Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom
MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK.........................................................................3 VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK.............................................................................................16 ÉNEK-ZENEI TANSZÉK.............................................................................................................28 TESTNEVELÉSI TANSZÉK.......................................................................................................39 MATEMATIKA TANSZÉK.........................................................................................................50 TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK....................................................................................67 IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK..........................................................................90 Megfigyelési szempontok az elemzéshez......................................................................................99

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)
A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak: A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. 1. Esztétikai nevelés

3

színezős lapok A versélményhez kapcsolódó.zene: Mozart: Téli utazás. rajzlapok.A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. ekét húzok. Találós kérdés „Kocsit. Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések.ló. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. A vers hangutánzó szavaival. példaértékű magatartásformák elősegítése. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. gondozási feladatok Ének .és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. hintót. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. 2. ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. stb. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák. A vers ritmusának. emlékezetének. összefüggésekre figyel fel. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. A közös mondókázással. mozgásképzetet keltő igéivel. beszéd. kifejező mozzanatokra. 5. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek. A gyermekek élmény. „köddé vált. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének. humoros elemek érzékeltetése. a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival.és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. képzeletének fejlesztése. a helyes artikulációra. 3. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése. szemléltetés. nádak erek". szólásokban. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. 4 . képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. szalag. 4. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. ködbe vész". különleges szóösszetételeivel. A szép iránti fogékonyság felébresztése. érzékletes nyelvi formákra. „köd előtte köd utána". magyarázat. paci . színes papírok. bemutatás. a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek. könyvek. Anyanyelvi nevelés. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. A találós kérdésekben. emlékképek és képzetek előhívása. zenei hatású kifejezőeszközökkel. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása.

Egy.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . játékos zenei ritmus.Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. négy. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut. négy. három. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége. három. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. dicséret. a folyamatos páros rímek békéje. Pl. Száncsengő csing-ling-ling./ 5 . 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. mikrocsoportos. kettő. vágtat. kettő. A megfejtő lesz a következő kérdező. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. Tél öblén halkan ring. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. előadástechnikai. hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. mozgásról. 3 II 3 b Fülbemászó. kedves Pajtás..)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. /Folyamatos értékelés. az átélt tapasztalatokra. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. a beszédtempó variálása. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer. lágy hangzásúak. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. Beszélgetés a tél örömeiről. kedves Pajtás. összefűzése. három. négy. valamint a tevékenységvágyra építünk. kedves Pajtás. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. háromszor. figyelmére.. Az állatot. sejtelmes hangszín. Csing-ling-ling száncsengő. Mi siklik. A tartalom feldolgozásának várható menete I. kettő. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. Hangutánzásról. gyorsítás-lassítás. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. a témavariálás játéka.

Ferkó. ne borítsa föl a Ferkót. hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. siklást érzékeltető ritmus. Tél öblén távol ring. IV. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. párban. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e e f f A hangfestő. biztatás/ • Kiscsoportban. Száncsengő csing-ling-ling. dicséret. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. A közelgő képsor távolodóra vált. didereg a száraz levél. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény. Szétmálló hangerdő Csing-ling-ling száncsengő. a hangerő csökkentése. III. fejleszési lehetőségekhez: Pl:  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása  Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ 6 . hogy fékezd meg a Pejkót.Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. Az új vers hangulatához kapcsolható. az egyes távolodó szán. békéje Lebegő. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai. Fut-szalad a Pejkó-pejló. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás II. Nyolc patkó kop-kop-kop. mindenki új tavaszra vár. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. A további szabad játéktevékenység biztosítása. fő a fejed Peti. A tél jelének elkészítése. /Folyamatos értékelés. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. Csönd zsákból hangot lop. csúszik az út és fut a szán.

Tó Ton .Tó T on-L o-T a-T óT on-L o-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp . Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp.láng . Csing . fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak. /Jelenlévő múlt. lépegető.Ló . hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető./  7 . szabályosan ismétlődő.  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok. nem tévedünk el az úton.Tó – Ton .Ta Ton . apró ajándékok. szikrázik a szép hó.Ta . lovam trappolgat. Móra Kiadó.Ló . Planétás K.ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp . Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl. 1975. Bp. poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását.láng az uccán csilingel a rakott szán.Ta .Csing — láng — ling .Ta – Ta Trepp .Ló .Trapp T on-L o-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp. Az óvónői bemutatás után gyorsítással. ünnepi szokások.ling . Hegyen-völgyön-alagúton. 1997.láng az uccán csilingel a rakott szán.Ta .Ló ./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható. lovam trappolgat. /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér. üdvözlőlap.Ta .Ló .Trepp . lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo .Trepp .Trapp Ton . kocog vele két ló.Trapp .Trapp .Trapp Ton . dekoráció.

istenem stb. óriási erdő szállást ver: ott száll meg. ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy .hatalmú. gondos kiejtésével. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek.Tervezetminta II.és szövegfonetikai eszközök. hanglejtés. részletezés. haj. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly. udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni. a közösségi érzés fejlesztése. színes nyelvi fordulatok által. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye. tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed.  a közös mesehallgatással. megbecsülésre. családi fényképek 8 . 3. beszédtempó stb. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás. változatos alkalmazásával).). ideje: bármikor. "nyelvi arckép" stb.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas. érdeklődni. türelemre nevelés.) változatos használatával. 2. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás.) és az indulatszóknak nyomatékos. no. 4. csodálkozó. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal. bemutatás. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő. szóhalmozás. hangfekvés. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat. a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. a mesében rejlő szóképek. hát. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával. hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával.

A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya. testvérekről. archaikusabb. Tagoltan és kedvesen.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. Helyes hanglejtése: emelkedő – ereszkedő 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. Az előadás módja 2. tapintás. mint a „lányom”. lágyan ejtem ki – választékosabb. édes. asszociációs játékok (mi savanyú. s azok megoldási módjairól. a konfliktushelyzetekről. a családban betöltött szerepekről. három országa. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl. hallás. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető. családi eseményekről. beszélgetés a családtagokról. körmese (édes mese). szín-íz. hang-íz összekapcsolása). ízlelés játékai (ld.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm. szinesztéziás játékok (pl. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. furulyaszó). A felsőfok érzékelteti a fokozást. mesepárnák elhelyezése. egyre nyomatékosabban.  Bejelentés: "Gyerekek. mesetarisznya elővétele. változó hangszínnel adom elő. keserű? stb." II. nyomatékos tagolással. ízskála.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. esztétikai sajátosságai 1. mesélni szeretnék. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése.

a kérdőszó főhangsúlyos. Elavult szószerkezet – nyomatékos. tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. elkülönítetten. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. „eltelt volt” 5. archaikus alak. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. kényszert fejez ki. fontos az „r” hallható pörgetése. 4. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos. és kifejezi a leány lelkiállapotát is . hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés.szomorú. amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. Hangulatfestő elem. lemondó.: az embert). Összetett múlt idő. durva felszólítást. Lassú beszédtempóban. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső. Emelkedő – eső hanglejtéssel. tagolt kifejezés. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. 10 .dallamvonal. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. "lt" tiszta ejtésére ügyelek.

„… meghúzódott az odúban…”

A félelem, az ijedtség állapotát halkabb hangerővel, lassabb beszédtempóval érzékeltetem. Nyomatékos archaikus alak. Finom árnyalatú, akusztikus hatása könnyedséget, bájt fejez ki. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. Hirtelen meglepődés, ijedtség, csodálkozás kifejezője, a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. Az elemek összetartozását, a tagolást érzékeltetem. Tréfás kérdés, a kötőszó „vagy” hangsúlyos. Szomorú hangulatot áraszt, halk hangerőt alkalmazok. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz, lassabb a beszédtempó.

„esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…”

„egy szó nem sok, annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában”

Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki, a zöngés hangzókat játékosan ejtem, ezzel a zeneiséget növelem. Az első szótagok főhangsúlyosak. Erősítés, fokozás történik szóismétléssel, kötőszóismétléssel. Hármas gondolatritmus: sem, de, még, sem, hogy, még, sem, de, még, sem. Tartalmi, zenei ritmusát fejezi ki

„két hetet nem várt, de még egyet sem…”

„azt gondolom”

Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki, mert „kiszól” a mesélő, ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal.

7. Készülődés a vendégségre

11

„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve”

A minőségjelző nyomatékos ejtése. Hangsúlyos, a tisztelet és közvetlenség kifejezése.

A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos, tagolt, képszerűségre törekvő előadással történik.

8. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak, tagolt, hangsúlyos ejtéssel. A gyermekek felé fordulok, más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. Ereszkedő dallamvonalú. Érzelmi állapota, hangulata sajátos, megformálása egyedi. Mozzanatos ige, pattogó ritmusú. Sótalan-sótlan, a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi, érzelmi, hangulati árnyalatot mutat.

9. A király és a királykisasszony találkozása, kibékülése, jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej, istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): - érzékszervfejlesztő játékok - szoborjáték (király, királylány, erdő, odvas fa szobra) - asszociációs játék (szólánc) - lazító játék (zenehallgatás, milyen illatokat, színeket, hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki, a kettőzés hangsúlyos. A korfestés eszköze, tagoltan adom elő. Ikerszó, mindkét tag hangsúlyos. Felkiáltást, örömteli állapotot fejez ki, fokozott hangerőt igényel. Az ellentét, fokozást fejez ki. feszültségfeloldás, a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik.

12

Tervezetminta III. (Dr. Daróczi Gabriella)
Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye, ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-, képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. Ismerkedés színekkel, árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés, amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten, gyönyörködés a virágok színében, formájában; kedvenc virág választása indoklással. Fejlesztési feladatok: 1. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő, és záró formula; a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki", Virágszeműnek nevezik." „senki szemének nem válna szégyenére, ha rá hasonlítana." „Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mini amikor a virágok veszekednek." „Gondolhatjátok, ki tett itt igazságot.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na, lett érre riadalom, zenebona." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is." '

13

/ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. erősítem nyomatékkal azért. hogy . /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. A történet központi. képekre tagolom a történetet. a belső kép kidolgozásában. az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség. élményt is: ez jelent nekik. az esztétikait. megemelésével. mozzanatos igék .mondja a Fürtös Gyöngyike. elsősorban tehát nem fogalmi szinten. ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást". mint te! Olyan. hogy a szín nem csali színélmény lehet. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban. virág nevek. a nagyobbakat segíti az elaborálásban. . hanem viselkedést. Anyanyelvi nevelési feladat: a)A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant. tulajdonságot is jelölhet. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 . Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel.így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet. Varga Julcsa szeme olyan. a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak. rikoltozott) szavak és cselekvő. a formalizáltat. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. átélhetővé. mint én. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz.

c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. hogy pl. szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak. mások számára is élményszerűen megformálni. ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus gondolkodás működését .mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra. képességeivel. szín = hangulat. viselkedés. a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. hogyan lehet elképzelt helyzetek. a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit. .gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése. események szereplőkhöz. 15 . mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel. Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése b)A tagolt..

párnák”. szövetek. zsákszövet. értékelés. háromféle méretben körülbelül (gyufás. lábak/. szőnyegek. mi díszíti-melegíti a lakást.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. barnás kordok. összehasonlítás színek megfigyelése. eligazítás. csíkokra vágott textilanyagok (vászon. ellenőrzés 16 . ragasztók. részletek megfigyelése (fiók.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról.VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. ezek színessé. Kivágott keménypapírlapok. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. színkomponálás.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya. megnevezés. megfigyeltetés. lábak). népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. gyógyszeres.). mintás brokát. milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. buzdítás. mint téma) – „függönyök. csíkok /támlák. „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még. egy „gazdag emberé”. fogantyú. beszélgetés. magyarázat. tárgyak formai különbségének megfigyelése. s néhány szemléletes példa arról. négyzetekre. polc. dobozka. teás. stb. kisebb-nagyobb téglalapokra. kismintás kartonok. a tapasztalatok megfogalmazása. ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról. bársony maradékok). bemutatás. ollók. vágás. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. mai bútorokra-lámpákra. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok.

feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. megfelelő ülés. látványa az anyagokon gazdag színhasználat. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. létrehozása a színek és anyagminőségek. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. lóca. helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. kicsiktől ez nem „elvárás”. ágy. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. egymás munkájának tisztelete helyes testtartás.Nevelési célok. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 17 . különböző színek felismerése. kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. bíztatás. a bútorformák együttes hatása. stb. a választott textilanyag színe. asztal. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. ötletek maga a berendezés elképzelése. a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is.

kanapé fogalmáról. Nézzétek. melyek egy-egy bútort mutatnak. de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része.fajták • anyanyelv. előttük pedig kis távolságban két asztalka.”asztali bábjáték”történik majd. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. újságokból kivett képek). nagyobb.mostani világ különbségei) anyagnevek. amiben mindent magunk készítünk el. készül el végül) bútorformákban négyzet. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ . kibomló hajak rendezése. kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. formákat.a felhasznált dobozkák. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne. múzeumi képeslapok. stb. mennyi asztal stb. hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban. irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). . 18 . Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló)..) „Beszéltünk már arról. Melyik lehet a parasztházikóban.) Ún. hosszabb. Most képválogatás. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. fő. beszélgettünk a kocsislegény. de javasolhatunk is. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. Készítsünk bútorokat a szobába. stb. megfelelő könyvekből lefotózott. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. kézmosás. csoportosítás képeslapokkal (pl. de ez mégis más lesz. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. A tevékenység várható folyamata I. bíró. az asztalkák mögött állva. képválogatás a gyerekekkel. színesebb. amit először majd megmutatok nekik. itt már előkészítettem a színpadokat. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. bábozni. a gazdagabb lány viselkedéséről. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). Énekelhetünk úgy is. legnagyobb. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. nem csupa szegényes bútort. a szegény lány. amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. hogy lássák a példákat. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. de még üresek. a másik egy díszesebb. ha nehezebben megy még nekik. ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. rövidebb) számosság (mennyi szék. Nagyon érdekes bábszínház lesz.

csak az alját és a hátát nem. énekelhetünk is. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. Ezután összeragasztom a két részt. stb. cifrább lány szobájához. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. de más játékhoz használható. lóca. Mutatom. melyek már a közelben vannak. hogy szoba legyen. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. a hátához ragasztjuk majd a támlát. kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még. Először egy „támlát” veszek ki. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. de ez sem baj. hogy jól simítsák rá az anyagot). a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. hogy minden oldalát fedjék be. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat.Könnyen előfordulhat. hogy többen majd letérdelve. Akkor lesz jó az ötlet. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. többször is el lehet majd játszani. Felidézzük. lócát. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. de hangsúlyozom.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. kanapét. vagy kerek asztalt –. s azt is. akkor igyekszünk közös erővel. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé. és melyikből a gazdagabb. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. Folyamatosan motiválok (dicséret. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban.) Bemutatom. odaadom. ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. beszélgetés. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. széket. összehasonlítjuk a méreteket. főleg a szegény lány szobája esetén. Megmutatom a skatulyákat. (Saját munkájuknál nem gátolom majd.) Aki elkészült. Célkitűzés. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. hogy a textilcsíkokat. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. lehet cserélgetni.. lapos kosarakban. hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. Néhány kérdést felteszek. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. rá a textilt. „Találjátok ki. Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. Azt is megmutatom. de ha valaki lábakat képzel hozzá. kérdezem. Mielőtt kivennék belőlük. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). mert többször is be lehet rendezni a szobákat. vagy hajtjuk át a másik oldalra. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani. feladat megértetése Megbeszéljük. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. 19 . papírformákat. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. bíztatás. Nagyobbaknak. ügyesebbeknek javasolhatom. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl. beragasztózom. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. ládát. Gondozási feladatok. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. Az „asztalhoz” javasolhatom. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. vagy kucorodva.

lelkesültségének stb. takarásos paravános játékhoz. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is. egy hagyományosabb megoldásban. akihez kedve van. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. a kisebbek pl. 20 . Gyönyörködés a már összeálló. hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb. Befejezés Folyamatos tisztálkodás. kipróbálhatja akinek kedve van. Vagy. esetleg mégis belső tér. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt.III. rendrakás (zenehallgatás). a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van. sík díszleten munkálkodnak festéssel. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . egy tevékenység alkalmával.falat is mutatva ha igénylik/. Javaslat egyéb játéktevékenységekre. a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. s készítik el. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja. színpadra helyezett „díszletekben”. kitartásának. akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. mint bábszínházat. a nagyobbak. szegényesebb házikó. néhány sík bútorral jelezve.. bemutatják a játékot. ragasztással /díszesebb ház. a csoport egyéniségeinek. s pl.

színkeveréssel.). Nagyoknak: kerekerdő festése temperával. vágás. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. egymásból következnek. szövés. mintázás. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 21 . A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. ezeken belül: ábrázolás. stb. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. ezek részletes leírása. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. ragasztás. építés. A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran.Tervezetminta II. Egy témára számos manuális feladat készíthető. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek. viaszolás. amely egy évet ölel át. oktatói szándékkal készült. kézművesség. fonás. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. azaz a körívre. egymásra épülő technikája. tárgyalakítás. nyomtatás. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. Ezekhez. amely az ünnepekhez. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. díszítés. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. és minden feladat több technikával kivitelezhető. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. ● Új dal tanulás. A foglalkozás helye: 1038 Bp. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. technikai fogása.

A fejlesztés módszerei: beszélgetés.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. alkalmazó. Az őszi színpaletta megismerése. rendszerező. ismétlő. agyag. pl. Helyes eszköztartás. Fogyó eszközök. kombinált. viaszos vászon. stb. pl. szirmok. bemutatás. közös tevékenység. Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. gyakorló. javítás. értékelés. megfigyeltetés. stb. magok.hogyan alkalmazzuk azokat. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök.: olló. ecset. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. festék. Az egyéni ötletek és megoldások. elbeszélés. árnyalatok keverése megadott színekből. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. stb. közös munkával. ellenőrzés. Közösen gyűjtött eszközök: kavics. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. textília. magyarázat. kiemelt támogatása.: papír. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. szemléltetés. Otthonról hozott eszközök 22 . gyakorlás. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!. Komponáló készség fejlesztése Színérzék fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Kitartásra nevelés Mindenkinél Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben). sajátos hangulatok. melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók.

a demonstrációs tárgy elkészítése.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása. szárított gyümölcsök. ● Zenei nevelés: „Erdő. a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása. páros. nyomdázó szivacs. a látott fák megnevezése. tempera: sárga. piros. ● az egyéni megoldások kiemelése. alternatív Integráció más területekkel: pl. KIDOLGOZÁS . A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: 23 . Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni. fakérgek.● A/3-as félfamentes rajzlap. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” I. stb. további feladatok. szárított virágok és szirmok. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális. aranyló sárga. kavicsok. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna. olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése. jelen esetben pl. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása. mikrocsoportos. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. levelek. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. ● a fa vizuális képének megjelenítése. kék.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. összegyűjtése. ● a toleráns közös munka. A/1-es műszaki karton. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. egyénre szabott. kagylóhéjak és csigák.: termések. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. karakter jegyeik összegyűjtése.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. vékony és vastag ecsetek. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése.

nagyoknak közös munkára akár íves. narancs.● Szervezés: asztalok. rozsda. vörös . körbe-körbe fákat festünk rá.) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése A munkaeszközök kiosztása. levelek és termések vizsgálata. belebújik a festőköténybe. de nézzétek. aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na. a 24 Énekeljük el az –Erdő. mint az erdőben a fák. meseillusztráció stb.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. élmények felidézése. aki jön velem kerekerdőt festeni. főleg. erdő de magas a tetejenépdalt. és hallgassuk meg. ● Hosszúhaj összefogása. barna. és közben. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron. Emlékeztek. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele. gyere gyorsan. bújjunk össze. szőnyeg. ● Ruhaujjak ellenőrzése. Simítsátok csak meg!” . ● Mesélés „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes. és ezt hogy hívják?. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. a kiserdőben milyen színben pompáztak a fák? Sárga. a manuális munka területének kialakítása.. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése.. ● A szükséges anyagok kikészítése. elhelyezése. Anyageszközismeretre lehetőség. okker.. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni. ● Beszélgetéskezdeményezés. műalkotás. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. paraván stb. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. Hatalmasak lesznek. „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák. már vártunk! Teli a pocak?” „Gyertek. ● A gyerekek folyamatos fogadása. hajladoznak a szélben! Álljatok fel. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket. mit mesél az öreg tölgy!” II.” „Szép jó reggelt. ● Az erdőben gyűjtött kérgek.

most először bevizezzük. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön. megerősítés. ez a rész téged vár.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) ● A szakmai fogások gyakorlatban történő bemutatása. így. Fessük meg a ● Az későn érkezők fogadása.” „Micsoda jól megfigyelted…. úgy! Ebbe még rakhatunk egy pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. Nézd csak. de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között. a nagy felületeket. és már lehet is festeni. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban. De ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös. belekavargatunk a festékbe. A demonstrációs tárgy közös megnézegetése (ha szükséges.” „Jókor érkeztél. nyulakat. pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok. korrigálás. nagyokkal közös színkeverés. Hű milyen szerencse. dicséret. holnap költöztetünk az erdőbe harkályt. 25 . nagyoknak vegyesen vékony és vastag ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat. bíztatás.. de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat.” „Jól keverjük. sűrű lombos. mókust.● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es. másolhatják a mi munkatevékenységünket. Ez a közös és gyors fejlődést segíti. ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű. ●Javítás. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló. Motiválás ● Kiemelés. az oldalával a törzset. már jöhetsz is!!” ● Utánzással követhetik. folyamatos ötletadás. őszinte. a hegyével finom vékony vonallal. hoztam egy tartalék óriási papírt. susogós. már nem fér több fa bele. és munkába kerekerdőnket éjszaka is! invitálása. evvel „kézmintát” adhatunk.

vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. A művek további élete:● folytatás. III. Folyamatos segítségnyújtás. ● megvitatással értékelés. ● játék stb. és játékos együtt folytatásával. 26 . irányok megnevezése. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával. ● Legyen tartalék feladatunk. futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk. ● Színek. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok.” Gyertek hozzám. ● ajándék. megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk. két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása. Vannak itt piros és tömzsi fák. ● biztonságos helyre rakása. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. kivágjuk őket. de előtte még kimossa mindenki a saját ecsetét. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is. ● kiállítás. formák. ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. és beköltöztetjük . most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek.A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről.az erdőinkbe. ha akarják.

A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. időtartamot. stílusnak és gondolatoknak. makettjét csatolni kell! Javaslom. kreatív.Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez. technikákat. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját. de segít kézben tartani a foglalkozást. ettől el lehet térni. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget. a születő ötleteketvariációkat. hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek. 27 . A jó tervezet rugalmas. munkafogásokat. helyet ad az egyéni ötleteknek. hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát.

kangyal… ÉNÓ-4. az énekes beszédre biztatás. Madarak voltunk…ÉNÓ-46. stb. • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. szita szolgáló…ÉNÓ-135. az óvónő és gyermek kapcsolat.az Alapprogram szerinti . Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása.ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek.nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. ill. Általános . dalokhoz. légzéstechnika. stb. • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal.. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. járul hozzá. Szita. a baráti érzések. a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód.. a 28 . vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról). a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal. a társadalmi szokások megismerése. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka. stb. a hangképzés. (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. dallam komponálása mondókához. gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!). Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232. Duda megnyikkan…ZH-153. helyes tartás.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). a „Tekereg a szél…” dallamilag. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz.

hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa. . • Építő játékban . Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés. az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal. tollpihe levegőben tartása. ritmikus szótagolás).• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása. hangszerek. Kör. a zenei másság elfogadása járul hozzá.olyan kuckó készítése.„óvónői ajánlásra”. Megjegyzés: az egész fogadás . ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’. óvónői ének) A tevékenység várható menete I. játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás.az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális. Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. kör… stb. • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket.). ellenőrizze és dicsérje az óvónő. Szervezési feladatok. esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. • Memória-játékban vagy mesekönyvek. ahogy a lepkét a virágkehely. Kezdő szakasz 1. a gátlások feloldása. szita szolgáló…” dal. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín.) . A tevékenység előzménye: .vizuális tevékenységen bábok készítése (pl. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára). és megpróbál minél több gyermeket bevonni. bábok. A cél. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2. auditív eszközök (lejátszó. 29 . magyarázat.játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel. stb. a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb). kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. ahová a szél elől érdemes bebújni. légző gyakorlattal (lufi-fújás.reggeliztetés . környező világ megismerése. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket.) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. páros. hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. egyéni. Könnyebb a szervezés. stb. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése.

). (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) • • 30 . bátrabb kicsiknél 2.) az előző játék folytatása úgy. melyik mondókában van nyolc dob. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. gyúrás. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl. vidámabb-szomorúbb. vágás. csoportos és egyéni szövegmondással. 1. kenés. a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál.) 4. szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére. a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. stb. de a „nagyokra is ráfér”. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. hogy a kérdező asszony magasabban. kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy . egy pikula. felismertetése találós kérdéssel (pl. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. óvónői ének is. a válaszoló mindig mélyebben énekel. de. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be. ill. az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). stb. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb. hanem egy dal.különbséggel). mondóka. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat.II. stb. C’-C’’ . a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás.oktávnyi. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. dagasztás.). Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. 4-szer. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel. vékonyabb-vastagabb. ha időben másképpen alakulnak a feladatok. miközben a gyerekek tapssal. stb. ill. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény. kirándulás képzeletbeli helyekre. amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket. gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. hangszer.

ill. kígyózás az asztalok körül.). Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő. hogy úgy tapsoljuk. ill. ahogy mondjuk.leengedett . ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7. visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. igény szerint 6. tekergés.B’). választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. 2. szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl. középmagasságon.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson. stb. stb. Befejező szakasz Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta. hallgathatunk igényes gépzenét (pl. egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). amit a gyerekek nyújtott . természetről. a korábban énekelt Gryllus-dalt.• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. virágról szóló népzenei anyagot. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget.) III. visszavezetés a játszóhelyekre. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek • • • • • 5. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen. Az új dal rögzítése. 31 . hogy a 16-od érték. a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra. kb. 1. Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. D”-C”. rövid klasszikus zenét. majd mélyen. Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés.

o.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49./83. berkenye 30. bákom.sz. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139.80.o. hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140.  Komatálat hoztam…. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal./99. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 32 .sz.o./3. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás.o. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene. kitartás.o. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I./ 99.sz. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése.Tervezetminta II. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149.o. türelem.o. dalos játék A tevékenység helye.o. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése./124. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés./XL. 6. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120.sz.sz.

Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. 33 . majd borsószemeket sodorgatunk. kóstolgatjuk. triangulum. tegyük bele. értékelés. szellőztetés. kevergetjük. és borsófőzeléket készítünk. akadálymentesítés. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. motivációs lehetőségek: 1. megpaprikázzuk. Figyelek az egyenletes mozgásra. és mindjárt készen is van.A tervezett módszerek: bemutatás. hoztam nektek egy nagy lábost. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob. -Megsózzuk. szemléltetés. „hívójel”. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük. -Nézzétek. milyen sok borsószemet készítettünk. magyarázat. ízesítjük. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok. amit egy díszes tálban gyűjtünk. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. hogy megfőzhessük. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése.halkabb-hangosabb megéreztetése. ellenőrzés. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek.) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek. A kezdeményezés módja.) Zöld papírcsíkokat tépünk. Kezdő szakasz (kb. cintányér. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. mondókák során  hallásfejlesztés . amit majd körbe kínálunk a csoportban 2. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket. hogy helyes mintát adjak. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. gyakorlás. néha megkevergetünk. hoztam nektek színes papírokat.

hogy az első szakasz alatt ki kell találni. és ügyes a kiszámoló. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. 3. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. ha igénylik többször. Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. illetve felajánlom. 15-20 perc) 1. majd közösen 2x. és arra. Amikor már csak két ököl marad. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4.Kezdőhang: szó = A’ II. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. majd elmondom a játékmódját. és a jól ismert. hogy legyen nagyon halk. Ha már jól megy. vagy nagyon hangos lehetőség is. Megdicsérem azt. -Nekem kevés benne a répa. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. mintha kimennék a kertbe répáért. Alkotó. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. Hold. ki válasszanak a második szakaszban. valaki ellopta! 2. Ha sokan vagyunk. munka szakasza (kb. –Úgy teszek. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. közösen kínáljuk. Felhívom a figyelmet a változatosságra. Hol vannak a répáim. hold fényes lánc… . hogy jobban halljam a középen álló éneklését. őket megkérem. A következő játékhoz két gyerek kellene. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. illetve kérem erre a gyerekeket is. Differenciálás: Segítségadás. Akinek kiesik a keze. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. tartsanak kaput. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom. Finomat ettek.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 34 . átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. dicséret. Tudják. majd a szőnyeg közepére helyezem. Ekkor én halkan. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve.

Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. Adaptivitás: Ha úgy érzem. (Ne legyen zaj. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat. és megkérek egy gyereket. a hangszerek hangja halkabb. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket. 5. magunkban is elmondjuk a mondókát. utána magatokban folytassátok a szöveget addig. Előveszem a hangszeres kosarat.) Ha jól megy.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. ne kiabálva mondják. -Üljetek le. Ügyelek az esztétikusságra. Fordítva is. egyenletes lüktetéssel kísérve. mert most zenekart fogunk alkotni. hogy a hangszerek legyenek halkabbak. De ezt támogathatom dúdolással is. arról is felismerhetik.ismétlése közösen) 35 . hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. (Komatálat hoztam…. a pontos zenei megvalósításra. triangulum… Játék a hangszerekkel. annak segítek. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében. de közben hangoztatjuk a mérőt.ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat.vagy A Győri Györgynek…. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy. . Közben a Komatálat hoztam…. Figyelek arra. Javítom a hangszerhasználati technikákat is. hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. hogy mindenki lásson. úgy. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal. Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot.kezdetű dalt énekelem ismét. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam….ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása. akkor azt választom. amíg újra nem adok jelt. a beszédhangunk legyen hangosabb. cintányér.

majd énekelve. Utána tartok egy kis hatásszünetet. örültem. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom. -Fiúk. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok.. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe.. Befejező rész (kb. aztán megtudjátok azt is. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre. de akár tálat is csinálhat aki szeretne. Figyelek arra. -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez. hogy miről szól. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. Visszavezetés a játéktevékenységekbe. Halkan. 36 . A zenehallgatás hangulatát. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. áhítatát biztosítom számukra. hogy Ti is jöttetek velünk játszani.III. énekelni. -Aki szeretne.) gitárkísérettel / furulyázva.

Mackók A projektnek. mint egy sajátos tanulási egységnek. mert velük sokféle programunk lesz. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. kapálunk. amellyel elkezdi a mondókázást. Így kijelölhetünk egy olyan napot. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). ültetünk akár egyenletesen. • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. hozzák be a számukra kedves mackót. • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést. • a felnőtt együttműködő. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. gyomlálunk. almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. értékelésére. hiszen mindig van olyan gyermek. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. aki a kedvenc játékát hozza magával. témának a feldolgozásánál. keressük egymást halkabban-hangosabban. amikor arra biztatjuk őket. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. Szerencsére nem csak az évszakokhoz. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) • a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot 37 .Tervezetminta III. a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. akár ritmus-kiemeléssel. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. pl. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. • jelzünk egymásnak. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. dió zörgésének különbségei). amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk.

ismerünk. • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. az óvó átélt. • fejcsóváló. didergést utánzó mozdulatok a 4. versszakban.. • pl. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. ujjbotocskákkal. tapsolunk). szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. játékról.-ban. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. vagy képzeletbeli kenyérre a 3. akár a saját mackók újra kézbevételével. sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet. mackó-báb készítése. ökölütögetéssel. különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot. hogy maguk is megtanulják. • egy témába vágó. A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással. stb. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. amelyre szülőket. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód. • ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is. amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról. mézet kennek a szájukra. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. miközben a szép éneklésre. stb. csukott szemmel sétálgató bocsokat. hogy mikor és hányat ugrunk. 38 . de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm.. stb. az 1-2. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. programtól függően kerülhetnek terítékre. vers. ill. rövidebb mese.. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. 5-ször).-ben. • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. fejdíszről. • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. leginkább az óvónői modellel. a kettős körben a nagyobb ugrások. bár még így is érdemes megbeszélni. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. mézescsupor agyagozása. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című.

) A csoportszobát előkészítem. farkas falka. Feldolgozás módszere. Motiválás. 2 alagút. vezényszavak./ Addig rendezem a bútorokat. Aki 39 . Együttműköd ő képesség fejlesztése -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd kutyásat. azon segítek. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal. üljön le az öltözőben. sőt a nagymamátok sem élt még. b.) A gyerekeket mosdóba és az öltözőbe irányítom. A Dadus néni segítségét kérem. kiszellőztetünk. A többi asztalt. Tudjátok-e. ezekből a farkasokból lett a kutya. tápláléka. Ezeket a csapatokat falkának hívják. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. 10 szék. Foglalkozás feladatai. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c. amikor anyukátok. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. A falka vezetője a falkavezér. a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai. az ember megszelídítette a farkast. Szőnyeg maradhat. maradék székeket a terem egyik felében félre teszem. majd aki készen van. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. Kommunikác iós kép.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. anyaga 1.Szervezési feladatok: a. Id ő Motiváció megteremtése . Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. neki engedelmeskedik a többi farkas. dadus néni feltöröl. Így lettek jó barátok. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése. ill. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. Csengő. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). hideg téli estéken. Nap és Hold. mese. tápláléklánc • mese.

és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a kar. és nem vadászhat együtt a többiekkel. hogy nincs-e valami veszély! Erre is nézzetek. gyakorlat: főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensúl y kialakítása. vállöv erősítés. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek. hogy mit mutatok! -Sötétedik. Amikor a Napot. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. én pedig a falkavezér. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek. aki úgy érzi nem fér el. titeket pedig farkasokká. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. menjünk be a csoportszobába. fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. Figyelem. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. (varázslat. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély. Amikor a Holdat mutatom fel. és imitálják az ék fejlesztése. mutatom. gyorsaság. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. Hát. Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. vállizom nyújtó gyakorlat 40 .) „Nappal és éjszaka” játék: fokozása.és vállizom nyújtó terhelésre.2. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. kar. alvást. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. lábatokkal. akkor a gyerekek mászással reagálás futkároznak a teremben. vagyis az erdőbe! -Nappal van. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak. kimászhattok a barlangból. Ti lesztek a farkas falka. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. kizárják a falkából. Feküdjetek le a földre. menjen arrébb kis barátjától! b. akkor egyensúlyérz lefekszenek. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). nézzetek körül. 1. nem fogad szót. Előkészítő gyakorlatok: Vérkeringés a.

Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése.c. Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat. hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek. mert ha felébred a medve. sötét erdőn. ugyanígy a székeket. akadálypálya megépítése -Végre sikerült felkelni.Az ösvény veszélyes úton vezet. -kommunikác iós képesség. törzsizom erősítése.Nagyon vigyázzatok. . át kell mennetek a sűrű. Szervezési feladatok: . és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat. hogy vadászni tudjatok. Figyelem. megesz minket vacsorára.) . oldalára fordítva.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban .Mászás két oldalára borított asztal lapja között. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok. vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket. Idő 6’ 41 . így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! -Most már jól kinyújtóztunk. az alagutakat. utasítások . mint mi a nyulat. a szikla alatt kell átmásznotok. önfegyelem. vállöv. (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek. FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.Mászás az asztalok alatt .Ahhoz. Kar. együttműköd ő-képesség fejlesztése. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten. mászás a felborított székek adta szűk átjárón .): Vállöv izmainak erősítése. felborítva. vezényszavak. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban.szerek elhelyezése.Mászás az alagútban Feldolgozás módszere. . anyaga Mászás gyakoroltatása különböző körülmények között. megállások.Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben. és térdemelés oldalra. egyensúlyérz ék fejlesztése.) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás. (Átkelés akadálypályán. szakadékba zuhantok. Közben leteszem leborítva a székeket. Téritájékozó.

idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek. alatta. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . egymást nehogy zavarjátok. . arra mehettek át az erdőn. át. majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek. arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! .gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozod ó képesség fejlesztés. egyensúlyérz ék fejlesztése. ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges. találtok erre.Rajta. mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek. A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. újabb akadályok. . vagy szóbeli.dóképesség. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. hadd számoljam meg a falkát. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . nehogy megszaggassa a bundátokat! . vigyázzatok.Látom. hozd ide a többihez. tolerancia fejlesztés. A korábban eldugott babzsákok keresése mászással. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok. felette kell átmásznotok. Udvariasak legyetek. gyere. Mindenki választhat magának útvonalat.Mászás a felborított asztalok lábai között -Mászás az álló asztalokra fel. keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . 5’ 42 .Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral.Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet. azok alatt. ha megemelitek a térdeteket. Udvarias viselkedés kialakítása. amerre csak akartok.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót. Has.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. mindenki megvan! . ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom). láttok. induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret. Ha szükséges. és le . vagy veszélyeztessétek.Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan másszatok le! -Itt egy újabb szikla. Egymásra odafigyelés. hát karizom erősítés.

„Víz” kiáltásra felülnek az egyensúlyérz asztalra! ék. megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom. alá.. bújjatok az asztalok alá! Amikor azt kiáltom Víz. Motiváció. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!. Egymásra odafigyelés.) A gyerekek munkájának értékelése. hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet.Itt van a barlangunk. . . fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. a gyerekek. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve. „Barlang” reagálásgyors kiáltásra bebújnak az asztal aság. 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára. utasítások . Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. így egyszer gyerekek lesztek. Figyelem.. anyaga Eszközök elpakolása középre annyira. lábboltozat erősítése. utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok. 3’ 43 . székeket a falhoz. Feldolgozás módszere. reagálás gyorsaság fejlesztése.Keressétek meg a barlangotokat! .Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha.Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze. (Csengő) legyetek kisfarkasok!. Amikor azt kiáltom barlang.. lábboltozat erejének erősítése. üljetek fel az asztalra! Közben pedig Idő 2’ Állóképesség fejlesztése.. gyertek ide vacsorázni! Minden éhes farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe.. alagutat összekötve a székekre.Minden farkas jól lakott? . vezényszavak. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség. jelre újból rendes futás. Egyensúlyérzék fejlesztése. hogy a teremben körbe tudjanak futni a gyerekek. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás.. …. Foglalkozás befejezése: a.

cseréljen trikót.... fussatok az asztalok körül. Aztán gyertek be. mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! ……. S=29 Utolsó Víznél.... és mossa meg a kezét. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem. segítsetek visszarendezni a termet! Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 44 . amikor ülnek az asztalon. ’ akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok (32’) felém! Örülök.) A terem visszarendezése. Víz!.A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek.stb. b. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe.

akinek nincs párja! 45 1’ 5’ 5’ .) Motiválás.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én). Együttműköd ő kép.Szervezési feladatok: a. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak. ……. Kijelölöm az játékterületet.Tervezetminta II. Reagálás gyorsaság fejl. téritájékozód ó kép. Reagálásgyor saság fejl. vezényszavak.. hogy felébredt onnan tudjátok.) Huncut Manó legyen. Feldolgozás módszere. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. nem tisztelik egymást. b. Téritájékozód ás kép. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtése . De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba. anyaga 1. együttműködő képesség. Ez itt a kert! Innen.) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. fejl. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. nehogy ütközzetek egymással. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. Négy kendőt készítek a nyakamba. fejl. Manókká varázsollak benneteket. Előkészítő gyakorlatok: a. csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják. HVU: Egymásra ügyeljetek. Le ne maradjatok. fejl. (látjátok?) Azt. Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. 2. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia.

Ha egyedül van valaki. Minek lehet még párja? (kesztyű. Nincs párja.. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok.. Lábboltozat erősítés. … jobb könyökük. Ritmusérzék fejlesztés. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg.) Amikor találkoztok. akkor az. …. én is beállok a játékba. a találkozáskor jobb kézzel fogjanak kezet. A cipődnek is van párja. aki most áll leguggol. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja.. azt mondjuk ő páratlan. +2 46 . páratlan) erősítése b. zokni……) A Manók. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensúl yt alakítom. akinek nincs párja!” Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak választotok. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni. hogy hogyan kell igyekezni. jobb kézzel fogjatok kezet. álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. és összebarátkoztak.) Elég! Maradjon a kézfogásotok.tornáznak egyet. Alkalmazkod ó képesség fejl. és tevőlegesen segítem a fordulatot. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat.jobb térdük… Pár fogalmának erősítése.) A játék közben időt szentelek arra.. hogy „huncut legyen. hogy az : egy pár. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1. Egyensúlyérz ék fejl. azt mondjuk.) „Cica legyen akinek nincs párja „játék variációja: „Huncut manó legyen akinek nincs párja” Először futva. aki guggol. -ha már ilyen jól összetalálkoztak.) Párosgyakorlatok: Kar-. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. Mindenki keressen gyorsan magának egy párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen. ÍGY! A páratlan manó kiálthatja. és rázzátok meg a társatok kezét. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok 3’ b. törzsizom nyújtó gyakorlat: 3-4 1-2 + Lábizom erősítő. mintha üdvözölnétek őt. és mutatom. majd szökdelve játszanak. majd jobb tenyerük érjen össze majd a jobb válluk. váll-. Így! …stb. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra. hogy a pár. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. akkor. Testséma fejl. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár.Oldaliság fejl.

fogó játékokkal Egymásra odafigyelés. és kellően erősek is vagytok. egyensúlyérz ék fejlesztés. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást. buzdítom.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem. hogy felébredt a Macska (nyávogok). akkor mondom a további játékot. a. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között. akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. és nagyon őrködik. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit.terpeszállásba! Hajlítsatok előre. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom. észrevette. és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. téritájékozod ó képesség. értékelem a gyerekeket. vigyázzatok egymásra. tolerancia fejlesztés. ne rángassátok.) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 47 . és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el. a kijelölt területre futnak. reagálás gyorsaság. amikor halljátok. vezényszavak. Most már nagyon jól tudtok együttműködni. segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”. Figyelem.) Felébredt a Macska. . akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet.) HVU: A párotokra nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! 5’ Feldolgozás módszere.) Igen ám. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak. Vérkeringés további fokozása. húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. utasítások Idő 6’ b.

Bevonulás az udvarról. arcának megsimogatásával Boszorkány.) odafigyelés. aki maradt fogónak. anyaga Idő 8’ 2’ S=30 ’ Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával. HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. A végén értékelem a mentéseket. és felhívom a figyelmet arra.) Terpeszfogó variáció: A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon fokozása. a kendőjével a Boszorkány. kedvességetekre lesz Vérkeringés szükség! további a. több fogót is kijelölök. itt a kendőd! ezután tovább menekülhet. vezényszavak.BEFEJEZŐ RÉSZ Feldolgozás módszere. ő a azonnal Békává változik! ÍGY kell annak reagálás fogó. Boszorkányfogó: őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. lés Eszközök elpakolása. egyénileg futhatnak tetszés (mutatom). az mutatom az egyik gyermeken) és egyensúlyérz Békává változik. Tessék. most viszont a fejlesztés. ó képesség. A gyerekek (Manók) mennie. percenként fogót cserélek. akit megfogott a Boszorkány gyorsaság. hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. játék. Szervezet és a szalagokat. kedélyállapot lecsillapítása. figyelmesek voltak egymáshoz a játék Lábboltozat (foglalkozás) során.b. A Manótársak suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első erősítés. kedvesség kimutatásának Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon tolerancia képességének fejlesztése. Békaügetésben megsimogatjátok az arcocskáját! A ék fejlesztés. ugyanis az előző játékban ő menthetik meg társukat. hogy milyen jók. hogy hozzák be a köteleket. Szegény Manót vissza lehet téritájékozod szerinti irányban. azzal lábizom halad előre. nehogy összeütközzetek! Nézem ám. utasítások Egymásra Segítőkészség. Egyszerre Tudatosítás. az Figyelem. Emelkedjetek lábujjra. (guggoló állásban szökdelve) Boszorkány kap egy varázskendőt. ha jól megy már a Munkáraneve Értékelés. egymás iránti (Elteszem a köteleket. Egy gyermek a Boszorkány. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. Megkérem a erősítés. Akit megérint változtatni. gyerekeket. 48 . és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! Cél Foglalkozás feladatai. alakítása: segítségetekre. vigyáztatok egymásra. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt.

a tanszék honlapján 49 . (Vörös Vera) Ld.Tervezetminta III.

. csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros). A megfigyelés tudatosabbá tevése. forgás.. építéssel: távolság. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése. A testséma építés segítése.MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I. mozgások és tükörképük: közeledés. A szem-kéz koordináció fejlesztése. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 50 .. állás és irány megfigyelése és utánzása. Egyéni. csoportokra. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. Kommunikációs képesség fejlesztése. Az érzékelés. helyzet. nap. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. azonosítás. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. csoport. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. Ismerkedés a tükörrel. hónap. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok.. megkülönböztetés. távolodás. matematika . hanem két-három részletben. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. óvoda. összehasonlítás. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. tükörképpel. . fordulás. helyzet. mozdulatokkal. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek. változás.

egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. hogy van-e olyan kisgyerek. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon. fényes kiskakas c. verses meséjét. alkotások térben: dobozokból. hogy játsszon vele? 51 . Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. 2. Mozgások nagytükör előtt. a saját tükörkép figyelése. egyforma autók. amelyben a gyöngyöcskét. (Megfigyeltük.) 2. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. egyforma bábuk. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. képek. Előkészítem a tükröket és a forgókat. tükörképnek van nagy szerepe. és egyszerű építmények másolása. egyforma macik. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. mit csinálnál vele? Mi lenne. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. amiket a gyerekekkel készítettünk. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket. Beszélgetünk ha valaki elkérné tőled. egyforma babák. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. faépítőkből szabadon. Építések. 3.

.. A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1. illetve távolodik. száj. • „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó. hogy amikor te mutatod a válladat. Kinek adnád oda? Van olyan ember. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. miközben csak a tükörképüket nézhetik. akkor a tükörkép is közeledik. elemzés nélkül). de ez a térben ellentétes irányú mozgás. „Kata! Észrevetted.) 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel. kar. Akinek szüksége van rá. vagy szeretnéd. • „Milyen hosszú a hajad!”. Mindenki menjen oda a párjához. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. „Táncolni fogunk. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. hátralépés. kéz. mit gondolnál? Örülnél.” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét). akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. 52 . fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet. váll. miközben a tükörképet nézik. Panka? Hát neked. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú. törzs. pl. akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. orr. oldalt-ugrás. nyak. Testrészeik (fej. fül. és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról.is róla. közeledés. a tudatosítást az utánzás szolgálja. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre. amit a tükörben láthatnak.. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. vagy tőle távolodunk. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . és mutassák. amilyen a tied. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel.. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak. távolodás. haj) megérintése. szem. A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben. Mozgások a tükör előtt. láb. II.) 2. lassú fordulás. Janika? . hogy ilyen hosszú zoknit húztál. hogy a vízben is lehet látni a Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket tükörképedet? Nézzük meg! egy sötét edénybe öntött vízben. annak adok egy-egy ötletet. comb. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Láttad már. amikor tükörhöz közeledünk. kar fölemelése.

ha most egymás mellett menne Annak tudatosítása. mozgások. hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a tükörben.) 4.. így ellenőrzöm. állások. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. Lássuk. Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. A helyzetek. és testem Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt. A szék tükörképét képzeljük el.) 3.. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal).„Szeretném. hogy ide képzeljük a tükröt. hogy ezt engedted a párodat másfelé kanyarodni? nem lehet megoldani. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet. tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért Szeretném. Hagyom. mint ők. Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. irányok tudatosabb megfigyelése. kézen együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. oldalával álljon a tükör felé:.) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. aztán szerepet cserélnek. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel). fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a mert ez ellentétes irányú mozgás. karmozgással. hogy jól sikerülte. A tükrözés gyakorlása. milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. ezért kiélezem a Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész kérést: Gabival együtt? . hogy a tükörképpel szép lassan mindenki a párjával. 5. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani. Zsuzsi áll a tükör előtt. ha átélnék a gyerekek. 53 . ellenőrzés a két kar mozgásával. Tárgy és tükörképe. aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. Kicsit üljünk le.

ha a székekkel meg más építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör helyét leragasztott papírcsík jelzi. sikerült-e és várom. amiket készítettetek! Vigyázzatok. nagyobb tárgyaknál pedig a végigsimítást szorgalmazom. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” 5. A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek ülőpárnák 54 .2 Ez után „tükörváros” építését kezdeményezem. ha nem fáradtak el nagyon a gyerekek. 5. macik és tükörmacik is éljenek ebben a városban!” „Az utcákon járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a házakat díszíteni a forgókkal. „Ellenőrizd a két kezeddel. Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint.1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. hogy annak is állítsák be a tükörképét.) Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák és tükörbabák.szemmel „tükör” elé. hogy gyakorolhassák a tükörkép előállítását. hogy jól van-e!” „Mi lenne. Az ellenőrzéshez egy fürdőszoba-tükröt viszek. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük.

csoportokra. Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. éljék át. csoport. nap. játékba ágyazott. 1. 3. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés. Kommunikációs képesség fejlesztése. A vásárlás szokásainak alakítása. 5. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása. 2. mérőszám megállapítása. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. óvoda. melyik a nehezebb. fizetés. és 55 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása.. mérés. a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható. összehasonlítás. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk.. 4.. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. egyéni. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. Funkciók szerint megosztott csoportos. felismerjük. tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás. melyik a könnyebb. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével. .Tervezet II.matematika .. hogy a nehezebb felé billen a mérleg. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. hónap. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. A megfigyelés tudatosabbá tevése. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése . viselkedési minták követése. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. Egymás tevékenységének segítése..

Folyamatos ellenőrzés. melyik a könnyebb. melyik a nehezebb. guruló nagy labda megállításával. Számlálás egyesével: megszámlálás. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. leszámlálás. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. mérés kétoldalú mérleggel. a piac. (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. a piaci mérleg és használata. csokor virág). fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. piaci asztalon. önellenőrzés. nehezebb érzékelése két kézben. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. • a könnyebb. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 56 . a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. Gyakorlás. korongok. Beszélgetés. Kétoldalú piaci mérleg. néhány olyan áru. 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem. Pénztárcák. Kosarak. • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). ellökéssel. ceruza vagy filctoll. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés. jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. (tárgyak számának megállapítása). tojás. Árcédulának való üres lapok. A pénz használata. (szükség szerinti egyéni értékelés). Az áru kínálására alkalmas papírládák. összemérés. Közös (páros). A gyűjtött.

és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut. hogy még néhány eszközt pótolni kell. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. kérem. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. játszhat vele. A vásárlás elkezdése során először az derül ki. és eljátszom az első vevő szerepét: – Jó napot kívánok! Szeretnék almát vásárolni! Abból a szép pirosból kérek A matematikai tartalom vastag betűkkel. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. akkor megbeszéljük.) II. aztán cserélünk. Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. hogy nem tudunk mivel mérni. hogy tegyék külön ládákba.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni. Emlékeztek-e arra. 57 . hogy egyszerre ketten lehetnek. Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. Az egység megválasztása. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. amely során kiderül. hogy játsszunk piacost. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. kiegyensúlyozás 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. c) Megválasztjuk a szerepeket. segítsenek berendezni a piaci asztalt. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. 2. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk. Akinek kedve van. b) Felvetem.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I.

ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. várva. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. ahány forintot mond az eladó. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. Amikor egy vásárló megkérdezi. hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. annyit. hogy hány darabot gyerekek igazítsanak ki. amennyibe kerül az 58 . korongokat adok neki is). kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is szorgalmazom. ezt több. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel. vagy hogy a tojást nem szokták lemérni. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat.) javaslok. virágot szálanként vagy csokronként hogy nem szoktuk lemérni. azt kérem a tojás megmérését. mérés után pedig megállapítjuk. hogy az eladók írjanak árcédulákat.megfelelő számú vadgesztenyével. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. a fel a rossz fogalmazásra. hogy mi mennyibe kerül.) Árcédulák készítése. annak megtippelése előre. jó lenne azzal mérni. hogy jól gondoltuk-e. akkor javaslom. vagy kezdünk felfigyelni. Arra az összefüggésre kérdezem egy lényegesen könnyebb. darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni. (Ebben egyet! Tessék lemérni. akkor közlöm. benne az iskolai piros-kék korongokkal. – Az eladók ki szokták írni az árakat. 2. Ha nem figyelnek kérünk. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel. – Mit gondolsz. hogy a szoktuk megmondani. hogy milyen nehéz! A tanácstalanság láttán közös gondolkozást szükség szerint segítséget adok. hogy több (kevesebb) gesztenye egyensúlyozza ki. hogy a nehezebb lényegesen nehezebb darabnál? Miből tárgyat több ugyanolyan egység gondolod. a könnyebbet kevesebb. A kézbe vett tárgyak tömegének – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! érzékelése. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki. azt. a tömeg leolvasása vehet magának. hanem valahány kérjük. A petrezselymet csomónként.

össze. és fizethetnek. amelyekre rá van rajzolva. Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik. 2-forintos.áru. 8-forintos érmék. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. 3-forintos. fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek. amit venni akarnak. 5-forintos. és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. 59 . de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. 3. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. hogy mennyibe kerül. felnőtteknek.

óvoda. irányok követése közlés. divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. bemutatás. szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány.. 4 db A4-es lap. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak).. a jellel adott irányok követésével. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. asztalok. bemutattatás. képek vonatokról. . A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. Tájékozódás a síkon. az útvonalak megtervezésével. Könyvek. Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével. beszélgetés.Tervezet III. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével. csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. jelzés alapján. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával. Problémaérzékelés. gyakorlás. … értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. zöld és sárga). felidézésével. 60 . hónap. kezdeményezett Egyéni. nyíl. csoport. sorrend Játékba ágyazott. a probléma-megoldási képesség fejlesztése. Az alkotó. ellenőrzés... szükség szerinti értékelés. kék.

amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). 3. 4 facsoport. 4 kisautó. kirándulás 61 . facsoport. sorrendek megfigyelése.Kártyák nyilakkal és színes körökkel. Babzsákok. vár). Gyöngyfűzések. lovarda/több ló. Közlekedés. 4 vár. Nagy képek (vasútállomás/ház. Az óvoda és környezetének bejárása. A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. 4 nagy csomagolópapír. 4 ló. tó. színes zsírkréta. mozgásos játék az udvaron. 2. Téri viszonyok tapasztaltatása. útvonalak megbeszélése. 4 tó). kisebb képek (4 ház.

fekete az alagút. Zum. nagy az út. fut a vonat: zúgó robogás. később használandó eszközt is. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. milyen utakon… 62 . milyen a kocsi belseje. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. megy a gép. nagy az út. Kikészítem a többi. zim. fut a kocsi: patkó-dobogás. megy a gép. hogy ki utazott már vonaton. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra. zum. A masina fut. forog a kerék. az ilyeneket ábrázoló képeket. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim. Beszélgetünk arról. fut a sínen a kerék. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. Jön a vonat. 2. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. b) Elmondom (ha ismerik.

irányítom. (Mozgással. 3. közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet 63 . mondhatják.) Mindkettőt bemutatjuk. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. mit csinálok. „Van kedvetek hozzá. megkülönböztetése.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. Egy fejlettebb. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják.) Leszögezem. mi felé megy a vonat. Arra kérem a gyerekeket. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. mert csak egy kocsija van. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. hogy jól lássátok!” II. Újabb irányok bemutatása. akkor a vállát fogva mögéje állok. Az irányok tudatosabb megfigyelése. hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. hogy messziről figyeljék. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen. Beállok a széksor mögé. 4. amelyben megfogalmazódik a haladási irány. több jó válasz „Mit gondoltok. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. hogy nem fordul meg. hogy mit csinálok! Gyertek ide. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. hogy az ablak felé vagy a … felé. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. hogy merre. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. a kétféle lehetséges irány felismertetése. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. hogy arra lépeget. megnevezése. Megbeszéljük. ebben a kocsiban? És 3?” 2.c) Felvetem. Az állások összehasonlítása. csak hátrafelé lépeget. a több lehetőség felismertetése. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is. Jel (nyíl) értelmezése. hogy öten. az mikor ül menetirányban. de az is lehet. ahogyan a vonat székei állnak. hogy aki a széken ül. hogy az elképzelt sín mentén halad. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. elmondom.

hogy Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők jó helyre szálljunk!” közül. Megbeszéljük. aki segít ellenőrizni. amelyikbe az szól. amerre a nyíl hegye mutat. egymás mögött ezekben a kocsikban is! Minden A kisebbek segítőkészségét is dícsérem. „Z. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. „Barnus. hogy segítsetek” Helyezzünk el székeket megfelelően a földre.egy vonatkocsi mellett megfigyelésre .leteszem a másik három (kék.. a létszámtól függően 4 . együtt keressük a megoldást. hogy milyet 64 . ill. sárga). hogy a színes kör a lap alján van. Bemutatom. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját. mutasd meg. választhatnak együtt „Megvan-e a csomagod?” egy másik jegyet. Ha egy kisgyerek csak ezt az kártya szól!” összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. ha utas előre. amire a jegy szól. egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy. szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg. De előbb megfigyeljük. hogy arra megyünk. hogyan tartsuk a kártyát. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket.menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva. hogy milyen egy beszállókártya. Sorban. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem. hogy ne legyen előttetek az utas jó kocsira ült-e. „ Elmondom.6) Elfoglalják a helyeket. hogy lássák az „Álljatok ide mellém. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat.) Választunk 4 kalauzt. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe. Ha probléma adódik. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot.” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. minden utazónak egyet. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” összes vonatot egyszerre. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen.” zöld. mit választ Barnus. „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba. aki utazni nyilak színe segítheti a kisebbeket az irányok szeretne! Üljetek be abba a kocsiba. állnak. amelyikbe a azonosításában. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon látható „Válasszon kártyát magának mindenki. hogy „Úgy helyezkedjetek el. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi. Pl. hogyan . ha már minden hely foglalt azon a kocsin. hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. miért nem tudott üres szék!” leülni. mit választott!” magam is megmutatom. azt szó nélkül javítom. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is. te Megfigyeljük. előre kinézve.

„Most indulj vissza a várból az állomásra 65 . A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. Liza. amit sorban helyet is. és kérhetjük őket.” Megneveztetem.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. Nem kívánom magyarázni. aki közvetlenül mögötte ül. állomás. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. de bemutatunk közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. elmondom. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. erdő. Tájékozódás a síkon. útvonalak tervezése. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik. 6. megkérdezem. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” Az érintett helyek nevét sorolhatja a lépegető. akkor. de meg akarunk látogatni az állomásról indulva több „Ki mutatja be. Ági. és Marci megnevezi Tomit. Tomi. amiket közben úgy rendezek el. az menjen az utolsó helyére! „Megérkeztünk a célunkhoz. amit látnak. Ha a csoport összetétele. 5. Segítségüket kérem. véget ért az utazás. Állj fel! Honnan tudod. Marci. hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. „Gyertek ide körém! Megmutatom. Indulhat egyszerre 2 gyerek. Juli. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült. hogy miként folytatódik az utazás. „Mondd el. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. de mondhatják mások is.” 7. Mi itt maradunk. bejárása. több meglátogatsz! (Pl. hogy később le tudjanak ülni köréjük a gyerekek. elfáradásától végeznék el valamennyit. tó. sorszámok. Sorrendek. úticélunk a vár. a sorrend megfordítása Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. hogy itt szálltunk le.érdemes.

hogy ki merre menne. Le is rajzolhatjátok. amin jöttél! Mondjátok el. Igaz-e. és elhelyezek egy-egy játékautót. kérdéseket teszek fel (pl. ablak gyerekek csoportban Pl. hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. polc székek Pl. elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. ajtó A Pl. amin ugyanolyan képek vannak. hogy a tónál előbb jártál. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését. elmondást. bejárását. mint előbb a földön. szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 66 .” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. mint az erdőben).feltételt is megszabok (pl. ha kedvük van. zsírkrétákat. Érintsen minden látnivalót az úton). 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. ugyanazon az útvonalon.

zúzmara. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009.A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak. jég. összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás. dér) . zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem. hóesés. Környezeti feladatok: 67 . azok változásainak megfigyeltetése (hó.TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK Tervezetminta I.Megfigyelések. havas eső. állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1. növénye.0000 Kincs u 5. március 20. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: . azok olvadása. csíráztatás. hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása. vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek. vizsgálódások.

megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel.víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt. íze. a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. annak változásainak megfigyelése. értelmezése a víz mint élettér megismertetése. cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban. értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése 2. alakja. hangja. hőmérséklet-víz. következtetések levonása. 68 . a meleg hatása.a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe. hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés. hőmérséklete. halmazállapota. az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között) érzékeléssel. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól. tapintása. illata. vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések.

cseppen. a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem. tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével. a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5.) Nád alól (ÉNÓ 277.) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni.) Tavaszi szél (Törzsök 10. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás.tudatosodjon bennük. spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését. hogy életünk egyik fő eleme: a víz. következtetéseiket. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú.csobog. működését 4. a Víz világnapja (március 22. űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27.uszony).ömlik). verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket. mint élettelen környezeti tényező.a víz hangjainak megnevezésével( csurran.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz. esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: 69 .

: A titokzatos természet. Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E. értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés.Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132. o.B. ellenőrzés. egyéni I.öntözés.versmondás: . kavics.képek válogatása. tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról. gyakorlás.Zelk Zoltán: Gólya.) . felmosóruha. o.folyamatos reggeliztetés .hely biztosítása. Barangolás az óceánok világában) vízivilág-csodavilág tablókészítés Szervezés: . összehasonlítás. eszközök előkészítése Motiváció: .találós kérdések a vízről (ld. Melléklet) II.Tó vize (ÉNÓ 316.R. vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos. „búvárkodás” a természetsarokban . vízszennyezésről .éneklés: . föld. növények törölközők.-M. Barangolás a természetben.) .) . A tartalom feldolgozásának várható menete 70 . bemutatás. szemléltetés. leírás. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg.pedagógiai módszerek: beszélgetés. gólya (Cini-cini muzsika 30.

értékelés Eszköz: 3 különböző formájú. Az a nevük. szűkebb magasabb. áttöltése kisebb pohárba. vizsgálódás-kísérlet. víz 2. Az egyiket teletöltöm. türelem. önfegyelem Módszer: megfigyelés. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. összehasonlítás. ellenőrzés. Mi történik. önfegyelem Módszer: megfigyelés. illata. stb. íze. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca.1. szaga. leíróképesség. türelem. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. Láttok különbséget? meleg víz érzékeltetése. azonosítóés megkülönböztető képesség. megfigyelése Részfeladat: színe. gondolkodás. a másikat a nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki 71 . valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. ellenőrzés. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). figyelem. formafelvétellel (öblösebb. alakja. leíró. Mindenki kap egy pohár vizet.Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hideg- Közeledik a Víz Világnapja. beszélgetés.Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. figyelem. azonosító és megkülönböztető. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? Hoztam 3 db üvegvázát. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. Ma a vízzel fogunk játszani. analizáló. víz 3. alacsonyabb. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben kisebb pohárba. Figyeljétek meg. beszélgetés. halmazállapot változás megfigyeltetése Mártsátok egyik ujjatokat a Szervezés: hideg és meleg víz. hogy lombik.

a gyermekek tálcáján lévő. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani.Képességfejlesztés: érzékelés. azonosítóés megkülönböztető képesség. leíróképesség. zubog. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. önfegyelem Módszer: megfigyelés. csorog. víz 5. ellenőrzés. mi az. ill. okokozati összefüggések meglátása. gondolkodás fejlesztése. fedetlen üvegben lévő víz mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő. figyelem. tálca 4. összehasonlítás. jégkocka. összehasonlítás. amelyet öt napja tettünk oda! Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! 72 . beszélgetés. figyelem. azt a két üveget a természetsarokból. ítéletalkotás. logikus gondolkodás. türelem. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. azonosító. önfegyelem Módszer: megfigyelés. gyakorlás. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. loccsan. bemutatás. ellenőrzés. a bennük lévő víz mennyiségének kap egy jégkockát. türelem. leírás.Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B. észlelés. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben.Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. leírás. emlékezet fejlesztése. vízzel teli poharak.és megkülönböztető képesség. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt.

1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. magyarázat. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt.Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg. hogy megfigyeltük. kavics. növények 6. talaj. készítünk egy érdekességet. összehasonlítás. gondolkodás. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot. leíró. észlelés. bemutatás. termőföldet-talajt. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill. gondolkodás. önfegyelem Módszer: beszélgetés. önfegyelem Módszer: megfigyelés.jól látható helyen történő.működésének ismertetése. Utoljára tesszük rá a tetejét. Mit gondoltok. növények Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. kavics. Azután ültetjük bele a növényeket.összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.Feladat: A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása 73 . a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. ellenőrzés. figyelem. Megöntözzük a növényeket és a talajt. érzékelés. Florárium a neve. türelem. leíróképesség. emlékezet. szemléltetés. türelem. figyelem. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. beszélgetés. megfigyelés.. azonosítóés megkülönböztető képesség. leírás. növényeket. talaj. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt. mi fog történni? Holnap reggel megnézzük! 7.

emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Mit gondoltok. magyarázat. emlékezet. önfegyelem Módszerek: beszélgetés.Részfeladat: növények.ellenőrzés. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 74 . Most gyertek. állatok. ha nem jutnánk vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? Képességfejlesztés: gondolkodás. értékelés Eszközök: - III. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? És mi emberek? Mi történne. Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz. türelem.

hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás. termések felismertetése.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével 75 az ok-okozati összefüggések magvak. a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése.Tervezetminta II. Zöld csoport Ideje: 2009. jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése. termések (borsó. Képességfejlesztés: .mozgásképesség: finommotorika. tavasz.0000 Kincs u 5. megnevezése az ültetésre szánt magvak. valamint a vetés során . megneveztetése.kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás. bab) vásárlása a piacon burgonya. Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. hajtatás . eső. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével . április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • Fejlesztési feladatok: 1.

Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével. összehasonlítás. amelyen egy fa rajza van. leírás. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4. értékelés Természettudományos: megfigyelés. rendszerező Korcsoport: 6 évesek Munkaforma: csoportos.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő. csíráztatás. burgonya.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214. termés.) Fecskét látok (ÉNÓ 188.a vetés. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag. o. magyarázat. virág. sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés. borsó.egyéni Helyszín: csoportszoba 76 .) Mi szél hozott (ÉNÓ 253. gyakorlás. o. hajtatás. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés. vetés. ellenőrzés. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3.

I. Szervezés:

Kezdő szakasz Előkészületi szakaszban: • a vetéshez, ültetéshez szükséges növényi részek, eszközök beszerzése, előkészítése

a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés, a gyermekek folyamatos fogadása Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz

Motiváció: • • • • • Társasjáték – tavaszi virágok Játék a memóriakártyákkal – magvak, termések Eszközök előkészítése Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. o.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában. 214. o.) II. felidézése: • • • időjárás növények, állatok jellemzői öltözködés A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja, melyik évszak van most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek a növények? Miért? Mit csinálnak az állatok?

Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Miért? Miben jöttetek ma reggel anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: - Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek bejelölése. Egy közös tavaszi képet - Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld fogunk készíteni. füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt Figyeljétek meg ezeket a őszi és tavaszi jelenségeket, leveleket, terméseket, képeket! Tegyétek a fa köré óvodába? Mért?

77

növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi azokat, amiktől tavaszi kép jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása, lesz! elhelyezése a fa körül illetve a fán. Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, Módszer: értékelés Eszköz: időjárástábla, csomagolópapír, amelyen egy fa rajza van, különböző évszakokra jellemző képek, tálca feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek, magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. Mi történt vele? És utána? és hogy mely kommunikációs, leírás, türelem, figyelem, önfegyelem, finommotorika megfigyelés, összehasonlítás, beszélgetés, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés,

terméseket

rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása, a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: bab, borsó, lencse, az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

78

feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: • • a hajtatott növényi részek vöröshagyma, burgonya) megnevezése a hajtatás feltételeinek felsorolása • a kihajtott

Emlékeztek,

hogy

mely

növényi részeket hajtattunk? (ágak, Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a

vöröshagyma, képeket! burgonyagumó részeinek megfigyelése és Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a vöröshagymát megnevezése • a kihajtott vöröshagymáról és ábrázolja. Mi történt vele? És burgonyagumóról készített óvónői rajzok utána? fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető, gondolkodás, önfegyelem Módszer: beszélgetés, értékelés Eszköz: vöröshagyma, burgonyagumó, a kihajtott vöröshagymáról óvónői rajzok feladat: Magvak vetése, hagymák, gumók A ültetése Részfeladat: • magvak, hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés, ültetés megkülönböztető, analizáló, lévő tálban lévő magvakat pedig és burgonyagumóról készített megfigyelés, leírás, összehasonlítás, ellenőrzés, szemléltetés, becslés, analizáló, türelem, szintetizáló, figyelem, emlékezet,

fogjuk elvetni, a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése, a termőföld és a elültetni. Aki vetni szeretne, álljon a piros asztalhoz, aki pedig hagymát szeretne

Képességfejlesztés: megfigyelő, leíró, azonosító, ültetni, álljon a kék asztalhoz! szintetizáló, A vetés ill. az ültetés menete:

79

türelem. önfegyelem 80 babunk? Képességfejlesztés: leíró. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. gondolkodás. értékelés Eszköz: tálca. kell tennünk. ellenőrzés. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! beszélgetés. fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • előbújó hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. önfegyelem Módszer: leírás. leírás. önfegyelem Módszer: emlékezet. úgy. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. termőföld feladat: A növekedés. Mit gondoltok. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. Meg fogjuk figyelni! . beszélgetés. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból Miért? feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • • • víz nélkül fény nélkül hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. összehasonlítás. ellenőrzés. értékelés Eszköz: bab. egyet a hűtőbe. gondolkodás. figyelem. analizáló. emlékezet. összehasonlítás. azonosító. figyelem.gondolkodás. szintetizáló. tálca. marék földet! Utána tegyétek bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. leíró. figyelem. Először vegyetek el egy cserepet! Tegyetek bele egy megfigyelés. egyet pedig a polc tetejére. türelem. cserép. vöröshagyma. beültetett cserepek emlékezet.

tenni.Módszer: leírás. Befejező szakasz Kérlek. beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép III. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 81 . játszani.

ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye. állatok.0000 Kincs u 5. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1. a földön.növények. a madárfajok keresése során azonosító. a fafajok. Zöld csoport A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán. megnevezése. ideje: Nevesincs óvoda –Bp. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése. ősz 82 .Tervezetminta III. Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2. jellemzése Őszi versek. a fafajok. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 2009. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás. dalok megismerése.

o. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével.) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202. tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4. türelem.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás. önfegyelem. formájának.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319. nagyságának összehasonlítása 83 . Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29. megneveztetésével.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás.

szemléltetés. leírás. csoportos. A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése. kopasz fák. értékelés Természettudományi: megfigyelés. összahasonlítás. figyeljétek 84 Szervezés . hűvösebb idő . ellenőrzés.Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil. lehulló levelek. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II. Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. csoportok alakítása színek segítségével. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet.színes levelű fák. beszélgetés. bemutatás. gyengébb napsütés. az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése.

finommotorika. veréb. kommunikáció Módszer: megfigyelés.. vadgesztenye. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. 2 nm-es. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 85 . leíróképesség. figyelem. türelem. egy világos kb. alkalmas hely megteremtésével. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére. figyelem. megnevezése levelük. majd a termés. vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés. finommotorika. összehasonlítás Munkaforma: feladat: A már ismert fafajok azonosítása. termések gyűjtése. termésük alapján (platán. leíróképesség. leírás. önfegyelem. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek. önfegyelem. leírás.és megkülönböztető képesség.és megkülönböztető képesség. azonosító.. ami ott van a földön?. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. szem-kéz koordináció. levél szétválogatása a terítőn.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. azonosító.

színes borítékok. 4. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . platán. Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Most mindenki keressen egy olyan levelet. utána gyertek vissza! Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 86 Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg.nagyság ami neki a legjobban tetszik. (vadgesztenye. összehasonlítás.feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. hogy ezek a levelek. értékelés Eszköz: színes falevelek. beszélgetés. a boríték színével megegyező színes szalagok Mindenki kap egy ragasztós lapot. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. feladat: Különböző fafajok leveleinek. majd az adott fafaj kiválasztása. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. ellenőrzés. leírás. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. terméseinek megkeresni a párját a földön Részfeladat: . összehasonlító Módszer: megfigyelés. megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján.

finommotorika. önfegyelem. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk. leírás. türelem..szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. szem-kéz korrdináció. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? 5. finommotorika. Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? Minden pár figyelje meg a választott madarát. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. figyelem. figyeljük meg. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! Válogassuk szét a képeket madárfajok szerint! 87 . figyelem. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. a fehér textilen mandala készítése. azonosító. piros. önfegyelem. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. leíróképesség. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. barna. kommunikáció Eszköz: ragasztós lap.és megkülönböztető képesség. kommunikáció Eszköz: levelek.és megkülönböztető képesség. leírás. vizuális memória. milyen madarat látunk? Ki tudja.forma . termések borítékban Módszer: megfigyelés. azonosító. leíróképesség. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg. keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok.

leírás. figyelem. Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. nagyság. feladat: A parkban élő madarak felismerése.és megkülönböztető képesség. szarka nagyságuk. önfegyelem. megnevezése Részfeladat: galamb. színük Tevékenység: séta. leíróképesség. önfegyelem. nagyság. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. veréb. feketerigó. figyelem. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. észlelése. azonosító. erezet. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. finommotorika. összehasonlítás Munkaforma: frontális 88 . kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. leírás. összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7.

szarka. kommunikáció Munkaforma: csoportos III. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 89 . figyelem. azonosító. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül. leíróképesség. vastag zsinór Módszer: megfigyelés. leírás. veréb.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes. önfegyelem.8. feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. összehasonlítás. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb. színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet.

VI. Blumentopf. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. Városligeti fasor 28. Weckgläser mit Blumenzwiebeln. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2. Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. Erkennen.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. Farbe. 20. Pinsel. März 2009. 90 2’ . Steine. Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. Bildkarten.

Luft. Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim. Erde. unseren Blumenkalender beobachten 91 . Augen zu und hört fein hin. die ist giftig. Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. Einige sind viel gewachsen.. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden. Diese nicht. Hypothesen stellen. Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln. sim sala bum. Warum? Was brauchen sie? Sonne. das ist die Hyazinthe. (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. alle Kinder drehen sich um. das ist die Narzisse. beobachten.ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3.. Wasser. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. usw. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte . das ist der Krokus.

Bewegung. Jetzt kommt noch die Blüte. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne. Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. mal etwas darauf! Sonne. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde. Hier sind Schaufel. Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch. 92 . wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes . Bedeckt sie mit Erde.Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen. da kommen die Zwiebeln. Schmetterling.Diskutieren. Jetzt machen wir kleine Löcher. dann kamen die Blätter hervor. Zuerst waren nur die Zwiebeln.Steine bemalen . Der Krokus wird immer größer und größer. was du möchtest! Hier sind auch Malblätter. Sonne) 4.) Legt bitte die Steine in den Topf. gebt bitte Erde rein. Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären). Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel. hier ist ein Stein. Marienkäfer. Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten . Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel.

20. der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele.Tervezetminta II. den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens. März 2009. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen. Aufgaben: Zei Ablauf der Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo 93 . des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. Városligeti fasor 28. VI.

Arme hoch strecken. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. Turnsack 5’ Unten. Alles sollen wir wechseln. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt.t 1’ Beschäftigungseinheit I. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum. kurze Hose. kommen sie in das Nest. ziehen sich alle um. Wir gehen turnen! rmen Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack. Geht jetzt spielen. T-Shirt. Das Ziel ist. vor der Sporthalle. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin. 3’ II. Kinder! Ich bin die Vogelmama. das wird das Nest sein. 2. • Riesengang. wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir Gruppen tätigkeit 94 . und wenn ich meine Kinder rufe. Erarbeitungsphase 1. Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen. ihr seid meine Vögelchen. Turnschuhe. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. Zieht euch bitte um. den Anweisungen am schnellsten zu folgen. Ich bin die Vogelmama. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe.

nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen. Armbewegungen machen.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen. wie der Storch seinen Schnabel bewegt. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 95 .Bauch halten gehen wie die Zwerge! • Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren.

zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 96 . in die Hocke gehen. dem Boden schieben 2 Bohnensäckchen 5’ 3. Zweimal hoch. Hände auf die Hüfte legen. Arme zweimal nach hinten ziehen. dann Armhaltung wechseln.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. Bohnensack auf den Kopf legen. was wir machen. Bohnensäckchen auf dem Kopf. Wir stehen gerade. Gruppen tätigkeit • Kommt. Noch einmal. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. Wir laufen darauf.• Laufen. ich gebe euch je noch ein Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf. wie die Füße legen und auf auf Schlittschuhe. das Bohnensäckchen ist in einerHand.

kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Kleingru ppen 97 . die Arme hoch mit Bohnensack. zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit III. Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Langbank. dann zu dem rechten Fuß zweimal. Spinnengang. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin.• Quergrätschstellung. Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3. auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma. Bohnensäcke Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél. Arme zur Seite 2.Auf der Langbank balancieren . ein Kasten. mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. zeig bitte den anderen.Bohnensack auf dem Kopf. was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch.Bohnensack auf dem Bauch 4. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen. Hauptteil 10’ Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen.

2. dann kann er weiterspielen. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. Dann gehen wir uns umziehen. Maus rein in das Haus! Maus. Maus rein in das Haus!“ ruft. wir bringen das zurück. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. Es gibt einen Bohnensack weniger. Maus rein in das Haus! Komm. Emma. Wenn die Erzieherin „Maus. Ruhe-Phase Maus. Nehmt alle ein Bohnensäckchen. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. als die Kinderanzahl ist. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ IV. euch auch? Kommt. Maus raus aus dem Haus!“ ruft. Maus raus aus dem Haus! Maus. komm bitte. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. Gruppen tätigkeit 98 . sollen die Kinder weiter laufen. 1’ 3. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. wir sagen das zusammen! Maus.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. Wer kein Haus gefunden hat. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 5’ Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. Wenn die Erzieherin „ Maus. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus.

mesében rejlő stilisztikai eszközök. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. kérdésekre…stb. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. szellőztetés stb. költői képek. a kapcsolatteremtés módjai. és mesemondás alatt. nyelvi humor stb. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya. rímek érvényesítése. a dramatizálás helyszínének kijelölése. A mondat. archaikus és népies kifejezések. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. típusa. (pl. megjelenítése hogyan. sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket. A mesében előforduló sztereotípiák. verses mesében. reggelizés.és szövegfonetikai eszközök használata.? Hogyan? 99 . Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben. a bábszínház berendezése. konfliktusokra. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja. zenei elemek. a metakommunikációs elemek alkalmazása. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. rímek. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. színházi szokások elmélyítése stb. szemkontataktus lehetősége.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. idegen szavak stb. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-. a verses mese ritmusát stb. gyerekek leültetése. az összetartozó elemeket. helyszíne. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. formulák. érvényesítése. a rímeket.

árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága. bábozás. a helyszín kijelölése. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték. kongruens volt-e? A szólások. Volt-e példa integrációra? Ha igen.és fényeffektek. hang. dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus. kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. bábszínházi szokások elmélyítése. a jelmezek. a bábfajták megnevezése. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. feladatvégzés. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. a mesefeldolgozás módjai). közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). kiválasztásuk indoklása. lehetőségei. személyiség. fejdíszek kiosztása. a szerepek kiosztása. sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 100 . kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. a mesereprodukció formái. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék.

Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. zenei formaérzékük. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. lehetőségeihez. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. illetve tervezett énekes szituációk. zenei hallásuk…. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. lehetőségeit. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. a zenei anyag elrendezése. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. artikulációja. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. szövegejtés. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. valamint testtartása. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. ritmikai érzékük. rögzítése? 16.és énektechnikája. énekes tevékenysége. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához.Ének-zenei nevelés 1. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése. javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. a szövegformálás. a nyugodt. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban. eszközök biztosítását. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 101 . a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6. előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. fejlődésére? 9. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. az intonáció. koordinált mozgása…. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük.

Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. kapcsolódása további témakörökhöz 2. Az alapelvek érvényesülése (mikor. felkészültség. Korábbi ismeretek felhasználása. A játék során fejlesztett képességek 8. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei. A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. egészséges táplálkozás. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. Módszerek alkalmazása. A célok elérésének mértéke 7. A balesetveszély elhárítása 13. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. esztétikum stb. Megfelelő-e a motiváció? 2. Az alkalmazott módszerek hatékonysága. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4. folyamatos) 2.nevelési feladatokat megvalósítása 3. mindennapos testnevelés) 1. Van-e elég idő a megoldásra? 6. Eszközök használata. Az anyag témaköre.sajátos megoldásai? 7. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. Megfelelőek-e a módszerek? 11. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8.) 102 . hogyan. gyűjtőmunka 4. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. differenciálás lehetőségei 11. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. azok hatékonysága 9. miért) 7. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3. spontán. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. motiválás (hallgatói magatartás. Bánásmód. A segítségadás lehetőségei 14. A fejlesztett képességek 6. testnevelés. domináns személyiségjegyek) 12. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. Szervezési feladatok megoldása 10. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12. általános emberi értékek. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. A tevékenység időbeosztása 6. légkör. A fejlesztési. egyszeri.

A téma összefüggése a matematikai neveléssel. Az óvónő beszéde.9. szervezési formák. az érintett matematikai témakörök 10. Eszközök. kérdéskultúrája 13. Fejlesztett matematika képességek 12. differenciálás 103 . megfogalmazása. A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful