155 FORINT

POLGÁRI KÖZÉLETI NAPILAP WWW.MAGYARHIRLAP.HU
EMAIL: LEVELEZESMAGYARHIRLAP.HU TELEFON: +3618873230 MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: NAGY OTTÓ
46. ÉVFOLYAM 46. SZÁM
20 OLDAL
2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE
MEGSZŰNHET A TÚLZOTTDEFICITELJÁRÁS
AZ UNIÓ SZERINT AZ IDÉN IS RECESSZIÓBAN LESZ A GAZDASÁG, DE MÉRSÉKLŐDHET AZ ÁLLAMADÓSSÁG j 9. OLDAL
FOTÓ: REUTERS
KÜLFÖLD
A kilátástalanság uralja
Gázaváros mindennapjait
Ha túljut az izraeli és a palesztin ha-
tóságok ellenőrzésén, először a ki-
látástalanságot tapasztalja meg az
oda merészkedő a Gázai övezetben.
A Hamász hatalomátvétele után élet-
be léptetett blokád óta totális elszige-
teltségben élő mintegy 1,8 milliós la-
kosság próbálja emberi módon élni
mindennapjait, de a szétbombázott
városrészek árnyékában ez aligha si-
kerülhet. Az infrastruktúra fogalma
szinte ismeretlen, a nyersanyaggal
való ellátottság pedig Izrael és Egyip-
tom szeszélyétől függ – olvasható
megrázó riportunkban. j 5. oldal
HULLÁMTÉR
A Magyar Írószövetség
megküzd a fiatal olvasókért
A mai Hullámtér tartalmából: Lapok
a Temesi-naplóból, folytatódik
a Száraz-saga, és az is kiderül, hogy
a vadonban a kegyetlenség gyakran
az igazság része. j 13–16. oldal
GAZDASÁG
A dollárkötvény kevésbé
kockázatos az IMF-hitelnél
Magyarország dollárkötvény-kibo-
csátása nem növeli az államadósságot,
és a kockázata is kisebb az IMF-hite-
lénél – mondta lapunknak Borbély
László András, az ÁKK vezérigazgató-
helyettese. j 7. oldal
Szimpla bérért
dolgoztatnak
szombaton is
A fővárosban
sincs már
LMP-frakció
Magyarország ma jobban teljesít, mint korábban, és eredményesebb a válság
kezelésében, mint a legtöbb európai ország – jelentette ki tegnap Orbán Viktor
miniszterelnök évértékelő beszédében. Leszögezte: mindent véghezvittünk,
amiről azt mondták, lehetetlen. Majd hozzátette, olyan országot építünk, ahol
az emberek nem külföldiek hasznáért dolgoznak, ahol nem külföldiek mondják
meg, hogyan éljünk, milyen alkotmányunk legyen, mikor emelhetünk béreket
vagy nyugdíjakat. A kormányfő bejelentette, elindítják a bérből és fizetésből
élők akciótervét, folytatják a rezsicsökkentést és a munkahelyvédelmi akcióter-
vet. Az ellenzékről azt mondta, van olyan, hogy néha leparancsolják az embert
a parancsnoki hídról vagy a kormánykerék mellől, de a „hajó közös, ezért ilyen-
kor is evezni kell, és nem durcásan ügyeskedni a fúróval a hajófenékben”. Mai
álláspontunkban Bayer Zsolt két világról ír. Az egyikben azt tudják, hogy inter-
nacionalizmus meg globalizáció, meg szabad piac, meg „merjünk kicsik lenni”,
és Victor Pontát hívják meg évértékelő beszédjükre. A másik oldalon ismerik
a nemzeti gondolatot is, az önbecsülést, a jövőbe vetett hitet, és legalább közép-
távon is képesek előre tekinteni.
j
belföld 2. oldal, álláspont 3. oldal
BÁN KÁROLY
Ledolgozó szombat – ezen a néven
híresült el az a munkarend, amely-
nek során az itthon immár harminc-
egy éve létező szabad szombaton nem
emelt bérért, hanem szimpla fizetsé-
gért rendelik be a dolgozókat. Az egy-
re inkább elharapódzó szisztémát fő-
leg ott alkalmazzák, ahol a dolgozók
szalag mellett dolgoznak. Az ebéd-
idő nem része a munkaidőnek, így ha
azzal jól sáfárkodnak, termeléskiesés
nélkül a dolgozók havonta legalább
egyszer plusz munkanapra kénysze-
ríthetők vagy kényszerülnek. Egyéb-
ként teljesen törvényesen, még ha a
jogalkotónak ilyen szándéka nyilván
nem volt. A „leleményes” munkálta-
tók a munka törvénykönyvének rej-
tett kiskapuit használják ki a hétvégi
munkavégzés biztosítására, nem mel-
lesleg a profit növelésére.
„A dolgozók háborognak – mond-
ta egy lapunkat megkereső munkás –,
egyebet nem tehetnek. Ha pedig vala-
ki nem vállalja a szombati műszakot,
ahogyan mi nevezzük, a ledolgozó
napot, akkor a pihenőidejéből ösz-
szegyűjtött órákat levonják a havi já-
randóságából. Lényegében tehát csak
a napi hét és fél órát számolják el neki.
Nekünk azt mondták, így szól a tör-
vény, hisz a munkaközi szünet nem
része a munkaidőnek, bér nem jár ér-
te” – magyarázta.
Megtudtuk, ilyen eset kapcsán a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal jelenleg is
közigazgatási perben áll egy munkál-
tatóval, továbbá a szervezet a a mun-
ka- és a pihenőidő betartását, vala-
mint a munkavállalók jogviszonyának
rendezettségét is ellenőrzi az idén.
belföld 4. oldal
JOBBÁGYI ZSÓFIA
A Fővárosi Közgyűlés tegnap tudomá-
sul vette az LMP frakciójának megszű-
néséről szóló bejelentést. A pártból ki-
lépett, a Párbeszéd Magyarországért
színeiben tovább tevékenykedő po-
litikusok már csak független képvi-
selőként lehetnek jelen a testületben,
mivel névváltoztatási kérelmüket el-
utasították. A szervezeti és működé-
si szabályzat szerint legalább három, a
mandátumot szerző jelölő szervezet-
hez tartozó képviselő alakíthat csak
frakciót. Tarlós István főpolgármester
hangsúlyozta, mivel az LMP-nek mint
jelölő szervezetnek a frakció meg-
szűnéséről szóló beadványát tekintik
irányadónak, „lehet dühöngeni, de az
a lényegen nem változtat”.
A közgyűlés döntött a római-parti
árvízvédelmi munkálatok folytatásá-
ról is, így tovább épülhet a part menti,
csaknem egy méter magas védgát, ez-
zel együtt megújul az egyébként húsz
éve rendezetlen partszakasz is. A fej-
lesztést támogató civilek molinókkal
demonstráltak a közgyűlésen.
belföld 3. oldal
HAMAROSAN INDUL A BÉRBŐL ÉS FIZETÉSBŐL ÉLŐK AKCIÓTERVE, ÉS A REZSICSÖKKENTÉS IS FOLYTATÓDIK
A miniszterelnök nyomatékosította, sokat tettek, de még nem eleget, így tovább dolgoznak FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR
„LELEMÉNYES” FŐNÖKÖK PESTEN SEM LEHET MÁS
HIRDETÉS
Orbán Viktor:
Véghezvittünk
mindent, amiről
azt mondták,
hogy lehetetlen
2 MAGYAR HÍRLAP BELFÖLD 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE ROVATVEZETŐ: PETÁN PÉTER, EMAIL: PETAN.PETERMAGYARHIRLAP.HU
PINDROCH TAMÁS
Jobban teljesítünk 2010 óta a megél-
hetési költségek csökkentésében, a
nemzetközi érdekérvényesítésben,
a családok, a nyugdíjasok megsegí-
tésében, a bérnövelésben, a rendőr-
ség megerősítésében, az egészségügy
fejlesztésében, a felzárkóztatásban,
a romák foglalkoztatásában. De még
mindig nem elég jól – összegezhe-
tő Orbán Viktor miniszterelnök teg-
napi évértékelőjének fő mondandója.
A kormányfő a többi között pénzügyi
segítséget jelentett be a háziorvosok
számára.
A magyarok 2010-re belátták, a folya-
matos igazodás, az alázatos alkalmaz-
kodás, a gyengeség nem megoldás.
„Azóta mindent véghezvittünk, ami-
ről azt mondták: lehetetlen”, min-
den területen jobban teljesítünk, mint
korábban bármikor, de még mindig
nem elég jól – ez volt Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek a fővárosi Millenáris
Parkban tegnap elmondott, tizenötö-
dik évértékelőjének egyik fő üzene-
Orbán: Magyarország jobban teljesít
NEM FELEJTJÜK EL, KIK ÉS HOGYAN ADÓSÍTOTTÁK EL HAZÁNKAT, ILLETVE A CSALÁDOKAT HANGSÚLYOZTA ÉVÉRTÉKELŐJÉBEN A MINISZTERELNÖK
EXLMPS BIZOTTSÁGI HELYEK
Bajnai szószólói
A Fidesz szerint az LMP-ből kilépők ál-
tal alapított Párbeszéd Magyarországért
(PM) képviselői Bajnai Gordon volt mi-
niszterelnök szószólóivá váltak az Or-
szággyűlésben. A kormánypárt ezt arra
reagálva írta az MTI-hez eljuttatott köz-
leményében, hogy a PM pénteken el-
fogadhatatlannak nevezte Kövér Lász-
ló házelnök javaslatát, amely alapján a
PM-es Szabó Rebeka elveszíti tagságát
a parlament mezőgazdasági bizottságá-
ban. A Fidesz szerint Karácsony Gergely,
Jávor Benedek és képviselőtársaik azt a
Bajnai Gordont képviselik a Házban, „aki
a Hajdú-Bét-ügy kapcsán magyar csa-
ládok ezreinek életét tette tönkre”. (KD)
MEGYEI ADÓSSÁGRENDEZÉS
Húszmilliárdos törlesztés
Csaknem húszmilliárd forintot fizet ki
az idén az állam a megyei önkormány-
zatoktól átvett hitelek törlesztésé-
re és a kamatokra – derül ki Matolcsy
György nemzetgazdasági miniszternek
az MSZP-s Varga Zoltán írásbeli kérdésé-
re adott válaszából. Eszerint a közpon-
ti költségvetés ugyanolyan feltételekkel
törleszti az adósságot, mint az önkor-
mányzatok tették volna. (LMA)
GYERMEKBARÁT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
Érdekeket védenek
Az év végére valamennyi megyei rendőr-
főkapitányságnál lesz legalább egy gyer-
mekbarát kihallgató szoba – hangsúlyoz-
ta tegnap a közigazgatási és igazságügyi
miniszter. Navracsics Tibor a bűncselek-
mények áldozatainak világnapja alkal-
mából tartott konferencián felidézte, az
idei a konzultációk éve, hogy újabb ja-
vaslatokat kapjanak a gyermekek érde-
keinek védelméhez. Felhívta a figyelmet,
az áldozattá vált gyermekek esetében jó-
val nagyobb a valószínűsége annak, hogy
fiatalkorú elkövetővé válnak. (LMA)
BR
Elsősorban a jobboldali szavazóknak
szólt, nekik adott erős impulzust a mi-
niszterelnök rengeteg képpel, hason-
lattal teletűzdelt, könnyen érthető év-
értékelő beszéde – mondta lapunknak
Kiszelly Zoltán politológus, hozzáté-
ve, Orbán Viktor számokra lebontva
mutatta be kormánya eredményeit, s
egyben megteremtve a kontrasztot a
2010 előtti kormányzással, annak ne-
gatívumaival. A politológus szerint
ugyanakkor fontos momentum, hogy
az ellenzékkel szemben, amely folya-
matosan a 2014-es választások utáni
szükséges változtatásokról kommu-
nikál, ő is elmondta a távlati terveit,
ezzel tulajdonképpen „beköszönt, be-
szállt a versenybe”.
Nyilván Orbán Viktornak is rea-
gálnia kell a korán elkezdődött kam-
pányra – tette hozzá Kiszelly. Nem
volt konfliktuskereső beszéd, bár oda-
odaszólt a baloldalnak, az elmúlt két
évben elért eredményekbe pedig az
ő közreműködésüket is belesorolta.
Ugyanakkor nem is lett volna értelme,
hogy keményen támadja politikai el-
lenfeleit, hiszen egy ilyen lépéssel fel-
értékelné őket, márpedig ez nem lehet
a célja – mondta a politológus. „Per-
sze népszerű hozzáállás nem bántani
az ellenfelet, hiszen az emberek sok-
szor azt várják, a politikusok ne vitat-
kozzanak, hanem dolgozzanak együtt
a közös cél érdekében” – fogalmazott.
Kiszelly szerint a külföldi érdekcso-
portok megemlítése a hazai szerep-
lőknek szólt, például Bajnai Gordon-
nak, aki az Egyesült Államokba jár,
vagy azoknak a köröknek, akik kül-
földről kérnek támogatást. w
Belépő
a választási
versenybe
te. A kormányfő kifejtette, januártól
– szemben a szocialista kormányok
két-, háromszoros áremeléseivel –
minden háztartásban tíz százalékkal
kevesebbet kell fizetni a gázért, a vil-
lanyért és a távhőért. Hangsúlyozta, a
megélhetési költségeket ebben az év-
ben tovább csökkentik.
Orbán rámutatott, uniós csatlako-
zásunk óta az EU-költségvetésből még
soha nem tudtunk akkora forrást ki-
harcolni, mint most. A siker jelentősé-
gét növeli, hogy az uniós büdzsé eköz-
ben csökkent. Hangsúlyozta, a cél,
hogy e források hatvan százaléka köz-
vetlenül a gazdaságba kerüljön.
„A szocialisták megszüntették a
gyermekek után járó adókedvez-
ményt, két évre csökkentették a gyest.
Mi ezzel szemben visszaállítottuk a
hároméves gyest, és minden eddiginél
kedvezőbb családi adórendszert ve-
zettünk be” – emlékeztetett. Kiemel-
te, 2012-ben 2251-gyel több gyermek
született, mint egy évvel korábban.
„A kisbabáknak kedvük támadt meg-
születni, hátha ez egy komolyabb
jel, lehet ők már tudnak valamit”
– fogalmazott.
Orbán Viktor bejelentette, az ala-
csony keresetű családok megsegíté-
sére az év második felében útjára in-
dul a bérből és fizetésből élők számára
készülő akcióterv. Mint folytatta, a
szocialisták kormányzásával szemben
2010-től az ország megőrizte, sőt nö-
velni tudta a nyugdíjak vásárlóérté-
két. Az átlagbér is növekedett, elérte
a bruttó 223 ezer forintot, de ez még
mindig nagyon alacsony. Elmondta,
a kormányváltás óta huszonnégyezer
forinttal emelte a kabinet a minimál-
bért, és a közfoglalkoztatottak jut-
tatása – minden hazugsággal szem-
ben – meghaladta a 73 200 forintot.
A munkahelyvédelmi akciótervet
ugyanakkor tovább bővíti a kabinet.
Kitért arra is, 2010 tavasza óta há-
romezer-ötszáz fővel növekedett a
rendőrség létszáma, az állományt
megtisztították a bűnözők oldalára
állt beosztottaktól. Felhívta a figyel-
Török Zsolt, az MSZP szóvivője szerint Ma-
gyarország jobb beszédet és jobb kormány-
zást érdemelt volna. A miniszterelnöki év-
értékelőre reagálva úgy fogalmazott, az
elmúlt három év kormányzása azt bizonyít-
ja, Orbán Viktor nem tudja, mit kellene csinálni, míg a beszéd
azt, a miniszterelnök nem tudja mit kellene mondani. Szerin-
te a huszonöt éve a politikai porondon szereplő miniszterelnök
„ugyanazokat a közhelyeket, ugyanazokat az olcsó poénokat
pufogtatta” korábban is, mint most.
Vona Gábor Jobbik-elnök hangsúlyoz-
ta, az ország nem teljesít jobban, mint ed-
dig, az Orbán-kormánynak nem sikerült a
Gyurcsány- és Bajnai-kormányok teljesít-
ményét felülmúlnia. Úgy vélekedett, a gaz-
daság beindítására, a közrend megvalósítására, a kultúra fel-
virágoztatására, a magyar emberek itthoni boldogulására és az
elszámoltatásra csak a Jobbiknak van programja.
Schiffer András az LMP színeiben a függet-
leneket erősítő képviselő úgy reagált, a mi-
niszterelnök „másik mozit néz, és egy kép-
zelt világban él”, amikor arról beszél, a
kormány csökkenti Magyarország függő-
ségét. Szerinte bár Orbán Viktor az ország függőségének csök-
kentéséről beszélt, a valóság az, tavaly decemberben rekord-
mértékű volt a külföldi tulajdonban lévő állampapír-állomány,
az államadósság pedig annak ellenére nő, hogy a kormány „el-
tapsolta” a magán-nyugdíjpénztári vagyont.
A Bajnai Gordon fémjelezte Együtt 2014 közleményben reagált.
Mint írták, a demokrácia gerincét csigolyánként törték el a re-
zsim irányítói, a gazdaságot pedig tönkretették, folyamatosan
romlik a forint, tízezrével szűnnek meg a munkahelyek, uniós
források ezermilliárdjait buktuk el, félmillió fiatal és jól képzett
magyar vándorolt ki, mert a kormány elvette tőlük a reményt,
hogy a hazájukban is boldogulhatnak.
A Fidesz sajtóirodájának közlése szerint a magyar emberek
nem kérnek Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy
Attila véleményéből, akik együtt tették tönkre az országot.
„Most újra együtt vannak a megszorításokért, hogy a bankokat
és a nemzetközi nagyvállalatokat kíméljék” – írták, hozzáté-
ve, Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy kormányzásuk alatt hátat
fordítottak az embereknek. Így kétszeresére emelték a rezsit,
csökkentették a nyugdíjakat, a béreket, és elvették a családok-
nak járó támogatásokat. A Fidesz szerint ők ismét arra készül-
nek, hogy a bankok helyett az embereket adóztassák meg és
csökkentsék másfél millió ember minimálbérét és elvegyék a
gyermekek után járó kedvezményeket.
A KDNP közleménye szerint a kormányfő beszédében történel-
mi távlatokba illesztve egy erős, stabil, reményteli ország képét
vázolta fel. Kiemelték, a KDNP-nek kifejezetten fontos demog-
ráfia helyzet javulásáról is elismerően szólt Orbán Viktor, aki a
családtámogatás rendszerének kiteljesítésében biztosan szá-
míthat rájuk.Hozzátették, egyetértenek azzal, ma hazánk job-
ban teljesít, mint korábban, legyen szó akár az államadósság-
csökkentésről vagy a nyugdíjak megőrzéséről. Ennek ellenére
még sok munka áll az ország előtt – rögzítették.
REAKCIÓK KÖZHELYESNEK ÉS HIÁNYOSNAK NEVEZTE AZ ELLENZÉK A BESZÉDET
met az új típusú kábítószerek csem-
pészete elleni küzdelem fontosságá-
ra is. Hangsúlyozta, kilencvenezer
egészségügyi dolgozó bérét emel-
ték, 223 milliárd értékben 439 egész-
ségügyi beruházás zajlik, ez az elmúlt
hatvan év legnagyobb fejlesztése. De
mindez még nem elég – mondta –, to-
vábbi kétszáz új mentőautóra és 6460
ápolónőre van szükség az egészség-
ügyben. „Kell még egy pénzügyi cso-
mag, amellyel javítunk a háziorvosok
helyzetén, és valahol rövidítenünk
kell a várólistákat is” – vetítette előre.
Orbán Viktor tovább sorolva a ked-
vező statisztikai adatokat, kifejtet-
te, tavaly a Start-munkaprogramban
261 ezren dolgoztak, ebből, a cigány
munkaszervezők becslése szerint 54
750 volt a roma, akik nem segélyből,
hanem tisztességes munkából keres-
ték meg a kenyerüket.
Felhívta viszont a figyelmet arra,
akik egy évtizeden át politikai és gaz-
dasági hasznot húztak az ország gyen-
geségéből, most arra készülnek, hogy
visszavigyék az országot a múltba.
„De nem felejtjük el azt a nyolc évet,
nem felejtjük el, kik és hogyan adó-
sították el az országot, a családokat,
hogy elvették az otthonteremtés le-
hetőségét a fiataloktól, a támogatást a
családoktól, hogy elvettek a nyugdí-
jasoktól egyhavi nyugdíjat, és azt sem,
hogy előtte mindennek az ellenke-
zőjét ígérték. Nem felejtjük el, hogy a
békésen ünneplő emberekre uszítot-
ták a rohamrendőröket. Együtt tették
tönkre az országot” – nyomatékosí-
totta a miniszterelnök. Szerinte a „ré-
gi figurák” a bankok helyett megint az
embereket adóztatnák, csökkentenék
a minimálbért, megvágnák a nyugdí-
jakat, és újfent elvennék a gyermekek
utáni adókedvezményt. „Ezt várják
tőlük a bankok, a spekulánsok. So-
hasem álltak ki, most sem állnak ki
a magyarok érdekeiért, ezért van az,
hogy mint húst a legyek, úgy dongják
körül őket az erős külföldi érdekcso-
portok. Valójában ezek akarják visz-
szaültetni őket a magyarok nyakába”
– hangsúlyozta. Az ellenzékről szól-
va egyébiránt úgy fogalmazott, a ha-
jó közös, ezért „ilyenkor is evezni kell,
és nem durcásan ügyeskedni a fúróval
a hajófenékben”.
A miniszterelnök húszéves táv-
latban is felvázolta a célokat. Kifej-
tette, megszüntetik az ország külső
pénzügyi függését, az energiafüggő-
ségünket, mindenkit kisegítenek a
devizaadósságából, megállítják a né-
pességfogyást, mindenki talál majd
itthon munkát, aki itthon kíván dol-
gozni. Úgy folytatta, hazánk ver-
senyképességi mutatóit a világ leg-
jobb harminc országa közé viszik, az
újraiparosítással iparunkat összeépí-
tik a némettel, a pénz, az energia és az
információ költségszintje a hazai vál-
lalkozások számára alacsonyabb lesz,
mint a versenytársaké, és ötven szá-
zalék alá viszik az államadósságot. w
FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR Széles Gábor nagyvállalkozó, lapunk és az Echo Tv tulajdonosa (középen) az évértékelőre érkezik
JOBBÁGYI ZSÓFIA
Megszűnt az LMP fővárosi frakció-
ja, így a pártból kivált három poli-
tikus egyéni képviselőként folytatja
a munkát. A Fővárosi Közgyűlés teg-
napi ülésén nem fogadták el a „szaka-
dárok” névváltoztatási kérelmét, így
a többi között a tízmillió forintos mű-
ködési támogatástól is elesnek.
Első napirendi pontként szerepelt az
LMP-frakció megszűnésének bejelen-
tése a Fővárosi Közgyűlés tegnapi ülé-
sén. Tarlós István főpolgármester az
erről szóló vita elején leszögezte, a vo-
natkozó előterjesztést a városháza jogi
szakértői készítették. Eszerint legalább
három, a mandátumot szerző jelölő
szervezethez tartozó képviselő alakít-
hat csak frakciót. Egyértelműsítette:
mivel jelen esetben az LMP a jelölő
Ismét béremelésről egyeztetnek az egészségügyben
Több mint kétezer egészségügyi dolgozó mentességi kérelmét adták le eddig a kötelező nyugdíjazás kapcsán –
mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Szócska Miklós egészségügyi államtitkár (képünkön). Kifejtette, a beadvá-
nyok háromnegyedében a továbbfoglalkoztatást, míg a maradék ötszáztizennyolc esetben a munkáltatók
a nyugdíjba vonulók megüresedett álláshelyének megtartását kérték. Hozzátette, a kérelmeket folyamatosan
gyűjtik. Szócska Miklós az MTI beszámolója szerint arról is beszélt, az idei ágazati béremelés mértékét és felté teleit
a szakmai szervezetekkel közösen dolgozzák ki. Kiemelte, az erre szánt forrást az alkohol- és dohánytermékeket
terhelő jövedékiadó-emelésből biztosítják majd. (JZS) FOTÓ: KÖVESDI ANDREA
A fővárosban
sincs már
LMP-frakció
WWW.MAGYARHIRLAP.HU 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE BELFÖLD MAGYAR HÍRLAP 3
Arról a két világról beszélek, amelyben élünk egymás mellett, ők és mi.
Tudom, ilyenkor szoktak mindjárt felháborodni, hogy aki „ők és mi”-ben
gondolkodik, beszél, az megosztja a társadalmat. – Megosztó! – kiabálnak,
de pontosan tudják, ez a két világ létezik. Csak farizeusok. A két világot ki-
jelölte Gyurcsány beszéde az elmúlt napokban, és Orbáné tegnap.
Az a két világ.
Gyurcsány nem vacakolt sokat. Ez a múltból érkezett igazi karrierista
kijelölte az általa elképzelt és kívánatosnak tartott jövő legfontosabb lépé-
sét: a jobboldallal nincs megbékélés, nincsen párbeszéd, aki a jobboldallal
egyáltalán szóba áll, az a demokrácia elárulója és ellensége.
Soha, soha egyetlen pillanatra ne felejtsük el, hogyha nem lett vol-
na rendszerváltás, ma egészen biztosan Gyurcsány Ferencnek hív-
nák az MSZMP főtitkárát. Ma úgy gondol önmagára, mint a demokrácia
őrére, és alig látható, ám annál elszántabb serege ájultan nézi őt ebben a
szerepkörben.
És kétségtelen tény, hogy Gyurcsány politikatörténeti bravúrt vitt vég-
be: ő az egyetlen a földön, aki már négy éve nincs kormányzati szerepben,
és mégis nő az elutasítottsági indexe. Ők az egyik világ.
A másik világ a miénk – és ezt a világot villantotta fel Orbán az évérté-
kelőjében. Mindenekelőtt jegyezzük meg a Reagan elnöktől idézett aforiz-
mát: „Uraim! – szólt Reagan az első kormányülésen, én két dolgot gyűlö-
lök: az inflációt és a kommunizmust. Kérem, ezzel a kettővel kezdjenek
valamit!”
Zseniális. És mindjárt kijelöli a másik világ legszigorúbb határát.
A többi: szikár felsorolás és a hit, hogy minden másképpen lesz. Felsoro-
lása mindannak, ami eddig megváltozott. Ebben pedig tényleg legfon-
tosabb a lelki elem. Hogy három éve nem a fal mellett járunk. S hogy is-
mét érvényben van az egykorvolt, a rendszerváltáskor megkötött, majd
2002 után felmondott konszenzus: hitelekből nem finanszírozunk jóléti
intézkedéseket.
A másik világ ezt felmondta. Akármit is hazudoznak most össze-
vissza teli pofával, ezt (is) felmondták. És tönkretették ezt az országot.
Aztán széles gesztusokkal, ellentmondást nem tűrő hangon értekeztek
pél dául arról, hogy milyen szánalmas ez a magyar társadalom, és főleg a
magyar ifjúság, mert hát „nem elég mobil”. Szinte érthetetlen – mond-
ták –, hogy nem mennek a fiataljaink külföldre. Nincs bennük vállalko-
zó szellem, meg aztán, tették hozzá gúnyosan és álszent aggodalommal
egyszerre, nyelveket sem beszélnek ezek a bunkók. És „el lehet menni” –
hangzott a szállóigévé lett aljasság. És most? Most össznépi szájtépés lett
abból, hogy elmennek a fiatalok. Ezen szörnyülködnek ugyanazok, akik
négy éve még az immobilitást kárhoztatták.
Két világ – mondom. Kérkedve csak ők képesek hazudozni. S ezen a tér-
félen maradt a nemzeti gondolat is, az önbecsülés is, a jövőbe vetett hit is,
a legalább középtávú gondolkodás képessége is. S annak felismerése, hogy
nem a létező világok legjobbika a globális piacgazdaság.
Odaát, abban az internacionalista másik világban egyetlenegy gyógy-
szert ismernek: hitelfelvétel, osztogatás, megszorítás, megint hitelfelvé-
tel. 1978 óta ezt csinálják. Hogy is írta Mark Twain? „Időnként elmegyek
az orvoshoz, megvizsgáltatom magam, mert az orvos is élni akar. Aztán
elmegyek a gyógyszerészhez, és kiváltom az orvosságot, mert a gyógy-
szerész is élni akar. Aztán az orvosságot a csatornába öntöm, mert én is
élni akarok.” Nem véletlenül idézte ezt Orbán. Ebben vagyon összefog-
lalva például az IMF gyógymódja és annak megfelelő fogadtatása.
A globális piacgazdaság jelen állapotában fenntarthatatlan.
A világ jelen állapotában fenntarthatatlan.
Az összes szabad piacról felböfögött ócska közhely avítt és unalmas
és életveszélyes. Mi tudjuk ezt. Erről szólt Orbán beszéde. S arról, hogy
e tudás birtokában kell valami újat kitalálni. Ők azt tudják, hogy minden
úgy jó, ahogy annak idején a pártszemináriumokon, majd azt követően
a gyorstalpaló „kapitalistaképzőkben” a fejükbe verték.
Azt tudják, hogy internacionalizmus meg globalizáció, meg szabad
piac, meg „merjünk kicsik lenni”. Ők arra képesek, hogy Victor Pontát
hívják meg a saját évértékelő beszédjükre. Mesterházy majd annak a ro-
mán miniszterelnöknek fog szónokolni, aki azzal az ígérettel nyert oda-
kint választásokat, hogy azonnal megszünteti a marosvásárhelyi or-
vosegyetemen a magyar kart. És megszüntette. Mesterházy az ő szent
fenekébe fog beléomolni.
Két világ. És muszáj választani.
(P. S.: március 9-én, Victor Pontát mi is fogadjuk majd a BS előtt. Sze-
líden, békességgel, sok-sok székely zászlóval. Hogy érezze a törődést.
Az a másik világ pedig érezze, hogy bármit tesz, rosszul teszi. Úgyhogy
kezdjétek terjeszteni: március 9-én várjuk a román miniszterelnököt!) w
Két világ
ÁLLÁSPONT
BAYER ZSOLT
bayer.zsolt@magyarhirlap.hu
A római-parti árvízvédelemért demonstráltak a közgyűlésben FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR
PINTÉR BALÁZS
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma kötelezettséget vállalt arra, hogy
azokban a kérdésekben, amelyekről
egyeztetés zajlik, nem kezdeményez
vagy támogat jogszabály-módosítást.
A „fair play szabályai” alapján kíván-
ja folytatni a tárgyalásokat az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma (Emmi)
a Felsőoktatási Kerekasztalban, a vitás
kérdésekben pedig nyitottan fogadja a
megoldási javaslatokat. A tárca az „el-
ső perctől kezdve hitet tett az ország
és a társadalom érdekeit megjelení-
tő hallgatói szerződés létjogosultsága
mellett”, de mint tegnap közölték, a
szerződés szélesen értelmezett tartal-
mi kérdéseiről készek tárgyalni. En-
nek kapcsán Maruzsa Zoltán felsőok-
tatásért felelős helyettes államtitkár a
Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája (HÖOK) elnökének le-
Tárgyalások a fair play szellemében
EMMI: AZ ALAPTÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS A HALLGATÓI SZERZŐDÉS TARTALMÁT NEM ÉRINTI
velet is írt, amelyben felidézte a szer-
vezet korábbi nyilatkozatát, miszerint
megfelelő változtatások esetén nem
utasítják el a szerződést.
A tárca kötelezettséget vállal arra,
hogy azokban a kérdésekben, ame-
lyekben az egyeztetések folynak, nem
kezdeményez és nem támogat jogsza-
bály-módosítást – olvasható a minisz-
tériumi közleményben, ahogy az is,
„a képviselői indítványként beterjesz-
tett alaptörvény-módosítás nem em-
líti a hallgatói szerződés elnevezését,
és annak tartalmi kérdéseiben sem
foglal állást”.
A HÖOK múlt szombati közgyűlé-
sén szabott feltételeket további rész-
vételéről a kerekasztal munkájában.
A szervezet csütörtök este a hallgatói
listákkal kapcsolatban adott ki köz-
leményt, mondván, a hallgatók sze-
mélyét és jogait tiszteletben kell tarta-
ni, és senkit nem érhet hátrány neme,
származása, politikai, vallási és világ-
nézeti hovatartozása vagy szexuá-
lis beállítottsága miatt. Kiemelték
ugyanakkor, amíg a szabálysértés el-
követése nem bizonyított, mindenkit
megillet az ártatlanság vélelme.
Klinghammer István szerint a hall-
gatói listák ügyében esetleg akkor lesz
majd dolga, ha kiderül, mi történt.
A leendő felsőoktatási államtitkár ezt
a Kossuth rádió 180 perc című műso-
rában mondta, ahol arról is beszélt,
hogy a felsőoktatási intézményekben
az oktatásnak, a tudománynak és az
egyetemi léthez kapcsolódó kulturális
és sporttevékenységnek lehet helye,
másnak nem. Mindenki élhet azon jo-
gával, hogy valahová kötődik – tet-
te hozzá –, a gond az, ha a kettő össze-
mosódik és mindezt az egyetem falai
közé kívánják behozni. w
EGYÉNI KÉPVISELŐKÉNT FOLYTATJÁK A MUNKÁT A „SZAKADÁROK” A KÖZGYŰLÉSBEN
szervezet, a párt megszűnésről szóló
beadványát tekinti irányadónak, te-
hát „lehet dühöngeni, de az a lénye-
gen nem változtat”.
A vitában a „szakadár”, az immár
a Párbeszéd Magyarországért (PM)
párthoz tartozó három fővárosi kép-
viselő is felszólalt, köztük Kaltenbach
Jenő, aki szerint látszólag jogi vita fo-
lyik, ám a háttérben a „hatalom brutá-
lis terrorja zajlik”, melynek célja az el-
lenzék „kicsinálása és elhallgattatása”.
A volt LMP-s politikus jelezte, nem új
frakciót alapítanának, hanem névvál-
toztatási bejelentést tettek. Hozzátet-
te, fenntartja álláspontját, mi szerint a
közgyűlésnek a szervezeti és működé-
si szabályzat szerint sincs döntési joga
a kérdésben. Végül a testület huszon-
egy igen szavazattal tudomásul vette
az LMP bejelentését, így a „szakadá-
rok” a jövőben egyéni képviselőként
dolgozhatnak, ám frakció híján a töb-
bi között a tízmillió forintos működési
támogatástól is elesnek.
A testület tárgyalta a római-par-
ti árvízvédelmi védmű továbbterve-
zésére vonatkozó előterjesztést is, a
teremben húsz-harminc fős csoport
„árvízvédelmet a csónakházaknak”
és egyéb feliratú molinókat tartott fel,
szorgalmazva a fejlesztést. Tarlós sze-
rint a témában felelőtlen nyilatkoza-
tok láttak napvilágot a sajtóban, pél-
dául az ártéri erdők színes madár és
halállományára hivatkozva, melynek
kapcsán megjegyezte, nem látott még
halat erdőben sétálni. A főpolgármes-
ter elmondta, tizenkét lakossági fó-
rumot szervezett a kérdésről, óbudai
polgármesterként pedig számos ár-
vizet élt át, így a védmű szükséges-
sége szerinte megkérdőjelezhetetlen.
Bihary Gábor MSZP-s fővárosi képvi-
selő azt mondta, rengeteg érdek és érv
ütközik, amelyeket lehetetlen össze-
egyeztetni. Ugyanakkor hozzátette,
az ügyben semmilyen szakmai előké-
szítő munka nem zajlott. A testület a
vitát követően tizennyolc igen szava-
zattal elfogadta az előterjesztést, így
megépülhet a három szakaszból álló,
alumínium mobilfal csaknem egymé-
teres magasságban, és az előterjesztés
szerint kulturált külsőt kap az eddig
kaotikus, part menti sáv is.
A közgyűlés felhatalmazta a főpol-
gármestert, hogy megkösse az álla-
mi adósságátvállalással kapcsolatos
megállapodásokat. Tarlós az elhangzó
MSZP-s kritikákra reagálva emlékez-
tetett, a szocialista Horváth Csaba he-
lyettese volt Demszky Gábor volt fő-
polgármesternek, amikor felvették a
hiteleket.
A testület hatályon kívül helyez-
te a települési folyékony hulladék-
kal kapcsolatos közszolgáltatási díj-
ról szóló tavaly decemberi rendeletét,
így idén is a 2012-as tarifák marad-
nak érvényben. Döntöttek több bu-
dapesti kerület parkolási rendjéről is,
a Gellérthegy I. kerületi oldala például
várakozási övezet lesz, továbbá meg-
szavazták a Margitszigeti Szabadté-
ri Színpad és a szökőkút felújításáról
szóló határozatot is. w
4 MAGYAR HÍRLAP BELFÖLD 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE WWW.MAGYARHIRLAP.HU
BK
Hunvald György egykori sofőrje –, akit
tanúként idéztek be a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra a Hunvald György
és társai ügyében hűtlen kezelés vád-
jával folytatott büntetőeljárásban –
nem jelent meg tegnap a bíróságon.
Golcsa József levélben kért felmentést.
Ezt azzal indokolta, az ingatlancsalási
perben tett tanúvallomása miatt elle-
hetetlenítették, állásából elbocsátot-
ták, munkaügyi perét pedig annak el-
lenére veszítette el első fokon, hogy az
ellene csalás vádjával indított bünte-
tőeljárásban bűncselekmény hiányá-
ban felmentették.
Golcsa a bírónak írt levelében emlí-
tést tett arról, hogy fenyegetést is ka-
pott, s a történtek után már nem bízik
az igazságszolgáltatásban. Hunvald
sofőrjét azért idézték be, hogy szem-
besítsék a VII. kerületi önkormányzat
művelődési irodája egykori dolgozó-
jával. Golcsa az illetővel folytatott be-
szélgetés kapcsán állította, hogy a fik-
tív tanácsadói szerződések legalizálása
érdekében az ügy hetedrendű vád-
lottja, Bata Ágnes volt erzsébetvárosi
képviselő –, aki Weinek Leonárd zug-
lói polgármester szociális tanácsadó-
ja volt – utólag próbálta lepapírozni
„munkáját”.
A művelődési irodás tanú azonban
tegnap azt mondta, ő ezt általánosság-
ban mondta Golcsának, s nem Batára
értette, hogy „akkor ezek nem szép
BÁN KÁROLY
Miközben Magyarországon harminc-
egy éve létezik a szabad szombat,
s a hétvégi pihenőnapokon elren-
delt munkáért emelt bér járna, né-
mely munkáltató – különösen a ter-
melőüzemekben, ahol folyamatos
a munkarend – megtalálja a módját
annak, miként lehet szimpla bérért
berendelni szombatra a dolgozókat.
A jelenség ledolgozó szombat néven
híresült el.
Némely hazai munkáltató „lelemé-
nyességéről” árulkodik, hogy a mun-
ka törvénykönyve kiskapuin nagy-
szerűen közlekedik. Az egyre inkább
elharapódzó szisztémát főleg olyan
munkahelyeken alkalmazzák, ahol
a dolgozók időbérben, szalag mellett
dolgoznak. Az ebédidő – szaknyel-
ven: munkaközi pihenőidő – nem ré-
sze a munkaidőnek, így ha azzal jól
sáfárkodnak, akkor termeléskiesés
nélkül a dolgozók havonta legalább
egyszer, de elméletileg akár kétszer
is plusz munkanapra kényszeríthe-
tők vagy kényszerülnek. Ráadásul
szombaton, a tetejébe ingyen. Egyéb-
ként teljesen törvényesen, még ha a
jogalkotónak ilyen szándéka nem is
lehetett.
A dolgozó számára ellenben ha-
vonta egy pihenőnap elvész, ame-
lyen túlórapénz nélkül kell dolgoz-
nia, a munkáltató viszont mentesül
a pihenőnapon végzett munka száz-
százalékos bérpótlékától. Sőt ma-
gától a bérköltségtől is, hisz csupán
a munkaidőbe nem számító mun-
kaközi szünetet gyűjtögette össze
– hangyaszorgalommal.
„A dolgozók háborognak – mond-
ta egy lapunkat megkereső mun-
kás –, egyebet nem tehetnek. Ha pe-
dig valaki nem vállalja a szombati
műszakot, ahogyan mi nevezzük, a
ledolgozónapot, akkor a pihenőide-
jéből összegyűjtött órákat levonják a
havi járandóságából. Lényegében te-
hát csak a napi hét és fél órát számol-
ják el neki. Nekünk azt mondták, így
szól a törvény, hisz a munkaközi szü-
net nem része a munkaidőnek, bér
nem jár érte” – magyarázta.
Ha a munkáltató nem a nyolc-
órás munkaidő terhére adja ki a mi-
nimum húsz perc munkaközi szüne-
tet, hanem azon túlmenően, akkor a
dolgozónak összejön a heti negyven-
órás munkahét. Ezen felül túlmunka
már csak túlórában – amely hétvégén
kétszeres bért jelent – rendelhető el.
A szalag mellett dolgozókat érinti a probléma FOTÓ: KÖVESDI ANDREA
Ledolgozó szombat – szimpla bérért
A LELEMÉNYES HAZAI CÉGEK ÉS VÁLLALKOZÁSOK SOK HELYÜTT KIHASZNÁLJÁK, HOGY A MUNKAKÖZI SZÜNET NEM RÉSZE A MUNKAIDŐNEK
Úgy meg általában a munkáltatónak
nem kell.
A három műszakos munkarend-
ben „ilyen veszély” nem fenyegeti a
munkáltatót, az ilyen munkarend-
ben termelő üzemekben egy műszak
eleve csak nyolc óráig tart, mert jön
a váltás. A dolgozónak ekkor is jár a
húsz perc munkaközi pihenő, ám így
csupán hét óra negyven percet tud
dolgozni. A munka törvényköny-
ve szerint ha a munkaidő a hat órát
meghaladja, akkor minimum húsz
perc pihenőidőt kell a munkáltatónak
biztosítania, ha pedig a kilenc órát is,
akkor további huszonöt perc munka-
közi szünet jár a munkavállalónak.
A felek megállapodása, illetve a
kollektív szerződés alapján ennél
több pihenőidő is adható. Elvben. De
más az elv és más a gyakorlat.
Nyelvi vita a Hunvald-ügyben
REFLEKTORFÉNYBEN VOLTAK A KERESZTSZERZŐDÉSEK AZ IDÉN KIEMELTEN ELLENŐRZIK A SZÜNIDŐ BETARTÁSÁT
„A mi cégünknél négyezer em-
ber dolgozik – magyarázta a lapunkat
megkereső dolgozó. – Kiszámoltuk,
évente összesen tizennégy ledolgo-
zó szombatra vagyunk ingyen köte-
lezhetők. Ez összesen ötvenhatezer
ingyen munkanapot jelent a mun-
káltatónak, ami után nemhogy a
dupla bért nem kell megfizetnie, ha-
nem egyáltalán nem kell bért fizet-
nie. A tizenkilencedik században a
géprombolások idején nem verték
így át a munkásokat. Hétfőtől pén-
tekig a nyolc óra alatt a szalag nem
áll le, a munkaközi szünetet ugyan-
is nem mindenkinek egyszerre, ha-
nem szakaszosan adják ki. Emiatt a
termelést sem kell leállítani. Az igazi
profitot pedig megtermeljük az ere-
detileg pihenőidőt jelentő szombati
ledolgozónapon” – tette hozzá. w
A pihenőkért
a hivatal is
pereskedik
BK
„A többműszakos munkarend és a
munkaközi szünet miatt kieső mun-
kaidő pótlásának problematikája ter-
mészetesen nem egyedi eset. Ha-
sonló tárgykörben jelenleg is folyik
egy munkáltató és hivatalunk között
közigazgatási peres eljárás” – vála-
szolta lapunk megkeresésére a Nem-
zeti Munkaügyi Hivatal főigazgató-
helyettese. Bakos József elmondta,
ha a munkaidő hétfőtől péntekig nem
negyven óra, hanem napi húsz perc-
cel kevesebb, akkor a munkáltató a
szombaton a kieső időt –, ha az a napi
négy órát meghaladja – ledolgoztat-
hatja rendes munkabérért. Ez eddig
törvényes.
Problematikus azonban – tette
hozzá a főigazgató-helyettes –, hogy
a szombati rendes munkaidő beosz-
tása mellett biztosítani tudja-e a tel-
jes munkaidő ledolgozását, és a heti
48 órás egybefüggő pihenőidő kiadá-
sát is. A rendes munkaidőt szomba-
ton csak akkor lehet elrendelni, ha a
munkáltató munkaidőkeretet vagy
elszámolási időszakot alkalmaz.
A húsz munkanapos februárban
például a húszperces pihenőidők-
ből hat óra negyven perc munkaidő
gyűjthető össze. Ha emiatt a mun-
káltató szombati napon hat óra negy-
ven perces műszakot rendel el, akkor
ehelyett egy másik pihenőnapot vagy
megfelelő pihenőidőt kell biztosíta-
nia. Ebben az esetben viszont e pi-
henőnappal csökken a munkavállaló
munkaideje.
Az egyhavi munkaidőkeret al-
kalmazásával nehezen elképzelhe-
tő – mondta Bakos József –, hogy a
munkáltató a teljes munkaidő ledol-
gozását és a munka törvényköny-
vében szabályozott pihenőnap ki-
adását is egyidejűleg biztosítani tudja.
Jogszerű megoldás a heti negyven-
órás munkarend és a heti pihenőidő
kiadása mellett csak többhavi mun-
kaidőkeret vagy elszámolási időszak
alkalmazása esetén képzelhető el.
(A cikkünkben érintett munkáltató,
illetve a módszert alkalmazó munka-
adók több hónapos munkaidőkerettel
dolgoznak – a szerk.) Hogy egy-egy
munkáltatói gyakorlat megsérti-e a
munka törvénykönyvét, azt csak a
konkrét munkarend és munkaidő-
beosztás ismeretében lehet eldönteni
– közölte a főigazgató-helyettes.
A munka- és a pihenőidő betartá-
sát, valamint a munkavállalók jogvi-
szonyának rendezettségét is ellenőrzi
az idén a hatóság – olvasható a Nem-
zeti Munkaügyi Hivatal Munkavédel-
mi és Munkaügyi Igazgatóságának
2013-as ellenőrzési tervében. w
dolgok”. A bíró ismertette a tanú ki-
hallgatásának jegyzőkönyvét, s eb-
ben „keresztszerződésekről” beszélt.
Ez a vád lényege, Hunvald és Weinek
a másik kerület politikusait alkalmaz-
ta tanácsadóként, fiktíven, ráadásul
a szerződések szinte mindegyike egy
időben – 2007 áprilisában – köttetett,
s tulajdonképpen egyszerre is szűnt
meg, amikor az ügyészség 2008 végén
előzetes letartóztatást indítványozott
Gál György, a VII. kerületi gazdasá-
gi bizottság SZDSZ-es elnökkel szem-
ben az erzsébetvárosi ingatlancsalási
ügyben. A tanú tegnap viszont már azt
mondta, a „keresztszerződés” kifeje-
zést ő biztosan nem használta, vagy ha
igen, akkor csak azért, mert a Magyar
Hírlap cikkében ezt a kifejezést olvas-
ta. „Ez a szó nem szerepel az én szó-
készletemben” – tette hozzá.
Lapunk főszereplővé lépett elő
tegnap, mint Sebes Péter – Hunvald
György ügyvédje – fogalmazott, ben-
nünket „félretájékoztattak”, amikor
beszámoltunk Bata Ágnes szerződé-
séről, s azt írtuk, nem tüntette fel va-
gyonbevallásában a 300 ezer forintos
szerződést, amit Weinekkel kötött. Az
inkriminált vagyonbevallás – mond-
ta az irodai tanú – tévesen jelent meg
az önkormányzat honlapján, az való-
jában 2009-re vonatkozott, s abban az
évben Batának már nem volt szerző-
dése a zuglói polgármesterrel. w
Kérjük a megrendelőlapot az alábbi címre küldje:
Magyar Hírlap Kiadói Kft.
ELŐFIZETÉS
JJ4S Budapest, Thököly út JûS–Jû1.
Lapunk megrendelhető még:
Tel.: (ûû J) 881 32ûû
Fax: (ûû J) 881 32û3
E-mail: elofizetes@magyarhirlap.hu
Név (cégnév): ....................................................................................................
Irányítószám: .................................... Település: ...............................................
Utca, házszám: ..................................................................................................
E-mail: .........................................................Tel.: ...............................................
dátum aláírás
FIZESSEN ELŐ
KEDVEZMÉNYES ÁRON*
Ne hagyja ki 2013-ban sem!
*

t
z

/
n
u
s

/
n
u
o
z

k
c
r
c
s
¡
M
I
N
D
E
N
H
O
L
,
M
I
N
D
E
N
K
O
R
POLGÁRI KÖZÉLETI NAPILAP
WWW.MAGYARHIRLAP.HU
ELŐFIZETÉSI MEGRENDELŐLAP A MAGYAR HÍRLAPRA
eusebuéuv
uéLküL
eLör|ze¡ökuek uvusb|Jasokuak
J hónapra 3û12 Ft 3 4SS Ft w 288û Ft w
3 hónapra JJ ûJS Ft 9 9ûû Ft w 81ûû Ft w
û hónapra 22 û3û Ft J8 48û Ft w JûJû4 Ft w
J2 hónapra 44 ûûû Ft 33 ûûû Ft w 3ûSS2 Ft w
ROVATVEZETŐ: MÁTÉ T. GYULA, EMAIL: MATE.T.GYULAMAGYARHIRLAP.HU 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE KÜLFÖLD MAGYAR HÍRLAP 5
VÖRÖS SZABOLCS
Szomorú és elgondolkodtató: ezek a
szavak jutnak eszébe Gázában az oda
merészkedőnek. Már az övezetbe va-
ló bejutás is egy rémálom, az ott lá-
tottak után pedig az ember hajla-
mos értékelni a tényt, hogy nem oda
született.
Jártam már néhány nyomasztó he-
lyen, de ez nagyon beleégett az emlé-
kezetembe: Erez, a Gázai övezet észa-
ki bejárata. A Tel-Avivból érkező busz
a határtól öt kilométerre tesz le, on-
nan gyalog vezet az út az izraeli ellen-
őrzőpontig. Alig látni néhány autót,
a hátizsákos járókelőt furcsán figye-
lik a sofőrök. A kaktuszok és narancs-
Magányos
gyalogút egy
más világba
fák szegélyezte 4-es főúton már fel-
tűnik az övezetet izoláló betonfal, a
látványt egy arra kocogó fiatal pár te-
szi szür reálissá. Az erezi határnál ke-
rítések mögött kutyák vicsorognak,
míg be nem jutok az ellenőrző termi-
nálba. Minthogy a blokád óta Gázá-
ba izrae liek nem mehetnek be, az ott
lakók pedig nem jöhetnek ki, a ha-
talmas épület teljesen üres, jófor-
mán csak újságírók és segélyszerveze-
tek munkatársai használják. A csend
elviselhetetlen.
„Mi történik, ha kijutok az épület-
ből?” – kérdezem a mosolygós izrae-
li határőrt. „Nem tudom. Csak kö-
vesse a nyilakat!” – hangzik a válasz.
AZ ODA LÁTOGATÓ AZ ELSŐ SOKK UTÁN LEGSZÍVESEBBEN MENEKÜLNE A GÁZAI ÖVEZETBŐL, AHOL A KILÁTÁSTALANSÁG URALJA A MINDENNAPOKAT
Engedelmeskedem. Kijutok az ud-
varra, ahol kisvártatva kinyílik egy
vasajtó. Ezt átlépve érek be a pa-
lesztin oldalra vezető „ketrecfolyo-
sóba”. A folyosóból kiérve először
a Palesztin Hatóság irodájába érek.
A füstös helyiségben barátságosan
mosolyog egy – egyenruha nélkü-
li – határőr, íróasztala mellett egy fér-
fi a déli imáját tartja. A sarokba állított
szekrény tetején egy félbevágott raké-
ta díszeleg, attól jobbra pedig Jasszer
Arafat portréja lóg.
Néhány perc alatt végzek. Ezután,
az irodából kilépve, be kell szállni egy
taxiba, amely elvisz a pár száz méter-
re fekvő Hamász–ellenőrzőpontra; ez
az övezet valódi határa. Az egyperces
autóút alatt tapasztaltak már sejtetnek
valamit a benti állapotokról: faviskók,
menekültek sátrai és az út szélén kó-
borló gyerekek vegyülnek a taxi előtt
araszoló, szamárral vontatott szekér
látványával.
A sofőr kirak, egy keményköté-
sű hamászos pedig az útlevelemet ké-
ri. „Hol az engedélye?” – érdeklődik
ezután egy számomra ismeretlen do-
kumentum után. A visszafordítást is
meglebegteti, ám végül „külügyes”
kollégájához irányít, akivel félórás al-
kudozás után sikerül megegyezni: be-
szerzik a papírt. Meg is érkezik Szami,
akinek, mint kiderül, az a dolga, hogy
a hozzám hasonló újságírókat az öve-
zetben navigálja. A kocsijába ülünk,
én meg kapkodom a fejem, mert nem
hiszem el, hogy ugyanazon a bolygón
élünk. Az elképesztő nyomor letaglóz,
ezt észre is veszi, és a település határá-
hoz érve cinikus mosollyal csak annyit
mond: „Isten hozott Gázavárosban!”
Amíg az engedélyem készül, Szami
kollégája, Fadi veszi át az idegenveze-
tést. Igyekeznünk kell, mert még az-
nap vissza kell érnem Izraelbe, Erez
viszont kora délután bezár. Sofőrt
hív, és indul a villámlátogatás. Először
a tengerpartra megyünk. A „plázs”
gyakorlatilag egy szemétkupac, ami-
nek tetején fiatalok ütik el az időt,
nem messze a hulladékot szórják ki
egy mezőre. Kiépítetlen, poros utcák-
ba fordulunk, itt-ott gyerekek dago-
nyáznak a sárban. A fényképezőgéptől
felvidulnak. Szétlőtt házak szegélyezik
utunkat, amíg beérünk a belvárosba.
Az elképesztő népsűrűségben rend-
őrök irányítják a forgalmat. A hely-
zet kaotikus. Fadi a tavaly novemberi
konfliktusban szétbombázott egykori
sajtóközpontba visz. A harmadik eme-
leti főszerkesztői irodában – bútortör-
melékre és féltéglákra állva – a falba
ütött rés nyújt panorámát a városra.
„Lent” sűrű a forgatag, a falakra fújt
graffitiken palesztin héroszok moso-
lyognak tisztelőikre. A házak közé fe-
szített kötelekre Hamász-zászlókat
fűztek, ettől zöldellik a belváros, csak
a külső kerületekben sárgállik néhány
utca: az a Fatah híveinek területe.
A város melletti földekre is elhajtunk,
ahol epret termelnek: ez az itteniek
egyedüli exportcikke.
Kalauzom eközben adatokkal trak-
tál: az 1,8 millió gázai 86 százaléka él a
szegénységi küszöb alatt, a népszapo-
rulat viszont nagyon magas, csaknem
háromszázalékos. Az átlagbér 500 dol-
lár körül mozog, de ennek tetemes ré-
szét elviszi a lakbér és a rezsi. Az alap-
vető árucikkek olykor hiányoznak, az
Izrael által tiltott dolgokat az Egyip-
tomba vezető csempészalagutakon
keresztül szállítják – így „rendeztek
be” néhány hónapja egy állatkertet!
Az elmondottak tökéletes összhang-
ban vannak a látottakkal, az egysze-
ri látogató meg a felelősöket keresi, de
közben farizeus módon, már a fal túl-
oldalára gondol: menekülne.
Mondják, hogy Gáza a világ legna-
gyobb börtöne. Igazuk van. De még
szomorúbb látni azt, hogy a megol-
dás még csak nem is körvonalazódik, a
status quo pedig a helyi radikálisoknak
kedvez, akik kedvükre kapirgálhatnak
a saját szemétdombjukon. Ha nem így
lenne, nem olvasnék olyat, mint amit
Fadi írt nekem a távozásom másnap-
ján: „Mi újság, Szabad Ember?” w
Fenti képünkön Ahmed Jaszin sejket, a Hamász alapítóját és Jasszer Arafatot ábrázoló graffiti látható Gázaváros egyik utcáján. Balra lent Hamász-katonák, jobbra gázai gyerekek A SZERZŐ FELVÉTELEI
MHO
A márciusban esedékes pápaválasztó
konklávét megelőzik a színfalak mö-
gött zajló titkos egyeztetések, amelyek
során a „pápacsinálók” megpróbál-
ják összehangolni a csoportérdekeket.
A háttérből irányítók között tartják
számon a kúria illusztris tagjait is, akik
nem vesznek részt a konklávén, de te-
kintélyük révén befolyásolhatják a le-
endő egyházfő kiválasztását. Az egyik
legbefolyásosabb „pápacsinálónak”
tartják Angelo Sodanót, a Szentszék
volt államtitkárát, a bíborosi testület
jelenlegi dékánját. Ugyancsak fontos
szerep várhat többek között az olasz
püspöki konferencia egykori elnöké-
re, Camillo Ruinire, XVI. Benedek tit-
kárára, Georg Gaensweinre, valamint
a Vatikán államközi kapcsolatokért fe-
lelős altitkárára, Ettore Balestreróra.
Pénteken egy újabb olasz napilap,
az Il Foglio említette a pápai tisztségre
esélyesek között Erdő Péter bíborost,
„Pápacsinálók” a Vatikánban
A TÁVOZÓ EGYHÁZFŐ MEGISMÉTELTE ERDŐ PÉTER SZAVAIT IDILLI REZIDENCIÁT KAP XVI. BENEDEK LEMONDÁSA UTÁN
VATIKÁNVÁROS Munkások és kertészek hada dolgozik abban a vatikáni dom-
bon magasodó, a Szent Péter-bazilika kupolájára és az Örök Város háztetőire párat-
lan kilátást nyújtó egykori kolostorban, a Mater Ecclesiae-ban, amely XVI. Benedek
pápa rezidenciája lesz a posztjáról való távozás után. A domboldalra támaszkodó,
kétemeletes, teraszos, zárt kerttel ellátott téglaépület eddig apácák otthona volt, és
több szimbolikus jellemzővel is bír: el van szigetelve a világ többi részétől, mégis aka-
dálytalan a kilátás belőle a külvilágra. (AFP) FOTÓ: REUTERS/ALESSANDRO BIANCHI
Elvándorló agyak
Szürkeállományának elveszítésétől tart
Olaszország a diplomás fiatalok – infor-
matikusok, orvosok, kutatók, mérnö-
kök – külföldre áramlása miatt. Az Istat
statisztikai hivatal szerint 2001–2010
között megkétszereződött a külföldön
munkát vállaló huszonöt év feletti olasz
diplomások száma, és ma már ők ad-
ják az összes emigráns 15,9 százalékát.
Olaszország ötszáz legjobb kutatójának
35 százaléka dolgozik külföldön, a száz
legjobb közül pedig minden második.
2010-ben nyolcezer-kétszáz, 2011-ben
több mint tízezer diplomásuk távozott
elsősorban Németországba, Svájcba, az
Egyesült Királyságba, Franciaországba,
az Egyesült Államokba és Brazíliába. Az
értelmiség kivándorlása az Eurostat fel-
mérése alapján évi egymilliárd eurójá-
ba kerül Olaszországnak. A távirati iro-
da szerint a külföldre távozott fiatalok
több mint fele úgy gondolja, hogy nem
fog hazatérni, mivel bármelyik politikai
erő nyeri is a választásokat, nem törté-
nik majd pozitív változás. (MH)
HAVANNA
Visszavonulna Raúl Castro
Váratlanul felvetette visszavonulásának
lehetőségét pénteken Raúl Castro ku-
bai államfő Havannában. „Nyolcvankét
éves leszek” – jelentette ki a kubai ve-
zető újságírók előtt. „Jogom van vissza-
vonulni, nem gondolják?” – tette hozzá.
Raúl Castro esetleges kivonulása a poli-
tikai életből a Castro fivérek több mint fél
évszázados uralmának végét jelenthet-
né. (AP)
MOSZKVA
Ellenzik az intervenciót
Kína és Oroszország ellenez bármilyen
külföldi beavatkozást Észak-Koreában a
legutóbbi atomrobbantási kísérlete mi-
att – hangoztatta a két ország külügy-
minisztere Moszkvában. Jang Csie-cse
és vendéglátója, Szergej Lavrov egyúttal
azonban elítélte a múlt heti észak-kore-
ai nukleáris kísérletet. (Reuters)
SZÍRIA
Kormányozna az ellenzék
A lázadók által ellenőrzött területek irá-
nyítása céljából kormányt alakít a szí-
riai ellenzék, közölte pénteken Valíd
al-Bonni, az Ellenzéki Erők és a Szíriai
Forradalom Nemzeti Koalíciójának szó-
vivője. A nemzeti koalíció március 2-án
ül össze, hogy döntsön a kormány ösz-
szetételéről és vezetőjéről. (AFP)
BRÜSSZEL
Maradnak Afganisztánban
A NATO az ISAF nemzetközi haderő 2014-
es kivonulása után sem hagyja magára
Afganisztánt – erősítette meg Brüsszel-
ben Anders Fogh Rasmussen, az atlan-
ti szövetség főtitkára. Ezután új nemzet-
közi misszió kezdődik Afganisztánban,
amely már a kiképzésre, tanácsadásra
és támogatás nyújtására fog összponto-
sítani a távirati iroda szerint. (MHO)
LJUBLJANA
Bukhat a kormány
A szlovén ellenzéki pártok megállapod-
tak, hogy közös bizalmatlansági indít-
ványt terjesztenek elő a kormány ellen,
miután lemondott Karl Erjavec külügy-
miniszter és Tomaz Gantar egészségügyi
miniszter a kormányfő elleni korrupciós
vád miatt. Ezzel párhuzamosan pártjuk
kilépett a kormánykoalícióból. (AP)
SZÓFIA
Mindenkivel tárgyalnak
Egy időben kezdett konzultációkat Bul-
gáriában Roszen Plevneliev köztársasági
elnök a különböző parlamenti pártokkal
az átmeneti kormány megalakításá-
ról. Az államfő többek között azzal ma-
gyarázta döntését, hogy meg akar előzni
minden, a többiek háta mögötti alkudo-
zásra utaló gyanút. (Novonite)
ZENTA/SZEGED/BUKAREST
Újabb székely zászlók
Délvidéken, a zentai Magyar Polgári Szö-
vetség irodájának ablakába is kihelyezték
a székely zászlót az erdélyi magyarsággal
való szolidaritás jeleként, Szegeden pe-
dig a városháza dísztermében is kitűzték
a lobogót. Eközben a távirati iroda be-
számolója szerint székely zászlót aján-
dékozott Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke Crin Antonescu román liberális
pártelnöknek, jelképesen azt üzenvén,
hogy készek lezárni a székely zászló kö-
rül kirobbant „álkonfliktust”. (MHO)
Közép-Európa sokszínű, de mégis egységes
BUDAPEST Közép-Európának példát kell mutatnia a sokszínűség támogatásában, a térségben ugyanis a
kultúrák sokfélesége jellemző, amelyek mégis egységet alkotnak, mondta tegnap Németh Zsolt külügyi ál-
lamtitkár (képünkön) a Magyar Külügyi Intézetben tartott nemzetközi konferencián. Hozzátette: a hasonló
múlt, a hasonló problémák összekötik az országokat. Hammerstein Judit, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának helyettes államtitkára szerint az együttműködés a kultúrában hozzájárulhat az összetartozás
erősítéséhez, a régió kultúráinak sokfélesége mindegyik ország kultúráját gazdagítja. Idén hazánk tölti be a
kapcsolatok erősítését szolgáló Közép-európai Kezdeményezés elnöki posztját. (MHO) FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR
WÉBER BALÁZS
Akár nagyobb meglepetést is okoz-
hat az olasz választásokon az 5 Csil-
lag Mozgalom, amely egyre nagyobb
tömegeket képes maga mellé állí-
tani. A „konzervatív forradalmáro-
kat” egy karakteres humorista ve-
zeti, aki bevinné a civileket az olasz
parlamentbe.
„Mi már nem bízunk ezekben a pár-
tokban. Itt az ideje a változásnak –
új arcokat akarunk látni!” – ezek-
kel a szavakkal indokolták a minap a
CNN-nek Beppe Grillo, az olasz poli-
tika új fenegyerekének lelkes támo-
gatói, miért az általa vezetett 5 Csillag
Mozgalomra (M5S) fognak voksolni
a vasárnap kezdődő olasz parlamen-
ti választásokon. Ezeken szakértők
szerint a civil szerveződés okozhat-
ja a legnagyobb meglepetést, és a sza-
vazatok húsz százalékát is megszerez-
Tarolhatnak az ötcsillagosok
EGY CIVIL MOZGALOM TÖRHETI MEG A HAGYOMÁNYOS BAL ÉS JOBBOLDAL EGYEDURALMÁT AZ OLASZ VÁLASZTÁSOKON
heti. Bár ez a győzelemhez nem lenne
elég, ahhoz viszont igen, hogy meg-
akadályozza a „bejáratott” pártok
kormányalakítását.
Az ismert humorista által 2009-ben
alapított, a közvetlen demokrácia erő-
sítését célul kitűző M5S azokat a vá-
lasztókat célozza meg, akik kiábrán-
dultak a „mainstream” politikából,
és le akarják váltani az általuk rom-
lottnak tartott, hagyományos bal- és
jobboldali elitet. Az ennek érdekében
jó adag humort bevető és a polgár-
pukkasztástól sem idegenkedő Grillo
szerint nem egyszerűen politikai vál-
tásra, hanem „kultúraváltásra, a tár-
sadalom kulturális forradalmára” van
szükség, amelynek csak első lépé-
se az uralkodó politikai elit lecserélé-
se. A politikai szélsőségektől tartózko-
dó, de érezhetően euroszkeptikus, a
lakosságot sújtó megszorításokat pe-
dig elutasító mozgalom egyre népsze-
rűbb a fiatalok, illetve a jobbközép sza-
vazók körében – például azért, mert
védelmébe veszi a fokozott adóteher-
rel küszködő kkv-kat. „Nem az ideo-
lógiák, hanem az ideák mozgalma va-
gyunk, követőink pedig konzervatív
forradalmárok” – mondta korábban
a The Guardiannek Grillo. Népszerű-
ségét jelzi, hogy a keddi pártrendez-
vényre összegyűlt tömeg zsúfolásig
megtöltötte a milánói dóm előtti ha-
talmas teret.
A hagyományos pártok min-
denesetre félnek az M5S-től, mint
a tűztől. Mario Monti technokrata
exkormányfő, a megszorításokra ala-
pozó gazdaságpolitika élharcosa pén-
teken, a kampány utolsó napján azt
mondta: bár Silvio Berlusconi győ-
zelme „horror” lenne, Grillo sike-
re még ennél is nagyobb bajt okozna.
Hasonlóan nyilatkozott az „ötcsilla-
gosokról” Pierluigi Bersani, a balkö-
zép Demokrata Párt vezére, aki szerint
Olaszország „Görögország sorsára jut-
na” vezetésükkel. Eközben Berlusconi
mind Montit, mind a baloldalt támad-
ta, kiemelvén, hogy „Montinak Berlin
mondja meg, mit tegyen”.
A választás végeredménye megjó-
solhatatlan: az utolsó felmérések sze-
rint a 30 százalék körül álló balközép
koalíció már csak négy százalékkal
vezet a Berlusconi nevével fémjelzett,
az utolsó hetekben hatalmasat hajrázó
jobboldali szövetség előtt, míg Monti
cemtrumpárti listája 10-15 százalékot
kaphat. A választók csaknem harma-
da még nem tudja, kire szavaz majd,
így akár az is megtörténhet, hogy va-
lóra válik Grillo jóslata: „Kétszer olyan
erősek vagyunk, mint a kutatások jel-
zik. Igazi cunami lehet belőlünk!” w
Grillo karizmájával sok olyan olaszt képes elcsábítani, akiknek elegük van a politikusokból FOTÓ: REUTERS/STEFANO RELLANDINI
6 MAGYAR HÍRLAP KÜLFÖLD 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE WWW.MAGYARHIRLAP.HU
akit A magyar teológus, Európa evan-
gelizátora címmel mutatott be a pápa-
jelöltekről szóló sorozatában. Az olasz
politikai elit szócsövének számító új-
ság XVI. Benedek „természetes utód-
jának” nevezte Erdőt, hangsúlyozva,
hogy a kánonjogász professzor bíbo-
rost „elismerés” övezi a vatikáni kú-
rián. A távirati iroda szerint a napi-
lap emlékeztetett arra is, hogy az új
evangelizációról a Vatikánban rende-
zett októberi püspöki szinóduson Er-
dő Péter mutatta be az Európáról szó-
ló jelentést, a kontinens öregedését, a
gazdasági krízis hatását, valamint az
európai kulturális és vallási identitás
válságát hangsúlyozva. XVI. Benedek
a lemondása bejelentése utáni audi-
encián szó szerint megismételte Er-
dő Péter akkor mondott szavait arról,
hogy a „tömegkommunikáció infor-
málja félre a hívőket az egyház valós
helyzetéről”. w
MAGYAR HÍRLAP, 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE 7 ROVATVEZETŐ: CSÁKÓ ATTILA, EMAIL: CSAKO.ATTILAMAGYARHIRLAP.HU
GAZDASÁG
A NAP SZÁMA
39
százalékát vonja el a bruttó hazai összterméknek (GDP) adók formájában a kormány,
s bár a hazai adócentralizáció nagyon magas, még mindig elmarad a fejlett északi or-
szágok 45-47 százalékos szintjétől – jelezte tegnap Balog Ádám adóügyekért felelős
helyettes államtitkár. A távirati iroda szerint rámutatott: az adók mértékét akkor lehet
csökkenteni, ha a gazdaság növekedése beindul. (KCSI)
Jobban jártunk a dollárkötvénnyel
AZ ADÓSSÁGRÁTA CSÖKKENÉSE JELENTŐS, NEMZETKÖZILEG IS KIVÉTELESNEK SZÁMÍTÓ FEJLEMÉNY, HISZEN AZ EURÓPAI TREND EZZEL ELLENTÉTES
SZAJLAI CSABA
A Nemzetközi Valutaalap hitelének
lehívása ellen szól az a politikai-gaz-
daságpolitikai kockázat, hogy IMF-
hitelt csak olyan országok szoktak
igénybe venni, amelyek legalább-
is csődközeli helyzetben vannak –
jelentette ki a lapunknak adott in-
terjúban Borbély László András, az
Államadósság-kezelő Központ általá-
nos vezérigazgató-helyettese. Megje-
gyezte, Magyarország dollárkötvény-
kibocsátása az év egészét tekintve
nem növeli az államadósságot, miu-
tán a devizaalapú állampapírt az idén
lejáró 5,1 milliárd euró összegű devi-
zaadósság refinanszírozása miatt bo-
csátották ki.
– Bár Magyarország alapvetően si-
keres devizakötvény-kibocsátás-
sal tért vissza a nemzetközi piacra,
de mivel egy ilyen kibocsátás még
alig egy évvel ezelőtt is lehetetlennek
tűnt, nem lett volna olcsóbb az IMF-
hitel?
– Nem elég önmagában csak a
költségek összevetése, a kockázatok
mérlegelése legalább olyan fontos an-
nak eldöntéséhez, hogy milyen típu-
sú forrásbevonást valósítson meg az
adósságkezelő. A várható kockáza-
tokat is figyelembe kell venni annak
érdekében, hogy a forrásbevonást
követő időszakban ne szembesüljön
nehezen kezelhető vagy akár kezel-
hetetlen többletfizetési-kötelezett-
ségekkel a kibocsátó. Hiszen ha csak
a költségeket nézzük, akkor rövid fu-
tamidejű, mondjuk három hónapos
japánjen- vagy svájcifrank-adós-
ságot lenne csak szabad kialakítani,
mivel itt gyakorlatilag nullaközeli a
kamatköltség.
– De van kockázat!
– Igen, ez az út azonban – ma már
sajnos nem kell magyarázni, hogy
miért – két okból is rövid úton csőd-
höz vezetne: az egyik a devizakoc-
kázat, a másik a rövid futamidő. Az
IMF a hitelt egy olyan virtuális pénz-
nemben, SDR-ben (Special Drawing
Rights) nyújtja, amely nagyobb rész-
ben amerikai dollárt és eurót, kisebb
részben angol fontot és japán jent tar-
talmazó devizakosárból áll.
– Milyen arányban kell törleszteni
a devizakosáron belül?
– A valódi kamat- és tőketörlesz-
tési kötelezettség devizanemét az IMF
fizetési esedékességkor határozza
meg. Legutóbb például hatvan száza-
lékban japán jenben, negyven száza-
lékban pedig euróban kellett fizetni.
– Milyen további rizikók merül-
hetnek fel még?
– Ilyen a viszonylag rövid futam-
idő, hiszen a jelenleg fennálló hitelt
is már három év elteltével negyed-
évente, nyolc egyenlő részletben kell
kifizetni. Ez viszont jelentősen meg-
terheli a 2012-es és a 2013-as évet,
hiszen emiatt a korábbi időszakhoz,
amikor évente 1,5-2 milliárd eu-
ró volt az állam devizatörlesztési kö-
telezettsége, most ennek több mint
a dupláját, mintegy ötmilliárd eu-
rót kell évente visszafizetni. Azt hi-
szem, egyetérthetünk abban, hogy
a még kezelhető árfolyam-kockáza-
tú és hosszabb futamidejű, a közel-
jövőben lejárati csúcsot nem okozó
finanszírozás mindenképpen ked-
vezőbb az IMF által nyújtott hitelnél.
Ugyancsak az IMF-hitel lehívása el-
len szól az a politikai-gazdaságpo-
litikai kockázat, hogy hitellehívást
csak olyan országok szoktak igénybe
venni, amelyek legalábbis csődközeli
helyzetben vannak. Ma a médiában
úgy jelenik meg, hogy az IMF-hitel
Magyarország esetében inkább na-
gyobb kiszámíthatóságot és így po-
zitívabb megítélést eredményezne a
jelenleginél. Az azonban korántsem
biztos, hogy idővel nem változik meg
ez a vélekedés, és nem eredményez
megint negatív megítélést az ország-
gal szemben.
– A kockázatok felvázolása mel-
lett a közvetlen költségek összeveté-
se sem szól az IMF-pénzek mellett?
– Nem egyértelmű az IMF-hitel
előnye. A médiában és a közéletben
mély gyökeret vert az a vélekedés,
hogy az IMF-hitel sokkal olcsóbb for-
rás, mint a piacról begyűjtött. A valós
összevetés érdekében érdemes egyet-
len devizára és ötéves futamidőre át-
számolni az SDR-devizakosár átlagos
kamatköltségét. Ebben az esetben az
látszik, hogy a tényleges költség lé-
nyegében megegyezik a nemrég ki-
bocsátott ötéves futamidejű dollár-
kötvény euróra átváltott költségével.
– Miért dollárban, s miért nem
euróban bocsátottunk ki állami
értékpapírokat?
– A hitelpiaci válságot követően az
Egyesült Államok tőkepiaca éledt újjá
a leghamarabb és a legnagyobb mér-
tékben. Egyrészt a legerősebb gaz-
daságról és tőkepiacról van szó, más-
részt a talpra állást és az optimista
befektetői hangulatot külön is segí-
tette és segíti az amerikai jegybank
szerepét betöltő Fed piaci likviditást
növelő rendszeres állampapír-vásár-
lása. Magyarán: ma az amerikaiak ke-
zében van a legtöbb befektetni való
pénz, ezért leginkább amerikai dol-
lárban érdemes ma állampapírokat
kibocsátani.
– Egyre nagyobb a külföldiek ke-
zében lévő tulajdonhányad a ma-
gyar állampapírpiacon. Mekkora
kockázattal jár ez?
– A forintban kibocsátott magyar
állampapírok közel 45 százaléka a
külföldiek kezében van. Ez valóban
kockázatot jelent, hiszen a nem-
zetközi befektetői hangulat mozgá-
Borbély László András: IMF-hitelt csak olyan országok szoktak igénybe venni, amelyek csődközeli helyzetben vannak FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR
sai jelentősen befolyásolják a kül-
földi befektetők magatartását. Az
ebből fakadó kockázat azonban meg
sem közelíti a korábban, elsősor-
ban 2008–2009-ben tapasztalha-
tót, amikor néhány hónap alatt közel
ezermilliárd forint értékű állampa-
pírt dobtak piacra a külföldiek. A mai
befektetők egyfelől már „harcedzet-
tebbek”, vagyis nehezebben esnek
pánikba, mivel már jó néhány sú-
lyos piaci sokkot túléltek. Másfelől
jelenleg olyan befektetői kör vásá-
rolja a magyar állampapírokat, ame-
lyik pontosan tisztában van az or-
szág helyzetével, azaz pontosan tudta
és tudja, hogy milyen kockázatokkal
kell számolnia vásárlás esetén.
– Növeli-e az államadósságot a
dollárkötvény-állomány?
– Az év egészét tekintve nem, hi-
szen a 2013-ban lejáró 5,1 milliárd
euró összegű devizaadósság refinan-
szírozására bocsátották ki (euró-
ra átszámolva 2,4 milliárd euró ösz-
szegben). Így például az IMF-hitel
következő törlesztőrészletei a többi
közt ebből lesznek kifizetve.
– Tavaly ismertették államadós-
ság-finanszírozási tervüket, meny-
nyiben írja át ezt a dollárkötvény-
kibocsátás?
– A most megvalósított kibocsátás
teljes mértékben a terveknek megfe-
lelően alakult. A tapasztalatok szerint
az éves finanszírozási terv megvalósí-
tását általában is nagymértékben se-
gíti és olcsóbbá teszi egy ilyen év ele-
ji nagy összegű kibocsátás, mert a
befektetők a finanszírozási tartalé-
kokkal együtt gyakorlatilag már tel-
jesítettnek tekintik az éves forrásbe-
vonási szükségletet.
– A jegybank friss számlái sze-
rint tavaly hetvenkilenc százalékos
volt a GDP-arányos államadósság,
hol tartunk az adósság ellen vívott
harcban?
– Az alaptörvény az adósságte-
her mérséklése érdekében arra kö-
telezi a mindenkori kormányt, hogy
olyan költségvetést és gazdaságpoli-
tikát alkalmazzon, amely elősegíti az
államadósság bruttó hazai termék-
hez mért arányának ötven százalék
alá történő csökkentését. Fontos te-
hát hangsúlyozni, hogy nem a forint-
ban mért adósság mérséklése a cél,
hanem az ország jövedelméhez, az-
az a GDP-hez mért arányának a lefa-
ragása. Az elmúlt évben az év egészét
tekintve jelentős, 2,4 százalékpontos
csökkenés következett be a 2011. végi
81,4 százalékos arányhoz képest. Ön-
magában az államadósság-adat alap-
ján ennél nagyobb mérséklődést vár-
tunk, az előzetes GDP-adatok szerint
azonban az éves gazdasági teljesít-
mény emelkedése elmaradt a koráb-
bi várakozásoktól.
– Ez a mutató milyen értéknek felel
meg európai uniós viszonylatban?
– Az adósságráta csökkenése je-
lentős, nemzetközileg is kivételes-
nek számító fejlemény, hiszen az
európai uniós trend sajnálatos mó-
don még mindig ezzel ellentétes, az-
az az Európai Unió országainak több-
ségében még mindig növekszik az
adósságráta. w


Nem egyértelmű az IMF-
hitel előnye. A tényleges
költség lényegében meg-
egyezik a nemrég kibocsá-
tott ötéves futamidejű dol-
lárkötvény euróra
átváltott költségével.
PUTSAY GÁBOR
Zöld utat adott a kormány a MÁV-
Start és a Győr–Sopron–Ebenfurti
Vasút (GYSEV) motorvonat-beszer-
zésének. A kabinet jóváhagyta, hogy
a két vasúttársaság százszázalékos
európai uniós támogatásból vásá-
roljon 42+6 villamos elővárosi mo-
torvonatot, egyben kiemelt pro-
jektnek minősítette a fejlesztést.
Közös beruházásként a vasúttársa-
ságok novemberben hirdettek ten-
dert, amelyre – bár a dokumentációt
nyolc vállalat vásárolta meg – egyedül
a svájci Stadler Bussnang AG nyújtott
be ajánlatot.
Mint arról a távirati iroda beszá-
molt, a Magyar Közlönyben megje-
lent melléklet szerint a kormány a
MÁV-nak 75,437 milliárd forint, a
GYSEV-nek pedig 10,777 milliárd fo-
rint nettó támogatási összeget ha-
gyott jóvá. Mindez annyit jelent,
hogy egy – négyrészes, legalább két-
száz ülőhelyes és 75 százalékban ala-
csonypadlós – járműért 1,78 milliárd
forintot fizethetnek a vasúttársasá-
gok. A tenderkiírás szerint a motor-
vonatok szállításának végső határ-
ideje 2015. szeptember 30.
A kormány jóváhagyása a tender
mellett az első lépés az új motorvo-
natok megvásárlására, az uniós tá-
mogatást ugyanis Brüsszelben is el
kell fogadtatni. A Közlekedési opera-
tív program fejlesztései között e célra
már nem áll rendelkezésre uniós pénz
ebben a költségvetési időszakban. Így
vagy akkor juthat uniós pénz a mo-
torvonatokra, ha valamely más be-
ruházás nem valósul meg, a kormány
garanciát vállal a beszerzésre, vagy a
finanszírozás átcsúszik a 2014–2020
közötti időszakra. w
SZARVAS SZILVESZTER
A március közepén esedékes kormányülésre terjeszti be a
Vidékfejlesztési Minisztérium az áfacsökkentési javaslatát
és indítványát – értesült a Magyar Hírlap. A teher kulcsá-
nak a mérséklését több termékre is kiterjesztené a tárca,
de a javaslat nem tartalmazza az élelmiszerek, agrárter-
mékek egységes áfacsökkentését. A minisztérium remé-
li, elfogadja a kormány a tervezetet.
Egy hónapon belül kerül ismét napirendre az élelmiszerek-
re, agrártermékekre és árukra vonatkozó áfacsökkentés kér-
dése. A Magyar Hírlap tegnap úgy értesült, a Vidékfejleszté-
si Minisztérium a március közepén esedékes kormányülésre
terjeszti be áfacsökkentési javaslatát és indítványát. Úgy tud-
juk, hogy a teher kulcsának mérséklését több termékre is ki-
terjesztené a tárca, de a javaslat nem tartalmazza az élelmi-
szerek, agrártermékek egységes áfacsökkentését. „Nagyon
fontos kormányzati lépés lenne az általános forgalmi adó
csökkentése. Elősegítené például a feketegazdaság vissza-
szorítását. Nagyon remélem, hogy siker koronázza az erő-
feszítéseinket, és a kormány elfogadja a tárca tervezetét”
– mondta lapunknak Czerván György, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára.
Az idei év legfontosabb kormányzati tervei között a föld-
forgalmi törvényt, az agrárkamara újjáalakítását, a KAP-hoz
kapcsolódó szabályozás előkészítését, és a mezőgazdasági
kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztését említette. „Jú-
nius 30-ig alakítjuk ki Magyarország vízgazdálkodási, öntö-
zési és aszálystratégiáját. A sertésstratégia után még az idén
elkészítjük a baromfistratégiát és a zöldség- és gyümölcsága-
zatra vonatkozó intézkedési tervet” – hangsúlyozta Czerván
György. Az államtitkár tegnap a Fiatal Gazda Konferencián
kijelentette, tavaly növekedett a mezőgazdaságban előál-
lított termelési érték, előzetes adatok alapján elérte a 2229
mil liárd forintot az előző évi 2168 milliárd forinttal szemben.
„A mezőgazdaság termelési értéke tavaly 2,8 százalékkal
emelkedett az előző évhez képest, és 2004 óta több mint két-
szeresére nőtt az ágazat kivitelének értéke. Míg 2004-ben
ennek összege hárommilliárd euró volt, addig 2012-ben az
export meghaladta a hétmilliárd eurót. A mezőgazdaság ré-
szesedése a magyar GDP-ből a 2012 első három negyedév-
ében 3,8 százalék volt” – sorolta az államtitkár.
Simon Attila, a minisztérium helyettes államtitkára ismét
nyomatékosította, a földforgalmi törvény az idei év legfon-
tosabb feladata, amely kőbe vési, hogy külföldiek sem tulaj-
donjogot, sem pedig használati jogot nem szerezhetnek ma-
gyar termőföldre. w
Faraghatnak az áfán
A KORMÁNY ASZTALÁRA KERÜL A JAVASLAT
Szabad a pálya
az új vonatok
beszerzése előtt
8 MAGYAR HÍRLAP GAZDASÁG 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE WWW.MAGYARHIRLAP.HU
KÖPÖNCEI CSILLA
Többszörös volt a túljelentkezés a
nemzeti dohányboltok koncessziós
szerződéseire, mindössze néhány ki-
sebb településen nem nyitnak ilyen
üzletet. Ott mozgó árusoktól vásárol-
hatnak majd a helyiek.
Tegnap járt le a dohánytermékek kis-
kereskedelmi koncessziós pályázatai-
nak benyújtási határideje. Mivel a ki-
írás óta eltelt időben módosultak a
feltételek, a Nemzeti Dohánykeres-
kedelmi Nonprofit Zrt. lehetővé tet-
te, hogy a már benyújtott tendereket a
pályázók kiegészítsék. A fiatalkorúak
dohányzásának visszaszorításáról és a
dohánytermékek kiskereskedelméről
szóló törvény utolsó módosítását hét-
főn fogadta el az Országgyűlés, ezzel
kibővül a nemzeti dohányboltokban
kínált termékek köre. A módosítás
értelmében a trafikokban a dohány-
árun – és a szerencsejátékon, amely
egy előző módosítás eredményeként
került be a törvénybe – kívül alko-
hol, kávé, üdítő és újság is árusítható.
„A termékpaletta szélesítésével a jö-
vőbeli trafikosok megélhetése is köny-
Alacsony emelkedés
A Budapesti Értéktőzsde részvényinde-
xe, a BUX 116,86 pontos, 0,62 százalékos
emelkedéssel 18 866,70 ponton zárt teg-
nap. A részvénypiac forgalma 5,3 milliárd
forint volt, a vezető részvények közül egye-
dül a Richter esett az előző napi záráshoz
képest. A távirati iroda tájékoztatása sze-
rint Gabler Gergely, az Equilor Befektetési
Zrt. elemzője közölte: sem az Európai Bi-
zottság elemzése, sem pedig Orbán Viktor
miniszterelnök évértékelője nem hatott a
piacra. A Mol nyolcvan forinttal 17 750 fo-
rintra erősödött, 1,1 milliárd forintos for-
galomban. Az OTP-részvények ára hatvan
forinttal 4720 forintra nőtt, forgalmuk 3,2
milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom
árfolyama hét forinttal 387 forintra emel-
kedett, forgalma 429,2 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama háromszáz
forinttal 34 750 forintra csökkent, a rész-
vények forgalma 270,3 millió forintot ért
el. Az Egis árfolyama 19 000 forint, forgal-
ma 43,6 millió forint volt. (PGI)
Megéri dohányboltot nyitni
ELKELTEK A KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSEK, A SZÉLESEBB TERMÉKPALETTA EREDMÉNYESSÉ TESZI A VÁLLALKOZÁSOKAT
HIRDETÉS
A MAGYAR HÍRLAPOT
RENDSZERESEN SZEMLÉZI:
IMEDIA KFT.
WWW.IMEDIA.HU
BUDAPEST BUX
e
18 866,70 +116,86
LONDON FTSE
f
6335,70 59,67
FRANKFURT DAX
e
7661,91 +78,34
NEW YORK DOW JONES
18 ÓRA
e
13 939,75 +59,13
HONGKONG HANG SENG
f
22 782,44 124,23
TOKIÓ NIKKEI
e
11 385,94 +76,81
nyebb lesz, hiszen a dohányáru há-
rom-öt százalékos árrése mellett olyan
termékekkel egészíthetik ki az áru-
készletet, amelyeket nagyobb árrés-
sel kínálhatnak” – tájékoztatta lapun-
kat Adorjánné Pordán Éva, a Magyar
Dohány Kiskereskedők Egyesületé-
nek titkára. Példaként említette, ha-
vi 4,5 millió forintos forgalom esetén,
ha csak a dohánytermékek három-öt
százalékos árrését és a szerencsejáték
hatszázalékos árrését vesszük alapul,
a vállalkozások adózás utáni eredmé-
nye havi 32 ezer forint körül alakulna.
Ezzel szemben ha kávét, szeszesitalt,
üdítőt és újságot is kínálnak, az adó-
zás utáni eredmény havi 162 ezer fo-
rintot tesz ki. Az egyesület titkára sze-
rint a hétezer koncessziós szerződésre
többszörös volt a túljelentkezés, a mó-
dosító javaslat hatására pedig azok is
kedvet kaptak, akik eddig féltek, hogy
nem éri meg a trafikok üzemelteté-
se. Egy-egy dohánybolt kezdeti beru-
házása ugyanis – az első árukészlettel
együtt – eléri a 4,5-5 millió forintot.
„A forgalmas helyen lévő trafikoknál
ez a költség hamar megtérül, a kiste-
lepüléseken azonban kétséges a do-
hánytermékek árusításának jövője.
A kétezer fő alatti településeken
ugyanis nem valószínű, hogy lesz ak-
kora forgalma a boltosnak, hogy meg-
érje trafikot üzemeltetni” – tette hoz-
zá a titkár. Ezért ott nem biztos, hogy
minden koncessziós szerződés elkel,
végső esetben mozgó dohányárusok-
tól vásárolhatnak a helyiek. Az Orszá-
gos Kereskedelmi Szövetség szerint is
a kisebb helységekben okozhat kelle-
metlenségeket a trafiktörvény módo-
sítása. Vámos György, az OKSZ főtit-
kára lapunknak elmondta, a kétezer fő
alatti településeken – az élvezeti cik-
kek, az ásványvíz és üdítő árusítása
okán – éles verseny alakulhat ki a kis-
boltok és a trafik között. Ennek a ver-
senynek pedig a kisboltosok lehetnek
a vesztesei. Szerinte a termékpaletta
szélesítésével a jogszabály eredeti kül-
detése is sérül. A törvény alaptézise az
volt, hogy a fiatalkorúak elől elrejtse a
dohányárut.
„A törvény nem zárja ki, hogy ti-
zennyolc éven aluli belépjen a nem-
zeti dohányboltba, hiszen ott újságot,
üdítőt maga is vásárolhat” – hívta fel
a figyelmet a szövetség elnöke. A Do-
hányipari Befektetők Magyarországi
Szövetsége lapunknak úgy vélekedett,
a szervezet a dohány-kiskereskedelmi
rendszer szerkezetének átalakítása so-
rán két fontos célkitűzést fogalmazott
meg. Az egyik a piac fenntartható mű-
ködésének, és ezzel összefüggésben a
kiskereskedők hosszú távú megélhe-
tésének biztosítása, valamint az ille-
gális piac visszaszorítása. Szerintük a
trafiktörvény végleges formája mind-
két elvárást teljesíti. w


A módosító javaslat hatá-
sára pedig azok is kedvet
kaptak, akik eddig féltek,
hogy nem éri meg a tra-
fikok üzemeltetése.
BRÜSSZEL MAGASABB HIÁNYT VÁR, A NEMZETGAZDASÁGI TÁRCA SZERINT HIBÁSAN TAVASSZAL MEGSZŰNHET ELLENÜNK A TÚLZOTTDEFICITELJÁRÁS
2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE GAZDASÁG MAGYAR HÍRLAP 9 WWW.MAGYARHIRLAP.HU
SZAJLAI CSABA
Bár az Európai Bizottság tegnap meg-
jelent előrejelzése szerint Magyaror-
szág költségvetési hiánya túllépi idén
az Európai Unió által elvárt szintet,
Olli Rehn pénzügyi biztos úgy véli,
ha a budapesti kormány végrehajtja
a strukturális intézkedéseket, akkor
Magyarország is egyike lehet annak
a hat tagállamnak, amelyek esetében
tavasszal szóba kerülhet a túlzottde-
ficit-eljárás megszüntetése.
Az Európai Bizottság prognózisa sze-
rint hazánk költségvetési hiánya GDP-
arányosan 2013-ban 3,4 százalék körül
alakulhat, és jövőre sem csökken a há-
romszázalékos elvárt szint alá, ugyan-
csak felszaladhat a deficit az éves gaz-
dasági teljesítményhez viszonyítva 3,4
százalékra. Az Európai Bizottság prog-
nózisa szerint a magyar gazdaság idén
is recessziót szenved el, míg közben az
államadósság mérsékelten csökken-
het. Az EB becslése szerint 2013-ban
0,1 százalékos lehet a gazdasági visz-
szaesés, de 2014-ben már 1,3 száza-
lékkal bővülhet a magyar GDP.
Ugyanakkor Olli Rehn, az Euró-
pai Bizottság pénzügyi biztosa teg-
napi brüsszeli sajtótájékoztatón – az
MTI jelentése alapján – azt mondta,
hogy Magyarország is egyike annak
a hat tagállamnak, amelyek esetében
tavasszal szóba kerülhet a túlzottde-
ficit-eljárás megszüntetése, de eh-
hez strukturális intézkedéseket vár
a magyar kormánytól. Olli Rehn új-
ságírói kérdésre úgy fogalmazott,
hogy a bizottság nem vette figyelem-
be a kormány minden intézkedését,
és egyes lépéseket átmenetinek ér-
tékelt. „A kormány azonban ígéretet
tett és elkötelezett a deficit strukturá-
lis csökkentésére” – húzta alá az Euró-
pai Bizottság pénzügyi biztosa, aki azt
várja a magyar kormánytól, hogy az
áprilisi konvergenciaprogramban be-
mutatja ezeket a lépéseket.
A Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) a számokra reagálva azt kö-
zölte, hogy az Európai Bizottság elő-
rejelzése azért hibás, mert a három
százalék fölötti hiányt 0,1 százalékos
visszaeséshez köti. Mivel a kormány
továbbra is közel egyszázalékos nö-
vekedést vár, ezért a hiány bőven há-
rom százalék alatt lesz. Eközben, mu-
tatott rá az NGM, az Európai Bizottság
előrejelzésében nem vette figyelembe
több intézkedés költségvetési hatását,
mint például a gazdaság fehérítését, a
pénztárgépek bekötését vagy az e-út-
díj bevezetését.
„A magyar kormány tartja magát a
korábban elfogadott, három százalék
alatti hiánycélhoz” – jelentette ki Var-
ga Mihály tárca nélküli miniszter teg-
nap a távirati irodának. Az IMF-ügye-
kért felelős tárca nélküli miniszter úgy
fogalmazott, „lassan hagyomány lesz,
hogy minden évnek úgy futunk ne-
ki”, hogy az Európai Bizottság vitatja
az adott év kormányzati prognózisát.
„A vita azonban 2011-ben és 2012-ben
is úgy dőlt el, hogy a magyar kormány
álláspontja igazolódott” – emlékezte-
tett rá a szakpolitikus.
Az Európai Bizottság szerint az
unió 27 tagországának összesített ha-
zai összterméke 0,1 százalékkal nő az
idén, az eurózónában azonban fenn-
marad a recesszió, a GDP a tavalyi 0,6
százalék után további 0,3 százalék-
kal csökken. A fellendülés 2014-ben
kezdődik meg, arra az évre Brüsz-
szel 1,4 százalékos növekedést jósol az
eurózónában, és 1,6 százalékos bővü-
lést a 27 tagállamában.
Annak érdekében, hogy GDP-ará-
nyosan három százalék alatt legyen
idén az államháztartási hiány, a kor-
mánynak gyors, becsléseink sze-
rint mintegy 150 milliárd forint-
nyi kiigazítást kell végrehajtania,
illetőleg 2014-re is hasonló méretű
egyenlegjavítási csomagra lesz szük-
ség – mondta lapunknak Madár Ist-
ván, a Portfolio.hu vezető elem-
zője. Véleménye szerint ezeket az
intézkedéseket akár már az áprilisi
konvergenciaprogramban prezentál-
hatja a kormány, hogy a javuló pályát
az Európai Bizottság a májusi érté-
keléskor figyelembe vehesse. A köz-
gazdász jelezte, a kabinet láthatóan
mindenáron ki akar kerülni idén a túl-
zottdeficit-eljárás hatálya alól, ezért
biztosra is vehető az újabb kiigazító
csomag bejelentése.
A távirati iroda szerint elemzők
százötven-háromszázmilliárd forin-
tos kiigazító csomagot valószínűsí-
tenek. Árokszállási Zoltán, az Erste
Bank elemzője kijelentette, az intéz-
kedések várhatóan nem közvetlenül
a háztartási szektort, hanem a válla-
latokat érintik majd. Németh Dávid,
az ING elemzője a bizottsági jelentés-
sel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy
vannak a költségvetésben olyan „pu-
ha” tételek – például az e-útdíj vagy a
pénztárgépek adóhatósági bekötéséből
származó bevételek –, amelyeket va-
lószínűleg bizonytalanság övez. Meg-
jegyezte, ha a kormány által az áprilisi
konvergenciaprogramban leírt lépé-
seket elegendőnek tartja a bizottság,
és nem lesznek hazánkra nézve kedve-
zőtlen nemzetközi folyamatok, akkor
2013 nyarán kikerülhetünk a túlzott-
deficit-eljárás alól. Suppan Gergely, a
TakarékBank senior elemzője szerint
az Európai Bizottság által prognosz-
tizált 3,4 százalékos hiány túlzó, bár
kérdéses, hogy a kalkulálásakor figye-
lembe vették-e a tartalékokat. A szak-
értő úgy véli, nincs szükség további
intézkedésekre, azonban ha a brüsz-
szeli testület ragaszkodik a kiigazítás-
hoz, 120-150 milliárd forintos csomag
jöhet. Véleménye szerint Brüsszel már
eddig is annyi megszorító intézkedést
kényszerített az országra, hogy azok-
kal már tartható a három százalék alat-
ti hiány. Brüsszel valószínűleg struktu-
rális átalakításokat, kiadáscsökkentést
vár a magyar kormánytól – a bevétel-
növelés helyett–, aminek hosszabb tá-
von kedvező hatása lehet a gazdaságra
– mondta az elemző. w
Olli Rehn: A magyar kormány elkötelezett a hiány csökkentésére FOTÓ: REUTERS/FRANCOIS LENOIR
APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS
Svájci egészségügyi cég leányvállalata értékesítési ve-
zetőket keres. Szektorok: egészségügy, szépségipar.
Előny: orvos látogatói, egyéb egészségügyi és szépség-
ipari háttér; direkt marketinges tapasztalat. Érdeklődni:
+3c-20-334-301c / www.juiceplus.ch
GÉPJÁRMŰ
AZONNALI készpénzfizetéssel autófelvásárlás! 0c-20-
410-1111.
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel! 0c-30-
c82-1390.
AUTÓJÁT megvenném. 0c-1-420-2103; 0c-30-3c2-
0c14.
SZOLGÁLTATÁS
Kandallók, cserépkályhák. Szépek, jók, kedvező árak!
www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu Tel.: 0c-
20- 391-9102.
ÜDÜLÉS
Nőnapi vigasság Mezőkövesd Zsóryfürdőn március 9-én
19 órától. Belépő 1.300,-Ft, amely a vacsorát tartalmaz-
za. Szoba 2 főnek c.990,-/éj. www.zsoryfurdo.hu 0c-49-
413-221, panzio@zsoryfurdo.hu
Az ellenzék hiányt és megszorítást emleget
Az MSZP az Európai Bizottság (EB) jelentése alapján félőnek tartja, hogy a következő
hónapokban újabb kétszázmilliárd forintos megszorításokra lesz szükség – mondta
tegnap Katona Tamás, a baloldali tömörülés platform alelnöke. A volt pénzügyminisz-
teri államtitkár szerint a kormánynak láthatóan az a legfontosabb célja, hogy folytas-
sa a konfrontatív gazdaságpolitikát, és azzal a bizottsággal küzdjön, amelyik „megfo-
galmazta a valóságot”. A Haza és Haladás Egyesület szerint az EB előrejelzése alapján
kijelenthető, hogy Magyarország újra válságban van. Mint arról a távirati iroda beszá-
molt, Bajnai Gordon az egyesület elnöke közölte: úgy számolnak, hogy 350 milliárd
forintos lyuk tátong a költségvetésen. (PGI)
Megjelenés időpontjai:
Feladó neve:
Feladó címe:
Kérjük, a lenti vonalakra írja be olvashatóan, nyomtatott betűvel a hirdetés szövegét. Vágja ki a szaggatott vonal
mentén, és a hirdetés összegéről szóló befizetési utalvánnyal együtt küldje el címünkre.
*Az akció 1-25 szóig, a szavak számától függetlenül érvényes. A hirdetési szelvényt csak a befizetési utalvánnyal
együtt tudjuk elfogadni. Apróhirdetését faxon, e-mailen vagy személyesen is feladhatja. Olvashatatlan,
értelmetlen kitöltés vagy nemmegfelelő hirdetési díj befizetése esetén hirdetését nemtudjuk megjelentetni, a
befizetett összeget visszaküldjük.
Cím: Rising Star Médiaértékesítő és Szolgáltató Kft., Bp., Törökőr u. .
Tel./fax.: --- E-mail:aprohirdetes@magyarhirlap.hu
APRÓHIRDETÉSI AKCIÓ
*

uzetztzuzs tìstake zuezcuzuvzs ke
J nap J Sûû Ft + ÁFA 1 S00 Ft + ÁFA (1 90S Ft)
J hét (û megjelenés) 9 ûûû Ft + ÁFA 4 000 Ft + ÁFA (S 080 Ft)
2 hét (J2 megjelenés) J8 ûûû Ft + ÁFA 6 000 Ft + ÁFA (I 620 Ft)
J hónap (24 megjelenés) 3û ûûû Ft + ÁFA 11 000 Ft + ÁFA (13 9I0 Ft)
SZCS
Mind az EU, mind a Magyar Nem-
zeti Bank (MNB) szerint is csökke-
nő adósságpályát tudott felmutatni
Magyarország. Két esztendő leforgá-
sa alatt, 2012-ről 2014-re az Európai
Unió 27 országából mindössze hatnak
sikerül csökkentenie államadósságát
az Európai Bizottság friss prognózi-
sa szerint. Eközben három országban
tíz százalékot meghaladó mértékben
emelkedik az államadósság, ezek az
Mérséklődő adósságpályát lát az MNB
AZ EUBAN KÉT ESZTENDŐ ALATT HAT ORSZÁG TUDTA CSÖKKENTENI ÁLLAMADÓSSÁGÁT
országok nem meglepő módon a nagy
bajokkal küszködő déli országok, Gö-
rögország, Spanyolország és Ciprus.
Az adósságcsökkentők élén Német-
ország és Svédország áll, de Magyar-
ország is egyértelműen ebbe a me-
zőnybe tartozik. Eközben a jegybank
megjelent anyagában rövid és hosz-
szú távon is csökkenő adósságpályát
vázolt fel. Az államháztartásról szóló
MNB-s elemzésben 2027-ig előrete-
kintő technikai kivetítést láthatunk,
és elsősorban az államadósság fenn-
tarthatóságát vizsgálják a szakértők,
akik szerint változatlan gazdaságpo-
litika mellett a – tavaly 79 százalé-
kon álló – adósságráta 66 százalék-
ra süllyedhet, vagyis az államadósság
fenntartható pályán halad – állapítja
meg összefoglalójában a jegybank. Az
MNB jelezte azt is, az idén három szá-
zalék alatt marad a hiány. w
Lekerülünk az uniós szégyenpadról?
SZTRÁJK
Dunaferr: nem lesz blokád
A Dunaferr sztrájkbizottsága szerint a
rendőrség visszavonta a korábban ki-
adott engedélyt a sztrájkolók hétfőre, a
gyárkapu közelébe tervezett 48 órás sín-
blokádjára, mert a demonstrációt a MÁV
vezérigazgatója betiltotta. Mucsi Zoltán,
a sztrájkbizottság elnöke a távirati iro-
dának elmondta: érthetetlennek tartják
a döntést, hiszen blokádjuk a közforgal-
mat nem akadályozta volna. (PGI)
STATISZTIKA
Visszaesés a lakáspiacon
Tavaly 10 560 új lakás épült Magyarorszá-
gon, 17 százalékkal kevesebb, mint egy
évvel korábban, így már lassuló ütem-
ben, de negyedik éve tart a lakásépítések
számának folyamatos csökkenése – kö-
zölte tegnap a Központi Statisztikai Hi-
vatal. A kiadott lakásépítési engedélyek
száma is visszaesett 2012-ben: 10 600
volt, ami 15 százalékos csökkenést jelent
a 2011-es adatokhoz képest. (PGI)
ELEKTRONIKUS ÚTDÍJ
Minősített közbeszerzés
A megtett úttal arányos elektroni-
kus útdíj kiépítésével kapcsolatban új
kormányhatározat jelent meg. A díj-
szedési rendszer kiépítését a Nemze-
ti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
koordinálja, és nem lesz szükség uniós
forrásra. Mint azt a távirati iroda közölte,
az eszközök és szolgáltatások beszerzé-
sére az Állami Autópálya-kezelő Zrt. mi-
nősített közbeszerzést hirdet. (PGI)
10 MAGYAR HÍRLAP HIRDETÉS 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE WWW.MAGYARHIRLAP.HU
VÉLEMÉNYVITA
a hír szent, a vélemény szabad
MAGYAR HÍRLAP, 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE 11 EMAIL: PUBLICISZTIKAMAGYARHIRLAP.HU
A bohócok sipkája
SINKOVICS FERENC
főmunkatárs
Nem kampányol az ellenzék. Amit csi-
nál ugyanis az nem a kampány, ha-
nem az ellenkampány tipikus esete.
A konspirációban és spekuláció-
ban mindig jelesre „vizsgázó” hazai
balliberális oldal ezúttal elveszítette a
kezdeményezést. S ezen még a csoda-
tevő Ron Werber sem tud segíteni.
A baliberális oldal elkeseredetten
próbálja bebizonyítani a kormány ál-
tal kezdeményezett rezsicsökkentés-
ről, hogy az voltaképpen káros mind-
annyiunk számára. Teszi mindezt egy
olyan országban, ahol uniós összeha-
sonlításban is rendkívül magasak a
háztartások rezsiköltségei. Vagy itt van
a minimálbér kérdése. Bajnai Gordon
ezt csökkenteni szeretné, jóllehet ő is
tudja, hogy családok sokasága él egyik
napról a másikra, már ha be nem da-
rálta őket s valutahitel-tartozásuk…
Kalács vagy autonómia?
KRISTÁLY LEHEL
újságíró

Ismét tüntetés készül Erdélyben.
Március 10-ét a székely szabadság
napjává nyilvánította a Székely Nem-
zeti Tanács, a Marosszéki Székely Ta-
nács pedig vállalta, hogy nagymé-
retű autonómiatüntetést szervez a
marosvásárhelyi Postaréten, ahol
1854. március 10-én kivégezték a
Makk-féle összeesküvés székely tag-
jait: bágyi Török Jánost, martonosi
Gálfi Mihályt, nagyváradi Horváth
Károlyt. A rendezvényre meghívták
az Erdélyi Magyar Néppárt, a Magyar
Polgári Párt és a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség képviselőit is
– mert mint hangsúlyozták, az auto-
nómiatörekvés politikamentes, pár-
tok feletti, közös magyar ügy.
Hadd fejezzem ki mélységes unal-
mamat az efféle rendezvények iránt.
A román demokrácia elmúlt huszon-
három esztendeje alatt annyiszor
megszervezték már a székely szabad-
ság különféle kisebb-nagyobb nap-
jait, mindenféle tüntetésekkel meg-
tűzdelve, hogy ha az autonómia csak
ezektől függött volna, a többségük-
ben általuk lakott megyékben – vagy
akár Constantában – ma olyan szintű
önrendelkezésben kellene tobzód-
niuk a székelyeknek, hogy méltán
Sarkosan fogalmazv
SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER
Az erkölcstan iskolai oktatását ellenzők érdekes emberek, nyilván felettébb erköl-
csösek is, vagy talán úgy vélik, hogy mivel minden ember eleve jónak születik, nem
is kell megtanulniuk a különbségtételt jó és rossz, helyes és helytelen között. Azt ál-
lítják, a (jó)erkölcsöt úgysem lehet oktatni, mert az nevelési kérdés, az iskola pe-
dig ne neveljen, hanem oktasson, méghozzá hasznos ismereteket, világnézetileg
semleges módon. Egyszer szeretnék egy világnézetileg semleges emberrel találkoz-
ni (nem igazán), olyan lehet, mint a se nem férfi, se nem nő, vagyis semleges nemű.
Azt még el tudom képzelni, hogy a természettudományok esetében ez a probléma
alig merül fel, de a történelem és az irodalom stúdiuma mindig hordoz világnézeti
tartalmakat, hiszen nemcsak tényekről van szó, hanem véleményekről, értékekről
és ízlésről. Az erkölcstan iskolai oktatása mögött alig titkolt módon a hittan kötele-
ző bevezetésének félelme áll, mely természetesen felekezeti háborúkhoz vezet, és
a „keresztény kurzus” rémképe sejlik fel. Vagyis a teljes vallási türelem egyetlen ga-
ranciája az, ha a közoktatásban egyáltalán nem esik szó semmilyen vallásról, hitről,
még kevésbé Istenről, a Tízparancsolat amúgy is elavult, a demokráciában mindent
szabad, amit a törvény nem tilt. Ha még ez az érvelés sem elég, jön a következő kér-
dés: vajon ki elég méltó és felkészült arra, hogy erkölcstant oktasson? Mennyire kell
feddhetetlennek lennie egy ilyen oktatónak? Szocialista erkölcsöt oktasson, keresz-
tényt vagy (ha van ilyen) liberálist? Hiszen modern világunkban minden viszonyla-
gos, nem érdemes a gyermekek nyiladozó értelmét ilyen nehéz kérdésekkel terhelni,
majd a szülők felvilágosítják az erkölcsről, akár a nemi életről, de ez maradjon ma-
gánügy, mindenki szabadon döntse el, jó ember lesz-e, vagy gazember. Annak ide-
jén a gimnáziumban osztályfőnöki órákon beszélgettünk ilyen dolgokról. Egyszer té-
maként beírtam az osztálynaplóba a következő kérdést: „Eszik-e a szocialista ember
embert?” Ebből érdekes vita bontakozott ki, a végén a diákok leszögezték, az em-
berevés ízlés dolga, a törvény nem bünteti, csak az a valódi probléma, ki öli meg az
embert. Később jött egy szigorú tanfelügyelő, aki rábukkant a naplóbejegyzésre, ki-
sebb vihar kavarodott az ügyből, hiszen gúnyt űztem a szocialista erkölcsből. Pe-
dig teljesen balliberális következtetésre jutott az osztály, miszerint a kannibalizmus
magánügy, akár az erkölcs. w
megirigyelhetnék azt még Dél-Tirol-
ban is.
De mint tudjuk, nem így történt.
Bukarest csak akkor törődik a széke-
lyekkel, ha úgy véli, lehet némi sza-
vazatra szert tenni egy kis magyar-
ellenesség fejében. A térség etnikai
egyensúlya lassan, de biztosan fel-
bomlani látszik a románok javára, a
közutak csak húsz év után kerültek
használható állapotba, miközben a
felsőoktatásról is a magyar állam-
nak kellett gondoskodnia, számotte-
vő nagyvállalatok nem jöttek létre, a
munkanélküliségi mutatók az egek-
be, a székelyek egy jelentős része pe-
dig Nyugatra szökött.
Ráadásul politikailag még a ma-
gyarság is legalább háromfelé oszlott.
A különféle autonómiastatútumokat
vagy lesöpörte az asztalról a bukares-
ti törvényhozás, vagy pedig ha sza-
vazásra bocsátották azokat, az ige-
nek száma román segédlettel (!) sem
érte el a húszat, míg a nemmel vok-
solók majdnem kétszázan voltak.
Lássuk csak, mit is tervezett pél-
dául elérni a körülbelül háromezer
fő részvételével 2006. június 18-án
Gyergyóditróban megtartott „nem-
zetgyűlés”. Például azt, hogy Romá-
nia elnöke, parlamentje, kormánya
haladéktalanul kezdjen tárgyaláso-
kat a székelyföldi autonómiatörekvé-
sek közképviseletével felhatalmazott
és 2003-ban létrehozott SZNT-vel
Székelyföld autonóm közigazgatá-
si régió törvény általi létrehozásá-
ról, és 2006. szeptember 30-ig írjon
alá megállapodást Székelyföld auto-
nóm státusának elismeréséről. „Fel-
szólítja a Székely Nemzeti Tanácsot,
amennyiben e megállapodás nem jön
létre, akkor 2006 őszén hívjon ösz-
sze Székely Nemzetgyűlést, hogy az
döntsön a székely nép önrendelke-
zési jogának érvényesítési módjáról.
Ugyanakkor a trianoni békeszerző-
dést aláíró nagyhatalmaktól követel-
je az erdélyi magyarság, a székelység
majd kilencven éve tartó jogfosztásá-
nak orvoslását, valamint az Egyesült
Nemzetek Szervezetétől, az Európai
Uniótól a székely nép önrendelkezé-
si jogának elismeréseként, Székely-
föld autonóm státusának nemzetközi
egyezmény általi szavatolását. Felké-
ri a mindenkori magyar kormányt,
hogy gyakoroljon védőhatalmi stá-
tust Székelyföld autonómiatörekvé-
sei fölött.”
Kérem, jelentkezzen valaki, aki
tud arról, hogy e jogos követelések-
ből a közös kürtőskalács-sütésen túl
bármi megvalósult és eredményre
vezetett volna!
Több kell az biztos, de mi lenne a
járható út? Erőt, elszántságot és ha-
tározottságot kéne már mutatni.
Az északír és baszk megoldások
bár olykor irigylésre méltók, saj-
nos mégsem humánus módozatai az
ügy sikerre vitelének. Szinte hallom,
hogy de hát a katalánok!
Nos, igen. A katalánok.
Oda azonban még fel kell nőni,
nem röhögtetni magunkat a romá-
nokkal és fél Európa zöldjeivel meg
Hülyék ezek? – kérdezhetné most
a magyar átlagember, hiszen a lénye-
get tekintve nem hall semmi értelme-
set sem a baloldaltól. Sőt! Sőt, épp azt
vezetik le neki nyakatekert gazdasá-
gi okoskodásokkal, mennyire rosszul
jár, ha a saját érdekeit tekinti elsődle-
gesnek, s nem gondolja át, hogy ezek
a csökkentések milyen mértékben ké-
pesek felborítani a kialakult rendet.
Márpedig aki rendet bont, az renitens,
és aki renitens, annak nincs helye az
új világrendben. A balliberális oldal
jövőképe is ebből a forrásból táplál-
kozik, Bajnai például az unióhoz való
feltétel nélküli igazodásunkat tekinti
legfontosabb kormányzati program-
pontjának. Azok, akik nem néznek
a dolgok mélyére, s csak a balolda-
li nyilatkozatok katyvaszát látják, le-
gyintenek. Akik viszont pontos képet
akarnak rajzolni maguknak a helyze-
téről, megdöbbenve érzékelik, hogy a
balliberálisok eldobták régi választá-
si fegyverüket, a nyakló nélküli ígér-
getést, s immár e nélkül törnek hata-
lomra. De ha nincs ígéret, akkor ez a
politikai tömb hogyan akarja megsze-
rezni a hatalmat?! Erővel? Destrukció-
val? Külső presszióval? Esetleg anar-
chiával, vagy mindezzel így együtt?
Kárörvendően csámcsog azon a bal-
oldali média, hogy az EU véget vethet
a magyarok adómentes pálinkafőzé-
sének. Mindegy, hogy például Német-
országban is főzhetnek adómentesen
égetett szeszesitalt a polgárok a sa-
ját fogyasztásukra, ennek nálunk vé-
get kell vetni. Szegény Konrád György
jut ilyenkor az ember eszébe, akár úgy
is, mint a hazai liberális eszmeáram-
lat ikonikus alakja. Ő évekkel ezelőtt
azért állt ki a marihuána legalizálá-
sa mellett, mert, ahogy mondta, kell
valamilyen bódulat az embereknek,
hisz nehéz idők következnek. Most a
konrádi liberalizmus viszont a hazai
pálinkafőzés megadóztatásáért druk-
kol! Csak az érti ezt a logikátlansá-
got, aki ismeri a hatalomvágy okozta
gyötrelmeket, amelyek képesek rá-
licitálni még az éhkopp gyötrelmeire
is. Kicsi hatalom lenne ez, szinte csak
elektron méretű, valahol a mélyben a
Bilderberg Csoport vagy a Trilaterális
Bizottság hatalmi szintje alatt. De ezek
szerint mindent megér. Még a bohóc-
sipkát is! w
1553
szociálliberálisaival. Fogjuk már fel,
hogy a maroknyi, történelem viha-
raival küzdő székely csak a himnusz-
nak ad némi emelkedettséget, a va-
lóságban a boldogsághoz és az átütő
erőhöz több, a székely tömeg együtt-
mozdulása szükségeltetik. Ezért hát
vagy erőt mutatunk végre, és még
egyszer, de utoljára olyan tüntetést
szervezünk, hogy azt Új-Zélandon is
meghallják, viszont ennek nyárelőn,
és legalábbis a csíksomlyói búcsú
alatt lenne az ideje, amikor garantált
egy több százezres tömeg összeverő-
dése, vagy pedig ki sem megyünk az
utcára csak azért, hogy abból Ponta
profitáljon majd. Marosvásárhelyen
ugyanis nagy jóindulattal lesz tíz-ti-
zenötezer ember, az ő újbóli össze-
terelésüknek nem látom semmilyen
értelmét. Főleg, amikor a székely ma
bizony jól meggondolja, mire köl-
ti kevéske pénzét: kenyérre vagy vá-
sárhelyi vonatjegyre?
Ugyanakkor különféle himnu-
szaink és magasztos szónokaink
Reményik Sándor költeményeivel
kiegészített performance-a, a szé-
kely zászló két és fél órán keresz-
tül történő csak azért is lengetése ma
már nem vezet közelebb a Kánaán-
hoz. S miután a székely ember is – túl
minden ráaggatott mítoszon –, még-
iscsak ember, s mint olyan, kényel-
mes teremtmény, az ma már egyál-
talán nem várható el tőle sem, hogy
március 10. napján, amikor Maros-
vásárhelyen még javában tombol a
tél, hát éppen katalánosat játsszon.
Illetve elvárható, de mint a tavaly de-
cemberi választásokon mért részvé-
teli arány bizonyítja, a hó meg a hi-
deg mára a nemzetpolitika egyik fő
ellenségévé léptek elő.
Elfáradtak az emberek. Látni való,
tényleg unják már, hogy hiába men-
nek ki néhányan az utcára, attól saj-
nos jobb úgysem lesz. Pedig katalá-
nos helyett vagy mondjuk amellett
lehetne játszani akár konok széke-
lyeset is. Aki nem fizet adót Buka-
restnek, aki következetesen magya-
rul köszön jó napot a román posztos
rendőrnek, aki csak székely terméket
vásárol és állít elő, aki nem adja el er-
dejét és földjét az első román érdek-
lődőnek, és aki, ha kell, okoz olyan
útzárat, hogy attól koldul a buka-
resti tőzsde és a Fekete-tenger ösz-
szes kikötője.
Ugye, hogy ideje lenne már vala-
mi újnak is?
Huszonhárom esztendő után nem
csak törekedni kellene az önrendel-
kezésre, s tiroliakkal, meg mindenfé-
le nyugati autonomistákkal ötletelni,
összeborulni és dajdajozni, közben
pedig remélni a román többség jóin-
dulatát, hanem konkrét lépéseket is
tenni végre a függetlenség megva-
lósításáért. Ha pedig kérhetem, ak-
kor kicsit olyan lendülettel, ahogy a
Makk-féle összeesküvés tagjai tették
annak idején, az 1848-49-es szabad-
ságharc leverése után.
Isten bizony, én is jövök! w
kristaly.lehel@magyarhirlap.hu
12 MAGYAR HÍRLAP VÉLEMÉNY ÉS VITA 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE WWW.MAGYARHIRLAP.HU
Az önvédelem joga
CSAPÓ ENDRE
író (Ausztrália)

A kétfelvonásos világháború kitöl-
tötte a 20. század első felét, melynek
a végeredménye a romba döntött Eu-
rópa, amit két, Európán kívüli ka-
tonai hatalom tart ellenőrzése alatt.
Mindkettő megszállóként lépett fel,
de megkövetelte a felszabadítóknak
kijáró tiszteletet. A történelem folya-
mán Európa első ízben került szem-
be olyan nagyhatalmakkal, amelyek
tartósan berendezkedtek az irányí-
tására. Az egyik az Egyesült Államok,
a másik pedig az általa is politikailag,
gazdaságilag, katonailag támogatott
Szovjetunió. Nagyobb figyelmet kel-
lene fordítani erre az időszakra, mert
ekkor rakták le a győztesek a világ
új korszakának alapjait. A két nagy-
hatalom – látszatra ellentétes – ma-
terialista ideológiát hirdetett, ami
valójában egy ideológia két válto-
zata. Olyan ellentétpárról van szó,
ami egyetlen szándék jobbról és bal-
ról való előremozgatását eredménye-
zi. A magyar társadalom negyven-
öt évnyi „szocialista” átnevelése alatt
a távolról oly szép kapitalizmus híve
lett, vérbolsevista vezetőivel együtt.
E vezetők a rendszerváltás után a li-
beralizmus kiszolgálóivá váltak, fe-
jet hajtva az amerikai és a nyugat-eu-
rópai rablótőke előtt. Ez vezetett húsz
év után annak felismerésére, hogy
a nyugati mákony épp olyan „sem-
mirevaló” áfium, mint a keleti. És
ez vezette rá a magyar népet úgy-
mond a magyar útra, ami mentes a
szélsőségektől.
Ha jellemezni akarjuk az Orbán-
kormány intézkedéseinek korszakos
jelentőségét, akkor az állam és a ma-
gánszektor magyar viszonyokra tör-
ténő alkalmazását, s a köztük levő
arányosság megteremtését kell meg-
említeni első helyen. Ez bőszíti fel a
jelenlegi globális gazdasági diktatú-
ra irányítóit. Washington és Brüsszel
ellenében kell rendbe hozni a magyar
gazdaságot, hogy képes legyen az or-
szág visszavenni függetlenségét. Az
irányzatok elnevezése nem mindig
ad tájékoztatást a valódi tartalmuk-
ról. Norman Matton Thomas vezető
amerikai szocialista és pacifista hat
alkalommal lépett fel a siker jegyé-
ben a Socialist Party of America el-
nökjelöltjeként. Egy választási be-
szédében, 1944-ben azt mondta: „Az
amerikai nép soha nem fogja tuda-
tosan elfogadni a szocializmust, de
a liberalizmus neve alatt elfogadja a
szocialista program minden darab-
ját, végül Amerika szocialista ország
lesz anélkül hogy tudná, hogyan tör-
tént. Már nem kell fellépnem a Szo-
cialista Párt elnökjelöltjeként. A De-
mokrata Párt magáévá tette a mi
törekvéseinket.”
Tipikus üzleti szemlélet. Ha nem
megy az áru, kicseréljük a címkét.
Az amerikai társadalmat alig érintet-
ték politikai ideológiák. Az állam nem
más odaát, mint az üzleti élet érdeke-
inek megfelelő törvénykezési és ha-
talmi adminisztráció. Az európai em-
ber reálisan fogja fel az életet. Ebből a
fejlődési szakaszból az amerikai em-
ber kimaradt. Őt mindenekelőtt a fil-
meken keresztül nevelik, annak vilá-
gában él, nem a valóságban. A vér, a
horror, a rettegés a mérce, itt tanulja
meg az amerikai az erő értékét, itt lesz
a világrendező erő hatalmának része-
se. Ehhez párosul az elhivatottság ne-
vében elfogadni a demokráciaterjesz-
tői szerepet a Föld minden részén.
Nem sokkal az Egyesült Álla-
mok első világháborúba való belé-
pése előtt Wilson elnök az egyik sze-
nátusi beszédében megmagyarázta,
hogy az Egyesült Államokat „az em-
beriség javára alapították”, majd pe-
dig kategorikusan kinyilvánította,
hogy „az amerikai elvek, az ameri-
kai politika (…) az emberiség elvei, és
ezért kell érvényesülniük”. Méghoz-
zá általánosan.
Az interneten olvasom, hogy „ho-
vatovább még egy Soros György is
károsnak tartja, hogy Amerika kor-
mányzása jelenleg egy határtalan kül-
detéstudattal rendelkező szélsőséges
csoport kezében van, és egy olyan el-
nök vezeti, aki »úgy érzi, hogy szep-
tember 11-én maga Isten kente fel«.
Alain Touraine neves francia szoci-
ológus megerősíti, hogy az Egyesült
Államok egy olyan világrend kiépí-
tését tervezi, amely úgymond Istent
szolgálja, és ezáltal lényegében maga
is azokhoz a fundamentalista rend-
szerekhez hasonlít, amelyek ellen
harcba szállt. Az ismert brit publicis-
ta, George Monbiot szerint Bush való-
jában vallásháborúba küldte csapata-
it Irakba, ahol az amerikai katonák az
elnök felfogásában a »remény üzene-
tét« hivatottak a helyieknek tolmá-
csolni, megszabadítva őket a »sötét-
ségtől«”. A neokonzervatív irányzat
Amerikában érlelődött ki annak ér-
dekében, hogy a Demokrata Párt li-
beralizmusát vállalja fel a konzerva-
tív Republikánus Párt is. Az amerikai
liberalizmus hozta az emberiség nya-
kára a kétpólusú világrendet, amiből
meg akarták valósítani Nyugat-Eu-
rópa szocialista átalakítását. Ezt szol-
gálta a Willy Brandt-féle barátkozás
a Szovjetunióval a politikában, és az
Eurokommunista Mozgalom az 1968-
as diáklázadásaival az utcán. Sikeres
volt a liberális benyomulás a konzer-
vatív pártba, meg is teremtette azon
belül a neokonzervativizmus irány-
zatát. Ma még az Európai Unióban
többségben vannak az 1968-as „fia-
talok” Nyugat-Európa országaiból.
Az amerikai neokonok rajtuk keresz-
tül uralják és irányítják az Európai
Uniót, s mindent elkövetnek annak
érdekében, hogy azt egy diktatórikus
kormányzat alá vessék. Ennek eszkö-
ze a gazdasági válság.
Változik a világ, ez a dolgok rend-
je. De amikor az öntelt erőszak köve-
tel olyan változást, ami ellenkezik a
természet rendjével, mert a történel-
mi fejlődésekben létrejött nemzete-
ket akarja megfosztani életük rend-
jétől, akkor nem lehet meghátrálni a
nemzeti önvédelem hősies vállalása
elől. w
FLICK LÁSZLÓ
egyetemi hallgató, a Policity szellemi
műhely tagja

A felsőoktatásban tanuló biztos sza-
vazók harmada szavazna a Jobbikra
az Aktív Fiatalok felmérése alapján.
A média „megdöbbentő” eredmény-
ként számolt be az adatokról: a „köz-
véleményben” a két legnagyobbnak
mért párt alulmaradt a vizsgált réteg-
ben. Ez az eredmény végzettséghez és
életkorhoz kötődő, berögzült előfel-
tevéseket cáfol meg.
A kilencvenes évek közepétől kez-
dett megragadni ugyanis a kép, mi-
szerint a 2006-ig egymás mellett erő-
södő Fidesz és MSZP egy hosszú távon
stabil pártrendszert képes kialakíta-
ni maga körül. Több tényező is jelez-
te azonban, hogy nem elég stabilak
ehhez a támogatói csoportok életko-
ri jellemzői, elég a szocialista párt tá-
mogatóin belül felülreprezentált idő-
sebb korosztályok arányára gondolni.
A Fidesz is hamar levetkőzte generá-
ciós jellegét, a néppártokra jellemző
széles – életkorban is színesebb –, át-
lagosan idősebb bázist szerzett, mint
ami kezdetben a „fiatal pártra” jel-
lemző volt.
Egy öregedő társadalomban har-
minc-negyven százalékos támoga-
tottság mellett talán nem is lehet el-
képzelni a fiatal generációs jelleg
megtartását. A kérdés azonban az,
hogy a fiatalok körében miért lehet
nagyobb a radikális párt bázisa, mint
a középpártoké. A kutatók is kiemelik
Pártok és mozgalmak
a mozgalmak szerepét. Mert a moz-
galmi attitűdnek funkciója van. Kö-
zösséget és politikai légkört teremt,
egyesíti az embereket, érzelmi alapon
igazolja ezt a célt, mozgósít és meg-
erősít. A pártpolitikában pedig cso-
portképző és -megtartó szerepe az,
ami miatt nagy fegyverténnyé válhat
egy mozgalom sikere.
A magyar választók kevésbé
racionálisan döntenek, impulzusok
alapján választanak, ami orientálja és
motiválja őket. Ez az érzelmi irány-
tű lehet hit, remény, csalódás. Egy
mozgalom pedig ezeket tudja felerő-
síteni és meglovagolni. Intenzitásával
és integráló képességével különösen
nagy befolyással lehet a még kevés
társadalmi kötöttséggel rendelke-
ző fiatalokra, akikre az érzelmi poli-
tika nagyobb befolyással van, mint a
szakpolitikai viták. Ezenfelül a pozí-
ciót nyerni igyekvő, kisebb, esetleg új
pártok számára olyan eszköz a moz-
galmi politizálás, mellyel a politikai
erőtérben stabil helyet foglalhatnak
el, valamint stabil szavazóbázist épít-
hetnek rá.
A Fidesznek és a szocialistáknak
is volt aktívabb mozgalmi idősza-
ka, utóbbinak talán a leghosszabb:
a rendszerváltás előtt. Az ideológi-
ával átitatott kádári szocializáció és
az előző rendszerhez fűződő viszony
egyre halványabb, de egyik meg-
határozó tényezője a pártválasztás-
nak, és bázisképző eleme az MSZP-
nek. A Fiatal Demokraták Szövetsége
a rendszerváltó mozgalmak „liberá-
lis, radikális” egyikeként jött létre, és
fontos szereplője volt az akkori de-
monstrációknak. 2002 után létrejött
a polgári körök hálózata, mely cél-
ja már nem a csoportképzés, hanem
annak szervezése és megtartása volt,
továbbra is fenntartotta a mozgósí-
tás lehetőségét. Ez a két párt idővel
megerősödött, jobb- és baloldalon
önállóan képeztek pólust, néppárt-
tá váltak, stabil pozíciót szereztek.
A Fidesz polgári körök formájában élő
mozgalmi rendszere is elhalványult,
és miután a pártos öntudat kialakult
az emberekben, már a kormányzó-
képesség, ellenzéki szemszögből pe-
dig annak hiányának bizonyítása ha-
tározta meg a politikát. A táborok
utánpótlása egyrészt megtörténik a
családi szocializáció során, viszont
érkeznek más hatások is, például más
célzott politikai mozgalmak által.
A Jobbik Magyarországért Mozga-
lom sokkal intenzívebb és célzottabb
hatással van a fiatalok életére, mint
a pártokhoz kötődő ifjúsági szerve-
zetek. Képes olyan folyamatosan és
minél szélesebb területen jelenle-
vő közösségi kultúrába integrálni,
ami generációs jelleget kölcsönöz a
mozgalomnak, hiszen egy változ-
tatni akaró és képes, tiszta generáció
kötődik az „új magyar honfoglalás-
hoz”. A csalódottság mellé társított
remény érzete és a radikalizmus-
sal párosuló erő az, ami vonzóvá te-
szi ezt a közösségi élményt. A kérdés
a továbbiakban az, hogy a mozgalom
szívóhatása milyen hosszú távon tud
érvényesülni. Formálódhat-e ebből a
fiatal bázisból egy stabil mag? A moz-
galmaknak ugyanis esetleges sikerük
után bizonyos fokú mérséklődéssel
bizonyítaniuk kell cselekvő-, eset-
leg kormányképességüket is, hogy a
kitűzött cél ne maradjon örökké utó-
pisztikus törekvés. w
Az európai ember reálisan fogja fel az életet. Ebből a fejlődési szakaszból
az amerikai ember kimaradt. Őt mindenekelőtt a filmeken keresztül ne-
velik, azok világában él, nem a valóságban. A vér, a horror, a rettegés a
mérce, bizony itt tanulja meg minden átlag amerikai az erő értékét.


Nem sok választása van az EU-nak. Ha
átgondoljuk a dolgot, akkor azt lát-
juk, hogy a paradigmaváltás menthe-
ti meg. Pontosabban nem is váltás len-
ne, csak visszatérés a régi, hivatalosan
is meghirdetett alapvetésekhez és cé-
lokhoz. Vagyis a nemzetek és a kultú-
rák Európájához… Különben szétesik.
Mindezt azért érdemes most papír-
ra vetni, mert felcsillant a lehetősé-
ge annak, hogy Brüsszel megszünteti
a Magyarországgal szemben folyta-
tott túlzottdeficit-eljárását. Képesek
vagyunk ebből a mozzanatból azt a
következtetést levonni, hogy általá-
ban is rendeződik Budapest és Brüsz-
szel viszonya, méghozzá úgy, hogy az
EU hajlandó végre méltányolni a ma-
gyar erőfeszítéseket és eredményeket,
például azt, hogy a jelenlegi kormány
egyedülálló sikerességgel mérsékel-
te az államháztartási hiányt, az ál-
lamadósságot, vagy hogy mennyi új
munkahelyet teremtett, még azzal
együtt is, hogy ezek jelentős része az
Másként nem megy
úgynevezett közmunkarendszerben
keletkezett.
Mondják persze, az EU már nem az,
aminek alapítói álmodták, azaz in-
kább hatalmi gépezet, mint független,
de közös érdekeiket kereső nemze-
tek jóindulatú szövetsége, amelyeket
nem is annyira gazdasági kapcsolata-
ik, mint inkább kulturális hasonlósá-
gaik cementeznek össze elsősorban.
Nem a hiú remény ébred az emberben
az eljárás megszüntetésével kapcsola-
tosan, nem a megvert, megalázott ku-
tya vágyik simogatásra ugyanattól a
kéztől. Hanem a remény ébred, meg-
találja igazi énjét az EU. Nem túlzás ha
azt mondjuk, a magyaroknak igen ko-
moly szerepe lenne ebben. Amit el-
lenségeink ugyanis kuruckodásnak,
vakmerő provokációnak neveztek –
bankadó, válságadó stb. – az nem volt
más, mint a jövőbe látás. Mert csak úgy
megy a dolog, ahogy mi már 2010-ben
gondoltuk.
BOLDOG LÁSZLÓ
Megjelent az ausztráliai Magyar Életben
HULLÁMTÉR
13
MAGYAR HÍRLAP, 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE, ROVATVEZETŐ: VÉGH ATTILA, EMAIL: VEGH.ATTILAMAGYARHIRLAP.HU
SZÓ
Lapok a Temesi-naplóból . oldal
A Száraz-saga . oldal
Daphné és Apollón . oldal
Olvasásszociológusok visszatérő pa -
nasza, hogy manapság nemigen ol-
vasnak az emberek. És valóban, szin-
te törvényszerűnek látszik a süllye-
dés: az egymást váltó nemzedékek
egyre műveletlenebbek. Az Or pheusz
Kiadó és a Magyar Írószövetség úgy
döntött, fölveszi a kesztyűt. Erős
Kingát, a kiadó vezetőjét és a szövet-
ség titkárát A jövő olvasói című vetél-
kedőről kérdeztük.
– Honnan jött az ötlet?
– Amikor az Orpheusz Kiadó könyv-
pályázatait készítettem elő jött az öt-
let, hogy egy könyvkiadó úgy is se-
gíthetné az olvasás népszerűsítését,
hogy részt vállal egy vetélkedő meg-
rendezésében. Így dolgoztam ki A jö-
vő olvasója vetélkedőt középiskolá sok
számára, amelyre 11-12 évfolyamos
tanulók jelentkezhetnek, három-
öt fős csapatokban. Jelentkezhetnek
osztálytársak vagy baráti társaságok,
egy iskolából akár több csapat is be-
nevezhet. A versenyre tíz könyvet
kell elolvasni, ezekről bővebben tájé-
kozódhatnak az érdeklődők kiadónk
honlapján és a Facebookon. Munka-
társaimmal, Rózsássy Barbara köl-
tővel és Mariska Borbála nyelvésszel
olyan szerzőktől válogattuk a tíz cí-
met, akiknek 2013-ban születési vagy
halálozási évfordulójuk van. Azoktól
a szerzőktől, akik szerepelnek a kö-
zépiskolai tananyagban, szándéko-
san olyan művet választottunk, amely
nem kötelező olvasmány. Bródy Sán-
dor, Dsida Jenő, Füst Milán, Gárdonyi
Géza, Jékely Zoltán, Karinthy Frigyes,
Krúdy Gyula, Sánta Ferenc, Szép Er-
nő és Weöres Sándor egy-egy könyvé-
ről van szó, olyan művekről, amelyek
témafeldolgozása, hangulata remé-
nyeink szerint a kamaszkoron éppen
átesett fia taloknak tetszik majd. A ve-
télkedő kétfordulós lesz: az előselejte-
zőben – amelyet az írószövetség klub-
termében rendezünk meg, akárcsak
a döntőt – tesztkérdésekre kell vála-
szolniuk a tanulóknak. Ez a forduló
megrostálja a társaságot, hiszen a tu-
dásukra kíváncsi.
– Mi lesz azokkal, akik bejutnak
a döntőbe?
– Ők Lázár Balázs színművész, költő
játékmesteri irányításával mérkőznek
meg egymással. A döntőn a verseny-
zőknek a konkrét tárgyi tudásukon
felül szükségük lesz jó taktikai érzék-
re, kreativitásukra, íráskészségükre és
előadói tehetségükre is. Fontos azon-
ban hangsúlyoznom, hogy a döntő is:
játék. A fő cél, hogy az olvasást szeret-
tessük meg velük, és hogy jó hangula-
tú, vidám versenyben legyen részük.
Akik a versenyen helyezést érnek el,
a tárgyi nyereményeken felül július
18. és 21. között táborozáson vehet-
nek részt Balassagyarmaton. A tábort
írók és színművészek vezetik. A tábo-
ri program szórakoztatva tanít: elme-
gyünk majd a Bánki-tóra, Horpácsra a
Mikszáth házba, valamint Selmecbá-
nyára és a sztregovai Madách házba.
Kulturális programok is lesznek Lá zár
Balázs, Talián Mariann, Kubik Anna
színművészek, valamint írók, költők
és irodalomtörténészek közreműkö-
désével. A tábor célja a jutalmon túl,
hogy hiteles emberekkel, olyanokkal,
akik naponta olvasnak és életük szer-
ves része a könyv, tölthessenek né-
hány vidám napot.
– Beszéljünk az Orpheusz Ki-
adóról is. A kiadó is valamiképpen
részt vesz ebben az olvasónevelő
mozgalomban?
– Persze, a kettő összefügg egymás-
sal. Az Orpheusz Kiadó elsősorban
kortárs irodalmat jelentet meg. Hazai
és külföldi prózát, esszé- és verseskö-
teteket ad ki, a minőséget szem előtt
tartva. Ez már önmagában is olvasóne-
velés. Mi ponyvát nem adunk ki, csak-
is „magasirodalmat”, amelynek olva-
sótábora egyre apad, de igyekszünk
nem jajongani amiatt, hogy egyre ke-
vesebb az olvasó, hanem megpró-
bálunk tenni is valamit azért, hogy a
Gutenberg-galaxisnak ne legyen vé-
ge idejekorán. Akik most beneveznek
erre a vetélkedőre, azok pár év múlva
egyetemisták lesznek, később pedig
értelmiségiek. Nem mindegy, hogy
mit fognak majd gondolni kultúráról,
szellemről. Ha a vetélkedőnknek sike-
re lesz, akkor minden évben megren-
dezzük. Szeretnénk majd a Felvidéken
és Erdélyben is táborozni. A balassa-
gyarmati tábor is azért jó, mert közel a
határ, így időnk jelentős részét a Fel-
vidéken fogjuk tölteni.
– Az Orpheusz Kiadót – nem sok-
kal Deák László halála után – te vet-
ted át. Milyen állapotban volt akkor a
kiadó, és hol tart most? Hány címmel
jelentek meg évente, pontosan mi-
lyen könyveket adtok ki?
– 2011. április 1-jén vettem át az
Orpheuszt. Deák Laci – aki igazi kö-
zösségi ember volt, rengetegen sze-
rettük – szabad szellem volt, távol
állt tőle mindenféle bürokrácia, és el-
húzódó betegsége sem könnyítette a
helyzetet. Emiatt azonban a kiadónak
elég sok elvarratlan ügye maradt az ő
halála után. Amikor színre léptem, el
kellett dönteni, hogy megszűnjön-e
a kiadó, vagy vegye át az Írószövetség.
Az utóbbi mellett döntöttünk. Először
gazdaságilag kellett rendbe tenni a ki-
adót, ez a munka mostanra kezd be-
fejeződni. Már látszik a fény a szám-
lák alagútjának végén. Idén tíz cím
biztosan megjelenik, de inkább töb-
bet szeretnék. A kiadót racionalizál-
ni kellett, veszteséges könyveket nem
adhatunk ki, amelyek nem piacképe-
sek – a legtöbbjük ilyen – támogatá-
sok segítségével jelentetjük meg. Az
Orpheusz Kiadó egyik fő csapásirá-
nya a külföldi művek kiadása. Francia,
román, német és svéd nyelvű köny-
vekről van szó, elsősorban prózáról
és esszéről. Nagyon fontosnak tartom
a filozófia és az irodalom határterü-
letén mozgó szövegek megjelenteté-
sét. Ilyen volt Onfray esszékötete, Az
utazás elmélete. Ebben az évben ki-
adjuk Gabriel Liiceanu két kötetét.
Ő román filozófus, Heidegger a szak-
területe, mellesleg a legjelentősebb ro-
mán könyvkiadónak, a Humanitasnak
az igazgatója. Magyarul mind ez
idáig nem jelentek meg a munkái.
A csábításról című kötete eszmetörté-
neti áttekintés a görögöktől Heidegger
és Hannah Arendt kapcsolatáig. Ez a
könyv az idei könyvfesztiválra jele-
nik meg. A hazugságról című könyve
pedig ősszel jelenik majd meg. Ebben
a szerző a hazugság kultúrtörténe-
tét veszi górcső alá, külön fejezetben
szólva a hazugság természetrajzáról a
kommunista és a rendszerváltás utá-
ni Romániában.
– Ez számunkra ismerős lehet.
– Igen, éppen azért különösen ér-
dekes könyv ez, mert a hazugság ter-
mészetrajza itt, Ausztriától keletre
nagyon hasonló. Mindkét könyv fel-
sőoktatási segédanyagként is ajánl-
ható. Kiadjuk még Varujan Vosganian
regényét is, a Suttogások könyvét,
amely a 19–20. századi óromániai ör-
ménység hányattatott sorsát meséli el.
A napokban jelenik meg Dobozi Eszter
Kötés című verseskötete, és Tormay
Cécile-ről is napvilágot lát egy kötet.
A könyvhétre kiadjuk többek között
Király László új verseskötetét, s idei
kiadói tervünkben szerepel még Prá-
gai Tamás és Végh Attila páros „meta-
fizikai horror-kisregényének” megje-
lentetése is.
RÁKH GÉZA
Olvasni a jövő
Erős Kinga: Megpróbálunk tenni valamit azért, hogy a Gutenberg-galaxisnak ne legyen vége idejekorán FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR
A tábor célja a ju-
talmon túl, hogy
a fiatalok hiteles al-
kotókkal töltsenek
el néhány napot.
14 MAGYAR HÍRLAP HULLÁMTÉR 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE TÁRCA
A Szabad Európa Rádió számos hall-
gatói levelet kapott, előbb a Nyu-
gatra látogatóktól, majd otthonról.
Az érdekesebbeket felolvasták a szer-
kesztőségi értekezleten. Egyetlen ilyen
levélre emlékszem, amelynek mon-
danivalója így hangzott: „Már ha csak
szépen beszélnek magyarul, azzal so-
kat tesznek értünk.”
Immár hazatérve, két évtizeddel
a rendszerváltás után egy Bácskában
tartott konferencián az egyik helybe-
li hölgy a következőkkel fordult hoz-
zám: „Mondja meg ott Budapesten,
hogy ha már lényegileg semmit se te-
hetnek értünk, legalább a nyelvünket
ne rontsák.”
Egy nyelv él, változik, olykor csak
későbbi nemzedékek a megmondha-
tói, hogy a gazdagodás vagy a romlás
irányába. A Münchenbe érkezett le-
velet nagyon komolyan vettem, de er-
re nálunk nem is volt annyira szükség.
A nyelv tisztaságának tudatos meg-
őrzése körünkben természetes volt.
Idehaza rádiót hallgatva és televí ziót
nézve, különösen szakmai füllel és
szemmel, megdöbbenek egyes, szin-
te mindennapos pongyolaságokon.
Mintha a nyelvhasználat helyességé-
vel, a káros befolyások elkerülésével
senki sem törődne. Vonatkozik ez leg-
inkább a napi eseményekkel foglalko-
zó adásokra.
Nézzük először a szakmai oldalt.
A híradás. Újságban, napilapban egy-
két bevezető sor után az olvasó eldön-
ti, hogy magát az írást elolvassa-e. Rá-
dióban, televízióban ez nem így van, a
hallgatónak mindent végig kell hall-
gatnia. A műsorvezető feladata tehát,
hogy felhívja a figyelmet a követke-
ző információra, de nem az, hogy már
ő mondja el az esemény lényegét. Ezt
az elemi szabályt a magyar rádióban és
televízióban mintha nem ismernék.
Egy közéleti személyiség, politikus –
mondjuk Orbán Viktor – nyilatko-
zik. Ennek a tartalmát a műsorveze-
tő olykor szó szerint idézve elmondja,
a hallgató voltaképpen már előre tud-
ja, hogy a kormányfő mit fog monda-
ni. Ez így megy minden eseménynél.
A gyakorlat tehát az, hogy a hallga-
tó vagy a néző másodszor, néha har-
madszor is hallja ugyanazt, amiről a
műsorvezetőtől már eleve értesült.
Az sem szerencsés, ha a műsor-
vezető mondandóját ugyanazzal a
szóval fejezi be, mint amellyel ma-
ga a bejátszás kezdődik. Így szüle-
tett ilyesmi, mint: „Munkatársunk je-
lenti Párizsból”. Majd a tudósító: „Itt
Párizsban…”
Ugyanúgy mindennapos a szóis-
métlés, még előre előkészített mű-
sorokban is. A déli harangszó be-
konferálásában például két perc alatt
háromszor hallottam azt a szót, hogy
„település”. A külföldi jelentésekben
szabály, hogy az első mondatot a sze-
replő személy, vagy a földrajzi hely
megjelölésével kezdjük. Gyakran azt
hinnénk, magyarországi történésről
van szó, csak a hosszú bevezető mon-
dat végén tudjuk meg, hogy a szín-
hely Varsó vagy London. Ugyanilyen
szabály érvényes a sportesemények-
re. Elsőnek a helyszínt és a sportágat,
majd a nevet kell említeni, csak azután
a másodperceket és centimétereket.
Zavarja a hallgatót és árt az adás
rangjának a műsorkészítők nevé-
nek a sokasága. Egy ízben egy műsor-
szám végén és a következő elején nyolc
nevet számláltam meg. Akad érde-
kes hosszabb interjú, amelynek a vé-
gén megtudjuk a műsorkészítőket,
de az adásba csak menet közben be-
kapcsolódva, nem tudjuk meg kivel
folyt a beszélgetés. Egyenesen komi-
kus, amikor kerek órában a hírolvasó
köszönti a hallgatót, bemutatkozik és
közli a szerkesztő nevét. Utána jönnek
a három és fél perces hírek….
Alkalmanként elengedhetetlen né-
hány másodperces szünet tartása is.
A közelmúltban mintegy egybeol-
vasva hallhattuk a következőt: „….
mondotta üzenetében XVI. Benedek
pápa. Reklám.” De nézzük tovább:
a magyar nyelvet, annak tisztaságát
vagy be szen nyeződését.
Kezdjük az egyes és többes szám-
mal. Mintha minden, ami a korábbi
nemzedékekben természetes módon
egyes számban volt, most többesbe
ment volna át. Már a reklámnál: a hir-
detett szert nem patikában, hanem „a
patikákban” keressük. Az emberek a
földrengéskor „kiszaladtak az utcák-
ra”. A megszólított olvasóból olvasók
lettek, és nem a 47-es villamos, ha-
nem a 47-es villamosok közlekednek.
Ahogy a kereskedésekben sem cipőt és
ruhát, hanem „cipőket és ruhákat”,
valamint – holott már egyes szám-
ban is gyűjtőfogalom – „élelmisze-
reket” árulnak. Még a zenéből is „ze-
nék” lettek.
Vagy nézzünk egyes kifejezéseket.
„Miatt”. Érdemes odafigyelni,
hányszor hangzik el a mondanivaló-
ban – mindent pótlandó – ez a szó. Az
emberek nem az árvíz katasztrófá-
ban, hanem a katasztrófa miatt halnak
meg, Szíriában a lakosság nem a pol-
gárháborútól, hanem amiatt szenved,
a magas állami kitüntetést pedig nem
a szerzett érdemekért, hanem azok
miatt adták.
„Majd”. Az adások hemzsegnek
ettől a sajátos pesti zsargontól. Bár a
mondatból már kristálytisztán kivi-
láglik, hogy a jövő valamilyen esemé-
nyéről, fejleményéről van szó, a leg-
végén mégis hozzáteszik: „majd”.
Mindennapos a „lesz majd”.
„Is”. Tíz eset közül nyolcban nem-
csak felesleges, de stílusrontó a szó.
Elhangzik egy konferencia veze-
tő résztvevőinek a neve, míg az utol-
só személynél hozzáteszik: „is”. Egye-
nesen degradáló annak, aki a felsorolás
végén szerepel, mintha valami kegy
lenne, hogy ő „is” ott van.
Térjünk az idegen nevekre. Futball-
mérkőzést hallgatunk, amelynek so-
rán a francia, olasz vagy más ország-
beli játékos nevét végig angolosan ejtik
ki. Aki nyugati, az mind ki van téve
ennek. Emlékszem egy régi tévémű-
sorra, amelyben „Csárlsz” de Gaulle-t
és „Kerolájn” hercegnőt emlegették.
Lehangoló szembesülni olykor
a történelmi Magyarország isme-
retének hiányával is. „Most jöttem
(Bálint Sándor ezt mondta a hozzá te-
lepített poloskamikrofonba):
„Az agyonbombázott München a
maga katolikus életkedvével, a re-
ménység angyali ajándékával újjászü-
letett. Beszélgetek itteni magyar bará-
taimmal. Valamennyi más embertípus,
magatartás. Egyik sem méltatlan a vá-
ros diszkrét emberségére. Beszélge-
tünk. A téma magyarságunk emberi
boldogulása és keresztény üdvössé-
ge. Amiben idehaza élünk az szellemi
vesztegzár, hódoltság a javából. – Sor-
sunk sokkal jobb, de sokkal remény-
telenebb is, mint amit a nyugati ember
egyáltalán felfogni tud. A pusztulás és
szégyen mellett azonban máris van-
nak eredményei és tanulságai. …Kádár
János államának az a tragédiája, hogy
az emlegetett frizsiderszocializmusa a
kispolgári materializmusnak, habzso-
ló önzésnek, az eszménnyé emelt mű-
veletlenségnek kénytelen (!) engedni.
Sajnos a Horthy-korszak és a szemé-
lyi kultusz premisszáiból aligha le-
het szocialista humanizmust terem-
teni. – A szabadság balzsama nélkül
nem lehet sérült… betegségével ver-
gődő társadalmunkat meggyógyítani.
Ez a társadalom, legalábbis egyelőre,
méltatlan a szabadságra. Ezt teljes fe-
lelősséggel lehet mondani. – Most in-
nen Münchenből, barátaim lehangolt
realizmusából, de keresztény helytál-
lásából értem meg hazámnak a tragé-
diáját. Népünk bátran kiáltott a népek
hazájához, a nagyvilághoz apellált, a
keresztény és humanista lelkiisme-
rethez. Európa azonban csak fráziso-
kat és alamizsnát értett küldeni. Utá-
na csak a meghasonlás következett.
(…) – Szabotálunk mindent, első-
sorban magunkat, gyermekeket alig
nemzünk, öngyilkosaink döbbenete-
sen szaporodnak. Sok a hirtelen, ke-
netlen, szóval a szentségekkel el nem
látott halál. Már az Istent sem vádol-
juk, nem akarunk vele odaát sem ta-
lálkozni, krematóriumban kívánunk
teljesen megsemmisülni. (…) – Így élni
aligha lehetséges sokáig. (…) Jól tud-
juk, hogy az Úristen csak személye-
ket üdvözít, nem társadalmakat. Ve-
gyük ehhez hozzá agonizáló egyházi
közéletünket is, amely nem tudja… a
helyét megtalálni. Megrekedt valami
önmagasztaló, magát mentegető kö-
zönyben, a langyos közélet utálatos-
ságában. Kapott azonban egy kese -
rűen bölcs, de klasszikusan keresz-
tény tapasztalatot, amelyhez 1956
juttatott bennünket. …Itthon min-
dig Európára, kint pedig erre a csú-
nyácska hazára, önmarcangoló népé-
re gondolok.”
Máskor, másik fő besúgójának:
„Azt kell mondanom, hogy ez a szov-
jet, moszkovita, kommunista rend-
szer oly megvetéssel nézi az em-
bert, amilyenre a világtörténelemben
még nem volt példa… Ez a rendszer
halott.”
A tartótiszt elvtársak csak ezután
fogalmazták meg a kérdéseket, a „hír-
igényt” (MICSODA SZÓ), és ehhez ke-
restek tanúkat. Nem fordítva. Ördögi,
nem? Többnyire „társadalmi kapcso-
latokat”, mint az egyetemen a magyar
őstörténetiség ellen ágáló tanárt, aki
túl jó elvtárs volt ahhoz, hogy ügynö-
köt csináljanak belőle, de a bármikor,
bárkit fölnyomhatott. Az ilyenek vol-
tak a tégla élei.
Az ominózus könyvek:
Molnár-Nagy: Két világ közt Nagy
Imre útja, Gyilasz: Beszélgetések Sztá-
linnal (én is hazahoztam, igaz, ango-
lul), Szabó Ferenc: Világnézetek harca,
Nyisztor Zoltán: Ötven esztendő stb.,
az egyetemi íróasztalán voltak. Szin-
te mindenki hozott haza ilyen köny-
veket, akit kiengedtek, de legtöbbjük-
től elvették a határon. A hazahozott
telepes magnetofontól, amellyel a ta-
nyákon gyűjtött Sanyi bácsi, ahol nem
volt villany, a valóságban jobban féltek
a szervek, mint a könyvektől.
„Mannclicher” ügynök, aki önként
és dalolva, egy évtizeden át, olyan túl-
buzgón végezte munkáját, hogy egy
ideig a szervek hátrébb vonták, most
elégtételt kapott. Nem mástól, mint
magától a célszemélytől. A sok tit-
kos házkutatás után, ahol hibát hibá-
ra halmozott egy „zártechnikai szak-
tiszt” egyenlő betörő, eljött a nyílt
házkutatás ideje is. Ő azt hitte nyug-
díjazzák, úgy „szorítják ki” a pályá-
ról, de nem. Perbe fogták Sanyi bácsit,
és ő Mannlichert (dr. Kormányos Ist-
vánt) kérte föl védelmére, ezzel iga-
zolva, hogy nem lepleződött le a tégla.
Hát ezt a szent naivitást! Teérted tűz-
be teszem, mondta neki, negyven éve
ismerlek. Sanyi bácsi tulajdonképpen
beismerő vallomást tett:
„Elismerem, hogy az incriminált
cselekményemmel vétettem a tör-
vény ellen, de erkölcsi lényem és tu-
dományos munkásságom elégséges
lehet ahhoz, hogy magatartásom nem
a Magyar Népköztársaság elleni gyű-
löletből fakad, legfeljebb a magyar nép
iránti mélységes szeretetemnek, adott
esetben való helytelen felfogásából.”
Erkölcsi lény? Tudományos mun-
kásság? Szartak rá!
1965. október 21-én nyilvános tár-
gyaláson egy rendbeli folytatólago-
san elkövetett izgatás bűntette miatt
(mert néhány barátnak, szűk körben
kölcsönzött könyvet) hat hónap bör-
tönre ítélték, amelynek végrehajtását
három év próbaidőre felfüggesztették.
„Ügyének védője” gondoskodott ar-
ról, hogy Sanyi bácsi ne fellebbezze
meg az ítéletet (amelyre három nap
állott volna rendelkezésre) „Mann-
licher” utolsó lövése tehát célba ta-
lált. „Tisza” fedőnevű ügynök 1965.
november 1-i jelentése szerint az íté-
letről annyit mondott neki: „Nem ezt
érdemeltem a városomtól.”
Állását igen, munkáját nem vesz-
tette el mégsem, sőt még több ideje
maradt a néprajzi anyag földolgozá-
sára, könyvekre. Hát ezért nem tanít-
hatott már engem az egyetemen, csak
kívüle. (Lehel Istvánt, ilyen is volt, tö-
rölték a nyilvántartásból.) Bálint Sán-
dort Budapesten, a Széna téren – in-
nen, ahol ezeket a sorokat körmölöm,
egy villamosmegállónyira – 1980 má-
jusában elütötte egy autó. (A legenda
szerint egy volt tanítványa vezette a
kocsit.) Egy hét múlva belehalt. Csak
ekkor zárták le a „Figyelő” dossziéját.
Az alsóvárosi, Pálfy utcai kis pa-
rasztházat, ahol ő született, és édes-
anyja a haláláig élt, még maga a
vállalkozó sem merte lebontani, je-
lentette az önkormányzatnak, hogy
eladja nekik. Az az ember, aki 2004
óta áll Szeged város élén (2013-at
élünk), kihajtatott a torony alól Al-
sóvárosra, körülnézett a házban, és
amikor eljött, egy öntapadós Sze-
ged címert ragasztott a kapura. Et-
től a derék alsóvárosiak megnyugod-
tak. Másnap porig rombolták annak
az embernek a házát, akinek Szeged
az egész múltját, egész néprajzát kö-
szönheti. Apámnak dedikált könyvei
az én polcomon sorakoznak.
folytatjuk
TEMESI FERENC
Ahol a hatosok megállnak
Apá (29)
Uzsgorodról” – mondta a rendszer-
váltás idején Magyarország rendőrfő-
kapitánya. Írtam neki barátságosan,
hogy ez Ungvár. Megköszönte. Itt az
alapokkal van baj.
Bár ilyen uzsgorodi esettel rádió-
ban, televízióban – mint Újvidék he-
lyett Novi Sad – egyre ritkábban talál-
kozom, de határon innen és határon
túl lesújtó a fiatal szerkesztőknél is
megmutatkozó műveletlenség, ve-
le a természetes nemzeti öntudat
elkorcsosulása.
Akár mindkettő oka lehet annak,
hogy noha a felvidéki, kárpátaljai, er-
délyi és délvidéki város- és helység-
nevek ma már többségében magyarul
hangzanak el, de mintha az Auszt-
riához került Burgenland sosem tarto-
zott volna Magyarországhoz. Onnan,
olykori kivételtől eltekintve, valami-
lyen szolgalelkűségből, a német név
idézése lett gyakorlattá. Így nem cso-
dálkozhatunk, ha húsz évvel a rend-
szerváltás után a rádió vasárnap reg-
geli részletes időjárás jelentésében azt
hallhattuk, hogy milyen az idő Bécs
után „Kismártonban”.
Amit mindehhez hozzáfűznék, már
egész közoktatásunkat érinti. A buda-
pesti egyetemi közgazdasági karon a
földrajz tanszékvezető professzora Te-
leki Pál volt. Az ő szelleme érvényesült,
akkor is, amikor miniszterelnök lett.
E karon, amelynek hallgatója voltam,
minden nagyobb megméretésnek fel-
tétele volt a történelmi Magyarország
pontos ismerete. Egy városnév, egy
megyeszékhely – a térképen azon-
nal mutatni kellett. Vizsgára csak az
mehetett, aki alapos tudással rendel-
kezett a Kárpát-medencei terület-
ről, egész történelmünk színhelyéről.
E szűrőért ma is hálás vagyok.
Egy ilyen gyakorlat újbóli beveze-
tésének szükségességét érzem, lehe-
tőségét pedig Magyarország mai köz-
oktatási kormányzatának figyelmébe
ajánlom. Talán már az érettségire.
SKULTÉTYCSABA
RENDŐRREGÉNY
A nyelv él, változik,
és csak a jövő mond-
ja meg, hogy a gazda-
godás vagy a romlás
irányába.
2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE HULLÁMTÉR MAGYAR HÍRLAP 15 MÚLT
Szél rázza a megfakult cégtáblákat, a
házakon csapzott, fakó lobogók. Le-
hullott vakolat, gránát- és golyó tépte
lyukak, mint testen a rút sebek. Rom-
házak, egymás fölé rakott színpadi
díszletekhez hasonló szobák, kinyú-
ló vastraverzek, csüngő gerendák.
A falakon meszelt ákombákom-fel-
iratok: „Éljen az MSZMP! Le az uszí-
tókkal! Munka – kenyér! Sztrájk
– infláció! Halál az ellenforradalmá-
rok ra”! Plakátok, rendeletek, felhí-
vások, a Szózat nemzetiszín keretben.
Nyüzsög a nép, mindenki gyalogol, a
„Kádár-taxikon”, a szovjet páncél-
kocsikon kívül nem látni járművet.
Rémhírek terjednek: az oroszok el-
hurcolják az iskolából a gyerekeket.
Apám az Andrássy úton látja, amint
két orosz felkéredzkedik egy alkal-
mi utasokkal zsúfolt teherautóra. Aki
csak a robogó kocsit látja, annak úgy
fest: civilekkel zsúfolt plató, a végé-
ben két fegyveres orosz katona.
Mindenütt kosz, hetek óta nem
gyűjtik a szemetet. A kirakatok üveg-
tábláin itt-ott golyó ütötte lyukak, a
betört üvegen belül vastag porréteg,
tégladarabok, törmelék. Van, ahol a
cégtábla tűnt el, másutt a felírás van
meg, de a bolt helyén romhalmaz.
A tetőkről szakadatlanul hull a cserép,
a házak homlokzatáról a tégla- és va-
kolattörmelék. Szeles időben életve-
szély az utcán járni. Az ereszcsatornák
is tönkrementek, ha esik az eső, ára-
datként zuhog a víz a járdákra.
Az épen maradt üzletek előtt
hosszú sorok, lehajtott fejek, zseb-
re dugott kéz. Az emberek mindent
megvesznek, csak szabaduljanak a
pénztől. Mindenért sorba állnak, az
újságokért is, a rikkancsok felárral
adják a lapokat.
November 21-én, szerdán apám az
újságíró-szövetségben ebédel, utána a
barátjával, Kelemen Vilivel és a meny-
asszonyával találkozik. Készülődnek,
másnap indulnak Nyugatra. A han-
gulat temetői, némán csomagolnak,
apám megpróbálja lebeszélni őket: de
reménytelen. A menyasszony anyja
zokog, de azért biztatja a lányát. Zsidó
család, halálosan rémültek. „Végig-
csináltuk ’44-et. Ki tudja, mi lesz még
itt?” Legszívesebben ők is a gyerekek-
kel tartanának. A család tanácskozik:
milyen fedőnév alatt üzennek, ha át-
jutnak a határon. Apám elbúcsúzik, az
apja nővéréhez, Barbarához tart, akit
rettentő izgalomban talál.
– Él! Mégis él! Híreket kaptunk Zo-
liról! Most indulok Gyuláékhoz.
Apai nagyapám legkisebb öccsét,
Alfréd Zoltánt még 1952-ben tartóz-
tatták le. Apám másik nagybátyjánál
egy egzaltált külsejű, hervadt nő tartja
szóval a családot. Állítólag Zoli szere-
tője volt, most jött Vácról, ahol biztos
forrásból megtudta, hogy Zoli él, nem
végezték ki, hanem a Szovjetunió-
ba szállították. Beszél, beszél, ömlik
belőle a szó, apám érzi, hogy valami
nincs rendben, valami nagyon hamis,
de nem akadékoskodik, mert nagy-
nénje és nagybátyja isszák a nő min-
den szavát. Gyula extázisba esik, ex-
humálásról beszél, meg arról, hogy a
váci fogolytemetőben majd minden
kiderül: üres a sír, vagy más fekszik
ott. Apám szánja őket, már nem gya-
nítja, hanem tudja, a csontja mélyén
érzi, hogy a nő bolond vagy szélhá-
mos. Inkább az előbbi, gondolja ma-
gában, hiszen nem kér semmit.
Másnap apám megint nyakába ve-
szi a várost. Tömegközlekedés nincs,
a sofőrök és villamosvezetők sztráj-
kolnak, terjed a disszidálási láz. A pá-
lyaudvarok tömve menekülőkkel.
A hírek szerint mindenki átjut, a ha-
tárt lezáró orosz csapatok nem tartóz-
tatnak fel senkit. Mások szerint igen,
de a magyar határőrök segítik a me-
nekülőket. A harmadik verzió: akit le-
het, feltartóztatnak, de Győrben elen-
gedik, és ezek nyomban indulnak is
vissza a határra. Mindenütt ez a fő be-
szédtéma: ki ment el, ki az, aki készül.
Tarts Nyugatnak! Gyerekek szöknek
otthonról, családok indulnak az is-
meretlen felé autón, buszon, vonaton,
gyalog. A Múzeum körúton megszó-
lítja apámat egy férfi.
– Tudja, mi lesz ma délután? Néma
tüntetés. Tudja, ugye?
A hír szájról szájra terjed. Apám
délután megint a nagybátyjáéknál
van, együtt figyelik az ablakból, ahogy
varázsütésre kihalttá lesz a Fehérvári
út és környéke, és egy órára elnéptele-
nednek az utcák. Kísérteties a csend és
a mozdulatlanság: csak egy őrjárat és a
páncélautók mocorognak. Egy óra el-
teltével megelevenedik a környék. Es-
te a rádió a csepeli sztrájkolók és a kar-
hatalmisták, a Kádár-huszárok közti
fegyveres összetűzésről számol be.
November 28-án apám végre táv-
iratot kap Mezőberényből. Október
huszadika óta ez az első hír róluk: a nő-
véréről és anyámról. Másnap, 29-én,
csütörtökön elindul Mezőberénybe.
A vonat zsúfolt, kínosan döcög, végte-
len hosszan ácsorog nyílt pályaszaka-
szokon, nincs elég gőz, lassan besöté-
tedik, villanyvilágítás sincsen. Apám
egy állami gazdaság elnökével beszél-
get, aki elborzadva meséli, miként ha-
tott rá a romos Budapest.
– A halál bűzét éreztem mindenütt.
A kanálisokból, a kapualjakból, a ro-
mos kirakatokból áradt. Azt gon-
doltam, hogy az Isten elfelejtette
Magyarországot.
Egyikük sem tudja, hogy azt fogal-
mazza meg, amit majd néhány hónap
múlva, 1957 nyarán, Szent István ki-
rály ünnepe előtt García Marquez is
megtapasztal, miután egy Rákóczi úti
moziban megnézi Luis Buñuel filmjét,
Az elhagyottakat. Gabót a sötét há-
zak, sötét utcák, a rommá lőtt város
elkedvetleníti, a nyomasztó film után
nem lesz kedve visszamenni a szállo-
dába, felkapaszkodik egy villamos-
ra, elzötyög Kelenföldre, ahol cigaret-
tára gyújt a 49-es végállomásán. Egy
drótozott szemüveget viselő, kövér
férfi hosszan méregeti, majd hirte-
len elhatározással odalép hozzá, és egy
cédulát nyom a kezébe, melyre vala-
ki tintaceruzával két rövid mondatot
írt: „Közeleg a Halálcsillag. Isten óvja
Magyarországot.”
A téeszelnök panaszkodik, hogy a
minisztériumban senkivel sem tudott
beszélni, pedig a falujában széthord-
ják a gazdaságot. Nem tudja, mit csi-
náljon, óvatosan célozgat, hogy Rákosi
alatt jobb volt: az legalább rendet tar-
tott. Apámra kínzó nikotinéhség tör,
leszáll, a szerelvény mellett cigaret-
tára gyújt, bámulja az Alföldre eresz-
kedő homályt. Fölötte, a lehúzott ab-
lakon át élénk beszélgetés hallatszik:
nagy csoport ipari tanuló utazik haza,
tizennégy-tizenöt évesek lehetnek,
egyikük arról mesél, hogyan harcolt az
orosz tankok ellen az Üllői úton. Gyor-
san kiderül, mindegyiküknek van ha-
sonló élménye. A többség nyilván ló-
dít, de akad, akinek az elbeszélésén
apám érzi a valóság ízét. A vonat meg-
rándul, némán gurulni kezd. Apám
felkapaszkodik a vaslépcsőre. Amerre
haladnak, mindenütt sötétség.
Mezőberényben az utcák néptele-
nek, kijárási tilalom van. Apám egyet-
len lélekkel sem találkozik az állomás-
ról vezető hosszú úton. A piactérnél
rendőrökből és karhatalmistákból ál-
ló járőr tartóztatja fel, zseblámpa fé-
nyénél igazoltatják, szerencsére nem
dobta el a vonatjegyet, így nem kell a
rendőrségen töltenie az éjszakát.
Későre jár, azon az éjszakán apám
már nem akar anyám szüleinél alkal-
matlankodni. Másnap reggel pedig
éppen akkor állít be, amikor anyám a
biliket üríti. Miután 1945-ben a nővé-
re férjhez ment, és az urával Erdély-
be költözött, tizenkét éves anyám lett
a berényi házban a korán kelő. Tél-
időn, amikor reggelre a szoba kihűlt,
és látszott a lehelet is, nehezebben
vette rá magát a felkelésre, de aztán,
némi erőgyűjtés után, kiugrott az ágy-
ból. Gyorsan magára kapott pár meleg
holmit, majd a nagyapám ágya alat-
ti borosüveghez járult. Jól meghúzta,
és nagyapám rossz bora azonnal át-
melegítette. Aztán ment kályhát ha-
muzni, biliket kivinni, gyújtóst és ap-
rófát vágni, begyújtani, szellőztetni,
nagy lavór vizet a kályhára tenni me-
legedni. Csak akkor engedte felkelni
az öregeket.
Anyám apja biztosan nem örül
apámnak, de a fenntartásait nem mu-
tatja, megtartja magának. Anyám any-
ja más eset. Odatartja puszira az arcát,
aztán tisztán hallhatóan azt mormolta
az orra alatt:
– Siklott vóna ki az a vonat.
Anyámnak és apámnak nem sok
ideje van egymásra, mert anyámnak
vissza kell utaznia Szegedre, az orvo-
si egyetemre. Beballagnak a főtérre,
ahol azon nyomban egy felvonulás-
ba keverednek. A zászlók alatt vonu-
ló tömeget a helyi bizottmány embe-
rei vezetik. A rendőrség épülete előtt
karhatalmisták sorfala fogadja őket,
később Békéscsabáról szovjet páncél-
autó is érkezik. A tüntetés békésen zaj-
lik le. Délután azonban fiatalokból álló
csoport a rendőrség elé vonul, kiabál-
nak, be akarnak törni a kapun. A kar-
hatalmisták riasztólövéseket adnak
le, mire a csoport szétszalad. Négy óra
tájban egy helybéli fiatalember holt-
testét hozzák Budapestről: ott esett el
a harcokban. A temetés ismét tünte-
téssé válik.
A városban sztrájk, újságot nem le-
het kapni, cigaretta már csak a pocsék
Arda és Rhodope, apám nővére sze-
rez néhány csomag Tervet. Anyám es-
te már Szegeden, apám a nővérééknél
tölti az időt, majd négy nap múlva
visszaindul Pestre. Az utazás megint
szörnyű: zsúfoltság, bűz, oláh cigá-
nyok, cigarettahiány, egész úton kín- Száraz Alfréd Zoltán 1938-ban FORRÁS: CSALÁDI ARCHÍVUM
zó szomjúság. A vonat ragyogó nap-
sütésben bumlizik át a Tiszántúlon,
de Szolnok után már komor, szürke
az égbolt. Mire befutnak a Keleti csar-
nokába, sötétedik. Apámat zsákok és
bugyrok áradata sodorja ki a téli szür-
keségbe burkolt Baross térre. Járdán,
úttesten törmelékhalmok, csorog a
mocskos hólé, cigarettacsikket, sze-
metet sodor a kanálisok bugyboréko-
ló torkába. Mindenki siet, minden-
ki ingerült. Hol itt, hol ott robban ki a
veszekedés, az emberek megrohan-
ják a villamosokat, nyomják, taszigál-
ják egymást.
A szeméthegyek teszik? A piszkos-
szürke tónusok, a szívfájdító memen-
tóként meredező romok? Apámnak a
tömegből kivillanó arcok természet-
ellenesnek tűnnek. Nem ismeri fel a
pesti utcák megszokott figuráit. Mint-
ha egyik napról a másikra kicserélték
volna a város lakosságát. Hirtelen a
ruhák is kifakultak, mintha idomulni
akarnának a mocsokban fuldokló vá-
roshoz. Csizmák, pufajkák, elképesztő
sálak, szíjjal átkötött nagykabátok, ta-
licskák, babakocsiban krumpli, nőkön
férfinadrág-bakancs, mint 1945-ben.
Belép egy talponállóba. Sör nincs,
fröccs sincs, csak málnaszörpöt ad-
nak. A pultnál lángosra várakozók
sora, az emberek fázósan topognak
a kőpadlót borító latyakban. Közel a
záróra, a morcos takarítónő kis híján
apám lábára zúdítja vödre tartalmát.
Apám kifordul az ajtón, rágyújt, nincs
kedve villamosra ülni, gyalog vág neki
a Rákóczi útnak. Egy-egy romos ház
előtt deszkakerítés tereli a járókelőket
az úttestre, az egyik kapualjban tűz-
kőárus sziszeg, a járdaszélen egy fiatal
nő kis papundekli dobozból csokolá-
dét kínálgat: mosolya arról árulkodik,
hogy egyébre is lehet vele üzletet köt-
ni. A rongált ereszekről kitartóan
csorog az olvadó hólé. A kirakatok be-
deszkázva, az épen maradt rolók le-
húzva, itt-ott feltűnik az 1945-46-ból
ismert tábla: „Betörő urak, ne fáradja-
nak! A bolt üres.” Ablakok közein, ka-
pukon, téglán, vakolaton falraga szok,
kézzel írt cédulák tömege: tüzelő,
gyerekkocsi, bútor, ruhanemű, lakás,
szőnyeg, képek, szerszámok vétele és
eladása: az itthon maradottak kótya-
vetyélik a disszidensek holmiját.
Sötét van, fojtó köd telepszik a
mocskos utcákra. Apám lába alatt lu-
csok cuppog, a fák tövében fekete hó-
kupacok olvadoznak, közvilágítás
nincs, az ablakokból szűrődik némi
fény. A Múzeum körút és Kossuth La-
jos utca sarkán működik a jelzőlám-
pa. Piros. Apám mellett két férfi, az
egyik nekivág a tilosnak, a másik visz-
szarántja: „Mi az, már ezt is elfelejtet-
ted?” A Szabadság-híd súlyos árnya
mögött a rakpart ívlámpa sora világít.
Szomorú, ijesztő kép ez a magányosan
húzódó fénycsík, mögötte komor sö-
tétséggel. A Gellérthegy sziluettje ká-
sás ködbe olvad.
A híd alatt lassan hömpölyög a Du-
na. Halk zúgásából egy gyászinduló
hangjait véli kihallani apám. Partkö-
zelben, a fekete vízen kerekre kopott
jégtáblák úsznak – hatalmas, fehér ta-
virózsák. Kásás hátukon csillog az ár-
va Duna parti lámpák fénye. A Bartók
Béla út sötétjében tömeg hullámzik,
rikkancsok árulják a holnapi Sportot,
néha vibráló fénnyel zúg el egy-egy
villamoskocsi. Egy romos ház bejá-
ratán két pufajkás alak dolgozik, lá-
dában meszet kevernek. Ezek a csap-
kodó, piszkosszürke emberhullámok,
ezek a felcsattanó szóváltások még-
iscsak az életet jelentik. Az emberek
már nem olyan figyelmesek egymás-
hoz, mint novemberben, de talán ez
is az élet jele: a temetés megtörtént, a
halott nyugszik, nincs okunk többé,
hogy lábujjhegyen járjunk. A város,
ha szennyben, mocsokban, elcsúfí-
tottan is, de él.
SZÁRAZ MIKLÓS GYÖRGY
A híd alatt lassan
hömpölygő Duna zú-
gásából egy gyász-
induló hangjait véli
kihallani apám.
Apám ’56 novemberébe
16 MAGYAR HÍRLAP HULLÁMTÉR 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE FÖLD ÉS ÉG
Néhány éve szép díszkutat avattak föl
a házunk előtt a lelkes helyi lakosok.
A falu legrégibb kútjához emeltek
méltó kávát, s habár a vizet már nem
innen veszik a helybeliek, azért becs-
ben tartják. Persze nem mindenki:
akadnak, akik rendszeresen köveket
szórnak bele, pusztán szórakozásból.
Boldogabb időkben ez elképzel-
hetetlen lett volna. Aki ilyet művelt,
azt először is a közösség büntette vol-
na meg, nem is kicsit. De tisztelték
az életet adó víz lelkes lényeit, ahogy
a görögség nevezte őket, a nimfákat
is, akiket afféle természetistennők-
nek tartottak. Ünnepeiken a kutakat,
forrásokat felvirágozták, s a papok és
papnők kérték a nimfa jóakaratát és
támogatását. Tudták, amit mi, csap-
vízen, vagy műanyagba csomagolt fo-
gyasztói cikken élők nem: vízért men-
ni, vizet venni rítus, és a mindennapok
szakrális tapasztalata.
A vizek szép nimfája volt Daphné
is, Gaia földanya és Péneiosz folyóis-
ten lánya. Őt az a megtiszteltetés ér-
te, hogy maga Apollón napisten vetett
rá szemet, s vált annak első és örökös
szerelmévé. Csakhogy nem önszántá-
ból. A szép lány ugyanis Erósz és Apol-
lón íjászversengésének lett áldozata.
Ovidius elmondása szerint a napisten
ugyanis lekicsinyelte a szerelemistent,
és gúnyolódván azt találta neki mon-
dani, hogy nem való annak íj a kezé-
be, hisz nem öl vele szörnyeket, mint
ő, csupán csip-csup szerelmi ügye-
ket intézget. Erósz ekkor megmu-
tatta neki hatalmát. Kétféle nyila volt
ennek a kegyetlen istennek, amellyel
azóta is tréfálja a földi halandókat. Az
egyik aranyosan csillogó végű: akibe
belelövi, abban olthatatlan szerelmet
ébreszt az iránt, aki éppen mellette
van. A másik ólomvégű, tompa, lusta:
akit ez elér, az fut a szerelemtől. Ebből
a két nyílból lőtt ki Erósz egyet-egyet,
mikor Apollón éppen Daphnéval ta-
lálkozott. A napisten kapta az aranyos,
szerelemébresztő, a lány az ólmos,
szereleműző nyilat. Futott is Daphné
Apollón elől, hiába epekedett az utá-
na. Ő inkább a férfi szűzi testvérét,
Artemiszt követte volna rögtön. Nem
hajlott a szelídítő szóra, nem vágyta a
hitvesi fátylat, sem a nászt. Nem akart
férfié lenni, szabad, kötetlen életre vá-
gyott, még a fürtjeit is rest volt meg-
fésülni. Hosszas kergetőzésüknek az
ólmos nyilat kapó leány fáradtsága
vetett véget. Mert a szerelem mindig
erősebb hajtóerő, mint a tartózkodás.
De a lány kegyelemért könyörgött, és
az istenek meghallgatták: amint el-
érte őt üldözője, fává változott. (Sza-
ladó, illanó, megfoghatatlan lány léte
így merevedett meg az asszonyi sor-
ban, mihelyt birtokba vették – isme-
rős sors.) De fényét, szikrázó, tündéri
lényét azért megtartotta: fényes levelű
babérfává lett. Apollón így sem mon-
dott le róla: azóta babérkoszorú díszíti
isteni fürtjeit, és a győztesek, császá-
rok, ünnepelt költők, azaz az ő ke-
gyeltjei is mind Daphné fényét tükrö-
zik arcukon.
A málna gyöngyházlepke (Brenthis
daphne) is tünde fényt áraszt. Igaz,
csak rejtetten. (Talán azért, hogy a fé-
nyes isten rá ne találjon megint.) Hátsó
szárnyai fonákja zöldessárga gyöngy-
házfényben csillog. Elsősorban hegy-
vidékeken elterjedt faj, amely vízi
nimfa névadójához méltón legszíve-
sebben patakvölgyekben, szedres csa-
pások, erdei utak mentén vitorlázgat.
VÉGH NÓRA
Téged pedig, Uram, oly állhatatos és
buzgó szűvel szeresselek, hogy sem
élet sem halál, sem szegénység sem
gazdagság, sem öröm sem háború-
ság el ne szakasszon szerelmedtűl. Ki
nem szeretne téged, Uram, aki min-
den szépségnek, vigasságnak, gaz-
dagságnak, gyönyörűségnek elfogy-
hatatlan kútfeje vagy? Csak kicsiny
árnyéka a te szépségednek minden
világi szépség; csak asztalodnak ap-
ró morzsaléki evilági állatok jóvolta,
melyben sok fogyatkozások vannak,
és meg nem elégíthetik lelkemet.
Azért térülj a te nyugodalmadhoz, oh
én lelkem, és csak azt szeressed, aki
minden jóval bétölt és megelégít; aki
téged öröktűl fogva szeretett, és sok-
kal inkább szeretett, hogysem az anya
szereti egyetlenegy fiát. Ha még a fene
oroszlánok is szeretik véle jótévőket;
miért nem szereted tehát, oh én há-
ládatlan és kemény szívem, a te Ura-
dat Istenedet, ki téged a földnek, ten-
gernek és minden teremtett állatnak
urává tett? Ki az ő egyetlenegy Fiá-
nak iszonyú kínjával megszabadított
téged? Ki önnönmagát ígírte jutal-
mául szeretetednek? Szeresselek té-
ged, Uram, ki elébb szerettél engem,
örökkévaló szeretettel szerettél en-
gem és tennenmagádért teremtél en-
gem; mikor elestem volna, felemel-
tél engem; mikor meghóltam volna,
viszont megelevenítél engem, amaz
igaz pelikán madárnak, a mi Urunk-
nak drága vérével. Mindezekért,
Uram, tartozom, hogy teljességgel
néked adjam szívemet: és nem egy-
szer, hanem számtalanszor tartozom.
Adjad azért, én édes Istenem, hogy az
én lelkem gerjedezzen és megemész-
tessék szerelmedtűl: és igazán azt
mondhassam Szent Pállal: Élek én, de
immár nem én, hanem él énbennem
Krisztus. Uram, mit kívánok egyebet
tőled e földön vagy az égben? Elolvad
az én szívem és testem, oh én szívem-
nek Istene, a te szerelmedben.
PÁZMÁNY PÉTER
AZ ÁLLATTAN MÍTOSZAI
SZELLEMIDÉZŐ
FÉNYRAJZ HEGEDÜS RÓBERT: GRAFIKA
Vízparti lények
A szeretetér
Megyek a Városligetben, távcsöve-
zem a platánfákra telepedett csont-
tollúakat. Rapszodikus téli vendég
nálunk ez a madár: van, amikor a szí-
nét se látni, és vannak telek, amikor
még az emberközelibb terek, ligetek
(mint például a Városliget) is hemzseg
tőlük. Néhány széncinege is ott matat
a bokrokon.
Na, róluk eszembe jut a tegnap esti
tévéhíradó. „Megrázó jelenet követ-
kezik” – mondta a szpíkernő, és lőn:
egy széncinegét filmezett le egy ama-
tőr, amint agyonver egy kenderikét.
A narrátor elmondta, hogy a szénci-
nege valójában ragadozó (sic!) ma-
dár, melynek mérhetetlen gonoszsá-
ga most például abban érhető tetten,
hogy szétüti ennek a szegény ma-
dárnak az arcát, aztán jót lakmáro-
zik belőle.
Erről meg eszembe jut gyerekko-
rom felnőttjeinek áhítattal emlege-
tett természetfilmje, a Gyöngyvirág-
tól lombhullásig, amelyben drámaian
ittasult hangon súgja orcánkba a nar-
rátor (azt hiszem, Bárdy György, de
nem biztos), hogy a gonosz farkas
most mindjárt nagyon megtámad-
ja a mit sem sejtő, ártatlan őzgidát,
és hogy ezért ennek a vacak ragado-
zónak pusztulnia kell békés, dolgozó
országunkból.
Az ember szereti azt képzelni, hogy
minden élőlény emberi módon él,
vagy ha nem, hát megítélhető az em-
beri társadalom szabályai szerint.
Hányszor hallani kortikálisan alul-
fejlett állatbarátoktól, hogy az állato-
kat azért lehet szeretni, mert ellentét-
ben az emberekkel, soha nem akarnak
rosszat. (Kivéve persze a gonosz cine-
géket és alávaló farkasokat, amelyek,
hála a gondoskodó emberi szellemnek,
előbb-utóbb úgyis ki lesznek pusztít-
va.) Vagy gondoljunk a tucatkrimik és
vígjátékok beszélő papagájaira, ame-
lyek az aktuális helyzethez képest szó-
lalnak meg emberhangon, mintha
tényleg humán gondolataik volnának.
Andrej Tarkovszkij Solaris című film-
jében (lehet, hogy a film alapjául szol-
gáló Lem-regényben is, de azt nem ol-
vastam) valaki azt mondja, hogy az
ember nem a kozmoszt akarja megis-
merni, csak a Földet kiterjeszteni. Va-
lahogy így van ez a természethez fűző-
dő viszonyunkkal is. Az ember a beteg
humanista tradíció foglyaként egy-
részt azt képzeli, hogy ő a természet
ura és értelme, amiből logikusan kö-
vetkezik, hogy azt tehet a természet-
tel, amit csak akar (tesz is), másrészt
– paradox módon – a saját agyát folya-
matosan kihelyezi, gondolatait bele-
csöpögteti az általa uralt természetbe.
Dráma a vadonba
MEGYEK AZ UTCÁN
Ennek a paradoxonnak még idiótább
variánsa a szemetelés. Megy a kirán-
duló az erdőn, ahová állítólag azért
megy, hogy megmerüljön a hatalmas,
embertelen természetben, és eldobál-
ja a műanyag palackot, a sörösüve-
get, a parizerfóliát. A kirándulás oka
az, hogy az ember rá akar simulni kör-
nyezetére, de az eldobás pillanatában
a táj, ahol bunkó kirándulónk lépked
előre, nem környezet, hanem valami
üres, a kirándulóról levált térszelet.
Újabb korok hanyatlástünetének
tűnik az a jelenség is, hogy a termé-
szetfilmesek nagy része manapság a
drámát, a borzalmat, a „megrázó kép-
sorokat” keresi és gyártja. A termé-
szetben persze hogy harc van, struggle
for life, ahogy az iskolában tanították,
de a kiélezett hanghordozású narrá-
torokat, akik olyan hangon döbben-
tik meg a jámbor tévénézők millióit,
mintha legalábbis valami pankráció-
döntőre készülnénk, azért fizetik,
hogy most aztán adja el, konferálja föl,
állítsa elő nekünk a legbombasztiku-
sabb erdei drámát, amit ember eddig
még soha nem láthatott. Mintha az er-
dő Szophoklész agyával gondolkodna.
Ennek a típusnak a legvisszataszí-
tóbb altípusa az a természetfilm, amely
arról szól, hogy egy Indiana Jones-nak
öltözött, önnön feltűnési viszketegsé-
gét gyerekkora óta ki nem hevert kre-
atúra különböző bokrok alól nagyon
mérges kígyókat, különböző tavakból
nagyon veszélyes krokodilokat, kü-
lönböző föld alatti lyukakból nagyon
csípős skorpiókat rángat ki, szadiz, és
végül szigetelőszalaggal jól összeteker,
tudatosítva bennünk fajunk hihetet-
len, drámai és bombasztikus fensőbb-
ségét az összes élőlénnyel szemben.
Ennek az exhibicionista médiakö-
csögnek emblematikus figurája volt
az a csávó, akinek a neve most nem jut
eszembe, de tény, hogy végül úgy halt
meg, hogy valami tüskés rája agyon-
vágta. Van igazság.
VÉGH ATTILA
DEBRECEN
Jön a Deszka fesztivál
„Friss, mából szóló darabokat” ígért a
február 28-tól március 5-ig tartó VII.
Deszka Fesztiválon Vidnyánszky Attila,
a Csokonai Színház leköszönő igazgató-
ja tegnapi sajtótájékoztatóján. A Nemzeti
Színház júliustól hivatalba lépő új vezető-
je elmondta, hogy három fő vezérfonala
lesz az idei fesztiválnak: Weöres Sándor
életműve, a posztmodern stílus, vala-
mint a gyermek és ifjúsági színjátszás és
színházlátogatás. A Deszkán fellép majd
például a debreceni Csokonai Színház, a
komáromi Jókai Színház, a dunaújvárosi
Bartók Kamaraszínház, a miskolci Nem-
zeti Színház, a budapesti Katona József
Színház, a beregszászi Illyés Gyula Nem-
zeti Színház és a szatmárnémeti Északi
Színház társulata. (MHO)
EURÓPAI UNIÓ
Kulturális utak itthon is
Az Európa Tanács 2010-ben létrehozott,
a kulturális útvonalakról szóló kibővített
részleges megállapodásához csatlakozik
Magyarország – közölte az Emberi Erő-
források Minisztériuma. Csatlakozásunk
elősegítheti a Kárpát-medence magyar
vonatkozású kulturális örökségének be-
mutatását. (ZSRZ)
ROVATVEZETŐ: PÉNTEK ORSOLYA, EMAIL: PENTEK.ORSOLYAMAGYARHIRLAP.HU 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE KULTÚRA MAGYAR HÍRLAP 17
SZILLÉRY ÉVA
Hogy hol szúrta el Vidra Zsolt? Vala-
mikor a fogantatása idején – napjaink
hajléktalansorsát Kerékgyártó István
Rükverc című munkájával Máté Gábor
állította színpadra, és noha a hátulról
elmondott történet „elejét” mindvé-
gig sejtjük, a szívbe markoló jelenet-
sor másfél órán keresztül mit sem ve-
szít intenzitásából.
Napjaink meséje nem ér véget a
színház falain belül: a bejárattól kő-
hajításnyira tucatnyi, aluljáróban
és kapualjakban fekvő nincstelen-
re a darab után már másként nézünk.
A Katona Kamrájának előadása to-
leranciára nevel, és megtanít átélni a
kiszolgáltatottságot.
Akit már az anyja sem akart világ-
ra hozni, az apja pedig börtöntöltelék
volt, és gyerekkorától a vesztesek ti-
pikus útját járta, az lesz a lúzer felnőtt,
aki egyszerű portásként elhiszi, hogy a
rendszerváltás privatizációjából majd
éppen ő fog nagyot akasztani, de egy
szimpla átveréssel mindenét elveszíti.
Kerékgyártó István tavaly megjelent
nagy sikerű regényének főszereplő-
je, Vidra Zsolt talán az egyik legtipiku-
sabb útját járja a nincstelenné válás-
nak, a hazai rendszerváltásba ágyazva.
A boncasztaltól a bölcsőig terjedő,
visszafelé mesélt történet, amely nem
csupán a jellemek alakulásának meg-
fordításával teszi próbára a színésze-
ket, hanem azzal is, hogy egyszerre
több alakot kell megformálniuk.
Hősünk a szocialista berendezke-
désből a kapitalista világba váltó Ma-
gyarország rablóprivatizációjának
lesz az áldozata, egy egzisztenciahi-
teles szerződés aláírásával, de Vidra
mégiscsak egy született balek. Előbb
csalja meg megunt felesége, hiába
tréningezi jó ideje ő magát a félrelé-
pésre, és válása az anyagi lenullázá-
sát is jelenti. Tipikus átlagember, egy
Lecsúszott sors visszafelé mesélve
BÁRHOL VESZTES LETT VOLNA VIDRA ZSOLT, A KATONA KAMRA KITŰNŐ ELŐADÁSÁNAK HŐSE A RENDSZERVÁLTÁS CSAK HÁTTÉRKÉNT JELENIK MEG
Szegeden két
igazgatót is
választottak
„bárki”, akinek hendikepjei ellené-
re meglenne a lehetősége, hogy sor-
sát jobbá tegye. Hiszen elvetélni akaró
anyja is megállapította: „Ha ennyi-
re meg akar születni, akkor biztosan
nagyon jó élete lesz”. Nem lett, mert
mindig rosszul lépett. Figyelem-
re méltó döntés az író részéről, hogy
nem sztereotipizálja a figurát a tár-
sadalom által kirekesztett réteg sor-
sán keresztül, hanem az átlagembert
teszi meg főszereplőjének, és nagyon
jó rendezői döntés, hogy a rendszer-
váltás korszaka amolyan háttérelem
csupán. Még akkor is, ha Vidra (Bán
János) eladósodását végső soron az a
bizonyos szerződés okozza, Máté Gá-
bor éppen csak megtűzdeli a kilenc-
venes évek színeivel a produk ciót,
például a Guldenburgok öröksége
népszerű tévésorozat emlegetésével.
A hajléktalanszatyorban játszódó
történet – ez csak a darab végén válik
világossá, mindvégig a sátorlétet su-
gallja a díszlet – negyven szerepét ti-
zenegy színész játssza. A jelmez póló,
rajta a felirat: „falusi”, „rendőr”, „or-
vos”, „gazdag”, és egy pillanatra be-
jön a színházi „sminkes” is. Afféle sze-
mélytelen kategorizálás megjelenítése
ez, miként a hajléktalan egyént emle-
getni szokás, e darabban azonban csak
ő kap nevet: Bán János a pólóján Vidra
Zsolt névvel jelenik meg. Időben visz-
szafelé haladva, a fiatal Vidra, Bán Bá-
lint – Bán János fia – hordja a Vidra
Zsolt-pólókat. Az átmenet kitűnően
sikerült: nincs kétségünk afelől, hogy a
darab kétharmadától hősünket látjuk
fiatalon. Ehhez pedig kevés a színé-
szek között is meglévő rokoni viszony:
mindkét művész kitűnően hozza a té-
Hajléktalanszatyorban. Ötletek és humor is kíséri a nyomasztó, mindennapjainkra reflektáló színdarabot FOTÓ: DÖMÖLKY DÁNIEL
ZSRZ
Herczeg Tamás lett a Szegedi Szabad-
téri Játékok új ügyvezetője, Gyüdi
Sándor pedig folytathatja a Sze-
gedi Nemzeti Színház igazgatója-
ként – döntött tegnapi ülésén a város
közgyűlése.
A szegedi képviselő-testület 28 igen
és 1 tartózkodás mellett Herczeg Ta-
mást választotta a Szegedi Szabad-
téri Játékok igazgatójának, a Szegedi
Nemzeti Színház élére pedig újravá-
lasztotta Gyüdi Sándort – adta hírül
tudósításában a Délmagyarország cí-
mű lap online kiadása.
Ismert, a szabadtéri játékokat
szervező önkormányzati cég éléről
a közgyűlés tavaly év végén a város
jobboldali képviselőinek szavazatá-
val menesztette az eddigi ügyveze-
tőt, Bátyai Edinát. Gazdasági okok-
ra és bizalomvesztésre hivatkoztak,
a döntés éles kritikát váltott ki több
szakmai szervezetből. Az új ügyve-
zető, Herczeg Tamás pályázatát tá-
mogatta az önkormányzat kulturális
bizottsága is a legnagyobb arányban.
A kulturális menedzsert – aki öt évre
kapott megbízást, és korábban a cég
igazgatóhelyettese is volt, Bátyai Edi-
na jobbkezeként – Harangozó Gyula
segíti majd, a Kossuth-díjas táncmű-
vész közreműködik majd a darabjo-
gok megszerzésében és a nemzetkö-
zi sztárok megnyerésében.
Gyüdi Sándor „hosszabbítását” a
Szegedi Nemzeti Színház élén szintén
28 képviselő támogatta, ő is öt évre
kapott megbízást. A régi-új igazga-
tó erősítené a színház regionális sze-
repét, megszüntetné a művészeti ve-
zetői posztot, amelyet Juronics Tamás
tölt be jelenleg – ő egyébként szintén
pályázott a színház élére –, ugyan-
akkor a balett-tagozat vezetőjeként
számítana a munkájára. w
Az idén mindössze három koncertet ad Európában az énekesnő FOTÓ: MH
OZ
A brit–marokkói–egyiptomi–zsidó
családból származó, Brüsszel marok-
kói negyedében született énekesnő,
Natacha Atlas március 2-án, szom-
baton este fél nyolckor az A38 hajón
ad koncertet, előtte Tóth Evelin és a
Méthode Traditionelle hallható.
Natacha Atlas, aki a TransGlobal
Undergroundban kezdte pályafutását,
az észak-afrikai és közel-keleti han-
gulatú elektronikus világzene egyik
leghíresebb előadója – mostani bu-
dapesti fellépése azért is különleges-
ség, mert 2013-ban mindössze három
koncertet ad Európában.
Az énekesnő a zsidó, az észak-af-
rikai arab és az európai kultúra ke-
resztmetszetében nőtt fel, ez egy élet-
re meghatározta pályafutását. Szülei
válása után költözött Northamptonba,
ahol kuriózum számba ment a több
nyelven – arabul, franciául, ango-
lul és spanyolul – is beszélő énekesnő,
aki helyi rockzenekarokkal lépett fel.
A TransGlobal Undergroundban csak-
nem egy évtizeden át dolgozott, köz-
ben kezdett szólókarrierbe.
Natacha Atlas az 1995-ös debütáló
lemez, a Diaspora óta kétévente jelen-
teti meg albumait, ezeken az észak-af-
rikai rai – hagyományos, arabos motí-
vumok a nyugati zenével vegyítve – a
kortárs elektronikával és a drum and
bass-szel keveredik. Az indiai költő,
Rabindranáth Tagore versei által ihle-
tett utolsó lemezét Mounqaliba cím-
Vigyázzanak magukra,
vigyázzanak egymásra,
vigyázzanak az egészségükre,
mert abból csak egy van
/Béky László/
VITALITÁS egészségügyi m!sor
Felhívjuk szíves figyel-
müket, hogy az ECHO
TV-ben már hatodik éve
folyamatosan nézhetik a
VITALITÁS és MOZA-
IK-VITALITÁS egész-
ségügyi adásainkat. Február 23-án,
szombaton 13.00 órakor az ORGON-
rendszert Kavalkó János és B!hm
Mária mutatja be. Elérhet!ségeik:
06-20-939-1273, www.orgon.hu
Február 26-án, kedden 16.30 kor a
GYÓGYGOMBA-rendszert Varga
Gábor mutatja be. Elérhet!ségei: 06-
30-698-2081, www.apigenin.hu
Béky László természetgyógyász
szerkeszt!-m"sorvezet! elérhet!-
ségei: 06-30-940-4179, www.beky-
termeszetgyogyaszat.hu, auravmail.
datanet.hu
velygő figurát, a fiatal Bán bármiféle
törés nélkül lép át ugyanabba a karak-
terbe, és folytatja annak sorsát. A mel-
lékszereplőknek dupla csavar jutott:
rükvercben megélni az érzelmek út-
ját, és jelenetenként karaktert cserél-
ni. Helyzetükön talán annyit könnyít a
rendező, hogy hasonló karakterekkel
ruházza fel őket: aki bunkó volt „falu-
siként”, az érzéketlen a „gazdag ba-
rátjaként” (Mészáros Béla) is.
Naphosszat lehetne sorolni a kétré-
szes darabban itt-ott felbukkanó ren-
dezői ötletet és humort, amivel még
ezt a nagyon nyomasztó sztorit is él-
vezhetővé teszi. Maradjunk annyiban,
hogy Máté Gábor Rükverce nagyon
erős előadás, minimum kötelező, mi-
nimum mindenkinek, és ajánlott an-
nak, aki a színháztól a mindennap-
jainkra való reflektálást várja. w
Bodrogi Gyula marad a Nemzeti Színház társulatában
A július elsejei igazgatóváltás után is a Nemzeti Színház tagja marad Bodrogi Gyula. A nemzet színésze az
InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: elfogadta Vidnyánszky Attila, a teátrum nyártól hivatal-
ba lépő új igazgatójának felkérését. Bodrogi azt is elmondta: szeretné, ha az új vezetésű színház legalább
olyan sikeres lenne, mint Alföldi Róbert irányítása alatt volt. A társulatból eddig Kulka Jánosról, László Zsolt-
ról és Péterfy Boriról derült ki, hogy a jövő évadtól máshol folytatja pályáját, Vidnyánszky Attila ugyanis mind
a negyven társulati taggal egyenként tárgyal. Sajtóinformációk szerint Debrecenből a Nemzetibe érkezik
majd Ráckevei Anna, Szűcs Nelli és Trill Zsolt. (MHO) FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR
Natacha Atlas Budapesten lép fel
A HAGYOMÁNYOS ARAB MOTÍVUMOK ELEKTRONIKÁVAL VEGYÜLNEK EBBEN A ZENÉBEN
mel 2010-ben jelentette meg. Az éne-
kesnő bonyolult származásáról így
vall: „Mindig is két identitásom volt:
arab és európai. Míg fiatal voltam, nem
törődtem apám örökségével, az arab
kultúrával, idegennek láttam, de ti-
zenéves korom vége felé egy brüsszeli
klubban megérintett az arab zene. Ma
már két nyelven álmodom.” w
SZIGORÚ FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTTÉK AZ ÓVADÉK LETÉTELÉT
Valentin-napon
is lecsaptak
az adórevizorok
Egyedülálló
műtéten esett
át egy kislány
Börtönre ítélték
a tévéseket
megvezető férfit
MP
Valentin-napi tűzijátékot rendel-
tek a dél-alföldi adórevizorok, nyug-
tát azonban nem kaptak a szolgálta-
tásról, a pirotechnikusnak ráadásul
adószáma sem volt – közölte az MTI-
vel Jegyinák Attila, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) munkatársa. Mint
mondta, a dél-alföldi revizorok „az
idén is aktívan kísérték figyelemmel a
Valentin-nappal kapcsolatos szolgál-
tatást nyújtók és kereskedelmi tevé-
kenységet végzők adózási morálját”.
Az ellenőrök egy esküvői hirdető-
portálon bukkantak rá egy magát pi-
rotechnikusként hirdető személyre,
akitől 15 ezer forintért megrendel-
ték a körülbelül egyperces tűzijátékot.
A revizorok szerelmespárként mutat-
koztak be, a tűzijáték után kifizették a
kialkudott összeget, amelyről azon-
ban nyugtát nem, csak további szüle-
tésnapokra, családi eseményekre szó-
ló kedvezményes ajánlatokat kaptak.
Mint írtuk, inkognitóban a revizorok
ellenőriztek már tetoválószalont, fe-
nyőárusokat, szoláriumszalont, sőt,
rendeltek már szerenádot és részt vet-
tek zumbaoktatáson, valamint vég-
béltükrözésen is. w
MHO
Kockázatos, de sikeres műtétet haj-
tottak végre a Szegedi Tudomány-
egyetem gyermek- és szívsebészei.
Egy kétéves kislány fél hasát elfoglaló
vesedaganatot távolítottak el sikere-
sen – írta tegnap a Délmagyarország.
Miskolcon fedezték fel a kislány ve-
séjéből kiinduló, rendkívül agresz-
szív tumort, amely a vénákon ke-
resztül benőtte a szívét is. A kislányt
édesanyja jelentéktelennek látszó tü-
netek, enyhe hasfájás, fáradékonyság
miatt orvoshoz vitte – áll a napilap
cikkében. Az országban két helyen,
Budapesten és Szegeden foglalkoz-
nak gyermekszívműtéttel. A kislányt
mentőhelikopter szállította Szeged-
re, ahol kiderült, hogy a gyorsan ter-
jedő daganat miatt életmentő mű-
tétre van szüksége. A gyermek- és
szívsebészekből álló csapat másnap
hatórás operációval a kislány testé-
ből egy tízszer tíz centiméteres da-
ganatot távolított el. Hasonló tumort
felnőtt betegnél is csupán két-három
alkalommal láttak a szegedi szak-
emberek, gyermeknél eddig még
nem állapítottak meg ilyen esetet az
országban. w
SZPA
Hamis vád és csalás kísérlete miatt
másfél év, három évre felfüggesztett
börtönre ítélte tegnap jogerősen a
Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki
drogügybe próbálta keverni a HírTv
két újságíróját. B. Miklós 2008 ápri-
lisában az újságíróknak azt mond-
ta, valaki hamis bizonyítékokkal le
akarja járatni őket. A férfi valótla-
nul állította, hogy azzal bízták meg,
másfél millió forint fejében szerez-
zen kábítószert, és rejtse el az újság-
írók autójában. Mint mondta, a cél az
volt, hogy egy megszervezett rendőri
intézkedésben lebukjanak a droggal,
s eljárás induljon ellenük. B. Mik-
lós a hírcsatorna vezetőségétől más-
fél millió forintot kért azért, hogy a
manipulációt bizonyító hangfelvé-
teleket szerezzen és átadja nekik. Az
újságíróknak azt is mondta, felvételt
is készíthetnek arról, hogy autóik-
ba kábítószert helyez el. Az egyik új-
ságíró azonban értesítette a rendőr-
séget, akik a vádlottat a helyszínen
elfogták.
B. Miklós a másik oldallal, az ügy-
véddel is egyezkedett. Ő és a tévé ve-
zetése is elfogadta az ajánlatát. w
MHOMP
Rengeteg baleset történt az utakon a
tegnapi, illetve csütörtök éjjeli ha-
vazás miatt. A hét végén még sokfelé
számíthatunk csapadékra, miközben
gyors ütemben enyhülni kezd az idő.
A csütörtök éjszaka kezdődött hava-
zás miatt tegnap reggelre már csú-
szóssá váltak az utak, emiatt dél-
utánig rengeteg baleset történt az
országban. A Magyar Közút munka-
társainak tájékoztatása szerint egész
nap változó intenzitással havazott
Utoljára mutatta meg erejét a tél
AZ ELŐREJELZÉS SZERINT MA MÉG OKOZHAT GONDOKAT A HAVAZÁS, DE VASÁRNAP AKÁR 13 FOK IS LEHET, MÁRCIUSIG PEDIG MEGÉRKEZIK A TAVASZ
Válságos állapotban a Republic énekese
BUDAPEST Orvosi konzíliumot tartanak a kórházban a több napja mélyaltatásban fekvő Bódi László (Cipő),
a Republic frontembere állapotáról. Az együttes énekese, dalszerzője, szövegírója szívproblémái, s ezzel
összefüggésben egy roham beállta miatt került kórházba a múlt hét végén. Cipőt mélyaltatásban tartják,
amelyből csütörtökön megpróbálták felébreszteni, de nem sikerült. A zenészen szerdán gégemetszést haj-
tottak végre, hogy szabadabbá tegyék szervezetében az oxigénáramlást. A zenekar menedzsere az MTI-nek
elmondta: bár az énekes nem lehet közöttük, az együttes tagjai és a rajongók vasárnap megtartják a zene-
kar 23. születésnapjára tervezett találkozót a Kossuth Klubban. (SZZ) FOTÓ: MH
Fajanszter
Négyzetméterenként legfeljebb egy legyet tűrne meg a nyilvános helyek mellékhe-
lyiségeiben a kínai egészségügyi minisztérium új szabálygyűjteménye, amely a szó-
ban forgó létesítmények bűzéről is rendelkezne. Vajon, ha mindezt nem sikerül be-
tartani, csak annyit mondanak: szar ügy? (PNO)
Sokkolóval rontott idősekre a rablóbanda
ERCSI Fegyveresen elkövetett rablás megalapozott gyanúja miatt indított nyomo-
zást a rendőrség négy férfi ellen, akik éjszakánként rontottak rá, több esetben pedig
elektromos sokkolót is használva bántalmaztak és kiraboltak idős embereket Ercsi-
ben. A Terrorelhárítási Központ közreműködésével szerdán elfogott feltételezett el-
követőket – két 23 éves, egy 25 éves és egy 18 éves helyi lakost – a Székesfehérvári
Járási Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. (MP)

Csaknem ötven autót tört fel három fiatal
PÉCS Negyvennyolc autó feltörését ismerte be az a három 17-20 éves fiatal, akit
tegnap fogtak el Pécsen. A feltételezett elkövetőket egy szemtanú látta meg hajnal-
ban egy parkolóban, amint járművek ajtajait próbálják kinyitni. Bejelentést tett, majd
rászólt a fiatalokra, akik erre elmenekültek, a helyszínre érkező rendőrök azonban a
közeli utcában elfogták őket. A fiatalokat előállították, és lopás gyanújával eljárást in-
dítottak ellenük. (MHO)
Pest, Komárom-Esztergom, Győr-
Moson-Sopron, Veszprém, Nógrád,
Heves és Borsod megyében, a hava-
zás azonban sokfelé havas esővé ala-
kult át, s hófúvások is nehezítették a
közlekedést.
Budapesten jelentősen lelassult a
forgalom, de mivel a hókotrók folya-
matosan takarították az utakat, ko-
molyabb baleset nem történt. A ha-
vazás nem okozott fennakadást a
Liszt Ferenc repülőtéren sem. Pest
megyében leginkább árokba csúszott
járművek mentéséhez riasztották a
tűzoltókat, noha a folyamatos sózás
miatt csak néhány mellékúton oko-
zott gondot a havazás.
Mórnál a 81-es főutat kellett ideig-
lenesen lezárni egy keresztbe fordult
kamion miatt, és Zala megyében, a
75-ös úton is elakadt tehergépjármű-
vek lassították a forgalmat.
Teljes útzárat rendelt el a rendőr-
ség a 84-es főúton, Zalagyömörőnél,
miután egy busz és egy teherautó ka-
rambolozott. Kecskemét határá-
ban, az 54-es úton egy helyi buszjárat
négy utasa könnyebben megsérült,
amikor a jármű összeütközött egy
kamionnal.
Az Országos Meteorológiai Szol-
gálat (OMSZ) előrejelzése szerint
ma éjfélig több helyen akár harminc
centiméter hó is eshet, majd a ke-
let felől érkező enyhülés hatására ol-
vadni kezd. Négy megyére – Komá-
rom-Esztergom, Fejér, Vas és Zala
– másodfokú figyelmeztetést adtak ki,
mivel ezeken a területeken több mint
húsz centiméternyi friss hó is hullhat.
Győr-Moson-Sopron, Veszprém, So-
mogy, Tolna, Baranya, Nógrád és Pest
megyében, valamint a fővárosban a hó
mennyisége a tíz centimétert is meg-
haladhatja, így ezeken a területeken
első fokú riasztás lépett érvénybe.
Tegnapi figyelmeztetésében az
OMSZ kifejtette: ma eleinte a leg-
több helyen – az Alföld kivételével –
hó valószínű, estétől viszont inkább
már csak a Dunántúl nyugati részén
várható havazás, míg az Alföld nagy
részén esni fog. A két terület között
hóra, havas esőre, esőre, átmenetileg
ónos esőre egyaránt számítani lehet.
Vasárnap többnyire borult lesz az
ég, sokfelé várható ismétlődő eső,
zápor, északnyugaton eleinte havas
eső, havazás is. A keleti, délkeleti szél
több helyen megerősödik, néhol vi-
harossá fokozódik. A hőmérséklet
legalacsonyabb értéke mínusz 3 és
plusz 5, a legmagasabb nappali hő-
mérséklet plusz 2 és plusz 13 Celsius-
fok között alakul, keleten lesz eny-
hébb az idő. w
PISTORIUS SZABADON Egymillió rand, azaz huszonötmilló forint óvadék elle-
nében a pretoriai bíróság tegnap elrendelte a barátnője szándékos megölésével vádolt
dél-afrikai sztáratléta, Oscar Pistorius feltételes szabadlábra helyezését. A döntés ér-
telmében Pistorius köteles átadni útlevelét, nem térhet vissza a házába, és nem talál-
kozhat az ügy tanúival. Hetente kétszer kell jelentkeznie a rendőrségen, nem ihat alko-
holt, és a fegyvereit is köteles leadni. A bíró szerint – olimpiai és paralimpiai bajnoki
hírneve miatt – nem áll fenn annak a veszélye, hogy a vádlott elmeneküljön az ország-
ból. Pistorius pere júniusban kezdődik. (MP) FOTÓ: REUTERS/MIKE HUTCHINGS
Ez a roham váratlanul érkezett, számos balesetet és kellemetlenséget okozva FOTÓ: HORVÁTH PÉTER GYULA
18 MAGYAR HÍRLAP KRÓNIKA 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE ROVATVEZETŐ: SZENVEDI ZOLTÁN, EMAIL: SZENVEDI.ZOLTANMAGYARHIRLAP.HU
Agyrázkódást szenvedett Talmácsi Gábor
AUTÓSPORT A 2013-ban a cseh Prorace csapatában a Superbike-vb Supersport kategóriájában verseny-
ző Talmácsi Gábor (képünkön) a hét elején Phillip Islanden tesztelte gépét. A magyar motoros pénteken már
a versenyhétvégére készült, amikor a szabadedzésen a második körben bukott, elvesztette eszméletét, és
agyrázkódást szenvedett. Szerencsére minden eddig elvégzett vizsgálat azt mutatja, nincs nagy baj. Csigo-
lyái, gerince rendben vannak, és törést sem találtak az orvosok, de mivel nagyon komoly ütés érte fejét, és
agyrázkódást szenvedett, mindenképpen bent tartják őt további megfigyelésre. A folytatásról az újabb vizs-
gálatok alapján döntenek a szakemberek. (MHO) FOTÓ: HEGEDÜS RÓBERT
WWW.MAGYARHIRLAP.HU 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE SPORT MAGYAR HÍRLAP 19
Cél az olimpia
KARATE A SPORTÁG A BUDAPESTI EBN IS BIZONYÍTHAT
SALÁNKI MIKLÓS
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) döntése szerint a karate is esé-
lyes, hogy bekerüljön a 2020-as olim-
pia programjába. Ez a határozat rá-
irányította a hazánkban is népszerű
sportágra a figyelmet, amelynek leg-
jobbjai májusban Európa-bajnoki ér-
mekért küzdenek Budapesten.
A fegyver nélküli japán harcművé-
szetről az elmúlt hetekben sok szó
esett hazánkban. Részint mert fia-
tal versenyzőink remekül szerepeltek
az utánpótlás Európa-bajnokságon,
másrészt a NOB végrehajtó bizottsá-
gának döntésével a karate az olimpiai
sportágak közé kerülhet.
„Felemás érzéseink vannak– ma-
gyarázta Mészáros János, a Magyar Ka-
rate Szövetség elnöke. – Egyrészt saj-
náljuk, hogy a birkózás, amely már az
ókori olimpiai játékokon is alapsportág
volt, kikerülhet az olimpia programjá-
ból, másrészt viszont örülünk, hogy a
karate olimpiaesélyes lett. Többször is
néhány szavazaton múlt, hogy nem
került be a programba, reméljük, ez-
úttal sikerülni fog a kvalifikáció.”
Az elnök szerint esélyeiket növeli,
hogy a karate az egész világon nagyon
népszerű, összesen mintegy százmil-
lió versenyzője van, akiknek hatvan-
öt százaléka fiatal. A tavaly 114 ország
ezer karatékája vett részt a párizsi vi-
lágbajnokságon, s küzdelmeiket 16
ezer néző látta. Eredmény az is, hogy
a többféle stílust sikerült egy szövet-
ségben egyesíteni, a Karate Világszer-
vezetet (WKF) egységes szabályrend-
szerét a NOB is elismeri.
„Hazánkban ötszáz karateklub
működik, a fiatalok a kistelepüléseken
is karatézhatnak – mondta Mészá-
ros János. – Hatezer igazolt verseny-
zőnk van, s körülbelül ötvenezren kö-
tődnek a sportághoz. Kétezer-kétszáz
edző neveli az utánpótlást, közülük
negyven szakedző. Az utánpótlásunk
igen jó, a fiatalok öt érmet nyertek a
törökországi Európa-bajnokságon.”
A 14 éves Bousseba Aicha korosztá-
lyában aranyérmes lett az Eb-n. A te-
hetséges karatéka elmondta: nagyon
örülne, ha azzal a céllal edzhetne,
hogy olimpián indulhasson, hiszen
hét év múlva csúcsformában lehetne.
A 32 éves S. Kovács Ádám, a magyar
karate legeredményesebb versenyző-
je már nem tervez olimpiai szereplést,
viszont a májusi budapesti Európa-
bajnokság miatt visszatér a tatamira,
s a hazai közönség előtt szerzett érem-
mel szeretné befejezni pályafutást.
- Hasonló edzésmunkát végzünk
mint az olimpiai sportágak verseny-
ECHO TV
6.00 Vitalitás Életmód maga-
zin J. (ism.) 6.30 Vitalitás Élet-
mód magazin 2. (ism.) 1.00
Jobbegyenes (ism.) 1.30 Vissz-
hang (ism.) 8.00 Hírek 8.05 Ró-
mai riport (ism.) 8.30 Időros-
ta J-2. 9.30 Gazdafórum (ism.)
J0.00 Hírek J0.05 Vidékessé-
gek S J0.30 Rally napló JJ.00 Ki-
út többszemközt (ism.) JJ.30
A bölények nyomában J2.00
Híradó J2.J5 Teleshop J3.30
Elektrosokkk!!! Ism. J4.00 Hí-
rek J4.05 Teleshop J4.30 Telefo-
nos ambulancia J5.00 HazaHúzó
(ism.) J6.00 Hírek J6.05 Ci-
vil akadémia J-2 J1.00 Háttér-
kép J. (ism.) J1.30 Háttér-kép 2.
(ism.) J8.00 Híradó J8.30 Kibe-
szélő J. J9.00 Kibeszélő 2. J9.30
Híradó 20.00 A hét verse 20.05
Közérthetően J-2. 2J.00 A vi-
dék élni akar 2J.30 Film Színház
Muzsika és egy csepp Iroda-
lom 22.00 Híradó 22.30 Taps-
rend 23.00 HazaHúzó 23.55 Hírek
00.00 Római riport (ism.) 00.25
Civil akadémia J-2 (ism.)
ECHO TV
6.00Az orvos válaszol J. (ism.)
6.30Az orvos válaszol 2. (ism.)
01.00Gazdafórum 01.30Na-
pi aktuális válogatás J. 08.00Hí-
rek 08.05Napi aktuális váloga-
tás 2. 08.30Bírósági történetek J.
(ism.) 09.00Bírósági történetek
2. (ism.) 09.30Teleshop J0.00Hí-
rek J0.05Háttér-kép J-2. (ism.)
JJ.00Mozgás! Ism. JJ.30Több
mint egészség (ism.) J2.00Híradó
J2.J5Teleshop J2.30Római riport
J3.00Vitalitás Életmód magazin
J. J3.30Vitalitás Életmód magazin
2. J4.00Hírek J4.05Teleshop J4.30
Elektrosokkk!!! J5.00HazaHúzó
(ism.) J6.00Hírek J6.05Rákérdés
J-2. J1.00Elátkozott szabadság
J. J1.30Elátkozott szabadság 2.
J8.00Híradó J8.30Világpanoráma
2. (ism.) J9.00Kiút többszemközt
J9.30Híradó 20.00Heti mér-
leg J-2. 2J.00Hírbehozzuk (ism.)
2J.30Kincs ami van 22.00Híradó
22.30Római riport (ism.) 23.00
HazaHúzó 23.55Hírek 00.00Kö-
zérthetően J. (ism.) 00.25Közért-
hetően 2. (ism.)
M1
05.30 Hajnali gondolatok 05.34
Magyar gazda 06.00 Esély 06.30
Család-barát hétvége 09.00 Ka-
tolikus krónika 09.40 Útmuta-
tó J0.05 Megkeresni az embert
J0.30 A sokszínű vallás J0.45 Or-
todox magazin JJ.J0 Evangéli-
kus ifjúsági műsor JJ.J5 Refor-
mátus egység – Vajdaság JJ.40
Zsinagógák J2.00 Déli harangszó
J2.0J Hírek J2.05 Világ+Kép (J2)
J2.35 Így készült: A Pingvinki-
rály 3D (ism.) (û) J3.25 TeleSport
– Sport1 J4.00 KorTárs (J2) J4.30
Séf J4.50 Díszkíséret (J2) J6.30
Varázslók a Waverly helyből
J8.05 Elcserélt lányok (J2) J8.50
A lényeg J9.30 Híradó este 20.J5
A dal 2ûJ3 – Dalhétvége (J2)
22.J5 A bombák földjén (Jû) Az
Irakban dolgozó amerikai bom-
baosztag tagjai talán a világ leg-
veszélyesebb munkáját végzik.
Életük azon múlik, hogy sike-
rül-e a megfelelő zsinórt elvágni
idejében, mielőtt valaki felrob-
bantaná az elrejtett tölteteket…
00.20 MüpArt-koncertek
M1
05.25 Hajnali gondolatok 05.30
Az ESTE (ism.) 06.00 Ma-
gyar gazda 06.30 Család-ba-
rát hétvége 09.00 A mi erdőnk
09.30 Pecatúra J0.00 Noé ba-
rátai J0.30 Aranymetszés JJ.30
Nemzeti nagyvizit J2.00 Dé-
li harangszó J2.0J Hírek J2.05
Summa J2.35 Összművészeti
gála J3.40 Sok hűség semmi-
ért (J2) J5.00 Az utolsó előtti út
(J2) J5.25 Az utolsó előtti út (J2)
J5.50 Így készült: A Pingvinki-
rály 3D (û) J6.45 Doc Martin (J2)
J1.35 Gasztroangyal (J2) J8.30
SzerencseSzombat (J2) J9.30
Híradó este 20.J5 A dal 2ûJ3 –
Dalhétvége (J2) 22.J5 Spíler (Jû)
Angol film (2ûû8) London válto-
zik. Már a bűnözők sem a régi-
ek. Amikor egy orosz banda in-
gatlanügyi ravaszkodásainak
köszönhetően több millió dollár
kerül egy kis bőröndben a vá-
rosba, jó néhányan úgy érzik:
eljött az ő idejük… 00.J0 Beug-
ratás (J2) Amerikai filmvígjáték
(2ûûû). 02.04 Műsorzárás
M2
J2.J5Az okos lány (û) J3.J5Tánc-
akadémia (J2) J3.40Csajok a
zůrből (J2) J4.05Enid Blyton
kalandfilmsorozata 2û/1–JJ. (û)
J6.20Ókori kalandok (û) J6.50
Geronimo Stilton ( û ) J1.J5Raju,
a riksa J1.20Állatkerti óvoda
J1.50Engedjétek hozzám J8.00
Rudi, malac a családban J8.30
Gyerekhíradó; Esti mese J8.35
Mesebolt J8.45Vízipók-csoda-
pók J8.50Maja, a méhecske J9.J5
Nils Holgersson csodálatos uta-
zása a vadludakkal J9.40Pos-
tás Pat 20.00Híradó este 20.35
Doc Martin – 4. évad (J2) 2J.25
Itt járt Mátyás király 2. (J2) 22.25
Varázslók a Waverly helyből (û)
24.00Díszkíséret (Chasers) (J2)
0J.35Beugró 02.30Öt férfi ko-
moly szándékkal (J2)
M2
J2.25H2O: Egy vízcsepp elég
2û/JS–J9. (J2) J4.40Táncaka-
démia (J2) J5.05Csajok a zůrből
(J2) ( HD) J5.30Az okos lány
(û) J6.30Veszélyeztetett álla-
tok (û) J1.00Geronimo Stilton
(û) J1.25A Mézga család külö-
nös kalandjai J1.50Raju, a rik-
sa J8.00Rudi, malac a család-
ban J8.30Gyerekhíradó; Esti
mese J8.35Mesebolt J8.45Ví-
zipók-csodapók J8.50Maja, a
méhecske J9.J5Nils Holgersson
csodálatos utazása a vadludak-
kal J9.40Postás Pat 20.00Híradó
este 20.35Sport 2ûJ2 2J.55Ki mit
tud? J911 (J2) 23.05A nap lovag-
jai (J2) 23.35A harmadik test-
őr 00.45Sok hűség semmiért
(J2) 02.05Petőfi 03.05Mestersé-
ge színész
TV2
6.00Az idő örvényében 6.25
ZÖLD VILÁG (û) 6.50TV2 MA-
TINÉ J0.J0Astro-Világ JJ.J5
EgészségMánia (J2) JJ.45Stahl
konyhája (ism.) (J2) J2.J5Több
mint TestŐr (J2) J2.30J3-as rak-
tár (J2) J2.45Zsaruvér (J2) J3.45
Hawaii Five-û (J2) J4.45Lángo-
ló Chicago (J2) J5.45Pókember
3. (ism.) (J2) J8.30Tények J9.00
Napló (J2) 20.00Rumlis vaká-
ció (J2) Bob Munro minden kö-
vet megmozgat, hogy a csalá-
di vakáció ne torkolljon komplett
katasztrófába. A Munro família
ugyanis már a várva várt Hawaii
vakációra készül, amikor a csa-
ládfő ultimátumot kap a főnö-
kétől, miszerint meg kell jelennie
egy coloradói megbeszélésen,
különben búcsút mondhat a
munkájának. A szorult helyzet-
ben azonban Bob úgy dönt, hogy
összeköti a kellemest a hasz-
nossal… 2J.55A rend őrzője (Jû)
22.55Közben: Kenósorsolás 23.45
A távolság íze (J2) J.35Astro-
Világ Éjjel 2.35Napló (ism.) (J2)
TV2
6.00 Egzotikus Ázsia (û) 6.25 TV2
MATINÉ J0.25 Astro-Világ JJ.30
Babavilág (J2) J2.00 Herku-
les (J2) J3.00 Psych – Dilis de-
tektívek (J2) J4.00 AutóGuru
(J2) J4.30 Monk – Flúgos nyo-
mozó (J2) J5.30 Célkereszt-
ben (J2) J6.30 Kettős ügynök
(ism.) (J2) J1.30 Irigy Hónalj-
mirigy Show (J2) J8.30 Tények
J9.00 Aktív Extra (J2) J9.30 Pók-
ember 3. (J2) 22.J0 Támadóerő
(J8) Marshall Lawson egy hideg-
vérű és látszólag véletlenszerű
támadás során elveszíti az elit
kommandóját. A brutális öldök-
lés szokatlan körülményei pe-
dig felkeltik a gyanúját, és a sa-
ját szakállára nyomozni kezd az
ügyben. Hamarosan egy szu-
pertitkos katonai akció nyoma-
ira bukkan, és ezzel kimond-
ja maga fölött a halálos ítéletet.
Lawsont azonban semmi sem
állíthatja meg… 22.55 Közben:
Kenósorsolás 0.00 Folytatásos
forgatás (J2) J.50 Astro-Világ Éj-
jel 2.50 Kalandjárat (ism.) (J2)
RTL KLUB
6.30 Top Shop 1.00 Kölyökklub
(û) J0.05 EgészségKalauz J0.45
Teleshop JJ.45 Gasztrotúra
J2.05 A Muzsika TV bemutat-
ja: Mi muzsikus lelkek J2.45
Havazin J3.25 Tuti gimi (J2) J4.J5
Éjjel-nappal Budapest (J2) J6.J0
Kutyahideg (J2) J8.30 RTL hír-
adó – Esti kiadás J9.00 Cobra JJ
(J2) 20.00 Nászfrász (J2) Ame-
rikai vígjáték (2ûû1 – 83’) Frank
tiszteletes (Robin Williams) sa-
játos nézeteket vall a válásról.
Szerinte a válások legfőbb oka a
házasság. Ezért még az esküvő
előtt igyekszik összeugrasztani
a párokat, hadd hulljon a férge-
se. Az ő terápiája felér egy ka-
tonai kiképzéssel. Sadie (Mandy
Moore) és Ben (John Krasinski)
is próbára teszik magukat, nem
is sejtve, hogy a legszerényebb
feladat csukott szemmel vezet-
ni Chicagóban. 2J.50 Börtönvo-
nat Yumába (3:Jû to Yuma) (Jû)
Amerikai akciófilm (2ûû1 – JJ2')
0.J5 Portré (J2) 0.45 Kaméleon
(Jû) J.45 Cobra JJ (J2)
RTL KLUB
6.30Top Shop 1.00Kölyökklub
(û) J0.00Trendmánia J0.40JJ2 –
Életmentők (J2) JJ.J0XXI. szá-
zad – a legendák velünk él-
nek (J2) JJ.40Házon kívül (J2)
J2.J0Autómánia J2.50Csur-
gói KK–Grundfos Tatabánya KC
NBI-es férfi kézilabda-mérkőzés
J4.35Éjjel-nappal Budapest (J2)
J1.20A zöld íjász (J2) J8.30RTL
híradó – Esti kiadás J9.00Fó-
kusz Plusz (J2) J9.30Mackótest-
vér (J2) 2J.J0Féktelenül 2. (Jû)
Annie (Sandra) új barátja, Alex
Shaw (Jason Patric), aki rend-
őrként biciklivel rója az utcákat.
Legalábbis Annie ezt gondol-
ja. Alex azonban egy elit moto-
ros egység tagja, és percenként
kockára teszi az életét. Egy vé-
letlen révén a lány hamar rájön,
hogy Alex mit titkolt előle, de
kész megbocsátani, ha a férfi el-
kíséri egy hatnapos tengeri kör-
útra. A nyaralás nagyszerűen in-
dul, ám a hajót hatalmába keríti
egy őrült zseni… 23.40Mr. Tűsa-
rok (Jû) J.45Kaméleon (Jû)
DUNA TV
05.25 Élő népzene 06.00 Gazda-
kör (ism.) 06.30 Szentföldi szent
helyek üzenete 06.45 Hol volt,
hol nem volt 01.00 Életem, Af-
rika 01.35 Világ-Nézet 08.30 Élő
világegyház (ism.) 09.00 Hagya-
ték (ism.) 09.30 Akadálytalanul
J0.00 Lyukasóra J0.30 Határta-
lanul magyar JJ.00 Római kato-
likus szentmise – Szeged, Alsó-
város J2.00 Déli harangszó J2.00
Híradó; Időjárás J2.J0 Vers J2.J5
Ízőrzők J2.50 Rákóczi hadna-
gya (J2) J4.35 Szerelmes föld-
rajz J5.05 Hazajáró J5.35 Mága
Zoltán Budapesti Újévi kon-
cert 2ûJ3 3/3. (ism.) J6.35 Ré-
gi nyár (J2) J8.00 Híradó J8.35
Heti Hírmondó J9.05 Önök kér-
ték 20.00 Özvegy és leánya 2J.00
S3 magyar film – MMA váloga-
tása a magyar filmtörténet leg-
nagyobb alkotásaiból Csillago-
sok, katonák. Magyar játékfilm
(J9û1). (Jû) 23.20 Duna-sport
23.40 Fekete Dália (The Black
Dahlia) (Jû) 0J.35 Vannak vidé-
kek 02.30 Vers 02.35 Himnusz
DUNA TV
05.25Élő népzene 06.00Gazda-
kör 06.30Szentföldi szent helyek
üzenete 06.50Hol volt, hol nem
volt 01.05Magyar elsők 01.20
Századfordító magyarok 08.20
Élő egyház 08.50Isten kezében
09.20Kerekek és lépések J0.J0Öt
kontinens J0.40Székely kapu (J2)
JJ.J0Együtt a család (J2) J2.00
Déli harangszó J2.J0Vers J2.J5
Virágzó Magyarország J2.35Vér a
felkelő napon (Blood on the Sun)
(J2) J4.J5Hagyaték J4.40Tánc-
varázs J5.35Önök kérték (ism.)
J6.35Rozmaring (J2) J8.00Hír-
adó J8.35Mága Zoltán Budapesti
Újévi koncert 2ûJ3 3/3. J9.30Fu-
tótűz (J2) 20.J5Hogy volt?! 2J.J5
Egy éjszaka a királlyal (J2) Saul új
területeket hódít meg, ám Sá-
muel próféta parancsa ellené-
re megkíméli az elfogott királyné
életét. Sámuel megöli a királyt,
ám áldott állapotban lévő fele-
ségének sikerül elszöknie… 23.J5
Duna-sport 23.30Törzsasztal (J2)
00.25MüpArt 02.J0Koncertek az
A38 Hajón (J8) 03.00Himnusz
FELHŐS, ILLETVE BORULT IDŐ VÁRHATÓ, TÖBB~
FELÉ CSAPADÉKKAL
Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az égbolt
a Kárpát-medence felett. Sokfelé várható ismét-
lődő eső, zápor, a nyugati, északnyugati tájakon
pedig még eleinte helyenként havas esőre, ha-
vazásra is számítani lehet. A keleti, délkeleti sze-
let sok helyütt élénk, elsősorban a Dél-Alföldön
időnként erős lökések kísérik majd.
BUDAPEST LÉGSZENNYEZETTSÉGE: Továbbra
is változékony, csapadékos időre számíthatunk,
ezért a légszennyezőanyagok koncentrációja az
egészségügyi határérték alatt várható.
FELHŐS IDŐ VÁRHATÓ, SOKFELÉ CSAPADÉKKAL
Túlnyomóan borult lesz az ég. Sok helyütt, illetve
több ízben számítani kell csapadékra: nyugaton
havazásra, keleten esőre, a középső területeken
pedig havazás, havas eső, eső egyaránt előfordul-
hat. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék-
ra van kilátás. A délkeleti szél sokfelé megélénkül,
néhol időnként erős lökések kísérhetik.
BUDAPEST LÉGSZENNYEZETTSÉGE: A változé-
kony, csapadékos idő hatására a légszennyező-
anyagok koncentrációja az egészségügyi határér-
ték alatt várható.
°
°
°
°
TÉVÉMŰSOR
JANUÁR 24.
VASÁRNAP
TÉVÉMŰSOR
JANUÁR 23.
SZOMBAT
IDŐJÁRÁS
IDŐJÁRÁS
NAPKELTE 6.34
NAPNYUGTA 1I.21
NAPKELTE 6.3S
NAPNYUGTA 1I.20
HÓJELENTÉS [CM]
Bánkút ûS
Dobogókő 3û–Sû
Eplény 2S-8û
Kékestető 4û-8û
Mátraszentistván3û-J3û
Nagy Hideg-hegy N/A
Murau 8û
Schladming 1û-JSû
Zauberberg 8û-Jûû
Mariborsko 2û-Jûû
Donovaly 1û
Skipark JJû-J2S
HÓJELENTÉS [CM]
Bánkút ûS
Dobogókő 3û–Sû
Eplény 2S-8û
Kékestető 4û-8û
Mátraszentistván3û-J3û
Nagy Hideg-hegy N/A
Murau 8û
Schladming 1û-JSû
Zauberberg 8û-Jûû
Mariborsko 2û-Jûû
Donovaly 1û
Skipark JJû-J2S
zői, azonban sem anyagilag, sem er-
kölcsileg nem kapunk olyan elisme-
rést, mint ők. Ha a karate olimpiai
sportág lesz, akkor a fiatal verseny-
zők sokkal több támogatást kaphat-
nák – mondta.
Hogy a karate mennyire látványos
sportág, arról mindenki meggyőződ-
het a május 9-én kezdődő budapes-
ti Európa-bajnokságon, amelyet a
káposztásmegyeri Jégpalotában ren-
deznek meg, és ahová ötven ország-
ból várnak versenyzőket. Az Eb sikere
is befolyásolhatja a NOB végrehajtó bi-
zottságának májusi döntését, amikor
is kiválasztják azt a sportágat, amelyet
a közgyűlésnek programba vételre ja-
vasolnak. w
Az Európa-bajnok Bousseba Aicha (balra) akció közben FOTÓ: MH
ROVATVEZETŐ: KISS LÁSZLÓ, EMAIL: KISS.LASZLOMAGYARHIRLAP.HU
SPORT
20
A SZABAD SAJTÓ NAPILAPJA
A LEGOLVASHATÓBB, INFORMÁCIÓKBAN GAZDAG
A VIDÉK HITELES TÁJÉKOZTATÁSÁÉRT
A
G
T
Főszerkesztő: Stefka István, főszerkesztő-helyettes: Szentesi Zöldi László, lapszerkesztők: Faggyas Sándor, Kiss László, Nagy Ottó,
művészeti vezető: Salát Zalán Péter, fotórovat-vezető: Hegedüs Róbert, főmunkatársak: Bayer Zsolt, Pindroch Tamás, Sinkovics Ferenc,
Szajlai Csaba, Zsebők Csaba. Szerkesztőség és kiadó: JJ4S Budapest, Thököly út JûS–Jû1., telefon: ûû-J-881-323û, fax: ûû-J-881-32S3.
Kiadja: Magyar Hírlap Kiadói Kft., felelős kiadó: Bedő István ügyvezető igazgató. Hirdetés: Rising Star Kft. Hirdetésfelvétel: telefon:
ûû-J-û88-3Sûû, fax: ûû-J-û88-3S1û, e-mail: hirdetes@magyarhirlap.hu. A kiadó a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Előfizethető az ország bármelyik postáján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhe-
tő e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon: ---.Kézbesítéssel kapcsolatos reklamációk fogadása a ûû-8û-444-444
számon és a hirlap@posta.hu e-mail címen. Készült: Ringier Kiadó Kft. Nyomda, felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató,
www.ringier.hu, e-mail: ringierprint@ringier.hu, HU ISSN J18û-418X.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője, az Observer.
Lapunkat a Médianéző Kft. szemlézi.
Bundabotrány: 46 gyanúsított, több millió eurós kár
LABDARÚGÁS A Központi Nyomozó Főügyészségnél jövő héttől megkezdődik – és
legfeljebb 90 napig tarthat - a vádelőkészítő szakasz a nemzetközi bundabotrány
magyarországi vonatkozásában, miután pénteken lezárul a nyomozás. Fazekas Gé-
za ügyészségi szóvivő összegzésképpen az MTI-nek elmondta, hogy a gyanú szerint
33 hazai és nemzetközi futballmérkőzés eredményét manipulálták, amivel több mil-
lió eurós kárt okoztak a nemzetközi fogadóirodáknak. Hozzátette még, hogy 50-ről
46-ra csökkent a gyanúsítottak száma. (MHO)
Németh Krisztiánra sem számíthat Egervári
LABDARÚGÁS Legkorábban áprilisban léphet újra pályára az Ajax ellen sérülést szen-
vedett Németh Krisztián, a holland Roda magyar válogatott labdarúgója, így biztosan
nem játszhat a két márciusi világbajnoki selejtezőmérkőzésen. (MHO)
MHO
Az MKB Veszprém számára a cso-
portelsőség, a Pick Szegednek pe-
dig a nyolcaddöntőbe jutás a tét a fér-
fi kézilabda Bajnokok Ligája utolsó
csoportkörében. A veszprémiek, ha
szombaton pontot szereznek a ven-
dég Atlético Madrid ellen, akkor cso-
portjuk élén végeznek. Ebben az eset-
Finishez érkeztek a férfi kézisek
KÉZILABDA AZ MKB VESZPRÉM ELSŐ HELYÉRT, A PICK SZEGED TOVÁBBJUTÁSÉRT HAJT
ben mind a nyolcaddöntőben, mind
pedig – továbbjutásuk esetén – a ne-
gyeddöntőben is hazai pályán ren-
dezhetik a visszavágójukat. A spanyo-
lok számára már nincs tét: így is, úgy
is a csoport harmadik helyén zárnak.
A Tisza-partiak sorsa nagy mérték-
ben függ a szombati Croatia Zagreb-
Schaffhausen összecsapás végered-
ményétől. Amennyiben a svájciak
nyernek a horvát fővárosban, úgy a
magyar csapatnak pontot kell szerez-
nie a Füchse Berlintől, más esetben a
Szeged csoportnegyedikként lép to-
vább a legjobb 16 közé, függetlenül a
vasárnap esti összecsapástól. w
MAGYAR HÍRLAP, 2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE
Juhász: Küzdök a csapatba kerülésért
BURKOVITS FERENC
Mint ismeretes, Juhász Rolandot, az
Anderlecht magyar válogatott lab-
darúgóját klubja június 30-ig köl-
csönadta a Videotonnak. A tegna-
pi sajtótájékoztatón – a csapat másik
két új igazolásának, a portugál Vito
Gomesnek és Arturo Alvareznek tár-
saságában – immáron a Videoton já-
tékosaként nyilatozott.
– Miért lett kegyvesztett az
Anderlechtnél?
– Az új edző érkeztével kezdődött
minden, ő valamiért nem számított
rám. Nyáron egy hosszú sérülésből
épültem fel, és ha akkor közlik velem
a klub vezetői, hogy nincs rám szük-
ség, a menedzseremmel könnyebben
léphettünk volna. Hét és fél évet ját-
szottam az Anderlechtben, így rop-
pant megalázó volt, hogy én vagyok
a 41. játékos. Szép időszakom volt a
LABDARÚGÁS A VÁLOGATOTT VÉDŐ MAGA IS ELISMERI, SÚLYOS MECCSHIÁNYA VAN, DE NEM FÉL A MEGMÉRETÉSTŐL, ÉS TOVÁBBRA IS ADAKOZIK
KISS B. LÁSZLÓ
Nehéz, de nem reménytelen helyzetből
kezdte a csütörtöki visszavágót a Han-
nover, amelyik az első meccsen 3–1-re
kikapott az Anzsi Mahacskalától. Ám
a hátrányt nem sikerült ledolgozni,
1–1-es döntetlen lett a találkozó vége,
hiába adott gólpasszt, az első mecs-
csen gólt szerző Huszti. A Megyeri Ba-
lázst foglalkoztató görög Olympiakosz
is búcsúzott, mivel hazai pályán is ki-
kapott (1–0-ra) a spanyol Levantétól.
A magyar kapus a cserepadon ülte vé-
gig a mérkőzést. Így járt Gulácsi Pé-
ter is, ő a Liverpool kispadjáról nézte,
ahogy csapata hazai pályán 3–1-re le-
győzi a Zenit Szentpétervárt. Az ango-
lok óriási meccset vívtak az oroszokkal
– akik az első találkozón 2–0-ra győz-
tek –, de a továbbjutást jelentő negye-
dik gólt nem tudták megszerezni. Az
Internazionale ellen kettős vereséggel
búcsúzó CFR Cluj sérülés miatt nem
nevezte Vass Ádámot.
Azt már a sorsolás előtt tudni lehe-
tett, hogy szerepel majd magyar já-
tékos a nyolcaddöntőben, ám az csak
csütörtök este dőlt el, hogy Hajnal Ta-
más (Stuttgart) vagy Köteles László
Már csak egy magyar érdekelt
LABDARÚGÁS HIÁBA ADOTT HUSZTI SZABOLCS GÓLPASSZT
Juhász (középen) bízik abban, hogy két-három meccs után formába lendül FOTÓ: HEGEDÜS RÓBERT
belga klubnál, de ezt az utolsó fél évet
szívesen kitörölném az emlékeimből.
– Több lehetősége is volt, hogy köl-
csönjátékosként folytassa. Orosz-
országi klubok is szóba jöttek, itthon
pedig a Diósgyőr és a Ferencváros
érdeklődött ön iránt. Miért épp a Vi-
deotont választotta?
– Azért, mert Magyarországon ez
a legprofibb klub, és itt nemcsak a
szakmai munkára, hanem az egyesü-
let körüli szervezettségre is gondolok.
Kétségkívül voltak magyar érdeklő-
dők, de Thorgelle Sanyi barátom is azt
mondta, ha visszajövök Magyaror-
szágra, akkor a Fehérvárt válasszam.
Biztos vagyok benne, hogy nem dön-
töttem rosszul.
– Ez majd kiderül. A Vidinél két
stabil belső védő van. Ígértek önnek
valamit, vagy meg kell küzdenie a
csapatba kerülésért?
– Nem ígértek semmit. Tudom,
hogy rendkívül erős kerettel rendel-
kezik a csapat, de én sem szeretem a
kényelmes helyzeteket. Az edzéseken
odatettem magam, hogy bizonyítsam,
a posztomon én vagyok a legjobb. Né-
gyen versenyzünk két helyért, azaz a
csapatba kerülésért, és azt gondolom,
hogy ebből a vetélkedésből leginkább
a klub kerül ki győztesen.
– A hosszú kihagyás mennyire le-
het hatással a formájára?
– Annyi biztos, nem vagyok még
csúcsformában, hiszen ez a féléves
mellőzés nyilván a játékomra is kiha-
tással van. Az, hogy még edzőmecs-
csen sem léptem pályára, csak növeli
a problémát. Ha viszont a Videoton-
nál megkapom a bizalmat, és játsza-
ni fogok, akkor két–három mérkő-
zés után már közelíteni fogok a régi
formámhoz.
– Igaz az a hír, hogy az Anderlecht
állja a fizetését és a Videotonnál már
csak prémiumért futballozik?
– Nem szeretek pénzügyekről be-
szélni. Akik jól ismernek, azok tud-
ják rólam, hogy soha nem a pénz mo-
tivált. Ha az anyagiak lettek volna a
legfontosabbak számomra, akkor
most vagy Kínában, vagy Oroszor-
szágban futballoznék. A Videotonnál
kapott pénzt jótékony célokra aján-
lom föl, mert most is szívemen vi-
selem a nehéz sorsú gyerekek jövő-
jét. Adakoztam már a Madarász utcai
gyermekkórháznak, és a jövőben is
így teszek.
– Egervári Sándor a válogatott
szövetségi kapitánya legutóbb ki-
hagyta keretéből. Mikor térhet visz-
sza a válogatottba?
– Ezt nem tudom. Először a Vide-
otonban kell megszilárdítanom a he-
lyemet. Ha ez sikerült, utána lehet
majd a válogatottba való visszatérés-
ről beszélni.
– Elképzelhetőnek tartja, hogy
nyár után is marad a Videotonnál?
– Bármi elképzelhető. w
(Genk) lesz az. A Videoton csoportjá-
ból továbbjutó belgák 1–1-es döntet-
lent játszottak Stuttgartban, ám hazai
pályán nem tudták megismételni jó
formájukat, 2–0-ra kikaptak. A visz-
szavágók után kiderült, hogy Haj-
nal (egyébként ő is a cserepadon ült)
az egyetlen magyar futballista, aki-
nek még lesz dolga tavasszal az Euró-
pa Ligában.
A tavaly Bajnokok Ligája-győz-
tes Chelsea csak kínkeservesen lépett
előbbre. A meccs végéig 1–0-ra veze-
tett az előnybe kerülő Sparta Praha, de
a 91. percben Eden Hazard bombagól-
jával egyenlítettek a londoniak, s ez-
zel el is dőlt a továbbjutás. Nem járt vi-
szont szerencsével a Napoli, amelyet,
nagy meglepetésre, a cseh Plzen ket-
tős győzelemmel, és 5–0-s összesítés-
sel búcsúztatott. w
Az Európa Liga, nyolcaddöntő párosítása: Viktoria
Plzen–Fenerbahce, Benfica–Girondins Bor-
deaux, Anzsi Mahacskala–Newcastle United,
VfB Stuttgart–Lazio, Tottenham Hotspur–
Internazionale, Levante–Rubin Kazany, Basel–
Zenit, Steaua Bucuresti–Chelsea. Az első mérkő-
zéseket március 1-én, a visszavágókat egy héttel
később rendezik.