Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom
MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK.........................................................................3 VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK.............................................................................................16 ÉNEK-ZENEI TANSZÉK.............................................................................................................28 TESTNEVELÉSI TANSZÉK.......................................................................................................39 MATEMATIKA TANSZÉK.........................................................................................................50 TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK....................................................................................67 IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK..........................................................................90 Megfigyelési szempontok az elemzéshez......................................................................................99

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)
A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak: A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. 1. Esztétikai nevelés

3

/A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. A találós kérdésekben. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. különleges szóösszetételeivel. gondozási feladatok Ének . színes papírok. Találós kérdés „Kocsit. A gyermekek élmény. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. 4 . kifejező mozzanatokra. stb. képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. magyarázat. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek.A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. érzékletes nyelvi formákra. könyvek. összefüggésekre figyel fel. Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. 5. nádak erek"./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése.zene: Mozart: Téli utazás. a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek. bemutatás. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. példaértékű magatartásformák elősegítése. ködbe vész". a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. 4. A közös mondókázással. A szép iránti fogékonyság felébresztése. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. 3. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. mozgásképzetet keltő igéivel. ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése.és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. szalag.ló. 2. paci . „köddé vált. beszéd. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. szólásokban. humoros elemek érzékeltetése. anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. szemléltetés. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. „köd előtte köd utána". emlékezetének. képzeletének fejlesztése. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének.és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. zenei hatású kifejezőeszközökkel. a helyes artikulációra. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek. hintót. Anyanyelvi nevelés. ekét húzok. rajzlapok. emlékképek és képzetek előhívása. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák. A vers hangutánzó szavaival. A vers ritmusának.

játékos zenei ritmus. négy. kedves Pajtás. a folyamatos páros rímek békéje. Száncsengő csing-ling-ling. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. gyorsítás-lassítás.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. vágtat. dicséret. Mi siklik. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. /Folyamatos értékelés. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. figyelmére.. mozgásról. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. A tartalom feldolgozásának várható menete I. Hangutánzásról. három. kettő. kettő.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú. kedves Pajtás. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. három. előadástechnikai. az átélt tapasztalatokra. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer.Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. Csing-ling-ling száncsengő. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. négy. kedves Pajtás. a beszédtempó variálása. mikrocsoportos. kettő. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut. sejtelmes hangszín./ 5 . háromszor. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. Az állatot. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. Tél öblén halkan ring. Pl. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége. három.. valamint a tevékenységvágyra építünk. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. négy. A megfejtő lesz a következő kérdező. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. 3 II 3 b Fülbemászó. Beszélgetés a tél örömeiről. a témavariálás játéka. Egy.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. lágy hangzásúak. összefűzése. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2.

párban. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike.Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. hogy fékezd meg a Pejkót. didereg a száraz levél. biztatás/ • Kiscsoportban. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. a hangerő csökkentése. békéje Lebegő. mindenki új tavaszra vár. hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. az egyes távolodó szán. siklást érzékeltető ritmus. /Folyamatos értékelés. Szétmálló hangerdő Csing-ling-ling száncsengő. Az új vers hangulatához kapcsolható. dicséret. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. A további szabad játéktevékenység biztosítása. komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai. fejleszési lehetőségekhez: Pl:  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása  Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ 6 . A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. csúszik az út és fut a szán. A közelgő képsor távolodóra vált. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. Tél öblén távol ring. A tél jelének elkészítése. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás II. Ferkó. ne borítsa föl a Ferkót. III. Fut-szalad a Pejkó-pejló. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. Száncsengő csing-ling-ling. fő a fejed Peti. Csönd zsákból hangot lop. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e e f f A hangfestő. IV. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. Nyolc patkó kop-kop-kop. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény.

Ló .Ló . lovam trappolgat. apró ajándékok.Ta . poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását. szabályosan ismétlődő.Ta . Móra Kiadó. Bp.ling .Csing — láng — ling .Trapp Ton . ünnepi szokások.Tó Ton . kocog vele két ló. Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl.láng az uccán csilingel a rakott szán. Csing .Ta – Ta Trepp .Ló . Az óvónői bemutatás után gyorsítással.Ta .Trepp .Tó – Ton .Trapp T on-L o-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp. lovam trappolgat. szikrázik a szép hó.láng az uccán csilingel a rakott szán.  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok.Ló .láng .Tó T on-L o-T a-T óT on-L o-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp . 1997. nem tévedünk el az úton.Trapp . Hegyen-völgyön-alagúton. üdvözlőlap. Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp.Trapp .Ta . /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér. dekoráció. Planétás K.Trepp . /Jelenlévő múlt. fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható.Ló . lépegető.ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp . lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo .Ta Ton .Trapp Ton ./  7 . hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető. 1975.

udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni. 3. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat. 2.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám. bemutatás. haj.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas. gondos kiejtésével. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre. a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. változatos alkalmazásával).) és az indulatszóknak nyomatékos. tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed. hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával. ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy . 4. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. csodálkozó. hát. óriási erdő szállást ver: ott száll meg.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő. magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. érdeklődni. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. a közösségi érzés fejlesztése. türelemre nevelés.Tervezetminta II.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula. "nyelvi arckép" stb. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. a mesében rejlő szóképek. családi fényképek 8 . megbecsülésre.  a közös mesehallgatással.) változatos használatával. hanglejtés.). az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával. színes nyelvi fordulatok által. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás. no. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás. ideje: bármikor. részletezés. sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal. beszédtempó stb. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés.és szövegfonetikai eszközök.hatalmú. istenem stb. szóhalmozás. hangfekvés.

szinesztéziás játékok (pl. beszélgetés a családtagokról. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl. az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. esztétikai sajátosságai 1. asszociációs játékok (mi savanyú. változó hangszínnel adom elő. archaikusabb. Az előadás módja 2. három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm. hallás. s azok megoldási módjairól.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. tapintás. hang-íz összekapcsolása). ízskála. Tagoltan és kedvesen. egyre nyomatékosabban. családi eseményekről. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya. furulyaszó). Helyes hanglejtése: emelkedő – ereszkedő 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . édes. keserű? stb. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete. nyomatékos tagolással. mint a „lányom”.  Bejelentés: "Gyerekek. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. három országa. ízlelés játékai (ld.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. mesélni szeretnék. lágyan ejtem ki – választékosabb. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése. a családban betöltött szerepekről. mesepárnák elhelyezése. mesetarisznya elővétele. szín-íz. körmese (édes mese).)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. testvérekről. A felsőfok érzékelteti a fokozást. a konfliktushelyzetekről. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető." II.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I.

elkülönítetten.: az embert). „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső. archaikus alak. Hangulatfestő elem. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. fontos az „r” hallható pörgetése. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. Elavult szószerkezet – nyomatékos. Összetett múlt idő.dallamvonal. Emelkedő – eső hanglejtéssel. tagolt kifejezés. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés. „eltelt volt” 5. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. 10 . és kifejezi a leány lelkiállapotát is . amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. kényszert fejez ki. "lt" tiszta ejtésére ügyelek. 4. lemondó. durva felszólítást.szomorú. Lassú beszédtempóban. a kérdőszó főhangsúlyos.

„… meghúzódott az odúban…”

A félelem, az ijedtség állapotát halkabb hangerővel, lassabb beszédtempóval érzékeltetem. Nyomatékos archaikus alak. Finom árnyalatú, akusztikus hatása könnyedséget, bájt fejez ki. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. Hirtelen meglepődés, ijedtség, csodálkozás kifejezője, a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. Az elemek összetartozását, a tagolást érzékeltetem. Tréfás kérdés, a kötőszó „vagy” hangsúlyos. Szomorú hangulatot áraszt, halk hangerőt alkalmazok. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz, lassabb a beszédtempó.

„esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…”

„egy szó nem sok, annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában”

Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki, a zöngés hangzókat játékosan ejtem, ezzel a zeneiséget növelem. Az első szótagok főhangsúlyosak. Erősítés, fokozás történik szóismétléssel, kötőszóismétléssel. Hármas gondolatritmus: sem, de, még, sem, hogy, még, sem, de, még, sem. Tartalmi, zenei ritmusát fejezi ki

„két hetet nem várt, de még egyet sem…”

„azt gondolom”

Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki, mert „kiszól” a mesélő, ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal.

7. Készülődés a vendégségre

11

„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve”

A minőségjelző nyomatékos ejtése. Hangsúlyos, a tisztelet és közvetlenség kifejezése.

A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos, tagolt, képszerűségre törekvő előadással történik.

8. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak, tagolt, hangsúlyos ejtéssel. A gyermekek felé fordulok, más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. Ereszkedő dallamvonalú. Érzelmi állapota, hangulata sajátos, megformálása egyedi. Mozzanatos ige, pattogó ritmusú. Sótalan-sótlan, a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi, érzelmi, hangulati árnyalatot mutat.

9. A király és a királykisasszony találkozása, kibékülése, jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej, istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): - érzékszervfejlesztő játékok - szoborjáték (király, királylány, erdő, odvas fa szobra) - asszociációs játék (szólánc) - lazító játék (zenehallgatás, milyen illatokat, színeket, hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki, a kettőzés hangsúlyos. A korfestés eszköze, tagoltan adom elő. Ikerszó, mindkét tag hangsúlyos. Felkiáltást, örömteli állapotot fejez ki, fokozott hangerőt igényel. Az ellentét, fokozást fejez ki. feszültségfeloldás, a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik.

12

Tervezetminta III. (Dr. Daróczi Gabriella)
Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye, ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-, képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. Ismerkedés színekkel, árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés, amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten, gyönyörködés a virágok színében, formájában; kedvenc virág választása indoklással. Fejlesztési feladatok: 1. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő, és záró formula; a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki", Virágszeműnek nevezik." „senki szemének nem válna szégyenére, ha rá hasonlítana." „Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mini amikor a virágok veszekednek." „Gondolhatjátok, ki tett itt igazságot.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na, lett érre riadalom, zenebona." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is." '

13

A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. mint te! Olyan. hogy a szín nem csali színélmény lehet. megemelésével. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban. elsősorban tehát nem fogalmi szinten. végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség. erősítem nyomatékkal azért. A történet központi.így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet. hanem viselkedést. mozzanatos igék . ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást". virág nevek. élményt is: ez jelent nekik. hogy . a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható. Anyanyelvi nevelési feladat: a)A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. tulajdonságot is jelölhet. képekre tagolom a történetet./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak. . a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 . Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. az esztétikait.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill.mondja a Fürtös Gyöngyike. rikoltozott) szavak és cselekvő. átélhetővé. a formalizáltat. mint én./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. a belső kép kidolgozásában. Varga Julcsa szeme olyan. a nagyobbakat segíti az elaborálásban./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant.

szín = hangulat. képességeivel. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit. mások számára is élményszerűen megformálni. . A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak. szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan.gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése. mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel.. a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus gondolkodás működését . 15 .mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. viselkedés. események szereplőkhöz. Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése b)A tagolt. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra. hogy pl. hogyan lehet elképzelt helyzetek. c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik.

kisebb-nagyobb téglalapokra. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. párnák”. mintás brokát.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya. „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. mint téma) – „függönyök. milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. vágás. gyógyszeres. barnás kordok. részletek megfigyelése (fiók. dobozka. elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról. mi díszíti-melegíti a lakást. tárgyak formai különbségének megfigyelése. háromféle méretben körülbelül (gyufás.). kismintás kartonok. megfigyeltetés. értékelés. stb. magyarázat. beszélgetés. s néhány szemléletes példa arról. teás. bemutatás.VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. Kivágott keménypapírlapok. ellenőrzés 16 . lábak). összehasonlítás színek megfigyelése. színkomponálás. ragasztók. zsákszövet. polc.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. a tapasztalatok megfogalmazása. ollók. négyzetekre. eligazítás. lábak/. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. bársony maradékok). szövetek. csíkokra vágott textilanyagok (vászon. mai bútorokra-lámpákra. ezek színessé. ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. szőnyegek. egy „gazdag emberé”. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok. buzdítás. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. fogantyú. csíkok /támlák. megnevezés.

bíztatás. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. lóca. egymás munkájának tisztelete helyes testtartás. kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. megfelelő ülés. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 17 . látványa az anyagokon gazdag színhasználat. a választott textilanyag színe. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. a bútorformák együttes hatása. asztal. kicsiktől ez nem „elvárás”. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. különböző színek felismerése. helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. ágy. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. létrehozása a színek és anyagminőségek. ötletek maga a berendezés elképzelése.Nevelési célok. a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is. stb. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis.

A tevékenység várható folyamata I. beszélgettünk a kocsislegény.a felhasznált dobozkák. bíró. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. hogy lássák a példákat. nem csupa szegényes bútort.mostani világ különbségei) anyagnevek. stb. Nézzétek. irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). Énekelhetünk úgy is. nagyobb. a másik egy díszesebb. formákat. újságokból kivett képek). Készítsünk bútorokat a szobába. de ez mégis más lesz. ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ . előttük pedig kis távolságban két asztalka. csoportosítás képeslapokkal (pl. kibomló hajak rendezése. itt már előkészítettem a színpadokat. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. amiben mindent magunk készítünk el. múzeumi képeslapok. stb.) „Beszéltünk már arról. 18 .fajták • anyanyelv. Nagyon érdekes bábszínház lesz. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. amit először majd megmutatok nekik.”asztali bábjáték”történik majd. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt. hosszabb. a szegény lány. kanapé fogalmáról. színesebb..) Ún. mennyi asztal stb. rövidebb) számosság (mennyi szék. melyek egy-egy bútort mutatnak. ha nehezebben megy még nekik. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. legnagyobb. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. bábozni. hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban. a gazdagabb lány viselkedéséről. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. megfelelő könyvekből lefotózott. Melyik lehet a parasztházikóban. amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. képválogatás a gyerekekkel. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. készül el végül) bútorformákban négyzet. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). de még üresek. Most képválogatás. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. kézmosás. az asztalkák mögött állva. fő. . de javasolhatunk is.

melyek már a közelben vannak. énekelhetünk is. hogy szoba legyen. Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. Folyamatosan motiválok (dicséret. hogy a textilcsíkokat. cifrább lány szobájához. hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. „Találjátok ki. ládát. Gondozási feladatok. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl. a hátához ragasztjuk majd a támlát. hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. Megmutatom a skatulyákat. papírformákat. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot.Könnyen előfordulhat. Ezután összeragasztom a két részt. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. akkor igyekszünk közös erővel. beszélgetés. Azt is megmutatom. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még. de ez sem baj. hogy többen majd letérdelve. de hangsúlyozom. főleg a szegény lány szobája esetén. és melyikből a gazdagabb. kanapét. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. odaadom. ügyesebbeknek javasolhatom. stb. Nagyobbaknak. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. Az anyagok már csoportosítva vannak kis.) Aki elkészült. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni.. csak az alját és a hátát nem. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. de ha valaki lábakat képzel hozzá. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. Néhány kérdést felteszek. 19 . többször is el lehet majd játszani. vagy hajtjuk át a másik oldalra. mert többször is be lehet rendezni a szobákat. beragasztózom. Akkor lesz jó az ötlet. lehet cserélgetni. hogy minden oldalát fedjék be. vagy kerek asztalt –. rá a textilt. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. Először egy „támlát” veszek ki. feladat megértetése Megbeszéljük. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. lócát. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. Felidézzük. vagy kucorodva.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. összehasonlítjuk a méreteket. Célkitűzés. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. hogy jól simítsák rá az anyagot). hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani. széket. (Saját munkájuknál nem gátolom majd.) Bemutatom. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. bíztatás. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. lóca. hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. de más játékhoz használható. s azt is. lapos kosarakban. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. Az „asztalhoz” javasolhatom. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. Mielőtt kivennék belőlük. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. Mutatom. kérdezem. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki.

a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. Gyönyörködés a már összeálló. 20 . bemutatják a játékot. lelkesültségének stb. s pl. Vagy. mint bábszínházat. rendrakás (zenehallgatás). kipróbálhatja akinek kedve van. akihez kedve van. a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van. Befejezés Folyamatos tisztálkodás. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb. egy tevékenység alkalmával. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . a csoport egyéniségeinek.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal. akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. takarásos paravános játékhoz..III. Javaslat egyéb játéktevékenységekre. esetleg mégis belső tér. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. néhány sík bútorral jelezve.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja. a kisebbek pl. ragasztással /díszesebb ház. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. egy hagyományosabb megoldásban. színpadra helyezett „díszletekben”. a nagyobbak.falat is mutatva ha igénylik/. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is. sík díszleten munkálkodnak festéssel. kitartásának. s készítik el. szegényesebb házikó.

A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. egymásra épülő technikája. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. vágás.Tervezetminta II. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. viaszolás. Egy témára számos manuális feladat készíthető. fonás. mintázás. tárgyalakítás. ezek részletes leírása. A foglalkozás helye: 1038 Bp. ezeken belül: ábrázolás. ragasztás. Nagyoknak: kerekerdő festése temperával. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. technikai fogása.). Ezekhez. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá. egymásból következnek. stb. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. színkeveréssel. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. oktatói szándékkal készült. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 21 . szövés. ● Új dal tanulás. Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. díszítés. nyomtatás. kézművesség. A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek. és minden feladat több technikával kivitelezhető. amely az ünnepekhez. amely egy évet ölel át. azaz a körívre. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. építés.

gyakorlás. szirmok. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése.hogyan alkalmazzuk azokat. javítás. stb. viaszos vászon. Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. elbeszélés. kiemelt támogatása. textília. magyarázat. kombinált. gyakorló. megfigyeltetés. Közösen gyűjtött eszközök: kavics. Az egyéni ötletek és megoldások. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. Helyes eszköztartás. magok. agyag. alkalmazó. ismétlő. Az őszi színpaletta megismerése. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. ecset. pl. stb. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. Otthonról hozott eszközök 22 . Fogyó eszközök. bemutatás. pl. Komponáló készség fejlesztése Színérzék fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Kitartásra nevelés Mindenkinél Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben). rendszerező. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!.: olló.: papír. árnyalatok keverése megadott színekből. festék. értékelés. közös tevékenység. ellenőrzés. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök. A fejlesztés módszerei: beszélgetés. szemléltetés. stb. sajátos hangulatok. közös munkával.

: termések. szárított gyümölcsök.● A/3-as félfamentes rajzlap. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” I. kagylóhéjak és csigák. aranyló sárga.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. ● Zenei nevelés: „Erdő. levelek. nyomdázó szivacs. KIDOLGOZÁS . tempera: sárga. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. szárított virágok és szirmok. fakérgek. a látott fák megnevezése. karakter jegyeik összegyűjtése. ● a toleráns közös munka. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása. piros. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: 23 . stb. kavicsok. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. páros. olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. A/1-es műszaki karton. a demonstrációs tárgy elkészítése. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti. összegyűjtése. Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni. a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka. vékony és vastag ecsetek. egyénre szabott. jelen esetben pl. ● az egyéni megoldások kiemelése. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna. alternatív Integráció más területekkel: pl. kék. mikrocsoportos. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. ● a fa vizuális képének megjelenítése. további feladatok. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése.

már vártunk! Teli a pocak?” „Gyertek.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. és közben. ● A szükséges anyagok kikészítése. a 24 Énekeljük el az –Erdő. meseillusztráció stb.” „Szép jó reggelt. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron. elhelyezése. bújjunk össze. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. narancs. és hallgassuk meg. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. de nézzétek.● Szervezés: asztalok. okker. élmények felidézése. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele. „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák. mint az erdőben a fák. erdő de magas a tetejenépdalt. rozsda. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése A munkaeszközök kiosztása. műalkotás. gyere gyorsan.. barna. ● Ruhaujjak ellenőrzése. főleg. Hatalmasak lesznek. Emlékeztek.. Anyageszközismeretre lehetőség.. ● Mesélés „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes. a kiserdőben milyen színben pompáztak a fák? Sárga. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket.) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. Simítsátok csak meg!” . a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. a manuális munka területének kialakítása. levelek és termések vizsgálata. belebújik a festőköténybe. mit mesél az öreg tölgy!” II. nagyoknak közös munkára akár íves. paraván stb. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni. ● A gyerekek folyamatos fogadása. ● Hosszúhaj összefogása. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. és ezt hogy hívják?. ● Beszélgetéskezdeményezés. ● Az erdőben gyűjtött kérgek. hajladoznak a szélben! Álljatok fel. aki jön velem kerekerdőt festeni. vörös . és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. szőnyeg. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése. körbe-körbe fákat festünk rá.

az oldalával a törzset. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló. így. Nézd csak. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban. korrigálás. de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. már nem fér több fa bele.● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es. másolhatják a mi munkatevékenységünket. ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű. ez a rész téged vár. és már lehet is festeni. Motiválás ● Kiemelés. nagyoknak vegyesen vékony és vastag ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat. 25 . A demonstrációs tárgy közös megnézegetése (ha szükséges. folyamatos ötletadás. a hegyével finom vékony vonallal. nagyokkal közös színkeverés. mókust. bíztatás. a nagy felületeket.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) ● A szakmai fogások gyakorlatban történő bemutatása. és munkába kerekerdőnket éjszaka is! invitálása. pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok. holnap költöztetünk az erdőbe harkályt. most először bevizezzük. Fessük meg a ● Az későn érkezők fogadása. nyulakat. sűrű lombos. már jöhetsz is!!” ● Utánzással követhetik. ●Javítás. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön. evvel „kézmintát” adhatunk.” „Jól keverjük.” „Jókor érkeztél. pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös. dicséret..” „Micsoda jól megfigyelted…. Hű milyen szerencse. eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. De ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. hoztam egy tartalék óriási papírt. susogós. belekavargatunk a festékbe. de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között. megerősítés. Ez a közös és gyors fejlődést segíti. úgy! Ebbe még rakhatunk egy pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. őszinte.

● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. és játékos együtt folytatásával. most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek. 26 . irányok megnevezése. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok. futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk. ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na. ● játék stb. formák. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. és beköltöztetjük . ● megvitatással értékelés. Folyamatos segítségnyújtás. két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása. Vannak itt piros és tömzsi fák. ● kiállítás. ● biztonságos helyre rakása.az erdőinkbe. kivágjuk őket. de előtte még kimossa mindenki a saját ecsetét. ha akarják. hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk. megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. ● Legyen tartalék feladatunk. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is.A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. ● Színek. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák. vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. III. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával. ● ajándék. A művek további élete:● folytatás.” Gyertek hozzám.

Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot. időtartamot. de segít kézben tartani a foglalkozást. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. a születő ötleteketvariációkat. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját. ettől el lehet térni. makettjét csatolni kell! Javaslom. hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. kreatív. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez. helyet ad az egyéni ötleteknek. 27 . technikákat. munkafogásokat. A jó tervezet rugalmas. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget. hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek. stílusnak és gondolatoknak.

. stb. Általános . a hangképzés.nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. stb. kangyal… ÉNÓ-4. a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). a 28 . a társadalmi szokások megismerése. • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról). ill. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka.ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. stb. Duda megnyikkan…ZH-153. szita szolgáló…ÉNÓ-135. dalokhoz. járul hozzá. az énekes beszédre biztatás. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!). • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. dallam komponálása mondókához. (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene. a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód.az Alapprogram szerinti . a „Tekereg a szél…” dallamilag. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. légzéstechnika. Szita. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. az óvónő és gyermek kapcsolat. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek. Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232. Madarak voltunk…ÉNÓ-46. helyes tartás. a baráti érzések..

ahová a szél elől érdemes bebújni. stb.„óvónői ajánlásra”. . az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével. Kör. óvónői ének) A tevékenység várható menete I. 29 . csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek. Kezdő szakasz 1. esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. ahogy a lepkét a virágkehely. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín. bábok. hangszerek. Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés. • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. szita szolgáló…” dal.) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. tollpihe levegőben tartása. a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb). hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése.) . magyarázat. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. • Építő játékban . páros. a zenei másság elfogadása járul hozzá. hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára). ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’. egyéni. A cél. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. Szervezési feladatok. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2. ritmikus szótagolás). a gátlások feloldása. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá. Megjegyzés: az egész fogadás .olyan kuckó készítése. ellenőrizze és dicsérje az óvónő. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket. hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. A tevékenység előzménye: . majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás. Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. auditív eszközök (lejátszó. kör… stb. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével. stb. és megpróbál minél több gyermeket bevonni.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal.vizuális tevékenységen bábok készítése (pl.• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása. hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa.reggeliztetés . légző gyakorlattal (lufi-fújás. • Memória-játékban vagy mesekönyvek.). környező világ megismerése. Könnyebb a szervezés.játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel. játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális.az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése.

óvónői ének is. hangszer. vágás. dagasztás. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat. a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni.II. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. bátrabb kicsiknél 2. 1.). (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) • • 30 . melyik mondókában van nyolc dob. a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. stb. miközben a gyerekek tapssal. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. a válaszoló mindig mélyebben énekel. de a „nagyokra is ráfér”. kirándulás képzeletbeli helyekre. Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. 4-szer. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás.oktávnyi. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl.) 4. szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3. hanem egy dal. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be. ill. stb. csoportos és egyéni szövegmondással. stb.) az előző játék folytatása úgy. amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. mondóka. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket. stb. kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy . C’-C’’ . nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. felismertetése találós kérdéssel (pl. Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. hogy a kérdező asszony magasabban. egy pikula. gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. vidámabb-szomorúbb. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény. de. gyúrás. ill.különbséggel). kenés. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. vékonyabb-vastagabb. az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). ha időben másképpen alakulnak a feladatok.).

kígyózás az asztalok körül.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill. ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7. szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni. Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő. a korábban énekelt Gryllus-dalt. 31 . hogy úgy tapsoljuk. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés.B’). amit a gyerekek nyújtott . a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar.). középmagasságon. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen. egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). rövid klasszikus zenét. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl. Befejező szakasz Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta.leengedett . visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. ill. Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. kb. 1. D”-C”. visszavezetés a játszóhelyekre.) III. stb. hallgathatunk igényes gépzenét (pl. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. majd mélyen. igény szerint 6. Az új dal rögzítése. hogy a 16-od érték. Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. 2.• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek • • • • • 5. ill. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget. stb. tekergés. ahogy mondjuk. választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. virágról szóló népzenei anyagot. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson. még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer. természetről.

sz.o. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49. kitartás. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120.sz. 6.o. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold./83. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149.  Komatálat hoztam…. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 32 . hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene.Tervezetminta II.o. türelem. dalos játék A tevékenység helye. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal.o./3. bákom. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom./ 99. berkenye 30. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése. hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140.o.sz./XL.o. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I./99.sz.sz. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139./124.o.o.80.

33 . Kezdő szakasz (kb. amit egy díszes tálban gyűjtünk. A kezdeményezés módja. cintányér. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. és borsófőzeléket készítünk. motivációs lehetőségek: 1. szemléltetés. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket.halkabb-hangosabb megéreztetése. értékelés. majd borsószemeket sodorgatunk. gyakorlás. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése.) Zöld papírcsíkokat tépünk. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. mondókák során  hallásfejlesztés . ellenőrzés. hoztam nektek színes papírokat. hogy helyes mintát adjak. kevergetjük.A tervezett módszerek: bemutatás. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I. tegyük bele. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. néha megkevergetünk.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. Figyelek az egyenletes mozgásra. megpaprikázzuk.) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek. -Nézzétek. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. kóstolgatjuk. Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük. szellőztetés. milyen sok borsószemet készítettünk. magyarázat. „hívójel”. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése. és mindjárt készen is van. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok. ízesítjük. triangulum. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob. akadálymentesítés. hogy megfőzhessük. -Megsózzuk. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2. hoztam nektek egy nagy lábost.

hogy legyen nagyon halk. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. ki válasszanak a második szakaszban. és arra. Alkotó. és ügyes a kiszámoló. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4. és a jól ismert. Akinek kiesik a keze. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. Ha sokan vagyunk. valaki ellopta! 2. Hold. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve. majd közösen 2x. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. vagy nagyon hangos lehetőség is. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. hogy az első szakasz alatt ki kell találni. 15-20 perc) 1. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. Hol vannak a répáim. Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. Finomat ettek. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. Differenciálás: Segítségadás. közösen kínáljuk. illetve felajánlom. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. dicséret. tartsanak kaput. 3. -Nekem kevés benne a répa. őket megkérem. ha igénylik többször. mintha kimennék a kertbe répáért. Tudják. Megdicsérem azt. A következő játékhoz két gyerek kellene. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 34 . –Úgy teszek. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést. Amikor már csak két ököl marad. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. Ekkor én halkan. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom.Kezdőhang: szó = A’ II. munka szakasza (kb. illetve kérem erre a gyerekeket is. Felhívom a figyelmet a változatosságra. Ha már jól megy. majd elmondom a játékmódját. majd a szőnyeg közepére helyezem. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. hold fényes lánc… .

ismétlése közösen) 35 . hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni.) Ha jól megy. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat.vagy A Győri Györgynek…. utána magatokban folytassátok a szöveget addig. Adaptivitás: Ha úgy érzem. -Üljetek le. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. annak segítek. úgy. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében. cintányér. magunkban is elmondjuk a mondókát. és megkérek egy gyereket. Előveszem a hangszeres kosarat. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. triangulum… Játék a hangszerekkel. mert most zenekart fogunk alkotni. de közben hangoztatjuk a mérőt. amíg újra nem adok jelt. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal. (Komatálat hoztam…. arról is felismerhetik. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. akkor azt választom. (Ne legyen zaj. a beszédhangunk legyen hangosabb. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam….ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik. 5. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket. . Fordítva is. hogy mindenki lásson. Ügyelek az esztétikusságra. Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. a hangszerek hangja halkabb. Figyelek arra.kezdetű dalt énekelem ismét. Közben a Komatálat hoztam…. a pontos zenei megvalósításra. ne kiabálva mondják. egyenletes lüktetéssel kísérve. hogy a hangszerek legyenek halkabbak. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat.ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása. Javítom a hangszerhasználati technikákat is. De ezt támogathatom dúdolással is.

majd énekelve. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. 36 . -Fiúk. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom. A zenehallgatás hangulatát.III. Utána tartok egy kis hatásszünetet. de akár tálat is csinálhat aki szeretne. Visszavezetés a játéktevékenységekbe. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?. aztán megtudjátok azt is. énekelni. Figyelek arra. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok. -Aki szeretne..) gitárkísérettel / furulyázva.. áhítatát biztosítom számukra. -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez. hogy miről szól. örültem. Befejező rész (kb. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. Halkan.

Tervezetminta III. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. Így kijelölhetünk egy olyan napot. • a felnőtt együttműködő. amikor arra biztatjuk őket. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. mint egy sajátos tanulási egységnek. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést. dió zörgésének különbségei). • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. aki a kedvenc játékát hozza magával. • jelzünk egymásnak. hozzák be a számukra kedves mackót. akár ritmus-kiemeléssel. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). értékelésére. témának a feldolgozásánál. gyomlálunk. • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. kapálunk. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. ültetünk akár egyenletesen. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. keressük egymást halkabban-hangosabban. mert velük sokféle programunk lesz. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. pl. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). amellyel elkezdi a mondókázást. Mackók A projektnek. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) • a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot 37 . a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. hiszen mindig van olyan gyermek. • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. Szerencsére nem csak az évszakokhoz.

• pl. stb. akár a saját mackók újra kézbevételével. programtól függően kerülhetnek terítékre. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. tapsolunk). • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. • ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is. a kettős körben a nagyobb ugrások. stb. hogy mikor és hányat ugrunk. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód. vers. sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. miközben a szép éneklésre.-ban. rövidebb mese. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz. didergést utánzó mozdulatok a 4.-ben. mackó-báb készítése. • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. vagy képzeletbeli kenyérre a 3. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet. • egy témába vágó. mozgásra hívjuk fel a figyelmet... különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot. ökölütögetéssel. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. játékról. 5-ször).. mézescsupor agyagozása. leginkább az óvónői modellel. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. csukott szemmel sétálgató bocsokat. hogy maguk is megtanulják. ill. szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól. bár még így is érdemes megbeszélni. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm. versszakban. stb. amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról.ismerünk. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. ujjbotocskákkal. 38 . • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. az 1-2. fejdíszről. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. az óvó átélt. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással. • fejcsóváló. amelyre szülőket. mézet kennek a szájukra.

az ember megszelídítette a farkast. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c. farkas falka. Nap és Hold. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). Együttműköd ő képesség fejlesztése -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd kutyásat. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. ezekből a farkasokból lett a kutya. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. Kommunikác iós kép. Motiválás. Aki 39 . a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai. hideg téli estéken. üljön le az öltözőben. A Dadus néni segítségét kérem. Feldolgozás módszere. anyaga 1.) A csoportszobát előkészítem. Szőnyeg maradhat. majd aki készen van. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. b. Ezeket a csapatokat falkának hívják. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal./ Addig rendezem a bútorokat. azon segítek. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. neki engedelmeskedik a többi farkas. vezényszavak. A falka vezetője a falkavezér. maradék székeket a terem egyik felében félre teszem.) A gyerekeket mosdóba és az öltözőbe irányítom. amikor anyukátok. sőt a nagymamátok sem élt még. Így lettek jó barátok. Csengő. mese. Foglalkozás feladatai. dadus néni feltöröl. A többi asztalt. Id ő Motiváció megteremtése . 10 szék. Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. tápláléklánc • mese. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. tápláléka. ill. Tudjátok-e. 2 alagút.Szervezési feladatok: a. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. kiszellőztetünk.

menjen arrébb kis barátjától! b. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. 1.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a kar. lábatokkal.2. gyakorlat: főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensúl y kialakítása. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). Amikor a Holdat mutatom fel.) „Nappal és éjszaka” játék: fokozása. én pedig a falkavezér. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak. vállizom nyújtó gyakorlat 40 . menjünk be a csoportszobába. és nem vadászhat együtt a többiekkel. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. vagyis az erdőbe! -Nappal van. Figyelem. mutatom. hogy nincs-e valami veszély! Erre is nézzetek. aki úgy érzi nem fér el. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély. gyorsaság. vállöv erősítés. alvást. titeket pedig farkasokká. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. kizárják a falkából. és imitálják az ék fejlesztése. kimászhattok a barlangból. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. Amikor a Napot. nem fogad szót.és vállizom nyújtó terhelésre. nézzetek körül. fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra. Hát. akkor a gyerekek mászással reagálás futkároznak a teremben. hogy mit mutatok! -Sötétedik. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. Előkészítő gyakorlatok: Vérkeringés a. Ti lesztek a farkas falka. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. Feküdjetek le a földre. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. akkor egyensúlyérz lefekszenek. (varázslat. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek. kar.

Mászás két oldalára borított asztal lapja között. Figyelem. egyensúlyérz ék fejlesztése. mászás a felborított székek adta szűk átjárón .Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben.c. FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban . utasítások .) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás. önfegyelem.szerek elhelyezése. (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek. -kommunikác iós képesség. az alagutakat.): Vállöv izmainak erősítése. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban.Nagyon vigyázzatok. megállások. át kell mennetek a sűrű.Mászás az alagútban Feldolgozás módszere. akadálypálya megépítése -Végre sikerült felkelni. a szikla alatt kell átmásznotok. szakadékba zuhantok. oldalára fordítva. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok. mert ha felébred a medve. hogy vadászni tudjatok. anyaga Mászás gyakoroltatása különböző körülmények között. együttműköd ő-képesség fejlesztése. Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése. hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek. Szervezési feladatok: . Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat. felborítva.Mászás az asztalok alatt . vezényszavak.Az ösvény veszélyes úton vezet. törzsizom erősítése. Kar. .) . Idő 6’ 41 . így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! -Most már jól kinyújtóztunk. és térdemelés oldalra. vállöv. és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat. sötét erdőn. Közben leteszem leborítva a székeket. (Átkelés akadálypályán. . ugyanígy a székeket. mint mi a nyulat. Téritájékozó. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten.Ahhoz. megesz minket vacsorára.

arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . Egymásra odafigyelés. arra mehettek át az erdőn. A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. . vagy veszélyeztessétek. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . újabb akadályok. ha megemelitek a térdeteket. Udvariasak legyetek.Mászás a felborított asztalok lábai között -Mászás az álló asztalokra fel. vigyázzatok. ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges. vagy szóbeli. 5’ 42 . azok alatt. láttok. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok.Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót.Rajta. mindenki megvan! .dóképesség. egymást nehogy zavarjátok. hát karizom erősítés. egyensúlyérz ék fejlesztése. . tolerancia fejlesztés. találtok erre.gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozod ó képesség fejlesztés. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. Ha szükséges. gyere. felette kell átmásznotok. idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek. hadd számoljam meg a falkát. amerre csak akartok. át. alatta. majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek. induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret. és le . hozd ide a többihez.Látom. ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom).Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet. mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. nehogy megszaggassa a bundátokat! .Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan másszatok le! -Itt egy újabb szikla. A korábban eldugott babzsákok keresése mászással. Has. keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . Mindenki választhat magának útvonalat. Udvarias viselkedés kialakítása.

megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom.. „Víz” kiáltásra felülnek az egyensúlyérz asztalra! ék. fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek. alá. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás.Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze. 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára. jelre újból rendes futás. Figyelem.. …. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség. lábboltozat erősítése. Egyensúlyérzék fejlesztése. anyaga Eszközök elpakolása középre annyira. (Csengő) legyetek kisfarkasok!. .. Amikor azt kiáltom barlang. a gyerekek. Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. alagutat összekötve a székekre. gyertek ide vacsorázni! Minden éhes farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe. lábboltozat erejének erősítése.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.) A gyerekek munkájának értékelése. Motiváció.Minden farkas jól lakott? . utasítások . hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!. Feldolgozás módszere. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha. vezényszavak. 3’ 43 . „Barlang” reagálásgyors kiáltásra bebújnak az asztal aság.Keressétek meg a barlangotokat! . így egyszer gyerekek lesztek.Itt van a barlangunk. utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok. .. Egymásra odafigyelés.Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket. hogy a teremben körbe tudjanak futni a gyerekek. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve. üljetek fel az asztalra! Közben pedig Idő 2’ Állóképesség fejlesztése. reagálás gyorsaság fejlesztése. Foglalkozás befejezése: a. székeket a falhoz... bújjatok az asztalok alá! Amikor azt kiáltom Víz.

. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe.A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek... S=29 Utolsó Víznél.) A terem visszarendezése.. Víz!. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem. ’ akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok (32’) felém! Örülök. mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! …….. fussatok az asztalok körül. cseréljen trikót..stb. Aztán gyertek be. és mossa meg a kezét. amikor ülnek az asztalon. segítsetek visszarendezni a termet! Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 44 . b.

Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. anyaga 1. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot. De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik. b. Reagálás gyorsaság fejl.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én).Tervezetminta II. HVU: Egymásra ügyeljetek. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica. fejl.) Huncut Manó legyen.) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. akinek nincs párja! 45 1’ 5’ 5’ . Együttműköd ő kép. Feldolgozás módszere. vezényszavak. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak. együttműködő képesség. Előkészítő gyakorlatok: a. (látjátok?) Azt. Le ne maradjatok. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. téritájékozód ó kép. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtése . csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják. Manókká varázsollak benneteket.Szervezési feladatok: a. fejl.. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia. Négy kendőt készítek a nyakamba. Ez itt a kert! Innen. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. hogy felébredt onnan tudjátok. ……. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. Reagálásgyor saság fejl. fejl. Kijelölöm az játékterületet.) Motiválás. nehogy ütközzetek egymással. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron. Téritájékozód ás kép. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. nem tisztelik egymást. 2.

Minek lehet még párja? (kesztyű.Oldaliság fejl. hogy a pár. jobb kézzel fogjatok kezet.. majd szökdelve játszanak. és mutatom. +2 46 . álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. azt mondjuk ő páratlan. és rázzátok meg a társatok kezét.. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. páratlan) erősítése b. …. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. Lábboltozat erősítés. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni. Ha egyedül van valaki.) Amikor találkoztok. hogy „huncut legyen. akinek nincs párja!” Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak választotok. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár. és összebarátkoztak. ÍGY! A páratlan manó kiálthatja. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok. majd jobb tenyerük érjen össze majd a jobb válluk. a találkozáskor jobb kézzel fogjanak kezet.) A játék közben időt szentelek arra.. Mindenki keressen gyorsan magának egy párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra. akkor.. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1.) Párosgyakorlatok: Kar-.tornáznak egyet. aki most áll leguggol.jobb térdük… Pár fogalmának erősítése. hogy az : egy pár. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat. azt mondjuk. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensúl yt alakítom. mintha üdvözölnétek őt. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok 3’ b. váll-. Nincs párja. zokni……) A Manók. Így! …stb. Testséma fejl. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!. … jobb könyökük. Ritmusérzék fejlesztés. törzsizom nyújtó gyakorlat: 3-4 1-2 + Lábizom erősítő. és tevőlegesen segítem a fordulatot. Alkalmazkod ó képesség fejl. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg.) „Cica legyen akinek nincs párja „játék variációja: „Huncut manó legyen akinek nincs párja” Először futva. én is beállok a játékba. hogy hogyan kell igyekezni. Egyensúlyérz ék fejl. A cipődnek is van párja. akkor az. aki guggol.) Elég! Maradjon a kézfogásotok.

) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 47 . a kijelölt területre futnak.) HVU: A párotokra nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! 5’ Feldolgozás módszere. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet. hogy felébredt a Macska (nyávogok).)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). buzdítom. reagálás gyorsaság. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást.terpeszállásba! Hajlítsatok előre. fogó játékokkal Egymásra odafigyelés. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el. vigyázzatok egymásra. Figyelem. értékelem a gyerekeket. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot.) Igen ám. és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom. és nagyon őrködik. húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit. hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. amikor halljátok. a. egyensúlyérz ék fejlesztés. vezényszavak. utasítások Idő 6’ b. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között. tolerancia fejlesztés. akkor mondom a további játékot. észrevette. . Most már nagyon jól tudtok együttműködni. akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé.) Felébredt a Macska. téritájékozod ó képesség. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. ne rángassátok. és kellően erősek is vagytok. Vérkeringés további fokozása. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem.

) Terpeszfogó variáció: A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon fokozása. ő a azonnal Békává változik! ÍGY kell annak reagálás fogó. most viszont a fejlesztés. vezényszavak. Szegény Manót vissza lehet téritájékozod szerinti irányban. A gyerekek (Manók) mennie. aki maradt fogónak. (guggoló állásban szökdelve) Boszorkány kap egy varázskendőt. anyaga Idő 8’ 2’ S=30 ’ Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával. alakítása: segítségetekre. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. ugyanis az előző játékban ő menthetik meg társukat. Szervezet és a szalagokat. és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! Cél Foglalkozás feladatai. arcának megsimogatásával Boszorkány. HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. a kendőjével a Boszorkány. gyerekeket. 48 . utasítások Egymásra Segítőkészség. lés Eszközök elpakolása. A Manótársak suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első erősítés. több fogót is kijelölök. és felhívom a figyelmet arra. hogy hozzák be a köteleket. itt a kendőd! ezután tovább menekülhet. Egy gyermek a Boszorkány. vigyáztatok egymásra. kedvesség kimutatásának Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon tolerancia képességének fejlesztése. az mutatom az egyik gyermeken) és egyensúlyérz Békává változik. Akit megérint változtatni. percenként fogót cserélek. egyénileg futhatnak tetszés (mutatom). figyelmesek voltak egymáshoz a játék Lábboltozat (foglalkozás) során. ha jól megy már a Munkáraneve Értékelés. Emelkedjetek lábujjra. akit megfogott a Boszorkány gyorsaság.b. Bevonulás az udvarról. nehogy összeütközzetek! Nézem ám. kedélyállapot lecsillapítása. Békaügetésben megsimogatjátok az arcocskáját! A ék fejlesztés. kedvességetekre lesz Vérkeringés szükség! további a. Megkérem a erősítés. Egyszerre Tudatosítás. Tessék. hogy milyen jók.BEFEJEZŐ RÉSZ Feldolgozás módszere. egymás iránti (Elteszem a köteleket.) odafigyelés. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. ó képesség. Boszorkányfogó: őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. azzal lábizom halad előre. A végén értékelem a mentéseket. hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. játék. az Figyelem.

(Vörös Vera) Ld.Tervezetminta III. a tanszék honlapján 49 .

A testséma építés segítése.. forgás. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. azonosítás. matematika . mozgások és tükörképük: közeledés. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. Kommunikációs képesség fejlesztése. Az érzékelés. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. megkülönböztetés. építéssel: távolság. . fordulás. állás és irány megfigyelése és utánzása. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 50 . mozdulatokkal. csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése. változás... vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. távolodás. nap. csoportokra.MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I. csoport. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros). A szem-kéz koordináció fejlesztése. Ismerkedés a tükörrel. óvoda. helyzet. Egyéni. A megfigyelés tudatosabbá tevése. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. hanem két-három részletben. összehasonlítás. hónap. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek. helyzet. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre.. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. tükörképpel.

egyforma macik. amiket a gyerekekkel készítettünk. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. Építések.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. Mozgások nagytükör előtt. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1. alkotások térben: dobozokból. (Megfigyeltük. hogy van-e olyan kisgyerek. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. egyforma babák. egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. fényes kiskakas c. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket. faépítőkből szabadon. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. Előkészítem a tükröket és a forgókat. a saját tükörkép figyelése. egyforma autók. tükörképnek van nagy szerepe. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. 3. Beszélgetünk ha valaki elkérné tőled. hogy játsszon vele? 51 . verses meséjét. egyforma bábuk. amelyben a gyöngyöcskét. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. és egyszerű építmények másolása. 2.) 2. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. mit csinálnál vele? Mi lenne. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon. képek.

váll.. haj) megérintése. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. kar. orr. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Láttad már. lassú fordulás. Panka? Hát neked. vagy szeretnéd. közeledés. „Kata! Észrevetted. elemzés nélkül). II. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. vagy tőle távolodunk.) 2. illetve távolodik. pl. A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1.. száj. szem. amilyen a tied. nyak. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . hátralépés. 52 . miközben a tükörképet nézik. Testrészeik (fej. láb. amit a tükörben láthatnak. amikor tükörhöz közeledünk.. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról. hogy ilyen hosszú zoknit húztál.. miközben csak a tükörképüket nézhetik. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak. hogy amikor te mutatod a válladat. A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben.is róla. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. a tudatosítást az utánzás szolgálja. Kinek adnád oda? Van olyan ember. akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. oldalt-ugrás. annak adok egy-egy ötletet. comb. de ez a térben ellentétes irányú mozgás. Mozgások a tükör előtt. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú.” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét). Akinek szüksége van rá. és mutassák. akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. hogy a vízben is lehet látni a Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket tükörképedet? Nézzük meg! egy sötét edénybe öntött vízben. • „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó. Mindenki menjen oda a párjához. törzs. „Táncolni fogunk. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. kar fölemelése. kéz. fül. akkor a tükörkép is közeledik. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. mit gondolnál? Örülnél. fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet. távolodás. • „Milyen hosszú a hajad!”. Janika? . és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok.) 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel.

Kicsit üljünk le. hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a tükörben. ellenőrzés a két kar mozgásával. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. hogy a tükörképpel szép lassan mindenki a párjával. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. ha most egymás mellett menne Annak tudatosítása. mint ők.. Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel. Zsuzsi áll a tükör előtt. A szék tükörképét képzeljük el. Tárgy és tükörképe.) 4.„Szeretném. Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. A tükrözés gyakorlása. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel). mozgások.) 3. milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. karmozgással. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet. 5. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt. fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a mert ez ellentétes irányú mozgás. hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. így ellenőrzöm. Hagyom. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal). hogy ide képzeljük a tükröt. hogy jól sikerülte. Lássuk. aztán szerepet cserélnek. ha átélnék a gyerekek. aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. oldalával álljon a tükör felé:. 53 . biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. kézen együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. irányok tudatosabb megfigyelése.. A helyzetek. állások. tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért Szeretném. és testem Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani. ezért kiélezem a Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész kérést: Gabival együtt? .) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. hogy ezt engedted a párodat másfelé kanyarodni? nem lehet megoldani.

A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek ülőpárnák 54 . és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük. „Ellenőrizd a két kezeddel. Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint. ha nem fáradtak el nagyon a gyerekek. 5. amiket készítettetek! Vigyázzatok. ha a székekkel meg más építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör helyét leragasztott papírcsík jelzi. macik és tükörmacik is éljenek ebben a városban!” „Az utcákon járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a házakat díszíteni a forgókkal.2 Ez után „tükörváros” építését kezdeményezem. Az ellenőrzéshez egy fürdőszoba-tükröt viszek. sikerült-e és várom. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” 5. hogy annak is állítsák be a tükörképét. hogy gyakorolhassák a tükörkép előállítását.) Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák és tükörbabák.1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. hogy jól van-e!” „Mi lenne. nagyobb tárgyaknál pedig a végigsimítást szorgalmazom.szemmel „tükör” elé.

tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás. egyéni. hónap.. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. A vásárlás szokásainak alakítása. az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása. melyik a nehezebb. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. 4. 5. csoportokra. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése .. mérőszám megállapítása. .matematika . melyik a könnyebb. hogy a nehezebb felé billen a mérleg. korcsoport) A tevékenység ideje: (év.. mérés. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. csoport. játékba ágyazott. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés. óvoda.Tervezet II. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. Kommunikációs képesség fejlesztése. a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. felismerjük. 2. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása. A megfigyelés tudatosabbá tevése. nap.. Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. fizetés. viselkedési minták követése. Funkciók szerint megosztott csoportos. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. összehasonlítás. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével.. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal. 1. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. Egymás tevékenységének segítése. és 55 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . 3. éljék át.

guruló nagy labda megállításával. Kétoldalú piaci mérleg. Az áru kínálására alkalmas papírládák. tojás. csokor virág). Beszélgetés. mérés kétoldalú mérleggel.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. (szükség szerinti egyéni értékelés). A pénz használata. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. melyik a könnyebb. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. korongok. ceruza vagy filctoll. Számlálás egyesével: megszámlálás. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 56 . • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). Kosarak. 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés. összemérés. melyik a nehezebb. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. Közös (páros). (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. nehezebb érzékelése két kézben. Árcédulának való üres lapok. Gyakorlás. Folyamatos ellenőrzés. a piaci mérleg és használata. a piac. Pénztárcák. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. • a könnyebb. (tárgyak számának megállapítása). önellenőrzés. jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. ellökéssel. piaci asztalon. leszámlálás. néhány olyan áru. A gyűjtött.

és eljátszom az első vevő szerepét: – Jó napot kívánok! Szeretnék almát vásárolni! Abból a szép pirosból kérek A matematikai tartalom vastag betűkkel. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. b) Felvetem. hogy játsszunk piacost. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk.) II. Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. 57 . aztán cserélünk. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. kérem. Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. kiegyensúlyozás 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó. akkor megbeszéljük. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut. hogy egyszerre ketten lehetnek. hogy még néhány eszközt pótolni kell. Az egység megválasztása. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. 2.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. A vásárlás elkezdése során először az derül ki. amely során kiderül. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. hogy tegyék külön ládákba. Emlékeztek-e arra. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. Akinek kedve van. hogy nem tudunk mivel mérni. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). játszhat vele.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. segítsenek berendezni a piaci asztalt. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. c) Megválasztjuk a szerepeket. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon. A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget.

hogy a szoktuk megmondani. hogy mi mennyibe kerül. akkor javaslom. amennyibe kerül az 58 . Arra az összefüggésre kérdezem egy lényegesen könnyebb. darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni. korongokat adok neki is). jó lenne azzal mérni. hogy jól gondoltuk-e. hogy több (kevesebb) gesztenye egyensúlyozza ki. hogy a nehezebb lényegesen nehezebb darabnál? Miből tárgyat több ugyanolyan egység gondolod. azt. 2. (Ebben egyet! Tessék lemérni. benne az iskolai piros-kék korongokkal. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. hogy milyen nehéz! A tanácstalanság láttán közös gondolkozást szükség szerint segítséget adok. hogy az eladók írjanak árcédulákat. ezt több.) Árcédulák készítése. – Az eladók ki szokták írni az árakat. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat. annak megtippelése előre. akkor közlöm. Ha nem figyelnek kérünk. a fel a rossz fogalmazásra. Amikor egy vásárló megkérdezi. a tömeg leolvasása vehet magának.megfelelő számú vadgesztenyével. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. vagy kezdünk felfigyelni.) javaslok. vagy hogy a tojást nem szokták lemérni. – Mit gondolsz. annyit. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk. hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. A kézbe vett tárgyak tömegének – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! érzékelése. hanem valahány kérjük. virágot szálanként vagy csokronként hogy nem szoktuk lemérni. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). várva. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel. ahány forintot mond az eladó. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki. hogy hány darabot gyerekek igazítsanak ki. a könnyebbet kevesebb. azt kérem a tojás megmérését. mérés után pedig megállapítjuk. A petrezselymet csomónként. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is szorgalmazom. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel.

hogy mennyibe kerül. hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. 3. 2-forintos. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek. felnőtteknek. amelyekre rá van rajzolva. 59 . fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. 5-forintos. Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik. és fizethetnek. össze. 8-forintos érmék. amit venni akarnak. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. 3-forintos.áru.

nyíl. 60 . beszélgetés. zöld és sárga). A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével. Könyvek. a probléma-megoldási képesség fejlesztése. mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. bemutattatás. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. sorrend Játékba ágyazott. Problémaérzékelés. óvoda. a jellel adott irányok követésével. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda.. . gyakorlás. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával. kezdeményezett Egyéni.. ellenőrzés. asztalok. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. szükség szerinti értékelés. Tájékozódás a síkon. … értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. 4 db A4-es lap. kék.Tervezet III. bemutatás. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével. Az alkotó. szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. jelzés alapján.. irányok követése közlés. Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. csoport. felidézésével.. képek vonatokról. nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . hónap. az útvonalak megtervezésével.

Kártyák nyilakkal és színes körökkel. Gyöngyfűzések. 4 ló. színes zsírkréta. 4 tó). tó. amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). Babzsákok. facsoport. mozgásos játék az udvaron. lovarda/több ló. kisebb képek (4 ház. Az óvoda és környezetének bejárása. 4 vár. Közlekedés. vár). sorrendek megfigyelése. 4 nagy csomagolópapír. 3. útvonalak megbeszélése. kirándulás 61 . Nagy képek (vasútállomás/ház. A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. Téri viszonyok tapasztaltatása. 2. 4 kisautó. 4 facsoport.

Kikészítem a többi. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. fut a kocsi: patkó-dobogás. zim. az ilyeneket ábrázoló képeket. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. zum. fut a sínen a kerék. megy a gép. Zum. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket. Beszélgetünk arról. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim. fekete az alagút. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. nagy az út. milyen a kocsi belseje. megy a gép. Jön a vonat. milyen utakon… 62 . nagy az út. forog a kerék. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. b) Elmondom (ha ismerik. fut a vonat: zúgó robogás.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra. A masina fut. később használandó eszközt is. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. hogy ki utazott már vonaton. 2.

Megbeszéljük. 4. hogy aki a széken ül. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. mondhatják. mi felé megy a vonat. amelyben megfogalmazódik a haladási irány. hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. Újabb irányok bemutatása. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. a kétféle lehetséges irány felismertetése. hogy az elképzelt sín mentén halad. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják. 3. hogy nem fordul meg.) Mindkettőt bemutatjuk. mit csinálok. Egy fejlettebb. Beállok a széksor mögé.c) Felvetem. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. több jó válasz „Mit gondoltok. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük. hogy az ablak felé vagy a … felé. elmondom. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen. Az állások összehasonlítása. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. mert csak egy kocsija van. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. hogy öten. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. Az irányok tudatosabb megfigyelése. megkülönböztetése. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. a több lehetőség felismertetése. irányítom. akkor a vállát fogva mögéje állok. de az is lehet. hogy jól lássátok!” II. (Mozgással. megnevezése. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. Arra kérem a gyerekeket. hogy mit csinálok! Gyertek ide. közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet 63 . hogy merre.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. hogy messziről figyeljék. Jel (nyíl) értelmezése. az mikor ül menetirányban. ahogyan a vonat székei állnak. csak hátrafelé lépeget. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. hogy arra lépeget.) Leszögezem. ebben a kocsiban? És 3?” 2. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. „Van kedvetek hozzá. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is.

egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy. hogyan tartsuk a kártyát. Ha probléma adódik. sárga). Megbeszéljük. „ Elmondom. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe. mit választott!” magam is megmutatom. aki segít ellenőrizni. „Z.” zöld. hogy lássák az „Álljatok ide mellém. előre kinézve. azt szó nélkül javítom. minden utazónak egyet. amelyikbe a azonosításában. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon látható „Válasszon kártyát magának mindenki. állnak. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi. miért nem tudott üres szék!” leülni. hogy milyet 64 . ill.leteszem a másik három (kék. amerre a nyíl hegye mutat. te Megfigyeljük. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen. mit választ Barnus. „Barnus. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat. egymás mögött ezekben a kocsikban is! Minden A kisebbek segítőkészségét is dícsérem. együtt keressük a megoldást. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is. hogy milyen egy beszállókártya. mutasd meg.menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva. De előbb megfigyeljük. hogyan . Sorban. Ha egy kisgyerek csak ezt az kártya szól!” összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. aki utazni nyilak színe segítheti a kisebbeket az irányok szeretne! Üljetek be abba a kocsiba. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot. amelyikbe az szól. hogy „Úgy helyezkedjetek el. Bemutatom. „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba. választhatnak együtt „Megvan-e a csomagod?” egy másik jegyet. hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. ha már minden hely foglalt azon a kocsin.) Választunk 4 kalauzt. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. hogy arra megyünk.” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. amire a jegy szól. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját. hogy a színes kör a lap alján van.6) Elfoglalják a helyeket. ha utas előre. hogy ne legyen előttetek az utas jó kocsira ült-e. hogy segítsetek” Helyezzünk el székeket megfelelően a földre. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem.egy vonatkocsi mellett megfigyelésre . hogy Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők jó helyre szálljunk!” közül. szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg.. a létszámtól függően 4 . Pl. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” összes vonatot egyszerre.

sorszámok. Nem kívánom magyarázni. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. megkérdezem. elfáradásától végeznék el valamennyit. Tomi. és kérhetjük őket. tó. Ági. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. hogy később le tudjanak ülni köréjük a gyerekek. akkor. „Most indulj vissza a várból az állomásra 65 . állomás. de meg akarunk látogatni az állomásról indulva több „Ki mutatja be.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. Indulhat egyszerre 2 gyerek. 5. amiket közben úgy rendezek el. több meglátogatsz! (Pl. amit sorban helyet is.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. erdő. bejárása. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. Tájékozódás a síkon. hogy miként folytatódik az utazás.” 7. Mi itt maradunk. Sorrendek. elmondom. de mondhatják mások is. és Marci megnevezi Tomit. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik.érdemes.” Megneveztetem. Liza. 6. az menjen az utolsó helyére! „Megérkeztünk a célunkhoz. Segítségüket kérem. „Gyertek ide körém! Megmutatom. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. amit látnak. Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. de bemutatunk közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. útvonalak tervezése. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3. Marci. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem. hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” Az érintett helyek nevét sorolhatja a lépegető. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. aki közvetlenül mögötte ül. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült. Állj fel! Honnan tudod. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. a sorrend megfordítása Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. véget ért az utazás. Ha a csoport összetétele. Juli. úticélunk a vár. hogy itt szálltunk le. „Mondd el. A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben.

kérdéseket teszek fel (pl. hogy ki merre menne. ajtó A Pl. ugyanazon az útvonalon. Le is rajzolhatjátok. polc székek Pl. elmondást. bejárását. amin jöttél! Mondjátok el. hogy a tónál előbb jártál. elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. amin ugyanolyan képek vannak. és elhelyezek egy-egy játékautót. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését. 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. zsírkrétákat. Érintsen minden látnivalót az úton). ha kedvük van. ablak gyerekek csoportban Pl. Igaz-e. hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. mint előbb a földön. mint az erdőben).feltételt is megszabok (pl. szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 66 .” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl.

A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp. Környezeti feladatok: 67 .0000 Kincs u 5. zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem. jég. csíráztatás. március 20. növénye. vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek.Megfigyelések. összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás. vizsgálódások. zúzmara. azok olvadása. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása. azok változásainak megfigyeltetése (hó. hóesés. dér) .A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak. állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1. havas eső.TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK Tervezetminta I. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: .

hőmérséklet-víz. alakja. annak változásainak megfigyelése. halmazállapota. a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. illata.víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt. az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között) érzékeléssel. hőmérséklete. megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel. vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban.a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe. hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz. értelmezése a víz mint élettér megismertetése. íze. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés. 68 . a meleg hatása. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól. következtetések levonása. tapintása. hangja. értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése 2. az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések.

a víz hangjainak megnevezésével( csurran.uszony).) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni.) Nád alól (ÉNÓ 277.tudatosodjon bennük. a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137. hogy életünk egyik fő eleme: a víz. spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését.cseppen. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás. mint élettelen környezeti tényező. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket. a Víz világnapja (március 22.) Tavaszi szél (Törzsök 10.csobog.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi. működését 4.ömlik). Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú. űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27. a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz. következtetéseiket. esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: 69 . tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével.

R.-M. o.Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132. vízszennyezésről . értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés.B.Zelk Zoltán: Gólya.öntözés. föld. vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos.folyamatos reggeliztetés . Melléklet) II.versmondás: . szemléltetés. kavics.) .pedagógiai módszerek: beszélgetés.hely biztosítása.) .Tó vize (ÉNÓ 316. A tartalom feldolgozásának várható menete 70 . bemutatás.) .képek válogatása. felmosóruha. eszközök előkészítése Motiváció: . „búvárkodás” a természetsarokban . Barangolás a természetben. Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E. egyéni I.éneklés: .: A titokzatos természet. összehasonlítás. leírás.találós kérdések a vízről (ld. Barangolás az óceánok világában) vízivilág-csodavilág tablókészítés Szervezés: . ellenőrzés. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg. tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról. o. gyakorlás. növények törölközők. gólya (Cini-cini muzsika 30.

megfigyelése Részfeladat: színe. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? Hoztam 3 db üvegvázát. íze. önfegyelem Módszer: megfigyelés. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. szaga. leíró.Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben kisebb pohárba. Mindenki kap egy pohár vizet. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. Láttok különbséget? meleg víz érzékeltetése. áttöltése kisebb pohárba. türelem. a másikat a nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki 71 . két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). azonosító és megkülönböztető. vizsgálódás-kísérlet. összehasonlítás. alakja. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba. beszélgetés. hogy lombik. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú. Ma a vízzel fogunk játszani. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca. illata. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. víz 3. stb. önfegyelem Módszer: megfigyelés. szűkebb magasabb. gondolkodás. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése. halmazállapot változás megfigyeltetése Mártsátok egyik ujjatokat a Szervezés: hideg és meleg víz.1. ellenőrzés. azonosítóés megkülönböztető képesség. Figyeljétek meg. valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. analizáló. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. formafelvétellel (öblösebb. Az a nevük. ellenőrzés.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. leíróképesség. figyelem. víz 2. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. Az egyiket teletöltöm. Mi történik.Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hideg- Közeledik a Víz Világnapja. figyelem. beszélgetés. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. türelem. alacsonyabb. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel.

Képességfejlesztés: érzékelés. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. loccsan. a gyermekek tálcáján lévő. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben. figyelem. mi az. összehasonlítás. logikus gondolkodás. türelem.Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. amelyet öt napja tettünk oda! Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! 72 . azonosítóés megkülönböztető képesség. a bennük lévő víz mennyiségének kap egy jégkockát. tálca 4. beszélgetés. gondolkodás fejlesztése. csorog. gyakorlás. azt a két üveget a természetsarokból. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leírás. önfegyelem Módszer: megfigyelés. vízzel teli poharak. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B. figyelem. ítéletalkotás. észlelés. víz 5. türelem. zubog. leírás. ellenőrzés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. emlékezet fejlesztése. leíróképesség. azonosító. összehasonlítás. bemutatás. jégkocka. fedetlen üvegben lévő víz mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő. okokozati összefüggések meglátása. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt.Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. ill. ellenőrzés.és megkülönböztető képesség.

Megöntözzük a növényeket és a talajt. leíró. észlelés. termőföldet-talajt.működésének ismertetése. ellenőrzés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. növények Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg. Mit gondoltok. azonosítóés megkülönböztető képesség. balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill.összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. gondolkodás. szemléltetés. önfegyelem Módszer: beszélgetés. gondolkodás. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt.Feladat: A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása 73 . türelem. kavics. összehasonlítás. mi fog történni? Holnap reggel megnézzük! 7. türelem. hogy megfigyeltük. Florárium a neve. emlékezet. figyelem. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. magyarázat. növényeket. növények 6. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. Azután ültetjük bele a növényeket. talaj. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot. beszélgetés. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. kavics. talaj. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. leíróképesség.Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. bemutatás. megfigyelés. Utoljára tesszük rá a tetejét. érzékelés.. figyelem. leírás. készítünk egy érdekességet.jól látható helyen történő.

önfegyelem Módszerek: beszélgetés. emlékezet.Részfeladat: növények. ha nem jutnánk vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? Képességfejlesztés: gondolkodás. magyarázat. Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz. értékelés Eszközök: - III. emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Mit gondoltok. Most gyertek. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 74 . türelem. állatok.ellenőrzés. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? És mi emberek? Mi történne.

valamint a vetés során . Zöld csoport Ideje: 2009. Képességfejlesztés: .Tervezetminta II. hajtatás .mozgásképesség: finommotorika.kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • Fejlesztési feladatok: 1. eső. hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás. megneveztetése. tavasz.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével 75 az ok-okozati összefüggések magvak. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés. megnevezése az ültetésre szánt magvak. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése. jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás.0000 Kincs u 5. hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével . termések (borsó. bab) vásárlása a piacon burgonya. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. termések felismertetése. a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése.

gyakorlás. borsó.a vetés. termés. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. burgonya. sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő. virág. rendszerező Korcsoport: 6 évesek Munkaforma: csoportos. magyarázat. amelyen egy fa rajza van. o. összehasonlítás. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír.egyéni Helyszín: csoportszoba 76 .) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab. Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10. csíráztatás. értékelés Természettudományos: megfigyelés. leírás. ellenőrzés. hajtatás. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4. vetés. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag. o. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés.) Fecskét látok (ÉNÓ 188. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253.

I. Szervezés:

Kezdő szakasz Előkészületi szakaszban: • a vetéshez, ültetéshez szükséges növényi részek, eszközök beszerzése, előkészítése

a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés, a gyermekek folyamatos fogadása Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz

Motiváció: • • • • • Társasjáték – tavaszi virágok Játék a memóriakártyákkal – magvak, termések Eszközök előkészítése Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. o.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában. 214. o.) II. felidézése: • • • időjárás növények, állatok jellemzői öltözködés A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja, melyik évszak van most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek a növények? Miért? Mit csinálnak az állatok?

Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Miért? Miben jöttetek ma reggel anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: - Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek bejelölése. Egy közös tavaszi képet - Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld fogunk készíteni. füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt Figyeljétek meg ezeket a őszi és tavaszi jelenségeket, leveleket, terméseket, képeket! Tegyétek a fa köré óvodába? Mért?

77

növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi azokat, amiktől tavaszi kép jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása, lesz! elhelyezése a fa körül illetve a fán. Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, Módszer: értékelés Eszköz: időjárástábla, csomagolópapír, amelyen egy fa rajza van, különböző évszakokra jellemző képek, tálca feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek, magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. Mi történt vele? És utána? és hogy mely kommunikációs, leírás, türelem, figyelem, önfegyelem, finommotorika megfigyelés, összehasonlítás, beszélgetés, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés,

terméseket

rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása, a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: bab, borsó, lencse, az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

78

feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: • • a hajtatott növényi részek vöröshagyma, burgonya) megnevezése a hajtatás feltételeinek felsorolása • a kihajtott

Emlékeztek,

hogy

mely

növényi részeket hajtattunk? (ágak, Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a

vöröshagyma, képeket! burgonyagumó részeinek megfigyelése és Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a vöröshagymát megnevezése • a kihajtott vöröshagymáról és ábrázolja. Mi történt vele? És burgonyagumóról készített óvónői rajzok utána? fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: vöröshagyma, burgonyagumó, a kihajtott vöröshagymáról óvónői rajzok feladat: Magvak vetése, hagymák, gumók A ültetése Részfeladat: • magvak, hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés, ültetés megkülönböztető, analizáló, lévő tálban lévő magvakat pedig és burgonyagumóról készített megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

fogjuk elvetni, a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése, a termőföld és a elültetni. Aki vetni szeretne, álljon a piros asztalhoz, aki pedig hagymát szeretne

Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, ültetni, álljon a kék asztalhoz! szintetizáló, A vetés ill. az ültetés menete:

79

türelem. összehasonlítás. cserép. türelem. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. beültetett cserepek emlékezet. összehasonlítás. analizáló. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. vöröshagyma. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból Miért? feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • • • víz nélkül fény nélkül hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. egyet a hűtőbe. beszélgetés. Először vegyetek el egy cserepet! Tegyetek bele egy megfigyelés. Mit gondoltok. szintetizáló. Meg fogjuk figyelni! . figyelem.gondolkodás. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! beszélgetés. önfegyelem 80 babunk? Képességfejlesztés: leíró. önfegyelem Módszer: leírás. figyelem. marék földet! Utána tegyétek bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. figyelem. fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • előbújó hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. gondolkodás. ellenőrzés. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. azonosító. ellenőrzés. úgy. tálca. termőföld feladat: A növekedés. gondolkodás. leíró. értékelés Eszköz: bab. emlékezet. leírás. kell tennünk. egyet pedig a polc tetejére. értékelés Eszköz: tálca. önfegyelem Módszer: emlékezet.

beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép III. tenni. Befejező szakasz Kérlek.Módszer: leírás. játszani. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 81 .

a földön. állatok.Tervezetminta III. a fafajok. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése. a madárfajok keresése során azonosító. ideje: Nevesincs óvoda –Bp. ősz 82 . a fafajok. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek.0000 Kincs u 5. Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2. ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel. dalok megismerése. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1. megnevezése. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 2009. jellemzése Őszi versek.növények. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. Zöld csoport A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán.

Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének. formájának.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3. önfegyelem. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás. o.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319. türelem. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével. megneveztetésével.) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202. nagyságának összehasonlítása 83 . tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5.

kopasz fák. gyengébb napsütés. értékelés Természettudományi: megfigyelés. lehulló levelek. bemutatás. leírás. hűvösebb idő . egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. csoportos.színes levelű fák. az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. csoportok alakítása színek segítségével. Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. figyeljétek 84 Szervezés . A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II. összahasonlítás. beszélgetés. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése. ellenőrzés. szemléltetés. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális.Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat.

kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés. önfegyelem. figyelem. 2 nm-es. finommotorika. azonosító. ami ott van a földön?. szem-kéz koordináció. alkalmas hely megteremtésével. türelem. termésük alapján (platán.. összehasonlítás Munkaforma: feladat: A már ismert fafajok azonosítása. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. finommotorika. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. megnevezése levelük..és megkülönböztető képesség. leíróképesség. figyelem. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 85 . fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. azonosító.és megkülönböztető képesség. termések gyűjtése. önfegyelem.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb. egy világos kb. leíróképesség. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére. leírás. levél szétválogatása a terítőn. veréb. kommunikáció Módszer: megfigyelés. leírás. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek. majd a termés. vadgesztenye. vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat.

a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján. platán. utána gyertek vissza! Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 86 Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg. a boríték színével megegyező színes szalagok Mindenki kap egy ragasztós lapot. hogy ezek a levelek. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. 4. értékelés Eszköz: színes falevelek. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. majd az adott fafaj kiválasztása. összehasonlítás. beszélgetés. leírás. (vadgesztenye. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. terméseinek megkeresni a párját a földön Részfeladat: .feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. ellenőrzés. összehasonlító Módszer: megfigyelés.nagyság ami neki a legjobban tetszik. feladat: Különböző fafajok leveleinek. színes borítékok. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Most mindenki keressen egy olyan levelet. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? .

türelem. leíróképesség. piros. figyelem.és megkülönböztető képesség.szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. kommunikáció Eszköz: levelek. vizuális memória. finommotorika.forma . leírás. leíróképesség. figyelem. figyeljük meg. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! Válogassuk szét a képeket madárfajok szerint! 87 . keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? Minden pár figyelje meg a választott madarát. azonosító. önfegyelem. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. kommunikáció Eszköz: ragasztós lap.. termések borítékban Módszer: megfigyelés. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. finommotorika. leírás. a fehér textilen mandala készítése. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. azonosító. szem-kéz korrdináció. milyen madarat látunk? Ki tudja.és megkülönböztető képesség. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? 5. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. önfegyelem. barna.

színük Tevékenység: séta. veréb. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. összehasonlítás Munkaforma: frontális 88 . Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése. finommotorika. megnevezése Részfeladat: galamb. nagyság. feladat: A parkban élő madarak felismerése. észlelése. összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. azonosító. leírás. figyelem. figyelem. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. önfegyelem. feketerigó. erezet.összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. nagyság.és megkülönböztető képesség. leírás. önfegyelem. szarka nagyságuk. leíróképesség. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.

azonosító.8. leíróképesség. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb. vastag zsinór Módszer: megfigyelés. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. szarka. veréb. önfegyelem. összehasonlítás. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül. színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet. leírás. figyelem. feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl. kommunikáció Munkaforma: csoportos III. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 89 .és megkülönböztető képesség Eszköz: színes.

Farbe. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele. Steine. VI.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. 20. Pinsel. Bildkarten. Városligeti fasor 28. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2. 90 2’ . Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. Blumentopf. März 2009. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. Erkennen. Weckgläser mit Blumenzwiebeln.

die ist giftig.. Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln.ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. sim sala bum. das ist die Hyazinthe. usw. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte . Augen zu und hört fein hin. (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. Warum? Was brauchen sie? Sonne. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. das ist die Narzisse. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden. Luft. Einige sind viel gewachsen. Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim. Wasser. Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. das ist der Krokus. Hypothesen stellen. alle Kinder drehen sich um. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3. Erde. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. unseren Blumenkalender beobachten 91 . beobachten. Diese nicht..

dann kamen die Blätter hervor. Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen. Jetzt kommt noch die Blüte.Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm. da kommen die Zwiebeln. Marienkäfer. was du möchtest! Hier sind auch Malblätter. Sonne) 4. Jetzt machen wir kleine Löcher. wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln. Zuerst waren nur die Zwiebeln.) Legt bitte die Steine in den Topf. Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. Hier sind Schaufel. Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. Der Krokus wird immer größer und größer.Bewegung.Diskutieren. Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde. Bedeckt sie mit Erde. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel. wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes . Schmetterling. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären).Steine bemalen . Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten . 92 . Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel. hier ist ein Stein. mal etwas darauf! Sonne. gebt bitte Erde rein.

des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens. Aufgaben: Zei Ablauf der Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo 93 . der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele. 20. VI. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen. März 2009.Tervezetminta II. Városligeti fasor 28. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest.

vor der Sporthalle. T-Shirt. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack. Turnschuhe. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin.t 1’ Beschäftigungseinheit I. 2. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. das wird das Nest sein. • Riesengang. Zieht euch bitte um. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt. ziehen sich alle um. Erarbeitungsphase 1. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. Wir gehen turnen! rmen Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir Gruppen tätigkeit 94 . 3’ II. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum. Geht jetzt spielen. Alles sollen wir wechseln. Kinder! Ich bin die Vogelmama.Arme hoch strecken. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe. kommen sie in das Nest. Das Ziel ist. ihr seid meine Vögelchen. Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen. und wenn ich meine Kinder rufe. kurze Hose. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. den Anweisungen am schnellsten zu folgen. Ich bin die Vogelmama. Turnsack 5’ Unten.

Bauch halten gehen wie die Zwerge! • Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren. wie der Storch seinen Schnabel bewegt. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 95 . nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche. Armbewegungen machen.

Zweimal hoch. das Bohnensäckchen ist in einerHand. Noch einmal. ich gebe euch je noch ein Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. Wir stehen gerade. wie die Füße legen und auf auf Schlittschuhe. dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 96 . in die Hocke gehen. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. Hände auf die Hüfte legen.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. Gruppen tätigkeit • Kommt. Wir laufen darauf. dem Boden schieben 2 Bohnensäckchen 5’ 3. dann Armhaltung wechseln. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf.• Laufen. Arme zweimal nach hinten ziehen. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. Bohnensäckchen auf dem Kopf. Bohnensack auf den Kopf legen. was wir machen. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung.

Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Langbank. Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma. ein Kasten. kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Kleingru ppen 97 . mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen.• Quergrätschstellung. zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit III. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin. Spinnengang. zeig bitte den anderen.Bohnensack auf dem Kopf. dann zu dem rechten Fuß zweimal. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen. was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch. Hauptteil 10’ Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. die Arme hoch mit Bohnensack. Arme zur Seite 2. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen.Auf der Langbank balancieren . auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3.Bohnensack auf dem Bauch 4. Bohnensäcke Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél.

wir sagen das zusammen! Maus. Es gibt einen Bohnensack weniger. 1’ 3. Maus raus aus dem Haus! Maus. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. Gruppen tätigkeit 98 . komm bitte. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. Dann gehen wir uns umziehen. als die Kinderanzahl ist. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ IV. Maus rein in das Haus! Komm. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. euch auch? Kommt. Maus raus aus dem Haus!“ ruft. wir bringen das zurück. Wenn die Erzieherin „Maus. Nehmt alle ein Bohnensäckchen. Maus rein in das Haus! Maus. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. Maus rein in das Haus!“ ruft. Emma. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 5’ Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. Ruhe-Phase Maus. 2. Wer kein Haus gefunden hat.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. Wenn die Erzieherin „ Maus. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. dann kann er weiterspielen. sollen die Kinder weiter laufen.

3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt. a dramatizálás helyszínének kijelölése.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. színházi szokások elmélyítése stb. rímek érvényesítése. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket.? Hogyan? 99 . idegen szavak stb. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. érvényesítése. szemkontataktus lehetősége. típusa. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. mesében rejlő stilisztikai eszközök. nyelvi humor stb. (pl. A mondat. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. A mesében előforduló sztereotípiák. formulák. konfliktusokra. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. a rímeket. archaikus és népies kifejezések. zenei elemek. a verses mese ritmusát stb. a bábszínház berendezése.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja. helyszíne. költői képek. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. a metakommunikációs elemek alkalmazása. verses mesében. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. kérdésekre…stb. gyerekek leültetése. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya. megjelenítése hogyan. a kapcsolatteremtés módjai. reggelizés. és mesemondás alatt. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben. rímek. az összetartozó elemeket. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok.és szövegfonetikai eszközök használata. szellőztetés stb.

a helyszín kijelölése. bábszínházi szokások elmélyítése. a jelmezek. a bábfajták megnevezése. hang. sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 100 . személyiség. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét. lehetőségei. kiválasztásuk indoklása. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. a szerepek kiosztása. dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus. a mesefeldolgozás módjai). Volt-e példa integrációra? Ha igen. a mesereprodukció formái. kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. kongruens volt-e? A szólások. bábozás. feladatvégzés. árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. fejdíszek kiosztása. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága.és fényeffektek. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei. az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések).

énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11.Ének-zenei nevelés 1. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban. fejlődésére? 9. a szövegformálás. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. a nyugodt. valamint testtartása. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. ritmikai érzékük. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. zenei hallásuk…. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. az intonáció. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. a zenei anyag elrendezése. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. lehetőségeit. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 101 . énekes tevékenysége. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. koordinált mozgása…. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük. Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. lehetőségeihez. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. artikulációja. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése. előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. rögzítése? 16. szövegejtés. eszközök biztosítását. javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével.és énektechnikája. zenei formaérzékük. illetve tervezett énekes szituációk.

Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13. Bánásmód. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8.sajátos megoldásai? 7. A tevékenység időbeosztása 6.) 102 . A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. Az alapelvek érvényesülése (mikor. egyszeri. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. A balesetveszély elhárítása 13. domináns személyiségjegyek) 12. mindennapos testnevelés) 1. testnevelés. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. A segítségadás lehetőségei 14. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. A fejlesztett képességek 6. légkör. Van-e elég idő a megoldásra? 6. Korábbi ismeretek felhasználása. motiválás (hallgatói magatartás. spontán. differenciálás lehetőségei 11. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. Az alkalmazott módszerek hatékonysága. gyűjtőmunka 4. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. hogyan.nevelési feladatokat megvalósítása 3. A fejlesztési.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. egészséges táplálkozás. általános emberi értékek. Eszközök használata. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12. folyamatos) 2. A célok elérésének mértéke 7. felkészültség. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. esztétikum stb. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1. Az anyag témaköre. Módszerek alkalmazása. A játék során fejlesztett képességek 8. azok hatékonysága 9. miért) 7. kapcsolódása további témakörökhöz 2. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. Szervezési feladatok megoldása 10. Megfelelőek-e a módszerek? 11. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. Megfelelő-e a motiváció? 2. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett.

az érintett matematikai témakörök 10. Eszközök. differenciálás 103 . megfogalmazása. Fejlesztett matematika képességek 12. szervezési formák.9. kérdéskultúrája 13. Az óvónő beszéde. A téma összefüggése a matematikai neveléssel. A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful