Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom
MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK.........................................................................3 VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK.............................................................................................16 ÉNEK-ZENEI TANSZÉK.............................................................................................................28 TESTNEVELÉSI TANSZÉK.......................................................................................................39 MATEMATIKA TANSZÉK.........................................................................................................50 TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK....................................................................................67 IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK..........................................................................90 Megfigyelési szempontok az elemzéshez......................................................................................99

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)
A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak: A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. 1. Esztétikai nevelés

3

A találós kérdésekben. zenei hatású kifejezőeszközökkel. érzékletes nyelvi formákra. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. ködbe vész". a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. humoros elemek érzékeltetése. „köddé vált.és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. 5. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. A közös mondókázással. ekét húzok. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. példaértékű magatartásformák elősegítése. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek. összefüggésekre figyel fel. könyvek. A szép iránti fogékonyság felébresztése. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése.zene: Mozart: Téli utazás. emlékezetének. A vers ritmusának. 4 . különleges szóösszetételeivel. Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. Anyanyelvi nevelés. szemléltetés. szólásokban. Találós kérdés „Kocsit. A vers hangutánzó szavaival. rajzlapok./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. színes papírok. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák. kifejező mozzanatokra.A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. képzeletének fejlesztése. mozgásképzetet keltő igéivel. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével.ló. képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. beszéd. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. a helyes artikulációra. „köd előtte köd utána". stb. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. nádak erek".és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. 2. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. hintót. bemutatás. paci . gondozási feladatok Ének . magyarázat. emlékképek és képzetek előhívása. ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. 4. A gyermekek élmény. szalag. 3. a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés.

lágy hangzásúak. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. Tél öblén halkan ring. figyelmére. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer. Az állatot. négy. a beszédtempó variálása.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége. Mi siklik. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. vágtat. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . Beszélgetés a tél örömeiről. kedves Pajtás. előadástechnikai. kettő. három. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. Pl. három. A tartalom feldolgozásának várható menete I. négy. kettő. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. játékos zenei ritmus. A megfejtő lesz a következő kérdező. a témavariálás játéka. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. kedves Pajtás. három. dicséret. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. kedves Pajtás.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. Csing-ling-ling száncsengő. /Folyamatos értékelés. mozgásról. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. sejtelmes hangszín. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos../ 5 . Hangutánzásról. 3 II 3 b Fülbemászó.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. valamint a tevékenységvágyra építünk.. Száncsengő csing-ling-ling.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú. kettő. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut. a folyamatos páros rímek békéje. mikrocsoportos. négy. háromszor. az átélt tapasztalatokra. összefűzése.Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. gyorsítás-lassítás. Egy.

komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai. párban. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. A közelgő képsor távolodóra vált. a hangerő csökkentése. III. A tél jelének elkészítése.Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. dicséret. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. Tél öblén távol ring. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. fő a fejed Peti. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. Az új vers hangulatához kapcsolható. Fut-szalad a Pejkó-pejló. /Folyamatos értékelés. A további szabad játéktevékenység biztosítása. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e e f f A hangfestő. Száncsengő csing-ling-ling. Nyolc patkó kop-kop-kop. IV. biztatás/ • Kiscsoportban. békéje Lebegő. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás II. Ferkó. hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. Szétmálló hangerdő Csing-ling-ling száncsengő. az egyes távolodó szán. mindenki új tavaszra vár. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. hogy fékezd meg a Pejkót. siklást érzékeltető ritmus. csúszik az út és fut a szán. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. ne borítsa föl a Ferkót. didereg a száraz levél. Csönd zsákból hangot lop. fejleszési lehetőségekhez: Pl:  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása  Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ 6 .

láng az uccán csilingel a rakott szán./  7 . 1997. szabályosan ismétlődő. dekoráció. üdvözlőlap. Az óvónői bemutatás után gyorsítással.Ta . fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak. apró ajándékok. lovam trappolgat.láng az uccán csilingel a rakott szán.Trapp Ton ./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható.ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp . ünnepi szokások.Ta .Trepp .Ló .Tó – Ton .Ló . szikrázik a szép hó. poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását. /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér.Trapp T on-L o-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp. lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo .ling . lovam trappolgat.Trapp .Ta .Ló .Csing — láng — ling . Csing .Trapp . Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl.Ló .Ta . lépegető. hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető. Hegyen-völgyön-alagúton.Trapp Ton .Trepp . Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp.Ta Ton . Bp. Planétás K. kocog vele két ló. nem tévedünk el az úton.Ta – Ta Trepp .Tó Ton . 1975.Tó T on-L o-T a-T óT on-L o-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp . /Jelenlévő múlt.  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok. Móra Kiadó.láng .Ló .

a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. részletezés. beszédtempó stb. hát.hatalmú. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. szóhalmozás. gondos kiejtésével. bemutatás. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre. 4.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám. ideje: bármikor. a közös átéléssel együttes élmény nyújtása.) változatos használatával. magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek.) és az indulatszóknak nyomatékos. változatos alkalmazásával). ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy . tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed. 2. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye. türelemre nevelés.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal.és szövegfonetikai eszközök. csodálkozó.). Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni.  a közös mesehallgatással. sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás. a mesében rejlő szóképek.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula. 3. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. színes nyelvi fordulatok által. családi fényképek 8 . istenem stb. az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával. megbecsülésre. haj. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. no.Tervezetminta II. hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával. a közösségi érzés fejlesztése. érdeklődni. óriási erdő szállást ver: ott száll meg. hangfekvés. "nyelvi arckép" stb. hanglejtés. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat.

mesepárnák elhelyezése.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. s azok megoldási módjairól. a konfliktushelyzetekről. keserű? stb. hang-íz összekapcsolása). ízskála. három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. testvérekről. változó hangszínnel adom elő. esztétikai sajátosságai 1. szín-íz. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése. Helyes hanglejtése: emelkedő – ereszkedő 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . ízlelés játékai (ld. Az előadás módja 2.  Bejelentés: "Gyerekek. a családban betöltött szerepekről. körmese (édes mese). édes.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. családi eseményekről. három országa. lágyan ejtem ki – választékosabb. tapintás. mesélni szeretnék. nyomatékos tagolással. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. szinesztéziás játékok (pl. asszociációs játékok (mi savanyú. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető. az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. Tagoltan és kedvesen. mint a „lányom”. archaikusabb.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. A felsőfok érzékelteti a fokozást. hallás. furulyaszó). A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya. egyre nyomatékosabban. beszélgetés a családtagokról. mesetarisznya elővétele." II.

A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső. elkülönítetten. "lt" tiszta ejtésére ügyelek. Elavult szószerkezet – nyomatékos. kényszert fejez ki. hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére.: az embert). és kifejezi a leány lelkiállapotát is . 4. durva felszólítást. fontos az „r” hallható pörgetése. lemondó. Lassú beszédtempóban. Összetett múlt idő.dallamvonal. tagolt kifejezés. a kérdőszó főhangsúlyos. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés. Emelkedő – eső hanglejtéssel. „eltelt volt” 5. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. 10 . hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. archaikus alak. tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett.szomorú. Hangulatfestő elem.

„… meghúzódott az odúban…”

A félelem, az ijedtség állapotát halkabb hangerővel, lassabb beszédtempóval érzékeltetem. Nyomatékos archaikus alak. Finom árnyalatú, akusztikus hatása könnyedséget, bájt fejez ki. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. Hirtelen meglepődés, ijedtség, csodálkozás kifejezője, a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. Az elemek összetartozását, a tagolást érzékeltetem. Tréfás kérdés, a kötőszó „vagy” hangsúlyos. Szomorú hangulatot áraszt, halk hangerőt alkalmazok. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz, lassabb a beszédtempó.

„esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…”

„egy szó nem sok, annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában”

Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki, a zöngés hangzókat játékosan ejtem, ezzel a zeneiséget növelem. Az első szótagok főhangsúlyosak. Erősítés, fokozás történik szóismétléssel, kötőszóismétléssel. Hármas gondolatritmus: sem, de, még, sem, hogy, még, sem, de, még, sem. Tartalmi, zenei ritmusát fejezi ki

„két hetet nem várt, de még egyet sem…”

„azt gondolom”

Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki, mert „kiszól” a mesélő, ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal.

7. Készülődés a vendégségre

11

„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve”

A minőségjelző nyomatékos ejtése. Hangsúlyos, a tisztelet és közvetlenség kifejezése.

A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos, tagolt, képszerűségre törekvő előadással történik.

8. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak, tagolt, hangsúlyos ejtéssel. A gyermekek felé fordulok, más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. Ereszkedő dallamvonalú. Érzelmi állapota, hangulata sajátos, megformálása egyedi. Mozzanatos ige, pattogó ritmusú. Sótalan-sótlan, a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi, érzelmi, hangulati árnyalatot mutat.

9. A király és a királykisasszony találkozása, kibékülése, jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej, istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): - érzékszervfejlesztő játékok - szoborjáték (király, királylány, erdő, odvas fa szobra) - asszociációs játék (szólánc) - lazító játék (zenehallgatás, milyen illatokat, színeket, hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki, a kettőzés hangsúlyos. A korfestés eszköze, tagoltan adom elő. Ikerszó, mindkét tag hangsúlyos. Felkiáltást, örömteli állapotot fejez ki, fokozott hangerőt igényel. Az ellentét, fokozást fejez ki. feszültségfeloldás, a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik.

12

Tervezetminta III. (Dr. Daróczi Gabriella)
Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye, ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-, képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. Ismerkedés színekkel, árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés, amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten, gyönyörködés a virágok színében, formájában; kedvenc virág választása indoklással. Fejlesztési feladatok: 1. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő, és záró formula; a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki", Virágszeműnek nevezik." „senki szemének nem válna szégyenére, ha rá hasonlítana." „Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mini amikor a virágok veszekednek." „Gondolhatjátok, ki tett itt igazságot.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na, lett érre riadalom, zenebona." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is." '

13

a nagyobbakat segíti az elaborálásban.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. az esztétikait. A történet központi. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban. virág nevek. hogy . rikoltozott) szavak és cselekvő. a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható. elsősorban tehát nem fogalmi szinten. hanem viselkedést. a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 .így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. megemelésével. mint én.mondja a Fürtös Gyöngyike./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak. hogy a szín nem csali színélmény lehet. mint te! Olyan. Varga Julcsa szeme olyan. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. átélhetővé. ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást". erősítem nyomatékkal azért. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. Anyanyelvi nevelési feladat: a)A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás. az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség. tulajdonságot is jelölhet. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. . A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. élményt is: ez jelent nekik. mozzanatos igék . a belső kép kidolgozásában. végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek. a formalizáltat./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant. képekre tagolom a történetet.

a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. hogyan lehet elképzelt helyzetek. mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak.mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra. a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése b)A tagolt. szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan. ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus gondolkodás működését . mások számára is élményszerűen megformálni. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit. szín = hangulat. 15 . események szereplőkhöz. hogy pl. .. képességeivel. viselkedés.gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése.

mint téma) – „függönyök.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya. négyzetekre. „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még. értékelés. mai bútorokra-lámpákra. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok. milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. ollók. dobozka. párnák”. ellenőrzés 16 . ezek színessé. magyarázat. tárgyak formai különbségének megfigyelése. polc.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. ragasztók. összehasonlítás színek megfigyelése. fogantyú.VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . eligazítás. csíkokra vágott textilanyagok (vászon. beszélgetés. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról. a tapasztalatok megfogalmazása. színkomponálás. bemutatás. Kivágott keménypapírlapok. elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról. mintás brokát. barnás kordok. teás. buzdítás. megfigyeltetés. részletek megfigyelése (fiók. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. kisebb-nagyobb téglalapokra. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. bársony maradékok). mi díszíti-melegíti a lakást. stb. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. s néhány szemléletes példa arról. háromféle méretben körülbelül (gyufás. lábak/. egy „gazdag emberé”. kismintás kartonok. szövetek. szőnyegek. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. gyógyszeres. zsákszövet.). lábak). vágás. megnevezés. csíkok /támlák.

megfelelő ülés. helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. stb. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. látványa az anyagokon gazdag színhasználat. lóca. ágy. asztal. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. létrehozása a színek és anyagminőségek. bíztatás. a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. ötletek maga a berendezés elképzelése. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 17 . egymás munkájának tisztelete helyes testtartás. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. kicsiktől ez nem „elvárás”. különböző színek felismerése. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis. a választott textilanyag színe. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. a bútorformák együttes hatása.Nevelési célok.

a másik egy díszesebb. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. beszélgettünk a kocsislegény. megfelelő könyvekből lefotózott. képválogatás a gyerekekkel. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). hogy lássák a példákat. legnagyobb. stb. amit először majd megmutatok nekik. 18 . ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. a szegény lány. újságokból kivett képek). amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. de ez mégis más lesz. amiben mindent magunk készítünk el. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. múzeumi képeslapok. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ . irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). színesebb. formákat.a felhasznált dobozkák. nagyobb. bábozni. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik.”asztali bábjáték”történik majd. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. az asztalkák mögött állva. kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. itt már előkészítettem a színpadokat. A tevékenység várható folyamata I. rövidebb) számosság (mennyi szék.) „Beszéltünk már arról. Nézzétek. a gazdagabb lány viselkedéséről. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. fő. stb. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. Énekelhetünk úgy is. előttük pedig kis távolságban két asztalka. de javasolhatunk is.fajták • anyanyelv. ha nehezebben megy még nekik. . csoportosítás képeslapokkal (pl. mennyi asztal stb. hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban. Készítsünk bútorokat a szobába. Nagyon érdekes bábszínház lesz. hosszabb. nem csupa szegényes bútort. melyek egy-egy bútort mutatnak. Most képválogatás.. kibomló hajak rendezése. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj.mostani világ különbségei) anyagnevek. kézmosás. Melyik lehet a parasztházikóban. de még üresek.) Ún. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne. kanapé fogalmáról. bíró. készül el végül) bútorformákban négyzet.

ügyesebbeknek javasolhatom. ládát. és melyikből a gazdagabb. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé. s azt is. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. odaadom. de ha valaki lábakat képzel hozzá. széket. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. Azt is megmutatom. a hátához ragasztjuk majd a támlát. ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. Néhány kérdést felteszek. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort. hogy szoba legyen.. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. de hangsúlyozom. „Találjátok ki. Mutatom. Ezután összeragasztom a két részt. de más játékhoz használható. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. hogy a textilcsíkokat. többször is el lehet majd játszani. akkor igyekszünk közös erővel. Megmutatom a skatulyákat. lócát. kanapét. hogy többen majd letérdelve. de ez sem baj. mert többször is be lehet rendezni a szobákat. Az „asztalhoz” javasolhatom. Gondozási feladatok. hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. összehasonlítjuk a méreteket. beragasztózom.) Bemutatom. hogy minden oldalát fedjék be. Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. Nagyobbaknak. lapos kosarakban. Felidézzük. 19 . Célkitűzés. rá a textilt. bíztatás. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. hogy jól simítsák rá az anyagot). Mielőtt kivennék belőlük. papírformákat.Könnyen előfordulhat. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. beszélgetés. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. vagy kucorodva. stb. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. énekelhetünk is. cifrább lány szobájához. vagy kerek asztalt –. Először egy „támlát” veszek ki.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. Folyamatosan motiválok (dicséret. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. főleg a szegény lány szobája esetén. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani. (Saját munkájuknál nem gátolom majd. lóca. lehet cserélgetni. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. Akkor lesz jó az ötlet. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. feladat megértetése Megbeszéljük. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. melyek már a közelben vannak. csak az alját és a hátát nem. kérdezem.) Aki elkészült. hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. vagy hajtjuk át a másik oldalra.

takarásos paravános játékhoz. kitartásának. akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. s készítik el. esetleg mégis belső tér. hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb. kipróbálhatja akinek kedve van. egy tevékenység alkalmával. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt.III. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. egy hagyományosabb megoldásban. ragasztással /díszesebb ház. bemutatják a játékot. a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak. szegényesebb házikó. a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is. 20 . s pl. a kisebbek pl. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. Javaslat egyéb játéktevékenységekre.. a csoport egyéniségeinek. rendrakás (zenehallgatás).falat is mutatva ha igénylik/. a nagyobbak. néhány sík bútorral jelezve. Gyönyörködés a már összeálló.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal. akihez kedve van. Befejezés Folyamatos tisztálkodás. sík díszleten munkálkodnak festéssel.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja. mint bábszínházat. színpadra helyezett „díszletekben”. lelkesültségének stb. Vagy.

viaszolás. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek. A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. oktatói szándékkal készült. amely egy évet ölel át. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. fonás. mintázás. és minden feladat több technikával kivitelezhető. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. ezeken belül: ábrázolás. szövés. Egy témára számos manuális feladat készíthető. tárgyalakítás. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. díszítés.Tervezetminta II. ● Új dal tanulás. Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. ezek részletes leírása. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. A foglalkozás helye: 1038 Bp. nyomtatás. egymásra épülő technikája. egymásból következnek. azaz a körívre. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. ragasztás. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 21 . stb.). Ezekhez. színkeveréssel. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. technikai fogása. A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. vágás. Nagyoknak: kerekerdő festése temperával. amely az ünnepekhez. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. kézművesség. építés. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá.

stb. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!. Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. festék. A fejlesztés módszerei: beszélgetés. pl. viaszos vászon. Közösen gyűjtött eszközök: kavics.: papír. közös tevékenység. agyag. gyakorló. sajátos hangulatok. értékelés. Az egyéni ötletek és megoldások.hogyan alkalmazzuk azokat. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök. szemléltetés. magok. Komponáló készség fejlesztése Színérzék fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Kitartásra nevelés Mindenkinél Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben). ecset. elbeszélés. rendszerező. Az őszi színpaletta megismerése.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. stb. kiemelt támogatása.: olló. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. javítás. ismétlő. Otthonról hozott eszközök 22 . magyarázat. kombinált. stb. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. Helyes eszköztartás. ellenőrzés. Fogyó eszközök. szirmok. melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók. megfigyeltetés. textília. alkalmazó. árnyalatok keverése megadott színekből. közös munkával. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. gyakorlás. pl. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. bemutatás.

Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. jelen esetben pl. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása. ● a fa vizuális képének megjelenítése. tempera: sárga. szárított gyümölcsök. ● az egyéni megoldások kiemelése. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. nyomdázó szivacs. A/1-es műszaki karton. aranyló sárga.● A/3-as félfamentes rajzlap. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka. egyénre szabott. Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti. kagylóhéjak és csigák.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. kavicsok.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. stb. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” I. fakérgek. összegyűjtése. alternatív Integráció más területekkel: pl. olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. levelek. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: 23 . vékony és vastag ecsetek. a látott fák megnevezése. további feladatok. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. KIDOLGOZÁS . a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása. a demonstrációs tárgy elkészítése. piros.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása. ● Zenei nevelés: „Erdő. páros. karakter jegyeik összegyűjtése. kék. ● a toleráns közös munka. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális. mikrocsoportos.: termések.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna. szárított virágok és szirmok.

) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés... Anyageszközismeretre lehetőség. a kiserdőben milyen színben pompáztak a fák? Sárga.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele. élmények felidézése. aki jön velem kerekerdőt festeni. szőnyeg. aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. gyere gyorsan. és hallgassuk meg. paraván stb. és ezt hogy hívják?. körbe-körbe fákat festünk rá. a 24 Énekeljük el az –Erdő.. okker. ● A szükséges anyagok kikészítése.● Szervezés: asztalok. nagyoknak közös munkára akár íves. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. ● Hosszúhaj összefogása. a manuális munka területének kialakítása.” „Szép jó reggelt. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. meseillusztráció stb. már vártunk! Teli a pocak?” „Gyertek. ● Beszélgetéskezdeményezés. elhelyezése. műalkotás. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket. hajladoznak a szélben! Álljatok fel. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni. ● Az erdőben gyűjtött kérgek. és közben. barna. mint az erdőben a fák. főleg. ● A gyerekek folyamatos fogadása. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. Emlékeztek. narancs. ● Mesélés „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes. ● Ruhaujjak ellenőrzése. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése A munkaeszközök kiosztása. rozsda. belebújik a festőköténybe. Hatalmasak lesznek. bújjunk össze. vörös . erdő de magas a tetejenépdalt. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése. mit mesél az öreg tölgy!” II. levelek és termések vizsgálata. de nézzétek. Simítsátok csak meg!” . „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák.

most először bevizezzük. eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. folyamatos ötletadás. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban. megerősítés. a hegyével finom vékony vonallal.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) ● A szakmai fogások gyakorlatban történő bemutatása. így. Hű milyen szerencse. Nézd csak. ●Javítás. bíztatás. De ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. a nagy felületeket. korrigálás. másolhatják a mi munkatevékenységünket. pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös. evvel „kézmintát” adhatunk. Fessük meg a ● Az későn érkezők fogadása.” „Micsoda jól megfigyelted…. már nem fér több fa bele. pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok. őszinte. holnap költöztetünk az erdőbe harkályt. Ez a közös és gyors fejlődést segíti. A demonstrációs tárgy közös megnézegetése (ha szükséges. már jöhetsz is!!” ● Utánzással követhetik. ez a rész téged vár. 25 . Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön. belekavargatunk a festékbe.” „Jókor érkeztél.. és már lehet is festeni.” „Jól keverjük. nagyokkal közös színkeverés.● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es. Motiválás ● Kiemelés. úgy! Ebbe még rakhatunk egy pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. nagyoknak vegyesen vékony és vastag ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat. hoztam egy tartalék óriási papírt. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló. és munkába kerekerdőnket éjszaka is! invitálása. dicséret. nyulakat. az oldalával a törzset. ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű. de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. mókust. susogós. sűrű lombos. de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között.

de előtte még kimossa mindenki a saját ecsetét. ● Legyen tartalék feladatunk. futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk.A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. formák. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is. Vannak itt piros és tömzsi fák. ● játék stb. megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. kivágjuk őket. két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása. irányok megnevezése. ● ajándék. és beköltöztetjük . ha akarják. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. III.” Gyertek hozzám. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. 26 . most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek. Folyamatos segítségnyújtás. A művek további élete:● folytatás. ● kiállítás. hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk. ● biztonságos helyre rakása. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával. ● Színek. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok.az erdőinkbe. ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák. ● megvitatással értékelés. és játékos együtt folytatásával. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na.

makettjét csatolni kell! Javaslom. munkafogásokat. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására.Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot. ettől el lehet térni. A jó tervezet rugalmas. hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. stílusnak és gondolatoknak. helyet ad az egyéni ötleteknek. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget. a születő ötleteketvariációkat. de segít kézben tartani a foglalkozást. időtartamot. kreatív. technikákat. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját. hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek. 27 . A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez.

• Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. Duda megnyikkan…ZH-153. stb. az óvónő és gyermek kapcsolat. az énekes beszédre biztatás. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka. dallam komponálása mondókához. Madarak voltunk…ÉNÓ-46. Általános . gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!). dalokhoz.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig).nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek. a 28 . kangyal… ÉNÓ-4. stb. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról). járul hozzá. a hangképzés. a társadalmi szokások megismerése.az Alapprogram szerinti . amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal.. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. a „Tekereg a szél…” dallamilag. stb. • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. helyes tartás. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód. a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal.. a baráti érzések. (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene.ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. ill. Szita. légzéstechnika. szita szolgáló…ÉNÓ-135.

bábok. Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át.olyan kuckó készítése. Kezdő szakasz 1. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. légző gyakorlattal (lufi-fújás. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális.) .vizuális tevékenységen bábok készítése (pl. egyéni. ritmikus szótagolás). hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. magyarázat. hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára). óvónői ének) A tevékenység várható menete I.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal.• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása. • Memória-játékban vagy mesekönyvek. és megpróbál minél több gyermeket bevonni. csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek.az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés. a zenei másság elfogadása járul hozzá.reggeliztetés . Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. a gátlások feloldása. tollpihe levegőben tartása. szita szolgáló…” dal. kör… stb. ahová a szél elől érdemes bebújni. Szervezési feladatok. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket.) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. Kör. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2. . környező világ megismerése. Megjegyzés: az egész fogadás . majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás. • Építő játékban . stb. hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése. esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. hangszerek. hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá.).játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel. ellenőrizze és dicsérje az óvónő. ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’. ahogy a lepkét a virágkehely. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével. stb. A cél. A tevékenység előzménye: . páros. Könnyebb a szervezés. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként. kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín. a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb).„óvónői ajánlásra”. 29 . • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. auditív eszközök (lejátszó.

válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása. a válaszoló mindig mélyebben énekel. Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy . stb. gyúrás. szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket. kenés. ha időben másképpen alakulnak a feladatok.). bátrabb kicsiknél 2. a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. vidámabb-szomorúbb. 1. de a „nagyokra is ráfér”. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. miközben a gyerekek tapssal. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel. kirándulás képzeletbeli helyekre. stb. felismertetése találós kérdéssel (pl. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. melyik mondókában van nyolc dob. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. C’-C’’ . dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl. ill. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz.különbséggel). Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) • • 30 . egy pikula. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény.oktávnyi. hanem egy dal. stb. dagasztás. mondóka. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. vágás.). Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. de. hangszer. a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. vékonyabb-vastagabb. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat. az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). stb.) az előző játék folytatása úgy. óvónői ének is. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás.) 4. hogy a kérdező asszony magasabban. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. 4-szer. ill.II. csoportos és egyéni szövegmondással.

visszavezetés a játszóhelyekre. még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer. Az új dal rögzítése. Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. hogy úgy tapsoljuk. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill.leengedett . a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés. Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni. kb. ahogy mondjuk. a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra. amit a gyerekek nyújtott . Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő. természetről. kígyózás az asztalok körül. hogy a 16-od érték. 31 . F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek • • • • • 5. ill. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl. stb. középmagasságon. választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás).• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. tekergés. D”-C”.B’). igény szerint 6. virágról szóló népzenei anyagot. hallgathatunk igényes gépzenét (pl. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson.) III. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen.). a korábban énekelt Gryllus-dalt. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. 2. majd mélyen. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget. Befejező szakasz Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta. 1. ill. rövid klasszikus zenét. stb.

o.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149.o. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120. hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene. 6.sz./124./ 99. bákom. berkenye 30. türelem.o./3.  Komatálat hoztam…. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139. kitartás. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal.o./XL./99. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 32 . dalos játék A tevékenység helye.80./83.o.sz.sz. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor.o. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold.sz.sz. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom.o.Tervezetminta II.o. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149.

vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. megpaprikázzuk. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése. -Nézzétek. hoztam nektek egy nagy lábost. amit egy díszes tálban gyűjtünk. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. gyakorlás. triangulum. „hívójel”. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. szellőztetés. ízesítjük. és borsófőzeléket készítünk. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob. Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. akadálymentesítés.halkabb-hangosabb megéreztetése.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. kevergetjük. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok.A tervezett módszerek: bemutatás. 33 . cintányér. hogy megfőzhessük. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket. értékelés. és mindjárt készen is van. -Megsózzuk. majd borsószemeket sodorgatunk. hoztam nektek színes papírokat.) Zöld papírcsíkokat tépünk. magyarázat. milyen sok borsószemet készítettünk. mondókák során  hallásfejlesztés . hogy helyes mintát adjak. ellenőrzés. szemléltetés. A kezdeményezés módja. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2. tegyük bele. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek. motivációs lehetőségek: 1. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I. Kezdő szakasz (kb. kóstolgatjuk. néha megkevergetünk. Figyelek az egyenletes mozgásra.) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek.

dicséret.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 34 . Ha sokan vagyunk. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. ha igénylik többször.Kezdőhang: szó = A’ II. mintha kimennék a kertbe répáért. Akinek kiesik a keze. Ekkor én halkan. A következő játékhoz két gyerek kellene. valaki ellopta! 2. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4. hogy az első szakasz alatt ki kell találni. –Úgy teszek. 15-20 perc) 1. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. Differenciálás: Segítségadás. munka szakasza (kb. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom. Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. majd elmondom a játékmódját. Hold. Megdicsérem azt. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést. és a jól ismert. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. vagy nagyon hangos lehetőség is. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. őket megkérem. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. majd a szőnyeg közepére helyezem. -Nekem kevés benne a répa. Hol vannak a répáim. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. tartsanak kaput. Amikor már csak két ököl marad. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. hogy legyen nagyon halk. hold fényes lánc… . Felhívom a figyelmet a változatosságra. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. illetve kérem erre a gyerekeket is. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. Tudják. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. és arra. 3. Alkotó. közösen kínáljuk. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. ki válasszanak a második szakaszban. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. majd közösen 2x. Ha már jól megy. illetve felajánlom. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve. Finomat ettek. és ügyes a kiszámoló.

Ügyelek az esztétikusságra.ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása. utána magatokban folytassátok a szöveget addig. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. hogy mindenki lásson. Adaptivitás: Ha úgy érzem. egyenletes lüktetéssel kísérve. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy. Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot. hogy a hangszerek legyenek halkabbak. úgy. (Komatálat hoztam…. De ezt támogathatom dúdolással is. mert most zenekart fogunk alkotni. Közben a Komatálat hoztam…. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal. (Ne legyen zaj. Figyelek arra. arról is felismerhetik. annak segítek. amíg újra nem adok jelt. magunkban is elmondjuk a mondókát. -Üljetek le.ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik. de közben hangoztatjuk a mérőt. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket. .vagy A Győri Györgynek…. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam….Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. a hangszerek hangja halkabb. hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. Előveszem a hangszeres kosarat. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. 5.kezdetű dalt énekelem ismét. Javítom a hangszerhasználati technikákat is. ne kiabálva mondják. és megkérek egy gyereket.ismétlése közösen) 35 . a pontos zenei megvalósításra. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében. a beszédhangunk legyen hangosabb. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni. Fordítva is. cintányér.) Ha jól megy. triangulum… Játék a hangszerekkel. akkor azt választom.

) gitárkísérettel / furulyázva. Halkan. hogy miről szól. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok. -Fiúk. majd énekelve. -Aki szeretne.. énekelni. Figyelek arra. örültem.III. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre. de akár tálat is csinálhat aki szeretne. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. aztán megtudjátok azt is. Befejező rész (kb.. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. áhítatát biztosítom számukra. -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez. A zenehallgatás hangulatát. Utána tartok egy kis hatásszünetet. 36 . Visszavezetés a játéktevékenységekbe.

Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. hiszen mindig van olyan gyermek. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. értékelésére. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) • a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot 37 . • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. aki a kedvenc játékát hozza magával. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. akár ritmus-kiemeléssel. amikor arra biztatjuk őket. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. pl. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. keressük egymást halkabban-hangosabban. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. témának a feldolgozásánál. mert velük sokféle programunk lesz. a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. ültetünk akár egyenletesen. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). Így kijelölhetünk egy olyan napot. • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. mint egy sajátos tanulási egységnek. • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. hozzák be a számukra kedves mackót. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. amellyel elkezdi a mondókázást. • jelzünk egymásnak. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. • a felnőtt együttműködő. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést. ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). Mackók A projektnek. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja.Tervezetminta III. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. gyomlálunk. Szerencsére nem csak az évszakokhoz. kapálunk. dió zörgésének különbségei). • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk.

sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. • fejcsóváló. játékról. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című. 5-ször). ökölütögetéssel.-ban. szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól. 38 . • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. stb.ismerünk. miközben a szép éneklésre. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. versszakban. rövidebb mese. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. • egy témába vágó.. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. csukott szemmel sétálgató bocsokat. • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. amelyre szülőket. mackó-báb készítése. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. tapsolunk).. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. stb. az 1-2. vers. A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással. programtól függően kerülhetnek terítékre. ujjbotocskákkal. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet.-ben. mézet kennek a szájukra. • pl. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. stb. didergést utánzó mozdulatok a 4. • ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is. különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot. a kettős körben a nagyobb ugrások. hogy mikor és hányat ugrunk. az óvó átélt. hogy maguk is megtanulják. akár a saját mackók újra kézbevételével. vagy képzeletbeli kenyérre a 3. mézescsupor agyagozása. • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról. bár még így is érdemes megbeszélni. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt.. leginkább az óvónői modellel. ill. fejdíszről.

ezekből a farkasokból lett a kutya. A falka vezetője a falkavezér. Feldolgozás módszere. neki engedelmeskedik a többi farkas. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése. maradék székeket a terem egyik felében félre teszem. Szőnyeg maradhat. b. Így lettek jó barátok. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal. mese. Foglalkozás feladatai. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). Nap és Hold. anyaga 1. sőt a nagymamátok sem élt még./ Addig rendezem a bútorokat. dadus néni feltöröl. üljön le az öltözőben. Kommunikác iós kép. hideg téli estéken. ill. azon segítek.) A csoportszobát előkészítem. tápláléka. 2 alagút. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. 10 szék. amikor anyukátok. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. Motiválás. majd aki készen van. A Dadus néni segítségét kérem.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I.Szervezési feladatok: a. Tudjátok-e. Együttműköd ő képesség fejlesztése -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd kutyásat. Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. vezényszavak. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. tápláléklánc • mese. A többi asztalt. az ember megszelídítette a farkast. Aki 39 . Id ő Motiváció megteremtése . Csengő.) A gyerekeket mosdóba és az öltözőbe irányítom. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. farkas falka. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c. Ezeket a csapatokat falkának hívják. kiszellőztetünk.

és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. és nem vadászhat együtt a többiekkel. Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. én pedig a falkavezér. vagyis az erdőbe! -Nappal van. (varázslat. nézzetek körül. hogy mit mutatok! -Sötétedik. aki úgy érzi nem fér el. Amikor a Napot. titeket pedig farkasokká. Figyelem. Ti lesztek a farkas falka. Hát. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban.2. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. kar. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. akkor a gyerekek mászással reagálás futkároznak a teremben. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. vállizom nyújtó gyakorlat 40 . fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. alvást. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. kimászhattok a barlangból. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a kar. mutatom. akkor egyensúlyérz lefekszenek. menjen arrébb kis barátjától! b. Feküdjetek le a földre.) „Nappal és éjszaka” játék: fokozása. 1. nem fogad szót. gyorsaság. menjünk be a csoportszobába. és imitálják az ék fejlesztése. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek. hogy nincs-e valami veszély! Erre is nézzetek.és vállizom nyújtó terhelésre. vállöv erősítés. és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra. gyakorlat: főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensúl y kialakítása. Amikor a Holdat mutatom fel. lábatokkal. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). Előkészítő gyakorlatok: Vérkeringés a. kizárják a falkából.

Téritájékozó. Közben leteszem leborítva a székeket. FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok. mert ha felébred a medve. Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése. vezényszavak. és térdemelés oldalra. így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! -Most már jól kinyújtóztunk. utasítások .Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben. mászás a felborított székek adta szűk átjárón .Ahhoz.szerek elhelyezése.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban . szakadékba zuhantok.Nagyon vigyázzatok.Mászás két oldalára borított asztal lapja között. együttműköd ő-képesség fejlesztése. . Figyelem. törzsizom erősítése. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten. anyaga Mászás gyakoroltatása különböző körülmények között. (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek. .Az ösvény veszélyes úton vezet. át kell mennetek a sűrű. vállöv. Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat. mint mi a nyulat. és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat.) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás. Kar. önfegyelem. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban. egyensúlyérz ék fejlesztése.Mászás az asztalok alatt .Mászás az alagútban Feldolgozás módszere. Idő 6’ 41 . megállások. Szervezési feladatok: . a szikla alatt kell átmásznotok.) . megesz minket vacsorára. felborítva. oldalára fordítva.c. az alagutakat. ugyanígy a székeket. sötét erdőn. -kommunikác iós képesség. vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket. hogy vadászni tudjatok. hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek. akadálypálya megépítése -Végre sikerült felkelni.): Vállöv izmainak erősítése. (Átkelés akadálypályán.

egyensúlyérz ék fejlesztése. ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom). arra mehettek át az erdőn. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . vagy veszélyeztessétek. vigyázzatok.Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan másszatok le! -Itt egy újabb szikla. tolerancia fejlesztés. arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . hát karizom erősítés. alatta. láttok. hadd számoljam meg a falkát.gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozod ó képesség fejlesztés. Egymásra odafigyelés.Látom.dóképesség.Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet. Mindenki választhat magának útvonalat.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. Udvarias viselkedés kialakítása. és le . találtok erre. amerre csak akartok. keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . azok alatt. felette kell átmásznotok. majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek. A korábban eldugott babzsákok keresése mászással.Rajta. ha megemelitek a térdeteket. újabb akadályok. ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges. hozd ide a többihez. Udvariasak legyetek. A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. Has. 5’ 42 . induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . nehogy megszaggassa a bundátokat! .Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral. . mindenki megvan! . gyere. idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek.Mászás a felborított asztalok lábai között -Mászás az álló asztalokra fel. egymást nehogy zavarjátok. vagy szóbeli. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok. Ha szükséges.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót. mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. . át.

így egyszer gyerekek lesztek. Motiváció. székeket a falhoz. alagutat összekötve a székekre.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. Egyensúlyérzék fejlesztése. lábboltozat erejének erősítése. 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára. . Figyelem. utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok. hogy a teremben körbe tudjanak futni a gyerekek. vezényszavak.. utasítások .. bújjatok az asztalok alá! Amikor azt kiáltom Víz.) A gyerekek munkájának értékelése. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha. hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet. reagálás gyorsaság fejlesztése. jelre újból rendes futás. .Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze.. Foglalkozás befejezése: a. a gyerekek. „Víz” kiáltásra felülnek az egyensúlyérz asztalra! ék.Keressétek meg a barlangotokat! . gyertek ide vacsorázni! Minden éhes farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe. üljetek fel az asztalra! Közben pedig Idő 2’ Állóképesség fejlesztése. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve. Amikor azt kiáltom barlang. fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek. lábboltozat erősítése.. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!. „Barlang” reagálásgyors kiáltásra bebújnak az asztal aság.Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket. Egymásra odafigyelés. Feldolgozás módszere. megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom.. alá. anyaga Eszközök elpakolása középre annyira. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás.Minden farkas jól lakott? . Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség. Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. …. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás.. (Csengő) legyetek kisfarkasok!.Itt van a barlangunk. 3’ 43 .

és mossa meg a kezét... b. fussatok az asztalok körül. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe.. S=29 Utolsó Víznél.stb.) A terem visszarendezése. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem. segítsetek visszarendezni a termet! Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 44 ... mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! ……. amikor ülnek az asztalon. cseréljen trikót. Aztán gyertek be. Víz!. ’ akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok (32’) felém! Örülök..A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek.

) Motiválás. Reagálásgyor saság fejl. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot.) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. fejl. Együttműköd ő kép. nehogy ütközzetek egymással. Előkészítő gyakorlatok: a. b. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én). HVU: Egymásra ügyeljetek. Négy kendőt készítek a nyakamba. Téritájékozód ás kép. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtése . De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. hogy felébredt onnan tudjátok. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. fejl. (látjátok?) Azt.) Huncut Manó legyen.Tervezetminta II. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben.. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. Kijelölöm az játékterületet. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. vezényszavak. együttműködő képesség. nem tisztelik egymást. Ez itt a kert! Innen. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször. ……. Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron.Szervezési feladatok: a. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica. téritájékozód ó kép. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba. Le ne maradjatok. Reagálás gyorsaság fejl. Manókká varázsollak benneteket. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros. csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják. akinek nincs párja! 45 1’ 5’ 5’ . fejl. Feldolgozás módszere. 2. anyaga 1.

a találkozáskor jobb kézzel fogjanak kezet. Alkalmazkod ó képesség fejl. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok 3’ b. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. hogy a pár. …. álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek.. majd jobb tenyerük érjen össze majd a jobb válluk. Ritmusérzék fejlesztés. Így! …stb. hogy hogyan kell igyekezni. zokni……) A Manók.jobb térdük… Pár fogalmának erősítése. akkor. Mindenki keressen gyorsan magának egy párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen. akinek nincs párja!” Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak választotok. aki most áll leguggol.) A játék közben időt szentelek arra.tornáznak egyet. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni. Ha egyedül van valaki. Nincs párja. váll-. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg. … jobb könyökük. aki guggol. azt mondjuk. és mutatom. Lábboltozat erősítés.. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja.Oldaliság fejl. és tevőlegesen segítem a fordulatot. ÍGY! A páratlan manó kiálthatja. Egyensúlyérz ék fejl. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. +2 46 . hogy „huncut legyen. azt mondjuk ő páratlan. és rázzátok meg a társatok kezét. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok. törzsizom nyújtó gyakorlat: 3-4 1-2 + Lábizom erősítő.) Elég! Maradjon a kézfogásotok. majd szökdelve játszanak.) „Cica legyen akinek nincs párja „játék variációja: „Huncut manó legyen akinek nincs párja” Először futva.. akkor az. én is beállok a játékba.) Amikor találkoztok. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok. Minek lehet még párja? (kesztyű. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. mintha üdvözölnétek őt. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat.) Párosgyakorlatok: Kar-. Testséma fejl. A cipődnek is van párja. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensúl yt alakítom. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra. páratlan) erősítése b. jobb kézzel fogjatok kezet. hogy az : egy pár. és összebarátkoztak..

) Igen ám. Most már nagyon jól tudtok együttműködni. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit. a. és nagyon őrködik. és kellően erősek is vagytok.terpeszállásba! Hajlítsatok előre. akkor mondom a további játékot. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. értékelem a gyerekeket.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). észrevette. utasítások Idő 6’ b. egyensúlyérz ék fejlesztés. akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé.) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 47 .) HVU: A párotokra nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! 5’ Feldolgozás módszere. amikor halljátok. ne rángassátok. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között. vigyázzatok egymásra. Vérkeringés további fokozása. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak. Figyelem. . hogy felébredt a Macska (nyávogok). vezényszavak. buzdítom. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. téritájékozod ó képesség. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet. reagálás gyorsaság. fogó játékokkal Egymásra odafigyelés. segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”.) Felébredt a Macska. a kijelölt területre futnak. és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. tolerancia fejlesztés. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el.

Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. (guggoló állásban szökdelve) Boszorkány kap egy varázskendőt. Emelkedjetek lábujjra. A gyerekek (Manók) mennie. kedvességetekre lesz Vérkeringés szükség! további a. percenként fogót cserélek. az mutatom az egyik gyermeken) és egyensúlyérz Békává változik. az Figyelem. Akit megérint változtatni. kedvesség kimutatásának Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon tolerancia képességének fejlesztése. kedélyállapot lecsillapítása. a kendőjével a Boszorkány. aki maradt fogónak. és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! Cél Foglalkozás feladatai. 48 . egyénileg futhatnak tetszés (mutatom). utasítások Egymásra Segítőkészség. hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. hogy milyen jók. játék. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. azzal lábizom halad előre. alakítása: segítségetekre. HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra.) odafigyelés. és felhívom a figyelmet arra. ugyanis az előző játékban ő menthetik meg társukat. gyerekeket. Bevonulás az udvarról. Tessék. A Manótársak suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első erősítés. anyaga Idő 8’ 2’ S=30 ’ Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával. Szegény Manót vissza lehet téritájékozod szerinti irányban. lés Eszközök elpakolása. itt a kendőd! ezután tovább menekülhet. nehogy összeütközzetek! Nézem ám.b. több fogót is kijelölök. ő a azonnal Békává változik! ÍGY kell annak reagálás fogó. ha jól megy már a Munkáraneve Értékelés. vezényszavak. hogy hozzák be a köteleket. Boszorkányfogó: őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. Egy gyermek a Boszorkány.BEFEJEZŐ RÉSZ Feldolgozás módszere. Megkérem a erősítés. ó képesség. figyelmesek voltak egymáshoz a játék Lábboltozat (foglalkozás) során. Békaügetésben megsimogatjátok az arcocskáját! A ék fejlesztés. most viszont a fejlesztés. vigyáztatok egymásra. arcának megsimogatásával Boszorkány. A végén értékelem a mentéseket. akit megfogott a Boszorkány gyorsaság.) Terpeszfogó variáció: A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon fokozása. egymás iránti (Elteszem a köteleket. Egyszerre Tudatosítás. Szervezet és a szalagokat.

(Vörös Vera) Ld. a tanszék honlapján 49 .Tervezetminta III.

kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. mozgások és tükörképük: közeledés. megkülönböztetés. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. Kommunikációs képesség fejlesztése. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). A szem-kéz koordináció fejlesztése. Egyéni. állás és irány megfigyelése és utánzása. csoportokra. helyzet. A testséma építés segítése. óvoda. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 50 .. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. hanem két-három részletben. Ismerkedés a tükörrel. Az érzékelés. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. forgás. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. azonosítás. távolodás.. fordulás. mozdulatokkal. csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek. nap. építéssel: távolság. tükörképpel. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. . helyzet. hónap.. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros).. matematika . A megfigyelés tudatosabbá tevése. összehasonlítás. változás.MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I. csoport. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése.

Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1.) 2. 2. képek. 3. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket. (Megfigyeltük. Mozgások nagytükör előtt. faépítőkből szabadon. és egyszerű építmények másolása. mit csinálnál vele? Mi lenne. Beszélgetünk ha valaki elkérné tőled. egyforma bábuk. a saját tükörkép figyelése. hogy van-e olyan kisgyerek. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. fényes kiskakas c. egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. Építések. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. alkotások térben: dobozokból. hogy játsszon vele? 51 .A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. amiket a gyerekekkel készítettünk. verses meséjét. egyforma babák. egyforma autók. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. egyforma macik. Előkészítem a tükröket és a forgókat. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. amelyben a gyöngyöcskét. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon. tükörképnek van nagy szerepe.

comb. kar. a tudatosítást az utánzás szolgálja. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak. távolodás. kar fölemelése. amilyen a tied.. miközben csak a tükörképüket nézhetik. mit gondolnál? Örülnél. Janika? . akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. 52 . hátralépés. fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet. szem. miközben a tükörképet nézik. Akinek szüksége van rá. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Láttad már. illetve távolodik. A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1.is róla. kéz. hogy a vízben is lehet látni a Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket tükörképedet? Nézzük meg! egy sötét edénybe öntött vízben. II. vagy tőle távolodunk.. orr. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. vagy szeretnéd. akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. közeledés. és mutassák. pl. annak adok egy-egy ötletet. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. akkor a tükörkép is közeledik. Mindenki menjen oda a párjához. fül.) 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel. hogy ilyen hosszú zoknit húztál. Mozgások a tükör előtt. lassú fordulás. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. elemzés nélkül). • „Milyen hosszú a hajad!”. amit a tükörben láthatnak. • „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó. Panka? Hát neked. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . láb. nyak. törzs.” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét). haj) megérintése. „Kata! Észrevetted. de ez a térben ellentétes irányú mozgás. oldalt-ugrás. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú. száj. „Táncolni fogunk. váll. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre. amikor tükörhöz közeledünk.. Testrészeik (fej. hogy amikor te mutatod a válladat. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról. Kinek adnád oda? Van olyan ember. és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom.) 2. A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben..

hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. állások. Lássuk. 53 . A tükrözés gyakorlása. 5. ellenőrzés a két kar mozgásával.. hogy a tükörképpel szép lassan mindenki a párjával. tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért Szeretném. Hagyom.) 3. hogy ide képzeljük a tükröt. és testem Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. Zsuzsi áll a tükör előtt. ha átélnék a gyerekek. Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani. így ellenőrzöm. mint ők. aztán szerepet cserélnek. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. mozgások. karmozgással. aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. hogy jól sikerülte..) 4.„Szeretném. irányok tudatosabb megfigyelése. milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. ezért kiélezem a Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész kérést: Gabival együtt? . Tárgy és tükörképe. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal). „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a tükörben. hogy ezt engedted a párodat másfelé kanyarodni? nem lehet megoldani. Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. kézen együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. Kicsit üljünk le. ha most egymás mellett menne Annak tudatosítása. A szék tükörképét képzeljük el. oldalával álljon a tükör felé:. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt. A helyzetek. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet.) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a mert ez ellentétes irányú mozgás. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel).

hogy annak is állítsák be a tükörképét. macik és tükörmacik is éljenek ebben a városban!” „Az utcákon járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a házakat díszíteni a forgókkal. „Ellenőrizd a két kezeddel. ha a székekkel meg más építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör helyét leragasztott papírcsík jelzi. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” 5. sikerült-e és várom. 5.) Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák és tükörbabák.1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. hogy gyakorolhassák a tükörkép előállítását. amiket készítettetek! Vigyázzatok.2 Ez után „tükörváros” építését kezdeményezem. nagyobb tárgyaknál pedig a végigsimítást szorgalmazom. Az ellenőrzéshez egy fürdőszoba-tükröt viszek. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük. hogy jól van-e!” „Mi lenne. ha nem fáradtak el nagyon a gyerekek. A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek ülőpárnák 54 . Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint.szemmel „tükör” elé.

Az egységgel való mérés technikájának megismerése. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. felismerjük. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk. mérés. A megfigyelés tudatosabbá tevése. hogy a nehezebb felé billen a mérleg. összehasonlítás. játékba ágyazott. Kommunikációs képesség fejlesztése. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal.. melyik a könnyebb. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. 2. hónap. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás. melyik a nehezebb. éljék át.matematika ... Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. 1. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. mérőszám megállapítása. a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható. fizetés. csoport. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. . Egymás tevékenységének segítése. viselkedési minták követése. egyéni. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése . Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. 3. óvoda. 5..Tervezet II. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása.. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével. 4. nap. csoportokra. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. A vásárlás szokásainak alakítása. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés. Funkciók szerint megosztott csoportos. és 55 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása.

leszámlálás. Számlálás egyesével: megszámlálás. Beszélgetés. Gyakorlás. Az áru kínálására alkalmas papírládák. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés. piaci asztalon. ellökéssel. ceruza vagy filctoll. mérés kétoldalú mérleggel. guruló nagy labda megállításával. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 56 . csokor virág). melyik a könnyebb. önellenőrzés. nehezebb érzékelése két kézben. néhány olyan áru. korongok. Pénztárcák. összemérés. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. (tárgyak számának megállapítása). A pénz használata. • a könnyebb. fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. Árcédulának való üres lapok. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. a piac. jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. Folyamatos ellenőrzés. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. Közös (páros). a piaci mérleg és használata. Kétoldalú piaci mérleg. A gyűjtött. tojás. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. melyik a nehezebb. Kosarak. • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). (szükség szerinti egyéni értékelés).

hogy játsszunk piacost. Az egység megválasztása. kiegyensúlyozás 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó. 57 . A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. hogy egyszerre ketten lehetnek. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. Emlékeztek-e arra. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. c) Megválasztjuk a szerepeket. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). akkor megbeszéljük. aztán cserélünk.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni. játszhat vele. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk. hogy még néhány eszközt pótolni kell. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. és eljátszom az első vevő szerepét: – Jó napot kívánok! Szeretnék almát vásárolni! Abból a szép pirosból kérek A matematikai tartalom vastag betűkkel. A vásárlás elkezdése során először az derül ki. hogy nem tudunk mivel mérni. amely során kiderül. segítsenek berendezni a piaci asztalt. b) Felvetem. Akinek kedve van. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. hogy tegyék külön ládákba. Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut.) II. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. kérem. 2. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét.

ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. Amikor egy vásárló megkérdezi. Arra az összefüggésre kérdezem egy lényegesen könnyebb. benne az iskolai piros-kék korongokkal. – Mit gondolsz. akkor közlöm. annyit. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel. vagy hogy a tojást nem szokták lemérni. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. (Ebben egyet! Tessék lemérni. a könnyebbet kevesebb. mérés után pedig megállapítjuk. hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). hanem valahány kérjük. ezt több. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. annak megtippelése előre. jó lenne azzal mérni. ahány forintot mond az eladó.) javaslok. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel. akkor javaslom. kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is szorgalmazom. a tömeg leolvasása vehet magának. várva.megfelelő számú vadgesztenyével. hogy mi mennyibe kerül. azt. a fel a rossz fogalmazásra. azt kérem a tojás megmérését. vagy kezdünk felfigyelni. – Az eladók ki szokták írni az árakat. A petrezselymet csomónként. hogy milyen nehéz! A tanácstalanság láttán közös gondolkozást szükség szerint segítséget adok. A kézbe vett tárgyak tömegének – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! érzékelése. darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni. 2. hogy hány darabot gyerekek igazítsanak ki. Ha nem figyelnek kérünk. hogy több (kevesebb) gesztenye egyensúlyozza ki. korongokat adok neki is).) Árcédulák készítése. hogy a szoktuk megmondani. hogy a nehezebb lényegesen nehezebb darabnál? Miből tárgyat több ugyanolyan egység gondolod. hogy jól gondoltuk-e. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki. amennyibe kerül az 58 . Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat. hogy az eladók írjanak árcédulákat. virágot szálanként vagy csokronként hogy nem szoktuk lemérni.

össze. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. amelyekre rá van rajzolva. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. 5-forintos. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. 3. Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek.áru. 2-forintos. és fizethetnek. 59 . hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. felnőtteknek. fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. hogy mennyibe kerül. 8-forintos érmék. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. 3-forintos. amit venni akarnak.

asztalok. Tájékozódás a síkon. a jellel adott irányok követésével. szükség szerinti értékelés.Tervezet III. irányok követése közlés. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). óvoda. szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. ellenőrzés. bemutattatás. beszélgetés. . csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával. bemutatás. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . kezdeményezett Egyéni. jelzés alapján. képek vonatokról. zöld és sárga)... mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. Problémaérzékelés. nyíl. a probléma-megoldási képesség fejlesztése. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. 60 . divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével. gyakorlás. … értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. hónap. az útvonalak megtervezésével. Könyvek. csoport. sorrend Játékba ágyazott. felidézésével... 4 db A4-es lap. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. kék. Az alkotó. Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával.

4 tó). tó. vár). 4 nagy csomagolópapír. facsoport. sorrendek megfigyelése. 2. színes zsírkréta. Közlekedés. 4 facsoport. amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). Babzsákok. 3.Kártyák nyilakkal és színes körökkel. útvonalak megbeszélése. 4 kisautó. Nagy képek (vasútállomás/ház. lovarda/több ló. kisebb képek (4 ház. Az óvoda és környezetének bejárása. 4 ló. kirándulás 61 . Téri viszonyok tapasztaltatása. A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. 4 vár. Gyöngyfűzések. mozgásos játék az udvaron.

fut a vonat: zúgó robogás. hogy ki utazott már vonaton. nagy az út. Zum. Beszélgetünk arról.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. megy a gép. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. A masina fut. 2. nagy az út. Jön a vonat. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra. fekete az alagút. forog a kerék. Kikészítem a többi. milyen utakon… 62 . zim. az ilyeneket ábrázoló képeket. zum. megy a gép. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim. fut a kocsi: patkó-dobogás. b) Elmondom (ha ismerik. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. fut a sínen a kerék. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. milyen a kocsi belseje. később használandó eszközt is.

mi felé megy a vonat. ebben a kocsiban? És 3?” 2. ahogyan a vonat székei állnak. hogy mit csinálok! Gyertek ide. Arra kérem a gyerekeket. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. megkülönböztetése. Beállok a széksor mögé. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. „Van kedvetek hozzá. hogy aki a széken ül. hogy arra lépeget.) Leszögezem. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. Jel (nyíl) értelmezése. hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. Az irányok tudatosabb megfigyelése. hogy jól lássátok!” II. csak hátrafelé lépeget. elmondom. mondhatják. megnevezése. mit csinálok. hogy az elképzelt sín mentén halad. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. de az is lehet. a több lehetőség felismertetése. irányítom. akkor a vállát fogva mögéje állok. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. Megbeszéljük. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. amelyben megfogalmazódik a haladási irány. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. a kétféle lehetséges irány felismertetése. hogy nem fordul meg. hogy az ablak felé vagy a … felé. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. (Mozgással.) Mindkettőt bemutatjuk. hogy merre. Újabb irányok bemutatása. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. Egy fejlettebb. Az állások összehasonlítása. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük. mert csak egy kocsija van.c) Felvetem. 3. közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet 63 . több jó válasz „Mit gondoltok. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. hogy öten. az mikor ül menetirányban. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is. hogy messziről figyeljék. 4.

) Választunk 4 kalauzt.6) Elfoglalják a helyeket. aki utazni nyilak színe segítheti a kisebbeket az irányok szeretne! Üljetek be abba a kocsiba. szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is. amelyikbe az szól. Megbeszéljük. Ha egy kisgyerek csak ezt az kártya szól!” összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” összes vonatot egyszerre.” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. amelyikbe a azonosításában. hogyan . „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját. mit választott!” magam is megmutatom. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi. Bemutatom. hogy ne legyen előttetek az utas jó kocsira ült-e. aki segít ellenőrizni. ill. hogy „Úgy helyezkedjetek el. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem. De előbb megfigyeljük. „ Elmondom.leteszem a másik három (kék. mutasd meg.” zöld. hogy milyen egy beszállókártya. sárga). hogy segítsetek” Helyezzünk el székeket megfelelően a földre. állnak. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon látható „Válasszon kártyát magának mindenki. te Megfigyeljük. „Barnus. hogyan tartsuk a kártyát. ha utas előre. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket. mit választ Barnus. egymás mögött ezekben a kocsikban is! Minden A kisebbek segítőkészségét is dícsérem.. amire a jegy szól. „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba. Pl. amerre a nyíl hegye mutat. azt szó nélkül javítom. hogy Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők jó helyre szálljunk!” közül. hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy.egy vonatkocsi mellett megfigyelésre . „Z. a létszámtól függően 4 . hogy lássák az „Álljatok ide mellém. egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy. hogy milyet 64 . Sorban. előre kinézve. hogy a színes kör a lap alján van.menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva. Ha probléma adódik. együtt keressük a megoldást. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat. miért nem tudott üres szék!” leülni. hogy arra megyünk. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. minden utazónak egyet. választhatnak együtt „Megvan-e a csomagod?” egy másik jegyet. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe. ha már minden hely foglalt azon a kocsin.

Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. és Marci megnevezi Tomit. az menjen az utolsó helyére! „Megérkeztünk a célunkhoz. akkor. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik. Tájékozódás a síkon. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. bejárása. véget ért az utazás. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” Az érintett helyek nevét sorolhatja a lépegető. sorszámok. A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. 6. Juli. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. 5. amiket közben úgy rendezek el. „Mondd el. „Gyertek ide körém! Megmutatom. Mi itt maradunk. Ági. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült. megkérdezem. de mondhatják mások is. amit látnak. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. Ha a csoport összetétele. de bemutatunk közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. hogy itt szálltunk le. Liza.” 7. elmondom. aki közvetlenül mögötte ül. Marci. hogy később le tudjanak ülni köréjük a gyerekek. és kérhetjük őket. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. állomás. Nem kívánom magyarázni. de meg akarunk látogatni az állomásról indulva több „Ki mutatja be. elfáradásától végeznék el valamennyit. Segítségüket kérem. hogy miként folytatódik az utazás. több meglátogatsz! (Pl.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. amit sorban helyet is. Tomi. hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. „Most indulj vissza a várból az állomásra 65 . úticélunk a vár. a sorrend megfordítása Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. útvonalak tervezése. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől.érdemes. erdő. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. Indulhat egyszerre 2 gyerek. Állj fel! Honnan tudod. tó. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem.” Megneveztetem. Sorrendek.

amin jöttél! Mondjátok el. bejárását. ugyanazon az útvonalon. szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 66 . Igaz-e. ablak gyerekek csoportban Pl. polc székek Pl. Érintsen minden látnivalót az úton). zsírkrétákat. amin ugyanolyan képek vannak. hogy a tónál előbb jártál. elmondást.” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. ha kedvük van. kérdéseket teszek fel (pl. 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. Le is rajzolhatjátok. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését.feltételt is megszabok (pl. elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. mint az erdőben). mint előbb a földön. hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. hogy ki merre menne. és elhelyezek egy-egy játékautót. ajtó A Pl.

A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak. zúzmara.Megfigyelések. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp.0000 Kincs u 5. dér) . hóesés. havas eső.TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK Tervezetminta I. Környezeti feladatok: 67 . azok változásainak megfigyeltetése (hó. azok olvadása. jég. vizsgálódások. zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: . hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása. növénye. összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás. március 20. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. csíráztatás. vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek. állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1.

Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés. íze. mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól. hangja. alakja. hőmérséklet-víz. következtetések levonása. az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között) érzékeléssel.a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe. illata. vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. halmazállapota. a meleg hatása. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. hőmérséklete. 68 . megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel. tapintása. értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése 2. annak változásainak megfigyelése. az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések. a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3.víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt. cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban. hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz. értelmezése a víz mint élettér megismertetése.

űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27.) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni. hogy életünk egyik fő eleme: a víz.) Nád alól (ÉNÓ 277. a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137. mint élettelen környezeti tényező. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú.cseppen.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi.ömlik). esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: 69 . Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem.csobog. a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5.) Tavaszi szél (Törzsök 10. működését 4.tudatosodjon bennük. a Víz világnapja (március 22. következtetéseiket. spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz.uszony). tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket.a víz hangjainak megnevezésével( csurran.

B. vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos.-M. eszközök előkészítése Motiváció: . kavics.: A titokzatos természet. értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés. vízszennyezésről .versmondás: . gyakorlás. Melléklet) II. föld.R.Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132.Zelk Zoltán: Gólya. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg.éneklés: . bemutatás.folyamatos reggeliztetés . Barangolás az óceánok világában) vízivilág-csodavilág tablókészítés Szervezés: . Barangolás a természetben.képek válogatása.találós kérdések a vízről (ld. gólya (Cini-cini muzsika 30. tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról. Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E.) . leírás.pedagógiai módszerek: beszélgetés. o. felmosóruha. A tartalom feldolgozásának várható menete 70 . szemléltetés. „búvárkodás” a természetsarokban .öntözés.Tó vize (ÉNÓ 316. összehasonlítás. növények törölközők. ellenőrzés.) . egyéni I. o.) .hely biztosítása.

a másikat a nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki 71 . ellenőrzés. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú. szűkebb magasabb. leíró. beszélgetés. azonosító és megkülönböztető. víz 3. szaga. türelem.Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. Az egyiket teletöltöm.Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hideg- Közeledik a Víz Világnapja. íze. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. figyelem. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése.1. leíróképesség. beszélgetés. valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. önfegyelem Módszer: megfigyelés. Mi történik. stb. analizáló. önfegyelem Módszer: megfigyelés. alakja. összehasonlítás. türelem. megfigyelése Részfeladat: színe. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca. víz 2. Az a nevük. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben kisebb pohárba. Mindenki kap egy pohár vizet. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba. hogy lombik. vizsgálódás-kísérlet. gondolkodás. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. áttöltése kisebb pohárba. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). Láttok különbséget? meleg víz érzékeltetése. figyelem.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. Ma a vízzel fogunk játszani. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. alacsonyabb. formafelvétellel (öblösebb. azonosítóés megkülönböztető képesség. ellenőrzés. Figyeljétek meg. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. halmazállapot változás megfigyeltetése Mártsátok egyik ujjatokat a Szervezés: hideg és meleg víz. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. illata. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? Hoztam 3 db üvegvázát. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel.

leíróképesség. ítéletalkotás. a bennük lévő víz mennyiségének kap egy jégkockát. csorog. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt. ill. azt a két üveget a természetsarokból. a gyermekek tálcáján lévő. jégkocka. összehasonlítás. tálca 4. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B. azonosítóés megkülönböztető képesség. bemutatás. beszélgetés. okokozati összefüggések meglátása. gyakorlás. összehasonlítás.Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. türelem. Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. figyelem. fedetlen üvegben lévő víz mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő. emlékezet fejlesztése. amelyet öt napja tettünk oda! Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! 72 . észlelés. azonosító. gondolkodás fejlesztése. ellenőrzés.Képességfejlesztés: érzékelés. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. leírás. türelem. logikus gondolkodás. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. önfegyelem Módszer: megfigyelés. vízzel teli poharak.és megkülönböztető képesség. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. leírás. zubog. loccsan.Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. mi az. víz 5. ellenőrzés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. figyelem.

hogy megfigyeltük. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt. talaj. önfegyelem Módszer: megfigyelés. növények Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. Utoljára tesszük rá a tetejét. önfegyelem Módszer: beszélgetés. Azután ültetjük bele a növényeket. magyarázat. leíróképesség. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg. Florárium a neve. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. Megöntözzük a növényeket és a talajt. mi fog történni? Holnap reggel megnézzük! 7.összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.Feladat: A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása 73 . növények 6.működésének ismertetése. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot.jól látható helyen történő. Mit gondoltok. összehasonlítás. termőföldet-talajt. beszélgetés. azonosítóés megkülönböztető képesség. türelem. leírás. érzékelés. gondolkodás. észlelés. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. kavics. bemutatás. emlékezet. kavics. megfigyelés. figyelem. a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok. készítünk egy érdekességet. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. türelem.Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. leíró. gondolkodás. figyelem.. balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill. növényeket. szemléltetés. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. ellenőrzés. talaj.

Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz. Most gyertek.Részfeladat: növények. emlékezet. önfegyelem Módszerek: beszélgetés.ellenőrzés. ha nem jutnánk vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? Képességfejlesztés: gondolkodás. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 74 . emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Mit gondoltok. magyarázat. türelem. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? És mi emberek? Mi történne. állatok. értékelés Eszközök: - III.

szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése. bab) vásárlása a piacon burgonya. termések (borsó. hajtatás . Képességfejlesztés: .mozgásképesség: finommotorika. Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • Fejlesztési feladatok: 1. jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése. tavasz.kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás. megnevezése az ültetésre szánt magvak. hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével . hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. valamint a vetés során . a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. eső. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével 75 az ok-okozati összefüggések magvak. megneveztetése.0000 Kincs u 5.Tervezetminta II. Zöld csoport Ideje: 2009. termések felismertetése.

) Fecskét látok (ÉNÓ 188. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. hajtatás. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő. o.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253. rendszerező Korcsoport: 6 évesek Munkaforma: csoportos. vetés.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag. sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. leírás. ellenőrzés. értékelés Természettudományos: megfigyelés. amelyen egy fa rajza van. csíráztatás. burgonya. virág. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés. magyarázat. Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével.a vetés. gyakorlás. termés.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214. borsó.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10. összehasonlítás. o. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4.egyéni Helyszín: csoportszoba 76 .

I. Szervezés:

Kezdő szakasz Előkészületi szakaszban: • a vetéshez, ültetéshez szükséges növényi részek, eszközök beszerzése, előkészítése

a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés, a gyermekek folyamatos fogadása Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz

Motiváció: • • • • • Társasjáték – tavaszi virágok Játék a memóriakártyákkal – magvak, termések Eszközök előkészítése Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. o.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában. 214. o.) II. felidézése: • • • időjárás növények, állatok jellemzői öltözködés A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja, melyik évszak van most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek a növények? Miért? Mit csinálnak az állatok?

Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Miért? Miben jöttetek ma reggel anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: - Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek bejelölése. Egy közös tavaszi képet - Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld fogunk készíteni. füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt Figyeljétek meg ezeket a őszi és tavaszi jelenségeket, leveleket, terméseket, képeket! Tegyétek a fa köré óvodába? Mért?

77

növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi azokat, amiktől tavaszi kép jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása, lesz! elhelyezése a fa körül illetve a fán. Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, Módszer: értékelés Eszköz: időjárástábla, csomagolópapír, amelyen egy fa rajza van, különböző évszakokra jellemző képek, tálca feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek, magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. Mi történt vele? És utána? és hogy mely kommunikációs, leírás, türelem, figyelem, önfegyelem, finommotorika megfigyelés, összehasonlítás, beszélgetés, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés,

terméseket

rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása, a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: bab, borsó, lencse, az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

78

feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: • • a hajtatott növényi részek vöröshagyma, burgonya) megnevezése a hajtatás feltételeinek felsorolása • a kihajtott

Emlékeztek,

hogy

mely

növényi részeket hajtattunk? (ágak, Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a

vöröshagyma, képeket! burgonyagumó részeinek megfigyelése és Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a vöröshagymát megnevezése • a kihajtott vöröshagymáról és ábrázolja. Mi történt vele? És burgonyagumóról készített óvónői rajzok utána? fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: vöröshagyma, burgonyagumó, a kihajtott vöröshagymáról óvónői rajzok feladat: Magvak vetése, hagymák, gumók A ültetése Részfeladat: • magvak, hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés, ültetés megkülönböztető, analizáló, lévő tálban lévő magvakat pedig és burgonyagumóról készített megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

fogjuk elvetni, a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése, a termőföld és a elültetni. Aki vetni szeretne, álljon a piros asztalhoz, aki pedig hagymát szeretne

Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, ültetni, álljon a kék asztalhoz! szintetizáló, A vetés ill. az ültetés menete:

79

szintetizáló. termőföld feladat: A növekedés. türelem. figyelem. Mit gondoltok. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. úgy. leírás.gondolkodás. értékelés Eszköz: bab. önfegyelem Módszer: leírás. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! beszélgetés. Először vegyetek el egy cserepet! Tegyetek bele egy megfigyelés. azonosító. emlékezet. figyelem. értékelés Eszköz: tálca. kell tennünk. összehasonlítás. egyet pedig a polc tetejére. egyet a hűtőbe. analizáló. fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • előbújó hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. ellenőrzés. Meg fogjuk figyelni! . tálca. beültetett cserepek emlékezet. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból Miért? feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • • • víz nélkül fény nélkül hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. figyelem. összehasonlítás. beszélgetés. önfegyelem Módszer: emlékezet. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. vöröshagyma. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. gondolkodás. marék földet! Utána tegyétek bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. türelem. cserép. gondolkodás. önfegyelem 80 babunk? Képességfejlesztés: leíró. ellenőrzés. leíró.

beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép III. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 81 .Módszer: leírás. tenni. játszani. Befejező szakasz Kérlek.

a földön.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek. Zöld csoport A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán. megnevezése.Tervezetminta III. a fafajok.növények. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás. dalok megismerése. a madárfajok keresése során azonosító. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye. jellemzése Őszi versek.0000 Kincs u 5. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1. a fafajok. Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése. ősz 82 . ideje: Nevesincs óvoda –Bp. állatok. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 2009.

tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5. megneveztetésével. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3. o.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319. türelem.) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével. nagyságának összehasonlítása 83 .Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás. önfegyelem.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének. Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29. formájának.

kopasz fák. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet. bemutatás. egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése.Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. beszélgetés. értékelés Természettudományi: megfigyelés. ellenőrzés. szemléltetés. az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. csoportos. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II. hűvösebb idő . A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. figyeljétek 84 Szervezés . leírás. gyengébb napsütés. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil. lehulló levelek.színes levelű fák. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális. csoportok alakítása színek segítségével. összahasonlítás.

kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés. leírás. figyelem. termések gyűjtése. termésük alapján (platán. finommotorika. megnevezése levelük. vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. vadgesztenye. veréb. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leíróképesség. 2 nm-es.és megkülönböztető képesség. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek. alkalmas hely megteremtésével. szem-kéz koordináció.. azonosító. leíróképesség. levél szétválogatása a terítőn. önfegyelem. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. kommunikáció Módszer: megfigyelés. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére.. türelem. azonosító. majd a termés. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 85 . leírás. ami ott van a földön?. egy világos kb. figyelem. önfegyelem.és megkülönböztető képesség. összehasonlítás Munkaforma: feladat: A már ismert fafajok azonosítása. finommotorika.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb.

(vadgesztenye. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján. leírás. platán.feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. értékelés Eszköz: színes falevelek. Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Most mindenki keressen egy olyan levelet. majd az adott fafaj kiválasztása. hogy ezek a levelek.nagyság ami neki a legjobban tetszik. összehasonlító Módszer: megfigyelés. terméseinek megkeresni a párját a földön Részfeladat: . feladat: Különböző fafajok leveleinek. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . színes borítékok. ellenőrzés. utána gyertek vissza! Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 86 Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg. összehasonlítás. a boríték színével megegyező színes szalagok Mindenki kap egy ragasztós lapot. 4. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. beszélgetés.

keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? Minden pár figyelje meg a választott madarát. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. önfegyelem. a fehér textilen mandala készítése. finommotorika. kommunikáció Eszköz: levelek. leíróképesség. türelem. leíróképesség. milyen madarat látunk? Ki tudja. leírás. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. barna. leírás. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? 5. kommunikáció Eszköz: ragasztós lap. figyelem. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. finommotorika. figyelem. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! Válogassuk szét a képeket madárfajok szerint! 87 .szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. termések borítékban Módszer: megfigyelés. figyeljük meg.és megkülönböztető képesség. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg.forma . önfegyelem. azonosító.és megkülönböztető képesség. piros. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk. szem-kéz korrdináció. vizuális memória.. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. azonosító.

összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. összehasonlítás Munkaforma: frontális 88 . leírás. nagyság. erezet. leírás. nagyság. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. finommotorika. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. veréb. leíróképesség. észlelése.és megkülönböztető képesség. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. feketerigó. összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése. szarka nagyságuk. színük Tevékenység: séta. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. önfegyelem. megnevezése Részfeladat: galamb. figyelem. figyelem. feladat: A parkban élő madarak felismerése. önfegyelem. azonosító.

leíróképesség. leírás. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl. önfegyelem. összehasonlítás. figyelem. veréb. azonosító. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül. szarka. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes. vastag zsinór Módszer: megfigyelés.8. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 89 . színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet. kommunikáció Munkaforma: csoportos III.

VI. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2. 90 2’ . Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. 20. Erkennen. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele. März 2009. Steine.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. Bildkarten. Városligeti fasor 28. Weckgläser mit Blumenzwiebeln. Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. Pinsel. Farbe. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. Blumentopf.

Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte . Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln. Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. Erde. beobachten. das ist die Narzisse. alle Kinder drehen sich um. unseren Blumenkalender beobachten 91 . (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. Wasser.. Warum? Was brauchen sie? Sonne. usw. sim sala bum. das ist die Hyazinthe. Luft. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. Hypothesen stellen. die ist giftig. das ist der Krokus.ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw.. Diese nicht. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3. Einige sind viel gewachsen. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden. Augen zu und hört fein hin.

mal etwas darauf! Sonne. Zuerst waren nur die Zwiebeln. Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch. wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln. Schmetterling. Sonne) 4. Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten .Diskutieren.Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne. Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. da kommen die Zwiebeln. Marienkäfer. Jetzt machen wir kleine Löcher. Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel. Hier sind Schaufel. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde.) Legt bitte die Steine in den Topf. dann kamen die Blätter hervor. wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes .Steine bemalen . hier ist ein Stein. Bedeckt sie mit Erde. Der Krokus wird immer größer und größer. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen. was du möchtest! Hier sind auch Malblätter.Bewegung. 92 . Jetzt kommt noch die Blüte. Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären). Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel. gebt bitte Erde rein.

VI. des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. März 2009. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele. Városligeti fasor 28. den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens. 20. Aufgaben: Zei Ablauf der Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo 93 .Tervezetminta II.

wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir Gruppen tätigkeit 94 . Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen. Turnsack 5’ Unten. 2. • Riesengang. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin. Zieht euch bitte um. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. Ich bin die Vogelmama. ihr seid meine Vögelchen. Das Ziel ist. 3’ II. Erarbeitungsphase 1. Wir gehen turnen! rmen Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. Alles sollen wir wechseln. und wenn ich meine Kinder rufe. kurze Hose.t 1’ Beschäftigungseinheit I. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum.Arme hoch strecken. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt. den Anweisungen am schnellsten zu folgen. ziehen sich alle um. vor der Sporthalle. Kinder! Ich bin die Vogelmama. Geht jetzt spielen. T-Shirt. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. das wird das Nest sein. Turnschuhe. kommen sie in das Nest. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe.

auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche. wie der Storch seinen Schnabel bewegt. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen. nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 95 . Armbewegungen machen.Bauch halten gehen wie die Zwerge! • Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren.

Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf. Noch einmal. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 96 . dem Boden schieben 2 Bohnensäckchen 5’ 3. Arme zweimal nach hinten ziehen. das Bohnensäckchen ist in einerHand.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. Zweimal hoch. Bohnensack auf den Kopf legen. Bohnensäckchen auf dem Kopf. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. Wir laufen darauf. Gruppen tätigkeit • Kommt. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin.• Laufen. Wir stehen gerade. was wir machen. in die Hocke gehen. Hände auf die Hüfte legen. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. wie die Füße legen und auf auf Schlittschuhe. dann Armhaltung wechseln. ich gebe euch je noch ein Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst.

dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin. zeig bitte den anderen. kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Kleingru ppen 97 . und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen. Hauptteil 10’ Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen. Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen. Arme zur Seite 2. mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen. ein Kasten. zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit III.• Quergrätschstellung. auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. Spinnengang. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1.Bohnensack auf dem Bauch 4. Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3. Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Langbank.Auf der Langbank balancieren . was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch.Bohnensack auf dem Kopf. Bohnensäcke Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél. die Arme hoch mit Bohnensack. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen. dann zu dem rechten Fuß zweimal.

Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 5’ Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. Gruppen tätigkeit 98 . Maus rein in das Haus! Maus. wir bringen das zurück. Es gibt einen Bohnensack weniger. Maus raus aus dem Haus! Maus. Emma. Wenn die Erzieherin „ Maus. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. Dann gehen wir uns umziehen. als die Kinderanzahl ist. wir sagen das zusammen! Maus. 1’ 3. euch auch? Kommt. Wenn die Erzieherin „Maus. Wer kein Haus gefunden hat. Maus raus aus dem Haus!“ ruft. dann kann er weiterspielen. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ IV. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. Ruhe-Phase Maus. Maus rein in das Haus! Komm. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. 2. Maus rein in das Haus!“ ruft. sollen die Kinder weiter laufen. Nehmt alle ein Bohnensäckchen. komm bitte.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté.

az óvodapedagógus figyelemmegosztása. szemkontataktus lehetősége.és szövegfonetikai eszközök használata.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. idegen szavak stb. az összetartozó elemeket. típusa. a dramatizálás helyszínének kijelölése. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. A mesében előforduló sztereotípiák. a verses mese ritmusát stb. költői képek. színházi szokások elmélyítése stb. a kapcsolatteremtés módjai. rímek érvényesítése. konfliktusokra. a rímeket.? Hogyan? 99 . (pl. nyelvi humor stb. a bábszínház berendezése. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. verses mesében. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. és mesemondás alatt. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya. kérdésekre…stb. formulák. érvényesítése. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok. helyszíne.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja. archaikus és népies kifejezések. sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket. mesében rejlő stilisztikai eszközök. A mondat. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. zenei elemek. reggelizés. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt. a metakommunikációs elemek alkalmazása. rímek. gyerekek leültetése. szellőztetés stb. megjelenítése hogyan.

igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét.és fényeffektek. a helyszín kijelölése. a bábfajták megnevezése. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. hang. fejdíszek kiosztása. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. Volt-e példa integrációra? Ha igen. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei. személyiség. A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék. bábszínházi szokások elmélyítése. a jelmezek. sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 100 . a mesefeldolgozás módjai). ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága. feladatvégzés. a szerepek kiosztása. az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték. kiválasztásuk indoklása. kongruens volt-e? A szólások.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. lehetőségei. kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. a mesereprodukció formái. dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus. bábozás. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus.

Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. artikulációja. a szövegformálás. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 101 . ritmikai érzékük. fejlődésére? 9. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. koordinált mozgása…. énekes tevékenysége. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. zenei formaérzékük. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8.és énektechnikája. illetve tervezett énekes szituációk. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. rögzítése? 16. a zenei anyag elrendezése. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. lehetőségeit. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7.Ének-zenei nevelés 1. előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. az intonáció. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. zenei hallásuk…. lehetőségeihez. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. valamint testtartása. a nyugodt. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. szövegejtés. eszközök biztosítását. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban.

A játék során fejlesztett képességek 8. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. gyűjtőmunka 4. Az alapelvek érvényesülése (mikor. domináns személyiségjegyek) 12. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3. egyszeri. A tevékenység időbeosztása 6. egészséges táplálkozás. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. A segítségadás lehetőségei 14. A balesetveszély elhárítása 13.sajátos megoldásai? 7. azok hatékonysága 9. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. általános emberi értékek.Mozgás – testnevelés (testi nevelés.) 102 . Megfelelőek-e a módszerek? 11. Az alkalmazott módszerek hatékonysága. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. miért) 7.nevelési feladatokat megvalósítása 3. felkészültség. A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. motiválás (hallgatói magatartás. Eszközök használata. Korábbi ismeretek felhasználása. Az anyag témaköre. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. Szervezési feladatok megoldása 10. testnevelés. esztétikum stb. kapcsolódása további témakörökhöz 2. mindennapos testnevelés) 1. Módszerek alkalmazása. Bánásmód. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. differenciálás lehetőségei 11. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. folyamatos) 2. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. spontán. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. Megfelelő-e a motiváció? 2. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei. A célok elérésének mértéke 7. A fejlesztési. hogyan. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. Van-e elég idő a megoldásra? 6. A fejlesztett képességek 6. légkör.

Eszközök. A téma összefüggése a matematikai neveléssel.9. differenciálás 103 . megfogalmazása. Fejlesztett matematika képességek 12. szervezési formák. kérdéskultúrája 13. A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11. Az óvónő beszéde. az érintett matematikai témakörök 10.