Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom
MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK.........................................................................3 VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK.............................................................................................16 ÉNEK-ZENEI TANSZÉK.............................................................................................................28 TESTNEVELÉSI TANSZÉK.......................................................................................................39 MATEMATIKA TANSZÉK.........................................................................................................50 TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK....................................................................................67 IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK..........................................................................90 Megfigyelési szempontok az elemzéshez......................................................................................99

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)
A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak: A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. 1. Esztétikai nevelés

3

hintót.és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. „köd előtte köd utána". A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. szalag. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. összefüggésekre figyel fel. gondozási feladatok Ének . 3. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése. bemutatás. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. ködbe vész". A közös mondókázással. színes papírok. Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. A szép iránti fogékonyság felébresztése. emlékezetének. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. Találós kérdés „Kocsit.A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. paci . A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek. kifejező mozzanatokra. mozgásképzetet keltő igéivel. a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek.és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. nádak erek". emlékképek és képzetek előhívása. képzeletének fejlesztése. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. zenei hatású kifejezőeszközökkel. A vers ritmusának. 2. különleges szóösszetételeivel./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása.zene: Mozart: Téli utazás. a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. A gyermekek élmény. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének. szemléltetés. a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. „köddé vált. anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. 5. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. Anyanyelvi nevelés. szólásokban. stb. 4 . példaértékű magatartásformák elősegítése. magyarázat. A vers hangutánzó szavaival. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek. humoros elemek érzékeltetése. könyvek. 4. a helyes artikulációra. beszéd. ekét húzok. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák.ló. érzékletes nyelvi formákra. A találós kérdésekben. rajzlapok. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása.

kettő. a folyamatos páros rímek békéje. háromszor. összefűzése. kettő.Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. négy. gyorsítás-lassítás. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás. lágy hangzásúak. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut. Száncsengő csing-ling-ling.. a beszédtempó variálása. az átélt tapasztalatokra.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. a témavariálás játéka. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. sejtelmes hangszín. mikrocsoportos. kedves Pajtás. kedves Pajtás. kedves Pajtás.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. mozgásról. három. valamint a tevékenységvágyra építünk. Egy.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. játékos zenei ritmus. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. A tartalom feldolgozásának várható menete I.. Csing-ling-ling száncsengő. Tél öblén halkan ring. /Folyamatos értékelés. három. Mi siklik. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. A megfejtő lesz a következő kérdező. 3 II 3 b Fülbemászó. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége. három. négy. dicséret. figyelmére. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. Beszélgetés a tél örömeiről. Hangutánzásról. vágtat./ 5 . 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. előadástechnikai. négy. Pl. kettő. Az állatot.

/Folyamatos értékelés. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. hogy fékezd meg a Pejkót. az egyes távolodó szán. didereg a száraz levél. komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. fejleszési lehetőségekhez: Pl:  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása  Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ 6 . békéje Lebegő. Csönd zsákból hangot lop. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. biztatás/ • Kiscsoportban. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e e f f A hangfestő.Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás II. hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. Nyolc patkó kop-kop-kop. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. Szétmálló hangerdő Csing-ling-ling száncsengő. IV. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. a hangerő csökkentése. A közelgő képsor távolodóra vált. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. A tél jelének elkészítése. III. A további szabad játéktevékenység biztosítása. ne borítsa föl a Ferkót. párban. Az új vers hangulatához kapcsolható. csúszik az út és fut a szán. siklást érzékeltető ritmus. mindenki új tavaszra vár. Ferkó. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. fő a fejed Peti. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. Fut-szalad a Pejkó-pejló. Tél öblén távol ring. dicséret. Száncsengő csing-ling-ling.

Trapp T on-L o-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp. lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo . szabályosan ismétlődő.ling . üdvözlőlap. Csing .Ló . apró ajándékok.láng az uccán csilingel a rakott szán./  7 .Ló .Trapp .Ta ./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható.Ló . ünnepi szokások. 1975. Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl. nem tévedünk el az úton.Ló .láng .Trapp . poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását. lovam trappolgat. fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak. Hegyen-völgyön-alagúton.  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok. Móra Kiadó. lovam trappolgat. dekoráció.ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp . /Jelenlévő múlt. szikrázik a szép hó.Tó – Ton .Tó Ton . Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp. /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér.Ta Ton .láng az uccán csilingel a rakott szán.Trepp . hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető.Ta .Ta .Trapp Ton .Ta . Bp.Csing — láng — ling . Planétás K.Ta – Ta Trepp . kocog vele két ló.Tó T on-L o-T a-T óT on-L o-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp .Trapp Ton . 1997.Ló . Az óvónői bemutatás után gyorsítással.Trepp . lépegető.

részletezés. türelemre nevelés. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő. az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat. udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni.). a mesében rejlő szóképek. haj. változatos alkalmazásával).hatalmú. szóhalmozás. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. színes nyelvi fordulatok által. a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula. 2.Tervezetminta II. gondos kiejtésével. családi fényképek 8 . hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám. "nyelvi arckép" stb. csodálkozó. tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed.  a közös mesehallgatással. bemutatás.) és az indulatszóknak nyomatékos. no. beszédtempó stb. ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy . (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye. magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. megbecsülésre.és szövegfonetikai eszközök. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly. istenem stb. 3. a közösségi érzés fejlesztése. érdeklődni. óriási erdő szállást ver: ott száll meg.) változatos használatával.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. hanglejtés.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás. ideje: bármikor. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás. hát. 4. sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás. hangfekvés.

mesélni szeretnék. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető. körmese (édes mese). Az előadás módja 2. családi eseményekről. A felsőfok érzékelteti a fokozást. a családban betöltött szerepekről. a konfliktushelyzetekről.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. lágyan ejtem ki – választékosabb. szinesztéziás játékok (pl. egyre nyomatékosabban. testvérekről. beszélgetés a családtagokról.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. nyomatékos tagolással. hang-íz összekapcsolása). ízlelés játékai (ld. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. mint a „lányom”.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm. keserű? stb.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete. mesetarisznya elővétele. három országa. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése." II. s azok megoldási módjairól. furulyaszó). édes. szín-íz. ízskála. változó hangszínnel adom elő. archaikusabb. az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. Tagoltan és kedvesen. asszociációs játékok (mi savanyú. mesepárnák elhelyezése. tapintás. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya. Helyes hanglejtése: emelkedő – ereszkedő 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . hallás.  Bejelentés: "Gyerekek. esztétikai sajátosságai 1.

kényszert fejez ki. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés. elkülönítetten. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos. Hangulatfestő elem. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. lemondó. hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. Emelkedő – eső hanglejtéssel. fontos az „r” hallható pörgetése. 4. Összetett múlt idő. durva felszólítást. 10 . „eltelt volt” 5. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. a kérdőszó főhangsúlyos. archaikus alak.: az embert). Lassú beszédtempóban. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső.szomorú.dallamvonal. tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. tagolt kifejezés. "lt" tiszta ejtésére ügyelek. Elavult szószerkezet – nyomatékos. és kifejezi a leány lelkiállapotát is . Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett.

„… meghúzódott az odúban…”

A félelem, az ijedtség állapotát halkabb hangerővel, lassabb beszédtempóval érzékeltetem. Nyomatékos archaikus alak. Finom árnyalatú, akusztikus hatása könnyedséget, bájt fejez ki. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. Hirtelen meglepődés, ijedtség, csodálkozás kifejezője, a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. Az elemek összetartozását, a tagolást érzékeltetem. Tréfás kérdés, a kötőszó „vagy” hangsúlyos. Szomorú hangulatot áraszt, halk hangerőt alkalmazok. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz, lassabb a beszédtempó.

„esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…”

„egy szó nem sok, annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában”

Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki, a zöngés hangzókat játékosan ejtem, ezzel a zeneiséget növelem. Az első szótagok főhangsúlyosak. Erősítés, fokozás történik szóismétléssel, kötőszóismétléssel. Hármas gondolatritmus: sem, de, még, sem, hogy, még, sem, de, még, sem. Tartalmi, zenei ritmusát fejezi ki

„két hetet nem várt, de még egyet sem…”

„azt gondolom”

Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki, mert „kiszól” a mesélő, ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal.

7. Készülődés a vendégségre

11

„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve”

A minőségjelző nyomatékos ejtése. Hangsúlyos, a tisztelet és közvetlenség kifejezése.

A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos, tagolt, képszerűségre törekvő előadással történik.

8. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak, tagolt, hangsúlyos ejtéssel. A gyermekek felé fordulok, más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. Ereszkedő dallamvonalú. Érzelmi állapota, hangulata sajátos, megformálása egyedi. Mozzanatos ige, pattogó ritmusú. Sótalan-sótlan, a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi, érzelmi, hangulati árnyalatot mutat.

9. A király és a királykisasszony találkozása, kibékülése, jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej, istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): - érzékszervfejlesztő játékok - szoborjáték (király, királylány, erdő, odvas fa szobra) - asszociációs játék (szólánc) - lazító játék (zenehallgatás, milyen illatokat, színeket, hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki, a kettőzés hangsúlyos. A korfestés eszköze, tagoltan adom elő. Ikerszó, mindkét tag hangsúlyos. Felkiáltást, örömteli állapotot fejez ki, fokozott hangerőt igényel. Az ellentét, fokozást fejez ki. feszültségfeloldás, a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik.

12

Tervezetminta III. (Dr. Daróczi Gabriella)
Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye, ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-, képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. Ismerkedés színekkel, árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés, amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten, gyönyörködés a virágok színében, formájában; kedvenc virág választása indoklással. Fejlesztési feladatok: 1. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő, és záró formula; a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki", Virágszeműnek nevezik." „senki szemének nem válna szégyenére, ha rá hasonlítana." „Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mini amikor a virágok veszekednek." „Gondolhatjátok, ki tett itt igazságot.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na, lett érre riadalom, zenebona." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is." '

13

Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. mozzanatos igék . elsősorban tehát nem fogalmi szinten. az esztétikait./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban. hanem viselkedést. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 . ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást".így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet. Varga Julcsa szeme olyan. erősítem nyomatékkal azért. átélhetővé. rikoltozott) szavak és cselekvő. tulajdonságot is jelölhet. az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség. élményt is: ez jelent nekik. képekre tagolom a történetet. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. virág nevek. a belső kép kidolgozásában./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. a formalizáltat. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. megemelésével. hogy . mint te! Olyan. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. A történet központi. . Anyanyelvi nevelési feladat: a)A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás. végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak. mint én. a nagyobbakat segíti az elaborálásban. a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható.mondja a Fürtös Gyöngyike. hogy a szín nem csali színélmény lehet.

képességeivel. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak.mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. hogy pl. Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése b)A tagolt. szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan. mások számára is élményszerűen megformálni.gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése. a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus gondolkodás működését . A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit.. c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. viselkedés. események szereplőkhöz. hogyan lehet elképzelt helyzetek. mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra. . 15 . szín = hangulat.

tárgyak formai különbségének megfigyelése.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. négyzetekre. összehasonlítás színek megfigyelése. megnevezés. mi díszíti-melegíti a lakást. vágás. lábak/. részletek megfigyelése (fiók. magyarázat. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. buzdítás. milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. mai bútorokra-lámpákra. ezek színessé. beszélgetés. csíkokra vágott textilanyagok (vászon. „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még. ollók. háromféle méretben körülbelül (gyufás. párnák”. ragasztók. ellenőrzés 16 .) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. teás. bársony maradékok). ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról. lábak). szőnyegek.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya. fogantyú. kisebb-nagyobb téglalapokra. szövetek. mint téma) – „függönyök. mintás brokát. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. kismintás kartonok. barnás kordok. megfigyeltetés. színkomponálás. gyógyszeres. értékelés. dobozka. a tapasztalatok megfogalmazása. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. zsákszövet. polc. s néhány szemléletes példa arról. bemutatás. csíkok /támlák.VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I.). Kivágott keménypapírlapok. stb. eligazítás. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról. egy „gazdag emberé”. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok.

lóca. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 17 . a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is. a választott textilanyag színe. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis. helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. stb. a bútorformák együttes hatása. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. különböző színek felismerése. létrehozása a színek és anyagminőségek. ágy. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. bíztatás. kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat.Nevelési célok. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. ötletek maga a berendezés elképzelése. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. kicsiktől ez nem „elvárás”. megfelelő ülés. látványa az anyagokon gazdag színhasználat. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. asztal. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. egymás munkájának tisztelete helyes testtartás. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika.

ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt. de ez mégis más lesz. az asztalkák mögött állva.”asztali bábjáték”történik majd. Nézzétek. de javasolhatunk is. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban.) Ún. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ .) „Beszéltünk már arról. fő. A tevékenység várható folyamata I. kanapé fogalmáról. Készítsünk bútorokat a szobába.. múzeumi képeslapok. melyek egy-egy bútort mutatnak. mennyi asztal stb. készül el végül) bútorformákban négyzet. a másik egy díszesebb. formákat. stb. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). stb. beszélgettünk a kocsislegény. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. amit először majd megmutatok nekik. megfelelő könyvekből lefotózott. a gazdagabb lány viselkedéséről. a szegény lány. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. de még üresek. újságokból kivett képek). hogy lássák a példákat. rövidebb) számosság (mennyi szék. Most képválogatás. Melyik lehet a parasztházikóban. Énekelhetünk úgy is. képválogatás a gyerekekkel. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. ha nehezebben megy még nekik. amiben mindent magunk készítünk el. színesebb. Nagyon érdekes bábszínház lesz. itt már előkészítettem a színpadokat. legnagyobb. 18 . . csoportosítás képeslapokkal (pl. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket.fajták • anyanyelv. amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. hosszabb. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. kibomló hajak rendezése. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). előttük pedig kis távolságban két asztalka.mostani világ különbségei) anyagnevek. bábozni. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb.a felhasznált dobozkák. kézmosás. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. nem csupa szegényes bútort. nagyobb. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne. bíró.

Folyamatosan motiválok (dicséret.) Bemutatom. rá a textilt. Ezután összeragasztom a két részt. de hangsúlyozom. csak az alját és a hátát nem. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. többször is el lehet majd játszani. stb. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. 19 . ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. vagy kucorodva. odaadom. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. „Találjátok ki. kanapét. feladat megértetése Megbeszéljük. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. Mutatom. s azt is. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. főleg a szegény lány szobája esetén. hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. beszélgetés. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. hogy jól simítsák rá az anyagot). amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). vagy hajtjuk át a másik oldalra. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. Mielőtt kivennék belőlük. lóca. Először egy „támlát” veszek ki. lehet cserélgetni.Könnyen előfordulhat. cifrább lány szobájához. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani. Felidézzük. beragasztózom. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. ügyesebbeknek javasolhatom.. papírformákat. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. Megmutatom a skatulyákat.) Aki elkészült. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. Az „asztalhoz” javasolhatom. Néhány kérdést felteszek. (Saját munkájuknál nem gátolom majd. melyek már a közelben vannak. mert többször is be lehet rendezni a szobákat. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. hogy minden oldalát fedjék be.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. Nagyobbaknak. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort. összehasonlítjuk a méreteket. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. de ez sem baj. bíztatás. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. vagy kerek asztalt –. széket. és melyikből a gazdagabb. kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. Azt is megmutatom. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. hogy a textilcsíkokat. de más játékhoz használható. énekelhetünk is. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. ládát. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. lapos kosarakban. akkor igyekszünk közös erővel. hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. hogy többen majd letérdelve. a hátához ragasztjuk majd a támlát. de ha valaki lábakat képzel hozzá. Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. Célkitűzés. Gondozási feladatok. lócát. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. Akkor lesz jó az ötlet. kérdezem. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. hogy szoba legyen. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl.

színpadra helyezett „díszletekben”. akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. a kisebbek pl. kipróbálhatja akinek kedve van. szegényesebb házikó.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal. lelkesültségének stb. a nagyobbak. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak. 20 . a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van. rendrakás (zenehallgatás). Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. takarásos paravános játékhoz. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is. Vagy. néhány sík bútorral jelezve. ragasztással /díszesebb ház. a csoport egyéniségeinek. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . bemutatják a játékot. sík díszleten munkálkodnak festéssel. a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. Javaslat egyéb játéktevékenységekre. mint bábszínházat. akihez kedve van. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt.falat is mutatva ha igénylik/. egy hagyományosabb megoldásban. Gyönyörködés a már összeálló. Befejezés Folyamatos tisztálkodás. esetleg mégis belső tér. kitartásának. s készítik el. s pl.III.. hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb. egy tevékenység alkalmával.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja.

A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. fonás. ezek részletes leírása. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. A foglalkozás helye: 1038 Bp. ● Új dal tanulás. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. Ezekhez. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. építés. amely az ünnepekhez. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran. technikai fogása. amely egy évet ölel át. kézművesség. díszítés. és minden feladat több technikával kivitelezhető. szövés. tárgyalakítás. színkeveréssel.). egymásra épülő technikája. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 21 . ezeken belül: ábrázolás.Tervezetminta II. Egy témára számos manuális feladat készíthető. ragasztás. nyomtatás. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. stb. vágás. viaszolás. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. mintázás. Nagyoknak: kerekerdő festése temperával. egymásból következnek. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek. Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. azaz a körívre. A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. oktatói szándékkal készült.

melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók. Otthonról hozott eszközök 22 . javítás. stb. stb. bemutatás. kombinált. gyakorló.hogyan alkalmazzuk azokat.: olló. festék. Az őszi színpaletta megismerése. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök. kiemelt támogatása. értékelés. szirmok. stb. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. megfigyeltetés. Komponáló készség fejlesztése Színérzék fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Kitartásra nevelés Mindenkinél Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben). nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. közös munkával. pl. elbeszélés. közös tevékenység. szemléltetés. árnyalatok keverése megadott színekből. Az egyéni ötletek és megoldások. ismétlő. ellenőrzés. viaszos vászon. magok. gyakorlás.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. Közösen gyűjtött eszközök: kavics. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!. sajátos hangulatok. alkalmazó. Fogyó eszközök. magyarázat. A fejlesztés módszerei: beszélgetés. Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. Helyes eszköztartás. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. textília. rendszerező.: papír. agyag. pl. ecset.

olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése. ● Zenei nevelés: „Erdő. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” I. Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. piros. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. a demonstrációs tárgy elkészítése.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. vékony és vastag ecsetek. kék. A/1-es műszaki karton.: termések. fakérgek. KIDOLGOZÁS . kavicsok. összegyűjtése. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna. egyénre szabott. páros. levelek. ● a toleráns közös munka. ● a fa vizuális képének megjelenítése. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. stb. mikrocsoportos. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. alternatív Integráció más területekkel: pl.● A/3-as félfamentes rajzlap. szárított gyümölcsök. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális. a látott fák megnevezése. a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. kagylóhéjak és csigák. tempera: sárga. jelen esetben pl. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti. szárított virágok és szirmok. ● az egyéni megoldások kiemelése. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: 23 . nyomdázó szivacs. aranyló sárga. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. további feladatok. karakter jegyeik összegyűjtése.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása.

paraván stb. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése. a 24 Énekeljük el az –Erdő. ● Ruhaujjak ellenőrzése. a kiserdőben milyen színben pompáztak a fák? Sárga.● Szervezés: asztalok. narancs. ● Hosszúhaj összefogása. okker. ● A szükséges anyagok kikészítése. már vártunk! Teli a pocak?” „Gyertek.. bújjunk össze. ● A gyerekek folyamatos fogadása. aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na. Anyageszközismeretre lehetőség. és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. és hallgassuk meg. de nézzétek. belebújik a festőköténybe.) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. és ezt hogy hívják?. nagyoknak közös munkára akár íves. meseillusztráció stb. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni. Simítsátok csak meg!” .” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. körbe-körbe fákat festünk rá. Emlékeztek. Hatalmasak lesznek. ● Az erdőben gyűjtött kérgek. levelek és termések vizsgálata. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. ● Mesélés „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes. és közben. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése A munkaeszközök kiosztása. ● Beszélgetéskezdeményezés. gyere gyorsan. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele. vörös . nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák.. a manuális munka területének kialakítása. aki jön velem kerekerdőt festeni. főleg.. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű.” „Szép jó reggelt. rozsda. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. szőnyeg. elhelyezése. barna. erdő de magas a tetejenépdalt. mint az erdőben a fák. műalkotás. hajladoznak a szélben! Álljatok fel. élmények felidézése. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket. mit mesél az öreg tölgy!” II.

25 . de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. őszinte. A demonstrációs tárgy közös megnézegetése (ha szükséges.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) ● A szakmai fogások gyakorlatban történő bemutatása.” „Micsoda jól megfigyelted….. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön. most először bevizezzük.” „Jól keverjük. a nagy felületeket. pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös.” „Jókor érkeztél. másolhatják a mi munkatevékenységünket. és már lehet is festeni. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló. belekavargatunk a festékbe. bíztatás. úgy! Ebbe még rakhatunk egy pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. Nézd csak. a hegyével finom vékony vonallal. nyulakat. eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést.● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es. dicséret. holnap költöztetünk az erdőbe harkályt. így. megerősítés. hoztam egy tartalék óriási papírt. sűrű lombos. már jöhetsz is!!” ● Utánzással követhetik. korrigálás. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban. de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között. Ez a közös és gyors fejlődést segíti. Hű milyen szerencse. nagyokkal közös színkeverés. folyamatos ötletadás. De ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok. ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű. és munkába kerekerdőnket éjszaka is! invitálása. már nem fér több fa bele. nagyoknak vegyesen vékony és vastag ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat. ●Javítás. Motiválás ● Kiemelés. az oldalával a törzset. susogós. evvel „kézmintát” adhatunk. mókust. Fessük meg a ● Az későn érkezők fogadása. ez a rész téged vár.

Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is. ● Legyen tartalék feladatunk. két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása. futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk. és játékos együtt folytatásával. kivágjuk őket.az erdőinkbe.A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. ● megvitatással értékelés. és beköltöztetjük . ● játék stb. ● kiállítás. formák. III. ● ajándék. megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. A művek további élete:● folytatás. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na. vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. ha akarják. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák. Folyamatos segítségnyújtás. de előtte még kimossa mindenki a saját ecsetét. ● Színek. hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok. ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak.” Gyertek hozzám. ● biztonságos helyre rakása. Vannak itt piros és tömzsi fák. irányok megnevezése. most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek. 26 .

A jó tervezet rugalmas. ettől el lehet térni. hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. stílusnak és gondolatoknak. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez. 27 .Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot. kreatív. technikákat. de segít kézben tartani a foglalkozást. munkafogásokat. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját. időtartamot. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget. helyet ad az egyéni ötleteknek. a születő ötleteketvariációkat. hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. makettjét csatolni kell! Javaslom.

. • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. Duda megnyikkan…ZH-153. dallam komponálása mondókához. az énekes beszédre biztatás. a hangképzés. gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!). a társadalmi szokások megismerése. helyes tartás. a 28 . (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene. • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása. a baráti érzések. légzéstechnika.nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. stb. ill. Általános . énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek. az óvónő és gyermek kapcsolat. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. járul hozzá. a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal. kangyal… ÉNÓ-4.. dalokhoz.ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. szita szolgáló…ÉNÓ-135. a „Tekereg a szél…” dallamilag. Szita. Madarak voltunk…ÉNÓ-46. Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról). stb.az Alapprogram szerinti .és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. stb. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal.

csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek. játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. egyéni. A cél. páros. szita szolgáló…” dal. kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá.reggeliztetés . tollpihe levegőben tartása. esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. ahová a szél elől érdemes bebújni. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális. Megjegyzés: az egész fogadás . hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára). a gátlások feloldása. A tevékenység előzménye: . • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. • Memória-játékban vagy mesekönyvek. Könnyebb a szervezés. ellenőrizze és dicsérje az óvónő. stb.az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése. magyarázat. az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével.) . Kör. és megpróbál minél több gyermeket bevonni. hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése. Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket. kör… stb. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2. hangszerek. ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’.• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása.játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel.). ahogy a lepkét a virágkehely. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével.vizuális tevékenységen bábok készítése (pl. 29 .olyan kuckó készítése. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. légző gyakorlattal (lufi-fújás. bábok. ritmikus szótagolás).) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb). majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás. a zenei másság elfogadása járul hozzá. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. Kezdő szakasz 1. óvónői ének) A tevékenység várható menete I. stb. . • Építő játékban .„óvónői ajánlásra”. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín. Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. környező világ megismerése. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal. Szervezési feladatok. hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. auditív eszközök (lejátszó.

óvónői ének is. az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). mondóka. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat. a válaszoló mindig mélyebben énekel. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel. bátrabb kicsiknél 2. ha időben másképpen alakulnak a feladatok. C’-C’’ . egy pikula. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása.). aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy . hanem egy dal. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja.oktávnyi. ill. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. de.különbséggel). stb. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be. hangszer. vágás. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3. stb. a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. kenés. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. gyúrás. melyik mondókában van nyolc dob. stb. stb. felismertetése találós kérdéssel (pl.).) 4. hogy a kérdező asszony magasabban. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket. miközben a gyerekek tapssal.) az előző játék folytatása úgy. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás. Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. csoportos és egyéni szövegmondással. dagasztás. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”.II. (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) • • 30 . szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére. kirándulás képzeletbeli helyekre. 4-szer. 1. ill. de a „nagyokra is ráfér”. vidámabb-szomorúbb. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény. vékonyabb-vastagabb.

ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7. rövid klasszikus zenét. 1. virágról szóló népzenei anyagot. hogy a 16-od érték. a korábban énekelt Gryllus-dalt.leengedett . ahogy mondjuk.B’). kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget. ill. egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). 2. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen. stb. visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. visszavezetés a játszóhelyekre. F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek • • • • • 5. kígyózás az asztalok körül. választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. ill. természetről. tekergés. majd mélyen. szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni. D”-C”. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés. igény szerint 6. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő. Befejező szakasz Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta. amit a gyerekek nyújtott . középmagasságon. 31 .• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl. Az új dal rögzítése.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill. hallgathatunk igényes gépzenét (pl. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra.) III. kb. hogy úgy tapsoljuk. még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer. stb.).

hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor.o.o.sz.o. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene.sz.sz. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal. türelem.o. berkenye 30. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold.sz. bákom.80. hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140./83./3./99.Tervezetminta II. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme.sz./XL.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49./124. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés./ 99.o.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom.o. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 32 .o.o.  Komatálat hoztam…. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149. 6. kitartás. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120. dalos játék A tevékenység helye.

Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. tegyük bele. szellőztetés. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I. majd borsószemeket sodorgatunk. kevergetjük. megpaprikázzuk. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése. motivációs lehetőségek: 1. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2.A tervezett módszerek: bemutatás. cintányér.) Zöld papírcsíkokat tépünk. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. hoztam nektek színes papírokat. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek. hoztam nektek egy nagy lábost. triangulum. „hívójel”. ízesítjük. mondókák során  hallásfejlesztés . értékelés. kóstolgatjuk. -Nézzétek. néha megkevergetünk. akadálymentesítés. Figyelek az egyenletes mozgásra. hogy megfőzhessük. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket. gyakorlás. magyarázat. ellenőrzés.halkabb-hangosabb megéreztetése. milyen sok borsószemet készítettünk. amit egy díszes tálban gyűjtünk.) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük. és borsófőzeléket készítünk. hogy helyes mintát adjak. szemléltetés. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. Kezdő szakasz (kb. 33 . dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. és mindjárt készen is van. -Megsózzuk. A kezdeményezés módja. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob.

Alkotó.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 34 . Akinek kiesik a keze. dicséret. Tudják. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. illetve kérem erre a gyerekeket is. Hol vannak a répáim. Differenciálás: Segítségadás. 15-20 perc) 1. vagy nagyon hangos lehetőség is. –Úgy teszek. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. hold fényes lánc… . majd a szőnyeg közepére helyezem. tartsanak kaput. Ha sokan vagyunk. hogy legyen nagyon halk. közösen kínáljuk. -Nekem kevés benne a répa. Megdicsérem azt. hogy az első szakasz alatt ki kell találni. és arra. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve. 3. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. illetve felajánlom. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. Finomat ettek. valaki ellopta! 2. majd elmondom a játékmódját. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. ki válasszanak a második szakaszban. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. A következő játékhoz két gyerek kellene. ha igénylik többször. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. Felhívom a figyelmet a változatosságra.Kezdőhang: szó = A’ II. Ekkor én halkan. munka szakasza (kb. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést. Ha már jól megy. Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. és a jól ismert. majd közösen 2x. mintha kimennék a kertbe répáért. és ügyes a kiszámoló. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom. őket megkérem. Amikor már csak két ököl marad. Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. Hold.

Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni.kezdetű dalt énekelem ismét. Fordítva is. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. Ügyelek az esztétikusságra. (Ne legyen zaj. mert most zenekart fogunk alkotni. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat. triangulum… Játék a hangszerekkel.ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik. hogy a hangszerek legyenek halkabbak. 5. és megkérek egy gyereket. de közben hangoztatjuk a mérőt. -Üljetek le. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében. annak segítek. De ezt támogathatom dúdolással is. ne kiabálva mondják. arról is felismerhetik. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. a pontos zenei megvalósításra. hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. Figyelek arra.) Ha jól megy. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam…. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat.ismétlése közösen) 35 . Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot. amíg újra nem adok jelt. a hangszerek hangja halkabb. egyenletes lüktetéssel kísérve. Adaptivitás: Ha úgy érzem. utána magatokban folytassátok a szöveget addig. a beszédhangunk legyen hangosabb. Előveszem a hangszeres kosarat. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. magunkban is elmondjuk a mondókát. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. Javítom a hangszerhasználati technikákat is. úgy.ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása. hogy mindenki lásson. Közben a Komatálat hoztam…. cintányér.vagy A Győri Györgynek…. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket. . (Komatálat hoztam…. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy. akkor azt választom.

aztán megtudjátok azt is. -Aki szeretne. áhítatát biztosítom számukra. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom. Figyelek arra. Befejező rész (kb. Utána tartok egy kis hatásszünetet.III. de akár tálat is csinálhat aki szeretne. énekelni. Halkan. majd énekelve. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez.. 36 . hogy miről szól. Visszavezetés a játéktevékenységekbe. A zenehallgatás hangulatát. örültem. -Fiúk.) gitárkísérettel / furulyázva. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?.. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre.

aki a kedvenc játékát hozza magával. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. amellyel elkezdi a mondókázást. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). akár ritmus-kiemeléssel. témának a feldolgozásánál. keressük egymást halkabban-hangosabban. ültetünk akár egyenletesen. Szerencsére nem csak az évszakokhoz. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) • a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot 37 . gyomlálunk. almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. • jelzünk egymásnak. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. dió zörgésének különbségei). pl. Mackók A projektnek. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. amikor arra biztatjuk őket. Így kijelölhetünk egy olyan napot. • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. • a felnőtt együttműködő. • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. kapálunk. a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. értékelésére. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. mert velük sokféle programunk lesz. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést.Tervezetminta III. mint egy sajátos tanulási egységnek. • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. hiszen mindig van olyan gyermek. hozzák be a számukra kedves mackót. amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk.

amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet. vagy képzeletbeli kenyérre a 3. az óvó átélt. • egy témába vágó. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. leginkább az óvónői modellel. csukott szemmel sétálgató bocsokat. • fejcsóváló.. ill.-ban. • ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is. stb. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. bár még így is érdemes megbeszélni. A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással. vers. programtól függően kerülhetnek terítékre.. akár a saját mackók újra kézbevételével. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt.. tapsolunk). rövidebb mese. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm. • pl. az 1-2. amelyre szülőket. versszakban. ujjbotocskákkal. stb. sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”.ismerünk. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. 5-ször). hogy maguk is megtanulják. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. fejdíszről. mézescsupor agyagozása. • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. stb. különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot. miközben a szép éneklésre. didergést utánzó mozdulatok a 4. mézet kennek a szájukra. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. hogy mikor és hányat ugrunk. ökölütögetéssel. játékról. mackó-báb készítése. • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. 38 .-ben. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz. a kettős körben a nagyobb ugrások. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól.

Így lettek jó barátok. Aki 39 . a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai. vezényszavak. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal. Motiválás. b. 2 alagút.) A gyerekeket mosdóba és az öltözőbe irányítom. azon segítek. Id ő Motiváció megteremtése . Együttműköd ő képesség fejlesztése -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd kutyásat. Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. ezekből a farkasokból lett a kutya. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése.) A csoportszobát előkészítem. 10 szék. A többi asztalt. hideg téli estéken. A falka vezetője a falkavezér. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). Tudjátok-e. Feldolgozás módszere. A Dadus néni segítségét kérem. ill. tápláléka. mese. Csengő. Nap és Hold. az ember megszelídítette a farkast. farkas falka.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I.Szervezési feladatok: a. Szőnyeg maradhat. Foglalkozás feladatai. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c. neki engedelmeskedik a többi farkas. dadus néni feltöröl. kiszellőztetünk. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. amikor anyukátok. üljön le az öltözőben. majd aki készen van. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. anyaga 1. Kommunikác iós kép. maradék székeket a terem egyik felében félre teszem. tápláléklánc • mese. Ezeket a csapatokat falkának hívják. sőt a nagymamátok sem élt még./ Addig rendezem a bútorokat.

Feküdjetek le a földre. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek. kar. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. gyakorlat: főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensúl y kialakítása. gyorsaság. akkor a gyerekek mászással reagálás futkároznak a teremben.) „Nappal és éjszaka” játék: fokozása. akkor egyensúlyérz lefekszenek. Figyelem. menjünk be a csoportszobába. kimászhattok a barlangból. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. Ti lesztek a farkas falka. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. hogy mit mutatok! -Sötétedik.2. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély. Előkészítő gyakorlatok: Vérkeringés a. 1. nem fogad szót. Hát. és imitálják az ék fejlesztése. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. mutatom. vagyis az erdőbe! -Nappal van.és vállizom nyújtó terhelésre. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. vállöv erősítés. én pedig a falkavezér. fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. és nem vadászhat együtt a többiekkel. aki úgy érzi nem fér el. Amikor a Napot. titeket pedig farkasokká. menjen arrébb kis barátjától! b. kizárják a falkából.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a kar. Amikor a Holdat mutatom fel. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak. lábatokkal. (varázslat. és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra. hogy nincs-e valami veszély! Erre is nézzetek. vállizom nyújtó gyakorlat 40 . nézzetek körül. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. alvást. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból.

át kell mennetek a sűrű. így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! -Most már jól kinyújtóztunk. Idő 6’ 41 . FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. anyaga Mászás gyakoroltatása különböző körülmények között.): Vállöv izmainak erősítése. a szikla alatt kell átmásznotok. megesz minket vacsorára. vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket. hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek.Mászás két oldalára borított asztal lapja között.Ahhoz. vállöv. mászás a felborított székek adta szűk átjárón .Mászás az asztalok alatt . utasítások . felborítva. hogy vadászni tudjatok. és térdemelés oldalra. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban. (Átkelés akadálypályán. törzsizom erősítése. mint mi a nyulat.Nagyon vigyázzatok. oldalára fordítva. megállások. Téritájékozó.Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok.) . Kar. (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek. önfegyelem. az alagutakat. -kommunikác iós képesség. . . Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat.c. akadálypálya megépítése -Végre sikerült felkelni. Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése. együttműköd ő-képesség fejlesztése. mert ha felébred a medve. szakadékba zuhantok. Szervezési feladatok: . sötét erdőn. Közben leteszem leborítva a székeket. egyensúlyérz ék fejlesztése. Figyelem.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban . és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat.) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás.szerek elhelyezése.Az ösvény veszélyes úton vezet. vezényszavak.Mászás az alagútban Feldolgozás módszere. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten. ugyanígy a székeket.

Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet. hadd számoljam meg a falkát. vagy veszélyeztessétek. azok alatt. A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. Udvariasak legyetek.gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozod ó képesség fejlesztés. Mindenki választhat magának útvonalat. mindenki megvan! . egymást nehogy zavarjátok. vagy szóbeli.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót. felette kell átmásznotok. . Ha szükséges. tolerancia fejlesztés.Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan másszatok le! -Itt egy újabb szikla. alatta. Udvarias viselkedés kialakítása. amerre csak akartok. arra mehettek át az erdőn. egyensúlyérz ék fejlesztése. idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek. hozd ide a többihez. 5’ 42 . és le . majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek. . Egymásra odafigyelés. találtok erre.Mászás a felborított asztalok lábai között -Mászás az álló asztalokra fel.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. vigyázzatok. hát karizom erősítés. ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom).Rajta.dóképesség.Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral. Has. gyere. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok.Látom. mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek. ha megemelitek a térdeteket. nehogy megszaggassa a bundátokat! . keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . át. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . A korábban eldugott babzsákok keresése mászással. láttok. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges. újabb akadályok. induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret.

Figyelem. bújjatok az asztalok alá! Amikor azt kiáltom Víz. megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom. székeket a falhoz. anyaga Eszközök elpakolása középre annyira. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség.. alagutat összekötve a székekre. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve. Foglalkozás befejezése: a. üljetek fel az asztalra! Közben pedig Idő 2’ Állóképesség fejlesztése. fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek. alá. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás. lábboltozat erejének erősítése. lábboltozat erősítése.Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket.. hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet. így egyszer gyerekek lesztek.. Amikor azt kiáltom barlang.Keressétek meg a barlangotokat! . (Csengő) legyetek kisfarkasok!. utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok. „Barlang” reagálásgyors kiáltásra bebújnak az asztal aság. vezényszavak. reagálás gyorsaság fejlesztése... a gyerekek.Itt van a barlangunk. gyertek ide vacsorázni! Minden éhes farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe. Egymásra odafigyelés. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha. jelre újból rendes futás.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze. Feldolgozás módszere. „Víz” kiáltásra felülnek az egyensúlyérz asztalra! ék. Motiváció. Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. hogy a teremben körbe tudjanak futni a gyerekek. Egyensúlyérzék fejlesztése. …. 3’ 43 . 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára.Minden farkas jól lakott? . utasítások .) A gyerekek munkájának értékelése. .. .

.stb... és mossa meg a kezét. ’ akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok (32’) felém! Örülök.. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem.A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek. cseréljen trikót. b. amikor ülnek az asztalon. mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! ……. segítsetek visszarendezni a termet! Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 44 . fussatok az asztalok körül.) A terem visszarendezése.. Víz!. S=29 Utolsó Víznél.. Aztán gyertek be. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe.

Feldolgozás módszere. téritájékozód ó kép. fejl. fejl. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. Reagálás gyorsaság fejl. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba. nem tisztelik egymást. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica. Előkészítő gyakorlatok: a. Reagálásgyor saság fejl. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak.Tervezetminta II. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtése . De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik. Téritájékozód ás kép. anyaga 1. …….) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. fejl. Négy kendőt készítek a nyakamba. nehogy ütközzetek egymással. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros. Kijelölöm az játékterületet. Ez itt a kert! Innen.) Motiválás. b. 2. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. akinek nincs párja! 45 1’ 5’ 5’ . (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron. Manókká varázsollak benneteket. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják.Szervezési feladatok: a. Le ne maradjatok.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én). Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. (látjátok?) Azt.. együttműködő képesség.) Huncut Manó legyen. hogy felébredt onnan tudjátok. vezényszavak. Együttműköd ő kép. HVU: Egymásra ügyeljetek.

hogy a pár. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!. Nincs párja. jobb kézzel fogjatok kezet. törzsizom nyújtó gyakorlat: 3-4 1-2 + Lábizom erősítő. és tevőlegesen segítem a fordulatot. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok.tornáznak egyet. Testséma fejl. akkor. Mindenki keressen gyorsan magának egy párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok.jobb térdük… Pár fogalmának erősítése. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár. akinek nincs párja!” Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak választotok.) Párosgyakorlatok: Kar-. …. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba. a találkozáskor jobb kézzel fogjanak kezet. azt mondjuk ő páratlan. és összebarátkoztak.. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni. aki most áll leguggol. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. mintha üdvözölnétek őt. váll-. akkor az. A cipődnek is van párja. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja. azt mondjuk. aki guggol.Oldaliság fejl. hogy „huncut legyen. majd jobb tenyerük érjen össze majd a jobb válluk. hogy hogyan kell igyekezni. zokni……) A Manók. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensúl yt alakítom.) A játék közben időt szentelek arra. Ritmusérzék fejlesztés. és rázzátok meg a társatok kezét. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat. Egyensúlyérz ék fejl. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg.. Ha egyedül van valaki. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra.. én is beállok a játékba.. ÍGY! A páratlan manó kiálthatja. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok 3’ b.) Amikor találkoztok. majd szökdelve játszanak. Minek lehet még párja? (kesztyű. +2 46 .) „Cica legyen akinek nincs párja „játék variációja: „Huncut manó legyen akinek nincs párja” Először futva. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. és mutatom. Lábboltozat erősítés. Így! …stb. páratlan) erősítése b. Alkalmazkod ó képesség fejl. hogy az : egy pár.) Elég! Maradjon a kézfogásotok. … jobb könyökük.

Vérkeringés további fokozása. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. akkor mondom a további játékot.terpeszállásba! Hajlítsatok előre. értékelem a gyerekeket. hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé.) Igen ám.) HVU: A párotokra nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! 5’ Feldolgozás módszere. tolerancia fejlesztés. buzdítom. és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét.) Felébredt a Macska.) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 47 . a. és nagyon őrködik. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”. vezényszavak. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. Most már nagyon jól tudtok együttműködni. vigyázzatok egymásra. . utasítások Idő 6’ b. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között. amikor halljátok. a kijelölt területre futnak. akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé. hogy felébredt a Macska (nyávogok). és kellően erősek is vagytok. észrevette.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). fogó játékokkal Egymásra odafigyelés. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom. ne rángassátok. egyensúlyérz ék fejlesztés. téritájékozod ó képesség. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet. húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. Figyelem. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot. reagálás gyorsaság.

48 . anyaga Idő 8’ 2’ S=30 ’ Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával. Egy gyermek a Boszorkány. Emelkedjetek lábujjra. nehogy összeütközzetek! Nézem ám. most viszont a fejlesztés. ha jól megy már a Munkáraneve Értékelés. kedvességetekre lesz Vérkeringés szükség! további a. kedvesség kimutatásának Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon tolerancia képességének fejlesztése. az mutatom az egyik gyermeken) és egyensúlyérz Békává változik. az Figyelem.b. és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! Cél Foglalkozás feladatai. Tessék. azzal lábizom halad előre. hogy milyen jók. A gyerekek (Manók) mennie. A Manótársak suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első erősítés. gyerekeket. alakítása: segítségetekre. Egyszerre Tudatosítás. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. akit megfogott a Boszorkány gyorsaság. Szervezet és a szalagokat.BEFEJEZŐ RÉSZ Feldolgozás módszere. Bevonulás az udvarról. ő a azonnal Békává változik! ÍGY kell annak reagálás fogó. itt a kendőd! ezután tovább menekülhet. Megkérem a erősítés. vigyáztatok egymásra. a kendőjével a Boszorkány. egyénileg futhatnak tetszés (mutatom). játék. kedélyállapot lecsillapítása. figyelmesek voltak egymáshoz a játék Lábboltozat (foglalkozás) során. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. egymás iránti (Elteszem a köteleket. A végén értékelem a mentéseket. utasítások Egymásra Segítőkészség. Szegény Manót vissza lehet téritájékozod szerinti irányban. vezényszavak. és felhívom a figyelmet arra.) odafigyelés. hogy hozzák be a köteleket. Békaügetésben megsimogatjátok az arcocskáját! A ék fejlesztés. arcának megsimogatásával Boszorkány. hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. Akit megérint változtatni. HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. Boszorkányfogó: őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. percenként fogót cserélek. ugyanis az előző játékban ő menthetik meg társukat. lés Eszközök elpakolása. több fogót is kijelölök. (guggoló állásban szökdelve) Boszorkány kap egy varázskendőt. aki maradt fogónak.) Terpeszfogó variáció: A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon fokozása. ó képesség.

Tervezetminta III. (Vörös Vera) Ld. a tanszék honlapján 49 .

Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. Az érzékelés. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros). A testséma építés segítése. csoport. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek. mozdulatokkal.. állás és irány megfigyelése és utánzása. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). hónap. matematika . Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. Ismerkedés a tükörrel. változás. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. . helyzet. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 50 . összehasonlítás. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. forgás. mozgások és tükörképük: közeledés. A megfigyelés tudatosabbá tevése. megkülönböztetés. óvoda. csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. Egyéni. nap. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése.. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. csoportokra. fordulás. hanem két-három részletben.. tükörképpel. Kommunikációs képesség fejlesztése. helyzet. azonosítás.. építéssel: távolság. A szem-kéz koordináció fejlesztése. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. távolodás.MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I.

Beszélgetünk ha valaki elkérné tőled. (Megfigyeltük.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon. egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. mit csinálnál vele? Mi lenne. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket. képek. egyforma macik. alkotások térben: dobozokból. amiket a gyerekekkel készítettünk. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép.) 2. a saját tükörkép figyelése. Előkészítem a tükröket és a forgókat. verses meséjét. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1. egyforma autók. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. hogy van-e olyan kisgyerek. fényes kiskakas c. amelyben a gyöngyöcskét. egyforma babák. Építések. faépítőkből szabadon. 3. hogy játsszon vele? 51 . egyforma bábuk. tükörképnek van nagy szerepe. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. és egyszerű építmények másolása. 2. Mozgások nagytükör előtt.

) 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel. láb. amikor tükörhöz közeledünk. Panka? Hát neked. szem. Mozgások a tükör előtt. miközben a tükörképet nézik. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . kéz. vagy tőle távolodunk. hogy a vízben is lehet látni a Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket tükörképedet? Nézzük meg! egy sötét edénybe öntött vízben. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról. II.) 2. hátralépés. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre. törzs. annak adok egy-egy ötletet. akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. elemzés nélkül). „Táncolni fogunk. • „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó. Testrészeik (fej. és mutassák. haj) megérintése.is róla. a tudatosítást az utánzás szolgálja. akkor a tükörkép is közeledik. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Láttad már. oldalt-ugrás. miközben csak a tükörképüket nézhetik. Kinek adnád oda? Van olyan ember.. de ez a térben ellentétes irányú mozgás.” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét). A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben. comb. és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. hogy amikor te mutatod a válladat. 52 . lassú fordulás.. hogy ilyen hosszú zoknit húztál. mit gondolnál? Örülnél. • „Milyen hosszú a hajad!”. illetve távolodik. Mindenki menjen oda a párjához. fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet.. A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. Akinek szüksége van rá. nyak. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. száj. kar. „Kata! Észrevetted. váll. közeledés. orr. amit a tükörben láthatnak.. Janika? . amilyen a tied. vagy szeretnéd. kar fölemelése. távolodás. akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. fül. pl.

aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. A helyzetek. hogy ide képzeljük a tükröt. és testem Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel). hogy ezt engedted a párodat másfelé kanyarodni? nem lehet megoldani.. ha átélnék a gyerekek. Tárgy és tükörképe. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal). így ellenőrzöm. A szék tükörképét képzeljük el. állások. fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a mert ez ellentétes irányú mozgás. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. aztán szerepet cserélnek. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani. ellenőrzés a két kar mozgásával. 5. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. oldalával álljon a tükör felé:. hogy a tükörképpel szép lassan mindenki a párjával. Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. karmozgással. Hagyom. irányok tudatosabb megfigyelése. Kicsit üljünk le.) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. ezért kiélezem a Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész kérést: Gabival együtt? . hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a tükörben. kézen együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől.) 3. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel. mint ők. hogy jól sikerülte. ha most egymás mellett menne Annak tudatosítása. Lássuk. tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért Szeretném. mozgások. 53 .) 4. A tükrözés gyakorlása. hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. Zsuzsi áll a tükör előtt. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet.„Szeretném..

1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. hogy gyakorolhassák a tükörkép előállítását. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” 5. sikerült-e és várom. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük.szemmel „tükör” elé. A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek ülőpárnák 54 . 5.2 Ez után „tükörváros” építését kezdeményezem. hogy jól van-e!” „Mi lenne. macik és tükörmacik is éljenek ebben a városban!” „Az utcákon járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a házakat díszíteni a forgókkal.) Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák és tükörbabák. nagyobb tárgyaknál pedig a végigsimítást szorgalmazom. Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint. hogy annak is állítsák be a tükörképét. amiket készítettetek! Vigyázzatok. Az ellenőrzéshez egy fürdőszoba-tükröt viszek. ha nem fáradtak el nagyon a gyerekek. ha a székekkel meg más építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör helyét leragasztott papírcsík jelzi. „Ellenőrizd a két kezeddel.

4. tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás. nap. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése . mérőszám megállapítása.. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda.matematika . egyéni. és 55 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . csoport. korcsoport) A tevékenység ideje: (év.Tervezet II. Funkciók szerint megosztott csoportos. csoportokra. viselkedési minták követése. fizetés. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása. A vásárlás szokásainak alakítása.. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. melyik a nehezebb. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. játékba ágyazott. A megfigyelés tudatosabbá tevése. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. 5. éljék át. 2. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. Kommunikációs képesség fejlesztése. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével. mérés. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van.. . melyik a könnyebb. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk. hónap. összehasonlítás. a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható.. hogy a nehezebb felé billen a mérleg. Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. 3. az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal. felismerjük. 1.. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. óvoda. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. Egymás tevékenységének segítése.

jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. A pénz használata. • a könnyebb. mérés kétoldalú mérleggel. ceruza vagy filctoll. tojás. melyik a könnyebb. (tárgyak számának megállapítása). Beszélgetés. Közös (páros). melyik a nehezebb. (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. Folyamatos ellenőrzés. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. Pénztárcák. Gyakorlás. a piac. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. csokor virág).A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. néhány olyan áru. 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. a piaci mérleg és használata. Kétoldalú piaci mérleg. összemérés. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). nehezebb érzékelése két kézben. ellökéssel. guruló nagy labda megállításával. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 56 . önellenőrzés. piaci asztalon. korongok. A gyűjtött. (szükség szerinti egyéni értékelés). leszámlálás. Árcédulának való üres lapok. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem. Kosarak. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés. Számlálás egyesével: megszámlálás. Az áru kínálására alkalmas papírládák. fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel.

és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. hogy még néhány eszközt pótolni kell. akkor megbeszéljük.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. játszhat vele. c) Megválasztjuk a szerepeket. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. kiegyensúlyozás 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni.) II. Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra. kérem. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. amely során kiderül. Akinek kedve van. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk. hogy nem tudunk mivel mérni. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. hogy tegyék külön ládákba. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon. Emlékeztek-e arra. b) Felvetem. A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. hogy játsszunk piacost. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. segítsenek berendezni a piaci asztalt. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. 57 . (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). hogy egyszerre ketten lehetnek. és eljátszom az első vevő szerepét: – Jó napot kívánok! Szeretnék almát vásárolni! Abból a szép pirosból kérek A matematikai tartalom vastag betűkkel. Az egység megválasztása. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. 2. aztán cserélünk. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. A vásárlás elkezdése során először az derül ki.

hogy a nehezebb lényegesen nehezebb darabnál? Miből tárgyat több ugyanolyan egység gondolod.) javaslok. A petrezselymet csomónként.megfelelő számú vadgesztenyével. hanem valahány kérjük. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki. vagy hogy a tojást nem szokták lemérni. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel. 2. azt kérem a tojás megmérését. Amikor egy vásárló megkérdezi. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat. – Az eladók ki szokták írni az árakat. amennyibe kerül az 58 . benne az iskolai piros-kék korongokkal. akkor javaslom. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). – Mit gondolsz.) Árcédulák készítése. korongokat adok neki is). hogy a szoktuk megmondani. vagy kezdünk felfigyelni. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. hogy az eladók írjanak árcédulákat. kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is szorgalmazom. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk. mérés után pedig megállapítjuk. (Ebben egyet! Tessék lemérni. akkor közlöm. azt. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel. hogy milyen nehéz! A tanácstalanság láttán közös gondolkozást szükség szerint segítséget adok. virágot szálanként vagy csokronként hogy nem szoktuk lemérni. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. Ha nem figyelnek kérünk. annyit. ahány forintot mond az eladó. a tömeg leolvasása vehet magának. hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. a könnyebbet kevesebb. annak megtippelése előre. várva. A kézbe vett tárgyak tömegének – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! érzékelése. hogy jól gondoltuk-e. a fel a rossz fogalmazásra. jó lenne azzal mérni. hogy mi mennyibe kerül. hogy hány darabot gyerekek igazítsanak ki. ezt több. hogy több (kevesebb) gesztenye egyensúlyozza ki. Arra az összefüggésre kérdezem egy lényegesen könnyebb. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni.

felnőtteknek. fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. amelyekre rá van rajzolva. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. 3-forintos. és fizethetnek. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. 59 . 2-forintos. és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. össze. 5-forintos. 3. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek.áru. amit venni akarnak. hogy mennyibe kerül. 8-forintos érmék. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik.

Tájékozódás a síkon. kezdeményezett Egyéni. hónap. bemutatás. jelzés alapján. felidézésével. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. óvoda. képek vonatokról. asztalok. szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. Problémaérzékelés. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével. Az alkotó. sorrend Játékba ágyazott.Tervezet III. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. irányok követése közlés. a probléma-megoldási képesség fejlesztése. csoport. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). Könyvek. ellenőrzés. divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. szükség szerinti értékelés. nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . kék. nyíl. 60 .. mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. az útvonalak megtervezésével. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával. zöld és sárga). a jellel adott irányok követésével. csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. . … értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda.. A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével. Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. beszélgetés. bemutattatás.. 4 db A4-es lap.. gyakorlás.

4 tó). mozgásos játék az udvaron. Nagy képek (vasútállomás/ház. 4 vár. amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). Babzsákok. lovarda/több ló. 4 ló. 3. A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. útvonalak megbeszélése. színes zsírkréta. Téri viszonyok tapasztaltatása. Gyöngyfűzések. tó. vár). sorrendek megfigyelése. 2. facsoport. 4 facsoport. Közlekedés. 4 kisautó.Kártyák nyilakkal és színes körökkel. kirándulás 61 . kisebb képek (4 ház. 4 nagy csomagolópapír. Az óvoda és környezetének bejárása.

fut a sínen a kerék. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra. fekete az alagút. Zum. fut a kocsi: patkó-dobogás. Beszélgetünk arról. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim. nagy az út. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. zum. Jön a vonat.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. megy a gép. megy a gép. zim. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket. A masina fut. milyen utakon… 62 . Kikészítem a többi. fut a vonat: zúgó robogás. az ilyeneket ábrázoló képeket. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. 2. később használandó eszközt is. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. forog a kerék. nagy az út. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. b) Elmondom (ha ismerik. milyen a kocsi belseje. hogy ki utazott már vonaton.

ahogyan a vonat székei állnak.) Leszögezem. hogy messziről figyeljék. Jel (nyíl) értelmezése. hogy aki a széken ül. „Van kedvetek hozzá. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. Az állások összehasonlítása. hogy arra lépeget. akkor a vállát fogva mögéje állok.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen. hogy merre. 4.) Mindkettőt bemutatjuk. közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet 63 . megnevezése. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. mi felé megy a vonat. hogy az elképzelt sín mentén halad. hogy mit csinálok! Gyertek ide. mit csinálok. amelyben megfogalmazódik a haladási irány. hogy jól lássátok!” II. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban.c) Felvetem. de az is lehet. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük. Újabb irányok bemutatása. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. mondhatják. (Mozgással. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. több jó válasz „Mit gondoltok. irányítom. hogy öten. megkülönböztetése. 3. Arra kérem a gyerekeket. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. ebben a kocsiban? És 3?” 2. Egy fejlettebb. hogy az ablak felé vagy a … felé. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. a kétféle lehetséges irány felismertetése. az mikor ül menetirányban. Megbeszéljük. mert csak egy kocsija van. Az irányok tudatosabb megfigyelése. a több lehetőség felismertetése. csak hátrafelé lépeget. elmondom. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. Beállok a széksor mögé. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. hogy nem fordul meg.

hogy lássák az „Álljatok ide mellém. aki segít ellenőrizni. „ Elmondom. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi.. amelyikbe az szól. sárga). egymás mögött ezekben a kocsikban is! Minden A kisebbek segítőkészségét is dícsérem.” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe. „Z. Ha egy kisgyerek csak ezt az kártya szól!” összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához.) Választunk 4 kalauzt. amire a jegy szól. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” összes vonatot egyszerre. hogy a színes kör a lap alján van. Pl. hogy milyen egy beszállókártya. hogy ne legyen előttetek az utas jó kocsira ült-e.egy vonatkocsi mellett megfigyelésre . hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is. mutasd meg. hogy segítsetek” Helyezzünk el székeket megfelelően a földre. hogy arra megyünk. a létszámtól függően 4 . Sorban.” zöld. hogy Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők jó helyre szálljunk!” közül. ha már minden hely foglalt azon a kocsin. De előbb megfigyeljük. amelyikbe a azonosításában. Megbeszéljük. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját. hogy milyet 64 . előre kinézve. azt szó nélkül javítom. amerre a nyíl hegye mutat. választhatnak együtt „Megvan-e a csomagod?” egy másik jegyet. Bemutatom. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem. ha utas előre. hogy „Úgy helyezkedjetek el.leteszem a másik három (kék. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot. miért nem tudott üres szék!” leülni. állnak. ill. egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy. minden utazónak egyet. szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon látható „Válasszon kártyát magának mindenki. mit választ Barnus. mit választott!” magam is megmutatom. együtt keressük a megoldást.6) Elfoglalják a helyeket. Ha probléma adódik. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat. aki utazni nyilak színe segítheti a kisebbeket az irányok szeretne! Üljetek be abba a kocsiba. „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket. „Barnus. hogyan tartsuk a kártyát. te Megfigyeljük. hogyan .menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva.

hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. amit sorban helyet is. és Marci megnevezi Tomit. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. akkor. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. a sorrend megfordítása Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. az menjen az utolsó helyére! „Megérkeztünk a célunkhoz. úticélunk a vár. 5. hogy később le tudjanak ülni köréjük a gyerekek. sorszámok. hogy itt szálltunk le.” 7. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült. több meglátogatsz! (Pl. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” Az érintett helyek nevét sorolhatja a lépegető. de mondhatják mások is. „Most indulj vissza a várból az állomásra 65 . érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik. erdő. 6. megkérdezem. Marci. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. bejárása. Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. Ha a csoport összetétele. Ági. Segítségüket kérem. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. Liza. tó. amiket közben úgy rendezek el. de meg akarunk látogatni az állomásról indulva több „Ki mutatja be. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. Nem kívánom magyarázni. útvonalak tervezése.” Megneveztetem.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3. elfáradásától végeznék el valamennyit. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. „Mondd el. Mi itt maradunk. és kérhetjük őket. amit látnak. hogy miként folytatódik az utazás. Indulhat egyszerre 2 gyerek. Tomi. véget ért az utazás. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem.érdemes. állomás. de bemutatunk közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. Juli. Állj fel! Honnan tudod. elmondom. Tájékozódás a síkon. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. Sorrendek. „Gyertek ide körém! Megmutatom. aki közvetlenül mögötte ül.

” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. ugyanazon az útvonalon. amin ugyanolyan képek vannak. Igaz-e. mint az erdőben). amin jöttél! Mondjátok el. ha kedvük van.feltételt is megszabok (pl. hogy a tónál előbb jártál. ajtó A Pl. és elhelyezek egy-egy játékautót. elmondást. szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 66 . zsírkrétákat. mint előbb a földön. 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. bejárását. polc székek Pl. ablak gyerekek csoportban Pl. kérdéseket teszek fel (pl. hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. Le is rajzolhatjátok. Érintsen minden látnivalót az úton). hogy ki merre menne. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését.

csíráztatás.Megfigyelések. Környezeti feladatok: 67 . vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek. havas eső. azok olvadása. dér) . A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp. összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás. március 20.0000 Kincs u 5. növénye. hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása. állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1.A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak. jég.TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK Tervezetminta I. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: . vizsgálódások. azok változásainak megfigyeltetése (hó. zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem. hóesés. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. zúzmara.

az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz. illata. értelmezése a víz mint élettér megismertetése. mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól. a meleg hatása. hőmérséklete. az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között) érzékeléssel. hangja. halmazállapota.víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt. hőmérséklet-víz. következtetések levonása. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés. 68 . megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel. íze. vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. alakja. értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése 2.a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe. cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban. annak változásainak megfigyelése. tapintása.

következtetéseiket. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás.cseppen.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz. spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését. űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27.) Nád alól (ÉNÓ 277.a víz hangjainak megnevezésével( csurran.uszony).csobog.) Tavaszi szél (Törzsök 10. a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5. a Víz világnapja (március 22. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi. működését 4.tudatosodjon bennük. tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével. esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: 69 . mint élettelen környezeti tényező.ömlik).) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem. hogy életünk egyik fő eleme: a víz. a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137.

ellenőrzés.Tó vize (ÉNÓ 316.öntözés.versmondás: . Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E.) . vízszennyezésről .folyamatos reggeliztetés . gyakorlás. összehasonlítás.B. eszközök előkészítése Motiváció: . Barangolás a természetben. vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos.találós kérdések a vízről (ld. „búvárkodás” a természetsarokban . gólya (Cini-cini muzsika 30. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg.-M. egyéni I. Melléklet) II. értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés. leírás. szemléltetés.hely biztosítása.képek válogatása.) .pedagógiai módszerek: beszélgetés. föld.Zelk Zoltán: Gólya. felmosóruha. növények törölközők.) . o. kavics.éneklés: . A tartalom feldolgozásának várható menete 70 .R. tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról.: A titokzatos természet. Barangolás az óceánok világában) vízivilág-csodavilág tablókészítés Szervezés: .Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132. o. bemutatás.

Az egyiket teletöltöm. leíró. hogy lombik. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? Hoztam 3 db üvegvázát. Mindenki kap egy pohár vizet. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. vizsgálódás-kísérlet. szaga. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba. összehasonlítás. beszélgetés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. íze. gondolkodás. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. alakja. figyelem. Figyeljétek meg. Mi történik. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca. formafelvétellel (öblösebb. illata. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. leíróképesség. türelem. a másikat a nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki 71 . alacsonyabb. analizáló.1. önfegyelem Módszer: megfigyelés. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). áttöltése kisebb pohárba. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú. beszélgetés. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel. ellenőrzés. szűkebb magasabb. azonosító és megkülönböztető. víz 2.Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. figyelem. halmazállapot változás megfigyeltetése Mártsátok egyik ujjatokat a Szervezés: hideg és meleg víz. Láttok különbséget? meleg víz érzékeltetése.Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hideg- Közeledik a Víz Világnapja. Az a nevük. valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. ellenőrzés. azonosítóés megkülönböztető képesség. megfigyelése Részfeladat: színe. Ma a vízzel fogunk játszani. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. türelem. stb. víz 3. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben kisebb pohárba.

azt a két üveget a természetsarokból. tálca 4. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt. bemutatás.Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. vízzel teli poharak. ellenőrzés. észlelés. azonosítóés megkülönböztető képesség. gyakorlás. türelem. önfegyelem Módszer: megfigyelés. logikus gondolkodás. leírás. jégkocka. okokozati összefüggések meglátása. összehasonlítás. fedetlen üvegben lévő víz mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő. azonosító. türelem. zubog. a bennük lévő víz mennyiségének kap egy jégkockát. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. figyelem. leírás. amelyet öt napja tettünk oda! Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! 72 . gondolkodás fejlesztése. emlékezet fejlesztése. a gyermekek tálcáján lévő.és megkülönböztető képesség. csorog. ítéletalkotás. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. ill.Képességfejlesztés: érzékelés. loccsan. önfegyelem Módszer: megfigyelés. ellenőrzés.Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. leíróképesség. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben. összehasonlítás. mi az. figyelem. beszélgetés. Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. víz 5. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B.

ellenőrzés. leírás. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. emlékezet. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. figyelem. kavics. magyarázat. Mit gondoltok. türelem. Megöntözzük a növényeket és a talajt. bemutatás. leíró. talaj. talaj. növények Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. hogy megfigyeltük. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt. gondolkodás. megfigyelés.összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. észlelés. leíróképesség. Azután ültetjük bele a növényeket. balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill.Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. figyelem. kavics. türelem. a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok. gondolkodás. készítünk egy érdekességet. Utoljára tesszük rá a tetejét. termőföldet-talajt. növényeket. mi fog történni? Holnap reggel megnézzük! 7. önfegyelem Módszer: beszélgetés. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. szemléltetés. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg. összehasonlítás. önfegyelem Módszer: megfigyelés.működésének ismertetése. beszélgetés. Florárium a neve..Feladat: A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása 73 . érzékelés. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot.jól látható helyen történő. növények 6. azonosítóés megkülönböztető képesség.

türelem. Most gyertek. magyarázat. értékelés Eszközök: - III. Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz. ha nem jutnánk vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? Képességfejlesztés: gondolkodás. önfegyelem Módszerek: beszélgetés. emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Mit gondoltok.Részfeladat: növények.ellenőrzés. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 74 . állatok. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? És mi emberek? Mi történne. emlékezet.

hajtatás . megnevezése az ültetésre szánt magvak. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • Fejlesztési feladatok: 1. termések (borsó. termések felismertetése. a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés. bab) vásárlása a piacon burgonya. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése. valamint a vetés során .0000 Kincs u 5.Tervezetminta II. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével . jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás.mozgásképesség: finommotorika.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével 75 az ok-okozati összefüggések magvak. eső.kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás. Zöld csoport Ideje: 2009. tavasz. megneveztetése. Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. Képességfejlesztés: . hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás.

vetés. virág.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír. borsó. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag. Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével.egyéni Helyszín: csoportszoba 76 . magyarázat. csíráztatás. o. hajtatás. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4. ellenőrzés. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49.) Fecskét látok (ÉNÓ 188. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés.a vetés. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés. burgonya. rendszerező Korcsoport: 6 évesek Munkaforma: csoportos. összehasonlítás. termés. o. leírás. gyakorlás. amelyen egy fa rajza van. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253. értékelés Természettudományos: megfigyelés.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab.

I. Szervezés:

Kezdő szakasz Előkészületi szakaszban: • a vetéshez, ültetéshez szükséges növényi részek, eszközök beszerzése, előkészítése

a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés, a gyermekek folyamatos fogadása Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz

Motiváció: • • • • • Társasjáték – tavaszi virágok Játék a memóriakártyákkal – magvak, termések Eszközök előkészítése Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. o.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában. 214. o.) II. felidézése: • • • időjárás növények, állatok jellemzői öltözködés A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja, melyik évszak van most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek a növények? Miért? Mit csinálnak az állatok?

Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Miért? Miben jöttetek ma reggel anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: - Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek bejelölése. Egy közös tavaszi képet - Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld fogunk készíteni. füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt Figyeljétek meg ezeket a őszi és tavaszi jelenségeket, leveleket, terméseket, képeket! Tegyétek a fa köré óvodába? Mért?

77

növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi azokat, amiktől tavaszi kép jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása, lesz! elhelyezése a fa körül illetve a fán. Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, Módszer: értékelés Eszköz: időjárástábla, csomagolópapír, amelyen egy fa rajza van, különböző évszakokra jellemző képek, tálca feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek, magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. Mi történt vele? És utána? és hogy mely kommunikációs, leírás, türelem, figyelem, önfegyelem, finommotorika megfigyelés, összehasonlítás, beszélgetés, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés,

terméseket

rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása, a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: bab, borsó, lencse, az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

78

feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: • • a hajtatott növényi részek vöröshagyma, burgonya) megnevezése a hajtatás feltételeinek felsorolása • a kihajtott

Emlékeztek,

hogy

mely

növényi részeket hajtattunk? (ágak, Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a

vöröshagyma, képeket! burgonyagumó részeinek megfigyelése és Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a vöröshagymát megnevezése • a kihajtott vöröshagymáról és ábrázolja. Mi történt vele? És burgonyagumóról készített óvónői rajzok utána? fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: vöröshagyma, burgonyagumó, a kihajtott vöröshagymáról óvónői rajzok feladat: Magvak vetése, hagymák, gumók A ültetése Részfeladat: • magvak, hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés, ültetés megkülönböztető, analizáló, lévő tálban lévő magvakat pedig és burgonyagumóról készített megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

fogjuk elvetni, a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése, a termőföld és a elültetni. Aki vetni szeretne, álljon a piros asztalhoz, aki pedig hagymát szeretne

Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, ültetni, álljon a kék asztalhoz! szintetizáló, A vetés ill. az ültetés menete:

79

de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. türelem. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból Miért? feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • • • víz nélkül fény nélkül hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. szintetizáló. egyet pedig a polc tetejére. önfegyelem 80 babunk? Képességfejlesztés: leíró. cserép. ellenőrzés. leírás. gondolkodás. úgy. figyelem. figyelem. leíró. Először vegyetek el egy cserepet! Tegyetek bele egy megfigyelés. termőföld feladat: A növekedés. önfegyelem Módszer: leírás. kell tennünk. tálca. marék földet! Utána tegyétek bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. összehasonlítás. értékelés Eszköz: bab. gondolkodás. türelem. figyelem. Mit gondoltok. vöröshagyma. értékelés Eszköz: tálca. azonosító. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! beszélgetés. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. egyet a hűtőbe. analizáló.gondolkodás. beültetett cserepek emlékezet. önfegyelem Módszer: emlékezet. összehasonlítás. ellenőrzés. fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • előbújó hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. beszélgetés. emlékezet. Meg fogjuk figyelni! .

játszani. beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép III. Befejező szakasz Kérlek. tenni.Módszer: leírás. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 81 .

állatok. megnevezése. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek. ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel.0000 Kincs u 5. jellemzése Őszi versek. a földön. Zöld csoport A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán. ősz 82 .növények. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye. ideje: Nevesincs óvoda –Bp. a madárfajok keresése során azonosító. a fafajok. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 2009. dalok megismerése. a fafajok. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2.Tervezetminta III. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése.

türelem. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével. o. megneveztetésével.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319. Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29.) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás. tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3. formájának. önfegyelem. nagyságának összehasonlítása 83 .

Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. gyengébb napsütés. kopasz fák. beszélgetés. leírás. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II.színes levelű fák. az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. értékelés Természettudományi: megfigyelés. bemutatás. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet. szemléltetés. csoportok alakítása színek segítségével. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése. hűvösebb idő . A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. összahasonlítás. lehulló levelek. egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil. figyeljétek 84 Szervezés . csoportos. ellenőrzés.Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális.

megnevezése levelük. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek. összehasonlítás Munkaforma: feladat: A már ismert fafajok azonosítása. vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. leíróképesség. alkalmas hely megteremtésével. kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés. termésük alapján (platán.. szem-kéz koordináció. egy világos kb. türelem. 2 nm-es. leíróképesség. finommotorika.és megkülönböztető képesség. figyelem. leírás. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére. levél szétválogatása a terítőn. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. önfegyelem. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 85 . ami ott van a földön?. figyelem. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.és megkülönböztető képesség. termések gyűjtése. majd a termés. vadgesztenye. azonosító. finommotorika. veréb.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. leírás.. kommunikáció Módszer: megfigyelés. azonosító. önfegyelem.

megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. terméseinek megkeresni a párját a földön Részfeladat: . értékelés Eszköz: színes falevelek. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. utána gyertek vissza! Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 86 Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. ellenőrzés. Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Most mindenki keressen egy olyan levelet. beszélgetés.feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. majd az adott fafaj kiválasztása. színes borítékok. (vadgesztenye. a boríték színével megegyező színes szalagok Mindenki kap egy ragasztós lapot. összehasonlító Módszer: megfigyelés. feladat: Különböző fafajok leveleinek. összehasonlítás.nagyság ami neki a legjobban tetszik. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. hogy ezek a levelek. 4. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . platán. leírás. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján.

önfegyelem. leírás. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! Válogassuk szét a képeket madárfajok szerint! 87 . mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? 5. termések borítékban Módszer: megfigyelés. kommunikáció Eszköz: levelek. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. finommotorika. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. türelem. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. kommunikáció Eszköz: ragasztós lap. azonosító. barna.és megkülönböztető képesség.forma . szem-kéz korrdináció. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. milyen madarat látunk? Ki tudja. Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? Minden pár figyelje meg a választott madarát. figyelem. leíróképesség. finommotorika. vizuális memória. önfegyelem. figyeljük meg. keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. leíróképesség. a fehér textilen mandala készítése. leírás. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk.szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. figyelem. azonosító.és megkülönböztető képesség. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg. piros.

összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. önfegyelem. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés.összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. feladat: A parkban élő madarak felismerése. leírás. szarka nagyságuk. finommotorika. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. észlelése. önfegyelem. Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése. veréb. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. figyelem. nagyság. leíróképesség. leírás. azonosító. nagyság. feketerigó.és megkülönböztető képesség. figyelem. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. összehasonlítás Munkaforma: frontális 88 . erezet. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. megnevezése Részfeladat: galamb. színük Tevékenység: séta.

veréb. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb. feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl.8. önfegyelem. leíróképesség. leírás.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül. kommunikáció Munkaforma: csoportos III. vastag zsinór Módszer: megfigyelés. színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. figyelem. összehasonlítás. azonosító. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 89 . szarka.

VI. Steine. 90 2’ .IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. Városligeti fasor 28. Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. März 2009. Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. Erkennen. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele. Weckgläser mit Blumenzwiebeln. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. 20. Pinsel. Blumentopf. Farbe. Bildkarten.

das ist die Narzisse. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3.. die ist giftig. Luft. das ist die Hyazinthe. Wasser. sim sala bum..ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. Einige sind viel gewachsen. Diese nicht. Warum? Was brauchen sie? Sonne. Erde. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte . Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln. Hypothesen stellen. das ist der Krokus. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. unseren Blumenkalender beobachten 91 . alle Kinder drehen sich um. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. usw. Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim. Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. Augen zu und hört fein hin. beobachten.

Schmetterling. Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel.Diskutieren. Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. Marienkäfer. Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch. Jetzt kommt noch die Blüte. mal etwas darauf! Sonne. 92 . Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln. Der Krokus wird immer größer und größer.) Legt bitte die Steine in den Topf. Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten .Bewegung. dann kamen die Blätter hervor. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären). da kommen die Zwiebeln. Jetzt machen wir kleine Löcher. Zuerst waren nur die Zwiebeln.Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm. Hier sind Schaufel. gebt bitte Erde rein. wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes .Steine bemalen . Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. Bedeckt sie mit Erde. was du möchtest! Hier sind auch Malblätter. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen. Sonne) 4. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne. hier ist ein Stein.

März 2009. der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele. 20. den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens.Tervezetminta II. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen. VI. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. Városligeti fasor 28. Aufgaben: Zei Ablauf der Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo 93 .

Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin. • Riesengang. Kinder! Ich bin die Vogelmama. das wird das Nest sein.t 1’ Beschäftigungseinheit I. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe. ziehen sich alle um. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum. vor der Sporthalle. kommen sie in das Nest. Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen. Alles sollen wir wechseln. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir Gruppen tätigkeit 94 . Zieht euch bitte um. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. Turnschuhe. Ich bin die Vogelmama. und wenn ich meine Kinder rufe. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. ihr seid meine Vögelchen. 3’ II. den Anweisungen am schnellsten zu folgen. 2. Geht jetzt spielen. Turnsack 5’ Unten. kurze Hose. Erarbeitungsphase 1. Wir gehen turnen! rmen Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. Das Ziel ist. T-Shirt.Arme hoch strecken. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack.

wie der Storch seinen Schnabel bewegt. nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen.Bauch halten gehen wie die Zwerge! • Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren. Armbewegungen machen. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 95 .auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche.

Arme zweimal nach hinten ziehen. dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst. wie die Füße legen und auf auf Schlittschuhe. dem Boden schieben 2 Bohnensäckchen 5’ 3. Bohnensack auf den Kopf legen. dann Armhaltung wechseln. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 96 .auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. Gruppen tätigkeit • Kommt. ich gebe euch je noch ein Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf. Bohnensäckchen auf dem Kopf. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. Noch einmal. das Bohnensäckchen ist in einerHand. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis. was wir machen. Hände auf die Hüfte legen. Wir stehen gerade. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. Wir laufen darauf. in die Hocke gehen.• Laufen. Zweimal hoch.

Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen. Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Langbank. die Arme hoch mit Bohnensack. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma.• Quergrätschstellung.Bohnensack auf dem Kopf. mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen. zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit III. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch. ein Kasten. auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. dann zu dem rechten Fuß zweimal. Hauptteil 10’ Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen. kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Kleingru ppen 97 . Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen. Spinnengang. zeig bitte den anderen. Arme zur Seite 2. Bohnensäcke Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin.Auf der Langbank balancieren .Bohnensack auf dem Bauch 4.

Emma. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ IV. Wenn die Erzieherin „ Maus. euch auch? Kommt. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 5’ Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. wir sagen das zusammen! Maus. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. Nehmt alle ein Bohnensäckchen. dann kann er weiterspielen. Maus raus aus dem Haus!“ ruft. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. Wer kein Haus gefunden hat. Wenn die Erzieherin „Maus. Maus rein in das Haus! Maus. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. als die Kinderanzahl ist. 2. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. Maus rein in das Haus!“ ruft. Es gibt einen Bohnensack weniger. komm bitte. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. Maus raus aus dem Haus! Maus. 1’ 3. sollen die Kinder weiter laufen. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. Gruppen tätigkeit 98 . Maus rein in das Haus! Komm. wir bringen das zurück. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. Dann gehen wir uns umziehen. Ruhe-Phase Maus.

érvényesítése. a verses mese ritmusát stb. (pl. a metakommunikációs elemek alkalmazása. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. szellőztetés stb. reggelizés.? Hogyan? 99 . típusa. verses mesében. a bábszínház berendezése. A mesében előforduló sztereotípiák.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. megjelenítése hogyan. szemkontataktus lehetősége. kérdésekre…stb. rímek érvényesítése. formulák. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben.és szövegfonetikai eszközök használata. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok. színházi szokások elmélyítése stb. konfliktusokra. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre. archaikus és népies kifejezések. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. költői képek. nyelvi humor stb. helyszíne. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. a dramatizálás helyszínének kijelölése. idegen szavak stb. az összetartozó elemeket. és mesemondás alatt. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt. a kapcsolatteremtés módjai. zenei elemek. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. gyerekek leültetése. mesében rejlő stilisztikai eszközök.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja. rímek. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-. A mondat. a rímeket. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld.

a szerepek kiosztása. árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. hang. bábozás. kiválasztásuk indoklása.és fényeffektek. kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 100 . Volt-e példa integrációra? Ha igen. bábszínházi szokások elmélyítése. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. feladatvégzés. a mesefeldolgozás módjai). Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. a jelmezek. dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. személyiség. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága. a mesereprodukció formái. fejdíszek kiosztása. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét. a bábfajták megnevezése. A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. kongruens volt-e? A szólások. a helyszín kijelölése. lehetőségei.

Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. eszközök biztosítását. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban.Ének-zenei nevelés 1. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. szövegejtés. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. lehetőségeit. koordinált mozgása…. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. zenei formaérzékük. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. a szövegformálás. lehetőségeihez. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 101 . előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. illetve tervezett énekes szituációk. Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük. a zenei anyag elrendezése. énekes tevékenysége. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése.és énektechnikája. zenei hallásuk…. ritmikai érzékük. artikulációja. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. a nyugodt. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása. fejlődésére? 9. rögzítése? 16. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11. az intonáció. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. valamint testtartása.

A fejlesztési.) 102 . esztétikum stb. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. egészséges táplálkozás. A célok elérésének mértéke 7. spontán. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. motiválás (hallgatói magatartás. testnevelés. A segítségadás lehetőségei 14. Van-e elég idő a megoldásra? 6. egyszeri. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. Az anyag témaköre. Az alkalmazott módszerek hatékonysága. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei. A tevékenység időbeosztása 6. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. hogyan. Korábbi ismeretek felhasználása. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. Módszerek alkalmazása. Megfelelő-e a motiváció? 2. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. Az alapelvek érvényesülése (mikor. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. Bánásmód. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. kapcsolódása további témakörökhöz 2. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1. folyamatos) 2. miért) 7. A balesetveszély elhárítása 13. légkör. differenciálás lehetőségei 11. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12.nevelési feladatokat megvalósítása 3. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. felkészültség. Megfelelőek-e a módszerek? 11. Eszközök használata. azok hatékonysága 9. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. domináns személyiségjegyek) 12. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. A játék során fejlesztett képességek 8. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3. mindennapos testnevelés) 1.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. Szervezési feladatok megoldása 10. gyűjtőmunka 4. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13. A fejlesztett képességek 6. általános emberi értékek. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4.sajátos megoldásai? 7.

kérdéskultúrája 13. Az óvónő beszéde. Eszközök. az érintett matematikai témakörök 10. Fejlesztett matematika képességek 12. szervezési formák. A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11. A téma összefüggése a matematikai neveléssel. megfogalmazása.9. differenciálás 103 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful