Dohár Péter

Kis angol nyeltvan

-2-

Tartalom
Néhány fontos nyelvtani tézis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Tense Present Continuous Tense Present Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Past Perfect Tense Past Continuous Tense Past Simple Tense Future Perfect Continuous Tense Future Perfect Tense Future Continuous Tense Future Simple Tense Igeidők összefoglalása II. Szenvedő szerkezet (Passive Voice) III. Függő beszéd - Függő kérdés (Reported Speech, Reported Question) IV. Műveltetés (Causation) V. Feltételes mód (Conditional) VI. Célhatározói mellékmondat (Clause of Purpose) VII. Jelzői mellékmondatok (Relative Clauses) VIII. Segédigés szerkezetek (Auxiliaries) IX. The Verbal Phrase (Infinitive, Gerund, Participle) 79 (Hetvenkilenc) apróság 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Főnevek és azok többes száma Some, any, no Sok és kevés (many, much, a lot of, few, little) Összes; minden (all, every, each) Both, either, neither Birtokviszony (‘s; of) Melléknevek fokozása és összehasonlítása Névelõk (articles) Bárcsak (I wish, if only) Valaha (used to, would) Ugye-kérdés Inkább (would rather) Mintha, hogy (as if/as though) Mit gondolsz, ki vagy? Jellegű mondatok Azt hiszem, nincs igazad jellegű mondatok Nyak, -nyek, -nyuk, -nyük “képző” Azt akarom, hogy te csinálj valamit Ideje, hogy… (It is time) Kedvem van… (I feel like) Is, is...is, sem, sem...sem Amíg… (until) Időhatározói mellékmondatok Keményen, illetve alig (hard, hardly) Used to Történetesen… 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Nálunk, hozzánk Át, keresztül (across, through) Reggeli, ebéd, vacsora Udvariasság To be to szerkezet Készült valamiből (made of, made from) Jelzős szerkezetek Az oka valaminek (reason for, reason why) Sikerül - nem sikerül Szegények, gazdagok stb. Milyen...; Ilyen...; Olyan… Minél...annál Az, aki… Egyre csak (keep + ing) Make Tanácsadások Rászoktam, leszoktam Hiány Tell, illetve say Suggest Dátumok Thank you Hogy hívják? Házak és lakások Érzi magát Néhány prepozíció (arrive to, at, in) Több (several, more) Ma reggel, ma este stb. Érdemes – nem érdemes Would jelentései Like; illetve as…as Too és enough Jól áll (suit, fit, go with, match) Úton (road, illetve way) Kölcsönkér és kölcsönad There is/are/was/were/will be Since és for Alighogy…máris Jobb lenne, ha (had better) Láttuk; hallottuk (see és hear) Azon van, hogy (to be about to) Úgy tűnik, azt mondják róla… Meddig tart? Vagy fél órát (take) Kérdez vagy kér (ask) Az óra De jól táncolsz! (good at) Két éve nem láttalak Jobb szeret (prefer) Gonna, wanna stb. Rabol és lop (rob, steal) Az egyetlen (the only) Bárhová, akármit Fölvesz – levesz (ruhát) Remélem (I hope)

-3-

de a nyávogás momentán is hallható. most azt vizsgáljuk meg. Míg azonban számos nyelvben . vagy "múltas". ha éppen most történik. vagy olyat. illetve nem rendeltünk hozzá semmit (----). Kihúzták a fogam. és ez a tény a beszélő szempontjából legalább olyan fontos. de a múlthoz is köze van. Természetesen nem minden cselekvés befejezett. Nyilvánvalóan akkor folyamatos egy cselekvés. méghozzá úgy. Látszik. Szabó Dezső) lassan kikopott a beszédből. tehát nem tudok enni. mely a felosztáson "----" jellel jelölt. megkülönböztetnek ún. Ha tehát a jelenidejű perfect-ről beszélünk. 4 . olyan cselekvést kell elképzelni.a jelen időben érvényes.ami a beszélő. hogy esetünkben minden TIME-on belül 4 TENSE-et különböztetünk meg. de a hatás . elbeszélő múlt (pl. esetleg a múltban folyamatosan történt. vagyis Past Perfect-ről van szó. ha azt mondom. Ez a 12 TENSE természetesen a 3 TIME-ra épül. Ede megette az ebédemet).I. amelyben a múlt időn belül még égy múlttal találkozhatsz. P1. és manapság a köznyelvben ugyanennyi igeidőt tartunk számon. Magyarra történő lefordításával sokan próbálkoztak már. egy egyszerű matematikai művelettel (3 x 4) tehát megkapjuk a keresett 12 TENSE-et. Ebben a mondatban Jóska gondolkodása megelőzte a megoldás megtalálását. ha egy cselekvés folyamatos (CONTINUOUS). Ilyen lehet például az. Láttuk tehát. hogy noha 3 TIME-ról beszélünk. az angolban élesen el kell határolni ezeket egymástól. mint maga a jövő idő. hogy a magyar nyelvben is bizonytalanság van az ilyen mondatoknál. Jóska már órák óta gondolkozott. hogy a macska két órája nyávog. mely alapvetően jelen idejű. ezért a 3 TIME-nak csak az egyik oldalán lehet látni PERFECT-et. ami az egyes TIMEoknak befejezettséget. de megfelelő igeidő hiányában a magyar nyelv a meglévő három idő valamelyikét használja. Pl. mint maga a cselekvés . A Future Perfect esetében jövő időről beszélünk ugyan. "Ede megevé ebédem". logikai időket (TIME) és igeidőket (TENSE). Így aztán érthető.e két idő nagyjából megegyezik. s végül megkaptuk a 12 TENSE-et. minden nyelvben. tehát egyszerű szemléletmódot. tehát előidejűségről. Az igeidők felosztása és a TIME-mal való kapcsolata a következőképpen fest: Adott tehát a három TIME: Present (jelent). Pl. olyan cselekvést képzelj el. vagy hallgató szempontjából fontosabb. TENSES Mint köztudott. tehát csak azokat az eseteket vizsgáljuk meg. Present Perfect az is. nem tartalmaz befejezett szemléletet. jövő). illetve nem-perfect jelentéséről. A Present-ből kiindulva. E felosztás és névadás után. Ez utóbbi két magyarázat persze egymással összefügg. és a ma használatos múlt idő vette át a szerepét (pl. múlt. vagy nem folyamatos. ahol a múlt idő egy pontján egy korábban elkezdődött cselekvés befejeződik. amikor végre megtalálta a megoldást. így az angolban is. E három TIME mindegyikéhez egy különleges szemléletmód kapcsolható. Ez a PERFECT valami olyasmi. melyben a cselekvés a múltban kezdődött. vagy a jövőben fog megszakítás nélkül lejátszódni.így a magyarban is . Ha Past Perfect-ről van szó. egyfajta múltas árnyalatot ad. melynek neve PERFECT. a 3 TIME perfect. (Pl. a vonalak mentén egyre följebb haladva a következőt olvashatjuk le: PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE). vagy hosszabb ideje játszódik. vagy nem folyamatos. ha a cselekvés már lezajlott ugyan. Tehát: A három TIME-hoz hozzárendeltünk PERFECT szemléletet. Eddig tehát 6 TENSE-ről beszéltünk. de a cselekvés a jövő egy pontján befejezett lesz. Régebben létezett két fajta múlt idő. Tudományos aprólékosság híján. megkapjuk a 12 angol igeidő nevét. de átütő sikert egy fordítás sem aratott. Az így létrejött 6 TENSE-hez ismét hozzárendeltünk valamit: vagy folyamatos. mint amennyi "logikai időt". a TENSE-ek száma 12. A magyar nyelvben három logikai időt (jelen. de az idők folyamán az ún. a másik oldal. Ezen felül azonban az angol nyelv külön igeidővel fejezi ki azt is. melyek a szürke hétköznapok kommunikációjában elengedhetetlenül szükségesek. tehát egyszerű (SIMPLE). Az angol nyelvben azonban még a mai napig is több igeidőt tartanak számon. past (múlt) és future (jövő). hogy a 3 TIME-hoz az angol nyelv hozzárendel egy PERFECT szemléletmódot. Holnap ilyenkorra az aratás már rég befejeződik (vagy befejeződött). hogy mikor melyik igeidőt kell használni. Ha az ábrán látható szavakat a megfelelő vonalkák szerint összeolvassuk.

valamint melléknevek használata esetén a Present Perfect Continuous Tense nem használható. ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock). stb. (Hat hónapja csinálja. A fenti ábrából egyértelműen kiderül.) I have been in love with you since we first met. Például: I am drinking beer for half an hour Még fél óráig fogok sörözni. She has been happy for 5 minutes.). és dühösen felkiált: Béla. Ugyanez vonatkozik foglalkozásokra is: Például: She has been a teacher since 1896. A Present Perfect Continuous Tense -ben legyakrabban használt kérdőszó. illetve for helyes használatát is. (Nem lehet azt mondani. ilyenkor szerepét átveszi a Present Perfect Tense. Felesége meglátja.) Példa az utóbbi esetre: A férj kissé pityókásan ér haza. hogy 3-4 igeidővel az ember elboldogul. vagy ismeretlen (for ages) pontjából elindul és hajthatatlanul. I’m speaking with him for half an hour stb.) Lényeges. Ami teljesen hibás!! 5 . töretlenül tart egészen a jelenig. Már öt perce boldog.Súlyos tévedés azt gondolni. A cselekvés valószínűleg folytatódni fog a jelen után is. és valószínűleg folytatni is fogja. He has been a soldier for 27 years. Például: I have been married for 6 years. hogy ezt az igeidőt akkor használják. (gyakori) Ezzel az igeidővel kapcsolatban kell megtanulni a since.) 1. Első találkozásunk óta szeretlek. Már öt éve hegedülök. Például: He hasn’t been playing poker for 8 years. 1896 óta tanár. amikor az aktus a jelen előtti pillanatban már befejeződött. képzésük és elsősorban használatuk szempontjából. Have you been playing the violin for five years? He hasn’t been playing the violin for five years. 27 éve katona. hogy összekeverik a Present Continuous-sal. How long…? (mióta) és Since when…? (mióta) Például: How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. 6 éve vagyok nős/férjnél. melyről részletesen a 79 apróságban olvashatsz. bár számos példa van arra is. Számtalan eset van ugyanis. you have been drinking again! (A férj az ivást a mondat elhangzása előtt már abbahagyta. to be engaged. Példa az előbbi esetre: She has been doing aerobics for 6 months. hogy: I am married for 2 years. PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have been playing the violin for five years. hogy összeházasodnak? Összetett igéknél (to be married. to be in love. E rövid bevezető után a továbbiakban az egyes igeidőket részletesen megvizsgáljuk. hogy ezt az igeidőt tagadás esetén csak ritkán használják. és akkor születnek ilyen mondatok. (ritka) He hasn’t played poker for 8 years. helyette a present perfect használatos. hogy I have been being married. amikor az igeidők helytelen alkalmazása félreértést okoz. (A felosztás a fent látható ábrán jelzett számok sorrendjében történik. Magyar anyanyelvű és angolul beszélni igyekvők esetében leggyakoribb hiba a TENSE használatánál. DE! I have been drinking beer for half an hour Már egy fél órája sörözöm.

Dél óta alszik.megfelelő igeidő híján . De nézzük először egy mondat felépítését és a rajzot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been snoring since his tonsils were removed. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The lonely swans have been floating in the bay Ősz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How long have you been teaching? Mióta tanítasz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s been whining for two days. Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have seen this film. hogy a jobb kezemmel (bal kezesek balkézzel) csavaró. Azóta horkol. hogy ennek milyen hatása. Minden olyan esetben tehát. Itt tehát nem az a fontos. ezért van hideg. Két napja nyüszög. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been sleeping since noon. a magyar . Ennek a magyarázata pedig igen egyszerű: egy angol számára ugyanis ez az igeidő . Órák óta azt az egy halat eszi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been keeping a diary since she was fourteen. Már három hete dolgozom. Vagyis olyan esetekben kell ezt az igeidőt használni. Tizennégy éves kora óta ír naplót. Például: I have opened the window. jött be a csótány (cockroach) stb. hogy egy megtörtént cselekvés annak minden hatásával a jelen időt ábrázoló NOW-t bombázza. Nyár óta csak rád gondolok. Mióta miniszter lett. mint a múltbeli cselekvés. ezért esett ki a macska. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been working for three weeks. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone has been ringing for five minutes. hogy az ablak most nyitva van.JELEN idő.mint a neve is mutatja . Már egy hete csak a mamára gondolok. mint amit a beszélő kifejezni igyekezett: Például: How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Példák Present Perfect Contiuous-ra: I’ve been thinking of you since summer. húzó. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been travelling in a car since he became a minister. mióta kivették a manduláját. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been smoking since last year. 2. azonban sokszor teljesen mást jelent. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been eating that fish for hours. Have you seen this film? I haven’t seen this film. Tavaly óta cigarettázik. hanem az. Láttam már ezt a filmet A rajz azt próbálja bemutatni. friss levegő. since autumn/fall. PRESENT PERFECT TENSE-t kell használni. nyomó vagy egyéb mozdulatot végeztem az ablak kilincsével. ha nem a cselekvés maga a fontos a beszélő számára. Már öt perce szól a telefon. autóval jár. milyen következménye van a jelenre. PRESENT PERFECT (SIMPLE) TENSE Az átlag magyar ember számára minden angol nyelvtani szabály közt ennek az igeidőnek a megértése és elsajátítása okozza a legnagyobb gondot. 6 .az ilyen mondatokat leggyakrabban MÚLT időben fordítja.A hallgató számára időnként érthető a mondat így is. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been thinking of mum for a week. amikor a jelenlegi állapot fontosabb. Ablakot nyitottam. hanem az.

(De az a mondat is jó. ha a cselekvés még nem történt meg. ha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenig tart: Pl. de nem kötelező 7 . Olyan kérdéseknél. melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják: Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST): I’ve just been to Tótkomlós.: e) Pl. amennyiben persze nem huzamosabb tartózkodásról van szó. így nem jöhet velem diszkózni. ma délután (this afternoon). I’ve already slept on a horse blanket.Ennek az alapgondolatnak a megértése talán kulcsot ad a helyes használathoz. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. Megcsókolta (és most várandós). úgy jegyezd meg. 2. kérdő és tagadó mondatokban yet Például. hogy az “I HAVE BEEN LIVING”. hogy ebben az igeidőben to-t használj. Jártál te már Tótkomlóson? Még nem jártam Tótkomlóson. A még teljesebb megértéshez néhány pontban összefoglaltam a használati tudnivalókat. ebben az évben (this year) stb. f) Ha a cselekvés befejeződött ugyan.: Olyan cselekvéseknél. Még nem tanultam meg. (Amennyiben e magyarázat nem világos. Háltam már lópokrócon. recently (nemrég) esetén a present perfect használata valószínű.: Pl.: c) Pl. I’ve already been to Tótkomlós. és nem az ott-tartózkodást. ezen a héten (this week). Ma reggel jártam Tótkomlósan.: d) Pl. hogy I have been living here for two years. vagy at? Nos.: I have learnt it now. Épp most háltam lópokrócon. Lábát törte. Jártam én már Tótkomlóson. Épp most jártam Tótkomlóson. Még mindig nem kérdeztem meg. mondat érzelmileg dúsabb. I haven’t learnt it yet. még mindig (nem) minden típusú mondatban still Például.: I have lived here for two years. Olyan múlt idejű kijelentéseknél. de a történésnél fontosabb a hatás: He has given her a kiss. PRESENT PERFECT-et használj az alábbi esetekben: a) Pl. Olyankor. Fentiek leglényegesebbjeit összefoglalva: PRESENT PERFECT-et használj az alábbi tótkomlósi esetekben: 1. melyeknél már szót használsz: I have already been to Tótkomlós. I’ve just sleep on a horse blanket. talán csak annyi a különbség.: I’ve been to Tótkomlós this morning. I’ve slept on a horse blanket this week. azért mert a PRESENT PERFECT az odamenetelt és visszajövetelt hivatott kifejezni. még szavak kijelentő mondatban now. melyek megtörténtek már. ebben a hónapban (this month). Have you ever been to Tótkomlós? I’ve never been to Tótkomlós.: I still haven’t asked him. Néhány fontos tudnivaló: Már. de a mai napon (today).) g) A Present Perfect Continuous-hoz hasonlóan. de még megtörténhet: I haven’t been to Tótkomlós yet. míg az “I HAVE LIVED” kicsit töttyedt. De hisz ezt már tanultam. Hogy miért to és miért nem in. I have already learnt it. lately. E héten háltam lópokrócon. 3.) A két mondat jelentése nagyjából hasonló. Jártam már Tótkomlóson. Még sosem háltam lópokrócon. I’ve never slept on a horse blanket.: b) Pl. Végre már ezt is megtanultam. ma reggel (this morning). Még nem jártam Tótkomlóson. vagy already.

mint “She smiling at me”. ami természetesen hibás). Amennyiben a szokásostól eltérő cselekvéseket akarjuk mondatba önteni. A kezét már megkérte. but he hasn’t married yet. Már olvastam. Is she smiling at me? She isn’t smiling at me. Általában Camparit iszik.) Még mindig nem felelt. 2. She generally drinks Campari. mivel képzése viszonylag egyszerű (bár sokan hajlamosak arra. de e héten 8-kor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve never been so scared. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We have been very happy until recently. Ez az az igeidő. vagyis amikor a beszéd pillanatában éppen történik valami. Is she sitting or standing? I am reading this fantastic explanation now. s használata is elsősorban egy bizonyos szituációra épül. Épp TV-t név. Ezen kívül azonban ez az igeidő néhány más esetben is használatos. vagy írás pillanatában történő cselekvést akarunk kifejezni. Pl. PRESENT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: She is smiling at me. szintén ez az igeidő használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba állítva). Épp most ment el hazulról. but this week he is getting up at 8. haven’t you? Kicsit meghíztál.A későbbiek folyamán a PAST TENSE tárgyalásakor még visszatérünk a PRESENT PERFECT TENSE-re.: He usually gets up at 7. are szavakat. Épp most dugta el. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you gone to sleep yet? Elaludtál már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s just hidden it. but this evening she is drinking“kevert”. de ma este kevertet. 8 . ami helyett szinonímaként használhatjuk az at the moment stb. Egész mostanáig boldogok voltunk. hogy a mondatból kifelejtsék az am. Én még ilyet nem láttam! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haven’t we met somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you apologized to him yet? Bocsánatot kértél már tőle? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve already read it. He is watching TV now.: Használjuk tehát akkor. de még nem vette el. nem? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s already popped the question. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He hasn’t yet answered. vagy ül? E szituációban a mondat kulcsszava a now. Még sose féltem így. Példák Present Perfect-re: She has just left home. (He still hasn’t answered. 1. Azért ugyanis. Most áll. mellyel az angol nyelvet tanulók stúdiumaik folyamán először találkoznak. ha a beszéd. Épp rám mosolyog. s alkotnak olyan mondatokat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ve put a bit weight on. 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I haven’t seen anything like that. kifejezéseket. Általában 7-kor kel. is. Pl.

szintén ezt az igeidőt használd! Pl. Holnap este színházba megyek. és a hangját is hallom. 4. Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel. Most már tudom. Hull az elsárgult levél. Példák Present Continuous-ra: What are you doing? Mit csinálsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Where are you going? Hova mész? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Are you kidding? Most hülyéskedsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The yellow leaves are falling. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am writing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The coat is sleeping on the chair. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone’s ringing. Ez kezd bedilizni. tehát az akaratunktól független cselekvéseket kifejező igék..: He is always listening to that stupid disco record! Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! You are always telling me lies! Állandóan hazudsz! Az angol nyelvben vannak olyan igék. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am crying. hear. Alszik a széken a kabát. 9 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s cracking up. nem olvasok. Pl. see. and I can hear her voice. melyeket nem lehet a fenti igeidőbe tenni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m thinking. plusz a want ige. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m not writing or reading. Sírok. Ilyenkor két lehetőség van: a) a PRESENT CONTINUOUS helyett PRESENT SIMPLE-t használunk: Pl.3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kate is coming round tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’re always arguing.: Ez az igeidő jövő időt is kifejezhet. Állandóan csapkodja az ajtót. A buszra várok. Almát eszem. Ülök egy rózsaszínű kádban. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to market tomorrow. A mondat helyes fordítása: Látom a kislányt. Kati holnap jön át. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m waiting for the bus. forget stb. Lehúnyja kék szemét az ég. Oh. now I remember.: I can see the girl. Pl. Áh. Csöng a telefon.: Now I know. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m eating an apple. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m sitting in a pink bathtub. Vigyázz! Ezt a típusú mondatot tilos úgy fordítani. I am going to the theatre tomorrow night. például dühösen akarsz kimondani. Gondolkodom. hogy láthatom a lányt és hallhatom a hangját. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He is always slamming the door. too. know. b) elsősorban a see és hear igék esetén betesszük a can szócskát a mondatba: Pl. Majd holnap kimegyek a piacra. remember. Állandóan vitatkoznak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sky is closing its blue eyes. Most épp nem írok. most már emlékszem.: understand. Írok.

never. e) Pl. Pl. melyeket nem lehet Present Continuous-ba tenni: know. he plays) A rajzon látható kis karikák azt próbálják érzékeltetni. Ismerlek.: Ha tehát a cselekvés rendszeres. viszonyokat kifejező esetben: The sun rises in the East. A Nap keleten kel.. Ennél az esetnél gyakran használunk időhatározó szókat. want. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. Utálom az esőt. seldom. Éjfélkor szokott lefeküdni. I hope you see through the book. generally. it) ne felejtsd el az s ragot az ige végén. he. I usually read NÉPSZABADSÁG. Szeretlek. c) Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do you like me? Tetszem neked? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 . She usually goes to bed at midnight. Gyakran megyünk moziba. A következő esetekben használj PRESENT SIMPLE TENSE-t: a) Pl. Itt jön a Nap. Animals never kill each other for money. A NÉPSZABADSÁG-ot szoktam olvasni. (Beatles) There goes our dream. Szeretlek. understand. szokásos: We often go to the cinema. once a year stb. melyek a következők: every day. Do you understand? I remember everything. Korán szoktam kelni. ismétlődően megy végbe.: Mondatkezdő kifejezéseknél: I think you are right. I love you. Úgy értem.4. PRESENT SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I love you. every week stb. Szabad akarok lenni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometimes she sleeps until eight. b) Pl.: A here és there szavak mellett: Here comes the sun. Néha nyolcig alszik. Fontos! Kérdezni és tagadni DO-val kell! Egyes szám harmadik személyben (she. I hate rain. Éjjel nappal rád gondolok. d) Bizonyos szavaknál. sometimes. Azt hiszem igazad van. I mean I’m busy on Friday. Az állatok sosem ölnek pénzért. tehát például minden nap. once a day. usually. often. rarely. Érted? Mindenre emlékszem.: Általánosságokat. remember stb. minden reggel stb. hogy a cselekvés rendszeresen. I know you. Remélem érted a könyvet. (she eats. Do you love me? She doesen’t love me. I believe you buy and sell clothes. Példák Simple Present-re: I think about you night and day. Ott megy az álmunk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually get up early.: I want to break free. hogy pénteken nem érek rá.

a kakas már fél órája kukorékolt. ahol a cselekvés a régmúlttól a múltig tartott. b) Akkor is használják. Futni szoktam. hogy nincs there was no sheet in the typewriter. mikor újabb vendégek érkeztek. Mikor megjöttünk már két órája ivott. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When he woke up. Utálom a birkahúst. Ritkán sír. Mikor felébredt.: When I woke up. Lényeges. the train had been going for ten minutes. Már egy órája ugatott a kutya. mikor verge kiment. Itt jön. 5. There he sat down and poured some water into a glass and drank eagerly. Then he took the jug and began to drink from it. ha egy történet elmesélése közben a beszélő a múlt egy pontjáról hirtelen visszatekint egy még korábbi eseményre: Pl.I don’t like the soup. Mikor felébredtem. Én nem golfozom. Nem ízlik a leves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She never helps me. PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: When we arrived. 11 . (pl. már 10 perce ment a vonat. Pl. hogy a múltnak azt a bizonyos pontját vagy PAST SIMPLE-vel kell kifejezni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sun rises every day. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The dog had been barking for an hour when at last he went out. Még csak öt perce ettek. de gyakran nevet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Here he comes. When I got to the corner.: at 5 yesterday) a) Ezt az igeidőt általában összetett mondatok esetén kell használni. Minden nap felkel a Nap. Mikor a sarokra értem. mikor látta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They had only been eating for five minutes when more guests arrived. Minden este fest. Példák Past Perfect Continuous-ra: He had been typing for ten minutes when he saw Már tíz perce gépelt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She seldom cries but often laughs. the cock had been crowing for half an hour. kapcsolhatja össze. when stb. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hate mutton.: He went to his room very slowly. papír a gépben. Kérdő: Had he been drinking for a long time when we arrived? Ez az igeidő tulajdonképpen a PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatása a múltba. the girl had been waiting for twenty minutes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hope you are fine. You don’t know why? Because he had been drinking beer the whole evening. vagyis a cselekvés a régebbi múlt egy pontján kezdődött és a múlt egy pontjáig tart folyamatosan. Remélem jól vagy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She paints every evening. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never play golf. Soha nem segít. vagy pedig egy időhatározóval. a lány már 20 perce ott várt. A két tagmondatot by the time. de úszni nem járok. he had been drinking for two hours. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually go running but I never go swimming.

: c) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. Kérdő: Tagadó: Mire fölébredtem. before. When I realized she was a swindler.hogy nincs otthon zsír. Az 5/b-hez hasonló esetekben is használjuk. a lány már kiment a szobából. Dühös voltam rá. sárgarépát dugott a puska csövébe. Nem is gondoltam a halálra. rosszul lett. PAST PERFECT TENSE Kijelentő: By the time I woke up the girl had already left the room. mire rászánta magát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. Miután megette. 6. Had you learnt singing before you joined the pop-group? Tanultál énekelni. hanem már korábban véget ért.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been busily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. hogy cseréljenek helyet. Mire kiért az állomásra. a nyuszi már elszaladt. Mielőtt elszaladt. már összetört a szívem. mikor a vizsgabiztos megkérte. hogy szélhámos. after stb. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Before she ran away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. de itt a régebbi cselekvés nem tart folyamatosan a múlt pontjáig. amikor rájött. Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had been sitting at the fox-hole for hours when at last a hare / rabbit / bunny showed up. A két mondatot összekötő szó lehet: by the time. b) A szövegkörnyezetből is egyértelműen kiderülhet az előidejűség akkor is. hogy egy múltbeli cselekvés bekövetkezésekor egy annál korábbi cselekvés már végetért. a vonat már elment. she had already broken my heart. Órák hosszat ült a rókalyuk előtt. hogy megegye. A PAST PERFECT esetében tehát arról van szó. ha nem használunk speciális kötőszavakat. the hare had already run away. when. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. mielőtt beálltál a zenekarba? I hadn’t thought of death until I met the devil. Pl. but in a few minutes he ran out of breath and collapsed. the train had already left. Nagy elánnal bontotta a csirkét. Már rég megsavanyodott a túrórudi. akárcsak az előbbi igeidőt. míg nem találkoztam az ördöggel. mert elfelejtete föladni a levelet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------After he had eaten it. Pl. ha tehát a mesélő visszatekint egy korábbi eseményre. mikor verge feltűnt egy nyuszi. Mire a vadász megtöltötte a puskáját. Mire rájöttem. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. he got sick. Példák Past Perfect-re: By the time the hunter had loaded his gun. Of course. a) Elsősorban összetett mondatoknál használjuk.: He started to play football. because he had drunk liters of wine before.: By the time he got to the station. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 .

és így szól: 13 . (Tehát 10:18-kor éppen öntötte a mérget a pohárba.) 2. Ilyen esetben PAST SIMPLE is használható. egyszóval gürizett. hogy világos legyen. Megőszültem. mikor látta. Ha az 5. mely cselekvések mindegyike egy bizonyos időpontban ment végbe. PAST PERFECT CONTINUOUS-t úgy tekintettük. the sun was shining brigthly in the sky. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had chewed it well before he spat it out. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My hair had turned grey by the time I wrote this. mint az 1. Pistike was banging on the floor. Pl. vagy betűvel jelzett pontos időpillanattal (pl. hogy rettenetesen elfáradt. Were you reading at 6 yesterday? I wasn’t writing anything just then. Pl. Pipa volt. Itt egy példa. A lámpát szerelte. a keze kérges lett. b) Az a ponttal szoros összefüggésben van ez az eset is. mire ezt megírtam.sz. A cselekvések tehát egyidőben.éppen akkor stb.: While I was reading Népszabadság. hanem több cselekvést állítok egymással párhuzamba. c) Ezt az igeidőt használhatjuk akkor is. Épp olvastam.: A szituáció: Feleség panaszkodik. egymástól függetlenül mentek végbe. the cat was mieuwing. ha a cselekvés nem egy adott pillanatban játszódott le. Pl. miről van szó.: What was he doing at 10:18 yesterday? At 10:18 yesterday he was pouring poison into the glass of the king. a PAST CONTINUOUS azonban a végbement cselekvést nem egészként. birds were singing and of course. hanem részenként szemléli. majd összeesett. hogy ő milyen sokat dolgozott. számmal. Férj. Jól megrágta. PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatását a múltba. újságot olvas. PAST CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I was reading when she entered. the dog was barking widly.Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. Ezt az időpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni: 1.: I was singing a song when the children broke the window. mikor a gyerekek betörték az ablakot. at six o’clock. Mesélt a lovakról. mikor agyonvágta az áram. Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata. csak itt nem adok meg konkrét időpontot. You know darling. az időpontot nem számmal. the telephone was ringing. just then . Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He droned on about horses he had known when he was an ostler. mikor bejött. hanem hosszabb időn át tartott. akiket lovászfiú korából ismert. mielőtt kiköpte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She went mad when she saw I hadn’t brought bread. PRESENT CONTINUOUS tükörképének tekinthetjük múlt időben. mint ez a rajzból is kiderül. 7. amikor ezt az igeidőt a 3. izzadt. Ebben a mondatban a feleség azt igyekszik férje tudomására hozni. mint rendesen. hogy nem hoztam kenyeret.) Pl. Sz. Épp egy dalt dúdoltam. at 10 o’clock. ha a cselekvés a múlt egy adott időpillanatában ment végbe. a) Akkor használjuk elsősorban tehát. hanem egy másik cselekvéssel fejezem ki. mely cselekvés PAST SIMPLE-ben van. I was working very hard all day yesterday.sz. He was repairing the electricity when a short circuit killed him.

vicceknél. friss zsemle. tehát PAST SIMPLE-vel fejezi ki mondanivalóját.R.: Little Red Riding Hood (Piroska) decided to visit her Grandma. nem kell DID (és PRESENT SIMPLE-ben nem kell DO). Malacka a földet nézte. hogy a cselekvés bármilyen aspektusa a jelen szférájába emelkedjék. ahol az alanyra kérdezel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was scratching his back during the whole film. opened its pot belly and the girl and her beloved Grandma climbed out safe and sound. The wolf then went to Grandma’s house. ő a lejátszódott cselekvést mint egészet nézi. was holding the hay shaft for a long time. Micimackó mézre gondolt. Példák Past Continuous-ra: We were eating pumpkin pie when he casually said… Épp sütőtököket ettünk. meséknél. nincs mosatlan. too. Miközben golfozott. he was biting his lips. Olyan kérdőmondatoknál. vagy mondunk el. mi ment el?. elsősorban sz eredmény a fontos (tiszta ing. ha egy komplex eseményt irunk le. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T.-t? Mi robbant fel? Tegnap orvoshoz mentem. Vigyázz! Kérdés és tagadás esetén használd a DID-et. Például: Who went to see the doctor? Ki ment el az orvoshoz? Which doctor bought a Rolls Royce? What blew up? Melyik orvos vett R. did you? A férjet abszolute nem érdekli. a száját harapdálta. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. A rajzon látható függőleges és ferde vonalak kompoziciója egy falat próbál ábrázolni. swallowed the lovely old lady. hanem fiát fürdette. vagy essék. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son.M. Piglet was staring at the ground. Tehát: ki jött?. Míg a nyuszi magyarázott. Kérdő: Did you go to see him? Tagadó: I didn’t go anywhere yesterday. 8. sztoriknál. who ate her. melyik kutya ette meg? stb. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. egyszóval jusson (ez azt jelenti. Még éjfélkor is a mesét nézte. hogy a munkának milyen apró mozzanatai voltak.) a) Mindenfajta múltban történt esemény elmondásakor.Oh. and Owl was tearing his hair. you worked hard. Épp krumpliért állt sorba. egyszóval akkor használjuk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While Rabbit was explaining. üres a szemetes). Fél nyolckor nem a hiradót nézte. mely a cselekvés és a jelen idő között van. mikor lazán megszólalt:… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were you sleeping during the show? Aludtál az előadás alatt? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While he was playing golf. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the way they were talking about girls. hogy a cselekvés lezárult. mely a múltban játszódott le. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. Bagoly meg a haját tépte. mikor meglátta a karfiolfülüt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was watching the tale even at midnight. But on the way to her house she met the evil wolf. but out of the sky turned up a hunter who killed the wolf. Pl. 14 . Útközben a lányokról beszélgettek. PAST SIMPLE TENSE Kijelentő: I went to the doctor’s yesterday. Végig a film alatt a hátát vakargatta. a jelenhez semmi köze. tehát meggátolja.

Tiz perccel ezelőtt jött. then to Kardoskút. Ezt a céklát még júniusban raktam el. I haven’t seen him for 2 months. Tegnap is későn jött haza. de mint leány. Én nem jártam iskolába. illetve a Present Perfect közötti különbséget próbálom megvilágítani számos szembeállított példamondat segítségével: SIMPLE PAST PRESENT PERFECT I was in Italy in 1978. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did you also grow up in the provinces. Tegnap este megcsókoltam. I’ve never kissed anybody. in 1956. I haven’t been to Italy yet. aztán meg Kardoskútra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A year ago he was still a cab driver. (Arany János) Az alábbiakban a Simple Past. He has just arrived. Dopp’d the chamber door. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t see him last month. Két hónapja nem láttam. ha a mondat valamilyen módon a múlthoz kötődik. Ajtót nyitott neki. that out a maid Bement a lány. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He arrived ten minutes ago. I’ve never had such a headache. ten minutes ago) használata. Let in the maid. Épp az előbb jött. Még sosem volt ilyen fejfájásom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He joined the party in 1950. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Who killed Norma Jane? Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------First he went to Csorvás. The cat caught a mouse ten minutes ago. Példák Simple Past-ra: When did you last see her? Mikor láttad utoljára? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yesterday she came home late again. She married that big man 11 years ago.: He went to Vienna through Andau in 1956. Először Csorvásra ment.b) A PAST SIMPLE egyedülálló mondatoknál akkor használható bizonyosan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Up he rose and donn’d his clothes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When did you eat the cheese straw? Have you eaten the cheese straw? Mikor etted meg a sajtos stanglit? Megetted már a sajtos stanglit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I kissed her last night. Én még sosem csókolóztam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t have a headache yesterday. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got a hamster for his birthday. Legbiztosabb ismérve a kötődésnek egy múlt időt sugalmazó időhatározó (pl. felöltözött. Pl. Te is vidéken nőttél fel? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I pickeled this beetroot in June. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. Egy éve még taxisofőr volt. Kelt a legény. 1950-ben lépett be a pártba. Nem láttam őt a múlt hónapban. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never went to school. Még nem jártam Itáliában. yesterday. 1978-ban voltam Itáliában. Never departed more. (Shakespeare) Többé nem jöve ki. Tegnap nem fájt a fejem.

Arról van ugyanis szó itt. hogy a medvét ő ejtette el. hogy az a valami milyen. A fordításnál az az eljárás célszerű. akár utána). hogy I have written the letter yesterday. amikor a következő helyzetet képzeljük el: Az angol ősember. A nyelv némi megerőszakolásával tehát minden Present Perfect Tense-ben lévő mondatot úgy is le lehet fordítani. hogy jelenleg birtokában van az a valami. hogy olyan cselekvést használsz FUTURE PERFECT CONTINUOUS-ban. jövő júniusban). Ebben a mondatban a killed szó past participle (vagyis múlt idejű melléknévi igenév). aki még nem ismerte a PRESENT PERFECT-et. Sok ember látta a csütörtöki filmet a TV-ben. vagyis jelenleg birtokomban van. Elmentél már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lot of people saw the film on TV Thursday evening. hogy az egyik időhatározót a mondat elejére teszem.He left an hour ago. van valami abban. hogy Megöltem a macit. Igen ám. hanem jelent. amit a jeles nyelvészek állítanak. Tagadás esetén ez az igeidő – a többi PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan – szintén nem használatos. Kérdő: Will he have been playing football for ten years? És a rajz: Ha az ember belegondol. hogy nem érdemes foglalkozni vele. Vagyis Past Simple-ben (mivel a cselekvés ez esetben fontosabb) mondta. de ott nem fejeződik be. I have opened the window. így hát a két mondat helyett kitalált egyet. az egyik azt mutatja. Next June I will have been (sitting) in prison for 5 years… Májusban már tíz éve fog focizni. Megvette már az ehetit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Last summer I fell in love with a grey haired guy. De nézzük a példákat: Kijelentő: In May he will be playing football for ten years. a megirt levél tegnap. ez a bizonyos mostohagyerek a FUTURE PERFECT CONTINUOUS. hogy a when-es tagmondatban ne használj jövő időt. Ezért aztán az ilyen mondatokban általában 2 idő is szerepel. és csak másodsorban érdeke. hogy birtokában van a medve. vagyis: I have killed the bear! Azaz: Birtokomban van holtan a medve. a következőképpen fejezte ki magát. Have you left yet? Egy órával ezelőtt elment. mely valamikor elkezdődik. vagy elkezdődött (a nyil indulhat akár a NOW előttről. 16 . Have you bought this week’s yet? Egy hete megvettem az ehetit. A PAST PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan az egyik időhatározót itt is kiválthatja másik cselekvés.) Vagyis: Jövő júniusban lesz 5 éve. hogy a cselekvés folyamatát a jövő melyik pontjához viszonyítom (pl. és ez az aktus folyamatosan tart a jövő egy meghatározott pontjáig. hogy a cselekvés mióta tart (pl. (Elnézést a sok „mondat”-ért. hogy fegyházban ülök. Nos. No one has ever seen this film. Magyarul egy ilyen mondatot csak két tagmondatból álló összetett mondattal lehet kifejezni. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE A legújabban megjelenő angol nyelvtankönyvek csak 11 igeidőt tartanak számon. I’ve never been in love. Dárdájával elejtett mondjuk egy medvét. és használata olyan erőltetett és bonyolult. Ezért aztán az ilyen mondatokban értelmetlen és lehetetlen is berakni múlt időre vonatkozó időhatározószókat. a másik pedig azt. vagyis Birtokomban van a nyitott ablak. ahol a beszélő számára elsődlegesen az fontos. lévén ilyen igeidő még nem is volt. hanem feltehetően még tovább folytatódik. vagyis hogy Megvan a medve. hogy az egyik TENSE olyan ritkán használt. és így kiáltott fel: I have the bear! Ezzel azt akarta mondani ős feleségének. tehát újabb mondatot alkotott: I killed the bear. 9. a másikat pedig a végére. 5 éve). Tavaly nyáron szerelmes lettem egy őszhajú férfiba. hogy „Birtokomban van valamilyen valami” pl. A PRESENT PERFECT és a PAST SIMPLE közötti különbség megvilágításának egy másik módja.yesterday) Hiszen hogy is néz ki az a mondat. de ez így túl bonyolult volt. Feleségével azonban azt is közölni akarta. esetleg present perfect-et. Ezt a filmet még senki nem látta. Még sose voltam szerelmes. azt tartják ugyanis. csak arra vigyázz nagyon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I bought this week’s a week ago. (pl.

Például: When I marry Zsóka. Holnap lesz egy éve. I will have been going staedy with her for two years. Mire új gyertyát gyújtasz. A rajz ez esetben sajnos nem fejezi ki világosan azt. Mikor feljön a nap. és pont félórája lesz. 17 . Itt is lehet helyettesíteni az időhatározót mellékmondattal. Jövőre lesz négy éve. Jövő ilyenkor lesz fél éve. és az időhatározói mellékmondatban továbbra sincs jövő idő. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. Majd ha lemegy a nap. Mint a példákból is látszik az időhatározóknál általában nem at használatos (tehát nem …kor). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun rises he will have been sleeping for half a day. Van egy cselekvés. fél napja lesz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. hogy napozik. melyről a cselekvés visszapattan. Tehát képzelj el egy léggömböt. Egy óra múlva fél órája fog takarítani. The plane will have landed by 6 tomorrow. hanem by (tehát …ra). hogy alszik. Például: All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. Tiz perc múlva tiz perce lesz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomorrow the tap will have been dripping for a year. Például: By the time you light a new candle. Kérdő: Tagadó: Jövő ilyenkorra fejezem be az egyetemet. the other ones will have burnt down. Tehát: Amikor házasságot kötök majd Zsókával. Így hát elmondom. egy napja lesz. Will you have completed your work by 5 this afternoon? Befejezed a munkád délután 5-re? By this time tomorrow she won’t have written the letter yet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------One more minute and you’ll have been yelling here for here for half an hour. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). hogy itt ordibálsz. Még egy perc. vagy inkább elnyelődik benne. majd nekiütődve a falnak szétpukkan. hogy Tengizben dolgozik. Példák Future Perfect Continuous-ra: Next year he’ll have been working in Tengiz for four years. (leégett). Ez történik a cselekvéssel is: vagyis a jövő egy adott pontján a cselekvés biztosan befejeződik. mely a jövőbe tart. Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra. (jártunk együtt). Holnap ilyenkorra még nem fogja megirni a levelet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. amelyik halad a fal felé. hogy tizóraizik. FUTURE PERFECT TENSE Kijelentő: By this time next year I will have graduated from university. A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. hogy építi a házát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year he will have been building his house for 2 years. hogy pontosan miről is van szó. a többi már leég. A jövőben van egy pont (rajzunkon a fal). már két éve fogunk együttjárni. hogy csöpög a csap. 10. hogy önmagát keresi.

Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipőmet. Végre megint valami szabályszerűség! Mert ha a PRESENT CONTINUOUS azt fejezte ki. I am playing the guitar now. Kérdő: Tagadó: Ma este 10-kor épp a baby-vel fogok játszani. I’ll have washed up all the glasses. tehát NOW-ban végbement. Akkor mégpedig. Majd délutánra megirom. ha a cselekvés a jövő egy adott pillanatában. ha a cselekvés a jövőben hosszabb ideig fog tartani. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time we get old. I will be playing the guitar at 5 tomorrow. hogy legyen egy lakásunk. tehát at 5 tomorrow történik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you wake up. FUTURE CONTINUOUS TENSE-be raknak. PAST CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS FUTURE CONTINUOUS Vagyis: Mivel azonban a PAST CONTINUOUS-nak is van más jelentése (ha még emlékszel.Példák Future Perfect-re: I’ll have written it by this afternoon. a PAST CONTINUOUS pedig azt. Tizenegyre legépelem. Szeptember végére kinyilnak a kerti will have blossomed. Mire hármat számolsz. nem csoda. I’ll have done it. we’ll have saved up enough money to buy a flat. amelyik a múltban hosszabb ideig tartott). akkor a FUTURE CONTINUOUS akkor használatos. olyan cselekvésre is jó. vagy ha az a jövőben hosszabb ideig tart. Holnap egész nap festeni fogok. Összefoglalva tehát: vagy akkor használd ezt az igeidőt. megspórolunk annyit. Holnap 9-kor éppen játszani fogok. Tegnap ötkor épp játszottam. Például: I was playing the guitar at 5 yesterday. Mire fölébredsz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the end of September the flowers in the garden virágok. 18 . de azért ez még nem jellemző. Például: I will see you tomorrow helyett I will be seeing you tomorrow. ami a beszéd pillanatában. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll have typed it by eleven. ami a múlt egy adott pillanatában. hogy FUTURE CONTINUOUS is használható más esetben. 11. Például: I will be painting all day tomorrow. Most éppen játszom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you count up to three. Will you be playing with her…? I won’t be playing with anybody at 10 this evening. de nincs benne befejezettség. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. Mire megvénülünk. az összes poharat elmosogatom. FUTURE CONTINUOUS TENSE Kijelentő: I will be playing with my baby at 10 o’clock this evening. hogy FUTURE SIMPLE TENSE-es mondatokat. tehát at 5 yesterday játszódott le. Egyre erősebb tendencia angol nyelvterületen az. ha a cselekvés a jövő egy általad ismert pontján éppen játszódni fog. megcsinálom. A három time CONTINUOUS TENSE-e tehát szabályosan egymásba csúsztatható.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be ironing while watching TV. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. mivel mindama cselekvéseket. 10. Majd iszunk a Pistáéknál. Most volt a hirekben. 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’ll be rehearsing all afternoon. Holnap találkozom vele. Mari néni will be sewing a patch on my jeans.Egy formai dologra szeretném csupán felhivni a figyelmedet: I és WE után használhatsz SHALL vagy WILL segédigét. A tervek szerint. Voltaképp minden igeidők közül ez a legegyszerűbb az átlag magyar embernek. A vége az lesz.. Példák Simple Future-re: I’ll wash it tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will it end? Mikor lesz már vége? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ll end up cracking. because I’ll be developing the photos.. Azért ugyanis. mert a fényképeket fogom előhivni. hogy bedilizel. és melyek nem skatulyázhatók be a 9. Jövő ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be watching TV while ironing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. Egész délután próbálni fognak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you go to the party tomorrow? Mész holnap a bálba? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you have a drink with me? Iszol velem egyet? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We’ll have a drink at Pista’s place. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. 12. a többi esetben általában WILL-t. TV nézés közben vasalni fogok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While I’m ironing. Amig én vasalok. Will you meet him tomorrow? I won’t/shan’t do you any harm. ha jössz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters. Találkozol vele holnap? Nem bántalak. Vasalás közben TV-t fogok nézni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How will you come out of the cage? Hogy fogsz kijönni a ketrecből? 19 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. ebben az igeidőben kell használni. ha összevonsz: I’LL. melyek a jövőben fognak lejátszódni. FUTURE SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I will meet him tomorrow. A legegyszerűbb azonban. pontok valamelyikébe. Kopogj. Majd holnap lemosom. Jövő ilyenkor nem a Lenin körúton. hogy egész jövő héten esni fog. amikor belép a polgármester. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knock when you come. THEY’LL. HE’LL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing her baby carriage.Példák Future Continuous-ra: It has just been on the news that it will be raining all next week. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. a kórus épp a refrént fogja énekelni.

I’m going to be a fireman. Tűzoltó leszel. Reggel 8 óra óta banánt eszik. Mire megjöttem. ez mindjárt leveszi a cipőjét. Majd a konyhában leveszem a cipőmet. Épp banánt evett. A példákból majd világos lesz: Például: I’m going to punch him. he’s going to take off his shoes. too. Tegnap evett egy banánt. I haven’t eaten the banana yet. I think. Én mindenképpen tűzoltó leszek. A kettő közti különbség az. it’s going to rain. Aigner Szilárd has just said it will rain. You’ll be a fireman or a soldier. biztos eső lesz. hogy a going to erős szándékot fejez ki. Már öt perce banánt eszik. orrbaverem. Te. vagy olyan cselekvésre utal. Te ezt tényleg megiszod? Iszol egy kis tejet? Nagyon fogsz hiányozni. Past Continuous Tense He was eating a banana. Present Continuous Tense He is eating a banana now. Minden nap eszik egy banánt. Present Perfect Continuous Tense He has been eating a banana for 5 minutes. he will have eaten the banana. mely bizonyosan be fog következni. Yes. Aigner Szilárd most mondta. Mikor bementem. I’m not going to marry you. vagy katona. Majd jövőre feleségül veszlek. AZ IGEIDŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiakban az általam legjellemzőbbnek tartott szituációkban próbálom bemutatni az igeidők használatát. Present Simple Tense He eats a banana every day. Ha kisebb mint én. Ott az a nagy kövér felhő. vagyis He (Ő) eat (eszik) a banana (egy banánt). hogy eső lesz. Future Perfect Continuous Tense When I enter he will have been eating a banana for 20 minutes. Past Perfect Continuous Tense When I entered he had been eating a banana for 20 minutes. when I entered. Mire odaérek.Itt kell megbeszélnünk a going to szerkezet használatát is. Present Perfect Tense Have you eaten the banana yet? I have already eaten the banana. Past Perfect Tense By the time I arrived. Megetted már a banánt? Már megettem a banánt. Igen. Are you going to drink it? Will you drink some milk? I’m going to miss you. Hey. Future Perfect Tense By the time I get there. There is big fat cloud. mivel a will-hez hasonlóan ez is jövő időt fejez ki. már rég megeszi/megette a banánt. Az aktus mindig ugyanaz lesz. már 20 perce banánt evett. Mikor bemegyek. If he is smaller than me. Épp banánt eszik. amikor bejöttem. Hát ezt én orrbaverem. I’ll punch him. I’ll marry you next year. azt hiszem. He has benn eating a banana since 8 o’clock this morning. te is fogsz hiányozni nekem. Még nem ettem meg a banánt. he had eaten the banana. már megette a banánt. Azértse megyek hozzád. I’ll take off my shoes in the kitchen. már 20 perce banánt fog enni. Past Simple Tense Yesterday he ate a banana. 20 . I’ll miss you.

Future Continuous Tense He will be eating a banana when I get there. Holnap eszik majd egy banánt. Épp banánt fog enni. 21 . mikor odaérek. Future Simple Tense Tomorrow he will eat a banana.

somebody letter has posted ebből szenvedő: ahol: the letter has been posted vagyis a cselekvő mondat alanya eltűnik. Állami Építőipari Vállalat brigádja húzta fel. mert nem fontos.” Ez. hogy a cselekvést ki vagy mi hajtotta végre.” Ugye milyen gyakoriak a hasonló mondatok? Bontsd fel e kerületi tanács. és akkor használd.”). A magyar nyelv . vagy a téged hallgatónak nem fontos. Most az következik. alany: állítmány: has posted the letter. IKV stb.” Vagyis röviden: nem én verem.” “Ha nem fizeti a lakbért. álművelt fogalmazásmód az angolban nagymértékben “el van terjedve”. is.” “Feje annak rendje és módja szerint testétől elválasztatott. hogy az épületet a 43. mert nem fontos. Képzése: Kontrasztív (szembeállító. ki lesz költöztetve.az igét többes szám harmadik személybe (ők) teszi. hogy az ige 3. a kutyaólat lebontották (vagy lebontult). a magyarban mesterkélt. és ott természetes is. az állítmány pedig úgy változik. Ennek a szerkezetnek a neve szenvedő. meglocsolva. összehasonlító) módszerrel úgy tudsz könnyen ilyen szerkezeteket képezni. téged kizárólag. vagyis: “A hűséges férj megcsalatott” helyett “A hűséges férjet megcsalták”. vagy angolul passive voice. built. hogy mire jó ez. Most hasonlítsuk össze angol cselekvő.lévén az alanyt nem ismerjük. tehát készen van. SZENVEDŐ SZERKEZET (PASSIV VOICE) Amikor egy magyar ember idegenül hangzó mondatait akarjuk kigúnyolni.szintén használt szenvedő szerkezeteket. alakba kerül. Tehát azért mondod azt. hogy “A házat végre felépítették” (“The house has been built at last. was. a tárgy lesz a szenvedő mondat alanya. rendőrség.II. 22 . mint: “Ügyével kapcsolatos kérése ki lesz vizsgálva. Sz. és mikor kell használni: Arra jó.” “Az aljas bűnöző el lett végre fogva. vagy elsősorban az érdekel. has been. hogy időt és helyet spórolj. mégpedig úgy. Elsősorban irodalmi alkotásokból ollózhatsz ki ilyen jellegű mondatokat: “Sorsod immáron bevégeztetett.” A mai magyar nyelv azonban a szenvedő szerkezet helyett inkább cselekvőt használ. hogy a rondamagyar “A ház fel van építve”. “A ház felépíttetett. és szinte szünet nélkül sorjáznak az olyan mondatok. is being. csakhogy azok másképpen néztek ki. vagy nem fontos . watered. a kutyaól lebontattatott” helyett “A házat felépítették (vagy felépült). are stb. hogy . hogy a ház felépült. mondatokat szó szerint angolra fordítod: Tehát: A ház The house A virágok The flowers van is(has been) lesznek will be felépítve. leveleit. illetve szenvedő mondatokat: Cselekvő: ahol: Someboby alany: tárgy: állítmány: The letter has been posted. tűzoltóság. netán nem is ismered a végrehajtót.főként régebben . és a cselekvő mondathoz képest a szenvedőben egy be-vel mindig több van. Ez a be az igeidőknek megfelelően lehet will be. így kiáltunk fel: “A macska fel van mászva a fára. vagy egy hivatalos szerv roppant precíznek és hivatalosnak látszani akaró mondatai felett törünk pálcát. hanem engem vernek. ha neked. “A virágok meg lesznek locsolva” stb.

tehát a mondat elejére a direct object-et tesszük a már ismert módon: Flowers were given to her. buy. promise. rohantam). ott a simple alakot használd: pl. ha az azért a mondat szempontjából lényeges. gyakorlatban azonban csak nyolcat használnak. hogy mi viszi a munkásokat. “What was happened?” típusú mondat. az igét pedig 3. Például: The workers are taken home every evening by bus. utálom a tökfőzeléket. hogy a munkásokat viszik és az. melyekkel a fenti két szerkezet közül bármelyik használható: Például: give. hogy elméletileg 12 igeidejű szenvedő mondat létezik. az állítmányt bővíted a be valamelyik alakjával. DE elmentem. hanem a részeshatározót tesszük. hogy a mondatnak két object-je van (direct. megjöttem. és by prepozíció előzi meg. Az előző fejezetben láttad.) b) az alany helyébe nem tárgyat. mert négynek a képzése túl bonyolult és erőltetett lenne. Az egyiket már tudud: a cselekvő mondat tárgyát előre viszed alanynak. A szenvedő mondatba természetesen be lehet tenni a cselekvést végző alanyt. elolvastam a könyvet. pay.she lett. Tehát az.tárgy (direct object) A mondatrészek angol nevét böngészve láthatod. tell. has been being built helyett has been built-et. a mondat további részének képzése a már ismert módon történik: She was given flowers. vagyis ami után mindig tehetsz egy tárgyat (pl.állítmány (predicate) her . Azért súlyos hiba a sajnos eléggé elterjedt: “What is happened?”. teach stb. illetve indirect). Az alábbi táblázatból mindent megértesz: Most szépen sorbamegyünk az igeidőkön. bár korántsem annyira. Van azonban egy másik lehetőség is. Nézd a következő mondatot: Someone gave her flowers.alany (subject) gave . offer. Ez utóbbiakhoz nem tudsz tárgyat rakni. show. Passive voice-ban tulajdonképpen kétféle megoldással találkozhatsz. mint a cselekvő mondat tárgya. a mondat végén van.Vigyázz! Csak olyan mondatokat tehetsz szenvedőbe.) Több olyan ige van. hogy 12 igeidővel kell számolni.szeretem a lányt. Miután a szenvedő szerkezetek a cselekvő mondatok átalakítással. másik oldalon a szenvedő mondatok: Ahol *-ot (nem használatos) látsz. Ha tehát 2 object van.mivel alanyi helyzetbe került . akkor kétféleképpen lehet szenvedő mondatot képezni a fenti mondatoból: a) az alany helyére. hogy ki vagy mi végzi a cselekvést. ahol az ige tárgyas ige (transitive verb). send. Elemzés: someone . Ebben a mondatban lényegesebb volt az. (A her-ből . tehát nem teheted az ilyen mondatokat szenvedőbe. alakba teszed.részeshatározó (indirect object) flowers . egyik oldalon a cselekvő. vagy maga a cselekcés. világos. mint az. (tehát valakinek valamit) 23 . ezért használtunk passive voice-ot. hogy a munkásokat viszik. (Itt tehát a give megfelelő alakja után to prepozíciót kell tenni. bring.

Jó munkát ajánlottak neki. You will be brought another drink. Épp terítettek. We have been told good news. a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) A larger flat was given to him.) Amennyiben a cselekvő mondatban valamilyen segédige van (can. 24 . must.buy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engels square is being swept. might have. hogy a segédige után teszed a be-t. (Utóbbi két mondatban . He was given a larger flat. A levelet elégették. majd következik az ige 3. should stb. He was bought a new car. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was burried alive. Hoznak még egy pohárral. A good job was offered to him. Nagyobb lakást adtak neki. A new car was bought for him. A dróthoz nyúlni tilos. hanem for.) akkor értelemszerűen been kerül utána. Ha a segédige összetett segédige (could have. Another drink will be brought for you. Ki fogják üriteni a termet. Jó híreket mondtak nekünk. Jövő őszre learatják a termést. It can be seen. Ezt meg kell csinálni. They will bring you another drink. This should not be moved. Például: This must be done. Példák Passive Voice-ra: The letter has been addressed to me. They sent the painters lots of beer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The letter had been burnt before it was found. Someone has told us good news. His car should have been repaired by now. Nem volna szabad megmozdítani. He was offered a good job. could. Someone offered him a good job. Mostanra már meg kellett volna. bring igéknél a prepozíció nem to. Söprik az Engels teret. Lots of beer was sent to the painters. Elmozdult. pont amikor fényképezték. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The table was being laid when the plate fell down. hogy csinálják a kocsiját. mikor leesett a tányér. alak. majd a 3. Eddig még semmit nem mondtak róla. Nekem cimezték a levelet. They bought him a new car. alakja. The painters were sent lots of beer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He moved just as the photo was being taken of him. Új kocsit vettek neki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The crop will have been harvested by next fall. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nothing has been said about it so far. Látható. azt a szenvedőbe is be kell építeni: úgy mégpedig. Sok sört küldtek a festőknek. should have stb. The wire mustn`t be touched.Példák: They gave him a larger flat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The hall will be emptied. Élve temették. még mielőtt megtalálták volna. Good news has been told to us.).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It should be repaired. Kapott egy nagy pofont. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------His tattoo can be seen. (A new name will be given to it. Lehet látni a tetoválását. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It will be given a new name.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did he fall or was he pushed? Most elesett.) 25 . Kirúgták az igazgatót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been given a punch. Meg kéne csinálni. vagy meglökték? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The manager has been fired. Új nevet adnak majd neki.

gondolatjel.. Ezért lett az is-ből was... Ez a lépés teljesen logikus. az ún. Most sorba vesszük.. A függő beszéd angol neve: Reprted Speech... Dobó István said.She will kiss you. Béla will say). mégpedig úgy. feltéve persze. időegyeztetésnek hivjuk (sequnce of tenses). Reported Speech . A fenti mondatot úgy is mondhatom. if he wants her to.. hogy: Avagy: Dobó István azt mondta. vagy future-ben van (pl. .Szép az idő ma! .. . hogy a főmondat igeidejéhez igazodnak. azt kérdezte. angol . ha a főmondat igeideje valamelyik past tense-ben van... amikor az egyenes (idézett) beszéd igeidejét a főmondat igeidejéhez igazítjuk. but now I am staying in London” Béla says to his friend.he would have done it..-vel kezdjük a mondatot. Tételezzük föl.III. vagyis. FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEECH) .. Béla told Joe to watch.. hogy Dobó István 1552-ben azt mondta..Béla says.She has been drinking. hogy szép az idő. (Angolul direct speech. Ezt hivjuk függő beszédnek. amikor az XY azt mondta. .she had been drinking. . a függő beszédben múlt idővé válik. és hogy néz az ki. Tehát ami az egyenes beszédben jelen idő volt. hanem . hogy a főmondat mindig JOE SAID. hogy vigyázzon. tudni akarta... . tehát 1987-ben szép az idő. . .. és azután következik az. 26 . stb.mondta Dobó István a török elleni küzdelem reggelén.. hogy a főmondat (Béla said) szintén múlt idejű volt. Dobó István said the weather was fine. Azt az eljárást. hogy most. Joe. Béla said.mondta Béla.he was smiling...He has left. hogy a mellékmondat múlt idejét a főmondat jelenideje miatt szintén jelenbe teszed! Például: „Yesterday I was in Rome. Béla says to his friend that yesterday he was in Rome but now he is staying in London. Direct Speech . Béla is asking.He went home.He will have done it. Az angolban viszont nemcsak a személyes névmások és határozók változnak.. Figyeld meg az írásjelek közti különbséget a magyarban és az angolban (magyar .she would have been living. vagy másnéven idézett beszéd. .. The girl is telling (saying to) Joe that she will sit on the floor...) „The weather is fine today”. .She loves you. Béla has wondered. mely a magyarban két gondolatjel között van. .. amit XY mondott.. or else he was going to give him a huge slap. Időegyeztetésről akkor beszélünk. egyes határozószók. mivelhogy a legelső mondat: the weather is fine része nyilvánvalóan a jelenre vonatkozik (is).. .She will be working. .she would kiss you..He is smiling.. Például: Vigyázz Jóska.. Nehogy azt csináld... kiváncsi volt. mert mindjárt ad neki egy nagy pofont. A magyar nyelvben az egyenes és a függő beszéd között igeidőbeli különbség nincs (vagy legalábbis nagyon ritka).She will have been living.idézőjel).és ez a leglényegesebb az igeidő is. hogy milyen igeidő milyenné válik időegyztetés során.. személyragok változnak.he had left.she loved you. vagy Indirect Speech.he had gone home. csak a névmások. mert mindjár adok neked egy nagy pofont . . mint az idézőjelben volt. A fenti magyar mondat egyenes beszédben igy hangzik angolul: Ugyanez függő beszédben: „Just watch.. egyenes. a mellékmondat igeideje értelemszerűen ugyanaz marad. . ... Ha a főmondat present-ben. „I will sit on the floor if you want me to” the girl is saying to Joe.she would been working. . Ez a mondat. Béla azt mondta Jóskának. or else I am going to give you a huge slap”. present perfect-ben.

c) Wish. ahol past continuous és simple past együtt szerepel: Joe was smoking a joint when the policeman entered. Néhány speciális eset: 1. (szokás) Galilei said the earth is round. ha tehát a főmondat múlt idejű. 27 . illetve might szavakká változnak.csúszik hátrafelé. Joe said. (állandó tulajdonság) He said he never gets up early. és az esetek többségében a past continuous (he was sitting). (örök igazság) (Lehet. He said I must work hard. He said he wished you were here. bár időnként ez utóbbi past perfect continuous-zá válhat (he was sitting . a past perfect continuous (he had been sitting). a) Must. a mellékmondat igeideje a fentiek kivételével egyet . They said they would come to see me tonight. ”You may come in”. They should wait for me. might. de ugyanúgy el is hagyhatod. illetve have to esetén a következőkre figyelj: a must maradhat változatlan: You must work hard.could. He said they should wait for him.) Megjegyzés: egyeztetni. I’d rather you went. Joe said to Judy. ”I can see the house”. He said he would rather I went. You had better stay in bed.. A következő esetekben nem kell időt egyeztetni: a) Ha a mondatban elmondott helyzet ma is érvényes: He said (that) his wife is an awful chick. ought to. A főmondat és a mellékmondat közé beteheted a that (hogy) szót. 2. would/should lesz. should. Can illetve may segédigék . She said I ought to learn harder. bár a should ilyen értelmű használata függő beszédben elég ritka. He said (that) Joe was smoking a joint when the policeman entered. Joe said to (told) Judy (that) she might come in.. Egyszerűsítve a kérdést. a will/shall esetében ilyenkor is tanácsos b) Olyan összetett mondatnál. He said she had better stay in bed. had better. would rather. it is time esetén: I wish you were here. szerepét inkább a would veszi át minden számban és személyben.Változatlan marad a past perfect (he had done it). d) Would.ha a főmondat Joe said .he had been sitting).. elé azonban vesszőt sose rakj! Például: She said (that) she liked the film. could használata esetén: You ought to learn harder. Jövő idejű segédigékből will/shall. Joe said he could see the house. hogy ezt más mondta.

A mondat: Look at this girl if you want to see something marvellous. he would be grateful. he would show me his new stamp-collection. Tehát a say igéből tell lesz. Joe said to Judy. két lehetőség van. He said if I went to his place. If you came to my place. ha a főmondat idejéhez képest a jövőre vonatkozik: I must/have to write a newspaper article. Mick Jagger suggested spending the night together. időhatározók: now today tomorrow the day after tomorrow yesterday the day before yesterday ago last year/month/week next year/month/week then that day the next / the following day in two days’ time the day before / the previous day two days before before the year / month / week before. He said he always had to be careful with her. ha a cselekvés ideje a főmondat idejével azonos: I always have to be careful with you. És íme a két lehetőség: He told me to look at that girl if I wanted to see something marvellous. I was to/I should look at that girl. függő beszédben főnévi igeneves (to+infinitive) szerkezetet képezz: ”Love me”.b) lehet belőle had to. He said if I helped him. ”Let’s go” típusú (többes szám első személyű) felszólításokat ”suggest” igével alakítsd át. I told my sweetheart not to be so cool. az igeidők egyet csúsznak: If you help me. 5. He said if I wanted to see something marvellous. 6. ha a feltétel a jövőre vonatkozik. Vigyázz! Suggest ige után soha ne használj to + infinitive-et. c) lehet belőle would have to. I would show you my new stamp-collection. vagy the previous year / month / week the following year / month / week that those there c) egyebek: this these here 28 . Mick Jagger said: ”Let’s spend the night together”. Jelen idejű feltétel (II. 4. Joe told Judy to love him. Amennyiben az idézett mellékmondat felszólító módban van. I said to my sweetheart. Joe said (that) he was hungry. 3. Joe said. ”Don’t be so cool”. Ha a feltételes mondat egyik fele felszólító. He said he would have to write a newspaper article. Feltételes mondatok esetén. Reported Speech-ben az igeidőkön kívül az alábbiak változnak: a) b) személyes névmások értelemszerűen: ”I am hungry”. szint) igeideje nem változik. I will be grateful. másik fele if-es.

Példák Reported Speech-re:
Jani said he was ready. Jani szólt, hogy kész van. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuska said she hadn’t told Jani a word. Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he wouldn’t wait any longer. Azt mondta, hogy már nem vár tovább. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He told me to turn off the radio. Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said if I went to the shop I should bring him some oranges. Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he had been at home all day the day before. Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has just said that coffee is ready. Azt mondta, hogy kész a kávé. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought I’d forgive her if she was crying. Azt hitte, ha sír, mindent megbocsájtok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. Azt állította, hogy azért nem nő a narancsfája, mert nem kap elég napfényt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH-tól. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They thuoght they were late. Azt hitték, hogy elkésnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My mother said she didn’t liked my hair. Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told her to try the green one. Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She said she was bored. Azt mondta, hogy unatkozik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told you we would have to be there by seven. Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he didn’t like strawberries. Azt mondta, az epret nem szereti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I thought you had already had lunch. Azt hittem már ebédeltél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He thougth the fence was made of sausages. Azt hitte kolbászból van a kerítés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said I might come in. Azt mondta bemehetek.

III/a. FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED QUESTION)
A függő kérdés regulái lényegében minden ponton megegyeznek a függő beszéd szabályaival, vagyis itt is ugyanúgy változik az igeidő (ha a főmondat valamelyik past tense-ben van), a személyes névmások, az időhatározószók és egyebek. Mivel azonban a mellékmondatunk itt kérdő, egy-két újabb problémával állsz szemben. Ugyebár tudod, hogy kétfajta kérdés van, úgymint: a) b) kérdőszavas kérdés (Where are you?) kérdőszó nélküli (eldöntendő kérdés) (Do you love me?)

29

E kétfajta kérdés szem előtt tartásával kell a függő kérdés mondatait megalkotni. Tehát: a) Kérdőszavas kérdéseknél arra vigyázz, hogy a kérdő szórendfüggő kérdésnél egyenessé válik, ami teljesen logikus, hisz a függő kérdés végül is már nem kérdő, hanem kijelentő mondat.
„Where is my car?” - Joe asked. Joe asked where his car was. „When did you break the window?”, the girl asked me. The girl asked me when I had broken the window.

b) Kérdőszó nélküli kérdéseknél a szórend természetesen szintén egyenes lesz, ezenkívül azonban a két tagmondat közé if, vagy whether szó ékelődik be. Az estek többségében mindegy, hogy a kettő közül melyiket választod, néhány esetben azonban nem. Az erre vonatkozó ismertetőt néhány sorral lejjebb megtalálod. Tehát:
„Are you still here, Joe?, the girl asked. „Can you sing?”, the direktor asked me. „Do you know The Star Makers?”, Béla asked him. „Will you help me?”, the lady asked. The girl asked Joe if/whether he was still there. The director asked me if/whether I could sing. Béla asked him if/whether he knew The Star Makers. The lady asked me if/whether I would help her.

Vigyázz! A that szót soha ne használd a két tagmondat között függő kérdésnél. Speciális képzési mód lehetséges shall I / shall we jellegű függő kérdéseknél. Nézd: a) „Where shall I sit?”, the girl wondered. (Hova üljek?)
The girl wondered where she should sit, vagy The girl wondered where to sit.

b)

„Shall we help him?”, the boys asked. (Segítsünk neki?)
The boys asked if/whether they should help him, vagy The boys asked whether to help him.

Ez utóbbi esetben csak a whether + to szerkezet használható, if + to semmiképpen sem. Megjegyzés: A függő kérdésben szereplő if nem azonos a feltételes mód if-jével, utána tehát will/would bátran használható! Függő kérdésnél többek között az alábbi főmondatokkal találkozhatsz: He asked... She wanted to know... He wondered... (kíváncsi volt) I wonder... (vajon) I don`t / didn`t know... Do / did you know...stb. Példák Reported Question-re:
He asked what I had in my suitcase. Megkérdezte, hogy mi van a bőröndömben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know when they would arrive. Tudni akarta, hogy mikor érkeznek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know what to put on/what I should put on. Nem tudtam, hogy mit vegyek fel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know whether to put on something / if I should put on something. Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know how she could tell. Nem tudtam, hogy honnan tudja.

30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I was wondering what it all meant. Azon tűnődtem, hogy mit jelent mindez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked why dinner was not ready. Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The customs officer asked me if I had anything to declare. A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know where I had bought the shoe lace. Tudni akarta, hol vettem a cipőfűzőt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked if I had slept well. Azt kérdezte, jól aludtam-e. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t know whether there were any letters for me. Nem tudtam, hogy van-e levelem.

31

He had the rookies wash the corridor. a többiek erre nem képesek. akivel a cselekvést végeztetjük. alak + amin a cselekvést végzik Az előző esettel ellentétben itt tehát három műveltető ige közül választhatsz. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. Vajat hozattam a közértből. Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. I had/got some butter brought from the shop.késztet. rávesz valamire (I made her close her eyes. I had/got my hair cut. és fontosnak is tartod megnevezni azt.ige + a cselekvést elvégző + ige 1. -tat.IV. ugyanis két alapvető műveltetési forma létezik: a) b) az egyikben nem ismerjük. amikor ismered a cselekvést végrehajtó személyt.minden egyéb esetben 32 .javíttat Az angolban ennél valamivel bonyolultabb a képzés. He’ll make Béla pay for the damage. hogy az alany után a have. Például: Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. Például: fest . illetve DID használata kötelező. Nagyon vigyázz! Például: A get használata esetén az ige to -t vesz fel. I will have/get my hair dyed violet. vagyis hogy ki végzi a cselekvést. Lilára fogom festetni a hajam. Bélával fogja megfizettetni a kárt. Vigyázz! Kérdés vagy tagadás esetén . get. vagy get igét használjuk. -tet képzőt raksz. Ebből egyenesen következik. was getting stb. make. -et.) A szórend mindig a következő: alany + művelteő ige + amin a cselekvést végrehajtják + ige 3. és úgy tudod képezni a magyar nyelvben. b) Ez az az eset. hogy egy igéhez -at.) make . alakba (past participle) tesszük.rábeszélés (I got him to do it. MŰVELTETÉS (CAUSATION) A műveltető szerkezetet úgy ismered föl. és a mondat főigéjét 3. hogy az igeidőt a have vagy get különböző alakjai adják meg (is getting.foglakozási kötelesség (I got the plumber to repair the tap.) have . macska). hogy kivel végeztetjük a cselekvést. tudjuk és fontosnak tarjuk. vagy nemszemélyt (pl. Most nézzük egy kicsit részletesebben e két formát: a) Itt tehát nem ismerjük a cselekvést végrehajtó személyt (vagy nem-személyt) Ki fogom festetni a nagyszobát. Ebben az esetben a műveltető mondat felépítése a következő: alany + műv. I must have/get my record-player repaired. Kőművessel építtetett házat. Hogy mikor melyik segédigét kell használni. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. vagy nem fontos. Új ruhát csináltattam az esküvőmre. úgymint: have. will have. a következő legyen irányadó: get .) . He got the maison to build a house. Például: Levágattam a hajam. hogy ki az.festet javít . had.ha más segédige nincs a mondatban – DO. Például: A képzési szabály itt az.

mely angolban műveltetőnek számít. He forced her to join the police force.-et -tel fordítjuk. I will let you know the news. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. Rávette. What caused him to do it? Miből gondolod? Jól áll neked. He had it coming. Példák Causative-re: Would you make him repeat it? Megismételtetnéd vele? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He gets a black boy to clean his shoes. The sight of blood made her faint. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got the barber to take out his tooth. A macskával etette meg a párizsit. Gépeltesd ezt le. A szomszéddal hozatott cigarettát. magyarra azonban nem -at. Egy néger fiúval pucoltatja a cipőjét. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. hogy holnap kettőkor érkezem meg (kettőkor érkeztet meg) New York legnagyobb repülőterére. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How many photos have you had taken? Hány fényképet csináltattál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will you have the knives sharpened? Mikor fogod megéleztetni a késeket? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had his neighbour bring cigarettes. 33 . Úgy intézte. Épp most másoltatom. Ahogy meglátta a vért. Tudatni fogom veled a híreket.Néhány speciális műveltető mondat: He couldn’t make his voice heard. hogy álljon be rendőrnek. He can make himself noticed. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m having it copied right now. What makes you think that? It makes you look so pretty. Észre tudja magát vétetni. A borbéllyal húzatta ki a fogát. Csak magának köszönhette (Ő jövette el). Van néhány mondat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have it typed. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had a blind piano tuner tune the piano. Miért tette ezt? Amerikában gyakori a have+somebody/something+ige+ing-féle műveltetés. elájult. He made his influence felt. Éreztette befolyását. Nem tudta hallatni a hangját. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He made the cat eat the párizsi.

) egymással keveredik. illetve III. Például: Ha többet dolgoztál volna. vagyis a mondat egyik fele II. 3.szint If you had worked harder. 34 . és III. ha if -essel kezdesz. ha megkér rá. Például: Ha akkor leszoksz a dohányzásról.. hogy a feltétele mondatban jelen van egy if (ha) szócska. A magyarban és az angolban is elképzelhető az. mint I. Mindig segítek neki.szintben van értelemszerűen. If you had given up smoking. Ha szerettél volna. Tudnod kell viszont. szinten van (vagyis „Ha akkor leszoktál volna a dohányzásról”). you wouldn’t have been taken to hospital. vagyis ami III. I. Ennek a három fajtának van neve is. III. azt gyakorlatban is csak III. if-es tagmondat . II.simple past . I would buy a coat.would have come Nagyon fontos tehát az. 2. Flowers die if you do not water them.V.would + ige 1. Tehát az előző magyar mondat helyes fordítása így hangzik.jelen idő (present simple) . azaz kezdhetsz if-es tagmondattal.alak .szint II.jövő idő (future simple) . nem kerültél volna kórházba. if-es tagmondat . Például: If you gave me money. amikor erre lehetőség van. melynek mind a két fele jelen időben van (tehát nincs benne will). szintről. ezeket később megtalálod.szintbe tettük. Milk goes sour if you leave it outside for some days. Ezt többnyire akkor használd. hogy a feltételes mondatoknak alapvetően három fajtája van. I would buy a coat if you gave me some money. eljössz délután. hogy két szint (általában II. If you had loved me. you would get more money now. mégis az egyszerűség kedvéért I. If you loved me. szinten. I always help her if she asks me to.past perfect . eljöttél volna délután. ha nem öntözöd.alak . Ha szeretsz. (Vannak bizonyos esetek. if-es tagmondat .szintben lehet használni. ha törvényszerűségeket.szintbe tesz.) Természetesen a két tagmondatot tetszés szerint fölcserélheted. szinten van.would come III. valamint minimálisan két tagmondat. A virág elpusztul. Az angol erre nem képes. you would have come to my place in the afternoon. III. FELTÉTELES MÓD (CONDITIONAL) Azt bizonyára tudod. de kezdhetsz a másikkal is. most több pénzt kapnál. illetve would segédigét. szintű feltételes mondatot az egyszerűsítés érdekében az ember I. A mondat első fele itt értelemszerűen III. you will come to my place in the afternoon. Ha szeretnél. ha néhány napra elöl hagyod. hogy a két tagmondat közé csak akkor tehetsz vesszőt. vagy állandó állapotot. hogy if-es tagmondatban ne használj will. de az egyszerűség kedvéért most úgy fogok beszélni róluk.will come II.loved nem if-es tagmondat . a másik III. A magyar nyelvben sokszor előfordul.love nem if-es tagmondat . tulajdonságot akarsz kifejezni. you would come to my place in the afternoon.had loved nem if-es tagmondat .. hogy III. II.would have + ige 3. Nézzük a szinteket: I.szintben gyakori az olyan feltételes mondat. eljönnél délután. Apróságok: 1. Például: A tej megsavanyodik. sőt kötelező. If you love me. Azt is tudod (vagy legalábbis érzed). Azaz: I.

vagy ‘d-ot választasz az alany után. Például: If I were you. (Ha hajlandó lenne ideadni. Léteznek azonban megszilárdult kifejezések..could.not.) 7. azt javaslom.. Például: I will (I’ll) go on working if it stops raining. hogy egyszerű összevonást ‘ll. És III. ugyanúgy.) If you can come in the afternoon. (Abból következik egyenesen. netalántán találkoznál vele. they would surely have starved. Ezek a segédigék valamilyen mellékjelentést kölcsönöznek az if-es tagmondatnak. vagy provided vezeti be a tagmondatot. Például: If I was the minister. Például: Had you been there (if you had you been there).. 35 . Miután a should jelentése ma már elsősorban „kellene”. May. Vitatott kérdés a feltételes mondatok esetében az. (Ha nem lenne rossz a kocsi.szinten: If you had been able to come. Ebből egyenesen következik. If-es tagmondatban időnként előfordul a were + for szerkezet. (Ha nem termesztettek volna zöldséget. hogy unless használata esetén a tagmondatban nem lehet még egyszer tagadni. A mondat másik felében nincs ilyen kötöttség. We would (we’d) go on working if it stopped raining. hogy if szó helyett in case... vagy will/would segédigét használjunk-e. Should you meet him (if you should meet him). régebben az volt az elv. és III. Például: If you can / could come....) Például: I won’t give her money unless she really needs it. (Ha lennél szíves segíteni. Joe would be the secretary of the party. mely II.szintű should-os mondatban (if you should tell me . bár III. vagy úgy is megoldhatod a kérdést. vagyis if . időben odaérnénk. hogy az if-es tagmondatban az if szót elhagyják.) should If you should meet my friend. might szavakat azonban if-es tagmondatban ne használj. kimehetünk a Fradi meccsre. Segédigét if-es tagmondatba is bátran tehetsz.)... értelemszerűen az egyik oldalon lehet can . mint fentebb már említettem volt.szinten (if I had told .. mint más esetekben. vagyis I és he után a was is éppúgy használható. ahol ma is a régi elv a követendő. a másikon hagyományos szerkezet. we can go to the match. mint a were. tell him to give me a ring. és a szórend megfordul. they would surely have starved. II. szintre egyaránt vonatkozhat. II. amennyiben a mondat értelme úgy kívánja. would If you would lend me your car.) 9. és az előbb említett if it were + for szerkezetben használatos. we could go to the match. Ez leginkább III.) If you would be so kind as to help me. vagy could-ot használni. (Nem adok neki pénzt. Were it not for a few vegetables (if it were not for a few vegetables) they grew. Manapság ez már nem így van. If-es tagmondaton belül is elképzelhető should és would használata. hogy I. 10. Például: If it weren’t for the bad car. amennyiben az if-es tagmondat állítmánya létige (tehát a be múlt idejű változata. Előfordulhat. Természetesen nem kötelező mindig mind a két oldalon can-t.. 5. tell him I want to see him.. Például: (Ha el tudsz jönni délután. ennek a szónak a jelentése: ha (csak) nem. she wouldn’t have been so bad-tempered. hogy éheztek volna.) If it weren’t for a few vegetables they grew. biztos. (Ha neked lennék. Például: If I were the minister. Unless.) 6. we could have gone . Joe would be the secretary of the party.. hogy minden esetben will/would-ot használj.szinten az if + could have helyett mindig az if + have been able to-t használd. (Ha esetleg. illetve we után shall/should.) 8.). hogy az angolban nincs kétszeres (dupla) tagadás. Ugyanez II. Természetesen feltételes mondatoknál is használhatsz segédigéket. hacsak tényleg nincs rá szüksége... we would get there in time. szintű feltételnél.szinten: If you could come in the afternoon.4. I would finish it sooner. vagyis was/were. Elég gyakran előfordul. hogy minden számban és személyben were használatos. I would go to Püspökladány. he will/could go to the match.

we would have met. Elmegyek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? Elcserélnéd két 16 évesre. ha fiatalabb volnál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I would have counted it if I had been able to. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If the dog hadn’t woken us. Lengyelország volna a csúcson. hogy itt maradnak vacsorára. Ha a kutya nem ébresztett volna fel. ha esne. Ha vártak volna.Például: Take your coat in case it rains. találkoztunk volna. Megszámoltam volna. ha volna kenyere. Provided there is no opposition. Poland would be on the top. I’ll wipe my nose. nem hallottuk volna a betörőket. too. Főzök egy csomó levest. Példák Conditional-re: The two poor chaps would go ploughing if they had bread. I’ll cook plenty of soup just in case they decide to stay for dinner. arra az esetre. 36 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If you give me a tissue paper. Két szegény legény szántani menne. I’ll go provided you go. Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. we’ll hold the meeting here. ha tudtam volna. Ha adsz egy zsebkendőt. megtörlöm az orrom. feltéve ha te is mész. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were it not for the Nips being so good at building ships. Feltéve ha nincs ellenvélemény. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Had they waited. itt tartjuk a gyűlést. ha úgy döntenek. Vigyél kabátot arra az esetre. we wouldn’t have heard the burglars.

Figyeld: I went to Vienna to be able to buy the stereo. Hogy a négy segédige közül melyiket kell választani. Vagyis 3 féleképpen lehet ugyanazt kifejezni. vagy in order to kifejezésekkel. legfeljebb kiegészül a mondat so as. Például: I switch on the television every evening so (that)/ in order that my neighbour will/can/may/shall watch Tudósklub. mint „b”-t. A választható segédigék: will. míg az utóbbi esetben úgy képeztem a mondatot. Például: Bekapcsoltam a TV-t. Ha a főmondat present-ben. can. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT (CLASUE OF PURPOSE) Ezt a szerkezetet jellegéből adódóan az INFINITIVE részben is tárgyalhatnánk. de előfordul. Bécsbe mentem. szintén a stílustól függ. úgy véltem jobb. hogy “b” típusú mondatot képeznek “a” módjára. Először is azt tisztázzuk. Ritkán. Természetesen hagyományos képzés is lehetséges: I sent the children to the garden so that/in order that they could/would be in the fresh air. ha külön fejezetben ismerkedsz meg vele. hogy megnézzem a Tudósklubot. Menjünk sorba: a) tehát az alanyok megegyeznek: ilyenkor a két tagmondatot to+infinitive szerkezettel kapcsold össze: I switched on the television to watch Tudósklub. vagy miről is van szó. present perfect-ben. ha a mondat igéje -hat. Ez utóbbi azért jó megoldás. A can/could-ot akkor célszerű használni. Például: (Kiküldtem a gyerekeket a kertbe. -hat. meg én is. a mellékmondat jelenidejű segédigét vesz fel a „célhatározóság” kifejezésére. vagy future tense-ben van. Az előbb tehát to be able to-t használtam (jelentése: képes.VI. illetve a can/could. shall. de mivel elég gyakran használod te is. 2 lehetőség kínálkozik. hogy alapvetően 2 fajta célhatározói mellékmondat létezik. hogy mi az a célhatározói mellékmondat. may. b) az alanyok különböznek: ekkor a két tagmondat önálló életet él. hogy a szomszédom megnézze a Tudósklubot. Ez az eljárás nem ritka ilyen esetekben. vagy: I went to Vienna so that I could buy the stereo. Ebből a két példából láthatod. amelyekben a mellékmondat a „mi célból?” kérdésre válaszol. egyéb esetekben a will/would a leginkább használt segédige. mert így a mondatba becsempészhető a can/could segédige. mintha “b” típusú lenne (az alanyok nem egyeznek meg). b) a két tagmondat alanya különbözik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és a szomszéd nézi). -het jellegű (hogy megvehessen. vagy: Bekapcsoltam a TV-t. Ha az „a” típusú mondatban (ahol a két alany megegyezik) a mondat második felében -hat. mégis képezhető a mondat az alábbi formában: I sent the children to the garden to be in the fresh air. hogy friss levegőn legyenek. de mindháromban közös a to+infinitive. I switched on the television in order to watch Tudósklub. hogy el tudjon menni).) Itt az alanyok különböznek (én küldtem ki őket és ők lesznek a friss levegőn). lévén máshogy kell képezni az „a” típusút. Az olyan alárendelő összetett mondatokat (alárendelő összetett mondat= 1 db főmondat + legalább 1 db mellékmondat) hívják így. vagyis külön kell ragozni mind a kettőt. A kétfajta mondat megkülönböztetése alapvető kulcsa a helyes mondatalkotásnak. -het jellegű ige van. I switched on the television so as to watch Tudósklub. 37 . úgymint: a) a két tagmondat alanya megegyezik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és én nézem a Tudósklubot). de csak akkor. hogy végre megvehessem a HI-FI tornyot. -het). a leggyakrabban használt segádigék azonban a will/would. hogy kiről. kötőszavuk so (that). vagy in order that. ha egyértelmű.

Berohant az égő házba. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. hogy kimentse a gyereket. Jobb ha taxival mész. hogy jobban lásson. nehogy megint elkéss. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He opened the door so that the kids could go out to the street. hogy kimenjen a füst. Fölvette a szemüvegét. Kinyitotta az ajtót. hogy mindenki hallja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got up early (so as) to reach the summit before sunset. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára.“a” típusú mondatokban (tehát amikor a két alany megegyezik) tagadás esetén általában beteszik a so as-t. 38 . nehogy ujjlenyomatot hagyjon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. Újságot tett a székre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I came to bury Ceasar not to praise him. Hangosan beszélt. Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. hogy még napnyugta előtt elérje a hegy csúcsát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’d better take a taxi so as not to be late again. Például: He came in quietly so as not to wake the children. (Halkan jött be a szobába. Korán kelt. nehogy a kéményseprő összemaszatolja.) Példák Clause of Purpose-re: He spoke loudly so (that) everybody could hear him. Mindjárt ablakot nyitok. vagyis nem hagyják magára a to + infinitive-et. nehogy felébressze a gyerekeket. Kesztyűt húzott. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He rushed into the burning house to rescue the child. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to open the window so (that) the smoke will go out.

ha főnévre (tágabb értelemben névszóra) utalsz. He told me what he knew about the event.VII. aminek a…stb. A folyó. Még csak előljáróban annyit. hogy mikor melyik kötőszót (vonatkozó névmást) kell használni. hogy nyelvészetileg a what típusú mondatok nem ebbe a kategóriába tartoznak. A kocsi. amit láttam. Míg az előbbi mondatban tehát igére (remember) vonatkoztattunk. ilyen király stb. Hasonlítsd össze az alábbi két mondatot és akkor világos lesz a különbség: Például: I remember what you told me. I don’t know the reason why you are so angry. mely zúgva. melyekben a két tagmondat között ami. hogy utalószó. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES) Az olyan típusú alárendelő mondatok soroltatnak ebbe a műfajba. mint a Duna. hogy a kötőszó mikor which és mikor what. Meglepődtem azon. Itt kell megjegyezni. akinek a…. A következőket jegyezd meg: Mindig what-ot használj. bőgve törte át a gátat. Például: I sat on the chair which/that was in the corner. amit elmeséltél. ha igére utalsz. hogy mikor lehet elhagyni ezeket a kötőszavakat. hogy kell-e vesszőt rakni a tagmondatok közé. Ahogy a példából is láttad. általában nem található angol mondatokban. hogy egy tagmondat beékelődik egy másik tagmondat kétfelé szabdalt részei közé. Emlékszem arra a történetre. amit tudott az esetről. úgymint: I. Mindig which/that-et használj. nehéz gyermekkort élt. vonatkozó névmást találsz. az a könyv. a másik. Elmesélte azt. This is the restaurant where we had lunch. Utalószó = olyan ember. helyette a. Például: A lány. Az alábbiakban 3 lépcsőben fogod elsajátítani a Relative Clause-ok helyes használatát. mikor melyik kötőszót használd II. 39 . I remember the story which/that you told me. He touched the pussycat which/that was in her lap. Például: A legnagyobb gondot az okozza. aki. illetve what kötőszót. de fontos róluk itt beszélni. mikor kell vesszőt rakni a tagmondatok közé és mikor nem. The girl whose dress I tore off is my teacher. Például: I was surprised (at) what I saw. ahol. vagy nem. mikor hagyhatod el a kötőszót III. when why The boy who loves you is my friend. the névelő használatos. hogy mikor használunk which/that. a harmadik. melynek a motorja rossz. mivel a legtöbb bajt az okozza. Tuesday is the day when I generally meet you. where. mint olyan. Az egyik az. az utóbbi esetben főnévre (the story). Ezeknél a mondatoknál több gond is van. általában az a helyzet. amely. Nézzük a lépcsőket részletesen: I. aki a sarkon áll. az út szélén áll. rövidebb. Emlékszem arra. A leggyakrabban használt kötőszavakat vesszük előbb sorra: who (helyette néha that) whom (beszédben igen ritka) what which (helyette lehet that) whose. amit elmeséltél.

amelyről beszélek. Emlékeztettem arra. amiről beszélek. Ez az. This is what you musn’t forget. Ha az I. és ezután mérlegeld. The girl I’m talking to. everything. mégpedig mindig. mert alanyi helyzetben van (nem ragozott). A leggyakrabban elhagyható névmás tehát a who és which/that. Még csak annyit. tehát ragozott). az én feleségem. The play about which I’m speaking. Például: A könyv. … A szoba. Például: A fiú. akkor azt mindig ki kell tenni. melyet ott látsz. mait tegnap vettem. melyet lelőttek … The aircraft which / that was shot down … (a repülő. A ház. A repülő. illetve that névmásokat szabadon választhatónak tüntettem fel. akihez beszélek. mint pl. Mégpedig akkor hagyhatod el őket. Ez az a ház. amikről később esik majd szó. A lány. lépcsőben egyszer már kiszámítottad. A lány. melyet kifestettél. ahol áll az idő. melyet lebontottak … The house which / that has been destroyed … (a ház. hogy a which. amit nem szabad elfelejtened. This is the house where time has stopped existing. hogy mikor hagyhatók el a vonatkozó névmások. amit ígért. ha tetszik. A lány.… The boy I saw … (itt az aki után tárgyrag következett. akit láttam. bár a that a beszélt nyelvben jóval gyakoribb. much. És csak which használható a non-defining (vesszős) mondatokban. Ebben a lépcsőben megvizsgáljuk. melyre rá akarok ülni. hogy ha birtokos szerkezet van a főmondat végén (the lady’s bag). mely le lett bontva …) itt ki kell tenni a névmást.) A korábbi példákban láthattad. A szék. The record that I bought yesterday. II. Vagyis: He stole the bag of the lady who had been standing at the corner… (a mondat helyesen) He stole the lady’s bag who had… (Itt a táska állt a sarkon. Például: A lemez. Természetesen ezeket a vonatkozó névmásokat nem kötelező elhagyni. Viszont kizárólag that használható a határozatlan névmások után. Elhoztam azt a könyvet. … The car you can see there … The room you painted … Vigyázz! ha a jelzői mellékmondat szenvedő szerkezetben van. The bag I found the letter in. akit. de az elöljárószót mindenképpen ki kell tenni. Ha a vonatkozó névmás oly módon ragozott. Ki kell tenni a whose névmást is. hogy ki kell-e tenni a névmást. The girl I am talking to. Ez a két kötőszó általában egymással fölcserélhető. ha nem használod. The book I’m talking about. akkor mindig ki kell tenni. melyben a levelet találtam. a kötőszó természetesen elhagyható miután ragozott helyzetbe került). A táska. tehát soha nem hagyhatod el. most stb. akivel beszélgetek. Például: I reminded him of what he had promised. Az autó. a fordítást mindig ronda-magyar módon végezd el. The play I’m speaking about. amit kértél. akkor ezt of-os szerkezettel váltsd fel (the bag of the lady). tehát nem alanyesetben. The chair I want to sit on. He’s a man who has no past. mégpedig a tagmondat végén.: all.Például: I’ve brought the book that you asked for. ki is teheted őket. The girl to whom I am talking. hogy elöljárószó (preposition) járul hozzá. A színdarab. de beszédben jobb. mely le lett lőve) itt is ki kell tenni az előbbiek miatt. The record I bought yesterday. ha ragozott formában vannak. akinek olyan szép az arca. nothing. Olyan ember ő. 40 . akinek nincs múltja. különben a mondat igen furcsa lesz. Ha alanyi helyzetben van névmás. hogy what kötőszót kell alkalmazni. Például: The girl whose face is so pretty is my wife.

mint ha nem használsz vesszőt. Azt a mondatot tehát. Ha még emlékszel. This is the question that I don’t want to speak about. who is 60 years old. which is one of the oldest churches in Britain. abban az értelemben. hogy kiről van szó. akkor ez nondefining (tehát van vessző. is very rich. Hogy mit? A mondat alanyát. ha a that-et kihagyod. Hiszen mikor a mondatnak azt a részét mondtam ki. is a great tourist attraction. mert ez a két vessző időnként más jelentést adhat a mondatnak. és ez a nővérem a Rózsadombon lakik. hogy “Ez az a kérdés. az “a” típusú mondat az. amikor belépett a szobába. Akkor tudtad meg. Mint a nevéből is kiderül. hogy az alany eleve meghatározott. Ez azért definig mondat (tehát nincs vessző). Nyelvészeti neve is van ennek a két mondattípusnak. amikor hozzátettem a jelzői mellékmondatot. I’ll go to any place you want me to. hogy mikor kell vessző egy Relative Clause-ban. who lives in Rózsadomb. Nézd az alábbi példát. mint amennyire az már eleve meghatározott volt. de that-tel (that … about). went to California. ahova akarod. Oda megyek. b) Jane. b) Non-defining relative clause (itt kell vesszőt tenni). who is the president of the USA. This is the question which I don’t want to speak about. miről van itt szó. azt rádbízom. This is the question I don’t want to speak about. why vonatkozó névmás is: Például: Abban a pillanatban. mert a jelzői mellékmondat (who is the president of the USA) határozta meg az alanyt. 41 . itt arról van szó.Ez utóbbi mondatban about that használata about which helyett teljesen rossz. mert az alany elhangzásakor (George Bush) már pontosan tudtad. That is the reason he likes to come here. (Viszont egyszerűbb. is my sister-in-law. mégpedig: Például: The play that I’m speaking about. tehát a jelzői mellékmondat nem határozta meg jobban az alanyt. amiért szeret ide jönni. még fogalmad sem volt. b) My father. És hogy miképp határozza meg? Hát figyelj: Például: The man who is the president of the USA went to California. Ez az. Ha viszont azt mondod. hogy: George Bush. hogy minek akkora feneket keríteni két apró vesszőnek. Az első mondatban két vesszőt látsz. Például: a) The woman who works in the box office is my sister-in-law. amiről nem akarok beszélni”. Margaret Thatcher középre és a végére is tesz (which … about). mert angol és angol közt is van különbség. Ez a legmagasabb lépcső. hogy “The man”. who works in the box office. sokan választják ugyanezt a megoldást. mégpedig: a) Defining reletive clause (itt nincs vessző a tagmondatok között). Hát azért. when. was born in the provinces. a) The church which stands near the river is the oldest one in our town. The moment he entered the room … Abban az évben találkoztam vele. hogy a legtöbben ezt rontják el. hogy kiről van szó. amikor megnősültem. viszont van egy áthidaló megoldás. Figyelj! My sister. b) Westminster Abbey. illetve mikor nem szabad vesszőt rakni. a) The old lady who lives across the road has got married for the sixth time. legfeljebb egy plusz információt közölt róla. tehát meghatároz valamit. sokan pedig csak a végére teszik ki (… about). hogy a világ 2 milliárd férfiúja közül kire gondoltam. tehát nekem egy darab nővérem van. hogy mindig mindent középen oldott meg (about which). Azért tehetem ezt. vagyis definiáltam a “The man”-t. III. My sister who lives in Rózsadomb is very rich. amelyik definiál. ami azt jelenti. Nézd az alábbi szembeállított példákat. Churchill híres volt arról.) Hogy most végül is te hogy járj el. I met him the year I got married. Időnként elhagyható a mondatból a where. méghozzá kettő) mondat. elvileg négyféle módon mondhatod: Például: This is the question about which I don’t want to speak. és talán világos lesz. Most azt gondolhatod.

Nem értettem a tréfát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The bed I sleep on is made of horse hair. Vagy: Budapest. when the sun is hot I wonder to myself a lot: “Now is it true or is it not. Nem értettem. amit mondott. which was very embarrassing. hogy a hallgató rájöjjön. Van azért még egy pont. Természetesen ha beszélsz. which exhausted him. hogy defining. Ebben a mondatban ragozott volt a vonatkozó névmás (akit) mégis ki kellett tenni. amit mondott. hanem az egész első tagmondat az. Remélem most már érted. amit küldtél. Ebben a mondatban nem egy szó. (Budapest. who used to be an actor. hogy defining.) Sokszor előfordul olyan relative clause. ellenben a mondat hangsúlyozását kell úgy alakítani. és a relative clause-t mindig which vezesse be. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve forgotten what you’ve told me. That what is which and which is what?” Példák Relative Clause-ra: Thank you for the present you sent me. Vagy: He stole his boss’s pen. az ugyanis. vagy non-defining mondatról van-e szó. aki valaha színész volt. Ronald Reagan. hanem egy egész tagmondatra vonatkozik. Elfelejtettem. ami teljesen kimerítette. vagy több darab nővérem van. aki szerette Júliát. climbed up to the balcony. ami kimerítette.) Hogy még Micimackónak is milyen nagy gondot okozott a relative clause-ok használata. which lots of tourists visit. akik közül az a gazdag. amelyik a Rózsadombon lakik. felmászott az erkélyre. tehát az alany nem maghatározott. 2. is beautiful. hogy a non-defining (tehát vesszős) mondatokban a vonatkozó névmást (who. megtudhatjuk az ő általa írt egyik versikéből: On Monday. amikor nem egy szóra. ami nagyon kínos volt. vagy non-defining mondattal van-e dolga. is an embarrassment for the American people. melyet sokan látogatnak. Kösz az ajándékot. mert a mondat vesszős. vagyis nekem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The song I’m writing only for you… A dal. amit csak neked írok… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The puddle he stepped in… A tócsa. which) minden esetben ki kell tenni. amibe belelépett… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl whose brother is very strong… A lány. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t understand what he said. miért fontos a vessző.) Például: Ronald Reagan. ahol könnyen el lehet dönteni. 42 . Rómeó. (Ellopta a főnöke tollát.A másik mondatban nincs vessző. amin alszom. gyönyörű. He ran around the island. Például: Körbefutotta a Szigetet. Ilyenkor az első tagmondat után tegyél egy vesszőt. lószőrből van. nem nagy dicsősége az amerikai népnek. amit mondtál. ott nincs vessző. Az ágy. who loved Juliet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romeo. (Ennél a típusnál that nem használható. akinek a bátyja nagyon erős… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t quite understand the joke he said.

might stb. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül. múlt idejű rendszeresség kell (muszáj) tilos. lehetőség stb. E három mód: I. -het (megengedés). az alábbiakban 3 különböző megközelítési mód segítségével próbálom megviágítani jelentésüket és használatukat. nagyjából a következőképpen lehet meghatározni a segédigét: Van egy fő ige. miáltal a fő ige alapvető jelentése (olvas) némiképp módosul: Például: can read will read must read tud olvasni.: jövő idő: will be able to. I. amikor az alap segédige (can.) nem használható (pl. olvashat olvasni fog olvasnia kell stb. hogy miről van szó. hogy segédige. hogy: will can. valószínüleg kellene kellene (illene) feltételesség (-na. hogy a segédige után have + 3. will be allowed to stb.) kifejezése segédigés szerkezetek segítségével. -ne). merészel can. -hat. nem szabad nem kell (nem szükséges) kell valaha mer. fog. 43 . used to. could helyett may. dare kivételével oly módon tehető múlt időbe. A felsorolt összes segédige have to. Például: could have done might have done ought to have done stb. akkor figyelj. lehet hogy… fog.a jövő idő segédigéje). lehet hogy… -hat. pontosabban a segédigék segítségével kialakított szerkezetekről lesz szó az alábbiakban. Ha nem.alak szerkezet következik. -jak. -tetett -hat. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK Az a nyelvtani kategória. mégis. elég ritka a magyar nyelvben (pl. biztos tudod.) miután azt nyilvánvalóan nem lehet mondani. III. will may.VIII. Miután ez igen sok problémát okoz a beszélni igyekvőknek. -hatott. A segédigék (auxuliaries) a következők: (néhány nem kifejezetten segédigének számító szerkezet tárgyalását máshol találod): can could may might shall will should ought to would must mustn’t needn’t have to used to dare képes (tud). ha egy kicsit is jártas vagy más nyelvekben. II. might helyett to be able to to be allowed to / to be permitted to minden olyan esetben. Nos hát ezekről a segédigékről. Maguk a segédigék és azok alapvető jelentései A különböző helyzetek (képesség. -het képes volt (tudott). mondjuk “read”. -jek fog. Az ige elé bizonyos szavakat (segédigéket) teszel. -het (megengedés).

smell) azonban mindegy. ilyenkor a be able to némiképp mást jelent. A segédigék tagadása értelemszerűen úgy történik. Például: I was able to / I managed to swim across the river.) Tagadó mondatnál és érzékelést kifejező igéknél (see. I could swim very well when I was young. Ilyen esetben a be able to-t célszerű „sikerül” szóval magyarra fordítani. csak az alapvetőekre koncentráltam. azt a “B” fejezetben “79 apróság” címszó alatt bizonyára megtalálod majd (ott lesz szó a used to-ról is.should not have. (Past perfect) A be able to azonban használható akkor is. a can helyett could áll. Joe said. illetve could nem tudja kifejezni a képességet. a) Képesség Képesség kifejezésére a can segédige.ahogy már korábban is említettem . Can you lift this box? I can’t do it with my eyes closed. “You can sit next to me”.És itt válik az ügy bonyolulttá. vagy can’t should have . és ennek múlt ideje (could). Múlt idő: Ebben az esetben can helyett mindig could áll. illetve a be able to használható. Nézd az alábbi példát: I could swim very well. hogy nem tudta megcsinálni. vagy shouldn’t have. szellemi képesség fizikai képesség körülményektől függő képesség Joe told me I could sit next to him. ugyanis nincs ilyen alakja. mert ennek a segédigének a segédigének jövő idejű alakja nincs. A fentiekben . Fiatal koromban jól úsztam.) II. ha a főmondat múlt idejű (JOE SAID). It was so difficult that he couldn’t do it.) A could tehát itt múltbeli állandó képességet jelentett. míg a be able to egy bizonyos szituációbeli cselekvést jelölt. ha a képesség egyébként can. We could / were able to see them through the window. Olyan nehéz volt. 44 . and even in that storm I was able to reach the shore. Jelen idő: She speaks English. hogy miképp fejeznek ki különböző szituációkat. Vagyis például jövő időben nem használhatsz can-t. Például: The door was locked. vagy can-could-ot használsz. vagy cannot. ugyanis az ilyen összetett segédigék az alapjelentésen túl speciális jelentéseket is hordoznak. could-dal is kifejezhető lenne. és helyette a manage to is állhat. hogy be able to-t. amikor a can. (Sikerült átúsznom a folyót. and I couldn’t / wasn’t able to open it. I haven’t been able to memorize these difficult words. Ebben a részben a segédigéket és azok szerkezeteit abból a szempontból nézzük meg. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. hogy utánuk “not” tagadószócskát raksz.) Ha egy segédige egyéb más fontos jelentésse is bír. (Jó úszó voltam. Jövő idő: He won’t be able to read it because he doesn’t speak English. (Present perfect) He said he hadn’t been able to solve the problem. (A would-nak legalább 4 különböző jelentése van. Például: can .nem soroltam fel a segédigék összes jelentését. Be able to minden olyan esetben használandó. Reported Speech-ben. hear. mint a can-could.can not.

future-ben. Nem építhettek úszómedencét a kertben. Főleg feliratokon találkozhatsz a NO + ing jellegű tiltással: Például: No smoking! No parking! 3. Bemehetek? Nem mehetsz moziba. c) Tiltás 1. alak szerkezettel történik. Táncolhatsz avval az úrral. Kimehetek játszani? Nem mehetsz Tótkomlósra. azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést. hogy megöljem magam. nem szabad. You may borrow my car. mióta bárányhimlős. Megnézheted nálam a TV műsorát. You might dance with that man. 45 . A tiltás legegyszerűbb és legismertebb formája az általad is jól ismert don’t + 1. hogy nem vezethet. Nyitva hagyhatom az ajtót? Nem jöhetsz be a szobába. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. hanem jelen idejű. megengedés „Megengedési szituációban” alapvetően may-might segédige. A might egyetlen esetben használható múlt idejű segédigeként. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. Judy asked her parents. jelentése tilos. Judy asked her parents if she might go out that night. illetve helyettük a be allowed to használatos. is. You will never be allowed to cross the border. You can watch TV at my place. vagy: Vigyázz! A might segédige a közhiedelemmel ellentétben nem múlt. I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. (Tehát nem nem kell. Might I leave the door open? You might not enter the room. „May I go out tonight?”. Nem szabad azt gondolnod. mégpedig Reported Speech-ben a may helyett. You mustn’t walk on the grass. 2.mivel mind a may. Nem gyújthatott rá abban a szobában. Múlt idő: Ilyenkor . mind a might jelen időre vonatkozik . Ne sírj érettem Argentina.) Például: You mustn’t disturb him at work. Természetesen be allowed to áll present perfect-ben. Don’t cry for me Argentina.a be allowed to. Kölcsönveheted a kocsimat. Például: Don’t do things like that. Ne kényszeríts arra. esetenként a be permitted to használatos. hogy átlépd az országhatárt. Ha a must (”kell”) segédigét not szócska követi (mustn’t).b) Engedély. Ne tégy ilyet. Nem szabad zavarnod a munkájában. hogy valaha is elfeledlek. Fűre lépni tilos. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. Don’t make me kill myself. mióta összetörte a papa kocsiját. past perfect-ben stb. You mustn’t think I’ll ever forget you. ez ugyanis needn’t és nem mustn’t. Soha nem fogják megengedni. Jelen idő: May I come? You may not go to the cinema. Nem csókolhatom meg. Azt mondta.

Most kell megtennünk. Nem kell részt vennie a konferencián. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. „szükséges”. Virágok szedése tilos! Dogs may not be taken into these carriages. Nem kéne hazudnod. Például: You shouldn’t tell lies. Például: The doctor says I am not to eat much bread. Újra meg kell próbálnod. She doesn’t need to work all night. You needn’t put on your smartest dress for the party. Nem lett volna szabad átmenned a piroson. Például: He wasn’t allowed to meet his family last year. alak következik. Általában akkor használd. vagy jövőbeli kötelességre gondolsz. a „be allowed to” használatos múlt idejű esetekben. Ha ezt a szerkezetet tagadod (am/is/are not to). when you have no intention of doing so. 1/b Ahogy korábban már tisztáztuk. Nemsokára találkozhatsz a to be to szerkezettel (am/is//are/to). Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn’t/oughtn’t to. ha egy bizonyos esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni. Az első segédige ismét a must. You aren’t to enter the room without knocking. Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. nem szabad). nem szükséges”) a needn’t (vagy don’t need to). illetve oughtn’t to után have + 3. Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. Jelentése: „kell”. Nem kell (nem szükséges). Kilencre vissza kell érned az irodába. Nyolcra ott kell lennie. You oughtn’t to have crossed the road when the lights were red. 5. Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. You weren’t to leave the room without permission. 46 . Például: She wasn’t to go with them. Ez tehát a must ún. A must tartalma ugyebár kell. Például: Stop! You can’t do that! You can’t play football in my garden. Fordítása: „nem lett volna szabad”. Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. 5/b A may már korábban megismert helyettesítője. szükségesség 1. melynek egyik jelentése kell. 4/b Ez a szerkezet „múlt idejű tiltásra” is használható (ha egyáltalán van ilyen). Elsősorban hivatalos jellegű közleményekben. Nem volt szabad velük mennie. Például: You shouldn’t have laughed at him. hogy a shouldn’t. Fordítása: „nem volt szabad”. 2. You oughtn’t to promise you’ll date me. mely múlt időben tilt. „nem kellett volna”. Tartalmi tagadása („nem kell”. Nem volna szabad ígérgetned. 7/b És végül ez a harmadik szerkezet. You can’t go to Barcelona. Jelentése: „nem volna szabad. szintén tiltó szerkezetet kapsz („nem szabad”). Ez is használható egy bizonyos jövőbeli kötelesség kifejezésére. nem kellene”. Az orvos azt mondja. Nem engedem. Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! Nem focizhattok a kertemben. d) Kötelesség. We must do it now. Méghozzá úgy. Például: He has got to be there at eight. 6. Például: People may not pick flowers in this park. feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat. Nem kellett volna kinevetned. You must try it again. Esetenként a can’t is jelenthet erős tiltást. Nem kell egész éjjel dolgoznia. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének. hogy Barcelonába menj! 7. ha a must-hoz not szócskát ragasztasz (mustn’t) tiltó szót kapsz (tilos. formai tagadása.4. Például: She needn’t take part in the conference. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. hogy randevúzol velem. Például: You must be back in the office by nine. A kocsiba kutyát behozni tilos. I haven’t been allowed to meet my love for three months. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira.

because I didn’t have any. Például: You should have taken a taxi. (mert nem engedlek el). Ugyancsak kellene jelentést kapsz akkor. because her husband could paint the flat. ought to segédigéket (lásd c-7. I ought to have read these books. hogy mit beszélsz. too. Itt kell megemlékeznünk a must. Udvariasabbnak kellett volna lennem. Például: They would have to be at school now. akkor a should/ought to segédigékhez tégy have + 3. Egy szó mint száz. 4/b A would have to is használható múlt időben. You should keep your promise. Mindkét alak nagyjából azonos jelentésű. mert a férje kifestette az egész lakást. She would have had to be more understandable to me. Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. 3. Cigarettát kellett vennie. mely: had to. Kilenckor otthon kell lennem. Bár a fenti példamondatok úgy tűnnek nem támasztják alá. így megkapod a kellett volna angol megfelelőjét. Most az állító formájával ismerkedhetsz meg. Tehát: ought to/should + ige 1. Például: I would have had to be politer. You ought to / should be more careful of what you say. alak szerkezetet. She had to buy some cigarettes. Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. Például: If I had gone to his place. Például: I had to buy a new suit. vagy have (got) to. vagy had got to. Ez viszonylag egyszerű kérdés. kvázi nincs múlt ideje. hogy would have had to-s kellett volnát inkább feltételes mondatokban használnak. a have (got) to inkább külső kényszert jelent. a magyar kell angol megfelelője must.alak = kellene. Taxival kellett volna menned. már két lehetőség kínálkozik: a) didn’t have to b) didn’t need to. jelentése szintén „kellett volna”. 3/b Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni. mégis az a tendencia. Nem kellett (nem volt szükséges) festőt hívnia. ha a have to segédigét feltételes módba teszed (would have to). Itt kell maradnod éjszakára You have (got) to stay here for the night.) Kérdésnél és tagadásnál célszerű a DID segédigét igénybe venni. Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. Viszont amennyiben a múlt időt tagadni akarod. míg should have jellemző a mezitlábas mondatokra. El kéne vinnie a kocsiját műszaki vizsgára. Ha felmentem volna hozzá. I would have had to stay there. mivel a must egyalakú segédige. általában használhatod bármelyiket. illetve a have (got) to múlt idejéről. ott is kellett volna maradnom. Segítenem kéne neki. Új öltönyt kellett vennem. She didn’t need to send for a painter. Vissza kellett adniuk.De akkor is ezt használd. Tagadó formában már említettük a should. Például: You must stay here for the night. ha valami állandó kötelességet akarsz kifejezni: Például: She has to take her daughter to school every morning. vagyis „nem kellett”. talán csak egy dologra figyelj: A must inkább belső. Felépítése a feltételes szerkezet alapján történik. vagyis would have had to. 4. 47 . They had to give it back. Vigyáznod kéne. Például: They didn’t have to answer that stupid question. Megértőbbnek kellett volna lennie velem szemben. „nem volt szükséges”. You should have stayed there for at least half an hour. Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). He would have to take his car for an official test. Már iskolában kellene lenniük. de ez sem mindig jön be. Például: I ought to help her. Úgyhogy a magyar kellett angolra a have (got) to múlt idejével fordítható. mert nálam már nem volt. 7/b). Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. (A got használata múlt időben nem túl gyakori. I have (got) to be at home at nine.

vagyis: a) nem lett volna szükséges. e) Valószínüleg. Például: He can’t be that bad. hogy nem olyan rossz ember. 1. alak Például: You oughtn’t to have stopped your work half way. A már korábban megismert must segédige segítségével: Például: He must be ill. Ez utóbbi két példában „nem lett volna szükséges” jelentést láttál. This must be love. ha be akarsz jönni hozzám. but they fell out. Ez bizonyára szerelem. de elvették az útlevelét. Biztos. b) nem lett volna szabad. b) nem lett volna szabad . ha egyszer nem az ő bűne volt. (A to be to egyéb jelentéseit lásd a „79 apróság” c. 5. The news can’t be true. fejezetben. They were to rob the bank. de összevesztek. Biztos Spanyolországba mentek. alak használatos: Például: You must have caught cold on the river. bár jelentése lehet „úgy volt hogy”. Jövő szombaton kellett volna összeházasodniuk. Bizonyára a szobájában tanul. She must have got divorced. mely a jövőben kellett volna. You needn’t have come here. erre több lehetőség is kínálkozik. ha olyan kellett volná-ról van szó. Biztos.Nem túl gyakori. Bizonyára beteg. but his passport was withdrawn. alak is (they were to have married). alak Például: You needn’t have been in such a hurry after all. nemcsak „kellett”: Például: She was to arrive last week. Biztos megfáztál a folyón. likely) segédigés szerkezettel is kifejezheted. 48 . A to be to szerkezet (am/is/are to) is hordoz kell jelentést. hogy múlt héten jön. bizonyára A valószínűséget határozószókon kívül (probably. Nem kellett volna hibáztatnod. Holnap kellett volna indulnia Amerikába. They must have left for Spain. alak/ oughtn’t to have + 3. de szintén kellett volná-t fejez ki was/were to have + 3. hogy nem igaz a hír. Ez utóbbi két mondatban a „nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad” jelentést hordoz.) 5/b Az am/is/are to szerkezet múlt ideje értelemszerűen was/were to. Például: You are always to knock before you enter my room. így lőttek a lagzinak. Erre két lehetőség kínálkozik. Akkor használd. Mindig kopogj. You shouldn’t have blamed him. Végül is nem kellett volna annyira sietned. Nem kellett volna félbehagynod a munkát.shouldn’t have + 3. A must ilyen értelmű tagadásakor can’t-ot használj. Nem kellett volna idejönnöd. Múlt idejű állításnál a must have + 3. Például: They were to have wedded next Saturday. 4/c Ha tagadó múlt időket akarsz képezni. Úgy volt. Ennek alapján a következő angol szerkezetet építheted fel: a) nem lett volna szükséges . Ki kellett rabolniuk a bankot. He must be studying in his room now. A „nem kellett volna” magyar kifejezés már eleve két értelmet hordoz. it wasn’t his fault. Bizonyára elvált. He was to have left for America tomorrow.needn’t have + 3.

Jelen idő: Take your raincoat. hogy nem ő okozta a balesetet. hogy. (ez bizonytalanabb) He must have eaten it. hogy megette. Lehet. hogy jelentették a tervüket. You mustn’t marry a girl like that. I should get married. He may have eaten it. She may have arrived sooner. Ne menj el. Határozószóként többek között a „possible” fejezi ki. She might have been hurt. hogy őt láttad a Pipacsban. He didn’t need to marry her. Meg kellett volna házasodnod. III. ahol a régi iskola állt. Lehet. He didn’t have to marry her. Például: She can’t have said that. lehet. (épp most) Biztosan ő az. (épp most) Bizonyára eszik.Múlt idejű tagadásnál a must have negatívjaként can’t have + 3.-nak fordítandó magyarra. Ez biztosan a postás lesz. Lehet. Lehet.. they may come yet. Vagy Meg is sérülhetett volna. hogy épp a férjével beszélget.. You must marry her. hogy korábban jött. alakot használj: Például: You will have heard the news. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. Például: 49 .) He had to marry her. alakkal fordítsd angolra. hogy megsérült. csak kicsit bizonytalanabb.. Lehet. She may be talking now to her husband. hisz az egy rendes nő. Na fogadjunk. még megjöhetnek. hogy elment. He can’t have eaten it. Vidd magaddal az esőkabátod. hogy nem mondott ilyet. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. 2. Bizonyára hallottad a hírt. She couldn’t have caused that accident. I expect. Múlt időben will have + 3. a segédigés szerkezetek közül a may. You can’t have seen her at Pipacs night club. Biztos. hogy nem kell elvennem. mint a may. Nem kellett volna megházasodnia. (Nem lett volna szabad értelemben. hogy beteg volt. it may rain. El kell venned őt. hogy az esti vonattal jönnek. she is a decent lady. Lehet. You should have got married. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül: Lehet. hogy eszik. Don’t go away. Nem kellett elvennie őt. hogy esni fog. Biztos megette. It must be him. Lehet. alakot használj. (ez bizonytalanabb) He must be eating. He couldn’t have eaten it. He might have eaten it. illetve a might használatos. hogy. They might have reported their plan. Biztos. Valószínűséget fejezhet ki a will segédige is: Például: This will be the place where the old school stood. hogy nem ő az. He may be eating. Biztos. alakot. megjött stb. Lehet. It must have been him. hogy épp a sarkon áll.) He needn’t have got married. They might come by the night train. That will be the postman. Meg kéne házasodni. I bet I don’t need to marry her. Biztos. It can’t be him. hogy nem ette meg. She might be standing at the corner now. (Nem lett volna szükséges értelemben. Bizonyára ez az a hely. He might be eating. Múlt idő: He may have been ill. We might win a lot at the races. típusú mondatokat may/might have + 3. El kellett vennie őt. Lehet. He shouldn’t have got married. vagy couldn’t have + 3. Lehet.. A might hasonlóképpen lehet. Az ki van csukva. Biztosan ő volt az. f) Lehet.

He would have had to write. Lehetséges. He needn’t have written. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. He hasn’t got to write. Valaha nem írt.Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jónéhány olyan szó. He needn’t write. He doesn’t have to write. He is sure to have liked dumplings. He might write. He will write. He must have written. He is likely to have liked dumplings. Írnia kellett. Például: likely valószínűleg sure probably possible biztosan valószínűleg lehetséges A velük való mondatszerkesztéssel az alábbi példákon keresztül ismerkedhetsz meg. Bizonyára írt. Írhat. Bizonyára épp ír. He would have written. Kellene (illene) írnia. He used to write. hogy nem ír. He shouldn’t have written. Írna. Írni merészel. Írni fog. Lehet. He probably likes dumplings. hogy szerette a knédlit. hogy szereti a knédlit. hogy írt. Lehetetlen. Írhatna. He will have written. He had to write. Nem volna szabad írnia. He must be writing. He musn’t write./ Lehet. He dared (to) write. Valószínűleg szerette a knédlit. He probably liked dumplings. hogy megírta. Valószínűleg szereti a knédlit. Lehet. Írni merészelt. Nem lett volna szükséges írnia. Nem tudja megírni. hogy nem írt. Írhatott is volna./ Lehet. He ought not to write. Írnia kell. Írnia kellett volna. Írnia kellett volna. Például: He is likely to like dumplings. hogy ír. hogy megírta. He may write. Nem kell írnia. He cannot write it. Valaha írt. He didn’t dare (to) write. mint a segédigés szerkezet. Nem lett volna szabad írnia. Lehetetlen. Nem mert írni./ Lehetetlen. Írnia kell. Írt volna. Tud írni. He couldn’t have written it. He may not have written. He could write. Nem szabad írnia. 50 . Tudott írni./ Valószínüleg ír. Lehetséges. Írnia kellene. vagy kifejezés van. Nem kellett írnia. Biztosan szerette a knédlit. He ought to have written. He ought not to have written. He was allowed to write. Nem kell írnia. He may write. Írhatott. Bizonyára írt. He could have written. Valószínűleg szereti a knédlit. Nem írhat. He might have written. Írnia kellett volna./ Lehet. Tudott volna írni. hogy írt. Nem lett volna szabad írnia. He has to write. He dares (to) write. He didn’t have to write. (nem szükséges) Nem kell írnia. He didn’t use to write. He should have written. He may have written. He is sure to like dumplings. Valószínűleg szerette a knédlit. He may not write. He would have to write. He cannot have written it. It is possible he liked dumplings. He didn’t need to write./ Tudna írni. VÉGÜL PEDIG EGY-EGY MONDAT MINDEN SEGÉDIGÉRE: He can write. Biztosan szereti a knédlit. mely ugyanazt a jelentést hordozza. Lehet. hogy ír. He would write. He must write. He ought to write. hogy megírja. It is possible he likes dumplings.

Biztos mind hazament. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You couldn’t have forgotten about my birthday! Az nem lehet. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She may be cooking. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They all must have gone home. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must be the new teacher. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s unlikely to have phoned. hogy alszik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You needn’t have brought me a present. hogy telefonált. Nem kellett volna ajándékot hoznod. Lehet. Az is lehet. Biztos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You shouldn’t have spat it out of the window. Ma reggel nem kellett korán kelnem. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to arrive a bit later. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mary will have arrived already. Biztos te vagy az új tanár. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must feel tired after your long walk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to have phoned. hogy Józsi lekéste a vonatot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t need to get up early this morning. hogy Mariska megjött már. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They can’t have known about it. Abba kéne hagynod a dohányzást. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They should have discussed the matter. hogy főz. hogy telefonált. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You should give up smoking. Valószínű egy kicsit később jön. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She might be sleeping. Valószínű. Hatkor el kell mennem.Még néhány példa segédigékre: I must leave at six today. Lehet. Senkinek nem szabad beszélni róla. Nem valószínű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joe may / might have missed the train. Biztos nem tudtak róla. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You musn’t talk to anyone about it. 51 .

52 .

IX. THE VERBAL PHRASE (Infinitive, Gerund, Participle)
Ezeket a szerkezeteket az ember általában előbb használja, s csak utána kezd gondolkodni azon, hogy miért így mondta. Az a mondat, hogy: “I wanted to go there” a nyelvtanulás közben automatikusan rögződik a sok használat során, s nyilván csak unalmas perceidben gondolsz arra (ha egyáltalán gondolsz rá), hogy itt az Infinitive (to go) a mondat tárgyaként szerepel, következésképpen itt az “Infinitive as direct object” (“A főnévi igenév mint tárgy” fejezet egyik példáját mondtad el. Először azt nézzük meg, hogy mi is az az Infinitive, Gerund, illetve Participle. Magyarral összehasonlítva a következő eredményt kapod: a) Infinitive - angol: to write - magyar: írni b) Gerund - angol: writing - magyar: írás c) Participle - angol: writing - magyar: író, vagy írva vagy - angol: written; magyar: megírt, vagy írva. Bizonyára felmerül benned a kérdés, hogy mire jók ezek a szerkezetek. Nos, a válasz igen egyszerű: az Infinitive, Gerund, illetve Participle akkor használatos, ha egyrészt a magyar mondat is így kívánja: Pl.:
I want to go home. Running is useful. I can see a smiling girl. The written letter is in my bag. Haza akarok menni. A futás hasznos dolog. Mosolygó kislányt látok. Táskámban van a megírt levél.

Másrészt ezekkel az alakokkal - és ez a lényegesebb - összetett mondatokat egyszerűsíthetsz oly módon, hogy igeidőket váltasz ki. Pl.:
I advise you to start earlier. Azt tanácsolom, hogy indulj korábban.

A magyar mondatban két ragozott ige volt (tanácsolom, indulj, míg az angol mondatban az első ragozott ige még megvan (I advise), a másodikat azonban nem kell ragozni, vagy igeidőbe tenni, mert az Infinitive (to start) ezt a problémát áthidalja, miáltal a mondat egyszerűsödik. Ez persze a magyarban is sokszor így van: Pl.:
I went to the swimming pool to swim a bit. Elmentem az uszodába egy jót úszni.

Ilyen mondatoknál nem okoz problémát, a magyart angolba átültetni. A magyar ember számára akkor okoz gondot a használat, ha anyanyelvében nem úgy képzi a mondatot, mint a tanult nyelvben, vagyis a két mondat nem tükörfordítása egymásnak.
Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy.

(Még mielőtt felkérte volna a lányt, Jóska úgy döntött, hogy közelebbről is megnézi, hogy megbizonyosodjon, nem fiú-e az illető.) Ebben az angol mondatban találkozhattál egy Gerund-dal (asking), egy Infinitive-vel (to take), valamint még egy Infinitive-vel (to make). Tehát míg a magyarban négy ragozott ige volt (felkérte volna, döntött, megnézi, megbizonyosodjon), addig az angolban csak egy (decided) (a was-tól most eltekinthetünk, miután nem ennek a kérdésnek a része). Az angol mondatban tehát három igeidőt, illetve ragozást váltott ki megfelelő Verbal phrase. Fenti mondat persze úgy is mondható, hogy: A lány felkérése előtt Jóska elhatározta, közelebbről megnézi őt megbizonyosodni, hogy nem fiú-e, ami nagyjából megfelel az angol mondat felépítésének, de ilyen jellegű mondatokat mi nem szoktunk…

53

A Verbal Phrase leggyakoribb alkalmazásai magyar kapaszkodómondatokon keresztül: 1. HAZUDNI, LOPNI CSÚNYA DOLOG TO LIE AND TO STEAL ARE NASTY THINGS

Ebben az esetben az infinitive mondatkezdő alanyi helyzetben van, fordítása magyarra főnévi igenévvel történik (-ni). Pl.:
To err is human. To be or not to be was a question of Hamlet’s. To kill is a sin. Tévedni emberi dolog. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. Ölni bűn.

2.

A HAZUDOZÁS ÉS A LOPÁS CSÚNYA DOLOG LYING AND STEALING ARE NASTY THINGS

Ilyenkor a gerund van mondatkezdő alanyi helyzetben, magyarra fordítás -ás, -és, vagy -ni. Pl.:
Running is useful. Swimming is easy. Seeing is believing. Singing in the rain is very interesting. Travelling by air is faster than riding a horse. Crying is a female trick. Studying is an important part of your life. A futás hasznos. (Futni hasznos dolog.) Úszni könnyű. Hiszem, ha látom. Érdekes dolog esőben énekelni. Repülővel gyorsabb menni mint lóháton. A sírás női praktika. A tanulás az élet fontos része.

3/a

KÖNNYŰ KATIT TÁNCBA VINNI IT IS EASY TO TAKE KATE TO DANCE

A mondat úgy kezdődik hogy It’s, követi őt egy melléknév (easy), majd infinitive (to take). Pl.:
It’s exciting to drive a car downtown. It was interesting to hear what he said. It will be lovely to meet you there. It’s hard to say goodbye to happiness. It would be very impolite not to invite him. It is important to believe in what you do. It is easy to translate sentences of the kind. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Érdekes volt végighallgatni, hogy mit mond. Jó lesz találkozni veled. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Udvariatlanság lenne nem meghívni. Fontos, hogy higgy abban amit csinálsz. Könnyű ilyen fajta mondatokat lefordítani.

3/b

ÖRÜLÖK, HOGY KATIT TÁNCBA VIHETEM I’M GLAD TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan itt is melléknév (glad) után áll az infinitive (to take), csak itt nem It vezeti be a mondatot, hanem valami más. Pl.: Jesus, I’m overjoyed to meet you face to face. (Superstar) Jézus, örülök, hogy személyesen találkozhatunk.
They are ready to help us. We were glad to hear the news. I’m sorry to disturb you. We were surprised to hear the news. I’m happy to give you a treat. You are fortunate to have a coat like that. She will be pleased to meet you. Hajlandók segíteni. Örömmel hallottuk a híreket. Bocs, hogy zavarlak. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Boldog vagyok, hogy vendégül láthatlak. Szerencsés vagy, hogy ilyen kabátod van. Örömmel fog találkozni veled.

54

3/c

KÖNNYŰ JÓSKÁNAK KATIT TÁNCBA VINNI IT’S EASY FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE ÖRÜLÖK, HOGY JÓSKA TÁNCBA VISZI KATIT I’M GLAD FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz, illetve a 3/b-hez hasonlóan itt is melléknevet (easy, glad) követ főnévi igenév (to take), csak itt az alanyok különböznek (It - Joe; illetve I - Joe). A megoldás ilyenkor az, hogy Joe elé teszel egy for prepozíciót. Pl.:
It’s difficult for me to do that. I’m anxious for my friends to meet them. We were impatient for the bus to start. It’s inconvenient for him to visit us. It’s dangerous for an old man to run fast. We were sorry for them to leave so soon. I’m happy for you to be here. Nekem ez túl nehéz. Alig várom, hogy a barátaim találkozhassanak velük. Türelmetlenül vártuk, hogy a busz végre elinduljon. Derogál neki, hogy eljöjjön hozzánk. Veszélyes az, ha egy öreg ember gyorsan fut. Sajnáltuk, hogy olyan korán elmennek. Örülök, hogy itt vagy.

4/a

LEGFŐBB IDEJE KATIT TÁNCBA VINNI IT IS HIGH TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan a mondat itt is It-tel kezdődik, de nem melléknév, hanem főnév követi (time), majd következik az infinitive (to take). Pl.:
It’s a sin to behave like that. Bűn így viselkedni. It was a pity to leave it there. Kár volt otthagyni. It’s a shame not to enjoy a book like that. Szégyen, hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. It’s a pleasant surprise to see you here. Milyen kellemes meglepetés, hogy itt vagy. It’s time to say our farewells. Ideje, hogy búcsúzzunk. It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. Tiszta időpocsékolás akkor beszélni vele, mikor ilyen hangulatban van. It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. It was a shock to see the size of the bill. Döbbenetes volt meglátni a számlát.

4/b

NINCS IDŐM KATIT TÁNCBA VINNI I HAVE NO TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz hasonlóan itt is infinitive (to take) áll a főnév (time) után, csak a mondatot nem It vezeti be, hanem valami más. Pl.: I’m not in the mood to talk to you now.
He made no attempt to escape. Chicago is a nice place to live. He is not a man to do such a thing. There is nothing to see here. There is nothing to worry about. What a question to ask! I have no money to waste. We are the ones to make a brighter day. I have a lot of work to do. I had no occasion to go to Paris. Nem vagyok olyan hangulatban, hogy beszélgessek veled. Nem tett kísérletet a szökésre. Chicagóban jó lakni. Ő nem olyan, aki ilyet tenne. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Nincs miért aggódni. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Mi vagyunk azok, akik boldogságot hoznak. Sok a dolgom. Nem volt semmi ok arra, hogy Párizsba menjek.

55

Joe). hogy játszotta a nagyfőnököt. There was no possibility for us to see the town. hanem gerund (taking) követi a melléknevet. Nagyon rosszul énekel. Nagyon jól táncol. Nem érdemes várni rá. Engem tett felelőssé. She is very good at dancing. It’s no good talking to him because he never listens. She made me responsible for losing the money. Van hely. Elegem van.4/c MOST NINCS IDŐ ARRA. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. ahova leülhetek? Nincs esélye. hogy túléli.like to take Azon igék. úgyse figyel sose. Azzal volt elfoglalva. a következők. 5. Tehát: általában szeretem táncba vinni . Nem volt lehetőségünk. HOGY JÓSKA TÁNCBA VIGYE KATIT THERE IS NO TIME FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE A 4/a-hoz. Pl. hogy annyit járkálsz a nyakamra. NINCS ÉRTELME KATIT TÁNCBA VINNI IT IS NO GOOD TAKING KATE TO DANCE ELEGEM VAN MÁR ABBÓL. melyet követhet gerund (taking) vagy infinitive (to take). illetve a 4/b-hez hasonlóan itt it főnevet (time) követ a főnévi igenév (to take). Ez a szerkezet a 3/a. HOGY KATIT TÁNCBA VIGYEM I’M TIRED OF TAKING KATE TO DANCE Fentiekben az a közös. SZERETEM KATIT TÁNCBA VINNI I LIKE TAKING KATE TO DANCE vagy I LIKE TO TAKE KATE TO DANCE Ennél a típusnál van egy ige (like). Nincs számodra helyem. ha sötét van a teremben . Nincs sok értelme beszélni hozzá. Nem kell erről vitázni. Pl. 6. hogy rá várjak. He is fond of sleeping. I’m sick of you coming round here. begin – kezd like – szeret prefer . There is no need for us to argue about this. Nincs számodra pénzem. csak itt különböznek az alanyok (there . I’m fed up with waiting for him.: It’s no good crying about it. Ilyen kor Joe elé mindig tegyél be egy for prepozíciót. Imád aludni. melyek után bátran használhatsz infinitive-et is. Is there any room for me to sit down in here? There is no chance for him to survive it. Nincs érteleme sírni miatta. a másik nem. bár a like taking inkább általánosságot fejez ki. Az egyik típus It-tel kezdődik.like taking akkor szeretem táncba vinni. meg gerund-ot is. She is very bad at singing. illetve a 3/b megfelelője azzal a nem elhanyagolható különbséggel. It isn’t worth waiting for him. hogy itt nem infinitive (to take). Tele van a hócipőm azzal. hogy a kettő közül melyiket használod. He was busy bossing around him. Tulajdonképpen mindegy. That record is worth listening to.jobban szeret start – kezd love – imád continue – folytat hate – gyűlöl 56 . I have no money for your to spend. hogy megnézzük a várost. tired) egy gerund (taking) követ.: I have no place for you to stay. míg a like to take egy bizonyos szituációra vonatkozik. hogy egy melléknevet (good. hogy elveszett a pénz.

Emlékszem. I remembered to lock the door as I left the house. I love you. most egész mást jelent a mondat akkor ha gerund-ot használsz.) Jobb szeretek olvasni. hogy tartozol egy ezressel. She hates being late for work.: He tried kissing. 57 . Megálltak. (Ez sem nem -ing se nem to. Megpróbálta megcsókolni a lányt. Don’t forget to bring the cases. Soha nem fogom elfelejteni azt.: I remember locking the door as I left the house. de míg a 6-os esetben a kettő között jelentésbeli különbség nemigen volt. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. c) regret + ing = sajnálja. mint fenn. hogy csináljon valamit Pl. (ugyanaz. hogy ráültem a kutyádra. hogy csinált valamit remember + to = nem felejt el csinálni valamit Pl. mikor elmentem hazulról. hogy beszélgessenek. Ne felejtsd el elhozni a bőröndöket. hogy bezártam az ajtót. And when the rain begins to fall… I love sitting in the garden. hogy milyen dolog csókolózni. 7. He tried to kiss the girl. Sajnálattal kell közölnöm.: I regret sitting on your dog. mint ha infinitive-et. I regret to inform you that you owe me a grand.: She began learning the piano five years ago. b) forget + ing = elfelejti. Sajnálom. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. She prefers to do it herself. HOGY TÁNCBA VITTEM KATIT I REMEMBER TAKING KATE TO DANCE DE !!! NEM FELEJTEM MAJD EL. de jó mondani) Továbbra is bámulta őket. Kipróbálta.: I’ll never forget finding that old coin in my garden.Pl. mint írni. Imádok imádni. Abbahagyták a beszélgetést. vagy infinitive (to take). EMLÉKSZEM. d) stop + ing = abbahagy valamit stop + to = megáll. melyet követhet gerund (taking). hogy csinált valamit forget + to = elfelejt majd csinálni valamit Pl. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. I prefer reading to writing. He continued to stare at them. HOGY TÁNCBA VIGYEM KATIT I’LL REMEMBER TO TAKE KATE TO DANCE A 6-os ponthoz hasonlóan itt is van egy ige (remember).: They stopped talking. hogy csinált valamit regret + to = sajnálja. I love to love. A következő igék tartoznak ebbe a csoportba: a) remember + ing = emlékszik. They stopped to talk. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. Jobb szereti egyedül csinálni. e) try + ing = kipróbál valamit try + to = megpróbál valamit Pl. Will you continue gardening? She hates to be late for work. hogy csinálnia kell valamit Pl. mikor elmentem hazulról. Öt éve kezdett zongorázni tanulni.

A szülei nem fogják elengedni. They decided to learn a new song.nem engedheti meg magának beg .nem sikerül forbid – megtilt manage – sikerül plan . I don’t want to stay with you. hogy új dalt tanulnak. hogy hatkor ébressze.akar.egyre csak csinál valamit save . HOGY VIGYE TÁNCBA KATIT I PERSUADED JOE TO TAKE KATE TO DANCE Fenti két mondatban az a közös.nem tehet róla keep . Úgy tett. hogy míg az első mondatban én vittem addig a másodikban én vettem rá.kér.8. I’ve begged her to take me to a private nose specialist.ki nem állhat resist – ellenkezik appreciate . míg a másodikban Jóska befurakodott az ige és a to take közé. A következőkről van szó: agree – beleegyezik ask – kér claim – követel allow – megenged desire – kíván expect – vár help – segít long – vágyódik order – megparancsol pretend – tettet persuade – rávesz request – kér urge – sürget arrange – elintéz attempt – megkísérel decide – elhatároz advise – tanácsol endure – elvisel fail . hogy vigyen el egy magán orrászhoz. SIKERÜLT KATIT TÁNCBA VINNEM I MANAGED TO TAKE KATE TO DANCE RÁVETTEM JÓSKÁT. A különbség pedig az. ne csináljam. (Adrian Mole) Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. Nem engedhetem meg magamnak. She refused to show him her nipple. Azon igék melyek után csak gerund állhat.nagyra becsül delay – akadályoz don’t mind . (Adrian Mole) Könyörögtem.elvisel 58 . Úgy döntöttek. mint aki nem hallja. mivel a cselekvést ő végzi. könyörög demand – követel command – parancsol encourage – biztat hope – remél invite – meghív offer – fölajánl propose – javasol permit – megenged refuse . Nem akarok veled maradni. spórol tolerate . Remind me to write to him. My wife told me not to do it. hogy írjak neki. Nem sikerült levizsgáznia.szívesen (nem bán) postpone – elhalaszt recall – visszaidéz suggest – javasol resent . de Jóska vitte. She asked him to wake her at six. tervez promise – megígér remind – emlékeztet tell – mond want – akar can’t afford . A feleségem azt mondta. He failed to pass the exam. a következők: admit – bevall consider . Azt akarom. Megkérte. His parents won’t allow him to come. I want you to stay with me. hogy velem maradj. melyek után csakis infinitive állhat.neheztel avoid – elkerül enjoy – élvez can’t help . Az első esetben tehát közvetlenül az ige után állt a to take. Majd szólj.megment. Ebbe a csoportba tehát azok az igék kerültek. SZÍVESEN TÁNCBA VISZEM KATIT I DON’T MIND TAKING KATE TO DANCE Az igét (don’t mind) gerund (taking) követi. She pretended not to hear it. persuade) infinitive (to take) követi.elnézést kér imagine – elképzel prevent – megakadályoz can’t stand .tekint vminek excuse .: I can’t afford to ford the river in a Ford. hogy az igét (manage. 9.megtagad tempt – kísért wish – óhajt Pl.

amikor a participle-vel találkozol. munkába állt. 59 . She insists on having a holiday abroad every year. Mióta eljöttünk Párizsból. AZ ISKOLÁBA MENVÉN KATIT TÁNCBA VITTEM ÉN GOING TO SCHOOL I TOOK KATE TO DANCE Ez az első eset (de nem az utolsó). Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. Az első tíz pont az infinitive-vel és a gerund-dal foglalkozott. She admitted stealing the bicycle. gerund segítségével rövidíthetsz. Do you enjoy doing that? Élvezed. Tiltakozom. 10. Police have finally succeeded in solving the mystery. he also runs an icecream shop. A rendőrségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt.). 11. Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. Nem emlékszem.Pl. You should be working instead of lying there in bed. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. amennyiben a két alany (én mentem . Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. hogy minden évben külföldön nyaraljon. I don’t recall ever meeting her.ahelyett. we’ve visited Brussels and Amsterdam. They delayed publishing the report. hogy nászajándékuk nagyobb léptékű is lehetett volna. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. magyarra fordítása menvén. She started the job soon after leaving the university.én vittem) megegyezik.: He kept saying: “You went screwing the milkman”. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. hogy Before I left I took/had taken Kate to dance. Reggeli előtt szoktam fürödni. Ragaszkodik hozzá. hogy valaha is találkoztam volna vele. hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre.: I usually take a bath before having breakfast. mely esetben a mondatnak mind a két felét külön igeidőbe tennéd. Besides being a pro football player. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. I couldn’t help dropping a hint or two. Since leaving Paris. még fagyizót is vezet. hogy: before – mielőtt since – amióta instead of . MIELŐTT ELMENTEM MÉG TÁNCBA VITTEM KATIT BEFORE LEAVING I TOOK KATE TO DANCE Itt két tagmondatból álló összetett mondatot látsz. hogy ő lopta el a biciklit. Ez a bevezető mondat időhatározói mellékmondat (miközben mentem. Olyan tagmondatokat tudsz rövidíteni.anélkül hogy Pl. meg kell jegyezzem. Bevallotta. Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. mostantól a participle jön. Azonkívül hogy profi focista. Első tagmondat: mielőtt elmentem Második tagmondat: Táncba vittem Katit Ezt a mondatot úgy is mondhatnád. Ha elfelejtetted volna: present participle: past participle: singing broken éneklő énekelve törött törve A 11-es pontban tehát egy present participle vezeti be a mondatot (going). melyek úgy kezdődnek. vagy miközben mentem. hogy ezt csinálod? He tried to avoid answering my questions. miután megérkeztem stb. Megpróbálta kikerülni. Ilyen jellegű mondatoknál azonban. hogy after – miután besides – azonkívül on – ahogy without .

Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. (Napoleon kijött a házból. elkezdett port törülni) úgy tudsz kifejezni. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. Mivel szegények volta. Miután megette a csontot.: Having eaten the bone the dog asked for a cat. hogy világossá tegye nézeteit.: Being very poor. mi okból vittem Katit táncolni).) Pl.Itt is arra vigyázz. she turned to her mother-in-law. they couldn’t afford to buy a house. Mivel más már nem volt. Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. SZOROSAN MAGAMHOZ SZORÍTVA VITTEM KATIT TÁNCBA HOLDING HER TIGHT I TOOK KATE TO DANCE Itt is present participle (holding). mi módon vittem Katit táncba). hogy az alanyok megegyezzenek (én szorítottam. Az idős hölgy a rendőrség felé tartott. Having returned from abroad she decided to start a new life. He paused for a moment studying the boy. elhatározta. 60 . alakot használj. Being afraid of the rain. Miután zavarta a lányt a kukák látványa. He was lying on the floor gasping for breath. Finishing the wash up she started to cook. Miután bejejezte a mosogatást főzni kezdett. having + 3. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. Having no one else to turn to. Az üzletbe menvén balesetet láttunk. az első tagmondat. Having run out of meat. Ez a típus sokban hasonlít a 10-es pont after-es mondataihoz: After watering the flowers she began to dust = Having watered the flowers she began to dust. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. és én vittem táncba). HÁT TÁNCBA VITTEM KATIT FEELING A BIT LOW I TOOK KATE TO DANCE Ez a fajta bevezető mondat okhatározói mellékmondat (miért. hát bezárta a boltot. Going to the shop we saw an accident. A férfi folytatta az ivást. be. ilyenkor az alanyok különböznek: Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. függönyt tett az ablakra. hogy a participle-t perfect alakba rakod (having watered the flowers). she went out to get some. A földön feküdt és levegő után kapkodott. Mivel elfogyott a jég. the butcher closed his shop. hogy otthon marad. A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. Nemcsak hogy hasonlít. Mivel félt az esőtől. mégpedig módhatározói mellékmondat (hogyan. csak akkor tudsz rövidíteni (én mentem az iskolába. úgy döntött. nem tudtak házat venni maguknak. 13. de jelentésében pont ugyanaz.: The children came into the room laughing loudly. Itt is arra vigyázz. hogy új életet kezd. én vittem táncba. . She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. kiment hogy hozzon.) Pl. Mivel pénzt nem talált a betörő. Pl. Előidejűséget (pl. Miután visszatért külföldről. hogy a két tagmondat alanya megegyezzen. Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. Finding no money in the house the burglar smashed the place. a kutya macskát kért. (Mivel elfogyott a hentes húsa. Having run out of ice. hát mindent szétvert. MIVEL SZOMORÚ VOLTAM. she decided to stay at home. Itt is megegyeznek az alanyok! (Én voltam szomorú. Módhatározó funkcióban szerepelhet a past participle is: We were sitting there shocked by the sight of the accident. 12.) Ha az ok időben megelőzi a fő aktust. s közben a kutyái ugattak körülötte. és én vittem Katit táncba). Esetenként with prepozíció állhat a participle-s mellékmondat előtt. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. miután meglocsolta a virágokat.A baleset látványától megdöbbenten ültünk ott. hát az anyósához fordult.

alvó oroszlán rising sun . illatve a past participle előlről. Ismered azt a lányt. tanult. rívó. elveszett. és eközben a főnév jelzőjévé válik.nyávogó macska sleeping lion . illetve past participle-re: Pl. The patched jeans are hanging on the drying rope. The singing dog is whining in the whitewashed house. melyek közül az elsőben a WHO IS/ARE/WAS/WERE. megérdemelt): broken heart . sokba kerültek. illetve hátulról támadja a főnevet (a sztárt.: The splashing girl is licking the smoked bacon.éneklő kutya threatening letter . 61 . Nézd az alábbi mondatokat: Pl. megtalált. (A szerző) Fenti mondat azért sikerült ilyen monumentálisra. b) Most megismerkedsz azzal az esettel. AKI A BAJSZA ALATT MOSOLYOG THE WELL-KNOWN STAR STUNG BY A BEE IS DANCING. Ezek tulajdonképpen hiányos mondatok.mosolygó hölgy falling star – hullócsillag fuming Trabant . Az éneklő kutya a kimeszelt házban vonyít. A mondat tulajdonképpen úgy is mondható. amelyik épp mos) singing dog .megfoltozott farmer humiliated rabbit . The boiling meat soup is on the cleaned cooker. síró.elveszett és megtalált nyuszi Egyszerű példák előlről támadó present. Part Participle (befejezett melléknévi igenév: lehullott. a) előlről. Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: alvó. The mieuwing cat is sitting behind locked doors. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen.füstölő Trabant splashing girl . aki azzal a férfival táncol? A könyvek. hogy a Participle-s szerkezet mellékmondattá válik. AKIT MEGCSÍPETT EGY MÉHECSKE. égő. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. illetve a kislányt). a) Tehát előlről járul a főnévhez (vagyis megelőzi azt). A Participle tehát kétféleképpen érintkezhet a főnévvel: b) hátulról. oly formán. melyek az asztalon vannak. amikor a Present.: Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. megalázott. vagy Past Participle hátulról támadja a főnevet. míg a másodikban a WHICH IS/ARE/WAS/WERE hiányzik a főnév és a Present Participle között. hogy: Do you know the girl who is dancing with that man? The books which are lying on the table were very expensive. A megpucolt tűzhelyen van a rotyogó húsleves.pancsoló kislány mieuwing cat . 1.törött szív trained nurse .A JÓL ISMERT SZTÁR. Ezt magyarul melléknévi igenévnek hívják.felkelő nap galloping coroners .képzett ápoló smoked bacon .fenyegető levél 2.füstölt szalonna sucked dumplings . hulló. OVER THERE WITH THE EXCITING GIRL SMILING UNDER HER MOUSTACHE Megjegyzés: Kati táncba vitele ezen szerkezetek gyakorlásához nem tűnt megfelelőnek. amikor a present participle.megalázott nyuszi lost and found rabbit .szopott gombóc patched jeans . A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. OTT TÁNCOL AZ IZGATÓ LÁNNYAL.mosó medve (a maci.vágtázó halottkémek washing bear . togyogó): smiling lady . mert egy mondat segítségével szerettem volna bemutatni azt.

aki az asztalnál ül. A kertben talált óra az enyém. Pl. mely rólad készült. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sausages made in Hungary are very famous. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The photo taken of you is beautiful. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The watch found in the garden belongs to me. megmar. A férfit. (“becsülve van mindenki által”) Itt is WHO IS/ARE/WAS/WERE. hanem szenvedő lett volna. Az utcán rohanó fiú. illetve WHICH IS/ARE/WAS/WERE maradt ki a mondatból. Példák: (Past participle-vel) Get me the flask filled with wine. A lány. A csótányok megették az összes ennivalót. amennyiben a főnév után szenvedő (passive) szerkezet következne. He is a man trusted by everybody. aki az autómat javítja. mely a Soroksári úton száguldozik? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl sitting at the table is my sister. (“lett építve”) Olyan ember ő. He is a man who is trusted by everybody. A férfi. ha rálépsz. A fénykép. azonban a mellékmondat itt nem cselekvő. a nővérem. akit mindenki becsül. aki a sarkon áll? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Whose is the Trabant racing on Soroksári road? Kié az a Trabant. aki a bíró előtt áll. mely évszázadokkal ezelőtt épült. kiváló szakember. Hozd ide a borral teli flaskát. Hozd ide a papagájt. gyönyörű. rablógyilkossággal vádolják. A fenti mondatok teljes mondatként így hangzottak volna: This is a house which was built some hundred years ago. mely a fűben fekszik. ami a konyhában maradt.Past Participle-s mondatok is képezhetők ilyen szerkezetben.: This is a house built some hundred years ago. 62 . amelyik a ketrecében beszélget. Példák: (Present Participle-vel): Who is the girl standing at the corner? Ki az a lány. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man repairing my car is very good at his job. A kígyó. javító iskolából szökött meg. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The days spent in New York were amazing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The boy running in the street escaped from a reform school. Olyan ház ez. A Magyarországon készült kolbász világhírű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bring me the parrot speaking in its cage. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The cockroaches ate all the food left in the kitchen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man standing in front of the judge is charged with capital murder.

Vettem két darab bútort. amikor az s jelet fölveszi.termini (végállomás) basis . meg egy rossz. amit meg tudsz számolni. hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők. Például: knife – knives wife – wives wolf – wolves half – halves leaf . girl. I gave her a good piece of advice.79 APRÓSÁG 1. vagy es jelet biggyeszt.data (adat) medium . love.phenomena (jelenség) beauty . Nyilvánvaló. I bought two pieces of furniture. Például: man – men tooth – teeth louse – lice woman – women goose – geese foot – feet mouse –mice az f. Ebből egyenesen következik. weather stb. 63 . cockroach (csótány). lamp. mint: water.oxen (ökör) Aztán előfordulhat az. Adj néhány tanácsot. így hát nem kerülhet többes számba. meat. amikor a többes számot en jelképezi. Nincs sok dolgunk. így ezek különbözőek lehetnek. Például: advice (tanács) furniture (bútor) nonsense damage (kár) gossip (pletyka) news (hír) equipment (fölszerelés) homework (lecke) permission (engedély) fun (vidámság) information work (munka) Ha mégis úgy akarod közölni.bases (alap) phenomenon . hogy a megszámlálható főnevek csoportjába tartozik az. Ez két főnévre érvényes: child – children ox . Értékes információt adott. gyűjtőnév stb.leaves (falevél) life . car stb. mely a magyarban megszámlálható.lives Van néhány olyan jövevényszó az angolban.beaux (szépség) Vigyázz! Van néhány olyan főnév.words Van azonban olyan eset is. mely magával hozta a többes számát is. hogy a főnév után s. plate. b) megszámlálhatatlan. Adtam neki egy jó tanácsot. iron. music. happiness. beer. A többes számot az angol általában úgy képezi. beauty. Ennek épp az ellenkezője az a csoport. az angolban azonban megszámlálhatatlan. Give me some good advice. hogy a főnév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását. illetve fe végű főnevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik. így tehát többes számba is rakható. a good one and a bad one.media (hírközlő szervek) terminus . akkor azt a következőképpen tedd: I have two pieces of news. Például: He gave me a valuable piece of information. egy jó. We don´t have much work to do. mely szó már megszámlálható. Például: car – cars table – tables glass – glasses girl – girls egg – eggs word . Például: table. valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan névelőt. ahol a főneveket nem tudod megszámlálni. mert például anyagnév. Ide tartoznak olyan főnevek. air. Például: datum . FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani: a) megszámlálható. Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be. hogy Például: Van két hírem.

A példákból is láthattad. 64 . Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng) Aztán van olyan. vagy no szerepel. Nincs cigaretta az asztalon. Jön a rendőrség. amit csak többes számban használnak: pl. ha megszámlálhatatlan. There is some milk in it. ha a kijelentő mondatot kérdőbe akarod tenni. hogy van tej a kancsóban. valamennyi b) valami(lyen). I’ve read that story in some book. akkor some helyett any-t használj. helyette any. ha a mondat igéjét már tagadtad: Például: He didn’t ask me any questions. melynek egyes száma megegyezik a többes számmal. I have some bread. akkor egyrészt használhatsz szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod). NO A some két alapvető jelentéssel bír: a) néhány. Van valamennyi pénzem. Some man telephoned this morning. Valamilyen nővel beszélt. hogy valami(lyen). hogy a válasz milyen lesz). méghozzá akkor. Például: Some songs were sung. police. Van benne egy kis tej.) Egy kis bort. Például: Are there any eggs in the basket? Can you see any money on the table? Are there any students in the classroom? Is there any wine in the flask? Van tojás a kosárban? Látsz pénzt az asztalon? Vannak diákok a teremben? Van bor a flaskában? Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj. Semmit nem kérdezett. ebben az esetben a megszámlálható főnév se kerül többes számba. Néhány dalt énekeltek. Any-t használj akkor. uram? A some b) jelentése ugyebár az volt. ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod. hogy a some elsősorban kijelentő mondatokban fordul elő. ha megszámlálható. Van néhány jó könyvem. (slang) I don’t think there is any milk in the jug. Például: He was talking to some woman.Más: Van néhány olyan főnév. Nincs pénzem. Az a) esetben a some után következő főnév többes számba kerül. There aren’t any cigarettes on the table. Sir? Kaphatok még kávét? Kérsz még sütit? Van egy kis pénzed? (Remélem. bár indőnként kérdő mondatban is szerepelhet. I have some good books. Például: May I have some more coffee? Will you have some cake? Have you got some money? Some wine. Nem hiszem. ANY. illetve nem kerül többes számba. Valami férfi keresett ma reggel. Van egy kis (valamennyi) kenyerem. ha a kérdésre igenlő választ vársz. Nos. 2. I’ve got some money in my pocket. Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. I ain’t got any money. SOME. Például: The police are coming. hogy van. Visszatérve a some a) jelentésére.

Nincsenek barátai. No words come easy to me. I have no time. anybody. Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is. Has she got many cars? Nem vétett sok hibát. Nincs még egy olyan lány. anything. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet. ha a főnév megszámlálhatatlan. gondolj csak a something. úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban. (Nem szabályos a dupla tagadás miatt. mint te. Például: somebody. vagy lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható. A some. mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás.Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad. I can’t see anything in the corner. any. Valamit látok a sarokban. Senki nincs az ágy alatt. vagy tagadó. de az előbbi kettő a leggyakoribb. somewhere. Lots of money is spent on beer every year. ami nem megengedett. vagy nothing Persze ilyen előtaggal egyéb szavak is léteznek. mint korábban volt. elsősorban Amerikából kiindulva. few. hogy sok. (HAIR) (Ez mind szép. Például: I can see something in the corner. There isn’t anybody under the bed. mert akkor dupla tagadás jönne létre. Sok autója van. She’s got a lot of cars. Valaki van az ágy alatt. I have got lots of leisure time. Sok autója van? 65 . Many-t használj megszámlálható főnevek előtt. nothing szavakra. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. Például: He has no friends. Much-ra akkor van szükség. Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad.) Nincs alsóneműm. vagy anything tagadó mondatban: anything. nobody. nowhere stb. anywhere. 3. Például: Ain’t got no underwear. Minden évben sokat költenek sörre. much. a dupla tagadást kerüld. de ha lehet. Van valaki az ágy alatt? Senki nincs az ágy alatt. és természetesen ez nem is tehető többes számba. Has he got much leisure time? His son didn’t give him much trouble. akár megszámlálhatatlan főnév előtt. Ha a mondat kérdő. Például: I haven’t got no money. Sok hibát csinált. Is there anybody under the bed? There is nobody under the bed. Például: He made a lot of mistakes. illetve no összetétel előtagja is lehet. Megjegyzés: Noha szabálytalan. vagyis kijelentő mondatban: something kérdő mondatban: something. SOK és KEVÉS (many. little) A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani. There is no girl like you. Nem látok semmit a sarokban. Nincs időm. a lot of. His son gives him a lot of trouble. no-t nem használhatsz. There is somebody under the bed. akkor az a lot of.) Nincs pénzem. a many és a much használata javasolt. I can see nothing in the corner. Egy szó sem jön könnyen. Did he make many mistakes? He hasn’t got much leisure time. Például: He didn’t make many mistakes. Sok szabadidőm van. s a főnevet tedd többes számba. Nem látok semmit a sarokban. A fia sok bajt okoz neki.

every.. Annyi baja van a kocsijával. illetve a little szerepel a mondatban. (a világon) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden. Bizonyára fúrja az oldalad. nem kell the. I’ve got as much as two forints. Ezt akkor tedd ki. A világ minden dolgozója egyesüljön. Mindkét típusú főnév (megszámolható. de mindenkinek Nederlanden. akkor kevés van valamiből. (a) little. Nézd az alábbi szembeállításokat: Például: All the workers of the factory should unite. vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik megszámlálható főnevekre. All the children in the class like chocolate. I’ve got a little time. Például: I wrote a few letters. ha a few. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. Láttunk ott néhány embert. Például: He’s got so many problems with his car. Nos. Az összes ember énekelt az utcán. vagyis mindháromban e két szó jelenti azt. All workers should unite. hogy kevés. b) egész. Did you eat all the bacon? All his dreams were turned into ashes. hogy valamiből az összes.. mint a many/much esetében. Az összes lányt szeretem. hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few. very. 66 . ha azt mondod: Van egy kevés pénzem. as. He had little trouble. Az összes létező gyerek szereti a csokoládét. vagy pedig Kevés pénzem van. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik. He had a little trouble. míg az (a) little megszámlálhatatlanokra. akkor van egy kevés valamiből. Do you want to drink all the beer? Az összes pénzem eltűnt. ha pedig few. There are too many people standing in front of the fire. vagy little. kinek gulden. ha egy bizonyos csoport összes tagjáról van szó. Például: so. All children like chocolate. Kevés baja volt. A helyzet ugyanaz. Nos azért. Van egy kis időm. I wrote few letters. Volt egy kis baja. Kevés időm van. All the people in the street were chanting. (that’s an ad) Kinek dollár. We saw few people there. hogy az all szó előtt leginkább the határozott névelő szerepelt. Az összes lányt szeretem. We saw a few people there. méghozzá kétféle formában: (a) few. Kevés embert láttunk ott. Kevés levelet írtam. Megírtam néhány levelet. A gyár összes dolgozója egyesüljön. MINDEN (All. Az összes sört meg akarod inni? Láttad. Túl sok ember áll a tűz előtt. kérdő és tagadó mondat között. ha valamilyen módosító szó áll a sok előtt. Nincs azonban különbség kijelentő. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. illetve little előtt.Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben. I love all the girls.. ha azt akarod kifejezi. A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. Például: All my money was gone.. each) A három fent látható szó közül az all két jelentéssel bír: a) az összes. mert magyarban is mást jelent. nem megszámolható) elé teheted az all szót. Ha a világ összes valamijéről akarsz beszélni. how. (egy bizonyos körben) I love all girls. too. I’ve got little time. Annyi mint két forintom van. 4. rather stb. ÖSSZES.

Vagyis pl. Minden egyes macskával külön beszéltem. de a főnevet ne tedd többes számba! Például: Now that I’m out of prison. Every member of the TSZ was present. Everybody was Kung-Fu fighting. Például: Neither sentence is correct. I spoke to each cat separately. Például: Both girls are pretty. Sem ez a mondat. sem azt. (Virágcsokrot természetesen. Ha az all-t ilyen értelemben akarod használni. Mindkét lány csinos. Akár ezt. akár azt a narancsot elveheted. BOTH. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. sem azt. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. Either road will take you to Rome. magyarra mindkettőt minden (egyes)-nek fordítsd. Mindkét kocsi tetszik. Egész éjjel rólad álmodtam. következésképp ugyanazon regulák érvényesek rá. Mindkét lány csinos. Például: I was sleeping all day. egész nap. erre meg arra. illetve az each jelentése sokban hasonlít egymásra. A téesz minden tagja jelen volt. akkor a megszámlálható főnevet ne rakd többes számba. hogy kint vagyok. NEITHER Ez viszonylag egyszerű téma. a szabadság minden egyes napját élvezem. I work all day. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. Amennyiben az either és a megszámlálható főnév közvetlenül egymás mellett van.minden egyes..Az all másik jelentése az volt. Az every.. vagy akár of the-t is. I work all night. egész éjjel stb.. vagy azt is. Sem ezt a filmet nem láttam. I enjoy each day of my freedom. 5. Mindkét lány csinos. Nyilvánvaló. I saw neither film. Sem ez a mondat. You can choose either bunch. Both of the girls are pretty. A both jelentése: mindkettő. Összegezve tehát: all . Did you like either of the novels? I did not see either film. Tehát összesen két dologra vonatkozik. A both állhat magában a főnév előtt. vagy az b) ez és az. Most. Megjegyzés: Az either. meg azon is. Ez az út. I spent all the afternoon in the company of two camels. úgy a főnév többes számba kerül. I was dreaming of you all night. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használd. sem az nem jó. I like both these cars. illetve neither egyéb jelentéseivel később még találkozni fogsz. Mindenki verekedett.az összes + egész every . Neither of the sentences is correct. I did not see either of the films. hogy csak megszámlálható főnév előtt használhatod.. 67 . EITHER.. meg az is Rómába vezet. Éjjel-nappal dolgozom. úgy a főnév egyes számba kerül. hogy egész. Az either szó jelentése: a) ez. sem az nem jó.) Ez a regény is tetszett. A neither tulajdonképpen az either negatív vetülete. de tehetsz utána the-t is. Ha a kettő közé befurakszik az of the. Választhatod ezt a csokrot. Egész nap aludtam. Nem láttam sem ezt a filmet. Both the girls are pretty.. There are big houses on either side of the road. sem azt. Például: You can take either orange. Ezenkívül a the használata is igen ritka az all. a főnév többes számba kerül. Old Deutoronomy sits in the sun every market day. A vén főmacska minden piaci napon a napon üldögél.minden. each . illetve a főnév között.

MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A melléknév szófaját nem vizsgáljuk. A fokozás a magyarban annyi.shorter – shortest 68 .A patkány kicsinyei 1 meter’s distance . most… Az a) esetben tehát a melléknévhez -er. The tough guys’ guts. sőt valaminek a valakije.) Az angolban két lehetőség van: a) -er. például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája.stb. of) A birtokviszony annyit tesz. illetve valaminek a valamije. d) megszilárdult kifejezésekben. 10 percnyi séta. kifejezésekben.higher . okos .egy percnyi séta Hell´s Angels .). b) of segítségével. b) more…. A következő mellékneveknél használd ezt a formát: a) pl.legokosabb stb. a) ha a birtokos (tehát akié) személy b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat c) idő-. hogy a sorrend a magyarral megegyezik.okosabb . A fiúk pénze. vagyis elől a bitokos utána a birtok.kőhajítás Az első szerkezet a következő esetekben használható: Például: Joe’s girlfriend The boss’s secretary The rat’s babies . illetve leg…bb. (Szép . Például: the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Amennyiben többszörös birtokviszony van. Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt. célszerű vegyes birtokviszonyt használni (s’ + of). Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított. esetleg valakinek a valakije. Például: The boys’ money.legszebb. mint bb. hogy lehetőség szerint az ‘s csak egyszer szerepeljen a mondatban. mérték. -est. Of-ból lehet annyi. big .: egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!) nice – nicer – nicest high .bigger – biggest short . Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) ‘s segítségével.6. mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét stb. mint valakinek a valamije.A Halál Kapuja Láttad. úgy az aposztrof(‘) a többes szám utáni s után jön írásban. A fenti mondat fordítása: The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband.egy méternyi távolság Death’s Door . 10 minutes’ walk. vigyázz azonban arra. illetve -est képzőt kapcsolsz.highest. Amennyiben a birtokos többes számban van. beszédben csak a szövegkörnyezetből derül ki (vagy nem derül ki). amennyit akarsz. A kemény legények bátorsága. BIRTOKVISZONY (‘s. Például: The handle of the door of the room The lover of Joe’s wife a szobaajtó kilincse Joe feleségének szeretője 7. Father’s hat Cat’s eyes – macskaszemek 1 minute’s walk .Pokol Angyalai Stone’s throw . bizonyára hallottál már róla.szebb .

more famous .further . Angolban ez a következőképpen fest: a) Pl. mint. more….more beautiful . hogy vannak olyan esetek. mint egy öszvér.merrier – merriest heavy .farther . Olyan éhes vagyok.worse .lattest (utóbbi.latter . melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak. 69 . hogy valami olyan.: clever .most famous talented .most little . De hiszen ez a meccs nem olyan jó.heaviest c) kétszótagú er-re végződő mellékneveknél pl. pl. But this match is not so good as I expected.: But she is not so pretty as you think.more talented .better .less . melyek rendhagyósága a fokozás módjából következik.most beautiful famous .cleverer .de csakis tagadó mondatban . Például: beautiful . Pl.politest Mindazon melléknevek. ez ügyben fordulj az instruktorodhoz.: kétszótagú y-ra végződő mellékneveknél happy .: narrow . mint gondolod.latest (később) far .politer .elképzelhető a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a not szócskán van).shallower – shallowest e) kétszótagú. véghangsúlyos mellékneveknél. Nem olyan okos. Tudnod kell még.farthest (messzebb) late . You are as obstinate as a mule. vagy olyanabb mint.least well .more .happier – happiest lucky . He is not as clever as I’ve thought.: alapfokú összehasonlítás (as…as) I’m as hungry as a wolf.best bad .luckier – luckiest merry . A fokozás után megnézzük az összehasonlítást.: polite . mint vártam.most talented E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek.narrower – narrowest shallow . Itt arról van szó. mint a farkas. Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd! Néha . legutóbbi) Ennyit a fokozásról.best far . Olyan makacs vagy.cleverest d) kétszótagú ow-re végződő mellékneveknél pl. mint gondoltam.worst much/many . vagy a legolyanabb. De hisz nem olyan szép. illetve most… módon fokozódnak.furthest (további) late .b) pl.later .heavier . melyek kivételnek számítanak. Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni: Például: good .better .

: That’s the best pop group I have ever heard. a) határozott névelő . My car is better than any other car. Borzalmas angol tanár vagyok. illetve an. Tanulsz gitározni? Pl. Határozott névelőt (the) használj hangszerek neve előtt. most azonban csak azon eseteket vesszük sorra. Az én házam nagyobb. They walked along a road winding among rolling hills. an) használj foglalkozás nevek előtt. Do you study the guitar? 4. I am a terrible English instructor. an) használj olyankor. That big guy is an opera singer. A hangod mélyebb. A macska egeret eszik. mint a Csillagfény. mint bárki másé. Isn’t she more beautiful than the sun? Nem szebb. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. Ez a disco nem jobb. NÉVELŐK (Articles) A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelőt ismer. A cigaretta tönkreteheti az életed. 8. Gold is a valuable kind of metal. Pl. mint a nap? My house is bigger than yours. amit valaha hallottam. Milk is healthy. Cats eat mice. He asked me a question which I could not answer. Olyan úton mentek. You are the laziest boy in the world. A névelők használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni. Your voice is deeper than Amanda’s.: Határozatlan névelőt (a. This disco is not better than Starlight. I gave you the nicest flowers I could buy.: He is not a man to desert his friends. Horses are big animals. Az a nagy fiú operaénekes. Tehetséges táncos és énekes. 70 . 3.the. A tej egészséges. Határozatlan névelőt (a. She is a talented singer and a ballet dancer. A ló nagy állat. Olyan kérdést tett föl. Pl. megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelőt. hanem ilyen. aki cserbenhagyja a barátait.: A horse is a big animal. amikor a megszámlálható főnévről valamilyen leírást közölsz. vagy többes számba teszi a főnevet. Ha egy dologról általában beszélsz. úgymint: b) határozatlan névelő . mint a magyarban.: Can you play the piano? My daughter is studying the violin. mely hegyek között kanyarog.a. amit csak kapni lehetett. Gus is the cleverest cat in the cat society. mint a tied. But there are more cockroaches in your house than in mine. Az arany (általában az arany) értékes fém. mint Amandáé. mint Bo Derek. 1. Pl. akivel valaha találkoztam. olyan szó előzi meg a főnevet. Pl. amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelőt kell használni.b) középfokú összehasonlítás (középfok + than) Domborúbb vagy. tanulsz stb. Cigarettes may ruin your life. De a te házadban több a csótány. Pl. A ló (általában a ló) nagy állat. magyarban ilyenkor nem egy. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. mint az enyémben. A legszebb virágot adtam neked. Te vagy a legszebb lány. Te vagy a világ leglustább kölyke. Nem olyan ember. 2. He is a car mechanic. ha azon játszol. Autószerelő. Az én kocsim jobb. c) Felsőfokú “összehasonlítás” (the + a melléknév felső foka) You are the most beautiful girl I have ever met. Ez a legjobb pop zenekar. amire nem tudtam válaszolni. Ilyenkor az angol vagy határozatlan névelőt használ (ha a főnév megszámolható).: You have a more beautiful figure than Bo Derek. soha ne használj határozott névelőt.

Hajnalban minden csendes volt. At midnight there are no sounds from the pavement. Pl.ez utóbbi nem intézmény. afternoon. és láttam.: school. A következők előtt kell: morning. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. Éjszakánként olyan magányos. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. Ha egy elvont főnévről általában beszélsz. Délután egészen más volt a világ. Az ipar gyorsan fejlődik a múlt század óta. bed . akkor ne használj névelőt. Everything was calm at dawn. hospital. I always go to church on Sunday mornings. The industry of Hungary is developing.) Használj viszont előttük határozott névelőt (the).5. The love of the boy turned into bitter disappointment. Felkiáltásoknál (Micsoda nő!) határozatlan névelőt (a. hogy a világ a feje tetejére állt. (Pl. akkor kell egy darab the. 7. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. At sunset the land turns into red. prison. Pl.: Industry has been developing rapidly since the last century. (mint épületet) 71 . ha az megszámlálhatatlan. The bedclothes are not in the bed. A gyerekek iskolában vannak.) Pl.: inflation . A beteg ágyban van. Inflation always turns up in cyclical periods. an) használj. Reggel fölébredtem. Éjfélkor hang sem hallik a járda felől. A fiú szerelme keserű csalódásba fordult. Egy rendőr élete teli van kalandokkal. Pl. Minden vasárnap templomba megyek.the inflation in Hungary. The sick man is in bed. The life of a policeman is full of adventures. church. evening. Csótányok masíroznak az iskola épületében. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat. amennyiben nem az intézmény mivoltára. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. Magyarország ipara fejlődik. Napszakok nevei előtt hol kell határozott névelőt (the) használni. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. A szerelem nehéz ügy. Az ágynemű nem az ágyban van. There are cockroaches marching in the school. mint régen a pestis volt. (Pl. A templom (mint épület) a múlt században épült. ha viszont valaminek a valamije az a fogalom. Bábszínház az élet.: The pupils are at school. The world looked so different in the afternoon. A 30-as évek inflációja alapvető oka volt a második világháború kitörésének. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. hanem a tárgy mivoltára gondolsz. A többi előtt nem.: What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! Milyen hideg nap! Micsoda gyönyörű lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda idő! De: What weather! 6. ha a főnév megszálmlálható + egykét kivételes esetben akkor is. 8. hol nem. A példákból majd minden kiderül. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. Life is a world of puppets. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. At night she feels so lonely. The church was built in the last century.: I woke up in the morning and found the world turned upside down. Bizonyos intézmények nevei előtt általában ne használj névelőt. Love is problematic.

ha a cselekvés nem valósult meg. Bárcsak mindent megtettem volna azért. Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz: 1.: I wish/if only + simple past I wish I knew Bárcsak tudnám. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. I wish you could drive faster. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket.: I wish you could come to see me. hogy fogsz írni. alak I wish you would come sooner Bárcsak jönnél már. hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata. hogy a kettő közül melyiket használod. te csupán csak gyorsítani szeretnéd annak realizációját. Bárcsak eljöttél volna. If only you didn’t behave like a stranger.: I wish/if only + past perfect I wish you had come here. Pl. BÁRCSAK Bárcsak kezdetű mondatokat angolban I wish. Pl. csak siettetni akarom.9. hogy boldog légy. ha a kívánságod puszta kívánság marad. (De tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. Pl. (De reménytelen) Bárcsak tavasz lenne.(De úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. mindegy. b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat. (Tudom. Pl. I wish you would telephone me.: If only I had done my best to make you happy. mégpedig kettőt: a) Bárcsak eljönnél.) szerkezet használata akkor válik szükségessé. Természetesen bárcsak típusú mondatokba -hat. Pl. és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra.) Bárcsak korábban indulnánk. (De az vagy) A második (2. Bárcsak csörögne már a telefon. b) Bárcsak írnál már. Pl. Az első (1. illetve if only vezet be. a) Bárcsak eljönnél típusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz. Bárcsak szeretnél. ha a kívánság megvalósulhat. I wish I could have helped you. 1. (De nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. I wish you weren’t so unhappy.: I wish you loved me. I wish you were here. vagyis annak megvalósulására nincs esély. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. Bárcsak tudtam volna segíteni.: 2. I wish he hadn’t drunk so much last night. If only we would start sooner. 72 .: I wish you would write me a letter.) esetet akkor használd. -het is tehető. I wish/if only + would + ige 1. could segédige használatával. Pl. If only it was spring. Használati utasításként csak annyit.

aren’t I? Hülye vagyok. I used to go to this school. didn’t you? Szerettél. ez az ugye kérdésben can’t-tá válik. és ma már nincsenek úgy. Ebbe az iskolába jártam. can’t you? Tudsz úszni. Például: You can’t swim. ugye? Ha a főmondatban nem volt segédige (pl. does she? He went to Spain. nem? Semmit nem iszik. nem? Nem tud autót javítani. és reggeli előtt sétált egyet. My husband used to take me to the disco every Saturday evening.valaha (és ma már nem) usually . can’t he? You will come here. Mindig korán kelt. Például: I am studid. Például: He would rise early and take a walk before breakfast. Például: You love me. didn’t he? Joe lát. Did you use to live in this house? Ebben a házban éltél? He used to smoke twenty cigarettes a day. A kettő között a különbség az.10. 11. ugye? Elment Spanyolországba. shall we? Bújjunk ágyba. ugyanis a főmondatban szereplő segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell fordítani. nem? You loved me. vagyis példánkban a DO-t. Valaha 20 cigarettát szívott naponta. can he? You like rats. will you? Gyere velem. nem? Idejössz. can you? Nem tudsz úszni. ugye? Te szereted a patkányokat. VALAHA (used to. és viszonyra is utal a múltban. s utána jön a főmondat alanya. They didn’t use to work here. hisz a mondat után egyszerűen odateszi az ugye szócskát. used to . ugye? A főmondat segédigéje can volt. Gyerekkorában gyakran mászott fára. aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni. Például: Let’s go to bed. úgy az ugye kérdésben állítóvá válik. won’t you? He can’t repair cars. és utána jön a főmondat alanya. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. Valaha lóversenyre jártam. don’t you? She doesn’t drink anything. ha ugyanis a főmondat I am-mel kezdődik. nem? Felszólító mondat ugye-kérdése will you. would) Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni. don’t you? Szeretsz. hogy a would múltbeli ismétlődő cselekvéseket fejez ki. a you. Simple Past főmondat esetében (I loved you) nyilvánvalóan DID lesz az ugye-kérdés segédigéje. melyek a múltban történtek. illetve would segédige használatos.szokott (manapság) Used to tagadása és kérdése did segédigével történik. jó? Többes szám első személyű felszólításoknál (Let’s go) az ugye-kérdés shall we. used to. nem? Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg. I love you). Ilyenkor az ugyekérdés nem amn’t I. UGYE KÉRDÉS A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak. Amennyiben a főmondat segédigéje tagadó volt. az ugye kérdésben az igeidőnek megfelelő segédigét kell használni. Például: You can swim. Például: Come with me. hanem aren’t I lesz. jó? Példák mindenfajta ugye-kérdésre: Joe can see. I used to go to the races. Nem dolgoztak itt. Angolban az ugye mindig a főmondattól függ. nem? 73 . míg a used to ezenkívül állapotra. Vigyázz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegű mondatokat use to-val fordítani. When he was a child he would climb up trees.

nem? Nem vagyok valami eszes. nem? Most már fejezd be. nem? Nem értette. Például: I would rather sleep. will you? Shut up. jó? Reméljük a legjobbakat. are you? There is so much wickedness on earth. don’t you? He didn’t understand it. és amit csináljon múlt időben (2. hogy ő a legszebb lány a partin. I would rather take a bus. jó? Fogd be a szád. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. I would rather you didn’t make a fuss. Úgy néz ki. It looks as if he’s going to be sick. nem? Nagyon okos vagyok.) a) I would rather eat . won’t we? Judy shouldn’t behave like that. Úgy néz ki. He would rather die. am I? Let’s look at mankind. Inkább aludnék. Vagyis az elsőben a would rather után az ige 1. Tehát a főmondatot It looks vezeti be. az as if/as though egyszerre két jelentéssel is bír. míg a b) típusú mondatban az ige elé tettük azt. hogy mindjárt rosszul lesz. alak) van. Egyrészt hogy-nak lehet magyarra fordítani. Például: It looks as if it’s going to rain. ugye? Nem vagy vastag. INKÁBB (would rather) Kétfajta inkább jellegű mondat létezik. alakja állt. aren’t I? I am not very clever. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. HOGY (As if/as though) Mint címéből is következtethetsz. Inkább meghalna. Úgy tűnik. nem? Belépünk a korlátlan lehetőségek korába. ugye? Ülj le. nem? Várj itt.Inkább egyél. Menj inkább villamossal. mi? Oly sok a gonoszság a földön. Inkább aludj. b) inkább te csinálj valamit (vagy ő csináljon valamit. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. does she? You ain’t loaded. nem? Bolondnak nevezett. igaz? Nézzük az emberi nemet. jó? Ne bánts. ugye? Van valami a sarokban. shall we? He must cross the river. isn’t there? Finish it. ilyenkor általában look (úgy néz ki) ige után áll. will you? Let’s hope for the best. úgymint: Mindkét típusú mondat would rather-rel képződik. I would rather you slept. Inkább busszal mennék. de: a) inkább én csinálnék valamit. will you? Don’t hurt me. Úgy néz ki. b) I would rather you ate . isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. did he? Sit down.? 12. did they? There is something in the corner. és utána jön az as if/as though + going to/will + present tense / present perfect / simple past Mindig a szituációnak megfelelő időt használj! A példákból majd magad is rájössz. hogy mindjárt esik. Úgy néz ki. Inkább ne fontoskodj! 13. akit inkábbok. I would rather you took a tram. hogy az autó nekiment egy fának. (mert most össze van törve . jó? Át kell kelnie a folyón. will you? He lapped it up. jó? Hiszel nekem. didn’t he? I am very clever. shall we? You believe me. Úgy tűnik.ezért present perfect) It looks as if the thieves got in through the window. Most nézzük az első esetet. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. should she? He called you a fool. MINTHA. will you? A lányok nem jöttek vissza.K. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. It looks as if the car has hit a tree.Inkább ennék. hogy csináljon valamit. 74 . It looks as if he’s going to give up his job. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. jó? Bevette. mustn’t he? Wait here.The girls didn’t return. O.

Mintha értelemben az as if/as though után általában past perfect áll. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? 75 .? Mit gondoltál. 16. tehát vagyok. kivel találkoztál? Mit mondtál. amelyik tulajdonképpen két kérdő mondat egymásba keléséből keletkezett. hogy én Róbert bácsi vagyok? 15. -NYUK. Például: Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. -NYEK. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. Úgy beszél. Azt hittem... Azt hiszem nem is mondtam. nem voltál ott.. Nem hiszem. Például: When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? Mit gondolsz.. I didn’t think you were there. A macskás mondat tehát így hangzik angolul: Where do you think the cat is? A mondat első fele természetesen nemcsak Mit gondolsz. hogy igazad van-ná kell alakítani. Vagyis a címben szereplő mondatot már eleve magyarba Nem hiszem. a második felét az angol mondatnak nem tagadhatod. (Természtesen mintha értelmű szerkezeteket is bevezethet look. Nem gondolkodom. Úgy nézel ki. mit mondtál? Azt gondolod.Mit gondolsz. hogy van az anyósom? Mit mondtál. vagyis “Elmenjek?”. mert meglehetős hibaforrás. mintha már napok óta nem ettél volna. kizárólag az elsőt. NINCS IGAZAD jellegű mondatok Erről azért érdemes néhány jó szót szólni. AZT HISZEM. “Elmenjünk” típusú mondatokat.. He speaks as if he had been threatened. illetve we után.. I don’t think.. hogy a Mit gondolsz mit-je a mondatból kiesik. mint: Mit gondolsz? Hol a macska? . You look as if you hadn’t eaten for days. pontosabban előtt shall segédigét kell használni. -NYÜK “képző” Egyes és többes szám első személyben. hol a macska? Az angolban az ilyen típusú mondatoknál arra vigyázz. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely.? Mit mondasz. -NYAK. mi ez? Mit gondolsz. hogy szereti a nőket. I don’t think I’ve heard that. KI VAGY? jellegű mondatok Számos olyan mondattal találkozhatsz.. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. Olyanokra gondolok. “kérdő-felszólító” szerkezetet akarsz kapni. I don’t think I like this place. mintha a világ a feje tetejére állt volna. Azt hiszem ezt nem hallottam.? stb. Például: I don’t think he loves women. ha ún. tehát I.? lehet.) 14. hanem Mit mondott. hogy a magyar mondattal ellentétben. és így lefordítani: I don’t think you are right. Az ugyanis a helyzet. Például: It was as though the world had turned upside down. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. s a mondat második fele egyenes szórendbe kerül. mintha megfenyegették volna. therefore I am. és a második tagmondat kérdőszava (tehát példánkban a hol) kerül a do you think elé. Olyan volt. I don’t think I like you. I don’t think I’ve said it. MIT GONDOLSZ.

másrészt pedig a patkány. Legfőbb ideje. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. too. és csókold meg. vagy It is high time (“legfőbb ideje”) után következik az alany. Az előbbi mondatban a macska lineárisan szerette egyszer a papagájt. A feltételes mondatokhoz hasonlóan. SEM. Például: It’s time we began a new life.” típusú mondatot is lehet kötőmóddal képezni. IS. melynek magyar fordítása körülbelül: “Kedve van csinálni valamit.IS. hogy menj közelebb. A “szeretnék” (I would like) kifejezés mellett létezik egy másik. míg közrefogó szeretetnél a so + segédige + új alany alkotja a szerkezetet. hogy az It is time. We drove home. HOGY. hogy elvedd Judyt. 18. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. és egyszer a patkányt. Itt az ideje. YOU). ha megmutatnám? Azt akarom.. Például: They want me to dance. majd az ige 2. He likes winter and summer. hogy ő menjen vásárolni? Szeretnéd. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Kedvem van táncolni. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. b) Cats like parrots and so do rats. vagyis a főnévi igenév (“to sit down”). Azt akarják. hogy te csinálj valamit. Itt az ideje. hogy. too. a feel like + ing. azaz szerette egyrészt a macska. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? 20.. vagy “would like” (szeretném) kezdetű szerkezet után tedd be a második tagmondat alanyát (pl. IDEJE. ami azt jelenti. 19. b) A macska szereti a papagájt és a patkány is. It’s high time we sat down to lunch. Szereti a telet és a nyarat is. az “Ideje. A kétféle szerkezet így néz ki: a) A macska szereti a papagájt és a patkányt is.. hogy táncoljak. hasonló érzelmeket kifejező szerkezet. It’s high time you posted the letter. SEM. IS.. Probléma akkor adódhat. Legfőbb ideje.. Ennek megfelelően kétfajta képzés létezik: a) Cats like parrots and rats. hogy leüljünk ebédelni..” Pl: I feel like dancing. ha olyan jellegű mondattal találkozol. Lineáris szeretetnél tehát a too (is) szó kerül a mondat végére. AZT AKAROM. s ezután következik a TO + Infinitive. and so did Joe. HOGY TE CSINÁLJ VALAMIT “I want to sit down”. 76 . hogy föladd a levelet. A másodikban a középen lévő papagájt két oldalról szerették. Azt akarod. KEDVEM VAN.. Például: I was out to dance last night and so was my wife. vagyis “Le akarok ülni” típusú mondatok képzése már nem okozhat gondot.17. Ilyenkor az “I want”. képzése angolban némiképp bonyolultabb. vagyis én akarom. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát.SEM Az is magyar kifejezés kétféleképpen szerepelhet egy magyar mondatban (s így az angolban is). It’s time you married Judy. hogy leülj”. mint “Azt akarom. alakban. hogy új életet kezdjünk....

. Ha lesz pénzem..miután. Sem ő. És még valami: az until-es tagmondatban soha nem tagadhatsz. mint ahogy a példákban is láttad. before . Nem szabad lőnöd. I didn’t fire you and neither did my boss.. Például: Amennyiben párosan jelentkezik az is. akkor until után Present Perfect-et használj. nem használhatsz jövő időt. sem az albérlője nem panaszkodott a körülményekre. I believe neither you nor your wife. 22. míg el nem magyaráztam neki. When I grow up.sem pedig neither. vagy nor. hogy időhatározói mellékmondatokban. Le kell ülnünk még mielőtt a lámpák kialszanak. I don’t believe either you or your wife. mert egy-két sajátos vonása van. Pl: When I have money. Az mégpedig.. Nem hiszek se magának. Vagyis a too helyet bejön az either.. 21.mielőtt. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. He didn’t go in until he had been given permission. Ha a mondat a jövőre utal. Elveheted ezt is. de így is lehet képezni. se a feleségének. mint az előbb. until . ha a múltra vonatkozik.. Az ilyen szerkezetek jelen idővel. meghálálom. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. A honvéd nem tisztelgett az őrmesternek és a tábornoknak sem. Pihennünk kell majd miután kocogunk..or. a Future Perfect kivételével persze.. ugyanúgy kell eljárni.. úgy az either. He didn’t look worn out and unhappy either. míg meg nem mostad a kezed. He didn’t understand it until I had explained it to him. vagy azt is. He was accustomed to neither cold nor fog. IDŐHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK Az előző fejezetben már érintettem. Ua. amíg nem adod vissza a pénzem. either. Nem ment be. Nem veheted el azt a nőt és a barátod sem. hogy utána általában valamilyen perfect igeidő használatos.amint. A két fenti példamondat tagadó alakban a következőképpen fest: Például: Cats don’t like parrots and rats. You can’t marry that woman and neither can your friend. Mihelyst beérünk az alagútba. Nem értette. Az időhatározói mellékmondatot egyébiránt onnan ismered föl.is. as soon as .Amennyiben nem is. Tűzoltó leszel. míg engedélyt nem kapott. AMÍG. He didn’t look worn out or unhappy. Például: You will either be a fireman or a soldier. Például: I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed.mihelyst.. either.nor segítségével fejezi ki önmagát. a sem. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnője sem. mint az előbbiekben. melyek a jövőre vonatkoznak. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. Azért kell külön szólni róla. after . as . úgy leggyakrabban Past Perfect követi. We shall need a rest after we’ve been jogging. 77 . She didn’t take off her boots and her dress. vagy katona. Én nem rúgtam ki magát és a főnököm sem. hogy a bevezető kötőszó lehet: when .amikor. I’ll return your kindness. ami időhatározói mellékmondatokban nem alkalmazható. Egy szót sem szólok hozzád. he will try to kill you We will have to take our seats before the lights go out. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. sem a ködhöz.ameddig stb. Nem ehetsz. megpróbál majd megölni. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. either. As soon as we get into the tunnel. megadom. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. vagy Present Perfect-tel utalnak a jövőre. Például: You may not eat until you have washed your hands. Ha nagy leszek. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. mint az előző. Ua. You can take either this or that. csak a sem-et kifejező szó lesz más. A címben szereplő magyar szó angol megfelelője az until. I’ll give it back. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. míg meg nem közelítetted a nyuszit. Cats don’t like parrots and neither / nor do rats. míg a so helyett a neither. hanem sem szerkezetet akarsz alkotni. The private didn’t salute to the sergeant and the general.

ezután pedig TO + Infinitive-et használsz. egy ly képzővel egészítik ki. Most találkozhatsz a másikkal is. Joe-éknál futballoztam. Például: I went to grandmother’s. mint amit szeretnél. 26. Keményen dolgoztál ma. HOZZÁNK Arra vigyázz nagyon. amikor a férje fejbevágott. hogy kemény. Vagyis nemcsak egyszerűen “to them”. hogy éjszaka dolgozzam. ami azt jelenti. a) b) used to + Infinitive = valaha to get used to + Gerund = hozzászokik valamihez. Például: I’ve got used to working at night. lévén a hardly magyarul nem azt jelenti.. hogy a lakásukra. A keményen szó angol megfelelője hard. 24. illetve ALIG Sajnos igen sokan abba a hibába esnek.23. Hozzászoktam. utána jön a happened szó. Don’t play so hard. KEMÉNYEN.. hogy a hard szót. Ne játsszatok olyan keményen. Például: Did you happen to meet her? Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. She is used to travelling by helicopter. hogy kinél.” Nos. Valaha hozzá volt szokva. Hozzá van szokva. Alig valószínű. Történetesen őt bámultam. Vagyis a fenti mondat fordítása: I happened to be walking in the street when. és odamegyek hozzájuk). hanem azt hogy alig. He happened to inherit some million dollars. mégpedig úgy. hogy megkapják a keményen szót. 78 . A nálunk kétféleképpen képezhető: a) at our place. hogy Elmentem hozzájuk.. Például: I played football at Joe’s. ugyanis akkor nem azt a jelentést kapod. hogy csak úgy hozzájuk (ha például az utcán állnak. mert ez nem azt jelenti. akkor következőképpen cselekedj: I went to their place. He used to be used to using used cars. hogy keményen. 25. a történtesen szó leginkább a happened szóval fejezhető ki. Ha nem személyes névmással fejezed ki azt. ahogy azt néhány oldallal korábban láttad. USED TO A used to használatával már találkoztál akkor azonban csak egyik jelentésével foglalkoztam. Úgy alakult. You have worked hard today. Ez igen súlyos hiba. hanem azt. amikor. NÁLUNK. to be used to + Gerund = hozzászokik valamihez. akkor ‘s-t használj a főnév után. hogy egy mondatot eképp kezdesz: “Történetesen épp arra sétáltam. hogy a fenti kifejezéseket ne pont szó szerint fordítsd angolra. Például: You have hardly worked today... Alig dolgoztál ma. Mindennapi életed során gyakran előfordul. vagy b) with us. hogy az alannyal kezdesz. vagy kihez. You are hardly likely to change now. Elmentem a nagymamáékhoz. hogy örökölt néhány milliót. TÖRTÉNETESEN. hogy helikopteren utazzék. hogy használt kocsit használjon. Az a) jelentésű used to a would-hoz hasonlít. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyű és boldog.. Ha azt akarod mondani. hogy megváltozol. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us.

vagyis a főnév előtt használd ezt a szót: to have breakfast. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. to have lunch. You are to congratulate him. kérdése és tagadása DO. kellene: I am to inform you. Fuss be az ajtón át! 28. will you? Come here. hogy hétfőn hazajönnek. 29. Come here. 79 . ÁT. Gratulálnod kéne neki. Átmentek az utcán. ige helyett áll. csak levest. Pl: 3. KERESZTÜL Leginkább két lehetőség kínálkozik a fenti kifejezésére. mint inkább az ebből képzett ige. Az ilyen igéket mindig a to have-vel képezd. Át tudsz jönni az erdőn? Sikerült átmennie a jégen. méghozzá oly formában. hogy”) We are to be married in May. Például: Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. TO BE TO szerkezet Egy-két jelentését korábban már láttad. Miután a have itt nem birtoklást jelent. VACSORA Nem is annyira a főnév a problematikus. Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? Semmi mást nem vacsorázott. to have dinner stb. végzetszerűség: He was never to see his wife again. please? Could you come here? Would you mind coming here? Will you be good enough to come here? Will you be so kind as to come here? Would you be so kind as to come here? 30. Tájékoztatnom kell Önöket. most példamondatokon keresztül megismerkedhetsz a teljes skálával: 1. please. vacsorázik. Fél évig nem vacsorázott. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. vagyis reggelizik. drink stb.27. UDVARIASSÁG Miután az angol nép hagyományainak megfelelően alapvetően udvarias. Pl: Kell. hanem az eat. Magyarázat helyett most csak példákat látsz. és a legudvariasabb mondattal fejezzük be: Például: Come here. She didn’t have dinner for half a year. Soha többé nem láthatta a feleségét. Úgy volt.through a kettő közötti különbség roppant egyszerű. Will you come here. Across . Végzetesség. számos szerkezet szolgál ezt alátámasztani. Szándék (“úgy van. illetve DID segítségével történik.3 dimenziós keresztül (tehát a dologban van függőleges is). The old man was never to walk again.2 dimenziós keresztül (tehát egy síkon) Through . please? Would you come here. hogy májusban esküszünk. They were to come home on Monday. REGGELI. EBÉD. Úgy van. hogy a legkevésbé udvarias felől indulunk. Például: They went across the street. ebédel. Run in through the door. Pl: 2. úgymint: across .

félszemű Bill stb. egyszobás lakás. ha mellékmondat áll utána. mint pl. A tömegkarambol oka a rossz idő volt. A bor szőlőből készül. KÉSZÜLT VALAMIBŐL Az alapige a make. (de már most biztos. but it is still in Munich. A lényeg. Az. Egy dolgot esetleg tehetsz: a főnév után használhatsz -ed ragot. de még mindig München-ben van. A könyvet nem lehetett megtalálni. Néhányan azt gondolják. A távozásának az oka nem magyarázható. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. 33. Made of . A baleset oka gyorshajtás volt. His first love was a 16-year-old. The reason for his leaving can’t be explained. vagy Gerund követi. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. Pl: Kérdéseknél Shall I/we-hez hasonlóan “Nyak. és akkor why-t. one-eyed. Made from . The boy was not to enter the pub. vagy egyébbe. Wine is made from grapes. Az asztal fából készült. Például: The table is made of wood. A fiút nem engedték be a kocsmába. Például: Beer is made from barley and hops. félszemű. The cause of the pile up was bad weather. AZ OKA VALAMINEK Kétféleképpen fejezheted ki (többek között) a) the reason for / why b) the cause of A reason után akkor használj for-t. 80 . mert éhezem. Pl: 6. three-eared girl. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. Például: The reason for the accident was speeding. The reason why I am here is that I’m starving. lehet of.ha az elkészült dolog eredeti anyaga vizuálisan felismerhető. hogy miből készült. hogy a jelzős szerkezet főnevét (egyszobás. ha azt főnév. Első szerelme egy 16 éves. vagyis ne rakd többes számba. Például: I live in a ten-storey house.ha az eredeti anyag nem ismerhető fel. JELZŐS SZERKEZETEK A cím alatt olyan szerkezeteket értek. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerű. ezeknél a szerkezeteknél az. (most 5 óra van) 31. Év végére kellet volna felépíteni az új utat. Láttam. 18 éves) semmiféle módon ne módosítsd. A sör komlóból és árpából készül. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. hogy nem lesz kész) His plane was to have landed at six. háromfülű lány volt. Kellett volna (a jövőben): Work on the new road was to have been completed by the end of the year. 32. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. My Trabant is made of paper. Tízemeletes házban élek. The cause of writing this book is simple. félszemű. Pl: 5. -nyek” At what time am I to be there? Are we to live in a small island? Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. vagy from. Azért vagyok itt. A Trabantom papírból készült. 18 éves szexbomba. csak te meg én? Lehetőség: The book was not to be found.4. pontosabban leggyakrabban a made.

.34. How.. illetve How Az ilyen/olyan esetén ugyancsak két lehetőség van. A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. Ugyanis anyanyelveddel ellentétben nem szabad többesszámba tenni a melléknevet. At last I managed to get out of this rut. Például: How clever you are! You are so beautiful! Milyen okos vagy! Olyan gyönyörű vagy! Vigyázz! Gyakori hiba.NEM SIKERÜL Fenti kifejezésre a következő angol szavakat. Speciális TV műsor van a süketnémák számára. GAZDAGOK stb. Például: She managed to pass the exam. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again.. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. mert a magyarhoz képes másképp kell kifejezni őket. Például: What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. What és such használata akkor kötelező. He succeeded in getting the data. mely pedig megszámlálhatatlan. ha kizárólag melléknév áll utána. illetve so. hogy határozatlan névelőt (a) tesznek ilyen szerkezetben olyan főnév elé is.. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. illetve so akkor használandó. A milyen/micsoda kifejezésre (Micsoda nő!) felszólító módban két szó közül válogathatsz (természetesen nem tetszés szerint:) What. I was able to repair the car. Sikerült megjavítanom a kocsit.. Például: What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. Sikerült átmennie a vizsgán.a gazdagok the disabled . The lonely often call up their childhood memories.. Sikerült megszereznie az adatokat. A magányosok gyakran felidézik gyerekkori emlékeiket.. csupán egy the határozott névelő előzi meg. vagy melléknévvel bővített főnévre vonatkozik. illetve szerkezeteket használd.a vakok the rich . s lesz belőle: the poor . There are more and more places of work for the disabled. This is such a difficult question. He failed to cut the grass with that old lawn-mower.fail to do sg. What weather! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az őrmester! Nyáron oly gyönörű voltál! Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda idő! 81 . Nem sikerül . succeed in doing sg. Sikerül manage to do sg. úgymint: such. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséből. Ez olyan nehéz kérdés.a mozgássérültek Pl: The rich managed to save their wealth. SZEGÉNYEK. ILYEN. 36. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fűnyíróval. Erről egyébként a névelők tárgyalásakor már olvashattál.a szegények the blind . 35. illetve a fentiek tagadó formában. ha főnévre. Azért érdemes külön foglalkozni e kategória képviselőivel. able to do sg. SIKERÜL . Micsoda nő! Milyen gyönyörű nő! Olyan öröm dolgozni vele. The poor can never keep up with the rich.. MILYEN. OLYAN.

Az. Menj addig.) The one who can hear it should transmit it. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. nem kap rétest estére.. nem lehet olyan rossz ember. Pl: The one who likes animals can’t be that bad. AZ. Például: The more money you have the happier you live. míg a lámpához nem érsz. szívem büszkeséggel telik meg. mégpedig elsősorban "Ha meglátom…".. a sógorom. ha a make szenvedő szerkezetben van: Például: He was made to leave. rosszul leszek. A make helyes használatához azonban nem árt tudni a ronda-magyar tükörfordítást. ha meglátsz egy tankot?” mondatok terjedtek el. aki szereti az állatokat. You were the one I trusted above all. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. Ez persze így magyar mondatokban ritkán fordul elő. hogy “ne hagyd abba a mosolygást”. 40. 82 . annál jobb. Leggyakoribb hiba e mondatok alkotásánál az. Például: She kept saying. holott a helyes mondat így hangzik: What made him do that? Ne használj tehát make-es mondatokban to + infinitive-et. “egyre csak mosolyogj” stb. Egyre csak mondogatta/hajtogatta. hogy a make utáni igét to + infinitive-be teszed: What made him to do that? . MAKE (Mi tesz boldoggá? Mit csinálsz.37.. esetleg he who. Bocs.. Rávették.. azt az angol keep + ige 1. hogy megvárakoztattalak. He kept glancing over his shoulder. AKI. The longer the better. adja át. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. "Ha meghallom…" kezdetű mondatokat: Például: The sight of blood makes me sick. annál vonzóbb vagyok. 38. A válla fölött nézegetett hátra. alak + ing-gel. Aki hallja. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztől a levegőbe ugrálok. MINÉL. The person who is green with envy is my brother-in-law. Minél hamarább jössz. ha meglátsz egy tankot?) A make ige jelentése többek közt: késztet. illetve the person who angol szerkezetek alkalmasak az aki kifejezésére. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. Why do you keep bugging me? Miért nyaggatsz már? Keep going till you reach the traffic light. ugyanis a “Mire késztet egy tank meglátása” helyett a “Mit csinálsz. Állandóan nyaggat a gyerek. EGYRE CSAK (KEEP + ing) Ugye ismered azt a jelvényt. akiben mindenek fölött megbíztam. I’m sorry to keep you waiting. The child keeps pestering me to take him to the fun fair. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. The one who. Ha vért látok. Ezt csak akkor teheted. Minél kopaszabb vagyok. annál boldogabban élsz.. Feltételesnek tűnő mondatokat is kiválthat make. hogy ezt tegye? . Az alkohol elveszi az ember eszét. Alcohol makes people lose control. Te voltál az. (kb.ANNÁL Következőképp kell képezni: The + középfok … the + középfok (melléknév középfoka természetesen). annál több sütit kapsz. akit a sárga irigység emészt. vagy -gat.. Amit a magyar hasonló szerkezetekkel. Az. Minél hosszabb. The balder the more attractive I am. -get képzővel fejez ki. 39. Minél több a pénzed. hogy menjen el. Aki nem lép egyszerre..Mi késztette arra. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. hogy KEEP SMILING? Ez azt jelenti.

ha valamiről leszokott. TANÁCSADÁSOK Minden kommentár helyett felsorolást kapsz azokról a szerkezetekről. ha idegösszeroppanásod van. hogy reggelenként fürödjek. You are getting a smoker's cough. Rászoktam arra. Az a szokásom. Azt hiszem. If the legs are missing. If I were you. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. 43. Jobban tennéd. The chair's got a leg missing. because the light bulb is missing. It would be a good thing if we got up and left. az asztal nem áll meg. There's no need to be rude. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. míg ha valakinek valamilyen jelenleg meglévő szokását kívánod kifejezni. Ha hiányoznak a lábai. Pl: I've got out of the habit of getting up late. LESZOKTAM Ha azt akarod kifejezni.: What does the sight of a cockroach make you do? Mit teszel. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. többek között be in the habit of használható. 42. keresnék magamnak egy barátnőt. What does the sound of a piano make you do? Mit teszel. Why don't you ask him what's upsetting him? Miért nem kérded meg tőle. Nem megy a világítás. The sound of the bells makes me remember my childhood. Izzadni kezdek. I'd find a girlfriend. melyek tanácsadás céljaira kiválóan megfelelnek. Leszoktam arról. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. ha kiküldenéd a gyerekeket. ha a pénzét bankban tartaná. I've got into the habit of saying "good morning" to my neighbour. ha meghallod a zongora hangját? 41. Tanácsos lenne. ha abbahagyná az ivást. Azt javaslom.Egyéb pl. ha nagyot hallasz. The transistors are missing from the pocket radio. Vigyázz. hogy sört ebédelek. Be careful. hogy csak kevés van belőle. Ha rám hallgatsz békén hagyod. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. you'll leave him alone. Jó lenne. Ha neked lennék. hogy valaki fölvett valamilyen szokást. I think you should give up smoking. itt hiányzik egy lépcső. mert a villanykörte hiányzik. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. illetve az ezzel alkotott szerkezetekkel operálhatsz. Azt javaslom. It would be advisable for you to give up drinking. ha fölállnánk és elmennénk. hogy kávét iszom reggelire. hogy CASCO-t is kössön. I am in the habit of drinking beer for lunch. Pl: I think you ought to go to the dentist. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. the table won't stand up. hogy pihend ki magad. Nem kell mindjárt durváskodni. RÁSZOKTAM. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. Az a szokásom. hogy gyorsan vezessek. A széknek hiányzik az egyik lába. Rászoktam. Leszoktam arról. Erősen köhögsz. Most hiányok különböző módozatait és az ehhez kapcsolódó logikai következményeket ismerheted meg. Lehet. Ha valami hiányzik. there's a stair missing. I got out of the habit of having a bath in the morning. hogy mi izgatja? Why not look it up in the dictionary? Miért nem nézed meg a szótárban? How about beating it? Mi lenne. hogy köszönjek a szomszédomnak. annak több módozata is lehetséges. 83 . Jobb lenne. You'd better send the children out. get into the habit of használandó. Pl: The light doesn't work. HIÁNY Ha valami hiányzik. ha lekopnál? If you take my advice. és ezért kéne valamit tenni stb. I've got into the habit of driving very fast. hogy későn keljek. It would be better if you kept your money in a bank. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. ha meglátsz egy csótányt? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. hogy vegyél hallókészüléket. a missing szóval. Azt tanácsolom. el kéne menned a fogorvoshoz. The car has got one of the bumpers missing. a get out of the habit of-ot használd.

vagy épp fogyóban van. ha az ige kapcsán három információ áll rendelkezésedre. Fentiekhez hasonló jelentést hordoz a could do with szerkezet. The batteries want replacing. He told her the story of his life. mert elfogyott. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. olyan kövér vagyok. Ki kell hagyni száradni a fát. Sajnálom. Egy-két kivételes esetben akkor is lehet tell-t használni. c) mit mondott. tehát need. Amennyiben valami nem hiányzik teljesen. a run out of. A virág nem tud meglenni víz nélkül. The grass needs to be cut. Nincs pénze. The house is in need of cleaning. She is out of money. hogy találkozunk éjfélkor. Nem tudok meglenni nélküled. melyet magyarra ráfér szóval célszerű fordítani. rámférne (jól esne) egy kis séta. We soon ran out of drinks at the party. Azt mondja. Jól esne egy zuhany. but I've run out of cigarettes. Elfogyott a borunk. Ha valami nélkül nem tudsz meglenni. Az elemeket ki kell cserélni. Az egész autót újra kell dukkózni. I could do with a shower. She can't survive without two cars. A házat ki kell takarítani. ha nem áll rendelkezésedre három információ (elsősorban persze kifejezésekről van szó). Humans can't do without oxygen. A fiú mondta a lánynak. 44. vagy (right) out of szerkezetet használd.Amennyiben a hiányosságokat pótolni kívánod. ragadok a kosztól. I'm right out of matches. vagy can't survive szerkezeteket használd. illetve SAY Tell-t akkor használj. The windows want reparing. de elfogyott a cigarettám. I am so sticky. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. short of a megfelelő szerkezet. így kölcsön kellett kérni. I can't do without you. TELL. I could do with a short walk. csak épp kevés van belőle. Flowers can't do without water. Rámférne egy fogyókúra. b) kinek mondta. A virágokat meg kell öntözni. A füvet le kell vágni. At the end of the month I'm always short of money. I am so fat. We've run out of wine. The boy told the girl to plight their troth (Ő) mondta (nekem). Don't tell lies. úgy szükséges valamit tenni. vagy want + GERUND szerkezetet használj. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. Nagyon fáj a fejem. Például: The wood needs drying out. Ha valami azért hiányzik. The whole car needs re-spraying. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. The flowers need to be watered. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. Például: She told me to meet her at midnight. Pl: I've got such a headache. Pl: He says he can't survive without ten hours' sleep. I could do with a slimming course. vagyis: a) ki mondta. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. Például: I'm sorry. a can't do without. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. so they had to borrow some. Elmesélte neki élete történetét. Ne hazudj! 84 . Az ablakokat meg kell javítani. Pl: Are you short of glasses? They were short of ashtrays. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül.

Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. az az. úgy kizárólag mellékmondatot használhatsz.) A következőképpen írd le egy angolnak: 12th December. hogy a mellékmondat többféleképpen építhető fel. b) kinek mondta (ilyenkor to prepozíciót rakj az elé. (Amanda Lear) Azt mondta. addig az: I suggest you to stay here nemcsak hogy hibás. Azt javasolta. vagyis nem követheti TO + Infinitive. Azt javaslom. hogy menjek el. csak ez pontosan nincs benne a mondatban) (Ki tudja?) Amennyiben a mondatba be akarod tenni az új alanyt. hogy korán induljak/junk/janak. ain't it?". 85 . Csak azt akarom mondani. 45. nemde? – mondta Juliska. Azt javasolta. hogy miről van szó). "Nice day. He suggested that I should leave. hogy itt maradj. hogy ha van rá mód… vagy: Például: a) ki mondta. Suggest ige után használhatsz Gerund-ot. I suggest that you don't get drunk. hogy ne rúgj be. He said that it was fun to make love in the sun. Azt mondja. (Láthatod. DÁTUMOK A dátumokat az angolban másképp kell írni és megint másképp kell olvasni.) 46. Ilyenkor általánosságban beszélsz (bár a mondatból többnyire kiderül. Azt tanácsolom. 1954 És a következőképpen mondd neki: The twelfth of December. Juliska said. (vagyis hogy feltehetően mi menjünk. I only want to say if there's a way (Superstar). They suggested leaving early. Amit viszont talán kevésbé tudsz. december 12. A menést javasolta. Azt javasolta. teljesen jó. "You are a genius". hanem egyenesen borzalmas is. Például: She suggested that we go/should go/went. He says he's busy. hogy menjünk el. Szép időnk van.Say akkor használatos. Nineteen Fifty-four. hogy: Például: I advise you to stay here. Ninteen Fifty-four. Míg tehát az a mondat. vagy December the twelfth. SUGGEST Mint jól tudod. amennyiben a mondatban nincs új alany. hogy nem ér rá. akinek mondta). vagy December 12th. A dátum mondjuk 1954. a suggest ige jelentése: javasol. (Az én születésnapom. hogy ezt az igét nem használhatod olyan formában. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. mint mondjuk az advise-ot. 1954. Például: She suggested going. ha csak két információ van az ige körül: a) b) Pl: ki mondta. Béla said to Marci. mit mondott.

Would you like to take a seat? No. hogy a feni kérdést szó szerint fordítják angolra. D'you wanna drink something? Yes. mindig a mondat.és lakásfajták angolra fordításakor. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? 49. Az alábbiakban – inkább csak ötletszerűen – néhány lakásfajta angol nevével ismerkedhetsz meg. hogy Thank you. thank you. nem vagyok fáradt. hogy a feel után sose használj visszaható névmást (pl. At the end of the week you will feel well. ÉRZI MAGÁT Az ember két szituációban érezheti jól. 48. Például: How are you? Fine. 50. A hét végén már jobban fogja érezni magát. I'm not tired. vagy a have fun kifejezést használd. hova is kell tenni egy mondatban a hála kifejezésére szolgáló Thank you szerkezetecskét. Fenti kérdés helyesen így hangzik angolul: What do you call…? Pl: What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? Hogy hívják azt az embert.) Le akarsz ülni? Nem. vagy rosszul magát: b) egészségileg. (Ez ráadásul nem is thank you.47. s ennek következtében How do you call…? kérdés jön létre. HOGY HÍVJÁK? Gyakori hiba. myself). tehát egyszerűen csak house-t mondj. Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. mely sajnos helytelen. Például: We had a very good time at the party. Előbbi esetben a have a good/bad time. hogy nem tudod. please. Nos. Utóbbi esetben a feel well/feel unwell kifejezés helyes. hogy family-house nincs. 86 . Például: house. és arra különösképpen vigyázz. Köszönöm. vagy detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs subtenancy lodgings rented room co-tenancy családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet albérlet albérlet albérlet társbérlet Még csak annyit: olyan angol kifejezés. HÁZAK ÉS LAKÁSOK Meglehetős kuszaság tapasztalható a különböző ház. thank you. THANK YOU Gyakori hiba. Tehát választ nem kezdhetsz úgy. a) hangulatilag. vagy félmondat végére.

NÉHÁNY PREPOZÍCIÓ Arrive (megérkezik) ige után sose használj to-t. Kocsival szó angol fordításakor használhatsz by. hanem az in prepozíciót használd. Előbbit akkor. b) több. Pl: At the end of the play they all went to the pub. Több órája várok rád. In the end nobody stayed on the stage. vagy a use szó. At the end – in the end Az előbbi kifejezés azt jelenti. ha valaki egy országba. It is no use waiting any longer. vagy a mondattól függően főnevet kell használni.NEM ÉRDEMES E kifejezés angol megfelelője a worth. Kocsival mentek az állatkertbe. akkor csak a several szó alkalmazása helyes. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. We went to the zoo in my car. ÉRDEMES .51. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. Nem érdemes tovább várni. ha a by és a car szavak közt semmi egyéb nincs. Végül senki nem maradt a színpadon. hogy more-t csak akkor használhatsz. ha összehasonlítasz. Képen. Például: I have been waiting for you for several hours. Ha a több szó megfelel a számos szó értékének. hogy: this morning this afternoon this evening tonight 54. Például: There is a nice married couple in the photo. my car). míg az utóbbi azt. Több. There are two oranges in the picture. hogy valaminek a végén. utóbbit pedig akkor. vagy in prepozíciót. Érdemes megvenni azt a Mercit. vagy in. míg a másodikban a more-t. a helyes prepozíció at. 53. vagy nagyobb városba érkezik. ne az on. melyek után ing-es alakot. MA ESTE stb. Az első esetben angolul a several kifejezést használd. hogy today evening. MA REGGEL. mint – more than. 52. morning stb. Fenti kifejezéseket ne úgy fordítsd. Például: They went to the zoo by car. At last we arrived at the station. hogy végül. mint 3 órája várok rád. TÖBB E magyar szó kétfajta szövegkörnyezetben is használható: a) több órája várok. Ebből tehát az következik. Például: It is worth buying this Mercedes. mint három órája várok. vagy fényképen használata esetén. Végre megérkeztünk az állomásra. I have been waiting for you for more than 3 hours. 87 . hanem úgy. at minden egyéb esetben használatos. Két narancs látható a festményen.. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. vagyis nem összehasonlításról van szó. vagyis több. ha a car valamilyen szóval bővítve van (pl. Például: Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. In-t használj akkor. Az előadás végén mind elmentek a kocsmába.

mint az anyósom. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. hogy a LIKE esetében nem melléknévvel hasonlítasz össze. mint az anyósom. He works as a slave. Megenném. The music is too loud for the baby to sleep. Pont olyan kedves vagy. Nem elég okos ahhoz. That beer is too much for me to drink. TOO és ENOUGH Amennyiben olyan jellegű összetett mondattal hoz össze a sors. Tagadó mondatokban didn't want to (nem akart) helyett: I wouldn't let her prick my nose. When I was a kid I would play football every day. (Pl. A tea túl forró volt ahhoz. melynek első felében túlságosan (too). Túl hideg van ahhoz. Elég gazdag ahhoz. -ne… I would eat it if it wasn't green. Például: He works like a slave. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. Túl nagy a szél ahhoz. She is not clever enough to understand it. He is too drunk to speak. ha nem lenne zöld. 2. Például: You're just like my mother-in-law.) Az mégpedig. hogy a bébi aludni tudjon. hogy egy szót is kinyögjön. (Tehát nem as…as. You're just as nice as my mother-in-law. minden nap fociztam. hogy a like hasonlít. Túl részeg ahhoz. Az utca túl sáros ahhoz. 88 . Azt mondta. Múltban történt rendszeres.55. illetve AS…AS A két összehasonlítás közt a különbség az. illetve as között. hogy… vagy Nincs elég meleg ahhoz. Úgy dolgozik. 56. Túl hangos a zene ahhoz. hogy én megvegyem). Pl: The street is too muddy for Pisti to cross (it). 1. hogy megigyam. Nem voltam hajlandó megengedni neki. hogy fölszúrja az orromat. hogy a jövő héten majd meglátogat. most összefoglaljuk a leggyakrabban használt jelentéseket. Van egy másik különbség is. hogy fel tudjon ugrani rá. az AS…AS-nél egy melléknév is használatos. a második tagmondat alanya elé for-t kell tenni. The tea was too hot for the fly to beat the world record. It is too windy for us to sail now. hogy megvegye a villát. (de nem rabszolga) Rabszolgaként dolgozik. mint egy rabszolga. Amennyiben a két tagmondat alanya különböző (vagyis a villa túl drága ahhoz. hogy…) a második tagmondat angolban mindig főnévi igenévvel kezdődik (to do). Feltételes mondatokban: -na. gyakori cselekvéseknél: Amikor én még kissrác voltam. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. The train was not slow enough for him to jump on. mégpedig úgy hogy a második tagmondat hogy szóval kezdődik. hogy most vitorlázzunk. Függő beszédben will helyett (amennyiben a főmondat múlt idejű): He said he would visit me the next week. Pont olyan vagy. mégpedig like. míg az as azonosít. 3. 4. LIKE. hogy megértse. vagy eléggé (enough) található. egy gyarmaton) 57. WOULD jelentései Itt-ott már volt róla szó. Például: He is rich enough to buy the villa. (pl. A vonat nem ment elég lassan ahhoz.

) Pl: That mini skirt really suits you. akkor fit. illeve way) Alapvető különbség az. a padlószőnyeg színe a fotelhez stb. 59. That hair style suits you. a stílusához stb. hogy a road fizikai értelemben vett út. Olyan blúzt vett. Sokszor azonban (elsősorban szóösszetételeknél) a way is lehet fizikai út: Például: motorway – autósztráda highway – főút railway – vasút (a sínek) 60. fit. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. akkor a suit szót használd. JÓL ÁLL (suit. ha pedig két ruhadarab egymáshoz (például a pulóvered a szoknyádhoz) akkor go with. ha a függöny megy a tapétához. Does that blouse fit you. amelyik megy a fotelhez. go with. match) Ha egy ruha oly módon áll jól valakin. hogy kölcsönkérni mindig baróbb dolog. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. That pair of jeans fits me. hogy megy az egyéniségéhez. Tehát: gravelled road – murvás út dirt road – földút on the way to the office – úton az irodába rutted road – földút asphalt road – aszfaltút Például: Can you tell me the way to Denton Cottage? Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. Hű de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura.kölcsönad Úgy jegyezd meg. vagy match (Ez utóbbit használd akkor is. Vonzatok: borrow money from Joe lend money to Joe. az út pedig zsúfolt.kölcsönkér lend . mint kölcsönadni. She's bought a blouse that goes with her pants-suit. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. vagy lend Joe some money Bankkölcsön: loan lakást kiad: let (rooms to let – kiadó szobák) rent out (She'll rent out her flat) Bérel valamit: rent (hosszabb időre) hire (rövidebb időre) Bérleti díj: rent 89 .. Az út hosszú volt.58. ÚTON (road. KÖLCSÖNKÉR és KÖLCSÖNAD Ezt mindig összekeveritek! borrow . míg a way inkább elméleti. Jó a farmer mérete. ha a mérete jó.

The cat likes romantic stories. hogy van/volt/lesz (egy könyv van az asztalon. The pioneers are singing. He was a soldier for two years. vagy amióta elköltözött. Ez a there csak formájában ugyanaz mint az ott jelentésű there. ahol két there is van egy mondaton belül. akkor: The three pioneers are singing. megint lesz kávé. Nézd a következő mondatpárt: Például: There are some pioneers standing under the flag. 90 . There is a truncheon in the policeman's hand. akkor is kezdhetsz there-rel. A for jelentése: valamennyi ideje. Két évig tanultam zongorázni. Tehát gyakoriak az olyan mondatok. hogy a zászló alatt álló úttörők énekelnek. – Van ott egy fénykép. úgy is mondhatod. az egy kaszáspók! Nyuszi ül a fűben. A második mondatban már tudtuk. it's (a) daddy longlegs. emiatt a mondat the-vel kezdődött. There is a photo there. The truncheon is black. Hű. A legegyszerűbben úgy tudod megkülönböztetni őket. 62. mikor ez nem jön be (hetek óta – for weeks). -je. A gumibot fekete. mióta megnősült stb. Egy macska kacag a háztetőn. vagy valamennyi ideig. és az a valaki nem the-vel kezdődik (a girl – the girl). The policemen are looking at the girl. Egy pók van a falon. hisz nem tudtuk melyik úttörőkről van szó. hogy: A rabbit is sitting in the grass. A kislányon mini szoknya van. ha veszel). ami eleve kizárja a there használatát. A light was in her eyes stb. hogy a magyar óta használatakor since-t mondasz. akkor there-rel kezdd a mondatot. She's been sleeping since morning. Egy kislány áll a sarkon. esetén pedig for-t. There is a cat laughing on the roof. Elsősorban Present Perfect Continuous-os mondatokban használjuk: Például: She's been sleeping for 6 hours. THERE IS/ARE/WAS/WERE/WILL BE There is a spider on the wall. de az esetek többségében számíthatsz rá. There are two policemen sitting in a Zsiguli. Amikor olyan dolgokat akarsz közölni. Reggel óta alszik. tíz perce. There are three pioneers standing… És ha ez a három úttörő énekel. Hey. hogy: Az első mondatban nem az úttörők álltak a zászló alatt. A for tehát időtartamot jelöl: két hete. Úttörők állnak a zászló alatt. -ca. vagy –et. 1973 óta. SINCE és FOR A since jelentése: óta (eltekintve azon esetektől mikor mivel). Például: since morning for six months reggel óta hat hónapja Van.. Ha tehát valamiről szimplán megállapítod. Két évet volt katona. Például: I studied the piano for two years. Fény volt a szemében. az előbb még volt kávé a kredencben. A for ezenkívül jelenti még azt is. Lesz még szőlő. Gumibot van a rendőr kezében.61. azonban sokkal gyakoribb a fenti típusú mondatok There-rel történő kezdése. éjfél óta. -e. -ja. Hat órája alszik. valaki csinál (csinált) valamit. A rendőrök a lányt nézik. Az úttörők énekelnek. hogy –ig. négy éve. The girl is wearing a mini skirt. Két rendőr ül egy Zsiguliban. ce. A since időpont kezdetet: február óta. -a. A macska szereti a romantikus történeteket. lesz még lágy kenyér. Például: There is a girl standing on the corner. így there-rel kezdtünk. Természetesen ha három úttörő áll a zászló alatt.

alakba. I've never seen her cry. jön). alak. Alak (jobban tetted volna. Hallod. hogy jön a vonat. ha nem mondod meg neki. máris defektet kaptunk. Ua. hogy dobog a szívem? 91 . Például: You'd better not put on your dress. máris mennie kellett. HA (HAD BETTER) Jobb lenne ha-. Például: You'd better have closed your eyes. hanem –ing-es alakba. ha…esetén jobban teszed. Jobb. máris zuhogott. you.) Összevontan: 'd better. Hallottam. 64. 65. hogy: Alighogy befejezte a terítést már meg is jöttek a vendégek. JOBB LENNE. Can you hear my heart beat? Senki nem hallotta. No sooner had we sat down than we found it was time to go. Jobb lenne. And I saw her standing there. Tehát gyakran emelik ki a hardly. Még egyszer hangsúlyozom: to-t ne tégy a come elé. hogy valaki kopog. Tagadás esetén: had better not + ige 1. vagy ige 1. Joe. We'd better go home now. jobban tetted volna. illetve no sooner szavakat a mondat elejére. Jobban tenném. aki jobban tenné: I. mint bármi mást (You'd better use had better). no sooner esetén than van. a mondatnak mind a két felét ragozod (láttam. mely mondat második felében szintén cselekvés van (Láttam. ha most hazamennénk. jobban tennéd ha…. ahogy ott áll. Jobb lenne. ha nem öltöznél fel. ezután had better (és nem would better). Jobban tetted volna. (Beatles) I can hear someone knocking. hogy elhagyta a házat. (Tehát itt sincs to. Jobb lett volna. No sooner had she finished laying the table than the guests arrived. I saw them standing hand in hand. vagy hall igével. Vigyázz! A hardly esetén középen when. LÁTTUK. Azzal kezdd. ha aludnék. Alig ültünk le. No sooner had the game begun than it started raining. de egyszerűbb. hogy ott állank kéz a kézben.63. I saw the train coming. hogy már mennünk kell. ha…) Rosszalló értelmű és ritkán használt. Még sosem láttam sírni. ha had better-t használsz. Pl: Hardly had we started when the car got a flat tyre. mikor láttuk. hogy zörög a sárhányó). Alig jött meg. ha nem mész el. ha az egyszerűbbet használod. hogy a második tagmondat igéjét nem teszed külön igeidőbe. I'd better sleep. I saw the train come. Láttam. majd az ige első alakja to nélkül. Hardly had she finished laying the table. You'd better not have left. hogy: I saw that the train was coming. Például: Nobody heard him leave the house. Alig indultunk el. Hardly had he arrived when he had to leave again. Alig kezdődött a meccs. HALLOTTUK (see és hear) Amikor magyarban két tagmondatból álló mondatot mondasz lát. You'd better not tell him. miáltal az első tagmondat szórendje megfordul (had she finished). Angolban úgy tudsz rövidíteni. when the guests arrived. Az a mondat sem rossz. Hallom. Múlt idő: had better have + ige 3. Láttam. ALIGHOGY…MÁRIS Időnként használunk olyan jellegű mondatokat. ha becsukod a szemed. Nobody heard him leaving the house.

I wasn't going to eat it. when the rain began to fall. K. Úgy vélik.…aki a jelentések szerint…stb. K. Nem akartam én megenni.). AZON VAN. when the rain began to fall. egy gyáva. nem is olyan gyáva. hogy K. amikor mondták. hogy K. is believed. mit mondanak róla stb. a várba ment. is thought. csatamezőt keres. is said to be a coward. Úgy tűnik. is said. hogy elinduljak). a remek mesefigurát (a továbbiakban K.) Pl: K. akkor infinitive-vel folytasd a mondatot. AZT MONDJÁK RÓLA. Azt mondják. was said to be a coward. akiről úgy tudják. Feltételezik. aki úgy tűnik. A jelentések szerint K.-nak van egy lova. Amennyiben most mondják. Azt mondják K. Azt mondták. – I was about to start.-ról. hogy milyennek tűnik. K. akkor: K. Épp indulni készültem (azon voltam. is said to have been a lady-killer when he was young. Fenti mondat going to-val is mondható: I was going to start. most tűnik úgy stb. Úgy tűnik. to have known. csatamezőt keres. tűnt úgy. Pl: Last year K. is reported to have a horse. Amennyiben Krisztofóról egy hónappal ezelőtt mondták. to have lost stb. K. Úgy tűnik. Ha akkor volt olyan. hogy K. seemed was believed stb. mikor rákezdett az eső. vagy csinált valamit.: Azt mondják. K. hogy fiatal korában nagy kujon volt. hogy K.-nak van egy lova. K. seems to be looking for a battlefield. 67. A JELENTÉSEK SZERINT… Válasszuk ki mondjuk Krisztofórót. az infinitive perfect alakba kerül (to have been. Az ilyen jellegű mondatok első szava K. Ezt követi a főnévi igenév TO-ja. ÚGY TŰNIK. 92 . hogy K. was reported to have a horse.. Ezután az alábbi kifejezések jöhetnek: seems. K. hogy.66. Pl. Például: Were you about to leave? Épp menni készültél? Were you going to leave? Ua. ismeri a kapuzáró jelszót. Tavaly még úgy tűnt. seems to… is said to…stb. is supposed stb. de korábban volt valamilyen.. HOGY (to be about to) Ez csak egy egyszerű kifejezés. ismeri a királyt. Jelentették. hogy K. is thought to know the king. K. is reported to have left for the castle. stb. épp csak azon voltam. csinált valamit stb. hogy K. lesz. hogy K. hogy…. gyáva. I was just about to taste it. elvesztette a lovát. seemed to know the gate locking password. is reported. Attól függően. (épp most) A jelentések szerint K. gyáva. folytasd a mondatot: Például: K. K. Eddig tehát: K. seems to have lost his horse. hogy megkóstoljam.

tűnést megelőzően volt valamilyen. is said to have been deserted by his horse. was said to have lost his horse. Jelentették. vagy csinált valamit. The door seemed to have been closed. We were thought to be working. megszökött lovastul. 69. hogy K. K. It took Joe a week to paint my room. K. seems to be loved by every child. hogy K. amit kérsz. 68. How long will it take you to take off that skirt? Meddig tart már. There seemed to be a few more left. Ask him the time. KÉRDEZ vagy KÉR (ask) Angolul mindkét szó ask. Meddig tart már. mondták róla stb. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Málnát kért tőlem. DE! Ha kérdezel: I asked Joe his name. This sentence is said to be the last one. was reported to have run away with his horse.-val csinálták. K. mikor elvesztette. He asked me for some raspberries. Úgy tűnik. One goose neck is said to be better than two hen necks. Feltehetően vidéken bújkál. was reported to be wanted by the police. és a mondást. He is supposed to be hiding in the country. Úgy tűnt.-t otthagyta a lova. Ha valamit kérsz. Mindennek tetejébe a to + infinitive. Órát kérj tőle a születésnapodra. Ez mind a négy fenti esetben előfordulhat: Például: Azt mondják. Azt mondják. vagy to + perfect infinitive még szenvedőbe is kerülhet ha a jelentések szerint nem K. Néhány egyéb (nem K.-t körözi a rendőrség. She is believed to be a foreigner.-t legyőzték. hogy K. becsukták az ajtót. Kérdezd meg tőle. hogy dolgozunk. Jelentették. Ha kérsz: I asked Joe for some money. Például: I asked him his address. csinálta. hány óra. K.-s) példa. elvesztette a lovát. míg a mosolyt levakarták az arcáról. hogy külföldi. hogy K. 14 éves sem volt. hogy K. Például: K. hanem K. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. Úgy látszott. She is said to have been less than fourteen when she lost it. hogy van még hátra egy pár. Azt hitték. tehát úgy tűnt. Azt mondják. tedd be a for-t az elé. bent volt a várban. hogy ismerte a kapunyitó jelszót: Azt mondták. akkor: K. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. Ask him for a watch for your birthday. K. Csak az tartott két órát. mire Józsi kifestette a szobámat. Megkérdeztem a címét. seemed to have been defeated. K. Pl: It took them two hours to take the smile off his face. Azt hiszik róla. Úgy tűnik. Azt mondják. Úgy látszik forr. 93 . seemed to have known the gate opening password.-t minden gyerek szereti. A különbség tehát a for. ez már az utolsó mondat. hogy levedd azt a szoknyát? Tehát: take + valaki + to (Top Secret) Egy hét is beletelt. Pl: It seems to be boiling. hogy K.Ha a múltban tűnt úgy. MEDDIG TART? VAGY FÉL ÓRÁT (take) Ez is csak egy kifejezés..

It's two months since we talked. (Tehát since és simple past) Például: It's ages since I met them. Például: Let's meet at 6 o'clock. Jobb szeret korán kelni. Watch – karóra Clock – egyéb órafajta (falióra. Ezer éve nem találkoztam velük. Inkább Görögországba mennék. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. Jobb szeretem a sört. Hírközlő szervek (media) és a hivatalos nyelv akkor is használja. AZ ÓRA A watch és a clock tárgyak. O'clock: a köznyelv használja időpont megjelölésére. Például: I prefer cats to dogs. It's two years since I saw you. Például: It is 5 hours GMT. Az o'clock akár el is hagyható: Let's meet at six. használhatsz –ing-et (prefer singing). They prefer running to swimming. DE JÓL TÁNCOLSZ! (good at) Az ilyen jellegű mondatokat úgy is mondhatják.70. He prefers getting up late. Két hónapja nem beszéltünk. hogy: She dances well. Találkozzunk hatkor. 94 . one lesson is 45 minutes. JOBB SZERET (prefer) A gyakran használt like better nem jó. ritkábban to-t (prefer to sing). Nagyon jól vezet. ébresztőóra. de talán gyakoribb a She is good at dancing. Hány óra van? Lesson: tanítási óra. Például: With us. 73. Ha prefer után aktus jön (tehát nem tárgy). A prefer-es mondatokban a mint nem than. Nyelvekből jó. és akkor némileg módosul a mondat. Ha would prefer-t használsz. He prefers to get up early. mint úszni. mindig to kövesse: Például: I'd prefer to go to Greece. Nálunk. Jobban szeretem a macskákat. Helyette: prefer. hanem to. (Greenwich Mean Time) Greenwich-i idő szerint 5 óra van. mint a kutyákat. Például: They are good at singing. Jól énekelnek. KÉT ÉVE NEM LÁTTALAK A már tanult: I haven't seen you for two years mellett It is kiemelésével is lehet kezdeni. amikor a köznyelv o'clock-ot mond. Jobb szeret későn kelni. She is good at languages. What' the time? What time is it? 71. kakukkos óra stb. Jobb szeretnek futni.) Hour – egy hatvan percből álló egység (2 hours – két óra [120 perc]). 72. mint a bort. He's very good at driving. Ha prefer után összehasonlítasz mindig –ing-et használj: I prefer singing to acting. Például: I prefer beer to wine. in Csepel Workers' Home.

Fölvette a kabátját. I don't want to see him. Ez angolul steal. aki dohányzik. have not (ez egy generális tagadószó) 75. Levette a cipőjét. 100 forintot raboltak el az idős hölgytől. Wherever you go. The only problem is that it's rather expensive. (Susie) Bárhová is mész. However much it hurts. AKÁRMIT Például: Wherever you go. He took off his shoes. Kiraboltak egy bankot. 76. pénzt rob-ni nem. AZ EGYETLEN (the only) Például: He's the only person in the office who smokes. Fradi is the first. Bárhová is mész. vagy bankot lehet. hogy meggyőzzük őt. Különösen a rock világában gyakori az ilyen típusú szóösszevonás. mert rob-ni csak embert.74. WANNA stb. I'm coming with you. hogy kicsit drága. Például: They stole 2 million forints.ruhát levesz Például: She put on her coat. gonna – going to wanna – want to gotta – have got to gimme – give me kinda – kind of 4U – for you U R – you are ain't – am not. BÁRHOVÁ. This is the only way to convince him. nem akarok találkozni vele. Ez az egyetlen kijárat. You're the only one who'll have me. én ott leszek. I'll be there.ruhát fölvesz take off . They robbed a bank. Mindig csak a tiéd leszek. 77. They robbed the old lady of 100 forints. bármit is csinálsz. FÖLVESZ – LEVESZ (ruhát) Ezt is mindig összekevered! Figyelj! put on . 78. a Fradi itt a sztár. Az egyetlen probléma. én veled megyek. Elraboltak 2 millió forintot. Ez az egyetlen lehetőség. This is the only exit. are not. RABOL és LOP Azért fontos. Barki is az. is not. Akárhogy is fáj. Whoever it is. 95 . Ua. whatever you do. Ő az egyetlen ember az irodában. GONNA. They stole 100 forints from the old lady.

vagy goodbye. She tried hard to please everyone. Most már viselkedjél. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. De azért nem volt olyan önző. Te nem tudod mit beszélsz. Sokkal jobban főzött mint te. I know exactly what kind of a woman your first wife was. Nincs több. 96 . is there? No. REMÉLEM (I hope) It was worth reading. Minden jót. Én még ilyen marhát nem láttam. mint amilyen legény te vagy. és kész. You don't know what you're saying. hogy milyen nő volt az első feleséged. She was much better at cooking than you and that's it. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. ugye? Nincs. Lehet. But she wasn't as selfish as you are. mint te. Attól még nem lesz kopaszabb. She was just like that. mint te. Vagyok én olyan legény. Remélem. Már csak ilyen volt. I am as tough a girl as tough a guy you are. A poros nyomába se léphetsz az első feleségemnek.79. Good luck and take care. hogy festi magát. Control yourself. Good-bye. Vagyok én olyan lány. Búcsúzásképpen … I am as tough a guy as you are. There's no more. I haven't seen a moron like you. That won't make her balder. She may use make-up. hogy megérte elolvasni Vigyázz magadra. Pontosan tudom. You are nothing like my first wife. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni.

Tegnap mentem hozzá és kaptam tole piros tojást. Amikor befejezi. Most már befejeztem. Mondtam már neked. 1986 óta tanár. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 97 . hogy még most sem ment le a púp a fejemrol. Te csöngettél. de még nem vette el. mint egy ház. Láttál te már felnott férfit meztelen? Megetted már amit tegnap foztem? A cipojét és a kabátját levette. A feleségemtol piros tojást még nem kaptam. A mai napig nem felejtettem el azt a szeptemberi estét. Láttál te már mackót málnásban? Sok kérdést már megoldottunk. autóval jár. Tizennégy éves kora óta ír naplót. Ma reggel jártam Tótkomlósan. Most áll. Azóta horkol. Általában Camparit iszik. összesen hat napja fog táncolni. de a fülbevalóját még nem kattintotta ki. Ugye milyen sokat javult az életszínvonaluk? De idétlen vagy. Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! Állandóan hazudsz! Most már tudom. E héten háltam lópokrócon. Épp TV-t név. Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Épp most jártam Tótkomlóson. Már öt perce szól a telefon. Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Nyár óta csak rád gondolok. Még mindig nem felelt. az ingét épp most gombolja. mert tavaly úgy kupán vágott. mikor elváltak. Órák óta azt az egy halat eszi. Mióta tanítasz? Két napja nyüszög. Elso találkozásunk óta szeretlek. Még sosem háltam lópokrócon. Tavaly óta cigarettázik. Mióta megérkezett a városba. nem? 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) A kezét már megkérte. és most csuklok. Sokszor voltam már ideges. mikor eloször láttalak meg a szénakazal tövibe'. hogy összeházasodnak? 6 éve vagyok nos/férjnél. Ittam egy kis kólát. mikor véletlenül rossz buszra szálltam? Ugye még nem meséltem azokról az idokrol. Én még sose voltam férfivel. Elaludtál már? Épp most dugta el. Ivott egy pohár vodkát és most itt kacsázik az utcán. Mióta megnosült. de e héten 8-kor. így nem jöhet velem diszkózni. Még sosem volt ilyen szerencsém. Még nem csapott a fejemre. Ablakot nyitottam. Már öt perce boldog. Tasziló? A hullámvasúton már ültem.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (MAGYAR-ANGOL) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. Dél óta alszik. ha befejeztem. légyszives add ide. 27 éve katona. mikor kéz a kézben mentünk a Dózsa György úton május 1jén? Felfújta a lufit. De hisz ezt már tanultam. Lábát törte. Egész mostanáig boldogok voltunk. Jártam már Tótkomlóson. Végre már ezt is megtanultam. Már három hete dolgozom. Te jó isten. Úgyhogy most három napja táncol. Egész nap úgy hiányoztál. nem ittam többet. de ma este kevertet. Megkaptad már a pénzt? Kettokor jöttek meg. Még fél évig sem éltek együtt. Mióta megláttalak a bokrok alatt. de azóta se láttuk oket. Három éve hordja azt a rongyos farmert. Megcsókolta (és most várandós). Majd szólok. vagy ül? Általában 7-kor kel. Épp most ment el hazulról. de a barátnomet már igen. de az elvarázsolt kastélyban még nem voltam. és az most akkora. soha sem láttam a nagy sárkányt. anyukám. csak rólad álmodom. Meglocsoltad már a feleséged? Ot még nem locsoltam meg. Még nem jártam Tótkomlóson. és még most sem fejezte be. Már 10 éve barátnok. Mióta jár Jóska Gézával? Már egy hete csak a mamára gondolok. Olvastad már? Amikor majd elolvasod. Osz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. Még nem tanultam meg. Szakítottam Józsival. egész másképp viselkedik. hogy ne szopd az ujjad! Megjavítottad már a csapot? Elfogyott a cigarettám. mióta kivették a manduláját. Még mindig nem kérdeztem meg. mennyit ittál! Nyugi. Az összes húst bepaníroztad? Nem találkoztunk mi már valahol? Még soha nem volt ilyen fejfájásom. Kicsit meghíztál. Befejezted már? Nem említettem még neked azt az esetet. Én még sohasem utaztam a szellemvasúton. Évek óta nem ettem ilyen jó véreshurkát. mint a Józsi. a legdrágább szállodában lakik. pedig o már tegnap elkezdte. Már egy órája olvassa azt a kurta cikket. Épp most háltam lópokrócon. Egy hete lakom a California szállodában. Még sose féltem így. Már egy hete csak a mamára gondolok. Én még ilyet nem láttam! Nem találkoztunk mi már valahol? Bocsánatot kértél már tole? Már olvastam. Mióta miniszter lett. de nagyon félek. de a sodrófát már elovette. Háltam már lópokrócon.

Én nem golfozom. Állandóan csapkodja az ajtót. Mire a vadász megtöltötte a pukáját. Utálom az esot. hogy cseréljenek helyet. Alszik a széken a kabát. sárgarépát dugott a puska csövébe. Soha nem segít. Mikor felébredt. Tetszem neked? Nem ízlik a leves. Minden nap felkel a Nap. Egy fekete macska ül a fogason. mert csörög a lánc. Malacka minden nap meglátogatja Micimackót. Mindig azt mondod. 98 . hogy busszal járjon a piacra. Néha olvas. de úszni nem járok. mit csinál a kutya a fánál? Állandóan újságot olvas reggeli közben. Majd holnap kimegyek a piacra. Perceg a szú. Már vagy három órája nyomta a csengot. hogy szélhámos. Hol lesz a hétvégi buli? Melyik horkol? Idáig vagyok az üzleti problémáiddal. hogy nincs otthon zsír. Csak nem fáztál meg? Hegyek között. mert elfelejtete föladni a levelet. Ott megy az álmunk. Most is olvas. Nagy elánnal bontotta a csirkét. a lány már 20 perce ott várt. amikor rájött. Sírok. Mire rájöttem. Szeretlek. Halálra untatsz. mondd? Érted? Azt hiszem.108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) Áh. Sose olvas. Itt ül az ido a nyakamon. hogy visszafogott vagyok. hogy senki nincs a szobában. a vonat már elment. A buszra várok. hogy pénteken nem érek rá. 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) Úgy értem. hogy megegye. most már emlékszem. Ezt a sört most megiszom. hogy nincs papír a gépben. Lehúnyja kék szemét az ég. Remélem érted a könyvet. Itt jön. mikor látta. Nincs hozzászokva ahhoz. Érted? Mindenre emlékszem. Minden este étteremben vacsorázik. mikor látta. Magas lovon ült. hogy fejjel lefelé van. Még csak öt perce ettek. Gondolkodom. Almát eszem. Tegnap már két napja táncolt. Azt hiszem igazad van. Kati holnap jön át. Mikor a sarokra értem. mert reggel rohanok. mikor újabb vendégek érkeztek. mikor végre feltunt egy nyuszi. Csakazértis el fogom olvasni. Korán szoktam kelni. már 10 perce ment a vonat. Már rég megsavanyodott a túró rudi. Hé. Szereted a mézet? Szeretsz még. Futni szoktam. Londonban üzletel. Állandóan csapkodja az ajtót. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. Szabad akarok lenni. én értem. Mit sütsz kis szucs? Sós húst sütsz kis szucs? Süt a pék. Ismerlek. Már egy órája ugatott a kutya. A Nap keleten kel. Már két órája beszélt. mielott lebukott. Minden este fest. Gyakran megyünk moziba. olvasta. Ez kezd bedilizni. Ritkán sír. Írok. völgyek között zakatol a vonat. Mire kiért az állomásra. nem olvasok. Éjfélkor szokott lefeküdni. Hol élsz te? Te kinek drukkolsz? Mindig este zuhanyozok. Most épp nem alszik. Csak olvasta. Ülök egy rózsaszínu kádban. mit csinálsz te itt? Ezen a tavaszon fogok férjhez menni. mikor rájött. Hová mész te kisnyulacska? Ballag a katona. Milyen nap van ma? Minden kártya nálad van. Ezért megfizetsz! Hull az elsárgult levél. Dühös voltam rá. szájában csutora. Hu de köhögsz. Mikor felébredtem. Állandóan vitatkoznak. süt a pék gezemice lángost. a nyuszi már elszaladt. Mi? Csörög a lánc. Most épp nem írok. Apu. Csöng a telefon. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. Csörög a lánc. Nem hallom. Éjjel nappal rád gondolok. mikor a házmester végre kinézett. Már tíz perce gépelt. Mit csinálsz? Hova mész? Most hülyéskedsz? Hull az elsárgult levél. mire rászánta magát. Hányszor mosol naponta fogat? Józsi bácsi már nem dolgozik itt. Az állatok sosem ölnek pénzért. de gyakran nevet. Szeretlek. Néha nyolcig alszik. Utálom a birkahúst. mikor a vizsgabiztos megkérte. Remélem jól vagy. a kakas már fél órája kukorékolt. Itt jön a Nap. Mielott elszaladt. Órák hosszat ült a rókalyuk elott. mikor végre kiment. Holnap este színházba megyek. már összetört a szívem.

hogy nos vagyok. és pont félórája lesz. megcsúszott és levágta az orrát. hogy nem mos lábat. 295) Mikor feljön a nap. akiket lovászfiú korából ismert. Korán lefeküdt. Én nem jártam iskolába. mert elfelejtette elhozni a sípját. ez meglotte. 300) Holnap háromkor? Nem. minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás fürdojében. mikor egy fiatal rendor lépett be a hátsó ajtón át. 288) A bíró az ujjával fütyült. 284) Félt. a száját harapdálta. kihül a krumpli. 321) Vasalás közben TV-t fogok nézni. Egész úton hazafelé azon gondolkodám… Amíg a lányok csevegtek. akkor épp a fogorvosnál fog ülni. Meredten bámult a távolba. és néztem. míg fel nem rakta a szemüvegét. mindig lerepül a cipoje. ez megsütötte. Ja. hogy önmagát keresi. búcsút intett neki. kacsintott. 281) Megitta a tejet. 298) Még egy perc. hogy tegnap hétkor? Nem. hogy sztrájkolnak. Micimackó mézre gondolt. mikor leszálltál a buszról? Egész este dünnyögött. hogy alszik. Ötkor? Nem. Te is vidéken nottél fel? Ezt a céklát még júniusban raktam el. Bement a lány. Bagoly meg a haját tépte. 279) Szerencse. Az egyikük a könyvet tartotta. hogy tegnap nem fájt a fejem. akkor már aludni fog. (leégett). 322) TV nézés közben vasalni fogok. fél napja lesz. 293) Egy óra múlva fél órája fog takaritani. Tegnapelott hétkor? Akkor meg mosott. 277) Hol születtél? 278) Lenin élt. De elotte lezuhanyozott. így aztán hazaért nyolcra. amit a nagymamája font. mikor meglátta a karfiolfülüt.223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) Miután megette. mikor látta.R. 290) Tegnap se olvastad el. de mint leány. 312) Tizenegyre legépelem. 310) Szeptember végére kinyilnak a kerti virágok. Aztán elejtette a borotvát és levágta a lába ujját. Útközben a lányokról beszélgettek. 306) Majd délutánra megirom. hogy olvassa. mielott kiköpte. 311) Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipomet. ez az iciripiciri meg mind megette. megcsinálom. Egy éve még taxisofor volt. Hogy most? Most itt ül mellettem és kuncog. 289) Tegnap robbant le. az orrát meg a lábára. 316) Mire a végére érsz. Épp az utcán sétáltam. 313) Jövore lesz 15 éve. addig a fiúk a bányában dolgoztak. hogy egész jövo héten esni fog. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. felugrott egy székre. 304) Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). megette a kakaóscsigát. 299) A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. 301) Vasárnap már három napja lesz. 1950-ben lépett be a pártba. Míg a nyuszi magyarázott. 305) Mire új gyertyát gyújtasz. 283) Nyáreste volt. Mesélt a lovakról. hogy hétkor? Nem. 317) Mire kisül a hús. ott kóborolt egy cigány. mire ezt megírtam. 294) Majd ha lemegy a nap. Malacka a földet nézte. akkor vasalt. Pipa volt. akkor épp a fogát fogja borogatni. Végig a film alatt a hátát vakargatta. hogy úszik a dinnyehéj. 285) Úgy megcsókolt. 280) Mire megtalálta az anyát. aztán belépett a liftaknába. hogy táncol. A bártündér a villanyokat oltogatta. Az istálló hátsó részében tehenek aludtak szalmán. a másik meg olvasott. Még éjfélkor is a mesét nézte. Belépett a szobába. mikor egyszercsak megpillantotta Aljosát. Többé nem jöve ki. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. megköszönte a reggelit és bement a szobájába. Nem látott semmit. 309) Mire fölébredsz. egy napja lesz. az összes poharat elmosogatom. pacsirta szólt a fán. hogy itt ordibálsz. Nagyon esett. Lenin élni fog. Szóval borotválkozott. mikor a baleset történt. Épp krumpliért állt sorba. a lány a fogasnál állt. amilyeneket azelott nem tapasztaltam.-t? Mi robbant fel? Mikor láttad utoljára? Tegnap is késon jött haza. A nap is lement mire elolvastad. 319) Úgyis elfelejti az elso részét mire végigolvassa. eltunt a csavar. Épp egy dalt dúdoltam. ez hazavitte. soha senki azelott. Kelt a legény. mikor lazán megszólalt:… Aludtál az eloadás alatt? Miközben golfozott. 275) Ez elment vadászni. 291) Jövore lesz négy éve. 318) Holnap lesz egy hete. hogy felébresztett valakit az ordibálásával. mikor a gyerekek betörték az ablakot. hogy épiti a házát. felöltözött. 286) Piroska karjára akasztotta a kosarat. el fogod felejteni az elejét. A rakodópart alsó kövén ültem. Az orvos elszúrt valamit és a lábujját varrta az arcára. hogy Tengizben dolgozik. Épp sütotököket ettünk. ahogy. A lámpát szerelte. 308) Mire megvénülünk. megspórolunk annyit. hogy tizóraizik. rosszul lett. 276) Mikor meglátta az egeret. Ki ment el az orvoshoz? Melyik orvos vett R. Jól megrágta. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. a többi már leég. 296) Jövo ilyenkor lesz két éve. 314) Megcsinálod mire visszajövök? 315) Holnap lesz egy hete. 320) Most volt a hirekben. 297) Holnap lesz egy éve. Lenin él. 282) Hétkor találkoztunk a Nemzetinél. hogy legyen egy lakásunk. 287) Olyan nehézségekkel találtam szembe magam. (Arany János) Ránézett a lányra. mikor agyonvágta az áram. Megoszültem. Ajtót nyitott neki. Úgy érted. és most azért reklamál. 303) Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállitják a piacra. hanem a fiát fürdette. 99 . 292) Tiz perc múlva tiz perce lesz. 274) Amikor én még kissrác voltam. hogy nem hoztam kenyeret. Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? Eloször Csorvásra ment. hogy csöpög a csap. mert amikor tüsszent. 307) Mire hármat számolsz. hogy napozik. aztán meg kardoskútra. 302) Kedden lesz egy hete.

360) Biztos. Meg kéne mondani nekik. nem venném meg. orrbaverem. El lehet vinni ezeket a könyveket? Bárcsak megtalálták volna. ha már úgyis megyek a boltba. hogy el fogja olvasni? 361) Nekem cimezték a levelet. 372) Lehet látni a tetoválását. 373) Meg kéne csinálni. 348) Azértse megyek hozzád. 375) Új nevet adnak majd neki. A repülogép szerencsétlenség következtében 200 ember vesztette életét.323) Amig én vasalok. hogy tegnap egész nap otthon volt. Manapság sokkal több pénzt költenek húsra. mikor a fényképet csinálták. Kapsz tejet. Nem létezik. Azt mondta. 325) Jövo ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. hogy már nem vár tovább. Most már kell találni valakit. Már egy csomószor megmondták neked. 324) Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. Annuska azt mondta. vagy katona. 353) Vissza fogom adni. 362) Élve temették. vagy meglökték? 371) Kirúgták az igazgatót. mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. rojtosat. de nem sok remény van. hogy még semmit nem mondott Janinak. A Kangákat általában vadállatnak tekintik. 349) Aigner Szilárd most mondta. 363) Eddig még semmit nem mondtak róla. Locsolják a Soroksári utat. 356) Holnap tizenegy jó lesz? 357) Mikor jössz vissza? 358) Az se segít. hogy kész van. mert a fényképeket fogom elohivni. aki ért hozzá. hogy bedilizel. pont amikor fényképezték. Egy csomó embert följelentettek adócsalásért. bársonyban… 380) Legújabb filmjét tartják a legjobbnak. mint tegnapság. 364) Épp teritettek. Föl kéne már építeni ezt a házat. Holnap ötre kell legépelni. téged meghívtak? 378) Új iskolát építenek a falunkban. 359) Majd én leviszem a kutyát. mikor leesett a tányér. 367) Ki fogják üriteni a termet. Ha nem Hong Kongban készült volna. hogy kimosták ezeket a pulóvereket? Ezt mind hibáltanul kellet vona lefordítani? Az összes pénzt elvitték. 326) Jövo ilyenkor nem a Leninkörúton. 330) Lefogadom. vagy ellökték? Elmozdította a fejét épp akkor. amikor belép a polgármester. ha tudjuk. Vettek nékem piros csizmát. Azt mondta. úgyhogy nem lehetett titokban tartani. hogy azért nem nyitott ajtót. 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) Nemsoká fölszolgálják a jéghideg söröket. Remélem. Elesett. A csónakot szem elol tévesztették a suru ködben. 100 . 340) Ha kisebb mint én. Épp most bontják az új felüljárót. A házat már jóval azelott felépítették. 338) Hogy fogsz kijönni a ketrecbol? 339) Hát ezt én orrbaverem. a kórus épp a refrént fogja énekelni. bíborban. te is fogsz hiányozni nekem. 368) Söprik az Engels teret. hogy kész a kávé. A radványi sötét erdoben halva találták Bárci Benot. 370) Most elesett. ha néger gyerekek potyognak az égbol. hogy eso lesz. Ötezerre értékelték a vadonatúj nercbundáját. hogy akkor is olvasni fog. 346) Igen. Most szerelik az új antennát. 354) Hol fogsz dolgozni? 355) Senki nem fog egy könnycseppet sem hullatni érte. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. most viszik Danikáné lányát. 347) Majd jövore feleségül veszlek. ha jössz. 329) A tervek szerint. A biztosító persze egy fillért nem adott. Vettek ujjlenyomatot. hogy kapcsoljam ki a rádiót. Hány embert visznek Amerikába a Sorosalapítvánnyal? Az önéletrajzot sajnos angolul kell megírni. Jó állást ígértek neki. 376) Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre nem fordították le. ez mindjárt leveszi a cipojét. biztos eso lesz. 379) Most viszik. 336) Mikor lesz már vége? 337) A vége az lesz. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. Két lövést hallottak. Azt mondta. Már a múlt héten elküldték a levelet. mihelyst megtalálom. 369) Jövo õszre learatják a termést. Mire rendorség odaért. 352) Majd a konyhában leveszem a cipomet. 332) Mész holnap a bálba? 333) Iszol velem egyet? 334) Majd iszunk a Pistáéknál. Azt mondta. 365) A levelet elégették még mielott megtalálták volna. 327) Egész délután próbálni fognak. Szólt. azt hiszem. 331) Majd holnap lemosom. hogy ezt ne csinálják többé. Összességében tehát jól paffra vágtak. Jani szólt. 366) Elmozdult. A mai napig titkolják a baleset okait. 335) A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. 343) Te ezt tényleg megiszod? 344) Iszol egy kis tejet? 345) Nagyon fogsz hiányozni. Kiürítették a hamutartókat? Jövore talán majd elfogadják a jelentkezésedet. hogy beköltöztek. 377) Mondd. Még tíz ilyen mondat. vajat. nem lopták el. 342) Én mindenképpen tuzoltó leszek. Késobbre kell halasztani a találkozót. 374) Kapott egy nagy pofont. 350) Ott az a nagy kövér felho. Látták. 341) Tuzoltó leszel. 328) Kopogj. Jövore talán majd kiadják. hozzak neki narancsot. Azt mondta. a képeket már rég ellopták. 351) Te. hogy ne nyúlj hozzá. és biztos a diliházba visznek. hogy bemászik az ablakon. Csak néhány bizsut hagytak az öltözködoasztalon.

Észre tudja magát vétetni. hogy megenné. az epret nem szereti. Vajat hozattam a közértbol. 441) Azt mondta. Vajon mikor lesz már vége. 484) Vajon hova dugta? 485) Nem tudta hova dugta. hogyan gyógyítsam meg a náthámat. hogy kilencre jössz. 464) Nem tudtam fog-e rám emlékezni. A nagymama azt hitte. Micimackó azt mondta. hogy holnap kettokor érkezem meg (kettokor érkeztet meg) New York legnagyobb repüloterére. hogy belépett? Nem. hogy kilépett. Azt mondta. 436) Azt állította. hogy van-e levelem. hogy mikor érkeznek. hogy azért nem no a narancsfája. hogy mihelyt elkészül jön. 457) Nem tudtam. Rávette. 448) Tudni akarta. Vajon vége lesz-e valaha. ha sír. 461) Azt mondta. vegyen-e egy fél disznót. hol vettem a cipofuzot. hogy mit jelent mindez. Azon gondolkodott. Az orvos szerint egy-két napig még ágyban kell maradnia. 474) Azt mondta. hogy így fáj. Felrohantam. hogy elmenjek-e vagy maradjak. hogy ha esik. 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) Azt mondta. Miért tette ezt? Csak magának köszönhette (Õ jövette el). 446) Azt mondta bemehetek. hogy három évet tanult lovagolni. hogy honnan tudja. Azt hitte. hogy ne hozzon több sajtot. hogy mi van a borödömben. Azt hitte nincs benne áram. Kukorica Jancsi azt mondta. 462) Azt mondta. Úgy intézte. 492) Vajon adsz-e helyet magad mellett. 444) Azt hittem már ebédeltél. 460) Azt mondta. 493) Nem tudom vegyek-e kabátot.434) Azt hitte. mindent elmondtál. hogy mit vegyek fel. hogy elkésnek. 466) Azt javasolta. hogy ne csináljak semmit. hanem elefánt. Éreztette befolyását. hogy álljon be rendornek. hogy három éve tanul lovagolni. máris kilépett. hogy nem tetszik a frizurám. Komuvessel építtetett házat. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. hogy már haza kell mennie. mert nem kap elég napfényt. hány éves lehet. 447) Megkérdezte. próbáljuk meg még egyszer. Azt mondtad. 472) Azt mondta. Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. mindent megbocsájtok. Fogalmam se volt. hogy Piroska az. hogy próbálja meg a zöldet. Azt mondta. Azt mondta csak 10 perce van. 470) Szerinte sáska volt. 486) Azt se tudta. Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. hogy feleségül veszi a lányt. hogy hallgass! Azt mondta. o majd mindent elintéz. 473) Szólt. 454) A vámos azt kérdezte. Megismételtetnéd vele? 101 . hogy az anyósának ír. 435) Azt hitte. hogy eldugta-e? 487) Nem tudta. Azt mondta. 467) Nem tudtam hány poharat tegyek az asztalra. Azt hitte nem bolha. 456) Azt kérdezte. 449) Nem tudtam. hogy o az. hogy nem fog tejelni. a Nyuszi a családjáról beszélt. 480) Szólt. hogy levegye-e a nadrágját. 477) Rögtön láttam. 468) A fiú megígérte. hogy miért nincs kész az ebéd. 458) Nem tudtam. hogy jártam-e már Tótkomlóson. 483) Azt se tudtam fiú vagyok-e vagy lány. Azt mondta. azt mondta. hogy elhiszed-e még. Azt mondtam. Nem tudtam miért takarja el az arcát. rosszul hall. 476) Fogalmam se volt. 442) Mondtam. melyik kólát kérjem. 450) Nem tudtam. Mibol gondolod? Jól áll neked. 478) Azt mondtad. elájult. 445) Azt hitte kolbászból van a kerítés. Tudatni fogom veled a híreket. nem lát semmit. Mondtam már. hogy pöttyöset vegyem. vagy a barnát. tegyek-e egyáltalán valamit. Azt mondta. de nem szégyelli. 439) Azt mondta az anyukám. 437) Most szólt a házmester. 471) Tudtam. Azt mondta. 452) Azon tunodtem. 455) Tudni akarta. holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. hogy van lova. hogy három éve van lova. hogy hazudik. 453) Megkérdezte. 451) Nem tudtam. 491) Nem tudom mire gondol a katona orség idején. Azt hitte nincs több. hogy kicsit ugyan parasztos a neve. hogy alig lépett be. Mondd meg a tejesnek. hogy azt hitte. 438) Azt hitték. 481) Nem tudom. Ahogy meglátta a vért. hogy eldugja-e. van-e elvámolni valóm. nem érdekel. Bélával fogja megfizettetni a kárt. hogy vegyek-e fel valamit. vigyek esernyot. mert délre az irodában kell lennie. hogy nosülök? Azt mondtad. jobb ha nem nézek oda. ha az megteszi amire kéri. egész éjjel énelkelt. hogy megnézzem alszik-e a gyerek. Lilára fogom festetni a hajam. Levágattam a hajam. Megkérdezte. Tudtam. 475) Fogalmam se volt mit tegyek. 482) Nem tudom. Nem tudta hallatni a hangját. ha éhes volna. hogy nincs értelme mégegyszer megpróbálni. 488) Vajon miért tette? 489) Vajon elvesztette? 490) Nem tudom lesz-e még idonk. Nem tudtam. 469) Többször is megkérdezte. hogy jönnek az APEH-tól. 440) Mondtam neki. jól aludtam-e. a szokét. 465) Azt kérdezte. 443) Azt mondta. 463) Azt mondta. hogy hétre ott kell lennünk. 479) Azt hittem. hogy értem-e amit mond. hogy nem akarsz mindenáron férjhez menni. hogy unatkozik. 459) Azon tunodtem. Te tudtad mire akar kilyukadni? Mondtam már.

643) El tudtam volna vágni. 649) Ha örökké attól félnél. ha megkér rá. Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondatokat fordíttat velünk. most nem jöhetnél velünk. Ha többet dolgoztál volna. 644) Nem örülnék. 625) Ha vártak volna. 607) Ha neked lennék. 615) Vigyél kabátot arra az esetre. nem kerültél volna kórházba. jobb lett volna. ha volna kenyere. feltéve ha te is mész. 629) Mit vennél. 618) Feltéve ha nincs ellenvélemény. hogy én voltam neked az elso? Ki kényszeríthet arra. hogy látni szeretném. idoben odaérnénk. már túl lennénk rajta. ha nem kéne nyakkendot kötnöm. még elkésünk. Hányszor építtetted át a házadat? Itasd meg vele az egészet. hogy minden rendben van. Elhitettem vele. 626) Ha a lónak hat lába volna. ha tudtam volna. Mindenáron tükröt akar szereltetni a hálószoba plafonjára. Az a sok szilva jól megszalasztott. amit az anyósa mondott neki. Portrét csináltattam a feleségemrol. Egy kis sírással mindent elérek nála. mint a pszichiáter. Piros palát fogok rakatni a házam tetejére. A virág elpusztul. 639) Ha a nyuszi medve volna. ha kellett volna. ha nem lenne olyan hideg. Kicseréltettem a féltengelyt és a levegoszurot. már rég elhagyta volna az országot. 616) Fozök egy csomó levest. ha túl hosszú? Eloszedettem vele mindent. most én lennék a legokosabb. mond meg neki. most több pénzt kapnál. 638) Ha nem lettek volna téveszméi. ha tudtam volna. eljönnél délután. 621) Ha a kutya nem ébresztett volna fel. Virágot küldettem a névnapjára. 606) Mindig segítek neki. te kivel csináltattad a futést? Mindig velem fordíttatja le az idétlen mondatait. 610) Ha lennél szíves segíteni. Épp most másoltatom. 609) Ha hajlandó lenne ideadni a kocsidat. megtaláltad volna. kivel. A tej megsavanyodik. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. elobb vagy utóbb épp oly zavart lennél szellemileg. Na. Miért nem a villanyszerelovel kötteted be a mosógépet? Mibol gondolod. ha néhány napra elöl hagyod. Ha akkor leszoksz a dohányzásról. ha máris elmennél. 620) Ha adsz egy zsebkendot. Ha szeretsz. 640) Elmennék. 627) Táncoltam volan én veled. eljössz délután. 634) Ha tovább kerested volna. Szörnyu szegénységemben lopni kezdtem. hol. ha otthon maradsz. hogy van még idonk? Te is kertésszel gondoztatod a kertedet? A vacsorán egy fél disznót megetettek velem. Lengyelország volna a csúcson. Jóska lenne a párttitkár. Szörnyu izgalmamban dadogni kezdtem. 623) Elcserélnéd két 16 évesre. ha nem fáj a fogam. arra az esetre. Mondd. 102 . A tizedik felesége se tudta feledtetni vele a legelsot. hogy nem tudsz hozzájutni elég nohöz. Messzirol kell szállíttatnia a tejet. 614) Ha el tudsz jönni délután. Ha szerettél volna. Mindig velem iratja a szerelmes leveleit. 648) Ha csak azért jöttél. hamarabb befejezném. ha fiatalabb volnál? 624) Megszámoltam volna. hozz egy fél kiló uborkát. ha esne. 646) Ha én lennék a téeszelnök.550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) Egy néger fiúval pucoltatja a cipojét. 642) Ha hajlandó lennél rámfigyelni. Egyenesíttesd ki. A macskával etette meg a párizsit. add vissza neki. hogy bevallja. 650) Ha mégis elveszettnek érzed magad. nem hallottuk volna a betöroket. amit eldobált. Ha szeretnél. hogy veszekedj. hogy megtedd? Szerinted nem szörnyu dolog kitömetni a kedvenc állataidat? Miért nem csinálataod már meg ezt a vacak magnót? Nem tudtam kiverni a fejébol. ezt a szerencsétlent is jól megszivatták. Ne Technocol Rapidot szagoltass vele. nem botlana meg. Rózsa Sándor a lovát ugratja. kimehetünk a Fradi meccsre. Gépeltesd ezt le. 632) Meginnám. a vadásznak is kisebb szája lenne. 637) Örülnék. 611) Ha esetleg. kérj segítséget bárkitol. 651) Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni. eljöttél volna délután. Le kell vágatnom a hajam. 645) Ha nem lett volna ez a sok új szó. Akkor se vetetem el. ha nem szórakoznál annyit. hanem repülosót. Hány fényképet csináltattál? Mikor fogod megéleztetni a késeket? A szomszéddal hozatott cigarettát. 635) Ha megfáztál volna. ha jobb kést adtál volna. hogy itt maradnak vacsorára. hányszor. 628) Majd meglátogatlak. most nem lenne pénzed. A jókedvu tizedes fogkefével mosatta fel a folyosót. minden egyszerubb lenne. 619) Két szegény legény szántani menne. Érd el. 636) Ha már úgyis mész a zöldségeshez. ha nem öntözöd. Felköttetem a Lord Mayort! Az utolsó szemig felszedettem vele. el tudnék menni Püspökladányba. hogy éheztek volna. ha lenne egy milliód? 630) Ha nem sietsz. megtörlöm az orrom. biztos. Miért nem vágatod le. itt tartjuk a gyulést. találkoztunk volna.… 608) Nem adok neki pénzt. 647) Megszámoltam volna. ha lesz elég idom. hacsak tényleg nincs rá szüksége. 613) Ha nem termeszthettek volna zöldséget. 631) Ha megvetted volna. aki kezel. amit eldugott. 641) Ha esetleg megtalálod. 612) Ha nem lenne rossz a kocsi. A borbéllyal húzatta ki a fogát. ha görbe. ha úgy döntenek. 652) Megcsináltam volna. 633) A helyedben nem fogadnám el azt az állást. Egy rendorrel magyaráztatta el a helyes útirányt. ha nem veszel el! Csak nem akarod velem elhitetni. netalántán találkoznál a barátommal. 617) Elmegyek. 622) Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat.

723) Emlékeztettem arra. 692) Megmutattam neki mim van. 676) Hangosan beszélt. 738) Budapest. amit mondtál. akinek olyan szép az arca. 655) Ha el tudnám olvasni az írásodat. 736) Ez az. 719) Emlékszem arra a történetre. 679) Újságot tett a székre. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. 666) Ha nem lenne olyan önzo. hogy hamarosan visszajövök. hacsak meg nem hívnak. hogy 'AHA'. hol van a Zsebibaba. 682) Mindjárt ablakot nyitok. amit kértél. most nem ölelhetnélek itt karjaimban. ahol áll az ido. hogy könnye kicsordul. 674) Ha nem segítettél volna. hacsak meg nem ütjük a fonyereményt. ami nagyon kínos volt. 714) Ültetett egy kis spenótot. amikor belépett a szobába. amelyrõl beszélek. 705) Korán indulj. 684) Korán kelt. most te is tudnád járni ezt a táncot. 697) Levettem a cipomet. 693) Lenyelte a gyémántot. hogy Kanga tudja. 703) Minden reggel iszik egy felest. 708) Vett egy macskát. hogy az extázis új magasságaiba vigyelek. 669) Csiga-biga told ki szarvadat. melyre rá akarok ülni. nehogy a kéménysepro összemaszatolja. akinek nincs múltja. 660) Ha gondját viselnéd a családnak. elmehetnénk végre nyaralni. hogy mindenki hallja. hogy a felesége ne tudja nézegetni magát. amint bemegyek. hogy a bika mindig tudja merre jár. hogy ne nézzem örökké az ajkad. hogy kiszökhessen a börtönbol. 710) Azért mondjuk. 681) Kesztyut húzott. nehogy felébredjen a szomszéd. hogy elvehesse a kilencediket. 702) Kint hagyta a pisztolyát. nehogy lelojön valakit. 688) Összetörte a tükröt. 675) Ha hallgattál volna. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. észre se vette volna. 740) Ellopta a fonöke tollát. 664) Ha idoben telefonáltál volna. 694) Vettem neki virágot. 667) Ha esetleg megtalálod.653) Ha netán felébredne. 717) Elmesélte azt. 733) Abban a pillanatban. hogy rakja a lábát. 673) Hacsak a kormány nem ad több pénzt. 731) A szék. amit ígért. 704) Kolompot akasztottak a tehén nyakába. amiért szeret ide jönni. 689) Jancsi elfordult. felmászott az erkélyre. 683) Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. hogy jobban sajnálják. 695) Elvált a nyolcadiktól. 711) Beöltözött apácának. amit elmeséltél. 715) Kirúgta. amin alszom. 687) Elkezdett reszketni. hogy ne csapjak zajt. hogy alásöpörhesse a szemetet. hogy ne ázzon el a frizurája. akit láttam. 103 . hanem hozzád. most nem engedhetnénk meg magunknak. amit küldtél. melyet kifestettél. 732) A lány. sose fejeztük volna be. 680) Kinyitotta az ajtót. korábban hazajöttem volna. 724) Ez az. ami teljesen kimerítette. mit mond. hogy még napnyugta elott elérje a hegy csúcsát. nehogy aztán csalódjon. 706) Örökké változtatta a címét. 662) Nem tudunk elutazni. 665) Ha nagyobb halat tudtam volna fogni. 744) Rómeo. 713) Tedd ki. hogy együtt utazzunk Hawaiba. 716) Meglepodtem azon. 672) Itthon maradok. hogy vidáman kezdje a napot. ahova akarod. 707) Adj neki egy nagy pofont. 658) A helyedben nem hinném el. hogy berúghasson. mondd meg neki. bölcs maradtál volna. akihez beszélek. … 727) Az autó. hogy ne lássa a leány. 656) Ha kibirnám. amit nem szabad elfelejtened. hogy mi is ihassunk. hogy kimenjen a füst. 720) Elhoztam azt a könyvet. hogy nehogy a seregélyek ellopják a szolot. nehogy a vámos megtalálja nála. 698) Nagyon halkan zongorázz. hogy becsapja a rendorséget. 659) Ha figyelted volna. 712) Foztem szegény fiamnak egy kis mákostésztát. 734) Abban az évben találkoztam vele. gyönyöru. amit tudott az esetrol. 686) Felhúzta a szoknyáját. 685) Berohant az égo házba. az én feleségem. 677) Jobb ha taxival mész. amit láttam. 721) Olyan ember O. meg is bocsájtanék neki. 735) Oda megyek. 661) Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra. hogy mi tudjuk. hívj fel. be kell zárni a színházat. 678) Fölvette a szemüvegét. 671) Ha nem lettek volna olyan igézo szemei. 700) Kikapcsolta a rádiót. 663) Ha nem a férjemhez mentem volna feleségül. 696) Levettem a cipomet. hogy be tudjon menni a szobába. hogy szagolgathassa. 709) Felállított egy madárijesztot. … 728) A szoba. … 729) A könyv. 742) Az ágy. 654) Ha nem huzod meg a farkát nem rúg meg. 726) A fiú. hogy mindenki láthassa. 670) Ha nem teszed a tejet hutobe. 668) Megcímezném a borítékot. 722) Ez az a ház. hogy jobban lásson. melyet sokan látogatnak. nehogy megint elkéss. 739) Körbefutotta a Szigetet. lószorbol van. hogy gyorsabban tudjon futni. 690) A fejére húzta a szoknyáját. aki valaha színész volt. 718) Emlékszem arra. 701) Add ide a poharad. hogy ne hallja a nejem. aki szerette Júliát. hogy tudja merre mennyi. hogy legyen majd mit ennünk. 725) A lány. megsavanyodik. 699) Odaadtam neki a kulcsot. melyben a levelet találtam. hogy ne zavarj senkit. hogy a kutya ne unatkozzon. melyet ott látsz. hogy kimentse a gyereket. hadd egyen egy jót. nehogy elkéss. nem nagy dicsosége az amerikai népnek. 730) A táska. 737) Ronald Reagan. amit elmeséltél. ha nem tolod összetöröm házadat. amikor megnosültem. 657) Ha a halálbüntetést nem törölték volna el. 743) Elfelejtettem. 741) Kösz az ajándékot. nekem is adna egy túró rudit. egybol válaszolnék is. hogy hozzanak virágot. ha volnál szíves adni egy tollat. 691) Felemelte a szonyeget. soha nem kérnél meg. nem kellett volna megkérnem az ikreket.

Felejtsd el amit láttál. amit késve kaptunk. 823) Bemehetek? 824) Nem mehetsz moziba. egy mézeskalács házban lakott. az enyém. mióta bárányhimlos. szereti a mézet. Nem érted amit mondok? Talán ez az az ember. amit tegnap tettél velem? A rádió. csak mossa meg. elnézést kért. aki megkérte a kezemet! Emlékszel már arra. Meglepodtem azon. 844) Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. A tanár. ami nagyon kedves volt tole. Jóska. a nagyszobában volt. a Nagy Októberi Szocialista forradalom atyja volt. Az üzletvezeto. csak sötétséget. 802) Az Auróra. bedöglött. tele volt olvashatatlan számokkal. Az autó. akivel valaha találkoztam. 799) A törpe. ami teljesen üres volt. még teljesen új volt. melynek zöldek az ablakai a Dunára néz. hogy valaha is elfeledlek. amit kértél. a volt férjemé. aki a ngymama ruháját vette föl. már nem üres. ami az asztalon van. 818) Akármi lehetsz. A novérem. ami a Volga folyón ringott. Megdöbbentett amit mondott. akinek a keze selymes volt. 797) A kopár szik sarja. hogy átlépd az országhatárt. olyan koszos volt. A pincér. 805) A hevero. csak szerelem. 817) Nem tudta mit csinál. akit mindnyájan szeretünk. aki a rendelést vette föl. mióta összetörte a papa kocsiját. A baleset. ami fölöttébb bosszantotta. amit a hókotró elkotort. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. akivel tegnap találkoztál. A labda. amibe belelépett… A lány. hogy nem tudta megcsinálni. amit mondott. melyben lakom. aki a fa alatt áll. 814) Nem hagyott itt semmi mást. amit akar. amit meglát. amit a lány levett a falról. 840) Nem szabad zavarnod a munkájában. Az a fivérem. Nem értettem. amit akar. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. akit keres a rendorség. 815) Nem láttam semmi mást. tegnap meglátogatott. akit Jancsi elégetett. mint egy talicska. A pofon. amit adhatok. 836) Azt mondta. akinek a tanítványa megnyerte a versenyt. A toll. Budapest. Szeret Mariskával táncolni. De hisz ez nem az a férfi. csak egy koszlott konyharuhát. a sógoromé. Egy szót se értek abból. Apukám. 811) Csak annyit tudok róla. Az ápolóno. a Duna két partján terül el. 804) A kés. a város KISZtitkára volt. amihez kedve volt. 838) Ne sírj érettem Argentina. 832) Nem gyújthatott rá abban a szobában. hogy nem vezethet. 809) Semmi mást nem tudtam enni. amit mondasz. aki úgy mozog. ami teljesen szokatlan tole. 810) Csak egy ötös van nálam. 104 . Mindnyájunkat meghívott. Félek. 796) A hó. meg egy sültcsirkét. Ez az a szálloda. nagyon fájt. úgy zötykölodött. a nagynéném. 835) Soha nem fogják megengedni. A hölgy. 801) Lenin. amit láttunk. Karcsi. 828) Megnézheted nálam a TV musorát. 820) Fiatal koromban jól úsztam. A férfi. töltve volt. amelyikben tavaly laktam. amit a pincértol kaptam. elég kicsi. ami igaz volt. 833) Nem építhettek úszómedencét a kertben. A hajó. a forradalom szimbóluma volt. 831) Táncolhatsz avval az úrral. Mindig azt tette. mely Magyarország fovárosa. amire pályázik. aki vidéken született. Aztán bementünk egy bárba. nagyon eros. 812) Nem volt más rajta. elfelejtettem. 826) Kimehetek játszani? 827) Nem mehetsz Tótkomlósra. amibe a fiú tízszer belerohant. 839) Ne kényszeríts arra. töltöttkáposztát. tegnap még börtönben volt. akinek az ágyába Hófehérke belefeküdt. 813) Minden amit ott látsz. akik ott legelésznek nagyon szomjasak. 834) Nem csókolhatom meg. ez minden. amiért egy vagyont fizettem. akinek a szülei vidéken élnek. A számla. nagyon súlyos volt. Egy könyvet akar elolvasni. 829) Nyitva hagyhatom az ajtót? 830) Nem jöhetsz be a szobába. Az állás. amivel írsz. 816) Ne csináljon semmi mást. A tehenek. 819) Azt mondta. 825) Kölcsönveheted a kocsimat. amit csak neked írok… A tócsa. 842) Nem szabad azt gondolnod. 822) Jó úszó voltam. amit amott látsz. 807) Elmondtam neki mindent. Mindent adj oda neki.745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) A dal. 837) Ne tégy ilyet. Azt mondja. 800) A farkas. akit már 20 éve ismerek. sokat dohányzik. A ház. akit az úttörok nagyon tiszteltek. hogy megcsinálta. Lekéste a vonatot. mint a higany. megsimogatta a homlokomat. amit tudok. csak a kalapja. szemérmesen mosolygott. 808) Semmi más nem kell nekem. A ház. Add oda neki. ami nem igaz. A mento. csak egy kis húslevest. 843) Az orvos azt mondja. amit láttam. 821) Olyan nehéz volt. amit mondott. amivel kórházba vittek. vágja le. ott feketéllik az út mentén. mint a föld. akinek a bátyja nagyon eros… Nem értettem a tréfát. Te vagy a legnagyszerubb lány. amin a fiú feküdt. 803) A puska. aki újságíró nem szereti a híradót. hogy megöljem magam. ég a napmelegtol. ami csak akarsz. 798) A vasorrú bába. amit elvesztettél. 806) Mindent megvesz. és szárítsa meg. izgatottan várta Piroskát. Te úristen. hogy van egy háza Sukorón. aki ebbe az iskolába jár. amin tikkadt szöcskenyájak legelésznek. csirketrancsírozó szerszám volt. hogy lekéste a vonatot. meg se mozdul. 841) Fure lépni tilos.

Lehetséges. vagy meg is sérülhetett volna. Vidd magaddal az esokabátod. / Lehet. hogy eszik. Biztosan szerette a knédlit. hogy nem olyan rossz ember. 858) Kilencre vissza kell érned az irodába. Ez biztosan a postás lesz. hogy írt. / Tudna írni. ha be akarsz jönni hozzám. hogy nem ette meg. 861) Nem kell részt vennie a konferencián. Valószínuleg szereti a knédlit. / Lehetetlen. Biztosan o az. Lehet. Lehet. 857) Nem lett volna szabad átmenned a piroson. hogy megírta. Lehet. 846) Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. 880) El kéne vinnie a kocsiját muszaki vizsgára. Lehet. 881) Udvariasabbnak kellett volna lennem. 895) Bizonyára a szobájában tanul. 897) Biztos. Valószínuleg szerette a knédlit. hogy múlt héten jön. ahol a régi iskola állt. Lehet. 894) Bizonyára beteg. Biztos. hogy esni fog. 884) Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. Nem kellett elvennie ot. 874) Segítenem kéne neki. 876) Vigyáznod kéne. (ez bizonytalanabb) Biztos megette. Lehetetlen. Meg kellett volna házasodnod. Lehet. (ez bizonytalanabb) Bizonyára eszik (épp most). Írhat. hogy nem kell elvennem. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. még megjöhetnek. Lehet. hogy szerette a knédlit. 899) Biztos megfáztál a folyón. hogy mit beszélsz. hogy jelentették a tervüket. 893) Ki kellett rabolniuk a bankot. Írhatna. 853) Nem engedem. hogy ot láttad a Pipacsban. 885) Jövo szombaton kellett volna összeházasodniuk. Lehetetlen. 863) Nem kell egész éjjel dolgoznia. Írhatott. 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) Bizonyára elvált. hogy eszik. Ne menj el. hogy megírja.845) Nem volt szabad velük mennie. hogy nem ette meg. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. 882) Megértobbnek kellett volna lennie velem szemben. 862) Nem kell (nem szükséges). 865) Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. Bizonyára ez az a hely. 875) Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. hogy beteg volt. 888) Nem kellett volna idejönnöd. így lottek a lagzinak. ha egyszer nem az o bune volt. 871) Cigarettát kellett vennie. / Lehet. hogy nem mondott ilyet. 872) Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. Biztosan o volt az. 855) Nem volna szabad ígérgetned. Nem tudja megírni. hogy az esti vonattal jönnek.) Nem kellett volna megházasodnia. Biztosan szereti a knédlit. 869) Új öltönyt kellett vennem. Biztos. 883) Ha felmentem volna hozzá. 851) Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! 852) Nem focizhattok a kertemben. hogy megírta. Lehetséges. 856) Nem kellett volna kinevetned. 870) Vissza kellett adniuk. 866) Kilenckor otthon kell lennem. Lehet. (Nem lett volna szabad értelemben. (Nem lett volna szükséges értelemben. 891) Mindig kopogj. 896) Ez bizonyára szerelem. Biztos. hogy megsérült. 864) Nyolcra ott kell lennie. hogy randevúzol velem. 105 .) El kellett vennie ot. hogy megette. hogy épp a férjével beszélget. Tud írni. Lehet. 873) Nem kellett (nem volt szükséges) festot hívnia. Valószínuleg szerette a knédlit. Írhatott is volna. hogy megette. 886) Holnap kellett volna indulnia Amerikába. hogy korábban jött. mert a férje kifestette az egész lakást. hogy épp a sarkon áll. 889) Nem kellett volna félbehagynod a munkát. Bizonyára hallottad a hírt. Tudott volna írni. de összevesztek. 877) Taxival kellett volna menned. de elvették az útlevelét. valószínuleg biztosan valószínuleg lehetséges Valószínuleg szereti a knédlit. 892) Úgy volt. 867) Itt kell maradnod éjszakára (mert nem engedlek el). Lehet. 859) Újra meg kell próbálnod. Meg kéne házasodni. El kell venned ot. hogy szereti a knédlit. 898) Biztos. hisz az egy rendes no. 860) Most kell megtennünk. hogy ír. mert nálam már nem volt. Lehet. hogy nem igaz a hír. Biztos Spanyolországba mentek. Az ki van csukva. Nem kellett volna megházasodnia. 847) Virágok szedése tilos! 848) A kocsiba kutyát behozni tilos. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. 849) Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. hogy nem o okozta a balesetet. hogy Barcelonába menj! 854) Nem kéne hazudnod. 878) Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. 890) Nem kellett volna hibáztatnod. hogy nem o az. 879) Már iskolában kellene lenniük. Biztos. 887) Végül is nem kellett volna annyira sietned. Na fogadjunk. Tudott írni. (épp most) Lehet. 850) Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. Biztos. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. Nem kellett elvennie ot. 868) Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). lehet. ott is kellett volna maradnom.

/ Lehet. 1045) Biztos a fejébe vette. 1050) Biztos. hogy foz. Írt volna. Valószínu. hogy elkapták a tolvajt. 1037) Be kéne tenni a hutobe. hogy nem Mariskát láttad éjjel a körúton. 1056) Lehet. 1070) Lehet. Írnia kellett. nekem nem kell. 1049) Biztos borotválkozik. 1069) Alig valószínu. Nem kellett volna ajándékot hoznod. Biztos nem tudtak róla. hogy nem írt. 1071) Bizonyára alszik. csak nem voltam otthon. hogy mind megitta. hogy írt. Írni fog. 1066) Esetleg meglazulhat a gomb és leesik a szoknyád. hogy elmentek paradicsomot szedni. Akár az egész dinnyét megehetted volna. Nem szabad írnia. az serceg így. 1043) Nem lett volna fontos kiszedni a mellébol a csontot. Írni merészel. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. 1034) Meg kellett volna élezned a kaszát. Senkinek nem szabad beszélni róla. hogy darázs volt. 1024) Lehet. 1026) Nem lehetsz ilyen érzéketlen! 1027) Esetleg kihullhat a hajad. 1030) Az nem lehet. hogy megcsináltatom a horoszkópom. 1061) Nem valószínu. Lehet. / Valószínüleg ír. hogy megint elvált. egy levél is megtette volna. 1044) Holnapra kellett volna megírnia. hogy telefonált. Nem kell írnia. hogy ma már nem jön. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. 1036) Esetleg megvakulhatsz. Írnia kellett volna. 1072) Nem kéne elmeorvoshoz fordulnod? 1073) Nem kellett volna úgy rohannod. Írnia kell. Nem kell írnia. ha annyit nézed a lábam. Bizonyára írt. Írnia kellene. hogy Jóska írta a falra azt a gusztustalan mondatot. 1055) Lehet. 1051) Ki van zárva. 1035) Biztos krumplit hámoz. 1064) Lehet. Bizonyára épp ír. hogy telefonált. 1042) Hála istennek nem kellett mind meginnom. 1077) Méhecske nem lehetett. 1068) Már rég meg kellett volna mondanod neki. 1039) Ehetek egy banánt? 1040) Akár fejbe is verhetett volna. 1065) Nem valószínu. Biztos mind hazament. 1025) Ne izgulj. 1062) Már bizonyára hallottad az újságot. Biztos. hogy ír. hogy annyi szív hiába onta vért… 1031) Biztos agyára ment a jólét. 1060) Biztos. 1059) Nem kellett zöldséget venni. Nem valószínu. hogy megváltozol. ha öntözöd. hogy nyitva maradt az ajtó. Lehet. Attól még nem kellett volna lecsavarnod az orrát. mert hetek óta gyakrabban jön. hogy nem ír.961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) 1014) 1015) 1016) 1017) 1018) 1019) 1020) Lehet. Nem lett volna szabad írnia. Az is lehet. Valaha írt. 1021) Lehet. 1028) Hamarább is szólhattál volna. 1057) Bizonyára nem vett észre minket. hogy Jóska írta. Nem kellett írnia. 1053) Nem kell úgy a szívedre venni. hisz nem is tud írni. 1038) Nem kellett volna hozzámenned ahhoz a részeg tengerészhez. Írna. Nem kellett volna táviratot küldened. az hangosabban zümmög. hogy telefonált. 1067) Biztos a taxiban felejtette a pénztárcáját. 1023) Nem kellett volna fölizgatnod magad. de közben disszidált. Kellene (illene) írnia. 1052) Valószíno. 1029) Biztos épp a halakat etette. 1078) Lehet. hogy ot láttad. hogy alszik. 1058) Nem kellett volna olyan korán jönnöd. nem ér annyit az egész. Hatkor el kell mennem. hogy otthon vannak. hogy tévedsz. Az ki van csukva. 106 . vacsora után ehetsz egy banánt. Valaha nem írt. 1033) Valószínu lemerevedett. hogy ma este itt leszek. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! Lehet. 1046) Lehetetlen. Nem lett volna szabad írnia. Lehet. hogy nincs pénzed. (nem szükséges) Nem kell írnia. Biztos te vagy az új tanár. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. 1032) Lehet. hogy Mariska megjött már. 1022) Ha jó leszel. Bizonyára írt. mert zöld a sapkája. hogy Józsi lekéste a vonatot. Írnia kellett volna. 1048) Lehet. Írnia kellett volna. 1063) Nem kellett volna mindjárt az elso tánc után letépni a blúzát. A végállomásig kellet volna menned és ott átszállni egy buszra. Az nem lehet. Írni merészelt. Lehet. hogy nem vagyok egy lángész. Biztos a fészekbol esett ki az a kismadár. Nem írhat. Írnia kell. volt elég a kertben. mikor csöngettél. 1041) Biztos kikelt volna. Nem volna szabad írnia. hogy nem száll le rólam. ha annyit fogyókúrázol. biztos megjön holnap. Nem lett volna szükséges írnia. Abba kéne hagynod a dohányzást. 1047) Be kellett volna olajoznod a bicikliláncot. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. Valószínu egy kicsit késobb jön. Nem mert írni. hisz még nem volt ott. Valószínu. hisz Baltimore-ban van. 1074) nem mondhatott ilyet! 1075) Azért ezt nem kellett volna… 1076) Rendor az nem lehet. amikor meglátta a húgát egy rendor karjaiban. hogy tévedtem. hogy összekevertelek valakivel. 1054) Eztet kell a szívedre tenni. Ma reggel nem kellett korán kelnem.

1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) 1126) 1127) 1128) 1129) 1130) 1131) 1132) 1133) 1134) 1135) 1136) 1137) Esetleg az is lehet. hogy higgy abban amit csinálsz. örülök. Sajnálattal kell közölnöm. hogy eljöjjön hozzánk. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. Táskámban van a megírt levél. Kipróbálta. hogy ilyen kabátod van. Nincs sok értelme beszélni hozzá úgyse figyel sose. Sajnálom. Nem volt lehetoségünk. hogy személyesen találkozhatunk. hogy vendégül láthatlak. 1138) 1139) 1140) 1141) 1142) 1143) 1144) 1145) 1146) 1147) 1148) 1149) 1150) 1151) 1152) 1153) 1154) 1155) 1156) 1157) 1158) 1159) 1160) 1161) 1162) 1163) 1164) 1165) 1166) 1167) 1168) 1169) 1170) 1171) 1172) 1173) 1174) 1175) 1176) 1177) 1178) 1179) 1180) 1181) 1182) 1183) 1184) 1185) 1186) 1187) 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) Mi vagyunk azok. Nincs számodra helyem. Sok a dolgom. Elegem van. hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. Tele van a hócipom azzal. hogy beszélgessenek. hogy elveszett a pénz. Érdekes volt végighallgatni. Ne felejtsd el elhozni a boröndöket. könyörög követel elhatároz követel megenged tanácsol parancsol kíván elvisel 107 . A sírás noi praktika. Örülök. Ölni bun. nem engedheti meg magának beleegyezik elintéz kér megkísérel kér. mikor ilyen hangulatban van. A futás hasznos dolog. Jobb szereti egyedül csinálni. Örömmel hallottuk a híreket. nem olyan. hogy mit mond. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Érdekes dolog esoben énekelni. Kár volt otthagyni. Jobb szeretek olvasni. Megálltak. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. hogy indulj korábban. Elmentem az uszodába egy jót úszni. Biztos a másikat húzta ki. Jézus. hogy megnézzük a várost. Nincs miért aggódni. nem fiú-e az illeto. hogy itt vagy. Nem kell errol vitázni. Boldog vagyok. hogy közelebbrol is megnézi.) Úszni könnyu. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. Sajnáltuk. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. hogy zavarlak. Repülovel gyorsabb menni mint lóháton. Milyen kellemes meglepetés. Jó lesz találkozni veled. Továbbra is bámulta oket. Nem volt semmi ok arra. Még mielott felkérte volna a lányt. A tanulás az élet fontos része. mikor elmentem hazulról. Hajlandók segíteni. hogy Párizsba menjek. Jóska úgy döntött. A jobb alsó hatost kellett volna kihúznia. (Futni hasznos dolog. Nincs érteleme sírni miatta. Könnyu ilyen fajta mondatokat lefordítani. Haza akarok menni. Soha nem fogom elfelejteni az. hogy tartozol egy ezressel. Nincs számodra pénzem. Tévedni emberi dolog. Abbahagyták a beszélgetést. Nagyon rosszul énekel. hogy beszélgessek veled. Szerencsés vagy. hogy búcsúzzunk. ha látom. Mosolygó kislányt látok. hogy busz végre elinduljon. Biztos notlen. Emlékszem. hogy játszotta a nagyfonököt. hogy rá várjak. Tiszta idopocsékolás akkor beszélni vele. Chicagóban jó lakni. mint írni. Imádok imádni. akik boldogságot hoznak. Szégyen. Örömmel fog találkozni veled. Megpróbálta megcsókolni a lányt. hogy bezártam az ajtót. aki ilyet tenne. A futás hasznos. Hiszem. Bun így viselkedni. hogy annyit járkálsz a nyakamra. hogy milyen dolog csókolózni. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. Udvariatlanság lenne nem meghívni. hogy megbizonyosodjon. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. Nem vagyok olyan hangulatban. Van hely ahova leülhetek? Nincs esélye. ha egy öreg ember gyorsan fut. Imád aludni. hogy túléli. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Türelmetlenül vártuk. mikor elmentem hazulról. Azzal volt elfoglalva. mert olyan simák az arcvonásai. Nagyon jól táncol. Utál elkésni a munkából. Nem érdemes várni rá. Engem tett felelossé. Derogál neki. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Bocs. Veszélyes az. hogy szúnyog volt. hogy olyan korán elmennek. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Azt tanácsolom. Fontos. hogy itt vagy. Nem tett kísérletet a szökésre. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. Ideje. hogy ráültem a kutyádra. Nekem ez túl nehéz. Alig várom. kezd kezd folytat szeret imád gyulöl jobban szeret Öt éve kezdett zongorázni tanulni. hogy a barátaim találkozhassanak velük. Döbbenetes volt meglátni a számlát.

1289) A földön feküdt és levego után kapkodott. 1291) Mivel elfogyott a hentes húsa. A feleségem azt mondta. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. A szülei nem fogják elengedni. 1295) Mivel más már nem volt. 1264) Nem emlékszem. 1282) Az üzletbe menvén balesetet láttunk. tervez javasol tettet megígér megenged rávesz emlékeztet megtagad kér mond kísért sürget akar óhajt Nem engedhetem meg magamnak. 1277) Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. hogy hatkor ébressze. bevall nagyra becsül elkerül tekint valaminek akadályoz élvez elnézést kér szívesen (nem bán) nem tehet róla elképzel elhalaszt egyre csak csinál valamit megakadályoz visszaidéz megment. 1294) Miután zavarta a lányt a kukák látványa. 1278) Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. amelyik épp mos) 1303) füstölo Trabant 1304) pancsoló kislány 1305) éneklo kutya 1306) nyávogó macska 1307) fenyegeto levél 108 . hogy o lopta el a biciklit. hogy új dalt tanulnak. s közben a kutyái ugattak körülötte. hát az anyósához fordult. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. 1297) Mivel elfogyott a jég. kiment hogy hozzon. a kutya macskát kért. hogy világossá tegye nézeteit. 1281) Miután visszatért külföldrol. 1262) Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. meg kell jegyezzem. hogy nászajándékuk nagyobb léptéku is lehetett volna. spórol ki nem állhat javasol elvisel ellenkezik neheztel Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) Tiltakozom. 1263) A rendorségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. függönyt tett az ablakra. (Adrian Mole) Könyörögtem. hogy írjak neki. úgy döntött. hát mindent szétvert. hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. 1276) Azonkívül hogy profi focista. 1280) Miután bejejezte a mosogatást fozni kezdett. 1287) A férfi folytatta az ivást. 1274) Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. hogy új életet kezd. Megkérte. 1293) Mivel félt az esotol. elhatározta. 1279) Miután megette a csontot. 1265) Ragaszkodik hozzá. még fagyizót is vezet. hogy minden évben külföldön nyaraljon. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. 1261) Bevallotta. 1298) mosolygó hölgy 1299) felkelo nap 1300) hullócsillag 1301) vágtázó halottkémek 1302) mosó medve (a maci. Azt akarom. hogy valaha is találkoztam volna vele. Nem sikerült levizsgáznia.1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) 1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) biztat vár nem sikerül remél segít megtilt meghív vágyódik sikerül fölajánl megparancsol akar. 1286) Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. 1285) A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. 1290) Az idos hölgy a rendorség felé tartott. hogy velem maradj. nem tudtak házat venni maguknak. 1288) Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. 1266) mielott 1267) miután 1268) ahogy 1269) amióta 1270) azonkívül 1271) anélkül hogy 1272) ahelyett. hogy otthon marad. 1275) Mióta eljöttünk Párizsból. 1259) Élvezed. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. hogy ezt csinálod? 1260) Megpróbálta kikerülni. hát bezárta a boltot. 1284) Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába be. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. hogy 1273) Reggeli elott szoktam fürödni. munkába állt. Majd szólj. (Adrian Mole) Úgy tett mint aki nem hallja. 1292) Mivel szegények volta. hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. ne csináljam. 1296) Mivel pénzt nem talált a betöro. Úgy döntöttek. 1283) Napoleon kijött a házból. Nem akarok veled maradni.

Sosem említetted. 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) Kipróbálta milyen mezitláb futni. menedék a szívednek. de légyszíves ne horkolj. amikor telefüstöli a szobát. nem hagytam-e nálad a csipkés kombiném. hogy volt dolgod vele. Ez téged arra fog kötelezni. hogy itt fekszik a függoágyban és tíz szép lány kínálgatja itallal. hogy minden kívánságát teljesítsd. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. Szerintem könnyu volt megírni. Érdemes venni ilyen bölcsot. Fontos lesz majd. mielott meghívod. Sikerült utolérnem. hogy napi két tojást kelljen tojniuk. Gondold át. Olyan ház ez. Nincs értelme veszekedni. megmar. hogy minden reggel ötkor keljek. Tényleg akartam veled beszélni a dologról. Alig várom. Még csak tárgyalni se hajlandó arról. és körülöttünk cápák. hogy tudj angolul. melyek az asztalon vannak. amikor elmegy. ha rálépsz. rablógyilkossággal vádolják. Könnyu másnak vermet ásni. hogy eltartóztatja. Mikor eloször ránéztem. mely a Soroksári úton száguldozik? A lány. hogy mindig én húzlak ki a csávából. hogy mindent szavazzunk le. A tyúkok nehezményezték. mikor minden zsúfolt. Megállt. hogy kifizetem a szállodát. ami a konyhában maradt. Féltem közel menni hozzá. Megpróbált fölkelni. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. Unom már. aki a bíró elott áll. jó. (“lett építve”) Olyan ember o. hogy fölvegye a cipojét. hogy kölcsönadjak neki. Mindig iszik almalevet lefekvés elott. A kígyó. Ne felejtsd el megnézni. Abbahagytam az ivást meg dohányzást. kiváló szakember. aki az autómat javítja. Adj valamit inni. hogy hívjam fel az állatkertet. hogy hamarosan találkozunk. Én élvezem. A kertben talált óra az enyém. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. a novérem. Hozd ide a borral teli flaskát. A futés borzasztó drága lett az idén. mikor kint vagyunk a nyílt tengeren egy kis gumicsónakban. Szólj. Lopni még könnyebb. aki a sarkon áll? Kié az a Trabant. hogy ne találkozzam vele. amint egy libafarmon él? Kétlem. Nem sikerült utolérnem. A rendor meglátott egy embert. Nem tudtam megúszni. amelyik a ketrecében beszélget. miután meglátott. hogy az asztalra tettem. Az éneklo kutya a kimeszelt házban vonyít. aki közszemérem elleni vétséget követett el és úgy döntött. Lejmolni a legegyszerubb. (“becsülve van mindenki által”) Ki az a lány. hogy oszinte egy ügyben. Abbahagyta a cipohúzást. de nem gondoltam. Nehezen tudta eldönteni melyiket vegye. Nekem hiányzik. A Magyarországon készült kolbász világhíru. A zsugori fazonja nem volt hajlandó kipengetni egy rongyot. Érdemes megvenni ezt a csinos kis olasz cipot. de engem nem tudott átverni. aki az ablak alatt túráztatta a kocsiját. akihez szólhatnék. Nehéz bátornak lenni. Nincs senki. mikor az ember csak egy nagyon kicsi állat. mert a baba álomba tudja ringatni magát. Ki nem állhatom. hogy ne csússzon egyre közelebb hozzá. Nem bánom ha itt maradsz éjszakára. jó. Felajánlottam. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. A csótányok megették az összes ennivalót. aztán meg sírnom. Imádja. A megpucolt tuzhelyen van a rotyogó húsleves. Lepihenni melletted. bár figyelmeztettem. mely évszázadokkal ezelott épült. Elrohant. Nem felejtettél el tököt hozni? Emlékszem. uram. Szörnyu volt látni. Dühös volt a soforre. mert nagyon drága mulatság. Nem érdemes sírni elszalasztott lehetoségek miatt. hogy ne tegye. A férfi. mely az istállóban kérodzött. de nem ment. ahogy ott szenvednek a pályán. A lejmolás csúnya dolog. Utálok csavarogni. Még egyszer nem kockáztatom meg. 109 . A napozás olcsó. ha bámulják. Nem akartalak megbántani. Nem akarlak elveszíteni. nevetnem kellett. Szeretni jó. Muszáj kiszelloztetnem. Tagadom. Hozd ide a papagájt. Remélem. Javaslom. Az utcán rohanó fiú javító iskolából szökött meg. mely a fuben fekszik. de most nem találom sehol. hogy találkozhassunk. Élvezte. Megfogta a tehén farkát. aki az asztalnál ül. Ismered azt a lányt. Vállaltam. hogy a hónap végére megcsinálom. hogy leköltözzön egy libafarmra. Nem tudta megállni.1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) 1360) 1361) 1362) 1363) alvó oroszlán törött szív képzett ápoló füstölt szalonna szopott gombóc megfoltozott farmer megalázott nyuszi elveszett és megtalált nyuszi A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. A férfit. A fénykép. hogy bármi ilyesmit tettem volna. gyönyöru. El tudod te képzelni Zsuzsit. Megint kezdett pukkasztgatni. Megpróbálunk valami jó megoldást találni mindenki számára. Nagyon betegnek tettette magát. ha nem kell venni napolajat. hogy ma ilyen korán hazajössz. sokba kerültek. akit mindenki becsül. mely rólad készült.

úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát. elhatározta. 1453) A Józsi mellett álló lány így szólt… 1454) Érezte. 1419) Miután már tíz éve o volt a legnagyobb sztár. hogy észrevetted a skorpiót. hogy így állsz hozzá. hogy beszéltél vele. és felugrott. 1494) Kénytelen vagyok azt mondani. 1495) Javára legyen mondva. és a gazdájukat várták. akár szereti. amelyik ott bégetett a lovon. miután Józsi olyan volt amilyen. s nem is nézett énrám. hogy pénzsóvár. hogy megtalálta a nadrágját. ami a nyakadban lóg. hogy igazi úrihölgy. hogy az étlapon lévo legdrágább fogást választja. 1455) Alig tudott beszélni. ahelyett hogy megvártam volna azt. mint egy tébolyult. 1485) Oly nagy rössel civakodtak és szidták egymást. 1472) Ne nyüszögj már! 1473) Menj és foglald el magad! 1474) Valamit el kell mondanom. és közben fel se nézett az újságból: 1479) És ha azt mondanám. enyhén szétnyílt ajkak. 1488) Azt vártam. 1490) Muszáj volt egy-két célzást ejtenem róla. 1465) Szenvedett. aki vigyázhatna a kicsire. 1471) A kutyák a kocsma elott álltak. 1421) Mivel három kituno darabban már látta színpadon. 1487) Nos. 1409) Te is láttad a csótányt. miközben egy filmet néztek. hogy megálljon a pirosnál. 1483) Akár az igazat is megmondhatnád. egy szó nélkül. hogy elfelejtették lemondani a meghívást. 1491) Felesége is volt valahol titokban. tudta hogy kell spagettit fozni. 1424) Miután kiitta a sörét. 1481) Abbahagynád ezt a témát? 1482) -Figyelj! . elment rendornek. hogy ez nekem nagyon sokat jelent? 1480) Miközben beszélt. aki ott sóhajtozott a szoba sarkában. 1418) Minthogy kiválasztott egy pár kesztyut. 1414) Levágta a bajszát. 1447) Nincs itt ma este senki. 1461) Nem volt hajlanó felpróbálni azt az ízléstelen pulóvert. a lány nem tiltakozott a leosztás ellen. 1451) Te aztán jól elijesztetted a festoket. 1460) Körülnézve láttam. 1425) Záróra! 1426) Bejött a szobába. 1456) Két csodás órát töltöttek a lány heverojén fekve. hogy szabadságra kell mennie. 1435) Aztán továbbmentek. ahelyett. mi? 1478) Beszélt. felhívta a nénikéjét. 1433) Ezt kapom azért. hogy nem sajnállak.1408) Megvigasztalta a lányt. 1492) Gondoltam kitesz magáért.mondta. neki szánta filmjének egyik foszerepét. 1430) A lány holmija mellé tette a cipojét. 1448) A házból lépcsok vezettek az utcára. 1444) Az a szerencsénk. amelyik az Astoria sarkánál pénzt váltott. 1420) Miután leszerelt a hadseregtol. hogy a saját feje után megy. hogy úgy rendel ételt. amelyik a lefolyó felé rohant? 1410) De szép az a medál. amiért téged szedtelek fel. 1445) Úgy döntött. 1417) Minthogy húsz évig élt Olaszországban. a szonyeg szélét rugdosta. elbúcsúzott. 1459) A kínos helyzetet feloldandó. amelyik ott nyerített a karám sarkában. ha arra gondolt. hogy jónéhányan táncolnak. ha arra gondol. ahogy egyre jobban feszíti belülrol a düh. 1496) Olyan fiatal. 1462) Úgy vásárolt összevissza. ha megszabadulhatnál tolem. 1442) Az ablakon beszurodo holdvilág fényében látta meg ot. biztos lehet benne. 1432) Nagyon örült. 1477) Örülnél. 1443) Hangja halk és visszafogott volt. 1439) Rá se rántott. 1440) Ennek semmi köze az üzlethez. ahogy feküdt mellett. 1441) Neked most nem kéne itt lenned. 1458) Az ember hajlamos elfeledkezni a kötelességeirol. aki a ""Júliá""-t énekelte. 110 . 1450) Egy kocsi dübörgött végig az utcán. 1470) A BKV úgy ünnepelt. ha vegyülsz egy kicsit a munkásosztállyal. hogy teljesen üres az utca. 1427) Az istállóban tárolt széna és gabona illatától nagyon jól érezte magát. ahogy ott korzózott és dobozból szürcsölte a sört? 1469) Még 339 mondat. 1413) Viszont megvette a birkát. 1446) Érezte. 1463) Van valami ötleted. 1423) Felment a padlásra. és mikor meglátott. 1493) Ismertem azt a szokást. hogy hogyan lehet gyorsan egymilliót szerezni? 1464) Tiszta ideg. 1497) Ha egy lány hajnali kettokor egy taxiban huzakodik. idonként meg a karjára teszi a kezét. hogy bejelentik a lány és Józsi eljegyzését. 1484) Mindent elrontasz azzal. hogy az oldalához szorítják a karját. hogy minden dolgozójának adott egy ingyen buszjegyet. soha nem titkolta. rájött a csuklás. és a harisnyagumiját. és olyan jó ránézni. verdeso szempilák. 1475) Micsoda megaláztatás." 1416) Piroska észrevette a farkast. amint az a fák közt ólálkodott. 1467) Lepusztult egy fazon volt. 1489) Nem volt senki. hogy itt köntörfalazol. 1411) Kiszúrta azt az alakot. hogy két hetet kell eltöltenie nélküle. 1415) "Karjába kapta a lányt. 1457) Jót fog tenni neked. 1468) Láttad. 1466) A lépcson álltak és órákon át csengettek. 1486) Nézd már. hogy menjek el. aztán tágra nyílt szempár. aki a számlát fizette volna. 1412) Nem vette meg a lovat. 1431) Suttogott. amire fekhetünk. 1434) Befagy a hátsó felem. hogy teszi magát. amelyik mindig böködte a lány fülcimpáját. amibe betuszkolta a zokniját. 1422) Megkért. 1437) Befejezted már a fésülködést? 1438) Meglepetten látta. amelyiknek van vér a pucájában. 1428) Sose csináltam még szakállassal. hogy örökre visszavonul. akár nem. 1429) Csak ez a takaró van. 1436) Egy kutya kezdte követni oket. így hát csöndben maradtam. 1449) Az életemet mentetted meg azzal. akiket festeni küldtek! 1452) Még vagy tíz percig maradtak a szobában és közben dohányoztak. hogy nyalókát kaptam a születésnapomra! 1476) Nem tudtam mit mondani.

Annyi mint két forintom van. hogy így csinálják. Láttunk ott néhány embert. 1508) Miközben aludt. 1519) Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák. (Holdkóros. Kevés embert láttunk ott. hogy ne szakadjanak ki. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. Egész nap aludtam. 1504) Eltökélt szándéka. Az összes pénzem eltunt. 1550) Valamit látok a sarokban. hogy van tej a kancsóban. Nem vétett sok hibát. 1542) Nincs cigaretta az asztalon. Kevés itt a fény. Egész éjjel rólad álmodtam. 1549) Nincs alsónemum. 1525) Néhány dalt énekeltek. 1518) Sok férfi van sok bútorban. 1530) Kaphatok még kávét? 1531) Kérsz még sütit? 1532) Van egy kis pénzed? (Remélem. Az összes lányt szeretem (a világon). A világ minden dolgozója egyesüljön. akik Symphoniát árulnak. 1546) Nincs idom. 1510) Adtam neki egy jó tanácsot. Most. kinek gulden. ha az ember 800 méteren át cipeli oket. Kevés levelet írtam. 1524) Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak vágni. 1499) Ezeknek a muanyag zacskóknak csak ki kéne bírni. A téesz minden tagja jelen volt. Kevés baja volt. felkelt. 1505) Régi filmekben láttam. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. hogy bele ne ütköznél seftesekbe. Vannak néhányan. Kinek dollár.) 1509) Értékes információt adott. 1506) Mielott felkelt. 1515) Micsoda egy randa ido! 1516) Két tetu ring két egéren. Nem sokat tehet. 111 . 1529) Van benne egy kis tej. 1533) Egy kis bort. 1526) Van néhány jó könyvem. nem igaz? Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjában. 1548) Egy szó sem jön könnyen. Túl sok ember áll a tuz elott. Sokan voltak a boltban. Sok autója van? Annyi baja van a kocsijával. Ez már csak így van. Ki van zárva. a szabadság minden egyes napját élvezem. hogy senki! Van még kávé a csészében? Sok hibát csinált. 1501) Ültünk és fényképeket néztünk. Kevés idom van. 1522) Mi újság? 1523) Küldje el adatait a társkereso ügynökséghez. Sok az eszkimó és kevés a fóka. Semmi sem hasonlítható hozzád. Sok autója van. 1502) Aztán horkolni kezdett. A fia sok bajt okoz neki. Az összes létezo gyerek szereti a csokoládét. Sok bába közt elvész a gyerek. Volt egy kis baja. 1537) Van tojás a kosárban? 1538) Látsz pénzt az asztalon? 1539) Vannak diákok a teremben? 1540) Van bor a flaskában? 1541) Semmit nem kérdezett. van aki nem. akik nem szeretik a bablevest. de egy bútorban csak egy férfi van. 1528) Van valamennyi pénzem. 1503) Nem lehet végigmenni az utcán anélkül. Van egy kis idom. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. Mindenki verekedett. a szarvasmarhák és az ökrök szemében. Néhányan megbetegedtek. 1555) Van valaki az ágy alatt? 1556) 1557) 1558) 1559) 1560) 1561) 1562) 1563) 1564) 1565) 1566) 1567) 1568) 1569) 1570) 1571) 1572) 1573) 1574) 1575) 1576) 1577) 1578) 1579) 1580) 1581) 1582) 1583) 1584) 1585) 1586) 1587) 1588) 1589) 1590) 1591) 1592) 1593) 1594) 1595) 1596) 1597) 1598) 1599) 1600) 1601) 1602) 1603) 1604) 1605) 1606) 1607) 1608) 1609) 1610) 1611) 1612) 1613) 1614) 1615) Senki nincs az ágy alatt. Nincs só a levesben. aludt. hogy kint vagyok. felkelt. 1520) Sok kárt okozot már a selejt. 1536) Valami férfi keresett ma reggel.1498) Mindenkivel lekezelo volt. 1545) Nincsenek barátai. 1553) Valaki van az ágy alatt. A vén fomacska minden piaci napon a napon üldögél. Minden egyes macskával külön beszéltem. 1512) Nincs sok dolgunk. . Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. 1511) Adj néhány tanácsot. Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcso. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. még velem is. Sok szabadidom van. Az összes ember énekelt az utcán. tulajdonképpen két hírem van. hogy beáll rendornek. Éjjel-nappal dolgozom. Van aki tud. Az összes sört meg akarod inni? A gyár összes dolgozója egyesüljön. 1521) Van néhány hírem. 1517) A hírközlo szervek szerint a rendorség négy libát köröz. 1513) Vettem két darab bútort.De valaki csak mondta azt. Minden évben sokat költenek sörre. 1552) Nem látok semmit a sarokban. 1554) Senki nincs az ágy alatt. Valaki kopog. 1543) Nincs pénzem. 1527) Van egy kis (valamennyi) kenyerem. 1551) Nem látok semmit a sarokban. Az összes lányt szeretem (egy bizonyos körben). 1535) Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. de mindenkinek Nederlanden. hogy van). Megírtam néhány levelet. 1547) Nincs még egy olyan lány. 1507) Miután aludt. mint te. Van otthon valaki? . 1514) Jön a rendorség. uram? 1534) Valamilyen novel beszélt. 1500) Egész este kenyértésztát dagasztottam.Senki. 1544) Nem hiszem.

Minden kérdésre válaszolni kell. Joe feleségének szeretoje. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. amit valaha hallottam. Milyen hideg nap! Micsoda gyönyöru lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda ido! Reggel fölébredtem. Messzebb van. Olyan makacs vagy. amire nem tudtam válaszolni. hogy a világ a feje tetejére állt. A ló (általában a ló) nagy állat. A Csepeli Munkásotthon. A hangod mélyebb. Akár ezt. akár azt a narancsot elveheted. A macska egeret eszik. mint régen a pestis volt. Nem olyan okos. Olyan úton mentek. Ez se tetszik. Az én kocsim jobb. mely hegyek között kanyarog. Tom bisztrója. Gizi novérének a lánya. Hideg a kezed. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. A ló nagy állat. A cigaretta tönkreteheti az életed. mint a hó. Mindkét lány csinos. Ez az út. sem azt. 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) 1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) De hiszen ez a meccs nem olyan jó. hogy igaza volt. Olyan kérdést tett föl. 112 . mint egy öszvér. A cigány lova. De a te házadban több a csótány. Domborúbb vagy. Tanulsz gitározni? Autószerelo. akivel valaha találkoztam. Kettojük közül egyik se kéne. Mindkét szüloje imádja. mint gondolod. A szobaajtó kilincse. Éjszakánként olyan magányos. A szabadság vándorai. Mind az apja. Te vagy a legszebb lány a traktorgyárban. mint az enyémben. A tej egészséges. sem azt. mint tegnap.) Ez a regény is tetszett. Joe barátnõje Apa kalapja a fõnök titkárnõje macskaszemek A patkány kicsinyei egy percnyi séta egy méternyi távolság Pokol Angyalai A Halál Kapuja kõhajtás A fiúk pénze. Te betegebb vagy. Az a nagy fiú operaénekes. mint a Csillagfény. amit valaha ettem. Bábszínház az élet. Te vagy a legszebb lány. Délután egészen más volt a világ. A 30-as évek inflációja alapveto oka volt a második világháború kitörésének. Borzalmas angol tanár vagyok. Egy rendor élete teli van kalandokkal. Az arany (általában az arany) értékes fém. Mind megette. Az ipar gyorsan fejlodik a múlt század óta. mint vártam. A legszebb virágot adtam neked. mint gondoltam. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. sem az nem jó. A kemény legények bátorsága. mint Bo Derek. Ez a disco nem jobb. szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Mari néni férje sógorának pipájának karimája. Ez a legjobb pop zenekar. Éjfélkor hang sem hallik a járda felol. mint bárki másé. amit csak kapni lehetett. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. De hisz nem olyan szép. Nekem mind a ketto tetszik. meg az is Rómába vezet. Te sem vagy különb. mint a tied. Nem láttam sem ezt a filmet. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. A fonök kocsija. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. mint Amandáé. Egyik se tetszik. meg azon is. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. Mindkét lány csinos. Mindegyik gyerekem más-más iskolába jár. Sem ez a mondat. sem az nem jó. (Virágcsokrot természetesen. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Nem szebb. Mindnek megvan a maga szobája. Hajnalban minden csendes volt. Mindkét lány csinos. Választhatod ezt a csokrot. Két hét múlva találkozunk. mint gondoltam. 10 percnyi séta. Te vagy a világ leglustább kölyke. sem azt. és láttam. Egyszeruen te vagy a legjobb. vagy azt is. Ez a legrosszabb bableves. Sem ez a mondat.1616) 1617) 1618) 1619) 1620) 1621) 1622) 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) Minden nap mosok fogat. A ló patája. Minden gyerek szereti a játékokat. Tehetséges táncos és énekes. mint a farkas. Olyan fehér. A pupák pék pókja. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. aki cserbenhagyja a barátait. Egész éjjel táncoltak. mint a nap? Az én házam nagyobb. Nem olyan ember. Mindkét kocsi tetszik. Sem ezt a filmet nem láttam. Magyarország ipara fejlodik. meg az se. mind az anyja elismerte. Olyan éhes vagyok. Mindenki más meg tudta volna csinálni.

Bárcsak meg tudnálak érteni. Gyerekkorában gyakran mászott fára. Bárcsak esne rám. hogy mindjárt rosszul lesz. jó? Szép a szemem. Úgy nézel ki. ugye? Nem tudod megcsinálni. jó? Hiszel nekem. mintha a világ a feje tetejére állt volna. Az ágynemu nem az ágyban van. Inkább ne fontoskodj! Most inkább rádiót hallgatnék. jó? Bújjunk ágyba. Úgy beszél. A gyerekek iskolában vannak. jó? Ne bánts. mint aki kísértetet látott. Úgy néz ki. nem? Belépünk a korlátlan lehetoségek korába. és reggeli elott sétált egyet. mi? Oly sok a gonoszság a földön. Inkább busszal mennék. hogy fogsz írni. Bárcsak szeretnél. mintha a darázs csípte volna. ugye? Most utálsz. ugye? Ülj le. mintha megfenyegették volna. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. nem? Nagyon okos vagyok. hogy boldog légy. nem? 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) 1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) Bolondnak nevezett. Bárcsak mindent megtettem volna azért. (de nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. (Tudom. Szeretsz.) Bárcsak korábban indulnánk. Úgy látszik bal lábbal kelt föl. jó? Inkább focizna. Szórakozz inkább a nénikéddel. amit senki nem hitt el. Nehéz a dolga a katonának. Inkább aludj. hogy mindjárt esik. ugye? Te szereted a patkányokat. mintha már napok óta nem ettél volna. ugyebár? Nem vagy finnyás. Ebben a házban éltél? Valaha 20 cigarettát szívott naponta. hogy ne vidd be a szobába! Jó. Bárcsak ne ettem volna meg. Úgy látszik kezd bedilizni. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. jó? Kezdjük. Az elefánt nagyon sokáig él. Bárcsak csörögne már a telefon. nem? Semmit nem iszik. Bárcsak szólna hozzám. Olyan volt.1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) A szerelem nehéz ügy. A beteg ágyban van. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. ugye? Nem én vagyok a következo. Úgy tunik. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. Inkább inna. Olyan mintha citromba harapott volna. nem? Most már fejezd be. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. Valaha lóversenyre jártam. csak siettetni akarom. ugye? Elment Spanyolországba. nem? Szerettél. Úgy néz ki. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat (mint épületet). A foglalkozása? Mozdonyvezeto. nem? Gyere velem. Te most inkább ne figyelj ide. Bárcsak tudtam volna segíteni. ugye? Ugye nem lesz ma órád? Jellemzo! Inkább aludnék. 113 . A templom (mint épület) a múlt században épült. nem? Nem tud autót javítani. jó? Úgy néz ki. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. jó? Át kell kelnie a folyón. (de az vagy) Bárcsak írnál már. mi? Megszerzed nekem. jó? Joe lát. nem? A lányok nem jöttek vissza. jó? Bevette.? Ugye megmondtam. Bárcsak itt lennél. ugye? Nem vagy vastag. Olyan vagy. nem? Várj itt. ugye? Ülj le.K. ugye? Én vagyok a te mucikád. Bárcsak tudtam volna. Olyan mesét mondott. A pénz mozgatja a világot. Úgy látszik az ablakon át jött be. Inkább igyál. Úgy fölugrott. mint enne. (de tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. mintha földbe gyökerezett volna a lábam. ugye? Van valami a sarokban. A fiú szerelme keseru csalódásba fordult. Óh. igaz? Nézzük az emberi nemet. Ebbe az iskolába jártam. Inkább ennék. Minden vasárnap templomba megyek. Nem szeret focizni. de imád zongorázni. hogy az autó nekiment egy fának (mert most össze van törve . ha én is köztetek lehetnék.ezért present perfect). O. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. nem? Nem vagyok valami eszes. hogy o a legszebb lány a partin. Bárcsak fiatalabb volnék húsz évvel. Olyan volt. Inkább meghalna. Csótányok masíroznak az iskola épületében. Nem dolgoztak itt. nem? Idejössz. jó? Fogd be a szád. Az élet csodás. Úgy látszik mindjárt kiderül (az ég)! Úgy látszik mindjárt balra fordul. Menj inkább villamossal. Úgy tunik. jó? Reméljük a legjobbakat. Mindig korán kelt. Menj inkább kocsival. nem? Hülye vagyok. (de úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. nem? Nem értette. (de reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. Úgy néz ki. ugye? Nem vettél ki pénzt a fiókomból.

Azt hittem. Legfobb ideje. ha szabad lennél. hogy szereti a noket. Nincsen apám. Szerintem nem elég hosszú. hogy normális vagyok. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. hogy legyen rám egy kis ideje. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. hogy táncoljak. Szeretném. Úgy fut. Ideje. hogy légy légy. Csak azt akarom. ki vagy? Szerinted mikor no már be a feje lágya? Mit gondolsz. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? Van kedved táncolni? Mulatni volna kedvem. Ua. Azt hiszem nem is mondtam. 114 . Nem tetszik ez. Icereg a macska. ha Józsi szántana. se a feleségének. hogy van az anyósom? Mit mondtál. Legfobb ideje. Azt hiszem nem szeret. Azt akarom. de így is lehet képezni. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. vagy katona. sem a ködhöz. hogy fölöltözz. Legfobb ideje. és a hörcsög is. ha megmutatnám? Azt akarom. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. hogy boldog légy. Elveheted ezt is. hogy lefeküdj. mintha az életéért futna. hol született? Szerinted hány kacsájuk van? Mit gondolsz. Azt hiszem nincs otthon senki. mit mondtál? Azt gondolod. Csöpög a csap és a WC is. hogy új életet kezdjünk. Itt az ideje. Énekelek és táncolok is. amihez kedve volt. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. Szereti a telet és a nyarat is. Hideg van. vagy azt is. hogy föladd a levelet. hogy elvedd Judyt. mi van rajta? Nem hiszem. Ideje hogy újra kihívják a vak zongorahangolót. hogy o menjen vásárolni? Szeretnéd. Kedvem volna lovagolni. melyik nap érkezik? Mit gondolsz. se a feleségének. Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) 1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) Szeretnék szántani. A honvéd nem tisztelgett az ormesternek és a tábornoknak sem. Olyan volt. Én nem rúgtam ki magát és a fonököm sem. Párizsit eszik és sajtot is. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. Nem hiszek se magának. mintha a világ a feje tetejére állt volna. se anyám. Nem gondolkodom. Kedvem van táncolni. Van kedved egy csésze kávéhoz? A macska szereti a papagájt és a patkányt is. Mit gondolsz. Nincs rajtam pizsama éa papucs se. Nem szeretlek és a kutya sem. Azt hiszem nincs több mondat. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnoje sem. sem az albérloje nem panaszkodott a körülményekre. kivel találkoztál? Mit mondtál. Nem hiszek se magának. Azt hiszem nincs cipopasztám. mintha o lenne a legjobb horgász. Szabad akarok lenni. Azt szeretném. Olyan volt. A macska szereti a papagájt és a patkány is. Napot akarok látni. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. Azt hiszem ezt nem hallottam. hány óra? Mit mondtál. mint az elozo. Szeretném. hogy én Róbert bácsi vagyok? Mit gondolsz. hogy elzárd. mit mondott. hogy leüljünk ebédelni. hogy csinos légy. hogy menj közelebb. mi ez? Mit gondolsz. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. mi mozog a zöldleveles bokorban? Szerinted róka? Mit mondtál. Azt akarom. meg sötét is. mintha a mennyben járnék. Olyan volt. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. hogy beköltözzünk. Itt az ideje. Legfobb ideje. Azt hiszem nem jött össze nekik. Sem o. Szeretném bejárni a földet. hogy levágasd a hajad! Ideje. tehát vagyok. Úgy néz ki. Én nem hiszem. mint aki már napok óta nem evett. Nem veheted el azt a not és a barátod sem. Ideje már. Fogni akarom a kezedet. van benne kolbász? Mit gondolsz. A nyuszin van sapka és a farkason is. Nem akarom. Nem akarlak megijeszteni. hogy megijedj. ha szeretnél. Ideje. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. mintha egy fekete függönyt húztak volna közénk. hat ökröt hajtani.1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) Úgy beszél. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. nem voltál ott. Nincs kedvem vasalni. Azt hiszem nincs nálam pénz. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? Mozijegyet egyet vegyek? Szóljak neki? Játsszunk egy parti ultit? Melyik utcánál forduljak balra? Mit vegyek fel? Hová üljünk? Elmenjünk ma este valahova? Megmossam a hátad? Leoltsam a lámpát? Mikor hagyjuk már abba? Azt akarják. és csólold meg. mit gondol. és nem tetszik az se. Mindig azt tette. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. Nem hiszem. Szerintem te nem figyelsz rám. hogy disznóhús. Azt akarod. Tuzoltó leszel.

megadom. A távozásának az oka nem magyarázható. A baleset oka gyorshajtás volt. félszemu. Sikerült megszereznie az adatokat. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. míg meg nem közelítetted a nyuszit. minden nap felhívtál. meghálálom. hogy helikopteren utazzék. A tömegkarambol oka a rossz ido volt. Úgy van. Sikerült megjavítanom a kocsit. a szegények a gazdagok a vakok a mozgássérültek A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. Milyen okos vagy! Olyan gyönyöru vagy! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az ormester! Nyáron oly gyönöru voltál! 115 . míg engedélyt nem kapott. míg meg nem mostad a kezed. Át tudsz jönni az erdon? Sikerült átmennie a jégen. Majd bemegyek. Ha nagy leszek. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. Ha lesz pénzem. A bor szolobol készül. Tízemeletes házban élek. Nem találta a helyét és a fejét sem. Én is. de még mindig München-ben van (most 5 óra van). Ez olyan nehéz kérdés. Nem az vagy. Valaha hozzá volt szokva. Keményen dolgoztál ma. amikor a férje fejbevágott. Azért vagyok itt. Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? Történetesen ot bámultam. Régen minden más volt. amíg nem adod vissza a pénzem. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszeru. Átmentek az utcán. Speciális TV musor van a süketnémák számára. és a törpéknek sincs. hogy nem lesz kész. Hozzászoktam. Elso szerelme egy 16 éves. A fiút nem engedték be a kocsmába. Nem ehetsz. A Trabantom papírból készült. és a hátizsákban is. ablaka sincs. Visszaadom mihelyt megtalálom. Régen mosollyal az arcomon gitároztam. Fél évig nem vacsorázott. háromfülu lány volt. hogy pénteken jönnek haza. Nem szabad lonöd. Úgy volt. Néhányan azt gondolják. Táncolt a menyasszony és a volegény is. hogy megváltozol. 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) 2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) Tájékoztatnom kell Önöket. Úgy van. Régen gazember volt. Joe-éknál futballoztam. Le kell ülnünk még mielott a lámpák kialszanak. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. amíg le nem vetted a cipodet. Másnap kellett volna elmennünk. Mihelyst beérünk az alagútba. amíg Bob meg nem jön. mert éhezem. A magányosok gyakran felidézik gyerekkor emlékeiket. Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. új életet kezdek. hogy hétfon hazajönnek. A szatyorban volt szalonna és kolbász is. Alig valószínu. hogy májusban esküszünk. ajtaja sincs. Hozzá van szokva. Itt valaha vár állott. Itt nem dohányozhatsz. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi funyíróval. megpróbál majd megölni. aki valaha voltál. Csiga-biga palota. A törpéknek van ágya és Hófehérkének is. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. Amikor visszajövök. Egy szót sem szólok hozzád. Láttam. de most barátságos alak. csak levest. Hová is mehettem volna? Most mit tegyek? Úgy volt. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetésébol. Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük. Amikor még ifjú házasok voltunk. Micsoda no! Milyen gyönyöru no! Olyan öröm dolgozni vele. míg el nem magyaráztam neki. ha nem lesz benn az oroszlán. Ne játsszatok olyan keményen. Nem indulunk. Pihennünk kell majd miután kocogunk. míg föl nem hívott. Alig dolgoztál ma. Régen azért soványabb voltál. Semmit nem tudtam róla. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. Soha többé nem láthatta a feleségét. Sikerült átmennie a vizsgán.1983) 1984) 1985) 1986) 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) Remélem elkapják. Az asztal fából készült. de megbetegedtem. Nem értette. hogy használt kocsit használjon. Hófehérkének nincs fehér ruhája. Nem mehetsz be a szobába. Év végére kellet volna felépíteni az új utat (de már most biztos. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. Nem ment be. Gratulálnod kéne neki. Fuss be az ajtón át! Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? -Semmi mást nem vacsorázott. A sör komlóból és árpából készül. hogy éjszaka dolgozzam. A lányok régebben rövidebb szoknyát hordtak. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. hogy örökölt néhány milliót. hogyan öleltél át. Úgy alakult. csak te meg én? A könyvet nem lehetett megtalálni. hogy júniusban esküszünk. A dolgozók régen még kaptak jutalmat november 7én. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyu és boldog. Emlékszem. Amikor majd tél lesz elmegyünk szánkózni.

hogy nem ér rá. Jól esne egy zuhany. nemde? – mondta Juliska. ha idegösszeroppanásod van. hogy CASCO-t is kössön. Mit teszel. A füvet le kell vágni. az asztal nem áll meg. Azt javaslom. Azt javasolta. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. adja át. annál boldogabban élsz. nem kap rétest estére. Rászoktam. hogy itt maradj. hogy sört ebédelek. Miért nem kérded meg tole. nem lehet olyan rossz ember. hogy találkozunk éjfélkor. annál jobban tetszel. annál kevésbé látlak. Az a szokásom. Az. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. de elfogyott a cigarettám. Mit teszel. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet társbérlet Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztol a levegobe ugrálok. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. hogy gyorsan vezessek. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. Elfogyott a borunk. Azt mondja. Az alkohol elveszi az ember eszét. Ha hiányoznak a lábai. Vigyázz. Minél hosszabb. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. ha meghallod a zongora hangját? Azt hiszem. Rászoktam arra. annál vékonyabb a dereka. Nem kell mindjárt durváskodni. hogy ne rúgj be. annál több víz megyen bele. A virág nem tud meglenni víz nélkül. el kéne menned a fogorvoshoz. hogy menjen el. Jobb lenne. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. Az egész autót újra kell dukkózni. hogy ha van rá mód… Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. A házat ki kell takarítani. Leszoktam arról. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. hogy menjünk el. ragadok a kosztól. Azt javasolta. míg a lámpához nem érsz. ha meglátsz egy csótányt? Izzadni kezdek. annál vonzóbb vagyok. hogy reggelenként fürödjek. ha fölállnánk és elmennénk. annál büdösebb. Tanácsos lenne. Azt javaslom. Minél zöldebb. Az. hogy kávét iszom reggelire. A széknek hiányzik az egyik lába. Aki nem lép egyszerre. rosszul leszek. itt hiányzik egy lépcso. Nem tudok meglenni nélküled. Minél többet beszél.) Azt javaslom. ha kiküldenéd a gyerekeket. Ha neked lennék. Ki kell hagyni száradni a fát. mert a villanykörte hiányzik. A virágokat meg kell öntözni. A fiú mondta a lánynak. Az a szokásom. Erosen köhögsz. Elmesélte neki élete történetét. Te voltál az. a sógorom. rámférne (jól esne) egy kis séta. hogy köszönjek a szomszédomnak. Rávették. akit a sárga irigység emészt. Nincs pénze.2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda ido! Minél több a pénzed. Azt mondja. Minél vékonyabb a nyaka. hogy mi izgatja? Miért nem nézed meg a szótárban? Mi lenne. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. olyn kövér vagyok. Az ablakokat meg kell javítani. Nagyon fáj a fejem. Minél kevésbé látlak. aki szereti az állatokat. ha a pénzét bankban tartaná. Minél hamarább jössz. Minél nagyobb Pistike feje. ha abbahagyná az ivást. Miért nyaggatsz már? Menj addig. annál több sütit kapsz. keresnék magamnak egy barátnot. (Láthatod. Egyre csak mondogatta/hajtogatta… Állandóan nyaggat a gyerek. nem vagyok fáradt. Azt tanácsolom. Leszoktam arról. hogy megvárakoztattalak. Le akarsz ülni? Nem. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. Bocs. Rámférne egy fogyókúra. 2152) 2153) 2154) 2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) Nem megy a világítás. annál jobb. így kölcsön kellett kérni. ha nagyot hallasz. Szép idonk van. annál kevesebbet mond. Köszönöm. Minél kopaszabb vagyok. hogy a mellékmondat többféleképpen építheto fel. hogy késon keljek. Azt tanácsolom. ha lekopnál? Ha rám hallgatsz békén hagyod. Jobban tennéd. Ne hazudj! Azt mondta. Hogy hívják azt az embert. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. Ha vért látok. Csak azt akarom mondani. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. (O) mondta (nekem). A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. Sajnálom. Jó lenne. (körülbelül) Aki hallja. 116 . hogy vegyél hallókészüléket. hogy pihend ki magad. hogy menjek el. A válla fölött nézegetett hátra. Minél sötétebb van. szívem büszkeséggel telik meg. akiben mindenek fölött megbíztam. Hogy vagy? -Jól köszönöm. Az elemeket ki kell cserélni.

Az eloadás végén mind elmentek a kocsmába. 117 . mint a nap. A rendorök a lányt nézik. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. máris defektet kaptunk. Jobb lett volna. ha aludnék. Jobb. hogy a jövo héten majd meglátogat. Hu de jól áll. A konyha a fürdoszoba mellett van. Több órája várok rád. Elment. Egy macska kacag a házteton. Csak úgy. hogy megvegye a villát. Nem érdemes tovább várni. és a sáladhoz is megy. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. mint egy kispárna. murvás út földút földút aszfaltút úton az irodába Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? Az út hosszú volt. Jobb. mint az anyósom. ha nem öltöznél fel. ha felöltöznél. Pont olyan vagy. Hu de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. ha becsukod a szemed. ha lifttel megyünk. Kocsival mentek az állatkertba. Úgy dolgozik. Gumibot van a rendor kezében. hogy valaki kopog. Jobban tennéd. Ez a könyv olyan. mint az anyósom. Reggel óta alszik. Hallom. Csak egy ház van az utcában. mint a mamája. Hu. Olyan szép vagy. Hat órája alszik. Hu. Nem voltam hajlandó megengedni neki. mint 3 órája várok rád. Láttam. egy gyarmaton) Mint a mókus fenn a fán. ha alszik. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. Hu. ha nem lenne zöld. Az úttörok énekelnek. hogy a bébi aludni tudjon. Két rendor ül egy Zsiguliban. Olyan a szemed. Öreg vagy te már. Hu. Elég gazdag ahhoz. Az utca túl sáros ahhoz. hogy egy szót is kinyögjön. A kislányon mini szoknya van. az út pedig zsúfolt. Láttam. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. Olyan kicsi vagy. 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) 2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) autósztráda foút vasút (a sínek) kölcsönkér kölcsönad Egy pók van a falon. Jobb. Alig indultunk el. Több. mint egy rabszolga (de nem rabszolga). hogy ott állank kéz a kézben. Túl hangos a zene ahhoz. hogy kéz a kézben sétálnak a kertben. Két süto volt a konyhában. Fecskék repültek Dél-Afrika felé. (pl. Jobb lett volna. ha most hazamennénk. mint egy törpe. Egy kislány áll a sarkon. A sütoben is van pite. Bogarak voltak a fürdoszobában. máris zuhogott. minden nap fociztam. Aztán a légy a pitére szállt. A gumibot fekete. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. hogy most vitorlázzunk. Alig ültünk le. Két évet volt katona. Túl részeg ahhoz. hogy fölszúrja az orromat. Jobb lenne. A tea túl forró volt ahhoz. mint egy rossz álom. Pont jó a cipo. Olyan blúzt vett. mint egy gozmozdony. Jobban tetted volna. Alig kezdodött a meccs. reggel óta hat hónapja hetek óta Két évig tanultam zongorázni. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. mint a gonoszok. hogy megigyam. ha nem mondod meg neki. mikor láttuk. Két narancs látható a festményen. Jobban teszed. ahogy ott áll. Egy bolha egyensúlyozott a macska bajuszán. Senki nem hallotta. máris mennie kellett. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. Még sosem láttam sírni. Végül senki nem maradt a színpadon. de jó kis sapka. ha nem eszed meg. Egy csomó fürdoszoba van a házában. Megy a függöny a tapétához? De jól áll az a pulóver. Pont olyan csinos. Nem elég okos ahhoz. hogy dobog a szívem? Láttam. Azt mondta. Rabszolgaként dolgozik. Jobb. nem áll jól a láncos dzseki. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. amelyik megy a fotelhez. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. ha nem beszélek annyit. hogy megértse. Heten vannak. Jobb lett volna. Pont olyan kedves vagy. az egy kaszáspók! Úttörok állnak a zászló alatt. Végre megérkeztünk az állomásra. Megenném.2212) 2213) 2214) 2215) 2216) 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) A hét végén már jobban fogja érezni magát. Jó a farmer mérete. Egy banán van a citromfán. Jobban tenném. ha nem mész el. Egy légy csuszkált a kopasz fején. Alig jött meg. Senki nem hallotta. A macska szereti a romantikus történeteket. Te meg olyan vagy. hogy elhagyta a házat. ha csöndben maradsz. ha becsukod a szemed. Amikor én még kissrác voltam. hogy már mennünk is kell. Mint a filmeken. Zengo hangú férfikórus énekelte a Bunkócska refrénjét. Jobb lenne. hogy elhagyta a házat. Túl nagy a szél ahhoz. hogy fel tudjon ugrani rá. A pite az asztalon van. Hallod. és pont jó. Érdemes megvenni azt a Mercit. ha nem megyünk együtt. Jobb.

Jól énekelnek. A jelentések szerint K. Azt mondják. Attól még nem lesz kopaszabb. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. ismeri a kapuzáró jelszót. Vagyok én olyan lány. 14 éves sem volt. A jelentések szerint az ötödikrol zuhant ki. én ott leszek. (épp most) A jelentések szerint K. Úgy tunik. Jobb szeretnek futni. Nagyon jól vezet. Épp menni készültél? Épp menni készültél? Nem akartam én megenni. Úgy vélik. hogy festi magát. ugye? Nincs. hogy K. hogy K. hogy megkóstoljam. hogy Juliska énekel a fürdoszobában. Úgy látszik. ez már az utolsó mondat. Kiraboltak egy bankot. Bárhová is mész.-t minden gyerek szereti. Jelentették. hogy forr. mindig ellenkezik. Úgy tunik. hogy kicsit drága. Úgy látszik Évi megette a zsömlét. Ezer éve nem találkoztam velük. A poros nyomába se léphetsz az elso feleségemnek.-t legyozték. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. Azt mondják. mint úszni. Jobb szeretem a sört. Azt hitték szegényrol. És láttam.-ról. Meddig tart már. ahogy ott állt. az egyetlen ember az irodában. gyáva. Az egyetlen probléma. Barki is az. amint tetorol tetore ugrál? Láttam. pedig gazdag volt. hogy fiatal korában nagy kujon volt. Úgy tunik. Úgy látszott. hogy K. én megveszem neked.2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) Hallottam. és kész. mint te. Mennyi ido alatt fognak Székesfehérvárról Moszkvába érni? 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) 2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) Négy nap alatt értünk Hágába. Jelentették. Jobb szeret késon kelni. rosszul leszel. Jobban szeretem a macskákat. a várba ment. elvesztette a lovát. Azt mondták. Jobb szeret korán kelni. hogy ellopták a kocsiját. Azt mondták. Azt mondják róla. Kevesebb mint 10 perc alatt összeütötte a rántottát. nem hallok semmit. hogy Magyarország olyan mint a gyapjú. épp csak azon voltam. Úgy tartják. Málnát kért tolem. a Fradi itt a sztár. K. csatamezot keres. Hallottam. hogy nyílik az ajtó. hogy K. Meddig tart már. mint a bort. Akármennyi pénze is van. 118 .-t otthagyta a lova. hogy nem szeret senkit. 30.-nak van egy lova. Kérdezd meg tole. hogy K. egy gyáva. ismeri a királyt. Te nem tudod mit beszélsz. Vagyok én olyan legény. bármit is csinálsz. hogy levedd azt a szoknyát? Csak az tartott két órát. ha kocsival. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. hogy K. Látszott rajta. Azt mondják. Azt hitték róla. Sokkal jobban fozött mint te. mint a kutyákat. már csak ilyen volt. míg a mosolyt levakarták az arcáról. "Mennyi ido alatt olvastad el a ""Háború és Béké""-t?" Megkérdeztem a címét. Nálunk. Lehet. Feltehetoen vidéken bújkál. Azt mondják. Elraboltak 2 millió forintot. hogy külföldi. hogy okos. becsukták az ajtót. Bárhová is mész. hogy K. Jelentették. Azt mondják. hülye oszt kész. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. mint amilyen legény te vagy. hogy K. mint te. Azt hiszik róla. úgyis megbánja. hazudik. hogy egész éjjel sírt. Ez az egyetlen lehetoség. én veled megyek. Nyelvekbol jó. Lopott kocsinak tunt. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Akármelyiket veszi el. Levette a cipojét. De azért nem volt olyan önzo. (Top Secret) Egy hét is beletelt. aki dohányzik. Úgy tunt. Akárki mondja. Én még ilyen marhát nem láttam.-t körözi a rendorség. mikor elvesztette. Nincs több. mire Józsi kifestette a szobámat. Tavaly még úgy tunt. elvesztette a lovát. Úgy látszott. Egy fél nap is lesz. megszökött lovastul.-nak van egy lova. Órát kérj tole a születésnapodra. hogy el kellett utaznia. hogy dolgozunk. hogy K. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. Azt mondják. Találkozzunk hatkor. hogy milyen no volt az elso feleséged. hogy K. míg kicserélik a fotengelyt. Bármekkora is a fülem. Úgy tunik. Két hónapja nem beszéltünk. hány óra. Inkább Görögországba mennék. Úgy látszik forr. Ez az egyetlen kijárat. Azt hitték. Hallod hogy ugat a Kriszti? Látod azt a kísértetet. nem akarok találkozni vele. Azt mondják K. Azt hitték. minden nagymosásnál összemegy. hogy szegény. Bármibe kerül. Mennyi ido alatt érész Erzsébetrol Csepelre? Ha gyalog megyek 20 perc. Akárhogy is fáj. Most már viselkedjél. Bármit is javasolok. hogy K. nem érdekli semmi. Fölvette a kabátját. hogy mosolyog. hogy van még hátra egy pár. Mindig csak a tiéd leszek. hogy K. Pontosan tudom. Bármit iszol. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. Greenwich-i ido szerint 5 óra van. hogy meggyozzük ot.

Since she got married. How long has Joe been dating Géza? I've been thinking of Mum for a week now. I have already been to Tótkomlós. I've already told you not to suck your finger! Have you repaired the tap yet? I've run out of cigarettes. I have been in love with you since we first met. I haven't drunk more than Joe. I went to her place yesterday and I got a red egg from her. I have never ever seen the large dragon. (He still hasn’t answered. She has been happy for 5 minutes. He has been smoking since last year. She’s been eating that fish for hours. he started it yesterday and hasn't finished it yet. I'll tell you when I've finished. We have been very happy until recently. I haven't eaten such good blood pudding for years. I’ve never been so scared. mind you. Have you coated all the meat with breadcrumbs? Haven't we met somewhere before? I've never had such a headache. I've been dreaming about you since I saw you under the bushes. He has given her a kiss. Have you ever seen a brown man naked? Have you yet eaten what I cooked yesterday? She has taken off her shoes and coat. I've never been with a man before. She has just left home. She has been a teacher since 1896. I've never been so lucky. I have learnt it now. but he hasn’t married yet. He has been snoring since his tonsils were removed. mum. They've been friends for ten years. Have you finished yet? Haven't I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus? I haven't told you about the days when we were walking hand in hand on Dózsa György road on May Day. you've been drinking a lot! Easy. He has been sleeping since noon. How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? I’ve been thinking of you since summer. I haven't got a red from my wife yet. I've been living in the Hotel California for a week. I haven’t seen anything like that. Have you ever seen a bear in raspberries? We have solved a lot of problems. I haven't. I’ve already slept on a horse blanket. So now she's been dancing for three days. Ha has been reading that short article for an hour already.) Have you gone to sleep yet? She’s just hidden it. I still haven’t asked him. I've finished it now. Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? I’ve just been to Tótkomlós. I’ve just sleep on a horse blanket. but she has already produced the rolling pin. my God. I’ve been to Tótkomlós this morning. I have never ever traveled on the ghost train. he has been living in the ritziest hotel. He has drunk a glass of vodka and now he's zigzagging in the street. she's undoing her louse right now. He has been a soldier for 27 years. have I? He has blown up the balloon and now it's as big as a house. He hasn’t yet answered. You’ve put a bit weight on. I have opened the window. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. I’ve slept on a horse blanket this week. I haven't forgotten the night in September when I first saw you in the shade of the haybale. Have you rung the bell. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 119 .FORDÍTÁSI GYAKORLAT (ANGOL-MAGYAR) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? I have been married for 6 years. She hasn't yet hit me on the head but I'm scared because last year she hit me on the head so hard that the lump hasn't gone down from my head yet. They had been living together for less than half a year when they got divorced. Haven’t we met somewhere before? Have you apologized to him yet? I’ve already read it. Have you sprinkled your wife? No. The lonely swans have been floating in the bay since autumn/fall. I've been missing you all day. I've drunk some coke and now I'm hiccuping. but I've already sprinkled my girlfriend. she's been behaving rather differently. Since he arrived in town. I’ve been thinking of mum for a week. haven’t you? He’s already popped the question. I’ve never slept on a horse blanket. I’ve been working for three weeks. The phone has been ringing for five minutes. Tasziló? I've already traveled on the roller coaster but I haven't been to the haunted castle. but she hasn't unclipped her earrings yet. I haven’t been to Tótkomlós yet. How long have you been teaching? He’s been whining for two days. She’s been keeping a diary since she was fourteen. He has been travelling in a car since he became a minister. Have you received the money yet? They arrived at two we haven't seen them ever since. 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) I haven’t learnt it yet. Oh. I have already learnt it. She's been wearing that shabby pair if jeans for three years.

She never helps me. They had only been eating for five minutes when more guests arrived. Have you read it yet? When you've read it. I hate rain. The phone’s ringing. Here he comes. We often go to the cinema. When he woke up. I think about you night and day. I hope you see through the book. Daddy. I know you. I mean I’m busy on Friday. now I remember. The chain is rattling! What? The chain is rattling! I can't hear you 'cause the chain is rattling. The train is rattling along between mountains and valleys. I am going to the theatre tomorrow night. hasn't it? How stupid can you get! He is watching TV now. He's reading right now. but this week he is getting up at 8. She is not used to going to the market by bus. How many times a day do you clean your teeth? Józsi bácsi doesn't work here anymore. I believe you buy and sell clothes. She generally drinks Campari. please give it to me. The sky is closing its blue eyes. When I got to the corner. Is she sitting or standing? He usually gets up at 7. Oh. I usually go running but I never go swimming. I'm going to drink this beer now. When she has finished. but this evening she is drinking “kevert”. The sun rises in the East. They’re always arguing. I hate mutton. Do you understand? I remember everything. the train had been going for ten minutes. I hope you are fine. I’m sitting in a pink bathtub. I never play golf. She seldom cries but often laughs. (Beatles) There goes our dream. He's doing some deal in London now. 120 . she'll have been dancing for six days altogether. Hey. the cock had been crowing for half an hour. He’s cracking up. Hey. What day is today? You hold every card. I love you. I’m going to market tomorrow. Kate is coming round tomorrow. He is always listening to that stupid disco record! You are always telling me lies! Now I know. The woodworm is ticking away. Time is sitting on my neck. what's the dog doing by the tree? He is always reading a paper during breakfast. Sometimes she sleeps until eight. You always say I'm too reserved. the baker is frying hotchpotch dough. She usually goes to bed at midnight. I want to break free. I’m not writing or reading. She paints every evening. I’m thinking. You're boring me stiff. Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every day. Sometimes he reads. Where do you live? Who do you support? I always take a shower in the evening because in the morning I'm in a hurry. Where's the party gonna be this weekend? 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) Which one is snoring? I'm having to here with your business problems. The sun rises every day. Do you like honey? Tell me. Do you like me? I don’t like the soup. The coat is sleeping on the chair. What are you doing? Where are you going? Are you kidding? The yellow leaves are falling. When I woke up. You're going to pay for this. I am crying. The yellow leaves are falling. do you still love me? Do you understand? I think I understand. Where are you going bunny? The GI is trudging with a mouthpiece in his mouth. the girl had been waiting for twenty minutes. I think you are right. He is always slamming the door. I hope you haven't caught a cold. you are coughing a lot. Here comes the sun. what are you doing here? I'm going to get married this spring. I usually get up early. She's not sleeping right now. He has dinner in a restaurant every evening. I am writing. I’m eating an apple. A black cat is sitting on the rack. Animals never kill each other for money. What are you frying little furrier? Are you frying salty meat. He is always slamming the door.95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) I've been nervous lots of times. Me and Joe have had a bust up. I’m waiting for the bus. Our living standard has improved greatly. I'm going to read it. I love you. furrier? The baker is frying. He never reads. He had been typing for ten minutes when he saw there was no sheet in the typewriter.

121 . 252) At the far side of the barn cows were sleeping on straw. when a young cop entered the back door. 223) After he had eaten it. and now you complain that every time you sneeze you blow your shoe off. and Owl was tearing his hair. 262) He got a hamster for his birthday. 275) This one went hunting. then to Kardoskút. 214) He had been riding high before he had a fall. 229) He hadn't seen a thing until he put on his glasses. 288) The referee used his fingers to whistle. 216) He had been reading and reading when he saw it was upside down. 251) The bartender was putting out the lights.M. 290) You didn't read it yesterday. 291) Next he’ll have been working in Tengiz for four years. But he had taken a shower before. 244) All my way home I was wondering… 245) While the girls were chatting. you slipped and cut your nose off. 211) She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. the girl was standing by the clothes tree. 234) We were eating pumpkin pie when he casually said… 235) Were you sleeping during the show? 236) While he was playing golf. Lenin will live. 285) She kissed me in a way I had never been kissed before. so she got home by eight. 218) When I realized she was a swindler. 247) Was it pouring when you got off the bus? 248) He was mumbling all evening. 209) She had been easily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. 215) Yesterday she had been dancing for two days. 289) It broke down yesterday. 231) The sun had set by the time you read it. ate the cocoa snail. 246) I was sitting on the lower stone of the quay watching the melon rind foating. 267) I never went to school. 212) He had been ringing the bell for three hours when the caretaker looked out at last. the other one was reading. 233) He was repairing the electricity when a short circuit killed him. 265) Did you also grow up in the provinces. 284) He was afraid he had awaked someone with his shout. 232) I was singing a song when the children broke the window. 280) By the time he found the nut. because he had forgotten to take his whistle. the boys were working in the colliery. 276) When she saw the mouse she jumped on a chair. this one took it home. 283) It was a summer night. 263) Who killed Norma Jane? 264) First he went to Csorvás. that out a maid 271) Never departed more. 219) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. she had already broken my heart. he got sick. Then you dropped the razor and cut your off. 228) He had chewed it well before he spat it out. 266) I pickeled this beetroot in June. he was biting his lips. 274) When I was a little boy I used to go and see girls in the bath of the workers' hostel every day. 287) I met with difficulties I had never met before. 227) My hair had turned grey by the time I wrote this. the bolt had disappeared. 210) He had been sitting at the fox-hole for hours when at least a hare/rabbit/bunny showed up. 281) He drank the milk. 254) One of them was holding the book. 221) Before she run away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. 225) He droned on about horses he had known when he was an ostler.208) The dog had been barking for an hour when at least he went out. 249) I was walking in the street when the accident happened. 239) On the way they were talking about girls. Piglet was staring at ground. 243) Whlie Rabbit was explaining. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. 255) Who went to see the doctor? 256) Which doctor bought a Rolls Royce? 257) What blew up? 258) When did you last see her? 259) Yesterday she came home late again. 217) By the he got to the station. this one shot it. 220) By the time the hunter had loaded his gun. 270) Let in the maid. I didn't have a headache yesterday. 268) Up he rose and donn’d his clothes. this one fried it and this teeny weenie one ate it. 237) At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. 242) He was watching the tale even at midnight. 286) Little Red Riding Hood put the basket on her arm that her grandma had woven. 250) She was staring into space when out of a sudden she caught sight of Aliosha. 269) Dopp’d the chamber door. 240) She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. you were shaving. the hare had already run away. was holding the hay shaft for a long time. 282) We met at the National Theatre at seven. 241) She was scratching his back during the whole film. waved good bye and stepped into the lift shaft. 260) He joined the party in 1950. 226) She went mad when she saw I hadn’t brought bread. there was a lark singing in the tree and a gypsy roaming about. Lenin lives. 222) CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. 238) T. 253) So. thanked for the breakfast and went into his room. 230) She had gone to bed early. 273) He entered the room. 292) In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. 277) Where were you born? 278) Lenin lived. The doctor made a mistake and he sewed your toe onto your face and your nose onto your foot. 279) Luckely enough. (Shakespeare) 272) He looked at the girl. the train had already left. 224) Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. winked at her. 261) A year ago he was still a cab driver. 213) She had been talking for two hours when she realized there was nobody in the room.

293) In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. 294) When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. 295) When the sun rises he will have been sleeping for half a day. 296) This time next year he will have been building his house for 2 years. 297) Tomorrow the tap will have been dripping for a year. 298) One more minute and you’ll have been yelling here for half an hour. 299) On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. 300) At three tomorrow? No, then he'll be sitting at the dentist's. At five? No, at that time he'll be having a cold compress on his tooth. You mean at seven? No, he'll be sleeping then. You mean at seven yesterday? No, he was ironing then. At seven the day before yesterday? He was washing then. You mean now? Now, he is sitting next to me and tittering. 301) On Sunday she'll have been dancing for three days. 302) On Tuesday he'll have been reading it for a week. 303) All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. 304) The plan will have landed by 6 tomorrow. 305) By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down. 306) I’ll have written it by this afternoon. 307) By the time you count up to three, I’ll have done it. 308) By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat. 309) By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses. 310) By the end of September the flowers in the garden will have blossomed. 311) He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. 312) I’ll have typed it by eleven. 313) Next year I'll have been married for 15 years. 314) Will you have done it by the time I return? 315) Tomorrow they'll have been on strike for a week. 316) By the time you get to the end, you'll have forgotten the beginning. 317) By the time the meat fries, the chips will have got cold. 318) Tomorrow he won't have washed his feet for a week. 319) He will have forgotten the first part by the time he reads it. 320) It has just been on the news that it will be raining all next week. 321) I’ll be watching TV while ironong. 322) I’ll be ironing while watching TV. 323) While I’m ironing, Mari néni will be sewing a patch on my jeans. 324) At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. 325) This time next year she will be pushing her baby carriage. 326) This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. 327) They’ll be rehearsing all afternoon. 328) Knock when you come, because I’ll be developing the photos. 329) According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.

330) I bet he'll be reading even when black kids are falling from the sky. 331) I’ll wash it tomorrow. 332) Will you go to the party tomorrow? 333) Will you have a drink with me? 334) We’ll have a drink at Pista’s place. 335) At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. 336) When will it end? 337) You’ll end up cracking. 338) How will you come out of the cage? 339) I’m going to punch him. 340) If he is smaller than me, I’ll punch him. 341) You’ll be a fireman or a soldier. 342) I’m going to be a fireman. 343) Are you going to drink it? 344) Will you drink some milk? 345) I’m going to miss you. 346) Yes, I think, I’ll miss you, too. 347) I’ll marry you next year. 348) I’m not going to marry you. 349) Aigner Szilárd has just said it will rain. 350) There is big fat cloud, it’s going to rain. 351) Hey, he’s going to take off his shoes. 352) I’ll take off my shoes in the kitchen. 353) I'll give it back as soon as possible. 354) Where will you work? 355) Not a tear will be shed for him. 356) Eleven tomorrow will do? 357) When will you be back? 358) It won't help knowing. 359) I'll walk the dog. 360) Are you sure he will read it? 361) The letter has been addressed to me. 362) He was buried alive. 363) Nothing has been said about it so far. 364) The table was beinnd laid when the plate fell down. 365) The letter had been burnt before it was found. 366) He moved just as the photo was being taken of him. 367) The hall will be emptied. 368) Engels square is being swept. 369) The crop will have been harvested by next fall. 370) Did he fall or was he pushed? 371) The manager has been fired. 372) His tattoo can be seen. 373) It should be repaired. 374) He has been given a punch. 375) It will be given a new name. 376) This book has not been translated into any language yet. 377) Say, have you been invited? 378) A new school is being built in our village. 379) Old Mrs. Danika's daughter is being taken, right now, in a fancy velvet garment. 380) His latest film is thought to be the best. 381) The ice-cold beer will be served up in no time. 382) The letter was posted last week. 383) Maybe it will be published next year. 384) The new flyover is being pulled down. 385) By the time the police got there, the pictures had been stolen. 386) He has been promised a good job. 387) Nowadays much more money is spent on meat than before.

122

388) Another ten sentences like this, and I'll surely be taken to hospital. 389) The boat was lost in the dense fog. 390) You've been told lots of times not to touch it. 391) This house should be built now. 392) Somebody has to be found who is good at it. 393) A lot of people were reported for tax evasion. 394) They should be told not to do this again. 395) It will have to be typed by five tomorrow. 396) Can these books be taken? 397) If only it had been found. 398) Her brand new mink has been valued at 5,000. 399) Two shots were heard. 400) If it hadn't been made in Hong Kong, I wouldn't buy it. 401) The meeting has to be put off. 402) The new aerial is being fixed. 403) Soroksári road is being sprinkled. 404) Have the ashtrays been emptied? 405) Maybe your application will be accepted next year. 406) I've been bought red boots with fringes. 407) How many people will be taken to the States by Soros fund? 408) Unfortunately the autobiography has to be written in English. 409) The house has been built long before they moved in. 410) 200 people were killed in the plane crash. 411) The causes of the accidents have been concealed so far. 412) These pullovers couldn't have been washed. 413) Should all this have been translated with no mistakes? 414) All the money was stolen. 415) Only some bijou was left on the dressing table. 416) Some fingerprints were taken but there is not much hope. 417) I wasn't given a penny by the insurance company. 418) All in all I was put out. 419) A Kanga is generally regarded as a fierce animal. 420) In the dark forest of Radvány Bárci Beno was found dead. 421) She was seen climbing through the window, so it couldn't be kept a secret. 422) You'll be given milk and butter. 423) Did he fall, or was he pushed? 424) She moved her head just as the photo was being taken. 425) I hope it hasn't been stolen. 426) Jani said he was ready. 427) Annuska said she hadn’t told Jani a word. 428) He said he wouldn’t wait any longer. 429) He told me to turn off the radio. 430) He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. 431) He said if I went to the shop I should bring him some oranges. 432) He said he had been at home all day the day before. 433) He has just said that the coffee is ready. 434) She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. 435) She thought I forgive her if she was crying. 436) He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. 437) The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. 438) They thought they were late.

439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495)

My mother said she didn’t liked my hair. I told her to try the green one. She said she was bored. I told you we would have to be there to seven. He said he didn’t like strawberries. I thought you had already have launch. He thought the fence was made of sausages. He said I might come in. He asked what I had in my suitcase. He wanted to know when they would arrive. I didn't know what to put on/what I should put on. I didn't know whether to put on something/if I should put on something. I didn't know how she could tell. I was wondering what it all meant. He asked why dinner was not ready. The customs officer asked me if I had anything to declare. He wanted to know where I had bought the shoe lace. He asked if I had slept well. I didn't know whether there were any letters for me. I didn't know which coke to ask for, the blond one, or the brown one. I was wondering whether to go or stay. He said he had have a horse for three years. He said he had a horse. He said he had learnt how to ride for three years. He said he had been learning how to ride for three years. I didn't know if she would remember me. She asked if I had ever been to Tótkomlós. She suggested I should buy the spotted one. I didn't know how many glasses to put on the table. The boy promised he would marry the girl is she did what he asked her to do. She asked me several times if I understood what she was saying. He thought it was a locust. I knew he was lying. He said he was writing to his mother-in-law. She told me to take an umbrella in case it rained. He said he had to go home. I had no idea what to do. I had no idea whether to do anything at all. I immediately saw she wouldn't milk. You said you didn't care. I thought you had told me everything. She told me not to do anything, she would arrange everything. I don't know how to cure my sniffle. I don't know whether you still believe it. I didn't know whether I was coming or going. I wonder where she has hidden it. She didn't know where she had hidden it. She didn't know if she had hidden it at all. She didn't know if she should hide it. I wonder why he did it. I wonder if she has lost it. I don't know if we'll have time. I don't know what the soldier on guard has in mind. I don't know if you'll give me room beside you. I don't know whether to put on a coat. She said she couldn't see anything. He asked whether he should take off his pants.

123

496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555)

He thought he heard wrong. He was wondering whether to buy half a hog. Grandmother thought it was Little Red Riding Hood. I ran up to see if the child was sleeping. Have I told you I'm going to get married? You said you didn't want to get married at any cost. I knew it was him. I didn't know it would be so painful. He thought there was no more. You said you would come by nine. She said she had only ten minutes left because she would have to be in the office at noon. I didn't know why she was hiding her face. He thought it was not a flea but an elephant. Did you know what she was driving at? I've told you to shut up! Did she say she had joined? No, she said she had left. She said hardly had she joined when she had left. I wonder when it will end. I wonder whether it will ever end. He thought there was no current in it. Tell the milkman to bring no more cheese. He said she singing all night. She said she would eat if she was hungry. She said she would come as soon as she was ready. I had no idea how old she could be. Pooh said he thought Rabbit had been talking about his family. Johnny Corn said his name was a bit peasant-like, but he wasn't ashamed of it. She said I had better not watch it. The doctor said she would have to stay in bed for another day or two. He suggested trying it again. I said it was no use trying it again. I had/got my hair cut. I will have/get my hair dyed violet. I must have/get my record-player repaired. I had/got some butter brought from the shop. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. He got the maison to build a house. He had the rookies wash the corridor. He’ll make Béla pay for the damage. He couldn’t make his voice heard. He made his influence felt. He can make himself noticed. I will let you know the news. What make you think that? It makes you look so pretty. The sight of blood made her faint. He forced her to join the police force. What caused him to do it? He had it coming. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. Would you make him repeat it? He gets a black boy to clean his shoes. Have it typed. How many photos have you had taken? When will you have the knives sharpened? He had his neighbour bring cigarettes. He had a blind piano tuner tune the piano.

556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602)

I’m having it copied right now. He got the barber to take out his tooth. He made the cat eat the párizsi. The cheerful corporal had the corridor washed with a toothbrush. I had lowers sent to her nameday. I'll get red slate put on the roof of my house. That lot of plums made me run. Don't make him smell Technocol Rapid, but smelling salts. Say, who did you get to install heating? She is always making me translate her stupid sentences. They got that unfortunate guy to suck. I had the half axle and the air filter replaced. She wants to get a mirror fixed onto the ceiling of the bedroom at any cost. She is always making me write her love letters. Why didn't you get the electrician to connect up your washing machine? What makes you think we still have time? Do you also get a gardener to look after your garden? They made me eat half a hog for dinner. She has had a policeman explain the right way. Have it straightened if it's crooked. I must get my hair cut. I made him believe that everything was alright. He's got to get the milk delivered from far away. I had a portrait made of my wife. Alex Rose is getting his horse to jump. I'll have the Lord Mayor hanged. I've made him pick up every scrap he's thrown. My terrible poverty made me start stealing. My terrible excitement made me sart stammering. I won't have it taken even if you don't marry me. I hope you don't want to make me believe I was the first for you! Who can get you to do it? Don't you think it's a horrible thing to have your pets stuffed? Why don't you have that shoddy tape recorder mended? I couldn't make him forget what his mother-in-law had told him. Even his tenth wife was unable to make him forget the first one. With some crying I can make him do anything I want. Why don't you have it cut if it's too long? I've had her produce everything she's hidden. How many times have you had your house rebuilt? Get him to drink it all. Get her to confess where, with whom, and how many times. That foolish teacher is always making us translate such stupid sentences. If you love me, you will come to my place in the afternoon. If you loved me, you will come to my place in the afternoon. If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon. If you had worked harder, you would get more money now.

124

you would never ask me to take you to the new heights of ecstasy. 606) I always help her if she asks me to. he would give a cottage cheese Rudolph to me. you would be able now to do this dance. he would have left the country long ago. please bring me half a kilo of cucumber. I'll break your house. 647) I would have counted it if I had been able to. I would forgive her. 681) He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. 646) If I were the farm manager. 637) I'd be happy if you didn't keep fooling around. 673) Unless the government agrees to give extra money. 658) If I were you. I would have come home earlier. 662) We can't go away unless we win the first prize. 613) If it weren’t for a few vegetables they grew. everything would be more simple. we wouldn’t have heard the burglars. 621) If the dog hadn’t woken us. I would go to Püspökladány. 683) I came to bury Caesar not to praise him. give me a ring. 643) I would have been able to cut it if you had given me a better knife. I would finish it sooner. 671) Were it not for her eyes being so ravishing. 665) If I had been able to catch a bigger fish. 667) If you should find it. 607) If I were you. 622) Were it not for the Nips being so good at building ships. 650) Should you feel lost. 670) If you don't put milk in the fridge. 648) If you've come only to quarrel. 634) Had you kept on looking for it. we can go to the Fradi's match. you would have stayed wise. we'd never have finished it. 668) I'd address the envelope if you would give me a pen. tell him I'll be back in no time. 635) If you had caught a cold. give it back to him. we couldn't afford now to go together to Hawaii. 669) Snaily snail. tell him I want to see him. 628) I'll visit you if I have enough time. 636) If you go to the greengrocer's anyway. Poland would be on the top. you wouldn’t have been taking to hospital.. we would get it there in time. the hunter would be less boastful. 675) Had you kept silent. they would surely have starved. 645) If there hadn't been so many new words. 679) He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. 616) I’ll cook plenty of soap just in case they decide to stay for dinner. 661) If she sat on my hat by accident. it wouldn't stumble. 680) He opened the door so that the kids could go out to the street. 608) I won’t give her money unless she really needs it. 642) If you would listen to me. 654) If you don't pull his tail. too. 684) He got up early (so as) to reach the summit before sunset. 626) If a horse had six legs.. I'd be the cleverest now. 617) I’ll go provided you go. you couldn't come with us now. I’ll wipe my nose. you'd better have stayed at home. 651) If you would leave in silence. 672) I'll stay at home unless I'm invited. 633) If I were you I wouldn't take that job. 664) If you had telephoned in time. 652) I would have done it if I had had it. we’ll hold the meeting here. 611) If you should meet my friend. 125 . I would answer immediately. 605) Flowers die if you do not water them. 663) Had I married you and not my husband. 649) If you were always afraid of not getting enough women. now you wouldn't have money. 660) If you looked after the family. too. we would have met. 657) If capital punishment had not been cancelled. 639) If a rabbit were a bear. 677) You’d better take a taxi so as not to be late again. 629) What would you buy if you had a million. 631) If you had bought it. if you don't push it out. 666) If he wasn't so selfish. Joe would be the secretary of the party. 644) I wouldn't be glad if you left right away. 609) If you would lend me your car. you would have found it. 625) Had they waited. we would be over with it.603) If you had given up smoking. 678) He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. 682) I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. he would never have noticed her. 623) Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? 624) I would have counted it if I had been able to.. 618) Provided there is no opposition. I could certainly not be holding you in my arms. 638) If he hadn't had delusions. 615) Take your coat in case it rains. 674) If it hadn't been for your help. push out your horn. 630) If you don't hurry we'll be late. 604) Milk goes sour if you leave it outside for some days. I wouldn't believe what he says. 610) If you would be so kind as to help me. 620) If you give me a tissue paper. 619) The two poor chaps would go ploughing if they had bread. 655) If I could read your writing. 614) If you can come in the afternoon. 676) He spoke loudly so (that) everybody could hear him. it goes sour. 656) If I could help keeping my eyes away from your lips. he won't kick you. 632) I would drink it if it wasn't so cold. I wouldn't have had to ask the twins to bring glowers. 641) If you should find it. 612) If it weren’t for the bad car. 640) I would go if I didn't need to put on a tie. 627) I would have danced with you if I hadn't had a toothache. sooner or later you would be as confused as the psychiatrist who treated you. the theatre will have to be closed. 659) Had you watched her putting her feet. you could ask anybody for help. we could have our holiday at last. 653) If he should wake up.

My brother who attends this school smokes a lot. The waiter who took our order was as dirty as earth. My sister. This is what you mustn't forget. which lots of tourists visit. Play the piano very soft so as not to disturb anybody. He turned the radio off so the neighbor wouldn't wake up. The girl I am talking to. The house I live in is quite small. Budapest. I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son. Then we went into a pub which was completely empty. The job he applies for is not vacant anymore. The song I’m writing only for you… The puddle he stepped in… The girl whose brother is very strong… I didn’t quite understand the joke he said. The car I've paid an absolute fortune for doesn't even move. She planted some spinach so that we should have something to eat. The chair I want to sit on. The moment he entered the room. The accident we have seen has been very serious. The man who is standing under the tree was in prison yesterday. lies on the banks of the Danube. which really annoyed her. The lady you met yesterday is my aunt. limbed up to the balcony. "She drinks a „feles"" every morning so as to start the day cheerfully. Start early not to be late. I've forgotten what you've asked me for. who loved Juliet. I was surprised at what I had to see. The boy I saw … The car you can see there … The room you painted … The book I’m talking about. 126 . The ball you've lost was absolutely new. He always did what he felt like doing. We say 'AHA' so that Kanga knows that we know where Baby Roo is. He disguised himself as a nun so that he would be able to run away from prison. The slap I got from the waiter was very painful. I remember what you told me. I’ve forgotten what you've told me. Oh my God. He ran around the island. The landlord. apologized to me. who used to be an actor. Karcsi. visited me yesterday. I've given her the key so that she can go into the room. He told me what he knew about the event. Put it out so that everybody can see it. Give us your glass so we can also drink. so that he would have something good to eat. I’ve brought the book that you asked for. The bag I found the letter in. which is quite unusual of him. is beautiful. The nurse whose hand was silky caressed my fore head. I’ll got to any place you want me to. The ambulance I was taken into hospital in was jolting like a barrow. Ronald Reagan. He swallowed the diamond so that the customs officer couldn't find it. He left his gun outside so as not to shoot anyone. is an embarrassment for the American people. She lifted the rug so as to sweep the garbage under it. She missed the train. Give him a big slap so that he knows the limit. The cows who are grazing there are very thirsty. I was surprised what I saw. I took off my shoes so that my wife couldn't hear me go in. She started trembling to raise more sympathy. He broke the mirror into pieces so that his wife couldn't look at herself any more. He stole his boss’s pen. Budapest. He’s a man who has no past. The bed I sleep on is made of horse hair. This is the house where time has stopped existing. who is a journalist. My father. I showed her what I had so that she shouldn't be disappointed later on. I like dancing with Mary. who moves like mercury. who was born in the country. Joe. That is the reason he likes to come here. Thank you for the present you sent me. I reminded him of what he had promised. The girl whose face is so pretty is my wife." A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way she was going. used to be the secretary of the Young Communists of the town. whom I have known for twenty years. whom we all love. She kept changing her address so as to fool the police. Romeo. which exhausted him. 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) I met him the year I got married. I took off my shoes so as not to make any noise. This is the hotel I lived in last year. I've bought her some flowers so that she can enjoy the fragrance. whose parents live in the country. which is the capital of Hungary. The pen you're writing with is mine. He set up a scarecrow so that the starlings wouldn't steal the grapes. He bought a cat so that the dog wouldn't be bored. is a very strong man. The house whose windows are green overlooks the Danube. I'm afraid that's all I can give you. The bill we got late was full of illegible numbers. He wants to read a book. Jancsi turned away so that the girl couldn't see the tears roll down his cheeks. He divorced the eight one so as to marry the ninth one. She pulled up her skirt so that she could run faster. The ship you can see over there belongs to my brotherin-law. He knocked her out so as to get drunk. which was very embarrassing. I remember the story which/that you told me. I didn’t understand what he said.685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) He rushed into the burning house to rescue the child. She pulled her skirt over her head so that her hairdo wouldn't get ruined. doesn't like TV news. The teacher whose student won the competition likes honey.

She didn't know what she was doing. was the symbol of the revolution. All that I could see was darkness. But this is not the man who popped the question. All I could eat was some meat soup. The wolf. All she had on was her hat. 848) Dogs may not be taken into these carriages. 882) She would have had to be more understandable to me. Aurora. 870) They had to give it back. 858) You must be back in the office by nine. 867) You must stay here for the night. 861) She needn’t take part in the conference. but his passport was withdrawn. The shotgun the girl took off the wall was loaded. 853) You can’t go to Barcelona. 865) She has to take her daughter to school every morning. stuffed cabbage and a fried chicken. 880) He would have to take his car for an official test. 879) They would have to be at school now. 885) They were to have wedded next Saturday. All I need is love. Forget what you've seen. and dry it. when you have no intention of doing so. 843) The doctor says I am not to eat much bread. I was shocked by what she'd said. 845) She wasn’t to go with them. I would have had to stay there. Give him everything he wants. 127 . 866) I have (got) to be at home at nine. who was deeplyrespected by pioneers. She invited us all. because her husband could paint the flat. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. 862) You needn’t put on your smartest dress for the party. which was very kind of her. 851) Stop! You can’ do that! 852) You can’t play football in my garden. 854) You shouldn’t tell lies. 871) She had to buy some cigarettes. which is not true. The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly. Might I leave the door open? You might not enter the room. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. 883) If I had gone to his place. 884) You should have stayed there for at least half an hour. was the father of the Great October Socialist Revolution. I've told her everything I know. 844) You aren’t to enter the room without knocking. May I come? You may not go to the cinema. All he's left here is a ragged dishcloth. She buys everything she sees. Lenin. It was so difficult that he couldn’t do it. 878) I ought to have read these books. 887) You needn’t have been in such a hurry after all. who put on Grandmother's robe. 869) I had to buy a new suit. Don't you understand what I'm telling you? Maybe this is the guy the police want. 863) She doesn't need to work all night. The couch the boy was lying on was in the living room. All I have on me is a fiver. 857) You oughtn't to have crossed the road when the lights were red. 839) Don’t make me kill myself. You may borrow my car. Do you remember now what you did to me yesterday? The radio which is on the table has broken down. 849) He wasn’t allowed to meet his family last year. 841) You mustn’t walk on the grass. The snow that was pushed off by a snow plough is blackening by the road side. but they fell out. cut it. and even in that storm I was able to reach the shore. All I know about her is that she has a house at Sukoró. I could swim very well. I could swim very well when I was young. 874) I ought to help her. You can be anything you want to be. 875) You should keep your promise. She said she'd done it. 847) People may not pick flowers in this park. 868) You have (got) to stay here for the night. 859) You must try it again. You might dance with that man. 873) She didn’t need to send for a painter. who was burnt by Johnny. 856) You shouldn’t have laughed at him. You can watch TV at my place. because I didn’t have any. too. 842) You mustn’t think I’ll ever forget you. 834) I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox.783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) He says he's missed the train. The iron nosed witch. used to live in gingerbread house. Give him what he wants. 876) You ought to/should be more careful of what you say. 860) We must do it now. You are the most fantastic girl I've ever met. 877) You should have taken a taxi. 835) You will never be allowed to cross the border. was expecting Little Red Riding Hood excitedly. 864) He has got to be there at eight. 886) He was to have left for America tomorrow. 855) You oughtn’t to promise you’ll date me. 846) You weren’t to leave the room without permission. 838) Don’t cry for me Argentina. All you have to do is wash it. 837) Don’t do things like that. 881) I would have had to be politer. 850) I haven’t been allowed to meet my love for three months. which was true. 872) They didn’t have to answer that stupid question. 840) You mustn’t disturb him at work. The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing are toiling in the hot sun. The knife the boy ran into ten minutes times was a chicken carving tool. which was floating on river Volga. I don't understand a word you say. 836) He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. All that you can see there belongs to my ex-husband. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room.

He couldn't have written it. 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) He can write. They were to rob the bank. He must be eating. Mary will have arrived already. He had to write. He had to marry her. She may have arrived sooner. He may eaten it. they may come yet. He may write. He will write. You must marry her. He cannot write it. He didn’t need to write. You shouldn’t have spat it out of the window. He may write. He doesn't have to write. We might win a lot at the races. He probably likes dumplings. They all must have gone home. He needn’t have got married. He’s likely to have phoned. You mustn’t marry a girl like that. The news can’t be true. He may be eating. she is a decent lady. It can’t be him. You must feel tired after your long walk. He is likely to have liked dumplings. He’s unlikely to have phoned. He ought not to have written. He is sure to like dumplings. He could write. She can’t have said that. Don’t go away. That will be the postman. He would have had to write. He may not have written. He must have written. You shouldn’t have blamed him. You will have heard the news. He needn’t have written. He must write. They should have discussed the matter. He didn’t have to marry her. He hasn’t got to write. He must be writing. He might write. He mustn't write. They might have reported their plan. He has to write. He shouldn’t have written. He’s likely to arrive a bit later. He didn’t dare (to) write. 128 . He shouldn’t have got married. He could have written. She might be sleeping. I didn’t need to get up early this morning. He would have to write. It must have been him. It is possible he liked dumplings. You can’t have seen her at Pipacs night club. It is possible he likes dumplings. He didn’t need to marry her. He should have written. Take your raincoat. I bet I don’t need to marry her. She might be standing at the corner now. You needn’t have brought me a present. He may have written. He ought to write. He may not write. He cannot have written it. He must be studying in his room now. Joe may/might have missed the train. He needn’t write. I expect. He ought to have written. He didn’t use to write. He would have written. I must leave at six today. He might be eating. it may rain. You are always to knock before you enter my room. You must have caught cold on the river. He would write. He probably liked dumplings. He may have been ill. They must have left for Spain. He was allowed to write. This must be love. You couldn’t have forgotten about my birthday! She may be cooking. He is sure to have liked dumplings. It must be him. I should get married. You should give up smoking. She was to arrive last week. This will be the place where the old school stood.888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) You needn’t have come here. Joe may have written that disgusting sentence on the wall. He dares (to) write. He couldn’t have eaten it. She might have been hurt. You mustn't talk to anyone about it. He can’t have eaten it. She may be talking now to her husband. He ought not to write. You must be the new teacher. They might come by the night train. He didn’t have to write. He must have eaten it. likely sure probably possible He is likely to like dumplings. She couldn’t have caused that accident. They can’t have known about it. He dared (to) write. You oughtn’t to have stopped your work half way. He must be ill. He can’t be that bad. You should have got married. He might have written. She must have got divorced. He might have eaten it. it wasn’t his fault. He used to write. He will have written.

I’m sorry to disturb you. (Superstar) They are ready to help us. 1029) He must have been feeding the fish when you rang. I don't need any. 1034) You should have sharpened the scythe. 1028) You could have told me earlier that you had no money. You shouldn't have… He can't be a cop since his cap is green. Crying is a female trick. 1018) You should have gone as far as the terminus and there change for a bus. 1061) The thief is unlikely to have been caught. 1050) You must be mistaken. It’s a sin to behave like that. there was enough in the garden. 1021) He may have got divorced again because he's been coming more and more often for weeks. She must be sleeping. We were sorry for them to leave so soon. 1023) You shouldn't have upset yourself. You are fortunate to have a coat like that. Running is useful. as he can't even write. 1044) He was to have written it by tomorrow. It was interesting to hear what he said. that buzzes more loudly. It’s inconvenient for him to visit us. It’s dangerous for an old man to run fast. I can see a smiling girl. 1046) He couldn1t have drunk it all. Swimming is easy. I’m overjoyed to meet you face to face. 1030) So many hearts can't have shed that much blood in vain… 1031) Living in clover must have driven him crazy. He must be single as his face is not worn out at all. We were impatient for the bus to start. 1057) He can1t have noticed us. I want to go home. It would be very impolite not to invite him. 1059) We didn't need to buy vegetables. 1035) She must be peeling potatoes. You should have told her long ago. Studying is an important part of your life. a letter would also have done. 1052) He's unlikely to come today. but in the meantime he had defected. The written letter is in my bag. that's what gives that crackling sound. 1017) You might as well have eaten all the melon. It’s a shame not to enjoy a book like that. you may eat a banana after dinner. I didn't need to drink it all. 129 . It’s difficult for me to do that. To be or not to be was a question of Hamlet’s. Running is useful. 1051) You couldn't have seen him. 1060) You couldn't have seen Mary on the boulevard at night. he'll surely come tomorrow. 1054) That's what you must put on your heart. He can't have said anything like that. I advise you to start earlier. She will be pleased to meet you. It is easy to translate sentences of the kind. Travelling by air is faster than riding a horse. He should have taken out the lower six on the right. 1055) They may be at home. To kill is a sin. It will be lovely to meet you there. To err is human. 1016) You needn't have sent a telegram. It may have been a wasp. 1032) I may have confused you with somebody else. It’s hard to say goodbye to happiness. 1047) You should have oiled the bike chain. She must have left her purse in the cab. Singing in the rain is very interesting. it's not worth it. It couldn't have been a bee. He must have taken out the other one. 1038) You shouldn't have married that drunken sailor. 1024) I might have my horoscope made. 1036) You might go blind if you keep looking at my legs. 1042) Thank God. I’m happy for you to be here. It was a pity to leave it there. 1048) The door may have been left open. You're hardly likely to change now. 1015) That little bird must have fallen out of the nest. We were surprised to hear the news. 1022) If you are good. I’m happy to give you a treat. 1045) He must have put his mind on not leaving me alone. 1058) You needn't have come so early. I might have been wrong.1014) Joe can't have written it. 1064) I may not be a genius. 1065) 1066) 1067) 1068) 1069) 1070) 1071) 1072) 1073) 1074) 1075) 1076) 1077) 1078) 1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) I'm likely to be here tonight. It’s a pleasant surprise to see you here. The button might get loose and skirt will fall. Shouldn't you turn to a psychiatrist? You needn't have run so fast because there was nobody there. 1056) They may have gone to pick tomatoes. 1025) Don't worry. 1049) He must be shaving. 1037) It should be put in the fridge. It is important to believe in what you do. 1019) You shouldn't have twisted his nose off! 1020) She may have given me a ring but I wasn't at home. Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy. Jesus. 1041) It would surely have sprouted if you had watered it. 1039) May I eat a banana? 1040) He might as well have hit you on the head. 1053) You shouldn't take it to your heart. Seeing is believing. 1043) You needn't have taken the bone out of its breast. 1062) You must have heard the news. 1033) He must have been transfixed seeing his sister in a cop's arms. since he's in Baltimore now. I went to the swimming pool to swim a bit. We were glad to hear the news. 1063) You shouldn't have torn off her blouse right after the first dance. I’m anxious for my friends to meet them. It's exciting to drive a car downtown. It might have been a mosquito. 1026) You can't be so unfeeling! 1027) You might lose your hair if you're dieting so hard.

1181) They stopped talking. I want you to stay with me. 1180) I regret to inform you that you owe me a grand. 1134) There is nothing to see here. 1130) I’m not in the mood to talk to you now. 1147) It’s no good crying about it. She refused to show him her nipple. 1140) I had no occasion to go to Paris. 1151) That record is worth listening to. 1141) I have no place for you to stay. 1136) What a question to ask! 1137) I have no money to waste. 1132) Chicago is a nice place to live. 1128) It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. 1139) I have a lot of work to do. 1170) Will you continue gardening? 1171) She hates to be late for work. 1179) I regret sitting on your dog. 1169) He continued to stare at them. 1177) I’ll never forget finding that old coin in my garden. My wife told me not to do it. 1174) She prefers to do it herself. 1156) He is fond of sleeping. 1178) Don’t forget to bring the cases. 1184) He tried to kiss the girl.1126) It’s time to say our farewells. 1172) She hates being late for work. 1145) Is there any room for me to sit down in here? 1146) There is no chance for him to survive it. They decided to learn a new song. She asked him to wake her at six. 1138) We are the ones to make a brighter day. 1135) There is nothing to worry about. 1150) He was busy bossing around him. Remind me to write to him. admit appreciate avoid consider delay enjoy excuse don’t mind can’t help imagine postpone keep prevent recall save can’t stand 130 . 1173) I prefer reading to writing. 1155) She is very bad at singing. She pretended not to hear it. 1131) He made no attempt to escape. 1142) There is no need for us to argue about this. 1144) I have no money for your to spend. 1153) I’m sick of you coming round here. 1129) It was a shock to see the size of the bill. 1149) It isn’t worth waiting for him. 1152) I’m fed up with waiting for him. 1127) It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. 1157) She made me responsible for losing the money. 1168) I love to love. 1143) There was no possibility for us to see the town. 1154) She is very good at dancing. 1182) They stopped to talk. He failed to pass the exam. 1183) He tried kissing. 1166) And when the rain begins to fall… 1167) I love sitting in the garden. 1148) It’s no good talking to him because he never listens. I don’t want to stay with you. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. 1175) I remember locking the door as I left the house. 1158) begin 1159) start 1160) continue 1161) like 1162) love 1163) hate 1164) prefer 1165) She began learning the piano five years ago. His parents won’t allow him to come. 1133) He is not a man to do such a thing. 1176) I remembered to lock the door as I left the house. 1185) can’t afford 1186) agree 1187) arrange 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) 1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) ask attempt beg claim decide demand allow advise command desire endure encourage expect fail hope help forbid invite long manage offer order plan propose pretend promise permit persuade remind refuse request tell tempt urge want wish I can’t afford to ford the river in a Ford.

The children came into the room laughing loudly. she turned to her mother-in-law. Having run out of ice. Who is the girl standing at the corner? Whose is the Trabant racing on Soroksári road? The girl sitting at the table is my sister. before after on since besides without instead of I usually take a bath before having breakfast. Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. It's hard to be brave when you are only a very small animal. Having no one else to turn to. You should be working instead of lying there in bed. she went out to get some. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. The man repairing my car is very good at his job. It was terrible to see them suffering in the field. With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. Give me something to drink. we’ve visited Brussels and Amsterdam. Police have finally succeeded in solving the mystery. Having returned from abroad she decided to start a new life. They delayed publishing the report. I couldn’t help dropping a thing or two. The singing dog is whining in the whitewashed house. It's no use quarreling. Finding no money in the house the burglar smashed the place. I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. smiling lady rising sun falling star galloping coroners 1302) 1303) 1304) 1305) 1306) 1307) 1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) washing bear fuming Trabant splashing girl singing dog meowing cat threatening letter sleeping lion broken heart trained nurse smoked bacon sucked dumplings patched jeans humiliated rabbit lost and found rabbit The splashing girl is licking the smoked bacon. He was lying on the floor gasping for breath. It's easier to steal. The man standing in front of the judge is charged with capital murder. Leeching is a nasty thing. To be a leech is the most simple solution. Think it over before inviting him.1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) 1259) 1260) 1261) 1262) 1263) 1264) 1265) 1266) 1267) 1268) 1269) 1270) 1271) 1272) 1273) 1274) 1275) 1276) 1277) 1278) 1279) 1280) 1281) 1282) 1283) 1284) 1285) 1286) 1287) 1288) 1289) 1290) 1291) 1292) 1293) 1294) 1295) 1296) 1297) 1298) 1299) 1300) 1301) suggest tolerate resist resent He kept saying: “You went screwing the milkman”. Bring me the parrot speaking in its cage. The watch found in the garden belongs to me. He is a man trusted by everybody. she decided to stay at home. She enjoys being stared at. The patched jeans are hanging on the drying rope. I hate hanging about when everything is packed. Having eaten the bone the dog asked for a cat. Having run out of meat. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. She started the job soon after leaving the university. Finishing the wash up she started to cook. The meowing cat is sitting behind locked doors. 131 . Being afraid of the rain. Lying in the sun is cheap if you don't have to buy suntan lotion. She admitted stealing the bicycle. The cockroaches ate all the food left in the kitchen. The days spent in New York were amazing. Do you enjoy doing that? He tried to avoid answering my questions. Going to the shop we saw an accident. Besides being a pro football player. Sausages made in Hungary are very famous. She insists on having a holiday abroad every year. To love is good. There is nobody to talk to. It was difficult for him to decide which one to buy. Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. I don’t recall ever meeting her. To lie down and rest beside you is a shelter for my heart. It's easy to dig a pit for others. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. he also runs an ice-cream shop. This is a house built some hundred years ago. Being very poor. it's good to love. He paused for a moment studying the boy. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. the butcher closed his shop. The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. Heating has become very expensive this year. The boy running in the street escaped from a reform school. I think it was easy to write it. The photo taken of you is beautiful. She always drinks apple juice before going to bed. Get me the flask filled with wine. they couldn’t afford to buy a house. After seeing me he ran away. I'm looking forward to seeing you. Since leaving Paris.

1446) He felt a furious anger rising in him. Can you imagine Susie living on a goose farm? I doubt him being honest about it. I failed to catch up with him. 1413) But he bought the sleep bleating on the horse. 1444) We got lucky with you talking to her. It's worth buying that pretty little Italian pair of shoes. I really meant to tell you about the situation very soon. It's worth buying a cradle like that because the baby can rock itself into sleep. 1420) Having been discharged from the army. 1449) You saved my life by spotting the scorpion. 1453) The girl standing beside Joe said… 1454) He felt his arms pinned to his sides. 1417) Having lived in Italy for twenty years. We're trying to find a proper solution for everybody. He pretended to be very sick. 1436) A dog began to follow them. The hens resented having to lay two eggs a day. though I had warned him not to do it. I managed to catch up with him. that's beautiful medal hanging round your neck. 1431) She whispered lying beside him. I don't mind you staying here for the night. I undertook to do it by the end of the month. 132 . I can't stand him filling the room with smoke. I don't want to lose you. He tried to get up but he failed. I can never help airing the room after she leaves. 1423) She went up to the loft without even glancing at me. please. 1424) Having drained his beer glass. I deny doing anything like that. I suggest voting against everything. 1428) I've never done it with a bearded guy. 1425) Closing time! 1426) She came into the room and seeing me started hiccuping. 1430) He placed his shoes stuffed with socks and garter next to her things. I miss having to go to work at five every morning. he decided to join the police force. 1450) A car came roaring down the street. but I didn't expect you to come home as early as that. It's no use crying after missed opportunities. I couldn't avoid meeting him. he said goodbye. I was afraid to approach her. 1419) Having been the greatest star for ten years she decided to retire for good. He caught the tail of the cow ruminating in the barn. 1442) By the moonlight straining through the window he saw her. You never mentioned having had an affair with him. 1421) Having seen her on stage in three excellent plays. I really enjoy being out there upon the high sea in a small rubber boat surrounded by sharks. 1418) Having chosen a pair of gloves she decided to but a matching fur-coat. neither speaking. sir. 1432) He was overjoyed to find his pants. 1455) He had trouble talking. That will oblige you to fulfil all her wishes. 1415) "He held the girl singing ""Júlia"". Did you also see the cockroach running towards the plug-hole? 1410) Wow. 1434) My ass is frozen. 1439) He didn't bother to stop at the reed light. She stopped putting on her shoes. 1437) Have you finished combing your hair? 1438) He was surprised to see that the street was completely deserted. Remind me to call the zoo. She stopped to put on her shoes. Don't forget to check if I have left my laced slip in your house. 1441) You're not supposed to be here. She wouldn't even consider moving to the goose farm. He tried running barefoot. The main gift refused to fork out a grand. 1412) He didn't buy the horse neighing in the corner of the stock yard. It will be very important for you to speak English. I gave up smoking and drinking because they are very expensive habits. He enjoyed lying in the hammock with ten girls offering him drinks. he considered her for a leading part in his movie. 1429) I've got just blanket to lie on. so he decided to arrest him. When I first looked at her I couldn't help laughing. 1427) The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well-being. I offered to pay for the hotel. I hope to see you as soon as possible. but then I couldn't help crying. 1435) Then they went on. He tried to comfort the girl sighing in the corner of the room. 1456) They spent two brillo hours lying on her bed watching a film. I won't risk lending him any money once again. but he failed to fool me. He was angry with the driver revving his car under the window." 1416) Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking in the woods. 1411) He spotted the guy changing money at the corner of Astoria. He couldn't help slipping closer and closer to her. he knew how to cook spaghetti. 1443) His voice was low and impressed. 1433) It's what I get for picking you instead of waiting for the one with guts. 1440) That has nothing do with this deal. 1448) The house had steps leading down into the street. 1447) There is no one here tonight to look after the nipper.1360) 1361) 1362) 1363) 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) 1408) 1409) I'm getting tired of saving your butt. I didn't mean to hurt your feelings. Did you remember to bring pumpkin? I remember putting it on the table but now I can't find it anywhere. The policeman caught sight of a man committing a public nuisance. 1422) He asked me to leave. 1452) They stayed in the room smoking for another ten minutes. 1414) He cut his moustache prickling the girl's earlobe all the time. 1451) You scared off the painters sent to paint the flat. but please don't snore. 1445) He decided to use his own judgement. He started popping again.

but in one piece of furniture there's only one man. 1503) You can't walk down the street without bumping into wheeler dealers selling Symphonia cigarettes. There was no one else to pay the bill. 1519) Look at the intelligent eyes of those sheep. 1514) The police are coming. Sir? 1534) He was talking to some woman. 1549) Ain’t got no underwear. 1547) There is no girl like you. I knew her habit of choosing a dinner by picking the highest prices on the menu. She is so young and easy to look at. (HAIR) 1550) I can see something in the corner. 1548) No words come easy to me. You would be glad to get rid of me. The dogs stood outside the bar waiting for their masters. 133 . actually I've got two pieces of news. That's how it is. 1560) Nothing compares to you. Will you quit harping on that subject? "„Listen"". Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager? Another 339 sentences to go. 1555) Is there anybody under the bed? 1556) There is nobody under the bed. She patronized everyone including me. Supposing I said it meant a whole lot to me. 1515) What terrible weather! 1516) There are two lice rocking on two mice. 1522) What is the news? 1523) Send your personal data to the matchmaking agency. 1546) I have no time. 1553) There is somebody under the bed. To do her justice she never concealed she was a mercenary. She went mad buying clothes. Fighting your way home in a taxi at two o'clock in the morning may help you to reassure that you're still a lady. She refused to try the tasteless pullover on. 1513) I bought two pieces of furniture. One tends to forget one has obligations to meet. 1521) I've got some news. 1512) We don't have much work to do. The humiliation of being given a lollipop for my birthday. 1506) Before getting up he was sleeping. Stop whining! Go and find something to do! I've got something to tell you. 1545) He has no friends. Looking around I could see quite a few people dancing. 1505) I've seen it done in old films. parted lips. To create a diversion she telephoned her aunt. 1528) I’ve got some money in my pocket. I couldn't help dropping a hint or two about him. 1543) I ain’t got any money. wouldn't you? He spoke without looking up from his paper. 1551) I can’t see anything in the corner. 1559) Somebody is knocking. 1537) Are there any eggs in the basket? 1538) Can you see any money on the table? 1539) Are there any students in the classroom? 1540) Is there any wine in the flask? 1541) He didn’t ask me any questions. I spent all evening bashing dough about. some can't. 1518) There are a lot of men in a lot of furniture. 1552) I can see nothing in the corner. 1527) I have some bread. 1535) I’ve read that story in some book. And then he started snoring. 1530) May I have some more coffee? 1531) Will you have some cake? 1532) Have you got some money? 1533) Some wine. 1542) There aren’t any cigarettes on the table. 1524) Knives and wives can be equally sharp. 1529) There is some milk in it. Look what an act she is putting on. 1525) Some songs were sung. 1557) There are some who don't like bean soup. cattle.1457) 1458) 1459) 1460) 1461) 1462) 1463) 1464) 1465) 1466) 1467) 1468) 1469) 1470) 1471) 1472) 1473) 1474) 1475) 1476) 1477) 1478) 1479) 1480) 1481) 1482) 1483) 1484) 1485) 1486) 1487) 1488) 1489) 1490) 1491) 1492) 1493) 1494) 1495) 1496) 1497) 1498) 1499) 1500) 1501) 1502) It'll do you good to mingle with the proletariat. Well. He talked kicking at the edge of the rug. I expected to see her engagement to Joe announced. You spoil everything by taking that attitude. They were so busy quarreling and calling each other names that they forgot to cancel the invitation. 1510) I gave her a good piece of advice. Joe being what he was. 1520) A lot of damage has been caused by imperfect quality. 1526) I have some good books. he said leaping to his feet. 1562) There isn't any salt in the soup. He had a wife tucked away somewhere. whether she liked the dish or not. I couldn't think of anything to say so I kept quiet. and then her eyes opening wide and now and then a hand laid on his sleeve. We sat around looking at photos. and oxen. 1508) While sleeping he got up. (slang) 1544) I don’t think there is any milk in the jug. BPTC celebrated by giving every worker an extra bus ticket." You might as well tell me the truth instead of beating about the bush. These carrier bags ought to stand up to being dragged half a mile without splitting. 1511) Give me some good advice. 1536) Some man telephoned this morning. she didn't object to the share out. 1507) After sleeping he got up. 1561) Some can. I'm bound to say I don't feel sorry for you. He was in anguish at the prospect of being without her for two weeks. They stood on the steps ringing the bell for ages.) 1509) He gave me a valuable piece of information. Can you think of a way to make a million in a hurry? He is getting neurotic about going on holiday. eyelashes fluttering. I expected her to do herself well. 1554) There isn’t anybody under the bed. (He is a sleepwalker. He was a miserable-looking bloke. 1517) According to the media the police want four geese. 1504) It is his ambition to join the police force. 1558) Some got ill.

is there? 1594) There are a few beans and there's a little soup in his plate. The lover of Joe’s wife. 1567) His son gives him a lot of trouble. CSEPEL WORKERS' CLUB. 1608) I was dreaming of you all night. Your voice is deeper than Amanda’s. Joe’s girlfriend Father’s hat The boss’s secretary Cat’s eyes The rat’s babies 1 minute’s walk 1 meter's distance Hell´s Angels Death’s Door Stone’s throw The boys’ money. 1613) Everybody was Kung-Fu fighting. 1582) He had a little trouble. 1570) She’s got a lot of cars. You can take either orange. But this match is not so good as I expected. 1603) All children like chocolate. 1601) All workers should unite. 1591) There are too many Eskimos and too few seals. 1615) Old Deutoronomy sits in the sun every market day. 1580) I wrote a few letters. 1606) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden (that’s an ad) 1607) I was sleeping all day. 1579) There are too many people standing in front of the fire. I work all day. See you in two weeks' time. 1611) Now that I’m out of prison. Tom's diner. I wouldn't need either. I like both of them. 1604) I love all the girls. 1620) They danced all night. 1578) I’ve got as much as two forints. 1593) There isn't much he can do. The cockerel's diamond penny. I enjoy each day of my freedom. I don't like either this or that. Neither of the sentences is correct. 1605) I love all girls. 1596) All the people in the street were chanting. The handle of the door of the room. Both of the girls are pretty. The boss's car. 1612) Every member of the TSZ was present. But she is not so pretty as you think. 1622) All children like toys. 1614) I spoke to each cat separately. 1572) Did he make many mistakes? 1573) He hasn’t got much leisure time. 1588) There were a lot of people in the shop. Both of his parents love him. You are as obstinate as a mule. I like both these cars. 1595) All my money was gone."" „But somebody must have said 'nobody!""" 1565) Is there some coffee in the cup? 1566) He made a lot of mistakes. 1609) I work all night. 1569) I have got lots of leisure time. I saw neither film. 134 . 1587) We saw few people there. 1571) He didn’t make many mistakes. 1621) All the questions must be answered. Neither sentence is correct. The hoof of the horse. 1617) Each has his own room. You have a more beautiful figure than Bo Derek. I did not see either of the films. The tough guys’ guts. The gypsy's horse. 1576) Has she got many cars? 1577) He’s got so many problems with his car. 10 minutes’ walk. 1586) We saw a few people there. My car is better than any other car. 1583) He had little trouble. Both the girls are pretty. 1592) There's little light here. I’m as hungry as a wolf. He is not as clever as I’ve thought. 1602) All the children in the class like chocolate. Isn’t she more beautiful than the sun? My house is bigger than yours. 1564) "„Is there anybody at home?"" „Nobody. the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. The silly baker's spider. 1610) I spent all the afternoon in the company of two camels. I don't like either. 1589) This cradle has been used by a lot of children. Either road will take you to Rome. You can choose either bunch. 1574) Has he got much leisure time? 1575) His son didn’t give him much trouble. Did you like either of the novels? I did not see either film. But there are more cockroaches in your house than in mine. Everybody else could have done it. 1618) Each of my children goes to a different school. The daughter of Gizi's sister. 1619) He ate it all. The wanderers of freedom. This disco is not better than Starlight. 1599) Do you want to drink all the beer? 1600) All the workers of the factory should unite. 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) Both girls are pretty. 1585) I’ve got little time. There are big houses on either side of the road. 1568) Lots of money is spent on beer every year. 1590) Too many cooks spoil the broth.1563) No way. Both his father and mother admitted he was right. 1616) I clean my teeth every day. 1584) I’ve got a little time. 1581) I wrote few letters. 1597) Did you eat all the bacon? 1598) All his dreams were turned into ashes.

He asked me a question which I could not answer. I wish you could drive faster. The pupils are at school. You're simply the best. Industry has been developing rapidly since the last century. Cats eat mice. will you? 135 . At night she feels so lonely. The industry of Hungary is developing. If only I could be with you. Horses are big animals. You love me. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. If only we would start sooner. I wish you were here. didn’t you? I am stupid. I wish he hadn’t drunk so much last night. didn’t he? The girls didn’t return. I wish I could have helped you. That big guy is an opera singer. I wish you loved me. An elephant can live for a very long time. Life is wonderful. The world looked so different in the afternoon. I gave you the nicest flowers I could buy. I wish you could come to see me. don’t you? She doesn’t drink anything. It's as white as snow. I wish I was twenty years younger. should she? He called you a fool. I wish you would telephone me. He told us a story that nobody believed. aren’t I? Come with me. does she? He went to Spain. If only he would talk to me. You are the most beautiful girl I have ever met. I wish I could understand you. He is not a man to desert his friends. I always go to church on Sunday mornings. When he was a child he would climb up trees. At sunset the land turns into red. aren’t I? I am not very clever. will you? Don’t hurt me. The life of a soldier is very hard. Life is a world of puppets. If only I hadn't eaten it. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. He doesn't like to play football but he loves playing the piano. 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) The church was built in the last century. Cigarettes may ruin your life. Did you use to live in this house? He used to smoke twenty cigarettes a day. Can you play the piano? My daughter is studying the violin. didn’t he? I am very clever. At midnight there are no sounds from the pavement. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. can he? You like rats. The bedclothes are not in the bed. I used to go to the races. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. mustn’t he? Wait here. shall we? Joe can see. If only it was spring. What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! What weather! I woke up in the morning and found the world turned upside down. I wish I had known. His job? He's an engine driver. did they? There is something in the corner.1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) 1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) That’s the best pop group I have ever heard. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. Gold is a valuable kind of metal. You're the prettiest girl in the tractor factory. won’t you? He can’t repair cars. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. The life of a policeman is full of adventures. don’t you? You loved me. I wish you would write me a letter. They walked along a road winding among rolling hills. The love of the boy turned into bitter disappointment. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. I am a terrible English instructor. It's farther than I can expected. I wish you were here. I wish it would rain down on me. This is the worst bean soup I've ever eaten. Now you are worse than you were yesterday. If only I had done my best to make you happy. Your hand is cold. They didn’t use to work here. Milk is healthy. Love is problematic. am I? Let’s look at mankind. I wish you weren’t so unhappy. Everything was calm at dawn. You're not much better. There are cockroaches marching in the school. shall we? He must cross the river. She is a talented singer and a ballet dancer. will you? Let’s go to bed. I used to go to this school. If only you didn’t behave like a stranger. Gus is the cleverest cat in the cat society. can’t he? You will come here. The sick man is in bed. A horse is a big animal. You are the laziest boy in the world. Do you study the guitar? He is a car mechanic. Money makes the world go round. He would rise early and take a walk before breakfast. Inflation always turns up in cyclical periods.

isn't it? You'll get it for me. He runs as if he was running for his life. I'd like to travel around the world. I don't think there are any more sentences. I'd like you to love me. I don't think I have any money on me. are you? You hate me now. I'd rather eat. I'd rather you didn't listen now. shall we? You believe me. won't you? Sit down. will you? How would rather play football. I'd rather you went by car. He jumped up as though he had been stung by a wasp. I don't think they hit it off. I just want you to be happy. I didn’t think you were there. It was as though my legs were stuck to the floor. I would rather you didn’t make a fuss. I don't think she loves me. will you? Shut up. I don't want you to get frightened. I would rather you slept. aren't I? I'm not the next one. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. I don't think it's pork. He looks as if he's going to turn left. will you? Let's start it. will you? It looks as if it’s going to rain. It looks as if he’s going to be sick. I don’t think I like you. He looks as if he got out of bed the wrong side. 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? What do you think is moving in the bush with green leaves? Do you think it's a fox? Which day did you say he was going to arrive? Where do you think he was born? How many ducks do you think they have? Do you think there is any sausage in it? Who do you think you are? When do you think he'll grow up? What time do you think it is? What did you say she said she thought she was wearing? I don’t think he loves women. I don't think I have any shoe paste. I don’t think I’ve heard that. I would rather take a bus. are you? There is so much wickedness on earth. It looks as if he’s going to give up his job. I don't think there's anybody at home. did you? You won't have a lesson today. I'd rather you drank. did he? Sit down. It was as though the world had turned upside down. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. He looks as if he hasn't eaten for days. It looks as if it's going to clear up. don’t you? He didn’t understand it. can you? You didn't take money out of my drawer. I don’t think I’ve said it. aren't they? You aren't choosy. I want to see the sun. shall we? My eyes are beautiful. I don’t think. I would rather you took a tram. I don't think it's long enough. It was as if the world had turned upside down. It looks as if the car has hit a tree. therefore I am. 136 . I don't think I'm in my right mind. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. I'd like Joe to plough. It was as though a black curtain had been drawn between them and me. I don’t think I like this place. I want you to be pretty. You look as if you hadn’t eaten for days. will you? He lapped it up. will you? I've told you not take it into the room. I'd like to plough and drive six oxen. It looks as if the thieves got in through the window. you would. will you? Oh. I'd rather you fooled with your auntie. isn’t there? Finish it. He would rather die. He would rather drink than eat. It looks as if he's swallowed a lemon. I don't want to frighten you. would you? I would rather sleep. Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Shall I book one movie ticket? Shall I call him? Shall we play a game of ulti? Which turning shall I take to the left? What shall I put on? Where shall we sit? Shall we go out tonight? Shall I wash your back? Shall I turn off the light? When shall we stop it? They want me to dance. He talks as if he was the best fisherman. He speaks as if he had been threatened. does she? You ain’t loaded. am I? You can't do it.1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) 1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) Let’s hope for the best. I felt as though I was in heaven. don't you? I am your sweetie pie. It looks as if he got in through the window. I'd rather listen to the radio now. haven't I? It's good. She looks as if she's cracking up. I don't think you're listening to me. You look as if you've seen a ghost.

Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. He didn’t go in until he had been given permission. You have worked hard today. It's time the blind piano turner called again. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. either. nor mother. We won't start until bob has come. Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. I don't like you and neither does the dog. nor door. I didn't know anything about it until he had called. He used to be a jerk. When we were just married you used to telephone me every day. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) She didn't find her place and her head. She didn’t take off her boots and her dress. As soon as we get into the tunnel. I'm not wearing pyjamas and slippers. I don’t believe either you or your wife. and so did Joe. You are hardly likely to change now. I’ll give it back. You are to congratulate him. The bridge was dancing and so was the groom. The bag contained bacon and sausages. You may not eat until you have washed your hands. It's high time you put on your dress. either. I hope they'll catch him. I've got neither father.1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) 1983) 1984) 1985) 1986) I want you to be a fly. but now he is a friendly guy. She is used to travelling by helicopter. I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. The private didn’t salute to the sergeant and the general. I didn’t fire you and neither did my boss. The tap is dripping and so is the lavatory. He always did what he felt like doing. either. I feel like riding. He was never to see his wife again. The rabbit is wearing a cap and so is the wolf. We shall need a rest after we’ve been jogging. Did you happen to meet her? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. It’s high time we sat down to lunch. When I grow up. I feel like dancing. The dwarfs have beds and so does Snow White. too. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. Cats like parrots and so do rats. You used to be thinner. We drove home. So do I. I sing and dance. We are to be married in May. I'd like you to be free. and I don1t like that. I'll give it back as soon as I find it. You have hardly worked today. Girls used to wear shorter skirts. We will have to take our seats before the lights go out. I don't feel like ironing. Cats don’t like parrots and neither/nor do rats. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. I remember how you used to hold me. either. too. I'm going to start my life all over again. Things used to be different. He didn’t understand it until I had explained it to him. I want to break free. I believe neither you nor your wife. I'll go in when there's no lion inside. Snow White has no whites and neither do the dwarfs. Run in through the door. They went across the street. too. and so did the rucksack. He didn’t look worn out or unhappy. too. he will try to kill you. It’s time you married Judy. It's high time you turned it off. When I come back. I am to inform you. He is eating párizsi and cheese. When writer time comes. I’ll return your kindness. When I have money. You will either be a fireman or a soldier. You may not go into the room until you have taken off your shoes. either. Snaily snail castle. Cats don’t like parrots and rats. The workers used to get extra money on November 7th. It's about time you had your hair cut! It's time we moved in. 137 . It’s high time you posted the letter. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. It's time you went to bed. You can take either this or that. He happened to inherit some million dollars. It’s time we began a new life. Don’t play so hard. too. He was accustomed to neither cold nor fog. You're not the man you used to be. The cat is fidgeting and so is the hamster. I don't like this. it's got neither window. I’ve got used to working at night. There used to be a castle here. He used to be used to using used cars. He likes winter and summer. I was out to dance last night and so was my wife. either. I played football at Joe’s. They were to come home on Monday. I used to play my guitar with a smile on my face. I want to hold your hand. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Do you feel like dancing? I feel like having fun. It's time you had some time for me. She didn’t have dinner for half a year. It's cold and dark. He didn’t look worn out and unhappy either. we'll go sledding. Do you feel like a cup of tea? Cats like parrots and rats. too. You can’t marry that woman and neither can your friend.

At last I managed to get out of this rut. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. the more stinking. I've got out of the habit of getting up late. 138 . There's no need to be rude. What does the sound of a piano make you do? I think you ought to go to the dentist. I'd find a girlfriend." I got out of the habit of having a bath in the morning. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. It would be advisable for you to give up drinking. I've got into the habit of driving very fast. We were to have gone away the next day. but I was ill. The poor can never keep up with the rich. His first love was a 16-year-old. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. You'd better send the children out. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. The table is made of wood. You were the one I trusted above all.2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) 2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) The old man was never to walk again. He was made to leave. This is such a difficult question. "I've got into the habit of saying ""good morning"" to my neighbor. The sound of the bells makes me remember my childhood. She kept saying… The child keeps pestering me to take him to the fun fair. I think you should give up smoking. What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. Work on the new road was to have been completed by the end of the year. The darker. Alcohol makes people lose control. I’m sorry to keep you waiting. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. The balder the more attractive I am. She managed to pass the exam. Beer is made from barley and hops. His plane was to have landed at six. The light doesn't work. The one who can hear it should transmit it. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. You are getting a smoker's cough. He succeeded in getting the data. Where was I to go? What am I to do now? They were to come home on Friday. I am in the habit of drinking beer for lunch. Why don't you ask him what's upsetting him? Why not look it up in the dictionary? How about beating it? If you take my advice. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. The transistors are missing from the pocket radio. you'll leave him alone. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. There are more and more places of work for the disabled. The car has got one of the bumpers missing. the less he says. The cause of writing this book is simple. The bigger Pistike's head. The reason for his leaving can’t be explained. The cause of the pile up was bad weather. The reason for the accident was speeding. You are not to smoke here. the poor the rich the blind the disabled The rich managed to save their wealth. We are to be married in June. The one who likes animals can’t be that bad. one-eyed. the more I like you. My Trabant is made of paper. but it is still in Munich. All prisoners are to be in bed by 10 o'clock. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. The less I can see you. I was able to repair the car. What weather! The more money you have the happier you live. The reason why I am here is that I’m starving. The thinner her neck. The greener. because the light bulb is missing. He kept glancing over his shoulder. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. What does the sight of a cockroach make you do? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. the less I can see you. the thinner her waist. At what time am I to be there? Are we to live in a small island? The book was not to be found. The more he talks. Wine is made from grapes. The lonely often call up their childhood memories. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. The person who is green with envy is my brother-inlaw. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. the more water goes in. How clever you are! You are so beautiful! What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. If I were you. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. I live in a ten-storey house. 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) 2152) 2153) 2154) The longer the better. It would be better if you kept your money in a bank. three-eared girl. The sight of blood makes me sick. Why do you keep bugging me? Keep going till you reach the traffic light. The boy was not to enter the pub. It would be a good thing if we got up and left.

You're too old. He says he can't survive without ten hours' sleep. I'm right out of matches. You're just like my mother-in-law. there's a stair missing. Like a movie scene. I'm not tired. She is not clever enough to understand it. He is rich enough to buy the villa. He says he's busy. I could do with a short walk. I could do with a shower. thank you. At the end of the week you will feel well. At last we arrived at the station. The house is in need of cleaning. I have been waiting for you for several hours. The chair's got a leg missing. detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs. At the end of the month I'm always short of money. You're as small as a dwarf. It is no use waiting any longer. Humans can't do without oxygen. What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? house. that's a good cap. too. It is too windy for us to sail now. That mini skirt really suits you. The grass needs to be cut. We soon ran out of drinks at the party. There is a nice married couple in the photo. and it fits you. Hmm. The flowers need to be watered. The windows want repairing. The wood needs drying out. it's (a) daddy longlegs. There are some pioneers standing under the flag. Does that blouse fit you. That beer is too much for me to drink. She suggested that we go/should go/went. Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. The whole car needs re-spraying. The train was not slow enough for him to jump on. I wouldn't let her prick my nose. She's as pretty as her mother. I could do with a slimming course. They are seven like the evil. so they had to borrow some. rented room co-tenancy We had a very good time at the party. He said he would visit me the next week. lodgings. Does the curtain match the wallpaper? That pullover really suits you. The tea was too hot for the fly to beat the world record. Your eyes are like a little pillow. I suggest that you don't get drunk. The music is too loud for the baby to sleep. She told me to meet her at midnight. It is worth buying this Mercedes. Would you like to take a seat? No. 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) They went to the zoo by car. You're just like a steam engine. and it goes with your scarf. He is too drunk to speak. Béla said to Marci. Those shoes fit me. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. Flowers can't do without water. thank you. He works as a slave. Off he went. He works like a slave. I only want to say if there's a way (Superstar). She can't survive without two cars. Be careful. I have been waiting for you for more than 3 hours. There are two oranges in the picture. I'm sorry. She's bought a blouse that goes with her pants-suit. I am so sticky. This book is like a bad dream." I advise you to stay here.2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) 2212) 2213) 2214) 2215) 2216) If the legs are missing. and it suits you. Hmm. I can't do without you. ain't it?"". How are you? -Fine. When I was a kid I would play football every day. He said that it was fun to make love in the sun. The street is too muddy for Pisti to cross (it). 139 . We've run out of wine. Hey. I would eat it if it wasn't green. That pair of jeans fits me. subtenancy. The boy told the girl to plight their troth Don't tell lies. We went to the zoo in my car. That hair style suits you." """Nice day. motorway highway railway borrow lend There is a spider on the wall. In the end nobody stayed on the stage. You're just as nice as my mother-in-law. I've got such a headache. a chain jacket doesn't suit you. gravelled road rutted road dirt road asphalt road on the way to the office Can you tell me the way to Denton Cottage? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. He told her the story of his life. the table won't stand up. Are you short of glasses? They were short of ashtrays. The batteries want replacing. He suggested that I should leave. At the end of the play they all went to the pub. but I've run out of cigarettes. Hmm. Juliska said. She is out of money. Just like that. Hmm. (Amanda Lear). Like a squirrel up in the tree… You're as beautiful as the sun. I am so fat. """You are a genius"".

since morning for six months for weeks I studied the piano for two years. The kitchen is beside the bathroom. K. There is a truncheon in the policeman's hand. We'd better not go together. I was just about to taste it. There were two ovens in the kitchen. she shrinks with every big wash. was reported to have run away with his horse. There were beetles in the bathroom. Ask him the time. How long will it take you to take off that skirt? It took them two hours to take the smile off his face. I've never seen her cry. is reported to have left for the castle. And I saw her standing there. There is a cat laughing on the roof. The cat likes romantic stories. K. It seems to be boiling. It seemed to be boiling. seems to be loved by every child. She's been sleeping since morning. was said to have lost his horse. There's a banana on the lemon tree. He was thought to be clever. You'd better not eat it. K. You'd better not have left. You'd better not tell him. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. K. seems to have lost his horse. K. Eve seems to have eaten the roll. Nobody heard him leave the house. No sooner had we sat down than we found it was time to go. too. is reported to have a horse. was reported to be wanted by the police. You'd better be quiet. K. There is a girl standing on the corner. K. K. The girl is wearing a mini skirt. You'd better have closed your eyes. 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) Were you about to leave? Were you going to leave? I wasn't going to eat it. The policemen are looking at the girl. He is said to love nobody. There was a sonorous voiced men's chorus singing the refrain of Coshlet. The poor bloke was thought to be poor though he was rich. Nobody heard him leaving the house. He was a soldier for two years. It took her less than 10 minutes to make scrambled eggs. There are two policemen sitting in a Zsiguli. You'd better not put on your dress. K. She is said to have been less than fourteen when she lost it. It seemed to be a stolen car. Last year K. Hungary is believed to be similar to wool. is said to be a coward. He had better have slept. No sooner had the game begun than it started raining. It takes me 20 minutes on foot and 30 minutes by car. He is supposed to be hiding in the country. I'd better sleep. It will take them half a day to replace the crankshaft. He doesn't seem to care about anything. We'd better have used the lift. seemed to know the gate locking password. The truncheon is black. It took Joe a week to paint my room. seems to be looking for a battlefield. is thought to know the king. She's said to have had to leave. He is reported to have fallen from the fifth floor. One goose neck is said to be better than two hen necks. K. You'd better close your eyes. He seemed to have been crying all night. There's some pie in the oven. There was a fly skidding on his bald head. We were thought to be working. Then the fly flew on the pie. Hardly had we started when the car got a flat tyre. is said to have been a lady-killer when he was young. seemed to have been defeated. K. I'd better not talk so much. 140 . K. Can you hear my heart beat? I saw them walking hand in hand in the garden. Can you hear Christie bark? Can you see that ghost jumping from rooftop to rooftop? I saw her smile. You'd better put on your dress. She is believed to be a foreigner. There was a flea balancing on the cat's moustache. She's been sleeping for 6 hours. The door seemed to have been closed. There seemed to be a few more left. He asked me for some raspberries. K. And I saw her standing there. I heard the door opening. (Beatles) I can hear someone knocking. There were swallows flying towards South-Africa. was reported to have a horse. We'd better go home now. was said to be a coward. Hardly had he arrived when he had to leave again. I saw them standing hand in hand. This sentence is said to be the last one. I heard Julia singing in the bathroom. His car was thought to have been stolen.2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) 2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) The pioneers are singing. The pie is on the table. There are a lot of bathrooms in his house. is said to have been deserted by his horse. Hoe long did it take you to read 'War and Peace'? I asked him his address. K. There's only one house in the street. K. Hoe long does it take you to get to Csepel from Erzsébet. How long will it take them to get to Moscow from Székesfehérvár? It took us four days to get to the Hague.

I don't want to see him. It is 5 hours GMT (Greenwich Mean Time). It's two months since we talked. She tried hard to please everyone. This is the only exit. Wherever you go. They are good at singing. You don't know what you're saying. (Susie) Whoever it is. I am as tough a guy as you are. I haven't seen a moron like you. 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) However much it hurts. I am as tough a girl as tough a guy you are. The only problem is that it's rather expensive. She may use make-up. She was just like that. They stole 100 forints from the old lady. You're the only one who'll have me. There's no more. He prefers to get up early. Whoever says it is a liar. Wherever you go. However big my ears. She was much better at cooking than you and that's it. I can't hear a thing. You are nothing like my first wife. Control yourself. whatever you do. This is the only way to convince him. he's stupid and that's it. Let's meet at 6 o'clock. That won't make her balder. He's very good at driving. I know exactly what kind of a woman your first wife was. Whatever you drink. Whatever it costs. He's the only person in the office who smokes. I'd prefer to go to Greece.2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) Ask him for a watch for your birthday. They stole 2 million forints. you'll get sick. However much money he has. They prefer running to swimming. He prefers getting up late. Whatever I suggest. Whichever he marries. But she wasn't as selfish as you are. It's ages since I met them. in Csepel Workers' Home. Fradi is the first. one lesson is 45 minutes. She put on her coat. I'm coming with you. is there? No. I prefer beer to wine. I prefer cats to dogs. They robbed a bank. he always disagrees. I'll buy it for you. 141 . Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. With us. They robbed the old lady of 100 forints. He took off his shoes. She is good at languages. he'll regret it. I'll be there.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful