89777448-tervezetek-ovodai-gyakorlathoz-2

Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom
MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK.........................................................................3 VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK.............................................................................................16 ÉNEK-ZENEI TANSZÉK.............................................................................................................28 TESTNEVELÉSI TANSZÉK.......................................................................................................39 MATEMATIKA TANSZÉK.........................................................................................................50 TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK....................................................................................67 IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK..........................................................................90 Megfigyelési szempontok az elemzéshez......................................................................................99

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)
A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak: A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. 1. Esztétikai nevelés

3

könyvek. 5. kifejező mozzanatokra. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. ekét húzok. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek. szemléltetés. példaértékű magatartásformák elősegítése. A szép iránti fogékonyság felébresztése. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. összefüggésekre figyel fel. A vers hangutánzó szavaival. beszéd. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák.A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. A találós kérdésekben. ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. magyarázat. „köddé vált. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek. Találós kérdés „Kocsit. Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek. anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. emlékezetének. „köd előtte köd utána". Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. humoros elemek érzékeltetése. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. zenei hatású kifejezőeszközökkel. nádak erek".és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. Anyanyelvi nevelés. ködbe vész". rajzlapok. képzeletének fejlesztése. bemutatás. érzékletes nyelvi formákra. a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. paci . melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. A vers ritmusának. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. 2. gondozási feladatok Ének . színes papírok.és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. A közös mondókázással. különleges szóösszetételeivel. hintót. mozgásképzetet keltő igéivel. szalag. 4 . képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése.zene: Mozart: Téli utazás. a helyes artikulációra. szólásokban. 3. stb. 4./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. emlékképek és képzetek előhívása.ló. A gyermekek élmény. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése.

három. játékos zenei ritmus. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás.. mozgásról. figyelmére. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer. Hangutánzásról. a témavariálás játéka. vágtat. előadástechnikai. négy. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. Tél öblén halkan ring. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos. kettő. Száncsengő csing-ling-ling. dicséret. Beszélgetés a tél örömeiről. kettő. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. kedves Pajtás.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. a beszédtempó variálása. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. három. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. kedves Pajtás. a folyamatos páros rímek békéje. Mi siklik. háromszor. Egy. kedves Pajtás.Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. négy. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. mikrocsoportos.. összefűzése. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut. Az állatot./ 5 . valamint a tevékenységvágyra építünk.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. 3 II 3 b Fülbemászó. gyorsítás-lassítás. az átélt tapasztalatokra.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. Csing-ling-ling száncsengő. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. kettő. lágy hangzásúak. sejtelmes hangszín. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége. hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. A tartalom feldolgozásának várható menete I. A megfejtő lesz a következő kérdező. /Folyamatos értékelés.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. három. Pl. négy.

/Folyamatos értékelés. fő a fejed Peti. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e e f f A hangfestő. siklást érzékeltető ritmus. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. Szétmálló hangerdő Csing-ling-ling száncsengő. III. Száncsengő csing-ling-ling. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása.Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. Fut-szalad a Pejkó-pejló. mindenki új tavaszra vár. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény. Csönd zsákból hangot lop. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. Ferkó. csúszik az út és fut a szán. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás II. párban. komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai. dicséret. fejleszési lehetőségekhez: Pl:  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása  Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ 6 . ne borítsa föl a Ferkót. A közelgő képsor távolodóra vált. az egyes távolodó szán. didereg a száraz levél. Az új vers hangulatához kapcsolható. hogy fékezd meg a Pejkót. békéje Lebegő. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. Tél öblén távol ring. a hangerő csökkentése. A további szabad játéktevékenység biztosítása. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. A tél jelének elkészítése. Nyolc patkó kop-kop-kop. IV. biztatás/ • Kiscsoportban.

Trepp .Ta . Planétás K. /Jelenlévő múlt. Hegyen-völgyön-alagúton. 1997. Az óvónői bemutatás után gyorsítással. üdvözlőlap.láng az uccán csilingel a rakott szán. Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp. dekoráció. 1975.ling .Ló . lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo .Tó – Ton .Trapp T on-L o-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp. szikrázik a szép hó. Bp. Móra Kiadó.Ta .Ló .Trapp Ton .láng az uccán csilingel a rakott szán.Trepp . Csing .Ta Ton . nem tévedünk el az úton. apró ajándékok.Ló .Trapp .Trapp Ton .Trapp ./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható. lovam trappolgat.Ta – Ta Trepp .Tó T on-L o-T a-T óT on-L o-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp .láng .Ló . lépegető. poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását.ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp .Csing — láng — ling .Ta .Ta . lovam trappolgat.Ló .  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok. fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak.Tó Ton . Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl. ünnepi szokások. szabályosan ismétlődő. kocog vele két ló. hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető. /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér./  7 .

részletezés. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye.hatalmú. udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni. hát. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat. az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával. ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy . színes nyelvi fordulatok által. csodálkozó. a mesében rejlő szóképek. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. megbecsülésre. a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal.  a közös mesehallgatással.Tervezetminta II. haj. ideje: bármikor. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés. 3. no. hangfekvés.) változatos használatával. tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed. hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával. türelemre nevelés.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas. a közösségi érzés fejlesztése.és szövegfonetikai eszközök. istenem stb. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás. magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek. gondos kiejtésével. hanglejtés. bemutatás. szóhalmozás. beszédtempó stb. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám. óriási erdő szállást ver: ott száll meg. változatos alkalmazásával). sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás. családi fényképek 8 . Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő.) és az indulatszóknak nyomatékos. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. érdeklődni. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. 4. 2. "nyelvi arckép" stb.). bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1.

körmese (édes mese). A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete. a konfliktushelyzetekről. három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm. A felsőfok érzékelteti a fokozást. hang-íz összekapcsolása). ízskála. archaikusabb. esztétikai sajátosságai 1. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl. tapintás. édes. mesélni szeretnék. szinesztéziás játékok (pl. az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. lágyan ejtem ki – választékosabb. Helyes hanglejtése: emelkedő – ereszkedő 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . a családban betöltött szerepekről. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya. nyomatékos tagolással.  Bejelentés: "Gyerekek. testvérekről." II. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető. szín-íz. három országa. keserű? stb.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. furulyaszó). egyre nyomatékosabban. asszociációs játékok (mi savanyú. Az előadás módja 2. hallás. ízlelés játékai (ld. beszélgetés a családtagokról.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. változó hangszínnel adom elő. mint a „lányom”. mesetarisznya elővétele. mesepárnák elhelyezése. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. családi eseményekről. s azok megoldási módjairól. Tagoltan és kedvesen.

Lassú beszédtempóban. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. Elavult szószerkezet – nyomatékos. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. „eltelt volt” 5. amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. Összetett múlt idő.szomorú. és kifejezi a leány lelkiállapotát is . archaikus alak. Emelkedő – eső hanglejtéssel. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos. elkülönítetten. durva felszólítást. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. a kérdőszó főhangsúlyos. "lt" tiszta ejtésére ügyelek. hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. 10 . Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. fontos az „r” hallható pörgetése. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. Hangulatfestő elem.dallamvonal. lemondó. 4. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés.: az embert). tagolt kifejezés. tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. kényszert fejez ki.

„… meghúzódott az odúban…”

A félelem, az ijedtség állapotát halkabb hangerővel, lassabb beszédtempóval érzékeltetem. Nyomatékos archaikus alak. Finom árnyalatú, akusztikus hatása könnyedséget, bájt fejez ki. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. Hirtelen meglepődés, ijedtség, csodálkozás kifejezője, a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. Az elemek összetartozását, a tagolást érzékeltetem. Tréfás kérdés, a kötőszó „vagy” hangsúlyos. Szomorú hangulatot áraszt, halk hangerőt alkalmazok. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz, lassabb a beszédtempó.

„esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…”

„egy szó nem sok, annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában”

Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki, a zöngés hangzókat játékosan ejtem, ezzel a zeneiséget növelem. Az első szótagok főhangsúlyosak. Erősítés, fokozás történik szóismétléssel, kötőszóismétléssel. Hármas gondolatritmus: sem, de, még, sem, hogy, még, sem, de, még, sem. Tartalmi, zenei ritmusát fejezi ki

„két hetet nem várt, de még egyet sem…”

„azt gondolom”

Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki, mert „kiszól” a mesélő, ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal.

7. Készülődés a vendégségre

11

„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve”

A minőségjelző nyomatékos ejtése. Hangsúlyos, a tisztelet és közvetlenség kifejezése.

A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos, tagolt, képszerűségre törekvő előadással történik.

8. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak, tagolt, hangsúlyos ejtéssel. A gyermekek felé fordulok, más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. Ereszkedő dallamvonalú. Érzelmi állapota, hangulata sajátos, megformálása egyedi. Mozzanatos ige, pattogó ritmusú. Sótalan-sótlan, a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi, érzelmi, hangulati árnyalatot mutat.

9. A király és a királykisasszony találkozása, kibékülése, jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej, istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): - érzékszervfejlesztő játékok - szoborjáték (király, királylány, erdő, odvas fa szobra) - asszociációs játék (szólánc) - lazító játék (zenehallgatás, milyen illatokat, színeket, hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki, a kettőzés hangsúlyos. A korfestés eszköze, tagoltan adom elő. Ikerszó, mindkét tag hangsúlyos. Felkiáltást, örömteli állapotot fejez ki, fokozott hangerőt igényel. Az ellentét, fokozást fejez ki. feszültségfeloldás, a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik.

12

Tervezetminta III. (Dr. Daróczi Gabriella)
Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye, ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-, képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. Ismerkedés színekkel, árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés, amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten, gyönyörködés a virágok színében, formájában; kedvenc virág választása indoklással. Fejlesztési feladatok: 1. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő, és záró formula; a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki", Virágszeműnek nevezik." „senki szemének nem válna szégyenére, ha rá hasonlítana." „Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mini amikor a virágok veszekednek." „Gondolhatjátok, ki tett itt igazságot.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na, lett érre riadalom, zenebona." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is." '

13

átélhetővé. ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást"./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. a formalizáltat. Anyanyelvi nevelési feladat: a)A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás. hogy . ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant. mint te! Olyan. mint én. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. . élményt is: ez jelent nekik. erősítem nyomatékkal azért. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz.mondja a Fürtös Gyöngyike. a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. A történet központi. Varga Julcsa szeme olyan. az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség. hanem viselkedést. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. rikoltozott) szavak és cselekvő. a belső kép kidolgozásában. virág nevek.így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet. tulajdonságot is jelölhet.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. az esztétikait. hogy a szín nem csali színélmény lehet. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. mozzanatos igék . megemelésével./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak. végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek. elsősorban tehát nem fogalmi szinten. a nagyobbakat segíti az elaborálásban. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 . képekre tagolom a történetet.

d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra. a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. viselkedés. képességeivel. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak.. mások számára is élményszerűen megformálni. a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. 15 . ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus gondolkodás működését . mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit. Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése b)A tagolt. események szereplőkhöz.mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. hogy pl. c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik.gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése. hogyan lehet elképzelt helyzetek. . szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan. szín = hangulat.

teás. egy „gazdag emberé”. barnás kordok. beszélgetés. kisebb-nagyobb téglalapokra.VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. részletek megfigyelése (fiók. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok. szőnyegek. mi díszíti-melegíti a lakást. eligazítás. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. szövetek. dobozka. tárgyak formai különbségének megfigyelése. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya. lábak). háromféle méretben körülbelül (gyufás. buzdítás.). polc. megfigyeltetés. megnevezés. mai bútorokra-lámpákra. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. párnák”. ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . s néhány szemléletes példa arról.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. ezek színessé. ollók. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról. gyógyszeres. bársony maradékok). színkomponálás. értékelés. mint téma) – „függönyök. négyzetekre. a tapasztalatok megfogalmazása. kismintás kartonok. csíkok /támlák. „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még. ellenőrzés 16 . összehasonlítás színek megfigyelése. bemutatás. stb. Kivágott keménypapírlapok. mintás brokát. lábak/. fogantyú. ragasztók. zsákszövet. csíkokra vágott textilanyagok (vászon. magyarázat. vágás. milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás.

helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. a bútorformák együttes hatása. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis. megfelelő ülés. különböző színek felismerése. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. kicsiktől ez nem „elvárás”.Nevelési célok. ötletek maga a berendezés elképzelése. látványa az anyagokon gazdag színhasználat. a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is. egymás munkájának tisztelete helyes testtartás. ágy. stb. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. asztal. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. létrehozása a színek és anyagminőségek. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 17 . kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. bíztatás. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. lóca. a választott textilanyag színe.

rövidebb) számosság (mennyi szék.a felhasznált dobozkák. fő. Készítsünk bútorokat a szobába. amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. legnagyobb. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. formákat. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. amit először majd megmutatok nekik. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne. kézmosás. kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. bíró. melyek egy-egy bútort mutatnak. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). stb. 18 . Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). Nézzétek.) „Beszéltünk már arról. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. amiben mindent magunk készítünk el. képválogatás a gyerekekkel. a szegény lány. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt.. hogy lássák a példákat. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. de javasolhatunk is. csoportosítás képeslapokkal (pl. nem csupa szegényes bútort.fajták • anyanyelv. a másik egy díszesebb. irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. hosszabb. .mostani világ különbségei) anyagnevek. de még üresek. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. itt már előkészítettem a színpadokat. mennyi asztal stb. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. újságokból kivett képek). de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. színesebb. nagyobb.”asztali bábjáték”történik majd. Énekelhetünk úgy is. bábozni. de ez mégis más lesz.) Ún. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ . a gazdagabb lány viselkedéséről. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. Melyik lehet a parasztházikóban. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. stb. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. beszélgettünk a kocsislegény. előttük pedig kis távolságban két asztalka. ha nehezebben megy még nekik. múzeumi képeslapok. Nagyon érdekes bábszínház lesz. hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban. megfelelő könyvekből lefotózott. készül el végül) bútorformákban négyzet. az asztalkák mögött állva. Most képválogatás. A tevékenység várható folyamata I. kanapé fogalmáról. kibomló hajak rendezése.

összehasonlítjuk a méreteket. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. Célkitűzés. 19 . ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. melyek már a közelben vannak. Ezután összeragasztom a két részt. rá a textilt. odaadom. beragasztózom. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. ládát. Mutatom.. széket. kérdezem. ügyesebbeknek javasolhatom.) Bemutatom. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. és melyikből a gazdagabb. Azt is megmutatom. (Saját munkájuknál nem gátolom majd. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. feladat megértetése Megbeszéljük. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. Felidézzük. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. Az „asztalhoz” javasolhatom. bíztatás. főleg a szegény lány szobája esetén. vagy kerek asztalt –. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. Akkor lesz jó az ötlet. hogy jól simítsák rá az anyagot). Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. cifrább lány szobájához. Mielőtt kivennék belőlük. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl. stb. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). vagy kucorodva. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. a hátához ragasztjuk majd a támlát. lócát. Gondozási feladatok. lehet cserélgetni. hogy többen majd letérdelve. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. hogy minden oldalát fedjék be. lóca. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. de ha valaki lábakat képzel hozzá. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. „Találjátok ki. papírformákat. hogy szoba legyen. mert többször is be lehet rendezni a szobákat. többször is el lehet majd játszani. akkor igyekszünk közös erővel. Folyamatosan motiválok (dicséret. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. énekelhetünk is. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. de más játékhoz használható. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. Néhány kérdést felteszek. Megmutatom a skatulyákat. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. Először egy „támlát” veszek ki. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még.) Aki elkészült. kanapét. hogy a textilcsíkokat. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé. lapos kosarakban.Könnyen előfordulhat. s azt is. de hangsúlyozom. beszélgetés. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. vagy hajtjuk át a másik oldalra. hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. csak az alját és a hátát nem. Nagyobbaknak. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani. de ez sem baj. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le.

akár egyszerűen kialakított fakanálbábként.. akihez kedve van.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal.III. Gyönyörködés a már összeálló. takarásos paravános játékhoz. s készítik el. a kisebbek pl. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak.falat is mutatva ha igénylik/. kipróbálhatja akinek kedve van. egy tevékenység alkalmával. mint bábszínházat. Befejezés Folyamatos tisztálkodás. a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. színpadra helyezett „díszletekben”. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. bemutatják a játékot. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt. Vagy. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. esetleg mégis belső tér. a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van. kitartásának. néhány sík bútorral jelezve. rendrakás (zenehallgatás). a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . Javaslat egyéb játéktevékenységekre. szegényesebb házikó. lelkesültségének stb. s pl. 20 . a nagyobbak. ragasztással /díszesebb ház. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. a csoport egyéniségeinek. hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb. egy hagyományosabb megoldásban. sík díszleten munkálkodnak festéssel. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is.

Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 21 . vágás. mintázás. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. stb. nyomtatás. egymásra épülő technikája. díszítés. egymásból következnek.). Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. oktatói szándékkal készült. A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. fonás. szövés. ezek részletes leírása. tárgyalakítás. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá.Tervezetminta II. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. építés. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. technikai fogása. színkeveréssel. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. A foglalkozás helye: 1038 Bp. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. ezeken belül: ábrázolás. kézművesség. viaszolás. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek. A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. és minden feladat több technikával kivitelezhető. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. ● Új dal tanulás. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. Ezekhez. azaz a körívre. amely egy évet ölel át. Egy témára számos manuális feladat készíthető. amely az ünnepekhez. ragasztás. Nagyoknak: kerekerdő festése temperával.

stb. A fejlesztés módszerei: beszélgetés. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. Az őszi színpaletta megismerése. pl. javítás. közös munkával. szemléltetés. közös tevékenység. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. gyakorlás. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. festék. megfigyeltetés. stb. agyag. Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. ecset. magok.: olló. szirmok. melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!. Fogyó eszközök. értékelés. magyarázat.hogyan alkalmazzuk azokat. kombinált. textília. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. rendszerező. elbeszélés.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök. ismétlő. Az egyéni ötletek és megoldások. Otthonról hozott eszközök 22 . kiemelt támogatása. pl. gyakorló. sajátos hangulatok. bemutatás. Komponáló készség fejlesztése Színérzék fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Kitartásra nevelés Mindenkinél Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben). alkalmazó.: papír. stb. Helyes eszköztartás. Közösen gyűjtött eszközök: kavics. ellenőrzés. árnyalatok keverése megadott színekből. viaszos vászon.

tempera: sárga. további feladatok. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: 23 . stb. aranyló sárga. karakter jegyeik összegyűjtése. KIDOLGOZÁS . korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. kavicsok. piros.● A/3-as félfamentes rajzlap. jelen esetben pl. Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése. szárított virágok és szirmok. ● az egyéni megoldások kiemelése. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” I. olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése. A/1-es műszaki karton. levelek. ● a fa vizuális képének megjelenítése. a látott fák megnevezése. ● Zenei nevelés: „Erdő. ● a toleráns közös munka. alternatív Integráció más területekkel: pl. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. kék. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. szárított gyümölcsök. a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti.: termések. vékony és vastag ecsetek. egyénre szabott. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna. a demonstrációs tárgy elkészítése.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. nyomdázó szivacs. összegyűjtése. kagylóhéjak és csigák. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. páros. fakérgek.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. mikrocsoportos.

narancs. ● Ruhaujjak ellenőrzése. elhelyezése. nagyoknak közös munkára akár íves. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű. hajladoznak a szélben! Álljatok fel. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. rozsda. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele. aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na. és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. ● A gyerekek folyamatos fogadása. Emlékeztek. szőnyeg. ● Az erdőben gyűjtött kérgek.. és közben. barna.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. bújjunk össze. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése A munkaeszközök kiosztása. és ezt hogy hívják?. ● Beszélgetéskezdeményezés. levelek és termések vizsgálata. aki jön velem kerekerdőt festeni. mint az erdőben a fák.. Anyageszközismeretre lehetőség.. ● Mesélés „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes. és hallgassuk meg. belebújik a festőköténybe. élmények felidézése. műalkotás. paraván stb. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. főleg. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. már vártunk! Teli a pocak?” „Gyertek. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. meseillusztráció stb. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni. ● A szükséges anyagok kikészítése. Simítsátok csak meg!” . ● Hosszúhaj összefogása. gyere gyorsan. a 24 Énekeljük el az –Erdő. Hatalmasak lesznek.● Szervezés: asztalok. a kiserdőben milyen színben pompáztak a fák? Sárga. de nézzétek. erdő de magas a tetejenépdalt. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket. okker.) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. a manuális munka területének kialakítása. mit mesél az öreg tölgy!” II.” „Szép jó reggelt. körbe-körbe fákat festünk rá. „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák. vörös . A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése.

” „Jókor érkeztél. most először bevizezzük. így. Motiválás ● Kiemelés. evvel „kézmintát” adhatunk. nagyokkal közös színkeverés. Hű milyen szerencse. és már lehet is festeni. őszinte. ez a rész téged vár. hoztam egy tartalék óriási papírt. úgy! Ebbe még rakhatunk egy pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. sűrű lombos. Fessük meg a ● Az későn érkezők fogadása. 25 . bíztatás. a hegyével finom vékony vonallal. ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű. eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. De ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. és munkába kerekerdőnket éjszaka is! invitálása. másolhatják a mi munkatevékenységünket. dicséret. megerősítés. de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban. holnap költöztetünk az erdőbe harkályt. a nagy felületeket.● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es.. pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló.” „Jól keverjük. nagyoknak vegyesen vékony és vastag ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat. A demonstrációs tárgy közös megnézegetése (ha szükséges. de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között. nyulakat. susogós.” „Micsoda jól megfigyelted…. belekavargatunk a festékbe. az oldalával a törzset. Nézd csak.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) ● A szakmai fogások gyakorlatban történő bemutatása. Ez a közös és gyors fejlődést segíti. pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös. már nem fér több fa bele. mókust. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön. folyamatos ötletadás. már jöhetsz is!!” ● Utánzással követhetik. korrigálás. ●Javítás.

most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek. ha akarják. Vannak itt piros és tömzsi fák. ● Színek. ● biztonságos helyre rakása. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak. két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása. Folyamatos segítségnyújtás. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. 26 . Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na. és beköltöztetjük . kivágjuk őket. formák. ● kiállítás.” Gyertek hozzám. de előtte még kimossa mindenki a saját ecsetét. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok. és játékos együtt folytatásával. ● Legyen tartalék feladatunk. ● megvitatással értékelés. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák.A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. ● ajándék. ● játék stb. hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk. futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk. vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is. megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. A művek további élete:● folytatás. III.az erdőinkbe. irányok megnevezése.

Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot. de segít kézben tartani a foglalkozást. stílusnak és gondolatoknak. kreatív. munkafogásokat. a születő ötleteketvariációkat. időtartamot. technikákat. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját. hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget. makettjét csatolni kell! Javaslom. ettől el lehet térni. 27 . helyet ad az egyéni ötleteknek. A jó tervezet rugalmas.

légzéstechnika. a „Tekereg a szél…” dallamilag. a 28 . az énekes beszédre biztatás. a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód. a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal. (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene. szita szolgáló…ÉNÓ-135. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal. Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232. a társadalmi szokások megismerése. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról). stb. helyes tartás.az Alapprogram szerinti . Madarak voltunk…ÉNÓ-46. stb.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). ill. szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. az óvónő és gyermek kapcsolat. dallam komponálása mondókához. Duda megnyikkan…ZH-153. • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka.ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. a baráti érzések.nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek. a hangképzés. • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!). járul hozzá. Szita. stb. kangyal… ÉNÓ-4.. dalokhoz. Általános .. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása.

Kör. • Memória-játékban vagy mesekönyvek. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2. hangszerek. hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára). 29 .olyan kuckó készítése. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók.vizuális tevékenységen bábok készítése (pl.• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá. szita szolgáló…” dal. Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’. ahogy a lepkét a virágkehely. ellenőrizze és dicsérje az óvónő. • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. Szervezési feladatok. ritmikus szótagolás). auditív eszközök (lejátszó. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. óvónői ének) A tevékenység várható menete I. kör… stb. stb.játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel.) . magyarázat. A cél. a gátlások feloldása. a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb). páros. .reggeliztetés . akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként. játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. egyéni. bábok. majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás. az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével. hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. ahová a szél elől érdemes bebújni.). Kezdő szakasz 1.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal. és megpróbál minél több gyermeket bevonni. Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés. hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése. A tevékenység előzménye: . kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. környező világ megismerése. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális. stb.„óvónői ajánlásra”. Megjegyzés: az egész fogadás . a zenei másság elfogadása járul hozzá. esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés.) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével. • Építő játékban . hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa. tollpihe levegőben tartása. Könnyebb a szervezés. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket.az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése. csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek. légző gyakorlattal (lufi-fújás.

4-szer. vágás. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. dagasztás.). szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. felismertetése találós kérdéssel (pl. vékonyabb-vastagabb. kirándulás képzeletbeli helyekre. a válaszoló mindig mélyebben énekel.). Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) • • 30 . stb. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás. stb. ill. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. miközben a gyerekek tapssal.) az előző játék folytatása úgy. egy pikula. az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). melyik mondókában van nyolc dob. gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat. kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy . Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. kenés. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. 1. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. mondóka. gyúrás. óvónői ének is.) 4. bátrabb kicsiknél 2. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása. de a „nagyokra is ráfér”. vidámabb-szomorúbb. hogy a kérdező asszony magasabban. stb.különbséggel). a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. csoportos és egyéni szövegmondással. hanem egy dal. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket.II. de. ha időben másképpen alakulnak a feladatok. ill. hangszer. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. stb. C’-C’’ . a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3.oktávnyi.

hogy úgy tapsoljuk. stb.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill. kb. még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer. virágról szóló népzenei anyagot. rövid klasszikus zenét. a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra. választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget. Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. igény szerint 6. stb. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl. hogy a 16-od érték. Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő.). hallgathatunk igényes gépzenét (pl.) III. természetről. ahogy mondjuk. F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek • • • • • 5. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés. ill. Befejező szakasz Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen.B’). Az új dal rögzítése. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson. 1. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni. a korábban énekelt Gryllus-dalt.• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). tekergés. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. 2. ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7. amit a gyerekek nyújtott . visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. kígyózás az asztalok körül. 31 . visszavezetés a játszóhelyekre. D”-C”. Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. ill. középmagasságon. majd mélyen.leengedett .

hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140. türelem./ 99.sz.o. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése.o. kitartás. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor. dalos játék A tevékenység helye. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I. bákom.  Komatálat hoztam….o.o. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal.80.sz. berkenye 30. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése.o. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás./83.sz. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120.sz. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149./124. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés. 6.o./XL.o.o./99. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 32 ./3.sz. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom.Tervezetminta II.

fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob. kevergetjük. értékelés. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket.A tervezett módszerek: bemutatás. „hívójel”. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I. és borsófőzeléket készítünk. A kezdeményezés módja. amit egy díszes tálban gyűjtünk. hoztam nektek egy nagy lábost. triangulum. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. gyakorlás. majd borsószemeket sodorgatunk. ellenőrzés. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése. szemléltetés. akadálymentesítés. -Megsózzuk. Figyelek az egyenletes mozgásra. hogy megfőzhessük. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok. Kezdő szakasz (kb.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. megpaprikázzuk. mondókák során  hallásfejlesztés . cintányér. hoztam nektek színes papírokat. motivációs lehetőségek: 1. magyarázat. és mindjárt készen is van. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek.) Zöld papírcsíkokat tépünk. kóstolgatjuk. 33 . néha megkevergetünk. milyen sok borsószemet készítettünk. tegyük bele. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük.) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek. hogy helyes mintát adjak. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2. szellőztetés. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése. ízesítjük.halkabb-hangosabb megéreztetése. -Nézzétek.

Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. tartsanak kaput. ki válasszanak a második szakaszban. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4. Ekkor én halkan. hold fényes lánc… . majd közösen 2x. hogy az első szakasz alatt ki kell találni. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. Amikor már csak két ököl marad. 3. illetve kérem erre a gyerekeket is. illetve felajánlom. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. 15-20 perc) 1. őket megkérem. Akinek kiesik a keze. Alkotó. dicséret. Differenciálás: Segítségadás. közösen kínáljuk. Ha sokan vagyunk. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. és arra. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. Ha már jól megy. Finomat ettek. munka szakasza (kb. Tudják. és a jól ismert. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. és ügyes a kiszámoló. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést.Kezdőhang: szó = A’ II. Hold. Felhívom a figyelmet a változatosságra. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. valaki ellopta! 2. mintha kimennék a kertbe répáért. –Úgy teszek. Megdicsérem azt.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 34 . majd elmondom a játékmódját. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. vagy nagyon hangos lehetőség is. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. Hol vannak a répáim. ha igénylik többször. Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. -Nekem kevés benne a répa. majd a szőnyeg közepére helyezem. hogy legyen nagyon halk. A következő játékhoz két gyerek kellene.

mert most zenekart fogunk alkotni. arról is felismerhetik. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket. Közben a Komatálat hoztam…. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. De ezt támogathatom dúdolással is. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni. Figyelek arra. hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. triangulum… Játék a hangszerekkel. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal. Javítom a hangszerhasználati technikákat is. 5. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam…. egyenletes lüktetéssel kísérve. (Komatálat hoztam…. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. cintányér. annak segítek. úgy. -Üljetek le. (Ne legyen zaj. Előveszem a hangszeres kosarat.) Ha jól megy. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében.vagy A Győri Györgynek…. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy.kezdetű dalt énekelem ismét. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat. és megkérek egy gyereket. hogy mindenki lásson. amíg újra nem adok jelt. Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot. utána magatokban folytassátok a szöveget addig.ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása.ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik.ismétlése közösen) 35 . akkor azt választom. a hangszerek hangja halkabb. de közben hangoztatjuk a mérőt. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. hogy a hangszerek legyenek halkabbak. Fordítva is. a pontos zenei megvalósításra.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. magunkban is elmondjuk a mondókát. . Ügyelek az esztétikusságra. ne kiabálva mondják. a beszédhangunk legyen hangosabb. Adaptivitás: Ha úgy érzem.

de akár tálat is csinálhat aki szeretne. áhítatát biztosítom számukra.) gitárkísérettel / furulyázva. Visszavezetés a játéktevékenységekbe.. énekelni. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez. 36 . A zenehallgatás hangulatát. örültem. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre. Halkan. aztán megtudjátok azt is. -Fiúk. hogy miről szól. majd énekelve.III. Figyelek arra. Befejező rész (kb. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom. Utána tartok egy kis hatásszünetet. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. -Aki szeretne.. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát.

ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) • a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot 37 . • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. pl. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. hiszen mindig van olyan gyermek. • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. • a felnőtt együttműködő. értékelésére. Szerencsére nem csak az évszakokhoz. aki a kedvenc játékát hozza magával. • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. mert velük sokféle programunk lesz. amikor arra biztatjuk őket. a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. témának a feldolgozásánál. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. kapálunk. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak.Tervezetminta III. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. mint egy sajátos tanulási egységnek. amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk. Mackók A projektnek. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. amellyel elkezdi a mondókázást. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. Így kijelölhetünk egy olyan napot. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. ültetünk akár egyenletesen. keressük egymást halkabban-hangosabban. akár ritmus-kiemeléssel. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. hozzák be a számukra kedves mackót. gyomlálunk. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést. dió zörgésének különbségei). almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. • jelzünk egymásnak. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek.

szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. hogy maguk is megtanulják. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. versszakban. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz. mézet kennek a szájukra. akár a saját mackók újra kézbevételével. • ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is. miközben a szép éneklésre. 38 . rövidebb mese. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című. leginkább az óvónői modellel. a kettős körben a nagyobb ugrások.-ban. mézescsupor agyagozása. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. ill. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő.. fejdíszről. 5-ször). stb. hogy mikor és hányat ugrunk. • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez.. vers. bár még így is érdemes megbeszélni. • pl. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet.-ben. mackó-báb készítése. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot. tapsolunk). amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról. játékról. az óvó átélt. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt.ismerünk. programtól függően kerülhetnek terítékre. csukott szemmel sétálgató bocsokat. ujjbotocskákkal. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. stb. az 1-2. amelyre szülőket. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. vagy képzeletbeli kenyérre a 3. stb. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. didergést utánzó mozdulatok a 4. • fejcsóváló.. • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással. • egy témába vágó. ökölütögetéssel.

dadus néni feltöröl. farkas falka. b. A többi asztalt. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. maradék székeket a terem egyik felében félre teszem. Ezeket a csapatokat falkának hívják. sőt a nagymamátok sem élt még. Kommunikác iós kép. azon segítek. Nap és Hold. hideg téli estéken. Tudjátok-e.) A csoportszobát előkészítem. ill. 2 alagút. az ember megszelídítette a farkast. vezényszavak.Szervezési feladatok: a. anyaga 1. üljön le az öltözőben. mese. Id ő Motiváció megteremtése . (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c. Aki 39 . 10 szék. Csengő. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal. neki engedelmeskedik a többi farkas. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra./ Addig rendezem a bútorokat. Együttműköd ő képesség fejlesztése -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd kutyásat. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. Így lettek jó barátok. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. amikor anyukátok.) A gyerekeket mosdóba és az öltözőbe irányítom. Motiválás. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése. A Dadus néni segítségét kérem. Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. Foglalkozás feladatai. tápláléka. Feldolgozás módszere. Szőnyeg maradhat. A falka vezetője a falkavezér. majd aki készen van.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. kiszellőztetünk. a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai. tápláléklánc • mese. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). ezekből a farkasokból lett a kutya.

fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. akkor a gyerekek mászással reagálás futkároznak a teremben. kizárják a falkából.és vállizom nyújtó terhelésre. Amikor a Napot. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). (varázslat. hogy nincs-e valami veszély! Erre is nézzetek. mutatom. nem fogad szót. Feküdjetek le a földre. akkor egyensúlyérz lefekszenek. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. és nem vadászhat együtt a többiekkel. alvást. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. menjünk be a csoportszobába. Figyelem. aki úgy érzi nem fér el. Amikor a Holdat mutatom fel. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. gyakorlat: főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensúl y kialakítása.) „Nappal és éjszaka” játék: fokozása. nézzetek körül. titeket pedig farkasokká. én pedig a falkavezér. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. kimászhattok a barlangból.2. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a kar. vállöv erősítés. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. gyorsaság. Ti lesztek a farkas falka. lábatokkal. 1. menjen arrébb kis barátjától! b. kar. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. vagyis az erdőbe! -Nappal van. és imitálják az ék fejlesztése. Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély. vállizom nyújtó gyakorlat 40 . hogy mit mutatok! -Sötétedik. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra. Előkészítő gyakorlatok: Vérkeringés a. Hát. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak.

és térdemelés oldalra. Figyelem. vezényszavak. Téritájékozó.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban .Mászás két oldalára borított asztal lapja között. és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat. hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek. megesz minket vacsorára. oldalára fordítva. -kommunikác iós képesség.Az ösvény veszélyes úton vezet. Idő 6’ 41 . egyensúlyérz ék fejlesztése. az alagutakat.): Vállöv izmainak erősítése. ugyanígy a székeket. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok. vállöv. felborítva.Nagyon vigyázzatok. akadálypálya megépítése -Végre sikerült felkelni. együttműköd ő-képesség fejlesztése. mint mi a nyulat. Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat.Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben. megállások. hogy vadászni tudjatok. mászás a felborított székek adta szűk átjárón . -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten. Kar. (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek.szerek elhelyezése. . Közben leteszem leborítva a székeket. a szikla alatt kell átmásznotok. át kell mennetek a sűrű. Szervezési feladatok: . mert ha felébred a medve. így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! -Most már jól kinyújtóztunk.) . törzsizom erősítése. szakadékba zuhantok.Mászás az alagútban Feldolgozás módszere.) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás. . önfegyelem.Ahhoz. FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.c. utasítások . anyaga Mászás gyakoroltatása különböző körülmények között. (Átkelés akadálypályán. vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban. Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése. sötét erdőn.Mászás az asztalok alatt .

egyensúlyérz ék fejlesztése. mindenki megvan! . mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok. A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. Has. tolerancia fejlesztés. alatta.Rajta. újabb akadályok.Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet.Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral. hát karizom erősítés. Mindenki választhat magának útvonalat.dóképesség. találtok erre. vagy veszélyeztessétek. ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges. 5’ 42 . felette kell átmásznotok. . Udvarias viselkedés kialakítása. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. hadd számoljam meg a falkát. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . arra mehettek át az erdőn.Mászás a felborított asztalok lábai között -Mászás az álló asztalokra fel.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót. Ha szükséges. vigyázzatok.Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan másszatok le! -Itt egy újabb szikla. láttok.Látom. keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret. Udvariasak legyetek.gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozod ó képesség fejlesztés. idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek. át. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . A korábban eldugott babzsákok keresése mászással.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. ha megemelitek a térdeteket. ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom). nehogy megszaggassa a bundátokat! . és le . amerre csak akartok. egymást nehogy zavarjátok. Egymásra odafigyelés. majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek. . vagy szóbeli. gyere. azok alatt. hozd ide a többihez.

bújjatok az asztalok alá! Amikor azt kiáltom Víz.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. üljetek fel az asztalra! Közben pedig Idő 2’ Állóképesség fejlesztése.Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze. jelre újból rendes futás.. „Barlang” reagálásgyors kiáltásra bebújnak az asztal aság. a gyerekek.. Figyelem. alá. székeket a falhoz.) A gyerekek munkájának értékelése.Keressétek meg a barlangotokat! .Minden farkas jól lakott? . utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok. Amikor azt kiáltom barlang. megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom. utasítások . Egymásra odafigyelés. Feldolgozás módszere. .Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket. így egyszer gyerekek lesztek. fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek. 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára. Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!.. (Csengő) legyetek kisfarkasok!. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve. hogy a teremben körbe tudjanak futni a gyerekek. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás. vezényszavak. lábboltozat erejének erősítése. …. Foglalkozás befejezése: a. .Itt van a barlangunk. lábboltozat erősítése. anyaga Eszközök elpakolása középre annyira.. Egyensúlyérzék fejlesztése. alagutat összekötve a székekre... 3’ 43 . Motiváció. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség. gyertek ide vacsorázni! Minden éhes farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe. „Víz” kiáltásra felülnek az egyensúlyérz asztalra! ék. hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha. reagálás gyorsaság fejlesztése.

.. Víz!. b. S=29 Utolsó Víznél.stb.. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem.A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek..) A terem visszarendezése. fussatok az asztalok körül. mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! ……. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe. cseréljen trikót. segítsetek visszarendezni a termet! Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 44 . és mossa meg a kezét.. Aztán gyertek be. amikor ülnek az asztalon. ’ akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok (32’) felém! Örülök..

Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. fejl. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtése . De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én). Reagálásgyor saság fejl. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. Le ne maradjatok. Manókká varázsollak benneteket. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. hogy felébredt onnan tudjátok. akinek nincs párja! 45 1’ 5’ 5’ . Reagálás gyorsaság fejl.. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia.) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. Előkészítő gyakorlatok: a. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak. b. (látjátok?) Azt. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször.) Huncut Manó legyen. Téritájékozód ás kép.Tervezetminta II.) Motiválás. csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják. anyaga 1. Ez itt a kert! Innen. HVU: Egymásra ügyeljetek. Együttműköd ő kép. téritájékozód ó kép. Feldolgozás módszere.Szervezési feladatok: a. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron. fejl. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica. fejl. nem tisztelik egymást. 2. együttműködő képesség. nehogy ütközzetek egymással. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. Kijelölöm az játékterületet. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. ……. Négy kendőt készítek a nyakamba. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot. vezényszavak.

ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1.. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensúl yt alakítom.. a találkozáskor jobb kézzel fogjanak kezet. majd jobb tenyerük érjen össze majd a jobb válluk. majd szökdelve játszanak. akinek nincs párja!” Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak választotok. Ha egyedül van valaki.) Párosgyakorlatok: Kar-. én is beállok a játékba. Ritmusérzék fejlesztés. Lábboltozat erősítés. zokni……) A Manók. hogy „huncut legyen.. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja. mintha üdvözölnétek őt.) Amikor találkoztok. aki most áll leguggol. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok 3’ b. jobb kézzel fogjatok kezet. ÍGY! A páratlan manó kiálthatja.. és mutatom. azt mondjuk. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni. Testséma fejl. és összebarátkoztak. aki guggol. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár. törzsizom nyújtó gyakorlat: 3-4 1-2 + Lábizom erősítő. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba. páratlan) erősítése b. Alkalmazkod ó képesség fejl.tornáznak egyet. … jobb könyökük. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!.jobb térdük… Pár fogalmának erősítése.) A játék közben időt szentelek arra. Egyensúlyérz ék fejl. Nincs párja. váll-. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra. és tevőlegesen segítem a fordulatot. Így! …stb. akkor az.Oldaliság fejl. azt mondjuk ő páratlan. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok. hogy a pár. +2 46 . álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. Mindenki keressen gyorsan magának egy párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen. Minek lehet még párja? (kesztyű. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg. és rázzátok meg a társatok kezét.) „Cica legyen akinek nincs párja „játék variációja: „Huncut manó legyen akinek nincs párja” Először futva. hogy az : egy pár.) Elég! Maradjon a kézfogásotok. hogy hogyan kell igyekezni. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. A cipődnek is van párja. akkor. ….

itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el. buzdítom. utasítások Idő 6’ b. hogy felébredt a Macska (nyávogok). ne rángassátok. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak.) HVU: A párotokra nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! 5’ Feldolgozás módszere. fogó játékokkal Egymásra odafigyelés.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). és nagyon őrködik. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot. a. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. észrevette. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom. téritájékozod ó képesség. és kellően erősek is vagytok. Figyelem. a kijelölt területre futnak. akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé. reagálás gyorsaság. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást. Vérkeringés további fokozása. egyensúlyérz ék fejlesztés.terpeszállásba! Hajlítsatok előre. Most már nagyon jól tudtok együttműködni.) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 47 . segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”.) Igen ám. értékelem a gyerekeket. amikor halljátok. húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem. akkor mondom a további játékot. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. vigyázzatok egymásra. hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé. tolerancia fejlesztés. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit. . vezényszavak.) Felébredt a Macska. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek.

Bevonulás az udvarról. és felhívom a figyelmet arra. kedélyállapot lecsillapítása. kedvesség kimutatásának Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon tolerancia képességének fejlesztése. figyelmesek voltak egymáshoz a játék Lábboltozat (foglalkozás) során. vezényszavak. aki maradt fogónak. 48 . A Manótársak suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első erősítés. alakítása: segítségetekre. Megkérem a erősítés. több fogót is kijelölök. arcának megsimogatásával Boszorkány. kedvességetekre lesz Vérkeringés szükség! további a. itt a kendőd! ezután tovább menekülhet. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. Szegény Manót vissza lehet téritájékozod szerinti irányban. hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. A végén értékelem a mentéseket. azzal lábizom halad előre. Egyszerre Tudatosítás. nehogy összeütközzetek! Nézem ám. Emelkedjetek lábujjra. ugyanis az előző játékban ő menthetik meg társukat. Boszorkányfogó: őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. egyénileg futhatnak tetszés (mutatom). egymás iránti (Elteszem a köteleket. az mutatom az egyik gyermeken) és egyensúlyérz Békává változik.b. (guggoló állásban szökdelve) Boszorkány kap egy varázskendőt. Akit megérint változtatni. HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. hogy hozzák be a köteleket.BEFEJEZŐ RÉSZ Feldolgozás módszere. lés Eszközök elpakolása. ő a azonnal Békává változik! ÍGY kell annak reagálás fogó. Szervezet és a szalagokat. a kendőjével a Boszorkány. Egy gyermek a Boszorkány.) Terpeszfogó variáció: A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon fokozása. akit megfogott a Boszorkány gyorsaság. Békaügetésben megsimogatjátok az arcocskáját! A ék fejlesztés. játék. hogy milyen jók. Tessék.) odafigyelés. ó képesség. percenként fogót cserélek. gyerekeket. utasítások Egymásra Segítőkészség. az Figyelem. ha jól megy már a Munkáraneve Értékelés. A gyerekek (Manók) mennie. vigyáztatok egymásra. anyaga Idő 8’ 2’ S=30 ’ Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával. most viszont a fejlesztés. és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! Cél Foglalkozás feladatai.

a tanszék honlapján 49 .Tervezetminta III. (Vörös Vera) Ld.

. állás és irány megfigyelése és utánzása.. nap. A testséma építés segítése. megkülönböztetés. változás. Egyéni. azonosítás. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). távolodás. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése. A megfigyelés tudatosabbá tevése. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. forgás. helyzet. hónap. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek. csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. helyzet. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 50 . .MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. tükörképpel. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. matematika . vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. csoportokra. kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. csoport. Kommunikációs képesség fejlesztése. hanem két-három részletben. A szem-kéz koordináció fejlesztése. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. Ismerkedés a tükörrel. mozgások és tükörképük: közeledés. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros). fordulás... Az érzékelés. óvoda. összehasonlítás. építéssel: távolság. mozdulatokkal.

Előkészítem a tükröket és a forgókat. képek. Mozgások nagytükör előtt. egyforma autók. egyforma babák. és egyszerű építmények másolása. amelyben a gyöngyöcskét. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. alkotások térben: dobozokból. faépítőkből szabadon. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. tükörképnek van nagy szerepe. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon. fényes kiskakas c. egyforma macik.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. a saját tükörkép figyelése. Beszélgetünk ha valaki elkérné tőled. amiket a gyerekekkel készítettünk. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. hogy van-e olyan kisgyerek. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1. Építések. 3. egyforma bábuk. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. verses meséjét. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. mit csinálnál vele? Mi lenne. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket.) 2. hogy játsszon vele? 51 . (Megfigyeltük. 2. egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek.

hogy a vízben is lehet látni a Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket tükörképedet? Nézzük meg! egy sötét edénybe öntött vízben. pl. hogy amikor te mutatod a válladat. kar. távolodás. vagy tőle távolodunk. láb. Akinek szüksége van rá. vagy szeretnéd. és mutassák. annak adok egy-egy ötletet. törzs. elemzés nélkül). A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben. de ez a térben ellentétes irányú mozgás. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Láttad már.. miközben a tükörképet nézik. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. a tudatosítást az utánzás szolgálja. akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. Mindenki menjen oda a párjához. miközben csak a tükörképüket nézhetik. akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is.) 2. „Táncolni fogunk. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. amikor tükörhöz közeledünk. II. 52 . hogy ilyen hosszú zoknit húztál. orr. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról.) 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel. Kinek adnád oda? Van olyan ember. • „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó.. kar fölemelése.. amilyen a tied. oldalt-ugrás. váll. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak.” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét).is róla. közeledés.. amit a tükörben láthatnak. kéz. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú. comb. lassú fordulás. Panka? Hát neked. illetve távolodik. fül. akkor a tükörkép is közeledik. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. mit gondolnál? Örülnél. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. • „Milyen hosszú a hajad!”. hátralépés. A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre. szem. „Kata! Észrevetted. száj. Testrészeik (fej. Mozgások a tükör előtt. haj) megérintése. Janika? . fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . nyak.

ellenőrzés a két kar mozgásával. Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. aztán szerepet cserélnek. hogy a tükörképpel szép lassan mindenki a párjával. hogy ide képzeljük a tükröt. Kicsit üljünk le. ha most egymás mellett menne Annak tudatosítása. Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel. hogy ezt engedted a párodat másfelé kanyarodni? nem lehet megoldani. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a mert ez ellentétes irányú mozgás. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet.„Szeretném. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt. ha átélnék a gyerekek.) 4.) 3. hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a tükörben. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal). mint ők. 53 .. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel). ezért kiélezem a Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész kérést: Gabival együtt? . így ellenőrzöm. karmozgással. A helyzetek.) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. és testem Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. oldalával álljon a tükör felé:. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. Lássuk. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani. kézen együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. irányok tudatosabb megfigyelése. tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért Szeretném. aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. Hagyom. hogy jól sikerülte. Zsuzsi áll a tükör előtt. A szék tükörképét képzeljük el. hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. 5.. A tükrözés gyakorlása. állások. mozgások. Tárgy és tükörképe.

Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint. amiket készítettetek! Vigyázzatok.1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük.2 Ez után „tükörváros” építését kezdeményezem. ha a székekkel meg más építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör helyét leragasztott papírcsík jelzi.) Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák és tükörbabák. hogy gyakorolhassák a tükörkép előállítását. A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek ülőpárnák 54 . hogy annak is állítsák be a tükörképét. macik és tükörmacik is éljenek ebben a városban!” „Az utcákon járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a házakat díszíteni a forgókkal. Az ellenőrzéshez egy fürdőszoba-tükröt viszek.szemmel „tükör” elé. hogy jól van-e!” „Mi lenne. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” 5. ha nem fáradtak el nagyon a gyerekek. nagyobb tárgyaknál pedig a végigsimítást szorgalmazom. sikerült-e és várom. 5. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük. „Ellenőrizd a két kezeddel.

melyik a könnyebb. az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása. tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. csoport. hogy a nehezebb felé billen a mérleg. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. .. viselkedési minták követése.matematika . nap. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. egyéni. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. mérőszám megállapítása. Egymás tevékenységének segítése. 2.. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. 5. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. éljék át. melyik a nehezebb. 1. és 55 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: .Tervezet II. hónap. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése . óvoda. 3. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk. játékba ágyazott. Funkciók szerint megosztott csoportos. felismerjük. A megfigyelés tudatosabbá tevése. mérés.. összehasonlítás. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása.. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével. Kommunikációs képesség fejlesztése. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben.. fizetés. Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. A vásárlás szokásainak alakítása. csoportokra. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal. 4.

Beszélgetés. guruló nagy labda megállításával. • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). Árcédulának való üres lapok. (szükség szerinti egyéni értékelés). Pénztárcák. • a könnyebb.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. mérés kétoldalú mérleggel. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. nehezebb érzékelése két kézben. fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. ceruza vagy filctoll. Az áru kínálására alkalmas papírládák. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem. leszámlálás. piaci asztalon. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. Közös (páros). Folyamatos ellenőrzés. (tárgyak számának megállapítása). a piaci mérleg és használata. 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. ellökéssel. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. A gyűjtött. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés. önellenőrzés. korongok. (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. összemérés. Gyakorlás. a piac. tojás. néhány olyan áru. jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. melyik a nehezebb. Számlálás egyesével: megszámlálás. Kosarak. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 56 . csokor virág). A pénz használata. Kétoldalú piaci mérleg. melyik a könnyebb.

– Sok mindent láttunk tegnap a piacon. Akinek kedve van. és eljátszom az első vevő szerepét: – Jó napot kívánok! Szeretnék almát vásárolni! Abból a szép pirosból kérek A matematikai tartalom vastag betűkkel. b) Felvetem. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet).) II.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. hogy egyszerre ketten lehetnek. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. akkor megbeszéljük. hogy tegyék külön ládákba. c) Megválasztjuk a szerepeket. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. Az egység megválasztása. játszhat vele. aztán cserélünk. Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra. Emlékeztek-e arra. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. 2. hogy játsszunk piacost. 57 . segítsenek berendezni a piaci asztalt. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. kiegyensúlyozás 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó. hogy még néhány eszközt pótolni kell. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk. Az egységgel való mérés technikájának megismerése.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni. Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. kérem. hogy nem tudunk mivel mérni. amely során kiderül. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut. A vásárlás elkezdése során először az derül ki. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel.

várva. annak megtippelése előre.) javaslok. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. hogy jól gondoltuk-e. ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. mérés után pedig megállapítjuk. Amikor egy vásárló megkérdezi. hogy a szoktuk megmondani.megfelelő számú vadgesztenyével. hogy milyen nehéz! A tanácstalanság láttán közös gondolkozást szükség szerint segítséget adok. annyit. jó lenne azzal mérni. vagy kezdünk felfigyelni. a tömeg leolvasása vehet magának.) Árcédulák készítése. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. amennyibe kerül az 58 . Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. a fel a rossz fogalmazásra. A petrezselymet csomónként. (Ebben egyet! Tessék lemérni. korongokat adok neki is). hogy az eladók írjanak árcédulákat. ezt több. benne az iskolai piros-kék korongokkal. darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat. Ha nem figyelnek kérünk. ahány forintot mond az eladó. hogy a nehezebb lényegesen nehezebb darabnál? Miből tárgyat több ugyanolyan egység gondolod. a könnyebbet kevesebb. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). akkor javaslom. A kézbe vett tárgyak tömegének – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! érzékelése. vagy hogy a tojást nem szokták lemérni. azt. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. hogy több (kevesebb) gesztenye egyensúlyozza ki. virágot szálanként vagy csokronként hogy nem szoktuk lemérni. azt kérem a tojás megmérését. hanem valahány kérjük. – Az eladók ki szokták írni az árakat. hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is szorgalmazom. akkor közlöm. hogy hány darabot gyerekek igazítsanak ki. – Mit gondolsz. hogy mi mennyibe kerül. Arra az összefüggésre kérdezem egy lényegesen könnyebb. 2. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk.

hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. felnőtteknek. össze. 5-forintos. fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. 8-forintos érmék. amit venni akarnak. Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek. 3-forintos. 59 . hogy mennyibe kerül. és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. 2-forintos. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. amelyekre rá van rajzolva. és fizethetnek.áru. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. 3. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható.

. óvoda.Tervezet III. asztalok. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével.. mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. Problémaérzékelés. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. jelzés alapján.. 60 . Tájékozódás a síkon. beszélgetés. az útvonalak megtervezésével. Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . csoport. nyíl. divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. Könyvek. sorrend Játékba ágyazott. bemutatás. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. szükség szerinti értékelés. a probléma-megoldási képesség fejlesztése. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). korcsoport) A tevékenység ideje: (év. 4 db A4-es lap. … értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. gyakorlás. .. hónap. a jellel adott irányok követésével. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával. A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével. szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. felidézésével. irányok követése közlés. ellenőrzés. zöld és sárga). képek vonatokról. kezdeményezett Egyéni. bemutattatás. kék. csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. Az alkotó.

Nagy képek (vasútállomás/ház. Gyöngyfűzések. Téri viszonyok tapasztaltatása. 4 nagy csomagolópapír. mozgásos játék az udvaron. Közlekedés. kisebb képek (4 ház. amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). Az óvoda és környezetének bejárása. lovarda/több ló. A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. 2. 4 facsoport. 3. tó. 4 tó). sorrendek megfigyelése. Babzsákok. 4 vár.Kártyák nyilakkal és színes körökkel. színes zsírkréta. 4 ló. facsoport. 4 kisautó. vár). kirándulás 61 . útvonalak megbeszélése.

A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. zim. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. később használandó eszközt is. nagy az út. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra. Kikészítem a többi. fut a sínen a kerék. nagy az út. A masina fut. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim. b) Elmondom (ha ismerik. fut a vonat: zúgó robogás. forog a kerék. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. Zum. zum. az ilyeneket ábrázoló képeket. megy a gép. megy a gép. Jön a vonat. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. Beszélgetünk arról. milyen a kocsi belseje. fekete az alagút. 2. fut a kocsi: patkó-dobogás. hogy ki utazott már vonaton.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. milyen utakon… 62 .

hogy arra lépeget. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. Újabb irányok bemutatása. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. mi felé megy a vonat. a kétféle lehetséges irány felismertetése. hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. 3. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is. hogy mit csinálok! Gyertek ide. megkülönböztetése. mit csinálok. Az irányok tudatosabb megfigyelése.) Mindkettőt bemutatjuk. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják. Megbeszéljük. több jó válasz „Mit gondoltok. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. Arra kérem a gyerekeket. Jel (nyíl) értelmezése. hogy merre. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen. csak hátrafelé lépeget. ebben a kocsiban? És 3?” 2. hogy messziről figyeljék. hogy aki a széken ül. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. a több lehetőség felismertetése. Egy fejlettebb. mert csak egy kocsija van. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. de az is lehet. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. Beállok a széksor mögé. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet 63 .) Leszögezem. „Van kedvetek hozzá. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. Az állások összehasonlítása. ahogyan a vonat székei állnak. elmondom. hogy az elképzelt sín mentén halad. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. akkor a vállát fogva mögéje állok. hogy öten.c) Felvetem. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. irányítom. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. (Mozgással. az mikor ül menetirányban. hogy az ablak felé vagy a … felé. megnevezése. amelyben megfogalmazódik a haladási irány. hogy nem fordul meg.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. hogy jól lássátok!” II. mondhatják. 4.

mit választott!” magam is megmutatom. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi. sárga). hogy milyen egy beszállókártya. aki utazni nyilak színe segítheti a kisebbeket az irányok szeretne! Üljetek be abba a kocsiba.. ha már minden hely foglalt azon a kocsin. hogy ne legyen előttetek az utas jó kocsira ült-e. minden utazónak egyet. hogy Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők jó helyre szálljunk!” közül. „ Elmondom.6) Elfoglalják a helyeket. hogy milyet 64 . mit választ Barnus. szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is. amire a jegy szól.menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva. amelyikbe a azonosításában. Bemutatom. egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját.leteszem a másik három (kék. Sorban. együtt keressük a megoldást. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe. amelyikbe az szól. Ha egy kisgyerek csak ezt az kártya szól!” összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. De előbb megfigyeljük. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat. aki segít ellenőrizni.” zöld. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. amerre a nyíl hegye mutat. ha utas előre. hogyan .egy vonatkocsi mellett megfigyelésre . hogy „Úgy helyezkedjetek el. egymás mögött ezekben a kocsikban is! Minden A kisebbek segítőkészségét is dícsérem. „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba. hogy arra megyünk. hogy segítsetek” Helyezzünk el székeket megfelelően a földre. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon látható „Válasszon kártyát magának mindenki. Megbeszéljük. választhatnak együtt „Megvan-e a csomagod?” egy másik jegyet. ill.) Választunk 4 kalauzt. hogy a színes kör a lap alján van. te Megfigyeljük. hogyan tartsuk a kártyát. hogy lássák az „Álljatok ide mellém. hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. „Barnus. mutasd meg. „Z. azt szó nélkül javítom. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot. miért nem tudott üres szék!” leülni. a létszámtól függően 4 . Pl. Ha probléma adódik. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” összes vonatot egyszerre. állnak. előre kinézve. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket.” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel.

A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. hogy itt szálltunk le. hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. útvonalak tervezése. de bemutatunk közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. Indulhat egyszerre 2 gyerek. tó. Sorrendek. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3. de mondhatják mások is. Tájékozódás a síkon. megkérdezem. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült.érdemes. Ági. Juli.” Megneveztetem. sorszámok.” 7. az menjen az utolsó helyére! „Megérkeztünk a célunkhoz. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. hogy miként folytatódik az utazás. állomás. Állj fel! Honnan tudod. elmondom. „Gyertek ide körém! Megmutatom. amit sorban helyet is. Segítségüket kérem. 5. Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. akkor. Ha a csoport összetétele. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” Az érintett helyek nevét sorolhatja a lépegető. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. több meglátogatsz! (Pl. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem. Nem kívánom magyarázni. elfáradásától végeznék el valamennyit. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. Liza. „Most indulj vissza a várból az állomásra 65 . 6. Marci.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. amit látnak. hogy később le tudjanak ülni köréjük a gyerekek. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. véget ért az utazás. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik. úticélunk a vár. Mi itt maradunk. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. aki közvetlenül mögötte ül. amiket közben úgy rendezek el. erdő. bejárása. és Marci megnevezi Tomit. de meg akarunk látogatni az állomásról indulva több „Ki mutatja be. a sorrend megfordítása Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. Tomi. és kérhetjük őket. „Mondd el.

szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 66 . elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. ugyanazon az útvonalon. ha kedvük van. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését. Le is rajzolhatjátok. hogy ki merre menne. polc székek Pl. mint az erdőben). bejárását. 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. elmondást. hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. Igaz-e. zsírkrétákat. ajtó A Pl. ablak gyerekek csoportban Pl.feltételt is megszabok (pl. amin jöttél! Mondjátok el.” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. kérdéseket teszek fel (pl. amin ugyanolyan képek vannak. Érintsen minden látnivalót az úton). mint előbb a földön. és elhelyezek egy-egy játékautót. hogy a tónál előbb jártál.

március 20. dér) . azok olvadása. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: . növénye. vizsgálódások. havas eső. hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása. állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1.0000 Kincs u 5. azok változásainak megfigyeltetése (hó. összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp.Megfigyelések.TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK Tervezetminta I. zúzmara. vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek. csíráztatás. jég. Környezeti feladatok: 67 . zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem.A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak. hóesés.

víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt. 68 . hőmérséklet-víz. halmazállapota. megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel.a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe. cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban. alakja. a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. illata. a meleg hatása. íze. hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz. vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése 2. az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések. mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól. hőmérséklete. annak változásainak megfigyelése. következtetések levonása. értelmezése a víz mint élettér megismertetése. tapintása. hangja. az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között) érzékeléssel. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés.

) Tavaszi szél (Törzsök 10.uszony).ömlik).csobog.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi. spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését.) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni.a víz hangjainak megnevezésével( csurran. tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével. következtetéseiket. esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: 69 . űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27. a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem. a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5. mint élettelen környezeti tényező. működését 4.cseppen.tudatosodjon bennük. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket. a Víz világnapja (március 22. hogy életünk egyik fő eleme: a víz.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz.) Nád alól (ÉNÓ 277.

B. föld. értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés. egyéni I. tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról. vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos.-M. Melléklet) II.képek válogatása.Tó vize (ÉNÓ 316. bemutatás.) .folyamatos reggeliztetés . Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E. Barangolás az óceánok világában) vízivilág-csodavilág tablókészítés Szervezés: . A tartalom feldolgozásának várható menete 70 . o. szemléltetés. „búvárkodás” a természetsarokban .öntözés. felmosóruha.: A titokzatos természet. vízszennyezésről .hely biztosítása. o.versmondás: . kavics.R.éneklés: . vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg.találós kérdések a vízről (ld. eszközök előkészítése Motiváció: . Barangolás a természetben.) .Zelk Zoltán: Gólya.) . összehasonlítás. ellenőrzés. gyakorlás. gólya (Cini-cini muzsika 30.Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132.pedagógiai módszerek: beszélgetés. növények törölközők. leírás.

Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hideg- Közeledik a Víz Világnapja. megfigyelése Részfeladat: színe. Az egyiket teletöltöm. azonosítóés megkülönböztető képesség. figyelem.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. türelem. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. hogy lombik. beszélgetés.Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? Hoztam 3 db üvegvázát. azonosító és megkülönböztető. stb. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. türelem. víz 2. áttöltése kisebb pohárba. ellenőrzés. leíróképesség. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú. Láttok különbséget? meleg víz érzékeltetése. formafelvétellel (öblösebb. víz 3. alakja. íze. Mi történik. illata. önfegyelem Módszer: megfigyelés. alacsonyabb. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben kisebb pohárba. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése. a másikat a nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki 71 . Ma a vízzel fogunk játszani. Az a nevük. valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. összehasonlítás. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca. Figyeljétek meg. szűkebb magasabb. szaga. halmazállapot változás megfigyeltetése Mártsátok egyik ujjatokat a Szervezés: hideg és meleg víz. gondolkodás. analizáló. ellenőrzés. vizsgálódás-kísérlet. leíró. beszélgetés. figyelem.1. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). önfegyelem Módszer: megfigyelés. Mindenki kap egy pohár vizet. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel.

Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. azonosító. figyelem.és megkülönböztető képesség. figyelem.Képességfejlesztés: érzékelés. okokozati összefüggések meglátása. gyakorlás. loccsan. jégkocka. leíróképesség. mi az. amelyet öt napja tettünk oda! Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! 72 . azonosítóés megkülönböztető képesség. leírás. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B. türelem. türelem. a gyermekek tálcáján lévő. emlékezet fejlesztése. összehasonlítás. ellenőrzés.Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. beszélgetés. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. ítéletalkotás. észlelés. tálca 4. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. önfegyelem Módszer: megfigyelés. bemutatás. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt. összehasonlítás. a bennük lévő víz mennyiségének kap egy jégkockát. gondolkodás fejlesztése. víz 5. csorog. zubog. önfegyelem Módszer: megfigyelés. Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. ill. ellenőrzés. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. vízzel teli poharak. azt a két üveget a természetsarokból. fedetlen üvegben lévő víz mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. logikus gondolkodás. leírás. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben.

a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok. magyarázat. talaj. beszélgetés. azonosítóés megkülönböztető képesség.működésének ismertetése. kavics. Azután ültetjük bele a növényeket. leíró. gondolkodás. hogy megfigyeltük.Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. gondolkodás. figyelem.összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. mi fog történni? Holnap reggel megnézzük! 7. növényeket. ellenőrzés. balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. kavics. leíróképesség. készítünk egy érdekességet. önfegyelem Módszer: beszélgetés.Feladat: A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása 73 . Megöntözzük a növényeket és a talajt. észlelés. érzékelés. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. Florárium a neve.. összehasonlítás. termőföldet-talajt.jól látható helyen történő. leírás. önfegyelem Módszer: megfigyelés. Mit gondoltok. bemutatás. megfigyelés. Utoljára tesszük rá a tetejét. türelem. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. figyelem. növények 6. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. talaj. emlékezet. szemléltetés. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot. türelem. növények Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt.

önfegyelem Módszerek: beszélgetés. Most gyertek. emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Mit gondoltok. ha nem jutnánk vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? Képességfejlesztés: gondolkodás. emlékezet.Részfeladat: növények. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? És mi emberek? Mi történne. állatok.ellenőrzés. értékelés Eszközök: - III. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 74 . Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz. türelem. magyarázat.

termések (borsó. megnevezése az ültetésre szánt magvak. hajtatás .0000 Kincs u 5. hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • Fejlesztési feladatok: 1. bab) vásárlása a piacon burgonya. Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével 75 az ok-okozati összefüggések magvak.kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével . Képességfejlesztés: . Zöld csoport Ideje: 2009. a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2.Tervezetminta II. eső. megneveztetése. valamint a vetés során .mozgásképesség: finommotorika. jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás. tavasz. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése. termések felismertetése.

sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés. burgonya.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. amelyen egy fa rajza van. leírás. ellenőrzés. rendszerező Korcsoport: 6 évesek Munkaforma: csoportos. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés. borsó.egyéni Helyszín: csoportszoba 76 . gyakorlás.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4. vetés. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. o.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253. magyarázat.a vetés. hajtatás. csíráztatás. o.) Fecskét látok (ÉNÓ 188. értékelés Természettudományos: megfigyelés. Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő. virág. összehasonlítás.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír. termés.

I. Szervezés:

Kezdő szakasz Előkészületi szakaszban: • a vetéshez, ültetéshez szükséges növényi részek, eszközök beszerzése, előkészítése

a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés, a gyermekek folyamatos fogadása Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz

Motiváció: • • • • • Társasjáték – tavaszi virágok Játék a memóriakártyákkal – magvak, termések Eszközök előkészítése Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. o.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában. 214. o.) II. felidézése: • • • időjárás növények, állatok jellemzői öltözködés A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja, melyik évszak van most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek a növények? Miért? Mit csinálnak az állatok?

Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Miért? Miben jöttetek ma reggel anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: - Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek bejelölése. Egy közös tavaszi képet - Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld fogunk készíteni. füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt Figyeljétek meg ezeket a őszi és tavaszi jelenségeket, leveleket, terméseket, képeket! Tegyétek a fa köré óvodába? Mért?

77

növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi azokat, amiktől tavaszi kép jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása, lesz! elhelyezése a fa körül illetve a fán. Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, Módszer: értékelés Eszköz: időjárástábla, csomagolópapír, amelyen egy fa rajza van, különböző évszakokra jellemző képek, tálca feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek, magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. Mi történt vele? És utána? és hogy mely kommunikációs, leírás, türelem, figyelem, önfegyelem, finommotorika megfigyelés, összehasonlítás, beszélgetés, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés,

terméseket

rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása, a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: bab, borsó, lencse, az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

78

feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: • • a hajtatott növényi részek vöröshagyma, burgonya) megnevezése a hajtatás feltételeinek felsorolása • a kihajtott

Emlékeztek,

hogy

mely

növényi részeket hajtattunk? (ágak, Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a

vöröshagyma, képeket! burgonyagumó részeinek megfigyelése és Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a vöröshagymát megnevezése • a kihajtott vöröshagymáról és ábrázolja. Mi történt vele? És burgonyagumóról készített óvónői rajzok utána? fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: vöröshagyma, burgonyagumó, a kihajtott vöröshagymáról óvónői rajzok feladat: Magvak vetése, hagymák, gumók A ültetése Részfeladat: • magvak, hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés, ültetés megkülönböztető, analizáló, lévő tálban lévő magvakat pedig és burgonyagumóról készített megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

fogjuk elvetni, a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése, a termőföld és a elültetni. Aki vetni szeretne, álljon a piros asztalhoz, aki pedig hagymát szeretne

Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, ültetni, álljon a kék asztalhoz! szintetizáló, A vetés ill. az ültetés menete:

79

egyet pedig a polc tetejére. ellenőrzés. egyet a hűtőbe. összehasonlítás. leíró. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! beszélgetés. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból Miért? feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • • • víz nélkül fény nélkül hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. türelem. termőföld feladat: A növekedés. azonosító. önfegyelem 80 babunk? Képességfejlesztés: leíró.gondolkodás. gondolkodás. ellenőrzés. összehasonlítás. kell tennünk. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. analizáló. értékelés Eszköz: bab. úgy. önfegyelem Módszer: emlékezet. önfegyelem Módszer: leírás. figyelem. Meg fogjuk figyelni! . fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • előbújó hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. türelem. értékelés Eszköz: tálca. figyelem. emlékezet. Először vegyetek el egy cserepet! Tegyetek bele egy megfigyelés. marék földet! Utána tegyétek bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. cserép. beszélgetés. leírás. figyelem. szintetizáló. Mit gondoltok. gondolkodás. beültetett cserepek emlékezet. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. vöröshagyma. tálca.

játszani. Befejező szakasz Kérlek. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 81 . tenni.Módszer: leírás. beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép III.

Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2.növények. a fafajok. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás. a fafajok. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek. Zöld csoport A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán. a földön.Tervezetminta III. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1. ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel. dalok megismerése.0000 Kincs u 5. állatok. megnevezése. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 2009. ideje: Nevesincs óvoda –Bp. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése. ősz 82 . a madárfajok keresése során azonosító. jellemzése Őszi versek.

megneveztetésével. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás.) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202. önfegyelem. formájának. nagyságának összehasonlítása 83 . o. tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének. Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29. türelem. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3.

az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II. lehulló levelek. hűvösebb idő . kopasz fák. szemléltetés. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális. bemutatás. Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. értékelés Természettudományi: megfigyelés. összahasonlítás. csoportok alakítása színek segítségével. beszélgetés. leírás. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet. csoportos. ellenőrzés.Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb.színes levelű fák. figyeljétek 84 Szervezés . egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil. gyengébb napsütés.

vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére. összehasonlítás Munkaforma: feladat: A már ismert fafajok azonosítása. kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés. leírás. termések gyűjtése. önfegyelem. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. egy világos kb. figyelem. kommunikáció Módszer: megfigyelés. vadgesztenye. megnevezése levelük. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek. türelem. finommotorika. azonosító. alkalmas hely megteremtésével. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 85 . finommotorika. leírás. leíróképesség. önfegyelem. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb. 2 nm-es. azonosító. levél szétválogatása a terítőn. ami ott van a földön?.. leíróképesség. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.és megkülönböztető képesség. majd a termés.. termésük alapján (platán. veréb. figyelem. szem-kéz koordináció.és megkülönböztető képesség.

a boríték színével megegyező színes szalagok Mindenki kap egy ragasztós lapot. összehasonlító Módszer: megfigyelés. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő.nagyság ami neki a legjobban tetszik. utána gyertek vissza! Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 86 Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. (vadgesztenye. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. beszélgetés. terméseinek megkeresni a párját a földön Részfeladat: . majd az adott fafaj kiválasztása. ellenőrzés. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján. 4. hogy ezek a levelek. feladat: Különböző fafajok leveleinek. színes borítékok.feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Most mindenki keressen egy olyan levelet. leírás. platán. összehasonlítás. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . értékelés Eszköz: színes falevelek.

vizuális memória. figyelem. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. termések borítékban Módszer: megfigyelés.és megkülönböztető képesség.szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. azonosító. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. figyelem. kommunikáció Eszköz: ragasztós lap. milyen madarat látunk? Ki tudja. kommunikáció Eszköz: levelek. a fehér textilen mandala készítése. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! Válogassuk szét a képeket madárfajok szerint! 87 . Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? Minden pár figyelje meg a választott madarát. figyeljük meg. keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk.és megkülönböztető képesség. leírás. önfegyelem. finommotorika.. türelem. piros. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? 5. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg. önfegyelem. leírás. azonosító. leíróképesség.forma . finommotorika. szem-kéz korrdináció. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. barna. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. leíróképesség.

színük Tevékenység: séta. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. nagyság. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. nagyság. feladat: A parkban élő madarak felismerése. figyelem. feketerigó. figyelem. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. összehasonlítás Munkaforma: frontális 88 . finommotorika. észlelése. veréb. leíróképesség. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. önfegyelem.összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. azonosító. leírás. szarka nagyságuk. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. önfegyelem.és megkülönböztető képesség. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. leírás. megnevezése Részfeladat: galamb. erezet. Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése.

azonosító. színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 89 . feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl. kommunikáció Munkaforma: csoportos III. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leíróképesség. veréb. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül.8. önfegyelem. figyelem. vastag zsinór Módszer: megfigyelés. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb. leírás. összehasonlítás. szarka.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes.

Weckgläser mit Blumenzwiebeln. März 2009. Pinsel. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. Erkennen. Bildkarten. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2. Városligeti fasor 28. 20. Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. Steine. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. Farbe. VI.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. Blumentopf. 90 2’ .

das ist der Krokus. Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln. die ist giftig. (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. beobachten. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3.ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte .. Wasser. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. Hypothesen stellen. Erde. Diese nicht. das ist die Narzisse. Luft. das ist die Hyazinthe. usw. sim sala bum. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden.. unseren Blumenkalender beobachten 91 . Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim. Einige sind viel gewachsen. Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. alle Kinder drehen sich um. Augen zu und hört fein hin. Warum? Was brauchen sie? Sonne.

92 . Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel. wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes . mal etwas darauf! Sonne. Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne. Jetzt machen wir kleine Löcher. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde. gebt bitte Erde rein. Bedeckt sie mit Erde. da kommen die Zwiebeln. dann kamen die Blätter hervor.) Legt bitte die Steine in den Topf. was du möchtest! Hier sind auch Malblätter. Marienkäfer. Jetzt kommt noch die Blüte. Sonne) 4. Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch. Zuerst waren nur die Zwiebeln.Diskutieren. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären). du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen. Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. Der Krokus wird immer größer und größer. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel. Schmetterling. hier ist ein Stein. Hier sind Schaufel.Bewegung. Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten .Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm. wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln.Steine bemalen .

Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen. VI. Városligeti fasor 28. März 2009. 20.Tervezetminta II. des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele. Aufgaben: Zei Ablauf der Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo 93 . den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens.

den Anweisungen am schnellsten zu folgen. 3’ II. kommen sie in das Nest. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack. Ich bin die Vogelmama. T-Shirt. Das Ziel ist. wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir Gruppen tätigkeit 94 . Turnschuhe. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt. Zieht euch bitte um. 2. Alles sollen wir wechseln. Kinder! Ich bin die Vogelmama. und wenn ich meine Kinder rufe. ziehen sich alle um. Erarbeitungsphase 1.Arme hoch strecken. vor der Sporthalle. • Riesengang. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin. Wir gehen turnen! rmen Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum. Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen.t 1’ Beschäftigungseinheit I. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. Turnsack 5’ Unten. Geht jetzt spielen. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe. kurze Hose. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. ihr seid meine Vögelchen. das wird das Nest sein.

Bauch halten gehen wie die Zwerge! • Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren. wie der Storch seinen Schnabel bewegt.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen. nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 95 . Armbewegungen machen.

dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst. ich gebe euch je noch ein Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. Zweimal hoch. Bohnensäckchen auf dem Kopf. Gruppen tätigkeit • Kommt. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. wie die Füße legen und auf auf Schlittschuhe. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf. in die Hocke gehen. Hände auf die Hüfte legen. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so.• Laufen. Arme zweimal nach hinten ziehen. das Bohnensäckchen ist in einerHand. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. dann Armhaltung wechseln. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 96 . Wir laufen darauf. Bohnensack auf den Kopf legen. was wir machen.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. Wir stehen gerade. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. dem Boden schieben 2 Bohnensäckchen 5’ 3. Noch einmal.

Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Langbank. Arme zur Seite 2. dann zu dem rechten Fuß zweimal.Bohnensack auf dem Bauch 4. kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Kleingru ppen 97 . dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen. Hauptteil 10’ Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen. Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma. die Arme hoch mit Bohnensack.Auf der Langbank balancieren . zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit III. zeig bitte den anderen. Spinnengang. ein Kasten.Bohnensack auf dem Kopf. Bohnensäcke Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél.• Quergrätschstellung. auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen. was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen.

Maus rein in das Haus!“ ruft. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. 2. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. wir bringen das zurück. Maus rein in das Haus! Maus. Maus raus aus dem Haus! Maus. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. Maus raus aus dem Haus!“ ruft. Wer kein Haus gefunden hat. Wenn die Erzieherin „ Maus. Maus rein in das Haus! Komm. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ IV. Ruhe-Phase Maus. Emma. Wenn die Erzieherin „Maus. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 5’ Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. wir sagen das zusammen! Maus. als die Kinderanzahl ist. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. 1’ 3. dann kann er weiterspielen. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. Gruppen tätigkeit 98 . Es gibt einen Bohnensack weniger. Nehmt alle ein Bohnensäckchen.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. euch auch? Kommt. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen. komm bitte. sollen die Kinder weiter laufen. Dann gehen wir uns umziehen.

sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket. A mesében előforduló sztereotípiák. a metakommunikációs elemek alkalmazása. költői képek. a dramatizálás helyszínének kijelölése. nyelvi humor stb. a verses mese ritmusát stb. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. helyszíne. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. a kapcsolatteremtés módjai. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. reggelizés. érvényesítése.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. konfliktusokra. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-. (pl. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya. gyerekek leültetése. kérdésekre…stb.és szövegfonetikai eszközök használata. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. rímek.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. színházi szokások elmélyítése stb. formulák. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt. a bábszínház berendezése.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. zenei elemek. A mondat.? Hogyan? 99 . milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre. verses mesében. idegen szavak stb. rímek érvényesítése. mesében rejlő stilisztikai eszközök. archaikus és népies kifejezések. szemkontataktus lehetősége. a rímeket. típusa. szellőztetés stb. az összetartozó elemeket. megjelenítése hogyan. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. és mesemondás alatt.

gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét. fejdíszek kiosztása. Volt-e példa integrációra? Ha igen. kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. a mesefeldolgozás módjai). dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus.és fényeffektek. a helyszín kijelölése. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. feladatvégzés. a jelmezek. kiválasztásuk indoklása. Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. a bábfajták megnevezése. bábozás. hang. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 100 . A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék. bábszínházi szokások elmélyítése. kongruens volt-e? A szólások. személyiség. a mesereprodukció formái. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei. a szerepek kiosztása. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). lehetőségei. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték.

Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. eszközök biztosítását. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása. javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. a szövegformálás. lehetőségeihez. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. fejlődésére? 9. az intonáció.Ének-zenei nevelés 1. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. szövegejtés. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. ritmikai érzékük. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. rögzítése? 16. koordinált mozgása…. előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. zenei hallásuk…. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 101 . Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11. zenei formaérzékük. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. énekes tevékenysége. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15.és énektechnikája. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. artikulációja. lehetőségeit. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. illetve tervezett énekes szituációk. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. a nyugodt. a zenei anyag elrendezése. valamint testtartása.

A játék során fejlesztett képességek 8. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. spontán. A célok elérésének mértéke 7.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. egyszeri. A segítségadás lehetőségei 14. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. Megfelelőek-e a módszerek? 11. Az alkalmazott módszerek hatékonysága. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. Bánásmód. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. hogyan.nevelési feladatokat megvalósítása 3. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1. A tevékenység időbeosztása 6. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4. A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. Eszközök használata. motiválás (hallgatói magatartás.) 102 . esztétikum stb. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei. miért) 7. A balesetveszély elhárítása 13. Módszerek alkalmazása. testnevelés. Szervezési feladatok megoldása 10.sajátos megoldásai? 7. domináns személyiségjegyek) 12. A fejlesztési. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. Az alapelvek érvényesülése (mikor. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. Korábbi ismeretek felhasználása. általános emberi értékek. Az anyag témaköre. Megfelelő-e a motiváció? 2. differenciálás lehetőségei 11. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8. felkészültség. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. egészséges táplálkozás. gyűjtőmunka 4. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. Van-e elég idő a megoldásra? 6. mindennapos testnevelés) 1. légkör. azok hatékonysága 9. kapcsolódása további témakörökhöz 2. folyamatos) 2. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. A fejlesztett képességek 6. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12.

differenciálás 103 . Eszközök. megfogalmazása. Az óvónő beszéde. A téma összefüggése a matematikai neveléssel.9. A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11. az érintett matematikai témakörök 10. szervezési formák. kérdéskultúrája 13. Fejlesztett matematika képességek 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful