Dohár Péter

Kis angol nyeltvan

-2-

Tartalom
Néhány fontos nyelvtani tézis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Tense Present Continuous Tense Present Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Past Perfect Tense Past Continuous Tense Past Simple Tense Future Perfect Continuous Tense Future Perfect Tense Future Continuous Tense Future Simple Tense Igeidők összefoglalása II. Szenvedő szerkezet (Passive Voice) III. Függő beszéd - Függő kérdés (Reported Speech, Reported Question) IV. Műveltetés (Causation) V. Feltételes mód (Conditional) VI. Célhatározói mellékmondat (Clause of Purpose) VII. Jelzői mellékmondatok (Relative Clauses) VIII. Segédigés szerkezetek (Auxiliaries) IX. The Verbal Phrase (Infinitive, Gerund, Participle) 79 (Hetvenkilenc) apróság 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Főnevek és azok többes száma Some, any, no Sok és kevés (many, much, a lot of, few, little) Összes; minden (all, every, each) Both, either, neither Birtokviszony (‘s; of) Melléknevek fokozása és összehasonlítása Névelõk (articles) Bárcsak (I wish, if only) Valaha (used to, would) Ugye-kérdés Inkább (would rather) Mintha, hogy (as if/as though) Mit gondolsz, ki vagy? Jellegű mondatok Azt hiszem, nincs igazad jellegű mondatok Nyak, -nyek, -nyuk, -nyük “képző” Azt akarom, hogy te csinálj valamit Ideje, hogy… (It is time) Kedvem van… (I feel like) Is, is...is, sem, sem...sem Amíg… (until) Időhatározói mellékmondatok Keményen, illetve alig (hard, hardly) Used to Történetesen… 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Nálunk, hozzánk Át, keresztül (across, through) Reggeli, ebéd, vacsora Udvariasság To be to szerkezet Készült valamiből (made of, made from) Jelzős szerkezetek Az oka valaminek (reason for, reason why) Sikerül - nem sikerül Szegények, gazdagok stb. Milyen...; Ilyen...; Olyan… Minél...annál Az, aki… Egyre csak (keep + ing) Make Tanácsadások Rászoktam, leszoktam Hiány Tell, illetve say Suggest Dátumok Thank you Hogy hívják? Házak és lakások Érzi magát Néhány prepozíció (arrive to, at, in) Több (several, more) Ma reggel, ma este stb. Érdemes – nem érdemes Would jelentései Like; illetve as…as Too és enough Jól áll (suit, fit, go with, match) Úton (road, illetve way) Kölcsönkér és kölcsönad There is/are/was/were/will be Since és for Alighogy…máris Jobb lenne, ha (had better) Láttuk; hallottuk (see és hear) Azon van, hogy (to be about to) Úgy tűnik, azt mondják róla… Meddig tart? Vagy fél órát (take) Kérdez vagy kér (ask) Az óra De jól táncolsz! (good at) Két éve nem láttalak Jobb szeret (prefer) Gonna, wanna stb. Rabol és lop (rob, steal) Az egyetlen (the only) Bárhová, akármit Fölvesz – levesz (ruhát) Remélem (I hope)

-3-

vagy nem folyamatos. Nyilvánvalóan akkor folyamatos egy cselekvés. A magyar nyelvben három logikai időt (jelen.a jelen időben érvényes. tehát csak azokat az eseteket vizsgáljuk meg. Kihúzták a fogam. illetve nem rendeltünk hozzá semmit (----). melynek neve PERFECT. mint maga a cselekvés . hogy a magyar nyelvben is bizonytalanság van az ilyen mondatoknál. Tudományos aprólékosság híján. ha éppen most történik. így az angolban is. amikor végre megtalálta a megoldást. nem tartalmaz befejezett szemléletet. mely a felosztáson "----" jellel jelölt. Ede megette az ebédemet). Jóska már órák óta gondolkozott. vagy hosszabb ideje játszódik. most azt vizsgáljuk meg. hogy noha 3 TIME-ról beszélünk. olyan cselekvést képzelj el. logikai időket (TIME) és igeidőket (TENSE). egyfajta múltas árnyalatot ad. esetleg a múltban folyamatosan történt. tehát előidejűségről. Eddig tehát 6 TENSE-ről beszéltünk. Az angol nyelvben azonban még a mai napig is több igeidőt tartanak számon. vagy olyat. A Future Perfect esetében jövő időről beszélünk ugyan. Ezen felül azonban az angol nyelv külön igeidővel fejezi ki azt is. tehát egyszerű szemléletmódot. hogy a 3 TIME-hoz az angol nyelv hozzárendel egy PERFECT szemléletmódot. minden nyelvben. tehát nem tudok enni.ami a beszélő. Így aztán érthető. 4 . a másik oldal. Pl. a vonalak mentén egyre följebb haladva a következőt olvashatjuk le: PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE). Ez utóbbi két magyarázat persze egymással összefügg. (Pl. de átütő sikert egy fordítás sem aratott. az angolban élesen el kell határolni ezeket egymástól. vagy nem folyamatos. A Present-ből kiindulva. melyben a cselekvés a múltban kezdődött. Az így létrejött 6 TENSE-hez ismét hozzárendeltünk valamit: vagy folyamatos. mely alapvetően jelen idejű.így a magyarban is . Magyarra történő lefordításával sokan próbálkoztak már. melyek a szürke hétköznapok kommunikációjában elengedhetetlenül szükségesek. vagy a jövőben fog megszakítás nélkül lejátszódni. ami az egyes TIMEoknak befejezettséget. illetve nem-perfect jelentéséről. Az igeidők felosztása és a TIME-mal való kapcsolata a következőképpen fest: Adott tehát a három TIME: Present (jelent). de az idők folyamán az ún. P1. hogy esetünkben minden TIME-on belül 4 TENSE-et különböztetünk meg. megkapjuk a 12 angol igeidő nevét. jövő). Present Perfect az is. vagy "múltas". Ebben a mondatban Jóska gondolkodása megelőzte a megoldás megtalálását. olyan cselekvést kell elképzelni. de a cselekvés a jövő egy pontján befejezett lesz. hogy a macska két órája nyávog. Ha az ábrán látható szavakat a megfelelő vonalkák szerint összeolvassuk. Természetesen nem minden cselekvés befejezett. de a múlthoz is köze van. amelyben a múlt időn belül még égy múlttal találkozhatsz. Holnap ilyenkorra az aratás már rég befejeződik (vagy befejeződött). a 3 TIME perfect. hogy mikor melyik igeidőt kell használni. E felosztás és névadás után.e két idő nagyjából megegyezik. s végül megkaptuk a 12 TENSE-et. de a nyávogás momentán is hallható. de megfelelő igeidő hiányában a magyar nyelv a meglévő három idő valamelyikét használja. ezért a 3 TIME-nak csak az egyik oldalán lehet látni PERFECT-et. mint maga a jövő idő. "Ede megevé ebédem". és manapság a köznyelvben ugyanennyi igeidőt tartunk számon. Ez a 12 TENSE természetesen a 3 TIME-ra épül. past (múlt) és future (jövő). ha azt mondom. Ha tehát a jelenidejű perfect-ről beszélünk. Ez a PERFECT valami olyasmi. elbeszélő múlt (pl. és ez a tény a beszélő szempontjából legalább olyan fontos. egy egyszerű matematikai művelettel (3 x 4) tehát megkapjuk a keresett 12 TENSE-et. Látszik.I. megkülönböztetnek ún. a TENSE-ek száma 12. Szabó Dezső) lassan kikopott a beszédből. de a hatás . Pl. Míg azonban számos nyelvben . E három TIME mindegyikéhez egy különleges szemléletmód kapcsolható. TENSES Mint köztudott. Ha Past Perfect-ről van szó. mint amennyi "logikai időt". és a ma használatos múlt idő vette át a szerepét (pl. ha a cselekvés már lezajlott ugyan. Láttuk tehát. Ilyen lehet például az. Régebben létezett két fajta múlt idő. vagy hallgató szempontjából fontosabb. vagyis Past Perfect-ről van szó. múlt. tehát egyszerű (SIMPLE). méghozzá úgy. Tehát: A három TIME-hoz hozzárendeltünk PERFECT szemléletet. ha egy cselekvés folyamatos (CONTINUOUS). ahol a múlt idő egy pontján egy korábban elkezdődött cselekvés befejeződik.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have been playing the violin for five years. She has been happy for 5 minutes.) Példa az utóbbi esetre: A férj kissé pityókásan ér haza. Számtalan eset van ugyanis.) 1. hogy összeházasodnak? Összetett igéknél (to be married. és valószínűleg folytatni is fogja.). A Present Perfect Continuous Tense -ben legyakrabban használt kérdőszó. hogy I have been being married. I’m speaking with him for half an hour stb. amikor az igeidők helytelen alkalmazása félreértést okoz. ilyenkor szerepét átveszi a Present Perfect Tense. és dühösen felkiált: Béla. töretlenül tart egészen a jelenig. Már öt éve hegedülök. DE! I have been drinking beer for half an hour Már egy fél órája sörözöm. How long…? (mióta) és Since when…? (mióta) Például: How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. (A felosztás a fent látható ábrán jelzett számok sorrendjében történik. (gyakori) Ezzel az igeidővel kapcsolatban kell megtanulni a since. hogy ezt az igeidőt tagadás esetén csak ritkán használják. Példa az előbbi esetre: She has been doing aerobics for 6 months. hogy ezt az igeidőt akkor használják. vagy ismeretlen (for ages) pontjából elindul és hajthatatlanul. melyről részletesen a 79 apróságban olvashatsz. Első találkozásunk óta szeretlek.Súlyos tévedés azt gondolni. valamint melléknevek használata esetén a Present Perfect Continuous Tense nem használható. hogy 3-4 igeidővel az ember elboldogul. 6 éve vagyok nős/férjnél. to be engaged. hogy: I am married for 2 years. (Nem lehet azt mondani. 1896 óta tanár. amikor az aktus a jelen előtti pillanatban már befejeződött. you have been drinking again! (A férj az ivást a mondat elhangzása előtt már abbahagyta. Felesége meglátja. helyette a present perfect használatos. He has been a soldier for 27 years. A fenti ábrából egyértelműen kiderül.) I have been in love with you since we first met. 27 éve katona. (ritka) He hasn’t played poker for 8 years. Már öt perce boldog. képzésük és elsősorban használatuk szempontjából. és akkor születnek ilyen mondatok. illetve for helyes használatát is. ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock). Have you been playing the violin for five years? He hasn’t been playing the violin for five years. to be in love. Ugyanez vonatkozik foglalkozásokra is: Például: She has been a teacher since 1896. Például: I am drinking beer for half an hour Még fél óráig fogok sörözni. A cselekvés valószínűleg folytatódni fog a jelen után is. E rövid bevezető után a továbbiakban az egyes igeidőket részletesen megvizsgáljuk. Például: He hasn’t been playing poker for 8 years. Magyar anyanyelvű és angolul beszélni igyekvők esetében leggyakoribb hiba a TENSE használatánál. (Hat hónapja csinálja. Ami teljesen hibás!! 5 . hogy összekeverik a Present Continuous-sal. Például: I have been married for 6 years. bár számos példa van arra is. stb.) Lényeges.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The lonely swans have been floating in the bay Ősz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. Láttam már ezt a filmet A rajz azt próbálja bemutatni. Nyár óta csak rád gondolok. jött be a csótány (cockroach) stb. ezért van hideg. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been eating that fish for hours. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been smoking since last year. 2. hanem az.mint a neve is mutatja .az ilyen mondatokat leggyakrabban MÚLT időben fordítja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been working for three weeks. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How long have you been teaching? Mióta tanítasz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s been whining for two days. hogy egy megtörtént cselekvés annak minden hatásával a jelen időt ábrázoló NOW-t bombázza. Ennek a magyarázata pedig igen egyszerű: egy angol számára ugyanis ez az igeidő . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone has been ringing for five minutes. húzó. Have you seen this film? I haven’t seen this film. De nézzük először egy mondat felépítését és a rajzot. since autumn/fall. autóval jár. mióta kivették a manduláját. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been sleeping since noon. hogy a jobb kezemmel (bal kezesek balkézzel) csavaró. mint amit a beszélő kifejezni igyekezett: Például: How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Példák Present Perfect Contiuous-ra: I’ve been thinking of you since summer.A hallgató számára időnként érthető a mondat így is. Tavaly óta cigarettázik. PRESENT PERFECT TENSE-t kell használni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been thinking of mum for a week. Órák óta azt az egy halat eszi. mint a múltbeli cselekvés. Már egy hete csak a mamára gondolok. milyen következménye van a jelenre. hanem az. Például: I have opened the window. Itt tehát nem az a fontos. azonban sokszor teljesen mást jelent. Két napja nyüszög. hogy ennek milyen hatása. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been travelling in a car since he became a minister. Már három hete dolgozom. Mióta miniszter lett. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been keeping a diary since she was fourteen. Vagyis olyan esetekben kell ezt az igeidőt használni. Minden olyan esetben tehát. hogy az ablak most nyitva van. Ablakot nyitottam. Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have seen this film. ha nem a cselekvés maga a fontos a beszélő számára. Tizennégy éves kora óta ír naplót. a magyar . friss levegő. Már öt perce szól a telefon.JELEN idő. amikor a jelenlegi állapot fontosabb. nyomó vagy egyéb mozdulatot végeztem az ablak kilincsével. PRESENT PERFECT (SIMPLE) TENSE Az átlag magyar ember számára minden angol nyelvtani szabály közt ennek az igeidőnek a megértése és elsajátítása okozza a legnagyobb gondot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been snoring since his tonsils were removed.megfelelő igeidő híján . 6 . Dél óta alszik. ezért esett ki a macska. Azóta horkol.

de még megtörténhet: I haven’t been to Tótkomlós yet. I haven’t learnt it yet. hogy I have been living here for two years. még szavak kijelentő mondatban now. ma reggel (this morning). és nem az ott-tartózkodást. ma délután (this afternoon). Fentiek leglényegesebbjeit összefoglalva: PRESENT PERFECT-et használj az alábbi tótkomlósi esetekben: 1. melyeknél már szót használsz: I have already been to Tótkomlós. azért mert a PRESENT PERFECT az odamenetelt és visszajövetelt hivatott kifejezni. ezen a héten (this week). I’ve already been to Tótkomlós. talán csak annyi a különbség. Olyan múlt idejű kijelentéseknél. Háltam már lópokrócon. Ma reggel jártam Tótkomlósan.Ennek az alapgondolatnak a megértése talán kulcsot ad a helyes használathoz.: b) Pl. Még mindig nem kérdeztem meg. Végre már ezt is megtanultam. De hisz ezt már tanultam. I’ve never slept on a horse blanket. Jártam már Tótkomlóson. PRESENT PERFECT-et használj az alábbi esetekben: a) Pl. Néhány fontos tudnivaló: Már. de a történésnél fontosabb a hatás: He has given her a kiss.) A két mondat jelentése nagyjából hasonló. 3. így nem jöhet velem diszkózni. I’ve slept on a horse blanket this week. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. Jártál te már Tótkomlóson? Még nem jártam Tótkomlóson. de nem kötelező 7 .: d) Pl. ha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenig tart: Pl.: c) Pl.: e) Pl. Még sosem háltam lópokrócon.: I’ve been to Tótkomlós this morning. Még nem jártam Tótkomlóson. vagy at? Nos.: I have lived here for two years. hogy az “I HAVE BEEN LIVING”. Épp most jártam Tótkomlóson. lately. Olyan kérdéseknél. (Amennyiben e magyarázat nem világos. Megcsókolta (és most várandós). f) Ha a cselekvés befejeződött ugyan. ebben a hónapban (this month). még mindig (nem) minden típusú mondatban still Például. A még teljesebb megértéshez néhány pontban összefoglaltam a használati tudnivalókat. Hogy miért to és miért nem in.: Olyan cselekvéseknél. I have already learnt it. mondat érzelmileg dúsabb. recently (nemrég) esetén a present perfect használata valószínű. kérdő és tagadó mondatokban yet Például.: I still haven’t asked him. Lábát törte. ha a cselekvés még nem történt meg.: Pl. Olyankor. melyek megtörténtek már. I’ve already slept on a horse blanket. amennyiben persze nem huzamosabb tartózkodásról van szó.: I have learnt it now. ebben az évben (this year) stb. E héten háltam lópokrócon. melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják: Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST): I’ve just been to Tótkomlós. 2. míg az “I HAVE LIVED” kicsit töttyedt. Még nem tanultam meg.) g) A Present Perfect Continuous-hoz hasonlóan. I’ve just sleep on a horse blanket. de a mai napon (today). Épp most háltam lópokrócon. Have you ever been to Tótkomlós? I’ve never been to Tótkomlós. Jártam én már Tótkomlóson. vagy already. úgy jegyezd meg. hogy ebben az igeidőben to-t használj. (De az a mondat is jó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve never been so scared. Pl. but he hasn’t married yet. Még sose féltem így. vagy ül? E szituációban a mondat kulcsszava a now. but this evening she is drinking“kevert”. s használata is elsősorban egy bizonyos szituációra épül. Épp most ment el hazulról. Is she sitting or standing? I am reading this fantastic explanation now. Általában 7-kor kel. vagyis amikor a beszéd pillanatában éppen történik valami. mivel képzése viszonylag egyszerű (bár sokan hajlamosak arra. Amennyiben a szokásostól eltérő cselekvéseket akarjuk mondatba önteni. Egész mostanáig boldogok voltunk. 2. Általában Camparit iszik. Is she smiling at me? She isn’t smiling at me. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you gone to sleep yet? Elaludtál már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s just hidden it. Ez az az igeidő. kifejezéseket. Pl. de ma este kevertet.: He usually gets up at 7. mint “She smiling at me”. PRESENT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: She is smiling at me. A kezét már megkérte. Azért ugyanis. vagy írás pillanatában történő cselekvést akarunk kifejezni. mellyel az angol nyelvet tanulók stúdiumaik folyamán először találkoznak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We have been very happy until recently. de e héten 8-kor. Épp most dugta el. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He hasn’t yet answered. 8 . haven’t you? Kicsit meghíztál. Én még ilyet nem láttam! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haven’t we met somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you apologized to him yet? Bocsánatot kértél már tőle? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve already read it.) Még mindig nem felelt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ve put a bit weight on. (He still hasn’t answered. are szavakat. s alkotnak olyan mondatokat.: Használjuk tehát akkor. but this week he is getting up at 8. ami helyett szinonímaként használhatjuk az at the moment stb. Példák Present Perfect-re: She has just left home. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I haven’t seen anything like that.A későbbiek folyamán a PAST TENSE tárgyalásakor még visszatérünk a PRESENT PERFECT TENSE-re. Épp rám mosolyog. ami természetesen hibás). Most áll. 3. Ezen kívül azonban ez az igeidő néhány más esetben is használatos. szintén ez az igeidő használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba állítva). nem? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s already popped the question. He is watching TV now. Már olvastam. 1. She generally drinks Campari. hogy a mondatból kifelejtsék az am. de még nem vette el. is. Épp TV-t név. ha a beszéd.

Majd holnap kimegyek a piacra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am crying. see. és a hangját is hallom.: Now I know. hogy láthatom a lányt és hallhatom a hangját. b) elsősorban a see és hear igék esetén betesszük a can szócskát a mondatba: Pl. Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m eating an apple. now I remember. Hull az elsárgult levél. Állandóan csapkodja az ajtót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m not writing or reading. Ülök egy rózsaszínű kádban. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m thinking. Almát eszem. Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel. Gondolkodom. Állandóan vitatkoznak. know. Vigyázz! Ezt a típusú mondatot tilos úgy fordítani. 9 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m sitting in a pink bathtub.: Ez az igeidő jövő időt is kifejezhet. Oh. Lehúnyja kék szemét az ég. Most épp nem írok. Ez kezd bedilizni.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sky is closing its blue eyes. Ilyenkor két lehetőség van: a) a PRESENT CONTINUOUS helyett PRESENT SIMPLE-t használunk: Pl. Áh. szintén ezt az igeidőt használd! Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The coat is sleeping on the chair. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am writing. például dühösen akarsz kimondani.: He is always listening to that stupid disco record! Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! You are always telling me lies! Állandóan hazudsz! Az angol nyelvben vannak olyan igék. and I can hear her voice. Csöng a telefon.: I can see the girl. nem olvasok. 4. Pl. Írok. Alszik a széken a kabát. hear. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kate is coming round tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’re always arguing. remember. Most már tudom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to market tomorrow. forget stb. Sírok. melyeket nem lehet a fenti igeidőbe tenni. tehát az akaratunktól független cselekvéseket kifejező igék. plusz a want ige.3. most már emlékszem. Példák Present Continuous-ra: What are you doing? Mit csinálsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Where are you going? Hova mész? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Are you kidding? Most hülyéskedsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The yellow leaves are falling. A buszra várok.: understand. Kati holnap jön át. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He is always slamming the door. Holnap este színházba megyek. I am going to the theatre tomorrow night. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m waiting for the bus. too. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s cracking up. A mondat helyes fordítása: Látom a kislányt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone’s ringing.

Fontos! Kérdezni és tagadni DO-val kell! Egyes szám harmadik személyben (she. (she eats. Utálom az esőt. often. c) Pl. never. Do you love me? She doesen’t love me. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometimes she sleeps until eight. melyek a következők: every day. Ismerlek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do you like me? Tetszem neked? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 .. usually. Éjjel nappal rád gondolok.: Általánosságokat. Pl. b) Pl. Ott megy az álmunk. Do you understand? I remember everything. Szabad akarok lenni. d) Bizonyos szavaknál. Példák Simple Present-re: I think about you night and day. Itt jön a Nap. Animals never kill each other for money. I mean I’m busy on Friday. minden reggel stb. every week stb. Az állatok sosem ölnek pénzért. remember stb. ismétlődően megy végbe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually get up early.4. tehát például minden nap. Szeretlek. (Beatles) There goes our dream. Ennél az esetnél gyakran használunk időhatározó szókat. I love you. viszonyokat kifejező esetben: The sun rises in the East. Érted? Mindenre emlékszem. e) Pl.: Mondatkezdő kifejezéseknél: I think you are right. PRESENT SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I love you. I usually read NÉPSZABADSÁG. understand. Úgy értem. I know you. melyeket nem lehet Present Continuous-ba tenni: know. rarely.: I want to break free. Néha nyolcig alszik. once a day. I believe you buy and sell clothes. he plays) A rajzon látható kis karikák azt próbálják érzékeltetni. once a year stb. sometimes. Korán szoktam kelni. She usually goes to bed at midnight. A következő esetekben használj PRESENT SIMPLE TENSE-t: a) Pl. Szeretlek. he. hogy a cselekvés rendszeresen. Remélem érted a könyvet. generally.: A here és there szavak mellett: Here comes the sun. Azt hiszem igazad van. I hope you see through the book. Éjfélkor szokott lefeküdni. seldom. want. it) ne felejtsd el az s ragot az ige végén. szokásos: We often go to the cinema. A Nap keleten kel. I hate rain. hogy pénteken nem érek rá.: Ha tehát a cselekvés rendszeres. A NÉPSZABADSÁG-ot szoktam olvasni. Gyakran megyünk moziba.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They had only been eating for five minutes when more guests arrived. Mikor felébredtem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hope you are fine. There he sat down and poured some water into a glass and drank eagerly. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When he woke up. papír a gépben. the girl had been waiting for twenty minutes. b) Akkor is használják. a kakas már fél órája kukorékolt. mikor verge kiment. hogy a múltnak azt a bizonyos pontját vagy PAST SIMPLE-vel kell kifejezni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Here he comes. Mikor felébredt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She paints every evening. Remélem jól vagy. Kérdő: Had he been drinking for a long time when we arrived? Ez az igeidő tulajdonképpen a PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatása a múltba. ahol a cselekvés a régmúlttól a múltig tartott. Mikor megjöttünk már két órája ivott. de gyakran nevet. mikor újabb vendégek érkeztek. A két tagmondatot by the time. Példák Past Perfect Continuous-ra: He had been typing for ten minutes when he saw Már tíz perce gépelt. Nem ízlik a leves. the train had been going for ten minutes.: When I woke up. Ritkán sír. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never play golf. Minden este fest. Futni szoktam. Minden nap felkel a Nap. vagyis a cselekvés a régebbi múlt egy pontján kezdődött és a múlt egy pontjáig tart folyamatosan. hogy nincs there was no sheet in the typewriter. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually go running but I never go swimming. Mikor a sarokra értem. Én nem golfozom. 5. Már egy órája ugatott a kutya. You don’t know why? Because he had been drinking beer the whole evening. he had been drinking for two hours. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She seldom cries but often laughs. Soha nem segít. Pl. már 10 perce ment a vonat. a lány már 20 perce ott várt. When I got to the corner. Utálom a birkahúst. (pl. PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: When we arrived. vagy pedig egy időhatározóval. Then he took the jug and began to drink from it. 11 .I don’t like the soup. when stb. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sun rises every day. de úszni nem járok.: at 5 yesterday) a) Ezt az igeidőt általában összetett mondatok esetén kell használni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The dog had been barking for an hour when at last he went out. Lényeges. ha egy történet elmesélése közben a beszélő a múlt egy pontjáról hirtelen visszatekint egy még korábbi eseményre: Pl. Itt jön.: He went to his room very slowly. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hate mutton. Még csak öt perce ettek. mikor látta. the cock had been crowing for half an hour. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She never helps me. kapcsolhatja össze.

mire rászánta magát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. már összetört a szívem. ha nem használunk speciális kötőszavakat.hogy nincs otthon zsír. Dühös voltam rá. Miután megette. the train had already left.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been busily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. Nem is gondoltam a halálra. Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 . Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. PAST PERFECT TENSE Kijelentő: By the time I woke up the girl had already left the room. Példák Past Perfect-re: By the time the hunter had loaded his gun. Pl. Mielőtt elszaladt. mikor a vizsgabiztos megkérte. hogy cseréljenek helyet. Kérdő: Tagadó: Mire fölébredtem. Mire kiért az állomásra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------After he had eaten it. Mire rájöttem. A PAST PERFECT esetében tehát arról van szó. mielőtt beálltál a zenekarba? I hadn’t thought of death until I met the devil. ha tehát a mesélő visszatekint egy korábbi eseményre. a vonat már elment. Had you learnt singing before you joined the pop-group? Tanultál énekelni. Nagy elánnal bontotta a csirkét. Már rég megsavanyodott a túrórudi. sárgarépát dugott a puska csövébe. A két mondatot összekötő szó lehet: by the time. hanem már korábban véget ért. Pl. he got sick. before. Of course. when. rosszul lett. Órák hosszat ült a rókalyuk előtt. the hare had already run away. a) Elsősorban összetett mondatoknál használjuk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had been sitting at the fox-hole for hours when at last a hare / rabbit / bunny showed up. after stb. mikor verge feltűnt egy nyuszi. because he had drunk liters of wine before.: He started to play football. hogy szélhámos. she had already broken my heart. Mire a vadász megtöltötte a puskáját. Az 5/b-hez hasonló esetekben is használjuk.: By the time he got to the station. míg nem találkoztam az ördöggel. a lány már kiment a szobából. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Before she ran away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. b) A szövegkörnyezetből is egyértelműen kiderülhet az előidejűség akkor is. When I realized she was a swindler. 6. a nyuszi már elszaladt. de itt a régebbi cselekvés nem tart folyamatosan a múlt pontjáig.: c) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. hogy egy múltbeli cselekvés bekövetkezésekor egy annál korábbi cselekvés már végetért. but in a few minutes he ran out of breath and collapsed. hogy megegye. amikor rájött. mert elfelejtete föladni a levelet. akárcsak az előbbi igeidőt.

PAST PERFECT CONTINUOUS-t úgy tekintettük. the sun was shining brigthly in the sky.) Pl. csak itt nem adok meg konkrét időpontot. az időpontot nem számmal. mely cselekvés PAST SIMPLE-ben van. hogy ő milyen sokat dolgozott. just then . Sz. hanem hosszabb időn át tartott. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She went mad when she saw I hadn’t brought bread.Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. izzadt. mikor a gyerekek betörték az ablakot. hanem részenként szemléli. Pl. PAST CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I was reading when she entered. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My hair had turned grey by the time I wrote this. mikor agyonvágta az áram. a PAST CONTINUOUS azonban a végbement cselekvést nem egészként. mely cselekvések mindegyike egy bizonyos időpontban ment végbe.: What was he doing at 10:18 yesterday? At 10:18 yesterday he was pouring poison into the glass of the king. the dog was barking widly. Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata. A lámpát szerelte. egyszóval gürizett.: I was singing a song when the children broke the window. birds were singing and of course. mielőtt kiköpte. Itt egy példa. Ebben a mondatban a feleség azt igyekszik férje tudomására hozni. mire ezt megírtam.) 2. mint az 1. egymástól függetlenül mentek végbe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had chewed it well before he spat it out. You know darling. Were you reading at 6 yesterday? I wasn’t writing anything just then. mikor látta. mikor bejött. Mesélt a lovakról. Ha az 5. Ezt az időpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni: 1. újságot olvas. a keze kérges lett. és így szól: 13 . számmal. I was working very hard all day yesterday. hanem egy másik cselekvéssel fejezem ki. miről van szó. vagy betűvel jelzett pontos időpillanattal (pl.sz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He droned on about horses he had known when he was an ostler. Pipa volt. Férj. Pistike was banging on the floor. 7. Ilyen esetben PAST SIMPLE is használható. ha a cselekvés nem egy adott pillanatban játszódott le. the cat was mieuwing.sz. ha a cselekvés a múlt egy adott időpillanatában ment végbe.: A szituáció: Feleség panaszkodik.éppen akkor stb. at 10 o’clock. He was repairing the electricity when a short circuit killed him. hogy világos legyen. c) Ezt az igeidőt használhatjuk akkor is. Megőszültem. hogy nem hoztam kenyeret. a) Akkor használjuk elsősorban tehát. amikor ezt az igeidőt a 3. A cselekvések tehát egyidőben. Épp olvastam. Jól megrágta.: While I was reading Népszabadság. majd összeesett. Épp egy dalt dúdoltam. mint rendesen. hogy rettenetesen elfáradt. Pl. b) Az a ponttal szoros összefüggésben van ez az eset is. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. PRESENT CONTINUOUS tükörképének tekinthetjük múlt időben. the telephone was ringing. (Tehát 10:18-kor éppen öntötte a mérget a pohárba. Pl. hanem több cselekvést állítok egymással párhuzamba. mint ez a rajzból is kiderül. at six o’clock. akiket lovászfiú korából ismert. PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatását a múltba.

tehát PAST SIMPLE-vel fejezi ki mondanivalóját. vicceknél. hanem fiát fürdette.) a) Mindenfajta múltban történt esemény elmondásakor. and Owl was tearing his hair. Épp krumpliért állt sorba. egyszóval jusson (ez azt jelenti. Bagoly meg a haját tépte. Piglet was staring at the ground. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T. Micimackó mézre gondolt. tehát meggátolja. üres a szemetes). Fél nyolckor nem a hiradót nézte. a száját harapdálta.Oh. hogy a cselekvés bármilyen aspektusa a jelen szférájába emelkedjék. Például: Who went to see the doctor? Ki ment el az orvoshoz? Which doctor bought a Rolls Royce? What blew up? Melyik orvos vett R. hogy a munkának milyen apró mozzanatai voltak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was watching the tale even at midnight. A rajzon látható függőleges és ferde vonalak kompoziciója egy falat próbál ábrázolni.R. friss zsemle. Útközben a lányokról beszélgettek. ő a lejátszódott cselekvést mint egészet nézi. mi ment el?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. but out of the sky turned up a hunter who killed the wolf. Malacka a földet nézte. mely a múltban játszódott le. was holding the hay shaft for a long time. 14 . a jelenhez semmi köze. 8. sztoriknál. Példák Past Continuous-ra: We were eating pumpkin pie when he casually said… Épp sütőtököket ettünk. who ate her. melyik kutya ette meg? stb. mikor lazán megszólalt:… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were you sleeping during the show? Aludtál az előadás alatt? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While he was playing golf. too. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the way they were talking about girls.-t? Mi robbant fel? Tegnap orvoshoz mentem. vagy essék. But on the way to her house she met the evil wolf. Míg a nyuszi magyarázott. swallowed the lovely old lady. mely a cselekvés és a jelen idő között van. Kérdő: Did you go to see him? Tagadó: I didn’t go anywhere yesterday. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While Rabbit was explaining. vagy mondunk el. Olyan kérdőmondatoknál. hogy a cselekvés lezárult. The wolf then went to Grandma’s house. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. egyszóval akkor használjuk. nincs mosatlan. Végig a film alatt a hátát vakargatta. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. Tehát: ki jött?. ahol az alanyra kérdezel. you worked hard. Pl. elsősorban sz eredmény a fontos (tiszta ing.: Little Red Riding Hood (Piroska) decided to visit her Grandma. Miközben golfozott. ha egy komplex eseményt irunk le. opened its pot belly and the girl and her beloved Grandma climbed out safe and sound. Vigyázz! Kérdés és tagadás esetén használd a DID-et. Még éjfélkor is a mesét nézte. nem kell DID (és PRESENT SIMPLE-ben nem kell DO). mikor meglátta a karfiolfülüt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was scratching his back during the whole film. PAST SIMPLE TENSE Kijelentő: I went to the doctor’s yesterday. did you? A férjet abszolute nem érdekli.M. meséknél. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. he was biting his lips.

1978-ban voltam Itáliában. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did you also grow up in the provinces. then to Kardoskút. Tiz perccel ezelőtt jött. Először Csorvásra ment. I haven’t been to Italy yet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never went to school. Két hónapja nem láttam. I’ve never kissed anybody. Én még sosem csókolóztam. 1950-ben lépett be a pártba. Tegnap nem fájt a fejem. Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He arrived ten minutes ago. Te is vidéken nőttél fel? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I pickeled this beetroot in June. Én nem jártam iskolába. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A year ago he was still a cab driver. Példák Simple Past-ra: When did you last see her? Mikor láttad utoljára? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yesterday she came home late again. Ajtót nyitott neki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t have a headache yesterday. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 . Tegnap is későn jött haza. Épp az előbb jött. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t see him last month. Még sosem volt ilyen fejfájásom. He has just arrived. Egy éve még taxisofőr volt. Never departed more. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got a hamster for his birthday. Ezt a céklát még júniusban raktam el. Tegnap este megcsókoltam. felöltözött. that out a maid Bement a lány. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. I’ve never had such a headache. Nem láttam őt a múlt hónapban. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Who killed Norma Jane? Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------First he went to Csorvás. ha a mondat valamilyen módon a múlthoz kötődik. I haven’t seen him for 2 months. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He joined the party in 1950. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When did you eat the cheese straw? Have you eaten the cheese straw? Mikor etted meg a sajtos stanglit? Megetted már a sajtos stanglit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I kissed her last night. Legbiztosabb ismérve a kötődésnek egy múlt időt sugalmazó időhatározó (pl. Még nem jártam Itáliában. The cat caught a mouse ten minutes ago. aztán meg Kardoskútra. (Arany János) Az alábbiakban a Simple Past.b) A PAST SIMPLE egyedülálló mondatoknál akkor használható bizonyosan. ten minutes ago) használata. (Shakespeare) Többé nem jöve ki. Let in the maid. yesterday. in 1956.: He went to Vienna through Andau in 1956. de mint leány. illetve a Present Perfect közötti különbséget próbálom megvilágítani számos szembeállított példamondat segítségével: SIMPLE PAST PRESENT PERFECT I was in Italy in 1978. Kelt a legény. She married that big man 11 years ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Up he rose and donn’d his clothes. Dopp’d the chamber door.

a másik pedig azt. de ott nem fejeződik be. hogy a when-es tagmondatban ne használj jövő időt. vagyis jelenleg birtokomban van. vagyis: I have killed the bear! Azaz: Birtokomban van holtan a medve. No one has ever seen this film. A PAST PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan az egyik időhatározót itt is kiválthatja másik cselekvés. Ezt a filmet még senki nem látta. I have opened the window. Next June I will have been (sitting) in prison for 5 years… Májusban már tíz éve fog focizni. de ez így túl bonyolult volt.He left an hour ago. hogy az egyik TENSE olyan ritkán használt. amit a jeles nyelvészek állítanak. Ebben a mondatban a killed szó past participle (vagyis múlt idejű melléknévi igenév).yesterday) Hiszen hogy is néz ki az a mondat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I bought this week’s a week ago. Ezért aztán az ilyen mondatokban általában 2 idő is szerepel. ez a bizonyos mostohagyerek a FUTURE PERFECT CONTINUOUS. hogy olyan cselekvést használsz FUTURE PERFECT CONTINUOUS-ban. Nos. vagy elkezdődött (a nyil indulhat akár a NOW előttről. hogy birtokában van a medve. hogy „Birtokomban van valamilyen valami” pl. Have you left yet? Egy órával ezelőtt elment. Tagadás esetén ez az igeidő – a többi PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan – szintén nem használatos. I’ve never been in love. aki még nem ismerte a PRESENT PERFECT-et. hogy jelenleg birtokában van az a valami. jövő júniusban). 16 . tehát újabb mondatot alkotott: I killed the bear. Igen ám. Megvette már az ehetit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Last summer I fell in love with a grey haired guy. mely valamikor elkezdődik. és így kiáltott fel: I have the bear! Ezzel azt akarta mondani ős feleségének. Még sose voltam szerelmes. Kérdő: Will he have been playing football for ten years? És a rajz: Ha az ember belegondol. Vagyis Past Simple-ben (mivel a cselekvés ez esetben fontosabb) mondta. hogy a medvét ő ejtette el. Sok ember látta a csütörtöki filmet a TV-ben. hogy fegyházban ülök. hogy az egyik időhatározót a mondat elejére teszem. van valami abban. amikor a következő helyzetet képzeljük el: Az angol ősember. a következőképpen fejezte ki magát. hogy I have written the letter yesterday. és ez az aktus folyamatosan tart a jövő egy meghatározott pontjáig. A PRESENT PERFECT és a PAST SIMPLE közötti különbség megvilágításának egy másik módja. Elmentél már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lot of people saw the film on TV Thursday evening. hogy nem érdemes foglalkozni vele. a megirt levél tegnap. és használata olyan erőltetett és bonyolult. hanem feltehetően még tovább folytatódik. esetleg present perfect-et. Magyarul egy ilyen mondatot csak két tagmondatból álló összetett mondattal lehet kifejezni. Have you bought this week’s yet? Egy hete megvettem az ehetit.) Vagyis: Jövő júniusban lesz 5 éve. Ezért aztán az ilyen mondatokban értelmetlen és lehetetlen is berakni múlt időre vonatkozó időhatározószókat. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE A legújabban megjelenő angol nyelvtankönyvek csak 11 igeidőt tartanak számon. De nézzük a példákat: Kijelentő: In May he will be playing football for ten years. vagyis hogy Megvan a medve. (Elnézést a sok „mondat”-ért. Feleségével azonban azt is közölni akarta. és csak másodsorban érdeke. (pl. Arról van ugyanis szó itt. hogy a cselekvés folyamatát a jövő melyik pontjához viszonyítom (pl. A fordításnál az az eljárás célszerű. Dárdájával elejtett mondjuk egy medvét. hogy a cselekvés mióta tart (pl. 9. hogy az a valami milyen. ahol a beszélő számára elsődlegesen az fontos. Tavaly nyáron szerelmes lettem egy őszhajú férfiba. lévén ilyen igeidő még nem is volt. azt tartják ugyanis. vagyis Birtokomban van a nyitott ablak. csak arra vigyázz nagyon. akár utána). a másikat pedig a végére. hanem jelent. 5 éve). így hát a két mondat helyett kitalált egyet. A nyelv némi megerőszakolásával tehát minden Present Perfect Tense-ben lévő mondatot úgy is le lehet fordítani. hogy Megöltem a macit. az egyik azt mutatja.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. A rajz ez esetben sajnos nem fejezi ki világosan azt. FUTURE PERFECT TENSE Kijelentő: By this time next year I will have graduated from university. A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. mely a jövőbe tart. Itt is lehet helyettesíteni az időhatározót mellékmondattal. hogy itt ordibálsz. Tehát: Amikor házasságot kötök majd Zsókával. A jövőben van egy pont (rajzunkon a fal). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year he will have been building his house for 2 years. the other ones will have burnt down. (leégett). Mire új gyertyát gyújtasz. Jövőre lesz négy éve. vagy inkább elnyelődik benne. Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra. hogy Tengizben dolgozik. Tehát képzelj el egy léggömböt. hogy alszik. Will you have completed your work by 5 this afternoon? Befejezed a munkád délután 5-re? By this time tomorrow she won’t have written the letter yet. melyről a cselekvés visszapattan. Holnap lesz egy éve. majd nekiütődve a falnak szétpukkan. 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------One more minute and you’ll have been yelling here for here for half an hour. I will have been going staedy with her for two years. Egy óra múlva fél órája fog takarítani. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. Még egy perc. (jártunk együtt). Majd ha lemegy a nap. a többi már leég. egy napja lesz. Például: By the time you light a new candle. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. és pont félórája lesz. Példák Future Perfect Continuous-ra: Next year he’ll have been working in Tengiz for four years. Van egy cselekvés. Így hát elmondom. The plane will have landed by 6 tomorrow. már két éve fogunk együttjárni. hogy csöpög a csap. hogy építi a házát. hogy önmagát keresi. Mint a példákból is látszik az időhatározóknál általában nem at használatos (tehát nem …kor). Kérdő: Tagadó: Jövő ilyenkorra fejezem be az egyetemet. Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). Ez történik a cselekvéssel is: vagyis a jövő egy adott pontján a cselekvés biztosan befejeződik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomorrow the tap will have been dripping for a year. fél napja lesz. hogy tizóraizik. amelyik halad a fal felé. Tiz perc múlva tiz perce lesz. 17 . Jövő ilyenkor lesz fél éve. Mikor feljön a nap. hanem by (tehát …ra). és az időhatározói mellékmondatban továbbra sincs jövő idő. hogy pontosan miről is van szó. hogy napozik. Például: All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. Holnap ilyenkorra még nem fogja megirni a levelet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun rises he will have been sleeping for half a day.Például: When I marry Zsóka. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In an hour she will have been doing the rooms for half an hour.

ha a cselekvés a jövő egy általad ismert pontján éppen játszódni fog. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. Tizenegyre legépelem. ha a cselekvés a jövőben hosszabb ideig fog tartani. Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipőmet. Szeptember végére kinyilnak a kerti will have blossomed. Kérdő: Tagadó: Ma este 10-kor épp a baby-vel fogok játszani. tehát at 5 tomorrow történik. Mire hármat számolsz. hogy FUTURE CONTINUOUS is használható más esetben. Majd délutánra megirom. I am playing the guitar now. Például: I will see you tomorrow helyett I will be seeing you tomorrow. a PAST CONTINUOUS pedig azt. we’ll have saved up enough money to buy a flat. FUTURE CONTINUOUS TENSE Kijelentő: I will be playing with my baby at 10 o’clock this evening. Például: I will be painting all day tomorrow. akkor a FUTURE CONTINUOUS akkor használatos. I’ll have done it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time we get old. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you wake up. de azért ez még nem jellemző. 11. FUTURE CONTINUOUS TENSE-be raknak. de nincs benne befejezettség. Holnap egész nap festeni fogok. tehát at 5 yesterday játszódott le. az összes poharat elmosogatom. nem csoda. Végre megint valami szabályszerűség! Mert ha a PRESENT CONTINUOUS azt fejezte ki. 18 . A három time CONTINUOUS TENSE-e tehát szabályosan egymásba csúsztatható. I will be playing the guitar at 5 tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the end of September the flowers in the garden virágok. Például: I was playing the guitar at 5 yesterday. Will you be playing with her…? I won’t be playing with anybody at 10 this evening. Mire fölébredsz. olyan cselekvésre is jó. Egyre erősebb tendencia angol nyelvterületen az. hogy legyen egy lakásunk. ami a múlt egy adott pillanatában. Tegnap ötkor épp játszottam. Mire megvénülünk.Példák Future Perfect-re: I’ll have written it by this afternoon. vagy ha az a jövőben hosszabb ideig tart. I’ll have washed up all the glasses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll have typed it by eleven. Holnap 9-kor éppen játszani fogok. megcsinálom. tehát NOW-ban végbement. megspórolunk annyit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you count up to three. ami a beszéd pillanatában. hogy FUTURE SIMPLE TENSE-es mondatokat. Összefoglalva tehát: vagy akkor használd ezt az igeidőt. PAST CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS FUTURE CONTINUOUS Vagyis: Mivel azonban a PAST CONTINUOUS-nak is van más jelentése (ha még emlékszel. Akkor mégpedig. Most éppen játszom. ha a cselekvés a jövő egy adott pillanatában. amelyik a múltban hosszabb ideig tartott).

A tervek szerint. A legegyszerűbb azonban. Most volt a hirekben. Majd iszunk a Pistáéknál.. Mari néni will be sewing a patch on my jeans. Amig én vasalok. ebben az igeidőben kell használni. és melyek nem skatulyázhatók be a 9. A vége az lesz. melyek a jövőben fognak lejátszódni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you go to the party tomorrow? Mész holnap a bálba? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you have a drink with me? Iszol velem egyet? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We’ll have a drink at Pista’s place. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How will you come out of the cage? Hogy fogsz kijönni a ketrecből? 19 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While I’m ironing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. hogy egész jövő héten esni fog. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. 11. amikor belép a polgármester. Példák Simple Future-re: I’ll wash it tomorrow. 10. FUTURE SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I will meet him tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be ironing while watching TV. a kórus épp a refrént fogja énekelni. 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’ll be rehearsing all afternoon. because I’ll be developing the photos.Egy formai dologra szeretném csupán felhivni a figyelmedet: I és WE után használhatsz SHALL vagy WILL segédigét. Azért ugyanis. Vasalás közben TV-t fogok nézni. Voltaképp minden igeidők közül ez a legegyszerűbb az átlag magyar embernek. hogy bedilizel. Holnap találkozom vele. TV nézés közben vasalni fogok. Jövő ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters. Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. a többi esetben általában WILL-t. pontok valamelyikébe. Jövő ilyenkor nem a Lenin körúton. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing her baby carriage. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be watching TV while ironing. THEY’LL. mert a fényképeket fogom előhivni. Egész délután próbálni fognak. ha összevonsz: I’LL. Találkozol vele holnap? Nem bántalak.. ha jössz. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will it end? Mikor lesz már vége? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ll end up cracking. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. Majd holnap lemosom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knock when you come. Kopogj. HE’LL. A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. Will you meet him tomorrow? I won’t/shan’t do you any harm.Példák Future Continuous-ra: It has just been on the news that it will be raining all next week. mivel mindama cselekvéseket.

There is big fat cloud. már rég megeszi/megette a banánt. hogy eső lesz. Azértse megyek hozzád. Hát ezt én orrbaverem. he will have eaten the banana. I think. If he is smaller than me. Past Perfect Continuous Tense When I entered he had been eating a banana for 20 minutes. Az aktus mindig ugyanaz lesz. Reggel 8 óra óta banánt eszik. vagyis He (Ő) eat (eszik) a banana (egy banánt). Épp banánt evett. I’ll marry you next year. Aigner Szilárd has just said it will rain. Present Perfect Tense Have you eaten the banana yet? I have already eaten the banana. Mire megjöttem. I’m going to be a fireman. Igen. orrbaverem. Majd a konyhában leveszem a cipőmet. Present Simple Tense He eats a banana every day. már 20 perce banánt fog enni. You’ll be a fireman or a soldier. he’s going to take off his shoes. A kettő közti különbség az. A példákból majd világos lesz: Például: I’m going to punch him. vagy olyan cselekvésre utal. Még nem ettem meg a banánt. Are you going to drink it? Will you drink some milk? I’m going to miss you. Future Perfect Continuous Tense When I enter he will have been eating a banana for 20 minutes. Past Simple Tense Yesterday he ate a banana. he had eaten the banana. I’ll take off my shoes in the kitchen. Present Perfect Continuous Tense He has been eating a banana for 5 minutes. when I entered. mely bizonyosan be fog következni. too. Minden nap eszik egy banánt. Megetted már a banánt? Már megettem a banánt. Te. Tűzoltó leszel. I’ll punch him. Ha kisebb mint én. azt hiszem. 20 . Mikor bementem. te is fogsz hiányozni nekem. amikor bejöttem. ez mindjárt leveszi a cipőjét. már 20 perce banánt evett. vagy katona. Past Perfect Tense By the time I arrived. biztos eső lesz. Future Perfect Tense By the time I get there. Épp banánt eszik. I’m not going to marry you. már megette a banánt. I’ll miss you. Te ezt tényleg megiszod? Iszol egy kis tejet? Nagyon fogsz hiányozni. Aigner Szilárd most mondta. He has benn eating a banana since 8 o’clock this morning. Present Continuous Tense He is eating a banana now. mivel a will-hez hasonlóan ez is jövő időt fejez ki.Itt kell megbeszélnünk a going to szerkezet használatát is. Hey. I haven’t eaten the banana yet. Tegnap evett egy banánt. Én mindenképpen tűzoltó leszek. Mikor bemegyek. Yes. Majd jövőre feleségül veszlek. Past Continuous Tense He was eating a banana. AZ IGEIDŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiakban az általam legjellemzőbbnek tartott szituációkban próbálom bemutatni az igeidők használatát. hogy a going to erős szándékot fejez ki. Ott az a nagy kövér felhő. Már öt perce banánt eszik. it’s going to rain. Mire odaérek.

Future Continuous Tense He will be eating a banana when I get there. Holnap eszik majd egy banánt. 21 . mikor odaérek. Future Simple Tense Tomorrow he will eat a banana. Épp banánt fog enni.

mert nem fontos. leveleit. Most az következik. alakba kerül. vagy a téged hallgatónak nem fontos. hogy a cselekvést ki vagy mi hajtotta végre. vagy angolul passive voice. ha neked.” A mai magyar nyelv azonban a szenvedő szerkezet helyett inkább cselekvőt használ. hogy az ige 3. Állami Építőipari Vállalat brigádja húzta fel.az igét többes szám harmadik személybe (ők) teszi. IKV stb. mégpedig úgy. alany: állítmány: has posted the letter.” “Feje annak rendje és módja szerint testétől elválasztatott. hanem engem vernek. ki lesz költöztetve. hogy a rondamagyar “A ház fel van építve”. a magyarban mesterkélt. A magyar nyelv . hogy “A házat végre felépítették” (“The house has been built at last. Sz. a tárgy lesz a szenvedő mondat alanya. összehasonlító) módszerrel úgy tudsz könnyen ilyen szerkezeteket képezni. az állítmány pedig úgy változik. a kutyaól lebontattatott” helyett “A házat felépítették (vagy felépült). és mikor kell használni: Arra jó. Tehát azért mondod azt. tehát készen van. hogy időt és helyet spórolj. csakhogy azok másképpen néztek ki. hogy .” Ez. Elsősorban irodalmi alkotásokból ollózhatsz ki ilyen jellegű mondatokat: “Sorsod immáron bevégeztetett. SZENVEDŐ SZERKEZET (PASSIV VOICE) Amikor egy magyar ember idegenül hangzó mondatait akarjuk kigúnyolni.főként régebben . Ennek a szerkezetnek a neve szenvedő. Képzése: Kontrasztív (szembeállító. és szinte szünet nélkül sorjáznak az olyan mondatok. was. 22 . vagyis: “A hűséges férj megcsalatott” helyett “A hűséges férjet megcsalták”. hogy a ház felépült. így kiáltunk fel: “A macska fel van mászva a fára.szintén használt szenvedő szerkezeteket.lévén az alanyt nem ismerjük. vagy egy hivatalos szerv roppant precíznek és hivatalosnak látszani akaró mondatai felett törünk pálcát. built. illetve szenvedő mondatokat: Cselekvő: ahol: Someboby alany: tárgy: állítmány: The letter has been posted.”). hogy mire jó ez. has been. a kutyaólat lebontották (vagy lebontult). watered. és ott természetes is. “A virágok meg lesznek locsolva” stb. mondatokat szó szerint angolra fordítod: Tehát: A ház The house A virágok The flowers van is(has been) lesznek will be felépítve. hogy az épületet a 43. téged kizárólag. Ez a be az igeidőknek megfelelően lehet will be. Most hasonlítsuk össze angol cselekvő. “A ház felépíttetett. mert nem fontos. is being. álművelt fogalmazásmód az angolban nagymértékben “el van terjedve”. are stb.” “Ha nem fizeti a lakbért. netán nem is ismered a végrehajtót.” Ugye milyen gyakoriak a hasonló mondatok? Bontsd fel e kerületi tanács. mint: “Ügyével kapcsolatos kérése ki lesz vizsgálva.” “Az aljas bűnöző el lett végre fogva. vagy nem fontos . és akkor használd. is.II. rendőrség. meglocsolva.” Vagyis röviden: nem én verem. somebody letter has posted ebből szenvedő: ahol: the letter has been posted vagyis a cselekvő mondat alanya eltűnik. és a cselekvő mondathoz képest a szenvedőben egy be-vel mindig több van. tűzoltóság. vagy elsősorban az érdekel.

bring. melyekkel a fenti két szerkezet közül bármelyik használható: Például: give. Az alábbi táblázatból mindent megértesz: Most szépen sorbamegyünk az igeidőkön. (Itt tehát a give megfelelő alakja után to prepozíciót kell tenni. (A her-ből . gyakorlatban azonban csak nyolcat használnak. mint a cselekvő mondat tárgya. Ebben a mondatban lényegesebb volt az. illetve indirect). Nézd a következő mondatot: Someone gave her flowers. és by prepozíció előzi meg. világos. bár korántsem annyira. hogy a mondatnak két object-je van (direct. hogy 12 igeidővel kell számolni. hogy a munkásokat viszik. Ha tehát 2 object van. Miután a szenvedő szerkezetek a cselekvő mondatok átalakítással. tehát nem teheted az ilyen mondatokat szenvedőbe.mivel alanyi helyzetbe került . hanem a részeshatározót tesszük. hogy ki vagy mi végzi a cselekvést. megjöttem. vagy maga a cselekcés. mert négynek a képzése túl bonyolult és erőltetett lenne.tárgy (direct object) A mondatrészek angol nevét böngészve láthatod. show. pay. send. (tehát valakinek valamit) 23 . “What was happened?” típusú mondat. Ez utóbbiakhoz nem tudsz tárgyat rakni.Vigyázz! Csak olyan mondatokat tehetsz szenvedőbe. a mondat további részének képzése a már ismert módon történik: She was given flowers. Tehát az. Passive voice-ban tulajdonképpen kétféle megoldással találkozhatsz. Van azonban egy másik lehetőség is. hogy a munkásokat viszik és az. ezért használtunk passive voice-ot. tehát a mondat elejére a direct object-et tesszük a már ismert módon: Flowers were given to her. teach stb. ott a simple alakot használd: pl. has been being built helyett has been built-et. Elemzés: someone . az állítmányt bővíted a be valamelyik alakjával. a mondat végén van.she lett. ha az azért a mondat szempontjából lényeges. Az egyiket már tudud: a cselekvő mondat tárgyát előre viszed alanynak. promise. hogy elméletileg 12 igeidejű szenvedő mondat létezik. tell. az igét pedig 3. másik oldalon a szenvedő mondatok: Ahol *-ot (nem használatos) látsz.) b) az alany helyébe nem tárgyat.alany (subject) gave . rohantam). Azért súlyos hiba a sajnos eléggé elterjedt: “What is happened?”. utálom a tökfőzeléket. DE elmentem. egyik oldalon a cselekvő. elolvastam a könyvet. A szenvedő mondatba természetesen be lehet tenni a cselekvést végző alanyt. offer. mint az. Az előző fejezetben láttad.) Több olyan ige van.részeshatározó (indirect object) flowers . vagyis ami után mindig tehetsz egy tárgyat (pl. akkor kétféleképpen lehet szenvedő mondatot képezni a fenti mondatoból: a) az alany helyére. buy.szeretem a lányt. ahol az ige tárgyas ige (transitive verb).állítmány (predicate) her . alakba teszed. hogy mi viszi a munkásokat. Például: The workers are taken home every evening by bus.

Nagyobb lakást adtak neki. Another drink will be brought for you. Ha a segédige összetett segédige (could have. Lots of beer was sent to the painters. hanem for.) akkor értelemszerűen been kerül utána. hogy csinálják a kocsiját. Például: This must be done. Mostanra már meg kellett volna. should have stb. Ezt meg kell csinálni. alak. Új kocsit vettek neki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nothing has been said about it so far. Elmozdult. pont amikor fényképezték. could. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The crop will have been harvested by next fall. Söprik az Engels teret. The wire mustn`t be touched. Nekem cimezték a levelet. This should not be moved. A new car was bought for him. They bought him a new car. must. Jövő őszre learatják a termést. Eddig még semmit nem mondtak róla. Hoznak még egy pohárral. Jó munkát ajánlottak neki. A good job was offered to him.). még mielőtt megtalálták volna. Ki fogják üriteni a termet. alakja. Sok sört küldtek a festőknek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The letter had been burnt before it was found. Someone has told us good news. His car should have been repaired by now. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The table was being laid when the plate fell down. They will bring you another drink. You will be brought another drink.buy. We have been told good news. Nem volna szabad megmozdítani. He was given a larger flat. It can be seen. Élve temették. hogy a segédige után teszed a be-t.) Amennyiben a cselekvő mondatban valamilyen segédige van (can. (Utóbbi két mondatban . A dróthoz nyúlni tilos. Jó híreket mondtak nekünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was burried alive. a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) A larger flat was given to him. should stb. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He moved just as the photo was being taken of him. 24 . might have. bring igéknél a prepozíció nem to. Épp terítettek. majd következik az ige 3. Good news has been told to us. azt a szenvedőbe is be kell építeni: úgy mégpedig. They sent the painters lots of beer. He was offered a good job. Someone offered him a good job. Példák Passive Voice-ra: The letter has been addressed to me. mikor leesett a tányér.Példák: They gave him a larger flat. majd a 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The hall will be emptied. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engels square is being swept. He was bought a new car. Látható. The painters were sent lots of beer. A levelet elégették.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It will be given a new name. Új nevet adnak majd neki. Kapott egy nagy pofont. Meg kéne csinálni. vagy meglökték? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The manager has been fired. (A new name will be given to it.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did he fall or was he pushed? Most elesett. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been given a punch. Lehet látni a tetoválását. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It should be repaired. Kirúgták az igazgatót.) 25 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------His tattoo can be seen.

. mert mindjárt ad neki egy nagy pofont. hogy milyen igeidő milyenné válik időegyztetés során. Reported Speech . Ha a főmondat present-ben.III. .. amikor az egyenes (idézett) beszéd igeidejét a főmondat igeidejéhez igazítjuk. .. hogy szép az idő...Szép az idő ma! .She will be working.) „The weather is fine today”. . Időegyeztetésről akkor beszélünk. Figyeld meg az írásjelek közti különbséget a magyarban és az angolban (magyar .. személyragok változnak.he had left.. Béla will say). Béla told Joe to watch. Nehogy azt csináld. . angol . időegyeztetésnek hivjuk (sequnce of tenses). if he wants her to. kiváncsi volt. or else he was going to give him a huge slap. tehát 1987-ben szép az idő. Az angolban viszont nemcsak a személyes névmások és határozók változnak. Tehát ami az egyenes beszédben jelen idő volt. hogy a mellékmondat múlt idejét a főmondat jelenideje miatt szintén jelenbe teszed! Például: „Yesterday I was in Rome. .....He will have done it. . 26 .mondta Béla.mondta Dobó István a török elleni küzdelem reggelén.. vagy Indirect Speech. mint az idézőjelben volt. .he had gone home.. Dobó István said the weather was fine. hogy Dobó István 1552-ben azt mondta. Tételezzük föl. amikor az XY azt mondta. tudni akarta... The girl is telling (saying to) Joe that she will sit on the floor. Ez a mondat.. . hogy most.. FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEECH) . feltéve persze. hogy vigyázzon.idézőjel).. ha a főmondat igeideje valamelyik past tense-ben van.és ez a leglényegesebb az igeidő is.. hogy a főmondat mindig JOE SAID.gondolatjel. stb. Direct Speech .. a mellékmondat igeideje értelemszerűen ugyanaz marad... Dobó István said.Béla says.he was smiling. Ezért lett az is-ből was. vagy future-ben van (pl.. az ún. Joe.she would kiss you.He has left. mert mindjár adok neked egy nagy pofont . „I will sit on the floor if you want me to” the girl is saying to Joe.. és hogy néz az ki.. (Angolul direct speech. Béla has wondered. hogy a főmondat igeidejéhez igazodnak. amit XY mondott.. . . mégpedig úgy.She will have been living. egyenes. hogy a főmondat (Béla said) szintén múlt idejű volt..she had been drinking. . but now I am staying in London” Béla says to his friend. Ezt hivjuk függő beszédnek. Most sorba vesszük. a függő beszédben múlt idővé válik. vagyis. hogy: Avagy: Dobó István azt mondta.. A függő beszéd angol neve: Reprted Speech.she would been working. A fenti mondatot úgy is mondhatom. azt kérdezte. és azután következik az.She will kiss you. . mely a magyarban két gondolatjel között van.. Ez a lépés teljesen logikus. A magyar nyelvben az egyenes és a függő beszéd között igeidőbeli különbség nincs (vagy legalábbis nagyon ritka).She has been drinking.she would have been living.. .He went home.. Béla is asking. csak a névmások. .he would have done it. A fenti magyar mondat egyenes beszédben igy hangzik angolul: Ugyanez függő beszédben: „Just watch. present perfect-ben. Béla azt mondta Jóskának..... Azt az eljárást.He is smiling.. Béla said.she loved you. . Például: Vigyázz Jóska. vagy másnéven idézett beszéd. or else I am going to give you a huge slap”. hanem . Béla says to his friend that yesterday he was in Rome but now he is staying in London.-vel kezdjük a mondatot.She loves you. egyes határozószók. mivelhogy a legelső mondat: the weather is fine része nyilvánvalóan a jelenre vonatkozik (is). .

bár időnként ez utóbbi past perfect continuous-zá válhat (he was sitting . They should wait for me. could használata esetén: You ought to learn harder.ha a főmondat Joe said . A következő esetekben nem kell időt egyeztetni: a) Ha a mondatban elmondott helyzet ma is érvényes: He said (that) his wife is an awful chick.. He said (that) Joe was smoking a joint when the policeman entered. would/should lesz. Joe said to Judy. He said they should wait for him. ”You may come in”. de ugyanúgy el is hagyhatod. it is time esetén: I wish you were here. He said she had better stay in bed. Néhány speciális eset: 1. szerepét inkább a would veszi át minden számban és személyben. 27 . should.Változatlan marad a past perfect (he had done it). They said they would come to see me tonight. elé azonban vesszőt sose rakj! Például: She said (that) she liked the film. (szokás) Galilei said the earth is round. hogy ezt más mondta. Joe said he could see the house. Jövő idejű segédigékből will/shall. You had better stay in bed. c) Wish. ahol past continuous és simple past együtt szerepel: Joe was smoking a joint when the policeman entered. would rather. Egyszerűsítve a kérdést. (állandó tulajdonság) He said he never gets up early. He said I must work hard. bár a should ilyen értelmű használata függő beszédben elég ritka. might.he had been sitting). He said he would rather I went. Joe said. a mellékmondat igeideje a fentiek kivételével egyet .. She said I ought to learn harder. és az esetek többségében a past continuous (he was sitting). a will/shall esetében ilyenkor is tanácsos b) Olyan összetett mondatnál.) Megjegyzés: egyeztetni. Can illetve may segédigék . d) Would.csúszik hátrafelé. a) Must. Joe said to (told) Judy (that) she might come in. had better. A főmondat és a mellékmondat közé beteheted a that (hogy) szót. illetve might szavakká változnak.. a past perfect continuous (he had been sitting). ha tehát a főmondat múlt idejű. He said he wished you were here. illetve have to esetén a következőkre figyelj: a must maradhat változatlan: You must work hard. (örök igazság) (Lehet. I’d rather you went. 2. ought to. ”I can see the house”.could.

If you came to my place. He said he always had to be careful with her. Ha a feltételes mondat egyik fele felszólító. Joe told Judy to love him. He said he would have to write a newspaper article. Mick Jagger said: ”Let’s spend the night together”. 4. 6. vagy the previous year / month / week the following year / month / week that those there c) egyebek: this these here 28 . Joe said to Judy. ha a főmondat idejéhez képest a jövőre vonatkozik: I must/have to write a newspaper article. He said if I went to his place. ha a feltétel a jövőre vonatkozik. A mondat: Look at this girl if you want to see something marvellous. Joe said (that) he was hungry. És íme a két lehetőség: He told me to look at that girl if I wanted to see something marvellous. Reported Speech-ben az igeidőkön kívül az alábbiak változnak: a) b) személyes névmások értelemszerűen: ”I am hungry”. függő beszédben főnévi igeneves (to+infinitive) szerkezetet képezz: ”Love me”. I would show you my new stamp-collection. Vigyázz! Suggest ige után soha ne használj to + infinitive-et. ”Let’s go” típusú (többes szám első személyű) felszólításokat ”suggest” igével alakítsd át. I said to my sweetheart. másik fele if-es. I was to/I should look at that girl. c) lehet belőle would have to. Joe said. Feltételes mondatok esetén.b) lehet belőle had to. He said if I helped him. az igeidők egyet csúsznak: If you help me. 5. két lehetőség van. I will be grateful. Amennyiben az idézett mellékmondat felszólító módban van. he would show me his new stamp-collection. 3. szint) igeideje nem változik. ha a cselekvés ideje a főmondat idejével azonos: I always have to be careful with you. Mick Jagger suggested spending the night together. I told my sweetheart not to be so cool. időhatározók: now today tomorrow the day after tomorrow yesterday the day before yesterday ago last year/month/week next year/month/week then that day the next / the following day in two days’ time the day before / the previous day two days before before the year / month / week before. ”Don’t be so cool”. he would be grateful. Jelen idejű feltétel (II. He said if I wanted to see something marvellous. Tehát a say igéből tell lesz.

Példák Reported Speech-re:
Jani said he was ready. Jani szólt, hogy kész van. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuska said she hadn’t told Jani a word. Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he wouldn’t wait any longer. Azt mondta, hogy már nem vár tovább. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He told me to turn off the radio. Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said if I went to the shop I should bring him some oranges. Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he had been at home all day the day before. Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has just said that coffee is ready. Azt mondta, hogy kész a kávé. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought I’d forgive her if she was crying. Azt hitte, ha sír, mindent megbocsájtok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. Azt állította, hogy azért nem nő a narancsfája, mert nem kap elég napfényt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH-tól. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They thuoght they were late. Azt hitték, hogy elkésnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My mother said she didn’t liked my hair. Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told her to try the green one. Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She said she was bored. Azt mondta, hogy unatkozik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told you we would have to be there by seven. Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he didn’t like strawberries. Azt mondta, az epret nem szereti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I thought you had already had lunch. Azt hittem már ebédeltél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He thougth the fence was made of sausages. Azt hitte kolbászból van a kerítés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said I might come in. Azt mondta bemehetek.

III/a. FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED QUESTION)
A függő kérdés regulái lényegében minden ponton megegyeznek a függő beszéd szabályaival, vagyis itt is ugyanúgy változik az igeidő (ha a főmondat valamelyik past tense-ben van), a személyes névmások, az időhatározószók és egyebek. Mivel azonban a mellékmondatunk itt kérdő, egy-két újabb problémával állsz szemben. Ugyebár tudod, hogy kétfajta kérdés van, úgymint: a) b) kérdőszavas kérdés (Where are you?) kérdőszó nélküli (eldöntendő kérdés) (Do you love me?)

29

E kétfajta kérdés szem előtt tartásával kell a függő kérdés mondatait megalkotni. Tehát: a) Kérdőszavas kérdéseknél arra vigyázz, hogy a kérdő szórendfüggő kérdésnél egyenessé válik, ami teljesen logikus, hisz a függő kérdés végül is már nem kérdő, hanem kijelentő mondat.
„Where is my car?” - Joe asked. Joe asked where his car was. „When did you break the window?”, the girl asked me. The girl asked me when I had broken the window.

b) Kérdőszó nélküli kérdéseknél a szórend természetesen szintén egyenes lesz, ezenkívül azonban a két tagmondat közé if, vagy whether szó ékelődik be. Az estek többségében mindegy, hogy a kettő közül melyiket választod, néhány esetben azonban nem. Az erre vonatkozó ismertetőt néhány sorral lejjebb megtalálod. Tehát:
„Are you still here, Joe?, the girl asked. „Can you sing?”, the direktor asked me. „Do you know The Star Makers?”, Béla asked him. „Will you help me?”, the lady asked. The girl asked Joe if/whether he was still there. The director asked me if/whether I could sing. Béla asked him if/whether he knew The Star Makers. The lady asked me if/whether I would help her.

Vigyázz! A that szót soha ne használd a két tagmondat között függő kérdésnél. Speciális képzési mód lehetséges shall I / shall we jellegű függő kérdéseknél. Nézd: a) „Where shall I sit?”, the girl wondered. (Hova üljek?)
The girl wondered where she should sit, vagy The girl wondered where to sit.

b)

„Shall we help him?”, the boys asked. (Segítsünk neki?)
The boys asked if/whether they should help him, vagy The boys asked whether to help him.

Ez utóbbi esetben csak a whether + to szerkezet használható, if + to semmiképpen sem. Megjegyzés: A függő kérdésben szereplő if nem azonos a feltételes mód if-jével, utána tehát will/would bátran használható! Függő kérdésnél többek között az alábbi főmondatokkal találkozhatsz: He asked... She wanted to know... He wondered... (kíváncsi volt) I wonder... (vajon) I don`t / didn`t know... Do / did you know...stb. Példák Reported Question-re:
He asked what I had in my suitcase. Megkérdezte, hogy mi van a bőröndömben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know when they would arrive. Tudni akarta, hogy mikor érkeznek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know what to put on/what I should put on. Nem tudtam, hogy mit vegyek fel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know whether to put on something / if I should put on something. Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know how she could tell. Nem tudtam, hogy honnan tudja.

30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I was wondering what it all meant. Azon tűnődtem, hogy mit jelent mindez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked why dinner was not ready. Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The customs officer asked me if I had anything to declare. A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know where I had bought the shoe lace. Tudni akarta, hol vettem a cipőfűzőt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked if I had slept well. Azt kérdezte, jól aludtam-e. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t know whether there were any letters for me. Nem tudtam, hogy van-e levelem.

31

Hogy mikor melyik segédigét kell használni. Vajat hozattam a közértből. Bélával fogja megfizettetni a kárt.ige + a cselekvést elvégző + ige 1. úgymint: have. I will have/get my hair dyed violet. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. b) Ez az az eset. hogy az alany után a have. vagy nem fontos. get. I had/got some butter brought from the shop.) make . -et.) A szórend mindig a következő: alany + művelteő ige + amin a cselekvést végrehajtják + ige 3. was getting stb. Ebből egyenesen következik. és a mondat főigéjét 3.foglakozási kötelesség (I got the plumber to repair the tap. Például: A képzési szabály itt az.javíttat Az angolban ennél valamivel bonyolultabb a képzés. Lilára fogom festetni a hajam. He got the maison to build a house. vagy nemszemélyt (pl. hogy kivel végeztetjük a cselekvést. akivel a cselekvést végeztetjük.festet javít . illetve DID használata kötelező.minden egyéb esetben 32 . és fontosnak is tartod megnevezni azt. I had/got my hair cut. Nagyon vigyázz! Például: A get használata esetén az ige to -t vesz fel. make. -tat. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. He had the rookies wash the corridor. had. alakba (past participle) tesszük. és úgy tudod képezni a magyar nyelvben. Új ruhát csináltattam az esküvőmre. Most nézzük egy kicsit részletesebben e két formát: a) Itt tehát nem ismerjük a cselekvést végrehajtó személyt (vagy nem-személyt) Ki fogom festetni a nagyszobát. will have. Kőművessel építtetett házat. macska). vagyis hogy ki végzi a cselekvést.ha más segédige nincs a mondatban – DO. Ebben az esetben a műveltető mondat felépítése a következő: alany + műv. -tet képzőt raksz. MŰVELTETÉS (CAUSATION) A műveltető szerkezetet úgy ismered föl.IV. amikor ismered a cselekvést végrehajtó személyt. hogy egy igéhez -at. ugyanis két alapvető műveltetési forma létezik: a) b) az egyikben nem ismerjük. He’ll make Béla pay for the damage. hogy ki az. Például: Levágattam a hajam. hogy az igeidőt a have vagy get különböző alakjai adják meg (is getting.) have . tudjuk és fontosnak tarjuk. Például: fest . rávesz valamire (I made her close her eyes. a többiek erre nem képesek. Vigyázz! Kérdés vagy tagadás esetén . Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. alak + amin a cselekvést végzik Az előző esettel ellentétben itt tehát három műveltető ige közül választhatsz. Például: Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. I must have/get my record-player repaired. vagy get igét használjuk. a következő legyen irányadó: get .késztet.rábeszélés (I got him to do it.) .

Néhány speciális műveltető mondat: He couldn’t make his voice heard. Egy néger fiúval pucoltatja a cipőjét. He had it coming.-et -tel fordítjuk. A borbéllyal húzatta ki a fogát. He forced her to join the police force. He made his influence felt. Rávette. I will let you know the news. Gépeltesd ezt le. What makes you think that? It makes you look so pretty. elájult. hogy álljon be rendőrnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got the barber to take out his tooth. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had a blind piano tuner tune the piano. Nem tudta hallatni a hangját. Példák Causative-re: Would you make him repeat it? Megismételtetnéd vele? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He gets a black boy to clean his shoes. Csak magának köszönhette (Ő jövette el). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He made the cat eat the párizsi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have it typed. Épp most másoltatom. Ahogy meglátta a vért. magyarra azonban nem -at. mely angolban műveltetőnek számít. hogy holnap kettőkor érkezem meg (kettőkor érkeztet meg) New York legnagyobb repülőterére. A macskával etette meg a párizsit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How many photos have you had taken? Hány fényképet csináltattál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will you have the knives sharpened? Mikor fogod megéleztetni a késeket? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had his neighbour bring cigarettes. Észre tudja magát vétetni. What caused him to do it? Miből gondolod? Jól áll neked. The sight of blood made her faint. He can make himself noticed. Tudatni fogom veled a híreket. Miért tette ezt? Amerikában gyakori a have+somebody/something+ige+ing-féle műveltetés. Van néhány mondat. Éreztette befolyását. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m having it copied right now. Úgy intézte. 33 . Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. A szomszéddal hozatott cigarettát. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow.

if-es tagmondat . III. hogy if-es tagmondatban ne használj will. szinten van (vagyis „Ha akkor leszoktál volna a dohányzásról”). ha if -essel kezdesz. ha nem öntözöd. you would get more money now.V.jelen idő (present simple) .. mégis az egyszerűség kedvéért I. Milk goes sour if you leave it outside for some days. Flowers die if you do not water them. I would buy a coat if you gave me some money. II. Az angol erre nem képes.szintbe tesz. Például: If you gave me money.szintben gyakori az olyan feltételes mondat. szintről. 2. Például: Ha akkor leszoksz a dohányzásról. II. hogy két szint (általában II.would have come Nagyon fontos tehát az. 34 . hogy a két tagmondat közé csak akkor tehetsz vesszőt. Ezt többnyire akkor használd. A magyarban és az angolban is elképzelhető az.alak .past perfect . Azaz: I. ha megkér rá. ezeket később megtalálod. I always help her if she asks me to. Mindig segítek neki. A magyar nyelvben sokszor előfordul. Tudnod kell viszont.loved nem if-es tagmondat . I. de az egyszerűség kedvéért most úgy fogok beszélni róluk.will come II. III. amikor erre lehetőség van. eljöttél volna délután. vagyis ami III.szintben lehet használni.alak . valamint minimálisan két tagmondat. melynek mind a két fele jelen időben van (tehát nincs benne will). szintű feltételes mondatot az egyszerűsítés érdekében az ember I. Például: Ha többet dolgoztál volna. hogy a feltétele mondatban jelen van egy if (ha) szócska.would + ige 1. If you love me. I would buy a coat. If you had given up smoking. illetve would segédigét. If you loved me. Nézzük a szinteket: I.szintben van értelemszerűen. eljössz délután. vagy állandó állapotot.had loved nem if-es tagmondat . Ennek a három fajtának van neve is.szint If you had worked harder. szinten van. (Vannak bizonyos esetek. nem kerültél volna kórházba. 3. Ha szeretnél. azaz kezdhetsz if-es tagmondattal. de kezdhetsz a másikkal is. illetve III. you would have come to my place in the afternoon. Ha szeretsz. if-es tagmondat . A virág elpusztul.jövő idő (future simple) .szintbe tettük. Apróságok: 1. sőt kötelező. Tehát az előző magyar mondat helyes fordítása így hangzik. szinten. Azt is tudod (vagy legalábbis érzed). If you had loved me. eljönnél délután. you would come to my place in the afternoon. hogy a feltételes mondatoknak alapvetően három fajtája van.simple past . if-es tagmondat . you wouldn’t have been taken to hospital. you will come to my place in the afternoon. ha törvényszerűségeket. most több pénzt kapnál.would have + ige 3. vagyis a mondat egyik fele II. Például: A tej megsavanyodik. mint I. azt gyakorlatban is csak III. Ha szerettél volna. ha néhány napra elöl hagyod.) Természetesen a két tagmondatot tetszés szerint fölcserélheted.would come III. FELTÉTELES MÓD (CONDITIONAL) Azt bizonyára tudod. tulajdonságot akarsz kifejezni.szint II. hogy III.) egymással keveredik. a másik III. A mondat első fele itt értelemszerűen III. és III.love nem if-es tagmondat ..

vagy could-ot használni..szinten: If you could come in the afternoon. mint fentebb már említettem volt. Were it not for a few vegetables (if it were not for a few vegetables) they grew. időben odaérnénk.) Például: I won’t give her money unless she really needs it. hogy éheztek volna. hogy az if-es tagmondatban az if szót elhagyják.. I would go to Püspökladány. mely II.) 6.. Természetesen nem kötelező mindig mind a két oldalon can-t.could.) 9. we can go to the match. Segédigét if-es tagmondatba is bátran tehetsz.) If you would be so kind as to help me. tell him I want to see him. Unless. Ezek a segédigék valamilyen mellékjelentést kölcsönöznek az if-es tagmondatnak. We would (we’d) go on working if it stopped raining. Should you meet him (if you should meet him). Például: If you can / could come..not. értelemszerűen az egyik oldalon lehet can . (Nem adok neki pénzt. Miután a should jelentése ma már elsősorban „kellene”. Előfordulhat. Például: If it weren’t for the bad car. kimehetünk a Fradi meccsre..) If you can come in the afternoon.. amennyiben a mondat értelme úgy kívánja. I would finish it sooner. Vitatott kérdés a feltételes mondatok esetében az..) should If you should meet my friend.).. mint a were.. Léteznek azonban megszilárdult kifejezések.4. tell him to give me a ring. we could have gone .. 35 . II. Például: (Ha el tudsz jönni délután. If-es tagmondatban időnként előfordul a were + for szerkezet.. (Abból következik egyenesen. If-es tagmondaton belül is elképzelhető should és would használata.). vagy úgy is megoldhatod a kérdést.) 7.) 8. vagyis was/were. May. amennyiben az if-es tagmondat állítmánya létige (tehát a be múlt idejű változata. És III.szinten az if + could have helyett mindig az if + have been able to-t használd. vagyis if . mint más esetekben. Ez leginkább III. illetve we után shall/should. Manapság ez már nem így van. Például: I will (I’ll) go on working if it stops raining. Joe would be the secretary of the party. és az előbb említett if it were + for szerkezetben használatos. régebben az volt az elv. might szavakat azonban if-es tagmondatban ne használj. ahol ma is a régi elv a követendő. vagy will/would segédigét használjunk-e. Természetesen feltételes mondatoknál is használhatsz segédigéket. hogy unless használata esetén a tagmondatban nem lehet még egyszer tagadni. vagy ‘d-ot választasz az alany után.. bár III. vagy provided vezeti be a tagmondatot. Például: If I were you. they would surely have starved. (Ha nem termesztettek volna zöldséget. Joe would be the secretary of the party. (Ha lennél szíves segíteni. netalántán találkoznál vele. Elég gyakran előfordul.. she wouldn’t have been so bad-tempered.szinten (if I had told . hacsak tényleg nincs rá szüksége. (Ha nem lenne rossz a kocsi. azt javaslom.szinten: If you had been able to come. és III. Például: Had you been there (if you had you been there).. hogy if szó helyett in case. hogy minden számban és személyben were használatos. Például: If I was the minister. would If you would lend me your car. 10. hogy I. A mondat másik felében nincs ilyen kötöttség. II. ugyanúgy. biztos. hogy az angolban nincs kétszeres (dupla) tagadás.. a másikon hagyományos szerkezet. Ebből egyenesen következik. (Ha hajlandó lenne ideadni. 5. ennek a szónak a jelentése: ha (csak) nem. we could go to the match. we would get there in time.szintű should-os mondatban (if you should tell me . vagyis I és he után a was is éppúgy használható. szintű feltételnél. they would surely have starved.. hogy minden esetben will/would-ot használj. és a szórend megfordul. szintre egyaránt vonatkozhat.) If it weren’t for a few vegetables they grew. hogy egyszerű összevonást ‘ll. he will/could go to the match. Például: If I were the minister. (Ha esetleg. Ugyanez II. (Ha neked lennék.

feltéve ha te is mész. ha esne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were it not for the Nips being so good at building ships. hogy itt maradnak vacsorára. Ha a kutya nem ébresztett volna fel. 36 . Feltéve ha nincs ellenvélemény. Vigyél kabátot arra az esetre. I’ll go provided you go. nem hallottuk volna a betörőket.Például: Take your coat in case it rains. Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If the dog hadn’t woken us. Poland would be on the top. arra az esetre. Lengyelország volna a csúcson. megtörlöm az orrom. Megszámoltam volna. Példák Conditional-re: The two poor chaps would go ploughing if they had bread. we wouldn’t have heard the burglars. ha volna kenyere. Elmegyek. Ha adsz egy zsebkendőt. we’ll hold the meeting here. Főzök egy csomó levest. Két szegény legény szántani menne. we would have met. találkoztunk volna. Provided there is no opposition. I’ll wipe my nose. ha tudtam volna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Had they waited. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If you give me a tissue paper. too. ha fiatalabb volnál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I would have counted it if I had been able to. I’ll cook plenty of soup just in case they decide to stay for dinner. itt tartjuk a gyűlést. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? Elcserélnéd két 16 évesre. ha úgy döntenek. Ha vártak volna.

b) a két tagmondat alanya különbözik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és a szomszéd nézi). Az olyan alárendelő összetett mondatokat (alárendelő összetett mondat= 1 db főmondat + legalább 1 db mellékmondat) hívják így. Bécsbe mentem. hogy mi az a célhatározói mellékmondat. amelyekben a mellékmondat a „mi célból?” kérdésre válaszol. I switched on the television in order to watch Tudósklub. I switched on the television so as to watch Tudósklub. meg én is. 2 lehetőség kínálkozik. de mivel elég gyakran használod te is. vagy in order to kifejezésekkel. ha a mondat igéje -hat. may. úgymint: a) a két tagmondat alanya megegyezik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és én nézem a Tudósklubot). kötőszavuk so (that). b) az alanyok különböznek: ekkor a két tagmondat önálló életet él. Menjünk sorba: a) tehát az alanyok megegyeznek: ilyenkor a két tagmondatot to+infinitive szerkezettel kapcsold össze: I switched on the television to watch Tudósklub. present perfect-ben. mert így a mondatba becsempészhető a can/could segédige. vagy future tense-ben van.VI. A can/could-ot akkor célszerű használni. Hogy a négy segédige közül melyiket kell választani. hogy kiről. vagy in order that. de mindháromban közös a to+infinitive. Ez utóbbi azért jó megoldás. shall. Például: Bekapcsoltam a TV-t. vagy miről is van szó. Ha a főmondat present-ben. szintén a stílustól függ. ha egyértelmű. Ebből a két példából láthatod. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT (CLASUE OF PURPOSE) Ezt a szerkezetet jellegéből adódóan az INFINITIVE részben is tárgyalhatnánk. vagy: I went to Vienna so that I could buy the stereo. vagy: Bekapcsoltam a TV-t. -het). hogy el tudjon menni). Például: I switch on the television every evening so (that)/ in order that my neighbour will/can/may/shall watch Tudósklub. mégis képezhető a mondat az alábbi formában: I sent the children to the garden to be in the fresh air. mintha “b” típusú lenne (az alanyok nem egyeznek meg). A választható segédigék: will. hogy friss levegőn legyenek. Például: (Kiküldtem a gyerekeket a kertbe. Ez az eljárás nem ritka ilyen esetekben. Ritkán. Az előbb tehát to be able to-t használtam (jelentése: képes. -het jellegű (hogy megvehessen. egyéb esetekben a will/would a leginkább használt segédige. vagyis külön kell ragozni mind a kettőt. úgy véltem jobb. míg az utóbbi esetben úgy képeztem a mondatot. illetve a can/could. Természetesen hagyományos képzés is lehetséges: I sent the children to the garden so that/in order that they could/would be in the fresh air. hogy megnézzem a Tudósklubot. Vagyis 3 féleképpen lehet ugyanazt kifejezni. A kétfajta mondat megkülönböztetése alapvető kulcsa a helyes mondatalkotásnak. hogy a szomszédom megnézze a Tudósklubot. can. hogy alapvetően 2 fajta célhatározói mellékmondat létezik. -het jellegű ige van. hogy “b” típusú mondatot képeznek “a” módjára. ha külön fejezetben ismerkedsz meg vele. Figyeld: I went to Vienna to be able to buy the stereo. Először is azt tisztázzuk. lévén máshogy kell képezni az „a” típusút. de csak akkor. -hat. de előfordul. Ha az „a” típusú mondatban (ahol a két alany megegyezik) a mondat második felében -hat. mint „b”-t.) Itt az alanyok különböznek (én küldtem ki őket és ők lesznek a friss levegőn). hogy végre megvehessem a HI-FI tornyot. legfeljebb kiegészül a mondat so as. 37 . a leggyakrabban használt segádigék azonban a will/would. a mellékmondat jelenidejű segédigét vesz fel a „célhatározóság” kifejezésére.

Berohant az égő házba. Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. Korán kelt. (Halkan jött be a szobába. nehogy felébressze a gyerekeket. Például: He came in quietly so as not to wake the children. hogy még napnyugta előtt elérje a hegy csúcsát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I came to bury Ceasar not to praise him. Jobb ha taxival mész. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got up early (so as) to reach the summit before sunset.“a” típusú mondatokban (tehát amikor a két alany megegyezik) tagadás esetén általában beteszik a so as-t. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’d better take a taxi so as not to be late again. vagyis nem hagyják magára a to + infinitive-et. Kesztyűt húzott. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. Fölvette a szemüvegét. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. Hangosan beszélt. nehogy megint elkéss. hogy jobban lásson. hogy kimenjen a füst. hogy mindenki hallja. Újságot tett a székre. 38 . nehogy a kéményseprő összemaszatolja. Mindjárt ablakot nyitok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He rushed into the burning house to rescue the child. Kinyitotta az ajtót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He opened the door so that the kids could go out to the street.) Példák Clause of Purpose-re: He spoke loudly so (that) everybody could hear him. hogy kimentse a gyereket.

I don’t know the reason why you are so angry. Az egyik az. úgymint: I. aminek a…stb. amit láttam. The girl whose dress I tore off is my teacher. általában nem található angol mondatokban. Elmesélte azt. de fontos róluk itt beszélni. Például: I sat on the chair which/that was in the corner. A folyó. amit elmeséltél. ahol. Ahogy a példából is láttad. az utóbbi esetben főnévre (the story). hogy mikor használunk which/that. mivel a legtöbb bajt az okozza. Még csak előljáróban annyit. Mindig which/that-et használj. amit tudott az esetről. A leggyakrabban használt kötőszavakat vesszük előbb sorra: who (helyette néha that) whom (beszédben igen ritka) what which (helyette lehet that) whose. I remember the story which/that you told me. mely zúgva. Az alábbiakban 3 lépcsőben fogod elsajátítani a Relative Clause-ok helyes használatát. hogy egy tagmondat beékelődik egy másik tagmondat kétfelé szabdalt részei közé. where. akinek a…. mikor melyik kötőszót használd II. mint olyan. mikor hagyhatod el a kötőszót III. He told me what he knew about the event. melynek a motorja rossz. aki. aki a sarkon áll. Tuesday is the day when I generally meet you. Például: A lány. melyekben a két tagmondat között ami. rövidebb. Hasonlítsd össze az alábbi két mondatot és akkor világos lesz a különbség: Például: I remember what you told me. He touched the pussycat which/that was in her lap. ilyen király stb. 39 . mikor kell vesszőt rakni a tagmondatok közé és mikor nem. ha főnévre (tágabb értelemben névszóra) utalsz. a másik. when why The boy who loves you is my friend. az út szélén áll. Például: I was surprised (at) what I saw. A kocsi. ha igére utalsz. Utalószó = olyan ember. általában az a helyzet. vonatkozó névmást találsz. This is the restaurant where we had lunch. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES) Az olyan típusú alárendelő mondatok soroltatnak ebbe a műfajba. A következőket jegyezd meg: Mindig what-ot használj. bőgve törte át a gátat. az a könyv. Nézzük a lépcsőket részletesen: I. Emlékszem arra a történetre.VII. illetve what kötőszót. hogy utalószó. nehéz gyermekkort élt. the névelő használatos. Míg az előbbi mondatban tehát igére (remember) vonatkoztattunk. helyette a. vagy nem. hogy mikor melyik kötőszót (vonatkozó névmást) kell használni. Itt kell megjegyezni. Emlékszem arra. Ezeknél a mondatoknál több gond is van. a harmadik. amit elmeséltél. mint a Duna. Például: A legnagyobb gondot az okozza. hogy kell-e vesszőt rakni a tagmondatok közé. amely. hogy nyelvészetileg a what típusú mondatok nem ebbe a kategóriába tartoznak. Meglepődtem azon. hogy mikor lehet elhagyni ezeket a kötőszavakat. hogy a kötőszó mikor which és mikor what.

… The car you can see there … The room you painted … Vigyázz! ha a jelzői mellékmondat szenvedő szerkezetben van. a fordítást mindig ronda-magyar módon végezd el. a kötőszó természetesen elhagyható miután ragozott helyzetbe került). mégpedig mindig. The girl I am talking to. de beszédben jobb. Például: A lemez. A lány. akivel beszélgetek. The record that I bought yesterday. akkor ezt of-os szerkezettel váltsd fel (the bag of the lady). Ha a vonatkozó névmás oly módon ragozott. 40 . The book I’m talking about. The record I bought yesterday. most stb. Emlékeztettem arra. mint pl. bár a that a beszélt nyelvben jóval gyakoribb. Az autó. amit kértél. Például: A könyv. ahol áll az idő. hogy what kötőszót kell alkalmazni. az én feleségem. He’s a man who has no past. akkor mindig ki kell tenni. melyet lebontottak … The house which / that has been destroyed … (a ház. A színdarab. mait tegnap vettem. The girl to whom I am talking. … A szoba. A ház. akihez beszélek. illetve that névmásokat szabadon választhatónak tüntettem fel. The chair I want to sit on. A lány. hogy mikor hagyhatók el a vonatkozó névmások. hogy ha birtokos szerkezet van a főmondat végén (the lady’s bag). amit ígért. mert alanyi helyzetben van (nem ragozott). Például: I reminded him of what he had promised.… The boy I saw … (itt az aki után tárgyrag következett. de az elöljárószót mindenképpen ki kell tenni. akinek olyan szép az arca. Ez a két kötőszó általában egymással fölcserélhető.Például: I’ve brought the book that you asked for. Például: A fiú. Elhoztam azt a könyvet. This is the house where time has stopped existing. Ebben a lépcsőben megvizsgáljuk. Ez az.) A korábbi példákban láthattad. A leggyakrabban elhagyható névmás tehát a who és which/that. nothing. melyet ott látsz. különben a mondat igen furcsa lesz. amikről később esik majd szó. hogy elöljárószó (preposition) járul hozzá. tehát ragozott). akkor azt mindig ki kell tenni. II. Ez az a ház. Ha az I. És csak which használható a non-defining (vesszős) mondatokban. Mégpedig akkor hagyhatod el őket. melyet lelőttek … The aircraft which / that was shot down … (a repülő. The girl I’m talking to. The bag I found the letter in. mely le lett lőve) itt is ki kell tenni az előbbiek miatt. ha ragozott formában vannak.: all. much. everything. Például: The girl whose face is so pretty is my wife. ha nem használod. amit nem szabad elfelejtened. tehát soha nem hagyhatod el. Ha alanyi helyzetben van névmás. amelyről beszélek. Természetesen ezeket a vonatkozó névmásokat nem kötelező elhagyni. mely le lett bontva …) itt ki kell tenni a névmást. melyre rá akarok ülni. ha tetszik. The play about which I’m speaking. akinek nincs múltja. This is what you musn’t forget. ki is teheted őket. akit láttam. The play I’m speaking about. Még csak annyit. A lány. melyben a levelet találtam. Ki kell tenni a whose névmást is. Olyan ember ő. mégpedig a tagmondat végén. melyet kifestettél. Viszont kizárólag that használható a határozatlan névmások után. és ezután mérlegeld. hogy a which. A repülő. A táska. Vagyis: He stole the bag of the lady who had been standing at the corner… (a mondat helyesen) He stole the lady’s bag who had… (Itt a táska állt a sarkon. A szék. amiről beszélek. akit. lépcsőben egyszer már kiszámítottad. tehát nem alanyesetben. hogy ki kell-e tenni a névmást.

41 . viszont van egy áthidaló megoldás. ha a that-et kihagyod. Nézd az alábbi szembeállított példákat. b) Non-defining relative clause (itt kell vesszőt tenni). (Viszont egyszerűbb. hogy mindig mindent középen oldott meg (about which). who lives in Rózsadomb. illetve mikor nem szabad vesszőt rakni. tehát nekem egy darab nővérem van. Ha viszont azt mondod. Nézd az alábbi példát. itt arról van szó. I met him the year I got married. mert ez a két vessző időnként más jelentést adhat a mondatnak. Ez azért definig mondat (tehát nincs vessző). hogy a világ 2 milliárd férfiúja közül kire gondoltam. méghozzá kettő) mondat. Azért tehetem ezt. amelyik definiál. amikor belépett a szobába. Oda megyek. hogy az alany eleve meghatározott. abban az értelemben. vagyis definiáltam a “The man”-t. mert angol és angol közt is van különbség. hogy kiről van szó. Ez a legmagasabb lépcső. és talán világos lesz. ami azt jelenti. is a great tourist attraction. was born in the provinces. My sister who lives in Rózsadomb is very rich. hogy: George Bush. a) The church which stands near the river is the oldest one in our town. Churchill híres volt arról. hogy “Ez az a kérdés. when. Akkor tudtad meg. amikor megnősültem. That is the reason he likes to come here. ahova akarod. went to California. legfeljebb egy plusz információt közölt róla. amikor hozzátettem a jelzői mellékmondatot. mert az alany elhangzásakor (George Bush) már pontosan tudtad. hogy mikor kell vessző egy Relative Clause-ban. mint amennyire az már eleve meghatározott volt. a) The old lady who lives across the road has got married for the sixth time. This is the question which I don’t want to speak about.) Hogy most végül is te hogy járj el.Ez utóbbi mondatban about that használata about which helyett teljesen rossz. de that-tel (that … about). tehát meghatároz valamit. Figyelj! My sister. hogy a legtöbben ezt rontják el. miről van itt szó. Hiszen mikor a mondatnak azt a részét mondtam ki. This is the question that I don’t want to speak about. Ha még emlékszel. is my sister-in-law. Azt a mondatot tehát. Nyelvészeti neve is van ennek a két mondattípusnak. who works in the box office. Margaret Thatcher középre és a végére is tesz (which … about). Hát azért. Hogy mit? A mondat alanyát. hogy “The man”. who is the president of the USA. hogy kiről van szó. Időnként elhagyható a mondatból a where. mint ha nem használsz vesszőt. III. azt rádbízom. sokan pedig csak a végére teszik ki (… about). b) My father. which is one of the oldest churches in Britain. És hogy miképp határozza meg? Hát figyelj: Például: The man who is the president of the USA went to California. b) Westminster Abbey. I’ll go to any place you want me to. Az első mondatban két vesszőt látsz. mert a jelzői mellékmondat (who is the president of the USA) határozta meg az alanyt. sokan választják ugyanezt a megoldást. hogy minek akkora feneket keríteni két apró vesszőnek. who is 60 years old. az “a” típusú mondat az. tehát a jelzői mellékmondat nem határozta meg jobban az alanyt. akkor ez nondefining (tehát van vessző. Ez az. b) Jane. amiről nem akarok beszélni”. why vonatkozó névmás is: Például: Abban a pillanatban. Mint a nevéből is kiderül. mégpedig: Például: The play that I’m speaking about. amiért szeret ide jönni. elvileg négyféle módon mondhatod: Például: This is the question about which I don’t want to speak. This is the question I don’t want to speak about. The moment he entered the room … Abban az évben találkoztam vele. is very rich. Például: a) The woman who works in the box office is my sister-in-law. és ez a nővérem a Rózsadombon lakik. mégpedig: a) Defining reletive clause (itt nincs vessző a tagmondatok között). még fogalmad sem volt. Most azt gondolhatod.

Rómeó. amit mondtál. Vagy: He stole his boss’s pen. megtudhatjuk az ő általa írt egyik versikéből: On Monday. which lots of tourists visit. hogy a hallgató rájöjjön. Ronald Reagan. is an embarrassment for the American people. vagyis nekem. is beautiful. melyet sokan látogatnak. gyönyörű. az ugyanis. aki valaha színész volt. climbed up to the balcony. hogy defining. ellenben a mondat hangsúlyozását kell úgy alakítani. He ran around the island. Elfelejtettem.) Hogy még Micimackónak is milyen nagy gondot okozott a relative clause-ok használata. 2. when the sun is hot I wonder to myself a lot: “Now is it true or is it not. amit küldtél.) Például: Ronald Reagan. (Ennél a típusnál that nem használható. Van azért még egy pont. Ebben a mondatban ragozott volt a vonatkozó névmás (akit) mégis ki kellett tenni.) Sokszor előfordul olyan relative clause. nem nagy dicsősége az amerikai népnek. which was very embarrassing. (Budapest. Ilyenkor az első tagmondat után tegyél egy vesszőt. akinek a bátyja nagyon erős… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t quite understand the joke he said. tehát az alany nem maghatározott. ott nincs vessző. (Ellopta a főnöke tollát.A másik mondatban nincs vessző. That what is which and which is what?” Példák Relative Clause-ra: Thank you for the present you sent me. amit mondott. amin alszom. lószőrből van. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romeo. amelyik a Rózsadombon lakik. amit mondott. which exhausted him. Nem értettem. Remélem most már érted. hogy defining. amibe belelépett… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl whose brother is very strong… A lány. ami nagyon kínos volt. és a relative clause-t mindig which vezesse be. which) minden esetben ki kell tenni. mert a mondat vesszős. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t understand what he said. vagy non-defining mondattal van-e dolga. amikor nem egy szóra. akik közül az a gazdag. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The bed I sleep on is made of horse hair. Vagy: Budapest. hanem az egész első tagmondat az. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve forgotten what you’ve told me. Kösz az ajándékot. who loved Juliet. ahol könnyen el lehet dönteni. hanem egy egész tagmondatra vonatkozik. Az ágy. amit csak neked írok… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The puddle he stepped in… A tócsa. Ebben a mondatban nem egy szó. Például: Körbefutotta a Szigetet. felmászott az erkélyre. miért fontos a vessző. vagy több darab nővérem van. aki szerette Júliát. ami kimerítette. Természetesen ha beszélsz. who used to be an actor. vagy non-defining mondatról van-e szó. 42 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The song I’m writing only for you… A dal. hogy a non-defining (tehát vesszős) mondatokban a vonatkozó névmást (who. Nem értettem a tréfát. ami teljesen kimerítette.

-ne). Az ige elé bizonyos szavakat (segédigéket) teszel. nem szabad nem kell (nem szükséges) kell valaha mer.) miután azt nyilvánvalóan nem lehet mondani. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül. biztos tudod. hogy: will can. III.alak szerkezet következik. amikor az alap segédige (can. Például: could have done might have done ought to have done stb. nagyjából a következőképpen lehet meghatározni a segédigét: Van egy fő ige. merészel can. -het (megengedés). hogy miről van szó. hogy a segédige után have + 3. az alábbiakban 3 különböző megközelítési mód segítségével próbálom megviágítani jelentésüket és használatukat. could helyett may. fog. lehet hogy… -hat. Nos hát ezekről a segédigékről.VIII. E három mód: I.: jövő idő: will be able to. 43 . mégis. -tetett -hat. -het (megengedés).) nem használható (pl. will may. -jak. I. Maguk a segédigék és azok alapvető jelentései A különböző helyzetek (képesség. lehet hogy… fog. Miután ez igen sok problémát okoz a beszélni igyekvőknek. múlt idejű rendszeresség kell (muszáj) tilos. mondjuk “read”. akkor figyelj. miáltal a fő ige alapvető jelentése (olvas) némiképp módosul: Például: can read will read must read tud olvasni. lehetőség stb. II. hogy segédige. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK Az a nyelvtani kategória. Ha nem. ha egy kicsit is jártas vagy más nyelvekben. pontosabban a segédigék segítségével kialakított szerkezetekről lesz szó az alábbiakban. -jek fog. A segédigék (auxuliaries) a következők: (néhány nem kifejezetten segédigének számító szerkezet tárgyalását máshol találod): can could may might shall will should ought to would must mustn’t needn’t have to used to dare képes (tud). dare kivételével oly módon tehető múlt időbe. might stb. might helyett to be able to to be allowed to / to be permitted to minden olyan esetben. -het képes volt (tudott). used to. olvashat olvasni fog olvasnia kell stb. -hat.) kifejezése segédigés szerkezetek segítségével. will be allowed to stb. A felsorolt összes segédige have to.a jövő idő segédigéje). elég ritka a magyar nyelvben (pl. -hatott. valószínüleg kellene kellene (illene) feltételesség (-na.

hear. Jelen idő: She speaks English.És itt válik az ügy bonyolulttá. A segédigék tagadása értelemszerűen úgy történik. could-dal is kifejezhető lenne. (Sikerült átúsznom a folyót. illetve a be able to használható. (Past perfect) A be able to azonban használható akkor is. Fiatal koromban jól úsztam.ahogy már korábban is említettem . vagy cannot. ha a főmondat múlt idejű (JOE SAID). Can you lift this box? I can’t do it with my eyes closed. hogy utánuk “not” tagadószócskát raksz. amikor a can. A fentiekben . és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. mint a can-could. azt a “B” fejezetben “79 apróság” címszó alatt bizonyára megtalálod majd (ott lesz szó a used to-ról is. hogy be able to-t. ugyanis nincs ilyen alakja. a) Képesség Képesség kifejezésére a can segédige. ilyenkor a be able to némiképp mást jelent. I haven’t been able to memorize these difficult words. ugyanis az ilyen összetett segédigék az alapjelentésen túl speciális jelentéseket is hordoznak. I could swim very well when I was young.can not.) A could tehát itt múltbeli állandó képességet jelentett. (Jó úszó voltam. csak az alapvetőekre koncentráltam. Ebben a részben a segédigéket és azok szerkezeteit abból a szempontból nézzük meg. a can helyett could áll. hogy miképp fejeznek ki különböző szituációkat.should not have. és ennek múlt ideje (could). míg a be able to egy bizonyos szituációbeli cselekvést jelölt. vagy shouldn’t have. (A would-nak legalább 4 különböző jelentése van. and I couldn’t / wasn’t able to open it. Ilyen esetben a be able to-t célszerű „sikerül” szóval magyarra fordítani. “You can sit next to me”. 44 . illetve could nem tudja kifejezni a képességet. smell) azonban mindegy. szellemi képesség fizikai képesség körülményektől függő képesség Joe told me I could sit next to him. ha a képesség egyébként can. vagy can’t should have . Múlt idő: Ebben az esetben can helyett mindig could áll. Joe said.) II. Olyan nehéz volt. Például: can . It was so difficult that he couldn’t do it. mert ennek a segédigének a segédigének jövő idejű alakja nincs. Reported Speech-ben.) Ha egy segédige egyéb más fontos jelentésse is bír.) Tagadó mondatnál és érzékelést kifejező igéknél (see. and even in that storm I was able to reach the shore. (Present perfect) He said he hadn’t been able to solve the problem.nem soroltam fel a segédigék összes jelentését. Be able to minden olyan esetben használandó. vagy can-could-ot használsz. We could / were able to see them through the window. hogy nem tudta megcsinálni. és helyette a manage to is állhat. Nézd az alábbi példát: I could swim very well. Például: I was able to / I managed to swim across the river. Például: The door was locked. Jövő idő: He won’t be able to read it because he doesn’t speak English. Vagyis például jövő időben nem használhatsz can-t.

nem szabad. Nem szabad azt gondolnod. A tiltás legegyszerűbb és legismertebb formája az általad is jól ismert don’t + 1. You will never be allowed to cross the border. You may borrow my car. past perfect-ben stb. Ne kényszeríts arra. Judy asked her parents if she might go out that night. Bemehetek? Nem mehetsz moziba. A might egyetlen esetben használható múlt idejű segédigeként. You mustn’t walk on the grass. (Tehát nem nem kell. Kimehetek játszani? Nem mehetsz Tótkomlósra. Judy asked her parents. jelentése tilos. ez ugyanis needn’t és nem mustn’t. Természetesen be allowed to áll present perfect-ben. future-ben. Nem építhettek úszómedencét a kertben. I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. c) Tiltás 1. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. hanem jelen idejű. esetenként a be permitted to használatos. azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést. You mustn’t think I’ll ever forget you. He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. „May I go out tonight?”. Nem gyújthatott rá abban a szobában. Azt mondta. Megnézheted nálam a TV műsorát. You can watch TV at my place. Don’t make me kill myself. hogy megöljem magam. Don’t cry for me Argentina. Táncolhatsz avval az úrral. 45 . mióta összetörte a papa kocsiját. Nem csókolhatom meg. You might dance with that man. hogy nem vezethet. Múlt idő: Ilyenkor . Ne sírj érettem Argentina. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. vagy: Vigyázz! A might segédige a közhiedelemmel ellentétben nem múlt. mióta bárányhimlős. Ha a must (”kell”) segédigét not szócska követi (mustn’t).mivel mind a may. 2. hogy valaha is elfeledlek. mind a might jelen időre vonatkozik . Fűre lépni tilos. is. Nem szabad zavarnod a munkájában. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. Soha nem fogják megengedni. Kölcsönveheted a kocsimat. megengedés „Megengedési szituációban” alapvetően may-might segédige. Jelen idő: May I come? You may not go to the cinema. Might I leave the door open? You might not enter the room. mégpedig Reported Speech-ben a may helyett. Például: Don’t do things like that.b) Engedély. illetve helyettük a be allowed to használatos. Nyitva hagyhatom az ajtót? Nem jöhetsz be a szobába. hogy átlépd az országhatárt.a be allowed to.) Például: You mustn’t disturb him at work. Főleg feliratokon találkozhatsz a NO + ing jellegű tiltással: Például: No smoking! No parking! 3. Ne tégy ilyet. alak szerkezettel történik.

hogy a shouldn’t. Például: Stop! You can’t do that! You can’t play football in my garden. Virágok szedése tilos! Dogs may not be taken into these carriages. Például: People may not pick flowers in this park. illetve oughtn’t to után have + 3. You must try it again. Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! Nem focizhattok a kertemben. „szükséges”. ha egy bizonyos esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni. mely múlt időben tilt. Nemsokára találkozhatsz a to be to szerkezettel (am/is//are/to). I haven’t been allowed to meet my love for three months. You needn’t put on your smartest dress for the party. when you have no intention of doing so. Általában akkor használd. Nem kell egész éjjel dolgoznia. Elsősorban hivatalos jellegű közleményekben. nem szükséges”) a needn’t (vagy don’t need to). Nem kéne hazudnod. Jelentése: „kell”. Például: You shouldn’t tell lies. You can’t go to Barcelona. Például: She needn’t take part in the conference. formai tagadása. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. A kocsiba kutyát behozni tilos. feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat. Nem kell (nem szükséges). You weren’t to leave the room without permission. ha a must-hoz not szócskát ragasztasz (mustn’t) tiltó szót kapsz (tilos. Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. Nem kellett volna kinevetned. Tartalmi tagadása („nem kell”. Nem engedem. Esetenként a can’t is jelenthet erős tiltást. nem kellene”. melynek egyik jelentése kell. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira.4. 46 . She doesn’t need to work all night. 7/b És végül ez a harmadik szerkezet. hogy Barcelonába menj! 7. Méghozzá úgy. Például: You must be back in the office by nine. Most kell megtennünk. Nem lett volna szabad átmenned a piroson. You oughtn’t to have crossed the road when the lights were red. You aren’t to enter the room without knocking. hogy randevúzol velem. Fordítása: „nem volt szabad”. Nyolcra ott kell lennie. You oughtn’t to promise you’ll date me. Jelentése: „nem volna szabad. Ha ezt a szerkezetet tagadod (am/is/are not to). Például: He wasn’t allowed to meet his family last year. Újra meg kell próbálnod. Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. Például: She wasn’t to go with them. Az orvos azt mondja. nem szabad). 4/b Ez a szerkezet „múlt idejű tiltásra” is használható (ha egyáltalán van ilyen). Nem kell részt vennie a konferencián. szükségesség 1. Nem volt szabad velük mennie. Ez tehát a must ún. Például: You shouldn’t have laughed at him. 1/b Ahogy korábban már tisztáztuk. Ez is használható egy bizonyos jövőbeli kötelesség kifejezésére. Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. Például: He has got to be there at eight. szintén tiltó szerkezetet kapsz („nem szabad”). 2. 5. Az első segédige ismét a must. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. We must do it now. Például: The doctor says I am not to eat much bread. vagy jövőbeli kötelességre gondolsz. a „be allowed to” használatos múlt idejű esetekben. Nem volna szabad ígérgetned. A must tartalma ugyebár kell. Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn’t/oughtn’t to. 5/b A may már korábban megismert helyettesítője. Kilencre vissza kell érned az irodába. „nem kellett volna”. 6. Fordítása: „nem lett volna szabad”. d) Kötelesség. alak következik.

Nem kellett (nem volt szükséges) festőt hívnia. Tehát: ought to/should + ige 1. alak szerkezetet. Felépítése a feltételes szerkezet alapján történik.De akkor is ezt használd. Taxival kellett volna menned. illetve a have (got) to múlt idejéről. Vigyáznod kéne. Például: I ought to help her. ha valami állandó kötelességet akarsz kifejezni: Például: She has to take her daughter to school every morning.) Kérdésnél és tagadásnál célszerű a DID segédigét igénybe venni. „nem volt szükséges”. vagyis „nem kellett”. általában használhatod bármelyiket. Például: You should have taken a taxi. 4. Tagadó formában már említettük a should. vagyis would have had to. mivel a must egyalakú segédige. She had to buy some cigarettes. ha a have to segédigét feltételes módba teszed (would have to). Ugyancsak kellene jelentést kapsz akkor. She would have had to be more understandable to me. Kilenckor otthon kell lennem. 4/b A would have to is használható múlt időben. Udvariasabbnak kellett volna lennem. Például: You must stay here for the night. mert nálam már nem volt. Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. Például: I would have had to be politer. You should keep your promise. Például: They would have to be at school now. You ought to / should be more careful of what you say. Bár a fenti példamondatok úgy tűnnek nem támasztják alá. Cigarettát kellett vennie. Mindkét alak nagyjából azonos jelentésű. Segítenem kéne neki. ott is kellett volna maradnom. Viszont amennyiben a múlt időt tagadni akarod. They had to give it back. hogy mit beszélsz. Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. Vissza kellett adniuk. I have (got) to be at home at nine. mely: had to. Ez viszonylag egyszerű kérdés. vagy had got to. jelentése szintén „kellett volna”. too. because her husband could paint the flat. Egy szó mint száz. Már iskolában kellene lenniük. de ez sem mindig jön be. a have (got) to inkább külső kényszert jelent. He would have to take his car for an official test. Megértőbbnek kellett volna lennie velem szemben. így megkapod a kellett volna angol megfelelőjét. Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). (A got használata múlt időben nem túl gyakori. míg should have jellemző a mezitlábas mondatokra. kvázi nincs múlt ideje. (mert nem engedlek el). már két lehetőség kínálkozik: a) didn’t have to b) didn’t need to. 3/b Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni. You should have stayed there for at least half an hour. Például: I had to buy a new suit. Most az állító formájával ismerkedhetsz meg. mert a férje kifestette az egész lakást. She didn’t need to send for a painter. ought to segédigéket (lásd c-7. Úgyhogy a magyar kellett angolra a have (got) to múlt idejével fordítható. El kéne vinnie a kocsiját műszaki vizsgára. 3. talán csak egy dologra figyelj: A must inkább belső. I would have had to stay there. akkor a should/ought to segédigékhez tégy have + 3. because I didn’t have any. Ha felmentem volna hozzá. Itt kell megemlékeznünk a must. I ought to have read these books. a magyar kell angol megfelelője must. 7/b). hogy would have had to-s kellett volnát inkább feltételes mondatokban használnak. vagy have (got) to. Új öltönyt kellett vennem. Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. Például: They didn’t have to answer that stupid question. Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. 47 . Például: If I had gone to his place. Itt kell maradnod éjszakára You have (got) to stay here for the night. mégis az a tendencia.alak = kellene. Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába.

Biztos megfáztál a folyón.Nem túl gyakori. alak Például: You oughtn’t to have stopped your work half way. Nem kellett volna félbehagynod a munkát. alak is (they were to have married). e) Valószínüleg. 1. She must have got divorced. it wasn’t his fault. You shouldn’t have blamed him. He must be studying in his room now. Holnap kellett volna indulnia Amerikába. but they fell out. Múlt idejű állításnál a must have + 3. Akkor használd. Ez utóbbi két példában „nem lett volna szükséges” jelentést láttál. Például: He can’t be that bad. They were to rob the bank. 5. Nem kellett volna idejönnöd. but his passport was withdrawn. Például: They were to have wedded next Saturday. Biztos Spanyolországba mentek. This must be love. You needn’t have come here. They must have left for Spain. ha be akarsz jönni hozzám. Ennek alapján a következő angol szerkezetet építheted fel: a) nem lett volna szükséges . b) nem lett volna szabad . Bizonyára a szobájában tanul. ha olyan kellett volná-ról van szó. Ki kellett rabolniuk a bankot. A „nem kellett volna” magyar kifejezés már eleve két értelmet hordoz. Jövő szombaton kellett volna összeházasodniuk. Nem kellett volna hibáztatnod. bizonyára A valószínűséget határozószókon kívül (probably. Úgy volt. Bizonyára beteg. A must ilyen értelmű tagadásakor can’t-ot használj. ha egyszer nem az ő bűne volt. alak Például: You needn’t have been in such a hurry after all. A to be to szerkezet (am/is/are to) is hordoz kell jelentést. erre több lehetőség is kínálkozik. A már korábban megismert must segédige segítségével: Például: He must be ill. hogy múlt héten jön. alak/ oughtn’t to have + 3. Bizonyára elvált. Ez bizonyára szerelem. 4/c Ha tagadó múlt időket akarsz képezni. de összevesztek. likely) segédigés szerkezettel is kifejezheted. de szintén kellett volná-t fejez ki was/were to have + 3.) 5/b Az am/is/are to szerkezet múlt ideje értelemszerűen was/were to. mely a jövőben kellett volna. vagyis: a) nem lett volna szükséges. Végül is nem kellett volna annyira sietned. hogy nem igaz a hír. Biztos.needn’t have + 3. 48 . The news can’t be true. b) nem lett volna szabad. alak használatos: Például: You must have caught cold on the river.shouldn’t have + 3. Például: You are always to knock before you enter my room. Erre két lehetőség kínálkozik. fejezetben. Mindig kopogj. He was to have left for America tomorrow. bár jelentése lehet „úgy volt hogy”. így lőttek a lagzinak. Biztos. nemcsak „kellett”: Például: She was to arrive last week. de elvették az útlevelét. (A to be to egyéb jelentéseit lásd a „79 apróság” c. Ez utóbbi két mondatban a „nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad” jelentést hordoz. hogy nem olyan rossz ember.

He couldn’t have eaten it. They might come by the night train. I should get married.. típusú mondatokat may/might have + 3. alakot használj. hogy épp a férjével beszélget. a segédigés szerkezetek közül a may. f) Lehet. Lehet. She might have been hurt.) He needn’t have got married. 2. She couldn’t have caused that accident. Na fogadjunk. You must marry her.-nak fordítandó magyarra. lehet. Lehet. hogy jelentették a tervüket. Don’t go away. You can’t have seen her at Pipacs night club. hogy nem ő az. You mustn’t marry a girl like that. hogy elment. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül: Lehet. She may be talking now to her husband. Lehet. That will be the postman. hogy őt láttad a Pipacsban. El kell venned őt. I expect. hogy az esti vonattal jönnek. Ez biztosan a postás lesz. I bet I don’t need to marry her. They might have reported their plan. hogy nem mondott ilyet. Biztos. He might have eaten it. vagy couldn’t have + 3. He may have eaten it.. She might be standing at the corner now. It must have been him. Lehet. Lehet. hogy eszik. alakot. Bizonyára ez az a hely. He didn’t have to marry her. (ez bizonytalanabb) He must have eaten it. Lehet. It can’t be him. hogy korábban jött. Nem kellett volna megházasodnia.. Például: She can’t have said that. hogy. He might be eating. Ne menj el. Biztos megette. A might hasonlóképpen lehet. Meg kéne házasodni. Lehet. hogy esni fog. hisz az egy rendes nő. they may come yet. He shouldn’t have got married. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. Vidd magaddal az esőkabátod. Bizonyára hallottad a hírt. Nem kellett elvennie őt. You should have got married. Lehet. Múlt időben will have + 3. hogy nem ő okozta a balesetet. Például: 49 . It must be him. (épp most) Bizonyára eszik. alakkal fordítsd angolra. illetve a might használatos. hogy megette. Határozószóként többek között a „possible” fejezi ki. (Nem lett volna szabad értelemben. He may be eating. hogy megsérült. hogy. Vagy Meg is sérülhetett volna. Biztosan ő volt az. csak kicsit bizonytalanabb. Biztos. Az ki van csukva. Meg kellett volna házasodnod. hogy beteg volt. Lehet. Valószínűséget fejezhet ki a will segédige is: Például: This will be the place where the old school stood. hogy épp a sarkon áll. hogy nem kell elvennem. (ez bizonytalanabb) He must be eating. ahol a régi iskola állt. alakot használj: Például: You will have heard the news. Biztos. El kellett vennie őt. hogy nem ette meg. Biztos.Múlt idejű tagadásnál a must have negatívjaként can’t have + 3. mint a may. He can’t have eaten it. it may rain. (Nem lett volna szükséges értelemben. He didn’t need to marry her. Múlt idő: He may have been ill.. Lehet. III. She may have arrived sooner. Jelen idő: Take your raincoat. (épp most) Biztosan ő az. megjött stb.) He had to marry her. she is a decent lady. We might win a lot at the races. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. még megjöhetnek.

He used to write. Lehetetlen. He would have written. He didn’t use to write. Nem szabad írnia. Valószínűleg szereti a knédlit./ Lehet. He might write./ Lehet. hogy nem ír. He didn’t dare (to) write. He didn’t have to write. He should have written. (nem szükséges) Nem kell írnia. hogy írt. Például: He is likely to like dumplings. hogy írt. He dared (to) write. He didn’t need to write. Lehetséges. Biztosan szereti a knédlit. mint a segédigés szerkezet. He was allowed to write. Kellene (illene) írnia. Nem lett volna szabad írnia. Tudott volna írni. He is sure to like dumplings. He is likely to have liked dumplings. He may write. hogy nem írt. Lehetséges. Nem lett volna szükséges írnia. He had to write. Írni merészelt. He hasn’t got to write. Tud írni. Bizonyára írt. He cannot write it. Írt volna.Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jónéhány olyan szó. Valószínűleg szerette a knédlit. hogy szereti a knédlit. He ought to have written. He is sure to have liked dumplings. Írnia kellett volna. Írna. Valószínűleg szereti a knédlit. He may not have written. He has to write. 50 . He will write. Valaha nem írt. Írhatott. Bizonyára írt./ Lehet. VÉGÜL PEDIG EGY-EGY MONDAT MINDEN SEGÉDIGÉRE: He can write. Lehet. He would write. It is possible he likes dumplings. Írhatna. He may not write. Nem tudja megírni. He ought not to have written./ Valószínüleg ír. Lehet. He dares (to) write. He would have to write. Írnia kellett volna. He will have written. Valaha írt. He could write. He may write. He probably likes dumplings. He could have written. hogy ír. Nem lett volna szabad írnia. He must have written. Tudott írni. He needn’t have written. Például: likely valószínűleg sure probably possible biztosan valószínűleg lehetséges A velük való mondatszerkesztéssel az alábbi példákon keresztül ismerkedhetsz meg. Nem kellett írnia. Nem írhat./ Lehetetlen. Nem kell írnia. hogy megírja. hogy megírta. Írni merészel. Írhatott is volna. Írnia kellett. He would have had to write. hogy megírta. Írnia kellene. Lehet. Írni fog. Nem mert írni. He needn’t write. It is possible he liked dumplings. He musn’t write. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. He probably liked dumplings. Valószínűleg szerette a knédlit. He doesn’t have to write. He ought to write. Írhat. He couldn’t have written it. mely ugyanazt a jelentést hordozza. Írnia kellett volna. hogy szerette a knédlit. He cannot have written it. He ought not to write. Írnia kell. He shouldn’t have written. Nem volna szabad írnia. Bizonyára épp ír. He must write. He might have written. vagy kifejezés van. Biztosan szerette a knédlit. He may have written. hogy ír./ Tudna írni. Írnia kell. Nem kell írnia. Lehetetlen. He must be writing.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to arrive a bit later. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You shouldn’t have spat it out of the window. Biztos mind hazament. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They all must have gone home. Biztos nem tudtak róla. Valószínű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must be the new teacher. Lehet. 51 . Nem kellett volna ajándékot hoznod. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You musn’t talk to anyone about it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mary will have arrived already.Még néhány példa segédigékre: I must leave at six today. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joe may / might have missed the train. Az is lehet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You should give up smoking. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. Ma reggel nem kellett korán kelnem. Nem valószínű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You needn’t have brought me a present. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must feel tired after your long walk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s unlikely to have phoned. hogy telefonált. hogy Mariska megjött már. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She may be cooking. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They should have discussed the matter. Biztos. Abba kéne hagynod a dohányzást. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to have phoned. Valószínű egy kicsit később jön. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. Senkinek nem szabad beszélni róla. Hatkor el kell mennem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They can’t have known about it. hogy telefonált. hogy főz. hogy alszik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You couldn’t have forgotten about my birthday! Az nem lehet. Biztos te vagy az új tanár. Lehet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She might be sleeping. hogy Józsi lekéste a vonatot. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t need to get up early this morning.

52 .

IX. THE VERBAL PHRASE (Infinitive, Gerund, Participle)
Ezeket a szerkezeteket az ember általában előbb használja, s csak utána kezd gondolkodni azon, hogy miért így mondta. Az a mondat, hogy: “I wanted to go there” a nyelvtanulás közben automatikusan rögződik a sok használat során, s nyilván csak unalmas perceidben gondolsz arra (ha egyáltalán gondolsz rá), hogy itt az Infinitive (to go) a mondat tárgyaként szerepel, következésképpen itt az “Infinitive as direct object” (“A főnévi igenév mint tárgy” fejezet egyik példáját mondtad el. Először azt nézzük meg, hogy mi is az az Infinitive, Gerund, illetve Participle. Magyarral összehasonlítva a következő eredményt kapod: a) Infinitive - angol: to write - magyar: írni b) Gerund - angol: writing - magyar: írás c) Participle - angol: writing - magyar: író, vagy írva vagy - angol: written; magyar: megírt, vagy írva. Bizonyára felmerül benned a kérdés, hogy mire jók ezek a szerkezetek. Nos, a válasz igen egyszerű: az Infinitive, Gerund, illetve Participle akkor használatos, ha egyrészt a magyar mondat is így kívánja: Pl.:
I want to go home. Running is useful. I can see a smiling girl. The written letter is in my bag. Haza akarok menni. A futás hasznos dolog. Mosolygó kislányt látok. Táskámban van a megírt levél.

Másrészt ezekkel az alakokkal - és ez a lényegesebb - összetett mondatokat egyszerűsíthetsz oly módon, hogy igeidőket váltasz ki. Pl.:
I advise you to start earlier. Azt tanácsolom, hogy indulj korábban.

A magyar mondatban két ragozott ige volt (tanácsolom, indulj, míg az angol mondatban az első ragozott ige még megvan (I advise), a másodikat azonban nem kell ragozni, vagy igeidőbe tenni, mert az Infinitive (to start) ezt a problémát áthidalja, miáltal a mondat egyszerűsödik. Ez persze a magyarban is sokszor így van: Pl.:
I went to the swimming pool to swim a bit. Elmentem az uszodába egy jót úszni.

Ilyen mondatoknál nem okoz problémát, a magyart angolba átültetni. A magyar ember számára akkor okoz gondot a használat, ha anyanyelvében nem úgy képzi a mondatot, mint a tanult nyelvben, vagyis a két mondat nem tükörfordítása egymásnak.
Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy.

(Még mielőtt felkérte volna a lányt, Jóska úgy döntött, hogy közelebbről is megnézi, hogy megbizonyosodjon, nem fiú-e az illető.) Ebben az angol mondatban találkozhattál egy Gerund-dal (asking), egy Infinitive-vel (to take), valamint még egy Infinitive-vel (to make). Tehát míg a magyarban négy ragozott ige volt (felkérte volna, döntött, megnézi, megbizonyosodjon), addig az angolban csak egy (decided) (a was-tól most eltekinthetünk, miután nem ennek a kérdésnek a része). Az angol mondatban tehát három igeidőt, illetve ragozást váltott ki megfelelő Verbal phrase. Fenti mondat persze úgy is mondható, hogy: A lány felkérése előtt Jóska elhatározta, közelebbről megnézi őt megbizonyosodni, hogy nem fiú-e, ami nagyjából megfelel az angol mondat felépítésének, de ilyen jellegű mondatokat mi nem szoktunk…

53

A Verbal Phrase leggyakoribb alkalmazásai magyar kapaszkodómondatokon keresztül: 1. HAZUDNI, LOPNI CSÚNYA DOLOG TO LIE AND TO STEAL ARE NASTY THINGS

Ebben az esetben az infinitive mondatkezdő alanyi helyzetben van, fordítása magyarra főnévi igenévvel történik (-ni). Pl.:
To err is human. To be or not to be was a question of Hamlet’s. To kill is a sin. Tévedni emberi dolog. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. Ölni bűn.

2.

A HAZUDOZÁS ÉS A LOPÁS CSÚNYA DOLOG LYING AND STEALING ARE NASTY THINGS

Ilyenkor a gerund van mondatkezdő alanyi helyzetben, magyarra fordítás -ás, -és, vagy -ni. Pl.:
Running is useful. Swimming is easy. Seeing is believing. Singing in the rain is very interesting. Travelling by air is faster than riding a horse. Crying is a female trick. Studying is an important part of your life. A futás hasznos. (Futni hasznos dolog.) Úszni könnyű. Hiszem, ha látom. Érdekes dolog esőben énekelni. Repülővel gyorsabb menni mint lóháton. A sírás női praktika. A tanulás az élet fontos része.

3/a

KÖNNYŰ KATIT TÁNCBA VINNI IT IS EASY TO TAKE KATE TO DANCE

A mondat úgy kezdődik hogy It’s, követi őt egy melléknév (easy), majd infinitive (to take). Pl.:
It’s exciting to drive a car downtown. It was interesting to hear what he said. It will be lovely to meet you there. It’s hard to say goodbye to happiness. It would be very impolite not to invite him. It is important to believe in what you do. It is easy to translate sentences of the kind. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Érdekes volt végighallgatni, hogy mit mond. Jó lesz találkozni veled. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Udvariatlanság lenne nem meghívni. Fontos, hogy higgy abban amit csinálsz. Könnyű ilyen fajta mondatokat lefordítani.

3/b

ÖRÜLÖK, HOGY KATIT TÁNCBA VIHETEM I’M GLAD TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan itt is melléknév (glad) után áll az infinitive (to take), csak itt nem It vezeti be a mondatot, hanem valami más. Pl.: Jesus, I’m overjoyed to meet you face to face. (Superstar) Jézus, örülök, hogy személyesen találkozhatunk.
They are ready to help us. We were glad to hear the news. I’m sorry to disturb you. We were surprised to hear the news. I’m happy to give you a treat. You are fortunate to have a coat like that. She will be pleased to meet you. Hajlandók segíteni. Örömmel hallottuk a híreket. Bocs, hogy zavarlak. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Boldog vagyok, hogy vendégül láthatlak. Szerencsés vagy, hogy ilyen kabátod van. Örömmel fog találkozni veled.

54

3/c

KÖNNYŰ JÓSKÁNAK KATIT TÁNCBA VINNI IT’S EASY FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE ÖRÜLÖK, HOGY JÓSKA TÁNCBA VISZI KATIT I’M GLAD FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz, illetve a 3/b-hez hasonlóan itt is melléknevet (easy, glad) követ főnévi igenév (to take), csak itt az alanyok különböznek (It - Joe; illetve I - Joe). A megoldás ilyenkor az, hogy Joe elé teszel egy for prepozíciót. Pl.:
It’s difficult for me to do that. I’m anxious for my friends to meet them. We were impatient for the bus to start. It’s inconvenient for him to visit us. It’s dangerous for an old man to run fast. We were sorry for them to leave so soon. I’m happy for you to be here. Nekem ez túl nehéz. Alig várom, hogy a barátaim találkozhassanak velük. Türelmetlenül vártuk, hogy a busz végre elinduljon. Derogál neki, hogy eljöjjön hozzánk. Veszélyes az, ha egy öreg ember gyorsan fut. Sajnáltuk, hogy olyan korán elmennek. Örülök, hogy itt vagy.

4/a

LEGFŐBB IDEJE KATIT TÁNCBA VINNI IT IS HIGH TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan a mondat itt is It-tel kezdődik, de nem melléknév, hanem főnév követi (time), majd következik az infinitive (to take). Pl.:
It’s a sin to behave like that. Bűn így viselkedni. It was a pity to leave it there. Kár volt otthagyni. It’s a shame not to enjoy a book like that. Szégyen, hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. It’s a pleasant surprise to see you here. Milyen kellemes meglepetés, hogy itt vagy. It’s time to say our farewells. Ideje, hogy búcsúzzunk. It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. Tiszta időpocsékolás akkor beszélni vele, mikor ilyen hangulatban van. It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. It was a shock to see the size of the bill. Döbbenetes volt meglátni a számlát.

4/b

NINCS IDŐM KATIT TÁNCBA VINNI I HAVE NO TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz hasonlóan itt is infinitive (to take) áll a főnév (time) után, csak a mondatot nem It vezeti be, hanem valami más. Pl.: I’m not in the mood to talk to you now.
He made no attempt to escape. Chicago is a nice place to live. He is not a man to do such a thing. There is nothing to see here. There is nothing to worry about. What a question to ask! I have no money to waste. We are the ones to make a brighter day. I have a lot of work to do. I had no occasion to go to Paris. Nem vagyok olyan hangulatban, hogy beszélgessek veled. Nem tett kísérletet a szökésre. Chicagóban jó lakni. Ő nem olyan, aki ilyet tenne. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Nincs miért aggódni. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Mi vagyunk azok, akik boldogságot hoznak. Sok a dolgom. Nem volt semmi ok arra, hogy Párizsba menjek.

55

NINCS ÉRTELME KATIT TÁNCBA VINNI IT IS NO GOOD TAKING KATE TO DANCE ELEGEM VAN MÁR ABBÓL. 6. Nincs számodra helyem. Ilyen kor Joe elé mindig tegyél be egy for prepozíciót. úgyse figyel sose. csak itt különböznek az alanyok (there . a következők. hogy megnézzük a várost. Nem érdemes várni rá. melyek után bátran használhatsz infinitive-et is. Nagyon jól táncol. There was no possibility for us to see the town. It isn’t worth waiting for him.like taking akkor szeretem táncba vinni.Joe). She is very bad at singing. Tehát: általában szeretem táncba vinni . Tulajdonképpen mindegy. Azzal volt elfoglalva. hogy játszotta a nagyfőnököt. míg a like to take egy bizonyos szituációra vonatkozik.like to take Azon igék. That record is worth listening to. Az egyik típus It-tel kezdődik. He was busy bossing around him. illetve a 4/b-hez hasonlóan itt it főnevet (time) követ a főnévi igenév (to take). There is no need for us to argue about this. She made me responsible for losing the money. I’m sick of you coming round here. tired) egy gerund (taking) követ. HOGY JÓSKA TÁNCBA VIGYE KATIT THERE IS NO TIME FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE A 4/a-hoz. 5. hanem gerund (taking) követi a melléknevet. Van hely. Nincs sok értelme beszélni hozzá. It’s no good talking to him because he never listens. Imád aludni. Pl. ahova leülhetek? Nincs esélye. She is very good at dancing. He is fond of sleeping.: It’s no good crying about it. Ez a szerkezet a 3/a. I’m fed up with waiting for him. hogy rá várjak. I have no money for your to spend.: I have no place for you to stay. hogy túléli. HOGY KATIT TÁNCBA VIGYEM I’M TIRED OF TAKING KATE TO DANCE Fentiekben az a közös. Nincs érteleme sírni miatta. meg gerund-ot is. melyet követhet gerund (taking) vagy infinitive (to take). begin – kezd like – szeret prefer . Nem volt lehetőségünk. hogy egy melléknevet (good. illetve a 3/b megfelelője azzal a nem elhanyagolható különbséggel. Elegem van. Is there any room for me to sit down in here? There is no chance for him to survive it. a másik nem. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. Nagyon rosszul énekel.jobban szeret start – kezd love – imád continue – folytat hate – gyűlöl 56 . hogy annyit járkálsz a nyakamra. hogy elveszett a pénz. Pl. Nincs számodra pénzem. hogy itt nem infinitive (to take). Engem tett felelőssé. bár a like taking inkább általánosságot fejez ki.4/c MOST NINCS IDŐ ARRA. Nem kell erről vitázni. SZERETEM KATIT TÁNCBA VINNI I LIKE TAKING KATE TO DANCE vagy I LIKE TO TAKE KATE TO DANCE Ennél a típusnál van egy ige (like). hogy a kettő közül melyiket használod. Tele van a hócipőm azzal. ha sötét van a teremben .

Abbahagyták a beszélgetést. vagy infinitive (to take). He continued to stare at them.: I remember locking the door as I left the house. hogy milyen dolog csókolózni. hogy csinált valamit remember + to = nem felejt el csinálni valamit Pl. mikor elmentem hazulról. mint fenn. I regret to inform you that you owe me a grand. I prefer reading to writing. most egész mást jelent a mondat akkor ha gerund-ot használsz. (Ez sem nem -ing se nem to. hogy csináljon valamit Pl. hogy ráültem a kutyádra. Emlékszem. He tried to kiss the girl. They stopped to talk. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. She hates being late for work. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. (ugyanaz. hogy bezártam az ajtót. hogy beszélgessenek. She prefers to do it herself. hogy csinált valamit regret + to = sajnálja. Sajnálom. A következő igék tartoznak ebbe a csoportba: a) remember + ing = emlékszik. c) regret + ing = sajnálja. HOGY TÁNCBA VIGYEM KATIT I’LL REMEMBER TO TAKE KATE TO DANCE A 6-os ponthoz hasonlóan itt is van egy ige (remember). And when the rain begins to fall… I love sitting in the garden.: I regret sitting on your dog. I love you. Megpróbálta megcsókolni a lányt. Imádok imádni.: I’ll never forget finding that old coin in my garden.: She began learning the piano five years ago.: He tried kissing. Will you continue gardening? She hates to be late for work. melyet követhet gerund (taking). mint ha infinitive-et. b) forget + ing = elfelejti. de jó mondani) Továbbra is bámulta őket. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. hogy csinált valamit forget + to = elfelejt majd csinálni valamit Pl. hogy csinálnia kell valamit Pl. I love to love. d) stop + ing = abbahagy valamit stop + to = megáll. Jobb szereti egyedül csinálni. hogy tartozol egy ezressel. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. Ne felejtsd el elhozni a bőröndöket.: They stopped talking. Don’t forget to bring the cases. EMLÉKSZEM. 7. mikor elmentem hazulról. Öt éve kezdett zongorázni tanulni. I remembered to lock the door as I left the house. Kipróbálta. HOGY TÁNCBA VITTEM KATIT I REMEMBER TAKING KATE TO DANCE DE !!! NEM FELEJTEM MAJD EL. de míg a 6-os esetben a kettő között jelentésbeli különbség nemigen volt. Sajnálattal kell közölnöm. Megálltak. mint írni. Soha nem fogom elfelejteni azt. 57 .Pl. e) try + ing = kipróbál valamit try + to = megpróbál valamit Pl.) Jobb szeretek olvasni.

hogy míg az első mondatban én vittem addig a másodikban én vettem rá.megment. Majd szólj. a következők: admit – bevall consider .egyre csak csinál valamit save . tervez promise – megígér remind – emlékeztet tell – mond want – akar can’t afford .ki nem állhat resist – ellenkezik appreciate . Remind me to write to him. Úgy tett. melyek után csakis infinitive állhat. hogy hatkor ébressze. They decided to learn a new song. Úgy döntöttek.kér.megtagad tempt – kísért wish – óhajt Pl. hogy új dalt tanulnak. He failed to pass the exam. 9. I don’t want to stay with you. HOGY VIGYE TÁNCBA KATIT I PERSUADED JOE TO TAKE KATE TO DANCE Fenti két mondatban az a közös.nagyra becsül delay – akadályoz don’t mind .elvisel 58 .tekint vminek excuse . hogy a Fordommal gázoljak át a folyón.elnézést kér imagine – elképzel prevent – megakadályoz can’t stand . Nem akarok veled maradni. míg a másodikban Jóska befurakodott az ige és a to take közé.8.nem sikerül forbid – megtilt manage – sikerül plan . mint aki nem hallja.: I can’t afford to ford the river in a Ford. de Jóska vitte. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. A feleségem azt mondta. I want you to stay with me. könyörög demand – követel command – parancsol encourage – biztat hope – remél invite – meghív offer – fölajánl propose – javasol permit – megenged refuse . A következőkről van szó: agree – beleegyezik ask – kér claim – követel allow – megenged desire – kíván expect – vár help – segít long – vágyódik order – megparancsol pretend – tettet persuade – rávesz request – kér urge – sürget arrange – elintéz attempt – megkísérel decide – elhatároz advise – tanácsol endure – elvisel fail . SIKERÜLT KATIT TÁNCBA VINNEM I MANAGED TO TAKE KATE TO DANCE RÁVETTEM JÓSKÁT. She asked him to wake her at six. hogy az igét (manage. Nem sikerült levizsgáznia. A különbség pedig az.szívesen (nem bán) postpone – elhalaszt recall – visszaidéz suggest – javasol resent . She refused to show him her nipple. She pretended not to hear it. My wife told me not to do it. hogy írjak neki. spórol tolerate . (Adrian Mole) Könyörögtem. persuade) infinitive (to take) követi.neheztel avoid – elkerül enjoy – élvez can’t help .nem tehet róla keep . Megkérte. A szülei nem fogják elengedni. Azon igék melyek után csak gerund állhat. Az első esetben tehát közvetlenül az ige után állt a to take.akar.nem engedheti meg magának beg . ne csináljam. (Adrian Mole) Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. hogy velem maradj. Nem engedhetem meg magamnak. Azt akarom. mivel a cselekvést ő végzi. SZÍVESEN TÁNCBA VISZEM KATIT I DON’T MIND TAKING KATE TO DANCE Az igét (don’t mind) gerund (taking) követi. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. Ebbe a csoportba tehát azok az igék kerültek. His parents won’t allow him to come.

hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre.ahelyett. 10. meg kell jegyezzem. hogy Before I left I took/had taken Kate to dance. Megpróbálta kikerülni. Police have finally succeeded in solving the mystery. gerund segítségével rövidíthetsz. Ilyen jellegű mondatoknál azonban. Reggeli előtt szoktam fürödni. hogy valaha is találkoztam volna vele. She started the job soon after leaving the university.: He kept saying: “You went screwing the milkman”.anélkül hogy Pl. munkába állt. 59 . She admitted stealing the bicycle. Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. Tiltakozom. mostantól a participle jön. Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. I don’t recall ever meeting her. MIELŐTT ELMENTEM MÉG TÁNCBA VITTEM KATIT BEFORE LEAVING I TOOK KATE TO DANCE Itt két tagmondatból álló összetett mondatot látsz. Besides being a pro football player. Az első tíz pont az infinitive-vel és a gerund-dal foglalkozott. Since leaving Paris.én vittem) megegyezik. Nem emlékszem. Ez a bevezető mondat időhatározói mellékmondat (miközben mentem. mely esetben a mondatnak mind a két felét külön igeidőbe tennéd. I couldn’t help dropping a hint or two. Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. hogy after – miután besides – azonkívül on – ahogy without .: I usually take a bath before having breakfast. Azonkívül hogy profi focista. hogy ő lopta el a biciklit. 11. A rendőrségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. Olyan tagmondatokat tudsz rövidíteni. még fagyizót is vezet. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. miután megérkeztem stb. vagy miközben mentem. Első tagmondat: mielőtt elmentem Második tagmondat: Táncba vittem Katit Ezt a mondatot úgy is mondhatnád. Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. Bevallotta. Mióta eljöttünk Párizsból. AZ ISKOLÁBA MENVÉN KATIT TÁNCBA VITTEM ÉN GOING TO SCHOOL I TOOK KATE TO DANCE Ez az első eset (de nem az utolsó). They delayed publishing the report. melyek úgy kezdődnek. Do you enjoy doing that? Élvezed. hogy: before – mielőtt since – amióta instead of . hogy ezt csinálod? He tried to avoid answering my questions. Ha elfelejtetted volna: present participle: past participle: singing broken éneklő énekelve törött törve A 11-es pontban tehát egy present participle vezeti be a mondatot (going).Pl. Ragaszkodik hozzá. She insists on having a holiday abroad every year. he also runs an icecream shop. hogy nászajándékuk nagyobb léptékű is lehetett volna. You should be working instead of lying there in bed. we’ve visited Brussels and Amsterdam. amennyiben a két alany (én mentem .). magyarra fordítása menvén. amikor a participle-vel találkozol. hogy minden évben külföldön nyaraljon.

she turned to her mother-in-law. hogy világossá tegye nézeteit. 13. mi okból vittem Katit táncolni).: Having eaten the bone the dog asked for a cat. nem tudtak házat venni maguknak. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. Mivel elfogyott a jég. hogy új életet kezd. Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. they couldn’t afford to buy a house. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. (Napoleon kijött a házból. Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. csak akkor tudsz rövidíteni (én mentem az iskolába. Az üzletbe menvén balesetet láttunk. Mivel más már nem volt. having + 3. MIVEL SZOMORÚ VOLTAM. Having returned from abroad she decided to start a new life. miután meglocsolta a virágokat.Itt is arra vigyázz. Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta.A baleset látványától megdöbbenten ültünk ott. az első tagmondat. He paused for a moment studying the boy. ilyenkor az alanyok különböznek: Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. Miután zavarta a lányt a kukák látványa. mégpedig módhatározói mellékmondat (hogyan.: The children came into the room laughing loudly. hát mindent szétvert. Az idős hölgy a rendőrség felé tartott. Pl. HÁT TÁNCBA VITTEM KATIT FEELING A BIT LOW I TOOK KATE TO DANCE Ez a fajta bevezető mondat okhatározói mellékmondat (miért. Nemcsak hogy hasonlít. Finding no money in the house the burglar smashed the place. és én vittem táncba). s közben a kutyái ugattak körülötte. Esetenként with prepozíció állhat a participle-s mellékmondat előtt. hogy otthon marad. A földön feküdt és levegő után kapkodott. Előidejűséget (pl. Miután megette a csontot. hogy a két tagmondat alanya megegyezzen. . (Mivel elfogyott a hentes húsa. Módhatározó funkcióban szerepelhet a past participle is: We were sitting there shocked by the sight of the accident.) Pl. Mivel félt az esőtől. she decided to stay at home. Mivel szegények volta. be. kiment hogy hozzon. He was lying on the floor gasping for breath. Having run out of meat. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. A férfi folytatta az ivást. 60 .: Being very poor. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. én vittem táncba.) Ha az ok időben megelőzi a fő aktust. the butcher closed his shop. she went out to get some. hogy az alanyok megegyezzenek (én szorítottam. függönyt tett az ablakra. Itt is megegyeznek az alanyok! (Én voltam szomorú. de jelentésében pont ugyanaz. alakot használj. a kutya macskát kért. Ez a típus sokban hasonlít a 10-es pont after-es mondataihoz: After watering the flowers she began to dust = Having watered the flowers she began to dust. hát az anyósához fordult. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. mi módon vittem Katit táncba). hogy a participle-t perfect alakba rakod (having watered the flowers). The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. elhatározta.) Pl. Going to the shop we saw an accident. úgy döntött. Itt is arra vigyázz. Having run out of ice. 12. A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. Miután bejejezte a mosogatást főzni kezdett. Having no one else to turn to. elkezdett port törülni) úgy tudsz kifejezni. SZOROSAN MAGAMHOZ SZORÍTVA VITTEM KATIT TÁNCBA HOLDING HER TIGHT I TOOK KATE TO DANCE Itt is present participle (holding). Mivel pénzt nem talált a betörő. Finishing the wash up she started to cook. Miután visszatért külföldről. Being afraid of the rain. hát bezárta a boltot. és én vittem Katit táncba).

The singing dog is whining in the whitewashed house. tanult. The patched jeans are hanging on the drying rope. hogy a Participle-s szerkezet mellékmondattá válik. illetve a kislányt).megalázott nyuszi lost and found rabbit .éneklő kutya threatening letter . A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. (A szerző) Fenti mondat azért sikerült ilyen monumentálisra. elveszett. illatve a past participle előlről. Az éneklő kutya a kimeszelt házban vonyít. illetve past participle-re: Pl.: Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. illetve hátulról támadja a főnevet (a sztárt. a) előlről. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. míg a másodikban a WHICH IS/ARE/WAS/WERE hiányzik a főnév és a Present Participle között. A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja.képzett ápoló smoked bacon .törött szív trained nurse . OVER THERE WITH THE EXCITING GIRL SMILING UNDER HER MOUSTACHE Megjegyzés: Kati táncba vitele ezen szerkezetek gyakorlásához nem tűnt megfelelőnek.: The splashing girl is licking the smoked bacon. Nézd az alábbi mondatokat: Pl. The mieuwing cat is sitting behind locked doors. A megpucolt tűzhelyen van a rotyogó húsleves. síró. Ezt magyarul melléknévi igenévnek hívják. 1. hogy: Do you know the girl who is dancing with that man? The books which are lying on the table were very expensive. amikor a Present. Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: alvó.alvó oroszlán rising sun . égő.megfoltozott farmer humiliated rabbit . Ismered azt a lányt. sokba kerültek. megérdemelt): broken heart . vagy Past Participle hátulról támadja a főnevet. Ezek tulajdonképpen hiányos mondatok.fenyegető levél 2.füstölő Trabant splashing girl . b) Most megismerkedsz azzal az esettel. a) Tehát előlről járul a főnévhez (vagyis megelőzi azt). oly formán. megtalált. és eközben a főnév jelzőjévé válik. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. 61 . A mondat tulajdonképpen úgy is mondható. A Participle tehát kétféleképpen érintkezhet a főnévvel: b) hátulról.füstölt szalonna sucked dumplings .felkelő nap galloping coroners . rívó. amikor a present participle. AKIT MEGCSÍPETT EGY MÉHECSKE. OTT TÁNCOL AZ IZGATÓ LÁNNYAL. melyek az asztalon vannak.A JÓL ISMERT SZTÁR.szopott gombóc patched jeans .elveszett és megtalált nyuszi Egyszerű példák előlről támadó present. melyek közül az elsőben a WHO IS/ARE/WAS/WERE. amelyik épp mos) singing dog .pancsoló kislány mieuwing cat . AKI A BAJSZA ALATT MOSOLYOG THE WELL-KNOWN STAR STUNG BY A BEE IS DANCING.mosolygó hölgy falling star – hullócsillag fuming Trabant . hulló. megalázott.mosó medve (a maci. Part Participle (befejezett melléknévi igenév: lehullott. togyogó): smiling lady .nyávogó macska sleeping lion . mert egy mondat segítségével szerettem volna bemutatni azt.vágtázó halottkémek washing bear .

mely a fűben fekszik. A Magyarországon készült kolbász világhírű. amelyik a ketrecében beszélget. aki az asztalnál ül.: This is a house built some hundred years ago.Past Participle-s mondatok is képezhetők ilyen szerkezetben. mely évszázadokkal ezelőtt épült. Hozd ide a borral teli flaskát. akit mindenki becsül. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man repairing my car is very good at his job. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The photo taken of you is beautiful. megmar. He is a man who is trusted by everybody. javító iskolából szökött meg. rablógyilkossággal vádolják. A fenti mondatok teljes mondatként így hangzottak volna: This is a house which was built some hundred years ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man standing in front of the judge is charged with capital murder. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bring me the parrot speaking in its cage. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. hanem szenvedő lett volna. Példák: (Past participle-vel) Get me the flask filled with wine. A férfit. Példák: (Present Participle-vel): Who is the girl standing at the corner? Ki az a lány. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The cockroaches ate all the food left in the kitchen. kiváló szakember. ha rálépsz. illetve WHICH IS/ARE/WAS/WERE maradt ki a mondatból. He is a man trusted by everybody. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The days spent in New York were amazing. mely rólad készült. aki a sarkon áll? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Whose is the Trabant racing on Soroksári road? Kié az a Trabant. ami a konyhában maradt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The watch found in the garden belongs to me. Pl. A kígyó. A fénykép. aki az autómat javítja. gyönyörű. Olyan ház ez. amennyiben a főnév után szenvedő (passive) szerkezet következne. Az utcán rohanó fiú. A férfi. Hozd ide a papagájt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sausages made in Hungary are very famous. aki a bíró előtt áll. mely a Soroksári úton száguldozik? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl sitting at the table is my sister. A csótányok megették az összes ennivalót. 62 . azonban a mellékmondat itt nem cselekvő. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. (“lett építve”) Olyan ember ő. A kertben talált óra az enyém. a nővérem. A lány. (“becsülve van mindenki által”) Itt is WHO IS/ARE/WAS/WERE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The boy running in the street escaped from a reform school.

beauty. cockroach (csótány). hogy a megszámlálható főnevek csoportjába tartozik az. így hát nem kerülhet többes számba. beer. Ennek épp az ellenkezője az a csoport. meat.termini (végállomás) basis . Például: table. car stb. ahol a főneveket nem tudod megszámlálni. Ide tartoznak olyan főnevek. hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők. b) megszámlálhatatlan. We don´t have much work to do.leaves (falevél) life . mert például anyagnév. hogy a főnév után s. 63 . air. amikor az s jelet fölveszi. Például: datum . a good one and a bad one. Például: He gave me a valuable piece of information. vagy es jelet biggyeszt. FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani: a) megszámlálható. Például: man – men tooth – teeth louse – lice woman – women goose – geese foot – feet mouse –mice az f. amit meg tudsz számolni. Nyilvánvaló. hogy a főnév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását. A többes számot az angol általában úgy képezi. weather stb. Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be. valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan névelőt. Adtam neki egy jó tanácsot. így tehát többes számba is rakható. love. mely szó már megszámlálható. gyűjtőnév stb. az angolban azonban megszámlálhatatlan.phenomena (jelenség) beauty .lives Van néhány olyan jövevényszó az angolban. hogy Például: Van két hírem. mely magával hozta a többes számát is.bases (alap) phenomenon . amikor a többes számot en jelképezi.words Van azonban olyan eset is. így ezek különbözőek lehetnek. Give me some good advice. egy jó. Ebből egyenesen következik. Például: car – cars table – tables glass – glasses girl – girls egg – eggs word .79 APRÓSÁG 1.data (adat) medium . mely a magyarban megszámlálható. I bought two pieces of furniture. illetve fe végű főnevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik. iron. Például: advice (tanács) furniture (bútor) nonsense damage (kár) gossip (pletyka) news (hír) equipment (fölszerelés) homework (lecke) permission (engedély) fun (vidámság) information work (munka) Ha mégis úgy akarod közölni. meg egy rossz.media (hírközlő szervek) terminus . Adj néhány tanácsot. girl. lamp.beaux (szépség) Vigyázz! Van néhány olyan főnév. I gave her a good piece of advice. akkor azt a következőképpen tedd: I have two pieces of news. Nincs sok dolgunk. Például: knife – knives wife – wives wolf – wolves half – halves leaf . Vettem két darab bútort. mint: water. music.oxen (ökör) Aztán előfordulhat az. plate. happiness. Értékes információt adott. Ez két főnévre érvényes: child – children ox .

I ain’t got any money. akkor egyrészt használhatsz szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod). police. Semmit nem kérdezett. ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod. Van egy kis (valamennyi) kenyerem. I’ve read that story in some book. illetve nem kerül többes számba. 64 .) Egy kis bort. Nos. Van néhány jó könyvem. Például: He was talking to some woman. Valami férfi keresett ma reggel. hogy van. ha megszámlálhatatlan. (slang) I don’t think there is any milk in the jug. I have some bread. melynek egyes száma megegyezik a többes számmal. Nincs cigaretta az asztalon. helyette any. valamennyi b) valami(lyen). amit csak többes számban használnak: pl. Van valamennyi pénzem. Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. hogy a válasz milyen lesz). méghozzá akkor. Például: The police are coming. Nem hiszem. vagy no szerepel. ebben az esetben a megszámlálható főnév se kerül többes számba. hogy van tej a kancsóban. I have some good books.Más: Van néhány olyan főnév. uram? A some b) jelentése ugyebár az volt. ha a mondat igéjét már tagadtad: Például: He didn’t ask me any questions. Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng) Aztán van olyan. 2. Nincs pénzem. A példákból is láthattad. Some man telephoned this morning. There aren’t any cigarettes on the table. Any-t használj akkor. ha megszámlálható. There is some milk in it. I’ve got some money in my pocket. Az a) esetben a some után következő főnév többes számba kerül. Jön a rendőrség. Néhány dalt énekeltek. Például: Are there any eggs in the basket? Can you see any money on the table? Are there any students in the classroom? Is there any wine in the flask? Van tojás a kosárban? Látsz pénzt az asztalon? Vannak diákok a teremben? Van bor a flaskában? Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj. NO A some két alapvető jelentéssel bír: a) néhány. Valamilyen nővel beszélt. ANY. Van benne egy kis tej. Például: Some songs were sung. SOME. bár indőnként kérdő mondatban is szerepelhet. hogy a some elsősorban kijelentő mondatokban fordul elő. Például: May I have some more coffee? Will you have some cake? Have you got some money? Some wine. akkor some helyett any-t használj. ha a kijelentő mondatot kérdőbe akarod tenni. Visszatérve a some a) jelentésére. hogy valami(lyen). ha a kérdésre igenlő választ vársz. Sir? Kaphatok még kávét? Kérsz még sütit? Van egy kis pénzed? (Remélem.

Van valaki az ágy alatt? Senki nincs az ágy alatt. gondolj csak a something. vagy anything tagadó mondatban: anything. nothing szavakra. His son gives him a lot of trouble. Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet. anywhere. nowhere stb. Much-ra akkor van szükség. I have no time. There is no girl like you. Ha a mondat kérdő. no-t nem használhatsz. Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad. mert akkor dupla tagadás jönne létre.Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad. Senki nincs az ágy alatt. Many-t használj megszámlálható főnevek előtt. There isn’t anybody under the bed. hogy sok. Minden évben sokat költenek sörre.) Nincs alsóneműm. somewhere. Nincs még egy olyan lány. anybody. Nem látok semmit a sarokban. Valamit látok a sarokban. nobody.) Nincs pénzem. 3. Valaki van az ágy alatt. No words come easy to me. anything. Nincsenek barátai. a dupla tagadást kerüld. a many és a much használata javasolt. Például: He didn’t make many mistakes. Has he got much leisure time? His son didn’t give him much trouble. ami nem megengedett. Például: somebody. Például: I can see something in the corner. mint korábban volt. de ha lehet. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. vagy tagadó. mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás. vagy nothing Persze ilyen előtaggal egyéb szavak is léteznek. Lots of money is spent on beer every year. I can see nothing in the corner. Például: I haven’t got no money. s a főnevet tedd többes számba. There is somebody under the bed. Is there anybody under the bed? There is nobody under the bed. mint te. vagyis kijelentő mondatban: something kérdő mondatban: something. few. de az előbbi kettő a leggyakoribb. I have got lots of leisure time. SOK és KEVÉS (many. Például: He made a lot of mistakes. Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is. Nincs időm. Has she got many cars? Nem vétett sok hibát. Például: He has no friends. A fia sok bajt okoz neki. ha a főnév megszámlálhatatlan. little) A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani. She’s got a lot of cars. I can’t see anything in the corner. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. és természetesen ez nem is tehető többes számba. Sok autója van. Egy szó sem jön könnyen. Sok szabadidőm van. A some. akkor az a lot of. úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban. (HAIR) (Ez mind szép. Sok hibát csinált. Megjegyzés: Noha szabálytalan. any. akár megszámlálhatatlan főnév előtt. Did he make many mistakes? He hasn’t got much leisure time. Például: Ain’t got no underwear. elsősorban Amerikából kiindulva. much. illetve no összetétel előtagja is lehet. vagy lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható. Sok autója van? 65 . (Nem szabályos a dupla tagadás miatt. Nem látok semmit a sarokban. a lot of.

He had little trouble. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. Do you want to drink all the beer? Az összes pénzem eltűnt.. vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik megszámlálható főnevekre. (a) little. A gyár összes dolgozója egyesüljön. I love all the girls. 66 . I wrote few letters. Például: so. mert magyarban is mást jelent. Nincs azonban különbség kijelentő. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. A helyzet ugyanaz. Ezt akkor tedd ki. how. Nos. All the people in the street were chanting. hogy kevés. Túl sok ember áll a tűz előtt. Az összes lányt szeretem.. vagy little. Kevés időm van. Láttunk ott néhány embert. míg az (a) little megszámlálhatatlanokra. méghozzá kétféle formában: (a) few. We saw few people there. All the children in the class like chocolate. nem kell the. illetve a little szerepel a mondatban. Nézd az alábbi szembeállításokat: Például: All the workers of the factory should unite. Ha a világ összes valamijéről akarsz beszélni. mint a many/much esetében. Az összes létező gyerek szereti a csokoládét. (that’s an ad) Kinek dollár. ha azt akarod kifejezi. Volt egy kis baja. akkor kevés van valamiből. Bizonyára fúrja az oldalad. hogy az all szó előtt leginkább the határozott névelő szerepelt. ha egy bizonyos csoport összes tagjáról van szó. We saw a few people there. A világ minden dolgozója egyesüljön. A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. hogy valamiből az összes. kérdő és tagadó mondat között. I’ve got little time. Megírtam néhány levelet. hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few. ha a few. ha azt mondod: Van egy kevés pénzem. kinek gulden. Nos azért. Van egy kis időm. Az összes lányt szeretem.. All children like chocolate. MINDEN (All. ha pedig few. ha valamilyen módosító szó áll a sok előtt. Annyi baja van a kocsijával. Kevés levelet írtam. as. Mindkét típusú főnév (megszámolható.Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben. Did you eat all the bacon? All his dreams were turned into ashes.. vagyis mindháromban e két szó jelenti azt. I’ve got as much as two forints. All workers should unite. b) egész. vagy pedig Kevés pénzem van. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik. every. Az összes ember énekelt az utcán. Például: He’s got so many problems with his car. nem megszámolható) elé teheted az all szót. akkor van egy kevés valamiből. each) A három fent látható szó közül az all két jelentéssel bír: a) az összes. (a világon) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden. I’ve got a little time. Kevés baja volt. too. There are too many people standing in front of the fire. rather stb. Például: I wrote a few letters. de mindenkinek Nederlanden. Az összes sört meg akarod inni? Láttad. very. Kevés embert láttunk ott. ÖSSZES. Annyi mint két forintom van. 4. illetve little előtt. He had a little trouble. (egy bizonyos körben) I love all girls. Például: All my money was gone.

Sem ezt a filmet nem láttam. a főnév többes számba kerül. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. hogy kint vagyok. sem az nem jó. A both jelentése: mindkettő. A neither tulajdonképpen az either negatív vetülete. Összegezve tehát: all . Tehát összesen két dologra vonatkozik.. Ezenkívül a the használata is igen ritka az all.az összes + egész every . Választhatod ezt a csokrot. I did not see either of the films. Ha az all-t ilyen értelemben akarod használni. Például: I was sleeping all day..minden. Egész éjjel rólad álmodtam. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használd. Both of the girls are pretty. Mindkét lány csinos. hogy egész. illetve a főnév között.. Ha a kettő közé befurakszik az of the.. de tehetsz utána the-t is. erre meg arra. hogy csak megszámlálható főnév előtt használhatod. Egész nap aludtam. Did you like either of the novels? I did not see either film. Vagyis pl. Mindkét lány csinos. A téesz minden tagja jelen volt. következésképp ugyanazon regulák érvényesek rá. BOTH. A vén főmacska minden piaci napon a napon üldögél. Amennyiben az either és a megszámlálható főnév közvetlenül egymás mellett van. úgy a főnév többes számba kerül. I spoke to each cat separately. Ez az út. Every member of the TSZ was present. Most. egész nap. Mindenki verekedett. Például: Both girls are pretty. I work all night. de a főnevet ne tedd többes számba! Például: Now that I’m out of prison. sem azt.. Például: Neither sentence is correct. 5. sem az nem jó. vagy akár of the-t is. Megjegyzés: Az either. 67 . illetve neither egyéb jelentéseivel később még találkozni fogsz. sem azt. Mindkét kocsi tetszik. Either road will take you to Rome. Éjjel-nappal dolgozom. Sem ez a mondat. Minden egyes macskával külön beszéltem. vagy azt is. vagy az b) ez és az.minden egyes. Sem ez a mondat. egész éjjel stb. magyarra mindkettőt minden (egyes)-nek fordítsd. akár azt a narancsot elveheted. Old Deutoronomy sits in the sun every market day.) Ez a regény is tetszett. I like both these cars. I spent all the afternoon in the company of two camels. I work all day. Nem láttam sem ezt a filmet. a szabadság minden egyes napját élvezem. Az either szó jelentése: a) ez. You can choose either bunch. meg azon is. illetve az each jelentése sokban hasonlít egymásra.. meg az is Rómába vezet. Both the girls are pretty. Nyilvánvaló. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. Neither of the sentences is correct. I was dreaming of you all night. I enjoy each day of my freedom. There are big houses on either side of the road. A both állhat magában a főnév előtt. akkor a megszámlálható főnevet ne rakd többes számba.Az all másik jelentése az volt. each . Az every. Például: You can take either orange. sem azt. (Virágcsokrot természetesen. I saw neither film. Akár ezt. úgy a főnév egyes számba kerül. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. NEITHER Ez viszonylag egyszerű téma. EITHER. Everybody was Kung-Fu fighting. Mindkét lány csinos.

Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) ‘s segítségével.: egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!) nice – nicer – nicest high . of) A birtokviszony annyit tesz. -est.Pokol Angyalai Stone’s throw .bigger – biggest short .stb. Amennyiben a birtokos többes számban van. A fokozás a magyarban annyi.egy méternyi távolság Death’s Door . Például: The boys’ money.) Az angolban két lehetőség van: a) -er. b) more…. Father’s hat Cat’s eyes – macskaszemek 1 minute’s walk . b) of segítségével. (Szép . illetve valaminek a valamije.shorter – shortest 68 . bizonyára hallottál már róla.6.A Halál Kapuja Láttad. beszédben csak a szövegkörnyezetből derül ki (vagy nem derül ki). sőt valaminek a valakije. vigyázz azonban arra.okosabb . most… Az a) esetben tehát a melléknévhez -er.egy percnyi séta Hell´s Angels .kőhajítás Az első szerkezet a következő esetekben használható: Például: Joe’s girlfriend The boss’s secretary The rat’s babies . úgy az aposztrof(‘) a többes szám utáni s után jön írásban. Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt. amennyit akarsz. okos . BIRTOKVISZONY (‘s. d) megszilárdult kifejezésekben. hogy lehetőség szerint az ‘s csak egyszer szerepeljen a mondatban. A kemény legények bátorsága. mint valakinek a valamije. 10 minutes’ walk. hogy a sorrend a magyarral megegyezik. Például: The handle of the door of the room The lover of Joe’s wife a szobaajtó kilincse Joe feleségének szeretője 7.legokosabb stb.szebb . big .highest. 10 percnyi séta. illetve -est képzőt kapcsolsz. Például: the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Amennyiben többszörös birtokviszony van. vagyis elől a bitokos utána a birtok. a) ha a birtokos (tehát akié) személy b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat c) idő-. illetve leg…bb. The tough guys’ guts.higher . például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája. esetleg valakinek a valakije. MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A melléknév szófaját nem vizsgáljuk.). mérték. A fenti mondat fordítása: The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. kifejezésekben.A patkány kicsinyei 1 meter’s distance . A fiúk pénze. Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított. mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét stb. Of-ból lehet annyi. A következő mellékneveknél használd ezt a formát: a) pl. célszerű vegyes birtokviszonyt használni (s’ + of). mint bb.legszebb.

heavier .b) pl.better .latest (később) far .merrier – merriest heavy .best bad . melyek rendhagyósága a fokozás módjából következik.best far . vagy olyanabb mint.happier – happiest lucky .: clever . A fokozás után megnézzük az összehasonlítást. legutóbbi) Ennyit a fokozásról.more beautiful .latter .worse . melyek kivételnek számítanak.farther .more .: But she is not so pretty as you think. Olyan makacs vagy.furthest (további) late . Például: beautiful . Nem olyan okos. De hisz nem olyan szép. more….less . But this match is not so good as I expected. Angolban ez a következőképpen fest: a) Pl.more talented .lattest (utóbbi. illetve most… módon fokozódnak.worst much/many .elképzelhető a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a not szócskán van).shallower – shallowest e) kétszótagú. vagy a legolyanabb.most little . Olyan éhes vagyok. De hiszen ez a meccs nem olyan jó.most beautiful famous .politest Mindazon melléknevek.most famous talented .least well .politer . Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd! Néha .most talented E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek. Pl. You are as obstinate as a mule. mint gondolod. Itt arról van szó.farthest (messzebb) late . hogy valami olyan.cleverest d) kétszótagú ow-re végződő mellékneveknél pl.more famous .de csakis tagadó mondatban .narrower – narrowest shallow .heaviest c) kétszótagú er-re végződő mellékneveknél pl. He is not as clever as I’ve thought. mint.: kétszótagú y-ra végződő mellékneveknél happy .luckier – luckiest merry .: alapfokú összehasonlítás (as…as) I’m as hungry as a wolf. ez ügyben fordulj az instruktorodhoz. mint gondoltam. mint vártam. melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak. Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni: Például: good . mint egy öszvér. hogy vannak olyan esetek.later . véghangsúlyos mellékneveknél. 69 .cleverer .: narrow . Tudnod kell még. mint a farkas.further .: polite . pl.better .

b) középfokú összehasonlítás (középfok + than) Domborúbb vagy. mint a Csillagfény. illetve an. soha ne használj határozott névelőt. Az én házam nagyobb. aki cserbenhagyja a barátait. vagy többes számba teszi a főnevet. 8. an) használj olyankor. He is a car mechanic. NÉVELŐK (Articles) A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelőt ismer. Az én kocsim jobb. A ló (általában a ló) nagy állat. Határozott névelőt (the) használj hangszerek neve előtt. Ez a disco nem jobb. 1. De a te házadban több a csótány. My car is better than any other car.: Can you play the piano? My daughter is studying the violin. Gus is the cleverest cat in the cat society. mint a nap? My house is bigger than yours. Ilyenkor az angol vagy határozatlan névelőt használ (ha a főnév megszámolható). I am a terrible English instructor. an) használj foglalkozás nevek előtt. mint a tied. Nem olyan ember. mint a magyarban. Olyan kérdést tett föl. most azonban csak azon eseteket vesszük sorra. Az a nagy fiú operaénekes. Olyan úton mentek. Your voice is deeper than Amanda’s. Te vagy a legszebb lány. Isn’t she more beautiful than the sun? Nem szebb. megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelőt. He asked me a question which I could not answer. A legszebb virágot adtam neked. A névelők használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni. But there are more cockroaches in your house than in mine. She is a talented singer and a ballet dancer. Tehetséges táncos és énekes. ha azon játszol. mint Bo Derek. Horses are big animals. mely hegyek között kanyarog. That big guy is an opera singer. mint Amandáé. mint bárki másé. A macska egeret eszik. 70 . Tanulsz gitározni? Pl. A tej egészséges. amit valaha hallottam. They walked along a road winding among rolling hills. Az arany (általában az arany) értékes fém. Autószerelő. This disco is not better than Starlight. Határozatlan névelőt (a. Te vagy a világ leglustább kölyke. Borzalmas angol tanár vagyok. Pl. Milk is healthy.: A horse is a big animal. Pl. Cigarettes may ruin your life.: You have a more beautiful figure than Bo Derek. tanulsz stb. Ha egy dologról általában beszélsz. c) Felsőfokú “összehasonlítás” (the + a melléknév felső foka) You are the most beautiful girl I have ever met. Gold is a valuable kind of metal.: That’s the best pop group I have ever heard. Pl.a.the. úgymint: b) határozatlan névelő . Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. I gave you the nicest flowers I could buy. A ló nagy állat. Pl. hanem ilyen. Pl.: He is not a man to desert his friends. amire nem tudtam válaszolni. Ez a legjobb pop zenekar. Cats eat mice. amikor a megszámlálható főnévről valamilyen leírást közölsz. amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelőt kell használni. amit csak kapni lehetett. 2. Do you study the guitar? 4. a) határozott névelő . akivel valaha találkoztam. A cigaretta tönkreteheti az életed. olyan szó előzi meg a főnevet. You are the laziest boy in the world. 3.: Határozatlan névelőt (a. A hangod mélyebb. magyarban ilyenkor nem egy. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. mint az enyémben.

ha viszont valaminek a valamije az a fogalom. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. At sunset the land turns into red. The church was built in the last century. Everything was calm at dawn. Minden vasárnap templomba megyek. Hajnalban minden csendes volt. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. Napszakok nevei előtt hol kell határozott névelőt (the) használni. hospital. Magyarország ipara fejlődik.: The pupils are at school. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. Inflation always turns up in cyclical periods. A fiú szerelme keserű csalódásba fordult. A gyerekek iskolában vannak. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. Az ágynemű nem az ágyban van.) Pl. amennyiben nem az intézmény mivoltára. A 30-as évek inflációja alapvető oka volt a második világháború kitörésének. (Pl. hanem a tárgy mivoltára gondolsz. Pl. A szerelem nehéz ügy. Egy rendőr élete teli van kalandokkal.the inflation in Hungary.ez utóbbi nem intézmény. Felkiáltásoknál (Micsoda nő!) határozatlan névelőt (a. The sick man is in bed. Délután egészen más volt a világ. an) használj.) Használj viszont előttük határozott névelőt (the). és láttam. At midnight there are no sounds from the pavement. akkor ne használj névelőt. prison. A következők előtt kell: morning. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. akkor kell egy darab the. ha a főnév megszálmlálható + egykét kivételes esetben akkor is. Bábszínház az élet. bed . The industry of Hungary is developing. A többi előtt nem. church.: inflation . Reggel fölébredtem.5.: school.: Industry has been developing rapidly since the last century. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. The bedclothes are not in the bed. Life is a world of puppets. The love of the boy turned into bitter disappointment. mint régen a pestis volt. (mint épületet) 71 . Ha egy elvont főnévről általában beszélsz. I always go to church on Sunday mornings. hol nem. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. A példákból majd minden kiderül. Bizonyos intézmények nevei előtt általában ne használj névelőt.: I woke up in the morning and found the world turned upside down. hogy a világ a feje tetejére állt. Love is problematic. Az ipar gyorsan fejlődik a múlt század óta. Pl. 8.: What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! Milyen hideg nap! Micsoda gyönyörű lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda idő! De: What weather! 6. Pl. Éjfélkor hang sem hallik a járda felől. evening. ha az megszámlálhatatlan. At night she feels so lonely. afternoon. There are cockroaches marching in the school. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. The world looked so different in the afternoon. A templom (mint épület) a múlt században épült. Éjszakánként olyan magányos. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. Csótányok masíroznak az iskola épületében. The life of a policeman is full of adventures. A beteg ágyban van. 7. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. (Pl.

Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. 1. Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz: 1. I wish he hadn’t drunk so much last night. Bárcsak eljöttél volna. I wish you weren’t so unhappy. (De reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. Pl.) szerkezet használata akkor válik szükségessé. ha a kívánságod puszta kívánság marad. Pl.: I wish you would write me a letter.9. Használati utasításként csak annyit. hogy fogsz írni. If only it was spring. b) Bárcsak írnál már. Pl.) esetet akkor használd. I wish you would telephone me. I wish you could drive faster. te csupán csak gyorsítani szeretnéd annak realizációját. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat.: If only I had done my best to make you happy. hogy a kettő közül melyiket használod. Természetesen bárcsak típusú mondatokba -hat. BÁRCSAK Bárcsak kezdetű mondatokat angolban I wish. Pl. Pl. mindegy.(De úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. hogy boldog légy. Bárcsak mindent megtettem volna azért. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket. csak siettetni akarom.: I wish you loved me. a) Bárcsak eljönnél típusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz. I wish I could have helped you. Bárcsak csörögne már a telefon. 72 . could segédige használatával. (De tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen.: 2.: I wish you could come to see me.: I wish/if only + simple past I wish I knew Bárcsak tudnám. ha a cselekvés nem valósult meg. illetve if only vezet be. mégpedig kettőt: a) Bárcsak eljönnél. vagyis annak megvalósulására nincs esély. If only you didn’t behave like a stranger. ha a kívánság megvalósulhat. Pl. alak I wish you would come sooner Bárcsak jönnél már. (Tudom.) Bárcsak korábban indulnánk. hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata. Bárcsak szeretnél. (De nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. I wish/if only + would + ige 1. Pl. (De az vagy) A második (2. If only we would start sooner. Az első (1. Bárcsak tudtam volna segíteni.: I wish/if only + past perfect I wish you had come here. és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra. -het is tehető. I wish you were here.

used to. UGYE KÉRDÉS A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak. aren’t I? Hülye vagyok. nem? Felszólító mondat ugye-kérdése will you. az ugye kérdésben az igeidőnek megfelelő segédigét kell használni. Did you use to live in this house? Ebben a házban éltél? He used to smoke twenty cigarettes a day. ez az ugye kérdésben can’t-tá válik. úgy az ugye kérdésben állítóvá válik. ugye? Te szereted a patkányokat. illetve would segédige használatos. will you? Gyere velem. Például: Come with me. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. nem? 73 . I used to go to this school. hisz a mondat után egyszerűen odateszi az ugye szócskát. jó? Többes szám első személyű felszólításoknál (Let’s go) az ugye-kérdés shall we. Amennyiben a főmondat segédigéje tagadó volt. míg a used to ezenkívül állapotra. can he? You like rats. Gyerekkorában gyakran mászott fára. és ma már nincsenek úgy.10. ugyanis a főmondatban szereplő segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell fordítani. aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni. ugye? Elment Spanyolországba. nem? Semmit nem iszik. Simple Past főmondat esetében (I loved you) nyilvánvalóan DID lesz az ugye-kérdés segédigéje. Vigyázz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegű mondatokat use to-val fordítani. melyek a múltban történtek. can’t he? You will come here. can’t you? Tudsz úszni. Például: I am studid. would) Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni. I used to go to the races. nem? Nem tud autót javítani. Ebbe az iskolába jártam. ha ugyanis a főmondat I am-mel kezdődik. can you? Nem tudsz úszni. used to . don’t you? She doesn’t drink anything. don’t you? Szeretsz. vagyis példánkban a DO-t. Angolban az ugye mindig a főmondattól függ. ugye? Ha a főmondatban nem volt segédige (pl. won’t you? He can’t repair cars. Például: You love me.szokott (manapság) Used to tagadása és kérdése did segédigével történik. Például: Let’s go to bed. VALAHA (used to. didn’t you? Szerettél. és viszonyra is utal a múltban. nem? Idejössz. Ilyenkor az ugyekérdés nem amn’t I. didn’t he? Joe lát. jó? Példák mindenfajta ugye-kérdésre: Joe can see. Például: You can’t swim. Például: He would rise early and take a walk before breakfast. shall we? Bújjunk ágyba. Mindig korán kelt. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. Valaha 20 cigarettát szívott naponta. Valaha lóversenyre jártam. nem? You loved me. They didn’t use to work here. Nem dolgoztak itt. does she? He went to Spain. hanem aren’t I lesz. A kettő között a különbség az. és reggeli előtt sétált egyet.valaha (és ma már nem) usually . a you. I love you). s utána jön a főmondat alanya. hogy a would múltbeli ismétlődő cselekvéseket fejez ki. When he was a child he would climb up trees. nem? Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg. és utána jön a főmondat alanya. ugye? A főmondat segédigéje can volt. Például: You can swim. 11.

74 . will you? Shut up. jó? Bevette. He would rather die. hogy mindjárt rosszul lesz. ugye? Van valami a sarokban. jó? Fogd be a szád. will you? He lapped it up. hogy mindjárt esik. Inkább ne fontoskodj! 13. (mert most össze van törve . nem? Most már fejezd be. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. It looks as if he’s going to be sick. úgymint: Mindkét típusú mondat would rather-rel képződik. Úgy néz ki.K. Inkább busszal mennék. does she? You ain’t loaded. Úgy néz ki. b) I would rather you ate . ugye? Ülj le. It looks as if he’s going to give up his job. will you? Don’t hurt me. Inkább aludnék.Inkább egyél. HOGY (As if/as though) Mint címéből is következtethetsz. jó? Ne bánts. nem? Belépünk a korlátlan lehetőségek korába. will you? A lányok nem jöttek vissza. mi? Oly sok a gonoszság a földön. és utána jön az as if/as though + going to/will + present tense / present perfect / simple past Mindig a szituációnak megfelelő időt használj! A példákból majd magad is rájössz. Például: I would rather sleep. are you? There is so much wickedness on earth. INKÁBB (would rather) Kétfajta inkább jellegű mondat létezik. hogy ő a legszebb lány a partin. O. Úgy tűnik. de: a) inkább én csinálnék valamit. az as if/as though egyszerre két jelentéssel is bír. Úgy néz ki. jó? Hiszel nekem. Inkább meghalna. mustn’t he? Wait here. és amit csináljon múlt időben (2. isn’t there? Finish it.Inkább ennék. nem? Nagyon okos vagyok. alakja állt. Menj inkább villamossal. hogy csináljon valamit. did they? There is something in the corner. Tehát a főmondatot It looks vezeti be. I would rather take a bus. shall we? You believe me. should she? He called you a fool. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. Úgy néz ki. ilyenkor általában look (úgy néz ki) ige után áll. b) inkább te csinálj valamit (vagy ő csináljon valamit.) a) I would rather eat . won’t we? Judy shouldn’t behave like that. shall we? He must cross the river. MINTHA. akit inkábbok. nem? Nem értette.? 12. nem? Bolondnak nevezett. don’t you? He didn’t understand it. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. igaz? Nézzük az emberi nemet. alak) van.The girls didn’t return. nem? Várj itt. will you? Let’s hope for the best. nem? Nem vagyok valami eszes. I would rather you slept. Úgy tűnik. Most nézzük az első esetet. Inkább aludj. didn’t he? I am very clever. jó? Át kell kelnie a folyón. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. ugye? Nem vagy vastag. Vagyis az elsőben a would rather után az ige 1. did he? Sit down. am I? Let’s look at mankind. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. hogy az autó nekiment egy fának. míg a b) típusú mondatban az ige elé tettük azt. aren’t I? I am not very clever. It looks as if the car has hit a tree. I would rather you took a tram. I would rather you didn’t make a fuss. Például: It looks as if it’s going to rain. jó? Reméljük a legjobbakat. Egyrészt hogy-nak lehet magyarra fordítani.ezért present perfect) It looks as if the thieves got in through the window.

illetve we után. és a második tagmondat kérdőszava (tehát példánkban a hol) kerül a do you think elé. mintha már napok óta nem ettél volna. -NYÜK “képző” Egyes és többes szám első személyben. Azt hiszem ezt nem hallottam. tehát vagyok. AZT HISZEM. Azt hittem. s a mondat második fele egyenes szórendbe kerül. I didn’t think you were there. You look as if you hadn’t eaten for days. Például: I don’t think he loves women. és így lefordítani: I don’t think you are right. “kérdő-felszólító” szerkezetet akarsz kapni. I don’t think I like this place. mert meglehetős hibaforrás. KI VAGY? jellegű mondatok Számos olyan mondattal találkozhatsz. hogy a magyar mondattal ellentétben.. hogy van az anyósom? Mit mondtál. a második felét az angol mondatnak nem tagadhatod. mint: Mit gondolsz? Hol a macska? . mintha megfenyegették volna.. -NYUK. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. Nem gondolkodom.? Mit gondoltál. Olyan volt. mi ez? Mit gondolsz.) 14. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. MIT GONDOLSZ. Olyanokra gondolok. kivel találkoztál? Mit mondtál. therefore I am. I don’t think I’ve said it. -NYAK.. Az ugyanis a helyzet. (Természtesen mintha értelmű szerkezeteket is bevezethet look. nem voltál ott. Úgy nézel ki. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. hogy a Mit gondolsz mit-je a mondatból kiesik. tehát I. mintha a világ a feje tetejére állt volna. -NYEK.Mintha értelemben az as if/as though után általában past perfect áll. Például: When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? Mit gondolsz. I don’t think I’ve heard that. Azt hiszem nem is mondtam. vagyis “Elmenjek?”.. ha ún. Például: It was as though the world had turned upside down. hogy én Róbert bácsi vagyok? 15. I don’t think I like you. Úgy beszél.. pontosabban előtt shall segédigét kell használni. Nem hiszem. “Elmenjünk” típusú mondatokat. hogy szereti a nőket. kizárólag az elsőt. hogy igazad van-ná kell alakítani. 16. He speaks as if he had been threatened. hol a macska? Az angolban az ilyen típusú mondatoknál arra vigyázz. I don’t think.? stb. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? 75 .. A macskás mondat tehát így hangzik angolul: Where do you think the cat is? A mondat első fele természetesen nemcsak Mit gondolsz. hanem Mit mondott. Vagyis a címben szereplő mondatot már eleve magyarba Nem hiszem.Mit gondolsz. mit mondtál? Azt gondolod. amelyik tulajdonképpen két kérdő mondat egymásba keléséből keletkezett. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál.? lehet..? Mit mondasz. Például: Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek.. NINCS IGAZAD jellegű mondatok Erről azért érdemes néhány jó szót szólni.

.. mint “Azt akarom. It’s high time you posted the letter. képzése angolban némiképp bonyolultabb. Azt akarják. A feltételes mondatokhoz hasonlóan. AZT AKAROM.. az “Ideje. és csókold meg. Az előbbi mondatban a macska lineárisan szerette egyszer a papagájt. SEM... 18. 19. Azt akarod. HOGY. hogy elvedd Judyt. too. ha megmutatnám? Azt akarom. ha olyan jellegű mondattal találkozol. hogy menj közelebb. hogy leüljünk ebédelni. hogy leülj”. hogy táncoljak. Probléma akkor adódhat.” Pl: I feel like dancing.SEM Az is magyar kifejezés kétféleképpen szerepelhet egy magyar mondatban (s így az angolban is). hogy új életet kezdjünk.. It’s time you married Judy.. Itt az ideje. hogy föladd a levelet. It’s high time we sat down to lunch. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. hogy az It is time. Például: It’s time we began a new life. YOU). vagyis a főnévi igenév (“to sit down”). IDEJE. SEM. vagyis én akarom. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette.17. vagyis “Le akarok ülni” típusú mondatok képzése már nem okozhat gondot. Ilyenkor az “I want”. A kétféle szerkezet így néz ki: a) A macska szereti a papagájt és a patkányt is. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? 20.. Lineáris szeretetnél tehát a too (is) szó kerül a mondat végére. Például: I was out to dance last night and so was my wife. IS. b) A macska szereti a papagájt és a patkány is. and so did Joe. b) Cats like parrots and so do rats. alakban. We drove home. hogy ő menjen vásárolni? Szeretnéd.” típusú mondatot is lehet kötőmóddal képezni. Itt az ideje. ami azt jelenti. a feel like + ing. A “szeretnék” (I would like) kifejezés mellett létezik egy másik..IS. KEDVEM VAN. hogy. majd az ige 2. Például: They want me to dance. A másodikban a középen lévő papagájt két oldalról szerették. Legfőbb ideje. too. azaz szerette egyrészt a macska. s ezután következik a TO + Infinitive. hasonló érzelmeket kifejező szerkezet. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. IS.. He likes winter and summer. Legfőbb ideje. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. hogy te csinálj valamit. melynek magyar fordítása körülbelül: “Kedve van csinálni valamit. másrészt pedig a patkány. HOGY TE CSINÁLJ VALAMIT “I want to sit down”. Ennek megfelelően kétfajta képzés létezik: a) Cats like parrots and rats. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Kedvem van táncolni. vagy It is high time (“legfőbb ideje”) után következik az alany. míg közrefogó szeretetnél a so + segédige + új alany alkotja a szerkezetet. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. vagy “would like” (szeretném) kezdetű szerkezet után tedd be a második tagmondat alanyát (pl. Szereti a telet és a nyarat is. és egyszer a patkányt. 76 .

ami időhatározói mellékmondatokban nem alkalmazható. Cats don’t like parrots and neither / nor do rats. Pl: When I have money. He didn’t look worn out and unhappy either.ameddig stb. either. mert egy-két sajátos vonása van. Ha lesz pénzem. He didn’t go in until he had been given permission.. AMÍG.mielőtt. Ua. Például: You will either be a fireman or a soldier. after .amint.. I don’t believe either you or your wife. Az ilyen szerkezetek jelen idővel. as soon as . until . mint az előbb. Ua. Nem szabad lőnöd.mihelyst. He didn’t look worn out or unhappy. Például: You may not eat until you have washed your hands. ugyanúgy kell eljárni. Le kell ülnünk még mielőtt a lámpák kialszanak. before .. ha a múltra vonatkozik. vagy Present Perfect-tel utalnak a jövőre.amikor. 77 . akkor until után Present Perfect-et használj. Nem ehetsz. hogy a bevezető kötőszó lehet: when . míg meg nem közelítetted a nyuszit. either. hanem sem szerkezetet akarsz alkotni. IDŐHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK Az előző fejezetben már érintettem. A címben szereplő magyar szó angol megfelelője az until. nem használhatsz jövő időt.nor segítségével fejezi ki önmagát. mint az előző. Például: I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed.. vagy azt is. vagy nor. You can take either this or that. As soon as we get into the tunnel. A honvéd nem tisztelgett az őrmesternek és a tábornoknak sem. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. Az mégpedig. sem a ködhöz. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby.. csak a sem-et kifejező szó lesz más. míg el nem magyaráztam neki. 21. Nem ment be. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. sem az albérlője nem panaszkodott a körülményekre. I believe neither you nor your wife. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnője sem. Én nem rúgtam ki magát és a főnököm sem. megadom. I’ll return your kindness. 22. Elveheted ezt is.or. úgy az either. melyek a jövőre vonatkoznak. de így is lehet képezni.. Például: Amennyiben párosan jelentkezik az is. She didn’t take off her boots and her dress. Az időhatározói mellékmondatot egyébiránt onnan ismered föl. hogy utána általában valamilyen perfect igeidő használatos. míg meg nem mostad a kezed. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. Vagyis a too helyet bejön az either. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. mint ahogy a példákban is láttad. When I grow up. Nem értette. míg engedélyt nem kapott. I’ll give it back. Ha a mondat a jövőre utal.. A két fenti példamondat tagadó alakban a következőképpen fest: Például: Cats don’t like parrots and rats. Sem ő. either.. he will try to kill you We will have to take our seats before the lights go out. Nem veheted el azt a nőt és a barátod sem. I didn’t fire you and neither did my boss. a sem.Amennyiben nem is. Mihelyst beérünk az alagútba. És még valami: az until-es tagmondatban soha nem tagadhatsz. Tűzoltó leszel. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. úgy leggyakrabban Past Perfect követi. a Future Perfect kivételével persze. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. mint az előbbiekben. He was accustomed to neither cold nor fog. Azért kell külön szólni róla. meghálálom.sem pedig neither. amíg nem adod vissza a pénzem. as . se a feleségének. The private didn’t salute to the sergeant and the general.. Pihennünk kell majd miután kocogunk. Egy szót sem szólok hozzád.miután. You can’t marry that woman and neither can your friend. míg a so helyett a neither. Ha nagy leszek. megpróbál majd megölni.. We shall need a rest after we’ve been jogging. vagy katona.is. He didn’t understand it until I had explained it to him. hogy időhatározói mellékmondatokban. Nem hiszek se magának.

hogy éjszaka dolgozzam. akkor ‘s-t használj a főnév után. KEMÉNYEN. Elmentem a nagymamáékhoz. a) b) used to + Infinitive = valaha to get used to + Gerund = hozzászokik valamihez. vagy b) with us. mint amit szeretnél. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. mégpedig úgy. a történtesen szó leginkább a happened szóval fejezhető ki. Például: I’ve got used to working at night. ahogy azt néhány oldallal korábban láttad. TÖRTÉNETESEN.. Vagyis a fenti mondat fordítása: I happened to be walking in the street when. és odamegyek hozzájuk). Például: I played football at Joe’s. Hozzá van szokva. Ha nem személyes névmással fejezed ki azt. She is used to travelling by helicopter.23.” Nos.. 26. egy ly képzővel egészítik ki. A keményen szó angol megfelelője hard. hanem azt. Hozzászoktam. utána jön a happened szó. 25. ami azt jelenti. USED TO A used to használatával már találkoztál akkor azonban csak egyik jelentésével foglalkoztam. ezután pedig TO + Infinitive-et használsz. hogy Elmentem hozzájuk. A nálunk kétféleképpen képezhető: a) at our place. illetve ALIG Sajnos igen sokan abba a hibába esnek. ugyanis akkor nem azt a jelentést kapod. Ez igen súlyos hiba. hogy használt kocsit használjon. Joe-éknál futballoztam. 78 . hogy megkapják a keményen szót. amikor. lévén a hardly magyarul nem azt jelenti. Most találkozhatsz a másikkal is. Alig dolgoztál ma. Például: You have hardly worked today. hogy helikopteren utazzék. akkor következőképpen cselekedj: I went to their place. You have worked hard today.. Don’t play so hard. hogy csak úgy hozzájuk (ha például az utcán állnak.. Ne játsszatok olyan keményen. hogy örökölt néhány milliót. He happened to inherit some million dollars. hogy a lakásukra. HOZZÁNK Arra vigyázz nagyon. 24. Alig valószínű. hogy egy mondatot eképp kezdesz: “Történetesen épp arra sétáltam. You are hardly likely to change now. hogy a hard szót. hogy kemény. Például: Did you happen to meet her? Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head.. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyű és boldog. Úgy alakult. Történetesen őt bámultam. mert ez nem azt jelenti. Például: I went to grandmother’s. hogy megváltozol. vagy kihez. He used to be used to using used cars. Az a) jelentésű used to a would-hoz hasonlít. Valaha hozzá volt szokva. Mindennapi életed során gyakran előfordul. Ha azt akarod mondani. hanem azt hogy alig. Keményen dolgoztál ma. hogy kinél. NÁLUNK.. hogy keményen. hogy az alannyal kezdesz. to be used to + Gerund = hozzászokik valamihez. hogy a fenti kifejezéseket ne pont szó szerint fordítsd angolra. Vagyis nemcsak egyszerűen “to them”. amikor a férje fejbevágott.

most példamondatokon keresztül megismerkedhetsz a teljes skálával: 1. ÁT. Soha többé nem láthatta a feleségét. és a legudvariasabb mondattal fejezzük be: Például: Come here. vagyis reggelizik. UDVARIASSÁG Miután az angol nép hagyományainak megfelelően alapvetően udvarias. végzetszerűség: He was never to see his wife again. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. Például: Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. mint inkább az ebből képzett ige.27. She didn’t have dinner for half a year. Végzetesség. VACSORA Nem is annyira a főnév a problematikus. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. REGGELI. Pl: 3. Szándék (“úgy van. EBÉD. to have lunch. They were to come home on Monday. KERESZTÜL Leginkább két lehetőség kínálkozik a fenti kifejezésére. méghozzá oly formában. vacsorázik. illetve DID segítségével történik. csak levest. will you? Come here. Pl: Kell. Magyarázat helyett most csak példákat látsz. Például: They went across the street. Fuss be az ajtón át! 28. please? Could you come here? Would you mind coming here? Will you be good enough to come here? Will you be so kind as to come here? Would you be so kind as to come here? 30. hogy a legkevésbé udvarias felől indulunk. Run in through the door. Átmentek az utcán. Tájékoztatnom kell Önöket. 79 . Úgy van. please? Would you come here. Át tudsz jönni az erdőn? Sikerült átmennie a jégen. Fél évig nem vacsorázott. hanem az eat. hogy”) We are to be married in May. Come here.2 dimenziós keresztül (tehát egy síkon) Through . ige helyett áll. Az ilyen igéket mindig a to have-vel képezd. Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? Semmi mást nem vacsorázott. kérdése és tagadása DO.through a kettő közötti különbség roppant egyszerű. hogy májusban esküszünk. kellene: I am to inform you. TO BE TO szerkezet Egy-két jelentését korábban már láttad. Across . Gratulálnod kéne neki.3 dimenziós keresztül (tehát a dologban van függőleges is). hogy hétfőn hazajönnek. Miután a have itt nem birtoklást jelent. Will you come here. 29. Pl: 2. The old man was never to walk again. vagyis a főnév előtt használd ezt a szót: to have breakfast. számos szerkezet szolgál ezt alátámasztani. You are to congratulate him. please. Úgy volt. to have dinner stb. úgymint: across . ebédel. drink stb.

háromfülű lány volt. félszemű Bill stb. Év végére kellet volna felépíteni az új utat. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. Azért vagyok itt. egyszobás lakás. The cause of the pile up was bad weather. mert éhezem. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. Például: The table is made of wood. A sör komlóból és árpából készül. A Trabantom papírból készült. Első szerelme egy 16 éves. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerű. ezeknél a szerkezeteknél az. 33. The boy was not to enter the pub. vagy from. és akkor why-t. Kellett volna (a jövőben): Work on the new road was to have been completed by the end of the year. Például: I live in a ten-storey house. Az asztal fából készült. Egy dolgot esetleg tehetsz: a főnév után használhatsz -ed ragot. Tízemeletes házban élek. AZ OKA VALAMINEK Kétféleképpen fejezheted ki (többek között) a) the reason for / why b) the cause of A reason után akkor használj for-t. lehet of. Made from . vagy egyébbe. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. 32. mint pl. The reason why I am here is that I’m starving. A baleset oka gyorshajtás volt. vagyis ne rakd többes számba. 18 éves szexbomba. My Trabant is made of paper. ha mellékmondat áll utána. Az. hogy nem lesz kész) His plane was to have landed at six. hogy a jelzős szerkezet főnevét (egyszobás. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. ha azt főnév. (most 5 óra van) 31. Pl: 5. Például: The reason for the accident was speeding. 80 . Wine is made from grapes. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. félszemű. KÉSZÜLT VALAMIBŐL Az alapige a make. Például: Beer is made from barley and hops.4. His first love was a 16-year-old. vagy Gerund követi. three-eared girl.ha az eredeti anyag nem ismerhető fel. A lényeg. The cause of writing this book is simple. Láttam. A tömegkarambol oka a rossz idő volt. 18 éves) semmiféle módon ne módosítsd. Pl: 6. Made of . Pl: Kérdéseknél Shall I/we-hez hasonlóan “Nyak. A távozásának az oka nem magyarázható.ha az elkészült dolog eredeti anyaga vizuálisan felismerhető. félszemű. -nyek” At what time am I to be there? Are we to live in a small island? Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. Néhányan azt gondolják. The reason for his leaving can’t be explained. (de már most biztos. hogy miből készült. A bor szőlőből készül. pontosabban leggyakrabban a made. A fiút nem engedték be a kocsmába. but it is still in Munich. one-eyed. JELZŐS SZERKEZETEK A cím alatt olyan szerkezeteket értek. A könyvet nem lehetett megtalálni. csak te meg én? Lehetőség: The book was not to be found. de még mindig München-ben van.

Sikerült megszereznie az adatokat. A magányosok gyakran felidézik gyerekkori emlékeiket. ILYEN. SIKERÜL . A milyen/micsoda kifejezésre (Micsoda nő!) felszólító módban két szó közül válogathatsz (természetesen nem tetszés szerint:) What. succeed in doing sg. ha kizárólag melléknév áll utána. mert a magyarhoz képes másképp kell kifejezni őket. OLYAN. hogy határozatlan névelőt (a) tesznek ilyen szerkezetben olyan főnév elé is. How. Azért érdemes külön foglalkozni e kategória képviselőivel. Speciális TV műsor van a süketnémák számára. illetve so akkor használandó. úgymint: such.a vakok the rich .. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. illetve a fentiek tagadó formában.34. What és such használata akkor kötelező. s lesz belőle: the poor . Ugyanis anyanyelveddel ellentétben nem szabad többesszámba tenni a melléknevet. Ez olyan nehéz kérdés. mely pedig megszámlálhatatlan.a gazdagok the disabled ... The poor can never keep up with the rich. The lonely often call up their childhood memories. Erről egyébként a névelők tárgyalásakor már olvashattál. Micsoda nő! Milyen gyönyörű nő! Olyan öröm dolgozni vele. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára.fail to do sg. A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséből.. I was able to repair the car. Például: How clever you are! You are so beautiful! Milyen okos vagy! Olyan gyönyörű vagy! Vigyázz! Gyakori hiba. 36. Sikerült megjavítanom a kocsit. Sikerül manage to do sg. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. Például: What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. GAZDAGOK stb. Sikerült átmennie a vizsgán. 35. SZEGÉNYEK. illetve szerkezeteket használd. This is such a difficult question. Például: She managed to pass the exam.a mozgássérültek Pl: The rich managed to save their wealth. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból... Nem sikerül . At last I managed to get out of this rut. vagy melléknévvel bővített főnévre vonatkozik. There are more and more places of work for the disabled. He succeeded in getting the data.. illetve so.. ha főnévre. illetve How Az ilyen/olyan esetén ugyancsak két lehetőség van. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fűnyíróval.NEM SIKERÜL Fenti kifejezésre a következő angol szavakat. Például: What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure.a szegények the blind . What weather! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az őrmester! Nyáron oly gyönörű voltál! Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda idő! 81 . MILYEN. able to do sg. csupán egy the határozott névelő előzi meg.

vagy -gat. esetleg he who. A make helyes használatához azonban nem árt tudni a ronda-magyar tükörfordítást. You were the one I trusted above all. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. annál vonzóbb vagyok.) The one who can hear it should transmit it. hogy a make utáni igét to + infinitive-be teszed: What made him to do that? . akiben mindenek fölött megbíztam. The one who.. A válla fölött nézegetett hátra. Az.. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. hogy megvárakoztattalak. illetve the person who angol szerkezetek alkalmasak az aki kifejezésére. Minél kopaszabb vagyok. The person who is green with envy is my brother-in-law. annál boldogabban élsz. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. mégpedig elsősorban "Ha meglátom…". annál jobb. AZ. Például: She kept saying. ha meglátsz egy tankot?) A make ige jelentése többek közt: késztet. Az. 38. rosszul leszek. Menj addig. aki szereti az állatokat. Ha vért látok.. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. Feltételesnek tűnő mondatokat is kiválthat make.ANNÁL Következőképp kell képezni: The + középfok … the + középfok (melléknév középfoka természetesen). Minél hosszabb. 39. Az alkohol elveszi az ember eszét. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztől a levegőbe ugrálok. The child keeps pestering me to take him to the fun fair. Amit a magyar hasonló szerkezetekkel. The longer the better. MINÉL. hogy KEEP SMILING? Ez azt jelenti.. holott a helyes mondat így hangzik: What made him do that? Ne használj tehát make-es mondatokban to + infinitive-et. Minél több a pénzed. azt az angol keep + ige 1.. Például: The more money you have the happier you live. akit a sárga irigység emészt. Alcohol makes people lose control. "Ha meghallom…" kezdetű mondatokat: Például: The sight of blood makes me sick. Ez persze így magyar mondatokban ritkán fordul elő. annál több sütit kapsz. (kb.. ha a make szenvedő szerkezetben van: Például: He was made to leave. He kept glancing over his shoulder. 40. alak + ing-gel. ugyanis a “Mire késztet egy tank meglátása” helyett a “Mit csinálsz. AKI. míg a lámpához nem érsz. nem lehet olyan rossz ember. Pl: The one who likes animals can’t be that bad. adja át. Ezt csak akkor teheted. nem kap rétest estére.37. hogy “ne hagyd abba a mosolygást”. a sógorom. hogy ezt tegye? . Minél hamarább jössz. “egyre csak mosolyogj” stb. 82 . I’m sorry to keep you waiting. Bocs. -get képzővel fejez ki. Aki hallja. Állandóan nyaggat a gyerek. Rávették. Why do you keep bugging me? Miért nyaggatsz már? Keep going till you reach the traffic light. szívem büszkeséggel telik meg. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. Egyre csak mondogatta/hajtogatta.. Leggyakoribb hiba e mondatok alkotásánál az. hogy menjen el. Aki nem lép egyszerre. MAKE (Mi tesz boldoggá? Mit csinálsz. Te voltál az.. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride.Mi késztette arra. The balder the more attractive I am. ha meglátsz egy tankot?” mondatok terjedtek el. EGYRE CSAK (KEEP + ing) Ugye ismered azt a jelvényt.

hogy mi izgatja? Why not look it up in the dictionary? Miért nem nézed meg a szótárban? How about beating it? Mi lenne. hogy sört ebédelek. el kéne menned a fogorvoshoz. ha lekopnál? If you take my advice. ha kiküldenéd a gyerekeket. The transistors are missing from the pocket radio. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. there's a stair missing. I got out of the habit of having a bath in the morning. HIÁNY Ha valami hiányzik. a missing szóval.: What does the sight of a cockroach make you do? Mit teszel. többek között be in the habit of használható. I'd find a girlfriend. Pl: The light doesn't work. Rászoktam arra. It would be advisable for you to give up drinking. Azt javaslom. 83 . Lehet. get into the habit of használandó. melyek tanácsadás céljaira kiválóan megfelelnek. hogy gyorsan vezessek. Most hiányok különböző módozatait és az ehhez kapcsolódó logikai következményeket ismerheted meg. míg ha valakinek valamilyen jelenleg meglévő szokását kívánod kifejezni.Egyéb pl. Azt hiszem. az asztal nem áll meg. 42. Erősen köhögsz. Pl: I've got out of the habit of getting up late. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. Azt tanácsolom. The sound of the bells makes me remember my childhood. I've got into the habit of driving very fast. Pl: I think you ought to go to the dentist. Ha neked lennék. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. ha a pénzét bankban tartaná. Jobb lenne. Jobban tennéd. I think you should give up smoking. annak több módozata is lehetséges. Az a szokásom. Azt javaslom. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. The chair's got a leg missing. Nem kell mindjárt durváskodni. because the light bulb is missing. hogy köszönjek a szomszédomnak. ha meghallod a zongora hangját? 41. You'd better send the children out. There's no need to be rude. hogy reggelenként fürödjek. RÁSZOKTAM. If the legs are missing. itt hiányzik egy lépcső. hogy csak kevés van belőle. Why don't you ask him what's upsetting him? Miért nem kérded meg tőle. keresnék magamnak egy barátnőt. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. TANÁCSADÁSOK Minden kommentár helyett felsorolást kapsz azokról a szerkezetekről. What does the sound of a piano make you do? Mit teszel. 43. Nem megy a világítás. If I were you. illetve az ezzel alkotott szerkezetekkel operálhatsz. Leszoktam arról. hogy pihend ki magad. Tanácsos lenne. ha meglátsz egy csótányt? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. mert a villanykörte hiányzik. ha valamiről leszokott. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. It would be a good thing if we got up and left. Rászoktam. the table won't stand up. I've got into the habit of saying "good morning" to my neighbour. a get out of the habit of-ot használd. ha nagyot hallasz. hogy későn keljek. hogy CASCO-t is kössön. hogy vegyél hallókészüléket. ha fölállnánk és elmennénk. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. Vigyázz. LESZOKTAM Ha azt akarod kifejezni. ha idegösszeroppanásod van. Ha valami hiányzik. Izzadni kezdek. Ha hiányoznak a lábai. hogy kávét iszom reggelire. You are getting a smoker's cough. I am in the habit of drinking beer for lunch. Jó lenne. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. Az a szokásom. you'll leave him alone. A széknek hiányzik az egyik lába. hogy valaki fölvett valamilyen szokást. It would be better if you kept your money in a bank. The car has got one of the bumpers missing. Ha rám hallgatsz békén hagyod. Be careful. Leszoktam arról. és ezért kéne valamit tenni stb. ha abbahagyná az ivást.

short of a megfelelő szerkezet. Egy-két kivételes esetben akkor is lehet tell-t használni. de elfogyott a cigarettám. melyet magyarra ráfér szóval célszerű fordítani. Ki kell hagyni száradni a fát. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. Momentán abszolute nincs nálam gyufa.Amennyiben a hiányosságokat pótolni kívánod. Sajnálom. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. Flowers can't do without water. The whole car needs re-spraying. The batteries want replacing. Ne hazudj! 84 . At the end of the month I'm always short of money. ragadok a kosztól. Humans can't do without oxygen. csak épp kevés van belőle. Don't tell lies. Nagyon fáj a fejem. olyan kövér vagyok. Azt mondja. Nincs pénze. We soon ran out of drinks at the party. így kölcsön kellett kérni. She can't survive without two cars. b) kinek mondta. A virág nem tud meglenni víz nélkül. Például: The wood needs drying out. TELL. tehát need. She is out of money. I could do with a slimming course. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. I can't do without you. vagy épp fogyóban van. I'm right out of matches. rámférne (jól esne) egy kis séta. úgy szükséges valamit tenni. The windows want reparing. a run out of. vagy (right) out of szerkezetet használd. so they had to borrow some. A virágokat meg kell öntözni. Az elemeket ki kell cserélni. 44. mert elfogyott. Fentiekhez hasonló jelentést hordoz a could do with szerkezet. Pl: Are you short of glasses? They were short of ashtrays. hogy találkozunk éjfélkor. Az egész autót újra kell dukkózni. He told her the story of his life. The grass needs to be cut. vagyis: a) ki mondta. Nem tudok meglenni nélküled. c) mit mondott. Ha valami azért hiányzik. I am so sticky. Amennyiben valami nem hiányzik teljesen. Például: I'm sorry. Például: She told me to meet her at midnight. Jól esne egy zuhany. illetve SAY Tell-t akkor használj. The house is in need of cleaning. but I've run out of cigarettes. vagy want + GERUND szerkezetet használj. A füvet le kell vágni. I am so fat. Elfogyott a borunk. I could do with a short walk. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. a can't do without. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. Pl: I've got such a headache. Ha valami nélkül nem tudsz meglenni. The flowers need to be watered. A fiú mondta a lánynak. ha nem áll rendelkezésedre három információ (elsősorban persze kifejezésekről van szó). The boy told the girl to plight their troth (Ő) mondta (nekem). Az ablakokat meg kell javítani. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. ha az ige kapcsán három információ áll rendelkezésedre. vagy can't survive szerkezeteket használd. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. Pl: He says he can't survive without ten hours' sleep. A házat ki kell takarítani. Rámférne egy fogyókúra. We've run out of wine. Elmesélte neki élete történetét. I could do with a shower.

b) kinek mondta (ilyenkor to prepozíciót rakj az elé. az az. Amit viszont talán kevésbé tudsz. They suggested leaving early. vagy December the twelfth. hogy ha van rá mód… vagy: Például: a) ki mondta. hogy menjünk el. SUGGEST Mint jól tudod. He suggested that I should leave. hogy ezt az igét nem használhatod olyan formában. I suggest that you don't get drunk. (Láthatod. hogy ne rúgj be. addig az: I suggest you to stay here nemcsak hogy hibás. nemde? – mondta Juliska. mint mondjuk az advise-ot. Azt tanácsolom. Suggest ige után használhatsz Gerund-ot.) A következőképpen írd le egy angolnak: 12th December. He says he's busy. I only want to say if there's a way (Superstar).) 46. vagy December 12th. Azt mondja. 1954 És a következőképpen mondd neki: The twelfth of December. december 12. Nineteen Fifty-four. Juliska said. hogy itt maradj. He said that it was fun to make love in the sun. Míg tehát az a mondat. hogy menjek el. A menést javasolta. Béla said to Marci. Azt javasolta. hogy miről van szó). (vagyis hogy feltehetően mi menjünk. amennyiben a mondatban nincs új alany. Szép időnk van. a suggest ige jelentése: javasol. Például: She suggested going. ha csak két információ van az ige körül: a) b) Pl: ki mondta. vagyis nem követheti TO + Infinitive. "You are a genius". hogy korán induljak/junk/janak. hanem egyenesen borzalmas is. "Nice day. csak ez pontosan nincs benne a mondatban) (Ki tudja?) Amennyiben a mondatba be akarod tenni az új alanyt. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. akinek mondta). teljesen jó. ain't it?". Azt javaslom. DÁTUMOK A dátumokat az angolban másképp kell írni és megint másképp kell olvasni. (Amanda Lear) Azt mondta. Ilyenkor általánosságban beszélsz (bár a mondatból többnyire kiderül. 45. Azt javasolta. hogy a mellékmondat többféleképpen építhető fel. Például: She suggested that we go/should go/went. Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. Ninteen Fifty-four. A dátum mondjuk 1954. úgy kizárólag mellékmondatot használhatsz.Say akkor használatos. Azt javasolta. 85 . mit mondott. hogy: Például: I advise you to stay here. 1954. hogy nem ér rá. (Az én születésnapom. Csak azt akarom mondani.

Például: How are you? Fine. At the end of the week you will feel well. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? 49. THANK YOU Gyakori hiba. I'm not tired. Például: house.47. Utóbbi esetben a feel well/feel unwell kifejezés helyes. és arra különösképpen vigyázz. 50. vagy a have fun kifejezést használd. Előbbi esetben a have a good/bad time. Az alábbiakban – inkább csak ötletszerűen – néhány lakásfajta angol nevével ismerkedhetsz meg. mely sajnos helytelen. hogy a feel után sose használj visszaható névmást (pl. Tehát választ nem kezdhetsz úgy. A hét végén már jobban fogja érezni magát. hogy a feni kérdést szó szerint fordítják angolra. 48. HÁZAK ÉS LAKÁSOK Meglehetős kuszaság tapasztalható a különböző ház. tehát egyszerűen csak house-t mondj. HOGY HÍVJÁK? Gyakori hiba. Fenti kérdés helyesen így hangzik angolul: What do you call…? Pl: What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? Hogy hívják azt az embert. myself). Nagyon jól éreztük magunkat a bulin.és lakásfajták angolra fordításakor. hogy family-house nincs. hogy Thank you. thank you. vagy félmondat végére. Köszönöm. hova is kell tenni egy mondatban a hála kifejezésére szolgáló Thank you szerkezetecskét. ÉRZI MAGÁT Az ember két szituációban érezheti jól. thank you. 86 . Nos. s ennek következtében How do you call…? kérdés jön létre. D'you wanna drink something? Yes. vagy detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs subtenancy lodgings rented room co-tenancy családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet albérlet albérlet albérlet társbérlet Még csak annyit: olyan angol kifejezés.) Le akarsz ülni? Nem. nem vagyok fáradt. a) hangulatilag. hogy nem tudod. Például: We had a very good time at the party. (Ez ráadásul nem is thank you. please. vagy rosszul magát: b) egészségileg. Would you like to take a seat? No. mindig a mondat.

Az előadás végén mind elmentek a kocsmába. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. Például: They went to the zoo by car. Képen. morning stb. vagy nagyobb városba érkezik. míg az utóbbi azt. I have been waiting for you for more than 3 hours. vagy a use szó. We went to the zoo in my car. vagy a mondattól függően főnevet kell használni. Több órája várok rád. hanem az in prepozíciót használd. ha valaki egy országba. Például: Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. Például: There is a nice married couple in the photo. 52.51. vagyis több. ÉRDEMES . my car). ne az on.NEM ÉRDEMES E kifejezés angol megfelelője a worth. TÖBB E magyar szó kétfajta szövegkörnyezetben is használható: a) több órája várok. vagy fényképen használata esetén. MA ESTE stb. NÉHÁNY PREPOZÍCIÓ Arrive (megérkezik) ige után sose használj to-t. at minden egyéb esetben használatos. In the end nobody stayed on the stage. At last we arrived at the station. MA REGGEL. vagyis nem összehasonlításról van szó. Végül senki nem maradt a színpadon. mint 3 órája várok rád. mint – more than. Ha a több szó megfelel a számos szó értékének. hogy more-t csak akkor használhatsz. mint három órája várok. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. Az első esetben angolul a several kifejezést használd. Fenti kifejezéseket ne úgy fordítsd. hanem úgy. hogy valaminek a végén. Ebből tehát az következik.. ha a car valamilyen szóval bővítve van (pl. hogy today evening. Két narancs látható a festményen. utóbbit pedig akkor. hogy: this morning this afternoon this evening tonight 54. 87 . Pl: At the end of the play they all went to the pub. Több. In-t használj akkor. Végre megérkeztünk az állomásra. There are two oranges in the picture. a helyes prepozíció at. b) több. 53. Például: I have been waiting for you for several hours. vagy in prepozíciót. melyek után ing-es alakot. Kocsival mentek az állatkertbe. Például: It is worth buying this Mercedes. míg a másodikban a more-t. hogy végül. ha összehasonlítasz. Érdemes megvenni azt a Mercit. Előbbit akkor. Kocsival szó angol fordításakor használhatsz by. It is no use waiting any longer. vagy in. ha a by és a car szavak közt semmi egyéb nincs. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. akkor csak a several szó alkalmazása helyes. Nem érdemes tovább várni. At the end – in the end Az előbbi kifejezés azt jelenti.

LIKE. Nem elég okos ahhoz. mint az anyósom. A tea túl forró volt ahhoz. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. hogy a jövő héten majd meglátogat. Túl hideg van ahhoz. mégpedig úgy hogy a második tagmondat hogy szóval kezdődik. mint egy rabszolga. You're just as nice as my mother-in-law. minden nap fociztam. míg az as azonosít. melynek első felében túlságosan (too). Túl részeg ahhoz. 56. Úgy dolgozik.55. Pl: The street is too muddy for Pisti to cross (it). The train was not slow enough for him to jump on. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. hogy megvegye a villát. hogy a like hasonlít. illetve as között. Azt mondta. TOO és ENOUGH Amennyiben olyan jellegű összetett mondattal hoz össze a sors. Pont olyan vagy. Túl hangos a zene ahhoz. Tagadó mondatokban didn't want to (nem akart) helyett: I wouldn't let her prick my nose. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. hogy a bébi aludni tudjon. most összefoglaljuk a leggyakrabban használt jelentéseket. egy gyarmaton) 57. illetve AS…AS A két összehasonlítás közt a különbség az. It is too windy for us to sail now. Elég gazdag ahhoz. Függő beszédben will helyett (amennyiben a főmondat múlt idejű): He said he would visit me the next week. Megenném. hogy a LIKE esetében nem melléknévvel hasonlítasz össze. (Pl. (pl. She is not clever enough to understand it. -ne… I would eat it if it wasn't green. vagy eléggé (enough) található. hogy megértse.) Az mégpedig. hogy egy szót is kinyögjön. mégpedig like. hogy fölszúrja az orromat. hogy én megvegyem). az AS…AS-nél egy melléknév is használatos. The music is too loud for the baby to sleep. Például: He works like a slave. Pont olyan kedves vagy. gyakori cselekvéseknél: Amikor én még kissrác voltam. (Tehát nem as…as. 4. 2. The tea was too hot for the fly to beat the world record. That beer is too much for me to drink. 3. Van egy másik különbség is. Feltételes mondatokban: -na. a második tagmondat alanya elé for-t kell tenni. Túl nagy a szél ahhoz. He is too drunk to speak. Például: You're just like my mother-in-law. mint az anyósom. ha nem lenne zöld. WOULD jelentései Itt-ott már volt róla szó. Múltban történt rendszeres. 1. Amennyiben a két tagmondat alanya különböző (vagyis a villa túl drága ahhoz. hogy megigyam. hogy…) a második tagmondat angolban mindig főnévi igenévvel kezdődik (to do). hogy fel tudjon ugrani rá. Az utca túl sáros ahhoz. Például: He is rich enough to buy the villa. (de nem rabszolga) Rabszolgaként dolgozik. hogy… vagy Nincs elég meleg ahhoz. 88 . Nem voltam hajlandó megengedni neki. hogy most vitorlázzunk. When I was a kid I would play football every day. He works as a slave.

akkor a suit szót használd. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. 59. She's bought a blouse that goes with her pants-suit.. That hair style suits you. mint kölcsönadni. go with. fit. amelyik megy a fotelhez.) Pl: That mini skirt really suits you. Does that blouse fit you.58. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. ÚTON (road. illeve way) Alapvető különbség az. vagy lend Joe some money Bankkölcsön: loan lakást kiad: let (rooms to let – kiadó szobák) rent out (She'll rent out her flat) Bérel valamit: rent (hosszabb időre) hire (rövidebb időre) Bérleti díj: rent 89 . Olyan blúzt vett. hogy megy az egyéniségéhez. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. Sokszor azonban (elsősorban szóösszetételeknél) a way is lehet fizikai út: Például: motorway – autósztráda highway – főút railway – vasút (a sínek) 60. Az út hosszú volt.kölcsönad Úgy jegyezd meg. That pair of jeans fits me. ha a függöny megy a tapétához. JÓL ÁLL (suit. ha a mérete jó. míg a way inkább elméleti. Hű de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura.kölcsönkér lend . ha pedig két ruhadarab egymáshoz (például a pulóvered a szoknyádhoz) akkor go with. Vonzatok: borrow money from Joe lend money to Joe. Tehát: gravelled road – murvás út dirt road – földút on the way to the office – úton az irodába rutted road – földút asphalt road – aszfaltút Például: Can you tell me the way to Denton Cottage? Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. az út pedig zsúfolt. akkor fit. a stílusához stb. Jó a farmer mérete. hogy a road fizikai értelemben vett út. a padlószőnyeg színe a fotelhez stb. vagy match (Ez utóbbit használd akkor is. KÖLCSÖNKÉR és KÖLCSÖNAD Ezt mindig összekeveritek! borrow . match) Ha egy ruha oly módon áll jól valakin. hogy kölcsönkérni mindig baróbb dolog.

hogy a zászló alatt álló úttörők énekelnek. tíz perce. ha veszel). hogy –ig. megint lesz kávé. A for tehát időtartamot jelöl: két hete. Ez a there csak formájában ugyanaz mint az ott jelentésű there. Elsősorban Present Perfect Continuous-os mondatokban használjuk: Például: She's been sleeping for 6 hours. négy éve. és az a valaki nem the-vel kezdődik (a girl – the girl). ahol két there is van egy mondaton belül. A for jelentése: valamennyi ideje. -ca. hogy a magyar óta használatakor since-t mondasz. There are three pioneers standing… És ha ez a három úttörő énekel. There is a truncheon in the policeman's hand. valaki csinál (csinált) valamit. Ha tehát valamiről szimplán megállapítod. -ja. Például: There is a girl standing on the corner. Az úttörők énekelnek. THERE IS/ARE/WAS/WERE/WILL BE There is a spider on the wall. There is a photo there. -e. There are two policemen sitting in a Zsiguli. A gumibot fekete. hogy: A rabbit is sitting in the grass. A for ezenkívül jelenti még azt is. A legegyszerűbben úgy tudod megkülönböztetni őket. Hat órája alszik. Két évig tanultam zongorázni. 1973 óta. esetén pedig for-t. Úttörők állnak a zászló alatt. akkor: The three pioneers are singing. The pioneers are singing. az előbb még volt kávé a kredencben. Nézd a következő mondatpárt: Például: There are some pioneers standing under the flag. – Van ott egy fénykép. There is a cat laughing on the roof. Például: I studied the piano for two years. Egy kislány áll a sarkon. vagy –et. így there-rel kezdtünk. Hű. mióta megnősült stb. mikor ez nem jön be (hetek óta – for weeks). The truncheon is black. Két évet volt katona. 62. The girl is wearing a mini skirt. Két rendőr ül egy Zsiguliban..61. A since időpont kezdetet: február óta. lesz még lágy kenyér. Természetesen ha három úttörő áll a zászló alatt. vagy valamennyi ideig. A macska szereti a romantikus történeteket. Amikor olyan dolgokat akarsz közölni. Egy pók van a falon. 90 . Fény volt a szemében. Tehát gyakoriak az olyan mondatok. akkor there-rel kezdd a mondatot. éjfél óta. The cat likes romantic stories. SINCE és FOR A since jelentése: óta (eltekintve azon esetektől mikor mivel). emiatt a mondat the-vel kezdődött. -a. ami eleve kizárja a there használatát. Például: since morning for six months reggel óta hat hónapja Van. The policemen are looking at the girl. Gumibot van a rendőr kezében. ce. hogy van/volt/lesz (egy könyv van az asztalon. Lesz még szőlő. Egy macska kacag a háztetőn. A light was in her eyes stb. hisz nem tudtuk melyik úttörőkről van szó. vagy amióta elköltözött. hogy: Az első mondatban nem az úttörők álltak a zászló alatt. de az esetek többségében számíthatsz rá. akkor is kezdhetsz there-rel. A kislányon mini szoknya van. azonban sokkal gyakoribb a fenti típusú mondatok There-rel történő kezdése. Hey. Reggel óta alszik. az egy kaszáspók! Nyuszi ül a fűben. She's been sleeping since morning. A rendőrök a lányt nézik. -je. it's (a) daddy longlegs. A második mondatban már tudtuk. He was a soldier for two years. úgy is mondhatod.

63. Tehát gyakran emelik ki a hardly. (Tehát itt sincs to. You'd better not have left. hogy elhagyta a házat. Pl: Hardly had we started when the car got a flat tyre. Még sosem láttam sírni. You'd better not tell him. Alig indultunk el. Azzal kezdd. hogy ott állank kéz a kézben. Jobban tetted volna. Jobb lett volna. Jobb lenne. Hallom. hogy már mennünk kell. ha nem mondod meg neki. ha nem mész el. Az a mondat sem rossz. HA (HAD BETTER) Jobb lenne ha-. when the guests arrived. vagy hall igével. jön). Alak (jobban tetted volna. ahogy ott áll. I saw them standing hand in hand. Alig kezdődött a meccs. Ua. hogy zörög a sárhányó). ha becsukod a szemed. 65. ha nem öltöznél fel. ezután had better (és nem would better). hanem –ing-es alakba. jobban tennéd ha…. hogy jön a vonat. miáltal az első tagmondat szórendje megfordul (had she finished). Joe. majd az ige első alakja to nélkül. Még egyszer hangsúlyozom: to-t ne tégy a come elé. ha…) Rosszalló értelmű és ritkán használt. ha az egyszerűbbet használod. you. LÁTTUK. HALLOTTUK (see és hear) Amikor magyarban két tagmondatból álló mondatot mondasz lát. máris zuhogott. mely mondat második felében szintén cselekvés van (Láttam. ha most hazamennénk. Can you hear my heart beat? Senki nem hallotta. hogy: Alighogy befejezte a terítést már meg is jöttek a vendégek. I've never seen her cry. Múlt idő: had better have + ige 3. ha had better-t használsz. hogy valaki kopog. hogy dobog a szívem? 91 . hogy a második tagmondat igéjét nem teszed külön igeidőbe. no sooner esetén than van. Angolban úgy tudsz rövidíteni. Hallod. Tagadás esetén: had better not + ige 1. máris defektet kaptunk. We'd better go home now. Nobody heard him leaving the house. vagy ige 1. Vigyázz! A hardly esetén középen when. hogy: I saw that the train was coming. ha…esetén jobban teszed. Hardly had he arrived when he had to leave again. Jobb. alakba. Láttam. Hallottam. I'd better sleep. No sooner had she finished laying the table than the guests arrived. illetve no sooner szavakat a mondat elejére. Jobban tenném. Például: You'd better not put on your dress. a mondatnak mind a két felét ragozod (láttam. I saw the train coming. I saw the train come. mint bármi mást (You'd better use had better). Jobb lenne. Alig ültünk le. No sooner had we sat down than we found it was time to go. No sooner had the game begun than it started raining. 64. Például: You'd better have closed your eyes. And I saw her standing there. ha aludnék. (Beatles) I can hear someone knocking. máris mennie kellett. JOBB LENNE.) Összevontan: 'd better. de egyszerűbb. Alig jött meg. Hardly had she finished laying the table. jobban tetted volna. aki jobban tenné: I. Láttam. Például: Nobody heard him leave the house. ALIGHOGY…MÁRIS Időnként használunk olyan jellegű mondatokat. alak. mikor láttuk.

seems to have lost his horse.) Pl: K. Úgy tűnik. ismeri a királyt. A JELENTÉSEK SZERINT… Válasszuk ki mondjuk Krisztofórót. Azt mondják.. hogy K. hogy fiatal korában nagy kujon volt. elvesztette a lovát.-nak van egy lova. K. nem is olyan gyáva. K. mit mondanak róla stb. – I was about to start.: Azt mondják. (épp most) A jelentések szerint K. most tűnik úgy stb. csinált valamit stb. az infinitive perfect alakba kerül (to have been. stb. hogy megkóstoljam.66. to have lost stb. Nem akartam én megenni. seemed was believed stb. épp csak azon voltam. when the rain began to fall. K. K. hogy K. egy gyáva. is said to be a coward. was said to be a coward. Azt mondták.). is thought to know the king. Pl. K. seemed to know the gate locking password. is said to have been a lady-killer when he was young. to have known. Pl: Last year K. I wasn't going to eat it. amikor mondták. csatamezőt keres. seems to… is said to…stb. Ezután az alábbi kifejezések jöhetnek: seems.…aki a jelentések szerint…stb. is believed. K. lesz. Úgy tűnik. hogy milyennek tűnik. ÚGY TŰNIK. Ezt követi a főnévi igenév TO-ja.-ról. is said. a remek mesefigurát (a továbbiakban K. hogy K. is reported. akkor: K. was reported to have a horse. akkor infinitive-vel folytasd a mondatot. Úgy tűnik. Feltételezik. Például: Were you about to leave? Épp menni készültél? Were you going to leave? Ua. csatamezőt keres. is supposed stb. Amennyiben Krisztofóról egy hónappal ezelőtt mondták. tűnt úgy.. when the rain began to fall. hogy K. is reported to have left for the castle. Fenti mondat going to-val is mondható: I was going to start. K. Eddig tehát: K.-nak van egy lova. a várba ment. K. de korábban volt valamilyen. 92 . hogy K. Úgy vélik. 67. A jelentések szerint K. AZT MONDJÁK RÓLA. HOGY (to be about to) Ez csak egy egyszerű kifejezés. Az ilyen jellegű mondatok első szava K. Épp indulni készültem (azon voltam. Tavaly még úgy tűnt. hogy…. aki úgy tűnik. AZON VAN. K. Attól függően. Ha akkor volt olyan. I was just about to taste it. hogy elinduljak). Azt mondják K. mikor rákezdett az eső. Amennyiben most mondják. hogy. is thought. gyáva. ismeri a kapuzáró jelszót. vagy csinált valamit. Jelentették. hogy K. hogy K. is reported to have a horse. hogy K. folytasd a mondatot: Például: K. seems to be looking for a battlefield. gyáva. akiről úgy tudják.

hány óra. Azt mondják. A különbség tehát a for. was reported to have run away with his horse. He is supposed to be hiding in the country. vagy csinált valamit. Ha valamit kérsz. MEDDIG TART? VAGY FÉL ÓRÁT (take) Ez is csak egy kifejezés. ez már az utolsó mondat. és a mondást. akkor: K. Úgy látszott. csinálta. seemed to have known the gate opening password. hogy ismerte a kapunyitó jelszót: Azt mondták. Csak az tartott két órát.-t legyőzték. Jelentették. The door seemed to have been closed. Jelentették. Pl: It took them two hours to take the smile off his face. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. hogy levedd azt a szoknyát? Tehát: take + valaki + to (Top Secret) Egy hét is beletelt. hogy K. How long will it take you to take off that skirt? Meddig tart már. KÉRDEZ vagy KÉR (ask) Angolul mindkét szó ask. is said to have been deserted by his horse. Úgy tűnik. mire Józsi kifestette a szobámat. 93 . Azt hitték. hogy dolgozunk. Mindennek tetejébe a to + infinitive. Órát kérj tőle a születésnapodra. hogy K. K. mondták róla stb.-s) példa. Azt mondják.-t körözi a rendőrség.Ha a múltban tűnt úgy. bent volt a várban. megszökött lovastul. She is said to have been less than fourteen when she lost it. Ha kérsz: I asked Joe for some money. was reported to be wanted by the police. Málnát kért tőlem. Meddig tart már. 69. seems to be loved by every child. amit kérsz. tűnést megelőzően volt valamilyen. K.. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. tedd be a for-t az elé. tehát úgy tűnt. Megkérdeztem a címét.-t minden gyerek szereti. mikor elvesztette. Úgy látszik forr.-val csinálták. Azt mondják. One goose neck is said to be better than two hen necks. Például: K. She is believed to be a foreigner. hogy K. Úgy tűnik. was said to have lost his horse. Ez mind a négy fenti esetben előfordulhat: Például: Azt mondják. It took Joe a week to paint my room. 14 éves sem volt. hanem K. hogy külföldi. Néhány egyéb (nem K. 68.-t otthagyta a lova. hogy K. This sentence is said to be the last one. hogy K. K. K. Kérdezd meg tőle. hogy K. becsukták az ajtót. DE! Ha kérdezel: I asked Joe his name. We were thought to be working. Pl: It seems to be boiling. hogy van még hátra egy pár. K. seemed to have been defeated. Például: I asked him his address. míg a mosolyt levakarták az arcáról. Úgy tűnt. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. elvesztette a lovát. Ask him for a watch for your birthday. He asked me for some raspberries. Feltehetően vidéken bújkál. vagy to + perfect infinitive még szenvedőbe is kerülhet ha a jelentések szerint nem K. K. There seemed to be a few more left. Ask him the time. Azt hiszik róla.

de talán gyakoribb a She is good at dancing. Jobban szeretem a macskákat. She is good at languages. mint a kutyákat. mindig to kövesse: Például: I'd prefer to go to Greece. Jobb szeret korán kelni. 72. kakukkos óra stb. hanem to. It's two years since I saw you.) Hour – egy hatvan percből álló egység (2 hours – két óra [120 perc]). ritkábban to-t (prefer to sing). Nálunk. 73. Két hónapja nem beszéltünk. Például: With us. A prefer-es mondatokban a mint nem than. They prefer running to swimming. Például: I prefer cats to dogs. mint a bort. DE JÓL TÁNCOLSZ! (good at) Az ilyen jellegű mondatokat úgy is mondhatják. (Tehát since és simple past) Például: It's ages since I met them. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. KÉT ÉVE NEM LÁTTALAK A már tanult: I haven't seen you for two years mellett It is kiemelésével is lehet kezdeni. He prefers to get up early. Ha would prefer-t használsz. Ha prefer után aktus jön (tehát nem tárgy). Jobb szeret későn kelni. in Csepel Workers' Home. amikor a köznyelv o'clock-ot mond. AZ ÓRA A watch és a clock tárgyak. Hírközlő szervek (media) és a hivatalos nyelv akkor is használja. Jól énekelnek. Ezer éve nem találkoztam velük. Jobb szeretnek futni. mint úszni.70. Helyette: prefer. Találkozzunk hatkor. használhatsz –ing-et (prefer singing). Például: It is 5 hours GMT. 94 . JOBB SZERET (prefer) A gyakran használt like better nem jó. O'clock: a köznyelv használja időpont megjelölésére. (Greenwich Mean Time) Greenwich-i idő szerint 5 óra van. one lesson is 45 minutes. Például: They are good at singing. Például: I prefer beer to wine. Nyelvekből jó. He prefers getting up late. Nagyon jól vezet. Hány óra van? Lesson: tanítási óra. Jobb szeretem a sört. Inkább Görögországba mennék. He's very good at driving. It's two months since we talked. What' the time? What time is it? 71. hogy: She dances well. Watch – karóra Clock – egyéb órafajta (falióra. Például: Let's meet at 6 o'clock. Az o'clock akár el is hagyható: Let's meet at six. ébresztőóra. és akkor némileg módosul a mondat. Ha prefer után összehasonlítasz mindig –ing-et használj: I prefer singing to acting.

AKÁRMIT Például: Wherever you go. Fölvette a kabátját.ruhát fölvesz take off . 95 .ruhát levesz Például: She put on her coat. are not. FÖLVESZ – LEVESZ (ruhát) Ezt is mindig összekevered! Figyelj! put on . Bárhová is mész. GONNA. have not (ez egy generális tagadószó) 75.74. 78. They robbed a bank. vagy bankot lehet. nem akarok találkozni vele. Mindig csak a tiéd leszek. RABOL és LOP Azért fontos. bármit is csinálsz. pénzt rob-ni nem. Levette a cipőjét. is not. The only problem is that it's rather expensive. 77. hogy meggyőzzük őt. a Fradi itt a sztár. They stole 100 forints from the old lady. Ez angolul steal. Ő az egyetlen ember az irodában. Kiraboltak egy bankot. He took off his shoes. Ez az egyetlen lehetőség. WANNA stb. hogy kicsit drága. Wherever you go. Különösen a rock világában gyakori az ilyen típusú szóösszevonás. Barki is az. 100 forintot raboltak el az idős hölgytől. mert rob-ni csak embert. I don't want to see him. However much it hurts. (Susie) Bárhová is mész. This is the only way to convince him. BÁRHOVÁ. Ez az egyetlen kijárat. Elraboltak 2 millió forintot. AZ EGYETLEN (the only) Például: He's the only person in the office who smokes. Whoever it is. gonna – going to wanna – want to gotta – have got to gimme – give me kinda – kind of 4U – for you U R – you are ain't – am not. Fradi is the first. Például: They stole 2 million forints. whatever you do. I'm coming with you. You're the only one who'll have me. aki dohányzik. én veled megyek. Akárhogy is fáj. I'll be there. Ua. 76. én ott leszek. They robbed the old lady of 100 forints. Az egyetlen probléma. This is the only exit.

Búcsúzásképpen … I am as tough a guy as you are. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. Már csak ilyen volt. She was much better at cooking than you and that's it. You don't know what you're saying. Control yourself.79. I know exactly what kind of a woman your first wife was. Én még ilyen marhát nem láttam. You are nothing like my first wife. mint te. She may use make-up. I am as tough a girl as tough a guy you are. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. Vagyok én olyan legény. is there? No. That won't make her balder. hogy milyen nő volt az első feleséged. But she wasn't as selfish as you are. She tried hard to please everyone. Minden jót. Te nem tudod mit beszélsz. Sokkal jobban főzött mint te. mint te. REMÉLEM (I hope) It was worth reading. hogy megérte elolvasni Vigyázz magadra. hogy festi magát. She was just like that. Remélem. mint amilyen legény te vagy. Most már viselkedjél. I haven't seen a moron like you. ugye? Nincs. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. Good luck and take care. Vagyok én olyan lány. Lehet. Nincs több. vagy goodbye. Attól még nem lesz kopaszabb. There's no more. De azért nem volt olyan önző. 96 . és kész. A poros nyomába se léphetsz az első feleségemnek. Pontosan tudom. Good-bye.

Még nem csapott a fejemre. A feleségemtol piros tojást még nem kaptam. Megcsókolta (és most várandós). nem ittam többet. mikor véletlenül rossz buszra szálltam? Ugye még nem meséltem azokról az idokrol. Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! Állandóan hazudsz! Most már tudom. de az elvarázsolt kastélyban még nem voltam. Egész mostanáig boldogok voltunk. és még most sem fejezte be. mikor elváltak. mikor eloször láttalak meg a szénakazal tövibe'. mikor kéz a kézben mentünk a Dózsa György úton május 1jén? Felfújta a lufit. Tasziló? A hullámvasúton már ültem. de e héten 8-kor. mennyit ittál! Nyugi. Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Nyár óta csak rád gondolok. Mióta miniszter lett. nem? 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) A kezét már megkérte. ha befejeztem. Még sosem volt ilyen szerencsém. egész másképp viselkedik. így nem jöhet velem diszkózni. Épp TV-t név. Már három hete dolgozom. autóval jár. anyukám. Mióta tanítasz? Két napja nyüszög. Még nem tanultam meg. hogy még most sem ment le a púp a fejemrol. 27 éve katona. Majd szólok. Már öt perce szól a telefon. Kicsit meghíztál. Befejezted már? Nem említettem még neked azt az esetet. Még mindig nem kérdeztem meg. Dél óta alszik. Már egy hete csak a mamára gondolok. Végre már ezt is megtanultam. Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Épp most jártam Tótkomlóson. Te csöngettél. Mióta megérkezett a városba. de a fülbevalóját még nem kattintotta ki. Háltam már lópokrócon. Én még sohasem utaztam a szellemvasúton. de azóta se láttuk oket. Még fél évig sem éltek együtt. E héten háltam lópokrócon. Az összes húst bepaníroztad? Nem találkoztunk mi már valahol? Még soha nem volt ilyen fejfájásom. vagy ül? Általában 7-kor kel. Sokszor voltam már ideges. Én még ilyet nem láttam! Nem találkoztunk mi már valahol? Bocsánatot kértél már tole? Már olvastam. Még mindig nem felelt. Három éve hordja azt a rongyos farmert. összesen hat napja fog táncolni. Már 10 éve barátnok. hogy ne szopd az ujjad! Megjavítottad már a csapot? Elfogyott a cigarettám. de nagyon félek. mióta kivették a manduláját. Általában Camparit iszik. Láttál te már mackót málnásban? Sok kérdést már megoldottunk. hogy összeházasodnak? 6 éve vagyok nos/férjnél. mint a Józsi. Még nem jártam Tótkomlóson. de a barátnomet már igen. Úgyhogy most három napja táncol. Még sosem háltam lópokrócon. Mióta megnosült. Olvastad már? Amikor majd elolvasod. Szakítottam Józsival. Ittam egy kis kólát. soha sem láttam a nagy sárkányt. Épp most ment el hazulról. Elaludtál már? Épp most dugta el. Amikor befejezi. Mióta megláttalak a bokrok alatt. Épp most háltam lópokrócon. Ugye milyen sokat javult az életszínvonaluk? De idétlen vagy. Órák óta azt az egy halat eszi. Meglocsoltad már a feleséged? Ot még nem locsoltam meg. csak rólad álmodom. és az most akkora. Most áll. és most csuklok. Egy hete lakom a California szállodában. Ablakot nyitottam. Lábát törte. Osz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. Megkaptad már a pénzt? Kettokor jöttek meg. Évek óta nem ettem ilyen jó véreshurkát. Mióta jár Jóska Gézával? Már egy hete csak a mamára gondolok.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (MAGYAR-ANGOL) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. Mondtam már neked. az ingét épp most gombolja. mert tavaly úgy kupán vágott. Te jó isten. mint egy ház. Láttál te már felnott férfit meztelen? Megetted már amit tegnap foztem? A cipojét és a kabátját levette. Ivott egy pohár vodkát és most itt kacsázik az utcán. légyszives add ide. Tizennégy éves kora óta ír naplót. Elso találkozásunk óta szeretlek. a legdrágább szállodában lakik. Azóta horkol. Tavaly óta cigarettázik. pedig o már tegnap elkezdte. Most már befejeztem. Egész nap úgy hiányoztál. 1986 óta tanár. Tegnap mentem hozzá és kaptam tole piros tojást. Még sose féltem így. Már öt perce boldog. Jártam már Tótkomlóson. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 97 . Már egy órája olvassa azt a kurta cikket. Ma reggel jártam Tótkomlósan. de ma este kevertet. De hisz ezt már tanultam. A mai napig nem felejtettem el azt a szeptemberi estét. de még nem vette el. Én még sose voltam férfivel. de a sodrófát már elovette.

hogy fejjel lefelé van. mit csinál a kutya a fánál? Állandóan újságot olvas reggeli közben. Írok. Már két órája beszélt. de úszni nem járok. Csak olvasta. Kati holnap jön át. Minden nap felkel a Nap. mikor a vizsgabiztos megkérte. Állandóan csapkodja az ajtót. mert elfelejtete föladni a levelet. Sose olvas. Remélem érted a könyvet. mielott lebukott. Szereted a mézet? Szeretsz még. süt a pék gezemice lángost. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. mikor látta. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. hogy megegye. Most is olvas. Éjjel nappal rád gondolok. Magas lovon ült. Soha nem segít. Állandóan csapkodja az ajtót. Néha nyolcig alszik. Mikor a sarokra értem. Mit csinálsz? Hova mész? Most hülyéskedsz? Hull az elsárgult levél. Mire kiért az állomásra. Ritkán sír. mikor látta. Minden este étteremben vacsorázik. 98 .108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) Áh. Ott megy az álmunk. mikor újabb vendégek érkeztek. Én nem golfozom. hogy nincs otthon zsír. én értem. mire rászánta magát. Mikor felébredtem. Perceg a szú. mikor végre kiment. Már tíz perce gépelt. Nincs hozzászokva ahhoz. 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) Úgy értem. Mikor felébredt. Sírok. Ez kezd bedilizni. Itt ül az ido a nyakamon. Remélem jól vagy. Hányszor mosol naponta fogat? Józsi bácsi már nem dolgozik itt. mert reggel rohanok. már 10 perce ment a vonat. mit csinálsz te itt? Ezen a tavaszon fogok férjhez menni. már összetört a szívem. Futni szoktam. Nagy elánnal bontotta a csirkét. Milyen nap van ma? Minden kártya nálad van. a lány már 20 perce ott várt. a kakas már fél órája kukorékolt. Ismerlek. olvasta. Mindig azt mondod. Még csak öt perce ettek. Hu de köhögsz. A Nap keleten kel. Csak nem fáztál meg? Hegyek között. Tetszem neked? Nem ízlik a leves. Apu. Almát eszem. Londonban üzletel. de gyakran nevet. mondd? Érted? Azt hiszem. Hová mész te kisnyulacska? Ballag a katona. mert csörög a lánc. sárgarépát dugott a puska csövébe. Majd holnap kimegyek a piacra. Gondolkodom. Szabad akarok lenni. a nyuszi már elszaladt. Hol élsz te? Te kinek drukkolsz? Mindig este zuhanyozok. hogy busszal járjon a piacra. Érted? Mindenre emlékszem. Mi? Csörög a lánc. Már rég megsavanyodott a túró rudi. Állandóan vitatkoznak. Órák hosszat ült a rókalyuk elott. Csakazértis el fogom olvasni. Már vagy három órája nyomta a csengot. Dühös voltam rá. Néha olvas. Alszik a széken a kabát. Csörög a lánc. hogy nincs papír a gépben. Csöng a telefon. Éjfélkor szokott lefeküdni. Mielott elszaladt. Halálra untatsz. mikor rájött. Azt hiszem igazad van. hogy senki nincs a szobában. a vonat már elment. Malacka minden nap meglátogatja Micimackót. Egy fekete macska ül a fogason. nem olvasok. Holnap este színházba megyek. szájában csutora. Ülök egy rózsaszínu kádban. hogy cseréljenek helyet. Ezt a sört most megiszom. A buszra várok. Hé. Korán szoktam kelni. Ezért megfizetsz! Hull az elsárgult levél. Minden este fest. Nem hallom. mikor végre feltunt egy nyuszi. Már egy órája ugatott a kutya. hogy visszafogott vagyok. amikor rájött. Hol lesz a hétvégi buli? Melyik horkol? Idáig vagyok az üzleti problémáiddal. Most épp nem írok. Utálom a birkahúst. Tegnap már két napja táncolt. Itt jön. Lehúnyja kék szemét az ég. mikor a házmester végre kinézett. hogy szélhámos. Mit sütsz kis szucs? Sós húst sütsz kis szucs? Süt a pék. Mire rájöttem. Itt jön a Nap. Szeretlek. hogy pénteken nem érek rá. völgyek között zakatol a vonat. Mire a vadász megtöltötte a pukáját. Szeretlek. Most épp nem alszik. most már emlékszem. Gyakran megyünk moziba. Az állatok sosem ölnek pénzért. Utálom az esot.

ahogy. A lámpát szerelte. így aztán hazaért nyolcra. amilyeneket azelott nem tapasztaltam. 302) Kedden lesz egy hete. ez az iciripiciri meg mind megette. ez megsütötte. 290) Tegnap se olvastad el. 300) Holnap háromkor? Nem. megcsinálom. megspórolunk annyit. 297) Holnap lesz egy éve. soha senki azelott. 320) Most volt a hirekben. 295) Mikor feljön a nap. Malacka a földet nézte. 274) Amikor én még kissrác voltam. ez meglotte. hogy hétkor? Nem. hogy alszik. hogy felébresztett valakit az ordibálásával. mire ezt megírtam. Épp krumpliért állt sorba. Pipa volt. 309) Mire fölébredsz. Ja. hogy egész jövo héten esni fog. megcsúszott és levágta az orrát. Egy éve még taxisofor volt. 319) Úgyis elfelejti az elso részét mire végigolvassa. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. hogy táncol. 275) Ez elment vadászni.223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) Miután megette. a másik meg olvasott. 318) Holnap lesz egy hete. 304) Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). Többé nem jöve ki. mindig lerepül a cipoje. Épp egy dalt dúdoltam. hogy csöpög a csap. ez hazavitte. 306) Majd délutánra megirom. Végig a film alatt a hátát vakargatta. pacsirta szólt a fán. 287) Olyan nehézségekkel találtam szembe magam. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. 291) Jövore lesz négy éve. 322) TV nézés közben vasalni fogok. 310) Szeptember végére kinyilnak a kerti virágok. 288) A bíró az ujjával fütyült. hogy tegnap hétkor? Nem. aztán belépett a liftaknába. 314) Megcsinálod mire visszajövök? 315) Holnap lesz egy hete. 299) A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. az összes poharat elmosogatom. a lány a fogasnál állt. 308) Mire megvénülünk. eltunt a csavar. rosszul lett. 312) Tizenegyre legépelem. Tegnapelott hétkor? Akkor meg mosott. Korán lefeküdt. hogy úszik a dinnyehéj. búcsút intett neki. (Arany János) Ránézett a lányra. fél napja lesz. Épp sütotököket ettünk. 296) Jövo ilyenkor lesz két éve. amit a nagymamája font. Még éjfélkor is a mesét nézte. Kelt a legény. 301) Vasárnap már három napja lesz. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. az orrát meg a lábára. hogy épiti a házát. kihül a krumpli. és néztem. míg fel nem rakta a szemüvegét. 280) Mire megtalálta az anyát. mikor meglátta a karfiolfülüt. minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás fürdojében. Mesélt a lovakról. 289) Tegnap robbant le. akiket lovászfiú korából ismert. mikor agyonvágta az áram. egy napja lesz. akkor már aludni fog. hogy nos vagyok. 286) Piroska karjára akasztotta a kosarat. Útközben a lányokról beszélgettek. 1950-ben lépett be a pártba. hogy nem hoztam kenyeret. 277) Hol születtél? 278) Lenin élt. Ki ment el az orvoshoz? Melyik orvos vett R. de mint leány. 305) Mire új gyertyát gyújtasz. Egész úton hazafelé azon gondolkodám… Amíg a lányok csevegtek. mikor egyszercsak megpillantotta Aljosát. mikor a gyerekek betörték az ablakot. mikor a baleset történt. el fogod felejteni az elejét. a száját harapdálta. 279) Szerencse. mielott kiköpte. Lenin élni fog. 317) Mire kisül a hús. Bagoly meg a haját tépte. 283) Nyáreste volt. Jól megrágta. Belépett a szobába. hogy Tengizben dolgozik. Az orvos elszúrt valamit és a lábujját varrta az arcára. hogy olvassa. (leégett). A nap is lement mire elolvastad. hogy önmagát keresi. Meredten bámult a távolba. hogy legyen egy lakásunk. mert elfelejtette elhozni a sípját. Nem látott semmit. megköszönte a reggelit és bement a szobájába. hogy napozik. mikor látta. Ajtót nyitott neki. Az istálló hátsó részében tehenek aludtak szalmán. 285) Úgy megcsókolt. 303) Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállitják a piacra. aztán meg kardoskútra. 276) Mikor meglátta az egeret. 99 . Bement a lány. mikor leszálltál a buszról? Egész este dünnyögött. Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? Eloször Csorvásra ment. 282) Hétkor találkoztunk a Nemzetinél. hogy nem mos lábat. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. 294) Majd ha lemegy a nap. Hogy most? Most itt ül mellettem és kuncog. A rakodópart alsó kövén ültem. 281) Megitta a tejet. addig a fiúk a bányában dolgoztak. akkor épp a fogát fogja borogatni. felöltözött.R. Szóval borotválkozott. hogy sztrájkolnak. Lenin él. Míg a nyuszi magyarázott. 284) Félt. megette a kakaóscsigát. mert amikor tüsszent. 316) Mire a végére érsz. hogy tizóraizik. akkor vasalt. ott kóborolt egy cigány. mikor lazán megszólalt:… Aludtál az eloadás alatt? Miközben golfozott. Épp az utcán sétáltam. hogy tegnap nem fájt a fejem. Ötkor? Nem. Az egyikük a könyvet tartotta. kacsintott. 311) Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipomet. hogy itt ordibálsz. 313) Jövore lesz 15 éve. Megoszültem. Úgy érted. és most azért reklamál.-t? Mi robbant fel? Mikor láttad utoljára? Tegnap is késon jött haza. Aztán elejtette a borotvát és levágta a lába ujját. De elotte lezuhanyozott. és pont félórája lesz. hanem a fiát fürdette. 293) Egy óra múlva fél órája fog takaritani. felugrott egy székre. Én nem jártam iskolába. a többi már leég. akkor épp a fogorvosnál fog ülni. A bártündér a villanyokat oltogatta. Micimackó mézre gondolt. 298) Még egy perc. Nagyon esett. 321) Vasalás közben TV-t fogok nézni. 292) Tiz perc múlva tiz perce lesz. mikor egy fiatal rendor lépett be a hátsó ajtón át. Te is vidéken nottél fel? Ezt a céklát még júniusban raktam el. 307) Mire hármat számolsz.

Kiürítették a hamutartókat? Jövore talán majd elfogadják a jelentkezésedet. Hány embert visznek Amerikába a Sorosalapítvánnyal? Az önéletrajzot sajnos angolul kell megírni. Ha nem Hong Kongban készült volna. 325) Jövo ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. 342) Én mindenképpen tuzoltó leszek. vagy katona. 372) Lehet látni a tetoválását. Elesett. Egy csomó embert följelentettek adócsalásért. Mire rendorség odaért. bársonyban… 380) Legújabb filmjét tartják a legjobbnak. hogy azért nem nyitott ajtót. 352) Majd a konyhában leveszem a cipomet. 377) Mondd. 328) Kopogj. hogy el fogja olvasni? 361) Nekem cimezték a levelet. bíborban. 341) Tuzoltó leszel. Locsolják a Soroksári utat. hogy eso lesz. Azt mondta. 359) Majd én leviszem a kutyát. El lehet vinni ezeket a könyveket? Bárcsak megtalálták volna. mint tegnapság. 354) Hol fogsz dolgozni? 355) Senki nem fog egy könnycseppet sem hullatni érte. 329) A tervek szerint. 360) Biztos. nem venném meg. biztos eso lesz. hogy kész a kávé. 370) Most elesett. Manapság sokkal több pénzt költenek húsra. 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) Nemsoká fölszolgálják a jéghideg söröket. amikor belép a polgármester. 369) Jövo õszre learatják a termést. a képeket már rég ellopták. hogy ezt ne csinálják többé. mikor leesett a tányér. most viszik Danikáné lányát. vagy ellökték? Elmozdította a fejét épp akkor. 376) Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre nem fordították le. 366) Elmozdult. Összességében tehát jól paffra vágtak. A házat már jóval azelott felépítették. A repülogép szerencsétlenség következtében 200 ember vesztette életét. úgyhogy nem lehetett titokban tartani. 351) Te. A radványi sötét erdoben halva találták Bárci Benot. 363) Eddig még semmit nem mondtak róla. 368) Söprik az Engels teret. 100 . 367) Ki fogják üriteni a termet. és biztos a diliházba visznek. Látták. 374) Kapott egy nagy pofont. 349) Aigner Szilárd most mondta. a kórus épp a refrént fogja énekelni. Már a múlt héten elküldték a levelet. hogy bedilizel. 379) Most viszik. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. Azt mondta. aki ért hozzá. hogy már nem vár tovább. Azt mondta. 336) Mikor lesz már vége? 337) A vége az lesz. 338) Hogy fogsz kijönni a ketrecbol? 339) Hát ezt én orrbaverem. Szólt. 356) Holnap tizenegy jó lesz? 357) Mikor jössz vissza? 358) Az se segít. 346) Igen. vajat. pont amikor fényképezték. 365) A levelet elégették még mielott megtalálták volna. Föl kéne már építeni ezt a házat. 343) Te ezt tényleg megiszod? 344) Iszol egy kis tejet? 345) Nagyon fogsz hiányozni. Remélem. mihelyst megtalálom. Még tíz ilyen mondat. ha már úgyis megyek a boltba. 375) Új nevet adnak majd neki. Holnap ötre kell legépelni.323) Amig én vasalok. hogy kész van. azt hiszem. Ötezerre értékelték a vadonatúj nercbundáját. hogy kapcsoljam ki a rádiót. A csónakot szem elol tévesztették a suru ködben. ha néger gyerekek potyognak az égbol. Azt mondta. Jani szólt. 353) Vissza fogom adni. 347) Majd jövore feleségül veszlek. nem lopták el. 362) Élve temették. Késobbre kell halasztani a találkozót. Nem létezik. hogy kimosták ezeket a pulóvereket? Ezt mind hibáltanul kellet vona lefordítani? Az összes pénzt elvitték. 330) Lefogadom. Csak néhány bizsut hagytak az öltözködoasztalon. 332) Mész holnap a bálba? 333) Iszol velem egyet? 334) Majd iszunk a Pistáéknál. Kapsz tejet. 350) Ott az a nagy kövér felho. Két lövést hallottak. de nem sok remény van. 331) Majd holnap lemosom. Most már kell találni valakit. 326) Jövo ilyenkor nem a Leninkörúton. hogy ne nyúlj hozzá. mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. 348) Azértse megyek hozzád. hogy még semmit nem mondott Janinak. 373) Meg kéne csinálni. 327) Egész délután próbálni fognak. hozzak neki narancsot. téged meghívtak? 378) Új iskolát építenek a falunkban. 335) A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. Már egy csomószor megmondták neked. hogy beköltöztek. A mai napig titkolják a baleset okait. ez mindjárt leveszi a cipojét. vagy meglökték? 371) Kirúgták az igazgatót. Vettek nékem piros csizmát. A Kangákat általában vadállatnak tekintik. hogy bemászik az ablakon. Épp most bontják az új felüljárót. Jövore talán majd kiadják. te is fogsz hiányozni nekem. Meg kéne mondani nekik. mikor a fényképet csinálták. orrbaverem. Jó állást ígértek neki. Vettek ujjlenyomatot. hogy tegnap egész nap otthon volt. Azt mondta. 364) Épp teritettek. 324) Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. ha jössz. 340) Ha kisebb mint én. ha tudjuk. rojtosat. A biztosító persze egy fillért nem adott. Most szerelik az új antennát. Annuska azt mondta. mert a fényképeket fogom elohivni. hogy akkor is olvasni fog.

hogy így fáj. Rávette. hogy mit jelent mindez. 448) Tudni akarta. hogy nosülök? Azt mondtad. hogy van lova. 446) Azt mondta bemehetek. Megkérdezte. Azt mondta. hogy mihelyt elkészül jön. hogy jönnek az APEH-tól. Azt mondta. holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. 438) Azt hitték. hogy azért nem no a narancsfája. hogy nem tetszik a frizurám. 475) Fogalmam se volt mit tegyek. hogy miért nincs kész az ebéd. 479) Azt hittem. Tudatni fogom veled a híreket. ha sír. melyik kólát kérjem. Úgy intézte. hogy eldugja-e. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. Azt mondta. hogy azt hitte. 455) Tudni akarta. 436) Azt állította. hogy holnap kettokor érkezem meg (kettokor érkeztet meg) New York legnagyobb repüloterére. 450) Nem tudtam. Azt mondta. a szokét. máris kilépett. hogy jártam-e már Tótkomlóson. mindent elmondtál. Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. o majd mindent elintéz. Nem tudtam miért takarja el az arcát. Miért tette ezt? Csak magának köszönhette (Õ jövette el). Azt mondta. hogy mi van a borödömben. Azt mondtam. hogy elkésnek. 467) Nem tudtam hány poharat tegyek az asztalra. Mondtam már. Azt hitte. Vajon vége lesz-e valaha. 437) Most szólt a házmester. hogy belépett? Nem. 472) Azt mondta. hogy mit vegyek fel. hogy nem akarsz mindenáron férjhez menni. 466) Azt javasolta. hogy hétre ott kell lennünk. Észre tudja magát vétetni. Mibol gondolod? Jól áll neked. Azt hitte nincs több. 483) Azt se tudtam fiú vagyok-e vagy lány. hogy eldugta-e? 487) Nem tudta. 462) Azt mondta. hogy három éve van lova. mert nem kap elég napfényt. hogy kicsit ugyan parasztos a neve. hogy pöttyöset vegyem. 454) A vámos azt kérdezte.434) Azt hitte. 463) Azt mondta. vagy a barnát. 476) Fogalmam se volt. Mondd meg a tejesnek. hogy már haza kell mennie. mert délre az irodában kell lennie. hogy az anyósának ír. 439) Azt mondta az anyukám. 480) Szólt. 492) Vajon adsz-e helyet magad mellett. hogy o az. rosszul hall. A nagymama azt hitte. Nem tudta hallatni a hangját. Azt mondta csak 10 perce van. hogy mikor érkeznek. 491) Nem tudom mire gondol a katona orség idején. 473) Szólt. azt mondta. 453) Megkérdezte. Kukorica Jancsi azt mondta. mindent megbocsájtok. 477) Rögtön láttam. Vajat hozattam a közértbol. Éreztette befolyását. 443) Azt mondta. hogy nincs értelme mégegyszer megpróbálni. hogy próbálja meg a zöldet. 484) Vajon hova dugta? 485) Nem tudta hova dugta. hogy kilencre jössz. Komuvessel építtetett házat. 493) Nem tudom vegyek-e kabátot. az epret nem szereti. hogy kilépett. hogy alig lépett be. 468) A fiú megígérte. Nem tudtam. Felrohantam. hogy álljon be rendornek. hogy három évet tanult lovagolni. de nem szégyelli. Azt mondtad. hogy megnézzem alszik-e a gyerek. 482) Nem tudom. 471) Tudtam. egész éjjel énelkelt. hogy elhiszed-e még. ha éhes volna. 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) Azt mondta. hogy megenné. 469) Többször is megkérdezte. Lilára fogom festetni a hajam. jól aludtam-e. 470) Szerinte sáska volt. Bélával fogja megfizettetni a kárt. Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. hogy levegye-e a nadrágját. hány éves lehet. hogy feleségül veszi a lányt. hogy Piroska az. 447) Megkérdezte. 451) Nem tudtam. vigyek esernyot. hogy ha esik. 440) Mondtam neki. Azt hitte nem bolha. van-e elvámolni valóm. 460) Azt mondta. hogy értem-e amit mond. 464) Nem tudtam fog-e rám emlékezni. vegyen-e egy fél disznót. Levágattam a hajam. nem érdekel. 461) Azt mondta. 442) Mondtam. 449) Nem tudtam. hogy hallgass! Azt mondta. 488) Vajon miért tette? 489) Vajon elvesztette? 490) Nem tudom lesz-e még idonk. 474) Azt mondta. jobb ha nem nézek oda. Azon gondolkodott. 478) Azt mondtad. hogyan gyógyítsam meg a náthámat. 459) Azon tunodtem. a Nyuszi a családjáról beszélt. 458) Nem tudtam. 465) Azt kérdezte. hogy vegyek-e fel valamit. Fogalmam se volt. hogy három éve tanul lovagolni. 452) Azon tunodtem. hogy hazudik. ha az megteszi amire kéri. Megismételtetnéd vele? 101 . hogy elmenjek-e vagy maradjak. tegyek-e egyáltalán valamit. próbáljuk meg még egyszer. elájult. 481) Nem tudom. Azt mondta. 445) Azt hitte kolbászból van a kerítés. Ahogy meglátta a vért. hogy van-e levelem. 457) Nem tudtam. hol vettem a cipofuzot. Vajon mikor lesz már vége. 456) Azt kérdezte. hogy nem fog tejelni. hogy honnan tudja. hogy ne hozzon több sajtot. 486) Azt se tudta. hanem elefánt. 435) Azt hitte. hogy ne csináljak semmit. Micimackó azt mondta. Tudtam. nem lát semmit. Az orvos szerint egy-két napig még ágyban kell maradnia. 444) Azt hittem már ebédeltél. Azt hitte nincs benne áram. Te tudtad mire akar kilyukadni? Mondtam már. 441) Azt mondta. hogy unatkozik.

minden egyszerubb lenne. Ha szeretnél. ha úgy döntenek. ha nem fáj a fogam. amit eldugott. hogy nem tudsz hozzájutni elég nohöz. 651) Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni. ha fiatalabb volnál? 624) Megszámoltam volna. most nem jöhetnél velünk. Messzirol kell szállíttatnia a tejet. 626) Ha a lónak hat lába volna. Az a sok szilva jól megszalasztott. Ha szeretsz. ha lesz elég idom. Felköttetem a Lord Mayort! Az utolsó szemig felszedettem vele. 614) Ha el tudsz jönni délután. kivel. ha nem veszel el! Csak nem akarod velem elhitetni. Hány fényképet csináltattál? Mikor fogod megéleztetni a késeket? A szomszéddal hozatott cigarettát. hacsak tényleg nincs rá szüksége. Gépeltesd ezt le. ha túl hosszú? Eloszedettem vele mindent. Szörnyu szegénységemben lopni kezdtem. 640) Elmennék. 609) Ha hajlandó lenne ideadni a kocsidat. Ne Technocol Rapidot szagoltass vele. hányszor. 622) Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. Elhitettem vele. 610) Ha lennél szíves segíteni. A virág elpusztul. aki kezel. feltéve ha te is mész. hogy éheztek volna. nem kerültél volna kórházba. Lengyelország volna a csúcson. Egyenesíttesd ki. ha volna kenyere. ha nem szórakoznál annyit. 631) Ha megvetted volna. 647) Megszámoltam volna. netalántán találkoznál a barátommal. 643) El tudtam volna vágni. hogy én voltam neked az elso? Ki kényszeríthet arra. 619) Két szegény legény szántani menne. 641) Ha esetleg megtalálod.… 608) Nem adok neki pénzt. Egy rendorrel magyaráztatta el a helyes útirányt. Érd el. már túl lennénk rajta. már rég elhagyta volna az országot. megtörlöm az orrom. eljössz délután. idoben odaérnénk. hogy látni szeretném. elobb vagy utóbb épp oly zavart lennél szellemileg. 652) Megcsináltam volna. 102 . itt tartjuk a gyulést. 645) Ha nem lett volna ez a sok új szó. hamarabb befejezném. 634) Ha tovább kerested volna. A tej megsavanyodik. arra az esetre. Le kell vágatnom a hajam. ha megkér rá. nem hallottuk volna a betöroket. most én lennék a legokosabb. Miért nem vágatod le. 625) Ha vártak volna. Hányszor építtetted át a házadat? Itasd meg vele az egészet. 616) Fozök egy csomó levest. 650) Ha mégis elveszettnek érzed magad. 638) Ha nem lettek volna téveszméi. ha máris elmennél. Miért nem a villanyszerelovel kötteted be a mosógépet? Mibol gondolod. 618) Feltéve ha nincs ellenvélemény. A tizedik felesége se tudta feledtetni vele a legelsot. te kivel csináltattad a futést? Mindig velem fordíttatja le az idétlen mondatait. A borbéllyal húzatta ki a fogát. eljönnél délután. ha görbe. amit az anyósa mondott neki. 615) Vigyél kabátot arra az esetre. hogy van még idonk? Te is kertésszel gondoztatod a kertedet? A vacsorán egy fél disznót megetettek velem. Ha akkor leszoksz a dohányzásról. mond meg neki. 632) Meginnám. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. 649) Ha örökké attól félnél. 637) Örülnék. 636) Ha már úgyis mész a zöldségeshez. jobb lett volna. A macskával etette meg a párizsit. hogy veszekedj. add vissza neki. ha otthon maradsz. eljöttél volna délután. 620) Ha adsz egy zsebkendot. ha nem öntözöd. Mindig velem iratja a szerelmes leveleit. kimehetünk a Fradi meccsre. hogy itt maradnak vacsorára. mint a pszichiáter. találkoztunk volna. 617) Elmegyek. most több pénzt kapnál. 613) Ha nem termeszthettek volna zöldséget. 611) Ha esetleg. ha néhány napra elöl hagyod. Akkor se vetetem el. Kicseréltettem a féltengelyt és a levegoszurot. el tudnék menni Püspökladányba. 623) Elcserélnéd két 16 évesre. Rózsa Sándor a lovát ugratja. Na. Szörnyu izgalmamban dadogni kezdtem. 606) Mindig segítek neki. ha esne. 621) Ha a kutya nem ébresztett volna fel. 607) Ha neked lennék. kérj segítséget bárkitol. ha kellett volna. 642) Ha hajlandó lennél rámfigyelni. 612) Ha nem lenne rossz a kocsi. Portrét csináltattam a feleségemrol. 635) Ha megfáztál volna. hogy minden rendben van. Mondd. ha tudtam volna. hol. A jókedvu tizedes fogkefével mosatta fel a folyosót. hogy bevallja. 644) Nem örülnék. hogy megtedd? Szerinted nem szörnyu dolog kitömetni a kedvenc állataidat? Miért nem csinálataod már meg ezt a vacak magnót? Nem tudtam kiverni a fejébol. ezt a szerencsétlent is jól megszivatták. biztos. ha nem lenne olyan hideg.550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) Egy néger fiúval pucoltatja a cipojét. amit eldobált. Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondatokat fordíttat velünk. Ha szerettél volna. ha tudtam volna. ha nem kéne nyakkendot kötnöm. Egy kis sírással mindent elérek nála. ha lenne egy milliód? 630) Ha nem sietsz. 633) A helyedben nem fogadnám el azt az állást. 627) Táncoltam volan én veled. hozz egy fél kiló uborkát. Mindenáron tükröt akar szereltetni a hálószoba plafonjára. ha jobb kést adtál volna. 639) Ha a nyuszi medve volna. 628) Majd meglátogatlak. most nem lenne pénzed. nem botlana meg. Ha többet dolgoztál volna. Jóska lenne a párttitkár. még elkésünk. 646) Ha én lennék a téeszelnök. 629) Mit vennél. 648) Ha csak azért jöttél. Épp most másoltatom. a vadásznak is kisebb szája lenne. hanem repülosót. Virágot küldettem a névnapjára. Piros palát fogok rakatni a házam tetejére. megtaláltad volna.

hogy kiszökhessen a börtönbol. nehogy aztán csalódjon. 744) Rómeo. 680) Kinyitotta az ajtót. 667) Ha esetleg megtalálod. hogy kimentse a gyereket. mondd meg neki. aki szerette Júliát. hogy a bika mindig tudja merre jár. 732) A lány. hogy be tudjon menni a szobába. mit mond. 722) Ez az a ház. hogy könnye kicsordul. hacsak meg nem hívnak. 718) Emlékszem arra. 720) Elhoztam azt a könyvet. az én feleségem. 692) Megmutattam neki mim van. hogy kimenjen a füst. 654) Ha nem huzod meg a farkát nem rúg meg. korábban hazajöttem volna. 676) Hangosan beszélt. 712) Foztem szegény fiamnak egy kis mákostésztát. 716) Meglepodtem azon. 697) Levettem a cipomet. 737) Ronald Reagan. 709) Felállított egy madárijesztot. hogy alásöpörhesse a szemetet. egybol válaszolnék is. 714) Ültetett egy kis spenótot. melyet sokan látogatnak. hogy mindenki láthassa. 655) Ha el tudnám olvasni az írásodat. hogy mi tudjuk. 719) Emlékszem arra a történetre. gyönyöru. 691) Felemelte a szonyeget. hogy ne lássa a leány. 698) Nagyon halkan zongorázz. amit elmeséltél. hogy hamarosan visszajövök. 681) Kesztyut húzott. 741) Kösz az ajándékot. 683) Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. amikor megnosültem. 695) Elvált a nyolcadiktól. 738) Budapest. 666) Ha nem lenne olyan önzo. 661) Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra. hogy jobban sajnálják. 685) Berohant az égo házba. nehogy elkéss.653) Ha netán felébredne. 694) Vettem neki virágot. most nem ölelhetnélek itt karjaimban. 664) Ha idoben telefonáltál volna. amiért szeret ide jönni. 686) Felhúzta a szoknyáját. hogy vidáman kezdje a napot. ahol áll az ido. hogy Kanga tudja. 682) Mindjárt ablakot nyitok. 665) Ha nagyobb halat tudtam volna fogni. 701) Add ide a poharad. amit mondtál. 730) A táska. most te is tudnád járni ezt a táncot. amin alszom. nekem is adna egy túró rudit. amint bemegyek. hogy még napnyugta elott elérje a hegy csúcsát. 739) Körbefutotta a Szigetet. nem nagy dicsosége az amerikai népnek. melyre rá akarok ülni. hanem hozzád. amit elmeséltél. aki valaha színész volt. 743) Elfelejtettem. 677) Jobb ha taxival mész. 740) Ellopta a fonöke tollát. 684) Korán kelt. 673) Hacsak a kormány nem ad több pénzt. melyben a levelet találtam. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. … 728) A szoba. 657) Ha a halálbüntetést nem törölték volna el. bölcs maradtál volna. 742) Az ágy. hogy ne nézzem örökké az ajkad. 736) Ez az. ahova akarod. hacsak meg nem ütjük a fonyereményt. 711) Beöltözött apácának. melyet kifestettél. akinek nincs múltja. lószorbol van. amit tudott az esetrol. 733) Abban a pillanatban. 717) Elmesélte azt. nehogy a kéménysepro összemaszatolja. ami nagyon kínos volt. 704) Kolompot akasztottak a tehén nyakába. 668) Megcímezném a borítékot. 688) Összetörte a tükröt. nem kellett volna megkérnem az ikreket. 731) A szék. nehogy lelojön valakit. 707) Adj neki egy nagy pofont. ha nem tolod összetöröm házadat. felmászott az erkélyre. hogy tudja merre mennyi. akinek olyan szép az arca. amelyrõl beszélek. hogy ne csapjak zajt. 660) Ha gondját viselnéd a családnak. 706) Örökké változtatta a címét. … 727) Az autó. 703) Minden reggel iszik egy felest. hogy szagolgathassa. akihez beszélek. melyet ott látsz. hogy ne hallja a nejem. 708) Vett egy macskát. hadd egyen egy jót. nehogy a vámos megtalálja nála. hogy jobban lásson. 675) Ha hallgattál volna. 696) Levettem a cipomet. 689) Jancsi elfordult. 669) Csiga-biga told ki szarvadat. hogy ne zavarj senkit. 679) Újságot tett a székre. hogy együtt utazzunk Hawaiba. 713) Tedd ki. megsavanyodik. 663) Ha nem a férjemhez mentem volna feleségül. amit küldtél. ha volnál szíves adni egy tollat. be kell zárni a színházat. hogy gyorsabban tudjon futni. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. 700) Kikapcsolta a rádiót. 726) A fiú. 693) Lenyelte a gyémántot. 659) Ha figyelted volna. 699) Odaadtam neki a kulcsot. meg is bocsájtanék neki. amit láttam. soha nem kérnél meg. most nem engedhetnénk meg magunknak. 734) Abban az évben találkoztam vele. 705) Korán indulj. hogy legyen majd mit ennünk. 702) Kint hagyta a pisztolyát. amit nem szabad elfelejtened. hogy mi is ihassunk. 662) Nem tudunk elutazni. 721) Olyan ember O. hogy berúghasson. elmehetnénk végre nyaralni. 658) A helyedben nem hinném el. hogy a felesége ne tudja nézegetni magát. 724) Ez az. amit ígért. hogy nehogy a seregélyek ellopják a szolot. 103 . 710) Azért mondjuk. 715) Kirúgta. hogy a kutya ne unatkozzon. hogy becsapja a rendorséget. sose fejeztük volna be. hogy mindenki hallja. hogy rakja a lábát. 735) Oda megyek. 674) Ha nem segítettél volna. 723) Emlékeztettem arra. hol van a Zsebibaba. amit kértél. 678) Fölvette a szemüvegét. 725) A lány. hogy 'AHA'. nehogy felébredjen a szomszéd. … 729) A könyv. 672) Itthon maradok. hogy ne ázzon el a frizurája. nehogy megint elkéss. amikor belépett a szobába. akit láttam. 687) Elkezdett reszketni. 671) Ha nem lettek volna olyan igézo szemei. hívj fel. hogy elvehesse a kilencediket. 690) A fejére húzta a szoknyáját. 670) Ha nem teszed a tejet hutobe. hogy hozzanak virágot. hogy az extázis új magasságaiba vigyelek. észre se vette volna. ami teljesen kimerítette. 656) Ha kibirnám.

810) Csak egy ötös van nálam. amit csak neked írok… A tócsa. 808) Semmi más nem kell nekem. amit a pincértol kaptam. akit mindnyájan szeretünk. 811) Csak annyit tudok róla. Lekéste a vonatot. 797) A kopár szik sarja. 836) Azt mondta. hogy nem vezethet. és szárítsa meg. 835) Soha nem fogják megengedni. bedöglött. 822) Jó úszó voltam. 104 . tegnap még börtönben volt. aki újságíró nem szereti a híradót. aki a fa alatt áll. csak egy kis húslevest. a város KISZtitkára volt. A tanár. 819) Azt mondta. Azt mondja. 820) Fiatal koromban jól úsztam. melyben lakom. amit mondott. ami nagyon kedves volt tole. amibe a fiú tízszer belerohant. aki a ngymama ruháját vette föl. 833) Nem építhettek úszómedencét a kertben. elnézést kért. amit mondott. sokat dohányzik. hogy átlépd az országhatárt. ami nem igaz. ami teljesen üres volt. ami csak akarsz. amelyikben tavaly laktam. Karcsi. ami igaz volt. amibe belelépett… A lány. 839) Ne kényszeríts arra. mely Magyarország fovárosa. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. 816) Ne csináljon semmi mást. Az autó. amit láttunk. A ház. a nagynéném. a sógoromé. Mindig azt tette. ami az asztalon van. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. ami fölöttébb bosszantotta. 834) Nem csókolhatom meg. 818) Akármi lehetsz. meg egy sültcsirkét. csak mossa meg. 800) A farkas. 828) Megnézheted nálam a TV musorát. Aztán bementünk egy bárba. 844) Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. tegnap meglátogatott. akit az úttörok nagyon tiszteltek. A tehenek. aki ebbe az iskolába jár. amit láttam. 806) Mindent megvesz. A pofon. 838) Ne sírj érettem Argentina. amit elvesztettél. ott feketéllik az út mentén. amit mondasz. Jóska. Félek. szemérmesen mosolygott. elég kicsi. Az ápolóno. 843) Az orvos azt mondja. Szeret Mariskával táncolni. A novérem. az enyém. Apukám. amit akar. 817) Nem tudta mit csinál. amit tudok. meg se mozdul. a nagyszobában volt. 841) Fure lépni tilos. Te vagy a legnagyszerubb lány. akik ott legelésznek nagyon szomjasak. már nem üres. mint a föld. akit Jancsi elégetett. amit kértél. amit tegnap tettél velem? A rádió. Megdöbbentett amit mondott. 804) A kés. aki vidéken született. megsimogatta a homlokomat. a Nagy Októberi Szocialista forradalom atyja volt. amit a lány levett a falról. amihez kedve volt. Az üzletvezeto. A hajó. aki úgy mozog. 813) Minden amit ott látsz. amit a hókotró elkotort. ég a napmelegtol. akinek a szülei vidéken élnek. akinek a tanítványa megnyerte a versenyt. ez minden. 831) Táncolhatsz avval az úrral. 840) Nem szabad zavarnod a munkájában. A ház. hogy van egy háza Sukorón. nagyon fájt.745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) A dal. akinek a keze selymes volt. mióta bárányhimlos. Nem érted amit mondok? Talán ez az az ember. akivel tegnap találkoztál. Nem értettem. aki megkérte a kezemet! Emlékszel már arra. mint egy talicska. 801) Lenin. melynek zöldek az ablakai a Dunára néz. amit meglát. még teljesen új volt. 825) Kölcsönveheted a kocsimat. amit amott látsz. töltöttkáposztát. amit akar. 821) Olyan nehéz volt. Mindent adj oda neki. Egy szót se értek abból. amivel írsz. olyan koszos volt. Add oda neki. A toll. A labda. De hisz ez nem az a férfi. Felejtsd el amit láttál. A hölgy. csak szerelem. 812) Nem volt más rajta. csak egy koszlott konyharuhát. hogy lekéste a vonatot. amin tikkadt szöcskenyájak legelésznek. A férfi. mióta összetörte a papa kocsiját. 798) A vasorrú bába. amit késve kaptunk. A pincér. akit már 20 éve ismerek. akit keres a rendorség. 829) Nyitva hagyhatom az ajtót? 830) Nem jöhetsz be a szobába. Meglepodtem azon. csirketrancsírozó szerszám volt. egy mézeskalács házban lakott. akivel valaha találkoztam. Te úristen. Ez az a szálloda. ami a Volga folyón ringott. hogy valaha is elfeledlek. szereti a mézet. 807) Elmondtam neki mindent. 826) Kimehetek játszani? 827) Nem mehetsz Tótkomlósra. izgatottan várta Piroskát. A mento. amire pályázik. 805) A hevero. ami teljesen szokatlan tole. a forradalom szimbóluma volt. vágja le. hogy nem tudta megcsinálni. tele volt olvashatatlan számokkal. 803) A puska. elfelejtettem. hogy megöljem magam. hogy megcsinálta. amiért egy vagyont fizettem. amin a fiú feküdt. nagyon eros. 832) Nem gyújthatott rá abban a szobában. akinek az ágyába Hófehérke belefeküdt. Egy könyvet akar elolvasni. akinek a bátyja nagyon eros… Nem értettem a tréfát. töltve volt. nagyon súlyos volt. A számla. amivel kórházba vittek. 809) Semmi mást nem tudtam enni. mint a higany. csak sötétséget. Az állás. A baleset. a Duna két partján terül el. Mindnyájunkat meghívott. 823) Bemehetek? 824) Nem mehetsz moziba. Budapest. 837) Ne tégy ilyet. csak a kalapja. 802) Az Auróra. 814) Nem hagyott itt semmi mást. 815) Nem láttam semmi mást. aki a rendelést vette föl. a volt férjemé. amit adhatok. úgy zötykölodött. Az a fivérem. 799) A törpe. 796) A hó. 842) Nem szabad azt gondolnod.

hogy megírta. 859) Újra meg kell próbálnod. 876) Vigyáznod kéne. 886) Holnap kellett volna indulnia Amerikába. Biztos.) El kellett vennie ot. 875) Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. 868) Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). 867) Itt kell maradnod éjszakára (mert nem engedlek el). Biztos Spanyolországba mentek. 881) Udvariasabbnak kellett volna lennem. Lehetetlen. (épp most) Lehet. 877) Taxival kellett volna menned. 853) Nem engedem. 884) Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. 895) Bizonyára a szobájában tanul. 890) Nem kellett volna hibáztatnod. hogy eszik. vagy meg is sérülhetett volna. 851) Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! 852) Nem focizhattok a kertemben. Írhatott. 847) Virágok szedése tilos! 848) A kocsiba kutyát behozni tilos. Lehetetlen. 866) Kilenckor otthon kell lennem. Ez biztosan a postás lesz. hogy korábban jött. (ez bizonytalanabb) Bizonyára eszik (épp most). ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. hogy nem o az. hogy randevúzol velem. hogy jelentették a tervüket. Biztos. 860) Most kell megtennünk. hogy ot láttad a Pipacsban. Valószínuleg szerette a knédlit. Nem kellett elvennie ot. 892) Úgy volt. Valószínuleg szerette a knédlit. Lehetséges. Írhatott is volna. Valószínuleg szereti a knédlit. még megjöhetnek. hogy az esti vonattal jönnek.) Nem kellett volna megházasodnia. 864) Nyolcra ott kell lennie. Ne menj el. hogy nem mondott ilyet. (ez bizonytalanabb) Biztos megette. Nem kellett elvennie ot. 870) Vissza kellett adniuk. Lehet. 879) Már iskolában kellene lenniük. hogy nem ette meg. 858) Kilencre vissza kell érned az irodába. 882) Megértobbnek kellett volna lennie velem szemben. Biztosan o volt az. Az ki van csukva. / Lehet. 891) Mindig kopogj. hogy épp a sarkon áll. de összevesztek. / Lehetetlen. 872) Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. hogy írt. / Tudna írni. Lehet. 871) Cigarettát kellett vennie. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. hogy ír. 862) Nem kell (nem szükséges). hogy nem kell elvennem. 883) Ha felmentem volna hozzá. 896) Ez bizonyára szerelem. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. hisz az egy rendes no. 874) Segítenem kéne neki. 861) Nem kell részt vennie a konferencián. Lehet. hogy megette. ott is kellett volna maradnom. Lehet. hogy eszik. így lottek a lagzinak. valószínuleg biztosan valószínuleg lehetséges Valószínuleg szereti a knédlit. 885) Jövo szombaton kellett volna összeházasodniuk. hogy nem ette meg. 863) Nem kell egész éjjel dolgoznia. Nem tudja megírni. 887) Végül is nem kellett volna annyira sietned. 873) Nem kellett (nem volt szükséges) festot hívnia. 889) Nem kellett volna félbehagynod a munkát. Lehet. Biztosan o az.845) Nem volt szabad velük mennie. 846) Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. Na fogadjunk. Bizonyára hallottad a hírt. Bizonyára ez az a hely. 888) Nem kellett volna idejönnöd. hogy mit beszélsz. (Nem lett volna szükséges értelemben. 899) Biztos megfáztál a folyón. hogy nem olyan rossz ember. Lehetséges. de elvették az útlevelét. Írhatna. 857) Nem lett volna szabad átmenned a piroson. Nem kellett volna megházasodnia. hogy nem igaz a hír. 894) Bizonyára beteg. hogy nem o okozta a balesetet. Biztosan szerette a knédlit. 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) Bizonyára elvált. Lehet. hogy megírja. (Nem lett volna szabad értelemben. Lehet. 856) Nem kellett volna kinevetned. Lehet. 897) Biztos. Tudott írni. mert a férje kifestette az egész lakást. 849) Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. Vidd magaddal az esokabátod. hogy múlt héten jön. Biztos. Lehet. 893) Ki kellett rabolniuk a bankot. 865) Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. Meg kéne házasodni. El kell venned ot. hogy szerette a knédlit. Biztos. Lehet. 898) Biztos. hogy Barcelonába menj! 854) Nem kéne hazudnod. Meg kellett volna házasodnod. 880) El kéne vinnie a kocsiját muszaki vizsgára. ha be akarsz jönni hozzám. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. / Lehet. 869) Új öltönyt kellett vennem. hogy szereti a knédlit. 105 . Lehet. ahol a régi iskola állt. 878) Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. Írhat. mert nálam már nem volt. 850) Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. hogy megírta. hogy beteg volt. 855) Nem volna szabad ígérgetned. Tud írni. hogy megette. Tudott volna írni. Biztosan szereti a knédlit. ha egyszer nem az o bune volt. lehet. hogy megsérült. hogy esni fog. hogy épp a férjével beszélget. Biztos.

Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. 1046) Lehetetlen. mikor csöngettél. hogy összekevertelek valakivel. hogy Mariska megjött már. 1055) Lehet. Az is lehet. Valószínu egy kicsit késobb jön. hogy ír. 1048) Lehet. Nem kell írnia. Írnia kellett volna. 1078) Lehet. Bizonyára írt. Nem kellett volna táviratot küldened. de közben disszidált. 1025) Ne izgulj. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. Írni fog. (nem szükséges) Nem kell írnia. Abba kéne hagynod a dohányzást. Nem lett volna szükséges írnia. Attól még nem kellett volna lecsavarnod az orrát. 1060) Biztos. Valaha nem írt. Írnia kellett volna. Nem lett volna szabad írnia. Az ki van csukva. 1039) Ehetek egy banánt? 1040) Akár fejbe is verhetett volna. hogy nincs pénzed. az serceg így. 1050) Biztos. Lehet. az hangosabban zümmög. hogy elmentek paradicsomot szedni. hogy nem Mariskát láttad éjjel a körúton. csak nem voltam otthon. 1072) Nem kéne elmeorvoshoz fordulnod? 1073) Nem kellett volna úgy rohannod. mert hetek óta gyakrabban jön. hogy írt. hogy tévedsz. 1074) nem mondhatott ilyet! 1075) Azért ezt nem kellett volna… 1076) Rendor az nem lehet. 1058) Nem kellett volna olyan korán jönnöd. 1053) Nem kell úgy a szívedre venni. 1038) Nem kellett volna hozzámenned ahhoz a részeg tengerészhez. Valószínu. Lehet. Írnia kellene. volt elég a kertben. vacsora után ehetsz egy banánt. 1023) Nem kellett volna fölizgatnod magad. A végállomásig kellet volna menned és ott átszállni egy buszra. 1041) Biztos kikelt volna. Nem lett volna szabad írnia. 1047) Be kellett volna olajoznod a bicikliláncot. hogy telefonált. mert zöld a sapkája. hogy megcsináltatom a horoszkópom. hogy alszik. hogy annyi szív hiába onta vért… 1031) Biztos agyára ment a jólét. 1066) Esetleg meglazulhat a gomb és leesik a szoknyád. 1022) Ha jó leszel. Nem írhat. Írt volna. Senkinek nem szabad beszélni róla. 1057) Bizonyára nem vett észre minket. ha öntözöd. amikor meglátta a húgát egy rendor karjaiban. ha annyit nézed a lábam. Írnia kellett. Írnia kell.961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) 1014) 1015) 1016) 1017) 1018) 1019) 1020) Lehet. hogy elkapták a tolvajt. hogy megváltozol. Biztos mind hazament. hisz még nem volt ott. Valószínu. Hatkor el kell mennem. 1035) Biztos krumplit hámoz. hogy megint elvált. Írni merészelt. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! Lehet. hogy nem száll le rólam. 1049) Biztos borotválkozik. hogy nem írt. Nem valószínu. hogy Józsi lekéste a vonatot. 1062) Már bizonyára hallottad az újságot. 1029) Biztos épp a halakat etette. hogy mind megitta. hogy otthon vannak. Ma reggel nem kellett korán kelnem. Írni merészel. hisz nem is tud írni. 1054) Eztet kell a szívedre tenni. nekem nem kell. 1037) Be kéne tenni a hutobe. hogy tévedtem. hogy Jóska írta. 1030) Az nem lehet. hogy ma este itt leszek. Lehet. Akár az egész dinnyét megehetted volna. Írnia kell. 1042) Hála istennek nem kellett mind meginnom. 1028) Hamarább is szólhattál volna. 1021) Lehet. 1059) Nem kellett zöldséget venni. 1034) Meg kellett volna élezned a kaszát. 1032) Lehet. 1077) Méhecske nem lehetett. hogy nem vagyok egy lángész. hogy nyitva maradt az ajtó. Biztos nem tudtak róla. hogy telefonált. Nem mert írni. hogy ot láttad. 1067) Biztos a taxiban felejtette a pénztárcáját. Biztos te vagy az új tanár. Nem szabad írnia. Írnia kellett volna. Nem kellett volna ajándékot hoznod. 1061) Nem valószínu. / Lehet. Biztos. nem ér annyit az egész. Bizonyára épp ír. Biztos a fészekbol esett ki az a kismadár. Kellene (illene) írnia. 106 . Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. hogy nem ír. 1070) Lehet. hogy Jóska írta a falra azt a gusztustalan mondatot. Nem kell írnia. 1052) Valószíno. ha annyit fogyókúrázol. Írna. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. 1056) Lehet. 1043) Nem lett volna fontos kiszedni a mellébol a csontot. hogy foz. / Valószínüleg ír. biztos megjön holnap. hogy ma már nem jön. Nem kellett írnia. 1063) Nem kellett volna mindjárt az elso tánc után letépni a blúzát. 1024) Lehet. 1026) Nem lehetsz ilyen érzéketlen! 1027) Esetleg kihullhat a hajad. Az nem lehet. 1069) Alig valószínu. Valaha írt. 1045) Biztos a fejébe vette. Lehet. egy levél is megtette volna. 1065) Nem valószínu. 1064) Lehet. hogy darázs volt. 1036) Esetleg megvakulhatsz. hogy telefonált. hisz Baltimore-ban van. 1071) Bizonyára alszik. 1033) Valószínu lemerevedett. 1068) Már rég meg kellett volna mondanod neki. Bizonyára írt. Nem volna szabad írnia. 1051) Ki van zárva. 1044) Holnapra kellett volna megírnia.

Nagyon rosszul énekel. hogy higgy abban amit csinálsz. hogy közelebbrol is megnézi. Nem volt semmi ok arra. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. A futás hasznos.1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) 1126) 1127) 1128) 1129) 1130) 1131) 1132) 1133) 1134) 1135) 1136) 1137) Esetleg az is lehet. hogy tartozol egy ezressel. Abbahagyták a beszélgetést. Nincs itt kérem semmi látnivaló. A futás hasznos dolog. Döbbenetes volt meglátni a számlát. Utál elkésni a munkából. mert olyan simák az arcvonásai. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. Sajnáltuk. A sírás noi praktika. Elmentem az uszodába egy jót úszni. Megálltak. hogy megnézzük a várost. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. Táskámban van a megírt levél. Jézus. hogy eljöjjön hozzánk. Nem kell errol vitázni. mint írni. Ölni bun. ha látom. hogy vendégül láthatlak. hogy itt vagy. kezd kezd folytat szeret imád gyulöl jobban szeret Öt éve kezdett zongorázni tanulni. Szégyen. Boldog vagyok. Bocs. Jobb szeretek olvasni. Nincs sok értelme beszélni hozzá úgyse figyel sose. hogy itt vagy. (Futni hasznos dolog. Milyen kellemes meglepetés. Fontos. aki ilyet tenne. hogy a barátaim találkozhassanak velük. Nem vagyok olyan hangulatban. Érdekes volt végighallgatni. Nincs miért aggódni. Nem tett kísérletet a szökésre. A tanulás az élet fontos része. hogy beszélgessenek. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. Derogál neki. Örömmel fog találkozni veled. 1138) 1139) 1140) 1141) 1142) 1143) 1144) 1145) 1146) 1147) 1148) 1149) 1150) 1151) 1152) 1153) 1154) 1155) 1156) 1157) 1158) 1159) 1160) 1161) 1162) 1163) 1164) 1165) 1166) 1167) 1168) 1169) 1170) 1171) 1172) 1173) 1174) 1175) 1176) 1177) 1178) 1179) 1180) 1181) 1182) 1183) 1184) 1185) 1186) 1187) 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) Mi vagyunk azok. Biztos notlen. hogy beszélgessek veled. hogy busz végre elinduljon. Türelmetlenül vártuk. Nincs számodra pénzem. Jóska úgy döntött. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Jó lesz találkozni veled. Ne felejtsd el elhozni a boröndöket. Továbbra is bámulta oket. Alig várom. Emlékszem. Chicagóban jó lakni. hogy ráültem a kutyádra. Tele van a hócipom azzal. örülök. Még mielott felkérte volna a lányt. Hajlandók segíteni. Könnyu ilyen fajta mondatokat lefordítani. hogy bezártam az ajtót. Nagyon jól táncol. Imád aludni. hogy búcsúzzunk. hogy játszotta a nagyfonököt. Kár volt otthagyni. Örülök. Azt tanácsolom. hogy túléli. Sajnálom. Nekem ez túl nehéz. nem engedheti meg magának beleegyezik elintéz kér megkísérel kér. hogy személyesen találkozhatunk. hogy milyen dolog csókolózni. Nincs számodra helyem. Elegem van. hogy annyit járkálsz a nyakamra. Kipróbálta. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. Udvariatlanság lenne nem meghívni. hogy olyan korán elmennek. Nincs érteleme sírni miatta. hogy elveszett a pénz. Nem volt lehetoségünk. Bun így viselkedni. Tiszta idopocsékolás akkor beszélni vele. akik boldogságot hoznak. Veszélyes az. Ideje. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Repülovel gyorsabb menni mint lóháton. Szerencsés vagy. hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. hogy megbizonyosodjon. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Van hely ahova leülhetek? Nincs esélye. hogy rá várjak. nem olyan. Megpróbálta megcsókolni a lányt. A jobb alsó hatost kellett volna kihúznia. Imádok imádni.) Úszni könnyu. Tévedni emberi dolog. mikor elmentem hazulról. mikor ilyen hangulatban van. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. Haza akarok menni. hogy indulj korábban. hogy Párizsba menjek. Hiszem. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. hogy zavarlak. Azzal volt elfoglalva. Soha nem fogom elfelejteni az. Engem tett felelossé. Örömmel hallottuk a híreket. Biztos a másikat húzta ki. mikor elmentem hazulról. könyörög követel elhatároz követel megenged tanácsol parancsol kíván elvisel 107 . Nehéz a boldogságtól búcsút venni. ha egy öreg ember gyorsan fut. Érdekes dolog esoben énekelni. hogy szúnyog volt. hogy ilyen kabátod van. Mosolygó kislányt látok. Sajnálattal kell közölnöm. Jobb szereti egyedül csinálni. Nem érdemes várni rá. nem fiú-e az illeto. Sok a dolgom. hogy mit mond.

Nem akarok veled maradni. 1266) mielott 1267) miután 1268) ahogy 1269) amióta 1270) azonkívül 1271) anélkül hogy 1272) ahelyett. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. hogy o lopta el a biciklit. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. nem tudtak házat venni maguknak. hogy otthon marad. hogy írjak neki. 1277) Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. munkába állt. A feleségem azt mondta. hát mindent szétvert. 1296) Mivel pénzt nem talált a betöro. meg kell jegyezzem. 1276) Azonkívül hogy profi focista. hogy új életet kezd. 1297) Mivel elfogyott a jég.1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) 1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) biztat vár nem sikerül remél segít megtilt meghív vágyódik sikerül fölajánl megparancsol akar. hogy világossá tegye nézeteit. függönyt tett az ablakra. még fagyizót is vezet. A szülei nem fogják elengedni. bevall nagyra becsül elkerül tekint valaminek akadályoz élvez elnézést kér szívesen (nem bán) nem tehet róla elképzel elhalaszt egyre csak csinál valamit megakadályoz visszaidéz megment. amelyik épp mos) 1303) füstölo Trabant 1304) pancsoló kislány 1305) éneklo kutya 1306) nyávogó macska 1307) fenyegeto levél 108 . már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. ne csináljam. hogy hatkor ébressze. 1259) Élvezed. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. 1294) Miután zavarta a lányt a kukák látványa. 1287) A férfi folytatta az ivást. 1264) Nem emlékszem. 1285) A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. 1298) mosolygó hölgy 1299) felkelo nap 1300) hullócsillag 1301) vágtázó halottkémek 1302) mosó medve (a maci. hogy nászajándékuk nagyobb léptéku is lehetett volna. 1293) Mivel félt az esotol. 1262) Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. 1292) Mivel szegények volta. (Adrian Mole) Úgy tett mint aki nem hallja. Nem sikerült levizsgáznia. 1295) Mivel más már nem volt. 1265) Ragaszkodik hozzá. 1275) Mióta eljöttünk Párizsból. Azt akarom. 1281) Miután visszatért külföldrol. Megkérte. 1261) Bevallotta. a kutya macskát kért. hát bezárta a boltot. Úgy döntöttek. hát az anyósához fordult. 1288) Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. elhatározta. hogy ezt csinálod? 1260) Megpróbálta kikerülni. 1280) Miután bejejezte a mosogatást fozni kezdett. hogy 1273) Reggeli elott szoktam fürödni. tervez javasol tettet megígér megenged rávesz emlékeztet megtagad kér mond kísért sürget akar óhajt Nem engedhetem meg magamnak. Majd szólj. spórol ki nem állhat javasol elvisel ellenkezik neheztel Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) Tiltakozom. 1274) Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. 1279) Miután megette a csontot. hogy velem maradj. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. hogy új dalt tanulnak. 1290) Az idos hölgy a rendorség felé tartott. 1289) A földön feküdt és levego után kapkodott. 1278) Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. úgy döntött. hogy minden évben külföldön nyaraljon. kiment hogy hozzon. hogy valaha is találkoztam volna vele. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. (Adrian Mole) Könyörögtem. Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. 1263) A rendorségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. 1286) Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. s közben a kutyái ugattak körülötte. 1283) Napoleon kijött a házból. 1282) Az üzletbe menvén balesetet láttunk. 1291) Mivel elfogyott a hentes húsa. 1284) Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába be.

bár figyelmeztettem. Nem sikerült utolérnem. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. Lepihenni melletted. Szörnyu volt látni. Sikerült utolérnem. aki az asztalnál ül. hogy eltartóztatja. Tényleg akartam veled beszélni a dologról. hogy ma ilyen korán hazajössz. Lopni még könnyebb. hogy találkozhassunk. Nem érdemes sírni elszalasztott lehetoségek miatt. A kertben talált óra az enyém. (“lett építve”) Olyan ember o. Hozd ide a borral teli flaskát. Ki nem állhatom. ami a konyhában maradt. (“becsülve van mindenki által”) Ki az a lány. mely évszázadokkal ezelott épült. sokba kerültek. Nem felejtettél el tököt hozni? Emlékszem. hogy volt dolgod vele. gyönyöru. Olyan ház ez. A futés borzasztó drága lett az idén. Szólj. Megpróbálunk valami jó megoldást találni mindenki számára. Nehezen tudta eldönteni melyiket vegye. amint egy libafarmon él? Kétlem. Nem tudta megállni. Nem tudtam megúszni. de most nem találom sehol. El tudod te képzelni Zsuzsit. hogy minden reggel ötkor keljek. Adj valamit inni. hogy ne találkozzam vele. Felajánlottam. mely a Soroksári úton száguldozik? A lány. mely rólad készült. Nem akartalak megbántani. hogy leköltözzön egy libafarmra. Dühös volt a soforre. menedék a szívednek. nevetnem kellett. uram. amelyik a ketrecében beszélget. hogy minden kívánságát teljesítsd. melyek az asztalon vannak. Alig várom. Mindig iszik almalevet lefekvés elott. Könnyu másnak vermet ásni. jó. Muszáj kiszelloztetnem. Javaslom. hogy napi két tojást kelljen tojniuk. mely az istállóban kérodzött. hogy kifizetem a szállodát. A férfi. hogy hamarosan találkozunk. aki a bíró elott áll. A lejmolás csúnya dolog. aztán meg sírnom. ahogy ott szenvednek a pályán. hogy itt fekszik a függoágyban és tíz szép lány kínálgatja itallal. Abbahagytam az ivást meg dohányzást. Nincs értelme veszekedni. és körülöttünk cápák. a novérem. Nem bánom ha itt maradsz éjszakára. hogy tudj angolul. Én élvezem. Nekem hiányzik. hogy az asztalra tettem. Tagadom. Megpróbált fölkelni. mikor minden zsúfolt. A megpucolt tuzhelyen van a rotyogó húsleves. Remélem. A napozás olcsó. Érdemes megvenni ezt a csinos kis olasz cipot. hogy bármi ilyesmit tettem volna. Megállt. Ne felejtsd el megnézni.1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) 1360) 1361) 1362) 1363) alvó oroszlán törött szív képzett ápoló füstölt szalonna szopott gombóc megfoltozott farmer megalázott nyuszi elveszett és megtalált nyuszi A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. A kígyó. Érdemes venni ilyen bölcsot. hogy fölvegye a cipojét. hogy oszinte egy ügyben. Utálok csavarogni. Vállaltam. A rendor meglátott egy embert. A tyúkok nehezményezték. Nem akarlak elveszíteni. hogy mindent szavazzunk le. hogy ne csússzon egyre közelebb hozzá. hogy mindig én húzlak ki a csávából. aki a sarkon áll? Kié az a Trabant. mikor az ember csak egy nagyon kicsi állat. 109 . Hozd ide a papagájt. megmar. Gondold át. A Magyarországon készült kolbász világhíru. mikor kint vagyunk a nyílt tengeren egy kis gumicsónakban. Ez téged arra fog kötelezni. 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) Kipróbálta milyen mezitláb futni. Az utcán rohanó fiú javító iskolából szökött meg. Mikor eloször ránéztem. nem hagytam-e nálad a csipkés kombiném. amikor telefüstöli a szobát. A zsugori fazonja nem volt hajlandó kipengetni egy rongyot. A csótányok megették az összes ennivalót. aki az ablak alatt túráztatta a kocsiját. Az éneklo kutya a kimeszelt házban vonyít. Imádja. amikor elmegy. mielott meghívod. Féltem közel menni hozzá. Unom már. aki közszemérem elleni vétséget követett el és úgy döntött. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. Élvezte. de nem gondoltam. Megint kezdett pukkasztgatni. Nagyon betegnek tettette magát. Szeretni jó. de engem nem tudott átverni. mert nagyon drága mulatság. jó. miután meglátott. hogy ne tegye. Nehéz bátornak lenni. Elrohant. ha nem kell venni napolajat. akihez szólhatnék. mert a baba álomba tudja ringatni magát. Ismered azt a lányt. rablógyilkossággal vádolják. kiváló szakember. ha rálépsz. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. de nem ment. hogy kölcsönadjak neki. ha bámulják. A fénykép. A férfit. mely a fuben fekszik. Abbahagyta a cipohúzást. aki az autómat javítja. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. Fontos lesz majd. Megfogta a tehén farkát. hogy hívjam fel az állatkertet. Még egyszer nem kockáztatom meg. Szerintem könnyu volt megírni. Lejmolni a legegyszerubb. de légyszíves ne horkolj. hogy a hónap végére megcsinálom. Sosem említetted. Még csak tárgyalni se hajlandó arról. akit mindenki becsül. Nincs senki.

hogy pénzsóvár. aki ott sóhajtozott a szoba sarkában. 1485) Oly nagy rössel civakodtak és szidták egymást. és közben fel se nézett az újságból: 1479) És ha azt mondanám. akár szereti. 1425) Záróra! 1426) Bejött a szobába. 1427) Az istállóban tárolt széna és gabona illatától nagyon jól érezte magát. 1447) Nincs itt ma este senki. hogy elfelejtették lemondani a meghívást. amelyik ott nyerített a karám sarkában. hogy két hetet kell eltöltenie nélküle. akiket festeni küldtek! 1452) Még vagy tíz percig maradtak a szobában és közben dohányoztak. egy szó nélkül. 1441) Neked most nem kéne itt lenned. rájött a csuklás. 1457) Jót fog tenni neked. neki szánta filmjének egyik foszerepét. amiért téged szedtelek fel. s nem is nézett énrám. 1484) Mindent elrontasz azzal. soha nem titkolta. hogy az étlapon lévo legdrágább fogást választja. amibe betuszkolta a zokniját. 1450) Egy kocsi dübörgött végig az utcán. 1496) Olyan fiatal. aki a számlát fizette volna. és mikor meglátott. mint egy tébolyult. 1460) Körülnézve láttam. 1461) Nem volt hajlanó felpróbálni azt az ízléstelen pulóvert. ahogy egyre jobban feszíti belülrol a düh. ahelyett hogy megvártam volna azt. 1492) Gondoltam kitesz magáért. mi? 1478) Beszélt. 1453) A Józsi mellett álló lány így szólt… 1454) Érezte. 1458) Az ember hajlamos elfeledkezni a kötelességeirol. elment rendornek. 1463) Van valami ötleted. verdeso szempilák. úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát. 110 . hogy itt köntörfalazol. 1491) Felesége is volt valahol titokban. 1413) Viszont megvette a birkát. 1412) Nem vette meg a lovat. hogy jónéhányan táncolnak. hogy menjek el. és a harisnyagumiját. hogy megtalálta a nadrágját. hogy nyalókát kaptam a születésnapomra! 1476) Nem tudtam mit mondani. 1418) Minthogy kiválasztott egy pár kesztyut. hogy ez nekem nagyon sokat jelent? 1480) Miközben beszélt. hogy szabadságra kell mennie. aki a ""Júliá""-t énekelte. 1451) Te aztán jól elijesztetted a festoket. hogy teszi magát. 1444) Az a szerencsénk. aki vigyázhatna a kicsire. hogy a saját feje után megy. 1465) Szenvedett. 1493) Ismertem azt a szokást. hogy minden dolgozójának adott egy ingyen buszjegyet. 1414) Levágta a bajszát. 1481) Abbahagynád ezt a témát? 1482) -Figyelj! . 1486) Nézd már. 1411) Kiszúrta azt az alakot. 1467) Lepusztult egy fazon volt. 1423) Felment a padlásra. hogy örökre visszavonul.1408) Megvigasztalta a lányt. 1428) Sose csináltam még szakállassal. hogy igazi úrihölgy. hogy az oldalához szorítják a karját. ha arra gondol. és olyan jó ránézni. 1445) Úgy döntött. 1437) Befejezted már a fésülködést? 1438) Meglepetten látta. és a gazdájukat várták. 1462) Úgy vásárolt összevissza. 1421) Mivel három kituno darabban már látta színpadon. amire fekhetünk. 1435) Aztán továbbmentek. amint az a fák közt ólálkodott. 1409) Te is láttad a csótányt. a lány nem tiltakozott a leosztás ellen. 1431) Suttogott. 1477) Örülnél. amelyik ott bégetett a lovon. hogy bejelentik a lány és Józsi eljegyzését. 1434) Befagy a hátsó felem. miután Józsi olyan volt amilyen. 1415) "Karjába kapta a lányt. ha megszabadulhatnál tolem. 1494) Kénytelen vagyok azt mondani. elbúcsúzott. 1475) Micsoda megaláztatás. 1430) A lány holmija mellé tette a cipojét. 1440) Ennek semmi köze az üzlethez. enyhén szétnyílt ajkak. 1470) A BKV úgy ünnepelt. hogy teljesen üres az utca. 1419) Miután már tíz éve o volt a legnagyobb sztár. 1443) Hangja halk és visszafogott volt. hogy így állsz hozzá. hogy nem sajnállak. és felugrott. hogy hogyan lehet gyorsan egymilliót szerezni? 1464) Tiszta ideg. 1422) Megkért." 1416) Piroska észrevette a farkast. 1439) Rá se rántott. amelyik az Astoria sarkánál pénzt váltott. 1456) Két csodás órát töltöttek a lány heverojén fekve. aztán tágra nyílt szempár. 1487) Nos. 1442) Az ablakon beszurodo holdvilág fényében látta meg ot. 1483) Akár az igazat is megmondhatnád. amelyik mindig böködte a lány fülcimpáját. 1472) Ne nyüszögj már! 1473) Menj és foglald el magad! 1474) Valamit el kell mondanom. 1449) Az életemet mentetted meg azzal. 1424) Miután kiitta a sörét. 1466) A lépcson álltak és órákon át csengettek. 1455) Alig tudott beszélni. ahogy feküdt mellett. amelyik a lefolyó felé rohant? 1410) De szép az a medál. ami a nyakadban lóg. hogy észrevetted a skorpiót. 1417) Minthogy húsz évig élt Olaszországban. 1471) A kutyák a kocsma elott álltak. 1448) A házból lépcsok vezettek az utcára. 1420) Miután leszerelt a hadseregtol. 1489) Nem volt senki. ha vegyülsz egy kicsit a munkásosztállyal. 1459) A kínos helyzetet feloldandó. biztos lehet benne. 1433) Ezt kapom azért. 1495) Javára legyen mondva. 1429) Csak ez a takaró van. 1436) Egy kutya kezdte követni oket. hogy beszéltél vele. 1432) Nagyon örült. hogy megálljon a pirosnál. felhívta a nénikéjét. idonként meg a karjára teszi a kezét. így hát csöndben maradtam. 1446) Érezte. hogy úgy rendel ételt.mondta. 1488) Azt vártam. 1490) Muszáj volt egy-két célzást ejtenem róla. 1497) Ha egy lány hajnali kettokor egy taxiban huzakodik. ha arra gondolt. akár nem. amelyiknek van vér a pucájában. miközben egy filmet néztek. tudta hogy kell spagettit fozni. elhatározta. 1468) Láttad. ahogy ott korzózott és dobozból szürcsölte a sört? 1469) Még 339 mondat. ahelyett. a szonyeg szélét rugdosta.

1548) Egy szó sem jön könnyen. 1500) Egész este kenyértésztát dagasztottam. Éjjel-nappal dolgozom. 1526) Van néhány jó könyvem. Kevés baja volt.) 1509) Értékes információt adott. 1544) Nem hiszem. 1522) Mi újság? 1523) Küldje el adatait a társkereso ügynökséghez. Sok bába közt elvész a gyerek. de egy bútorban csak egy férfi van. Volt egy kis baja. uram? 1534) Valamilyen novel beszélt. hogy beáll rendornek. Nincs só a levesben. Vannak néhányan. 1549) Nincs alsónemum. 1517) A hírközlo szervek szerint a rendorség négy libát köröz. 1519) Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák. Az összes sört meg akarod inni? A gyár összes dolgozója egyesüljön. van aki nem. Sok az eszkimó és kevés a fóka. 1542) Nincs cigaretta az asztalon. Kevés idom van. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. 1502) Aztán horkolni kezdett. Minden évben sokat költenek sörre. 1543) Nincs pénzem. hogy kint vagyok. 1511) Adj néhány tanácsot. Van aki tud. felkelt. Ez már csak így van. 1521) Van néhány hírem. hogy ne szakadjanak ki. Sok autója van? Annyi baja van a kocsijával. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. Annyi mint két forintom van. 1536) Valami férfi keresett ma reggel. akik nem szeretik a bablevest. 1525) Néhány dalt énekeltek. Egész éjjel rólad álmodtam. nem igaz? Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjában. ha az ember 800 méteren át cipeli oket. A fia sok bajt okoz neki. Kevés levelet írtam. 1501) Ültünk és fényképeket néztünk. felkelt. hogy bele ne ütköznél seftesekbe. Kinek dollár. Sok szabadidom van. 1520) Sok kárt okozot már a selejt. A téesz minden tagja jelen volt. Kevés embert láttunk ott. 1510) Adtam neki egy jó tanácsot. 1552) Nem látok semmit a sarokban. kinek gulden. hogy van tej a kancsóban. A vén fomacska minden piaci napon a napon üldögél. 1499) Ezeknek a muanyag zacskóknak csak ki kéne bírni. mint te. Láttunk ott néhány embert. Megírtam néhány levelet. Ki van zárva. 1504) Eltökélt szándéka. 1545) Nincsenek barátai. még velem is. Az összes lányt szeretem (egy bizonyos körben). 1528) Van valamennyi pénzem. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. Most. 1535) Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. 1505) Régi filmekben láttam. Az összes ember énekelt az utcán. . tulajdonképpen két hírem van. Egész nap aludtam. 1554) Senki nincs az ágy alatt. 1513) Vettem két darab bútort. 1537) Van tojás a kosárban? 1538) Látsz pénzt az asztalon? 1539) Vannak diákok a teremben? 1540) Van bor a flaskában? 1541) Semmit nem kérdezett.Senki. hogy senki! Van még kávé a csészében? Sok hibát csinált. 1503) Nem lehet végigmenni az utcán anélkül. Semmi sem hasonlítható hozzád. 1547) Nincs még egy olyan lány. Túl sok ember áll a tuz elott. 1533) Egy kis bort. Sokan voltak a boltban. Sok autója van. 1529) Van benne egy kis tej. 1546) Nincs idom. 1506) Mielott felkelt. hogy van). Van egy kis idom. Az összes pénzem eltunt. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. de mindenkinek Nederlanden. Kevés itt a fény. 1512) Nincs sok dolgunk. hogy így csinálják. 1527) Van egy kis (valamennyi) kenyerem. Minden egyes macskával külön beszéltem. a szarvasmarhák és az ökrök szemében. 1553) Valaki van az ágy alatt. a szabadság minden egyes napját élvezem. 1551) Nem látok semmit a sarokban. Van otthon valaki? .1498) Mindenkivel lekezelo volt. 1507) Miután aludt. 1555) Van valaki az ágy alatt? 1556) 1557) 1558) 1559) 1560) 1561) 1562) 1563) 1564) 1565) 1566) 1567) 1568) 1569) 1570) 1571) 1572) 1573) 1574) 1575) 1576) 1577) 1578) 1579) 1580) 1581) 1582) 1583) 1584) 1585) 1586) 1587) 1588) 1589) 1590) 1591) 1592) 1593) 1594) 1595) 1596) 1597) 1598) 1599) 1600) 1601) 1602) 1603) 1604) 1605) 1606) 1607) 1608) 1609) 1610) 1611) 1612) 1613) 1614) 1615) Senki nincs az ágy alatt. 1530) Kaphatok még kávét? 1531) Kérsz még sütit? 1532) Van egy kis pénzed? (Remélem. akik Symphoniát árulnak. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. Az összes létezo gyerek szereti a csokoládét. (Holdkóros.De valaki csak mondta azt. A világ minden dolgozója egyesüljön. aludt. Nem vétett sok hibát. 1515) Micsoda egy randa ido! 1516) Két tetu ring két egéren. 1518) Sok férfi van sok bútorban. Néhányan megbetegedtek. 1508) Miközben aludt. 1524) Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak vágni. Nem sokat tehet. Mindenki verekedett. 1550) Valamit látok a sarokban. Valaki kopog. Az összes lányt szeretem (a világon). Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcso. 1514) Jön a rendorség. 111 .

A cigaretta tönkreteheti az életed. Egy rendor élete teli van kalandokkal. Kettojük közül egyik se kéne. A szobaajtó kilincse. Olyan fehér. mint a nap? Az én házam nagyobb. Akár ezt. Domborúbb vagy. A tej egészséges. mint vártam.1616) 1617) 1618) 1619) 1620) 1621) 1622) 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) Minden nap mosok fogat. mint bárki másé. sem az nem jó. Ez se tetszik. Olyan éhes vagyok. sem az nem jó. meg azon is. A hangod mélyebb. Olyan makacs vagy. Nem olyan ember.) Ez a regény is tetszett. (Virágcsokrot természetesen. Éjfélkor hang sem hallik a járda felol. Tehetséges táncos és énekes. Te betegebb vagy. Mindkét lány csinos. Milyen hideg nap! Micsoda gyönyöru lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda ido! Reggel fölébredtem. Hideg a kezed. A 30-as évek inflációja alapveto oka volt a második világháború kitörésének. Mindkét lány csinos. mint a farkas. mint gondoltam. Egyszeruen te vagy a legjobb. Te vagy a legszebb lány. Olyan úton mentek. Mindegyik gyerekem más-más iskolába jár. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. mint gondoltam. mint Bo Derek. Olyan kérdést tett föl. meg az is Rómába vezet. mely hegyek között kanyarog. Messzebb van. sem azt. Mindenki más meg tudta volna csinálni. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. mint a tied. amit valaha ettem. Választhatod ezt a csokrot. 10 percnyi séta. Mind megette. vagy azt is. sem azt. Joe barátnõje Apa kalapja a fõnök titkárnõje macskaszemek A patkány kicsinyei egy percnyi séta egy méternyi távolság Pokol Angyalai A Halál Kapuja kõhajtás A fiúk pénze. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. Éjszakánként olyan magányos. Tom bisztrója. és láttam. mint a Csillagfény. Az a nagy fiú operaénekes. amit valaha hallottam. sem azt. Az ipar gyorsan fejlodik a múlt század óta. Te sem vagy különb. amit csak kapni lehetett. mint egy öszvér. Nem olyan okos. Ez a legrosszabb bableves. Mind az apja. 112 . Joe feleségének szeretoje. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. Mindkét lány csinos. A ló patája. Minden gyerek szereti a játékokat. mind az anyja elismerte. akivel valaha találkoztam. mint Amandáé. Ez az út. aki cserbenhagyja a barátait. Sem ez a mondat. hogy a világ a feje tetejére állt. Gizi novérének a lánya. Borzalmas angol tanár vagyok. Ez a disco nem jobb. Te vagy a világ leglustább kölyke. Az arany (általában az arany) értékes fém. Két hét múlva találkozunk. mint tegnap. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. A cigány lova. Ez a legjobb pop zenekar. Mindnek megvan a maga szobája. A fonök kocsija. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. Az én kocsim jobb. Nekem mind a ketto tetszik. A ló nagy állat. Magyarország ipara fejlodik. Te vagy a legszebb lány a traktorgyárban. A ló (általában a ló) nagy állat. A szabadság vándorai. Sem ezt a filmet nem láttam. A macska egeret eszik. Mindkét kocsi tetszik. mint régen a pestis volt. De hisz nem olyan szép. A pupák pék pókja. szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Mari néni férje sógorának pipájának karimája. mint a hó. A legszebb virágot adtam neked. hogy igaza volt. Egyik se tetszik. Mindkét szüloje imádja. Nem szebb. Minden kérdésre válaszolni kell. A Csepeli Munkásotthon. Bábszínház az élet. mint gondolod. amire nem tudtam válaszolni. meg az se. Sem ez a mondat. 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) 1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) De hiszen ez a meccs nem olyan jó. De a te házadban több a csótány. Egész éjjel táncoltak. Tanulsz gitározni? Autószerelo. A kemény legények bátorsága. Délután egészen más volt a világ. Nem láttam sem ezt a filmet. mint az enyémben. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. akár azt a narancsot elveheted. Hajnalban minden csendes volt.

Bárcsak esne rám. A gyerekek iskolában vannak. ugye? Elment Spanyolországba. ugye? Nem tudod megcsinálni. (Tudom. ugye? Ülj le. Bárcsak itt lennél. Úgy tunik. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. Úgy néz ki. Óh. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni.K. nem? Várj itt.1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) A szerelem nehéz ügy. Olyan mesét mondott. jó? Bújjunk ágyba. Bárcsak szólna hozzám. Nem dolgoztak itt. Olyan mintha citromba harapott volna. Bárcsak meg tudnálak érteni. jó? Ne bánts. nem? Idejössz. ugye? Nem vagy vastag. Inkább busszal mennék. Úgy néz ki. mintha földbe gyökerezett volna a lábam. nem? Szerettél. Inkább aludj. Úgy beszél. ugye? Te szereted a patkányokat. Úgy látszik kezd bedilizni. Ebben a házban éltél? Valaha 20 cigarettát szívott naponta. (de tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. ugyebár? Nem vagy finnyás. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. ugye? Nem én vagyok a következo. nem? Gyere velem. Az elefánt nagyon sokáig él. mi? Megszerzed nekem. jó? Szép a szemem. nem? Belépünk a korlátlan lehetoségek korába. Az élet csodás. A fiú szerelme keseru csalódásba fordult. ugye? Ugye nem lesz ma órád? Jellemzo! Inkább aludnék. Szórakozz inkább a nénikéddel. Nem szeret focizni. Nehéz a dolga a katonának. 113 . nem? 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) 1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) Bolondnak nevezett. Inkább ennék. ugye? Nem vettél ki pénzt a fiókomból. nem? A lányok nem jöttek vissza. A beteg ágyban van. Inkább ne fontoskodj! Most inkább rádiót hallgatnék. jó? Fogd be a szád. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat (mint épületet). Úgy látszik bal lábbal kelt föl. Mindig korán kelt. jó? Úgy néz ki. Valaha lóversenyre jártam. jó? Kezdjük. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. Menj inkább kocsival. Ebbe az iskolába jártam. Bárcsak tudtam volna. mintha a világ a feje tetejére állt volna. ha én is köztetek lehetnék. ugye? Én vagyok a te mucikád. hogy ne vidd be a szobába! Jó. Szeretsz. ugye? Ülj le. nem? Hülye vagyok. igaz? Nézzük az emberi nemet. Te most inkább ne figyelj ide. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt.) Bárcsak korábban indulnánk. A foglalkozása? Mozdonyvezeto. Bárcsak mindent megtettem volna azért. Bárcsak csörögne már a telefon. mintha már napok óta nem ettél volna. Inkább meghalna. hogy mindjárt rosszul lesz. ugye? Most utálsz. csak siettetni akarom. mintha a darázs csípte volna. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. jó? Reméljük a legjobbakat. O. de imád zongorázni. Úgy néz ki. Olyan vagy. Úgy tunik. mintha megfenyegették volna. jó? Bevette. nem? Nem vagyok valami eszes. (de úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. ugye? Van valami a sarokban. jó? Joe lát. Gyerekkorában gyakran mászott fára. és reggeli elott sétált egyet. nem? Nem tud autót javítani. mint aki kísértetet látott. Olyan volt.? Ugye megmondtam. (de az vagy) Bárcsak írnál már. Inkább igyál. jó? Hiszel nekem. (de nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. Úgy fölugrott. Menj inkább villamossal. nem? Semmit nem iszik. Olyan volt. hogy boldog légy. Úgy nézel ki. Bárcsak tudtam volna segíteni. Minden vasárnap templomba megyek. hogy o a legszebb lány a partin. nem? Nagyon okos vagyok. A templom (mint épület) a múlt században épült. Az ágynemu nem az ágyban van. A pénz mozgatja a világot. jó? Át kell kelnie a folyón. hogy mindjárt esik. (de reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. Inkább inna. Úgy látszik az ablakon át jött be. mint enne.ezért present perfect). Csótányok masíroznak az iskola épületében. nem? Nem értette. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. Úgy látszik mindjárt kiderül (az ég)! Úgy látszik mindjárt balra fordul. jó? Inkább focizna. hogy fogsz írni. Bárcsak fiatalabb volnék húsz évvel. nem? Most már fejezd be. amit senki nem hitt el. mi? Oly sok a gonoszság a földön. Bárcsak ne ettem volna meg. hogy az autó nekiment egy fának (mert most össze van törve . Bárcsak szeretnél.

Mindig azt tette. hogy normális vagyok. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. vagy azt is. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnoje sem. Mit gondolsz. A honvéd nem tisztelgett az ormesternek és a tábornoknak sem. Nem hiszem. de így is lehet képezni. Azt akarod. Én nem rúgtam ki magát és a fonököm sem. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. Ua. hogy táncoljak. Fogni akarom a kezedet. mi ez? Mit gondolsz. hogy csinos légy. hogy föladd a levelet. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. Itt az ideje. Legfobb ideje. Szereti a telet és a nyarat is. Nem akarlak megijeszteni. Olyan volt. mit mondott. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? Mozijegyet egyet vegyek? Szóljak neki? Játsszunk egy parti ultit? Melyik utcánál forduljak balra? Mit vegyek fel? Hová üljünk? Elmenjünk ma este valahova? Megmossam a hátad? Leoltsam a lámpát? Mikor hagyjuk már abba? Azt akarják. Legfobb ideje. Azt hiszem nincs nálam pénz. meg sötét is. hogy leüljünk ebédelni. mintha o lenne a legjobb horgász. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. mintha a mennyben járnék. Azt hiszem nem szeret. hogy levágasd a hajad! Ideje. hogy megijedj. Azt hiszem nem is mondtam. hogy o menjen vásárolni? Szeretnéd. Szerintem te nem figyelsz rám. Énekelek és táncolok is. Ideje hogy újra kihívják a vak zongorahangolót. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. Azt hittem. se anyám.1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) Úgy beszél. hogy van az anyósom? Mit mondtál. mintha egy fekete függönyt húztak volna közénk. Csöpög a csap és a WC is. Nem veheted el azt a not és a barátod sem. Hideg van. ha megmutatnám? Azt akarom. 114 . se a feleségének. és csólold meg. Azt akarom. mi mozog a zöldleveles bokorban? Szerinted róka? Mit mondtál. mit gondol. ha szeretnél. hogy új életet kezdjünk. hogy disznóhús. vagy katona. Szeretném bejárni a földet. Sem o. hogy szereti a noket. ha Józsi szántana. Azt hiszem nincs cipopasztám. hány óra? Mit mondtál. Van kedved egy csésze kávéhoz? A macska szereti a papagájt és a patkányt is. Azt hiszem ezt nem hallottam. melyik nap érkezik? Mit gondolsz. hogy légy légy. Szerintem nem elég hosszú. hogy lefeküdj. 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) 1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) Szeretnék szántani. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. és nem tetszik az se. Szeretném. van benne kolbász? Mit gondolsz. Azt hiszem nincs több mondat. Szeretném. Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. tehát vagyok. mintha az életéért futna. mit mondtál? Azt gondolod. Kedvem volna lovagolni. nem voltál ott. ki vagy? Szerinted mikor no már be a feje lágya? Mit gondolsz. se a feleségének. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. Kedvem van táncolni. Icereg a macska. A nyuszin van sapka és a farkason is. hogy boldog légy. hogy menj közelebb. sem a ködhöz. Nincs rajtam pizsama éa papucs se. A macska szereti a papagájt és a patkány is. Ideje. Azt szeretném. Nincsen apám. Nincs kedvem vasalni. Ideje már. hogy elvedd Judyt. Nem gondolkodom. hogy beköltözzünk. Elveheted ezt is. Ideje. Itt az ideje. Párizsit eszik és sajtot is. Csak azt akarom. Úgy néz ki. Én nem hiszem. mintha a világ a feje tetejére állt volna. Olyan volt. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. hogy én Róbert bácsi vagyok? Mit gondolsz. hat ökröt hajtani. és a hörcsög is. Nem hiszek se magának. ha szabad lennél. Nem szeretlek és a kutya sem. hogy elzárd. mint az elozo. Azt akarom. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. sem az albérloje nem panaszkodott a körülményekre. Nem hiszek se magának. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? Van kedved táncolni? Mulatni volna kedvem. mint aki már napok óta nem evett. mi van rajta? Nem hiszem. Úgy fut. Legfobb ideje. Azt hiszem nincs otthon senki. Tuzoltó leszel. hogy fölöltözz. Nem akarom. Legfobb ideje. hol született? Szerinted hány kacsájuk van? Mit gondolsz. hogy legyen rám egy kis ideje. Szabad akarok lenni. Napot akarok látni. Azt hiszem nem jött össze nekik. Olyan volt. amihez kedve volt. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. kivel találkoztál? Mit mondtál. Nem tetszik ez.

Itt valaha vár állott. ha nem lesz benn az oroszlán. A lányok régebben rövidebb szoknyát hordtak. hogy helikopteren utazzék. A szatyorban volt szalonna és kolbász is. Emlékszem. Hófehérkének nincs fehér ruhája. míg engedélyt nem kapott. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszeru. Alig dolgoztál ma. Pihennünk kell majd miután kocogunk. Csiga-biga palota. és a hátizsákban is. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. hogy júniusban esküszünk. Egy szót sem szólok hozzád. amíg nem adod vissza a pénzem. hogy örökölt néhány milliót. háromfülu lány volt. Régen minden más volt. aki valaha voltál. Ha nagy leszek. hogy megváltozol. Ha lesz pénzem. de még mindig München-ben van (most 5 óra van). Úgy van. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetésébol. megadom. Ne játsszatok olyan keményen. 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) 2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) Tájékoztatnom kell Önöket. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. míg meg nem közelítetted a nyuszit. hogy nem lesz kész. Micsoda no! Milyen gyönyöru no! Olyan öröm dolgozni vele. és a törpéknek sincs. Nem indulunk. Az asztal fából készült. meghálálom. Mihelyst beérünk az alagútba. Sikerült megjavítanom a kocsit. Amikor még ifjú házasok voltunk. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. A fiút nem engedték be a kocsmába. Valaha hozzá volt szokva. Nem az vagy. Hová is mehettem volna? Most mit tegyek? Úgy volt. A távozásának az oka nem magyarázható. Semmit nem tudtam róla. Úgy alakult. amíg le nem vetted a cipodet. Én is. Másnap kellett volna elmennünk. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyu és boldog. Gratulálnod kéne neki. Hozzászoktam. A Trabantom papírból készült. míg meg nem mostad a kezed. A bor szolobol készül. A baleset oka gyorshajtás volt. Milyen okos vagy! Olyan gyönyöru vagy! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az ormester! Nyáron oly gyönöru voltál! 115 . Alig valószínu. A törpéknek van ágya és Hófehérkének is. Régen mosollyal az arcomon gitároztam. megpróbál majd megölni. Nem találta a helyét és a fejét sem. hogy hétfon hazajönnek. hogy használt kocsit használjon. Régen gazember volt. Sikerült átmennie a vizsgán. Nem értette. Azért vagyok itt. Nem szabad lonöd.1983) 1984) 1985) 1986) 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) Remélem elkapják. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi funyíróval. Ez olyan nehéz kérdés. míg föl nem hívott. hogyan öleltél át. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. csak te meg én? A könyvet nem lehetett megtalálni. Elso szerelme egy 16 éves. Joe-éknál futballoztam. Fél évig nem vacsorázott. Át tudsz jönni az erdon? Sikerült átmennie a jégen. Láttam. A tömegkarambol oka a rossz ido volt. de most barátságos alak. Le kell ülnünk még mielott a lámpák kialszanak. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. Soha többé nem láthatta a feleségét. hogy májusban esküszünk. ajtaja sincs. Táncolt a menyasszony és a volegény is. Úgy volt. új életet kezdek. Nem ment be. Nem ehetsz. minden nap felhívtál. Nem mehetsz be a szobába. Speciális TV musor van a süketnémák számára. Tízemeletes házban élek. amíg Bob meg nem jön. Keményen dolgoztál ma. Fuss be az ajtón át! Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? -Semmi mást nem vacsorázott. Úgy van. Majd bemegyek. ablaka sincs. Sikerült megszereznie az adatokat. Néhányan azt gondolják. Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? Történetesen ot bámultam. mert éhezem. amikor a férje fejbevágott. Visszaadom mihelyt megtalálom. hogy éjszaka dolgozzam. csak levest. Év végére kellet volna felépíteni az új utat (de már most biztos. félszemu. Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük. Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. A magányosok gyakran felidézik gyerekkor emlékeiket. hogy pénteken jönnek haza. a szegények a gazdagok a vakok a mozgássérültek A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. Hozzá van szokva. Átmentek az utcán. Régen azért soványabb voltál. Amikor visszajövök. Itt nem dohányozhatsz. A sör komlóból és árpából készül. A dolgozók régen még kaptak jutalmat november 7én. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. míg el nem magyaráztam neki. de megbetegedtem. Amikor majd tél lesz elmegyünk szánkózni.

Csak azt akarom mondani. Ne hazudj! Azt mondta. A széknek hiányzik az egyik lába. hogy vegyél hallókészüléket. nemde? – mondta Juliska. Nagyon fáj a fejem. nem kap rétest estére. nem lehet olyan rossz ember. annál több víz megyen bele. hogy a mellékmondat többféleképpen építheto fel. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. (Láthatod. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. Rászoktam. Miért nyaggatsz már? Menj addig. ha meglátsz egy csótányt? Izzadni kezdek. annál jobban tetszel. az asztal nem áll meg. Jobb lenne. Jobban tennéd. A házat ki kell takarítani. Mit teszel. hogy késon keljek. hogy kávét iszom reggelire. Minél hamarább jössz. hogy CASCO-t is kössön. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. ha nagyot hallasz. aki szereti az állatokat. Sajnálom. Minél zöldebb. szívem büszkeséggel telik meg. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. Az egész autót újra kell dukkózni. Leszoktam arról. ragadok a kosztól. annál jobb. Bocs. A virág nem tud meglenni víz nélkül. ha abbahagyná az ivást. Elmesélte neki élete történetét. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. hogy gyorsan vezessek. így kölcsön kellett kérni. Szép idonk van. 2152) 2153) 2154) 2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) Nem megy a világítás. Tanácsos lenne. Rámférne egy fogyókúra. annál vékonyabb a dereka. A füvet le kell vágni. Nem kell mindjárt durváskodni. Mit teszel. Rávették. hogy pihend ki magad. hogy találkozunk éjfélkor. Minél nagyobb Pistike feje. Elfogyott a borunk. A válla fölött nézegetett hátra. akiben mindenek fölött megbíztam. Jó lenne. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet társbérlet Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. (körülbelül) Aki hallja. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. annál büdösebb. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. annál vonzóbb vagyok. Azt javaslom.2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda ido! Minél több a pénzed. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. ha idegösszeroppanásod van. Az ablakokat meg kell javítani. Hogy vagy? -Jól köszönöm. Azt mondja. Te voltál az. Minél kevésbé látlak. Azt javaslom. Azt tanácsolom. hogy ha van rá mód… Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. ha kiküldenéd a gyerekeket. hogy megvárakoztattalak. Vigyázz. Azt javasolta. Nem tudok meglenni nélküled. Az a szokásom. ha lekopnál? Ha rám hallgatsz békén hagyod. Erosen köhögsz. Miért nem kérded meg tole. hogy itt maradj. Az a szokásom. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. (O) mondta (nekem). hogy menjünk el. keresnék magamnak egy barátnot. Köszönöm. Ha hiányoznak a lábai. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. ha a pénzét bankban tartaná. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. hogy reggelenként fürödjek. hogy köszönjek a szomszédomnak. Jól esne egy zuhany. Ha neked lennék. Egyre csak mondogatta/hajtogatta… Állandóan nyaggat a gyerek. míg a lámpához nem érsz. Le akarsz ülni? Nem. Ki kell hagyni száradni a fát. Aki nem lép egyszerre. hogy sört ebédelek. hogy menjen el. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. hogy mi izgatja? Miért nem nézed meg a szótárban? Mi lenne. hogy menjek el. itt hiányzik egy lépcso. Minél hosszabb. Azt mondja. ha fölállnánk és elmennénk. nem vagyok fáradt.) Azt javaslom. A fiú mondta a lánynak. a sógorom. ha meghallod a zongora hangját? Azt hiszem. hogy nem ér rá. annál több sütit kapsz. el kéne menned a fogorvoshoz. rosszul leszek. Minél kopaszabb vagyok. Minél többet beszél. mert a villanykörte hiányzik. Az alkohol elveszi az ember eszét. Leszoktam arról. Minél vékonyabb a nyaka. annál kevésbé látlak. de elfogyott a cigarettám. Az. annál boldogabban élsz. Hogy hívják azt az embert. 116 . olyn kövér vagyok. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. Nincs pénze. Rászoktam arra. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztol a levegobe ugrálok. Azt tanácsolom. hogy ne rúgj be. Ha vért látok. Az elemeket ki kell cserélni. Minél sötétebb van. akit a sárga irigység emészt. adja át. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. Azt javasolta. annál kevesebbet mond. A virágokat meg kell öntözni. rámférne (jól esne) egy kis séta. Az. Hamarosan elfogyott az ital a bulin.

Nem elég okos ahhoz. Ez a könyv olyan. Pont olyan kedves vagy. Csak egy ház van az utcában. egy gyarmaton) Mint a mókus fenn a fán. és a sáladhoz is megy. A tea túl forró volt ahhoz. hogy megértse. Hu. Több órája várok rád. Egy macska kacag a házteton. Az utca túl sáros ahhoz.2212) 2213) 2214) 2215) 2216) 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) A hét végén már jobban fogja érezni magát. A rendorök a lányt nézik. mint egy kispárna. murvás út földút földút aszfaltút úton az irodába Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? Az út hosszú volt. Hu. hogy már mennünk is kell. Alig indultunk el. 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) 2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) autósztráda foút vasút (a sínek) kölcsönkér kölcsönad Egy pók van a falon. és pont jó. Kocsival mentek az állatkertba. ha becsukod a szemed. Megenném. Hu de jól áll. Érdemes megvenni azt a Mercit. Egy légy csuszkált a kopasz fején. Egy banán van a citromfán. hogy a bébi aludni tudjon. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. Két narancs látható a festményen. Alig jött meg. Még sosem láttam sírni. máris defektet kaptunk. Hu de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. Senki nem hallotta. Öreg vagy te már. A kislányon mini szoknya van. Pont olyan csinos. (pl. Jobb. Jobb lett volna. Jobban tennéd. ha nem lenne zöld. Senki nem hallotta. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. Jobb lett volna. hogy megvegye a villát. Elment. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. Csak úgy. Jobb lenne. Alig ültünk le. mint egy rossz álom. Láttam. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. hogy elhagyta a házat. Hu. A konyha a fürdoszoba mellett van. reggel óta hat hónapja hetek óta Két évig tanultam zongorázni. ha nem megyünk együtt. Túl részeg ahhoz. Túl hangos a zene ahhoz. Gumibot van a rendor kezében. Fecskék repültek Dél-Afrika felé. minden nap fociztam. Hallom. Reggel óta alszik. Elég gazdag ahhoz. Bogarak voltak a fürdoszobában. Pont jó a cipo. Te meg olyan vagy. ha nem eszed meg. Mint a filmeken. Jobb. Nem voltam hajlandó megengedni neki. Olyan a szemed. de jó kis sapka. Megy a függöny a tapétához? De jól áll az a pulóver. Jobb lett volna. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. mint egy gozmozdony. Rabszolgaként dolgozik. hogy ott állank kéz a kézben. máris zuhogott. Az úttörok énekelnek. A macska szereti a romantikus történeteket. Jobb. ha nem beszélek annyit. amelyik megy a fotelhez. ha nem öltöznél fel. hogy megigyam. Amikor én még kissrác voltam. A gumibot fekete. Jobban teszed. hogy egy szót is kinyögjön. Jobb. mint egy törpe. máris mennie kellett. ahogy ott áll. Jobb lenne. Egy bolha egyensúlyozott a macska bajuszán. nem áll jól a láncos dzseki. Láttam. Jó a farmer mérete. hogy a jövo héten majd meglátogat. Alig kezdodött a meccs. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. Pont olyan vagy. Két rendor ül egy Zsiguliban. ha lifttel megyünk. Egy kislány áll a sarkon. Végre megérkeztünk az állomásra. Olyan kicsi vagy. hogy elhagyta a házat. Két évet volt katona. Olyan blúzt vett. Zengo hangú férfikórus énekelte a Bunkócska refrénjét. hogy fel tudjon ugrani rá. Nem érdemes tovább várni. Több. ha alszik. Túl nagy a szél ahhoz. Hat órája alszik. ha felöltöznél. ha becsukod a szemed. mint egy rabszolga (de nem rabszolga). hogy dobog a szívem? Láttam. Hallod. ha nem mondod meg neki. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. az egy kaszáspók! Úttörok állnak a zászló alatt. hogy kéz a kézben sétálnak a kertben. Azt mondta. Végül senki nem maradt a színpadon. mint a mamája. Olyan szép vagy. A pite az asztalon van. mint az anyósom. mint az anyósom. Jobban tetted volna. 117 . Egy csomó fürdoszoba van a házában. Jobb. A sütoben is van pite. mint a nap. ha most hazamennénk. Jobban tenném. Hu. ha aludnék. az út pedig zsúfolt. Heten vannak. hogy fölszúrja az orromat. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. mint a gonoszok. Az eloadás végén mind elmentek a kocsmába. Úgy dolgozik. Aztán a légy a pitére szállt. ha nem mész el. ha csöndben maradsz. mikor láttuk. mint 3 órája várok rád. Két süto volt a konyhában. hogy most vitorlázzunk. hogy valaki kopog.

hogy K. Nincs több. Azt mondják. Mindig csak a tiéd leszek. Azt hitték. hogy meggyozzük ot. Én még ilyen marhát nem láttam. Azt mondták. Bármibe kerül. Akármennyi pénze is van. Azt hitték szegényrol. ez már az utolsó mondat. ahogy ott állt. De azért nem volt olyan önzo. egy gyáva. megszökött lovastul. Mennyi ido alatt érész Erzsébetrol Csepelre? Ha gyalog megyek 20 perc. Azt hitték. Jelentették. (Top Secret) Egy hét is beletelt. hogy nem szeret senkit. mint te. hazudik. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. Jobb szeretnek futni. Úgy tartják. Akárhogy is fáj. Nyelvekbol jó. Bárhová is mész. Úgy vélik. Feltehetoen vidéken bújkál. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. hogy K. Úgy látszott. Jobb szeretem a sört.-t otthagyta a lova. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. A jelentések szerint az ötödikrol zuhant ki. hogy okos. Jelentették. nem akarok találkozni vele. mint úszni. Jobb szeret korán kelni. hogy levedd azt a szoknyát? Csak az tartott két órát. Hallottam. hogy egész éjjel sírt. Egy fél nap is lesz. És láttam. míg a mosolyt levakarták az arcáról. Azt mondják K. mindig ellenkezik.-nak van egy lova. Két hónapja nem beszéltünk. mint a kutyákat. hogy milyen no volt az elso feleséged. Jól énekelnek. Azt mondták. Barki is az. hogy K. Úgy látszik forr. Azt mondják. Azt mondják. hogy festi magát. Az egyetlen probléma. hogy mosolyog. hogy K. Kevesebb mint 10 perc alatt összeütötte a rántottát. míg kicserélik a fotengelyt. Sokkal jobban fozött mint te. 118 . A jelentések szerint K. Kérdezd meg tole.-t körözi a rendorség. Levette a cipojét. Úgy tunik. Úgy látszik. a Fradi itt a sztár. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. én ott leszek. nem hallok semmit. hogy szegény. Úgy látszott. K. Vagyok én olyan lány. Bármekkora is a fülem. Jobban szeretem a macskákat. Most már viselkedjél.-ról. ha kocsival. Azt mondják. Jobb szeret késon kelni. Úgy látszik Évi megette a zsömlét. hogy van még hátra egy pár. Épp menni készültél? Épp menni készültél? Nem akartam én megenni. Tavaly még úgy tunt. hogy K. Órát kérj tole a születésnapodra. hány óra. már csak ilyen volt. hogy K. Bárhová is mész. hogy K. Jelentették. Látszott rajta. ugye? Nincs. Lehet. Elraboltak 2 millió forintot. ismeri a királyt. én veled megyek. hogy K. pedig gazdag volt. rosszul leszel. Ez az egyetlen lehetoség. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. épp csak azon voltam. hülye oszt kész. hogy fiatal korában nagy kujon volt. mikor elvesztette. Meddig tart már. úgyis megbánja. hogy dolgozunk. Te nem tudod mit beszélsz. Nálunk. és kész. Ez az egyetlen kijárat. amint tetorol tetore ugrál? Láttam. hogy megkóstoljam. Ezer éve nem találkoztam velük. Azt mondják. Találkozzunk hatkor. Kiraboltak egy bankot. Bármit iszol. Attól még nem lesz kopaszabb.-nak van egy lova. mint a bort. Úgy tunik. én megveszem neked. hogy Juliska énekel a fürdoszobában. Azt mondják. hogy ellopták a kocsiját. Azt hitték róla. becsukták az ajtót. 14 éves sem volt. hogy külföldi. aki dohányzik. hogy K. Mennyi ido alatt fognak Székesfehérvárról Moszkvába érni? 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) 2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) Négy nap alatt értünk Hágába. elvesztette a lovát. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. Hallod hogy ugat a Kriszti? Látod azt a kísértetet. az egyetlen ember az irodában. hogy K. Akármelyiket veszi el. Vagyok én olyan legény. Úgy tunik. minden nagymosásnál összemegy. ismeri a kapuzáró jelszót. gyáva. hogy nyílik az ajtó. hogy K. Meddig tart már. Bármit is javasolok. Fölvette a kabátját. hogy K. Lopott kocsinak tunt. Nagyon jól vezet. mint amilyen legény te vagy. hogy kicsit drága. hogy forr. Úgy tunik.2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) Hallottam. mint te.-t legyozték. (épp most) A jelentések szerint K. Akárki mondja. "Mennyi ido alatt olvastad el a ""Háború és Béké""-t?" Megkérdeztem a címét. Pontosan tudom. hogy Magyarország olyan mint a gyapjú. Azt hiszik róla. nem érdekli semmi. a várba ment. bármit is csinálsz. Málnát kért tolem. elvesztette a lovát. 30. csatamezot keres. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. Úgy tunt. Azt mondják róla. Inkább Görögországba mennék. mire Józsi kifestette a szobámat. Greenwich-i ido szerint 5 óra van.-t minden gyerek szereti. hogy el kellett utaznia. A poros nyomába se léphetsz az elso feleségemnek.

) Have you gone to sleep yet? She’s just hidden it. I’ve already slept on a horse blanket. I have already learnt it. She’s been keeping a diary since she was fourteen. Have you ever seen a brown man naked? Have you yet eaten what I cooked yesterday? She has taken off her shoes and coat. Have you rung the bell. Have you sprinkled your wife? No. She's been wearing that shabby pair if jeans for three years. I've drunk some coke and now I'm hiccuping. He hasn’t yet answered. I have learnt it now. I haven't. He has been snoring since his tonsils were removed. She’s been eating that fish for hours. How long has Joe been dating Géza? I've been thinking of Mum for a week now. I'll tell you when I've finished. mum. Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? I’ve just been to Tótkomlós. I haven't eaten such good blood pudding for years. Haven’t we met somewhere before? Have you apologized to him yet? I’ve already read it. I've already told you not to suck your finger! Have you repaired the tap yet? I've run out of cigarettes. Have you ever seen a bear in raspberries? We have solved a lot of problems. I have already been to Tótkomlós. I haven't forgotten the night in September when I first saw you in the shade of the haybale. She has been a teacher since 1896. 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) I haven’t learnt it yet. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 119 . I've never been so lucky. haven’t you? He’s already popped the question. he started it yesterday and hasn't finished it yet. He has been sleeping since noon. she's undoing her louse right now. I've finished it now. I still haven’t asked him. She has been happy for 5 minutes. You’ve put a bit weight on. I have opened the window. How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? I’ve been thinking of you since summer. They had been living together for less than half a year when they got divorced. I've been living in the Hotel California for a week. I have never ever seen the large dragon. but she has already produced the rolling pin. I haven't got a red from my wife yet. Have you received the money yet? They arrived at two we haven't seen them ever since. I have been in love with you since we first met. I’ve slept on a horse blanket this week. So now she's been dancing for three days. He has given her a kiss. I’ve been to Tótkomlós this morning. I’ve never been so scared. I haven't drunk more than Joe. The lonely swans have been floating in the bay since autumn/fall. We have been very happy until recently. mind you. Since he arrived in town.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (ANGOL-MAGYAR) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? I have been married for 6 years. I’ve never slept on a horse blanket. He has been travelling in a car since he became a minister. but he hasn’t married yet. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. Ha has been reading that short article for an hour already. I’ve been thinking of mum for a week. I've never been with a man before. my God. have I? He has blown up the balloon and now it's as big as a house. Oh. she's been behaving rather differently. He has been smoking since last year. I went to her place yesterday and I got a red egg from her. but I've already sprinkled my girlfriend. I have never ever traveled on the ghost train. Since she got married. They've been friends for ten years. How long have you been teaching? He’s been whining for two days. I’ve just sleep on a horse blanket. but she hasn't unclipped her earrings yet. He has drunk a glass of vodka and now he's zigzagging in the street. I haven’t seen anything like that. The phone has been ringing for five minutes. (He still hasn’t answered. Have you finished yet? Haven't I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus? I haven't told you about the days when we were walking hand in hand on Dózsa György road on May Day. Have you coated all the meat with breadcrumbs? Haven't we met somewhere before? I've never had such a headache. I’ve been working for three weeks. I haven’t been to Tótkomlós yet. He has been a soldier for 27 years. he has been living in the ritziest hotel. you've been drinking a lot! Easy. She hasn't yet hit me on the head but I'm scared because last year she hit me on the head so hard that the lump hasn't gone down from my head yet. Tasziló? I've already traveled on the roller coaster but I haven't been to the haunted castle. I've been dreaming about you since I saw you under the bushes. I've been missing you all day. She has just left home.

They had only been eating for five minutes when more guests arrived. Here he comes. You're boring me stiff. I think you are right. I am going to the theatre tomorrow night. Do you understand? I remember everything. I’m eating an apple. Do you like me? I don’t like the soup. I'm going to drink this beer now. She is not used to going to the market by bus. Oh. she'll have been dancing for six days altogether. Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every day. She paints every evening. I'm going to read it. She never helps me. Hey. I love you. I’m sitting in a pink bathtub. Time is sitting on my neck. hasn't it? How stupid can you get! He is watching TV now. She seldom cries but often laughs. I usually go running but I never go swimming.95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) I've been nervous lots of times. I’m waiting for the bus. The yellow leaves are falling. I am crying. I know you. (Beatles) There goes our dream. I believe you buy and sell clothes. Sometimes he reads. Do you like honey? Tell me. He never reads. He is always slamming the door. but this evening she is drinking “kevert”. He’s cracking up. please give it to me. Animals never kill each other for money. I want to break free. Our living standard has improved greatly. I hate mutton. I’m going to market tomorrow. You always say I'm too reserved. A black cat is sitting on the rack. He's reading right now. When she has finished. do you still love me? Do you understand? I think I understand. what are you doing here? I'm going to get married this spring. You're going to pay for this. The sun rises in the East. When I woke up. 120 . She generally drinks Campari. Where's the party gonna be this weekend? 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) Which one is snoring? I'm having to here with your business problems. Where do you live? Who do you support? I always take a shower in the evening because in the morning I'm in a hurry. The sky is closing its blue eyes. furrier? The baker is frying. you are coughing a lot. The coat is sleeping on the chair. I’m not writing or reading. What day is today? You hold every card. Here comes the sun. The train is rattling along between mountains and valleys. now I remember. I hate rain. She's not sleeping right now. I think about you night and day. He is always listening to that stupid disco record! You are always telling me lies! Now I know. I hope you haven't caught a cold. The woodworm is ticking away. He had been typing for ten minutes when he saw there was no sheet in the typewriter. the girl had been waiting for twenty minutes. I usually get up early. Kate is coming round tomorrow. The chain is rattling! What? The chain is rattling! I can't hear you 'cause the chain is rattling. I hope you are fine. What are you frying little furrier? Are you frying salty meat. I mean I’m busy on Friday. I’m thinking. but this week he is getting up at 8. what's the dog doing by the tree? He is always reading a paper during breakfast. Where are you going bunny? The GI is trudging with a mouthpiece in his mouth. the baker is frying hotchpotch dough. Is she sitting or standing? He usually gets up at 7. We often go to the cinema. Hey. They’re always arguing. He has dinner in a restaurant every evening. How many times a day do you clean your teeth? Józsi bácsi doesn't work here anymore. the cock had been crowing for half an hour. He's doing some deal in London now. When he woke up. Me and Joe have had a bust up. He is always slamming the door. Daddy. I am writing. The phone’s ringing. The sun rises every day. I love you. the train had been going for ten minutes. She usually goes to bed at midnight. When I got to the corner. Have you read it yet? When you've read it. What are you doing? Where are you going? Are you kidding? The yellow leaves are falling. Sometimes she sleeps until eight. I hope you see through the book. I never play golf.

265) Did you also grow up in the provinces. 223) After he had eaten it. 273) He entered the room. 267) I never went to school. Then you dropped the razor and cut your off. 216) He had been reading and reading when he saw it was upside down. 233) He was repairing the electricity when a short circuit killed him. 266) I pickeled this beetroot in June. so she got home by eight. 279) Luckely enough. 212) He had been ringing the bell for three hours when the caretaker looked out at last. 275) This one went hunting. when a young cop entered the back door. the train had already left. he was biting his lips. 268) Up he rose and donn’d his clothes. 215) Yesterday she had been dancing for two days. 253) So. that out a maid 271) Never departed more. 280) By the time he found the nut. 284) He was afraid he had awaked someone with his shout. the other one was reading. 230) She had gone to bed early. 262) He got a hamster for his birthday. 213) She had been talking for two hours when she realized there was nobody in the room. But he had taken a shower before. Piglet was staring at ground. 251) The bartender was putting out the lights. waved good bye and stepped into the lift shaft. the girl was standing by the clothes tree. I didn't have a headache yesterday. the boys were working in the colliery. Lenin will live. 282) We met at the National Theatre at seven. 228) He had chewed it well before he spat it out. the hare had already run away. 238) T. 221) Before she run away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. 242) He was watching the tale even at midnight. 211) She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. 255) Who went to see the doctor? 256) Which doctor bought a Rolls Royce? 257) What blew up? 258) When did you last see her? 259) Yesterday she came home late again. 283) It was a summer night. 226) She went mad when she saw I hadn’t brought bread. 270) Let in the maid. 214) He had been riding high before he had a fall. 247) Was it pouring when you got off the bus? 248) He was mumbling all evening. you were shaving. 286) Little Red Riding Hood put the basket on her arm that her grandma had woven. 231) The sun had set by the time you read it. 287) I met with difficulties I had never met before.M. 121 . this one took it home. 285) She kissed me in a way I had never been kissed before. you slipped and cut your nose off. The doctor made a mistake and he sewed your toe onto your face and your nose onto your foot. 281) He drank the milk. 220) By the time the hunter had loaded his gun. 250) She was staring into space when out of a sudden she caught sight of Aliosha. 269) Dopp’d the chamber door. 249) I was walking in the street when the accident happened. 274) When I was a little boy I used to go and see girls in the bath of the workers' hostel every day. 232) I was singing a song when the children broke the window. 291) Next he’ll have been working in Tengiz for four years. 288) The referee used his fingers to whistle. was holding the hay shaft for a long time. and now you complain that every time you sneeze you blow your shoe off. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. and Owl was tearing his hair. 276) When she saw the mouse she jumped on a chair. 292) In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. 260) He joined the party in 1950. 237) At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. winked at her. 222) CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. 229) He hadn't seen a thing until he put on his glasses. 277) Where were you born? 278) Lenin lived. 219) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. 243) Whlie Rabbit was explaining. 225) He droned on about horses he had known when he was an ostler. 224) Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. 246) I was sitting on the lower stone of the quay watching the melon rind foating. 252) At the far side of the barn cows were sleeping on straw. because he had forgotten to take his whistle. she had already broken my heart. 261) A year ago he was still a cab driver. then to Kardoskút. (Shakespeare) 272) He looked at the girl. 209) She had been easily carving up the chicken when she realized there was no lard at home.208) The dog had been barking for an hour when at least he went out. 217) By the he got to the station. this one shot it. the bolt had disappeared. 218) When I realized she was a swindler. thanked for the breakfast and went into his room. 234) We were eating pumpkin pie when he casually said… 235) Were you sleeping during the show? 236) While he was playing golf. 239) On the way they were talking about girls. he got sick. this one fried it and this teeny weenie one ate it. 240) She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. 210) He had been sitting at the fox-hole for hours when at least a hare/rabbit/bunny showed up. 241) She was scratching his back during the whole film. 227) My hair had turned grey by the time I wrote this. 244) All my way home I was wondering… 245) While the girls were chatting. ate the cocoa snail. 289) It broke down yesterday. 254) One of them was holding the book. 263) Who killed Norma Jane? 264) First he went to Csorvás. 290) You didn't read it yesterday. Lenin lives. there was a lark singing in the tree and a gypsy roaming about.

293) In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. 294) When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. 295) When the sun rises he will have been sleeping for half a day. 296) This time next year he will have been building his house for 2 years. 297) Tomorrow the tap will have been dripping for a year. 298) One more minute and you’ll have been yelling here for half an hour. 299) On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. 300) At three tomorrow? No, then he'll be sitting at the dentist's. At five? No, at that time he'll be having a cold compress on his tooth. You mean at seven? No, he'll be sleeping then. You mean at seven yesterday? No, he was ironing then. At seven the day before yesterday? He was washing then. You mean now? Now, he is sitting next to me and tittering. 301) On Sunday she'll have been dancing for three days. 302) On Tuesday he'll have been reading it for a week. 303) All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. 304) The plan will have landed by 6 tomorrow. 305) By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down. 306) I’ll have written it by this afternoon. 307) By the time you count up to three, I’ll have done it. 308) By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat. 309) By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses. 310) By the end of September the flowers in the garden will have blossomed. 311) He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. 312) I’ll have typed it by eleven. 313) Next year I'll have been married for 15 years. 314) Will you have done it by the time I return? 315) Tomorrow they'll have been on strike for a week. 316) By the time you get to the end, you'll have forgotten the beginning. 317) By the time the meat fries, the chips will have got cold. 318) Tomorrow he won't have washed his feet for a week. 319) He will have forgotten the first part by the time he reads it. 320) It has just been on the news that it will be raining all next week. 321) I’ll be watching TV while ironong. 322) I’ll be ironing while watching TV. 323) While I’m ironing, Mari néni will be sewing a patch on my jeans. 324) At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. 325) This time next year she will be pushing her baby carriage. 326) This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. 327) They’ll be rehearsing all afternoon. 328) Knock when you come, because I’ll be developing the photos. 329) According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.

330) I bet he'll be reading even when black kids are falling from the sky. 331) I’ll wash it tomorrow. 332) Will you go to the party tomorrow? 333) Will you have a drink with me? 334) We’ll have a drink at Pista’s place. 335) At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. 336) When will it end? 337) You’ll end up cracking. 338) How will you come out of the cage? 339) I’m going to punch him. 340) If he is smaller than me, I’ll punch him. 341) You’ll be a fireman or a soldier. 342) I’m going to be a fireman. 343) Are you going to drink it? 344) Will you drink some milk? 345) I’m going to miss you. 346) Yes, I think, I’ll miss you, too. 347) I’ll marry you next year. 348) I’m not going to marry you. 349) Aigner Szilárd has just said it will rain. 350) There is big fat cloud, it’s going to rain. 351) Hey, he’s going to take off his shoes. 352) I’ll take off my shoes in the kitchen. 353) I'll give it back as soon as possible. 354) Where will you work? 355) Not a tear will be shed for him. 356) Eleven tomorrow will do? 357) When will you be back? 358) It won't help knowing. 359) I'll walk the dog. 360) Are you sure he will read it? 361) The letter has been addressed to me. 362) He was buried alive. 363) Nothing has been said about it so far. 364) The table was beinnd laid when the plate fell down. 365) The letter had been burnt before it was found. 366) He moved just as the photo was being taken of him. 367) The hall will be emptied. 368) Engels square is being swept. 369) The crop will have been harvested by next fall. 370) Did he fall or was he pushed? 371) The manager has been fired. 372) His tattoo can be seen. 373) It should be repaired. 374) He has been given a punch. 375) It will be given a new name. 376) This book has not been translated into any language yet. 377) Say, have you been invited? 378) A new school is being built in our village. 379) Old Mrs. Danika's daughter is being taken, right now, in a fancy velvet garment. 380) His latest film is thought to be the best. 381) The ice-cold beer will be served up in no time. 382) The letter was posted last week. 383) Maybe it will be published next year. 384) The new flyover is being pulled down. 385) By the time the police got there, the pictures had been stolen. 386) He has been promised a good job. 387) Nowadays much more money is spent on meat than before.

122

388) Another ten sentences like this, and I'll surely be taken to hospital. 389) The boat was lost in the dense fog. 390) You've been told lots of times not to touch it. 391) This house should be built now. 392) Somebody has to be found who is good at it. 393) A lot of people were reported for tax evasion. 394) They should be told not to do this again. 395) It will have to be typed by five tomorrow. 396) Can these books be taken? 397) If only it had been found. 398) Her brand new mink has been valued at 5,000. 399) Two shots were heard. 400) If it hadn't been made in Hong Kong, I wouldn't buy it. 401) The meeting has to be put off. 402) The new aerial is being fixed. 403) Soroksári road is being sprinkled. 404) Have the ashtrays been emptied? 405) Maybe your application will be accepted next year. 406) I've been bought red boots with fringes. 407) How many people will be taken to the States by Soros fund? 408) Unfortunately the autobiography has to be written in English. 409) The house has been built long before they moved in. 410) 200 people were killed in the plane crash. 411) The causes of the accidents have been concealed so far. 412) These pullovers couldn't have been washed. 413) Should all this have been translated with no mistakes? 414) All the money was stolen. 415) Only some bijou was left on the dressing table. 416) Some fingerprints were taken but there is not much hope. 417) I wasn't given a penny by the insurance company. 418) All in all I was put out. 419) A Kanga is generally regarded as a fierce animal. 420) In the dark forest of Radvány Bárci Beno was found dead. 421) She was seen climbing through the window, so it couldn't be kept a secret. 422) You'll be given milk and butter. 423) Did he fall, or was he pushed? 424) She moved her head just as the photo was being taken. 425) I hope it hasn't been stolen. 426) Jani said he was ready. 427) Annuska said she hadn’t told Jani a word. 428) He said he wouldn’t wait any longer. 429) He told me to turn off the radio. 430) He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. 431) He said if I went to the shop I should bring him some oranges. 432) He said he had been at home all day the day before. 433) He has just said that the coffee is ready. 434) She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. 435) She thought I forgive her if she was crying. 436) He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. 437) The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. 438) They thought they were late.

439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495)

My mother said she didn’t liked my hair. I told her to try the green one. She said she was bored. I told you we would have to be there to seven. He said he didn’t like strawberries. I thought you had already have launch. He thought the fence was made of sausages. He said I might come in. He asked what I had in my suitcase. He wanted to know when they would arrive. I didn't know what to put on/what I should put on. I didn't know whether to put on something/if I should put on something. I didn't know how she could tell. I was wondering what it all meant. He asked why dinner was not ready. The customs officer asked me if I had anything to declare. He wanted to know where I had bought the shoe lace. He asked if I had slept well. I didn't know whether there were any letters for me. I didn't know which coke to ask for, the blond one, or the brown one. I was wondering whether to go or stay. He said he had have a horse for three years. He said he had a horse. He said he had learnt how to ride for three years. He said he had been learning how to ride for three years. I didn't know if she would remember me. She asked if I had ever been to Tótkomlós. She suggested I should buy the spotted one. I didn't know how many glasses to put on the table. The boy promised he would marry the girl is she did what he asked her to do. She asked me several times if I understood what she was saying. He thought it was a locust. I knew he was lying. He said he was writing to his mother-in-law. She told me to take an umbrella in case it rained. He said he had to go home. I had no idea what to do. I had no idea whether to do anything at all. I immediately saw she wouldn't milk. You said you didn't care. I thought you had told me everything. She told me not to do anything, she would arrange everything. I don't know how to cure my sniffle. I don't know whether you still believe it. I didn't know whether I was coming or going. I wonder where she has hidden it. She didn't know where she had hidden it. She didn't know if she had hidden it at all. She didn't know if she should hide it. I wonder why he did it. I wonder if she has lost it. I don't know if we'll have time. I don't know what the soldier on guard has in mind. I don't know if you'll give me room beside you. I don't know whether to put on a coat. She said she couldn't see anything. He asked whether he should take off his pants.

123

496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555)

He thought he heard wrong. He was wondering whether to buy half a hog. Grandmother thought it was Little Red Riding Hood. I ran up to see if the child was sleeping. Have I told you I'm going to get married? You said you didn't want to get married at any cost. I knew it was him. I didn't know it would be so painful. He thought there was no more. You said you would come by nine. She said she had only ten minutes left because she would have to be in the office at noon. I didn't know why she was hiding her face. He thought it was not a flea but an elephant. Did you know what she was driving at? I've told you to shut up! Did she say she had joined? No, she said she had left. She said hardly had she joined when she had left. I wonder when it will end. I wonder whether it will ever end. He thought there was no current in it. Tell the milkman to bring no more cheese. He said she singing all night. She said she would eat if she was hungry. She said she would come as soon as she was ready. I had no idea how old she could be. Pooh said he thought Rabbit had been talking about his family. Johnny Corn said his name was a bit peasant-like, but he wasn't ashamed of it. She said I had better not watch it. The doctor said she would have to stay in bed for another day or two. He suggested trying it again. I said it was no use trying it again. I had/got my hair cut. I will have/get my hair dyed violet. I must have/get my record-player repaired. I had/got some butter brought from the shop. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. He got the maison to build a house. He had the rookies wash the corridor. He’ll make Béla pay for the damage. He couldn’t make his voice heard. He made his influence felt. He can make himself noticed. I will let you know the news. What make you think that? It makes you look so pretty. The sight of blood made her faint. He forced her to join the police force. What caused him to do it? He had it coming. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. Would you make him repeat it? He gets a black boy to clean his shoes. Have it typed. How many photos have you had taken? When will you have the knives sharpened? He had his neighbour bring cigarettes. He had a blind piano tuner tune the piano.

556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602)

I’m having it copied right now. He got the barber to take out his tooth. He made the cat eat the párizsi. The cheerful corporal had the corridor washed with a toothbrush. I had lowers sent to her nameday. I'll get red slate put on the roof of my house. That lot of plums made me run. Don't make him smell Technocol Rapid, but smelling salts. Say, who did you get to install heating? She is always making me translate her stupid sentences. They got that unfortunate guy to suck. I had the half axle and the air filter replaced. She wants to get a mirror fixed onto the ceiling of the bedroom at any cost. She is always making me write her love letters. Why didn't you get the electrician to connect up your washing machine? What makes you think we still have time? Do you also get a gardener to look after your garden? They made me eat half a hog for dinner. She has had a policeman explain the right way. Have it straightened if it's crooked. I must get my hair cut. I made him believe that everything was alright. He's got to get the milk delivered from far away. I had a portrait made of my wife. Alex Rose is getting his horse to jump. I'll have the Lord Mayor hanged. I've made him pick up every scrap he's thrown. My terrible poverty made me start stealing. My terrible excitement made me sart stammering. I won't have it taken even if you don't marry me. I hope you don't want to make me believe I was the first for you! Who can get you to do it? Don't you think it's a horrible thing to have your pets stuffed? Why don't you have that shoddy tape recorder mended? I couldn't make him forget what his mother-in-law had told him. Even his tenth wife was unable to make him forget the first one. With some crying I can make him do anything I want. Why don't you have it cut if it's too long? I've had her produce everything she's hidden. How many times have you had your house rebuilt? Get him to drink it all. Get her to confess where, with whom, and how many times. That foolish teacher is always making us translate such stupid sentences. If you love me, you will come to my place in the afternoon. If you loved me, you will come to my place in the afternoon. If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon. If you had worked harder, you would get more money now.

124

please bring me half a kilo of cucumber. you would have found it. everything would be more simple. we would have met. I’ll wipe my nose. 621) If the dog hadn’t woken us. 615) Take your coat in case it rains. I could certainly not be holding you in my arms. I would finish it sooner. 642) If you would listen to me. 636) If you go to the greengrocer's anyway. he would never have noticed her. the theatre will have to be closed. 622) Were it not for the Nips being so good at building ships. 611) If you should meet my friend. 659) Had you watched her putting her feet. you wouldn’t have been taking to hospital. 664) If you had telephoned in time. you couldn't come with us now. 646) If I were the farm manager. 607) If I were you. 658) If I were you. we can go to the Fradi's match. 655) If I could read your writing. you would never ask me to take you to the new heights of ecstasy. Poland would be on the top. I wouldn't have had to ask the twins to bring glowers. 681) He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. 663) Had I married you and not my husband. we would get it there in time.. 657) If capital punishment had not been cancelled. 639) If a rabbit were a bear. 671) Were it not for her eyes being so ravishing. too. 625) Had they waited. I would go to Püspökladány. 649) If you were always afraid of not getting enough women. 627) I would have danced with you if I hadn't had a toothache. 609) If you would lend me your car. 669) Snaily snail. 623) Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? 624) I would have counted it if I had been able to. 666) If he wasn't so selfish. 604) Milk goes sour if you leave it outside for some days. 638) If he hadn't had delusions.. 620) If you give me a tissue paper. we'd never have finished it. give me a ring. 651) If you would leave in silence. 682) I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. 630) If you don't hurry we'll be late. he would give a cottage cheese Rudolph to me. I would answer immediately. Joe would be the secretary of the party. 650) Should you feel lost. 665) If I had been able to catch a bigger fish. 613) If it weren’t for a few vegetables they grew. we wouldn’t have heard the burglars. 629) What would you buy if you had a million. 614) If you can come in the afternoon. 683) I came to bury Caesar not to praise him. if you don't push it out. 612) If it weren’t for the bad car. sooner or later you would be as confused as the psychiatrist who treated you. 619) The two poor chaps would go ploughing if they had bread. you would have stayed wise. you'd better have stayed at home. I'd be the cleverest now. 647) I would have counted it if I had been able to. 644) I wouldn't be glad if you left right away. 674) If it hadn't been for your help. too. 632) I would drink it if it wasn't so cold. tell him I'll be back in no time. 673) Unless the government agrees to give extra money. 677) You’d better take a taxi so as not to be late again. he won't kick you. 610) If you would be so kind as to help me. now you wouldn't have money. I would forgive her. I would have come home earlier. 672) I'll stay at home unless I'm invited. you would be able now to do this dance. 626) If a horse had six legs. 640) I would go if I didn't need to put on a tie. the hunter would be less boastful. 668) I'd address the envelope if you would give me a pen.603) If you had given up smoking. we’ll hold the meeting here. 676) He spoke loudly so (that) everybody could hear him. 605) Flowers die if you do not water them. 635) If you had caught a cold. 637) I'd be happy if you didn't keep fooling around. it goes sour. he would have left the country long ago. 660) If you looked after the family. 606) I always help her if she asks me to. 656) If I could help keeping my eyes away from your lips. 653) If he should wake up. 616) I’ll cook plenty of soap just in case they decide to stay for dinner. give it back to him. 679) He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. 617) I’ll go provided you go. 633) If I were you I wouldn't take that job. 631) If you had bought it. 684) He got up early (so as) to reach the summit before sunset. I wouldn't believe what he says. 662) We can't go away unless we win the first prize. 643) I would have been able to cut it if you had given me a better knife. 648) If you've come only to quarrel. I'll break your house. it wouldn't stumble. 618) Provided there is no opposition. 628) I'll visit you if I have enough time. 641) If you should find it. we would be over with it. we could have our holiday at last. 678) He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. 670) If you don't put milk in the fridge. we couldn't afford now to go together to Hawaii. you could ask anybody for help. they would surely have starved. 675) Had you kept silent. 680) He opened the door so that the kids could go out to the street. 634) Had you kept on looking for it.. 667) If you should find it. tell him I want to see him. 608) I won’t give her money unless she really needs it. 652) I would have done it if I had had it. push out your horn. 661) If she sat on my hat by accident. 654) If you don't pull his tail. 645) If there hadn't been so many new words. 125 .

The boy I saw … The car you can see there … The room you painted … The book I’m talking about." A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way she was going. The bill we got late was full of illegible numbers. which is quite unusual of him. which is the capital of Hungary. The lady you met yesterday is my aunt. I was surprised what I saw. The cows who are grazing there are very thirsty. which really annoyed her. Give him a big slap so that he knows the limit. He swallowed the diamond so that the customs officer couldn't find it. The chair I want to sit on. This is the hotel I lived in last year. The bed I sleep on is made of horse hair. "She drinks a „feles"" every morning so as to start the day cheerfully. He always did what he felt like doing. 126 . who is a journalist. The slap I got from the waiter was very painful. I didn’t understand what he said. I've given her the key so that she can go into the room. Play the piano very soft so as not to disturb anybody. I’ve forgotten what you've told me. I've forgotten what you've asked me for. which exhausted him. The nurse whose hand was silky caressed my fore head. 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) I met him the year I got married. The job he applies for is not vacant anymore. This is what you mustn't forget. The girl I am talking to. The ball you've lost was absolutely new. which was very embarrassing. who moves like mercury. I've bought her some flowers so that she can enjoy the fragrance. I took off my shoes so as not to make any noise. who was born in the country. Joe. She pulled her skirt over her head so that her hairdo wouldn't get ruined. She planted some spinach so that we should have something to eat. The song I’m writing only for you… The puddle he stepped in… The girl whose brother is very strong… I didn’t quite understand the joke he said. Budapest. I’ll got to any place you want me to. He left his gun outside so as not to shoot anyone. I like dancing with Mary. I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son. The house I live in is quite small. This is the house where time has stopped existing. so that he would have something good to eat. She pulled up her skirt so that she could run faster. He knocked her out so as to get drunk. The teacher whose student won the competition likes honey. He told me what he knew about the event. whom we all love. I was surprised at what I had to see. I remember what you told me. He wants to read a book. He set up a scarecrow so that the starlings wouldn't steal the grapes. He ran around the island. Then we went into a pub which was completely empty. Budapest. The landlord. The pen you're writing with is mine. She started trembling to raise more sympathy. He divorced the eight one so as to marry the ninth one. The accident we have seen has been very serious. I reminded him of what he had promised. who loved Juliet. I showed her what I had so that she shouldn't be disappointed later on. I took off my shoes so that my wife couldn't hear me go in. doesn't like TV news. The man who is standing under the tree was in prison yesterday. That is the reason he likes to come here. The waiter who took our order was as dirty as earth. used to be the secretary of the Young Communists of the town. I remember the story which/that you told me. visited me yesterday. She kept changing her address so as to fool the police. lies on the banks of the Danube. Romeo. The girl whose face is so pretty is my wife. Start early not to be late. My sister. I'm afraid that's all I can give you. She lifted the rug so as to sweep the garbage under it. whom I have known for twenty years. He disguised himself as a nun so that he would be able to run away from prison. He turned the radio off so the neighbor wouldn't wake up. Jancsi turned away so that the girl couldn't see the tears roll down his cheeks. The house whose windows are green overlooks the Danube. is a very strong man. The moment he entered the room. The car I've paid an absolute fortune for doesn't even move. We say 'AHA' so that Kanga knows that we know where Baby Roo is. who used to be an actor. Give us your glass so we can also drink. is beautiful. My father. which lots of tourists visit. He’s a man who has no past. apologized to me. is an embarrassment for the American people. My brother who attends this school smokes a lot. I’ve brought the book that you asked for.685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) He rushed into the burning house to rescue the child. The bag I found the letter in. limbed up to the balcony. The ship you can see over there belongs to my brotherin-law. Karcsi. He stole his boss’s pen. Ronald Reagan. The ambulance I was taken into hospital in was jolting like a barrow. Thank you for the present you sent me. Put it out so that everybody can see it. whose parents live in the country. He bought a cat so that the dog wouldn't be bored. He broke the mirror into pieces so that his wife couldn't look at herself any more. She missed the train. Oh my God.

which was very kind of her. 862) You needn’t put on your smartest dress for the party. who put on Grandmother's robe. She buys everything she sees. The iron nosed witch. The couch the boy was lying on was in the living room. was the father of the Great October Socialist Revolution. 856) You shouldn’t have laughed at him. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. Do you remember now what you did to me yesterday? The radio which is on the table has broken down. 876) You ought to/should be more careful of what you say. 848) Dogs may not be taken into these carriages. 882) She would have had to be more understandable to me. 838) Don’t cry for me Argentina. 870) They had to give it back. 850) I haven’t been allowed to meet my love for three months. and dry it. 857) You oughtn't to have crossed the road when the lights were red. was expecting Little Red Riding Hood excitedly. 859) You must try it again. 858) You must be back in the office by nine. The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly. All he's left here is a ragged dishcloth. All that you can see there belongs to my ex-husband. 883) If I had gone to his place. 868) You have (got) to stay here for the night. 834) I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. Give him what he wants. 885) They were to have wedded next Saturday. I could swim very well. She invited us all. 869) I had to buy a new suit. All you have to do is wash it. 841) You mustn’t walk on the grass. 880) He would have to take his car for an official test. 127 . 866) I have (got) to be at home at nine. 844) You aren’t to enter the room without knocking. and even in that storm I was able to reach the shore. All that I could see was darkness. 846) You weren’t to leave the room without permission. 864) He has got to be there at eight. You can be anything you want to be. May I come? You may not go to the cinema. but they fell out. 872) They didn’t have to answer that stupid question. I've told her everything I know. 879) They would have to be at school now. 861) She needn’t take part in the conference. 875) You should keep your promise. You might dance with that man. which was true. who was burnt by Johnny. who was deeplyrespected by pioneers. She said she'd done it. Forget what you've seen. which is not true. The snow that was pushed off by a snow plough is blackening by the road side. 853) You can’t go to Barcelona. Might I leave the door open? You might not enter the room. All I need is love.783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) He says he's missed the train. used to live in gingerbread house. The shotgun the girl took off the wall was loaded. 871) She had to buy some cigarettes. 887) You needn’t have been in such a hurry after all. 854) You shouldn’t tell lies. 837) Don’t do things like that. 878) I ought to have read these books. 863) She doesn't need to work all night. 842) You mustn’t think I’ll ever forget you. 851) Stop! You can’ do that! 852) You can’t play football in my garden. The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing are toiling in the hot sun. 873) She didn’t need to send for a painter. 843) The doctor says I am not to eat much bread. 874) I ought to help her. cut it. but his passport was withdrawn. All I know about her is that she has a house at Sukoró. 845) She wasn’t to go with them. I don't understand a word you say. Give him everything he wants. 860) We must do it now. All I have on me is a fiver. The knife the boy ran into ten minutes times was a chicken carving tool. 836) He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. You can watch TV at my place. I could swim very well when I was young. 886) He was to have left for America tomorrow. 877) You should have taken a taxi. Aurora. 855) You oughtn’t to promise you’ll date me. It was so difficult that he couldn’t do it. stuffed cabbage and a fried chicken. All I could eat was some meat soup. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. You may borrow my car. 840) You mustn’t disturb him at work. 835) You will never be allowed to cross the border. because her husband could paint the flat. was the symbol of the revolution. 881) I would have had to be politer. Lenin. I was shocked by what she'd said. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. I would have had to stay there. All she had on was her hat. which was floating on river Volga. when you have no intention of doing so. The wolf. too. because I didn’t have any. But this is not the man who popped the question. You are the most fantastic girl I've ever met. 884) You should have stayed there for at least half an hour. She didn't know what she was doing. 839) Don’t make me kill myself. 847) People may not pick flowers in this park. 865) She has to take her daughter to school every morning. 867) You must stay here for the night. Don't you understand what I'm telling you? Maybe this is the guy the police want. 849) He wasn’t allowed to meet his family last year.

He may write. Joe may/might have missed the train. You should have got married. He needn’t have written. He hasn’t got to write. The news can’t be true. He should have written. He didn’t need to marry her. He might write. You can’t have seen her at Pipacs night club. He is sure to have liked dumplings. He ought not to have written. He cannot write it. He needn’t write. I must leave at six today. You will have heard the news. I didn’t need to get up early this morning. He must be studying in his room now. 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) He can write. He mustn't write. He will have written. He was allowed to write. He must have eaten it. He didn’t dare (to) write. They can’t have known about it. He would write. He didn’t use to write. He couldn’t have eaten it. He dared (to) write. He may eaten it. He must write. It is possible he liked dumplings. He may have been ill. He may write. He shouldn’t have got married. He must have written. This will be the place where the old school stood. He has to write. it may rain. You must have caught cold on the river. He might have written. He didn’t need to write. He had to write. You must marry her. You must be the new teacher. 128 . You shouldn’t have spat it out of the window. He used to write. We might win a lot at the races. Take your raincoat. Mary will have arrived already. He probably liked dumplings. They all must have gone home. He needn’t have got married. This must be love. He cannot have written it. likely sure probably possible He is likely to like dumplings. She must have got divorced. He can’t be that bad. I expect. He dares (to) write. That will be the postman. He is sure to like dumplings. They might come by the night train. They were to rob the bank. He ought not to write. He could have written. He may not have written. He probably likes dumplings. It is possible he likes dumplings. I bet I don’t need to marry her. He would have had to write. You shouldn’t have blamed him. Don’t go away. You couldn’t have forgotten about my birthday! She may be cooking. He may be eating. She may be talking now to her husband. He must be ill. You are always to knock before you enter my room. She may have arrived sooner. You must feel tired after your long walk. Joe may have written that disgusting sentence on the wall. He’s likely to have phoned. she is a decent lady. It must have been him. He ought to have written. She might be standing at the corner now. He may not write. They might have reported their plan. He might have eaten it. He didn’t have to write. She was to arrive last week. She might have been hurt. He doesn't have to write. He’s likely to arrive a bit later. You should give up smoking. You needn’t have brought me a present. He would have to write. You mustn’t marry a girl like that. It can’t be him. it wasn’t his fault. He may have written. I should get married. You mustn't talk to anyone about it. He must be eating. He could write. They must have left for Spain. He’s unlikely to have phoned. He had to marry her. He can’t have eaten it. He didn’t have to marry her. He must be writing. He shouldn’t have written. They should have discussed the matter. You oughtn’t to have stopped your work half way. they may come yet. She might be sleeping. She can’t have said that. He would have written. She couldn’t have caused that accident. He is likely to have liked dumplings. He couldn't have written it.888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) You needn’t have come here. He will write. He might be eating. He ought to write. It must be him.

He can't have said anything like that. 1057) He can1t have noticed us. You're hardly likely to change now. 1035) She must be peeling potatoes. 1051) You couldn't have seen him. 1039) May I eat a banana? 1040) He might as well have hit you on the head. 1016) You needn't have sent a telegram. It is easy to translate sentences of the kind. We were sorry for them to leave so soon. 1021) He may have got divorced again because he's been coming more and more often for weeks. 1058) You needn't have come so early. 1015) That little bird must have fallen out of the nest. I’m anxious for my friends to meet them. It might have been a mosquito. To kill is a sin. 1064) I may not be a genius. 1061) The thief is unlikely to have been caught. I’m sorry to disturb you. It is important to believe in what you do. The button might get loose and skirt will fall. I didn't need to drink it all. She will be pleased to meet you. 1045) He must have put his mind on not leaving me alone. It was a pity to leave it there. Running is useful. 1017) You might as well have eaten all the melon. She must have left her purse in the cab. Shouldn't you turn to a psychiatrist? You needn't have run so fast because there was nobody there. I can see a smiling girl. it's not worth it. I’m happy for you to be here. 1059) We didn't need to buy vegetables. a letter would also have done. 1041) It would surely have sprouted if you had watered it. She must be sleeping. Crying is a female trick. It’s hard to say goodbye to happiness. 1044) He was to have written it by tomorrow. 1056) They may have gone to pick tomatoes. You shouldn't have… He can't be a cop since his cap is green. It's exciting to drive a car downtown. It couldn't have been a bee. 1055) They may be at home. that buzzes more loudly. 1026) You can't be so unfeeling! 1027) You might lose your hair if you're dieting so hard. 1023) You shouldn't have upset yourself. It’s inconvenient for him to visit us. It may have been a wasp. 1019) You shouldn't have twisted his nose off! 1020) She may have given me a ring but I wasn't at home. he'll surely come tomorrow. 1037) It should be put in the fridge. 129 . He must have taken out the other one. I went to the swimming pool to swim a bit. He should have taken out the lower six on the right. It’s difficult for me to do that. To err is human. 1032) I may have confused you with somebody else. 1054) That's what you must put on your heart. You should have told her long ago. Travelling by air is faster than riding a horse. It’s a shame not to enjoy a book like that. It would be very impolite not to invite him. We were glad to hear the news. I advise you to start earlier. I might have been wrong. We were surprised to hear the news. 1018) You should have gone as far as the terminus and there change for a bus. 1034) You should have sharpened the scythe. Singing in the rain is very interesting. 1028) You could have told me earlier that you had no money. Swimming is easy. 1025) Don't worry. 1022) If you are good. as he can't even write. that's what gives that crackling sound. there was enough in the garden. It’s a pleasant surprise to see you here. 1053) You shouldn't take it to your heart. You are fortunate to have a coat like that. Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy. I want to go home. Seeing is believing. I don't need any. 1029) He must have been feeding the fish when you rang. 1052) He's unlikely to come today. It’s a sin to behave like that. I’m overjoyed to meet you face to face. 1063) You shouldn't have torn off her blouse right after the first dance. To be or not to be was a question of Hamlet’s. I’m happy to give you a treat. 1043) You needn't have taken the bone out of its breast. 1038) You shouldn't have married that drunken sailor. He must be single as his face is not worn out at all. you may eat a banana after dinner. It’s dangerous for an old man to run fast. 1060) You couldn't have seen Mary on the boulevard at night. 1024) I might have my horoscope made. Running is useful. The written letter is in my bag. since he's in Baltimore now. 1048) The door may have been left open. 1065) 1066) 1067) 1068) 1069) 1070) 1071) 1072) 1073) 1074) 1075) 1076) 1077) 1078) 1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) I'm likely to be here tonight. (Superstar) They are ready to help us. 1062) You must have heard the news. but in the meantime he had defected. 1042) Thank God. 1049) He must be shaving. 1046) He couldn1t have drunk it all. 1050) You must be mistaken. We were impatient for the bus to start. 1030) So many hearts can't have shed that much blood in vain… 1031) Living in clover must have driven him crazy. 1047) You should have oiled the bike chain. 1036) You might go blind if you keep looking at my legs. Jesus. It was interesting to hear what he said.1014) Joe can't have written it. It will be lovely to meet you there. Studying is an important part of your life. 1033) He must have been transfixed seeing his sister in a cop's arms.

1174) She prefers to do it herself. 1182) They stopped to talk. 1128) It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. 1130) I’m not in the mood to talk to you now. 1129) It was a shock to see the size of the bill. 1144) I have no money for your to spend. 1145) Is there any room for me to sit down in here? 1146) There is no chance for him to survive it. 1173) I prefer reading to writing. 1127) It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. 1181) They stopped talking. admit appreciate avoid consider delay enjoy excuse don’t mind can’t help imagine postpone keep prevent recall save can’t stand 130 . 1176) I remembered to lock the door as I left the house. 1184) He tried to kiss the girl.1126) It’s time to say our farewells. His parents won’t allow him to come. 1138) We are the ones to make a brighter day. I don’t want to stay with you. 1185) can’t afford 1186) agree 1187) arrange 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) 1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) ask attempt beg claim decide demand allow advise command desire endure encourage expect fail hope help forbid invite long manage offer order plan propose pretend promise permit persuade remind refuse request tell tempt urge want wish I can’t afford to ford the river in a Ford. 1140) I had no occasion to go to Paris. 1152) I’m fed up with waiting for him. 1183) He tried kissing. I want you to stay with me. She pretended not to hear it. She asked him to wake her at six. 1135) There is nothing to worry about. 1154) She is very good at dancing. 1139) I have a lot of work to do. 1147) It’s no good crying about it. 1157) She made me responsible for losing the money. 1158) begin 1159) start 1160) continue 1161) like 1162) love 1163) hate 1164) prefer 1165) She began learning the piano five years ago. 1172) She hates being late for work. 1170) Will you continue gardening? 1171) She hates to be late for work. 1156) He is fond of sleeping. She refused to show him her nipple. 1133) He is not a man to do such a thing. 1153) I’m sick of you coming round here. 1143) There was no possibility for us to see the town. 1141) I have no place for you to stay. 1179) I regret sitting on your dog. They decided to learn a new song. 1178) Don’t forget to bring the cases. He failed to pass the exam. Remind me to write to him. 1166) And when the rain begins to fall… 1167) I love sitting in the garden. 1148) It’s no good talking to him because he never listens. 1136) What a question to ask! 1137) I have no money to waste. 1149) It isn’t worth waiting for him. My wife told me not to do it. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. 1151) That record is worth listening to. 1150) He was busy bossing around him. 1131) He made no attempt to escape. 1168) I love to love. 1175) I remember locking the door as I left the house. 1180) I regret to inform you that you owe me a grand. 1169) He continued to stare at them. 1132) Chicago is a nice place to live. 1177) I’ll never forget finding that old coin in my garden. 1142) There is no need for us to argue about this. 1134) There is nothing to see here. 1155) She is very bad at singing.

Who is the girl standing at the corner? Whose is the Trabant racing on Soroksári road? The girl sitting at the table is my sister. they couldn’t afford to buy a house. She started the job soon after leaving the university. She insists on having a holiday abroad every year. I couldn’t help dropping a thing or two. it's good to love. I'm looking forward to seeing you. To be a leech is the most simple solution. It was difficult for him to decide which one to buy. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. Leeching is a nasty thing. Bring me the parrot speaking in its cage. he also runs an ice-cream shop. The man repairing my car is very good at his job. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. Get me the flask filled with wine. He paused for a moment studying the boy. I think it was easy to write it. she decided to stay at home. The singing dog is whining in the whitewashed house. Think it over before inviting him. It's no use quarreling. I hate hanging about when everything is packed. The watch found in the garden belongs to me. Having run out of ice. Since leaving Paris. Do you enjoy doing that? He tried to avoid answering my questions. It's easy to dig a pit for others. Finishing the wash up she started to cook. It's hard to be brave when you are only a very small animal. she turned to her mother-in-law. she went out to get some. With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. You should be working instead of lying there in bed. There is nobody to talk to. She enjoys being stared at. Having run out of meat. The photo taken of you is beautiful. She always drinks apple juice before going to bed. The cockroaches ate all the food left in the kitchen. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. Having eaten the bone the dog asked for a cat. the butcher closed his shop. Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. 131 . Having no one else to turn to. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. It's easier to steal. Police have finally succeeded in solving the mystery. Having returned from abroad she decided to start a new life. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. The patched jeans are hanging on the drying rope. To love is good. before after on since besides without instead of I usually take a bath before having breakfast. Heating has become very expensive this year. He was lying on the floor gasping for breath. Going to the shop we saw an accident. I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. Finding no money in the house the burglar smashed the place. I don’t recall ever meeting her. Being very poor. we’ve visited Brussels and Amsterdam. It was terrible to see them suffering in the field. Being afraid of the rain. They delayed publishing the report. The boy running in the street escaped from a reform school. Sausages made in Hungary are very famous. She admitted stealing the bicycle. Besides being a pro football player. The days spent in New York were amazing. The children came into the room laughing loudly. The man standing in front of the judge is charged with capital murder.1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) 1259) 1260) 1261) 1262) 1263) 1264) 1265) 1266) 1267) 1268) 1269) 1270) 1271) 1272) 1273) 1274) 1275) 1276) 1277) 1278) 1279) 1280) 1281) 1282) 1283) 1284) 1285) 1286) 1287) 1288) 1289) 1290) 1291) 1292) 1293) 1294) 1295) 1296) 1297) 1298) 1299) 1300) 1301) suggest tolerate resist resent He kept saying: “You went screwing the milkman”. After seeing me he ran away. Give me something to drink. To lie down and rest beside you is a shelter for my heart. He is a man trusted by everybody. smiling lady rising sun falling star galloping coroners 1302) 1303) 1304) 1305) 1306) 1307) 1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) washing bear fuming Trabant splashing girl singing dog meowing cat threatening letter sleeping lion broken heart trained nurse smoked bacon sucked dumplings patched jeans humiliated rabbit lost and found rabbit The splashing girl is licking the smoked bacon. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. Lying in the sun is cheap if you don't have to buy suntan lotion. This is a house built some hundred years ago. The meowing cat is sitting behind locked doors.

I deny doing anything like that. 1455) He had trouble talking. 1423) She went up to the loft without even glancing at me. 1448) The house had steps leading down into the street. 1439) He didn't bother to stop at the reed light. I didn't mean to hurt your feelings. You never mentioned having had an affair with him. He enjoyed lying in the hammock with ten girls offering him drinks. please. 1456) They spent two brillo hours lying on her bed watching a film. I can't stand him filling the room with smoke. 1412) He didn't buy the horse neighing in the corner of the stock yard. Remind me to call the zoo. neither speaking. I don't want to lose you. It will be very important for you to speak English. I suggest voting against everything. he considered her for a leading part in his movie. I really meant to tell you about the situation very soon. he said goodbye. He tried to get up but he failed. I really enjoy being out there upon the high sea in a small rubber boat surrounded by sharks. She wouldn't even consider moving to the goose farm. Can you imagine Susie living on a goose farm? I doubt him being honest about it. It's worth buying that pretty little Italian pair of shoes. He caught the tail of the cow ruminating in the barn. 1425) Closing time! 1426) She came into the room and seeing me started hiccuping. 1452) They stayed in the room smoking for another ten minutes. I can never help airing the room after she leaves. The hens resented having to lay two eggs a day. I gave up smoking and drinking because they are very expensive habits. 1420) Having been discharged from the army. He was angry with the driver revving his car under the window. 1419) Having been the greatest star for ten years she decided to retire for good. He pretended to be very sick. I undertook to do it by the end of the month. he decided to join the police force. 1421) Having seen her on stage in three excellent plays. It's no use crying after missed opportunities. 1413) But he bought the sleep bleating on the horse. 1411) He spotted the guy changing money at the corner of Astoria. 1445) He decided to use his own judgement. but then I couldn't help crying. 132 . I couldn't avoid meeting him. 1427) The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well-being. 1453) The girl standing beside Joe said… 1454) He felt his arms pinned to his sides. Don't forget to check if I have left my laced slip in your house. 1437) Have you finished combing your hair? 1438) He was surprised to see that the street was completely deserted. 1435) Then they went on. 1441) You're not supposed to be here. 1429) I've got just blanket to lie on. Did you remember to bring pumpkin? I remember putting it on the table but now I can't find it anywhere. I offered to pay for the hotel. I failed to catch up with him. 1434) My ass is frozen. but he failed to fool me. He started popping again. She stopped to put on her shoes. I don't mind you staying here for the night. When I first looked at her I couldn't help laughing. We're trying to find a proper solution for everybody. 1424) Having drained his beer glass. 1418) Having chosen a pair of gloves she decided to but a matching fur-coat. 1450) A car came roaring down the street. but please don't snore. I managed to catch up with him. 1451) You scared off the painters sent to paint the flat. though I had warned him not to do it. He tried to comfort the girl sighing in the corner of the room. 1431) She whispered lying beside him. The policeman caught sight of a man committing a public nuisance." 1416) Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking in the woods. 1415) "He held the girl singing ""Júlia"". but I didn't expect you to come home as early as that.1360) 1361) 1362) 1363) 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) 1408) 1409) I'm getting tired of saving your butt. 1428) I've never done it with a bearded guy. He tried running barefoot. 1432) He was overjoyed to find his pants. he knew how to cook spaghetti. 1417) Having lived in Italy for twenty years. Did you also see the cockroach running towards the plug-hole? 1410) Wow. I hope to see you as soon as possible. I won't risk lending him any money once again. 1449) You saved my life by spotting the scorpion. It's worth buying a cradle like that because the baby can rock itself into sleep. I was afraid to approach her. That will oblige you to fulfil all her wishes. I miss having to go to work at five every morning. so he decided to arrest him. 1433) It's what I get for picking you instead of waiting for the one with guts. 1436) A dog began to follow them. sir. 1443) His voice was low and impressed. She stopped putting on her shoes. 1422) He asked me to leave. 1447) There is no one here tonight to look after the nipper. 1442) By the moonlight straining through the window he saw her. 1440) That has nothing do with this deal. 1430) He placed his shoes stuffed with socks and garter next to her things. that's beautiful medal hanging round your neck. 1444) We got lucky with you talking to her. The main gift refused to fork out a grand. He couldn't help slipping closer and closer to her. 1414) He cut his moustache prickling the girl's earlobe all the time. 1446) He felt a furious anger rising in him.

1519) Look at the intelligent eyes of those sheep. I'm bound to say I don't feel sorry for you. 1553) There is somebody under the bed. wouldn't you? He spoke without looking up from his paper. He was in anguish at the prospect of being without her for two weeks. she didn't object to the share out. Looking around I could see quite a few people dancing. 1520) A lot of damage has been caused by imperfect quality. 1514) The police are coming. Joe being what he was. 1559) Somebody is knocking. Sir? 1534) He was talking to some woman. (HAIR) 1550) I can see something in the corner. 1537) Are there any eggs in the basket? 1538) Can you see any money on the table? 1539) Are there any students in the classroom? 1540) Is there any wine in the flask? 1541) He didn’t ask me any questions. She patronized everyone including me. We sat around looking at photos. 1522) What is the news? 1523) Send your personal data to the matchmaking agency. 1529) There is some milk in it. 1525) Some songs were sung. To do her justice she never concealed she was a mercenary.) 1509) He gave me a valuable piece of information. 1526) I have some good books. 1554) There isn’t anybody under the bed. I couldn't think of anything to say so I kept quiet. 1530) May I have some more coffee? 1531) Will you have some cake? 1532) Have you got some money? 1533) Some wine. 1515) What terrible weather! 1516) There are two lice rocking on two mice. and oxen. And then he started snoring. 1505) I've seen it done in old films. He talked kicking at the edge of the rug. 1542) There aren’t any cigarettes on the table. 1548) No words come easy to me. 1557) There are some who don't like bean soup. 1528) I’ve got some money in my pocket. One tends to forget one has obligations to meet. 1545) He has no friends. parted lips. 1511) Give me some good advice. Look what an act she is putting on. There was no one else to pay the bill. 1546) I have no time. Can you think of a way to make a million in a hurry? He is getting neurotic about going on holiday. eyelashes fluttering. 1535) I’ve read that story in some book. but in one piece of furniture there's only one man. 1503) You can't walk down the street without bumping into wheeler dealers selling Symphonia cigarettes. 1517) According to the media the police want four geese. The humiliation of being given a lollipop for my birthday. 1518) There are a lot of men in a lot of furniture. 1512) We don't have much work to do. I couldn't help dropping a hint or two about him. 1560) Nothing compares to you. 1555) Is there anybody under the bed? 1556) There is nobody under the bed. To create a diversion she telephoned her aunt. 133 . 1507) After sleeping he got up. The dogs stood outside the bar waiting for their masters. 1506) Before getting up he was sleeping. 1561) Some can. They were so busy quarreling and calling each other names that they forgot to cancel the invitation. (He is a sleepwalker. She is so young and easy to look at. some can't. 1549) Ain’t got no underwear. Supposing I said it meant a whole lot to me. You would be glad to get rid of me. he said leaping to his feet. 1527) I have some bread. Will you quit harping on that subject? "„Listen"". 1508) While sleeping he got up. 1558) Some got ill. You spoil everything by taking that attitude.1457) 1458) 1459) 1460) 1461) 1462) 1463) 1464) 1465) 1466) 1467) 1468) 1469) 1470) 1471) 1472) 1473) 1474) 1475) 1476) 1477) 1478) 1479) 1480) 1481) 1482) 1483) 1484) 1485) 1486) 1487) 1488) 1489) 1490) 1491) 1492) 1493) 1494) 1495) 1496) 1497) 1498) 1499) 1500) 1501) 1502) It'll do you good to mingle with the proletariat. BPTC celebrated by giving every worker an extra bus ticket. Well. and then her eyes opening wide and now and then a hand laid on his sleeve. Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager? Another 339 sentences to go. 1551) I can’t see anything in the corner. 1504) It is his ambition to join the police force. I expected to see her engagement to Joe announced. He had a wife tucked away somewhere. These carrier bags ought to stand up to being dragged half a mile without splitting. Fighting your way home in a taxi at two o'clock in the morning may help you to reassure that you're still a lady. I knew her habit of choosing a dinner by picking the highest prices on the menu. 1536) Some man telephoned this morning. He was a miserable-looking bloke. whether she liked the dish or not. I expected her to do herself well. 1562) There isn't any salt in the soup. She refused to try the tasteless pullover on. 1513) I bought two pieces of furniture. I spent all evening bashing dough about. 1543) I ain’t got any money. cattle. 1521) I've got some news. actually I've got two pieces of news. 1510) I gave her a good piece of advice. 1524) Knives and wives can be equally sharp. 1552) I can see nothing in the corner. They stood on the steps ringing the bell for ages. That's how it is. She went mad buying clothes. (slang) 1544) I don’t think there is any milk in the jug. Stop whining! Go and find something to do! I've got something to tell you. 1547) There is no girl like you." You might as well tell me the truth instead of beating about the bush.

Everybody else could have done it. 1578) I’ve got as much as two forints. You are as obstinate as a mule. But there are more cockroaches in your house than in mine. 1583) He had little trouble. But this match is not so good as I expected. He is not as clever as I’ve thought. 1576) Has she got many cars? 1577) He’s got so many problems with his car. 1574) Has he got much leisure time? 1575) His son didn’t give him much trouble. I’m as hungry as a wolf. The handle of the door of the room. You can take either orange. 10 minutes’ walk. I did not see either of the films. 1596) All the people in the street were chanting. I like both these cars. 1564) "„Is there anybody at home?"" „Nobody. 1617) Each has his own room. You can choose either bunch. 1618) Each of my children goes to a different school. I work all day. I don't like either this or that. Isn’t she more beautiful than the sun? My house is bigger than yours. 1619) He ate it all. 134 . 1580) I wrote a few letters. 1621) All the questions must be answered. The gypsy's horse. I wouldn't need either. 1579) There are too many people standing in front of the fire. I like both of them. 1582) He had a little trouble. 1609) I work all night. 1610) I spent all the afternoon in the company of two camels. 1604) I love all the girls. The daughter of Gizi's sister. 1608) I was dreaming of you all night. But she is not so pretty as you think. I don't like either. Your voice is deeper than Amanda’s. Both his father and mother admitted he was right. Neither of the sentences is correct. 1590) Too many cooks spoil the broth."" „But somebody must have said 'nobody!""" 1565) Is there some coffee in the cup? 1566) He made a lot of mistakes. 1595) All my money was gone. 1611) Now that I’m out of prison. 1602) All the children in the class like chocolate. Neither sentence is correct. The boss's car. 1615) Old Deutoronomy sits in the sun every market day. 1588) There were a lot of people in the shop. The silly baker's spider. 1599) Do you want to drink all the beer? 1600) All the workers of the factory should unite. 1581) I wrote few letters. 1586) We saw a few people there. Both of his parents love him. 1571) He didn’t make many mistakes. 1605) I love all girls. 1606) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden (that’s an ad) 1607) I was sleeping all day. Both the girls are pretty. 1601) All workers should unite. 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) Both girls are pretty. See you in two weeks' time. 1620) They danced all night. Both of the girls are pretty. 1597) Did you eat all the bacon? 1598) All his dreams were turned into ashes. 1589) This cradle has been used by a lot of children. 1592) There's little light here. 1584) I’ve got a little time. 1570) She’s got a lot of cars. the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. My car is better than any other car. Either road will take you to Rome. 1587) We saw few people there. 1567) His son gives him a lot of trouble. 1603) All children like chocolate. Did you like either of the novels? I did not see either film. is there? 1594) There are a few beans and there's a little soup in his plate. 1568) Lots of money is spent on beer every year. Tom's diner. 1591) There are too many Eskimos and too few seals. The wanderers of freedom. There are big houses on either side of the road. 1585) I’ve got little time. The cockerel's diamond penny. 1572) Did he make many mistakes? 1573) He hasn’t got much leisure time. 1616) I clean my teeth every day. 1612) Every member of the TSZ was present. You have a more beautiful figure than Bo Derek. 1593) There isn't much he can do. 1569) I have got lots of leisure time. This disco is not better than Starlight. Joe’s girlfriend Father’s hat The boss’s secretary Cat’s eyes The rat’s babies 1 minute’s walk 1 meter's distance Hell´s Angels Death’s Door Stone’s throw The boys’ money. I enjoy each day of my freedom. 1613) Everybody was Kung-Fu fighting. CSEPEL WORKERS' CLUB. 1622) All children like toys. 1614) I spoke to each cat separately.1563) No way. The lover of Joe’s wife. The hoof of the horse. I saw neither film. The tough guys’ guts.

The life of a policeman is full of adventures. Gus is the cleverest cat in the cat society. shall we? He must cross the river. does she? He went to Spain. What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! What weather! I woke up in the morning and found the world turned upside down. I wish it would rain down on me. won’t you? He can’t repair cars. aren’t I? Come with me. Gold is a valuable kind of metal. You are the laziest boy in the world. An elephant can live for a very long time. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. At night she feels so lonely. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. You love me. I wish I was twenty years younger. Your hand is cold. will you? Don’t hurt me. Now you are worse than you were yesterday. I wish I could have helped you. I wish you would telephone me. didn’t you? I am stupid. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. If only I could be with you. can’t he? You will come here. I wish you weren’t so unhappy. If only I had done my best to make you happy. Cigarettes may ruin your life. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. Can you play the piano? My daughter is studying the violin. shall we? Joe can see. I always go to church on Sunday mornings. I wish you were here. I wish you loved me. You're the prettiest girl in the tractor factory. Love is problematic. If only it was spring. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. A horse is a big animal. The sick man is in bed. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. You're not much better. don’t you? You loved me. The life of a soldier is very hard. Cats eat mice. didn’t he? I am very clever. can he? You like rats. 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) The church was built in the last century. This is the worst bean soup I've ever eaten. aren’t I? I am not very clever. They didn’t use to work here. Did you use to live in this house? He used to smoke twenty cigarettes a day. If only you didn’t behave like a stranger. I used to go to the races. Life is a world of puppets. Inflation always turns up in cyclical periods. You are the most beautiful girl I have ever met. I wish I could understand you. Milk is healthy. I gave you the nicest flowers I could buy. I am a terrible English instructor. I wish you would write me a letter. He is not a man to desert his friends. It's as white as snow. mustn’t he? Wait here. It's farther than I can expected. I wish I had known. am I? Let’s look at mankind. If only we would start sooner. He asked me a question which I could not answer. At sunset the land turns into red. The world looked so different in the afternoon. Horses are big animals. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. Do you study the guitar? He is a car mechanic. His job? He's an engine driver. There are cockroaches marching in the school. don’t you? She doesn’t drink anything. didn’t he? The girls didn’t return. will you? Let’s go to bed. When he was a child he would climb up trees. Everything was calm at dawn. That big guy is an opera singer. The love of the boy turned into bitter disappointment. will you? 135 . He doesn't like to play football but he loves playing the piano. Money makes the world go round. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. If only I hadn't eaten it. I wish you could drive faster. I wish you could come to see me. He would rise early and take a walk before breakfast. They walked along a road winding among rolling hills. I used to go to this school. I wish you were here. I wish he hadn’t drunk so much last night. You're simply the best. Industry has been developing rapidly since the last century. If only he would talk to me. The industry of Hungary is developing.1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) 1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) That’s the best pop group I have ever heard. He told us a story that nobody believed. At midnight there are no sounds from the pavement. The bedclothes are not in the bed. Life is wonderful. The pupils are at school. did they? There is something in the corner. should she? He called you a fool. She is a talented singer and a ballet dancer.

I would rather you slept. She looks as if she's cracking up. It was as though the world had turned upside down. aren't I? I'm not the next one. isn’t there? Finish it. I don't think I'm in my right mind. He would rather drink than eat. He looks as if he hasn't eaten for days. I don't think there's anybody at home. It looks as if the thieves got in through the window. It was as though my legs were stuck to the floor. He talks as if he was the best fisherman. He jumped up as though he had been stung by a wasp. I'd like to plough and drive six oxen. He would rather die. I don’t think I’ve heard that. can you? You didn't take money out of my drawer. I would rather you didn’t make a fuss. I don't think I have any shoe paste. will you? How would rather play football. I'd rather you went by car. I didn’t think you were there. It looks as if the car has hit a tree. I would rather take a bus. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. haven't I? It's good. It was as though a black curtain had been drawn between them and me. I want to see the sun. don’t you? He didn’t understand it. would you? I would rather sleep. I don’t think I’ve said it. I don't think I have any money on me. You look as if you've seen a ghost. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. I'd rather you didn't listen now. does she? You ain’t loaded. He runs as if he was running for his life. I don't think you're listening to me. don't you? I am your sweetie pie. It looks as if he's swallowed a lemon. I'd rather listen to the radio now. I don't think it's long enough. 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? What do you think is moving in the bush with green leaves? Do you think it's a fox? Which day did you say he was going to arrive? Where do you think he was born? How many ducks do you think they have? Do you think there is any sausage in it? Who do you think you are? When do you think he'll grow up? What time do you think it is? What did you say she said she thought she was wearing? I don’t think he loves women. I don't think it's pork. I'd like you to love me. did you? You won't have a lesson today. It looks as if it's going to clear up. It looks as if he got in through the window. I don't think they hit it off. I felt as though I was in heaven. you would. aren't they? You aren't choosy. isn't it? You'll get it for me. I don't want to frighten you. I don't think she loves me. won't you? Sit down. will you? He lapped it up. will you? I've told you not take it into the room. shall we? You believe me. He speaks as if he had been threatened. I'd rather eat. I'd rather you drank. I'd like to travel around the world. It looks as if he’s going to be sick. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. are you? There is so much wickedness on earth. Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Shall I book one movie ticket? Shall I call him? Shall we play a game of ulti? Which turning shall I take to the left? What shall I put on? Where shall we sit? Shall we go out tonight? Shall I wash your back? Shall I turn off the light? When shall we stop it? They want me to dance. shall we? My eyes are beautiful. I'd like Joe to plough. will you? Shut up. I want you to be pretty. I'd rather you fooled with your auntie. I would rather you took a tram. I don’t think. I don’t think I like you. did he? Sit down. It was as if the world had turned upside down. I don't think there are any more sentences. will you? Let's start it. am I? You can't do it. I don’t think I like this place. I don't want you to get frightened. will you? It looks as if it’s going to rain. He looks as if he got out of bed the wrong side.1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) 1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) Let’s hope for the best. You look as if you hadn’t eaten for days. will you? Oh. are you? You hate me now. It looks as if he’s going to give up his job. I just want you to be happy. therefore I am. He looks as if he's going to turn left. 136 .

I've got neither father. The dwarfs have beds and so does Snow White. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. He used to be a jerk. He didn’t understand it until I had explained it to him. He is eating párizsi and cheese. I remember how you used to hold me. He was accustomed to neither cold nor fog. I don't like this. It’s time we began a new life. When writer time comes. I want to hold your hand. We drove home. So do I. He always did what he felt like doing. but now he is a friendly guy. The cat is fidgeting and so is the hamster. and so did Joe. nor mother. Do you feel like a cup of tea? Cats like parrots and rats. I used to play my guitar with a smile on my face. and I don1t like that. It's time you went to bed. too. too. Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. You can’t marry that woman and neither can your friend. He happened to inherit some million dollars. 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) She didn't find her place and her head. I was out to dance last night and so was my wife. Snaily snail castle. I sing and dance. I feel like dancing. It's high time you turned it off. Cats don’t like parrots and neither/nor do rats. The private didn’t salute to the sergeant and the general. You may not go into the room until you have taken off your shoes. When we were just married you used to telephone me every day. either. We will have to take our seats before the lights go out. I don't feel like ironing. The bridge was dancing and so was the groom. It’s high time you posted the letter. I want to break free. I didn’t fire you and neither did my boss. I played football at Joe’s. either. we'll go sledding. She didn’t take off her boots and her dress. I don't like you and neither does the dog. You can take either this or that. Cats like parrots and so do rats. I'm going to start my life all over again. When I have money. too. You used to be thinner. She didn’t have dinner for half a year. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. They went across the street. I'll give it back as soon as I find it. He used to be used to using used cars. You are to congratulate him. As soon as we get into the tunnel. He didn’t go in until he had been given permission. too. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. It's about time you had your hair cut! It's time we moved in. When I come back. I’ve got used to working at night. You have hardly worked today. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. I'd like you to be free. I'm not wearing pyjamas and slippers. I don’t believe either you or your wife. too. It’s high time we sat down to lunch. I’ll give it back. 137 . When I grow up. I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. I hope they'll catch him. Did you happen to meet her? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. You are hardly likely to change now. and so did the rucksack. We shall need a rest after we’ve been jogging. I'll go in when there's no lion inside. The rabbit is wearing a cap and so is the wolf. He didn’t look worn out and unhappy either. Cats don’t like parrots and rats. I am to inform you. nor door. he will try to kill you. Snow White has no whites and neither do the dwarfs. The workers used to get extra money on November 7th. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Do you feel like dancing? I feel like having fun. I believe neither you nor your wife. You may not eat until you have washed your hands. You're not the man you used to be. She is used to travelling by helicopter. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. Things used to be different. He didn’t look worn out or unhappy. either.1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) 1983) 1984) 1985) 1986) I want you to be a fly. He was never to see his wife again. We are to be married in May. either. Don’t play so hard. There used to be a castle here. I feel like riding. We won't start until bob has come. It's high time you put on your dress. You have worked hard today. it's got neither window. The bag contained bacon and sausages. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. I didn't know anything about it until he had called. It's time you had some time for me. either. Girls used to wear shorter skirts. too. It's cold and dark. I’ll return your kindness. He likes winter and summer. They were to come home on Monday. The tap is dripping and so is the lavatory. Run in through the door. You will either be a fireman or a soldier. either. It’s time you married Judy. It's time the blind piano turner called again.

There are more and more places of work for the disabled. The poor can never keep up with the rich. How clever you are! You are so beautiful! What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) 2152) 2153) 2154) The longer the better. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. What weather! The more money you have the happier you live. My Trabant is made of paper. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. The person who is green with envy is my brother-inlaw. The boy was not to enter the pub. The cause of writing this book is simple. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. the less I can see you. It would be a good thing if we got up and left. Work on the new road was to have been completed by the end of the year. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. the more stinking. Wine is made from grapes. It would be better if you kept your money in a bank. The transistors are missing from the pocket radio. What does the sight of a cockroach make you do? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. The reason why I am here is that I’m starving. The thinner her neck. The car has got one of the bumpers missing. because the light bulb is missing. I live in a ten-storey house. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. You were the one I trusted above all. The one who can hear it should transmit it. This is such a difficult question. I was able to repair the car. He was made to leave. the more water goes in. The darker. I'd find a girlfriend. I've got into the habit of driving very fast. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. All prisoners are to be in bed by 10 o'clock. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. She managed to pass the exam. You'd better send the children out. The sound of the bells makes me remember my childhood. The reason for the accident was speeding.2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) 2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) The old man was never to walk again. 138 . You are not to smoke here. She kept saying… The child keeps pestering me to take him to the fun fair. At last I managed to get out of this rut. I think you should give up smoking. Why do you keep bugging me? Keep going till you reach the traffic light. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. Alcohol makes people lose control. but it is still in Munich. the more I like you. There's no need to be rude. The table is made of wood. The sight of blood makes me sick. Beer is made from barley and hops. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. three-eared girl. the less he says. I've got out of the habit of getting up late. His first love was a 16-year-old. You are getting a smoker's cough. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. the poor the rich the blind the disabled The rich managed to save their wealth. We are to be married in June. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. It would be advisable for you to give up drinking. but I was ill. "I've got into the habit of saying ""good morning"" to my neighbor. His plane was to have landed at six. the thinner her waist. The more he talks. If I were you. The cause of the pile up was bad weather. Where was I to go? What am I to do now? They were to come home on Friday. What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. The one who likes animals can’t be that bad. The lonely often call up their childhood memories. The less I can see you. I’m sorry to keep you waiting. Why don't you ask him what's upsetting him? Why not look it up in the dictionary? How about beating it? If you take my advice. He kept glancing over his shoulder. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. The greener. What does the sound of a piano make you do? I think you ought to go to the dentist. He succeeded in getting the data. At what time am I to be there? Are we to live in a small island? The book was not to be found. The bigger Pistike's head. one-eyed." I got out of the habit of having a bath in the morning. The light doesn't work. I am in the habit of drinking beer for lunch. We were to have gone away the next day. The balder the more attractive I am. you'll leave him alone. The reason for his leaving can’t be explained.

2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) 2212) 2213) 2214) 2215) 2216) If the legs are missing." """Nice day. lodgings. and it goes with your scarf. It is too windy for us to sail now. How are you? -Fine. She suggested that we go/should go/went. subtenancy. The street is too muddy for Pisti to cross (it). She's bought a blouse that goes with her pants-suit. and it suits you. We've run out of wine. that's a good cap. there's a stair missing. The wood needs drying out. Like a movie scene. rented room co-tenancy We had a very good time at the party. The grass needs to be cut. He says he's busy. She is not clever enough to understand it. the table won't stand up. The flowers need to be watered. The whole car needs re-spraying. Are you short of glasses? They were short of ashtrays. At last we arrived at the station. Juliska said. I would eat it if it wasn't green. He is too drunk to speak. You're just like my mother-in-law. They are seven like the evil. That beer is too much for me to drink. I have been waiting for you for more than 3 hours. but I've run out of cigarettes. The tea was too hot for the fly to beat the world record. There are two oranges in the picture. motorway highway railway borrow lend There is a spider on the wall. I've got such a headache. At the end of the month I'm always short of money. Just like that. The train was not slow enough for him to jump on. a chain jacket doesn't suit you. There is a nice married couple in the photo. The boy told the girl to plight their troth Don't tell lies. In the end nobody stayed on the stage. I am so sticky. 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) They went to the zoo by car. That hair style suits you. I'm sorry. She told me to meet her at midnight. At the end of the week you will feel well. thank you. He said he would visit me the next week. He said that it was fun to make love in the sun. We soon ran out of drinks at the party. She can't survive without two cars. The windows want repairing. That mini skirt really suits you. The chair's got a leg missing. He says he can't survive without ten hours' sleep. thank you. too. Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. The batteries want replacing. When I was a kid I would play football every day. and it fits you. I am so fat. Those shoes fit me. You're as small as a dwarf. I'm not tired. detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs. You're too old. What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? house. Béla said to Marci. Would you like to take a seat? No. This book is like a bad dream. """You are a genius"". He suggested that I should leave. Hmm. I could do with a slimming course. Hey. He told her the story of his life. 139 . Hmm. The house is in need of cleaning. Hmm. I'm right out of matches. He is rich enough to buy the villa. I only want to say if there's a way (Superstar). He works as a slave. I can't do without you. Your eyes are like a little pillow. it's (a) daddy longlegs. I could do with a short walk. Does the curtain match the wallpaper? That pullover really suits you. It is worth buying this Mercedes. Be careful. Like a squirrel up in the tree… You're as beautiful as the sun. so they had to borrow some. Humans can't do without oxygen. Hmm. There are some pioneers standing under the flag. He works like a slave. ain't it?"". Flowers can't do without water. You're just as nice as my mother-in-law. The music is too loud for the baby to sleep. At the end of the play they all went to the pub. I wouldn't let her prick my nose. Off he went. Does that blouse fit you. She's as pretty as her mother. We went to the zoo in my car. You're just like a steam engine. It is no use waiting any longer. She is out of money. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. I suggest that you don't get drunk." I advise you to stay here. I could do with a shower. (Amanda Lear). That pair of jeans fits me. I have been waiting for you for several hours. gravelled road rutted road dirt road asphalt road on the way to the office Can you tell me the way to Denton Cottage? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy.

There's a banana on the lemon tree. K. K. seems to be looking for a battlefield. We'd better have used the lift. I was just about to taste it. Nobody heard him leave the house. Hardly had we started when the car got a flat tyre. K. It seems to be boiling.2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) 2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) The pioneers are singing. There are a lot of bathrooms in his house. K. is said to be a coward. There is a cat laughing on the roof. It seemed to be boiling. He doesn't seem to care about anything. No sooner had the game begun than it started raining. There's some pie in the oven. I saw them standing hand in hand. And I saw her standing there. was reported to have run away with his horse. It seemed to be a stolen car. He seemed to have been crying all night. He is said to love nobody. There were two ovens in the kitchen. There is a truncheon in the policeman's hand. You'd better not have left. too. Eve seems to have eaten the roll. One goose neck is said to be better than two hen necks. There seemed to be a few more left. There was a fly skidding on his bald head. She is said to have been less than fourteen when she lost it. was reported to have a horse. Hoe long does it take you to get to Csepel from Erzsébet. The pie is on the table. The kitchen is beside the bathroom. And I saw her standing there. The poor bloke was thought to be poor though he was rich. There were swallows flying towards South-Africa. Ask him the time. It took her less than 10 minutes to make scrambled eggs. There was a flea balancing on the cat's moustache. There is a girl standing on the corner. Then the fly flew on the pie. You'd better have closed your eyes. You'd better close your eyes. K. You'd better not eat it. was said to have lost his horse. K. We'd better not go together. Hoe long did it take you to read 'War and Peace'? I asked him his address. seemed to have been defeated. K. You'd better be quiet. He was a soldier for two years. He asked me for some raspberries. I'd better sleep. No sooner had we sat down than we found it was time to go. Can you hear Christie bark? Can you see that ghost jumping from rooftop to rooftop? I saw her smile. K. she shrinks with every big wash. K. He is reported to have fallen from the fifth floor. K. K. How long will it take you to take off that skirt? It took them two hours to take the smile off his face. We were thought to be working. His car was thought to have been stolen. We'd better go home now. Hungary is believed to be similar to wool. He is supposed to be hiding in the country. seems to be loved by every child. She's been sleeping for 6 hours. The truncheon is black. The policemen are looking at the girl. K. There were beetles in the bathroom. is said to have been deserted by his horse. is reported to have a horse. is thought to know the king. How long will it take them to get to Moscow from Székesfehérvár? It took us four days to get to the Hague. It took Joe a week to paint my room. since morning for six months for weeks I studied the piano for two years. was said to be a coward. You'd better not tell him. Last year K. The girl is wearing a mini skirt. (Beatles) I can hear someone knocking. Nobody heard him leaving the house. I heard Julia singing in the bathroom. There are two policemen sitting in a Zsiguli. I'd better not talk so much. I've never seen her cry. He had better have slept. She's been sleeping since morning. seemed to know the gate locking password. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. K. She is believed to be a foreigner. It will take them half a day to replace the crankshaft. Can you hear my heart beat? I saw them walking hand in hand in the garden. is said to have been a lady-killer when he was young. You'd better put on your dress. There's only one house in the street. This sentence is said to be the last one. I heard the door opening. It takes me 20 minutes on foot and 30 minutes by car. was reported to be wanted by the police. The door seemed to have been closed. She's said to have had to leave. 140 . K. There was a sonorous voiced men's chorus singing the refrain of Coshlet. He was thought to be clever. K. is reported to have left for the castle. 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) Were you about to leave? Were you going to leave? I wasn't going to eat it. Hardly had he arrived when he had to leave again. You'd better not put on your dress. The cat likes romantic stories. seems to have lost his horse.

I haven't seen a moron like you. He's very good at driving. The only problem is that it's rather expensive. whatever you do. There's no more. 141 . It's two months since we talked. I'll be there. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. (Susie) Whoever it is. They stole 2 million forints. Let's meet at 6 o'clock. Whatever it costs.2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) Ask him for a watch for your birthday. you'll get sick. Control yourself. They robbed the old lady of 100 forints. This is the only exit. She was much better at cooking than you and that's it. She was just like that. He took off his shoes. he's stupid and that's it. is there? No. It is 5 hours GMT (Greenwich Mean Time). However much money he has. Wherever you go. They stole 100 forints from the old lady. He prefers to get up early. They robbed a bank. I can't hear a thing. Fradi is the first. This is the only way to convince him. They are good at singing. I'd prefer to go to Greece. She may use make-up. He prefers getting up late. I am as tough a girl as tough a guy you are. in Csepel Workers' Home. She is good at languages. Wherever you go. They prefer running to swimming. I don't want to see him. Whatever you drink. She put on her coat. You are nothing like my first wife. I'm coming with you. I prefer beer to wine. I prefer cats to dogs. he'll regret it. I am as tough a guy as you are. Whoever says it is a liar. he always disagrees. He's the only person in the office who smokes. You're the only one who'll have me. With us. Whatever I suggest. 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) However much it hurts. I know exactly what kind of a woman your first wife was. I'll buy it for you. However big my ears. You don't know what you're saying. It's ages since I met them. But she wasn't as selfish as you are. She tried hard to please everyone. That won't make her balder. one lesson is 45 minutes. Whichever he marries.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful