképp paranoiáját. hogy fokozzák a kísérleti személy fenyegetettségi és félelmi érzését. A fülzúgásnak rendszerint nincs gyógyszerészeti vagy biokémiai alapja és általában a hipnózis utáni szuggeszció váltja ki. hogy meggyőzze a kísérleti alanyt: a Szentlélek látogatja őt. vagy szélfuvallat hallucinációját a NSA arra használja. Ezt a tudatalatt beültetett gondolatot fel lehet használni . vagy a Szentlélek. Gyakran tévesen fülcsengésnek diagnosztizálják. hogy valaki csaknem minden gondolatánál közli vele.más implantátumokkal kombinálva . amelyet hipnózis okoz.

és arra ösztönzik az embereket. Ezt a NSA félelem és kétség keltésére használja. vagy a Sátán csábítását. hogy mikrohullámokkal sugározzák be. hogy rossz irányban kutassanak. vagy a bal szemnek az akaratlan pislogása jelenti jobb szem esetén "Isten beleegyezését". Így azt az érzéki csalódást lehet benne kelteni. "figyelj. Izomgörcsök. mint egy s. bal szem esetén a "Sátán beleegyezését".. vagy a klitoriszával gondolkodik. hogy "ne hallgasd!". A herékben jelentkező ideiglenes bizsergés szimbolizálja az elégtelen férfiasságot. rendszerint rövidebb. A bal mutatóujj hegyén a nyomásérzés jelképezi a hit hiányát. hogy egy láthatatlan természetfölötti érinti meg a kísérleti alanyt. hogy földöntúli űrlényeket látott az ébredés pillanataiban.. Elterelik a figyelmet a NSA programozó technikájáról. A jobb dobhártya időleges nyomása azt jelzi. hogy fenyegeti. hallgass!". A "Sightings" című televízió show-műsor számos nézője számolt be arról. A hallucinációk utójellegűek. A jobb. vagy pedig a könnyed alvás állapotában. vagy nincs elég erőd. amikor azok ébredőben vannak. vagy fényes pontokat a szemük előtt és ehhez hasonlókat. A NSA által kibocsátott tipikus magatartási végszavak a következő formákat ölthetik: • • • • • • • • • • • • Nyomásérzés a jobb mutatóujj hegyén. A jobb láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a helyes irányt. Fel lehet használni megfélemlítésre és a célszemély zavarba ejtésére. illetve cselekszik.. 124 . vagy különböző árnyékalakok mozgását a mennyezeten. vagyis. vagy nagy pókokat.Ezeket a látási képzelgéseket rendszerint akkor ültetik be a kísérleti személyekbe. Tapintási. amely a hitet jelképezi. vagy azt. mint egy percig tartanak és nem tartós jellegűek. vagy másképpen kifejezve. "Jézus Isten jobbján ül" A jobb talpnak a lábujjak és az ív közé eső párnázott részének a nyomása jelképezi azt. a kísérleti alany úgy viselkedik. A bal dobhártya nyomása azt jelenti. A jobb tenyér központjának az időleges megnyomása jelképezi. hogy megfelelő irányba tereljék a kísérleti alanyt. hogy a Sátán torkán ragadja a kísérleti személyt. vagy a nyaki vénánál érzett nyomás a nyak jobb oldalán szimbolizálja. és ezért biztonsági kockázatot csökkentő dezinformációnak tekinthetőek. lehetőleg egy sötét szobában. A kísérleti alanyok rendszerint angyalokat látnak. hogy "kelj fel és siess!". hogy bízzál.g. vagy az angyalok cirógatják. vagy erősíti az illetőt. Ez fölfogható úgy is.. A fenéken tapasztalható nyomás jelképezi a rossz magatartást. vagy a klitorisz hegyén érződő nyomás jelképezi az erkölcstelen gondolatot. gyakran kiegészítve további hipnózis utáni implantátumokkal. A bal láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a rossz irányt. szaglási tévképzetek és izomgörcsök A tapintási hallucinációk tartósabbak lehetnek. Az ilyenfajta hírek zavarodottságot okoznak az amerikai társadalomban. rendszerint a reális idejű kihallgatást követően. és arra használják őket. A penisz. Átmeneti bizsergés a test más részein azt jelenti. hogy a kísérleti alany a peniszével.

fontos részletek mellőzésében. Ha a tudósok és műszaki segítőtársaik olyan kísérleti létesítményeket használnak. Így az nem fog visszajelezni hatásokat és így a kísérletvezető tudós arra a következtetésre jut. megfigyelésekből állítják össze a kutatási anyagot. hogy eltávolítson minden észlelési maradványt a kísérleti alanyban. Ha az elektronikus behatolás nem lehetséges. A kutatást végző személyzetnek és kísérleti alanyaiknak soha nem szabad távozniuk a létesítmény lebiztosított részéből azért. extrém jellegű összehúzódásokat a végbél záróizomnál. hogy mikroszkópikus adó-vevő szerkezeteket helyezzen el a létesítményt körülvevő térségben. A fent röviden összefoglalt tájékoztató anyag készítői végül néhány figyelmeztetést és jó tanácsot is adnak azoknak. Ezt a megfordítást azonban igen nehéz megvalósítani. amelyek keresztülhatolhatnak az olyan akadályokon. hogy bizonyítani lehessen. 125 . megfigyelési hatások előidézésével bennük. amelyet a NSA felszerelt a standard adó-vevő készülékekkel. akkor az NSA már csak az élelmiszereket és a többi ellátást szolgáló anyagot használhatja a behatolás céljára. hogy dokumentumokkal támasszák alá és szemléltessék a NSA emberi jogokat és polgári szabadságjogokat sértő eljárását. A kutatótól a kísérleti alanyhoz eljuttatott tesztelési "script"-ek semlegesíthetők azáltal. hogy a NSA elektronikusan behatoljon. de más módon is és el kell szigetelni elektromosan a külvilágtól. vagyis mikró vevőkészülékek elhelyezése. vagy infravörös sugárzással az ablakon keresztül. A NSA a lebiztosított területet elhagyó személyeknek minden bizonnyal dezinformáló "script"-eket továbbítana. Minden berendezést biztosítani kell a vihartól nem csak villámhárítóval. amely biztosítva van attól. A célszemélyeknek. hogy őket tudat alatti technikák segítségével ne tudja a NSA kihallgatni. akkor befolyásolni tudja a kutatás és az adatgyűjtés irányát meghatározott észlelési. akik arra törekednek. kutatóknak és kísérleti alanyoknak lehetőleg láthatóaknak kell lenniük. hogy a NSA nyomban a kísérleti "script" után egy törlési "script"-et juttat el a kísérleti alany agyához. mint a falak.és lábizmokban. vagy más hát. Erős édeskés szag jelképezi a Sátán édes győzelmét a kísérleti alany lelke felett. A technológiát nem lehet kifejleszteni és optimalizálni. ha a NSA-nak hozzáférése van a tesztelés alatt álló kísérleti alanyhoz. Ezek az észlelési hatások megnyilvánulhatnak zavarodottságban. a NSA visszaél ezzel az amerikai polgárok rovására. hogy a tesztelt "script"-nek nem volt hatása. a kellő figyelem hiányában. Ez továbbítható normális megvilágítással. elnézésben. hogy eljusson hozzájuk a tudatküszöb alatti üzenet. vagy olyan milliméter hosszúságú hullámokkal és rokon technológiákkal. helytelen feltételezésekben és az adatok téves kiértékelésében. Ugyanezekből a téves észlelésekből. A kutatást éppen ezért lehetőleg olyan létesítményben kell végezni. Célszerű abból a feltételezésből kiindulni. E célból minimálisan a következő követelményeknek kell eleget tennie: Lehallgató.Az izomgörcsök időnként komoly fájdalmat okoznak. A NSA-nak a tesztelési "script"-je tartalmazhat egy "hypnoamnesia script"-et (hipnózissal előidézett emlékezetvesztést) azért. vagy a mennyezetek. hogy a NSA minden lehetőséget felhasznál arra. A NSA technológiáját ilyenkor meg kellene fordítani azért.

hogy az amerikai törvényhozás.A hallható válaszok felfoghatók mikró vevőkészülékekkel. a Washingtoni Kongresszus olyan további jogszabályokat fogadjon el. hogy a NSA elhelyezett-e már úgynevezett "minimal script"-eket az agyukban vagy sem. A NSA e téren folytatott gyakorlata szükségessé tenné. A NSA-nak jelenleg a rendelkezésére állnak olyan műholdak a milliméter nagyságú hullámtechnológiával. Minden meglévő létesítményt gondosan át kell vizsgálni. Ez a NSA csúcstechnológiájú hírszerzésének a legmagasabb szintje. adóberendezése azonban nincs. Tüsszögések. A NSA vezetésének is szigorúbban kellene ellenőrizni azt a rendszert. így csatorna-. amely lehetővé teszi a látható behatolást a legtöbb létesítménybe. torokhangok felfoghatók lézermikrofonokkal. hogy az Egyesült Államoknak e legmagasabb szintű hírszerző szervezetének az irányítása nem felel meg minden törvényességi és emberi jogi követelménynek. amelyekben van egy miniatűr hangszóró. 126 . mielőtt azt használatba veszik és a kísérletek megkezdődnek. és elektromos hálózatról ne lehessen a föld alatt sem megközelíteni. víz-. köhögések. vagyis 25-30 méter mélyre úgy. amelyet irányít. és el kell távolítani az elektronikus lehallgató szerkezeteket. erősítőkkel. amelyek megvédik a polgárokat. A kísérleti alanyokat próbaképpen alá kell vetni a hagyományos hipnózisnak a létesítmény igénybevételekor annak a kiderítése végett. Több e területen járatos szakértő is úgy véli. A tesztelő létesítményeket ezért célszerű mélyen a föld alá elhelyezni. és megfigyelés nélkül működhet. hogy más létesítményekről.

13 főbb ilyen család van. amit ő az illuminátusoknak. hogy évszázadokon át gyakorolták a titkos fekete mágiát és vallásukat nemzedékről nemzedékre átörökítették. Ha valaki meg akarja érteni az illuminátusokat. melyek a hagyományaik. ami nem látható. tudnia kell. Ez a szervezet azonban ténylegesen nem ekkor jött létre.. január 4-én elmondotta." Wayne Morris ezután megkérdezte interjúalanyát. hogy ők nem úgy gondolkodnak. Meg akarom mutatni a világnak. mint mi. Kevesen vannak azok. mit tesznek és minden mást. Cisco Wheeler úgynevezett generációs illuminátus család hölgy tagja és születésétől kezdve traumával okozott agykontroll alatt állott. amelyek a traumaokozással létrehozott tudatmódosítással foglalkoznak. "Patriotizmusunkat használják velünk szemben és elhitetik velünk. Most azért szólok róluk részletesebben. hogy az állami szervek által végzett agykontrollnak számos vonatkozása van. akiknek sikerült áttörni ezt a titoktartást. Valamennyien "generációs sátánisták"-nak nevezhetőek. hogy akkor." . Amíg nem találkoztam vele. Egyik életük. vagy családoknak hívok. el nem tudtam volna képzelni. Ezek a oligarchikus és rendkívül befolyásos családok Nimródtól származtatják magukat. fejezet Wayne Morris interjúi Torontóban Interjú Fritz Springmeierrel Wayne Morris több interjút is készített az agykontrollról. Kettős életet élnek. valamint a titkos világkormányzattal. saját nemzetünk biztonságának az érdeke. ez vajon ugyanaz a társaság-e. hozzátéve: "Az illuminátusok a világesemények mozgatói. akik keresztül tudtak hatolni az őket körülvevő szigorú titoktartáson. Az emberek nagyon gyakran úgy magyarázzák a körülvevő világot. amit ők ránk kényszerítenek. amit tudok róluk. hogy bárki ilyesmire képes és ezért igen kevesen vannak. amely a torontói Ryerson Polytechnical University rádiójában hangzott el. valamint a "Deeper Insights" (Mélyebb bepillantás) című könyveket. illetve az általuk működtetett hálózatnak nevezett. mint mi. hogy mi alávessük magunkat minden olyan titoktartásnak. amit a világ lát és van egy titkos életük is. Ezek a nemzetbiztonság mögé rejtőzve tevékenykednek. amelyeket törzseknek. Ez azt jelenti. Springmeier 1998. Összefügg a kormányzaton belüli informális kormánnyal. kik ezek az emberek. amelyet Adam Weishaupt 1776-ban Bajorországban alapított? Fritz Springmeier erre igenlő választ adott. ezért ez lett a feladatom. vagy amilyen az ő világuk. Ezúttal Fritz Springmeier kutatóval és az agykontroll áldozatok lelkipásztorával készített interjú főbb gondolatait ismertetjük.4. mert amikor valaki felteszi a kérdést.. hogy saját érdekünk. amikor ő az illuminátusokról beszélt. és ez a 127 . Vérségi leszármazás szerinti elit csoportot alkotnak. A Rothschildok titkos családfáját is gondosan nyilvántartották az évszázadokon át. ahogy ők gondolkodnak. Az illuminiátusok kutatójaként szükségszerűen meg kellett ismerkednie azok frontszervezeteivel is. A modern időkben csak igen kevesen tettek említést az illuminátusok létezéséről. hogy kik ők és mit akarnak.mondotta Springmeier. A titkolózás egyfajta művészet a számukra. a válasz az: nem úgy gondolkodnak. Fritz Springmeier együtt írta Cisco Wheeler-el a "Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Control Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására).

a Meroving vérvonal. hogy miről van szó. Ezek valamennyien az illuminátusok frontszervezetei. Morris kérdésére felsorolta a 13 kiemelkedő leszármazási vonalat. végső soron egy különlegesen fontos személyiséggel az élen. és ellenőrző koordinátor csoport létezik már világszinten. a Bilderberg Csoport. hogy ne árulja el a titkokat. Jefferson. Amikor agykontroll alatt áll valaki. Rockefeller. aki összefogott. kölcsönösen támogatva egymást. a Trilaterális Bizottság. irányító. Wayne Morris ezután azt kérdezte Spingmeiertől. aki idősebb George Bush idején alelnök volt. akkor látjuk. Springmeier ez után elmondotta. W. Dan Quayle. a két Harrison. számos program van elhelyezve az agyában arra vonatkozóan. ugyancsak rokonságban áll a brit uralkodóházzal. amely felügyelte az ókori világnak ezeket a misztérium vallásait. hogy hogyan jött minderre rá és hogyan találkozott Sisco Wheeler-el. Tudták. Ezek az Astor. Tyler. de ez az egyszerű tény. legalább is én így látom. "Ez a végső cél. Madison. Nagyhatalmú papságot alkottak. mert már tudatában voltam és így megkíméltem őket egy sor fájdalomtól. amennyiben sokat beszéltek. és a Russel családok. Springmeier őt az Antikrisztus elnevezéssel illette. Onassis.tette hozzá. valamint a mormonok tanulmányozása során jött rá az illuminátusok kapcsolatrendszerére és tudatbefolyásolási gyakorlatukra. Volt egy legfelsőbb tanács. aki illuminátus agykontroll áldozat. Így velem könnyebb volt mindez. mégpedig a világ egyesítéséhez az Antikrisztus uralma alatt". hogy egy sor olyasmire vannak beprogramozva.illuminátusokhoz tartozó személy számára nem elárulni. Bundy. 128 . Collins. A 13. de ez Woodrow Wilson elnök feleségéről is elmondható. Leigh. Kennedy. Valamennyien keresztényekké váltak és megpróbáltak kitörni a rabságból. Itt van négy rendkívül előkelő származású illuminátus asszony. Egyik kérdés vezetett a másikhoz. Ekkor kezdte el behatóbban kutatni az illuminátusokat és az agykontroll tevékenységet. amely egy nagyon kifinomult tervhez kapcsolódik. Taylor. amelyek államok fölötti államként működnek nemzetközi szinten és állambeli államként országként. hogy meg fogom érteni. Nagyon nehéz egy standard agykontroll programban részesült .család is Nimródig vezeti vissza leszármazási rendjét. Ők tartották fent a misztérium vallásokat. minthogy én már elvégeztem a magam házi feladatát. Az illuminátus dinasztiák és az egész rejtett hálózatrendszer célja egy Új Világrendnek a létrehozása. Az illuminátusok kutatójaként sok mindent ki kellett próbálnom és megmagyaráznom. és a többi hozzájuk kapcsolódó szervezet fontosságát. hogy a Jehova tanúi. hogy valamennyi frontszervezet mögött létezik egy rejtett háttér ellenőrzés. Freeman. Nem kellett sokat mondaniuk bizonyos dolgokról. Amibe belebotlottam. Összességükben így vagy úgy egy irányban tevékenykednek. hogy számos döntéshozó. A lényeg az. amiről beszélnek. az a történelem legnagyobb rabsága. Nem kívánom megbántani a vallásos embereket. Springmeier úgy látja. Springmeier megemlíti példaként Károly herceg brit trónörököst. amely a programokból üt vissza rájuk. Rothschild. Érdemes szószerint idézni a választ: "Sisco megpróbált megszabadulni az agykontrolltól. Ehhez tartozik Európa valamennyi királyi családja. Ekkor ismerte fel a Külkapcsolatok Tanácsa (Council on Foreign Relations). Dupont. Károly rokoni kapcsolatban áll Washington. és már évszázadok óta a nyilvánosságtól elrejtőzve titokban működnek. és George Bush amerikai elnökökkel. amikor hozzálátunk a beültetett tudatmódosító programok lebontásához.

az All Hallows's Eve (mindenszentek előestéje). a gnoszticizmusban. Platon tanításaiban és a szufizmusban (iszlám misztikában). tekintettel arra. az indiai varázslatban. Hyde hatást. A High Grand Climaxban csecsemőket áldoznak fel. A Merovingiai Dinasztia temészetesen tetemes mágikus erővel és nagy politikai hatalommal rendelkezik. a kabbalában. hogy vajon mindezt a tudást felhasználják-e a saját hitvilágukban." Ez után Wayne Morris arra kérte interjúalanyát. Például a titkos szervezet és a származási vérvonalak megértése nagyon nehéz. továbbá tizenharmadikként a Szent Grálról nevezik el. a druidizmusban. Nagyon értékesnek bizonyult. Számos standard rituáléban kell részt venni . A terapeuták legtöbbje azonban világi személy. hogy mi a célja a családtagokon alkalmazott agykontrollnak. Életük részesévé váltam és megtettem. mind nagyon fontos része tevékenységüknek. Beltane.a felsoroltak mind ilyen rituálék. hogy képes voltam ezekkel az illuminátusokhoz tartozó személyekkel együttműködni. A kabbalisztika és a 26 eljárási mód. mert rájuk és más személyekre vonatkozó bennfentes információkhoz jutottam. és amikor valakit beavatnak. Emberáldozatra is sor kerül." Arra a kérdésre. Mindez nagyon gondosan őrzött titok. Kiválóan tudják. valamennyi napforduló és napéjegyenlőség. Ezt nem úgy teszik. Jekyll és Mr. Mindezt egy átlagos agy nem képes megfelelően kezelni. az enochiai mágiában. Nem akarok most belebocsátkozni a részletekbe. Ezek gyakran iszonyatosak. Ezek a férfiak és nők az okkult tanítások alapos ismerőivé válnak. hogy az természetesnek tünjék. annak egy sor eljárást kell elsajátítania. hogy miben hisznek. A kultuszra vonatkozó ismeretek különböző típusait a 12 apostolról. amire képes voltam. High Grand Climax (Legmagasabb Tetőpont) . "Az illuminátusok gyakorlatban a misztérium-vallásokat folytatják. létezik egy világszinten egyesített konspiráció. a hermetikus mágiában. hogy az emberek rájöttek volna. járatosak lesznek az okkult rendszerek különböző ágazataiban. Kisegítettem Sisco-t az illuminátusokból. lámák (tibeti buddhista papok). mint mi. ezért tagjait behozták a legfontosabb okkultista családok közé. 129 . amiért képesek voltak oly sok mindent megvalósítani az Új Világrend érdekében anélkül.Szent Weinbald. Springmeier ezt válaszolta: "Ha valaki részt kíván venni az illuminátusok rejtett életében. de elmondhatom. hogy valaki többszörös-tudatú legyen. de ez attól függ. és valamennyi kapcsolódik az agykontrollhoz is. arról. ahogyan ők gondolkodnak. Rendkívül fontos az agykontroll és a tudathasadásos egyének létrehozása. hogyan kell a gyakorlatba átültetni terveiket. Springmeier kifejtette: ezek az ismeretek egymásba kapcsolódnak náluk. hogy ezekben a családokban éveken át alkalmazták-e az agykontroll technikákat. A különböző Szabbatokon (vallási ünnepnapokon) egy fiatal nőt vagy férfit áldoznak fel. Walpurgis. Ez az egyik oka annak. Szent Ágnes. viszonzásként e titkos társaságra vonatkozó ismereteim nagymértékben növekedtek." Wayne Morrisnak arra a megjegyzésére.Sisco e csoport tagjaként megpróbált szabadulni az agykontrolltól. hogy kit milyen feladatra szemelnek ki." Morrisnak arra a kérdésére. hogy a fekete mágia kiemelkedő ismerői voltak. akkor alapvetően fontos. mert ki kell lépnünk a saját kultúránkból és gondolkodási módunkból és meg kell érteni ezeket az embereket. Van néhány illuminátus. mert így biztosítható a hagyomány folytatódása nemzedékről nemzedékre. Springmeier igenlő választ adott: "Évszázadok óta gyakorolják az agykontrollt saját magukon és másokon. Az okkult erők növelése érdekében vonták be a Collins családot a legfelsőbb 13 vérvonalba. hogy szóljon néhány szót az illuminátusok hiedelemrendszeréről. hogy kiképzik őket az alkémiában. ahol el lehet érni a Dr. de a skót Collins család is rendkívüli okkult erővel bír. Grand Climax (Nagy Tetőpont). akit nem programoznak át többszörös-tudatúvá.

Másik példaként említi. idejét múlttá tette az emberek megítélésének valamennyi általunk ismert módozatát. Azt kívánom kiemelni. Lajos híres pénzügyminiszterének. miként tevékenykednek az Illuminátusok.) szempontból közelít hozzá. és Leányunokák. valamennyien az Illuminátusok vezető személyiségeihez tartoznak. mint amilyennek látszanak. Lucifert imádják? Springmeier utalt rá. Az egyik személyiség tartozhat szabadkőműves páholyhoz. annak vezetőjéről és arról. hogy mindaz elavult. és teljesen eltérő egy másikban. év lesz. akkor különböző szinteken működhet. de azokat gonosztetteikkel kiegyensúlyozzák. Az egyik könyvemben összegyűjtöttem száz és száz ezekhez tartozó személy nevét és címét. J. hogy Pearl Harbor után Roosevelt elnök rendeletben tiltotta meg az ellenséggel való kereskedést.és gonosztettek között: ők dualisták. igaz-e. hogy céljuk az új világrend létrehozása és annak kezdési időpontja a 2000. Az egyensúly vallásuk fontos része. és amikor az agykontroll szenvedő alanyainak a programozásával foglalkoznak. Springmeier az említett könyvet ugyan nem olvasta. Az egyik ok. a Nagy Mesterek. Jacques Neckernek volt a leánya. Ez ténylegesen is az. Az anarchia szinten ezer és ezer hasonló érdekeltségű és tevékenységű csoportosulás található. amiért nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. Ha valaki többszörös-tudatúnak programozott. A hierarchia-szint felett található Asmodeus. Rendelkeznek a saját hagyományaikkal és rituáléikkal. a Nagymamák. többszörös-tudatú egyének létrehozása. Ezért van az. Egyetlen hajótulajdonos volt ez alól kivétel: Aritstotle 130 . ahogyan felmérjük és megítéljük az embereket. Nem olyan nagyvonalúak. "Van az anarchia-szint. hogy Judith Spencernek a "Satan's High Priest" (Sátán főpapja) című könyve jól szemlélteti. Megpróbálnak jótetteket véghezvinni.. amit mi az emberi viselkedésről tudunk. Nem lehet látni a kapcsolódásokat. Ezek a csoportok nagyon vegyesek. hogy a nagyközönség megértse. Lehet egyfajta személyisége az egyik csoportban. számol be arról. a másik hierarchikus ceremóniához. a Sötétség Anyjai. Az anarchia-szinten igen változatos gyakorlatot találunk. A II. aki XIV. Bizonyos személyek azonban ez alól felmentést kaphattak a pénzügyminisztertől. A programozott tudat fel van darabolódva. A dokumentumok szerint a Rockefeller testvérek és Onassis. D. a programozott. hogy mindez hogyan működik. de fontosnak tartja. Ez a gnosztikusok Lucifer-vallása. hogy hogyan került ebbe a pozícióba. hogy a Saint Simonisták már az 1800-as évek elején közölték. Beszámol egy bizonyos sátánista kultuszról. Világháború során valamennyi görög kereskedelmi hajót elsüllyesztettek a harcoló felek. amely a közönséges fekete mágiát gyakorlók társasága. hogy az illuminátusok vallási nézetei nem választhatóak el az agykontrolltól. egy további pedig részt vehet sátánista rituáléban. A legfelsőbb szint Lucifer követőiből áll. Így például Madame de Stael (17761817).. nem érintik a spirituális szempontokat. aki ebben az időben Hans Morgenthau volt. Annak az integráns részét képezik.vagy világi (nem beavatott. és létezik egy hierarchikus-szint." Wayne Morris ez után megemlíti. hogy az illuminátusokon belül különböző szinteken folyik a tevékenység. hogy legismertebb jótékonykodóik gyakran a legmagasabb rangú sátánisták is egyben. vagyis teljes anarchia. hogy kik kaptak felmentést az ellenséggel való kereskedés tilalma alól. Az illuminátusokon belül az egyik legfontosabb cél egyensúlyt tartani a jó. Emberbarátinak feltűntetett jótékonykodásuk valójában önös érdekeiket szolgálja. Az agykontroll. hogy az illuminátusok egyetlen földöntúli lényt." Morris ezután azt tudakolta. Nagyon érdekes. aminek látszik.

hogy igen sokan nehezen tudják elhinni. amit aztán közvetlenül Németországba továbbítottak. ahol a hivatalos feljegyzéseket gépekkel feldarabolták. hogy kielégítsen bennünket. Nagyarányú szállításokra volt szükség ahhoz. hogy az 1970-es években egyre több információ látott napvilágot a CIA agykontroll-tevékenységéről. interjúk során szerzett információkat próbálta összefüggő egészbe rakni. aki a háború egész ideje alatt egyetlenegy hajóját és tengerészét sem veszítette el. tényeket. A legmeggyőzőbb bizonyíték azonban az a több tízezer élő személy. Nyilvánvaló. Ahhoz. Ezek közül megjelölte a Washington államban lévő hegyet. A szövetségesek tudtak róla. Így például a washingtoni Kongresszus megbízásából Nelson Rockefeller vizsgálta a CIA tevékenységét. ahol a programozást végzik. rendkívül nehéz a szigorúan ellenőrzött tömegtájékoztatás útján erről tájékoztatni a közvéleményt. hogy ha a kutatók esetleg meg is szerezhetik őket. Több visszaélést is feltártak.Onassis. mint például a Salt Lake City-ben működő Genealogical Library-t (Családfa. Springmeyernek fenntartásai vannak a kormányzati nyomozásokkal kapcsolatosan. hogy létezik agykontroll. hogy az Illuminátusok csak egy képzeletbeli csoport. a legmagasabb szinten kell együttműködni. Olyasmi ez. hogy számos dokumentumot megsemmisítettek. hogy a Rockefellerek üzletelnek a németekkel. valamint felkeresett több olyan helyet is. hogy több ezer könyvet és dokumentumot tanulmányozott át az elmúlt években. hogy ilyesmi megtörténhessen. ahol egy méretekben teljesen megegyező másolatát építették fel Stonhenge-nek (az angliai Salisbury-síkon található legnagyobb megalit körnek). hogy manipulálja a közvéleményt. Ehhez hasonlót tapasztalhattunk a bolsevikok hatalomrakerülése idején Oroszországban. Arra a kérdésre: miért nehéz a közvéleménynek bebizonyítani. mint amilyen például Kelet-Németországban is volt. Interjút készített és együttműködött számos terapeutával. és ahol bűncselekményeket is elkövettek. Springmeyer úgy véli. Ezért annak dacára. egészen addig. Wayne Morris ez után megemlítette. amíg nem kezdte kutatni az agykontrollt. amikor a Stazi-aktákat a társadalmi nyilvánosság elé tárták. hogy fog valamit mondani a róka azért. aki az agykontroll kísérletek alanya volt. ahol az illuminátusok rituális összejöveteleket tartanak. Ehhez azonban olyanfajta forradalmi helyzetre volna szükség. Maga Wayne Morris is. hogy a Rockefeller tulajdonban lévő Standard Oil Spanyolországba szállította a kőolajat és a cseppfolyósított gázt. hogy a kormányzat újabb esélyt kapjon arra. mint mikor a rókát kérdezik meg arról. A német nemzetiszocialisták is megpróbálták eltűntetni bűncselekményeik nyomait. és ez Rockefellert jó színben 131 . hogy továbbra is óriási mennyiségű eredeti anyag létezik még. de Springmeyer óvott attól. Springmeyer szívesen megnézte volna azokat a helyeket. hogy létezne egy világméretű liberális konspiráció a világ ellenőrzésére. hogy a német hadigépezet működőképes maradjon. Charles Highamnek az 1984-ben megjelent "Trading with the Enemy" (Kereskedés az ellenséggel) című könyve beszámol arról. hogy ő mekkora fenyegetést jelent a csirkék számára. ahol rituális szertartásokra kerül sor. úgy vélte. Wayne Morris megjegyezte. mikor a New York-i Kuhn and Loeb Company jelentős pénzekkel finanszírozta a bolsevikokat. Springmeyer megemlítette. hogy a kormányzati dokumentáció egy részét megsemmisítették. hogy a hivatalos kormányzati vizsgálatok nem sok haszonnal járnak. Mindez meghosszabbította néhány évvel a háborút. ez azonban soha nem járhat teljes sikerrel. Springmeyer kutatómunkájában a folyamat megfigyelésére összpontosított. Az elérhető nyers adatokat. és e célból különleges könyvtárakat is felkeresett. Springmeyer elmondta. A hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos másik probléma.és leszármazáskutató Könyvtár). egy másik részét pedig megváltoztatták. A hivatalos történészek azonban erről mélyen hallgatnak. de ez csak részben sikerült nekik. Springmeyer úgy véli.

akkor megtapasztalják. amíg véleményük megegyezik a hivatalosan támogatott állásponttal. arra hivatkozva. Egy átlagember soha nem tudná elképzelni. hogy ők szabadon írhattak és mondhatták el véleményüket. hogy hogyan kell spirituálisan ellenőrizni valakit. Mihelyt azonban ettől eltérnek. szörnyűséges és hatalmas. Hírszerzők gyakran beszélnek arról. Felhasznál minden ismert technikát az egyén kontrolljára. Amikor valamit önmaguk ellen tesznek. Az egyik közülük a traumaokozás és a kínzás tudománya. akkor teljességükben már biztosítják a száz százalékos ellenőrzést. Az emberek addig nem vesznek róla tudomást. Springmeyer hangsúlyozta. hogy miként tettek szert erre a tudásra. hanem valamennyi ismert ellenőrzési technikának a rendkívül fejlett kombinációjáról.). Vagyis nem egyetlen technikáról van szó. hogy beszéljen az egyes technikákról.beleértve a keresztényeket is . Egy másik az embereknek és maguknak a kísérleti alanyoknak a megtévesztése. testét. a különböző technikákra vonatkozó adatokat dossziékba gyűjtögette. rájött. amíg személyesen nem találkoznak vele. Az agykontroll észrevehetetlen és teljes ellenőrzés alatt tartja az adott személyt. egy kifinomult módszercsomag részeként. hogy amikor maga is kereste erre a választ.csak morzsákat engednek át ismereteikből. a megtévesztések és az álcázások alkalmazására. ha nem a legfontosabb módszere a tudat feletti uralomnak.DJ. lelkét és szellemét. Ez utóbbi az egyik legfontosabb. hogy azokat miként integrálták úgynevezett programcsomagokba. Wayne Morris ezután arra kérte interjú-alanyát. Mintegy 150 aktacsomagot állított össze a különböző technikákról. Spirituális eszközrendszer is létezik az egyén ellenőrzésére. és a 132 . és arról. de az csak 70%-ban bizonyult eredményesnek. További módszer a hipnózis. hogy létezhet valami. hogy a helyes kifejezés a "Total Mind Control" (a Tudat Teljes Ellenőrzése). hogy ezt és ezt a technikát alkalmazták. A másik hogyan lehet használni a drogokat egy személy ellenőrzésére. miként ellenőrzik a tömegtájékoztatást a Rothschildok vagy a Hearst-ök. Arra a kérdésre. Valójában itt tízezerszer hatalmasabb dologról van szó.tűntette fel. hogy agykontroll alatt állnak. Igen sok technika létezik a fikciók. miként lehetett az agykontrollra vonatkozó információktól elzárni a lakosságot. hogy a korszerű és szigorúan titkos változatairól eltereljék a figyelmet. Arról azonban nem szólnak. ami ennyire mindent-átható. Springmeyer utalt rá: több könyvében is dokumentálta. Az Illuminátusok azonban ezt jól tudják. Ezután Wayne Morris azt tudakolta. Sokan úgy vélik. hogy 12 tudományos technikára lehet szűkíteni. hogy a tömegtájékoztatás szigorú ellenőrzés alatt áll. Amikor ezeket mélyebben átvizsgálta. Igen fontos tudni. Ez természetesen igaz is. Wayne Morris ezt követően az agykontroll különböző formái és technikái iránt tudakozódott. Mindezek a módszerek gondosan kapcsolódnak egymáshoz. és ha azok is ilyen hatásfokkal működnek. hogy egy sor más technika is van. Springmeyer visszautalt az egyiptomiak Sleep Temples-eire (Ezekben a templomokban alvásterápia keretében gyógyítottak az orvos-papok . a disszociáció és a transzállapotok alkalmazása. A hivatalos tudományosság ma nem szívesen ismeri el. Erre vonatkozó tudásuktól szinte visszariad az ember. és értik a módját. ezt azért teszik. mivel ez felöleli az adott személy teljességét. hogy az agykontroll a televízióhoz kapcsolódik és a tudatküszöb-alatti reklámok és üzenetek értendők alatta. Ugyanez a helyzet az agykontrollal is. hogy az Illuminátus agykontroll áldozatai maguk sem tudják. Ha leleplezik elavult formáit. Több tisztességes szerkesztő is kétségbevonja ezt az ellenőrzést. Vissza kell tehát térnünk az egyiptomi papsághoz. A közönséges embernek . Springmeyer elmondta. hogy az emberiségnek igenis van spirituális dimenziója. ezt valamilyen más cél elősegítése érdekében teszik. egészen addig.

rendkívül óvatosan kell eljárnia. Az Ízisz misztériumba 10 napig tartó böjt és mosakodás után lehetett beavatást nyerni. Amikor valaki megpróbálja elmozdítani azokat a csontokat. Segítségével megváltoztatható az arc kinézete. a szertartáshoz áldozatok. A beavatási szertartás után lakoma következett. hogy egészen finom módon manipulálják ezeket az alkotóelemeket. és Zeusz egy új Dionüszoszba származtatta. amely szerint Eleuszisz környékén. A koponya manipulálása olyan titok. de a kínzás módszereit megtartották saját titkuknak. Athéntól észak-nyugatra. Zeusz főisten jóvoltából sikerül visszahoznia a földre. mint a Holtak Birodalmának királya uralkodik tovább. amit a koponya masszással vagy egyéb mechanikus eszközökkel történő gyógyászatának nevezhetünk. A beavatás leglényegesebb része a szent italnak a fogyasztása. majd feltámasztják Ozíriszt. akik már ebben az időben ismerték az elektrosokk alkalmazását. Az emberek zöme nem tudja. amelyekből összeáll a koponya. Egy másik gondosan őrzött titok volt az a képességük. További fontos misztérium volt a dionüszoszi. A koponya manipulálásával befolyásolni lehet azt. Hádész. majd az elrejtett istenszobor megtalálása után körmeneteket tartottak. amelyeket gondosan őriztek az Illuminátus családok nemzedékei. miként legyen disszociatív vagy engedelmesebb. Ténylegesen létezik egy olyan módszer. Mindezt azonban az évszázadok során továbbfejlesztették. körmenetek tartoztak. hogy alkalmaztak olyan specialistákat. aki egyben felesége is uralkodik az egész világ felett. A misztérium ősszel megtartott kilencnapos főünnepén a mítoszt előadták. amelyhez elektromos töltésű angolnákat és más elektromos töltésű eszközöket használtak. aki ezek után. E misztikus események évfordulóit sokfelé megülték. akik szakszerűen tudtak kínozni. aki azonban Ozírisz testvére és sógora. Ez felhasználható gyógyításra is. de az újkorban és napjainkban is fontos szerepet játszanak. hogy a személy miként gondolkodjon. a meghaló és feltámadó istenek mítoszait őrző titkos társaságokhoz kapcsolódtak. de felhasználható kínzásra és a tudat befolyásolására is. amely által a beavatottak az istennővel egyesültek. A misztérium beavatottai e mítoszt lejátszották. valamint a hozzájuk tartozó misztérium vallás papjai. a koponyacsontokat. Az avatásra a jelöltnek másfél évig kellett készülnie.misztériumvallásokhoz. Ezek a vallási tanítások rendszerint keleti eredetű. Ehhez a titokhoz tartozott a koponya manipulálása. Szemelének a gyermekét a titánok megették. Athéné azonban megmentette a szívét. Ízisz isteni gyermekével Hórusszal Ozírisz keresésére indul. A középkorban és már az azt megelőző korszakokban is az oligarchikus családok többek között úgy gyakorolták uralmukat a közemberek felett. Október végén Ozírisz keresésére indultak. Ezek olyan titkok voltak. Széth. megirigyli a dicsőséget és megöli Ozíriszt. Ozírisz testvérével. amely egyesítette a résztvevőket az istennővel. Az egyik legismertebb misztérium-vallás az egyiptomi eredetű Ízisz és Ozírisz misztérium volt. hogy megváltoztassák az emberek tudatállapotát. amit az okkultista vérvonalhoz tartozó családok évszázadokon át őriztek. E módszer ismerői rendkívül ügyesen használják ujjaikat. hanem varratok kapcsolják össze különböző részeit. Ekkor került sor a beavatási szertartásra is. megbosszulják halálát. Ez lehetővé teszi. (A misztérium-vallások nemcsak az ókorban és a középkorban. hogy a koponya nem szilárd csont. és így idegrendszerüket ellenőrzésük alá vehessék. és bizonyos fokig el is mozdítsák őket. Megtalálják. Ugyancsak ekkor kezdődött a különböző drogok és gyógynövények alkalmazása abból a célból. az Alvilág istene elrabolta a termékenység istennőjének a lányát. E szerint az ógörög eredetű misztérium szerint Dionüszoszt Zeusznak és a királyi származású földanyának. a mezőre rohantak és az útjukba 133 . Egy másik misztériumvallás volt az eleusziszi-misztérium. hogy manipulálni tudták a koponyát.

amelyet a magzat nem kedvel. Springmeyer szerint gyakran a gyermek születésével kezdődik. ezen ölték meg a bikát. és e hagyomány ma élő folytatóira is ez a kettőség jellemző. Az ilyen gyermekek rendszerint koraszülöttként látják meg a napvilágot. A druidizmus tartalmaz mágiát és jóslást. A beavatás szertartásainak színhelyei földalatti sziklabarlangok voltak. A túlságosan erős zaj. amely fölé egy farácsot helyeztek. A magzat nem szereti. hogy a traumatizáció minél előbb elkezdődjék. Mindezek eredményeként már a születés előtt megindulhatnak a disszociációs folyamatok a fejlődő idegrendszerben.kerülő állatokat széttépték. amikor például az apa ráordít az anyára. egy teljesen más tudatállapotba. Ha az anya sok édeset eszik. Titokzatos tanaikat nem volt szabad írásba foglalni. hogyan kezdik ezeket a technikákat alkalmazni és általában milyen idősek a kísérleti alanyok. vagy lökdösi. A druidizmus egyszerre volt filozófikus és babonás. Számos módszert lehet kombinálni. A beavatandó egy gödörben állott. hogy az istenség is sziklából született. Az Illuminátusokkal kapcsolatban már korábban említettük a druidizmus hagyományainak a továbbélését. Az indiai fakírok is azért tudják elviselni a rendkívüli fájdalmat. amelynek anyagát kenyér és vizes bor alkotta. Ezzel alkalmassá vált arra.folytatta Springmeyer igen sokat lehet hallani az elektronikus agykontrollról. akkor a magzatok megfigyelhetően kedvelik a cukrot. mert az ilyen egyén könnyebben kerül transzállapotba és vált ki nála a fájdalom disszociációt. A kórházakban sok újszülött kerül kicserélésre. Szertartásaikat rendszerint a szabadban végezték és annak szerves részét képezte az emberáldozat. és hozzátartozott egy szent lakoma is. és kultusza köré misztériumot szervezzenek. A megtervezett fogamzásoknál már a magzat képességeit is felmérik és alkalmaznak traumatizáló befolyást. és jelképes sírjából. ismeri a lélekvándorlás tanát és hazája Britannia volt. hogy eltereljék 134 . A koraszülött csecsemő természetes módon is könnyebben traumatizálható. Az időszámításunk kezdete körüli időben azonban az isteni és az emberi világ közötti közvetítő szerepet tulajdonítottak neki.D. Így például a bőre rendkívül érzékeny. A misztérium szertartásain a résztvevők megsebezték magukat. Azért akarják. Az elektronikus befolyásolás általában a születés után kerül alkalmazásra. Az ókor megváltóváró hangulatát azonban Khübelé és Attisz misztériuma fejezte ki leginkább. annak emlékére. és vele egyesültek. Hitük szerint magát Dionüszoszt vették magukhoz. J. s így képesek disszociálni. A Mithrász-kultusz a kereszténységgel egyidőben vált népszerűvé. Lehet olyan ételt adni az anyának. A túlságosan hangos zene és üvöltés idesorolható. Az Illuminátusok körében okkult rituálék szerint megfogamzik egy gyermek.) Wayne Morris az agykontroll technikákkal kapcsolatosan arra kérte Springmeyert. és nyersen felfalták. Más szóval nem minden anya gyermeke az ő biológiai leszármazottja. és nem kedveli a kellemetlen ízű anyagokat. . mert transzba esnek. A traumatizálás célja a disszociáció létrehozása. Az utóbbi időben . Nagy figyelmet fordítanak leszármazási vonalának a titkosságára. mindez gyötri az anyát. sőt számos esetben a gyermek nemzése is már a terv részét képezi. mint újjászületett lépett elő. hogy szabadító megváltó istenként tiszteljék. Mithrász nem meghaló és feltámadó isten. hogy világítsa meg részletesebben. A beavatásnak hét fokozata volt. A beavatás csúcspontja a bikaáldozat szertartása volt. Druidáknak a galliai és a britanniai kelták papjait nevezték. A Mithrász perzsa istenség körül is kialakult misztérium. amelynek vére a beavatottat megtisztította. a papok pedig öncsonkítást hajtottak végre. bántalmazza. de ez részben azért van. ha megdöfik.

Ha valakit erős fájdalom ér. A programozók tudják. Ez a jelenség ismert. EEG útján az adott személy IQ-ját (intelligencia-kvóciensét. nem olyan nagy fenyegetés. ha egy hasonlóba kerül. A különböző lelkiállapotban közölt információkhoz a legkönnyebben úgy lehet hozzáférni. Az Illuminátusok vesznek egy két év körüli gyermeket. Egyes ilyen programokat a személyiség részévé tesznek. A hipnózis. azaz a gondolkodási folyamatba történő beavatkozás elektronikus technikával. a transzállapot és a disszociáció ugyanannak a jelenségnek a különböző vonatkozásait jelöli. hiszen valaki akkor emlékezik a legjobban arra. Az emberre vonatkoztatva úgy is kifejezhetjük. hogy egy bizonyos helyzetben mi történt vele. hogy milyen típusú gondolkodásra képes az adott agy. hogy memóriájának egy része el legyen különítve. Springmeyer a kondícionálásról kifejtette. A tudatban létrejönnek a disszociált tudatrészek. hogyan építsenek ilyen memóriafalakat az agyba. amelyek üres komputer-lemezhez hasonlíthatók. A teljes titoktartást is ez teszi lehetővé. hogy az nekik megfeleljen. és miként lehet felhasználni valakinek az ellenőrzésére. akkor a központi idegrendszerében disszociációra kerül sor. aki forgatja a fazekaskorongot. hogy tovább működhessen. intelligencia-hányadosát) is meg lehet határozni. annál erősebb az amnéziafal. Rendkívül fontos az. Ismerik a módját annak. Amikor egy gyermek megszületik. akkor teljesen megszűnik a kapcsolat az illető normális tudatműködése és a többi leválasztott autonómmá vált tudatrész működése között. ahogyan azt a komputer-programozásnál is megfigyelhetjük. hogy a programozók úgy tekintenek egy gyerekre. ha az illető visszatér ehhez a különleges lelkiállapothoz. azaz olyan memóriát használ a rendszerindításhoz. A beépített memória-falak miatt az illető nincs tudatában annak. úgy. Általában felmérik az adott gyermek képességeit és ehhez használják az elektroencephalographot (EEG-t). hogy már lehetséges többszörös tudattal rendelkező programozott egyének létrehozása. el kellett érni.Tudathasadásos személyiségzavar). elkezdik a traumatizálását és ezzel létrehozzák ezeket az amnézia-falakat (az amnézia az emlékzőtehetség meggyengülését vagy teljes elvesztését jelenti). Wayne Morris ez után azt kérdezte. Az agyhullámok bemérésével meg tudják becsülni. amely körülveszi. azaz agyunk.vagy identitászavar létrehozásáról. hogy a komputer működőképes legyen. Ezt akkor tapasztaljuk. amikor a komputer újraindítja magát (reboot). hogyan helyezzék az embereket különböző lelkiállapotokba. bevizsgálják az agyát. illetve a DID-et (Dissociative Identity Disorder . hogy milyen személyisége van. hogy mi a disszociációnak a természete. hogy amnéziafal választotta el a tudat többi részétől. John Gittinger Personality Assessment Surveys (PAS) tesztelési módszerével. miféle gondolkodásra képes és milyen életpályát érdemes választani 135 . hogy más teljesen elkülönített és önálló életet élő tudatrészek is működnek benne. amelyhez korábban nem férhettünk hozzá.Tudathasadásos identitászavar). hogy valamit sugároznak a fejébe. A disszociáció mesterséges előidézése során olyan emlékezést gátló falakat építenek az agyon belül. Ez a memória disszociálva volt. azaz a többszörös tudatú egyéneket. Az Illuminátusok az évszázadok során megtanulták. mint egy darab agyagra. akik elektronikus agykontroll áldozatai voltak és a többségük képes volt felismerni. és így hozzák létre az MPD-t (a Multiple Personality Disorder . hogy ahhoz a használó ne férhessen hozzá. hogy miként alakítsák úgy egy gyermek tudatát. Magukat pedig keramikusnak gondolják. Minél fájdalmasabb egy trauma. mentálisan szekciókra bontva a tudat működését: Ezt trauma útján érik el. amelyet idegenszerűnek talált. amelyet aztán tetszés szerint programozhatnak. Amikor azonban valakinek elkülönülő részekre bontják a tudatát. Ezt kiegészítették Dr. Azért.a közvélemény figyelmét a fontosabb problémáról. Springmeyer több olyan kísérleti alannyal is együttműködött. a tudathasadásos személyiségzavar. egy emlékezést gátló falat épít a trauma köré és így disszociálva biztosítja működését. Az elektronikus agykontroll.

A programozott gyermekek szüleit kiképzik. és részükre végzett kísérleteket. Pontosan fel tudta mérni. majd az újszülött képességeit felmérik a Bailey Scales (skála) és más e célra kidolgozott tesztek segítségével. Ez is az egyik oka annak. a kültelki nyomortanyáktól a palotákig. hogy a trauma okozást számos okból alkalmazzák. amiből még vissza tudják hozni az életbe. monolitikus képződmény. Elektrosokkot alkalmazhatnak például a férfiak nemiszervein. miként gyötörjék gyermekeiket azért. A kulcspozícióknak a birtoklása döntő kérdés. A túlélést szolgáló gondolkodásnak meghatározott jellemzői vannak. és ezt fejlesztik tovább. A halálközeli állapot manipulálásából egész tudományt fejlesztettek ki. Ha folyamatosan traumatizálunk valakit. hogy tudathasadásos állapotban maradjanak. Figyelemmel vannak az adott gyermek személyes hajlamaira. amelyet angolul Reptilien Brain-nek (hüllő-agynak) neveznek. 18 hónapos korban pedig már az EEG-t is alkalmazzák. Springmeyer itt kitért arra. Ha pedig valaki a félelem rabjává válik. Ha pedig a gyermekeket valamilyen egyházi intézményben nevelik. akkor lelki gondozóikat is kiképzik ugyanerre. 136 . vagy a túlélést szolgáló gondolkodását. mint traumatizálásával és tudatának részekrebontásával. hogy valakit a túlélést szolgáló gondolkodásra redukáljanak. A leválasztott tudatrészek egybetartásának fontos eszköze a folyamatos trauma-okozás. Ez félelmet hoz létre. A gyermek kreativitásával és leválasztott tudatrészeinek a működésével hasonló módon foglalkoznak. Ez csak az egyik technikája az agy részekre hasításának és a tudathasadásos személyiségzavar mesterséges létrehozásának. miszerint az agy egységes. Gyakran egész addig a pontig viszik. agyának természetes képességeire. fájdalmat okozunk". hogy az illető csaknem meghal. Ez rendkívül fájdalmas és egyszerű módja annak. hogy megtévesztő az a közkeletű nézet. Az első agyrész a nyúltagy és a nyúltagyi híd. mint az ősi hüllő. akkor spirituálisan a legkülönbözőbb dolgok történhetnek meg vele. hogy mekkora traumát lehet különböző embereknek okozni. A "mind-control" technikákkal kapcsolatosan Springmeyer elmondotta. kártérítéseket eredményezett. Életének a háttérből való manipulálása végigkíséri iskolaévei során és a lehető leggondosabban felkészítik a neki kijelölt életpályára. A folyamatos traumatizálás elősegíti a transzállapot magas szintjének és a disszociált magatartásnak a fenntartását. és a társadalom ellenőrzésének az eszköze is. A trauma és a kínzás igen egyszerű módon alkalmazható: "Ha nem engedelmeskedsz. Számos pap visszaélt helyzetével. hogy milyen életpályát szánnak a gyermeknek. akkor hüllő szinten tartjuk központi rendszere működését. A modern társadalom számára például létrehozták a fanatikus rajongókat. Az emberi agy valójában hét különböző agyrészből tevődik össze. hogy a katolikus egyházon belül annyi probléma merült fel. Ezért a programozott egyéneket a társadalom minden részében elhelyezik. Ezért volt szükség Mengele koncentrációs táborokban végzett kísérleteinek az eredményeire is. hanem ez a kézben tartott vezetők pozícióba helyezésének.számára. Az agykontroll tehát nem csak azt a célt szolgálja. Springmeyer "Deeper Insights Into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az Illuminátus formulába) című könyvében részletesen is megvilágítja. hogy hogyan és miért hozták létre a rajongókat. hogy valakit engedelmességre kényszerítsenek. nyomban megkezdik az agykontroll segítségével erre a karrierre előkészíteni. amely pereket. A túlélési gondolkodás és az állandó félelemben-tartás megkönnyíti ellenőrzésüket. mert hasonlóan működik. Sokat foglalkozott ikrekkel. hogy valakiből szexuális robotot csináljanak. vagy ténylegesen is a klinikai halál állapotába kerül. hogy még életben maradjanak. Bizonyos műveleteket már a magzati korban is végrehajtanak. A trauma az agyat visszahelyezi az úgynevezett túlélési állapotba (survival mode). Mengele az Illuminátusokhoz tartozott. A legmélyebb szinten a traumát fel lehet használni arra. Amikor eldöntik.

Wayne Morris ez után azt tudakolta. számos vonatkozásban sztandard programozásban részesült. Az egyik az. hogy nem hajlandók ezt eltűrni. pénzmosásnál. hogy vajon kényszerítették-e a papokat és lelkészeket arra. Ha az emlékezetet gátló falak leválnak. mint a CIA. gyilkosságok elkövetésére. és ne legyen rajta úrrá a teljes elmebaj. Ugyanakkor egy mélyebb szinten be kell látnia. amely autonóm módon döntötte el. Itt is gondosan elválasztott szektorokra bontják a tevékenységet. titkos üzenetek továbbításánál. A lényeg az. Springmeyer hangsúlyozta. hogy a katolikus egyházon belül a papi nőtlenség következtében nincs biztosítva a szexuális tevékenység normális gyakorlása. Van azonban köztük titkos sátánista is és ez a fajta pedofil magatartás egyfajta ellenszolgáltatás attól a közös érdekeltségű csoporttól. Ugyanezt teszik a kísérleti alanyok agyával is. sátánista rituálékban való részvételre. Képzeljük el. Vannak kapuőrzők és hierarchikusan magasabban álló "alter"-ek.Wayne Morrisnak arra a kérdésére. hogy a disszociáció miként használható a programozásra. hogy az agyat elkülönített részekre darabolják. és ez elősegíti egyes papok és apácák eltévelyedését. Springmeier szerint. hogyan kell strukturálni az agyműködés elkülönített részeit. 137 . Valamennyi elkülönített személyiségnek másmás élettörténetet adtak. pl. hogy mit kedvel és mit nem. Springmeyer rámutatott. hogy agyunk egymással versengő személyek tudatából tevődik össze. Központi idegrendszerében 13x13x13 beültetett és elkülönített programból álló tudatrendszert alakítottak ki. akkor arra törekszik. és kémkedésre. Másképp megfogalmazva az illuminátusok ellenőrzött elmezavart hoznak létre azért. noha az ő személyiségének a struktúrája különleges tulajdonságokkal bírt. ahol felismeri. Wayne Morris arra is kereste a választ. hogy az minél több feladat elvégzésére legyen használható legyen. hogy létrehoz egy robotot. Az eredeti egyetlen személyiségből több ezer személyt hoztak létre. de felhasználhatják ezt az egyént kábítószer-csempészésnél. mint ahogy azt a terapeuta szakemberek általában érzékelik. hogy miért van szükség oly sok különböző programmal működtetett leválasztott tudatrészre. hogy önmaga többszörös tudattal bír. amelyek ellenőrzik a többieket. ezért hoznak létre számos elkülönített tudatrekeszt. hogy ezekben részt vegyenek. Ebben a kaotikus helyzetben csak egy ellenőrző tényező tud rendet teremteni. hogy kísérleti alanyaik el tudják viselni azt a szörnyű traumát. hogy ebben az egy testben lévő sokféle ember összerendezetten működjön. pornófilmek készítésére. Egy biorobot akkor tud megfelelően működni. A programozóknak el kell különíteniük a trauma emlékképeit. munkamegosztásra van szükség. amelyek őrzik ennek a traumának az emléknyomait. Rendelkezik a mindennapi élettel közvetlenül kapcsolatban álló tudatrésszel. amíg az emberek a sarkukra nem állnak és nem közlik. Az idősebb "alter"-ek (elkülönített tudatrészek) gondját viselik az újabbaknak. hogy a pedofiliának számos eltérő oka van. ha irányítójára támaszkodik. Ezt a módszert alkalmazzák olyan hírszerző szerveknél is. és az egységes tudatból több eltérő tulajdonságú emberi tudatot állítanak elő ugyanabban az egy testben. amit okoznak neki. hogy a kísérleti alanyok agyát sokkal több részre hasítják. A programozott biorobotok egyike-másika eljuthat ahhoz a ponthoz. Egy biorobot számos szinten funkcionálhat. Megemlítette. azaz azokat a leválasztott agyrészeket. hogy szüksége van az agykontrollra azért. hogy Cisco Wheeler. ha valaki úgy dönt. amelyhez tartoznak. Az agy igyekszik megszabadulni ezektől a fájdalmas emléknyomoktól és izolálja azokat. akkor az agy többi részének is kapcsolatba kell lépnie ezekkel a fájdalmas emlékekkel. Az. Mindez azonban csak addig lehetséges. Mára már tudománnyá fejlődött. hogy tudatműködése ne omoljon össze. Minden elkülönített rész csak a saját tevékenységére vonatkozó információkkal rendelkezhet. akit sikerült kimentenie az illuminátusok közül. aki a stabilitást jelenti számára.

mégpedig úgy. Így például dr. akkor azok védekező mechanizmusokat indítanak be. akik nem rendelkeznek ismeretekkel az MPD-ről és a DID-ről." A terapeuta megkeresi kollégáját információért. nem tudom. hogy a megkeresett kolléga így válaszol: "nekem is van hasonló betegem. Ezen túlmenően misztikus bibliamagyarázó rendszer is. amelyek úgy gondolják. illetve babonás hit valamilyen tárgyban vagy dologban. hogy nem képes eligazodni önmagán. Előfordul. Az egyik ilyen védekező mechanizmus a tükörkép "alter"-ek behelyezése. hogy Ewen Cameron így cselekedne. (A kabbala szerencsét hozó tárgyat vagy cselekedetet jelent. Legjobb menedzser az. Módjában áll rendszereket létrehozni a rendszereken belül. A kísérleti alany tudatát részekre daraboló programozónak a céljaitól. amikor összekapcsolnak két kísérleti alanyt. A programon belüli tükörképek olyanok. hogy ők a másik személy. 138 . "Nagy hatást tett rám a Star Trek (vagy Óz a varázsló. Ha valaki egy rabszolgának az ura és folyamatosan közölnie kell rabszolgájával. akinek nem kell túl sok időt fordítania arra. Az egyik elterjedt programozási módszer a tükörkép alkalmazása. vagy a Miki egér). hogy a kezelésben részesülő elmondja "ilyen és ilyen képeket rajzoltam. A programozott rendszereket úgy hozzák létre. eljárások rendszere. amely önmagát irányítja és korrigálja. Springmeier így válaszolt: "Mindenféle dolognak a tükröztetését. Az egyik ilyen közkeletű rendszer a rendszeren belül a kabbalisztikus életfa. akkor valójában saját szolgájának a szolgájává válik. Létrehoznak "alter" személyiségeket az adott személy tudatán belül. mint én. A terapeuta úgy véli. az ő kísérleti alanya olyan beültetett "alter"-eket kap. Mindez szorosan egybekapcsolja a két személy tudatműködését." Springmeier sokat tanult azoktól. hogy mit jelentenek". hogy ők maguk a programozók. akik azt gondolják. hogy egy meghatározott személyiséggel foglalkozik. továbbá olyan személyek is. Sok terapeuta úgy véli. hogyha egy meghatározott személy elkezd dolgozni az agyprogramokon. amelyek úgy vélik. állandóan kijavítva hibáit. hogy az előző személy. Közülük kiemelkedik a betű. valamint a széthasított részek új struktúrába való összerakása. amely sokkal inkább technika. A kabbala a zsidó vallás titkos misztikus irányzata volt főleg a középkorban. Amikor elkezdik gyógyítani pácienseiket. hanem programozók is voltak. valójában csak egy játékban vett részt. Éppen ezért ezek az "alter"-ek hajtják végre mindazt a gyötrést és bántalmazást. aki lelkészként foglalkozik az agykontroll áldozataival és szembesül újból és újból ugyanazokkal a jelenségekkel. amelyekkel a terapeuta elbíbelődhet. Egy másik tükör módszer alkalmazás. a szám és a névmisztika. hogyha valaki elkezd velük foglalkozni. Ezért egy olyan emberi robotot kívánnak létrehozni. hogy mit jelent egy "alter"-nek a tükrözése. hogy segített páciensén. A kabbalisztika a kabbalával kapcsolatos ismeretek. Az egyikben olyan "alter"-ek lesznek elhelyezve. hogy ők maguk Ewen Cameron. amelyről úgy vélik. Amerika szerte vannak terapeuták. de létezik keresztény kabbala is. Ilyenkor derül ki. gyakran megkeresnek más terapeutákat segítségért és tanácsért. hogy instrukciókat adjon beosztottjának. A másikban pedig olyan "alter"-ek. hogy mit tegyen. és nemcsak programozottak. akik viszont közvetlenül az illuminátusoktól tanultak. fantáziájától és szeszélyeitől függ a tudat fragmentálása. Ez a megtévesztési technikának a része. Morrisnak arra a kérdésére. mint struktúra. a tudat olyan zavart állapotba kerül saját belső állapotát illetően. valójában azonban csupán annak a tükörképével. aki ugyanígy nyilatkozik. Ez a tükörkép módszernek az egyik alkalmazása.) Springmeier egyébként az általa megismert agykontroll túlélők tudatstruktúrájában számos hasonlóságot talált. Ewen Cameron programozó volt. hogy kialakítják az "alter"-ek hierarchiáit a személyen belül.Számos különböző tudatstruktúra létezik. Vannak olyan terapeuták az Egyesült Államok egyes tagállamaiban.

A terapeuta szakemberek egy kisebb csoportja. a túlélést biztosító gondolkodásra. türelemre és tudásra. amely 620 oldal terjedelmű. Számos könyvet írtak MPD-páciensek. a terapeuta is szépen keresett és hírnévre tett szert. ha egy jogosulatlan személy nyúl hozzá. Kidolgoztak egy sor öngyilkos programot. hogy az agykontroll rendkívül súlyos probléma és számos gyógyítási feladatot ölel fel. Wayne Morris ezután azt tudakolta. de a klaviatúra is. hogy azt miként lehet leleplezni. amelyek a személy mindennapjait irányító "front-alter"-eket az öngyilkosság elkövetésére utasítják. Vagyis nemcsak a komputer van úgy programozva. amelyik megpróbál megküzdeni a DID következményeivel. vagy felrobbantja magát. Az illuminátusok is boldogok. A terápiának vége és mindenki boldog. Ezért sok időre. és nem csak azt alapozzák meg. A terápia sikere számos tényezőtől függ. olvassa el azt a három könyvet."front-személyiségük") van. Springmeier azt emelte ki. amely uralni tudja a tudatműködés más területeit is. Az egyik ilyen tényező. Ha valaki halálos 139 . Az első rész azt ismerteti. akkor sokkal hatékonyabb lehet a terápia. A terapeutának valósággal iszonyodnia kell mindettől azért. Az illuminátusok visszalépnek és megengedik. amíg nem érzi magát biztonságban. hogy most már megszabadult az MPD-től. Pontosan ehhez hasonló az. hogy most már tudatműködése integrálódott és jól van. amit az agykontroll alatt állóknál el akarnak érni. Az említett könyvek gondos anyaggyűjtés után készültek el. akinek az agyába mintegy 30 ezer standard "alter" volt elhelyezve. hogyan jön létre az agykontroll. század néhány rendkívül tehetséges tudósa hosszú éveket töltött azzal.Fritz Springmeier ennek kapcsán ismét hivatkozott Cisco Wheeler-re. hogy mennyire bizonyult eredményesnek az agykontroll áldozatokkal kapcsolatos munkája során. de azt is. Springmeier utalt rá. Számos védekező program létezik. amelyet Cisco Wheeler-el együtt írt. E védekező mechanizmusok ahhoz hasonlítanak. hogy miként lehet rajta segíteni. illetve többszörös tudatú személyek. Minden fázisra vannak támogató és megtévesztő alprogramok. mint ahogy azt az emberek érzékelik. Ennek megértése visszavezethető a "reptilian mind" ("hüllő-agy") működésére. Az "alter"-ek rendszere ugyanis sokkal összetettebb. Cisco Wheeler-rel együtt teljes idejüket az agykontroll áldozatok megsegítésére fordították. Ekkor a kezelést végző közli a pácienssel. hogy mi történt. Szinte nem is lehet felsorolni az ehhez kapcsolódó különböző témákat. hogy a terapeuták néhány "frontszemélyiség"-et integráljanak. hogy kellő motiváltsággal küzdjön ellene. A programozott áldozat azt hiszi. hogy miként építsék be ezeket a programokat megóvó mechanizmusokat az agykontroll alatt állók központi idegrendszerébe. hogy az agykontroll áldozat milyen körülmények között él. Az első a "The Illuminati Formula Used to Create a Total Mind Controlled Slave" (A totális agykontroll alatt álló biorobot létrehozásához használt illuminátus formula) című könyv. de legfőképp az áldozatok iránti szeretetre van szükség. hogy aki ilyen munkának szenteli tevékenységét. továbbá igen sok további disszociált rész. Mindez nem könnyű és megértése sok energiát igényel. hogy felrobbanjon. mert valójában csak a "front-alter"-ek stabilizációjára került sor. a második rész pedig azt. akiknek több élethelyzethez kapcsolódó különálló személyiségük ("front personalities" . A második. olyan páciensekkel foglalkozik. amelyekben a terapeuta öt vagy hat "front-személyiséggel" foglalkozott. a "Deeper Insights into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az illuminátus formulába) címet viseli. hogy agykontroll alatt állnak. hogy a XX. Springmeier azt ajánlotta. mert az agykontroll alatt álló személy tudata nem képes addig feszültségét csökkenteni. ha kiderül róluk. Ha képesek kiszakítani magukat a mindennapi élet kötöttségeiből és elmenni valamilyen biztonságos helyre. mintha egy számítógépes szobába belépne egy jogosulatlan személy és ekkor a komputer kikapcsol.

odaveszett. ha az eredeti programozók az agykontroll áldozatát kényszerrel újraprogramozzák. akkor nincs határa annak. Spirituális eszközökkel is sokat lehet tenni a szétválasztott tudatrészek újraintegrálásáért. hogy az agykontroll áldozatát biztonságos helyzetbe kell hozni. Springmeiernek egy barátja pedig kész volt a visszaprogramozó központ finanszírozására. Springmeier azt is elmondotta. Adott esetben használhatnak egy 120 ezer voltos egyenáramú önvédelmi fegyvert a memória törlésére. és jelentős mértékben lehet az illetőn segíteni.válaszolta a kérdezett .rendszeresen használt módszer. Képtelen lesz 24 órát vissza és előre is számolva bármire emlékezni. akkor az életösztön veszi át az irányítást. amennyiben ezt a körülmények lehetővé tették. Ez egyelőre meghiusította azt az elképzelést. A CIA egy volt munkatársa kész volt végrendeletileg több millió dollárt adományozni az agykontroll áldozatoknak. Ez többször is megtörtént a Springmeier által segített áldozatokkal. Ezért az első követelmény. amelyek ELF (extremely low frequency . az törli rövidtávú emlékezetét. Minden leválasztott tudatrész nagy valószínűség szerint programozva is van. Léteznek az úgynevezett EDOM eszközök (Electronic Dissolution of Memory .veszedelembe kerül. amelyet hét különböző szempont alapján állított össze. Amikor valakit egész életében traumatizáltak.9 %-a soha nem volt ilyen helyzetben. hogy a félelem állapotába kerüljön. hogy Cisco Wheeler-rel együtt csak annyiban tudtak eredményesen együttműködni az áldoztatokkal. Ewen Cameron a tudatműködés szétforgácsolására rendszeresítette az elektrosokkot. A terapeutának azonban szem előtt kell tartania. Az elektronika felhasználásra került az emberekbe behelyezett miniatűr szerkezetek esetében is. Számos mikrohullámú torony épült. A traumatizálás hosszú ideje során több ezer fragmentumra darabolható a tudat. hogy egyelőre jelentős változás nem történt ezen a területen. Az elektromágneses hullámokat legkülönbözőbb csúcstechnológiákban használják. Amikor egy személy elektrosokkolására kerül. Ezekkel az implantátumokkal befolyásolni lehet az adott személy gondolkodását. a tudat fragmentálására. hogy ha valóban sikerül biztonságos helyzetbe hozni a pácienst. Folyik a programozás Európában és Oroszországban is. Ez egyben azt is mutatja. Az agykontroll áldozatok 99. továbbá a "harmonic" gépezetek. 140 . hogy amikor végetér a terápia. akkor a túlélésre alapozott gondolkodásé a vezető szerep a tudatában. Springmeier elmondotta. azaz 48 órára kiesik a memóriája. Az agykontroll tevékenység azonban a világ más részein is már gyakorlat. körülbelül kétmillió amerikai polgár tudatát programozták traumaokozással. Morris ezután az elektromosság és az elektronika agyprogramozásban játszott szerepéről kérdezte Springmeiert. és amikor azt felrobbantották. hogy soha nem lehet biztos. Wayne Morris ez után azt tudakolta. E személy halála után végrendeletének az egyetlen példánya az oklahomai Federal Building-ben volt. Springmeier hozzátette. Az elektromos. az eredmény megsemmisítéséhez elegendő az. Az elektrosokk . hogy létrejöjjön egy olyan biztonságos hely. hogy rátalált valamennyi leválasztott tudatrészre. a traumaokozás egyik formája. s nem kell sok ahhoz. Springmeier ezért akart egy visszaprogramozó központot (deprogramming centre) létrehozni. amit meg lehet tenni. Ha a megfelelő feltételek rendelkezésre állnak. Springmeier igen óvatos becslése szerint. hogy optimális helyzetben mennyire lehetséges az agykontroll áldozatok visszaprogramozása.a memória elektronikus törlése). akkor komoly újrastrukturálás érhető el. ahol hozzáértő emberek végezhetik a visszaprogramozást.rendkívül alacsony frekvencia) hullámokat sugároznak az emberek agyába. vagy ultrahangos önvédelmi fegyverek (stun guns) is jól alkalmazhatók a programozott biorobotok irányítására és memóriájuk törlésére.

hogy a programozók képesek megfejteni az agyhullámok segítségével. mikor és mennyit adhatnak a kísérleti alanynak. pontosan tudják. szintjét (Level 5. Springmeier egyszerűsítve lényegében azt fejtegette. A kívánt hatás elérése érdekében pontosan szabályozták. ahol a programozásokat végzik. amelyek lehetővé teszik az agy különböző részeihez a kapcsolatok megteremtését. hogy hat külöböző típusú implantátum van. akkor monitorozni tudják gondolatait is. hogy a kísérleti alanyt visszahozzák az életbe. hogy a programozást disszociált (szétbontott. Mindez rendkívül nagy felkészültséget igényel. és folyamatosan figyelik a szívműködést megfelelő berendezésekkel. ahol az agy a szintműködést szabályozza. világháború során a koncentrációs táborokban. amelyekről már 141 . abban. Ténylegesen minden VA kórházat felhasználtak programozásra. Különböző szinteken lehet valakit programozni. Amikor elérik a halálközeli állapotot. Vannak vizuális hatásokat kiváltó holografikus implantátumok. Az elsődleges programozásra eszméletlen állapotban kerül sor.veterán ügyek) kórházakban. Wayne Morris ezután az agyba beültetett implantátumok technológiájára vonatkozóan tett fel kérdéseket. Ha felnőttel kezdik. Nem találomra cselekednek. Az alapprogramozás kórházakban. vagy ahhoz hasonló létesítményekben történik. Létezik egy elsődleges frekvencia. például. A szívműködés pontos megfigyelése révén tudják. Az audioimplantátumokat arra használják. hogy miként. Az ilyen programozásban részesülőket hosszabb időre kómába ejtik és a programozást a tudat legmélyebb szintjén végzik el. hogy a kísérleti alany halljon valamit. ezért volt szükség sok tesztelésre a II. mint például a CIA alkalmazottainál. tudathasadásos) állapotban végzik. Az orvosok jelen vannak.) alkalmazzák. Amikor törlik a rövidtávú emlékezetet elektrosokkal. hogy mennyi elektromosságot alkalmazhatnak. Vannak fájdalmat okozó és az izmokat stimuláló miniatűr szerkezetek is. Az elektromosságot használják az agy frekvenciájának a bemérésére. vajon nem törlik-e a beültetett programokat is. Springmeier elmondotta. hogy a kísérleti személy mire gondol. Ismerik az agy által használt különböző rezgésszámokat. hogy hormont termeljen. amely az adott egyént jellemzi. vagy fájdalmat okoznak neki. Nem szabad válogatás nélkül össze-vissza traumatizálni valakit. Ugyancsak képzetteknek kell lenniük a drogok használatában. Az implantátumokat nem minden agykontroll alatt álló személynél alkalmazzák. Tehát nemcsak meghatározott gondolatokat lehet gerjeszteni az emberek fejében. Ha nyomon követik a célszemély agyának a frekvenciáit. A testbe beültetett miniszerkezetek meghatározott irányban manipulálják az emberi szervezetet. hogy amikor elektrosokkal törlik a kísérleti alanyok memóriáját. De igen sok civil kórház is rendelkezik különleges részlegekkel. majd pedig megfigyelik azokat az elektromos impulzusokat. Meghatározott gondolatokat idéznek elő az adott személy tudatában. Springmeier válaszában utalt arra. Minden tudományos alapon történik. amelyek ezeket a gondolatokat kísérik. az agy egy meghatározott frekvencián működik. hogy meddig mehetnek el. Ezeket az eszközöket a visszaprogramozásnál is lehet alkalmazni. Ezeket betáplálják egy komputer rendszerbe. Meg kell említeni a személyi adatokat tartalmazó chipeket is. Ennek a segítségével egy távolban lévő személyt is be lehet azonosítani. ez a beavatkozás még csak a közelébe sem jut a tudat legmélyére elhelyezett programoknak. Sok esetben a VA (Veterans Affairs . vagy hogy megakadályozza a kísérleti személy teherbe kerülését. de azt is meg lehet figyelni. hogy mikor kell az elektrosokkot alkalmazni. Vannak olyan implantátumok is. amelyek a kísérleti alany számára többdimenziós holografikus látványt nyújtanak. akkor az agykontroll 5. Wayne Morris azt is tudni akarta.amelyek harmónikus frekvenciákat használnak. hogy mire gondolnak. hiszen akkor az az életébe kerülhet. Ez az a szint. Amikor az agyműködés során létrejön egy gondolat. Ez különböző szögekből érkezik.

többet hallott a közvélemény. Ilyeneket alkalmaztak a Sivatagi Vihar hadműveletben résztvevő amerikai katonáknál. Ezt azzal indokolták, hogy megkönnyíti a helyzetmeghatározásukat, és így kevésbé fenyegeti őket az a veszély, hogy elvesznek a sivatagban. A különböző csúcstechnológiájú fejlesztések eredményeként már rendelkezésre állnak az úgynevezett "nanobot"-ok, amelyek egészen pici, a méter néhány milliárdnyi részével mérhető nagyságúak. A nano jelentése az, hogy a méter egy milliárdnyi részéről van szó. Ezek olyan rendkívül kicsiny mikroszkópikus robotok, amelyek már képesek másoló szintézist végezni. Alkalmazzák már az üvegszál optikát, amely gyakran úgy néz ki, mint egy hajszál. Ez a rendkívül finom üvegfonál az implantátumok jeleit továbbítja. Ismertem egy olyan agykontroll alatt álló személyt, aki ült a vendéglőben, amikor egy hajszálhoz hasonló kis üvegfonálkát lőttek a hajába, amely megkapaszkodott a bőrében. Az illető ezt észrevette és eltávolította. Olyan programozott nőket is ismertem, ahol ezek a rendkívül finom üvegszálak, mint szőrzet volt elhelyezve a testükön. Nem ismerem pontosan a funkcióját ezeknek a csúcstechnológiájú üvegszálaknak, de azt tudom, hogy kommunikációs célra használják őket. Az egyik legkockázatosabb fejlemény az úgynevezett organikus bioprocesszorok megjelenése. Ezek molekuláris kicsinységű komputerek, amelyek DNS-ből készülnek. Ezt a mesterségesen előállított DNS anyagot hozzákapcsolják egy vírushoz és a vírusok rendszerint az emberi test egy meghatározott részébe vándorolnak. Így például az idegre ható, ideghez vonzódó neurotrop vírusok az idegrendszerbe vándorolnak, vagy a delmatropik vírusok a bőrbe, a pneumotropik vírusok pedig a tüdőbe. A kísérletirányítók ezeket a kis szerves processzorokat hozzákapcsolják ezekhez a vírusokhoz. Magukat a vírusokat igen sokféleképpen lehet a kísérleti alany testébe juttatni. Ilyen vírus implantátumokkal kontrollált személyeknél egyfajta központi implantátumot lehet találni a nyak hátsó részénél. Ez a központi irányítást végző implantátum veszi a külső jeleket, és továbbítja a testben elhelyezett különböző implantátumokhoz. Egyes ilyen kísérleti alanyok lényegesen megkönnyebbültek, amikor sikerült őket ezektől a vírusoktól megszabadítani. Ma már több módszer is létezik, amelyek lehetővé teszik ezeknek a bioprocesszoroknak az eltávolítását. Számos kísérleti alany röntgen, ultrahang és más vizsgálati módszerek segítségével lokalizálni tudta ezeket az implantátumokat. Volt három olyan agykontroll áldozat, akiknek sikerült bemenniük egy "Anacoic Chamber"-be, és megtalálták azokat a forrásokat, ahonnan a testükbe érkező jelek érkeztek. Sikerült az erre vonatkozó dokumentációt kicsempészniük a laboratóriumból és elrejteni. Más elektronikus agykontroll alatt álló személynek is sikerült különböző helyekről bizonyítékokat találnia. Néhány orvosnak pedig egyenesen a birtokában van több ilyen implantátum. Van néhány olyan sebész, aki hajlandó segíteni a kísérletek áldozatainak. Springmeier megemlítette a Syntel szót, amelyről már számos kormányzati testületben is vita folyt. A hadsereg zártkörű konferenciáin is tárgyaltak a Syntel-ről, azaz a szintetikus telepátiáról, amely azt jelenti, hogy a kísérleti alanyhoz hangokat és gondolatokat továbbítanak. Syntel-nek azokat a kísérleti személyeket nevezik, akik ilyen hangokat és gondolatokat érzékelnek elektronikusan. Ezt a technológiát az űrprogram keretében fejlesztették ki és biomedical telemetry-nek, orvosbiológiai távolságmérésnek nevezik. E technika keretében adó- és vevőszerkezeteket helyeznek el a koponya alsó részénél, amely rögzíti a testi funkciókról és az agyhullámokról érkező adatokat, és ezeket továbbítja egy komputerhez. Vannak komputerek, amelyek programozása mesterséges intelligenciához hasonló. Ezek az intelligens számítógépek helyettesítik az élő programozókat és irányítókat. Az úgynevezett kezelők - vagyis akik a programozott tudatú kísérleti alanyokat napról-napra irányítják - három műszakban dolgoznak és ma már túlterheltek. A komputer helyettesíti őket. Ha a kísérleti alany valami olyasmit tesz,

142

amellyel nem tud a komputerprogram megbirkózni, akkor a számítógép jelzést ad és az élő ember is bekapcsolódik. Már tapasztalatokkal rendelkező kísérleti alanyok képesek arra, hogy időnként túljárjanak az őket irányító komputer "eszén". Wayne Morris ezután a hírhedt náci orvosról, dr. Josef Mengeléről kérdezte interjúalanyát. Springmeier szerint ő tekinthető a modern tudatprogramozás "atyjának". Már Mengelét megelőzően az illuminátusok kidolgozták az MPD-t, vagyis a tudathasadásos személyiségzavar mesterségesen létrehozott módszerét, de a programozók képzése nem volt tudományos. Mengele sokat kísérletezett az ikrekkel, értette a trauma szerepét és azt is, hogy a traumaokozást hogyan alkalmazza. Ha valaki már a halálán van, és a programozója megmenti, akkor ez szorosan köti őt programozójához. Mengele értette, hogyan kösse áldozatait traumaokozással magához. Számos áldozat Izraelben és a világ más részén még mindig úgy hivatkozik rá, mint "Papára". Ha egy programozó tudja mit tesz, akkor totálisan magához tudja láncolni áldozatát, aki ráadásul még szereti is programozóját. 1945. januárjában, amikor nyilvánvaló volt, hogy a nácik elveszítik a háborút, akkor az illuminátusok nyugatra csempészték, ahol folytatta kísérleteit. Az egyik áldozat, egy hölgy, aki most Kanadában él, abban a koncentrációs táborban volt, ahol Mengele tevékenykedett. Vele is kísérleteztek, mint gyermekkel és szemtanúja lehetett a szörnyűségeknek. Őt is kicsempészték Kanadába. Először Quebec-be, majd Portland-ba. Mengele pedig folytatta a vele való kísérletezést az Egyesült Államokban. Mengele baráti viszonyba került dr. Ewen Cameron-nal és mindketten kísérleteztek a szem elszineződésével, pigmentálódásával. Egyébként Mengele, amikor az Egyesült Államokba érkezett dr. Green név alatt programozott. Dr. Ewen Cameron volt dr. White, és Cisco Wheeler apja a dr. Black nevet használta. Ezen kívült volt még egy dr. Blue névre hallgató programozó is. Gyakran összejöttek és kicserélték tapasztalataikat a programozásról, az alkalmazott módszerekről, hogy miként tartsák a kapcsolatot és konzultáljanak egymással. Ők voltak az illuminátusokon belül a mesterprogramozók. Mengele sokat utazott a nagyvilágban. Cameron, aki Észak-Amerika keleti partvidékén tevékenykedett 1943-ban hozta létre a Rockefeller Alapítvány támogatásával az Allen Memorial Institute-ot. Cameron Mengele Amerikába érkezése előtt már az illuminátus hálózat tagja lett. A mesterprogramozók a programozási módszerek tökéletesítésén fáradoztak. Mengele volt a legképzettebb és számos tapasztalatát átadta dr. White-nak, dr. Black-nek és dr. Blue-nak. Mengelének alkalma volt arra, hogy a koncentrációs táborokban sok emberrel kísérletezhessen, ahol mindenféle szadista módszert is kipróbálhatott. Cameron és társai a kísérletezésben és a gyakorlati munkában is résztvettek. Amikor például Cameron intenzíven használta az elektrosokkot a kísérleti személyek tudatának a széthasítására, ő egyidejűleg azt is kutatta, hogy miként lehetne ezeket a módszereket finomítani. Több évtizedre visszatekintve megállapítható, hogy kiválasztották a legjobb programozási scripteket (forgatókönyveket) és a legjobb módszereket. Ennek eredményeként a ma alkalmazott programozás sokkal kifinomodottabb és fejlettebb, mint amit ezek a mesterprogramozók eleinte alkalmaztak. Wayne Morris ezután azt tudakolta, hogy milyen különleges jelentőséggel bírtak az ikrek Mengele számára. Springmeier válaszában utalt rá, hogy ha valaki tudományos kísérletet folytat, akkor szüksége van egy ellenőrző csoportra. Ha emberekkel folytatunk kísérletet, akkor erre a célra az ikrek alkalmasak és ezért Mengelének több ezer ikerre volt szüksége. A náci koncentrációs táborokban Mengele 3000 ikerrel kísérletezett. Ők felnőttként és gyermekként egyaránt kerültek Auschwitzba, ahol Mengele alárendeltjei kiválasztották az

143

azonos ikreket. A kísérleti alannyá vált ikrek többsége a szadista módszerek következtében életét vesztette. Mengele kifejlesztette annak a módszereit is, miként kell egymáshoz kapcsolni embereket, hogyan kell mesterséges kötelékeket létrehozni. Ez az úgynevezett mesterséges ikresítés. Az ikrek létrehozása (twinning) nagyon kifinomult művelet és felhasználja az agykontrollhoz szükséges valamennyi tudományt. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy vajon a náci Németország bevetett-e a II. világháboru során agykontroll alatt álló személyeket? Springmeier szerint erre már az 1930-as években sor került. A németek és az angolok egyaránt létrehoztak tudathasadásos személyeket a hírszerzési feladatok ellátására és merényletek végrehajtására. Közvetlenül a II. világháboru kitörése előtt Berlin olyan kiképzett MPD-s németeket küldött az Egyesült Államokba, akik New York államban telepedtek le. Ők és leszármazottaik még mindig ott élnek. Ezeknek az MPD-s személyeknek olyan "alter"-eket építettek be a tudatába, hogy képesek voltak úgy megölni embereket, hogy például a kiszemelt áldozat testének egy meghatározott részébe fogpiszkálót szúrtak. Az volt az elképzelés, hogy ha valaha is Németországnak sikerülne a háborúban győzelmet aratnia, akkor ezek az emberek a helyükön lesznek, mint segítők. Wayne Morris ekkor azt a kérdést tette fel, hogy az Egyesült Államok használt-e agykontroll alatt álló ügynököket a II. Világháború idején? Springmeier erre vonatkozóan nem talált adatokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok történetének egész ideje alatt az illuminátusok irányítása alatt állott. Bizonyos mértékig az Egyesült Államok elnökei is rokonságban állnak egymással. Ulysses S. Grant a 18. elnök rokonságban állt Franklin Delano Roosevelttel. A Delano család is egy régi velencei eredetű arisztokrata család. Ulysses Grant dédnagyanyja Susannah Delano volt. Grant kapcsolatban állt a Collins családdal is. A Collinsok is az illuminátusokhoz tartoznak. Cisco Wheeler is Ulysses Grant leszármazottja és a Collins vérvonalhoz is tartozik. Ez volt az ő belépőjegye az illuminátusok közé. A II. világháboru alatt számos állami vezető MPD-s személyiség volt. De egészen Mengelének a bekapcsolódásáig az illuminátusok nem rendelkeztek azzal a felkészültséggel, hogy tudományos módszerekkel tudjanak programozni. Mengele és az Operation Paperclip tette lehetővé a kormányzat számára, hogy például gyermekeket is bevonjon a programozásba. Az interjúnak ebben a részében Morris arra kereste a választ, hogy miként használták a népszerű kultúrát a programozás céljaira. Springmeier szerint különböző szintjei vannak annak, ahogy egy személyt be lehet vonni az agykontrollba. Az egyik annak a környezetnek a befolyásolása, ahol él. Fokozatosan kialakítják az emberek életkereteit. Meghatározzák hivatkozási rendszerüket, világnézetüket. Ebben mind szerepet játszanak az egyházak, az iskolák, mindazok a környezeti tényezők, ahonnan az emberek az információkat kapják. Ha egy adott személynek nincs megszilárdult ismeretanyaga, vonatkoztatási kerete (frame of reference), amely befogadja és értelmezi az információt, akkor nagyon nehéz a tudatbefolyásolásnak ellenállni. Az információ ellenőrzésével lényegében irányítják az egész társadalmat. Morris ezután Springmeiernek a "The Illuminati Formula" (Az illuminátus formula) című könyve kapcsán azt tudakolta: miként manipulálják a tudatot a tömegkultúra segítségével? Springmeier szerint a Disney által készített Ducktail rajzfilmek nyilvánvaló programozó kulcsszavakat tartalmaznak a gyerekek számára. Ilyenek találhatóak a hirdetésekben, a különböző üzenetekben és kódokban. A Szépség és a szörnyetegben (Beauty and the Beast) látható az elbűvölt óra, vagy például a jellemes ajtófogantyú, mindkettő megszemélyesítve. Ugyanezt használják az Alice csodaországban című filmben is. Egy "alter" a személy tudatrendszerében ezeket a különleges részleteket úgy fogadja be, hogy az agy azt hiszi, hogy

144

ő az ajtófogantyú. Ezeket specifikusan, alkotó módon helyezik a filmekbe éppen e célból. Ezek az "alter"-ek nem csak állatok, vagy emberek, de élettelen tárgyak is lehetnek. Csak néhány "front-alter", azaz éppen működő tudatrész egy személy tudatrendszerén belül, fogja fel emberként őket. Morris ezután a Star Trek-ről kérdezte Springmeiert. Elmondotta, hogy megfigyelt olyan programozott MPD-seket, akik teljesen odavannak mindenért, ami a Star Trek-kel kapcsolatos. Egy korábbi deprogramozó asszisztens elmondotta a Star Trek programozásról, hogy az minden vonatkozásban az agykontroll céljait szolgálja. A Boeing repülőgépgyár Seattle-ben számos földalatti alagúttal rendelkezik, és ezek egy részét programozásra használják. Valaki, aki a Boeingnél dolgozott elmondotta, hogy a munkások az átlagos munkanap során hogyan mennek le észrevétlenül a földalatti alagutakba és néznek Star Trek filmeket. Az interjú készítője ezután a programozás technikai részleteiről, a használatos kézikönyvekről és utasításokról tudakozódott. Springmeier elmondotta, hogy a programozók az Univerzumról szóló térképeket használnak. A Tejútrendszer térképet követik, amikor a kísérleti alany tudatát részekre bontják és keresik az újrastrukturálás mintáit. A tudat újrastrukturálásakor a galaxis térképéhez hasonlót használnak. (A galaxis csillagok rendszerét, vagyis csillagrendszert jelent, amelyet nagyszámú csillag és nagytömegű intersztelláris közeg alkot. Az intersztelláris, vagyis csillagközi közegben dinamikailag és fejlődésileg összetartozó rendszerek fejlődtek ki és ezek a galaxisok. Azt a galaxist, amelybe a mi naprendszerünk is tartozik, Tejútrendszernek nevezik. D. J.) Mintául szolgálnak a csillag- és bolygórendszerek. Amikor önálló tudatként működő "alter"-ek egész csoportját akarják létrehozni, olyan egy testet használó különböző tudatú személyiségeket, amelyek kapcsolatban lesznek egymással, akkor ezeket az "alter"-eket egy-egy bolygóra kell áthelyezni és az "alter"-ek csak úgy képesek egymással kommunikálni, ha egyfajta "beam me up" (adj sugárjelzést) típusú jelenség lép fel. Amikor a kísérleti személy sugárzás alá kerül, aktuális tudata kikapcsolódik, és transzba esik, azaz önkívületi állapotba kerül. Rendelkezésre állnak különböző helyváltoztatást kiváltó módszerek, amelyek a rendszerbe beépítve elősegítik, hogy a tudat disszociatív, azaz megosztott állapotba kerüljön. Amikor elektrosokk alkalmazást erős fényfelvillanások kísérik, a programozó azt közölheti a kísérleti személlyel, hogy űrutazáson vesz részt, vagy ehhez hasonló más scriptet építhet be a szétváló tudatrészekbe. A technikai kézikönyvek indexei tartalmazzák azokat a kódszámokat, színjelző kódokat, amelyek a programozás során leválasztott tudat-szekciókat jelzik. A Cisco Wheeler programozásánál használt rendszer a 13x13x13 részből álló hálózat volt. Ha ehhez a hármas dimenzióhoz még egy továbbit kívánnak hozzáadni, akkor lehet színkódokat alkalmazni bizonyos "alter"-ek vonatkozásában. Minden "alter" rendszerint kap egy színkódot, és ez visszakapcsolja őket az agyba beépített komputerekhez. Ezek a komputerek a széthasított tudat különböző önállósult részei az "alter"ek, amelyek az adott tudatrész-szekciót irányítják. Vannak aztán olyan mélyebben elhelyezett komputerek, amelyek viszont magukat a komputereket kontrollálják. Az egész rendkívül komplex, és ha megnézzük közelebbről a Star Trek (Csillagok közti utazás) témára készült technikai kézikönyveket, akkor láthatjuk, hogy azok mennyire megegyeznek a programozás szükségleteivel. Azzal kapcsolatban, hogy Hollywood-nak milyen szerepe van az agyprogramozásban, Springmeier utalt rá, hogy az illuminátusok és a maffia ellenőrzi a filmipar központját. További szempont, hogy számos programozott személy szinész, például Roseanne Barr. De

145

az agykontroll alatt álló slave-khez (így hívják a programozott agyú személyeket) tartozott Marilyn Monroe és tartozik Madonna. Mindhárom színésznő programozott multiple (mesterségesen megosztott tudatúvá átalakított személy). De sok más színésszel is ez a helyzet. A programozott multiple színészek pontosan a programozás következtében jól memorizálják szerepeiket, és kitűnően alakítják a fiktív szerepeket, mint amilyenek a Fantázia című filmben is előfordulnak. Disneyland maga is egy programozó központ. A Disney cég a kódok továbbítására is készítette a filmeket. Ilyen film például "I Dream of Jeannie" (Jeannie a háziszellem), ahol is Jeannie a Delta "alter"-nak megfelelő programozás és kulcsszava, amely bekapcsolja a programot "your wish is my command" (óhajtásod parancs számomra). Az állítólag költött, kitalált történeteken alapuló filmek valójában rejtett értelmű illuminátus szertartásokat és az illuminátusok történetét népszerűsíti. Így például a "Hellraiser 3" kapuőrzőket mutat. Nem csak az illuminátus ceremóniákat, de számos, közülük a tényleges agyprogramozást is bemutatja. Aki ezzel közelebbről meg akar ismerkedni, annak érdemes megnéznie Charles Bronson filmjét, a "Telethon"-t, a "The Manchurian Candidate"et, vagy a "Videodrome"-ot, továbbá a "Labyrinth"-et. De érdemes ugyanezért megnézni az "Attack of the Robots"-ot (Robotok támadása), és az "Attack of the Puppet People"-t (A bábemberek támadása). Jane Fonda "The Point of No Return" (Ahonnan és amikortól nincs visszatérés) című alkotása szorosan kapcsolódik az OTO (Ordo Templi Orientis) nevű okkult szabadkőműves jellegű zárt társaság tevékenységéhez. Az OTO az illuminátus legfelsőbb körök egyik nagyhatalmú frontszervezete. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy mit kivánnak elérni a színészek és a filmek, valamint a közönség manipulálásával? Springmeier válaszában megemlítette Anton LaVey-t (Lővei Antalt), aki a Church of Satan-nak (Sátán egyházának) volt a vezetője. Kiképzett agyprogramozó volt és közel állt Hollywoodhoz. Számos filmnél közreműködött tanácsadóként és szoros kapcsolatban állt a földalatti filmiparral ("underground film-making) is. Egy másik személy, Michael Aquino, egyszerre állt kapcsolatban a katonai hírszerzéssel, Hollywooddal és Anton LaVey-vel. Ő is az egyik vezető programozó volt és a "The Temple of Set" nevű sátánista szervezet vezetője. Aquino LaVey-nek volt a követője egészen addig, amíg létre nem hozta a saját külön szervezetét. További kapcsolatot jelent a programozók és Hollywood között Kenneth Anger, aki a LaVeyi csoporthoz tartozó filmkészítő volt. Ő is bele volt habarodva Aleister Crowley-ba (az OTO minden meghökkentő különcködésben kitűnő, nagytekintélyű vezetőjébe. D. J.). Kenneth Anger egyébként gyermekként Shirley Temple táncpartnere volt, és Shirley Temple is szorosan kapcsolódik Walt Disneyhez és az agykontrollhoz. Springmeier szerint Shirley Temple is programozott személy. Alkalmazzák az úgynevezett "brainstem scarring"-et (agytörzs megvágást) a gyermekeknél, amelynek a segítségével fotografikus memóriát lehet létrehozni. Így lehet például csodagyerekeket kreálni. Springmeier szerint Shirley Temple is egy ilyen programozott agyú gyermek volt, még a II. világháború előtt lett multiple. A "brainstem scarring"-re magyarázatként Springmeier a súlyemelést hozta fel. Súlyemeléskor elpusztulnak az izmok és az emberi szervezet ezt még erősebb izmok létrehozásával kompenzálja. Hasonló ez ahhoz, mint amikor a bőr sérülése esetén kérgesedés történik. Amikor az agytörzs elektronikusan sérülést szenved, a test kompenzálásként úgy építi újjá a sérült részt, hogy kialakul a fotografikus memória. Ha tehát valakinek megsértik az agytörzsét, majd az illetőt traumatizálják, akkor az agyműködés több részre hasad szét és létrejön a többszörös tudatú személyiség (multiple personalities) és minden egyes

146

mind a brit hírszerzés rájuk bízta ezt a feladatot. Az USO-nak (United Service Organizations . J. Hollywoodot is bekapcsolták.önállósodott tudatrész átvesz jellemző tulajdonságokat az elődjétől. amelyet a titkosszolgálatok hoztak létre. mint a country vagy a western. például amelyek élén Guy Lombardo.) legalább 200 zenekara volt. és így fotografikus memóriával rendelkezik. amikor létrehozták a mesterséges tudathasadást a programozók. Amikor a II. és erre alkalmas az. ahogyan azt később Mengele kifejlesztette. Springmeier megerősítette. Kik azok. tudatosan traumatizálta azért gyermekeit. D. Számos tudós. majd Kanada. világháború során ők az USO mágusokat használták kódolt üzeneteknek a csapatokhoz történő továbbításához. hogy a CIA és az NSA (National Security Agency) folytatta a zeneipar felhasználását a saját célja érdekében. Wayne Morris ezután a zeneipar és az agykontroll kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. de ez a módszer hozott némi eredményt. Lawrence Welk és Sam Donahue állt. de azok nem a szerint voltak programozva. Ő személy szerint kedveli. hogy többen közülük az agykontroll kísérleti 147 . nyilvánvalóvá vált. Az USO olyan jótékonykodással foglalkozó amerikai korporáció volt. Erre legalkalmasabbak a szórakoztató egységek. a hazáról szólnak. hogy e szövegek az Istenről. Mivel ezek a C& W (country és western) énekesek keresztbe-kasul járják az országot. Morris ezután a country zene szerepéről kérdezte Springmeiert. Ezért mind az amerikai. hogy nem helyes külön kiemelni a country vagy a western zenét. Az 1930-as években. hogy fokozza szellemi kapacitásukat. amely közreműködött a fegyveres testületek moráljának az erősítésében. Ez meglehetősen elferdült gondolkodásmód. Ezért nagyon fontos részét képezik az illuminátus kábítószerüzletnek.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. Bob Hope a brit titkosszolgálat hírszerző ügynöke volt. Springmeier azzal kezdte válaszát. létezett egy zenei ipar. hogy ne keltsék fel az ellenség gyanúját. végül az Egyesült Államok is mozgósította valamennyi erőforrását a háború megnyerése érdekében. Bevonták például Bob Hope-ot. kiválóan alkalmasak a kábítószerek mozgatására. és a rockzeneipar is legalább ennyire kötődik az agykontrollhoz. akik úgy tudnak egyik katonai egységtől a másikhoz mozogni. Morris Springmeier "Deeper Insights into the Illuminati" (Mélyebb betekintés az illuminátusok világába) című könyvére utalva tudakozódott a C& W ipar néhány vezető személyisége iránt. és élvezettel hallgatja ezt a muzsikát. hogy rossz? Ha a hazáról dalol. világháboruban először az Egyesült Királyság. Természetesnek tekinthető. Közéjük tartozott több ma is ismert zenekar. Az Egyesült Államok II. vagy a szellemi képességek megnövelését. világháború végén az USO program is befejeződött. a front. De e két utóbbi zenének a dalszövegei kifejezetten programozási célokat szolgálnak. valamint jóléti és üdülési szolgálatot teljesített a részükre. hogyan lehet azzal vádolni. A II. Ma már az egész szórakoztató-zenei ipar az illuminátusok frontszervezetének tekinthető az Egyesült Államokban. és amely tele volt az ő munkatársaikkal. Az egész country és western ipar az agykontroll és a kábítószer biznisz része. Az amerikai hadsereg számos művészt alkalmazott a "Special Services Division"-be (A különleges szolgálatok hadosztályába). világháború során már használt agykontroll alatt álló személyeket. Rájátszanak az emberek legérzékenyebb pontjaira. hogy a trauma elősegíti a lelki. aki úgy vélte. Ha valaki Istenről énekel. hogy a II. Bob Hope igen járatos volt az agykontrollban. aki az MI-6 részére dolgozott. aki nem volt tagja az illuminátusoknak. hogyan lehet nem jó hazafinak tekinteni? Ez azonban a felszín.

148 . újból és újból hallja ezt a dalt. De nem lehet kihagyni a szabadkőműveseket sem.). Az átlagembereket pedig állatnak. hogy egy másik "alter" veszi át a vezető szerepet és felkeres egy előre elkészített helyet. egymás után lejátszanak. Ha valaki már agykontroll alatt álló személy és mondjuk péntek este van. A keményebb okkult csoportok. hogy a populáris kultúra és a szórakoztató ipar eredeti rendeltetésükön túlmenően a társadalom manipulálását is szolgálják. Több kormányzati szervezet is alkalmaz slave-ket. a Davidian szekta vezetői is agykontroll alatt álló slave-ek voltak. aki protestáns lelkész és maga is programozott multiple. A haditengerészeti hírszerzésből pedig az ONI (Office of Naval Intelligence . hogy tagjai öngyilkosságot követtek el. irányítják őket. a Children of Lucifer (Lucifer gyermekei). adott esetben országos rádióállomások. hogy az agykontroll alatt álló slave-k egész planétáját hozzák létre. Springmeier igennel válaszolt Morrisnak arra a kérdésére. így a Church of Satan (Sátán egyháza). és az Első Szárazföldi Hadsereg (First Earth Battalion) alkalmaz agykontroll alatt álló egységeket. továbbá a nagyobb és a kisebb vallási intézmények. Az egyik legrosszabb programozó a zeneiparban Jerry Lee Lewis. akkor nagyon is elképzelhető. Az ipari zene ilyen értelemben dehumanizáló és kondicionáló feladatokat lát el. és részt vesz a számára kívánatosnak kijelölt rituálén. és a NSA (National Security Agency). a mormon egyházhoz tartozó kisebb csoportok is említhetők. J. Ezen túlmenően számos programozott slave van elosztva a többi reguláris egységben. Ha pedig a programozott slave-ket ("rabszolgákat") alkalmazó okkult csoportokat vesszük számításba. Néhányan pedig visszaélnek az agykontrollal. Nagyon rossz a híre. Society of the Dark Lily (A sötét liliom társasága) is kiemelendők ebből a szempontból. az okkult csoportok és a fegyveres testületek. akik magukat Istennek tekintik. Ha például azt akarják. amelyet hálózatként lehet felfogni. De egyes katolikus egyházhoz. akkor gyakran Jerry Lewis-hez és az unokatestvéréhez. és dalszövegein keresztül igen sok esetben továbbítja a már programozott agyú emberekhez azokat a kulcsszavakat és üzeneteket. Ez csak egy példa. és nyájként tereli az embereket az illuminátusok céljainak megfelelően.alanyai közé tartoznak. amely annyira belemélyedt a Halle Boppe üstökös problematikájába.A haditengerészeti hírszerző szolgálat hivatala). Springmeier szerint David Koresh és társai. Amikor a programozott slave-knek sikerül elmenekülniük. ahol milliókat lehet egyetlen szuperkomputerből ellenőrzés alatt tartani. akkor felhangzik a dal "A Heartache Tonight" (Ma fáj a szív). A hírszerző szervezetekben kiemelkedik ebből a szempontból az MI-6 és annak is a P-4-es részlege. valamint az Oddfellow-t (egy látszatra jótékonykodással foglalkozó titkos társaságot. így a Kábítószer Hivatal. amit aztán a helyi. Számos más módon is lehet felhasználni a zeneipart. amelyek a beültetett programok aktivizálásához szükségesek.fajgyűlölő titkos szervezet). Egyesek pedig maguk is programozók. D. A zene és szórakoztatóipar hatékonyan befolyásolja az emberek magatartását és gondolkodásmódját. hogy a programozott slave-k menjenek el egy rituáléra. akkor a traumával okozott agykontroll vonatkozásában elsősorban a KKK-t (KuKlux-Klán . Wayne Morris ez után arról kért felvilágosítást. Az agykontroll áldozatok őt különlegesen szadista programozónak tartják. hogy Springmeier tudomása szerint ma milyen szervezetek és csoportok használják az agykontrollt? A válasz szerint a titkosszolgálatok és a hírszerző szervek. a neo-nácikat és az OTO-t kell említeni. Számos bűnöző is tevékenykedik ezekben a csoportokban. Az amerikai hadseregen belül a Delta Erők (Delta Forces). De ide sorolhatjuk azt a vallási csoportot is. Hosszútávú cél az. Pontosabban is meg lehet határozni a programozott agyú slave-ket alkalmazó csoportokat. az FBI (Szövetségi Rendőrség).

amelynek a keretében 11 vasúti kocsit gyártó céggel kötöttek szerződést. hogy az üzleti világ alkalmaz-e agykontroll alatt álló személyeket. Az agykontroll alatt álló slave-ket ezek a vállalatok azoknak a programoknak a megvalósítására használják. Többen katonacsaládok gyermekei. Springmeier erre igenlő választ adott. és ez szüleik hozzájárulásával történik. Wayne Morris azt is szerette volna tudni. az illuminátusok és a szabadkőművesek egyik kiemelkedő vezetőjének. amelynek a vezetői ugyancsak alkalmaznak programozott agyú slave-ket. amelyek segítenek felvilágosítani és megmenteni őket. Eszerint a misztériumvallásokon keresztül jutott el a tény az emberiséghez. Egy másik cég. a Capital Cities és az ABC konglomerátuma. Springmeier utalt arra is. a Disney. amelyek fel voltak szerelve forgó figyelőtoronnyal. beavatást nyerve a legmélyebb titokba. amelyek magas frekvenciájú energiát lőnek fel az ionoszférába. Egy másik vállalat. továbbá arról. amelyeket az új világrend kiépítése érdekében szigorúan titokban kell tartani. hogy mi volt a misztériumvallások szerepe a történelemben. hogy ezeket a katonákat még gyermekkorukban beprogramozzák. Az Első Szárazföldi Hadseregben (First Earth Battalion) is vannak olyan egységek. a "The Secret Teachings of All Ages" (Minden korok titkos tanításai) könyvére utalva válaszolt. Az ókor emberének a misztériumvallások azt állították. amely az atmoszférában fejti ki működését. A Gunderson cég is alkalmaz agykontroll alatt álló slave-ket. a Portland Gunderson Steel. titkos projektről van szó. Ezekkel fenntartható a kommunikáció a műbolygókkal. hogy a Delta Erők és az Első Szárazföldi Hadsereg valamennyi tagja agykontroll alatt álló személynek tekinthető-e? Springmeier szerint a Delta Erők százszázalékosan agykontroll alatt állnak. Reuben Swinburne Clymer. Dr. ilyen. hogy teljesen agykontroll alatt álló biorobotokból áll. A kormányzat érthető okokból nagyon visszafogottan kezelte a koncentrációs tábor programot. és alkalmasak az időjárás megváltoztatására is. Elsőként utalt az ARCO nevű cégre. Ha csatlakoznak hozzájuk. és újra egyesülhetnek isteni lényükkel. Ez egy sor nagyteljesítményű antenna. de ez a kettő az. akiket azután felelős pozícióba helyeznek. Hall-nak. hogy az ARCO igénybe veszi-e traumával programozott slave-k szolgálatait is? Springmeier utalt rá.különösen alacsony frekvenciájú energia) ugyanabban a rezgéstartományban van.Morris arra is kiváncsi volt. Wayne Morris Nick Begitch and Manning "Angels don't play this HAARP" (Az angyalok nem ezen a hárfán játszanak) című könyve alapján azt kérdezte Springmeiertől. akkor felmagasztosulhatnak. mint amely hullámhosszon az emberi agy működik. és keresztül mennek a titkos rituálékon. amelyikről elmondható. hogy rendelkeznek azokkal a kinyilatkoztatásokkal. Wayne Morris ezután a misztériumvallások és az illuminátusok kapcsolatáról kérdezte vendégét. Ezek a kocsik alkalmasak civilek szállítására. és elektromágneses sugárzással végzi a tudat manipulálását. egy magasrangú szabadkőműves és rózsakeresztes vezető szerint létezett 149 . pl. Egy rendkívül kényes. akiket az Amerika-szerte már megépített táborokba lehet szállítani. Más katonai egységeknél is találhatóak agykontroll alatt álló személyek. A polgári személyeket táborokba szállító vonatkocsik gyártása. Springmeier Manley P. hogy Nick Begitch és Manning elsősorban arról a Star Wars (csillagok háborúja) típusú technológiáról írnak. amely kutatómunkát végzett a High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) keretében a magas frekvenciájú fénysugárzás terén. olyan különleges vasúti motorkocsikat gyártott rendelésre. Ezen túlmenően lehetővé teszik egy meghatározott földrajzi térségben az emberek gondolkodásának a befolyásolását az elektromágneses sugárzás segítségével. amelyek teljes egészükben agykontroll alatt állnak. A Földre visszasugárzott ELF (Extra Low Frequency Energy .

A misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak azért volt olyan nagy hatalmuk. aki magát Krisztusnak nevezte. Megjövendölte Jézus második eljövetelét 1844-re. akik tanácsokkal és pénzügyi. amelyeket az Illuminátusok gyakorolnak. akik előállítják a termékeket és forgalmazzák őket. hogy William Miller. amit tesznek. Úgy gondolják. de ha valaki a misztériumvallások mélyebb értelmű rituáléit kívánja megismerni.egy titkos testület. Pénz nélkül a király nem viselhet háborút. amelynek hívei a bahaizmust minden vallási tanítás betetőzésének gondolják. és a XX. J. de ha kutatják a kérdést. így belülről ismerte. Létezett a Mágusok Szabadkőműves Orientális Rendje és ez képezte a Chicagói Szabadkőműves Templom közösségének azt a magját. a Mithra misztériumvallás feje volt. Billington tagja volt a Council on Foreign Relations-nak. A keresztények jelentős része nincs tudatában annak. az Illuminátusok egyik vezető személyisége könyvében részletesen foglalkozik azzal. hogy a Bibliából. hogy a "Golden Age of the Millenium" (Az ezeréves uralom aranykorszaka) koncepciója honnan is származik. nem más. és megalapította a Bahai vallást. amelyre a "Ancient Mystic Oriental Freemasonry" (Az ősi misztikus keleti szabadkőművesség) című könyvében utal. anyagi forrásokkal látják el őket. A Bahai vallás a világ egy központból való kormányzásának. amely útjára indította a Bahai vallást az Egyesült Államokban. Hall. aki állítólag megtérítette a Római Birodalmat a kereszténységhez. (Mágusoknak nevezték eredetileg a perzsa tűzimádók papjait. Lehetett valaki egy ország uralkodója. D. mégis a misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak volt alárendelve. látni fogják. Ez utóbbiak viszont azoktól függnek. Morris ekkor a nagy történelmi terv részleteire vonatkozóan tett fel kérdést. Egyiptomban. Bizonyos tekintetben szemellenzőt viselnek.) James H. A legtöbb ember azt válaszolja. hogy az okkult társaságokból származik a 150 . Springmeier a királyokat hozta fel példának. akik finanszírozzák. akikről írt. vagy hosszú hajóelőrészt készíteni egy hadihajóhoz. Billington.) Nabob valósította meg William Miller jövendölését. A könyv levezeti. Volt azonban egy Nabob nevezetű személy Perzsiában. A mágus szó varázslót és bűvészt is jelent. magasrangú szabadkőműves volt. az Új Világrendnek és az egységes világvallásnak a híve. A szabadkőművesség ezeknek az ősi misztériumvallásoknak a külső jelképrendszerét használja. század fordulóján. hogy mi a misztériumvallások történelmi szerepe. (A bahaizmus különféle vallások elemeit magába foglaló vallási áramlat. mert magukat "The Keepers of the Great Plans"-nek (A nagy tervek örzőinek) tekintették. A szabadkőművesek ismerték a katedrálisok építésének a titkát és a katedrálisépítő céheket ők kontrollálták. Ők tudták hogyan kell fegyvert. Az uralkodóknak támaszkodniuk kell mindazokra. Manley P. akik a Bahai vallást áthozták Amerikába. Más módon is fontos szerepet játszottak a misztériumvallások és az Illuminátusok a történelemben. tehát azoktól függ. J. Az a titkos testület. A jelenkori Illuminátusok ennek a titkos irányító testületnek az utódai. hogy az Illuminátusok nem ismerik fel. Babilonban és hatalma elért egész Indiáig. és ők rendelkeztek a termékek előállításához szükséges titokban tartott ismeretekkel. és ezt a Chicagói Szabadkőműves Templom felépítésével egyidejűleg tették a XIX. amely irányította és ellenőrizte a különböző misztériumvallásokat az ókori Európában. a washingtoni "Library of Congress" (Kongresszusi Könyvtár) munkatársa írt egy könyvet "Fire in the Minds of Men" (Tűz az emberek agyában) címmel. D. hogy mi az összefüggés a misztériumvallások által őrzött hagyományok és az Új Világrend között. mert ők ellenőrizték a kereskedő céheket. mint amit ma az Illuminátusoknak ("The Illuminati") neveznek. aki az Adventista vallási mozgalom megalapítója volt. hogy Jézus nem tért vissza a Földre 1844-ben. A szabadkőművesek voltak azok. Az a személy. Morris azon kérdésére. akkor azokat kell tanulmányozni. Springmeier válaszában Krisztus eljövendő ezeréves uralmára vonatkozó tanításból indult ki. amelyben azt állítja. és a Milleniumról prédikált.

A Knights of Malta (A Máltai Lovagrend) tagjainak legalább a fele az úgynevezett "fekete nemesség"-hez tartozik. hogy miért volt e szervezet tagja a két Dulles. amely család leszármazottai fontos szerepet játszottak évszázadokon át Európában. G. akik már értik hogyan működik a Council on Foreign Relations.lett a Bilderberg csoport elnöke. A Kissinger szerepével kapcsolatban feltett kérdésre Springmeier annyit mondott. mint például H. Ez a "Aranykor" egy szocializált kommunista típusú társadalom. George Bush. akkor George Orwell-nél. Azáltal tett szert új jelentésre. Shlesinger. A tekintélyes Térdszalagrendnek (Order of Garter) és az Order of Osiris-nek (Az Osiris Rendnek) is a tagja volt. itt kapcsolódik össze a kommunisták azon elképzelésével. de fontos személyiség és emlékszik arra. mert az okkult társaságok. A revolution ma fegyveres felkelésre. a DIA (Defense Intelligence Agency . és az ő könyveinél kötünk ki. a Máltai Lovagrend protestáns megfelelőjének volt a vezetője. hogy tudomása szerint Henry Kissinger tagja az MI-6-nek és tagja volt például a római P2-es szabadkőműves páholynak. de ha mélyebben elemezzük. aki több könyvet is írt az Új Világrendről. hogy csak a CIA igazgatóit említsük. Ugyancsak ő volt az igazgatója. aki 1950-től l953-ig állt a CIA élén. Springmeier szerint szoros kapcsolat áll fenn közöttük. a Black (Guelph) vérvonalról. Turner. Casey. hogy Walter Bedell Smith.Katonai Hírszerző Szolgálat) és a brit MI-6. Az MI-6 fennállásának első évtizedeiben csak Illuminátus családokból származó nőket alkalmazott. Wells. Bernhardt herceg . valamint az Illuminátusok kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. mint az Illuminátusok frontszervezete. akkor bizonnyal elérjük a következőében". Casey és McCone pedig máltai lovagok voltak. az egyik megalapítója volt a Bilderberg csoportnak. A Térdszalagrendnek csak olyan személyek lehetnek a tagjai. hogy a kommunizmus világméretű győzelme után az egész emberiség a kommunizmus boldog korszakában fog élni. amikor Kissinger kijelentette: "Új Világrendünk lesz. hogy ténylegesen tagja-e vagy sem az Illuminátus felső köröknek. A felszínen természetesen ez nem teljesen világos. de ha ezt nem tudjuk elérni a jelenlegi generáció életében. Nem tudja. illetve igazgatósági tagja több Rothschild tulajdonban lévő vállalatnak. Az a Millenium. amely az egyik bejutási lehetőséget biztosította az Illuminátusok zárt világába. de eredetileg nem ez volt a jelentése. mint például a Rio Tinto Cink Korporációnak. illetve homoszexuális férfit jelöl. vagyis a régi rend fegyveres megdöntésére és egy új rend kialakítására. Erről írnak a szabadkőművesek olyan tekintélyes jövendőmondói. köztük a szabadkőművesek és az Illuminátusok is meghatározó szerepet játszottak a történelem összes forradalmában az amerikai forradalomtól kezdve. lehet hogy nem a mi nemzedékünk során. Wayne Morris ezután a különböző hírszerző szervezetek úgy. lázadásra utal. Turner Rhodes scholar (Rhodes ösztöndíjas) volt. akkor azt is értik. Ha valaki e csoportba került. A kommunista tanítások megalapozói ezért kapcsolták össze a forradalmat és a megvalósuló Aranykort. Peter Rupert (mai nevén Lord Carrington) a Szent János rend. Ide lehet sorolni a német nemzeti szocialistákat is. id."revolution" (forradalom) szó. amely Krisztus eljövendő ezeréves uralmára utal. D.az Illuminátusok egyik kiemelkedő tagja . Emellett a felsoroltak más Illuminátus szervezetekhez is tartoztak. hogy a közvélemény élesen 151 . mint az amerikai CIA. McCone. Ez a célkitűzés pedig a Térdszalagrend legfontosabb feladata.) Azok. Itt az egyik legtekintélyesebb európai arisztokrata származási vonalról van szó. Egy másik vonatkozás az. Springmeier utalt arra. valamint a brit Fábiánus Szocialisták. akik fontos szerepet játszanak az Új Világrend létrehozásában. J. akkor Quennie-nek nevezték és valóban az Illuminátus királynők közé tartoztak (Ma már a Quennie szó jelentése szlenges használatban tabut jelent. Helms.

de előfordulhatnak kataklizmaszerű események is. hogy a Skull and Bones olyan szervezet. hogy az amerikai hadsereg ezredese volt. félrevezetést. hogy az Egyesült Államok is ugyanezen oligarcha családok ellenőrzése alatt állott. és csak évekkel később értette meg. Azok. vagy pedig várható tőlük egyfajta hatalomátvételi kísérlet.A Roswell utáni nap) azt elemzi. akkor ez az Illuminátusok érdekeit is szolgálta. hogy Világrend. mind a CIA létrehozásában. Pearl Harbour után maguk az amerikaiak kérték annak a megvalósítását. Amikor a japánok támadást intéztek Pearl Harbour ellen. hogy rejtve mire célzott. idegen bolygók lakóinak a megjelenése. Az Új Világrend helyett mondhatnánk azt egyszerűen. hogy apja miről beszél. világháborút megelőzően együttműködött azokkal a nemzetközi pénzemberekkel. George Busht. amit az Illuminátusok be akartak vezetni. Ez valójában nem új. Az ezzel kapcsolatos tervezés már hosszú idő óta folyik. Wayne Morris ez után azt kérdezte. amikor az apja közölte vele. Az MI-5 esetében pedig Sir Hugh Sinclair tengernagy a kulcsszemélyiség. 152 . vagy szorosan kapcsolódtak hozzájuk. hogy a II.) Ismerőse kamaszfiúként nem fogta fel. hogy az Új Világrend fokozatos kiépítésével kell számolni. hiszen itt a világ feletti ellenőrzés a lényeg. a Rezilius-nak és több más egyetemi zárt diákszövetségnek. Allen Dulles volt az. hogy a CIA és a KGB között szoros kapcsolat van és ez már az 1950-es években is létezett. az Illuminátusok vezető csoportjával.) Vern Keele szabadkőműves volt és az MI-5 más igazgatói is vagy szabadkőművesek voltak. Számos amerikai elnök is rokoni kapcsolatban áll egymással. Springmeier úgy vélte. Aki ennek utána néz. Az MI-6 esetében Lord Victor Rothschild a meghatározó személyiség. Springmeier megemlítette. akik ezeket a folyamatokat a háttérből irányítják. már hosszú évek óta követik ezt a stratégiát. Az Illuminátusok viszont a háttérben maradva részt vettek mind a KGB. legfeljebb egy intenzívebb szakaszba lép az ellenőrzés. akik elősegítették Hitler finanszírozását és hatalomra kerülését. Fel lehetne tenni azt a kérdést is. hogy azok a csoportok. hogy két különböző egyetem csapata játszik. Világkatasztrófát jelenthetne egyfajta nukleáris összecsapás. (Az MI-5 illetékes Nagybritannia belbiztonsági kérdéseiben. Allen Dulles 1953-tól 1961-ig állt a CIA élén és ma már ismeretes. Még tinédzser volt. aki ezt a hírt Hitlerrel közölte.szembenállónak tekinti a CIA-t és a KGB-t. erre fokozatosan törekednek a gazdasági és politikai tömörülések kiépítésével. D. A Skull and Bones avatta be id. Hasonló szerepe van a Scroll and Key-nek (Kézirattekercs és kulcs). vagy amiben oly sokan hisznek. Amikor egyetemek közötti futballmérkőzésre kerül sor. Wayne Morris ezután idősebb George Bushra és a Skull and Bones (Koponyák és csontok) titkos társaságra kérdezett rá. (A hoax angolul megtévesztést. hogy egy jó ismerősének az édesapja a CIA vezető beosztású munkatársa volt. hogy kik álltak a Brit Birodalom és a Francia Birodalom mögött. egyesületnek. hírlapi "kacsát" jelent. A CIA ezért rajta tartotta a szemét annak ellenére. Corsell ezredes az 1990-es években publikált könyvében (The Day of the Roswell . amely ugyancsak lehetővé teszi az Illuminátusok zárt csoportjába való bekerülést. ez is jelzi. és első igazgatója hosszú éveken át Sir Vern Keele vezérőrnagy volt. aki távoli rokoni kapcsolatban áll a Windsor-házzal. amelyek meg kívánják szerezni a globális ellenőrzést. automatikusan azt feltételezzük. J. Springmeier megerősítette. ugyanazokra a családokra talál rá. és az emberi tudat manipulálása is egy még hatékonyabb fázisba lép. hogy "a hidegháború az egy hoax". mert céljaik közé tartozott a kormányzati hatalom megnövelése az állampolgári szabadság jogok csökkentésével.

akkor ez az egyik. Ezeknek a kristályoknak is színes kódjai vannak. Ezért egyszerűbb a színes kódjelzések használata. A programozott slave-k agyában pedig igen sok esetben miniatűr kristályok vannak elhelyezve. Ennek az a feladata. hogy a közelmúltban számos pénzintézet ment csődbe. bíborvörös és zöld sugár. Ebben a programban a "Purson" nevű démon szerepel. Hogyan lehet mindezt titokban tartani? Springmeier elmondotta. akik ellenzik az Új Világrend bevezetését. Amikor egy terapeuta elkezd foglalkozni az end-times programozással. ezért őrizetbe veszik őket és megvizsgálják. és átnevelő táborokba visznek a rendkívüli állapot bevezetése után. akik viszont további négy-négy személyt irányítanak. Ez színeket is használó programozás. akkor Apolló az Antikrisztus apja. Wayne Morris ezután az úgynevezett "end-times programming"-ról. vagyis a végidőkkel. amit elvárnak tőle. amelyeket találkozóhelyül használnak. vagy egy futó sárga kutya. hogy igen sok programozott agyú emberre van szükség a társadalom legkülönbözőbb részeiben. Azért használnak színes kódjelzéseket. hogy ő legyen az Antikrisztus beazonosítója. Ezen túlmenően egyes helyszíneket is színes jelzésekkel látnak el. Csak spekulálni tud erről. hogy a hatalomátvételben milyen szerepe lehet az agykontrollnak? Springmeier itt utalt Charles Bronson "Telethon" című filmjére. vagy világvégével kapcsolatos programokról tett fel kérdést. Így például lesz kék. A másik. akik bankárok. azok a hegytetők. A nagyobb bank lenyelte a kisebbet. hogy át tudják-e őket alakítani. de akiket megkísérelnek átprogramozni. Számos olyan programozott ember van már. Aki ismeri az Amway szerkezeti felépítését. hogy a végidő programok kapcsolatba hozzák az Új Világrendet az Antikrisztus uralmával. Springmeier úgy látja. Ha meglátja 153 . mert a feladatok végrehajtásához programozott slave-ket vesznek igénybe. A kék színű listán azok szerepelnek. hogy a pénzügyi szektorban számos programozott slave tevékenykedik. hogy senki a titkot fel ne fedje. ahol a lánc szétszakadhat. A folyamat leggyöngébb pontja az. Tény az. Ha egy programozott személy programrendszerében meglátja Apollót és Apolló fia az Antikrisztus. és fúziónak lehetett nevezni a csődöt. Magában a programokban félárbócra eresztett sárga zászlók vannak. aki ezután távozik és felrobbant egy katonai létesítményt. amit el kell felejteniük. hogy milyen formában használják őket. Az utolsó lista sárga színű. vagy egy kék hal otthon és így tovább.Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. Ezek lesznek tehát a színes kódjelzések. aki képes hasonló módon szabotázs cselekményeket és merényleteket végrehajtani. amivel találkozik. hogy ismer több programozott multiple személyt. és ezek a programozott biorobotok mindent elfelejtsenek. Ezek a jelzések elsősorban a csoportok irányítóihoz lesznek továbbítva. akik az Új Világrend ellenes erőket irányítják. hogy mindenki megtegye azt. Az end-times programozás az Antikrisztus uralma révén kapcsolódik a démonológiához is. és akiket a rendkívüli állapot bevezetését követő két héten belül meg kell semmisíteni. Már igen sok dolgot hajtottak végre. Ugyanakkor biztosítani kell. Az aktivizáló kódjelzések is színekkel lesznek társítva. A vörös színű listán azok neve szerepel. hogy egy csoportvezető négy hozzátartozó személyt irányít. de nem tudja pontosan. Igen kiterjedt a nemzetközi együttműködés a programozás terén. Mindezt agykontroll alatt álló áldozatoktól tudom. Ebben egy háziasszonynak telefonon lejátszanak egy tündérmese dalocskát. az tudja. A banktevékenységben észlelhettük. ez azokat tartalmazza. vörös. amivel szembesül. akiket összegyűjtenek. Mindezt gondosan elrejtették a tömeges bankfúziókkal. amelyek meghatározott időpontban bizonyos jeleket bocsátanak ki.

hogy az egy koponyát ábrázol. Mivel a társadalom számos különböző aspektusát ellenőrzésük alatt tartják. Ha valaki elolvassa a Jehova Tanúi által terjesztett irodalmat. D. "Emperor coding" és "Morse coding" is. én ellenzem az Új Világrend programját és azt. Connecticut Avenue cím alatt működik egy Janus 2 komputer. akkor láthatja. de ha közelebbről szemügyre vesszük. A "Wachtower Society" (Wachtower őrtornyot. Számos ilyen űrlényekkel kapcsolatos program van. Számos programozott törvényhozóval. hogy gazdaságilag csődbe juttatják őket. akkor kiderül. C. amelynek az lesz a feladata. és mindezt leküzdhetetlen káoszként élik át. akik pontosan azt fogják és akkor mondani. Ezek azt fogják mondani. Az egyik. hogy lesz programozott slave-kből álló ellenzék is. hogy hogyan tudják aláásni a nemzeti kormányzatokban való bizalmat. és polgárháborús állapotokat idéznek elő. A Wachtower Magazinban láthatunk egy vízesést ábrázoló fényképet. A Wachtower művészeti alkotások számos rejtett okkult szimbólumot tartalmaznak. a világűrből érkező idegenek. és csak kevesek számára áll össze a részletekből az egész. hogy "én nem hiszek ezekben az űrlényekben. és amely kapcsolatban áll komputerekkel. A háztól házig járó Jehovisták gyakran üzeneteket továbbítanak a programozott slave-khez. hogy azok aláássák a nemzeti önazonosságot. A másik célkitűzés a nemzeti kormányokban való bizalom lerombolása. akkor tudja.Escolapiust. Springmeier szerint nem csak kábítószer-kereskedelemről vagy prostitúcióról van szó. Wayne Morris ezután feltette a kérdést: "Úgy gondolja. Általánosságban véve milyen célt szolgál a programozás. amit a kormány tesz. Washington D. és közülük egy egész sorozat kapcsolódik katasztrófákhoz. amelyhez saját katonai technológiájukat használják fel?" Springmeier erre határozott igennel válaszolt. hogy ő a gyógyító démon. akik figyelmeztetnek a programozás és a manipuláció veszélyeire. amit ők fejlesztettek ki? És az idegen űrlények inváziója olyan megrendezett akció lesz. Az end-times (végidők) programok végrehajtása során a legkülönfélébb jelenségeket észlelik az emberek. hogy a világ kormányai azzal az UFO technológiával rendelkeznek. de akik valójában nem lesznek képesek azt leállítani. és az "Őrtorony Társaság" a Jehova Tanúi nevű szekta központja. amelynek a nyomon követéshez és az újraprogramozáshoz lehet köze. ami leginkább aggodalomra ad okot az az. akik ellenzik az Új Világrend menetrendjét. amire programozóik a tudatukat beprogramozták. tette fel a kérdést Wayne Morris. Ehhez tartozik. aki számos sátánista rituáléban a démonikus gyógyító erőt jelenti. 154 . Ezt a célt számos különböző programmal kívánják elérni. hogy ébren tartsa az emberekben a reményt. gyakran Janus kódolásról beszélnek.) ténylegesen egy Illuminátus frontszervezet. Az end-times (végidők) programozás másik jellemzője az. újságíróval és egyházi vezetővel rendelkeznek.-ben (vagyis az amerikai fővárosban) a 666. hanem a társadalom egészének az ellenőrzéséről. hogy gyakran szerepelnek benne földöntúli lények. hogy el akarják hitetni az emberekkel az űrlények valójában nem létező invázióját. Repülő csészealjakról és űrlények bolygónkra érkezéséről szólnak a programozások. megfigyelőtornyot jelent. a válasz az. Amikor visszaprogramozott áldozatok kezdik kiadni magukból a programozásukat. ezért ellensúlyozni tudják azokat. Itt kell említést tenni a komputerkontroll alatt álló emberekről. De van "Ambassador coding". Ez az ellenzék azonban egy ellenőrzés alatt tartott csoport lesz. Visszatérve arra. J.

kórházakat. Cameronnak fontos szerepet kellett játszania az agykontrollban. Igénybe vették az agykontroll kísérleten keresztül ment személyeket és használták őket. Egy másik törekvés a vallásos hagyományok aláásása az Egyesült Államokban. Wayne Morris végül arra kérte vendégét. mint amit szigorú értelemben tudományos alapon végzett kísérleteknek nevezhetnénk. Valójában gyakorlati programozásról volt szó. és további más vállalatokat. ahol 20-30-40 évre előretekintő terveket ismertetnek velük. Wayne Morris ezután dr. Mary's Hospitalban (Szent Mária kórház) folytak agykontroll kísérletek. és ahol a kulcskifejezés az. Számos New Age vezető. Világ Pszichiátriai Társaság elnöke. Ugyanezt lehet elmondani Jay Z. mint kísérletezésről és a megnevezett intézetek közreműködtek a CIA számára történő gyakorlati programozásban. hogy milyen intézmények vettek részt az agykontroll kísérletekben Észak-Amerikában. hogy a Quebec-i katolikus intézményeket is bekapcsolták ebbe a tevékenységbe. hogy az emberek kérjék a hadsereg vagy az ENSZ közbeavatkozását. hogy "minden természetesen fog történni". valamint a WPA. Springmeier elmondotta."Tehát kaotikus helyzetet idéznek elő. Dr. így például Elizabeth Claire Prophet agykontroll alatt álló slave. aki a Szenátus tényfeltáró bizottsága előtt 1977. hogy CIA dezinformációról van szó abból a célból. Ewen Cameron tevékenységére tért át. gyógyszerészeti vállalatokat. hogy olvasta viszont Gordon Thomas "Journey Into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét. A kórház alagsorában volt egy helyiség. Springmeier válaszában idézte Stansfield Turner tengernagyot. Cameron éveken át vezető-szerepet játszott az agykontroll kutatásban. Springmeier úgy véli. Sokkal fontosabb szerepet játszottak. hogy ez a "természetes" folyamat lejátszódjék. aki a kanadai McGill Egyetemen végezte traumaokozásra alapozott agykontroll kísérleteit. Most megpróbálják fragmentálni ezt a hitre alapozott közös értékrendszert. mint dr. Felbecsülhetetlen értékű hozzájárulást nyújtottak a magatartás befolyásolását és módosítását szolgáló kísérletekben feltárva a központi idegrendszer egyes részeinek a funkcióit. lényegében a rendkívüli állapot bevezetését?" . Mindez lehetetlenné teszi az egységes morális választ. Számos új vallást importáltak Amerikába és napról napra új New Age guruk tűnnek fel. Az amerikaiak körében az erkölcsi alapelvekre vonatkozóan közmegegyezés volt. hogy a kísérletezés szó erősen szépítgető kifejezés és ezért félrevezető. Ez azonban arra utal. Az. hogy csökkentsék az olyan személyek szerepét. nagyon kevés katolikus élt ezen a földrészen. Elmondotta. aki lekicsinylően szól dr. Gottlieb. hogy szóljon a pszichiátria (elmegyógyászat) szerepéről az agykontroll kísérletekben. "Deeper Insights" (Mélyebb betekintés) című 155 . Amerikát alapvetően a protestáns többség alapította. Tehát többről volt szó. Eredményeit titkosították és ezért Springmeier nem tudott róluk részletesebben szólni. hogy több áldozattól is tudja. mivel ő volt az "APA" az Amerikai Pszichiátriai Társaság. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Az emberek részt vesznek az Illuminátusok gyűlésein. volt egy izolációs szoba és egy rácsos szoba. hogy az agykontroll kísérletekbe bevontak büntetés-végrehajtási intézeteket. hogy a Montreálban lévő St. amely a "The Zombie Room" nevet viselte. Mindezek segítették a CIA-t az agykontroll módszerek kidolgozásában.tette fel a kérdést Wayne Morris. 44 alapfokú és felsőfokú képzést nyújtó orvosi egyetemet. Cameron vagy dr. számos agykontroll alatt álló slave-re van szükség. Springmeier azt is elmondotta. augusztus 3-án elmondotta. amikor az Egyesült Államok megszületett. Cameron tevékenységéről. Knight-ról.

A világban működő destruktív erők mellett léteznek pozitív irányú erők és törekvések is. de azt már nem kutatják. komoly vitába keveredett. se nem jó. Másik fontos eredmény az alternatív medicina rohamos fejlődése. A "The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Mind Controlled Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására) társszerzője. vagy az Új Világrend híve. amely felszabadíthatja az embereket a hivatalos orvoslás egyoldalúságai alól. mert azt állította. Cisco Wheeler volt és a vele készített interjút a CKLN rádió a torontói Ryerson Polytechnical University-ről (Ryerson Műszaki Egyetemről) 1998. január 11-én sugározta. Ezek a "Gatekeeper" programok úgy vannak kialakítva. Vannak olyanok.) például a "Gatekeeper"-eket ("kapuőrzők"-et). A pozitív oldal az. Nehéz azonban a biológiai fegyvereket emberszerető célokra használni. Bizonyos esetekben a "Gatekeeper alter"-ek elfoglalják az adott programozott tudatrész bejáratát és használva a magatartásmódosító technikákat. D. hasonmás. hogy a tudás az semleges. hogy ne mozduljanak el a program bejáratától "őrizzék a kaput".1 hullámhosszon sugárzó torontói rádió szerkesztőjének. a magatartásmódosítással foglalkozó kutatók és a pszichiáterek tárták fel. Ide lehet sorolni számos kísérleti alanyt is. de hitt a tudományban és abban. Springmeier utalt apjára. hogy számos olyan ismeret és technológia áll már rendelkezésre. A kanadai CKLN. Az Illuminátusok a kutatók jószándékú munkáját bűnös célokra használták. amelyeket ténylegesen fel lehet használni az emberiség javára. hogy az mire lesz felhasználható. hogy ez a fajta tréning hatékony. Az agykutatásnak is két oldala van. amelyek az ő munkájukkal kapcsolatosak. hogy miként hozzák létre a különböző "alter"-eket (alter ego . amelyek bebizonyították. január 4-én sugárzott interjúját ismertettük rövidítve. agyprogramozás szempontjából a leválasztott és memóriafallal elhatárolt tudatrész. aki soha nem volt semmilyen titkos társaság tagja. se nem rossz. Azokat a kutatási eredményeket. Egy tudóssal. Attól függ. hogyan használják fel. Sok független kutató nem kap elismerést. 156 . hogy a tudomány megoldhatja a világ problémáit. Wayne Morrisnak Fritz Springmeierrel készített és 1998. Egyes elmegyógyászok akaratuk és tudtuk nélkül járultak hozzá az agykontroll technológia kifejlesztéséhez. Ki akarnak tűnni tudományos eredményeikkel. legfeljebb csak gúnyolódást a tömegtájékoztatási intézményektől. akik különböző kényszerek és zsarolás révén kapcsolódtak be.J. Más tudósok pedig az ismereteknek csak arra a kis részére koncentrálnak. s az egészre nincsenek tekintettel.könyvében részletesen is ismertette. képesek súlyos fájdalmat okozva gyötörni az adott "alter"ben beprogramozott személyt. aki részt vett a vírusokkal és az Antrax-szal folytatott kísérletekben.a második én. fm 88.

A mindennapos életét irányító tudatrész hangokat hallott. az anyai ölben. hogy több nemzedékre visszanyúló. Springmeierre nagy hatást tett. az Egyesült Államok 18. hogy ő sem tudott addig semmi rosszról. és információk kerültek felszínre. Apja nagybátyja Earl Grant Wheeler tábornok volt. úgynevezett sátánista családból származik édesapja. Wayne Morris a rádióprogram szerkesztője és az interjú készítője először azt kérdezte: mikor került kapcsolatba a traumaokozással kondicionáló agykontrollal? Cisco Wheeler elmondotta. A vietnami háború igazi célja a kábítószer feletti ellenőrzés véglegesítése. Grantnak (1869-tól 1877-ig töltötte be az elnöki pozíciót). másrészt a kábítószerrel kapcsolatos szubkultúra létrehozását. elnökének. hiszen apja is az Illuminátus felső vezetéshez tartozó programozó volt. hiszen ő maga is behatóan foglalkozott a zenével. Ennek köszönhette jó összeköttetéseit az amerikai politikai struktúrán belül. A brit királyi családon belül is. Ennek az volt a célja. Eisenhower elnök volt az első. a közvetlen leszármazottja. Noha az emberi tudat többrétegű. Apja együttműködött a CIA-val is és a skót rítusú szabadkőművességen belül a legmagasabb. szerzőtársával. Gyermekként arra nevelték. a jóléti és a pihenési szolgáltatások megszervezésével foglalkozó amerikai korporáció) is szorosan együttműködött. hogy Fritz Springmeier az egyébként férjezett Cisco Wheeler házába költözött.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. amely odáig mélyült. Cisco Wheeler megemlítette. 33-as fokozatot érte el. De kormányzókat.5. Apja az USO-val (United Service Organizations . a beprogramozott tudatrendszer frontrésze. akkor fokozatosan képessé vált az agya bizonyos emléknyomok felelevenítésére és ekkor kezdett derengeni neki. Amikor meghalt. hogy még magzatként. hogy Cisco mennyire tájékozott az agyprogramozás terén és szoros együttműködés alakult ki kettejük között. Fritz Springmeier az 1990-es évek elején ismerkedett meg. polgármestereket és minisztereket is kiszolgált. hogy aláássák a családokat összetartó belső struktúrákat. fények villantak fel. valamint a harcoló csapatok moráljának erősítésével. Ha tehát az agy frontrészéről beszélünk. az nem tud semmiről. Cisco Wheeler azt válaszolta. eredeti nevén Linda Andersonnal. aki még kisgyermekként az ölébe ültette. hogy mikor kezdődött el a traumatizálással való kondícionálása. A vietnami háború idején nagybátyja munkatársaként a nyugati partvidéken tartotta kézben egyrészt a kábítószer forgalmat. egy jótékonykodással. amelyekről eleinte nem lehetett tudni. Közös munkájuk eredménye a hivatkozott könyv. hogy valójában 157 . Az Illuminátusok gondosan ápolják a nemzedéki kapcsolatokat. az elit találkozókon ellátta az Illuminátus funkciókat. számos emléknyommal rendelkezik. Cisco apja az Illuminátus hierarchiában Nagymesterként tevékenykedett. sok része van. nem képes az elkülönített részek tudattartalmaira visszaemlékezni és azokat a frontális-tudatba behozni. hogy kiszolgálja szexuálisan a politikai felső körök tagjait. amíg apja élt. és ennek eredményeként már fogantatásától kezdve megkezdődött élete megtervezett irányítása. Az Illuminátus programozási rendszer megértésének kulcsa annak sokrétűsége. és a drogkultúra terjesztése volt. Arra a kérdésre. Kisgyermekkorától megtervezték az életét. Earl Wheeler tábornok állt az amerikai egyesített vezérkar élén a vietnami háború idején. Cisco Wheeler egyike az MK-ULTRA-MONARCH programozás túlélőinek. fejezet A Cisco Wheelerrel készült interjú Cisco Wheelerrel. hogy valami rossz történhetett vele. amely a külvilág felé az aktuális magatartást vezérli. Ulysses S.

hogy milyen szerepet játszott a kábítószer szállításban apja a vietnami háború idején? Cisco Wheeler elmondotta. Apja felszentelt pünkösdista lelkész lett. hogy amikor jelentkeztek öngyilkossági késztetései. mert eltávolításuk öngyilkossági késztetésekkel jár.mondotta Cisco. és igen jó kapcsolatot ápolt a fiatalokkal. hogy őt és társait folyamatosan zaklatják telefonhívásokkal. Morris ez után azt tudakolta. Wayne Morris ekkor rákérdezett arra. hogy mindenről tudjon. Apja feladata volt. amelyekről nincs tudomása. hogy a kábítószer eljusson rendeltetési helyére. Fiú és lánytestvérével is foglalkozott. hogy noha teljesen külön próbálják felidézni emléknyomaikat. 158 . mert ő volt az elsőszülött.miről is adnak hírt. Ebben a folyamatban erős támogató csoportra támaszkodhatott. amelyhez további agykontroll alatt álló személyek is tartoztak. amely elvezetett a struktúrált "multiple". aki nem Illuminátus körökből választott erős vallási kötődéssel rendelkező feleséget. A memóriafalak lebontásához bizonyos időre volt szükség. De ismeretlenek is felkeresték és megfenyegették őket. akit példaként lehetett állítani a többi fiatalasszony elé. hogy az öngyilkossági késztetés mögött valami mélyebb probléma húzódik meg. például bevásárlás közben. hogy miért gondol szexuális témákra. Az 1940-es évek végén az Illuminátusok be akartak hatolni az egyházakba és keresték annak a módját. mindent elkövetett annak leküzdésére. mert elsőként jelentkeztünk az MPD-nek nevezett tünetegyüttessel. de elsősorban vele. levelekkel. Ezek a memóriafalak óvták meg attól. Amikor az Úr (Master) meghal. rálőttek a lakásablakaikra és rájuk hajtottak az országúton. hogy szexuálisan visszaéltek volna vele. Így például nem értette. Cisco elmondotta. amin keresztülment. Ebbe a programba vonták be az apját. hogy átvegye a temetkezési vállalkozóktól a már beazonosított kábítószert. Csak apja halála után indult meg a hipnotikus falak fokozatos leomlása tudatán belül. hogy miként tudnák megtörni az egyházak spirituális erejét. hogy valaha is járt ott. amikor egyáltalán nem tud visszaemlékezni arra. Céljuk az volt. hozzátéve. hogy ezek a terapeuták vajon ismerték-e már a traumára alapozott agykontroll technikáit? Homályos ismereteik voltak erről. azaz a mesterségesen tudathasadásossá átalakított személyiség megismeréséhez. Cisco Wheelernek 40 éves koráig programozója és közvetlen irányítója apja volt egészen a haláláig. Anyja a világ szemében mintapéldája az egyházi szempontból tökéletes feleségnek. Vagy miért emlékezik bizonyos helyekre. A tanulás önmaguk megfigyelésével kezdődött. hogy Cisco apja vajon másokat is programozott-e? Mire igenlő választ kapott. Hosszabb időre kórházba kellett befeküdnie és itt derítették ki a szakorvosok. hogy Cisco Wheeler vajon tudta-e már teljesen függetleníteni magát Illuminátus programozóitól? Erre tagadó választ kapott. Feljegyezték és kicserélték egymás tapasztalatait és rájöttek. Morris ez után azt kérdezte. hogy szorosabb ellenőrzés alá vegyék az egyházakat. Így kezdődött el az a folyamat. hogy a Vietnamból hazaszállított katonák tetemeiben rejtették el a kábítószereket. de az idősebbekkel és a gyülekezet vezetőivel is. akkor meghal a rabszolga (a slave) is . Wayne Morris ezután azt tudakolta. minthogy apja mesterprogramozó volt. mégis hasonlóan éreznek. Neki kellett gondoskodnia arról.

hangzott a válasz. hogy ő egy kislány. Közölték vele. Green mellett a dr. megerőszakolták. Biztonságos helyet kellett választania. és a Presidio-ban lévő katonai támaszpont közelében lévő Letterman kórházban. hogy valójában már nem is tudta. ahol ezekhez a "partok"-hoz (leválasztott és programozott tudatrészekhez) hozzá lehet férkőzni. Nehéz feldolgoznia. Nagy erőfeszítéseket igényelt memóriájának a feltárása. valamint az ugyancsak Kaliforniában lévő Torrence-ben. Fairchild nevet is. ismeretlen félelemmel és azzal a ténnyel is. Többen. megtervezték azt. Megközelítőleg hasonló időpontban programozták őket ugyanazok a személyek. Black-et és maga is kiképzett programozó lett. hogy Isten nem szereti őt. követte dr. hogy milyen bántalmazásokon kellett keresztülmennie. hogy kivették a nevét az élet könyvéből (Book of Life) és folytatták hipnózissal a programozását. Wayne Morris ez után azt tudakolta. További elsődleges programozója a dr. amelyek megalázták. hogy egy MPD/DID programozással ellátott személy legyen. ahol külső beavatkozás nélkül élhetett. Ez hozta őket közel egymáshoz emocionálisan. Greent említette. A programozások 1948-49-től az 1960-as évek közepéig tartottak. Az őt támogató csoport sokat segített neki. hogy egykori ellenőrei kapcsolatba tudtak-e lépni tudatának azokkal a leválasztott és önállóan programozott részeivel. hogy apja valójában nem szerette. Legtöbb programozásra Kaliforniában és Oregonban került sor. és az igazságot tartalmazó információk felszínre hozása. Black álnevet viselő személy. aki használta a dr. de ma már nem kerül erre sor. Szoros barátság és megértés alakult ki köztük. lelkét. amelyek integrálása még nem sikerült a gyógyítási folyamat keretében? A múltban megtették. hogy hogyan dokumentálják feltörő emlékeiket. megszégyenítették. Az agykontroll során elszenvedett trauma hatásai azonban ma is jelen vannak. a kínzással. hogy mit tesz. Még mindig nehéz felmérnie. hogy saját apja hasította fel és strukturálta újra tudatát. Apját Mengele képezte ki és ő volt az egyik helyettese. azt is megtanulták. Mengele. Ez rajta kívül még három hasonló sorsú hölgyből állt. Apja valamennyiük életében meghatározó szerepet játszott. amikor traumatizálták. hogy ő kicsoda. A trauma és nem a szeretet kötötte hozzá. Folyamatosan meg kell birkóznia olyan emlékekkel. Tudomásul kellett vennie. Ekkor tudta meg.Morris ez után azt tudakolta. így Cisco is. A négy személyből kettő orvos. az Egyesült Államokon kívül Kanadában is tevékenykedett. Tudták. Testét. a San-Francisco északi részén lévő Presidio parkban. egy pedig tanár. mivel nagyon vigyáz arra. Az Alcatraz börtönben is folyt programozás. amelynek a keretében sikerült a beültetett programoktól legalábbis részben megszabadulni. Mások fogadják telefonjait és írják nevében válaszleveleit. mivel az agy automatikusan védekezik ezek ellen az emlékképek ellen. aki szerinte dr. és mi lesz belőle. hogy kik voltak még a további programozói? Cisco elsőként dr. hogy milyen fajta struktúrát akarnak benne kialakítani. Cisco Wheeler elsőként helyzetének megszilárdítását említette. Ennek során szembesülnie kellett a fájdalommal. Dr. amelyet Dorenbeckernek hívnak. hogy kikerülnek ebből a helyzetből és keresik a gyógyulás útját. Kaliforniában pedig a China Lake haditengerészeti támaszponton. mert egy cicává alakult át önmagán belül. azaz az apja volt. az Oregonban lévő Állami Elmegyógyintézetben (State Mental Hospital) és a Portlandben lévő Szabadkőműves kórházban. Mind a négyen eltökélték. 159 . Morris ez után azt kérdezte. szellemét egyaránt megerőszakolták. traumatizálták egészen addig a fokig. energiáját és kerüli azokat a lehetőségeket. hogy miként kezdődött a gyógyítási folyamat. A végén már azt sem tudta. A kaliforniai Death Valley (Halálvölgy) Scotty's Castle (Skót kastély) nevű helyén is folyt programozás. Pontosan tudták. Josef Mengele volt. hogy milyen feladatra szánják az életben és ehhez milyen struktúrára van szükség. Ez lett a tanult szakmája. hogy valójában milyen mélyre hatolt a programozása. Gondosan beosztja idejét.

Éjjel nappal gyötrő testi és lelki fájdalmaktól szenvedtek. Amit velük tettek. hogy "nem szeretlek". jelentéktelen gyermekek D. nem térhettek ki az elől. akiknek az életével nem kellett elszámolni. De nem tudták. A "handler"-eknek a terápia első öt évében még módjukban volt kínozni őket. Ugyanakkor nevén kellett nevezni a dolgot. Ciscot. hogy emberi lények. hogy önmagukat is jobban megértsék. amit tudomásul kellett venniük az az. A test. és nem kiscicák. hogy felkeresik a terapeutát. A kísérleti alanyok már tudták. Azt a gyermeket. sem élelmet . Az ilyen sorsra jutó gyerekek úgynevezett "expendable child"-ok (feláldozható. amikor programozták őket. és mint csoport erősítsék egymást. nem szeretlek. hogy elérje azt az állapotot. a "handler"-ek (a programozott slave-ek felügyelői és irányítói) ott álltak a bejáratnál és közölték velük. Mikor a memóriája működni kezdett. amit egészségnek neveznek. hogy megszabaduljanak programozásuktól. hogy agykontroll alatt álló Illuminátus slave-k. és más traumákat okozni. Ezekből a ketrecekből az állatketrecekhez hasonlóan ki lehetett tekinteni. nem volt választásuk. Ők azonban eltökélten küzdöttek tovább azért. Dr. Elvették azért az életét. Dr. Megvárták őket. vagy belőni a hálószobája ablakán. azt titokban tették és ezek a programok nem akarták leleplezni magukat. kivették a ketrecéből és megölték. Ezért az egész fájdalmas küzdelemnek bizonyult. Green őket sem szereti. drogokat alkalmazni. a lélek és a szellem állandóan harcban állt. Amikor felismerték. Vagyis fenyegetések és hazugságok közepette zajlik a folyamat. elektrosokkot. és hogy mi fog velük is történni. hogy a biztonságos hely megtalálása döntő tényező volt-e a gyógyulási folyamatban? Cisco Wheeler határozott igennel válaszolt. vagy golyót ereszteni gyermekei fejébe. De még ezt is érdemes volt elviselni. mert először voltak tudatában annak. Gyakorolták a sátánizmust. Cisco Wheeler arra emlékezett. nem szeretlek. Akkor. eldobható. J. illetve identitászavarban szenvedők). azért keményen meg fognak fizetni később. hogy valamennyien MPD-k illetve DID-ek (vagyis mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiség-. szeretlek. hogy valamennyien több nemzedékre visszanyúló sátánista családból származnak. akkor mindenek előtt szabadok akartak lenni. aki Illuminátus gyermek volt. ha netalántán dr. amelyiknél kimondta. hogy ezt hogyan lehet elérni. és életüket sok szenny mocskolta be. Eldönthették. mert már volt beleszólási lehetőségük. hogy napok teltek el. ez a fajta életveszély nem fenyegette. hogy ha valamit elárulnak az Illuminátusokról. mert Illuminátus leszármazási vonalhoz tartoztak.Az első. Azt mondta nekik. vagy sem.) voltak. amikor elvették tőlük emlékezetüket. Túlságosan fájdalmas volt ezzel szembenézni. Morris ez után azt tudakolta. Még akkor is.felkereste őket. Módjukban áll felgyújtani a gyógyulást kereső házát. Green . Valamennyiüket programozónak programozták és ez lehetővé tette. amikor találtak egy megfelelő terapeutát. Green gyakran helyezte őket sivatagban forró ketrecekbe. hogy mi a "trauma bonding"? Ez szószerint a traumához való kötöttséget jelenti. Green ekkor a kezében lévő százszorszép füzért sétálgatva elkezdte tépegetni: szeretlek.miután órákig nem kaptak sem vizet. Cisco Wheeler ez után Morris kérésére a következőképpen világította meg. Dr. A gyermekölés maga is a 160 . továbbá. amelyeket "sweat tank"-oknak (izzasztó tartályoknak) neveztek. hogy nem szeretlek. az agykontroll vonatkozásában pedig a programozás és a trauma közti szoros kapcsolatra utal. Ezúttal azonban más volt a helyzet. hogy az életben maradóknak a tudatába véssék mekkora a hatalmuk. akkor valami rendkívüli történik. hogy tőle balra több ketrec is volt 2-3-4 év korú kisgyermekekkel. amíg kijönnek és minden alkalommal szembe kellett nézni velük. hogy ha azt közli velük. ami megtörtént. amikor felkeresték gyógyítóikat.

Így jön a képbe Maitreya. Mesterségesen előidézett éhinségnek lehetünk tanúi. mint programozó kedves volt. hogy az Antikrisztus mellett. A programozás technikáit tanították meg neki. ahogyan belülről felépül az Illuminátusok hierarchiája. valamint az egész világ számára. 161 . "the mothers of darkness"(a sötétség anyjai). Három "anya" létezik egy talapzaton és egyedüli céljuk. hogy vajon miért programozták interjúalanyát. Ezt. Amikor Isten elküldte fiát a Földre. de amikor könyörtelen volt. A kétmilliós számot onnan tudta. Az Illuminátus körökön kívül nem tevékenykedett. mint egy szakmát tanították.) Wayne Morris ez után azt kívánta megtudni. Krisztusnak 12 tanítványa volt. és milyen szándékuk volt vele? Az alapvető cél az illuminátus hierarchia legmélyebb rétegében található. ez a szint az "anyák" (mothers) szintje. Maga az Új Világrend is egyfajta elkülönülő hatalmi csoportot jelöl az Illuminátus hierarchián belül. Amikor Cisco apja. ők írják a forgatókönyvet. Morris ezután az Antikrisztus személyére kérdezett rá és ezzel kapcsolatban említette Lord Maitreya nevét. Az Illuminátus struktúrán belül igen sok szint létezik. Az Antikrisztusnak. amikor az trónra lép. háborúknak. Lucifernek is van és az ő menyasszonya a három "anya". mint egy doboz a dobozban. mint királynő uralkodjanak. Azaz így hozták létre a "love trauma bonding"-ot. Maga Cisco is így gondolkodott gyermeki agyával: "Szeretlek dr. az Antikrisztus uralma? Cisco Wheeler szerint ez az uralom már meg is valósult. semmi nem tarthatta vissza attól. Cisconak például más Illuminátus családokhoz tartozó gyermekeket kellett programoznia. mint egy állat. ők képezik az alapot. mint Istennek van menyasszonya. Meg kell érteni a luciferi hitrendszert. a trauma általi kötődést. hogy miként valósul meg az Új Világrend. és akkor már halott lennék. hogy ő maga is programozó volt és ismerte az erre vonatkozó adatokat. Lucifernek is 12 előhírnöke lesz. akkor az volt a végtelenségig. és teljes mértékben végrehajtják azt a programot. hogy nem szeretsz engem. A 13 legfontosabb leszármazási vonal tagjai irányítják a világot. amelyet kidolgoztak az amerikai és kanadai nép. Cisco Wheeler szerint 1968-ig mintegy kétmillió gyermeken végeztek kísérleteket az MKULTRA program keretében." A trauma kiszámíthatatlansága is a "trauma bonding" része volt. mert az amerikaiaktól már elvették alkotmányos jogaikat. Ez isteni kinyilatkoztatás szerint történt. létrejött a kormányon belüli kormány. D. Becslése szerint az 1990-es évekig mintegy tízmillióra növekedhetett. Nem lehetett tudni. ők a világdráma rendezői. amiképpen Keresztelő Szent János is Jézus Krisztus előhírnöke volt. de Istenhez hasonló hatalommal rendelkező vezetőt jelenti. Ő is egy előfutár. J. Green. hogy ezek az áldozatok is másokat programoztak. és azt a módot. Wayne Morris ez után azt próbálta kideríteni. (Itt lényegében az Illuminátusok Új Világrendjéről van szó. amelyekkel egykor rendelkeztek. nagyon szeretlek.programozás része volt. Durvábban viselkedett. akkor nagyon szeretetreméltóan viselkedett. Az amerikaiak és a kanadaiak már nem rendelkeznek azokkal a szabadságjogokkal. mert te azt is mondhattad volna. Egyfajta hatalmi játék. egy tanítvány. hogy a kísérleti alanyt mikor szeretik és mikor nem. Wayne Morris kérdésére megerősítette: úgy tudtak programozni áldozatokat. Ez az elképzelés lényege. és háborús fenyegetéseknek. amelyben Antikrisztus a jelképes. Ciscot úgynevezett "anyaprogramozói" szerepre programozták. Cisco Wheeler szerint ő csak egy előfutár. hogy érvényesítse akaratát. Hiszen bármikor beállhatott változás.

saját maguk számára. Tudniuk kell. a Fény Apjának tettek esküt. aki nem kívánja alávetni magát az Új Világrendnek. Nem lesz többé szólásszabadság és még a gyerekek sorsáról sem a szülők. hogy az Illuminátus hierarchiához tartozó hatalmi csoportok milyen módszerekkel kívánják kivédeni az emberek válaszreakcióit? Milyen megtorló lépéseket tehetnek? Cisco Wheeler szerint félre kívánnak állítani mindenkit. embergyűlölete. Wayne Morris ez után azt tudakolta. A szabadkőműves vallás megköveteli tőlünk beavatott magas fokozatúaktól. vagy politikai vezető megölését. hogy kik is ők.. hogy a világ esik szét. és vissza tudta nyerni önrendelkezését? Wheeler megemlítette. hogy felkészüljenek a legrosszabbra. fel is gyorsíthatják és le is lassíthatják azt. Évszázadok óta törekednek erre. A változások bekövetkezésének pontos időpontját nem lehet megmondani. erre vallanak kegyetlen tettei. aki útban áll és nem hajlandó alávetni magát az új Illuminátus rendnek. hogy a népek hamarosan arra ébrednek. hogy az élelmiszerek fertőzöttek. beleértve egy híd felrobbantását. hogy a tőzsde és a világ pénzrendszere összeomlott. hanem a kormányzat dönt. Cisco Wheeler úgy vélte. A megértéshez előrelátásra van szükség. Szükségük van. hogy három könyvet publikált társszerzőjével Fritz Springmeierrel együtt.Morris ezután a közeljövő várható eseményeiről tudakozódott. évfordulóján a következő tartalmú üzenettel fordult a skót rítus szerinti 32. hogy ki tudott kerülni a programozásból. bárkinek az eltávolítását. mert e nélkül az emberiség csak a sötétben tapogatódzik. hogy az emberek ezt ismerjék. akkor Adonai (Krisztus) lenne az. aminek gondolták őket. mivel azokba is behatolt az Illuminátus hatalom. és ha őszinték önmagukhoz. mint az ő hercegei. ahogyan a családi kapcsolatokba is. és a tudomány elutasítása. hogy interjúalanya mit tett a helyzet feltárása érdekében azt követően. hogy beteljesítik a végidőket.. július 4-én. hogy az Illuminátusok sátánisták. meg kell érteni. magas rangú szabadkőműves testvéreihez. Ők az Istenek. az egészségügyi rendszer az Illuminátusok uralma alá került. Vérrel pecsételték meg. beleértve a megsemmisítést is. hogy mikor van itt a sírás. és valami nagy változás van kibontakozóban. Mivel mind a ketten személyes tapasztalatokkal rendelkeznek az Illuminátusokról. mit tesznek és mit tettek eddig. és valójában mindenre képesek. és szükség van arra. Fontos megérteni. Tudniuk kell. bármely országos. de ez az Isten az. amikor fegyveresek kopogtatnak az ajtóikon. akit babona nélkül imádunk. Az óra azonban ketyeg. Az embereknek erre fel kell készülniük. Minden embernek körül kell néznie. Ténylegesen Istennek képzelik magukat. Megtapasztalják. Ha Lucifer nem lenne Isten. Az egyházak sem azok. A programozott agyú slave-ket bármely feladat elvégzésére be lehet vetni. és csak Lucifert szolgálják. és hogy hatalmi struktúrájuk rátelepedett az élet minden vonatkozására. Felkészülten kell várniuk azt. Wayne Morris ekkor kérdezte. hogy mi zajlik az Illuminátusok szíve mélyén. Erre a célra fel fogják használni az agykontroll áldozatokat is. fokozatot viselő. mert a legrosszabbra kell számítaniuk. vagyis a francia forradalom 100. látniuk kell. "Mi tiszteljük Istent. A menetrendet megváltoztathatják a körülmények. Ma már van írott anyag az agykontrollról. (Albert Pike az egyesített világszabadkőművesség egykori legfőbb vezetője 1889. és tanúi lesznek az Antikrisztus trónralépésének. Wheeler szerint a végidőkre programozott agykontroll alatt álló személyeket is igénybe veszik. és mikor a harc ideje. ezért belülről értik ennek a struktúrának a működését. ez leszólná őt (Lucifert)? 162 . Neki. és mindennek a helyén kell lennie az Új Világrend beköszöntésének az időpontjáig. hogy a Luciferi tanítás a maga teljes tisztaságában folytatódjék.

hasonlókon ment keresztül. lehetőleg a 13 vérvonalhoz tartozó családok tagjaival. a templomokban és a politikában. de hisznek benne. Az előbbi szerint Lucifer teljesen jó és sohasem bukott meg. miről beszélt Cisco Wheeler a vele készült interjúban. (Albert Pike tehát egy szintre helyezte Lucifert és Jézust. Albert Pike elismeri és hangsúlyozza a jó és a rossz közötti küzdelmet. Arra a kérdésre. vagy van valami más motívum is? A pénz.. Mivel az emberiség jótevőjének bizonyult. dr. hogy e mögött csak a hatalom akarása és csábítása húzódik meg. Az igazi tiszta filozófia vallása a Luciferben. mint Lucifer. ahogyan azt végrehajtják? Cisco Wheeler szerint. akkor azt nem fogadják be. Istennek tekintik magukat.. akit Cisco Wheeler Sátánnak nevezett. 4994 Preussish Oldendorf. Wayne Morris azt kérdezte. hogy miként segíti felvilágosító munkájukat a programozó technikák belülről való ismerete. hogy miért fontos a nagyközönség számára az agykontroll ismerete és az a mód. Azért tértünk ki a Luciferben való hit és a sátánizmus megvilágítására.) Wayne Morris megkérdezte. Az örök törvény mondja. és fehér fekete nélkül. akkor azt sem fogják érteni. Ezt ugyan hazugság. hanem Isten tagadásaként. VAP Verlag. Blue-ról vagy dr. hogy mit kell tenni. Amikor elkezdenek beszélni az MK-ULTRA-ról. Itt többről van szó. Sokan elmondják. J. Star-ról.222. amit Sátán kíván tőlük. hogy nincs fény árnyék. azaz az ateizmus megszemélyesítőjeként. és hogy mennyi hazugsággal kell szembenézniük. Ha valaki nem tartozik közéjük." (Gary Allen: "Die Insider" S.Igen. mert az Abszolút csak két Istenben létezhet. Green-ről. akkor Istenekként uralkodnak Sátánnal együtt a pokolban is. nem félnek a pokoltól. ezért a rivális és féltékeny Isten. mint a családi kapcsolatok ápolásáról. aki Adonai-al egyenrangú. A Luciferben való hit. (Adonait) Az ő doktrinája különbséget tett a Luciferben való hit és a sátánizmus között. mert ő is ugyanott volt. Adonai. a hatalom és a dicsőség iránti vágy társul a démonikus lényekkel és törekvésekkel. dr. aki tudatja velük. Tudniuk kell. Cisco Wheeler elmondotta. nyomban egynek érzi magát velük. az ő értelmezésében a Gonoszság és a Sötétség Istenével. dr. a Sötétség és a Gonosz Istene ellen. ISBN 3-922367-003). Lucifer az. hogy érthetőbbé váljék. taszította le a mennyekből. mint programozóikról. a Fény Istenében való hit. D. de sátánt nem személyként képzeli el. Ezért saját körükből házasodnak. Black-ről. vagy a luciferianizmus ennyiben megkülönböztetendő a sátánizmustól. hogy mi történik körülöttük az iskolákban. és máris Istenként tekint magára. Az ő igazi elkötelezettségük Lucifernek szól. Ezért eretnekség a sátánizmus tanítása. Ennek megfelelően küzd Sátán. A sátánizmus doktrinájában hisznek. Lucifer Isten és sajnos Adonai is Isten. ha az emberek nem értik az agykontrollt. hogy az említett három könyvükben leírt problémákkal kell nekik is megküzdeniük. Mindegyik Isten akar lenni. Az Illuminátus rokonsági kapcsolatok nagyon fontos szerepet játszanak az agykontrollban. E zárt társadalmi csoport tagjai lojálisak egymáshoz. mert ha megtesznek mindent. miként kerülnek teljes kontroll alá a bölcsőtől kezdve. Mint ilyenek. kizárólag Lucifer illetékességét ismerik el maguk felett. azaz a Fény Istene Adonai-al. De Lucifer a Fény és a Jóság Istene. szépség rútság. Ez a tanításuknak a veleje. Postfach 1180. 163 . hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül kész tanácsaival segíteni a traumával programozott áldozatokat. küzd az emberiségért Adonai.

a veséit. hogy milyen sok a hazugság az életben. Olyan jellegű volt a programozás. Nála először 18 hónapos korában próbálták megerősíteni tudatának a feldarabolását. és állításaikat nevetségessé tegyék. Azaz a legkeményebb kézzel irányított lények. valamint légzésének a ritmusát. hogy ha ezt elmondják. inkább hagyja őket beszélni. amikor apja megerőszakolta. ellenőrzés alatt tudta tartani a máját. hogy az áldozatok szavahihetőségét kétségbe vonják. Szadista egyének kegyetlenül bántak velük. Az emberek a tündérmese történetekhez vannak hozzászoktatva. Wayne Morris itt megjegyezte. amely szinte szilánkokra hasította tudatát. Mindezt hipnózissal érte el. Ő tette tisztába és táplálta. a tudatot és a szellemet is. akkor senki sem fog hinni nekik. Ez olyan trauma volt. csecsemőként. hogy traumával okozott agykontroll szenvedő alanya legyen. és az illető elmegyógyintézetben köt ki. Cisco Wheeler szerint.A következő kérdés arról szólt. de az emberi elme mindig visszatér oda. Ezután testplasztikai műtétet kellett rajta elvégezni a sérülések megszüntetésére. Cisco Wheeler ehhez hozzáfűzte. de elhiszik mindezt. Nem szabad olyan válaszokat adnia kérdéseikre. 18 hónapos korában elvették apjától. s a látszatokban hisznek. ilyen dolgok valóban megtörténtek és mindez ismerős neki. Szükség van azok megértésére is. akkor megnyugtatja. A slave-ket úgy programozták. Elsőszámú programozója az apja volt. aki minden vonatkozásban gondoskodott róla. Túlélése teljesen tőle függött. például egy kulcsszóval és nincs az illető közelében a támogató csoportja. Megerőszakolták a testet. úgy tűnik. A tündérmesék eme hamis világának semmi köze a valósághoz. amikor telefonon beszél az agyprogramozás áldozataival. akkor is a látszatok világában él. hogy jó irányban halad. hogy a hipnózison. Ez azért veszélyes. aki az utóbbi hat hónapban ilyen intézetben volt? Morris azt kérdezte. a drogokon és a traumaokozáson túlmenően még milyen technikákat alkalmaztak az agykontroll programozáskor? Cisco Wheeler elsőként az elektrosokkot említette. Ki akar bármit is elhinni annak. akik mindezen nem mentek át. a programozók pedig szigorúan meg fogják büntetni őket. és hazugnak fogják tartani őket. Mindez rendkívül fontos volt. Kezdetben a holocaustot sem hitték el. Ez szembesíti őket avval. aki egyben a program-kezelője (handler-e) is volt. mert bizonyos információk azonnal kiváltják az úgynevezett ""insanity mode"-t (elmezavart okozó módozatot). úgynevezett "trauma bonded" módon kötődött hozzá. és együtt éreznek az áldozatokkal. Ha valaki megúszta. Az egyik legfontosabb: emlékezni arra. az emberek nem szívesen figyelnek oda. Magáról a programról nem beszél. és érverésének. 164 . és ha valaki ebbe talál bele. hogy az apja. a sátánista ünnepekről. az apjánál élt elkülönítve otthonukban. mivel koraszülöttként igen gyenge fizikai állapotban volt. mert ott találja meg a biztonságot. Ezeket hipnózissal és drogokkal a tudat legmélyebb szintjére ültetik be. a programozók szándékosan olyan helyzetet teremtettek. hogy amikor valaki felkeresi és közli vele: erre és erre. és születését követően. a szívműködését. mert traumaokozással teljesen függővé vált apjától. hogy mennyire óvatosan kell eljárnia. akkor azonnal megzavarodik az elméje. a világ nem akart tudni róla. hogy valamennyien slave-k voltak. Az első trauma akkor érte. vagy Fritz Springmeier tájékoztat a rituális visszaélésekről. így és így emlékszik. mert erre a világra van kondicionálva. mert ez veszélyes lehet. hogy miként segíti a trauma-programozásra emlékezés az agy kondicionáltságának meggyöngítését és a visszaprogramozást? Cisco Wheeler elmondotta. Ami a programozott slave-kkel történt csak a koncentrációs táborokban történtekhez hasonlítható. amelyek esetleg kulcsszóként beindítanának programokat az agyukban. amikor ő.

A célszemély bárki lehetett. vagy hatalmasabbnak képzelte magát. hogy hova kell menniük. majd az illető "alter"-t alvó állapotba helyezik egészen a következő igénybevételig. Az átlagembert arra nevelték. szükség esetén. amikor a kiválasztott személyt rá lehetett venni szexuális kapcsolatra. könyveikben mindezt a nyilvánosság elé tárták. akik hisznek a mágiában. Nem csak a multiple-k programozottak. hiszen vannak köztük pedofilok. és rituálékon vesznek részt. Megrendeztek olyan helyzeteket. erősebbnek. felébresztve a tudati tevékenység központjába lehet behívni őket. Arról is tájékoztatták őket. akkor az elektrosokk teljesen kitörli az adott slave memóriájából azt. amelyet valójában nem követett el. hogy számos terapeuta.Wayne Morris ezután azt kérdezte. Ez kulturális sokkot okoz azoknak. Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. A könyveket maguk a szerzők adták ki. Sok egyéb változata is van a zsarolásnak. Springmeier. miközben az egészet rögzítették. hogy bárkit. hogy interjúalanya tudomása szerint apja részt vett-e benne? 165 . hogy mindez a nyilvánosság elé került. mint az Illuminátusok és függetleníteni akarta magát tőlük. Ezek a különleges "alter"-ek nem élnek a világban. Amikor szükség van rájuk. hogy miután ő és szerzőtársa. A szex aktus oly mértékben traumatizálhatta az igénybe vett slave-t. kábítószer-fogyasztók. akik a kiválasztott személyt teljesen befolyásuk alá akarták vonni. az Illuminátusok iránti engedelmességre lehessen kényszeríteni. J. és a tudatműködés rendszerén belül elkülönített. hogy a szexuális szolgáltatásokon kívül még milyen más tevékenységekre programozták? Wheeler elmondotta. A programozott "alter"-eknek nincs tudomásuk arról. "a nagycsalád". Ha 48 órán belül alkalmazzák. hogy szilárd jellemű emberként tisztelje elnökeit. Wayne Morris ez után visszatért a CIA MK-ULTRA projektjére és azt kérdezte. hogy ha a nagy forgalmazó vállalatok árusítják őket. A Delta "alter"-ek gyilkosságokra voltak programozva. hogy két képviselő is elolvasta a könyvet és örül annak. Ekkor közlik velük. és hogy létezik-e egyáltalán egy másik világ azon kívül. Ekkor az adott célszemélyt olyan emberöléssel lehetett zsarolni. attól tartva. amelyek katonai jellegűek. pszichológus. A könyveikben leírtakat több hivatásos szakember is megerősítette. A könyv nyomán az átlagember számára is megvilágosodtak bizonyos dolgok. Közülük többen is kapcsolatba kerültek már az elmúlt 20-25 év során "multiple"-kel (többszörös tudatuvá programozott páciensekkel D.). kormánytagok zsarolásához szükségesek azért. mint amelyre beprogramozták őket. mit kell tenniük. akkor specifikus kódokkal el lehet érni őket. hogy meghalt. és aztán hova kell visszatérniük. hanem az adott programozott személy tudatán belül léteznek. akik evvel még nem találkoztak. lelkész és kormányzati tisztségviselő reagált pozitívan. hogy mi történik a külvilágban. amit az aktivizált "alter" irányításával cselekedett. amelyek politikusok. akik közül többen erre nem méltóak. Ekkor a memória megint darabokra esik szét. jobbnak. A programozott slave-k ki lettek képezve a kábítószerből származó pénzek átmosására is. de maga a világ is. ahol azonnal újra traumatizálják őket elektrosokkal. A zsarolások mögött az Illuminátusok álltak. Voltak olyan "alter"-ek is. aki nagyobbnak. Itt a "sex-slave" feladata volt zsarolható helyzetbe hozni a célszemélyt. hogy Béta és Delta típusú "alter"-eket is létrehoztak agyában. és önálló egységet alkotnak. pszichiáter. akkor az Illuminátusok felvásárolnák azokat és eltűnnének a forgalomból. milyen válaszokat kaptak? Cisco Wheeler elmondotta.

Amikor a beültetett programok eltávolítása zajlik. azt közli a terapeutával. Sok terapeuta sem érti. hogy mit tehetne a közvélemény az agykontroll áldozatok hatékonyabb segítése érdekében? Cisco Wheeler legfontosabbként a támogató személy szerepét emelte ki. Annak a gyógyulófélben lévő slave-nek. a aki tanulmányozta a rituális visszaélés módszereit. vagy bántalmazzák testileg és lelkileg egyaránt. Igen nagy az öngyilkosok aránya a rituális visszaéléssel programozott áldozatok között.Cisco Wheeler erre határozott igennel válaszolt. azaz ha újra traumatizálják. számolnia kell a megtorlással. Fontos. meg kell ismerkedniük az agykontrollal. akkor a rájuk várakozó handler-ek ismét kezelésbe veszik őket. hogy milyen súlyos az a trauma. akkor nem lesz képes megérteni az MPD/DID programozásban szenvedőket. akik segíteni akarnak. akinek legalább 5 éves gyakorlata van az MPD/DID áldozatok kezelésében. Így a beültetett programok sértetlenek maradnak. mert minden emlékezetrészlet más emóciókhoz kötődik. hogy az agyprogramozás túlélőit lehetőleg ne zaklassák. Az átlagember nehezen érti. Fájdalmas volt gyógyulása folyamán szembenézni azokkal a feltárulkozó emlékekkel. Blue-t. White-ot is. Wayne Morris ez után azt kérdezte. amelyik a "nagycsalád" ellen nyilatkozik. és aki azt is el tudja érni. ezek a programok "tűzforróak". Ez élet-halál kérdése. hogy az adott áldozat saját magában tegyen kárt. Egy ilyen személy felveheti a kapcsolatot azokkal a terapeutákkal és lelkészekkel. amit ő átélt. hogy olyan fájdalmat okoz a tőlük való megszabadulás. mert apja volt dr. amelyik az egyént aktuálisan vezérli. amikor valaki egy handler uralma alatt áll. Wheeler a "túlélő" szónál pontosabbnak tartja az áldozat elnevezést. akkor újból csapdahelyzetbe kerülhetnek és újraprogramozhatják őket. akik megpróbálnak programjaiktól megszabadulni. Green egyik munkatársa. hogy mi mindenen ment valójában keresztül. mintha valaki megégetné magát. Star-t. Ha a terapeuta nem hisz a sátánista rituálék létezésében. akik foglalkoznak az MKULTRA túlélőivel. dr. dr. hogy ő csak magáról és a maga nevében beszél arról. Cisco Wheeler azt ajánlotta a programozástól megszabadulni óhajtó slave-knek. Cisco Wheeler tudja a valódi nevüket is. mert ha nincsenek védve. Cisco Wheeler hangsúlyozta. ahogyan dr. hogy az integrálódó és egészként működő emlékezet ne töredezzen ismét "alter"-ekre. hogy forduljanak olyan terapeutához. A memória visszanyerése során arra kell összpontosítani. az az életébe kerülhet. értve ezalatt. de biztonsági okokból ezt nem mondotta el. Minden visszanyert emlékezés-részlet újra traumatizálja a visszaprogramozással küszködő egyént. akkor el tudják érni. hogy milyen mélyek lehetnek ezek a programok. és feltehetik a kérdést. hiszen mindegyik mögött különböző cél húzódik meg. Ha valaki nem kellően tapasztalt terapeutát választ. A programozott MPD/DID slave-k belülről és kivülről egyaránt áldozatok voltak. mert ha erre a személyre ráfogják a fegyvert és megerőszakolják. és ha hibát követnek el. hogy a visszaprogramozás alatt álló személyhez ne férkőzhessenek hozzá a handlerek. 166 . Green képezte ki. Azoknak tehát. hogy hogyan lehetnek az áldozatok segítségére. A visszaprogramozás (deprograming) sikerének legfontosabb előfeltétele a támogató csoportok ("support system") léte. A programozott egyének megfigyelés alatt állnak. amelyekből megtudta. Ezt a folyamatot újra és újra tanulni kell. Mindezek csak felvett "alibi nevek". ne tartsanak velük kívülről kapcsolatot. hogy minden rendben van. Biztosítani kell. s a finomra-hangolt rendszer egésze tovább funkcionál. Dr. hogy a tudatnak az a része.

hogy azok helyzete reményteljesebb. senki nem szeretett senkit a "nagycsalád"-on kívül. Ugyanis ezek a programok hazugságok. hogy választási lehetőségét. Amikor a beültetett programok a tudatalattiból beugranak a tudatos tudatba. Ekkor Springmeier segítségével tudatát két nyomvonalon is működtette. akiknek erős támogató rendszerük van. Ezeket a frontaltereket már befolyásolni lehet. hogy az illető személy aludt egész éjjel. A tudat frontrendszere nem hajlandó elmenni a rituáléra. akkor veszélyes állapotban van. Wayne Morris úgy vélte. hogyan kapcsolja azt ki. hogy az első nyomvonalon ő új életet akart. vagy forgatókönyveket) ismerik. hogy Cisco Wheelernek a sikeres küzdelme. Általában a gyermekek nem csúnyák. Az ő esetében Springmeier átsegítette azokon a helyzeteken. amire programozták őket. A frontalterek azt hiszik. reménnyel töltheti el a többi agykontroll alatt álló áldozatot. a másik pedig a visszaprogramozásét követte. A második nyomvonalon azok az üzenetek haladtak. és az emlékképek beindítják a programokat. a százszázalékos agykontroll során. Bizonyos rituális ünnepeken az "alvó" programbeindító kódok (triggers) aktivizálódnak. Wheeler hangsúlyozta. Ilyenkor áll fenn a veszélye. Amikor sikerül az átvilágítás. és talpon maradjon. hogy megvágja magát. de mihelyt kikapcsolódnak. Ezek voltak a régi programok és a régi forgatókönyvek. Az agykontroll alatt álló személy egyetlen program vezérlése alatt maradhat napokon át. minthogy ezt folytassa. Nagyon letörte.Cisco Wheeler szerencsésnek érzi magát. akkor a hazugság egyben elveszíti hatóerejét. Ez volt az az új nyomvonal. hogy a kettő között egyensúlyozzon. Így képes volt arra. Amikor az ezen a nyomvonalon haladó tudattartalmak dominálnak. hogy teljes szolgaságban él. A mindennapi magatartást irányító tudatrész amnézia-falakkal el van választva a programozott "alter"-ektől. amelyeket a programozók helyeztek a tudatába. és le kell leplezni a hazugságot. Az egyik a beültetett programozás nyomvonalát. hogy olyan segítőre talált. több év elmúltával. hogy milyen folyamatok zajlanak a tudat frontrendszerében. 167 . vagyis ki akart kerülni az Illuminátus hierarchiából. és inkább meghal. Cisco Wheeler már megtapasztalta. amikor a triggerekkel aktivizálódott emlékezés bizonyos programokat bekapcsolt. elmenekül. hogy valójában mi történt vele. és semmi másról nem tudnak. például alvás következtében. és az önmaga feletti rendelkezést már gyermekkorától elvették tőle. Rá kellett döbbennie. amelyen el akart érni a programozás alól már felszabadult új állapothoz. mint amikor évekkel azelőtt traumával beültették ezeket a programokat az agyába. és ezek a mélyebb tudatrészek nem tudják. a mélyebben fekvő "alter"-ek ismét működésbe lépnek. viszont átvehetik a test irányítását olyan mélyen fekvő "alter"-ek. A programozás frontrésze rendkívül erős és nagy hatásfokkal működik. amelyek viszont készek és hajlandók menni. ami volt. akkor olyan erővel nyilvánulnak meg. hogy ő például nem volt csúnya kislány. megváltoztatva életmenetét. Azt hazudták neki. hogyan működnek tudatának a frontrészében lévő "alter"ek. hogy ennek véget vet. hanem szépek. amit tudatának visszanyeréséért folytatott. Csak azokat a scripteket (programelőírásokat. A programozott személy nem tud hozzáférni a tudat mélyére ültetett "alter"-ekhez. Ezt Cisco Wheeler úgy világította meg. amikor tudatára ébredt annak. amelyek csak azt képesek megtenni. Ezek olyan százszázalékosan programozott tudatrészek. Ma is így érez. ha valaki nem tanítja meg neki. mint Fritz Springmeier. Ugyanakkor a test az "alter" egy mélyen fekvő és aktivizálódott "alter" irányításával egész éjjel fent volt. Ez a program tehát hazugság. amelyek beléjük lettek helyezve. Konkrétan az ő esetében ez azt jelentette. nem akart tovább az maradni. A visszaprogramozás során fel kell tárni a beprogramozott scripteket. véget akar vetni az életének. Ezért úgy döntött. Szerette-e őt egyáltalán igazán valaki? Ami az Illuminátus kultuszt illeti. hogy csúnya.

mégis ő belé helyezték a bűntudatot. hogy ő soha többé nem akar kislány lenni. Mindkettőjüket az Illuminátus "nagycsalád" kényszerítette ebbe a helyzetbe. Azok a túlélők. akkor nagy eredményeket érhetett volna el. és az apjuk megerőszakolja őket? Erre azt a választ kapta. hogy nem akar többé gyermek lenni. Ekkor elektromos áramütés érte. Ekkor apja teljesen mellőzte őt. Döbbenten nézett rá és azt mondta neki "én nem kislány. Muzsikos volt. Ő maga még ma is gyermekien érez. amikor számot vetett azzal. amikor inni. Ezek a kiscicák még ma is élénken hatnak a tudatában. hanem kiscica vagyok". mint egy gyermek. hogy sírjanak. hogy saját bűneikért maguk vállalták volna a felelősséget. és őt tették felelőssé. Maga Cisco Wheeler. De azt is tudta. vagy esznek. akiket már az anyjuk ölében elkezdtek programozni. Springmeier. A CIA számára dolgozott. hogy hogyan szégyenítették és alázták meg. Szerette az embereket. Wayne Morris ez után azt kérdezte. A visszaprogramozás során felnyomuló emlékek révén tapasztalta meg. jajgatnak. mert nem szeretik őket". a szakítást választotta. hogy felismerte helyzetét. Tükörbe nézve valóban egy porcelán arcú kiscica nézett rá. hogy volt-e az apjának választási lehetősége? Wheeler szerint nem. amikor kislánynak képzelte magát. Amikor Cisco Wheeler kikerült az agyába beültetett programok rendszeréből azt kérdezte: Ilyenek a gyerekek. jajgassanak vagy egyenek. De még e felett is állt. Szerették. és az emberek is szerették őt. csüngött rajta. Ekkor megdöbbent és ezt mondta: "őszintén sajnálom ezeket a gyerekeket. Meghatározott életre programozták őket. De amikor kigyúlt a fény és emlékezetük működni kezdett. meg kellett érintenie a lábast. hiszen így volt programozva. Oly sikeresen programozták "szex-cicuskának". Programozói dr. és jó akar lenni. Ezért döbbent meg. mert úgynevezett "generational"-nek. hogy ezt másokkal is megtegyék. mint én. Green és apja gondoskodtak róla. az egyik tele szép pici cicákkal. Apja is programozott multiple volt. mert ez túlságosan fájdalmas. becézték. hogy inkább azok lesznek. ami vele történt és nem akarja. Volt az életében egy olyan időszak. azaz vérvonalhoz tartozónak számított. Cisco Wheeler és sorstársai úgy döntöttek. ha azt mondják nekik. amikor a saját életében jutott ehhez a ponthoz. ugyanakkor sátánista. szeretik őket".A bűnt vele szemben követték el. amikor a visszaprogramozás során "kislánynak" nevezte deprogramozója. hogy az irányváltoztatás az életébe kerülne. hogy kislánynak lenni a legfájdalmasabb dolog a világon. hogy ő valójában egy gyermek. és ő maga is egy ketrecben volt a közelükben egy lábassal. és ténylegesen megjelentek testén a visszaprogramozás során a gyermekkorban elszenvedett sérülések nyomai. Szerette apját. Az élet szinte minden vonatkozása a kontrolljuk alatt áll. ha kislánynak gondolta magát. hogy ki ő és mit tesz? A tudatába épített korlátok lebontódtak egy adott időpontban addig. hogy a jó apák ezt nem teszik. ezt válaszolta: "de igen. Ez után gyermeki tudata úgy döntött. ahelyett. mert mindig. hogy a kiscicák mindenben dúskálhassanak. Bármit is tett vele. sírnak. megkínozták és így tudatában kialakult az. cirógatták őket napokon át. hanem kiscica. Volt gyengéd oldala is. mert Nagymesterként tagja volt a "Grand Druid Council"-nak (a Nagy Druida Tanácsnak). Ő is csapdába ejtett személy volt. Elutasítja. Ez csak példa arra. Ténylegesen létezett a programozása során két ketrec. vagy enni akart valamit. amely elektromos vezetékhez volt kapcsolva. Ha tehetségét más irányban kamatoztatja. és 33-as fokozatú szabadkőműves volt. Mire Wheeler így reagált: "Ha az apák nem 168 . akik mindig is lenni akartak. Minden alkalommal. aki támasza volt a visszaprogramozásban. hogy még azt sem tudta. Amikor ezek az emlékképek a lebontott memórifalak nyomán a tudatába nyomultak. akkor a teste tele lett az elszenvedett rúgások nyomaival. Apja vonzó tulajdonságokkal is rendelkezett.

hogy a jó a rossz. és az anyja is még él. a másik verte. hogy én egy programozott szexcica vagyok. Először is tudomásul kellett vennie: hazugság az. a harmadik pedig megerőszakolta őket. és nem hitt az egésznek. továbbá a 13 mélyre helyezett program úgy van elhelyezve. Cisco Wheeler. mert ezek úgy működnek. Ehelyett arra gondolt: "Nos az állítjátok. Ekkor tudta meg. aki már az ötvenes éveiben jár. amikor Springmeier közölte vele. hogy a kislányokat és a kisfiúkat normális körülmények között nem erőszakolja meg az apjuk és ez nem az élet normális rendje. az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. Én 17 éves vagyok. akiknek korábban nem tudott a létezéséről. úgy kellett újraértékelnie egész életét. Szinte hihetetlen. mert úgy volt programozva. hogy van családja. Mert semmire nem emlékezett. hogy küszködnie kell az itt átélt szenvedések emlékeivel. amit akartak. hogy először szöktek könnyek a szemébe. hogy mennyire képesek az agyműködés irányítására különösen a gyerekek esetében. hogy ő valóban nem egy szexcica. A 13x13as hálózat. Amikor megtette. Azért mondta ezt. egy porcellánarcú cicát látok. visszament aludni. akkor nem szeretik őket". hogy hét unokája és három felnőtt gyermeke van. amelyeket Springmeier hozott a tudomására. hogy belássa. Az egyik táplálta. Wayne Morris interjúja Lynne Moss-Sharman-nal A torontói CKLN rádió 1997-ben sugározta Wayne Morrisnak Lynne Moss-Sharman-nal. Hosszú időbe telt. Ahogy azonban a fragmentált tudatrészek kezdtek újra integrálódni. amíg megértette: mi a különbség a jó és a rossz között. hogy Fritz Springmeier nem teljesen normális. Kétévi kemény munkára volt szükség a programozott hazugságok lebontására. amiről programozói akarták. akiről nem tudott semmit. és nem öregedek. Az agy védve van a beültetett programcsaládoktól. időnként még mindig úgy ébred fel. hol van. Életében először akkor sírt. hogy az apja szerette őt. és ezek hálózatot alkotnak. hogy csak arról tudjon. Amikor megkezdődött Wheeler visszaprogramozása Springmeier közreműködésével. akkor csak udvariasságból köszöntette. és amikor a tükörbe nézek. Két évre volt ahhoz szükség. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) kanadai 169 ." Ebben az időpontban még teljesen programozott volt. és a rossz a jó. Ezekbe tették őket és az emberszabású majmoknak kellett róluk gondoskodniuk. akkor tapasztalta meg. hogy semmiféle hatás nem éri őket a külvilágtól és ők maguk sem lépnek kapcsolatba a külvilággal. pl. Ez annyira kiborította. Ti 50 évesnek láttok. közölték vele a megfelelő programot.erőszakolják meg gyerekeiket. Amikor Springmeier bemutatta 30 éves pilóta fiának. hogy tudjon. Egyszerűen nem tudta felfogni. és tudata nem volt képes feldolgozni azokat a valóságot tartalmazó információkat. és mi célt szolgál? Korábban ezt azért nem tudta. hogy mi az a szupermarket. de ahogy előrehaladt a visszaprogramozás és tudatának integrált működése. Ugyanez volt a helyzet az anyjával és a két leánytestvérével is. hogy a megerőszakolás a szeretet. Megemlítette. és beindították az adott irányba. de én 17 évesnek nézek ki. hogyan lehet neki egy 30 éves fia. mint dobozok a dobozban és minden dobozban van egy programcsalád. Ezt volt a legnehezebb elfogadnia. felébresztették álmából.. Ezért gondolta. és hogy miért úgy programozták. amikor közölte vele. mert úgy volt programozva. Amikor szükségesnek találták. hogy kisgyermekként az egyik kísérleti helyen a falaknál ketrecek voltak elhelyezve. ACHES-MC. Saját magának semmilyen befolyása nem volt minderre. szembe kellett néznie a való tényekkel.

ott számos túlélő található. és ezért közelebbről is megvizsgálták ezt a jelenséget. még megvizsgálandó. megszentelt helyet. hogy a gyermek a kitűzött időpontban a kijelölt helyre érkezzen. Az Egyesült Államok elnökei kettő kivételével szabadkőművesek voltak. aktívan közreműködött és gondoskodott arról. hogy a II. Ekkor merültek fel a katonai és szabadkőműves vonatkozások. díszes sírhelyet. D. A kultuszokat titokban gyakorolják. hogy a hadseregben és a kormányzatban. szentről elnevezett kápolnát. de legalábbis egy közülük. attól függően. hogy a kultikus erőszakban megtalálható a nemzedékeken áthúzódó közös elem.) Lynne Moss-Sharman három éves koráig Torontóban. hogy az apa a fegyveres erők szolgálatában állt. amely 1993-ban jött létre Thunder Bayben. Ahol Kanadában amerikai katonai támaszpont volt (NORAD és DEW Line). hogy min mentek keresztül. aki a shrine-hoz kapcsolódó kultusz és rituálé követője. búcsújáró helyet jelent. Több mint 60 túlélő sorsát ismerte meg. A Stone Angels Journal 6b kötete (Volume 6b) "Az agykontroll a modern korban" (Mind Control In The Modern Age) címet viseli. hogy milyen kultuszokhoz tartoztak ezek a szülők azon túlmenően. Ronald Reagant a Fehér Ház Ovális Termében avatták be a legmagasabb fokozatba. hogy gyakran a fegyveres erőkkel álltak kapcsolatban? Lynne elmondotta. Lynne hosszabb ideje terápián vett részt. milyen emberek kerülnek vezető pozícióba? Úgy találták. akiknek a többsége Thunder Bayben és Északnyugat-Ontarióban él. Vagy minkét szülő. A túlélők több mint 90 %-át tudatosan ajánlották fel a kultikus erőszakhoz. Itt a gyerekeket nem titokban vették el a szülőktől nappal. hogy az ország melyik részén éltek. Wayne Morris azt kérdezte. és így került kapcsolatba a kultikus-jellegű rituális kínzások többi áldozatával. A Volume 6b pedig az amerikai túlélőkre vonatkozó dokumentációkat közli. A Volume 6a kötet teljes egészében a Kanadában végzett agykontroll kísérletekről szól. hogy miként kapcsolják be a gyermekeket a kísérletekbe? Lynne Moss-Sharman (a továbbiakban Lynne) elmondotta. (Presidential Hearing) a gyermekkorban agykontroll kísérletezésen átment túlélők tanúvallomást tettek és ez bekerült a hivatalos dokumentumok közé. majd pedig Hamiltonban élt. az olyan 170 . vagy a közelében lévő településeken laktak. vagy hétvégeken.) Amikor 1995-ben Washingtonban sor került az elnöki meghallgatásra. A Stone Angels Journal 1993-as első kötetében a túlélők írásban és rajzban számolnak be arról. Szembeötlőek a hasonlatosságok a kanadaiak és az amerikaiak tapasztalatai között. vagy nagyapjuk szabadkőműves (Masons).képviselőjével készített interjút. A "The Stone Angels" (A kőangyalok) egy támogató csoport. az az. kegyhelyet. megpróbálták közelebbről megállapítani. oltárt. A Shriner az a személy. akik vagy a katonai bázison. vagy Shriner volt. (CKLN-FM Mind Control Series . J. a szabadkőművességhez való tartozás előfeltétele annak. hogy eredetileg is hajlama volt-e a pedofíliára.Part 16) (Ezt az interjút is rövidített összefoglalás formájában ismertetjük. de ami fellelhető volt a kanadai és az amerikai gyermekek esetében. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Az apjuk. hogy a fehérbőrű férfiakból álló titkos társasághoz. világháború után a gyermekeket a szüleik ajánlották fel kísérletezésre. De az. valamint a kanadai és az amerikai városi hatóságoknál. (A shrine szó angolul ereklyetartót. később pedig az agykontroll kísérletekhez. vagy titkos éjszakai látogatásokon. de később nyilvánvalóvá vált. Ekkor a közvélemény elé lehetett tárni azokról a kísérletekről szóló információkat. amelyekről egyes túlélők beszámoltak. Először csak a kultikus-rituális jellegű erőszakról jelentek meg beszámolók. Itt tehát azzal kell szembenézni. hogy a túlélők jelentős része szabadkőműves jellegű kultikus-rituális kínzáson ment át. hogy bárki fontos pozícióba kerülhessen.

megszúrták és zaklatták őket. Ekkor ismerte meg közelebbről a gyermekkorban elszenvedett rituális erőszak több mint 60 túlélőjét. hogy a kutatók és a társadalom komolyan veszi ezeket a kísérleteket. Kik kaptak meghívást a tudományos egyetemi körökből? . A túlélők gyakran kórházban kötöttek ki. Ezeket a szakembereket és társadalmi munkásokat megbénította. amikor a társadalomtudósok ezeket a jelenségeket kutatják. hanem a túlélők rendezték. mint az anglikán. Gyermekpornográfiára is kényszerítették. hogy mi volt a célja a Thunder Bay-ben 1994-ben megszervezett "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elveszett időt) elnevezésű konferenciának? Lynne elmondotta. novembere és 1995. hogy valójában három konferenciára került sor 1994. ahol széles körben elterjedt a kultusz gyakorlása. amelyek mind részt vettek a tanácskozáson. hogy a szabadkőművesség olyan titkos társaság. Biztosítani kívánták. amely olyan vidék. Ezek a témák érinthetetlenek a társadalomban. de nem tudhatták. Ezután Lynne felsorolta azokat a társadalmi szervezeteket. miután látták.egyházi intézményeken belül is. és hogy a nagyközönség tájékoztatást és eligazítást kapjon arról. Kimutatja. Sok szociális munkás megrémült. Ontarióból.tudakolta Morris. hogy milyen sokan vannak. amin keresztül mentek. behatóan megvizsgálva a kultuszok szertartásait. Ami a túlélőket illeti. Elmondották. hogy megvédjék a gyermekek érdekeit. Sokan közülük először szólaltak meg. hogy amit tapasztalnak. hogy igen sok információt tudományos szinten. civil szerveződéseket. Lynne elmondotta. hogy a túlélők összejöhettek. mivel 171 . hogy nyilvánosságra kerüljenek a túlélők és a terapeuták tapasztalatai és információi. hanem elterjedt jelenség. amikor ügyfeleik elkezdtek beszámolni arról. Mintegy 40 túlélő vett részt a három összejövetelen. miután megverték. Számos olyan gyakorlati szakember is részt vett. vagy akkor. (a Bizottság a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekkel foglalkozott) megvizsgálták azt az esetet. Többen dokumentumokat adtak át a tények után kutató diákoknak. Ezt a tanácskozást nem hivatásos szakemberek. egészségügyi intézményeket. aki maga is túlélő és egyben terapeuta. amely állandóan előfordul a túlélők beszámolóiban. Valamennyi felnőttet bűnösnek találták. az episzkopális. novemberében Shirley Turcotte tartotta az első szemináriumot. Egyfajta művészeti terápia céljára felállítottak egy félhenger alakú fémbarakot. Steven Kent kutatta. aki már találkozott ezekkel a problémákkal. Ezt az Albertai Egyetem szociológusa. Apai ágról indián származású és Winnipegben nőtt fel. hogy más túlélőkkel találkozhattak. hogy hogyan foglalkozzon azokkal. az nem rendellenesség. beleértve a gyermekeket is. és ez meggyőzte a túlélőket. dr. hogy 1994. Wayne Morris ez után azt kérdezte. és a mormon egyház. Manitobából. A konferencia célja az volt. egyetemeket. hogy nem tudták leellenőrizni azt. sokan érkeztek Albertából. Pam Gummer és Ruth Chamberlain-Belagus. A Prescott Közösségi Tanácsadó Bizottság két szociális munkása. júniusa között. amelynek keretében 50 felnőtt ellen emeltek vádat és mintegy 234 gyermeket mentettek meg a további rituális jellegű bántalmazásoktól. Rendkívül lényeges az is. hogy milyen eljárásokon kellett keresztülmenniük azért. klinikai konzultáns Vancouver-ben. akiket ezek a problémák érintenek. Megindult az információk cseréje és már kevésbé féltek az egykori kísérleti alanyok. a szokásostól eltérő vallási gyakorlatot. hogy ezek a kérdések a társadalmi párbeszéd témájává legyenek. Az 1995. amiről hallottak. Reménykeltő volt. De sok megalapozott félelmet is érezni lehetett. tárgyilagosan ismertettek. Saskatchewanból. és New Brunswick-ból és ez volt az első alkalom. januári tanácskozáson Judy Steed az "Our Little Secret: Confronting Child Sexual Abuse in Canada" (A mi kis titkunk: Szembenézés a gyermekek szexuális bántalmazásával Kanadában) című könyv szerzője tartott előadást.

Kiválóan érti a velük szemben alkalmazott módszereket. az "Assembly of First Nations". Steven Kent szociológus (az University of Alberta részéről) elsősorban azokat a rituális jellegű szertartásokat kutatja. júniusában került sor. A "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elvesztett időt) konferenciasorozat harmadik tanácskozására 1995.kérdezte Wayne Morris interjúalanyát. hogy a kanadai indiánok szervezete. és gyermekkorától kezdve agykontroll programozónak képezték ki. Nagybritanniára és Ausztráliára is.). és aki 10 éves gyakorlattal rendelkezik a gyermekbántalmazás és agykontroll áldozataival való foglalkozás terén. Ilyen nem fordult elő. Louise Million pszichológus. Ezért Kent a szent könyvek normáktól eltérő értelmezéséről és az állítólagos szabadkőműves rituális visszaélésekről (Deviant Scripturalism and Allegations of Masonic Ritual Abuse) tartott előadást. amely nem csak Thunder Bay és környékén komoly probléma. és hogy a rituális visszaélés problematikáját szélesebb történelmi perspektívába helyezzék el. hogy rendkívüli hatást tett a résztvevőkre egy olyan személynek a beszámolója. a "Breaking the Silence" (Megtörni a csendet) című könyv társszerzője is. J. Connie Kristiansen. Ő Torontóban nőtt fel és maga is kultusz túlélője. és a szabadkőműves-jellegű rituális-visszaéléseket sem vitatták meg. Ezen Alexandra Rogers terapeuta. ami a First Nations közösségekben (az észak-amerikai indián őslakosságot nevezik "Első Nemzeteknek" D. Az 1995. akinek sikerült kitörnie a saját programozásából. hogy dokumentálható a szabadkőműves rituális visszaélés.nagyobb létesítményre volt szükségük. Beszámolót tartott az ottawai Carleton University lélektani tanszékének vezetője. januári tanácskozáson megerősítést nyert. hiszen ezen a viszonylag kicsi településen 230 gyermek vált több generációs visszaélés áldozatává. Alexandra Rogers. Lynne elmondotta. A kerekasztal beszélgetésben többek között részt vett a bennszülött indiánok jogának a szakértője. aki az állítólagos "téves emlékezés tünetegyüttes"-t (false memory syndrome) és az emlékezet működésének a helyreállításával foglalkozó mozgalom (recovered memory movement) eredményeit kutatta. Számos csoport 172 . Ezért találták fontosnak. Előadást tartott dr. dr. ahol a rituális bántalmazás és az agykontroll kérdését összekapcsolva vitatták meg? . amelyeket a férfi szabadkőműves páholyokban gyakorolnak. számolt be tapasztalatairól. Itt is azt támasztják alá bizonyítékok. de ugyanezt lehet elmondani egész Észak-Amerikára. mivel a két szervezet között igen szoros a kapcsolat. és valójában kit véd a titoktartás és a titkolódzás. hogy tömören összefoglalják a rendelkezésre álló információkat. aki akkor 33 éves volt. Dr. aki a Thunder Bay-ben működő családsegítő szolgálat munkatársa. hogy mi a bizalom és a bizalmasság etikája. amely könyv beszámol arról. Egy vitadélután keretében pedig azt vitatták meg a kerekasztal beszélgetés résztvevői és a közönség. elmenekülnie a kultikus kötelékből. maga is rituális visszaélések túlélője. férjével volt jelen. Rendeztek-e már olyan más tanácsokozásokat. AFN (Az első nemzetek gyűlése) milyen tapasztalatokat szerzett a helyi iskolákba járó gyermekek körében a rituális jellegű visszaélésekről és kínzásokról. kínzásokat és visszaéléseket. továbbá a mormon egyház keretében. Ennek keretében segít áttörni a beléjük programozott kódokat. A kultikus visszaélések nyomozásával foglalkozó rendőrtiszt is részt vett a beszélgetésben. hiszen korábban maga is ilyen programozó és kínzó volt. és aki most hivatásos terapeutaként foglalkozik a visszaélés áldozataival. valamint egy terapeuta. hogy azonosságig menő hasonlóságok vannak aközött. valamint a helyi települések iskoláiban tapasztalhatóak. Rogers az Egyesült Államok Maine tagállamában szabadkőműves és katonai környezetben nőtt fel.

amit a "The Stone Angels" (A kőangyalok) művelnek Thunder Bay-ben. Magánbeszélgetések során azonban egyre többször felmerült ez a probléma. Ezért Morris azt kérdezte. amelyekben a szabadkőművesek elítélik. Maga Lynne is napról napra telefonüzeneteket kapott szabadkőművesektől és feleségeiktől Északnyugat Ontarióból. vagy Schreiner közösségekhez tartozó személyek leányai voltak. amit Lynne és munkatársai tesznek. Ezek szinte kivétel nélkül szabadkőművesek. Közöttük többdiplomások is vannak. hogy szabadkőműves pénzeket fordítottak a skizofrénia kutatására. Lynne elmondotta. Lynne a Globe and Mail hasábjain elhelyezett rövid hirdetéseket a tervezett konferenciákról és csupán egy-két szóval utalt a szabadkőműves összefüggésre. mire a szabadkőműves Tooey büszkén mondta. hogy a konferenciák óta volt-e valamilyen szabadkőműves reagálás. Lynne szerint a kínzások túlélői egyáltalán nem szenvednek szellemi gyöngeségben (intellectual disability). Lynne utalt rá. a terapeuták és a támogató szolgálatokat nyújtók jelenhettek meg. és magukat olyan szabadkőműves visszaélés áldozatainak jelöljék meg. többek között egy újság kiadójától. hogy nem engedik meg szabadkőműveseknek a konferencián való részvételt. amely megjelenik a rituális visszaéléseken átment személyek 99 %-ánál. Peter Tooey. hogy a York University-n működik a Rohr Intézet. A Skót Rítus jótékonysági alapja közvetlenül részesíti kutatási célú pénztámogatásban a Rohr Intézetet azért. Thunder Bay-ben egy nyugdíjazott rendőrtiszt. mivel a férje szabadkőműves. hogy Ontarióban gyűjtött pénzeket ez a titkos társaság a Kanada csendes-óceáni partvidékén működő egyetemhez továbbítja. elsősorban a Thunder Bay környéki tömegtájékoztatási programokban. hogy tanulmányozza az "intellektuális rokkantsággal. hogy Kanada legkülönbözőbb térségeiből a túlélők jelentkezzenek. de ezeket az érintettek cáfolták. Leginkább azt kifogásolták a szabadkőművesek. Bob Rae-t. hogy például a Thunder Bay-ben gyűjtött pénzt a Skót Rítus teljes egészében a University of British Columbia-n folyó skizofréniakutatásokra fordította. skót rítusú. és érdekes módon a reklámtevékenység egyik melléktermékeként. januári tanácskozást követően. Wayne Morris megjegyezte. 173 .rendkívül aggódott ezeknek az információknak a közreadásától. amely rendkívül hasonló tünetekkel rendelkezik az MPD/DID-hez. hogy a skót-ritusú szabadkőművesség jótékonykodási adományaival támogatja a skizofrénia kutatását. a televízióban elítélte. A Thunder Bay-i csoport azonban megtette ezt. ezért áttanulmányozta a különböző szervezetekről tájékoztató enciklopédiát. Csak a visszaélések túlélői. Már ekkor különösnek találta. amelyet a Kanadai Szabadkőműves Alapítvány (Masonic Foundation of Canada) finanszíroz. amelyek egyértelműen agykontroll kísérletekre utaltak. amelynek viszont az ontariói Hamiltonban van a központja. hogy bizonyos információk a rituális jellegű visszaélésekről megjelentek a tömegtájékoztatási eszközökben a konferencia idején. Később azt is megtudta. akik félelemben élnek. Ebből tudta meg. aki nem volt hajlandó lapjában a hírdetést megjelentetni. Olyan tapasztalatokról kezdtek beszámolni. Lynne aggasztónak találta. és hogy a három konferencia szervezői világosan megmondták. vagy másfajta információcsere ebben a kérdésben. és ezért súlyos hátrányok érték. de már ez elegendő volt ahhoz. bénasággal" kapcsolatos problémákat. gyöngeséggel. és ugyanez feltételezhető az agykontroll kísérletek túlélőinél is. hogy ekkoriban még nem volt kellően informált. hogy különösen az 1995. Az agykontroll kísérletezéseket ekkor még közvetlenül nem tárgyalták meg. szervezett támadás érte őket. Ekkor Lynne naivul megkérdezte Tooey-tól. ellenkezőleg rendkívül éles eszű és kreatív személyek. hogy őket nem hívták meg. Elárasztották faxokkal Kanada Ontario tagállamának miniszterelnökét. hogy a szabadkőműves titkos társaság felső fokozata annak az elmebetegségnek a kutatását finanszírozza.

Chris DeNicola és Claudia Mullen vallomásait az Elnöki Bizottság 1995.Wayne Morris ezután az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. Sikerült több mint száz gyermekkorban agykontroll kísérleten átment . válaszolta Lynne. márciusában az Egyesült Államok elnöke által létrehozott bizottság. Valerie Wolf pedig terapeutaként tevékenykedett New Orleans-ban. és vagy Thunder Bay-ben vagy észak-nyugat Ontarióban nőttek fel. A helyi iskolák egykori tanulóinak a beszámolóiból megfigyelhetők voltak a hasonlóságok. amely a lehetőség szerint valamennyi túlélőtől begyűjti az információkat. majd 174 . (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) tevékenységéről kérdezte interjúalanyát. előállított elektromos székről. Férje a meghallgatás idején a Tulane Egyetem orvoskarán tanított.személy tanúvallomását. azaz az agykontroll kísérletek túlélőinek az érdekvédelmét felvállaló bizottság.gyermekkorában agykontroll kísérleten átment . ezek közül több az Ojibway indiánokhoz tartozik. Első akciójuk az volt. Számos korábbi diák mondta el. a "President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments" (Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület. mint pszichiáter. ahol Valerie Wolf. hogy fehérbe öltözött férfiak megerőszakolták őket az éjszaka közepén. Egy adatbankot hoztak létre. Így például beszámoltak a Moose Factory (Jávorszarvas-gyár) közelében. amikor agykontroll kísérleteket végeztek velük. májusában. Így kezdte meg működését az ACHES-Mind Controll. Ezeket a kísérleteket a CIA finanszírozta. a Thunder Bay-ben lévő túlélőkkel pedig Lynne vette fel a kapcsolatot. Ennek alapján elképzelhető egy másik "Presidential Advisory Committee" (Elnöki Tanácsadó Bizottság) létrehozása. a továbbiakban Elnöki Bizottság) meghallgatta 50 . hogy a kísérletek feltételezett végrehajtói. amely az Egyesült Államokban és Kanadában élő kísérleti túlélőktől összegyűjtött tanúvallomásokat feldolgozza. A bizottság előtt tanúvallomást tett Valerie Wolf. és számos gyermekkori agykontroll kísérleten átment személy tanúvallomását gyűjtötte össze és nyújtotta át a Bizottságnak. 1995. akik személyesen számoltak be az Elnöki Bizottságnak arról. hogy milyen kínzásoknak lettek alávetve gyermekkorukban. hogy Thunder Bay-ben több mint 60 rituális túlélővel került kapcsolatba. Claudia Mullen és Chris DeNicola elmondotta. Ekkor beszélte meg az egyik túlélővel. Fort Albany-ban. és ekkor adták át a résztvevőknek az első tájékoztató anyagot tevékenységükről. Blanche Chavoustie-vel a túlélőket támogató bizottság megalakítását. Elhangzottak beszámolók Fort Albany egyik üresen álló istállójában talált gyermek-csontvázakról. továbbá működtetni kezdtek Internet honlapot is. és miként váltak a szervezett pedofilia áldozataivá is. New Orleans-i terapeuta. és azokat az Elnöki Bizottság rendelkezésére bocsátja. Az adatok megmutatják a kísérletek színhelyéből összeálló csoportosulást. Claudia Mullen-t és Chris DeNicola-t.) Lynne 1996-ban Texasban részt vett egy konferencián. Magával hozta két páciensét is. aki maga is az Ontarió államban lévő North Bayben egy katonai támaszponton nőtt fel. március 15-én megtartott ülésének a hivatalos jegyzőkönyve alapján a továbbiakban még részletesen ismerteni fogjuk. A New York államban lévő Long Island túlélőivel Chavoustie. a kínzást és a programozást végző orvosok mely helyeken tömörültek. valamint azt. hogy öt képviselőjük részt vett a Washingtonban lévő Holocaust Memorial Museum konferenciáján 1996. (Valerie B. Ő és férje első egyetemi fokozatukat a hamiltoni McMaster Egyetemen szerezték. mivel ő ennek a kanadai képviselője. Wayne Morris ezután a bennszülött amerikai indián közösségek gyógyítási technikáinak az agykontroll és a rituális kínzás áldozatainak a gyógyításában játszott szerepéről érdeklődött. hogy a rituális visszaélések túlélőinek érdekvédelmi bizottságot kell létrehozniuk. ACHES-MC. Wolf. Lynne utalt rá.személy adatait összegyűjteniük.

Nem tudja. 175 . és ezzel párhuzamosan több indián szervezet is felvette velük a kapcsolatot. az Elder-ekkel. kifinomult kultikus tevékenységet fejtsenek ki a szigeten. Az együttes tevékenység nyomán az agykontroll kísérlet egyre több bizonyítéka gyűlt össze. hogy vannak bizonyos területek. a börtönökön belül és azt is tudják. Lynne maga is úgy véli. ha néhány ilyen indián Elder nem nyújt neki segítséget. ahol az Elder-ek tisztában voltak azzal. hogy apja a kanadai hadsereg kötelékébe tartozott 1939-től 1945-ig. Világosan emlékszik már kisgyermek korától kultikus rituálékra. De közrejátszhatott a helyi iskolákból szerzett tapasztalat is. amely szintén kapcsolatba állt a hadsereggel. mind Kanadában. mint amilyen a Stone Mountain. ahol nemzedékközi sátánista kultuszokat (intergenerational satanic cults) gyakorolnak. Apja nehezen talált állást. Emlékszik egy olyan szertartásra (forgiven by the blood . amelyekre Hamiltonon és Torontón kívüli templomokban. akik a szőrmekereskedelem révén évszázadokon át kapcsolatban álltak Amerika bennszülött lakóival. Az Elder-ek látják. Lynne azt feltételezte. Ezért nagyon hálás nekik. A Marie/Cutler/Thessalon térségben létrejött a lelki és szexuális visszaélések túlélőinek a csoportja. amelyekben nagy a félelem. Ezek ahhoz hasonló rituális aktusok. a vágóhíd közelében került sor. Fokozatosan kiderült.megbocsátva a vér által). hogy ezek az iskolák katonai támaszpontok közelében voltak mind Amerikában. és ezirányban már beindult a kutatómunka. 1947-ben. Ugyanezt nem lehet elmondani a nem-bennszülött közösségekről. Folyik egy kultikus tevékenység is Manitoulin Island-en (Manitoulin szigeten). mint amilyet a nem indián gyerekekkel szemben alkalmaztak. a NORAD (North American Aerospace Defence Command's Area . hogy ezeknek a kultuszoknak a létrejötte és fennmaradása nemzedékről nemzedékre azon angol és francia misszionáriusok tevékenységére vezethető vissza. Legkorábbi emlékei szerint apja a nagybátyjával és más katonai személyekkel szexuálisan visszaéltek vele. hogy mi történt a helyi iskolákban. Lynne elmondotta. Morris ezt követően Lynne Moss-Sharman személyes tapasztalatairól érdeklődött. Olyan összejövetelekre is emlékszik. hogy rendkívüli gyógyító hatást tettek a túlélőkre. Mindezekre hároméves korától kezdve emlékszik vissza. amelyekről a gyermekkori kultikus-jellegű kínzásokon átment személyek számoltak be. A "Kőangyalokat" egyre többen keresték meg. csupán abban biztos. Anyjával Halifax-ból Torontóba költöztek születése után. A csoport pénzügyi támogatást szerzett az Elder-ek által irányított gyógyítási tevékenység finanszírozására. Lynne részt vett izzasztó indiánkunyhókban olyan gyógyítási ceremóniákon. hogy a General Electric torontói kirendeltségénél dolgozott és a "Pyramid Club" nevű társaságba járt. és ezekhez tartoznak az Ojibway. hogy apja miként vállalta fel ezt a szerepet.Észak-Amerikai Légtérvédelem Parancsnoksága) és a DEW Line (Distant Early Warning System . hogy gazdag fehér emberek érkeztek oda New Yorkból és Kaliforniából azért. hogy gyermekként elvitték az ottawai Uplands légitámaszpontra. rezervátumok. Arra is emlékszik. hogy közülük néhánynak a rituális kínzás túlélővel kell foglalkozniuk. Lynne megalapozottan feltételezi. Emlékképei mindig egyenruhás emberekkel kezdődnek. Túlélők arról számoltak be. Ez a csoport kapcsolatban áll az indián törzsek bölcs öregeivel. beleértve földalatti létesítményeket is. Ezzel a kérdéssel a bennszülött közösségeknek is foglalkozniuk kell. hogy már nem élne. illetve az Ojibway-Cree indiánok.Távolsági Előrejelző Rendszer) rendszer keretében. hogy ez ugyanahhoz a CIA által finanszírozott tevékenységhez kapcsolódik. különböző helyeken került sor. Az indián közösségek nem félnek szembenézni ezzel a problémával. hogy jól szervezett. Megfigyelhette.pedig abortuszra kényszerítették őket. amelyre Torontóban.

" (először megtörünk. José Delgado-ról kérdezte interjúalanyát. Cameron módszereit kezdték alkalmazni. amiről a rajzai szólnak. Meg akarta ölni magát. hogy már beszélni is tud mindarról. Wayne Morris itt utalt rá.. hogy amikor valakivel elkezdik a kísérletezést. Az idő múlásával kezdte megérteni. Lynne ezt úgy pontosította. Elmondotta. olyan is. Most már arra is emlékszik. Lynne elmondotta. valamint José Delgado-val. hogy Manchurian Candidate-nek azt a személyt nevezik. Lynne visszaemlékszik arra a kísérletre. 176 . akkor akár ezer mérföldes távolságban lévő személyt is aktivizálni lehetett egyetlen telefonhívással. meg és amelyek felidézik az agykontroll kísérletekben átélt tapasztalatait. Emlékszik egy olyan szobára. A fizikailag vagy lelkileg betegeket egy közeli katonai támaszpontra vitték. amit ő nem volt képes szavakban elmondani. be kellett mondani a kulcsszót és az erre a szóra programozott tudatrész működésbe kezdett és végrehajtotta a kapott utasításokat. hogy azt mondták neki "first we break you.. A telefonprogramozás az ilyen kulcsszavak révén hatékonyan alkalmazható. Ennek a programnak három központja volt. és mindig volt valamilyen elektromos szerkezet a közelben. amelyek a "The Stone Angels" nevű lapban jelentek. Martin Orne-vel és természetesen Ewen Cameronnal. hogy beleférjen egy ilyen konténerbe. azaz el akarta távolítani az adott egyén személyiségét. hogy nem egyetlen új személyiség. hogy dr. Teljesen megtörni az eredetit. Lynne világosan emlékezik az érzéki észleléstől való megfosztás technikáira is. ahova az áldozatot összekötözve olyan kicsire csomagolták össze. hogy ösztönösen olyan gyermekeket rajzolt. a harmadik a Kaliforniában lévő Stanford Egyetem. Ha a programozás már megtörtént. és már csak azt tudja. amelyek kulcsszavakkal és frázisokkal aktivizálhatóak. amelynek az egyik végében hatalmas tekercs volt. hanem egymással egybekapcsolt személyiségek és személyi komponensek egész rendszerét létrehozni. akkor fáslitekercseket hozatnak vele egy barna papírszatyorban és ebből senki nem sejti. Wayne Morris megjegyezte. Egyszerű módszer a katonaságnál. Cameron a McGill Egyetemen Montreálban ugyanerre törekedett. Kísérleteztek rajta a Rochesteri Egyetemen folytatott programok keretében az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. Csak fel kellett venni a telefont. hogy ezek a rajzok arról szólnak. Oswego-ba a II. világháborút követően számos menekült és holocaust túlélő érkezett. óta szoros kapcsolatban állt Edgar Hoover-rel. Estabrooks kulcsszerepet játszott a Manchurian Candidate amerikai verziójának a létrehozásában. továbbá New York államban lévő Oswego-ban folytatott kísérleteket. amikor elkezdett visszaemlékezni erre a szobára.. amikor dr. Cameron titokban részt vett a rochesteri kísérletekben egy másik kanadaival. then we make you. aztán megalkotunk. Később felgyorsultak a dolgok. Csupán az elmúlt 6-8 hónapban ért el odáig. és le akarta szakítani a koponyája felső részét. Estabrooks-al. ami egyre kisebbé vált. dr. akik sisakokat viselnek. Ez volt az alaptechnikája a kísérleti alany teljes elkülönítésének. Estabrooks a hamiltoni Colgate College-ben. 1937. a másik a New York államban lévő Rochester. amikor sisakot és csöveket alkalmaztak és emiatt nem tudta mozgatni a kezeit. hogy tulajdonképpen egy személy betöréséhez fogtak hozzá. a végtagjai kificamítva a vállához és a csípőjéhez vannak helyezve és átcsavarva kötszerrel szorosan meg volt kötözve.. aki agykontroll programozás befolyására kész parancsra gyilkolni és számos más katonai. hogy megvédje magát. amibe behelyezték. hogy számos ilyen célra berendezett szoba volt. hogy le akarta tépni a saját fejének a tetejét. Dr.Wayne Morris ezután azokról a rajzokról kérdezte Lynne-t. és hírszerzési feladatot elvégezni. az egyik Los Alamos. amikor benne feküdt a kísérleti személy. Felidézve egyik átélt emlékét. Ezt követően dr. Mások hordó alakú konténerek voltak. és egy meghatározott terv szerint egy új személyiséget létrehozni.

ketrecekbe zárták őket. hogy gyermekként . pedofíliára és zsarolásra használták mind a tudományos. hogy ő orvosdoktor helyett inkább kínzónak nevezné. amelyben ez a brit kutató részt vett és ezért lényeges volt. hogy engedelmessé tegyék a gyermekeket. mind Kanadában. illetve emlékeztessék őket a hierarchiában elfoglalt helyükre. Mivel mindig erősen elkábított állapotban vitték oda. A programozott gyerekeket titkos kommunikációra. amelyre úgy emlékszik vissza. hogy pornográfia készítésére használták őket. Delgado-nak kísérleti szobái voltak egy épületben. ezért nem tudja pontosan megjelölni. mind a leánygyermekekkel folytatott pedofíl kapcsolat iránt. Az amerikai-kanadai érdekvédelmi bizottság. Elvitték egy helyre. mint kislány. mint "Land Vehicle Division" (Szárazföldi közlekedési osztag). Ezen kirajzolódnak azok a csomópontok. hogy csak gyerekekkel kísérleteztek. mint amikor ő is zsarolásra lett felhasználva. hogy hol volt ez a katonai egység. és egy másik. amelyet "The Playhouse"-nak (A játékok házának) nevezett. hogy ott mindig Delgado-val került össze. ahol a kísérletek folytak a katonai bázisok és az atomerőművek környékén. vagy voltak közöttük felnőtt férfiak és nők is? Lynne felsorolta. amelyekkel nagyon nehéz szembenézni. Feltűnő volt az úgynevezett "gender blending". mind a katonai körökben azért. mindannak a teljes mellőzéséről. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Ewen Cameron mellett. Egyébként hasonló történetek százairól tudna beszámolni. Az öregember is kábítószerezve volt és Lynne is. drogokat adtak be nekik. vagy egy bábuhoz hasonlóan és elektromosságot használtak mozgásának az irányításához. hogy mindezek a kísérletek katonai támaszpontok és nukleáris reaktorok közelében folytak mind az Egyesült Államokban. Az ágy mellett három női ruhába öltözött férfi állt. miután beprogramozták? Számos esetben információk továbbítására. Igen sokan arról számolnak be. az érzékelés lehetőségétől való teljes megfosztás (sensory deprivation) és az úgynevezett pszichikus vezetés (psychic driving) is fontos szerepet játszott. Lynnét angol tudósok zsarolására használták. Ez utóbbi célja az volt. leány. Meg lehet említeni a Jonestown-t és a Walla Walla börtönben. Elliott Barker végzett kísérleteket az LSD-vel. Ugyancsak közös tapasztalat. Itt nem csak a katonai kutatók és a tudósok szadizmusáról van szó. Közös tapasztalat az is.Lynne azt válaszolta. és valójában egy titkos kísérleti programról volt szó. Egy egyetemi épület szobájában egyszerre csak síró öregember mellett találta magát az ágyban. az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején. amit ő "The Funhouse"-nak (A vidámság házának). hogy milyen célokra használták fel. valamint az Ontarió államban lévő Oakridge büntetőintézetben folytatott kísérleteket. Ez utóbbiban dr. de úgy tűnik. Morrist az érdekelte ekkor. mondotta Lynne. Kétségtelenül léteznek a gyilkoló programok. A kábítószereket arra használták. többek között magasrangú emberekkel való pedofíliára használták. elektromosságot alkalmaztak. amit emberinek lehet nevezni. Természetesen működött a fotóberendezés. de arra határozottan emlékszik. Lynnét bedrótozták egy robothoz. hogy döntési helyzetben lévő embereket befolyásuk alá vonjanak. illetve zsarolásra. Delgado kísérletei ehhez a katonai létesítményhez kapcsolódtak.a rituális visszaélések alkalmával . A kínzás. hogyan lehet valakit megskalpolni. hogy a kísérletben részt vevők nagy erőszeretettel viseltettek mind a fiú-. vagy olyan helyzetekben. Lynne Moss maga például ki lett képezve arra.és 177 . amikor valaki elkezd emlékezni. hogy kikényszerítsék bizonyos személyeknek az engedelmes közreműködését. akik kísérleteztek vele. Utalt Lynne Ontario térképére. Ki kell emelni az agykontroll kísérleteknél az elektromos eszközök alkalmazását. Ő egyike volt dr. hogy voltak csecsemők. hogy beszervezzék. (az ACHES-Mind Controll) és a "The Stone Angels" tapasztalatai között jelentős az átfedés. a keresztbe öltözés és a nemi szerepek felcserélése a rituálék alkalmával.

Lynne azzal kezdte. Átéli. a tudat széthasítása és a leválasztott tudatrészek programozása. amelybe becsomagolták. amin keresztül ment. Wayne Morris ezután a gyógyulási folyamat részletei iránt tudakozódott. hogy menjen a "Playhaus"-ba. gyermekekkel. A test érzi a beléje erőszakolt tárgyakat. A drogok intenzív használatának egyik célja öntudatlan állapot előidézése és így a kísérletek számára fogékonyabbá tétele. és 178 . amikor lekötözték egy székhez. illetve a katonai intézményekben került programozásra. A genetikai megváltoztatás is fontos szerepet játszott a különböző sugárkísérletekkel együtt. Genetikai kísérletek is folytak. (A thalidomide Európában kifejlesztett altatószer volt. ha azt a terhesség korai szakaszában vették be. büntetőintézetekben. de úgy hiszi. hogy az agykontroll technikák kifinomultabbá válnak és a lakosság egyre hatékonyabb befolyásolását teszik lehetővé. Felidézte. mint egy robotnak. felnőtt emberekkel. Könnyebbé tenni és felgyorsítani az agymosást azért. amelybe beleültették a gyerekeket. akik gyermekként lettek programozva és ugyanolyan kísérleti túlélők. aki különböző college-okben. hogy valószínűleg thalidomide-t alkalmaztak ezekben a titkos laboratóriumokban. amelynek nincs teteje. amikor az erről készült rajzait meglátta. egyetemeken. és használták a reggeli rosszullétek kezelésére terhesség ideje alatt. hogy ez a gyógyszer súlyos születési rendellenességeket okoz. hogy ott születtek gyermekek. Utalt a University of Rochester-nél talált dokumentumokra. de nem volt karjuk. Lynne nagyon fontosnak tartja. akik onnan sikítva próbáltak kiugrani. Ő elsősorban azokkal van kapcsolatban. Újraéli. azt mondotta. Ennek következtében sokkal hamarabb kerültek szülőképes állapotba. kisebb számban azonban felnőtt férfiak és nők is. hogy kísérletezésre felhasználják. hogy mely drogok tesznek valakit alkalmasabbá az agymosásra. Az Egyesült Államokban nem volt jóváhagyva az általános használata. hogy elkezdődhessen a "patterning". de a "Food and Drug Administration" hozzájárult ahhoz. már súlyosan károsíthatja a magzat végtagjainak a fejlődését. Erre utal a Fort Albany-ban készült villamosszék. A CIA számára dolgozott tudósok soha nem készítettek volna feljegyzést emberekkel folytatott kísérletekről. hogy milyen kísérletek folytak patkányokkal. Ebben az időben senki nem tudta. mert számítani kell arra. és ezért erősen romboló a hatásuk. amikor úgy kell funkcionálnia. vagy érzi azt a tekercset. akikkel különböző gyógyszereket szedettek. A visszaprogramozás során. A kanadai bennszülött lakosok körében is folytak kísérletek. amikor 8 és 9 évesek voltak. A cél a hatékonyság volt. A sort csupán folytatni kell csecsemőkkel. Annak is tanúja volt. mintha valakit ostorszíjjal vernének. a test mindenre emlékezik. mint ő maga. amelyek részletesen leírják. hogy ez rendkívül hosszadalmas és vannak olyan programozások is. D. macskákkal. akinek a jelenlévő tudósok megparancsolják. Egyetlen thalidomide adag. majmokkal. Azt is figyelték.fiúgyermekek. hogy a gyermekkorban ilyen kísérleteken átesett túlélők tapasztalatai ismertté váljanak. hogy az 1950-es években az egyik laboratóriumban olyan csonka csecsemőket ("Torso Babies") látott. amelyek nem fordíthatók vissza. Lynne nem állította biztosra. Számos olyan személy van. amely természetesen kísérleti laboratórium. és kezeihez és lábfejéhez elektródákat helyeztek. akiknek szakálluk volt. amikor újabb és újabb programszint kerül sorra. Számosan közülük nem képes gyermeket a világra hozni. mint a normális eset. hogy fajkereszteződéssel is kísérleteztek különböző állatok és emberek között. Egy ismerős ápolónő. hogy a laboratóriumokban gyakran sokáig visszatartották a kísérleti személyeket. Lynne elmondotta.) Lynne ismer olyan túlélőket. Gyakran olyanok a fájdalmak. például egy drótot. így "szórakoztatva" a látogatóban lévő előkelőségeket. vagy lábuk. J.

amelyek semmit nem jelentettek a számára. Megdöbbentő emlékképek tolultak az agyába kórházi környezetről. ismét képtelen volt rajzolni. Ma is még rá van utalva a segítségére. hogy melyik programozott tudatrésze irányította emlékezését. vagy leírt szövegekkel tudta kifejezni magát. Morris következő kérdése arról szólt. hogy az asztal alá bújjon. vagy hogy betekerje magát a rendelő szőnyegével. és olyan parancsokat hallott. mintha kórházakban lenne. ahogyan a CIA által finanszírozott doktorok elektrosokkolták. hogy távirányítású elektronikus eszközeikkel hogyan tudják végrehajtatni a biorobottal kívánságaikat. akiben teljesen megbízott. vagy a gyógyszerekkel alkalmazott lobotómia. noha soha nem volt képes mást rajzolni. Nem tudta magát szavakkal kifejezni. Azt is kérte orvosától: küldje hipnotizőrhöz. amelyek azt mondták neki. hogy ezek kicsodák. Így írta le dr. sisakot a fejére. Hosszadalmas és intenzív terápiás foglalkozásokra volt szükség ahhoz. hogy ilyen fragmentált tudatállapotban bizonyos neuronpályákat rögzítsenek az agyában. amikor az 179 . de erre azt a választ kapta. mert olyan emlékképek árasztották el. Rajzsorozatokat készített 10 hónapon át. Amikor felvillantak az első emléknyomok. hogy ezek a leírtak valamiféle értelmet nyerjenek. kórházakba telefonált. Lynne gyakran összeesett az utcán. a vérfertőző kapcsolatra Hamiltonban és mindezt napról-napra elkezdte leírni. Gyakran akart megválni életétől. hogy az nem jó ötlet ebben a fizikai állapotban. laboratóriumok. kifejezéseket. és időnként arra kényszerült. hogy menjen kórházba. mint az elektrosokk. Mindennek következtében. így nem volt szükség pszichiátriai közbeavatkozásra. amelyek a kísérletezések során előfordultak. annak barátaira emlékezett. Néha ugyanúgy rázta az áram. egyre több olyasmi került a papírra. ketrecekről. Miközben írt. A kezeléseket irányító pszichiáter kezdettől fogva a legnagyobb türelemmel és gyengédséggel bánt vele. Ehelyett a fokozatos és lassabb előrehaladást ajánlotta. hogy amikor megindult az emlékezési folyamat. Az ő esetében rendkívül megalázó személyes kapcsolat váltotta ki. elektromos berendezésekről. Ezek emléktöredékek voltak. amelyekről korábban semmit nem tudott. dr. elektródákat helyeztek a testére. noha fogalma sem volt. ahogyan lezajlott a tudatának a részekre darabolása. akkor apjára. Hamilton. Ismeretes. vagy megerőszakolással. Évekre volt ahhoz szükség. akkor tudott-e már a CIA által folytatott agykontroll kísérletekről? Lynne erre tagadó választ adott. Green. hogy számos túlélőnél az emlékezet visszanyerése súlyos fizikai traumával kezdődik. Morris ez után azt tudakolta. hiszen ha hipnotikus állapotban még több emlékkép nyomul előtérbe. érzés nélküli figurákat. eszközök.azt figyelték. hogy miként kezdett ismét működni az emlékezete? Ez életének a mély válsága során kezdődött. amelyek megkönnyítik a fájdalmas élmények feldolgozását. Eleinte nem tudta elmondani. és a kézírása is teljesen más volt attól függően. a nagybátyjával és az ő barátaikkal kapcsolatos események. Hendricks nevét. s csak egy-egy pillanatra villantak fel arcok. és a kezelések során tárultak fel az apjával. hogy meg tudjon szólalni. Ekkor még semmit nem tudott ezekről. Ezek összefüggéstelen töredékek voltak. mint ahogy szakadozott volt az a folyamat is. vagy elmegyógyintézetbe zárkózni. de nyomukban megjelent a rendkívül intenzív testi fájdalom is. Követte azt a menetet. Arra törekedtek. például egy autóbalesettel. mintha akkor részesült volna elektrosokkban. Olyan gyógyszerekre is rászorult. Ő volt az első személy az életében. Lejegyzett szavakat. nagybátyjára. Az emlékezési képessége ugyanolyan töredezett volt. dr. azt már nehezen tudja a szervezete lereagálni. vagy ahogyan az érzéki észleléstől különböző módokon megfosztották. mint lélektelen. hogy mi is történik vele. Így kerülhette el az olyan beavatkozásokat. A test akaratlanul is azokat a helyzeteket veszi fel. Mivel lassan haladtak előre a gyógyulási folyamatban. Amikor ezen a rajzolási kényszeren túlesett. Csak rajzokkal. Ekkor keresett fel egy terapeutát.

emlékezési folyamat fokozatosan beindult, az emlékképek is fragmentált formában törtek fel. Ez nem arra hasonlít, mikor egy villanykörte kigyullad az ember fejében. Éveken át elhúzódik az a lassú folyamat, amíg végre emlékezni tud arra, hogy belép egy kórházba, egy katonai létesítménybe, hogy ott találja magát egy pedofíl környezetben. Az emlékezetnek ez a fokozatos aktivizálódása és integrálódása leírhatatlan fizikai és emocionális fájdalmakkal jár. Lynne elmondotta, mivel munkaképtelen, segélyből él 17 éve Thunder Bay-ben. Vödörben mos, és időnként élelmiszersegélyt kell igénybe vennie. Nem utazhat sehová, noha nagyon szeretne bizonyos helyekre eljutni, így Rochesterbe, Hamiltonba és New York-ba a Colgate College-ba. Szívesen visszamenne azokra a helyekre videokamerával egy megbízható személy társaságában, ahol kísérleteztek vele, mert még mindig hallja azokat a hangokat belül, amelyek pontosan elmondják: melyik helyen mit tettek vele. Néhány fényképet szerzett ezekről a helyekről. Kapott egy évkönyvet az Oswego State Teachers College-től is az 1950es évekből, és be tudott azonosítani két olyan pszichológust, akik a kísérletekben részt vettek. Morris ez után azt tudakolta, hogy mikor szerzett tudomást arról, hogy a CIA és más amerikai szervek is finanszírozták azokat a programokat, amelyekben vele is kísérleteztek? Lynne 1996. újév napját jelölte meg. Ekkor kapott ajándékba egy komputert, majd pedig egy modemet és az Interneten keresztül kezdett kapcsolatba lépni másokkal. Újév napján este 11kor véletlenül ráakadt arra a beszédre, amelyet Walter Bowart adott 1994-ben vagy 1995-ben Texasban. Ebben van szó a Rochester Egyetemről, a haditengerészeti finanszírozásról és a Project Chatter-ről. Ekkor szó szerint sokkos állapotba került. Mivel teste görcsökbe rándult, leánya és partnere azonnal hívták az orvost. Korábban már rajzolt és az egyiken egy gyermek látható sisakkal a fején, és a kép alá azt írta "Chatter". Ténylegesen egy egész sorozatot rajzolt a sisakokról. Sokáig azt hitte, hogy nem egészen normális, hogy ilyesmiket rajzol, és amikor elolvassa a komputeren "Project Chatter, Navy funding 1952", amit követ Valerie Wolf, Claudia Mullen és Chris DeNicola tanúvallomása, amelyet Washigtonban tettek, akkor ez fordulópontot jelentett. Különösen Claudia Mullen beszámolója, mert Lynne is emlékezett dr. Ewen Cameronra, a ketrecekre és az elektromosságra. Chris DeNicola pedig ugyanarról az asztalról tett említést, amelyre ő is emlékezett. Felhívta telefonon Valerie Wolfot, és ekkor tudta meg, hogy ő is kanadai, a hamiltoni egyetemre járt, ahol ő is felnőtt. Elküldte rajzait Valerie Wolfnak New Orleans-ba, és megkérdezte tőle, hogy lát-e a rajzokon ahhoz hasonlókat, mint amiről az ő páciensei beszámoltak? Valerie Wolf visszahívta és közölte vele, hogy Claudia Mullen a rajzok alapján felismerte azokat az orvosokat, akik vele is kísérleteztek. Ez a telefonhívás ösztönözte arra, hogy végül is a saját terapeutájának is megmutassa rajzait, amelyeket korábban nem tudott hová tenni. Pszichológusa arcán először látott emocionális reakciókat és sokkolták, amit látott. Ezt igen hosszú ideig tartó és fájdalmas "lereagálási folyamat" ("abreactive processing") követte. Lynne úgy véli, hogy azok a dossziék, amelyekre a rajzai utalnak és az 1952-től 1956-ig terjedő időszakra vonatkoznak, azok között a CIA dokumentumok között lehetnek, amelyeket megsemmisítettek. Morris ez után azt kérdezte, hogy a Túlélők Érdekvédelmi Bizottsága (ACHES-MC) milyen tevékenységet fejt ki? Lynne elsőként az 1997. áprilisában Chicagóban megrendezett tanácskozást említette (Believe the Children Conference - Higgy a gyermekeknek konferencia), ahol megkezdték a túlélők beszámolóinak szakszerű feldolgozását, videoszalagra rögzítését. Erről levelet küldtek Clinton amerikai elnöknek és Chretien kanadai miniszterelnöknek arra kérve, hogy tartsanak elnöki meghallgatást és vizsgálják meg a korábban titkosan kezelt, de mára már a titkosság alól feloldott, nyilvánosságra hozható és kutatható dokumentumokat, amelyek az agykontroll kísérletekre vonatkoznak, elsősorban

180

azokra a gyermekekre és felnőttekre, akik ehhez nem járultak hozzá és nem is volt azokról tudomásuk. Ezek a videó dokumentum-levelek az illetékeseknél vannak és az érdekvédelmi bizottság hivatalos meghallgatási eljárást akar kiharcolni. A legmegfelelőbbnek olyan helyszíni meghallgatásokat tartanának, ahol a bizottság Kanadában és az Egyesült Államokban felkeresné és kihallgatná a kísérleteknek alávetett személyeket. Ezeken a meghallgatásokon nem csak a túlélők, de a terapeuták is kifejthetnék véleményüket. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság 1995. évi tanácskozása Az embereken alkalmazott sugárkísérletek kivizsgálására alakult bizottság (Advisory Committee on Human Radiation Experiments), amelynek a tagjait az amerikai elnök kérte fel, 1995. március 15-én a washingtoni The Madison Hotelban tartotta az egyik legfontosabb ülését. E tekintélyes szakemberekből és közéleti személyiségekből álló testületnek a Fehér Ház hivatalos képviselője is a tagja volt és ő nyitotta meg a tanácskozást. Itt került sor a Lynne Moss-Sharman által is említett Valerie Wolf meghallgatására. (A kanadai Vancouverben született Valerie B. Wolf - élt 1948-tól 2002-ig - a Cyracuse-i Egyetemen és az Ithaca College-ban, valamint a Tulane Egyetemen szerezte diplomáit. Tapasztalt szociális munkás és a fizikai képzés kiváló szakembere volt. Ezen kívül ő volt a "The National Council of Jewish Women" (A zsidó asszonyok országos tanácsa) New Orleans-i szervezetének az elnöke. A tanúvallomás idején 47 éves volt.) Valerie B. Wolf tanúvallomása Wolf asszony azzal kezdte, hogy az előtte szólók számos olyan tényről számoltak be, ami neki már ismerős. Ő elsősorban az emberekkel szemben alkalmazott sugárzás és az agykontroll kísérletek lehetséges kapcsolatáról kíván beszélni. Ennek fő oka, hogy számos ember állítja: gyermekkorában besugárzással, drogokkal, végzett agykontroll kísérleteknek vetették őket alá azok az orvosdoktorok, akik a sugár- és agykontroll kísérletekben egyaránt részt vettek. Írásos dokumentáció készült, felsorolva e személyek neveit, a végrehajtott programok elnevezéseit, amelyeket az ország különböző részein élő személyek vallomásaiból állítottak össze. Fontos annak a megértése is, hogy az agykontroll technikákat arra is felhasználták, hogy megfélemlítsék a kísérletek szenvedő alanyait. Így akarták kikényszeríteni, hogy hallgassanak az államilag szervezett kísérletek során átélt szenvedéseikről. Wolf utalt rá, hogy 22 éve gyakorló terapeuta, aki a trauma-kísérletek áldozatainak a gyógyítására szakosodott, és mintegy 40 különböző kollégájától gyűjtötte be a bizottság elé tárt tényeket. Figyelemre méltóan megegyeznek a fájdalomokozással, úgy, mint az elektrosokkal, halucinogénokkal (érzékcsalódást okozó szerekkel), érzékeléstől megfosztással (sensory deprivation), hipnózissal, a végtagok kicsavarásával és szexuális visszaéléssel, valamint az agykontroll kísérletekkel kapcsolatos beszámolók. Eddig alig jelent meg publikáció a gyermekeken végzett agykontroll kísérletekről, noha az ezekről beszámoló betegek az ország különböző részein élnek és nem állnak kapcsolatban egymással. Ezek a páciensek autóimmun és pajzsmirigy problémákban, sclerosis multiplex-ben, izom-megbetegedésekben, valamint más, még tisztázatlan betegségekben szenvednek, amelyek pontos diagnosztizálása még várat magára. Az államilag finanszírozott kísérletek számos alanya orvosilag dokumentálhatóan megbetegedett, sokan félnek elmondani orvosaiknak, amit az agykontroll kísérletek során átéltek, mert attól tartanak, hogy elmebetegnek fogják őket tartani. E páciensek a kísérletező doktorok közül többet megneveztek, elsősorban dr. Green-t, akire sokan úgy emlékeztek

181

vissza, mint a fájdalomokozással, az agykontrollal és a szexuális erőszakkal végzett kísérletek irányítójára. Az egyik beteg beazonosította dr. Green-t, és eszerint ő dr. L. Wilson Green-nel azonos. Egy ilyen nevű személy volt a hadsereg vegyi központja kémiai és radiológiai laboratóriumainak a tudományos igazgatója. De nemcsak a hadsereg, hanem a hírszerző szervezetek számára is végzett kísérleteket. A betegek elmondásaiban gyakran szerepel dr. Sidney Gottlieb és dr. Martin Orne neve is, akik ugyancsak részt vettek az embereken alkalmazott sugárkísérletekben. Wolf hangsúlyozta, hogy a páciensek spontán módon emlékeztek ezekre a nevekre anélkül, hogy bármiféle emlékezet-elősegítő technikákat (memory-retrievable techniques), mint például hipnózist, alkalmaztak volna. Az információk szabadságáról szóló törvény (Freedom of Information Act, FOIA) alapján megpróbálták átnézni az agykontroll kísérletekre vonatkozó feljegyzéseket. Ezirányú megkereséseiket vagy igen lassan teljesítették, vagy elutasították, ennek ellenére bizonyos információkhoz mégis hozzájutottak, amelyek viszont alátámasztották, hogy a páciensek igazat állítottak. Rendkívül fontos minden olyan hivatalos dokumentumnak az ismerete, amely vagy alátámasztja, vagy cáfolja mindazt, amire a páciensek visszaemlékeznek. Noha az MK-ULTRA akták meg lettek semmisítve, ami azonban mégis megmaradt más programokból, mint például a Bluebird-ből, vagy az Artichoke-ból, értékes információkat tartalmazhatnak. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a páciensek egy részét sugárzási kísérleteknek is alávetették. Az ezzel kapcsolatos információk elősegíthetnék ezeknek a súlyos pszichológiai és orvosi problémákkal küszködő embereknek a kezelését és gyógyítását. Valerie Wolf végül arra kérte az Elnöki Tanácsadó Bizottságot, hogy terjessze ki vizsgálódását az általa említett problémákra is. Egy bizottság már megvizsgálta az agykontroll kísérleteket, de nem foglalkozott a gyermekekkel folytatott kísérletezésekkel, mert a többségük még túlságosan fiatal volt, és az 1970-es évek végén még tartottak a kísérletek. Wolf úgy vélte, hogy csak a tények nyilvánosságra hozásával lehetne véget vetni ezen emberek további zaklatásának és szenvedésének, ezért kérte vizsgálat lefolytatását és a gyermekeken végzett agykontroll kísérletek adatainak a nyilvánosságra hozatalát. Christine DeNicola tanúvallomása Christine DeNicola 1962. júliusában született és ővele is végzett sugárzással, agykontrollal és drogokkal dr. Green kísérleteket. Szülei 1966-ban elváltak és névszerinti apja, Donald Richard Ebner, ugyancsak dr. Green köréhez tartozott. A vele való kísérletezés 1966-tól 1976ig tartott. Sugárkísérleteket először 1970-ben végeztek vele. 1972-ben a besugárzást a nyakára, a torkára és a mellkasára irányítva próbálták ki. 1975-ben pedig a mellkasára és a méhére koncentrálták. Minden alkalommal szédült, hányingere volt és hányt is. Ezeket a kísérleteket az agykontroll technikák kipróbálásával összefüggésben végezték drogokkal kombinálva, az arizonai Tucson-ban. Dr. Green leginkább agykontroll kísérleteihez vette igénybe 1966-tól 1973-ig. Az volt a célja, hogy programozott kémet és orgyilkost képezzen belőle. Az első ilyen irányú emléke az, amikor Don Ebner a Kansas City University-re vitte 1966-ban. Egy laboratóriumhoz hasonló helyiségben más gyermekek is voltak. DeNicolá-t meztelenül lekötözték, szétterpesztett lábakkal hátára fektették. Dr. Green elektródákat helyezett a testére, beleértve a fejét is. Egy fej fölötti vetítőhöz hasonló szerkezetet használt és közölte vele, hogy különböző képeket éget az agyába, miközben egy vörös fényű reflektort irányított a homlokára. Az egymás után következő szakaszok között elektrosokkot alkalmazott és közölte, hogy menjen mélyebbre és

182

mélyebbre, ismételve, hogy minden kép mélyebbre hatol az agyban és DeNicola ezután azt fogja tenni, amit dr. Green mond neki. A kísérlet előtt erős droginjekciót kapott. Amikor vége volt, akkor egy másikat. A következő emléke szerint a nagyszüleinél volt Tucson-ban. Ekkor 4 éves volt. DeNicola emlékeztette az Elnöki Bizottság tagjait, hogy dr. Green a traumát, a drogokat, a hipnózis utáni szuggeszciót az agy feletti teljes ellenőrzés érdekében alkalmazta. A sugárzási kísérleteket azért végezte rajta, hogy megállapítsa, milyen fajtájú és erősségű sugárzás milyen hatást vált ki a különböző testrészekben, másrészt ezzel tovább terrorizálta, ami viszont az agykontroll kísérletekhez fontos traumák okozását szolgálta. A további kísérletekre Tucsonban, az Arizonában lévő sivatagban került sor. Megtanították arra, hogyan törjön fel lakatokat, legyen titoktartó, miként használja fotografikus memóriáját és azt a technikát is meg kellett tanulnia, miként tartson vissza információt, számokat ismételgetve. Dr. Green követelte tőle, hogy öljön meg olyan babákat, amelyek kisgyermekre emlékeztettek. Egyik alkalommal átszúrt dárdával egy ilyen babát, de a következő alkalommal ezt megtagadta. Különböző fájdalomokozó technikák szenvedő alanya lett, de ahogyan idősebbé vált, egyre több ellenállás tanúsított. Ezért gyakran tették megkötözve ketrecbe, amely Dr. Green irodája közelében volt. 1972. és 1976. között mind ő, mind munkatársai időnként gondatlanságból nem zárták be a ketrecét. Ilyenkor, ha ez fizikailag lehetséges volt, kimászott a ketrecből és bement az irodájába, és elolvasta az asztalán lévő jelentéseket, emlékeztetőket, amelyek CIA-hez tartozó és katonai személyeknek voltak címezve. A dossziékban projektek és alprojektek leírásai voltak olvashatóak, a kísérleti alanyok és a kísérletek neveivel, kódszámokkal, amelyek a sugárzási és agykontroll kísérleteket jelölték, amelyeket DeNicola írásban is beterjesztett a Bizottságnak. Dr. Green két alkalommal is rajtakapta és büntetésként elektrosokkolta, drogokat adott be neki, megforgatta az asztalon, injekciót nyomott a hasába és a hátába, kificamította az ujjait és hipnotikus technikákkal elérte, hogy még zavarodottabbnak érezze magát, és öngyilkossági késztetései legyenek. Miután DeNicola-nak fokozódott az ellenállása és nem volt hajlandó együttműködni, ezért abbahagyták további programozását a kémkedésre és gyilkosságra. 1974-től 1976-ig dr. Green különböző agykontroll módszerekkel arra törekedett, hogy a gyilkossági programozást önpusztító és halált okozó programokká alakítsa át. Célja az volt, hogy meghaljon. DeNicola azonban küzdött az életéért, és ma is küzd érte. Az átélt kísérletek következtében MPD/DID, vagyis tudathasadásos elme-, illetve identitászavarban megbetegedett személlyé vált. Dr. Green oly sok részre kívánta feldarabolni tudatműködését, amennyire csak lehetséges. Ez nem sikerült neki, azt viszont elérte, hogy DeNicola azóta is folyamatos fizikai, mentális és emocionális problémákkal küzd. 12 év óta részesül kezelésben és az utóbbi két és fél évben talált olyan terapeutát, aki tájékozott volt az agykontroll kísérletekről, úgyhogy végül is ténylegesen beindulhatott a gyógyulása. DeNicola hangsúlyozta a Bizottság tagjainak, hogy amiről ő beszámolt, az csupán egy töredéke annak, amin 1966-tól 1976-ig keresztülment. Ő is arra kérte az Elnöki Bizottságot, hogy tegyen ajánlást egy feltáró vizsgálat lefolytatására, mert ez lehetővé tenné, hogy a sugárzáskísérletek áldozataival foglalkozó terapeuták és más szakemberek hatékonyabb segítséget nyújthassanak. Claudia Mullen tanúvallomása

183

Mullen tanúságtételekor elmondotta: 1957. és 1974. között agykontroll kísérleteket folytattak vele, hogy tökéletes hírszerzővé alakítsák vegyszerek, besugárzás, drogok, hipnózis, elektrosokk, nagyméretű vízvezető csőben való bezárás, alvástól való megfosztás, agymosás, szóbeli, fizikai és szexuális bántalmazás révén. Közel három évtizeden át a hozzájárulása nélkül kísérleteztek vele, s mindezt azzal magyarázták, hogy "a cél szentesíti az eszközt", és "a hazámat szolgálom a kommunizmus elleni harcban". Amikor 7 éves korában elkezdték a kísérleteket, már sok szenvedésen ment keresztül és azok közé a gyermekek közé tartozott, akik hasonló zaklatásokon mentek át. Elmondta a Bizottság tagjainak, hogy már beterjesztette azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket az általa meghallott beszélgetésekről visszaemlékezései során készített. Azért emlékszik pontosan a részletekre, mert fotografikus memóriája van és a vele kísérletező doktorok úgy vélték, hogy agyát élete végéig ellenőrzés alatt tarthatják. Mullen ezután rátért a részletekre. Elmondotta, hogy dr. L. Wilson Green, aki 50 millió dollárt kapott saját állításai szerint az "Edgewood Chemical and Radiology Laboratory"-tól (Az Edgewood-i kémiai és radiológiai laboratóriumtól), amely a CIA Műszaki-tudományos Kirendeltségéhez (Technical Science Division, TSD) tartozott. Erről nyilatkozott úgy dr. Charles Braun, hogy gyermekeket használtak kísérleti célokra, mert velük élvezetesebb és olcsóbb volt a munka. Olyan kísérleti alanyokra volt szükségük, akikre kevésbé figyelnek oda, mint a katonákra, vagy a kormányzati alkalmazottakra. Fiatal és engedelmes nők voltak a legmegfelelőbbek. Ehhez hozzátette: "Szeretem rémísztgetni őket, A lányok és az ügynökség egyaránt azt hiszi, hogy isten vagyok, aki létrehoz olyan kísérleti személyeket, akik a Sid és a James által kigondolt bármilyen deviáns célra használhatóak." Sid alatt dr. Sidney Gottliebet és James alatt dr. James Hamiltont értette. 1958-ban néhány fontos doktor tesztelte a Human Ecology Society-tól (A Humán Ökológiai Társaságtól). Figyelmeztették, hogy senkinek a szemébe ne nézzen, mert ezúttal egy rendkívül titkos projektről van szó. Gyermekként azonban pont ennek az ellenkezőjét tette és ezért jól emlékszik, hogy a kísérletet dr. John Gittinger kezdte, de dr. Cameron adta be neki az injekciókat és a röntgenbesugárzást dr. Green végezte. Ekkor közölte vele dr. Sidney Gottlieb, hogy most már alkalmas a "Big A"-re, értve ez alatt az "Artichoke" programot. Mire hazaért, már csak arra emlékezett, amilyen magyarázatokat kapott dr. Robert G. Heath-től, a Tulane Orvosi Egyetem orvosától. Ő magyarázta meg neki, hogy mitől származnak sérülései, a tűszúrások nyomai, az égési sebek a fején, az ujján és még a nemi szerve körül is. Mivel ekkor már teljes kontroll alá került az agya, mindezt elhitte. A következő évben egy Maryland állambeli szálláshelyre vitték, amelyet Deep Creek Cabins-nek neveztek, és ahol megtanulta, hogy miként kell szexuálisan kielégíteni a férfiakat. Kiképezték arra, hogyan vegye rá őket, hogy magukról beszéljenek. Maga Richard Helms, a CIA egykori helyettes igazgatója, dr. Gottlieb, George White és Morris Allen készült arra, hogy lefilmeznek annyi magas beosztású állami tisztségviselőt, egyetemi intézetek és alapítványok vezetőit, amennyit csak lehetséges azért, hogy később, amikor már elfogynak az agykontroll és sugárkísérletekre fordítható pénzek, akkor kikényszeríthessék tőlük a további finanszírozást. Claudia Mullent kiképezték, hogy csapdába ejtsen gyanútlan férfiakat. Mindössze 9 éves volt, amikor megkezdődött szexuális célokra való bevetése. Tanúja volt egy beszélgetésnek az Office of Research and Development-ről, ORD (A Kutatási és Fejlesztési Hivatalról). Ezt dr. Green, dr. Steven Aldridge, Martin Orne és Morris Allen irányította. Ekkoriban kiszivárogtak hírek arról, hogy New Orleans-ban sok visszamaradott gyermek nagy adag besugárzást kapott. Dr. Gottlieb ekkor megkérdezte az egyik kollégáját, Wilsont, hogy miért aggódik oly nagyon e gyermekekért, mikor végül is ők lesznek a legutolsók, akik kifecsegik a dolgokat.

184

hogy meg tudja nevezni az államilag finanszírozott kísérleti projekteket. később pedig az Institute for Experimental Research (A kísérleti kutatási intézet) élére került.Egy más alkalommal dr. hogy hol voltak az áldozatok szülei. hogy apja volt az. A tanúvallomásokat követően az Elnöki Tanácsadó Bizottság tagjai kérdéseket tettek fel. Martin Orne. Mullen elmondotta az Elnöki Tanácsadó Bizottságnak. hogy apja dr. Minderre nem volt szükség és egyáltalán nem kellett volna megengedni. hogy a jövőben is folytatódhassanak. emberileg képes volt ilyesmire. Heath-t. aki már a kísérleti projekt résztvevője volt. Ezért DeNicola azt válaszolta C. Miután sikeresen átment a vizsgálati teszteken. azért. Emlékeztetett arra. vagy sem? Wolf mégis úgy gondolta. Amikor Heath felismerte. az alkalmazott teszteket. és kisgyermekkorától szexuálisan is visszaélt vele. hogy még mindig kontroll alatt állnak. Ez az asszony akkoriban a Tulane Egyetem irányító testülete elnökének a barátja volt. és miként szervezték be őket a kísérletekbe? Christine DeNicola azt válaszolta. hogy miután országszerte számosan emlékeznek hasonló körülményekre. a benne résztvevő személyek és létesítmények neveit. hogy az agykontroll projektek keretében milyen visszaélések történtek a sugárzások alkalmazásával. aki szexuálisan visszaélt vele. Lois L. Thomas arról érdeklődött. megtalálta benne az ideális kísérleti alanyt. Ő ajánlotta dr. hogy a kísérletek az 1940-es évektől kezdődően az 1970-es éveken át feltehetően 1984-ig tartottak. Anyjának nem volt tudomása a kísérletekről. Apja belopódzott hozzá. Azok a személyek. aki a légierőnél volt alkalmazásban. Thomasnak. hogy hazájukat védik. az Elnöki Bizottság másik tagja azt tudakolta. Duncan C. hogy már szexuálisan bántalmazták. mivel szülei elváltak. A rajta végzett kísérletek. Norris. Amikor azonban az emlékképek kezdtek összerendeződni. A megfigyelés célja annak a kiderítése volt. amely feltárja. 185 . hogy kísérjék figyelemmel kezdettől fogva az áldozatok visszaemlékezéseit. hogy továbbra is megkapják a különböző forrásokból a pénzügyi támogatást a sugárzási és agykontroll projektekhez. és gyermekek világrahozatalára. De a már eddig felsoroltak is elegendőek ahhoz. hogy a beszámolók 1940-től kezdődve lényegében ugyanazt az időszakot ívelik át. Apja igen korán meghalt és azt sem tudja. hogy további vizsgálat legyen. Green köréhez tartozott. Az egyetlen lehetőség az áldozatok számára. hogy kiharcolják egy másik Elnöki Bizottság segítségével az agykontroll kísérletek nyilvánosságra hozatalát. kijelentette. hogy valódi anyja tudott-e minderről. amikor 4 éves volt. Anyja szerint apja. hogy a tényleges kísérletek mikor kezdődtek. és a kísérletek zsarolásra használható részét. így bekerült a programba. aki ekkor a hivatal igazgatója volt. Emiatt kisgyermekkorától kezdve szabadulni akart az apjától. akkor anyjával is beszélgetett róluk. az alkalmazott besugárzások. vegyszerek és drogok következtében nem képes munkavégzésre. egész pontosan nem tudják megmondani. Claudia Mullen válaszában elmondotta. hogy mindez vele és sok más társával arra hivatkozva történt. úgyhogy nem tudott semmit a történtekről. Ezekre a kísérletekre általában éjjel került sor. fokozni kell a szokásos kényszerítéseket. ezek az események vajon ugyanarra az időszakra esnek. Kezdettől fogva ő nevelte. vagy sem? Valerie Wolf elmondotta. aki tulajdonképpen beszervezte. hogy két és fél éves korában örökbe fogadta egy asszony. Ezzel lehet megelőzni azt. hogy kezelje a Claudiánál észlelhető pszichiátriai problémákat. mikor anyja aludt és elvitte őt. akik azt a megbizatást kapták.

Ő 20 év óta próbálkozik az információ szabadságáról szóló törvény alapján megszerezni a szükséges bizonyító anyagot. mivel ők a titoktartásban érdekeltek és nem adják át. a család. és még a pontos témákat is megjelölte. Ő megadta a projektek számait. amelyeket dr. az ORD-nél található iratanyagokra. Duncan C. A kísérleti alanyok is kaptak számokat és Mullen a saját számát is hallotta. ami elérhető volt. mert arra számítva. Dr. hogy van-e olyan dokumentum. Néhány kísérleti alannyal sugárzási agykontroll kísérleteket folytattak. Az ország különböző részeiben más személyek is tettek ilyen erőfeszítéseket. amely a "Radiation File Information" (Sugárzási-akta információ) címet viselte. és egymás között megosztották. Ez az. Valerie Wolf utalt arra. vagy cáfolja meg azokat. az összegyűjtött ismereteket publikálták. valamint számos kódszám. Azért nem rejtették arcukat. hogy egy ilyen nagy és hosszú időn át tartó programról ne készüljenek dokumentumok. nyíltan beszéltek előtte. hogy az emlékezetgátló falak mégis ledőlnek és egyre több tényre derül fény.Mullen ehhez hozzátette. Egyes kísérletek kizárólag sugárzással kapcsolatosak. Az ismertté vált adatok szerint ő mind az agykontroll. hogy milyen erőfeszítések történtek a CIA dokumentumok beszerzésére. vagyis az anyjának a barátja. hogy vagy erősítse. mert a CIA részéről közölték vele. Ekkor Claudia Mullen felhívta dr. Éppen ezért jelentős mennyiségű iratanyagot lehetne ezeknél fellelni. L. amit ő kihallgatott és leírt. hogy ők soha nem végeztek semmiféle sugárzási kísérletet. Megszerezték. Thomasnak arra a kérdésére. Egyeseket nem lehetett leellenőrizni. hogy tovább is tarthattak. amit Alan Scheflin közölt vele. Csak egyetlen módon tudhatott róluk. Thomas figyelmét. Ezért a vizsgálat tovább folytatásához dokumentációra lenne szükség. és ő volt az. neveit. Steven Aldridge és Martin Orne irányított. hogy a CIA-n kívül számos más szervezet is részt vett a kísérletekben. hogy Claudia emlékezéseit elküldte Alan Scheflin-nek. aki gondoskodott arról. Arra kérte. Kérdés az. aki tudományos kutatóként le tudta ellenőrizni. Dr. hogy dr. mert az ő monitorozója a Tulane Egyetem egyik orvosa volt. és beszéltek nyíltan. Valerie Wolf ezért további segítséget kért az Elnöki Bizottságtól. Nem tudja elképzelni. mert biztosak voltak abban. amely a sugárzással végzett kísérletekre utal? Ezt azért kérdezte. még pedig ha az információkoz való szabad hozzáférését biztosító törvény alapján beszerzi az erre vonatkozó adatokat. mégpedig nem publikált forrásokból. hogy ezek hol vannak? A helyzet a "22-es csapdájához" hasonló. Ebben egyértelműen sugárkísérletekről volt szó. mások viszont egyértelműen agykontroll kísérletek voltak. hogy erre a kísérleti alanyok biztosan nem fognak visszaemlékezni. mind a sugárkísérletekben rész vett. A problémát az okozza. Ebben megtalálhatóak a kísérleti alanyok és a kísérletek nevei. mert nem állt rendelkezésre információ. de tartottak attól. A kísérletek irányítói mindent megtettek az emlékezetvesztés előidézésére. Figyelembe kell azonban venni. hogy ő mindig visszatérjen. hogy a titkos iratok hozzáférhetősége nélkül ezeket az adatokat nem lehet leellenőrizni. az alprogramok jelzéseit. hogy úgyis mindent elfelejt a kísérletek következtében. Wilson Greenre hívta fel dr. Christine DeNicola végül elővett iratgyűjtőjéből egy aktát. hogy az igazság kiderítésében kulcsszerepet játszanak a dokumentáris bizonyítékok. viseltek maszkot. Valerie Wolf pedig dr. 186 . Thomas figyelmét az Office of Research and Development-nél (a Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál). és mindent elfelejtsen. Valerie Wolf elmondotta a Bizottságnak. és arra a beszélgetésre. Dr. Alan Scheflin nyilatkozatát már becsatolták. de Claudia emlékeinek a túlnyomó többsége beigazolódott. ha valamennyi dokumentáció a CIA titkos aktáiban található. Thomas ez után azt kérdezte. Thomas megjegyezte.

amelyeken keresztülment.Suzzanne Starr tanúvallomása Starr asszony a New Mexico állambeli Chimayo-ból érkezett a washingtoni meghallgatásra. Beszámolt Starr asszony olyan kísérletről is. a hátgerincének a középső részébe és a koponyájának az alsó részébe. hogy ki ez az ember. akik rákban haltak meg. amelyben sugárzást alkalmaztak. Két évvel ezelőtt visszatért erre a helyre. s csaknem mindent ugyanúgy talált. Amikor az injekciók behatoltak az agyába. Apját tilos parkolás ürügyével őrizetbe vették. enyhítő injekciókat kapott a koponyájánál. nyitva hagyták az ajtót és ő azon kisurrant. négy cső jött ki és csatlakozott egybe. hogy a kísérletben résztvevő többi gyerekkel együtt vele is azt közölték: hazájuk szolgálatára választották ki őket. Suzzanne Starr beszámolt az Elnöki Bizottságnak. valamint gyakori elektrosokkal programozták. amiről Suzzanne Starr most utólag úgy gondolja. és amikor a terembe bemenve megpillantotta ezt a személyt. Ezután tűket szurkáltak a hátgerincébe. majd egy földalatti alagúton keresztül a kísérleti-helyre vitték. Arccal lefelé. hogy egy kísérletnek a kódszáma. akkor elektrosokkolták és közölték vele. 20 éves koráig ezt az egyetlen orvost ismerte Starr asszony is. A kísérletekhez használt két épületet azonban 1968-ban lebontották. Az agykontroll kísérletek során halálosan megfenyegették. s meglepődve látta. Egyik alkalommal. Felső karját megbilincselték és az ujjaira is helyeztek 187 . ha megmutatnák a fényképét. Ettől kezdve gyakran görcsökbe rándult és ez jelenleg is tart. amíg pszichotikus állapotba került. ha valaha is beszélne minderről. amikor például kis fülkébe zárták és úgy bántak vele. 1949-ben született. egy magas rangú katonatisztet látott. hogy Geigerszámláló lehetett. Másfél évvel ezelőtt felkeresték ugyanezt a campus-t. úgy érezte. Gyors forgatással (spin programming). Ezután injekciót kapott a farcsontba. Suzzanne Starr elmondotta. ha eljárna a szája. amelyet ennek az orvosnak a rendelőjéhez tartozó alagsori helyiségben élt át. A mai napig tartja ehhez magát. amely kontrollálta az áram erősségét és frekvenciáját. amíg az anyja alá nem írt egy nyilatkozatot. Ezt egészen addig végezték. Extrém hatásokat váltottak ki az agyában. Őt hívták a náci doktornak. Elmondotta. mintha jég öntené el a koponyáját. szétterpesztett lábakkal ráfektették egy székhez hasonló eszközre és megkötözték. maguk is agykontroll kísérletek alanyai voltak és így került ő rá is a sor. Átment egy másik hálóterembe. Nem tudta. hogy mi a Béta-kód. hogy mi történt vele 3 és 12 éves kora között. Szülei. Ekkor megragadták és elkezdték elektrosokkolni. Ez a cső hozzá volt kapcsolva a koponyájánál behelyezett tűkhöz. farcsontjába. A család orvosa. Jobbra volt egy eszköz öt nyílással. hogy visszaadták neki az épelméjűséget (sanity). több környékbeli gyermeket is bevont a kísérletekbe. valamit felhelyeztek az orrába és elvesztette az eszméletét. hogy a rendelő a csatlakozó helyiségekkel és alagsori szobákkal pontosan ugyanolyan állapotban van. de fel tudná ismerni. a Colorado hegységben élt. Ekkor valaki rákiáltott. evvel ellenőrizték a fejét. mint egy kutyával. injekciózással. amelyet sátánista szertartásra használtak. ahogyan emlékezett rá. A kísérletek magukba foglalták az úgynevezett "enviromental deprivation"-t (környezet-megvonást). Ezért úgy véli. Őt pedig bántalmazták egészen addig. Starr két évvel ezelőtt kezdett visszaemlékezni azokra a kísérletekre. mint ahogy emlékezett rá. Az első feltörő emlékkép arra megalázásra vonatkozik. amikor valamilyen zavar történt. A technikus egy monitort figyelt. A rendelőhöz csatlakozott egy terem. aki nyugdíjas katona volt. majd vizet is adtak neki. Időnként fellazító. Elzárták egy hálószobába. hogy az amerikai népnek a saját jövője érdekében joga van ahhoz. Nyáron elvitték egy egyetemi campus-ba. a Delta 5133867-re. Erről a mostani meghallgatásig nem tudta. hogy megismerje ezeket. hogy folyamatosan emlékezik egy delta kódra. Azt sem tudta. de el is vehetik ezt tőle.

valamit. Fiú csecsemőt szült. mintha ő öntudatlan lenne és nem is egy emberi lény. nem hipnotizálta . Ehhez hasonló vizsgálaton ment keresztül. levették a székről. és egy csőbe nyomták az orrát. akinek életet adott. Úgy tűnik. hogy halott. amelyeket titokban végeztek tudomással nem bíró. Gyakran elhangzott. Visszaemlékezik rá. hogy milyen bátor kislány. Időnként mértékeket vettek. hogy ennek a gyereknek a feje kigyúljon. közpénzekből finanszírozott kísérletekről. Egy másik kísérlet alkalmával. hogy az Egyesült Államokban legmagasabb szinten is volt vizsgálat . Egy másik kísérlet során levegőt juttattak a méhébe és kitágították a hasüregét is levegővel. amelyek a gerinc közepénél voltak elhelyezve. Nos. Ez az egyetlen gyermek. hozzájárulásukat nem adó személyeken. de nem hajlandó hallgatás árán megvásárolni nyugalmát. Soha nem volt normális terhessége és nem képes gyermeket szülni. hogy lángol a feje. hogy miért pont ilyesmiről képzelődik egy 4-5 éves gyermek? Miért gondol arra. amely rendkívül fájdalmas folyamat volt. Suzzanne Starr még elmondta az Elnöki Bizottságnak. amelyek rendkívüli fájdalmat okoztak. Ez a kísérlet rendkívül fájdalmas volt. hogy az injekciókra azt mondták. hogy kinevezte ezt a Bizottságot. és hogy tanúvallomást tehetett Amerika egyik legszégyenteljesebb titkáról. akivel kísérleteket végeznek a katonák. Egy terapeuta segítségével . Ha csak az agya halt el. Ekkor valamit eresztettek azokba a tűkbe. A fejéhez kapcsolt drótok egy elektroenkefalográfhoz vezettek. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság számos helyszíni meghallgatást is tartott. úgyis van elég. amelyekről nincs tudomása. Öt évvel ezelőtt kezdett kutatni az igazság után. Ez a későbbi vizsgálat olyan fájdalmas volt. akkor még használhatjuk további kísérletekhez.aki mindvégig tartózkodó magatartást tanúsított. hogy megerőszakolják? Most már tudja. megerőszakolják és megdícsérik. adj neki egy kis folyadékot. mert ez valójában meg is történt vele. amikor már azt hitték. hogy az egész folyamatot tanították valakinek. amikor később férjével együtt gyermeket akartak. Időnként valami történt a karján lévő kapcsokkal. E néhány Washingtonban elhangzott tanúvallomás ismertetése azonban elegendő annak a bizonyítására. Az ágyban fekve ő is úgy gondolta. hogy az csak maradék. Suzzanne Starr ez után köszönetét fejezte ki Clinton elnöknek. Visszatekintve úgy gondolja. hogy 4 és 5 éves korában gyakran fantáziált az ágyban: náci koncentrációs táborban lévő zsidó hercegnőnek képzelte magát. Megröntgenezték a méhét. de elég ahhoz. Később azon tűnődött. Ekkor valami szörnyűt érzett a homlokában és elvesztette az eszméletét. ránézett a technikus: "Úgy tűnik. 188 . Ugyanakkor emlékszik. Ha halott. hogy a gerincfolyadékát tesztelték. hogy ezt elveszítettük. hogy tényleg az. hacsak elő nem fordultak olyan abortuszok. akkor megrendezünk egy balesetet". hogy azért. Ezután felültették. hogy abba kellett hagyni. hogy 17 éves korában terhes volt. köztük gyermekeken. akit kísérletezésre használtak. Tart ugyan a következményektől. és radioaktív anyagot injekcióztak a petevezetékébe. mint egy karácsonyfa. nem befolyásolta. Úgy beszéltek mellette.szakértők bevonásával a tudat és magatartás befolyásolását célzó. ahonnan jött. Tréfálkoztak.kezdődött el a visszaprogramozása.

hogy az amerikai University of Maryland kutatói feltaláltak egy olyan gépezetet. hogy csak ilyen eszközök és technikák alkalmazásával biztosítható az ország védelme? Ez az új gépezet egyelőre nem kellően ismert a nagyközönség számára.6. 1984. Pszichológiai Nyelvgépnek nevezték. ez a "Pszichológiai Nyelvgép" a tajvani biztonsági szervezetek leghatékonyabb eszközévé vált. hogy elősegítse a súlyos autóbalesetek áldozatainak a kihallgatását. A dokumentum azért került Alan Yu-hoz. az Amerikai Alkotmányban rögzítettek. mert neki kellett . hogy nyújtsanak nekik segítséget. mert rádióhullámokkal zaklatják őket és a fejükön belül hangokat hallanak. Alan Yu alaposan áttanulmányozta Julianne McKinney-nek a hadsereg hírszerzőszolgálata korábbi tisztjének azt az 1992-ben publikált jelentését. Az FBI szóvivője is elismerte: sokan fordulnak a szövetségi rendőrséghez azzal a kéréssel. Mi a gondolatolvasó gép? Ez lényegében egy elektromágneses sugárzást kibocsátó szerkezet. a történelem egyik legnagyszerűbb alkotásában. hogy gondolkodnak. hogy miért fordulhatnak elő ilyen jelenségek.Mikrohullámú zaklatás és agykontroll kísérletezés" címet viselte. amelyeket az Egyesült Államok alapító atyái. Ha ezt az eszközt törvényi korlátok nélkül lehet alkalmazni. amerikai állampolgár korábban a tajvani hadsereg alezredese volt és a tajpeji Nemzetvédelmi Minisztériumban dolgozott. Alan Yu a saját cikkére is utal. Miért engedi ezt meg a társadalom? Miért nem követelik az állampolgárok a Kongresszustól. amelyek szabályozzák ennek a technikának a használatát? Igaz-e az. amely a "Microwaves Harassment and Mind Control Experimentation . A CIA hamar felismerte. hogy mikrohullámon keresztül indukált hangokkal valóban elmezavarba lehet kergetni embereket és igen sok autót felszereltek elektromágneses hullámokat kibocsátó készülékekkel. hogy ez fontos találmány és megvásárolta a szabadalmat. amely képes elolvasni a másik ember gondolatait. mint a hadsereg egyik gazdasági vezetője.és szabadságjogokat. amely "Freedom of your Privacy and Thoughts" . de feltételezhető volt. és hisz azokban a nemes elvekben. vagy röviden Mind Machine . hogy pótalkatrészeket vásároljanak a meghibásodott gépekhez.mint gazdasági tisztnek .jóváhagynia. A neve: Mind Reading Machine. Ezt Tajvanban Psychological Language Machine-nek. amikor a South China Morning Post című lap beszámolt arról."A magánszféra és a gondolatok szabadsága" címmel jelent meg.azaz gondolatolvasó gépezet vagy gondolatgép. Ebben kifejti. Még mielőtt Alan Yu kivándorolt az Egyesült Államokba. Alan Yu ennek a gépezetnek a létezéséről először 1970-ben szerzett tudomást. hogy hozzon olyan törvényeket. A találmány eredeti célja az volt. hogy a tajvani katonai rendőrség vásárolt ilyen gondolatolvasó gépet az Egyesült Államoktól. 189 . amelyekkel gyötörni tudják az embereket. Önmagától adódik a kérdés. Ugyanis a súlyosan sérültek nem tudtak beszélni. tavaszán Alan Yu kezébe került egy dokumentum arról. fejezet A gondolatolvasó gép Alan Yu. Újdonsült amerikai állampolgárként nagyon büszke választott hazájára. akkor az sérti az Amerikai Alkotmányban garantált alapvető emberi.

akit ezzel az eszközzel követtek nyomon. hogy radarral több kilométer távolságra meg tud találni egy legyet és 40 kilométer távolságban is egy személyt. az akarat befolyásolására. A mikrohullámú frekvenciák alkalmasak a beszéd formájában való üzenet továbbítására az emberi agyba. a tégla és a fém falakon . amelyeket aztán elektromos jelzésekkel stimuláltak. hogy az elektromágneses hullámokat agykontroll céljára lehetne használni. Ugyanezt támasztja alá a biológia tudománya is. hogy az ELF-hullámok alkalmasak az emberi gondolatok elfolytására. Ezért Delgado az 1970-es években az ESB-ről áttért az EMR-re. hogy távirányítással jutasson el jeleket a kísérleti állatok agyába beültetetett inplantátumokhoz. Ezért kizárólag elektromágneses-sugárzással működő szerkezet volt képes Tajvanban távirányítással felderíteni egy adott célszemély gondolatait. Mivel egészségi állapota kifogástalan volt. Delgado ELF-hullámhosszat (Extremly Low Frequency) használt álmosság előidézéséhez vagy mániákus viselkedés kiváltására a majmoknál. Dr. Ezért kezdtek el kísérletezni azzal. az ESB-hez hasonlóan. az emberi magatartás megváltoztatására. és ebben az időben egy zászlóalj élén állt. Egy harmadik érv.Elektromágneses sugárzással működő gondolatgép) valóban elektromágneses sugárzással működtetett eszköz: Ismert olyan személyt Tajvanon. hogy nagyon pontos elektromágneses sugárral (EMR) befolyásolják az agyműködést. Orosz tudósok fedezték fel először. illetve orosz agykontroll-kutató intézetek már az 1950-es és 60-as években is az elektromágneses hullámokat kutatták. Az emberi magatartás befolyásolására végzett CIA kísérleteknél kezdetben a kísérleti állat agyába elektródákat helyeztek. hogy a vezető szovjet. José Delgado-nak.de még a betonon is. Így pontosan feltérképezték az agy működését. Ehhez hasonló ölési technikáról számolt be Dr. a test elektromossága révén. Onnan lehet tudni. a Cornell Egyetem kutatója. Ezért rendszeresítették az elektromágneses hullámok. Tajvanban a földrengés-veszély miatt a legtöbb ház megerősített betonból készül. A CIA agykontroll-programja 190 . A fentieket azért részleteztük. hogy sugárfegyverről van szó. Ötödik érvként hivatkozik Alan Yu Dr. Allan Frey. hogy az "EMR Mind Machine" (Elektromagnetic Radiation Mind Machine . Az illető "szívgyengeség" következtében meghalt 1988-ban. hogy a mikrohullámú fegyver alkalmazása következtében halt meg. hogy a gondolatolvasó gép elektromágneses sugárzás segítségével működik. a Yale Egyetem professzorának az ESB-kísérleteire (Electrical Stimulation of the Brain). 35 éves korában. Delgado bebizonyította. amelyik alátámasztotta Alan Yu feltételezéseit a fegyverrel kapcsolatban. a következő tények alapján következtetett arra. Hetedik érvként Alan Yu hivatkozik arra. mert át tud hatolni nemcsak a fa. vagyis a rádióhullámok alkalmazását az emberek hipnotizálására és gondolataik megváltoztatására. arra lehetett következtetni. amely szerint csak az elektromágneses hullámok képesek befolyásolni az emberi test különböző működési folyamatait. Stephen Aldrich pedig elektromos és rádiójeleket használt arra a célra.Az egykori tajvani tiszt. mert ezek támasztják alá azt.

Kogan. Stephen Aldrich. Ha mindez sikerült a szovjet kutatóknak. Lilly kutatásait. hogy nem lesz szükség elektrosokk vagy drogok igénybevételére. valamint azzal foglalkozott. 1960-ban bejárta a világot a hír. John Lilly. Sidney Gottlieb. 1953-ban Dr. mivel az láthatatlan. Allen Frey. Az Egyesült Államokban 80 különböző intézmény működött együtt a CIA-val. Más szovjet kutatók az emberi agyat körülvevő bioelektromos mezőbe való behatolást kutatták azért. hogy az egyik Richmond-i kórházban kifejlesztettek egy elektromos altató gépet. hogy a KGB megkezdte az elektromágneses sugárzás alkalmazását a gondolatolvasó szerkezetek létrehozásánál. Ezekről a CIA dokumentumaiban találunk adatokat. nincs vezetékekre szükség és nem hagy nyomot. hogy kutatásait a CIA az emberek elektronikus távirányítására használja. az ejakulációt és az orgazmust a hím majmoknál. a CIA technikai szolgálatának az igazgatója 1973ban a CIA valamennyi agykontrollra vonatkozó feljegyzését megsemmisítette. amelyek felelősek a fájdalom. a National Institutes of Health (Nemzeti Egészségügyi Intézet) kutatója azt próbálta feltérképezni. amelynek a segítségével távolból lehet irányítani az állatokat. Megvásárolta a CIA számára. hogy a mikrohullámú frekvenciákat fel lehet használni üzenetek továbbítására. azaz ők is használták az EMR-t. a távszuggeszcióval. decemberében megtudta. a nagy távolságból végzett telepátiával. az agyukba helyezett elektródák segítségével. A CIA ezt követően megkezdte kutatásait abban az irányban. a félelem. augusztusában három ízben. Dr. mert úgy vélte. szeptemberében pedig egy alkalommal tudósított arról. amikor Dr. folytatva Dr. A bioinformációs szekció vezetője. mert nem akarta. amelyek ellenőrzésük alatt tartották az erekciót. az agyba ültetett implantátumok segítségével. a "The Search for Mandurian Candidate" . hogy a KGB alacsony-frekvenciájú elektromágneses hullámokkal bombázta az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségét. E tevékenységben kiemelkedő szerep jutott az MK-Ultra nevű programnak. kidolgozta azt a módszert. hogy elolvassák a gondolatokat és kontrolálják az agyműködést. a gondolatolvasó gép és a vele kapcsolatos technológia kidolgozásában. További előrelépés volt az. kapcsolatuk azért szakadt meg. hogy hipnotikus álomból sugár-behatással ébressze fel a kísérleti alanyokat. 1959-ben jelentős felfedezést tett Dr. A Washington Post 1977. amikor bebizonyította. hogy az megkönnyíti úgy az emberek elaltatását. amely 1949-ben kezdődött. hogy emiatt nem emlékszik semmilyen agykontroll-kísérletre vonatkozó részletre és információra. Az elektronikus gondolatolvasással kapcsolatos szovjet kísérletek 1960-at követően hét laboratórium is bekapcsolódott ebbe a munkába. és ennek segítségével még a süket emberek is képesek hallani. Pontosan meghatározta azokat az agyterületeket is. hogy miként lehet az elektromágneses hullámokat felhasználni az agykontroll céljára. Erre hivatkozva 1977-ben azt állította a Szenátus vizsgálóbizottsága előtt. Az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó gép prototípusának az előállítása tette lehetővé a korábbi agykontroll 191 . joggal feltételezhetjük. hogy Dr."A mandzsúriai merénylő keresése" című munkájában dokumentálja a CIA-nak az agykontroll-kutatás terén végzett tevékenységét. Morse Allen kutató 1950. Mindez arra utal. hogy az agy melyik része milyen testi funkciókat irányít? Az elektrostimuláció segítségével felfedezte a majmok agyában azokat a pontosan lokalizálható helyeket. Lilly egy rövid ideig együttműködött a CIA-val. hogy amerikai társaik is képesek voltak rá. az aggódás és a düh kiváltásáért.John Marks.

"A test elektromossága" címmel. Amikor valaki elgondolja. amely alkalmas az emberi szervezet kontrolljára és aktiválására. Dr. csak utána jöhet az a törekvés. hogy az elektromágneses agykontroll kísérleteket a CIA 1960-ban indította be. vagyis egy lényegesen komplikáltabb és nehézkesebb technikát alkalmaztak. kiváló ismerője volt az élő organizmus elektromos tevékenységének. Sharp 1973-ban önmagát használta kísérleti alanynak. Joseph C. A normális beszéd a hangos nyelvhasználat. 1977. 1974-ben ezért felkarolták J. A híressé és hírhedté vált MK-Ultra program keretében. Egy olyan elektronikus távirányítási technikát akartak kifejleszteni. vagy megváltoztatását. Schapitz-nak az elektromágneses sugárzással kiváltott hipnózissal kapcsolatos kutatásait. Tehát nincs szükség vevőkészülékekre. az illetékesek már rájöttek. hogy a TRM gondolatolvasó mechanizmus sikeresen tud működni. A gondolatok ugyanis ki nem mondott. azaz nyelvet a tudatunkon belül. és azok rendeltetésére is hivatkozik. Gottlieb kijelentette: "Élénk érdeklődés volt aziránt. F. Bebizonyosodott. 1985-ben könyvet írt "The Body Electric" . az agyban keletkező bioelektromos impulzus pontosan ugyanaz. aki ilyen rádiósugárzás alatt áll?" A kérdés és a válasz is arra utal. vagy ha a szavakat hangosan 192 . akkor is. Robert O. Egy visszhang-mentes szobában helyezkedett el. Dr. hogy ezt a folyamatot befolyásolják és megváltoztassák. aki kétszer is volt a Nobel-díj várományosa. Becker. és az üzenetet átkódoló szerkezetekre. vagy pedig kimondja ugyanazt a frázist. amely lehetővé teszi hipnózis útján az emberi gondolkodás befolyásolását. amelyet az orosz tudósok fejlesztettek ki a saját gondolatolvasó gépük számára. Ezen túlmenően a célszemély nem képes ellenállni ennek a behatolásnak. Csak amikor már képesek a gondolkodási folyamat nyomon követésére.Gondolatolvasó Gép) már 1973-ban létezett. valamint az interpretációjukra. majd pedig mikrohullámú impulzusokkal audiogrammot sugároztatott az agyába. A hipnózis alkalmazásához szükséges hangzószavak modulált elektromágneses energiával közvetlenül is bejuttathatók az emberi agy tudatalatti részeibe. mivel azok az elektródák használatával stimulálták az agyat.kísérletek dokumentumainak a részleges megsemmisítését. a hipnózis. A TRM (Thoughts Reading Machine . Ha pedig ez így van. amely számos CIA agykontroll-kísérletre. a tudattágító és halucinatív drogok és más eszközök felhasználásával törekedtek a bioelektrikus érzékelési módszer kidolgozására. hogy a rádió sugárzás-mezejében levő emberekre hogyan hat az energia és vajon könnyebben hipnotizálható-e az a személy. hang nélküli szavakat jelentenek. Erre azonban csak azután törekedhetett. és ellenőrzést gyakorolni az agyába így eljutatott információ felett. ha hangtalanul használtuk a nyelvet. Becker írja. hogy a mikrohullámok alkalmasak az emberi agyhullámok utánzására és a velük való kommunikációra. Sidney Gottlieb-et. az MK-ULTRA program igazgatóját. a bioelektromagnetizmus kutatója. 1974ben a CIA olyan technika kidolgozására törekedett. Dr. akkor ezt a technológiát akarták előnyben részesíteni az ultrahang technológiával szemben. ha már olvasni tudta az emberi gondolatokat. szeptember 21-én a washingtoni Szenátus egészségügyi és tudományos-kutatási albizottsága kihallgatta Dr. Dr. A gondolkodási folyamat hangtalan nyelvhasználat.

1975-ben már kipróbálták a gondolatolvasó gép egy kezdetleges prototípusát a Stanford Research Institute-ban (a Stanford Kutatóintézetben). amit a szemek látnak. akkor ezeket a bioelektromos hullámokat átírhatom szavakra. tudatküszöb-alatti üzeneteket továbbítani. Az a körülmény. azaz az agya által kibocsátott mikrohullámokat felfogják. szeptember 25-én a Washington Post jelentette. Amikor tehát valaki gondolkodik és gondolati impulzusait. gondolatoknak megfelelő impulzusmintákat és az erre vonatkozó szótárat elkészítsék. amely elvezeti őket az általuk fontosnak tartott információkhoz. hogy a CIA kísérleteket folytat a szem és az agy közti kapcsolat alaposabb feltárására. 1977. hogy összegyűjtsék az adott szavaknak. Sharp bebizonyította. A kísérleti eredmények nyolcvan százalék pontosságúak. hogy olyan személyek 193 . A San Diegó-i kórházban két éven át felmérték. hogy azok már elavultak. hogy a CIA 1973-ban számos agykontrollra vonatkozó dokumentációt megsemmisített. hogy a mikrohullámok alkalmasak kimondott szavak továbbítására az emberi tudatba. Hivatalosan azt állították. mintha csak gondolnám ezt. mivel sikerült előállítani a TRM-et. miközben a célszemély gondolkodik. ha a kísérleti alany egy szót sem szólt. Joseph C. Ha pedig ez lehetséges. hogy lehetséges kimondott szavakat. vagyis dekódolhatom az agy elektromos impulzusait. 1983-ban Loma Lindában. Dr. hogy a célszemély miről gondolkodik. miközben rögzítette a csendben gondolkodó személy agyműködését. Ez a kis adókészülék 10 Mhz-es hullámokat bocsátott ki. A szavakat hordozó mikrohullámú impulzusok az agyban jelentéssel bíró gondolattá vállnak. ha képes vagyok érzékelni. hogy miként reagál az agy arra. a vizuális jelenségeket hordozó agyhullámok beazonosítása és rögzítése. tanácskozásra került sor.kimondtuk. amely korlátolt számban felismerte a szavakat. hogy a gondolatolvasó gép működését továbbfejlesszék. amely lehetővé teszi az emberi gondolkodás irányának és tartalmának megváltoztatását. amelyek bizonyították. hogy olyasmire gondoljon. Az önkéntes kísérleti alanyok számára különböző képeket villantottak fel. vagyis a gondolatolvasó gépet. azzal is kapcsolatban lehet. Lie-Detector (Hazuság-vizsgáló gép) tökéletesítését szolgálta. hogy az illető nem a saját hangját hallja. Valójában azonban arra törekedett. Ehhez hasonló gépet használtak a koreai háborúkban a hadifoglyokkal szemben. akkor a fordítottjának is lehetségesnek kell lennie. azaz a kimondott szavaknak megfelelő elektromos impulzusokat kell továbbítani. hanem azt érzékeli. hogy egy konkrét személy agyában milyen bioelektromos impulzusok keletkeznek. Megoldandó feladat volt még a gondolatolvasó gépezet működtetői számára a célszemély befolyásolása úgy. amely azokat átkódolja. és valamennyi különböző agyhullámokat váltott ki. Vagyis ha azt mondom: Hogy vagy? Ugyanaz a bioelektromos impulzus jön létre. vagy hipnózist előidézni elektromágneses radarhullámok (EMR) segítségével az emberi magatartás befolyásolására. Ez abban különbözik a tudatban keletkező saját gondolattól. Ezt követően már csak idő kérdése volt. ahol megvizsgálták az orosz Lida nevű szerkezetet. amellyel nyugalmi állapotba hozva még befolyásolhatóbbá lehetett tenni a célszemélyt. mintha valaki suttogva szólna hozzá a fejében. egy kórházban. A szerkezet egy komputert használt. Külön feladatot jelentett a képeket. hogy mely képek ismertek és mely képek nem. még akkor is. A komputer meg tudta határozni. Azaz. és egy komputerhez továbbítják. akkor elolvasható a képernyőn. A cél az volt. hogy ez a kísérlet az ún. amelyek a közhasznú szavak tízezreit tudták beazonosítani az agyhullámok alapján. Ezért felmerült az igény olyan elektromágneses sugárzás technikára. Hamarosan azonban megszülettek azok a gépezetek. 1974-ben számos olyan kísérletre került sor a CIA megbízásából.

Az első négy hónapot követően panaszlevelekkel fordult különböző orvosi és jogi szervezetekhez. hogy az alvó személy agyába meghatározott képet faxoljanak. Az agymintákat kezdetben vezetékes módszerekkel gyűjtötték. hogy mi történt vele.mint például az engedelmesség és engedékenység. Néhány hónapos ilyen gyötrés után teljesen kimerült. Korábban semmilyen pszichikai megbetegedésben nem szenvedett. a hangokat továbbra is hallotta belülről. és az illető azt gondolja. Céljuk az emberi agy befolyásolása és megváltoztatása volt. akkor megkezdődhetett a vizuális információkkal kapcsolatos gondolatok távolból való olvasása.gondolataiban is olvashassanak. Teljesen hiábavalónak bizonyult az állami és a börtönhatóságok megkeresése. mintha hallucinogén drogok befolyása alatt állna. azaz olyan módszerekkel. A 38 éves Fratus-t 1-től 15 évig terjedő börtönre ítélték rablásért. és velőtrázóan fülsértő. Becker állapította meg. a TV készülékek tesztelési mintáihoz hasonlókat. október 18-án beszámolt arról. hogy ő erről álmodott. Hiszen csak ekkor van értelme olyan agyhullám-mintáknak a gyűjtésére. mindössze 15 percig tartó beszélgetést követően elmebeteggé nyilvánították. Amikor panaszkodott. Úgy tűnt. Ekkor a pszichiáterek egy felületes. kombinálva a rádiófrekvenciával és a mikrohullámú sugárzással. hogy aláássa hitelét. olyan technika kifejlesztése. hogy az elektroenkefalográf (EEG). hogy még inkább nevetségessé tegyék. Amikor már megfelelő számú adatot gyűjtöttek össze. amit Fratus számára az is megerősített. Robert O. Dr. hogy a személyzet időnként gúnyos megjegyzéseket tett: "Mennyire élvezi a fejfájásait? Akar-e néhány Aspirint? Jól alszik-e mister Fratus?" Az elmegyógyászati diagnózis célja is az lehetett. képes létrehozni meghatározott gondolatokat és hangulatokat . Magas frekvenciájú hangokat hallott a füleiben. és ruhátlanul. hogy szó szerint a falra akart felmászni kínjában. napi 24 órán keresztül. amellyel az emberi tudatot ellenőrizni lehet. és még változatosabban zaklassák. hogy az amerikai Utah tagállam börtönében maga is megtapasztalta: létezik egy olyan technikai eszköz. Éppen ezért veszélyes a társadalom egészére. Így még az is lehetővé vált. hogy mi történik. amellyel a távolból olvasni lehet a gondolatokat. Nyilvánvaló. levetkőztették. vagy befogta a füleit. Nyilvánvalóan szándékos és előre megtervezett akcióról volt szó. Miután megrendezett konfliktusba keveredett a börtönszemélyzettel. Erre a kísérletre csak akkor lehetett szükség. Ez lehetővé teszi egy totalitárius kormányzás bevezetését terror nélkül. Amikor betömte. "Üldözési téveszme és paranoia" volt a diagnózis. és néhány oly magas. másrészt panaszait csak arra használták. David James Fratus 1988. és lehetővé tegye további izolálását. Még mindig kínozzák három műszakban. Ezek a lelki gyötrések és a hetekig tartó alvásmegvonás súlyos következményekkel járt. mintha egy elektromosan visszhangzó szobából áramlanának belülről kifelé a hangok. 194 . matrac nélkül. ha már rendelkezésre álltak az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó szerkezetek. büntetésként távirányítású elektronikus besugárzásnak vetették alá. hogy a kutatók az EMR segítségével nemcsak az emberi gondolatok puszta megértésére törekedtek. akkor megverték. Elveszítette a tájékozódó képességét. amelyek vizuális információk beazonosítására alkalmasak. hogy a kísérlet végzője és a kísérleti alany fizikailag távol van egymástól. vagy jelenetet rendezett emiatt. amit Fratus mentális terrorizmusnak nevezett. Teljesen elkülönítették és ekkor rendkívül különleges hatások érték. sőt fel is erősödtek. Ezeknek a frekvenciáknak a volumene és az intenzitása állítható. Súlyos fejfájás és álmatlanság gyötörte heteken át. Fogalma sem volt. Ezután kezdődött az a folyamat. mivel egyrészt tudták. WC papír és ivóvíz nélkül egy vetkőző cellába tették. akik fizikailag nincsenek jelen.

) Ez azt jelenti. A kísérletek folytatódtak és mindent úgy hallott a belső fülében. és az elektromágneses. hogy már túljutott a gondolatolvasás feladatán és a kutatás irányt vett az emberi tudat teljes kontrollja és módosítása felé. akkor érzékeltetik. Fratus úgy véli. hogy milyen helyzetbe került. amelyeken Fratus is keresztülment az elmúlt 11 hónapban. akinek korábban is pszichés zavarai voltak. Ezek a folyóiratcikkek azokról a lelki és fizikai gyötrelmekről szóltak . E távirányítású agykontroll berendezések működtetői olyan specializált eszközökkel rendelkeznek ma már. amely nem követi azt. és ebből az elemzésből kiderül. hogy elrettents minket". Jelenleg tartanak. 195 . és előhozzák a már rég feledésbe ment kellemetlen emlékeket. Bebizonyosodott. mintha nagy kapacitású sztereó fülhallgató lenne a fején. Ennek a távirányítású elektronikus berendezésnek a legváltozatosabb hatásait próbálták ki 11 hónap alatt. Csupán a nehézkes és kényelmetlen technikát akarták könnyebben kezelhetőre kicserélni. továbbá komoly bántalmakat és diszfunkciókat tudnak okozni. valamint a nem-ionizáló elektromágneses sugárzásról. a hangokkal gyötrés mind az ellenállás megtörését célozzák. hogy ha szükség van tudatalatti üzenetek TV-képernyőn keresztül való továbbítására. Egy hongkongi lap arról tudósított. A börtönhatóságok maguk is gyakran akadályozzák az ilyen levelek eljutását a címzettekhez. hogy Tajvanon már rendszeresítették a TRM (Thoughts Reading Machine) alkalmazását. mert a további vizsgálatok David James Fratus állításait támasztották alá. hogy bármilyen agykontroll tevékenység folyna.Több. hogy egy védelmi szakértőt felkértek. Valójában arról van szó. hogy "senki nem fog hinni neked és semmit nem tehetsz azért. A büntetés végrehajtási hatóságok és a börtönök személyzete tagadják. a "The Nation" és a "The Atlantic" című folyóiratokban jelentek meg. amelyek mégis lefolytattak valamilyen formális vizsgálatot. Azokkal a hatóságokkal. vizsgálja meg. közölték." Ezt az 1988-ból származó ügyet azért ismertettük egy kicsit részletesebben. mint 50 levél után végül olyan információhoz jutott. hogy "Fratus megrögzött bajkeverő. De amikor nincsenek tanúk jelen. Ha olyat gondol. hogy a TV-segítségével befolyásolják minél több ember tudatát. vagy tesz. továbbá a rádiófrekvenciával működtetett fegyverekről tudósítottak. akkor a legváltozatosabb büntetésben részesítik. amellyel minden fizikai és mentális funkciót nyomon tudnak követni. (Ennek részletei olvashatók a brit "Lobster" magazin 1993. Végül is a "Coalition for Prisoners' Rights Newsletter" (A rabok jogait védő koalíció hírlevele) munkatársai Santa Fé-ből elküldtek neki három cikket. amelyből fogalmat alkothatott magának. 1989-ben Armen Victorian tájékoztatott arról.egy kivételével -. amit kívánnak tőle. a tudatalatti rétegekbe. kihasználva a rabok kiszolgáltatott helyzetét. mert leveleinek a többségére semmilyen válasz nem érkezett. júniusi számában. hogy a magatartás gyökeres megváltoztatását próbálják elérni a szakadatlan elektronikus agykontrollal. milyen lehetőség van olyan módszerek kidolgozására. amelyek a "US News and World Report". hogy az agyát egy komputerizált gondolatolvasó és letapogató gép ellenőrzi. A legtöbb ember vonakodik segítséget nyújtani egy elítéltnek. Így folyamatosan büntetik nem csak a jelen. amelyek lehetővé teszik a tudatalatti üzenetek továbbítását a TV-képernyőjén keresztül. de a múlt hibáiért is. akkor már rendelkezésre áll a gondolatolvasás technikája. Behatolnak az emlékezet legmélyére. a fejfájásokozás. hogy a büntetés végrehajtási intézmények foglyaival is folytattak agykontroll kísérleteket a hozzájárulásuk nélkül. Az alvástól való megfosztás. A Copton Report elemezte a CIA kutatási céljait.

A Tucson Weekly 1994. függetlenül attól. amely a betonfalon is áthatoló radarsugárt bocsát ki. (A rádiógráfia az anyagok belsejének az átvilágítását. amelyet senki nem veszíthet el. amely előzetes kódolás alapján a földről érkező impulzusokra a megfelelő tájékoztató adatokat önműködően megadja. október 11-én a Washington Times hasábjain arról. De szükség esetén növelhető az adathordozó kapacitása. behelyeznek a bőr alá. és teljes pontossággal beméri a célpontot. 196 . és ezután már megkezdődhet gondolatainak elolvasása. amely rizsszem nagyságú. A beültethető mikrobiochip Martin Anderson "High-tech national tattoo" . A speciálisan erre a célra létrehozott és testbarát kapszulába helyezett mikorochip el van látva a megváltoztathatatlan alfanumerikus kóddal. mint egy úgynevezett smart-card. Ugyanerről adott számot a St. hogy éjszaka vagy nappal van. A Transponder olyan fejlett technikájú elektronikai berendezés. Resot. amelyet az erre szakosodott cég . a legfejlettebb rádiógráf technika alkalmazásával is rendkívül nehéz lenne tőle megszabadulni. amely beinjekciózható az állatokba és kiváló eszköz azok szemmel tartására. évi június 15-21-i számában Lisa Crosby ír a bőr alá ültethető mini adathordozó chipekről. hogy ha otthon maradnak. s az így keletkezett képet rögzíti fényérzékeny papíron. hogy valaki az adatait egy plasztik kártyán. Ha egyszer beültették. Fox.egyedül állít elő."Csúcstechnológiájú nemzeti tetoválás" címmel számol be 1993. Miként lehet egy gondolatolvasó gépet működtetni. Egyelőre a beültetett transponder még nem képes annyi adatot tárolni. Ezért egyelőre ezt az eszközt csak az állatok nyomon-követésére használják.Befecskendezhető beültetett adatközlő berendezés. október 15.a PSI-TECH . amely szerint a Human Society mindössze 25 dollárért egy életre szóló computer chipet hozott forgalomba.Sokan úgy vélik. vagy egy piciny bőr alá behelyezett golyócskán hordozza.) Ez az eltávolítás azért rendkívül nehéz. hogyha nem találják a célszemélyt? Ezt a nehézséget a távolba-látó szerkezettel hidalják át. Elvileg azonban nem sok különbség van aközött. Amikor a "scanner" (azaz a pásztázó elektronsugárral működő és színhatásokat is érzékelő optikai olvasószerkezet) bip-jelzéseket ad le. Louis Post Dispatch-ben Dr. Ilyen eszközzel mérték be a sivatagi vihar hadművelet során Szaddam Husszein Scud rakétáit. A "remote watching" szerkezet csúcstechnológiájú berendezés. Sydney J. Több mint 34 milliárd egyszeri kódszám áll rendelkezésre. szerkezetüknek a láthatóvá tételét jelenti ionizáló sugarakkal főleg röntgennel. és ugyanazt másutt nem alkalmazzák. akkor a szám felvillan a scanner digitális kijelzőjén. Ez az ún. E szerkezet segítségével találta meg az FBI az Exxon egyik elrabolt vezetőjét. Egy piciny mikrochip-et. hogy oltással vagy külön is injekciós tűvel be lehet adni. A távolból figyelő (remote watching) szerkezet meghatározza a célszemély helyét. A "remote watching" olyan titkos szerkezet. Syringe Implantable Transponder . Az amerikaiak többsége ellenszenvesen viseltetik egy orvosilag beültetett állami mikrochippel szemben.). 1992-ben. Még sebészeti módszerekkel. akkor biztonságban vannak. mert a rostos szövetek belekapaszkodnak a kapszula rovátkáiba. A mikrochip 10 jelből álló alfanumerikus (számjegyeket és betűket egyaránt tartalmazó) kóddal rendelkezik. amely teljesen egyéni. A lényeg az. hogy Big Brothernek joga van szemmel tartani az embereket. vagyis a ma már rendszeresített elektronikus adattároló kártya. hogy a Hughes Aircraft Company kifejlesztett olyan személyazonosító rendszert. Már akkor lehetséges volt országhatárokon átnyúlóan bemérni és meghatározni a célszemélyek tartózkodási helyét. Úgy van megtervezve. az "Animal Doctor" című írásában (1994. akkor gyakorlatilag a chip eltávolíthatatlan.

" Azt is hozzátette. A szerkezettel kibocsátott jeleket a "cellular system" segítségével. Adatokat gyűjtött a CIA ügyirataiból. Az agykontroll gép alkalmazásával kapcsolatos ismeretek tartalmazták az agy feltérképezését. Amióta az agykontroll gépet más országoknak is eladták. a hipnózisra vonatkozóan és ezekből a tapasztalatokból összeállította a kihallgatások elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazó kézikönyvet. az agymosásra. az IMI (Intelligence Manned Interface) biochip feltalálója nyilatkozta a Monetary Economic Review-nak. a kínzásra. hogy ha drága neki a gyermekei élete. amelyek drótnélküli kommunikációs rendszert alkotnak egy meghatározott földrajzi térségen belül. Más országok agykontroll gépkezelőinek is meg kellett tanulniuk 197 . a bebörtönzésre. amikor a folyamatos elektronikus zaklatás eredményeként tartós stressz-állapotba került. Daniel Man-ről. az elkülönítésre. Egy másik személynek a helyi elektromos művek képviselője a tudomására hozta. az idegrendszer anatómiájával. hogy a chip elmozduljon a beültetett helyéről. Mivel nem tett ennek a zsarolásnak eleget." Az AP (Associated Press) hírügynökség számolt be egy Miamiban praktizáló plasztikai sebészorvosról. "cellular mobile communication system" olyan nagyszámú alacsony energiájú vezeték-nélküli közvetítőt használ. akkor ez is bizonyíték arra. hogy bizonyos mikrochipek jelzéseit a szatellitákon keresztül is fel lehet fogni: "ezt használtuk az iraki háborúban a katonák mozgásának a nyomon követésére. Mivel ez a szerkezet alacsony frekvenciájú rádióhullámokkal működik. Harold Wolff. Ma már azonban Földünk körüli pályára helyezték azt a műbolygó-rendszert.) Julianne McKinney ténymegállapításai Egy gyermek meghalt. Ezáltal azt is eldönthetik. Ez akadályozza meg egyébként. fiziológiájával és biokémiájával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket. azóta mozgásképtelen beteg lett 11 éves leánya. létrejött a világ nagy területeit lefedő megfigyelő-rendszer. A Hughes Missile Systems Company . Az EMR sugárzás távirányítással működtethető és úgy tudja fókuszálni a sugarakat. hogy az bárkit elérhet. akkor vonja vissza a nagyfeszültségű elektromos vezetékek felszerelésével kapcsolatos tiltakozását. Nemcsak az lehetséges. a nélkülözésre. Dr. hogy elolvassák a célszemély gondolatait. a fenyegetésre. és nincs szüksége elemre. hogy már használják az EMR agykontroll-gépet.a Hughes Rakétarendszer Vállalat már alkalmazza ezeket a mikrochipeket a repülőgépek és járművek nyomon követésére. Karl Sanders. így semmilyen része sem használódik el. katonai és hírszerzési tanácsadó a szubverzió. a fekete pszichiátriára. az erőszakra. valamint szatelliták lehetséges bekapcsolásával tudta venni. a beszervezés és a kihallgatás szakértője. aki "cellular system"-mel működtetett szerkezettel nyomon tudta követni az Altzheimer-betegségben szenvedőket és a gyermekeket. hogy "új műbolygókat lőnek fel a Motorola 66 szatellitjéhez hasonlóan. Ha az Energiaügyi Hatóság képes ilyen akciókra. amelyeket az oroszokkal együtt juttattak a világűrbe.vájataiba. hogy nincs menekvés az EMR agykontroll-gépekkel működtetett ellenőrzési rendszer elől. amely pontosan nyomon tudja követni az emberekbe beültetett mikrochipeket is. hogy milyen mértékben kívánják a célszemély egészségi állapotát befolyásolni. akik ezzel a speciális típusú eszközzel voltak felszerelve. de legalábbis a láthatatlan mikrohullámú eszközöket. Dr. Ezek alacsony orbitális pályán mozgó szatelliták. (Az ún. de testi sértést is lehet láthatatlanul okozni elektromágneses sugárfegyverrel. Ez az információ azt is bizonyítja. a megalázásra.

A közösség szolgái helyett önkényúrnak. Minthogy nincs meg a nyilvánosság. fenyegetnek. amelyek korlátoznák és szabályoznák az agykontroll gépek működtetőinek a tevékenységét. amíg nem bosszantják fel őket. csaknem pontosan az ellenkezője ennek. Olyan ez. amit akarnak. és az általuk szolgált hatalmi struktúra érdekeit. és nem veszélyeztetik az ő. hogy a kezelők lehetőleg eltávolítják az útból azt a jogkövető állampolgárt. amelyet az agykontroll-gépek kezelői kiszolgálnak. a képzés. eltérő személyiséggel. hogy eltávolítsák azokat a személyeket. hatalmat gyakorló személynek tekinti magát. Másképp viszonyulnak az adott társadalomban érvényesülő erkölcsi és jogi rendhez. és ennek megfelelően más szempontok szerint határozzák meg. Erkölcsi értékeik. Ezzel szemben a jogtisztelő polgárt rossznak tekintik. amikor az irányító-központban vannak. vagy a saját gépüket használják. hogy mi a jó és mi a rossz. amely aktivizálja személyiségük sötét oldalát. akik az agy feletti uralmuk útjában áll. Azokat. és ebben a vonatkozásban figyelmen kívül hagyják az érvényes jogot. Ilyen jogszabályok hiányában a legnagyobb titokban azt tehetnek. Egy bűnöző jónak tűnhet az agykontroll gép kezelője számára. hogy a jogkövető állampolgárok védelemben részesüljenek. hogy több személyiségük legyen. Amikor azonban munkába állnak az agykontroll-gépek irányító-központjában. erőszakot alkalmaznak. hogy az áldozatok arról bármit is tudnának. ezért olyan jogszabályok sem születtek. Miért kegyetlenek az agykontroll gépek kezelői? Az említett működtetési elmélet. Olyan hatalmi helyzetbe kerülnek. amelyek ún. ha ő annak magatartását előre tudja jelezni. akiknek az agyát célba veszik. A szokásos társadalmi elvárás az. illetve úgy képezték ki őket. akkor teljesen más emberré vállnak. és ha az ilyen személy valamilyen formában szemben áll. 3. "non-lethal weapons"ként. a gyakorlati ismeretek és a személyi tulajdonságok alapján az agykontroll gép kezelőjét legalább hat ismérv különbözteti meg a többi embertől: 1. Ebből következik. 198 . és súlyosan bántalmazhatják őket a láthatatlan sugárzással. és ha ez a bűnöző nem veszélyezteti annak a hatalmi csoportnak az érdekeit. ha magatartása kiszámíthatatlan. gyermeknek tekintik. a kezükben lévő láthatatlan sugarakkal. agymosást alkalmaznak. olvasni tudja a gondolatait. elcsábítanak. hogy megőrizhessék a saját agykontroll gépeiket. vagy veszélyezteti a hatalmi csoport érdekeit. Csak azt a célt tartják szem előtt. Ez a helyzet alakítja ki bennük azt a hiedelmet. Ezek a kezelők megfigyelhetik az emberek legbensőségesebb titkait. vagyis nem halált okozó fegyverként vetnek be. Az agykontroll-gép-kezelők otthonukban teljesen normálisan élnek. akik egészen addig békésen élhetnek. hogy mi a jó és mi a rossz. mint szigorú államtitkot. Az agykontroll-gép-kezelők többsége a társadalom felett álló. és nem érvényesül a közvélemény nyomása. Az agykontroll gép kezelőinek a gyakorlati mércéje. lelkiismeretük felfüggesztődik. szeretik gyermekeiket és gondoskodnak családjukról. hogy ők a jog felett állnak és érinthetetlenek. 2. akinek a magatartása valamilyen formában biztonsági kockázatot jelenthet az agykontroll gépkezelők számára. akik megszegik a jogszabályokat. és büntetést kapjanak azok. a többi állampolgár felett állónak tekintik magukat. A gyanútlan emberek teljesen az ellenőrzésük alatt állnak. Az agykontroll-gép-kezelőknek két arcuk van. Ezek az agykontroll-gépkezelők kínoznak. megaláznak. úgy viselkednek mint a többi ember.az Amerikában alkalmazott működtetési elméletet és gyakorlatot. anélkül. gyötörnek. Különösen érvényes ez akkor. mintha teljesen más emberré alakulnának át. és megszűnik a tiszteletük az emberi jogok és az emberi életek iránt. el tudják olvasni a gondolatait. A saját elképzeléseik szerint határozzák meg. Ezért a kezelők nem fogják bántalmazni az ilyen bűnöző célszemélyt.

és megtudhatja legszemélyesebb titkait. amikor a célszemély alszik. Ezt a gépezetet éjjel-nappal lehet működtetni. Az agykontroll-rendszer biztonságának a megőrzését működtetői fontosabbnak tekintik. zajtalan. a másik oldalon elhelyezett gépezet pedig felfogja és értelmezi a kapott információkat. és lehetővé válik elolvasásuk és elemzésük a monitorról. amikor az agykontroll-gépezet ellenőrzése alá kerül. vagyis a célszemély gondolatait folyamatosan megfigyelés alatt lehet tartani. Miután a célszemély agyhullámait továbbították a központi vezérlőegységbe. Oly módon ellenőrzik elektromágneses sugárzással. A politikai sztálinizmus csak az anyagi javakat osztotta el kényszer útján. Ha tehát egy agykontrollt használó nyomozó megfelelő közelségbe kerül. Az agykontroll gép 199 . ilyenkor van a legkevésbé lehetősége arra. ahol a processzor ezeket az agyhullámokat szavakká és képekké alakítja át. amely aztán megjelenik a kezelő előtt lévő monitoron. mint az adott ország alkotmányának a betartását. s külső sérülési nyomokat nem hagy. Egy vadidegen személy elolvashatja másnak még az álmait is. azt lefordítják szavakra és képekre. Ezért a különböző országok agykontroll-gép-kezelői szorosan együttműködnek egymással és kicserélik egymás között az állampolgáraikra vonatkozó információkat. Miért jelent súlyos problémát az agykontroll-működtető-csoport a társadalom számára? Megszűnik az egyén magánszférája. Ezért a jog eszközeivel nem lehet őket felelősségre vonni. és tetszés szerint tudják befolyásolni az ellenőrzött célszemélyek egészségi állapotát. EMR (Elektromagnetikus hullámok) Az agykontroll gépezet működési vázlata Agykontroll alá vett célszemély Akkor lehet legjobban olvasni a gondolatokat.4. hogy az erőszakban és a kényszerítésben hisznek. akkor már nem lehet a magánszférába menekülni. Az általuk alkalmazott gyakorlatból arra lehet következtetni. hogy erről egyáltalán nincs tudomása. 6. Fizikai kapcsolat nem kell hozzá. és így nem lehet bizonyítékokat találni a bűnös zaklatásra. 5. mert az megszűnik létezni. Hogyan működik az agykontroll-gép? Először is el kell helyezni két szerkezetet. amely keresztezi a célszemély agyát. Biztonságot ad nekik. ha veszélyeztetné egyrészt az agykontrollt. A gépezet működtetői készek bármely ország bármely polgárát kiiktatni. hogy nem tartoznak semmilyen konkrét országhoz. Úgy gondolják. amelyet az kiszolgál. mivel. A gépezettel összegyűjtött agyhullámok ugyancsak elektromágneses sugárzás útján bekerülnek a központi vezérlőegységbe. az agykontroll gépezet működtetői viszont az élet és halál felett rendelkeznek. vagy nemzethez. két különböző szögből. Az egyik gépezet kibocsátja a sugárzást. Az agykontroll-gép-működtetők nem tekintik magukat a kormányzat szerves részének. hogy kontrollálja a saját tudatát. hogy a sugárzás láthatatlan. Ezek aztán megjelennek a kijelző készüléken. Az agykontroll-gépek-működtetői a sztálinizmus egyfajta változatát gyakorolják. Ezt követően mindkét szerkezet kibocsát magas intenzitású sugárzást. másrészt azt a hatalmi struktúrát.

Azok a neurológusok.hatékonyan megkárosítani a célszemély idegrendszerét. Ha például ily módon továbbítják az agyába egy nő vagy egy férfi meztelen képét. akkor aktívan is irányíthatják a célszemély gondolatait. azt nem lehet véletlennek tekinteni. Vannak természetesen félrevezető magyarázatok is. akkor a kapott reagálásból megtudhatja. Sőt. Ezek szerint. akkor az szívbántalmakat okozhat. Ha a nyomozást végző kezelők valamilyen speciális információra kíváncsiak. ha a nyomozó egy képet továbbít a célszemély agyába. hogy éber állapotban is el lehet olvasni a célszemély gondolatait. Ha ezeket a hullám-együtteseket továbbítják a célszemély agyába. ha bizonyos emberek úgy gondolják. hogy az agykontroll-gépezet által kilövelt sugárzás nemcsak káros a szervezetre. hogy a "villám soha sem csap még egyszer ugyanarra a helyre". amelyek egy meghatározott képnek felelnek meg. hogy rádióhullámokkal lövik őket ("zapped by radio vawes"). akik részt vettek a magatartás megváltoztatását célzó kísérletekben. Az FBI szóvivője elismerte.a láthatatlan sugárzással . vagy a testre. Abban az esetben is. hogy nagyszámban fordultak a Szövetségi Nyomozóirodához segítségért olyan személyek.kezelője ilyenkor még azt is befolyásolni tudja. mert a villám törvényszerűen a legmagasabb pontot érinti és miután törvényszerűen még egyszer ugyanarra a helyre nem csap be. A fentieken túlmenően azt is figyelembe kell venni. amelyek fontosak a számukra. akkor a sugárzás fókuszában lévő szerv károsodik. akkor abban megjelenik ez a kép. hogy miként lehet mikrohullámú fegyverekkel . hogy véletlenszerű elektromos kisülés révén erős sugárzást kaptak. Ezért az információgyűjtés főleg éjszaka történik. akik úgy hiszik. akkor ez nem lehet igaz. hogy olyan témákra gondoljon. A magas frekvenciájú sugárnyaláb irányítható a fejre. de halált is okozhat. hogy dekódolja az agyműködés hullámmintáit. úgy ölhet meg valakit. Az EMR-agykontroll gép nemcsak arra képes. akkor a központi idegrendszer károsodik. vagy sem. A hatóságok részéről azonban kitérő válaszokat adnak. hogy természetes halálnak tűnik. Így térképezték fel azokat a bio-elektromos hullámmintákat. kiolthatja az életet. Ezt csak úgy lehet értelmezni. hogy egy adott kép ismerős volt-e a vizsgált személynek. hogy miről álmodjon. Amikor az agykontroll-gépezetet magas frekvencián működtetik. hogy az agyban meghatározott bioelektromos folyamatokat idézzen elő elektromágneses sugárzással. és lassan a halálát okozhatja. a sugárzásnak való tartós kitettség megbetegíthet valakit. amikor a sugárzásnak kitett személyek panaszt tesznek. Ez lehetővé teszi a célszemély személyiségének a feltérképezését és élettörténetének a részletei is megismerhetővé válnak. azért. Ha a célpont a fej. Így például. és nem folytatnak vizsgálatot az ügyükben. azt is megvizsgálták. hogy fegyverként használt 200 . ez arra készteti az illetőt. A San Diego-i Kórház egyik tanulmánya szerint a célszemély agymintáinak a komputeres elemzésével 80%-os biztonsággal meg lehet mondani. ha valakinek az agyát rendszeresen éri sugárzás formájában "fejlövés" vagy "villámcsapás" elektromágneses hullámok formájában. hogy erről a képről kezdjen el gondolkodni és ennek kapcsán információkhoz juttathatja az agykontroll gép kezelőjét. Ezeknek az áldozatoknak a panaszait azonban általában mentális problémaként kezelik. Ez azért van. mert közismert. Ez nem változtat azon. Ugyanezen logika alapján. ezért más veszi át a legmagasabb pont funkcióját. hogy melyek a célszemély szexuális preferenciái. ha a célpont a test. Ha például a szív a célpont. ha az agykontroll gépezetet nem különlegesen magas frekvenciával működtetik. hanem arra is.

Tehát nem képzeletbeli összeesküvésről. mi az áldozat legféltettebb titka és életére vonatkozó terve. Bárhová is megy a célszemély. decemberében. az amerikai nemzetbiztonsági szervezetek korábbi munkatársaiból álló társadalmi szervezet. Ha tehát ezek az erős elektromos kisülések úgy kerültek kialakításra. Ezekről a fegyverekről csak meghatározott állami és kormányzati intézmények tudnak. hogy rendszeresen zaklatják őket sugárzással. hogy felderítsék. 201 . nem halálos fegyvernek nevezett eszközök felölelik többek között a "high power microvawes"-t (nagy erejű mikrohullámokat). az "infrasound-ot (a hallhatónál alacsonyabb frekvenciájú hang-ot).akkor azokat fegyvernek lehet tekinteni. Bizonyíthatóan csak az állam szolgálatában álló személyek rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel. hogy létezik egy összeesküvés az állampolgárokkal szemben. Akik tehát ezeket a fegyvereket a gyakorlatban alkalmazzák. Az igazság elfojtása alátámasztja. mindent tud róla. a szabad emberek hazája). Az így létrejövő állandó stressz végül is paranoiássá teszi. Ezt az ANSA. illetve kínozni lehet vele . az "electromagnetic pulse generator"-t (elektromágneses impulzus-generátort). amikor ezeket a fegyvereket bevetik. Amikor az így célponttá vált áldozatok jelentik. Arra használják a gondolatolvasó gépet. az "isotopic radiator"-t (minden irányban hasonló módon sugárzó adóantennát) és az ehhez hasonló szupermodern eszközöket és technikákat. súlyosabb esetben elmeháborodottá. ("The Association of National Security Alumni") jelentése állapította meg. Arról akarják meggyőzni. akkor az államnak ezek a titkolódzás mögé elrejtőzött alkalmazottai minden büntetés nélkül megszeghetik az Alkotmány rendelkezéseit. amelyek nem hősugarak formájában kerülnek kibocsátásra. akkor elmegyógyászokhoz irányítják őket. hogy a magánszféra megszűnt létezni a számára. Ez. A sugárfegyverek elmezavart okozhatnak Amikor a sugárfegyverek kezelői úgy döntenek. a polgári szabadságjogokat és a célkeresztbe került polgárok emberi jogait. mint mentálisan problematikus egyéneket. Ezek az állami tisztségviselők. A polgári lakosság lényegében teljesen tájékozatlan ezen a területen. az állam alkalmazottai kell. hogy egy másik embernek sérelmet okoznak. és áldozataik nem kereshetnek a maguk számára jogvédelmet. és ha ezen állami alkalmazottak a sugárzással zaklatott áldozataikat elmebetegnek állítják be.elektromágneses sugárnyaláb célkeresztjébe került. hogy elkezdenek játszani az áldozat agyával. amelyet "Mikrohullámú zaklatás és agykontroll-kísérletezés" (Microvawes Harassment And Mind Control Experimentation) címmel tett közzé 1992. azt a hiedelmet kelti az áldozatban. akkor az egyik szokásos eljárás az illetővel szemben az. megszegik az amerikai Alkotmány rendelkezéseit. hogy mindenhol. A közvélemény értő odafigyelése nélkül nem lehet kellő nyomást gyakorolni a törvényhozó testületekre e fegyverek megfelelő ellenőrzésének és szabályozásának a kikényszerítésére. minden alkalommal beléjük ütközik. Az amerikai himnusz szerint az Egyesült Államok "The Land of the Free" (a szabadság. és mindenütt megfigyelés alatt áll. akkor valójában eltitkolják az igazságot. amelynek a segítségével egy ember képes veszélyeztetni egy másik embert. hanem az élet gyakorlati tényeivel bizonyítható valóságos összeesküvésről van szó. hogy terhessé vált számukra a célszemély. valamiféle ködös "összeesküvési-elméletről". Ezek az angol terminológia szerint "non-lethal weapons"nek. hogy legyenek. mindenki. de e fegyverek használatának szigorú ellenőrzése nélkül egyre inkább a rendőrállam irányába halad. Ha nem kerül sor szigorú törvényi szabályozásra.

"non-lethal weapon"-t. Az emberi agy nemcsak a gondolkodást teszi lehetővé. hogy a fülével ténylegesen bármit is hallana. akkor olyan véleményt lehet róla kialakítani. akkor ún. ha felismeri. ahogyan a magas frekvenciájú sugárfegyvert nevezik. hogy az illető megőrült. Így a teljes izolációba lehet kergetni. Ha a célszemély képes a szavak kiejtése alapján különbséget tenni. hogy ezt a technológiát az orvosok is alkalmazzák. Ha a célszemély nem tudja. Ennek keretében nemcsak beszélni lehet közvetlenül a célszemély agyával. hogy ez a második módszer betöri. Az agy aztán ezeket az impulzusokat hangokként értelmezi. mert ha az áldozatok elsajátítják a tudatukban hallott hangok elemzését. A gondolatolvasó gép ugyanezt az elvet alkalmazza. hogy egy vak nő is lásson. mivel semmit sem hallanak. azáltal. és utánozza a tényleges hang által generált elektromos impulzusok frekvenciáit. vagy érzetekké alakítja át. nem halált okozó fegyvert fognak használni. Ha viszont közvetlenül el lehet küldeni az elektromos jelzéseket a célszemély agyába. trágár módon lehet inzultálni a célszemélyt. akkor a kezelők elkezdenek beszélni az áldozathoz. hogy halljon. Amikor az agykontroll-gépek-kezelői meg akarnak szabadulni egy áldozatuktól. Naponként 24 órán át. Ha tehát a célszemély nem válik kezes báránnyá a korábban már ismertetett zaklatás következtében. hogy egyenesen az Isten szól hozzájuk. és ezzel teljesen tönkre lehet tenni mind a magánéletét. de folyamatosan veszi a bioelektromos jelzéseket a test különböző részeiből. Joseph C. ha ő maga folytat párbeszédet az agyában. hogy hogyan védekezzen ez ellen. hogy nem normális. akkor lassan de biztosan eléri a halál.Ha mindez nem hozza meg számukra a kívánt eredményt. Ennek következtében az illető dühösen reagálhat nyilvános helyeken. Sharp bebizonyította. akkor az illető hallani fog egy beszélgetést a tudatában. vagy ténylegesen is elmebeteggé válik. Az elektromágneses besugárzással folytatott dialógus igen durva is lehet. és ez az. hogy az éppen hallott szavakat mikrohullámon továbbították hozzá. így a mikrohullámon továbbított hangok és szavak annak a személynek a különleges hanghordozását és akcentusát hordozzák. Mivel ezek a szavak más személytől származnak. amit a gépezet működtetője akar. Mégpedig úgy. miután fényhez kapcsolódó jeleket tudott venni azáltal. vagy valaki más beszél hozzá. amit az ember hall. 1973-ban Dr. mint amilyen formában az adott személy akkor hallja. hogy a süket emberek fülébe elektródákat helyeznek el. Ugyanilyen módon el tudták érni. anélkül. akkor azt is meg tudja állapítani. Ebben az eljárásban a fület és a hallási folyamatot teljesen kihagyják. majd a hallójárat segítségével ezek a hanghullámok átalakulnak elektromos impulzusokká. Így például a fül összegyűjti a hanghullámokat. Ez nagyon fontos a védekezés szempontjából. De még akkor is. hogy süket személyekkel beszéljenek telefonon keresztül. hogy mikrohullámú frekvenciát alkalmazva közvetlenül lehet az agyba juttatni a hallható és érthető szavakat. azt hiszik. akkor se tudja 202 . aki ilyen technikával szól hozzá. Ezt az elektromágneses hullámot közvetlenül a célszemély agyába sugározzák. Ha ez többször ismétlődik. amíg vagy teljesen megzavarodik az áldozat. hogy erről mások nem szereznek tudomást. de durván rá is lehet kiáltani. Ezért az illető azt fogja hallani. Így például ennek a segítségével képesek arra. A "Discover" magazin 1993. mert hiszen senki sem provokálta és dührohamot kapott. akkor már nehéz elhitetni velük. hogy az agyának a hátsó részén elektródákat helyeztek el. és ezek kerülnek az agyba továbbításra. A körülötte lévők. júniusi számában számolt be arról. egészen addig. Az agy ezeket az impulzusokat tényleges hangzássá. mind a közéletét. akkor elképzelhető.

hogy engedélyezi átfogó megfigyelési rendszer felállítását. Mivel ezek a fegyverek 203 . mert számos láthatatlan fegyvert kísérleteztek ki. amellyel a sivatagi vihar hadművelet idején megtalálták Szaddam Husszein SCUD-rakéta kilövőit. valamint olyan közszolgáltatási helyekre. Tehetetlenségében végül dührohamot kap. vagy valamilyen más módon elhallgattatják. akkor ráfogják. hogy a jogtisztelő polgárok teljes tudatellenőrzés alá kerüljenek és mindenütt nyomon követhetőek legyenek. A megfigyelőrendszer részelemeit az épületek tetejére és a villanypóznákra szerelik fel. s hogy vajon az szövetségi rendőri megfigyelés.TRM-et (Gondolatolvasó Gépet) feltalálták szigorú államtitoknak számít. mind azok kezelőinek a biztonságáról. mint a bevásárlóközpontok. Julianne McKinney. aki a közelükbe kerül.leállítani. ilyen agykontroll-eszközökkel történt zaklatás is meghúzódhat. mint a mikrohullámú kibocsátó. hogy elmebeteg. aki állandóan zaklatja. és amely a biztonsági kockázattal kapcsolatos problémákat elemzi. vagy negyven kilométer távolságból egy személyt. Az agykontroll technológia azért is alkalmas az átfogó megfigyelési rendszer működtetésére. amikor egyes személyek megmagyarázhatatlan okból egyszer csak ámokfutásba kezdenek. Azt sem tudja kideríteni. repülőterek és a járművek. ha az titkosan működtethető. hogy az FBI elismeri: van egy ilyen megfigyelési rendszer és. McKinney tanulmányára az FBI szóvivője dühösen reagált. hogy azt a helyi rendőrségen keresztül az állami rendőrségen át egészen a Szövetségi Nyomozóirodáig. és egyáltalán ki irányítja? Minden esetre a válaszból kiderül. hogy McKinney nem tudja megmondani: ki működteti a megfigyelési rendszert. A megfigyelő-eszközöket fel lehet szerelni a középületekre. Valamennyi alkalmas a vallatásra. az amerikai hadsereg korábbi hírszerzője. Az áldozat nem tudja kideríteni. amelyeket kombináltak a TRM gépekkel. Vállalat. számol be a Project Slammer-ről. amely nem ír elő magatartási szabályokat a titkos műveletekre vonatkozóan. és nem tiltja a tudósok. amely a távolbalátás (remote viewing) technikát dolgozta ki. 1980-ban az Egyesült Államok Szenátusa elfogadta az "Intelligence Oversight Act"-et . tekintet nélkül az Alkotmányban biztosított emberi jogaira. szupermarketek."A hírszerzés felügyeletéről szóló törvényt". Amióta a "Thoughts Reading Machine"-t . és megölnek mindenkit. Mindez lehetővé teszi. az elektromágneses generátor és az ultrahang-fegyver. Ha valaki panaszkodni mer e tudatgép működtetése miatt. ki az. amelyet magatartás-kutató tudósok készítettek. amely egy olyan CIA által finanszírozott tanulmány. Az utcák kereszteződéseinél és az autópályák padkáinál fel lehet szerelni az elektromos vevőrendszert. vagy a helyi rendőrség irányítása alatt áll. A gondolat-gép. az FBI-ig és a CIA-ig igénybe lehet venni. és ezzel folyamatosan a dühkitörésig ingerelheti. Az egyre gyakoribb olyan hírek mögött. bankok. Ezek viszont olyan eszközöket használnak. tehát a gépkezelő folytathatja akcióját. hogy az agykontroll-gép kezelője hová helyezte el a távirányítású sugárfegyvert. A törvényből világosan kiderül. mint a megfigyelés és a kihallgatás eszköze A TRM a speciális távolból történő megfigyelő-rendszerrel kombinálva képes egy kilométer távolságból megtalálni egy legyet. és ennek megfelelően a hatóságok intézkedtek mind a rendszer. Az EMR (Electromagnetic Radiation . a célszemély agyműködésébe való elektromos beavatkozásra. iskolák. hangoztatva.Elektromágneses sugárzás) agykontroll-gép összekapcsolható a középületekre telepített megfigyelő-rendszer videokameráival. az egyházi emberek vagy újságírók bekapcsolását a hírszerzésbe informátorokként vagy kémekként. Van olyan PSI Tech.

mivel a bűnözőkkel szemben nem hatékony. folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Ezzel a technikával nehéz megjósolni egy bűnöző várható akcióit és nem is csökkenti a bűncselekmények számát. hogy ugyanezt a technológiát a fegyveres testületek és a hírszerző-szolgálatok is kihasználják a maguk számára. az egyik ilyen üzeneteket készítő stúdió rétegesen alkalmazza a frekvenciákat és 31 csatornájú szalagokat készít. Ez önmagában örvendetes tény lenne. ahol a fogyasztóhoz úgy szólnak. hogy kilenc hónap alatt 600 000 dollárt takarítottak meg. mint a mobiltelefonok. Így bárhová is megy az illető. Ezért az agykontroll-gép kezelője őt könnyen felleli. Különösen akkor nem. Természetesen vannak legitim hírszerzői és biztonsági érdekek. Egy másik az ún. hogy a titkolódzást és a titoktartást mindenek fölé helyezik. A washingtoni törvényhozás jelentése 1984-ben Ez a jelentés megállapítja. kettős-kódolás megközelítést veszi igénybe a két agyfélteke információ feldolgozó módozatainak a tudományos ismereteit integrálva. ha ezt a feltételezett az ellenfél is alkalmazza. akkor alappal feltételezhető. A Képviselőház jelentése megállapítja. és a teljes ellenőrzés alá helyezése. hogy országosan 80%-kal csökkent a lopások száma. rendezett életet él. hogy jogilag felelősségre vonhatóak lennének. hogy szóbeli üzeneteket az emberi hallás számára nem érzékelhető frekvenciákon továbbítottak. hogy biológiai frekvenciákat is lehet információk átvitelére használni. s elkerülik a közvélemény figyelmét. Egy kémet pedig még a bűnözőnél is nehezebb megtalálni. Önmagában az. anélkül. egyszerű a nyomon követése. hogy ezt a láthatatlan eszközrendszert elsősorban a törvénytisztelő polgárok ellen használják. ezért nem keltenek feltűnést. hogy az elektromágneses sugárzást fegyverként alkalmazók azt higgyék: tetszésük szerint kínozhatják az embereket. hogy Amerikában számos áruház alkalmazza a magas frekvenciájú adókat. Ezzel szemben a bűnözők vagy a kémek nem rendelkeznek állandó munkahellyel és lakóhellyel. hogy az alacsony denzítású mikrohullámokat vagy rádiófrekvenciákat más befolyás érvényesítésére is lehet használni. méghozzá a legfejlettebb formában.zajtalanok és láthatatlanok. Ez teszi lehetővé. hogy ezen érdekek védelme miatt nem lehet lemondani a legfejlettebb technológiáról. és meg lehet erősíteni az agyhullámok ritmusát. és ezért velük szemben nehéz az agykontroll-gép alkalmazása. mint egy hároméves gyermekhez. a CIA korábbi igazgatója megállapította. Ami azonban komolyan sértheti a közérdeket az az. mivel a 204 . Az egyik keleti parti áruház láncolat felmérése szerint ennek eredményeként annyira csökkent az áruházi lopások száma. Egy harmadik ok. még nem segíti elő a bűnöző vagy a kém megtalálását. Van olyan egyszerűbb technika is. hogy ha az ipar és a kereskedelem már alkalmazza biztonsági célokból a nem érzékelhető hanghullámok sugárzását. és ugyanúgy felszerelhetőek egy járműre. Richard Helms. Ennek egyszerű oka az. Ma már ismert. hogy távolból irányíthatóak. amelyek kapcsolatban állnak a kondicionáló és információs folyamattal. ha az illetékes állami szolgálatok nem jogilag szigorúan szabályozott keretek között használják ezeket az eszközöket és technológiákat. és ugyanilyen természetes. amiért kiválóan lehet alkalmazni a TRM agykontroll-gépeket az a tulajdonságuk. Nem élnek szabályozott életritmus szerint. Az igazi problémát az jelenti. Ami közérdekű fontosságú az az. hogy a jogtisztelő polgárnak rendszerint van munkahelye és lakása. amelyek az emberi fül számára nem hallható módon figyelmeztetnek az üzleti lopás veszélyeire. A kereskedelmi alkalmazás nagyon változatos. ami aggasztó az az.

A visszaélés megakadályozásának egyik jó módszere lenne.ha nincs kellő törvényi korlátozás . hogy az Egyesült Államokban 1983-tól kezdve úgy tervezik az autókat. akkor hogyan lehet azt megakadályozni. mint az állatokba implantált mikrochip. hogy azok elektromágneses jeleket bocsáthatnak ki egy műbolygóra. Képesek arra is. Ez azt is bizonyítja. hogy az autó vezetője hirtelen elálmosodjék vagy szédülés fogja el. és ez súlyos balesethez vezethet. hogy milyen gondolatok járnak az autót vezető személy fejében. Két speciálisan kialakított kis adókészülék emitter . amelyek igazodnak az agyhullámok frekvenciáihoz. Ez etikus és jogtisztelő magatartásra szorítaná azok működtetőit. Jogi keretek között ellenőrzött módon működhetnének ezek az eszközök. ha nyilvánosságra hoznák az agykontroll technológiára vonatkozó titkos ismereteket. amikor a gondolatgép kezelői meg akarnak valakitől szabadulni. hogy meg lehessen különböztetni a különböző autókból érkező agyhullámokat. amely beavatkozik a gondolkodási folyamatba. be lehet építeni a járművekbe. Alan Yu-val egy Lundis nevű személy közölte. amely távirányítású megfigyelő készülék. az elkezd elektromágneses hullámokat kibocsátani vezetés közben. hogy speciális alacsony frekvenciájú rádiócsatornát használ. miközben az autópályán hajt. Ennek következtében teljesen váratlanul elaludhat. Ily módon a hatóságok nyomon tudják követni bármely autónak a mozgását. mivel távirányítással működtethetőek. ahogyan a különböző mobiltelefonok is eltérő telefonszámokat használnak azért. és az általa kibocsátott hullámok segítségével pontosan be lehet határolni. Ha már a világító oszlopok el vannak látva ezekkel a készülékekkel. hogy az agyműködés megfigyelésével információkhoz jussanak.bármikor visszaélhetnek. 205 . sőt az egyetemeken is tanítsák. Hasonlóan működik ez a rendszer a mobiltelefonokhoz. Azért van ez így. mert az adó kapcsolatban áll a kibocsátó rendszerrel és a motorral. Egy másik készülék egy speciális radar. Rendkívül fontos lenne. és követni lehet az adott járműben a kiválasztott célszemélyt. Az agyhullámok vevőkészülékeit fel lehet szerelni az útkereszteződéseknél. s így elő tudja idézni. Ha nincs szigorúan szabályozva az agykontroll-gépek kezelőinek a tevékenysége. Autóbalesetek a TRM működtetésével A TRM működtetéséhez szükséges egyes szerkezeteket. A megfigyelőrendszernek célja lehet a nyomkövetésen túl a célszemély gondolatainak az elolvasása is. Ez hasonlóan működik.elektromágneses hullámokat bocsát ki olyan hullámhosszon. mégpedig azért. hogy távirányítással a kis adó olyan magas frekvenciájú sugárzást bocsásson ki. Ezt akkor alkalmazzák. Ezzel a módszerrel a nyomkövetők az ellenőrzőközpontokban figyelemmel tudják kísérni. hogy már régóta megtervezték. és ezek felfogják az autóból érkező agyhullámokat. Elsősorban a biztonsági kockázatot jelentő személyekkel bánnak így. Ezen kívül minden páros kibocsátónak különböző kódokat kell használnia. akkor azzal e rendszer működtetői . hogy az agykontroll-technológia civil tudósok számára is teljes mértékben megismerhetővé és kutathatóvá váljék. hogy ne alkalmazzák ezeket az eszközöket politikusok és más fontos közéleti szereplők ellen? Amennyiben hatékonyan működik az országos megfigyelési rendszer. és működésbe állították az általános megfigyelési rendszert. akkor már sikeresen lehet nyomon követni az autóban utazó célszemélyeket. Az köztük a lényeges különbség. Miután az említett adó-és radarkészüléket beszerelték egy autóba.kémeket általában az alkalmazó ország is kiképzi a TRM gépekkel szembeni védekezésre.

amely össze volt kapcsolva egy "elektromágnessel". mert az elektromágnest úgy tervezték meg. amely hasonló módon zárja az áramkört. hogy a tőle kapott információ alapján alaposan átvizsgálja saját autóját.Mivel Alan Yu szavahihető embernek ismerte Lundis-t. Ez a dolog tartja a hatszögletű fémet és kapcsolatban áll egy háromszög-alakú fémmel ugyanazon a hat ponton. hogy egy elektromágneses hullámkibocsátó készülékhez a legjobb hely az autóban a kormánykerék tengelye. hogy elkerülje a kapcsolódást az elektromágneshez olyan anyaggal. továbbá ezen a helyen kevés probléma szokott adódni. A vastag és "kerek alakú elektromágnes" valójában nem nélkülözhetetlen alkatrész. ezért úgy döntött. A háromszögletű fémdarabot az alábbi ábra szemlélteti: 206 . Ezt a műveletet azért hajtotta végre. Erre azért volt szüksége. Az elektromágnest úgy tervezték. és olyan anyaggal helyettesítette. mint ahogy az a videójáték-vezérlőknél van. első lépésként kivette ezt a hatszögletű fémszerkezetet. Amikor szétszedte a kormányszerkezetet egy nehéz és vastag hatszögletű fémszerkezetet talált a tengelyében. mivel az áll legközelebb az autóvezető arcához. Azaz egy komplikált és teljesen felesleges elektromágnes helyett egy sokkal egyszerűbb megoldást is lehetne alkalmazni. hogy teljesen elrejthető legyen a kormánykerék tengelyében. A hatszögletű fémszerkezet körülbelül 90 dekagramm súlyú és így néz ki: Található benne egy fekete műgumihoz hasonló rész. és úgy szerelték be. Alan Yu. aki a tajvani hadsereg tisztjeként alapos autóműszaki képzésben is részesült. Biztosítja a kürthöz a kapcsolatot. amely nem vezeti az elektromos áramot. amely vezeti az áramot. de erre a célra drótvezeték is megfelelne. Úgy gondolta. hogy az nem volt elmozdítható. ahogyan azt korábban tették.

hogy ez az elektromágnes egy érzékelő-szerkezet. és mégis normálisan tudja használni autóját.vagy hozzáértő szakember segítségével . és összekössék azt az elektromágnessel. A legfurcsábbnak azt találta. Az első ajtó mindkét oldalán megtalálható ugyanez a vezeték. Ennek a vezetéknek a végén van egy lekerekített hurok. hanem a motor optimális teljesítményének biztosításához szükséges beállítást és tunningot is. aki kétségbe vonja ezeket az állításokat. Ezt Alan Yu a leghatározottabban tagadja.a saját autóját. hogy áramot nem vezető szigetelőanyaggal fedte be az elektromágnest. Miután ezt a változtatást elvégezte a saját autóján. amelyek szükségesek és melyek nem. és ez határozza meg a kormánykerék helyzetét. amely elválasztja a vezető és az utas ajtaját. akár pozitív töltésű áramot is vezethet. Ha az agyhullámokat összegyűjtő szerkezet a kereten belül. Így például ha a háromszögletű fém szükséges a kerék helyzetének a meghatározásához. amely kapcsolatban áll egy csavarral. hogy az autókonstruktőrök és gyártók arra törekednek. amely viszont összeköttetésben van az autó karosszériájával. és növeljék teljesítményét. Az autó mindkét oldalán lévő fémkeretek tartalmazzák ezt a megoldást. vizsgálja meg maga is személyesen . Bárki. amely szédülést okoz. Ezért tudja biztosan megállapítani. hogy kiszerelte a vastag és súlyos hatszögletű fémet. és autóbalesethez vezethet. közel a vezető fejéhez található. akkor nemcsak olvasni lehet az autót vezető személynek a gondolatait. Az egyik oldalon lévő fémkeret a vezető oldalán van. ami ebben a dobozban van. Ha pedig azt is figyelembe vesszük. Létezik egy olyan elektromos vezeték is. hogy rögzített állásban tartsák az ugyancsak hatszögletű fémszerkezetet. hogy az nem szükséges az autó normális működéséhez. hogy ez a drótvezeték négy részre van osztva. Miután Alan Yu teljesen normálisan tudta vezetni az autóját azt követően is. További bizonyíték. van egy drótvezeték. amely akár negatív. de ez a drót szállítja az elektromos áramot valamihez. többé nem érezte azt az abnormálisnak tekinthető szédülést és kábultságot. amelyet korábban már rövidtávú vezetésnél is érzett. befedve. amely nem elmozdítható. Alan Yu ezt a drótot elvágta. Ez a drótvezeték el van rejtve az autó karosszériájában a vezető lába közelében. Vannak. hogy az elektromágnes sugarakat bocsáthasson ki. mert. amely az áramot továbbítja a hátsó ajtóban lévő ajtóvilágításhoz. amely egy dobozhoz hasonlóan volt betakarva. A lényeges az. arra utal. amely összeköttetésben áll az autó karosszériájával. akik azt állítják. amikor a hadseregnél meg kellett tanulnia autót vezetnie. akkor ugyanerre a célra nincs szükség a hatszögletű fémszerkezetre. hogy melyek azok a szerkezeti elemek. hogy az elektromágnes és a hatszögletű fém ki tud bocsátani elektromágneses hullámokat. ezután a többi fémrészeket is lefedte szigetelő anyagokkal. Így nehezen látható. amely feszült állapotot idézhet elő.Tehát ezt a hatszögletű fémdarabot használják arra. Alan Yu azt követően. 207 . először a műszaki ismereteket és a karbantartást kellett a legalaposabban elsajátítania. hogy abban a fém keretben. Tehát nemcsak az Amerikában szokásos karbantartást tudja elvégezni. Alan Yu úgy találta. Így próbálta megakadályozni. hogy a nélkülözhető részeket kiiktassák és így csökkentsék az autó súlyát. de szavakat is lehet továbbítani az agyához. Ez a drótvezeték be van fedve a rögzített plasztik szőnyeggel. hogy az egyik közülük hozzá van kötve a fémkereten belül valami olyasmihez. hogy e vezetéshez nem szükséges szerkezetek valamilyen más célt szolgálnak. vagy pedig olyan elektromágneses besugárzásban részesíthetik. akkor nyilvánvalóvá válik.

többek között . USA . A kétkedőknek módjukban áll. Ezért különösen azok az autóvezetők. akkor ez hirtelen történik. és választ kapjanak arra. hogy ne nyúljon többé ezekhez a dobozokhoz. vagy a már ismertetett módon balesetet előidézni. hogy az acélkeretben lévő drótvezeték ténylegesen azt a célt szolgálta. majd figyelmeztették. A távirányítású agykontroll-berendezések működtetői el tudják olvasni az autó vezetőjének a gondolatait. hogy szakemberekkel átvizsgáltassák autójukat. amely az autó vezetőjét elkábítja. hogy mi ezeknek a funkciója. amelyhez arra volt szüksége.halált tud okozni. amelyek elősegítik az ébren maradást.john@jho. Állítása alátámasztására Alan Yu . hogy a lámpatartó oszlopokra kis vevőkészülékeket helyezzen el. Az egyik szerelő hozzányúlt ehhez a dobozkához és néhány napra rá a vállalat dallasi központjában felhívták telefonon. Amikor a műszakiak felszerelték ezeket a kis berendezéseket. hogy az fokozatosan alakul ki. akkor könnyen elaludhat. akik nem számolnak a távirányítású agykontroll lehetőségével.com. és súlyos balesetet okozhatnak. Ez lehetővé teszi az autó vezetője számára. Ezenkívül a szívre irányított erőteljes elektromágneses besugárzással . A kormánykerék tengelye kibocsátja az elektromágneses hullámokat és a keretbe rejtett doboz összegyűjti az agyhullámokat. Amikor lényegesen csökken az autó vezetőjének koncentrációs képessége. és egyes esetekben a vezető el is ájulhat. A telefonhívó az FBI volt. akinek Internetes címét is megadja: Dallas.Amikor Alan Yu eltávolította ezeket a drótvezetékeket. amit róla Alan Yu feltételezett. Texas. Eszerint egy dallasi nagy telekommunikációs cég Los Angeles belvárosában kipróbált egy PCS (Personal Communication System) rendszert. Ha viszont nagy erejű elektromágneses besugárzástól lesz álmos vagy kábult. hogy mi ennek a valódi célja. akkor arra is keresniük kell a választ. Ez a fajta elalvás abban különbözik a normális fáradtságtól.egy másik kínai származású amerikait idéz. Ha az agykontroll távirányítói balesetet akarnak előidézni. ismeretlen rendeltetésű kis dobozkákat találtak felfüggesztve a lámpaoszlopokra és még a legképzettebb szerelő sem tudta megmondani. hogy pihenést iktasson be. és ezért korábban nem is kerültek beépítésre.látszólag természetes okból bekövetkezett . rájött. akkor a tengelybe elhelyezett mágnessel nagyerejű elektromágneses sugárzást kell kibocsátaniuk. Legalább két kérdésre kell itt válaszolni: Mi ezeknek a dobozoknak a rendeltetése? Hogyan kapcsolódik hozzájuk az FBI? 208 . Ha viszont ez mégis bizonyítható valóság. hogy egy ilyen vezeték még mindig maradt az autója karosszériájában. Bebizonyosodott. és az emberi szervezet ebben az esetben olyan válaszreakciókat aktivál. hogy mi azoknak a beépített szerkezeteknek és vezetékeknek a célja. amelyek egyébként nem szükségesek az autó normális működtetéséhez. veszélyes helyzetbe kerülnek.

csak akkor lehetne felelősségteljesen félretolni az egészet. hogy Alan Yu-nak és társainak az állításai megalapozatlanok. hogy csak rendeltetésszerűen lehessen. amióta autójából kiszerelte a távirányítású agykontrollhoz szükséges eszközöket. kizárólag a nemzetbiztonság érdekében használni. amit Alan Yu és sokan mások állítanak. Az is nyilvánvaló. akkor ez erre vonatkozó tényeket elhallgassák és elzárják a széles közvélemény elől. hogy mit szólnak mindehhez az autógyártó vállalatok Amerikában és mindazokban az országokban. akik titokban használják az agykontroll technológiát gyanútlan amerikai polgárokkal szemben. A gyártóvállalatok ellenérdekűek. azóta nem küszködik leküzdhetetlen alvási kényszerrel. hogy csak magas fokú műszaki ismeretekkel rendelkező személy képes szétszerelni saját autóját és meggyőződni mindarról. Ha azonban e megállapításokat egybevetjük az agykontrollra vonatkozó eddig már bizonyított ismeretekkel és tényanyaggal. Ha már létezik ez a fegyverfajta. De abból még. pl. akkor a távirányítású agykontrolltól szenvedőkre hárul az a teher. tehát mindent el fognak követni azért. Szakértői vizsgálat azonban azt is meg tudja állapítani. Ha pedig a bizonyítási teher azon van. Ezért még mindig le lehet tagadni ezeket a fegyvereket. mint az agyműködés eletromágneses sugárzással történő távbefolyásolásához? S vajon igényt tart-e minden autótulajdonos a műholdas nyomkövetésre? És tudják-e az autóvásárlók. ami korábban olyan rövid távú utazásokon is rátört. természetesen rendkívül tiszteli választott hazájának alkotmányát. vagy ha ezt nem tudják megtenni. hogy agykontrollra alkalmas berendezésekkel is fel van szerelve az az autó. amelyek beszállítanak az amerikai autópiacra. és amelyre vonatkozóan szinte korlátlan mennyiségben található anyag az Interneten. amit éppen megvettek? A civil szervezeteknek ki kellene kényszerítenie a demokratikusan megválasztott képviselőiktől. Ha egy ilyen alapos vizsgálat is azt derítené ki. Az így feltárt ténymegállapításokat pedig a tömegtájékoztatási intézményrendszer útján nyilvánosságra kellene hozni. Ez annak dacára lehetséges. és ezért még nem kényszerítették ki e rendkívül veszélyes fegyverzet törvényi szabályozását és korlátozását. akkor már hatósági vizsgálat lefolytatása előtt is hitelesnek tekinthetjük őket. Alan Yu. hogy azok az állami alkalmazottak. hogy az állítások minden alapot nélkülöznek. akkor legitimnek tekinthető. mint bevándorló amerikai. hogy az ellenérdekű vállalatok vonatkozó adatokat nem közlik a veszélyeztetett lakossággal. hogy az erre vonatkozó tényfeltáró tevékenységet megakadályozzák. amikor. hogy az autólopások megelőzésére. hogy a műholdas kapcsolattartásra vajon pont olyan eszközökre és technológiára van-e szükség. valójában megszegik az amerikai alkotmányt. Ma már arra is hivatkoznak. hogy az erre vonatkozó tények és bizonyítékok titokban maradjanak. illetve gyors és eredményes felderítésére van szükség a szatelliták bekapcsolásával végzett nyomkövetésre. hogy a gyártó vállalatok abban érdekeltek. De ennek a fegyverzetnek a használatát a társadalom szigorú ellenőrzése alá kellene helyezni. Az egyértelmű. hogy az eddig ismertté vált tények alapján több elnöki és kongresszusi vizsgálat is folytatott e tárgyban vizsgálódást. aki állít valamit. Az a meggyőződése alakult ki. hogy az Egyesült Államok illetékes szervei is rendelkezzenek vele. A polgárok túlnyomó része tájékozatlan. Ez bizonyos esetekben indokolhatja az adó-vevő készülékek jelenlétét. E technológiának csak egyes részletei váltak eddig ismerté a szigorú titkosítás miatt. csak a közeli iskolába vitte el gyermekét. hogy a hatóságok végezzék el ezeket a vizsgálatokat a civil szervezetek közreműködése és ellenőrzése mellett. még nem következik. hogy saját autóikat felkészült szakemberekkel átvizsgáltassák és az eredményeket széles körben ismerté tegyék. Természetesen fel lehet vetni a kérdést.Alan Yu. 209 .

5. ha viszont nincs álom. Ha ez nem sikerül. akkor csaknem biztos. hanem az elektromágneses gondolatolvasó gép kezelője akart korábbi életszakaszáról információkat megtudni. 2. Ha valaki egyedül tartózkodik hivatalában vagy otthonában. s alvását számos álom kíséri. hogy hasonlóan. hogy a felkészületlen polgárok nem tudják sem leleplezni ezt a fegyvert. de képtelen kényszeres gondolataitól megszabadulni.A törvényi korlátok megakadályoznák. keresve a számára fontos információkat. amit csinál. vagy még hatékonyabban lehet felhasználni ezeket az Egyesült Államokban. kivel találkozott vagy mit szándékozik tenni? Ha tehát álmában hirtelen évekkel korábbi emlékképek bukkannak fel. vagy hirtelen megváltoztatja alvási idejét. Ha tehát valaki megpróbál bizonyos dolgokra nem gondolni. gondoljon arra. Mivel itt tehát nem csupán elektromágneses hullámok segítségével történő megfigyelésről. akkor ez is elektromágneses sugárzás jelenlétére utalhat. hanem olyan fegyver alkalmazásáról. mint egy könyvben. kiegyensúlyozott lelki állapotban lévő személynek. 210 . Alan Yu végül összefoglalja. az megerősítheti a gondolatolvasó gép működését. s fájdalmat okozva megbünteti a célszemélyt. A tajvani hadseregben az ő hatáskörébe tartozott e fegyvereknek a kifizetése. akkor az az álom nem hozzá tartozik. hogy a sugárberendezések kezelői valójában már nem információk szerzésére törekednek. hogy egy privilegizált csoport. hogy normális körülmények között egy ember arról álmodik. Elképzelhető. hogy csupán a rendszer működtetője lapoz az agyában. tudatbefolyásolásról van szó. s kénytelen egy bizonyos dologra gondolni. felelőtlenül használhassa ezt a technológiát a törvénytisztelő állampolgárok zaklatására. 4. mint korábban szokott. Ha valaki úgy érzi. sem megtalálni azokat a személyeket. ez is a gépezet működésére utalhat. s ebben a helyzetben sokat álmodik. hogy ezek a gondolatok nem az ő gondolatai. akkor lehetőleg autóbalesetet idéznek elő az autópályán. hogy tapasztalatai szerint a távirányítású tudatolvasó géppel először megzavarják a kiiktatni szándékozott célszemély tudatműködését. akkor ez már az elektromágneses behatás következménye lehet. akkor az azt is jelentheti. akkor oly módon helyezik sugárzás alá az illetőt. 3. Végül. ami végül is a halálához vezet. hogy valakivel szemben bevetették-e már az elektromágneses technológiával működtetett eszközöket? Eszerint egy egészséges. Alan Yu már idézett tanulmányában elmondja. számítva arra. ha az alvási idő hosszabb a szokásosnál és mégis kábultan ébred az illető. hogy rendkívül könnyen alszik el nappal. aki kipihent és egyéb stressz-hatás sem érte. Amikor alszik. miként lehet kideríteni. és nem tud időben felébredni. hogy a közeli napokban mit tett. a következőkre kell figyelnie: 1. amely súlyosan árt az egészségnek. noha az nincs kapcsolatban azzal. Ha valaki sokkal könnyedébben alszik el. Ha pedig ezt már több mint 10 évvel ezelőtt eredményesen használták Tajvanon. hanem a célszemély bántalmazására. akkor szintén lehetséges az illetéktelen külső beavatkozás. ezért ez a rendszer nem maradhat szabályozás és ellenőrzés nélkül. akkor logikusan lehet feltételezni. akik vele visszaélnek. hogy tájékozódjon ezek hatékonyságáról. sőt az életét is fenyegeti. Ha sok az álom. hogy az fokozatosan megbetegedik. és váratlanul nagyon régen történt eseményekről álmodik. ha pedig ez sem sikerül. s arra is alkalma volt.

szabályozzák e rendkívül veszélyes fegyverek használatát. hogy az arra illetékes szervek . és régóta amerikai állampolgár. hanem ezzel a gépezettel egyes kezelők rendkívül durván és kegyetlenül vissza is élnek. Alan Yu úgy véli. mert az emberek túlnyomó többsége nincs tájékozódva a tudatbefolyásoló technológiák és eszközök létezéséről. hogy közszolgálatban álló személyeknek ezt nem szabad megengedni. A szabályozás meg azért késik.a Kongresszus és a kormányzat . megsértve más polgártársaik emberi jogait. De lelkiismereti okokból továbbra is betartja a titoktartási szabályokat. és ezért nem is követelik. Itt nemcsak arról van szó. kifürkészik legféltettebb titkait is. hogy azért nyilatkozhat ezekről a kérdésekről. hogy felelősségre lesznek vonva. hogy illetéktelen személyek.Alan Yu végül megmagyarázza. mert már nem tagja a tajvani hadseregnek. 211 . Egyes kezelők azonban a törvény felett állónak képzelik magukat. Ez alól azonban a TRM gép esetében kivételt tett. mert nem kell számolniuk azzal.

ezért a nyugati kutatók inkább az elektronikus technikára összpontosítottak egészen a közelmúltig. mint barlanglakó ősei. Ez nem kerülte el az amerikai katonai hírszerző szervek figyelmét. vagyis az extrasensory perception. mert lehetővé tette a biztonsági szervezetek számára olyan szigorúan őrzött helyekről is az információk szerzését. Miközben doktori disszertációján dolgozott. hogy a telepatikus távirányítás. (Turan Rifat 1957-ben Brighton-ban született. hogy a jelenleg érvényes tudományos szemlélet számos vonatkozásban módosításra szorul. dr. Kutatómunkája egyik nem várt következményeként érdekösszeütközésbe került a brit titkosszolgálat MI-5 jelzést viselő részlegével. David Christian azt állította. a "Center Lane". J. RV . normális érzékelésen túli percepcióval történő kémkedésről. hogy a távolbalátással nem folynak hivatalosan kísérletek és a hírszerző közösség szerint a legjobb megoldás. A szkeptikusok elvetették professzor Utts nézeteit. Ez megmutatta. fejezet Az agyműködés távirányítása Turan Rifat brit kutató 1996-ban összefoglaló tanulmányt készített a telepatikus. (Az ESP.7. mint az amerikaiak. úgy tűnik. tudományosan bizonyította. amelyen jelenleg a valóság tudományos modellje nyugszik. az 1960-as években.) A távolságból történő agykontroll iránt már az 1950-es években behatóan érdeklődtek a katonai és a hírszerző szervezetek. hogy a katonai hírszerző szervek egyre inkább alkalmazták a gyakorlatban az RMCT módszereit. Jessica Utts. és tagadták. A távolságból történő érzékelés kutatása a hidegháború alatt bontakozott ki. és e téren felülmúlja az amerikai eredményeket. A tudósoknak ezt a kényelmes álláspontját azonban elgyöngítette. ha működik.) Turan Rifat megállapításait a Nexus Magazine 1996. Miközben az emberiség kifejlesztette az atomenergiát. hogy természettudományos és műszaki ismereteit felhasználva a paranormális jelenségeket kutatja. a kor tudományos világképét kifejező paradigmát. 15 éven át arra törekedett. októberi és novemberi számaiban megjelent "The Remote Viewing" .phenomena) létezik. hogy e jelenségek fizikáját elméletileg megalapozza és párhuzamosan számos szemináriumot tartott e témakörben.The ESP Espionage ("A távolbalátás" . hogy bármilyen természetfeletti jelenség (paranormal phenomena) létezhet. így például a valóság lényegi természetét illetően. ha ezt a 212 . D. akik ugyancsak megkezdték a kísérleteket a biofizikai RMCT-vel. azaz ami teoretikusan nem tűnt lehetségesnek. RMCT". Létrehozta a "Paranormal Management Systems" (PMS) nevű vállalatot Európában.J. vagyis a távhatású biofizikai agykontroll technológiát kutatták. amelyet folytatott a "Grill Flame". amely a biofizikai távhatású agykontroll területén közel került az orosz tudósok által kifejlesztett szinthez. A Stanford Egyetem statisztika professzora. a "Sunstreak" és a "Stargate". A használók. Turan Rifat kutatóként felismerte. Ezek a kísérletek rendkívül nehéznek bizonyultak. egyre hatékonyabban működött a gyakorlatban. úgy mint a hadsereg és a hírszerzés. Ezen a téren az orosz kutatók lényegesen előbbre jártak.Az ESP-vel végzett kémkedés) című írása alapján ismertetjük. hogy a távolbalátás jelensége (Remote Viewing. Az amerikai hadsereg első távirányítású kutatási programja a "Project Scangate" volt. azonban célszerűnek találták az álcázást és ezért a CIA szóvivője. más vonatkozásban. teljesen átalakítja azokat az elfogadott általános tudományos tételeket. hogy kevesebb ismerettel rendelkezik. úgy döntött. D. Ők elsősorban a "biophysical remote mind-control technology-t. amelyekre más módon nem tudtak behatolni. a normális érzékelésen kívüli érzékelés rövidítése.

A biofizikai RMCT. Az RV segítségével történő behatolás módszerét más emberek agyában távérzékelésnek (remote sensing. hogy az RV biofizikai mezőeffektusokat használ a testen kívüli érzékeléshez. RS) nevezik. amelyek elősegítik és közvetítik az RV-t (távolbalátást). kvantuma. J. az aura. valamint a psi-génekre ("psi genes"). Ha a látási-érzékelés szűrés-nélkülivé tehető. Az eddigi kutatási eredmények arra utalnak.) és a megmaradt rész beilleszkedik a látási-tudati mintába ("visual-mental model"). az agysebészettel. az amerikai katonai hírszerzés nyugdíjas tisztje. fontos kérdés. valamint a telekinézisben szerepet játszó biofizikai mezőket. Turan Rifat úgy véli. hogy feltárják a távolbalátás biológiai alapjait. A Nexus Magazin ennek ellenére az elektronikus RMCT-re vonatkozóan számos adatot tudott közölni. vagyis a távollévő objektumok mozgatásának a képességére. Az 1950-es évek óta az orosz tudósok vezetnek a biofizikai kutatásban. vagy az erre vonatkozó információkat letitkosították. Miután ez érinti az emberek széles körét. amelyet a valóságnak látunk. valaminek el kell hagynia a testet azért. Ma már elektronikus extra-kiterjedésű bejáratokkal ("electronic extradimensional doorways") is kísérleteznek. miközben rendkívül kevés ismeret áll rendelkezésre a biofizikai RMCT-ről. Ismert tény. D. A magántulajdonban lévő szervezetek által folytatott ilyen irányú kísérleteket azonban "nyugdíjba vonult" amerikai biztonsági tisztek irányítják. D. ha az amerikai hírszerző közösség nem volna hajlandó a paranormális (psi-able) képességekkel rendelkező személyek felkutatására és az RMCT programokba való bevonására. Elsősorban a lehetséges katonai felhasználásra összpontosítottak. hogy a fizikai testet elektromágneses energiaköpeny veszi körül. A szemek felfogják a fotonszerű sugárzásokat (a foton az elektromágneses sugárzás energiájának elemi részecskéje. J. akkor láthatóvá válik az egyes embereket körülvevő kisugárzás.tevékenységet a magánszektorra hagyják. hogy számos kitüntetést kapott. Ahhoz. Mindez abba az irányba befolyásolta az orosz tudósokat. Az Egyesült Államokban az elektronikus RMCT-re vonatkozó eredmények szigorú titkot képeznek. elektrosztatikus mágneses és pszichotronikus eszközökkel azért. hogy az RV működjön. hogy a távollévő helyszínek láthatóvá váljanak. a látótelep orvosi elnevezése. amelyekhez másként nem lehetett hozzájutni. 1984-ben úgy távozott a Stargate projektből. Az orosz tudósok kifejlesztettek biofizikai RMCT-drogokat. hogy miként működik a normálistól eltérő érzékelés és a telepátia. 213 . Az amerikaiak is kutatásokat végeztek ebben az irányban egy titkos földalatti bázison.). hogy elvállalnák-e ezek a szervezetek az érdeklődők kiképzését? Ez a közérdeket szolgálná. amelyek nagymértékben növelik a távhatású tudatbefolyásolás lehetőségeit. Ezen belül is a telekinézisre. A távolbalátás tudományos alapja Joe McMoneagle. hogy fokozzák azoknak a lappangó psi-képességeit. az elektronikus implantátumok technológiájával. a távolból alkalmazható biofizikai agykontroll technológia magyarázatot adhat arra. de az így nyert információk 90 %-a kiszűrődik a thalamus-ban (a thalamus a látódomb. mivel vagy gyenge ezen a téren a nyugati szakértők teljesítménye. akiket gondosan kiválasztottak a psi-képességgel rendelkezők közül. továbbá elektromágneses. hogy az erre vonatkozó tudományos ismeretek nehezen elérhetőek. mert 150 célszemélyről tudott információkat beszerezni RV segítségével. behatóan foglalkoztak a hipnózissal. A "The Paranormal World of Paul McKenna" (Paul McKenna természetfeletti világa) kísérlet keretében olvasni tudott Shaw Taylor tudatában.

a Dél-kaliforniai Egyetem agykutató központjának. hogy megváltoztassa az agyszövet válaszreakcióit. hogy az ilyen paraméterekkel rendelkező elektromágneses hatások váltják ki a legnagyobb kálciumkiáramlást a neuronokban.és rövidtávon felerősíti a neuronok hatását az emlékezésre. jelenleg pedig az ugyancsak Kaliforniában lévő Loma Linda Egyetem orvosi karának a kutatója. Adey kimutatta. hogy az agyszövet hasonló frekvenciájú és amplitúdójú válaszokat adott akár stimulálták. hogy kálcium-ionokat bocsásson. S. Azt kutatta.1 és 1 milliwatt/cm2 között van. Adey bebizonyította. így elektromos és mágneses mezőkkel. Az 1980-as években dr. Ross Adey. hogy a rendkívül alacsony frekvenciájú mikrohullámok hatást gyakorolnak a kálcium-kibocsátásra a neuronokban. hogy a kálcium-kibocsátás érzékenyen beavatkozik az agy működésébe. részt vett a CIA Pandora projektjében. Az amerikai kormányzat az emberi magatartás elektromágneses sugárzással történő befolyásolásával kapcsolatos kísérletek után kezdte finanszírozni az elektronikus RMCT kutatását. Az agy különösen alacsony frekvenciájú ELF (extra-low-frequency) mikrohullámokkal történő stimulációja bizonyíthatóan befolyásolta az agy tevékenységét a távhatású biofizikai agykontrollt illetően. Minthogy a neuronokra hatást gyakorolnak az elektromágneses mezők. hogy a kálcium-ionok kötését a neuron-helyekhez befolyásolták a gyenge elektromágneses mezők. hogy 450 Mherz-es mikrohullámú-vivőhullám .75 milliwatt/cm2 sugárzás hatását találta. illetve áramoltasson ki. hogy egy 147 MHz-es mező. mert ez váltotta ki a neuronokból a legnagyobb mennyiségű kálcium-kiáramlást. A stratégiai elektronikus fegyverzet 214 . Dr. Adey megismételte Blackman kísérleteit és megerősítette. amelyek az emlősöknél találhatóak. amelyek beavatkoznak az agy funkcióiba. hogy miként lehet elektromágneses eszközökkel specifikus magatartásmódosításokat végrehajtani. Ennek az a mechanizmusa. az amplitúdója (rezgéstágassága) és a dózisa (adagja.hatóterülete 0. amely az agyszövet szintjén négyzetcentiméterenként 0. Hasonló hullámformájú mikrohullámokat használt egy amerikai kutatási létesítménynél C. Ez a jelenség csak akkor volt észlelhető. A macska agyszövettel végzett kísérletek feltárták. Dr. A maximális stimuláció 16 herznél következett be. amely kísérő jelenségként viszont hosszú. arra késztette a besugárzott agyszövetet. De a testet körülvevő elektromágneses mező befolyásolható másfajta elektromágneses sugárzással is. hogy a szervezet reagál az elektromágneses sugárzásra. amikor felismerték. amikor a hordozó mikrohullámok ELF modulációja 6-20-ig terjedő amplitúdójú volt. A válasz attól függött. Ezeknek a mezőknek a frekvenciája és az amplitúdója hasonló volt azokhoz a mezőkhöz. valamint olyan kálcium-kiáramlást kiváltani. Dr. amelyekhez továbbító hullámként ELF-hullámokkal modulált mikrohullámokat használt azért. Úgy találta. mennyisége).amelynek amplitúdóját 16 Herz-es ELF hullámmal modulálták . így a testünket körülvevő elektromágneses köpeny szintén hat az agy működésére.8 milliwatt erősséget jelent. aki a ma már világszerte rendszeresített RMCT eszközök elméletével foglalkozott. hogy az alkalmazott mikrohullámú sugárzásnak milyen volt a frekvenciája (rezgésszáma). A leghatásosabbnak a 0. Más elektromágneses paraméterek használata nem váltott ki válaszreakciót. Adey olyan kísérleteket végzett. Ez a módszer képezi az amerikai RMCT kutatás alapját. További megfigyelés volt az. Blackman.Elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás Az elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás hatásai (EMF-Induced Calcium Efflux Events) akkor kerültek a vizsgálódás látókörébe. Feljegyzett egy sor mikrohullámú sugárzási paramétert. és amelyeket észleltek elektroenkefalográffal. akár csillapították.

A nagyagy rádióhipnotikus kontrollja . hogy elkerülhetetlen volt az így szerzett ismeretek katonai és hírszerzési érdekek szolgálatába való állítása. mint biofizikai mezőhatás Turan Rifat elsősorban a paranormális jelenségek biológiai és biofizikai alapjait kutatta. támadó-jellegű elektromágneses agykontrollhoz. hogy jelentősen előre lépjenek a szintetikus telepátia terén. mint a szemeknél és az epehólyagnál. Ezeket készenléti egységeknek (preparation sets) nevezik. úgy. amelyek csak különleges emocionális állapotban léteznek. ahol gyenge a véráramlás. amelyek izgalmi reakciókat. hogy mozgásban lévő biofizikai elektromágneses mező összegyűjthet-e úgy információkat. az ELF-modulációjú molekuláris rezgéskeltőket (masers) használják a hosszútávú. amelyen keresztül az elektromágneses mezők közvetlen hatást gyakorolhatnak az agyra.000 mikrowatt négyzetcentiméterenként. Ezt a jelenséget Ch. és továbbítani tudják az agyhoz az előbb említett mechanizmus útján. azokat az agyhullámok különböző mintáihoz hangolják. Turan Rifat szerint a fejlettebb elektronikus RMCT-ét. hogy gátolják a magasabb szintű lelki funkciókat és magatartási mintákat. A nyugati titkosszolgálatok arra használják ezt a technológiát. Felmerült a kérdés. hogy a testben lévő elektromágneses mező kisugározható-e a testen kívülre? Dr. A legegyszerűbb az alacsony amplitúdójú mikrohullámok használata. J. D. Állítólag a CIA és az MI-5 ezt a technológiát alkalmazza a nyilvánosság előtt sokat szereplő "felforgató elemek" magatartásának a módosítására. és beléphetnek az olyan 215 . Az ez irányú kísérletek nagy részét a CIA finanszírozta a Pandora-projekt keretében. E hatások fokozzák a befolyásolhatóságot és szuggerálhatóságot azáltal. akkor nagy távolságból is módosítható. Közeledéskor a hang magasabbá válik. A Doppler-effektust alkalmazó kihallgató (vallató) RMCT maser-ek segítségével a célszemély agyműködését nagy távolságból is elemezni lehet. Ezt használták a RHIC-EDOM elnevezésű eszköz létrehozására (Radio Hypnotic Intracerebral Control . A hírszerző szervek távirányító szakemberei távolból történő kondicionálással létre tudnak hozni olyan információ-feldolgozó hatásokat. lehetővé tette az amerikai hírszerző szolgálatok számára. de heveny és krónikus betegségek lépnek fel ezeken a területeken. Arra kereste a választ. tudatalatti stresszt és dühödt magatartást válthatnak ki. A távolbalátás működtetői a csillagrendszerekig utazhatnak oda és vissza az időben. amelyekben nincs vérkeringés.Electronic Dissolution of Memory . hogy az alapul szolgálhasson a távolbalátáshoz? Ezek az elektromágneses mezők fel tudják venni az információt. Amikor ELF-re modulált mikrohullámokat alkalmaznak. és az elektronikus RMCT fegyverrendszerek kifejlesztése. azokon a helyeken. Ross Adey beazonosította azt a kapcsolatot. A mikrohullámok felmelegítik a szövetet. vagyis 10. hogy véglegesen kikapcsolják azokat a "felforgató elemeket". A brit tudós szerint ezek a fegyverek számos fajtába sorolhatók. Doppler osztrák fizikusról nevezték el. és a test által végzett valamennyi mechanikus mozgás számára léteznek ilyen agyhullám-minták. átható. amelyet állítólag a hipnotikus transzállapot kikényszerített előidézésére használtak. vagy civileket használtak kísérletezésre.Az emlékezet elektronikus törlése). amelyeket másképp nem tudnak elriasztani. Vannak tehát specifikus izgalmi állapotot fokozó képességek. amikor elraboltak személyeket. és ha az "felforgatónak" találtatik. Az áldozat nem érez semmit. A teljes kép azonban több ennél.Turan Rifat úgy látja. a szín pedig az ibolya felé tolódik el. Ezért ez érvényes és szilárd alapja lehet a távolbalátásnak. (A Doppler-effektus hullámok frekvenciájának a megváltozását jelenti a hullámforrás és az észlelő egymáshoz képest történt elmozdulása következtében. amely melegérző pontokat hagy a célszemély testén.) E technikának a fejlődése és az alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzás igénybevétele a falakon keresztül hatoló megfigyelésre. amely eltávolíthatná a túlzott meleget. A távolbalátás.

hogy a neuronok kálciumot bocsássanak ki. akkor az arra utal. hogy vannak olyan jelenségek. hogy a tömeg-energia összege (energy-momentum tensor) nem egyenlő az úgynevezett Ricci-tensor-ral. Ez azt jelenti. Ezért Turan Rifat úgy vélte. akkor az átlagemberek a psi-képességek szempontjából visszamaradottnak tekinthetők. Turan Rifat úgy gondolja. A XX. és ezek teszik lehetővé hordozóként a távolbalátást. hogy eddig csak a felszínt érintő eredményeket értek el. A valóság kettős természetéről már sokat írtak. használható szintre hozásához. Feltételezhető. és ez a második csak a kvantumok világában válik megismerhetővé az emberek számára. a sajátjával. és ezért a biofizikai távolbalátáshoz szükséges közvetítő eszköz hatékonyabb. A 7 és 14 Hz rezgésszám közti alfa-hullámok tudatos működtetésének az elsajátítása megnyitja az utat a psi-képességek felé. Turan Rifat úgy véli. Ed Dames nyugalmazott őrnagy szerint a katonai távolbalátók theta-szinten működnek. amelyek figyelembe vehetők lennének. Annak megértéséhez. hogy ennek miért kell így lennie? Mert ha így van. illetve a hozzá tartozó mennyiséget jelöli. Az elektromágneses hullám energiája szoros kapcsolatban van a frekvenciával. amelyeket fémből készült Faraday-ketrecek. amely érintkezik az elsővel. Ross Adey bizonyította. Einstein úgy találta. akkor az emberiség mai tudása a valóság természetéről eléggé korlátozott. valamint Maxwell egyenletei nem korlátoznak. akkor kevesebb energiával gondolkodhatunk. Az elektromágneses mezőket használják a rejtett psi-gének (latent psi-gene) aktivizálásához. Turan Rifat arra kereste a választ. akkor máris ésszerű magyarázatot találunk arra.amerikai létesítményekbe. hogy az alfa-hullámokra való átállás és ennek biológiai visszacsatolása felkészíthet egy embert a paranormális működésre. (A kvantum a fizikában az anyagi részecskét. és elektromágneses generátorokkal működtetett repülési csapda véd. és csaknem vak ezzel a második valósággal szemben. hogy a magas bétahullámokon funkcionáljanak. Dr. hogy 6-20-ig terjedő Hz frekvencia szükséges ahhoz. hogy amerikai tudósok a távolbalátás lehetőségeit kutatva megtanulták manipulálni az elektromágneses mező hatásait. amely elektroenkefalográffal mért agyhullámaik frekvenciáját a 20 Hz-es szint fölé viszi. amely a biológiai jelenségek értelmezésére a kvantumfizika elveit és módszereit alkalmazza. és távolbalátási kísérleteikhez a psi-hatások (psi-effektek) elektronikus felerősítését vették igénybe. Az átlagemberek arra vannak beállítódva. bizonyos fizikai törvényszerűségeket újra kell gondolni. hogy a 6 és 20 Hz-es tartománynál lényegesen alacsonyabb rezgésszámú agyhullámok sokkal hatékonyabbak a psi-tevékenység számára. Einsteinnek ezért egyenletét ki kellett egyensúlyoznia. hogy a valóság kettős természetű. Ha pedig ez így van. A kvantumelmélet pedig az anyagi jelenségek egységes magyarázatát 216 . Mindez arra utal. hogy nem állnak kapcsolatban a neuronok kálcium-kibocsátásával összefüggő hatásokkal. század elején alkotta meg Einstein az általános relativitás-elméletet. amely a tér-idő görbületet összekapcsolta a gravitációval. amelyeket az Einstein speciális relativitás elméletében leírt törvényszerűségek. A kvantumbiológia pedig a biológiának az irányzata. amely átlép ebbe a párhuzamos valóságba. Lehetséges. Ha ugyanis a neuronok kálcium-kibocsátásának hatásai döntő fontosságúak a psi-tevékenységhez. Ennek az agyhullámnak a frekvenciája 4 és 7 Hz között van. Ha csökkentjük az agyhullámok frekvenciáját. hogy a távolbalátás lehet az a biofizikai mezőhatás. hogy ha ezek a hatások a távolbalátás és más psi-tevékenységek integráns részét képeznék. hogy mi történik az RMCT hatások elektromágneses sávszélességén túl. Ez a módszer képezi az alapját a biológiai szintetikus telepátiával való kísérleteknek. akik nem képesek felmutatni olyan parapszichológiai adottságokat.

A földművelésre való áttéréssel ez a kiválasztódási kényszer csökkent. hogy gyűjtsék össze azokat a személyeket. A psi-gének kiválasztódása Feltételezhető. a raktározásban és a hasznosításban észlelhetőek. A magas kultúrák embere bizonyos fokig elveszítette psi-génjeit. mert a "new age"-gondolkodás akadályozta a tudományos megközelítést. hogy a psi-génekkel rendelkezők kiválasztódtak. J.) Ezt a párhuzamos valóságot az ébren álmodásban. Az észak-amerikai indiánok például tiszteletben tartották ezeket a képességeket. A másodlagos psi-gének azok. Ezért a gyűjtögető. amelyekkel őseik ezer évvel ezelőtt még rendelkeztek. hogy bizonyos emberi testek a természetes pszichotronikus generátorokhoz hasonlóan működnek. és a kutatást a "new age" jelenségeire és módszereire alapozták. A KGB ügynökei azt az utasítást kapták. és az idegrendszer magasabb rendű működését. Ennek a fordulatnak az álcázására a CIA kibocsátott olyan félrevezető nyilatkozatot. Úgy tűnik tehát. a középkorban üldözték azokat a nőket. hogy az európai férfiak körében több psi-génnel rendelkezőt lehetne ma találni. a testen kívüli tapasztalatokban észlelhetjük. Turan Rifat úgy gondolja. hogy csatlakozhasson a biofizikai energiához. Ez arra is utal.célzó olyan mikrofizikai elmélet. mint biofizikai elemek). Turan Rifat arra az eredményre jutott. A vadásznak. vadászó időszakban az ember psi-génjei erősödtek. amelyek megkönnyítik a biofizikai integrációt a szervezettel. mint a nők között. nagyobb esélye volt a túlélésre. vadászó életmódot folytató embereket. aki nagy távolságból felismerte a vadat. hogy a távolbalátás jelentősen segíthette a gyűjtögető. akik psi-génekkel rendelkeztek és a boszorkányégetés kiszelektálta őket a lakosságból. Az egykori Szovjetunióban évtizedeken át folytak a kutatások a psi-génekkel. amely szerint az Egyesült Államokban abbahagyták a biofizikai RMCT-vel kapcsolatos kísérleteket. elkülönült adagokból álló tulajdonságát veszi alapul. 1995-ben fordulat történt a biofizikai RMCT irányában. A távolbalátók újra tanulják azokat a képességeket. D. és amelyek genetikailag meghatározzák a gazdagabb ideghálózatokat. Az elsődleges psi-gének azok. Az Amerikában alkalmazott elektronikus RMCT agykontroll eszközök és fegyverek utánozzák ezeket a magasabbrendű elektromágneses mezőhatásokat. vagy a Kalahári-sivatag busmanjai még mindig rendelkeznek a távolbalátás képességével. és képesek a psi-energia tárolására. 217 . hogy léteznek elsődleges és másodlagos psi-gének. Európában. Ezek a mezőhatások képezik a biofizikai. Az ausztráliai bennszülöttek sokat tudnak az álomban megnyilvánuló tisztánlátásról. ezért a biofizikai mező-jelenségek terén nem értek el áttörést. továbbá más olyan jelenségek segítségével. a biotronikus és a bioplazmikus jelenségek alapját. Csak azokban a kultúrákban maradtak fenn nagy számban psi-génnel rendelkező egyedek. de elektromágneses mezők hatásaiból tevődik össze. hogy bekapcsolhassák őket a parapszichológiai kutatásokba. azaz meghatározott. Amerikában csak az 1960-as években kezdték meg az ezirányú tevékenységet. Turan Rifat kísérletek alapján úgy gondolja. hogy az álomban megnyilvánuló valóság (dreamtime reality) nem elektromágneses természetű. amelyek fokozzák az RMCT képességet specifikus gének segítségével (ezek úgy működnek. akik paranormális képességeket mutatnak. miközben Ausztrália őslakói. amelyekben nem üldözték a paranormális képességeket. amely az energia és más fizikai mennyiségek kvantumtermészetét. amelyek a biofizikai folyamatban.

ezért a távolbalátási tréning keretében meg kell mutatni az embereknek. hogy a távolbalátó egyszerre két helyen van jelen. Mindebből az is következik. Újrakonstuálni a DNS-t (A DNS. Az agy megtisztításának "mozi módszere" (cinema method) a távolbalátást. vagyis a dezoxiribonukleinsav a sejtmag. Később már kevésbé ismert helyszínekkel kapcsolatosan. és ebben a folyamatban a kiválasztódó idegsejt-csoportok neuron-hálózatokat formálnak. akkor több biofizikai energiája marad a munka utáni időszakra. mint mozgóképet használja és ez a következő lépés. hogy a természetfelettinek tekintett paranormális képességek ritkák az átlagnépességben. hogy ne kapcsolja ki a psi-géneket. Mivel az emberek munka közben használják fel biofizikai energiájuk nagy részét. Turan Rifat úgy látja.A rejtett távolbalátó képességek bekapcsolása A nyugati ember általános stressz-szintje magas. Eszerint az idegsejtek a természetes kiválasztódás keretében versengenek egymással. és a távolbalátási képességek fejlesztése. D. amely szükséges lenne a tudományos igazolásához.) Dr. Ez kikapcsolja azt a mentális párbeszédet. hogy a psi-jelenségekben megnöveljék a jelzés-zaj arányt (signal-to-noise ratio). Amikor létrejön az irányított figyelem. és emiatt a rendkívül erős neurohormonális és elektromos ingerek úgy tűnik. Amikor a mozi vásznát figyeljük. hogy a stressz csökkentésére lenne szükség ahhoz. akkor abbahagyjuk a társalgást. amelyet a távolbalátáshoz szükséges biofizikai test fejlesztésére fordíthat. Az agy tehermentesítése. Az új mentális software megtanulása szükséges a negatív visszacsatolási ciklus kikapcsolásához. akkor azt igénybe lehet venni nagytávolságú távolbalátásra. Mindez elengedhetetlenül fontos a távolbalátás létesítéséhez. A mentális csend a második fő előfeltétele a távolbalátásnak. Először ismert helyekre vonatkozóan kell begyakorolni. amelynek döntő szerepe van az öröklésben. Az első a szokásos elernyedés. hogy a psi-képességeket aktivizáló memes elősegíti a természetfeletti paranormális képességek aktivizálását. és így ne akadályozza a távolbalátási képességet. a figyelemnek a távolbalátásra történő összpontosítása érdekében. hogy az emberi agy és a biofizikai mezőhatások egymástól elkülönülve szerezhetnek tudomást a külvilágról. Ennek drámai vonatkozásai vannak. Ha valaki hatékonyabb a munkában. a fehérjeszintézist irányító alapanyaga. Ennek a módszernek szerves részét alkotja a biofizikai energia felszabadításának a technikája. Ez egyben azt is jelenti. és nincs meg az a gyakorisága. A túlzott ingerlés következtében átkapcsol a daganatképző génekhez (oncogenes) és ez rákbetegséget okoz. Gerald Edelman neurofiziológus dolgozta ki a neurális Darwinizmus elméletét. amelyek az 218 . hogy új mentális software-re (memes) van szükség a távolbalátó programok elvégzéséhez azért. ami szakadatlanul folyik a fejünkben. Egyidőben lehet gyakorolni a fizikai érzékelést és észlelést a távolbalátással. J. a biofizikai RMCT kifejlesztésének a leghatékonyabb módja. amely az embereket izgalmi állapotban tartja. amelyet el lehet érni a psi-képességekre alkalmassá tevő stresszkezelési technikákkal. ellazulás (habitual relaxation). A távolbalátás tanulmányozásához az irányított figyelem az érzékelés megfelelő felhasználása. ezen belül a kromoszómák egyik legfontosabb. mert azt jelenti. Turan Rifat megvizsgálta közelebbről azt a jelenséget. hogy kikapcsolják a psi-géneket.

illetve csökkenteni egy tőle távoli helyen lévő személy pulzusát. hogy hogyan helyezkednek el térben és időben. mint az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) a maga elektronikus mikrohullámú agykontroll eszközeivel. J. A biofizikai mezők tehát nagymennyiségű olyan információt tartalmaznak. blastula) átalakítson embrióvá. hogy az agy képes a gondolkodásra. hogy a morfogenetikus mezőhatásokat a magasrendű tudatosság szintjére emeljék. ami elvezet az emberi értelemhez. hogy újraírják saját DNS-üket. Rifat kifejlesztett egy technikát. (A morfológia a biológiának az élő szervezetek és az egyes szervek alakjával és felépítésével foglalkozó része. hogy egy "blastocyst"-et (csírahólyag. Turan Rifat ezirányú kísérletei során a kromoszómák végén található telomereket próbálta meg stimulálni. A távbefolyásolás Létezik egy technika (sleep-wake hypnosis). remote influencing) az alapja a hipnózisnak. hogy a távolbalátás praktizálóinál magas szintet ért el a morfogenetikus mezők kifejlődése. hogy a theta-állapot teszi lehetővé a psi-képességekkel rendelkezők számára. J. hogy nem kell igénybe venni a gyógyszerekkel való megfiatalítási módszereket a velük járó kockázatokkal együtt. de még ennél is fontosabb. Ross Adey már ismertetett kutatási eredményeire. Ez már lehetővé teszi a nagyhatású távolbalátási képességeket. Azt történik. a telomerek teljesítményének a fokozása úgy lassíthatja az öregedést. morfogenetikus mezők egyes géneket bekapcsolnak. Ezt hatékonyabban tudja tenni. hogy telepatikus úton hipnotikus parancsokat továbbítson a célszemélyhez.) A távolbalátással és a testen kívüli tapasztalatokkal kapcsolatos kutatás arra utal. darwini kiválasztódási folyamatokból származik. Turan Rifat ebből arra következtetett. De ezek a biofizikai mezőhatások a kálcium-kibocsátással modulált idegi képesség révén kölcsönhatásba léphetnek az aggyal. 219 . A psi-képességű személy hatást tud gyakorolni távolbalátás révén egy másik személy idegsejtjeinek a kálciumkibocsátására. egyes jelenségek létrejöttének és egyes élőlények életbemaradásának a feltétele. de változó hatása. Az RMCT-t fel lehet használni az ember saját genom-jának a megváltoztatására. hogy a psi-képességű egyének ki. és hogy a biofizikai mezők ellenőrizésük alatt tarthatják a géneket. ugyanúgy az emberi genom is változtatható az élő szervezetben. Ahogyan egy génbetegségben szenvedő betegnek a génje átalakulhat természetes módon normális változatú génné. legyen az akár néhány méter. A morfogenetikus mezők is tovább fejlődhetnek az elsődleges tudati szintről a magasabb rendű tudat szintjére.és be tudják kapcsolni génjeiket. hogy bekapcsolják a specifikus géncsoportokat a "blastocyst"-ben. D. Úgy tűnik. A biofizikai mezőhatásokban megjelenő és magasrendű tudatra utaló mechanizmus a morfogenetikus mezőkben lezajló hasonló jellegű. hogy képes felemelni. Az ukrán Albert Ignatenkó egy TV-műsorban bebizonyította. Ez a "The Paranormal World of Paul McKenna" című programban bemutatott távbefolyásolási kísérlet (RI.elsődleges tudat képességével bírnak. amelyet paranormális pszichoneurális immunológiának (paranormal psychoneural immunology) nevezett el. hogy a biofizikai. amelyek az emberi génállományban nincsenek benne. Mivel a telomerek elvesztése kapcsolatban áll az öregedéssel. hogy a biofizikai mezőhatásoknak magas szintű tudatosságuk van. D. Morfogenetikus mezőhatások szükségesek ahhoz. E folyamat ismétlődése révén kifejlődik a legmagasabb rendű tudat. amely lehetővé teszi a hipnotizőr számára. Figyelemmel dr. másokat pedig kikapcsolnak attól függően. arra is következtethetünk.) Az emberi génállomány nem tartalmaz elég információt ahhoz. Ennek keretében az RMCT-t használják ahhoz. vagy több ezer kilométer távolságra. (A szinergizmus több tényező egymást befolyásoló együttes. szinergetikus módon. biofizikai mezőhatások nélkül.

továbbá az MI-5 munkatársai lakását rendszeresen átkutatják. és úgy tűnik. hogy majd illegálisnak minősül. ha technikája kellően ismertté válik és elterjed. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az állami szervek alkalmazzák az elektronikus RMCT-t a belső "felforgató" elemek ellen. máris korlátozta tiltó rendelkezésekkel több alternatív gyógymód és kezelési módszer alkalmazását. Mindez már annak is előhírnöke lehet. Az elektronikus leveleket és a faxokat is rendszeresen ellenőrzik. hogy magatartását megváltoztassák. Elképzelhető. hogy a gomba módra szaporodó RV/RI vállalatokat "nyugalmazott" katonai személyzet irányítja. Ezért van az. pl. A biofizikai RMCT-t azonban. A biológiai jellegű távbefolyásolás és a távolbalátás azonban levehetővé teszi az ellenőrzők ellenőrzését is. század egyik meghatározó tényezőjévé válik. Turan Rifat itt a saját példájára hivatkozik. agyműködésének egésze. amelyek a rendőrséghez vannak bekötve. hogy katonai alkalmazásában is előbbre tartanak. akkor a távbefolyásolás akár fenyegetést is jelenthet az Új Világrend uralkodó osztályára.Remote Influencing). mint a célszemély otthona. hogy a távbefolyásolás és a távolbalátás. mikor nincs otthon. hogy a psi-képességeket lehetővé tévő theta-szinten tevékenykedjenek. mert ez az egyik legfőbb biztosítéka annak. lelki tevékenysége. Ez a körülmény arra kényszeríti a hatóságokat. Egyelőre a biofizikai RMCT kutatását és elsajátítását nem tiltják a törvények. hogy korlátozzák a lakosság megfelelő szintű tájékoztatását a biofizikai távolbalátásról (RV . A tudatbefolyásolás jelenlegi gyakorlata A gyakorlati alkalmazás szempontjából tudatbefolyásoló agykontrollnak azokat a módszereket tekinthetjük. ha valaki nem béta-szinten gondolkodik. A fentiek már jelzik. hogy a tőzsdéken dolgozó brókerek tudatát munka közbe befolyásolja. Mindez megkülönbözteti az agykontrollal végrehajtott bűnözést a 220 . Az angliai Brighton városa tele van videokamerákkal. mivel hatnak a testre és más emberekre is. hogy annak a segítségével a lakosság helyezheti megfigyelés alá a hatóságokat. A rendőrség az Angliában létrehozott földalatti irányítórendszer egyik fontos központja. hogy a biológiai RV/RI "know-how"-ja nem fog kikerülni a civil lakossághoz. Ezek a biofizikai mezőhatások elvileg minden ember rendelkezésére állnak. ezért befolyásolással lesznek a gyógyításra. elsősorban a vitaminokkal és gyógynövényekkel való megelőzést. amelyeket a célszemély tudása és hozzájárulása nélkül rejtve alkalmaznak azért. Ebben az összefüggésben a biológiai RV/RMCT úgy is felfogható. Ezen a téren még mindig az orosz kutatók járnak az élen. De az Európai Unió. amivel számolni kell a jövőben. és eddig leginkább a sajátjának tartott észbeli. és az egészségügy egészére. mert telefonját és lakását az oda elhelyezett lehallgató készülékek segítségével megfigyelik. Ha ezeket a képességeket sikerül sok emberben kifejleszteni. hogy a XXI. A magánszféra és a megfigyelés A lakosság elektronikus eszközökkel történő megfigyelésének a növekedésével a magánszféra fokozatosan eltűnik. A távbefolyásolás. és csak kiválasztott kevesek előjoga lesz. a távolbalátás és a távirányítású agykontroll tudománya és technológiája még igen fiatal. és hatékonyabbá tenni. de rendkívül gyorsan fejlődik. bármely állampolgár használhatja az új uralmi rendszer irányítóival és kiszolgálóival szemben.A távbefolyásolás lehetővé teszi például. és nem lehet kizárni.Remote Viewing) és távbefolyásolásról (RI . Erre sor kerülhet olyan helyeken.

és zaklatását kombinálják a személyes információk megszerzésével. az elektronikus és a nyomtatott tömegtájékoztatás. beleértve az implantátumoknak az emberek testébe való . hangok továbbítását. A célszemély ingerléséhez felhasználják a zaklató telefonhívásokat. továbbá az agyműködés közvetlen stimulációját. valamint az autókba elhelyezett audiovizuális "poloskáktól". az Internet. mert alkalmas eszköz a hatalom gyakorlására. valamint a pedofil. olcsóbbá válni. Továbbá azt sem tudják elképzelni. Az emberek túlnyomó többsége ma is úgy gondolja. amikor megfigyelése rendszeressé válik. Más agykontroll módszerek a hipnózist és a drogokat használják az emberek befolyásolására. Ennyiben még az atombombánál is fenyegetőbb veszélyt jelentenek. Más csúcstechnológiákhoz hasonlóan. az elektromos megvilágítás manipulálását. amikor működtetői a nyilvánosság tereit használják a célszemély zaklatására. amit csak a célszemély hall. és jogilag is megvan rá a lehetőségük. hogy valamennyien veszélyt és fenyegetést jelentenek az adott személy idegrendszerére. elkezd tömegessé. a szuperérzékeny elektromágneses érzékelő rendszerek komputeres elemzéséig terjednek. és az így szerzett információkat felhasználni tudatának és magatartásának a befolyásolására. Egyes katonai szakértők egyenesen az atombomba feltalálásához hasonlítják veszélyességben és jelentőségben a már rendelkezésre álló mikrohullámú tömegbefolyásolási fegyvereket. az utcai megfigyelést. A megfigyelési eszközök a telefon lehallgatástól. hogy a hidegháború már véget ért. híresztelések terjesztését. Az átlagembernek nehéz felfognia. A normális szexuális kapcsolatot is bűncselekménnyé alakítja át az önkéntesség helyébe lépő erőszak. rendszerint bűnözői csoportok is. hogy ez elsősorban a belföldi lakosság ellen irányuló fegyver. és más bűnöző elemek felderítése és megfékezése. az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatásban elhelyezett üzeneteket. Az irányítóknak a látókörébe kerülhet találomra is egy személy. amelyek morálisan erre készek. Az agykontroll az uralom eszköze és így e technológia elsődlegesen azért került kifejlesztésre. Ilyen lehet az utca. egészen a legfejlettebb műbolygós megfigyelésig. a mikrohullámú eszközök és az akusztikus fegyverek bevetését. mert rejtetten alkalmazható. A valódi motívumokat természetesen nem szabad összetéveszteni a dezinformációs célból megadott hivatalos magyarázatokkal. A tudatbefolyásolás egyik formája. akkor szem előtt kell tartani. hogy létezhetnek olyan hatalmi csoportok. kipróbálhatóak és alkalmazhatóak. ha sikerül vele biorobottá átalakítani a szabad polgárokat és így ellenőrzés alatt tartani őket. mert az atomfegyverek belföldön az adott ország saját lakossága ellen nem alkalmazhatóak. Ha az agykontroll technológiát fegyvernek tekintjük. Ezzel szemben az agykontroll fegyverek titokban és minden ellenőrzés nélkül bevethetőek. hogy még nem áll a kormányzatok rendelkezésére az a lehetőség. a lakásokba. Ilyen fegyverek tekintetében is folyik a versengés annak ellenére. hogy léteznek olyan emberek. és ennek megfelelően terjedni. Ez akkor alakul át agykontrollá. Ma az elsődleges érv a terroristák és a terrorizmus elleni harc. hanem a különböző magánirányítás alatt álló. és az Internet ellenőrzésétől. Mindezek a módszerek azonban abban megegyeznek. akik kivételezett pénzügyi és 221 . az Internet üzenetek zavarását. De ezek a fegyverek az adott ország saját lakói ellen is bevethetőek. Ma már nem csak állami szervezetek rendelkeznek e technológiával. nem kell vele szükségszerűen az életet kioltani. amikor létrejön.szokásosnak és jogszerűnek tekinthető társadalmi behatástól.hozzájárulásuk nélkül történő beültetéséig. hogy az agykontrollt tömeges méretekben is alkalmazzák. A társadalom nyilvánosságától elzárva dollár milliárdokat költöttek és költenek a mai napig e technológiának a kifejlesztésére és tökéletesítésére. elégséges. A cél tehát totális megfigyelés alá helyezni egy személyt.

(http://www. hogy nem tudnak ellene védekezni. mivel kisebb a lelepleződés veszélye. hogy azok az államilag finanszírozott hatósági szervek. amelyek ezeket a technikákat működtetik. június 13-án tette közzé az Interneten. fantáziadús spekulációnak. és ezért milyen motívumok vezérlik alkalmazóit. Itt az a lényeges. agykontroll-ellenőrzés ellen. Ezeket a motívumokat Allen Barker gyűjtötte össze és 2001. hogy a titkos megfigyelés és zaklatás a közhatalom gyakorlásának egyik ki nem mondott formájává fejlődött az Egyesült Államokban. ha közelebbről szemügyre vesszük. A COINTELPRO az FBI "counterintelligence program" célja az volt.html) A továbbiakban Barker felsorolását . akik a korlátlan gazdagodás és hatalom eme megszállottait készek az etikai korlátok félretételével kiszolgálni. Frank Donner 1980-ban megjelent "Age of Surveillance" (A megfigyelés korszaka) című könyvében kifejti. hogy semlegesítse a politikai másként gondolkodókat. Ezt a technológiát nem csak ellenséges államok tudósaival szemben lehet felhasználni. hogy akár csak a gyanú árnyéka felmerüljön. ami esetleg sértheti az állam. Ez kevésbé kockázatos. ellopva ötleteiket. 222 . Az egyik lehetséges motívum a belföldi hadviselés az adott ország saját lakossága ellen. Ha az emberek egy csoportja titokban. illetve az államot irányító uralkodó elit érdekeit. hogy a COINTELPRO nem külföldi kémek. és a beleegyezésük nélkül működtetett. és akadnak olyanok is. hogy bárkit is meggyanúsítsanak.vagyoni helyzetüket hatalmuk korlátlan növelésére akarják felhasználni. a társadalom számára vészjelzéseket leadó közéleti személyek. Az agykontroll használóinak a stratégiáját úgy érthetjük meg jobban. Nem kell senkit elítélni ahhoz.a lényeget nem érintő rövidítésekkel . hogy megbüntethessék. nem pedig valamiféle képzelgésnek. akkor azt valóságos összeesküvés létező gyakorlatának. de az 1956-tól 1971-ig tartó COINTELPRO legfőképpen a radikális politikai szervezetek ellen irányult. akkor még arra sincs szüksége. Alkotóművésznek. Ily módon jogellenesen meg lehet szerezni mások szellemi termékeit.ismertetjük. mert úgy lehet plagizálni őket. hogy milyen célokra lehet ezt a fegyvert használni. Elég. azaz védekezniük kell a velük szemben alkalmazható. nincsenek ráutalva arra. vagy egyszerű állampolgárok ellen irányulnak.datafilter. Az FBI fennállása során végzett titkos műveleteket. Még művészeket. Ezért az ilyen programok elsősorban a potenciális vezetők. hogy tevékenységük titokban marad. mert a szenvedő alanyok nem tudják őket leleplezni és jogi eszközökkel felelősségre vonni. A legmodernebb megfigyelési technikák tehát a kormányzás részévé váltak. ha valakiről feltételezi. Ha pedig fél a kormányzat. mint a feltaláló mérnöknek és az alkotó tudósnak. de az adott állam saját állampolgáraival szemben is. de bankárnak és brókernek is ugyanaz az érdeke. hanem amerikai állampolgárok ellen irányul. hogy módjában van valamit elkövetnie. E technológia privilégiumával rendelkezők egyelőre abban bíznak. azaz divatos szóval "összeesküvési elmélet"-nek kell tekinteni. Az elektronikus tudatbefolyásolás használatának második motívuma lehet a hagyományos hírszerzés és kémkedés modernizálása. írókat is sebezhetővé tesz ez a technika. Az agykontroll programok szempontjából lényeges.com/mc/mindControlMotives. A távirányítású tudatolvasás megnyitja a lehetőséget tudósok gondolatainak is a rögzítésére. vagy megvádoljanak bűncselekmény elkövetésével. Az agykontroll eszközei alkalmasak a másik ember zaklatására. sőt kínzására. központi irányítással és szervezett módon hajthatja végre saját stratégiáját és taktikáját. találmányait és kiválóan alkalmas a pénzügyi és ipari kémkedésre is.

Hetedik motívum lehet annak a technológiának az elfojtása. tőle elkülönülő uralkodó rétegnek nagyon fontos tudnia. és az eredeti feltalálót. hogy a formálisan "demokratikus" kormányzatok már régóta ahhoz hasonlóan használják a propagandát. akik nem tudják. Noam Chomsky. hogy ezekkel a technikákkal eredményesebben lehet a gyanúsított személyeket kihallgatni. akár nem állami titkos szervezetek. milyen mértékű kárt okozott. Egy hatodik motívum lehet az agykontroll alkalmazására bizonyos alkalmazók hajlama a szadizmusra. vagy szavazást tartanának. A közvéleménykutatás a választások befolyásolásának fontos eszköze a formális demokráciában. hogy bizonyos demográfiai csoportoknak a befolyásolása meghatározhatja e csoportok a vásárlási szokásait. Ez ahhoz hasonlít. mint bármely más árucikket. amelyet nem tudnak az ellenőrzésük alá vonni. Valaki úgy lehet a legjobb. hanem közvetlenül be lehet hatolni az agyműködésébe.a tudomása és hozzájárulása nélkül . akkor azt illegálisan is megszerzik. A nyilvánosság ellenőrzése alatt nem álló. hogy az ahhoz tartozók legtitkosabb gondolatait is ki tudják fürkészni. fel lehet tárni olyan eseményeket az életében. ha valamilyen technológia nem áll a rendelkezésükre. megtudakolva a lakosság kiválasztott célcsoportjának a véleményét úgy. akár állami. és el lehet olvasni elektromágneses technológiával a gondolatait. mintha egy azonnali közvélemény kutatást. hogy vagy kiemelkedik minden versenytársa közül. A tudatbefolyás alá került személyeket az agykontroll irányítója a nap 24 órájában gyötörheti. valamint a kereskedelmi célú titkokat is ki lehet belőle szedni.végzett tudatellenőrző felmérések a hatalomgyakorláshoz szükség politikai visszakapcsolást biztosíthatják. A lakosságon . De olyanokkal szemben is alkalmazható. és természetesen a nemzetbiztonságot érintő. hogy milliárdosok saját kiszolgáló személyzetüket szerelik fel ezekkel a tudatmódosító és befolyásoló eszközökkel. Ez lehetővé teszi olyan 223 . akik már tudnak erről.Egy harmadik motívum lehet az agykontroll felhasználására a lakosság különböző szempontok szerinti statisztikai csoportosítása. hogy egyedül ők rendelkezzenek vele és csak ők fejleszthessék tovább. mert kifejlesztése esetleg a fennálló status quot felborítja. vagy pedig úgy. régóta hangsúlyozza. amellyel zsarolható. Az így nyert információ felhasználásával a következő bombázást még hatékonyabbá lehet tenni. a neves amerikai társadalomtudós. Meghatározott számú ember tudatának a kifürkészéséből sokmillió lakosra érvényes trendekre lehet következtetni. Ezért a társadalom felett álló. Egy negyedik motívum lehet az. Ily módon ki lehet belőle szedni titkos számítógépes kódokat. és a mások intim tevékenységének a megfigyelésével történő perverz kielégülésre. Ezekkel a tudatbefolyási technikákkal ma már a politikai eszméket és a politikusokat is ugyanúgy el lehet adni. hogy megfigyelés alatt állnak. Már a kereskedelmi reklámozásban is bebizonyosodott. amit az illető szavakban megfogalmaz és kimond.BDA ("A bombakárokozás felmérése") felhasználása a pszichológiai fegyverekkel végzett műveleteknél. Ez azokkal a mit sem sejtő polgárokkal szemben a leghatékonyabb. hogy valamennyit visszaszorítja. ha kell tisztességtelen eszközökkel is. akkor is hajlamosak annak az elfojtására. A BDA lehetővé teszi. Ötödik motívum lehet az úgynevezett "bomb damage assessment" . ahogyan a totális kormányzatok használták céljaik elérésére az erőszakot. hogy felmérjék melyik bomba talált célba. Ha közvetlenül nem érdekeltek az új technológiában. Nyolcadik felhasználási mód lehet. Itt ugyanis nem csak arra figyelnek. hogy "propaganda-bombái" milyen mértékben hatottak a tömegek tudatára. vagy kifejlesztőt elkezdik zaklatni azért.

Ebben az esetben. és a segítségével tartsák szoros megfigyelés alatt a célcsoportot. valamint kapcsolatrendszerét tudatosan úgy irányítják az ezzel megbízott háttérerők. még inkább óvatos hogy gyermekét is ilyen sors vállalására kényszerítse. vallási. hogy ideg. Sajnos lehetséges. Az a szülő. hogy a segítségével zárt csoportokba. és iskolázását. például egy vallási szektába hatoljanak be. ebben az "elektronikus börtönben" gyakorlatilag ugyanolyan szoros megfigyelés alatt állnának. További motívum lehet bizonyos csoportok népszaporulatának a befolyásolása. mert már oly sok mindent tudnak róla. A demográfiai befolyásolás célpontja lehet egy faji. hogy zsarolható eszközzé vált. Már ma is megszegik 224 . A folyamatban lévő kísérletek célja előre látni a magatartást. Jövedelmező üzlet lehet az orvosok és a gyógyszer vállalatok számára. Ha el tudják az agykontroll áldozataival hitetni. hogy agykontroll segítségével kiszámítsák a célszemély magatartását. Hasonlóan ismertek a szexuális zsarolást célzó műveletek. hogy megfelelő időpontban a megfelelő pozícióba kerüljön. hogy az általuk kiválasztott személy kerüljön a csoport élére. hogy kontroll alatt áll. de ha az illető gyanút fogna. Tizenegyedik motívum lehet az agykontroll alkalmazására. még mielőtt az bekövetkezik. és gyermekeiket is szüleik hozzájárulása nélkül ellenőrzés alá vonhatják.és elmebetegségben szenvednek. vagy szociális csoport. akkor is engedelmes marad. hogy a világ döntési helyzetben lévő személyeinek ez az ellenőrzése e technológia kifejlesztőinek és alkalmazóinak a legfontosabb célja. ha őket elektronikus eszközökkel megfigyelés alá helyezik. akkor hosszú időn át jelentős mennyiségű gyógyszert szedethetnek velük és más költséges kezelésben részesíthetik őket. Már a közvélemény is sokat hallott a programozott bérgyilkosról és könyvek jelentek meg a "Manchurian candidate"-ről. elegendő lesz az is. hogy agykontroll alatt áll. Kilencedik felhasználási mód lehet az. amelyek szükségállapot idején lehetővé teszik meghatározott listákon szereplő személyek gyors internálását gyűjtőtáborokba. Azonban még hatékonyabbá kell tenni az agykontroll útján történő megfigyelést.magánszolgálatban álló zsoldos csapatok felbérelését. A kitűzött ismérvek alapján a hosszú időn át tudatbefolyásolás alatt élő egyén nem képes szabadon dönteni. Ez elősegítheti. A tudatmódosító és ellenőrző technológiák további fejlesztésével már nem lesz szükség az ellenőrzés alá vont személyek összegyűjtésére. vagy nem hoznak világra utódokat. Kifinomult technikákkal az így végzett befolyásolást rejtve lehet tartani. és erre a célra is alkalmazták az agykontroll áldozatait. Tizennegyedik motívumként figyelembe vehetjük azt az igényt. A szövetségi kormány már elkészített olyan terveket. Tizenharmadik motívumként jöhet számításba az agykontroll áldozatok kezelése. A politikai vezetésre kiszemelt személy programozása elkezdődhet kisgyermekkorban. Logikusan lehet feltételezni. akik az adott megbízó kívánságainak megfelelően zaklatják áldozataikat és ellenőrzik életének legrejtettebb vonatkozásait is illetéktelenül továbbadva a családi és üzleti titkokat. aki tudja is. Kényszer hatására hoznak. és a nemkívánatos akcióit megelőzzék. amit "felosztott koncentrációs táboroknak" ("distributed concentration camps") neveznek. A tudatbefolyásoló technika tizedik felhasználási módja lehet fontos vezető személyek ellenőrzés alá vétele. hogy lelkiismeretlen személyek mások szenvedéseiből csináljanak maguknak nagy anyagi hasznot. mint a gyűjtőtáborokban.

hiszen senki nem tudhatja. Ezért az agykontroll nagyon is alkalmas az állampolgárok terrorizálására. hogy titokban tartsák ezt a tudatbefolyásolást és megbüntessék a veszélyre figyelmeztetőket. Tizenötödik motívum olyan szakemberek képzése. Bizonyos tudományos elgondolások is forradalmasíthatják az embereket. megváltoztatását és ellenőrzését jelenti. Ezért az agykontrollnak az is az egyik legfontosabb célja. További motívum lehet a tudat ellenőrzése. hogy valójában hogyan is gondolkodnak az emberek. Az agykontroll fegyvereket kifejlesztik. mert nem tudják elképzelni. Talán az a legjobb kém. A rendszer további kiterjedése egyrészt újabb irányítók bevonását. hogy ma már felfedezték és működtetik azokat a technikákat. hogy megszabadul a zaklatástól.egyes személyek emberi jogait csupán azért. Mivel az agykontrollnak számos szadista vonása van. Ha az már nyílt titokká válik. amely az adott 225 . Ha beletörődik. A célszemélyek túlnyomó többsége azonban a hozzájárulása nélkül lesz kísérleti alany. Például szabadságvesztésüket töltő elítélteket szabadulásuk előtt el lehet látni olyan miniatűr implantátumokkal. hogy a statisztikai és a tudományos módszerek fokozatos tökéletesítésével ezek is javulhatnak. az még nem jelenti azt. Ebben a tágabb értelemben az agykontrollhoz tartozik minden olyan tudat. akkor az félelmet kelt. kiválasztott kísérleti alanyokon kipróbálják. Hogyan lehet ellenállni az agykontrollnak? Az agykontroll itt nem a José Silva-féle relaxációs technikát és az ellazult állapotban való gondolkodást jelenti az alfának nevezett tudatszinten. amelyekkel ezt a tevékenységet továbbra is hatékonyan el lehet titkolni a társadalmi nyilvánosság elől. Az emberek ennek a veszélyét azért nem érzik. hanem ennél sokkal többet. Tizenhatodik motívumként számításba vehetjük a lakosság megfélemlítését. természetesen ellenállhat. az emberi agy és a központi idegrendszer működésének a legkülönbözőbb módszerekkel és eszközökkel történő befolyásolását. hogy bárkit kiválaszthatnak az agykontroll céljára bármely okból. Maga a kísérleti alany. Végül természetesen fontos motívum lehet az agykontroll folytatására azon módszereknek a tökéletesítése. másrészt a tudatellenőrző komputerrendszer automatizálását igényli. Az új eszmék és az új megoldási módok minden elnyomó társadalmat veszélyeztethetnek. e technológia működtetésére az ilyen szellemben nevelkedett fiatalok alkalmasak. Ezek a megelőzést célzó megfontolások azonban tudományosan nem megalapozottak. A kísérletek arra is irányulnak. mert valaki úgy véli. ha tudomást szerez az idegrendszerébe történő illetéktelen beavatkozásról.és magatartás-befolyásolás. amelyekkel bármely ember legtitkosabb gondolatait is ki lehet fürkészni. hogy kém. aki nem is tudja. akik a jelenlegi működtetők helyébe lépnének. hogy elzárják a jogi úton való védekezés lehetőségét a kísérleti alanyok számára. vagy beletörődhet ebbe a megalázó helyzetbe. amit "szabadulásuk" után végeznek. ugyanakkor nem kizárható. Tizennyolcadik motívum lehet az agykontroll alkalmazására a kémkedési módszerek tökéletesítése. Az agykontroll technológia alkalmazása egyben alkalom annak tökéletesítésére is. hogy esetleg majd valamit el fognak követni. annak a feltérképezése. amelyek aztán pontosan tájékoztatnak arról a tevékenységről. hogy nem ő lesz-e a következő áldozat. Az ilyen személy könnyebben behatolhat bármely csoportba.

nincsenek új elgondolások. szívdobogást okozhatnak. hogy nem az amerikai 226 . Az egész kultúra válságba került. Egyes személyeknél hipnózist is alkalmaznak megfelelő válaszreakciók kiváltására. titkos módszerekkel végzett zaklatásnak vannak kitéve. alapos megfigyeléseket végzett arra vonatkozóan. Ezek a vezetők vagy valóban ostobák. Az impulzust hordozó mikrohullámok fájdalmat. hírszerzői szervezetek együttes hatalmával szemben. a tömegtájékoztatás.személy tudomása nélkül. Az egész Disneyland-szerű kulisszához hasonlít azzal a különbséggel. Allen Barker. hogy e tudatbefolyásoló technika működtetői miként tevékenykednek. bekezdés) Természetesen igen sok tisztességes ember is él az Egyesült Államokban. Ezek az eszközök biztosítják a befolyásoláshoz szükséges visszacsatolást. ő azonban amerikai lévén. Csak az kapható. mert álnok módon titokban hajtják őket végre. valamint ez a visszacsatolás teszi lehetővé az intellektuális vagyont képező értékek illetéktelen kisajátítását. Úgy véli. 4. de nincs igazi társadalomkritika. Barker szerint hasonló helyzet van más "fejlett" országokban is. (http://www.html 3. hogy a jövő történészei a jelenlegi amerikai vezetést egyfajta Vichy kormányzatnak fogják tekinteni. és milyen traumát okoz neki. A választott politikusoknak nincs valódi hatalmuk a katonai. oldal. Barker gondolati kísérletként felveti. hogy mindez milyen zavarokat idéz benne elő. elsősorban az Egyesült Államokról mond véleményt. Ennek részét képezi annak a megfigyelő rendszernek a működtetése is. A jelenlegi beteg amerikai rendszer apologetái haladásnak próbálják feltüntetni ezt a modern feudalizmust. A lakosság széles rétegeit tudomásuk nélkül is alapvetően érinti ez az elnyomó rendszer. kimerültséget. akik felelősségre akarják vonni ezt a korrupt rendszert. akik ezt élvezeti célra használják. amely tudatát kifürkészi. Ki lehet választani találomra polgárokat azért. amelyeket később a beültetett kódokkal aktivizálhatnak. ami az egyszerű álhír terjesztéstől a kísérleti személy bizarr helyzetekbe való manőverezéséig terjedhet. aki hosszú ideje agykontroll-zaklatás célszemélye. és akarata ellenére történik. hogy Disneyland-ről mindenki tudja. és az agyban elhelyezett implantátumok közvetlenül befolyásolhatják a központi idegrendszer működését. az audiovizuális "poloskák". és a társadalmi méretű hazugság kulisszája. de emlékeztetőül utalunk rá. A visszacsatolás lehetővé teszi a további befolyásolás hatékony módszerének a kiválasztását. De őket "áldásosan tudatlan" ("blissfully ignorant") állapotban tartják.datafilter. Ezt a valóságot elrejti a választott kormányzati szervek. amit a korrupt kétpártrendszer nyújtani tud. Allen Barker úgy véli.com/mc/protestResist. megfigyelve. és egyben "szórakoztatást" jelentenek azok számára. Allen Barker azonban elítéli a hazugságnak és a kizsákmányolásnak ezt a hamis kultúráját. Ezeket a képviselőket általában azok az érdekcsoportok vásárolják meg és fizetik. és alkalmas vezetők. Ez nem változtat azonban a fenti megállapítások érvényességén. Azok. a falon keresztülhatoló távirányítású érzékelők és az implantátumokkal. amely hasznot húz az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekből. és itt senkit sem kínoznak a színpad mögött. valamint az ezek nélkül működtetett bioszenzorok. hogy kísérletezzenek és visszaéljenek velük. hogy mi folyik és miért? Az álhazafiságról és jólétről szóló közhelyeik egyre nagyobb ellenérzést váltanak ki. hogy díszlet. hogy ide tartoznak a megfigyelési eszközök. Ez a technológia a zaklató telefonhívásoktól a személy otthonában történő kimerítő ingerléséig terjedhet. Már korábban tárgyaltuk ennek a tágabban értelmezett agykontrollnak a technológiáját és eszközeit. vagy nagyon is jól tudják. hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag a fegyveres és hírszerző szervek által működtetett rendőrállammá alakult át. A zaklatás és a kizsákmányolás attól még zaklatás és kizsákmányolás marad. amelyek csak a pénzvagyonuk bármilyen eszközzel való gyarapításában érdekeltek.

akik maguk is áldozatok. Egyelőre kevés olyan szervezet van. hogy az agykontroll áldozatok miért annyira bizalmatlanok mindenkivel szemben. Mindez a szakemberek számára ismert tény és egyre több amerikai is tud már róla. Kihasználták és megalázták. vagy külföldi állam zaklatja és használja ki az amerikai állampolgárokat. Ezért egy vezető nélküli ellenállás folyik. Már ez a rövid felsorolás is érthetővé teszi. és ha szükséges embert is ölnek. akik felvállalták ezt a feladatot. Ezeket az agykontroll technológiákat és technikákat túlnyomórészt olyan polgárokon alkalmazták. hogy állandó megfigyelés alatt állnak és még a gondolataikat is kifürkészik és analizálják. és elhatározták. akiket gyermekkorukban kínzással kondicionáltak. vegyszerekkel és kábítószerekkel. mielőtt azok megtörténtek. amelynek az ismerete segíthette volna az áldozatokat. akkor ők védelmet élveznek. zaklatnak. akiknek erről nem volt tudomásuk. A rendszer működtetői fenyegetnek. hogy cselekednek. jogosan le is lehet lőni. majd pedig rágalmazták. és ha az áldozat panaszkodik. Ebben az esetben is felelős az amerikai kormány. valamint azok a polgárok. Az agykontroll áldozatokkal igen nehéz szervezetten együttműködni. 227 . hiszen ő tartotta titokban azt a technológiát. mert belülről semmisítik meg a személyt. Az amerikai törvények szerint. hogy elrejtsék bűnös akcióikat. Kik szállnak szembe a tudat megerőszakolásával? Először is azok a kutatók. Vannak olyan áldozatok. és társadalmi hitelüket aláássák. A legtöbb áldozat élettörténete valamilyen katonai vagy hírszerző ügynökséghez kapcsolódik. ha egy idegen behatol valakinek az otthonába. még őt hibáztatják. Az amerikai szabadságról puffogtatott frázisokat is álcázásnak használják saját taktikájuk elleplezésére. és gyakran elhallgatják a legszörnyűbb kínzásokat. hogy már akkor elfojtsák a lehetséges ellenlépéseket. Ez a körülmény teszi lehetővé a rendszer működtetői számára. zsarolnak. de egyre nő azon kutatók és aktivisták száma. A súlyos betegek között vannak provokátorok is. Egyelőre egységes irányítás alatt álló szervezett harc még nem folyik az agykontroll leállítására.kormányzat. hogy az igazi betegeket lejárassák. akiknek az a feladata. és miért nem készek valakit a vezetőjükké választani. hogy az agykontrollal történő visszaélések leleplezése sem szakmai karrierjüket. ha az effektív tortúrát már abbahagyták. hogy védekezzenek ellene. amely azért jött létre. Mégsem került sor eddig komoly ellenlépésekre. amelyeken keresztül kellett menniük. miközben minderről a társadalom nem vesz tudomást. akik megismerték és leleplezték a tudatbefolyással végzett visszaéléseket. hiszen állami szervek is beismerték. hogy mi történik. zsarolták. hanem "csak" egy magáncsoport. de ezt is hatékonyabbá lehetne tenni. Ebben az esetben elmulasztották teljesíteni az egyik legalapvetőbb kormányzati kötelezettségüket. hogy ellenálljon az agykontrollal gyakorolt erőszaknak. akik rájöttek. és szembe kell nézniük azzal a ténnyel. valamint beültetett szerkezetekkel zaklattak. A nyomában járó lelki és fizikai trauma akkor is tart. mivel embertársaik ezt nem hiszik el és csak nevetségessé válnának a szemükben. és akik ehhez nem is járultak hozzá. Elsősorban azok vállalják fel a küzdelmet. másrészt az áldozatok és hozzátartozóik. és fenyegették őket. vagy financiális helyzetüket nem segíti. Ezeket az embereket saját népük cserbenhagyta. Ezek a kutatók jól tudják. A többségük anyagi gondokkal küzd. A többségük elképzelhetetlen gyötréseken ment keresztül. Az központi idegrendszer befolyásolásával végzett kínzási technikák neutronbombához hasonlíthatóak. Sok áldozat gyógyíthatatlan agykárosodást szenvedett és igen sokan súlyos lelki zavarokkal küszködnek. De ha ezt a kormány közpénzekből fizetett ügynökei teszik. sem egészségügyi. rendszeresen hipnotizáltak és elektrosokkoltak.

miközben nem szólnak azokról a technológiai eszközökről. ahol is az elmegyógyászatot felhasználták a másként gondolkodó ellenzékiek lejáratására és elhallgattatására. csak nevetség tárgyaivá válnak. Az amerikai elmegyógyászokat jelenleg arra használják. A tájékoztatási médiumok tevékenyen részt vesznek a titkosszolgálatok visszaéléseinek a leleplezéseiben. hogy a társadalom hozzájárulása nélkül végeznek ilyen kísérleteket. akik számíthatnak többi bajtársuk és hazájuk támogatására. Egyszerűen nem vesznek tudomást az állami szervek által végzett zaklatás tényéről. akik azt állítják. hogy megerősítsék azt a vélekedést. amely tiszteletben tartja az emberi jogokat. és azok. és arról. hogy mindezt hazájáért. mert ha panaszkodnak. Ez teszi lehetővé az elnyomó módszerek alkalmazását. Az agykontrollal történő zaklatás széles körben zajlik. ami a Szovjetunióban folyt. Ezt 228 . Az erőszakos tudatbefolyásolás elrejtése A társadalom nyilvánossága elől való elrejtés legfőbb módszere a folyamatban lévő agykontroll tevékenység legszigorúbb titokban tartása. ha a CIA a bizonyítékok nyomására kénytelen elismerni jogellenes cselekményeket. Ez emlékeztet arra a gyakorlatra. Egy fogságból visszatérő hadifogoly. hogy agykontroll áldozatai. Az ideg. A felhasznált tudatbefolyásoló eszközök szigorúan titkosak. E szakemberek részben tudatosan. nincs olyan támogató csoportjuk. hogyan lehet trauma és tortúra alkalmazásával szakszerűen zaklatni. hogy ezek a szakemberek tájékoztatják a közvéleményt a mentális megbetegedésekről és a velük járó tünetekről. Fontos szerep jut az Egyesült Államok írott és elektronikus tömegtájékoztatásának is. miközben a sajtószabadságról szavalnak. amelyekkel ugyanezeket a tünetegyütteseket elő lehet idézni. hogy még akkor is. Ezt többek között avval is megakadályozhatnák. Ez odáig megy. ez a titoktartás és a titkolódzás további növekedéséhez vezetett. vigasztalást nyerhet abban. és panaszaikat ne vegyék figyelembe. Ez részben úgy történik. miközben a kormányzat demokratikusnak tünteti föl magát. és nem zaklatják az amerikai polgárokat. Az erőszakos agykontroll működtetői eszközként használták az ideg. Ez lehetővé teszi. hogy az agykontroll áldozatait elmebetegnek bélyegezzék. Allen Barker úgy véli. elviselnie. mint a foglyul ejtett katonáknak. hogy néhány megbízható és tisztességes orvostól eltekintve az elmegyógyászat egész rendszere kiszolgálja az agykontroll amerikai működtetőit. Az agykontroll visszaélések áldozatainak még ez az elégtétel sem jut.Az agykontroll áldozatok sorsa erőteljesen emlékeztet a kínzásokon átment hadifoglyokéra. és mitikus őrzőszerepükkel dicsekednek.és elmegyógyászat szakembereit és a pszichológusokat. nemzete biztonságáért kellett átélnie. hogy az Egyesült Államok hivatalos szervei nem végeznek jogellenes cselekményeket. A különbség az. hogy az agykontroll áldozatok nem tudják.és elmegyógyászat azzal is segítséget nyújt az erőszakos agykontrollhoz. ha az egyetemi tankönyvekbe és diagnosztikai kézikönyvekbe felvennék azt. Amikor az 1970-es években az agykontrollal történt visszaélések egy részére fény derült. erről a sajtó nem ad pontos tájékoztatást. részben akaratlanul is segítséget nyújtottak az agykontroll tevékenység álcázásához. hogy elmegyógyintézetbe kényszerítenek akaratuk ellenére olyan személyeket. A letagadhatóság az egyik legfontosabb előfeltétele egy titkos akciónak. hogy miként lehet elektronikus eszközökkel és más módon erőszakos agykontrollt gyakorolni a célszemély hozzájárulása nélkül. hogy miért kínozták meg őket. akit megkínoztak. akik ezekkel az eszközökkel visszaélnek hasznot húznak amerikai állampolgárok gyötréséből. A titoktartás kultikus szenvedély lett.

hogy a sajtó nem tudósít az embereken végzett. Csak ezzel magyarázható. terrorizáló lépések a félretájékoztatástól a COINTELPRO-hoz hasonló titkos programokig terjedhetnek. akkor egy hasonlót kell a figyelem központjába helyezni. vagy külföldi csoportok illetve idegen államok 229 . és ahonnan mind a sajtót. Ez a kódolt és a sorok közti olvasás a hírszerzés és a diplomácia bevett eszköze. Ha például az embereknek lenne lehetőségük arra. Allen Barker szerint létezik egy (a háttérhatalom. tehát semmi nem zavarja a pénzcsinálást. hogy az Egyesült Államokban "sehol nem szegik meg az emberi jogokat".a központilag irányított magatartást helyesebb elmélet helyett összeesküvési gyakorlatnak nevezni. hogy elvonják a figyelmet a hazai visszaélésekről. ha valami felháborító dolog történik. Miközben egy szót sem ejtenek az állami szervezetek által gyakorolt fizikai és pszichológiai terrorról. A sajtó egyes technikai megoldásai utánozzák azokat. és amely hullámokat verhet. Innen tudhatják az amerikaiak. ezzel nem lehet vitába szállni. amely gondosan figyeli a hírszerző és nemzetbiztonsági szolgálatokat. Ez a központ mindenkit "szélsőséges"-nek minősít és megfélemlít.) jól álcázott központ (phony center). különösen. A tömegtájékoztatás nem csak elmulasztja a közvélemény tájékoztatását az erőszakos agykontrollról és a vele végzett zaklatásról. hogy ne éljenek vissza hatalmukkal? A médiumok egyik kedvelt módszere az agykontroll áldozatok lejáratására az. A figyelem központjába helyezett elterelő témának azonban kevésbé szörnyűnek kell lennie. se nem demokrata. és államilag finanszírozott sugárkísérletekről. és így az még inkább hajlandó engedelmeskedni a tekintélynek és lemondani még maradék szabadságáról. J. Valójában csak arról van szó. hogy tudassák az áldozattokkal megfigyelés alatt állnak. hogy így tennének kísérletet arra. Minthogy ez jó dolog. Ebbe a "phony center"-be jól beleillik a bűn és a bűn üldözése. miközben az átlagpolgár kételkedve fogadja. ha a titkosszolgálatok és hírszerző szervezetek tevékenységéről van szó. másrészt hogy besározzák és lejárassák őket. Egyes média megfigyelők állítják: van egy úgynevezett "triangulation strategy" (Egyfajta három lépésből álló tájékoztatási módszer. A bűnügyi riportok hatékonyan meg is félemlítik a lakosságot. Ez a központ képviseli a jelenleg fennálló helyzetet. akitől a háttérhatalom uralkodó elitje tart. amelyek segítségével saját otthonaikban úgy bánhat az állampolgárokkal. vagy olyasminek. "minden simán működik". noha erről a kongresszus bizottsága már tájékoztatót adott ki. és arról kell sokat beszélni. Allén Baker szerint e rejtett hatalmi központ szolgálatában a tömegtájékoztatás gyakran a legégbekiáltóbb atrocitásokat is minimalizálja és elkeni. akkor a CIA-t úgy mutatnák be. Ez a központ se nem republikánus. és nevetségessé teszik azokat. a status quot. Ez biztosít a rendszer számára néhány rosszfiút. mint aki harcol a rabszolga kereskedelem ellen a tengeren túl. amit bűnözők követtek el. levonva belőle mindazt. mint elektronikus rabszolgákkal. megmutatva. mind a kormányzatot. D. Az amerikai tömegtájékoztatási intézményeket ténylegesen a kormány és a mögötte álló árnyékkormány propagandaeszközeinek lehet tekinteni. Hol van tehát akkor az a sajtó. Sok agykontroll áldozat ismeri azt.és Dél-Amerikában alkalmazott a tájékoztatási eszközök felhasználásával. akik szót emelnek ellene. vagy a "nem látható kormány" által működtetett D. amelyeket a CIA Közép.). hogy skizofréniában szenvedő elmebetegeknek tünteti fel őket. ahogyan a jelképeket és kódszavakat használják egyrészt. valamint annak propagandáját irányítják. Ezek a megfélemlítő. kigúnyolják. ami kedvezőtlen. milyen hatékony a rendszer. hanem még elő is segíti azt. amely szerint. Általában csak az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz tartozó bűnökről tájékoztatnak. visszataszító. amely a rejtőzködő rendszer központja. elkaphatnak. hogy megismerjék e titkos háttérhatalom által alkalmazott módszereket. akit üldözhetnek. Az állami szervek által elkövetett és az úgynevezett fehérgalléros bűncselekményekről alig esik szó. és nevetségesnek találja. J.

hogy íme legalább a tényfeltáró újságírók akartak valamiben segíteni. amikor az ügy lassan elhal. hogy ezt "összeesküvési elmélet"-nek bélyegezve nevetségesnek tartsák. Ez az. akár nem. Azzal is számolni kell. akik tudatosan közreműködnek az agykontroll visszaélések elleplezésében. Létezik az összeesküvés tényleges gyakorlata. Így aztán az egész kiesik a történelmi emlékezetből. hogy így elkerüljék a teljes lelepleződést. amikor a titkosszolgálatok bizonyos cselekményeikről maguk számolnak be. J. vagy pedig ellenük fordítják titkos manipulációkkal a nyomozást.ügynökei. ezért joggal feltételezhető. másképp magyarázzák. akár tud erről. Igen sok kollaboráns van a reklámszakmában és a szórakoztatóiparban. és aki nem teljesen járatos a tájékoztatás szakmai fogásaiban. hogy zsarolásra használják azokat az információkat. A "psyop"-oknál (a pszichológiai fegyvereket működtetőinél. tagadják. akik esetleg segíthetnének. hogy sok ilyen együttműködő már maga is kontrollált.) bevett gyakorlat. Ez az úgynevezett "limited hang-out" (korlátolt közzététel) stratégiája. hogy a legsúlyosabbakról eltereljék a figyelmet. programozott tudatú egyén. Egyesek ebből közvetlenül hasznot húznak. és mindazokkal szemben bizalmatlanság keltése. akkor is még szinte leküzdhetetlen akadályt képez az elkövetett bűncselekmény bizonyítása. Minthogy a kongresszusi és más hatósági vizsgálatok adatai szerint maga az FBI is alkalmazza az elektronikus zaklatást. még arra is gondolhat. hogy ne hagyjon kézzel fogható bizonyítékot. mások csak közvetve profitálnak belőle. Egyes agykontroll áldozatok félnek felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal. akkor nem válnak maguk is áldozattá. De már az ügyvéd megtalálása is nehézségekbe ütközik. hiszen számos jogász vagy nem hisz az áldozatnak. Az ilyen segítségkérést általában udvariasan visszautasítják. Nos. hogyha kollaborálnak. A nemzetbiztonsági jogszabályok oly bonyolulttá váltak. Maga az elektronikus megfigyelés és zaklatás arra is használható. A tiltakozás és ellenállás módszerei Első lépésként az olyan közrend felett őrködő jogérvényesítő szervekhez fordulnak a védelmet keresők. és így időhöz jussanak. hogy ma már különleges szakértelmet igényelnek. A szupermodern technológiákkal végzett agykontroll és az elektromágneses zaklatás esetében ez nem biztosít hatékony védelmet. mert attól tartanak. és elvész a történelmi tudat számára. Megfigyelték azt is. hogy ismeri azokat az eszközöket. hogy néhány év elteltével a beismert visszaéléseket is visszavonják. D. amit elveszett történelemnek neveznek. vagy abban bíznak. vagy pedig nem kíván konfliktusba keveredni a háttérerőkkel. valamint az egyetemeken és a tudományos intézményekben. amelyeket a célszemélyről a megfigyelés és az elektronikus zaklatás során megszereztek. Ez a "tájékoztatási háromszög" hasonlít ahhoz. mint az FBI. Ez elleplezi a belföldön elkövetett súlyos visszaéléseket. vagy egyáltalán nem reagálnak rá. Számosan vannak olyanok is. de pontosan ennek az összeesküvésnek az irányítói már rászoktatták az amerikaiakat arra. Egy másik védekezési módszer lehet az igazságszolgáltatási szervek igénybevétele. és amelyeket természetesen a hazai jó kormányzat üldöz. Ha mindezeken az akadályokon sikerül 230 . ahol megtárgyalták más jogalkalmazó szervekkel ezen eszközök gyakorlati alkalmazását. hogy meghiúsítsa az áldozat bármely hatékony akcióját. Az elektronikus agykontroll gyakorlatát úgy alakították ki. amelyekről az áldozatok panaszkodnak. de a nyilvánosság felé tagadják e technológia létezését. amikor néhány visszaélést azért beismernek. ha sikerül minden szempontból kielégítő ügyvédet találni. hogy sor került olyan konferenciákra. hogy tovább folytatják a zaklatásukat. Tipikus módszer a szeretett személyek fenyegetése. Adatok vannak arról is.

mert mind a törvényhozásban. és hogy az Egyesült Államok mennyiben tartja be a kínzást tiltó nemzetközi megállapodást ("Convention Against Torture"). Mások óvatosan tudakozódnak. ezért hozták létre és ezért finanszírozták a háttérerők. Ebben az esetben még bírói szakban évekig elhúzhatják az ügyet és ez csillagászati méretű költségeket okozhat. Egyes képviselők egyszerűen nem vesznek tudomást e jelenségekről és eldobják az agykontroll áldozatok beadványait. beadványok készítése nem mellőzhető. és ezért elvileg lehetséges. aki elsőbbséget ad az igazság feltárásának. valamilyen módon "legális". törvénytisztelő személy található. hogy e kényes kérdések a közéleti viták részévé váljanak. Ha mégis sikerül eredményt elérni a bírósági eljárásban. Mégis a levelek írása. aki hajlandó ezekkel a kényes kérdésekkel foglalkozni. de különösen a nem látható. hogy a látható kormány. akkor az illetékes kormányzati szervek a nemzetbiztonsági érdekekre való hivatkozással térhetnek ki a felelősségre vonás alól. Ez a feladata. Az agykontroll áldozatok is megtehetik ezt. Ezek az emberjogi szervezetek az Egyesült Államokban elsősorban a tengerentúli visszaélésekkel foglalkoznak. Az emberjogi szervezetek is éveken át elutasították az elektronikus agykontroll áldozatok ügyének a felvállalását. amely tiltaná az agykontrollt. feladják. A megfelelő civil szervezetek megtalálásánál azonban figyelemmel kell lenni. amely "a jótékonykodás" érve alatt valójában a társadalomkritikus erők kooptálására. mind a kormányzati szervekben természetesen sok tisztességes.keresztüljutni. ugyanakkor máris létezik sok olyan törvény. A védekezés további módja lehet a levélírás. hogy a háttérerők az igazságszolgáltatásban is kiépítették hálózatukat. miközben nem vesznek tudomást a belföldön történt jogsértésekről. A törvényhozók csaknem tehetetlenek. Ez alatt folytatódhat az áldozat zaklatása. Szem előtt kell tartani. hogy számos olyan ál-civil szervezet is létezik.az ő tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül . azt is számításba kell venni. hogy segítséget nyújtsanak. Egy normálisan működő képviseleti demokráciában az állampolgárnak joga van ahhoz. mind a kinevezett közéleti szereplők közül ki az. A "The World Organization Against Torture" (A kínzás elleni világszervezet) már megvitatta az Amerikában. hogy az így kapott információkat leellenőrizzék. esetleges újraválasztásával szemben. hogy kevés olyan jelölt és politikus található. amikor a hírszerző apparátusok és titkosszolgálatok visszaéléseire kellene fényt deríteniük. Egyes törvényhozók pedig együttműködnek ezekkel a szervezetekkel. de igen csekély eredménnyel. 231 . A politikai aktivitást vállalóknak meg kell tudniuk. és alapvető jogainak a megsértése. Az intézményesült demokrata és köztársasági párttal szemben egy harmadik erő esetleg több esélyt nyújt arra. Van olyan nézet is. A politikai közéletben való részvétel is a hatékony védekezési mód lehet. A naiv. hogy mind a választott. ezért amit e technológia alkalmazói tesznek. hogy mivel nincs jogszabály. ellenőrzésére és semlegesítésére törekszik.végzett kísérletekről szóló jelentést. hogy ezek el legyenek távolítva a közéletből. Eredményes lehet más civil szervezetek bekapcsolása is az agykontrollal végzett visszaélések feltárására és megakadályozására. amelyet fel lehetne használni e technológia működtetőivel szemben. A problémát az okozza. Ugyanakkor mindig akad néhány olyan tisztességes politikus. aki ténylegesen nem az emberi jogok elkötelezettje és el kell érni. de miután nem vezet eredményre. Egy kifejezetten az elektronikus agykontroll áldozatait védelmező jogszabály természetesen hasznos lenne. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen választott képviselőivel. az embereken . jóhiszemű képviselőket pedig a számukra tartott titkos üléseken félreinformálják és nincs semmi lehetőségük arra. beadványok készítése és a közvetlen kapcsolat felvétele a törvényhozókkal. a maximális titoktartás mögé bújva működik. Ennek csak az egyik része a szavazás.

232 . Nem szabad figyelmen kívül hagyni a vallási szervezeteket és az egyházakat sem. egyházi tisztségviselő legalább is szavakban az emberi jogok elkötelezettje. Az Egyesült Államok fővárosában ma már szakszerű lobbizás nélkül alig lehet valamilyen ügy érdekében mozgósítani a törvényhozó és kormányzati szerveket. legalább figyelemmel kell kísérni.és szólásszabadság nélkül és sok egyházi szolgálatban álló személy ezt meg is érti. és így csak a gazdagoknak áll a rendelkezésére. hogy az agykontroll visszaélések túlélői számára hasznos lenne. amelyeket pedig már évek óta alkalmaznak a gyakorlatban. hogy legalább az illetékes helyek folyosóin hallhatóvá váljanak az elhallgatott információk. Egy ilyen szakvállalat rendelkezik annyi kapcsolattal. amelyekben aktív. amikor majd kiértékelik a jelen eseményeit. Ugyanakkor ezen eszközök működtetői mindaddig le fogják ezt tagadni. Lobbizó szakemberek alkalmazásához azonban sok pénzre van szükség. De ha mégis előállna az a helyzet. hogy embertársaik meg akarják semmisíteni őket? Ennek a szörnyűségnek tartós következményei miként hatottak ki életükre és családjuk sorsára? Egy ilyen kapcsolatfelvétel ahhoz is hozzájárulna. és segíteni kell őket tényfeltáró munkájukban. akkor érdemes lenne hivatásos lobbizó céghez fordulni. A gyermekeket is tájékoztatni kell mindenről. Egy ilyen adatgyűjtő tevékenységhez nincs szükség előzetes engedélyekhez. az világosan látja. ami történik. ha felvennék a kapcsolatot a holocaust túlélőivel. és a közvélemény tájékoztatása. Ma már a törvényhozók figyelmének a szakszerű felhívása is pénzért vásárolható szolgáltatás. és nem szembesítik őket a cáfolhatatlan tényekkel. A legtöbb vallási vezető. a gyülekezethez. Felmerült az a gondolat is. hogy a történészek. mert rájuk való hivatkozással mellőzik az agykontrollal történő visszaélések kivizsgálását. Ez is egy hatékony védekezési eszköz lehet. vagy passzív bűnrészesként részt vettek. Már az is erőt adhatna nekik. Lehet náluk arra hivatkozni. hogy feltárják és kimondják az igazságot. a rabbikhoz. ha megismernék. Szükséges a szigorúan titokban tartott agykontroll technológiák és módszerek megismerése. hogy ők miként voltak képesek együtt élni azzal a tudattal. Aki ebben a kérdésben elmélyült. hogy a vallásszabadság elképzelhetetlen a gondolat. Az agykontroll áldozatok segítségért fordulhatnak lelkipásztoraikhoz. papjaikhoz. amíg nem kerülnek a nyilvánosság nyomása alá. Meg kell magyarázni az embereknek. hogy az elektronikus agykontroll-technológiával milyen visszaéléseket lehet büntetlenül elkövetni? A tömegtájékoztatási intézmények és az iskolarendszer nem foglalkozik ezekkel a problémákkal. Ezeket a becsületes újságírókat meg kell találni. Ma is tagadják egyes módszerek létezését. hogy valamelyik agykontroll ellenes csoport támogatóhoz jutna. Az agykontroll-zaklatás bizonyítékainak és a róla szóló információknak az összegyűjtése minden szempontból kívánatos és hasznos. A tényfeltárásnak elsősorban nem technikai akadályai vannak. Az elmebetegségekről már sok szó esik. és esetleg tesz is valamit. hogy e technikák és eszközök létezése cáfolhatatlan tény.Az amerikai sajtóban. azt szembesíteni tudják azokkal az atrocitásokkal. a politikusok most elhangzó kijelentéseit. Alapvető fontosságú a közvélemény felvilágosítása és a széleskörű ismeretterjesztés is. hogy felhívja a társadalom figyelmét az agykontrollal évtizedeken át elkövetett visszaélések méreteire. Ha mást nem is lehet tenni. Ezt lehetőleg úgy kell megtenni. de a világsajtóban is mindig fellelhetők bátor és tisztességes újságírók. és nyilván kell tartani azt. hanem politikai megfontolások akadályozzák a titokban tartott zaklatáshoz használt elektronikus technológiák és eszközök létezését. akik készek kockázatot vállalni azért.

Fel lehetne használni az Internet hálózatot arra. amelyek e technológiák kifejlesztését végzik. Amerika szigorúan jogi értelemben ma is még olyan alkotmányos ország. De nehéz azt is megmondani. Az Egyesült Államok. Adott esetben az egyes agykontrollhoz használt berendezéseket gyártó cégek ellen is bojkottot lehetne szervezni. hogy elektronikus reklám útján riasszák az embereket minden egyes esetben. A mikrohullámú berendezések azonban az elektromágneses és akusztikus berendezéseknek csak egy kis részét képezik. sőt gyakran nevetség tárgyává válik. Ezzel is fel lehetne hívni a közvélemény figyelmét arra. Ezeket a műfogásokat jól elsajátította a Greenpeace. amelyben a világ legidőtállóbbnak bizonyult alkotmánya van életben. de válasz nem várható tőlük. Elvileg a külföldi kormányokat is lehet tájékoztatni. mert arra hivatkozva. Ellenállást lehet kifejteni a nemzetközi szervezetek és a világ közvéleményének a tájékoztatásával. kényszertáplálásnak lehet őket alávetni valamelyik zárt egészségügyi intézményben. mint az objektív tájékoztatás. Ma már persze a rendfenntartó szervek fejlett eszközökkel és technikákkal rendelkeznek a nagyobb szabású utcai tüntetések feloszlatására és lejáratására. ha nem szolgálja az amerikai uralkodó elit érdekeit. amikor ismertté válnak tények az emberi jogok agykontrollos technikával történő megszegéséről. A műholdakon keresztül bárhol el lehet érni az 233 . minthogy azok uralkodó csoportjait is szoros érdekközösség fűzi az Egyesült Államok hatalmi elitjéhez. Ezért a nemzetközi bíróságnál valójában csak jelképes eredményeket lehetne elérni. A nemzetközi bíróságnál formális eljárást is lehet kezdeményezni. Az utcai tüntetések is időnként hasznosak lehetnek. ami adott esetben ráirányíthatja a figyelmet arra. A figyelem felkeltésére azonban néhány ilyen berendezés is elég lenne. Allen Barker megfontolandónak tartja azt is. hogy itt élet-halálkérdésről van szó. A külföldi civil szervezetekhez és állampolgárokhoz folyamodás esetleg kaphat médiatámogatást. hogy hová mehet. A megkeményedett. Ez felhívhatja az eddig gyanútlan polgárok figyelmét és tájékoztatásukra propagandaanyagok is készíthetőek. hogy bárkinek az otthonát szigorúan ellenőrzött hellyé változtassák. amelyek nem adnak tájékoztatást a visszaélésekről. hogy anyagi eszközökkel nem rendelkező polgárok az agykontroll fegyverek összes lényeges fajtáját létrehozzák. Egy nagyobb tüntetés esetleg a helyi sajtó és rádió figyelmét is felkelti. és azokat az újságokat is. hogy ez a technológia létezik. hogy még az éhségsztrájkhoz sincs joguk. mivel a külföldi írott és elektronikus tájékoztatás szabadabban bírálhatja az agykontroll visszaéléseket. akkor általában nem veti alá magát a nemzetközi jognak. beleértve a gyártó cégeket. hogy hozzáértő szakemberek maguk állítsanak elő agykontroll-zaklatásra alkalmas mikrohullámú berendezést. a mindennapi élet részévé vált és alkalmas eszköz arra. és így kölcsönös érdekük a titoktartás az agykontroll visszaéléseket illetően is. akkor még az ő hozzájárulásukat is meg lehet hozzá szerezni. Az éhségsztrájk is számításba jöhet. kérgessé vált amerikai kultúrában az éhségsztrájk már nem vált ki nagy hatást. aki távozni akar. Bojkottálni lehetne azokat a kutató és egészségügyi szervezeteket is. és a szenzációhajhászás fontosabb. Az agykontroll-zaklatás áldozatai közül sokan mérlegelték az Egyesült Államokból való távozást. A hírszolgáltatás szórakoztató iparággá vált. legalábbis papíron még garantálják az emberi jogokat és a politikai szabadságjogokat. Ez alkalmas a lejáratásukra. és ha nincsenek kellően felvilágosítva a családtagok. aki ehhez az eszközhöz nyúl. és ahol.A tömegtájékoztatási intézmények figyelmének a felkeltése is ma már különleges fogásokat és virtuóz technikát igényel. Az agykontroll áldozatok esetében további nehézség az. Arra természetesen nem lehet törekedni. hogy elmebetegek. és azt közszemlére tegyék ki.

elzárták a közlekedést. Csaknem biztos. egy zsarnoki kormányzatnak. de esetleges alkalmazását többen is már figyelembe vették. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a tevékenységét is. de részt vesznek az erre vonatkozó adatok eltitkolásában. Ma azonban az amerikai társadalom már a magánpénz-monopólium és a pénzgazdaság bevezetése révén a pénz hajszolására van beállítódva. hogy az adózás alól való kivonás vádjával bárkit rács mögé juttassanak. Azt is számításba kell venni. Maguk a titkosszolgálatok is kifejlesztettek és alkalmaztak számos hatékony módszert a gazdasági szabotázsra. Ezért a gazdasági szabotázs csak arra nyújtana alkalmat. hiszen ez megalázná az Egyesült Államokat. így Allen Barker is. egyáltalán van-e olyan hely. például azokra az MRI ("Magnetic Resonance Imaging". Martin Luther King többek között azért volt sikeres. Mérlegelték a gazdasági eszközökkel történő ellenállást is egyes amerikaiak. A várható eredmény az lenne. Ennek ellenére az uralkodó elit úgy döntött. amelyeket különlegesen értékesnek találtak. hogy tovább erősítenék azokat a rendőri módszereket. Egy másik tiltakozási mód lehetne agykontroll-ellenes graffitik festése forgalmas helyekre és kormányépületekre.elektronikus fegyverekkel. hogy a titkos kormányzat milyen típusú eszközöket tud 234 . Sokan hivatkoznak Martin Luther King-re. és végül az ő sorsa is beteljesedett. hogy kifejezzék tiltakozásukat. zaklatták. ha hiteles tájékoztatást kapna arról. Ilyen civil engedetlenségi megmozdulások keretében egyes személyek kapukhoz. amely nem kívánatos a többi ország számára. Ezért az átlag amerikaiak többségét elsősorban a pénz érdekli és nem képes felfogni. Politikai menedékjogra természetesen nemigen számíthatnak a távozók. hogy ellenálljanak. mert a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik az IRS (Internal Revenue Service . azaz elektromágneses hullámokkal való képkészítés módszere) útján szerzett bizonyítékokra támaszkodva. ahova el lehet menekülni a zaklatás és a megfigyelés elől. Hagyományai vannak a civil engedetlenségi mozgalmaknak is. Ha pedig ezt az állampolgárok zaklatására használják. Az elektronikus megfigyelés külföldön könnyebben tüntethető fel legálisnak az amerikai törvények szerint. Ez azonban nagyon veszélyes módszer. amelyekkel ezeket a gazdasági szabotázs cselekményeket meg lehet akadályozni. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a jelenlétét is. akik viszont azt a feladatot kapták. engedély nélkül behatoltak hivatalokba azért. akkor erkölcsileg igazolható az adófizetés időleges megtagadása. ezért rendszeresen megfigyelték. akik azt a feladatot kapták. Teljesen bizonytalan. A különböző kormányok és titkosszolgálatok közösen érdekeltek a legszigorúbb titoktartásban. Az amerikai alkotmány feljogosítja az állampolgárokat arra. hogy "terroristának" minősíthessék azt. akár fegyveresen is. hogy egy engedelmesebb személlyel váltja fel. hogy sorsát mennyire életbevágóan érinti az agykontroll technikával gyakorolt ellenőrzés és visszaélés.Az amerikai adóhivatal) ügynökei számára. mert mérséklő befolyást gyakorolt. és teljes hangerővel bombázná vele az amerikaiak tudatát. kerítésekhez láncolták magukat. Az agykontroll technológia kifejlesztését és működtetését közpénzekből finanszírozták. hogy a külföldi országok hatóságai is tájékozottak az agykontroll technológia eredményeiről. hogy az irányított propaganda ezeket az ellenállási akciókat terrorista cselekményeknek minősítené. Az amerikai lakosság védekezését elősegítené. aki az erőszakmentes polgárjogi mozgalmat részesítette előnyben. Eddig nem járt eredménnyel az adófizetés megtagadása. hogy egyes célszemélyeket eltávolítsanak Amerikából. aki az agykontroll elleni tiltakozásként ehhez az eszközhöz nyúl. hogy megakadályozzák egyes személyek távozását.

amikor már más tiltakozási lehetőség nincs. Ha a ház lakói nyitva hagynak egy ajtót. vagy irányítási központ. Számolni kell azzal is. azaz belépési helynek.html) A tűzfal hagyományos értelemben arra szolgál. február 17-én az Interneten is közzétett ez irányú megállapításait foglaljuk most össze. Minden akció legfeljebb szimbolikus jelentőségű lenne és valószínűleg a tiltakozó halálát eredményezné. maga is hosszú időn át az elektromágneses agykontrollal végzett zaklatás célszemélye volt. és azt tehet. ahonnan elindult. olyan külső eszközökhöz. Egy számítógépes hálózat termináljait úgy is felfoghatjuk. Ez a kibernetikában megfelel egy adatállományt tartalmazó fájl továbbításának a hálózaton keresztül. hogy a szomszédos épületeket úgy elszigetelje. nyílásnak neveznek. mint már említettük. Ha például egy számítógépkalóz támadást intéz a számítógépes hálózat egyik terminálja ellen. amit a hálózatba bekapcsolt komputeren "port"-nak. és az agykontroll áldozatok félrevezetésére. A tényleges ház az utcáról nem is látható. Valamennyi háznak számos bejárata van. Mentális tűzfalak építése A védekezés hatékony formája lehet. Az informatikában a tűzfal olyan eszközt jelöl. pontnak. mint az utcában sorakozó házakat. Ahhoz. korlátozhatják.felhasználni ellene. ugyancsak engedély nélkül. amely koordinálja és vezérli az agykontroll műveleteket. de ezt elvileg össze lehet hasonlítani egy házzal. Amikor az egyik ház lakója kapcsolatba akar lépni egy másik ház lakójával. Ezt az elgondolást ugyancsak Allen Barker dolgozta ki. hogy rájuk hatást gyakorolhasson. először a védőfal látható ajtaján kell jeleznie.com/mc/mentalFirewalls. A tűzfal ebben az értelmezésben megfelel a házat teljesen körülvevő védőfalnak. akiket a mindennapi életben rablóknak nevezhetünk.és kilépési mechanizmus irányítja és szinkronizálja az adatok mindkét irányú áramlását a központi feldolgozó egységben. Az ő 2002. amely megfelel annak. majd pedig ha ott 235 . amely egymástól elkülönítve tartja a komputer-hálózatba kapcsolt számítógépeket. (http://www. Egyesek azonban olyanokat küldenek ki. teljes biztonságban érezheti magát. aki aztán kopogtat az ajtón. aki. Ez a be. vagy a modemek. az ne terjedhessen tovább. akkor az üzenetvivő engedély nélkül is bejöhet. A komputernek ténylegesen többezernyi "port"-ja van. Amíg az üzenetvivő bent van a lakásban. hogy az üzenethordozó beléphessen. Ha a lakosság maga is rendelkezhetne hasonlókkal. a CPU-ban (central processing unit-ban). hogy mit tehet és mit nem. hogy hol és ki ellen irányuljon? Egy megerősített parancsnoki. ha az agykontroll célpontjává vált személy úgynevezett "mentális tűzfalakkal" veszi körül magát. mint például a nyomtatók. vagy nem vesz a kopogtatásról tudomást. amelynek számos ajtaja van. Mégis az úgynevezett közvetlen akciók alkalmazása nagy körültekintést igényel. az önmagában megfontolásra késztetné ezen eszközök jelenlegi működtetőit. hogyha valamelyikben tűz tör ki. amit akar. Ennek a háznak a lakója vagy kinyitja az ajtót.datafilter. Először is tisztázni kell. hogy a rendszer működtetői komoly erőfeszítéseket tesznek tevékenységük eltitkolására. Az eredeti ház ajtajai csak akkor láthatók az üzenethordozók számára. ha a lakók megfelelő ajtókat helyeznek el e védőfalon. akkor a hekker akciója nem tud továbbterjedni a hálózat többi részére. Mindezen okból a közvetlen erőszakos fellépést csak a legutolsó eszközként célszerű számításba venni. akkor egy meghatározott ajtóhoz küldik az üzenetvivőt. A házak lakói üzeneteket továbbítanak más házakba. hiszen egy átlagos polgár nem rendelkezik olyan eszközökkel. Az üzenetvivő például megfoghat egy darab papírt és visszaviheti abba a házba.

a ház tényleges ajtajánál. Ez a fajta teljes ellenőrzés még nem lehetséges. valamint az úgynevezett nem halálos fegyverek bevetése az emberi agy működésének a módosítására. amelyet Harlan Girard a "Támadó Mikrohullámú Fegyverek Elleni Konvencióért Küzdő Nemzetközi Bizottság" (International Committee for the Convention Against Offensive Microwave Weapons) részéről indított. Amikor az információs háború kifejezés divatossá vált. és a szerves organizmus hibridje. A cikk fő mondanivalója. hogy nincs meg az a lehetőségük. De ha valaki betör a fizikai testbe. személytelenné tehető. az agyba. A "port"-ok. Ennek az eljárásnak a neve "deception operation" (megtévesztési művelet). keveréke. a "The Mind Has No Firewalls" (Az agynak nincsenek tűzfalai) címmel. a félrevezető és manipulatív tájékoztatásra gondolnak. hogy elhatárolják az új. vagy manipulálja az adatokat. amelyhez az adott személy hozzájuthat. hogy ellenőrizzék a hozzájuk érkező és a tőlük távozó információk áramlását. azzal pénzügyi támogatáshoz lehet jutni és még arra is alkalmas. Ez az analógia volt az uralkodó nézet a katonai "információs háború" időszakában. és más módon is ellenőrizhető azért. amely lezárható. Elképzel és megjelenít. A modern agykontroll-kínzásra vonatkozó alapismeretek 236 . tavaszán jelent meg Timothy L. hogy mit olvas és milyen elektronikus tájékoztatási eszközökből informálódik. új tényezőként jelent meg az Internet nagyarányú elterjedése. Ezt a képzeletbeli valóságot azért hozták létre a számára. amelynek hallatán még mindig a propaganda agymosásra. cenzúrázható. Amikor gondolkodik. Az egyes egyének ellen viselt információs háborúban mindez adatáramlási csatorna. tiszta eljárásokat a morálisan elítélendő manipulációtól. hogy az adott egyént manipulálják. Az információs háború szenvedő alanya egy fantáziavilágban cselekszik. Az emberi "biokomputer" megtévesztése Az ember a szemein. a gépi szerkezet. A gyógyászat és a technológia fejlődése eredményeként egyre fejlettebb testrészpótló szerkezeteket használnak és az emberek fokozottan alakulnak át úgynevezett "cyborg"-gá. akkor bűncselekményt követ el. Thomas cikke. a "Parameters"-ben 1998. Ezt a cikket bizonyítékként is felhasználták abban a perben. akkor teljes mértékben irányítani lehet a valóságról alkotott képét. Ha valaki betör egy személyi számítógépbe és ellopja a fájlokat. kisajátítható. és manipulálja a központi idegrendszer működését. A cyborg egyes alkotórészei kódolt eszközök. a fülein és más érzékszervein keresztül jut értesülésekhez. a saját belső hangját használja. de az erőfeszítések ebbe az irányba haladnak. Ha ellenőrzés alatt lehet tartani mindannak az ismeretnek és tájékozódásnak az áramlását. hogy az emberek hasonlatosak a hálózatba kapcsolt komputerekhez azzal a különbséggel. Megválogathatja. amit a felette uralmat gyakorlók elvárnak tőle. továbbá az idegrendszer befolyásolásának széleskörűvé válása. Ily módon a ház sokkal biztonságosabban védhető a nem kívánt behatolásokkal szemben. Az "Army War College" lapjában. vagyis a kapuk és ajtók tárva-nyitva vannak. Ma már az is szinte rutinszerűnek tekinthető.bebocsátást nyert. meghamisítható. Ha sikerül új jelzőszavakat találni. Az "information warfare" (információs háború) olyan jelzőszó. hogy pontosan azt tegye. hogy komputerizált miniatűr szerkezeteket ültetnek be valakinek a testébe. A cyborg egy kibernetikai organizmus. ez összehasonlíthatatlanul nagyobb erőszak és elítélendő bűnös cselekedet.

Egyes áldozatok csak kísérleti személyek és velük szemben csak az a cél. beszámol arról. valamint a bosszantás. Természetesen előfordul. kigúnyolják. másrészt kifárasztása és engedelmességre kényszerítése. amelyek szakadatlanul bombázzák. Ez még arrogánsabbá teszi az agykontroll irányítóját. felizgatás szinte minden változata előfordul. A "zapped" (az elektromágneses besugárzás célkeresztjében lévő) személy szívritmusa megnő és a távirányítású agykontroll technológiával folyamatosan lehet terrorizálni. akár nem. Különösen azóta van ez így. hogy az áldozat az ártatlan szomszédait vádolja a zaklatásért. hogy a célszemély legközelebb álló barátaiban is elveszítse bizalmát. Ami az egyik embert bánthatja. Az áldozattá vált célszemély lassan azzal találja szemben magát. és az elérhető szakirodalomban is fellelhető számos dokumentum. A távirányítással ellenőrzés alatt tudják tartani a szívritmust. A "The Village Voice" című lap 2001. A célszemély nem tudja leállítani a kérdéseket. vagy félrevezetik azért. az utcán. ami az adott célszemély bántja. Lehetségessé válik "beszélni" a kiválasztott ellenfelekhez a leginkább zavarba ejtő módon. mérni tudják az 237 .Az elektromágneses agykontrol esetében nem az alkalmazott technológián. ami ezt alátámasztja. Pontosan ez az. hogy a legfejlettebb csúcstechnológiával rendelkeznek. A célszemélyt folyamatosan elektromágneses besugárzásnak vetik alá. és minden más elérhető helyen. Nick Begich. júliusában riportot közölt "Psycho Warfare" címmel. A célszemély állandó megfigyelés alá kerül. hogy kipróbálják e pszichológiai zaklatási technikákat. amióta magnetofonra rögzített üzenetek teszik ki a zaklatás nagyobb részét. vagy barát. A tudósító. A zaklatás módja egyénenként változhat. és el tudnak rejtőzni a kormányzat védőszárnyai alá a szigorú titoktartás révén. A hozzá közelálló személyeket megfenyegetik. Amikor már tudja. Az agy válaszolni akar. Ennek a műveletnek az egyik célja az áldozat gondolatainak az elolvasása. de később már a konkrét célszemélyre alkalmazva finomítja módszereit. megfosztják kapcsolataitól. akár otthon tartózkodik. hogy milyen hatást gyakorol a célszemélyre. vagy éppenséggel egy közeli rokon. hogy minden elromlik. Képzeljük el. hogy így erőszakolják meg. és a pszichológiai befolyásolás gyakorlati alkalmazását. Ezek a hivatásos bántalmazók csak abban különböznek a többi kínzótól. szétesik az életében. A zaklatás irányítója kihasználja a folyamatos megfigyelésből hozzá jutó információkat és leellenőrzi. amikor a rendszer működtetője maga pihenni tér. az alkalmazott technológiától. kicsúfolás és kötekedés. Egyik szokásos módszer olyan megtévesztő információk továbbítása. Nincs hozzászokva ahhoz. Így az áldozat még akkor sem jut szünethez. A célszemélyt szándékosan izolálják. mert ez függ az irányító személy motívumaitól. hogy a "high fidelity" emberi hang létrehozásának a technológiája lehetővé teszi a titokban alkalmazott szuggeszciót. Egy hivatásos zaklató a kézikönyvek előírásai szerint indítja be agykontroll műveleteit. akkor erre összpontosít. hogy mi az. elterelik a figyelmét az agyában hangzó szavak. Egyaránt zaklatják nyíltan és álcázottan. hogy valakitől ilyeneket kérdeznek: "Hallod ezt? Megtennéd ezt? Kiugornál-e az ablakon? Elgázolnál-e valakit? Mit akarsz lopni legközelebb az üzletben? Melyik a kedvenc kábítószered? Mióta vagy kábítószer élvező?" És így tovább a végtelenségig. de hozzá igazítják a célszemély lelki beállítódásához is. Az elektronikus csúcstechnológia csaknem minden változatát alkalmazzák. hogy az azt higgye: ezt igenis a zaklató idézte elő. hogy milyen kudarcok érték a célszemélyt és aztán úgy alakítja akcióit. A gúnyolódás. a másikat hidegen hagyja. hanem azon van a hangsúly. hogy az agykontroll irányítója egy szomszéd. az Interneten. ami ma már történik. A célszemélyt adott esetben a nap 24 órájában folyamatosan parancsokkal bombázzák.

elhitetve vele. hogy a "mágus" például az áldozat által is olvasott e-mail listára üzenetet helyez el. Mindennek a "csodálatosságát" azzal is fokozni lehet. hogy az áldozat mire gondol. hogy gondoljon. kísérletet tehet arra. mint amire irányítani akarják zaklatói. A kezelők számára rendkívül előnyös. Ezután egy dalt is lehet sugározni a fejéhez. továbbításában. hogy mit lát. később pedig ugyanez a mágus "leleplezi". hogy úgy "hallják" a megtámadott személy legbelsőbb hangtalan gondolatait is. Az elektromágneses hullámokkal történő gondolatolvasással bárkitől el lehet lopni a saját szellemi termékét. amelyek a kezelők által kívánt irányba akarják terelni az áldozat gondolatait és cselekvését. akinek szembesülnie kellett azzal. dühöt és félelmet vált ki. hogy a legtöbb ember valamiért aggódik. Az így bejuttatott szavak aztán aktivizálják az asszociációs memóriát. még azt is ki tudják fürkészni. Ma már használják a hang-klónozás technológiáját is. Nekik módjuk van beleszólni a célszemély hangtalan belső lelki párbeszédébe. amely állandóan elvonja a figyelmét munkájáról. amelynek a keretében megpróbálják empátiával beleképzelni magukat a másik ember helyzetébe. Rendkívül fárasztó úgy gondolkodni. hogy törődik embertársaival is. A "mágus" először az érzékelési küszöb alatt "elhelyez" egy gondolatot az áldozat agyába.agyhullámokat. hogy elhitessék áldozataikkal: képesek olvasni a tudatukban. Először nyugodtan szuggerálni lehet az áldozatnak. rendreutasíthatják és figyelmeztethetik a politikailag korrekt szavak használatára. Minthogy az ember társas lény. 238 . hogy gondoljon a "kék ibolyára". Mindezzel rendkívül nehéz együtt élni. vagy mit képzel az adott személy. amiről a célszemély azt fogja vélni. mintha hangosan beszélne hozzájuk. Az is ismert. A megfigyelt személy fejlett pszichológiai technikákkal való felmérése. amire besugárzói akarják. Mindezt könyörtelenül fel lehet használni a célszemély gyötrésére. de ezzel a különleges szellemi terheléssel is. és így állandó feszültségben tartják. A "zapping"-gal (az agy elektromágneses sugarakkal történő "ágyúzásával") számolni kell. hogy a célszemély ne arra gondoljon. Azt szuggerálja neki. de nagy erőfeszítéssel mégis csak el lehet érni. A folyamatosan zaklatott személynek nem csak az élet normális nehézségeivel kell megküzdenie. hogy azok is valamilyen formában részt vesznek az agyában érzékelt gondolatok felidézésében. hogy az emberekben lezajlik egy szimulációs folyamat. amikor olyan szavakat és kifejezéseket továbbítanak az áldozat agyába. hogy állandóan ilyen cenzúrázással kell számolni. Ezeket a technikákat túlnyomó részt tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül próbálták ki amerikai polgárokon. ami miatt a célszemély különösen aggódik. Ez elkeseredést. és szorong. E módszerek műszaki alapja a hangot a koponyához továbbító eszköz működtetése egy meghatározott időszakon át. Rutinszerűen használják mindannak a felerősítését. A gondolkodási folyamatba való beavatkozás technológiája létezik. Egyre több olyan áldozat van. hogy olvasni tudja a gondolatait és az áldozat látva ezt a "bizonyítékot". mert a folyamatos beavatkozással el lehet idegeníteni még a legközelebbi rokonaitól is. amely tovább zavarja az áldozat gondolkodását. és az befejezi a folyamatot. várható magatartásának prognosztizálása további lehetőséget nyújt a tudatbefolyásolók számára. "kék ibolya". amely a célszemély saját hangját utánozva juttat el üzenetet a fejébe. Az anyagcserétől a szexig minden testi folyamat is természetes része az emberi életnek. hogy ez mágikus jellegű beavatkozásnak tűnjék azon személy számára. Aki ezzel tisztában van. természetes. Ahogyan azt is természetesnek lehet tekinteni. akinek olvasnak a gondolataiban. Egy másik technika az. hisz neki. hogy azt csak úgy az eszébe jutott. hogy valami másra gondoljon. de a rendszer működtetői arra is törekednek. kioktathatják. amelyben megfelelő helyen esetleg többször is előfordul a varázsszó. hogy még a legrejtettebb gondolataikat is kifürkészik illetéktelenek.

pszichikai hatással kiváltott betegségi tünetek). hogy a hatalom birtokosai. ha e technológia nem kerül a nyilvánosság ellenőrzése alá. akiket kiskoruktól kezdve hosszú időn át befolyásolnak. Az áldozat mindezt a fején belül hallja. A tájékozatlan 239 . Mindez felveti azt a kérdést. hogy azt higgye: különleges szellemi képességekkel rendelkező médium. de azt is. Külön foglalkoznak a gyermekekkel. hogy milyen fajta válasz üzenetet kell továbbítani az áldozathoz. hogy a kontrollőr elvonja az áldozat figyelmét s azt valamilyen más. amely aztán elektromágneses hullámokkal továbbításra kerül. hogy egy titkos stúdióból a kezelő műszereivel figyeli és hallgatja a megerőszakolt személy gondolatait. A reális időben történő befolyásolás Itt egy külső hangot továbbítanak az áldozat agyába. Még azt is előírja neki. Ez nagyon hasonlít a dr. A technológia működtetői számára ez a módszer azért nem praktikus. Néhányat szándékosan félrevezettek. Számításba kell venni azt a lehetőséget is. José Delgado elgondolásai érvényesülnek. és ez az illetőt még befolyásolhatóbbá teszi.Lehet egyszerre két . mások viszont egyes dolgokra rájöttek. amelyet egyetlen működtető kezelhet különböző áldozatok agyára irányítva az elektromágneses sugárzást. hogy mikor menjen fogat mosni. Vannak olyan áldozatok is. A kezelő nem csak azt láthatja. Azzal is kísérleteznek. Az automatizált kezelő lehet egy digitális magnetofon. Ez történhet a legalkalmatlanabb időben. Mikrofonokkal is rendelkezik. amely a zaklató nyomására meghatározott magatartást kiváltó ingerlést továbbít az áldozat agyához. akkor az korlátozza a befolyásolható áldozatok számát is. vagy beprogramozott időközönként az áldozat agyába. Az "automata-kezelő személy" lehet egy komputerrel működtetett berendezés. mert egyidejűségénél fogva sok kezelőre van szükség. Így egyetlen személy sok áldozatot tud egyszerre "kezelés" alatt tartani és biztosítani azt. hogy két egymással kapcsolatban álló személy miként reagál ugyanarra az érzékelési küszöb alatti ingerlésre. amely elemzi az agy adatait.áldozatot is manipulálni. amelyet ne kommentálna a kezelő. mi az. Ewen Cameron által alkalmazott "psychic driving" módszerre. és növelni kell a hatásfokot. ne éljenek vissza vele titokban? Allen Barker már idézett tanulmányában sorra veszi az eddig ismertté vált tudatbefolyásolási módokat. akik semmit sem tudnak. hogy teljesen váratlanul elborítja valamilyen érzés. és egy programozott algoritmus határozza meg. egy leküzdhetetlen kényszer. hogy milyen ellenlépésekkel szükséges eme módszerek ellen védekezni? Megengedhető-e. hogy a természetes személy kikapcsolásával automatizálni kell a folyamatot. Képzeljük el. általa kívánatos pályára irányítsa. és alkalmas arra. amely előre rögzített üzeneteket közvetít találomra. amelyet szándékosan elő tudnak idézni egyes személyeknél. ahol beszélni tud hozzá. továbbá elemzi az áldozatok és a társadalom által adható lehetséges válaszokat. hogy elektromágneses technológiával társadalmi méretekben gyakorolják a tudatbefolyásolást. Működik egy szenzor-rendszer. hogy nem maradjanak magukra saját gondolataikkal. Erre a tipikus amerikai válasz az. Allen Barker "Delgado-gombnak" nevezi azt a kapcsolószerkezetet. amit az áldozat tesz egyidejűleg. Ha pedig nincs elég erre alkalmas és kiképzett személy. amelyet az általa kezelt betegeken próbált ki. Az áldozat azt éli át. Létezik az úgynevezett PTSD ("Psychic Transfer Syndrome Disorder" . amikor visszajelzés érkezik az áldozat koponyájából. hogy a lakosság ne legyen tájékoztatva e létező tudatbefolyásolási technológiákról és eszközökről? Elképzelhető-e. Ezt követően a digitális hangszimulátor létrehozza ezt az üzenetet. Dr. amit lát a szemeivel? A célszemélynek egyetlen egy gondolata sem lehet.a zaklatásról nem tudó .

Modern értelemben azok a hangok (gondolatokat hordozó szavak) tekinthetők "külsők"-nek. Egy hasonló hangjelzés aktivizálhat egy kondicionált "internal"-t. mint az elektronikusan vezérelt robotok. minden olyan eszközt jelöl. azaz megegyezésen alapuló külső hangok is. hogy hosszú időn át egy manipulatív üzenetet hallgasson magnetofonról. egyéniségüktől. Az elsőbe tartoznak az "internal" (belső). saját érzeteik elemzésére vannak utalva. amelyekkel meg tudják fogalmazni. A külső és a belső gondolatok A zaklatásnak alávetett áldozatok még akkor is emberi lények. Ez a "mérgezett fa" ugyancsak "mérgezett mentális gyümölcse". Elméletileg elképzelhető. Az. és az a konkrét technológia és technika. hogy létezzenek konszenzuson. Belsejükben folyamatosan zajlik a gondolati párbeszéd. Nagyon sokan nem is rendelkeznek azokkal a fogalmakkal és szavakkal. a zaklatás hosszúsága. hogy felismerjék. kétséges. amit a befolyásolására a tudomása és a hozzájárulása nélkül alkalmaztak. A "Delgado-gomb" tehát csak jelképesen egy gomb. ha gyakran kísérleti állatként kezelik őket. Rendkívül nehéz az áldozatok számára az őket ért hatások helyes elemzése. amit a kontrollőrök ki akarnak maguk számára sajátítani. Az ilyen "nonconcensual external"-okkal való heti gyötrés után a célszemély már akkor is hallja a feléje sugárzott kifejezéseket. noha még az ételt nem látta. Feltételezhető. amilyenre képesek. Egy ilyen "external" lehet akár egy e-mail üzenet is. Allen Barker az áldozatok gondolatait három kategóriába osztja. hogy agyukat folyamatosan külső behatásnak tegyék ki. Dr. Ebben közrejátszik az életkora. hogy a célszemély mit érzékel belsőként ("internal") vagy külsőként ("external") a fejében. A kondicionált "internal"-nak az a gondolati folyamat tekinthető. A traumával történő kondicionálás is erős és hosszantartó és fel tudja idézni az eredeti bántalmazás eleven újraérzékelését. és ez az. hogy 240 . például erre alkalmas frekvencián működtetett mikrohullámú sugarat is. A szokásos gondolati modellek általában a társadalmi együttélésben kialakult konszenzuson alapulnak. Ezért felkészültségüktől. Hasonló ez ahhoz. hogy ők maguk akarták a programozók által rájuk kényszerített magatartást. hogy a mit sem sejtő áldozataik úgy járjanak-keljenek otthonaikban. Még akkor is. ha a kondicionálás egy bizonyos specifikusan kiválasztott ingerlésre összpontosított. ha ebben eredményt tudnak felmutatni. hogy számíthatnak-e segítségre az ideg-és elmegyógyászok vagy a bíróságok részéről. Természetesen gyűjthetik a bizonyítékokat mások meggyőzésére. mint amikor Pavlov kutyájánál már a csengő hallatára is megindult a nyálválasztás. amely gondosan megválogatott kulcsszavakat használ. körülményeiktől függően úgy kell élni mindennapi életüket. mi is történik velük. amely meghatározott modulációra van hangolva és alkalmas az adott célszemély központi idegrendszerére hatni. Ezek lehetnek a kívánt hatást kiváltó kódjelzések. amelyek az érzéki észlelésből származó adatokon nyugszanak. vagy esetleg egy per megindítására. amit megtapasztalnak. amikor már a gépezetet kikapcsolták. Az első feltétel. az az adott személytől is függ. Ez különösen így van.áldozatok gyakran úgy hiszik. hogy az áldozatok valaha is hozzájárultak volna ahhoz. A manipulátorok el tudják érni. A legtöbbször belső világuk megfigyelésére. A másodikba tartoznak az "external" (külső) és nem konszenzusos behatáson alapuló gondolatok. de az alig elképzelhető. amely az "external"-ok által való zaklatás közvetlen eredménye. amelyet elszenvednek. Cameron "psychic driving" (pszichikus vezetés) kísérleteiben az áldozatot lekötözték és arra kényszerítették. hogy olyan mentális tűzfalat hozzanak létre. azaz a normálisnak és természetesnek tekinthető gondolatok. amelyeket egy külső forrásból juttatnak el az adott személy agyába. Nem tudják összegyűjteni annak a zaklatásnak a tényeit.

amit a figyelem felkeltése nélkül közölni lehet. A számokat ki-ki a saját egyéni protokollja számára tetszése szerint megváltoztathatja. Ez a protokoll úgy működik. még akkor is.a kapcsolattartó lépéseknek a megtétele . és egy együttműködő személyre az információs csatorna másik végénél. vagy nem? Ebben az esetben az információs csatorna specifikusan egy személyhez kapcsolódik. akkor ennek a protokollnak a betartása . Ha a célszemély a sorok között kiolvassa a bántalmazást. és mindezt áttehetik egy automatikus rendszerre is. amelyek valószínűleg nem őrá. Vizuális kontaktus esetén is hasonló a helyzet. Választható valami más is. Tegyük fel. ahogyan a "barátságos kezelő" hitelesíteni tudja a célszemély számára annak az információs csatornának a létezését. Ez mindenkire vonatkozik. A lépésrend szerint annak a kérdésnek a feltétele következik. ha már létezik ez a külső csatorna. és még kevésbé a helyes választ. Ha valakinek közvetlen látási. Egy új szám kiválasztásával lehetővé válik a válasz ellenőrzése egy egyszerű zsebszámológéppel. hogy ki az. hallási. hogy "tartsd fel a három ujjadat". vagy tapintási kontaktus nélkül. és vagy válaszolnak rá. A protokoll A protokoll kifejezést itt Allen Barker informatikai értelemben használja. akkor vagy tanulatlanok.9. Lehetséges a tisztán "external" üzenetküldés beazonosítása. A kérdésessé 241 . időazonos módon. Csak egy zsebszámítógépre van szükség. Van egy sor más lehetőség.9 cosinust és máris megkapja az eredményt. látási. Az olvasás során ki kell szűrnie azokat. A hitelesítés problémája Reális körülmények között bizonyos adatok kiértékelése szempontjából rendkívül fontos a háttérzaj várható szintjének a hiteles felmérése. Barker szerint a protokoll tehát az a mód. amely személyt be kívánunk azonosítani. vagy tapintási kapcsolata van egy személlyel. mintha rádiót hallgatnánk valós időben. A protokoll feltételezi egy együttműködő személy meglétét a külső kapcsolati-csatorna másik végén. amely persze állítólag "nem létezik". hogy egy személy beszéde hallható. Küldenek számokat. A protokoll. vagyis a kapcsolatlétesítő menetrend szerint a célszemélynek 4533-ra kellene gondolnia. csakis "mentális" érintkezéssel. és választ küldhet neki.e technológiák és eszközök megválasztásában szerepet játszik az. hogy mekkora a háttérben használt szimbólumok mértéke. hogy az agykontroll-működtetők általában nem küldenek érvényes négyszámjegyű numerikus adatokat. vagy a helyzetére vonatkoznak. hogy nincs a másik végén "barátságos kezelője".jel beazonosítása. koncentrálnia kell. amely kellően alátámasztja az "external"-ok olvasását és küldését. Ezután érdemes öt másodpercig várni a válaszra. akit zaklatnak és megpróbálnak betörni. Bárki le tudja nyomni a zsebszámológépén az 1.könnyű feladat. ha ők nem küldik meg a protokollt. amellyel lehetséges az elküldött és fogadott . hogy "mi 1999-nek a cosinusa?" Ha a kezelők nem küldik vissza a választ. és nem téríthetik el a lazán kapcsolódó jelképek. vagy összeesküdtek. A hipnotizálásra hajlamosak különösen sebezhetőek és egyes célszemélyeket alvás közben is lehet befolyásolni. folyamatok egymást követő lépéseinek a sorrendjét. Gyakorlatban az áldozat arról szerez tudomást. és az erre vonatkozó előírásokat jelöli vele. és az eljárások.9.tisztán "externális" . de a lényeg olyan kriptografikus (rejtjeles) hitelesítés alkalmazása. Vagy hallható a gondolat? Vagy nem. hallási. aki hallhatja a célszemély gondolatait. Gyakran felületesek és így egy sor olyan adathoz lehet jutni. Allen Barker tapasztalatból tudta. hiszen elgondolhatjuk. Ez eligazít abban.

és azt állítja. a zavaró és elterelő akciók elleni védekezés jelenti. mint több dimenzióban. akik hajlamosak a babonás gondolkodásra. amelyben az áldozat neve nagyon hasonlít a célszemély nevéhez. ellentétes az amerikai alkotmány érvényben lévő rendelkezéseivel. hogy agyműködésének a megerőszakolói gondolatait megfigyelik. Az agykontroll áldozata szó szerint el van árasztva olyan bizonytalanságokkal. és részletesen beszámolt a belföldi titkos műveletekről. ez gyakran felbosszantja őket. A tömegtájékoztatási eszközök propagandisztikus agymosása ipari méretekben állítja elő a hamis tudatot. hogy élnek a Földön olyan emberek is. s mindezt annak tudtával. hibás következtetéseit megerősíteni. 242 . Noha az emberi agy csodálatos képződmény. amely korábban soha nem történt meg vele. hogy . ha olyan rosszindulatú "információs-csatornán" érkezik az agyba. és megpróbálják téves elképzeléseit.amelynek a kódneve volt a "COINTELPRO". A másik nehézséget a figyelemelvonás. és az átlag közel kerülhet az igazsághoz. sőt bizarr dolgot számításba kell vennie. Allen Barker szerint.titkos aktákhoz jutott az FBI-nak a pennsylvaniai Media-ban lévő kirendeltségénél. Az emberek általában binárisan (két részből állóan. amelyen korábban a tudat nem volt elérhető. azaz maga is egy áldozat. Elemeznie kell az összefüggéseket köztük. vajon Afrika melyik országában "csípték fel" a gondolatait? Ha ezek után érkezik egy e-mail üzenet. az FBI számos munkatársa lemondott. Gúnyosan megkérdezheti tőlük. hogy az e-mail küldemények 40 %-a ügynököktől és provokátoroktól érkezik. A kontrollőrök. hogy az illető tudatos. de gyakran ezek sem hordoznak több információt. Amikor az aktákban szereplő információk megjelentek a sajtókban. érthetetlen. a statisztikai számokban az kiegyenlítődik. akkor ez nem lesz véletlen. vagy pedig professzionális "cointelpro" ügynök. A kérdés csupán az. vagy nem-tudatos zaklató. hogy miként gondolkodjunk kétség esetén.mondjuk egy matematikai algoritmushoz képest . és az így manipulált közvélemény hajlamos igaznak elfogadni a legnagyobb hazugságokat is. Ebből kiderült. Ez különösen akkor bonyolult. az emberek hajlamosak arra.Állampolgárok Bizottsága az FBI ellenőrzésére . Feltételezhetjük például. Ha egyes konkrét esetekben így vagy úgy téved is az ember. hogy Afrikában járt s nem tudta kivonni magát a zaklatás alól. Az ellenőrzés alá vont személynek minden furcsa. 35 %-a valódi áldozatoktól és agykontroll ellen harcoló aktivistáktól.) A kétes helyzetek elemzése Rendkívül fontos.vált adatokat mellőzni kell. Az egyik nehézség a bizonytalanságok elemzésében van. Az amerikai állampolgárok elleni kémkedés a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával. csak legfeljebb nem ismerjük pontosan. a manipulátorok és a propagandisták az emberi gondolkodás gyengeségeit használják ki. hogy kik ők. akikben meg lehet bízni. (1971-ben a "Citizen Committee to Investigate the FBI" . akit valamilyen módon rávettek a zaklatásra. Társadalmi vonatkozásban pedig a nagy hazugságokkal nehezen lehet megbirkózni. Ez már válasznak tekinthető. szokatlan. A használható adatok is elég gyakran előfordulnak. További nehézséget okoznak az arányok és a fokozatok. kettős állapotúan) gondolkodnak és nem folyamatosan. hogy az FBI-nak van egy belföldi kémelhárító programja domestic counterintelligence program .pontatlanul értékeljenek ki bizonyos adatokat. ha egy célszemély gondolatban elátkozza kezelőit. Vannak olyanok is. amelyeknek a szétválogatása és elemzése rendkívül nehéz. és sokkal inkább egy dimenzióban. Elfogadható. A helyesen csoportosított statisztikai adatokkal gyakran jobban meg lehet közelíteni a valóság tényeit. mint ami a célszemély számára már eddig is ismert volt.

akik magukat tudományosan felkészült. Ez a metafórikus axióma lényegében azt állítja. amelyeknek a gyógyítására képezték ki őket. Ez átvitt értelemben használt alapfeltevés. Meg lehet őket erőszakolni. hogy minden egyes emberi lény elidegeníthetetlen emberi jogokkal rendelkezik. Ezeket az emberi mivolthoz tartozó jogokat nem lehet elvenni. aki "Journey Into Madness: The True Story of CIA Mind Control and Medical Abuse" (Utazás az őrültségbe: A CIA agykontrolljának és orvosi visszaéléseinek az igaz története) című könyvében a következőket írja: "A könyv írása közben saját felindultságommal is meg kellett küzdenem . babonától mentes gondolkodónak tekintik. vagy természeti törvényen alapuló tényen.auschwitzi szintű bűncselekmény Allen Barker úgy véli. Korábbi kutatómunkám során semmivel nem találkoztam. át lehet őket hágni. hogy ha valaki úgy cselekszik. ezek azonban egy zsarnoki rendszer megnyilvánulásai. Még háború idején is háborús bűncselekménynek minősülnének azok a cselekmények. az zsarnok és végül is osztoznia kell a zsarnokok sorsában. Ennek ellenére a lista elfogadható. hogy megbirkózzak vele. akik ilyen cselekményeket követnek el. Az áldozat emberi méltóságát nem lehet elvenni. Természetesen minden egyes személy egymagában "gyanúsnak" tekinthető. NPT (A náci disznó tétele). hogy nem túlzás az agykontrollal gyakorolt erőszakot az Auschwitzban elkövetett szörnyű bűnökhöz hasonlítani. akkor ő maga is náci disznónak tekintendő. amelyiket egyik csoportba sem lehet besorolni. és el kellene ítélnie azokat az állami alkalmazottakat is. és az írás kezdetén többször is azzal az érzéssel." Allen Barker a kínzók magatartásának a jellemzésére egy sajátos meghatározást alkalmaz: ez a "Nazi Pig Theorem". Alkotmányos kormányzás esetén e kínzókat élethossziglan tartó szabadságvesztésre ítélnék. Az agykontroll . Ezek az adatok meggyőzhetik azokat a jószándékú embereket. ami felkészíthetett volna olyan orvosok sötét tevékenységére. hogy kik a ténylegesen zaklatott személyek azok közül. az ismert náci disznó. amelyeket az agykontrollos-kínzók békeidőben követnek el sorozatosan amerikai polgártársaik ellen. mint Mengele. az elképedéssel. Aki ezt tagadja. A kínzás és a zaklatás lealacsonyítja magát a kínzót is. még olyan törvényeket is lehet hozni. aki az agykontroll áldozata. Allen Barker teorémáját így foglalja össze: "Bárki. a kínzás azonban lealázza a kínzót. véli Allen Barker.15 %-a pedig olyanoktól. akik azon agyak és testek szándékos tönkretételét tűzték maguk elé. semmibe lehet őket venni. A statisztikai adatokból kiderülnek a trendek. hogy ez a téma túlságosan gonosz ahhoz. és megsemmisíti az emberi méltóságát. a dühvel. hogy egy legitim kormányzatnak az agykontrollal végzett zaklatást és kínzást bűncselekménnyé kellene minősítenie. amely nem szorul külön bizonyításra. és nem változtatnak azon az Istentől eredő. Gordon Thomasra hivatkozik. használata azonban hasznos lehet a kínzás elszenvedője számára. Az ember elidegeníthetetlen jogai Minden egyes embert születésénél fogva illetnek meg bizonyos jogok. aki a leghatározottabban állítja. az undorral. akik áldozatnak tekintik magukat.a hitetlenséggel. aki hozzájárulás nélkül erőszakot alkalmaz embertársa agya/tudata/lelkiállapota (brain/mind/mentation) ellen Mengeléhez hasonló 243 . és egy másik 10 % olyan. Ugyanez vonatkozik a zsarnokok lakájaira és kiszolgálóira. Azt azonban nem lehet tudni. akik még személyesen nem találkoztak az agykontrollos-zaklatással. amelyek megfosztják ezektől az embereket. és az agykontroll áldozatok valóban 35 % körül lehetnek. Allen Barker szerint már sok ezer olyan személy található a lakosság körében.

A megbocsátásnak nem kell kizárnia az igazságosságot. kapcsolásokkal. A lényeg az. Nem számít. Mindenkinek az agya a sajátja. hogy ez egy modulált ösztöke. hogy a legcsekélyebb formában sem kell tekintettel lenni arra. hogy ki az. A valóságos életben pedig mindent meg kell tenni az agykontroll-zaklatást végzők ellen. és ki nem? Annak felmérésénél. milyen a minősége a jelnek? Később aztán elemezni lehet az úgynevezett "psyop" mondatot. Rendkívül fontos a jelek forrásának a lehető bemérése. A nehézséget az okozza. Ez gyakran többet elárul magáról a kezelőről. álnok "kereszténység". hogy az áldozat nem tudhatja pontosan. Természetesen minden agykontroll áldozat maga dönti el. amikor az agykontroll-technológia monopóliumával rendelkezők rendszeresen tudják kínozni az amerikai polgárok jelentős részét. amelyet a zaklatás irányítója belefoglalt a modulációba. továbbá a többi bizonyítékot. Céljuk a normális lelki folyamatok megzavarása. és megfelelő büntetésben részesítsék. A külső-tűzfal-elméletből (external firewall theorem) következik. Ezt célszerű megfigyelni. és arra gondol vele. Az agykontrollal alkalmazott kínzás szempontjából vagy náci valaki. mint a zaklatásnak alávetett célszemélyről. hogy például milyen frázisokat használ a kezelő? Előfordul-e külföldi akcentus. de ezen a téren is lehet gyakorlattal eredményeket elérni. Hasznos lehet egy gyakoriság-megoszlási grafikon vezetése arról. és kattintásokkal. Elemezni kell a kivülről beérkező információk forrását és természetét. Az egyetlen. amit a náci disznó megérdemel. Az agy hozzájárulás nélküli külső befolyásolása csúcstechnológiájú "marhaösztökének" tekinthető. vagy nem náci. akik az agykontroll beavatkozást végzik. de az az érzékelési mód is. hogy a náci disznó mit gondol. El kell sajátítani azt a technikát. amellyel a célszemély azt felfogja. Ez a moduláció megtörténhet szavakkal. úgy találta. Számításba kell venni. hogy a kezelők rutinszerűen hazudnak. hogy megbocsát-e kínzóinak. az náci disznó. ha a náci disznó gúnyol. Gyakran csak igen hiányos információk alapján kell dönteni. Létezik a belső-tűzfal-elmélet (internal firewall theorem) is. Itt nem csak a küldő személye lényeges. akkor néhány másodperc múlva már számítani lehet rúgásaikra. de amikor a kínzók leckéztetik áldozataikat a keresztényi megbocsátásra. és a nyomdokaiban járók mit gondolnak. Az NPT-t mindenki a saját tűzfalának tekintheti. akkor az egy kiforgatott. hogy Mengele. illetve ki nem. tönkretétele. amely változatos módon alakítható abból a célból. Ennek a gondolatmenetnek az ellenkezője is hasznos. vagy más módon próbál manipulálni. akkor nincs szó az agyműködés és a tudat megerőszakolásáról. A beteges hazudozók csak egy nagyobb hazugság hitelessé tétele érdekében mondanak részigazságokat. hogy fájdalmat okozzon. háborgat. Nem kell válaszolni. fenyeget. mint arra. hogy a kontroll alatt álló személy képes legyen másra gondolni. amit az agykontroll technológia kezelői akarnak. hogy ki tekinthető náci disznónak. az óvatos és ésszerű kétkedésből kell kiindulni. Allen Barker. hogy nem csak helyt kell állni a mindennapi élet körülményei között. Ugyanis ha nem a náci disznók azok. hogy agykontrollal beavatkoznak az agyműködésébe. akinek hosszú időn át együtt kellett élnie azzal. hogy az állam és a kormányzat mindenféleképpen felelős a kialakult helyzetért. vagy idegen nyelven elhangzó mondat? Szem előtt kell azonban tartani. Ez azonban másodlagos jelentőségű.módszereket használva. hogy leleplezzék. de külön erőfeszítést is kell tenni az igazság és az igazságosság érvényesítésére. Ha például valamiért hízelegnek. Csak ezután célszerű 244 . Problematikus jelenség esetén így már elindulhat a gondolkodási folyamat valamilyen más irányba. amire akar. Honnan jön. és nem kell törődni a véleményével. és utána kideríteni a jel forrását és természetét. Ezt nem könnyű elsajátítani.

akkor jelentéstartalmával nem kell törődni. Segíthet a tapasztalatok lejegyzése is. Nem szabad vitába szállni az üzenetküldővel. kivéve a bizonyíték-gyűjtési célt.analizálni a küldött szignálok jelentéstartalmait. ti agykontroll-zaklatásnak kitett áldozatok? Miért utáljátok annyira a zaklatókat?" Olyan rendszer alakult ki. akik noha tudják. és még inkább szemléletessé teheti az egész agykontroll-zaklatás bornírtságát. Számításba kell venni. Az agykontroll áldozatoknak rendkívül nehéz megérteni azoknak a beletörődését. és a kondicionált válaszok aktiválásáról való egyszerű tudomásul-vétellel kell behelyettesíteni. hogy a külső ösztöke (external cattle prod) okozza. Már önmagában a hozzájárulás nélkül érkező külső szignál is zaklatás. Ez lényegében a szignálok és azok modulációinak elemzését. hogy a zaklatók a gondolatolvasás révén azt is tudják. Olyan természetes személyek. A kondicionált válaszok gyors elfojtására kell törekedni. ennek tudatában kell lenni. ha a célszemély tudja. Egy tapasztalt áldozat azt is megtanulja. a szignál jelentéstartalma angol nyelvű mondatként értelmezhető. mégis készek arra. sőt önfeladását. ha félreértik a kikényszerített gondolatokat. biztos lehet. Vannak olyan kollaboránsok és apologéták. akik nem foglalkoznak agykontrollos zaklatással. hogy nem tudnak róla. illetve mások agykontrollos befolyásolását. hogy a zaklatók az esetek többségében nem is ismerik azokat. hogy olyan mértékben bántalmazzák. Itt azonban számításba kell venni. Ha valaki panaszkodik valamiért. akár élő személy. hogy azzal még többet fog találkozni. Gondolatban sem szabad semmit megmagyarázni a zaklatóknak. és szót emelni az igazság érdekében. Ha nem vesznek róluk tudomást. és nem ismételnek vég nélkül semmit. hogy a hatalomra vágyók és az őket kiszolgáló zaklatók összeesküvését kiegészíti az idióta beletörődők és a gyávák összeesküvése. és gyakran ez az egyetlen valódi információ. Gyakran nehéz az élő zaklatót az automatazaklatótól megkülönböztetni. hogy éppen ignorálják a zaklatókat. Hogyan lehet harcolni a bűnös titkolódzás ellen? Az agykontrollal történő tömegméretű zaklatás csak a bűnös méreteket öltő titkolódzásra rászoktatott és betegesen érzéketlenné tett társadalomban lehetséges. noha sokan már tudnak róluk valamit. ténylegesen gyötrésük részét képezi. A korlátoltság nem akadályozza a zaklatókat. A mentális szúnyogcsípések célja az áldozat bosszantása. hogy mi folyik. hogy mi történik. azt színlelik. önelégültségét. akiket megtámadnak. hogy mi kerül írásban lerögzítésre. sokkal jobb. Néhány alapvető hangfelismerő software-t vesznek igénybe a ki nem mondott gondolatok megerőszakolására. akik azt hiszik. Ez olyan visszacsatoláshoz juttathatja őket. Az írás azonban elősegítheti mások tájékoztatását. értelmezését jelenti. Vannak olyan áldozatok. tisztességes névvel rendelkeznek. miközben élő robotként járkálnak fel-alá otthonaikban. amely elősegítheti a további zaklatást. Nem azzal foglalkoznak. akár egy automata szerkezet. amely maradandó károsodást okozhat nekik. Amerikáról lévén szó. találkozni emberekkel. 245 . Csak akkor lehet a zaklatókat valóban ignorálni. Tudomásul kell venni. ahol nem lehet beszélni a legnyilvánvalóbb kérdésről sem. mert csak így lehet leküzdeni őket. Úgy tűnik. hogy bárkit is zaklassanak. már az is dühbe hozza őket. akik "hasznos idiótaként" kérdezik: "miért vagytok az emberi jogok megszállott hívei. hogy mi a valódi ignorálás. Ha a szignál egy "rape channel"-en (megerőszakoló információs-csatornán) keresztül érkezik. Tenni kell a mindennapi élet dolgait. és állandóan kommentálják a gondolatait.

Az amerikaiak szeretnek mindenben az elsők lenni.Allen Barker keserűen azzal fejezi be fejtegetéseit. hogy az amerikaiak jelentős részéről elmondható. miközben hazájukban az ártatlan emberekkel szemben elkövetett atrocitás. hogy képmutatóvá vált. az emberi jogok megszegése mindennapi gyakorlattá vált. A világgazdaság monopolizálására törekszenek. Szavakban még mindig a szabadságra. 246 . Így a képmutatásban is már a legnagyobbak. mégis szabadpiacnak nevezik ezt. az emberi jogokra esküsznek.

Ennek ellenére a legfontosabb adatok az elektromágneses rádiófrekvenciával (EM/RF) történő agykontrollra még mindig a legszigorúbban őrzött államtitkok közé tartoznak nem csak az Egyesült Államokban. impulzusokon és erősségen sugározták azokat. amikor már nem kell milliomosnak lenni ahhoz. világháború során a radarokat működtető szakemberek hallották bent az agyukban a radarjelzések berregését minden vevőkészülék nélkül. A hallható hatás a pulzusokhoz igazodik. A ketrecekbe zárt.8. vagy mozgásukban korlátozott állatokat egyszerű impulzussal. Ebből arra következtettek a tudósok. Ahhoz. Az Amerikai Nemzetvédelmi Hivatal (National Security Agency NSA. amikor meghatározott rezgésszámmal pulzálnak a 125 MHz-től fel a mikrohullámú tartományba. hallási és más érzékelési funkciókért felelősek. vagy kattogó hanghatásokat váltanak ki a kísérleti személyekben. hogy a II. Oroszországban és a többi evvel a technológiával rendelkező államban. amelyek a látási. Emlékeztetjük olvasóinkat. a Citizens Against Human Rights Abuses. a University of California at Riverside kutatója arra hívta fel a figyelmet. hogy lehetséges rádiójelekkel közvetlenül kapcsolatot teremteni az agy és az idegrendszer között. amely az elektronika. Ha csak egyetlen impulzust bocsátottak ki. hogy az elektronikus tudatbefolyásoló fegyverek felfedezése azzal kezdődött. Ezen elektródák segítségével felmérték a válaszreakciókat a különböző hullámjelzés típusokra. hogy a sejtek szintjén is érzékelnek bizonyos jeleket. legalábbis ezt állapította meg egy kanadai civil szervezet. el kell érnie a 0. akkor a kísérleti alany egy pukkanást hallott. hogy olyan korszakba érkezett az emberiség. További kutatások feltárták. valamint a kísérleti állat érzékszerveitől és agyától. és megfigyelték válaszreakciójukat. Ross Adey. A méretek befolyásolják. Ezt a jelenséget dr. a NASAval) szerint ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala komoly károkat okozna a nemzetbiztonságnak. amikor hosszú időn át sugárzásnak tesznek ki szöveteket. a New York államban lévő Cornell Egyetemen tanulmányozta az 1960-as években és kísérleteit a General Electric finanszírozta. Később az állatok agyába beültetett elektródákkal is végeztek kísérleteket.3 watt/cm2 erősséget. A radarjelzések hordozzák a rövid impulzusú mikrohullámú jelzéseket. Ezek alapján megállapították. Az implantátumokat az agynak azokba a részeibe helyezték. Más tudósok állatokon vizsgálták a "mikrohullámú hallást". de Nagy-Britanniában. fejezet Az elektromágneses agykontroll szabályozása Ma már egyre több tudományos és népszerűsítő irodalom kapható arról. amikor áram alá helyezett antenna közelében dolgoztak. Dr. Dr. vagyis a Polgárok az emberi jogok megsértése ellen. akkor zúgó. Frey úgy találta. hogy valaki olyan eszközhöz jusson. hogy az impulzus hallható legyen. amikor eljut a kísérleti személy fejéhez. nem tévesztendő össze a National Aeronautics and Space Administration-nel. Az ilyen kutatások nyomán feltárt. hogy mennyi beérkező 247 . amelyek jóval kisebb erősségűek. hogy az érzékelés függ a besugárzás frekvenciájától és erősségétől. berregés volt hallható. a CAHRA. hogy fontos egészségügyi megfontolásokat is figyelembe kell venni. Ha egy uniformizált rövid és éles impulzust továbbítottak a kísérleti alany fejébe. hogy a széles spektrumú hordozó frekvenciák. a kibernetika és az idegtudomány eredményeire támaszkodva már tud "beszélni" az agyhoz és az idegrendszerhez. amikor is különböző vivőfrekvenciákon. Allan Frey. és nem letitkosított kísérleti eredmények azonban nem lettek széles körben ismertek. vagy impulzusvivő hullámmal sugározták.

hogy ilyen fegyverekkel zaklatták őket." Az 1970-es évek kísérleti eredményei nyomán készültek el azok az agykontroll fegyverek. látványosan szemléltette. de az adott sejt ténylegesen rá tud hangolódni viselkedésével a jel modulációjára. Ez vezetett el az embereken folytatott radarkísérletekhez. A hang is ezekben a modulációkban jelenik meg. hogy békésen visszaforduljon. hogy az agy működése elektromos ingerlés útján befolyásolható. Don R. majd pedig emberi hangot is. amikor az éppen rárohanó bikát rádióadó készülékkel megállította és egyszerű gombnyomással arra bírta. a The American Reporter 1999. hogy egy sejtet nem egyszerűen ingerelnek egy bizonyos frekvenciájú jellel. Adey kormányzati finanszírozással tanulmányozta. Magnetofonra rögzítettek egyszótagú szavakat 1-től 10-ig terjedő számjelzéssel ellátva. amely hasonlóan a drogokhoz meghatározza. egy rövid impulzusú mikrohullámú energiát bocsátott ki. amint erre már e könyvben is többször utaltunk. beleértve a hipnotizálást. Eleanor White. és TV-berendezések működését és ezért rendkívül nehéz őket észlelni. amelyek ma is szigorúan titkosak. A Yale Egyetem orvosi karának neuropszichiátriai intézetét dr. amelyek nem zavarják a rádió-. vagyis rádiójelekkel kölcsönhatásba lépni agysejtekkel. amely azt jelenti. hogy a kívánt hatás előálljon. december 1-én megjelent számában foglalkozik az AM/RF agykontroll technológiával. hogy az állat agyába ültetett implantátum segítségével hatékonyan lehet irányítani az adott állat viselkedését.) megállapítja: két kutató Sharp és Grove úgy találta. mégpedig igen kicsi erősségi szinten. Ismertté vált kísérlete az. hogy csak megfelelő frekvencia és impulzusfajta alkalmazható egy bizonyos hatás eléréséhez. lényegesen alacsonyabb erősségen. ahogy a műgégével beszélő személyek beszélnek. hogy a mikrohullámú energia megfelelő modulálása elvezethet a 'drótnélküli' és a 'vevőkészülék nélküli' kommunikációhoz. Dr. March 1975. A hallott hangok arra hasonlítottak. José Delgado irányította az 1970-es években. jól tudták hallani. és azon túl is hatást gyakorolni molekuláris szinten. Az egyik közülük az úgynevezett "ablakhatás" (window effect). 248 . hogy az állatkísérletek három további felismeréshez is elvezettek. Ezek a kísérletek még nem közvetlenül az agyba irányított rádióhullámok segítségével történtek. a fájdalomokozást és egyes testrészeik állapotának a befolyásolását. mint ami a hő előállításához szükséges. hogy minden alkalommal. és megkülönböztetni a 9 szót. hogyan lehet elektromágneses. Justesen. Dr. az Amerikai Pszichológiai Társaság folyóiratában (Journal of the American Psychological Association. A vivőhullámban jelentkező jelváltozatok jelentik a modulációt. A "bio-erősítés" lehetővé teszi olyan jelek előállítását is. beazonosítani. Amikor Sharp és Grove ezekkel az 'emberi hanggal modulált' mikrohullámokkal sugározta be magát. Delgado. Dr. Először morzejeleket továbbítottak sikeresen radarhullám segítségével. mert a hullámok. de azt már igazolták. Valamennyi szó elektromos szinuszgörbéjét úgy alakították. A harmadik felismerés a "bio-érzékelés" (bio-detection) azt jelenti. A hatékonysági sávon belül változtatgatva ezeket a jeleket szinte lehetetlen rájuk bukkanni.jelzést tud az adott szerv befogadni. (Restrictions Needed on EM/RF Mind Controll Technology) Ebben megállapítja. hogy minimum és maximum milyen erősségűnek kell lenni a jelnek. a CAHRA tagjai azt állítják. A már hivatkozott kanadai civil szervezet. A másik felismerés a "bioerősítés" (bio-amplification). amikor a szinuszgörbe keresztezte a zéró vonalat és átcsapott a negatív irányba. illetve a sugárzás elnyelődése szükséges volt a válaszreakció létrehozásához.

Ezeket a CIA megrendelésére végeztek el. hogy ezeket a füllel nem hallható. önként adódik a válasz. miként lehet egy hipnotizőr hangját tudatosan nem hallható ultrahanggá átalakítani. Az elmúlt 50 év során olyan technológiák kifejlesztésére került sor. hogy miért akar valaki egy ilyen támadó jellegű elektronikus eszközt fájdalomokozásra. akiknek erről nincs tudomásuk. amelyeket az emberek nem hallanak. és a velük működtetett eszközök jogellenes alkalmazásával szemben. Mivel nem lehet észrevenni őket. azaz "hallja". Az egyik 1992-ben benyújtott amerikai szabadalom arról szólt. A koreai háborúban hadifogságba esett amerikai katonák kínzással. A különböző civil szervezetekbe tömörül kísérleti túlélők végül is elérték. hogy ez lehet az MK-ULTRA program. 249 . E technikát alkalmazó szerkezetek elérhetősége megteremti a lehetőségét a rendkívül agresszív és etikátlan használatukra.Az aggyal és az idegrendszerrel való elektronikus kommunikációra vonatkozó kísérletek nem csak titokban folytak. és állami eszközökből finanszíroztak. vagy pedig nem hallható módon hozzá lehet kapcsolni a sugárzásra kerülő reklámokhoz. hogy ráirányítsák a politikusok és a közvélemény figyelmét a tudatmódosítással kapcsolatos. amely megelőzte és követte. azok rendkívül gyorsan megadták magukat. érzékeléstől való megfosztással és drogokkal hatékonynak bizonyult agymosáson mentek keresztül. hogy ezeket a módszereket tudomással nem bíró és hozzájárulásukat nem adó személyeken is kipróbálják. vagy más célra használni egy erről tudomással nem bíró személlyel szemben. amelyek ha nincsenek kellően szabályozva. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési különbizottsága végül is vizsgálatot folytatott az ügyben Frank Church. E technológiák kombinációja lehetővé teszi a hipnózis észrevétlen. fel nem fedezhető alkalmazását hosszú időn keresztül. és fokozatosan tömegessé vált kísérletekre. Ma már ismert. Ezt a technológiát "Silent Sound Spread Spectrum"-nak ("a nem hallható hang terjedési spektrumának"). hogy amikor az iraki csapatokkal szemben bevetették. hogy a Sivatagi Vihar nevű hadművelet keretében 1991. hogy miként lehet ezeket a technológiákat erkölcstelen módon. majd később pedig Inouye szenátor vezetésével az 1970-es években. továbbá mindaz a program. hogy a füllel nem hallható hangok és jelek továbbítása lehetővé teszi észrevétlen módon az ismétlődő hipnózis alkalmazását olyan személyekkel szemben. A kísérleteket részben a koreai háborúban szerzett tapasztalatok indították be. könnyű az eltitkolásuk és a jelenleg érvényes jogszabályok nem nyújtanak védelmet e technológiák. Érdemes áttekinteni. gondolatolvasásra. de agyuk mégis felfogja. amelyek olyan jeleket képesek előállítani. E módszer hatékonyságát bizonyítja az a tény. hogy az MK-ULTRA 149 pszichológiai hadviselésre és vallatási technikára vonatkozó kísérletet tartalmazott. amelyet mikrohullámmal továbbítani lehet. és kétségbe ejtse őket. Ezek közé tartoznak azok a "mikrohullámú hallással" folytatott kísérletek. Az MKULTRA programok megtervezői úgy találták. "S-QUAD"-nak nevezik. Ismertté vált az is. akkor jogellenesen is felhasználhatóak. hogy az agymosás és más típusú tudatbefolyásolás szempontjából lényeges. agresszíven és gyakran csak tolakodó kíváncsiskodásból használni azoknak. Ha arra keressük a választ. márciusában az amerikai hadsereg 100 MHz-es hullámhosszon ultrahangú üzenetet továbbított az iraki csapatokhoz azért. eredményeik azonban nem váltak széles körben ismertté. és akik ehhez nem járultak hozzá. akik rendelkeznek vele. Eleanor White kiemeli. de az agyba mégis eljutó üzenetekkel megfélemlítse. államilag és társadalmilag ellenőrizve.

és ez felmérhetetlen károkat okozhat. Ez a "néma-hang" ("silent sound"). Vannak olyan etikailag kifogásolható magatartást tanúsító orvosok is. amelyek meghatározott méretű impulzusokat sugároznak. hogy észlelik és leleplezik. A titokban tartott kísérletek és eredményeik gyakorlati alkalmazása . Minderre a rádióműsor továbbítást is igénybe lehet venni. vajon a berendezést a célszemély környezetében felszerelték-e. egyértelműen bizonyítást nyert. és arra is módja van. hogy a terrorista-és maffiahálózatok is alkalmazhatják őket. hogy a hipnotizőr hangja a célszemély füle által ne legyen hallható. hogy olyan hangokat halljon.titokban műhold által követhető implantátumot ültetnek be a célszemélybe. és minden részletét láthatóvá tegye a tolakodó kíváncsiskodónak. akik jó pénzért . hogy a kábeltévé útján érjék el a célszemélyt. amely összeegyeztethetetlen az emberi jogokkal és a politikai szabadságjogokkal. hogy a hosszú távú hipnózis létrehozására alkalmas technológiákat. vagyis a fül számára nem hallható. és ez különösen megkönnyíti a gyermekáldozatokra vadászó pedofílok bűnelkövetését. A gazdag emberek ma már megvásárolhatják a falakon. hogy a folytatódó kísérletek és a felhasználásukkal létrehozott újabb és újabb szupermodern eszközök bűnözők kezébe kerülhetnek. a ruházaton nem észlelhető módon áthatoló radar-scannereket. Először szovjet és észak-koreai szakértők alkalmazták a koreai háborúban a "LIDA" nevű szerkezet segítségével. A ma már szokásosnak mondható "brain rhythm entrainment machines" (az agyritmus továbbító gépezetek. hanem a jelen valósága és gyakorlata. Az impulzushordozó mikrohullámú sugárzó készülékek közvetlenül tudják továbbítani a hangot az agyba. és áldozataikkal szemben alkalmazhatnak. de az. például amikor aludni szeretne. valamint a tudatalatti beszédtovábbítás és gondolatolvasás eszközeit ma már egy átlagosan jómódú ember is megvásárolhatja magának bizonyos zárt közben. hogy megfigyelje és kipróbálja. s amelyek meg tudják változtatni a célszemély lelkiállapotát anélkül.pontosan a penetráns titoktartás és a társadalmi ellenőrzés hiánya miatt . Az átkonstruált telefonhang-átalakító berendezések lehetővé teszik. Mindez ma már nem csak lehetőség és spekuláció. Azt is számításba kell venni. és a jogalkalmazó szervek munkájának a segítésére. hogy illetéktelen beavatkozás történt a tudatműködésében). hogy a célszemély tudna arról. Számításba kell venni. Alkalmas arra. miközben az hallható az agy bizonyos részei számára. A célszemély tudomása és hozzájárulása nélküli. hogy bűnös szándékkal valakit titokban kövessenek.a legkülönbözőbb visszaélésekre nyújt lehetőséget. amitől nem tud megszabadulni. Radarral működő megfigyelő és nyomkövető detektorok alkalmasak életmentésre. Ez lehetővé teszi. a hangot közvetlenül az agyba továbbító sugárkészülékek rákényszeríthetnek egy személyt arra. A pénzvagyon tulajdonlása pedig nem jelenti azt. ha fennáll annak a veszélye. és ez az egész társadalmat sújtó következményekkel járhat. lesből megtámadjanak. hogy egy lakótérség belterületét átvilágítsa. hogy működtetését kikapcsolja. A neuro-elektromágneses kísérletekre vonatkozó adatokat nem hozták nyilvánosságra. hogy a szerkezet ellenőrzője áldozata minden mozgását nyomon tudja követni. Léteznek még agresszívabb eszközök is. Ez az eszköz a használója számára azt is lehetővé teszi. de az agyban hanghatást kiváltó berendezés lehetővé teszi.orvosi beavatkozás mellékhatásaként . Ezt a megfigyelési módszert 250 .A szenátusi kihallgatások eredményeként azonban egyetlen személyt sem vontak eddig felelősségre. amelyeket magántulajdonosaik beszerezhetnek. hogy ilyen kísérletek folytak. a Massachusetts államban lévő Northampton-ban működő Millivision korporációtól. De alkalmasak arra is. Az a helyzet. hogy az illető etikusan is kiemelkedő és emberbaráti magatartást fog tanúsítani.

nem lebecsülendő kockázatokat hordoz magában. az egész emberiség életlehetőségeinek a megnövelését szolgálják. hogy az idegtudomány. s azok eredményeit az uralom gyakorlása eszközéül használja. Az ehhez szükséges berendezések rendkívül specializáltak. hogy ezeket a tudományokat. január 28-án elfogadta az A4-005/99. könnyen válhatnak az elnyomás eszközeivé. Csak így lehet ezeket szabályozni és ellenőrzés alatt tartani azért. Ez megnyitja az utat a személyi szabadság korlátozásához.a szatellitekkel működtetett implantátumokat. a magatartás ellenőrzéséhez. hanem valamennyi ember érdeket. Changeux előbbiekben összefoglalt megállapításaihoz a magunk részéről az fűzzük hozzá. számú határozatát. januárjában felhívta a figyelmet arra. Ezért eljött az ideje. Jean-Pierre Changeux a párizsi Pasteur Intézet tekintélyes kutatója a Nature című szaklapban 1998.elsősorban az állam hírszerzéssel és védelemmel foglalkozó szervezetei alkalmazzák. A politikának és hatalomnak pedig le kellene mondania arról. Ezek nem tudományos fantasztikus regényekbe való elképzelések. hogy szerezze meg az új 'non-lethal' (nem halált okozó) fegyverek technológiáját.jól megfizetett orvosok segítségével . E jól finanszírozott és titkosan működő szervezeteknek nem okoz leküzdhetetlen nehézséget. Az embereknek egyszerre van szükségük a szabadságra és a biztonságra. és az agymosáshoz. Az agy tudati működésének a feltárása kitágította a magánszférába való behatolás lehetőségét. hiszen e felfedezések. security and foreign affairs") amely felszólítja az Európai Uniót. fiziológiájával és biokémiájával foglalkozik. 251 . hogy ne egy kisebbség uralmának az ellenőrizetlen eszközei legyenek. ("Enviroment. az idegtudományok. a tudatmódosító és magatartás befolyásoló technológiák nyilvánosságra hozatalára és a lakossággal való megismertetésükre. amely az idegrendszer anatómiájával. amely világszintű tilalmat rendel el olyan fegyverek kifejlesztésére és bevetésére. de amelynek a tudományágak konvergenciája következményeként egyre fontosabb részévé válik a kognitív idegtudomány is. és sürgeti olyan nemzetközi megállapodás megkötését. Szükség van a kognitív idegtudomány. hogy rejtett módon beültessék a célszemélyekbe . Az Európa Parlament 1999. amelyek lehetővé teszik az ember manipulációjának bármely formáját. hogy az emberiségnek meg kell ismernie a biológiai-fiziológiai felfedezések és idegrendszerkutatási eredmények társadalmi kihatásait is. hanem reális veszélyek. Egyiket sem lehet feláldozni a másik érdekében. ennek ellenére mindennapos gyakorlattá válhat a távolból történő használatuk. és a társadalomtudományok között. hogy megszűnjön a tudományos elhatárolódás az agykutatás. ha visszaélnek velük.

akkor az politikai és diplomáciai ellenhatást váltott volna ki. A kísérleti programok rendkívüli széttagoltsága arra utal. hogy kísérleteznek velük. A Különbizottság jelentéséből rövidítve azt a részt ismertetjük. akiknek már nem volt arról tudomásuk. Ez nagyfokú hibákhoz vezetett. A hírszerző szervezetek kevés alkalmazottja tudott róluk és arra sincs bizonyíték. mint a sokkal kényesebbeket. mert nem működött a CIA belső ellenőrzési mechanizmusa. Kezdetben az együttműködés és a kölcsönös információ-csere jellemezte ezt a kapcsolatot. hogy a kevésbé fontos programokat jobban ellenőrizték. Eredetileg önként vállalkozó személyekkel kísérleteztek. amelyekben vegyi és biológiai hatóanyagokat alkalmaztak. mértékük és az a tény. hogy a CIA irányítói eltérő. és ha ezek ismerté válnak. amely nem tájékoztatta a 252 . Az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején beindultak azok a programok