Dohár Péter

Kis angol nyeltvan

-2-

Tartalom
Néhány fontos nyelvtani tézis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Tense Present Continuous Tense Present Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Past Perfect Tense Past Continuous Tense Past Simple Tense Future Perfect Continuous Tense Future Perfect Tense Future Continuous Tense Future Simple Tense Igeidők összefoglalása II. Szenvedő szerkezet (Passive Voice) III. Függő beszéd - Függő kérdés (Reported Speech, Reported Question) IV. Műveltetés (Causation) V. Feltételes mód (Conditional) VI. Célhatározói mellékmondat (Clause of Purpose) VII. Jelzői mellékmondatok (Relative Clauses) VIII. Segédigés szerkezetek (Auxiliaries) IX. The Verbal Phrase (Infinitive, Gerund, Participle) 79 (Hetvenkilenc) apróság 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Főnevek és azok többes száma Some, any, no Sok és kevés (many, much, a lot of, few, little) Összes; minden (all, every, each) Both, either, neither Birtokviszony (‘s; of) Melléknevek fokozása és összehasonlítása Névelõk (articles) Bárcsak (I wish, if only) Valaha (used to, would) Ugye-kérdés Inkább (would rather) Mintha, hogy (as if/as though) Mit gondolsz, ki vagy? Jellegű mondatok Azt hiszem, nincs igazad jellegű mondatok Nyak, -nyek, -nyuk, -nyük “képző” Azt akarom, hogy te csinálj valamit Ideje, hogy… (It is time) Kedvem van… (I feel like) Is, is...is, sem, sem...sem Amíg… (until) Időhatározói mellékmondatok Keményen, illetve alig (hard, hardly) Used to Történetesen… 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Nálunk, hozzánk Át, keresztül (across, through) Reggeli, ebéd, vacsora Udvariasság To be to szerkezet Készült valamiből (made of, made from) Jelzős szerkezetek Az oka valaminek (reason for, reason why) Sikerül - nem sikerül Szegények, gazdagok stb. Milyen...; Ilyen...; Olyan… Minél...annál Az, aki… Egyre csak (keep + ing) Make Tanácsadások Rászoktam, leszoktam Hiány Tell, illetve say Suggest Dátumok Thank you Hogy hívják? Házak és lakások Érzi magát Néhány prepozíció (arrive to, at, in) Több (several, more) Ma reggel, ma este stb. Érdemes – nem érdemes Would jelentései Like; illetve as…as Too és enough Jól áll (suit, fit, go with, match) Úton (road, illetve way) Kölcsönkér és kölcsönad There is/are/was/were/will be Since és for Alighogy…máris Jobb lenne, ha (had better) Láttuk; hallottuk (see és hear) Azon van, hogy (to be about to) Úgy tűnik, azt mondják róla… Meddig tart? Vagy fél órát (take) Kérdez vagy kér (ask) Az óra De jól táncolsz! (good at) Két éve nem láttalak Jobb szeret (prefer) Gonna, wanna stb. Rabol és lop (rob, steal) Az egyetlen (the only) Bárhová, akármit Fölvesz – levesz (ruhát) Remélem (I hope)

-3-

vagy olyat. de a múlthoz is köze van. méghozzá úgy. de a nyávogás momentán is hallható. mint maga a cselekvés . ha a cselekvés már lezajlott ugyan. Ezen felül azonban az angol nyelv külön igeidővel fejezi ki azt is. Ha Past Perfect-ről van szó. esetleg a múltban folyamatosan történt. melyek a szürke hétköznapok kommunikációjában elengedhetetlenül szükségesek. de átütő sikert egy fordítás sem aratott. ha egy cselekvés folyamatos (CONTINUOUS). tehát nem tudok enni.ami a beszélő. E három TIME mindegyikéhez egy különleges szemléletmód kapcsolható. amelyben a múlt időn belül még égy múlttal találkozhatsz. vagy hallgató szempontjából fontosabb. de a hatás . ha éppen most történik. Ez utóbbi két magyarázat persze egymással összefügg. a vonalak mentén egyre följebb haladva a következőt olvashatjuk le: PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE). Így aztán érthető. Ede megette az ebédemet). Ez a 12 TENSE természetesen a 3 TIME-ra épül. Pl. ahol a múlt idő egy pontján egy korábban elkezdődött cselekvés befejeződik. hogy esetünkben minden TIME-on belül 4 TENSE-et különböztetünk meg. egy egyszerű matematikai művelettel (3 x 4) tehát megkapjuk a keresett 12 TENSE-et. most azt vizsgáljuk meg.I. de az idők folyamán az ún. past (múlt) és future (jövő). amikor végre megtalálta a megoldást. a 3 TIME perfect. hogy noha 3 TIME-ról beszélünk. hogy a macska két órája nyávog. jövő). vagy hosszabb ideje játszódik. P1. egyfajta múltas árnyalatot ad. Látszik. olyan cselekvést képzelj el. megkülönböztetnek ún. vagy a jövőben fog megszakítás nélkül lejátszódni. A Present-ből kiindulva. minden nyelvben. vagy "múltas". E felosztás és névadás után. mint amennyi "logikai időt". Tudományos aprólékosság híján. (Pl. Present Perfect az is. vagyis Past Perfect-ről van szó. Régebben létezett két fajta múlt idő. tehát csak azokat az eseteket vizsgáljuk meg. tehát előidejűségről.a jelen időben érvényes. a TENSE-ek száma 12. "Ede megevé ebédem". de megfelelő igeidő hiányában a magyar nyelv a meglévő három idő valamelyikét használja. Az igeidők felosztása és a TIME-mal való kapcsolata a következőképpen fest: Adott tehát a három TIME: Present (jelent). Nyilvánvalóan akkor folyamatos egy cselekvés. Jóska már órák óta gondolkozott. hogy mikor melyik igeidőt kell használni. Eddig tehát 6 TENSE-ről beszéltünk. s végül megkaptuk a 12 TENSE-et. A magyar nyelvben három logikai időt (jelen. Szabó Dezső) lassan kikopott a beszédből. melynek neve PERFECT. mely a felosztáson "----" jellel jelölt. Ha tehát a jelenidejű perfect-ről beszélünk.e két idő nagyjából megegyezik. mint maga a jövő idő. olyan cselekvést kell elképzelni. 4 . ezért a 3 TIME-nak csak az egyik oldalán lehet látni PERFECT-et. A Future Perfect esetében jövő időről beszélünk ugyan. ha azt mondom. az angolban élesen el kell határolni ezeket egymástól. Természetesen nem minden cselekvés befejezett. Magyarra történő lefordításával sokan próbálkoztak már.így a magyarban is . vagy nem folyamatos. illetve nem-perfect jelentéséről. a másik oldal. Tehát: A három TIME-hoz hozzárendeltünk PERFECT szemléletet. Láttuk tehát. mely alapvetően jelen idejű. illetve nem rendeltünk hozzá semmit (----). Ha az ábrán látható szavakat a megfelelő vonalkák szerint összeolvassuk. Pl. TENSES Mint köztudott. Az angol nyelvben azonban még a mai napig is több igeidőt tartanak számon. tehát egyszerű (SIMPLE). Ebben a mondatban Jóska gondolkodása megelőzte a megoldás megtalálását. Az így létrejött 6 TENSE-hez ismét hozzárendeltünk valamit: vagy folyamatos. melyben a cselekvés a múltban kezdődött. Míg azonban számos nyelvben . és a ma használatos múlt idő vette át a szerepét (pl. elbeszélő múlt (pl. és ez a tény a beszélő szempontjából legalább olyan fontos. logikai időket (TIME) és igeidőket (TENSE). nem tartalmaz befejezett szemléletet. hogy a 3 TIME-hoz az angol nyelv hozzárendel egy PERFECT szemléletmódot. de a cselekvés a jövő egy pontján befejezett lesz. Kihúzták a fogam. így az angolban is. megkapjuk a 12 angol igeidő nevét. és manapság a köznyelvben ugyanennyi igeidőt tartunk számon. Holnap ilyenkorra az aratás már rég befejeződik (vagy befejeződött). vagy nem folyamatos. ami az egyes TIMEoknak befejezettséget. Ilyen lehet például az. tehát egyszerű szemléletmódot. múlt. Ez a PERFECT valami olyasmi. hogy a magyar nyelvben is bizonytalanság van az ilyen mondatoknál.

stb. (Nem lehet azt mondani.Súlyos tévedés azt gondolni. (ritka) He hasn’t played poker for 8 years. hogy összeházasodnak? Összetett igéknél (to be married. illetve for helyes használatát is. 6 éve vagyok nős/férjnél. She has been happy for 5 minutes. és dühösen felkiált: Béla. képzésük és elsősorban használatuk szempontjából. Például: I have been married for 6 years. Például: He hasn’t been playing poker for 8 years. I’m speaking with him for half an hour stb. Már öt éve hegedülök. (A felosztás a fent látható ábrán jelzett számok sorrendjében történik. hogy 3-4 igeidővel az ember elboldogul. PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have been playing the violin for five years. vagy ismeretlen (for ages) pontjából elindul és hajthatatlanul. Felesége meglátja. amikor az igeidők helytelen alkalmazása félreértést okoz. ilyenkor szerepét átveszi a Present Perfect Tense. és valószínűleg folytatni is fogja. helyette a present perfect használatos. hogy ezt az igeidőt akkor használják. Például: I am drinking beer for half an hour Még fél óráig fogok sörözni. melyről részletesen a 79 apróságban olvashatsz. Ugyanez vonatkozik foglalkozásokra is: Például: She has been a teacher since 1896. hogy: I am married for 2 years. Számtalan eset van ugyanis. Példa az előbbi esetre: She has been doing aerobics for 6 months. hogy I have been being married. to be engaged.). 1896 óta tanár. He has been a soldier for 27 years. E rövid bevezető után a továbbiakban az egyes igeidőket részletesen megvizsgáljuk. amikor az aktus a jelen előtti pillanatban már befejeződött.) Példa az utóbbi esetre: A férj kissé pityókásan ér haza. A cselekvés valószínűleg folytatódni fog a jelen után is. bár számos példa van arra is. hogy ezt az igeidőt tagadás esetén csak ritkán használják. és akkor születnek ilyen mondatok. (gyakori) Ezzel az igeidővel kapcsolatban kell megtanulni a since. Ami teljesen hibás!! 5 . valamint melléknevek használata esetén a Present Perfect Continuous Tense nem használható. töretlenül tart egészen a jelenig. (Hat hónapja csinálja. Have you been playing the violin for five years? He hasn’t been playing the violin for five years. 27 éve katona. How long…? (mióta) és Since when…? (mióta) Például: How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. Már öt perce boldog. ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock). to be in love. Magyar anyanyelvű és angolul beszélni igyekvők esetében leggyakoribb hiba a TENSE használatánál.) Lényeges. A Present Perfect Continuous Tense -ben legyakrabban használt kérdőszó. Első találkozásunk óta szeretlek. DE! I have been drinking beer for half an hour Már egy fél órája sörözöm.) I have been in love with you since we first met. A fenti ábrából egyértelműen kiderül. hogy összekeverik a Present Continuous-sal. you have been drinking again! (A férj az ivást a mondat elhangzása előtt már abbahagyta.) 1.

PRESENT PERFECT (SIMPLE) TENSE Az átlag magyar ember számára minden angol nyelvtani szabály közt ennek az igeidőnek a megértése és elsajátítása okozza a legnagyobb gondot. hanem az. ezért van hideg. milyen következménye van a jelenre. húzó. mióta kivették a manduláját. Két napja nyüszög. hogy ennek milyen hatása. mint amit a beszélő kifejezni igyekezett: Például: How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Példák Present Perfect Contiuous-ra: I’ve been thinking of you since summer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been thinking of mum for a week.A hallgató számára időnként érthető a mondat így is. 6 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been working for three weeks. hogy egy megtörtént cselekvés annak minden hatásával a jelen időt ábrázoló NOW-t bombázza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been sleeping since noon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been keeping a diary since she was fourteen. azonban sokszor teljesen mást jelent. Have you seen this film? I haven’t seen this film. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been smoking since last year. autóval jár.az ilyen mondatokat leggyakrabban MÚLT időben fordítja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been eating that fish for hours. Például: I have opened the window. friss levegő. Vagyis olyan esetekben kell ezt az igeidőt használni. hanem az. Ennek a magyarázata pedig igen egyszerű: egy angol számára ugyanis ez az igeidő . Már egy hete csak a mamára gondolok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been snoring since his tonsils were removed. since autumn/fall. ezért esett ki a macska. Ablakot nyitottam. 2.JELEN idő. Azóta horkol. Mióta miniszter lett. amikor a jelenlegi állapot fontosabb. Minden olyan esetben tehát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been travelling in a car since he became a minister. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone has been ringing for five minutes. Már öt perce szól a telefon. hogy a jobb kezemmel (bal kezesek balkézzel) csavaró. nyomó vagy egyéb mozdulatot végeztem az ablak kilincsével. mint a múltbeli cselekvés. Itt tehát nem az a fontos. ha nem a cselekvés maga a fontos a beszélő számára.megfelelő igeidő híján . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How long have you been teaching? Mióta tanítasz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s been whining for two days. Láttam már ezt a filmet A rajz azt próbálja bemutatni. Nyár óta csak rád gondolok. Tizennégy éves kora óta ír naplót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The lonely swans have been floating in the bay Ősz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. jött be a csótány (cockroach) stb. PRESENT PERFECT TENSE-t kell használni.mint a neve is mutatja . Órák óta azt az egy halat eszi. Dél óta alszik. De nézzük először egy mondat felépítését és a rajzot. hogy az ablak most nyitva van. Már három hete dolgozom. a magyar . Tavaly óta cigarettázik. Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have seen this film.

E héten háltam lópokrócon.: Pl. I’ve slept on a horse blanket this week. f) Ha a cselekvés befejeződött ugyan. ezen a héten (this week).: b) Pl. Még nem tanultam meg. még szavak kijelentő mondatban now. Még mindig nem kérdeztem meg. Még nem jártam Tótkomlóson.Ennek az alapgondolatnak a megértése talán kulcsot ad a helyes használathoz. amennyiben persze nem huzamosabb tartózkodásról van szó. de a mai napon (today). Épp most háltam lópokrócon. Végre már ezt is megtanultam. Jártál te már Tótkomlóson? Még nem jártam Tótkomlóson. Még sosem háltam lópokrócon. Olyan kérdéseknél. de még megtörténhet: I haven’t been to Tótkomlós yet. I’ve just sleep on a horse blanket. kérdő és tagadó mondatokban yet Például. PRESENT PERFECT-et használj az alábbi esetekben: a) Pl.: I have learnt it now. és nem az ott-tartózkodást. ha a cselekvés még nem történt meg. I’ve already slept on a horse blanket. Fentiek leglényegesebbjeit összefoglalva: PRESENT PERFECT-et használj az alábbi tótkomlósi esetekben: 1. Ma reggel jártam Tótkomlósan.: c) Pl. De hisz ezt már tanultam. vagy already.: I’ve been to Tótkomlós this morning. melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják: Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST): I’ve just been to Tótkomlós. úgy jegyezd meg. Olyan múlt idejű kijelentéseknél. (De az a mondat is jó. 2.: I still haven’t asked him. I haven’t learnt it yet. azért mert a PRESENT PERFECT az odamenetelt és visszajövetelt hivatott kifejezni. 3. Jártam én már Tótkomlóson. Have you ever been to Tótkomlós? I’ve never been to Tótkomlós. még mindig (nem) minden típusú mondatban still Például. A még teljesebb megértéshez néhány pontban összefoglaltam a használati tudnivalókat. de a történésnél fontosabb a hatás: He has given her a kiss. I’ve already been to Tótkomlós. míg az “I HAVE LIVED” kicsit töttyedt. hogy I have been living here for two years. ma reggel (this morning). talán csak annyi a különbség. (Amennyiben e magyarázat nem világos.: Olyan cselekvéseknél. ma délután (this afternoon). ebben a hónapban (this month). recently (nemrég) esetén a present perfect használata valószínű. Olyankor. Háltam már lópokrócon. Néhány fontos tudnivaló: Már. Jártam már Tótkomlóson. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. vagy at? Nos. de nem kötelező 7 . Megcsókolta (és most várandós). lately. hogy az “I HAVE BEEN LIVING”.) A két mondat jelentése nagyjából hasonló.: I have lived here for two years. melyeknél már szót használsz: I have already been to Tótkomlós. Hogy miért to és miért nem in.: e) Pl. így nem jöhet velem diszkózni. melyek megtörténtek már. mondat érzelmileg dúsabb. I’ve never slept on a horse blanket. Lábát törte.: d) Pl. ha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenig tart: Pl. ebben az évben (this year) stb. Épp most jártam Tótkomlóson.) g) A Present Perfect Continuous-hoz hasonlóan. hogy ebben az igeidőben to-t használj. I have already learnt it.

Is she smiling at me? She isn’t smiling at me. kifejezéseket. Épp most dugta el. is. 1. Még sose féltem így. but this week he is getting up at 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ve put a bit weight on. Épp TV-t név. Már olvastam. de ma este kevertet. mivel képzése viszonylag egyszerű (bár sokan hajlamosak arra. hogy a mondatból kifelejtsék az am. ami természetesen hibás). ha a beszéd. A kezét már megkérte. vagyis amikor a beszéd pillanatában éppen történik valami. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We have been very happy until recently. 3. Általában Camparit iszik. Pl. Ez az az igeidő. Azért ugyanis. Épp rám mosolyog. vagy írás pillanatában történő cselekvést akarunk kifejezni. Pl. mellyel az angol nyelvet tanulók stúdiumaik folyamán először találkoznak. Általában 7-kor kel. mint “She smiling at me”. ami helyett szinonímaként használhatjuk az at the moment stb. Most áll. s használata is elsősorban egy bizonyos szituációra épül. de még nem vette el.) Még mindig nem felelt. Épp most ment el hazulról. Is she sitting or standing? I am reading this fantastic explanation now. Egész mostanáig boldogok voltunk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you gone to sleep yet? Elaludtál már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s just hidden it. nem? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s already popped the question. Én még ilyet nem láttam! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haven’t we met somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you apologized to him yet? Bocsánatot kértél már tőle? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve already read it. She generally drinks Campari. Amennyiben a szokásostól eltérő cselekvéseket akarjuk mondatba önteni. szintén ez az igeidő használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba állítva). (He still hasn’t answered. s alkotnak olyan mondatokat. 2. He is watching TV now. Példák Present Perfect-re: She has just left home. haven’t you? Kicsit meghíztál. are szavakat. but he hasn’t married yet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He hasn’t yet answered.: Használjuk tehát akkor. Ezen kívül azonban ez az igeidő néhány más esetben is használatos. but this evening she is drinking“kevert”.A későbbiek folyamán a PAST TENSE tárgyalásakor még visszatérünk a PRESENT PERFECT TENSE-re. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I haven’t seen anything like that. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve never been so scared.: He usually gets up at 7. PRESENT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: She is smiling at me. vagy ül? E szituációban a mondat kulcsszava a now. de e héten 8-kor. 8 .

remember.: I can see the girl. például dühösen akarsz kimondani. Lehúnyja kék szemét az ég. Példák Present Continuous-ra: What are you doing? Mit csinálsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Where are you going? Hova mész? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Are you kidding? Most hülyéskedsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The yellow leaves are falling. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to market tomorrow. Gondolkodom.3. Most épp nem írok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am writing. Kati holnap jön át.: Ez az igeidő jövő időt is kifejezhet. Holnap este színházba megyek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He is always slamming the door.: He is always listening to that stupid disco record! Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! You are always telling me lies! Állandóan hazudsz! Az angol nyelvben vannak olyan igék. és a hangját is hallom.. Írok. know. Állandóan csapkodja az ajtót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m waiting for the bus. Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kate is coming round tomorrow. Oh. now I remember. b) elsősorban a see és hear igék esetén betesszük a can szócskát a mondatba: Pl. Majd holnap kimegyek a piacra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone’s ringing. Sírok. hear. most már emlékszem. I am going to the theatre tomorrow night. Almát eszem. Ez kezd bedilizni. Ülök egy rózsaszínű kádban. tehát az akaratunktól független cselekvéseket kifejező igék. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’re always arguing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m not writing or reading. Csöng a telefon. hogy láthatom a lányt és hallhatom a hangját. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am crying.: understand. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The coat is sleeping on the chair. Áh. A buszra várok. Vigyázz! Ezt a típusú mondatot tilos úgy fordítani. melyeket nem lehet a fenti igeidőbe tenni. szintén ezt az igeidőt használd! Pl. Alszik a széken a kabát. Most már tudom. Pl. 9 . and I can hear her voice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m sitting in a pink bathtub. Hull az elsárgult levél. 4. Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel. forget stb. see. Ilyenkor két lehetőség van: a) a PRESENT CONTINUOUS helyett PRESENT SIMPLE-t használunk: Pl. too.: Now I know. nem olvasok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sky is closing its blue eyes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m thinking. Állandóan vitatkoznak. plusz a want ige. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m eating an apple. A mondat helyes fordítása: Látom a kislányt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s cracking up.

: I want to break free. Fontos! Kérdezni és tagadni DO-val kell! Egyes szám harmadik személyben (she. sometimes.: A here és there szavak mellett: Here comes the sun. I usually read NÉPSZABADSÁG. A következő esetekben használj PRESENT SIMPLE TENSE-t: a) Pl. b) Pl. (she eats. (Beatles) There goes our dream. Animals never kill each other for money. Érted? Mindenre emlékszem. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. Azt hiszem igazad van. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually get up early. Néha nyolcig alszik. often.: Mondatkezdő kifejezéseknél: I think you are right. want. c) Pl. Éjjel nappal rád gondolok. Ott megy az álmunk. She usually goes to bed at midnight. tehát például minden nap. generally.4.: Általánosságokat. e) Pl. Szeretlek. he. Példák Simple Present-re: I think about you night and day. Ismerlek. usually. A Nap keleten kel. d) Bizonyos szavaknál. I hope you see through the book. Ennél az esetnél gyakran használunk időhatározó szókat. melyek a következők: every day. never. Éjfélkor szokott lefeküdni. seldom. Úgy értem. I know you. he plays) A rajzon látható kis karikák azt próbálják érzékeltetni.: Ha tehát a cselekvés rendszeres. Do you understand? I remember everything. Utálom az esőt. szokásos: We often go to the cinema. A NÉPSZABADSÁG-ot szoktam olvasni. I believe you buy and sell clothes. hogy a cselekvés rendszeresen. understand. Itt jön a Nap. Korán szoktam kelni. viszonyokat kifejező esetben: The sun rises in the East.. Pl. Az állatok sosem ölnek pénzért. once a year stb. Szeretlek. I hate rain. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do you like me? Tetszem neked? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 . PRESENT SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I love you. every week stb. once a day. Do you love me? She doesen’t love me. Gyakran megyünk moziba. Szabad akarok lenni. rarely. hogy pénteken nem érek rá. it) ne felejtsd el az s ragot az ige végén. remember stb. I love you. melyeket nem lehet Present Continuous-ba tenni: know. Remélem érted a könyvet. I mean I’m busy on Friday. minden reggel stb. ismétlődően megy végbe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometimes she sleeps until eight.

ahol a cselekvés a régmúlttól a múltig tartott. the girl had been waiting for twenty minutes. papír a gépben. hogy a múltnak azt a bizonyos pontját vagy PAST SIMPLE-vel kell kifejezni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They had only been eating for five minutes when more guests arrived. Soha nem segít. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sun rises every day. Mikor felébredt. vagy pedig egy időhatározóval. mikor látta. the cock had been crowing for half an hour. When I got to the corner. Utálom a birkahúst. 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When he woke up. kapcsolhatja össze.: When I woke up. A két tagmondatot by the time. de úszni nem járok. PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: When we arrived. Ritkán sír. Minden este fest. Then he took the jug and began to drink from it. mikor verge kiment. Minden nap felkel a Nap. You don’t know why? Because he had been drinking beer the whole evening. when stb. vagyis a cselekvés a régebbi múlt egy pontján kezdődött és a múlt egy pontjáig tart folyamatosan. már 10 perce ment a vonat. he had been drinking for two hours. b) Akkor is használják. Futni szoktam. Mikor felébredtem. Én nem golfozom. Remélem jól vagy. Itt jön. a kakas már fél órája kukorékolt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She never helps me. the train had been going for ten minutes.: He went to his room very slowly. 11 . There he sat down and poured some water into a glass and drank eagerly. Már egy órája ugatott a kutya. Lényeges.I don’t like the soup. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually go running but I never go swimming. Még csak öt perce ettek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She seldom cries but often laughs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The dog had been barking for an hour when at last he went out. Nem ízlik a leves. Példák Past Perfect Continuous-ra: He had been typing for ten minutes when he saw Már tíz perce gépelt.: at 5 yesterday) a) Ezt az igeidőt általában összetett mondatok esetén kell használni. a lány már 20 perce ott várt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hope you are fine. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never play golf. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She paints every evening. ha egy történet elmesélése közben a beszélő a múlt egy pontjáról hirtelen visszatekint egy még korábbi eseményre: Pl. hogy nincs there was no sheet in the typewriter. (pl. de gyakran nevet. Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hate mutton. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Here he comes. Mikor a sarokra értem. mikor újabb vendégek érkeztek. Kérdő: Had he been drinking for a long time when we arrived? Ez az igeidő tulajdonképpen a PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatása a múltba. Mikor megjöttünk már két órája ivott.

mikor a vizsgabiztos megkérte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 . Példák Past Perfect-re: By the time the hunter had loaded his gun. mire rászánta magát.: c) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. de itt a régebbi cselekvés nem tart folyamatosan a múlt pontjáig. Kérdő: Tagadó: Mire fölébredtem.: By the time he got to the station. she had already broken my heart. Órák hosszat ült a rókalyuk előtt. a lány már kiment a szobából. A két mondatot összekötő szó lehet: by the time. amikor rájött. Pl. már összetört a szívem. mielőtt beálltál a zenekarba? I hadn’t thought of death until I met the devil. Mielőtt elszaladt. Nagy elánnal bontotta a csirkét. a) Elsősorban összetett mondatoknál használjuk. hogy egy múltbeli cselekvés bekövetkezésekor egy annál korábbi cselekvés már végetért. when. a vonat már elment. Had you learnt singing before you joined the pop-group? Tanultál énekelni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. When I realized she was a swindler. because he had drunk liters of wine before.: He started to play football. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. hogy szélhámos. ha tehát a mesélő visszatekint egy korábbi eseményre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had been sitting at the fox-hole for hours when at last a hare / rabbit / bunny showed up. sárgarépát dugott a puska csövébe. but in a few minutes he ran out of breath and collapsed. Mire a vadász megtöltötte a puskáját. before. PAST PERFECT TENSE Kijelentő: By the time I woke up the girl had already left the room. 6.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been busily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. the hare had already run away. A PAST PERFECT esetében tehát arról van szó. after stb. míg nem találkoztam az ördöggel. mikor verge feltűnt egy nyuszi. hanem már korábban véget ért. Mire kiért az állomásra. rosszul lett. Pl. Miután megette. hogy megegye. Pl. mert elfelejtete föladni a levelet. Az 5/b-hez hasonló esetekben is használjuk. akárcsak az előbbi igeidőt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. ha nem használunk speciális kötőszavakat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Before she ran away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. the train had already left. hogy cseréljenek helyet. b) A szövegkörnyezetből is egyértelműen kiderülhet az előidejűség akkor is. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------After he had eaten it. Már rég megsavanyodott a túrórudi.hogy nincs otthon zsír. he got sick. Dühös voltam rá. Mire rájöttem. Of course. Nem is gondoltam a halálra. a nyuszi már elszaladt.

ha a cselekvés nem egy adott pillanatban játszódott le. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet.: A szituáció: Feleség panaszkodik. újságot olvas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had chewed it well before he spat it out.: I was singing a song when the children broke the window. mikor bejött. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She went mad when she saw I hadn’t brought bread.sz. hogy rettenetesen elfáradt. és így szól: 13 . mint rendesen. hanem részenként szemléli. at six o’clock. akiket lovászfiú korából ismert. Ha az 5. hogy nem hoztam kenyeret.Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. a keze kérges lett. Were you reading at 6 yesterday? I wasn’t writing anything just then. the sun was shining brigthly in the sky. Ilyen esetben PAST SIMPLE is használható. He was repairing the electricity when a short circuit killed him. PAST PERFECT CONTINUOUS-t úgy tekintettük. Sz. c) Ezt az igeidőt használhatjuk akkor is. the dog was barking widly. Pipa volt.éppen akkor stb. hanem hosszabb időn át tartott.: What was he doing at 10:18 yesterday? At 10:18 yesterday he was pouring poison into the glass of the king. PRESENT CONTINUOUS tükörképének tekinthetjük múlt időben. hogy világos legyen. Épp egy dalt dúdoltam. Férj. majd összeesett. birds were singing and of course. 7. PAST CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I was reading when she entered. PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatását a múltba. Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata. (Tehát 10:18-kor éppen öntötte a mérget a pohárba. A cselekvések tehát egyidőben. izzadt. miről van szó. ha a cselekvés a múlt egy adott időpillanatában ment végbe. at 10 o’clock. hogy ő milyen sokat dolgozott. b) Az a ponttal szoros összefüggésben van ez az eset is. amikor ezt az igeidőt a 3. hanem egy másik cselekvéssel fejezem ki. mikor agyonvágta az áram. mikor látta. Jól megrágta. vagy betűvel jelzett pontos időpillanattal (pl. just then . Megőszültem. Pl.) Pl. You know darling. mire ezt megírtam. a PAST CONTINUOUS azonban a végbement cselekvést nem egészként. mikor a gyerekek betörték az ablakot. Épp olvastam. Pl. the telephone was ringing.) 2. Mesélt a lovakról. egyszóval gürizett. egymástól függetlenül mentek végbe. a) Akkor használjuk elsősorban tehát. A lámpát szerelte. Ebben a mondatban a feleség azt igyekszik férje tudomására hozni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He droned on about horses he had known when he was an ostler. az időpontot nem számmal. I was working very hard all day yesterday. csak itt nem adok meg konkrét időpontot. Ezt az időpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni: 1. the cat was mieuwing. mely cselekvések mindegyike egy bizonyos időpontban ment végbe. mielőtt kiköpte. számmal.: While I was reading Népszabadság. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My hair had turned grey by the time I wrote this. hanem több cselekvést állítok egymással párhuzamba. Pistike was banging on the floor. mint ez a rajzból is kiderül. Itt egy példa. mint az 1.sz. mely cselekvés PAST SIMPLE-ben van. Pl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was watching the tale even at midnight. mi ment el?. Míg a nyuszi magyarázott. PAST SIMPLE TENSE Kijelentő: I went to the doctor’s yesterday.) a) Mindenfajta múltban történt esemény elmondásakor. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. mely a múltban játszódott le. who ate her. nem kell DID (és PRESENT SIMPLE-ben nem kell DO). 14 . ha egy komplex eseményt irunk le. nincs mosatlan. did you? A férjet abszolute nem érdekli. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T. you worked hard. Micimackó mézre gondolt. and Owl was tearing his hair. a jelenhez semmi köze. vicceknél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While Rabbit was explaining. hogy a cselekvés bármilyen aspektusa a jelen szférájába emelkedjék. tehát meggátolja. a száját harapdálta. Kérdő: Did you go to see him? Tagadó: I didn’t go anywhere yesterday. Példák Past Continuous-ra: We were eating pumpkin pie when he casually said… Épp sütőtököket ettünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was scratching his back during the whole film. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. Tehát: ki jött?. The wolf then went to Grandma’s house. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. hanem fiát fürdette. hogy a munkának milyen apró mozzanatai voltak. Vigyázz! Kérdés és tagadás esetén használd a DID-et. sztoriknál. swallowed the lovely old lady. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the way they were talking about girls. üres a szemetes). egyszóval jusson (ez azt jelenti.M. elsősorban sz eredmény a fontos (tiszta ing. meséknél. ahol az alanyra kérdezel. mikor meglátta a karfiolfülüt. but out of the sky turned up a hunter who killed the wolf. mikor lazán megszólalt:… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were you sleeping during the show? Aludtál az előadás alatt? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While he was playing golf. Malacka a földet nézte. was holding the hay shaft for a long time. ő a lejátszódott cselekvést mint egészet nézi. friss zsemle. 8. melyik kutya ette meg? stb. he was biting his lips. Még éjfélkor is a mesét nézte. hogy a cselekvés lezárult. mely a cselekvés és a jelen idő között van. Útközben a lányokról beszélgettek.Oh. Bagoly meg a haját tépte.R. Pl.: Little Red Riding Hood (Piroska) decided to visit her Grandma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. opened its pot belly and the girl and her beloved Grandma climbed out safe and sound. vagy mondunk el. A rajzon látható függőleges és ferde vonalak kompoziciója egy falat próbál ábrázolni.-t? Mi robbant fel? Tegnap orvoshoz mentem. Miközben golfozott. But on the way to her house she met the evil wolf. Olyan kérdőmondatoknál. Végig a film alatt a hátát vakargatta. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. Épp krumpliért állt sorba. vagy essék. Például: Who went to see the doctor? Ki ment el az orvoshoz? Which doctor bought a Rolls Royce? What blew up? Melyik orvos vett R. tehát PAST SIMPLE-vel fejezi ki mondanivalóját. egyszóval akkor használjuk. Piglet was staring at the ground. too.

that out a maid Bement a lány. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t see him last month. Két hónapja nem láttam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He arrived ten minutes ago. Never departed more. ha a mondat valamilyen módon a múlthoz kötődik. He has just arrived. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He joined the party in 1950. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When did you eat the cheese straw? Have you eaten the cheese straw? Mikor etted meg a sajtos stanglit? Megetted már a sajtos stanglit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I kissed her last night. I haven’t been to Italy yet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never went to school. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did you also grow up in the provinces. The cat caught a mouse ten minutes ago. I’ve never kissed anybody. in 1956. then to Kardoskút. aztán meg Kardoskútra. Tegnap is későn jött haza.b) A PAST SIMPLE egyedülálló mondatoknál akkor használható bizonyosan. Te is vidéken nőttél fel? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I pickeled this beetroot in June. Épp az előbb jött. yesterday. Még nem jártam Itáliában. Let in the maid. Először Csorvásra ment. She married that big man 11 years ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Up he rose and donn’d his clothes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got a hamster for his birthday. 1950-ben lépett be a pártba. (Arany János) Az alábbiakban a Simple Past. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Who killed Norma Jane? Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------First he went to Csorvás. Nem láttam őt a múlt hónapban. de mint leány.: He went to Vienna through Andau in 1956. I haven’t seen him for 2 months. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. Legbiztosabb ismérve a kötődésnek egy múlt időt sugalmazó időhatározó (pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A year ago he was still a cab driver. Tegnap este megcsókoltam. Példák Simple Past-ra: When did you last see her? Mikor láttad utoljára? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yesterday she came home late again. illetve a Present Perfect közötti különbséget próbálom megvilágítani számos szembeállított példamondat segítségével: SIMPLE PAST PRESENT PERFECT I was in Italy in 1978. I’ve never had such a headache. Még sosem volt ilyen fejfájásom. Tegnap nem fájt a fejem. Egy éve még taxisofőr volt. felöltözött. Kelt a legény. Én nem jártam iskolába. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t have a headache yesterday. Pl. Ezt a céklát még júniusban raktam el. Tiz perccel ezelőtt jött. Dopp’d the chamber door. 1978-ban voltam Itáliában. ten minutes ago) használata. Ajtót nyitott neki. Én még sosem csókolóztam. (Shakespeare) Többé nem jöve ki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 .

5 éve). vagyis Birtokomban van a nyitott ablak. és így kiáltott fel: I have the bear! Ezzel azt akarta mondani ős feleségének. de ott nem fejeződik be. Ezért aztán az ilyen mondatokban általában 2 idő is szerepel. (Elnézést a sok „mondat”-ért. Megvette már az ehetit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Last summer I fell in love with a grey haired guy. van valami abban.He left an hour ago. A fordításnál az az eljárás célszerű. amikor a következő helyzetet képzeljük el: Az angol ősember. A PAST PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan az egyik időhatározót itt is kiválthatja másik cselekvés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I bought this week’s a week ago. hogy a cselekvés mióta tart (pl. vagyis: I have killed the bear! Azaz: Birtokomban van holtan a medve. lévén ilyen igeidő még nem is volt. I’ve never been in love. hogy „Birtokomban van valamilyen valami” pl. Még sose voltam szerelmes. tehát újabb mondatot alkotott: I killed the bear. és használata olyan erőltetett és bonyolult. hogy a when-es tagmondatban ne használj jövő időt. Magyarul egy ilyen mondatot csak két tagmondatból álló összetett mondattal lehet kifejezni. vagy elkezdődött (a nyil indulhat akár a NOW előttről. azt tartják ugyanis. a megirt levél tegnap. De nézzük a példákat: Kijelentő: In May he will be playing football for ten years. 9. hanem jelent. Tavaly nyáron szerelmes lettem egy őszhajú férfiba. hogy fegyházban ülök. No one has ever seen this film. Ezt a filmet még senki nem látta. hogy jelenleg birtokában van az a valami. hogy Megöltem a macit. Have you left yet? Egy órával ezelőtt elment. Vagyis Past Simple-ben (mivel a cselekvés ez esetben fontosabb) mondta. Ebben a mondatban a killed szó past participle (vagyis múlt idejű melléknévi igenév). a másik pedig azt. a másikat pedig a végére. Dárdájával elejtett mondjuk egy medvét. de ez így túl bonyolult volt. az egyik azt mutatja. csak arra vigyázz nagyon. A nyelv némi megerőszakolásával tehát minden Present Perfect Tense-ben lévő mondatot úgy is le lehet fordítani. jövő júniusban).) Vagyis: Jövő júniusban lesz 5 éve.yesterday) Hiszen hogy is néz ki az a mondat. vagyis hogy Megvan a medve. hogy az egyik TENSE olyan ritkán használt. Igen ám. így hát a két mondat helyett kitalált egyet. mely valamikor elkezdődik. Tagadás esetén ez az igeidő – a többi PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan – szintén nem használatos. vagyis jelenleg birtokomban van. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE A legújabban megjelenő angol nyelvtankönyvek csak 11 igeidőt tartanak számon. amit a jeles nyelvészek állítanak. a következőképpen fejezte ki magát. hogy a medvét ő ejtette el. (pl. aki még nem ismerte a PRESENT PERFECT-et. Feleségével azonban azt is közölni akarta. 16 . A PRESENT PERFECT és a PAST SIMPLE közötti különbség megvilágításának egy másik módja. esetleg present perfect-et. akár utána). hogy birtokában van a medve. I have opened the window. hanem feltehetően még tovább folytatódik. hogy a cselekvés folyamatát a jövő melyik pontjához viszonyítom (pl. Kérdő: Will he have been playing football for ten years? És a rajz: Ha az ember belegondol. és csak másodsorban érdeke. hogy I have written the letter yesterday. hogy az egyik időhatározót a mondat elejére teszem. Ezért aztán az ilyen mondatokban értelmetlen és lehetetlen is berakni múlt időre vonatkozó időhatározószókat. Arról van ugyanis szó itt. Next June I will have been (sitting) in prison for 5 years… Májusban már tíz éve fog focizni. ahol a beszélő számára elsődlegesen az fontos. ez a bizonyos mostohagyerek a FUTURE PERFECT CONTINUOUS. és ez az aktus folyamatosan tart a jövő egy meghatározott pontjáig. Nos. Sok ember látta a csütörtöki filmet a TV-ben. Elmentél már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lot of people saw the film on TV Thursday evening. hogy az a valami milyen. hogy nem érdemes foglalkozni vele. hogy olyan cselekvést használsz FUTURE PERFECT CONTINUOUS-ban. Have you bought this week’s yet? Egy hete megvettem az ehetit.

és pont félórája lesz. amelyik halad a fal felé. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In an hour she will have been doing the rooms for half an hour.Például: When I marry Zsóka. hogy csöpög a csap. hogy itt ordibálsz. FUTURE PERFECT TENSE Kijelentő: By this time next year I will have graduated from university. és az időhatározói mellékmondatban továbbra sincs jövő idő. mely a jövőbe tart. Egy óra múlva fél órája fog takarítani. Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra. The plane will have landed by 6 tomorrow. majd nekiütődve a falnak szétpukkan. Van egy cselekvés. hogy építi a házát. Ez történik a cselekvéssel is: vagyis a jövő egy adott pontján a cselekvés biztosan befejeződik. the other ones will have burnt down. I will have been going staedy with her for two years. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. 17 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomorrow the tap will have been dripping for a year. Tehát képzelj el egy léggömböt. Például: By the time you light a new candle. Jövő ilyenkor lesz fél éve. fél napja lesz. A jövőben van egy pont (rajzunkon a fal). hogy pontosan miről is van szó. Jövőre lesz négy éve. hogy önmagát keresi. hanem by (tehát …ra). Mint a példákból is látszik az időhatározóknál általában nem at használatos (tehát nem …kor). Tiz perc múlva tiz perce lesz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------One more minute and you’ll have been yelling here for here for half an hour. Így hát elmondom. (leégett). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year he will have been building his house for 2 years. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun rises he will have been sleeping for half a day. Példák Future Perfect Continuous-ra: Next year he’ll have been working in Tengiz for four years. hogy napozik. Tehát: Amikor házasságot kötök majd Zsókával. A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. Itt is lehet helyettesíteni az időhatározót mellékmondattal. (jártunk együtt). hogy Tengizben dolgozik. hogy tizóraizik. Holnap lesz egy éve. Holnap ilyenkorra még nem fogja megirni a levelet. Mire új gyertyát gyújtasz. már két éve fogunk együttjárni. 10. Majd ha lemegy a nap. Kérdő: Tagadó: Jövő ilyenkorra fejezem be az egyetemet. melyről a cselekvés visszapattan. Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). Még egy perc. Will you have completed your work by 5 this afternoon? Befejezed a munkád délután 5-re? By this time tomorrow she won’t have written the letter yet. A rajz ez esetben sajnos nem fejezi ki világosan azt. Mikor feljön a nap. a többi már leég. hogy alszik. vagy inkább elnyelődik benne. Például: All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. egy napja lesz.

Holnap egész nap festeni fogok. tehát at 5 yesterday játszódott le. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll have typed it by eleven. ha a cselekvés a jövő egy adott pillanatában. Összefoglalva tehát: vagy akkor használd ezt az igeidőt. PAST CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS FUTURE CONTINUOUS Vagyis: Mivel azonban a PAST CONTINUOUS-nak is van más jelentése (ha még emlékszel. I am playing the guitar now. ami a múlt egy adott pillanatában. de azért ez még nem jellemző. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time we get old. nem csoda. I will be playing the guitar at 5 tomorrow. Például: I will see you tomorrow helyett I will be seeing you tomorrow. FUTURE CONTINUOUS TENSE Kijelentő: I will be playing with my baby at 10 o’clock this evening. I’ll have washed up all the glasses. olyan cselekvésre is jó. de nincs benne befejezettség. hogy FUTURE SIMPLE TENSE-es mondatokat. A három time CONTINUOUS TENSE-e tehát szabályosan egymásba csúsztatható. Egyre erősebb tendencia angol nyelvterületen az. ha a cselekvés a jövőben hosszabb ideig fog tartani. megspórolunk annyit. hogy FUTURE CONTINUOUS is használható más esetben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. Kérdő: Tagadó: Ma este 10-kor épp a baby-vel fogok játszani. I’ll have done it. Mire megvénülünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you wake up. Szeptember végére kinyilnak a kerti will have blossomed. Például: I was playing the guitar at 5 yesterday. Tegnap ötkor épp játszottam. hogy legyen egy lakásunk. Akkor mégpedig. Például: I will be painting all day tomorrow. akkor a FUTURE CONTINUOUS akkor használatos. Mire fölébredsz. a PAST CONTINUOUS pedig azt. Majd délutánra megirom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you count up to three. Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipőmet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the end of September the flowers in the garden virágok. amelyik a múltban hosszabb ideig tartott). Végre megint valami szabályszerűség! Mert ha a PRESENT CONTINUOUS azt fejezte ki. Will you be playing with her…? I won’t be playing with anybody at 10 this evening. 18 . ami a beszéd pillanatában. we’ll have saved up enough money to buy a flat. Mire hármat számolsz. tehát at 5 tomorrow történik. Holnap 9-kor éppen játszani fogok. megcsinálom. vagy ha az a jövőben hosszabb ideig tart. Most éppen játszom. Tizenegyre legépelem. FUTURE CONTINUOUS TENSE-be raknak. ha a cselekvés a jövő egy általad ismert pontján éppen játszódni fog. 11. az összes poharat elmosogatom.Példák Future Perfect-re: I’ll have written it by this afternoon. tehát NOW-ban végbement.

Egész délután próbálni fognak. amikor belép a polgármester. 12. ebben az igeidőben kell használni. Jövő ilyenkor nem a Lenin körúton. hogy egész jövő héten esni fog. Mari néni will be sewing a patch on my jeans. a kórus épp a refrént fogja énekelni. pontok valamelyikébe. A vége az lesz. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing her baby carriage. mert a fényképeket fogom előhivni. A tervek szerint. Jövő ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni.Egy formai dologra szeretném csupán felhivni a figyelmedet: I és WE után használhatsz SHALL vagy WILL segédigét. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How will you come out of the cage? Hogy fogsz kijönni a ketrecből? 19 . Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. Példák Simple Future-re: I’ll wash it tomorrow. Kopogj. melyek a jövőben fognak lejátszódni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’ll be rehearsing all afternoon. Azért ugyanis. 11. A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you go to the party tomorrow? Mész holnap a bálba? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you have a drink with me? Iszol velem egyet? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We’ll have a drink at Pista’s place. FUTURE SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I will meet him tomorrow. HE’LL. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. ha jössz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. THEY’LL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will it end? Mikor lesz már vége? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ll end up cracking. Holnap találkozom vele. Majd holnap lemosom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. és melyek nem skatulyázhatók be a 9. Amig én vasalok. A legegyszerűbb azonban. Majd iszunk a Pistáéknál. Voltaképp minden igeidők közül ez a legegyszerűbb az átlag magyar embernek. Vasalás közben TV-t fogok nézni.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. TV nézés közben vasalni fogok. Most volt a hirekben. Találkozol vele holnap? Nem bántalak.Példák Future Continuous-ra: It has just been on the news that it will be raining all next week. a többi esetben általában WILL-t. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be watching TV while ironing. mivel mindama cselekvéseket. because I’ll be developing the photos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knock when you come. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be ironing while watching TV. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.. hogy bedilizel. 10. ha összevonsz: I’LL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While I’m ironing. Will you meet him tomorrow? I won’t/shan’t do you any harm.

Ha kisebb mint én. I’m going to be a fireman. Present Simple Tense He eats a banana every day. Majd a konyhában leveszem a cipőmet. mivel a will-hez hasonlóan ez is jövő időt fejez ki.Itt kell megbeszélnünk a going to szerkezet használatát is. Mikor bementem. Még nem ettem meg a banánt. he’s going to take off his shoes. Present Perfect Continuous Tense He has been eating a banana for 5 minutes. Mire odaérek. There is big fat cloud. vagyis He (Ő) eat (eszik) a banana (egy banánt). amikor bejöttem. Én mindenképpen tűzoltó leszek. Aigner Szilárd most mondta. A példákból majd világos lesz: Például: I’m going to punch him. I’ll punch him. te is fogsz hiányozni nekem. már 20 perce banánt evett. Tűzoltó leszel. Present Continuous Tense He is eating a banana now. Az aktus mindig ugyanaz lesz. Hát ezt én orrbaverem. Aigner Szilárd has just said it will rain. when I entered. Hey. Ott az a nagy kövér felhő. Épp banánt evett. Majd jövőre feleségül veszlek. Past Simple Tense Yesterday he ate a banana. már 20 perce banánt fog enni. azt hiszem. vagy olyan cselekvésre utal. Már öt perce banánt eszik. ez mindjárt leveszi a cipőjét. Te. Past Perfect Tense By the time I arrived. Igen. I’m not going to marry you. Future Perfect Tense By the time I get there. I haven’t eaten the banana yet. Minden nap eszik egy banánt. Megetted már a banánt? Már megettem a banánt. Yes. I think. AZ IGEIDŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiakban az általam legjellemzőbbnek tartott szituációkban próbálom bemutatni az igeidők használatát. Present Perfect Tense Have you eaten the banana yet? I have already eaten the banana. hogy eső lesz. már megette a banánt. Azértse megyek hozzád. mely bizonyosan be fog következni. If he is smaller than me. Mire megjöttem. már rég megeszi/megette a banánt. Tegnap evett egy banánt. Past Perfect Continuous Tense When I entered he had been eating a banana for 20 minutes. 20 . Past Continuous Tense He was eating a banana. Are you going to drink it? Will you drink some milk? I’m going to miss you. he will have eaten the banana. Épp banánt eszik. biztos eső lesz. A kettő közti különbség az. Future Perfect Continuous Tense When I enter he will have been eating a banana for 20 minutes. I’ll marry you next year. orrbaverem. vagy katona. it’s going to rain. I’ll take off my shoes in the kitchen. he had eaten the banana. Mikor bemegyek. hogy a going to erős szándékot fejez ki. He has benn eating a banana since 8 o’clock this morning. I’ll miss you. Reggel 8 óra óta banánt eszik. Te ezt tényleg megiszod? Iszol egy kis tejet? Nagyon fogsz hiányozni. You’ll be a fireman or a soldier. too.

Holnap eszik majd egy banánt. Épp banánt fog enni. mikor odaérek. 21 . Future Simple Tense Tomorrow he will eat a banana.Future Continuous Tense He will be eating a banana when I get there.

álművelt fogalmazásmód az angolban nagymértékben “el van terjedve”. hogy . hogy a rondamagyar “A ház fel van építve”. vagy egy hivatalos szerv roppant precíznek és hivatalosnak látszani akaró mondatai felett törünk pálcát. hogy mire jó ez. hogy “A házat végre felépítették” (“The house has been built at last. a tárgy lesz a szenvedő mondat alanya.” Ugye milyen gyakoriak a hasonló mondatok? Bontsd fel e kerületi tanács. leveleit. a kutyaólat lebontották (vagy lebontult).”). built.az igét többes szám harmadik személybe (ők) teszi. mint: “Ügyével kapcsolatos kérése ki lesz vizsgálva. Elsősorban irodalmi alkotásokból ollózhatsz ki ilyen jellegű mondatokat: “Sorsod immáron bevégeztetett.” “Ha nem fizeti a lakbért. A magyar nyelv . SZENVEDŐ SZERKEZET (PASSIV VOICE) Amikor egy magyar ember idegenül hangzó mondatait akarjuk kigúnyolni. vagyis: “A hűséges férj megcsalatott” helyett “A hűséges férjet megcsalták”. mert nem fontos. hogy a ház felépült. és ott természetes is. are stb. Ennek a szerkezetnek a neve szenvedő. 22 . mert nem fontos. IKV stb. összehasonlító) módszerrel úgy tudsz könnyen ilyen szerkezeteket képezni. alakba kerül. és mikor kell használni: Arra jó. hanem engem vernek.” Ez. somebody letter has posted ebből szenvedő: ahol: the letter has been posted vagyis a cselekvő mondat alanya eltűnik. is being. rendőrség. “A virágok meg lesznek locsolva” stb. mégpedig úgy. ha neked. hogy az ige 3. Állami Építőipari Vállalat brigádja húzta fel.” Vagyis röviden: nem én verem. Most az következik. hogy a cselekvést ki vagy mi hajtotta végre. és a cselekvő mondathoz képest a szenvedőben egy be-vel mindig több van. a magyarban mesterkélt. watered. netán nem is ismered a végrehajtót. és akkor használd.” “Feje annak rendje és módja szerint testétől elválasztatott. téged kizárólag. vagy a téged hallgatónak nem fontos. was. vagy angolul passive voice. vagy nem fontos . csakhogy azok másképpen néztek ki.lévén az alanyt nem ismerjük.szintén használt szenvedő szerkezeteket. tehát készen van.főként régebben . Sz.” “Az aljas bűnöző el lett végre fogva. az állítmány pedig úgy változik. és szinte szünet nélkül sorjáznak az olyan mondatok. is. Ez a be az igeidőknek megfelelően lehet will be. a kutyaól lebontattatott” helyett “A házat felépítették (vagy felépült). vagy elsősorban az érdekel. Most hasonlítsuk össze angol cselekvő. has been. illetve szenvedő mondatokat: Cselekvő: ahol: Someboby alany: tárgy: állítmány: The letter has been posted. mondatokat szó szerint angolra fordítod: Tehát: A ház The house A virágok The flowers van is(has been) lesznek will be felépítve. hogy az épületet a 43. hogy időt és helyet spórolj. így kiáltunk fel: “A macska fel van mászva a fára. alany: állítmány: has posted the letter. “A ház felépíttetett. tűzoltóság. ki lesz költöztetve. Tehát azért mondod azt.II.” A mai magyar nyelv azonban a szenvedő szerkezet helyett inkább cselekvőt használ. Képzése: Kontrasztív (szembeállító. meglocsolva.

Az előző fejezetben láttad. has been being built helyett has been built-et. világos.állítmány (predicate) her . Ez utóbbiakhoz nem tudsz tárgyat rakni. teach stb. melyekkel a fenti két szerkezet közül bármelyik használható: Például: give. hogy mi viszi a munkásokat. a mondat további részének képzése a már ismert módon történik: She was given flowers.részeshatározó (indirect object) flowers . tehát nem teheted az ilyen mondatokat szenvedőbe. akkor kétféleképpen lehet szenvedő mondatot képezni a fenti mondatoból: a) az alany helyére. tehát a mondat elejére a direct object-et tesszük a már ismert módon: Flowers were given to her. DE elmentem. ezért használtunk passive voice-ot. Tehát az. mint a cselekvő mondat tárgya. promise. bring. másik oldalon a szenvedő mondatok: Ahol *-ot (nem használatos) látsz. vagyis ami után mindig tehetsz egy tárgyat (pl. Nézd a következő mondatot: Someone gave her flowers. Ha tehát 2 object van.mivel alanyi helyzetbe került . elolvastam a könyvet.tárgy (direct object) A mondatrészek angol nevét böngészve láthatod. egyik oldalon a cselekvő. ha az azért a mondat szempontjából lényeges. A szenvedő mondatba természetesen be lehet tenni a cselekvést végző alanyt. rohantam). send. hanem a részeshatározót tesszük. illetve indirect). show. pay. tell. hogy 12 igeidővel kell számolni. hogy a munkásokat viszik. (A her-ből . ott a simple alakot használd: pl. az állítmányt bővíted a be valamelyik alakjával. mint az. Ebben a mondatban lényegesebb volt az. (tehát valakinek valamit) 23 . Miután a szenvedő szerkezetek a cselekvő mondatok átalakítással.Vigyázz! Csak olyan mondatokat tehetsz szenvedőbe.alany (subject) gave . mert négynek a képzése túl bonyolult és erőltetett lenne. Van azonban egy másik lehetőség is. vagy maga a cselekcés.) b) az alany helyébe nem tárgyat. gyakorlatban azonban csak nyolcat használnak. buy. offer. Az egyiket már tudud: a cselekvő mondat tárgyát előre viszed alanynak. “What was happened?” típusú mondat. alakba teszed.szeretem a lányt. az igét pedig 3. Azért súlyos hiba a sajnos eléggé elterjedt: “What is happened?”. a mondat végén van. hogy a mondatnak két object-je van (direct.she lett.) Több olyan ige van. hogy ki vagy mi végzi a cselekvést. hogy a munkásokat viszik és az. ahol az ige tárgyas ige (transitive verb). hogy elméletileg 12 igeidejű szenvedő mondat létezik. megjöttem. utálom a tökfőzeléket. Például: The workers are taken home every evening by bus. és by prepozíció előzi meg. Passive voice-ban tulajdonképpen kétféle megoldással találkozhatsz. Elemzés: someone . (Itt tehát a give megfelelő alakja után to prepozíciót kell tenni. bár korántsem annyira. Az alábbi táblázatból mindent megértesz: Most szépen sorbamegyünk az igeidőkön.

pont amikor fényképezték. Ha a segédige összetett segédige (could have. még mielőtt megtalálták volna.buy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The crop will have been harvested by next fall. Someone has told us good news. Jó munkát ajánlottak neki. a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) A larger flat was given to him. His car should have been repaired by now. He was offered a good job. Jövő őszre learatják a termést. should have stb. Söprik az Engels teret. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The letter had been burnt before it was found. Példák Passive Voice-ra: The letter has been addressed to me. Sok sört küldtek a festőknek. Ki fogják üriteni a termet. Someone offered him a good job. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The table was being laid when the plate fell down. A levelet elégették. Ezt meg kell csinálni. mikor leesett a tányér. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He moved just as the photo was being taken of him. must. A dróthoz nyúlni tilos. They will bring you another drink. (Utóbbi két mondatban . majd a 3. Eddig még semmit nem mondtak róla. Nem volna szabad megmozdítani. should stb.). 24 . Új kocsit vettek neki. azt a szenvedőbe is be kell építeni: úgy mégpedig. Épp terítettek. The wire mustn`t be touched. This should not be moved.Példák: They gave him a larger flat. hogy csinálják a kocsiját. He was bought a new car. They sent the painters lots of beer. Hoznak még egy pohárral. Lots of beer was sent to the painters. hanem for. Another drink will be brought for you.) Amennyiben a cselekvő mondatban valamilyen segédige van (can. might have. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engels square is being swept. Good news has been told to us. Elmozdult. They bought him a new car. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nothing has been said about it so far. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was burried alive. We have been told good news. Mostanra már meg kellett volna. Jó híreket mondtak nekünk. Látható. alakja. Élve temették. Nagyobb lakást adtak neki. could. Például: This must be done. The painters were sent lots of beer. A new car was bought for him. You will be brought another drink.) akkor értelemszerűen been kerül utána. It can be seen. alak. Nekem cimezték a levelet. He was given a larger flat. majd következik az ige 3. bring igéknél a prepozíció nem to. hogy a segédige után teszed a be-t. A good job was offered to him. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The hall will be emptied.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It should be repaired.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did he fall or was he pushed? Most elesett. Új nevet adnak majd neki. (A new name will be given to it. Kirúgták az igazgatót. vagy meglökték? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The manager has been fired. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It will be given a new name. Lehet látni a tetoválását.) 25 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been given a punch. Kapott egy nagy pofont. Meg kéne csinálni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------His tattoo can be seen.

hogy Dobó István 1552-ben azt mondta. hogy szép az idő.He went home.. Tehát ami az egyenes beszédben jelen idő volt.. hogy a főmondat (Béla said) szintén múlt idejű volt. amikor az XY azt mondta. . Béla has wondered.idézőjel).she would been working. mert mindjárt ad neki egy nagy pofont.gondolatjel. vagy future-ben van (pl. Béla said.. FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEECH) . (Angolul direct speech.she loved you. személyragok változnak. .. és hogy néz az ki. mint az idézőjelben volt... Tételezzük föl... Azt az eljárást.she would kiss you. mely a magyarban két gondolatjel között van. ... or else he was going to give him a huge slap. present perfect-ben. Ezt hivjuk függő beszédnek. és azután következik az. az ún. . Béla will say).. egyenes. . tudni akarta...She will have been living. A fenti mondatot úgy is mondhatom..She will be working. Az angolban viszont nemcsak a személyes névmások és határozók változnak.she would have been living. angol . mégpedig úgy. Most sorba vesszük. The girl is telling (saying to) Joe that she will sit on the floor... tehát 1987-ben szép az idő. . vagy másnéven idézett beszéd. A függő beszéd angol neve: Reprted Speech. .. Dobó István said the weather was fine.és ez a leglényegesebb az igeidő is... or else I am going to give you a huge slap”. Figyeld meg az írásjelek közti különbséget a magyarban és az angolban (magyar .He has left.. hanem . ... Például: Vigyázz Jóska. .Szép az idő ma! ..III. stb.She loves you. „I will sit on the floor if you want me to” the girl is saying to Joe.mondta Béla. Dobó István said.. a mellékmondat igeideje értelemszerűen ugyanaz marad.mondta Dobó István a török elleni küzdelem reggelén..he would have done it.he had gone home.He is smiling.. hogy a főmondat igeidejéhez igazodnak.he was smiling. . hogy vigyázzon. vagy Indirect Speech. . Joe. Ez a lépés teljesen logikus.. . . kiváncsi volt. A fenti magyar mondat egyenes beszédben igy hangzik angolul: Ugyanez függő beszédben: „Just watch.. hogy a főmondat mindig JOE SAID. Béla azt mondta Jóskának. mivelhogy a legelső mondat: the weather is fine része nyilvánvalóan a jelenre vonatkozik (is). amit XY mondott. Időegyeztetésről akkor beszélünk.. hogy milyen igeidő milyenné válik időegyztetés során.. Béla told Joe to watch. Reported Speech .-vel kezdjük a mondatot.. hogy: Avagy: Dobó István azt mondta.) „The weather is fine today”.he had left.Béla says.He will have done it. Béla is asking. csak a névmások. hogy most.. Ha a főmondat present-ben. a függő beszédben múlt idővé válik. Ezért lett az is-ből was.. egyes határozószók. Ez a mondat. . mert mindjár adok neked egy nagy pofont . if he wants her to. feltéve persze.She has been drinking. Béla says to his friend that yesterday he was in Rome but now he is staying in London. but now I am staying in London” Béla says to his friend. azt kérdezte.. időegyeztetésnek hivjuk (sequnce of tenses). ... amikor az egyenes (idézett) beszéd igeidejét a főmondat igeidejéhez igazítjuk. Direct Speech . hogy a mellékmondat múlt idejét a főmondat jelenideje miatt szintén jelenbe teszed! Például: „Yesterday I was in Rome. ha a főmondat igeideje valamelyik past tense-ben van. vagyis.she had been drinking. A magyar nyelvben az egyenes és a függő beszéd között igeidőbeli különbség nincs (vagy legalábbis nagyon ritka). Nehogy azt csináld. 26 . .She will kiss you.

He said he wished you were here. bár időnként ez utóbbi past perfect continuous-zá válhat (he was sitting . illetve have to esetén a következőkre figyelj: a must maradhat változatlan: You must work hard.Változatlan marad a past perfect (he had done it). would rather. (örök igazság) (Lehet. szerepét inkább a would veszi át minden számban és személyben. could használata esetén: You ought to learn harder.he had been sitting). They said they would come to see me tonight. it is time esetén: I wish you were here. I’d rather you went. He said (that) Joe was smoking a joint when the policeman entered. hogy ezt más mondta. Joe said he could see the house. He said I must work hard. would/should lesz.. ”I can see the house”. Néhány speciális eset: 1.could. Can illetve may segédigék . Joe said to Judy. ought to. elé azonban vesszőt sose rakj! Például: She said (that) she liked the film. ”You may come in”. A következő esetekben nem kell időt egyeztetni: a) Ha a mondatban elmondott helyzet ma is érvényes: He said (that) his wife is an awful chick. A főmondat és a mellékmondat közé beteheted a that (hogy) szót. de ugyanúgy el is hagyhatod. a will/shall esetében ilyenkor is tanácsos b) Olyan összetett mondatnál. 27 . They should wait for me. ahol past continuous és simple past együtt szerepel: Joe was smoking a joint when the policeman entered. Egyszerűsítve a kérdést. (szokás) Galilei said the earth is round. d) Would. és az esetek többségében a past continuous (he was sitting).. illetve might szavakká változnak.csúszik hátrafelé. He said they should wait for him. a) Must. had better. ha tehát a főmondat múlt idejű. should.ha a főmondat Joe said . She said I ought to learn harder. He said he would rather I went.. Joe said. Joe said to (told) Judy (that) she might come in. He said she had better stay in bed.) Megjegyzés: egyeztetni. might. a past perfect continuous (he had been sitting). a mellékmondat igeideje a fentiek kivételével egyet . Jövő idejű segédigékből will/shall. 2. c) Wish. bár a should ilyen értelmű használata függő beszédben elég ritka. (állandó tulajdonság) He said he never gets up early. You had better stay in bed.

I was to/I should look at that girl. 4. 6. Joe said to Judy. ha a cselekvés ideje a főmondat idejével azonos: I always have to be careful with you. Amennyiben az idézett mellékmondat felszólító módban van. He said if I helped him. Mick Jagger said: ”Let’s spend the night together”. He said he always had to be careful with her.b) lehet belőle had to. If you came to my place. Feltételes mondatok esetén. I will be grateful. Joe said. Ha a feltételes mondat egyik fele felszólító. Jelen idejű feltétel (II. he would show me his new stamp-collection. Vigyázz! Suggest ige után soha ne használj to + infinitive-et. ”Don’t be so cool”. He said he would have to write a newspaper article. függő beszédben főnévi igeneves (to+infinitive) szerkezetet képezz: ”Love me”. Joe said (that) he was hungry. És íme a két lehetőség: He told me to look at that girl if I wanted to see something marvellous. Reported Speech-ben az igeidőkön kívül az alábbiak változnak: a) b) személyes névmások értelemszerűen: ”I am hungry”. két lehetőség van. I would show you my new stamp-collection. ”Let’s go” típusú (többes szám első személyű) felszólításokat ”suggest” igével alakítsd át. az igeidők egyet csúsznak: If you help me. ha a főmondat idejéhez képest a jövőre vonatkozik: I must/have to write a newspaper article. Tehát a say igéből tell lesz. He said if I went to his place. He said if I wanted to see something marvellous. vagy the previous year / month / week the following year / month / week that those there c) egyebek: this these here 28 . szint) igeideje nem változik. I said to my sweetheart. c) lehet belőle would have to. másik fele if-es. 5. A mondat: Look at this girl if you want to see something marvellous. ha a feltétel a jövőre vonatkozik. he would be grateful. I told my sweetheart not to be so cool. időhatározók: now today tomorrow the day after tomorrow yesterday the day before yesterday ago last year/month/week next year/month/week then that day the next / the following day in two days’ time the day before / the previous day two days before before the year / month / week before. 3. Mick Jagger suggested spending the night together. Joe told Judy to love him.

Példák Reported Speech-re:
Jani said he was ready. Jani szólt, hogy kész van. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuska said she hadn’t told Jani a word. Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he wouldn’t wait any longer. Azt mondta, hogy már nem vár tovább. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He told me to turn off the radio. Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said if I went to the shop I should bring him some oranges. Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he had been at home all day the day before. Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has just said that coffee is ready. Azt mondta, hogy kész a kávé. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought I’d forgive her if she was crying. Azt hitte, ha sír, mindent megbocsájtok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. Azt állította, hogy azért nem nő a narancsfája, mert nem kap elég napfényt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH-tól. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They thuoght they were late. Azt hitték, hogy elkésnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My mother said she didn’t liked my hair. Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told her to try the green one. Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She said she was bored. Azt mondta, hogy unatkozik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told you we would have to be there by seven. Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he didn’t like strawberries. Azt mondta, az epret nem szereti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I thought you had already had lunch. Azt hittem már ebédeltél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He thougth the fence was made of sausages. Azt hitte kolbászból van a kerítés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said I might come in. Azt mondta bemehetek.

III/a. FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED QUESTION)
A függő kérdés regulái lényegében minden ponton megegyeznek a függő beszéd szabályaival, vagyis itt is ugyanúgy változik az igeidő (ha a főmondat valamelyik past tense-ben van), a személyes névmások, az időhatározószók és egyebek. Mivel azonban a mellékmondatunk itt kérdő, egy-két újabb problémával állsz szemben. Ugyebár tudod, hogy kétfajta kérdés van, úgymint: a) b) kérdőszavas kérdés (Where are you?) kérdőszó nélküli (eldöntendő kérdés) (Do you love me?)

29

E kétfajta kérdés szem előtt tartásával kell a függő kérdés mondatait megalkotni. Tehát: a) Kérdőszavas kérdéseknél arra vigyázz, hogy a kérdő szórendfüggő kérdésnél egyenessé válik, ami teljesen logikus, hisz a függő kérdés végül is már nem kérdő, hanem kijelentő mondat.
„Where is my car?” - Joe asked. Joe asked where his car was. „When did you break the window?”, the girl asked me. The girl asked me when I had broken the window.

b) Kérdőszó nélküli kérdéseknél a szórend természetesen szintén egyenes lesz, ezenkívül azonban a két tagmondat közé if, vagy whether szó ékelődik be. Az estek többségében mindegy, hogy a kettő közül melyiket választod, néhány esetben azonban nem. Az erre vonatkozó ismertetőt néhány sorral lejjebb megtalálod. Tehát:
„Are you still here, Joe?, the girl asked. „Can you sing?”, the direktor asked me. „Do you know The Star Makers?”, Béla asked him. „Will you help me?”, the lady asked. The girl asked Joe if/whether he was still there. The director asked me if/whether I could sing. Béla asked him if/whether he knew The Star Makers. The lady asked me if/whether I would help her.

Vigyázz! A that szót soha ne használd a két tagmondat között függő kérdésnél. Speciális képzési mód lehetséges shall I / shall we jellegű függő kérdéseknél. Nézd: a) „Where shall I sit?”, the girl wondered. (Hova üljek?)
The girl wondered where she should sit, vagy The girl wondered where to sit.

b)

„Shall we help him?”, the boys asked. (Segítsünk neki?)
The boys asked if/whether they should help him, vagy The boys asked whether to help him.

Ez utóbbi esetben csak a whether + to szerkezet használható, if + to semmiképpen sem. Megjegyzés: A függő kérdésben szereplő if nem azonos a feltételes mód if-jével, utána tehát will/would bátran használható! Függő kérdésnél többek között az alábbi főmondatokkal találkozhatsz: He asked... She wanted to know... He wondered... (kíváncsi volt) I wonder... (vajon) I don`t / didn`t know... Do / did you know...stb. Példák Reported Question-re:
He asked what I had in my suitcase. Megkérdezte, hogy mi van a bőröndömben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know when they would arrive. Tudni akarta, hogy mikor érkeznek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know what to put on/what I should put on. Nem tudtam, hogy mit vegyek fel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know whether to put on something / if I should put on something. Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know how she could tell. Nem tudtam, hogy honnan tudja.

30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I was wondering what it all meant. Azon tűnődtem, hogy mit jelent mindez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked why dinner was not ready. Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The customs officer asked me if I had anything to declare. A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know where I had bought the shoe lace. Tudni akarta, hol vettem a cipőfűzőt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked if I had slept well. Azt kérdezte, jól aludtam-e. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t know whether there were any letters for me. Nem tudtam, hogy van-e levelem.

31

alak + amin a cselekvést végzik Az előző esettel ellentétben itt tehát három műveltető ige közül választhatsz.foglakozási kötelesség (I got the plumber to repair the tap.késztet. Ebben az esetben a műveltető mondat felépítése a következő: alany + műv.rábeszélés (I got him to do it. I had/got my hair cut.ha más segédige nincs a mondatban – DO. hogy ki az. He got the maison to build a house. MŰVELTETÉS (CAUSATION) A műveltető szerkezetet úgy ismered föl. akivel a cselekvést végeztetjük. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. Kőművessel építtetett házat. vagy get igét használjuk. vagyis hogy ki végzi a cselekvést. He’ll make Béla pay for the damage. hogy az igeidőt a have vagy get különböző alakjai adják meg (is getting. vagy nemszemélyt (pl. Hogy mikor melyik segédigét kell használni.ige + a cselekvést elvégző + ige 1. -et. b) Ez az az eset. úgymint: have. Most nézzük egy kicsit részletesebben e két formát: a) Itt tehát nem ismerjük a cselekvést végrehajtó személyt (vagy nem-személyt) Ki fogom festetni a nagyszobát. will have. Bélával fogja megfizettetni a kárt. I must have/get my record-player repaired. hogy kivel végeztetjük a cselekvést.IV.) have . Lilára fogom festetni a hajam. Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. amikor ismered a cselekvést végrehajtó személyt. Például: A képzési szabály itt az. ugyanis két alapvető műveltetési forma létezik: a) b) az egyikben nem ismerjük. Nagyon vigyázz! Például: A get használata esetén az ige to -t vesz fel. és úgy tudod képezni a magyar nyelvben. hogy egy igéhez -at. Új ruhát csináltattam az esküvőmre. -tet képzőt raksz. He had the rookies wash the corridor. Vajat hozattam a közértből. Ebből egyenesen következik.) . Vigyázz! Kérdés vagy tagadás esetén . tudjuk és fontosnak tarjuk. és fontosnak is tartod megnevezni azt. was getting stb. alakba (past participle) tesszük. macska). I will have/get my hair dyed violet.) make . make. -tat. I had/got some butter brought from the shop. a következő legyen irányadó: get . hogy az alany után a have. had. vagy nem fontos. Például: fest . Például: Levágattam a hajam. Például: Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. a többiek erre nem képesek. rávesz valamire (I made her close her eyes. illetve DID használata kötelező.festet javít . és a mondat főigéjét 3. get.javíttat Az angolban ennél valamivel bonyolultabb a képzés.) A szórend mindig a következő: alany + művelteő ige + amin a cselekvést végrehajtják + ige 3. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat.minden egyéb esetben 32 .

What caused him to do it? Miből gondolod? Jól áll neked. Nem tudta hallatni a hangját. hogy holnap kettőkor érkezem meg (kettőkor érkeztet meg) New York legnagyobb repülőterére. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. The sight of blood made her faint. hogy álljon be rendőrnek. magyarra azonban nem -at. Gépeltesd ezt le. A macskával etette meg a párizsit. He had it coming. He forced her to join the police force. Rávette. Éreztette befolyását. Van néhány mondat. A szomszéddal hozatott cigarettát. Úgy intézte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have it typed. Épp most másoltatom. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. What makes you think that? It makes you look so pretty.Néhány speciális műveltető mondat: He couldn’t make his voice heard. He can make himself noticed. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m having it copied right now.-et -tel fordítjuk. Példák Causative-re: Would you make him repeat it? Megismételtetnéd vele? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He gets a black boy to clean his shoes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He made the cat eat the párizsi. Ahogy meglátta a vért. A borbéllyal húzatta ki a fogát. 33 . He made his influence felt. Miért tette ezt? Amerikában gyakori a have+somebody/something+ige+ing-féle műveltetés. elájult. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had a blind piano tuner tune the piano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got the barber to take out his tooth. Észre tudja magát vétetni. Csak magának köszönhette (Ő jövette el). mely angolban műveltetőnek számít. Tudatni fogom veled a híreket. I will let you know the news. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How many photos have you had taken? Hány fényképet csináltattál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will you have the knives sharpened? Mikor fogod megéleztetni a késeket? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had his neighbour bring cigarettes. Egy néger fiúval pucoltatja a cipőjét.

szinten. szinten van (vagyis „Ha akkor leszoktál volna a dohányzásról”). de kezdhetsz a másikkal is.would have + ige 3. Ennek a három fajtának van neve is..past perfect . III. hogy két szint (általában II. If you had given up smoking. Ezt többnyire akkor használd. Tehát az előző magyar mondat helyes fordítása így hangzik.szint If you had worked harder. A mondat első fele itt értelemszerűen III. szintről.jelen idő (present simple) . vagyis ami III.. eljössz délután. I would buy a coat. sőt kötelező. FELTÉTELES MÓD (CONDITIONAL) Azt bizonyára tudod. Például: Ha többet dolgoztál volna. nem kerültél volna kórházba.would have come Nagyon fontos tehát az. mégis az egyszerűség kedvéért I. valamint minimálisan két tagmondat. hogy a feltétele mondatban jelen van egy if (ha) szócska. Például: A tej megsavanyodik. Mindig segítek neki. A virág elpusztul. II.szintben lehet használni.alak . most több pénzt kapnál. ha megkér rá. vagy állandó állapotot. ha néhány napra elöl hagyod.) egymással keveredik. if-es tagmondat . A magyarban és az angolban is elképzelhető az. II. 3. ha nem öntözöd. Például: Ha akkor leszoksz a dohányzásról. hogy a feltételes mondatoknak alapvetően három fajtája van. Ha szeretsz. III. Tudnod kell viszont. you will come to my place in the afternoon. Ha szerettél volna.would + ige 1. vagyis a mondat egyik fele II. 2. azt gyakorlatban is csak III.simple past .will come II. ha if -essel kezdesz. ezeket később megtalálod. Ha szeretnél.V. Nézzük a szinteket: I. you would get more money now. I would buy a coat if you gave me some money. ha törvényszerűségeket. Apróságok: 1. Azt is tudod (vagy legalábbis érzed). eljönnél délután.would come III. if-es tagmondat . Például: If you gave me money.szintbe tesz. A magyar nyelvben sokszor előfordul. a másik III. Azaz: I. 34 . I always help her if she asks me to. If you loved me. amikor erre lehetőség van. If you had loved me. if-es tagmondat . szinten van.alak .szintben van értelemszerűen. illetve III. Az angol erre nem képes. szintű feltételes mondatot az egyszerűsítés érdekében az ember I. you would have come to my place in the afternoon. I. (Vannak bizonyos esetek. azaz kezdhetsz if-es tagmondattal.had loved nem if-es tagmondat . mint I.szintben gyakori az olyan feltételes mondat. eljöttél volna délután. you would come to my place in the afternoon. de az egyszerűség kedvéért most úgy fogok beszélni róluk.) Természetesen a két tagmondatot tetszés szerint fölcserélheted. you wouldn’t have been taken to hospital. hogy a két tagmondat közé csak akkor tehetsz vesszőt. és III. Flowers die if you do not water them.szint II. If you love me.loved nem if-es tagmondat .jövő idő (future simple) .love nem if-es tagmondat . illetve would segédigét.szintbe tettük. hogy if-es tagmondatban ne használj will. hogy III. tulajdonságot akarsz kifejezni. melynek mind a két fele jelen időben van (tehát nincs benne will). Milk goes sour if you leave it outside for some days.

) 8. Segédigét if-es tagmondatba is bátran tehetsz.szinten: If you could come in the afternoon... Léteznek azonban megszilárdult kifejezések. hogy egyszerű összevonást ‘ll. vagy will/would segédigét használjunk-e. (Ha esetleg. vagy could-ot használni.szinten (if I had told .szinten az if + could have helyett mindig az if + have been able to-t használd. Were it not for a few vegetables (if it were not for a few vegetables) they grew.. vagyis if . Például: I will (I’ll) go on working if it stops raining. régebben az volt az elv. 5. vagyis I és he után a was is éppúgy használható. kimehetünk a Fradi meccsre.. Joe would be the secretary of the party... I would go to Püspökladány. If-es tagmondaton belül is elképzelhető should és would használata.. hacsak tényleg nincs rá szüksége.. vagy úgy is megoldhatod a kérdést. hogy minden esetben will/would-ot használj. Ezek a segédigék valamilyen mellékjelentést kölcsönöznek az if-es tagmondatnak. Joe would be the secretary of the party. szintű feltételnél. Ugyanez II.4. Például: If I were the minister. tell him to give me a ring. és III.. ugyanúgy. Should you meet him (if you should meet him). May. hogy éheztek volna. Manapság ez már nem így van.). II. és az előbb említett if it were + for szerkezetben használatos. 10.) should If you should meet my friend. bár III. (Ha lennél szíves segíteni.). hogy if szó helyett in case. II. hogy unless használata esetén a tagmondatban nem lehet még egyszer tagadni. Természetesen nem kötelező mindig mind a két oldalon can-t. mint a were.. Például: If it weren’t for the bad car. a másikon hagyományos szerkezet. hogy I. A mondat másik felében nincs ilyen kötöttség. Például: If I were you. they would surely have starved. we can go to the match. amennyiben az if-es tagmondat állítmánya létige (tehát a be múlt idejű változata.. If-es tagmondatban időnként előfordul a were + for szerkezet. Vitatott kérdés a feltételes mondatok esetében az. amennyiben a mondat értelme úgy kívánja. Például: If I was the minister. we could have gone . Miután a should jelentése ma már elsősorban „kellene”. mint más esetekben. vagyis was/were. azt javaslom. we would get there in time. they would surely have starved.. Természetesen feltételes mondatoknál is használhatsz segédigéket.szinten: If you had been able to come. (Ha nem lenne rossz a kocsi. Például: If you can / could come.) 7. tell him I want to see him. (Ha hajlandó lenne ideadni. ennek a szónak a jelentése: ha (csak) nem. biztos. hogy az angolban nincs kétszeres (dupla) tagadás. hogy minden számban és személyben were használatos.could.) 6. Ez leginkább III.szintű should-os mondatban (if you should tell me . mely II. vagy provided vezeti be a tagmondatot.) If you can come in the afternoon. és a szórend megfordul. would If you would lend me your car. Unless. I would finish it sooner. We would (we’d) go on working if it stopped raining.) 9. Elég gyakran előfordul. És III. Például: Had you been there (if you had you been there). might szavakat azonban if-es tagmondatban ne használj. she wouldn’t have been so bad-tempered.not. netalántán találkoznál vele.. szintre egyaránt vonatkozhat. vagy ‘d-ot választasz az alany után. hogy az if-es tagmondatban az if szót elhagyják.) If you would be so kind as to help me.. (Ha neked lennék. Például: (Ha el tudsz jönni délután. (Nem adok neki pénzt. he will/could go to the match. we could go to the match. (Ha nem termesztettek volna zöldséget.) If it weren’t for a few vegetables they grew. Ebből egyenesen következik. értelemszerűen az egyik oldalon lehet can .. mint fentebb már említettem volt.) Például: I won’t give her money unless she really needs it. illetve we után shall/should. Előfordulhat. időben odaérnénk.. ahol ma is a régi elv a követendő. (Abból következik egyenesen. 35 .

I’ll cook plenty of soup just in case they decide to stay for dinner. hogy itt maradnak vacsorára. Feltéve ha nincs ellenvélemény. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If you give me a tissue paper. Lengyelország volna a csúcson. megtörlöm az orrom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were it not for the Nips being so good at building ships. we wouldn’t have heard the burglars. 36 . Főzök egy csomó levest. Példák Conditional-re: The two poor chaps would go ploughing if they had bread. ha volna kenyere. Két szegény legény szántani menne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Had they waited. Ha a kutya nem ébresztett volna fel. we’ll hold the meeting here. Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat.Például: Take your coat in case it rains. nem hallottuk volna a betörőket. Elmegyek. Ha adsz egy zsebkendőt. Megszámoltam volna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? Elcserélnéd két 16 évesre. ha úgy döntenek. too. I’ll go provided you go. I’ll wipe my nose. ha fiatalabb volnál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I would have counted it if I had been able to. Ha vártak volna. Provided there is no opposition. arra az esetre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If the dog hadn’t woken us. találkoztunk volna. ha tudtam volna. itt tartjuk a gyűlést. we would have met. feltéve ha te is mész. ha esne. Poland would be on the top. Vigyél kabátot arra az esetre.

shall. A választható segédigék: will. A can/could-ot akkor célszerű használni. 37 . mert így a mondatba becsempészhető a can/could segédige.) Itt az alanyok különböznek (én küldtem ki őket és ők lesznek a friss levegőn). Ez utóbbi azért jó megoldás. -hat. 2 lehetőség kínálkozik. -het). Természetesen hagyományos képzés is lehetséges: I sent the children to the garden so that/in order that they could/would be in the fresh air. -het jellegű (hogy megvehessen. mint „b”-t. Például: Bekapcsoltam a TV-t. szintén a stílustól függ. kötőszavuk so (that). vagyis külön kell ragozni mind a kettőt. úgymint: a) a két tagmondat alanya megegyezik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és én nézem a Tudósklubot). de előfordul. Ebből a két példából láthatod. Az olyan alárendelő összetett mondatokat (alárendelő összetett mondat= 1 db főmondat + legalább 1 db mellékmondat) hívják így. vagy: Bekapcsoltam a TV-t. Hogy a négy segédige közül melyiket kell választani. b) az alanyok különböznek: ekkor a két tagmondat önálló életet él. hogy a szomszédom megnézze a Tudósklubot. de csak akkor. can. I switched on the television so as to watch Tudósklub. Például: (Kiküldtem a gyerekeket a kertbe. Ez az eljárás nem ritka ilyen esetekben. egyéb esetekben a will/would a leginkább használt segédige. hogy mi az a célhatározói mellékmondat. b) a két tagmondat alanya különbözik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és a szomszéd nézi). vagy in order that. a mellékmondat jelenidejű segédigét vesz fel a „célhatározóság” kifejezésére. míg az utóbbi esetben úgy képeztem a mondatot. meg én is. úgy véltem jobb. hogy megnézzem a Tudósklubot. present perfect-ben. may. hogy “b” típusú mondatot képeznek “a” módjára. A kétfajta mondat megkülönböztetése alapvető kulcsa a helyes mondatalkotásnak. de mivel elég gyakran használod te is. hogy friss levegőn legyenek. ha egyértelmű.VI. vagy: I went to Vienna so that I could buy the stereo. de mindháromban közös a to+infinitive. Vagyis 3 féleképpen lehet ugyanazt kifejezni. Menjünk sorba: a) tehát az alanyok megegyeznek: ilyenkor a két tagmondatot to+infinitive szerkezettel kapcsold össze: I switched on the television to watch Tudósklub. lévén máshogy kell képezni az „a” típusút. Figyeld: I went to Vienna to be able to buy the stereo. Például: I switch on the television every evening so (that)/ in order that my neighbour will/can/may/shall watch Tudósklub. illetve a can/could. mintha “b” típusú lenne (az alanyok nem egyeznek meg). Az előbb tehát to be able to-t használtam (jelentése: képes. hogy kiről. hogy végre megvehessem a HI-FI tornyot. mégis képezhető a mondat az alábbi formában: I sent the children to the garden to be in the fresh air. Először is azt tisztázzuk. amelyekben a mellékmondat a „mi célból?” kérdésre válaszol. ha a mondat igéje -hat. vagy miről is van szó. Ha az „a” típusú mondatban (ahol a két alany megegyezik) a mondat második felében -hat. a leggyakrabban használt segádigék azonban a will/would. Ritkán. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT (CLASUE OF PURPOSE) Ezt a szerkezetet jellegéből adódóan az INFINITIVE részben is tárgyalhatnánk. hogy alapvetően 2 fajta célhatározói mellékmondat létezik. I switched on the television in order to watch Tudósklub. legfeljebb kiegészül a mondat so as. vagy in order to kifejezésekkel. hogy el tudjon menni). -het jellegű ige van. vagy future tense-ben van. Ha a főmondat present-ben. ha külön fejezetben ismerkedsz meg vele. Bécsbe mentem.

nehogy ujjlenyomatot hagyjon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. Korán kelt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I came to bury Ceasar not to praise him.) Példák Clause of Purpose-re: He spoke loudly so (that) everybody could hear him. Újságot tett a székre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. 38 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. vagyis nem hagyják magára a to + infinitive-et. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. nehogy megint elkéss. Kesztyűt húzott. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He opened the door so that the kids could go out to the street. nehogy a kéményseprő összemaszatolja. hogy még napnyugta előtt elérje a hegy csúcsát. (Halkan jött be a szobába. Berohant az égő házba. Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. Kinyitotta az ajtót. hogy kimentse a gyereket. hogy jobban lásson.“a” típusú mondatokban (tehát amikor a két alany megegyezik) tagadás esetén általában beteszik a so as-t. Jobb ha taxival mész. Fölvette a szemüvegét. Mindjárt ablakot nyitok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’d better take a taxi so as not to be late again. hogy kimenjen a füst. hogy mindenki hallja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He rushed into the burning house to rescue the child. Például: He came in quietly so as not to wake the children. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got up early (so as) to reach the summit before sunset. nehogy felébressze a gyerekeket. Hangosan beszélt.

mivel a legtöbb bajt az okozza. ilyen király stb. hogy egy tagmondat beékelődik egy másik tagmondat kétfelé szabdalt részei közé. He touched the pussycat which/that was in her lap. vonatkozó névmást találsz. He told me what he knew about the event. The girl whose dress I tore off is my teacher. aki. Elmesélte azt. Emlékszem arra a történetre. hogy a kötőszó mikor which és mikor what. az út szélén áll. hogy kell-e vesszőt rakni a tagmondatok közé. a másik. A következőket jegyezd meg: Mindig what-ot használj. This is the restaurant where we had lunch. Tuesday is the day when I generally meet you. when why The boy who loves you is my friend. Például: I sat on the chair which/that was in the corner. Például: I was surprised (at) what I saw. 39 . A kocsi. hogy nyelvészetileg a what típusú mondatok nem ebbe a kategóriába tartoznak. vagy nem. A folyó. illetve what kötőszót. Például: A legnagyobb gondot az okozza. mikor kell vesszőt rakni a tagmondatok közé és mikor nem. Az alábbiakban 3 lépcsőben fogod elsajátítani a Relative Clause-ok helyes használatát. Nézzük a lépcsőket részletesen: I. Ahogy a példából is láttad. hogy mikor lehet elhagyni ezeket a kötőszavakat. általában az a helyzet. mely zúgva. where. általában nem található angol mondatokban. hogy mikor használunk which/that. Utalószó = olyan ember. Emlékszem arra. Még csak előljáróban annyit. nehéz gyermekkort élt. úgymint: I. Itt kell megjegyezni. the névelő használatos. mikor melyik kötőszót használd II. aminek a…stb. ha főnévre (tágabb értelemben névszóra) utalsz. mikor hagyhatod el a kötőszót III. Ezeknél a mondatoknál több gond is van. amit elmeséltél. hogy utalószó. hogy mikor melyik kötőszót (vonatkozó névmást) kell használni. aki a sarkon áll. amit tudott az esetről. a harmadik. ha igére utalsz. Például: A lány. melynek a motorja rossz. I remember the story which/that you told me. I don’t know the reason why you are so angry. melyekben a két tagmondat között ami. mint olyan. de fontos róluk itt beszélni. mint a Duna. az utóbbi esetben főnévre (the story). Az egyik az. az a könyv. Meglepődtem azon. A leggyakrabban használt kötőszavakat vesszük előbb sorra: who (helyette néha that) whom (beszédben igen ritka) what which (helyette lehet that) whose. akinek a….VII. amit elmeséltél. Hasonlítsd össze az alábbi két mondatot és akkor világos lesz a különbség: Például: I remember what you told me. amit láttam. Mindig which/that-et használj. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES) Az olyan típusú alárendelő mondatok soroltatnak ebbe a műfajba. ahol. rövidebb. Míg az előbbi mondatban tehát igére (remember) vonatkoztattunk. bőgve törte át a gátat. amely. helyette a.

A lány. most stb. hogy ha birtokos szerkezet van a főmondat végén (the lady’s bag). A szék. melyre rá akarok ülni. ha tetszik. akihez beszélek. ahol áll az idő. 40 . Például: A lemez. bár a that a beszélt nyelvben jóval gyakoribb. tehát nem alanyesetben. Olyan ember ő. Például: A könyv.… The boy I saw … (itt az aki után tárgyrag következett. The play about which I’m speaking. Például: The girl whose face is so pretty is my wife. Mégpedig akkor hagyhatod el őket. Ki kell tenni a whose névmást is. Ha az I. hogy a which. melyet ott látsz. tehát ragozott). tehát soha nem hagyhatod el. az én feleségem. különben a mondat igen furcsa lesz. Ha alanyi helyzetben van névmás. És csak which használható a non-defining (vesszős) mondatokban. He’s a man who has no past. … The car you can see there … The room you painted … Vigyázz! ha a jelzői mellékmondat szenvedő szerkezetben van.) A korábbi példákban láthattad. nothing. melyet lelőttek … The aircraft which / that was shot down … (a repülő. amit nem szabad elfelejtened. mely le lett bontva …) itt ki kell tenni a névmást. hogy elöljárószó (preposition) járul hozzá. The bag I found the letter in. The record I bought yesterday. akivel beszélgetek. akit. The girl I’m talking to. mint pl. akit láttam. amelyről beszélek. akkor mindig ki kell tenni. Természetesen ezeket a vonatkozó névmásokat nem kötelező elhagyni. Ebben a lépcsőben megvizsgáljuk. amikről később esik majd szó. much. Viszont kizárólag that használható a határozatlan névmások után. … A szoba. A leggyakrabban elhagyható névmás tehát a who és which/that. de beszédben jobb. A színdarab. Vagyis: He stole the bag of the lady who had been standing at the corner… (a mondat helyesen) He stole the lady’s bag who had… (Itt a táska állt a sarkon. Ez az a ház. Például: I reminded him of what he had promised. This is what you musn’t forget. A ház. The play I’m speaking about. Ha a vonatkozó névmás oly módon ragozott. Például: A fiú. amit kértél. Emlékeztettem arra. a kötőszó természetesen elhagyható miután ragozott helyzetbe került). hogy what kötőszót kell alkalmazni. The chair I want to sit on. melyben a levelet találtam. melyet lebontottak … The house which / that has been destroyed … (a ház. amit ígért. mégpedig mindig. akinek nincs múltja. hogy mikor hagyhatók el a vonatkozó névmások.: all. akinek olyan szép az arca. A repülő. és ezután mérlegeld. ha nem használod. A lány. mégpedig a tagmondat végén. The record that I bought yesterday. The book I’m talking about. de az elöljárószót mindenképpen ki kell tenni. mait tegnap vettem. A lány. akkor azt mindig ki kell tenni. The girl I am talking to. akkor ezt of-os szerkezettel váltsd fel (the bag of the lady). amiről beszélek. The girl to whom I am talking. illetve that névmásokat szabadon választhatónak tüntettem fel. ki is teheted őket. II.Például: I’ve brought the book that you asked for. lépcsőben egyszer már kiszámítottad. mely le lett lőve) itt is ki kell tenni az előbbiek miatt. Még csak annyit. A táska. melyet kifestettél. ha ragozott formában vannak. This is the house where time has stopped existing. a fordítást mindig ronda-magyar módon végezd el. everything. Elhoztam azt a könyvet. Az autó. Ez a két kötőszó általában egymással fölcserélhető. mert alanyi helyzetben van (nem ragozott). Ez az. hogy ki kell-e tenni a névmást.

mert a jelzői mellékmondat (who is the president of the USA) határozta meg az alanyt. is a great tourist attraction. Ha még emlékszel.) Hogy most végül is te hogy járj el. Hát azért. hogy “Ez az a kérdés. Például: a) The woman who works in the box office is my sister-in-law. b) Westminster Abbey. is very rich. who works in the box office. Ez azért definig mondat (tehát nincs vessző). who lives in Rózsadomb. This is the question which I don’t want to speak about. itt arról van szó. viszont van egy áthidaló megoldás. az “a” típusú mondat az. még fogalmad sem volt. amikor megnősültem. hogy “The man”. tehát nekem egy darab nővérem van. elvileg négyféle módon mondhatod: Például: This is the question about which I don’t want to speak. (Viszont egyszerűbb. is my sister-in-law. hogy a világ 2 milliárd férfiúja közül kire gondoltam. Akkor tudtad meg.Ez utóbbi mondatban about that használata about which helyett teljesen rossz. mégpedig: a) Defining reletive clause (itt nincs vessző a tagmondatok között). Időnként elhagyható a mondatból a where. Az első mondatban két vesszőt látsz. The moment he entered the room … Abban az évben találkoztam vele. That is the reason he likes to come here. akkor ez nondefining (tehát van vessző. tehát a jelzői mellékmondat nem határozta meg jobban az alanyt. was born in the provinces. why vonatkozó névmás is: Például: Abban a pillanatban. when. mint ha nem használsz vesszőt. és ez a nővérem a Rózsadombon lakik. Figyelj! My sister. Nézd az alábbi példát. a) The church which stands near the river is the oldest one in our town. legfeljebb egy plusz információt közölt róla. abban az értelemben. amiről nem akarok beszélni”. Most azt gondolhatod. who is the president of the USA. a) The old lady who lives across the road has got married for the sixth time. hogy minek akkora feneket keríteni két apró vesszőnek. mint amennyire az már eleve meghatározott volt. és talán világos lesz. Ez az. b) My father. amikor hozzátettem a jelzői mellékmondatot. hogy az alany eleve meghatározott. I’ll go to any place you want me to. mert az alany elhangzásakor (George Bush) már pontosan tudtad. who is 60 years old. I met him the year I got married. hogy mikor kell vessző egy Relative Clause-ban. hogy kiről van szó. ha a that-et kihagyod. b) Jane. Nézd az alábbi szembeállított példákat. tehát meghatároz valamit. mégpedig: Például: The play that I’m speaking about. illetve mikor nem szabad vesszőt rakni. És hogy miképp határozza meg? Hát figyelj: Például: The man who is the president of the USA went to California. méghozzá kettő) mondat. b) Non-defining relative clause (itt kell vesszőt tenni). sokan pedig csak a végére teszik ki (… about). ami azt jelenti. hogy kiről van szó. Ha viszont azt mondod. Mint a nevéből is kiderül. This is the question that I don’t want to speak about. amikor belépett a szobába. Oda megyek. III. ahova akarod. amelyik definiál. Nyelvészeti neve is van ennek a két mondattípusnak. sokan választják ugyanezt a megoldást. miről van itt szó. My sister who lives in Rózsadomb is very rich. which is one of the oldest churches in Britain. hogy mindig mindent középen oldott meg (about which). Ez a legmagasabb lépcső. 41 . Hiszen mikor a mondatnak azt a részét mondtam ki. vagyis definiáltam a “The man”-t. de that-tel (that … about). Churchill híres volt arról. Margaret Thatcher középre és a végére is tesz (which … about). Hogy mit? A mondat alanyát. This is the question I don’t want to speak about. azt rádbízom. amiért szeret ide jönni. mert ez a két vessző időnként más jelentést adhat a mondatnak. Azért tehetem ezt. hogy: George Bush. hogy a legtöbben ezt rontják el. Azt a mondatot tehát. mert angol és angol közt is van különbség. went to California.

Ronald Reagan. hogy a hallgató rájöjjön. hogy defining.A másik mondatban nincs vessző. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The bed I sleep on is made of horse hair. amikor nem egy szóra. vagyis nekem. Nem értettem a tréfát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t understand what he said. 42 . mert a mondat vesszős.) Sokszor előfordul olyan relative clause. (Ellopta a főnöke tollát. ellenben a mondat hangsúlyozását kell úgy alakítani. aki szerette Júliát. That what is which and which is what?” Példák Relative Clause-ra: Thank you for the present you sent me. aki valaha színész volt. who loved Juliet. akinek a bátyja nagyon erős… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t quite understand the joke he said. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve forgotten what you’ve told me. amit mondott. (Ennél a típusnál that nem használható. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The song I’m writing only for you… A dal. who used to be an actor. az ugyanis. climbed up to the balcony. Ebben a mondatban ragozott volt a vonatkozó névmás (akit) mégis ki kellett tenni. Nem értettem. gyönyörű. hogy defining. nem nagy dicsősége az amerikai népnek. Rómeó. amit csak neked írok… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The puddle he stepped in… A tócsa. amibe belelépett… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl whose brother is very strong… A lány. amit küldtél. Ilyenkor az első tagmondat után tegyél egy vesszőt. melyet sokan látogatnak. Elfelejtettem. amit mondott. is an embarrassment for the American people. He ran around the island. lószőrből van. akik közül az a gazdag. vagy több darab nővérem van. hanem az egész első tagmondat az. ami nagyon kínos volt. (Budapest. Ebben a mondatban nem egy szó. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romeo. Az ágy. megtudhatjuk az ő általa írt egyik versikéből: On Monday. which) minden esetben ki kell tenni. ott nincs vessző. hogy a non-defining (tehát vesszős) mondatokban a vonatkozó névmást (who. Van azért még egy pont. 2. Kösz az ajándékot. Például: Körbefutotta a Szigetet. ahol könnyen el lehet dönteni. which lots of tourists visit. felmászott az erkélyre. amin alszom. vagy non-defining mondatról van-e szó. Vagy: He stole his boss’s pen.) Hogy még Micimackónak is milyen nagy gondot okozott a relative clause-ok használata. Természetesen ha beszélsz. which exhausted him. hanem egy egész tagmondatra vonatkozik. when the sun is hot I wonder to myself a lot: “Now is it true or is it not. amelyik a Rózsadombon lakik. amit mondtál. tehát az alany nem maghatározott. és a relative clause-t mindig which vezesse be. ami kimerítette. is beautiful. vagy non-defining mondattal van-e dolga. ami teljesen kimerítette. Remélem most már érted. miért fontos a vessző. Vagy: Budapest.) Például: Ronald Reagan. which was very embarrassing.

used to. hogy segédige. mégis. will may. -jek fog. -het (megengedés). -jak. az alábbiakban 3 különböző megközelítési mód segítségével próbálom megviágítani jelentésüket és használatukat. merészel can. elég ritka a magyar nyelvben (pl. could helyett may.) kifejezése segédigés szerkezetek segítségével. A felsorolt összes segédige have to. biztos tudod. hogy: will can. Maguk a segédigék és azok alapvető jelentései A különböző helyzetek (képesség. Az ige elé bizonyos szavakat (segédigéket) teszel. III. -hat. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK Az a nyelvtani kategória. A segédigék (auxuliaries) a következők: (néhány nem kifejezetten segédigének számító szerkezet tárgyalását máshol találod): can could may might shall will should ought to would must mustn’t needn’t have to used to dare képes (tud). valószínüleg kellene kellene (illene) feltételesség (-na. fog. hogy miről van szó. Például: could have done might have done ought to have done stb. lehet hogy… -hat. nem szabad nem kell (nem szükséges) kell valaha mer. ha egy kicsit is jártas vagy más nyelvekben. Nos hát ezekről a segédigékről. hogy a segédige után have + 3. akkor figyelj. might stb. -het (megengedés). miáltal a fő ige alapvető jelentése (olvas) némiképp módosul: Például: can read will read must read tud olvasni.: jövő idő: will be able to. Ha nem. pontosabban a segédigék segítségével kialakított szerkezetekről lesz szó az alábbiakban. -hatott.VIII. Miután ez igen sok problémát okoz a beszélni igyekvőknek. might helyett to be able to to be allowed to / to be permitted to minden olyan esetben. II. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül.) nem használható (pl. 43 . dare kivételével oly módon tehető múlt időbe. will be allowed to stb. mondjuk “read”. -ne).) miután azt nyilvánvalóan nem lehet mondani. -tetett -hat. lehet hogy… fog. lehetőség stb. E három mód: I. nagyjából a következőképpen lehet meghatározni a segédigét: Van egy fő ige. -het képes volt (tudott). múlt idejű rendszeresség kell (muszáj) tilos.alak szerkezet következik. I.a jövő idő segédigéje). amikor az alap segédige (can. olvashat olvasni fog olvasnia kell stb.

a) Képesség Képesség kifejezésére a can segédige. It was so difficult that he couldn’t do it. ilyenkor a be able to némiképp mást jelent. and even in that storm I was able to reach the shore. vagy cannot. Például: The door was locked. I haven’t been able to memorize these difficult words. Nézd az alábbi példát: I could swim very well. a can helyett could áll. smell) azonban mindegy. Can you lift this box? I can’t do it with my eyes closed. Joe said. hogy utánuk “not” tagadószócskát raksz.) A could tehát itt múltbeli állandó képességet jelentett.) Ha egy segédige egyéb más fontos jelentésse is bír.) II. csak az alapvetőekre koncentráltam. ugyanis nincs ilyen alakja. illetve a be able to használható. Például: I was able to / I managed to swim across the river. Múlt idő: Ebben az esetben can helyett mindig could áll. (Sikerült átúsznom a folyót. (A would-nak legalább 4 különböző jelentése van. azt a “B” fejezetben “79 apróság” címszó alatt bizonyára megtalálod majd (ott lesz szó a used to-ról is. Ebben a részben a segédigéket és azok szerkezeteit abból a szempontból nézzük meg. szellemi képesség fizikai képesség körülményektől függő képesség Joe told me I could sit next to him.És itt válik az ügy bonyolulttá.nem soroltam fel a segédigék összes jelentését. mert ennek a segédigének a segédigének jövő idejű alakja nincs.should not have. Például: can . vagy can-could-ot használsz. ha a főmondat múlt idejű (JOE SAID). hogy be able to-t.can not. A segédigék tagadása értelemszerűen úgy történik. illetve could nem tudja kifejezni a képességet. A fentiekben . We could / were able to see them through the window. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. vagy shouldn’t have. vagy can’t should have . Olyan nehéz volt.) Tagadó mondatnál és érzékelést kifejező igéknél (see. hogy nem tudta megcsinálni. és ennek múlt ideje (could). és helyette a manage to is állhat. Jövő idő: He won’t be able to read it because he doesn’t speak English. ugyanis az ilyen összetett segédigék az alapjelentésen túl speciális jelentéseket is hordoznak. and I couldn’t / wasn’t able to open it. míg a be able to egy bizonyos szituációbeli cselekvést jelölt.ahogy már korábban is említettem . hogy miképp fejeznek ki különböző szituációkat. amikor a can. (Jó úszó voltam. could-dal is kifejezhető lenne. I could swim very well when I was young. Reported Speech-ben. “You can sit next to me”. (Past perfect) A be able to azonban használható akkor is. ha a képesség egyébként can. 44 . Ilyen esetben a be able to-t célszerű „sikerül” szóval magyarra fordítani. Be able to minden olyan esetben használandó. hear. Vagyis például jövő időben nem használhatsz can-t. mint a can-could. (Present perfect) He said he hadn’t been able to solve the problem. Fiatal koromban jól úsztam. Jelen idő: She speaks English.

Kimehetek játszani? Nem mehetsz Tótkomlósra. „May I go out tonight?”. mióta bárányhimlős. Nem szabad zavarnod a munkájában. mióta összetörte a papa kocsiját. You will never be allowed to cross the border. Ne sírj érettem Argentina. esetenként a be permitted to használatos. Nem gyújthatott rá abban a szobában. Bemehetek? Nem mehetsz moziba. Fűre lépni tilos. mind a might jelen időre vonatkozik . You mustn’t walk on the grass. You might dance with that man. megengedés „Megengedési szituációban” alapvetően may-might segédige. 2. I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. Azt mondta. Don’t make me kill myself. ez ugyanis needn’t és nem mustn’t. (Tehát nem nem kell. nem szabad. Ha a must (”kell”) segédigét not szócska követi (mustn’t). future-ben. Ne tégy ilyet. Don’t cry for me Argentina.) Például: You mustn’t disturb him at work. Múlt idő: Ilyenkor .a be allowed to. Nyitva hagyhatom az ajtót? Nem jöhetsz be a szobába. He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. You can watch TV at my place. A might egyetlen esetben használható múlt idejű segédigeként. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. jelentése tilos. azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést. past perfect-ben stb. Főleg feliratokon találkozhatsz a NO + ing jellegű tiltással: Például: No smoking! No parking! 3. hogy valaha is elfeledlek. You may borrow my car. You mustn’t think I’ll ever forget you. Nem építhettek úszómedencét a kertben. Kölcsönveheted a kocsimat. is. Táncolhatsz avval az úrral. Nem csókolhatom meg. illetve helyettük a be allowed to használatos. Might I leave the door open? You might not enter the room. Judy asked her parents. Ne kényszeríts arra. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. hogy megöljem magam. Judy asked her parents if she might go out that night.b) Engedély. hogy nem vezethet. c) Tiltás 1. hanem jelen idejű. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. hogy átlépd az országhatárt. mégpedig Reported Speech-ben a may helyett. 45 . A tiltás legegyszerűbb és legismertebb formája az általad is jól ismert don’t + 1. Természetesen be allowed to áll present perfect-ben. Például: Don’t do things like that. alak szerkezettel történik.mivel mind a may. Soha nem fogják megengedni. Nem szabad azt gondolnod. vagy: Vigyázz! A might segédige a közhiedelemmel ellentétben nem múlt. Megnézheted nálam a TV műsorát. Jelen idő: May I come? You may not go to the cinema.

feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat. Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. Ha ezt a szerkezetet tagadod (am/is/are not to). mely múlt időben tilt. 5/b A may már korábban megismert helyettesítője. Elsősorban hivatalos jellegű közleményekben. when you have no intention of doing so. 7/b És végül ez a harmadik szerkezet. Például: He has got to be there at eight. vagy jövőbeli kötelességre gondolsz. alak következik. She doesn’t need to work all night. 6. 2. Például: She wasn’t to go with them. Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. nem szükséges”) a needn’t (vagy don’t need to). hogy a shouldn’t. You needn’t put on your smartest dress for the party. Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! Nem focizhattok a kertemben. Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn’t/oughtn’t to. „szükséges”. d) Kötelesség. Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. Például: Stop! You can’t do that! You can’t play football in my garden. Fordítása: „nem lett volna szabad”. Tartalmi tagadása („nem kell”. Az orvos azt mondja. Nem kell részt vennie a konferencián. Nem volna szabad ígérgetned. „nem kellett volna”. We must do it now. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. Virágok szedése tilos! Dogs may not be taken into these carriages. You oughtn’t to have crossed the road when the lights were red. You must try it again. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. Például: You shouldn’t have laughed at him. ha a must-hoz not szócskát ragasztasz (mustn’t) tiltó szót kapsz (tilos. A kocsiba kutyát behozni tilos. 4/b Ez a szerkezet „múlt idejű tiltásra” is használható (ha egyáltalán van ilyen). You oughtn’t to promise you’ll date me. Nem kellett volna kinevetned. Nem lett volna szabad átmenned a piroson. Nem kéne hazudnod. Nem kell (nem szükséges). Fordítása: „nem volt szabad”. 1/b Ahogy korábban már tisztáztuk. Például: She needn’t take part in the conference.4. hogy Barcelonába menj! 7. Jelentése: „nem volna szabad. Például: You shouldn’t tell lies. Méghozzá úgy. A must tartalma ugyebár kell. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének. Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. Például: The doctor says I am not to eat much bread. szükségesség 1. 46 . Most kell megtennünk. Nemsokára találkozhatsz a to be to szerkezettel (am/is//are/to). Nem kell egész éjjel dolgoznia. Ez tehát a must ún. Nem engedem. Általában akkor használd. Nem volt szabad velük mennie. szintén tiltó szerkezetet kapsz („nem szabad”). You aren’t to enter the room without knocking. melynek egyik jelentése kell. nem kellene”. a „be allowed to” használatos múlt idejű esetekben. Például: People may not pick flowers in this park. hogy randevúzol velem. You weren’t to leave the room without permission. You can’t go to Barcelona. Az első segédige ismét a must. Jelentése: „kell”. Esetenként a can’t is jelenthet erős tiltást. Például: You must be back in the office by nine. Újra meg kell próbálnod. ha egy bizonyos esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. illetve oughtn’t to után have + 3. formai tagadása. 5. I haven’t been allowed to meet my love for three months. Ez is használható egy bizonyos jövőbeli kötelesség kifejezésére. Például: He wasn’t allowed to meet his family last year. nem szabad). Kilencre vissza kell érned az irodába. Nyolcra ott kell lennie.

Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. de ez sem mindig jön be. because her husband could paint the flat. Tehát: ought to/should + ige 1. Úgyhogy a magyar kellett angolra a have (got) to múlt idejével fordítható. Például: You must stay here for the night. Bár a fenti példamondatok úgy tűnnek nem támasztják alá. because I didn’t have any. ott is kellett volna maradnom. 3/b Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni. Vissza kellett adniuk. vagy had got to. Segítenem kéne neki. Tagadó formában már említettük a should. Már iskolában kellene lenniük. a magyar kell angol megfelelője must. Például: I ought to help her. illetve a have (got) to múlt idejéről. vagyis would have had to.) Kérdésnél és tagadásnál célszerű a DID segédigét igénybe venni. 4/b A would have to is használható múlt időben. She would have had to be more understandable to me. Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. (A got használata múlt időben nem túl gyakori. mely: had to. ha a have to segédigét feltételes módba teszed (would have to). vagyis „nem kellett”. így megkapod a kellett volna angol megfelelőjét. mert a férje kifestette az egész lakást. (mert nem engedlek el). hogy mit beszélsz. Most az állító formájával ismerkedhetsz meg.De akkor is ezt használd. ha valami állandó kötelességet akarsz kifejezni: Például: She has to take her daughter to school every morning.alak = kellene. I would have had to stay there. Például: I would have had to be politer. Nem kellett (nem volt szükséges) festőt hívnia. Viszont amennyiben a múlt időt tagadni akarod. Egy szó mint száz. ought to segédigéket (lásd c-7. I ought to have read these books. mert nálam már nem volt. Udvariasabbnak kellett volna lennem. jelentése szintén „kellett volna”. alak szerkezetet. talán csak egy dologra figyelj: A must inkább belső. 4. mégis az a tendencia. You ought to / should be more careful of what you say. He would have to take his car for an official test. „nem volt szükséges”. 7/b). Vigyáznod kéne. általában használhatod bármelyiket. too. Új öltönyt kellett vennem. Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. I have (got) to be at home at nine. Ez viszonylag egyszerű kérdés. She had to buy some cigarettes. mivel a must egyalakú segédige. Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. Itt kell megemlékeznünk a must. 47 . Megértőbbnek kellett volna lennie velem szemben. Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). akkor a should/ought to segédigékhez tégy have + 3. hogy would have had to-s kellett volnát inkább feltételes mondatokban használnak. Ugyancsak kellene jelentést kapsz akkor. Felépítése a feltételes szerkezet alapján történik. Például: If I had gone to his place. Mindkét alak nagyjából azonos jelentésű. Például: They didn’t have to answer that stupid question. míg should have jellemző a mezitlábas mondatokra. 3. Itt kell maradnod éjszakára You have (got) to stay here for the night. a have (got) to inkább külső kényszert jelent. Például: You should have taken a taxi. vagy have (got) to. They had to give it back. kvázi nincs múlt ideje. Például: They would have to be at school now. Ha felmentem volna hozzá. Például: I had to buy a new suit. El kéne vinnie a kocsiját műszaki vizsgára. She didn’t need to send for a painter. már két lehetőség kínálkozik: a) didn’t have to b) didn’t need to. Kilenckor otthon kell lennem. You should have stayed there for at least half an hour. Cigarettát kellett vennie. Taxival kellett volna menned. You should keep your promise.

likely) segédigés szerkezettel is kifejezheted. He was to have left for America tomorrow. hogy nem olyan rossz ember. alak Például: You needn’t have been in such a hurry after all. He must be studying in his room now. mely a jövőben kellett volna. Biztos. Nem kellett volna félbehagynod a munkát. Biztos Spanyolországba mentek. hogy múlt héten jön. Például: He can’t be that bad. így lőttek a lagzinak. Úgy volt. She must have got divorced. Nem kellett volna idejönnöd. alak/ oughtn’t to have + 3. fejezetben. nemcsak „kellett”: Például: She was to arrive last week. Ki kellett rabolniuk a bankot. Bizonyára a szobájában tanul. Végül is nem kellett volna annyira sietned. Biztos. bizonyára A valószínűséget határozószókon kívül (probably. Akkor használd. A „nem kellett volna” magyar kifejezés már eleve két értelmet hordoz. You needn’t have come here. alak használatos: Például: You must have caught cold on the river. ha olyan kellett volná-ról van szó. Nem kellett volna hibáztatnod. Mindig kopogj. A már korábban megismert must segédige segítségével: Például: He must be ill. Bizonyára beteg. The news can’t be true.shouldn’t have + 3. vagyis: a) nem lett volna szükséges. Például: They were to have wedded next Saturday. alak is (they were to have married). but his passport was withdrawn. They were to rob the bank. (A to be to egyéb jelentéseit lásd a „79 apróság” c. This must be love. Biztos megfáztál a folyón.needn’t have + 3. 4/c Ha tagadó múlt időket akarsz képezni. de szintén kellett volná-t fejez ki was/were to have + 3.) 5/b Az am/is/are to szerkezet múlt ideje értelemszerűen was/were to. b) nem lett volna szabad . Ez utóbbi két mondatban a „nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad” jelentést hordoz. A must ilyen értelmű tagadásakor can’t-ot használj. Például: You are always to knock before you enter my room. You shouldn’t have blamed him. b) nem lett volna szabad. Jövő szombaton kellett volna összeházasodniuk. Múlt idejű állításnál a must have + 3. Ez bizonyára szerelem. Ez utóbbi két példában „nem lett volna szükséges” jelentést láttál. hogy nem igaz a hír. A to be to szerkezet (am/is/are to) is hordoz kell jelentést. bár jelentése lehet „úgy volt hogy”. e) Valószínüleg.Nem túl gyakori. it wasn’t his fault. 48 . They must have left for Spain. alak Például: You oughtn’t to have stopped your work half way. de elvették az útlevelét. but they fell out. erre több lehetőség is kínálkozik. Holnap kellett volna indulnia Amerikába. Erre két lehetőség kínálkozik. Bizonyára elvált. ha be akarsz jönni hozzám. Ennek alapján a következő angol szerkezetet építheted fel: a) nem lett volna szükséges . 1. 5. ha egyszer nem az ő bűne volt. de összevesztek.

He can’t have eaten it. hogy épp a férjével beszélget. That will be the postman. they may come yet. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül: Lehet. hogy esni fog. lehet. Például: 49 . hogy korábban jött. alakkal fordítsd angolra. She might be standing at the corner now. Múlt idő: He may have been ill.-nak fordítandó magyarra. típusú mondatokat may/might have + 3. Lehet. hogy megsérült. Nem kellett volna megházasodnia. alakot használj. Határozószóként többek között a „possible” fejezi ki. Biztos.. It must have been him. she is a decent lady. Lehet. He might be eating. III. We might win a lot at the races. Nem kellett elvennie őt. Vidd magaddal az esőkabátod. hogy eszik.. She couldn’t have caused that accident. I should get married. hogy nem ette meg. She may be talking now to her husband.. hogy megette.. hogy épp a sarkon áll. He may have eaten it. He didn’t have to marry her. He shouldn’t have got married. El kellett vennie őt. Biztos. She may have arrived sooner. hogy nem ő az. mint a may. Lehet. Na fogadjunk. He might have eaten it. Lehet. They might come by the night train. Valószínűséget fejezhet ki a will segédige is: Például: This will be the place where the old school stood. Don’t go away. They might have reported their plan. You can’t have seen her at Pipacs night club. alakot használj: Például: You will have heard the news. hogy beteg volt. (ez bizonytalanabb) He must be eating. megjött stb. Bizonyára ez az a hely. You mustn’t marry a girl like that. Például: She can’t have said that. Lehet.) He needn’t have got married. He didn’t need to marry her. hogy nem mondott ilyet. You must marry her. csak kicsit bizonytalanabb. ahol a régi iskola állt. (ez bizonytalanabb) He must have eaten it. hogy nem kell elvennem. Lehet. (Nem lett volna szükséges értelemben. Lehet. Biztosan ő volt az. f) Lehet. hogy jelentették a tervüket. Jelen idő: Take your raincoat. 2. Meg kéne házasodni. (épp most) Biztosan ő az. It must be him. Lehet. hogy elment. Biztos. He couldn’t have eaten it. I bet I don’t need to marry her. It can’t be him. (épp most) Bizonyára eszik. Bizonyára hallottad a hírt. hogy. She might have been hurt. You should have got married. Lehet. He may be eating. Biztos. hogy. Biztos megette. Vagy Meg is sérülhetett volna. a segédigés szerkezetek közül a may. hisz az egy rendes nő. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. alakot. Ne menj el. illetve a might használatos.Múlt idejű tagadásnál a must have negatívjaként can’t have + 3. vagy couldn’t have + 3. Ez biztosan a postás lesz. A might hasonlóképpen lehet. hogy nem ő okozta a balesetet. még megjöhetnek. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. hogy őt láttad a Pipacsban. Az ki van csukva. hogy az esti vonattal jönnek. (Nem lett volna szabad értelemben. Múlt időben will have + 3. I expect. Meg kellett volna házasodnod. it may rain. Lehet. El kell venned őt.) He had to marry her.

He may not write. hogy ír. Írnia kell. Nem lett volna szabad írnia. He doesn’t have to write. He may have written. Lehetséges. Írni fog. He may write./ Lehet. Tudott írni. He musn’t write. Nem lett volna szükséges írnia. mely ugyanazt a jelentést hordozza. He couldn’t have written it. Lehet. He ought to have written. He dared (to) write. He has to write. Kellene (illene) írnia. hogy megírja. He didn’t have to write. Írni merészelt. Lehetetlen. He might write. Lehetséges. Valaha írt. Lehet. Nem kellett írnia. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia./ Lehet. Lehet. He cannot write it. mint a segédigés szerkezet. He didn’t dare (to) write. He will have written. He would have to write. He needn’t have written. Írnia kellett volna. Bizonyára épp ír. Biztosan szerette a knédlit. He probably liked dumplings. He must be writing. He would have written. Írnia kell. Írhatott. He cannot have written it. Nem írhat. hogy szerette a knédlit. Tudott volna írni. He ought not to write. Bizonyára írt. He used to write. He would have had to write. Írnia kellett volna. Írhatna. He needn’t write. He had to write. He would write. He might have written. He could write. hogy írt. He could have written. Nem szabad írnia. He is sure to have liked dumplings. He hasn’t got to write. VÉGÜL PEDIG EGY-EGY MONDAT MINDEN SEGÉDIGÉRE: He can write. He should have written. He must write. hogy szereti a knédlit. Valószínűleg szerette a knédlit. Bizonyára írt. (nem szükséges) Nem kell írnia. Nem volna szabad írnia. He was allowed to write. He probably likes dumplings. It is possible he likes dumplings. Írt volna. Nem kell írnia.Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jónéhány olyan szó./ Lehet. hogy nem ír. He didn’t use to write. He may not have written. He shouldn’t have written. He ought to write. Írnia kellett volna. Írnia kellett. 50 . Írnia kellene. He must have written. Valószínűleg szerette a knédlit. Írhat. vagy kifejezés van. He is likely to have liked dumplings. Nem kell írnia. He didn’t need to write. Tud írni. He will write. Nem tudja megírni. He ought not to have written. He dares (to) write. Például: likely valószínűleg sure probably possible biztosan valószínűleg lehetséges A velük való mondatszerkesztéssel az alábbi példákon keresztül ismerkedhetsz meg. Valaha nem írt./ Lehetetlen. hogy nem írt./ Valószínüleg ír. hogy megírta. Írni merészel. It is possible he liked dumplings./ Tudna írni. He is sure to like dumplings. Nem mert írni. Írna. hogy megírta. Például: He is likely to like dumplings. Lehetetlen. hogy ír. He may write. Írhatott is volna. Valószínűleg szereti a knédlit. hogy írt. Biztosan szereti a knédlit. Valószínűleg szereti a knédlit. Nem lett volna szabad írnia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must feel tired after your long walk. Biztos te vagy az új tanár. Lehet. hogy telefonált. Valószínű egy kicsit később jön. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must be the new teacher. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They all must have gone home. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You should give up smoking. Biztos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You couldn’t have forgotten about my birthday! Az nem lehet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mary will have arrived already. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to have phoned. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They should have discussed the matter. hogy főz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They can’t have known about it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You needn’t have brought me a present. Ma reggel nem kellett korán kelnem. hogy telefonált. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She might be sleeping. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s unlikely to have phoned. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t need to get up early this morning. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to arrive a bit later. Abba kéne hagynod a dohányzást. 51 . Nem valószínű. hogy alszik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joe may / might have missed the train.Még néhány példa segédigékre: I must leave at six today. Az is lehet. Lehet. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She may be cooking. hogy Mariska megjött már. hogy Józsi lekéste a vonatot. Biztos mind hazament. Biztos nem tudtak róla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You shouldn’t have spat it out of the window. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You musn’t talk to anyone about it. Senkinek nem szabad beszélni róla. Nem kellett volna ajándékot hoznod. Valószínű. Hatkor el kell mennem.

52 .

IX. THE VERBAL PHRASE (Infinitive, Gerund, Participle)
Ezeket a szerkezeteket az ember általában előbb használja, s csak utána kezd gondolkodni azon, hogy miért így mondta. Az a mondat, hogy: “I wanted to go there” a nyelvtanulás közben automatikusan rögződik a sok használat során, s nyilván csak unalmas perceidben gondolsz arra (ha egyáltalán gondolsz rá), hogy itt az Infinitive (to go) a mondat tárgyaként szerepel, következésképpen itt az “Infinitive as direct object” (“A főnévi igenév mint tárgy” fejezet egyik példáját mondtad el. Először azt nézzük meg, hogy mi is az az Infinitive, Gerund, illetve Participle. Magyarral összehasonlítva a következő eredményt kapod: a) Infinitive - angol: to write - magyar: írni b) Gerund - angol: writing - magyar: írás c) Participle - angol: writing - magyar: író, vagy írva vagy - angol: written; magyar: megírt, vagy írva. Bizonyára felmerül benned a kérdés, hogy mire jók ezek a szerkezetek. Nos, a válasz igen egyszerű: az Infinitive, Gerund, illetve Participle akkor használatos, ha egyrészt a magyar mondat is így kívánja: Pl.:
I want to go home. Running is useful. I can see a smiling girl. The written letter is in my bag. Haza akarok menni. A futás hasznos dolog. Mosolygó kislányt látok. Táskámban van a megírt levél.

Másrészt ezekkel az alakokkal - és ez a lényegesebb - összetett mondatokat egyszerűsíthetsz oly módon, hogy igeidőket váltasz ki. Pl.:
I advise you to start earlier. Azt tanácsolom, hogy indulj korábban.

A magyar mondatban két ragozott ige volt (tanácsolom, indulj, míg az angol mondatban az első ragozott ige még megvan (I advise), a másodikat azonban nem kell ragozni, vagy igeidőbe tenni, mert az Infinitive (to start) ezt a problémát áthidalja, miáltal a mondat egyszerűsödik. Ez persze a magyarban is sokszor így van: Pl.:
I went to the swimming pool to swim a bit. Elmentem az uszodába egy jót úszni.

Ilyen mondatoknál nem okoz problémát, a magyart angolba átültetni. A magyar ember számára akkor okoz gondot a használat, ha anyanyelvében nem úgy képzi a mondatot, mint a tanult nyelvben, vagyis a két mondat nem tükörfordítása egymásnak.
Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy.

(Még mielőtt felkérte volna a lányt, Jóska úgy döntött, hogy közelebbről is megnézi, hogy megbizonyosodjon, nem fiú-e az illető.) Ebben az angol mondatban találkozhattál egy Gerund-dal (asking), egy Infinitive-vel (to take), valamint még egy Infinitive-vel (to make). Tehát míg a magyarban négy ragozott ige volt (felkérte volna, döntött, megnézi, megbizonyosodjon), addig az angolban csak egy (decided) (a was-tól most eltekinthetünk, miután nem ennek a kérdésnek a része). Az angol mondatban tehát három igeidőt, illetve ragozást váltott ki megfelelő Verbal phrase. Fenti mondat persze úgy is mondható, hogy: A lány felkérése előtt Jóska elhatározta, közelebbről megnézi őt megbizonyosodni, hogy nem fiú-e, ami nagyjából megfelel az angol mondat felépítésének, de ilyen jellegű mondatokat mi nem szoktunk…

53

A Verbal Phrase leggyakoribb alkalmazásai magyar kapaszkodómondatokon keresztül: 1. HAZUDNI, LOPNI CSÚNYA DOLOG TO LIE AND TO STEAL ARE NASTY THINGS

Ebben az esetben az infinitive mondatkezdő alanyi helyzetben van, fordítása magyarra főnévi igenévvel történik (-ni). Pl.:
To err is human. To be or not to be was a question of Hamlet’s. To kill is a sin. Tévedni emberi dolog. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. Ölni bűn.

2.

A HAZUDOZÁS ÉS A LOPÁS CSÚNYA DOLOG LYING AND STEALING ARE NASTY THINGS

Ilyenkor a gerund van mondatkezdő alanyi helyzetben, magyarra fordítás -ás, -és, vagy -ni. Pl.:
Running is useful. Swimming is easy. Seeing is believing. Singing in the rain is very interesting. Travelling by air is faster than riding a horse. Crying is a female trick. Studying is an important part of your life. A futás hasznos. (Futni hasznos dolog.) Úszni könnyű. Hiszem, ha látom. Érdekes dolog esőben énekelni. Repülővel gyorsabb menni mint lóháton. A sírás női praktika. A tanulás az élet fontos része.

3/a

KÖNNYŰ KATIT TÁNCBA VINNI IT IS EASY TO TAKE KATE TO DANCE

A mondat úgy kezdődik hogy It’s, követi őt egy melléknév (easy), majd infinitive (to take). Pl.:
It’s exciting to drive a car downtown. It was interesting to hear what he said. It will be lovely to meet you there. It’s hard to say goodbye to happiness. It would be very impolite not to invite him. It is important to believe in what you do. It is easy to translate sentences of the kind. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Érdekes volt végighallgatni, hogy mit mond. Jó lesz találkozni veled. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Udvariatlanság lenne nem meghívni. Fontos, hogy higgy abban amit csinálsz. Könnyű ilyen fajta mondatokat lefordítani.

3/b

ÖRÜLÖK, HOGY KATIT TÁNCBA VIHETEM I’M GLAD TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan itt is melléknév (glad) után áll az infinitive (to take), csak itt nem It vezeti be a mondatot, hanem valami más. Pl.: Jesus, I’m overjoyed to meet you face to face. (Superstar) Jézus, örülök, hogy személyesen találkozhatunk.
They are ready to help us. We were glad to hear the news. I’m sorry to disturb you. We were surprised to hear the news. I’m happy to give you a treat. You are fortunate to have a coat like that. She will be pleased to meet you. Hajlandók segíteni. Örömmel hallottuk a híreket. Bocs, hogy zavarlak. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Boldog vagyok, hogy vendégül láthatlak. Szerencsés vagy, hogy ilyen kabátod van. Örömmel fog találkozni veled.

54

3/c

KÖNNYŰ JÓSKÁNAK KATIT TÁNCBA VINNI IT’S EASY FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE ÖRÜLÖK, HOGY JÓSKA TÁNCBA VISZI KATIT I’M GLAD FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz, illetve a 3/b-hez hasonlóan itt is melléknevet (easy, glad) követ főnévi igenév (to take), csak itt az alanyok különböznek (It - Joe; illetve I - Joe). A megoldás ilyenkor az, hogy Joe elé teszel egy for prepozíciót. Pl.:
It’s difficult for me to do that. I’m anxious for my friends to meet them. We were impatient for the bus to start. It’s inconvenient for him to visit us. It’s dangerous for an old man to run fast. We were sorry for them to leave so soon. I’m happy for you to be here. Nekem ez túl nehéz. Alig várom, hogy a barátaim találkozhassanak velük. Türelmetlenül vártuk, hogy a busz végre elinduljon. Derogál neki, hogy eljöjjön hozzánk. Veszélyes az, ha egy öreg ember gyorsan fut. Sajnáltuk, hogy olyan korán elmennek. Örülök, hogy itt vagy.

4/a

LEGFŐBB IDEJE KATIT TÁNCBA VINNI IT IS HIGH TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan a mondat itt is It-tel kezdődik, de nem melléknév, hanem főnév követi (time), majd következik az infinitive (to take). Pl.:
It’s a sin to behave like that. Bűn így viselkedni. It was a pity to leave it there. Kár volt otthagyni. It’s a shame not to enjoy a book like that. Szégyen, hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. It’s a pleasant surprise to see you here. Milyen kellemes meglepetés, hogy itt vagy. It’s time to say our farewells. Ideje, hogy búcsúzzunk. It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. Tiszta időpocsékolás akkor beszélni vele, mikor ilyen hangulatban van. It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. It was a shock to see the size of the bill. Döbbenetes volt meglátni a számlát.

4/b

NINCS IDŐM KATIT TÁNCBA VINNI I HAVE NO TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz hasonlóan itt is infinitive (to take) áll a főnév (time) után, csak a mondatot nem It vezeti be, hanem valami más. Pl.: I’m not in the mood to talk to you now.
He made no attempt to escape. Chicago is a nice place to live. He is not a man to do such a thing. There is nothing to see here. There is nothing to worry about. What a question to ask! I have no money to waste. We are the ones to make a brighter day. I have a lot of work to do. I had no occasion to go to Paris. Nem vagyok olyan hangulatban, hogy beszélgessek veled. Nem tett kísérletet a szökésre. Chicagóban jó lakni. Ő nem olyan, aki ilyet tenne. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Nincs miért aggódni. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Mi vagyunk azok, akik boldogságot hoznak. Sok a dolgom. Nem volt semmi ok arra, hogy Párizsba menjek.

55

Érdemes meghallgatni azt a lemezt. 5. úgyse figyel sose. Az egyik típus It-tel kezdődik. Tulajdonképpen mindegy. a következők. Nem kell erről vitázni. I’m fed up with waiting for him. Imád aludni. Nincs érteleme sírni miatta. Is there any room for me to sit down in here? There is no chance for him to survive it. SZERETEM KATIT TÁNCBA VINNI I LIKE TAKING KATE TO DANCE vagy I LIKE TO TAKE KATE TO DANCE Ennél a típusnál van egy ige (like). He is fond of sleeping. ha sötét van a teremben . I have no money for your to spend. There was no possibility for us to see the town. hogy itt nem infinitive (to take). Pl. Nem volt lehetőségünk. It’s no good talking to him because he never listens. illetve a 3/b megfelelője azzal a nem elhanyagolható különbséggel.: It’s no good crying about it. hogy annyit járkálsz a nyakamra. Pl. Nincs számodra helyem. NINCS ÉRTELME KATIT TÁNCBA VINNI IT IS NO GOOD TAKING KATE TO DANCE ELEGEM VAN MÁR ABBÓL.like to take Azon igék. I’m sick of you coming round here. melyek után bátran használhatsz infinitive-et is. Engem tett felelőssé. hogy játszotta a nagyfőnököt. Tele van a hócipőm azzal. míg a like to take egy bizonyos szituációra vonatkozik. He was busy bossing around him. hogy megnézzük a várost.4/c MOST NINCS IDŐ ARRA. She is very good at dancing. hogy egy melléknevet (good. hogy túléli. hanem gerund (taking) követi a melléknevet. csak itt különböznek az alanyok (there . hogy elveszett a pénz. Nagyon jól táncol. Van hely. She made me responsible for losing the money. Ilyen kor Joe elé mindig tegyél be egy for prepozíciót. Ez a szerkezet a 3/a. Nincs számodra pénzem. That record is worth listening to. Nem érdemes várni rá. begin – kezd like – szeret prefer .: I have no place for you to stay. Nincs sok értelme beszélni hozzá. HOGY KATIT TÁNCBA VIGYEM I’M TIRED OF TAKING KATE TO DANCE Fentiekben az a közös. hogy a kettő közül melyiket használod.like taking akkor szeretem táncba vinni. Tehát: általában szeretem táncba vinni . Nagyon rosszul énekel. HOGY JÓSKA TÁNCBA VIGYE KATIT THERE IS NO TIME FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE A 4/a-hoz. tired) egy gerund (taking) követ.Joe). melyet követhet gerund (taking) vagy infinitive (to take). She is very bad at singing. hogy rá várjak. Azzal volt elfoglalva. There is no need for us to argue about this. bár a like taking inkább általánosságot fejez ki. meg gerund-ot is. a másik nem. Elegem van. ahova leülhetek? Nincs esélye.jobban szeret start – kezd love – imád continue – folytat hate – gyűlöl 56 . illetve a 4/b-hez hasonlóan itt it főnevet (time) követ a főnévi igenév (to take). It isn’t worth waiting for him. 6.

I love to love. d) stop + ing = abbahagy valamit stop + to = megáll. hogy bezártam az ajtót. Ne felejtsd el elhozni a bőröndöket. Don’t forget to bring the cases. I remembered to lock the door as I left the house. hogy ráültem a kutyádra. He continued to stare at them. Soha nem fogom elfelejteni azt. hogy beszélgessenek. hogy tartozol egy ezressel. A következő igék tartoznak ebbe a csoportba: a) remember + ing = emlékszik. mikor elmentem hazulról. (Ez sem nem -ing se nem to. She prefers to do it herself.) Jobb szeretek olvasni. Sajnálattal kell közölnöm. EMLÉKSZEM. hogy milyen dolog csókolózni. They stopped to talk. most egész mást jelent a mondat akkor ha gerund-ot használsz. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. Emlékszem. melyet követhet gerund (taking). 57 . Jobb szereti egyedül csinálni. vagy infinitive (to take). 7. b) forget + ing = elfelejti. Sajnálom.: I regret sitting on your dog. mint írni.: She began learning the piano five years ago. Öt éve kezdett zongorázni tanulni. mint fenn. hogy csinált valamit remember + to = nem felejt el csinálni valamit Pl. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. c) regret + ing = sajnálja. (ugyanaz. I regret to inform you that you owe me a grand. Imádok imádni. de jó mondani) Továbbra is bámulta őket. HOGY TÁNCBA VIGYEM KATIT I’LL REMEMBER TO TAKE KATE TO DANCE A 6-os ponthoz hasonlóan itt is van egy ige (remember). And when the rain begins to fall… I love sitting in the garden.: I’ll never forget finding that old coin in my garden. hogy csinálnia kell valamit Pl. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. Will you continue gardening? She hates to be late for work.Pl. de míg a 6-os esetben a kettő között jelentésbeli különbség nemigen volt. mint ha infinitive-et.: They stopped talking. Megálltak. Abbahagyták a beszélgetést. HOGY TÁNCBA VITTEM KATIT I REMEMBER TAKING KATE TO DANCE DE !!! NEM FELEJTEM MAJD EL. I love you. I prefer reading to writing. He tried to kiss the girl. Megpróbálta megcsókolni a lányt. She hates being late for work.: He tried kissing. e) try + ing = kipróbál valamit try + to = megpróbál valamit Pl. mikor elmentem hazulról. hogy csinált valamit forget + to = elfelejt majd csinálni valamit Pl. Kipróbálta. hogy csináljon valamit Pl. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából.: I remember locking the door as I left the house. hogy csinált valamit regret + to = sajnálja.

hogy vigyen el egy magán orrászhoz. Az első esetben tehát közvetlenül az ige után állt a to take. She refused to show him her nipple. Megkérte. Nem sikerült levizsgáznia. tervez promise – megígér remind – emlékeztet tell – mond want – akar can’t afford . hogy velem maradj.elnézést kér imagine – elképzel prevent – megakadályoz can’t stand . She asked him to wake her at six. a következők: admit – bevall consider . hogy míg az első mondatban én vittem addig a másodikban én vettem rá.: I can’t afford to ford the river in a Ford. Úgy tett. hogy új dalt tanulnak. A különbség pedig az. A szülei nem fogják elengedni.neheztel avoid – elkerül enjoy – élvez can’t help . spórol tolerate . mint aki nem hallja.nagyra becsül delay – akadályoz don’t mind . A feleségem azt mondta.akar. He failed to pass the exam. A következőkről van szó: agree – beleegyezik ask – kér claim – követel allow – megenged desire – kíván expect – vár help – segít long – vágyódik order – megparancsol pretend – tettet persuade – rávesz request – kér urge – sürget arrange – elintéz attempt – megkísérel decide – elhatároz advise – tanácsol endure – elvisel fail .szívesen (nem bán) postpone – elhalaszt recall – visszaidéz suggest – javasol resent . His parents won’t allow him to come. My wife told me not to do it. She pretended not to hear it. Azt akarom. melyek után csakis infinitive állhat. I’ve begged her to take me to a private nose specialist.ki nem állhat resist – ellenkezik appreciate . I don’t want to stay with you.nem engedheti meg magának beg . persuade) infinitive (to take) követi. SZÍVESEN TÁNCBA VISZEM KATIT I DON’T MIND TAKING KATE TO DANCE Az igét (don’t mind) gerund (taking) követi. hogy az igét (manage. Ebbe a csoportba tehát azok az igék kerültek. Azon igék melyek után csak gerund állhat. hogy hatkor ébressze. I want you to stay with me. (Adrian Mole) Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét.megtagad tempt – kísért wish – óhajt Pl. Nem akarok veled maradni. Remind me to write to him. HOGY VIGYE TÁNCBA KATIT I PERSUADED JOE TO TAKE KATE TO DANCE Fenti két mondatban az a közös. Nem engedhetem meg magamnak. ne csináljam.nem tehet róla keep .megment. (Adrian Mole) Könyörögtem. They decided to learn a new song.8. Majd szólj.tekint vminek excuse . Úgy döntöttek. mivel a cselekvést ő végzi.nem sikerül forbid – megtilt manage – sikerül plan .kér.egyre csak csinál valamit save . 9.elvisel 58 . hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. de Jóska vitte. hogy írjak neki. könyörög demand – követel command – parancsol encourage – biztat hope – remél invite – meghív offer – fölajánl propose – javasol permit – megenged refuse . míg a másodikban Jóska befurakodott az ige és a to take közé. SIKERÜLT KATIT TÁNCBA VINNEM I MANAGED TO TAKE KATE TO DANCE RÁVETTEM JÓSKÁT.

Megpróbálta kikerülni. They delayed publishing the report. Police have finally succeeded in solving the mystery. She insists on having a holiday abroad every year. hogy ő lopta el a biciklit. hogy ezt csinálod? He tried to avoid answering my questions. Olyan tagmondatokat tudsz rövidíteni. hogy valaha is találkoztam volna vele. vagy miközben mentem. miután megérkeztem stb. meg kell jegyezzem. 10. A rendőrségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. Az első tíz pont az infinitive-vel és a gerund-dal foglalkozott. he also runs an icecream shop. Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel.: He kept saying: “You went screwing the milkman”. Mióta eljöttünk Párizsból. Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. Reggeli előtt szoktam fürödni.). I don’t recall ever meeting her. Since leaving Paris. 11. I couldn’t help dropping a hint or two. Do you enjoy doing that? Élvezed. Első tagmondat: mielőtt elmentem Második tagmondat: Táncba vittem Katit Ezt a mondatot úgy is mondhatnád. AZ ISKOLÁBA MENVÉN KATIT TÁNCBA VITTEM ÉN GOING TO SCHOOL I TOOK KATE TO DANCE Ez az első eset (de nem az utolsó). Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) I object to your using that kind of dirty tricks to get at me.anélkül hogy Pl. hogy Before I left I took/had taken Kate to dance. mostantól a participle jön. munkába állt. hogy after – miután besides – azonkívül on – ahogy without .Pl. She started the job soon after leaving the university.: I usually take a bath before having breakfast. Azonkívül hogy profi focista. amennyiben a két alany (én mentem . hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. Ragaszkodik hozzá. Ez a bevezető mondat időhatározói mellékmondat (miközben mentem. hogy minden évben külföldön nyaraljon. Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem.ahelyett. magyarra fordítása menvén. hogy: before – mielőtt since – amióta instead of .én vittem) megegyezik. Ilyen jellegű mondatoknál azonban. gerund segítségével rövidíthetsz. Tiltakozom. amikor a participle-vel találkozol. Besides being a pro football player. Ha elfelejtetted volna: present participle: past participle: singing broken éneklő énekelve törött törve A 11-es pontban tehát egy present participle vezeti be a mondatot (going). Nem emlékszem. melyek úgy kezdődnek. mely esetben a mondatnak mind a két felét külön igeidőbe tennéd. She admitted stealing the bicycle. we’ve visited Brussels and Amsterdam. You should be working instead of lying there in bed. MIELŐTT ELMENTEM MÉG TÁNCBA VITTEM KATIT BEFORE LEAVING I TOOK KATE TO DANCE Itt két tagmondatból álló összetett mondatot látsz. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. még fagyizót is vezet. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. Bevallotta. hogy nászajándékuk nagyobb léptékű is lehetett volna. 59 .

mi okból vittem Katit táncolni). függönyt tett az ablakra.: Being very poor.Itt is arra vigyázz. Having no one else to turn to. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. és én vittem Katit táncba). Az üzletbe menvén balesetet láttunk. Finding no money in the house the burglar smashed the place. Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. nem tudtak házat venni maguknak. hogy a két tagmondat alanya megegyezzen. 60 . miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá.: The children came into the room laughing loudly. elkezdett port törülni) úgy tudsz kifejezni. Going to the shop we saw an accident. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. they couldn’t afford to buy a house.) Pl. HÁT TÁNCBA VITTEM KATIT FEELING A BIT LOW I TOOK KATE TO DANCE Ez a fajta bevezető mondat okhatározói mellékmondat (miért. the butcher closed his shop. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him.A baleset látványától megdöbbenten ültünk ott. Módhatározó funkcióban szerepelhet a past participle is: We were sitting there shocked by the sight of the accident. úgy döntött. 13. Itt is megegyeznek az alanyok! (Én voltam szomorú. csak akkor tudsz rövidíteni (én mentem az iskolába. SZOROSAN MAGAMHOZ SZORÍTVA VITTEM KATIT TÁNCBA HOLDING HER TIGHT I TOOK KATE TO DANCE Itt is present participle (holding). Nemcsak hogy hasonlít. be. hogy a participle-t perfect alakba rakod (having watered the flowers). kiment hogy hozzon. mégpedig módhatározói mellékmondat (hogyan. hogy az alanyok megegyezzenek (én szorítottam. He paused for a moment studying the boy. (Napoleon kijött a házból. Esetenként with prepozíció állhat a participle-s mellékmondat előtt. Having run out of meat. az első tagmondat. Mivel félt az esőtől. A férfi folytatta az ivást. Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. Ez a típus sokban hasonlít a 10-es pont after-es mondataihoz: After watering the flowers she began to dust = Having watered the flowers she began to dust. elhatározta. Finishing the wash up she started to cook. she decided to stay at home. Az idős hölgy a rendőrség felé tartott. miután meglocsolta a virágokat. hát az anyósához fordult. 12. Miután zavarta a lányt a kukák látványa. having + 3. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. hogy otthon marad. (Mivel elfogyott a hentes húsa. Being afraid of the rain. de jelentésében pont ugyanaz. she went out to get some. Miután megette a csontot. a kutya macskát kért.: Having eaten the bone the dog asked for a cat.) Pl. hát bezárta a boltot. hát mindent szétvert. Having run out of ice. Pl. Miután visszatért külföldről. A földön feküdt és levegő után kapkodott. Itt is arra vigyázz.) Ha az ok időben megelőzi a fő aktust. hogy világossá tegye nézeteit. He was lying on the floor gasping for breath. Mivel más már nem volt. s közben a kutyái ugattak körülötte. Mivel elfogyott a jég. Having returned from abroad she decided to start a new life. és én vittem táncba). A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. Mivel pénzt nem talált a betörő. . MIVEL SZOMORÚ VOLTAM. mi módon vittem Katit táncba). alakot használj. hogy új életet kezd. Mivel szegények volta. Előidejűséget (pl. én vittem táncba. Miután bejejezte a mosogatást főzni kezdett. she turned to her mother-in-law. ilyenkor az alanyok különböznek: Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him.

Nézd az alábbi mondatokat: Pl.: Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive.elveszett és megtalált nyuszi Egyszerű példák előlről támadó present. égő. megalázott. A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. 61 . hogy: Do you know the girl who is dancing with that man? The books which are lying on the table were very expensive. AKI A BAJSZA ALATT MOSOLYOG THE WELL-KNOWN STAR STUNG BY A BEE IS DANCING. OVER THERE WITH THE EXCITING GIRL SMILING UNDER HER MOUSTACHE Megjegyzés: Kati táncba vitele ezen szerkezetek gyakorlásához nem tűnt megfelelőnek. b) Most megismerkedsz azzal az esettel. The mieuwing cat is sitting behind locked doors.füstölő Trabant splashing girl . A Participle tehát kétféleképpen érintkezhet a főnévvel: b) hátulról. Ismered azt a lányt. illetve a kislányt).éneklő kutya threatening letter .alvó oroszlán rising sun .képzett ápoló smoked bacon . vagy Past Participle hátulról támadja a főnevet. síró. The singing dog is whining in the whitewashed house. sokba kerültek. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. amelyik épp mos) singing dog . togyogó): smiling lady . (A szerző) Fenti mondat azért sikerült ilyen monumentálisra. Ezek tulajdonképpen hiányos mondatok.: The splashing girl is licking the smoked bacon. The patched jeans are hanging on the drying rope. illetve past participle-re: Pl. elveszett. oly formán. Az éneklő kutya a kimeszelt házban vonyít. Ezt magyarul melléknévi igenévnek hívják.A JÓL ISMERT SZTÁR. és eközben a főnév jelzőjévé válik.füstölt szalonna sucked dumplings . aki azzal a férfival táncol? A könyvek. A mondat tulajdonképpen úgy is mondható.fenyegető levél 2.szopott gombóc patched jeans . melyek az asztalon vannak.nyávogó macska sleeping lion . AKIT MEGCSÍPETT EGY MÉHECSKE. amikor a Present. illetve hátulról támadja a főnevet (a sztárt.mosolygó hölgy falling star – hullócsillag fuming Trabant . a) Tehát előlről járul a főnévhez (vagyis megelőzi azt). A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. míg a másodikban a WHICH IS/ARE/WAS/WERE hiányzik a főnév és a Present Participle között. amikor a present participle. mert egy mondat segítségével szerettem volna bemutatni azt. OTT TÁNCOL AZ IZGATÓ LÁNNYAL.felkelő nap galloping coroners . melyek közül az elsőben a WHO IS/ARE/WAS/WERE. Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: alvó. megérdemelt): broken heart . megtalált.megalázott nyuszi lost and found rabbit . 1. tanult.törött szív trained nurse .vágtázó halottkémek washing bear . a) előlről. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. Part Participle (befejezett melléknévi igenév: lehullott. hulló. rívó. A megpucolt tűzhelyen van a rotyogó húsleves.megfoltozott farmer humiliated rabbit . illatve a past participle előlről.mosó medve (a maci. hogy a Participle-s szerkezet mellékmondattá válik.pancsoló kislány mieuwing cat .

Pl. azonban a mellékmondat itt nem cselekvő. aki az autómat javítja. hanem szenvedő lett volna. Az utcán rohanó fiú.Past Participle-s mondatok is képezhetők ilyen szerkezetben. A Magyarországon készült kolbász világhírű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The days spent in New York were amazing. megmar. akit mindenki becsül. Példák: (Past participle-vel) Get me the flask filled with wine. Hozd ide a papagájt. aki a sarkon áll? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Whose is the Trabant racing on Soroksári road? Kié az a Trabant.: This is a house built some hundred years ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man repairing my car is very good at his job. mely a Soroksári úton száguldozik? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl sitting at the table is my sister. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The photo taken of you is beautiful. Olyan ház ez. amelyik a ketrecében beszélget. javító iskolából szökött meg. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. Hozd ide a borral teli flaskát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The boy running in the street escaped from a reform school. ha rálépsz. A fenti mondatok teljes mondatként így hangzottak volna: This is a house which was built some hundred years ago. mely a fűben fekszik. He is a man trusted by everybody. a nővérem. amennyiben a főnév után szenvedő (passive) szerkezet következne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sausages made in Hungary are very famous. A férfit. A csótányok megették az összes ennivalót. A kertben talált óra az enyém. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bring me the parrot speaking in its cage. ami a konyhában maradt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The cockroaches ate all the food left in the kitchen. mely évszázadokkal ezelőtt épült. kiváló szakember. illetve WHICH IS/ARE/WAS/WERE maradt ki a mondatból. A férfi. A fénykép. mely rólad készült. gyönyörű. (“lett építve”) Olyan ember ő. Példák: (Present Participle-vel): Who is the girl standing at the corner? Ki az a lány. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man standing in front of the judge is charged with capital murder. aki a bíró előtt áll. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The watch found in the garden belongs to me. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. aki az asztalnál ül. A kígyó. A lány. 62 . rablógyilkossággal vádolják. (“becsülve van mindenki által”) Itt is WHO IS/ARE/WAS/WERE. He is a man who is trusted by everybody.

Nyilvánvaló. 63 . hogy a főnév után s. mint: water. illetve fe végű főnevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik. mely szó már megszámlálható. car stb. Ide tartoznak olyan főnevek. Például: datum . így hát nem kerülhet többes számba.data (adat) medium . Nincs sok dolgunk. hogy a főnév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását. Adj néhány tanácsot. valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan névelőt.oxen (ökör) Aztán előfordulhat az. Give me some good advice. beer. meg egy rossz. Értékes információt adott. amit meg tudsz számolni. mely a magyarban megszámlálható. plate. így tehát többes számba is rakható. amikor a többes számot en jelképezi. Például: knife – knives wife – wives wolf – wolves half – halves leaf .bases (alap) phenomenon . Például: table. I bought two pieces of furniture. meat. happiness. weather stb. hogy Például: Van két hírem. így ezek különbözőek lehetnek. mely magával hozta a többes számát is. love. A többes számot az angol általában úgy képezi. vagy es jelet biggyeszt. gyűjtőnév stb.79 APRÓSÁG 1. I gave her a good piece of advice. Például: advice (tanács) furniture (bútor) nonsense damage (kár) gossip (pletyka) news (hír) equipment (fölszerelés) homework (lecke) permission (engedély) fun (vidámság) information work (munka) Ha mégis úgy akarod közölni. lamp. Ebből egyenesen következik. Ez két főnévre érvényes: child – children ox .leaves (falevél) life . Például: man – men tooth – teeth louse – lice woman – women goose – geese foot – feet mouse –mice az f.beaux (szépség) Vigyázz! Van néhány olyan főnév.termini (végállomás) basis . Ennek épp az ellenkezője az a csoport. b) megszámlálhatatlan. mert például anyagnév. cockroach (csótány).media (hírközlő szervek) terminus . a good one and a bad one. az angolban azonban megszámlálhatatlan.words Van azonban olyan eset is. hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők. music. amikor az s jelet fölveszi. We don´t have much work to do. beauty.phenomena (jelenség) beauty . Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be. egy jó. Adtam neki egy jó tanácsot. ahol a főneveket nem tudod megszámlálni. hogy a megszámlálható főnevek csoportjába tartozik az. air. Például: He gave me a valuable piece of information. akkor azt a következőképpen tedd: I have two pieces of news.lives Van néhány olyan jövevényszó az angolban. Például: car – cars table – tables glass – glasses girl – girls egg – eggs word . iron. girl. Vettem két darab bútort. FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani: a) megszámlálható.

I ain’t got any money. Semmit nem kérdezett. amit csak többes számban használnak: pl. illetve nem kerül többes számba. hogy valami(lyen). ha a mondat igéjét már tagadtad: Például: He didn’t ask me any questions. Jön a rendőrség. police. I have some bread. Nos. ebben az esetben a megszámlálható főnév se kerül többes számba. There aren’t any cigarettes on the table. Visszatérve a some a) jelentésére. Van benne egy kis tej. SOME. Néhány dalt énekeltek. akkor some helyett any-t használj. Van néhány jó könyvem. Van valamennyi pénzem. Például: The police are coming. uram? A some b) jelentése ugyebár az volt. hogy van tej a kancsóban. Sir? Kaphatok még kávét? Kérsz még sütit? Van egy kis pénzed? (Remélem. ha a kérdésre igenlő választ vársz. Nem hiszem. Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng) Aztán van olyan. Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. bár indőnként kérdő mondatban is szerepelhet. ANY. vagy no szerepel. Nincs pénzem. valamennyi b) valami(lyen). I have some good books. méghozzá akkor. ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod. Az a) esetben a some után következő főnév többes számba kerül. Például: He was talking to some woman. Például: Some songs were sung. akkor egyrészt használhatsz szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod). Valami férfi keresett ma reggel. hogy a válasz milyen lesz). helyette any. I’ve read that story in some book.) Egy kis bort. hogy a some elsősorban kijelentő mondatokban fordul elő. ha megszámlálhatatlan. There is some milk in it. ha megszámlálható. ha a kijelentő mondatot kérdőbe akarod tenni. Van egy kis (valamennyi) kenyerem. 2. NO A some két alapvető jelentéssel bír: a) néhány. Valamilyen nővel beszélt.Más: Van néhány olyan főnév. hogy van. Nincs cigaretta az asztalon. 64 . I’ve got some money in my pocket. melynek egyes száma megegyezik a többes számmal. Például: May I have some more coffee? Will you have some cake? Have you got some money? Some wine. A példákból is láthattad. Any-t használj akkor. (slang) I don’t think there is any milk in the jug. Például: Are there any eggs in the basket? Can you see any money on the table? Are there any students in the classroom? Is there any wine in the flask? Van tojás a kosárban? Látsz pénzt az asztalon? Vannak diákok a teremben? Van bor a flaskában? Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj. Some man telephoned this morning.

There isn’t anybody under the bed. Many-t használj megszámlálható főnevek előtt. Sok hibát csinált. She’s got a lot of cars. Nincs időm. vagy anything tagadó mondatban: anything. 3. vagy lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható. no-t nem használhatsz. a dupla tagadást kerüld. Egy szó sem jön könnyen. Valamit látok a sarokban.) Nincs pénzem. Has she got many cars? Nem vétett sok hibát. Did he make many mistakes? He hasn’t got much leisure time. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. Much-ra akkor van szükség. (HAIR) (Ez mind szép. Senki nincs az ágy alatt. de ha lehet. mint korábban volt. Sok autója van. és természetesen ez nem is tehető többes számba. Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad. No words come easy to me. Sok szabadidőm van. Lots of money is spent on beer every year. Megjegyzés: Noha szabálytalan. Nincsenek barátai. Van valaki az ágy alatt? Senki nincs az ágy alatt. (Nem szabályos a dupla tagadás miatt. ha a főnév megszámlálhatatlan. Nincs még egy olyan lány. ami nem megengedett. I have got lots of leisure time. There is no girl like you. Ha a mondat kérdő. vagy nothing Persze ilyen előtaggal egyéb szavak is léteznek. mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás. I can’t see anything in the corner. much. gondolj csak a something. Sok autója van? 65 . Például: Ain’t got no underwear. Has he got much leisure time? His son didn’t give him much trouble. de az előbbi kettő a leggyakoribb. Például: I haven’t got no money. Is there anybody under the bed? There is nobody under the bed. any. There is somebody under the bed. a lot of. akár megszámlálhatatlan főnév előtt. few. A some. elsősorban Amerikából kiindulva. A fia sok bajt okoz neki. nothing szavakra. Például: He has no friends.Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad. Nem látok semmit a sarokban. s a főnevet tedd többes számba.) Nincs alsóneműm. Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is. vagy tagadó. Például: somebody. somewhere. Valaki van az ágy alatt. hogy sok. little) A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani. Például: He made a lot of mistakes. Nem látok semmit a sarokban. SOK és KEVÉS (many. mint te. vagyis kijelentő mondatban: something kérdő mondatban: something. Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet. nowhere stb. anywhere. Például: I can see something in the corner. akkor az a lot of. anything. I have no time. nobody. I can see nothing in the corner. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. Például: He didn’t make many mistakes. úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban. a many és a much használata javasolt. His son gives him a lot of trouble. mert akkor dupla tagadás jönne létre. anybody. illetve no összetétel előtagja is lehet. Minden évben sokat költenek sörre.

ha azt mondod: Van egy kevés pénzem. Ha a világ összes valamijéről akarsz beszélni. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik. We saw few people there. I wrote few letters. Do you want to drink all the beer? Az összes pénzem eltűnt. Megírtam néhány levelet. Az összes létező gyerek szereti a csokoládét. Kevés embert láttunk ott. (egy bizonyos körben) I love all girls. 66 . mint a many/much esetében. We saw a few people there. There are too many people standing in front of the fire. nem megszámolható) elé teheted az all szót. (a) little. Ezt akkor tedd ki. (that’s an ad) Kinek dollár. Nos. nem kell the. I’ve got a little time. how. ha valamilyen módosító szó áll a sok előtt. vagyis mindháromban e két szó jelenti azt. A gyár összes dolgozója egyesüljön. too. kérdő és tagadó mondat között. Például: so.. Kevés levelet írtam. ha egy bizonyos csoport összes tagjáról van szó. (a világon) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden. A világ minden dolgozója egyesüljön. hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few. Az összes sört meg akarod inni? Láttad. Az összes lányt szeretem. Annyi mint két forintom van. Nincs azonban különbség kijelentő. Annyi baja van a kocsijával. A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. míg az (a) little megszámlálhatatlanokra.. ha pedig few. hogy kevés. ÖSSZES. Az összes lányt szeretem. hogy valamiből az összes. Például: I wrote a few letters. I’ve got as much as two forints. MINDEN (All. I’ve got little time. Nos azért. 4. Kevés időm van. Kevés baja volt. Például: All my money was gone. méghozzá kétféle formában: (a) few. All workers should unite. Bizonyára fúrja az oldalad. Például: He’s got so many problems with his car. Nézd az alábbi szembeállításokat: Például: All the workers of the factory should unite. All the people in the street were chanting. I love all the girls. mert magyarban is mást jelent. Mindkét típusú főnév (megszámolható. He had a little trouble. Az összes ember énekelt az utcán. Láttunk ott néhány embert. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. He had little trouble. vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik megszámlálható főnevekre. illetve a little szerepel a mondatban. ha a few. kinek gulden. b) egész. All the children in the class like chocolate. All children like chocolate. A helyzet ugyanaz. every. Van egy kis időm. vagy little. Did you eat all the bacon? All his dreams were turned into ashes. akkor kevés van valamiből. hogy az all szó előtt leginkább the határozott névelő szerepelt. each) A három fent látható szó közül az all két jelentéssel bír: a) az összes.Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben.. very. Túl sok ember áll a tűz előtt. de mindenkinek Nederlanden. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. Volt egy kis baja. vagy pedig Kevés pénzem van.. as. rather stb. ha azt akarod kifejezi. illetve little előtt. akkor van egy kevés valamiből.

Every member of the TSZ was present. illetve neither egyéb jelentéseivel később még találkozni fogsz. Az every. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. Ha a kettő közé befurakszik az of the. Most...az összes + egész every .Az all másik jelentése az volt. There are big houses on either side of the road. I saw neither film. de tehetsz utána the-t is. egész nap. de a főnevet ne tedd többes számba! Például: Now that I’m out of prison. úgy a főnév egyes számba kerül. hogy egész. a szabadság minden egyes napját élvezem. Mindkét lány csinos. Did you like either of the novels? I did not see either film. Ha az all-t ilyen értelemben akarod használni.. I enjoy each day of my freedom. Ezenkívül a the használata is igen ritka az all.. Éjjel-nappal dolgozom. Egész nap aludtam. hogy csak megszámlálható főnév előtt használhatod. vagy az b) ez és az. I like both these cars. Minden egyes macskával külön beszéltem. Ez az út. I work all day. erre meg arra. A vén főmacska minden piaci napon a napon üldögél. Akár ezt. I work all night. sem azt. hogy kint vagyok. Például: Both girls are pretty. meg azon is. illetve a főnév között.minden egyes. sem azt. Sem ezt a filmet nem láttam.. Either road will take you to Rome. Sem ez a mondat. Tehát összesen két dologra vonatkozik. Mindkét lány csinos. I spoke to each cat separately.) Ez a regény is tetszett. Például: Neither sentence is correct. akár azt a narancsot elveheted. Vagyis pl.minden. a főnév többes számba kerül. You can choose either bunch. BOTH. meg az is Rómába vezet. egész éjjel stb. akkor a megszámlálható főnevet ne rakd többes számba. sem azt. Both the girls are pretty. Mindkét kocsi tetszik. Mindkét lány csinos. A neither tulajdonképpen az either negatív vetülete. I was dreaming of you all night. sem az nem jó. each . Egész éjjel rólad álmodtam. I did not see either of the films. Nyilvánvaló. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. sem az nem jó. Például: I was sleeping all day. úgy a főnév többes számba kerül. NEITHER Ez viszonylag egyszerű téma. Both of the girls are pretty. magyarra mindkettőt minden (egyes)-nek fordítsd. vagy azt is. következésképp ugyanazon regulák érvényesek rá. Neither of the sentences is correct. Everybody was Kung-Fu fighting. Például: You can take either orange. A both állhat magában a főnév előtt.. vagy akár of the-t is. Összegezve tehát: all . 5. Választhatod ezt a csokrot. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. illetve az each jelentése sokban hasonlít egymásra. 67 . Nem láttam sem ezt a filmet. Az either szó jelentése: a) ez. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használd. EITHER. Old Deutoronomy sits in the sun every market day. A téesz minden tagja jelen volt. Sem ez a mondat. Megjegyzés: Az either. A both jelentése: mindkettő. Amennyiben az either és a megszámlálható főnév közvetlenül egymás mellett van. I spent all the afternoon in the company of two camels. (Virágcsokrot természetesen. Mindenki verekedett.

szebb . -est.egy percnyi séta Hell´s Angels . d) megszilárdult kifejezésekben. 10 minutes’ walk. big . úgy az aposztrof(‘) a többes szám utáni s után jön írásban. illetve leg…bb. illetve -est képzőt kapcsolsz.egy méternyi távolság Death’s Door . Father’s hat Cat’s eyes – macskaszemek 1 minute’s walk . BIRTOKVISZONY (‘s. sőt valaminek a valakije. Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) ‘s segítségével.).bigger – biggest short . Például: the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Amennyiben többszörös birtokviszony van. of) A birtokviszony annyit tesz. Például: The boys’ money. amennyit akarsz. a) ha a birtokos (tehát akié) személy b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat c) idő-. (Szép . mint valakinek a valamije. mérték.stb. 10 percnyi séta. illetve valaminek a valamije. hogy a sorrend a magyarral megegyezik.: egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!) nice – nicer – nicest high . Például: The handle of the door of the room The lover of Joe’s wife a szobaajtó kilincse Joe feleségének szeretője 7. A kemény legények bátorsága. esetleg valakinek a valakije. b) more…. vigyázz azonban arra. b) of segítségével. célszerű vegyes birtokviszonyt használni (s’ + of). A következő mellékneveknél használd ezt a formát: a) pl.shorter – shortest 68 .highest.okosabb .higher . Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt.kőhajítás Az első szerkezet a következő esetekben használható: Például: Joe’s girlfriend The boss’s secretary The rat’s babies . kifejezésekben. beszédben csak a szövegkörnyezetből derül ki (vagy nem derül ki).A patkány kicsinyei 1 meter’s distance .legszebb. most… Az a) esetben tehát a melléknévhez -er. például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája. vagyis elől a bitokos utána a birtok. bizonyára hallottál már róla.legokosabb stb. mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét stb. A fenti mondat fordítása: The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A melléknév szófaját nem vizsgáljuk. The tough guys’ guts. Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított. okos . Amennyiben a birtokos többes számban van.) Az angolban két lehetőség van: a) -er.Pokol Angyalai Stone’s throw .A Halál Kapuja Láttad. A fiúk pénze. hogy lehetőség szerint az ‘s csak egyszer szerepeljen a mondatban.6. mint bb. A fokozás a magyarban annyi. Of-ból lehet annyi.

least well .more famous . mint vártam.: alapfokú összehasonlítás (as…as) I’m as hungry as a wolf.: polite . mint gondoltam.more .most talented E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek. De hisz nem olyan szép.better . more….b) pl. You are as obstinate as a mule. Például: beautiful . Nem olyan okos. A fokozás után megnézzük az összehasonlítást. legutóbbi) Ennyit a fokozásról. mint gondolod.elképzelhető a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a not szócskán van).happier – happiest lucky .best bad .cleverer . Olyan makacs vagy.later . mint.less .: But she is not so pretty as you think. vagy olyanabb mint.worst much/many . vagy a legolyanabb.more talented . melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak. Olyan éhes vagyok. mint a farkas. illetve most… módon fokozódnak.most little . mint egy öszvér. véghangsúlyos mellékneveknél. melyek kivételnek számítanak. Pl. 69 . Angolban ez a következőképpen fest: a) Pl. ez ügyben fordulj az instruktorodhoz. melyek rendhagyósága a fokozás módjából következik.latter .merrier – merriest heavy .: kétszótagú y-ra végződő mellékneveknél happy .farthest (messzebb) late . hogy vannak olyan esetek.narrower – narrowest shallow .better . Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd! Néha .: clever . Tudnod kell még.worse . Itt arról van szó.most beautiful famous . hogy valami olyan.farther .lattest (utóbbi.shallower – shallowest e) kétszótagú.furthest (további) late .heaviest c) kétszótagú er-re végződő mellékneveknél pl. He is not as clever as I’ve thought.more beautiful . Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni: Például: good .politest Mindazon melléknevek.politer .luckier – luckiest merry .: narrow .de csakis tagadó mondatban .best far .further . But this match is not so good as I expected.most famous talented .heavier .cleverest d) kétszótagú ow-re végződő mellékneveknél pl. pl.latest (később) far . De hiszen ez a meccs nem olyan jó.

Te vagy a világ leglustább kölyke. amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelőt kell használni. ha azon játszol. A hangod mélyebb. Isn’t she more beautiful than the sun? Nem szebb. úgymint: b) határozatlan névelő . A ló nagy állat.: He is not a man to desert his friends. Gus is the cleverest cat in the cat society. soha ne használj határozott névelőt. Az a nagy fiú operaénekes.a. I gave you the nicest flowers I could buy. tanulsz stb. Tanulsz gitározni? Pl. A tej egészséges.: Can you play the piano? My daughter is studying the violin. Do you study the guitar? 4. Milk is healthy. an) használj foglalkozás nevek előtt. She is a talented singer and a ballet dancer. Borzalmas angol tanár vagyok. Gold is a valuable kind of metal. 3. 70 . amire nem tudtam válaszolni. Tehetséges táncos és énekes. akivel valaha találkoztam. Ha egy dologról általában beszélsz. mint a magyarban. Az arany (általában az arany) értékes fém. Az én házam nagyobb. NÉVELŐK (Articles) A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelőt ismer. amikor a megszámlálható főnévről valamilyen leírást közölsz. aki cserbenhagyja a barátait. A ló (általában a ló) nagy állat.the. megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelőt. mint bárki másé. mely hegyek között kanyarog. I am a terrible English instructor. De a te házadban több a csótány. Olyan kérdést tett föl. Nem olyan ember. Határozatlan névelőt (a. Ez a legjobb pop zenekar. Határozott névelőt (the) használj hangszerek neve előtt. Cats eat mice. A legszebb virágot adtam neked. You are the laziest boy in the world. mint az enyémben. hanem ilyen.: A horse is a big animal. magyarban ilyenkor nem egy. vagy többes számba teszi a főnevet. an) használj olyankor. c) Felsőfokú “összehasonlítás” (the + a melléknév felső foka) You are the most beautiful girl I have ever met. mint a Csillagfény. amit csak kapni lehetett. a) határozott névelő . Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. They walked along a road winding among rolling hills. Pl. mint Amandáé. amit valaha hallottam.: That’s the best pop group I have ever heard. Horses are big animals. Pl. A névelők használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni. Az én kocsim jobb. My car is better than any other car. 1. Pl. 8. Pl. A macska egeret eszik. mint a tied. Your voice is deeper than Amanda’s. olyan szó előzi meg a főnevet. mint Bo Derek. illetve an. 2. Ez a disco nem jobb. Pl. Te vagy a legszebb lány.: Határozatlan névelőt (a.: You have a more beautiful figure than Bo Derek. That big guy is an opera singer. Cigarettes may ruin your life. This disco is not better than Starlight. But there are more cockroaches in your house than in mine. Olyan úton mentek. He is a car mechanic. most azonban csak azon eseteket vesszük sorra. Autószerelő. He asked me a question which I could not answer. Ilyenkor az angol vagy határozatlan névelőt használ (ha a főnév megszámolható).b) középfokú összehasonlítás (középfok + than) Domborúbb vagy. A cigaretta tönkreteheti az életed. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. mint a nap? My house is bigger than yours.

afternoon. A gyerekek iskolában vannak. Everything was calm at dawn. A példákból majd minden kiderül. Magyarország ipara fejlődik. hol nem.: The pupils are at school. Felkiáltásoknál (Micsoda nő!) határozatlan névelőt (a. (mint épületet) 71 . Éjfélkor hang sem hallik a járda felől. Inflation always turns up in cyclical periods. Éjszakánként olyan magányos. The sick man is in bed. (Pl. bed . The church was built in the last century.: school. At night she feels so lonely.: I woke up in the morning and found the world turned upside down. hanem a tárgy mivoltára gondolsz. At midnight there are no sounds from the pavement. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol.ez utóbbi nem intézmény. church. hogy a világ a feje tetejére állt.: inflation . Pl. A következők előtt kell: morning. ha az megszámlálhatatlan. A beteg ágyban van.the inflation in Hungary.: What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! Milyen hideg nap! Micsoda gyönyörű lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda idő! De: What weather! 6. prison. Az ágynemű nem az ágyban van. The life of a policeman is full of adventures. Hajnalban minden csendes volt. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. A szerelem nehéz ügy. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat. akkor kell egy darab the. At sunset the land turns into red. The love of the boy turned into bitter disappointment. amennyiben nem az intézmény mivoltára.: Industry has been developing rapidly since the last century. mint régen a pestis volt. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. The industry of Hungary is developing. ha viszont valaminek a valamije az a fogalom. A 30-as évek inflációja alapvető oka volt a második világháború kitörésének. Az ipar gyorsan fejlődik a múlt század óta. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. Ha egy elvont főnévről általában beszélsz. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. evening. an) használj. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. akkor ne használj névelőt. (Pl. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. ha a főnév megszálmlálható + egykét kivételes esetben akkor is. There are cockroaches marching in the school. Bábszínház az élet. Csótányok masíroznak az iskola épületében. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. Egy rendőr élete teli van kalandokkal. Love is problematic. 8. Pl. Minden vasárnap templomba megyek. Napszakok nevei előtt hol kell határozott névelőt (the) használni. Délután egészen más volt a világ. A templom (mint épület) a múlt században épült. 7. Bizonyos intézmények nevei előtt általában ne használj névelőt. The bedclothes are not in the bed. A többi előtt nem. Life is a world of puppets. és láttam. I always go to church on Sunday mornings. Reggel fölébredtem.) Használj viszont előttük határozott névelőt (the). The world looked so different in the afternoon. hospital.) Pl. Pl.5. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. A fiú szerelme keserű csalódásba fordult.

ha a kívánságod puszta kívánság marad. mégpedig kettőt: a) Bárcsak eljönnél. Bárcsak eljöttél volna. Természetesen bárcsak típusú mondatokba -hat. (De reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra.: If only I had done my best to make you happy. (Tudom. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. alak I wish you would come sooner Bárcsak jönnél már.) szerkezet használata akkor válik szükségessé. -het is tehető. Az első (1.: I wish/if only + past perfect I wish you had come here.) esetet akkor használd.(De úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan.: I wish you would write me a letter. Pl. ha a cselekvés nem valósult meg. I wish he hadn’t drunk so much last night. (De nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. I wish/if only + would + ige 1. I wish you weren’t so unhappy. Bárcsak szeretnél. te csupán csak gyorsítani szeretnéd annak realizációját. Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz: 1. mindegy. (De az vagy) A második (2. 1. BÁRCSAK Bárcsak kezdetű mondatokat angolban I wish. Pl. I wish I could have helped you. If only it was spring. If only you didn’t behave like a stranger. Pl. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni.9. a) Bárcsak eljönnél típusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz. If only we would start sooner. I wish you were here.: I wish/if only + simple past I wish I knew Bárcsak tudnám. Pl. Pl. Pl. Használati utasításként csak annyit. hogy boldog légy.: 2.: I wish you could come to see me.) Bárcsak korábban indulnánk. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket. ha a kívánság megvalósulhat. Pl. 72 . Bárcsak tudtam volna segíteni. Bárcsak csörögne már a telefon. illetve if only vezet be. csak siettetni akarom. I wish you would telephone me. Bárcsak mindent megtettem volna azért. hogy a kettő közül melyiket használod. could segédige használatával. (De tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen.: I wish you loved me. I wish you could drive faster. vagyis annak megvalósulására nincs esély. hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata. hogy fogsz írni. b) Bárcsak írnál már.

Simple Past főmondat esetében (I loved you) nyilvánvalóan DID lesz az ugye-kérdés segédigéje. Például: I am studid. jó? Többes szám első személyű felszólításoknál (Let’s go) az ugye-kérdés shall we. ugye? Ha a főmondatban nem volt segédige (pl. Gyerekkorában gyakran mászott fára. won’t you? He can’t repair cars. I used to go to the races.valaha (és ma már nem) usually . Ilyenkor az ugyekérdés nem amn’t I. Például: He would rise early and take a walk before breakfast. Angolban az ugye mindig a főmondattól függ. 11. hisz a mondat után egyszerűen odateszi az ugye szócskát. UGYE KÉRDÉS A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak. hogy a would múltbeli ismétlődő cselekvéseket fejez ki. jó? Példák mindenfajta ugye-kérdésre: Joe can see. aren’t I? Hülye vagyok. nem? 73 . vagyis példánkban a DO-t. can he? You like rats. can you? Nem tudsz úszni. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. nem? Semmit nem iszik. hanem aren’t I lesz. Valaha 20 cigarettát szívott naponta. Például: Let’s go to bed. ha ugyanis a főmondat I am-mel kezdődik. a you. nem? Nem tud autót javítani. When he was a child he would climb up trees. does she? He went to Spain. ugye? A főmondat segédigéje can volt. will you? Gyere velem. nem? Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg. és reggeli előtt sétált egyet. nem? Idejössz. used to. Amennyiben a főmondat segédigéje tagadó volt. Mindig korán kelt. s utána jön a főmondat alanya. ugye? Te szereted a patkányokat. ugyanis a főmondatban szereplő segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell fordítani. melyek a múltban történtek. aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni. Did you use to live in this house? Ebben a házban éltél? He used to smoke twenty cigarettes a day. can’t he? You will come here. nem? You loved me. A kettő között a különbség az. és utána jön a főmondat alanya. didn’t you? Szerettél. Ebbe az iskolába jártam.szokott (manapság) Used to tagadása és kérdése did segédigével történik. Például: You can swim. és viszonyra is utal a múltban. nem? Felszólító mondat ugye-kérdése will you. Például: You can’t swim. used to . didn’t he? Joe lát. shall we? Bújjunk ágyba. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. Például: Come with me. ez az ugye kérdésben can’t-tá válik. Vigyázz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegű mondatokat use to-val fordítani. VALAHA (used to. úgy az ugye kérdésben állítóvá válik. és ma már nincsenek úgy. don’t you? She doesn’t drink anything. Valaha lóversenyre jártam. míg a used to ezenkívül állapotra. would) Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni. Például: You love me.10. az ugye kérdésben az igeidőnek megfelelő segédigét kell használni. ugye? Elment Spanyolországba. I love you). I used to go to this school. Nem dolgoztak itt. can’t you? Tudsz úszni. don’t you? Szeretsz. illetve would segédige használatos. They didn’t use to work here.

K. Vagyis az elsőben a would rather után az ige 1. isn’t there? Finish it. (mert most össze van törve . I would rather you slept. és amit csináljon múlt időben (2. jó? Reméljük a legjobbakat. mi? Oly sok a gonoszság a földön. hogy mindjárt esik. akit inkábbok. am I? Let’s look at mankind. ugye? Nem vagy vastag. nem? Nem értette. Inkább ne fontoskodj! 13. jó? Hiszel nekem. az as if/as though egyszerre két jelentéssel is bír. He would rather die. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. Most nézzük az első esetet. nem? Most már fejezd be. Például: It looks as if it’s going to rain. Inkább aludj. It looks as if he’s going to be sick. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. MINTHA. won’t we? Judy shouldn’t behave like that.) a) I would rather eat . nem? Belépünk a korlátlan lehetőségek korába. don’t you? He didn’t understand it. ugye? Van valami a sarokban. Például: I would rather sleep. Egyrészt hogy-nak lehet magyarra fordítani. did he? Sit down. úgymint: Mindkét típusú mondat would rather-rel képződik. HOGY (As if/as though) Mint címéből is következtethetsz. jó? Ne bánts. Menj inkább villamossal. és utána jön az as if/as though + going to/will + present tense / present perfect / simple past Mindig a szituációnak megfelelő időt használj! A példákból majd magad is rájössz. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. b) I would rather you ate . She looks as if she is the most beautiful girl at the party. Úgy tűnik. are you? There is so much wickedness on earth. igaz? Nézzük az emberi nemet. shall we? He must cross the river. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. It looks as if the car has hit a tree. ugye? Ülj le. will you? A lányok nem jöttek vissza. Tehát a főmondatot It looks vezeti be. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. alak) van. Inkább busszal mennék. will you? Don’t hurt me. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. jó? Fogd be a szád. Úgy néz ki.The girls didn’t return. mustn’t he? Wait here. jó? Át kell kelnie a folyón. nem? Várj itt. b) inkább te csinálj valamit (vagy ő csináljon valamit. Úgy néz ki. nem? Bolondnak nevezett. should she? He called you a fool. will you? Let’s hope for the best. 74 . nem? Nem vagyok valami eszes. I would rather take a bus. jó? Bevette. will you? He lapped it up. does she? You ain’t loaded. INKÁBB (would rather) Kétfajta inkább jellegű mondat létezik. Úgy néz ki. aren’t I? I am not very clever. didn’t he? I am very clever. míg a b) típusú mondatban az ige elé tettük azt. I would rather you didn’t make a fuss. Inkább meghalna. I would rather you took a tram. hogy mindjárt rosszul lesz. nem? Nagyon okos vagyok. alakja állt. O. Úgy tűnik. hogy csináljon valamit.? 12. de: a) inkább én csinálnék valamit. ilyenkor általában look (úgy néz ki) ige után áll. shall we? You believe me.ezért present perfect) It looks as if the thieves got in through the window.Inkább egyél. Inkább aludnék. hogy ő a legszebb lány a partin. did they? There is something in the corner. Úgy néz ki. hogy az autó nekiment egy fának. It looks as if he’s going to give up his job.Inkább ennék. will you? Shut up.

Mit gondolsz. Nem hiszem. NINCS IGAZAD jellegű mondatok Erről azért érdemes néhány jó szót szólni. AZT HISZEM. KI VAGY? jellegű mondatok Számos olyan mondattal találkozhatsz. hogy a magyar mondattal ellentétben. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. Azt hiszem nem is mondtam. Azt hittem.. I don’t think I’ve said it. I don’t think I like this place. mintha megfenyegették volna. hogy van az anyósom? Mit mondtál. Nem gondolkodom.. kivel találkoztál? Mit mondtál. Úgy beszél. -NYEK. -NYUK. Úgy nézel ki. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? 75 . mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. “Elmenjünk” típusú mondatokat.. Az ugyanis a helyzet. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. s a mondat második fele egyenes szórendbe kerül. -NYÜK “képző” Egyes és többes szám első személyben. I don’t think I like you..) 14. nem voltál ott. Például: When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? Mit gondolsz.Mintha értelemben az as if/as though után általában past perfect áll. Például: It was as though the world had turned upside down. Például: Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. 16. A macskás mondat tehát így hangzik angolul: Where do you think the cat is? A mondat első fele természetesen nemcsak Mit gondolsz.? Mit mondasz. (Természtesen mintha értelmű szerkezeteket is bevezethet look.. I don’t think. mintha már napok óta nem ettél volna. hogy igazad van-ná kell alakítani. hanem Mit mondott..? lehet. a második felét az angol mondatnak nem tagadhatod. mert meglehetős hibaforrás. hogy szereti a nőket. MIT GONDOLSZ. ha ún. Olyan volt. Azt hiszem ezt nem hallottam. és így lefordítani: I don’t think you are right. mit mondtál? Azt gondolod. tehát I. amelyik tulajdonképpen két kérdő mondat egymásba keléséből keletkezett. mint: Mit gondolsz? Hol a macska? . hol a macska? Az angolban az ilyen típusú mondatoknál arra vigyázz. mintha a világ a feje tetejére állt volna. I don’t think I’ve heard that. Vagyis a címben szereplő mondatot már eleve magyarba Nem hiszem. He speaks as if he had been threatened. “kérdő-felszólító” szerkezetet akarsz kapni.. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. pontosabban előtt shall segédigét kell használni.. illetve we után. Olyanokra gondolok. mi ez? Mit gondolsz. -NYAK. tehát vagyok. therefore I am. I didn’t think you were there. You look as if you hadn’t eaten for days. hogy a Mit gondolsz mit-je a mondatból kiesik. hogy én Róbert bácsi vagyok? 15. Például: I don’t think he loves women. kizárólag az elsőt.? Mit gondoltál. vagyis “Elmenjek?”. és a második tagmondat kérdőszava (tehát példánkban a hol) kerül a do you think elé.? stb.

Azt akarod. ha megmutatnám? Azt akarom. and so did Joe. a feel like + ing. hogy leüljünk ebédelni. too. b) A macska szereti a papagájt és a patkány is... HOGY. Probléma akkor adódhat. It’s high time you posted the letter. hogy. It’s high time we sat down to lunch. IS. He likes winter and summer. hogy elvedd Judyt. Azt akarják. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. Legfőbb ideje. hogy táncoljak. HOGY TE CSINÁLJ VALAMIT “I want to sit down”. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette.. b) Cats like parrots and so do rats. majd az ige 2. A másodikban a középen lévő papagájt két oldalról szerették. We drove home. melynek magyar fordítása körülbelül: “Kedve van csinálni valamit. ami azt jelenti. YOU).IS. Például: I was out to dance last night and so was my wife. Például: It’s time we began a new life. AZT AKAROM.SEM Az is magyar kifejezés kétféleképpen szerepelhet egy magyar mondatban (s így az angolban is). Lineáris szeretetnél tehát a too (is) szó kerül a mondat végére. too. A kétféle szerkezet így néz ki: a) A macska szereti a papagájt és a patkányt is. Ennek megfelelően kétfajta képzés létezik: a) Cats like parrots and rats. képzése angolban némiképp bonyolultabb. alakban. SEM. Legfőbb ideje. Az előbbi mondatban a macska lineárisan szerette egyszer a papagájt. vagy It is high time (“legfőbb ideje”) után következik az alany. KEDVEM VAN. IS.. míg közrefogó szeretetnél a so + segédige + új alany alkotja a szerkezetet. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? 20.. s ezután következik a TO + Infinitive. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Kedvem van táncolni.” Pl: I feel like dancing.” típusú mondatot is lehet kötőmóddal képezni. Itt az ideje. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. ha olyan jellegű mondattal találkozol. azaz szerette egyrészt a macska. mint “Azt akarom. hasonló érzelmeket kifejező szerkezet.17.. 76 . Itt az ideje. A “szeretnék” (I would like) kifejezés mellett létezik egy másik.. és egyszer a patkányt. hogy föladd a levelet.. vagyis a főnévi igenév (“to sit down”). vagy “would like” (szeretném) kezdetű szerkezet után tedd be a második tagmondat alanyát (pl. It’s time you married Judy. IDEJE. Szereti a telet és a nyarat is. az “Ideje. hogy te csinálj valamit. másrészt pedig a patkány. Ilyenkor az “I want”. hogy új életet kezdjünk.. és csókold meg. vagyis “Le akarok ülni” típusú mondatok képzése már nem okozhat gondot. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. vagyis én akarom. hogy menj közelebb. Például: They want me to dance. hogy az It is time. hogy ő menjen vásárolni? Szeretnéd. hogy leülj”. 19. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. 18.. A feltételes mondatokhoz hasonlóan. SEM.

sem az albérlője nem panaszkodott a körülményekre. Az ilyen szerkezetek jelen idővel. hanem sem szerkezetet akarsz alkotni.. míg el nem magyaráztam neki. amíg nem adod vissza a pénzem. úgy leggyakrabban Past Perfect követi. AMÍG. As soon as we get into the tunnel.sem pedig neither. either. ugyanúgy kell eljárni.or. Nem veheted el azt a nőt és a barátod sem.amikor. I’ll return your kindness. after ... Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. Például: Amennyiben párosan jelentkezik az is. Pihennünk kell majd miután kocogunk. úgy az either. Pl: When I have money. se a feleségének..is. He didn’t understand it until I had explained it to him. I’ll give it back. míg engedélyt nem kapott. hogy a bevezető kötőszó lehet: when . She didn’t take off her boots and her dress.mihelyst.mielőtt.. 77 . míg meg nem mostad a kezed. Nem ehetsz. Egy szót sem szólok hozzád. We shall need a rest after we’ve been jogging. he will try to kill you We will have to take our seats before the lights go out. Elveheted ezt is. You can’t marry that woman and neither can your friend. I didn’t fire you and neither did my boss. meghálálom. Ua. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. A címben szereplő magyar szó angol megfelelője az until. either. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. megadom. mint az előbb. mint ahogy a példákban is láttad. Én nem rúgtam ki magát és a főnököm sem. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. A honvéd nem tisztelgett az őrmesternek és a tábornoknak sem. vagy Present Perfect-tel utalnak a jövőre. vagy nor. csak a sem-et kifejező szó lesz más. Azért kell külön szólni róla. before . Tűzoltó leszel. Le kell ülnünk még mielőtt a lámpák kialszanak. Cats don’t like parrots and neither / nor do rats. míg a so helyett a neither. nem használhatsz jövő időt. He was accustomed to neither cold nor fog. Vagyis a too helyet bejön az either. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. 22. as soon as . vagy azt is. mint az előző. Például: You may not eat until you have washed your hands.nor segítségével fejezi ki önmagát. melyek a jövőre vonatkoznak. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnője sem. IDŐHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK Az előző fejezetben már érintettem.miután. ha a múltra vonatkozik. either. He didn’t go in until he had been given permission. a sem. Az mégpedig. hogy időhatározói mellékmondatokban. Ha lesz pénzem.. ami időhatározói mellékmondatokban nem alkalmazható. míg meg nem közelítetted a nyuszit.. akkor until után Present Perfect-et használj. És még valami: az until-es tagmondatban soha nem tagadhatsz. Nem értette. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt.. Nem szabad lőnöd. Az időhatározói mellékmondatot egyébiránt onnan ismered föl. Ua. I don’t believe either you or your wife. mert egy-két sajátos vonása van. He didn’t look worn out and unhappy either. Sem ő. 21.. He didn’t look worn out or unhappy. until . Ha a mondat a jövőre utal.. The private didn’t salute to the sergeant and the general. Mihelyst beérünk az alagútba. de így is lehet képezni. mint az előbbiekben. Nem hiszek se magának. You can take either this or that.ameddig stb. sem a ködhöz.amint. When I grow up. megpróbál majd megölni. hogy utána általában valamilyen perfect igeidő használatos.Amennyiben nem is. vagy katona. A két fenti példamondat tagadó alakban a következőképpen fest: Például: Cats don’t like parrots and rats. Nem ment be. Ha nagy leszek. a Future Perfect kivételével persze. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. I believe neither you nor your wife. as . Például: I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. Például: You will either be a fireman or a soldier.

amikor. A keményen szó angol megfelelője hard. hogy örökölt néhány milliót. Hozzászoktam. hanem azt. hogy Elmentem hozzájuk. She is used to travelling by helicopter. Vagyis a fenti mondat fordítása: I happened to be walking in the street when. hogy kemény. USED TO A used to használatával már találkoztál akkor azonban csak egyik jelentésével foglalkoztam.. Vagyis nemcsak egyszerűen “to them”. ahogy azt néhány oldallal korábban láttad. Például: I went to grandmother’s. hogy a hard szót. Például: I played football at Joe’s. Valaha hozzá volt szokva. Elmentem a nagymamáékhoz. hogy éjszaka dolgozzam. akkor ‘s-t használj a főnév után. hogy egy mondatot eképp kezdesz: “Történetesen épp arra sétáltam. Ne játsszatok olyan keményen. TÖRTÉNETESEN. Például: I’ve got used to working at night. You are hardly likely to change now. Az a) jelentésű used to a would-hoz hasonlít. mint amit szeretnél. és odamegyek hozzájuk). A nálunk kétféleképpen képezhető: a) at our place. illetve ALIG Sajnos igen sokan abba a hibába esnek. Hozzá van szokva. ugyanis akkor nem azt a jelentést kapod. to be used to + Gerund = hozzászokik valamihez. You have worked hard today. hogy megkapják a keményen szót. KEMÉNYEN... akkor következőképpen cselekedj: I went to their place.23. Ez igen súlyos hiba. hogy megváltozol. hogy helikopteren utazzék. NÁLUNK. amikor a férje fejbevágott. hogy a fenti kifejezéseket ne pont szó szerint fordítsd angolra. Don’t play so hard. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us.. Például: Did you happen to meet her? Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. a) b) used to + Infinitive = valaha to get used to + Gerund = hozzászokik valamihez. HOZZÁNK Arra vigyázz nagyon. 25. Ha nem személyes névmással fejezed ki azt. hogy az alannyal kezdesz. He used to be used to using used cars. hogy keményen. a történtesen szó leginkább a happened szóval fejezhető ki.. 78 . hogy használt kocsit használjon. hanem azt hogy alig. Történetesen őt bámultam. vagy kihez. Alig valószínű.. 26. Úgy alakult. egy ly képzővel egészítik ki. vagy b) with us. mert ez nem azt jelenti. Keményen dolgoztál ma. hogy csak úgy hozzájuk (ha például az utcán állnak. mégpedig úgy. hogy a lakásukra. Például: You have hardly worked today. ezután pedig TO + Infinitive-et használsz. Mindennapi életed során gyakran előfordul. hogy kinél. Joe-éknál futballoztam. Ha azt akarod mondani.” Nos. 24. Most találkozhatsz a másikkal is. lévén a hardly magyarul nem azt jelenti. ami azt jelenti. He happened to inherit some million dollars. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyű és boldog. utána jön a happened szó. Alig dolgoztál ma.

illetve DID segítségével történik. méghozzá oly formában. kérdése és tagadása DO. számos szerkezet szolgál ezt alátámasztani. Run in through the door. Például: Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. They were to come home on Monday. vagyis reggelizik. Úgy volt. The old man was never to walk again. TO BE TO szerkezet Egy-két jelentését korábban már láttad. hogy hétfőn hazajönnek. please? Would you come here. KERESZTÜL Leginkább két lehetőség kínálkozik a fenti kifejezésére. Fél évig nem vacsorázott. 29. Will you come here. ÁT. ige helyett áll. Across . Pl: 3. Pl: 2.3 dimenziós keresztül (tehát a dologban van függőleges is). You are to congratulate him. Például: They went across the street. please? Could you come here? Would you mind coming here? Will you be good enough to come here? Will you be so kind as to come here? Would you be so kind as to come here? 30. REGGELI.27. Gratulálnod kéne neki. drink stb. Come here. will you? Come here. végzetszerűség: He was never to see his wife again. UDVARIASSÁG Miután az angol nép hagyományainak megfelelően alapvetően udvarias. kellene: I am to inform you. EBÉD.through a kettő közötti különbség roppant egyszerű. hogy a legkevésbé udvarias felől indulunk. vagyis a főnév előtt használd ezt a szót: to have breakfast. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. She didn’t have dinner for half a year. most példamondatokon keresztül megismerkedhetsz a teljes skálával: 1. to have dinner stb. hogy májusban esküszünk. Az ilyen igéket mindig a to have-vel képezd. Pl: Kell. és a legudvariasabb mondattal fejezzük be: Például: Come here. Tájékoztatnom kell Önöket. Miután a have itt nem birtoklást jelent. úgymint: across . Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. 79 . Átmentek az utcán. Át tudsz jönni az erdőn? Sikerült átmennie a jégen. to have lunch. Végzetesség. Magyarázat helyett most csak példákat látsz. ebédel. hanem az eat. Fuss be az ajtón át! 28. hogy”) We are to be married in May. please.2 dimenziós keresztül (tehát egy síkon) Through . VACSORA Nem is annyira a főnév a problematikus. Úgy van. mint inkább az ebből képzett ige. Szándék (“úgy van. Soha többé nem láthatta a feleségét. Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? Semmi mást nem vacsorázott. csak levest. vacsorázik.

AZ OKA VALAMINEK Kétféleképpen fejezheted ki (többek között) a) the reason for / why b) the cause of A reason után akkor használj for-t. A bor szőlőből készül. félszemű. ha azt főnév. JELZŐS SZERKEZETEK A cím alatt olyan szerkezeteket értek. A Trabantom papírból készült. vagy from. Például: The table is made of wood. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. félszemű. 33. háromfülű lány volt. Néhányan azt gondolják. mint pl.ha az eredeti anyag nem ismerhető fel. A sör komlóból és árpából készül. Egy dolgot esetleg tehetsz: a főnév után használhatsz -ed ragot. ha mellékmondat áll utána. Pl: 5. A könyvet nem lehetett megtalálni. My Trabant is made of paper. A távozásának az oka nem magyarázható. félszemű Bill stb. Made of . I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. A lényeg. A tömegkarambol oka a rossz idő volt. pontosabban leggyakrabban a made. The reason why I am here is that I’m starving. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. hogy nem lesz kész) His plane was to have landed at six. one-eyed. hogy miből készült. egyszobás lakás. (de már most biztos. but it is still in Munich. de még mindig München-ben van. Kellett volna (a jövőben): Work on the new road was to have been completed by the end of the year. KÉSZÜLT VALAMIBŐL Az alapige a make. vagyis ne rakd többes számba. vagy egyébbe. Például: The reason for the accident was speeding.ha az elkészült dolog eredeti anyaga vizuálisan felismerhető. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerű. mert éhezem. The boy was not to enter the pub. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. 80 . The reason for his leaving can’t be explained. Láttam. Tízemeletes házban élek. A fiút nem engedték be a kocsmába. Pl: 6. vagy Gerund követi. Például: I live in a ten-storey house. 18 éves) semmiféle módon ne módosítsd. (most 5 óra van) 31. The cause of the pile up was bad weather. hogy a jelzős szerkezet főnevét (egyszobás. 32. Év végére kellet volna felépíteni az új utat. és akkor why-t. three-eared girl. His first love was a 16-year-old.4. Például: Beer is made from barley and hops. Made from . lehet of. -nyek” At what time am I to be there? Are we to live in a small island? Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. A baleset oka gyorshajtás volt. The cause of writing this book is simple. Első szerelme egy 16 éves. Az asztal fából készült. 18 éves szexbomba. ezeknél a szerkezeteknél az. Wine is made from grapes. csak te meg én? Lehetőség: The book was not to be found. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. Az. Azért vagyok itt. Pl: Kérdéseknél Shall I/we-hez hasonlóan “Nyak.

illetve How Az ilyen/olyan esetén ugyancsak két lehetőség van. s lesz belőle: the poor . He failed to cut the grass with that old lawn-mower. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. Sikerült átmennie a vizsgán. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fűnyíróval. illetve so. 35. OLYAN. mert a magyarhoz képes másképp kell kifejezni őket. Például: How clever you are! You are so beautiful! Milyen okos vagy! Olyan gyönyörű vagy! Vigyázz! Gyakori hiba. Sikerült megszereznie az adatokat..fail to do sg. Például: She managed to pass the exam. Sikerült megjavítanom a kocsit. succeed in doing sg. ha főnévre. ILYEN. 36. What weather! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az őrmester! Nyáron oly gyönörű voltál! Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda idő! 81 . illetve a fentiek tagadó formában. Sikerül manage to do sg. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. A milyen/micsoda kifejezésre (Micsoda nő!) felszólító módban két szó közül válogathatsz (természetesen nem tetszés szerint:) What. Ugyanis anyanyelveddel ellentétben nem szabad többesszámba tenni a melléknevet. mely pedig megszámlálhatatlan.34. A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat.. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. able to do sg.a vakok the rich .. What és such használata akkor kötelező... SIKERÜL . ha kizárólag melléknév áll utána.a szegények the blind . SZEGÉNYEK. GAZDAGOK stb.. úgymint: such. Speciális TV műsor van a süketnémák számára. csupán egy the határozott névelő előzi meg. Ez olyan nehéz kérdés.. I was able to repair the car. Például: What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. Nem sikerül .a mozgássérültek Pl: The rich managed to save their wealth. The poor can never keep up with the rich.a gazdagok the disabled . There are more and more places of work for the disabled. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséből. Azért érdemes külön foglalkozni e kategória képviselőivel. The lonely often call up their childhood memories. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. How. MILYEN. Erről egyébként a névelők tárgyalásakor már olvashattál. Micsoda nő! Milyen gyönyörű nő! Olyan öröm dolgozni vele. He succeeded in getting the data. vagy melléknévvel bővített főnévre vonatkozik. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look.NEM SIKERÜL Fenti kifejezésre a következő angol szavakat. A magányosok gyakran felidézik gyerekkori emlékeiket. hogy határozatlan névelőt (a) tesznek ilyen szerkezetben olyan főnév elé is. At last I managed to get out of this rut. illetve so akkor használandó. This is such a difficult question. illetve szerkezeteket használd. Például: What nonsense! What a stupid guy that sergeant is..

. Minél több a pénzed. hogy menjen el. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. AZ. Leggyakoribb hiba e mondatok alkotásánál az. Minél kopaszabb vagyok. nem lehet olyan rossz ember. I’m sorry to keep you waiting. hogy ezt tegye? . 39. The person who is green with envy is my brother-in-law. Ezt csak akkor teheted. akiben mindenek fölött megbíztam.Mi késztette arra. Te voltál az. Pl: The one who likes animals can’t be that bad. Minél hosszabb. Rávették. hogy “ne hagyd abba a mosolygást”.. míg a lámpához nem érsz. azt az angol keep + ige 1.. Bocs. He kept glancing over his shoulder. Például: She kept saying. “egyre csak mosolyogj” stb. annál jobb.. illetve the person who angol szerkezetek alkalmasak az aki kifejezésére. ha a make szenvedő szerkezetben van: Például: He was made to leave. 82 . annál vonzóbb vagyok. Állandóan nyaggat a gyerek.ANNÁL Következőképp kell képezni: The + középfok … the + középfok (melléknév középfoka természetesen). Egyre csak mondogatta/hajtogatta. A make helyes használatához azonban nem árt tudni a ronda-magyar tükörfordítást. Ez persze így magyar mondatokban ritkán fordul elő. ha meglátsz egy tankot?) A make ige jelentése többek közt: késztet. ha meglátsz egy tankot?” mondatok terjedtek el. Feltételesnek tűnő mondatokat is kiválthat make. The longer the better. Why do you keep bugging me? Miért nyaggatsz már? Keep going till you reach the traffic light. Menj addig.. MINÉL. You were the one I trusted above all. Alcohol makes people lose control.37. alak + ing-gel. 40. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. The child keeps pestering me to take him to the fun fair. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. Az. Az alkohol elveszi az ember eszét. esetleg he who. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. hogy a make utáni igét to + infinitive-be teszed: What made him to do that? . MAKE (Mi tesz boldoggá? Mit csinálsz. vagy -gat. Aki hallja. annál több sütit kapsz. AKI. holott a helyes mondat így hangzik: What made him do that? Ne használj tehát make-es mondatokban to + infinitive-et. rosszul leszek. mégpedig elsősorban "Ha meglátom…". Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztől a levegőbe ugrálok.. Aki nem lép egyszerre. Például: The more money you have the happier you live. akit a sárga irigység emészt. hogy megvárakoztattalak. EGYRE CSAK (KEEP + ing) Ugye ismered azt a jelvényt. nem kap rétest estére. (kb. ugyanis a “Mire késztet egy tank meglátása” helyett a “Mit csinálsz. hogy KEEP SMILING? Ez azt jelenti. Ha vért látok. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. The balder the more attractive I am... Minél hamarább jössz. annál boldogabban élsz. The one who. a sógorom. adja át. Az. 38.) The one who can hear it should transmit it. -get képzővel fejez ki. A válla fölött nézegetett hátra. aki szereti az állatokat. "Ha meghallom…" kezdetű mondatokat: Például: The sight of blood makes me sick. Amit a magyar hasonló szerkezetekkel. szívem büszkeséggel telik meg.

The chair's got a leg missing. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. There's no need to be rude. hogy sört ebédelek. Leszoktam arról. hogy csak kevés van belőle. Jobb lenne. el kéne menned a fogorvoshoz. TANÁCSADÁSOK Minden kommentár helyett felsorolást kapsz azokról a szerkezetekről. there's a stair missing. You'd better send the children out. If the legs are missing. Vigyázz. Erősen köhögsz. ha nagyot hallasz. ha meghallod a zongora hangját? 41. hogy gyorsan vezessek. Jó lenne. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. mert a villanykörte hiányzik. I think you should give up smoking. Pl: The light doesn't work. a missing szóval. Ha hiányoznak a lábai. ha valamiről leszokott. Why don't you ask him what's upsetting him? Miért nem kérded meg tőle. hogy reggelenként fürödjek. HIÁNY Ha valami hiányzik.Egyéb pl. Leszoktam arról. illetve az ezzel alkotott szerkezetekkel operálhatsz. az asztal nem áll meg. Ha valami hiányzik. hogy pihend ki magad. hogy köszönjek a szomszédomnak. Rászoktam. Ha rám hallgatsz békén hagyod. hogy CASCO-t is kössön. hogy vegyél hallókészüléket. ha kiküldenéd a gyerekeket. It would be better if you kept your money in a bank. Izzadni kezdek. ha abbahagyná az ivást. I've got into the habit of driving very fast. ha fölállnánk és elmennénk. Azt javaslom. ha a pénzét bankban tartaná. the table won't stand up. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. Pl: I think you ought to go to the dentist. RÁSZOKTAM. The car has got one of the bumpers missing. 83 . ha meglátsz egy csótányt? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. annak több módozata is lehetséges. Azt tanácsolom. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. Pl: I've got out of the habit of getting up late. Jobban tennéd. hogy kávét iszom reggelire. LESZOKTAM Ha azt akarod kifejezni. I'd find a girlfriend. Azt javaslom. Ha neked lennék. I've got into the habit of saying "good morning" to my neighbour. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. If I were you. keresnék magamnak egy barátnőt. Nem megy a világítás. You are getting a smoker's cough. hogy későn keljek. hogy mi izgatja? Why not look it up in the dictionary? Miért nem nézed meg a szótárban? How about beating it? Mi lenne. A széknek hiányzik az egyik lába. Rászoktam arra. ha idegösszeroppanásod van. I got out of the habit of having a bath in the morning. you'll leave him alone. melyek tanácsadás céljaira kiválóan megfelelnek. és ezért kéne valamit tenni stb. hogy valaki fölvett valamilyen szokást. itt hiányzik egy lépcső. What does the sound of a piano make you do? Mit teszel. It would be a good thing if we got up and left. Lehet. a get out of the habit of-ot használd. ha meglátok egy miniszoknyás lányt.: What does the sight of a cockroach make you do? Mit teszel. 43. I am in the habit of drinking beer for lunch. because the light bulb is missing. 42. get into the habit of használandó. Most hiányok különböző módozatait és az ehhez kapcsolódó logikai következményeket ismerheted meg. míg ha valakinek valamilyen jelenleg meglévő szokását kívánod kifejezni. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. többek között be in the habit of használható. Tanácsos lenne. Be careful. The transistors are missing from the pocket radio. It would be advisable for you to give up drinking. Az a szokásom. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. Azt hiszem. The sound of the bells makes me remember my childhood. ha lekopnál? If you take my advice. Nem kell mindjárt durváskodni. Az a szokásom.

We soon ran out of drinks at the party. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. The grass needs to be cut. A fiú mondta a lánynak. rámférne (jól esne) egy kis séta. ragadok a kosztól. tehát need. The flowers need to be watered. Az egész autót újra kell dukkózni. A füvet le kell vágni. vagy épp fogyóban van. mert elfogyott. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. The boy told the girl to plight their troth (Ő) mondta (nekem). Don't tell lies. A virág nem tud meglenni víz nélkül. I am so fat. The whole car needs re-spraying. Jól esne egy zuhany. He told her the story of his life. so they had to borrow some. Ki kell hagyni száradni a fát. c) mit mondott. Az elemeket ki kell cserélni. vagyis: a) ki mondta. a can't do without. ha nem áll rendelkezésedre három információ (elsősorban persze kifejezésekről van szó). Például: The wood needs drying out. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. The house is in need of cleaning. The windows want reparing. Egy-két kivételes esetben akkor is lehet tell-t használni. Pl: He says he can't survive without ten hours' sleep. 44. Nagyon fáj a fejem. b) kinek mondta. Elmesélte neki élete történetét. Elfogyott a borunk. ha az ige kapcsán három információ áll rendelkezésedre. úgy szükséges valamit tenni. I am so sticky. hogy találkozunk éjfélkor. vagy (right) out of szerkezetet használd. short of a megfelelő szerkezet. Például: I'm sorry. TELL. csak épp kevés van belőle. I'm right out of matches. A házat ki kell takarítani. olyan kövér vagyok. Az ablakokat meg kell javítani. vagy can't survive szerkezeteket használd. melyet magyarra ráfér szóval célszerű fordítani. de elfogyott a cigarettám. a run out of. így kölcsön kellett kérni. She can't survive without two cars. I could do with a shower. The batteries want replacing. Nincs pénze. Fentiekhez hasonló jelentést hordoz a could do with szerkezet. Ha valami azért hiányzik. Rámférne egy fogyókúra. Humans can't do without oxygen. Amennyiben valami nem hiányzik teljesen. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. but I've run out of cigarettes. She is out of money. illetve SAY Tell-t akkor használj. Pl: I've got such a headache.Amennyiben a hiányosságokat pótolni kívánod. vagy want + GERUND szerkezetet használj. Nem tudok meglenni nélküled. Sajnálom. We've run out of wine. Ne hazudj! 84 . Pl: Are you short of glasses? They were short of ashtrays. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. I could do with a short walk. Ha valami nélkül nem tudsz meglenni. Flowers can't do without water. Azt mondja. I can't do without you. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. At the end of the month I'm always short of money. I could do with a slimming course. A virágokat meg kell öntözni. Például: She told me to meet her at midnight.

(Láthatod. Azt javasolta. A menést javasolta. a suggest ige jelentése: javasol.) A következőképpen írd le egy angolnak: 12th December. hogy itt maradj. amennyiben a mondatban nincs új alany. Csak azt akarom mondani. hogy ne rúgj be. hanem egyenesen borzalmas is. hogy ha van rá mód… vagy: Például: a) ki mondta. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. Azt javasolta. vagy December the twelfth. Suggest ige után használhatsz Gerund-ot. hogy menjek el. ain't it?". Ninteen Fifty-four. hogy menjünk el. SUGGEST Mint jól tudod. I suggest that you don't get drunk. ha csak két információ van az ige körül: a) b) Pl: ki mondta. "You are a genius". hogy nem ér rá. 1954 És a következőképpen mondd neki: The twelfth of December. (Amanda Lear) Azt mondta. mit mondott. 45. "Nice day. 85 . vagy December 12th. nemde? – mondta Juliska. Például: She suggested that we go/should go/went. Azt tanácsolom. úgy kizárólag mellékmondatot használhatsz. addig az: I suggest you to stay here nemcsak hogy hibás. Béla said to Marci. december 12. hogy korán induljak/junk/janak. Azt javaslom. hogy miről van szó). teljesen jó. hogy: Például: I advise you to stay here. Juliska said. Ilyenkor általánosságban beszélsz (bár a mondatból többnyire kiderül. 1954. (vagyis hogy feltehetően mi menjünk.) 46. hogy a mellékmondat többféleképpen építhető fel. Szép időnk van.Say akkor használatos. Amit viszont talán kevésbé tudsz. DÁTUMOK A dátumokat az angolban másképp kell írni és megint másképp kell olvasni. az az. He says he's busy. They suggested leaving early. Azt mondja. hogy ezt az igét nem használhatod olyan formában. Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. I only want to say if there's a way (Superstar). vagyis nem követheti TO + Infinitive. Azt javasolta. b) kinek mondta (ilyenkor to prepozíciót rakj az elé. mint mondjuk az advise-ot. akinek mondta). Nineteen Fifty-four. He suggested that I should leave. (Az én születésnapom. He said that it was fun to make love in the sun. Míg tehát az a mondat. Például: She suggested going. A dátum mondjuk 1954. csak ez pontosan nincs benne a mondatban) (Ki tudja?) Amennyiben a mondatba be akarod tenni az új alanyt.

(Ez ráadásul nem is thank you. HÁZAK ÉS LAKÁSOK Meglehetős kuszaság tapasztalható a különböző ház. please. THANK YOU Gyakori hiba. tehát egyszerűen csak house-t mondj. a) hangulatilag. hogy a feel után sose használj visszaható névmást (pl. 86 . Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. Például: We had a very good time at the party. HOGY HÍVJÁK? Gyakori hiba. Would you like to take a seat? No. thank you. 48. Fenti kérdés helyesen így hangzik angolul: What do you call…? Pl: What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? Hogy hívják azt az embert. Tehát választ nem kezdhetsz úgy.47.és lakásfajták angolra fordításakor. thank you. hogy a feni kérdést szó szerint fordítják angolra. hogy Thank you. nem vagyok fáradt. Az alábbiakban – inkább csak ötletszerűen – néhány lakásfajta angol nevével ismerkedhetsz meg. Utóbbi esetben a feel well/feel unwell kifejezés helyes. Előbbi esetben a have a good/bad time. A hét végén már jobban fogja érezni magát. Nos. mindig a mondat.) Le akarsz ülni? Nem. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? 49. ÉRZI MAGÁT Az ember két szituációban érezheti jól. Például: house. vagy detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs subtenancy lodgings rented room co-tenancy családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet albérlet albérlet albérlet társbérlet Még csak annyit: olyan angol kifejezés. mely sajnos helytelen. D'you wanna drink something? Yes. hova is kell tenni egy mondatban a hála kifejezésére szolgáló Thank you szerkezetecskét. vagy félmondat végére. Például: How are you? Fine. 50. vagy rosszul magát: b) egészségileg. vagy a have fun kifejezést használd. I'm not tired. myself). s ennek következtében How do you call…? kérdés jön létre. Köszönöm. hogy nem tudod. és arra különösképpen vigyázz. hogy family-house nincs. At the end of the week you will feel well.

melyek után ing-es alakot. vagy a mondattól függően főnevet kell használni. mint három órája várok. hanem úgy. Két narancs látható a festményen. 87 . Az első esetben angolul a several kifejezést használd. Végre megérkeztünk az állomásra. Előbbit akkor. vagy in prepozíciót. It is no use waiting any longer. hogy today evening. ha a car valamilyen szóval bővítve van (pl.. hogy: this morning this afternoon this evening tonight 54. In-t használj akkor. NÉHÁNY PREPOZÍCIÓ Arrive (megérkezik) ige után sose használj to-t. ne az on. vagy fényképen használata esetén. Fenti kifejezéseket ne úgy fordítsd. Ebből tehát az következik. Ha a több szó megfelel a számos szó értékének. vagyis több. Több órája várok rád. b) több. my car). ÉRDEMES . Kocsival mentek az állatkertbe. 53.NEM ÉRDEMES E kifejezés angol megfelelője a worth. hanem az in prepozíciót használd. At the end – in the end Az előbbi kifejezés azt jelenti. Több. ha a by és a car szavak közt semmi egyéb nincs. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. mint 3 órája várok rád. at minden egyéb esetben használatos.51. 52. In the end nobody stayed on the stage. Például: They went to the zoo by car. akkor csak a several szó alkalmazása helyes. Végül senki nem maradt a színpadon. We went to the zoo in my car. Például: There is a nice married couple in the photo. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. Képen. hogy végül. míg az utóbbi azt. Érdemes megvenni azt a Mercit. mint – more than. Például: I have been waiting for you for several hours. ha összehasonlítasz. MA REGGEL. ha valaki egy országba. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. I have been waiting for you for more than 3 hours. vagy nagyobb városba érkezik. At last we arrived at the station. hogy more-t csak akkor használhatsz. Például: It is worth buying this Mercedes. Az előadás végén mind elmentek a kocsmába. Például: Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. utóbbit pedig akkor. Pl: At the end of the play they all went to the pub. MA ESTE stb. vagy a use szó. a helyes prepozíció at. TÖBB E magyar szó kétfajta szövegkörnyezetben is használható: a) több órája várok. vagyis nem összehasonlításról van szó. hogy valaminek a végén. Nem érdemes tovább várni. There are two oranges in the picture. míg a másodikban a more-t. vagy in. morning stb. Kocsival szó angol fordításakor használhatsz by.

Az utca túl sáros ahhoz. Van egy másik különbség is. The tea was too hot for the fly to beat the world record. most összefoglaljuk a leggyakrabban használt jelentéseket. a második tagmondat alanya elé for-t kell tenni. Azt mondta. egy gyarmaton) 57. Például: He is rich enough to buy the villa. That beer is too much for me to drink. melynek első felében túlságosan (too). hogy a jövő héten majd meglátogat. hogy fölszúrja az orromat. He works as a slave. ha nem lenne zöld. When I was a kid I would play football every day. The music is too loud for the baby to sleep. (Pl. Megenném. míg az as azonosít. mint az anyósom. hogy…) a második tagmondat angolban mindig főnévi igenévvel kezdődik (to do). hogy megigyam. mégpedig úgy hogy a második tagmondat hogy szóval kezdődik. (Tehát nem as…as.) Az mégpedig. illetve AS…AS A két összehasonlítás közt a különbség az.55. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. Túl hangos a zene ahhoz. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. hogy a like hasonlít. Pl: The street is too muddy for Pisti to cross (it). vagy eléggé (enough) található. LIKE. Nem voltam hajlandó megengedni neki. mint az anyósom. Úgy dolgozik. Elég gazdag ahhoz. 2. hogy fel tudjon ugrani rá. Például: He works like a slave. Túl hideg van ahhoz. 3. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. hogy a LIKE esetében nem melléknévvel hasonlítasz össze. 4. illetve as között. TOO és ENOUGH Amennyiben olyan jellegű összetett mondattal hoz össze a sors. hogy most vitorlázzunk. -ne… I would eat it if it wasn't green. Tagadó mondatokban didn't want to (nem akart) helyett: I wouldn't let her prick my nose. az AS…AS-nél egy melléknév is használatos. WOULD jelentései Itt-ott már volt róla szó. mégpedig like. gyakori cselekvéseknél: Amikor én még kissrác voltam. Függő beszédben will helyett (amennyiben a főmondat múlt idejű): He said he would visit me the next week. Amennyiben a két tagmondat alanya különböző (vagyis a villa túl drága ahhoz. He is too drunk to speak. It is too windy for us to sail now. A tea túl forró volt ahhoz. Múltban történt rendszeres. mint egy rabszolga. hogy egy szót is kinyögjön. She is not clever enough to understand it. The train was not slow enough for him to jump on. hogy megvegye a villát. You're just as nice as my mother-in-law. hogy én megvegyem). 1. Feltételes mondatokban: -na. (pl. Túl részeg ahhoz. Nem elég okos ahhoz. minden nap fociztam. Pont olyan kedves vagy. hogy a bébi aludni tudjon. hogy… vagy Nincs elég meleg ahhoz. 88 . hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. Például: You're just like my mother-in-law. 56. Túl nagy a szél ahhoz. Pont olyan vagy. hogy megértse. (de nem rabszolga) Rabszolgaként dolgozik.

akkor a suit szót használd. Does that blouse fit you.kölcsönad Úgy jegyezd meg. That hair style suits you. a padlószőnyeg színe a fotelhez stb. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. ha a mérete jó. Jó a farmer mérete. illeve way) Alapvető különbség az. vagy match (Ez utóbbit használd akkor is. hogy a road fizikai értelemben vett út. JÓL ÁLL (suit. ha a függöny megy a tapétához. Olyan blúzt vett. Az út hosszú volt. That pair of jeans fits me. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. az út pedig zsúfolt.) Pl: That mini skirt really suits you. Vonzatok: borrow money from Joe lend money to Joe. Tehát: gravelled road – murvás út dirt road – földút on the way to the office – úton az irodába rutted road – földút asphalt road – aszfaltút Például: Can you tell me the way to Denton Cottage? Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. match) Ha egy ruha oly módon áll jól valakin. hogy megy az egyéniségéhez. ÚTON (road. mint kölcsönadni. míg a way inkább elméleti. a stílusához stb. KÖLCSÖNKÉR és KÖLCSÖNAD Ezt mindig összekeveritek! borrow .kölcsönkér lend . fit. amelyik megy a fotelhez. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. hogy kölcsönkérni mindig baróbb dolog.. ha pedig két ruhadarab egymáshoz (például a pulóvered a szoknyádhoz) akkor go with. 59. Hű de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. Sokszor azonban (elsősorban szóösszetételeknél) a way is lehet fizikai út: Például: motorway – autósztráda highway – főút railway – vasút (a sínek) 60. akkor fit. go with. vagy lend Joe some money Bankkölcsön: loan lakást kiad: let (rooms to let – kiadó szobák) rent out (She'll rent out her flat) Bérel valamit: rent (hosszabb időre) hire (rövidebb időre) Bérleti díj: rent 89 . She's bought a blouse that goes with her pants-suit.58.

it's (a) daddy longlegs. Például: There is a girl standing on the corner. akkor is kezdhetsz there-rel.61. hogy: A rabbit is sitting in the grass. Ha tehát valamiről szimplán megállapítod. akkor: The three pioneers are singing. – Van ott egy fénykép. de az esetek többségében számíthatsz rá. He was a soldier for two years. A for tehát időtartamot jelöl: két hete. hogy a zászló alatt álló úttörők énekelnek. Nézd a következő mondatpárt: Például: There are some pioneers standing under the flag. Gumibot van a rendőr kezében. valaki csinál (csinált) valamit. The cat likes romantic stories. Két rendőr ül egy Zsiguliban. esetén pedig for-t. lesz még lágy kenyér. 1973 óta. -ca. Természetesen ha három úttörő áll a zászló alatt. A for jelentése: valamennyi ideje. Elsősorban Present Perfect Continuous-os mondatokban használjuk: Például: She's been sleeping for 6 hours. A light was in her eyes stb. ahol két there is van egy mondaton belül. így there-rel kezdtünk. Például: since morning for six months reggel óta hat hónapja Van. The policemen are looking at the girl. There are three pioneers standing… És ha ez a három úttörő énekel. Lesz még szőlő. SINCE és FOR A since jelentése: óta (eltekintve azon esetektől mikor mivel). az egy kaszáspók! Nyuszi ül a fűben. akkor there-rel kezdd a mondatot.. Két évet volt katona. hogy a magyar óta használatakor since-t mondasz. az előbb még volt kávé a kredencben. Tehát gyakoriak az olyan mondatok. Hey. ha veszel). éjfél óta. There is a truncheon in the policeman's hand. A since időpont kezdetet: február óta. The truncheon is black. A rendőrök a lányt nézik. There is a photo there. Két évig tanultam zongorázni. Hat órája alszik. A macska szereti a romantikus történeteket. A gumibot fekete. -a. A legegyszerűbben úgy tudod megkülönböztetni őket. mióta megnősült stb. -ja. There are two policemen sitting in a Zsiguli. Úttörők állnak a zászló alatt. azonban sokkal gyakoribb a fenti típusú mondatok There-rel történő kezdése. megint lesz kávé. Reggel óta alszik. hisz nem tudtuk melyik úttörőkről van szó. emiatt a mondat the-vel kezdődött. A kislányon mini szoknya van. hogy –ig. mikor ez nem jön be (hetek óta – for weeks). vagy amióta elköltözött. Az úttörők énekelnek. hogy van/volt/lesz (egy könyv van az asztalon. Ez a there csak formájában ugyanaz mint az ott jelentésű there. úgy is mondhatod. tíz perce. vagy valamennyi ideig. -je. és az a valaki nem the-vel kezdődik (a girl – the girl). THERE IS/ARE/WAS/WERE/WILL BE There is a spider on the wall. négy éve. The pioneers are singing. There is a cat laughing on the roof. 90 . Például: I studied the piano for two years. Fény volt a szemében. ce. A for ezenkívül jelenti még azt is. 62. The girl is wearing a mini skirt. vagy –et. Egy pók van a falon. Egy kislány áll a sarkon. Amikor olyan dolgokat akarsz közölni. ami eleve kizárja a there használatát. -e. She's been sleeping since morning. hogy: Az első mondatban nem az úttörők álltak a zászló alatt. Hű. Egy macska kacag a háztetőn. A második mondatban már tudtuk.

ha had better-t használsz. Múlt idő: had better have + ige 3. Jobb lenne. hogy: I saw that the train was coming. jön). Láttam. alak. ha most hazamennénk. mikor láttuk. (Tehát itt sincs to. Angolban úgy tudsz rövidíteni. I'd better sleep. Jobb lett volna. Hallottam.) Összevontan: 'd better. máris zuhogott. ha becsukod a szemed. Jobban tetted volna. miáltal az első tagmondat szórendje megfordul (had she finished). ha nem mondod meg neki. JOBB LENNE. LÁTTUK. hogy valaki kopog. No sooner had the game begun than it started raining. mint bármi mást (You'd better use had better). Azzal kezdd. no sooner esetén than van. (Beatles) I can hear someone knocking. hogy dobog a szívem? 91 . aki jobban tenné: I. 64. ahogy ott áll. ha aludnék. Alig kezdődött a meccs. Alak (jobban tetted volna. And I saw her standing there. ha…) Rosszalló értelmű és ritkán használt.63. Vigyázz! A hardly esetén középen when. Pl: Hardly had we started when the car got a flat tyre. hanem –ing-es alakba. hogy: Alighogy befejezte a terítést már meg is jöttek a vendégek. jobban tetted volna. I saw the train come. ha…esetén jobban teszed. Hardly had he arrived when he had to leave again. Tehát gyakran emelik ki a hardly. hogy zörög a sárhányó). ALIGHOGY…MÁRIS Időnként használunk olyan jellegű mondatokat. HALLOTTUK (see és hear) Amikor magyarban két tagmondatból álló mondatot mondasz lát. Hallom. Az a mondat sem rossz. hogy már mennünk kell. ha az egyszerűbbet használod. ha nem öltöznél fel. Jobban tenném. Még sosem láttam sírni. Joe. ha nem mész el. Hardly had she finished laying the table. Jobb lenne. you. You'd better not have left. Például: You'd better not put on your dress. Jobb. I saw them standing hand in hand. Alig ültünk le. Például: Nobody heard him leave the house. Láttam. 65. hogy elhagyta a házat. mely mondat második felében szintén cselekvés van (Láttam. máris mennie kellett. We'd better go home now. jobban tennéd ha…. Tagadás esetén: had better not + ige 1. Can you hear my heart beat? Senki nem hallotta. a mondatnak mind a két felét ragozod (láttam. No sooner had she finished laying the table than the guests arrived. You'd better not tell him. Még egyszer hangsúlyozom: to-t ne tégy a come elé. when the guests arrived. vagy hall igével. HA (HAD BETTER) Jobb lenne ha-. hogy jön a vonat. de egyszerűbb. I saw the train coming. Hallod. máris defektet kaptunk. vagy ige 1. Ua. Alig indultunk el. I've never seen her cry. Például: You'd better have closed your eyes. No sooner had we sat down than we found it was time to go. illetve no sooner szavakat a mondat elejére. ezután had better (és nem would better). hogy a második tagmondat igéjét nem teszed külön igeidőbe. hogy ott állank kéz a kézben. majd az ige első alakja to nélkül. Nobody heard him leaving the house. Alig jött meg. alakba.

aki úgy tűnik. ÚGY TŰNIK. when the rain began to fall. Ezután az alábbi kifejezések jöhetnek: seems. to have lost stb. csatamezőt keres. Úgy tűnik. hogy K. az infinitive perfect alakba kerül (to have been. K. A jelentések szerint K. K. tűnt úgy. csatamezőt keres. Azt mondják K. A JELENTÉSEK SZERINT… Válasszuk ki mondjuk Krisztofórót. is reported to have a horse. a remek mesefigurát (a továbbiakban K. is thought. seemed to know the gate locking password. seems to be looking for a battlefield. Pl. Azt mondták. akiről úgy tudják. hogy elinduljak). I was just about to taste it. a várba ment. Amennyiben Krisztofóról egy hónappal ezelőtt mondták. Feltételezik. Attól függően. Azt mondják. is thought to know the king.…aki a jelentések szerint…stb. Amennyiben most mondják. hogy…. hogy K. Úgy tűnik.-ról. was reported to have a horse.. egy gyáva. seems to… is said to…stb. csinált valamit stb. hogy K. épp csak azon voltam. when the rain began to fall. hogy K. gyáva. Úgy vélik. hogy K.: Azt mondják. elvesztette a lovát. Jelentették. hogy K. most tűnik úgy stb. K. was said to be a coward. akkor infinitive-vel folytasd a mondatot. is said. is reported. hogy K. Úgy tűnik. is believed. 67. gyáva. – I was about to start. Tavaly még úgy tűnt. vagy csinált valamit. Az ilyen jellegű mondatok első szava K.-nak van egy lova. mikor rákezdett az eső. lesz. de korábban volt valamilyen.-nak van egy lova. Ha akkor volt olyan. Ezt követi a főnévi igenév TO-ja. amikor mondták. K. stb. Épp indulni készültem (azon voltam. Fenti mondat going to-val is mondható: I was going to start. mit mondanak róla stb. seems to have lost his horse. is reported to have left for the castle. akkor: K. (épp most) A jelentések szerint K. Nem akartam én megenni. is said to have been a lady-killer when he was young. Pl: Last year K. hogy milyennek tűnik. K. K. K. ismeri a kapuzáró jelszót.). folytasd a mondatot: Például: K. Például: Were you about to leave? Épp menni készültél? Were you going to leave? Ua. AZT MONDJÁK RÓLA. HOGY (to be about to) Ez csak egy egyszerű kifejezés. is supposed stb. hogy megkóstoljam. I wasn't going to eat it. hogy K. K.. hogy fiatal korában nagy kujon volt. K. AZON VAN. nem is olyan gyáva. 92 . hogy.) Pl: K. seemed was believed stb. to have known.66. is said to be a coward. Eddig tehát: K. ismeri a királyt.

tedd be a for-t az elé. Csak az tartott két órát. A különbség tehát a for. becsukták az ajtót.-t körözi a rendőrség. K. hogy K. How long will it take you to take off that skirt? Meddig tart már. It took Joe a week to paint my room. seemed to have been defeated. Kérdezd meg tőle.-t minden gyerek szereti. One goose neck is said to be better than two hen necks. Azt hiszik róla. seemed to have known the gate opening password. megszökött lovastul. Úgy látszott. K. hogy van még hátra egy pár. vagy to + perfect infinitive még szenvedőbe is kerülhet ha a jelentések szerint nem K. hogy K. Azt mondják. hogy K. mondták róla stb. vagy csinált valamit. hogy dolgozunk. KÉRDEZ vagy KÉR (ask) Angolul mindkét szó ask.-s) példa. Órát kérj tőle a születésnapodra. K. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Pl: It took them two hours to take the smile off his face. Feltehetően vidéken bújkál.Ha a múltban tűnt úgy. Azt mondják. 14 éves sem volt. Ask him the time. 93 . hogy K.-t otthagyta a lova. Ask him for a watch for your birthday. hogy K. Meddig tart már. hanem K. K. Azt hitték. és a mondást. Jelentették.-t legyőzték. tűnést megelőzően volt valamilyen. amit kérsz. Úgy tűnik. He is supposed to be hiding in the country. Azt mondják. She is said to have been less than fourteen when she lost it. Ha kérsz: I asked Joe for some money. is said to have been deserted by his horse. We were thought to be working. 68. Úgy látszik forr. míg a mosolyt levakarták az arcáról. Például: I asked him his address. hány óra. bent volt a várban. K. hogy K. She is believed to be a foreigner. mire Józsi kifestette a szobámat. mikor elvesztette. Jelentették. ez már az utolsó mondat. was said to have lost his horse. Megkérdeztem a címét. Például: K. hogy ismerte a kapunyitó jelszót: Azt mondták. There seemed to be a few more left. hogy levedd azt a szoknyát? Tehát: take + valaki + to (Top Secret) Egy hét is beletelt. was reported to be wanted by the police. seems to be loved by every child. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. The door seemed to have been closed. Málnát kért tőlem. was reported to have run away with his horse. Ha valamit kérsz. akkor: K. tehát úgy tűnt. K. He asked me for some raspberries.-val csinálták. MEDDIG TART? VAGY FÉL ÓRÁT (take) Ez is csak egy kifejezés. Mindennek tetejébe a to + infinitive. Ez mind a négy fenti esetben előfordulhat: Például: Azt mondják. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. hogy külföldi. Pl: It seems to be boiling. DE! Ha kérdezel: I asked Joe his name. csinálta.. This sentence is said to be the last one. 69. elvesztette a lovát. Úgy tűnik. Úgy tűnt. Néhány egyéb (nem K.

Például: I prefer beer to wine. (Tehát since és simple past) Például: It's ages since I met them. Watch – karóra Clock – egyéb órafajta (falióra. (Greenwich Mean Time) Greenwich-i idő szerint 5 óra van. Találkozzunk hatkor. Például: They are good at singing.70. JOBB SZERET (prefer) A gyakran használt like better nem jó. Nálunk. She is good at languages. mindig to kövesse: Például: I'd prefer to go to Greece. Ezer éve nem találkoztam velük. Például: Let's meet at 6 o'clock. Hírközlő szervek (media) és a hivatalos nyelv akkor is használja. A prefer-es mondatokban a mint nem than. kakukkos óra stb. és akkor némileg módosul a mondat. mint úszni. hogy: She dances well. használhatsz –ing-et (prefer singing). 72. O'clock: a köznyelv használja időpont megjelölésére. Például: With us. They prefer running to swimming. Jobb szeret későn kelni. It's two years since I saw you. Inkább Görögországba mennék. Az o'clock akár el is hagyható: Let's meet at six. Jobban szeretem a macskákat. ébresztőóra. It's two months since we talked. Jobb szeret korán kelni. Két hónapja nem beszéltünk. Ha would prefer-t használsz. one lesson is 45 minutes. Nagyon jól vezet. He prefers to get up early. He's very good at driving. hanem to. ritkábban to-t (prefer to sing). DE JÓL TÁNCOLSZ! (good at) Az ilyen jellegű mondatokat úgy is mondhatják. Jobb szeretem a sört. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. mint a kutyákat. What' the time? What time is it? 71.) Hour – egy hatvan percből álló egység (2 hours – két óra [120 perc]). in Csepel Workers' Home. Nyelvekből jó. He prefers getting up late. amikor a köznyelv o'clock-ot mond. Jól énekelnek. Például: It is 5 hours GMT. 94 . Ha prefer után aktus jön (tehát nem tárgy). KÉT ÉVE NEM LÁTTALAK A már tanult: I haven't seen you for two years mellett It is kiemelésével is lehet kezdeni. de talán gyakoribb a She is good at dancing. Helyette: prefer. Hány óra van? Lesson: tanítási óra. AZ ÓRA A watch és a clock tárgyak. Jobb szeretnek futni. Például: I prefer cats to dogs. mint a bort. Ha prefer után összehasonlítasz mindig –ing-et használj: I prefer singing to acting. 73.

Ez az egyetlen kijárat. Például: They stole 2 million forints. I don't want to see him. Whoever it is. Wherever you go. is not. 95 . Ez az egyetlen lehetőség. He took off his shoes. BÁRHOVÁ. Akárhogy is fáj. a Fradi itt a sztár. Fradi is the first. WANNA stb. You're the only one who'll have me. 76. FÖLVESZ – LEVESZ (ruhát) Ezt is mindig összekevered! Figyelj! put on . Kiraboltak egy bankot. Ez angolul steal. Fölvette a kabátját. Barki is az. AZ EGYETLEN (the only) Például: He's the only person in the office who smokes. have not (ez egy generális tagadószó) 75. (Susie) Bárhová is mész.ruhát levesz Például: She put on her coat. nem akarok találkozni vele. gonna – going to wanna – want to gotta – have got to gimme – give me kinda – kind of 4U – for you U R – you are ain't – am not. Különösen a rock világában gyakori az ilyen típusú szóösszevonás. Elraboltak 2 millió forintot. GONNA. I'm coming with you. 78. hogy kicsit drága. vagy bankot lehet. However much it hurts. Bárhová is mész. This is the only way to convince him. Az egyetlen probléma. Ua. This is the only exit. Ő az egyetlen ember az irodában.ruhát fölvesz take off . aki dohányzik. Mindig csak a tiéd leszek. They robbed a bank. én ott leszek. pénzt rob-ni nem. bármit is csinálsz. I'll be there. 100 forintot raboltak el az idős hölgytől. Levette a cipőjét. RABOL és LOP Azért fontos. They robbed the old lady of 100 forints. whatever you do. are not. 77. hogy meggyőzzük őt. The only problem is that it's rather expensive.74. mert rob-ni csak embert. AKÁRMIT Például: Wherever you go. én veled megyek. They stole 100 forints from the old lady.

REMÉLEM (I hope) It was worth reading. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. és kész. hogy festi magát. Vagyok én olyan legény. She may use make-up.79. mint amilyen legény te vagy. Sokkal jobban főzött mint te. hogy milyen nő volt az első feleséged. Minden jót. A poros nyomába se léphetsz az első feleségemnek. I am as tough a girl as tough a guy you are. Már csak ilyen volt. Most már viselkedjél. Remélem. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. Búcsúzásképpen … I am as tough a guy as you are. Te nem tudod mit beszélsz. Lehet. Pontosan tudom. mint te. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. I know exactly what kind of a woman your first wife was. is there? No. There's no more. mint te. She was much better at cooking than you and that's it. She tried hard to please everyone. Nincs több. You are nothing like my first wife. Good-bye. De azért nem volt olyan önző. Vagyok én olyan lány. You don't know what you're saying. vagy goodbye. Én még ilyen marhát nem láttam. hogy megérte elolvasni Vigyázz magadra. That won't make her balder. Control yourself. Good luck and take care. But she wasn't as selfish as you are. She was just like that. 96 . I haven't seen a moron like you. Attól még nem lesz kopaszabb. ugye? Nincs.

Mióta jár Jóska Gézával? Már egy hete csak a mamára gondolok. Én még sohasem utaztam a szellemvasúton. Végre már ezt is megtanultam. egész másképp viselkedik. mióta kivették a manduláját. Még mindig nem felelt. A feleségemtol piros tojást még nem kaptam. Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Épp most jártam Tótkomlóson. Egy hete lakom a California szállodában. Ugye milyen sokat javult az életszínvonaluk? De idétlen vagy. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 97 . Elaludtál már? Épp most dugta el. összesen hat napja fog táncolni. Befejezted már? Nem említettem még neked azt az esetet. pedig o már tegnap elkezdte. mikor eloször láttalak meg a szénakazal tövibe'. Dél óta alszik. légyszives add ide. nem ittam többet. Már három hete dolgozom. Majd szólok. vagy ül? Általában 7-kor kel. Meglocsoltad már a feleséged? Ot még nem locsoltam meg. nem? 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) A kezét már megkérte. Most már befejeztem. mert tavaly úgy kupán vágott. Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Nyár óta csak rád gondolok. Már 10 éve barátnok. Láttál te már mackót málnásban? Sok kérdést már megoldottunk. ha befejeztem. Még nem tanultam meg. Már öt perce szól a telefon. 27 éve katona. De hisz ezt már tanultam. Mióta megláttalak a bokrok alatt. Egész mostanáig boldogok voltunk. csak rólad álmodom. Láttál te már felnott férfit meztelen? Megetted már amit tegnap foztem? A cipojét és a kabátját levette. hogy még most sem ment le a púp a fejemrol. Ivott egy pohár vodkát és most itt kacsázik az utcán. Te csöngettél. hogy ne szopd az ujjad! Megjavítottad már a csapot? Elfogyott a cigarettám. Tizennégy éves kora óta ír naplót. Mióta tanítasz? Két napja nyüszög. A mai napig nem felejtettem el azt a szeptemberi estét. Egész nap úgy hiányoztál. és most csuklok. Kicsit meghíztál. mikor kéz a kézben mentünk a Dózsa György úton május 1jén? Felfújta a lufit. Még nem csapott a fejemre. Elso találkozásunk óta szeretlek. Úgyhogy most három napja táncol. Már egy órája olvassa azt a kurta cikket. Én még sose voltam férfivel. Én még ilyet nem láttam! Nem találkoztunk mi már valahol? Bocsánatot kértél már tole? Már olvastam. Még sosem volt ilyen szerencsém. Osz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. Épp TV-t név. Mióta megérkezett a városba. Az összes húst bepaníroztad? Nem találkoztunk mi már valahol? Még soha nem volt ilyen fejfájásom. Még fél évig sem éltek együtt. de a sodrófát már elovette. E héten háltam lópokrócon. Már öt perce boldog. hogy összeházasodnak? 6 éve vagyok nos/férjnél. Még sosem háltam lópokrócon. Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! Állandóan hazudsz! Most már tudom. Ittam egy kis kólát. de azóta se láttuk oket. Még mindig nem kérdeztem meg. anyukám. Három éve hordja azt a rongyos farmert. így nem jöhet velem diszkózni. Mióta megnosült. Mondtam már neked. Tavaly óta cigarettázik. Még sose féltem így. az ingét épp most gombolja. Épp most ment el hazulról. Ablakot nyitottam. Sokszor voltam már ideges. mikor véletlenül rossz buszra szálltam? Ugye még nem meséltem azokról az idokrol. de még nem vette el. soha sem láttam a nagy sárkányt. mennyit ittál! Nyugi. Szakítottam Józsival. Olvastad már? Amikor majd elolvasod. mint egy ház. Épp most háltam lópokrócon. mint a Józsi. Háltam már lópokrócon. Ma reggel jártam Tótkomlósan. de a barátnomet már igen. Megcsókolta (és most várandós). Mióta miniszter lett. és még most sem fejezte be. Megkaptad már a pénzt? Kettokor jöttek meg. Lábát törte. mikor elváltak. Tegnap mentem hozzá és kaptam tole piros tojást. de a fülbevalóját még nem kattintotta ki. autóval jár. de ma este kevertet. 1986 óta tanár. Jártam már Tótkomlóson. de az elvarázsolt kastélyban még nem voltam. Most áll.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (MAGYAR-ANGOL) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. de e héten 8-kor. Tasziló? A hullámvasúton már ültem. Évek óta nem ettem ilyen jó véreshurkát. Azóta horkol. Még nem jártam Tótkomlóson. Órák óta azt az egy halat eszi. a legdrágább szállodában lakik. Te jó isten. Általában Camparit iszik. és az most akkora. Már egy hete csak a mamára gondolok. Amikor befejezi. de nagyon félek.

Sose olvas. mit csinálsz te itt? Ezen a tavaszon fogok férjhez menni. Londonban üzletel. Kati holnap jön át. a lány már 20 perce ott várt. Mire rájöttem. Soha nem segít. Ezt a sört most megiszom. Az állatok sosem ölnek pénzért. Érted? Mindenre emlékszem. Gyakran megyünk moziba. Állandóan csapkodja az ajtót. A Nap keleten kel. Most is olvas. Milyen nap van ma? Minden kártya nálad van. Nincs hozzászokva ahhoz. Azt hiszem igazad van. amikor rájött. 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) Úgy értem. Tetszem neked? Nem ízlik a leves. Almát eszem. mondd? Érted? Azt hiszem. mire rászánta magát. Hol lesz a hétvégi buli? Melyik horkol? Idáig vagyok az üzleti problémáiddal. már 10 perce ment a vonat. Apu. Hová mész te kisnyulacska? Ballag a katona. Sírok. olvasta. Már vagy három órája nyomta a csengot. Ülök egy rózsaszínu kádban. Ezért megfizetsz! Hull az elsárgult levél. Halálra untatsz. Minden este fest. én értem. Csakazértis el fogom olvasni. Néha olvas. Alszik a széken a kabát. Én nem golfozom. hogy megegye. Állandóan csapkodja az ajtót. Szeretlek. Hol élsz te? Te kinek drukkolsz? Mindig este zuhanyozok. Írok. Nagy elánnal bontotta a csirkét. Már rég megsavanyodott a túró rudi. Futni szoktam. mikor újabb vendégek érkeztek. hogy visszafogott vagyok. hogy szélhámos. Hányszor mosol naponta fogat? Józsi bácsi már nem dolgozik itt. Mire kiért az állomásra. Perceg a szú. mert reggel rohanok. nem olvasok. hogy cseréljenek helyet. Éjfélkor szokott lefeküdni. mikor végre feltunt egy nyuszi. Egy fekete macska ül a fogason. Éjjel nappal rád gondolok. süt a pék gezemice lángost. Még csak öt perce ettek. most már emlékszem. hogy senki nincs a szobában. Most épp nem alszik. mikor a házmester végre kinézett. Mikor felébredt. Ez kezd bedilizni. Csöng a telefon. Mit csinálsz? Hova mész? Most hülyéskedsz? Hull az elsárgult levél. völgyek között zakatol a vonat. Mikor felébredtem. Gondolkodom. Mielott elszaladt. a kakas már fél órája kukorékolt. Remélem érted a könyvet. hogy pénteken nem érek rá. Már két órája beszélt. Ritkán sír. Malacka minden nap meglátogatja Micimackót. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. mikor végre kiment. Itt jön. mit csinál a kutya a fánál? Állandóan újságot olvas reggeli közben. Szeretlek. Utálom az esot. Remélem jól vagy. Most épp nem írok. Itt ül az ido a nyakamon. hogy nincs otthon zsír. Itt jön a Nap. a nyuszi már elszaladt. mikor rájött. mert elfelejtete föladni a levelet. Ott megy az álmunk. mikor látta. már összetört a szívem. hogy fejjel lefelé van. Ismerlek. Minden nap felkel a Nap. mielott lebukott. de úszni nem járok. A buszra várok. Dühös voltam rá. Szabad akarok lenni. hogy busszal járjon a piacra. Lehúnyja kék szemét az ég. Tegnap már két napja táncolt. Mire a vadász megtöltötte a pukáját. Hé. Holnap este színházba megyek. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. Minden este étteremben vacsorázik. 98 . mert csörög a lánc. sárgarépát dugott a puska csövébe.108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) Áh. Nem hallom. Órák hosszat ült a rókalyuk elott. Szereted a mézet? Szeretsz még. mikor a vizsgabiztos megkérte. Csörög a lánc. mikor látta. hogy nincs papír a gépben. Csak olvasta. Néha nyolcig alszik. Hu de köhögsz. Mi? Csörög a lánc. a vonat már elment. Már tíz perce gépelt. de gyakran nevet. Mit sütsz kis szucs? Sós húst sütsz kis szucs? Süt a pék. Csak nem fáztál meg? Hegyek között. Magas lovon ült. Utálom a birkahúst. szájában csutora. Mikor a sarokra értem. Mindig azt mondod. Korán szoktam kelni. Már egy órája ugatott a kutya. Állandóan vitatkoznak. Majd holnap kimegyek a piacra.

A nap is lement mire elolvastad. 292) Tiz perc múlva tiz perce lesz. Nem látott semmit. ez hazavitte. ahogy. Ötkor? Nem. hogy itt ordibálsz. 306) Majd délutánra megirom. Megoszültem. hogy csöpög a csap.223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) Miután megette. hogy egész jövo héten esni fog. Épp egy dalt dúdoltam. Belépett a szobába. akkor már aludni fog. Korán lefeküdt. búcsút intett neki. Ki ment el az orvoshoz? Melyik orvos vett R. 295) Mikor feljön a nap. hogy tegnap nem fájt a fejem. 274) Amikor én még kissrác voltam. 284) Félt. és pont félórája lesz. 285) Úgy megcsókolt. ez megsütötte. Ja. Jól megrágta. 314) Megcsinálod mire visszajövök? 315) Holnap lesz egy hete. 300) Holnap háromkor? Nem. 280) Mire megtalálta az anyát. Útközben a lányokról beszélgettek. Lenin élni fog. amit a nagymamája font.R. hogy napozik. Épp sütotököket ettünk. kacsintott. A rakodópart alsó kövén ültem. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. 312) Tizenegyre legépelem. Az istálló hátsó részében tehenek aludtak szalmán. 319) Úgyis elfelejti az elso részét mire végigolvassa. mikor agyonvágta az áram. megcsinálom. Nagyon esett. 281) Megitta a tejet. A bártündér a villanyokat oltogatta. egy napja lesz. és néztem. 301) Vasárnap már három napja lesz. Végig a film alatt a hátát vakargatta. rosszul lett. Kelt a legény. Te is vidéken nottél fel? Ezt a céklát még júniusban raktam el. pacsirta szólt a fán. mert amikor tüsszent. megette a kakaóscsigát. 290) Tegnap se olvastad el. 282) Hétkor találkoztunk a Nemzetinél. hogy olvassa. megcsúszott és levágta az orrát. Míg a nyuszi magyarázott. míg fel nem rakta a szemüvegét. hogy felébresztett valakit az ordibálásával. akkor épp a fogorvosnál fog ülni. Egy éve még taxisofor volt. Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? Eloször Csorvásra ment. 302) Kedden lesz egy hete. mindig lerepül a cipoje. A lámpát szerelte. 283) Nyáreste volt. Épp krumpliért állt sorba. addig a fiúk a bányában dolgoztak. a többi már leég. 321) Vasalás közben TV-t fogok nézni. így aztán hazaért nyolcra. ez az iciripiciri meg mind megette. (Arany János) Ránézett a lányra. 1950-ben lépett be a pártba. Többé nem jöve ki. 310) Szeptember végére kinyilnak a kerti virágok. a másik meg olvasott. ez meglotte. (leégett). 275) Ez elment vadászni. mikor a baleset történt. felugrott egy székre. hogy legyen egy lakásunk. hogy önmagát keresi. Pipa volt. Tegnapelott hétkor? Akkor meg mosott. hogy tizóraizik. az összes poharat elmosogatom. Aztán elejtette a borotvát és levágta a lába ujját. mire ezt megírtam. megspórolunk annyit. 288) A bíró az ujjával fütyült. 307) Mire hármat számolsz. mikor leszálltál a buszról? Egész este dünnyögött. fél napja lesz. és most azért reklamál. 304) Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). hogy nos vagyok. de mint leány. mert elfelejtette elhozni a sípját. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. 305) Mire új gyertyát gyújtasz. 320) Most volt a hirekben. Úgy érted. hogy úszik a dinnyehéj. 308) Mire megvénülünk. 286) Piroska karjára akasztotta a kosarat. 289) Tegnap robbant le. Bement a lány. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. Bagoly meg a haját tépte. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. hogy alszik. ott kóborolt egy cigány. amilyeneket azelott nem tapasztaltam. 316) Mire a végére érsz. hogy sztrájkolnak. kihül a krumpli. 293) Egy óra múlva fél órája fog takaritani. 309) Mire fölébredsz. 279) Szerencse. aztán meg kardoskútra. Egész úton hazafelé azon gondolkodám… Amíg a lányok csevegtek.-t? Mi robbant fel? Mikor láttad utoljára? Tegnap is késon jött haza. 318) Holnap lesz egy hete. 99 . akkor vasalt. Hogy most? Most itt ül mellettem és kuncog. az orrát meg a lábára. 297) Holnap lesz egy éve. 311) Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipomet. 296) Jövo ilyenkor lesz két éve. hogy tegnap hétkor? Nem. 322) TV nézés közben vasalni fogok. mikor egy fiatal rendor lépett be a hátsó ajtón át. el fogod felejteni az elejét. 276) Mikor meglátta az egeret. Én nem jártam iskolába. 298) Még egy perc. Ajtót nyitott neki. Micimackó mézre gondolt. soha senki azelott. akkor épp a fogát fogja borogatni. hogy Tengizben dolgozik. Malacka a földet nézte. Szóval borotválkozott. Az egyikük a könyvet tartotta. eltunt a csavar. hogy hétkor? Nem. a lány a fogasnál állt. Lenin él. 303) Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállitják a piacra. 317) Mire kisül a hús. 299) A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. akiket lovászfiú korából ismert. Még éjfélkor is a mesét nézte. 313) Jövore lesz 15 éve. 294) Majd ha lemegy a nap. megköszönte a reggelit és bement a szobájába. mielott kiköpte. felöltözött. 277) Hol születtél? 278) Lenin élt. hogy épiti a házát. 287) Olyan nehézségekkel találtam szembe magam. hogy nem mos lábat. aztán belépett a liftaknába. mikor lazán megszólalt:… Aludtál az eloadás alatt? Miközben golfozott. Mesélt a lovakról. Meredten bámult a távolba. mikor meglátta a karfiolfülüt. mikor a gyerekek betörték az ablakot. a száját harapdálta. 291) Jövore lesz négy éve. hogy táncol. Épp az utcán sétáltam. mikor egyszercsak megpillantotta Aljosát. hogy nem hoztam kenyeret. De elotte lezuhanyozott. mikor látta. Az orvos elszúrt valamit és a lábujját varrta az arcára. minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás fürdojében. hanem a fiát fürdette.

vajat. Jövore talán majd kiadják. Mire rendorség odaért. 367) Ki fogják üriteni a termet. hogy el fogja olvasni? 361) Nekem cimezték a levelet. A Kangákat általában vadállatnak tekintik. Vettek nékem piros csizmát. most viszik Danikáné lányát. Azt mondta. pont amikor fényképezték. Annuska azt mondta. Már egy csomószor megmondták neked. te is fogsz hiányozni nekem. vagy meglökték? 371) Kirúgták az igazgatót. 348) Azértse megyek hozzád. hogy beköltöztek. 365) A levelet elégették még mielott megtalálták volna. téged meghívtak? 378) Új iskolát építenek a falunkban. Remélem. Két lövést hallottak. hozzak neki narancsot. 346) Igen. Meg kéne mondani nekik. 370) Most elesett. mint tegnapság. Még tíz ilyen mondat. 372) Lehet látni a tetoválását. hogy tegnap egész nap otthon volt. 359) Majd én leviszem a kutyát. hogy azért nem nyitott ajtót. 368) Söprik az Engels teret. ha néger gyerekek potyognak az égbol. hogy eso lesz. Holnap ötre kell legépelni. Ötezerre értékelték a vadonatúj nercbundáját. Már a múlt héten elküldték a levelet. Föl kéne már építeni ezt a házat. A mai napig titkolják a baleset okait. 350) Ott az a nagy kövér felho. hogy kapcsoljam ki a rádiót. ha már úgyis megyek a boltba. 375) Új nevet adnak majd neki. 340) Ha kisebb mint én. hogy már nem vár tovább. aki ért hozzá. Locsolják a Soroksári utat. 352) Majd a konyhában leveszem a cipomet. hogy kimosták ezeket a pulóvereket? Ezt mind hibáltanul kellet vona lefordítani? Az összes pénzt elvitték. Látták. 329) A tervek szerint. 341) Tuzoltó leszel. 332) Mész holnap a bálba? 333) Iszol velem egyet? 334) Majd iszunk a Pistáéknál. 336) Mikor lesz már vége? 337) A vége az lesz. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. 377) Mondd. mihelyst megtalálom. orrbaverem. de nem sok remény van. Késobbre kell halasztani a találkozót. hogy ne nyúlj hozzá. Jani szólt. hogy akkor is olvasni fog. ha tudjuk. biztos eso lesz. 335) A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. hogy bemászik az ablakon. vagy katona.323) Amig én vasalok. 362) Élve temették. 369) Jövo õszre learatják a termést. 331) Majd holnap lemosom. 360) Biztos. Jó állást ígértek neki. A radványi sötét erdoben halva találták Bárci Benot. Hány embert visznek Amerikába a Sorosalapítvánnyal? Az önéletrajzot sajnos angolul kell megírni. azt hiszem. Ha nem Hong Kongban készült volna. Szólt. El lehet vinni ezeket a könyveket? Bárcsak megtalálták volna. hogy kész a kávé. a képeket már rég ellopták. amikor belép a polgármester. hogy kész van. mikor leesett a tányér. ha jössz. 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) Nemsoká fölszolgálják a jéghideg söröket. 325) Jövo ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. A biztosító persze egy fillért nem adott. rojtosat. Összességében tehát jól paffra vágtak. A repülogép szerencsétlenség következtében 200 ember vesztette életét. 327) Egész délután próbálni fognak. 379) Most viszik. 328) Kopogj. 376) Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre nem fordították le. úgyhogy nem lehetett titokban tartani. 354) Hol fogsz dolgozni? 355) Senki nem fog egy könnycseppet sem hullatni érte. bársonyban… 380) Legújabb filmjét tartják a legjobbnak. mert a fényképeket fogom elohivni. 338) Hogy fogsz kijönni a ketrecbol? 339) Hát ezt én orrbaverem. nem venném meg. Manapság sokkal több pénzt költenek húsra. 373) Meg kéne csinálni. Elesett. Kapsz tejet. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. Azt mondta. 347) Majd jövore feleségül veszlek. 353) Vissza fogom adni. 351) Te. 364) Épp teritettek. 349) Aigner Szilárd most mondta. 343) Te ezt tényleg megiszod? 344) Iszol egy kis tejet? 345) Nagyon fogsz hiányozni. A csónakot szem elol tévesztették a suru ködben. 330) Lefogadom. 100 . Vettek ujjlenyomatot. Most már kell találni valakit. hogy bedilizel. 326) Jövo ilyenkor nem a Leninkörúton. 366) Elmozdult. mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. hogy ezt ne csinálják többé. a kórus épp a refrént fogja énekelni. ez mindjárt leveszi a cipojét. Nem létezik. mikor a fényképet csinálták. és biztos a diliházba visznek. Épp most bontják az új felüljárót. Kiürítették a hamutartókat? Jövore talán majd elfogadják a jelentkezésedet. hogy még semmit nem mondott Janinak. 374) Kapott egy nagy pofont. 342) Én mindenképpen tuzoltó leszek. 356) Holnap tizenegy jó lesz? 357) Mikor jössz vissza? 358) Az se segít. 324) Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. Csak néhány bizsut hagytak az öltözködoasztalon. vagy ellökték? Elmozdította a fejét épp akkor. Azt mondta. A házat már jóval azelott felépítették. nem lopták el. Azt mondta. bíborban. Egy csomó embert följelentettek adócsalásért. 363) Eddig még semmit nem mondtak róla. Most szerelik az új antennát. Azt mondta.

Micimackó azt mondta. 449) Nem tudtam. hogy kicsit ugyan parasztos a neve. hogy pöttyöset vegyem. hogy alig lépett be. Lilára fogom festetni a hajam. hogy hétre ott kell lennünk. 468) A fiú megígérte. 461) Azt mondta. hogy ne hozzon több sajtot. azt mondta. hogy vegyek-e fel valamit. 458) Nem tudtam. 435) Azt hitte. 459) Azon tunodtem. 451) Nem tudtam. hogy mikor érkeznek. 484) Vajon hova dugta? 485) Nem tudta hova dugta. 456) Azt kérdezte. rosszul hall. Azt mondtad. 483) Azt se tudtam fiú vagyok-e vagy lány. 436) Azt állította. mert délre az irodában kell lennie. Azt hitte. hogy Piroska az. hogy kilencre jössz. jól aludtam-e. 462) Azt mondta. próbáljuk meg még egyszer. 481) Nem tudom. hány éves lehet. Észre tudja magát vétetni. Azt hitte nem bolha. hogy elmenjek-e vagy maradjak. hogy holnap kettokor érkezem meg (kettokor érkeztet meg) New York legnagyobb repüloterére. 437) Most szólt a házmester. 460) Azt mondta. Vajat hozattam a közértbol. hogy mit jelent mindez. 442) Mondtam. vegyen-e egy fél disznót. 467) Nem tudtam hány poharat tegyek az asztalra. Azt mondtam. 452) Azon tunodtem. hogy nincs értelme mégegyszer megpróbálni. Vajon mikor lesz már vége.434) Azt hitte. Kukorica Jancsi azt mondta. Nem tudta hallatni a hangját. 470) Szerinte sáska volt. hogy unatkozik. 488) Vajon miért tette? 489) Vajon elvesztette? 490) Nem tudom lesz-e még idonk. hogy így fáj. 457) Nem tudtam. 455) Tudni akarta. 448) Tudni akarta. Éreztette befolyását. hogy elhiszed-e még. hogy mit vegyek fel. hogy értem-e amit mond. Azt mondta. 443) Azt mondta. 493) Nem tudom vegyek-e kabátot. ha sír. Azt mondta. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. 482) Nem tudom. 477) Rögtön láttam. Tudatni fogom veled a híreket. hanem elefánt. Azt hitte nincs több. de nem szégyelli. Azt mondta. hogy belépett? Nem. nem lát semmit. Azt hitte nincs benne áram. 454) A vámos azt kérdezte. hogy az anyósának ír. hogy három éve tanul lovagolni. holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. hogy kilépett. 472) Azt mondta. a szokét. máris kilépett. hogy van-e levelem. hogyan gyógyítsam meg a náthámat. hogy feleségül veszi a lányt. 441) Azt mondta. hogy levegye-e a nadrágját. Nem tudtam. hogy honnan tudja. Nem tudtam miért takarja el az arcát. hogy azt hitte. 479) Azt hittem. Azon gondolkodott. 466) Azt javasolta. Mondtam már. 438) Azt hitték. hogy három évet tanult lovagolni. 450) Nem tudtam. hogy miért nincs kész az ebéd. 474) Azt mondta. Vajon vége lesz-e valaha. hogy ne csináljak semmit. Bélával fogja megfizettetni a kárt. 446) Azt mondta bemehetek. tegyek-e egyáltalán valamit. hogy hazudik. Miért tette ezt? Csak magának köszönhette (Õ jövette el). az epret nem szereti. Fogalmam se volt. vagy a barnát. 492) Vajon adsz-e helyet magad mellett. 473) Szólt. hogy nosülök? Azt mondtad. 471) Tudtam. Mondd meg a tejesnek. hogy jártam-e már Tótkomlóson. jobb ha nem nézek oda. Azt mondta csak 10 perce van. 486) Azt se tudta. hogy van lova. a Nyuszi a családjáról beszélt. Azt mondta. nem érdekel. hogy megnézzem alszik-e a gyerek. Megismételtetnéd vele? 101 . ha éhes volna. hogy megenné. Mibol gondolod? Jól áll neked. ha az megteszi amire kéri. elájult. hogy hallgass! Azt mondta. Az orvos szerint egy-két napig még ágyban kell maradnia. Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. egész éjjel énelkelt. 453) Megkérdezte. hogy már haza kell mennie. Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. hogy próbálja meg a zöldet. Ahogy meglátta a vért. 464) Nem tudtam fog-e rám emlékezni. o majd mindent elintéz. mindent elmondtál. Azt mondta. Rávette. 478) Azt mondtad. 480) Szólt. hogy azért nem no a narancsfája. 475) Fogalmam se volt mit tegyek. hogy nem fog tejelni. hogy mi van a borödömben. Megkérdezte. Levágattam a hajam. Felrohantam. mindent megbocsájtok. hogy elkésnek. hogy mihelyt elkészül jön. 439) Azt mondta az anyukám. 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) Azt mondta. hogy nem akarsz mindenáron férjhez menni. hogy jönnek az APEH-tól. hogy nem tetszik a frizurám. vigyek esernyot. hogy o az. 445) Azt hitte kolbászból van a kerítés. 465) Azt kérdezte. Úgy intézte. 469) Többször is megkérdezte. Komuvessel építtetett házat. hogy eldugta-e? 487) Nem tudta. 476) Fogalmam se volt. 447) Megkérdezte. hogy három éve van lova. Azt mondta. hogy ha esik. melyik kólát kérjem. 491) Nem tudom mire gondol a katona orség idején. 440) Mondtam neki. 444) Azt hittem már ebédeltél. hogy eldugja-e. Tudtam. Te tudtad mire akar kilyukadni? Mondtam már. A nagymama azt hitte. van-e elvámolni valóm. mert nem kap elég napfényt. hol vettem a cipofuzot. hogy álljon be rendornek. 463) Azt mondta.

Rózsa Sándor a lovát ugratja. 625) Ha vártak volna. ha jobb kést adtál volna. Ha többet dolgoztál volna. már túl lennénk rajta. 647) Megszámoltam volna. 635) Ha megfáztál volna. ha lenne egy milliód? 630) Ha nem sietsz. nem hallottuk volna a betöroket. 632) Meginnám. Hányszor építtetted át a házadat? Itasd meg vele az egészet. amit eldobált. hacsak tényleg nincs rá szüksége. A jókedvu tizedes fogkefével mosatta fel a folyosót. ha lesz elég idom. eljönnél délután. amit az anyósa mondott neki. 617) Elmegyek. Le kell vágatnom a hajam. eljöttél volna délután. Ha szerettél volna. 612) Ha nem lenne rossz a kocsi. 633) A helyedben nem fogadnám el azt az állást. 642) Ha hajlandó lennél rámfigyelni. 645) Ha nem lett volna ez a sok új szó. feltéve ha te is mész. 631) Ha megvetted volna. 643) El tudtam volna vágni. hogy van még idonk? Te is kertésszel gondoztatod a kertedet? A vacsorán egy fél disznót megetettek velem. 651) Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni. Érd el.550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) Egy néger fiúval pucoltatja a cipojét. Virágot küldettem a névnapjára. ha nem kéne nyakkendot kötnöm. hol. Ne Technocol Rapidot szagoltass vele. Felköttetem a Lord Mayort! Az utolsó szemig felszedettem vele. még elkésünk. ha túl hosszú? Eloszedettem vele mindent. minden egyszerubb lenne. itt tartjuk a gyulést. ha tudtam volna. Akkor se vetetem el. hogy nem tudsz hozzájutni elég nohöz. 650) Ha mégis elveszettnek érzed magad. hogy látni szeretném. 606) Mindig segítek neki. kivel. ha volna kenyere. 616) Fozök egy csomó levest. Szörnyu szegénységemben lopni kezdtem. Mindenáron tükröt akar szereltetni a hálószoba plafonjára. Egy kis sírással mindent elérek nála. 607) Ha neked lennék. 634) Ha tovább kerested volna. ha esne. most több pénzt kapnál. elobb vagy utóbb épp oly zavart lennél szellemileg. 102 . 618) Feltéve ha nincs ellenvélemény. most nem lenne pénzed. most én lennék a legokosabb. ha megkér rá. jobb lett volna. Ha szeretsz. ezt a szerencsétlent is jól megszivatták. Gépeltesd ezt le. 646) Ha én lennék a téeszelnök. 610) Ha lennél szíves segíteni. ha úgy döntenek. Na. hogy veszekedj. már rég elhagyta volna az országot. netalántán találkoznál a barátommal. hogy megtedd? Szerinted nem szörnyu dolog kitömetni a kedvenc állataidat? Miért nem csinálataod már meg ezt a vacak magnót? Nem tudtam kiverni a fejébol. hogy éheztek volna. ha görbe. 613) Ha nem termeszthettek volna zöldséget. Egy rendorrel magyaráztatta el a helyes útirányt. Mondd. A macskával etette meg a párizsit. biztos. 644) Nem örülnék. kérj segítséget bárkitol. Egyenesíttesd ki. megtaláltad volna. a vadásznak is kisebb szája lenne.… 608) Nem adok neki pénzt. 640) Elmennék. 621) Ha a kutya nem ébresztett volna fel. idoben odaérnénk. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. Az a sok szilva jól megszalasztott. ha nem lenne olyan hideg. el tudnék menni Püspökladányba. ha néhány napra elöl hagyod. Elhitettem vele. Miért nem vágatod le. ha otthon maradsz. ha kellett volna. ha nem veszel el! Csak nem akarod velem elhitetni. Szörnyu izgalmamban dadogni kezdtem. Messzirol kell szállíttatnia a tejet. hogy bevallja. Portrét csináltattam a feleségemrol. te kivel csináltattad a futést? Mindig velem fordíttatja le az idétlen mondatait. 637) Örülnék. 627) Táncoltam volan én veled. Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondatokat fordíttat velünk. hogy itt maradnak vacsorára. ha máris elmennél. ha nem fáj a fogam. eljössz délután. ha fiatalabb volnál? 624) Megszámoltam volna. add vissza neki. Miért nem a villanyszerelovel kötteted be a mosógépet? Mibol gondolod. 649) Ha örökké attól félnél. 638) Ha nem lettek volna téveszméi. kimehetünk a Fradi meccsre. 636) Ha már úgyis mész a zöldségeshez. mond meg neki. ha nem szórakoznál annyit. 639) Ha a nyuszi medve volna. hányszor. Piros palát fogok rakatni a házam tetejére. A tizedik felesége se tudta feledtetni vele a legelsot. 652) Megcsináltam volna. mint a pszichiáter. Ha szeretnél. 641) Ha esetleg megtalálod. 614) Ha el tudsz jönni délután. 629) Mit vennél. hogy minden rendben van. A borbéllyal húzatta ki a fogát. 609) Ha hajlandó lenne ideadni a kocsidat. A virág elpusztul. 648) Ha csak azért jöttél. ha tudtam volna. hanem repülosót. Hány fényképet csináltattál? Mikor fogod megéleztetni a késeket? A szomszéddal hozatott cigarettát. amit eldugott. hogy én voltam neked az elso? Ki kényszeríthet arra. A tej megsavanyodik. hozz egy fél kiló uborkát. Lengyelország volna a csúcson. megtörlöm az orrom. 620) Ha adsz egy zsebkendot. hamarabb befejezném. arra az esetre. aki kezel. nem botlana meg. találkoztunk volna. 611) Ha esetleg. Kicseréltettem a féltengelyt és a levegoszurot. 628) Majd meglátogatlak. Mindig velem iratja a szerelmes leveleit. nem kerültél volna kórházba. Épp most másoltatom. 615) Vigyél kabátot arra az esetre. ha nem öntözöd. most nem jöhetnél velünk. 626) Ha a lónak hat lába volna. Ha akkor leszoksz a dohányzásról. 622) Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. 619) Két szegény legény szántani menne. 623) Elcserélnéd két 16 évesre. Jóska lenne a párttitkár.

hogy legyen majd mit ennünk. aki szerette Júliát. 739) Körbefutotta a Szigetet. hogy az extázis új magasságaiba vigyelek. 659) Ha figyelted volna. 741) Kösz az ajándékot. amit mondtál. 740) Ellopta a fonöke tollát. hogy könnye kicsordul. hogy ne nézzem örökké az ajkad. 704) Kolompot akasztottak a tehén nyakába. 705) Korán indulj. megsavanyodik. nehogy felébredjen a szomszéd. ami nagyon kínos volt. hogy elvehesse a kilencediket. hogy együtt utazzunk Hawaiba. 664) Ha idoben telefonáltál volna. 681) Kesztyut húzott. hogy be tudjon menni a szobába. 734) Abban az évben találkoztam vele. 726) A fiú. 720) Elhoztam azt a könyvet. 656) Ha kibirnám. 718) Emlékszem arra. 677) Jobb ha taxival mész. 706) Örökké változtatta a címét. hogy becsapja a rendorséget. soha nem kérnél meg. 725) A lány. 683) Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. 692) Megmutattam neki mim van. hogy rakja a lábát. meg is bocsájtanék neki. lószorbol van. hogy ne ázzon el a frizurája. 680) Kinyitotta az ajtót. 723) Emlékeztettem arra. 654) Ha nem huzod meg a farkát nem rúg meg. nem kellett volna megkérnem az ikreket. 666) Ha nem lenne olyan önzo. nekem is adna egy túró rudit. 712) Foztem szegény fiamnak egy kis mákostésztát. 663) Ha nem a férjemhez mentem volna feleségül. hogy a bika mindig tudja merre jár. hogy a kutya ne unatkozzon. hogy Kanga tudja. amin alszom. hogy hozzanak virágot. ha nem tolod összetöröm házadat. 693) Lenyelte a gyémántot. be kell zárni a színházat. … 729) A könyv. 699) Odaadtam neki a kulcsot. 702) Kint hagyta a pisztolyát. 732) A lány. amelyrõl beszélek. hogy ne hallja a nejem. akit láttam. 669) Csiga-biga told ki szarvadat. most te is tudnád járni ezt a táncot. 730) A táska. 655) Ha el tudnám olvasni az írásodat. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. amikor megnosültem. amikor belépett a szobába. hadd egyen egy jót. 673) Hacsak a kormány nem ad több pénzt. 713) Tedd ki. észre se vette volna. 719) Emlékszem arra a történetre. 697) Levettem a cipomet. 679) Újságot tett a székre. amit küldtél. 703) Minden reggel iszik egy felest. 695) Elvált a nyolcadiktól. amit kértél. 672) Itthon maradok. hogy hamarosan visszajövök.653) Ha netán felébredne. 709) Felállított egy madárijesztot. 733) Abban a pillanatban. akinek nincs múltja. nem nagy dicsosége az amerikai népnek. 698) Nagyon halkan zongorázz. aki valaha színész volt. 674) Ha nem segítettél volna. melyet sokan látogatnak. hogy nehogy a seregélyek ellopják a szolot. 676) Hangosan beszélt. az én feleségem. hacsak meg nem ütjük a fonyereményt. hívj fel. melyet kifestettél. 665) Ha nagyobb halat tudtam volna fogni. akinek olyan szép az arca. egybol válaszolnék is. nehogy megint elkéss. hogy kimentse a gyereket. 721) Olyan ember O. hogy kiszökhessen a börtönbol. ha volnál szíves adni egy tollat. 744) Rómeo. elmehetnénk végre nyaralni. 717) Elmesélte azt. hogy szagolgathassa. … 727) Az autó. gyönyöru. mondd meg neki. amit elmeséltél. amit nem szabad elfelejtened. melyben a levelet találtam. 670) Ha nem teszed a tejet hutobe. hogy gyorsabban tudjon futni. ahol áll az ido. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. amit ígért. hogy jobban lásson. nehogy elkéss. 737) Ronald Reagan. 696) Levettem a cipomet. hogy mi tudjuk. 690) A fejére húzta a szoknyáját. 687) Elkezdett reszketni. hogy vidáman kezdje a napot. 685) Berohant az égo házba. hogy 'AHA'. 731) A szék. 682) Mindjárt ablakot nyitok. 661) Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra. 686) Felhúzta a szoknyáját. hogy alásöpörhesse a szemetet. 738) Budapest. 710) Azért mondjuk. 735) Oda megyek. 736) Ez az. 688) Összetörte a tükröt. 742) Az ágy. 724) Ez az. 667) Ha esetleg megtalálod. hogy kimenjen a füst. amiért szeret ide jönni. hogy mindenki hallja. hogy a felesége ne tudja nézegetni magát. hogy jobban sajnálják. hanem hozzád. mit mond. 701) Add ide a poharad. hogy ne csapjak zajt. 743) Elfelejtettem. 716) Meglepodtem azon. 691) Felemelte a szonyeget. nehogy a kéménysepro összemaszatolja. most nem engedhetnénk meg magunknak. 715) Kirúgta. 675) Ha hallgattál volna. 714) Ültetett egy kis spenótot. nehogy a vámos megtalálja nála. amit láttam. sose fejeztük volna be. 708) Vett egy macskát. amint bemegyek. hogy még napnyugta elott elérje a hegy csúcsát. hogy mindenki láthassa. nehogy lelojön valakit. akihez beszélek. hogy mi is ihassunk. 707) Adj neki egy nagy pofont. 671) Ha nem lettek volna olyan igézo szemei. ami teljesen kimerítette. 700) Kikapcsolta a rádiót. 660) Ha gondját viselnéd a családnak. melyet ott látsz. hogy tudja merre mennyi. … 728) A szoba. most nem ölelhetnélek itt karjaimban. ahova akarod. hogy ne lássa a leány. hacsak meg nem hívnak. felmászott az erkélyre. 684) Korán kelt. hogy ne zavarj senkit. 694) Vettem neki virágot. 657) Ha a halálbüntetést nem törölték volna el. 103 . 689) Jancsi elfordult. hogy berúghasson. 668) Megcímezném a borítékot. 678) Fölvette a szemüvegét. korábban hazajöttem volna. 658) A helyedben nem hinném el. amit elmeséltél. amit tudott az esetrol. nehogy aztán csalódjon. bölcs maradtál volna. hol van a Zsebibaba. melyre rá akarok ülni. 662) Nem tudunk elutazni. 711) Beöltözött apácának. 722) Ez az a ház.

Karcsi. Félek. Mindent adj oda neki. csak egy koszlott konyharuhát. Budapest. a sógoromé. ami fölöttébb bosszantotta. akit keres a rendorség. Apukám. Az üzletvezeto. 841) Fure lépni tilos. Egy könyvet akar elolvasni. 799) A törpe. Azt mondja. mint a higany. A mento. aki újságíró nem szereti a híradót. 805) A hevero. 816) Ne csináljon semmi mást. A ház. tele volt olvashatatlan számokkal. csak mossa meg. A számla. A tehenek. 819) Azt mondta. De hisz ez nem az a férfi. A labda. amit a lány levett a falról. 818) Akármi lehetsz. 833) Nem építhettek úszómedencét a kertben. akinek a tanítványa megnyerte a versenyt. Szeret Mariskával táncolni. ami nem igaz. Lekéste a vonatot. mióta összetörte a papa kocsiját. 837) Ne tégy ilyet. 814) Nem hagyott itt semmi mást. nagyon súlyos volt. mely Magyarország fovárosa. már nem üres. 817) Nem tudta mit csinál. A novérem. A hajó. elég kicsi. 844) Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. csak a kalapja. Nem értettem. amit késve kaptunk. amiért egy vagyont fizettem. A pincér. ott feketéllik az út mentén. 806) Mindent megvesz. nagyon fájt. 800) A farkas. csak sötétséget. amit elvesztettél. még teljesen új volt. nagyon eros. amelyikben tavaly laktam. Az a fivérem. Mindnyájunkat meghívott. ami a Volga folyón ringott. vágja le. 812) Nem volt más rajta. hogy megöljem magam. az enyém. ez minden. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. megsimogatta a homlokomat. 796) A hó. amire pályázik. 803) A puska. ami csak akarsz. Add oda neki. amibe a fiú tízszer belerohant. mióta bárányhimlos. Te úristen. Ez az a szálloda. 815) Nem láttam semmi mást. akinek a bátyja nagyon eros… Nem értettem a tréfát. elnézést kért. amit csak neked írok… A tócsa. A hölgy. amit láttunk. 821) Olyan nehéz volt. amit tegnap tettél velem? A rádió. tegnap meglátogatott. aki úgy mozog. akik ott legelésznek nagyon szomjasak. amit láttam. akit Jancsi elégetett. amit a pincértol kaptam. 843) Az orvos azt mondja. a nagyszobában volt. csak egy kis húslevest. 810) Csak egy ötös van nálam. ami teljesen szokatlan tole. akivel valaha találkoztam. 823) Bemehetek? 824) Nem mehetsz moziba. amit adhatok. 808) Semmi más nem kell nekem. 826) Kimehetek játszani? 827) Nem mehetsz Tótkomlósra. amit amott látsz. egy mézeskalács házban lakott. ami az asztalon van.745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) A dal. 809) Semmi mást nem tudtam enni. olyan koszos volt. akit az úttörok nagyon tiszteltek. aki a ngymama ruháját vette föl. amin a fiú feküdt. amit kértél. a Nagy Októberi Szocialista forradalom atyja volt. A férfi. ég a napmelegtol. csirketrancsírozó szerszám volt. ami nagyon kedves volt tole. 797) A kopár szik sarja. meg egy sültcsirkét. 832) Nem gyújthatott rá abban a szobában. 802) Az Auróra. akinek a szülei vidéken élnek. izgatottan várta Piroskát. csak szerelem. meg se mozdul. sokat dohányzik. amit mondasz. A toll. ami igaz volt. és szárítsa meg. amibe belelépett… A lány. 836) Azt mondta. A ház. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. aki vidéken született. hogy átlépd az országhatárt. hogy valaha is elfeledlek. melyben lakom. amivel írsz. 798) A vasorrú bába. akit mindnyájan szeretünk. 811) Csak annyit tudok róla. 820) Fiatal koromban jól úsztam. elfelejtettem. aki a fa alatt áll. tegnap még börtönben volt. töltöttkáposztát. Egy szót se értek abból. 801) Lenin. Mindig azt tette. A tanár. 842) Nem szabad azt gondolnod. A pofon. 822) Jó úszó voltam. akinek a keze selymes volt. 838) Ne sírj érettem Argentina. töltve volt. 807) Elmondtam neki mindent. Felejtsd el amit láttál. amit akar. amit meglát. Te vagy a legnagyszerubb lány. bedöglött. Az ápolóno. akit már 20 éve ismerek. akinek az ágyába Hófehérke belefeküdt. amit a hókotró elkotort. 804) A kés. a város KISZtitkára volt. amit mondott. 840) Nem szabad zavarnod a munkájában. aki a rendelést vette föl. a Duna két partján terül el. hogy nem tudta megcsinálni. amit mondott. hogy lekéste a vonatot. hogy megcsinálta. mint a föld. amivel kórházba vittek. 828) Megnézheted nálam a TV musorát. hogy nem vezethet. 829) Nyitva hagyhatom az ajtót? 830) Nem jöhetsz be a szobába. Nem érted amit mondok? Talán ez az az ember. amin tikkadt szöcskenyájak legelésznek. Meglepodtem azon. a forradalom szimbóluma volt. akivel tegnap találkoztál. szereti a mézet. 813) Minden amit ott látsz. a volt férjemé. amihez kedve volt. A baleset. Az autó. 835) Soha nem fogják megengedni. Az állás. szemérmesen mosolygott. Megdöbbentett amit mondott. melynek zöldek az ablakai a Dunára néz. 104 . 834) Nem csókolhatom meg. mint egy talicska. aki megkérte a kezemet! Emlékszel már arra. hogy van egy háza Sukorón. 831) Táncolhatsz avval az úrral. 839) Ne kényszeríts arra. amit akar. Aztán bementünk egy bárba. a nagynéném. Jóska. amit tudok. aki ebbe az iskolába jár. ami teljesen üres volt. úgy zötykölodött. 825) Kölcsönveheted a kocsimat.

882) Megértobbnek kellett volna lennie velem szemben. 879) Már iskolában kellene lenniük. 847) Virágok szedése tilos! 848) A kocsiba kutyát behozni tilos. hogy írt. hogy mit beszélsz. még megjöhetnek. 888) Nem kellett volna idejönnöd. El kell venned ot. 866) Kilenckor otthon kell lennem. hogy randevúzol velem. Lehet. Lehet. hogy szereti a knédlit. 875) Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. Az ki van csukva. 889) Nem kellett volna félbehagynod a munkát. 887) Végül is nem kellett volna annyira sietned. hogy nem kell elvennem. 850) Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. Lehet. 874) Segítenem kéne neki. hogy szerette a knédlit. hogy épp a férjével beszélget. hogy megírta. hogy korábban jött. hogy nem mondott ilyet. lehet. (Nem lett volna szükséges értelemben. 878) Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. 855) Nem volna szabad ígérgetned. Lehet. hogy nem ette meg. Tudott írni. 880) El kéne vinnie a kocsiját muszaki vizsgára. 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) Bizonyára elvált. hogy Barcelonába menj! 854) Nem kéne hazudnod. Lehet. (ez bizonytalanabb) Bizonyára eszik (épp most). mert nálam már nem volt. Írhatott is volna. 858) Kilencre vissza kell érned az irodába. Lehet. Valószínuleg szerette a knédlit. Na fogadjunk. hogy eszik. 893) Ki kellett rabolniuk a bankot. hogy jelentették a tervüket. Lehet. Tud írni. Biztos. 869) Új öltönyt kellett vennem. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. 886) Holnap kellett volna indulnia Amerikába. Vidd magaddal az esokabátod. Bizonyára hallottad a hírt. 853) Nem engedem. Tudott volna írni. Nem kellett volna megházasodnia. hogy ot láttad a Pipacsban. 896) Ez bizonyára szerelem. Biztosan szerette a knédlit. Biztosan o volt az. Lehet. ha egyszer nem az o bune volt. hogy múlt héten jön. hogy megírta. 864) Nyolcra ott kell lennie. 876) Vigyáznod kéne. 851) Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! 852) Nem focizhattok a kertemben. hogy nem olyan rossz ember. hogy megette. Ez biztosan a postás lesz. 862) Nem kell (nem szükséges). Bizonyára ez az a hely. 897) Biztos. (Nem lett volna szabad értelemben. valószínuleg biztosan valószínuleg lehetséges Valószínuleg szereti a knédlit.) El kellett vennie ot. 891) Mindig kopogj. 899) Biztos megfáztál a folyón. így lottek a lagzinak. 857) Nem lett volna szabad átmenned a piroson. hogy eszik. (ez bizonytalanabb) Biztos megette. Lehet. Biztos. Nem kellett elvennie ot. 890) Nem kellett volna hibáztatnod. Lehet. 105 . Biztos Spanyolországba mentek. Lehetetlen. (épp most) Lehet.845) Nem volt szabad velük mennie. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. Valószínuleg szereti a knédlit. 867) Itt kell maradnod éjszakára (mert nem engedlek el). 856) Nem kellett volna kinevetned. Lehetséges. 877) Taxival kellett volna menned. Valószínuleg szerette a knédlit. 872) Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. Lehetetlen. hogy nem o okozta a balesetet. 859) Újra meg kell próbálnod. Biztos.) Nem kellett volna megházasodnia. 870) Vissza kellett adniuk. 846) Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. 860) Most kell megtennünk. Biztosan szereti a knédlit. Ne menj el. 871) Cigarettát kellett vennie. 868) Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). 885) Jövo szombaton kellett volna összeházasodniuk. 849) Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. 898) Biztos. / Tudna írni. Lehetséges. hogy nem ette meg. hogy ír. ott is kellett volna maradnom. hisz az egy rendes no. / Lehetetlen. de elvették az útlevelét. 861) Nem kell részt vennie a konferencián. Lehet. Meg kellett volna házasodnod. hogy megette. Írhatott. 881) Udvariasabbnak kellett volna lennem. hogy megírja. Nem kellett elvennie ot. 884) Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. mert a férje kifestette az egész lakást. 873) Nem kellett (nem volt szükséges) festot hívnia. Biztosan o az. ahol a régi iskola állt. Nem tudja megírni. de összevesztek. hogy nem igaz a hír. vagy meg is sérülhetett volna. hogy épp a sarkon áll. 894) Bizonyára beteg. / Lehet. 883) Ha felmentem volna hozzá. Írhatna. / Lehet. hogy esni fog. 865) Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. hogy az esti vonattal jönnek. hogy beteg volt. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. Biztos. Meg kéne házasodni. ha be akarsz jönni hozzám. hogy megsérült. 895) Bizonyára a szobájában tanul. 892) Úgy volt. hogy nem o az. Biztos. Írhat. 863) Nem kell egész éjjel dolgoznia.

Nem lett volna szabad írnia. de közben disszidált. Nem mert írni. 1041) Biztos kikelt volna. 1049) Biztos borotválkozik. hogy megint elvált. Nem írhat. Írni merészelt. 1029) Biztos épp a halakat etette. Írnia kell. egy levél is megtette volna. Nem szabad írnia. 1025) Ne izgulj. Lehet. hisz nem is tud írni. 1053) Nem kell úgy a szívedre venni. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! Lehet. az serceg így. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. 1022) Ha jó leszel. 1037) Be kéne tenni a hutobe. 1065) Nem valószínu. volt elég a kertben. 1078) Lehet. 1061) Nem valószínu. 1055) Lehet. mert hetek óta gyakrabban jön. Írnia kellett volna. Akár az egész dinnyét megehetted volna. 1024) Lehet. Nem volna szabad írnia. 1032) Lehet. hogy alszik. hogy ír. hogy nem Mariskát láttad éjjel a körúton. hogy nem ír. Nem lett volna szükséges írnia. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. Az ki van csukva. 1044) Holnapra kellett volna megírnia. az hangosabban zümmög. vacsora után ehetsz egy banánt. mikor csöngettél. A végállomásig kellet volna menned és ott átszállni egy buszra. Hatkor el kell mennem. hogy összekevertelek valakivel. 1068) Már rég meg kellett volna mondanod neki. hogy annyi szív hiába onta vért… 1031) Biztos agyára ment a jólét. 1021) Lehet. hogy megváltozol. 106 . hogy tévedtem. Biztos te vagy az új tanár. 1047) Be kellett volna olajoznod a bicikliláncot. Nem kellett írnia. nem ér annyit az egész. hogy nincs pénzed. hogy telefonált. Bizonyára épp ír. hogy tévedsz. hogy telefonált. hogy nyitva maradt az ajtó. 1035) Biztos krumplit hámoz. 1066) Esetleg meglazulhat a gomb és leesik a szoknyád. 1069) Alig valószínu. (nem szükséges) Nem kell írnia. 1074) nem mondhatott ilyet! 1075) Azért ezt nem kellett volna… 1076) Rendor az nem lehet. Az is lehet. Lehet. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. 1054) Eztet kell a szívedre tenni. hogy mind megitta. Biztos nem tudtak róla. / Lehet. hogy Jóska írta. 1070) Lehet. Valószínu egy kicsit késobb jön. 1028) Hamarább is szólhattál volna. 1056) Lehet. Írt volna. Valószínu. 1036) Esetleg megvakulhatsz. hogy nem vagyok egy lángész. Valószínu. 1062) Már bizonyára hallottad az újságot. hisz még nem volt ott. Biztos a fészekbol esett ki az a kismadár. 1050) Biztos. 1071) Bizonyára alszik. 1030) Az nem lehet. 1063) Nem kellett volna mindjárt az elso tánc után letépni a blúzát. Lehet. csak nem voltam otthon. Valaha nem írt. 1067) Biztos a taxiban felejtette a pénztárcáját. hogy elmentek paradicsomot szedni. hogy nem száll le rólam. 1033) Valószínu lemerevedett. Attól még nem kellett volna lecsavarnod az orrát. Nem lett volna szabad írnia. 1045) Biztos a fejébe vette. 1060) Biztos. Bizonyára írt. Nem kellett volna táviratot küldened. Írnia kellett volna. ha öntözöd. Bizonyára írt. ha annyit fogyókúrázol. 1034) Meg kellett volna élezned a kaszát. Biztos. 1052) Valószíno. 1059) Nem kellett zöldséget venni. hogy ma este itt leszek. Írna. 1077) Méhecske nem lehetett. hogy ot láttad. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. hogy nem írt. hogy megcsináltatom a horoszkópom. hogy Józsi lekéste a vonatot. / Valószínüleg ír. hogy otthon vannak. Írnia kell. Ma reggel nem kellett korán kelnem. nekem nem kell. 1051) Ki van zárva. Lehet. Az nem lehet. 1043) Nem lett volna fontos kiszedni a mellébol a csontot. 1072) Nem kéne elmeorvoshoz fordulnod? 1073) Nem kellett volna úgy rohannod. 1023) Nem kellett volna fölizgatnod magad. Nem valószínu. hogy Mariska megjött már. hogy elkapták a tolvajt. hogy ma már nem jön. 1042) Hála istennek nem kellett mind meginnom. hogy darázs volt. Nem kellett volna ajándékot hoznod. Nem kell írnia. Nem kell írnia. Valaha írt. 1064) Lehet. 1039) Ehetek egy banánt? 1040) Akár fejbe is verhetett volna. ha annyit nézed a lábam. 1057) Bizonyára nem vett észre minket. hogy telefonált. Írni fog. Írnia kellene. Írni merészel. 1026) Nem lehetsz ilyen érzéketlen! 1027) Esetleg kihullhat a hajad. 1048) Lehet. 1038) Nem kellett volna hozzámenned ahhoz a részeg tengerészhez. 1058) Nem kellett volna olyan korán jönnöd. hogy foz. hisz Baltimore-ban van. amikor meglátta a húgát egy rendor karjaiban. mert zöld a sapkája. Abba kéne hagynod a dohányzást. Írnia kellett. Biztos mind hazament. Senkinek nem szabad beszélni róla. Írnia kellett volna.961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) 1014) 1015) 1016) 1017) 1018) 1019) 1020) Lehet. hogy Jóska írta a falra azt a gusztustalan mondatot. biztos megjön holnap. hogy írt. 1046) Lehetetlen. Kellene (illene) írnia.

Soha nem fogom elfelejteni az. Kipróbálta. Ne felejtsd el elhozni a boröndöket. Sajnálattal kell közölnöm. Nem érdemes várni rá. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. Megálltak. Jó lesz találkozni veled. Imád aludni. Elegem van. Szégyen. Érdekes dolog esoben énekelni. Nincs számodra helyem. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. hogy busz végre elinduljon. Mosolygó kislányt látok. Nem kell errol vitázni. Alig várom. hogy zavarlak. Derogál neki. Kár volt otthagyni. Megpróbálta megcsókolni a lányt. A futás hasznos. hogy annyit járkálsz a nyakamra. Jóska úgy döntött. hogy vendégül láthatlak. hogy búcsúzzunk. Nincs számodra pénzem. hogy túléli. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. Veszélyes az. 1138) 1139) 1140) 1141) 1142) 1143) 1144) 1145) 1146) 1147) 1148) 1149) 1150) 1151) 1152) 1153) 1154) 1155) 1156) 1157) 1158) 1159) 1160) 1161) 1162) 1163) 1164) 1165) 1166) 1167) 1168) 1169) 1170) 1171) 1172) 1173) 1174) 1175) 1176) 1177) 1178) 1179) 1180) 1181) 1182) 1183) 1184) 1185) 1186) 1187) 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) Mi vagyunk azok. mikor elmentem hazulról. Nincs miért aggódni. Nincs itt kérem semmi látnivaló. hogy tartozol egy ezressel. ha egy öreg ember gyorsan fut. Még mielott felkérte volna a lányt. A sírás noi praktika. Haza akarok menni. Hajlandók segíteni. hogy mit mond. A futás hasznos dolog. Szerencsés vagy. hogy olyan korán elmennek. hogy megbizonyosodjon. Biztos a másikat húzta ki. mikor ilyen hangulatban van. Azt tanácsolom. Továbbra is bámulta oket. Nem volt semmi ok arra. Könnyu ilyen fajta mondatokat lefordítani. Nem tett kísérletet a szökésre. Milyen kellemes meglepetés. Bun így viselkedni. hogy a barátaim találkozhassanak velük. hogy itt vagy. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. Jobb szeretek olvasni. hogy itt vagy. hogy rá várjak. hogy ilyen kabátod van. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Nincs sok értelme beszélni hozzá úgyse figyel sose. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. akik boldogságot hoznak. Jobb szereti egyedül csinálni. Chicagóban jó lakni. hogy játszotta a nagyfonököt. Jézus. Nekem ez túl nehéz. aki ilyet tenne. Azzal volt elfoglalva. hogy milyen dolog csókolózni. Imádok imádni. Érdekes volt végighallgatni. hogy bezártam az ajtót. Sajnálom. hogy ráültem a kutyádra.1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) 1126) 1127) 1128) 1129) 1130) 1131) 1132) 1133) 1134) 1135) 1136) 1137) Esetleg az is lehet. Elmentem az uszodába egy jót úszni. Nagyon jól táncol. Türelmetlenül vártuk. Ölni bun. Örömmel hallottuk a híreket. hogy szúnyog volt. Engem tett felelossé. Bocs. Udvariatlanság lenne nem meghívni. hogy személyesen találkozhatunk. Boldog vagyok. Tiszta idopocsékolás akkor beszélni vele. Nem volt lehetoségünk. Hiszem. hogy beszélgessenek. hogy indulj korábban. Van hely ahova leülhetek? Nincs esélye. hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. (Futni hasznos dolog. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. mikor elmentem hazulról. Tele van a hócipom azzal. Örömmel fog találkozni veled. Utál elkésni a munkából. örülök. Sajnáltuk. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. hogy megnézzük a várost. hogy higgy abban amit csinálsz. nem fiú-e az illeto. Tévedni emberi dolog. Meglepetéssel hallottuk a híreket. nem engedheti meg magának beleegyezik elintéz kér megkísérel kér. Biztos notlen. hogy beszélgessek veled. könyörög követel elhatároz követel megenged tanácsol parancsol kíván elvisel 107 . És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. Repülovel gyorsabb menni mint lóháton. Örülök. Sok a dolgom. hogy eljöjjön hozzánk.) Úszni könnyu. Döbbenetes volt meglátni a számlát. Nagyon rosszul énekel. A tanulás az élet fontos része. Nem vagyok olyan hangulatban. mert olyan simák az arcvonásai. kezd kezd folytat szeret imád gyulöl jobban szeret Öt éve kezdett zongorázni tanulni. hogy elveszett a pénz. Táskámban van a megírt levél. hogy Párizsba menjek. ha látom. hogy közelebbrol is megnézi. Abbahagyták a beszélgetést. nem olyan. Emlékszem. A jobb alsó hatost kellett volna kihúznia. Ideje. mint írni. Fontos. Nincs érteleme sírni miatta.

ne csináljam. hogy új életet kezd. 1294) Miután zavarta a lányt a kukák látványa. 1263) A rendorségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. 1287) A férfi folytatta az ivást. Úgy döntöttek. A szülei nem fogják elengedni. hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. hogy minden évben külföldön nyaraljon. s közben a kutyái ugattak körülötte. 1265) Ragaszkodik hozzá. a kutya macskát kért. hogy 1273) Reggeli elott szoktam fürödni. Nem akarok veled maradni. hát bezárta a boltot. 1288) Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. Majd szólj. 1286) Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. 1281) Miután visszatért külföldrol. hogy valaha is találkoztam volna vele. hogy velem maradj. hogy világossá tegye nézeteit. kiment hogy hozzon. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. úgy döntött. 1277) Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. 1275) Mióta eljöttünk Párizsból. 1292) Mivel szegények volta. 1274) Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. hogy nászajándékuk nagyobb léptéku is lehetett volna. Nem sikerült levizsgáznia. munkába állt. elhatározta. 1296) Mivel pénzt nem talált a betöro. 1276) Azonkívül hogy profi focista. 1259) Élvezed. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. 1279) Miután megette a csontot. 1291) Mivel elfogyott a hentes húsa. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. hogy ezt csinálod? 1260) Megpróbálta kikerülni. 1280) Miután bejejezte a mosogatást fozni kezdett. 1282) Az üzletbe menvén balesetet láttunk. amelyik épp mos) 1303) füstölo Trabant 1304) pancsoló kislány 1305) éneklo kutya 1306) nyávogó macska 1307) fenyegeto levél 108 . bevall nagyra becsül elkerül tekint valaminek akadályoz élvez elnézést kér szívesen (nem bán) nem tehet róla elképzel elhalaszt egyre csak csinál valamit megakadályoz visszaidéz megment. nem tudtak házat venni maguknak. A feleségem azt mondta. 1298) mosolygó hölgy 1299) felkelo nap 1300) hullócsillag 1301) vágtázó halottkémek 1302) mosó medve (a maci. 1262) Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. hogy o lopta el a biciklit. 1285) A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. 1295) Mivel más már nem volt. hát az anyósához fordult. spórol ki nem állhat javasol elvisel ellenkezik neheztel Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) Tiltakozom. 1266) mielott 1267) miután 1268) ahogy 1269) amióta 1270) azonkívül 1271) anélkül hogy 1272) ahelyett. 1278) Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. (Adrian Mole) Könyörögtem. még fagyizót is vezet.1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) 1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) biztat vár nem sikerül remél segít megtilt meghív vágyódik sikerül fölajánl megparancsol akar. hogy hatkor ébressze. 1261) Bevallotta. 1283) Napoleon kijött a házból. függönyt tett az ablakra. 1290) Az idos hölgy a rendorség felé tartott. (Adrian Mole) Úgy tett mint aki nem hallja. hogy írjak neki. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. Azt akarom. tervez javasol tettet megígér megenged rávesz emlékeztet megtagad kér mond kísért sürget akar óhajt Nem engedhetem meg magamnak. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. 1264) Nem emlékszem. hogy új dalt tanulnak. Megkérte. hát mindent szétvert. 1289) A földön feküdt és levego után kapkodott. 1297) Mivel elfogyott a jég. hogy otthon marad. 1284) Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába be. meg kell jegyezzem. 1293) Mivel félt az esotol.

hogy tudj angolul. a novérem. Nem érdemes sírni elszalasztott lehetoségek miatt. A napozás olcsó. Fontos lesz majd. Nagyon betegnek tettette magát. hogy volt dolgod vele. ha bámulják. Én élvezem. aki az asztalnál ül. hogy hamarosan találkozunk. Érdemes megvenni ezt a csinos kis olasz cipot. Nem tudta megállni. hogy eltartóztatja. jó. Szeretni jó. Nincs senki. Érdemes venni ilyen bölcsot. Hozd ide a papagájt. Hozd ide a borral teli flaskát. Nem tudtam megúszni. mikor minden zsúfolt. mely évszázadokkal ezelott épült. Nem akarlak elveszíteni. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. Nem akartalak megbántani. Mikor eloször ránéztem. Olyan ház ez. Megpróbálunk valami jó megoldást találni mindenki számára. Vállaltam. Sosem említetted. mikor az ember csak egy nagyon kicsi állat. hogy itt fekszik a függoágyban és tíz szép lány kínálgatja itallal. Dühös volt a soforre. hogy a hónap végére megcsinálom. Adj valamit inni. de engem nem tudott átverni. Alig várom. Megfogta a tehén farkát. Nem sikerült utolérnem. mely az istállóban kérodzött. Megpróbált fölkelni. Megállt. Nincs értelme veszekedni. Ez téged arra fog kötelezni. mielott meghívod. A Magyarországon készült kolbász világhíru. Lejmolni a legegyszerubb. mely a Soroksári úton száguldozik? A lány. gyönyöru. A csótányok megették az összes ennivalót. Nem bánom ha itt maradsz éjszakára. hogy ne csússzon egyre közelebb hozzá. A kígyó. Szólj. Szörnyu volt látni. hogy kölcsönadjak neki. nem hagytam-e nálad a csipkés kombiném. mert a baba álomba tudja ringatni magát. hogy ne találkozzam vele. A férfi. (“lett építve”) Olyan ember o. Gondold át. de légyszíves ne horkolj. hogy kifizetem a szállodát. amelyik a ketrecében beszélget. Abbahagyta a cipohúzást. aki az ablak alatt túráztatta a kocsiját. Unom már. amikor telefüstöli a szobát. hogy ne tegye. nevetnem kellett. A megpucolt tuzhelyen van a rotyogó húsleves. Ki nem állhatom. ami a konyhában maradt. rablógyilkossággal vádolják. 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) Kipróbálta milyen mezitláb futni. Javaslom. de nem gondoltam. Nekem hiányzik. aki közszemérem elleni vétséget követett el és úgy döntött. aztán meg sírnom. A futés borzasztó drága lett az idén. aki a sarkon áll? Kié az a Trabant. hogy találkozhassunk. (“becsülve van mindenki által”) Ki az a lány. Abbahagytam az ivást meg dohányzást. Nem felejtettél el tököt hozni? Emlékszem. akihez szólhatnék. Még egyszer nem kockáztatom meg. A tyúkok nehezményezték. A lejmolás csúnya dolog. Tagadom. A férfit. hogy mindig én húzlak ki a csávából.1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) 1360) 1361) 1362) 1363) alvó oroszlán törött szív képzett ápoló füstölt szalonna szopott gombóc megfoltozott farmer megalázott nyuszi elveszett és megtalált nyuszi A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. Az éneklo kutya a kimeszelt házban vonyít. ahogy ott szenvednek a pályán. Utálok csavarogni. El tudod te képzelni Zsuzsit. megmar. uram. hogy oszinte egy ügyben. Lepihenni melletted. mert nagyon drága mulatság. Megint kezdett pukkasztgatni. A kertben talált óra az enyém. hogy az asztalra tettem. és körülöttünk cápák. Szerintem könnyu volt megírni. hogy leköltözzön egy libafarmra. hogy minden kívánságát teljesítsd. akit mindenki becsül. Mindig iszik almalevet lefekvés elott. Elrohant. A rendor meglátott egy embert. Még csak tárgyalni se hajlandó arról. Tényleg akartam veled beszélni a dologról. A fénykép. de most nem találom sehol. aki a bíró elott áll. amikor elmegy. Nehezen tudta eldönteni melyiket vegye. kiváló szakember. Ismered azt a lányt. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. hogy minden reggel ötkor keljek. menedék a szívednek. A zsugori fazonja nem volt hajlandó kipengetni egy rongyot. hogy mindent szavazzunk le. Muszáj kiszelloztetnem. mely a fuben fekszik. sokba kerültek. 109 . Remélem. Féltem közel menni hozzá. melyek az asztalon vannak. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. Nehéz bátornak lenni. bár figyelmeztettem. hogy napi két tojást kelljen tojniuk. Sikerült utolérnem. Felajánlottam. ha nem kell venni napolajat. hogy fölvegye a cipojét. mely rólad készült. de nem ment. Könnyu másnak vermet ásni. hogy ma ilyen korán hazajössz. jó. Ne felejtsd el megnézni. miután meglátott. amint egy libafarmon él? Kétlem. ha rálépsz. mikor kint vagyunk a nyílt tengeren egy kis gumicsónakban. aki az autómat javítja. Az utcán rohanó fiú javító iskolából szökött meg. Imádja. hogy hívjam fel az állatkertet. Élvezte. Lopni még könnyebb. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. hogy bármi ilyesmit tettem volna.

enyhén szétnyílt ajkak. 1492) Gondoltam kitesz magáért. 1493) Ismertem azt a szokást. 1450) Egy kocsi dübörgött végig az utcán. 1445) Úgy döntött. ahogy feküdt mellett. 1420) Miután leszerelt a hadseregtol. amelyik a lefolyó felé rohant? 1410) De szép az a medál. 1447) Nincs itt ma este senki. így hát csöndben maradtam. ha vegyülsz egy kicsit a munkásosztállyal. aki a ""Júliá""-t énekelte. 1439) Rá se rántott. s nem is nézett énrám. ahelyett. 1468) Láttad. 1427) Az istállóban tárolt széna és gabona illatától nagyon jól érezte magát. 1453) A Józsi mellett álló lány így szólt… 1454) Érezte. hogy jónéhányan táncolnak. tudta hogy kell spagettit fozni. 1470) A BKV úgy ünnepelt. 1443) Hangja halk és visszafogott volt. miután Józsi olyan volt amilyen. 1422) Megkért. hogy megálljon a pirosnál. amiért téged szedtelek fel. 1477) Örülnél. 1411) Kiszúrta azt az alakot. 1432) Nagyon örült. akiket festeni küldtek! 1452) Még vagy tíz percig maradtak a szobában és közben dohányoztak. amelyiknek van vér a pucájában. ha arra gondol. 1487) Nos. és mikor meglátott. hogy örökre visszavonul. a szonyeg szélét rugdosta. 1429) Csak ez a takaró van. 1486) Nézd már. 1421) Mivel három kituno darabban már látta színpadon. és felugrott. rájött a csuklás. ha megszabadulhatnál tolem. 1437) Befejezted már a fésülködést? 1438) Meglepetten látta. egy szó nélkül. hogy két hetet kell eltöltenie nélküle. idonként meg a karjára teszi a kezét. hogy pénzsóvár. aztán tágra nyílt szempár. ami a nyakadban lóg. 1489) Nem volt senki. 1412) Nem vette meg a lovat. verdeso szempilák. 1466) A lépcson álltak és órákon át csengettek. amire fekhetünk. ha arra gondolt. hogy elfelejtették lemondani a meghívást. aki a számlát fizette volna. hogy hogyan lehet gyorsan egymilliót szerezni? 1464) Tiszta ideg. 1455) Alig tudott beszélni. 1495) Javára legyen mondva. ahogy egyre jobban feszíti belülrol a düh. biztos lehet benne. ahogy ott korzózott és dobozból szürcsölte a sört? 1469) Még 339 mondat. aki vigyázhatna a kicsire. 1462) Úgy vásárolt összevissza. hogy ez nekem nagyon sokat jelent? 1480) Miközben beszélt. elbúcsúzott. hogy a saját feje után megy. 1494) Kénytelen vagyok azt mondani. 1484) Mindent elrontasz azzal. hogy bejelentik a lány és Józsi eljegyzését. 1467) Lepusztult egy fazon volt. 1441) Neked most nem kéne itt lenned. mi? 1478) Beszélt. soha nem titkolta. hogy nem sajnállak. hogy igazi úrihölgy. 1424) Miután kiitta a sörét. a lány nem tiltakozott a leosztás ellen. 1431) Suttogott. hogy teljesen üres az utca. 1433) Ezt kapom azért. 1425) Záróra! 1426) Bejött a szobába. 1409) Te is láttad a csótányt." 1416) Piroska észrevette a farkast. úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát. hogy az étlapon lévo legdrágább fogást választja. 1434) Befagy a hátsó felem. hogy minden dolgozójának adott egy ingyen buszjegyet. hogy beszéltél vele. 1418) Minthogy kiválasztott egy pár kesztyut. 1413) Viszont megvette a birkát. 1497) Ha egy lány hajnali kettokor egy taxiban huzakodik. 1448) A házból lépcsok vezettek az utcára. ahelyett hogy megvártam volna azt. elment rendornek. hogy az oldalához szorítják a karját. 1472) Ne nyüszögj már! 1473) Menj és foglald el magad! 1474) Valamit el kell mondanom. 1485) Oly nagy rössel civakodtak és szidták egymást. hogy menjek el. amelyik ott bégetett a lovon. 1436) Egy kutya kezdte követni oket. 1459) A kínos helyzetet feloldandó. 110 .1408) Megvigasztalta a lányt. miközben egy filmet néztek. akár szereti. 1446) Érezte. 1417) Minthogy húsz évig élt Olaszországban. 1457) Jót fog tenni neked. hogy így állsz hozzá. 1496) Olyan fiatal. és közben fel se nézett az újságból: 1479) És ha azt mondanám. és a gazdájukat várták. 1483) Akár az igazat is megmondhatnád. akár nem. 1491) Felesége is volt valahol titokban. hogy nyalókát kaptam a születésnapomra! 1476) Nem tudtam mit mondani. hogy úgy rendel ételt. amelyik mindig böködte a lány fülcimpáját. 1460) Körülnézve láttam. 1475) Micsoda megaláztatás. 1428) Sose csináltam még szakállassal. 1456) Két csodás órát töltöttek a lány heverojén fekve. 1435) Aztán továbbmentek. 1463) Van valami ötleted. amelyik ott nyerített a karám sarkában. hogy teszi magát. hogy itt köntörfalazol. 1444) Az a szerencsénk. 1490) Muszáj volt egy-két célzást ejtenem róla. neki szánta filmjének egyik foszerepét. 1481) Abbahagynád ezt a témát? 1482) -Figyelj! . 1461) Nem volt hajlanó felpróbálni azt az ízléstelen pulóvert. 1449) Az életemet mentetted meg azzal. amibe betuszkolta a zokniját. amelyik az Astoria sarkánál pénzt váltott. 1465) Szenvedett. és a harisnyagumiját. amint az a fák közt ólálkodott. felhívta a nénikéjét. hogy szabadságra kell mennie. 1442) Az ablakon beszurodo holdvilág fényében látta meg ot. és olyan jó ránézni. 1458) Az ember hajlamos elfeledkezni a kötelességeirol. mint egy tébolyult. elhatározta. 1451) Te aztán jól elijesztetted a festoket.mondta. 1423) Felment a padlásra. 1419) Miután már tíz éve o volt a legnagyobb sztár. 1414) Levágta a bajszát. 1471) A kutyák a kocsma elott álltak. 1415) "Karjába kapta a lányt. hogy megtalálta a nadrágját. 1440) Ennek semmi köze az üzlethez. 1430) A lány holmija mellé tette a cipojét. 1488) Azt vártam. hogy észrevetted a skorpiót. aki ott sóhajtozott a szoba sarkában.

1526) Van néhány jó könyvem. hogy kint vagyok. Néhányan megbetegedtek. Kevés baja volt. van aki nem. 1554) Senki nincs az ágy alatt. nem igaz? Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjában. 1500) Egész este kenyértésztát dagasztottam. Kevés embert láttunk ott. A fia sok bajt okoz neki. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. 1519) Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák. 1535) Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. 1517) A hírközlo szervek szerint a rendorség négy libát köröz. Az összes pénzem eltunt. Valaki kopog. 111 . Vannak néhányan. Nincs só a levesben. Az összes létezo gyerek szereti a csokoládét. Sok szabadidom van. 1551) Nem látok semmit a sarokban. Egész nap aludtam. 1546) Nincs idom. 1542) Nincs cigaretta az asztalon. de mindenkinek Nederlanden. Túl sok ember áll a tuz elott. 1502) Aztán horkolni kezdett. 1499) Ezeknek a muanyag zacskóknak csak ki kéne bírni. tulajdonképpen két hírem van. (Holdkóros. Annyi mint két forintom van. Az összes ember énekelt az utcán. uram? 1534) Valamilyen novel beszélt. akik nem szeretik a bablevest. 1518) Sok férfi van sok bútorban. Kevés itt a fény. Mindenki verekedett. Sok bába közt elvész a gyerek. 1501) Ültünk és fényképeket néztünk. Kevés levelet írtam. 1528) Van valamennyi pénzem. 1504) Eltökélt szándéka. Megírtam néhány levelet. 1514) Jön a rendorség. Most. 1545) Nincsenek barátai. Nem sokat tehet. 1525) Néhány dalt énekeltek. 1527) Van egy kis (valamennyi) kenyerem. ha az ember 800 méteren át cipeli oket. a szarvasmarhák és az ökrök szemében. 1524) Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak vágni. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. Kevés idom van. felkelt. de egy bútorban csak egy férfi van. 1522) Mi újság? 1523) Küldje el adatait a társkereso ügynökséghez. 1503) Nem lehet végigmenni az utcán anélkül. 1512) Nincs sok dolgunk. 1548) Egy szó sem jön könnyen. akik Symphoniát árulnak. Van aki tud. 1511) Adj néhány tanácsot. 1515) Micsoda egy randa ido! 1516) Két tetu ring két egéren. 1553) Valaki van az ágy alatt. hogy ne szakadjanak ki. Sok az eszkimó és kevés a fóka. 1543) Nincs pénzem. Ez már csak így van. A világ minden dolgozója egyesüljön. a szabadság minden egyes napját élvezem. 1505) Régi filmekben láttam. 1549) Nincs alsónemum. Az összes sört meg akarod inni? A gyár összes dolgozója egyesüljön. hogy beáll rendornek. 1536) Valami férfi keresett ma reggel. 1530) Kaphatok még kávét? 1531) Kérsz még sütit? 1532) Van egy kis pénzed? (Remélem. Az összes lányt szeretem (egy bizonyos körben). Kinek dollár. hogy így csinálják. Volt egy kis baja. 1506) Mielott felkelt. Van otthon valaki? . Nem vétett sok hibát. Egész éjjel rólad álmodtam. 1547) Nincs még egy olyan lány. hogy senki! Van még kávé a csészében? Sok hibát csinált. Az összes lányt szeretem (a világon). 1529) Van benne egy kis tej. hogy van tej a kancsóban. 1552) Nem látok semmit a sarokban. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. 1537) Van tojás a kosárban? 1538) Látsz pénzt az asztalon? 1539) Vannak diákok a teremben? 1540) Van bor a flaskában? 1541) Semmit nem kérdezett.) 1509) Értékes információt adott. Éjjel-nappal dolgozom. Ki van zárva. 1550) Valamit látok a sarokban. . mint te. 1533) Egy kis bort. Sok autója van. Minden egyes macskával külön beszéltem. 1513) Vettem két darab bútort. Sokan voltak a boltban. Minden évben sokat költenek sörre. A vén fomacska minden piaci napon a napon üldögél. Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcso. 1520) Sok kárt okozot már a selejt. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. 1555) Van valaki az ágy alatt? 1556) 1557) 1558) 1559) 1560) 1561) 1562) 1563) 1564) 1565) 1566) 1567) 1568) 1569) 1570) 1571) 1572) 1573) 1574) 1575) 1576) 1577) 1578) 1579) 1580) 1581) 1582) 1583) 1584) 1585) 1586) 1587) 1588) 1589) 1590) 1591) 1592) 1593) 1594) 1595) 1596) 1597) 1598) 1599) 1600) 1601) 1602) 1603) 1604) 1605) 1606) 1607) 1608) 1609) 1610) 1611) 1612) 1613) 1614) 1615) Senki nincs az ágy alatt. Sok autója van? Annyi baja van a kocsijával. aludt. 1521) Van néhány hírem. hogy bele ne ütköznél seftesekbe. 1507) Miután aludt. hogy van). kinek gulden. 1508) Miközben aludt. még velem is. 1510) Adtam neki egy jó tanácsot. Semmi sem hasonlítható hozzád.1498) Mindenkivel lekezelo volt. Van egy kis idom. 1544) Nem hiszem. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott.De valaki csak mondta azt. Láttunk ott néhány embert. felkelt. A téesz minden tagja jelen volt.Senki.

Domborúbb vagy. Olyan éhes vagyok. akivel valaha találkoztam. hogy a világ a feje tetejére állt. Mindenki más meg tudta volna csinálni. meg azon is. Mind megette. Az ipar gyorsan fejlodik a múlt század óta. hogy igaza volt. Sem ez a mondat. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. és láttam. Mindkét lány csinos. meg az is Rómába vezet. A hangod mélyebb. De hisz nem olyan szép. Éjfélkor hang sem hallik a járda felol. Két hét múlva találkozunk. A cigaretta tönkreteheti az életed. Olyan makacs vagy. Egyik se tetszik. A kemény legények bátorsága. Mindnek megvan a maga szobája. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. Ez a legrosszabb bableves. mint bárki másé. Ez az út. Mindkét lány csinos. Kettojük közül egyik se kéne. amire nem tudtam válaszolni. Egy rendor élete teli van kalandokkal. amit valaha ettem. (Virágcsokrot természetesen. 112 . Olyan fehér. A fonök kocsija. Tehetséges táncos és énekes. Éjszakánként olyan magányos. Te vagy a legszebb lány. mint az enyémben. Mind az apja. mint gondoltam. A ló patája. Mindkét lány csinos. mint Amandáé. Milyen hideg nap! Micsoda gyönyöru lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda ido! Reggel fölébredtem. A ló (általában a ló) nagy állat. Mindkét szüloje imádja. Ez a disco nem jobb. sem az nem jó. Az arany (általában az arany) értékes fém. mint gondolod. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. meg az se. szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Mari néni férje sógorának pipájának karimája.1616) 1617) 1618) 1619) 1620) 1621) 1622) 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) Minden nap mosok fogat. Joe barátnõje Apa kalapja a fõnök titkárnõje macskaszemek A patkány kicsinyei egy percnyi séta egy méternyi távolság Pokol Angyalai A Halál Kapuja kõhajtás A fiúk pénze. Hideg a kezed. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Mindegyik gyerekem más-más iskolába jár. Hajnalban minden csendes volt. Te sem vagy különb. Ez se tetszik. Minden gyerek szereti a játékokat. mint a Csillagfény. mint vártam. Minden kérdésre válaszolni kell. Nem láttam sem ezt a filmet. sem azt. mind az anyja elismerte. A Csepeli Munkásotthon. Az a nagy fiú operaénekes. Egész éjjel táncoltak. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. vagy azt is. mint a tied. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. A macska egeret eszik. A szabadság vándorai. mint tegnap. Választhatod ezt a csokrot. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. mint Bo Derek. Mindkét kocsi tetszik. Sem ez a mondat. 10 percnyi séta. sem az nem jó. A szobaajtó kilincse. sem azt. Magyarország ipara fejlodik. sem azt. mint régen a pestis volt. Olyan úton mentek. mint a nap? Az én házam nagyobb. Nem olyan ember. A tej egészséges. Gizi novérének a lánya. Borzalmas angol tanár vagyok. Délután egészen más volt a világ. Te vagy a legszebb lány a traktorgyárban. Ez a legjobb pop zenekar. Sem ezt a filmet nem láttam. A pupák pék pókja. Te betegebb vagy. Nem szebb. Te vagy a világ leglustább kölyke. A cigány lova. A ló nagy állat.) Ez a regény is tetszett. Messzebb van. Akár ezt. A 30-as évek inflációja alapveto oka volt a második világháború kitörésének. Bábszínház az élet. amit csak kapni lehetett. amit valaha hallottam. Egyszeruen te vagy a legjobb. mint gondoltam. Nekem mind a ketto tetszik. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. akár azt a narancsot elveheted. De a te házadban több a csótány. mely hegyek között kanyarog. Tanulsz gitározni? Autószerelo. Tom bisztrója. mint a farkas. Az én kocsim jobb. mint egy öszvér. aki cserbenhagyja a barátait. Olyan kérdést tett föl. Nem olyan okos. Joe feleségének szeretoje. mint a hó. A legszebb virágot adtam neked. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) 1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) De hiszen ez a meccs nem olyan jó.

Az elefánt nagyon sokáig él. nem? Nem vagyok valami eszes. Szeretsz. Inkább meghalna. ugye? Nem vettél ki pénzt a fiókomból. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat (mint épületet). Bárcsak tudtam volna. Mindig korán kelt. jó? Ne bánts.1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) A szerelem nehéz ügy. jó? Át kell kelnie a folyón. Inkább aludj. Olyan volt. nem? Várj itt. mintha földbe gyökerezett volna a lábam. (de úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. jó? Reméljük a legjobbakat. Úgy néz ki. mintha megfenyegették volna. Úgy látszik kezd bedilizni. Úgy fölugrott. Inkább busszal mennék. és reggeli elott sétált egyet. mintha már napok óta nem ettél volna. ugye? Nem vagy vastag. Bárcsak tudtam volna segíteni. nem? Nem értette. Menj inkább kocsival. Inkább ennék. Minden vasárnap templomba megyek.K. (de reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. (Tudom. nem? Gyere velem. Ebbe az iskolába jártam.) Bárcsak korábban indulnánk. (de az vagy) Bárcsak írnál már. Óh. Szórakozz inkább a nénikéddel. Az ágynemu nem az ágyban van. Úgy nézel ki. hogy o a legszebb lány a partin. Olyan mintha citromba harapott volna. Ebben a házban éltél? Valaha 20 cigarettát szívott naponta. Bárcsak szólna hozzám. Bárcsak meg tudnálak érteni. Inkább inna. Úgy beszél. (de nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. Gyerekkorában gyakran mászott fára. A beteg ágyban van. Úgy látszik az ablakon át jött be. Úgy néz ki. igaz? Nézzük az emberi nemet. mint enne. Úgy látszik bal lábbal kelt föl. nem? Nagyon okos vagyok. Bárcsak fiatalabb volnék húsz évvel. mi? Oly sok a gonoszság a földön. mintha a darázs csípte volna. nem? Szerettél. nem? Idejössz. jó? Szép a szemem. Csótányok masíroznak az iskola épületében. O. nem? Most már fejezd be. ugye? Elment Spanyolországba. Valaha lóversenyre jártam. ugye? Ugye nem lesz ma órád? Jellemzo! Inkább aludnék. hogy mindjárt rosszul lesz. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. Az élet csodás. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. Úgy néz ki. A templom (mint épület) a múlt században épült. A pénz mozgatja a világot. nem? Belépünk a korlátlan lehetoségek korába. mi? Megszerzed nekem. nem? Hülye vagyok. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. Olyan volt.? Ugye megmondtam. nem? A lányok nem jöttek vissza. Bárcsak csörögne már a telefon. Úgy tunik. mintha a világ a feje tetejére állt volna. Nem szeret focizni. Bárcsak mindent megtettem volna azért. Inkább ne fontoskodj! Most inkább rádiót hallgatnék. A fiú szerelme keseru csalódásba fordult. Inkább igyál. nem? Semmit nem iszik. ugye? Te szereted a patkányokat. 113 . Menj inkább villamossal. hogy az autó nekiment egy fának (mert most össze van törve . jó? Inkább focizna. Bárcsak esne rám. (de tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. ugye? Én vagyok a te mucikád. Bárcsak itt lennél. jó? Bújjunk ágyba. nem? Nem tud autót javítani. Úgy tunik. ugye? Most utálsz. Olyan mesét mondott. jó? Bevette. Úgy látszik mindjárt kiderül (az ég)! Úgy látszik mindjárt balra fordul. Bárcsak szeretnél. hogy mindjárt esik.ezért present perfect). jó? Úgy néz ki. hogy ne vidd be a szobába! Jó. jó? Joe lát. hogy boldog légy. ugye? Ülj le. ugyebár? Nem vagy finnyás. csak siettetni akarom. mint aki kísértetet látott. Bárcsak ne ettem volna meg. jó? Fogd be a szád. ha én is köztetek lehetnék. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. jó? Kezdjük. Nehéz a dolga a katonának. nem? 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) 1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) Bolondnak nevezett. jó? Hiszel nekem. hogy fogsz írni. Olyan vagy. A gyerekek iskolában vannak. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. amit senki nem hitt el. ugye? Van valami a sarokban. Te most inkább ne figyelj ide. ugye? Ülj le. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. ugye? Nem én vagyok a következo. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. de imád zongorázni. Nem dolgoztak itt. ugye? Nem tudod megcsinálni. A foglalkozása? Mozdonyvezeto.

Olyan volt. hogy elzárd. se anyám. Ideje. Azt akarom. Olyan volt. Nincs kedvem vasalni. Fogni akarom a kezedet. Mit gondolsz. mintha a világ a feje tetejére állt volna. mint az elozo. Itt az ideje. Azt akarom. amihez kedve volt. Ua. melyik nap érkezik? Mit gondolsz. Szerintem nem elég hosszú. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. Icereg a macska. Ideje. Azt hiszem nincs nálam pénz. sem az albérloje nem panaszkodott a körülményekre. Szereti a telet és a nyarat is. Ideje már. Nincsen apám. hogy leüljünk ebédelni. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. hogy megijedj. Szeretném. hogy van az anyósom? Mit mondtál. mintha o lenne a legjobb horgász. mint aki már napok óta nem evett. Legfobb ideje. hogy én Róbert bácsi vagyok? Mit gondolsz. Nincs rajtam pizsama éa papucs se. mi mozog a zöldleveles bokorban? Szerinted róka? Mit mondtál. Legfobb ideje. mi van rajta? Nem hiszem. Sem o. vagy katona. A nyuszin van sapka és a farkason is. Én nem hiszem. Nem hiszek se magának. Napot akarok látni. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. hány óra? Mit mondtál. Azt hiszem ezt nem hallottam. se a feleségének. mit mondtál? Azt gondolod. Legfobb ideje. Én nem rúgtam ki magát és a fonököm sem. mintha a mennyben járnék. hogy o menjen vásárolni? Szeretnéd. hogy lefeküdj. Azt hiszem nincs több mondat. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? Van kedved táncolni? Mulatni volna kedvem. Kedvem van táncolni. se a feleségének. Úgy néz ki. mintha egy fekete függönyt húztak volna közénk. ki vagy? Szerinted mikor no már be a feje lágya? Mit gondolsz. vagy azt is. Énekelek és táncolok is. és csólold meg. Nem akarom. hogy boldog légy. és nem tetszik az se. sem a ködhöz. Szerintem te nem figyelsz rám. Nem veheted el azt a not és a barátod sem. Elveheted ezt is. hogy normális vagyok. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. 114 . Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. Szeretném bejárni a földet. mit gondol. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? Mozijegyet egyet vegyek? Szóljak neki? Játsszunk egy parti ultit? Melyik utcánál forduljak balra? Mit vegyek fel? Hová üljünk? Elmenjünk ma este valahova? Megmossam a hátad? Leoltsam a lámpát? Mikor hagyjuk már abba? Azt akarják. Ideje hogy újra kihívják a vak zongorahangolót. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. hogy beköltözzünk. van benne kolbász? Mit gondolsz. hogy légy légy. Szeretném. ha szeretnél. Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. hogy csinos légy. ha Józsi szántana. hogy levágasd a hajad! Ideje. hogy elvedd Judyt. Nem tetszik ez. Nem gondolkodom. ha szabad lennél. hogy szereti a noket. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. hat ökröt hajtani. Azt hiszem nem is mondtam. Itt az ideje. meg sötét is. Kedvem volna lovagolni. Csak azt akarom. hogy legyen rám egy kis ideje. hol született? Szerinted hány kacsájuk van? Mit gondolsz. Legfobb ideje. Nem szeretlek és a kutya sem. Azt hiszem nincs otthon senki. Nem hiszek se magának. Olyan volt. mit mondott. hogy disznóhús. Csöpög a csap és a WC is. hogy új életet kezdjünk. de így is lehet képezni. A honvéd nem tisztelgett az ormesternek és a tábornoknak sem. Nem hiszem. mintha az életéért futna. Párizsit eszik és sajtot is. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. A macska szereti a papagájt és a patkány is. Nem akarlak megijeszteni. Azt szeretném. nem voltál ott. hogy menj közelebb. Azt hiszem nincs cipopasztám. Hideg van. kivel találkoztál? Mit mondtál. hogy föladd a levelet. Tuzoltó leszel. 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) 1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) Szeretnék szántani. mi ez? Mit gondolsz. Azt hittem. Szabad akarok lenni. hogy táncoljak. Azt hiszem nem jött össze nekik. ha megmutatnám? Azt akarom.1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) Úgy beszél. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnoje sem. Azt akarod. Mindig azt tette. Úgy fut. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. hogy fölöltözz. és a hörcsög is. tehát vagyok. Van kedved egy csésze kávéhoz? A macska szereti a papagájt és a patkányt is. Azt hiszem nem szeret. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is.

hogy hétfon hazajönnek. míg meg nem közelítetted a nyuszit. Nem szabad lonöd. Néhányan azt gondolják. Nem ment be. hogy májusban esküszünk. aki valaha voltál. Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük. Le kell ülnünk még mielott a lámpák kialszanak. Nem mehetsz be a szobába. hogy használt kocsit használjon. A bor szolobol készül. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. Táncolt a menyasszony és a volegény is. Egy szót sem szólok hozzád. Alig valószínu. A fiút nem engedték be a kocsmába. Hozzá van szokva. Nem az vagy. hogyan öleltél át. mert éhezem. csak levest. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. Alig dolgoztál ma. de még mindig München-ben van (most 5 óra van). Gratulálnod kéne neki. Úgy alakult. Régen gazember volt. A lányok régebben rövidebb szoknyát hordtak. Nem ehetsz. hogy júniusban esküszünk. háromfülu lány volt. hogy helikopteren utazzék. Ne játsszatok olyan keményen. hogy megváltozol. Én is. Nem értette. Mihelyst beérünk az alagútba. megadom. Keményen dolgoztál ma. Átmentek az utcán. minden nap felhívtál. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetésébol. míg föl nem hívott. de most barátságos alak. míg meg nem mostad a kezed. Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. Hófehérkének nincs fehér ruhája. Régen azért soványabb voltál. Úgy volt. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. Amikor még ifjú házasok voltunk. Valaha hozzá volt szokva. Láttam. Sikerült megjavítanom a kocsit. Másnap kellett volna elmennünk. Sikerült megszereznie az adatokat. Nem indulunk. Hová is mehettem volna? Most mit tegyek? Úgy volt. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszeru. míg el nem magyaráztam neki. félszemu. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. Azért vagyok itt. Visszaadom mihelyt megtalálom. a szegények a gazdagok a vakok a mozgássérültek A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. Úgy van. Régen minden más volt. Év végére kellet volna felépíteni az új utat (de már most biztos. meghálálom. A távozásának az oka nem magyarázható. Ha nagy leszek. A baleset oka gyorshajtás volt. amíg le nem vetted a cipodet. Itt nem dohányozhatsz. A sör komlóból és árpából készül. Nem találta a helyét és a fejét sem. megpróbál majd megölni. amikor a férje fejbevágott. Amikor majd tél lesz elmegyünk szánkózni. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi funyíróval. A szatyorban volt szalonna és kolbász is. Csiga-biga palota. hogy pénteken jönnek haza. Micsoda no! Milyen gyönyöru no! Olyan öröm dolgozni vele. és a törpéknek sincs. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyu és boldog. Itt valaha vár állott.1983) 1984) 1985) 1986) 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) Remélem elkapják. Az asztal fából készült. 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) 2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) Tájékoztatnom kell Önöket. hogy éjszaka dolgozzam. hogy örökölt néhány milliót. míg engedélyt nem kapott. és a hátizsákban is. de megbetegedtem. Fuss be az ajtón át! Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? -Semmi mást nem vacsorázott. amíg nem adod vissza a pénzem. Tízemeletes házban élek. Sikerült átmennie a vizsgán. amíg Bob meg nem jön. Hozzászoktam. Milyen okos vagy! Olyan gyönyöru vagy! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az ormester! Nyáron oly gyönöru voltál! 115 . Elso szerelme egy 16 éves. Pihennünk kell majd miután kocogunk. Semmit nem tudtam róla. Ha lesz pénzem. Át tudsz jönni az erdon? Sikerült átmennie a jégen. ha nem lesz benn az oroszlán. Amikor visszajövök. Ez olyan nehéz kérdés. Fél évig nem vacsorázott. A Trabantom papírból készült. Úgy van. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. hogy nem lesz kész. Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? Történetesen ot bámultam. új életet kezdek. Majd bemegyek. Régen mosollyal az arcomon gitároztam. A magányosok gyakran felidézik gyerekkor emlékeiket. Joe-éknál futballoztam. Speciális TV musor van a süketnémák számára. Emlékszem. csak te meg én? A könyvet nem lehetett megtalálni. A tömegkarambol oka a rossz ido volt. ablaka sincs. Soha többé nem láthatta a feleségét. ajtaja sincs. A törpéknek van ágya és Hófehérkének is. A dolgozók régen még kaptak jutalmat november 7én.

A füvet le kell vágni. Köszönöm. (körülbelül) Aki hallja. Nem kell mindjárt durváskodni. A házat ki kell takarítani. nemde? – mondta Juliska. annál kevésbé látlak. az asztal nem áll meg. (Láthatod. A fiú mondta a lánynak. Ha neked lennék. Tanácsos lenne. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. hogy kávét iszom reggelire. Mit teszel. hogy pihend ki magad. hogy menjen el. szívem büszkeséggel telik meg. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. hogy késon keljek. ha abbahagyná az ivást. hogy ne rúgj be. Ki kell hagyni száradni a fát. ha kiküldenéd a gyerekeket. annál boldogabban élsz. Hogy hívják azt az embert. Rávették. Bocs. hogy ha van rá mód… Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. hogy találkozunk éjfélkor. Elfogyott a borunk. Jobban tennéd. rosszul leszek. Jó lenne. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztol a levegobe ugrálok. hogy megvárakoztattalak. A válla fölött nézegetett hátra. Nagyon fáj a fejem. Aki nem lép egyszerre. Minél nagyobb Pistike feje. Az egész autót újra kell dukkózni. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. A virágokat meg kell öntözni. Azt mondja. Elmesélte neki élete történetét. Az ablakokat meg kell javítani.) Azt javaslom. Egyre csak mondogatta/hajtogatta… Állandóan nyaggat a gyerek. Minél többet beszél. A széknek hiányzik az egyik lába. hogy gyorsan vezessek. rámférne (jól esne) egy kis séta. nem kap rétest estére. (O) mondta (nekem). Azt javasolta. A virág nem tud meglenni víz nélkül.2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda ido! Minél több a pénzed. Ha hiányoznak a lábai. Minél zöldebb. Az a szokásom. akit a sárga irigység emészt. hogy menjünk el. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. Az elemeket ki kell cserélni. Miért nyaggatsz már? Menj addig. Jobb lenne. Rámférne egy fogyókúra. nem vagyok fáradt. ha meghallod a zongora hangját? Azt hiszem. annál jobb. Vigyázz. 2152) 2153) 2154) 2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) Nem megy a világítás. Ne hazudj! Azt mondta. ha nagyot hallasz. annál kevesebbet mond. nem lehet olyan rossz ember. Minél kopaszabb vagyok. adja át. így kölcsön kellett kérni. aki szereti az állatokat. Minél hamarább jössz. itt hiányzik egy lépcso. Leszoktam arról. hogy CASCO-t is kössön. Erosen köhögsz. Azt tanácsolom. Minél hosszabb. hogy nem ér rá. Minél sötétebb van. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. akiben mindenek fölött megbíztam. ha lekopnál? Ha rám hallgatsz békén hagyod. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet társbérlet Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. hogy sört ebédelek. Minél kevésbé látlak. Rászoktam arra. hogy itt maradj. annál több sütit kapsz. Rászoktam. Sajnálom. ha fölállnánk és elmennénk. Nincs pénze. Mit teszel. míg a lámpához nem érsz. annál vékonyabb a dereka. ha a pénzét bankban tartaná. hogy mi izgatja? Miért nem nézed meg a szótárban? Mi lenne. Ha vért látok. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. de elfogyott a cigarettám. Nem tudok meglenni nélküled. olyn kövér vagyok. mert a villanykörte hiányzik. hogy köszönjek a szomszédomnak. Te voltál az. Azt tanácsolom. annál büdösebb. hogy menjek el. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. Hogy vagy? -Jól köszönöm. Jól esne egy zuhany. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. ha idegösszeroppanásod van. a sógorom. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. hogy a mellékmondat többféleképpen építheto fel. hogy vegyél hallókészüléket. annál több víz megyen bele. ragadok a kosztól. Leszoktam arról. hogy reggelenként fürödjek. Az. Csak azt akarom mondani. keresnék magamnak egy barátnot. el kéne menned a fogorvoshoz. Az a szokásom. annál vonzóbb vagyok. Minél vékonyabb a nyaka. Az. Azt javasolta. Miért nem kérded meg tole. Azt javaslom. Azt mondja. 116 . Le akarsz ülni? Nem. Azt javaslom. Az alkohol elveszi az ember eszét. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. ha meglátsz egy csótányt? Izzadni kezdek. annál jobban tetszel. Szép idonk van.

Olyan a szemed. Hu. Olyan kicsi vagy. Túl részeg ahhoz. Bogarak voltak a fürdoszobában. hogy a jövo héten majd meglátogat. (pl. mint az anyósom. murvás út földút földút aszfaltút úton az irodába Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? Az út hosszú volt. mint egy kispárna. amelyik megy a fotelhez. 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) 2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) autósztráda foút vasút (a sínek) kölcsönkér kölcsönad Egy pók van a falon. ha nem mondod meg neki. mint a mamája. Nem érdemes tovább várni. hogy valaki kopog. Jobb. Azt mondta. reggel óta hat hónapja hetek óta Két évig tanultam zongorázni. Két rendor ül egy Zsiguliban. máris defektet kaptunk. Csak egy ház van az utcában. Jobb lenne. Reggel óta alszik. Jobb lett volna. mint egy rabszolga (de nem rabszolga). mikor láttuk. Hu de jól áll. Egy légy csuszkált a kopasz fején. Jobb lett volna. mint egy törpe. Pont olyan vagy. ha aludnék. ha nem mész el. Pont olyan kedves vagy. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. mint a nap. Még sosem láttam sírni. Jobb. Pont olyan csinos. Hu. Úgy dolgozik. és pont jó. Nem elég okos ahhoz. de jó kis sapka. Heten vannak. hogy kéz a kézben sétálnak a kertben. Érdemes megvenni azt a Mercit. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. Te meg olyan vagy. A rendorök a lányt nézik. hogy fölszúrja az orromat. Az utca túl sáros ahhoz. máris mennie kellett. Láttam. Két évet volt katona. Jobban tennéd. mint egy gozmozdony. Hu. Két narancs látható a festményen. Alig indultunk el. ha alszik. 117 . Hallom. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. egy gyarmaton) Mint a mókus fenn a fán. Jobban tetted volna. hogy megértse. Jobban tenném. Egy bolha egyensúlyozott a macska bajuszán. hogy fel tudjon ugrani rá. Jobban teszed. Fecskék repültek Dél-Afrika felé. ha most hazamennénk. Elég gazdag ahhoz. A gumibot fekete. Jobb lenne. Aztán a légy a pitére szállt. hogy egy szót is kinyögjön. A pite az asztalon van. Hu de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. Az eloadás végén mind elmentek a kocsmába. Két süto volt a konyhában. Csak úgy. Alig jött meg. Öreg vagy te már. hogy már mennünk is kell. Mint a filmeken. A macska szereti a romantikus történeteket. Jobb. Végre megérkeztünk az állomásra. Nem voltam hajlandó megengedni neki. ha nem beszélek annyit. Senki nem hallotta. és a sáladhoz is megy. Végül senki nem maradt a színpadon. Senki nem hallotta. máris zuhogott. ahogy ott áll. hogy ott állank kéz a kézben. Alig ültünk le. Jobb lett volna. mint 3 órája várok rád. Kocsival mentek az állatkertba. Jobb. hogy most vitorlázzunk. ha nem öltöznél fel. Több órája várok rád. Ez a könyv olyan. Hu. ha nem megyünk együtt. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. ha felöltöznél. Olyan szép vagy.2212) 2213) 2214) 2215) 2216) 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) A hét végén már jobban fogja érezni magát. Pont jó a cipo. minden nap fociztam. mint egy rossz álom. ha nem lenne zöld. ha becsukod a szemed. Túl nagy a szél ahhoz. Megenném. Egy banán van a citromfán. Láttam. Hallod. Hat órája alszik. hogy dobog a szívem? Láttam. Egy macska kacag a házteton. hogy a bébi aludni tudjon. ha lifttel megyünk. A sütoben is van pite. hogy megvegye a villát. ha becsukod a szemed. az egy kaszáspók! Úttörok állnak a zászló alatt. mint az anyósom. Jobb. Elment. A kislányon mini szoknya van. hogy elhagyta a házat. Zengo hangú férfikórus énekelte a Bunkócska refrénjét. az út pedig zsúfolt. nem áll jól a láncos dzseki. Az úttörok énekelnek. ha nem eszed meg. Amikor én még kissrác voltam. Olyan blúzt vett. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. Gumibot van a rendor kezében. A konyha a fürdoszoba mellett van. A tea túl forró volt ahhoz. Túl hangos a zene ahhoz. Rabszolgaként dolgozik. Jó a farmer mérete. hogy elhagyta a házat. Egy csomó fürdoszoba van a házában. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. Több. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. Alig kezdodött a meccs. mint a gonoszok. hogy megigyam. Egy kislány áll a sarkon. ha csöndben maradsz. Megy a függöny a tapétához? De jól áll az a pulóver.

hogy meggyozzük ot. mint úszni. Ezer éve nem találkoztam velük. Úgy tunt. Pontosan tudom. épp csak azon voltam. "Mennyi ido alatt olvastad el a ""Háború és Béké""-t?" Megkérdeztem a címét. Sokkal jobban fozött mint te. egy gyáva. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni.-t otthagyta a lova. hogy el kellett utaznia. Azt hitték szegényrol. A jelentések szerint az ötödikrol zuhant ki. hogy kicsit drága. Te nem tudod mit beszélsz. Úgy látszik. Jelentették. Ez az egyetlen kijárat. Úgy tunik. Jelentették. az egyetlen ember az irodában. Azt mondják K. Bármit iszol. amint tetorol tetore ugrál? Láttam. Én még ilyen marhát nem láttam. Akármennyi pénze is van. bármit is csinálsz.2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) Hallottam. Bárhová is mész. Azt mondják. Azt hitték róla. hogy szegény. Úgy tunik. Azt hiszik róla. hogy K. én ott leszek. ha kocsival. hogy forr. Úgy látszott. Azt mondják. hogy külföldi. úgyis megbánja.-t körözi a rendorség. Levette a cipojét. Vagyok én olyan lány. Elraboltak 2 millió forintot. mint amilyen legény te vagy. És láttam. Jobban szeretem a macskákat. Kérdezd meg tole. Most már viselkedjél. hogy K. míg kicserélik a fotengelyt. Úgy tunik. Nagyon jól vezet. hülye oszt kész. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Akárki mondja. hogy K. nem hallok semmit. 30. ismeri a királyt.-nak van egy lova. Málnát kért tolem. hogy K.-nak van egy lova. Azt mondják. Bármibe kerül. Úgy látszik Évi megette a zsömlét. Az egyetlen probléma. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. Ez az egyetlen lehetoség. Azt mondják. Egy fél nap is lesz. minden nagymosásnál összemegy. 118 . hogy K. Azt mondták. Lopott kocsinak tunt. ez már az utolsó mondat. Lehet. Akármelyiket veszi el. Tavaly még úgy tunt. hány óra. elvesztette a lovát. Akárhogy is fáj. Jól énekelnek. a várba ment. Nálunk. (Top Secret) Egy hét is beletelt. ismeri a kapuzáró jelszót. Jobb szeretem a sört. Jobb szeretnek futni. Kiraboltak egy bankot. Azt mondták. én veled megyek. csatamezot keres.-t minden gyerek szereti. gyáva. Mennyi ido alatt érész Erzsébetrol Csepelre? Ha gyalog megyek 20 perc. Azt hitték. ahogy ott állt. mint te. hogy ellopták a kocsiját. hogy dolgozunk. Hallottam. becsukták az ajtót. Meddig tart már. Vagyok én olyan legény. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. én megveszem neked. A poros nyomába se léphetsz az elso feleségemnek. hogy K. hogy mosolyog. már csak ilyen volt. De azért nem volt olyan önzo. és kész. hogy van még hátra egy pár. hogy egész éjjel sírt. rosszul leszel. hogy fiatal korában nagy kujon volt. hogy K. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. Találkozzunk hatkor. mint te. hogy K. Meddig tart már. hogy festi magát. Úgy látszik forr. mindig ellenkezik. a Fradi itt a sztár. Úgy tunik. Órát kérj tole a születésnapodra. Hallod hogy ugat a Kriszti? Látod azt a kísértetet. Inkább Görögországba mennék. Azt mondják. hogy milyen no volt az elso feleséged. Fölvette a kabátját. Azt hitték. mire Józsi kifestette a szobámat. hogy nyílik az ajtó. Két hónapja nem beszéltünk. hogy K. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. Nyelvekbol jó. Úgy látszott. hogy K. hogy okos. Azt mondják róla. Bármekkora is a fülem. hazudik. megszökött lovastul. mint a bort. Kevesebb mint 10 perc alatt összeütötte a rántottát. hogy Magyarország olyan mint a gyapjú. Épp menni készültél? Épp menni készültél? Nem akartam én megenni. hogy megkóstoljam. hogy Juliska énekel a fürdoszobában. Mindig csak a tiéd leszek. K. hogy K. Attól még nem lesz kopaszabb. hogy nem szeret senkit. (épp most) A jelentések szerint K. nem akarok találkozni vele. Nincs több. Feltehetoen vidéken bújkál. elvesztette a lovát. Mennyi ido alatt fognak Székesfehérvárról Moszkvába érni? 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) 2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) Négy nap alatt értünk Hágába.-t legyozték.-ról. 14 éves sem volt. A jelentések szerint K. Greenwich-i ido szerint 5 óra van. pedig gazdag volt. Jobb szeret korán kelni. nem érdekli semmi. ugye? Nincs. Úgy tartják. mikor elvesztette. Jobb szeret késon kelni. Úgy vélik. míg a mosolyt levakarták az arcáról. aki dohányzik. Bármit is javasolok. Azt mondják. mint a kutyákat. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. Barki is az. Bárhová is mész. hogy levedd azt a szoknyát? Csak az tartott két órát. hogy K. Látszott rajta. Jelentették.

You’ve put a bit weight on. Have you coated all the meat with breadcrumbs? Haven't we met somewhere before? I've never had such a headache. he started it yesterday and hasn't finished it yet. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. Since she got married. He hasn’t yet answered. haven’t you? He’s already popped the question. I’ve been to Tótkomlós this morning. So now she's been dancing for three days. She’s been eating that fish for hours. I have already learnt it. Since he arrived in town. He has been snoring since his tonsils were removed. Haven’t we met somewhere before? Have you apologized to him yet? I’ve already read it. have I? He has blown up the balloon and now it's as big as a house. I have been in love with you since we first met. I haven't eaten such good blood pudding for years. They've been friends for ten years. Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? I’ve just been to Tótkomlós. I'll tell you when I've finished. I’ve been working for three weeks. I have already been to Tótkomlós. The lonely swans have been floating in the bay since autumn/fall. I’ve already slept on a horse blanket. mind you. I haven't got a red from my wife yet.) Have you gone to sleep yet? She’s just hidden it. Have you rung the bell. How long has Joe been dating Géza? I've been thinking of Mum for a week now. I have opened the window. She has been a teacher since 1896. I’ve slept on a horse blanket this week. I have learnt it now. (He still hasn’t answered. Oh. Have you received the money yet? They arrived at two we haven't seen them ever since. Ha has been reading that short article for an hour already. she's undoing her louse right now. He has given her a kiss. I’ve never been so scared. Have you finished yet? Haven't I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus? I haven't told you about the days when we were walking hand in hand on Dózsa György road on May Day. They had been living together for less than half a year when they got divorced. I haven't. Have you ever seen a brown man naked? Have you yet eaten what I cooked yesterday? She has taken off her shoes and coat. I haven’t seen anything like that. I've finished it now. I've never been with a man before. my God. I’ve been thinking of mum for a week. I’ve just sleep on a horse blanket. He has been smoking since last year. He has been travelling in a car since he became a minister. 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) I haven’t learnt it yet. Have you sprinkled your wife? No. I've been missing you all day. I still haven’t asked him. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 119 . I've been dreaming about you since I saw you under the bushes. She has just left home.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (ANGOL-MAGYAR) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? I have been married for 6 years. Tasziló? I've already traveled on the roller coaster but I haven't been to the haunted castle. I have never ever seen the large dragon. but she hasn't unclipped her earrings yet. I've drunk some coke and now I'm hiccuping. you've been drinking a lot! Easy. We have been very happy until recently. I haven’t been to Tótkomlós yet. She hasn't yet hit me on the head but I'm scared because last year she hit me on the head so hard that the lump hasn't gone down from my head yet. How long have you been teaching? He’s been whining for two days. She has been happy for 5 minutes. mum. I've never been so lucky. he has been living in the ritziest hotel. I have never ever traveled on the ghost train. She's been wearing that shabby pair if jeans for three years. she's been behaving rather differently. How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? I’ve been thinking of you since summer. He has been a soldier for 27 years. but I've already sprinkled my girlfriend. She’s been keeping a diary since she was fourteen. I've been living in the Hotel California for a week. I've already told you not to suck your finger! Have you repaired the tap yet? I've run out of cigarettes. I’ve never slept on a horse blanket. Have you ever seen a bear in raspberries? We have solved a lot of problems. I haven't drunk more than Joe. He has drunk a glass of vodka and now he's zigzagging in the street. but she has already produced the rolling pin. I haven't forgotten the night in September when I first saw you in the shade of the haybale. I went to her place yesterday and I got a red egg from her. The phone has been ringing for five minutes. but he hasn’t married yet. He has been sleeping since noon.

but this evening she is drinking “kevert”. I hope you see through the book. Here comes the sun. The sun rises every day. (Beatles) There goes our dream. I love you. What day is today? You hold every card. she'll have been dancing for six days altogether. Do you like me? I don’t like the soup. Do you understand? I remember everything. Sometimes she sleeps until eight. I hope you haven't caught a cold. the cock had been crowing for half an hour. I hate mutton. I hope you are fine. I'm going to drink this beer now. Time is sitting on my neck. I love you. Here he comes. The train is rattling along between mountains and valleys. He is always listening to that stupid disco record! You are always telling me lies! Now I know. I’m thinking. Sometimes he reads. What are you doing? Where are you going? Are you kidding? The yellow leaves are falling. I’m going to market tomorrow. She is not used to going to the market by bus. I want to break free. You're going to pay for this. The yellow leaves are falling. I usually get up early. I think you are right. furrier? The baker is frying. Where are you going bunny? The GI is trudging with a mouthpiece in his mouth. but this week he is getting up at 8. Is she sitting or standing? He usually gets up at 7. He is always slamming the door. the baker is frying hotchpotch dough. I'm going to read it. The coat is sleeping on the chair. She's not sleeping right now. They’re always arguing. Hey. She seldom cries but often laughs. now I remember. Me and Joe have had a bust up. You always say I'm too reserved. Daddy. Oh. I hate rain. I mean I’m busy on Friday. Where's the party gonna be this weekend? 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) Which one is snoring? I'm having to here with your business problems. do you still love me? Do you understand? I think I understand. The woodworm is ticking away. He had been typing for ten minutes when he saw there was no sheet in the typewriter. what's the dog doing by the tree? He is always reading a paper during breakfast. She generally drinks Campari. I am crying. Where do you live? Who do you support? I always take a shower in the evening because in the morning I'm in a hurry. what are you doing here? I'm going to get married this spring. the train had been going for ten minutes. A black cat is sitting on the rack. They had only been eating for five minutes when more guests arrived. I’m waiting for the bus. When he woke up. Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every day. I never play golf. When I got to the corner. He never reads. you are coughing a lot. I’m not writing or reading. Animals never kill each other for money. She paints every evening. I know you. I’m eating an apple. Our living standard has improved greatly. I am writing. You're boring me stiff. The sky is closing its blue eyes. The phone’s ringing. What are you frying little furrier? Are you frying salty meat. When she has finished. The chain is rattling! What? The chain is rattling! I can't hear you 'cause the chain is rattling. I am going to the theatre tomorrow night. I’m sitting in a pink bathtub. The sun rises in the East. He is always slamming the door. He's reading right now. the girl had been waiting for twenty minutes. I think about you night and day. He has dinner in a restaurant every evening. please give it to me. She never helps me.95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) I've been nervous lots of times. 120 . hasn't it? How stupid can you get! He is watching TV now. Kate is coming round tomorrow. I believe you buy and sell clothes. Hey. Have you read it yet? When you've read it. She usually goes to bed at midnight. How many times a day do you clean your teeth? Józsi bácsi doesn't work here anymore. Do you like honey? Tell me. He's doing some deal in London now. He’s cracking up. I usually go running but I never go swimming. When I woke up. We often go to the cinema.

212) He had been ringing the bell for three hours when the caretaker looked out at last. this one shot it. 225) He droned on about horses he had known when he was an ostler. 219) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. 241) She was scratching his back during the whole film. 233) He was repairing the electricity when a short circuit killed him. he got sick. 252) At the far side of the barn cows were sleeping on straw. 283) It was a summer night. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. the train had already left. she had already broken my heart. The doctor made a mistake and he sewed your toe onto your face and your nose onto your foot. he was biting his lips. 221) Before she run away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. 224) Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. 286) Little Red Riding Hood put the basket on her arm that her grandma had woven. 121 .208) The dog had been barking for an hour when at least he went out. 270) Let in the maid. the boys were working in the colliery. Lenin lives. 222) CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. 260) He joined the party in 1950. 243) Whlie Rabbit was explaining. 209) She had been easily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. 239) On the way they were talking about girls. 268) Up he rose and donn’d his clothes. 288) The referee used his fingers to whistle. 282) We met at the National Theatre at seven. waved good bye and stepped into the lift shaft. 242) He was watching the tale even at midnight. 262) He got a hamster for his birthday. 240) She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. 226) She went mad when she saw I hadn’t brought bread. 276) When she saw the mouse she jumped on a chair. 220) By the time the hunter had loaded his gun. 216) He had been reading and reading when he saw it was upside down. 247) Was it pouring when you got off the bus? 248) He was mumbling all evening. 287) I met with difficulties I had never met before. 285) She kissed me in a way I had never been kissed before. that out a maid 271) Never departed more. 281) He drank the milk. winked at her. 231) The sun had set by the time you read it. and now you complain that every time you sneeze you blow your shoe off. 267) I never went to school. 218) When I realized she was a swindler. the other one was reading. then to Kardoskút. 266) I pickeled this beetroot in June. 227) My hair had turned grey by the time I wrote this. ate the cocoa snail. 246) I was sitting on the lower stone of the quay watching the melon rind foating. so she got home by eight. 217) By the he got to the station. 250) She was staring into space when out of a sudden she caught sight of Aliosha. Piglet was staring at ground. 215) Yesterday she had been dancing for two days. 244) All my way home I was wondering… 245) While the girls were chatting. 254) One of them was holding the book. 269) Dopp’d the chamber door. this one fried it and this teeny weenie one ate it. 232) I was singing a song when the children broke the window. 214) He had been riding high before he had a fall. 211) She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. 275) This one went hunting. 265) Did you also grow up in the provinces. 279) Luckely enough. 274) When I was a little boy I used to go and see girls in the bath of the workers' hostel every day. 289) It broke down yesterday. the girl was standing by the clothes tree. 255) Who went to see the doctor? 256) Which doctor bought a Rolls Royce? 257) What blew up? 258) When did you last see her? 259) Yesterday she came home late again. I didn't have a headache yesterday. thanked for the breakfast and went into his room. (Shakespeare) 272) He looked at the girl. But he had taken a shower before. when a young cop entered the back door. 230) She had gone to bed early. 280) By the time he found the nut. Lenin will live. and Owl was tearing his hair. 261) A year ago he was still a cab driver. you were shaving. 290) You didn't read it yesterday. 238) T. 253) So. 228) He had chewed it well before he spat it out. 291) Next he’ll have been working in Tengiz for four years. 263) Who killed Norma Jane? 264) First he went to Csorvás. 229) He hadn't seen a thing until he put on his glasses. the hare had already run away. 284) He was afraid he had awaked someone with his shout. 273) He entered the room. 249) I was walking in the street when the accident happened.M. the bolt had disappeared. this one took it home. you slipped and cut your nose off. 223) After he had eaten it. 292) In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. Then you dropped the razor and cut your off. there was a lark singing in the tree and a gypsy roaming about. 234) We were eating pumpkin pie when he casually said… 235) Were you sleeping during the show? 236) While he was playing golf. 237) At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. 213) She had been talking for two hours when she realized there was nobody in the room. 277) Where were you born? 278) Lenin lived. 251) The bartender was putting out the lights. was holding the hay shaft for a long time. because he had forgotten to take his whistle. 210) He had been sitting at the fox-hole for hours when at least a hare/rabbit/bunny showed up.

293) In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. 294) When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. 295) When the sun rises he will have been sleeping for half a day. 296) This time next year he will have been building his house for 2 years. 297) Tomorrow the tap will have been dripping for a year. 298) One more minute and you’ll have been yelling here for half an hour. 299) On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. 300) At three tomorrow? No, then he'll be sitting at the dentist's. At five? No, at that time he'll be having a cold compress on his tooth. You mean at seven? No, he'll be sleeping then. You mean at seven yesterday? No, he was ironing then. At seven the day before yesterday? He was washing then. You mean now? Now, he is sitting next to me and tittering. 301) On Sunday she'll have been dancing for three days. 302) On Tuesday he'll have been reading it for a week. 303) All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. 304) The plan will have landed by 6 tomorrow. 305) By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down. 306) I’ll have written it by this afternoon. 307) By the time you count up to three, I’ll have done it. 308) By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat. 309) By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses. 310) By the end of September the flowers in the garden will have blossomed. 311) He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. 312) I’ll have typed it by eleven. 313) Next year I'll have been married for 15 years. 314) Will you have done it by the time I return? 315) Tomorrow they'll have been on strike for a week. 316) By the time you get to the end, you'll have forgotten the beginning. 317) By the time the meat fries, the chips will have got cold. 318) Tomorrow he won't have washed his feet for a week. 319) He will have forgotten the first part by the time he reads it. 320) It has just been on the news that it will be raining all next week. 321) I’ll be watching TV while ironong. 322) I’ll be ironing while watching TV. 323) While I’m ironing, Mari néni will be sewing a patch on my jeans. 324) At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. 325) This time next year she will be pushing her baby carriage. 326) This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. 327) They’ll be rehearsing all afternoon. 328) Knock when you come, because I’ll be developing the photos. 329) According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.

330) I bet he'll be reading even when black kids are falling from the sky. 331) I’ll wash it tomorrow. 332) Will you go to the party tomorrow? 333) Will you have a drink with me? 334) We’ll have a drink at Pista’s place. 335) At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. 336) When will it end? 337) You’ll end up cracking. 338) How will you come out of the cage? 339) I’m going to punch him. 340) If he is smaller than me, I’ll punch him. 341) You’ll be a fireman or a soldier. 342) I’m going to be a fireman. 343) Are you going to drink it? 344) Will you drink some milk? 345) I’m going to miss you. 346) Yes, I think, I’ll miss you, too. 347) I’ll marry you next year. 348) I’m not going to marry you. 349) Aigner Szilárd has just said it will rain. 350) There is big fat cloud, it’s going to rain. 351) Hey, he’s going to take off his shoes. 352) I’ll take off my shoes in the kitchen. 353) I'll give it back as soon as possible. 354) Where will you work? 355) Not a tear will be shed for him. 356) Eleven tomorrow will do? 357) When will you be back? 358) It won't help knowing. 359) I'll walk the dog. 360) Are you sure he will read it? 361) The letter has been addressed to me. 362) He was buried alive. 363) Nothing has been said about it so far. 364) The table was beinnd laid when the plate fell down. 365) The letter had been burnt before it was found. 366) He moved just as the photo was being taken of him. 367) The hall will be emptied. 368) Engels square is being swept. 369) The crop will have been harvested by next fall. 370) Did he fall or was he pushed? 371) The manager has been fired. 372) His tattoo can be seen. 373) It should be repaired. 374) He has been given a punch. 375) It will be given a new name. 376) This book has not been translated into any language yet. 377) Say, have you been invited? 378) A new school is being built in our village. 379) Old Mrs. Danika's daughter is being taken, right now, in a fancy velvet garment. 380) His latest film is thought to be the best. 381) The ice-cold beer will be served up in no time. 382) The letter was posted last week. 383) Maybe it will be published next year. 384) The new flyover is being pulled down. 385) By the time the police got there, the pictures had been stolen. 386) He has been promised a good job. 387) Nowadays much more money is spent on meat than before.

122

388) Another ten sentences like this, and I'll surely be taken to hospital. 389) The boat was lost in the dense fog. 390) You've been told lots of times not to touch it. 391) This house should be built now. 392) Somebody has to be found who is good at it. 393) A lot of people were reported for tax evasion. 394) They should be told not to do this again. 395) It will have to be typed by five tomorrow. 396) Can these books be taken? 397) If only it had been found. 398) Her brand new mink has been valued at 5,000. 399) Two shots were heard. 400) If it hadn't been made in Hong Kong, I wouldn't buy it. 401) The meeting has to be put off. 402) The new aerial is being fixed. 403) Soroksári road is being sprinkled. 404) Have the ashtrays been emptied? 405) Maybe your application will be accepted next year. 406) I've been bought red boots with fringes. 407) How many people will be taken to the States by Soros fund? 408) Unfortunately the autobiography has to be written in English. 409) The house has been built long before they moved in. 410) 200 people were killed in the plane crash. 411) The causes of the accidents have been concealed so far. 412) These pullovers couldn't have been washed. 413) Should all this have been translated with no mistakes? 414) All the money was stolen. 415) Only some bijou was left on the dressing table. 416) Some fingerprints were taken but there is not much hope. 417) I wasn't given a penny by the insurance company. 418) All in all I was put out. 419) A Kanga is generally regarded as a fierce animal. 420) In the dark forest of Radvány Bárci Beno was found dead. 421) She was seen climbing through the window, so it couldn't be kept a secret. 422) You'll be given milk and butter. 423) Did he fall, or was he pushed? 424) She moved her head just as the photo was being taken. 425) I hope it hasn't been stolen. 426) Jani said he was ready. 427) Annuska said she hadn’t told Jani a word. 428) He said he wouldn’t wait any longer. 429) He told me to turn off the radio. 430) He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. 431) He said if I went to the shop I should bring him some oranges. 432) He said he had been at home all day the day before. 433) He has just said that the coffee is ready. 434) She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. 435) She thought I forgive her if she was crying. 436) He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. 437) The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. 438) They thought they were late.

439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495)

My mother said she didn’t liked my hair. I told her to try the green one. She said she was bored. I told you we would have to be there to seven. He said he didn’t like strawberries. I thought you had already have launch. He thought the fence was made of sausages. He said I might come in. He asked what I had in my suitcase. He wanted to know when they would arrive. I didn't know what to put on/what I should put on. I didn't know whether to put on something/if I should put on something. I didn't know how she could tell. I was wondering what it all meant. He asked why dinner was not ready. The customs officer asked me if I had anything to declare. He wanted to know where I had bought the shoe lace. He asked if I had slept well. I didn't know whether there were any letters for me. I didn't know which coke to ask for, the blond one, or the brown one. I was wondering whether to go or stay. He said he had have a horse for three years. He said he had a horse. He said he had learnt how to ride for three years. He said he had been learning how to ride for three years. I didn't know if she would remember me. She asked if I had ever been to Tótkomlós. She suggested I should buy the spotted one. I didn't know how many glasses to put on the table. The boy promised he would marry the girl is she did what he asked her to do. She asked me several times if I understood what she was saying. He thought it was a locust. I knew he was lying. He said he was writing to his mother-in-law. She told me to take an umbrella in case it rained. He said he had to go home. I had no idea what to do. I had no idea whether to do anything at all. I immediately saw she wouldn't milk. You said you didn't care. I thought you had told me everything. She told me not to do anything, she would arrange everything. I don't know how to cure my sniffle. I don't know whether you still believe it. I didn't know whether I was coming or going. I wonder where she has hidden it. She didn't know where she had hidden it. She didn't know if she had hidden it at all. She didn't know if she should hide it. I wonder why he did it. I wonder if she has lost it. I don't know if we'll have time. I don't know what the soldier on guard has in mind. I don't know if you'll give me room beside you. I don't know whether to put on a coat. She said she couldn't see anything. He asked whether he should take off his pants.

123

496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555)

He thought he heard wrong. He was wondering whether to buy half a hog. Grandmother thought it was Little Red Riding Hood. I ran up to see if the child was sleeping. Have I told you I'm going to get married? You said you didn't want to get married at any cost. I knew it was him. I didn't know it would be so painful. He thought there was no more. You said you would come by nine. She said she had only ten minutes left because she would have to be in the office at noon. I didn't know why she was hiding her face. He thought it was not a flea but an elephant. Did you know what she was driving at? I've told you to shut up! Did she say she had joined? No, she said she had left. She said hardly had she joined when she had left. I wonder when it will end. I wonder whether it will ever end. He thought there was no current in it. Tell the milkman to bring no more cheese. He said she singing all night. She said she would eat if she was hungry. She said she would come as soon as she was ready. I had no idea how old she could be. Pooh said he thought Rabbit had been talking about his family. Johnny Corn said his name was a bit peasant-like, but he wasn't ashamed of it. She said I had better not watch it. The doctor said she would have to stay in bed for another day or two. He suggested trying it again. I said it was no use trying it again. I had/got my hair cut. I will have/get my hair dyed violet. I must have/get my record-player repaired. I had/got some butter brought from the shop. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. He got the maison to build a house. He had the rookies wash the corridor. He’ll make Béla pay for the damage. He couldn’t make his voice heard. He made his influence felt. He can make himself noticed. I will let you know the news. What make you think that? It makes you look so pretty. The sight of blood made her faint. He forced her to join the police force. What caused him to do it? He had it coming. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. Would you make him repeat it? He gets a black boy to clean his shoes. Have it typed. How many photos have you had taken? When will you have the knives sharpened? He had his neighbour bring cigarettes. He had a blind piano tuner tune the piano.

556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602)

I’m having it copied right now. He got the barber to take out his tooth. He made the cat eat the párizsi. The cheerful corporal had the corridor washed with a toothbrush. I had lowers sent to her nameday. I'll get red slate put on the roof of my house. That lot of plums made me run. Don't make him smell Technocol Rapid, but smelling salts. Say, who did you get to install heating? She is always making me translate her stupid sentences. They got that unfortunate guy to suck. I had the half axle and the air filter replaced. She wants to get a mirror fixed onto the ceiling of the bedroom at any cost. She is always making me write her love letters. Why didn't you get the electrician to connect up your washing machine? What makes you think we still have time? Do you also get a gardener to look after your garden? They made me eat half a hog for dinner. She has had a policeman explain the right way. Have it straightened if it's crooked. I must get my hair cut. I made him believe that everything was alright. He's got to get the milk delivered from far away. I had a portrait made of my wife. Alex Rose is getting his horse to jump. I'll have the Lord Mayor hanged. I've made him pick up every scrap he's thrown. My terrible poverty made me start stealing. My terrible excitement made me sart stammering. I won't have it taken even if you don't marry me. I hope you don't want to make me believe I was the first for you! Who can get you to do it? Don't you think it's a horrible thing to have your pets stuffed? Why don't you have that shoddy tape recorder mended? I couldn't make him forget what his mother-in-law had told him. Even his tenth wife was unable to make him forget the first one. With some crying I can make him do anything I want. Why don't you have it cut if it's too long? I've had her produce everything she's hidden. How many times have you had your house rebuilt? Get him to drink it all. Get her to confess where, with whom, and how many times. That foolish teacher is always making us translate such stupid sentences. If you love me, you will come to my place in the afternoon. If you loved me, you will come to my place in the afternoon. If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon. If you had worked harder, you would get more money now.

124

665) If I had been able to catch a bigger fish. you would have stayed wise. I would answer immediately. 613) If it weren’t for a few vegetables they grew. now you wouldn't have money. 604) Milk goes sour if you leave it outside for some days. 661) If she sat on my hat by accident. we couldn't afford now to go together to Hawaii. the theatre will have to be closed. 622) Were it not for the Nips being so good at building ships. 681) He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. 125 . you could ask anybody for help. 671) Were it not for her eyes being so ravishing. 646) If I were the farm manager. 648) If you've come only to quarrel. 629) What would you buy if you had a million. 625) Had they waited. 650) Should you feel lost. 675) Had you kept silent. we’ll hold the meeting here. 679) He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. 680) He opened the door so that the kids could go out to the street. 632) I would drink it if it wasn't so cold. 630) If you don't hurry we'll be late. we would get it there in time. you couldn't come with us now. 667) If you should find it. I'll break your house. the hunter would be less boastful. 638) If he hadn't had delusions. 631) If you had bought it. 682) I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. tell him I'll be back in no time. 655) If I could read your writing. I could certainly not be holding you in my arms. sooner or later you would be as confused as the psychiatrist who treated you.. 664) If you had telephoned in time. 634) Had you kept on looking for it. I’ll wipe my nose. we would be over with it. give it back to him. please bring me half a kilo of cucumber. 672) I'll stay at home unless I'm invited. too. 676) He spoke loudly so (that) everybody could hear him. it wouldn't stumble. 656) If I could help keeping my eyes away from your lips. you would never ask me to take you to the new heights of ecstasy. 654) If you don't pull his tail. I'd be the cleverest now. he would have left the country long ago. 616) I’ll cook plenty of soap just in case they decide to stay for dinner. 628) I'll visit you if I have enough time. 660) If you looked after the family. I would have come home earlier. 659) Had you watched her putting her feet. he would never have noticed her. 607) If I were you. if you don't push it out. 678) He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. push out your horn.. give me a ring. you would be able now to do this dance. 642) If you would listen to me. 666) If he wasn't so selfish. 651) If you would leave in silence. we'd never have finished it. you would have found it. it goes sour. 635) If you had caught a cold. 608) I won’t give her money unless she really needs it. 633) If I were you I wouldn't take that job. we could have our holiday at last. everything would be more simple. 674) If it hadn't been for your help. 623) Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? 624) I would have counted it if I had been able to. 658) If I were you. he won't kick you. I wouldn't have had to ask the twins to bring glowers. 612) If it weren’t for the bad car. you'd better have stayed at home. 614) If you can come in the afternoon. they would surely have starved. 618) Provided there is no opposition. 647) I would have counted it if I had been able to. 619) The two poor chaps would go ploughing if they had bread. I wouldn't believe what he says. 652) I would have done it if I had had it. 649) If you were always afraid of not getting enough women. 637) I'd be happy if you didn't keep fooling around. 669) Snaily snail. too. 683) I came to bury Caesar not to praise him. Poland would be on the top. I would forgive her. 668) I'd address the envelope if you would give me a pen. 639) If a rabbit were a bear. 617) I’ll go provided you go. 621) If the dog hadn’t woken us. I would finish it sooner. he would give a cottage cheese Rudolph to me. 626) If a horse had six legs. 610) If you would be so kind as to help me. we wouldn’t have heard the burglars. 615) Take your coat in case it rains. 605) Flowers die if you do not water them. 611) If you should meet my friend. 662) We can't go away unless we win the first prize.. 643) I would have been able to cut it if you had given me a better knife. 609) If you would lend me your car. 670) If you don't put milk in the fridge. 636) If you go to the greengrocer's anyway. 677) You’d better take a taxi so as not to be late again. 620) If you give me a tissue paper.603) If you had given up smoking. 644) I wouldn't be glad if you left right away. 627) I would have danced with you if I hadn't had a toothache. tell him I want to see him. 606) I always help her if she asks me to. I would go to Püspökladány. 641) If you should find it. 645) If there hadn't been so many new words. 657) If capital punishment had not been cancelled. we can go to the Fradi's match. 653) If he should wake up. 640) I would go if I didn't need to put on a tie. we would have met. 673) Unless the government agrees to give extra money. 663) Had I married you and not my husband. 684) He got up early (so as) to reach the summit before sunset. you wouldn’t have been taking to hospital. Joe would be the secretary of the party.

which was very embarrassing. I’ll got to any place you want me to. I took off my shoes so that my wife couldn't hear me go in. whom we all love. The house whose windows are green overlooks the Danube. I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son. doesn't like TV news. He’s a man who has no past. He set up a scarecrow so that the starlings wouldn't steal the grapes." A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way she was going. The ship you can see over there belongs to my brotherin-law. Budapest. The waiter who took our order was as dirty as earth. She missed the train. The man who is standing under the tree was in prison yesterday. She planted some spinach so that we should have something to eat. My father. We say 'AHA' so that Kanga knows that we know where Baby Roo is. which is quite unusual of him. I’ve brought the book that you asked for. which is the capital of Hungary. The accident we have seen has been very serious. Give us your glass so we can also drink. He always did what he felt like doing. Karcsi. The lady you met yesterday is my aunt. I've forgotten what you've asked me for. is an embarrassment for the American people. He broke the mirror into pieces so that his wife couldn't look at herself any more. I’ve forgotten what you've told me. He bought a cat so that the dog wouldn't be bored. I remember the story which/that you told me. which exhausted him. The bed I sleep on is made of horse hair. He wants to read a book. The girl whose face is so pretty is my wife. The chair I want to sit on. Then we went into a pub which was completely empty. who loved Juliet. This is the hotel I lived in last year. The pen you're writing with is mine. My sister. who moves like mercury. She started trembling to raise more sympathy. Budapest. I've given her the key so that she can go into the room. Play the piano very soft so as not to disturb anybody. is a very strong man. Give him a big slap so that he knows the limit. I showed her what I had so that she shouldn't be disappointed later on. Ronald Reagan. who was born in the country. which lots of tourists visit. whose parents live in the country. He left his gun outside so as not to shoot anyone. The house I live in is quite small. which really annoyed her. The slap I got from the waiter was very painful. He swallowed the diamond so that the customs officer couldn't find it. The car I've paid an absolute fortune for doesn't even move. The ambulance I was taken into hospital in was jolting like a barrow. 126 . The teacher whose student won the competition likes honey. Oh my God. I was surprised what I saw. I like dancing with Mary. I was surprised at what I had to see. Romeo. who is a journalist. This is what you mustn't forget. Start early not to be late. Put it out so that everybody can see it. I reminded him of what he had promised. Joe. He divorced the eight one so as to marry the ninth one. The bill we got late was full of illegible numbers. I'm afraid that's all I can give you. The ball you've lost was absolutely new. She pulled up her skirt so that she could run faster. so that he would have something good to eat. The cows who are grazing there are very thirsty. The moment he entered the room. He told me what he knew about the event. I didn’t understand what he said. The landlord. Thank you for the present you sent me. That is the reason he likes to come here. He knocked her out so as to get drunk. visited me yesterday. She kept changing her address so as to fool the police. He stole his boss’s pen. apologized to me. who used to be an actor. The girl I am talking to.685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) He rushed into the burning house to rescue the child. Jancsi turned away so that the girl couldn't see the tears roll down his cheeks. The nurse whose hand was silky caressed my fore head. used to be the secretary of the Young Communists of the town. "She drinks a „feles"" every morning so as to start the day cheerfully. He disguised himself as a nun so that he would be able to run away from prison. I took off my shoes so as not to make any noise. He ran around the island. I've bought her some flowers so that she can enjoy the fragrance. She lifted the rug so as to sweep the garbage under it. I remember what you told me. He turned the radio off so the neighbor wouldn't wake up. She pulled her skirt over her head so that her hairdo wouldn't get ruined. The boy I saw … The car you can see there … The room you painted … The book I’m talking about. The song I’m writing only for you… The puddle he stepped in… The girl whose brother is very strong… I didn’t quite understand the joke he said. The bag I found the letter in. My brother who attends this school smokes a lot. The job he applies for is not vacant anymore. 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) I met him the year I got married. whom I have known for twenty years. is beautiful. limbed up to the balcony. lies on the banks of the Danube. This is the house where time has stopped existing.

He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. was the father of the Great October Socialist Revolution. was expecting Little Red Riding Hood excitedly. Give him what he wants. 840) You mustn’t disturb him at work. 884) You should have stayed there for at least half an hour. 857) You oughtn't to have crossed the road when the lights were red. 860) We must do it now. The couch the boy was lying on was in the living room. 835) You will never be allowed to cross the border. stuffed cabbage and a fried chicken. 875) You should keep your promise. 845) She wasn’t to go with them. Don't you understand what I'm telling you? Maybe this is the guy the police want. and even in that storm I was able to reach the shore. She said she'd done it. I've told her everything I know. 851) Stop! You can’ do that! 852) You can’t play football in my garden. All that you can see there belongs to my ex-husband. It was so difficult that he couldn’t do it. The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing are toiling in the hot sun. 858) You must be back in the office by nine. All I could eat was some meat soup. 869) I had to buy a new suit. 837) Don’t do things like that. All I know about her is that she has a house at Sukoró. 866) I have (got) to be at home at nine. 849) He wasn’t allowed to meet his family last year. You may borrow my car. 864) He has got to be there at eight. 861) She needn’t take part in the conference. 836) He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. 842) You mustn’t think I’ll ever forget you. 886) He was to have left for America tomorrow. You can be anything you want to be. 834) I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. 874) I ought to help her. 859) You must try it again. because her husband could paint the flat. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. Lenin. All that I could see was darkness. Give him everything he wants. I could swim very well when I was young. 839) Don’t make me kill myself. May I come? You may not go to the cinema. She invited us all. but his passport was withdrawn. and dry it. 870) They had to give it back. 873) She didn’t need to send for a painter. 876) You ought to/should be more careful of what you say. She didn't know what she was doing. All he's left here is a ragged dishcloth. which was true. 838) Don’t cry for me Argentina. too. who was burnt by Johnny. 854) You shouldn’t tell lies. You are the most fantastic girl I've ever met. 879) They would have to be at school now. was the symbol of the revolution. You can watch TV at my place. who was deeplyrespected by pioneers. 844) You aren’t to enter the room without knocking. 877) You should have taken a taxi. 856) You shouldn’t have laughed at him. 882) She would have had to be more understandable to me. 863) She doesn't need to work all night. 127 . The shotgun the girl took off the wall was loaded. 872) They didn’t have to answer that stupid question. I was shocked by what she'd said. But this is not the man who popped the question. because I didn’t have any. The snow that was pushed off by a snow plough is blackening by the road side. 865) She has to take her daughter to school every morning. who put on Grandmother's robe. All I need is love. All you have to do is wash it. cut it. 843) The doctor says I am not to eat much bread. I could swim very well. used to live in gingerbread house. but they fell out. 881) I would have had to be politer. 855) You oughtn’t to promise you’ll date me. 862) You needn’t put on your smartest dress for the party. The iron nosed witch. The wolf. All I have on me is a fiver. Forget what you've seen. 885) They were to have wedded next Saturday. 880) He would have to take his car for an official test. 850) I haven’t been allowed to meet my love for three months. All she had on was her hat. 846) You weren’t to leave the room without permission. The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly. 867) You must stay here for the night. Do you remember now what you did to me yesterday? The radio which is on the table has broken down. when you have no intention of doing so. The knife the boy ran into ten minutes times was a chicken carving tool. 841) You mustn’t walk on the grass. which was very kind of her. Might I leave the door open? You might not enter the room. 847) People may not pick flowers in this park. 887) You needn’t have been in such a hurry after all.783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) He says he's missed the train. I would have had to stay there. 848) Dogs may not be taken into these carriages. 853) You can’t go to Barcelona. which is not true. I don't understand a word you say. Aurora. which was floating on river Volga. You might dance with that man. 878) I ought to have read these books. She buys everything she sees. 868) You have (got) to stay here for the night. 871) She had to buy some cigarettes. 883) If I had gone to his place.

He may write. He would have had to write. He didn’t have to marry her. They all must have gone home. He might have written. He needn’t have got married. It can’t be him. He probably likes dumplings. He didn’t use to write. He may write. She may have arrived sooner. He used to write. Joe may/might have missed the train. He ought not to write. She might be standing at the corner now. You oughtn’t to have stopped your work half way. He will write. He hasn’t got to write. They might come by the night train. She might have been hurt. He probably liked dumplings. We might win a lot at the races. You must be the new teacher. He must be writing. You shouldn’t have blamed him. He must be eating. The news can’t be true. 128 . she is a decent lady. She may be talking now to her husband. He was allowed to write. You needn’t have brought me a present. He must write. He is likely to have liked dumplings. He might be eating. She can’t have said that. He would have written. He couldn't have written it.888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) You needn’t have come here. You couldn’t have forgotten about my birthday! She may be cooking. He may be eating. You should have got married. They can’t have known about it. You shouldn’t have spat it out of the window. Don’t go away. I didn’t need to get up early this morning. I must leave at six today. You should give up smoking. He didn’t have to write. It must be him. He needn’t write. He couldn’t have eaten it. He’s likely to arrive a bit later. He may have written. He may have been ill. You will have heard the news. He is sure to like dumplings. He must have eaten it. He might write. He dares (to) write. He ought to write. He should have written. They might have reported their plan. They should have discussed the matter. He might have eaten it. He must have written. He has to write. I expect. He dared (to) write. He could have written. He can’t have eaten it. He would write. it may rain. They must have left for Spain. He mustn't write. You mustn't talk to anyone about it. You must feel tired after your long walk. He needn’t have written. He ought not to have written. He’s likely to have phoned. Mary will have arrived already. He didn’t need to write. That will be the postman. It must have been him. He didn’t need to marry her. She must have got divorced. 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) He can write. He shouldn’t have written. He is sure to have liked dumplings. She couldn’t have caused that accident. They were to rob the bank. He may not write. He had to write. He may eaten it. He ought to have written. He doesn't have to write. He’s unlikely to have phoned. He will have written. You mustn’t marry a girl like that. He cannot write it. You are always to knock before you enter my room. It is possible he likes dumplings. He shouldn’t have got married. Joe may have written that disgusting sentence on the wall. Take your raincoat. You must marry her. He didn’t dare (to) write. He must be ill. She might be sleeping. He cannot have written it. This must be love. I should get married. He must be studying in his room now. He could write. She was to arrive last week. He would have to write. He had to marry her. You can’t have seen her at Pipacs night club. they may come yet. likely sure probably possible He is likely to like dumplings. You must have caught cold on the river. This will be the place where the old school stood. He may not have written. He can’t be that bad. I bet I don’t need to marry her. It is possible he liked dumplings. it wasn’t his fault.

129 . It would be very impolite not to invite him. I didn't need to drink it all. 1038) You shouldn't have married that drunken sailor. 1023) You shouldn't have upset yourself. I can see a smiling girl. Travelling by air is faster than riding a horse. 1053) You shouldn't take it to your heart. 1032) I may have confused you with somebody else. 1017) You might as well have eaten all the melon. I’m happy to give you a treat. Jesus. Running is useful. 1054) That's what you must put on your heart. I’m anxious for my friends to meet them. 1043) You needn't have taken the bone out of its breast. 1061) The thief is unlikely to have been caught. It was interesting to hear what he said. 1047) You should have oiled the bike chain. 1019) You shouldn't have twisted his nose off! 1020) She may have given me a ring but I wasn't at home. I want to go home. but in the meantime he had defected. I’m happy for you to be here. you may eat a banana after dinner. 1050) You must be mistaken. It might have been a mosquito. We were impatient for the bus to start. 1033) He must have been transfixed seeing his sister in a cop's arms. Shouldn't you turn to a psychiatrist? You needn't have run so fast because there was nobody there. Crying is a female trick. as he can't even write. 1055) They may be at home. 1018) You should have gone as far as the terminus and there change for a bus. She will be pleased to meet you. He must have taken out the other one. 1065) 1066) 1067) 1068) 1069) 1070) 1071) 1072) 1073) 1074) 1075) 1076) 1077) 1078) 1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) I'm likely to be here tonight. that's what gives that crackling sound. He can't have said anything like that. 1021) He may have got divorced again because he's been coming more and more often for weeks. You are fortunate to have a coat like that. It was a pity to leave it there. Swimming is easy. 1064) I may not be a genius. I might have been wrong. He should have taken out the lower six on the right. It’s a sin to behave like that. It is easy to translate sentences of the kind. The written letter is in my bag. 1045) He must have put his mind on not leaving me alone. It may have been a wasp. 1044) He was to have written it by tomorrow. We were surprised to hear the news. 1042) Thank God. We were glad to hear the news. 1024) I might have my horoscope made. It is important to believe in what you do. 1029) He must have been feeding the fish when you rang. 1030) So many hearts can't have shed that much blood in vain… 1031) Living in clover must have driven him crazy. 1039) May I eat a banana? 1040) He might as well have hit you on the head. It’s hard to say goodbye to happiness. 1035) She must be peeling potatoes. 1048) The door may have been left open. I’m sorry to disturb you. To be or not to be was a question of Hamlet’s. Studying is an important part of your life. She must be sleeping. 1058) You needn't have come so early. 1041) It would surely have sprouted if you had watered it. 1022) If you are good. To err is human. You shouldn't have… He can't be a cop since his cap is green. 1060) You couldn't have seen Mary on the boulevard at night. there was enough in the garden. It’s a shame not to enjoy a book like that. 1036) You might go blind if you keep looking at my legs. 1051) You couldn't have seen him. 1059) We didn't need to buy vegetables. Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy. (Superstar) They are ready to help us. 1034) You should have sharpened the scythe. I advise you to start earlier. since he's in Baltimore now. It couldn't have been a bee. Seeing is believing. I’m overjoyed to meet you face to face. 1063) You shouldn't have torn off her blouse right after the first dance. 1016) You needn't have sent a telegram. Singing in the rain is very interesting. 1056) They may have gone to pick tomatoes. 1025) Don't worry. To kill is a sin. It will be lovely to meet you there. 1057) He can1t have noticed us. 1028) You could have told me earlier that you had no money. it's not worth it. Running is useful. 1049) He must be shaving. The button might get loose and skirt will fall. She must have left her purse in the cab. It’s inconvenient for him to visit us. You should have told her long ago.1014) Joe can't have written it. 1026) You can't be so unfeeling! 1027) You might lose your hair if you're dieting so hard. 1062) You must have heard the news. It’s a pleasant surprise to see you here. You're hardly likely to change now. I don't need any. he'll surely come tomorrow. It's exciting to drive a car downtown. a letter would also have done. 1037) It should be put in the fridge. I went to the swimming pool to swim a bit. We were sorry for them to leave so soon. It’s difficult for me to do that. 1052) He's unlikely to come today. It’s dangerous for an old man to run fast. He must be single as his face is not worn out at all. 1046) He couldn1t have drunk it all. that buzzes more loudly. 1015) That little bird must have fallen out of the nest.

I don’t want to stay with you. 1149) It isn’t worth waiting for him. 1139) I have a lot of work to do. 1129) It was a shock to see the size of the bill.1126) It’s time to say our farewells. 1181) They stopped talking. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. 1176) I remembered to lock the door as I left the house. She asked him to wake her at six. 1172) She hates being late for work. 1152) I’m fed up with waiting for him. He failed to pass the exam. 1134) There is nothing to see here. His parents won’t allow him to come. My wife told me not to do it. 1178) Don’t forget to bring the cases. I want you to stay with me. 1180) I regret to inform you that you owe me a grand. 1143) There was no possibility for us to see the town. 1168) I love to love. 1151) That record is worth listening to. 1147) It’s no good crying about it. She refused to show him her nipple. 1150) He was busy bossing around him. 1179) I regret sitting on your dog. 1158) begin 1159) start 1160) continue 1161) like 1162) love 1163) hate 1164) prefer 1165) She began learning the piano five years ago. 1173) I prefer reading to writing. 1166) And when the rain begins to fall… 1167) I love sitting in the garden. 1156) He is fond of sleeping. 1132) Chicago is a nice place to live. 1177) I’ll never forget finding that old coin in my garden. They decided to learn a new song. 1127) It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. 1140) I had no occasion to go to Paris. 1148) It’s no good talking to him because he never listens. 1130) I’m not in the mood to talk to you now. 1136) What a question to ask! 1137) I have no money to waste. 1153) I’m sick of you coming round here. 1145) Is there any room for me to sit down in here? 1146) There is no chance for him to survive it. She pretended not to hear it. 1142) There is no need for us to argue about this. 1183) He tried kissing. 1185) can’t afford 1186) agree 1187) arrange 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) 1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) ask attempt beg claim decide demand allow advise command desire endure encourage expect fail hope help forbid invite long manage offer order plan propose pretend promise permit persuade remind refuse request tell tempt urge want wish I can’t afford to ford the river in a Ford. 1133) He is not a man to do such a thing. 1138) We are the ones to make a brighter day. 1144) I have no money for your to spend. 1169) He continued to stare at them. 1141) I have no place for you to stay. 1174) She prefers to do it herself. 1184) He tried to kiss the girl. Remind me to write to him. 1157) She made me responsible for losing the money. 1175) I remember locking the door as I left the house. 1128) It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. 1135) There is nothing to worry about. 1131) He made no attempt to escape. admit appreciate avoid consider delay enjoy excuse don’t mind can’t help imagine postpone keep prevent recall save can’t stand 130 . 1154) She is very good at dancing. 1182) They stopped to talk. 1170) Will you continue gardening? 1171) She hates to be late for work. 1155) She is very bad at singing.

Finding no money in the house the burglar smashed the place. we’ve visited Brussels and Amsterdam. They delayed publishing the report. I hate hanging about when everything is packed. Finishing the wash up she started to cook. Heating has become very expensive this year. Give me something to drink. The watch found in the garden belongs to me. The man standing in front of the judge is charged with capital murder. She started the job soon after leaving the university. Since leaving Paris. The patched jeans are hanging on the drying rope. It's easier to steal. Police have finally succeeded in solving the mystery. he also runs an ice-cream shop. Going to the shop we saw an accident. I think it was easy to write it. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. After seeing me he ran away. The days spent in New York were amazing. With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. It was difficult for him to decide which one to buy. it's good to love. Leeching is a nasty thing. the butcher closed his shop. I couldn’t help dropping a thing or two. Bring me the parrot speaking in its cage. Do you enjoy doing that? He tried to avoid answering my questions. To lie down and rest beside you is a shelter for my heart. she turned to her mother-in-law. Having run out of meat. Having no one else to turn to. Lying in the sun is cheap if you don't have to buy suntan lotion. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. It's no use quarreling. She always drinks apple juice before going to bed. To love is good. Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. 131 . The singing dog is whining in the whitewashed house. Having returned from abroad she decided to start a new life. Think it over before inviting him.1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) 1259) 1260) 1261) 1262) 1263) 1264) 1265) 1266) 1267) 1268) 1269) 1270) 1271) 1272) 1273) 1274) 1275) 1276) 1277) 1278) 1279) 1280) 1281) 1282) 1283) 1284) 1285) 1286) 1287) 1288) 1289) 1290) 1291) 1292) 1293) 1294) 1295) 1296) 1297) 1298) 1299) 1300) 1301) suggest tolerate resist resent He kept saying: “You went screwing the milkman”. Get me the flask filled with wine. The man repairing my car is very good at his job. You should be working instead of lying there in bed. The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. The children came into the room laughing loudly. It's hard to be brave when you are only a very small animal. This is a house built some hundred years ago. Being very poor. The cockroaches ate all the food left in the kitchen. Having eaten the bone the dog asked for a cat. Being afraid of the rain. He was lying on the floor gasping for breath. She insists on having a holiday abroad every year. they couldn’t afford to buy a house. It was terrible to see them suffering in the field. smiling lady rising sun falling star galloping coroners 1302) 1303) 1304) 1305) 1306) 1307) 1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) washing bear fuming Trabant splashing girl singing dog meowing cat threatening letter sleeping lion broken heart trained nurse smoked bacon sucked dumplings patched jeans humiliated rabbit lost and found rabbit The splashing girl is licking the smoked bacon. Having run out of ice. There is nobody to talk to. He paused for a moment studying the boy. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. I'm looking forward to seeing you. I don’t recall ever meeting her. Sausages made in Hungary are very famous. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. The meowing cat is sitting behind locked doors. He is a man trusted by everybody. It's easy to dig a pit for others. The photo taken of you is beautiful. she decided to stay at home. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. Who is the girl standing at the corner? Whose is the Trabant racing on Soroksári road? The girl sitting at the table is my sister. She enjoys being stared at. To be a leech is the most simple solution. She admitted stealing the bicycle. Besides being a pro football player. Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. before after on since besides without instead of I usually take a bath before having breakfast. she went out to get some. The boy running in the street escaped from a reform school.

132 . so he decided to arrest him. 1429) I've got just blanket to lie on. but please don't snore. 1422) He asked me to leave. 1424) Having drained his beer glass. She stopped putting on her shoes. 1412) He didn't buy the horse neighing in the corner of the stock yard. but he failed to fool me. 1447) There is no one here tonight to look after the nipper. It's worth buying that pretty little Italian pair of shoes. I gave up smoking and drinking because they are very expensive habits. 1444) We got lucky with you talking to her. You never mentioned having had an affair with him. 1433) It's what I get for picking you instead of waiting for the one with guts. I couldn't avoid meeting him. 1431) She whispered lying beside him. That will oblige you to fulfil all her wishes. 1449) You saved my life by spotting the scorpion. please. 1417) Having lived in Italy for twenty years.1360) 1361) 1362) 1363) 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) 1408) 1409) I'm getting tired of saving your butt. Can you imagine Susie living on a goose farm? I doubt him being honest about it. I can never help airing the room after she leaves. I miss having to go to work at five every morning. he knew how to cook spaghetti. but then I couldn't help crying. 1434) My ass is frozen. I undertook to do it by the end of the month. We're trying to find a proper solution for everybody. though I had warned him not to do it. 1456) They spent two brillo hours lying on her bed watching a film. 1421) Having seen her on stage in three excellent plays. He tried to get up but he failed. 1414) He cut his moustache prickling the girl's earlobe all the time. It will be very important for you to speak English. I didn't mean to hurt your feelings. 1443) His voice was low and impressed. 1430) He placed his shoes stuffed with socks and garter next to her things. I deny doing anything like that. 1441) You're not supposed to be here. I suggest voting against everything. 1450) A car came roaring down the street. 1423) She went up to the loft without even glancing at me. He pretended to be very sick. 1413) But he bought the sleep bleating on the horse. When I first looked at her I couldn't help laughing. 1435) Then they went on. He caught the tail of the cow ruminating in the barn. He was angry with the driver revving his car under the window. She stopped to put on her shoes. 1419) Having been the greatest star for ten years she decided to retire for good. 1440) That has nothing do with this deal. It's no use crying after missed opportunities. he considered her for a leading part in his movie. I don't want to lose you. 1436) A dog began to follow them. 1453) The girl standing beside Joe said… 1454) He felt his arms pinned to his sides. I really enjoy being out there upon the high sea in a small rubber boat surrounded by sharks. He couldn't help slipping closer and closer to her. I won't risk lending him any money once again. 1445) He decided to use his own judgement. I can't stand him filling the room with smoke. 1425) Closing time! 1426) She came into the room and seeing me started hiccuping. I offered to pay for the hotel. Did you also see the cockroach running towards the plug-hole? 1410) Wow. 1432) He was overjoyed to find his pants. She wouldn't even consider moving to the goose farm. He started popping again. 1437) Have you finished combing your hair? 1438) He was surprised to see that the street was completely deserted. he said goodbye. that's beautiful medal hanging round your neck. 1455) He had trouble talking. neither speaking. He tried running barefoot. 1442) By the moonlight straining through the window he saw her. 1452) They stayed in the room smoking for another ten minutes. The policeman caught sight of a man committing a public nuisance. but I didn't expect you to come home as early as that. 1448) The house had steps leading down into the street. 1411) He spotted the guy changing money at the corner of Astoria. 1427) The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well-being." 1416) Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking in the woods. The main gift refused to fork out a grand. Did you remember to bring pumpkin? I remember putting it on the table but now I can't find it anywhere. I really meant to tell you about the situation very soon. I managed to catch up with him. He enjoyed lying in the hammock with ten girls offering him drinks. It's worth buying a cradle like that because the baby can rock itself into sleep. I don't mind you staying here for the night. Remind me to call the zoo. I hope to see you as soon as possible. 1451) You scared off the painters sent to paint the flat. 1418) Having chosen a pair of gloves she decided to but a matching fur-coat. 1415) "He held the girl singing ""Júlia"". he decided to join the police force. 1428) I've never done it with a bearded guy. 1446) He felt a furious anger rising in him. sir. The hens resented having to lay two eggs a day. He tried to comfort the girl sighing in the corner of the room. Don't forget to check if I have left my laced slip in your house. I failed to catch up with him. I was afraid to approach her. 1420) Having been discharged from the army. 1439) He didn't bother to stop at the reed light.

1503) You can't walk down the street without bumping into wheeler dealers selling Symphonia cigarettes. I couldn't help dropping a hint or two about him. We sat around looking at photos. I expected to see her engagement to Joe announced. To do her justice she never concealed she was a mercenary. He was a miserable-looking bloke. He was in anguish at the prospect of being without her for two weeks. 1515) What terrible weather! 1516) There are two lice rocking on two mice. You would be glad to get rid of me. 1527) I have some bread. They stood on the steps ringing the bell for ages. and oxen. I knew her habit of choosing a dinner by picking the highest prices on the menu. eyelashes fluttering. There was no one else to pay the bill. Supposing I said it meant a whole lot to me. Well. 1554) There isn’t anybody under the bed.1457) 1458) 1459) 1460) 1461) 1462) 1463) 1464) 1465) 1466) 1467) 1468) 1469) 1470) 1471) 1472) 1473) 1474) 1475) 1476) 1477) 1478) 1479) 1480) 1481) 1482) 1483) 1484) 1485) 1486) 1487) 1488) 1489) 1490) 1491) 1492) 1493) 1494) 1495) 1496) 1497) 1498) 1499) 1500) 1501) 1502) It'll do you good to mingle with the proletariat. but in one piece of furniture there's only one man. some can't. She patronized everyone including me. he said leaping to his feet. He had a wife tucked away somewhere. 1551) I can’t see anything in the corner. 1547) There is no girl like you. 1549) Ain’t got no underwear. Will you quit harping on that subject? "„Listen"". 1536) Some man telephoned this morning. 1504) It is his ambition to join the police force. (HAIR) 1550) I can see something in the corner. These carrier bags ought to stand up to being dragged half a mile without splitting. Can you think of a way to make a million in a hurry? He is getting neurotic about going on holiday. The dogs stood outside the bar waiting for their masters." You might as well tell me the truth instead of beating about the bush. I spent all evening bashing dough about. They were so busy quarreling and calling each other names that they forgot to cancel the invitation. 1517) According to the media the police want four geese. 1557) There are some who don't like bean soup. 1525) Some songs were sung. You spoil everything by taking that attitude. And then he started snoring. 1530) May I have some more coffee? 1531) Will you have some cake? 1532) Have you got some money? 1533) Some wine. Joe being what he was. 1529) There is some milk in it. 1518) There are a lot of men in a lot of furniture. 1562) There isn't any salt in the soup. 1548) No words come easy to me. 1520) A lot of damage has been caused by imperfect quality. Look what an act she is putting on.) 1509) He gave me a valuable piece of information. Stop whining! Go and find something to do! I've got something to tell you. whether she liked the dish or not. One tends to forget one has obligations to meet. I expected her to do herself well. 1522) What is the news? 1523) Send your personal data to the matchmaking agency. 1521) I've got some news. actually I've got two pieces of news. 1559) Somebody is knocking. 1558) Some got ill. I'm bound to say I don't feel sorry for you. 133 . 1528) I’ve got some money in my pocket. That's how it is. 1537) Are there any eggs in the basket? 1538) Can you see any money on the table? 1539) Are there any students in the classroom? 1540) Is there any wine in the flask? 1541) He didn’t ask me any questions. 1552) I can see nothing in the corner. 1560) Nothing compares to you. 1526) I have some good books. 1507) After sleeping he got up. she didn't object to the share out. Looking around I could see quite a few people dancing. 1514) The police are coming. Sir? 1534) He was talking to some woman. 1512) We don't have much work to do. 1506) Before getting up he was sleeping. cattle. 1524) Knives and wives can be equally sharp. (slang) 1544) I don’t think there is any milk in the jug. She went mad buying clothes. 1535) I’ve read that story in some book. She refused to try the tasteless pullover on. Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager? Another 339 sentences to go. 1519) Look at the intelligent eyes of those sheep. Fighting your way home in a taxi at two o'clock in the morning may help you to reassure that you're still a lady. 1553) There is somebody under the bed. 1510) I gave her a good piece of advice. (He is a sleepwalker. 1505) I've seen it done in old films. and then her eyes opening wide and now and then a hand laid on his sleeve. 1513) I bought two pieces of furniture. parted lips. To create a diversion she telephoned her aunt. 1511) Give me some good advice. BPTC celebrated by giving every worker an extra bus ticket. 1508) While sleeping he got up. 1542) There aren’t any cigarettes on the table. I couldn't think of anything to say so I kept quiet. The humiliation of being given a lollipop for my birthday. He talked kicking at the edge of the rug. wouldn't you? He spoke without looking up from his paper. 1561) Some can. 1546) I have no time. She is so young and easy to look at. 1555) Is there anybody under the bed? 1556) There is nobody under the bed. 1545) He has no friends. 1543) I ain’t got any money.

Both of the girls are pretty. The silly baker's spider. 1593) There isn't much he can do. I enjoy each day of my freedom. I wouldn't need either. I like both these cars. 1618) Each of my children goes to a different school. 1568) Lots of money is spent on beer every year. 1621) All the questions must be answered. 1605) I love all girls. Both his father and mother admitted he was right. 1576) Has she got many cars? 1577) He’s got so many problems with his car. 1614) I spoke to each cat separately. I work all day. Tom's diner. There are big houses on either side of the road. But she is not so pretty as you think. 1611) Now that I’m out of prison. 1578) I’ve got as much as two forints. 1592) There's little light here. I like both of them. 1585) I’ve got little time. Both the girls are pretty. I did not see either of the films. But there are more cockroaches in your house than in mine. The wanderers of freedom. The daughter of Gizi's sister. 1584) I’ve got a little time. But this match is not so good as I expected. The tough guys’ guts. This disco is not better than Starlight. 1587) We saw few people there. 1603) All children like chocolate. 1589) This cradle has been used by a lot of children. The hoof of the horse. 1595) All my money was gone. 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) Both girls are pretty. I’m as hungry as a wolf. See you in two weeks' time. You have a more beautiful figure than Bo Derek. Both of his parents love him. 1612) Every member of the TSZ was present. 1564) "„Is there anybody at home?"" „Nobody.1563) No way. 1615) Old Deutoronomy sits in the sun every market day. You are as obstinate as a mule. 1622) All children like toys. The cockerel's diamond penny. 10 minutes’ walk. Did you like either of the novels? I did not see either film. 1601) All workers should unite. 134 . 1591) There are too many Eskimos and too few seals. 1610) I spent all the afternoon in the company of two camels. 1582) He had a little trouble. 1617) Each has his own room. 1619) He ate it all. 1580) I wrote a few letters. The handle of the door of the room. I don't like either. 1613) Everybody was Kung-Fu fighting. 1586) We saw a few people there. He is not as clever as I’ve thought. 1567) His son gives him a lot of trouble. You can choose either bunch. 1620) They danced all night. is there? 1594) There are a few beans and there's a little soup in his plate. 1571) He didn’t make many mistakes. 1604) I love all the girls. 1572) Did he make many mistakes? 1573) He hasn’t got much leisure time. 1608) I was dreaming of you all night. Neither of the sentences is correct. The boss's car. Joe’s girlfriend Father’s hat The boss’s secretary Cat’s eyes The rat’s babies 1 minute’s walk 1 meter's distance Hell´s Angels Death’s Door Stone’s throw The boys’ money. 1570) She’s got a lot of cars. My car is better than any other car. You can take either orange. CSEPEL WORKERS' CLUB. 1606) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden (that’s an ad) 1607) I was sleeping all day. Isn’t she more beautiful than the sun? My house is bigger than yours. 1590) Too many cooks spoil the broth. 1616) I clean my teeth every day. the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. 1569) I have got lots of leisure time. 1588) There were a lot of people in the shop. 1599) Do you want to drink all the beer? 1600) All the workers of the factory should unite. 1596) All the people in the street were chanting. 1609) I work all night. I saw neither film. 1581) I wrote few letters."" „But somebody must have said 'nobody!""" 1565) Is there some coffee in the cup? 1566) He made a lot of mistakes. Everybody else could have done it. 1574) Has he got much leisure time? 1575) His son didn’t give him much trouble. Either road will take you to Rome. The gypsy's horse. 1583) He had little trouble. Your voice is deeper than Amanda’s. Neither sentence is correct. 1579) There are too many people standing in front of the fire. 1602) All the children in the class like chocolate. The lover of Joe’s wife. I don't like either this or that. 1597) Did you eat all the bacon? 1598) All his dreams were turned into ashes.

Inflation always turns up in cyclical periods. I wish you would write me a letter. If only I hadn't eaten it. I wish I could have helped you. Cats eat mice. Can you play the piano? My daughter is studying the violin. Do you study the guitar? He is a car mechanic. She is a talented singer and a ballet dancer. Love is problematic. I used to go to this school. What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! What weather! I woke up in the morning and found the world turned upside down. will you? 135 . Life is a world of puppets. You love me. He is not a man to desert his friends. aren’t I? I am not very clever. Gold is a valuable kind of metal. If only we would start sooner. Milk is healthy. will you? Don’t hurt me. I wish you weren’t so unhappy. It's farther than I can expected. Everything was calm at dawn. You're not much better. Horses are big animals. aren’t I? Come with me. did they? There is something in the corner. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. I wish you were here. The life of a policeman is full of adventures. I wish you could come to see me. I wish you loved me. Now you are worse than you were yesterday. I wish you were here. I wish he hadn’t drunk so much last night. can he? You like rats. The pupils are at school. If only it was spring. I wish I was twenty years younger. His job? He's an engine driver. can’t he? You will come here. 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) The church was built in the last century. should she? He called you a fool. A horse is a big animal. They walked along a road winding among rolling hills. Gus is the cleverest cat in the cat society. He doesn't like to play football but he loves playing the piano. At midnight there are no sounds from the pavement. You are the most beautiful girl I have ever met. The life of a soldier is very hard. shall we? Joe can see. You're the prettiest girl in the tractor factory. The world looked so different in the afternoon. I wish it would rain down on me. don’t you? You loved me.1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) 1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) That’s the best pop group I have ever heard. Money makes the world go round. The bedclothes are not in the bed. It's as white as snow. I wish I could understand you. I always go to church on Sunday mornings. The sick man is in bed. If only you didn’t behave like a stranger. The love of the boy turned into bitter disappointment. I used to go to the races. An elephant can live for a very long time. He asked me a question which I could not answer. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. They didn’t use to work here. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. That big guy is an opera singer. I wish I had known. He would rise early and take a walk before breakfast. shall we? He must cross the river. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. I wish you would telephone me. You are the laziest boy in the world. There are cockroaches marching in the school. If only I had done my best to make you happy. Cigarettes may ruin your life. At night she feels so lonely. didn’t he? The girls didn’t return. didn’t you? I am stupid. won’t you? He can’t repair cars. When he was a child he would climb up trees. You're simply the best. will you? Let’s go to bed. I am a terrible English instructor. does she? He went to Spain. Life is wonderful. Your hand is cold. am I? Let’s look at mankind. don’t you? She doesn’t drink anything. I wish you could drive faster. Industry has been developing rapidly since the last century. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. Did you use to live in this house? He used to smoke twenty cigarettes a day. He told us a story that nobody believed. The industry of Hungary is developing. If only he would talk to me. mustn’t he? Wait here. I gave you the nicest flowers I could buy. didn’t he? I am very clever. At sunset the land turns into red. If only I could be with you. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. This is the worst bean soup I've ever eaten.

I don't think you're listening to me. You look as if you've seen a ghost. I'd rather you didn't listen now. I want you to be pretty. you would. It looks as if the car has hit a tree. He runs as if he was running for his life. He would rather drink than eat. I just want you to be happy. aren't I? I'm not the next one. He looks as if he's going to turn left. I don't think it's long enough. I'd rather you fooled with your auntie. I don't think they hit it off. shall we? My eyes are beautiful. I don’t think I’ve heard that. aren't they? You aren't choosy. I don’t think I’ve said it. You look as if you hadn’t eaten for days. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. I don’t think I like you. He speaks as if he had been threatened. will you? Oh. haven't I? It's good. I would rather you didn’t make a fuss. She looks as if she's cracking up. He talks as if he was the best fisherman. I didn’t think you were there. It was as though my legs were stuck to the floor. I don't want to frighten you. am I? You can't do it. I don't want you to get frightened. I don't think I have any money on me. He would rather die. will you? Let's start it. I'd rather you drank. It looks as if he’s going to be sick. I don't think it's pork. He looks as if he got out of bed the wrong side. are you? You hate me now. He jumped up as though he had been stung by a wasp. It looks as if the thieves got in through the window. I don't think I'm in my right mind.1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) 1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) Let’s hope for the best. isn't it? You'll get it for me. It was as though the world had turned upside down. It looks as if it's going to clear up. I would rather take a bus. 136 . Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. will you? I've told you not take it into the room. I don't think I have any shoe paste. does she? You ain’t loaded. I would rather you slept. He looks as if he hasn't eaten for days. will you? Shut up. I felt as though I was in heaven. will you? It looks as if it’s going to rain. I would rather you took a tram. I'd rather you went by car. 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? What do you think is moving in the bush with green leaves? Do you think it's a fox? Which day did you say he was going to arrive? Where do you think he was born? How many ducks do you think they have? Do you think there is any sausage in it? Who do you think you are? When do you think he'll grow up? What time do you think it is? What did you say she said she thought she was wearing? I don’t think he loves women. I want to see the sun. would you? I would rather sleep. isn’t there? Finish it. It was as though a black curtain had been drawn between them and me. did he? Sit down. I'd rather eat. don't you? I am your sweetie pie. won't you? Sit down. I'd like Joe to plough. I don’t think. I'd like to travel around the world. I don't think she loves me. It was as if the world had turned upside down. It looks as if he got in through the window. I don't think there's anybody at home. will you? He lapped it up. can you? You didn't take money out of my drawer. don’t you? He didn’t understand it. therefore I am. will you? How would rather play football. It looks as if he’s going to give up his job. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. I'd rather listen to the radio now. Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Shall I book one movie ticket? Shall I call him? Shall we play a game of ulti? Which turning shall I take to the left? What shall I put on? Where shall we sit? Shall we go out tonight? Shall I wash your back? Shall I turn off the light? When shall we stop it? They want me to dance. I don't think there are any more sentences. are you? There is so much wickedness on earth. I don’t think I like this place. It looks as if he's swallowed a lemon. I'd like to plough and drive six oxen. did you? You won't have a lesson today. shall we? You believe me. I'd like you to love me.

Girls used to wear shorter skirts. It’s high time we sat down to lunch. You will either be a fireman or a soldier. I was out to dance last night and so was my wife. I’ve got used to working at night. and so did the rucksack. It’s time you married Judy. I am to inform you. and I don1t like that. but now he is a friendly guy. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Do you feel like dancing? I feel like having fun. We are to be married in May. he will try to kill you. Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) She didn't find her place and her head. The private didn’t salute to the sergeant and the general. You may not go into the room until you have taken off your shoes. either. Cats don’t like parrots and neither/nor do rats. Run in through the door. too. too. The rabbit is wearing a cap and so is the wolf. 137 . She is used to travelling by helicopter. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. It's about time you had your hair cut! It's time we moved in. I played football at Joe’s. The bag contained bacon and sausages.1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) 1983) 1984) 1985) 1986) I want you to be a fly. He didn’t look worn out or unhappy. we'll go sledding. I hope they'll catch him. too. She didn’t have dinner for half a year. I don't feel like ironing. They went across the street. You're not the man you used to be. When I have money. either. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. Don’t play so hard. Things used to be different. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. I've got neither father. too. I sing and dance. I feel like riding. either. I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. The tap is dripping and so is the lavatory. The cat is fidgeting and so is the hamster. Cats don’t like parrots and rats. The workers used to get extra money on November 7th. We drove home. He didn’t understand it until I had explained it to him. When we were just married you used to telephone me every day. He used to be a jerk. You are to congratulate him. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. He used to be used to using used cars. I remember how you used to hold me. It's high time you put on your dress. either. He didn’t look worn out and unhappy either. You may not eat until you have washed your hands. I feel like dancing. I don't like you and neither does the dog. We shall need a rest after we’ve been jogging. Snow White has no whites and neither do the dwarfs. I didn’t fire you and neither did my boss. nor door. As soon as we get into the tunnel. I'd like you to be free. The bridge was dancing and so was the groom. Snaily snail castle. He happened to inherit some million dollars. We will have to take our seats before the lights go out. Do you feel like a cup of tea? Cats like parrots and rats. and so did Joe. It’s high time you posted the letter. You are hardly likely to change now. It's cold and dark. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. it's got neither window. The dwarfs have beds and so does Snow White. It's time you went to bed. He likes winter and summer. It's time the blind piano turner called again. I don't like this. When I grow up. There used to be a castle here. He is eating párizsi and cheese. I want to break free. He was accustomed to neither cold nor fog. You have worked hard today. So do I. When I come back. either. He didn’t go in until he had been given permission. I believe neither you nor your wife. I didn't know anything about it until he had called. We won't start until bob has come. Cats like parrots and so do rats. It's time you had some time for me. either. I'll give it back as soon as I find it. It’s time we began a new life. You used to be thinner. When writer time comes. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. I’ll give it back. He was never to see his wife again. You can’t marry that woman and neither can your friend. She didn’t take off her boots and her dress. I'll go in when there's no lion inside. It's high time you turned it off. They were to come home on Monday. Did you happen to meet her? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. I'm not wearing pyjamas and slippers. He always did what he felt like doing. I don’t believe either you or your wife. I used to play my guitar with a smile on my face. I want to hold your hand. I’ll return your kindness. You have hardly worked today. nor mother. You can take either this or that. I'm going to start my life all over again. too. too.

You are getting a smoker's cough. The one who can hear it should transmit it. It would be a good thing if we got up and left. The reason for his leaving can’t be explained. The car has got one of the bumpers missing. The sight of blood makes me sick. This is such a difficult question. What does the sight of a cockroach make you do? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. because the light bulb is missing. The more he talks. The balder the more attractive I am. Why do you keep bugging me? Keep going till you reach the traffic light. He was made to leave. What does the sound of a piano make you do? I think you ought to go to the dentist. I live in a ten-storey house. The boy was not to enter the pub. I think you should give up smoking. There are more and more places of work for the disabled. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. Wine is made from grapes. She kept saying… The child keeps pestering me to take him to the fun fair. How clever you are! You are so beautiful! What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. the thinner her waist. three-eared girl. The greener. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. Alcohol makes people lose control. one-eyed. the more I like you. You were the one I trusted above all. I am in the habit of drinking beer for lunch. She managed to pass the exam. I've got into the habit of driving very fast. I was able to repair the car. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. The poor can never keep up with the rich. Where was I to go? What am I to do now? They were to come home on Friday. but it is still in Munich. The sound of the bells makes me remember my childhood. 138 . There is a special program on TV for the deaf and the dumb. the less I can see you. The reason why I am here is that I’m starving. It would be advisable for you to give up drinking. Beer is made from barley and hops. the more stinking. The light doesn't work. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. I've got out of the habit of getting up late.2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) 2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) The old man was never to walk again. the less he says. At last I managed to get out of this rut. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. The darker. It would be better if you kept your money in a bank." I got out of the habit of having a bath in the morning. the more water goes in. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. The reason for the accident was speeding. What weather! The more money you have the happier you live. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. but I was ill. Work on the new road was to have been completed by the end of the year. His first love was a 16-year-old. The one who likes animals can’t be that bad. He succeeded in getting the data. We are to be married in June. He kept glancing over his shoulder. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. There's no need to be rude. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. "I've got into the habit of saying ""good morning"" to my neighbor. At what time am I to be there? Are we to live in a small island? The book was not to be found. The thinner her neck. The bigger Pistike's head. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. I'd find a girlfriend. you'll leave him alone. 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) 2152) 2153) 2154) The longer the better. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. You'd better send the children out. I’m sorry to keep you waiting. You are not to smoke here. The cause of writing this book is simple. The table is made of wood. The lonely often call up their childhood memories. The transistors are missing from the pocket radio. Why don't you ask him what's upsetting him? Why not look it up in the dictionary? How about beating it? If you take my advice. My Trabant is made of paper. All prisoners are to be in bed by 10 o'clock. We were to have gone away the next day. What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. If I were you. The person who is green with envy is my brother-inlaw. The cause of the pile up was bad weather. The less I can see you. His plane was to have landed at six. the poor the rich the blind the disabled The rich managed to save their wealth.

" I advise you to stay here. Off he went. There are some pioneers standing under the flag. It is no use waiting any longer. I suggest that you don't get drunk. She suggested that we go/should go/went. Are you short of glasses? They were short of ashtrays. He is rich enough to buy the villa. It is too windy for us to sail now. I've got such a headache. Hey. (Amanda Lear). Your eyes are like a little pillow. At the end of the month I'm always short of money. Juliska said. motorway highway railway borrow lend There is a spider on the wall. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. rented room co-tenancy We had a very good time at the party. there's a stair missing. and it suits you. He said he would visit me the next week. that's a good cap. Those shoes fit me. Hmm. At the end of the week you will feel well. I could do with a shower. That beer is too much for me to drink. Does the curtain match the wallpaper? That pullover really suits you. I wouldn't let her prick my nose. The tea was too hot for the fly to beat the world record. I am so fat. She can't survive without two cars. I could do with a slimming course. gravelled road rutted road dirt road asphalt road on the way to the office Can you tell me the way to Denton Cottage? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. He works like a slave. She told me to meet her at midnight. Just like that. The flowers need to be watered. You're just like my mother-in-law. What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? house." """Nice day. At last we arrived at the station. Would you like to take a seat? No. He says he's busy. thank you. The chair's got a leg missing. I'm not tired. I have been waiting for you for more than 3 hours. 139 . When I was a kid I would play football every day. The whole car needs re-spraying. a chain jacket doesn't suit you. We soon ran out of drinks at the party. Hmm. Like a movie scene. We went to the zoo in my car. The grass needs to be cut. I am so sticky. In the end nobody stayed on the stage. He said that it was fun to make love in the sun. detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs. You're just like a steam engine. The street is too muddy for Pisti to cross (it). You're as small as a dwarf. That hair style suits you. I'm sorry. I only want to say if there's a way (Superstar). Humans can't do without oxygen. Hmm. Be careful. He suggested that I should leave. and it fits you. lodgings. It is worth buying this Mercedes. Flowers can't do without water. This book is like a bad dream. I could do with a short walk. Hmm. You're too old. I can't do without you. He told her the story of his life. She is out of money. 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) They went to the zoo by car. so they had to borrow some. How are you? -Fine. Does that blouse fit you.2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) 2212) 2213) 2214) 2215) 2216) If the legs are missing. They are seven like the evil. We've run out of wine. I have been waiting for you for several hours. He says he can't survive without ten hours' sleep. subtenancy. He is too drunk to speak. I'm right out of matches. He works as a slave. She's bought a blouse that goes with her pants-suit. That pair of jeans fits me. and it goes with your scarf. At the end of the play they all went to the pub. Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. The wood needs drying out. The batteries want replacing. it's (a) daddy longlegs. The house is in need of cleaning. Like a squirrel up in the tree… You're as beautiful as the sun. The music is too loud for the baby to sleep. She's as pretty as her mother. The train was not slow enough for him to jump on. I would eat it if it wasn't green. The boy told the girl to plight their troth Don't tell lies. Béla said to Marci. You're just as nice as my mother-in-law. The windows want repairing. ain't it?"". thank you. but I've run out of cigarettes. That mini skirt really suits you. too. the table won't stand up. """You are a genius"". There are two oranges in the picture. She is not clever enough to understand it. There is a nice married couple in the photo.

Eve seems to have eaten the roll. There's some pie in the oven. seems to have lost his horse. You'd better not have left. Nobody heard him leaving the house. Then the fly flew on the pie. The girl is wearing a mini skirt. There is a girl standing on the corner. He asked me for some raspberries. I'd better not talk so much. Can you hear Christie bark? Can you see that ghost jumping from rooftop to rooftop? I saw her smile. I've never seen her cry. And I saw her standing there. There is a truncheon in the policeman's hand. No sooner had we sat down than we found it was time to go. How long will it take them to get to Moscow from Székesfehérvár? It took us four days to get to the Hague. He seemed to have been crying all night. was said to have lost his horse. K. There is a cat laughing on the roof. Nobody heard him leave the house. We were thought to be working. This sentence is said to be the last one. was reported to have run away with his horse. seemed to know the gate locking password. K. There's only one house in the street. was reported to have a horse. There were beetles in the bathroom. There are two policemen sitting in a Zsiguli. was said to be a coward. was reported to be wanted by the police. K. I saw them standing hand in hand. It seemed to be boiling. Hungary is believed to be similar to wool. There were swallows flying towards South-Africa. She's been sleeping since morning. K. We'd better go home now. It seemed to be a stolen car. Hardly had we started when the car got a flat tyre. Can you hear my heart beat? I saw them walking hand in hand in the garden. He is said to love nobody. There seemed to be a few more left. 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) Were you about to leave? Were you going to leave? I wasn't going to eat it. The pie is on the table. Last year K. His car was thought to have been stolen. You'd better not eat it. Ask him the time. I heard the door opening. Hardly had he arrived when he had to leave again. One goose neck is said to be better than two hen necks. You'd better close your eyes. is reported to have left for the castle. He doesn't seem to care about anything. 140 . seems to be loved by every child. How long will it take you to take off that skirt? It took them two hours to take the smile off his face. There's a banana on the lemon tree. The poor bloke was thought to be poor though he was rich. The cat likes romantic stories. she shrinks with every big wash. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. K. K. seems to be looking for a battlefield. is said to have been a lady-killer when he was young. There are a lot of bathrooms in his house. K. He is supposed to be hiding in the country. The door seemed to have been closed. He is reported to have fallen from the fifth floor. It takes me 20 minutes on foot and 30 minutes by car. The policemen are looking at the girl. He was a soldier for two years. K. is reported to have a horse. We'd better not go together. We'd better have used the lift. It seems to be boiling. I heard Julia singing in the bathroom. The kitchen is beside the bathroom. She is said to have been less than fourteen when she lost it. He had better have slept. K. It took Joe a week to paint my room. K. is thought to know the king. You'd better not tell him. K. I'd better sleep. Hoe long does it take you to get to Csepel from Erzsébet. He was thought to be clever. It will take them half a day to replace the crankshaft. No sooner had the game begun than it started raining. since morning for six months for weeks I studied the piano for two years. You'd better be quiet. You'd better not put on your dress. You'd better put on your dress. too. There was a flea balancing on the cat's moustache. K. She's said to have had to leave. is said to have been deserted by his horse. And I saw her standing there. K. There was a fly skidding on his bald head. There were two ovens in the kitchen. She is believed to be a foreigner. You'd better have closed your eyes.2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) 2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) The pioneers are singing. is said to be a coward. I was just about to taste it. She's been sleeping for 6 hours. (Beatles) I can hear someone knocking. K. K. The truncheon is black. There was a sonorous voiced men's chorus singing the refrain of Coshlet. seemed to have been defeated. It took her less than 10 minutes to make scrambled eggs. Hoe long did it take you to read 'War and Peace'? I asked him his address.

He took off his shoes. They robbed a bank. You don't know what you're saying. He's very good at driving. He prefers to get up early. The only problem is that it's rather expensive. She put on her coat. They prefer running to swimming. There's no more. I'll buy it for you. Whatever you drink. She is good at languages. She was much better at cooking than you and that's it. That won't make her balder. I know exactly what kind of a woman your first wife was. is there? No. he always disagrees. Whoever says it is a liar. He prefers getting up late. Whichever he marries. I haven't seen a moron like you. whatever you do. I can't hear a thing. They stole 100 forints from the old lady. one lesson is 45 minutes. in Csepel Workers' Home.2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) Ask him for a watch for your birthday. I'll be there. Wherever you go. 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) However much it hurts. They stole 2 million forints. I'd prefer to go to Greece. However much money he has. I don't want to see him. Let's meet at 6 o'clock. You are nothing like my first wife. he's stupid and that's it. With us. he'll regret it. Fradi is the first. (Susie) Whoever it is. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. you'll get sick. I'm coming with you. I am as tough a guy as you are. 141 . It is 5 hours GMT (Greenwich Mean Time). This is the only exit. He's the only person in the office who smokes. She was just like that. I prefer beer to wine. It's ages since I met them. She tried hard to please everyone. But she wasn't as selfish as you are. Control yourself. She may use make-up. You're the only one who'll have me. They are good at singing. I am as tough a girl as tough a guy you are. Wherever you go. This is the only way to convince him. Whatever I suggest. It's two months since we talked. They robbed the old lady of 100 forints. However big my ears. I prefer cats to dogs. Whatever it costs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful