Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom
MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK.........................................................................3 VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK.............................................................................................16 ÉNEK-ZENEI TANSZÉK.............................................................................................................28 TESTNEVELÉSI TANSZÉK.......................................................................................................39 MATEMATIKA TANSZÉK.........................................................................................................50 TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK....................................................................................67 IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK..........................................................................90 Megfigyelési szempontok az elemzéshez......................................................................................99

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)
A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak: A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. 1. Esztétikai nevelés

3

A vers ritmusának. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. paci .és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének. bemutatás. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. nádak erek". a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek. képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. A gyermekek élmény. könyvek. 4. képzeletének fejlesztése. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése. a helyes artikulációra. beszéd. érzékletes nyelvi formákra. 3. Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. szalag. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. 4 . „köd előtte köd utána". rajzlapok.A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. példaértékű magatartásformák elősegítése. Anyanyelvi nevelés. stb. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek. szemléltetés. A szép iránti fogékonyság felébresztése. különleges szóösszetételeivel. színes papírok. Találós kérdés „Kocsit. anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák. szólásokban. „köddé vált. összefüggésekre figyel fel. A találós kérdésekben. emlékezetének. A közös mondókázással. magyarázat. ekét húzok. humoros elemek érzékeltetése. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. zenei hatású kifejezőeszközökkel. a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. 5. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. gondozási feladatok Ének . Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre.ló. emlékképek és képzetek előhívása. a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. A vers hangutánzó szavaival./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése.és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. kifejező mozzanatokra. ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények.zene: Mozart: Téli utazás. ködbe vész". hintót. mozgásképzetet keltő igéivel. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. 2.

összefűzése.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. a témavariálás játéka. Beszélgetés a tél örömeiről. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. Mi siklik. Száncsengő csing-ling-ling. játékos zenei ritmus. kedves Pajtás. Hangutánzásról. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . előadástechnikai. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. /Folyamatos értékelés. kettő.. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha.Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. négy. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. figyelmére. négy. a beszédtempó variálása. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. vágtat.. mikrocsoportos. Csing-ling-ling száncsengő. Az állatot. az átélt tapasztalatokra. három. kettő. négy. A megfejtő lesz a következő kérdező. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut. A tartalom feldolgozásának várható menete I. három. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. sejtelmes hangszín./ 5 . kettő. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer. háromszor. gyorsítás-lassítás. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. valamint a tevékenységvágyra építünk. Pl. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. Egy. Tél öblén halkan ring. kedves Pajtás. kedves Pajtás. hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. mozgásról. a folyamatos páros rímek békéje. dicséret. 3 II 3 b Fülbemászó. lágy hangzásúak. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. három.

békéje Lebegő. Tél öblén távol ring. Fut-szalad a Pejkó-pejló. /Folyamatos értékelés. az egyes távolodó szán. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. didereg a száraz levél. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. biztatás/ • Kiscsoportban. Nyolc patkó kop-kop-kop.Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. Száncsengő csing-ling-ling. IV. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e e f f A hangfestő. Szétmálló hangerdő Csing-ling-ling száncsengő. siklást érzékeltető ritmus. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai. Csönd zsákból hangot lop. csúszik az út és fut a szán. A közelgő képsor távolodóra vált. fő a fejed Peti. A tél jelének elkészítése. mindenki új tavaszra vár. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. ne borítsa föl a Ferkót. a hangerő csökkentése. fejleszési lehetőségekhez: Pl:  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása  Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ 6 . Ferkó. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. dicséret. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás II. A további szabad játéktevékenység biztosítása. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. Az új vers hangulatához kapcsolható. hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény. hogy fékezd meg a Pejkót. III. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. párban.

Trepp . ünnepi szokások.Ta .Trapp . szabályosan ismétlődő. lépegető. hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető.Tó – Ton .Ta . poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását. Bp.ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp .Trapp T on-L o-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp. 1975. Az óvónői bemutatás után gyorsítással. Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp.Ló . /Jelenlévő múlt. lovam trappolgat.Ló .Csing — láng — ling .láng az uccán csilingel a rakott szán.Tó T on-L o-T a-T óT on-L o-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp . dekoráció.Tó Ton . lovam trappolgat.láng az uccán csilingel a rakott szán./  7 . kocog vele két ló.Ta .Ló . szikrázik a szép hó.Ló ./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható.láng .Trapp Ton . Hegyen-völgyön-alagúton. 1997. üdvözlőlap. Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl. nem tévedünk el az úton. Móra Kiadó.Ta . Planétás K. lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo .Trepp .Trapp Ton .  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok. apró ajándékok.Ta Ton .Ló . Csing . /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér.Ta – Ta Trepp .ling . fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak.Trapp .

Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés. színes nyelvi fordulatok által.) és az indulatszóknak nyomatékos.hatalmú.) változatos használatával. gondos kiejtésével. ideje: bármikor. óriási erdő szállást ver: ott száll meg. 3. türelemre nevelés. bemutatás. hanglejtés. no. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. a mesében rejlő szóképek. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. megbecsülésre. udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni. az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula.és szövegfonetikai eszközök.Tervezetminta II. istenem stb. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. a közösségi érzés fejlesztése.). a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. 2. csodálkozó. részletezés. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal. hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával. beszédtempó stb. családi fényképek 8 . érdeklődni. szóhalmozás. változatos alkalmazásával). Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat. hát. "nyelvi arckép" stb. 4. ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy . magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek. haj. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás. sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre. hangfekvés. tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed.  a közös mesehallgatással.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye.

Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl. mesélni szeretnék. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. A felsőfok érzékelteti a fokozást. asszociációs játékok (mi savanyú. keserű? stb. Az előadás módja 2. Helyes hanglejtése: emelkedő – ereszkedő 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. furulyaszó). tapintás. Tagoltan és kedvesen. három országa. három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete." II. mint a „lányom”. változó hangszínnel adom elő. édes.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. nyomatékos tagolással. a konfliktushelyzetekről. s azok megoldási módjairól. testvérekről. mesepárnák elhelyezése. ízskála. családi eseményekről. lágyan ejtem ki – választékosabb. mesetarisznya elővétele. körmese (édes mese). A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya. hang-íz összekapcsolása). archaikusabb. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető. szinesztéziás játékok (pl. szín-íz. ízlelés játékai (ld. a családban betöltött szerepekről.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. esztétikai sajátosságai 1. hallás. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. beszélgetés a családtagokról. egyre nyomatékosabban.  Bejelentés: "Gyerekek.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás.

A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés. Emelkedő – eső hanglejtéssel. 4. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. tagolt kifejezés. 10 . fontos az „r” hallható pörgetése.dallamvonal. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos.: az embert).szomorú. "lt" tiszta ejtésére ügyelek. a kérdőszó főhangsúlyos. amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett. elkülönítetten. Összetett múlt idő. durva felszólítást. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső. Hangulatfestő elem. Elavult szószerkezet – nyomatékos. kényszert fejez ki. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. „eltelt volt” 5. Lassú beszédtempóban. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. és kifejezi a leány lelkiállapotát is . Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. archaikus alak. lemondó. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché.

„… meghúzódott az odúban…”

A félelem, az ijedtség állapotát halkabb hangerővel, lassabb beszédtempóval érzékeltetem. Nyomatékos archaikus alak. Finom árnyalatú, akusztikus hatása könnyedséget, bájt fejez ki. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. Hirtelen meglepődés, ijedtség, csodálkozás kifejezője, a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. Az elemek összetartozását, a tagolást érzékeltetem. Tréfás kérdés, a kötőszó „vagy” hangsúlyos. Szomorú hangulatot áraszt, halk hangerőt alkalmazok. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz, lassabb a beszédtempó.

„esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…”

„egy szó nem sok, annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában”

Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki, a zöngés hangzókat játékosan ejtem, ezzel a zeneiséget növelem. Az első szótagok főhangsúlyosak. Erősítés, fokozás történik szóismétléssel, kötőszóismétléssel. Hármas gondolatritmus: sem, de, még, sem, hogy, még, sem, de, még, sem. Tartalmi, zenei ritmusát fejezi ki

„két hetet nem várt, de még egyet sem…”

„azt gondolom”

Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki, mert „kiszól” a mesélő, ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal.

7. Készülődés a vendégségre

11

„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve”

A minőségjelző nyomatékos ejtése. Hangsúlyos, a tisztelet és közvetlenség kifejezése.

A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos, tagolt, képszerűségre törekvő előadással történik.

8. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak, tagolt, hangsúlyos ejtéssel. A gyermekek felé fordulok, más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. Ereszkedő dallamvonalú. Érzelmi állapota, hangulata sajátos, megformálása egyedi. Mozzanatos ige, pattogó ritmusú. Sótalan-sótlan, a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi, érzelmi, hangulati árnyalatot mutat.

9. A király és a királykisasszony találkozása, kibékülése, jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej, istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): - érzékszervfejlesztő játékok - szoborjáték (király, királylány, erdő, odvas fa szobra) - asszociációs játék (szólánc) - lazító játék (zenehallgatás, milyen illatokat, színeket, hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki, a kettőzés hangsúlyos. A korfestés eszköze, tagoltan adom elő. Ikerszó, mindkét tag hangsúlyos. Felkiáltást, örömteli állapotot fejez ki, fokozott hangerőt igényel. Az ellentét, fokozást fejez ki. feszültségfeloldás, a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik.

12

Tervezetminta III. (Dr. Daróczi Gabriella)
Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye, ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-, képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. Ismerkedés színekkel, árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés, amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten, gyönyörködés a virágok színében, formájában; kedvenc virág választása indoklással. Fejlesztési feladatok: 1. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő, és záró formula; a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki", Virágszeműnek nevezik." „senki szemének nem válna szégyenére, ha rá hasonlítana." „Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mini amikor a virágok veszekednek." „Gondolhatjátok, ki tett itt igazságot.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na, lett érre riadalom, zenebona." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is." '

13

Anyanyelvi nevelési feladat: a)A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás. rikoltozott) szavak és cselekvő. az esztétikait./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. mint én. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban. élményt is: ez jelent nekik. virág nevek. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére.így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant. megemelésével. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. tulajdonságot is jelölhet. mozzanatos igék . hanem viselkedést.mondja a Fürtös Gyöngyike. a belső kép kidolgozásában. mint te! Olyan. hogy a szín nem csali színélmény lehet. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. hogy . A történet központi. . a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 ./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható. végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek. erősítem nyomatékkal azért. a nagyobbakat segíti az elaborálásban. a formalizáltat. elsősorban tehát nem fogalmi szinten. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. Varga Julcsa szeme olyan. ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást". képekre tagolom a történetet. átélhetővé.

mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. események szereplőkhöz. a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. hogy pl. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra. ..gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése. szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan. mások számára is élményszerűen megformálni. viselkedés. képességeivel. a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése b)A tagolt. szín = hangulat. ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus gondolkodás működését . hogyan lehet elképzelt helyzetek. mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel. 15 . c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit.

„egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még. párnák”. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. mai bútorokra-lámpákra. vágás. ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . részletek megfigyelése (fiók. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. zsákszövet. dobozka. mi díszíti-melegíti a lakást.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. lábak/. csíkokra vágott textilanyagok (vászon.). elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról. eligazítás. tárgyak formai különbségének megfigyelése. ellenőrzés 16 . barnás kordok.VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. bársony maradékok). szövetek. beszélgetés. mint téma) – „függönyök. megnevezés.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. kisebb-nagyobb téglalapokra. összehasonlítás színek megfigyelése. stb. lábak). kismintás kartonok. fogantyú. polc. bemutatás. ezek színessé. színkomponálás. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok. a tapasztalatok megfogalmazása. s néhány szemléletes példa arról. teás. magyarázat. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. háromféle méretben körülbelül (gyufás. egy „gazdag emberé”. ragasztók. csíkok /támlák. milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. mintás brokát. gyógyszeres. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról. Kivágott keménypapírlapok. ollók. buzdítás. értékelés. megfigyeltetés. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. négyzetekre. szőnyegek.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya.

egymás munkájának tisztelete helyes testtartás. asztal. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. lóca. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. ötletek maga a berendezés elképzelése. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. kicsiktől ez nem „elvárás”.Nevelési célok. látványa az anyagokon gazdag színhasználat. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. a választott textilanyag színe. ágy. létrehozása a színek és anyagminőségek. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 17 . megfelelő ülés. helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is. a bútorformák együttes hatása. stb. különböző színek felismerése. bíztatás.

A tevékenység várható folyamata I.) Ún. az asztalkák mögött állva. Énekelhetünk úgy is. színesebb. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit.) „Beszéltünk már arról. fő. de még üresek.mostani világ különbségei) anyagnevek. melyek egy-egy bútort mutatnak. képválogatás a gyerekekkel. kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. nem csupa szegényes bútort. ha nehezebben megy még nekik. legnagyobb. Melyik lehet a parasztházikóban. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). kézmosás.”asztali bábjáték”történik majd. hosszabb. irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). amit először majd megmutatok nekik. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is.a felhasznált dobozkák. rövidebb) számosság (mennyi szék. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). bíró. . kanapé fogalmáról. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. de ez mégis más lesz. újságokból kivett képek). múzeumi képeslapok. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt. megfelelő könyvekből lefotózott. a szegény lány. Nagyon érdekes bábszínház lesz. készül el végül) bútorformákban négyzet. előttük pedig kis távolságban két asztalka. hogy lássák a példákat. mennyi asztal stb. Készítsünk bútorokat a szobába. de javasolhatunk is. itt már előkészítettem a színpadokat. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. Nézzétek. amiben mindent magunk készítünk el.. Most képválogatás. a másik egy díszesebb. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ . nagyobb. kibomló hajak rendezése. 18 . formákat. csoportosítás képeslapokkal (pl. beszélgettünk a kocsislegény. ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. a gazdagabb lány viselkedéséről. amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. stb. stb. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne.fajták • anyanyelv. bábozni. de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban.

Azt is megmutatom. hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. Ezután összeragasztom a két részt. kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort. többször is el lehet majd játszani. lócát. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot.) Aki elkészült. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. Felidézzük. vagy hajtjuk át a másik oldalra. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. ügyesebbeknek javasolhatom. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. széket. de ez sem baj. de hangsúlyozom. és melyikből a gazdagabb. Megmutatom a skatulyákat. de más játékhoz használható. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. hogy a textilcsíkokat. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. Mutatom. beragasztózom. hogy jól simítsák rá az anyagot).Könnyen előfordulhat. ládát. akkor igyekszünk közös erővel. Nagyobbaknak. főleg a szegény lány szobája esetén. hogy minden oldalát fedjék be. hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. Néhány kérdést felteszek. s azt is. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. énekelhetünk is. lapos kosarakban. kanapét. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl. a hátához ragasztjuk majd a támlát. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. odaadom. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. Gondozási feladatok. Célkitűzés.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. Az „asztalhoz” javasolhatom. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. Akkor lesz jó az ötlet. vagy kucorodva. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani. cifrább lány szobájához. hogy többen majd letérdelve. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. mert többször is be lehet rendezni a szobákat. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. de ha valaki lábakat képzel hozzá. Először egy „támlát” veszek ki. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz.) Bemutatom. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. csak az alját és a hátát nem. beszélgetés. stb. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. hogy szoba legyen. összehasonlítjuk a méreteket. Folyamatosan motiválok (dicséret. „Találjátok ki. ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. (Saját munkájuknál nem gátolom majd. papírformákat. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. lehet cserélgetni. 19 . Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. lóca. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. melyek már a közelben vannak. rá a textilt. bíztatás. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. feladat megértetése Megbeszéljük. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. kérdezem. vagy kerek asztalt –. Mielőtt kivennék belőlük.. mégis az asztal takarásában fognak bábozni.

lelkesültségének stb. kitartásának. a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik.falat is mutatva ha igénylik/. egy hagyományosabb megoldásban. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt. s készítik el.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal. a kisebbek pl. takarásos paravános játékhoz..III. Gyönyörködés a már összeálló. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak. egy tevékenység alkalmával. Vagy. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb. színpadra helyezett „díszletekben”. a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van. 20 . néhány sík bútorral jelezve. esetleg mégis belső tér. szegényesebb házikó. ragasztással /díszesebb ház. a nagyobbak. mint bábszínházat. Befejezés Folyamatos tisztálkodás. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja. s pl. sík díszleten munkálkodnak festéssel. kipróbálhatja akinek kedve van. a csoport egyéniségeinek. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. bemutatják a játékot. rendrakás (zenehallgatás). Javaslat egyéb játéktevékenységekre. akihez kedve van.

építés. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta.Tervezetminta II. Ezekhez. ezek részletes leírása. amely az ünnepekhez. ezeken belül: ábrázolás. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. és minden feladat több technikával kivitelezhető. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. azaz a körívre. egymásból következnek. vágás.). kézművesség. Egy témára számos manuális feladat készíthető. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. amely egy évet ölel át. egymásra épülő technikája. nyomtatás. díszítés. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. A foglalkozás helye: 1038 Bp. szövés. viaszolás. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. technikai fogása. Nagyoknak: kerekerdő festése temperával. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá. Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. oktatói szándékkal készült. mintázás. fonás. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. tárgyalakítás. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran. ragasztás. színkeveréssel. ● Új dal tanulás. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. stb. A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 21 . A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek.

közös munkával. Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. agyag. bemutatás. Az egyéni ötletek és megoldások. Az őszi színpaletta megismerése. Otthonról hozott eszközök 22 . textília. árnyalatok keverése megadott színekből. ismétlő.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. gyakorló. magok. javítás. sajátos hangulatok.: olló. alkalmazó. kiemelt támogatása. szemléltetés. pl. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. szirmok. ellenőrzés. Helyes eszköztartás. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!. Komponáló készség fejlesztése Színérzék fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Kitartásra nevelés Mindenkinél Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben). melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók. értékelés. gyakorlás. stb. kombinált.: papír. festék. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. rendszerező. elbeszélés. A fejlesztés módszerei: beszélgetés. viaszos vászon. magyarázat. megfigyeltetés. pl. Közösen gyűjtött eszközök: kavics. Fogyó eszközök.hogyan alkalmazzuk azokat. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. stb. közös tevékenység. stb. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök. ecset.

KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: 23 . levelek. a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása. alternatív Integráció más területekkel: pl. A/1-es műszaki karton. a látott fák megnevezése. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása. ● az egyéni megoldások kiemelése. egyénre szabott. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti. ● Zenei nevelés: „Erdő. további feladatok. piros. kék. fakérgek. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. szárított gyümölcsök. olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. ● a toleráns közös munka. KIDOLGOZÁS . kavicsok. karakter jegyeik összegyűjtése. kagylóhéjak és csigák. tempera: sárga. jelen esetben pl. mikrocsoportos. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális.● A/3-as félfamentes rajzlap. aranyló sárga. vékony és vastag ecsetek. szárított virágok és szirmok. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” I. páros. Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni. stb. a demonstrációs tárgy elkészítése.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka. nyomdázó szivacs. ● a fa vizuális képének megjelenítése.: termések. összegyűjtése.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását.

. vörös . Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése A munkaeszközök kiosztása. gyere gyorsan. főleg. ● Hosszúhaj összefogása. szőnyeg. ● Beszélgetéskezdeményezés. erdő de magas a tetejenépdalt. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. okker. ● Az erdőben gyűjtött kérgek.. és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. ● A gyerekek folyamatos fogadása. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. Hatalmasak lesznek.● Szervezés: asztalok. aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na. műalkotás. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű. barna. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni. élmények felidézése. már vártunk! Teli a pocak?” „Gyertek. és ezt hogy hívják?.) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. ● A szükséges anyagok kikészítése. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. körbe-körbe fákat festünk rá. és hallgassuk meg. Anyageszközismeretre lehetőség. bújjunk össze. „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák. ● Mesélés „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes. a manuális munka területének kialakítása. levelek és termések vizsgálata. ● Ruhaujjak ellenőrzése.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele. a 24 Énekeljük el az –Erdő. belebújik a festőköténybe. aki jön velem kerekerdőt festeni. és közben.” „Szép jó reggelt. de nézzétek.. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. hajladoznak a szélben! Álljatok fel. mit mesél az öreg tölgy!” II. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése. meseillusztráció stb. a kiserdőben milyen színben pompáztak a fák? Sárga. mint az erdőben a fák. narancs. rozsda. Emlékeztek. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. nagyoknak közös munkára akár íves. elhelyezése. paraván stb. Simítsátok csak meg!” .

folyamatos ötletadás. a nagy felületeket.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) ● A szakmai fogások gyakorlatban történő bemutatása. de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között. bíztatás. Fessük meg a ● Az későn érkezők fogadása. evvel „kézmintát” adhatunk. úgy! Ebbe még rakhatunk egy pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz.● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es. A demonstrációs tárgy közös megnézegetése (ha szükséges. már nem fér több fa bele. korrigálás. a hegyével finom vékony vonallal. susogós.” „Jókor érkeztél. belekavargatunk a festékbe. nagyokkal közös színkeverés. sűrű lombos. másolhatják a mi munkatevékenységünket. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön. ●Javítás.” „Jól keverjük. ez a rész téged vár. már jöhetsz is!!” ● Utánzással követhetik. de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. mókust. nagyoknak vegyesen vékony és vastag ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat.” „Micsoda jól megfigyelted…. az oldalával a törzset. most először bevizezzük. hoztam egy tartalék óriási papírt. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló. megerősítés. Hű milyen szerencse. és munkába kerekerdőnket éjszaka is! invitálása. és már lehet is festeni. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban. eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. De ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. így. Ez a közös és gyors fejlődést segíti. ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű. 25 .. őszinte. pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös. Motiválás ● Kiemelés. nyulakat. holnap költöztetünk az erdőbe harkályt. dicséret. Nézd csak. pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok.

A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok. Folyamatos segítségnyújtás. III. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák. két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása. vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na. ● Színek. és beköltöztetjük . ha akarják.az erdőinkbe. A művek további élete:● folytatás. most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek. ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is.” Gyertek hozzám. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. és játékos együtt folytatásával. ● ajándék. 26 . megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. Vannak itt piros és tömzsi fák. irányok megnevezése. ● Legyen tartalék feladatunk. ● megvitatással értékelés. ● biztonságos helyre rakása. formák. ● játék stb. ● kiállítás. de előtte még kimossa mindenki a saját ecsetét. kivágjuk őket. futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával.

de segít kézben tartani a foglalkozást. hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. makettjét csatolni kell! Javaslom. ettől el lehet térni. munkafogásokat. helyet ad az egyéni ötleteknek. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. technikákat. A jó tervezet rugalmas. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját. stílusnak és gondolatoknak. hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek. kreatív. a születő ötleteketvariációkat. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget.Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot. 27 . időtartamot.

• Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. járul hozzá. szita szolgáló…ÉNÓ-135.ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. a „Tekereg a szél…” dallamilag. az óvónő és gyermek kapcsolat. (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról). a hangképzés.. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka. • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. Általános . stb.az Alapprogram szerinti . helyes tartás. stb. szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. Szita. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek. a baráti érzések. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. ill. Madarak voltunk…ÉNÓ-46.nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. a 28 . légzéstechnika. az énekes beszédre biztatás. gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!). a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal. dallam komponálása mondókához. Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232.. stb.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). kangyal… ÉNÓ-4. dalokhoz. a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód. a társadalmi szokások megismerése. Duda megnyikkan…ZH-153.

csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. . • Építő játékban . játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. Kör. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével. 29 . hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése. kör… stb. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín. Megjegyzés: az egész fogadás . hangszerek. ahová a szél elől érdemes bebújni. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá. bábok. stb. • Memória-játékban vagy mesekönyvek. óvónői ének) A tevékenység várható menete I. A cél.„óvónői ajánlásra”. Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés. Szervezési feladatok. és megpróbál minél több gyermeket bevonni. a gátlások feloldása.). Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. szita szolgáló…” dal. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként. páros.játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel. auditív eszközök (lejátszó.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal. tollpihe levegőben tartása.reggeliztetés . a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb). majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás. hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára). a zenei másság elfogadása járul hozzá.az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése. kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével. ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’. légző gyakorlattal (lufi-fújás. ritmikus szótagolás).) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. A tevékenység előzménye: . esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. stb. hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. Kezdő szakasz 1. ellenőrizze és dicsérje az óvónő.olyan kuckó készítése. Könnyebb a szervezés. ahogy a lepkét a virágkehely. környező világ megismerése.) . hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2. egyéni. magyarázat. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket.vizuális tevékenységen bábok készítése (pl. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális.• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása.

4-szer. hanem egy dal.II. a válaszoló mindig mélyebben énekel. stb. (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) • • 30 . stb. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás. bátrabb kicsiknél 2. mondóka. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. miközben a gyerekek tapssal. Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. felismertetése találós kérdéssel (pl. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3. 1.oktávnyi. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. de.). ill. a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. ha időben másképpen alakulnak a feladatok. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. kenés.különbséggel). vékonyabb-vastagabb. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. egy pikula. dagasztás. C’-C’’ . kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy . stb. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. hangszer. hogy a kérdező asszony magasabban. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket. de a „nagyokra is ráfér”. vidámabb-szomorúbb. gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl. gyúrás. melyik mondókában van nyolc dob. Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. stb. szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére. vágás. óvónői ének is. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel.) az előző játék folytatása úgy. kirándulás képzeletbeli helyekre.). csoportos és egyéni szövegmondással. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. ill. a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb.) 4. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény.

igény szerint 6. Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen. rövid klasszikus zenét. visszavezetés a játszóhelyekre. ill.leengedett . szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni. stb.) III. hogy úgy tapsoljuk. választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. 1. majd mélyen. tekergés. ahogy mondjuk. amit a gyerekek nyújtott . Az új dal rögzítése. a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra. visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés. D”-C”. virágról szóló népzenei anyagot. 31 . Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. ill. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget. a korábban énekelt Gryllus-dalt. Befejező szakasz Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta. stb. F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek • • • • • 5. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl.B’). hogy a 16-od érték. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer. kb. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. hallgathatunk igényes gépzenét (pl. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson.). egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). természetről. középmagasságon.• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. 2. kígyózás az asztalok körül. Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő.

o.Tervezetminta II.o. türelem. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése.  Komatálat hoztam…. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás. dalos játék A tevékenység helye. bákom.sz.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49./83.sz. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149.o. 6.sz.sz. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene./3.o.o./ 99. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120./XL. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor.sz./99.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold.o.80./124. berkenye 30.o. kitartás. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 32 . hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140.o.

) Zöld papírcsíkokat tépünk. motivációs lehetőségek: 1. Figyelek az egyenletes mozgásra. ízesítjük.halkabb-hangosabb megéreztetése. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok. megpaprikázzuk. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek. tegyük bele. Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. hoztam nektek egy nagy lábost.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. kóstolgatjuk. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. kevergetjük. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket. és mindjárt készen is van. szellőztetés. hoztam nektek színes papírokat. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. A kezdeményezés módja.) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob. magyarázat. -Nézzétek. hogy megfőzhessük. cintányér. akadálymentesítés. triangulum. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük. mondókák során  hallásfejlesztés . amit egy díszes tálban gyűjtünk. ellenőrzés. szemléltetés. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. néha megkevergetünk. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I. Kezdő szakasz (kb. hogy helyes mintát adjak. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése. majd borsószemeket sodorgatunk. 33 . milyen sok borsószemet készítettünk. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. -Megsózzuk. „hívójel”. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között.A tervezett módszerek: bemutatás. és borsófőzeléket készítünk. értékelés. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2. gyakorlás.

majd elmondom a játékmódját. Amikor már csak két ököl marad. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. Akinek kiesik a keze. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4. Differenciálás: Segítségadás. és arra. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. Alkotó.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 34 . Ha már jól megy. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve. A következő játékhoz két gyerek kellene. Ha sokan vagyunk. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom. őket megkérem. hogy legyen nagyon halk. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. közösen kínáljuk. illetve kérem erre a gyerekeket is. dicséret. hogy az első szakasz alatt ki kell találni. –Úgy teszek. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. Hold. 15-20 perc) 1. hold fényes lánc… . Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. munka szakasza (kb. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést. Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. Finomat ettek. és a jól ismert. Megdicsérem azt. Hol vannak a répáim. 3. ki válasszanak a második szakaszban. mintha kimennék a kertbe répáért. és ügyes a kiszámoló. vagy nagyon hangos lehetőség is. Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. Tudják. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. ha igénylik többször. Felhívom a figyelmet a változatosságra. majd a szőnyeg közepére helyezem. valaki ellopta! 2.Kezdőhang: szó = A’ II. majd közösen 2x. Ekkor én halkan. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. tartsanak kaput. illetve felajánlom. -Nekem kevés benne a répa.

Ügyelek az esztétikusságra. magunkban is elmondjuk a mondókát. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal. egyenletes lüktetéssel kísérve. akkor azt választom. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket. amíg újra nem adok jelt.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket.vagy A Győri Györgynek…. Figyelek arra. . triangulum… Játék a hangszerekkel. mert most zenekart fogunk alkotni. és megkérek egy gyereket. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni. arról is felismerhetik. 5. hogy mindenki lásson. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat. hogy a hangszerek legyenek halkabbak. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. úgy. (Komatálat hoztam…. utána magatokban folytassátok a szöveget addig.kezdetű dalt énekelem ismét. annak segítek. Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot. ne kiabálva mondják. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy. De ezt támogathatom dúdolással is.) Ha jól megy. Fordítva is. cintányér. a beszédhangunk legyen hangosabb. (Ne legyen zaj. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében. Közben a Komatálat hoztam….ismétlése közösen) 35 . hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. a pontos zenei megvalósításra. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam…. Adaptivitás: Ha úgy érzem.ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik.ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása. de közben hangoztatjuk a mérőt. a hangszerek hangja halkabb. Javítom a hangszerhasználati technikákat is. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. Előveszem a hangszeres kosarat. -Üljetek le. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat.

Halkan.. énekelni. de akár tálat is csinálhat aki szeretne. majd énekelve. Visszavezetés a játéktevékenységekbe. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. Figyelek arra. hogy miről szól. -Aki szeretne. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. áhítatát biztosítom számukra. A zenehallgatás hangulatát. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre. örültem. Befejező rész (kb. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?.. -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez.III. -Fiúk. 36 .) gitárkísérettel / furulyázva. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. aztán megtudjátok azt is. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom. Utána tartok egy kis hatásszünetet.

• az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk. amellyel elkezdi a mondókázást. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) • a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot 37 . a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. értékelésére. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. témának a feldolgozásánál. pl. hozzák be a számukra kedves mackót. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. Szerencsére nem csak az évszakokhoz. • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. ültetünk akár egyenletesen. Mackók A projektnek. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. gyomlálunk. keressük egymást halkabban-hangosabban. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. hiszen mindig van olyan gyermek. amikor arra biztatjuk őket. aki a kedvenc játékát hozza magával. ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). dió zörgésének különbségei). • jelzünk egymásnak. • a felnőtt együttműködő. mert velük sokféle programunk lesz. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. kapálunk.Tervezetminta III. • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. akár ritmus-kiemeléssel. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. mint egy sajátos tanulási egységnek. Így kijelölhetünk egy olyan napot. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést.

versszakban.. hogy maguk is megtanulják. csukott szemmel sétálgató bocsokat. az óvó átélt. amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról. az 1-2. • egy témába vágó. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással. • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. mackó-báb készítése. bár még így is érdemes megbeszélni. ill.-ben. • fejcsóváló. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód. rövidebb mese. szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól. tapsolunk). sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. amelyre szülőket. akár a saját mackók újra kézbevételével. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. hogy mikor és hányat ugrunk. miközben a szép éneklésre. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. a kettős körben a nagyobb ugrások. ujjbotocskákkal. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. stb. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. programtól függően kerülhetnek terítékre. didergést utánzó mozdulatok a 4.. ökölütögetéssel. vagy képzeletbeli kenyérre a 3.-ban. • ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is. 5-ször). mézescsupor agyagozása. különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot. játékról. 38 . stb. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz.ismerünk. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. fejdíszről. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. • pl. • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. leginkább az óvónői modellel.. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. mézet kennek a szájukra. stb. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című. vers. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással.

majd aki készen van.Szervezési feladatok: a. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. Foglalkozás feladatai. sőt a nagymamátok sem élt még. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. b. Csengő. Szőnyeg maradhat. ill. Motiválás.) A csoportszobát előkészítem. Aki 39 . farkas falka. Id ő Motiváció megteremtése ./ Addig rendezem a bútorokat. amikor anyukátok. tápláléklánc • mese. 2 alagút. Nap és Hold. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése. vezényszavak. azon segítek. anyaga 1. Ezeket a csapatokat falkának hívják. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c. Feldolgozás módszere. kiszellőztetünk. A többi asztalt. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal. Együttműköd ő képesség fejlesztése -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd kutyásat. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. A falka vezetője a falkavezér. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). üljön le az öltözőben. az ember megszelídítette a farkast. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. Tudjátok-e. Kommunikác iós kép.) A gyerekeket mosdóba és az öltözőbe irányítom. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. 10 szék. dadus néni feltöröl. mese. Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. maradék székeket a terem egyik felében félre teszem. ezekből a farkasokból lett a kutya. Így lettek jó barátok. hideg téli estéken. A Dadus néni segítségét kérem.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. neki engedelmeskedik a többi farkas. tápláléka. a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai.

(varázslat. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. Ti lesztek a farkas falka.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a kar. és imitálják az ék fejlesztése. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. Amikor a Napot. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak. fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. nem fogad szót. akkor a gyerekek mászással reagálás futkároznak a teremben. kar. nézzetek körül. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek. gyorsaság. én pedig a falkavezér. vállizom nyújtó gyakorlat 40 . Előkészítő gyakorlatok: Vérkeringés a. 1. Feküdjetek le a földre. kizárják a falkából. hogy nincs-e valami veszély! Erre is nézzetek. menjen arrébb kis barátjától! b. vagyis az erdőbe! -Nappal van. Hát. kimászhattok a barlangból. vállöv erősítés. akkor egyensúlyérz lefekszenek. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. mutatom. hogy mit mutatok! -Sötétedik. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély.) „Nappal és éjszaka” játék: fokozása. Figyelem. gyakorlat: főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensúl y kialakítása. titeket pedig farkasokká. Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. alvást.2. és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. lábatokkal. Amikor a Holdat mutatom fel. menjünk be a csoportszobába. aki úgy érzi nem fér el. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal).és vállizom nyújtó terhelésre. és nem vadászhat együtt a többiekkel.

hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek.Mászás az asztalok alatt . mászás a felborított székek adta szűk átjárón . a szikla alatt kell átmásznotok.) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás. felborítva. sötét erdőn. egyensúlyérz ék fejlesztése. FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. együttműköd ő-képesség fejlesztése.Ahhoz. így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! -Most már jól kinyújtóztunk. Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése. anyaga Mászás gyakoroltatása különböző körülmények között. mert ha felébred a medve. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok. ugyanígy a székeket. Közben leteszem leborítva a székeket. vállöv. megállások. Idő 6’ 41 . és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban . Figyelem.) . utasítások . Szervezési feladatok: .szerek elhelyezése.Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben. . vezényszavak. az alagutakat. Kar. Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat. át kell mennetek a sűrű.): Vállöv izmainak erősítése.Az ösvény veszélyes úton vezet. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban. hogy vadászni tudjatok. . törzsizom erősítése. -kommunikác iós képesség. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten. mint mi a nyulat. önfegyelem. (Átkelés akadálypályán. oldalára fordítva. Téritájékozó.Mászás két oldalára borított asztal lapja között. vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket. szakadékba zuhantok.Nagyon vigyázzatok. megesz minket vacsorára. és térdemelés oldalra. akadálypálya megépítése -Végre sikerült felkelni.c. (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek.Mászás az alagútban Feldolgozás módszere.

Mindenki választhat magának útvonalat. láttok. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . ha megemelitek a térdeteket. . arra mehettek át az erdőn.Látom. újabb akadályok.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. vagy veszélyeztessétek. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret. mindenki megvan! . gyere. hozd ide a többihez. vagy szóbeli. alatta.Mászás a felborított asztalok lábai között -Mászás az álló asztalokra fel. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom). hát karizom erősítés. A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . nehogy megszaggassa a bundátokat! . felette kell átmásznotok. tolerancia fejlesztés. egyensúlyérz ék fejlesztése. Ha szükséges. Udvariasak legyetek. és le . mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek. arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok. amerre csak akartok. A korábban eldugott babzsákok keresése mászással. azok alatt.Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral. idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek. Has. 5’ 42 .gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozod ó képesség fejlesztés. egymást nehogy zavarjátok. találtok erre. ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges.dóképesség. . vigyázzatok. majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek. át.Rajta. hadd számoljam meg a falkát. Egymásra odafigyelés.Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet. Udvarias viselkedés kialakítása.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót.Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan másszatok le! -Itt egy újabb szikla.

.Minden farkas jól lakott? ..Keressétek meg a barlangotokat! . Motiváció. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás. utasítások . megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom. így egyszer gyerekek lesztek.. Figyelem. Amikor azt kiáltom barlang. hogy a teremben körbe tudjanak futni a gyerekek. (Csengő) legyetek kisfarkasok!. Foglalkozás befejezése: a. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség. Egymásra odafigyelés. …. fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha.) A gyerekek munkájának értékelése. anyaga Eszközök elpakolása középre annyira. székeket a falhoz. hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet. 3’ 43 . négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!. alá. bújjatok az asztalok alá! Amikor azt kiáltom Víz. „Víz” kiáltásra felülnek az egyensúlyérz asztalra! ék. lábboltozat erejének erősítése. gyertek ide vacsorázni! Minden éhes farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe. reagálás gyorsaság fejlesztése. a gyerekek.Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. vezényszavak.. .. lábboltozat erősítése. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás. alagutat összekötve a székekre. Egyensúlyérzék fejlesztése. Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok.Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket. Feldolgozás módszere. . „Barlang” reagálásgyors kiáltásra bebújnak az asztal aság. jelre újból rendes futás. üljetek fel az asztalra! Közben pedig Idő 2’ Állóképesség fejlesztése.Itt van a barlangunk. 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára..

és mossa meg a kezét. segítsetek visszarendezni a termet! Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 44 .. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem. Víz!. S=29 Utolsó Víznél. cseréljen trikót. b.. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe. Aztán gyertek be.. mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! ……..A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek.) A terem visszarendezése.. fussatok az asztalok körül.stb. ’ akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok (32’) felém! Örülök.. amikor ülnek az asztalon.

utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron. anyaga 1. Manókká varázsollak benneteket. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször. Le ne maradjatok. fejl. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica. Ez itt a kert! Innen. ……. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot.) Motiválás. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. Reagálás gyorsaság fejl. vezényszavak. Együttműköd ő kép. Feldolgozás módszere. hogy felébredt onnan tudjátok.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én). akinek nincs párja! 45 1’ 5’ 5’ . Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak. téritájékozód ó kép.Tervezetminta II. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. (látjátok?) Azt. Reagálásgyor saság fejl. Téritájékozód ás kép. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia.) Huncut Manó legyen.Szervezési feladatok: a. nem tisztelik egymást. b. fejl. nehogy ütközzetek egymással. De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik. Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók.. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. HVU: Egymásra ügyeljetek. Négy kendőt készítek a nyakamba. fejl. Előkészítő gyakorlatok: a. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtése . együttműködő képesség. 2. csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják. Kijelölöm az játékterületet. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében.

illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!. mintha üdvözölnétek őt. akinek nincs párja!” Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak választotok. Nincs párja. Testséma fejl. azt mondjuk.tornáznak egyet. Mindenki keressen gyorsan magának egy párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok.. törzsizom nyújtó gyakorlat: 3-4 1-2 + Lábizom erősítő. Így! …stb. aki most áll leguggol. aki guggol. a találkozáskor jobb kézzel fogjanak kezet. páratlan) erősítése b. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1. és rázzátok meg a társatok kezét. Ritmusérzék fejlesztés. én is beállok a játékba. majd jobb tenyerük érjen össze majd a jobb válluk. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni. és tevőlegesen segítem a fordulatot. álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg. hogy hogyan kell igyekezni. A cipődnek is van párja.) Amikor találkoztok.jobb térdük… Pár fogalmának erősítése. majd szökdelve játszanak.) Párosgyakorlatok: Kar-. …. Lábboltozat erősítés. Ha egyedül van valaki.) „Cica legyen akinek nincs párja „játék variációja: „Huncut manó legyen akinek nincs párja” Először futva..Oldaliság fejl. hogy az : egy pár.) Elég! Maradjon a kézfogásotok. hogy a pár. … jobb könyökük. +2 46 .) A játék közben időt szentelek arra. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja. akkor. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. zokni……) A Manók. akkor az. jobb kézzel fogjatok kezet. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár.. azt mondjuk ő páratlan. és mutatom. váll-.. Egyensúlyérz ék fejl. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensúl yt alakítom. hogy „huncut legyen. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat. ÍGY! A páratlan manó kiálthatja. és összebarátkoztak. Alkalmazkod ó képesség fejl. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok 3’ b. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra. Minek lehet még párja? (kesztyű. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok.

és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom. észrevette. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. tolerancia fejlesztés. reagálás gyorsaság. értékelem a gyerekeket. amikor halljátok. akkor mondom a további játékot. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet. segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. . egyensúlyérz ék fejlesztés.) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 47 . húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között.) Felébredt a Macska. hogy felébredt a Macska (nyávogok).) Igen ám. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot. ne rángassátok. vigyázzatok egymásra. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit. a kijelölt területre futnak.terpeszállásba! Hajlítsatok előre. hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé.) HVU: A párotokra nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! 5’ Feldolgozás módszere. téritájékozod ó képesség. Vérkeringés további fokozása. Figyelem.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). és nagyon őrködik. fogó játékokkal Egymásra odafigyelés. utasítások Idő 6’ b. buzdítom. akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. és kellően erősek is vagytok. és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. a. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem. Most már nagyon jól tudtok együttműködni. vezényszavak.

HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. anyaga Idő 8’ 2’ S=30 ’ Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával. nehogy összeütközzetek! Nézem ám. Emelkedjetek lábujjra. és felhívom a figyelmet arra. hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. Szegény Manót vissza lehet téritájékozod szerinti irányban. Boszorkányfogó: őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. ő a azonnal Békává változik! ÍGY kell annak reagálás fogó. Egyszerre Tudatosítás. Békaügetésben megsimogatjátok az arcocskáját! A ék fejlesztés. A végén értékelem a mentéseket. alakítása: segítségetekre. (guggoló állásban szökdelve) Boszorkány kap egy varázskendőt. arcának megsimogatásával Boszorkány. azzal lábizom halad előre. akit megfogott a Boszorkány gyorsaság. ugyanis az előző játékban ő menthetik meg társukat. több fogót is kijelölök. ó képesség. Egy gyermek a Boszorkány. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. hogy milyen jók. kedvesség kimutatásának Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon tolerancia képességének fejlesztése. A Manótársak suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első erősítés. hogy hozzák be a köteleket. A gyerekek (Manók) mennie. Tessék. utasítások Egymásra Segítőkészség. ha jól megy már a Munkáraneve Értékelés. az Figyelem. percenként fogót cserélek.BEFEJEZŐ RÉSZ Feldolgozás módszere. most viszont a fejlesztés. Szervezet és a szalagokat.) odafigyelés. vigyáztatok egymásra. a kendőjével a Boszorkány.) Terpeszfogó variáció: A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon fokozása. Akit megérint változtatni. kedvességetekre lesz Vérkeringés szükség! további a. játék. egymás iránti (Elteszem a köteleket. aki maradt fogónak. gyerekeket. Megkérem a erősítés. egyénileg futhatnak tetszés (mutatom). figyelmesek voltak egymáshoz a játék Lábboltozat (foglalkozás) során. Bevonulás az udvarról. az mutatom az egyik gyermeken) és egyensúlyérz Békává változik. vezényszavak. és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! Cél Foglalkozás feladatai. lés Eszközök elpakolása. itt a kendőd! ezután tovább menekülhet. 48 .b. kedélyállapot lecsillapítása.

a tanszék honlapján 49 . (Vörös Vera) Ld.Tervezetminta III.

állás és irány megfigyelése és utánzása.MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I. A szem-kéz koordináció fejlesztése. azonosítás. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. tükörképpel. mozgások és tükörképük: közeledés. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. .. Az érzékelés. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek. megkülönböztetés. helyzet.. távolodás. hónap. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. matematika . feladatok) A külső világ tevékeny megismerése. mozdulatokkal. fordulás. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). csoportokra. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. helyzet. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros). az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. Egyéni. Kommunikációs képesség fejlesztése. csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. csoport. forgás. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. összehasonlítás.. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. hanem két-három részletben. építéssel: távolság. óvoda. változás.. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 50 . A megfigyelés tudatosabbá tevése. Ismerkedés a tükörrel. A testséma építés segítése. nap.

egyforma babák. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. egyforma autók. amiket a gyerekekkel készítettünk. verses meséjét. amelyben a gyöngyöcskét.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. képek. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. a saját tükörkép figyelése. fényes kiskakas c. és egyszerű építmények másolása. Építések. (Megfigyeltük.) 2. faépítőkből szabadon. Beszélgetünk ha valaki elkérné tőled. egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. hogy játsszon vele? 51 . Előkészítem a tükröket és a forgókat. 2. Mozgások nagytükör előtt. hogy van-e olyan kisgyerek. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1. mit csinálnál vele? Mi lenne. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. egyforma bábuk. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket. tükörképnek van nagy szerepe. alkotások térben: dobozokból. 3. egyforma macik. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon.

nyak. fül.. kar fölemelése. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. Testrészeik (fej. Janika? . comb. miközben csak a tükörképüket nézhetik. A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1. illetve távolodik. II. és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. Kinek adnád oda? Van olyan ember. hátralépés. amikor tükörhöz közeledünk. a tudatosítást az utánzás szolgálja. miközben a tükörképet nézik. vagy tőle távolodunk. mit gondolnál? Örülnél.. „Kata! Észrevetted. Mindenki menjen oda a párjához. akkor a tükörkép is közeledik. fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról.) 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel. 52 . a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. Panka? Hát neked. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Láttad már. közeledés. akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. váll. pl. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . távolodás. elemzés nélkül). és mutassák. vagy szeretnéd. • „Milyen hosszú a hajad!”. orr. kar.) 2. de ez a térben ellentétes irányú mozgás. haj) megérintése. lassú fordulás. hogy amikor te mutatod a válladat. kéz. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. amit a tükörben láthatnak. Mozgások a tükör előtt. amilyen a tied. „Táncolni fogunk. láb.. annak adok egy-egy ötletet. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú.” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét).. A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben. hogy ilyen hosszú zoknit húztál.is róla. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak. hogy a vízben is lehet látni a Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket tükörképedet? Nézzük meg! egy sötét edénybe öntött vízben. oldalt-ugrás. akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. szem. • „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. Akinek szüksége van rá. száj. törzs.

Tárgy és tükörképe. állások. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. aztán szerepet cserélnek. 5. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet.) 3. hogy ezt engedted a párodat másfelé kanyarodni? nem lehet megoldani. irányok tudatosabb megfigyelése. 53 . Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. ezért kiélezem a Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész kérést: Gabival együtt? . hogy a tükörképpel szép lassan mindenki a párjával. Hagyom.„Szeretném. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. Lássuk. aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. Kicsit üljünk le. Zsuzsi áll a tükör előtt. hogy ide képzeljük a tükröt.) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. kézen együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. ha most egymás mellett menne Annak tudatosítása.. milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. karmozgással. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. így ellenőrzöm. mozgások. hogy jól sikerülte. mint ők. A helyzetek. hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. és testem Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel.. ha átélnék a gyerekek. hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a tükörben. oldalával álljon a tükör felé:.) 4. tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért Szeretném. A szék tükörképét képzeljük el. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel). és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani. fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a mert ez ellentétes irányú mozgás. A tükrözés gyakorlása. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal). ellenőrzés a két kar mozgásával.

1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. hogy gyakorolhassák a tükörkép előállítását. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük.) Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák és tükörbabák.szemmel „tükör” elé.2 Ez után „tükörváros” építését kezdeményezem. sikerült-e és várom. Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint. hogy jól van-e!” „Mi lenne. Az ellenőrzéshez egy fürdőszoba-tükröt viszek. ha nem fáradtak el nagyon a gyerekek. amiket készítettetek! Vigyázzatok. nagyobb tárgyaknál pedig a végigsimítást szorgalmazom. 5. hogy annak is állítsák be a tükörképét. macik és tükörmacik is éljenek ebben a városban!” „Az utcákon járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a házakat díszíteni a forgókkal. A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek ülőpárnák 54 . „Ellenőrizd a két kezeddel. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” 5. ha a székekkel meg más építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör helyét leragasztott papírcsík jelzi.

fizetés. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal. A megfigyelés tudatosabbá tevése. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk. mérőszám megállapítása. 4. Funkciók szerint megosztott csoportos. A vásárlás szokásainak alakítása. tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás.. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. felismerjük. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. összehasonlítás. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. hogy a nehezebb felé billen a mérleg. Egymás tevékenységének segítése. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. éljék át. 3. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése . 1. játékba ágyazott. óvoda. hónap..matematika . a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható. melyik a nehezebb. nap. melyik a könnyebb.. Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. Kommunikációs képesség fejlesztése. viselkedési minták követése. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés. csoportokra. . és 55 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása. mérés.. csoport. 5. egyéni.Tervezet II. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése.. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. 2. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása.

Számlálás egyesével: megszámlálás. A gyűjtött. jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. önellenőrzés. Az áru kínálására alkalmas papírládák. Közös (páros). 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. melyik a könnyebb. Kétoldalú piaci mérleg. ellökéssel.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. piaci asztalon. a piac. Gyakorlás. a piaci mérleg és használata. leszámlálás. csokor virág). guruló nagy labda megállításával. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem. összemérés. Árcédulának való üres lapok. korongok. • a könnyebb. Folyamatos ellenőrzés. (szükség szerinti egyéni értékelés). (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. mérés kétoldalú mérleggel. Pénztárcák. ceruza vagy filctoll. fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. Kosarak. (tárgyak számának megállapítása). néhány olyan áru. nehezebb érzékelése két kézben. melyik a nehezebb. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 56 . (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. tojás. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). A pénz használata. Beszélgetés. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés.

a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. 57 . kiegyensúlyozás 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. hogy tegyék külön ládákba. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon. hogy nem tudunk mivel mérni. Az egység megválasztása. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. amely során kiderül. Akinek kedve van. A vásárlás elkezdése során először az derül ki.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. Emlékeztek-e arra. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. hogy még néhány eszközt pótolni kell. akkor megbeszéljük.) II. segítsenek berendezni a piaci asztalt. és eljátszom az első vevő szerepét: – Jó napot kívánok! Szeretnék almát vásárolni! Abból a szép pirosból kérek A matematikai tartalom vastag betűkkel. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. aztán cserélünk. c) Megválasztjuk a szerepeket. 2. kérem. hogy játsszunk piacost. játszhat vele. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. hogy egyszerre ketten lehetnek. és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut. b) Felvetem.

akkor javaslom. hogy több (kevesebb) gesztenye egyensúlyozza ki. annak megtippelése előre. azt. annyit. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat. hogy a nehezebb lényegesen nehezebb darabnál? Miből tárgyat több ugyanolyan egység gondolod. Ha nem figyelnek kérünk. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel. Amikor egy vásárló megkérdezi. akkor közlöm. hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. vagy hogy a tojást nem szokták lemérni. várva. A kézbe vett tárgyak tömegének – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! érzékelése. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). korongokat adok neki is). azt kérem a tojás megmérését. kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is szorgalmazom. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki. a fel a rossz fogalmazásra. jó lenne azzal mérni. mérés után pedig megállapítjuk. 2.megfelelő számú vadgesztenyével. virágot szálanként vagy csokronként hogy nem szoktuk lemérni. vagy kezdünk felfigyelni. hogy milyen nehéz! A tanácstalanság láttán közös gondolkozást szükség szerint segítséget adok. ezt több.) Árcédulák készítése. ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. a tömeg leolvasása vehet magának. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel. hogy az eladók írjanak árcédulákat. – Az eladók ki szokták írni az árakat. darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni. amennyibe kerül az 58 . hogy jól gondoltuk-e. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. benne az iskolai piros-kék korongokkal. hogy a szoktuk megmondani.) javaslok. a könnyebbet kevesebb. – Mit gondolsz. A petrezselymet csomónként. hanem valahány kérjük. ahány forintot mond az eladó. Arra az összefüggésre kérdezem egy lényegesen könnyebb. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. (Ebben egyet! Tessék lemérni. hogy hány darabot gyerekek igazítsanak ki. hogy mi mennyibe kerül.

A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. és fizethetnek. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. össze. amit venni akarnak. felnőtteknek. fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik. hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. 3. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. 2-forintos. amelyekre rá van rajzolva. hogy mennyibe kerül. 59 . 5-forintos. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. 8-forintos érmék. 3-forintos.áru.

korcsoport) A tevékenység ideje: (év. sorrend Játékba ágyazott. jelzés alapján. 60 . nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. bemutattatás. nyíl. a jellel adott irányok követésével. zöld és sárga). rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével. 4 db A4-es lap. . Tájékozódás a síkon. felidézésével. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. bemutatás. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával.. csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. kék. a probléma-megoldási képesség fejlesztése. irányok követése közlés. képek vonatokról. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). beszélgetés. Problémaérzékelés.Tervezet III. az útvonalak megtervezésével. csoport. szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. Könyvek. szükség szerinti értékelés. gyakorlás. divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. hónap. Az alkotó.. óvoda.. asztalok. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. kezdeményezett Egyéni. … értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés.. A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével. ellenőrzés.

színes zsírkréta. 4 tó). lovarda/több ló. amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). tó. Közlekedés.Kártyák nyilakkal és színes körökkel. vár). 4 ló. 4 vár. Babzsákok. 3. 4 facsoport. útvonalak megbeszélése. mozgásos játék az udvaron. kirándulás 61 . 4 nagy csomagolópapír. Az óvoda és környezetének bejárása. 2. sorrendek megfigyelése. Téri viszonyok tapasztaltatása. Gyöngyfűzések. A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. facsoport. Nagy képek (vasútállomás/ház. kisebb képek (4 ház. 4 kisautó.

fut a sínen a kerék. Beszélgetünk arról. fekete az alagút. hogy ki utazott már vonaton. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. forog a kerék. megy a gép. nagy az út. A masina fut. zim. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. b) Elmondom (ha ismerik. milyen a kocsi belseje. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. fut a kocsi: patkó-dobogás. Kikészítem a többi. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra. zum. az ilyeneket ábrázoló képeket. később használandó eszközt is. Jön a vonat. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. nagy az út. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. Zum. milyen utakon… 62 . Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. fut a vonat: zúgó robogás. megy a gép. 2.

akkor a vállát fogva mögéje állok. mi felé megy a vonat. Jel (nyíl) értelmezése. hogy mit csinálok! Gyertek ide. 4. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. csak hátrafelé lépeget. hogy aki a széken ül. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. Egy fejlettebb. mondhatják. megkülönböztetése. mert csak egy kocsija van. hogy az ablak felé vagy a … felé. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. Megbeszéljük. Arra kérem a gyerekeket. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. több jó válasz „Mit gondoltok. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. mit csinálok. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. hogy öten. megnevezése. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják. hogy arra lépeget.c) Felvetem. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. hogy messziről figyeljék. elmondom. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük.) Mindkettőt bemutatjuk. hogy jól lássátok!” II. a kétféle lehetséges irány felismertetése. de az is lehet. ebben a kocsiban? És 3?” 2. Az állások összehasonlítása.) Leszögezem. irányítom. hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. 3. ahogyan a vonat székei állnak. (Mozgással. Beállok a széksor mögé. hogy merre. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. a több lehetőség felismertetése. közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet 63 . „Van kedvetek hozzá. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. az mikor ül menetirányban. Az irányok tudatosabb megfigyelése. amelyben megfogalmazódik a haladási irány. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. hogy az elképzelt sín mentén halad.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. Újabb irányok bemutatása. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. hogy nem fordul meg.

miért nem tudott üres szék!” leülni. hogy arra megyünk. amelyikbe a azonosításában. Ha probléma adódik. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen. mit választ Barnus. szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg. hogy ne legyen előttetek az utas jó kocsira ült-e. Pl. egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy. választhatnak együtt „Megvan-e a csomagod?” egy másik jegyet. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is.egy vonatkocsi mellett megfigyelésre . ha utas előre. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem. ha már minden hely foglalt azon a kocsin.” zöld. hogy milyen egy beszállókártya. állnak.” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. aki segít ellenőrizni. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” összes vonatot egyszerre.6) Elfoglalják a helyeket. amire a jegy szól. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. Megbeszéljük. De előbb megfigyeljük. „ Elmondom. együtt keressük a megoldást. amerre a nyíl hegye mutat. „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba.) Választunk 4 kalauzt.leteszem a másik három (kék. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon látható „Válasszon kártyát magának mindenki. mit választott!” magam is megmutatom. hogy lássák az „Álljatok ide mellém.. a létszámtól függően 4 . hogy milyet 64 . Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat. ill. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket. minden utazónak egyet. hogy Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők jó helyre szálljunk!” közül. hogy „Úgy helyezkedjetek el. amelyikbe az szól.menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva. Sorban. te Megfigyeljük. sárga). „Z. Ha egy kisgyerek csak ezt az kártya szól!” összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. hogyan . hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. hogy segítsetek” Helyezzünk el székeket megfelelően a földre. előre kinézve. azt szó nélkül javítom. Bemutatom. mutasd meg. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe. hogy a színes kör a lap alján van. hogyan tartsuk a kártyát. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját. „Barnus. egymás mögött ezekben a kocsikban is! Minden A kisebbek segítőkészségét is dícsérem. aki utazni nyilak színe segítheti a kisebbeket az irányok szeretne! Üljetek be abba a kocsiba.

Indulhat egyszerre 2 gyerek.érdemes. amit sorban helyet is. a sorrend megfordítása Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. úticélunk a vár. Ha a csoport összetétele. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. hogy miként folytatódik az utazás. hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. amiket közben úgy rendezek el.” 7. Segítségüket kérem. útvonalak tervezése. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. és Marci megnevezi Tomit. akkor. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” Az érintett helyek nevét sorolhatja a lépegető. de mondhatják mások is. 6. az menjen az utolsó helyére! „Megérkeztünk a célunkhoz. elfáradásától végeznék el valamennyit. Marci. erdő. Tájékozódás a síkon. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. Ági. „Mondd el. „Gyertek ide körém! Megmutatom. Juli. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. hogy itt szálltunk le. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. elmondom. Tomi. de bemutatunk közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. tó. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. bejárása. aki közvetlenül mögötte ül. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. de meg akarunk látogatni az állomásról indulva több „Ki mutatja be.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. „Most indulj vissza a várból az állomásra 65 . 5. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem. véget ért az utazás. több meglátogatsz! (Pl. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. megkérdezem. Liza. Állj fel! Honnan tudod. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. hogy később le tudjanak ülni köréjük a gyerekek. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. Sorrendek. Mi itt maradunk. állomás. és kérhetjük őket. sorszámok. Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. Nem kívánom magyarázni.” Megneveztetem. amit látnak.

zsírkrétákat. Le is rajzolhatjátok. elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. bejárását. polc székek Pl. hogy ki merre menne. ablak gyerekek csoportban Pl. amin ugyanolyan képek vannak. amin jöttél! Mondjátok el. hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. kérdéseket teszek fel (pl. Érintsen minden látnivalót az úton). ugyanazon az útvonalon. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését. ajtó A Pl.” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. mint az erdőben). szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 66 . hogy a tónál előbb jártál. Igaz-e. mint előbb a földön. 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. ha kedvük van. és elhelyezek egy-egy játékautót.feltételt is megszabok (pl. elmondást.

0000 Kincs u 5. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp. vizsgálódások. március 20. havas eső.TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK Tervezetminta I.Megfigyelések. jég. zúzmara. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: . csíráztatás. azok változásainak megfigyeltetése (hó. azok olvadása. összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás.A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak. dér) . hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása. hóesés. növénye. Környezeti feladatok: 67 . vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek. állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1.

halmazállapota. 68 . megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel. cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban.a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe. tapintása. vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. alakja. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. a meleg hatása. a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. hőmérséklete. illata. az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között) érzékeléssel. hőmérséklet-víz. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés. annak változásainak megfigyelése. hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz. következtetések levonása. mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól. értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése 2. értelmezése a víz mint élettér megismertetése. az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések. hangja. íze.víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt.

uszony). spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését. a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137. a Víz világnapja (március 22. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi.) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni. következtetéseiket.tudatosodjon bennük.ömlik).) Nád alól (ÉNÓ 277. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás. hogy életünk egyik fő eleme: a víz.a víz hangjainak megnevezésével( csurran. tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével.cseppen.) Tavaszi szél (Törzsök 10. mint élettelen környezeti tényező. űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27. a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5. működését 4. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem. esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: 69 .csobog.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz.

o. leírás. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg. vízszennyezésről .: A titokzatos természet.) .) .öntözés.pedagógiai módszerek: beszélgetés. gólya (Cini-cini muzsika 30.folyamatos reggeliztetés . Melléklet) II.Zelk Zoltán: Gólya.versmondás: . gyakorlás. kavics.B. egyéni I. tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról. Barangolás a természetben. szemléltetés. föld. Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E. összehasonlítás.Tó vize (ÉNÓ 316. Barangolás az óceánok világában) vízivilág-csodavilág tablókészítés Szervezés: .-M.R. ellenőrzés. A tartalom feldolgozásának várható menete 70 . bemutatás.hely biztosítása. o. „búvárkodás” a természetsarokban . eszközök előkészítése Motiváció: .Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132.képek válogatása.éneklés: . vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos. értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés.találós kérdések a vízről (ld. felmosóruha.) . növények törölközők.

megfigyelése Részfeladat: színe. stb. szaga. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel. ellenőrzés. halmazállapot változás megfigyeltetése Mártsátok egyik ujjatokat a Szervezés: hideg és meleg víz. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése. azonosító és megkülönböztető. gondolkodás.Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hideg- Közeledik a Víz Világnapja. valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. íze.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. áttöltése kisebb pohárba. Mindenki kap egy pohár vizet. azonosítóés megkülönböztető képesség. türelem. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben kisebb pohárba. ellenőrzés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. Mi történik. Figyeljétek meg. illata. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba. Az a nevük. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? Hoztam 3 db üvegvázát. figyelem. vizsgálódás-kísérlet. önfegyelem Módszer: megfigyelés. figyelem. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. szűkebb magasabb. hogy lombik. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm.Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. a másikat a nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki 71 . beszélgetés. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. türelem. víz 2. víz 3. alacsonyabb. analizáló. Láttok különbséget? meleg víz érzékeltetése. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). alakja.1. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú. leíróképesség. leíró. beszélgetés. formafelvétellel (öblösebb. Az egyiket teletöltöm. Ma a vízzel fogunk játszani. összehasonlítás.

amelyet öt napja tettünk oda! Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! 72 . azt a két üveget a természetsarokból. figyelem. bemutatás. észlelés. tálca 4. gondolkodás fejlesztése. ellenőrzés. türelem. figyelem. ellenőrzés. a gyermekek tálcáján lévő. Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. a bennük lévő víz mennyiségének kap egy jégkockát. összehasonlítás. azonosító. azonosítóés megkülönböztető képesség. fedetlen üvegben lévő víz mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő.Képességfejlesztés: érzékelés. logikus gondolkodás. mi az. jégkocka. okokozati összefüggések meglátása. gyakorlás. leíróképesség. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B. beszélgetés. ítéletalkotás. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. türelem. emlékezet fejlesztése.és megkülönböztető képesség. leírás.Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben. loccsan. összehasonlítás. vízzel teli poharak. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. ill. leírás.Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. önfegyelem Módszer: megfigyelés. zubog. önfegyelem Módszer: megfigyelés. víz 5. csorog.

Mit gondoltok. Megöntözzük a növényeket és a talajt. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot. türelem. leírás. megfigyelés. növényeket. bemutatás. mi fog történni? Holnap reggel megnézzük! 7. készítünk egy érdekességet. gondolkodás. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. szemléltetés. termőföldet-talajt. ellenőrzés. azonosítóés megkülönböztető képesség. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg. kavics. kavics. Florárium a neve. figyelem. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. Azután ültetjük bele a növényeket.működésének ismertetése. önfegyelem Módszer: beszélgetés.. növények 6. beszélgetés. leíró. türelem. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. észlelés. talaj. összehasonlítás. hogy megfigyeltük. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt.jól látható helyen történő.Feladat: A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása 73 . balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill.összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. Utoljára tesszük rá a tetejét. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. magyarázat. leíróképesség. a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok.Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. gondolkodás. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt. emlékezet. talaj. figyelem. önfegyelem Módszer: megfigyelés. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. növények Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. érzékelés.

állatok. magyarázat. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? És mi emberek? Mi történne. Most gyertek. türelem.Részfeladat: növények.ellenőrzés. ha nem jutnánk vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? Képességfejlesztés: gondolkodás. önfegyelem Módszerek: beszélgetés. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 74 . emlékezet. értékelés Eszközök: - III. Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz. emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Mit gondoltok.

Zöld csoport Ideje: 2009. megneveztetése. jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp.mozgásképesség: finommotorika. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés. Képességfejlesztés: .kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás. Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése. tavasz.Tervezetminta II.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével 75 az ok-okozati összefüggések magvak. a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. bab) vásárlása a piacon burgonya. eső. valamint a vetés során . hajtatás . meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése. hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás. termések felismertetése. termések (borsó. hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével . megnevezése az ültetésre szánt magvak. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • Fejlesztési feladatok: 1.0000 Kincs u 5.

vetés. hajtatás. gyakorlás.) Fecskét látok (ÉNÓ 188. leírás. csíráztatás. amelyen egy fa rajza van.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. termés. virág. értékelés Természettudományos: megfigyelés.a vetés.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253. magyarázat. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10.egyéni Helyszín: csoportszoba 76 . o. Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab. o. burgonya. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag. sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés. ellenőrzés. rendszerező Korcsoport: 6 évesek Munkaforma: csoportos. borsó. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. összehasonlítás.

I. Szervezés:

Kezdő szakasz Előkészületi szakaszban: • a vetéshez, ültetéshez szükséges növényi részek, eszközök beszerzése, előkészítése

a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés, a gyermekek folyamatos fogadása Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz

Motiváció: • • • • • Társasjáték – tavaszi virágok Játék a memóriakártyákkal – magvak, termések Eszközök előkészítése Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. o.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában. 214. o.) II. felidézése: • • • időjárás növények, állatok jellemzői öltözködés A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja, melyik évszak van most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek a növények? Miért? Mit csinálnak az állatok?

Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Miért? Miben jöttetek ma reggel anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: - Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek bejelölése. Egy közös tavaszi képet - Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld fogunk készíteni. füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt Figyeljétek meg ezeket a őszi és tavaszi jelenségeket, leveleket, terméseket, képeket! Tegyétek a fa köré óvodába? Mért?

77

növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi azokat, amiktől tavaszi kép jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása, lesz! elhelyezése a fa körül illetve a fán. Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, Módszer: értékelés Eszköz: időjárástábla, csomagolópapír, amelyen egy fa rajza van, különböző évszakokra jellemző képek, tálca feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek, magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. Mi történt vele? És utána? és hogy mely kommunikációs, leírás, türelem, figyelem, önfegyelem, finommotorika megfigyelés, összehasonlítás, beszélgetés, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés,

terméseket

rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása, a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: bab, borsó, lencse, az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

78

feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: • • a hajtatott növényi részek vöröshagyma, burgonya) megnevezése a hajtatás feltételeinek felsorolása • a kihajtott

Emlékeztek,

hogy

mely

növényi részeket hajtattunk? (ágak, Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a

vöröshagyma, képeket! burgonyagumó részeinek megfigyelése és Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a vöröshagymát megnevezése • a kihajtott vöröshagymáról és ábrázolja. Mi történt vele? És burgonyagumóról készített óvónői rajzok utána? fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: vöröshagyma, burgonyagumó, a kihajtott vöröshagymáról óvónői rajzok feladat: Magvak vetése, hagymák, gumók A ültetése Részfeladat: • magvak, hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés, ültetés megkülönböztető, analizáló, lévő tálban lévő magvakat pedig és burgonyagumóról készített megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

fogjuk elvetni, a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése, a termőföld és a elültetni. Aki vetni szeretne, álljon a piros asztalhoz, aki pedig hagymát szeretne

Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, ültetni, álljon a kék asztalhoz! szintetizáló, A vetés ill. az ültetés menete:

79

értékelés Eszköz: tálca. összehasonlítás. önfegyelem 80 babunk? Képességfejlesztés: leíró. szintetizáló. leírás.gondolkodás. úgy. Először vegyetek el egy cserepet! Tegyetek bele egy megfigyelés. cserép. fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • előbújó hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. kell tennünk. ellenőrzés. önfegyelem Módszer: leírás. leíró. beültetett cserepek emlékezet. Meg fogjuk figyelni! . tálca. gondolkodás. Mit gondoltok. ellenőrzés. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. gondolkodás. azonosító. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! beszélgetés. emlékezet. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. türelem. beszélgetés. egyet a hűtőbe. értékelés Eszköz: bab. figyelem. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. figyelem. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból Miért? feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • • • víz nélkül fény nélkül hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. figyelem. egyet pedig a polc tetejére. önfegyelem Módszer: emlékezet. termőföld feladat: A növekedés. türelem. marék földet! Utána tegyétek bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. vöröshagyma. összehasonlítás. analizáló.

beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép III. Befejező szakasz Kérlek. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 81 . játszani.Módszer: leírás. tenni.

a fafajok. ideje: Nevesincs óvoda –Bp. a földön. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel. megnevezése.0000 Kincs u 5. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye. ősz 82 . termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 2009. állatok.növények. a fafajok. a madárfajok keresése során azonosító. dalok megismerése. Zöld csoport A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése.Tervezetminta III. Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek. jellemzése Őszi versek.

) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével. formájának. önfegyelem.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás. nagyságának összehasonlítása 83 . megneveztetésével. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4. o.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének. Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29. türelem. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás. tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5.

színes levelű fák. ellenőrzés. lehulló levelek. A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. összahasonlítás. leírás. csoportos. hűvösebb idő . egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. értékelés Természettudományi: megfigyelés. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil. csoportok alakítása színek segítségével. gyengébb napsütés. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II. Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális. kopasz fák. bemutatás.Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése. beszélgetés. az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. figyeljétek 84 Szervezés . szemléltetés.

figyelem.és megkülönböztető képesség. figyelem. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 85 . leíróképesség. leírás. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. veréb. leírás. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. levél szétválogatása a terítőn. finommotorika. leíróképesség. összehasonlítás Munkaforma: feladat: A már ismert fafajok azonosítása. szem-kéz koordináció. türelem. kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek. vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. 2 nm-es. termések gyűjtése. azonosító. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. azonosító.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére. finommotorika. önfegyelem. önfegyelem.. termésük alapján (platán. majd a termés. megnevezése levelük. alkalmas hely megteremtésével. kommunikáció Módszer: megfigyelés.és megkülönböztető képesség. egy világos kb.. ami ott van a földön?. vadgesztenye.

terméseinek megkeresni a párját a földön Részfeladat: . Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Most mindenki keressen egy olyan levelet.feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. leírás. 4. utána gyertek vissza! Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 86 Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg. megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. platán. beszélgetés. összehasonlítás. majd az adott fafaj kiválasztása. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . a boríték színével megegyező színes szalagok Mindenki kap egy ragasztós lapot. értékelés Eszköz: színes falevelek. színes borítékok. ellenőrzés.nagyság ami neki a legjobban tetszik. feladat: Különböző fafajok leveleinek. (vadgesztenye. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján. hogy ezek a levelek. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. összehasonlító Módszer: megfigyelés.

azonosító. figyelem. kommunikáció Eszköz: levelek. finommotorika. vizuális memória. kommunikáció Eszköz: ragasztós lap. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? 5.szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leírás. azonosító. leíróképesség. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. termések borítékban Módszer: megfigyelés. leíróképesség. leírás. Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? Minden pár figyelje meg a választott madarát. finommotorika. piros.forma ..és megkülönböztető képesség. barna. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! Válogassuk szét a képeket madárfajok szerint! 87 . önfegyelem. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg. figyeljük meg. szem-kéz korrdináció. figyelem. önfegyelem. a fehér textilen mandala készítése. milyen madarat látunk? Ki tudja. türelem.és megkülönböztető képesség.

feketerigó. feladat: A parkban élő madarak felismerése. veréb. nagyság. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. észlelése. összehasonlítás Munkaforma: frontális 88 . nagyság. leíróképesség. Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. azonosító. önfegyelem. finommotorika. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. szarka nagyságuk. összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. megnevezése Részfeladat: galamb. erezet. leírás. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. figyelem. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. önfegyelem.összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6.és megkülönböztető képesség. színük Tevékenység: séta. leírás. figyelem.

feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 89 . figyelem. azonosító. leírás. vastag zsinór Módszer: megfigyelés. veréb. kommunikáció Munkaforma: csoportos III. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. önfegyelem. színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet. leíróképesség. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül. összehasonlítás.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes.8. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb. szarka.

VI. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele. Városligeti fasor 28. 90 2’ . Erkennen. Weckgläser mit Blumenzwiebeln. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. Blumentopf. Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. Pinsel. Steine. Farbe. 20. Bildkarten. März 2009.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2.

Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln. usw. beobachten. (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. Warum? Was brauchen sie? Sonne. Augen zu und hört fein hin. das ist die Narzisse. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3.ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel.. Wasser. Hypothesen stellen. das ist der Krokus. Erde. Luft. unseren Blumenkalender beobachten 91 . Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. die ist giftig. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte . Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim. alle Kinder drehen sich um. das ist die Hyazinthe. Einige sind viel gewachsen. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. sim sala bum. Diese nicht..

Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch.Steine bemalen . dann kamen die Blätter hervor.Diskutieren. Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel. Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. Jetzt machen wir kleine Löcher. gebt bitte Erde rein. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne. wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln. Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. Der Krokus wird immer größer und größer. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde. Bedeckt sie mit Erde.) Legt bitte die Steine in den Topf. da kommen die Zwiebeln. Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. Marienkäfer. Hier sind Schaufel. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären).Bewegung. hier ist ein Stein. Sonne) 4. Jetzt kommt noch die Blüte. wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes . Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten . was du möchtest! Hier sind auch Malblätter. 92 . mal etwas darauf! Sonne. Zuerst waren nur die Zwiebeln. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen.Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm. Schmetterling. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel.

der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen. 20. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. Városligeti fasor 28. VI. des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. Aufgaben: Zei Ablauf der Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo 93 . März 2009.Tervezetminta II. den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens.

Turnsack 5’ Unten. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe. Erarbeitungsphase 1. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. Zieht euch bitte um. und wenn ich meine Kinder rufe. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. • Riesengang. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack. ihr seid meine Vögelchen. wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir Gruppen tätigkeit 94 . 3’ II. Alles sollen wir wechseln. Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen. kurze Hose. Geht jetzt spielen.t 1’ Beschäftigungseinheit I. ziehen sich alle um. Kinder! Ich bin die Vogelmama. kommen sie in das Nest. das wird das Nest sein.Arme hoch strecken. Das Ziel ist. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. Wir gehen turnen! rmen Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. Ich bin die Vogelmama. 2. den Anweisungen am schnellsten zu folgen. vor der Sporthalle. T-Shirt. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum. Turnschuhe.

wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 95 . wie der Storch seinen Schnabel bewegt. Armbewegungen machen.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen.Bauch halten gehen wie die Zwerge! • Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren. nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen.

Bohnensäckchen auf dem Kopf. Zweimal hoch. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst. Arme zweimal nach hinten ziehen. Wir stehen gerade. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis. Gruppen tätigkeit • Kommt.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. das Bohnensäckchen ist in einerHand. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. was wir machen. Noch einmal. wie die Füße legen und auf auf Schlittschuhe. ich gebe euch je noch ein Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. in die Hocke gehen. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. dann Armhaltung wechseln. Bohnensack auf den Kopf legen. Hände auf die Hüfte legen. Wir laufen darauf. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 96 .• Laufen. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. dem Boden schieben 2 Bohnensäckchen 5’ 3. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf.

ein Kasten.Bohnensack auf dem Bauch 4. Bohnensäcke Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél.Auf der Langbank balancieren . kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Kleingru ppen 97 . Spinnengang. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen. Hauptteil 10’ Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen. dann zu dem rechten Fuß zweimal. Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen.Bohnensack auf dem Kopf. auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen. Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3. Arme zur Seite 2. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Langbank. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma.• Quergrätschstellung. zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit III. zeig bitte den anderen. die Arme hoch mit Bohnensack. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin. mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen.

Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 5’ Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. Wenn die Erzieherin „Maus. Maus rein in das Haus! Maus. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen. als die Kinderanzahl ist. 2. Maus rein in das Haus!“ ruft. wir bringen das zurück. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. wir sagen das zusammen! Maus. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. Wer kein Haus gefunden hat. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. Gruppen tätigkeit 98 . Nehmt alle ein Bohnensäckchen. Es gibt einen Bohnensack weniger. Maus raus aus dem Haus! Maus. Maus raus aus dem Haus!“ ruft. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. Maus rein in das Haus! Komm. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. dann kann er weiterspielen. 1’ 3. komm bitte.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ IV. Dann gehen wir uns umziehen. Wenn die Erzieherin „ Maus. Emma. sollen die Kinder weiter laufen. Ruhe-Phase Maus. euch auch? Kommt.

rímek. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja. nyelvi humor stb. helyszíne. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-. színházi szokások elmélyítése stb. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. érvényesítése. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya. sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket. kérdésekre…stb. konfliktusokra. költői képek. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. reggelizés. a kapcsolatteremtés módjai. gyerekek leültetése. formulák. szellőztetés stb. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. típusa. szemkontataktus lehetősége. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok. mesében rejlő stilisztikai eszközök. az összetartozó elemeket. a dramatizálás helyszínének kijelölése. a rímeket. a bábszínház berendezése. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. zenei elemek. (pl. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben.? Hogyan? 99 . rímek érvényesítése. archaikus és népies kifejezések. A mondat. a verses mese ritmusát stb. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. a metakommunikációs elemek alkalmazása. A mesében előforduló sztereotípiák. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. és mesemondás alatt. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt. megjelenítése hogyan. verses mesében. idegen szavak stb.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése.és szövegfonetikai eszközök használata.

lehetőségei. a szerepek kiosztása. sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 100 . az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. személyiség. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. Volt-e példa integrációra? Ha igen. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei. feladatvégzés. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). a helyszín kijelölése. kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. kiválasztásuk indoklása.és fényeffektek. a mesereprodukció formái. hang. kongruens volt-e? A szólások. a mesefeldolgozás módjai). a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. bábszínházi szokások elmélyítése. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét. bábozás. fejdíszek kiosztása. a bábfajták megnevezése. Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. a jelmezek. A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék. dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus.

javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. lehetőségeihez. ritmikai érzékük. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. eszközök biztosítását. szövegejtés. valamint testtartása. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6. artikulációja. illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. a nyugodt. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. rögzítése? 16. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 101 . Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére.Ének-zenei nevelés 1. a zenei anyag elrendezése. a szövegformálás. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. fejlődésére? 9. Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. zenei hallásuk…. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. koordinált mozgása…. énekes tevékenysége. zenei formaérzékük. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. lehetőségeit.és énektechnikája. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. illetve tervezett énekes szituációk. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. az intonáció. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17.

Az alkalmazott módszerek hatékonysága. folyamatos) 2. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. Bánásmód. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. Módszerek alkalmazása. Van-e elég idő a megoldásra? 6. A játék során fejlesztett képességek 8. A tevékenység időbeosztása 6. A segítségadás lehetőségei 14. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10.sajátos megoldásai? 7. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. A fejlesztett képességek 6. kapcsolódása további témakörökhöz 2. egészséges táplálkozás. miért) 7.nevelési feladatokat megvalósítása 3. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. általános emberi értékek. domináns személyiségjegyek) 12. Megfelelő-e a motiváció? 2. A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. gyűjtőmunka 4. A fejlesztési. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. Szervezési feladatok megoldása 10. hogyan. légkör.) 102 . Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. A célok elérésének mértéke 7. egyszeri. A balesetveszély elhárítása 13. motiválás (hallgatói magatartás. Megfelelőek-e a módszerek? 11. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3. spontán. azok hatékonysága 9. esztétikum stb. testnevelés. differenciálás lehetőségei 11. mindennapos testnevelés) 1. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. Korábbi ismeretek felhasználása. Az alapelvek érvényesülése (mikor. felkészültség. Az anyag témaköre. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei. Eszközök használata. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13.

Eszközök. Az óvónő beszéde. szervezési formák.9. az érintett matematikai témakörök 10. differenciálás 103 . A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11. A téma összefüggése a matematikai neveléssel. kérdéskultúrája 13. Fejlesztett matematika képességek 12. megfogalmazása.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful