P. 1
89777448-tervezetek-ovodai-gyakorlathoz-2

89777448-tervezetek-ovodai-gyakorlathoz-2

|Views: 328|Likes:
Published by Bea Kerestely
tevekenysegek
tevekenysegek

More info:

Published by: Bea Kerestely on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2014

pdf

text

original

Sections

  • MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
  • VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK
  • ÉNEK-ZENEI TANSZÉK
  • TESTNEVELÉSI TANSZÉK
  • MATEMATIKA TANSZÉK
  • TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK
  • IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
  • Megfigyelési szempontok az elemzéshez

Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom
MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK.........................................................................3 VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK.............................................................................................16 ÉNEK-ZENEI TANSZÉK.............................................................................................................28 TESTNEVELÉSI TANSZÉK.......................................................................................................39 MATEMATIKA TANSZÉK.........................................................................................................50 TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK....................................................................................67 IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK..........................................................................90 Megfigyelési szempontok az elemzéshez......................................................................................99

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)
A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak: A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. 1. Esztétikai nevelés

3

zenei hatású kifejezőeszközökkel. ködbe vész". melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. emlékezetének. könyvek. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák. A vers hangutánzó szavaival. 4 .A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. humoros elemek érzékeltetése. A vers ritmusának. a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. „köddé vált. képzeletének fejlesztése. mozgásképzetet keltő igéivel. 5. beszéd. szólásokban. a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek. képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. 3. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. gondozási feladatok Ének . anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. bemutatás.és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. A közös mondókázással. stb. A gyermekek élmény. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. szemléltetés.és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. összefüggésekre figyel fel. színes papírok. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. paci . Anyanyelvi nevelés. rajzlapok. a helyes artikulációra. nádak erek". magyarázat. Találós kérdés „Kocsit. Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. példaértékű magatartásformák elősegítése. A találós kérdésekben./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása.zene: Mozart: Téli utazás. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek. különleges szóösszetételeivel. A szép iránti fogékonyság felébresztése. 2. érzékletes nyelvi formákra. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. hintót. kifejező mozzanatokra. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. „köd előtte köd utána". 4.ló. ekét húzok. emlékképek és képzetek előhívása. szalag.

négy. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. négy. Beszélgetés a tél örömeiről. háromszor. kedves Pajtás. Tél öblén halkan ring. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos.Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. kettő.. a témavariálás játéka. Csing-ling-ling száncsengő. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. Hangutánzásról. A tartalom feldolgozásának várható menete I. Pl.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. összefűzése. mozgásról. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . kedves Pajtás.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. a folyamatos páros rímek békéje. az átélt tapasztalatokra. játékos zenei ritmus. mikrocsoportos. Egy. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége. kettő. kedves Pajtás. 3 II 3 b Fülbemászó. három. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése.. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. A megfejtő lesz a következő kérdező. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. három. négy. vágtat. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. valamint a tevékenységvágyra építünk./ 5 . a beszédtempó variálása. figyelmére. Mi siklik. Száncsengő csing-ling-ling. sejtelmes hangszín. /Folyamatos értékelés. gyorsítás-lassítás.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. dicséret. lágy hangzásúak. három. Az állatot. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. kettő. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut. előadástechnikai. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer.

Fut-szalad a Pejkó-pejló. Száncsengő csing-ling-ling. A tél jelének elkészítése. a hangerő csökkentése. ne borítsa föl a Ferkót. Szétmálló hangerdő Csing-ling-ling száncsengő. Ferkó. A közelgő képsor távolodóra vált. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. IV. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. hogy fékezd meg a Pejkót. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai. dicséret. csúszik az út és fut a szán. az egyes távolodó szán. A további szabad játéktevékenység biztosítása. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e e f f A hangfestő. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. siklást érzékeltető ritmus. párban. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás II. békéje Lebegő. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike.Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. Nyolc patkó kop-kop-kop. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. Tél öblén távol ring. fő a fejed Peti. Csönd zsákból hangot lop. Az új vers hangulatához kapcsolható. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. /Folyamatos értékelés. fejleszési lehetőségekhez: Pl:  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása  Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ 6 . hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. didereg a száraz levél. biztatás/ • Kiscsoportban. III. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. mindenki új tavaszra vár. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás.

szikrázik a szép hó.ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp . Móra Kiadó.Ló . apró ajándékok./  7 . Csing . Hegyen-völgyön-alagúton.Tó – Ton .Ta . lovam trappolgat. /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér. fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak. üdvözlőlap.Ta Ton .Ta – Ta Trepp . lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo . Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp. nem tévedünk el az úton.Trepp .Ta . 1975.Ló .Trepp .Trapp Ton .Trapp . /Jelenlévő múlt.Ló . ünnepi szokások.láng . dekoráció. Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl.Tó T on-L o-T a-T óT on-L o-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp .Trapp . Bp.láng az uccán csilingel a rakott szán.Ta . lépegető.Trapp T on-L o-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp. Planétás K. hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető.ling .láng az uccán csilingel a rakott szán.Ta .Tó Ton .Ló . poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását. 1997.Csing — láng — ling . szabályosan ismétlődő. kocog vele két ló./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható. lovam trappolgat.Ló . Az óvónői bemutatás után gyorsítással.Trapp Ton .  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok.

 esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal. hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye. udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni. csodálkozó. változatos alkalmazásával). gondos kiejtésével. beszédtempó stb. a közösségi érzés fejlesztése. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő.) és az indulatszóknak nyomatékos. hanglejtés. magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek. családi fényképek 8 . szóhalmozás. "nyelvi arckép" stb. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre. türelemre nevelés.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas. istenem stb. 3. a mesében rejlő szóképek.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula. bemutatás. részletezés.). a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. 2. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés.hatalmú. megbecsülésre. az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. hát. hangfekvés.és szövegfonetikai eszközök. színes nyelvi fordulatok által. haj. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat. sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás.  a közös mesehallgatással. ideje: bármikor. 4.) változatos használatával. érdeklődni.Tervezetminta II. tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. no. óriási erdő szállást ver: ott száll meg. ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy .

A felsőfok érzékelteti a fokozást. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. tapintás. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése. keserű? stb. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete. hallás. egyre nyomatékosabban. lágyan ejtem ki – választékosabb. ízskála. testvérekről. ízlelés játékai (ld. családi eseményekről. beszélgetés a családtagokról. Az előadás módja 2." II. hang-íz összekapcsolása). archaikusabb. Helyes hanglejtése: emelkedő – ereszkedő 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . esztétikai sajátosságai 1. Tagoltan és kedvesen.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. s azok megoldási módjairól. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. szín-íz. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl.  Bejelentés: "Gyerekek. változó hangszínnel adom elő. szinesztéziás játékok (pl. nyomatékos tagolással. három országa. furulyaszó). mesélni szeretnék. három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. a családban betöltött szerepekről. édes. a konfliktushelyzetekről. mint a „lányom”.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. mesetarisznya elővétele. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető. mesepárnák elhelyezése. körmese (édes mese). az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. asszociációs játékok (mi savanyú.

Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. kényszert fejez ki.dallamvonal.szomorú. tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. Elavult szószerkezet – nyomatékos. elkülönítetten. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. Hangulatfestő elem. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti.: az embert). és kifejezi a leány lelkiállapotát is . Emelkedő – eső hanglejtéssel. fontos az „r” hallható pörgetése. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés. archaikus alak. „eltelt volt” 5. 4. Lassú beszédtempóban. durva felszólítást. "lt" tiszta ejtésére ügyelek. a kérdőszó főhangsúlyos. hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. tagolt kifejezés. Összetett múlt idő. 10 . lemondó. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki.

„… meghúzódott az odúban…”

A félelem, az ijedtség állapotát halkabb hangerővel, lassabb beszédtempóval érzékeltetem. Nyomatékos archaikus alak. Finom árnyalatú, akusztikus hatása könnyedséget, bájt fejez ki. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. Hirtelen meglepődés, ijedtség, csodálkozás kifejezője, a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. Az elemek összetartozását, a tagolást érzékeltetem. Tréfás kérdés, a kötőszó „vagy” hangsúlyos. Szomorú hangulatot áraszt, halk hangerőt alkalmazok. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz, lassabb a beszédtempó.

„esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…”

„egy szó nem sok, annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában”

Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki, a zöngés hangzókat játékosan ejtem, ezzel a zeneiséget növelem. Az első szótagok főhangsúlyosak. Erősítés, fokozás történik szóismétléssel, kötőszóismétléssel. Hármas gondolatritmus: sem, de, még, sem, hogy, még, sem, de, még, sem. Tartalmi, zenei ritmusát fejezi ki

„két hetet nem várt, de még egyet sem…”

„azt gondolom”

Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki, mert „kiszól” a mesélő, ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal.

7. Készülődés a vendégségre

11

„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve”

A minőségjelző nyomatékos ejtése. Hangsúlyos, a tisztelet és közvetlenség kifejezése.

A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos, tagolt, képszerűségre törekvő előadással történik.

8. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak, tagolt, hangsúlyos ejtéssel. A gyermekek felé fordulok, más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. Ereszkedő dallamvonalú. Érzelmi állapota, hangulata sajátos, megformálása egyedi. Mozzanatos ige, pattogó ritmusú. Sótalan-sótlan, a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi, érzelmi, hangulati árnyalatot mutat.

9. A király és a királykisasszony találkozása, kibékülése, jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej, istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): - érzékszervfejlesztő játékok - szoborjáték (király, királylány, erdő, odvas fa szobra) - asszociációs játék (szólánc) - lazító játék (zenehallgatás, milyen illatokat, színeket, hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki, a kettőzés hangsúlyos. A korfestés eszköze, tagoltan adom elő. Ikerszó, mindkét tag hangsúlyos. Felkiáltást, örömteli állapotot fejez ki, fokozott hangerőt igényel. Az ellentét, fokozást fejez ki. feszültségfeloldás, a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik.

12

Tervezetminta III. (Dr. Daróczi Gabriella)
Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye, ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-, képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. Ismerkedés színekkel, árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés, amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten, gyönyörködés a virágok színében, formájában; kedvenc virág választása indoklással. Fejlesztési feladatok: 1. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő, és záró formula; a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki", Virágszeműnek nevezik." „senki szemének nem válna szégyenére, ha rá hasonlítana." „Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mini amikor a virágok veszekednek." „Gondolhatjátok, ki tett itt igazságot.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na, lett érre riadalom, zenebona." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is." '

13

Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek. ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást". a belső kép kidolgozásában. mozzanatos igék ./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant. rikoltozott) szavak és cselekvő. az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség. a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 . Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. hanem viselkedést. átélhetővé. erősítem nyomatékkal azért.így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet. mint te! Olyan. mint én. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. képekre tagolom a történetet. hogy a szín nem csali színélmény lehet. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. . a formalizáltat. Anyanyelvi nevelési feladat: a)A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás. hogy . élményt is: ez jelent nekik. tulajdonságot is jelölhet./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban. A történet központi. az esztétikait. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. Varga Julcsa szeme olyan. a nagyobbakat segíti az elaborálásban.mondja a Fürtös Gyöngyike. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. virág nevek. a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható. megemelésével. elsősorban tehát nem fogalmi szinten.

15 . mások számára is élményszerűen megformálni. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit. c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése b)A tagolt. mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel. hogy pl. viselkedés. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra. hogyan lehet elképzelt helyzetek. a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan.gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése.. a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. . képességeivel.mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus gondolkodás működését . események szereplőkhöz. szín = hangulat.

ezek színessé. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. színkomponálás. megnevezés. párnák”. teás. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. ollók. vágás. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. szövetek. mai bútorokra-lámpákra. értékelés. lábak/. beszélgetés. négyzetekre. megfigyeltetés. fogantyú. mintás brokát. a tapasztalatok megfogalmazása. ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. gyógyszeres. bemutatás. stb. „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még. háromféle méretben körülbelül (gyufás. barnás kordok. polc. ragasztók. kismintás kartonok. lábak). elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. tárgyak formai különbségének megfigyelése. dobozka. csíkokra vágott textilanyagok (vászon.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. Kivágott keménypapírlapok. összehasonlítás színek megfigyelése. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. részletek megfigyelése (fiók. magyarázat. buzdítás. milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. mi díszíti-melegíti a lakást. s néhány szemléletes példa arról. bársony maradékok). kisebb-nagyobb téglalapokra. csíkok /támlák. szőnyegek. ellenőrzés 16 . zsákszövet.).VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. eligazítás. egy „gazdag emberé”.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya. mint téma) – „függönyök.

helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. a választott textilanyag színe. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. lóca. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 17 . kicsiktől ez nem „elvárás”. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. a bútorformák együttes hatása. különböző színek felismerése. bíztatás. ágy. egymás munkájának tisztelete helyes testtartás. megfelelő ülés. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. ötletek maga a berendezés elképzelése. létrehozása a színek és anyagminőségek. asztal. látványa az anyagokon gazdag színhasználat. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. stb. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis. a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is.Nevelési célok. kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás.

itt már előkészítettem a színpadokat. melyek egy-egy bútort mutatnak. megfelelő könyvekből lefotózott. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. bábozni.mostani világ különbségei) anyagnevek.a felhasznált dobozkák. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. 18 . a szegény lány. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. nagyobb. ha nehezebben megy még nekik. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ . képválogatás a gyerekekkel.) Ún. újságokból kivett képek).) „Beszéltünk már arról. stb. hosszabb. Nagyon érdekes bábszínház lesz. ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. készül el végül) bútorformákban négyzet. Énekelhetünk úgy is. hogy lássák a példákat. a másik egy díszesebb. rövidebb) számosság (mennyi szék.”asztali bábjáték”történik majd. az asztalkák mögött állva. de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. kézmosás. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. fő. Melyik lehet a parasztházikóban. amit először majd megmutatok nekik.fajták • anyanyelv. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). múzeumi képeslapok. beszélgettünk a kocsislegény. Most képválogatás. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne.. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. stb. színesebb. csoportosítás képeslapokkal (pl. A tevékenység várható folyamata I. előttük pedig kis távolságban két asztalka. . de még üresek. legnagyobb. kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. de ez mégis más lesz. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). de javasolhatunk is. bíró. mennyi asztal stb. a gazdagabb lány viselkedéséről. amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. Nézzétek. kanapé fogalmáról. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt. formákat. nem csupa szegényes bútort. Készítsünk bútorokat a szobába. kibomló hajak rendezése. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. amiben mindent magunk készítünk el.

Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. Néhány kérdést felteszek. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. Mielőtt kivennék belőlük. de ez sem baj. összehasonlítjuk a méreteket. cifrább lány szobájához. hogy a textilcsíkokat. beragasztózom. Gondozási feladatok. Akkor lesz jó az ötlet. lócát. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II..Könnyen előfordulhat. a hátához ragasztjuk majd a támlát. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. akkor igyekszünk közös erővel. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. de más játékhoz használható. Ezután összeragasztom a két részt. hogy szoba legyen. beszélgetés. Mutatom. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. lapos kosarakban. papírformákat. Megmutatom a skatulyákat. és melyikből a gazdagabb. kérdezem. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. széket. de hangsúlyozom. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. melyek már a közelben vannak. főleg a szegény lány szobája esetén. (Saját munkájuknál nem gátolom majd. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. Felidézzük. feladat megértetése Megbeszéljük. lehet cserélgetni. vagy hajtjuk át a másik oldalra. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. rá a textilt. Folyamatosan motiválok (dicséret. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. vagy kerek asztalt –. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát.) Bemutatom. hogy jól simítsák rá az anyagot). ügyesebbeknek javasolhatom. Az „asztalhoz” javasolhatom. vagy kucorodva. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). s azt is. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl. csak az alját és a hátát nem. kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még. ládát. énekelhetünk is. ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. többször is el lehet majd játszani. Célkitűzés. mert többször is be lehet rendezni a szobákat. 19 . Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. „Találjátok ki. de ha valaki lábakat képzel hozzá. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. stb. Azt is megmutatom. odaadom. hogy minden oldalát fedjék be. Nagyobbaknak. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. hogy többen majd letérdelve. Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. bíztatás. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. kanapét.) Aki elkészült. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. lóca. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. Először egy „támlát” veszek ki.

Javaslat egyéb játéktevékenységekre.. szegényesebb házikó. akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. színpadra helyezett „díszletekben”. ragasztással /díszesebb ház. bemutatják a játékot. kitartásának.III. a kisebbek pl. egy hagyományosabb megoldásban. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. a csoport egyéniségeinek.falat is mutatva ha igénylik/.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja. s pl. mint bábszínházat. akihez kedve van. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. sík díszleten munkálkodnak festéssel. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak. 20 . Befejezés Folyamatos tisztálkodás. néhány sík bútorral jelezve. Gyönyörködés a már összeálló. s készítik el. esetleg mégis belső tér. a nagyobbak. a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt. takarásos paravános játékhoz. Vagy. lelkesültségének stb. kipróbálhatja akinek kedve van. egy tevékenység alkalmával. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is. a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. rendrakás (zenehallgatás).amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal.

oktatói szándékkal készült. Egy témára számos manuális feladat készíthető. Ezekhez. nyomtatás. A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. színkeveréssel. A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. A foglalkozás helye: 1038 Bp. fonás. vágás. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. egymásra épülő technikája. és minden feladat több technikával kivitelezhető. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá. Nagyoknak: kerekerdő festése temperával. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran. egymásból következnek. Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. szövés. mintázás. díszítés. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. amely az ünnepekhez. kézművesség. ragasztás. ● Új dal tanulás. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka.Tervezetminta II. építés. amely egy évet ölel át. viaszolás. tárgyalakítás.). Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. technikai fogása. azaz a körívre. ezek részletes leírása. ezeken belül: ábrázolás. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. stb. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 21 .

bemutatás. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. viaszos vászon. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. A fejlesztés módszerei: beszélgetés. agyag. közös munkával. kiemelt támogatása. gyakorló.: papír. javítás. ecset. Fogyó eszközök. elbeszélés. rendszerező. alkalmazó. szirmok.hogyan alkalmazzuk azokat. kombinált. Otthonról hozott eszközök 22 . A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. Komponáló készség fejlesztése Színérzék fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Kitartásra nevelés Mindenkinél Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben).: olló. stb. árnyalatok keverése megadott színekből. pl. stb. értékelés. sajátos hangulatok. Helyes eszköztartás. megfigyeltetés. Az őszi színpaletta megismerése. magyarázat. gyakorlás. közös tevékenység. stb. pl. melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók. Az egyéni ötletek és megoldások. magok. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. ellenőrzés. Közösen gyűjtött eszközök: kavics. Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. ismétlő. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. festék. textília. szemléltetés.

tempera: sárga. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. kagylóhéjak és csigák. kék.● A/3-as félfamentes rajzlap. levelek. fakérgek. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” I. szárított gyümölcsök. A/1-es műszaki karton.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. páros. aranyló sárga. ● a toleráns közös munka. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. karakter jegyeik összegyűjtése. a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása. stb. nyomdázó szivacs. összegyűjtése. szárított virágok és szirmok. alternatív Integráció más területekkel: pl.: termések.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása. ● Zenei nevelés: „Erdő. ● a fa vizuális képének megjelenítése. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka. további feladatok. piros. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése. ● az egyéni megoldások kiemelése. kavicsok. egyénre szabott.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. mikrocsoportos. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: 23 . Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni. a látott fák megnevezése. KIDOLGOZÁS . a demonstrációs tárgy elkészítése. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése. vékony és vastag ecsetek. jelen esetben pl.

hajladoznak a szélben! Álljatok fel.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. Simítsátok csak meg!” . már vártunk! Teli a pocak?” „Gyertek. rozsda. vörös . aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele. erdő de magas a tetejenépdalt. ● Mesélés „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket. Hatalmasak lesznek. élmények felidézése. műalkotás. gyere gyorsan. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. meseillusztráció stb.) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. és ezt hogy hívják?.. Emlékeztek. okker. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni. de nézzétek. ● A szükséges anyagok kikészítése.” „Szép jó reggelt. belebújik a festőköténybe. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése A munkaeszközök kiosztása. elhelyezése. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. és hallgassuk meg. körbe-körbe fákat festünk rá. bújjunk össze. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. szőnyeg. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű. aki jön velem kerekerdőt festeni. a manuális munka területének kialakítása. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron. nagyoknak közös munkára akár íves. ● Ruhaujjak ellenőrzése. Anyageszközismeretre lehetőség. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése.. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése.● Szervezés: asztalok. ● Az erdőben gyűjtött kérgek. mint az erdőben a fák. „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák. a kiserdőben milyen színben pompáztak a fák? Sárga. és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. a 24 Énekeljük el az –Erdő.. narancs. ● A gyerekek folyamatos fogadása. barna. mit mesél az öreg tölgy!” II. paraván stb. ● Beszélgetéskezdeményezés. ● Hosszúhaj összefogása. levelek és termések vizsgálata. és közben. főleg.

a hegyével finom vékony vonallal. nagyokkal közös színkeverés. belekavargatunk a festékbe. folyamatos ötletadás. ●Javítás. A demonstrációs tárgy közös megnézegetése (ha szükséges. evvel „kézmintát” adhatunk. de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között.” „Jókor érkeztél. megerősítés. Nézd csak. nagyoknak vegyesen vékony és vastag ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat. most először bevizezzük. Motiválás ● Kiemelés. eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban. a nagy felületeket. bíztatás. az oldalával a törzset. már jöhetsz is!!” ● Utánzással követhetik. már nem fér több fa bele. de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok. holnap költöztetünk az erdőbe harkályt. másolhatják a mi munkatevékenységünket. ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű.” „Micsoda jól megfigyelted…. Hű milyen szerencse. ez a rész téged vár.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) ● A szakmai fogások gyakorlatban történő bemutatása. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön. őszinte. Fessük meg a ● Az későn érkezők fogadása. úgy! Ebbe még rakhatunk egy pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. 25 . dicséret.. és munkába kerekerdőnket éjszaka is! invitálása. susogós. Ez a közös és gyors fejlődést segíti. nyulakat.● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es. De ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. sűrű lombos. így. és már lehet is festeni. korrigálás.” „Jól keverjük. hoztam egy tartalék óriási papírt. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló. mókust. pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös.

két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása. hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk. formák. III. ● Színek. ha akarják. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk. 26 . és játékos együtt folytatásával. megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. kivágjuk őket. ● ajándék. de előtte még kimossa mindenki a saját ecsetét. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával. A művek további élete:● folytatás. ● Legyen tartalék feladatunk. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok.” Gyertek hozzám. Vannak itt piros és tömzsi fák. ● megvitatással értékelés. most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek. irányok megnevezése. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. és beköltöztetjük . ● kiállítás.A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák. ● biztonságos helyre rakása. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na.az erdőinkbe. Folyamatos segítségnyújtás. ● játék stb. ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak.

a születő ötleteketvariációkat. de segít kézben tartani a foglalkozást. helyet ad az egyéni ötleteknek. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját. makettjét csatolni kell! Javaslom. technikákat. időtartamot. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. A jó tervezet rugalmas. 27 . hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek. kreatív. ettől el lehet térni. stílusnak és gondolatoknak.Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot. munkafogásokat. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez.

ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal. szita szolgáló…ÉNÓ-135. az énekes beszédre biztatás. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. a 28 . • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka.. ill.. (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene. a „Tekereg a szél…” dallamilag. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek. Szita. a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód. stb. légzéstechnika. gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!). Duda megnyikkan…ZH-153. Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232. • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. az óvónő és gyermek kapcsolat. járul hozzá. stb. kangyal… ÉNÓ-4. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal. a hangképzés.az Alapprogram szerinti . helyes tartás. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról).nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. Általános . dallam komponálása mondókához.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). stb. szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. a baráti érzések. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása. dalokhoz. Madarak voltunk…ÉNÓ-46. a társadalmi szokások megismerése.

ahogy a lepkét a virágkehely. Kör. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként. A tevékenység előzménye: .az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése. csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek.) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket.vizuális tevékenységen bábok készítése (pl.) . a gátlások feloldása.). játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés. környező világ megismerése. . hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára). stb. ahová a szél elől érdemes bebújni. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével. hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. Szervezési feladatok. légző gyakorlattal (lufi-fújás. a zenei másság elfogadása járul hozzá. • Építő játékban . szita szolgáló…” dal. • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. auditív eszközök (lejátszó. ritmikus szótagolás). stb. hangszerek. esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. Megjegyzés: az egész fogadás . képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. Könnyebb a szervezés. majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. 29 . kör… stb.„óvónői ajánlásra”. ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal. és megpróbál minél több gyermeket bevonni. A cél. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. magyarázat. egyéni. bábok. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével.• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása.reggeliztetés . páros. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín. hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa. Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális. tollpihe levegőben tartása. • Memória-játékban vagy mesekönyvek. ellenőrizze és dicsérje az óvónő. hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése. óvónői ének) A tevékenység várható menete I.játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2.olyan kuckó készítése. Kezdő szakasz 1. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá. a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb).

stb. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény. ill. kenés. amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. 4-szer. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. hanem egy dal. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be. vágás. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása.különbséggel). az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). dagasztás. a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. hangszer. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3.II. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb.) 4. bátrabb kicsiknél 2. Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás. miközben a gyerekek tapssal. gyúrás. ill. óvónői ének is. ha időben másképpen alakulnak a feladatok. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. vidámabb-szomorúbb. de a „nagyokra is ráfér”. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. melyik mondókában van nyolc dob.). a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. egy pikula. stb. csoportos és egyéni szövegmondással. hogy a kérdező asszony magasabban. gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. de. stb.).) az előző játék folytatása úgy. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel. kirándulás képzeletbeli helyekre.oktávnyi. (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) • • 30 . kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy . a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. mondóka. szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére. 1. Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. C’-C’’ . a válaszoló mindig mélyebben énekel. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. stb. vékonyabb-vastagabb. felismertetése találós kérdéssel (pl.

tekergés. természetről. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget. stb. egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen. Az új dal rögzítése. amit a gyerekek nyújtott . szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni. ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7. visszavezetés a játszóhelyekre. hogy úgy tapsoljuk. Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. a korábban énekelt Gryllus-dalt. visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt.). választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. majd mélyen. stb. hogy a 16-od érték. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. középmagasságon.• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. hallgathatunk igényes gépzenét (pl. D”-C”. kb. rövid klasszikus zenét.leengedett . kígyózás az asztalok körül. még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer. Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill. virágról szóló népzenei anyagot. igény szerint 6. 31 . ill. ahogy mondjuk. a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra. 1. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson.) III. F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek • • • • • 5. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl. Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő.B’). Befejező szakasz Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta. 2. ill. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés.

o. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120./ 99. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom.sz.  Komatálat hoztam…. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése.80. dalos játék A tevékenység helye./XL.sz. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold./124./83. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme.o./99.o.sz.sz. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal. berkenye 30.Tervezetminta II. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I.o. bákom.o. türelem. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 32 .o.o. 6. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor.o./3. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149. kitartás. hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49.sz. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés.

szellőztetés. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I.halkabb-hangosabb megéreztetése. akadálymentesítés.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob. tegyük bele. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. hoztam nektek színes papírokat. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük. hogy helyes mintát adjak. „hívójel”. cintányér. triangulum. -Megsózzuk. motivációs lehetőségek: 1. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése. gyakorlás. ízesítjük. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket. 33 . Figyelek az egyenletes mozgásra. hogy megfőzhessük. és borsófőzeléket készítünk. Kezdő szakasz (kb. A kezdeményezés módja. magyarázat. amit egy díszes tálban gyűjtünk.) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek. milyen sok borsószemet készítettünk. értékelés. hoztam nektek egy nagy lábost. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése. néha megkevergetünk. majd borsószemeket sodorgatunk. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. megpaprikázzuk. szemléltetés. ellenőrzés. mondókák során  hallásfejlesztés . kóstolgatjuk.A tervezett módszerek: bemutatás.) Zöld papírcsíkokat tépünk. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. kevergetjük. és mindjárt készen is van. -Nézzétek. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2.

Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. hold fényes lánc… . Differenciálás: Segítségadás. majd a szőnyeg közepére helyezem. -Nekem kevés benne a répa. Hold. hogy az első szakasz alatt ki kell találni. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést. illetve felajánlom. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. hogy legyen nagyon halk.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 34 . 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4. ki válasszanak a második szakaszban. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. majd elmondom a játékmódját. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. Felhívom a figyelmet a változatosságra. Ekkor én halkan. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. valaki ellopta! 2. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. Ha sokan vagyunk. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve.Kezdőhang: szó = A’ II. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. majd közösen 2x. Megdicsérem azt. Tudják. Akinek kiesik a keze. mintha kimennék a kertbe répáért. Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. 15-20 perc) 1. –Úgy teszek. munka szakasza (kb. ha igénylik többször. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. dicséret. Finomat ettek. közösen kínáljuk. és ügyes a kiszámoló. illetve kérem erre a gyerekeket is. Amikor már csak két ököl marad. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom. Ha már jól megy. Alkotó. Hol vannak a répáim. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. A következő játékhoz két gyerek kellene. őket megkérem. és a jól ismert. 3. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. tartsanak kaput. vagy nagyon hangos lehetőség is. és arra.

(Komatálat hoztam…. és megkérek egy gyereket. ne kiabálva mondják. 5. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. Fordítva is. mert most zenekart fogunk alkotni. Ügyelek az esztétikusságra. . arról is felismerhetik. amíg újra nem adok jelt. Figyelek arra. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. úgy. utána magatokban folytassátok a szöveget addig. Előveszem a hangszeres kosarat. Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot.ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. Adaptivitás: Ha úgy érzem. a hangszerek hangja halkabb.ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni. akkor azt választom. hogy mindenki lásson. annak segítek. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam…. cintányér. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy. -Üljetek le. a pontos zenei megvalósításra. egyenletes lüktetéssel kísérve.vagy A Győri Györgynek…. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. a beszédhangunk legyen hangosabb. hogy a hangszerek legyenek halkabbak. De ezt támogathatom dúdolással is. Közben a Komatálat hoztam….ismétlése közösen) 35 . magunkban is elmondjuk a mondókát. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat.) Ha jól megy. de közben hangoztatjuk a mérőt. Javítom a hangszerhasználati technikákat is. (Ne legyen zaj. triangulum… Játék a hangszerekkel. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat.kezdetű dalt énekelem ismét.

36 .. Halkan. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok. Befejező rész (kb. majd énekelve.. -Aki szeretne. aztán megtudjátok azt is. Visszavezetés a játéktevékenységekbe. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. -Fiúk. áhítatát biztosítom számukra.) gitárkísérettel / furulyázva. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. hogy miről szól. Figyelek arra. énekelni. -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom.III. örültem. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?. de akár tálat is csinálhat aki szeretne. Utána tartok egy kis hatásszünetet. A zenehallgatás hangulatát.

mert velük sokféle programunk lesz. amellyel elkezdi a mondókázást. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. hozzák be a számukra kedves mackót. pl. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) • a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot 37 . • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. mint egy sajátos tanulási egységnek. • a felnőtt együttműködő. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. Így kijelölhetünk egy olyan napot. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. hiszen mindig van olyan gyermek. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. gyomlálunk. ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). kapálunk. ültetünk akár egyenletesen. keressük egymást halkabban-hangosabban. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. Mackók A projektnek. aki a kedvenc játékát hozza magával. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. amikor arra biztatjuk őket.Tervezetminta III. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. dió zörgésének különbségei). Szerencsére nem csak az évszakokhoz. • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. értékelésére. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. akár ritmus-kiemeléssel. • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. témának a feldolgozásánál. • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. • jelzünk egymásnak. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk.

didergést utánzó mozdulatok a 4. • pl. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. az 1-2. akár a saját mackók újra kézbevételével.. bár még így is érdemes megbeszélni. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. stb. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. mackó-báb készítése.ismerünk. rövidebb mese.-ban... Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód. • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól. mézescsupor agyagozása. tapsolunk). stb. ill. 38 . különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot. hogy mikor és hányat ugrunk. • fejcsóváló. ökölütögetéssel. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. játékról. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. a kettős körben a nagyobb ugrások. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. amelyre szülőket. • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. • ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is. programtól függően kerülhetnek terítékre. vers. ujjbotocskákkal. • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. miközben a szép éneklésre. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. stb. fejdíszről. mézet kennek a szájukra. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm. hogy maguk is megtanulják. csukott szemmel sétálgató bocsokat. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt. versszakban. 5-ször). A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással. • egy témába vágó. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. leginkább az óvónői modellel. sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel.-ben. az óvó átélt. vagy képzeletbeli kenyérre a 3.

Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. amikor anyukátok. majd aki készen van.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. 2 alagút. Id ő Motiváció megteremtése . hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése. A Dadus néni segítségét kérem. üljön le az öltözőben. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. Foglalkozás feladatai. azon segítek. tápláléka. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. Ezeket a csapatokat falkának hívják. neki engedelmeskedik a többi farkas. Aki 39 . A falka vezetője a falkavezér. 10 szék. Nap és Hold. farkas falka. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. b.) A csoportszobát előkészítem. maradék székeket a terem egyik felében félre teszem. Így lettek jó barátok. anyaga 1. Tudjátok-e. Feldolgozás módszere. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal. vezényszavak. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). Együttműköd ő képesség fejlesztése -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd kutyásat. ill. az ember megszelídítette a farkast. sőt a nagymamátok sem élt még.Szervezési feladatok: a. mese. A többi asztalt. Csengő. Motiválás.) A gyerekeket mosdóba és az öltözőbe irányítom. a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai. Kommunikác iós kép./ Addig rendezem a bútorokat. kiszellőztetünk. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. dadus néni feltöröl. hideg téli estéken. Szőnyeg maradhat. tápláléklánc • mese. ezekből a farkasokból lett a kutya.

Előkészítő gyakorlatok: Vérkeringés a. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. kar. alvást. és nem vadászhat együtt a többiekkel. Amikor a Holdat mutatom fel. aki úgy érzi nem fér el. titeket pedig farkasokká. lábatokkal. Amikor a Napot.és vállizom nyújtó terhelésre. hogy nincs-e valami veszély! Erre is nézzetek. (varázslat. Ti lesztek a farkas falka.2. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. mutatom. és imitálják az ék fejlesztése. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. nem fogad szót. nézzetek körül. én pedig a falkavezér. Figyelem. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. kizárják a falkából. akkor egyensúlyérz lefekszenek. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. menjünk be a csoportszobába. vállöv erősítés. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. akkor a gyerekek mászással reagálás futkároznak a teremben. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak. gyorsaság. Hát. vállizom nyújtó gyakorlat 40 . vagyis az erdőbe! -Nappal van. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. Feküdjetek le a földre. menjen arrébb kis barátjától! b. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. 1.) „Nappal és éjszaka” játék: fokozása. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély. és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a kar. kimászhattok a barlangból. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. hogy mit mutatok! -Sötétedik. gyakorlat: főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensúl y kialakítása. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek.

a szikla alatt kell átmásznotok. hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok. mint mi a nyulat. Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése.Az ösvény veszélyes úton vezet. FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. akadálypálya megépítése -Végre sikerült felkelni. utasítások . vállöv. vezényszavak.Nagyon vigyázzatok. Téritájékozó.Ahhoz. .Mászás az alagútban Feldolgozás módszere. így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! -Most már jól kinyújtóztunk.Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben. -kommunikác iós képesség. oldalára fordítva. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban . és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat.): Vállöv izmainak erősítése. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten.) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás. (Átkelés akadálypályán. . sötét erdőn. mert ha felébred a medve.) . ugyanígy a székeket. önfegyelem. Szervezési feladatok: . megállások. egyensúlyérz ék fejlesztése. szakadékba zuhantok. vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket. és térdemelés oldalra. felborítva. anyaga Mászás gyakoroltatása különböző körülmények között. együttműköd ő-képesség fejlesztése. megesz minket vacsorára. Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat.c. Kar.Mászás két oldalára borított asztal lapja között. (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek. az alagutakat.szerek elhelyezése. mászás a felborított székek adta szűk átjárón . Idő 6’ 41 . Figyelem. át kell mennetek a sűrű. törzsizom erősítése.Mászás az asztalok alatt . hogy vadászni tudjatok. Közben leteszem leborítva a székeket.

újabb akadályok. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom). A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon.gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozod ó képesség fejlesztés. egyensúlyérz ék fejlesztése. nehogy megszaggassa a bundátokat! . felette kell átmásznotok. mindenki megvan! .Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral. gyere. arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . . mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek. alatta. hadd számoljam meg a falkát. 5’ 42 .Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan másszatok le! -Itt egy újabb szikla.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. Udvariasak legyetek. Mindenki választhat magának útvonalat. és le .Mászás a felborított asztalok lábai között -Mászás az álló asztalokra fel. láttok. ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. hát karizom erősítés. találtok erre. amerre csak akartok. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok. Udvarias viselkedés kialakítása. A korábban eldugott babzsákok keresése mászással. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? .Látom.Rajta. majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót. egymást nehogy zavarjátok. hozd ide a többihez. . azok alatt. Egymásra odafigyelés. át. Has. ha megemelitek a térdeteket. vagy veszélyeztessétek. vigyázzatok. vagy szóbeli.Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet. keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . tolerancia fejlesztés. idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek. arra mehettek át az erdőn.dóképesség. Ha szükséges. induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret.

gyertek ide vacsorázni! Minden éhes farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe. „Barlang” reagálásgyors kiáltásra bebújnak az asztal aság. utasítások . (Csengő) legyetek kisfarkasok!. alá.. Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. 3’ 43 .. hogy a teremben körbe tudjanak futni a gyerekek. reagálás gyorsaság fejlesztése. üljetek fel az asztalra! Közben pedig Idő 2’ Állóképesség fejlesztése. Amikor azt kiáltom barlang. vezényszavak. „Víz” kiáltásra felülnek az egyensúlyérz asztalra! ék. Egyensúlyérzék fejlesztése.) A gyerekek munkájának értékelése. alagutat összekötve a székekre. . így egyszer gyerekek lesztek.Minden farkas jól lakott? . Figyelem. hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet... akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás. . Egymásra odafigyelés. anyaga Eszközök elpakolása középre annyira. …. Feldolgozás módszere. székeket a falhoz.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.. 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára. Motiváció. Foglalkozás befejezése: a. fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek. jelre újból rendes futás.Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket.. utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség.Itt van a barlangunk. lábboltozat erősítése. lábboltozat erejének erősítése. a gyerekek. megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!.Keressétek meg a barlangotokat! . Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha.Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze. bújjatok az asztalok alá! Amikor azt kiáltom Víz.

mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! ……. b. és mossa meg a kezét. Víz!. fussatok az asztalok körül.. Aztán gyertek be. ’ akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok (32’) felém! Örülök. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem.A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek. cseréljen trikót....stb.. segítsetek visszarendezni a termet! Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 44 . amikor ülnek az asztalon. S=29 Utolsó Víznél. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe.) A terem visszarendezése..

Reagálásgyor saság fejl. b. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtése . Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. téritájékozód ó kép. akinek nincs párja! 45 1’ 5’ 5’ .. Le ne maradjatok. HVU: Egymásra ügyeljetek. (látjátok?) Azt. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia. fejl. De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron. nehogy ütközzetek egymással.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én). együttműködő képesség. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. 2. Négy kendőt készítek a nyakamba. Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször.) Motiválás. anyaga 1.) Huncut Manó legyen. Feldolgozás módszere. ……. Együttműköd ő kép. hogy felébredt onnan tudjátok. csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. Kijelölöm az játékterületet. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros.Tervezetminta II. Ez itt a kert! Innen.) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. Manókká varázsollak benneteket. Előkészítő gyakorlatok: a. vezényszavak. fejl. Reagálás gyorsaság fejl. fejl. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica. Téritájékozód ás kép. nem tisztelik egymást.Szervezési feladatok: a.

páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok. Minek lehet még párja? (kesztyű. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár. hogy „huncut legyen. Ritmusérzék fejlesztés. majd jobb tenyerük érjen össze majd a jobb válluk. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja. és rázzátok meg a társatok kezét. akkor az. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba.) Elég! Maradjon a kézfogásotok. Lábboltozat erősítés. a találkozáskor jobb kézzel fogjanak kezet. akkor. hogy a pár. és tevőlegesen segítem a fordulatot. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat.. … jobb könyökük. álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. aki guggol. ÍGY! A páratlan manó kiálthatja. törzsizom nyújtó gyakorlat: 3-4 1-2 + Lábizom erősítő. Testséma fejl.Oldaliság fejl. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az.. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensúl yt alakítom. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok 3’ b. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1. aki most áll leguggol.) „Cica legyen akinek nincs párja „játék variációja: „Huncut manó legyen akinek nincs párja” Először futva. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!. és összebarátkoztak. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra. és mutatom. Mindenki keressen gyorsan magának egy párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen. azt mondjuk. hogy az : egy pár. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. páratlan) erősítése b. zokni……) A Manók. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg. Így! …stb. váll-. Nincs párja.) Amikor találkoztok. én is beállok a játékba. mintha üdvözölnétek őt. jobb kézzel fogjatok kezet. +2 46 . mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni. azt mondjuk ő páratlan.. majd szökdelve játszanak. hogy hogyan kell igyekezni.tornáznak egyet. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. A cipődnek is van párja. ….) A játék közben időt szentelek arra. akinek nincs párja!” Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak választotok.. Ha egyedül van valaki. Alkalmazkod ó képesség fejl.) Párosgyakorlatok: Kar-. Egyensúlyérz ék fejl.jobb térdük… Pár fogalmának erősítése.

egyensúlyérz ék fejlesztés. húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. tolerancia fejlesztés. Vérkeringés további fokozása. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. Figyelem.) HVU: A párotokra nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! 5’ Feldolgozás módszere. vezényszavak. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit.) Felébredt a Macska. fogó játékokkal Egymásra odafigyelés. hogy felébredt a Macska (nyávogok). akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé. a kijelölt területre futnak. észrevette. akkor mondom a további játékot. vigyázzatok egymásra. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást.) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 47 . ne rángassátok.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot. buzdítom. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom.terpeszállásba! Hajlítsatok előre. reagálás gyorsaság. és kellően erősek is vagytok. téritájékozod ó képesség. Most már nagyon jól tudtok együttműködni. . a. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet.) Igen ám. értékelem a gyerekeket. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között. utasítások Idő 6’ b. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak. segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el. amikor halljátok. és nagyon őrködik.

és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! Cél Foglalkozás feladatai. egymás iránti (Elteszem a köteleket. Egy gyermek a Boszorkány. Szervezet és a szalagokat. és felhívom a figyelmet arra. vezényszavak.) odafigyelés. kedélyállapot lecsillapítása. HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. ugyanis az előző játékban ő menthetik meg társukat. lés Eszközök elpakolása. játék. A végén értékelem a mentéseket. Akit megérint változtatni. Bevonulás az udvarról. 48 . az mutatom az egyik gyermeken) és egyensúlyérz Békává változik. ó képesség.b. gyerekeket. akit megfogott a Boszorkány gyorsaság. itt a kendőd! ezután tovább menekülhet. (guggoló állásban szökdelve) Boszorkány kap egy varázskendőt. figyelmesek voltak egymáshoz a játék Lábboltozat (foglalkozás) során. kedvesség kimutatásának Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon tolerancia képességének fejlesztése. Megkérem a erősítés. azzal lábizom halad előre. Egyszerre Tudatosítás. A gyerekek (Manók) mennie. hogy milyen jók. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. vigyáztatok egymásra. Tessék. most viszont a fejlesztés. arcának megsimogatásával Boszorkány. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. ő a azonnal Békává változik! ÍGY kell annak reagálás fogó. Emelkedjetek lábujjra. az Figyelem.BEFEJEZŐ RÉSZ Feldolgozás módszere. több fogót is kijelölök. aki maradt fogónak. hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. nehogy összeütközzetek! Nézem ám. egyénileg futhatnak tetszés (mutatom). a kendőjével a Boszorkány. Szegény Manót vissza lehet téritájékozod szerinti irányban. Boszorkányfogó: őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. kedvességetekre lesz Vérkeringés szükség! további a. A Manótársak suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első erősítés. utasítások Egymásra Segítőkészség. alakítása: segítségetekre. ha jól megy már a Munkáraneve Értékelés. percenként fogót cserélek. hogy hozzák be a köteleket. Békaügetésben megsimogatjátok az arcocskáját! A ék fejlesztés. anyaga Idő 8’ 2’ S=30 ’ Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával.) Terpeszfogó variáció: A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon fokozása.

Tervezetminta III. (Vörös Vera) Ld. a tanszék honlapján 49 .

csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. hanem két-három részletben. Az érzékelés. építéssel: távolság. forgás. A testséma építés segítése. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. változás. A szem-kéz koordináció fejlesztése. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. hónap. A megfigyelés tudatosabbá tevése. megkülönböztetés. mozgások és tükörképük: közeledés. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. fordulás. távolodás.. mozdulatokkal. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. Kommunikációs képesség fejlesztése. nap. .. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek. kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros). helyzet..MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I.. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. matematika . azonosítás. óvoda. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 50 . összehasonlítás. helyzet. csoport. Ismerkedés a tükörrel. tükörképpel. Egyéni. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). állás és irány megfigyelése és utánzása. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. csoportokra.

foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. mit csinálnál vele? Mi lenne. 2. 3. alkotások térben: dobozokból. egyforma autók. egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. amiket a gyerekekkel készítettünk. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket. Mozgások nagytükör előtt. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon. (Megfigyeltük. fényes kiskakas c. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. tükörképnek van nagy szerepe. egyforma macik. a saját tükörkép figyelése. verses meséjét. hogy van-e olyan kisgyerek. Előkészítem a tükröket és a forgókat. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1. egyforma babák. Beszélgetünk ha valaki elkérné tőled.) 2. Építések. egyforma bábuk. amelyben a gyöngyöcskét. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. képek. és egyszerű építmények másolása. hogy játsszon vele? 51 . faépítőkből szabadon.

távolodás. „Táncolni fogunk. akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. törzs. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. orr. Kinek adnád oda? Van olyan ember. kar. • „Milyen hosszú a hajad!”. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. hogy amikor te mutatod a válladat. lassú fordulás. pl. hogy a vízben is lehet látni a Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket tükörképedet? Nézzük meg! egy sötét edénybe öntött vízben. haj) megérintése. akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod.is róla. Mozgások a tükör előtt. kar fölemelése. II. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról. amit a tükörben láthatnak. miközben a tükörképet nézik. és mutassák. hogy ilyen hosszú zoknit húztál. annak adok egy-egy ötletet.” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét).. fül.) 2. és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . láb.. • „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó. elemzés nélkül). 52 . A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1. fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Láttad már. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre.. a tudatosítást az utánzás szolgálja. A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben. „Kata! Észrevetted. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak. amilyen a tied. oldalt-ugrás. vagy szeretnéd. amikor tükörhöz közeledünk. Testrészeik (fej. Akinek szüksége van rá. de ez a térben ellentétes irányú mozgás.) 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú. kéz. mit gondolnál? Örülnél. illetve távolodik. váll. Mindenki menjen oda a párjához. száj. szem. Janika? . Panka? Hát neked.. comb. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. közeledés. miközben csak a tükörképüket nézhetik. akkor a tükörkép is közeledik. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. nyak. vagy tőle távolodunk. hátralépés.

Kicsit üljünk le. hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a tükörben. aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. Zsuzsi áll a tükör előtt. oldalával álljon a tükör felé:. Lássuk. karmozgással. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet.. 53 . ellenőrzés a két kar mozgásával. hogy ide képzeljük a tükröt. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani. A szék tükörképét képzeljük el. Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. ezért kiélezem a Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész kérést: Gabival együtt? . hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a mert ez ellentétes irányú mozgás. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. kézen együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. Tárgy és tükörképe. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. ha átélnék a gyerekek. Hagyom. ha most egymás mellett menne Annak tudatosítása.) 4. milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. hogy a tükörképpel szép lassan mindenki a párjával.) 3. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal). aztán szerepet cserélnek. A tükrözés gyakorlása. A helyzetek. hogy jól sikerülte. mozgások. 5. hogy ezt engedted a párodat másfelé kanyarodni? nem lehet megoldani. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel).) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás.„Szeretném. tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért Szeretném. így ellenőrzöm. irányok tudatosabb megfigyelése. mint ők. állások. és testem Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel..

hogy jól van-e!” „Mi lenne. 5.szemmel „tükör” elé. nagyobb tárgyaknál pedig a végigsimítást szorgalmazom. ha a székekkel meg más építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör helyét leragasztott papírcsík jelzi. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük. hogy annak is állítsák be a tükörképét. Az ellenőrzéshez egy fürdőszoba-tükröt viszek. macik és tükörmacik is éljenek ebben a városban!” „Az utcákon járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a házakat díszíteni a forgókkal. ha nem fáradtak el nagyon a gyerekek. amiket készítettetek! Vigyázzatok.) Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák és tükörbabák.2 Ez után „tükörváros” építését kezdeményezem.1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” 5. „Ellenőrizd a két kezeddel. A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek ülőpárnák 54 . sikerült-e és várom. hogy gyakorolhassák a tükörkép előállítását. Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint.

Tervezet II. Funkciók szerint megosztott csoportos.. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés.matematika . egyéni. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása. csoport. nap. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. 2. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. . Kommunikációs képesség fejlesztése. összehasonlítás. óvoda. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk. Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. és 55 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . hónap. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. mérőszám megállapítása. éljék át. A vásárlás szokásainak alakítása. játékba ágyazott. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. mérés. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. hogy a nehezebb felé billen a mérleg. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével.. Egymás tevékenységének segítése. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése . melyik a nehezebb. fizetés. A megfigyelés tudatosabbá tevése. csoportokra.... 5. a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható. viselkedési minták követése. 3. felismerjük. melyik a könnyebb. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal. 4. az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása. 1.

a piac. (tárgyak számának megállapítása). A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 56 . 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. (szükség szerinti egyéni értékelés). melyik a nehezebb. Közös (páros). Kétoldalú piaci mérleg. piaci asztalon. fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). a piaci mérleg és használata. mérés kétoldalú mérleggel.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. néhány olyan áru. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. tojás. (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. önellenőrzés. ellökéssel. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. Az áru kínálására alkalmas papírládák. korongok. A pénz használata. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. leszámlálás. • a könnyebb. Árcédulának való üres lapok. guruló nagy labda megállításával. csokor virág). Pénztárcák. A gyűjtött. Kosarak. Gyakorlás. melyik a könnyebb. ceruza vagy filctoll. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. nehezebb érzékelése két kézben. összemérés. Folyamatos ellenőrzés. jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem. Számlálás egyesével: megszámlálás. Beszélgetés.

A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. játszhat vele. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. Az egység megválasztása. c) Megválasztjuk a szerepeket. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. 2. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. kiegyensúlyozás 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó. kérem. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). Emlékeztek-e arra.) II. 57 . hogy játsszunk piacost. hogy tegyék külön ládákba. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. hogy egyszerre ketten lehetnek. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut. aztán cserélünk. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. hogy még néhány eszközt pótolni kell. b) Felvetem. akkor megbeszéljük. és eljátszom az első vevő szerepét: – Jó napot kívánok! Szeretnék almát vásárolni! Abból a szép pirosból kérek A matematikai tartalom vastag betűkkel. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra. segítsenek berendezni a piaci asztalt. A vásárlás elkezdése során először az derül ki. Akinek kedve van. hogy nem tudunk mivel mérni.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni. amely során kiderül. A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz.

hogy hány darabot gyerekek igazítsanak ki. akkor közlöm. hogy az eladók írjanak árcédulákat. amennyibe kerül az 58 . a fel a rossz fogalmazásra. vagy kezdünk felfigyelni. várva. kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is szorgalmazom. virágot szálanként vagy csokronként hogy nem szoktuk lemérni. hogy jól gondoltuk-e. a tömeg leolvasása vehet magának. hogy a szoktuk megmondani. hanem valahány kérjük. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. korongokat adok neki is). Amikor egy vásárló megkérdezi. hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. (Ebben egyet! Tessék lemérni. benne az iskolai piros-kék korongokkal. – Az eladók ki szokták írni az árakat. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki.) Árcédulák készítése. annak megtippelése előre. azt kérem a tojás megmérését. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. ahány forintot mond az eladó. hogy milyen nehéz! A tanácstalanság láttán közös gondolkozást szükség szerint segítséget adok. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). hogy több (kevesebb) gesztenye egyensúlyozza ki. hogy mi mennyibe kerül. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk. 2. annyit.) javaslok. A kézbe vett tárgyak tömegének – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! érzékelése. ezt több. vagy hogy a tojást nem szokták lemérni. mérés után pedig megállapítjuk. darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni.megfelelő számú vadgesztenyével. jó lenne azzal mérni. Ha nem figyelnek kérünk. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. Arra az összefüggésre kérdezem egy lényegesen könnyebb. a könnyebbet kevesebb. akkor javaslom. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat. A petrezselymet csomónként. hogy a nehezebb lényegesen nehezebb darabnál? Miből tárgyat több ugyanolyan egység gondolod. – Mit gondolsz. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel. azt. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel.

Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. amit venni akarnak. 3-forintos. 59 . 8-forintos érmék.áru. hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. hogy mennyibe kerül. össze. Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik. 3. amelyekre rá van rajzolva. felnőtteknek. 5-forintos. és fizethetnek. 2-forintos. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem.

irányok követése közlés. Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. 60 . asztalok. bemutattatás. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . képek vonatokról. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével.Tervezet III. Tájékozódás a síkon. csoport. a jellel adott irányok követésével. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda.. a probléma-megoldási képesség fejlesztése. beszélgetés.. szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. Problémaérzékelés. 4 db A4-es lap. hónap. az útvonalak megtervezésével. kék. gyakorlás. … értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. ellenőrzés. Könyvek.. Az alkotó. felidézésével. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével. jelzés alapján. csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. bemutatás. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával.. zöld és sárga). szükség szerinti értékelés. . óvoda. nyíl. kezdeményezett Egyéni. sorrend Játékba ágyazott.

A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. kisebb képek (4 ház. 4 ló. Az óvoda és környezetének bejárása. kirándulás 61 . 2. Gyöngyfűzések. 4 facsoport. vár). 3. 4 nagy csomagolópapír. facsoport. tó. 4 vár. Közlekedés. 4 kisautó. útvonalak megbeszélése. Nagy képek (vasútállomás/ház. színes zsírkréta. amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). Babzsákok. lovarda/több ló.Kártyák nyilakkal és színes körökkel. Téri viszonyok tapasztaltatása. 4 tó). sorrendek megfigyelése. mozgásos játék az udvaron.

fut a sínen a kerék. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. forog a kerék. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. megy a gép. Kikészítem a többi. fekete az alagút. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim. Beszélgetünk arról. Jön a vonat. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. milyen utakon… 62 . később használandó eszközt is. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. fut a kocsi: patkó-dobogás. nagy az út. nagy az út. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. Zum. A masina fut. zim. az ilyeneket ábrázoló képeket. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket. b) Elmondom (ha ismerik. megy a gép. hogy ki utazott már vonaton. fut a vonat: zúgó robogás. 2. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. milyen a kocsi belseje. zum.

Arra kérem a gyerekeket. ebben a kocsiban? És 3?” 2.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. de az is lehet. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött.) Leszögezem. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. mit csinálok. Az állások összehasonlítása. hogy aki a széken ül. akkor a vállát fogva mögéje állok. (Mozgással. csak hátrafelé lépeget. a több lehetőség felismertetése. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. Megbeszéljük. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. hogy messziről figyeljék. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. amelyben megfogalmazódik a haladási irány. mert csak egy kocsija van. hogy jól lássátok!” II. Az irányok tudatosabb megfigyelése. Újabb irányok bemutatása. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. hogy az elképzelt sín mentén halad. megkülönböztetése. 4. az mikor ül menetirányban. közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet 63 . hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják. megnevezése.c) Felvetem. Egy fejlettebb. hogy arra lépeget. irányítom. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. elmondom. hogy nem fordul meg. hogy az ablak felé vagy a … felé. mondhatják. Jel (nyíl) értelmezése. 3. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. hogy merre. több jó válasz „Mit gondoltok. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. „Van kedvetek hozzá. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. a kétféle lehetséges irány felismertetése.) Mindkettőt bemutatjuk. Beállok a széksor mögé. hogy öten. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. ahogyan a vonat székei állnak. hogy mit csinálok! Gyertek ide. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. mi felé megy a vonat.

nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem. De előbb megfigyeljük. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is. aki segít ellenőrizni. mit választ Barnus. hogy milyen egy beszállókártya. választhatnak együtt „Megvan-e a csomagod?” egy másik jegyet. hogyan . „ Elmondom. együtt keressük a megoldást. amerre a nyíl hegye mutat. te Megfigyeljük. előre kinézve. minden utazónak egyet. Bemutatom. hogy a színes kör a lap alján van. Sorban. Pl. amelyikbe a azonosításában. amelyikbe az szól. hogy arra megyünk. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket. „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba. mutasd meg.6) Elfoglalják a helyeket. állnak. Ha egy kisgyerek csak ezt az kártya szól!” összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy. hogy lássák az „Álljatok ide mellém. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot. Ha probléma adódik. amire a jegy szól. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat. azt szó nélkül javítom. Megbeszéljük. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen.. a létszámtól függően 4 . ill. sárga).” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. hogy ne legyen előttetek az utas jó kocsira ült-e. miért nem tudott üres szék!” leülni. egymás mögött ezekben a kocsikban is! Minden A kisebbek segítőkészségét is dícsérem.menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva.” zöld. hogy segítsetek” Helyezzünk el székeket megfelelően a földre. „Z. aki utazni nyilak színe segítheti a kisebbeket az irányok szeretne! Üljetek be abba a kocsiba. hogy Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők jó helyre szálljunk!” közül. „Barnus.) Választunk 4 kalauzt. mit választott!” magam is megmutatom. hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon látható „Válasszon kártyát magának mindenki.egy vonatkocsi mellett megfigyelésre .leteszem a másik három (kék. hogy milyet 64 . szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe. ha már minden hely foglalt azon a kocsin. hogyan tartsuk a kártyát. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját. ha utas előre. hogy „Úgy helyezkedjetek el. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” összes vonatot egyszerre. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi.

de mondhatják mások is. az menjen az utolsó helyére! „Megérkeztünk a célunkhoz. aki közvetlenül mögötte ül. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült. a sorrend megfordítása Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. Ha a csoport összetétele. útvonalak tervezése. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. Nem kívánom magyarázni. bejárása.” Megneveztetem. és kérhetjük őket. elfáradásától végeznék el valamennyit. „Most indulj vissza a várból az állomásra 65 . akkor. Liza. Mi itt maradunk. Sorrendek. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. hogy miként folytatódik az utazás. amit látnak. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. amit sorban helyet is. Ági. és Marci megnevezi Tomit. Indulhat egyszerre 2 gyerek. Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. „Gyertek ide körém! Megmutatom. sorszámok. Segítségüket kérem. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. erdő. állomás. több meglátogatsz! (Pl. Juli. Állj fel! Honnan tudod. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” Az érintett helyek nevét sorolhatja a lépegető. úticélunk a vár. hogy később le tudjanak ülni köréjük a gyerekek. megkérdezem.érdemes. véget ért az utazás. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. elmondom. tó. hogy itt szálltunk le. de bemutatunk közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik. A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. „Mondd el. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3. 5.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. Tomi. 6. de meg akarunk látogatni az állomásról indulva több „Ki mutatja be. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. Marci. Tájékozódás a síkon.” 7. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. amiket közben úgy rendezek el.

szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 66 . mint az erdőben). és elhelyezek egy-egy játékautót. ablak gyerekek csoportban Pl. polc székek Pl. ajtó A Pl. hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. ha kedvük van. hogy ki merre menne. amin ugyanolyan képek vannak. Igaz-e. bejárását. Érintsen minden látnivalót az úton).feltételt is megszabok (pl.” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. elmondást. amin jöttél! Mondjátok el. mint előbb a földön. ugyanazon az útvonalon. zsírkrétákat. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését. Le is rajzolhatjátok. hogy a tónál előbb jártál. kérdéseket teszek fel (pl.

Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. növénye. vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek. Környezeti feladatok: 67 . hóesés. zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem. azok olvadása.Megfigyelések. jég. havas eső.TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK Tervezetminta I. állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1.0000 Kincs u 5. dér) . A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp. összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás.A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak. hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása. azok változásainak megfigyeltetése (hó. március 20. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: . csíráztatás. vizsgálódások. zúzmara.

annak változásainak megfigyelése. következtetések levonása. hangja. értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése 2. hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz. vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés. halmazállapota. illata. a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. íze. hőmérséklet-víz. 68 . hőmérséklete. megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel. tapintása. értelmezése a víz mint élettér megismertetése. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill.víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt. az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések. a meleg hatása. az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között) érzékeléssel. cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban. alakja. mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól.a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe.

uszony).csobog.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz.) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni. tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem.) Nád alól (ÉNÓ 277.cseppen. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú. hogy életünk egyik fő eleme: a víz. a Víz világnapja (március 22.ömlik). következtetéseiket.tudatosodjon bennük. a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137. esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: 69 .a víz hangjainak megnevezésével( csurran. spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket. mint élettelen környezeti tényező. űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27. működését 4. a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi.) Tavaszi szél (Törzsök 10.

R. ellenőrzés.Tó vize (ÉNÓ 316. föld.B.hely biztosítása. vízszennyezésről .éneklés: . Melléklet) II. gólya (Cini-cini muzsika 30. gyakorlás. A tartalom feldolgozásának várható menete 70 . leírás.-M. egyéni I. Barangolás az óceánok világában) vízivilág-csodavilág tablókészítés Szervezés: . összehasonlítás. Barangolás a természetben. kavics. eszközök előkészítése Motiváció: .öntözés. o. felmosóruha.képek válogatása. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg. Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E.Zelk Zoltán: Gólya.pedagógiai módszerek: beszélgetés.Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132. o.versmondás: . vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos.folyamatos reggeliztetés . értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés. „búvárkodás” a természetsarokban . bemutatás.) .: A titokzatos természet.) .) . tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról. szemléltetés. növények törölközők.találós kérdések a vízről (ld.

azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca. figyelem.1. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? Hoztam 3 db üvegvázát. türelem. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. megfigyelése Részfeladat: színe. Az egyiket teletöltöm. vizsgálódás-kísérlet. hogy lombik. azonosítóés megkülönböztető képesség. alacsonyabb.Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben kisebb pohárba. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. beszélgetés. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba. Láttok különbséget? meleg víz érzékeltetése. víz 2. Figyeljétek meg. azonosító és megkülönböztető. alakja. formafelvétellel (öblösebb. szűkebb magasabb. összehasonlítás. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. stb.Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hideg- Közeledik a Víz Világnapja. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése. ellenőrzés. halmazállapot változás megfigyeltetése Mártsátok egyik ujjatokat a Szervezés: hideg és meleg víz. illata. víz 3. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. Mindenki kap egy pohár vizet. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel. valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. Mi történik. leíróképesség. ellenőrzés. türelem. analizáló. a másikat a nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki 71 . szaga. gondolkodás. leíró. Az a nevük. figyelem. áttöltése kisebb pohárba. beszélgetés.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. Ma a vízzel fogunk játszani. önfegyelem Módszer: megfigyelés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. íze. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú.

gyakorlás. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. jégkocka. a bennük lévő víz mennyiségének kap egy jégkockát. figyelem.Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. ill. gondolkodás fejlesztése. csorog.Képességfejlesztés: érzékelés. türelem. beszélgetés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. víz 5. leírás. amelyet öt napja tettünk oda! Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! 72 . bemutatás. emlékezet fejlesztése. figyelem. azonosító. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. a gyermekek tálcáján lévő. türelem. logikus gondolkodás. ellenőrzés. loccsan. leíróképesség. azt a két üveget a természetsarokból. észlelés. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben. fedetlen üvegben lévő víz mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő.és megkülönböztető képesség. tálca 4. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. zubog. azonosítóés megkülönböztető képesség. mi az. ítéletalkotás. ellenőrzés. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B. összehasonlítás. vízzel teli poharak. okokozati összefüggések meglátása. önfegyelem Módszer: megfigyelés. leírás. összehasonlítás.Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt.

termőföldet-talajt. növények 6. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. talaj. kavics. érzékelés. talaj. azonosítóés megkülönböztető képesség. leíróképesség. figyelem. emlékezet. gondolkodás. növényeket. megfigyelés. magyarázat. gondolkodás. Utoljára tesszük rá a tetejét.összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok.működésének ismertetése. mi fog történni? Holnap reggel megnézzük! 7. észlelés. balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill. kavics.jól látható helyen történő. növények Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. türelem.. leíró. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg. Azután ültetjük bele a növényeket.Feladat: A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása 73 . hogy megfigyeltük. összehasonlítás. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. készítünk egy érdekességet. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. bemutatás. önfegyelem Módszer: megfigyelés. Florárium a neve. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. türelem. önfegyelem Módszer: beszélgetés. szemléltetés. Megöntözzük a növényeket és a talajt. Mit gondoltok. ellenőrzés. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot.Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. figyelem. leírás. beszélgetés.

Most gyertek. emlékezet. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? És mi emberek? Mi történne. ha nem jutnánk vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? Képességfejlesztés: gondolkodás.ellenőrzés. magyarázat.Részfeladat: növények. értékelés Eszközök: - III. önfegyelem Módszerek: beszélgetés. állatok. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 74 . emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Mit gondoltok. türelem. Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz.

megnevezése az ültetésre szánt magvak. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. tavasz. megneveztetése. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • Fejlesztési feladatok: 1. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése. termések felismertetése. jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás.kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás. hajtatás .Tervezetminta II. Zöld csoport Ideje: 2009. valamint a vetés során . hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével .0000 Kincs u 5. bab) vásárlása a piacon burgonya. hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás. Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. eső. Képességfejlesztés: .mozgásképesség: finommotorika. a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével 75 az ok-okozati összefüggések magvak. termések (borsó.

) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Fecskét látok (ÉNÓ 188. sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés. vetés. összehasonlítás. termés.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab.a vetés. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő. o. csíráztatás. gyakorlás. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag. Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4. leírás. virág. ellenőrzés. magyarázat. burgonya. amelyen egy fa rajza van.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. borsó. o. hajtatás. rendszerező Korcsoport: 6 évesek Munkaforma: csoportos.egyéni Helyszín: csoportszoba 76 . vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír. értékelés Természettudományos: megfigyelés.

I. Szervezés:

Kezdő szakasz Előkészületi szakaszban: • a vetéshez, ültetéshez szükséges növényi részek, eszközök beszerzése, előkészítése

a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés, a gyermekek folyamatos fogadása Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz

Motiváció: • • • • • Társasjáték – tavaszi virágok Játék a memóriakártyákkal – magvak, termések Eszközök előkészítése Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. o.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában. 214. o.) II. felidézése: • • • időjárás növények, állatok jellemzői öltözködés A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja, melyik évszak van most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek a növények? Miért? Mit csinálnak az állatok?

Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Miért? Miben jöttetek ma reggel anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: - Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek bejelölése. Egy közös tavaszi képet - Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld fogunk készíteni. füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt Figyeljétek meg ezeket a őszi és tavaszi jelenségeket, leveleket, terméseket, képeket! Tegyétek a fa köré óvodába? Mért?

77

növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi azokat, amiktől tavaszi kép jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása, lesz! elhelyezése a fa körül illetve a fán. Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, Módszer: értékelés Eszköz: időjárástábla, csomagolópapír, amelyen egy fa rajza van, különböző évszakokra jellemző képek, tálca feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek, magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. Mi történt vele? És utána? és hogy mely kommunikációs, leírás, türelem, figyelem, önfegyelem, finommotorika megfigyelés, összehasonlítás, beszélgetés, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés,

terméseket

rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása, a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: bab, borsó, lencse, az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

78

feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: • • a hajtatott növényi részek vöröshagyma, burgonya) megnevezése a hajtatás feltételeinek felsorolása • a kihajtott

Emlékeztek,

hogy

mely

növényi részeket hajtattunk? (ágak, Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a

vöröshagyma, képeket! burgonyagumó részeinek megfigyelése és Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a vöröshagymát megnevezése • a kihajtott vöröshagymáról és ábrázolja. Mi történt vele? És burgonyagumóról készített óvónői rajzok utána? fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: vöröshagyma, burgonyagumó, a kihajtott vöröshagymáról óvónői rajzok feladat: Magvak vetése, hagymák, gumók A ültetése Részfeladat: • magvak, hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés, ültetés megkülönböztető, analizáló, lévő tálban lévő magvakat pedig és burgonyagumóról készített megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

fogjuk elvetni, a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése, a termőföld és a elültetni. Aki vetni szeretne, álljon a piros asztalhoz, aki pedig hagymát szeretne

Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, ültetni, álljon a kék asztalhoz! szintetizáló, A vetés ill. az ültetés menete:

79

önfegyelem 80 babunk? Képességfejlesztés: leíró. kell tennünk. beültetett cserepek emlékezet. azonosító. leíró. türelem. analizáló. türelem. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból Miért? feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • • • víz nélkül fény nélkül hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. szintetizáló. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. egyet a hűtőbe. figyelem. gondolkodás. figyelem. figyelem. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. tálca. ellenőrzés. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! beszélgetés. Először vegyetek el egy cserepet! Tegyetek bele egy megfigyelés. gondolkodás. Meg fogjuk figyelni! . fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • előbújó hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető.gondolkodás. termőföld feladat: A növekedés. összehasonlítás. cserép. egyet pedig a polc tetejére. összehasonlítás. önfegyelem Módszer: leírás. marék földet! Utána tegyétek bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. leírás. vöröshagyma. Mit gondoltok. emlékezet. értékelés Eszköz: tálca. úgy. önfegyelem Módszer: emlékezet. ellenőrzés. beszélgetés. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. értékelés Eszköz: bab.

beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép III. játszani. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 81 . tenni. Befejező szakasz Kérlek.Módszer: leírás.

Tervezetminta III. ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 2009. ideje: Nevesincs óvoda –Bp. állatok. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése.növények. Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1. Zöld csoport A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán. a földön. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek. dalok megismerése. jellemzése Őszi versek. a fafajok. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás. ősz 82 . a fafajok. a madárfajok keresése során azonosító. megnevezése. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye.0000 Kincs u 5. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése.

o.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319. formájának. megneveztetésével. türelem. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás. önfegyelem.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének. nagyságának összehasonlítása 83 . Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás. Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével. tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5.) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3.

beszélgetés. az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. szemléltetés. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális. A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. ellenőrzés. gyengébb napsütés. csoportok alakítása színek segítségével. kopasz fák. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése. értékelés Természettudományi: megfigyelés. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II. lehulló levelek.színes levelű fák. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet.Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. összahasonlítás. bemutatás. hűvösebb idő . figyeljétek 84 Szervezés . csoportos. Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. leírás.

szem-kéz koordináció. önfegyelem. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. leíróképesség. figyelem. termések gyűjtése. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek.és megkülönböztető képesség. levél szétválogatása a terítőn.és megkülönböztető képesség. figyelem. türelem. alkalmas hely megteremtésével. vadgesztenye. majd a termés. azonosító. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leírás. egy világos kb. kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés.. összehasonlítás Munkaforma: feladat: A már ismert fafajok azonosítása.. leíróképesség. leírás. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére. 2 nm-es. megnevezése levelük. azonosító. termésük alapján (platán.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb. ami ott van a földön?. önfegyelem. finommotorika. vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. finommotorika. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 85 . kommunikáció Módszer: megfigyelés. veréb.

utána gyertek vissza! Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 86 Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg.feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. 4. Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Most mindenki keressen egy olyan levelet. összehasonlítás. majd az adott fafaj kiválasztása. feladat: Különböző fafajok leveleinek. hogy ezek a levelek. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján. megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. összehasonlító Módszer: megfigyelés. leírás. színes borítékok. terméseinek megkeresni a párját a földön Részfeladat: . (vadgesztenye. ellenőrzés. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . a boríték színével megegyező színes szalagok Mindenki kap egy ragasztós lapot. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. platán. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. beszélgetés. értékelés Eszköz: színes falevelek.nagyság ami neki a legjobban tetszik.

Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.és megkülönböztető képesség. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? 5. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. azonosító. leíróképesség. finommotorika. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg. barna.. figyeljük meg. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. önfegyelem. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk. szem-kéz korrdináció. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. milyen madarat látunk? Ki tudja. leíróképesség. önfegyelem. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! Válogassuk szét a képeket madárfajok szerint! 87 . vizuális memória. azonosító. keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. leírás.forma . kommunikáció Eszköz: levelek. Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? Minden pár figyelje meg a választott madarát.és megkülönböztető képesség.szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. piros. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. finommotorika. türelem. kommunikáció Eszköz: ragasztós lap. leírás. termések borítékban Módszer: megfigyelés. a fehér textilen mandala készítése. figyelem. figyelem.

erezet. nagyság. nagyság. szarka nagyságuk.és megkülönböztető képesség. önfegyelem. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. feladat: A parkban élő madarak felismerése.összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. veréb. összehasonlítás Munkaforma: frontális 88 . összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. leíróképesség. leírás. Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése. figyelem. azonosító. figyelem. megnevezése Részfeladat: galamb. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. észlelése. leírás. színük Tevékenység: séta. finommotorika. feketerigó. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. önfegyelem.

leírás. színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb. vastag zsinór Módszer: megfigyelés. kommunikáció Munkaforma: csoportos III. feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl. összehasonlítás. figyelem. leíróképesség. önfegyelem. szarka.8. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 89 . Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. veréb. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül. azonosító.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes.

Steine. Blumentopf. Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. Városligeti fasor 28. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. Erkennen. 20. Pinsel. Weckgläser mit Blumenzwiebeln. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele. Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. 90 2’ . März 2009. Farbe. Bildkarten. VI.

ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. die ist giftig. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte . das ist der Krokus. unseren Blumenkalender beobachten 91 . Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3. usw. Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. beobachten.. alle Kinder drehen sich um. Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden. das ist die Hyazinthe. Hypothesen stellen. Augen zu und hört fein hin. Warum? Was brauchen sie? Sonne. (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. das ist die Narzisse. Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim. Luft. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. Wasser. sim sala bum. Diese nicht. Erde. Einige sind viel gewachsen..

wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln. Schmetterling. Zuerst waren nur die Zwiebeln. Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel. Bedeckt sie mit Erde.Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm. dann kamen die Blätter hervor. Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären). mal etwas darauf! Sonne. Jetzt machen wir kleine Löcher. Der Krokus wird immer größer und größer. Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten . Hier sind Schaufel.) Legt bitte die Steine in den Topf. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen. wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes .Steine bemalen . Marienkäfer. was du möchtest! Hier sind auch Malblätter.Bewegung. hier ist ein Stein. da kommen die Zwiebeln. gebt bitte Erde rein. Sonne) 4. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde. Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne. Jetzt kommt noch die Blüte. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel.Diskutieren. Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. 92 .

März 2009. 20. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen. des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. VI. der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele. Aufgaben: Zei Ablauf der Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo 93 . Városligeti fasor 28.Tervezetminta II. den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens.

ziehen sich alle um. Ich bin die Vogelmama. Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen. vor der Sporthalle. Alles sollen wir wechseln. • Riesengang. Kinder! Ich bin die Vogelmama. den Anweisungen am schnellsten zu folgen. Turnsack 5’ Unten. kurze Hose. Wir gehen turnen! rmen Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum. 2. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. kommen sie in das Nest. Das Ziel ist. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack. wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir Gruppen tätigkeit 94 . das wird das Nest sein. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt. ihr seid meine Vögelchen. 3’ II. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. T-Shirt. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe. Zieht euch bitte um. und wenn ich meine Kinder rufe.t 1’ Beschäftigungseinheit I.Arme hoch strecken. Turnschuhe. Geht jetzt spielen. Erarbeitungsphase 1.

Armbewegungen machen.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 95 . nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen. wie der Storch seinen Schnabel bewegt. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen.Bauch halten gehen wie die Zwerge! • Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren.

• Laufen. dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. Bohnensäckchen auf dem Kopf. wie die Füße legen und auf auf Schlittschuhe. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. ich gebe euch je noch ein Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. Hände auf die Hüfte legen. Arme zweimal nach hinten ziehen. dann Armhaltung wechseln. Wir stehen gerade. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. Wir laufen darauf. Noch einmal. Bohnensack auf den Kopf legen. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis. in die Hocke gehen. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 96 . Gruppen tätigkeit • Kommt. Zweimal hoch. das Bohnensäckchen ist in einerHand. dem Boden schieben 2 Bohnensäckchen 5’ 3. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf. was wir machen.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche.

was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch. die Arme hoch mit Bohnensack. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin. Hauptteil 10’ Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen.• Quergrätschstellung. zeig bitte den anderen. auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Langbank.Bohnensack auf dem Kopf. Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen. Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit III. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen. kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Kleingru ppen 97 . mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen.Auf der Langbank balancieren . Bohnensäcke Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél.Bohnensack auf dem Bauch 4. Spinnengang. Arme zur Seite 2. dann zu dem rechten Fuß zweimal. ein Kasten.

Es gibt einen Bohnensack weniger. wir bringen das zurück. 2. sollen die Kinder weiter laufen. euch auch? Kommt. Maus raus aus dem Haus!“ ruft. Maus rein in das Haus! Komm. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ IV.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. Nehmt alle ein Bohnensäckchen. 1’ 3. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. als die Kinderanzahl ist. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 5’ Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. Wer kein Haus gefunden hat. Wenn die Erzieherin „Maus. Dann gehen wir uns umziehen. Emma. Gruppen tätigkeit 98 . wir sagen das zusammen! Maus. Ruhe-Phase Maus. Maus raus aus dem Haus! Maus. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. Maus rein in das Haus! Maus. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. komm bitte. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. dann kann er weiterspielen. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. Maus rein in das Haus!“ ruft. Wenn die Erzieherin „ Maus.

zenei elemek. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. rímek. a verses mese ritmusát stb. megjelenítése hogyan. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. gyerekek leültetése. szellőztetés stb. nyelvi humor stb. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre. A mesében előforduló sztereotípiák. (pl.és szövegfonetikai eszközök használata. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. kérdésekre…stb.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. a kapcsolatteremtés módjai.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. a rímeket. költői képek. a metakommunikációs elemek alkalmazása. szemkontataktus lehetősége. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. helyszíne. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. reggelizés. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt. archaikus és népies kifejezések. az összetartozó elemeket. formulák. érvényesítése. színházi szokások elmélyítése stb. a dramatizálás helyszínének kijelölése. konfliktusokra. a bábszínház berendezése. verses mesében.? Hogyan? 99 . sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket. A mondat. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. típusa. rímek érvényesítése.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja. és mesemondás alatt. mesében rejlő stilisztikai eszközök. idegen szavak stb. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-.

bábozás. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. a mesereprodukció formái. a szerepek kiosztása. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék. fejdíszek kiosztása. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. kiválasztásuk indoklása. árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. hang. feladatvégzés. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. lehetőségei.és fényeffektek.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. a jelmezek. sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 100 . személyiség. kongruens volt-e? A szólások. bábszínházi szokások elmélyítése. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei. a bábfajták megnevezése. a mesefeldolgozás módjai). a helyszín kijelölése. Volt-e példa integrációra? Ha igen. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus. az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték.

illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. az intonáció. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11.és énektechnikája. a szövegformálás. lehetőségeihez. eszközök biztosítását. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. valamint testtartása.Ének-zenei nevelés 1. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. a nyugodt. lehetőségeit. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. fejlődésére? 9. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. koordinált mozgása…. zenei formaérzékük. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése. Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. rögzítése? 16. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6. szövegejtés. zenei hallásuk…. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. a zenei anyag elrendezése. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. énekes tevékenysége. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. illetve tervezett énekes szituációk. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. ritmikai érzékük. javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 101 . zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. artikulációja.

Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. folyamatos) 2.nevelési feladatokat megvalósítása 3. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1.sajátos megoldásai? 7. A segítségadás lehetőségei 14. A célok elérésének mértéke 7. A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. mindennapos testnevelés) 1. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3.) 102 . differenciálás lehetőségei 11. Bánásmód. Szervezési feladatok megoldása 10. légkör. miért) 7. A tevékenység időbeosztása 6. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4. Az anyag témaköre. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. testnevelés. A fejlesztési. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. motiválás (hallgatói magatartás. domináns személyiségjegyek) 12. Korábbi ismeretek felhasználása. spontán. hogyan. felkészültség. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12. Van-e elég idő a megoldásra? 6. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13. Módszerek alkalmazása.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. Az alkalmazott módszerek hatékonysága. egészséges táplálkozás. egyszeri. Megfelelőek-e a módszerek? 11. Az alapelvek érvényesülése (mikor. A fejlesztett képességek 6. Eszközök használata. gyűjtőmunka 4. A balesetveszély elhárítása 13. A játék során fejlesztett képességek 8. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. általános emberi értékek. Megfelelő-e a motiváció? 2. esztétikum stb. azok hatékonysága 9. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. kapcsolódása további témakörökhöz 2.

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11.9. megfogalmazása. Eszközök. szervezési formák. differenciálás 103 . Az óvónő beszéde. A téma összefüggése a matematikai neveléssel. Fejlesztett matematika képességek 12. az érintett matematikai témakörök 10. kérdéskultúrája 13.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->